Skip to main content

Full text of "Sancti Justini ...: Apologia secunda pro Christianis, Oratio cohortatoria, Oratio ad Graecos, et ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| if-'*' f-f 
- i <-^ >: f f 
^i i 


T O T A r I O T 

[0T2TIN0T 

AnOAOriA AETTEPA 

Tn£? xrisTiANaK, 

AOrOS nAPAINETIKOS 

nPOS EAAHNAi;, 

Aoro2 nP02 EAAHNAS; 
nEPI MONAPXIAS. 
Ex. 0EA TPOr cl OSONIA, 

niplcnlis TbO'&imet^ adlnfigne LunxFalcatsc in 
CacmeterioD. Pauli, LONVfNf. Imprimatur, 

ARTH.CHARLETT 

PRO.VlCE-CAN.0X0iV. ]>»■ S- !■«. S A NCTI 
U S T I N I Thilqfophi ^ zMirtjris 

APOLOGIA SECUNDA 

PRO CHRISTIANIS, 

ORATIO COHORTATORIA, 

ORATIO AD GRiEGOS, 

E T 
DE MONARCHIA 

LIB £ R: 

Cum Latina Joannis Langi verfione, <iuam- 
plurimis in locis corre£tS ; fubjundus 
emendationibus & notis Roherti & Hen- 
rici Stephanorum, Terioniiy Billii, Sylbur» 
gii, Joannis Ernefti Grahii, JoannisTot* 
teriy pluribufque aliis additis; annexis 
infuper ad calcem annotationibus Lan- 
^i & Kortholti, praemiflis vero LangiprX' 
fationibus; quibus fummam eorum, quas 
in hoc Volumine continentur, enarravlt : 

Edita ab 
R H u T c H I N A. M. ex ^Ede Chrifti. r O XO N 2 M, 
E Theatro Sheldoniano^ mdcciii. ■B.-R 

l7o3 


REVERENDO VIRO 

Henrico Aldrich 

S. T. P. 

■ 

^DIS CHRISTI DECANO, 

ET INFERIORIS DOMUS 

CONVOCATIONIS 

P RO LO CU TO R l 

DIGNISSIMO OPUSmihiaTe, Virpluri- 
mum Reverende , haud ka 
pridemdatum^ tandem pro 
ingenii mei modulo abfolvi; ad 
quod fane fi aeque Viribus inftru- 
dcasy ac animoTibi addidiflimus, 
accefliflem, non eflet curTe magis 
confilii^ quam me obfequii, poenite- 
• ret. I.. '. .j -i .-• ^^^f^m 

ret. Utcuiiq; autem ca res fe habeat 
Tibi aJiquatenus placere arbitror. 
non dico ipfum munus , fed illam, 
qua humillime ofFertur,voluntateni, 
Neque aHud mehercule cogitavi. 
cx quo primum hanc provinciair 
fufceperim, quam ut illa in publi- 
cum poftea emitterem, quibus fl^- 
dium, officiumque erga Te meum, 
clarius innoteJcerent. Adeo e- 
nim Tuse benignitati obftridlus 
fum, ut iniquus necefle fit eva- 
dam, fi quodcunque poflem gratiffi- 
mx memorije teftimonium , palam 
aliquando non exhibcrem. Non 
quod exile Hoc, id elTe putem, quod 
Tuis in me meritis debeatur ; fed 
quod, cum meae tenuitati dare, tum 
Tuse Humanitati benigne accipere, 
optime conveniat 

Enim vero dum hafceTibi gratias 
refcrre ftudeo, perquam pulchre 
.r mihi mihi videor, & ncceflitudini mese^ 
& San^i Martyris dignitati, confu- 
luifle ; quemadmoduni enim fub 
Tui Nominis Autoritate, tutus ego 
delitefcam, fic ab ejufdem Tui No- 
minis Celebritate, quicquid nativi 
fui fplendoris e manibus nofliris 
prodiens amiferit J u s t i n u s, hoc 
abunde recuperabit, & fiquid hoc 
amplius addi poflit. 

Gratulor interea Egregise Hu- 
julce ^dis Juventuti , ( utpote in 
quorum ufus hoc opus prsecipue 
paratum efl:) quod, quoties hunc 
eVolvantLibrum, toties, unoquafi 
confiped-u, & Prifci sevi, & Prsefenr 
tis, fortiflimum Ecclefiae Vindiceni 
intueantur; quod quoties legant, 
quam egregie olim de Chriltiana 
Religione promeritus fit Justi- 
i^ u s,totiesTuam,erga OptimamEc- 
clefiam Fidem, Confl:antiam, Pieta- 

tem> tem,agnofcant,& venerentur. Quip- 
pe Ille, quod animi plane Heroici 
fuit, contra infeftiflimos, & apertos 
hoftes veritatem defendit; Tu,quod 
animi pariter non inftrenui,& fum- 
mx prudentise opus eft,nequid,a{i- 
mulata in ipfam Filiorum pietate; 
Ecclefia detrimenti capiat, diligen- 
ter profpicis. Ideo&Tu potiflimum 
eledrus es,quiVenerabili STNODC 
prseeflfesjUt qui prxcipuum florentis 
Ecclefiae ornamentum jampridem 
efililferis, eandem aliquando labo- 
rantempofles tueri. 

Atque utinam quantus Tu in 
agendo, tantus Ego in enarrandc 
exifterem; ut quas fumma de Tc 
mente conceperim, ea verbis ali- 
quando pofl^em exprimere. Sed ut- 
cunque animo meo tali oratione lu- 
bens indulg-erem: non hinc Tibi iptatis parumaccederet, probeet- 
iim fcio Te non obnixe magis 
)fam profequi virtutem, quam 
b illius prseconiis prorfus abhor- 
jre. Tibi omni ftudio Devin£liffimus H. HUTCHIN. P R^ F A T I O. Tl 7&iV efi ^uod ie,Benevole LeUorymaltisdetineam : quid 
/ Y meum in hac opere conjiliumfuit, ex &uditiJJimiEdi~ 
toris Prafatione adprimum volumeii, fatit comofees ; 
ad ifiius enim Editionem hac nofira in omnibus confarmata 
efi.simd autem deVariis in Parsnelin Le^ianibus dicerene- 
ceffehabui^ uno verbo expediam. Eas fcilicet ex duobusMSS. 
Codd. qms Biblioth. I^gia V^tifiisfup^ditamtjideiiterex- 
cerptas Virhumaniffmus i).Michael Leauien «rdinu Pr«- 
dicatorum Theo/ogus tranfmi/it ^^erenao T. Creech edt- 
/iWmJuftini M&rty d^ paraati-.fefi cujus r^temcum in 
manus J^erendi Roberci Bartholooiaci,ffli7^«Lincol- 
mcnHsJociiy veaijfent, eajdem lUe mecum benev^ communi- 
cavit. 

£/? autem horum MSS. Cadd. alter, quemnos in bac 
mlumineper abbreviationes hafce MS.Jieg.i.de/^7Uivimus, 
e/egantijmo charaSere exaratus amo mundi 6422, boc efi 
GTrifii 914, uti librarius in calcem codicis attejiatur in 
httc verba^ i^^a^l Xfi*(/ iaoMvs tuTH etpfBtt a.3xtt7n<rKoiris 
ViMtm^Ha4 v:.cLTr jnScKiiH Itu tfs^fMi ?-ukC De altero vero 
cod. MS. quempajfim in hoi opere MS.}(eg. z. vocavimus, 
nihil tanti motnenti mihi occurrebat, propter quod tt in ipfo 
iimine diutius morarer. Vale. jo- JOHANNIS ErNESTI GRABE 

PRtEEATIO 

In Secandam 

JUSTINT APOLOGIAM. 

UT hoc fecundum Juflini Martyris Opertm Vu-- 
lumen h memetipfo ederctur^ eruditus orbis me^ 
ritb expeSlare , h l{everendus Dominus £di$ 
Chrifti Oxonienjis Decanus^ (3 Infcrioris Do 
mus Convocationis Cleri hoc tempore Prolocutor Di- 
gfiijffimusy jure h me poftulare poterat ; ntpote cui ad 
quavu obfequia ac officia prorrrpth praftanda multis ma^ 
gnifque in me immerttum coUatis beneficiis^ quoad vixe^ 
roy obftriHus teneor. Verhm chm laud^tus Macenas 
alio necejfario negotio me omnino prapeditu?n probi nof' 
fet , & tamen pro inufitata munificenttA eruditis 
celebratijpma .^dis Clmfti jllumnis alteram TraSa^ 
tuum Jvftini partem ftrena loco donare conftituiffeti 
hinc faaum , ut eam alteri eadem , quA prtor h me 
edita eft , methodo elaborandam demandaret. Feci ta^ 
men quod potui ^ & eas ^ quas in loca , prafertim II. 
Apologiie ^ difficHiora praparaveram ^ Annotationes Amt" 
ciffimo Editori libentcr communicavi. Atqui in tmd ha^ 
rum^ quapag. 8. num. 3. extatj promifi ^ me rationesda- 
ttirusn ^ quibiis induEltu jam fere credam^ hunc^ qui modb 
fub titulo ApologiiB II . prodit^ libettum non reapfe ftsiffe 
pofteriorem Apologiamj a priori feorfim & aliquamdiu pbft 
oblatam: fedeffe htqus Appendicem ^^tt^Poftfcriptuui 
( ut vuigd dici folet) quS iuitis confcribenda occafionem ex^ 
pofuit , & animos Imperdtoris , Senatus^ populintie J^ma-- 
ni ad eam legendam inducere conatus eft. Ifto promifso 
antequam me exfolvam , prius animadverto , me quidem 

Tom. Tom. I. Spicileg. Patnm Secuti II. pag. 15-2. ea^ ?«^ 7 
prope ad hanc acccHit., feitietiiid Scaligeri ac Papebrokii 
obtter rejeiiSy in vulgori-, qtue duat difiinHas factt ^po- 
/agiof^ Opmiorie acquievijie, Neque tmmerilb id faciebatm I 
Jiquidem modb diBt Plri fa/fa vero admifcueruntj ^ ve- I 
rim aut nuUo , aut fallaci probatum tverunt argumento, \ 
Atque ut mia cum crrore eorum refutationem exhibeamj 
primum Ct. Pagii ex Crttica Hiflorico-Chromtogtca in An^ 
nales Baronii ad A. C. 148. num. 3. verba defcriho: 
^^ Scaliger m jinimadverftonibus Eufcbiana pag. 201. C9 
*' Papebrocius die xm. Apritts m Commentario ad vitam 
^^ S.Jufiini Martyru arbitraiitur^ fecundum ^-ipot^etieam 
" librum cum non eodem^ quo primus exceptus efktf favore 
" atqtie fucceffii^ vel (upprcfSum a Gentittbus Principtbus 
'' cjfc ; neque permijfum vutgari , vet certe hodie mifquam \ 
" extare ; Eufebtum autem pro und eademque Apologid 
^'■prima acctpere Priefationemy (3 Orationemjpolageticam: 
'■'■ ita ut Apotogia fecunda rtihit atiud fit quam Pi'3efatio 
"/eu Indudio quxdam ad Imperatoris, Senatus, po- 
*' puliqiie animos prasparandos expofitione inpfiiffimm 
" aBionis contra Ctmfltanos exercita ; eufut occafione li- 
" brum Apotogeticnm Jufiinus fcripferat. Sed htec opinio 
'■^nan admittenda. Etemm Eufebtus in Itb. IV. cap. id. 
^'■pofiquam dtxit Juflinum Phttofophum pro ftjrifiiaiiis A- 
^^potogiam Marco ^ Lucio Imperatoribus ebtuttjfe^fiattm 
" ex eadem injignem tocum ajfert , in quo Ji/flinus adver- 
"■fiis Crefcciitem Plntofopham invchttur , ut videre efi tn 
'■'■eadem Apotogta pag.^6. ediiionis Parifieiifis Graco-La- 
" tina. Ad haiic rationem refpondct Papehrocius , locum 
" Eufebii iion rcEti a Valefio vcrti. In Graco enim tcgitur : 
*-'-i</r^SiS^Xa.lx.i.v>\, id efi^ ut vertit Valefius in fupradiBa 
'■'• Al)otogta\ adeo ut tntcttigatur Itber fecundusjufiini, da 
^^- quo immediate anti locutus erat Eufebtus^ (3 ex quoprie- 
^'■fatum locum contra Crefcentem attulerat. At , inquit 
" Papebrocius^fi penitius vox ipfa tiUrofpictatury invenie- 
^ lurnon aliudf^nficare quam publicata/fB maaifeftata; ^^ utfajecematur ab ea^ fiue A ImperatmbMs fippr^y 
^ in publicum non prodiit. Ferum Eufebius ex ^famet 
^ Eufebio expUcamus^ Js autem proxime anti dixerat : 

*' fov U7np rm ka^ ^lfM^ ^oYfJuirav (iilo\io¥ ave^it^ roif ^9- 

''AKfAsW Affxi^ai. i. e. lilUein temporibus & JuftinuS) 
^cujus fupr^ mencionem fecimus, cum alterum li- 
^brum pro Fidei noftras defenfione Imperatoribns 
^ fuperiiis memoratis obtuliilct. Jta ex verjkne Vakfii. 
^ ijbi vtdes , vocem MiiXafiivtf & ii^f\Xmfuvot^ utrobigue 
^ eodem fcnji^ in eodem capite ab Eujebio ufurpari. Chri- 
^ ftophorfonus pofterioirem locum Eufebii fic vertit : In 
^ jfpokgiafud , quam dudim commemoravimus ; priorem 
^^ veroi Temporibus iifclehi, dequo paulo ante men« 
^ tio fa(3:a eft. Et tamen Papebrocius ait , Eujebium 
^^ inte/l^ere locum acceptum non ex fecundoj fed exprima 
^^ jtpolofia , de quajam Eufeb. cap. 8. egerat : quoa longe 
^abhujus Hiftorici mente^ qui & cap. ir. 12. deeadem 
^prima jipologia poftea locutus eft*\ H.I. Ex quibus 
fatis patety vim Eufebii verbis illatam ejfe , huncque^ per 
ApoUffam M. jiurelio jlntanino & iMcio oblatam h Jun 
ftino , ipfum de quo controverfia eft libeUum {licet perperam) 
inteUextfie. ^o pofito patet quoquc faljumeftey quoddiSi 
jluBores exiJHmarunt , alium injuper prater duas vulgo 
diBas JpoU^as olim extitifie Jpologeticum Juftini prt^ 
Chriftianis librum^ quem ab Imperatortbus Juppref^m , nec 
divulgari permijfum , aut faltcm injuri^i temporum nobis 
creptum commentt Junt. Sed ^ hanc ipfam , de qua agi' 
tur j orationem haud rcBe Praefationem five Indudio- 
nem quandam ad Imperatoris, Senatus populique 
animos prasparandos dixit Papebrocius. Neque enim 
Vra^fAUafJedyUtifuprd dixi^ Poftfcriptum five Jppen- 
dix fiiit jlpologia jlntonino Pio oblatm , ut ex ii$ , qtne 
jamjam ^erOy verum , vel Jaltem vero fimiUimum nppa- 
rebit. 

Nimirum Juftinus in hac /pokgia pag. 1 4. hujus edit. 

Im. Itn. I i.feqq. hac habet : Kai ^ {l»irPf) kom a.\i&^am^ 

£?c. Eteiiim (7f/«j) ficuti pnusuiximus,homo quoque 
fatituaeftex DEl & Patiisconfilioeditus. ^t^a? niAi/ 
talereperttur in prtecedentibus hujus fecundx^tjua dicitur 
jipologiis periodts : reperitur verh in ^polagia ad Antoni- 
num p.^l, lin. 20. /fyj. Kara -piii SC ?rKrp3f iroiriiii ad itairoTit 
ees &!i>.!w, S\a 'm^vn ciyB-fi»^^ amK-jti'^. Et antea pagi 
4(S. lin. 13. Kof T^ |Sa A>i aiyj-s {Qin) j^ko^Et®- avS-flar' 
5r(^. /*orro in ea^qua modb prodity Apolt^aypag. ig.' 
lin. 20. h:tc legimuj : UcjikKhtov ^ii', ui 'a€$i(P';u,iy , «$" 
Mar&Jwoi' ^e ev tcjs' xa3' Jj^af, ««< a&n; ciaafj,iv. He- 
raclitum quidem , uti praediximus, & Mufbnium in- 
ter eos,qui noftrie funt profeffionis, atque alios iti- 
dem fcimus. ^am nulla Heracliti mentio in hic^ qum 
fecunda putatur , Jpologia occurrit ; occurrit autem in 
jipologia ad Antoninum pag. 91. nodra edit. ubi pofi-^ 
quam in genere dtxerat , ei fi-iTA Kiyn ^wauvTis , 
x^iixvoi eiffi, e.v Grtscis Heraclitum exprefi nominat. 
jitqui i/ia phrafiy a? Ts^itptti^iv , ficut ante dixitnus, 
mn niri refpeHu ad priorem ejufdem TraHatus partem , 
vel lihrum proximi pnecedentemy habito ufurpari foletj ut 
vel ex h.c ipfa Apologiie Appendtce patet ; adeo ut ex 
tttteris Jujftni vel ahorum Jiu^orum Scriptis fxempld 
i^erre non Jit necefe. Sic de Crefcente ait pag, 2j. ws- 
^a^i^piw , is PiXoiSB(p@^ , aJ^a, {piAoiorp^ a,yy]a oax.WTcU, 
Nam pauld ante pag. zi-Hn.ii. (piAajwf*^» eundem a^ 
pellaverat , addens : is ^ pthostpov httw oJqov at^t^. liz- 
militer pag. 24. lin. 20. fcribit : Kcu , ui Tr&cOrif^L^v , a^i- 
Ko/f ■Tifixpisinv oi ¥ifii%ra* ths 7rzt^oa,tvovTets Ttt, oia.ina- 
yftiv* ytAKa,. Praceferat autem Jimile quid pag. 18. 
{niji forte malis., Jujiinum hic quoque refpexife ad ida 
jipolopa Jntonino oblatee verba pag. 84. ubi recenfens 
abfurda , qua fatalem confequuntur neceffitatem , inter 
alia infit : iiS'' , h )ia.!i.os vmjfixi^ i^utoiwf x.oKa.^C'), irvyx'^ 

fst.') Cum igitur Jufiinus in hacyqui modd editur j libello 

Jpo- Jtpokgiam jfntomno oblatam aUegans utatwr phrafi^ if 
'ooipifA^, iUum hujus Jppmdicem vel Pofifcriptumfwfie^ 
non autemfeorfim aliquot annis Pofi oblatum efie coBigo^ 
Idem confirmatur ex fequenti hujus jlpologetici clau^ 
fula pag. if.lin. 13. K^ u[mc iv a^iSfJu» xjzff^^cuspavTa^ 
ro vf4^f ioK^fi ^ZiC^B-eivcu nsri ro fiilo?^i^ioy , 'otto^ k riic 

ixt^ic rei fiitiTi^ yve^. Quapropcer vos rogamiu^ 
ut {iibfcribentes quod vobis placet, libellam honc 
proponatis: ut & ^ cacteris noftra cognofcantur. 
Jam verb ex hoc ipfo libeUo non nili tenuis admodum 
Cbrifiiame religionis notitia hauriri potefi; cum contri 
ex yfpologia Jntonino infcript.i omnis Chrtfiianorum fidei 
jfrttculorum^ morum^ Sacramentorum ratto ciari pateat^ 
Hac itaque funt^ qua eruditis confideranda proponere cv- 
luij eij qui tUa refutare , ac meliora me edocere potuerit^ 
vacivam femper prabiturtis aurem. De catero , pDEUS 
tdteriorem vttam concefierit^ Jufiini Martyris Dial^gum 
cum Tryphone Judao , quantd potero curJk, tertio volumim 
edercy & quarto dubiaatque fuppofttitia ifpera fubjungers 
poHiceor. Interim vale y benevole leSor , meifque fiusSis 
fave. LANGI LANGI PR^FATIO 

IN 

D.Ju/iini, Thilofophi ^ Marfyris Chrifti, 
pro Chrisiiani6 apud Senatum Roma^ 
num hahitam Orationem: 

Qud argumentum five fummam ejus enarrat. 

OrAtio hxc JuftilEmam qucrelam continec , iniquif-* 
iime ad rupplicia, ob folum nomen, caufa incognita, 
Chriftianos innoxios rapi : id quod in Pt9lemd0, Lu- f. 6 
€19, 8c alio quodam, tribus videlicet fandis viris , abfqae 
ratione (it fadum : quorum martyrium & confcnio luca- 
lenter commemoratur. Et yii/i;if& , rbetorico more, taci- p.7 
t« occurrens objeAioni, Chriftianos, quorum gratia mun- ?'9 
dus iit conditus , propteret ad voluntariam mortem non 
procurrere aflcveratinegenushumanum penitus intercidat : 
propter quos iciiicet Deusmundi extremum exitium quoP^i^ 
qae differat. Eofdem vero inquifitos, confcientias puritatepio 
& veri ftudio fretos, nomen Chriftianum haudquaquam 
abnegare. Illud etiam eos profeflione tali agere, ut perfc^ 
cntores faos Sl fals^, qnam dc ipfis conceperunt , abdu« 
cant opinione. Et quod Chriftiani innocentes ^ profanis^p.t/ 
jafti abinjuftis, permiffione divin^ opprimantur in h-^c vi- 
t&, id angelorura praevaricatorum atque Dxmonum, mali 
omnis autorum, fieri inftiui^u, explicat: quorum Dxmo-p.xa 
num flagitia impia, Poetae, & fcriptores alii Ethnici, quod 
& alibi afferit, diis fuis fafticiis adfcriplcrint. Judicium 
Dei extremum flatim ab initio orationis hominibus R^^'p,ix 
nis proponit. ac id deinceps in progreilu & fine ejus, una p.24 
cam exaftione altima inculcat amplius. Dcumt teruoi 
univerfitatis hujus parentem nomine proprio * quod dici*P*'^ 
tar, carere oftendit; et filii ejus unici CHRisrr» & Jcsa 
nominaro rationem dedarat, caufamque incarnationisejuf- 
dem Icmel atque iterum brcviffimfe quidem, ied eridentif*^*^^ 

c fime l^agi f!r^!tfM im jfy»!^um 1 

fime pct ftringi t : Ex fiaml nonei illiiu & crncein Dmio< 1 
tte» nefonnidare & Ingcre probac NoILun efle «Uit StwiH 

|ki7 fail acceffiutem , fed bomines cnm ntiooe libcnun ob- 
tineic, ad booa expetentU & nula deritanda , arbitrinin j ac 

•,if pnHndcJDftam ene Dci de impiis Jadicinm, TirtntifqnefiE 
ritil, aun antem tc lepim-IatonuD difciplioaeqne oQinis re> 
£Um conftare rationem. Deiode, qnod lapra de probonuB 
ab improbis,qiiamDzmoncs procnrent, oppreffione gcne> 
ratim ftataic, prxclaromm ex philofophis , Stritis prxci- 

-j. pai, riroram, Hnstliii, MM/tmij poftrcmo etism SwcrMtis, 
qni aliqaa er parte Chbistum o^oorerit, nemplis fpe- 
ciattin explaoat- Onmes quippe, qaoris tempore, qui verc 

f.iorationis lciDtiUamquampiam habaerint, pcricnlis, nul^v 
rom genioram operaiObjcAos fuifle: potiffimum rero ea, qid 
ODiTCrfalem rationem C h rist u m conreftentnr, perfcrie 

p^iiChriftiaDot, Snb bxcipfe fibi jMftimmtn Crefmtit cnjuf' 
dam Pbilofopbi Cjmid , riri raaiffimii infidiis obventn- 
Tum przdicit Martyriam, cajas in&itiam. improbitatan, & 
in rebus deUgendis i^MfB^M merito taxat. £t eoram er- 
rorem pancts refellit, qui do&rinam Chriftiaaoruin de Ja- 

p-Hdicio Dei,& «ternis malorum cruciatibus, pro terricuU- 
OKoto ioaai habenc- Refellit aatcm per ProrideDiiain 

fjf & Juftitiam Dei . pec rirtotis & praritatis rcpugnaa- 
tem ioter fe ratiooem j per jnrt • & Ic^ ab antori- 
bos fuis dirioitus iollkutiB laus. Edidifle quidem Ozmoaes 
qaoque improbis homiDibus cooftitutiones fuas. led fdcilfe 

|i,ttf hasah illis difcernere ratiooem Tcram. Profef&ooeniCbri- 
ftiaoam dicit longe bucDanum excedere captum, propccr 
autorem cjus rationatem prorfus, Chkistuih ipfuni : cui 
eciam debeaot, quicquid unqoam boni promulgiirinc phs- 
P->7loIopbi, tc legutnlaiores omncs. Laodatur StfTdttif qni no- 
bilcura deos &II0S, DziQODes ridelicec exagicarit, auftoref- 
que pluiioix divinicaiis urbe exigendos cenfuerit, & ho- 
minesdu&u racionis adiaqutfitionem reri Dei,quemFilius 
ejus CfMtiSTut JESDS corporatut manifellartc . uc coborta- yuflim di Sendinm RmMnm 

tatem>& Praviutem, malieraro fpecie, obviam veniiTcatqae 
utramque illam in partes fuas pertrahere voluiflTe, adChri'p.i|| 
ftianos, per pericala dura ad (alutem asternam afpirantes ^ 
accomodat. £t feipfummartyramin perferendis quibufque 
cormentis &fapplictis,conftantia adduftam>camcalamniisp.3* 
omnibus fcelerum nefariorum de noftri generis hominibus 
fparGs haudquaquam fidem habnifle: tum ^ FUunk Phi- 
lofophia,^ Chriftianifmo non omnino aliena,ad difciplinam 
Chriftianam non illibenter tranfiifle profitetur. ChrifUanoSpjt 
de flagitiis talibu$,per exquifitiffima eciam tormenta, convi- 
Aos nunquam fuifle> eaque illos non modo non agnovifIe,fed 
etiam fummopere execratos efTe teftatus : cum quidem illa^ ^^ 
fi voluifTent , exemplis Deorum ezcufare , & defendere» 
eis proclive fuiflet, Sed infamiam ipfbs hnjufmodi pro« 
pter puram coram Deo confcientiam & animomm inno* 
centium fecuritatem nihilcurafley nihil ad fe pertinere exi« 
ftimantes. Effe hoc Diabolicsaitcalliditatis, quae efTecerity 
ut homines infideles pras fe ferrenty ea in Chriftianis in-p, j^ 
noxiis atrociter coercere facinora» quas dii eorum atque 
ipfimet in fe foediffime abfque timore omni admiferint, 
atque admittant.Difciplinas Philofophorum inter fc non 
convenire affirmat : apud quos fiquid reperiatur boni,idP3f 
Chriftianorum efTe dicens , )i ftmine tdiienis veras pro fe 
cuiquealiquatcnus infito profeAum : quod &in aliisdixic 
orationibus. Ad haec, cultum noftrum , quo veram ipfam 
RdMnem & Verbum Dei adoramus , ejufdemque Verbi in- 
carnationis caulam , falutem videlicet noftraro , attingicl 
Poftremo» RmdHQs ad poenitentiam agendam exhorcatunp.}^ 
& k Senatu pecit, ut ilie decreto fuo, fi quod hac in re 

f^romulgarit , Apologiaro hanc publice adjungat, acpopup.j^ 
us Rmdnus Chriftianorum innocentiam cognofcat: toti- 
uiquehajuscaufae fufiorem poliicetur explanationem. Efle 
enim doArinae noftrae prascepta divina, obfcoenis quibuf- 
dam fcriptis diffimilima» quae tamen fcripta in manibusp.37 
bominum libere verfentur. Et veritatis cognitionem pre- 
catus omnibus, ut religiofe de re tanta judicent, Senatum 
admonet; ad ipfos enim, quicquid judicaverint j efle re« 
dandacurum. 

Intercifa ver6 admodum cft in ipfo quoque ftatim initio 

c z Oratio LdHgi Prdfati$ ia C«b»rtMti§ium | 

Oratio ifta: id quod diligcns leAor per feipfuin videbit. Tb 
pcimis autem db initio multadeelle vecba reor, de juftoruin, 
quat ab injuftis perfcrunc. injuriis : quamvis (atis dilucide ■ 
'ocus is fic pottca explicatus; nam niftoriam irium Sao- 
;tocum MaFiyrumex EiifebitjSc Niiepbert, fuo loco repo- . 
ncrc, milii f;u:ile fuit. Apud divum Hteronymum in libro ** 
Uluflrium Scripiorum eft, txtdre vetumen f»jlini etntrd 
Gentet y uhi de Dtmenum qut^ue natuT4 difputtt. Non 
latis tamen (cio, num verbis eis Hieronjmut prxlentem de- 
fignecOrationem, in qua breviier quoqiie/ti^iRKJ Dxmo- 
num ortum cxponit. Illad ver6 annotare eft vitum, pro eoi 
quod Uiefnjmut, eo qtio dixi loco , h<ibet de Dtmuntm 
utitr* (■nei lit fintK tw Jluitow J Suidam liabere tnei rit 
t^ TWr, JkifMttr hoc efti de fug* Dtmonum. Quam/il- 
g4m eciam non tantum in hoc libro, fcd io aliis quoque 
Jibris fuis yujlinus laculenter traftar. LANGI PR/EFATIO 

I N 
'Dmyuftim, Thilo/opbi ^Martj/ris, Co- 
hortationem ad Gracos: D: JEhortaturaiJ»(//iHK* liomincsEilinicosi plurium De- 
orumimpio cuhu. quem ilU propter longiirimascon. 
fuctudinispraelcriptionem, &a majoribus luis accc- 
i,.4optamtraditioncm , periinacitcr retincbant.atque defende- 
bant, & eoWem, ad ialutarem veri uniciqueDci, univerfi- 
taiis hujus parcn:is religionem completftendam,excitatu- 
rus, uifimulfalforumnuminum vanitatem perftringat, fi- 
mul vcram Ik^uLaris Dci religionem omniura antiquiffi- 
p.^jmam eflcoftendat, cumPoetarum veterum,& Philolopho- Juftini dd Gfdcos* 

rem, & pietatis noftrs dodorem, antiqQiorem efle, profa- 
horum hiftoricoram teftimonio , probat. Atqae abi 
ineptias geniilium autorum de diis iuis , eorumque ortu, 
iJlicitis &inranis amoribus, «rumnis bumanist civilibuf-p* 4t 
qae inter (e diffidiis , breviter retulit > eorundem etiam 
kjuaedam reft^ de uno Deo dida commemorat, tanquam 
|>er recantationem ab illis promulgata. Ita quippe divina 
|>rovidenria comparatum fuilfe , ut etiam Orpheus, /ftinr-p.^^ 
rni, SophocUs , PjtbdgotMS , PUto 8c alii, proBcipu^ vero Sr^ 79 
i^jflld^ in fcriptis fuis unum Deum, rerum omnium fabri. 
catorem & gubcrnatorem elle hominibus innnuarinc:Oracu- 
lum quoque profanum iolam Chdlddorum Sc^uddOTum appro-p. e^ 
barit religioncm. Iithnicorum Upicnzcs , utt habitifint, ne 
animx quidem humanasi atque rerum aliarum mundana^p.^^ 
rura certam aliquam rationem » nedum Dei Opt. Max. 
cognicionem veram dicit aflfequi potuifle. 

Res enim divinas non nifi ab earum peritis doAoribus 
tradi pofle, quales iacri noftri vares fuerint, Spirit&sp. ^9 
Sancli afHatu,& duftu de eis edodi : quibus^in reb. arca- 
nis promulgandis j coelitus defcendens divinum PURrum 
tanquam muficis inftrumentis iit ufum. Ab iis crgo peren- 
dum verum Dei culcum , & mature quidem , propter fu« 
turum pofthanc vitamjudicium juftum, & in majorum er- 
rores inquirendum, atque quamprimum ab cis abfiftendum'^^^ 
cflTe. Itaque cum Poetarum & Philofophorum aliorum, 
tum 7^/4ra«ii ipfius de vero , eoque innominacoDeo, atquc 
etiam fadiciis diis accuracius expenduncur iententioe. Si« 
quid aucem Homertis^Sc Pldto , licuc &alii, de una iingu- 
larique Divinitace,& rebus aliis Theologicis , fccundump. ^^ 
veritatem , redc fcripferint , id eos cx Mofd, & aliorum 
noftrorum propherarum liceris in jEgjpto ab Hierophdntis 
addidiciile ailerit. Philoiophos oftendit non folum per dif- g 
Gdia mucua incer fe conflidari , i^^ eciam quofdam ^ fe- 
ipiis diilentirede rebus maximis. PUtonem quippe fibi ipli 
aematerix ortu nonconftare; quocircaeo nominenonin' ' 
juria reprehenditur. Et Homerus eciam contra eum dc nu-''' 
minis divini flexibilitate, qux fententia humano gencri bono ^^ 
(ic, defenditur. Ex PUtone citacur & exponicur prxclarus 
dehominum omniumpoftobicum judiciOy deque impiorum 

c 3 apud Lifp Prdfdtit in Ob*rt*t'nntm 1 

p.too>pa(l inferos fuppliciis, quibus etiam corporum refarredio' ^ 
iignificctur , ex lacris noftris litccis decerptus locus. Rt '^ 
pMi^^"^^^ infuper Jufirnus Homerum, ita ot apud Agyptht ex , ^' 

p,,oglupians, Turris Btl/el ftrufiuram: item Lutiftri cafum, qd ^ 

p,h>9'pud Efaidm cH, verfihus luis expreififle PUtanem quam- * 
Tis re non (atis confiderata atque ineellcaa, nihilominni [" 
tameo Idcas quoque fuas cx opificio cocli , terrx , homi-' 

r!«inis, &c. \ Moft mutuatum efle. Ab Homert, itidem nc \ " 
Mofe, bomincm terra editum dici ; PUtonem propheticis iD- " 

F.iijftiiaium doftrinis (criberc, yopeiii curru fublimemvehi, & 1 
ia igoea fubllancia cfle. Ex facris eciam tioHris non probe " 
perceptis literis, fimulachrorum culcores occafionem arti- ^ 

_,„pailTe, ut deos (Uos ad fimilitudincmhominumcffingerent, ' 
Eodenique yoj^inMiDofter pervenit, ut Philofophos genti- ' 
les in tantadot^rinaB eorum difcordia , uibU omnino ccrci ' 
Tcriquc fcire, prxterquam fiquid ^ noftris acceperint pro- ' 
phetis, pronuDciet. Hos igitur Prophctas, ad cognofcea- ' 
dom Deum, veramque ejus religioncm evolrendos , aue ' 
faltem Orpbeum,8c reliquos veceres fcriptorcs , qui per pali- ' 
nodtam vel ingratis , ex providentia Dei, unius &GRgula- ' 

p.ii7ris numinis cultum prodidfire: & maxim^ SihjBam , prx- 
clare dc CHRISTO & refta ejus rellgione fufcipienda, 

FktHidolorumque cultu proculcando vaticinatam , cuius ettam 
hiftoria reccnfciur, ItgendosefTe : qniqusedam reluti pro* 
gymnafmata propheticae difciplin» tradidcrint. Creden- 

p.u8dum cfTe, de primi hominis Aitmi creatione , profaao 
cuidam Oraculo , atqne antiquiffimis fapientibus fidem faa- 

p.u.9bendam, de Dco vero veta docentibus, Acmoni & Mer- 
turit, inprimis vero divinitus infpiratorum Prophetarum 
dodrinx: &Terum cuUum Dei ^ profanis fimul & facris 
andorihus comprubatam complcdendum elTe, & retinea- 
dnm. ' 

Caeterum, cum non panca in hac orationc yulfinui , uc 
Phttnuut aliquando Pbilofophus, ex Platone adduxerit, qus 
k noftris derumpta funt lircris dogmjia : Sc Co^lius Rbodig' . I . ■ .! T Jufiini ad Grdcos 

:ncane«jin brevecollcgericcompendium, ad rem per'« 
e prxfencem fam arbitratus, id quidquid efthicfubji* 
ut magis etiam magifque pateac , Divinae provideiu 
icuc didumeftyduftu^profanos quoque a religione no* 
'iros ad tliquam Theologi^ noftrx acce(Gfle cognitio- ' 
PUtonfmque ip[\xm, non abfque caufa, divinum fuiffe ^ 
ibus appellatum. Numenioy inqnit ^ Pjfibagoricoy querii '^ 
nes omnibus ancepofuit pbilofophis, Mo/uica & PLto^ 
xpendenci myfteria, P/^ro Jttica eloquentia, divinicacis 
lis inquirendis , alcer prorfus videtur effe Mofes. id 
exprefSc Pafmenides,^q\io Dei comroonftratur unicas^ 
1 ideas, id cft exempla omnium & rationes continentis : 
exprefBc cum Zenone Melijfus y qui unum efle peuiQ 
ic conftantifBme : Jam vero mundi natales repecensTi* 
» boni gracia illum ab artifice produdum Deo vatjcina* 
^rimoque coelum effe creacum , cerramque , interfito 
aerecumaqaeo elemenco: quas omnia perfeverancia 
inc habicara modum, quem f ummi Opificis praefcripfe- 
pientia. Sed & Dei charagma, five imaginem^efle homi« 
ironunciafleidemanimadvercicur, cui terrena fubjici* 
omnia. Politicmvetb cum Protagora, Menexeno^Critus 
:m ex cerrae vifceribus, nucu agence divino^ eruit mira* 
icione: Ec perado mundi ambitu ex eifdem eciam com* 
tc revifturum. Cujus in Dei affimilacione ac fruitione 
m demum fticaram felicicatem docuic Pbilebus y nec re- 
:um PbadoncTbedtetus zcPbadrus. }am & in legum libris, 
enm reruro menfuram omnium legimus: in primis ve- 
Deus quandoque hominem induat. Legimus & Deum 
is refifiere, bumiBbus autem largiri gratiam benignius. 
porro illud in Epiftolis inenarrabile Pacris & filii my- 
n i Sed & ibi maxima cradicum pietate novimus, divi- 
1 adyca racionibus penecrari non pofle : pofTe auc men- 
ricate, ac cumDeo affimilatione intima, quaein animis 
accendiccorulcoiumine promicantemclarius, An non 
abilis Eri Pampbilii y decimo de Repub. ad vitam revo- 
Llvfiorum peramcena fpecie hortorum paradifi nobis 
s oepingic infinitas f Nec praetermitcitur ibi locus ex- 
tus^animas caacifper cruciabilicer cxcarnificans^ donec 

Ou' l^ Ldpgi Pr^MM in Obtrutitnem 
Ctttcretm exemit Uhem, furumqMe reSquit 
jEtbereum jenfmm, stqne mnM ^mfheit ^ntm. 
fed & infantilis limbus ez parte non tacetur , 

InfdntMmqme dnimd fientet im limine frim» : 
Ques iuUk vitu exntest & dh mhert rAptts 
M^uUt dtrd dietf & fmnere merfit dterh*, 
EDimTero Sttrdtit illa docameDta cajufnam deniqne funt ■; 
modi? non pili eHe faciendam tempus : immortalitatit curaiD |p 
oinnibns anteponendam: Fortaita facile (bernenda, ut modo /.' 
quae perpetiiitatem refipinnt genuinam anequi coanitamur : ' * 
Veritatem prx rebus omnibus nnice cotafeftaDdam, illatam 
inJarixTim acceptalonge Tideri peftilentiorem : R.cmisTe-' 
lifqae annieendum, ut artifici emineniiflimo, 

Oi ntfT tfof^ I i} WrT f»(^ 

Omnid qmi (erntnst fimut duribut tmnid cdrfit * ' 

ftio reftitutam candori, & ab omni prorfus defecaium labe ra- 
tionalem aaimam,divinitatis exprclliorem imaginem, fincere, : 
integre, fanfteqne ofTeramm. Quo nomine Ljubts Ipontanea 

Kcatorum confellione ac pcenitentia nihil allruit praeftabi- 
i,eaniqueprimo quoque tempore capelTandam, eo qaod 
Multa tfiu tomretd medu inelefcere tniris, 
Nec ita facile ca medicam admitteremanum (oleaDt,quin& ; 
recidiTam fubinde incentari necelle fit. Nam ex intempera- ' ' 
taanimorumaffedionf uniTerfa agminatim erumpcre mala, 
docuit Charmides. Sin temperantia denuo luccreTeritluccre- 
fcerc etiam immortalitatis bonum incompiirabilc : quo bono 
in Tirenttbus anitrnilque perfruebantur hortis prius homi- 
nes, quam k divinis rebus ad 3uxam coUabcrcnturnaturam. 
Quod velut hMefe oraculo comprobat Criti^it. nec in pravum 
obdurati Dxmonis impoftura rcciccntT^im/u, Phddrus & Dio- 
ytflf«: ac terras divinitus aquarum mobilibus adobrutas, cum 

Omne in frdcipiti vitium fiartt, •r-yv aniinaiD meam Don eft adaurabiliusquidqaam? Tantifpery 
inquic divinasP/4ff, meis acquiefcendum doftrinis » cohor- 
tacionibufque, donec bomine auguftior quifpiaroyfacracior* 
que, refeincerrarumoftendac orbe, vericacisadyta fontefqj 
arcanos reclururus, qucm veluc ducemincftiibilem (equan- 
tur omnes. Cui debctar decas« laus&gloria in asvum 
fempicernum, Amen. LANGI PRyEFATIO 

IN 

7)m Juftim, Thilofophi ^ Martjris Chri- 
Sfi^ LJbrum de Monarchia. 

AN hic Whttjufllni (ic, addubicari poceft, nam apud 
Eufebiutn Ecclefufticas hiftoriae lib.4. cap. 8.&apud 
Nuifb$Tum libro quarco, capite fexco fcriptum eft, 
compoiuifle ^n/^iMfNr de MONARCHIA DEl librum, 
in quem non folum ex noftrorum^ led eciam ex profii* 
norum aucorum fcripcis argumenta concaleric« hoc vero 
icripcum nulias habcc ex prophecicis liceris dccerpcas fen- 
tencias: neque Ht€r$npnus in libro illuftriam (cripcorum, 
de hoc libro loqucns, (icuci neque Suiias^ argumentorum 
£ccle(iafticorum meminic. Ipie auccm , uc Jufitni efle 
credam^ facilicace acque (implicicace oracionis>quam is in- 
(crtpcis (uis (ervac ; prscerca vero quod ad Gtms hcc 
dirigicur oraiio, quemadmodum illa prima coborcacoria , 
apud quos domcftica plus valere noverac, qu^m pro- 
phecica & aliena cel\imonia,adducor. hand alicerqu^mipfe 
quoque fecic LMilAntimjK\}x\ lib.7* c. 2f . religionem noftram» 
cum gencibus itidem agens, non propheticis oraculi$,& 
teftimoniis noftrist fed alienis pociifimum litcris confir- 

d oiavit : •hI Lditgi FrdfAtU iit liirum 
BiavlC: docuitqae non mcKlo Jpud nos, vprumetifttn apl 
eos ipfos qui Dos inledantur, veritatem confignacani tfr ■. 
fieri , quam recu{ant agnolccre. 

IX}Cet autea>in hoc libc'io Saa&ui Martyr. ab haiBtilo 
ei^ncTccondiio, liipicntij[n& religionem, in qua lalus coa- 
filtit i-..iii'iius fonjuncljs fEune: & nniuit veri Dci cultaiBt 
qiicrn etuai nanc creatio 2c arlmtniftratio mnndi prumulgetk 
^ primor.Iio rcrumobtitiuiilc : iiiolobiriani vero primiHD 
invidi^ DiLiboli . & pauconm haminum pollea cocptis ia 

..jomores mulcituilinis irrepfifl.;: cjndemque oblivione fin- 
gularis Numints' induft^ . longillima dL-inceps diuiurnae, 
& perniciofa: confiietitdinis prxfcijptioDC invaluinc. Qua 
confuctndinc rcpudiata , priroam & antiquam DEI rcli- 
gionem {ufcipiendjn] effe fujdet : & argumenta cx vcte- 

I.,j, ribus & poetis & Pbilofuphis adducic, unum verutn 
DEUM clle Unlvetlicatis bujus architedum . per palino- 

.ufdiam & recant^tionem priltins fus, 8c falfx ae aeorum 
multitudine doarins.docfntibus : ut viri genliles ab eif- 
dcm vcritaccm divinam intclUginc, unde perniciofa ei- 
fcnc primitus imbuti liiperftttione. Prxclaras ergo affert 

».);♦ fciitentias, de Deo,crpatore, BulK-rnatOrc flc infpcdore rerum 
univerfjrum , ac de yal/9 ejus , quod non modo tan- 
quam ducem optimum fequi , ied etJam adurjrc conve- 

r-ifsniac: de nmulachrorum vamtate , de extremo, quod ne- 
mo clTugcrc poffic , iudicio DEI per ignem, & exuftio- 

KiGa ne: Dc duabus poft lunc vitam viis , altera impioruin 
ad tormciita perpcnia , piorum ad beatitudinem agternam 
altera ; dc ctltitutione univerfi, de jufta DEl in nalos 
vindida, de ineffibili noiine DEI , dc improrum pce- 
nis, de vcra colcndi DE! rationc: qui ab hominibus 

F>^ non vi&imas al>quas aut donaria. led juftitiam , vita: 
purttatem , innocenciam Sc bonam confcientiam rcqui- 
rat: de divina (iipiciiiia & potentia , cum qua vircs & 

p.i£7 virtutcs humans coniparand.E noii fint : Deum quippe 
per feipfum finc adminiculo falvace homines, Dc f.(iro 

p,,i.3 nf>ni'!t},itiwriis, nihil tos rfic : ai,;: iititc iiiiv.iitaris , pri)- fMfiini de Mnuotthid. 

libidinam ^ avaritiae ^ & alioraiD peccatontiii fubrain 4^?> 
fendere poffint ; de mente bominis divina , de bonoromi 
& roaloram difcrimine. Ataae abi fabdititios iftos deos 
ne cam hominibas qaidem iragi comparandos efle pftea- 
dit y at qui longe illis ingenio flc indaftria (int iaferio?i 
res : conclafionem Orationis cum principio conneftiti^p.174 
conjungendam cum religione falutari fapientiam» Sc unij: 
ci DEI verum caltum compledeadum efte » de Poetariim 
& Philolophorum fententia cenfens, per quem aauq^ 
«ternam liceat eftiigere condenmationem. 


\ . *.i (1) 

TOTATTOr 

'AriOI IOT2TINOr 

I 

**IA020*0T xeq MAPTTPOS 

A7n)Ao>iot oTTBp Xd^<n«.v5y - Sitmfob, * «)jf4? t Pffl/wtwjy SwijtAii^cy. 

EJUSDEM 

S A N C TI J U S T I N I 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 
Ad Senatum Rom* pro Chriftianis Dcfenfio {ecuncfo, 

^t «ft'-T^AI 7» ^;K6'«r j H^ I./^UiE heri & proxi- 

o.geiXi^,^ « P^/W« , jw « ^bique locorum fimiliter ci^ 
siamssi^ c^i«^ v^ T ijj^u- ^ tra rationem omncm i Ptx- 

mihi 

1 A7;tf}Hancvo€^mincdltt.CraB- ipfom Imperatorctn alloquitttr 3^« 
co-Latmssomifram,ex J(p6.Sre/'/;redi« i;i«rj ut prolix^ contra f/alUixtHm id 
tione inTerai. negantem probavit yaitpm in notis ad 

2 ^tkon^ t^ MesfTVfof} £t faax ver- 1 o M^^ek lib. IV- cap. 17. G R A B fi. 

ba tx I{ob. Stefh. editione reftitiii. 5 m ^ts &c.] MaJitioiam prascipue 

3 ^OTT^] Quare hancApologiam;! inteUigit malieris cajufdam Cbrifha- 
quae vulgo prima habetur, hvvi^v in- n« acculationefti , PtoUnm eiixm, dt 
iccipferim, ex not. a. ad pag. i. prioris X»di, & tertii cujufdsim injuilam con-" 
Apol.pter. . ijdemnationem^ucexiequemibasabun'* 

4 «e^V Tvf l^(iait/9 ovVjkAv^i] Kon de conftat. 

ab 2|Xtius Jt^m^ fcd l^brmi manii ^ Ovf»iiE9t^l Urhkum illuto Prdfe^ 
l»c infcriptio pro(e£la, & omnino Aum cife LoUiumy Contendit FlMltfinl 
xeiicienda videtur^ nifi jenatus nomi* in notis ad J^ib, lib. IV. cap. 17. com 
Reipfelmperatorqnandoquecompre-toqmbus tamen conferendaj quae dixi 
henlns, vel fnbauditus (Mrobari qneat. Tom. i. Spicilegii Pagram Sec. IL 
Plnnbtts wm locit hu]U9 ^9l§g^ pag.14^. Grabi. 4 S. yUSTlNI 

mihi irapofuerc, iit pro nobis, 
qiit eifdcm vobifcum aHi'£lio- 
nibtis pcrpeflionibufiiiie obno- 
xii, & (qiiamvisid ignoretis, & 
propier carum, qux repuun- 
tur,dignicauim fplendorcm no- 
htis) fratres veflri lumus, ora- 
tionem hanc componerem. U- 
bique cnim, qui ^ pacre, vel vi- 
cino, vel filio, vciamico, vel 
fratre, vel viro, vel itxoie ad 
bonam friigem conveiciiur, is 
qiiidem imperteik couvnliiur, 

1 vn; <fiw>3 )\e&. Sn^/A. edit. habet 
•ii(v|uw, lccundapcrroiu,nuaiucoii- 
venieauT. Svlburg. 

2 tHJ miu^m'} ObleiTavitj&fortc' 
lucc lcnbeni in mente baboic JapnKt 
tnonitum Efiix cap. LXVL v. f . juna 

LXX. •nntTt. ilv^u ifuir, iMf farita 
iftSf i^ /SJIAmjs^u; , 11« T* »«W Kv- 
04« J^«&jl' GRABE. _ : 

j rw/l t2> Ai^ nitiof ir 3 Mra ]□- 
dicio BKUjB^ir, cempofitiiinem ) ut pag. 
fl.B. 104. A. J06.O- SvLeuRG. 
Omnino aHbniiui Sflliur^io mra^ re- 
ponenti, ui initium hagiu ApologtKj 
rcrpondrat claorulx riiftt Tire Aiy« 
oEMiH|af«i>. Eadeiu phnli alibi quo- 

Salui efl Jufiimi, ut lib. de Mmar- 
Da, ubi. ae jf.}cbjii<t pdmo, qacni 
pro .oniiaie dtvini numinii addndt, 
lefteaii: lOCfins^iySAi^iXisiiiuTit 

i(f^' luriH >Jjin nian^t d^*i( &C. Et 

ta Dial.cnmlVr/Jj.pag.joS p.?>*- 
)mtfiptn iyui Aiji* «'■]••«■*>, •( J^uuit- 
fifftii, «ivaiia iOflinfuy- GraBE. 
4 vr' UkH\[0] Ptrlemiu lic accipif 
1i pater, aut Iratcr, alii.]ur quos jFm/I»- 
mw cnimerai, aon funeaniur officio 
fuo, *cl dgfini) [UHi muli MARTYRIS 

ifioiomiBw eyrai', ' k^ a^tX- 
PaV , KOV «.7WTW. K^ f*>l ^- 
Ajjt* 2ij# liu Jo^o*' TWf vo- 
j fii^cjAituv e^iafiaTUv, r ' rwc- 
^g TWK Asywc avJxiJ^n 'zrotrt- 

a-i»^g<in^*tTeti XSBTo w*Tf of , 

q yflwi'©-, 1) THKVot;, »1 (p/Aif , 

10 tj a^i^pQ , ij anipof , "i| y«- 

f a«(gf , * KctT €?i!ui\^, j^pls" 

T 

fla officii tcgula dcclinet, nt x^s** V 
nc3i>rHlii, tliamfittMaJfint, fpifv- 
Juafim habait, & atdimt. Atqae ita 

19 non tinle ciun LMt^ noftro pro tf ro 
poraerimai ii(, aliipui: quod aliqiia 
ex parle vidit etiam PiriQnim. Hxc 
S}i&iirptn in pofterioribiu annotatio- 
nibut adfeciii cnx tamen omnia nan- 

Lo ci funt. Kar' iittrln tdem hoc loco 
eft qood impttjiSi, & ex prj!ceden(i- 
buc repelendnm, vel fubaudimdum 
ridctai m^i^i-iBf, nill hoc ab iin- 
pcriio Lilttario Ik omitfoin, cb quod 

.F paula anti ptxceHciii. Ilb TCfo Jm- 
y/uu fcnicniia ell, qubd qiiicunquc ex 
gcniibus ad bonain irugem a pairc vd 
alio cogoato adducaiur, liaudpcrfcAe 
bonui ac vinuic prxditiu fim ijucat, 

;o nili in aaxiliom adhibcantur ii qui 
Ktemai inaioruiQ pcenai, & bonorum 
tcinunerationci creilunt, fcilicet Chri- 
Hiani. Hoc enim tanquam validilii- 
mo argumcnto illi ad hominei ab im- 

Ifpictaie rcvocandoi ntebaniur: hoc 
roulicr Chrilliana, cujui mox men- 
tioncm ficii Jnpinm, £ihnico&Aa- 
giriotifuno mariio fuo pmpoiKbat, APOL. II. PRO CHRISTIANIS. 3 

T iniS-aiTm air «WWs-, k nifiadliibitisiis,quibuscftpcr- 

1 ' a- TN f\''' • loignexternoexcruciatuniiri: 

A*-^.,*»^- onrAt^y^f, quiveropcrvirtuteraadcxcm- 
Xj htMtus Xf/7u ^tujuvlg,?, & p|i,ni Chnlti vitam egerint , 
aTiu^sw ' avyyiviSof ru Qiu s cxtra perpcIIioneDt & doloreni 
( ?Jtiytfira ^ r ^vo^ivav X^Kict- omneni cuni Deo eQe vidluros, 
vw) <l^ Tt^vTfnm^itv ^ (piA- (eos aurem, qui Cbrijiiam iunt, 
1,' W w ^wxifnw, » ^rfW w d'cimus)propter anjmoruin per- 

.\ < ~ tmaciam & voluptatis itudium, 

jwAoK o^fiyimi . . . . ^^ ^^^^ ^^ honclb.tcm conlc- 

'°6landam excitari prorfus ne- 

> ^ oi (paivKu atuuovtf fxp^cu- Et maligni dxmones infcnli 
wnf iifuv, K. csv -miTits ^- nobis, atquehujafinodijudices 
x*5-«f txfidif vmxmi>sf ^ A*- <nb ditione fua habcntcs, fibi- 
tpuoSUf. iK i» HfXfifW J*«-.fq"edcvotos,eosipfostanquara 
Z«,irZ,»^ rfw'«« iw^ ««*«- darmonus agitatos Pnncipes, 

r« ?»i»iK ^f«w c/sb OweCi- urbico e(l acla , manifeUa 

w ^*w^ ujM.Vi' ystnmi, -m m- vobis fiat , rem ipfam cxpo- 

«ifcty/wsW omej^tA». »0 nam. 

/3'. rwn Its mu^iit «wJ>< U- Mnlicr qwaEdaro virum 

iu^h^^m,, «x>A*5«/yK« ^ '^»^»^* intemperantcm ipfa 

. s , , X ^v X CZ quoque prius quidcm lalcivfe 

avm^^^^r ^Hhmr^, admcdum fe gercns: fcd poft- 

quam 
Neqne de eo dahitabit , ^ni §. ii. al- 2 49^ t» JstAof «^^«10»} ] Licet pc- 
tmns Apologias (juxu diviiioneni in x^ ciodos iftis TCtUs finiator, & fenfiu [k 
no(ha cd« (a&m) Uffxit, Ifta quoque pexfeiftus, fi poft ^r 'c;»cf\^ fabintd- 
$. 10. pag. 18. lin.^.feqq. mti^ 9$ om lijmr «vf^^^iisif > m przced. nor. 
tlunl^itmmm/iimwmtfifi^mt^ dizi; tamen oaud negaveriffl quac- 

m • A«^ Mof «V f^^flm»'^ &c iUod dam hoc loco ezddifTe, qaomm unam 
quod Vk didtar Kyn-' fXufr^, bene 30 atque alteram pedodum reftitni Tom. 
declaranr. Grabb. I. Spidlcgii Pattum SecuU n. pag. 

I #vy/ipii0iy] Zpy/tfiifi^ nnmlc 173. Grabe« 
PwrimmUf ied aJibi quoque aonftum ^ si^* m ^omXm tmp^Htl Dannoncs 
profutnronfvpatJi^^flmMr, acnomi* imquos jiidices adycrfus pios Chri- 
natim pagv 457. D. yofl^ itidem 3jftianot condtare ex Nictfh. lib. Ilf. 
pro ymim^tt^^ (k I»g.4T5-Ao <«»^ cap. 3 j. annottft lAmgu, Confer A- 
^Ty pro 4iefMitf«F, ac rurium p. i^fC pol. I. ^. ^ nnperrlauc edtt. 

SYiBaitO. 

A * I «Stjj] £ S.JUSTINI 

f unm fwHiciu ti\ : idque Tu 
muiicri permililti. Ar miritus, 

3ji tuni quu*cni nihil adTcrliis 
Um diart poterat, in 'Ptolg- 
mteuai qucnJain , in <[U{:in 
animadvcftcrat {/rhicius, qui 
mulicrcm Chrilhanz rcligionis 
prxccptis imbuerat, itnpctum 
iiium vcrtit boc modo : Ccntu- 
rioni cuid^im amicu GiO pcrlua- 
litjuc Tlokmxum comprehcn- 
deret, cumque m vinciila con- 
jicicns, hoc tantClm intcrmgi- 
tetfanCbii/liMUielJel} Cum 
Tlolemaus , utpote amantilli- 
mus vcri, & ab onini fi^aiidc ac 
mcndacio alicnui , Chrillia- 
num It: cilc confefliis ellei, 
cum Ceniurio culbdix maii- 
cipavit , diucjue in cartere af- 
iluii. 

IV. Podremo uhi ad Urhi- 
cimn rrxfc:i^tum addu£tusc(It:t, 
ab co id unum Hmiliter in- 
icrr(>gatus clt, uiriiin cjjct MARTYRIS l 

ms raw. 6 ^ ^JTSf 5W7I wn^, I ' 
«CW catwri' «■5»' fi^ SvKtftztsf < 
tgMto tn >i}fif, «fW * nw^^s- il 

Xpvntaw fa!^,ftA,TSi» ^9iM»cr, 
'tftfamTt oM tQ^i tQ Tgijnt' 

'oAflV]» f IlTvKlfttua, (piAw a^ 

IlTvAf/JdMr, Xj euipOTiinci, ♦« 

f niP^ifiM», <pi)M?afyi, aXK 
im («TOiiiAw iii ■'^/eiio^aj^v r 
ytiifAfpirm, o^Ao^^n»]» eav< ' 

IW «CdCf X^KUWO)', il' itTftUi 7«- 

i»! ^Aiw .Ijfsw ^ ™ ats-fiSit- 
,W(U iltfAdfftls. 

efuiaK aun thtb ftim ^(inwj->i. Jimtnr. Cjsaiun fruftra Iuk verba 
ollkitavit Htdltixim in Viu ^HlKnw 
|>n^. 190. & proiiomfn '*' eKpan^uiD 
»H,£iIlailuAii)opifUone,func Apo- 
lojfiain Ibli Scnatut obhcun fuifle. 

I rrt-^ni la Cotticc I{<g» & Ma- 
^gHMm Eufd>ii verbum boc deeft, qaod 
quidem abcile poteft abTque ullo loi- 
Wi danino, nt in fuis anBQtt. ob(eT- 
Tai Va)iflki. 

a JlnAi^ar "1 Df PialtiHita ijdc adftipnlatar Cl- /'("r/DisHf , niflquod 
pro ovT* ad niarginero rni Jiifiim kti- 
pfitiMmr. Ferri tanwn& Vule.leAto 
poteft ( funi Sflimrgii v«ba ) hoc fen- 
fu, 4» njfs/ <bW tmamftrk , oili qabd 
Chriftianoi eHei. Qaotlloquendi ge- 
;o noi alibiqaoque me oUenrare memi- 
... ..__-_ - -" ■jibriiSya- j 1«? oif*'*'»» •^r'] In Codice 

j^hd:'ta St FHkftimo Eufibii rcripnim APOL. 11. P^RO CHRISTIANIS. 3 

T mt^ivTm cw u^v^, k. nifiadliibitisiis,quibnscftpcr. 

z \^^..^ A- ^;«„/^. nrf,f^ ^Z. fuafum, injulbs & libidinofos 

^, / ^ ^N r\ »* ' - ii^ ^R«c aeterno excruciatum in: 

A^j^^jji^- onr Jl ^ €./^27.u^, qy^^^^r^ p^^ ^finyMan ad exeni. 

>^ otwW Xg/^« ^*iwjKy&ir, h plum Chrilli vium egerint, 
cmc^Hec ' ovyyeviSuj Ta> ©siD x extra perpeflioneni & dolorcra 
( M^fJt,2v 5 T 2^vofiivav X^i^ar- omnem cum Dco efle vidluros, 
vm) ^A -^^va-mm^Tdv ^ (p*A- (eos autem, qui Cbrijiiam funt, 
^^mv. y^ ^vaiuvnm - ^W ^ dicimus)proptcr animorum per- 
. s , Jv tmaciam & volupiatis Itudium, 

x*A0K o^f^i?^ . . • • ^ & q„od ad honcltatcm conlc- 

'^tlandam excuari prorfus nc- 
• • • - ^' / ^* queanc. , ^ . 

5 Jt 0« ^ioJAoi SouMm iz^^" Et maligni dxmones infenli 
FWTT^ flfAiv, K cftr -niiTH^ ii- nobis, atque hujufmodi judiccs 
M/ras fxfivli^ wwWw it Kct- i"b ditione fua habcntcs, Cbi- 
WovV, i^ h %ovV J^^.xq"edevotos,eosipfostanquara 
"^ ^ ^ * ^" . daemoniis aeitatos Pnncipes, 

«^««^«aiy. ««r^f 03n«*n« ^^^^^ ^a„,-^ ^^^3.^ q„^ fub 
t» «KK7K ?«W|t«»'» cMfi Ou^Ci- urbico eft ada , manifeda 
Tut ^flws^* ujwiV thifnif, m m- vobis fiat , rem iplam expo- 
^tvyfdvBb anaif/iLhS). &o nam. 

18'. ruwj 2<f <i»««e/» mUi II. Mdier qusedaro viriim 

cwA*«-«^flm, «X9A*5»;.K«6 ^ ^«'^'«^ intcmperantem ipfa 

, V , > N \\ \ ^ quoqne priiis quidem lalcive 

ai,m ^arOTig^wr e^« Si m t^ admcdum fe gercns: fed poft- 

quam 
Necjne de co dabitabit , ^ui §. ii. al* 2 4»eK 1» iB»Aof oQMSoicf ] Licet pc- 
terins Apologias (juxta diviliofieni in x^ riodas iftis yerfais finiator, & fenfus [it 
noftia ed. faaam) legeric. Ifta qaoque peifedhis, fi poft it^tr ciAcri^ fabintel- 
$. 10. pag. 18. lin.^.feqq. wn^ yS &rK li^or m^tH^^mnt ot praeced. nor. 
iJ^MTvJi^WiarWrMdot^Bfyfii^S^A/.SHN- dixi: tamen oaud ncgaverim qax- A«^ Sviof Sv f^paff»^ &c. iliad dam hocloco ezcidifrej qaorum unam 
qood hjc didtar ns/^T fAUr^, bene 30 atque alteram periodum refbitai Tom. 
declanuif. Grabb. I. Spicilcgii Patrum Secoli II. pag. 

I 0vy/i»Ml^«^] Svyfinf^i^ nurrnlC 173. GRABBi 

PnfnmtSf ied aJibi qooqoe aoiiriftam ^ Mtf •/ ^mmXo^ ''«M/Etiifi;] Daanones 
profutoroarvpitJi^^flmMfs acnoiiii<^ iniqoos judices adverfus pios Chri- 
natim pag. 457. D. yn^fS^Ht itidem ^jiHanos condtare ex Ntceph. lib. Ilf. 
pro ^rnnnfSjii», dc pag.455*A^ mfm^ cap. 3 ^. annotflt Lahgus. Confcr A- 
yiv pro oemi^, ac rarium p. i^4.C. poK I. ^. 5 . noperrlias edit. 

SYiBaitO. 

A * I «2tJj] t .S. JOSTINI MARTYRIS 

ctthulum confyenttm coitde- 'y^ar af^fiamvTom ^hu' 

mimjcrhi ff,i,fmiJi }«m, .^„. .^^,„,1. 'EioS» 

ittaKtt nm conveatt tctnport- , ■ j ■ ^ -. ,' '* 

%sImpcratorisyn, nTrii. A.m«e^«c.. ^ «^. (p:X=_«<p«. 

hfi>p6i Uiaris filii , rtcc Se- i^-^^f -^«f'- ^^« ' ^K'^^ 

tiatai Somatta, 6 Urbke. Tum * '.'"O*^'''"*' *?'«'*■- " oif»/»-. 

-», nuUo alio rcfponfb ho- ^Wi eiidiv cMji 'iiami^eifi^ ) c««A<iinir] KaAni&naf Ic.:;;ncluin 
tnoiKt Vniotiau: n v'''''^ ^(/'>< uc 
ton^rutu hic inlinittirui cuin vrrbi) 
pccranitibi», tic li iMi!n S'~— aliuqui i 
lR)ocnic vcrbu tns^Mu ^rsacdcK ilc- 
bnillb, Ti( li arTui A' v> &c. Syleuk':. 

mt] Conloiia hii fuiit ifta Atheiia- 
ff^rx in liu pro ChtilUnnis Aiiolo^. i 
pag. j . K«f ;« « «EiK Tif i^Tif<t( A- 

Ao^i^itr, ip' ifuir j ^^» ijjHHi ™ (it- 
M ¥ iwi TJf iixr t^iyx,*"' *« »" <"«»»» 1 
A * esi'»^*; , rif fliminrm (*i^i; r«>- 
TiW, ifc' <if 1» (i^ «r «■( i^KHif^, 
iw^i^wr» iic. ViJc Titlull. Apolo- 
get.cap. t. 

J ivn!(i AirrsKay,rt£ji ] EiJuiUfin i 

Toin. I. Spicil. l'Jtt. S^h. II. pag. 14J. 
contta ya^Mtn S\ vi, non .Amimnmi, 
vdIbo 7'iwn coj;iioiiiinjinin, iiitilii- 
geiMuin eflc, («1 Mertnm ^ittar.Untm 
1'bilorDpbuiD, (]ui poft ubitiiiu ^mt- \ 
wa Pii uiem cu.ciiotnm allumplit, iii 
Tariis iilcitco niiiranii, ^ inlcrtpiio- 
nibut tiK non a Tlirmijlia in Ocatio- 
ne ad Iinpnaioretn 'liitcdiilaan ei ad* 
rciiptum, cuju» vcrba iplc ^«/</i'« in;j 
nolts ad H^iUim 1 ib. V. cap. f . allc- 
gavit. Et ita quidcm dicctuluin, li 
fizc lit poflrrioT [olUni Apolo);in, 
Af. _4teMin« Pbilorupho & I.ndf ytru 
oblata, prnui Fjijtbim cenliiit. Sin vc- 
rohictitpnoris .^oMno l'iu prxa- Pim utimK inicirgrndiu cft. Grabb. 

4 OgJk fUAtn^j t>i3tm^ S^tb, 

Cnuli vKs-ii"» ^iaunmm Philolb- 
phuin W> filiam notet( lcd vciior Ju- 
jiini lciUo , ttl noKtOC Lttcii C^fmit 
faclurn, ncc Avo !'h, ncc patrc Phi- 
lafB^i dignum, licm infra in altrrtuE 
Apologijuliifcripiionepag. 5j. H.rc 
S)/tH:'j/Ki; peiperaiii bnr. itiXtrijicr 
ciitiii rcponcnilam cITc, prout Eufcbiia 
lib.lV. cap. 17, juxti «litt. & opiunos 
MSS. Cotld. bunc locuin citavii , vim 
ulluintftdubiiun. Polito cnlm, ^uod 
hk dcfi^^neiut ZHnw, cam quidan 
liiihfifJiim, ron ;iuicin PluUftiiuC*' 
f^ii hliain tctii dict ex loco citato 
Spicilc^ii, inagii autcin cx atinoiaiio- 
nc ad ritulDni priorii Apolo_^. Jiifliiii 
psict. Scd li JHanim Jfmotumim pcr 
CnMt lilium ciun ('j/tjie iniclliga- 
m\xi, & tunc uinnino fiMtiff lr;>.t- 
rauj nrceffc cft. Quod vcrb yn/tjini 
conjicit, icxium hunc luppl^^nduin , 
lac iia lct^-.-ndum: nti ifiiuripif Kki- 

m^, ih ^i^^sipt Siuiaafii raiJi , iil 

prorlus rejii.iradum clt, li boc rcri- 
ptum poft moncm .Antenini ili, ,W«ri# 
^amint S( Lncia frrv fnerii nuncu- 
paiDin. Sin autcrn ^mmino pia li- 
mul cum diftit duobui ob!atiim lui;- 
tiij nenttciiL tuTim Rccclljri.-i ell ad- 
(liiio ; liqnidtin pcr ifi>.isz^» r~mt»fi 
7:iuih . Ht M. ^Kwilnim , flt Lmima 
ytrmn liinnl ildi»nare potuic, <]uad 

Kaimsit VOK &" Allh ytm S: .^tiiiim ■••"" II ".«•.«. ABOL tt Jkb CHRISTIANIS. 9 

9if, ii «fW ^ AWHW «ipff, ^«- minem dignatns', fic eum al- 
,t^Mni<n wof wSw. K lf.q»""r : Tu quoque Chri- 

/^ v^T; , ' fyf- que Zifr/iiJ ita clic reipondii- 

m)idjm. J^s * w »*&«' ^ ccpit. Cui quidem niagnam 
^imi ipAay^ 3 m^^ J^ir f^ gratiam ille dcbere profef- 
arcrei^ r ruirunf ainiiiJux^af fus cfl y qui ab hu jurmodi ina- 
yivooaxedf, x -«dr f wawftt x lis dominis libcrari fe cogno- 

<?£ pf &f ^«T9. ^m^ av ioa- natus eft. Ne vero quifpiam 
mj^ <pomoam^9 w^f&jfS^t fiofi dicat : Omnes vos igiiur vobis 
«3^ f 0€oy, ^ fjfjuf ^dyiM' ipfis violcntas inferte roanus, 
m fjii ^fixj^ti, i^» ii fjv our r^atque ad Deum nunc ite, ne- 
nm rS-n i wc^ou^, i^ ^' que nobis negotium factflTne; 
!d) '^iiuliu^oi ^^ft^ cu^ caufamcurhocnonfaciamus^& 
y^^ quamobrem,cummquirjmur,m- 

^^^H*^\ • ^ X s trepidfe profiteamur, exponam. 

t.^ OuK «leiy w xcer^K ^ y. Non fruftra mundum 
mnMvaireiO¥^^iMajyfi^,to^ Dco conditum cOe didi- 
rt»v' ii ita 'n wfB-^ufjrtQf j<- cimus , fed humani gencris 
vci* XP^!^ 71 'nif m ^m^ama gratia ; atque, uti antea dixi- 

mus, 

X r«f] Hic artknlot txSifdiomr eodftn er^ Martyritun affidu hzc 
fenns dt gemina icripfit in Epift. ad ^mamtz 

2 f^/ff^^^ii^ ^iK9^^y*0 ^ de- 1^ /Vec tfi in me ignit fmttm^i Mnumsj fid 
(idciatiir in Enfib. TmtdUamu in fihe a«i«nf c^ loqmtu stjptM. in^ mHj ime» 
Apologet. S^ tm ( Chriffiaiiiis fa- lidi <2K»ti; Kfw gd PammJ^f caeif r 
£ttts ) f^ vc^m^ y$ Dtlgrmiam rtdi- mti^a. Confi^r etiam Jretumm lib.IV* 
matj & cmnm vaiiam ab to cmftnfih cap.64. qiueque ibi amiotavi. Grabe. 
fiffnf fio/iffmm txftdiat} Omnia tnim 30 4 «awf ^ H^ '<'*?* ^*"*^ i^' iaiiiyrtit 
bfic i^pcri ^//£F4 dtnatmtr : Mie </2 ^iioff fMMmns &c.3 Arrius Antoninus m 
hidm finttmiit vtHrit grmist afjmm, A6aLcnmftrfi^nerttnrinliamer,mmti{'^ 
Martyrumtortoribnticatiasai^eficiuni Hnt dnjttmit Cijrtfiiani^ amt tribnnalia. 
exempla tecenfnit fmUxim m Vita «mi /e, wanujtiBa^ ol/mkrum: cttmiilt 
5*^1» p^g. 3t9> GRABB* ^fiancitdMtimpitjreS^ait: ii^ftXthwt 

3 TnfnftitiitBt-eTmfScc»'] Safiit,Tttnf ^kttt '^MmBxmtt x^v^wv^» S ^?6^ 
fivjS hmrerm rth Wr^fyMqAi^iiy '^iff^' Tcrtnltimmt in Ub. ad sU/HUmt 

#iAc#i , f eiff ;v^fHfiii)[. $• Ignatius ex 

B t T? lo S. JUSTlNi MARTITRIS 

mus, eiindan tum eis gaiidere, aim fuitmiimtr ■moipiuM, 
qui iU.u. aimtota immn- i^.^^^,,^ *i W W ffl^ 
tur; tum cis inrcofum cfle, ^ ^ P , y , ^ l 
qui mala feu verbo fcu opere ^* «»TP«0«r«r. i, !^ya, , 
complceiunmr. Qiiod (! omnes W " " ^^' iianilr ^ 
nos ipfos occidamus , ne ^uis t nvnfuy, ' tS nfff '^lyrfyvaf %■ 
gignaiur, & divinam difcir ,i^ ^ uaStrm^a, «■ ■m 
pUnam doceatur, aut eliam ne ^j. Af^^V U /^ Aiq 
omnino gcnus hommum raa- * . n ^ " , J ^. •7. ^ 
neat, quantum in nobis Bt li- "«S-e»»-»»»»©., »» Sp 
tum,au6lorcsfuenmus; contia ^p". <»n« wb^mS-* , £«cunp 
Deiconniium&voluntatem,&iaT^ tJ QtiS 0sij/^ h^ iwnl 
ipfi, fi hoc commillamui, ve- ^,SnK. m r»n jre^iWMK. 
nienics. Inicrrogatiautemper .'^l JJ cnt iprf. 
inquiluionem, non inhaamur, ? t< ^ / n 

quodmiUiusnobismalicon/bii ^*^*' ^ " «iwiT«pw&«/ 
limus; impium cxilhmantes, in iaums /tijJei» (pai^v, iu^tf 
rebus omnibus non vera dicere, 'j Si ^j^vfutu /^ x«mh 
id quod gratum efle Deo novi- ctX^^ibm mns. Prxterea autem & vos ab 
iniquis prxfumptionibus jam 
nunc abducere cupimus. Sin & 
illa cuiquam tn mentem veniat 
cogiiatio: li Deum juxta profef- : 
iionem nollram adjuiorem ha- 
bercmus, non ita nos, quemad- 
modum iplimet dicimus, ab in- 
juflis opprellum atq; excrucia- 
tumiri: &hocipfumrefelIam. 

VI Deus qui mundum uni* _'««'■. ^ ' ' 
verfum recit, & tcrrcna homi- , v ^ .n' w/w 

mbus,&coEleftiaelementafub- '""f«f' ^ w <:Ji»iy«* «4-5-^ 
jecii; qu* & ip(a hominum *"*■ uswtojbw, y^ m eu^^ wu amu^evTis. « ^i 790. vw- 
' tA^ >(^ ff moiA eunn , vn h 

ay , us ^ytfny , Osv eiJ^outr . 
cti^T^fuB-», t(^ imfUi^ftf- I Tv icaf jmnKfMf] Defiderari ;*« jwmKia^ &c. Libnriat tcto w occ»- ' APOliilTi PRO CHRISTIANIS. n 

m 5»i>je» w ewl^»»<w K«.«r«)(, gratU eum condidifle apparet : 

H^ • if^ u^ofuiMf MTim- P^°P'^ ^'"S"'" pioventuiTi , 
.^ vr\~'^'^ / '2 temporum etiara muiaaonibiis 

r^^^ ?"r J^^rr^ 'T^' exofnavit, divinamque hanc 
A)caiMmtAMi3-^^fJ>a*- i^^^^ ordinavit, hominum 

Vitui Tttnnptae, jtuf f*^T iui- j iplorum , atque eorum , quz 
^(mruD, K. * T«r \scn r ip*- lub ccelo funt, providentiam, 
vhv inesvotet» «yyfAoij-, »f ol^ Angelis ad haec difpofitis at- 
nms tvib> meeS^oiuv' ' ol tribuii ; Angeli autem ordina- 
#' 5yj*Aoi «i%iCimf WJ*£ "0°^«" "»" tranrgreffi, cum 
_» * '« i ~ ^ muhcrum, concubitus caula, 

T^ 7«^iy, ^^^,cuKa>v ,A^;E^^io^„oribus funt viai, tnm fi- 
fnlffjnMv, fw JcM^a^ micm^ jj^ procrearunt eos,qui ^Da- 
mvy 6i miv ^ ol Myf>fmot S^ca- ^nones funt didli, atque in- 
pAytr K "xfocriTt >iomv li ^ ay' fuper rcliquum genus huma- 
*^ num 

z if&f furtMxO] Confer ApoIJ. tnms pag. ip^ . 4». & 15 5. i r. Cai rot 
pag. 24. lin. ^. feq.' i s fragatiu etiain TmM^. iu iibro de Ve- 

. z TM vwi TM v^of ^g^i/MO, icy^i' landis Virginibus ^ LaSiamms lib. IL 
Afu; — mt^thix%f\ Locus parallelus eft cap. if . Jojefhfu item Antiq. lib. I. 
aptid ^henag. Apolog. pro Chri- cap. 4. Hujus Tefb hypothehs ratio- 
fljatiis pa£. 27. THf ^i rmt Ityyilktn nrxa ex Gen. VI. t, fumpfiire vidcncur. 
vv^um tS Qkm kn ^ni^ }ipn itls lo Siccnim legimns : liinrf j 1)0/ S* 0ur 

mtufy liu». Si hti fUfwg, «1 hr eurm^ c|ea4«^«> ubi pef vfts S'0fv, .yfttgelos 
ifXl^irm £y}iMi. Idart9 tnbm .Angtlps intelHgunt. SeaciimJPe»M»o^icroii)^ 
JOtm areoM^ m rebus 4 fe digefik fn- ij mumj i& .Aiigtiftimim magis proboj qUi 
vtderptt: quamvit mm iffi umverpiii jpetFliios Dei eo loco accipiunt Sefhi 
frtj & ^mmmd freividemiJi umverfis po(beroS| Sc ^xFiliasheniimm Filias h 
fnrojjfkiatfparticiiiargmtamenrerttmfitig^ Cdiiv ftirpe prpgnacas. Videdehacce 
iantm, ^ cmmie fiterkit commjja^ ^An^ plnra in X^ofgrAnnot^t. ad calcem 
ffliiimfoput, ApoftoImHebr.cap.Xr.sojiujns libri imprefliy: confer etiam 
veif. 5. Nort enim Ange^ fiAjedt crbem CI. Grabe notas ad Spicilcgium Patr. 
terrafmotm^ eigo pftefentem. Sec. I. pag. ^60. 

3 oi ^' iyy)\fit mi^jfiutTte] Qus an- ^ «i Mpjofioi i^aifiisrti] Huic Jiifiitd 
t^dunt de Angelornm principatu^ab opinioni iubTcriplit etiam Tatiamu in 
Epiilola 3|[fft2« mutuatum ede notatBJOrar. ad Grxcos pag. 28. fecundum 
Perion. ubi le^imus Ayyi/nts tv ry; fi« noviilimam editionem. 

Tilfnnmte ritu teutrm ie^x^, djtit StC^ 6 iujputrwp }mi^ ieurrols iiii/itim} 

4 yiuiuueiiw fsifyau wii^mttv'] Ita Qnomodo Dsemones per magicas prx- 
Apolog. I. pae. 9. nupcnimac editio- ftigias &c. humanum genos ad iuam 
nisi yaiMMgif tfnaij^fumi* Caeittrum ve^ 40 fervitutem redegerint, optime nos do* 
teris iUius oMnionls de ADj^lbrom ^iTutianm^ qucmconfnlas pag. 6fn 

cBm molinijbiv co^ta' nmuNt . dtk* ,. ■^.. -^ y ^z S. JUSTINI 

num in fervicutein fuani rede- 
gerunc. Id vero efiecerunt vel 
per fcripia magica, vel per ter- 
rores & rupplicia, vcl eciam 
pec inflitucionem vit^timarum 
& iiiccnforum Hc libationum : 
(juarum indigentes efie coepe- 
ruDt, po/lquam animi perpel^ 
fiDOuin & concupifcenuarum 
fcrvi funt eHe£li: aique cxin- 
de inter mortales cxdes, belia, 
adultem, hbidines, &vition- 
utcm malitiamque omnem dif- 
fcmiaarunt. Unde Poetx & fa- 
bularum Scciptores, ignorantcs 
Angelos & ex eis progenitos 
djemones, haec io malculos & 
iwRiitus, atque in urbes & na- 
tioncs perpeirafle, qwx ipfi 
conlcripferuni, inipfum Deum 
&. tan<]uaui fatu ejui progna- 
toi, fi*atrumqtTe ejus qui difli 
fiint, Neptuni & T/ufoms, 
liberoruoique itidem ab il- 
lis pcocreacorum filios retule- 
runt. Noniine enim quemque 
fno, quod Angelorum quilibet 
0bi ipfi & gnatis fuis impofue- 
rat, appdlarunt. Uaiverlarumi 
auton rerum Patri, quia inge- 

t JUf«*w] ItaApoIog.T-pae.9. 
lia. 1 7> (<^' ^4 *A*f« wVnx itiiia. 

t «M iHnn r Om*] Ipriun jFmni in- 
tcUjgitj ut ez iis i]uz fequoiitni patet. 
Hoc autcm loqDendt ;^us ab Ho- 
inert) ruirplit ll..'- v-44f. MARTYRIS ' 

d-^M7'wi' 7«of iaums t^u?>M- 
MU. 19 ufif iub fitbyaar ^tt,- 
<puv, n» ift- ' Ajtff ipffCttiv itji^ 

fbirm , ^ arot$»if, m aitAe 
fum Sa/ia^taf > t(gf Hf ov- 

tteutitUf fora^. cSa n^f mof- 
■j^ Hfff fdv^oj^t, aiynSme 
TW ay^i/^iss, i(gf ituf ($ eiu- 
TU» '^iJnsBinuf ^Mftemf &(>- 

iime mvip^ei»^^ ^W avmr 
@tw, t(fff ms of aar aiaiF 
arefiti ^/uofuvnt ifac, ^ w rm 
xaXq^vTtiv dftavn aSi^puf, % 
■wum cftutK TMf wr' ttHnwr. 
UeirstSares ^ uxiram, am^- 
vspuui. * infta/a ^ etOi^m . 
'mp ixa^s iaura r ety^Xeiv ^ 

amr. ^ eyefia ^ tu tntvr&iF mc- 

tiet.png.i.&c, cuini]DiI»usconfcrenda 
funt i£i r«MMi pag. >j. 

J ig ¥ Al;t^» ■■«■«> ^Aa^p &C.] 

;□ Propter bos ISt leqnentes patrioi cariu 
locDi hic panVi obfcurior eft} (ed patp- 

hn fenfui, ii ail djndi caruni «rfi rc- APOL. II. PRO CHRISTIANIS. tj 

«fi 5fTO, a^nri^ cvjiy &c «w. «iws eft , nomen irapofitimi 

^ ^ a^KS^ i¥ouam «€^a«>«- ^^^ eft. Qiiocunquc enim 

' ^^^ I «M»«/r^.:««^ ?^yis# -n^ ^»'^ vocetiir nomine, vctu- 

SY ^ v V > .N ^ ^ itiorem le habeat eum, qui no- 

Vwv ^ «wiA**- .^» ^/ tnen imDofueriL 7>^/^ vero. \ / men impofueric. Pater vero, 
H0f etof, K£M Ktif»^, w Kv- y & 2?^^^^ g^ aeatory & Domi- 

f/ofy H^ AfifiRTofiff , orx wo- nusy & //c^/wj , non nomina 

fiom 6w. aXN.' c« r fvmtioaif ii funt, (ed k beneficiis, & operi- 

Ti^v^oTfiww. onifo^oc»- ^"» ejus pctitae appellationes. 
a « -^ V, ' ^ / Porro filius eius* ciui folus nro- 

«^ ^ rZ/ ^ ^ ^ ^ / pne dicitur F//iuSy Ferbum fi- 
ifo^, 5 Aoj^ •»» r swi^pfc. lomui ^um illo anic crcaiuras & 

Tw ♦ 5 (TOWK, 5 ^vdi^vfo^y 071 cxiftens & nafcens , quoniam 

primitus 

qiiani vidensj qnsqne ibi annotantnr. ^ gitnratm e/l. Si enim dc Filii ante 
I «(irCvvrfdi %xf* ^ ^^*" ^ ^*^.*(S'l omnia faecula 2encrationc locjucrctur, 
Non cft dubium quin ^ ^^« lcgcn- >«i>«i^4f dicendum fuiflcti quia fcmd 
drnn (it, corrnptus efl aurciii locus fij^tmnmitiiff&nongtniratur. Dcinde 
& 9 iimUitndine. Hxc Periofdut ; fcd iJI ud oi/yM» oflendit dc coxterniratc Fi- 
ut mihi videtur, a mentc JttHini pror- Hi cum Patrc, non dc Filio antc Ix- 
fus aliena. Non cnim vis S. Marr^Tis cula genito loqai , cux coniignificans 
argnmcnti in hoc poHra cfl, quod verbum >p«/i^t( adjcAum. Nequcve- 
fttoamqiu Dtms momtti ifftktaw^ tfi»-tor6 quis arputulus objiciat difcrimen 
tiamHs habem mnm^ to ^uod imfojttnm intcr ^fn^snm & yoi^n, Nam hic 
e/r, (cd quocnnqne vocctur nomine, ytfifiiitt non cftJafhUf fcd mqmjam 
yecuftiorcm fe haloeat enm, qui uomcn erat. Scauo. in Enfib. Chron. ad An- 
imporuerit. Confirmatur auccm hxc numMDCCCCLxxziil. Sedhxcomnia 
le^io loco^ parallelo jHpini Orat.i; frufha dida 2>uto. Ouippe ^^oHtfMt" 
ParaEiiet.pag.i^. nhi aignit Deo non ft in pradcnti de prote, non folum 
polfe nomni iinponi^ quoniam oitt durante gencratione, fcd & poft na- 
Tzd-ek «>«/<^ tstts^^ffi^^' tivitatem dicitnr. Sic .y^ihanajuu d? 

X • /iiMS M^ifSjfioe jofsJutf if^s] Hoc decmis Nic^en^e Synodi ait: T« cm 
e(l pcr xtcmam jgenerationem folus fi- 30 ^k ^th ^fitfSjfiw (non ^itfn^u) f^ 
lius,cum rcliqui pcr crcationem ^ ad- fjti i|iv^ hrtxTVfSfitVy ifoy tihf n ^ven. 
optioncm : alioquin ^m; KvsJiifs ^«; Pjfo^ naturaliter ab aliquo gignituTj mc 
idein hoc loco« quod • f^dfs t^fs ^ts ^afci/citur aiiundty id fro FUio agnofcit 
Ttf Qf« y^vrati iij^ificant Apol. I. natura. Porro ii Jufiitmi pofl owuf» 
pag. 46. Ibi anrcm in oppoiitione ad 35 addidiflet ymifA^uit quatcnus idem efb 
fidtiuos illos Jwis filios, qnos paulo ac i»> incptiiiiinam commiiiflct tanto- 
ame reccnfuiti allcganrur. logiam. At vcrb eum duobns vcrbis 

3 • ^^ «Cf rm Trotnff^Tan] Idem duas notiones cxprimere , & priori 
habct Apoflol us ColofTL i f . ubi «fiv- quidem aetcrnam cum Patre cocxi/len- 
•MtroxH ttu-tss xiigttft Chriflus dicitur. 40 uain , pofleriori gcnerationem ante 

4 x; «Mc/i», i^ poMf^K] Quis non condiu faKuIa iij^nificare volnif&^ hif 
vidct fc^cndnm tutf tuMtm^ i^ >o«^e;. poiita particnla i^ haud obfcnre indi- 
Nam yjjufoffuv^f qui jjmermur^ non carir. Grabe. 

B 2 I 'otmwt 14 S;jUSTINffi:MARTU«RIS 

primitus per eum cundla tQO&i- v ti^v A. fiu/p/ •xiimi ' uoip-t 
dit & ornavit , Ghrifttis ipii- „ t^ otdspnn, .X^k /»<5^ 
dem ex eo , quod pcr iHam » ^ ^ KfscpU^, 3 ^ «sirr 
Deus omnia unxerit atque or*- ~ ^ 'o? a' '^:i. a>.\J 
navent, appellatur: qnod oi T^^ ,Z s »x 
ipfum noman eft, fignificttio- ' ^^' '^••^ k,<wx,^^c^ 
uem minime notam cAoa^e^ ;«» «yiw??» .fljpkww- , o» <af^ 
ilens : guemadmodum & Dei w» icsy w ©wf- «;®»B>fif^1^**» 
appellatio nomen non eft, fed s che, hofuL ii», «tX^fi^ nrQg^ 
rei ineffabilisnaturae hominUni ij^jMt^y ha^^iTH ^<4Jwwr;,t? 
infita opinio. J E S U S vcro, ,^ ^^ - ci, W^ <?^ . l\^ 
& hommis, & Servatoris oo- j.:r^ ^. ^ l„a«/v-..> 7 J -«^ 
men ac defignationem habet: '5^ ^^ ^ *^^*' f ^f^ 
uam & horao, ficuti prius dixi. "^ fTt *^ '^t^ ^ 
mus, eft faibs, de Dci & Patris « ^ (£ tut^^omf, » a«?»?<»^ 4y 
confilio atque voluntate ( vir- liO', 7*>«vi,»tumry €k»:^ } 
ginis) partu editus, cum ad fi- «f swtf o$- ^A^ limmriBretf. wa^ 
delium hominum ialutem, tom tw» Tn^uovrm. m^^uircMys*i^ 
ad daemonum everfionem. Hoc 9 KcC\a,>MTet r ^cufMvuy. x ma 

1 'ixTtfft xaj tiisa-iMKnl Ncfcio 311 lo- Spiritti divino iinfhis^ otiUtttsr fili 
gendum (it , e^e^ )^ if(srfAm , iicuti non quod alios ttoerit !& cWuV^i^ 
continub fequirur : XeA^s jS) jcJJ i» «- 20 nullmn eft dubiciin. t?nde ft^iAfK^ 
;i^i^ctf y^. fd^rfjSiaui. Grabe. feniionem Iiac in re fbfdp^ oottlfiP. 

2 9(^7a To xix/^iS-oif] Legendum «gP GRABfi/ h 
ro ^;^i(nimy conjicit Scaliger loco ci- 4 %6^ jg **^ "f^k^^ «8yrwr «ifi f 
tato. Scd paiTiva quandoque pro a£H- (^eufl Hacc qubque fraftrarfoUidtar 
vis ufurpata rcpcrias ; unde & hic 1; vit ScaTtger loco citato, & talia attidil^ 
mutatio haud necefTaria effe videtur. quae neqvidcm deicribefe^ mulcdini^ 
Grabe. niis refcllere operac pretiuiii jmtibr. 

3 xecj i^fjLnffttfl Ej^o omandi ver- Grabe. ^- * 
bum quoinodo applicem ad notio- 5 dy, 'atofj^ Un &c. 3 Vide Tlmf^. 
nem t5;^i«p, non video, nifi pro ^olib.I.ad^i^o^wiiiipag.yr.pdit.I^rtfl 
HSTrAnatm lcgeremus, Jtf li i^ ;tf '^ 'fc ^ Ijjo-»; W, j^J <b9p^*3 Nomen- 19-» 
€-fJuioztj , unxerh & abfierferh omnia. ^Sj ab Hebraico icf»W JuBltnm derii. 
Sed hoc eft divinarc , non afferere. vafle haud inepte conjicit Sc^tr io^ 
ScALiGER loco citato. Et bene qui- cocitato. Grarb. 
dem feciffe, quod non afferueritj male 35- 71^ waTw^fl Hanc gehuinam ety- 
autem divinaOe puto. K^trfj^ci^ enim mologiam tradidit etiam i&i Apolo- 
refte legi, prxcedens insc-mn haud gia I. pag. 70. lin. 2. 
linit nos dubitare. £t quicini unAio 8 «? (o&ipfifUf^ In akitfa fcilicct 
•kd omarum pertineat ? cum unguen- Apblog: pag. ^6. 
to dclibnti utique formofiores videa- 40 9 /(yruXvrsi ^ J^iw/^^] Cnm praes 
'TOur. Caetcrum Chrifium dici co quod pohtiond legendum putat Sy(b$&ffWi APOL. II. PRO CHRISTIANIS. if 

ox, r \W S\l«» ^w^sKW /**■ ip^um €X his, quae fub afpeau 

J^ ^ma<&i. ' ^««u«weA>pf?»r vcftro fian^imeUigere poicftis. 

<;\ .^ s ^ ' / ^; (JoiDpluresliquidcnidxmoauin 

'T V < ~ . • ' ' intempcnis correptos homines 

x9T(tw, 5 c* T»! '^vfim^» ^ pgr orbem omnem, & hanc ve- 
A«, «>^e( T .j^w/jay «Kd^f»- * (tram urbcm, quos alii adjura- 

yretf to» X^/fmwf, »«»§*/- tores & incantatores & venefici 

^«rnf tuvai ri mfiiC\os irim veftri curare non potuerunt , 

Xfi<c5B«f 5* «www^iTK cJ^ nsi'- permulti hominum nottrorum, 

Ti'» ILA«« ; <sar> rm «M«r Chriltianorum inquani, per no- 

f ' ^ \ » -« \ mcn iciii Cnrjlti , lub roulio 

(pBe|P^«cMe^^ itir- narunt, atque etiara nunc ia- 

aw>, i^ €71 Mo; iWTKf, «A>/jy^K- nant, exarmantcs atque exigcn- 
Tff ;j^ iKJuij(9¥7i^ w Jut7i;^cjH tes ab hominibus cos qui ilJos 
m^ Tiff a^B-^6i^}i^ ^aifuyaig. obicdcrunt daimoncs. 

^- + O^M ic imfiim o 0€W>x VII. Qiiocirca Deus conFi!- 
r wfxpfjw ii Mm^vow myii^ fionem & nucritum tocius unm« 

di, 

hn idimWcf ? IW/Kffjvr, ut cum ali- fc, .iQt ccrtc c^«p«fj-Mv, & c^0fxi^«rn;» 

bi| tum jp. 7 1. 39. Hjc aucetn S. Mar- ^uom voccm «^ic^;, uiule illa dcrivan- 

tyr iilttd S Joaonis exDrimir, Epift. I. tur , af^cniri conflct. Quia tamen cx 
cap. 3. vcrC^. m ru-n ff«MM»3ii • ^«s ifio Concilio quocbm iTra^M^Mv, & tmf' 

BtS, »m Wji TK ip^a ?A«««Aar' auf «; aficruntur, fcrlpturam illoini li- 

I ia4f4$m)Airr^i — ig in mSlmmi^ ccc rationi omnino rcpugnantcm, re- 

i||iSi#vSr7fiF &C.1 Idem teftacur in Dia- tincre voluir. Repctitur cadem etiam 
^g*f^ il^^xiTi^* i^ S* of^idtrK 1«- fftf &c.] //^f^ie />fwi non efi fic numdum 
e-S XcatS rtt fuv^t/^rrof hii Ilwwf diietunu^ c^ everfurttt ^c, vcl Deuf^ 
UiXiiTtt ^jmi^pu im^iwtt niff Iwi^aimf, ut ita dicamj perfiverai ffon corftmdert^ 
aamwtt.fmf. £t pag. 302. i^ '''^ */^^ P ^ohuereipic imiverjwn mundum : tTnui- 
#i mfMfTffff nn r fwtip^mii nn n«v- Nflr enim fdtiemiam in Deo (ignificat. 
TiV mimrie Imvmu Kve^t^ ^/^ O^S^ Quanquam hiclocus fubobfcurus cfl, 
ifMtir ) TO imf^m mnu ig xMp/^^m proptcT im conjun^onem ^ qujc fcrc 
:m«^ >{«f»^«m(, 'unnio7«ij^ «p7v finem declarat, quod non rcfte hoc 
ix^tM. G R AB E. 55 loco videcur intcAigi. Si enim con- 

2 ufMTi^] j(p&. Stf;pb. edit. iiuii^» vertas hunc locum hoc modo : hit:r 
minus convenienter. Sylburg. cr/4»i Dcui ftrfiverat , id cft, noM i/i«/e 

?l m^ljnrtt 3 Quod ad ifU voca- fermifiere , c^ dijfolvcre mivcrfitm mtm" 
_ a mpjufftv , & ivafai^irm attiner, <6iifi , m ^ imfrohi an^eUy & d^mones^ 
vix credit Slrcp^. jMmim ita potins , 40 e^* ^iommei jam rton fittt fvofter fimen 
quitm il»fKtf£t, aut i(«f«inrTT( faiplif* Cimfiianvum^ ^c. ncc vcia, ncc con* 

fentanca i6 S. JUSTINI MARTYRIS 

di> per quem mali angeli & dac- ngrfut fui waimi, 'w« ^ u ^t** 

moRcs & homiRCS noa amplius ^^ arfytXM, x. jnyinnr. k. Suf- 

nim, quod in rernm natura cx- ^ ^ ^5«««»». » /™ ^ 5 
iftcrenovit, quonHm ^«m "F^«' «"«rr^./T-'' 

caufa elt. Abfque eo enira fi {;^_™w itf.^ow «_•/« ^ 

tllei, Heri haurf quaquam pof- &vw «1 w*», »w fcn^/iMf 

fet, ut vos adhuc ]lb lacerais, tV^n r AuiAtfr 9eufuim ^«- 

&apravisdzmoniisitaagttare- ^^ £^^ o^ilui. ii »iv n Tifr mint, vcrumdcfcendcnsjudicii 
ignis omnia propalam difudi- 
caret ; ficui antca quooue drlu- 
vium, neminem fuperlcitem re- 
linque'at,prxter unumcam fuis 
apud noscognomtDatnmNoen, veu iifug jMAWfifWr 'NM* 

fentanea Tidebitnr oratio. ItaqtK *el i; >«rm e« r>i ^'rM !ltt iJtiur Um, diffidls 
corruptiu inilu loctu lidftar , vel m efi dicere. Neque enim pUcet knfttt 
pro wft accipj, nc 11 «» antecederet. X<Mgj: J^wif (miKii)MMr«nnOTc«»- 
Illud aatenj pronoiDeii • Jn boc toto, fian tfit nvAt, Mini vidntx ctJBwna 
« yutaxu » rji ^m 'im Aiun itn, HO' poft t^ fvrw potlendmn , & mbnni 
minandi caTutn efle aibttroi: >}uan-iD}0MDi«periadentindcatoDu].Ioco 
quam acculandi caTus eOe vidcri po- accipieiidain de CBpmient, qna Dni) 
tcft, nc lic fenfiu : S^ited ^uUm Oiri' qnordam m mrvtrfinmB^M , id eft, in 
fttanmim frmtn /cii Dnu t^mf^on tfi in nniverib hnnuno genere homioei ad 
ntfMTd, ideft, tKriuawMmrtnouvtlit ChrilUanan] fideni convoTendoi piap> 
nuncrt, ^fiart. YUk omnia Ptrkimu. ij Tidet, iin arnn i«n> ftimMin Sffe Deos 
Qnamalicnaverbaitienie^i^iiwpla- prima remm ciaifi ell, auomodo Bt 
nc agnorcei ii, qui proxime reqnen- Cn^rm Niaitiri(ttmi, aliiqne PaOcs 
Dentn «c^ •<"" appellant. Ni- 
hil faiie in bac explicaiione dunim 
videtur, nili quod nxc verba » t? ^ 
rn m gttmt huiiane inferprclaii au- 
dcatn. Sed ipTe Jitfiami in difio loco 
parallelo Apolog. I. exprelle in^firtn 
>oM nomitiat, Sc fimiliter hic ieqnenti n cuin bis qux di£ia 
(unijdiligcntcrcoirferct. 

I Jli Ts mipfg. T«i XgivWMiF 8(C. ] ;■ 

Huic loco parallcliu cft iftc Apolog. I, 
pag. 17- lin. I. fcqq. noftrx cdic. ncc 
non alter in Dialog. cum Tiypbone 
pag.1j7.feq. O» wijiwH JU w( i*3»- Ki^adxt cWnH rJU J(]'J«' «k ixj^ip jjpag.ia.lin.Ij.ait: Atrii/ Gbabe. 
APOI^UERO CaRISTlANIS. 17 

VA0 vfU9 ^» ^daubfsjt^* , apod vos aatem 2>eticaiioaem ; 

ft - v^ \n . - f X dcm pars jmprobL pars vcr6 

fMr^mm^. ^^^ n,MU ^ bonilunt. la namque & nos 

Jc«w^«oir (ptf^ ^«a^; / cxu£lioncm ftituraro cffc dici- 

a»! *% ftv « 2T«ic9i »cw» mua ; £cd non Ccuti SMci 

79$ '^ tK aXssnhA sKiTAv fAJtr traduut, juxta natura: rcrum 

'tmCoA^A^, c tifff^v ypa^' inter le omnium mutationis 

aXt^ ^ M\ xmS-' etuAf/MpLu rationcm , quod turpiflimum 

> / ^ .. N ' fatum mortalcs ea, quz tiunt. 
^ » ^/io.^ , «^ lut» rhibcmus vel fecire vcl pati 
^ 9e»au^ fjo»^ '^Tf ^^^i: veriim confult6 animi dcftina- 
i| ifutfm¥H$' j^ sM/m 761/ ^t tione quemque aut reafe aut 
(f>euf^M¥ ioAi^m onfyiaif tk perperam ag^re : atxjuc pravo» 
tamicud^ , m¥ ^ 'Zok^tIw k, ij rum dannonum inftin£lu & o* 
TW oito/w. JV«wA«/, Jw c# pcra, bonos quidcm, vcluti &. 
J^«ruo7r «ii.i«<- 7 x^d^^imX^ crafcm& cjus fimil«,opprimi, 
. '^ ^ atquc m vmculis cfle : Sdn/a' 

napalum 

I t( £] Gen. cap. 9. v. to. £xJk«^ >S «» u^gmn^ «wyni J^Ap- 

Epift. poQer. S. Ftf» cap. lu. t. zo. te 9mS( o/^fX^ySnr. ConferTtffMiMM loco 
puet. ^ citato.^ 

' 3 «»^*M#f •i2>r«^i9i] II10J tiMr»- ^ 5 rth^a&Xm fmtf^mi] Vide qme 
^MfMV MnnMi Jnec ynffiiMOongnB jamdixipag. 5.01101.3. 
evFbi/Ni.iib.denraiido hkadjidiniis: tf £««^«iv i^ *^^ ifMf w ] De hoc lege 
Oi J)) SriNi^ (^r M w) icfr/Kf ««.Vquoqne Apofog. I. pag. xo. noftrc 
ymimn ^mM ^iitf Am. fji^ h edit. Grabb. 
yMiii Qm>^ AjtA dU* Wtffjt* ""' ^ ''*** 7 £«fJWNfmA«7] Qualk htfn fi$ 

«M «vgi; mfgtfi(gmt hdmfmt ^f«Mw ^(|i- a/iM^inqiiit, Ctocm StromJib z. cx ^ 
xMd« «feM^ m m>mw n m wm imnu hs tpiffwmutu tmdUgtn poflmmHii 
fMnAv, l{ ^f mtknmm mmy fmm ^ nyyif 30 T«Hrr f;(;«r •» tfm^, t^ tfv^e^m» 

2>M^. Lmert. m W. Zmmut Ub. VII. Tffn' *nmV ^ A yn^My £ VaCm 

Tmmmmi p. ii.nnpeirinixedit. item »»« AfAivrrcy 

qine de abfiirditMe hnjiis opinionis Kfly >S f)^«f orJfc fi^ Mi w fff>«Aef 

tradiiidem T^wMi in aiteia Apoiog. u fimnKdttmf. 

pag. 39. Mcc hMbio ^Mf «i^ ^mmfm expamraid 

4 »J^* i(|i^' «/(pif ^'m «f iMifw] Re- iS&Nfv 

cepo fuic apod MMf ofnniO) qiibd l/mtfit, m iUm, jactm^ mm&a ^ frm- 

qaicqnid agerent aut parew ntu r mofw clmm rtB&m^ 

ules id £itali quadam nflccffiiaie illis^» Namf^ & m cmif tut, Nini J^x 

CTcoire. UndeCV<0iinifSuoinac.lib.4. ^mtummitSm, 

C X mni^itmt i| S.JUSTINI MARTYRIS 

ni^»km Butttn & E^umm^ t%, 5 ^inmm, x. w cp>»jff, 
&quif>«tere«eju(aiodifunt, £• «pVi» ^ ^^^ ^«^ ^ 

tia.it beatoa vidcn. Quod '.. v oV ■ - . 
cam &«« iion pervidiflcni, ^™'f • f^ «f*«?A«;^f ^ 
ptt faii ncceflitatem eveaire ^ i'»y»4«' *»^ >«w^«n^- 
oninja ccarueruat. S«ieoini huj». «JA «i '«»715»«»» 
quia liberi arbitrii & angelo- ti tm vf^hm yu®*^ x, tm* 
rum & homiaum geaus ab iai- arS-^Mf tiui "i^x/ui wnaimi 
tio creayit Deua , j"u£to judi- ; ew , A«ww wnp m « 
aoprodeii£U(fu.sfupplK.um,„,^^^j^^ ^ - 

iQ jgne fcaipKerno reporu- , '.' ; , / t^ "^ 
bunt; *^ 0» «M«« >n/^* »»p*wj. 

VIILIIU quippe ort« cujuf- ,'. nwttrS Jf wwnif ?J( n f^ 
que rci rtaiura elt,ut viriutM & „ „„'-- -.^ ^.Li-;^A«-, 
vitii fit capax: neque quid- v t . ^ t-^ tt > 

quaffl corui, quiEcreata lun^ T ■T' ."-^ *' - 1T!^' 
laudc digniTm eilet, nifi vim'*7']*f*'' «^^^T' « c» f* er 4« 
ac facultateoi aUcroverfum ie af*9«i©* TfeOT*^ , *^ tft^* 
cotivertendi ohtiaerct. Otten- vtpi' «:t^. *J««w»ji ?i ro- 
derunt hoc etiam homines illi, ■» k ei mamx^ tuvm Av^r 
qui paflidi cnm raiiorte Te£la ^^ Lj^ youi^omTK luq p- 
leg«ti]lrTont,&phibrophiam„_^„*^y ^S-pc^,c^S' 
tfJdidcrunt, expetenda & ru- '^ gienda prxciAiente& Quin & 
Sferci ipli pnilolbphi, de.mo- 
ribus prxcKpta tradentes , ea- 
dem Aiagnopcre probant: ut 
iateUigantuf non rolJaDi viam, 
& rationeitl fecnti m e« di(-' 
putatione tjux de principiis 
& rebus incorporejs habctur. ^ tSi ■iu^finan'] Lr^ Intutum lib.I V. 

:. 71. quiuueibiMinotavi. Grabe. > 01 llTiiJixS' )p(AmfpOI , C¥ TU 
SflZai xa^Tl^cof, US ^qAtfl&y 

Tft» Afy» Cffx dWai' «M-ac. 
'«7» 

*^ MM^.^, 'iA'iiytttm Sici «<^ APOL. II. PRO CHRISTIANIS. $9 

* em ^ KctB-' mtafifmlui ^- Sive enim fato ab honiioibvs d(- 

crwi 7» Wofr* ^V «^j*- «""< fieri qu* fiunt, five Oeum 
' o. ^ ^^ "^ ^^ non eiie^/raomnM verti.coin- 
y- -n ir-i 71 ^ mutari & m fcipU fcmpcr r^ 
^«e^^A^^^^!^^'^^ folvi , corruptibiiium tanww 
rty*Aufl^£ft^ w « wi» tf« , j cognitioncm cos habere appa- 
^%cfTCd¥ fMvcav ^kt^nffov^Komr- rebir, & Dcuni ipfum qyi pcr 
Airv|^y i^KivoJi , juu o^jw Tvy partes, qu^ per univerluio m 
egWa/^Ti riSi^ jt«^, i^ 243^ omni vitio vcrfari, aut q^quc 
rP oAcu c# sf»ni kokU Wo- vitium neque virtutem aUqmd 
uim. \ mh^^oji W^,.oCflrc dicere vidcbuntur, quod 
j\ ' '5 ^ '' ^ <«. ^ ccrte praetcr fanam notionciRi 

^nA ^Ti^, oTrf/, w f&f rationcm & mcntcm cft. Eon 
in^ a-o^^va. mouM. x^/Ao- g^^^^^^ g^j ^/o/roniifi difci- 
yov. W «'^v^ e,T. ^ «^ ^ phnara amplcauntur, quoni- 
Tftv Sr^iiuw J*€ ffiy^Tm, 3QJ j^ moribus ctiam pncclare 
f;r«^iy KAv roy ^Aw^Asj^r «^docuerunt, (quemadraodum & 
WTAwoi j<;^F*aiF, jw^ i^ %v -noiF aijqua ex pane poeta, pro- 
oiimyjfrc^y 34^ idtfi^m^mw pigr janata toti gcneri huma- 
jivc^a^B-^o^av (nri^fMy ^oyii, no rationis femina) odiisex- 
fiifjumiSui 9(j m^v&jSaf o^i^ct- petitos , caefofque cfle novi- 
fjuvf' H^fiLK/usaov fJLtv, i^" 'STOi- »o mus : Heraclitutn quidcro , 
^fjf^v, KctJi ^ Moua-eivtov ^l ov uti diximus, & Mujbniupn in- ter \ ivn pmf ^j^* ^fjt^f^lm ^ifct} fifio. Hoc cnim tulc S. Martyr, qood 
Magnam hic incohjcrentiam in?e- Jkjtfatoabhomkuhustlicentfjmftiepmt, 
niunt Jufiim Intnprctes. Non vi- fiv m Stoicorum alU Dtwm mtUnm 
dec fcihoet PeriomHSy quomcxlo totum xj 9p€ prinendmfy ftd omniM mmaari , aUt' 
lioc n /cmJW mm^ 0f «v cum (equentibus rari eSf femper in fuffa vefohjiy utrum di- 
cohxreat, qucxl fied poffe credidit cent, corruptihiiium tamum cogmtimtm 
Lanpu^ (i poft Bid» particulam i infe- eoi ^^ert affparebit^ & Dtum qui fmr 
ras, (ine qua addit Sylbur^ins, /wjrtf fartesj ^ per wuverfum in mm vitio 
fit aHequi emfhueHe. Quiclni autein .^ verfari^ aut nihU &c. 
▼ul^etnle^nemretineAmas^pof^ ' i Mttmm'] De hujns patria, fc&2, 
mi^t^^f^mt quod ficri fxpc folcc <3n)up40M(,indequenauperfecunoneAi»- 
fubintelJij^aront li, proot in mea ver- tiae : Mumt^ K«m-M^, Jviflvit, 
fione exprefli ? Non cnim, (icat tlli, wiMui BvAfm w, S^l^f^ixiufii ^A^ifv^t^, 
ita hunc locura inteUigo, quali haK ^; i^ Xruutfis, ya^tn nvi Hifm^t y^et- 
verba , fAtJif HHtf Bth , abfurditatem fi/bi^g AueXfMu ru Tvemm , faC^ )» C X Htfm^ 20 S. JUSTINI MARTYRIS 

ler eosqni noflrae funt profef- ' rtl^ KttB-' rfias, >l a».Kf ot- 
fionis, atque jtem alios icimus. J ^^ y^ im,f^<imfiiv , 

Namuiomnes.qLiemadmodum • v * . ^f- ^ 

iignincavimus, (]ui qnalicun- , , ■, . ,„ 

que paflo juxta raiionem vi- '^™ ^»>«>' f^^^ an-adalpy- 
vere, & praviiatem fugcre flu- i iMf, x,u4 )Cmi'hx.¥ ^ivyc-iv, fu- 
duerunt, odiis exagitarentur , ^^iiduf a« c*^'p>i](aw oi ()*a*- 
genii nialigni femper v. fua ^^-^ ^^ V^«v, *« 

& opera ttrecerunt. Mininie '^, , ~ , 

ver6 id mirandum videtur, li ^«^^ '^'«. a^i^^mo. Aa>w 
eos, qui juxta parcemaliquam f*:§^. «^A* JKtne riui rau 
Jeminarix raiionis mores Caos, ^Tmvnf Aiyov, o ki Xg/s-«, 
confbrmant pcriculisobjiciant : yi-aoii^ xaj %c^pia.v, mAv/wtA- 
vcnlra quod lccunaum univer- ^,^ »,0-^01 laifMvsc iAsyxa- 
fx Rationis & Verbi, quod 

Chriflus efl, notionem &: contemplationem viventes, in lon- 
ge majora odia, ope & opcri fui conjicere d;£mones coar- 

fMVOt 
liifiit&- afofffirai. ptahF!r*tiuTeroin's e*^ e* pricedemibas rubaudiatur 
viu^/oi!(o>iiilib. IV- euinurbt foluni /3«» oD-iiAi^srms liijuida eric fcnten- 
pul/um memont;quod&3b ipfa&ii- lia. Ali(»]ai& hoc inodo ](?gi pof- 
(^ in feqq rcfertor. G R A B e. fet : h i nm-m airtj/yiTitti AJyn ftift, 

I itii itfd' iff^s ] Imer (Oi ji« it;^ ic^W rltu g intnii ^J^/U, i Ifir Xg^ 
tiaflra jdKuio fiitrt. Poceft hocquoqne id rVi vwon i^ ^«gM« |3i<fi aa-ri^ei^n^ 
fimpiiciier verii, hiiir Heftroi , Chri- ts^v ^^> furiii^. Cujut le^ionic 
fiianos lcilicn : w intelligamus, Mn- Kalfiui quoque aliqua nobis prxboic 
finiim inier Chriftianoi cenfura efle, indicia. SVLBimG. Antequara hzc 
ficuti SnwcOTi Mufonii «qiialem //«- Syibifr^li legerem/olum JujHia lextiim 
rnpnxuinChriftianoruniacademianiiiiinrpiciens, pariiculam ne^aiivam de- 
& SanfloruincaialogitmafciTiT.LANG- elTe animadveriebain, in^uc conji- 
iQuiplura de Mufotdo habet in an- ciebam, pro «' ritt uitb legendum ^' 
ftoiaiionibus ad finem bujus libri «xotb&c. ficuc fupra pag. 19-lin.i. 
impretTi!- Non eiutdem xri vel babet tnt jS ^' fiftsiff^Iu, &c. & 
loci homineSj UII Zangutin Terlione p dcindepag. !i. Iin.3- /ritjaf fii am- 
pofuif, fed reli^ionc lunilei, & quo< jjin. Scd poftea vidi , riitoiiinino 
Jaramodo Chriltianos inlelliecndoi reiineri debere , Sc rei i»i™ M tS 
eflc, ii, quem Juflimi hic Jlcgit, 7RunjA<}'«, •(«) in Xja-if, (Xa«»0 
locus Apolog. i.pag-91, noftrxedi- yjSm Chriftunoj did, licuii paulo 
lionii planiirime oftendit , riqnidcm j,3nie lic iuri twf S;r»«ia(i hvft»-'ia 
ibi exprefie ait : Xs.«iiu« an, Htrt- Siti^' vocavit ; ul adco non opoJ 
dimm noininatim, pcrinde ut hoc Ht aruiIU^otSK ex prxcedenti periodo 
loco, laudans. Grabe. addere vel rcpeterc. N."g3tiva vcro 

1 tl TXf iQHii anfnfiwiji Afyn fu- particnla neceiTario riis pr.cccdered&- 
^®-, >iu&« lunB riw atc.] Si poll «»«4.obc(, (ed in YeKioiK diverfum fcnfuin 
repetaiur atuculas r»;, St poft ^**- exprimerc phcuit. Grabe. APOL. II. PRO CHRISTIANIS. »x 

fU¥o* cnfySm, » rtw ^Uv guuntur, (id demum admira- 

x^Am» xai -nuufiiM j(««W "°°cm excedit ; ) qui fanc 

* / ^ \ * n. pcenas & lupDiicia conai£Qa 

av « n' « ^ X ^ > lempuerno incluli isne perre- 

^ ^ v(L '^^ x^r , / rent. ^uod ns^mque nunc ao 
^foirm n»n aj^^ \i miMn^ $ honiinibus pcr nomen Jefu 

IiytTK ^W^^ nilanaj,^ f^Or^ Chrifti illi premuntur, docu- 

yfiA w rif noLf fjuXSMan^ euh mencum id eft fucurorum, qai 

TO^ , xai mg KBUtpv^m aih cos cultorefque eorum manent, 

TO^,wu€wcfW«J«vi«x^ in xterno igne cruciatuum. 
A^«f . ^c^ ^Kciiol'^ ,. Hoc enim lU tum prophctx 

^ / /_ T* y omne^ prxioquuti lunt, tum 

(Pnr^ ^rn^ mK^ftf^u^ 7^ & ipfe doaor nofter Jefus do- 

^fSui^ ^ iJfJTK^ iff«7f^ cuit efle futurum. Et ego igi- 

Adtunca^t^jMaJ^t. ^Koya tur expefto , ut ab aliquo 

2y 'SfS^^oKci \^ itm rav eorum, qui nomine funt phi- 
iwofjuurimai» 3hl^}i^^aj, % ,j loibphi , infidiis appetar, & 

EJAo) fi^QiM^ai, ^nKo^^xsai ^*g^^ mfigar, vel ab ipfo 

Z ' '^^^ r^>#^ ^ etiam 0*<?/c:^»/tf ftrepitus popu- 

K^ioxei^ «^ (piA4o(fte iu« j^^j^ g^ /„j^l^^^i3 arrogVntix 

^iA^^K. ^^ y^p (pi?^ao(po¥ amatore. Indignus namque eft 

♦^ «Tw flt^w TO AyS)fAy ^*o^ Q4 qui philofbphus dicatur : prp- 

^ lifCMf» ^ f4ai <3;ti$»rtff,ioPtercaquodpublice de nobis, 

intu^ KomtuafivfH , ^ i^ ^IJ^.A^"^."^' \ videhcct quod 

^(L * > • ^o - '^ - Chnuiani athci, prorlulque rat: 1 «fcV »y m^trihKSi ysen tims &c. ] Jcertti Cynico hxc /cribic TV^Mnnf in 
In integrsun hanc pcriodum prolixe Ont. ad Gnecos pag. 7 1. Ed. Oxoir. 
commeQtams fmn in Vita JN/Kiw 15 Ke40>^ vy d cm*AiwHf r|i /^ 
Tom.I.Spicileg.PatnmiSec.n.p.139. smyJVfrMC iucr ^rm; 'ik7i(i^0^>^> 
feq. G R A B B. ^(^>«6MC /j ^ranw 'ii^w^ ^* 9>^- 

2 f MCf] £M/c6«Mriii citatione ImjllS ntrit ti # ^ym^f^Nh, lirtfS Ac/Tfv f/^ 
loci EccM Hift lib. IV. cap. 16. lc- JlfM f* 9»Nrnv,i^ ig iHnm it»9>*vv >$ *(A 
^t i f^ W eti^m : & moxpro ^fA«4^«- 30 ii (roale pro i»f) HgucMTJJmtiTm dB«- 
-^ '•^«--» «t^<AM^. Sed Sufham Jn- COnf w^iumv^tuSiy &c ftini fcriptiua magis placet, licec Bi- 4 •syt/tki ifUffmf^tihn^Tmi] E^ 
filMMm/iuoque probet repetiuo p.13 . fdr, mt yt «fe< «v u* rjn^Tun* Std no- 
lin. 19. « ptXiit^^ m»M ^iA«^<^ ftram lc&onem agnofcit J^. S»fh. 
Mf. £t apnd Tmmmm p. 3. 1. 16. rchr ^^ niii quod pro tmfmrof habet f9nf««^. 
ftXth^mmfnyifHs. Sylburg. 5 ms ttjiinf t^mniSf] I>e£d(ahal: 

3 vm KeJinamf] De codem 0«- Chrifttaiuran friminattiane paflhn 

con)ue«. XX &IUSTINI 
nt: ad gratiam & libidinem 
erraniis multitudinis hxc fa- 
ciens. Si enim cum dodii- 
aam Chrifti nunquam lcge- 
rit, eam reprehcndcndo pro- 
lcindit,ne9iiitlimus cll,& idio- 
tis muliD detcrior, qui fxp: ca- 
Tcnt, dc rcbus quas ignorant, 
loqui & falfa teltiBcari. Sin 
vero aut majefUtcm hujus do- 
Armz attigent, aut iniellexe- 
rii , & ne ibrte eum Chriflia- 
num eQc homincs fufpiceatur, 
hxc facit, longe adhuc igna- 
vior peiorqiie tfl; quippe qui 
abfurdisaique popularibus opi- 
nionibus, metuque inferiorem 
fceflcfetetur. Neque ignorare MARTYRIS 

•niXflir Twf if Xfixs-i ^i^et,yfMifr 

TVjlfiiv ra 'c9 eufWf f^ijcc^H-f) , 
II ewHf, «CPf " f^ \sei9- 
•j^^^tuia^ mwT^ , maw 
mit, nXt> fiaX^je» «)i}vqp KOf 
mfoiimp®^ , t^&mx^r KOf a- conqDnuntiir Paire», de <]aa fic ^ 
Ainagtriu in l.egat. pro Chriftianis. 
fa^. 13. cd.Pir. irtiiiMTnaMrim- 
xdAifiran ifth tlui i/^iri^hiti'' iff n <n, '■ 

fiianS, £ S&u^foS ^^ic.^uT^ifmc t^ 
tun^iu ^imit li/*!', KmucAin 1° ^ £ tii( 

fura p 97. ci(. 0«n. i tcm Tmua. Apol. 

Jninbus£M/ciuCcidd. MSS' lcgian- 
notavif Kai^ySJuj ntuij hanc emen- 
dationnn adeo nrceffanam eSe , nt 
nili ita ^bstur, qux feqauncur ?m- 
Jliiuverba, cuin ptxcedentibus nall»- 
lenni cohxreant. Sed ]icet ab £m- 
fil>h Mr?Mr»fMnis rcriptum haod infi- 
cias iverim , Ji^iii amta texioin , 
etiamfi V mrXiuii/iiimt l^atnr, bene 
liohxicre puio. Dixcrat cnim O-e/i vitatem inde fe<]iieati peilodo eng- 
gCtat, G R A B B. 

Li' Duat iQCts fii mtiiiai, poft nxc addi'- 
dit ^ttwjfttiiprrpenuiimitjue. Nam 
aut juna H: St/Jiaw ediiioncm Gne- 
cam Ji^iiii plane omiiinidx Tunt; 
3ut ex £itfM» lc^ndum , h' un^ 

i( (rubintc)le&it tii( ff Xg^ JlAiyH^, 
(joorum in przcedenti colo mrntio- 
nem fccetatjl fH nvvu ri et taktif 
fMpm^ti. Grabe- 

} f^)S«e7H^tnaifu] Ilfs^mime- 

;<iliutapad SUjeUnni legi monuit S)l- 
turgim : Hquidem «ftm^nB poiHvam 
hatet lignificaiiaaem, ab iE&io n*- 
Tnnm, cum iUnd a «t«T^HH deten- 
dai. Sed leviori muwione «f«>9i>TK 

;f R^ponendum conjeci Tom.I. Spici- 
' " " Siculi II. png. 1(6. ■■'"" APOL-II. PRO CHRISTIANIS. ij 

« l^>W «p«www aim iptkH ^os vclim mc, cum quxftiones 
-WK wkf wamuf, juM uctr^ hujusgencris quafdara illi pro- 

^ , K^ iAey^^ iTi *Aih P^*"^"^'" > cognovillc arquc 

A- T^ *ni 'ik' argumentisctiamevicillc, nihil 

3w w^fir c^*3^«/, «^€wef hommcm certo vcrequc fcirc. 

t;^ PwA^-^ iea< ^ aAif- s Quod ip(e autcm hscc ita vcra- 

9^ Acy« , ^ /M^ iJwvx^oM citcr loquar, (i ad vos colloquia 

ift7y of na^vmion rw \c1yta9 , difputationum hujufmodi re- 

£w/t«(^ jctf/ f^' ujtt^k jc^yAH lata non funt, paratus fum ad- 

ywtmifcm^^m^r « jSct- huc cuta eo apud vos de cifdcm 

mXA ' J\ ' i^ jc£a ^ £j^ quruionibus dcnuo fcrmonati 

^ ^\ ^ \ > /A r?^^^confcrrc: & cflct profcdlo id 
nn. H fi x^ eyvc^im, vj^t? ^^^^^,^ .^^p^^j^ ^^^^^^ ^p^ 

tff nfmtYTHj iioo, KOi oj oiut- gin cognitac vobis iint intcrro- 
yw '^hnKfitntf , (poMov ifuf gationcs mex, atque illius rt- 
€4w, m tvit¥ \^^TC0}t fifim^ iponlioncs , vobis pcrlpicu- 
fia¥ ] cf^n^TOfy fi ti Koi S^" ij ttm clt, nihil cum , in RcIk 

cu 7,W A€y«K ouo/^f J^ ^''^ P'^?^^' *«d^^.^« ^^»i 
f ^ * ^lf > j^ non audcrc, quo mmus cxcm- 

xe^« 4«^^:^4c;, 1^^ plum Socraiis imitctur. Qux 
AoOTCp^, ci»^A (piXo^^^ rcsillum,ficutantcadixi,non 
rt^n^ demvToi, ^ W;< pjd^c wiophilofbphum & fapicntixaraa- 
torcm, icd vanz glorix aucupatorcmcflcdcdarat^qui nimirum 

tmmcn'^u$dHoms,qdjtif^M.2dkri* Graeos pag. 18. cd. Par^ Ndope 
ptus intcr ejas opera legitur. Grabb. quod cum i!]e in /Egypo MoCs alio* 

I fimnXu(ff ^' «V 6 nfr« tp;^ ^] rumqne pTDphetaram dofirinam de 
UnUoixmt la Vita Jstfim ^.397* col.i. ^/ iino I>o ac^i^ec , non avfas fit 
pluribus variomm Aufiorom teftimo- eam palam proferre S^ H •m wf^ 
iliis probavir, rtm n^mn pro tgn^ itinHym ttM^m^ MiH fjmTmt 'k m^ 
(ivecjrocZ/!miidici, & huic quoque loco li^ Annw Ttm^ S xaj AffAmr j|^* 
iduminferreconataseftrenfnmiUt ne toun^i ynS^of Tm^^imtdjm^ «fBv^t- 
compeUacionem Imper a tor is in iiac ;o ^ifvm «JrS •ms^ A^mcuuf , jMy Ai^. 
Apoipgiafifiam admittere cogeretor. tu &c. 

Sed in hanc ejus momn |am fapra 4 «f ^n^, v fiaitfif^, «jmU ff« 
pag. I . not.4. cum y^Ufo anmiadvenL a«^(^] Nam panlo ante p. 1 1 .lin. 18. 
Gk A B£. . ^iXon$f*^ dixerat, addens : v ^ ^ 

1 rm ifmifm'] HaK imcis inc1n(a V x»npof MrM» «{Mr f* M^. Gk AB b. 
refticuamor ex Ei^M Ecclef. Hift. 1* 0$></M9J^7«S«#ie^0i:9i'^] «^ 
lib. IV. cap. r^. f/tnh ti ^Lmt^ns» rifdSL , tx MSS. 

3 J^rttmMtf] Tdem de /^iltf- Codicibus iif^c^. ./^iitt^ & Fiito. legen- 
iM dictt Jwf^mom Cohortadone ad * dam (nonet V^iUpm. 

I AA M S.JUSTINI MARTYRIS 

rat : ad gratiatn & libidinem avTMy *acpf Xcig/v k^ ri^oyyfv 
crrantis raultitudinis hxc fa- y m?^ ' rfliy m^ss^ouvrifjLivcov 

sam Chriiti nunquam Icge- \ ^ X ^ z Jk^'^.,,^ 

rit, eam reprehendendo p?c -^' ^*^^. Xe/^^M^yi^c^ 
fcindit,nequiirirauseft,&idio.T oi, Jca^tfE^« ly^i^, 5^/^^- 

tis roulio deterior, qui faepe ca- ^^^^ «^» W «^^^«»' «^«^ %«- 
vcnt, de rebus quas ignorant, fon/, Ji pjhAHovTcti m}is.euci^ 
loqui & falfa teftiBcari. Sin ^j& av inc cRn^TOJi 2l3i^}^'- 
vero aut roajcftatein hujus do- J^ Xj^^tL^ofut^fim' ^ * « cuh 
arm« attigent, aut intellexc- ^^, ^- -^ ^7^ ajj^^fi^^, 
rit , & ne tortc cum Chnftia- '**^ n * ^^ ^ . ^ / * 

num ellc horaincs fufpiccntur, Vi > <n # - ^- /» 

hxc facit, longc adhuc igna^ -MdjSrya^^ i^mT^^^ . itanu. 

vior pejorque eft ; quippe qui »»^«> '''Av f/^Ti^ov a^ns }u^ 

abfurdisatquepopularibusopi- 7nciJtmvy\^(^ , )^6mm^ ^ ^ 

nionibus, roetuquc inferiorem Xoyou io^n^ K^f ^oZov EAcfrr^ 

ie efle fatetur. Neque ignorare rm m. ^ Kouf ya^ ixr^m^v- 

m 

vicatem inde (equenti pcriodo cxag- 

^ , ^ , , hapcaddt- 

€)%(i¥ tYtfnsrttsji/i^Jdeii li^ i^^ftrrt ims S dit Sylbwr^ut ; prrperaoi uticjue. Nam 
^vaixS, ^ ^GicXoyxS k»y}tyfi4ftpimi tjJf aut |uxta /(. Stepham editionero Gra^- 
%hn%ict4f^)vmhufA3f/t7nKu)^nr^^Tist cam Ji^ini plane omittendae TuQt; 
«M^v; TB^j wbAwi Jurj uyhfiiC' v. Ti«//rf- aut cx EufdM legendum , « cVnj^ 
wiwf.p 97. cd. Oxon, itcm Tertull. Apol. i; (rubintelleols wf S*Xg/«rSf ^^wyf^efm, 
I r«9 ?n^A«»i}^'Arv ] TixAtfyv^^Ar; quoVum in prscedenti colo mcntio- 
in tribus Fujthd Codd. MSS- lcgi an* nem fecerat ) fui m^i . to eV «u^oTs 
notavic K^y^; ratusj lunc emen- fu^ccXgioK Grabe* 
dationem adeo necefTariam efle, ut ^ f^^^id&w^rmfAi] n^o^smfme- 
nifi ica (cribaturj qus feqnuatur 7^ >o Hus apud Bifekum legi monuit .$>/- 
/ini vcrba, cum praecedentibus null^ bmgiut : iiquidem ^vmjinu paiHyam 
lenus cohacreanL Sed licet ab £m- ha£?c Ggnificatiooem, ab a^vo ^^ 
ftbh mrPmftifMfeif fcriptum hand infi- rmem^ cum iUud a mi^tf^Hu defcenr 
cias ivcrim , ji^ini tamen textum j dat. Sed leviori muudoae 4if-w»9«^ 
etiamfi r Tnx-XeotnfMvw legatur , bene 3^ reponendum coojeci Tom. L Spici«- 
cohaerere puto. Dixerat enim Qrefcen- Jegii Patrum Secuii II. pag. i f ^- ubi 
/0» philoiophi titulo indignumeflej etiam legas, (j placeat, eam quz ex 
id inde evincens, quod de iis, quae his 6c (e^uentibus veiins mihi inci- 
noh intelligat, loqueretur, quodque dit, rufpicicnem de Tca6btu Chrjftior 
in gratiam errantis multicudinis id fa- 40 nanm dd Graeot qmtBivmm^ Gr^c^ 
cfrct. Cnjus utriufque aiminis gra^ tmtp/i n^nfmm^ ^ %mim nffonfio- mm APOLIL PRO CHRISTIANIS. %f 

wjuip, drm 0W7tBvum. bumdocet; ncque qui doari. 
r^ >iJU^ nis illis obkcundantes conicn- 

ounCy injulti funt 
/. EM ^i-gK ' w ajflfr- X. Quod fi quis divcrfitt. 
(bifimj^ ¥ouauf rm iuf^fionro» teni legum humanarum variao- 

1«^ ir^e^ ^f luJS W q«f ^ quibufdam homimbus, 

5^J«y^i.«^"4*i«. ^aJk^ ^^^ pulchra, vd turpia cxifti- 
3 |-3(:C^iw^,^ ^ aX^^ ^^^^ ^^^^ ^^/.jj^ ,j^^ 

V w ^^ c«iirw «<^^ pulchra, turpia, & quac turpia, 

iMAtf» Xjmna^ «mj^ p^ pufchra cenfcri : audiat qua: 
f^^mj, Mmrm 5 t •ir ^^ '^ hac quoquc dc rc dicimus. Lc- 

?\My^ci9. ^jfofiiff 2]0m2if^ ges ctiam malitix fux congm- 

1%^ V} imftm tuuui^ ifuiw cntes angelos pravos conmtu* 

»r m^fvf «}9iAtff ^sWc^ ifle fdmus, quibus illorum fi- 

%» 3 0V X«arar W ifmu9€' vniks gaudent homincs. Vc 

^ waeiAsS, i snW ^^/ <^°>«« fententias, neque pr«. 
Hi^miiy,^^:^ ccpta omnia honefta eBc com. 
iJiKmMm.iX^ monlfaat: fed h« quidem pa- 

VjT; \r iT '^ lf**^ va , iUa autem bona. Quo- 
w dt «^«C«* A^ ^ ^T^ ^^ adverfus holce hxc ipia 
w mHTHfmmnm^imofum^^ fimilia ^ me dicentur at- 
^ H^crmi^ 9{0f hxjfyinmi O^gi quc dillerentur plunbus, cum 
mfsmfCi9, umj^^Hik^'' mmwit ufus tulerit; nunc ad propo- 

fitum iMrpn€eIiiscipicAi0fabii:Mni». s^iVnil Redditiraram enallage 

i^jOMMnic^ KiAtmikm. Milii nol- 1 j ien fn^ A» alioqiii pro aniecedeme 
lom cft dubimi, pio Mri^pofundmn niJ^Iegendom forec, mj». Confb- 
«Mrri» f el «rrtr, 9t iia vcmidam: c^ nat autem cum hisjMfikd illudP/»» 
•mm tmrtm (Deos ) /S Miimi /«crc, utrdni in Thamfloek mJibM ^ ixbMt ^sfJm, 
(id eft, icekni pmiiie } /v K«rte & hoc >«i/?«c/iv Rhetoric L T«vii|r 

i^. GRABB. 3c iioiftif ^"i^iCf^ SyLBURG. 

1 Twt ^>/^f>f f f^iCf k/ ^m m &c ] 3 «i^^^^irffnAiii/KfMi&c.] Sic^ 

Sk & Tm ntt i mm lib. de Spcaacalis : rMorciSKf in Rhetodca lib. I. cap. 1 1. 
Edmid fmt ftmtmMntfivmmk fk- i^MH^nS^fif^im pi}m r*pfi(^ $^tyfm^ 
Mmw I CHM Mc mmm vtntmft Dmt^ mt #§ ^ifp /V^^a 
iMitei 4c (cMMi crv ivterM 4C fiMoM ;f 4 «Spifmif ] Hand fcio an ymm km/rfmmmtry MihmmmmtiMiwm- tifU>m vr, yel •{prniH vr, td cft , <^ km^ ^ im midmB fmi Mi kmmk diaMJMmfim^&tStmmfi^. Stir 

GltABB. BURO. 

D lAtk U S.JUSTINI MARTIRIS 

fitninndeo. Loage fDbliaiio!- ^ ,t «obuumm* auifxfifW- 
racHeresnoftiadoarinihii- u^aXtine^ fi, i, J^ i«- 
nam8,indecon(bti9»dgui Wm Af««aA« lftei.3 

rat«>n.lisexp5eomni&aiii f TT**; ^ '*? ^ 
cft corpoce, nttione, & jni- » w ™ «A» t ipmm A fjfiat 
nia. Ecquscumqoere&quo- Xe<i9vi> ytfmiai KOf irup6^ 
vis tenipoie dixenint & inr^ jcof As^ , Kof >|.u;)^. * om 
neiunt Pliilorophi lut legum- ^ Mfis i» i0ry(tm »4 
Utote^ jalueiinpanOT, qu« ^ ,; «,wi,Wnf n ». 
nuonis, in«ntlon.s & con-.^^^ ^ »i^ ^ 
tempUaons eft, id ab en cft r; ^ v « 'T TT 

fiaum. Qaiaaulemnonom- «©••'?»», "fl V/»« w 
nia, qo« Rationit ihnt & Vei» ■"•V^ TV!'' , "'"'<, " 
b|,id quippe Chriftoj eft, per- i "»",'" ^ *h» «J"^ 
Tiderunt&promulgarantjcum «w. «f ati Xe,i«-or, £ cwcnift 
dijcrfi \ Idpfii & coDtraria.jiMoil ■m^Jaus mn' w »i 
perftpe duieiLint, lum qui antc ^mMrxMuimt ri Xg/n «»• 
Chrdtum fiiere, ,uod rat.one ^ ^ ^3™':^ a.> ^».. 

&cnfquccorii€mpUn, explo- ^^ « ;^*>iu*™ >ft^ 
nre & argucre contendennt, ««/^ ««f ««n«f • «f ««Sw 
unquam jmpii & curioli, ad^ttaf 'snfji^t ek ^Ma^g/A 
judicum tribuEuliA funt pro- w}d^W. 
tnJBcL 

XL Qui autem ad hoc ora- la', o miyTc^ ^ civrav ct^ 
mum intercos fiiu vehcmen- ^,^0. ^^ ^g^ jj^^. 
uHimus, Socrttes, cjuldem no- >-/ ^ ^ > ^ T ~ 

bifcum cft accul^tui cimimis. ^*^!^, J-^^^f* ™«^ 1f*ii' 
Nam illum, diitum eft, nova «-«AflSii. C jb 8(pa<w* aum I Ai*nfn %(}«i5> r« 'i>~t r ^imi ad priornti Apalogttm pag. 90. nmni 
&c.] Ex Ptmmt noiaTit Sf&mpiu, 4. annomi. Grabe. 
lixc ita cnxndanila effe : ^ t° />- i «« ^ »)«<] Hzc qnx a no- APOL. II PRO CHRISTIANIS. tf 

* tuuM ^Mfiwm m^f, K is dxmonia infene ; & quos urbi 

^ «Wrn ;i. ^«ipnv^ ««**«»• , At Ule dstmona 

r' ^ r^ v \ • __ r*? qnidem malos, & eoruro, qux 

r«r fmO^f, ««f tw ir;.i^«»- Poctse dcfcripferunt pOTto- 
«f « f^Mw M vunruf, o«- » ,es, urbe ex^it : hominelqu^ 

CoAuir 1VP OTAtrNM(, «^ Opr- ut Homerum & Poetas ailios 

^, Xj r«r ohSKyr^imirnBf fn»- vitarent, docuit, & ad wnoti 

(HTMetiy rw <wd^gHr»r ait- di Dei per Rationis & Verbi 

Mr •^^«•5iirK«yw»- mquifiaonem cohortatus dt 

•n' ^o./ ^^ » / §tnfkem mnruerfamm^ mfm 
f*TT' ««^«w «^»- wvemrcfacik, ncyue mvem 
*5 7w di ^mimAne^ fijiMw^ /j^^ ^ tw^ prmnkme tu^ 

^fmwmm JW- «Sijjw p«^ /^ ^. Qu« ChriBxis no»- 
^^* fufi^m m mnu^ earm fler viitute & yovtavk ipfe 
fjMi^aXK- ♦»jj^p®»Xc4-«^*«* prxftmt &fccit. Ac^ 
^O^^ imni fmiiuim ^^^ 5»*^f«V<^^^ ^«» »»• 
Mta^ Xmuaimiia^ M^m ^^ ^* nabuit , ut pro do* 
•ww^ Aow^wiwpwjo^ ftrinl illi mortem per&r«* 

^Jii^um^fT^sie{^^^ ^^. chriftoautcm, qui « 
iH -^mainiffxm- Xg^ q tw ^ ;sdcrafe ex parte eft agnir 
^ U99 SoM^tff ^ fi^f to taS| (Racio enim, & Verbum, 
yvaS-im, (Aoy®- ^ aii; luif fiiit^ & cft, in univerGtatc re- 
i^fOcemernmKfS^^r^ao- rum exiiliens : qui&perpro- 

phetas, t MHM }^/KfMil Iloc niminmi efl wfM» « ff^ir, i$ itffinM aV «ibiM^i}^ 
illQdqooddeSiKMiacccpimus^iiod- M^Afyw. VeriiHnlueciionSpciyslied 
que in Ubris SKrMtiesnmfxpc didrnr,ir Tlmn tribui i Plmme^ nkHiet ^Am^ 
cfle diYiniini quiddafti , <]aod «Lmw- gfm. 

mim wpellat; cui (enip«r ipfe pa'- 4 « «/t4rff^ Xe«f«K] Juzta illnd 
ramtOwJjUymtalk^^ S.Lm. cap. X. r. xt. n«rfk ^«fiA^ 

liM^ jitfevrv9€m^ Cktn deDiYinat. /t^ im ir*f$K /«r ig »iW ^fdiMH 
lib.1. Vide ploia de hac re iaXio^'soiif m • ^'ff, «i^ i M«jf i$ib ii» 
aiinoe.adcal€eaihnjaslibriinipreJlu. • «■«!«. 11 H * 'f*^ ^^ Uf^hfAmif 

X eiv/i?^i;Wr»] ReTpicic, nifi «jjk >fft»a«^. 
&]Ior, inrcripuoiieni arae apnd Atlie^ 5 M*fM> ] Codfiifii ?idetnr dn- 
nienfes, /gmf Beoiqnam PnMfaf Apo* pkx ledioi MfiMv £c b-ffaH qoae 5c 
ftoiasmenioracAflJcVILi^. GliABB. s^ conjun^ alicubc ab hoc ibiptore Ib- 

^ tH n«^l Apud Plmmm in lenc. fijofdcm vero gencris feAtentia 
Tjm» pg. tS. ed. Pm. iic legimus eft apnd Thtfdmnmm floArum ijM» 

D 2 I >§ »». «,JUSTIN3 MAKWaOJS/; 

p}iettft, quK futuR enm, T» <pirn^.<iii(]MMw.W ^wAam 
ticiDnus cf^& per feipfcw ,i,^^A'Wr^iM»^' 
luce, par nob« pfirpeffionibu» (icl^.,,»^ »^ . A^SL,im»^ 

& philologi, Jd eft; &pieimi«. rtow)> pt^Mpet. »fi ^fi^^ 

m tanrtiai, fed«fitB.«iiiMTtt ^^^^a^. ^ ™*7rA^r '.^^* 
amfices atque -wiDUe )eo«e«v *'. , ^ rjW > ^'i*'-- f 

prorfosg]ofi»m^mAmQP. ™',' * «^ '^=^*'^> ^ f°%C 
lcmfloccifilcienWrtierfMSDBB;: ff^ Jm-arcv ^■mfp^maz^-^-:^ 
6nDa addofti aedidcraiil-]' •t-ai?^ aiwa^ii e?i ri' <<f^^7^ 
qDandogoidttni«Vini«4ftiP».fo;„B 'f ^ ^ . a^; ^Wj^^, 

int rationii vafa. Eflimveio v7 ■* vTT m^ T- 
nequcitaaedcremur, tUKjac «Ji «^«f'^. *^i *«a*f« 
pDtentiores noMB efleat inj^ T«n^ qpw. qiw «m «ubg«^^ 
fionil & homioes &dxaoaet^ a^d-ptnn luq ^mifitiw,- «p^ 
nifi quilibe^ qui onus eft, h> „ ^^ «imi 7««M«yftripaf«fe« 

biMcfret implicatm. IdciKO »'? *ff>»«' «^«^--^' 
nos debiium id perfolwnies, - 5' no^An^^aeiwUW.i^ 
giatias agimuG. >;>(e/?Vfiff.' ■ ^ ■''V 

XU.Czteriim &:t:M^Jm/nMi iC RitSiiiyi^xtii Tr'*-^' 
illDdiaprxlcniiaapudO^t^/Evif-icrsflfwrwr cfwn^' >uu «^% 
/nR^eos,qQiparitercQmiilo Kfiffxtrm, xui VnfifMiajf0^ 

i ig/J{w>)$9A><9mn-Kl SicJe A«u vocavit &<»»» aliDTqaf^^ 
IJDcmi & gennano fiddi Toqttinr iolb{)faot, qiiDi cisn Chrifto cmipr 
CfHHffu5cFoiD.lib.iy.niiiiiri]m^ix>d raiu, illom iplain ilci wtMcai^a]- ac poinde .illi t>ouut qaain nit <Cr 
dem ab liomiDU>iu lubitam doolt. 


> *hf «^•"M' A«i'w ni m^^ (Sifi\ Lege qiue lupra pag. {i.not. x. 

M^gui inirrprej per nt oxit» "J?"- djxi, G r a B E. _ . AP01LJ1Z mOlCHRlSTIANlS. ir 

' jc^^i^xMjooKMb fl9^^r> K w dxmonm inferre ; & quos urbt 

^J!^ ^^^ q^^em malos, & eorum, qu» 

ri»;J)«rfteft tor TW Po^ defcripferunt ptrato- 

WA^ c^rt«i#,irfy*wv«^, o«t- f jo^ urbe exegit: hominefou^ 
Cah^-TW^^swAiwiVii *^ Oph \stHcmerum & Poetas aliof 
m4 ij^ TiiivcMPClXKyr^ viiarent, docuit, & ad ignoii 

\»ei^<y^.^a$B-pwiff' ¥^ eiiDei per Rationis & yefbi 
JU^r '^^^Ari^i^ mquifitionem cohortatus dL 
^m»m^S^?^^mina^^o^^'* "P^fntem oHtemif 
55L ^ .rTLZr ^ « ^ opmnm tmtvcrfirMm ^ mefm 
rtfciy^ fuygf^^facik^ ne^ iftvem 

^^Tm^-^ /«wi ^ fw^ prmtAare tfh 

*■ j^y^BfBinr^ HS^ fi^-ff^v^» twn tft. Quac Chriltus nof 
iri8^isufitnm^w>^^nhm^ fter virtute & potenci& ipie 

\w^>^. A e^iiftin^ Xf^ is &k firaeftitit & tecit. Ac JS^ 

W «i^ w im:kMiiMm ^'^^ i»»ldf°V^"€ »«» ^ 
S«f^ .S^oi^ 5f° .fiuei habuit , ut pro ^ 

r^^ //TT^ ^^?ft/ ftrma im morcera perterr 

^ir*^^^ i«t: Chriftoautem, qui JK 

wi'>Jw^ X©csw 3^^ i ^afrii/(? ex parte eft agnir 

^:x}as^:i6iHi[fip(W 3>if9./^^c«<>tusj (Rfttio ^nim, & Verbum, 
yvaS-iim, (Afly®- ^ 4«? .*«f fmr^ & eftj in univerfitate rc- 
iw^pcfminiiavKfSil^ir^acP- rumexfiitens: qui&perpror 

phetas, 

' ^i iUmms ^«(i^KJN^ Iloc nfaiiiram ufHf^^if^iii^ tifirm mt vnlmuihir 
ilMqtioddeSBV^ftti^c^iausj^dod- fti^kfyta. Ver^lutction Sdctad fed 
ffit in librb SMMcommftpe dicicur,ir Thikeo tribtii ik Plmem^ molakx ^fAtsn^ 
cffi dif iniim quiddaili , (]uod (^eiifQH ^Mif. 

mim. apt)e11at$ cdi ieinper ipfe pa<- 4 i^ if4Ttf(^ Tg^^ J^^ ^^h'' 
rueritf^nfAfyffdlice^nfffMfiamff^^ S. Xifr. cap. X. v. it. hiitTu ifttfmfn 

lib.1. Vide ploia.dehacfe inJAMgiso^dt hem « if^, «m i ittMic i^dtk^ 
8«mocadca1cttnha|usJibiiimpreitis. « xnvjf. W /m) • ^l^ ig ^ Up /UAfvttf 
. & ef9JS?ik>i4#v] Refpicit, nifi « ^'^ »0rtiM;u»4^<^. 
^]or, infcriptionem ar^ apud Atlte«> f finft»> ] Cbdfiila Tidetnf dt^ 
nienfts, fgmie JC^iduam PMlm Apo- pkx leaxq, i!H$f«0w & traioH ^itt & 
Adlasniemor^tAaiXVILi^. Giuifi^ 3^ corijund ttlicubi ab hoc fcrifttDre fc^- 
^ ^J^M!!^'] At>dd Pim4iMiti lenu £pi$teA va^o ^etieris feAteiktiJi 
ttimite pag. ^8. ed. /'^tr. fic Ugiinus efk 2lpud jrMir»^ fidArttm isHA- 

D X I ^ < tpx Virtntis fiint , & revera 
pulchfa funCj per corriiptibi- 
limn aetmilationcm obtendens, 
(nihil cnim, qnod corruptioni 
non fubjactar, ncc habet, nec 
feccre poteft,) S: qurei pro- 
pria liint mah viruiu impo- 
itens, in fcrvitutem adigic hii- 
M repentcs homines- Ve- 
^tti qni mentis funt compo- 
«5 , c&m vera vinutis bona 
Jnyeirigunr, tcmi illiiis benefi-' 
iro funt icerni, Quod & de 
Cbriibanis, & athletls, & d^ 
Tiisojjinari oportctmorcaljbiis, 
qui talia ftftis fuis dedena- 
runt, qualia dt; diis, uc haben- 
tur, poeca: cecincrunt. Omnes 
ieicuT verjraiem nottfae pro- 
fefliQinis ex ^ cdlligant tjfiod 
inn;no mortem Contemnanius 
isimo. Nam iSc ego ipfe Tla- 
tohis difcipUnx \k.t\a.ioij cuta Pn£i 
mox ioire! AfVff" •/& »^r] Sic etianr 
»u qm (in Pzdsg. liti. II- hanc 
— Virtutit imagincm mnnont) 

rnbiangic igiTiiAoSja^i^p»^! 
int jimjtf- ai ti (ii4«Ki iaj^- 

Tv ipiifnftjiiin ■f fialfuif Xfftsis 

M&tiSf iimt^jhr -ti 5 «3'mc 

iS>n>, &c. ; 

_,* li. il^ « ? .^ ff (Mt««] R(y 
omniiK) conietlura ^lhrgii, 

Irgcndiiiii puianiiiiBKTs ^ 906- 
Pcriaiua adlcntiot, pra 'ixf Bl«RT!rRIS 

T« M* JutW a^' ^»^' . 
aiuf ^fcfra» wfeCoSw/^wfv 

oymTU sviViiaAa. ^•^JWfrt* 

fft»; H^' tm «JW* tV i3'A*»' 
tw ^^^ar&iv, 1«$ T» TwiS* j ( 

9tf tff ^ o*t5 H0f''Ti. '^^ 

Ttf , Ti^yiffuai tAw»»i'''''*^<s»^ 
»> v@' "X^fw h9a/YfMin,-S^9f 

tfffMMMMt t^trt, Id oiim didt 
JitltiMu i tmmti ra^Kinmi» ^imU 
igtm C^w^Hm^ n^wnw m w ciJi^ 

r^tre , 5W U&w [Maimi ifpon «iw^ 
f nn, ^iMM nriwr4 ^if , imifiik- CN» 
tammt. Qwm le&dun nullu iDr 
terpretmn pereepit, licet immnltate 
feaiientia : >^ ■fiavtit &C. eum tftf 

' lifliine confirmcnt. GbaBE. 

I lu jS«m< iyi] Hujuiperiodi ab 
B^(&'« lik IV. Hitt EcdeT cap. 8. 
citaic vatias lcftionFS, jna^m colp 
lepi Tora. i. Spicilcgii pairum Se^ A«^OE.^ll IPROr eHRISTIANIS. 2^ 

riift «^l^oimfy^ mmte xapu infaniunt ^ tt&c 

i^^^kfif^^-^BMf^K ««V*;fewpcftiyc me aUcgaui- 

-^W?"' ij^ *^5^ .?««'.' aaabijfeownu Virtutera & Pra* w.^Tto; ^/.^^ mnlieruni fpecie fibi 

7!^^!^^-lff^^ P^l^^\< obYiifr^iavcnifi^ ; ac Pravita- Jt 712(^.1^1« immW^^ temoKtkileinmollitcr veftitain. 

%s/)A)rmmiMt-yai';^Mi0M^ c« aciproillde florelcena illicibili- 
T wifr«* 4@?«!r«;$^AiM q«:.Ad8motei9, atqae afpeau 
7tm mvi('^s5ou,,to»^*^ohi>d dcmalcendMm 

..T~ :s « .* J* ^ /« cocMpmito vultu, ad eum di- 

«T!?:,'^^^.??^' ?^ xiSV.fi fc fequeretur, cffi. 

9(9rfi^peyoit w >atfii9ffmiTi», ^ didiflunOyeique pari, quem ipla 
efm6» rm *zi& a/uA» t^Tfua geSfau^ct , mundb cxornatus , 
Ji4unnirm am^ Miwtsojmmtxigcrttxmtm. Vir- 

iM^ QM mxmr^ m T^ ?«i«m autcm, yultu & vc- 
__^ "* . .\ >^^/CT'- r flitu fbualido. ita verba fe- 
•S;*l, i<wr^, n^iK^n^T^ ft^mafiuxa ^ fragm teipjum 

" ^^'"^'^JP^J^V^ \^™ ^'' CimJecorabis , JeJ ^/emis au 

• W^Wj^ i^f^ TOjT rtiJiwf y«£r A?«^/?/J wnamentis. Ne- 

'^iKoJ^lc^^ ' luti tno qmppe^ jui perfuajionibus 

*;^vB' ormnv TnyreiTfji/^ (pau- meis paret^ ea^ qua videntur 

• -g^ 7» f^o^j^.^x,a^A , TO pulchra^ fugiens ; ^«^ wr^ A/j- 
!iii>Myiit^^ niiil^ Kcti^s i^entur dwa (y trrationabiRa 

^MiifjuMaypm^ P^feV*ens^ beatitudinem non 
if^y^i^^m n ' m^w^, con/eauitur. Pravitas namquc 

SG>^12nf^^ opcribus fuis velamentum, ea, 

quse 

.'x.i^^ miy imit ^^tiriMd» ^v- burpm mamlt legere; fed per «Ao>« 
jjprm} Pemtmu traj^do Verbo legit: loJ^Hnm de(^^nare videtur mala, quae 
my mijrHTiin^ mad^ Irmh ^wm, Tirrnte |>r»lius dtra ratibncm ^ pra* 
Motus, nifi fidilor, infinitiTo **h;^^ vis homihibns inferuntur ; quomodo 
^ui verbuin aliquod prarcedens requi- Apolog. I. pag. 4. lin.^. ait, Chriftia** 
nt. Verilm non ad ymnirfMjih fed nosab Ethnicis vexari itXiydfoffjS> & 
ad MXMr re&rendum pnto. G R A B b. 9 j pag. 9. 1. 10. «sA«yf mi^H, Atque tnnc 

% «A0>«3 AAyfnMfea «A^ii^ i^/- imi^(8i//nYcnofiferanim.GKA'BE. ff 'S.ftJSTmi MARTVRIS 

«joscVmatis fttnt, '& revfifa ■m-»(9aifm i^ isfm iw '^ 

fiiilchfa riint, ^r corruptiBi- ^j^ ^ juiJKei ai5» fUfi^ 

Btafl xmnlaiionem obtendens, „^ «iWSy «&C»»wy«wjy 

noQ fiibjactat, nec habet, nec ^.^tL^-v^ >, - il 

fecerc lioteft,) & qn^ei pro- ^*^«^'^!))f^;«W^':^ {Mria ftint maia vircuu imi 

ifcas, m fcrvituiem adigit hu- 

ftii repenies homines. Ve- 

•ttttii qai mentis fuht compor 

•ei , cttm vera viriutis 1)003 . « , '.•■■.:fc .i> ,J£> «.^Ak^ ii^f«"at.xierni. Qiiod & de >^' '«^/«* '^, ^^. ^^ 
<jitilli«ri)s, & athletis, & dri *"*» 4»9'^«rii'. W '■'*™^jc 
hiirppirfaji oportct mortalibits, m «^d^wray, wK* eTOta**^ 
qtit t^Iii ' faclis fais defigna^ el mitlit^ -s&Tav vOfu^ofafiif 
Ifl«, .qtfalu dc dLJs, ut haben- ,^5^ OzSaMGftf J«. " *<*" 
tUf, poetx cecinerunt- Omnes ^ -, ^ ^^ ^rS ^ 

Irfitaiscx eo cblligtiot q^tfbd «^^ «**«?/«;» '"^.^ 
magno morKiti Contemnaniu» ^* ^^f*w tA)(fHW'--HW 
anirao. Nam & ego ipfe Tid- ?»/> ««w «y»» w'*-" nww^ 
/oftw difciplina: fcilator, cuhjwi^^ :(^fuf ^eeyfMiih ^S^ I wpVfrM j? Wi'»] Sic ethm 
CbHtRi qui [in Pxdag.]ib.n. Iiaiic 
PnJid VittDiii ima^innn memont) 
inox riibjangit iiftiiX^^S yifijf»^ 
t4xt"f ?<«■«(■ «JlifHifWf, €«(*•- 

c«nsltn ni tgiit , T«> «^MtJi^mF ■m; 

mnptfum i'ii^Tn, &C. 

i_Toi™ li. 'i;p. « S' >^ f ipjtKTS] Re- 
je^ omnino coojeiiura S/i^najiJ, 
KHte leKenduiii puiuiti(i«iiTii i^ ^<f- 
M«, nec rcrknia atiienlior, pro 'ixf arguaMmi ttftrt, Id eniin didc 

yiuJiuus f anviu rdrfgein.iniAl tavi' 
i4Km ChrifitM* n^wnti rx m cfitk 
ir jc« , ?««' •*« 0iacTa ifpm mtr- 
ttm, qiuaa tuotutt figU, in a^ i dt em^ 
ttmiani. Qnem leafam nulliu lOr 
terprennn percepit , Ijcet immetliatB 
(equenlia : i^ jo mw 8(c. eum a|icr* 
tiniine confirmcnt. G R A b b. 

T bj^avritiyM] Hujusperiodi ab 
£^fii> lib. IV. Hift. EccIeC cap. 8. 
diatx variai lcAiones,, ion^Hm coIp 
lejii Toio. I. Spicilp.t^ii Patruin Se^ G^i»fiMm .«^ .««P«w> Wtiaoos calumniis appeti 

I « ~-. li 2Jt^cL, ^^ %Lm auairem, iMcpide autem ad 

^ h ^^'^-^ 4«^ ^ «"f^ V terribilia 

"w'^ '''!»''* ^»*'^*'^ ^lfe' cenlcmur, omnia adire 

^p^fC .^fij^, otsm<»r-^ coi?ifpiwrcm : cogitavi ipfe mc- 

ijiiumu etini4' c» X/C^f'^ Wy ' cum , fieri non polie, ut ilii 
^}^mti; y^4f}fft» eufrwf. viQis ac voluptatibus dediti ef- 
'^. ycu^^i/^Of^ , ii«Mffir- £enii Quisetenim voluptatis 
W> m cii,S^Jie^»af mpiS^ coi^tfhxQt , aut intemperan^. 

racj^ r^T' ^'T^ / 9 « dclhdi? habens, raortem libcn- 
«;«»? «; 9«:*7,^<<*^'^»te^ adpleai oueat, ut boni» 
«ffctf Tfiw ««/?y «^ fuis feipiiiwo priyet; ac noa; 

$y. aXs. csK c«t yaarnf uv poti4s omnibuis modis coa- 
fuf eui 'Au &%^i ^wAu , tendat, ut in hac vitt perpe- 
tfM MfSiew» w «fe«9iwff tu?>d4;at, & m^iftratus ipfos 
«raealw ify, vn 74 satfiii/Iatdw, nedum le ipfe nccan- 

KIH riw ompmuf t^ (paOM q^uibufdam hominibus fieret, 
h/ufjy^m St^wm mnipoiv oih praVi eSecerunt genii. Nain 
^oArw "Pita^B-luicti. (poyeJoy- ad (ycophanticam adverfus nos 
•wy^^) W <35H («^.ocaluraniam nonnullos necan- 
^ ' ^ ^ * . ^ s . > tes, ad tormenta protraxe- 
(^^nfei, fjf^.^ Kffi j ^^^^ noftrorum fcrvos, aut 

ficumii^ €Ooa>^ pueros, aut mulierculas: uc 

ifMiii^My. 5 ^^o/i, ^ ytwa^f, per.cruciacus horrendos.& &r- 
t(g^ A' cMM-fm ^J^i^ i^-. midabiles ^orum, (|u3e fenno- 
<iir.tyH^ai x<tT«T^ ^^.^nibusvanisatquefabulofisfe- 
>. ' ft y • .V « V ^ runtur, mgitiorum extQrqtie- 

M ^^fyO^fuoH^ ,* r '''?r rent confeifionem, qua^ fla^itia 
wp«f tjifet^^w fi^WHffitf- ipfimanifeH:6tacmnt:Quorum 

nuila fim tec re&rc C&Meiif Strom. lib. i. 9mfJW;«^jmK ouuwnoin le ivA«d( f^ A* 

f^lMt, i(M9 ii iflfmi fisfifi^an ^"ly^^f f^Ji Confer Irefuei getninum hac de re 
•Hsi^ iff^f^^ ^ l^^^OifioU nfMn ^uh- tefbimoniimi pag. 4^9. noftrx editio* 
fi^fSjfnt Tm^fitTSffSjfitn 9 int m iutik^i^M-' nis. QraBB- 

X Wf^ 3» S. JUSTINI MARTYRIS-' 

nolla cum nobis jufb attri' Jv «em»^. i PfwJ^\ 

buamur, non ^ninius, De- ^g^ 6ur w «yumnr w^ 

iim ingcmium & ineffiibi- ■ ^- ^^ ri , 

fe&,rum habcnTcs. Quanam A.>«g»«. w, "• «-^-^ 
enim de cauU, ilU quoguc bo- ' "^ r> »*&• •» 5 ^»- 

na cllc publicc non prohicaiur, ta infxseM. «^wAayiffW a^ 

auc divinam ea philolbphiam ^m, jy^ <P'Aea*^M dww «i- I Mn rw tnc^' u^ > «- cHc non oilendimus, diccodo: 
Sitiavi nos operari mylleriis, 
faominibus Jugulandis, & ma- 
nibus cruorc unpleadis^eadeni- 
quc^ uttdtcitur, 6cica[csqiuc 
k vobis fiuat cuiduo i&ilo 

quod colitis: cuinon Iblam , — r— r -^;-~%, 7-.- 

inioiiatiumlaaguiialpeiginir, »Kaym l^mm «^pM& ' 
lcdedamhumiauscruor, TiroiT^aotmr, Jm^ t^ if&tmwim, 

«pud vos danffimo ac nobi- ^^^ ^g ^' i^, 4 Jf „,„ 

hUimohanc ex hominum occj- ^ ^ wir*r« «^W «W 

forum lanEuinc Ubationem ra- _» *'"-*, J n.' 

cicnte. 7™« etiam aliomm. ^P»?™' '''I "• «^'^*'^ 

qmdEorum, abC)i.etimore& ifm m^u- ' tas R 
pudorc omn], cum viris iiixa"»5r««»5l»»(tipn«(><rffl«Pli 

& &eminis conliiefcendi imiu- cv Tuaihilia,r»o % ^wm^ ^ t littt jmfjffig»'] Hifie atmiu in- 
feBtiodii Bt ptomiicui concubiiui c- 
tK^diliiit. Gragb. 

1 Kfk» ftu fuf!-'ieii' Stc^ De hoci 
Fcfto loqoitar Tmnllianiu in Apolog. 
G^t.IX. Ctat frepriii liiiii Sittttani neit 
fiptratftxtrrmii nlliptt lan faranda ftr' 
fritrAatffm tfmia» if^fwati fni efjt- 
Ttl>m,t^ libtaiit rtffindtbmi, ^ ir^sn- • 
tiimi blimiitbioitnr, nt Itcrymmut iaam- 
Umanr. Cxtmun cdebrau ennt \txc 
Kftw i^umJijDii in iit. Otcnd. De- 
CCTiib. '1110 iwnporc gbiliji nmulacnimimelligit. Huic CBUI 
namiiii aeque ac 5iMma huRuaan 
&fif;uineni oSeretunt, juxtaiUodf 
Fimd jtn t hmajmi Luiali in mmnw 

fiBipil. 

AWcm. mlib.i.cap. ii.contra^M*- 
lurfi. Vid. TVa. ng. lot. ed. Oxan. 
• Thtofh.iJi.,4l»fil.hb.t. LaSaitt.hh.t. 

4 nnni^wnraK,i«}MfKTi(] Ex hls 
Ttibii talligit KWfjfni in Aiuioi. ad 
Eufib. paE;. 184. Prjctorcm Urbanum APOLaH.lPaLOfC]»JSISTlANIS. 33 

^ fuyruSaf^ Sarm^f» /mot m«s cfle, ex £^cart &,Poeti- 

^ .^ w .«MfT^ «yfei-. "**> ^"P^ «kteniioncm addu^ 

?• %.• » ' Ai / i_L. ccate». Quoniam auteni di"- 

f^y<;,^y4pi^. t^m ibipiinam cjafmodi improba^ 

H4ff..T]tfmitM,^^ci^ti(-^ i roijlamory .fiigcrt fuademu»; 
fntfutfjmtt i'.<pu^^.' «FM^jMT, prouedatqae id nunc quoque 
ft»» H^ ntiliWb^&^e v«y A»r ioiaiapne hac nofiramagnopere 
•Mmmmtvus^jmiiiAm m* ootoendimu»^- 'mukjiarikm op 
AifmiM^^ i ^ u (pf»niCp- PBgW"'?'- ^ fed. nihil id ctrfft- 
JJ;^. .0eW .T& \»ir«.6'»"'r '»»'? ,?«" iBfpcdlomA 
vT^ |y H^I^ltfiif > ' '^ amottMn JuftiiinjnDvunua. :Lt-. 

i^ viiiiw.fiNiSTrtfj^ c3alfcrtt^:^iiifupcik)rc<iiK)ai- 

nH .^eC^ifaiy t «Mi.^^f» ^jijfM-^oir ami&lQcoryais IznigiGa excia- 

• , / -, N N ' '» \ /V.N Xlll. r^atn oc cgo maiam 
,^^. Ko/y^ty^, pt^«y fpeciem divinis Chrfftianorum 

.?f 5^/ '^'^S'!' "^. ^^^ cTpftriiiis i pravis dacmQni. 
mv T^.;^^^\^^^(mm ^ but .. ad abfterrendos . alios 
'0mi9«^|EMMf Aj29^ fal(b affi6bni m- 

' ^^..-r-'. • tclligena; 

I Mii pf^^imjlu & fauld W Sc CtmU ex Plmanho veri>a, qni 
ance pa^. 31. lin i. ■ ' e^deni orationis figara nii (anuanno- . 

1 Hht^nw^Iuf']^ Aat redundat ^o tstnt HMttnxim in vita fuHini ^..374. 
verbnni «», aat poft illadipfiun de-. col. x. Gka^E. 
fideratur reladvoQi it ieu k^. Syl- 5 « ^«im^ sr^p^rW] Eadnn habet 
BURG. !aM)dbcicatap^.32.'lin.iz. 

3 at«><«ji ^««^ Htit-^grmjim^ ^- 6 rirTWf^ «nr] 'Pk^ duabns his vod- 
nwrbis grandihut\ i^aShm TragoediskS^bas ftrudura &lentenciapoflnlat/«( 
nun icriptones utunrnn. - rurfff SyiBU&C. 

4 i«i 7f /SS^ v^«A«f «cMtCflv] >i|y7f»- 

B I isfJTHjCiitc; fuvfx Toi Xf^a , aXtJ »n 

CSX Kt limTi 'ofUM . MWW 

< iit "m TMH «Mjw , Zreiuum 

ipuw- •KAfK' ycefW >«n^ 
fiHf Ttf arte/AOWt^ dw» A^ 34 S.JUSTINI MARTYRIS 

telligens ; <Am pnetextum eum Aeyv^aw» -nuna , ;f|^ ''^ "*- 
ipfuro, & muUitudinis opinio- g^^fMTK ium}if>Mm, laif 
neoi rifi ; tum ut Chriltianiis ^ «^ „7^ a,/hrii ^i^, 
iavenirer, me & votis omni- xcjKmiU wmB^wo^ K9f wxf- 
busoptifle^ omai contentio- ^ „1,^, r(g/ ^fpty^ «yaiN- 
ne claborare profiteor : non j; i^Aoy£- bj^ U a^i- 
equidem quod alienx fint \ ' • ' ^ — . n / 
Chrilto 'Pkmis doarin», fcd 
guod in omnibus non,^ iint 
iitniles, ficuti nei]ue aliorum , 
Siucorum vidcltccT, & Poeta- 
riim, & Hiftortcorum. Uouf- 
quiique enim ex parte divina 
leminarix ratiotiis, tjuod ci- 
dem, rationi^ congruum eft, vi- 
dens, praKlare locutus eft: qui ,ft0r^a.-n- 
auttmnsmrebus,q.Tamaximt „~^ ^ xvW«if .«vw. 
Juni aondcris pirgnantia ccn- . , in_ - i ^ j * ? n 
(iieruo^ ii nec fLientift fubli- cnt ^n^^^ -fm wmr^, 
miori, nec cocnitione irrcpre- Km 7*"^" "^ aw%y»C7iv^ai- 
hi:nfibili pi-sdiii videntur fu- nvrt^ i/j^Kaccf. ^ «wt 5y !W- 
iHe. Q^i^cnnqiic crgo i*p'd - ^„ ,,^ ^ _ — 
omnes rcitfc dicb funt, noltro- " - „ ~ - ', . "^ -, 

n.mChriIlianorumfi.nt.lnge- rm^ ^&^<"^^ f^. .,r ^^t 
niti namque &. inctFabiUs Dci 2»n tv^vi,TH f^ tu^T>t &sn 
Vcrbum polt Dcum & ado- A9>w > /mtk m @£» «cpaxu- 

yufiti' 

I nnrMFi^' tA» *imr^3 InterpFei na bif poft Iidik fcnpfit Thto^litt 

leat •imntt ctt^iuaimi aut in<^Dit, ,j ^.-^iocjxnw in lib. i. ad >*«B{)ai™ : 

imTnmwi amfii^ffdm. Alioqui an- Ai fiiimnBj inirm; Tis ^TVt nrAtc- 
im» apud jyhnyf. HalicKma^ttm, & ij^- ^'tK( ii Xg^tmtiii iA* sAijS-n» 

altot Terrm li^ficai it cm^tSu fm M**>fi|»i«(, «i 7»» u» «>d6^n^ «^iii 

omff rMMn. SyLllITKO. Imo re- AAoiuuiX nf ^HMiwrf^ aiTtiik- 

th fruftri hiK viw lolltciiatnr, (iqoi- -r jiwt «0^irT»((, >$ m w»™ «©«jwKj/i- 
dfm itrtirTn hoc loco idwn eft, ac ><itw- 
quod in Dial. cinM nyfhm ^tg- 1>5. 
E. dixriar, i ««««■■^. , bJ^ ^- 3 ^m|-@i«] Atnniteyw^mi APOL. II. PRO CHRISTIANIS. is 

yW Hp, eMurimi>. tTH^ '*"»"* ^ amainm ; quonr 

C V' « " -f oL .-/is^ ^ am noftra caufa id homo ta- 

W ^,, 1/«^ r^r^-^: £lum eft, ut perpeflionum no- 

9«w. oT«ff Kfff rm im^^m v [fa^^^^ participatione medici- 

^fUTifur ni4f*ii9x0' •^ftofmef, nam noba ficeret. Nam fcri- 
f^ tetaw mufiarm,. u ^ avy- f ptores omnes propter rationis 

^aj^^mmft^^^ttimf^if iemen infitum, perquam te- 

<&ur8 ^AffVow axroMS, mwS^ nuiter ea qua; funt^rnere po- 

/ ^ ' V V ' J I ^ J men alicuius, & imitatio le- 

«^r/^7S,5rf/** '^ cundum facultatem naturalem 

w^'««^f«^'';5,*;"r.T* data: &aliudidipfum, cujus, 

V * Kom Yfl^ tlwaar OKHint ^ gratiam ab ipfo daum, par- 

1) f*eni«ia> h^ fUfUfioK ynniu,. ticipatio tic & imitatio. 

i^. Kof vfubs w e^iSfttr XIV. Qpapropter vos roga- 
» Oawje*\l»vwf w w*MK ^«- mus, ut fubfaibentes, quod vo- 
»w, «C9S-^«/ ♦TwJii |3^.,bisplacctlibeUumhuncpropo. 
<»»/A *" ^ ~-j^% natts : ut & a caeteris noltra cog- 

CAiAok , /0T«^ m ^^ ^; ^^fc,„,^, flintque falfa opi. 
Aoi^ TO n^Tig^ yvcoSif. Ks» „iQnc> & pulcbroruoi ac pnc- 
iwmitti Tiij -^Sj&adopa^ x^ clarorum igaorationc liberari 
iiYy$iaiS rm Ka,?^y imMsor' q^i alioqui pr«tcr fuam cul- 
y/u/Af w, ^ifi^ tIw iajurZy ^iopam (fuppliciis icilicet seternis) 
iW vmv^i im\^ ^fMflaAS nunt obnoxii, & haec in hor 

yim\ H^ Tiyyax&tiZai m^iiH »»"»" «^««^? perjrciiiaftt , 

A / ~ ^v * ^- ^ / proptcrca qu6d m hommum 

^^/^.T"*' . "^ "^ ^? naiura notio honeftatis & tur- 

^ir^riuS^caTrmeiyaiTtyyag/q-w pitudinis ineft ; turt autam 

HO?^ K a4^S,KS4$i TififAoiy,^sno&Tk etiam causll, quos illi 

talcs 

I n$ i^iwttfui] AuuMijus hk figoifi- 4 rSn 'xv /B/SaiJW] Ita & Aielkms 
cat nMrakm faatitmm^ cai opponi* Apolog. M. .AunSo oblata ab ^ye^ iige J^9^^,ficiidiiioclb dixerat : ^ ^« » w ^. 

9 ifl»^f«4^««m ri vfu V J^«wr «6- pcriodi vernonem ex ^/&ws. eane»- 

dMM^ &c] X4»^ Interpres haail vtB^ dayimus : ciii Iqco oon muKum abfi* 
hunc locnm mtellezit: fenfiis verb^^miliseftalkf Ji)/l!mp.9oJ.4f.£x^ 

cft, Qt fidffiribtmes qmd vobUpiMet^frth' Hanc S^Sfwj^ qOQfQue ezplicationeaii 

fonoikhmciUfelUmj nti Teoe in mar- confirmant ea au9 legnncur Afolog- 

gine fiii exenplaris annotarit CL x« p^d. lin. 3. le(]q. 

PuBtfmm. Crabe. £ 2 i «: 56 S. JUSTINI 

tales ignorant, qualcs ipfi di- 
cnnt, damnare f(sdintes, atc|ue 
ob id ettam quod Gentiles ejuf- 
modi gaudean^ atque (erviant 
Diis, qui turpia commifcrint, 
acetiamnum talia ab homini- ' 
bus exrgant : quanquam eo ipfo, 
dum in nos quaH talia patnin- 
tes , mortem , carcemn , aut 
aliam mul£bm decernunc, fe- 
metipfbs damnent ; adeo ut 
aliis judicibus noa (it opus. '<^ 
Ego vero ctiam impiam atque 
erroneam in gente mca Simo- 
niatiam defpexi Ji/cipftnam. 
Quod G Vos hanc petitionem 
publici juris fcceritisj nos ctira- ««] Fmaraw 
Pmtmat poft ruewa^ addj vult «(«t- 

m in Tcrfione prorTiii wrrmit. Ge- 
nniniu Mvem feafm tOe Tidetiir^nem 
ZtKgo nptefTit. Gkabe. ij 

5 W* '^ awe" — ^**» Adw!'] 

Sioi tcjctui hic omninococrnpnu auc 
mDrHiu, fencnitia autem Ji^ini hzc 
eSe ndetnr. Niaiinun novun 
addit rationnn, qnare Chtifliano' ;c 
ram doftniu, pRiTit moribns ad- 
TcrTa, publice proponi debeat, quod 
icilicet Gtntila ^pnadi gatitaii taquM 
frrwm» tliU, ^ arpia ammiferittt, 4c 
ttiimimm uUia ab hmaiibut txtgam. Un- -, i 
de nihtl minm), qaod ipfimet tirdem 
flagitiit indulgeant : ^MouiMn ta ifji, gtau 
i&Mt m Chiflumu, ^nafi tm^ patrantu, ipud 
tnmirtn, canercni, aiii filiam rmiitlain itt- 
t, femtiipfoi Jjmntnt, adm iii alils MARTYRIS I 

.' is dntS^niUirmfnMJm oma 
^youatv ou^(^ lumr^ipi^a- 

■nteu/m ^a^am ^oit , ^ tn 
nuj etTreurim mt^ mi3-f!*- 
vm m 0^1« , ^ 6k ri xof i 
ifCiv oi mcum 'itfaTjnai, ysir- ' 
tetm, 1] ^ta-fia,, if e(>\e 71 Tiiifnr \ 
■st&'^v ieuiTiH tta,itix.fU6a, us 

tS c* tu ifta IByet «wiGsf j^ 
QAetydu 'S.tfiuvuuii ^auyfitU- 
■n% KATiiPfoifiaK. ftuf oi vft^ 

eA, quod Hoi flbi cafui tribni nil^ 
fcd quodnam iUud tit, ii>noio. Nec 
foluro Tetbum d^feft, led etiam irn, 
Tel liiniUs conjun£lio,prQ^ierea ^aod 
iK n, ad i(i&ji£/itHt inhniti modi tcp- 
bum referatur. liaqucliccom^t hnnc 
locmn rcfte poflc arbitroc, i* F, ifl £ 

Te] «' i^ V<T'. P E R I O N I U S. 

4 £ Hai-nftfim iSmJ Hxc verba 

![narfuin a jnjlina polita linc, n^ 
cire feprofiietiir /^'(WonuiJiquod pror- 
fus non cum fupeiioribuf & feqaentt- 
bu!cohan^nt; andeea abatiquoad- 
dita (urpicacur. Sed Ju^imu relpexifle 
videtur , i]uod paulb antc dixerat , 
dvifiimai aiirpibia athmtrt; indeqoe 
dc femetipfo addit , quod in frapna 
gttttt artam Simonianam dafhinam, (o 
atud impia iSt, & hvui moribnt ntxiti, 
rtjtcrU. Citcrim hunc v.l aliutn 
it) Apol. I. tk Simont A{itg<i\ac\m ipfe 
APOL. IL PRO CHRISTIANIS. 37 

^tn ^a¥ifO¥ mfiaajfju», W> ef bimus, ut ia opnium oculis 71^ fi ^e ^ , Ket¥ ' I^m- manibufque ea palam verfetur, 
ut illL quoad ejus fieri poflit, 
refipifcant : cujus unius rei 
gratia libellum hunc compofui- 
mus. Non funt autem doiSri- 
nx & prxcepta noftra, fi fanum 
accedat judicium;^ turpia; fed 
human^ omni Phil9fbphi& lon- 
gh fuperiora; fin ininus, Sofa- 
aiis^ ccnh quidem, & ThiUm'^ ^-M v^^ ^ •^ *^ r^/j, aliifque id genus poeucis 

iBt^^aMxi^Toi^ TOi^o^^^^in- inftitutiombus non fimilia : 

-!««$• iiaa/Yfiaaw ix ofiout, quarum & qui antea fcripti 

oV bnvyxA^^ ^*^ > ^ T^ ^"^^ & 9^^ ^ui^c eduntur, li- 

youcW KcLf ^ofifj^oig avy- bell^ legere omnibus efl per- 

^^,<um^, v>^i^i>™',^cQ.^ >^. milTum. Ac definemus jam 

rit , rrr ^ • r^ /v verba facere, connili, quantum 9iKrm ^mmf a»Brfwns^. wi 
Hf Kojf vfietf ai^icof > txjatoeta/; 

icunon KfilvcLi, in nobis fuit, votifque omnibus 
prccati, ut omnes ubique ho- 
mines, qui ad veritatis perve- 
niant agnitionem, reperiantur 
digni. Faxit ergo Deus, ut & 
Vos, ficut Pietatis & Philofo- 
phiac titulo dignum eft^ juftum 
de vobis ipfis feratis judicium. giam haod divolgare Toloifle, priuf- f^ •>fet4* ^Aww. ?'»••' futmim A»- 

qoam ab Imperatoribus pablici joris Autrm Itnu^» 
cfletfaaa. Grabb. ij 2 «iA«w J^fW] Hoc eft nec fimilia 

I 'LmiHM{\ Per Ztnuttm i^yfm- do&inis, qux in imDudids, P^v^m^ 

m intelligit obfcoenam difciplinam XMMc^meretricislibrispernibentnr. 

Saadk Poetae> qm, iecundum St^dam^ 3 ihmHms i^ ^tX»n^iM\ Vidc qu« 

Xfjf Mm^mMnit ^mfmtAtif, u^JU^ dicumor fnpra pag. 8* num. 3. Tor 


\ ' K. i T a [ j ; '■ ■: 

'<' ; !\ "■' I ','■ ' :'■ :■ .■ To r AnOI IOI2TINOX 

*iA02o*orx«i MAPxrpos 

SANCTI JUSTINI 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 

Ad Gnecos Cohortatoria oratio. 5'. I- ■ ^ Tfj' ... ('^5 " 

y o T TOi'T.A (+1) 

T o r 

AriOT lorSTlNOT 

* I A O 2 O «► O T xxj M A P T T P O S 
* Aoys napoeffe7ix«$ nsi^s £M!u/a$. 

S A N C T I JU STI NI 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 
Ad Graecos Cohortatio. 

et. « A t^fia«s •? wCW' I- ^'"^Ohortationem apiid 

A\ vfjMS Tnuam- f ^ vo?, viri GV4?«, in- 

-^ -■- nue, a avffiff ^^ ftitoens,Deumoro, 

mUs, wxpm T2>efZ,imi « & "'^i ea diccndi, qux 

LSf «^tS.- iu^rfm^ & i;"^,'^ P','^^"° contentio- 
^« a<Pa«vir<piA«,««W , nu» ftudio rehOo , majorum- 
x5 ♦^ ri «C^*» «A^ *!"*= erroreabjeao jamjaraea, 

J* .-(T / .ftv . tcltas; nihil vos m iwiorcs 
/ ^ N / . - veftros peccaturos eflc exifti- 

mantibus lc^oartn rctuHiioiuf j quam connr- svmm» f^*^ fya» :^ltfmxii rjl tt tvAm i^ 

Bmtambo MS& R(!g. i/ ^^»^ ^/(<ti^ r^cwrlw vjni^ifiijf^ mtf 

X xi^ iw y Mi n iwtfg] De hoc Ubroii v/ii^» «/( rirraN r «>^y« &c. Perionius. 

&dehoc, nec moa alio ejus tkulo. 4 «^r <79e^«n» x^}}^ ] Nunimm mihi vidcturyN/y/nfir princiDiiioiQni* f iiif9^ififMSS»Kcg.i,i. 
tioiiis, qoa Otfybmmm isiaidix />f- snjc aLUTTS.is 
■^».*^ lomim, ^J^, ^«frii^ <aSs AD GRiECOS COHORTATIO. « 

^ 'i(^ 3-«M imy^xJ- quc divinam fc fcicmiam afle- 

( W vfut ^aai yvaair quutosapud vo/profitcntur,de. ♦ 

' „- w,, r^--. —'■--„ prxdicant : ) redte mc fefturara 

i,p, j*^^ %«K, .,?«r« eflcpotavi/fi -primim & ho- 

'''!>' 'aT'''*^'''^ ftr/& veftrx rcligionis au- 
. ^vnuuf MameO^s , « s ^ores ftrutarer, qui illi tan- 
Xj 'om, K ttbQ-'^ if ysyi- dcm, quales, & quibus exfiite- 
Xi^v^s' V ct fHa ti&T*- rint temporibus; utcCiro illi, 
iuj 'd^^mvfiw 5«<w»C«<w 9"' ^'^6 cognominatx religio- 
ir^m&Tmc^^fieO^fl^PeTtf, °» cultum i raajoribus acce- 
«K«;a^^«aK.»,T««A«^.opf"n'' perccpto nunc crroris 

7i^wm?isx^^^ pediantur frandc & fcduftio^ 

fi0U^Kj(ptmj6^flH^^ ne: tum ver6 liquidb & ma- 

r Tm^il^afi^s» T? T xflw» nifeftfe declarctur, divinorum 
90j^yw m[U¥)i^ ^offh- nos majorum (acra (equi & 

t/ pictatem. 

. t/w Toim , o» *rJ)«^ II. Quos igitur, viri GV^r/, 

:/€$-, T^ 5>00?&ft)e^ vu^ JV- religionis vcltrae all^tis do- 

ciXi<^ c«Ka/ (tktii 5 rS^swii,- ?orcs ? Poetafnc ? Vcriim id 

ax: i amoifTHvuiv ^, faccrc mmimfe vobis proderit 

^ «^ ^ >v ^ ^ ^PtKi hommes, quibus rcspoc* 
1'»\r,^^ . ^^'""cas cognita: funt. Nofunt 

uMoi^iiufvT twrm y,- gnjn, j^f, ridiculam maximfe, 

•Tto/ 7^ Qta» Jtoywicu quse ^ poetis refertur, dco- 
\i»uv, of iiw ^tur "iioii r rum procreationem ; ficnti 
vpeuoTarit mcf vtuv ko} cam nobis <i iumroo Poetarum 
i T ininra» OufiM ucty^^t veftrorum Homero difcerc li- 

tt.~ ' :>:•/* ^ rum ecnerationem ex aquft 
Wj^^^t^W-i^. initium fumplilfc dicit. Ita 

tx6^yoir II 5f^ ^vim , '** Occnnumque Mm pairem^ 
Xj 1^^ Tif ^. • Tcib/mjue parentem.. 

*iU'^«oi. Dcindc ] i^ ^%uu tiliHif imf vfM9 yiMtdycmn^ & (eqooiteni verroin ex D. 
kijj^yy*»m. M$S.Reg. i.x. f'. immediate addir, 
«utiir «yt &C. 1 fimmnam hoc £( vsn^ ^ntmf Tmmf^} f^ mm J4- 

euam ThiofhUJt in lUl^ ^i. ad 3/ Am«. 

F 1 protnini 44 S. JUSTINI MARTYRIS 

Dcinde nccedariaiii qiioque Estn» /• » i sfi f «fii« 

efl , qai idrai de principe , ™' ,^ multma eti ;U- 
icnn ab CB cenretur, Deo di- j, - ^„ ; -^^ „;^, vocans 

•~bommAtn(jiie, Deimtqtic, ' 
fiibjicere ^ inqutc enini , 
Mttmano geHert beUorkmJa- 
^ter auBor. 
Hiincfan& non tanttim copiis 
itiiliuribu^ auftorem belli, (ed lo 
TrtJantJ etiam, per Hliam cjus, 
perjurii caiifam facic; cundem- 
qite amantem,& mi(crum,& do- 
lentem, rcliquorumque deorum 
inlidias expi^rietitem HemeruJ 
itiducic; nuiic qiiidem deHlio 
ipfum fuo diceniem, 

Eheu , fupra hemmes nobis 
Sarpe^na cun^os 

.11./' T. 8«. 

pratintfs abrurditatem cincmi verbls 
fajwniibus ; A H, *ijm Jjan ^ii' mit^. 
iJ( >*e inansvm T maiaif iiJiif Imf ; 

SAmi naiw in, la^ *^ 'fr, ii(^ >9 '^ > 
dJWtw, )£t VAnoriiiitm-WMn.&c. 

i^ &c] l*ef Jtvii filiam Ktiwrai in- 
lelligit, qnz jf.ixftdnm npuit tnm, 
cmn Mtntlaui gloriam {ingutari cena- i 
miui propont.im TVojiaronDn Gtmo- 
rmtcpn conrenfu, St |itFE)urando, eo 
inteiftflo confetjuuturai dTct. Pidcm 
n uttijue inier fe dedsnint, cajus MKtf, 

— iu^^ •n %M/ Tt, 
Znv, irr-mB-ociiraviufufts 

^yov TU ffet-mifMftl, ' oX^ ^ 
al^9fKictf Tpawi J^ •^ «ATi^ 

TO, J^ aAa^^suinii, jc \:zst r 

' O^^OI)' ©£ftW d3lSliAisOo^!VOl' O- 

^^r (wayw, )j »71 ^i* cJ»i 
' bwrtf praef J^of ^" Al>«y7x, 

n/«« tyuv, 'm fut SAftat- 
^OM <pi\-mny ir^uv- 
*il. r', ».4jv MoT^' 

ereptum , contra jntjarandi religio- 
iKm, cujui tellis miJnpirT, in cubi- 
culo aUcondit, & ^eAHdm flcccriilam 
in excelii aree collocavit. Et quo 
Lf niam f^imu JmjU crai filla , lutc pa- 
irii iive conlilio, (iTc conceffu fecifle 
rxiftimatui : quod duinfecit, petjuril 
HUtor & caura fuil Tnjmi per iZ^ 
jHpiur. Hlc omnia qiii vult cog- 
X,. nor-^ere, Ic^at tertium Jlia^ librmn. 
/>j(i(ihunc tocum nonintellexit. N<^- 
qite rnim perjurio Jovii filio, ut Jm* 
fiimnn rult dicrre, fcelui in TVoiatMt 
admilit, (al jF>^.'((r.illiusoperafecif, 
inriijatanaiT^VBOCXterurijuedeos tc- ^t nt Trejmi pnjurio <c contaminarintj 
ftei cfTc ToJucrunt, fori;, uti, (i ^,'c- (i mo.io perjurium dicendum eft. 
amdir Mmtlntoii luprrarcl, Hilmsm rBRIOHlUS. /AD GRJBCOS COHORTAtlO. 4f 

Moi/0»Jn«wfw&Aoi«Meyw- 7)ikffum ^ dextrk Patro- 

9m h imf ? ■ Eitrsp®-, nunc autem de Heffore^ 

Q, Tomiy fi (pi^jif Afi^fo, iio^ Q 2)//, carum homincmfa* 

Kofiii¥0¥ mi rSex^ ^ gimtem momia circum 

0(p3«Ap7w ifZfW , €u6¥ Urgeri viJeo , trepiJat ma- 

»' iMp6oi7^ Jrog. ^^'•^ ^^ ^^'•- 

t/fa J^€ i^ 96) r^Sir £»yiuy %m Quse ver6 de aliorum Deorum 

ufsni^ri^wd^>Si^ ^'Ac- adverfus >^ ftruais infi. 

- r— .' ^, verfus holcc Icgunt : 

9nM n5«Aoy iAoi, ww/rr Sf^^^',r 

^ iiHfCnr Atquemfi, 

' or Bc;c«^v lutAwin * Vi, %w Briarca wif«/ Z)/>, 

vi^o0uj$ olfuUapif V, €!?£- extimuiiTent beata illa nurai- 

^ ^ .-'' ^^ ^^^ " na, vinftus ab eis fuillet 7«^/- 

.\ ^ . fi^ « ' '^ 7- s ter. Enirovcro qux etiara de 
x^ 1 «& # %fmi^ ^ ^^^^^immodcratis >/^ amoribus 

ojccAmm; p/^P®" ^^^*" Homerus canit, peropus eft 

fi^yiuum a dufroi^ ♦ ujfcftS^ iJ^f»- nobis per %t;/J ipfius/juac apud 

/Bo^nie/ Aiv «^8 pifr^. e(p)9 ^ cum ad Junonem fuam tacit, 

aiJ» *rr« «^ t Hc^v ^ As^k, exponerc verba, 

4 11 x'. V. 168. k 11. «'. F. 599. e W. i*. V. 3i;.f«iq. A^&H I fOiB^ii^^&c.] Arnculumf, /^XwMpag. t6^.B. ubi m ^ w Sm 

a(riimptacon|uiiftiones^,/'enom«f sn di xit ^^i^mNi. Atcamcn dc id nni- 

fcquent inetnbnim tranucrt, ^legif, cum oftendit, mutationein non e(Ie 

^ ig mlHtm t ^ nff^ t ^i ttt eo mcxlo neccflaiiam } praBicrum com hoc loco 

& poetica articuli abu(io criutar, & 3^ JtSimu fJbmni Terfus ac pocdcas £1- 

JVbmmlocusmeliuiexpimatur:' Scd buIasrecenfens,aptiusquimalibi|poe* 

non faic muratione opus efb. Nam& tico ftylo uti pocucrit. GRA0fi. 

cit.itiofatiseftefidois^antculuspro ^ jf'2 ^^ ^^^ ^ duobnsMSS. 

demonftrativo pronomine alibi quo* Reg. cft omitfa. 

«]Uca7M/fmoururpatur,utIndexnoflcr >^ 3 tSsAhfmtmitSAtof^VidcApolog. 

in « afiquot exemplis dedanit. S Y L- i .p.8. « lucque ihi annouu Ala^ <)ui- 

K u R G. JBc exempla quidem ihi indi- bus adoos ^vm dicuncur i TmiilliMm 

cata omnia cr fuppofltiiiis libris petita ia Apolos. cap- XIV. 

funt^ exccpt^ toico io Dial. cum Try 4 »^J if^ MSS..R^ u ^ 

I V ..■T--» \i:.;hi'v » ; .-.t ^rtj^A ., ^* 1 , ... " 
,!■■ a:.,( cu::..'^ >-.■;"■:. ■ -ntn , ,_•_'..'; 
.■li«Ktii ri". . rii ,ui .a ' * ' .; 

- ■'!o«'i i : /11- i, ■ ' yf'j ■UiiiV» "!'''>? ' ^ l.^ i 
' *•;"■•■' '- -i -^iW K-I« ».'.'.«1 *ii,i • \ 

■ ie.,':i.„-i I ■ '■-..'. v: ■',■-■: *i '■,» ,■ 
■♦"•■ . • "■!•",< .•■-- J-r 

iimiT'^'ii^.V,:r:;& Ti.:;: To r AriOX IOX2TINOX 

*IA020*0Tx«q MAPTTPOS 

SANCTI JUSTINI 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 
Ad Gnecos &>hon:atoria oratio. fOITA A.2 (+1) 

T O T 

■AriOT IOI2TINOI 

♦ I A O S O $ O T xxj M A P T T P O S 

S A N C T I JU STI NI 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 
Ad Graecos Cohortatio. 

A\ vfiag ^ncfcun- f vo?, viri GVw/, in- 

JL X „g^^ Z mS^ V«i4 ftituens,Deamoro, 

E»^. «J«»/W tS ©w, V«5 "* * "*^ ^ '^'""^' ' *»"* 

«.uSf *iT«,- «uSf ^i ,v «?«^. & ^'oIms, prilhno contentio- 

™«« «<MKir<p.A.««r«f . nis ftudio rehao , majorum. 

xT* '^ ri «c^«v ^^ queerroreabjeaojumjamea, 

. .. ' '^-ft ^ QW3£^ utilia uint, cijgendi po- 

^-^r ^ »!SN » tcltas; nihil vos m ajaiorcs 

^ X , , ^ veltros peccaturos eflc cxilti- 

mintibus 

T A^^yin cAL GraKO-IatifUs Je^tur nufihfnu : tlfStm py 5 Af^ AjnuSoh 
lcAioortn rctiotuoiiif , quam connr- svmm» ixtn tyit s^l^xii rji tv inXH i^ 

nant ainbo MSS* Ro[l^. ij^rn^ v^if, r^ceeurlM u-^Tzifl^ /u(0t «ftp 

1 >«;» M«C««I«IC|(] De hoc libroii v/<ivy c«V rirrayi r «>3»« ^. Perionius. 

&clelioc, nec aoo alio cjos ticuloj 4 '^r <?7e^«nr ^^17; ] Nimirmn 

Tide, qosBciixi Tom. i. Spicil^iiPa* . objicitGcntilibasyM/^inMrin Apolog. 

tram SeciiJi IL pag. I4a.(ea. QiUkBE. i. pag. 1 1 . •/<«<#( rci( m$»irti n2 
? A ^ < y^gg «1; «ef( v/i(|kJ Imicari zo i ^ oct r^ «A«3««m ti^c(^. 

inihi Tidctur Jnjiirms principiiun ora- ^ iht kvcT] v/kV MSS. Reg. 1. 1. 

tioois, qqa Oefifbmim deKilcUtX>c« 

F I «'Ani^jutAff 4» S.JUSTINI MARTYRIS 

oniitibin, 6 qux divcrfa funt tmSuf ' ■z^ftfu>if mtfi' C~ 
ab illoruni non re^ conce- uar, HWartitt nwi tovvs^ 
pti» opiaionibus, nudc com- ' „^ U^wnca «^ 

taodiont vobis efle cenfucn- - ' ^ a-L™ «- ' 

tii. Accurau namquc rerum ™5 ' ?^T^ "^^ ,""'' 
pcrfcrutaiio per&pe etiam ea ^ T'.V''' '^ ^ T^*^^^'"^ **'"" 
qu« rca& fe haberc videntur, Gv igiramf , x, w J^o^.w&t » »ut- 
ckadiore cxamine veritatiiad- >ms t^, ttH^t aXbMoit^ 
hibito, longi: aliter fe habere ^hkwo», ix^enp» veiox, ■m- 
oftendit. Iiaque citm con- Aii?»r |3«wi«w». 'm-« Tomw 
ffitgtnm nobi3 fit dc verare- ..;^^,i^^ ^, ^o^A^ 

S^rptSa?.tuf;uK ^5^^/i^^^^%'r' 

puto, apud cos habciur, Gui «<?»¥*^ /"•^, Wu«w 
vium iibi cstra pericuJum ^» «0^/«w'f «1-«/ Mi^««$«f 
omne agcndam ftatucrunt,pro- * O^ lA" m))sxbu»j^ ttuf -n- 
pter fiiturum poft hujus vi-'; Ad&dwTtf^^/^iV iniSB^ x^/- 
«at fiaem judicium : ( quod oa,. iJ/tffjatw « ii^*ri?g« )(««• 
ccrtfe cquidcra non modb ma- q^ rKtie^nin «eww, «»0- » 
jor« noftri d:ymi hommes. ^^ ? ^ «^ «^ 
prophetx & lcgrflatorcs • ve- *^» ^. *i ."^- ^ «j 
Sm etiam qui apud vos ha- «f »* »«? <^f*«' '"f^^S^ 
biti funt fapentcs, Poetx fi-"»"*/ w^4, n jainra^ imwv ,^ 
mul & Philofophi, veram at- i^ xoj ^{pjAooj^, o.' thu 

vAi^p^M^ mif' o^) ] imf iftif ( ««^iitil tBef^P^f»" lASS- Ktg. 

VMAlf HSS-Rjcg. i.>. t-2. qiiunIeAioiinii«iamina]ii]ui- 

X itfA«f i;^] ■nHUms ngMif 'i^ bui j(si.&(^. Codd. obferTaiaii] mi- 
«a«n«^. 1, neri montt S^AmpKi. 

1 TiifinrifimmsfiiSr] Mali ft, &i <S i»« f^ « wi^ ifwr] Congroahis 

RaaReligione alicni leu^r meta & (iinti&iTh'i>fUiilUi.i.^,/tia<iiramt 

Muietatibiu TMantat. Unde jfm/.Sat. /ti mS-kmnaif, «wdiif inifMi9' ini h 

Uifmt fM trt^Jtm, ^ tdtmatfrl- -(. ^'" un ? mtS^wrSf finm}mft{tt 
gmfaStnt, }*rif3fiti ti jmvtt^ i^ fhAwi^ tKAiiJn» 

O0Q WRm, exdniinu priiM ^ue^m U7 «>iw ^fnf «, ftc. AiSC"*^'""! 
MMnBJBv ff/i: boc fuliib profn^iiitnr ^Wiinu infra 

A'nB tpuji jatiuiiuij luc iMUoriBn ra- p;ig. ij. fei]q. ul>i Poctaculn 1'bilolo- AD GRiECOS COHORTATIO. « 

ahfffi ^K^ S-em 'mv}^)3sJt- que divinam fe, fcientiam aflc- 

uewi W vfUfA^ivai yy^r quutosapudvo/profitentur,de. 

Wv. ^ '.~ *• ' ~ prxdicant:] redremeraaurnm 

6^o^e .^1 j^A^^ %«.,^ ^^.. 5re putavi/ fi -primiim & ho. 

f''*'J^f/r'iT'''^'^ "'•«^& veftr/religionis au- 

iJ^ ^gTBMBe/ MtunuO^^, ti s ftores fcruiarcr, qui illi tan- 

TO6f J^ oW, Kj^ xaJd-* i^ ^^ dem, quales^ & quibus exftitc- 

vam 'xpivs^" V c< fccv '29&W rinc temporibus; utcCiro illi, 

m tIuj sL<<j^oowfioy ^ouiZim 9«» ^Jsb cognominatac religio- 

Wr^>^y«vs»«e«^(p^^, n^s ^"1^""^ ^ raajonbus accc- 

- - 'a^ ,^ l&^\^z^. perunt, perccpto nunc errons 

, r , ^: '^ ^ f r lenfu, ex e uimoai veteri ex- 

c^m^amtT^yom^ pediantur fraude & feduiHo^ 

^w Jc au^c^ Xj (pctvijc^ fiiAO^^ ne : tum ver6 liquidb & ma- 

iwrii^ "iim^il^cofjbiy tij r tuim nifeftfe declaretur, divinorum 

06OV 'zsoy^voov mfiiviff ^offt- nos majorum (acra fequi & 
Setu.. «/ pietatem. 

j8'. TiW roiW , £ a^v^if II. Quos igitnr, viri GV^r/, 

E»Ja/gr, '^ %o(reZem vfi^v ^ religionis veltrae allegatis do- 

^cunuixnf Hvai (pctTi 5 w m,|- ^0^^« ? Poetafnc ? Verum id 

^'^ ^>\' ^.-^/-.^-^/...7.. ^«V wcere mmime vobis proderit 

V ^ N ^^ - »i/ ^^ apud hommes, quibus res poe- 
.tyJ>^^7z.r^inr«.«^^^^^ -^^ f;;„j Norunt 

yw Lotm ^ liw VTT oAJTc^ j^. enim illi ridiculam maximfe, 
hx^iOiwTWJ TsBi Suav %oyovia,v qu« ^ poetis rcFertur, deo- 
X^yofjtivtw, m &7tv fifuv 'ihri r rum ' procreationcm ; (icuti 
^ HBou^poc^vomTS TTXp vuiv Kct^ eam nobis «1 fummo Poetarum 
^aJ« r ^wiiyr^y Oujfpi< u*v- 1; veftrorum Homero difcere li- 

^z^mv. 5t@^ ^ ^trov ukv ^^^- P''™""' fi^"'^^'^ ^ ^^?: 

T N -. CL.- ' »2: '/ ^ ^ rum generatjonem ex aquft 

ilw r jtCfivyiviQiv tr vacLTO^-^v . . . ^ . t 

^. /n3 V 1"*, ., cv initium fumphlic dicit. Ita 

\xt^ u^K^vc^ (pn<nv. itTa^ enijj, (j,j.ibit: 

* arciCLVQv n ^Zv yivimv > '"^ Oceanumque deum patrem^ 
Kfl^e^Tfi^. • Tethymque parentem.. 

*iU'.v.«oi. / Deinde 

1 i^ ^Hu^ ] i^ d-H«r «/ifyA/ 'ftaf v^7f ^mlycwn^ & reqnentcm verram ex 0. 
f ^^/lA^A/^S^tfi yy*>^ir. MSS.Reg. 1.2. (^'. immediate addit, 

2 fixMiidy «yt &c. 1 Hwuncum hoc £{ £71^ ^ms 77*71»^« 9^ ?rK0» JA» 
citavit etiam Tifecpnlflt m Uhi 1. ad 3/ A«0r«. 

V 1 protinns 44 S. JUSTINI 

Deindc necenariuni quoque 
t& , qax idcm de prtncipe , 
licuri ab eis cealctur, Deo di- 
Oiiy pKtrem cum rzpeaumero 
vocans 

— homitt&inifue, JkumqiKf ' 
fubttccFe; inquitenim, 
HnmaoQ gentri beUfjrumJu- 
piier au^or. 
Hunc ran^ non tantiim. copiis 
tnilitiiribu^ auAorein belli, fed ic 
Tryanis tinm, per filiam ejiis, 
perjurii caufam facit; eondem- 
que amantem^ mi{crum,& do- 
lentem, rdiquorumque deorum 
inljdias expi^riemem Hemerus ^\ 
iiiducit; nunc quidcm detilio 
jpfiim fuo dicentem, 

EheUtfupra bomines nobis 
Sarpeaoaa cunffas 

-II /'T. 8*. 

protini& abrurdicatem e*inc«ii verbii 
leqimtribui : A J^ ^jm ««n Jiir mir^. 
1M >v aicMVVTnf T iiUMm iJiif lnai ; 

iUm mm in, ia^%*f ««( w, mcf i$ tS i 
utints, i£79"Ai««««nrw tnr- &c 

<fl( 8«:.] P« 3'"'« filiim ^'rnr-mi iti- 
fclli^t, qaz .^Mimifriaii lapuit (nn), 
cnm Menilni gloriam linguuri ctra- ~ 
mini propofimm TrtjiuiQnim Gritca- 
nowfM confcDfu, & inrrjurando, ea 
intalcAo confeqiiuiuiui eflct. Fiilem 
eaim utiique intet fe dederunt, cujus 
fatUi<itanai7DMMCKterur-]uedeDStc- t 
(Im cflc volucrunt, forc, uii, (i ^ic 
«inirfrr Mtntlaum luppmrci, ffilmxm MARTYRIS 

Esmn* ^c >^ « 's^ a it^mit 
intf aurels nfu^efuv» Qik Ac- 
yfi, '«f % TMiita, iYOfiM^ft -nK- 
Acuwf, 

Zius, tr- an^Ktfrm -nifMtis 

mhifUU TITOKTIIf. 

aam Tilm i »/4^ l^juw 
fioyov Tu ^■nvfiMn, ' d%(t % 

^ysinpi tuxwi ^^^tQn\ <pi{<n' 
* ii THTOI tfOirm, K. <j(iThiti<^6V' 
•nt, H. a?i6^fsuirty, k vjSsV r 
' a^SSj^y &iav Smaii)\djofi,\vO¥ 0~ 
foifef HmyH, x. srn fta> cMi 

Slfiiu fyuv, 071 ftei "SAfxi)- 
Jw« (ptAniTd)' iuS^- 

tii.i',.T.4jj. MeTj» 

ereptum ^ contra juiinr.mJi religio- 
remj cujus teftiicrai jfn^riitr, incubi- 
culoablcondit, & W(A»*ti accerliiain 
In cxcetia arce collocavic. Et quo- 

; niam yami Jwit erat fijia , hzc pa- 
trii (ive conlilio, (ivc conceflu fecifle 
Hidim.iiiU' : quod duinfn;it,perjurii 
aulor & caufa futr Trotmit per iUam 
JnpUtr. Hic omnia qiii vult cog- 

.. no'.'-Li:tr, le^ac trrttmn Jlitdli librum. 
Pic^fihunc locumnonintellexit. No 
qire cnim pcriurio Jovii filia, ut Jh- 
fiinnm vult diccre, (cclui in Trtumiii 
admifit, (nl 7i^:icr. illiui opna ^ir, 

5 u( Tnjani perlurio (e contamin:irint, 
i\ mo;lo perjuiium dicendum c.t. 
P H R I O N 1 u s. /AD GRJBCOS COHORTAtlO. 4f 

M£f xjmnanfiK^dto Miv^- 2)ikffum, dcxtrk Patro- 

Tnrti ^i imf ? * ixrof®^, nunc autem de Heffmey 
a Tormh fi ^l}\ja\fuvi)f(t ^ioh 2)ii, carum hotnincmfa* 

Kefi/i»0¥ Tofu tSt)^ f gientem momia circum 

0^3«ApTw hfSifw , ^K Urgeri viJco , trepiJat mct- 

liM ii i^WirS^ aXSM ^Zv Qiise ver6 de aliorum Deorum 
jt4€»-#rtAw(3;h&A?f ^M- adverfus >^ ftruais infi. 
7«, ;iit(ny oi cmiTK^i^^vTif.od^VmeraoraM^^^^^ 
'-^r— j^*, verfus hofcc lcgunt : 

9nM n5«Aov i»^, v^w/r^ catcnis 

Hfti r\ n^i nWctow. iwf Clr^ftf^i^^ >«(^, Neptumis, 

l x^HfCnr Atquemfi, 

' Ov Be/CM€Aiy JUtAwm * V, %^ ^"^^^ ^^^^ ^'^» 

fWJ^M^ mLAKAMr Wi iJ^f- extimuidcnt beata illa nurai- 

ji ^ ,-* • - « ^ / -' na, vin6lusabeis fuiiletTir^/- 

.\ N , Qx e . ^ T» X /^. Enirovcro qux etiam de 
X, 1 «& # Vi^ i^ ^^^^immoderatis Jtrvis amoribus 

aJcoAMM^ p/^P®" ^V^"^ Homcrus canit, peropus eft 

^ivyKOMi^ h ujurm ♦ u/tiS^- v^ nobisper7w/J ipIius,qu3B apud 

fwfinui m «^s pifrfl^. e(p'9 7^ eum ad Junoncm fuam tacit, 

twm ifTM m&f T Hj^y ^ Asj^v, exponerc verba, 

4 11 x'. V. 16». ^ 11. a'. F. 599. c n. i'. Y. 3i;.feqq. A^» ^ tt I fOvB^ai^&c.] Arnculumf^ fhomjp2f^.i66.h. ubi e^ ^ 

aflVimptaconjuiiftioiies^j/^enMMMf m dixit Ji^mut. Accamen dc id nni- 

icquens incmbram tranucrt^ ^l^gi^ cum oftendit, mutationcin non cffc 

^ ig m^HfM» fi^tffn ^iM) ut eo inodo neccfloriam i praBicrtim com hoc loco 
& poetica articuli abu(io critctur, fk 3^ Jufiinus fJbmri verfus ac pocdcas £1- 

fftmuri locns mcliui expimacur:' Scd bulas recenfens, aptius quam alibijpoe- 

Aon faic mutatione opus efb. Nam & tico ftylo uti potucrit. G R A B £. 

cicatioiatiseftefidens^aniculuspro x 9<«0 b^ vox in duobusMSS. 

demonftrativo pronomine alibi quo- Reg. rft omitfa. 
^ue a JuTtmo ufurpatur^ut Indcx noflcr > ^ 3 ^ ^fnmSii S At»f] Vidc Apolog. 

in • afiquot excmplis deckurat. S Y L- i .p.8. « luc^ue ibi atuiouu Alarj <}ui- 

n u R G. JBc exempla quidem ihi indi* bus adoas ^vm dicuncur a TmidlMO 

cata omnia cx fuppofiriiiis Jibris petica m Apolog. cap. XIV. 
funt^ exccpc^ iknico ia Dhi. cum Try 4 if^fit} if^ MSS. . Reg- 1» ^ 

I V 4« S. JUSTINI 

JiSm me taatui amor dif- 

fufus peflare toto 
Ujptyfive deaimortalisjive 

puelU: 
Non Ixionix cum conjt^is 

iffte xalerem, 
M>tt IhnACiforf/ti prajia- 

biUs Acriuonae, 
^M cum Phocnicis/riffc/tfr/ 

Ma pulcbra^ 
I&n Scmele Graiis, Alctne- 
nave ce^nita Thebis, ' 
/&a Regina Ceresp/exis er- 

nata a^illiSj 
i^on Latona mibi^ aen cam 

tUy Juno, p/acerej, 
^ttanta nunc in te mea carda , 
Abidine Jiagrant. 
Qux poiTo de aliisibidemdiis 
ex Homeri poeinaie a^aofce- 
le liceat, & qux ab homint- 
bus illi pertuterint, confenu- 
aeum nunc e(l, ut comme-i 
moremus. Nam Marlem & 
Penerem i 'Diomede vulnera 

Naccepiffe ait ; & prKterea niiil- 
forum aliorum deorum aerum- 
ijas recenfet , quas a Hiom 
filiam confoiante dilcere pof- 
fumus. Eam eiiim ita alio- 
guitur: 
^^antumvis jufto, mea fi- 

ha, parce dolort, 
Nam^ue k terri^enis divi ., 
permalta tulere MARTYRIS 

' Ou ^ 'jriaiarn fi u^t %as 
M®', itSi yuvacHX 

&>/tw m Ti^tost 'oBfXtBjfft- 
Q-^s i^a.fiaoTO', 

oit^'vmftf Acbva^e KOfXtj- 
OuJ' 071 ^Bmtaf t^eif i>h 

AMfii^f fVi dqCi), 
OuJ'' 07? AnfiVr^ K*^i- 
taKntetfMio aiiacij^s, 
\j oii^' awn Atfrtff t(/iw^ioi , 
m ffpj aimif. 

>? OfMtfit mHfovtuf t^Kt fMvSii- 
ytt», £ oatt vjzn) ax^faTruy in- 
jj, 7riv%imv, «ataAaJti' kw \s!stf^y>t- 
iruf vuvi- AMtt fLsv ^ li. ACppe- 
^i tlui ^ iisi AjOftii^iis * TiTf ai& 
Ktyn, 7a)i^ay ^ x. a7h.m 0tM> 
^i^yn^ ww^ij* *fV« pap t?» ii/*i'v 

^TtM hiuvri^ fAMjayitv. t<ptf 
yi ■aiOf outIw. ** 

TeTAoA, TIXMV ijtMV, >^ i- 

yit^to Krtao(A.ivt\ Tttf 

no^l ^ 0>j TK^ftlV 0\Mftf- 

THCt aUflAT fXpVTtS AD GRiECOS COHORTATIO. 4y 

E? cbv^foiv , ;^j*AeV' fltA;^' 2)amna alia ex aliis cumu- Kpjmfo^ T E(ptci\7»jfy 
XcbhSciof ^* of Ki^fjuk) ^i' 

A^tTtfiov Kom /MijQiv iii^a 

tftyXayx,tvi 
Bilo^Ket, Tvn 7UV ' fjutv a^vfi" 

I66f9y /JiJoiv ojyXog. 
TA^ y AtS^fi^ of mai m- ij 

XMg/Of OtJKUUU oi^OVy 

Evri fjuv ceKfik avfjfi cjof Atof 

&AytonBto 
Ev UvKea cv viKuioji /S^A^ 

O^VLUI^ iaCOKiV* 20 

Avmp * gSjj ^of i^cofM Ato^y 

?i fjuocKfov OXvfJLmVy 
Kjy^ cLXi^fv, oS^tw/iai mTFup- 

f4S¥0f' CUJTUfi oi^Qf /anteSj probrayue probris. 

Fincula Jujlinuit Mavors , 
cum carcere caco 

Orcus Aloides, iUumfrater- 
que Ephialtes, 

7)uriter inclujum^ totum te* 
mtere per annum, 

Arophitryonidx/ir// Satur- 
niajuno 

Telo iiia ex arcu acceptum 
tul/t ubere vulnus 

In dextro^ ^ luSium moe^ 
rens to/eravit acerbum. 

Hujus ^ ipje viri ce/erem 
virtute Jagittam 

Emijkm mu/tiy adportam 

perjenjit apertam^ 
Morta/es inter JunSios va* 

Jiijfimus Orcus. 
Il/e domos divum ^ ma' 

gnum conjcendit Olyra- 

pum, 
So//icitis animum curis per^ 

cu/fus\ at ingens 
Te/wn /)umeroJixumcrucia* 

bat corda do/ore. ^fJUO iVi ^CbfiCa tj\flX€t79 y z^ 

Ei'^Kj^r KotTrm %av t? ivav- Si ver6 cseterorura quoquc 
^fMOffi^ imfjuifnAlwoLi vfi5^ deorumcoramifTam inter ipfos 
^o^K€i, cdmg vfM^ vfjt^iM- P"g"?"^ '''^fj^ ^QS oportear, 
fo, wV ibnpSi Myccv^ 4o';,Pj^ j^^^ ^^"^^ P^^^ ^^^"^. 

Tooji^ a^ KTVTri^ uprd jicris pugna denm magno ejl 
%oiv ifj^ ^vvtovTMv. exorta tumu/tu. 

4 II. u. V. 66, Adverjus 

I fti»] MS. Reg. ».Jube?av. tij- 3 *<^*»»] f/owm edidones imanitiii 
£aresedd. iMfy. 4; confenrtt faabent • ^ii. Sylburo. 4> S. JUSTINI 

Aiherjus regis Neptuni nam' 
fue tryentem 
■ Onifiiiit aiigeris infraSius 
Apollo Jt^ittis : 
Gradivam cmtra patrem 

Tritonia Pallas. 
Jononiy</ir op^Juitfmor in- 

clyt* Phcebi 
Arcitenens , aureis ^ gau- 

deas Cynthia telis , 
Latonx Mag;Na Jerwtor At- 
lante aeatas. 
Hxc & ejulmodt alia de diis 
Homerus docuit ; & non (b- 
laoi Homerus, icd eciam He- 
findus. Quocirca , fi Bdcni 
fummis apud vos Poetis habc- 
tis , qui genealogias deorum 
vdtrorum edrderunt , ut vct 
tales eos fuilic exiitimeiis, vcrl 
prorfus deos non tuifle cre- 
datis, neccdc' eft 

III. Sin Poetasallcgarc non 
vuttis, (}uoni3m& fabubs fin- 
gendt potclbtem eis etle , & 
multa de diis \ vero aliena 
fabuIoEt eos referre affitma- 
,^ ijs ; quos tandem alios reii- 
gionis vcllnc magillros elle ar- 
bitramini, & i]uoiDodo cam 
jllosaSdidicillc dicitis ? Fieri 
enim minim^ potelt , ut qui 
Qon prius ex peritis cogno- MARTYRIS 

Bm /w pes^ iimm Hpm- 

lct •ntfoimf 
AnK EjfvabXieu %a yt^ao- 

AfTi/us ioxJMifA, lutaryr^ 
o - Bxalme. 
' A^m J* eunifv Tiiittf ifti- 

Team ^ TiMvm ^ eu» iJi- 

tt Qf^fK ftom, aXtJt Kf hWoc . 
a«i e fii» jnfKjfn itic jispu- 

Xjymtt\e}iimm tkc Qiir uftar, 
utAyxtf Cfiac ij ■ttiinis twrtir 
eivof vcfAi^ea , ^ ' ^)j^' eXo)^ 

T&S^l K\yea,t7retS^ * fwB^f tt 
**"'*■ siKatIhv i^sivai (^0.71 , 

jfcciv ftu^ataus ai^nvof, ■mw; 
fnpifc tS ^oax<^siet( vfiw J^- 
Sa/nLOhts txfia o«o9^, ^ wwf 
ajair)K tuv^ ftifiaJ^Kinaf (pcir- 
!° 71 ; ^ aiuiKfnt ^ Titf foi iscs-- 
71^ <!3^ T tiSaTaif fi^ta!)}fi(3- AD GRBCOS COHORTATIO. 4^ 

ner, m Stu ftipciKit ly^ ^eix verint, res tam magnas & di- 
vt^of/fubT» ywunu». t*k <»- ^inas intelligmt Sapiences 
<p»«wrr«f ^nV«%<pi Ae«;<p«f *?^!*^ * fapienti» ftiidioros 

*^ ~ , V '^V^ / '^ "s; qubd ad hos veluti mu- 
^THXPf cTtyfo», KA-mtpujyw s ^am firmum confogete folea- 
emytm, treifM ttf vfuif mfr tis, fi quis vobis Poetarum de 
vmiiTu» v& ^OD tmyyi^ ie- dits memoret opiniones. ' Qua» 
^. cnctfy ni^^nw ^ r im- pro|xer cum k vetnftis & pri> 
Aottw ^ «ffiiraw *p?*<Sr «fMi^- °""'' initium fumere coBve- 
x«, crisD^H' «i/^*i«K®-, 7A».o"'«» wcipiens inde opinio. 

M. ^A««.e^ is ^ ^,p.«, ^ ^j^j^ ^^^^^ ^ ^. j^ do&ina, 
Ac^^cfKw. ^QrtAijffwyy» ridiculofior. TAii^J fiquidem 
M*Mw, J^^awf -# (poaw?*' ^^/^j, primus natuialis phi- 
^tXatt^uif «^, ifxtui wai 'Uofophix auaor, rerum omni- 
r «rraw «'myrAfy tb voaf a/m- ura principiuai aquaiDcllccen* 
^>5VAW i? u^itrd^ p«^ ^<n m fuit. Ex aqu4 namque , ail| 
m:im Hva/f, ^ w vim t» 'm^^ omnia exfiftcre , & in aquam 
m ^ €WA7\m^»ii. AvaJ^lfjutv^)^ refolvi omnia. Po(l hunc jt^ 
3it^TKw, T^ "? eufrli^ o^fjuci- Lz naximaftJer j Mikti & iplfi 
/Ltivc^ hU^n s 79 ATTM^si^ ^- ortus , inHniutem principium 
xtw a/MX¥TM¥ l^nm HvcLf' 6x uniyerfi cfle dixit ; ex hac 
Ti?ri< yJ J'^ 7K ^T» ^vfik^, K^ enim generari omnia/ & ia 

/ hanc 

I 7n3itM}i\Mm^9&c.'] Idemobji- } ^sOm^i^^wsuKf^^Aav^MiiJlf&N] 

im GrsKis Jnftitu difcipulus TAtiafmtisltaL & Ongims in Philofophimieiiis^ 
in Orat. pas;. 7. ed. Oxm, 11 y& viftm naper i ClariiT. GrwmAo Voloiii» Xp 
f «;L«^?mf i(£Myi(^ 3 m/tl T miyv Thefanri Andquiutam Gr^carum^ h 
muiajm «cAtf^MMK i(*> i^ii^frvM». MS Codice Medicaro editis, coLft^r* 

X e«A)sf jut ;S M^AW:*; ] In his Pbi-> Ai>«7Vf eiicAiMf r M<aWm, tM ^ mW 
lorophunim dogmacibus recen(endis V n^, /oepnv imMxist^oaf f «Atn^» 
jHflimtm plura a Pimardjo de placiiis ^vntdw. De huju^ dc fequcntium do- 
Philofophorum mutuatimi eflci jam flrina quoque confercndus modb bu- 
ad /renaitm pag. 1 41, niim.5 . notavi $ datos Origenis TraAatns. G R A BE. 
ubi ef iam aliqna hifce jHnimzcmitu 4 iKmAvisS^] Haecjeftio omnino r^ 
rrperias. Porro de variis Pnilofo- s/tinenda, repudiata altera Sfjff^M^t 
phorum opinionibus, vide l^^rtholti qomS^ihirg, ex i^. Srt^ anootaTit. 
annotiat. ad finem huju> libri appolt* uRABfi- 
tas. Grabe. 

G iS^] l ro S. jUSTINI MARTYRIS 

hanc omnia retblvi. Tcniiis ^ cis t^to tx TiKvm ^5-ii^udaf. 
Amximenci, & ipfc; Mikfms ^;„^ A,a}iu.uv, i. hti d» 
Krcniomnn,in<,ri8,nmponii; .f „ i,^\ ^^ f 
cx hoc enim omnia tieri, & . ., , » > ^ ^ , - ' <* 

in honc deCnere orania dicir. '^"^ ^* '"f ^'^ ' ."' r 
Haaditus M,t,fmmus,a<x- ' thts ■m,7m,T«.ymSs^ jar «- 
iam omnium reriim igncm elle tcv tiuvtk aya>Mi£K (pniiy. H- ' 
aOcvera: ; Ex igue namque ^goi^^as a MnKmvmt, '^■xjrt 
omnia crcari , & in ignem ^ TiBUnm Timipewa^ Asy«' ^ 
omnia exim fuo converii. A- f ^f^, ^ ^ ^,„ ^„£ar_ J 
m>t%«!« aazMenm, prin-^^^ ^* - ^ ^^ „A^i». ■ 
cipia rerum oronium ea, quK .>-..,,»• ■. 
cx- fui fimilibus partibus con- A.«^ W^ " KA^C^ ""^ ^' 
HanccfTeait. Arcbdam Apol- Z*f r ^rayrav rasf o/*5is^«^ 
A</w/ Atbcnienfu filius, ac- ""o/ ' eip^f. A^;t;£Aacf i AmSwi- 
reni inBnuiim, & quE circa ^uin A^Iwcuc;, aipa. ciTet^ov, 
euin funt, dcnrKatem'& ra-ij^ ili^ ■ssS^ outo/ mix.vo-nrm y^ 
ritatcm , univerfarum rerum ' uMnc^fjjy^ ^z^ k^mnm mof 
principium eflcalierit. Omncs ,-^,^ J_, _',„^ ■i.~c«>o, 

ccntes, namrakm, ficuti ipl. ^^ ^^IO^^ ^^.Ko-n^ . -^ 
nominant, philolbphiam ex- 'P"™^^^^ «"rwK »*Aoy^- 
colucre. *° "^ fitiJjA^B/ tpiAom^jav. 

IV. Deinceps porro ab ori- ^, gj^.' jp-^ » ^jp' ^ ' 

C(6/ filfus, Samius, onncjpia ^, ^. •. - « '^^ • 

dicit efle niimeros, eorumque ^*'*'°f' ^^'^ '"''^ «fi/Vf. 
fymmetrias, id elt, accommo-^tw ™f^ «n-^Tf w , y^ 7«^ 
modatas proportioncs, &, qii;c c* <«/nTf apfA,ti¥tci4 Ka,\ii, tut ' 
ex his conlbnt , harmonias, ^ ojiipmBuiv irmi%7a. ' $JI- 
hoc elt, concentus atqiie co- x^' *■" ^^v ™ u£va.Sa. n^ 
harrcncias, 6ceKiitrirquecom. ^y, ^^^v Sv<i.^<t. Eroxau- 
poliia eleroenta: nec non mo- 

nadem live unitaiem,& dyadem (ive dualitatem indefinitam. Epi- 

pv 

1 'ifn] ipnat MSS. Keg. 1. 1. conTcrtic omionein , qam i*' nigMi 

1 i^' mj^ifj^jj Rcccnlitii fcft* <ii)j:>;,n«n{K^ />f)d^ara,rraMnftilui3. 

/onic* (qnain fundavit tWo) vatiii j s«i?r«] ElcinenLi fe. Geomeiri- 

dernumpnncipiiiopinionibus, jam ca, iiyAMf^m j j«w^.iHii, atPJMorcU 

adalteram, f;ilaiii {<:. Jtaikam, fuain j; T«ba ionant. AD GRiECOS COHORTATIO. fi 

ux NfO)t?^f A^aH^ if- curus Neoclis ^benienfiijpntt' 

X*s r onm <r»u*w Aoyo» %c^ ^ipja rerum viilt cire corpoia 

ofmi a»eu xiyei imnya. xt- rationc rpectabilia, vacu» cx- 

^nm «f yeiyOMTtrxfl. ^ pertia, & fblida, corruptioni 

"^f ' tV^' cupd«f^, «7» Jion obnoxia, qux ne<Jui con- 
3-putM3-itvai ^vv»/itf<t, HTt^ s tundi franj^iquc queant, ne- 
•zsAodw 6k rw fUfS» ha&w , que fidhonem cx panibus ad" 
^ etXt^tuB-ttvatj' S4gi rSn % mittant, quzque non alteren- 
^oyu ^firm. Eftm^aOSif tur, ac propterea ratione tan- 

MfT«»^ AKpu^xrmof, TiT- »^" comprchcndantur. Em- 
~^ l~ ":. "ft peaoc/es Jliftotus nlius >vry- 

y4«r J^w ^ i^^ f?«"«f«»f . tgnem, aerem, aquam, terram ; 
^iA**» -n »w |;«^«". w n A^ & duas primarias poteftate^ a- 
Ww tfArmv, 7* J^i, ^iMffm(9¥. micitiam & diflidium, quaruni 
* og^ mvuv -dui emt^ieu ra» alteraunioni,altcra diltenfioni 
mcovf^y wpc9w-«» J4?«ijlc8r,,infcrvwt. ^Videtis ergo eorum 
0^, »V J^^*«*A«f vu^ ^s oonhifionein^ qui apud vos ju- 

0. lo ; ^ ~ a, ^^ '. ~ dicau runt ruule lapientes, re» 

WG«j; ^t;i!2 ^ r lig^onis veftra: ( ficuti dScis ) 
H^y > fy ^^^c^^c^^ ^; dSaorum : Horum quippc alii 
3i&£/ tft!?fairr6w fwa/^ rM.oMr^ ortum rcrum omnium aquani 
g^* r ^f, TOp' T«y J^i, A^ xo e({e decernunt ; alii aerem,alii 
71 roiy *zg^firnmuv' ^ 9f»y- ignem^ alii aliud quidquam eo- 
rm rirm m%m^ lun A5>*^ rum, qux recenfuimus. Et fin- 
^ KMwx^lui r un Ko^ g«^.t *?orum omnium orationc 
J^-2J ^; -7^^...;.;..-. ^ aninciofa, ad perruadcndum 
> v^ fs/ '^ r^ '^ ^ comparata, eorum qux pcrpe» 
7, 1^0. »<^fut f^SJHi^-n^^^^ aftfucndorum 

6^H^svTm dHKmjvcii. 72«/3- caufa utuntur,opinioncm fuam 
tJzt' cufTm it^fiiuf. TT^ Sv praettabiliorcm aliis oftcndcre 
€ur^(t\H , « Av^ Ey^slan^ , connitcntcs. Atque hxc qui- 
3 rtf^- a-cSCfi^ (iaXoiuvH^, m- dem ab illis funt dida. Qpt 
vero tutum fucrit, viri Gr^ci^ eos qui (e (alvos efle cupiun^ 

eziftimare 
T iyinnnt^ «^cmm MS. Rc^- 1- & tes Philorophonun opniones 

(ic deinceps in tociiis Orationis ferje tans, mox fubf iingit : Tmnm h li. 

rcripnini in hoc codice, qaamvis de- tmkMi mjt •/<» iwH rt^ rn m fji m 

gandffime & accuratiflinie exarato. n^Ut^, nnmf, «i^vafriK. 

2 ^e^Tf iHmif liui im^M &c] Sic U 3 ryf #»t*4/^^/^3 ^- ^^* 

poft7^^KmMetiam^€i«Mv^pagnaii- wt ftSl^fii /M/^ftjim* InMS-Rc^i* 

I ' G» kgunr f% S. JUSTINI MAB.TYRIS 

«aBlMrf^.b iilis fc religio. ^ rirm m&^ iu^ tU 

Ma *e«D addifcere po(Ie,qni ^ ^,,^^ J^ . r 

pcrfuadere fibi neqiKunt, ne , l ■ T r^-"^ • J 

m fe diffideant, neve aliui '^V T"' ^**^, ^"*^ 

Jcnttmi&,rulab alio diverTua *» " ^ ^e» »»wiAiK- «»- 
cffi appaieat t <n»^»i> jWrJ'' ■ cmnw -^ «A- V. Scd eaim fortafle qui 
prilco & invcteniio iili errori 
fenandare nolunc, non k pn^ 
djftii hilbe ft ntionea reli' 
l^ioiuaacccinflc dixerinty led ab ■ 
m <|tii viit^tc illuftia & per- 
kda nAxinie balHti fint intcr 
philofopboc, Tktome & Jtrift»- 
Injr : boa eaim abfolntam ac 

wni.«ligionananfeq««to. BM™»r w A&wWar 

«leaiunt. Ejto ver6iKimiim ' / « i\ - ^^ . l.~ rmt mfmurw ^tAonfiM.f m- (]w ^i «fwrw fHf fi^im kv 9to- 

'mu{/^OTMf»tfkil!^tf1U1tK,HeUf' 6 perqaam libenter ifta dicences 

intiaTogavcrim, unic illi cdo- 

fii icienuim hanc accepcrint ? 

Inpoffibiie enim eft, eum qui 

ipcritisiple non.didicerit res' 

om magnas & divinasj nedum 

alios ve&jt docere, fcd ne ipfum 

^oidem lcire pol^ Deindeo- , ,., ..'.',--.. 

piniones etiani horum ui ex- «f «J«w«,. ^mpw <^iai<t^ Sx- 

pendantur, pcropuc efl^ arbi-»J'^'«^^^,"f\ Jwti/w Je ei- 

«r<w. Compcriemui namque , /w ^e» w «f ^^r** ^wj^ 

an non & uierqoe iftorum con- J^oTa^. «ra^Jw ^n^x^ri- 

traria alter alteri dicere vidca- tw ixaTi/»®- ««Kwii» ^ti^w 

for. Quod fi & ipfos minas <p«iw]) Aiya»- »'ji(fffTiriis 

ittter fe confentire inveneri-jo^n^ju^r^i^mfA^Aoif-Eu^M- AD GRiBCOS COHORTATIO. n 

fUf, foii^ olfigtii 3^ ilw rirodv mus, fiicil^ eocum quoque ig- 

ayvtia¥ ywoimt^ au^. WiOr- norationcm uianifcftam cog- 

rc^ub^,i^i,c,^Ka,7i?^ nofccmus. Etcnim PA/^, pcr- 

. A ^ ^ ' ' * -^ '/ indc ac u cxlitus deloenderi^ 

w «tC^wf fUfut^Kof Hsn ' curatfe didiccri^ ac pcrviderit 
««/w«af , T «iw*wr« ©MK c# Tj omnia, fummumDEUM ia 
-Kv^a&et ieitt wetf Xiyei. * A- ignea effiatia efle diciu jii- 
^$niAirr 5 '» Tu «C9f AAe?- T^o/r/rj autem, in eo, quod ad 
eLv^oet r MeucJovcb hayt» aiv- ■^xattdrtm Macedonetn icri- 
V, Tir» -i» ««;« (piA9^;c«f .oPfi;, opere, compendiosfe phi- 
' ti> '/ I~ v^ iolophixfuz exponens ratio- 

c*7, W <^, «<fW xj^ ^^^ g J2ri & difertfc 
vui^-rlufW^TcmfWM^So- pi^^^i^ abfogjt opinionem, 
5«w, ^ c» T»i 9iv^(Mr« itcui T non in ignea fubftantia DEUM 
dwr «wof Aty&fv, ia^ mfAr^ efle inquiens ; fed quintuoi 
eu%(^f -n % d/MntCAirny (U»- if quoddam xthereum & im> 
«?i*7?fl» <r«t*, c* Tww «^ mutabile corpus fingens , ibi 

, T ' . *• ^ ~ _i2> ^ ita lcnput: Non. ouginadmo- 
r^^ ^o^mo^ro^^i. j^^ nLutti de diiinitate bal. 
^iiw ^^^if^fi^m of T»i lacinantes, in ignea eJentiM 
' nv^a^ei ifcut^ r em hvc^ ^ ,o T>EUMeJfe ajferunt. Deia- 
' m. Hm^Jian-i^ [4^ a^Kjifii-' dc vcluti malcdiilo hoc ia 
!#* oJ3rj Ti| xtf&T» UXarm^ Plaionem cfFufo non conceii* 
fi^arpifMX, KjTxjzr ojunf^ tus, Hmerumy ^wtmTlatoh 
m?^rHa/; 6%li?^fj%ym a^ ypiv- civitate fua qua(i mcndaoeiil 
pj¥ KSH ' "^i^ T im rn^ «Aif- ij & tertium vcritatis iflnginum 

(ficuc 

1 iue^U: [UfimJnKiti'] MSS. Reg. i. ciroo libro PUtmt de Rqmb. cx qno 
%. leguiit ««e^tt; f «^M^. ruinpciiscft,comipti!$e(reiiildlj(ttiir. 

2 Ae«$rjfA«f J c# TBf 49eK AAf{M»J^ P/MMf ver&i fiil^ed : 2 ^Ai Ofiijfi» &- 
r Mmci^m a^#3 H^nclibnim per- mi^^mW^U^AAv^tiUcAtf^mdfef 
iifle notat PenonMf . Sed tanieny«rrat -of»AfAir AfMvfiK» <vM fUftarM ms/mi' 
MomerijZtk i' lAi^' &c. lcgitor in fii- /mJm» «A« 6 huTtm. id eft, Hommjp 
perflite ^ifiotelis libro de Mundo ad noii ci imntr ^j^ vmtaum wmk m 
^Uxminm cap. 6. licet ifta verba, exfrimendo fimuUchro opjjox ^ fmmnos 
CVK m fvf«< &c. illic nonreperiantnr. umtMtorem ckfinivimmt^ fid e^am fietm» 
Sed de hoc libro alibi plara. Gkame- 3 t ^» Aliad diccre Platommj aUodeffii 

3 4?iT»T >cn «iFiiAvSfMiciJiiiAtff &C.] apad Jumtmm^ inteUigere oamei ar- 
Locos hic oUcorus eft, atqoe ex de- bitror. Neq^ue cnim iJm m m m dicic 

cde j4 S. JUSTINI MARTYRIS 

(ficut ipfe dixlt) imiiatorem .&■««? aSutKm, coi mnK t^, 

ejecit, ad ea 5:!ttnoiiftranda,qus fMf^y^tli/) ovto Ofi^^pc», «? ^otb- ' 

ifede scherco corpore lunt <?«}:„? O^r' W©S 5" «^1- ' 

dicta, tcuein laudat. Scribii • " /»v . - ,- 

enim: jia bimc erpo moauin > , '^ * - 

^ Homerus aif. ' /*a^e3=- J^X^^^P^ ?«§* «'"'^ 7*» 

Sartc^mAceJ]itm tmbe ^ ^ ^tW J' ' a^;<;' W* e^ 
iii iCtbtre ccelum : ^. n: ' *■. 

fl«i^ c* a/yt^ K vifpiKym 
opin.onen, .»€ (,ui<lera fium ,3„^' ,„, ^ ^ Om,^ i^rn^ 
credibileoi elle probare & dc- •►• - _) -^ • -\ ' / 

clarare volens //.«m ^,,i,. .. §'«< f «'"^r^*^^^™" 
niomo;intenm tamcn igno- *«/fPa^*^- ayw^" w "^ 0^/.ai 
rans, diim Homcio, ui diflis '^Jfepf >i7ri^«X'»' ^ '^^p^ *'=^"/ 
fuis veri fidem allniai, teite Mym f^ag-nj^ Jt?^°' ^*^* 
utitur , miitras illius icnten- * j-wy «u/jiJ J^o^ctyriuv cint <»A»)- 
tias falfasapparituras. T/ja/es ^ <pa.vnatiai arm. 0aMs ■^ 

namque ^//yf>j,qmpnmus,,iM.AW ' i ^^tij W^ 
apud jllos philolopnari cce- -_;:*, * ■' C.,, ^„ 
pit, occafione & obtcntu ab , ^ . T , '!■, 

ipfo Hamero fumpio , pnmas ■^^a.jivmf M/j^KAZm. -ms 
ejus dc principiis damnabic ''■Tt^umts oun^ ■zs^'ii^'x;av a^tth efle iminin » vwiiate flmulacromm &t^.Iiaben[VAa;)«t. Corrapteqitidcmi 
imitatorem, fcd vinutit opifimn in ' ^ cutti nec cannen lic ftire polTit. 
fimulachro. Loci autcm explicario r ¥ Bmf JiiJ«.T«] Al-raf i/jf, fub- 

cx fuperioribni pcndct. Ttei cnim inidlif>e Jfri/iote/i. Gsabh. 
opifices Irfii facit : priioum Deum, j i •jififiT! ■jntf' (nJriij rlif fi\tm- 
t|ai Ipecioin lcfti facit, qucm unuin ^ii««j£»(] Nempc ?i«nu!f, ot ck fu- 
witatiiopificemappclhtj lecundura,!.' peiiori pag.^j. & not. 3. ibitlem pa- 
fAxmafiTa leAum fiFc cubile ligncum tet. G r a b c. 
.fedtitcrtiDmpiAoremyfuileflurapia- ^irjiTB,- owtb 1=«* ■ifjK"''?''*^^ 

jit, quem tcttium veritatis opiSccm, |«t(!(c.] Idell, ptinuu tjm de JiriiKij/ik 
)d eft, tantum imitatorcm nominat : imprnbtbii damuibltqiit fcmemiai. Eft 
qo6 in gcnerepoetai rcponit, quod i" i^iT^je^ a vcrbo «^ti«i, quod impn- 
artes, dc quibai dicant, nefciant, fed io iive damw fignificai. /'iiju ver- 
eoram tantiim, qui eis prxditi funtj tit, conmtmui tjl ex quo j aliter legifle 
verba orationerquc imitemur- Mt- euinintelligimui. Senfuieft^fi^fri^»- 
"ttmm autfm non foluin ut mcnda- itki Himiri autotitate conlirmat ruam 
cem, fcd etiam ut cotiuptorcin ci- jj dcDri domiciliofcntentiam, Th*Itm 
TiumatquecDftodam, PUtvi Repub. eiiaiJifnamdeptincipiorciumciufdem 
foa lib.3. ejicit. Perionius. tcftiroonio cffe probatiiram, damnatu- 

I 'i^x\ MS. Reg. I. & ed, Rnb. rumqacillam ^riJfDHlii. Perionius. AD GRiECOS COHORTATIOr fr 

a-eti^o^d^' cu/ti ^ hgjn^mhM^ opin/ones. Cumenim^y/o- 

ewr t vhJw ^x^ Hifctf r ^fw- ^^^^^ primordia rerum omnium 

T«.«/^X9r^, o^serCt^T»!^ Deum&raateriameacdicat^n^ 

^ s , , , / ^ ^- iK|Uillimusphilolophorumom- 

^. /x^v '/^ •? '^ niura /i6tf/(r'j, rpk ongmcm re- 

^^ ,/,ri '^ ^*''^ ^ ' ^"^^ ^^"^°^ ^*'^ ^^n*^^- Nam 
7«' ^^^*^,'^^ <pjf<n TO cxaqua, air, conftare orania, 

m¥7dt HifCLiy K0i H^ vocop Wifctr- atquo in ^quam dilioivi omnia: 
Auerftx/ 7M *mm' ^i^mtj ^, dupljci conjcdtura dudus, pri- 
'xtonov py, ^ 5* Ww ray ^^^^ S"^d gcniiura,animanaum 
' ^««y Ti.) jOFiii;, ^i£;5w,-omniitn).prmcipium & caufa, 
, ^\ •? . is / ^ tsN '/ huraida cll: iccund^ • qu6d 
O nT X « i . 't^ X planix oranes humorc&/fo- 
,narm Tujpum v^cu Tfi^t^ k, ventur & frudlificant ; humorc 
iui^n(pofet, ctfMfiirm ^yy autcm dcltituix, cxarcfcunc. 
Vif, ^ ^fj^cem7u{. ^eiB-^oiaxn^ Exinde, quali conjcfturx iftac 
fi9l ofLifMog oV^flt^€7pt/, ^i^fatis nonellcnt, Homerumm* 
r Opf/»r, ^ a^Um^^v uAfiiH' ^ ^"F'"> "^ idoneura tcllem ciut, 

" ♦ CixMvofyoaxrif ^yioi^ ^ mv' Occanum raum^ genuit fui 

TiojiTiTVKj. cunaa parentem. 

TTokhcix HXBTco^ ^ -are^ 5ci- lo Qiioraodo igitur TAales non 

Tw e*A?f (pnrei' A* ic) «i- ^^'^'^ verbishilccad illum uta- 
' "^ A \ ^ ^ tur : Ou^ de causft. oyirifio» 

_, / > - ./w, is/ teles^ riatonis induccrc atquc 

m.c,Tmo, avcu^H, i%?^y ^ io^ ^^^^^^ fententias volens, Ho^ 

9jxA. m aAjy^ucim ^ttx,^^ weTi^quafi veridico innitcris; 
Ofi^^of fif/.u)¥ ^i liw ofctvTuty^fnobis autem contrariam aflc. 
7 7>GT9pijyafuii@^ ^oPftv , chc rens opinioncra , Homerum 

minus 

I ^««y] MS. Rcg. T. ^«'MT- 4 £Uct«v«(] Oxim re^us, nti eft in 

X IvfMMTnf] Hxc lc^io retinenda otnnibus//onMrieditionibtts. Quiji- 
efl,reirdaoroninoaltera /(o^.5)rf/'/Miii, imo hanc le^oncm^ ienius PoetaB^ 
(qpoitfuj^. G R A B B. 30 &,caiininis menfura poftulant. 

j «rd'' «arfp pi «px»f4(Mf] Scd & 5 sromon] MSS.Reg. i.x. myrwx. 

teitiam hujus Thdttit (ententix ratio- (> «ck «m» • S«A4lff ^iirft] MSS. 
nem addit P/Murcbiu in lib.de placi- Reg. 1.2. • @«Av «^gjf «u/m fvn. 
titis Philofoph. nerop:*, 'vn i^ xnm t» 7 ^in^r^i^Mf] Non opus eft com 
a-u^ ?«Ai« € 7f r«v flKp«»> 7B(( ^ i^ann uA* Stefhjno 6i Lango lacerprete rcpo- 
iiM^/biMWfn «{kfiTiif» 6aJ7f$«j(^^>'. ncfo ^dnfi^iti^^M. AptilGiBa enim 

propolito ^^ , 'S. JUSTITNT 

jipi^.veia diccre arbiuaris^ 
.Q^ Vcrb & in aliis rebuf, 
■«i iS. «iwiH;^ vo» fiin;t 

rf)»9(^Mre viijeaatui^ exeQj^- 
i^ eit cpraiofcer^^. . 
or VJ.. ^T^M priBcipia uaiv.CTU 
efle afiirni2t Deum, Miisxiiof, 
c^i^ia. p{uiD^uidem,(^n- 
^itQTflipi.oaiaiMFit^ nw tc ruL Bi 

4^W.^cr9Uoai fubjac^tsn, 
iBft CMtrw occaGpQQIDque J>ip 
cmtionii pc<)]ciitein : Ideam 
.po«tt.cratiuraep«jufque exem- 
pUr.. 44hu?«/f/<Mr Ldt3:quideiD 
WKJWin.^illicipM-baud ^«a- 
.^U|tn«iet»iiUEi49« v(j(i> pryi- 
«i|itt, DoHtV: ^mat^iaQi «Me 
.dicibiSuEiiimftvmiiR^ PFJIQ- 
cipemPeuni^Meas m pruio 
fupremi cccli, eo^u« uiiaiob)Ji 
orbe coUocet; Arifloteles le- 
cundum principem Dcum^non 
idcas., fed iutelltgeniia cog- 
noicibiles deoa quofdani facit. 

prnpolito, &planifliina efl vnWimi 
jHfiim renienua, (i renaatur : n»i<> mt- 

TiilMtkt enim Hmtri andontatnn , 

Suam conira Piatntm dirpntani ad- 
uierat, e conirario afpenMbattn', ubi 
de pritno renira principio (enimtiam 
ifMAtj adTei^ dcfend^t. Grabe. 

t nAar«<^ i^Hf «p^fj P/aio in 

> piincipb ponit, aAljJlWMV OLOJ/ilV W«i «J 7B('- 

' rjfratv yvmof fit^v. 

y'. Ta ^ ' nAarAivof * ti^ 
>f)Qa,s y ■mvTK eivat As>«'t>s', 

jiiev, r wavr»v switiTMf' uA'lc n, 

«f TH/J xssr^-ii^vlu/ T^ :t^w>1 raw 
j*v5|ttskiav j^vetJ^, jtiiywes^- 

cas' Hfl ^ fl e, TB ex<»5-if * t ^- 

Wjiisvwv «^asflijy^a' Ag/jBTi- 

'' Aif i^ fiiv iiSm a>i i^ajjf »i^»A 

}i'^Xriv eivai (pnai- y^ ai/SifW 
WfMiTuvci iv r^ TC^imrti ' H mu- 

v^um &UV, it ■ais i^uif, aX^ 
" 7IW voifrsc ©ia'F m«y AQrf. 

,j Confrr Irmrwn paj;. 141. col. t. Itn. 
17. qnzqoe it» niun. a. annotari. 
Grabb. 

3 eii> t^ Hxiu ftc.] Hanc Pbmiai 
fenteniiatn poft Ji^mmi aiiffprh 
«iain m ni n if pat>. »[, cd. Oira». 

■bfca i^ T«r« ioIa» i (WjflA^M^ ITJuc- AD GRiECOS COHORTATIO. yr 

ifTCi fUM 5v ^9& Tm *& ipfiMclf Ad hunc nimjrum ilii looduni 
ct&f €t»JiMif Jukioir^O ^ay- «1« rcbus coeldtibus intcr fe dif- ,/ c fi« N > < ^ * ^n qui noftra hxc in terris cog- 
aTioipfdfw^ ifpy sr»&>( nolccre ncqucunt, qumctiam 
yir«r«f (}uirij3-6rnf, rtAA^w^ , de iis intcr ic contcndant, non 
riraw ^V iO^Xa^ Afr^?»- idoncos eos cllc, ut, dc ccBlcili- 
*n9 i dnc a^jng9$ (poM^nvitn bus vcrba iaeicntcs Hdem me- 
Tnpi T iif if^fOfoif Airyi5/«wi. rcantur. 

^. on rowr i^i Tafi ^? 6k- yil.Nam quod nc dc humana 
imi% a,^u^m^ vl^f ^.^quidemhxanima confona co. 
^~/ ^/ i^--^ rumlitratio, cxiunuiqucdeca 

"**;!r'*?fr«,^,'/i^r dia.s latis apparec Pi5r/«tres 
>«• T o(p ««w^ amm «fe ^„3 pjrtes cHc ait, rationis, ira- 
wnns >sx^vrem. ^ ^^ruv cundiae, & cupidinis. Artftt- 
fiua ^ tfifts^ aoiluj mof ^oi* feks ver6 non tam commu- 
K. ii fuf, ^x^txgi» eutnits, ?> ^e» 1; Qcm , lateque patentcm, qua- 
9wu<X9r, w^ S^mta&ftt- *«""' ««™ particulx cor- 
r«f Ai>w. Ac;.?,nAnf Si , i ["P"»'» ^"bjedfcc a compre. 
/ w f^ / < -7 ^ X bendantur . animam; venim 

f^^^^,^+:^ rationalcm^tantum cITc di- 

*cir«^«Airfl«/^7»(pV cit. Et Tlato, oranem ani- 
7» ^e/flt, <t»ut w Ao^x9v ^- loniam immonalcm clic clamat : 

iw. J^ ' i ^ n/^TAv, \f/t^^ Comxz Arijioteles, entekcbiam 

^maua^vATHfXiK^fic^ Mycop' eam nommans, non, immoru- 

A^Ti/jf^ ii, mtMz^ ^ '^*'"> '^^ mortalcm cHc vuJt. 

tAi) W|tiiAv, abt tf^ai^Aw, I^'^> cam contintnter movcri : 

hic 

m 

funam pag. if. lin. ii. noftne«lit. qui i £' « «fecc«A«ff-7nf] Frnftra Ptr/f 
yijpMn rer/M PMirarf ftatuentes, .Angtlm mm ncgativam hk addit paiticnlaio, 
mmm iUot cfle fnpponcbant. Gr A B E. cum (ine ca fcnfus jMphn re^ftim^ k 
I nWifv fi^ yS it*M*fi] Planc se- iMtgo intcrprcte iit exprcfTns. GraBS. 
nnna Ipbct, Sc Piatomcam animx (li- 30 3 • fB/i n?^m, yv^ •mim kJwMtr- 
yifionem paulb accuratius tradit 7>r- •»(,] Ita & in DiaL cum TVp/i^jie pag. 
tMamu lib. de Anima cap. 1 6. his vcr- 2 25 • Ap^nr»; H ns^ mJtititTif nt Ktmi 
his : Piitto bifannm fartimr mummm , tawx Ai^^ar; IIAjtTMr^iur^. Ingtniu ^ 
fw rmiotkdtm f^ irrmntmiim, — Dttogi' hmmmalis eft anima ex ^Hontmiam , ^ 
mra fMHvidh ex hnraMnaB : indiffmd' ; $ Platonici dicttntm fentemia. G R A 8 E* 
vtm^ ^ttod ifftMam 9p/<ik9p, c^ cona^ 4 • ^' «cnxinrn» ] Hzc declarant 
Jcemhmm^ ejmd vocmu tmJvfcmcfP. iftarfr/M/^itfni de Auima cap. a8. ttl» 
G R A • £. perftringit fententiam Platonis tk atiH 

i\ titarmn hic j ipuDobileai efic aflcrit , 
inotiaatoiaDipneeuiuem- Ve- 
r^Qiiun ver&noQ tantumiil 
bjlce <^vcrlii alter ab altetb 
leuire ooarguitpr : fed nkm 
Cqaii,,,€ii[igentiiii fcripta eai- 
rum ihlpiceri velit , Gbihitt 
jt>(k ili[ it) opinioniHiis luis 
noo (atis conllaiit, Phto iple 
aliquando tria prlncipia tc~ 
rum omnium conftitui[,Deiiin, 
Materiam, &Idcrani: ali<jiian- 
do quacuor : adjicic enini A* 
iiiraam univcrialan. Idem 
ubi mateiiam mgeniiam ellc 
profciJiis cltj genitam eandeni 
pollca dicit. Ht ubi antca 
ideae proprium aitribuit or- 
tum, , & per fcipfam conlti- 
iiile (feu fublbntiatam elfe) 
c^il{iut, dcindc in raentis in- 
tcjiigemiis cam iplam cili; ait. 
Praetcrci nbi onine, qiiod gc- 
nitum lit, corruptioni liibjc- 
Hwa elle ftatuic, ex gcnitis 
quxdam poflhac k diHolutio- 
ne & interituJiberaeflepolIe, 
dixit. Qnjeiiam igjtur atierri 
pofell cauia, ul qiii apud vos 
repuiati funt fapientes , non 
liintilim inicr fe nuuu6 non 
lint tii^Honibus conHi(Stati , 
veriim fibi ipfis etiain' per fe ' •KifTOCO £fiUffn, (pio4 h 

" ' ittfiuhm 1 AiynT Afjtfm^ % mninm ^ 
emltu toof tpiin;, iuiM^ i^i- 
fiatf moiyiiimtaf. 4^*c«.rv- 

-Ttjf fm iimyan-na, ppavSvnf «tA- 

^iof ■m xOiT cuiTXi ffKmm E^ 
Ao(, iiSt T sowrwv o o^swf tfAjii- 

■ vHv laepn^^v^. yiv nKa,TU)y »- 
■n i*.iv Tf Hf ^^x*? Ss" -Trav-n? etnof 

10 My fi, &i})f ^6}Jti/ x.HaB^' a»- 
"71 Je ■liixra.ost^' ■^B^^i^m yJ 
' Kj tIui Kct,%Aii -^jrxjw. ii aa- 
-9ir r 'v>Jw cLyfvv^iiv wfsTipoif «-' 

•m&ttt» ^^Mxie, i jutB-* ieut^ 
■m miaS^ ' 'Hpn^jyaf, vftfw « 
■Af niifutmf aim tvt Anof >Jt-' 
ytt. tn fisf m^ii mi tv ^- 

^^vifcitcv, <^ttfm «CpTIpW >W3- 
(pnrofuyeg maif, v^oot fvict tuv 
^vouivay tihrjrm Kgf cUpjtcam 
aavaSof mof (p))n. ti 7*t- 
wv acnov tv ufi "anSc aJt,*!^ 

ij Aw fKvov, tt?k» t^ .-zs&f iau- 
TW ^Bt<n%C,m r»f «ap vfCiv vo- 
fMiBirmf yt2^v)}t^ oKpSf ; n ju^ 

non reptignarint ? Qiiod Icili- 
i3«Afl- 

't- 'i>i,n S ifgrwt himi &c. Dc hof Ti'Ie 
t, !n plnra in annotaL ad Tetimimfign' AD GRiECOS COHORTATIO. j^ 

ftH^^B-lumi^fl^jovoTi^s^r^- cet non ^ peritis difcere vo- 
^oTo» ucM%»etv , aXt: iavrU ^"erint fed feipfos humanai 

e«^T?*y^p«;»iyfl«Jr5.a;&- "J*^""^ fus folertw , ccleftia 
/ ^ *. , • - * » ' cw clare pervidere polie connli 

v«ax«i/ aup^' K^ m ^ fin^t s j^ perfpicere quiverinL 

fi.TLuyivavB^fcjTnylw^' VIII. Sic (ane animam hu- 

%^ * ey^si MK T TTtt/ i/u7y ^i' manam nonnulli apud vos Phi- 

Aaji(p«v, fiv jiolF, fTiPOi ^e, ^- lofophi in nobis , alii autem 

^) :„jZ^ ZuJm iTs^J, vJ^i ^A- circa nos efle dicunt. Tan- 

•^ / ' ^ -^ ^ ..^ /. _I ' tura vcrb abelt, ut nbi dc hoc 

T^a,a.^«.efl.^Ao/^^^5- -^^^^ ^^ conv^ire voluerint, 

ptlvTui,^ d)K c^tnnp tUv AyvouiA,^ ^^ ignorantia guodaramodo 
2^j^i»^ (ug/(jufiivoi, Xj^ pluritariam divifa, de anima 
'^^xi^^ ^/Aoy«x«K Hj ^aiei^etv etiara decertandum & dillidiis 
*'' '' - ' Ti « 'li^i^invicemdigladiandumeHe du- 

j. xeriut. Nam quidam eorum 
^ / ' < .A »^ - ' . '^.\ ^^ ^'^ ^'..\ aniinam iQncmelle aileverant; 
vT ' ^ * v f ^ ' <v quidam alji aercm, ahi raen- 

^ ' «. ^ ^ '^ X ^ tcm, aliimotioneray aluexna- 

it)^Gi 6i we^, diwcLiuv >OT T lationcm, nonnulli verb vim 
tt^tav finatuf' oi di, ie/d^,u5i/ 10 ab aflris dcfluentem; quidam 
Kivfi7iK9V' tTtfoi iiy v^Mo ^avo' nutncrura movendi poccflatem 
'^iiv. yjf iWiTzexT^ w y^ obtincntcm , alii aquam geni- 

^ ^ ^ /f^ ' ' ' - talcra. Infumroa.conmra qux- 

a^vi^u^v®^ n ^p cwm, Ks- j^^ ^ j-,- ^^^ ^^' ^^^ j ^^^^^pj. 

K^TfiKi^orcty ivniovcatoi^ of- nio- q„3g u„o f^itcm nomine 

^(d^ Kfiveiv SiwAitmi^ i^Tze/y^^j viris rc£lo judicio prxditis lau* 

danda 

I utu fS^ T mf vfMv &c.] Alii aliud: coroin ctiatn qui eam circum 
enim Philolbphi animum in nobis nos efle dicont, aliiacraede vclunri 
efle dixeranr, uc ii qui eum roentem alii igncm. P er i o N i U s. 
cire ▼olont, alii eum circum nos cOe i irvs fiH^fdcc.^jDemocriius quidcm ani- 
dicunt, nofv]ue ambire pofuerunt, uc S^ mam ignem eiie dicit^Pieigenriacra^- 
ii qui eum aera efle dicunt. Utrinf- naxagvrMt mentcn\ , Meraciims exhala- 
que ^i^eris maltx fnnt partes, id eft, tioncm, Pjth^trat numerom feiptmn 
ntracjue divilionisparsin multaspar- moventem, /^ifpo a^uam lire femefl 
tes tnbaitnr. Eorum enim, qui ani- quod proaeer. Qui motum 8c vim 
mum in nobis ciTe diconc, panim >^ cxaftrisdefluenvrmaAimttmefl^dixc- 
mcntcm eum efTe ponont , panim rinr, invcniit non pottat. PERiONIus. 
fangoiiKmi parttro fpirirun , pnim 

H 1 I *«.'] 111««) votriislBwraalfgi*».*!! -...JiJ.^.i^^^t)^ 
cSliviiOt,. 1 ,Qu|J.iH.,rtm„ •yTV'J^^T'' 

v£»flrhil.«k--riiiigiQB(>.4 n»if •f«'^»f"iT!«T . ■ 
aiifAin.,v<(l(!j:; jitrapiij»K(o.l «iw*!»-^»*»» «i»-*»»»-, 
ciiafi(|ir^>^<«>c>><i>>iA>i>i<»<" l>BWU'iirM>:>a«tfa^ ^^ Iw^ > 
cwilii^tiini vo{)«;lidBlir«iMbilc TltmffiiMiil^f >nCj*vS«u!^ 
i|i%A»i,i|X«ndiaiiiiiKcibWMu ;^ ti^mmm^.^M^- ■■ 
feA*««(S.«d«biicrn»i,*«^,^^^,^^ ^^ 

jawCwfftiw.iliJWiWliwpiiiiMo S^^^^^^^jS ^!r ' 

imite«iitv«»ani»«. ^jiikil,:, »»««».A«^,io^')inA, 
<l<'-ft<lij|^rimi, ^'.^jDwin».. ><n.MiwmM'^w«a>a(«-' 
bll|llB4>ljKil!ifi.ilitlKlMtlV «('^/alww^WlTairJlsar «A- 
nim; ilig.Mlltlm.^diMi»»' i AfAw^m^fcw. iaiitejf- 

biH.iiivi«»,(»iiftaiii«=, «Bt- ,„ i,_X«. ^i^i^i 

alii. "liMiiiii diflnpw*»» , ^* fmtKtx' 'WSw , 
aa^iiiq» ilultli:qiuei,rlorf]viype'* ' (mK ' of i^ievAx^ £ «Nioi»- 
qui' onni coBienuoiiis ^uaio ^£^'1^'«,^ 0tS'^^^af^s 
i. ftaionuiii dillidio lilHili,.. ;„/^ .„^ iti^^ 
ucut !l Oco acceptrunt, ita no- '. - v , ' -. / 

bi.doarinanitrl,di<)crunt. Nc- ^^ 'V^' , «™ »f? „^«". 
qne.cnim vcl nntura vcl in- «" «S^fsiOT i>»oi« «ra ftt- 
genio huoiano res tani fubli- ^tip^a, k^ S^ ^utnceo m- 
ma, & divinas hominibiis co- S-mmK ivmm, iai n i,a- 
gnitlijnc aHcqui efl |)oHil..Ie, 3,, ^ ^; ^^ ^ ;^;,^ 
lcd dono m fanaos viros coc- *' ^ // . - T 

liros defcendentc. Qai viti «»«ra«««iiA»a3-,i J^nft», "«ir 
nibil iodiguere ane dicendi, ic hiym 'tiim lix^, a^. 

tS 

I ■«.'lif.AawKM,,.^ apM,»,»! t^I l i|( « >.,'>„i/l'w,n.7<f &C.] Alludit 

vB^O>S&(.J Simitia hi. fuot il^ lutyi^i"Hia({eaqDcdicuniur,iS./'«H. 

TUr.nhif: ,,1i. .. a,l jtut,f,rum • KoJ ,. /» , rnr r. , v . , n..; ; i..^- .... .- AD GRriBCOS CO«OR'T'Atit>. tfi 

T« Ig^Ktiuis 1» t(gif pihM^ouK nc<jue eisopius fait 'Utqtiid» 
e^s-w, rt»^* jmXw^ wtt/r^r qflara ^rtxte ctofftettiiofftifqiie' a- 
rij Ti? ^«i» ..m^t-is^r -a)^»- - gcrent cupidrtatt^fed tit-ttn- 
"^«K;»*^»*. ^ .*towT. ^H „i,.foiri,68*^opeAtioni pftebev- 
j*€^w ' >t*naK -«fepwfBr,* ren^ itque iia diviftuio kW&^ 
* oareji o§;«m^ iw^sBg^ <iwW i» lo^jjleitram dcfceiklens/ qoati 
AuMi^ , . TfTr JW«M9tf euiffcm inftrutDehto qttOpiani' citnitfft 
%p«/wwK, T T $-eW>j/t«i» « ap*- alicnjas vellyf* viiffljofti» 
wav i5»wwAu4^ 7*»<nr. a|^ utcns, diviiwniiri nobis, & coe* 

Taw7.»W«Br«^«if 5^«*..ol«?''"°«;^«' eognmofleiii n^ 
V ~ , •>? V _e^ iT-' veiaref. • Qaamobreoi tanquMci 

^ -i^ X9^^ Knmw. K^ dcmtiiida cJondko, A* Momiilis 

'zaActascjf ^B-f^g, k^ «r& <<i^- citfttione, de iatiinite^ feattian* 

S-pMTrmif ypv^f iS^cteiot^, ^ inMoktalttftte,'dls'futurtf {^ft 
*]? ^f |3wT^w^t$»CK^^f<»- trhatic vitffm jadidky>& de*te«M ' 

idui xpiasc^g, K. ^ inmm m buscdgnitu neOcflaftis ^hgtt^ 

ai^ct.yj^ciiov iiu^wv ^ivcu, ir ^^^^ > * ck>iivertte»t6i» - im^r 

\^CL ^ /f» '^ ' %7'^ fe «08 docuerftirtJ ^ ^Atftiafe hdd 

!^^/f ^^^?^r^l^^^^^ «c iUinobis \mMtm^ 

tMa^ccvfific^, x^iiwm&hc^^ ^^^ ^ lood*tilil intemlli^i 
(popoi^ TiK^i^- TiKsH ;^om^ «^^o difliti divitta difcipUna^ •tta-' 
S-fitfty ^jtJv iiocLOTutKicu» Tnx^- denda praeftitcrtillt. ' - - ^ 


d*'- ^ A^c^ rtf;W >iTB ? 'IX. Itaqiie 1t ^Timd' aptifd ' 
*^c;;« ;w/ lipj^ ^(pnr^ 7i nos propheti , & = legiflatote 

Qnorum cmn prius paulo ante ufor* vntti] Ita Si in ApQlog. l/pag.6£. 

patum iitj pofterius vidccur efle aufio- lin. 7. Mtmfu h ^a^pni r V8&(p>}T4rf 

ris gennanum* S Y L b u R G« >9o4»^ Uoi' num; 4. qttidem /oe^ 

z iiaxrtf «f;K(9f] Ex his ouaB Wnon/rffMfm ratione temporis, (ed 

bic a Juftkio dicuntnr, col]igo,77^ lofrindpm ratione excellentiae intelli- 

/i^i/w» loco citato I>rophetas or" go^dum annotavij quod ipdsyu^mHt 

gana Dei appdh&j k quo accipien- ibi antiquiores memoret Frophetas : 

tcs iapientiam, «[m jg nt ^ft* r «11- aft nunc frimmn intcr cos, qiiornni 

ffUK ^Hso-f^t 1$ ^ AMgiw minimtn &c. fcdpta in facro Omone prolbmt lc- 

} i^«/M^'miiaiiX^5^i»Tif&c]Pln-35gdidaj l ^f§^o di&um puto, quod 

nmus eft in hoc argnmento Ta^ tam ifto Apologix, quam praefenti in 

ms ki orat. ad Gtmms pag. 104. fcqq. loco haud oblcuri innuit. G R A B E. 

uti dc poft illttm C/bvfcnf in Scrom. L z. 

1*1 Mo}e incipiam ; ubi priiis (ilu- ii vefM^TV M^Am&v, v^mm 

bus iHe cxftiiLrit tcrapQribns rif >fov«f mS-" is ^t, u^ ' 

looneo omnino a vobis peti- • •r: ' '■ - 

ID teftimonio.cxpofucro. Non / . ^ ■• ^.-T-^' 

enimcx(livm« tanuim hiHo- ^^^c^-J^f^y"^- «t^T^Hm 

im noltns \\xc probare aggre- ^ 5 ™?. ''f*"' 'f C^^'* f«i'«^ ■^';* 

dior, tjuibiiK vos nonduni, pro- >^^(ii ' wc-t^uys^' «"f ''i"«f 

tKcr invctcrjium in aniniis ve- tiSiTcuO^Thii ■mKsuia.vT •Jt^o- 

Utii majormn vettrorum er- ycvuv v^n ■sr^a.vtw miivetv ^i- 

rorcm, hdcm adhibcre vuttis, ^^^. ^K^-ii^T vutjipw, k, 

Kdcx veltrarum etiam, nihii „„-!;„,;:•„,',- ti.«__,^^ j,,;: 

ad retieionem noltram pertt- 'Z ^- .~ z- .,> i ., i 

lientium lueranim monumen. ^f «™'_;?"&',^; ^'>'« y*^" ™ 

tis, ; iu inrdligatis omnibus ^"^o"' \^t "i*"'' "■« "^^** ' 

veflris (ive JapieniibLis , live «^iwTi-Mk, «n isDfi^op^aipai», 

cdetis, fivehifioricis, iive phi- n^f^eeiOw, vi nft.o^Ttiiv, in\~ i 
iolc)phii& legifljtonbus, niui-,jAAi •"^nTQii-m-n? j^ytvtv o ■ntCfa- 

lo antiquinrem fuiife priranm ^j; r^f ^fw^S^ pW«^Am- 

Kheiomsnollrzdoaor.ra//^ — M««^r ^^vk, ^r ^,- 

/?w, ficiin nobis Grafc\e de- ."^ • ^ ■ - ^.^f ' 

cUra'nt H.iioria:. Nara circa ^^™ ^'4 "? "" . f ''"' 

(2&t«« * /•«& K»port, ?'«'■ «-y^w.W»w 'I2>*^ 
quoG juuuiuUi veftrorura ho-"7;'™ ^ **»•»*. ^W W W*- 

minoni terrigenas fttille funt tw^ttiksr-mfvmivtffi^^lPeun 

opinati, Jifofa i\\x nKmine- ^\m^, MoMtus f^uavQ Mg 

Tuat»ta»quamdi«:is,&principis ^^iuaiOf n ^ o^artK ? T ln- 

/eWoa in O^iCf «tmk hiltoria-a^TvcvT^ffCvriiTEM^ixwt^v- 

I i^^ ¥&ii<n — ««'kjnT*^ .AiM,qiurtdci>«ogbilloa1iqaando 

wtftii] Similittr r,MMNiu Ont. ad Gr*- Ogjf^tutata obciniitfli! didturM>orJ 

Mcpaj;. lof.lin. ij. Miifftfmiiirit n> onuualn priiKipam vetuftifliaint 

iitoi amfjiXi^tfti^ , fiuS-U ii MiikM illc fnii qiu ut ..^^htiamfim lullotiit 
£m«i,{fa*^. r^a •utn mm li m ip ' 3° MMdonatar) onde quando anuqnit». 

Mi arrtifaw 7%/ ^»/w Cr^nMtAi >^ ton rei cajufliba demonltTare cupinnt, 

QmtlmmxlStmiiiutc^ Gkabe. 0}«}«' VpeHan^ jiuna illud hHaot- 
AD GRiECOS COHORTATIO. ^5 

e£>v Muvti-mi, ^ ' ATiim Ho- rutn primo fcribit libro , & 

, Tet^mia ^ c* r^ Kcti» in^cum ^'"« To/tJomi in fuo adver- 
/)//e, \ , > '^ ' ~> < lus fuaaos cotnmentano ; at- 

e^ft»v,A8y«v, >6^^ li^^aiPi' A^^r riarum libro, dicit, regnantc 
^(tcnAgflfr, * Apw£o^ AiTc/Ta^ w ^ apud Agtvos Inacho^ ab c/£- 
j3*aiA6vflF7K,>bra9^Ka/ la^ain^, gypfi rege Amajide fcceflille 
ftiv jiy«oSg M«u<7Rft. ^ ^ nwAg- JuJieoSy quibus Ji&/?j praefuit. 
/twMOf 3 (5 Uiv^naw» ^ m ^yo- SutFragatur omnibus illis P/o- 

^ * ^ A-a/ ' i^^ ^jmypttas lcriplit : tum au^ 

« ^ - , ^ / / \ p tcm & qui Athentenfium ge- 

i^/»i<m^ 7 E»^a.vw^ 71, 5 ^ <^i- fta memoria: mandarunt, HeU 

Ao;tjopo^ 7»f Ar^ce^, ^ K<*- lankus y & Thilocbmis^ cujus 

^«p 7j ij^ ©rtrX^W, *^ AAe?ctvJ)jof y^//ri lunt libri : item C^flr 

wKviq-o^f, hi'^x.ol ffB^pomC' & ThaffuSy & Alexander Ta- 

7.; *;A«v 7i 4 I^o^sw^ oi Tziix^;^^/ .^?^"^/f T'cy /'Pf ^*" 

X « , «^c ' . nflimi illi Phtlo ccjojepbus^ 

XMU. l^Saxd^^ ^ai^Tif. j^^ q^^i Judakas rcs fcribent^, uc 

(T^oJVoft ^X;««^> ^ ^ioAflwi^ r admodum vetufl:i , & antiqui 

Jud^orum 

I ATnVy] yifkn fdl. Grammaticus, 5 IltvAt/uM^ H • MfyJ^ftfM; ] Emi- 
qni dc aliquandb ^XHswKHfyfaft vtSior^ dcm hanc ia rem allegat Tatuams pae« 
cognominatus eft. Clmtns Stromat. lo 129. cui diciturlin. i6.i%f^i MbJ^ 
lib.I. Vide etiam Spiciiegium Patrun •m. Grabe. 
Seculi I. p. 37?. ^«1<J- <5 »« AiyiTrnetf i^p5r] Tribus libris 

z c¥Tvi t^^m liti^cutif} Quare adver- fcilicet, ut ex Clmwus ^tx, lib. L 
fus JutLeos ,Afim hofce libros compo- Stromat. pag. 3 10. patet ; & qnidem 
fuit, caufam fuiflfe dicit Cftm. loc. cit. ij per modum Annalium, ut ex Tatuod 
quoniam Ai^iot n» t» ^trO* inter loco citato colHgitur. G R A B e. 
jEgyftios autem 5c Htbneos perpetna 7 EA«»iic^] Hunc quo.iue allegavic 
lis erat. Ckmtns .yiitxand. lib. I. Stromat. pag. 

3 c* tJ Ti7«Jprj ^ i9ve^] fiundem 307. & Tatianus pag. f . ubi vide cru- 
Hbrum 4. Hiftonarum^ JBgjftiacanm 90 ditifTimam amicinimi Editoris de //e/- 
fcilicet, ^fimm citat eandem mate- /^ci fcriptis annotationem. G R a B E. 
riam tra6lans Tatianm^ pae. 130. lin.8. 8 ^tXoxi^^t^i ] Idcm O/Ao;^/*^®- aJ»- 
ac addit : ^>n JV' ^tf» c»T^^^tc^,fcri- vdios nominatur a Tatiano pag. 106. 
f/k enim mntifniljibros, Gr A B B. ^ lin. 6, ubi itcrum nmn. ^. aliqua an- 

4 Afisitoihi\ Pharaotm nomcn, nti ^ 3 f notata lcgc. G R A B E. 
7^0^/nK/odocemur. Sic enim fcribit in ^KtKBifn^ ©«AKk] Horum mc- 
libro tenio ad u^ofyasm : O H Miwfe minit JEufeb, lib. X. praepar. Evang. 
ohyiont rir; Itsihiisi ( ii t^Mf n^mci- Minutius Fclix in Apol. & LaSiamim 
ituf) e»&«A«^'if; 2or9 -^ Af^vsrrt; ven lib. I. de Falfa R.c]igione agens, cum 
fitin)<t§9s ^hta^, i rSfo/b^gbAf^i &c. 40 Diodoroj jhaUum laudat, 

I t^iiS^^i^ «4 S.JUSTINI MARTYRIS | 

JmUmim principb Mtl^ 6- uSaMMifxfiiK Kiiiam tfi- 
ciunt mtnuonciii. Iple ccrie 4„-i)_ j ;, litf^. n ii- j 
>>;.4«.vMftatcinrer„m,per ^ij ^ ^^ #;„„-« ^ 
jpforuni librorum tnlcnpiio- 'l^T , .n _~ -«/-,'*- 
llem flgniKcarc volens, hiftt^ afei_* J*5<*Plf >•- (3*^.«. 
riam exorfus ita rcripfit FLA- ' "l«l'"l P»A.^% ^X'l^x 
VII JOSEPHI ANTlCiUI- -^ «^w, «■« j^x"!*' *''*- ' 
TATUM JUD.MCARUM Bior inmnoT iot&aikhz 
LIBRl : ut vctulUtem hiito- APXAIOAOriAZ- n smAo^w . 
rise Jrchxoligix nomme de- .; ;„„•„ A«j««AtM«. iwM»- 
fignaret, Et ?"■ »pcd »« bt- „ ^^, ■ - i 1, j^ -„^^ jj ■ I 
Koricoruin omniuin lUultrilli- ?-.„'? ^/^ , < r * i 

museft VM«m, qui Biblio- "/*" J'^''^'^" '^,"'*^"- 
ihoasincompcndiumrctiegi^ {», » w PiCAnJviw ofcmi- | 
& triginta totis annis, qucm- /**»* c* ^taxavTtt oMis tisaw 
adnKxlum iple fcriptum reli- Aeieva liiMfUnnir, ' ui tums ■ 
quit, jf/iam Si.£jaiipam cum,jj^a<pt, 0^m»Jweui^iZtttu 
raula diligcntla pcragtavit , oasA^i», » «^.^tSw ? «Aei- 
fpcaatorquc rerum plnnma- ^.i^ i^^j,;,^ 'iA» 

rum luit, Qiiadraeinta intcgris ,.''-, , „'-^ , 
hillorii fule cditB libns ,^11- * '«^"vrjf (3~A,»^j«»- 
quam in primo ttlhius clt, in t»'- » =• ^ '^"J P'^''? (Pn- 
x^^gypto lcex lacerdotibusdl->°flW^B^TWi' c* Aijv^ai (S^ea'v 
dicmc, prifcum atquc primum [M^^^ipKvafJTit^^^aMsXjTi^aa- 
legiflatorcm fuiUe M/tn, iia mf loftsjimr Mnuwf ^>««v, 
de eo verbis hilce fcriplit. &■ ^^ ^^^^, ^^ .^ oMlji- 
cmJum Kl«em j^ ,« M- ^,. ,'„^ 5. ^,^ 
eypto fut:, vHjc iwu/uitonem, vhr • .■ ^ A- 
%'ule knlis Juh ms ^ He- ^' !f '^^ A;jt,;r|cv /Bij. K^-m-:^aiy 
toiias perhihetur, muhitudim *T/*u>Aoyifftii'ili' J Jfi-Es^, 3h. 
primum ut Jciiplis k^ibus ute- ' ^'-^v x. tjpuwy, Trmoj ^a.m ey- 
retur, ^ viveret pnju.j/i/ic fe- ' ^alpci^ vsfA'^^ "Hiiu-nv jyfjtdof 
)an/ Mofcn, viium i^ ammi '■■m-jz}.y^fiL^m''iMii\^lw!i\~ 

I iiiJiijof] Diodari locDi cxfat ed, ;' ¥ ^«, & ? ifiitn, «»irt<f »«" •er^- 
S^. pa^. !9. pauci vtro ttiictcp.-ui- to lijfavnii ji/i^i ^^^nm^ m tAh>i 
ii« atl liJiuula vctbj nntabumur. Js.ii r Miiniu. ' AD GRiECOS COHORTATIO. 6$ 

r^^% ^!^ V^J^ V / &veteruin l^iflatorum men- 
tfyw^3iT«K^^^a/^«Aj/*s- tJQ„g„ inf„rc yolcns, primi 

vof,w?«rr» Mauaav fttfunij. epf^ s M>fie meminit. Sic namquc ad 
y^ aamff ?^taw WTOS' ' * isr^ verbura dicit : y&uJ]adxos 
fu» itK is^euois MaiJrtiL rw ^uiJem Mofen , Z>» nomme 
Kaf^ftim etw, em ^fuu- coboHeBatum\ five quoJ ad- 
cM fi 3-euty 2a«s- tyyoio» ^ch ^"«'^ndum, t3^ff9»e divhum 
j „.'^. , •^^^ -'« .. i. '^ metttetn ejus elfe bammesiu- 
i K^.v*y,K rf^^o«,*a^,oj.^^J ^^ muhitudini 

?^<rHy a»d-fo»ro,9 'S^^,^ em f„turum u/ui Jfeu quod adex- 

'KQSTim yBTi^rxJw Xj Swxt- ceUentem diffiitatem fy vir- 

fuy T Wfta hiiyofmoiy tw yo- tutem etwumy fui kges iave- 

fMf ibriCAe^/rtw» f ex^ov, »'J^ dicerentur^ plebem rejpi- 
uaXt^ < wTOJCwifg 7 jj^jgsA*- ^cieutem magis in officioptren' 

CoW.^a^pei' 5 wu9?E7i« Ai- d' f«re ftnt ^bttratt. Secun- 

<*\ ^ A^l " ^ ' dum vero i£gyptium kgtfla- 

rfov ^nm^^ Sc^co^iK, ^^^^^ fuiJsTllZt Sauchnin , 

«^ oiwitrH ^pT». 'if 1- prudentii aliu praceUentem vu 

m &t My^m^ iL^awxt^mv r rum. TcYtii0n ptnro mctno. 

/3flunA£cfc, /tA^ ji«W 5 wA^ Sclbncholin regem\ non 

^a^ci^ 3h(pctvicreimff Komf- modo rebus bello gefiis Hlur 

^m£^ r Kcur hiyjr^v^ aX^ Jlrem apnd ^gypctos , fed ^ 

bellicofa 

I 'rJfiiu lifgatiTUfm &c.] Stefh.Ditdnr. rtu, «g tijtitf Hfi(jf)ims. «fei £9 Amt^ 

z m^ fA Tf Tff I«iWiM( &€.] Sfiph. 15 ro »eJ^ttinut habet Sufh. in faa D^dor. 
Diodmr, intA^ H rtU lnfki^tf MttriSt edlt. 

r Itui i^i(jOiiifSfw ^tf, Scd Titioro ejus 4 tt^i?Jiaif] i^M^mi Dkd». 
Codice lUus eft yuftimu ^ quajicjuain y «rn] Poft^Ti S^flhtrgim exDJ0- 

m Tcrbis poftenori ]oco citaiis ^m- dor, addic f^ 

/?;m potius textus occaGone divi* ;o 6 imxituX] Eadem Dkdm editio 
ni noininis Jao , quod Saiba ig- vituKiivto^ fut. temp. £t mox M/t^w 
noravit, ac proinde omiiit^ corrupcus Aiyiwrit ^ttai ^nioJi Xtiayj^. 
efle vidfatur. Grabe. ^ 7 :2/fl^^«(]MS.Reg.a.& jk^ 

3 jBfi^Htnv;] MS. Reg. i. M^mrmt Diodtr, legopt ^iJgJittSirrtH'- 
2. Kfjimmti > & in maiginc, fecnnda ^y 8 Zftf*i;^«m] Diodor. Xuimnt. 
manuj nec taracn valde recmti, (cri- ^ w9MfMt(git ] Articulum mf pTK- 
pcom : Kc^ftarmiyitf ZtifH^ltt ig M«v- mtccit Diodar» 6i S. JUSTINI 

heBkefe imjmsgeMtis finmdtt' 
rem lctiiMM tmofitisi Sjur' 
tms deSim kpJUUor fmjie ^i- 
/arBoodiorB, rex WKns^ fy 
i^rme caSmu. rofl b§me 
memarite pnditum effi Ama- 
Jim r^em md leges ferendas 
«wfiiM» , adjecijfe '■ qnem Jeri- 
hmt iepim frtefeSos inftit»- 
iB^i 6* "fmemfwlicitiu MiAni- 
mftrgtioiiem JS^^^xi ordimiffe. 
Sextmm tmdem fertmt Xcr< 
xapttrem Darium Ages de- MpMtrem Dai X. Hcc funt, viii GK«- 
cij quK de M>J'te vaiifbie 
externi & k religioae no- 
ftia alieni homiao hiflo- 
tias lcribentes tndiderunt : 
ooinia ifU ik aAit^/^ftiis la- 
cerdottbus accepilTe proKrlft : 
apud (]uos Mojes non naius fo- 
luni,red etiam qui omni t,/^y- 
^ifirAfndifciphnd inibutrctur, 
dignuE habitus clt: propcerca 
ctu6d 4 regis Blia in filii lo- 
cum fuerit adoptatus,pcr qiiam 
itidemcaufam magno elt cdo-' 
£lus Uudio, quemadniodimi in I ■nn^/iv (5i»f &c,] <ft« w ff»' 

^iflgt '»3»H wt/*fima evcimt!^. Diod. 

rli»,eaiecaDioiaritA. 

; Tii -^ &c.] IhImI.i copub, TK 
''j &c. Suf''. /JioA; MARTYRIS 

'mius^ffia^. liTitfrm '^ <petai 
' *■ nfujiihu t*'^f''l^ ^^XPi/" ' 
' r ^cun^iia, eepit ma, >(^ mt~ 
t ' mtf^iif, a^^f^fam. /J^ ^ '"^" 

'fute Afutan iti ^aat?Ja,, %f 

'ifvpuoi 3 7K •aSi TK yofuit- 

'XfK^yn^Of, n^ m TsBi 7110 

eiKgimfua* '^ A!>t!- 

' «ni^ t^Btfem -ms vsjemic 
* r£H(f Twr T Aiy/^iar. 

I j ♦«' ^»9»' ■** ^/Mwejtf ?Se«C«Mtf 
s»fe ^ ifa^^Tjr®- MAKwnvs' 

•m ^arret mct Aijtrxiitai tf«eaw 
ft^M.^ipiifaf^atarTtf, mf eiff 

lo obt mj^ Muiisif fiivoy, * aA- 
A* it^ »«^ T^ Aiyvxliay •mtf- 
aojaiiuf fHTteo^itv ri^ie^, A^ 
71 uara ' Jv^xT^of Qci.m\iaff 
«r Tntfiof MutM&tf X!^^' ^ 

,j aiflt lii) ts^Hgyifiivtuu 'zs^pa,- 

Dd. c 1. i-j-coamy 

firai.1t «iam LaiigHi ex Act. Apoft- 
eap. 7. S ¥ L E u R G. 

6 i»Ji t^ snwjjt -^ Aiy/irnm m^hu- 
pflwf&c.] Hzc fcribens Ji^imi pro- 

culdiibio in .ininio habuit qiii p.ihi- 
bentiir a bi.-aio Aiitorc Mk.iSy AD GRiECOS COHORTATIO. «7 

i<roBim el n(!)iura.Tei r We(/o- literas retulerunt iapientilli- 

v*(p«K. eliir fiUv Mk<» ™' hilloriographi, qm fibi de 

W ^4h,: ^TirS ^^f ^f ejus & rebus gcft« gene- 

.v/ ^. 'T «»- .' rilque f plendore fcnbendi pro- 

fMm,' «.AwK 71 Kj lemTT^. fjoJ,;phus. Hi fiquidera, >- 
irrflj y> i»j- wcum k-epQirnf 'daorum res mcmoriaB mandan- 
^«^«c, ^on j(c€i' Ttf X£eA^«<a)y tes, li Cbaldxis JHoJen origi- 
yivvs T lAomai. ^>eym]£i(^cun' nem traxide (cribunt. Ma- 
T «5 «Ojwtoy M^l^XiuS Jo""" quiPf^e ejus, fame im- 

I » ^ .V _g ' /»/«;« tranuille, atque ibi vi- 

r'. ^>rT f^-^*'^**^r ' rum cum genitum cflTe mcmo- 
c«« T *kJ>*^ -rm^ (prtoir, rani . ^„^0, Dcus ob prxftan- 

o¥ di ^art^ct^atet '^■Ttw e tem ipGus virtutem honore 
®tef tifjvrimi ^i%re, i(fff eio- auctum , principem, impcra- 
Xpyret, Kqia/iiiyey,K¥efu%ru/jis^oTcmy Sc kgillatorem genti 
'S^s^Tsicwri^itf iiium, ^»« praEpofuit, cum ex cy£- 
'imiviKct W iS /^y^>f^TS/» Sypto Hebraorum mulutudi- 

iui<tv x^?^y ^MnXBctv dWy- ^^^1^ Huic primilm Deus , 

^\ '^^'■^ ' !^^?»' ^ €)2Wiw"quod coelims m fanaos hp- 
Tix) Ava^^ oWi w i;^f Av- uiines illabitur , divinura & 
Spu4 3-eiAv K^ 'SfO^pnrpdai 7tiv$- propheticum exhibuil donum, 
K(wrcc KATJntmf mps^^To ^oa- & primum illum rcligioniB 
^eitK, Ka^ ^uiTov ^ %o(nteiei^ noftrje doflorem inftituit; ac 
ilfji^v SiScttnutXov^^piSi^TRt^-xsdtxnct^^ fecundCim hunc, & 
axivxm' enrcL fiiT cuutov Tiii reliquos prophetas, qui ipfi 
XziTT^^^ '^z^i^TO^y Tiig Kj oLUTii^ quoquc idcm cum co (unt 
-3^ avTiig am^ TuxfiVTco; S afia^ confequuti donum, & eadcm 
y^ Tx, avTBc 'ssii r ojutojv JV- nobis de rebus eifdem tra- 
Sct,Zfmti(j; niM^. TiiTHf vffjui^ 30 diderunt. Hofce nos ficri 

cult&s 

1 ^iXan &c.] Philonk locus eft lib. itte fcribatj jpag. 4T 2. taiDen enm £K:it 
I . de Vita Afeyjis pag. 4 10. J^fifhi 1. 1 . nZfdhf 79 yvf, ut & Joftfhu. H ^- 
Archxolog. Jud, cap. 5. Ac licet SCHELIUS. 
riili» Mofen ab ^gyptns, Crmk & i srAii^] Hob. Sftfh, yit^. 

' cWti^/j prsceptonbus eroditum fu- 3; 3 ag^fm] Vide lapra p.6 1. not. 4. 

1 % I fuiii»] et S.JU5T1NI 

cultfls no[tri ao^rci faifle 
dicimtia , qui nihil nos <x hn- 
nnnt ndociDatione faa, led 
cx ccelefU & Deo eis conce(& 
gntia, omnia docuerunt. 

XI. At voSf quando pro- 
jner receptum patruni veltro- 
ium errorcm, hilbe minim^ 
obleqneQdum cfle puutis, quos 
tandem lacrorum vcArorum 
idoneoi commodofque magi- 
Itroi aU<^tii ? Ficri enim 
nentiqnam potdt, ficuti fx< 
pi<Udixi, utretumniagnai& 
divinaSf quinon priusftfcien- 
tibusxcceperiQt,veI ipfi iuttUi- 
gant,Tcl uios reEti docere que- 
'aot Sed enim cilm ex pnEdi£tis 
xitea^ res Philofbidto- rnm veltrorum ^norantixoni- 
nis annie fraudis fedu^onif-, 
que videri plenas; reli£tis pofl- 
hac omninb Philorophis,quenT- 
admodum aatea Poetis, ad O 
nculorum confugictis pnelti- 
gias : fic enim quofcjam dicere 
aadtvit Quapropter confenta- . 
neum efle duxi, quK antehac 
apod vos de eis quofdam di- 
oere animadverti, ea nunc in 
tempoie vobis referre. Con- 
iblaue enim quodam , ficut MARTYRIS 

^ ^fini^ 3-^ilffx^ Ji^etmui- 
Atfr ^«ftti^ Oafia, ' pi^ur 
>en 'f wB-fOiJm^f amm O^fr- 
vciof i^0^^a4 fSfUK, a%' fx 
•i^ aatt^amnf «^^ ditf Jff- 
d«W ^tifsaif . 

wt' Tftm Js> tirt^iiS^ ^ 
•m^fCLtr wnftM i^un^^i^ 
vtw, r«7iif ^eQt^ <XK aftcd* 
i9iu, 'OHK it^MiuLXits vftm 

fUn; a^uoA-ny fS, ^ awru 
mXtMue iplu/, 7» vrw /«^^a»- 

Aa ibd««» w ftii mdnfw t)K- 
ittfi r fi^oTan ftiftA^^tiKamf , n 
flwrw tiina^, n iiifiK imia^ 
MaaxMt i^iif. mivtirti^ii- 
vtf auum ctc T 'mQBtf^fmm >' 
I "m rm (ptAwHpfWF vftaif lA^ 

eV j;^ ctWiiff' (pcuivm 7r?\.rif^, 
o^fuiieiTrn hoiinif mvras re» 
(piAowpeiiii > uairi^ 'a^fiTtpov r 

miTUV, cwi Tii» TWl' X^^0Jfiutl 

, aammv rfeaoin&f itTa ^ 03(4- 

ispw ■sBt amm aMa^naa. Ae}«r- 

rm, ■nufjit at KMpai vuyi ii&f 

^cVftof tiirm. 'i90{Aiv>i}eip-imf,af 

auiti AD GRJBCOS COHORTATIO. €f 

€uni ^kun^Td m vfur 'ifir- ^os ipfi narratis , onuniluoi 
^C^, iW wieit 5«««Cw \^{^ah quina»?. ^nqnamex-- 

r^rr^^-p ' , homines? lalc refponfun] id 

M^i Xrt^««i iF9(pi^ X*- / ^^ CbaUausfapit, «^ Ju- 
Zpy, jfJ^ «p £Cp«M0i, d«us Apella, 

* ApTi^fyfnfir ayeM& 0164- 7cr Jdpjum gemtum Regem- 
.tfi/um^ayvoif. fuc 2>eumpie cokntes. 

ch^mrH^fhnpotltS^^ai^ Qnoniam igitur ab oraculis 
m^^M^,^ .\bmZu i../w- «^ ^ - veltris vcrum vos coenolcere 
J^f^^r^ cxiftimatis, hiftoriafquc 

yiiui^^mf^c^ dc vita ^yir ab hominibus 

tM Kjm^ jfbty ^iHMaMieig ^ facro cultu noftro alicnis 
p^aUpww uaw T •5«5fr -# ^/i^ fcriptas l^itis, & ex CbaUM- 
Ttfcu; d-miuia^» Ksif yfomc 'in rum atque Hebratn^m five 
OK^ r XA?Ja!w K EQfeudp^ry^^f^^^ gcncrc ortum /&- 
?^^«/pf7.2^^, (td/^ f^i & prophetas cjeterosin. 
^) ^i^&(f>hut. ^^^ tcl^itis ; non incredibilc cflc 

. --J^Jr^ . ClT',-»'^ arbitremini, virum, qui & cx 
^^''f^^^ ^ .^*^ rdigioforum piorumque homi. 
^ >(n^ ^/^^; 5 "^'^ num gen tc prognatus, & roajo. 
r r ^sepyoyonf ^f^^rS^ jSeCiAi- *« rum luorum rcligione,vitsE mo* 
Xfw^ eiW rif fJui)oiKt} Twinj rumquc pictatc dign6 colcn- 
^MfMTt/juinif ^S)i79/ t^x^Sh dli, ipc^btus fit, um ingcnti 
7w eimina¥ ibiiaJi^ t «o- i% ^^"^ i Deo honoratum,& 
0^-^^ principem prophetarum omni* 

' ^ um defignatum efie. 

iC. Aya/yxMoy ^ «Wf 5 w »/ XII. Neccflarium autem cflc 
^^>ic cxcTTHy, Kct.y if^ 01 Koff rcor & tcmpora inquirerc, qui- 
vfia^ y^j^eun ^iKoffs(por 'orcof bus vcftri vixerc philofophi: 
yvuui m viog t^^ k fi^- . ut rccens admodum & breve 
X^f kw ww viu¥ c^fyKAw intclligatis cffe, quod illos vo- 
^foW* *rr« y^ vfjuv ^n/ ^vvA-m 3° bis tulit, tempbsi : ita enim fe- 
Kj T M&nWft;^' ^;t;a^7i9^ p^seA- cil^ quoque vobis cntMofe ve- 

tuftatem 

TJtC^irne^t^^^^ptnei» MSSRcg. i.i. par. E?ang. lib. 9. cap. 10. «c P^rffy' 
CztMnm ^Apolbds hoc oiaailiim fait. H» luec carmiiia ciuvir, kgtt Avri^c* 
1 Ajin9}irftm] £i$fdrim qai in Pra> nI^Amp. 70 . S. JUSTINI MARXrRIS 

toflatan nolle. Ne verft dc «,yii,«,.T,»|3^a;g;?>fo'»a« 
temporibiKverl«ficieii.,tein- ;j^^,_ ■mMf« iSj., t^)^^ 

iUe duco, rerti paucis oftco- ^vr« «,^^^T«r«v J«- 

■m TM **A(V»B >^ AA^fwJjs» 
V lAeuuiins ^Xfuuiaf ^^fowr. 

us JirA^ow ^pv «ittpHr ^ u An- 

■ae A»>«. «) ^ 5 A^/sFBAnff /tf Arijlotelij fiiit pr*ctpior. 

Hi autcm FbiUpf^ & Alexm- 

Jn MiceJonis floruere tcm- 

poribiB, quibus & j^ienien- 

Jes oratcres; Gcut clarfe no- 

%is indicanc etiam 2)emejf/be- * 

mis adverliis PH/ifipam fcri- 

pcae orationa. Quod verb & 

jAiB^teks cuiQ j&xanAo , 

Kffii ejus adminiftrationis 

tempore fuerit, cjiii y£exaHJri ^jnf^ i^ita.u-ms Ak^iv^^ 

Ki g^tas confcnpferunt hi- ^^ 'p^^ '. ^^«^, ^^ 

liorici abundc teuaiHur. Un- j> ^ - 'o. f 

dequaque ereo cognitu facilc . \ ., „~\,, ' .v 
eft , multb antiqmprem eifc ^l' ^**^ >f»«oTOTi« 
externis hiftoriis omnibus Mo- '^»* r (?«> i^fiu* r M«u. 
y<ff noftri htftDriam. Atqui»ooi4!f isB^j'*»' H»a/iw^GeMv«. otA- 
ne hoc quidem vos ignorare A^f ti js^f^e r^n 'js^fr];;^», 
dccet , nihil qtiidquam ance 
01/mpiaJes ^ Grtecis accurat^ 
fcriptum eHt: : neque exftare 
fcripturam ullam vecercm, in 
quam rcs aliqua Gr^corum ' 
vtXBarbarorum^iir^hlz. Sola 
vcri lum & prima propheise 
J^f^ exftitit hirtoria , quam 
afflatu divino ille Hehaicis compofuit literis. Gr^corum _ iatv EXt^tim tt^ Tm OAu^<n»- i; 

E^lttntni i) BetpQap'M atjfuu- 

vcv •xta.^ty fnv^ Je ^ ' -na 

XVi/ lipftcL, tjV* c^'? S-«rf5 c^- 
TTVolciA Min;»rP ^^A^i TBif r AD GR2ECOS COHORTATIO. jt 

E^jslwGov i^iwodlw, w ^viXSm enim nondum exftabant, pro 

^ cl^td) ' ol r oe^uu^rcov Ji- <^o atqiie ipii etiam literarum 

J^^^^y.. /nZ^JJ^ L-^J^,,... maeiltri ailerunt , Cadmum 

^ » y > N ' / eas pnmum e Pmmce alia- 

it^mm OK icmKrif cLum, ^f^,- ^^^ ^^ ^^.^ tradiciiHe docentes. 

omm, E^oi fv^daya^. ^ o f Q^„n ^ cpi^f^ ,p(e^ philofo- 
^ans '^ T mc^' vfiiv (Pi^in((>ay phormn princeps , polleritis 
3 fdaffTVfeiWiMTav, v^tov * iu- invcntas ede tedatur : indu- 
pioxHv cunti' ji^cii)s y^ c¥ Tu cit enim in Titttteo fipien- 
-riucua) r Tm n<bm n(paTXTOv *^"' fapientiflTimiinj Sohnem 
2oW, o«^Al^7f?iJ8mveA-.oex <^pfo reveraim CW- 
rt/ ., ' H^ - ' .' tta dicentem, audille le, ^- 

•^ / r^ Vi/ N . ' * gyptmm quendam lacerdotem, 

^A*««W, .an!9^««m Ae- ^„^ agemcra : O Solon Sohn, 
ytvm, ' c^ XoXav J^Aav, EA- ^,^ Qaci pueri Jemj>er eBis 
' Mvii ' •nt^Sjii v^t ast- T^oiv ^5 „g^^^g quijquam eB Gracus 
' ■■jE?iUu> HK t^v-^ erm avSjf, jenex. Deindc rurfum : AA. 
'vioi, t(pn, W\ 7»^ -^vy^A? k/cenies , inqaitf animo ejlis 
* •mms' isatfucbv y) ' cw cw- omnes : nuUam enim in eo per 
*'m{s ^ "i^xctjav caoltv tx^Ts auditionem veterem baheiis 
' 'mXeuaui oo^etv * *•<?« fict^^nif^n. lojententiam prijcam, nefue aJi- 

quam 

I ol ^ ^«^^rA;y S^^axetXot , ^<». ras pen^enifTe monet Eupokmus. Dicic 

cxomi KM/u(si9 aj^frw] DilHndlius /re- enim in Jibro de 7«^«<e Regibns, Tof 

tugus lib. I. cap. .12. pag. 74. noftra9 MMnjffa^mffB^hjfin^yf^^ufijif^Tt^ 

editionis : EXtiUoiS o/Li$XjaySn9 >cn Kjeii'' - a^rot roU Ik^am^ 'jm^Hvaj^ 9^ im^ 

^OVMV OUJTO) \%dj^nKtyttf, TTOri JK 7U Ohb' TvpA. 

^«, 797? a m ^;rA«* t^otTov H mvrm 4 iveJunoHv^ MS. R.^,^* 2. s^^«a^. 

IltfcAtf^iiJ^^c/ ^«07 7» ^K^ rnroii ^oi- ^ ^mejJV; C5f «sa ] Pla$omt ed. vulg. 

TtJiiK&af. Confer ifthic not. 14. ac -o ^Ho verborura pofitu, oUt Tmjhs M 
Audores ibidem alleeatos. G R ab E. ^ S Y L B u R G. . ' 

z SK ^omKvjs'] f/erodotut m Terpft- 6 ehu cw^{\ MSS. Reg. i. 2. «t 

choire : I«v6j ■zrse^A^ooVTr; ^att^'^ ttu^ t ceo3i . 

^oatKm T» ^^f4ff(0i!^j fMTUJty^fjtiavms '. 7 cV otorctii ^i* k^ctieM^ tl}(stu) V^^tcj 
«•^«y «A*>«j. f^^^f^» Jt^*ff^** 3 ^^^" 5 c ^^ vulg. Platonis ci» «ehr»»; f^Ti ci uf* 
TWMy oiaar^^ ^ 79. ^kmiov f^psr, uait^ Xf"*'*^ d^istw» S V I BU R G. 
pvrm ^otvtKW U Hw EXtMst ^tPtKKiet 8 «JV fiUjiJvMSii ^i^ 'mXth.BOluu'^ 

Kitf?^^. porr,o ut a Phcmicibus ad MS. Reg. 1. «^ fi^*^ /t?^^ TtuXeuh 
Gracos^ Itsi sl yudaU, SLi Phankes litis^ uhv. ,. . . ..•:•.: 

I H^V 1% S.JUSTINI MARTYRIS 

fMW, fropter temfms £»• '•upra mAm» • itiw. i»^" u- 
tmrmlMm, cm,,ifMnJo- • ^' ti^, 2)^^rw»&- 
Bmum: ««• mmuihcrutu, ,'7".' nj^air .Aiuc 

ttUr Ju„l S„pcrftilc,, ^ta- ■5{rT "*^ "f""" 
^Av MMir/j ,>&w A/ffTj mth s mvat-mf^^tftipttt, va m- 
t»st6em fimm cbrrc. Froin- cuct^fiMTtifrEJtJivmvft^ 

nac, poaeriiu in.enui eo- »/*«« 5 ■"» «f " « V 
riim litcnsj dOe confcripam : Xf**^> *" t^vd^rtit, tm ifff- 
Ac fiquis vel Poeuium rete- '«^^«y^f^, «m ^Am*(Pnv , 
ruiD , yd L^aUtorum , vel . ^^ ^,^«5«, |3^a««. HiftoriogniphoruiD, vel Phi- 
lofb^rum , vel Oncoium 
nKmaifle velit : cofflpcriet 
taniea, illos Qracorwn literis 
libn» fuos compofuiQe. 


XIII. Quod u quis conten- >/ ty'. £i Ji w fUnoi « i^ 
dat, ^^ qnoguc & aliorum M«i«i«r it t aXuw «oCirrair 
prpphetarum fcripta ^ (»■■«« ^ rm lOtlim 7rf^<^ edita efle literis, ex hiftoria- 
rnm exRruarum ie6Uone is 
diibet, t./£^pti regem Ttok- 
maum bibUothecam ^exan- 
Jria inflituiHe , & undecLin- 
que libris comportaiis cotn- 
pleville : eundemque. nbi co- 
gnoviflet antiquos IxtxoSjHe- 
vre^eurttm conlcriptos Iiteris,di- anvx^ k^fitfft «* * llToAe- 

tuif m ffxdjaaas, fW^aena^^ 
miatfteym /SiCAiOi % •afiftpu- 
ms auiiui , iTtfat ^a^uv 'on ligenter affervari , cognofccre *' ' >fa:«W ifsf »'« rus r eG^- 
ea fcripu volentem, Septua- uv y^fifuunyry^^cfif^as tu~ 
^fc^ mcctSus evfi^cu)H, yt^ai m ^^ttfifi^A /3»A<i)i«o^, m- 

h'»«^t] tnteiiHt&KA' tilTimumad mn fiiiif, SYLBURfj AD GRiBCOS COHORTATIO. 73 

(pif iyJW iZioMmrm rw g[inta fapicntibus viris GrM^ 

J Tii) E»^aiy x. l&fcm, ^ ^."?«1 & /Wr4/r^ Imgua: pc- 
^ .K/ v7. r ^ -r^, y^j^ vcrtendorum intcrprcta^ ToTf w 0/CAKf '»CP<^«' . rera dcmandafle, ab ipGs uf- 
3OT •]? iwim^iL iMJWTHhA^u- s quc JTieroJbljfmis acciiM. At- 
y@^. icW^ii^ro;(^iy0ra;f c«c- quc ut illi cxtra omncm tur- 
w 'imf S^-Hoy i^ulufivToai , bam conftituti, prira6quoque 
^(Mii^aimfuflc^ajiTnT^ tcraporc intcrprctationcm ab- 
«'A«,i^iiiiW?i^/i«;,&l folvcrcnt,noninurbci^a,fcd 
o ^ ^ ^ / • i^ ^* <w lcptcm ab ca icadiis, ubi PAaros 

%7h ^a^ya^oji^ av^^ '^cx^lruaa cft, pari'cum intcr- 
Gu4m, M^ia-fi^f Ti^fi^v^^ pictibus numiro domunculas 
t4 Tc^mKinsf ^Jjui^ ff^^* ^, cxftrui prxccpiflc , ut figilla- 
ra 'Ua^c¥ iJift KcbB-' iaviii -^" '^ ^*- ' 

^^..iu^/.^i^<i«ii^-,r4sL.-^-v^^' JUifi lucrant, mandata, ut 

'^' o. aJ^> 'i%^% omnibus quidcm modis iplis 

r'!^^?fc*^t^^^ infcrvircn?, i congrcflU au- 

w«Aw, fvet w '^ f g^ijK««< axpi- j^n, „,ytuQ jUos prohibcrcnt, 

Cir Ki^ek^Tin-afvovfi^c^taf ^„5 cxquifita intcrprclationi» 
yva^luwu ivtnd^- hrH ^ ryy«, ^^ vcritas cx ipfbrum ctiam con- 

rvf iS^ounn^rm aj^^pag fiii /tio- icnfu cc^noici poflcL Ec 

m Tfi «JrJf 34B^iit, aXt^ k V cognito, fcptuaginu iftos vi- 

aihM^)J^y^aumK % W- ^^* ^^'^ iolim c&dcm fentcn- 

5^ ^ ^T^^Z^^n^^ tia, vcram criam cilHcmcflc 

a^f *:,;CX p^ A^ftfcV -W ^^^ ^^^bjg j^ tianflarionc ufos, ac 

rt»jjW ovfi^vifia^^ ^t^r^xj nt uni auidcm diaionc alium 
X9»f, ^^7» o^i» ;»^ 'Zi&TMf ab alio aiflenfiflc, (ulqucadco 
«ir«K jfypdfttpwav , cx^aX/ov/fi^, cadcm dc cifdcm omnia con- 
,W ^ (fun^ Ti^ ip^Ju/iicLv fcnpfcrant ) admu^iaonc atto- 
^ , '-V / / N nitum, ci^m divma vinute in- 

^e9^(p^m^ivm^^, m^l^ tcrprcutioncm abfolutam cfle 

•"i^*?^ ^^^^ «wirf , «f Jio^iA«f jo crcdcntem ; tum quovis honore 
mJ^ ^»* /u? snXw 5 (J^fiJ. dignos illos, ut Dci amantcs,& 

e^y «i^rw ^ Tijiiai/rZ, m^i^ ^^^^ ^ ^ rj'^ J"?*!- 
\ . ^^ / r X cantem, cummunenbnsmuitis 

iF* t^TOfiA^w «prfi^ inpatriamfuamicdirejufliflc: 

/f ^iCAyf ^wfUm, i^ wi^f ac lihrof, ita uc par erac, cx- 

K oiculacum 74 S. JtJSlriNI 

bicnlatum efie, & Deo conft- 
iratos in bibliotheca ibi repo- 
fHiIlc. Hxc vobis, viri Graci^ 
iion ut Btbulam, neque ut con- 
fiAaDi hiftoriaiQ renunciauus : 
IH qdi ipli Akxandria fce- 
rimaSj & vtjiipu dommcuh- 
rum apttd Pharam adbuc reli- 
^oa,videri(nus, & ab incolisjqui 
res patrias i tpaJQribus per 
nuniis fibi traditas accepcrunt, 
kudierinius , ea coEmnciiaora- 
inus: quxez'aIii1f'quoque(ah- 
^oa cs pane } intelligcre po- 
teflis, ficpotiflimtftai ex iis, qui 
illa fcriptis ■Tim inici:ueniot,ra- 
pientibus & fpcfhtis vim^&i- 
KOie. &%Jcpbo,0i phiribus ahis^ 
XlV^ At fiquis eorum, qui 
temer£ contraclicere conlucve- 
rum, nobis objiciat, non no- 
nros hos eHc , (cd Judxormn 
libros, eo quud ad hoc ufque 
tempus in Synagogis eorum 
airerventur , & per vanita- 
tem nos jadlare religionem ex 
cis haiihflc , dicat ; is cx 
rebus ipfls, qux iifdcm iu' 
libris funt relats, diftat, non 
TiAJudieos^vttim ad nos Giri- 
ftianos doSrinam eorum per- 
tinere. Namquodetiam nunc 
apud yadans Rcligionis iiolhK 
\iht\ aflcrrcmur y divinx id MARTYRIS 

tmi» if * fw'^ vftsf , « av- 
S^ tXsltms, iit vti^etayu- 

» aore) a i^ AA^«i^rt« ^of»- 
»91, K n tyjiff r 01x19x0» cr rn 
4a«w iai^^oiyns fn > o-eJ^ifHfA, 
K. W^ r OKA, etf Tti meTfat 

^nv vjxif fiafSiiretr, % ftiOiJitt 
^tuf aorati r *6( tvto» CE>n- 
mnm oB^at % 00x111^^ ouifm, 
♦ ♦(Xwof 7» TL Itearnt, 5 m- 

la. EloiiK <paeiut tav «^ 
Xf^^ Mi7i?ayeif oStTftivm , 
fui ^fur •av $iSMt •mv-m(,»K- 

10 Aa ln&cuats t^ajxeiv, afas w 
S17 K yvjj c* TKjc aztcaTwy^uc 
aureiv o-aiQ^, « fiaTiui Vf*^ 
CK rvroJv ^eurxsa liw ^«siCfM,^ 
jituwtV*'''"/ ^*V«. ywVfl) iw' 

tsaoruv r cr^ ^iZKois ^f^Oft- 
fiivatif , 'om ofx aums , <£%» 
i\fMv h 6x THTuv ha.pim iiSa^ 
TKO^A. 13 ^ ■nufl' litfaiots tit 
^ iiu3 TOc T^ ^^ttsTi^a %eat^H» 

io24gipt^ims <ra^i^ (iiQ^s, AD GRiECOS COHORTATIO. 7S 

^etOA «Ovo/W €j^v <ssiif viiLm erga rios opus eft providentix. 

'^^ ^r. 'P ^^ ^k/fs^^ lerentes, occalionem.qiiali lup- 

. * ,^^^ n ^ ^ politi a nobis aut corrupti linr, 

fu.hovfyi^^ TOj ^cuAo^svc*^ malediais nos inccllere volen- 
fi^M-^yif^v mM^ -ZD^^^ftsy, ^ tibus prxbcaraus, ex illorum 

Thn^ rm iH^cuoov auvAycoyri^ Synagoga producimus , ut ex 

TOMmg a^iSfitv "ZsQ^/t/^e^fi^, ipfis nucufque apud eos con- 

'ivu, kiv tWTm r tm W ewm^ lervatis libris ad nos nof tram- 

r^^ousW |3.CAiW, m r^uiv S"e doarinam > fanais vi- 

^ll,^ \^^ ../ • N - ,«rjs ediu iura liquido & ma- 

, ^- ^/ */ nirelto pertmere apparcat. Per- 

"^fYt ^*'^'"'^ 'J^?^* c/y futura profpicientes, & ab 

(pdtyjj. J^« mwv vfM^, S> csv- omnibus , non mod6 rcligib- 

^g^" E^\ia;6r, 7» ji4S^y7K 'sre^o- fis, fed profanis quoque dc- 
fioofjLiviig, XjH^iluj xsBoi imrrm, ,^ praedicatum judicium intuen- 

ly ai itmv ^ofjtZm , kfi^cL^yJ^ «« , haudquaqu^i niajorura 

r €>5hv xn^'f?.a5.A^ i(poe^v- vef rorum nccdum facis dif- 

^ ^ '^ N riv .v^b , quiluo crron inhxrere, ne- 

mg K^^mv, ftfi 771 ToiK ^r^ ^^^^ fi q„ij jlli h,iiucinantes, 

vofv vf4Mv aZcumfi^ca ^atz^v vobis pcr manus tradiderunr, 
*^ayi^y /A^ijd €i n a-(!>a,X£v7i^ cuf- ^f id pro vero habere; vertim 

rit m^i^Gow vfMv^ rir aKrDi^ ob oculos vobis iplbs tam 

Hvoj vofjLi^Hv' aXti «^ f T^ kirco gi'ave fpe atque exfpedlatione 

3^^^?^ aT^Tvxw uOoaZvt^f k/k- txcidendi pcriculura poncntes, 

i^.j»^„ A^ii. j :.>/'::.. ^^^,/*,":^ etiam atque etiam in ea quo- 

V V ? . »«^-' ^ •. . . que,qua: ab jplis veuris,quem- 

«^, ^ f ^ C ♦ , admcaum vos dicitis , magi- 

avj^i. (pATT, ^k^et«*A4»y yr ftris funt diila, diligenter & 

/Xi!/A. sw^i\i* yj J6 ew-ni xjzsvr^^ accurate inquircre. Multa nam- 

S-eia^ r^ AvQ-p^ckfv m^joiOA K S"^ ^ ^^^ P^^ divinam de ho- 

'' „,« i^ ' - » - - "^ rajnibus fufceptam providen- 

/ n ^ r / , , "am vel ingratiis coacu funt,dc 

jca^rw , ,cw /^:t;x;2jc ^* f & pro nobjs dicere : atque iUi 

Kiyjr^ca '^ofiufu, i(^ ^ Tijf maximfe, qui in xyfgypio fuere, ac ■ 

1 <B^«»] i(?^. 5ireffr. ^otfviKsa in- fapra p.41. & qux ibx difta fant nol.6 
finicivo yerbi modo. Sylburq. 3 futk ^any;^ ] Inverfo ordiiie 

2 i r '4«> ji«prr?t^V &c.] Vide 4^ MS. Rfg. 2. legic^sm^ >m(. 

K & 1 Of^vff 7< S.JUST1NI MARTYRIS 

K l Msjie, nujoraaiqueejui Uaiineef t(^ t 'mtpjirm «maf 

pietate & relimone aliquain 5w«G*«f i(p(A«i5iMW. 

perceperant utilitttem. ^ 

XV. KoD etenim reflrHm tt. Ov ^ A«r^Mni> criw 

ali^uos latere puto , utpote iuuralf^, 'otmxfirmf mmmis 

7)ioJm & attcrorum, qm hw , ^,, ^ „ . ^^^ i^i^ ^ 

literarum monunientw man* - i. j,^_~ ^t, «tBJ^*- 

darunt, ftadio.i hiftorias le- ^^ T ^"r T, Zi^* 

gentes, Qr/Jntw , & Home- *^«"»^x "! 5 ,^^' 5 

^ , & Sifbnfm Qui ^Ar- o^^. icff JWi» a wimuk 

maifihu leges fcripfit, & ^- A>««f ;«^<«^. ^ ncw- 

tbt^erMm , & Tutmem , & ,a(ftf', ^ nAarMr. ^ a^^ imr* 

nnnnuUo! alios^^qui JE^tum £, r^ Aij«g« ^m^i, «fg^ c« 

iderunt, & Mf£ librii ad- ^ jia,;;^;*^ i^aio^ itbJiidv- 

tehac ials!) de Dits cenfucrant, x* ^" «v ^ - *J% " 

comraria docuifle. Orpieus f*^. 'j^ ^ ^ ^'^fT 
faniquidemmnlumdinisdeo-./*;^ «^fp!»"»™- ' O^ 

rurn, ut fic aliquis dicat, pri- y w, o r m^u^rapH vftm, 

mus au^r, qnaiia pofteritis aw or «m-of, ^entf A^«- 

ad Glium funm Mijtfam, ac ffiM^of jt^nuf, ^eiavoVT^op 

reliquos gennanos verofque tu/ii^tAHmfw,KTiifMi7riifyni~ 

« Lib 6 
I O^pi^i^Ofiiipw — 'tiff MtHiiiKi-e&a^.piiiliMinnimPti^mn&aomi^Mr^ 
tffeiwMptAf^W^HacrpeAani&ifta nMOpheui-wii/ixMtf, meimitaiuta- 
7^t^ihi& .yltiiiBAim lib. j . ad .^ktefy- tiat Tiitii, quibut dii colebuitar, Vi- 
«M pag. tf9. Ti' J^i;^ i^ <i «nimtf, de ibi eraditam amidfriini Ediioris. 
on><^; ,1^ Hr:i>Jtc, i^ OrfMvt iifuw annontionetn. Grabe. 

f(^ /<f(n«K £ «c*y WM j*}tniii vnj {xumOrjihti difcipulumquidenifuifle 

TJw mi{(^^(, ig r«f vRf' «irr» (^gHit- ptuivs teftantnr ; filium aatetn, nenio 

ny * te4 Mti fBylijfmtfinif fimi. DeO- aniiijnornin, qaod rdam, pizter ^M- 

jA(0 antem fpecjaliin £H^: nri tm fiinaa. Imo aliam ejus parentem 
mg) l«JU*>f *atTmi, OfP^ tvt^*- ',o nomtnat Enfibiui in Coronico ad an- 

*>, nfif ifiMK ^ifii^, ig MSi* nom mnndi 39^0, kii verbii: Or- 

fonfffttti^^tif. Gkabb. pheuiTbrax clamihibmr, ajit £(ci- 

1 O^iM !-'«'» 1' «bAb^iwi»! ufiBt pi/iit)«i( Mufiui, Euinolpi ^/n"- Sed 

■AgJoMA®-] Ita & yHJTjni dilti- I"qlIjh 7ii/7,7;m iiifi fcnlu filimn dlTJti AD GRJECOS COHORTATIO. 77 

aisf ax^mf v0^ ^^i ilcf k auditores de iino eodcmque 
ljUyiieiiK$i£U7lii?<iyaif,i'ay^ folo Deo prxdicaverit , nc- 
ju^oK tmfJiaui vu^. « «(pif A ceflarium vifum cll vobis cx- 

♦?*>^«AW olf^fiu^ i^ 5i5- j Solhcanto pih : omnes pr(h 
^i y 3ird%&% * iScCijAoi c/i/ ^^ profanu (pcuaipi^if vfjym fjunvfi^y 
M)iatif\ i^Utf ^ a/^^A' 

ArfAmri 9 fM¥oy ^' bv^ 

nia^uoM iyaxm. 
eTc €9' » aju79^fif, im ix/y^ 

vAmrm liTUK^, lo 

TBf* ^^£ Tt^a/um 
EiaagfcA SytfToiv. a/un^ii^ 
mrm^ o^iuf. \ *^ , yiA oaxouo&m. 
fupciKa fiaai/ji®^. I fff j ifri«] Oi]pM fetfus dcan- 

retiama CfioMmit pag. ii.l]ii.5.& 

159.^. ac mrfiiin i noboj^ifimmr^ Ttiy Mu&e, auJi Luniprih 
gnate Jilenti : 

*PernicioJapriusvit4eque m- 
feSia futura 

Ex me cognofti : Jed nune 
te vera docebo : 

Rejpelians f^erbum dm- 
num^ buic totus tnh^ere. 

Yeffaris boc mentem Jacri 
grejjujque guberna^ 

Incedens reffa^ regemque 
buttc orbis adora. 

Unicus efly perje exJiBens^ 
fui cunffa aeavit^ 

InQuc his ipje exjlat : nuffi 
e mortabOus unquam 

Lumine conjpeffus^ miOTta* 
les coujpictt omnes. 

Hic bonusy exundanjquebo- 
nisy generi mala noffro^ 

Et belium borrendum lu- 
ffumji immittit acerbum* 

Non alius conjlat regnator 
magnus ab illa. 

ffunc , de qna tide Frtmm Dmoiuir 
notationrm ad TMdmmmwig' 34« nv- 
perae editionis niim. I. Grabb. 

aliqiBiido rariads. SvLByRG. ^T;^ fm^mXmSmKng, m lofia paof. 
z fiX^?m] Melius phoec kOio/if- hB^. SliBVM* toretiama CfioMmit pag. ii.l]ii.5.& 

^^. ac mrfiim il iio£o^ 
m libello de Monarchia 'Deij verbis ^g /S. JUSTINI MARTVR^S ;. 

/Awr ego noH vi</(«, nuiet Avw i' iiji^ ifuf v& yif 

gui» Jenja reJiHtt \ 
Namque bomm ctmns acies 

obtufa videndi, 
\^que Deum mutuiireflo- j 

fem cernere nm eil. . t^ati fedes cetli tenetiSe 

beatas. 
. -<w«f ft^uUus foliOy veFti- 

^ia terri lo 

r PMity 6" Oceanum dixtra 
. compkSiitur omnem- 
Exceiji bunc mmtej^iyfla- 
' mina magna tremifcunty 

Canaque c^cruleis veneratur ^J 
Tethys in unJis, 

Atque iterum alibi dicit, 
Jupiter<y7H»/(.r|Pluto«fMii: 

- Bacchus ^ uHuSy 
Uttus Sol: Tieus in omni- 

l/as, ijla feorjim 
^d tibi commemorem ? 
\ajuratnenlis autem ica lo- 
quiiur: 

Caium jmofDeo a magno ^ 

fapietite aeatum, 
f^ocetnjttroTalrisjprimhtZii 
quam prodiatt ore^ paf fmy at ooiratr, 

J' 3^ mori /isCifH, 
fAATtsimtuS» Eis zaif,m Ai J^iff >«r HA<9f > 
«r &tom9K, Tti &C.3 Apdul Cltmau 
c .ipud Efaiam cap. £tf. « Ovpoivov o^iu^cii oi @i5 f^i^ti- 

•^liv opiu^cii ot tmtfhf, TTif 
* tp?^*" ^u-nv, 

llViHtt 

j n^! Vf jji] Non minus apii 1»- 
gccii, imfih if^, Hc pag. if . Jin. ji, 
l^. conlonanc tiim ifto Pf<^ Il8. AD GR/ECOS COHORTATIO. 79 

U¥iKx nia-fJiAv ' iiTmyTx icu^ Covfilio ipfe ftdo mundum 

^fjfi^an-o jSi^A^. ^^''^ cW^r/ omnem. 

ni iSi^Ac^ 71 Acyw rt^ w, Qyid fibi vult cmii dicit : 

Kx^lul) o^i^oo at mtfof» * r Focemjuro Tatris^ primhn 

<p^7^*w i?r?«7»y 5 T f ««»« piodidit ore ? 

oL^luj CMvw^ r ^ 01^ GvoiM' tfjSJ^W, hoc loco, 2)^/ Perhum 

^eiKiyoyy ^ ii ifWfh^ n. yii Kgj norainat, perquod coslnm & 

il 'mm ijinro )cW, ^^ ^i- ^^^ra, & univerfa condita eft 

^c^^mviiuJ^c^^Hajirity^v creamra , prout nos divinx 

' .v" ^.f^-^ r . ' , lanctorum virorum prophetiae 

^ ««^f c» Tii A»><^a, ^yjcf, ex parte in o^/)/(» opcratn 

ryvu, vn ru Aoy« ij-^ ©w iroaa navans intellexit , Verbo Dei 

iy^vsTo )j tmiK. Jio Kjfjl^n ^- omnem fa^atn efle creaturam. 

cttf, Quapropter ubi dicit : 

Aai^lut etyu^a n imr^K, t '^ focemjuro Tatris^ prmum 

(p^i^etTo it^tmv, quamprodidit ore. 

5W/)' aum mMet Aeyw, verbis hifce ille adjungit : 

Ufiiuk x9Tua» aTOtrm s<^ CoH/i/io ipfe fuo mundum 

P,pi^a,TO (iaXcik. ^««^ ^""'^'^'^ 0**^*""*- 

ivTau}%, T^joyev aiMufSi^ To^Ubi Ferbum m^Ui dici^ pro- 
mi»rtmv mukCet uit^. m jj P^^r poeticam carminis menru- 

t5^' ^o^^h, rr,}^ >i« i '^- Q"^'^ ^^^^ ^°«,^ ha. 

'c\ r* J beat, ex co, quod paul6 Micfe 

jux^c^^f^v, ^fiiTf^ovp^^ di^i,^ ^^^jj ^^;i^^ Namcarmi- 

piTj^®- *a/j&), A^F <wm eys- nis menfura permittente, ^- 

jUMt^fiy. itpnyify aj^n/^nominavit. Dicitenim: 

Ei^ ^i Ag>v 5wf dxiypa^, Xeffieffims rerbum dhi- 

T9TU) fi?«jr^)mc. mmy Jbaic totus inhare. 

WA 3 ^ -^^ ^x^v ^ (Ttp^ QiiK porro prifca valdeqiic 
S^mhoAAv 5 SiCu;i\cty, ^^f ij antiqua SihyUa , cujus P/^- 
nhdTcay ^ ♦ Ag/^^wJf^ j^ fli- 30 /^ & Ariflopbanes , & dlii 

complures 

1 m,inurm\ MS. Rcg. i.iikirm nolk. txntkoSj \ibi aliqua lUcam. Quw. 

2 rLf] i^..Srf^lv, jjpamkaio- 4 Ae«(ifMr] Ztfwpf anoM^ ^o 
nem per csfuraiii excu&nfOde nocac .Ar^effhmm refiiiks toria(fe Mhniri 
^&miuu. ^HnAm. MiU fidgatt leftto le- 

} £iS»)KL«r, ii i^ nWiv] De fcac ^^ OMi pc& videtnr, U ^Ad il f jimtt 
itcnun in&rius prope finon hi^ai Pa- intelligatur qni Piolaui Bibliotlieca- nuf coiqfdnreSf ut Eiudicx uKiai- 

neruDt, lerponfii fais cte uno, 

atque eo ipfb Iblo Deo nos 

dooctt, rcfente occeflc e(t Sic 

aotem dicit: 

Eft ZlMtf tMmftmt, ter 

tfugimsj fout 6* «"""t 

O m m pi tm s, wa^mfi fpe- 

fftibiliSf a^mtA Qernems 
SoBcet : g>/e bomim veri 
wm cenuim- uK. 
DdDckalio loco tit: 
Hmmis exdi6mMs ptim- 

tes pmiitereSot 
^fufm [»3* msmicHUu 

vemrarmir huiii, 
^KMntmflatmis bommtmt, 
^Jimmacr» ^korum. 
Et alibi rarfum ad hanc mo- riiii fnit.^AlunnAM, de qno yimnaui. 
Stlburo. 

I El(iltei)f/aM(iR>acc,l Incdi- 
tionc SiyUmam Oncnlonm legimr, 

Jj imajici <kbet, Tit & eft apnd 3E>>|I»- : 
tam , & legn venut decbranL Eft 
AiMn (cribendatn itiocf, per A diph- 
thoi^ain' *'(■%"' enim idem qnod im- 
fvm tc frttp* decUcat , & Hfji^^ 
■dcm qnod parere, & in alteniu efle 
imperio. Quanquam iUad totnni, H 
ifjlfi, ei 3Mmw demendiim eft,& — MAJaMr;RJS* • 

7mi,Jiitj^ffrf4«fi ifdote n»Mnum 1 AmW" V ^nyA^ 

«n» «iHu^ Tif vnw* . ■*;.& 
HfiMC f admmTm * «fiCw 
m^umn{*Mt ^fm, 

j ^aiftfM» ^ m/PfOH fm^ 

^u^M^tuim-ii jmt<mP>9h t; 

OACmi 

led qDxrendas eft ex tcnio libro, in 

Lo <]Do primum mbum matatum efi hoc 

modo, 

AfTt^VW, «9T«(j "^'►^"WlJ» D hm lenittKiidaiii, mt 
dm lc gei r tifaam tnai< 

btrrteft. Plb.ioniu?. ad qnein Terfnt qoi eft fecundoi aavA 
r}4i^MMMcorngenduieft. SciibeiMimi 
eft enim pf o Vo^^w <f «> /<»m(.Peiuoh; 

j aW( r KjSAraniq &c.] Hnnc 

vertiun in Sbyllimt ocaculu non extare 

notat i^criMk/. CitatorantemaTlN»* 

lO^tiiB atiif^ ex qao iatelli^ potel^ 

multo«etiam alioi defiderari. 

4 «{■•«(] Mkc rox deeft in iit on- 
colu .qnc Ofvimt edidit. Neqne 
enim conftal verfai, & ynfthmi illnd 

■rbnm ad dit.P E R l o n i U S. 
AD GRfiCOS CjOHORTATIO. St 

OA&oi ' avB-pami %Smi kcu- Fe/icej mat anim^ teJkais 
7u ycuxy ww^, habebuntj 

OoTOt ^fj ^if^mvm ^ /li^f LauJe 2>eiim piiu 'wgentem^ 

0Sflv eiA^mr, 9^^*^ coipora curent^ 

Upiv (ptfj^ Tngam, mm- f iHfigni (jua: confif^e ^etate 

W ivaiStyiJVf' beabu/a : 

oi ^^jjujf mmmT ^ iimp^ CanSaque dejpici^t temph^ 

n\nir) iJ^orwf , 'W« ^^^^^ ' negantes 

Kof fic^f, ^ HKctub Aid-OT j4raSj Juri/orMn ^niiaH mo- 

^ aJpti^fjLom KM^w, 10 nvnenta deorum^ 

Aifiam if4fsf6xfi^ ^ fiifjuao'-- CtJibus ^ Jpurco pecudum 

fUvAKjuciam poHuta cruore : 

1i7^(MMWy ^hk^wi ^ Uniujfue TJei fpeGfabunt 

iiHf BiS if u^ xZ^^. i launis bmorem. 
tcSm fmwii SiCi/^ue. „ Atquc hacc qukicm SibyUa. 

1^'.. o oV^iw ouife^ T? ^VI. //(jw^iixaiuein pocta, 
• / V / ^ \ / ' poetica abulus licentia , & 

«,TC# ig^ W «Ao>oi?»wf jjijj a;miilati.s opinionem, fa- 

Og(p£«$- ^fjA&KWf ^o^*y, p^- bulosJi quidcm roultoruni nie- 
S-etaof fM.visihMvm 5»w fts-iominit dcoruni, ne ab Orphei 

fur^, W /wj -^^»1 T? OP(psa»f vidJrctur dilcrepare p<>efi ^ 

»7ra^it-ii9iv>taas,ii»vrus\ft?^ qu^"» ""'<> ''^i imitandani 

o«/ irw^JW. i»fK!Hsi ?«f«ra ""'''o propolbcrat , ut primo 

« '■,*'. "i; ^ _^'' ' ^ opens lui veriu animi erga 

/ v ^ ^> lilum lui prodidcm propenlio- 

«^f*»)»*/ 5^. V ^ o^«<-. »^„^,„^ Cum cnim Orj^w, 

I «yj^vM] In ShyUims oraculis 4 mmw«] Orac. mwha^ qDonmiM- 

iLi^iiirm in patrio cafn^ qui mihi ap- ju<<<, domeflKa^ yt\ jmmliwria^mihi me- 

cior videmr : dant cnim patrinm ca- liu^ approbatur. P e R i o N i u s. 
fum Grjtd iis Dominibu$ & prnno- 5 «^i^vfjunu\ Sihyl. ornc ed. vnl?. 

minjbus qus ad paricQi pcriincnt. 3. i^^fis^w abivjue prcpolitiooci ut oc 

Perionius. tUnum, 18.38. Sylburg. 

1 /4<p«r0up] In oraculis 0f«y /m- 6 fjnf*iaa-f^a t ')ynmiot'] Vitiofe 

p«»» &inCeruo terru ^niwrn ^>i«irn. fcriptnm cft iu Oiaculb fiifUMfAfij^ti 

P£RlONlU€. & V^* PSKIONIUS. 

^ 3 imLffitnrmi] Ifi ocaculis legitur ;f 7 «vAi/^Tim OffMv} Vide Tupia 
^arH^^^v^ id dt '^^9^^' PERIONIVS. pag. 76. nor. x. 

L z v^ ti . S. JUSTItrr MARTYRIS- 

Itmtfn^erte CerelB tam l^tf aeitt ei» Aif/ufn^ 
2>nMttocenttmj ie^heuiM^Vi 

in priacjpio paaiutis fui di- c# 3^ ^^ «wiiMav c^iticriv , 
xiOet; iprc, o^, ' 

Ami Pelidx M^si r«vr7 M^ii a«Ji eta UtiAifia^Mi 
an» mcentem, l^\®; 

firipGt: eicideiidiim libi po- )i}(d^ iAifw^, u( ipS 
tios eOe ab imtio, ficntiimhi J^ ieli^ffix,? ' amitlm 
yidetur, cannmB nameiB r»- „- c«™i^>im, Wm 
tus, quaui ut ipfe priului deo- „ ^^ ff J^ j£,„ ™i^ 
Tum nommis inducere memio- J^- ~ ■'^ C^ T ^'^™ 
nem yideretur. Paul» vero ^f^- (^"P^fV^ 
pAlt.ruam qnoque de ono, at- ™" Hf^" •*' «« £(<«« eu 

5[tie'eo foio Deo, verbis di- au^ ii^eunfus oK-rOi^.^i-^. 
enisprofertieatemiam', nunc ^«r, «-ir p«r A]^ ry Wmitfe 
quidem per Picmkem camjf-xt «^ AmSsm * Aeyav, 

rii&agentemdicens: i^' J! m, p. iWb»', 

necmtlafiVemiiile aHc^ 

Tiekto retlie ittveuij prmi- " ^- r?' „' 

/m/ .»«« i ■>/« ?««"«, S»™» "» 

nbi per pronoraen ipfe figniticai w ^^ .^ turtimfum r ohtok orm 
eum qm verfe eil Deus; nanc i^uaJiym @i9f i^ Aa^^^o- 
autemfubperfona£//^#J,&^- j,^.,,^ ^, ^ ^^ ^,^, 
«MW« exercitum altoquens : _.~cl ■■ b^' 

Nonbeneregnahmtmulti: •=*" V ^" ^y"" , , 
jPfA- unicus ejio. O"'' *?**>* wAwoiejnxn' ««■ 

Aique etiuidem jlle non bo-»^ vsipeii^Uu- 

num cflc regimen mnltorum, On 3 cixaytt^ m\vx9i^*'nif 
fcd i: divcrfb malum reipsa i?^ tswitjov )««?». tpya^ti- 
oftendereconU.u.tuii. habens, ;^^3,„, »X«*i,fi«^ 
cam ob caulam bciia iliorum ' '^ 

< II. .■. T. 44J- t 11 6'. T,io«. y^ 

I oHM dU sn'«an icmnii /4i;«1 contn Ju&umnt. 0« w'"^*""'^ 

Viilinitnirum yB/i'inMi vocalom « iii Biiiin, li^ra^s.-nftiif ^jnJfiPiTitiiwtp- 
AD GRiECOS CQHORTATIO. S) 

w 2lgi w «a?9k, k fiAXP^, propter multitudincm, & pracy 
rJi 5- W, iw xrtT ^ifAftiK "2 > & fadliones , & mutuas 

(3^S«Aif Myif^. Tlai i^ «}«<J^ P^^^. commcmonit- 

^ V ' '^, - V Nam monarchia fivc unins 

^ya.fxicLvai^Xf>y^^aiavfJ^^^ imperium, pacatum cflc con- 

M. Tuo-m /m Kv mtivif 0/tJ|- / fue^ij^ i^c quidcm iu //o- 

/^©^- merus Pocta. 

^ i^. Ei ^6 ^ T ii?w 1? 2:wf. XVII. Quod G vcro i Scc- 
pfi^ 'Sf& fvW OcxT fiAfTVfiaj; na ctiam dc uno Dco tcfli- 
jf/iSf ^zfoS-woi ^ioi, oximTi monia nos adduccrc oporcct, 
^ ' 2^5)0^^ Kr«A^r xoSopboclem quoquc auditc, ira iS 02W, 

IIoWi^Ti X'^?^^ (Si^fiA^ xd- if 

0|fiy79i J^e ^ sn^i Kctfiiet 

'is^fii^ufiim, 
l^vmfiscS^ct Tnjfiirav 'Ztf^- 

0€ft)K ayxKfiAT OK Xi^m 1% 

evojoi4 7f r^Tvif ^ JC^Aodx 
Ttvx^viM^, irro^ ivai^eiv vo- 

fJuZfifjUV, 

Tcujm [j^ av So^acA?^ . o j 
^ Mvfiodpxia Tiv%^i^, m -^ 

1 SifMcAf tf( «r« Ai^jMnnr] Verfus hi 
Sofhodei non ium in iis feptem ejos 
Tragoediis, qitit ibl« eztanc. Molcas 
enim alias rcripfit. Pbrionius. 

2 3ii»ji] Aptius lcgnnas ant «f a- j^ dicentcm : 
(/»um profeffo Numertyunus 
eji 'Deus, 

^fu emdidit ccebsmy fy fo- 
lum ierrx pateusy 

Marijque fiuSfus , vimque 
ventorum grmem. 

Tlerique noftr&m^ mente fed 
capti^ de&m 

Simulacra nobis% ceu maU 
foktium^ 

Omfaxea atque acerna cott" 
fecravimuSj 

Tum ^ aureas ehurneafque 
imagines. 

Hos vtSimis pjacamus^ bis 
fejios dies 

^imus : pios boc ejfe nos 
raii modo, 

Hxc eciam Sopbochs. Tyibago- 
rus aucem MueJarcbiiWmSy qui 

Philofb. 

Aoy» auc srvuAv. Repctuntur iidrm 
Tcrfus infra pag. 104. & apad Clt' 
menttm pag. zi. & 257. apnd FMfib. 
PrBpar£tang.348. SvLBUaG. 

L 1 I :^ 14 .:SiJ1ffSTlNl 

Phtloibphia: fux T>lac*'*^ P" 
lymbo}! arcmz traiJidit, fic- 
titi qtil vitam ejus fcriprcrunt, 
tetbptur, digna & jpit: (^- 
£f^'* per^rinatione de uoo 
& fingulari Deo lciililfgj vi- 
d«ur. 

XVIII. UnitaKfii' niiBque, 
TCTiiiD otnniuv origlnefp, eaa* 
(fenique bonqrum omnium cau- 
fi^ ciTe ilkcas, pfr allego- 
riam unum , atqur: ctim lo- 
luip Dcum efledocet. Jd ve- 
t6 fic le babere^ cx, eo pittei, 
qa5d umutem , $ »««01 , 
iriilltbm dil^c incer' fc ait. 
UDiuitem quippe iii tisj qux 
iDtelligentia cooiprchendun- 
tur ; Unum autem in nume- 
rit dHe. Sin darjorem adhuc 
^ytba^r^ de uao Deo opi- 
ntonis probationem Icire cu- 
piiis , aiidice (entcntiam ejus. 
Sic nanique dicit : Sane qia- 
dem 'Deus mui e/l ; «0« ille 
autem, piomoJo nonnuUi fuut 
Jufpiiati , extra butic mundi 
ornalum : jeJ ipfe in fe to- 
tas, in circulo tolo genetauQ- 
nes omnes infpciens fecubtum MARTYRIS 

iiiyiuum-'^, imrS ^^m^eit 
^ii^t iifLtiMvm» r &in «^ 

.: ai- * Tlvf^/tatmitt "^^^M 

a^MQ-m. kmnim dmau etAit-t 
■oA' m3i,^}teims'iMm li fUftrJi- 
ituxtt Qut maf. "im- ii rvd*' 
Srm ixfii, Hixer eUf» an> /w- 
rtitA K, tr »Mai ^tlgftpiim mfi^ 

sa nif rmiTuf «raf /i)«l) 1* 
ti & c* Twr etg/3-faif. h 0« 
y^ Mtpm^ .limti^tt tt€( 
iies &ii 'Hs Ib/Su^ati ta^ 
mS-im yinmaf, ^ iuu/eun i(^ 

oT^foWJo^f. irra ^f t^' 
* i fU)> &wf HS' eurns et , 
iiX, Hs Tats yjsevohovf , (yxris 

ieunif oAI^ c» oMi tu kv- 

■j «Aa S^nffxevu» * •raOTW wf 

'^ioiaf «I, x^^f tay r iXa¥ l JiiifiifAtiKmfaitaAci^iat»^] Py- «b^sr^ en libro, qninonextat, qood 
Atgtnt ryroboli rKmrcnnii (imul & rdam. Ejuimiinunmtnaureoirn'- 
cxplicannir apud 2>iogfliM) XMrtium fiulegt. Pbrionius. 
inwa P|tl'j?.n{inprtini\ab iniiio. ;s 5 -ai: o^gn^fiiaUi] MS.R^ i.le- 

1 tlu ^ fJiS<a3a] Viiie lljprjp.ig. gil T i/jnsr^ma-i. AH GRiECOS GOHORTATIO. tf 

iuuvwif 9^ tfftm^ rinf ai/fi/ omnium eB tcmpcratio , (^ 

^x^iit^im nTt^oM, ii^ismr- t»r/«/«iw operwnque ejus om- 

T«K, i., ci il^ <pi^., n^ «r'» ^/^/^^ > mncipiumom^ 

, > ^ V f / mum.unum^cahlutnen.ctP^'' 

^To,v7nm^.,>i,Hj^m^ rensUmurJ^^ncfiJ&aliimMo 

T «A«n Ki/iaM Mwrfinr ju- / univerjorum, circulorum omm- 

'Htaif. ^T0ifi4»}S¥olfx)%i}Of(X4' um motio.Sic &hocTytln^oras. 

id* . IIAarM ^, >i^f ^ti(pfrd$' XIX. P/aSo ver6, acct- 

jtttv, w €9iiw, Tie; Tff&ifh^K P^* j cam in tjEiypto cflct, 

uiy»^ NtoiWoi^ it T it»^ fi^"^ videtur, iteyiif & alio. 

'sreP^ii. J^^«x^^K, 4£;€.iorura prophmrum dc uno, cc 

- ' Lfl ^ /». ^' -«. . N quc lolo Deo doarma , nc 

^Y^Vf^^ iy.«, aj^ Juomodo, ficuti &cr4/i acci- 

n w ov/^iZfiHsm j^K^ot 9ir difle vidcrat, ipfe quoquc A^ 

diutf iMSTo^ 9(0f aoTK " AyuTif fifftum qucmpiam, aut ctiam 

7tM $1 9(^ MsAiw kaB- iavri Melitum conrra ie apud ^- 

^nSuf ^i!?^mdji/n\ Mnr^xt^bem^njcs excitarct accufato- 

j^- n>uiT«ycy^^^ '^"« ^' &.cunorus, quos ci. 
9 ^ ^ A . /^ T vitas reccpit, iplc' non rcci- 
^€wf, ei^, w 1, 5w/j^ .op- piens dcos; veritus, vcncni 
^«, n fCfM4(»v,^ foZa> \^ KA^yoa nictu variam quandam atque 
mKiXof ma, i^ v^fMamTfUfOf lo fucatam dc Diis fubinde in- 
r jiBi B^ yofiyaZot ?^f, «- ftituit orationem : Efle dcos 
'^ 3» ^5 w /3rfAe|t*syoif , ^ hos efle volentibus , 5c noa 
/^ «Ktff, «Tf Tzeifitym ^oKei,jra eflc, divcrfa opinantibus, fcri- 
Afly^ K:a§/ndja^mf , «^ c^ ptis fuis aftruens , id quod 
fo^ etw am-m Toiy \jzr eu^ ell ex di(Stis ejus in- 

?^iX^vTc^ yyafof. •mt ^ ji telligere. Poflquam cnim , 
^ifjLivof Shffim 'a&ctTnp/ivei' quod genitum fit, mortale cfle 
fjfij/Q^ Hvof , v^oov 02^f ^^ (latuit , deos poflea genicos 
ffisdaf hiyn. » loiwv ^x^ ^^^ ^'^' ^^^^^ *^ prmcipium 
i^ i;TOiTW f 06oy y^ tIw vxlu/ j'? ^^^rum omnium Deum & ma- 
Wtf/ (iixO, ^?Aw, '^ ii^iiyjwf ^crw» elfc vult, fatis patct, nc- 

ceflari6 

I Anrny hmS i$ MfA/Tw] Hoi ini- JnFfim ararpantnr. Notfmos attfein 
qnoj accararorcs $9ams &UIe fciiint qaod pro MfAmr ambo MSS Jleg. ha- 
omncs ; hoc loco ideo corom nomina besuit MiAtm. 
pro quovis delacore magts injuft« a 3f 

I «6 H .-iS. JUSTINI MARaPTRIS. 

ce0itri6piorriu i matcriadeof «un ' ^ iM^f rvr .eov ;<^ 
mrwjims elfc, dici cporterc. ^Aiji- ^ Jigii>v.^w 

•goila £»4 nmcri» pcagc- »l'w3w»« ■*» *«(* 
Dcraioi dlc esillimaiidiimlii, ' i;'"^"OW^ "« ff^PT^ 
cii qui faiift mente pnediu rvn '^fiu «urMr. aj^r rir» 
jbnr , dcrpicieodum permific. ^ ^ ic^ «^OTiinr ilm. v/Ju/ 
Proinde & irgeniam cfle nu- jp,^ ma( , i» pi ii^ 
lama prodidm ne Deum mali emriuai m^ mi, fi 
anaorcm dle dicere puorcur. ^yg^ 
■ X X. Atque iUum qni- ^^i „ . _«. . - . . - 
dcm de diii? i. Deo clca. f ; "< "fl^ I i^". 
li^ vcrbi hK proiuliOe ap- B«'^»P»ir*n» J»»."^. 
laict: 2/; «hraM , ^aM «W ^«ini^. ei«l ^, w 
igajwn fogjrtor. De ipib au- t>w iii/etttf}if. a£i ^ ? orrav 
icm rero Deo reitam t^i-tjamf 0iS •kti/ifQlursxuf^M- 
nuifle videtiir llnteniiam. Cnm m^) JeTtfv. oxiKawf ^ c« Ai- 
enim in c^«» andiriflei, ^„ i- eii, ™ Maiirii m,- 
Deun y!/./..: dixrllc : .&. ^^,.^^i^i ^. -4^ 
/«» extjlens tUe ; leu / S*r ^*. ' . ~- , ' "* 
Sim : ,uo tempore /)*/ni ad «• »«» w eS}««w »»to 
/ftir.nir miHiirus crai : cog- •^1mi»fi t/uX^y^ ly»» «ti » 
novjt ille fcilicet, Deum pro- iiv(/w iiyfljua ia«-« QtWnfof 
prium nomen luura jVo/.tf non atim i(pit. ^ if^tu^ovofi* 3^ 
promulgalle. f/eii ttairtfue &tQ nvg^a/jtyeiSttf iutaiw. ta 
iinttittimtt f-tfft, ut fnpritmt ^ ;,;^„ i, ^,-^^, ,; j^^ 
ttrijttoJ mmeit »" ««"*«'- v^^.Ti, 0=»«^»» «i», 
/«r: ifropicrca quod nomina ' , „ -• ^ , 

ad deIignationem& difcretio- '^«Tf^^™'- '"^' "-^ H^- 
ncoi iubjeiftaruiD rerum itiiponantur , qux variac funt & 

(p3«U|r 
a EKod.cip. ^.r. 

..^n(wcf)(nNilib.IIIad^<«Hr>/K»»pag. iwttiViwt &»*> *^ «>J>u *}inim$, lati 
xo^.fcribic: n;t^*i>}i^crRun.nMr TnMitf 4Kn«wii«>{^iHM(Vei>- &c. 
■ ■ - ■ " ■ ri] /;?t.s«/>i>. -■ -- ■^'■-- 
AD GRiBCOS COHORTATIO. tf 

(pifuv on-uv @tu fi tTfo 7t- tnultx : Deo autem qui no- 

S-«ff wua. 'sic^ext' . «w "*? inderct, nemo ante eum 

a^muwmi»cfui^mtmbl^^, *^^'«"= ncquc ipfe Je.pfum 

7 V / «'^/^ ' . > nomine aliquo deii(>nare opus 

«f 5 A^»^^ '^r^ ' .^ ^ elfc duxit, tinus & Volus exi- 
wa|5^TCtfi;ri<23C9^>n-«y/4*,^ y jt^.ns, qucmadmodiim dcfcipfo 

w/iff • Myw' kyu GeW ^«w> pcr prophcias iple teftificatur, 
K iya fiivi Tmmty ^ toA^ Sfttf dicens : E^o "Deut pritms^ ^ 
0eof iif^®^ wc Ki. SkJ^' «71 ^ />g//^«, ^prseter me 2>et4S 
TOw;K,£J^it«07jp(vJ(pL,ii^i «'^«•f »^» <^- Ci?.ocirca, pra 
6y^pt7.^TOW404f>br^^A^6^.oeo atquc lupra dixi ad /ft- 
~ N ^io / ^ ,, •• ' ^it^^jf ablcgans Mofen Dcus, 
, ^ , / , ^ nuliius meminic nommis, fcd 

f^PV> «»ut ti^ m^firn- p^r participium quoddam, u- 
^^ivAKfjtovoveiof uwmwat num fe & folum Ekum cflt, 
fwW'^ ^^MTMi. iyoi y^, ^- arcanfe docet : jE^o enim.inquir, 
aip, eifu ir ewnJ^flt^e^v uf»^ exJiJlensiUe\ feiplum vi- 
imm ^fiAovirt i m w fjun i- ^^^'^^ "^" cxifteniibus oppo- 
«« "u- «^u.^fn. ^; i«^'-r.ii/,« ^^ nens, ut, qui antchac fcducti 
ft. ' ,/ . X ^ T '^ , ^^ N in crrorem tuerant, intciliee* 
Tij^Emr,^ oTiiCK' ^'^KoiK, f^« rent, non fc cxiftcntibus, lcd 
TO5 ^iy j<(n OTC^fl^oy. £t« wi- minime prorfus exiftcntibus 
vv¥ GeW fiTn^To r^c^^rj^riDanimum intendifle. Quamob- 

iyS-pw 'i^ toAo^S^ r 'Z!rC9- r^n»». qu^d Dcus fciret, primos 

/ ^ / # A homincs vctcris maiorum fuo- 

\ r-T' jr^ ' ' rum non immemores clie fcdu- 

ATMn^^ (WT^^ fMauv^fUiTrf^^ itionis, (qua illos iranfvcrfos 

icufiuiv ifCi^Aij^^, ^ ^nous c^Cp^ cgit humahi generis hoilis dx- 
o^Jr^j- « TretS-Hfni fjui ilui^ ^jOioriy hifccadcos ufus vcrbis: 

eiS sm^^v c.7.Air;, c^.^^ Si (AJefjuuti mibi f^^^^^^ 

' ft_ N n V * y N N <«^^^«^^ ^<^i^ tranj^eatenteSy m* 

«r ^o/, ^^^ jivofMdZ^cov Tii^ fMfj JlarJeorumeritis: cos,quinon 

cvmg, \vA ol Av^^'j>)mi o\rDivTi^ cHcnt, deos nominans, ut ho- 
y iiifii^ Hvon 5f^f , Kg^ iajuris^ m»ncs, alios ctiam dcos cfle cxi- 

-j /r j ^ •■ / v^ neri polle credcrenc) cam ob 
2l3c T^TO^ ^^^ T hUva^A i(pfi, rem Mof^? dixit : £go /um ex- 
vyu) eifjLi ^f, 'hvct 2\^ ^? fiiTo- ijl^ns illi : ut pcr participtum II S.JUSTINI MARTTinS 

Agbau, inttr odfflenlaii ^rif»"*'. ' SW» ...^ 

XXI. iBouc baaa, ut fao- „'. ni,,3i^ „;„ « i^ 1 feduaori o Wfn i n rta M ri rt.„_, ,-,. . f . 

dmoili^acDeoniinasiufail- f^TVl.t"'™?^ - '^'^y* 

rmif, nomiiia quidcm <(»■ **> * ^JjiJW. H/mvfi^- 

ran lon oUia, ncdun iDlaa ^wt>i»/<^/4wii, ,*pF. 

ctiMn i Dbo^ dcflC ilioc non wn ^ «A^ eiv /tif wof et^ 

cS,aloai. Noqeni«»inuDi hifu J)Ki^fiK, i im JU 
m, «os quiMccpoiiniiri.,.,^ iJ rw * «wi» «». 

ma|»inernflaii,quodi|u>. i^^m^,^ ijau, 

daaecrE&aJc&rtaKnouK- V^^^.JT^TrTi*. *" T*^ 

«iS doccR u^iliii, tS^pis. •^^ »«•,«». J>*«M»«ft 

naa eitjulbm infarepoani. "*^. "W"» «ww Mcyw 

hlMlilb cr^ iUi cjetti, & ««<«'. BxS^tSojicmniiTi 

^fid&exiflin^alea^neque i^mludiiS^fJi^fiwIai, i 

damGniiiBndligeniiMnipier- i^iii^ JW^. i oiis ui 

ojd qnoqiie aocrilflc, qabd j j^^j^ ^ ^ ^^J 

pcrliiafum cis foiflci, ut ciira „ ~ . ■ . ~ ^ . ~ 

£on efleni, fc dH do» crcde- e<« .,<(«_ w ™c f«™ mi;- 
rent, deorum nomen ad polfe.'"'» K «^^ ifiamii «&;»- 

roc fuoa cx fc progenitos fao- *"f TiupiSoatti/. 
miaes iranimiterunt. 

XXII. Hzc ipfa cft. prima kC. Autii Toim •Jc^iim ', m- 

de dib &Ha & mciidax iraa- gi eta* ^^dO^^f (^miffKi. ^iw 

ginaiio , il falfo & mendaci i %^uV« swTf of + S^ii' «^- 
oriapaire. SciensitailucDcus^^xija. ReTtuf ruW o .eiof i^ 

ialfara dc diis muliis opinio- ^ ii»Aw5w'i?ff^^^rtAtj.^ Jo- 

I STeuf tmc] Pra qaoTf^tf"''"^ ccl i-frbiij ex iDmine tuatn Rationii 

tUTmaluifle S imttQiS ot Inpra 17. quod ittiiDeusindidii^ hoccoUigccc 

30, Bc 19.10. Sttialierjquoqueleilio potuJITcnr. 
infirnutur t AD GRiBCOS COHORTATIO. 89 

^tt¥, iiniifmAvianv^Tmcu- nero, veluti morbum quen- 

^funren 'oHrx^oau "^no^, an- da™ homimim conturbare ant- 

A^ Hgi «*«^«f fioiKiu*- °»s» a'»pj«/c & «v«nere eara 
./9L. — ~ ^ w. -^jr /».- ^- volcns,i5m.ff primiim apparcns 

i(Dn «py ««w Ey« «v« " «'; ' «.^//?«,j /ZSf. Oporti^t nam- 
t^tt ^. oi/Mf, T rt^w» »C5y que, ut opinor, Frincipcm & 
^pcimiyiy ri toh llo^cuan ^ne Impcratorem Hebraorum gcn- 
tm&Bn ftiXMrm, vi(»m «bmv- tis Futuruffl, primiim omnium 
Totir wm yutxnu» &w. «ft» exiftentem ipfum cognofcere 
* T»r« «<«•« (poHtf, os U5 .oI>e"'n- . Q«a«n ob «ufam pri- 

tm "iifa^i^ «OT»K «Of TW j^5/«w ^x^«»j iffe. Eun- 
l&feutt uiJki», XMKMme au- dem verb demde ad Hebrteos 
•m 1» «m» ii&TMflH At>«fy' ■^milliirus, illis quoque eadem 
O «0 Mii^thtu lu «&f vfiof. ipruro renunciare jubet : Exi- 
T«5w Ww c# Al^c^» M*^«ir y?«" '^ «^ «^ w ^/A H«: 

TBi^ «& m^ e^yifum^.^ i^^ j j^i^ „^,1^^,^ dcledlatus, Mo/ic 
fuf oKo^TK M«unf«r, J^w*«ciuidcninoroinis,quiunuineun. 
tt«iC^pKarAd^A«w0wv,jt4rif- dcmque folum depradicarcc 
Ijummi Ttuf AB-tweuaig inc iur- Dcum, apud Jtobcmenjts mcn- 
^«(Asf ifymv > J^fA^ f ' A- tioncm inferre, non fatis tutum 
(^i ^. 7i ^i Kd^ Hfm^ arhicratus cft, Arco/H^um mc- 

» ' ftuN '%%^« « - ^m vcrbum, non pcrinde at- 
c^«M<p^«v, ^ *T ^^5 queabilloac^ptum;fcdquaU 
o%Ti^f*€j^ Jo^^ , » T« i- j^ feipfo inventam fentcnuam, 
tnroudofrfdim eu/iif M'? Tj- in 7W^(>, accuratfe i fc fcripto 
pMa;> fy ai £ ^^oAoyev vnxjsi' libro ( in quo etiam theoio- 
gari y ac dc rebus divinis difputare eft molitus) exponens , 

I AfH99 '»»;fv] Ateisftf t«cM»|lociim, ttfif «6< «viCm«, apud hniic Seoatiini 
nbi celebefrintos ^ lrfi ii rfin ( g — Scpatos condfmfiataseft&cncti}dcAd,ci7* 
coofefiieba^quexiiidC^yfMBiio- cmn de nora ( nc aiebont ) S. P«v/1» 
inefiGbciaittt ConmihoccofeiciBode doArina plem&s cc^ofeere cnpe- 
rebas camamiiiajoris inomrnri ageb» |/ rem^ pefCnmwic illiuii in ^rmfS' 
tiir4(pnBcipiie|iicdidcJMifaiuX4NT« gtm. 

M x/^ $0 S. jUSf INl MAR-fyRIS 

id ipfuro, quod & MJtJ, * ^, 4titi% ^■xSeiSUaii- 

DeorcnpHt. Aitemm:Pr;- ^, fijf^. Jfi,,^,-», 

tKnauH vcmt, qaid fit, quoa , - T^-^ ^^ . , ^^ , 

Jemper auuicm eximt , |flr/. *?»'«^' .•"«<* ^ f"; ^ 
immaUem Honeii\ & ^ f ' » A cnt ^* i^ « w ^ 

fmdgputmnqmAmefti mt- ^ftim ^. orit lOimn. fmatn nitem exiSiit. 

XXII' Aonoq, viri GV-.rr/^ 
hoc uniidi ideniqae tefle cis vi- 
detut-, qui refte fipibnt, tm- 
cttlo fblo variani ? Nam JS6- 
yrj, Exiftens iSe, dixit ; 7y<t- 
r« Mtetti, Exiftens ifyd. U- 
triMHque ver6 didum feojper 
exiflenti I>eo coiwruere ap- 
pkm : ipfe eniin lolus cft,qui 
iempei' exiftit, & gettitn non 
«ft. C^icquid verbumJeralit, 
quod fdd^r atKtenti fe direfr- 
fo i^]pMiitar, de quo Thtb di- 

jtit: if^dfitf fmdgenitum 
^dem ri?, ntmquam Mtem 
exfftit y diligenfcr convenit^ 
infpiccre. Comperiemus nam- 
^ue, eum clar^ & apcr[6 di- 
cere^ inf;enttiim qnidem rcmpi- 
temum efle ; gcnitos autem ku 
conditof^, (quemadmodum iple 
de eis diaum efle ait : 7>ii deo- 
rumj ftOrum ego fum ofifexy^' 

^ t^ VVfii, MS. R«. ». ont ijffn. dc Diii materiali Jibni , fublciipfit 
l *i ■rfMi'ini] MS. Reg. i. tJ ? eliun Phidantt Nem.Od.tf. 

j ijmji™] MS- Rrg.I. «jinww MifcAmis^i, °i>ai A}jdlKii^or; e^y^ M«o- 

^ Sm i^ G>o«rieM' i^tewniq^ 
wMr7<xi^Kt/4Wo aKJur, ^ 
F wir J^i ' f^ hs"*- "" *^VM 

'KAf ti ii ^ifumi i>uv, o» Je 

■JTHV, Ri^nfKt peip amot oK' 
<pu! >{ffi ^MiBOS -m {Aiv ^ eL- 

TW-twf «OT»f ot6( t airrc* «- 
AD GRACOS COHORTATIO. 91 

mjfgjef) ytnfiAy^s at "^^v- nafcentcs&difpereuntes. Hoc 
ums' ^TU ri-a ^ nJ^ Ae- ^^^^^<^ illc fic ait : Trimum 

'» ~ t ' < ^ ««w trw/, qmajity quoajem- 

|*K ?rf«w y^«^TOv, 7» T» p^ auUem exi/iit, geniitm 
bv fM» aei, J4n(m Si 5»x %oij- s autem uou ejl ; ^ f «/</ f W 
KSH "n -a yiviftMov fu», ov ae geuitum auidem efiy nunquam 

/a(W Jane 

cum 

emper 

'^ . N ^ .. / opmwne cum Jenfu trrationabiU 

oy J|s W6OT7I. T^o;»! 7» pjjTO ,.^^;;j^ ncque uitquam exiBens. 
TiT^ o^^fti^ yo£<y Suvc^MOi^ aycu- Hxc ipla verba eist quibus re- 
0m¥ Kj €Ljrai)\£UL^ f ]^¥o/Mvc^y (5tun) cil: mentisjudicium^abo- 
)uip6TJ€i ^^. ayoLyKOM^ j ol- i/luioacm & cxitium genitorura 
f4s^ KM Ti^Ta, T^e^oix^ rm, deorum dcnunciant. Qiun ne- 

ovi^i^fl7lwa^7iyin?^Tc.v. ^"^^^""^ ^"' ^"^^>/^ ^""^ 
. , V « > , ■•/> 0. ~ quoquc mentem advertere , 

K«<7w w;i^j)f 2l3tipc^{ c* «- ied ^^,;/jir^«, </fww« norainat : 
TUf Sais xa.ix rluf ««/ m.<i- "cilnj magaa inter haec fii diffc- 
rtff^ ^s^oy. oftuty^ mnt^, rentia , ipfius etiara 'Platonis 
itioos iTffin 'sr&T^ufuy^, otc opinione. Propterea , quod 
4 iauri }vveif4Aaf ^ «^«'W ^^f^ quidcm, nuUiusalterius 

_f r r ' i^ ' poteltate, quod creat, emcK : 

j^f, 7ii^<?^,fii^p}4u,^uva,uy^s^^^^^ aitcm opificii fui vir- 

OK w tiAjjf «Ajf;p«f , >utw- tutem, cx materia accipiens, 

ndja^H n j^Ko/^giw. ^ opus iuum conftruit. 

xy. h>hi^i(rcag wg^, roM^ «^ XXIII. Cseterum nonnulli 

iRTJ^iiTvmg Soy^Tui^ lifx^in- fortade, qui \ plurimae diviniu- 

yoji /4Ji ^Kofi&fOi , ojlfm tw jo tis cultu difccdere nolunt, opi. 

ficem 

I cfiy «r&c.] lo Plmmh TSma$ ##. Akcbrius. Ni £dlor antem 
uode Jbsc vtfh^ fiunpu 4]Q^legicur 119 vox «r^, in polbrion hoc commatej 
«» ii mttnm J^^m mii : & nutf 9 incucui Typc^^hi eft omifla, & ad 
jftAir4|im^iM»A«yir aUque artkulo $ cxprimffftdam PUa^m ieaiaitiam ne- 
^ rurfum ^iitiV(Hw, mm ti ifiwm )/ cefEvib addeada. (« .OS.t)USTINI MARTYRIS 

fktkm minis neajluutm 'a&tyi, raiw^j&ijmcn 
eMptK/fmiMi,v)kmiattmmeam 'fmgfK,'^ifuif^fJi9ieir,fm' 
ii^iumMU ir firmi vimm- 't/l&-initrfa n^i^gMnfi 
mmJnttntti. Etcnim Mc •,„1^. smHeoio^Ja-m 
Uetlmlmtim dcoium c»l-,.^^,irt»5.^«^<i/'«^ 
tnpi Qomp«BM Tcritus, coo- •, j,v , T . «.~ ■ 

jhmSS^OpBani Dcnn "" ."T'', "*T !«^ "• 
fn)m,iiidoatla<nnneni. Nim <miT mimttiftiiipmimtyii)^ 
mmaaaoLi gfKmiii/ttmtiim Tnmr ' ma }»f -n ■jiiifmm 
jit^am^t&ikepe, pronon- ^m^, mtfn^ ifsmii ai- 
dift^dixi^ Tunoem ntuK di-,^ni. ^muf, tm mtarim eunm 
■fofijBeraltem Sdt : ron ,|„^ tittim, irmm rn i- 
j^»id«tiois^n(jojmfc i^ irm hmw ..if^U^. 
memodoniendacucninenci- « ' , , ^ -' . ^ ». 
«ighi. Antenim,quod|iiio> 'rt^««f»T«,'>«AV«- Jl 
ptolotinntos cfl, SlicmiJtt- »ff "^ «nw «f1««r , »* 
mtmn Jil , cmafliliik c^,"" ><»»f»i» (pJ^Y™ •_ y«i*«- 
mentitar, aut nunc, diverla ab mf, ti nui imivmib mc mtyn- 
eis, qux antca iplis dixit, re- pw ■a& twrui lifiifiinic imty- 
fctens, fiUir. Si namqiic ne- ^u^. ^ ^ i,iy^ ,£. 
C^anum planb cft, quod gc- ^ ,j, ,p5»,,i, A», «, 

nitum fit, corroptibile elle, pro ^ . ' ., - S „ ^ -. 

eo arquc priis dcfinivit, qu!"™ ™ «»?■,•» rK»!". '"T 
omnino fieri potdl, ut quod »r«"f","«*r «»«jx4.<Jo- 
pcr neceffiutem ipfam (it ira- m'»' 5««^ * ^'■«tTo» i «0 fK^ " 
poHibile, tandem poflibilefiat? 'mietKa>oWviTaiveb}vyii^y^<*. 
Quapropter vanum cfle videtur, quod T/alo Opifici fuo gra- 
, 1- t^i^ 
AD GRJBCOS COHORTATIO. ff 

fiTidEj^ rw jMr 0um inftmf- aficaitt) iinpoffihili* a nrihBitt 
7» w «M^. 2^ T* i^ilAiK (▼'<Wioet) m qoi fiiiid» «o. > «^ * tb opifice cditL oorropi 
/^ T &ipG .fint&ai, eos n 
•f*>W^ ' pcr illuiD incorrupcilNla '*r* ^*"^' ^*^ J*^ roiiuncici. Siqoidein voMm^ 

itMuafU¥ i^mwrnv lyv <<<f;Of^ yiruitem noa geiimuiii| aiM 

i^iay^f^^'^'^'^^^'^^ j"^ ip^^ opinioneoiy fpiir 

^o^ ^inum^hm, imk- dcm ^ opifacc teroporii & 

^^ mk rJi W^AiW-.«f"^".' ^^**^i P" ^ '^ 
r ^ ^ • • rJv» / lunua ejus. Nam ei» qoi 

T« p-j PT ««W ar#v«* non conaidic, nullaeaia V> 

^^"^ ^^''^?1T^' .^^ q"«* condituoi non dL po. 
Md% fiutSftHM m^ icftai Quapiopier fien nofc 

i|ii^ inMyr ONiyRfrf fA^5^ qoit^ ot vis ei olla infentuif'| 

fyor S§m. 34$^ rSro nirar j^ ,,quac extm neoeflitatem ooriMD 

minfin^mrmmftmmi/p^ conttitota libera fit ProMav 9m XMt^ iwiirt» cefmh imka dkaubmt I)e» 

7**Vr^* ^**^**' ^^PlfW'*' vminfmmmftfie» Qgoaior 

rMT, «TMf 9 or T^«QK h^fih- foa proicribii ?/•/»? qiml if 

Am ■ P mC i mi nr «mnim «fr inl^atioiiead^^iKr«i^?iv* 

OTNiM rw i^)<»kM A^wn». mcM», illiluKdicerefecic: 

--St^^(ii^5w<«tfm- ^mdiifkamtm^ft^. 

xcti m ouim i «& 5'|3«a».»x**'» qaideni cer* /iwmrw 

Ai«vi^»«JnAir«MV«^ nonderege&(rccuiidtaiPi^ 

'^ ^ ^'^ • '^ » 'T ' Sowem j opinoe deomm noc 

>wr«rei«r nm «fiiwiK. djci fcripfem ; fed dc diii qoi- 

«^«&^eMr»»Mp bufilam; qoi eomplniei 4««* 

&i^ ^nm tumitoiu^oiumt, £V^ox babid funt, fMmdetiMb 
«r H» v^i^y «^'rviiA«-3oex PAiTMiff inieU^ere d^ Slii 

roimiuM%na, eto)^Mr,A»- «^m», dioente. Uni naiii* 

Mmr. *ra>^ir<jc«f(vr«ei» 9>** * priacipiDeo potefla- 


f4 j&JVSriKl 11ARTYRI5 J ' 

mf«Mv imperiiiai ia deoi ^'^jtnm ^TaMfjti^' amh 

(imMttabcfieAnfa^maiA JTT.^»'."^^^ 
MEaa^MdMicemaDiii- i'^^' «r y w oJiww 

Hlfii^ otrtBiiM' ipA^Bocjue bniaSii ^ ay«i^ /«£«»»< 
M Wilw I, ficuti jteqii^ io iyg- rwf vtf^«nMV <MP<i^a.iIA#U 

«hirft,f!;f,(]0t3b !.,; .. «w. TfVlorTMafM^ 

-vK^IV; fcNdli «littxenim ie<J'. oinw jjy b wnfrw ^ 
idem Poeu alw> locoper Io-i*«^;^ x« A' m^ Ae^uv 
(:u;ionem ajuqi « . proaoiDiac, in^M/«wirr, i r^ arruwfucc 
idait, ijuoa 4 ?<i»fo«r ufarpa- ^«^^ ^ ^i^i iu*t«<^ ^- 

fuwn 

rM'fittit ^H}m CtaMriftrvmtu, &hk inn Z Bf/M «« i«-«Aw iJ/iTi tnfmtdii^^vtnnmioutnpnmimDti- M DVi^nj^ i^ iRriV<> Avf^iAiirw, 
•fHhaokM^im»uj^rieMmhH^iutm-i-i^W^t, iyiiftiit S i(^5 rtttjfnvjii**', 
WjEtMitZlHi GltABE. li^cJ-^^vniEfl/OudtmfianBanciSdi- 

titminuotindBJa odUri Jtbn Uudu^ luifm- m H ij» ^hitmifti iMiAiEMMr, i 
jH)imcAsiii£ui\itxaxaa(ummiaii /4s>nifigi:,iiitM t^ TliHylui iifi^ijilti 
AD GRiECOS COHORTATIO. ^f 

(Aiv^ f**TtX?i» itiTCpntt T omt tum participiuoi , valcnte, As 
<dioy iw^jaiOT-Ji , 'i8& i i «pfum vcru" Deum «Wignan* 

v ^" > V • /~ /«dixit: Mta /it auod lemptr 

etffiidiiffMi 6<acetr9^k<*oi-s ^^^ Gmplicitcr ccrcc prolannD 

wjfc(^ ' ^£*!*^ . , wiiii ^ PAflP«rr cflc vidctnr:. . 

— Oui'^xivf4ai\jzm8Ciii nec mti fiDeta 

0€of o^TO', ipfe 

Ttipu/; Thn^d;, S-^Vw vwv 2)e^affo fenio juvenis frth 

ffiuoim, 10 miferet annos. 

S fi y^ MTH avremfAitt r oytc^^ Pronomen namguc i^suMHC' 
crm atifjuum 0for. ^ wo^^ si firaura verft exiftentcm dcno- 
Z7& rav Xa^cum vfM Kg^ ^^ Deum. Sic id etiam iUud 

'^ / oTZa»-^ A_ o'" innuit Pcrcunccmte namque 
or«^>«fCw afi^a^y^ q^^^^,^ quinamunquamcxti. 

£Sa/ OT«;e&f, in-A^ 6«^i|Myaf *t/- jcrint verfe rcligioG homittcs ? 

T0¥ (pct-n. ita oraculum rdfpondi/Ie aitis: 

M^Koi Xa^euM ? 09(piV A«- ^Sb/zvj ChaldxQS fafut (^ Ju- 

%ov, iii' af ESpcuoi, lo dxus Apclla, 

Avrc^f i;fct^ aiGctrii- TerfeipfimienitumSegem' 

U901 019» (tuTGf. 9^^ Desmjue colenies. 

VUdg ^v TlXcLTocf Ofi/^a fuftn Quomodo ergo Homerwn it- 

fp^, rir Bih ♦ ^ic wcq prehendit Piii/fl, fleribilcsdcos 

Ai;«w, xcxiroi omp^ j^^rit/Cffcdiccntcm, & guidcm utili. 

y^u-yrh* emxaT^ i^W ^^^^S^^^^^ ^^ "C diccntcm, 
X^^r-' ^ ^^^^' , ^ ficutexvcrbisipfispatct? Pro- 

VK N ^ ft» , *-^~\ pnnm namquc eit corum, qui 
vuif.^i^of ycof r J^ wxffi- W votis atauc viaimis bencvo^ 
Jvaim (piXa^S-fojmet^TuyX^ lentiam hbinuminisconcjliire 
f€ff ci^ifTo^fy ro iTdMAuf HSH ^^ &agunc ^ fincm pcccandi -fii- 

ccre, 

tdlM^j^] Videfoprap. not. ]>io pronomine «Mp lcgi advedMiim 

1 «r«r^9^ &c.] Eadem fopra al- «fyNv;/rodeni ioco adnotatmn eft.S81i. 
lcp!tjMpimufag,6^, 4 flH^rw] MS.Rng. t. «nrrirr. 

;^, latione paitiuonis, alnn ftrafhi*'?^ ba MMKri ad quae Kdc boo ^loK^ 
ra exut etiam fapra p. is. 14- nbi & Jiilfim,rxiailxJi:'ft'Y.^y leqq. 
■ » - HfwriW] . K }irS1EIIfI MARTYR 

iftN| m dc CO m nuffil aelian ^myfmTXHtv iSp etf iifiMrw. n' «^'.'dinniiateai inflexibilqa 
A^fptut, nDiiqiiMn Bhi k 

''- 'i aUUaeoaiini efle 


ItoecMM aUuaeodiini eflc ar- "r*?"if«**^"*' «ty^p.*»^. < 

faillilll, llllU fcait^.JO(p(^.of!M_^-^^myoieif'iZfn 

pAaam ftoftiim p ero ep tw o i Mf""- ^^( >^ Ofijfn rir % %inir philofbpbm Pwe //»• 
jmnm poetam, eo ^u6d, 

Mti^in^eiiinaTit, cim ipte >o ^^^;. 
iJbeaB opifioeii tam haih ^ 
i Wri Mfc iii indint , ut dcoe 
ji itt i Bu iie moralei, quando- 
ne ebwnn ipioi immonalei 
iRdicatP 

XXV. Atqui boe ilfe Aoo 'f 
tt^cftn de ain &dt, Tcrtni 
etiuii de materit, ex qoa deoi, 
^QCBndmodum ipfeiiiqm^ geF- 
neratos cfle necefle dt ; ui- 
quando quidcra ingeoit3m,ali- 
qiiaiido autem genitam efle aP' 
ierens : neque ule fatis confi- 
derat, quoa Hmero impii^it, 
co feipium implicatum tcQcri 
crimine, utpote qui deorum 
opificem iu faciii mutari &-., 
goificet, ciim iaterim Heme- ' 
Tui longe diverfum de eo me- 
iDoret. Facit coim iUum de 
Kiplb hxc fic diccntcm : 

^^faSaxw^rum^ ttoneji 
revocahiU verhum : WWf W OfUffH rtf 5PM?. 

Quomoda ri itevmyvVf o pi?Jm^>«f riAa- 


-©^, fwn; T Taiv QcMT 
OfjfiKvpy.v etottyd ^tui iae.Jiitf 
T^tTafCivoy, u; ^ iim f^v Qtns 
B-yrrriif, ■mTi ^ ths atn-jf mSmr 
vnTist ciftxj hiyet» j , 

i(^ T-«f Snfttit^yn%v7ttf ^titf, 
as auTof p>!<n, j^^rjiS^ a^dyif^ ' 
wm uu a^imrai, nni ^i;^ 
«IT^ wof ylyn, aytaur m 
eTf 0/i^ga> ffUfi/pimf-, riretf 
eurne •semmaii i^iyxP*'!' ^ 
r eim ^tiftaipiv Hra foJiuf 
r^mtSHf ^ut, Keunt Ofi^- 

•aS tuaifcMHma> 
t^ *7& amw HTu 


>— Ov 98 f^r smAir«XirM', 

OiJ* 
AD GRiECOS COHORTATIO. mVTCt UAV 

, n^etTCDv, fuoc/ nummnjirmo. 
Eniravcro invitum, ut viHetur, 
^ ^_ 'P/atonem, plurimorum deoruiu 
j -.v . cLilcLiiucomplexosveritum^Ue- 1 

ipitis ■ ff- r-' *s'''t'''5*^''^'*'V ■" iiaiibdediisprotutineapparet. 

ns^-!^&imiii^iv<^(pcii^^ Q^,^ yg^j, ^ ^^/o/^^&profhetis 

■ o£W^3 «3^ Mwu««f J^ T fie iino oeo acccperat,ctim pro- 

j*rrwi' ■3^ ecW 0£tf,(tEpt- (erre oportcre arbiirarctiirj ar- 

umtfS^m Mym, 7zw/~ can& libi ea esponenda efle 

(Kck^t^mTKj '•Asy^''-"'^^"'""? rententiam fiiam ve- 

BoiSw licvXouivciS -rhi ram rdigionem conreaantibiis 

l ' j'i: ' cl' iniinuans. Delectatusenimu- 

■~, , -r "^ - ^ -, lis verms Dei Mojcn alloquea- 

UOT ^ Gin •sipg^ Tov^ j,g^ ^07«,« exiBeni iUe, b^e- 

«gtl/tecw^, Eyw «f*j vitatem orationis prolats per 

&^^eiav 24s^ ■^ f*e- 'f participium niuhum diuque 

i/iiv*iv jitjinv, ft^iTci v>\- contcraplatus, imellexit, De- 

i^duim, iyvuGTS iini aeternitatera fliam Mi/le 

ra "W &ek Tw olteiidere yolentem, ^o /iim 

" q;i , c ,■■ J<^ exisiens iliei dixrile; unS fyl- 

I ^ .. »~ . 1 laba, wi-, non unum, led tria 

., ■r<ij^^ ffwMasbfjs- ' ^Xiojjgi^iKj.jute aique compiento 

dMAaCTjf, 6(A«. T»? lempora, prstentura, pr^rens, 

7; wwfieAijAu^oTae, ^ & fittiirum. Sic etenim & 

,-■ r^sWiOKTK. Kria^' ?/«/(?, ^i^od exijlii, de proli- 

.',:' 9 civcB^S-zsB^TlS ^o ufurpai tcmpore : f/W 

;-. ^ ii^^e^T. obt ^ ^««?»^,'« enim non de pr^- 
- -. . ^ , tento, lictit nonnuUi nutant, 

|5n6^^^«;w7i!r«^7K, pore. Nam & ab profknis 
hoc accuraie cR 

XXVII. Proinde 

eiiam veriu fubnudienclatn 

MS.Rcg.i.exemen- 

/4'*'] li^h.Stefh. iroxjtgi- dauuiii-- Itgu/.fJ^HiHJsMi. Sedfniilja 
' ttTi^ui qiiod lubltantivuia jj & 
I 
)i S. jtJSTlNI MARTYRIS 

XXVII. Proimle »dul in- «^. 4,i rn» rtlnir Mn» 
Krprmri & expontre igno- iff^;^ mc ayiswii li iu- 
rioubiu, 9uod arcnis mrbB. ^^f iMmK ?«« 
oe aeternitate Dei per parti- _, ^ c - • n ^' 

cipium prolatum cjT, vol.ns ^J f^»*fni^_&»^ 
nuoy ia ad verbum fcripfit : ' H**®' » nA-w. «vii^ ?^ 
IpfefinelieuSyjKuitffvc- ""J *^'*' WO«P^, 
/Kj verhm efi , principium , ' 
faemj fy metStun reram om- 
nhmo^tinet. Hk P^/a clar^ 
& apcni vetm verhm Mo-, 

fac voeat legem : Mof^e qui- 

dem iUc nomini», acomti roe- ^^imwiWf^i 
tu , mCDlioaeni non facieas , ^^ - 

cujiu do£lrinam Q^ecis icio * i^ /iM» r snTM' ^t>w. c 
^ iiAatot MMpwr % I ■hf Mmeim ' ^t» S t 
fM^M^ ^i^Mir- nmsKn ^ T ? ba pUnfc efl-e adverfam : ve- ..rTr^-J^- ■T^'! ^ • 
tuftatc autem vcrbi, MJen"T^,'f ^'"^X^^ MJt 
maaifeftii deGgnans. Porro 
J^}e legem aniiquiflimani >v mt\euaitfn(t 'i^tfctiiaittmt- 
SmiM'"adeo"fuiife7cx ^^ ?^- /"'i?-'!?*^^ 9Wor/ quoque & reliquorum 
lliltoriis fatis fuperquedenion- 
(Iraium eU. Primum cnim 
eum omnium legillaioreni Z>io- 
(^rajfuille tefUtur, cum non- TM* ¥Ofia%TW/ attji» Aio^up!^ 
dum CV-rfctraOTinwenix effent ^«iW^A<>«j prefiVw pjd^g r 
Ittene, quibus illi fuas per-^/ntrE^i^ S^J^^c^ijiT^vEi/^c^n^ 
fcripferunt hiftorias. Mini- tuv ^tt,fiu.%Tuv , cn ^uu&et 
mfe Ter6 tnirum cuiquam vi- ms iauTCM ^t^eipttaiy l^ateti. 
deri dcbci, i yWy^ perfua- fltfu/Att^ena j^)jJ«f/HM.*uj-« 

„ _ 'T/.,.d.I.i.l.bt. ^^^ 

I »'»' J^W^»] MS. R«g. ». ><• r'>w'J Alitfrconjccii FtHxid. in noti» 

J(^' "»■»(■ ail diftDm 7f<n*i locum. G r a b e. 

3 0pAe<«3tc.]Hj(cPi«(«;.m- j fii.f«»;»] EaJem lub« 7». 

ttawtam Dul.TV.de l.PSilnnTorn. yHnM fupra pag.Sj. l.i^. AD GRiECOS COHORTATIO. 99 

5r«d9-«f IIA*T«» zjgJ <# *»- f"™ 'Phtonem , ad hiinc tno- 

, / i^A . N ~ •« fcripfille. Invenics namqnc 

u^^ j^ <wm f^-^ l^ eurarcafe, lccimdf.ni iplnn, 
T ««•«? Bw» eMi. >j TOff «0!pn- ygr^ exiftentera Deum , pro- 
TBjjf T«^ii9^aHi<T 8i'TW«ii'rt.- f phctis veram rerum, quxexi- 
(ptpoyis yiitfow. irr&i^ c» t^ ftunc , defcrre cognittonem. 
TiiMu» -ST^^ mew "i^^ti^- Sicenim in Timao de princi> 
•,»sr*y«7«ijf«wn»Aoy<* 51»- „ecejjitas exprejjit\ vertfimi- 
'^^ofMiiu. mt ■^ tjt * Tnrm km Jeq$u«tes rationsm. Ho- 
„,ipobf oi vitteui vnpnf .- . . - . 

<p;A«f6^«,»p^«.«^'M«J- Q"os vero tandera illc alios 
~ , s ^ ~^ _^Ji' r 2)cro frtjoj cHc cenlet viros , 
«*^Tifj-A«T»f *f5<p;,wf5«i; n, ^,y^„ & prophetas cxte- 

-rjttopfreuufamafify.^S^r^s^ ros ? quorum vaticiniis ledtis, 

x^inue «»j»' «wrw f*?5«t>6«s- & doiilrina de judicio ex eis 

Aoj*», c# T« ^uTco ^ ^XtTtieu; ip percepri , in primo dc Repu- 

/^.oyu itTa vi&etyeUpmH ?viyu¥' biica libro ad hunc modum 

• 5 'tTH^dv tK tyyii y, tQ mSt promolgat, dicens : CiiM jam 

M ' -nhJj^m, HTBioC^ iimS(pi- '' ?</'«'» »pfopn,quat, ut (e 

. i»/A ^ A ' _c' ^- . - mortturum e let putet^ tnvaatt 

e(^ W<Pp7.f t^c^ a, To. ^^^ devttajuattm^tjom- 

citudo^ 

1 T&«) j xt;(0( <*^^ &c. ] Piatomj 1; qcuB hic profcrt Juflinut j dircrepat, 
cd. &Jda/ j^v^U, *k fcqaenti verfu nitiquodlin. 23. JW^raiptiiincftj & 

\^(7t7i^ai9», ArcERIUS. p.I OO.I. I . f u^«s^V|& 1.^ . i^ety & lin.8. 

2 rrr«w if;^f « 0to^ «j/b «vjv^i»] tK nhi, Sc lin.io. «v, & 1. 13. jJ)fi«|x»» 
Apad /'/«/omm lcgi,r«rri»f «p^s lin/jUi ^ lin. 14. Jm yir fug^^xAW, & i.lf. JiJ^Mtf 
€>fe; «i^, tnonct ^rcermt^ ubi «v«^y ^onon yAz/xtMC& lin.26. #f IIiM'ief«ffj& 
temporali quocjue lii^nificatione po- Hn^i. ttTtbtwtt, qux idcm (ignid- 
tclk 2capii ut Iv : Sed^hcrmnfrinci' conc. yvjv^r autein)in.;4.in /'/«roiie 
pia Dent novit ab ipfo ufym rerum fnri' (cribcndum cfb^quoniam Vcrice lcripiic 
Tnardioj {cuafrimarerwnorigine, SyL- Pindarus. Octrrum in quatuor /Vn- 
BURG. 3; <ir(ri ludis^ iive librisqui exuntj non 

3 tirc^hiftti tyyvi 5cc.] Locus hic funt ea, qux hic Plato. profcrt. p£- 
Platonis cft in primo hbro de Repob. R 1 N 1 U s. 

pa^iaa iccunal. Ncc ab iis ?erbis fw fcjOSTrNI 
tth$Jfj- pue Mtea nom fiiiii/. 
S^imnjme tk inferijfenm- 
ii^'fiitiUt fuM Je flMgitiU 
ikpktrMis panas ibi pindete 
^tcMt^^imrifum.prAi verj^ei 
tMmMXiiejmjHeadremtM' ' 
ftralmr-^ vertefiHt, verjmt 
amfhnn*.^' j&qaeiiUiJktfr»- 
j»^'Jh$eSiUis a^mmtem-, 
Pii^prtfler eorMm-^ fnie ^ 
jmrfi^^tMtem, m^ «„ 
f^inkifJti^ieioms inde-^ >o> 
tmmtlptemu J^^- Jtcumqmt 
jmik.tifm/u .^^\cmifiAru, 
ffma tfuempmn^aii^-Jiffe- 
cerit ta/aru. Mftte itf^f qta 
multi fe iu vtt4. if^^is 
tSitit^iJlU'c inveM^f^ ^ » Jonh 
«d , pcTmtle atftu \Pueri Jo- 
Utity ieicnttJem ir^tUf me- 
ttcuhfuf^ue en, ^"^iNun Jpe- 
maia vivit : Cai ver^ 'nmfftas 
JOucmJiia mens eB injuriay 
^s Vfmr ^ uf^m adejijua- 
wsjeaiiqtie a/irix bana \ ^uem- 
»Jmo4um ^ Pindarus tut. "Per- 
Jciii namque itte^ o Socrates, 
Jixit : ^i fanffi jufleque vi- 
tfm peragat , dukem omnmo 
0iemttis ahricem^ cum eo cor 
iBiuj blanJe exbilarafitem fpem 
confuffceret fute tnaximi ver- 
fatikm mortaiium mentem gu- 
iemat. Haec in primo de Re. 
pill^nca icribit libro. In deci- 
mo antem Iiqiiid6 & apertC;, 'mdAwcU^nrJH. ^m^ita^ 
*yifimt 'fu^vS-^i^miittt 

' fmm tinf , lin ^ ^>^>iM* 
'm/A^timtfui^i^ fmifJiBif 

*>^p«N- iSw i m i, : j '^•■awry 
*i^j^fai,mt-Tm cttA, /iSixmr * «I -^fAuftir.- '{ -fut mwmi^ 

* muit iairrS er rm jBi » nt)i^ 
uJhuifiaiutt- i(^6tt T vwvm, 

'uamif tinufftft ^Hfik.iymfi^ 
-/«W-. ^mftuim» 5 ^ fiM 
* tuuu^ ^tKmi^. Tw^^ufJ^gf 

i^KM» i\7iKemompf^, Xj ctytj^ 

' Tu, u Zeujc^nf , ' rir ac»- 
'voftfrny, vnac cui hmsiii y.^- 
' KOMif r ^io¥ a^jtxyjt, yXv- 
'iuia Di KU^^iety ' aTmiXliUaa 

' ^potfi(piS ruvMpsi tXTris , a. 
' fMO^iiBc, B-fetTiO' 7n\v^o(par 
' yvufMtv xv^epa. ^ mJu-m fHg 
> cf Tu wf «r« -^f TaKiToau; y^- 
y^etipi Aoya). c* ^ TO ^txttTa AD GBi&QOS COHORTATIO. iqk 

Tiiomiex.iMartf'imftunu¥i*i- dicerat, ea non tanquam ab 
uct^pt^ 21» To 'b6s E?iJu,ct4 »"^ acccpta, ob Gracorum me- 

' f 'o «Vv > \' noRcrc placitum luit, qui m 
«w»f «A«T/«y i^ex«, v, »A«- i,^,f,, ^^^^iis , ciiro duodecimo 

IMOteu^mos, X, duStxamifit s humari dcbcrct die, in rogum 

/MM^omf S«»8a£^. H}S^47iV' po(itus revixit, refque apud 

^af tutfiiva, euia/oiuam-nf 7f K infcros vilas expofuic, audi- 

mcxei^nrynfiititaxnKS'^, «a- la vcrbis hujufmodi ita com- 

'*«.7 ^ji^ Hr^- '''f.nCto, ubimm e&t Ari- 

^««f ««f . ;# n«^A*«< ey Pamphylix ,«.^«„«, /«^«^ , 
wi ^A« wej^vt^ «^>«*«. qul patrem jemm ^fratrem 
^fmamrnefrhmiLTtow:, Xj^jjg tnajorem ocdderat , mnha' 
«fwCwTi^ rtd^iAipw, J^ «A* y«^ ;,-^/frM impia facinarx 
d^ -mii^ H9f f*«<><M.^7<*'mfu- patraverat,utiferebatur. At 
^, iiStUyfto. 'iS^yivr f,^^, intetrogatum illum re- 
tfUTUfxsmft7r^.iixii>ut,(pa- Jpo„Jifie: Noa venit, »eftte 
vaf, ish «M- » liin diZee. t%ar- xo i,uc veuiet. Confpexums vc- 
cufA^ y^dhx, T^To T dHvay ,h inter Jira Jpeffacula ^ 
%ifiaTom, dimntYyvsii «B- ijitt^i^ cttm ojiio inde reJitmi 
fMis^fuv, fuXSjiVTts ea,tivai, Kf appropinfuaremus, re/ifuaom- 
7Kei,)iM.mivia7ttinv^ime,awi- nia jam perpefji: ierepente 
yov 7» KaTH^ofw, <$,cu^r,s, k, xfJifuiJem ^ iJIum , ^ alios 

frope 

I ^i^jafi^-xa^ymSl^ Locns &ic rimot tyranoos eodem affifios efle 
r(l indecimo libro ferc extrcmo de fupplicio. In fi^wweciamiiacc Tcr- 

T> ^ 1- 1 1 ^^ A. /" It*" ***ft/ J^ t hic dcfidcrantur ilAr ;^ «$>v tr(^ c<( R i O N i u s. Sed qux hic alr^ no- 
ijai>0y S^;>f «^**- pofl hoc verbum tytyu" tat Perhnius fux Jufilm editioni cx 
vff, & hxc duo, tm elfoitmM hic funr, pUtone infcTuit SyUntrgUu ; nos antem 
poft hoc vcrbnm »'av««mr« tv fv/uior, /(o^. Sr«^'. pcr oinnia fequentes, caia 
^ux in PlatoM delunt. Eft eriain il-3^ ilJo fimnl in textn omKimus ^is da* 
lic %^n 71 aurmf, £go nw abcfle pnto ccntcs boc in notis monuiHe. 
nt intelligamus^ una cum ^ritUo pla- 2 klihv^o} MSS.Reg.i.z. t|ei> Jlifrf«. 

I tn* xoa S.JUSTINI MARTYRIS ^"^1 

^<^ fum plttrimos lyianms • a^i^ns ^i^cvnm/miTif ts^st- 
a^novimui. Ba»liki^prt- ' ^iSf TpMna^. ^st^ A >i Ui^ ! 
vittfia^am, qu, gr^via com- c ' ^^ r u,^ ^u««,w- 
nu ertmt fcekra, ouos, fc nm , ^ .\ . '^ "jv • ,- • l 
revmunsdkopmatttes^ojmm ""'' "', rl \, , ; 

nm aJmittebat\ je^ rugiens ' ''pK/,' CntidEXt" ra 5-9^«;. 
reboabat , chn ^rs eorum , ' «J*^ ifaix.a,Ta, hirii-Tt tK r i- 
qaorum inJanabiHs e/fet ma- * tu? ayieiTCjf tx^rrcat weOTwr- 
2r/« , r/efiic dum Jttjficieiiles • o/j^,, «^;, jtayic S^i^Mx.an ^ 
eiedijhu p(snas, redne cetttfti- .■^_ , (y;hx«Po<T (iv<:v«/. c.- 
^erct. /bi w-, fcroces, ^fpc;^,^^ ivJ>.f *x«'. ^^''^- 
ffu truces (y lertei apparen- . ... '^ --^ .^^ 
tes, ttbt mugifum mdivere , S" 'f""' '^/''^^-'^- !& '^'^ 
cateros qmdern fegrc^alos ab- 'f^y>iycvTts ro p^yfxa.. rxs i6 
efuxeruiit: AndsEum verh g^ ' f«v a^gtAitSomf ii>«>'' f ^i 
a/ieSj matiibsis pedihujque ^ ' Ag/^^eiky >(.a.>!h{S,<rtifi-mJ^ir- 
item capite obhgatos , himi- ,,* tii x^?^s -n ti-j^Sdi^ k x.i(px,- 
^ueabjeaos atque excoriatos, »^^ mt^Umvik >c^ 6»^^»- 

iHXta viamforas protra,xeranl. < ,^ r a. ■ -^ f > . t, 

%cr ajJutbJ^ ierUibus ^^^^ f^" f!|^ ^^ =^"' 
t^qmitcs & diknianles, at- ^-'■^ a^a.^m^^ ymf^ 
^M ers, qumderanl, ftoram 'womf, K,Tets •m^imaftfi,^- 
fKtnorum causa b.iC illi pa- ■>■'>* vmtis i/nvnnA-n, >^'im hst 
terentur , promu^autes. Et ' ■ntsTs/.p^y ifi-mTiifiivei a,yotvra. 
cum multifkriam omnijquege- < ^y^jx };, ip^i^aiy t(p^ ^X^y i«V 
neristimoiemibi eis oblatum .^^J«^^, rip.m yty>voTm, 
luiisa. tum ulum omnmm elle , ~ ■(«''« 
imtmum afivrmavit, Ji rever- , ^ , s . . «"^- '. 

/«/;^j e/^«« r.«/gMr ; /ic-'' " ro^"'','»^! * ava.Qcuvcti,, «f 
«■; «»//■« ffatiffimum caique ' ^ "wr^si-ej^rflk yt*,-ai' oij.i,raw- 
fit , yi/ira/e ;;lfe «/<)t evatle- ' res ava.^iiw^. Kgj wf f^iv ^i- 
|re, ^ pcenas quiekm atque '««? ti ■ttfiuotoK roiavrus -n- 
Jupphcia ejujiemodi qutettum • yas &xc^, k3^ aJiia.% oji^yfir^ 
ibi ep\ atque ifem p-c>nt-* -,^' raurt^s ammpiis. b>Ta^M 
pue illis omnino rejponde- ^^^ ■ jj^^^^^ ^- , 

r^ent, Hic iiiiiu vidctLir non ^ ' AD GRiECOS COHORTATIO. io| 

• f«g«)w«W«ft*T«o<p»i- ""««^™ ^ J»<^'"o k prophe. 

« _Sv^s^> ' ' rvk ctionc, quam or<0Cf non cre« 

v^-^^yn^fimf^E^n- duni , accepiffe doOruum. 

ow w««w. w -^ /< <r<jf«t- cam enim animam fimul cun 

TOf_ »fivt£^ rluij^^npifu/ ^^, , corpore judicari dicit , nihil 

iiw'iit^9^}Ms 1(071 TU-in^i ille aliudf (ignificat, qukm &• 

«^ ctM^Mroif Sin%^jn }\iyw' dero ie adhibere ei , qujc de 

vtH xae Ae/fiH^ X, « Aw») refiirreaionc elt, inflitutioni: 

7iixPi><r^»f(p*?Jui>WXfi^ Qpomodo namque ^/<^ 

x*»^»m?. watfrW^ectj» 1,^,^0, j„ ^rris reliqfiiaeBt, 
c* udit Tiftu^tw } » ji^ dtijrtt tantum apud infero» fuftine- 
•tIuj '^rtjfxlw iuipA>Jw ^ 3i«ip0(; rent fiipplicium ? haudqmw 
Kj ■n^cif K ^ffifteb 'exfPi <piiTitim. quam cert^ animas capat, ma* 
etJS^biAiYr^u^ r «©(pnrw „nus, pcdcs, & pellem habere 

V f ^_vi2r ' . / ms,ypto, poltquamm proime* 

^' i>?' /« iTb ^> tarum incidit teltimoaia, do- 

mts^ ^ai4i»(^ iiSeuTKa^m, ^^^^^ ^^oque de refurre6lione 

A<?S^ ira^wj- 74» N|/u;^;i«* »^»- corporis fulccpti, cum corpo- 
vt<£^ Mdunst. to re iimul animam judicaridocet. 

xq'. Kdf^^t^onAArMV^W, XXVI II. Nec ?it«» id 

<t»u» * O/wMfls-, ojwoW * »9 ««- ^°^^^ » ^ «'*™ fAmemSf 

7V c* AijilTf?^, p*^«K f 3 Ti- cp^Jem & ipfejn -^irm edo- 

N « ^ -"A- r^ '^ ctus modo« ittyum icidcai cx* 

Tw AAjwvow d>)fy«^ 6^' ^ ^/f j comtncmorat : 

Ka/ ♦ TiTuov ^ (^ov ysun^ J\lec mn ^ Tityum terf^ 
^ t^/xv^ia, {)oj/j ofnniparcntis ahtmmtm 

Ctmcre 

I r ^n^tnintfii\ MS.Rcg.i. Junmt mecuens iram, eamJn tfldDi 
r^sfe^x^i^MvAtfj^inifilt&c. 3r. occnluvit : Qadceraiiipens^gautfail 

X f^airrf(e«Ai>4?]rr»] MS. Reg.i. iii£uis, TbTitf jSfiitf dicitar. 
c# Ai^crxY» i^ mmf- 4 ^ Tnrvip mJW] Verfus hi estklk 

3 Tmw] Gij^antera, qifem ez JSlWr^ OcLa'> v.5 15 . yhgiiii aatemi ad caeni- 
SfmmtjMfitn.DidwshJ-fimero^ymiK plum /'erioii», ulus fum verftane^ n^ 
<fW> & a Virgilio, TerrMnhmnuUf non ;5 pote qui in JEn.6. honc locom fofti 
^uaii i term acatus, uti hunc locum poHto verfo opcim^ exprefit. 
sn!efpretatuseftZ«ri^sfedqniapoft- 5 «JW] MS. Reg.i. iJW. 
^uam matrem ejos vitiaflet J^i^^ 6 H^cvmMW] Hmtn ed..ra!g. habec ib4 '^■JtrSffW-kAbTf^*!-^*'^ 

Cernerc efat . per lota m- ""^ia^iH^c» 9iM^V"^T 
vitn <jttijugcr<i corpus • iSr'fcifii '^ itteftd' eij vullur adunco 
/mmortii/e jecur tmiienS- — 
Non anidiam vidclicet , ftd f 
corpus illehepar haberc oltcn- 
dit. Eodeni quippc modo & 
Sijyphum & Tatitahm coi- 
porc fupplicuim luffcrrc lcri^ 
pfit. Qiiod aiuem Homnus 
in tjS^pto tiietit, 5: miiUa," 
ouae ibi didiccrat, in potfin 


fuart tranftnlent, abimd& nos ■li^ ,KivrWy/*««W^ |B(M 

"■"■ ■"■■""■" '■" «^^w?.^.i«f«- (Jooet 2)ioiiorus, hifloncorom 
i>i J d.<iUiflBi i L<il [^ltrsm^euHJdJ- 
W;' cWf ift d^^/<>''effh', 
iltidiTifle, Helenam nepenthes, 
nijijlde bili,atr2 Vbcns,^ tpa- 
liftTithq^^ obti vifet eiii'_i Aatj- 
ceas :^aiMe^a] ,: \ Ti>eim>s 

^irtoM fccnm attulillei' e- 
|(]^ue medicamenii tempera- AoCwM «^^ r^f euNvTTci- 

' vciai9f Ue^vi^tifiUoK,^ r £«K^ 

arbonbut decidiiiit , tum ea i vco- 
tis pelluntur. S^fi»M autem WtD- 
(joe butuero rixun) insnu fu&uiCK, 
; uiicrdam^ue cuin pedtbus maiulni^ 
qnc faftinrt, pellitque farrum, (uin 
ante^uam fumiDum fuperet, ia enm 
M wy. iaxuinvi fuarecidere^acrcTnli. Fe- 

' a Sifv^ i^ Tinmiim ] Eodem in K i o^ l[y s. 
tai^,ieitio laeTerrupo(^der«Mttjo j Ai«bf(^} ZMniEm* locui cxut 
^imndo } inde feBo fere potl, de ^(^ lib.4. PERlOIfllfS. 
ri« diircrlt. TBntHtim in ^jcno& 4 S;»'*^!.] SuprjTocemS«;v«,in 
'hit ftate, liti<]uc ene^ium bjbcrc ron MS.Regi. qiwfi ex emendatione fe- l^nwJll^, nt~^ terrahirereratur. In 
^Aifque F^irjiAdnu codicibui vitiDTe 
le^tar w w wwi , pro novm, in lccDndo 
verfu. Elt enim apud Hnmtmn fcri- 1 

ptUtnCM*. PEKIDNItlt. 

I VsMr»] E4. Tulg. Htmm legit AD GRiECOS COHORTATIO. lof 

lAoxu v^ Ofuittof ymattfiivlw tiirl, eandetn Homerus aic 

ilw E/^,vMauj TC¥-ni otm- l"^tu"i ^ Meaelao in prsEfen- 

evo* Ti,A«**;C» -sAJ *Mgvg- "i» .^''/''«'jf^'" cxcuatum fb- 
. ^ -T ^ tT- pivilfc. yJiwM»» quoqiTc/^- 

a-lw 3 A(p^o^niw covcfMffiv ok s peragrata atque perfpedU^Cog. 
•i^ of AijcJTiJa; /^z^W. iyvcay^ novit cnim & lucum P"ene- 
9(pj iif4.tvc^ ^^^f * A^^oJ^f m aureac ibi appellatum, & 
cv Alyj^a Mj^fAsvcy, tmiicv aurcae Fcmris campum. 

^'. Ka/ ? x^^ «« ?^ '° . ,^IX' Cujus autem rei gra- 
' ^' a " ^ J^ i^: tia hacc modb illata clt men- 

^ _r^ X •-' . V e ^ / - tior ut oltcndamus, pcrmul- 
' ^ y y V , , X ta ellc a l^oeta ex divinis 

^(p»ir(w i^pia4 7n?i<A w tIw qu^que Prophctarura libris iii 
icujTi fiimZa^vm mlfimv' ksm opus fuum relata; ac pnmum 
^^m '^ i^Tf4jmuu/;\jT!^^iA,a>6'^SQotidin mundi ik Moje operi 

iiiO 

Scribit eniiDi cam PlJtfirmHt Nefloris nihil cxeo doloris prrccperlnt. Pe- 
filiusj 6c Tekmaclm Ulypit^ quem do- R l O N I U s. 

ini pacerna; reccns nacum Mnc/tfMf rc- i xf^rLu H A^f^itrLu'] Ab JE.gjf" 

Ijquidef, ad illum hofpites veniiTent, ptUs ^wrtm epirhccon fumpfiilc //o- 
iique rcccpti, incogniti camen, vaArxz>mtrMn dicic jHslmtt ^ quodt^iic rx 
in aurcm A^iy^/rtfrodexdiumnugnih- '7ru>M^% 'rm^c^mi' 3 jnaiet Mctf f^" 
ccntia loqui ca:pillcj itatimcn uc A/e» if ?.rstBi'iot XtvTr,; Aiptt^tT*;; Tm^ tIm a?*' 
m/4i(f cxaadiret, deinde ^/irm/4»0fi illo furs^^id^lw Mct. Poiro pcft Hmt* 
7V^m.xc/ii fcrmone duAumjfiios omncs rtvrn rii^^iiins etiam JEn. lo. v. i^. 
cafuscommcmoraflcjobquonimtamcn yfnticm aurt^rm jppellavit, 

nuUum tanto dolore confcftum le at r,on Vcnus anrea ccntra 

cflc di xcrir, q lun to C!/flis u n i u s cau&a ^ o PMtca i elfrt. &c. 
qut abcfler, & de quo ira laboiarcr, z A^fc^iTy:;'] MS. Rci». i. Ap^^lm. 

II r pcrpctuo mocrorc cjus caufa cxcm- 3 »?« e eii«ru!r, r w»<i7ix) £ r >c:i 

ciarctur, quod ncfcirct Tiverctnc, nn ^c.] Siinilitcr & CUmcm^ qui in 
mortuus cfTet ipfc, qui unus ex Crx- S:rc;m. lib. V. fuluis hoc arouinc-n- 
c« nmnibus plurima pertuIifTec. //c- -y tum profcquiriir, fcribit : A».« »-; ti rrzt- 
Itna autemj quae hax (xpc Afertlastm ^ t»™» r «:2?f .TrSf •?!«/ ;idA4>*i«i' A- 
commrmorantem audivif rct, inalrcro oihtyy^^Qt rr;?7»j. cV -Jsnpcat inx^u ^t- 
convivio remcdium infudic invinumj Xinpnn' r 0;ff« Ai;«, r Aiicjr, r 
cx quo bibences convivx ica prxtc- AiKr»f«i', r 0.a^:#F y^ llWc^, n t« 
rica tiiala 6c cafus oblivionc obrue-.}.^^'r|; ra^m. dkc. 
rantj ut ipfa rroj^ cxcidium aamime^ ioi s.'.ftri'*f»h"MA'ilTf»rs' 

J^o pmiUrani inidam. ^m Hvk'^ A^^lui 'i^j^- S~ 

JUofes iu Icripfit: /« fri«d- Tii^HsMgili'^i^ea^' 'E*^ 

fh Vau fitit cidmn iHtr- njg! 'MmHii^'^ t ioMi i, 

ruH'. dehtile fihn ^ bmMa 'tijuyiuJt ««'ijXMtn^n^i^oifv 
ifjfelkr. Bb! fuic iHe in f-iifif^. ium^a *j}i- 

JBffplo didiciti » lcril>li! ejaf- ^ ^,^ , i »7r \j«r' ai- 

«Mdiiin wamiiiw ouiria <fc- .^'i,-A ,i4riurmHv<t- 
Taa.va, mrxlMmaA. fflft» i,^; >& ^ ? aj^. 

c4«Bniypeo, Ydnn iB^i- ^^^^ i^j^ j. „^»,'^,, i&^ 

is^\v , iv 5 %i)\AciTa¥» 
HeAiov t' «jub/Mtfiu , ittXif- 

> JEc ^i n r«/M «rn». W r 

Ki^ Sfl^^Minf 3 «)»»'» ?■ AX- 

^?i? Tf owji' KjXetpruv ■s^M 
aj^s -^ «i»kOf cfh^eccivs' ttra 

* £.y%c Q ^ivS^uL fMK^ yrt- 
<-l <pvKeiit]^%aym, 

' Oxyat 

aadit, apad Vir^Sm £m» ytmu. 
Pbrionius. 
,^_. 3 ErJiTi] fl&KPwi ed. »ulg. habet 
1 Er^yww Im-n Hi »errmruiii- Ei j m ^4rccrtMf . Mihi Jt^lm le&io 
^lnni «c decinio o^vo libro Ili»- ^o nu^ probaiiUt praerertim cum ea- 
dii. firgit::'! oflavo .^intAiMcxtteino dem fit apud Cltmtnnm quoquc 
■ ffiaionem \r "■ - ''-' - ^- - flii ezpriniertt^ inftiniic: Sic 
«umfitipfit: 

Etjibm tml^ffmHhrtl»- ,^ 
iw»\fider^ timamt 
Mraquc , 9ueis «ftfffli ^- 
» pnSlaejtrr^MCM. 

Deinde vcr6j,,iJi paradiQ effi- 
giciB ^/«o/-'horti conferva- 
ren^fccit illum lcmper floren- 
tein & ^iigiim ubertate fca- 
tcntem, per imaginem propo- 
nens, atque ita canens : 

FruSius provetttaat ampU 
felkibus bortisy 
ADGRiECOS GOHORTATIO. 107 

' OXftH, iij po<«f, Xj ^hkan Tmuceis m»km granisy fi- V »* '^ Zitpv^lfl yrvetam i» [U¥ (pv{, 
aXt\xi0 3 mo5ti> 10 

o%vn ^' w?^ y9pi(rK€i, fjui- 

Avmp a^ ^Ov}Si ^zt^A^, 

avx9V d crfn avKa). 
Eid^ Si oi mXvKetfms oAa;^ i j 

T^f 67IPW jt«€i^ ^HKiTnScv 

l^ipvB^ tiOJcti, vn^f o cipA 

de r ofjL^axi^ ettnv. Et gravidiC ficus^ fy bacca 
pi^guis ofiva, 

Nm ikec Jeftituunt fatus 
arbufla Juaves 

L/Eftate aut bruma : Jicfer^ 
tilis aura Favoni 

Fertjlorem^ atijue uni prth 

ducit in arborc pomwr 
Namque fuperfcetantqu^ 

ris phra^ makque ma,. 
Ficubus ^ ficusy ^ bacc 

bacca perennis : 
Confita quinetiam centeni 

vinea fi^uge. 
Hic uvas late Jub Phoebo 

torret aprico^ 

Illic maturas vincfemiat^ u- 

dus eafdem 
[Vindemians iUic alias de- 

cerpit : at illas) 
Tarte aliX cakat : gemfnas 

ibi florida trudity 
Iftic producit matura adtem- 

pora botros, 
Carmnia hxc annon claram & ToiJTa m priucLm i (payi^v x. Carmnia lixc annon claram & 
_: ^^ ^, '■ ' n: 7? Mofe dc paradilo dictorum eJ ^i TTf KW w iJut ^ K. {criptutn i^ fuiA* M cmn ex JuHmo verborum referunt imicatio- 
ncm ? 
XXX. Quod fi quis ad ftru- 

fluram 

fcriptionein a|»nofcitj & cnni y &m- iaibendum iit, mx^' ati av^n, id cft, 3 'Cec & finc y. S YLBUR G. Sed am« 
femper ^ atirj. Scauitar enim ZipvsJtn bo MSS. Rcf^. y aj^noicunt. 
^ruiw*» id edZi^^a afpkans, P£- i ^fy;] £d. Monnri ^'c^. /fiiKt 

RIONIUS. & Z>«ric0 Qiorc. ARCERIUS. 

<]ue pulo infra. fitfy^iim utnun^ue \s mtu -jh ''S. JUSTINI 

iiiirametiamtLirnsocLiloscon- 
vertat, per quam le Kiaris ejiis 
faomities afcenfiim in ccelum 
iihi parare pofle piitavermit, 
snveniec & hnjus per allego- 
riam lociipleiema:mulacioncnj, 
i^l^oeta in O/o & Ephialte ex- 
pr^Iam. Ad hiinc namque 
illc: modum de eis memo- ihu. 
uc: 

^jtj heJlQ miferre pedim ca-^ 
lcftibHsorts, 

Ipfis cum drSis aiifu voluere 
tKimd. 

Sttnt<jue (tJe^ conati OfTam 
fiiperaddere Olympo. 

Pclion ntQue OHx, ajcenfam 
jibi aJaJJraparMtes. 
Cpnlimiliter porro & de ge- 
l]i;ris humani hofte fe cwlo 
dejeflo, qnem diabolNm divi- 
nte vocani Scripiura;, ^ pri- 
ma fui af^rerfus hominem ca- 
.' iBmnia ^criminatione , ap- 
petUuoi^e hujufmodi illi im- 
po£it^:.fi quis accuratiils rem 


'MARTYRIS 

' 'icp*v 't%Kv , 

«r HDa,yov avcSev ' auaa^ xo- 

s W9"« K. * ■muihjj IkxvIw ^ oA- 
^tiytioiea; f^ifMi<nv \:Zu^a miiTit 
O^ -n ara X. EfpiaArif >ffo/«- 

TMI' 'l^, 

6i feb K oSavtiiTtluw eCTreiXri- 
ihj kv OXiifnra 

OTAf^;(5. 

OoTeiv tT Oii>JJft^a fiifut- 

coA) %jj.iv, cujTttp eir Oor>i 

niiAiei' ewiMiipoAoi', "iv ^peir- 

v«y x.A7TVi0tvTVS E^^&^pS T^ av- 
' S-pi/^B-ojnf , ■' 01' SjgiEoAsi' of 

iti^i aW«rCW' r avB-fU^mv 
245tffoA?f, •jaK'7))r "^ «Oct^- 
fiei4 TVXfirm' x, et iK ax^Zcas 

ffXOTTHV \ ilmu^i(grnaMiM^i,f\ MS.Reg.I. 

ftlia vnborampoficionclegii] imiraU 

1, rvirl-ji ii^flt^ 3 TmW. IWtnpe 
«Mnin ix<if-/i<, cum ijngo intcrprctc j' 
' itio k-eenJiiiu Grabe. Z^tchariA Diakohu ■uxaito; Ipfe vcro 
ZachariiCj & in libro ^iii poma mba 
paulo ante Ttyfhctti recjiavit pag jo£. 

5p«jm aj!^;*;^;?] Diaboli Etymon , 

limilitci eiprimitctiaro7**o/6yjflW, 

3ii A/aK'j.«p,4. pag.i^. AD GRiEOOS COHORTATIO. 109 

muftrio ^i?M, «ufot «w r «wf- fpeculari velit, comperiet qui< 

11(0 ^ fii» 3>i3£e?\jt muetiif i- ^*^'" Poetani diaboli nomen 

^ctuik umfilftsm, okA^^mu. "?" ururpare, lcd ex aaio- 

xi^ aitif ^aitc^ -Ai muor- "'^"' qus pcffitnis cognomi- 

/ ' r . » v. '^ nationcm nlam aptam accom- 
r ' '"r r^ ''': o ^^^ r^rf^^ ^ modarc. ^en en im Poeta il- 

flwiTR/f w^a;>| U25R) 5/ itctr ]i„n appellans, h coelo, ab eo, 

tfww 0tt/ i6cfr97i^tf);^&Ky atwTO c>» quiopinione eoriim eft, Deo, 
V i-g^^ A§y«, ' cioarif clkpi- cleturbatum ellc, ait : pjerindc 
€^r^ Oot HmiHV ^(p^TH ^^S"^ verborum ab Efaia vate 
«rfe^ W*«^W Mu^uiv®^ 10 ^^,j"^ didorum probi^ memi- 
n«-.,";« Jw-^ ;« ^:: jL C^ L ^ nillet. Nam ita in Poemate 

A^TBot J^' «A AT^y xi(pttA?^ y* r//^// iraius crinito vntice 

Xim^Q^ssKoKaiioio Noxam, 

X«ojM€v®- (Pfiffiv 5<n, ^ «- 't ^ iusjwrandum vcrhis fo- 

fjum xofn^^v '4w, lenntbus addit\ 

MiJTr^T if Ov/^fMnv it y^ Stellantes nunquam ventu- 

^i^Ayoif i^^ifotvi» rampojiea ad eras 

aSw iXtuuz&^ Arlw, ii toV Noxam, qu^. jl^kat cunStis 

lu^ MiMj. M Jimul m/a uocere, 

n^- fflrwy, ^i-v^Ev UTT ioct' 2)ixitj ^ involvens dextri 

vi iu;%fiiyns ^^>^'^ Olympo : 

XHfi «r&$pf\L^" mx<*' ^' ///^ f/i^^j mox tetturem 

iK%T9 1^ av^MATTm. pervemt aa imam^ 

Xa!. Kui 5 uXciTU)v j /u^ r ^s XXXI. Qiiin & Tlatonem^ 

Q>viy ii tUj vyJw, 7B nh^ Tfi- fccundum Deum & Materiam, 

tL. ^x^ ^cq hiym, dncciX-^ ^^"^""^ principium Idcam feu 

>^Q.;„ ^o* ^\\^ .^ ' *.r Formam elic dicentem, non 

cr aliundc, quim a Jkfoje lcntcn- 

tias 

*IF. t'. ir.ia^. 

1 f^P, ?*^*?' ^*' "^' Hflwlir ?5o JE/4M fcriptntn c(V,cap. decimoqaarto. 
4^^Tit .t&i M^ii tifnfS/ttn /M/ur«^W J guomodo cecidifti de ccdo Lucifer Scc. ut 
Nora quod Homtmm E/aia Proplieca etiain £ccle(ia intclligit, cum tamen 
juniorem /upponat Jupinm ; reftc vc- de Nebuihodomrore dici intelligique 
10 necne, hujus loci haud cft difqui- tamum nonnulIiTclinL Perionius. 
rere. GraBE. 3f 3 nXtiruihuimTSufr^iiuuvkv/ 

2 \3w H;;«irfj Significat id quod ab flcc.J Vidc fupra pag. j 6. lia.6. 

I if I M ■ S, J tJ S T?N l' M A R f T R I S 

pri^e eum plmimos tyramios -«Suff ^^e^oVTiaiWref «tAm- 

agrmimuj. Eratu ibi ^ prt- v»f ««twifi-. ^ot* ^ * i<J^- 

vattqmdam qui gravKi com- < ^ ^^^^ r «€?«A« ^**^«w»- 

milerant fcelera, quos, fe tam , ^ ,\ . T' ^p '^- »- 

rnerJuroselkopiLf,!es,ol1mm ^^^' ^','^1"'' f^^rT""' 
0(W aJmittekii \ jed rugiens ' ' ^> cmcfJtz^TOra '^'ft'"'./ 

reboabat , ciiin ffttis eiirum , ' a.?it^ i[MJxa,Te, irroTe iW r ir- 

fuorum injanabilis ejfet ma- ' Tai? «vjrtrwf ixivrm «r «jk»)- 

&/M , ue^ac dum Jaffieientes • ^aa/, « (li^ oww-wf J^tifaKaf JlU 

dedifignt pmnas, redneconten- .'^^ ' ,;jiix«eo,T «w.vaf- c*- 

deret. Ibi vrrt feroces, a[pe- t~(i„ A„A<^ ;;-«,«, iiJ™ 
d ^ 7 ■' ' ■'' lo Teuyjzt avflWf (tviai, .il«ww- 

n's /r«cw o' ffaw apparen- , ..~ "^ y^ ,^^ 
tes, ubi mugifum au&vere , 5°"^""' ^P^^^-^f- !&««'«- 
f*-/en)j yw/dtra Jegregalos ab- */**f>vw7Ff ro tp^Ey^, ry? le 
^uxerunt: Andacum mi ^ ' f«i' O^^^^vt-ns i\y)V r J^i 
tf//w, manibits pedibaj^ue ^ ' A^^day yjXJ^f.nvfmsiioav- 
item capile obhgatos , ^"'"'-if^-nsx^e^i-" '<,'^^<^ >ix,t'P=t' 
fueabjeffos atfue excoriatos, . ^^ ^■j^Uhiyn-; >l c^ik^ 
tuxtavtamforasprottaxcrunl, < _ r a -J , > .b^ 

yUm- ajhllh/if Ja,„bu) r'^'. «>:■»• ■^rlu^i" 

wV«" & </'/»'»»««, "- ""'■" f""»^",' ■/"'■IT 

guc eis, qiii ,ijiranl, ijimum ' ■mm!, j mr ot;»»! »i,f««i- 
facirierum cmsi hj.c ilh pa-i°'wTti i.iv mxafn, ttef^on «fr 
iarentMr, promu^antes. Et 'vi^m^i^tmTi^anoi aryeino, 
cnm mullifiiriiim omnijjuc ge- • l,% /j piSa, ifm m»<m Kfi 
•KrutiKoremib, eis obklum .;„„^«^;, ^,'<„ ^irm, 

fmfSe, tumjUum omnium effe ^^ 0«eS<i»«' « ^«?«(" 
ummum afftrmavit, Jt rever- , , , % , . »" " 
mtibmojiittmremi^iat: fic-" ^» !;.p»_"i ♦ «'«e«<»=«>. »f 
micontra patif/imum cmque '5 «r/jOTwrj» ixas" <"P«™- 

jfif, Jitente iUo inde evade- ' «f «waSiia/. li^ iiis fiiv Ji- 
\e , ^ panas quidem atjue 'ruhc 71 -n^aiW Totiwnef -n- 

fimlicia ejufcemodi quatiiam ' iac mof, n^ afimc diifytaiM; 
ili efi; atjue item frfmia .,, .^'^ iimaitm. airaii^ 
i»c il/is ommno refponi/e- i^ i n>^-r„ d ™W 

jffit. Hic mihi vidctur non "^ '^ AD GRJBCOS COHORTATIO. io| 

' r's;&mofas'zA»T^i&(pn' ^^^^^ ^^ judicio k prophcs 

0» Ma^aatae. « od AJ? ^-^ cam enim animam fimul cuni 
Tflf KfvtS^ 'Ao^^\iv)Jw pjmf,^ f corpore judicari dicit , nihil 
iiaifn^Jti^ir <l «^ t« ^) ille aliud fignificac, qu^ fi- 
•^ emas^eiafas S^^jvt hiyu' dem (e adhibere ei , qux de 
iT« Ttff Ki^£®i « «t A«») refurrcaione eft, inflirauoai: 

«A»^w,K. w<wr4«; WT^ h^l^nj ,n ^^^s rcliquiciit, 

c* «ur» •m*«^««w> 5 H 78 «f^w utntum apud infcro» fuftioe» 

'Au \|/V3^ Kiipa,?Ju> K, x**f*f rent fupplicium ? haudqm<!> 

K laiob; Xj itPfta, e^ffv (p^aaw. quam cert^ animas capat^ioa,» 
aXs:c»As^a^ r ifQ(p>rraf u^^ Pcdcs, & peliem habcre 

crna.a* PMf^icuf W^ra*, ^]S^^^ Sed cnira ^Af» in 

*7i«) Jr?5V«p.w*M9^ ^^''^ poftquamm ijrophe. 

^' * j> ' i« iTb ^> tarum inctdit teitimoaia, do- 

inas^^<tfw,®-'iiSa^tcu, ariniquoquc dc refurreOioDe 

/^a TOfMitf Tfitf •^yvxfw «^- corporis fulccpti, cum corpo. 
v«£^ ^cuxH. ao re iimiil animam judicaridoGeiL 

xif'. Kaf«2;o|IA«rAW/«iyot', XXV llj. Ncc Pitoi kl 

<«7i\« j^ O/MiMo;, o/MiW * % «0- foli^m , led etiara Hmenui 

w c* AMa, ud^av r J Ti- eodera & ipfein ^^« edo. 

CN. r^ ' ^ ''^Jr n crucian dicit. Icaenimmiw^ 

T« AAj«yo« <ftjjy«^ 6^- ^ /^/(f j commcmorat : 

Ka/ * Twoy f^^ov y^r A>c non dy Tityura te&4i 
^ kg/XAj^icL tjoVi omniparcntis alumnum 

Otmcre 

I r «fe< «ei^vf ^»f«] MS.Reg.2. Jmiomt metuens iram, eamin MrtB 
T^tkitt^Jinmkt^^imfkd^c, 3c> occaluvic : undeeniiDpensglgutfiHil 

^ % i^civiH 6f Aiyiwrml MS. Reg.x. iobx^Ttmt pGm ^ovoiT. 
09 Aiytnrrm i^ tMi> 4 C T«vv# m^] Verfas hi i 

3 T/TMv] Gigantera, 91^ ex £lkr4 OcLa'. v.5 i 5 . KkgiUi aatemi ad 
genoit ?iip»(<r.Dicitar ab Momiro^ymTK plum Periomj ulus Aim vedianpj UC- 
«fW» & a Virgilio, TtnnMhmmm^ noD Sf pote qai in J£n.6. honc locQm i^jffk 
^oaii e terra acatus, ad hanc locum pofico verfa optim^ expreflit, 
]ntefpretatuseftZ4ii$Misredqaiapoft^ 5 mJW] MSReg.i.i^. ' 

qoam niatrem ejas vitiaflet Jtfkar^ 6 te^mMt} Jjommi ed..rulg. habejC *5r ^HrSfWf '»iAiit^lJtiis' ''> 

li TUf*a iXfi^ (?»iAoT. Tavriy 

= 0{**;pts Ctf Ai3<ra?4u Jf J«CS , ^ 
m^o. ftiy c«« fiifA,a.^^i» , «f- 

•^jUfo^iMfutypci^af, onnt^ 

TVti CtUfUOt' ^ XMXfsltU Tlf <P»^ >7 
JtUUtft) 

aiboribut decidunt , (nm ea il t^- 
tix pelluntur. ^fhm» aDtem iitio- 
(|ae humm] Uxam ingeiu fufliiiere, 
[ interdamque cum pedibiu maiubQj^ 
que faKiiitt, pellitqiie foifum, tum 
ante^uam fummnm fupcKt, in eiim 
fkiamvt fuaiwi(lerc,acremti. Pe- 
K I o^ i'u s. 
jo j Ltjiif^l Diedari locui exut 
lib.4. PEKiOiflUs. 

4 «;y)a. «] SupraTo«ma^A«,in 

WS.Rc^ i. i]uj1i cx cmfndaiiune Je- Cernere erat : pcr lota m- 
vcm (jttijugerA ctirpus 

Tarigifur \ rojlto^ue tmmti- 
ais vuUur a^unco 

Tmmortale jecur tttndens — 
Kon animam vidcljcet , (ed 
corpus iJIehefiar habere olten- 
dit. Eodem qiiippe modo & 
Sifyphim & Tantalum cor- 
porc fuppliciuin iLifferre icn- 
pfit. Qiiod aucem Hmerus 
vx uS^pto toent, & mulis, 
OU3C ibi didiccrat, in [Kitfin 
fitamtTanfluIerit, abund^ nos 
dotec 'Dini^rAus. li;ftoni.oi-itm 

t iiiri. taiffi [ uitt l ^^2m'eutU'(H- 
HEi' c*M^ '\k d^fptly^fSiit ^ 
iiddirifle. Helemm nepenthes^ 
iufailde pilJl^aLra.l^aben^, qia- 
loliit6Q3?''obfivll6"ftctfl' i'i\i^^- 
cns ipnpoDOCQm ,'; ^' Zinnis 
itnjv^^eififymtn acccptum, 
^fHrtoM (Kain artuIllIeT z-- 
jiifque medicamenti tempera- l^uw/ll^, ut ^ teirahi releiatur. In 
ptenl^ae riTgfSami codiciba) vitiofe 
Irgitur MMn, pro tnvani in fecaiido 
Terfa. EK enim apud Hnmnm fcri- i 
ptutncMM. Pekionius. 

I u«fM] Ed. Tiilg. Hmtri legit 

s Xiai^ t^ Tiemiim ] Eodem tn 
liln), unio fcfc veifu polb, de TmuU 
fupflidq ) inde lexto (ne poO. de Si^ 

fi» diffef". Timiiam in ft;i(;iio fcti- 
bi( ftate, litique eneitum bi&re non AD GRiBCOS COHORTATIO. xof 

fjMKca ^fn OfinfQ^ ;i^(^^^yluj turi, candem Homous ait 
TiJ E^a^,7rajimtf rc^Tvi m^ lu^tum ^ Menclao in prasfen- 
cvn* TiyAi^;^^ -sAjJ '^tol ".^ . T^^/^^/^j^^^^^ cxcitatum lo- 

, A(pPoJ^i7ix; o^vc^v OK. s peragrata atque pcrfpc6U!!cog. 
^ bf Aiymcii li^jta^. lyvu^ novn cnim & lucura Fene- 
jyy Tiftms' ^^^^ * A^^oJW^f r/j aurcac ibi appcllatum, & 
b» Kkyir^eA Myi/Aivcy, (£ mJiov aurcac f^eneris campum. 

kB-'. Ko/ ? z<^^ rirn ;^ lo . ^XXIX- Cu jus autem rci gra- 

is ^ Ts N Mi ^. V c A / - tJO- "t olccndamus, pcrmul- 
r^.n7i/. ^ri^^W^^^ ^^ ^fl^^ ^ p^^^^ ex*divinis 

^»e9<p>yrAV i^pw inTi^ w •ria; qu^u^ Prophctarura libris m 
icujTQ f4,im<S(t^ovm ^lfiojv' K£H opus fuum rclata: ac phmum 
^uTov 'f i{9T f^amnon; imjMcov-^s condiii mundi ^ Mofe operi 

fuo 

Scribit enim, cmn Pi^mut Ntflms nihil ex eo dolorls pcrccperint. P e- 
£liusj & TtUm4dMu Ufypitg quem do- K i O N I U S. 

ini paiemx recens nacum JHemUmirc i xf^rlui H A^^irJlv] Ab ^£f- 
liquiaetj ad illum hofpites veniiTentj fnUs ^mref epitheton lumplide //0- 
iique recepti^ inco^iti tamen, mz-xomerum dicit Jnflimts j quodquc rx 
gnificcntiam Rcgix m mcnfa admira- Diodori hiitona lib. i. fatis pater, ibi 
rentur, ac tnm aeniquc ii/rnc/tfMi ijui- enim lci^iiiius: TUuTt A^^uMm om- 
nameiTent, xogimTelemMlmniypnxvh «sl^Q^X /nx,^ •"<?iy;k»si«;;^iirJ<i, yc 
inaurem /'i/^^tfrodeacdiumnugnifi- TruJutfUi Tru^^lfecf <^ jrt^tef Mctf r^^ 
ccntia loqui coepidcj itatimen ut Ale* is ^-^^0' XtvTii; A^u^i-r»:; ttw^ iVa, w^ 
m/ji» cxandiret, deinde ^ftm/4Km illo ys^«td^!w Mtf. Porro pcfl /i/cinc- 
3r(f/em*tc/ji fermone duftumjfnos omncs rr.m yi.-gHius etiara J£xi. 10. v. 16. 
cafuscommfmoraflcjobquorumtamcn ycneiem aure^sm jppellavit, 

nuUum tanto dolore confeftum fe at r.on Vcnus aitrea comra 

cfle di xcrif, q lunto C/lyflis u n i u s causa 5 o r*'^ica 1 efm. &c. 
qui abc{l*et, & de quo ira laboraret, 2 A^^c^^-iTr;] MS. Rcg. 2. Ap^^lnj, 
ur pcrpctiio mcrrorc ejus caufa cxcru- 3 4»« i «{«mj», r wiiij-riu) £ t 5cr» 

ciarctur, quod ncfcirct viveretnc, an fvc.] Similitcr & Clcmcns^ qui in 
convivio rcmcdium infudic in vinumj Xtn^^n- r 0?ff« Ai;«, f A<Ky, f 
cx quo bibentes convirr ita prx:c- Mwitfw, f Oa^:« i^ IlWcfV r^ r« 
rita inala & cafas oblivionc obrue-^^^cJr;'; csCsff. fkc^ 
rant^ nt ipfa Troj^ cxcidiujn oarrantei faa pnctnUrum midoni. Vua ihK'''^ ^jmL/ i^ji^- S- 

Mfes iu fcripfit: /« J^ifici- T«7$MaRwiff'^(tAp- 'Er^ 

flc Z>mi fecit caim i^irr. •^ 'mllil^i'p«t r «£^ i^ 

r4M : deitlJe fikm Cf taiMal 'lioyliv, Ai»riXtwi^n?Jtiv 
tfflOla. Hm ftiie Hteioj.^i,^. i)^^£, jiJj^ 

.,^;irodidicit;&r«il)liiejuf. ^.,„,Ji,, i nTr 0=-" <r»- 

tmHm cxamas mandi de- ^^5, ^ ^ ^^ j^ j^ 

cMbidn»». 'elun inagi- ;ii,ii)JjS{. „|p»^, -^ 

nit «iptima», jnftmm; Sic ,iat,6j«,'j,_Sj^. ^^.^ 

Hc taiim^ouir/, ftn-*», • » iil, # m^, » A" 

SJSh» inMffiimfytl'- „ HiA»'» r i)M.i<««, «)>»- 

MifiJtrflmm, .. ,lu>i. za/i^Ma, '■ 

jOrafue , meis lamii ^- t alivrHfu,.Mrm,<mT 
>./<WKt<#nS;««i«. im»W trtfi,» > 

Deiude Tei6j,,ilt paradiD eE- Kof^^^^einijHwiKtfAA- 
giera .,&i'ia)( ." honi con(crva-„„„'|,,^„,^^j, ^„,',j,(„,i^ 
lent, fecu lUun. feinper floreu- 'j^^.„^i ,„ ;, ^ 
tem & fruBiim ubertate fca- „, ,'- . , \i_i' ' ■-" 
tentem, pet^magiuem propo- ^f-^ SW^^-f «"« 

fruBtus provenimt ampU * By^'^ ^tyJ)>ucfMJt^7n- 
ffflidhus bortisy *f (pvxeiiv^^ym, 

t i^MOTMCwHf «MfM^Mn &C.1 tndit, ^od yirgUim £m* Vtmu, 
^.S^- i{^Tum^Mmrm, Ht- jf- PBKIONIUg. 
jf^ j EtJiw] fAmtri ed. valg. Iu1>« 

j Ei^ywwirm-n Hi TeTfiiirum- E> j m ..y^Kiro». Mihi Jfi^iw» leflio 
ptlfant ex dKimo ofbvo libro Ilia- ijo nuKU prabatnr, pndemm cum ea- 
dii. I . ;iio (lcm iit npiitt Citmmfii (juoijuc pag. ADGRiECOS GOHORTATIO. 107 

* OX^af, Kj pciai, Kf ^?^a4 Tmiceis fnalum graniSy pt^ V »^ ^- ayhMnut^i 
Suxof 'f yhvKAfoji, Hj iKadoi 

Xei/MTd^ m ^ %f^s hn- 
'n^fT®^, a?iC 5 aei ojufff 

Zi<pvoifi Trvetam m ukf <puJ, 
aJhj/L Q masti. lo 

AoK ^' c)3ri ft^A«" 

ovx9y ^' c)^ ovxo^. 
B^jK Oi ol mXvKAm^ oKuni t/ 

Tg^^D ^io;, m^jits ^' eipa 

de r ofi^axA^ etxm, 
TnoscaZl^au ra, tmtia poma, 

Etgravidieficusy ^ bacca 
pif^uis ofiViC, 

Nm ikcc deftituimt fatut 
arbttjla Juaves 

ty£flate aut bruma : ficfer^ 
tilis aura Favoni 

Fert florem^ atijue uttk prth 

ducit ift arbmepofnmr 
Namque fuperfoetafttqw 

ris pira^ malaque fna%, 
Ftctibus ^ ficus^ ^ bacc 

bacca peretinis : 
Omfita qtiinetiatn ceftteni 

viftea fttige, 
Hic tivas lati Jub Phcebo 

torret aprico^ 

Illic maturas vindetniat, th 

dus eafdem 
(J^indetnians ilHc alias de- 

cetpit : at illas) 
Tiirte aliii calcat : gemtnas 

ibi florida trtidit^ 
Iflic producit matura adtem- , -. — ^ pora botros, 

Tcum m ff\[jL'j/nt i^vi^v k. Carmina hxc annon clarani & 

18 ow?)? f^lfjLT^jiv r-czJoS' ci?a;«»/3P^"^"^ ^ principe propheta 

c^pflTii Mcovoico^ ^'Stoc- ^^(^ ^^ P^[-^^^'^ Ait\x,ixxm 
^ ftl: . (v: ft ^ - verborum rcrerunt imitauo- 

A'. Ei cTg w t{^ wtIwV XXX. Qiiod fi quis ad ftru- 

dluram 

fcripCiiin it^Mfuo:^ mm cum cx JuFimo fcrlptionfm agnofciCj & ciim y fcili- 

icnbendam (it, M mtt avf^, id cft,3 cct &finc y. S ylburg. Scd am- 

fem^ & oMra. Scquitur cnim Zi^eijj bo MSS. Rci>. y agnokunt. 
XMMa» id cft Zifhyria, affkm, P E- X 5s>jf;] Ed. //bmm ^igdC^. /inj^ 

RIONIUS. &D«riwmorc. ArceRIUS. 

I QKNif]//©»«ricd. •^^^j^itidcm- j ii«J MSS. Rcg. i. 2. legmit 
(]uc paulo infra. //^ctoir atram^uc 3; «kH. 

O 1 I Imm^ 'log S. JUSTINI 

Stirametiamtiirris ociiloscon. 
vevtar^ per quam fe artatis ejus 
homiiics afcenrora in coelum 
fibi parare pofle piitaverunt, 
anveiiiet & hujus pcr aUego- 
riani locupIetemaEmulationem, 
i .^oeia iii 0/p & Efblalle cx- 
preflam. Ad hunc namque 
itlc modum de cis mcmo- 
lai.: 

^i^ hello conferre pedetrt cce- > 
kjlibm oris, 

Ipfis cum divis aufu voluere 
minaci. 

StiHtyue "Jfh conad OfTam 
(apaaddere OJympo. i 

Pclion«rf«if OIIx, ajcenfum 
jibi ad aftra parmtes. 
Conlimiiitcr porro & de gc- 
nCfis hiimani hofte & calo 
deje^lo, queiii duibohm divi-, 
nx vocant Scriptune, \ pri- 
ma fua adverfus hommem ca- 
Itimnia & crtminatione , ap- 
pellatione huiufinodi i!Ii im- 
, DoJita : li quis accuratiiis rem MARTYRIS 

wpycu TOiVtni' ^0^*1' t^AM , ei^ ispcLvov cLvcat 

■mim^a^^v laums uoti-n , (u- 
r wr« st ^ •nwslu/ iKavlwSi oA- 

affii 71 ilr» ;^ E(pirtArir p^Ojue- 

rof ' t!pT, 

TW (v OXvfiTra 

Oarav nf OuX^jftTO) fJAf^tA- 
if m» ^fj,iv, auTttp tTT Ooj-)) 

fW etftloATK ^. 

' 3-pCD7m^ns , 5 01' ajstboAsv a/ 

aXOTTW t JnJiifcJ narawaxiwi^m^ MS.Reg.». 

'''litb vcrboram poiitionc legit, iwms 

& tiurlw iraiiJ] TavRW, ncmpc 
^^ pwi»ii«f iTufyi', (iini Z.iin^ointcrpretei': Zach.iria Diaimlm ■vxsmr. Ipfc verb 
Zachariit, Ik \n libro Jei' polita vcrba 
paulo ante Tryfhara recitnvlt pag jotf. 

Jpfsw ::^«a;:] Diaboli Eiyinon 
litnililcf exptimiteaam Timfi^lafhu, 

-'-" ad/W-oA.cap.^. pag. AD GRi&GOS COHORTATIO. io> 

TH) (i^iAw, vuftt «w f min- Tpeculari velit, comperiet qui» , /^ f V. '^ nationcm illam aptam accom- 

cMP TnmtiiMyw' Ktiw f^^ s modarc. y*f « en im Poeta il- 
mrrms mfMt^af \jzn S^ x*r hta appellans, 1 coelo, ab co, 
eun-ttf @tQ »»$^f>jcdaf aum 6» qui opinione eorum efl, Deo, 
S^ if^i ^syvt, ' eieanp euui- deturbatum eile, ait : {>erinde 
€us- T * UOT Hmiii^ii&piTit atque vcrborum ab E/aia vate 

'a& MHmuim» itsu^osV®- .o ^e„'"° diflorum prob6 memt- 
. ~ ., '^ \ ^,^'^^'^ , niiiet. Nara ita in Poemate 
p»r«v, HTOfUTn uuira mtiTH ^^^ ^^^-jj-^ . 

Atrma, ^' «A ATia «<p*A?f ^/ r/>// /r/7/«j OW/Vo W7w 

A<TO^«A.eK<«/itwo Noxam, 

Xaofm^ (Pfunv 501, »& «- 'f -^ jusjuranJum vahis fo- 

MijOTr* 8f OMAottw» Ti ;c^ Stellantes nttnquam ventu- 

i§««v ^«(pMi'?» rampoftea adoras 

AwtK iXejot^ Axlu/, n miv- No-\am, qu^f!. Jt^leat cunffts 

•ms cub-mf. «» Jimul ma nocere. 

Q.S wrw, tffi-^a a.Tf w*- Z)m/, 6* iwoclvens dexui 

w i«t,««vw '^'^>"' Olympo : 

"iKt-ni^' dvS-ouTruv, peivenit ad imam. 

Att. Ka/ ; wJltw 'jf4^T^f XXXI. Qiiin & Platonem, 
Giov )i -duj vTJw, ii et^cs tft- fccundiim Deum & Materiam, 

-rL.^xl^^y^ ^ycov. Qfx*A- J5'^""'" principium Idcam feu 
. o: ^ 0. '«^ * ■ ,, Formam elle dicentem, non 
Ao> ^%,. a?i,a, ^ Mcov- ^,j^^^^^ ^,,^^ ^ ^y^ ^^„jg„. « II. t'. ir.ia^. 

1 A»arfp <exec««; r£y 'on Hottlit ? 90 JE/^r^ fcriptnm c(V, cap. decimo qnarto. 
4r^^rv «1^4 MJraf fifnfSptn f4if49nfSl/ioi] ^somodo acldifii de calo Lucifcr &c. uc 
Nora qaod Homtmm EfatA Propheta etiain £cclc(ia intcUigic^ cum tamen 
juniorem /npponat jfupinms ; re^c vc- de Ntbuihodonorore dici intelligique 
10 nccne, hujus loci haud cft difqui- tantum nonnulllTclinL Perionius. 
rcrc. GrabE. 3f3 UXktmi ti uuu r 3i0y ^ liuu vAv 

2 liTs H^Kitf] Significat iil quod ab &c.J Vidc rnpra pag.5 6. lio*^. ^ iio S. JUSTINI 

tia 'talis occalionem fumpsne 
ap^rec: noniine quidcm/i/i°rf' 
fe Jl£i/d diilis accepto, fed non 
lacis inm inielledto : qiibd ^ 
ritis edoftus non iiient, ni- 
il coriim, qus i Alo/f func 
di6h, extra arcanam theoriam 
& coaiemplationem inielligi 
darfe poQe. Siquidem j^/o/w, 
pro co atque de tabernaculo 
Deus cum eo loquuuis fuerat, 
h;ec verba lcnplit ; £t factes 
mihi Juxta oimia , ^ttacun- 
tiii.moitBro m mantef exem- 
p]br fvbernavttlr Et rurfum : 
Mt eriges tabermcitlam juxta 
excmplar vajorum, cjus , at- 
que ita facies. Et uerum pai.i- 
16 poii: Ita Jaiie faues,Je- 
CHndum typum ^ figuram , 
^H^. tibi iH monle monjlratit 
efi. W.&C cCim legidct 7hto, 
metiiie vcrba Icnpta cum con-. 
^(KQti conlideratiofle exce- 
pid^):, arbitratus elt prius idcam 
quapdain difcireiam ftve fejun- 
^tstii , qt|4m formam {enfu 
,cofflprebenGbilcm exftitiBe : 
qUeftp.O^ Exemplartoi\im, qux 
fsi^^^iit, Ikpenumero vocat; 
iqgg^D^t^fj de tabernaculo Oc 
hii^tj.j^ripcum : Secundttm MARTYRIS 

oi&jf T -vitS^P^v «Ai^iif f>«Un 
Muucf &>f ^E^^iM); ^i]T&'i'. ' i 

^upicti T 0:39^ Muvatmf ei^ffftt' 

Tt¥. •yi^tt^t yi Muva^s us V 
Oia ■2B& -f mdtuiis c?Of ainif 
o et^Karts.i^rcas' 'K.a( mi^ireis Mt 
' * xans m»T« > aoie Ey<:d ait- H 
' Kv^a cii iv TU opei, n 'S^a^- 
'^HyfMt T* avJwyii. k^ ■jm^v, 
' KaJ swa.?-i)T«f V OTcIu/ipi Ktfni 

f ' 7B S^3tiJ'^yi**7lBlT4)l' T ITX^- , 

' itiy atirflf , £ Braif miiiff^f . ^ 
(wSif ' fuiuov v^m, ' OuTas 
' n-pjf. lai^sis Komi T TtnnVj t_ 

' ^t^etyftmT iwi kv TM opet. Ta- 

^^ 7«f iy EyTI/J^iJl' nA*Ti'l', Jt i 

(t^ '^ «C9ajjic»a»ff %si>fitai4 ^^d- ' 

ftacs Tti )^^a.f4.ft^ct fy)m, at^ • 

at&w^j £ •^m^oHyptct, t j*- 
^i nftkvuv lnfM^\ ■ntyii.Mtts' exi- 

flij 71 Maiuszar i^riu ■sjS I^ ffxij- 
n;f oiifiMtn^ y^iifAfA.%, ' Kctra tb Q>ie<i.ll«r)cKO dc P/di<ini cticii ymifj 
r.tNj ilr-univf^rlii £thnicis affirtnsE TVr ium, (^ iij!(f'i malnni, ^md atihiboaum. 
»^*™«w™,™&c.3 MS.Reg-r.' AD GHJBCOS COHORTATIO. iit 

• i^^-niix^y mwTto oftt, formam itt tnonte tiin exlubi* 

aC. OftuaifJKj^'?^f, XXXII. Necminiis itidem 

«r<fi«X*if (p«^3- e$r^«K ^^ J lapfum eum ellehquet. Qma 
^t?' •» vTv*^' jj<. v ., •• cnim iJSw/w ita lcriput: Im 

enf HT» • WCfP». '^^^5?, /m-«iw, hsec deinceps ita fob- 

• fWjjow eiof T ^^oy ^ Ttotf jungit, dicens : Teira autem 
' ylw' ^m 9iKp* otf» ami'^ erat non aJpeSlabilh ^ incon- 
hiycM , * II a yi li2 dog^m to dlta : exifitmavit hanc,de qua 
**««SM«e«t«if,«f%^W- iUe ait, Terra atitem eraty 

T > — ^ 1, t/fJ • li .:: * praEexiitentem dici terram,quo- 
, V ~ ..^ / ^ ' . '-, ' I-. niam ^o/fj dixerat ; Terra 

€»-^<*^n Mowoijff e<pn, ' H >i» p it» inconiiita. De qua ver6 dicit : 

• eu^Tts t{ffi Mutmaxsuei^. ,^ ^// 2)f«j ccelum ^ terram : 
mvrluf 5 7'<P' ?f ^y^, '^ininnv iftam ilium delignare putavit, 
©eW T i/«y» ^ dw ylio, a^ quae juxta prxexif kntem ideam 
imilw Mt Jm fiji Kct-k li \ Deo ^^^^"^^ f creata. Non 

//'*' . A j / . y fts lenlit , creatum hoc coelum , 

^ofiiylw io^frHu,. «/fo»«f f€»»quod & >«Mf««»ft«K Mofes 
XfTit^tif ^ofavH it^*vg,^ T fu» nominavit, conditum eOe fen- 
mimti[*sm ii^w, w ^ <«§««- fibile : alterum verb efle in- 
ft» aroftetot, Tim Huitfr ^o- telligentift comprefaenfibile, de 
fMvof eCSrtrw. mfm ^ «y«f wr q"o propheta : Ccebm , iifr- 
vmrrm wtfi « «OipifnK ''«pv,v*i""' f'^^5!'^T' terramam- 

• o H^o]^k^i r« W«. T temdedttfilin hmimum Con- 
. \ T^*'^ - «'- ^-'* • fimiliter quoque de homme 
' 3 yi^; E^a;,66 7»;^ «ffii^ 7^K ^. erravit. Hominis quippe pri- 
S-/»«Ta;^ Ko/ 9«/)/ ctKS-^ow-ij 3 n^i^m fadt mentionem ^gA^J : 
cuoico^y 'ur^Tifov {Wf oyofMidg deinde polt alias multas crea- 
mB^^cI^^ /^^^i^ Mamm^^*, Hm ;o turaS) de fbrmatione ejuscoin* 
^ 7K !TO»^ r KmTfMTc^, 5fTgi mcmorat, ita dicens : ^ /ir// 
-25?l«r4»^ cwS-^dwrsti msn/ijTar 2)«iJ ^w/;,rw, />«A^rr^ i ter^ 

fiinif4U/,{h«Myoif^2 ^1^*^*1^ o^o^ X^^Hm^ 

ra 

« Gea.cap.i.T.i.req. ^ prn/. c Gen. cap.i.?.7. »n SiJUSTINl MARTYRIS 

r« jltmpta. Opinaius elt err ' j^ ' y^ZtM. m')>i ySf r /m> 
go •«;/» , pnorc loco nomi- ,^„^,,, i„fui&inx iiS-fSBiJ 
Mlam homincm pno., qukm «o^-^J-^—s. rj 
crciltun) exlbulie : enm au- , ^ - . asr-' Ji 

diui! cll, ju.-iia pra;e.>:iHeo,»f^>^Z"» si^S-H»;'''^ 
lem loimam elle tiaura. Por; to j m ;« »t^;»»-« «loj.»^ 
ro qgiKl fe terra conformatus jwf, ^ o^i^of >^ i^ ^mha^ 
lit 1)omo, Hom0ii.t id tjiio- jeS-fw* *5iie«^;**^iii"^ AiV*- 
<)UC cx vcieii &divinl cog- o^, "rjei, >[, lif ;^>ii»tW- 
M.it hiHona; Tmajs,i,,..^_ « ivL», ? £«™« r^ 
» /n™« r««fm, diceme. ' ^^tjj i„^>i.^d ^ 

Bxanimuoj B //rftiu coipus f«^ "■'»»™' ;'tf»»55 7w .."is; 
/»r«'«m vocal /eriam- Alicu- W "■» '«'«-*' V»'^? A"» 
,6i namiioc conira Miillcm , 3«»»m ri reExnj^ wjonv 
//«?("■/* poll moitcm coipas ^ti^ .; , , ,. -^:,.,,^. 
raptjnieu), dicit; - ''.».*' iran^'\* 

/afariia l^rram popaahat >l » (tisi^i» yS ^ij; ^«^ 1 j^ 
Uiinc iuidam. Kihv.iMr^Mym.' y': 

Et allbi rurfum Mimelaum, ad Kai,«»S)f .»^%^ irii f MfV»- 
eos, tjni HeSloiri iA Itngii- Mei-Aejoy&TjW jWiitT^/iMf i^ J' 
larc ceitamea provocationem fa,uM:s iHSty.Tf®' mi'i- 
min(.s alacn anlmo MipK., ;^. , ^^^ ' 

biDt, Joquen(eiD lacii : t ' ™. . - 

^l vos in tfrram tunffi re- ^" A& CftSs fjkv ■mivns^ii^aff 

tieatis, ^undAtn^ Kynuaj^vnS^i.' ,-r 

Pcr exLiberaHtem iram, in ve- .^u-meS<i?ii^mi' ieyli^, us viv 

icreq? & pripwpi,«p5.^ «rr* .^^a^-^.^^rGmVcw W»f ^« 

■'. , .-.v. ;■;!.'.. ■^i V - ■- 7V 

4 G«i). ;. r. rg. tlt. V.r.g;. 

1 ^«M..] Hanc vocem non .igno- niodo infiniiiro luuu^ta. jlJAUtt in- 
ftitMS.fe.rje i-inl^^nndowritlt^kur «elligitur, ^i inuus HtBtaU corpia 
}fit ^M^'^ -f •^t. dcfircDre trahciido af&ic PsRtON. 

% Kwjiii] l'ltimnl pft wrriu co- j «nu^m] //omtri ed. vulg. *«««<• 

eaaiipubip |nincipio'p)lheini libri -i^^fh' M&Rcg'.'!. a^^f. - -i AD GR^COS COHORTATIO. iij 

*fijlS aiKiKva» 'BiKim. reumi habitudinem refblvens. Hzc 

^c^ uiM^ivvnf omeof K» n«.PerceP«» ^7« w &?/;»- 
' - / ' '^. ^ ~ . CS Y /> in libris confcripsere luis. 
lUutrft», <K wf f^ ^«U ^^^ ^^^j^ aliunde inftitutus 

q>Mn)^tf. tmi ^^ a^^ f j>iigf„ ^ guim ex propheiica- 
ftifiA^ipuuf^ ' lIArtrft» sftfw» rum leaione hilloriarum, vo- 
iffta. iKctttriv r Ai» fK «^90«« /«cr/ Jovem ia cce/o curru vetk 
Asy^, \ifu\^r -ztO^pnrM «w- alfirmat ? Vidit ille in Pro- 
Z»v ifBwWj lyrto^^ibiir? phew rcrponfis de Cherubim 
■njn/fti.u ;u»;i. «M^ s ■ir.-«ffi.. dictum jllud : jE/ ^ jrrtv/ e ao- 

*^**TW'-*^??^ .fi* <A/ /«/w- Cberubim, ^ elevA- 

* Kv^m -im itewi. ^finZfi cM» ^^frunt Cbaubim aias fuas, d» 
••3ftf»C/|f*'j^«cwX»Cei»X«^- roU cum eisy ^ ghria Z^i 

* Cifjt ms intMeK eurru», * n^ Ifrael erat Juper eos. Inde 

* ei tfoxpyt^fMMt avrm K ^a- irincitatus grandiloquus T/afOf 
« ?* Kw«« 0t3 lo-aeai\ tS er* C"" °»"1» dicendi libcrute 

«— '-.7- .'.^.^-..qI^. ro^ '^ exclamat dicens: j^itumus m 

' cttnvif \sawuulnt' trjtt ef / t •. / ^ -^ 

y , j ^ Vg^ /> f«A>Jupuerw«frmr<27/f«r- 

fiufMMSo fu^ccAMpanef nA«- j,j|^ Enimvero unde landem 

T«r, ^ »»jjf «8^m( ^ aijis^ niii j^ jf/y^ & prophc- 
AiyAw, 'O^ J|^A(<?«r c»i-»otis^ h3fc cognita perlcriplit? 
'^^«Zfvf^fevct^pcfAaMiaM'. Unde occalionem accepit, quft 
Etn m^tr 0^9^ fttua,^tpiaf moveretur, ut in ignea efien- 
«OT»6X«^^«r,«tt;j«|«M«i;- tJ* Deum efle diceret ? annon 
oiccf^flop^iPi^^rt «J««»° R^umhbro? ubi 
rlui "SfOfPc^ «Aif(p»r > ^ ^ ^ ^ TWfo^ei icut r 0f^ «raf 

kiiptum 

m Ezech.cap. ii.TftA. ^ Reg lib. ^.cip. 19. ▼. ii. ii« 

I •nAtfrMrsriawiif^&c] PUao^ 4 ^ *? srv^MMMc] Vicle fnpca 
M» locns cft in Plxdb. HOBSCHfi- p.53.1. 1. frq. 
I.I us. ^ 30 5 d» >m «(ftW] Vix l^ a iflo 

& XifrSf»] Pri qw» MS* Reg. x. loco occaiionem iiida: b^poche&os 
kgil XffvSn^ cape0e|K)iiiic, n<]aidein ibiDeos ne- 

3 f«p«Ai^«f] Hdc FUmiM cpi- gatiir ini^e fuiiTe. Sed potius ap* 
tlietQa nti aljltt paffiq.plDra, ex naatioin igoeoriiboiM^.iiAaeani 
PkKUtrd» Vh.1. ds ^Cttii I^Mii^o- 3f jJU fiWgeffide difieoda^ fi fuiponasiir, 
fhoanxtmi^Jnfimiii* ' ' " t% ficnseaodem petiifle. Grabb. 

p I hn i m iH S. JUSTINI MARTVRIS' ''*> 

fcriptum eft: j\'tm iti jfmlu •oOitiirairtiif^liiKodisf.li/^ 
Zhmims , if fiSI ffmtsm •■ii^„-:Lt,,MiiTi^r'mi,M 
™m«y« : ,m m cmimlmt . ~ - ^ ^ f ^ 

pcm imi, : ,m m ig„c ».- '7f " "«' <^_ " ''^ ."f 
«omoj, jj' /s^ «»<■»> WJ ««■ ' '^»e'=f. 5 W," ff. <?«»?<* 
r.tf /c«m. Veruin iih cum ^^As-^frf. <iM' ' 0*«;.* juii 

fWolixa conteroplatione per kht mAyaryUu fi^ m>l>^f$jiii- 
ublimeiD conliderationcm pios ^/«5 ^{1^ %mZm yow ai^^ 
religioforquc virtcmcnteper- ,^,. nx«r« ,ff i <<.<» * 
cipere oporiet. rl:tio autcm __, . n . _L.^ji.ii' 
vcrbis hifee noncum ea, aua-^^r^r ^T* J^'^ 
opus fuit , fpeculaiionc iii- ?"■ ''"f ■ !' "7 '"?"*" "™; 
Ipeftis, in ignea fuHbniia r ef«« «>«(((pi. 
D E U M eUe dixit. ' _ =■ 

XXXIII. Quod iiquiscce. Xy'. Ei ^i nc ^z^ -^ fyi^ 
liltis !i Deo advcniens fanflis % ,s^ eji ,^^,,5.^5, .^j^ 
hommibus donnm, qoera S.r- „i;>iari,AM ,f»,s«, 4i=rt«» 
h/«m /ii»ff«« lacn appe lant „ -• . /v' .. .... 

vatcs.^ex-ouiliii fcnituri m ^ »><» •«K*» •• isf.,«<ri 
«nimnm inJocai , invciViet & ?"*(; "«^"f "'»■'" *''« 
Bunc J P/«o»c in Mmom lOftiar^J^ija/rfcuOTnA»!-!»- 
fiib alio nominc pradicatum. r®- ri. rw.aTt?f Mivma Aoyaj 
Veritus namque Dei donum »0 Jl §Ti'^ir o,ifix.7ts xMufls^s^io* 
& gratjam Spiritum fanaum Mai; j^ M tS Bii iii/a» 
appeUare, ne hofl.li m Gr^. „£^i^„ i„„ir„,, J^i^ 
fw animo , prophetarum do- j •{■ ■- - _„J. ~ - ■ \[a 
«rinam confe&ndo viderc- It' ">' ^a" T?'^ 
tut clTc; illam tjuidcn. cceli- ^^"-»\i' ..«*?«, ■;»■"«; 
tus !i Deo provenire conBte-""'?' "??=' «,'* ««".™0^ 
,ur; non autem Spirimm fan. «"'.'"«^"'V «FA^". » f^ 
«am, fcd .^r/n/cm nominan- '''.'T* *f '-, "* ^"*" "'- 
dameili:putavit:menimcum («<» «raii'!;- sraiyjaoif 
itffWBf in hbro de Reminircen- Mi»»>« t, ru sSi i».«,ii,i;sT»r Ao'. 
tia agens, cura muliis prius dei°y'?'. ''^'^•"F*^^«^st?f; ' AD GR4BPPS, COHORTATIO. iif 

^«V,l) « Ji^dtiTmJiSC eunuim, poUJt» an non doccri, fed ufu 
^ »"7i t««.»w. ^ ua.%mM^ *^*" exerciutionc obunerr : 

^icn ^^vy^Tfsxu, v^p natura aut alii qu4piani ra- 
atrmifh^tm ifriuf "^fit^J f tione hominibus obveniat ? 
Ajya»' ' '• E» «e «w ^f««f, c» hifcc rem undeoi decernit.ver- 
' jmvri Tu >iya riru x<tA»f bis , dicens: ^l^d Ji aos in 
' '^trmtij.iy -a K}^ytfi«f, "^m frJfiatii per Mam hanc M 
'ayw,^(l>6t4, SitMaxm, puiationem rite hoc ^y inwftt- 

' iJ}^ ^^xuoifo, 'zA^^oui- 'oS^^f"' y ^ ^'"^iy ''^'«? 

, ^ u • *- '^•r *^^^A ' profeai ncqttc natux^ ncfue 

vflTui.^ Tttvm , w^ , ^dj^ ^^^ fi^c ^^„^^ pbvenerity jui^ 
-?sSy r QO^jyrftfv ®€i s^ ip^ ^«j /^^ obvenit^ Hkc, ut puio, 
Tryey^Tss' {Ji^iia!^n^ lixdrmy manifettb k propheiis de Spiri- 
wiii? rt/jeiif w/jLx fLi-niiDiPa» ^si\x Sandlo cdodtura Tktonem^ 
(pc^iw,- oftoic^^fSainpoik^ iavirtwwappeU4Uoneniirwil- ^ ^^/trhZ: •' ^ ' - '.y-. .."' tuliJIc patct. Nam non iccus 
5 y TrT ^"^ "P Q- atqiic lacn vates, unum cun- 

pt«r£^ct^v£u/^*7»^cp;^^^^ deraque Spiruura in fcptcm 

(f>curw, ifr6i ^ £«£/w i^tctif ^ 7i** partiuntur Spiritus, ipfe quo- 
clutIw wofici^cifv^^iTiw, tbm/tjv ^*' quc unara eanderaque virtu- 
w ' TioTA^^ a^i7ns l^^i^ZfSi^ . tem in quatuor difpdci virtu* 
MyH* ^f^v iuyt^ ttvev^tv^ i- ^s aflerit : non iue quideni 
»cLLL^^ mr,fj^iiet,l%Koo,, 2^^ ^liquara Spiritas fanai infc- 

^^\^.fiL -11 ^^.r^/. «; ,w«is: rcns raenuonem, nihilommus 
at Tt^w* (Ux<ffyocuiJ? TO tjarj T ^ n - j? • 

^ - o- V « / / tamcn pcr allcgoriam & mver- 

^iyr^^V ^^«^''"'/^-^^fioncra quandara, ca qux dc 
73^ «^^v* ATntyi^X^j^cAS' Spiritu rando Ji prophctis funt 
irwyJ ^t^f rol tiA» i< Acyi< promulgaia,apertfe renwncians. 
^sr&V 7vy Muc^yct ipi, * ^ Ex Stcnamqucad fincm JUenonis 
\fm Tslyuy Tsrn WAe;^/*?Lf, ait: Ex inJJithta ijla rationCf 

i Mc- 

I Ei A Hw i|pi( C9 mrn 6cc.] Sunt ^o com £4n{t pnnxmtimt negatiynni t», 
liTc xn Afemtte jsaf^nai alrimSj neqae quod nos exparxiinns, quia nec ia 
alla eft diflimthnido, & difcxepantiaj i^o/imi Sn/hanicd. qium reqaimur^occ 
niii Quod in Jitpino txi^tf in fecundb in ip(b PUtone le^atur. 
aorifto ponpndum eft| non ut cft in 3 Tror«t^ «017»;] MS- Reg. 1. in* 
praelenti Aij^fcu Irgendum. P b H 1 o m. ;; verlb ordine legitj iifiim Ticrm^. 

1 SoiVfti] Editiones Gracco-btinc 4 E«^'fiiMv rm &C.J Suntlixc 

P i fac i|$ ^. JUSTINI MARTYRIS I 

ifjfnionj afifiara, dtvindfotle • uHuiav. $■«* fuipot. (PcmmJ ' 

uohij olroenK c wiuiem, QUJ- . ^ ~^ 's^yaU^ ^ '>^, mt 

}^ ^f» obvemt. Hoc ipjam - i^^^^^^J^^^f^ 

Vfio, monam tmm virtus ob- , ■ .-^f or ~ ■ ' > 
VcnJ, ckrim mdc Juamu, ^'f^ ««/^^ ^«''. ««"'" «< 

rci f, ^uid Utidem fit vjrms^ ' »\) n *^'nj. otov ■st^ijpoif Jh- 
liudiiciiwus. Vjdeiis , qiio- ' ■xmriTCii^ix curn Jt*3" wibJJ»- 
moda ccclitiis advetiiens do- 'rAv, ii avn kw ^i^. o^^ 
num, Vimitcn) lantuin uo- ^^^ ^H,^^, ^Qg^ i^^ 
mmct: quiltione autem ad- ,„ -^ -,■ _; ^ ' ' ';>, . • 
iiLic diEiuun etfc e,xutiinec , .^ -j ^ Ty - ^^ => ^- 
iitrtim la vu.uem demura , 3, C":'""*^ '^^-'"'' «"^ 'f''*^*' 
an 3liter appellare conveniat : ^fo" ^'ni^i^. v fn^inm 
Spiritum landimi apcrti no- «^n oKJpi^^&raa/ ■ztOst!»», rfit 
minare veritus , iie propheta- ^tiic aoii C^i^us 'cl^mv cco^uo- 
rum AoSitiax aRfxh. dic vi-ij^e«, Trvtyua, tvot fiij i^5^>i m? 

XXXIV. Und.vabcrud,- ^S". , ^.^l^^^Ji, J nA^U 

tus rUto , ten pjs imi cum «-- - ■^ "^r 

ccelocreatHmen. didicit ? jta ^^"^ T^'"",,/*^^ ^e?*,*' W*" 

tnim {cripfit: Tempas aia 'n^iyujin-u^^ j^^apt: 
tuia ccs/o.txjiiti!, ut, qua; Ji "' X^t%^ ^^ kv ^%t a^vH -yi-^' 

mul orla.Junly Jimul 'juo^us ' v-v' "ivctai^/f^cf^.ivoi, a.f*st ii 

diffohatilur , cum aliquanda ' AuS-woiy, a.v wbti Auoif «««-»» 

noi; hoc ex divmis J% ^^ MW.^^f i^^g/^ ^e^^i,- 
Icnpiis intellexit ? Cocnovii - - <l\ .< ^ t ^y^-' , 
enim umporis genentionem 6 '^ *^ l ^^. >^ f" ." ^-4f"^« >** 
aitbiis & mentibus, & annis, nmitx.-n JtfiA^i^vx^f^^mvx^aii^. 

ftrfcmtnia Vfrbjejufdcmlibri, Apinl n./urwi* lyt^Wii ^ii™j^ n inriit 
PUtatam, nf mfyfjtafmi\a\pt\)an:&, «"i. Per lONius- 

*:i|l ywHino «f i> m5j>j<(»TTC(. In 1 ;jf iw ■ f w f*«T' i jjirK ;<;3 n] H«C 

Pltnnt tnclius, ri ii n-^ii -^ airn, !=■ funt apuj /"toowM in rim*' (9 priore 
^min hic ■nf auTi. \n uiroqucau- panicjla, qux in Cktnmi Iibn>, qoi 
via bac iplii cifsamlcripiio tTa]V de Univcrfiwe inrcripiui cft dclidp- 
fiioiw (■Mbonin . anS non cadecni ratnr. ..In P^mw t-A lcriDnim um- A D TO«B^iE 0Q S - COHOR T A TI O. xoj. 

ax^a, ^ ^y^ rmn' fP^f «l^" ^'^"'/T?f"„'nrn 
tnt» V Vv« f^^7.'i \ ^^j^:. (Jeni Poecam diaboli nomen 

•^«.^«^^^"/ff^- rioaufurpare, fed ex aaio- 
^ctftuf^f*mif,,c^.'^ficu^ jj-^- gj^^s peffimis cognorai- 

Kmf Mrt^^a^ic^ 'pui 0W/M6- nationem iUam aptam accom- 
cia»vimt*lf*ivw' Ailtu^euim^ s tnodare. y//i?« enim Poeta il- 
e awnw «vop»^«»< VOT» ^ **^' iura appellans, fe idelo, ab eo, 
«^as- GsSxxbByii^a^mG» qui opinione ebriim eft, D^, 
2" W» ;^/'' «orep rt*P.- deturbatum effe, ^t:vcTmi^ 
? ~:?7. CTL' ^. S «^JS-v atque vcrborum ab J^am vate ' "IfSV' Wa a4.«.<P*a?. ^f^ /r.m m«;^ ^^/^^^ 

/ ^ Noxam, 

fAA09 Mfnj o^ 3 StcUantes nmiquam ventu- 

', V, , /'^ ram po/tea aa oras. 

.- *^ lo fimul ma.nQcere. 

•U kJ? iiA^rL =S' «T f »r XXXI. Qiiin & Tktmm, 
,^.- J^., . ^ .?/ir fecundura Deura & Matenam, 

7i«»^%i:*;«i/«/A«y&»^aot*A- ^^^,„3^ ^^^ dicentem, non 
Ao^sj' iw>» «t»^* -sr^ M&it^- -i:„nj|e q„im \ Moje fenten- tix 

« II. t'. v.iiS. rb necne, hojus locf haud eft dilqui- tantun, '^"n»"^«>'°t.?^St, 
2 vm H<«i»3 Significat id qnod ab-, &c.J Vide fupra pag. j 6. \iXk6. iio S. JUSTINI MARTYRIS 

tise ulis occadonem rumpfine cin^ if- 'S&paujv «Aij^^ ^«i- 

apparet: nomme quidem «•,* ,A ^ oi, War Jvtiut^f 

^>^>did,»aecep.o, fednon M„i^„j ^3,^ ^,,i. .^ 

iacis tum inteUccto: quod a ,. n ' -^ - _* -- 

pcritU cdodlus noii (uem, ni- "^ff^^^^ O.^^T™ '^-"' 
hiUoniro, qiiLc i ^/o/tf iiiot'"''^»^;**'^'»^*^*''^^»^ /^t^f 

diila, exira arcanara thconara 5ew^''«« rOara MwiOTiwf wij^s- 

& coniemplationcra intclligi my, aujpaf y^axnutv i^ avnet^ 

clati polic Siquidem A/oJa, ^. ^^a^i ■/J MiJuoSf « 5" 

pro co attjue de labcrnacuio Qi^^ ^. ^-y^^ is6? aiiiw 

Dcus cum eo joniiuins fuerat, > - ■• ,[■,__' 

tecctba icrmil,; £r /«,>;■" rr»"f'"« '^'"•rrr 

»»^i >«« «»«<4 , qaxcun- "f '»'™.-,°" "r" i": •' 

/;i/ MOTi7ro /« mmiti, excm- "'''"<' ""' " ™ «,•«• ^^ -s^ 

jiht tsl/ernaca/i Et rurfum ; ' atry[M f oTduilii . /^ awA/r, 

£y ffTKe-/ labentacutum juxla ' Ka/ av»9lV«f T gxlui^iv xa,m 
exempTar vafirum, ejus , «:-„• ^isf^iyu^Tmrrmrinc^- 

™ //«&,«. Et iierum paii- - i ™ ^. £ iV« ™.,Wr. i 
16 polt: Ita jane faties.Je- -n . . -' , ■/ 

c^Jiw typum 6- Hguram, ««5''^ ' P'«f'»' ^^/"^ o«r«f 

gH^//ii>i m monte tmnftraU ' «,^5« ^"iWs" «*ra nwOTy, r. 

eft. Hasc ciim legiflcl P/i/o, ' h^etyiAasfin) iv rZaeet. Ti?- 
neque vetba icnpta cura con-.o„,yi,,,^,;,, ; nAaray, »^ i 
firtKUti conIidt:raiione exce- t\^^ ' o. ' !>£' ■ 

pillet,aibi[rati:scltpniisidLam ^ , ',,/', 

qmpdam dilereum livelcjun- ]!*»«• »»^x*f*f*--**r''™' ?^9^ 

ilapQ,: qiiim forraam icnfu «J^oVTi^wg^trof^wCswnspXW i^ 

cofliprehenlibilem exftitiHe : ««&»iTtf, o^iiagsct^ayu* r>«- 
D4jP^£:*.«./Z»reorura,qux„„ - .„ 'j.^^;^,^. ^. 

iafitaj>iiic, Iipenumero vocat; fts"^ . -) , ^ ., -, . 

fm^iMJes de tabernaculo tic ^:;-" ""^7=^ ,*^^ ^ ^ ™''; 

haieat.fcrjptum : Secundinn nv a^f-tMiix^fH^*' 'KATara 
' . ■o>v\ ; ■ . «J®- 

t -B/iAi^&vii Ji — ■ji»£ji ¥ «AItih] /Mffl, e>- alibl malum, ipuA slibibannia. 
Qnoti bocloto dc PiiiiiJii dicit Jii^j- r je™iiBn»,im&c. ] MS.Regi. 

sdcmiivorJiiEihnicb affinmiJTf- 3^ j^'*™'"^'"^"»''^**'^ AD CRJECOS COHORTATIO. iii 

• af^ w ^ixl^* «« w Tu ofn, fortnam in tnonte tibi exiiU-f 

aC OjMOiV^!^*^'^^*'» XXXII. Necminils itidem 

«■(IWu^ (I)«k!)- irHTm* ^ s ^K"» euiii eUeliquet. Quia 
'V ■» •'^\*^' jiv v>., •• enun i)[w/« ita lcriput: /» 
«{wf^w«,o«p. H^,^M«,^. frincipio fecit Deus calum ^ 

mfi »r» • W?*^. *,^^5?, /m-tfiw, hsc deinceps ita fub- 

• vmiyivt 0jW t igjorw >j 76» jungit, dicens : Tetra autem 

• yuo* «nt iMf tfttrm amw^ erat non aJpeSlabilh ^ incm- 
)^ya» , * H 3^« yi ttv eiopcntf 10 *Sta : exiftimavit hanc, de qua 
S«««4«««W,^«tW- iUe ait, Terra autem erat, 

Y " ^v z. %/*J • li .~ •» pracexutentem dici terram,quo- 

, » ~ ..^ , ~ f-tJ »■' niaro M)fes dixerat ; Terr» 
-ilw ^nu^m» et^ yliv,^ ^^^^^ ^^^ „^^ afpeaabilis ^ 

w{in Hawgfitf^, ' H ^P Iw incmdita. Ds qua ver6 dicii : 

• eug^s >(ffj ^eucamaTcevet^ff. ,j Fecit 2>eus coelum (^ terram : 
-murlut 5 ^^ 9^ Acyj, Emiinm iftam illum defignare putavit, 
0wf f K/»yw K -Atf ylw, m'^ qux juxta jpneexif lentem idcam 
-nw^AuT^yhaim-AuY^-^-n ^ DeorcnfibUisdlcreata.Nott 

^ i ^t^_j I « y RN lenlit • creaium hoc coelutn, 
j^o^y^ «icfl^ijti^. r'^^r-quod &>;;^4i;ir«/«i» Mofci 
^ 9«^/ \i^ ;4v^^vK i^5*vir, r ^k nominavit, conditura efle fen- 
mmitifAnm i^w, of «9 4^«- fibile : alterum vero cfle in- 
fM a¥Ofuiat, rim wai r j^i- telligentift comprehenfibile, de 
/juvov eut&fiTov. t7tfO¥ j U¥cq m q«o propheta : Qelum j in- 
vewjrw, me^io^srO^prnSf ^Spif,»^^"") ccelJ2)mmo, tenamau^ 
•oie^VS^^e^^T^ Wo;, ^^ temdedttpts homintm Con- 
c \ y^*'^ ^ «•- ^^* • Iimuiter quoque de homine 

• 3 y^ 6J^^)66 7..^ 1^.^ ra^v «. ^^^^^.^ Hommis quippe pri. 

S-pa>Ta;v. Kof ^/»/ ctv^^o^^ 3 ^i^jn f^cit mentionem Mojes : 
c^/&;r, ^TEpQ¥ fu¥ mfMTds^ dcindc jpod alias multas crea- 
a^B^^oTr^ l^i&IJm^ MoMia^, m» ;o turas, de fbrmatione ejus com* 
fS^ m 'jnXt^ T KTiTfieiTe^, m^) memorat, ita dicens : Et fect: 
'o^dtttces a^S-^anrov miaini^ '^^^is homhem, puhere i ter^ 

f4;¥^fju/, Hto^ Myoii¥^ ^ l Kof moinm OsW f a^B-^oerm, x^^^ "^ 

ra 

n Gen.cap.i.T.i.req. ^ Pfif/. c Gen. cap.i.T.j* ti» 'S;JUSTINI MARTYRIS 

ra jmnjno. Opmaius elt er- '^f ' AaSwK. iiif^yHfrfm 

go VUlv , pnoct loco nomi- ,,^p, ixpiijsjja a>*»«3 

njmn> homintm pniis, ciiiira ^^^j, J ^„™„ _ j. i 

creatum tj; bii le ; ciim au- . , ~" oj r ■' "^ 

lcm, qui polterms c icrra coii- , '„ , tk^^„~„- dilill dt, jujiia pric.valeii->^<»py>«e;"'«'^W''** 
Kni lormam elle litlnm. Por- <»i J c« >« •r J;mr«!; aisiiW- 
ro <]gM t Tcrra conforraatus fttf, Kj Ojwii^f >^ t^ skAiwS^ 
iit "bomo, Hamatii id giio. xS-fW iimtti fM^^ 4 hiyi- 
<|UC cx vcicn &tlivinl cog- ^_ "rifa, i tit j^ ojnAsi- 
M.ithiftona; rcrw «> fi- ■= ■ „, ^ ii„;5, ?£,„,« ^J. 
n> /m«« rcwiW/r, diccntc, ' „^ i„^h d Jj, 

Exanimum is Hillmn corpos 'T ""r"" j-y^iir^f- «(g; 
/«r,»'»» vocjt ui inm- Alicu- J»f " "™.'' V*»«, f^ 
ti namquc conira MiUcm , Jwawi' ri TyEjeT»^^ in-^ww 
7/c^o?7f poCt moricm corpus u-ufio, ^ .■ ',;7\. 

japianlem, tlicit: ■ . ■;,,,■,» 

/njmtts tciram propaahtttil » (ia^iif; yJV^ j<^ ' «^ 
/«■ «'erc /oti/ara, „,r^, ,^e„a;,a,. , " _ 

Et alibi rurrnm Mcnelaam, ad KaJ ao$Ka)^^ yrv r Mwfr- , 
cos, qni //f^oirj ad fingu. MarAr^y&wVfi^tra/^fi^ J» 
lare certaiiien provocalioncra fa^;„,f ^jj J"EKj.f©- mi, ■{■ 
niinus alacri anmo Kapic.„_ - , ^.„> I ' 

bant, Joijuemem lacit : ,* , ' "*^ .^v» 

yA uoj /ff lerram cun&i re- ' ^ AA' vfi^i fMv Tm^wii^if ' 
deatis, ^tme^am; . 4 y*** ?^i'°3'6' ;-T^-rir 

Per exuberanicra iratn, in ve- ■4iumfa.li>.iiatti>i^U,-Mnv 
lacq^ & prmi eos i terra ^^^ f- Xj-zstmfiov a^rk^ U t >««™-] Hanc vocem non agno- modo inSniiiro imi^iu. ytdiUlti in- 
fcitMS.Rre '-'"'«^'Jndowrblegiiuc telligitur, ifai irMos //c££trii corpas 
j^> AnMn^^-^}^!. dcdecoccttahmtloaf&cic Pbrion. 

i lOi^J fhimui cft "Wrfii* eo- ? itwi^w] //nncrj ed. vulg. «*«.- 

mm ^nibm principio ^ftrmii libii,-d^M- MS-lCcf. |. <tiu^«r- ••— - AD GR^COS COHORTATIO. iij 

y!is iicO^au z^cum. rwm habitudinem refblvens. Hzc 
-Him T -i^ixfiu^ houif i» Ai- e« vetuftis in c^?///o hifto. 

„. / rr^J-^ . fTT •**» fy ,n 1,1,^^ confcripsfire luis. 

ryutr», » w i«rr«r ^i.- ^„„ ^,.,^ aliunde inftitutin 
(paat?^v. Mu m9» A?^^ f pi^f, ^ guim ex propheiica- 

ft^9ve«f ' « IIA*Tft» ^fturo» rum leftione hifloriarum, w- 

«eMM (Ami^r f Aia ir ^g^ew /«cr/ Jovem /» cce/o carttt veti 

Ary^, « ^ ?f r •ao^ptiraf inv- affirmai ? Vidit iUe in 'Pro- 
X^ Wuusi v/m^-iknr^ ?!>«« rdponfis de Cherubim 

in-«f w«l.^K«,^AJrf'^« /A/ /«/>«• 06«-«*/»», 6" ^>^- 

• Kugi» J^ * «w, ^mCi, e^ „^; ««•«*/>» a/as fMos, 6* 
*»30^»Ci^'^«ei«A*5»«Xi^- ro/<f cum eis, ^ g/aiia 2)ei 

• Ciju ms jmMetf civreiif, * t(gif Ift^ael ^r<i/ yii;^ eos. Indc 
•wtfo^CBif;^^*»^*^^»*.'^^*-'''"*^"""* grandiloquus ?/«/», 

• i» Ku«« ew Irc«A tS BT* cu« ""^». dicendi libctutc 

• «UTr < *r»«i.^.iL.4M' £■<»«. i^ exclamat dicens : M^vus m 

pa/Miwf fMpccAMftanef "^^ yi^ji;. Enimvero unde tandem 

T«r, f^ «»»urf 9W?p;f««« Po* aii^ aiti. k M/c & prophc- 
XJrycM, 'O /M» dii ftifett ati-iomf hacc cognita pcrkjripfit? 

'gfcy» Z^ ^ver o^yMt fAetuiwi'. Unde occafionem accepit, a ai 

ETHm$tt &>ls»% ftutAjvtof moveretur, ut in igned cflen- 

iuZt» «vrtvLir,» *tJf «|>« hic^ "* De""» 1^^ diceret ? annon 

*^«f ^ f ic^ir 5^5w fi cxjertio Rc^umhbro? uhi 

lciiptum 

« Exech.cap. ii.TftA. A Reg lib. 3-cap. 19. r. ii. it. 

I •lMrmwrinfM^8io2 ^i^ ^ ^ *? irvfAJiNMk] Vide fofn 
fib locns eft in /'Im^ Hqbschb- p.53.1. 1. feq. 
Ll us. 30 5 cn» >JH ftkW] Viz P^ ex iflo 

1 Xifir&*] Pio q«0 M& R.eg. I. loco occalioneni dids hypo c h cfe of 
^gic Xi^ir^Ni ctpesepotuit, fi<]nidciii ibi Deot ne* 

3 fm^mkipm*$Ji Hoc FUtmis epi- garor inigoe fuifle. Sed potiib ap- 
tlKeon nd aljbi fafiflf.pLBia, ex oicidoiaigDeotiibo JM^.Ciiaaeani 
PImu^ lib.1. (b phcibi PWoTo-ifilUf^neC^dicviMlab fi iunpoos^ttr^ 
piionim fBf^pGi JniAiiwv, ci fKxiseauidsna petiUe. Grabb. iti S. JUSTINI 

Jcriptiim ell: Non in JfM-itu 
3>minm , ^ pofl fpiritam 
icomtnotio : non nr comnMtione, 
7)otranHSj ^ poSi commolio- 
uem ignis : non in igne Z)0' 
minas, ^ pofl ignem vox itti- 
r^ tenais. Vertim ifta cum 

fkolixa coQtemplatioae per 
ufalimcni coafldenttionem pios 
religioibCjue viros mente per- 
cipcre oporiet. Plato autein 
Tcrbis hilce non curo ca, ^ua 
opus fiiit , rpeculatione in- 
Ipc£tis , in ignea fubftantia 
DEUM efledixit 

XXXIII. Quod figuisoE. 
litils ^ Deo advcnicns faiiftis 
hominibiis donum, qnem Spi- 
ritum /anffum iacri appellant 
vates, exquifiti fcruiari in 
animum inducat , invcnie't d: 
hunc k Tlatone in Menone 
fub alio nomine prxdicatum. 
Veiitus namque Dei doniim 
& gratiam Spiritum fanihim 
appeJlare, ne hoftili in Gra- 
cos animo , prophetarum do- 
£trinam confe6bndo videre- 
tur e0e; illam quidem cceli' 
tus \ Deo provcnirc confite- 
tur; non autem Spiritum /an> 
SLtim, led yirttttem nominan- 
dam elle putavit : iu enim cum 
Minont in libro de Reminifcen- 
tia agens,cammultispriui de MARTYRIS 

^OuK tr ro) »Vtu/(:»n tJi^ac,^ f^ 
^■^•Tt^fiMi/utir^rfitic' ixbfra 
' tnureia-fi^ Kvg/Of,^ fi^T mr- 
• ntg-fiif mg' cwe c¥ toi wpPi 

•^Anfij-. iM.' 'oKHvetflb 
lULT eutByarYtiot^ •nTi^i-^^Bi' 
piete -mc ^e^im nm oMiff- 

Mutv' nActTw Si it [utm 'rie 

j^^ar&aiiKigiif %mtcK •if&oij^ 
tnc ftimf, iv nj TtvfiuSet i^A 
T 0sii> «rof ecpir. ' ' 

Ay. Ei ^e 7tc i^-a& -fi £tai- 

%f ISr^ etS KtbTtijiif 3^ TiT 

i,it^ca.vffcti Sae^, tu/TTVtxJ^ 

fui ebynv avtfu^iim elltfoi •Jtfs- 

tupai av « tkvtLv uara TlXara- 
V®- iv rw-arCPf Mefov* Xo-yu 

S^tatac ')S riiju tQ &ii ^Ctip(a.v 
TrnvfutcLytov ovoiAa^Hy, "tvetf^ 
ooyy\, r? T ■fflCP^^jrai' vmftivGf 
hSeuneLXiet,, t^^nf E».^4)i» 
^SHiiai, Ttfth a.vu%i etan mt^ 
&tit Ket/ntvet^ oftiXsy^, y titu/ 

TrVKJUX a^tll, ^^''iiplT^ 5V5- 

fiA^Hv auii ij^iif Hra yi •tt&t 
Mivuvct iv Tu TsBi oi.VJ.fi.vYinusKo. 
y«, mTisa. ^eiipoy arS ■^ eifieiiis : 
AD GR-B.COS, COHORTATIO. ny 

^«V,i( « aiaxmJtli^ eunaim, poffit, an aon doceri, fcd ufu 

n S-n cunofw, Sv uA%rwM^ »«1»^ cxcrcitatione obuneri : 

(PuW«%*^«Var«ifi»^P^ utrumvc ncMc hoc nequc J- 

^ K ?</ ^ / ., ^ lo comprchcndatur tnodo» icd 

^.f, i,^witfw;«, i^ natura aut ali4 quipiam ra- 

«mi»f Ai^iTO ;<rw >^ hominibus obvcniai ? 

^iyear • '• Ei dl vtw ^uSf^c^ hifcc rcra tandem dccernit.vcr- / ^ V ' «^^ *^'r ^^^A "^' profettQ mqtte nafurd nefue 

vjj aaw v^ , 0«- ctK ^rg«j4- j^ffy/fji^ verum dtvim mme- 

vflTUf.^ Tiwm , w^ , ^fid^ ^^^ ya,^ ^^^^^ ohveuerii^ juh 

-?3^ r <sr^^irrSv ^i ^ k}4H htis itta obveuit^ Haec, ut puia, 

Trvivijuim /M/M^KAff n\clTm, manifcllb ^ prophctis de Spiri- 

(pi 

\ ^ l-*r\' ' .^ c ^ ' n' ^ tuiiilc patct. 

5 , / rt*^ /^ ^9 ^ atquc ucn vatcs, unum cun- 

^«ffc78.t^i/£u/**™^£p/^^ dcraque Spiritum in fcptcm 
(p^. i^ro; K Mm lAicty ^ Tiw partiuntur Spiritus, ipfc quo- 
ovTiwiifo/Lii^anf^^iTlw, iiufvsv^c^wc unam candcmque virtu- 
«^ ' -nos-A^^ ct^TzeV /^s^^^coS^ . tem in quatuor diipdci virtu* 
Asy»' ?m¥ euyt^ Trv&jfcsLTB^ i" tcs aflerit : non ille quidcni 
^xu^^ u^usv&iei/i^^m, 3^ ^^q"^«» Spiritas fanfti infc- 
^i 7iv(^ aXt.fn^ « O^ T f^^ «enaoncm, nihilommus 
^ - /? V ' ' / tamcn pcr allecoriam & mvcr- 

^fjrc^zfSi^ ^^^^•'«'^-^fionem quandara, ca qux dc 
w «^^if* rt^)^«Ut)y «(p&tf • spiritu finfto i prophctis funt 
ir^yj^ff TUi TiAa ^ AGyi< promulgaia, apertfe rcnuncians. 
«ar&V 7VV Mev^yct (^ , * ^ Ex. Sic namque ad fin?m Menonis 
\l/m Tsim TirH 7iG(Ac;4j/t?u, ait: Ex inflithta ijla ratione^ 

i Mc- 

I EihwS ifjulfctTntm &c.] Sunc p cmn £Ar{i prxixntraiic nfgadTum i», 
Iixc in Affmne pa^na alrimSj ne<|iie quod nos czparxiains, (juia nec io 
ulla cft difnmiJirado, & difdcpantia^ f^oUrti Sufhm cd. quam ieqaimur,pec 
niliouodin^/<y?/M0fAf^iy infecundb in ipfo /Vtftone lcpatur. 
aorifto poncnduin cft, non ut eft in 3 7for«^ «wtm;J MS. Rcj;. 1. in- 
prsfenti >j;^^ lejgendum. P B R i o m. ^; ?criu ordine le^t, i^w Ttcm^, 

z hiyn] EditioRfs Crcco-btinc 4 E«^'«NMiv mVtf &c.j Sunclixc 

P 1 fcrc xf^ . (S. JUSTINI 

3 Mft{Oil, appmety ^ivhid fiile 
ueiis op-^:m\s vitlulem, qui- 
pp^ ,ea .obitexit. Hoc ipjum 
iX)(a, qiiomtn motio virtus ob- 
veui>ii , clarjits mde Jciefnm-, 
(W7J piui iBuJ per fe ^uuf- ^ 
reie, yW lavdem fu v:rlus, 
jiuf/uoimuj, Vjdciis , t]ao- 
modo ctcIitCis adveniens do- 
nuoi , Viruitenj lantum no^ 
lumet,: quxdioitc auum ad- ,; 
huc digiuini ellc c^xiltimec , 
yifum id vitiitem demum,, 
VI aiiter appellare convcniat : 
Spirituin ianiSliini aptrt^ no- 
mmire veritus, ne propheta- 
nun doi5lrin;e allecla ctie vi- u 
dircturi 

XXXIV. Ui-.d; vaberudi- 
lusi%rt, leii pjs uni cuni 
calocreamn^eflc didicii ? ica 
cniin kripli: : Tempus ago 
lum csh cxjiitit, «/, i^ux Ji '■= 
mui oria Juril , /imnl '^uoqus 
dilfohiiutur , cum aU^uanda 
dsjoiulm no} um ajfuerit. An- 
noii hoc ex divtnis Mofjf 
ftriptls jntcllexit ? Cognovit 
cniiu ttmpotis gcncrationem^*' 
^kbiis & menhbus, & annis. ftrc ewrenia vrtbi eioftJcin libri. Apud 
Plmitton, wi m^yan^ Icriptum cA^ 
* in JnBim m a> ^njjijiinnH). Ilt 

PlittOnc radiuv, li ti la^i; 'ds' ouJrS, 
qtmn hic ■KBLf eun. Inutroi^ucaa- 
{/na bxc ip(a circumlcriptio tnjr- MARTVRIS 

' (t.'Jt/ eteifVijKTisre, oTaia iin 
' vfsTru TJif a*0^wOTJf CD^^>»- 

' X"^*!'''^^ '^^ "•"•^ °'^^ ^l" 

' -rm, 71 ^iOTT E?1K ^ETIf ■ O^TI 

'o7ro«" Tiw cMU^y JWfnaCTw J^twt 
^v, 'h^TVii fiAVoy wftat^ef tm 
3 ^nvimae (Lpay hvo^ vtfM^ttt 
■M-noiiv Tmi "i^i-nu*, >| in^av yi 

(Wn BVOfLeiCi^Slj 'B^SOXK^-i, oir 

^iui ca>j» pmifOJS Ayicai cyBf4<i-; 

^«K TTv^fUL, 'ivtt, ftk 0-^ rn. T 

■!sO^)a-uy tWK&ey o^^tW^lAi*. 

A J . Ils^v Q /*a3-wv IIA»-r 

' ;>:»■ (jia (t^ ^o^ivot, itjtta. t 
'AuS^itjj]», av Tmt hvoii auiruv 
' ytyvriia^, ^i ^i t^tv >5T» -^, 
3-«iX( MawJSSJf i$B^W jltSjtt*^''" 
Xi^ ; EyviM ^;^ 97) ^ aj^ovn yi- 
1 rjfLifim X. ^vm k. cvt- 
cuixm. 
antafiu^ iSi^' itrii ^tr£r, 'n tnriat 
ifiTV- Pebionius- 

I ^»«. J"Jff«r'ef^Hj«'y<r'} Hlc 
^ iuQt apud Piamtm in 7'''>n'<i c^ pciore 
panicula, ()iut tn Cutrnmi libro, qui 
(!e Univtditau infcriptn; efl ddidc- AD GRACOS COHORTATIO. iif 

twre» '"Au "^ijjtu •?■ n^tuutf cauiam & initiom conflitatioi- 
«Ai»l»iK. •«?»<# iif««»fj}ttt- tionis fumpOfle. Itaque cam 

~ i r ■ ' ^ / ^^ r* tus principium temporis uni- 

^VffxnK^Wimfi^^. verfl ptxbuifleii (fic namquc 
(«r« p«i^ M«w«f ^:>^'^' ' Mo/es fcripfit : /» frinaj»» 

' ^ ^^ tmkof • ©wf T «^ ^// peus ceekm ^ terrMH, 

^mKjT yv, Hm •mfoim mv- ac deinceps hxc fubjunxit, di* 

«tQm AtyAw' ' K«f i^mn lycMA cens : Et fa&us eft tfies mus) 

uia) «f 2^MWf lUutr*» f »03««« ^ partc tempiis omnc 

tmirmtmiM^a^yfiim. fiw iui- to^^&^^'^ Tkto , t6em nomi- 
, Hy ^ „ n'v navit tempus, ne <«« mcoi 
*« •wp<«^i»K, iw p, 9^ ^^^ faairpcrinde atque M- 
fyniu^fMfmtM/j^.af^*- /;p omnino fequeretur verba, 
TnrufMetiinufimiMifOffnmf, apud yltbeuienfes deferretur. 
^fUf A^euuf »€VPt}tfH^. «■- Vnde autem de coeli ctiam di(^ 
^fJK-m&fMneefifttrS^pitt^tt^o^o^^^^ opinione concept^ 
wc^w *rr« M v*<P» 5 «riw »** rcriplit? annon idipfbni 
lUfut'^. ^ Sreef «^ uuff aundic"cft «&!!«? "" "* 
cevrAV HfUMf i 

A»'. EiJ ^ f «eT<i^-i» XXXV. Jam fi quis etiam 
futreep w ^m^u XJeyw. wdfv rationem dc ftatuis inquirat , 
ipfuifum « «fiwi TSf euf «nde incitati, qui primi deos 
wt^ MimnidjaMtTK, i»^Pt»- ^cftros fecerunt, hominum eos 
TmfUf(p»f ixf» «Jrk ^et- fi^rnws obtmere intellexcrint, 
«r, tu^ai ^rhe ^l^ ^^^sdcptthcndct & hoc «» i d*- 
Wce; ' ««A«tWwf . 'i' oek ^'°* "'"°"* didicifle. Cftm 
MliW«fS«c>*«Otr*iT«? namque .Wir liber fub per- 

« «„ v..^*-:^* i,M^Lu •> ;s.;-i' minemjecundum mu^tuem uo- 
wx«r«p»r*y«m^5j^i- ^^^ j^ fimiHtttA^em: per. 

'""* 'l>T**B*^''f'^f'^ indc atqne dia.um eflet, A;. OKny» e§lu,ifTC^ KAletffxwa!^^ ejufniodf deos fuos fingere 

Ai^«^^A^«rio>o(i^«|U0«tf79^or cttperant| ^ Cmili fimile fe 

ficcrc ^t? rS. JUSTINIMARTYRIS _ 

i^ctre ratj. Vcrmn cmmve- ^ij^jj^yt» eKUtnft. • ^ xi^ 

ro;.yuanaui dc culi hjc.rumc ^^itj^ttU ^njm vvu ^a^, 

i.mc luuicatnnKnioraui? Ul /,^,,X,- n »/.,,, r. '.'., ««,1„';-. 

lUtcUiguus , viiri 6j.fty,,n<.ii- .^ ' -- ^ ,'- 

liqinm vcum rJ,j.'""<-". ^b "^ ^^^^?^ J"-^""** -^*^''''*^ 

iflis difci pyllc, sii' nc dc his • -0=^ rin-^j' /^^^wav r^n/»(* 

ijuickm rebiis, umic apiid «x-. ei!\sipiTi.ri>j3fti^fMS->}(mi 

i«o5 jii alitniaai perveii^fe t^s> ■n •^a.-^a^ ^uvj^^vrM, oA-, 

a'driiiraiionein , propni quiri- A« 2^^ TOoe • c««Kijf iSvqjoi 

tjuaro fcnbere potiien.nt: (cd '^ ^ Ma.ywiyf >ir A«ir^ 

qiia i M/e ot reljquis pro- ..* " ■ ■ . "^ - plicus iiint traaua , ea pcr -^ , ;■ ' -* 

rilegoram & in™»utionon X^f*;-**"^ ^?';^^^'^^**-,»^?'^ 

aliqiiani in libris fuis promiii- P^^f si"l'«*i'«« 'rftoy-.yxaf^/^ 

g^iiiiu. Icaqiie icBipiis jaui &ia,re)ii; "Ettdwi^, iioi t:.,^«,- 

«l, yiri Gmi; proianis vos Jej' jfog/aip/on ot^ i «?*r£t^ 
Ijinoriis perf^iwlgs, ionge an- .stktss- Mwua^f il ei Katm) ^a^ 

imiiptts ■m^lai &. piopbeUi ,7,;^ ;n^^aji w^ri^i- rw W 

aios,_onnnbys, (jm- aiuui vc. ■-;^ ^^-^ ^-^ ^ n-^^ 

lubjli iinu SapifiULS, liiiUe,- '^ y^ ■/ <r' ~ . CT...*. 

Am i pnJco mafuvum enore ^^'■' ."^ ^^^ft^i" ^l^i, r^ ., 

dcTcilccrc,' mni divints pro- '««SJ*''^ >i^i^«/ -J^ai-nf . «1;-, 
ph^-tariiiu vatave libris, & cx»''^'*' '■^-^ B^<^t r 'isopiTUv 

c(S,"",v,crain adJilcete, rcligio- iftaicus, y^ ytoMXf TtKf) avraf 

W^ ; "on dicendi aries pro- tIu aA»i^ 5W£««^ * » Arysc* 

e&nulHis, .nec]Ue vcrbis ,ad 0^> Waj^^oWa* 7r^;i'»f , ..«;^ 

^^venduni aiciue perfua. ^^^-^ ^ w;,™*^ Ai;«.. 

aenduin compoliiis uteDcibus,;, , -_ ' 'jv -t _? \ 

iQoc cuun eoruni eft propnum, ^ - ■'■■ ''^'.'■^ ""* /■T. "** 

- - .., ■'■',.r- .X-, ,■ . «^ffew. 

jj I K^»an] pcriomM nwviJt lcga*, Birxo, NM horain Bniii pbcet j fcA 

, '"/ '^*';t='ft"- _ , poiiili («i>5.- prortus fxpnngeinlum» 

i*' inw^sAi^jg^n i=ra] pronoincn & cuni -.iji Maiuiiut far(icipiiim,qu(xl 

litmtf Ik pfji'[i<dina la™ pcrperam proLvum ycl linule quid iiemfirer^ 

tf (irf^rifl'^' iriilantur. Nam ui l»n- i^ i'ub|ntelliscniluiii vidttur. G R a e e- 

fc & flr,uttifra conlleiit, pro d^f 3. .rfw-Eiffw ]• Siiprrlativiu- ert , 

fcWTniilin^otiui *'c^ii«, aat {imik pro «miparauvg, or?iT«,j«Ti( neirpa 

q**l, nifi fttte A[jt^ fijir, idque ex^ pro irtwm^i ut infrjpaE. Sl. 4f. AD GillECOS COHdHTAtlO. iii 

«A.fW JtAtTSw idf^oW- qp» veritatern fuiFunri ftui 

, y . N < / ^ cumque limpliciter nomma & 

.r()^7i,wpnA**J^^Aav«^ verbaufuipkntibus^&easvG.' 
5[ y^^ vfU¥a^jncy\Oi<ovTeoif, a {,], jes annunciantibiis , quas 
7i'(i^i7ravr^xa7i\^vT¥Uj- f dcrcendens in eos Spiritus fan. 
fia,, tw ilw oKff^ Jtm/Uta;» £liis, religionem veram difcere 
IJtM%fetv jSyAtf^W A" ojuTon volentes , per illos docendos 

Ar'. nsJslaifS. ^ ^ XXXVL Projnde, pudore 

^ N . ft. / _. / f ^ N omni. ac vctcri hommum cr- 
A^.^(a*|ia^«y«A*ir4i;.w'^rore, ncc non ad fucatu?i 

» rT(7x»^flttnw«A>J*ij sra^ fplendorem comparato twno: 

aifwoi vf/o^, A i' ^ J 'ww ris ftrepitu abjecao, unde etian 

^c^riA^tt/aiy Qjny oTfod-c, ^^fidSv r vos omnem Itudiorum veflrc^ 

i/u9 avfUpifWTM' *i^6y^Jf«/ rum fruftum & dcleaattoncn^ 

WciuiS. ie^i ^^ Tw «ta>^ «; P^^f^ip^^ P»»^^t qj« ."H^i?. 

^ , " V . . , ^ , vobs funt , compledtimini. 

w i;/i«y ^V*P^^> *» f^^ ™^ NuUum enim ^eftrum. in mW, 
tvArMv Tfim^ vvv) *? ^ oit«- jores veftros cxfbbit deliftum, 
35 vctiv (ii/^ Ww, iV «ci^ fl in contrariaib illonim crVbri 
c, ^H wv) oK^^Kid^t^v funi^ fentcntiam pcdibus ire vole^ 
" »•,/ ^. r ^tis: quospareft apud infero* 
vciajv fwmvo^vTmf odvpid^' oiy^ ^^^ feram nimis poenitentiami 

H Suva/m Iw okS^v dn?^v vftiv poeniientes, in gravi efle luftu i 

m fwm ithiirduli riii ? /Siy ac ii (^uo modo fieri poflet, uc 

avfiS^fin^ «Jtw^, iyvom ^r vobis inde rcnunciarc valcren^^^ 
,, '^ . ^ , ,, /v ^ qnx fibi poft huitts vitae ntimi 

ormvf^ wmOi^lai t^:^^ accidcrin^ intcfcrctis prb- 

^Hhjom' wv) ci iTretdfi pr^f fcitb, quibus vos hbcratum iri 
SvvOf-av C9 tZ fncfom fj^ mf vclient roalis. Porro cJim in 
OK^m vfiis f4av%mv , fJiii prxfcniia nequc ab illjcacog- 
/ ^ _^ ^ ^» -A >» F vV» ^ nolcere ullo pacto polluis, nc- 
fJuj^TC^^r-f^Sc^ q^^ ^^ .,ti^*^. i^Thic fals6 

vvfLOv nwTtw (pi?^a8^ta¥ (pi- nominatam philofophiam ift?m 
Ao09^ fm7^X\9jE«crav> m^ 30 philofophari profitentur: rc- 

liquum l€git. f W. Crfi^ WPat^i^Uftiftr - T«o S. JUSTINI MARTTRIS" 

liquumdecneroftcrii, iitre- ^j^ ij,;, ^ xoimV, Tii) ? 
Bl.(ro majorum vdhorum cr- ,„ ^ ~ i,^„^W 

lon nuncio, lanctorum viro- _, ' , . - -^ . 

nin. lcgaiis vaticmia : { non '»1«'^^., '=«^X««» wfr r <f- 

rplendoicm oritionis ab cis_pc- /»»«"fp' "Wf»|r»t,r.^ ^,/* 

Kntcs : quM non m liiais, ; "jtmm Ifptnas imf ainm 
fel in faais res noftrx rcligio- a^Srms (Jt^bi Kiytif, «M* 
-ilis confiltant) & ex ipfis ea c* i^is ttt -f iiftm^ %6n- 
preipiatis, per quj: viam pof gsi^ ^«yjutj) i ftuS-S, nu 
Etiscoareqiii&mpitcrnam Illi ^j, ^ lifMOftT, # <.i»i, 
namuue, qui rrultra pliuolo- o - . . . ',, . . , , 

phix pcr v.m no«ien mvoIa.-i'^'^y*- "^/*^i^"# 
tuot, nihil fcire coarguuncur; fpf^f^f^f r^;«*C«7iff er^ 
ficut & ipfimet vel inviti con- w w «.i^oTif (AiT^OFTWf. «f ij 
fitcri coguntur, non per mu- eum) iiMApyHyJciiomf ii"*y- 
tuas tanium intcr le conlii- x<»^oA Ji' «y » ■rooV iJl^^Aw 
fiationes, fcd variantcs eiiam.^^oji^ytn^W, a»i ic^ w 
fuaa ipforum pio fc cujufque ^^ ««^ia^f c«^k™ 
opiniones. ^^^ 

.XXXVII. Qtiod n veri in- A^. Ein^^ncAtid-a^f ■upgm 

ventio/sM quidam propoUtus -^af ^^f Ai;«5 «tp' oraTf (pfcX*- 
elle diciiur coiampMo/ophijr„^„*;^^ ^^ ,; ^ iAij^-w « 

quomodo, qui veri coenitio- , / ' t" « l^ 

nemconlequutinoniunt,phi- Jj . - ' ■ v*. ^. 

lofophorum nomine funt di- ^^'^P"^ "vof^nf ^v a^iot i « 

gm ? Ac G fapientum apud y> o t to/i vpK ni^iwi' n(p<iTit- 

ipfos fapiemillimus Socraies ^ ti; ^MxpirKf, a Kj 3»%^^. 
cui etiam oraculum veltrum,ij£/3y ly^, &)f fu^niiSetTi, ucta- 

auemadmodum iplidicitis, te- •nfeihsym, 

limonium perhibec, dicens; _ 

Sapienlix omnes Socratea vm- * Avafuy k^myruy ZsM^-m 

cn vnos^ nipUTu,-n;, 

1 Ai^i™w».£««sjit«n^7»- joi?.'««. iii/*,>,. ,tf»»-w''>S'-A,&.iU. AD GRjECOS COHORTAfTIO, i>i 

efA9^oyH fjui^iv H^ivai, ^r^r ei fc nihil fcire fawtur; qu2 fii> 

^J>x-«« Jj^*«^*. ^,..,>,J^^ ^ Itia quoque icjrc fe protdii 

• ^ ^^ tr^ - ' '^cJ^^JT "Ht? Siquidcm Socrates fc 
tac/w«(p6f/i^«r«^€(^^^ proptcrea ^W^/^ diaum 
071 r Afli^wy aj^S-^»;rAJ^ it /«1 ^ ^dc, ait, quixl cam homincs 
^ioum jt^oDifmun H^mi» flu/- alii, qux ncfciunt, k fcirc ap 
7K cvx aIxi/0 f6if^€y ' o/ioAfiyffy iimulcnt, ipfe non gravat^, ni- 
H^ivof. l^n T^ HTa^* ' * £otM hil idre confcllione apcrt& prx 
'yiy^limS mt:« to o-uiiwi <»- |c tulerit. Sic namquc dicc- 

• I^f cTo^W liP^a,. u^oj^ f^, .^P J^ ^^if^^^ 9^^^ l^ 
ewz^yf^ nuwf^. f^T»^ ficjao^^ ca fM quoQue mjcpe 

di tii^» Hfiiiv^oiM^ <tymff¥ j^o, Ncmo autem.cxilhmcf, 

^oaxroiH^ l l^x^ATUf/, 3^ per iroaiam & dillimulationem, 

^n ^nXtiOMg C¥ mf 2ls^yc4^ quali aliud, agpitcm Socralenfy 

Hu% ri-TB. mHit' ii yJ ■nAdd- is »d quod pcri«pc in coUpquiis 

TBi* Mw -^ ibraAo>«^. A^iBi i^are ibUuis tnit, ignorantiam 

T.»iTtu^e/o,km^yi(bn. ^fl' VT f"^"^^}'" nam.ponrc^a 
~ ^^.^ , "^', deKnuonis lux verba, qu« m 

^', ^ W*^ '«"? 5-^- circerem iturus protnlit • fatis 
3-iiui -Hu, ofptm «fAh^M. oftcndwnt, feribeiim & verfe 

t(^ y> ifrus' . ' AA<6 ^ i9^n»> ^norationem falluni eflc. Ita 
*«i^a^Kya/i ^< fMV ^ Tidvq- eniro dixit : Sed jatn ahewndi 
' l«f*iyu, vjjut it jStaMiftfW. A» « ««'^ > *»»*' f «/i/fwi «</ 
' onn^ ^i ii«5i. ,3;H w i«iawcy W(»t<f»«, voivs autem ad vitam 
'ift^yi^lncO' «^n?^^ loi^iorem Utn ver, mjhum 
^ '7 ^ >^ '^ "^ ^- A^^ Mrem vaannt fHeuorem. omn:- 

%^tn^ f^iv tcwtIw v^ttrUo c^ ^j^ ^^ ^nmi Socrates quidcm, 
Ta / i"^ ^^^ ^«i^ilx/ a(pa£ ulcrttift hac in Areopago cditi 
cJ^fi 7i &irfictrr9!g/09 oS^fAy.at, roi voce in carccrcm properavit 

foli 

I i/uisXtyHf tiiifmf] I(^.5tefh. •f/ff SofTMtet ibi k cttm afio in qncm ind- 
^utjSv tUivmft tttvtQun elcganti5c.«^3odeKt(kpiflncecompanir. Sylb 

tkiflkiu. SVLBURG. } 2«jic^'r£c^jMS.Rcg:2. 2:*r«^n;. 

1* iMfigiy'vy aoTf nirm &C.] /'cWtf- 4 7fi^{«ufnf] Vule. Plm».is Apo- 

tiiifri eari^^ronictfSKriOirapolo^ianu- ]ogia habrt, >4R9»Fir^4'^ ArceRIUS. 
Tiiltlegcre iMidi yv» ninr >f «YMKfw to« ^ A^f ***>?] De lioc conciHo 

avTMrifr»#9f#7rf(^nr«yAc. videlket j/tuit 'qu4P' dfxi tnpfa pag.89. not.i. 122 S. JUSTINI 

i'o\i Deo inceram rervimfcien- 
mm tnbueiis. Siicceflorcs aii- 
lem cjiis, cum nc terrena qiii- 
dcm nolie poLicnc, coelcftia fe 
fcirc, pennde aique vidiirent, 
jaititant. y^tfloldes certe , 
haiid aluer quim li pcnitiiis di- 
ligentiQfqQC Tktone illa con- 
ti.-mpiat[is eflct, non Ccuii Vk- 
to , in ignei elientiil Deum 
clie, ita & ipfe dixit : vc-^ 
riiin in aihereo qiiinto cle- 
mento illura ciri proniincia- 
vit. Atquc dc his ille tidcm 
iibt pcr orationis vim & pon- 
dus aftruit, ciira neque En- 
ripi Cbakidm naturamcogno-, 
(ccre pofiet: unde propter in- 
gcns probrum & pndorem, in 
moErorcm conjefl:us, raorie vi- 
tam conimutavit. 

XXXVIII. Itaqne ncmo,i 
cui integr:i mens elt, lalutem 
fuam poli iitorum eloqtrcntiain 
habeat : vcriim, juxia vcterem 
illam hilEoriam, auribus cerS MARTYRIS 

&iu fA,ivM 110/ T mcf tffMvaa^' 
\tM 'jr^etyf/.a.Td^v aya/pipav ycw- 
011'. ei at jttsr twtiv , f*>!at ^^ 
■m cl^ j^ yvcafoi SwetfASfOi , 

^ TO Cf ' ii^iiQi ciii ew^JOTir »- 
osvetf fsmyy^^i^oy^. 6 y^v Ag^ 
fBTiAijf , us ax,^Qii;tpey IIA** 
TiDfif -m c* is^viig ii>)^cuiAK,ioS 
eiicarip a IIAaran' c* r>i Ttvpaari 

in» T QtBV fivetf Myft, isTa^- 
eLuns ((p>t, ct».' c* TU eu%^^J\ 
■Trtff^ct) qBiXHu «yoff aam a.-nt"' 
^■/.VebTt. li 'S%t T^TUV Jn^u^ 

jojitis a,^i-j>v, * jj-^i riv) y Evoi-^- 
TTii (pJiTTv rQ ovTSf cii Xcb^iJl 
yvax/m ovvr^^sK, ^i^ ■m)is.tw i* 
^oVmv ^ eue^uay\v Kvjr^^eiri', 
fmi^ sfiiis. ; 

A»i'. M»j<r«f iiy T ivPfOv^f^ 
TUv ' "T^-n^ew (iyttaS-ai ■^ iaxh-- 
Ttf Tmfipiaii Tiw Ttrrm tiy\aiT~^ 
Ttav, a}^ob KetTu liw ■m^ecta» 
cxHv&a l§epiav, * K^p^ -m ^■m' 1 i^iulHnh.Sufii.^^mMa^xmetoti 

IfEJt K^f^Mlf- SVLBURG. 

'l aSiiiiulSzleJiTiiipimttc^ Hxc, 
(josde .,*^(//e(t/un]orte aflerit jHfli- 
tmi, fjihabm ab inTidii confifhuii elTe 
conjicit pnitiuiti, ^uia dc n re nol- jc 
Iim mCTiiionnn farii Diegmi Latt' 
tkainyii3^ifli>tilii-, AnftoTiautnn 
IKiftro aftipulatur ctiam Crt^<irim A^a- 
7(io>^<mu in Omione letiia ;idTerlui 
JuUttmm. ■., &£.] Ad hjK y>^;ni vcrba taji^nuaj, 
notat hxc 7>riw!f(ani: Homimi gltH^ 
& tluipmu^ fo/itn Ubidinali. S V L B. 
4 ■('t^™™j»jy^^o;] Congrna 
his funt iaa Citrntmii in Protteptico 

fir^^D, inquh, 'riiv nuiiiSww, ^^tt- 
fiti *in iaif»r ;l«Aiaw. « Xn^TAw «(-«n 
AiJ, 11 Sniliiu /Jo3ij{(if , &c. Pom> (fa 

hac&bula deSirenum ific:intatione 
pliira diccniur in noiit id Oratio* 
nera ad Grmcm. AD GRACOS COHORTATIO. li} 

(fM^ium^, tiwott rvtm' obturatii, iSnrriWtf» fuavem qui» 
.^"^m c»^0U0 i^im ^' f«* pcrniciofam dfcigut 
^^ ' flx ^/•/ . • ^ - peiKia. Vin enim illi, quot 

^if^w^, «ori^TiJ^fAwp camquandamilJccebrofamprx. 
T?fifiiO<AAr?/i*r^d*5^j3^«i,!^^^ pcrmultos libi l 

Ayr aimYH9 ^ o^^ %^gAm$ redU religione abducendos cfle 

'oo^flwnn^ fMfMfitm r dev fbcuerunc. eum, qui primos 

vRhi%mm w iif«w o^f»- homines plurium dcorum cul- 

ir» ;i^*g«/ -nXwnmm' M ^" docerc cft aufus, imicaa 

1 ^^(u^ • 2^ it ": 1- Qiiibus uc ne obiecundecis , 

/ j^ ^ •- 7 - . Icd uc potius facrorum viro- 

Tvyxfi^vH» d% TUft T iigflv ar- |.ym vacicinia lcgatis , ctiam 

ijpm '^yt^reuM. ^H i% w atquc eciam rogo. Qaiinrc 
cMm-, n MAtfu^ rAV fff^Av fi qux vobis carditas adfauc , 
u^jily ^Hn^od/ASpiA lici^ invy- aut pnfca majorum vcflrorum 
X^ ifMii wfi T«K kywf a^ ,, fuperflicio, qu6 mimis fanao. 
i^ ^ffoOnrmuf n^hin . H rum hominum prophetias e- 
t^ Ai.ML™ i^QJ.^ tlt^ '^.i^ volvatis, unde unum eundcni- 

V , ,' "^ V .N« "^a. quc folum cllc Deum difcere 
W f^3W ca;«< etor, nf^ ^^^^^^^ q^^ p^i^^^^ ^j^ ^^. 

€51 r «lAif^w^ ^so^r&ipcc yvfli- rx pieutis documcntum , ob- 
^r^ T« yw «cmpov wpU' lofhculo cft : ci fahem, qui pri- 

'Au 7m}iv)irnim Miil^fmi, uci- mum quidem vobis plurimz di- 

09¥ i% AuATiA? JW ioifVfnMm viniutis facra tradidic ; poftea 

siKAiyWW imf ^KtHj^fmt^ ^^f^ "V^»" »^9«« necdfariam 

'a' ^ .•!- ^' ' ^' palinodiam & recanutionem 

^«fl^^o^ T^iir «^«m J^n^ndam fibi cfTc anfuit, uc 

' i|t*iicf«-90fl^6if :HX*(p*,^ ca, qu« paul6 ancc 

tSlf ?^imLi, K^ Tiii m cumi fcripfi , dixeric , obfequimini 

^ hihi BiS j^cupiai ^HcB-n- ^P^^y 3^S"« ««™ a'"s> qui ca- 

Q. '^^ ^J^ '--J • ^" ^ dcm de uno & finguhuri per- 

^ "^ ^ ^ Tv lcnpscre DhO. Divinx nam- 

>oifle^ i^^ ^ym. T9Xj «w^ que providcntiflc dc v.obis boc 

r^iff ^MfTvpMf 7» vja?9 T ^o- s"^ opus fuic, uc lili vcl ingratiis 

<prfrw ®fi wf 08^ mi;ju£K(t ea,cia«iprophcti$deunoDco 

iAn^i «y«f, Vy^ ^ ^ funtdidta^tcflimoniofuDVcra 

' ^ ciIccomprobarcnt,uLabcoon]- 

nibus 

I « ^x^M «er^>«;C^] Nitmmiii fiipra pag ^/Jin^. iH lCjCmNl MARTYRIS 

jiibos deci:is imilfis abrogaia 7-«»o liff wAf^t^^Tjrraf ^^fti^/**- 

dpflrinj, verz cognitiona vo- ,^ ^.cj«-, aip^ulu^vfu» ira^ 

bis pntfacreiur oppormnnas. ^ ^ ^^^ yy^w. 

XXXIX. Perfacile suian a5'. e«i^ Je u«;» f«^ 

vobis crit. reclam rcligiooein , ^lu 'o^lt^ jtxiZteuc*'. fUjost 

cx pane tU^iu, & ea, qux nro- ^ ^ ;re;.*^ StCwAn? w 

Xicnfcad prupheururaacceilunt ^^ J ^^ w™.,;-, it- 

afflimi Quodam muitico per ^««vj*a*.J^i,«,f,«*»- 
forua ac refpooni vos doccnie -^^f ~«^ • ^*^?, ^^ "•'«f 
pcrciperc. Hanc Babyhne or- "^ iJ«t« -f ? Tt^c^u» SiSamcA- ?JiX4- Taartw Si c*t fttv Ba€u- 
>.M^ U£f^Saf (pam , ' Bn- 

^tv^Ofm '^vpccTtpa xeosv' «?'' 
; ^t la [lipt lii K<x.Ltimv'n*4 cix. 

fM 3tTU luiXHfi&ti ■xcKsi, er aif~ 
fMOiS ^f-^crq Bxt&iy, fvjB 7ia 

■Jiflti.i i^ Kafi.mvici'; Hvof ff^Jii- 
£(wi'«. s5i£tOT6jM.s5o5 ^ £1' 7-J1 ^A^ 
yffi[dAVit KOfTiva Twav, CV Ul Qelr- 
mXtxtui fMyvrlw tr ivBf e^tTfU- 
vlui hi^tsv/yiujj/iv, Trfayft^fU- 

j yti^v, X, Tntns? %iiif^,:iTZf a^m, 
h%. 7i:.fj^(ri.Li:( cwzlijj wimy- 
y4?i\£n oiuf ' -m 'mTfia TraiiH- 
TUUnurvic^vmtCpcbTXiv. c* ftjVw 3 -^ (SewjAixnf um Beioft, qui ChaldaKam 
hiftoriam Icripli: fiiiam : eam 
in (7«»»/««/.* oras nefcio iiiio- 
modo profciSam, in urbe qua- 
dam cui Cums nomeo cll, 
fcxto 4 Batis (qui locus iber- ' 
mas dmpanas habei ) lapide, 
oracuia cdidide. Vidunus nos 
ci in urbc cnm ellemiis, lo- 
ciim Quendam, in quo ingen- 
tem bafilicani , imo tabrefa-. 
£lam fa.\'o contcmplati fLimu?, 
rcm profl'ilo raaximam , &; 
omni admiraiione dignininnni 
ubi relponfa eam dcdifie at- 
firmabant illi, qui rcs patrias 
Jl majoribii'! fuis iraditas ac- 
cepcrinc. In medi^auiem ba- X>l(penf^ jfd^J-BMH >>i.«e^] jfjtfrtmunhjcafri-jcfwlweiifi™, ftcufliira ininai proba. 
«)la rweniiorum Oiiitorum accuCi- Qiiod vero idcm inox «ii«* habw 
tione vindicaie mihi propofucram ; pro fiiuixixlur , c AD GR^COS COHORTATIO. tzf 

mt^Hx.mivnMvtfHf^^AfKvks lilicl oflenderunt nobis tru 
6!c?Mi^tiru.iv<iu;Xi^6- m ^0^'» (/»* '«^* ) «'^ ««^«» 

^n«a«WiiMr,A«?«es«^i' T'^* i'P"^^ 1"'bus aqua rc, 

•> "^- *^ V ^»"1 - pletis, lavare ibi cam & itolt 

iv avTUfS iMjoy. «, ^^ «-*- [^,^ ^^^ •„ penitinimam .bafr. 

A*^*wow, «j T ey^Fomw^ y i,<,3e jgdcm eodem fkxo extru- 

(AMi^uaif lia^Ht w^voK tS dam fe recipcre, atque inme, 

cuni^ f^trfum hSB-a' Kiv ui- dii e& zdc fupcr ibblimiore 

a-a^Mca »a^Zpfiin\v c/lh uy;»- gradu & throno confidere fo- 

;tf iT^f ^«ji^Jw. .o dum promulgaCIc dixerunt. • 

" u. TcuivK rt tS 2.Su';i\.j«- XL. Hujus ^^^^ tan- 
^,;>^>,Tf^g ^nXt^) uty K »\- V?™ fttidice ciim pcrmulu' 
_ 'H5 ■> - . f^ J ^ alii memmerc icriptores, tum 
Aoirai/j{**^i«v^:^y„«, y^ etiam ?/«/(. in FiJ^fl^Y». Mi- 
nA*rw » T« ♦«y>4;. J^ojc."» hi certfe quidcm is vidctur , 
c i fioi Tolf Teumjf ^Tfulf iv- ^s cdm in illius vaticinia inci- 
TtrxfiiiyowJi.Ttiy, THi y»riTfji.y- dillet, vatesdivinitatc donaUe. 
«J^w o«3-«tt^«y. eaa* p«^^ m Videbat enim pracdidlioncs e- 
Os-' «iJtv JwAa/ ^3^of,fiiycc. m*^ «? confcrri : ac pro- 
i/i**!^ »r»-<,J..-.,-- J n.iJ c_. inde admiratione ductus, m 

Asya , a«7ajif Asj^sow eiB^yay ^it ; Jlem firofeffi "Diviiios ' fi-y >^,TLia}o6f- «Jvifxija^y^w^^i/^^-f/Wf W«»'''J A»i»/- 

'(P^^^y ay 't^tsu, S-.W «- »'s)fiumre/ifuos,ntfuef^/tt. 

( ^ ' e\ Y '^ ' A^y* ^^J cmoque dixermus Dm- 

y«i W uB>sm<tX,H» ^Jhry^: ^^^ fA 4«f «««/«f inftigari 

ifflatoSy 

I 0^3>^( alf5» «f j(9»X«7^ &C.] Locus i^ n*tm rirm ^fUt m ^HVfitHmf 

hic cdm Aienonis altitiui pagina, fcd i^ c^d^wm^fohttwrin •rmg, t^ nynr^f i i 
in 7M/r;no mulra vrrbci de(aiir, 6c in ^o irjrs c« {'^uf «no i^gnwfjin >ijgim initM 

Platone a^. In Juffmo aliqaid deeflc i^ /bCfp«A« «'^^(yK^mK /Mt^ ««/^'71 ; «» Ai- 

fablaro PlMtmii Alenoftt ex vcrbo3««v( ytrvi. Ad hunc igicur locuinyiij|ZM 

vf inccllij^i porcft. Apud/^/dyowmita codex corrigendus efl. Perion. 
eft /criptutn •^5^»; *» i9iAo7^i».9-«jrf7T, 2 5««$ tt cu^v^.] MS. Reg. i. t»- 

f^ w ivvfnsirf kjnt u tm «^ rtrf «nAinxirf 

I •» xK SLJUSTINl MARTYRIS 

^Ulu, mecism i Det agtt^i ' itrtmi, r^ xaTtzfftMK d« S 

flB«MX reae (v vere auwb.'. . ^- • . . ' r 

mbil ewum , JJ^ i>fuw,:Mr\ "** ^t^y^ ^ayf^. 

t»teS%emttt . nuGifcltb & a- '^o «JnK *»>.*7W«- «- 
patt ail (armiiia refpfcicns ' ^m*^ ^«m^ mTtti £«&A' 

S^TiKr. HoK eniro hjwi- >^,'^«;,^j^rT^. a^«7a\ '"fuifjix 2^ rir/ ri» ftiTMH 
cM^iefia»> i^,' ty fu* r« t^ ^taquaio, Gcou Ttetis, cmm 
poftqoaoi poenuu Jcriprere, 
natlus fuit coirigeodiitquc 
erpoliendi rerpoaufua, Juxu 
cxquintioran numeroruio & 
dimealiDnmn caroiiim rjiio- 
nem : fed in iplb aEBaius [eot- 
pore (ortei illa llias expkbat, 
& cvaQircenu itiltindu ipfo, 
riiDuI quoque didorum me- 
inorBevanu.t. Atquc ha^ipfa ..^ .^ ^^ 
cauU elL quamobretn non oni- ■' ^ t ^ . , , 

iiacara.nK nunitros S,*/;7.f " "T ." .f" "^, " *"" 
ierrcni oricuU. Quin ipfi ■f» "•»<»■» 1^ s^SuAit «^^ 
quoque, cilm in urbc ea elle- ^E^. eunct poc^ u rf inAA 
™'. mdicibiM, miihorpucs ^^a,a., ra%. i-ii o6^»-i 
»d C2, Quz vifeada funt, du- r.' -.> 

cetefoWar, ofteudendbuiqui"''^?^^' '".f ^. T'^' 
iwliu loca eiijni , in qoihus °l w ixfrr/^^ti ?/u» vot- 
iUa cft vzticinata , cominon- «tt^it^Tm, k^ (pojoV hva c« 
Itnrunt , vidimut loculum ;^A«i ««twxXaojiiW, c* u 
qMmfaiu ex zre elaboratum, ^ ^^„, ^ ,^i.^ j^ 
llbl reliquias eius fcrvari di- J v -^ ' 

cebant. Infuper inter alia"?»- "P?™" f' ^? '^"''" • 
omnia, qusc indiccs lili cxpo- u» ^iiyH^T» cji^ Tn-n, u^ ^rat- 36 
fueruni, illiid quoque fuii, a 5^ r« c«j}^<iaii ctKirw-nr , 
majoribus (c audivlire quod ;„„■ i,x«^;^,.mf rif otit- 
qui rclponu ab oraculo exci- . , - . ■ ^ ■ 

piehanc, quia tum ab enidi- ^^ 7^'«««» o^ciBf i7a/<f£|;- APGRiBCOS COHORTATIO. iay 

uJiTPoof axg/QHoi^ ^^ofm' K "« ^^ accuratiorc numcronini 

L^W//i •xc->ii, ^lffiiu dv^. 0^ obfervatione crravcrint : & 

» / > A. ^, y J^ N proinde iltam iili carminum 

mcc, tnrm ^feei?i« , w ^^ 5„orundam inconcinnitatis ac- 

^^1^1 ^sw wjfwwK^ tulcrunt caufam, qubd c4m 
fl^$ iM-nrj^ffi H^ *w cttwrwW, / vaics ip(a, mciitis cmotionc & 

fi\ fjKfufvifuvfif^ r H^flimm rm afSatu libera , didorum iiio- 

^\ xjzf9^eUpici¥ ^' imun^dj^ rum memoriaro nonrctinucrit: 

cm 'mr ukr^m wL^na^ tura,qui oracula fcripto man- 

c^tTn^^^W. u:^ri7.jcU dabant,pFopterimpermam,no. 

> „^ / ^^ N - mcrorum obfcr vandorum accch 

^/ , /v X rata rationc, cxcjuennt. Qua* 

SiCi;»^ iKpBpj^ ^^lfjf^f, propter JP/n/i?»^ in Sibyait 

'^ '^^ XV^^J^^J^ ^^ ofacula intucmem, devatibus 
KiyafiiiKw. f^^^A^* 'O* hoc dixifle coniiat, ita fcri* 
* TKr iutii^B-ciai A^i/w a»A- bentcm : Cim mubas magnaj^ 
*Ai iw I^O^ ^Ayua^,is9^res reae ^veredicunt^ 
'm^\v HH-ns L, )^y^m. nihilecrum, qua lofuuntur, 

> ^/ tntemgentes. 

^ jM. mJuf aJK tTretdnnt^, XLI. Porro ciim non in 

clf a^^s E?iJu/Kr, obc cf 779/9^- poeticis numeris, ncque in ca, 

nxiis fjLS7fo$s 7» vnig cL?\,tj3-2^ quae apud vos clara habctur, 

%ad€Ui^ 'xta.YfMi», i^i J^»oeruditionc,viri(»-^f/, rcsvcri 

rn W vfM, aoKifj^Tyi 5«,- 5"f'^^ D^* fi«t fi^«^ ^^*^* 

i: /i^ >Ii ^ N - ^ deinceps carmmum & oratio* 

U^, a^, ?^^* 'Pi, rc^ numeJquificirationc,addiai 

IMTfw Ht» Myxf «e^«««« , sii>/ff^, citra contentionis ftu- 

tuf * \iw dwivr ei^fmotf a,- dium, anitnadvertentes, cogno- 
<pikui6ouis it€fnx,WTtf* ypuTt *s icite tandem, quorum vobis iU* 

'nrm i(iiv kfit^m euntt s^^ bonorum fatura fit concilia» 

tU» V (remM mm iw^ Xe/. «"x» Servatoris noftri Jefix 

^5 ^«^1» c«a,if H^ (tuwicik Chnfti advemum difcrt» vcr. 

_^^ ^ / . , 6 ^ ^ ~ • bis clare pnedicens : Qui cilm 

r*^*f ^ H ^^ ^'^ T » ^ ^ ^« ^^^^^^. vkiutc ac 
«t^«v Xoy^s^ ^^azc^e/^f ^^-'^potenua ab co indifcretum, 

vd^. r KcbT ^K9VA ^ ofioiai'- homine, qui juxta imaginem& 

iimilita'* 

I /MMtt limjmvHlS] Ifsb.^th» S^ fiiippi parnmapte. S YL6UR0. 
^sfiTiK^, nonabfarde. Sylb. . j «si<WO MS- l^* 2. ^^^fiprm* 2 ilir'«c^] Volg. £d. wsr*min% l 0»] tif 'S:;=f©Wl*NI MARTYRIS 

litutlrtadinemiX'l contormanis my Qtd -si^^a^iiix «wa.AaSa* 

ell/tiUiQipio,adii!uiioriamnQs avB-i^my. r r 'i^x^" ^h^ 

pnr«ri,iu parenram noltro- ^_ - %,^hc^, 

j'iiili reliRJoiiJsrcvocavit,qLiam .>'■>-■ ~ ' - .- j, 

qui exeis proguay luiiEmoria- ^ "^ - Ms 

Jca relui.]ucutcs, liividi d^iiio- ^ ^' ««raAi^mf, d^Jtw^A.* 

jiis inltruclu , ad eorum , qui &><Mxa,vis JW|i«v(^ , cAi Tto 

.dicuntur, ik uoa riint, «tpoce tw |it^ J^wi' sTfetinjtw 3"^ 

.JaHorumticoruni, dtlaplj runl oxhav. « A -nf ojt)-;^ ii/i*i 

ijLiltum. Qiiod fi vos addu- j^^^^ ^55^,5- -^ ■{• rQ at- 

luutio alniiia contiirbet, qini ,□ fv - ' _ ' c „ . ' 

■^f' 1 . ■ * ^j "'^■«(-■jrK ■iS^i.cwraMf, 5r«a;?1ii r-rf- 

^m^s crcaiioni noiuiiuscrcaa- < » . , ^ J 

.|^j^,dumaxac^fidemhabcte, "'f • ois tTi^CTCmj;;»^ waSi 

.,miOfm^ vosaiii^Ipntatem leqiii ^iii' , »(g^ yvoiTs , 071 to sag 

^fei;,exi{liniatfe, ac icitotc, O^Tir n.^We/'" , (iJ^<w3s^ -os» 

^riciilum veltrum Jlquopum, ^^^^^ ^^ :=„tm«*«p^ 

,ut hymnuiu oc laudcm omni- .1,- -. - . ' . r 

, pteutisc^eraDei,rogatum,{;c'^^'^**i;'^®-^' '^^f ^* f*-="?"'' 

liliidin iiiediohymnocecinilTc: ■.f/^i'» e^T- 

Q^m^rimum finxit tnoifa- ' o»' tt^wjbi' 'ssKautK ua^o- 

, v.-«>\«3fe" •''''-'^^ Adaraum. arac, A(?a^ i^ ' «*^«»*<- 

-^■Ataife/hpmntis: hic ^ midtis, ' KafT^iiv o-ei^tt^ rvfivws^^ 

-■-em^ftidiiiioci lunc, alJervafur,'ia)nXi,o7f m iTy.-v cvftSsuvett «r 

ad «os-coargiiendos, qiii omni- fh«yyjy rav «n tt^s^ tS 

iitn_ idtihcatione conlirnial.e Oara myr^i' it*e7i<.if^vn (iA^ 

vcr,t.t. credc nolimt. ^^* /3«A.^^- J. " // , 

Xl-H. IiaquCp, viri Gtxa, p£. -li Tctj^un , w clyS'^ 

li hllam de cis, qui uon iunt,,f E^^^i^ff , -^^ ■a^^sv^ti^^ 'jj- 

diis iinaginationcin falutc -^- '^ yii^i-^'ii(4,-M auruv TanvpUf 

HtM ^ntiquiorem noa. habctis, :■ ^ ^g^g^ ^;,^ 5^^«» %av \|/<6.^Ji 

i^ydito, Gcucdixi, antiquilli."^,^^,„^^;^^^^jip^^^ 

-siliicl'&- pnfc* 'adiDorfami.^/- V^iS^i^wWmi'^ ^^to- 

:u»^ "' ■ ^. ^ jj ■'■■;■■■■■•-..;-'', ■ ;■■ , , . ~ I O» «^m irAiiOTls] /!»ft. S"/'''. 1( 
AD GtliBCas COHORTATIO. tsf 

§ 

r ' * *^^ "^v ' ~ », L '■,„ tur, noa luntaatemi dii^ nu* 

C«««. zrfo ^. r«y A^;*A«K«. rifico quodam onttJcnSrNu* 

%m> ,^ «f p, oiT«r. i!7i. -mos ^^^^ \g^^^ {ortifiiiBdatM tos 
^wantis Smrvoutf dtctj^crfMa» f docenti : de fbiuro autem Ser- • 

vfMf ii$cuf»i(n\' «fe ai w vatoris noftri Jefa Chrifti ad» 

^ a-aw'^ iifi^ inrS Xg/if5 ventu, ac de rebus ab eo ge* 

uai<imfi rnSnf mfinavtf, i^ rendis, liquidb & aperti vtti* 
<io& mnci, rm <asr M ^ «na«i. Horum namque coe- 

vi^ 'a&Mfo^ovTn. sfH/^b aioncs antcccdcM prxmtto 

vfjv ovayK^ tio. Dcniauc fl quB opinctttf 

T^Aw yy«nf T?f r«y U^ cuh ab antiquiflimia quibufqae, fio* 

i)pm 'oo^tMi^. Hiimclu- uti apud cos nominati fiic 
To -23^ TUff ^ia^vTUTW 5i«p' iT rwflt , philofophis^ dc Dca 

a^nii^ miMS-ina^y (pihiufitpoi^ difccndam cflc rauoncm, ^ 

' ^n^ ' ^ A ^ I \ ' monetn is & MetcutttfM m* 

^^0«.^W:a<^- L: aiumqui^^lKild* 

T«- Ax^vcj- /««y, ar wf «*< nominantem : hunc vei* da* 
«401/ A9>««f «Bsyx^^r T e«a» »o & manifcftfe dicentem : 2Vkm 
. , '/aT ' '^' quaqueergo&modisomnibut 

'7w. «^«zc^rrom/rH^w-ar^/^circconvenit, nullo pla&« 
«f s«,x« . ^ (m «J^rtftwf «w^ j^o aljter aut aliunde de Deo* 

®g< ew ., j^ i^%aiUuti^ vel de redb religione* difet 

fiM%Ho eiov n , I, «^ r quidquam pofle, quam k pco* 

<a&(p>lTuv fiovev, tuv 2^' ^f phetts Iblisy qui divina iBfmn.* 

8-tic*4 3hrtiiei« ^«»«n«oiT«K 3° "on^ ^^ vosdoeent «int 

t A^l Foft banc Tocem foiniH JMmmk 6& tA. f^. ^ «al £ 
JioidwDl^Mfaatfiiiukqiud. SylS. GrabB. 

-i A.^MM»'] itjWtMnx»' kgendam 3 iftfi} tegi ^onft ^ fkiDi 
mtonm of v Am m BwtcH. i.conaajrfcnPBa» Stiiorq. T d K I So TO T AriOT lOTSTINOI 

«IAOSO«OT Xfl4 MAPTTPO:^ 

S A N C T I JUSTINI 

FHILOSOPHI & MARTYRIS 

Oratio «dGneoos. Ra f JtiVlif 2:to r V',,; •;- 

•■■'■" ■• ■ ■V 

■'r ■]',V.i ' . •■' •• r- ^.v .ic-i7MS.U i.>-'i < m) To r 

Arior lorsTiNOT, 

*I A020*0T Xfltj MAPTTP02 

' Ao^ Qgi4$ EMtu/ctf, 

SANCTI JUSTINI, 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 

Oratio ad Graecos. 

Hemico Stefhano Tnterfrete. 

tb. Tk J[h xsenxi&n-n, u I. "TW "TE exiftimate,fih*- 

Ivl Mi^s mlwtf, l^ f/, nuUanjccuai 

-^▼-*' a?^ na^tm- -L ^ "tioiw, aat nnl- 

xg/m e»«f u» f o« T » nuoi- ^o cuni judicio k noftris riu- 

pw Ja^iKX*'^:/'»^'- *<^«» ^' cr f •>"« defciviflc. Nihil cnunm 

• 

z A«;9( «eK £4tJW] Debocpri- loqaimr Phttka ac fi EA^iUriioiu- 
mum monendiis es, yerti& me «e^ ne fkbnid imelligefentiir. Dicicenim 
£aW| tfi GriKoi : Ted rertt etiam eCTe A^ niMr' fMff «vy«ti/^. H. 
Dofle^ «/ GiMMf I fire «/ JE^mk^s. Steph. ImoferblAi>%.aiiemperiiflis 
(Nfahmenim ml^ velGcMtf, Teliopacac SkjffMWfj cft ipu ParBnefis. 
M^iniuj/inmCtnmttndietc.) Idem- Vide Spidl. Patron SaK. ILTom.L 
goe dicendom de oracione illa onaB pag. 149. GftABB. 
inrcnpcaeft A«^ wfmfmndf QdcA x ifmifmi^m] Dixianteamnoa 
OrMh bmmtrui^ ^^ tMAmf. Ne ex annoiationibftf inpa^namqnaH^ 
qms autem dnbitec de dnplici illa tj tam, alimn hic qdUn illic nfom lui* 
poios Tocaboli intefprecacioiie, fds^ bert Tocem •% & r&itf Tideii fitit 
aliom efle qoendam ejos xi^, dl» apie itddL Sic aoinn hac Toce «i' 
^^ ^;i? (" ^ ooflta cempoca cor & in ^oAcrioce pro Chriftiania 
noo penraitCj ^ood qoidem ibam) Apologiasnitiopag. itQ.Hii€imt 
tjjpi fcriptm & iddem«ej( lUJmtt^ t9^'«^, tHfmmtufm t^t md^ «M- 

(<^ ccijQi ^^S^ mea de fS m 9)^«M»vi^«rnnUMiU9i. Q 

"^ " "^ * amcni lU S. JUSTINI MARTYRIS ] 

ias faoAimi aiu Deo acce- i^ ttamf ufu 'iumn 5n^»Ak. 

etnni invcni. lUa fiquidem ^^ ^ ^ ^^ wifrw vfm 

*pfiij QU'' ^nM-r vcOri rnnU m ' ^ _ / v . . ' ^a^ vos do^cin&, exccllit,(}ifaf odi ffiiii vxadv, in ploRi iattn dixiSn » ijn, Oaifai, de w 
mden) lo(}aen^ H^ didt: in hia 

«m» T a>\f';liiat( li^ae ttjuinii. Ideo 

. (MBflSww pagiiia priina micrpmAtus ■ 
tatki^MitiiicniiSataidinrm, lcd in an-ii 
HOI^tlonc aditicinui i:a vouri e/'i' 
tnntm un^an^ rcttpitpi., Qui^ 
bui irtdft, pcrindc eflc at li dixilTei 
■iW«i«|5tiJi£tf, SfLiqliatictcJl^a*! 
five oj^duunB? nimiriimilprujiiwadt 
fturn rrligronnn ptmncniibus : li 
■jodp ifia adpflioDC.cpu* dl, & ri- 
imi itictt-c fatji non fft Libuit 
4SMbliccn« i^aWqiieilhadjfillio- 
afi^i^ Kit^i;p«i4d riin. Quudi ■;iii- ■ "Itoi ({icenduiin Milliino t 
fctfl Scryirorii loto , in Apoto:;! fcrJor?, ^ Ti-if N.m) a h-c >> ri/iit «{ rr^jj/>n<fl» i«i- 1 
«ftt*H Ii^nLfic.irc eiinjrno. Sr.f itu 
fCTibcnHiliii yiilcii, S^.iu.'iJ>iy -^am- 
ijw r^ tAM «;■,«; fij sat^", ansca 

noiiui; [lEterilin Ctviltiajiot Stri- 
fiofe, fn cis qiiar advcrfni ^mko- ; 
•*V reiirionctti fcripfttuiH, & fcps 
K wntcnnopinioncin ciaifiKMinliiie 
«^piqDi, Jjvc poiitKopinibticJj:QO- 
M^mittne rcc^35, invcflot cllc \i- 
Ama\: & rf;- co/ifuciudincHciodi- 
«tW ^doJ aputl hiinc in iMa prima 
•"'■^HuTc^iRius i Tft& ttT^trSaw n rei- 
wfc,"id cft, Cbn/wnwiuaraj ^me u 

". H-' Stepu. dinifit id lodt nddtn. Sed wit 
nu {wa DB qmt Iuk nriM. Miiti 
«u itMMMM,' alinoi Iti fiaMi Ai^ 
dpem. H. Stbph. 

fNVP ;f>l t^i ^jdS «m #* 
apMawMidoanin cxcdlsEel Nqp- 
ne JAnmw) NeqiK cbo» iliiUlKI 
ciifc]iiaia eds pocdt, (|nta de m.1»^ 
9ui TcUt (]ni doAniu inur pwM' 
^aJlif. JQ|}kgP4ae «fi^ itlBfi^ 
msM f«r*f Ki TcnilJe auhi <ad«| 

fc%«nqw», ■#ip«'% <" 

,Scd cur Pactarum naiii , . 
nrm iacit, qtuii foli tim J 
Tluvlo^ix Doaa^i fa iU9,9(tk 
dnU fiiuiMnit ad Gt4K.iu Of aUon^ 
(}i]x >jin cJiin foii eZCDla, a poeht 
ijutiicia Hoaun & fltStdoj imunm 
(«joii: • f<yl ab iUi^ ^ flulqliwbas 
(Icrccndit, ad >{»uif .unijuaip adv»; 

^ ^ji Jj^-jjai , DKKU Ctfc illo COpfjlgB» 

ait. lo ^ nuKV iiUiiii «rot^w 
(aut .r4f«° WC-O frQCillp,Coc),floi, 
diisaiua^ud c(^^ («^ifiiatr "^tiisijff 
W-IJwc (Iqiic jpjrp .Plulofoj^iU^- 
' tlnif dc Pociic;inofl roUc }^fe)iiu- 
rainiifcftinn c^ auum li:iib,^t : fJM, raiMiiteftinn c^ gimm lcn^t : 

ORATIO AD GRJBCOS. r+f 

J^^ (bom kf^imvi^' '^ dcs patrant in hominum t^^^^ 

, ^ ^r^f X \ ,^ . non vult corporis Itrcnuita^ 

p^iAif,a^(fi «^«oc^ (pwty^, tudinem, ncquc nobili wtis cla- 
ct^\pu%2u)7f xtier^Kg^y, *oaio- r tos fpiritus: fcd animam pu- 
«nfn Trrei^^ia-fmtu;. n^iy i^f ^ ram , fan^Hmonil munitam. 
vtKok Sh^rm mv i B-^ J^™ ^^^ »^^^ ^'^"^ P"^^^ AoW, i^ w * 0rt<i.A«^ nf*2if 'ermo divmu^ & rcgis noltri 

, r^ f^ / • f utpotc VI fcrmonis m animam 

Xlw iMc^ituini^, «f «A^ animx bellum movctur. O 

eiflwtwi^ I*^^ wAui^^i^f . gravium aticftuum fugatorium 

o) ^Rtd*^ ^ffvi^ (pu^^^ftw, inftrumcntum ! 6 ignis animx 

ei TTvpo^ if^yl^xi^ er<iem9P ^ ioG^ cx(tin£torium magillc* 
^aaica.P^r ifw i mffiwg ^ik i/ "um ! Hxc nos non cfficit 

i (Di?^^^ >uvnunL^^ei,ii\ P<^^ «0«^ philofophos rcddlt. 

o Y .^.^ ^ -V ^ nGfkxxt oratorcs cxccilentes : fcd 

sfi/« w^^ St^«^ ititetvfleTou^, niortales, & deos cx mortali- 
ri^ ^oT^j- 5i^f • o^ ;^^ ^t bus facit : i tcrra autem in ca 
fuiMyei ng ng im^ OAv^ 20 loca transfert, quorum termini 
ipyy oM^. funt ultra Olympum. 

^ . EAJsti, jra^J^ctJ^* ' ^ VI. Accedite,GV-^c7,doccmini^ 
viS-i m eyoi* on x«(V^ ^/^ Eflotc utego: quoniam&^o 
u^' v/jlw. mim fu »Af, 79,71 cram ut vos. Hxc mc cepcrunt, 

& 

f » Xmclf ^im If^^fuv^ nobis in me- ij terpretatio noftra fcnfvan aliqnem ez 
iDoriam revocare debent epithetum iis conata (it emere : cum alia legens 
Am^0m(. H.Stbph. J?eioTriapogr. aliter, tmn Tero mt hi pro it ^^& 
rif rrrir iifiMK. S Y L B UR G. H^nuxii pro «pvrixjK : hand tamen ds' 

I oiu^ jS ifAtn ] Inexempl. Ti- his leAionibns valde confeodeve ra- 
dentur foperefle qo»iam yelUgia vo- 30 rata. At in verfa tertio a fine Jhf* 
cis fpmjfipf, articulo • ei prxfizo. Qca- >v5m«s mutandum cfle in fmgfAv- 
drare quidem cene huic loco, nemo SMm , aufim aciiter contendeie. H» 
(nt opmor) infidabitur. H. Steph. Steph. 

z •nimrn] Ncmo non requirat vo- 3 yin&% §k §}»] Alludit iterom ad 
culamig ante krcnfii. At quae pro-3jS.P^'verbaC7it/kr. IV.ii. Tin^ it 
xiaA fequunturi integritati fuae refti- f;«#, §n xtjl^ti in ifmf. PoTTER. 
toere^ noa opis eft noftnt: licecin« 

T Z 4BGF7IP] g t?* S.JUStlNl MARTYRIS 

Quuni aiuem bello etiam Ca- i^ ^ x JW/«mTO^wwf 
pcrvenicntc taptivos abdiixe- ,^x^riS!^pxy>y,cUrTK ' A^ 
tam, ipie ^amemnon i Cory- ^, ■ - , -«^ 

>/dif capnviis abdu6tii5 d1» Wf^" ^ » X^<.,.<>@^ 
(^ advcrfus TArli//s (iiium *«>y**Ai.'nf >!?«", '«res-ffei- 

riropn.r Brifei^em inimititias ' tm©^ ot^J'» Bg/ajjiJ'^^ ai- 
urccpic. Ipfe autem Pf/;//f/, Kiv tx^ffttvn^-n. ayTw-^nij- 
qui Huviuni fahu iranfiliic, i„'j„, ; + ™™,/„ „j ' , 
qiil Trotam evcrtir; qui Hf' , _ ■ r } 

i«-.«, m poi.anem\edegit, ' ^^*'** «^SP^^^ -. ^''^ 
vtltcr mc hcios, niyxena S^^^-w/w^P'. noAv^evnf o -f 
ftrvitittem feivicbat, aby/w«- "§«« t^/*"" '^«Ae? iw, uot * A- 
zone mortua [upcratus vrat. juo^cvl^ vvt^f viyiiiiin. ■m 

TisTiiijtia I 
SaraSk Ifud C4Jjmbam conjeAura, qui ruic lliAiu-^ &quiilein etr?^ 
M ijJifinnHi^otiiiihemtt. Scdma- ni ScholiaQei lcnbit, Jpod oumu vi- 
Ctn taraen \b» iA.^^, im^tf. H. de plura. Scd vd alim Juit ill« 
StbfH. Alioqui li AiT^* rctinc3'i, ^dilrNi de quo loqiutur jHJIhmi, ve\ 
mut, cpithcti hxc rrit ritio, quia tsKudofi tlrm/^i apud cuin l«gituT. 
FaftocM m plcrumiiue rordidi luni, H. Steph, n™^.!n)JWj, ^a> n 
ft olid), ita & Icabci, Ifriuliiii (itte finvium inflm-. Sttftndntm n«npc> 
paftoribui lcpricriincn ab .£gy/x»( tnijucm^Jutfi^cuinvjiif flucniac» 
alB^hnn ait Thto^ilia. S V L 6 u R G. lo <liTerihas a fe catfo pcoe ohftnixiire^ 
Sl cui auicm dilpliccat h«c lcftio, itifiluit: rcfcrcme Womer»!! ^-v.rij. 
ooz mihi viUctar tolerari pone; is H ««/ A;tf»iiK p ^ne^A^jnit '<>)•;■ 
edii mutiiionc lcriba^ A>ns{if, h.c. ^«a, 

miiiili, tlfgantii. Nam Pdrirfii mo)li- K(Bf«» «iiai Jw 

deipeiKlnprovcrbiumabiit.POTTER-if Vel yma/AsimihirBt, qm jiuvium [*lm 
I Ajafa/iwiit ijn X|mi|iJ|»] Fcfiivc txcirmjii : nam quMnadmoduin i>cg*' 
diaiur abduaus caplivui a Cl/iT/iidr, ^«r ungula HifpocrtHtn , {'k jldalla 
qui cjui amore captut crai. Hoc au- in tena Trtjana faltn e navi fontcra 
(cm capiivitati^ gcnus qualc lic, faii! cicitavit Fabula bxc cft apud Ly- 
fuperque Pnelit (elcglaci prafctlim) \aaflnmtin r. 14^. 
dixent. H. Steph. O-m ni>Mrpr i?.niii ^■iif'' '^'t 

Z Xpmifof] Fabula ik Cf>rjifcidl &: E« Sit' iftiaui M,&iat ai%n Au^. 

SrifiiiU, caplim puclli), lie <]iiibus KffuwoigM^^t^i^JVn ?«»;> 

inlcr .ytgamimnonim Ik jliUUim lii Xlnyii kmifl itK ^iUaf mcfoft/^iu. 

erta eft, Iliade <t'. fcrc toia delcii- n Qao loco T^tr^i cunrulcndui, & Bt- 

Itttur. poTTER. ri^Hlu Scholiaftn in ^ndrmiuuli. t. 

3 «Oifei"^;] Pnepoitiioni vo- njj. poTTER. 

cnum i^ prxfigo. H. Stbph. j Tfuanantitfi^ai] Trojameictut TOT ATTOT 

Anoi lOTSTINOr 

«lAOSO^OT X9(} MAPTTP02 
^ EJUSDEM 

S A N CT I JUSTINI 

PHILOSOPHI & MARTYRIS 

De Monardiia Liber. T* in S. JUSTINI 

II. Sed quoniam poft Ha- 
tttertitH ii\\\. HefioJuSy qui O- 
pera &. 2?/>Jcon(cripIic, qius 
ntigaci ejus Tbi(^owtC allcn- 
tietur? Aiunri'(i/w»HOT,CoEli 
filirnn , imperium patri abro- ■ 
gaflc,& fcepira cepiile : quoni- 
que ortus ei nietiTs ellL-t, ne Ii- 
niilia pateretur, in aniiiioni in- 
tiuxiHc liberos conicdcre. Sed 
yovcm, quiim Cioetnm foler- , 
tia furto rublaiiis ellet & la- 
iitiffet, vinculis patreni con- 
ItrinxifTe : ac partitione , ot 
aumt , ta£li , Jovem quidcm 
sethere potitum elle ; Neptu- 
KBwaautemprofLindo: 2.c'Phi-i 
tonem inferos pro fua portionc 
fortitum e(le. Vcrum "Pluto 
qurdem Coren, id elt, Trojer- 
phtamj rapuit : & Ceres per de- 
ftria crrans, Hliam quxrebat. 
Aique hanc labulam iii altum^ 
jgQis Eleujimtu extufit. Alia nuid. Nam/ft&nriiitiiqaeaigDmen- 
tumpTzbuit; quin & OnTjth 8e Bri- 
fa* in Itiadci Cafypfo, Circi & Pmt- 
bftia Chiyfrea, rebm fere omnibut,ij 
qnz ibi namntur, gcrendii occafio- 
nemdedere. PotteK- 

I ix^ irn Hautht\ Fortafle ita 
foipfk: ifc'!** Onti^ tti^' Oi*if' 
tjjnn, W *(}» « C »/*. ilK. Tel ^ )( 
Op^ » Hoc lantnm incoaunodi 
jn bac ledione erit qood W referet 
non eumqui poflerim, (cd < 


priu fuit. Qyod f: MARTYRI S 

^'. ' A}h tTT&i Hffie^MjtL: 

OfVJMV tp^ 71 K. tJfAl^t «K- I 

%oymttt aiu/^ai^ ; 5 <peui K^ I 
■ vev T Oygj»» Tnxf^a, , i^ *^ l 
a;ir Ka,%h^v T waiTig^, k r \ 
axii-njpav AaJ^ndac^' k. iidj}Jr 1 
GljEvra 7B o^wei' TmB^fiv, -niat- 
<pAy(tt iXtSBtf. T^ ae T * ^- 

Tiivm v^ AaB^ivT» , ^ts-fm ' 
XA^H^aj T ■xKTipa,- x^ ZlsfKt- | 
futidtef, wr Ai3>0f. ^"* ("■£" r 
cMjigjt" Uaa-etattiva ai tw S<^ 

fm^ f^X^"- •"^ ^ J''^!' IlAif- 
Tiy? TWJ Ksptw «jpwoffi' »;^ i 
A^ji«lTf(t ttAoijWii-tf x<£7ai TOi 

Eplj^iff , 7B 71XP0V S(^ffj-«. »-ay 

1 ra^iv 7TO juwjai' «r lA^©' >:>*- 
y< ^ j> c* E?i^tnvi TTvp- meAtr 

3 ^iwi Kfunt] B«««rj apograpboR 
fMn'7i'K>«>n. SYLBURG. 

<f Kw^iiTH Km-Mttc ] Faftmn hoc 

r Ctetiwn le^^itur & apud CalliauK h a m, 
QuQra autem unain vocrm ^^f^ 
mm in exemplari inTenifTem , noa 
dubiinvi in duai Ai« zAitnrSt divideife. 
H. Stbph. 

1 ^ ■lii, Vu£Miii rZf.} Celcbre fcftuin 
erat in£ib^t'i*..<4Hii>c pago, qao vir 
<[i)idam, i^telijif ab officio diaos, /4- 
ctj gtjl/tb.tt in memorijm Crrmi, qax 
raptam Profr-pinarn acccnfii facibui ORATIO AD GRJBCOS. 139 

no(r€iS'^ UO^iTrirlw fikv autcm cx partc Neptunus Me- 

/^ . , / * jlla aquaretur: quinetiacn tur- 

Nif^idJw ' ox oAiyo^K xATi- b4 jsiereiJum non paucarum 

^^(ju-n* mmiyofjiaTuiAvJ^' abufusefl: quarum nomina fi 

yfii^gja, wAu to^^ ^07«*'^^^™^°^^^™"^' magnam v<r- 

jutwwUwv. '^'^«"^ multitudmem confuroc. 

^ ^ '^ remus. 

y. o jtw 5y ZcW, /lAfli;^©^ III. Ad Jovem autcm quod 

«i>xw^c: l^* A«^;U-«. .siu JL^ attinet,ismultismodisadultcr, 

• . / * T V in Atttfipe , ut Satyrm : m 

^Ti//»^,^ 5 A^^>i^;Kpu(wr, jj 2>4»a^, ut aurum : in EmQpa^ 

vr Bifpunrif mo^ Iw' e^flg^Pw ,© taurus crat : apud LeJam vcr6 
5 -ajS^ AnStt. ^ scjittAif^ alas fumcbat Nam Semeks 

ipc^. y^aimf ilui axpcuna.v ?"l^^^ ? ^J"/ pctulantiam, & 
^ K V e ^ ^ ^ ipfius Semeles zclotypiam co* 
nMyr^i^Xj ^ TjilA^^ iw(^- ^^g^jij kiGanymedemTbry. 

AoK. w ^ 4>^^ ra^fjL^i^Li/, gem (ceu fcrunt) ut pincemae 
(paaivi w Tioiye^goforivJf^iTr. i^oflicio fiingercntur,rapuit. Ac 

^ TciHrm uy cl Kpov'Jai €- -RiM quidcm ita fc gcflc. 
/ , '^ X / ^^ runt. Ac vcfter illc LaMoeSf 

0/^ AfiTdidTj^ , jiA5tKTi- norainis, quum fe artis vatici* 
}c^() i7ncyyc4\cL/m^ , iavm nandi peritum profefliis efleC| 

^WiK on vUAtb/. AA(pKi£/»o^^T|«5? mendacii conviftum 
. jv A \ 1 /• > rcddidit. 2>/ipAf^« cnim quum 

€^;cEK, lyK cu iutTiA^&- ,w pcrfequcrctur,eamnoncffaflc- 

quutus : TimjistwTmUi^mfffi^itxi^. Hinc t^mendeadidceriisJFowdiftichOyad 

.AiabMu^ cum imitabatnr Afyfkrkyxs xnum tannmi 6c qiadem XXm«f% fe» 

Sc nniaiique focioram officimn defti- nit aaro afitmilatns. Hoc caim fiac 

nahat, PoMond l^x^ dle Tolnit : cjus tcrba : 

quodconftat exejusaccu£ttiocie apud Ztk wiwff, rmrfm% nMif^, ^dP"^ 

Plmmh. ,^iidb. p. aoo. & aoa. £d. A'fl^«f» 

/'«n/: POTTER. ^o Aihist Evfmxm, Artummt Amimu 

1 d» «^p^] NoQ male lcrip(eris Fuifle aniem olim damoiies impfo* 
»« •^<Vf> ^ •x^ videiket, noa ad bos, auibns talia fiag|tia pq r p e tiaB t i » 
HnpuJ^ relatoadjedivob Sy LB. bns, deomm nomina ^icrint impo* 

1 1^ A«MBi] FortaOe alind aliqnod fita, docet faic nofter JnfHmu^ Apo- 
mnliois nomen Drarcedebat, ance igSf lof^pofbnocispaginafecmida. H* 
Amt &panicwr^reddiiacfac/^ Stbpr. 

$ ft X Auaut^'} »4»' 'S. "jOST^fNrr MARTYRIS 

qiiiUUs:&yiJHWicilIiimtci(ci- j-m (piiu.ivij eumv ' AiA*iJn 

tato mortem varicinaiiis noii , '^^{^^Tt ^ cmi/' %iya.jt9 cm i 

clt. Nam ^//HCT^-tf virilc vtfE '..^'^ aQ-/,,-^ «-\ ^ 1 

«mis, x^/ony/t miiticbre, ^'f- ' \ • -• - . ' ^ ■ 

^ite >!■/ (GV.tr;, legem .^tivcr- ' >iAf;tf», iw A(p«/.^f ^ ™,!- 

iiis eo3 laiain , qLU parenicm >'"©*■ «vay^-oiTi tw A«, otvJ)iif 

piiKanc, & pcenam adultc- L^iMvtf, -n» KctTx imi^a.Mtm 

rio irvogatSLU , psdicaiionis M'|iisi', jl 7» jtMi%£W -isrOjipv, 

t«rpitndiiK'm </Dcele. Do- ^ ^^; ^^/.J^eestcla^ 3 ^Vo5-n,&, 
cetc J-W.-« & 2>««««, ,4^^?^^ A^i*'^.' y.» Afl7iuiv3J 

qmc fioc mi.l.crum opera ; & ^ ^ -^ yt«>^v»?^, ;c A.^ 
'vmypum. qiulint virorum. _j ■ js ■" - ~ 'p 

Qijid tnajcU.ite anqua dienum bi ^ ■■_^ 

pfenat mnl.crarmi* ornat. ? '^««''■^^f.y''^ ^"^"^^H; 

gmd vir ille, qui cymbala & ^^"f- ' "^"C -^,^ ^f^-^A^.f .j, 
cbrollas ac mul.ebrem vefUm "^*f"^''„*'^ ^^177^«««* 

profuocultulubet,&cmnmu- K*^i^^;=/*E^®', 5 ig^n^.- «-» 

lierum gvtgc orgia celcbrat? «■;■« An 7wa<)w;c ; Tsv^^Sy- 

Nam trivelpenmi ^/fi</cwcer- ts^iM^ AhKSiSLu, tmv ayvysn 

taminuin Jovis iilium , qui * i\'yyinp%a.oo^im,T a iU^^s»' ■ I Am»)'^] .AAilli, qui in ^ptUi- »0 rtripluin fuiffc eK,ll<en : & rcpctiiio- 
nwteniplO] i^fiiu Oeiaaxilio initrie- nni)(r|us incauU fuiliecur hicomit- 
AuifaiQe dicitur. Vel .^aciii(n vo- tcrclur. H StepH. 
C3t itfn^s/tnnaii, ^dnUitSMv.tO, qili, 4 icnip A xbp^iEAaif &C.] fifccbi fi3- 

dinn^/aAnoH i}(/^icuni vencrabatur, biiuin & coiniiaium (idcribit. Vld. 
in ipTo templo troddatut«fl. Hlnc i; .^rch.*'/tgla noltr^, ubi de 54ci:/h fc 
Ar^i batc profm a S. Jufilno non ftii agitur. Po TT e R. 
HlDlniindilcrepamia: ^niinni.r. n6t. 5 tfiimtft'] Sic 70C3t ffticulan, 

• T«wi5'J nr« <£««« 5»vf^in «>b{, qnfm jHfii»- trium iiofiium concu- 
Q^ itKmiufimm iJ)finatt iieiniit, bjto grnuit. Lytofhnn C-^JJji^dnc r, 

Antft Jifirm tniii"iJfmr' A;^»iiit. 303?- eodcm epitlirtonra! fft : 
^fUn/^dmi', iiiBnfia^jfinnt^if^it, TeiMWi^ Aiom;, «'i»mv^«?«j 

nnAa^MULf- m(Myt*|«n^If g TeJTMHf «^AbiJ^ >^£^f<i ((('m. 

PoTTER. POTTBR. 

I tnaim-n ] Vo« hre impcrfn^s , 6 "jiinr" ] Nomini* ^/'irfK (Iiiat 
ORATIO AD GRiECO& 141 

' K xemmpH Afovu». K occ'd'« leoncnj, & capia 

^ ^-\ , , '^ ^ lcravu. Vcrumis, quiaprum 

ct^wy oic^Awy vvcfo^, ^^^^^^^ infitigabiU pncditum 

* of¥i%tf J^' cuifS^ipi^ i^nlAfti" morti dedit , qui avcs hoiai- 

m Xit5f A«y ^vvffS-eif , yjf y num voratrices poiuit yolames 

Kuj^A ^^xpLuov i? ^i< avct^ deturbare ; qui c^nem tricipi. 

X , . ' w / N - tcm cx interis furiumabduxu ; 
^y:,y , At^^W J^ o»;/,oy t«- ^^^j ^^ -^ ^^j^j^^ ^„,^^„ 

;g^ jxwGaAw xrt^iAw J^y- purgare Itercoribus potuit ; qui 

>»73-«$ , 5 Wgi<^ J^6 ic^ sAcfr- tauros & ccrvam imerfecit, na- 
(pcyMfcX^, «vw^OTJJpe^eTWKio^ibus ignem fpirantes, &.fru- 

->' N ^ ^ ± dlumaureumabipiotruncoac- 

^^. .^ Ku^.;t^an,*^ ^ .^^ q„i fcrpemcm.yeqbaui» 

AsAjKf «ArtSiK, e§w«w ««GoAw jaculantcm confeclt; (6:\<*/6p. 

M/iAat' {Kfi A;)^aw iwv^ /qi^x» quam ob cauiam^ocblM* 

uvca atmm, ' it ^[Mf eivw, rii, fas non eft dicerc, & hofpi. 

nai ■»> ivicKnm.-aHcnej^) >w.,P«««> interfeaoretii A/&-fe) 
" !>' •' , >7r'.,B 'quimontesfaltu tranfiliit, ut 

gyrt^^^^oi- (p4wi<» iwftAd^o» , ««• articulatara edebac, iicat fen» 
\iysf' "m Toazuim k •nteiJum )i ed : qui tam niulta Sc talia tan> 
n7iXiKiumi^^aumi$xm^w, af taquc facere poiuit, is tanqoam 

vnm^ xjzsi mwpco, Ka^mxvu. ^ P"er«l"s> «"[« ^"»5 perfonare 
- a > N . N ~ *° llrcpuu cymbalorum, qo« Sa- 

G*Ai^w, Ksn \sm ywtuMiu tyri pulfabant, paflus, &foftmi- nx ■ 

I W Kpfmn^ TMrm'] De Ne* i «fi9«f] Deavibiu intcUigr^MB 
Wf^ loone hoc intrlligi conftat : for- SfjntfhM&ia fuenint appdlata^ Hbii» 
taife tanaen non voce NtfMMm hoc va* S T B P H. 

cuumrpauinn repleri debet, fed aliaij- 3 r «i^pvc A 6 tA«^] Fortafle me- 
i]Ha.]uam qux Iiabet aliquod illi con- lios tnmfrbliui nominiba» kgemns 
vcniens leoni epitheton : pncfertim *ix^ ^ti t^ rmufitf : qaoniam soa cer* 
vero quod apt^ praeAgi poflit hrmifti- vami icd tanros ignem naribiis fpifalle 
chio verfom claodend. Videturenim feruntmythologi. S YL B. 
hisverbi^KfCTnn^AMvmclaurusfaiflc^o 4 nA^vr] Scribo >ai ffAf;^^- H». 
ycrCva I/eptameur, Qnod ii igitorepi- Stbph. 

thcto c&iMtf «F auc fie^fw hoc vacuam 6 « ^^ uww] .Adiilmim enim de» 
fpaciuin eOe implcndum dicamas? vicit Hcradu^ ot ab eo JMUminm 
yermn & hzc TnXiM^mm ikmp v J^r, virginem amaCam aufenet % qnam b> 
videri hemiftichium qocant JH.Steph. 3; ckun efle certaminis caulam cxiibmat 
S)lbmilm]^itp?iMfmnfihtt^?smm. S.Martyr. PoiTTElU 241 S- JUSTINI MARTYRIS 

ridente in nates cxdi laeiaba- ^^jf^ j^Aa!«?r ic^Tze yh^tsrm to- 
tur. Ac tandcm, quum A?/- ^,yd/^/;^^gq,. ^^tiAo^,^ ^nsV- 
/i?<?w tunicam exuere rfon po- , * _- ^ v_J^^^ c^ .,i J^.. 
tuiUet, pyrd advcrlus lerpluro \^ x ,, ^^^r ' 
ttruaa, vit^ finem (btuit. De. ' ^^^^^>^es^y{ ' '^''^^''J^^' 
ponat zeloty piam Ftdcanus, & ^ miy w, ti Aof eArt.G€ i' ^ii^ 
nc invidcat, fi, guum fcnex & 5er« ^- f ^^A^V HCp^^-, -^ ft^ 
daudus cflet , odio habcretur, (^^wot^ « ^fga-S Jtv^ &!j' -j^ kuA- 
at i?««rj carus forct, qui juvc- aW f Tn^ct, fAAfjua^jD, Apfi^ j 
0IS ac formofus crat. ^^ s mpip^i^, v w oSm ^^ if^. 

* IV. Vcdri igitur dii,6 GV^r/, J^. e^« 5v, wJ)»g^ JE»^n- 
prx libidinc ules efleconviai ,^^ ^ ^i - ^^) ^ -^ 6 ^ 

ibnt; vcltri autem heroes cr- ^^^^ >fAevy^)ww wav- 
feminatijUtdecIararunt vcfi;raB V^ ^v < r, /^^/*^» , 
Kiftoria^, qua: tragocdiis argu- ^^^^ .^* '^f ^^ '''^'[ ^" f^ 
iDentafuppeditarunt,y*r^/pia.'/,^f ^P»' i^^ff^rafrnu^pai 
ciila, Tbyefta: concubitus, & i^iiKodGUM, m fi%y ATfico^^^Ajfn, 
7ehpidaruni exfccranda f aci- 0y5« A8;t?y, ^ ^ TiO^m^m jttu- 

I A«/lS«] Onfhakn infelligir, X/- 4 ?• ^jAw] Nota 7» ^A^, pro w 
ib»Mi reginam , cni f/ercules propter l^nXw ut pag. ^S.Iin. 34. eft Qfltatius. 
ainorfmferviTic. Potter. lout fafpech mc fit liDrariorum fidefc. 

i KMGTMt»] In esempK r fenfVi fed Sylburg. 
manifefibmendoproNfflSfiaf. H. St. 5 9f^iXitr9}Af^ctwre^ttlcamuxGrt. 
KftfMv abfqne dipnthongo per folum v. 0<fy[l. d*'. v. 26^. P o t T E R. 
f habet /l/Sl cujus gencris mnlta nrur. 6 'Jen iK^t/mu^ ] Ante hxc verba 
pata pailima Ckm. SvLB. Nfor^or ^-X) ^^ mc^^ok, vel poft non dubium 
yM«] Tunicam i\ft/&' Cbtf^mfangaine mihi eftqain aliquod nomen defir, 
M fe aa i ii j qusum Hmnhs cam Ut OJEht qvod Hlis dtis pro epitheto tribuere- 
HMMiteifiduiiletjvenenoftatimpervif- tor: m imi^ heroibustribui yide« 
ccraferpente/lolorisimpatienttainar- mut. iMaam tamen locnm hunc 
denicm fe fDrnm coAjedt. ParxBR' 30 pcrinde fhm interpretatus ac ii twtm 

1 1^') Mmr}Malim i^' mM. O- icripcum e&t. 
teniin hac peninet ouod ab eodem £il vero & hoc animadvertendum, 
jGrxptore de eodcm deo , vel potios nihil e&i ciuod particulae f^H redda- 
femxdeo (Idquor autem XMcmwm ' tur. Noa noc autem folum, fedft 
incNre) raeinorix proditum , enm fe .^qaaedam alia locum mihi fufpedum 
igni tradidiile, ad fugiendos labores. reddnnt. Nam nec voculae ^, quae 
Hg^Au» ti (inquic in Apoloda po- eft ante At^i»u videmns reddi parti- 
fteriofe ^u^ ymm uum srv^ inim» culani ii. H.Ste?ii. 
H. Steph. 7 nOimJlSt] j4tirti8c thytfiiB^Pt' 

" A BeMnri apographo abcft pnepOo^o/t^A' filiorum: quonun cum Thyeftte 
fitio. Sylburg. ** w£n^.4lf>^'axorcmcomiperat^ hic 

ei 0£ MOMARC HI A. 

^ Ofidm mirra oumum xa%' 

* Om tiS^et J\J curm* mii 
fiiv u^ TWp (pcun^y 

Ka/ ^pciv euim J4n^ Tnt^ift- 
etHnjfjtam' tfi 

Tpfe tibifmilem eJSe^ ^ ejk 
carneum. 

NoH n^i etmty i^s fuod 
quaji num cemitwry 

Fis increata^ nunc tenebra^ 
nunc aqua\ 

Fentis ^ ille ejl, fulminu 
tonitrui 

Ac nubibus^ pluviis^ fy ipjis 
par feris. 

Huic ferviunt dura petra^ 
^faljum marcy 

Etfons terennis omnis^ am- 
nes ^ vagi, 

Hunc celjitudo mmtium^ ^ 
juga coUiumy 

Qceanus ingens , {^ gravis 
teUus tremitj 

Oceanus 

X Ofi9i€9om7^Ckmtm lubet ai- Sithnk ^pji, i.e. it^imipi AJ^S M 
mf, qnod piobat CrrMwf j & canninis ^o ;^^. deinpro ^tm yf«^. dmnii 
rario pofttuire vldetur. Tani Tdro habetfnii tiyu^, Pottbr. 
feaCjisetit: 4 n^Xn'] n^ fabfHniit Grudui^ 

. f» etlpimis Terfai ut air, id poftulante. PontK. 

.jfSffmduarmum Iffifimiiim ejjt. $ mmJ H/kr^j x '^^^^ Ctmms. 

PoTTER. ^jRe^. nam caminis mctrBm id exi- 

X Ottxtfld^tf^Mrm] Ou««7(&«y |[it. PoTTElt. 
mMvEupb. PdTTER. 6 u^^^l ^ ¥'^ Ctmtni 6t JSkf^- 

g AsrAjmSffU] A^ktwi^ Cr^ hmsi qni proinde et hoc lt)co corri* 
fiMf. Quidfi&rA«$H?quidfiibitA^«} gendiiimr. Cattmim apud Bt/<Mn|l 
quafi k^iarmt inquit Kifsirut in B^ lo <pit leqailntiir, fic (t habent : 

hium, Ciemens ykfiim leAonem lial)c^ 1^ i^ v^tf, brf 

& Eufebimt leri matatione leg^t «fsr^ Mf|« kn«Aiyir ^ff^ •f^Mf' 

«ff( «gfij. Qoaram lefiionain BCra re- Ataarotis ininm , hmu^i ^ Ji({« 

tineatur > noa multam rcfcrt. CrotB i^irn JiS. 

autcm & f^cn corrediones minos B^Mendofe, & contra tarminis ratio^ 

probo. Eft enim «nrAimf fecundum nem. Ctmens Gc lcgic : 

Graumkaicojy kmiinrHt S^Hftt TnXvf. 1§ i^ v^^h f^ip^ 

£dc itaquc «TirAf^m «maii^ 'uehemins im^ ^mr l^iSAf^^ ^^ *f^HSf^ hafitk 

fesiu } ut in HepoJH Tfjeogiimu iwXHmg Hmnt fu^miti ^ h%ti v^ru JtS» 
txU, immenja, vis: dt m X/c^fi^iroinf^oMihi retinenda videtur S.JufHsUlc^ 
Cs^mkn y . %6^. iwXerm n^ Tcf fiio, nifi food diftiia^cinido poft 

U iUenrUf 144 S. JUSTINI MARTYRI^^ 

bitis ; iropleturqiie vobis mens, ^^ci(pm' sc vSv ToKfipSS-e, 

dum pra: intemperantia & pe- ^ axecu^ 6k&<^x<^Ui^ 

tulantia m Baccbtcum quen- ..,, „ ^ -^^ » ' ^ ^ ^ .-. 

dam ruroremprorumpitis: un- .^^ r'^ , ,^ \^ ,y 

dc etiam rabiolis u ti concubiti- ^^^^^, .«^ .«^^J* ,/*'^^; 

bus foliti cfhs. Dixerim au- s w. etinifu S clv^ vfiiv ^ti ko^ 

tcm vobis hoc quoque : quid ^^w 'n apflcvflMcrw, E^lujw, 

XUy quum Gr^ecus fls, tilio tuo cvi^V 79 Ti^cvoy o-^, ^ tsv a/^ 

fucccnfes , li yovem imitans , fjufjt^ijuim, 'cJhl^aMuet aii, v^ 

tibi infidiatur, & nuptias tuas . ^p ^V Wof c^rai^Aw 5 ^n r^- 

luratus clt r cur nunc elle ini- * q. v * ^- ^\ .\'/ • ? 

niicum cenfes: at illi timilia f^^ ^ ^v '^v ^^ - tn * 

perpctrantcmvencraris? Cur ^?)) 5 71 J^« ^^/^9 « tA^ 3^- 

itcm dc uxorc tua cxpoflulas, ^^^^ t*MQ>M^(^Xj^> to^ \ 

3u6d petulantcr vivat & libi- A(ppoJWw, v^oTf 'niif^Kct; j ^ 

inosfe; at f^enerem templis ^ fjlky mom ,v(^ irifim fiv «- 
honorafti? Acj^fiquidemilia^^p^y^gj/^, ^ Kctmj^fia, t^iiv «- 

ab aliis di<aa eflent, accufatio v«/ %^A^ , ^co/ obc kkft^etct. 
mera ciie viia ruiilcnt, & non ~ j^^ --_ * c . / »/ j^ 
vcritas : lcdcontra poetae ye- n \ * f; I • , 

ftn hxccanunt, h^ec clamant '"^^^' ^ «/^/» t;^^v >«^e^- 

€«, qu» apud vos funt hiftorix. P^*'- *^f *«/. 

V. Accedite in pofterum,io s. ea3-67i Ao/otv , ^*vJ)»6r 

GV^, & fapientiae incompa- EXtJuji^, Kcq c(bU i^s^otu; A- 

. rabilis parucipes cftote ; ac di- < ' . , ^.^ ,U/«r«. * ^ a JT; > .^^v, . 

vinis icrmonibus doccmini, cc ^ /^ ^ *^-o • o * 

rcgiscorruptioni non obnoxii ^^^^V> )c^ /t^V /3jtai. 

notitiam capite : minimeque ^«* fr^'^, "^ ' f^^f ^ 
heroes iltos agnofcite, qui cae- »/ ^^^ ^g^^ dhyvcois , iJji oti 

ArtoT^ 

I ry 7* ^/<90 JffeMrm apogr. 9^ rd cemus ? an ubiqne.peccafle librariQm- 
•S 1* 2^fits» 9tffv?im, Forta^ verius an vero confuetudinein Jufiino fuifle 
•^iMYi fmw^ €$dtm modo ut iUe, Sylb* non fcrvare hanc conlaetudincm ? 

z Kmoij^eJ^thiiif iheij\ Solet tali- H. Steph. 
bus locis adhiberi particula «1»* adeo 30 3 rHnti rhi nfttebC] Cenfeo fcriben* 
ut igxtaxjniiGrm confttetndo po(cat dum rHru rttt nfmtmjhujus J{tgis Htroas 
vt legatur htC| ns/^^^^eJ^ 9» «A^ ^y«y Nam retinendo runti potius >inyrnnt 
V^Aif. Vel, K^tjy^^e^tf th^r m Hpof faibendum efler. ECt autem fulpe« 
^Xir fed obiervavi ik alios hdjus Onm & adverbium m, niii poft ipfum 
kriptoris locos qui hanc particnlam 9^ aliquiddeeft. Alioqui enim videtur 
eodem pofcant quidem modo , non debnide fequi $ if rits <f XeUis ^nn 
babeam tamen. De quibosqqid dir «^. vel tale quid. Atque hxc verba 

C4f ignis ORATIO AD ORiBCOS. Hf 

y^s <bim WefwW- ' ai- des ptrant in homiaura turba. 

, '^ '$7 , X s » . noa vult corpons Itrenuita- 
p6T«y «^, «*« wraw vj- jg^^ ^ neque feciei pulchri. 

^wfi^KivMiwyaekK (pfitwyp», tudinem, neque nobilitatis cla. 

rt»wt'v|>w35i«'Tr »eb^u^y, *em- r tos fpiritus: fcd animam pu- 

•PITi Ttrei^iMvtu/' n^ri ^t ^ ram , fan&imonii munitam* 

viKOf ^rmTm fifit» o B-fH^ Jam autem nobis affidufe prscft 

AoW, ^ w §■ jQ*oiA«»f «»f*^ ^e"?° «^i^i°"s, & regis^ noftri 

««;W«, ^iE«f ^eW. «f '^^^"= ^'?^ ^'^'."^ ^^^'°"^' 
. t^ '^ ^ / » f utpote Yi lermonis m aniraam 

%it; ^iKvnmvfi^, w «A^ ^^„^„,35 j^ellun, movetur. O 

etftwiwli^ T^'^^ swAciitif^Kifr. gravium atteftuu 

6) m^m &Hvm (f>v^^iifiO¥, inftrumentum ! 

a Trupog if4,^x^ er<^em9^ ^- infitj . exftindbrium magifte- 

^^^A«e)y ^W i swiirw s»»i«, ly rium ! H^c nos non fefficit 

i <b^Xoai(Pii, Kamax^d/ei^if^ P^^^5 non philofoohos reddit. 

*^ * N N^ ^ 5/ neque oratores cxccile^tes : led 

m« «^^ S-y^w rtJtevATour , njortales, & deos ex momli. 
Tks^ ^^QTng ^^r oic yi^g &i bus facit : h terra autem in ca 
lMmy€i w T^s* uTTf ^ OAv^- 20 loca transfert, quorum termini 
mv 'ofH^. funt ultra Qlympum* 

t^. EaJsti, mifS^eu^Ti* ' ^ VI. Acccdite^GV^r/jdocemini. 
vuB-^ oog iyd' m Kuyoi) vifjJw Eftote utego: quoniam&ego 
m- vfieig. Tiwm fu »Ae, Td/n eram ut vos. Hsec me ceperunt, 

& 

1» AooT; (pim if^cfiiviii nobis in me- if terpretatio noftra fenrum allqaem ex 
nioriam revocare debent epithetum iisconata {itemere: cnm alia lesens 
?\tu^w^. H. S T B P H* J?e»reri apogr. aliterj tum vero tnii pro ^ ^^ & 
rkiTHTH ifftfof, S Y L B UR G. ^ «j>jwx« pro «pw*?ff : haud tamen de' 

I Muri^jSifMf 3 Inexempl. vi- his ledtionibus valde contendere pa- 
dentur fuperefle quaedam veftigia vo- 30 rata. At in veifu tertio a fiie «^- 
cis 9p«pnips, articulo ei prxfixo. Qua- Xv^eim mutandum ede in m^v 
drare quidem certe huic loco, nemo S-Am , aufim aaiter contendere. H» 
(ut opmor) inficiabitur. H. Stbph. Stbph. 

z oouTvn] Nemo non requirat vo« 3 >cyf«8t ifs hyi] Alludit iterum ad 
culamjg ante «ni-nriu At qu« ^ro-^fS.PauUycrbsLGalat.jy.iz, Tin^ «s 
xim6 fequunturj integritati fuae reili- l}»» «ti x^^^ asifjtiis, Po TTBR* 
tner^ non opis efk noftras: licetin- 

X 1 <OQP^\ i4tf S. JUSTINI MARTYRIS &c. 

& doarinse viseathea, & ftr- -f mifhiett i»Ss» k i» ^ ?\ja- 

monis efficacia : ^ooniam fic- y^ J*„^. '^x«3kw«»»«- 

ut incantator peri^ fortmda- ^^,^^3^,, ^ ^ -^ 

biiem fcrpentesm rugat, poft- / ^^-^ » ^ ^» / b^? 

qaam fccit ut fe foo latiklo !^. "W <pup-^«« ^w« 
ereperct : fic fcrmo «x imi- ' «??^» *«^ • ^^ ^aww 

diis aftimi pcnetraliboii fof »i- «» '»^ 'Nf«%?Jff /WCB*»' «» ^«v* 

dabdes l^ftram affe^u» «xpel- •fik ttteB^atats am^amt 9nc%' 

lit : ac primam cwpiditatem, » ^uj9» ^i^Uv^ A' ?y -mv 

« qua quicqutd fortoidabile «JS»iy (p.i»'),^*^^/»^ , ^Aos", 

itividia, «fliufcttiooes, ir*, & 1R_^*/ T y , ^^ v* 
hnsfimSia. Cupidite^ igitur dJWtf««^w*?iiA«^, w^ 

^pulsa, tfiinquillitawm & fe- **>^ f ^W» ^^ P»^t»>f» >t^ 
rtnjtatcm aniuia eonftiquitur. "«»»• a&AttSiMw #« j -^ r 
Soluta autem malis qu» cervi- ff*ys'l^ «vniif x«K«y 9&p- 
tem ejui ctrcDmfluunt, ad eum tffieirm, eim^i^ vf&f r min- 
«bit, qui ip<am condidit. In au»m airdw. «?« ^ >«nK<MK- V€79, ^ks'* to.V. 19. ««i^ llfteL*li «f|a ^ *»^. 20 XIIjZO. & S.3^^c»^. IV, I. P O T T E R- EJUS. s D E MO N AR CHI A, lyz 

^ £i^W wn^fl^^ fyW&c- Ums eft per Je genitHS i§b eo \ »^ |o uno cunBaprognataJmt. 

Et 'm eis ipje fuperat% nec 
eum quifjuam 

MortaTmm vUet^ at ipfe 
omnes videt 

Hic ex bono malum morta- 
libus Jat 

Et bellum borriJumj ^do- 
lores lachrymofos. 

Neque quifquam ejl alius 
prater magnum Regem : 

EMm autem ego non vtJeo : 
nam circumfujus ejl fir- 
ma nube. 

Omni" ycvct Tiuvm Wtpc^' 
7a/, h&i w eu)m 

JSJ014 7nMuo¥ Kfukyvit, k ah 
yidu iotMMwm. 

^ jiapd&Aw eimicng' 
Avm i' Hx, ifooi' 'ZoSi ^p <;a|as ioitiiiin tmn ia Ckwume tam In^T C^erm mnrtMlutm mumiantm^ mtm 

JB^i^ «bi ejos verba ciut, exftat : tanurmwr. 

verum iocegrum Yeifom idecn Enfi* PoTT£E.. 

him ex ^rlfUlmU prxboit, ubi fic le» 4 Ovr«f (I^) cQ Avik i^f| Otoaif 

gitiir : Strom. V* P* 60^' Idem pro JK^» 

Hirfif»frfnmM xo habet ^vTrv«» qaod elegandus cft. 

A^mmt»' 'Jm^imf^f ii ^pe 4iis4 riik T l mdv re m i bnnc verfom non agnofcit, 

^mW ut ncaae daos fequentct. Bijmm ex 

POTTER. >^oiN^hocmodo exhibec ^.64y 

1 fii !lr* Wr»)PMk&c3 J&fMm ex Ami^ ^f( ^>«^ ^nrrM; iHHief» om 
^nftolmlo : 1 «• hrm ABm 

JKii ir «MirmAvf» «mr r «v» murm AtjpiiiiVK* Mrrw A ;(ficM >v /Mm 

qaim kffionera probac edam J(«£i» Km wiMfit§t 9 •§ ^m/^» i}^ iXAp«i 
^M^ 3ftwi^irfrttf WQ fic lctit; JVMtMtfmc 

Etf tr aur^yfvng* «MfYwr wc -mmmt 30 Ovri tis w ffVf«^ n i\ntt9 fmTaur 

POTTEE. Dein alios daodecim verfos inierits 

2 £»^aJr«i;«J7K} IdaleC^rvZfiMij ^ui a caeteris modo laodatis Aoftori- 
E9^'«irm««ri7s. Ihidem «6o«am»f nbus non agnoicantary cxcepio hoc pro «lfeo<yH7Bif habent Ciimim Pro- ^j folo^qai in corom nedio le^tur : 
mpt. J^tfibku p. 66f . ^c TiModmtHi. Ainmlitjch*^ ^Si^fi^Hrie^mi. 
POTTER. POTTER. 

^ Eiof^ 0nrr«v] Hic vecfis apod 5 fn^Xut uuuerH ] Mi^«Aar /Smi- 

J3ii/iMmi,p. 6^.ficexibt: Aiilif JujHmu m Cohiort. ad Gr^tom^ 

£i«^fft 4^^ ^r£r> Vf I' fMrf-^oC^A^X^StroUL V.p ^II.^CX CO A» 
e»^« fibmsp.6^0. POTTER. 

X A&%' DE MONARCHIA. rfy 

Ka/ mHm ifrco^ <(>€f^&i» cog^ Atquc h«c illeita profcrt, pcr- 
" iMlflf ^^vi^ yui^a^ &iS. ^ndc «q"c £peilator ipfc ma. 
X9/v«v« ^'iwnSK^ nv^yi^, gmtudmis Dei fluflct Con- 
- r / • ^ ^ ^^ jejitit autcm ei & Tytbagnftas^ 
at ei^ Xf^Y^* ^ , quibus ita lcriplit vcrbis : 

EiTtrtfet, 0w^ f^*', sw/«? i jExfra u»um, Ji fo^s Jaffa 

iyof, ^Td^ o^st^M Jua numina (juijquamj 

KoTfjLov 1m Tirta ^iia»f «- 2}ctet ^ is mcnfi talcm 

cTw, fjM.W^w- fibi conJcre mundum. 

' yJ^xjl fAom ^W HTTHif Hic mcus cjl^ rcBi tum 45f- 

kf^og, cO^iMTOiii&t^ »0 cat : ^ tncolat orbcm 
Avii^ of u Tnmifiw mmifj' Ipje Juum\ tejians quo JU 

• Kflt/ ^ r^ J^e. ^ f /i^i dc causi, :' 

* Oty fjLom ^vMiif iri, i(^r ci^ Enimvero iblum eum, & de 
- ro) (3/« autm}\jifjUvckf¥ ^aJ^tcc¥» i/ perpctratis in vita faftls, & dc 

^ *W ^ ^ li ^^F uyvcoaict4 i^V^^ "l?"'^^" ignorationc iu. 

^ ^piaiy c.W«^, «Jx«<f A^P- dicium faccre pofTc, domcfti. 

' «. - ^ N ^ cos producere tcites habeo : ac 

^e^^^^^^^^' $.^^ primum Sopboclcm , dc hac 

-aw j^ J 2o(p«6Ac*, 5 ^ wrK etiam rc diccntem : 

♦ E^ yj ^Mf kh/^ ouwoi¥ Venient enim illa fecnhntm 

;^W, temporoy 

}ifioim ^nouvpof Clw» Johet imhres ignis 4S* 

tbcr aureus. 

J- ly 5|3aawhiT Cremabit ergo Jlamtfm rd 
ffrajfanslux^ 

m 

I K«M /K9N9 &c.] Senfas qtu Jam matGroiMfi. Verum boc Gne anOo- 

. &re nalTos eft, commodior crit, fi ricace. Potter. 

> j>ro Jc^MMif legamr iufrfffrMr.PomR* 4 £fiv.>^<f"V »M«f] Hi TerfoSj n- 

1 JCiy 4S&II rSAr] Commation il- ;o cito nomine Aadoris, citarit CUmtfu 

•Mnd sg w rwh in faperiori edidone ^iex. Strom. V* p. 60^ Ec ei Cb^ 

^onjungitar cam pfaecedentibas,qaaG mcwt MH^bhu lib. XIIL cap. XIH* 

I JP/UMt^ora hemiftichion : mihi ad fe- p. 584« Carternm jpro «wpk CfMfMr 

I ^nentu potias peninere TiTom eft. Icgit Mmffk- M vitiom crac ei£ri« 

oYLBURG. BXptoram; nam Btfikim tmoat mRm* 

l S«fMAM] Honc noo primnm Potter* 
^^mkm^ kd pofterioim tfle exifti* ft:^? iro S. JUSTINI MARTYRIS 

<iue omniimi Domini culuin) '^ ci( Tivaii^yTa/v ^mrarlw. 

acccpiffit, invidia obiret tuh- ^.^.j^iij, eit^J^AoTOiwS- 
ingtc B, ad toulacra hngenda , , g^^^ ^ ^^, 

Mcellentem hom iiiim anipli- ^ "^ _ , . , '^ , . 

tndinera aver.it; & longmquo ^^" "^ "^ «'a-^'*'^' ^:x»A»- 
tenipore prolixa durans con- ^ "^"^' 'tw ^sX^oi ^oya^a 

fuctudo, erroreni pcrmnitis, ^- TvsStos-mt^^, cos oixeta.in-^ 

tanqiiam vernaciilum quiddam (tA»i5i tIuj 'zsKa.vUu TiiC m%tif 

& verum, ( per maniis ) iradi- o^^JUwff,. ^(Aai-^-g.wrx iJt 

dit. Perhumatiiporroia. po- ^^, ^^^ov ^ (piXo%o<i tpyov 't^, 

CDmiDonewceic, qui qund icire •&. « < T-j ^ 

Abebantoniifenint. SHfEcie- ^{«"^'f^^*^^: ^f» 
tat iane quidem per feiplam ^? '^ f^ «f-^-^ i «M- 
veritas, ad ofteodeqdum ex B-iut ^fticmat * 6x t autftxcr- 
rebus fub polo apte munus rm ustb nvTTiKov tIuj tbS Ji^ 
fuum continuamibiis, Opihr .j '^^^ ^^ ^f^^. ^^ 

cia, qui eas condidiE , ordi- ' V, „, . i ,.'' 

nem: verum ho.Bmum ien- ^ f' ^ t. ^^^ -m 
tentix , per Jonganimiiatcm Q"f 's&K^-njatmi -^ rm tu- 
Jki, VK^rjx obltvio, pnvt &; 3-^Viui' TywjWip, ipoJiufij^si, 

n 

I jfcKEwin] Mali, nnnpp, dsmo- fiadiio, In Jliitd. 3'. p. le^. Ed. .BajB. 

fatuoanain relicitatem a^ao animo tiBip«, »« >^ c4 th. TajSiO&Ms^tBr- 

&Iie non poruit. PoTTER- thi im 'ixn 'h hHm >^ (> Tp. T« }I 

£ Tt .^iffei E^;] Re^e adnotavit .dk">r<t '^"nm inifigSf- '^«««.«Oi 
JCfinr- Sttphanui in OraC, ad f7)-.ec. vo- ^ -n irjHTn 'i3e<7?gr, (:XB('>"* fiSf*Jm 11 
ccm IJrs peculiari uhi denotarc nifu , , ija^a. SejJiodii jiMigen. v. 6l- 

AJ ni^giontm ga-titumci. Quo fcnfa ij >S 

tumllockicoaccipidebi^t, tumctiain nte^k .ji^iomt, «xi^» tStiii» 

^c id obiicr moneam) iji Climcutii p o t t e s. 

-.^lUx, Prairtjmco p. i. abi hic verba j ^(^5^"] O''"''"" « veriioitt 

OCCUrlDnt, ii«ii(sJipi»ni ■Tiu oMMsTirm .giaigi, pro (]ho iiiavult Sy/i^aiiiu 
5" V9w. Nam lic lcgendum cx AtS. ' /'iaj : nain ui fiM-^unii Itinat fcnii 
CB<iCoIl..Wijifi, potiu! quam 5 i.^ei. DE MONAKCHIA. iji 

) rS inuf &w 9itim fcg«w «gens^ quocHbli vao 
Xxi JuLi wHMi^ mortaks tranltulic» Ac laula 

wi?i^, ofAm^f^um ly habuer€, nocionc, qiiasi deto^ 
iiCam. ^ Mfi'^ ym- s quod oertara & ittcMimutabile 
^Aiic^ amnd^ «i fy^ dk^ obtineban^ pcr turbulen- 
mi^)Jw HC ' tijM^ rm tani conruetudineia obliterau* 
KoW«K, TiAeW K ?^ Nam qui primitis in prarftan- 
% "• iJL^ ^ium virorum honorem lacra & 

1 ?^7^V''^^ rcm divinam fccieban^oblivio. 
r flaff-wr)ttt>Ai»jf do-«°p^^ univerfalis communifquc 

(CA\oy« omnium opinionis ad pollcrot 

fuos tran(mi(ere. 
Ey^ fi^ 6^ ^ fjuKfO} II. Ego veroy ficuti paulo 
pim^Lu, (p.Ao5j«rir ante promiC, poftquam divini 

Q. / "('^'s lum auctoriute, humanas 
KiX^nf^fOf, (ptAAf^^-fsi)' uforpabo voces : atque eis^qui 

n^f^Tn ^«Kp, ^^/J^-i/mcntem obtinent, verum uni- 
iif yt vSv fx^^ » ^^^^ verfarum adminiilratione ( & 
^ ^ iw «;k^/»s- providentii) utentibitf ,adftrua 

?*/^ % / v ocalicvcro, hoc meile debere 

J^ W«, ^e- ^^^^^^ ;;; ^^^^^ immutabi- 

H9wwr ^^^ 7^«- lemque erga omnium cognito- 
wfoxfMy. T^-n ^ ^ \oy6ii ^^ rem teneant rdigionem. Hoc 
^^m^f^my^^ion^Si^ ipfum vcrb non ornati cxpo- 

; r )ut7» 7i ,nt?^ iri ".^°' ^^^^°^? ^^. dc(Donftni. 

tione ex poetica, m quam an- 

trquiciis 

S^ ^ vatfli^m'} Pleriqiie % fMufi md^'] N^XVC v. I2« 
endoni citus &. oeniiiomx «b S y L B. Sed cgo siilifl dtic nde» 
»iH| quosclans& prtiicipibiit ^ f q«od boc fpedati locus auteni vfat 
knorteniroiTebantyOiigittem hoc fromidrMiL JmfHfm^ intercaetcni 
. Hinc S«MiMDr> ^«Mr, >f- hoiuice libelli deperdua xn^enicoo 
^eraUu Sc tocns deniqoe, deo- dus eft. 

orui. Qpin dt Templa Tttu- j ix ? umm it mthmm] In quam 
, mortnorum (epnkra fuere : ;o icribcndi Bateria, Poets primi fbifle 
mhis exemplis oAeadic Cfe* dicuntur. Et Relif^iofiis quideni 
inanJHms PiMrpt p:^. 19. Echnior Orphmmy Aii^eMr, & eortai 
» £M/ciwtf pTi^. Bumng bb,\L lequaceS| tom a Ckmmm Pnne/tialnt» 
Si CyrilL concra JmStm. Vid. ciO| CMnabidiis plcrifquemufUlfimi 
^U noAsc lib. IL «ap. &• 3> AniElota fuitfe ttadoBtar. Qoin A 
aE. Lcso Ik ^im avilii fnpcepia anti* 

quiCQS y* S. JUSTINI MARTYRIS ^~ 

tiquitis Grad omnera contii- wavTiVer t^ E»uifix?r i^igU 

lerefcienciani, petita iitar: ex ^,^v« «6%«j«<W. c;c t miai 
DubLicis nimirum atque omni- ~ i> r - ' r 

bus in commune propolitis li- 7- ■ . " , r' C^ ' r, -' * 

teris. Undeemmnm.mitiu.- <^vp«? 0. ^n- ' 7«y r^v «i«. 

que viri, idolorum cultu per- ^ ^" B-I>1f^<^ vcfMv^ ■ni^ mX- 

cepto, multis legem tradide- ^ois ■mpidoaiw, fM%vits ^au- 

runi: inde ^ poetis fuis car- t&w ayyc^s vwj iMy^^anvif 

miniimque (criptoribus, lijn- -^ ^: ^!/ cwiiis wdjTWfji 

tentra; eoruni ignan & raeniis «sAo^Sai-. 1 

fuiHe coarguentur. " ^ ' 

III. Ac pnmas (^fchj/usto y. ufim fm ^ * Aia^^ 

in rciiptis luis, opinione lem- xk il^ t »t*3-" otiw Acvm 

ponbns ft.15 obtmeme expo- ^j^^^ ^^^ i^ d^ «fi 1 

vocan protullt, inquiens : ®^ '"^ ^'"^ ^'"'^y« «P^'^. 

'DifcanemortaksVeOyhimc M XsJfli^e 3-i'»irwi' +f ©ei^, « 
necxiftimes f^^sicH 

ipiitu< Vf Kibut ediroleb^nt, iic rclcrt «tn ¥Wrvi, (■'cnwu rJW m>^ 
Ardii) Gtr-ff^xfA. Iib. I. pag. i8. qiieni ;»>. Atque hJnc fcJ'«>, cantn, idnn 
inorcni inier jlgaAyrfei lA Tua tero- rncrapud Veteres tradic, quodfMt&r, 
pora inanriirercferi .^ijloultt ProhUm. to diitrt. Atque hnjui rei ai^anKnlilOi 
3CXVIII. (eft- 19. ubi conjicit hlnc nliud i^ll Htradaii, Gmciirjan hiftcxt- 
&Au[n e^Te, tjQod ri^c & '%"■ & corum fup^rlliciun vctuIUflmu, ftrlat) 
nwJiUB«i/£:oi ligniSceC. Denique, ne gui Poeiico funiUs cft. Pluta *iik 
pluni enumeceip, rei gefti a Poetii in .^'■«i/oiifnoflralib. I. c.XXVI. 
primo coniignai* lint liiecii, (juo fa- 1; P o t t e n. 

ciliuiniemorizmanclaripoirem. Pin- i ni: ? n JklAvr &c.] Senfiu eritfr 

thri Sd«ii. O/ymp.Oii.VlI. v. loo, O^m. cilior, fi legas -f t «^A*. Jy w«-( W- 
^ifgMiif^nttnintiiaeniviffitimii- fls'' legci eir- ritm ida/.t coltnii. PoTT. 
•!»( «BaiT ci™t<'"'"" '^J'*"^ >•- * '*'%"'«] SpqucnteS^ytty/i»Bb 

^ii(:^ri>.,«(i^i«>;iB«««j?f{'#l-'iiw( pfnt cicantur a Cltmtmt ^lexmii» 
i/(0fnfu Tjii^TiftiM n^iwtiimt i/ijt.t- Siram.V. p. ,Sio, & tfn, & ex Ct 
Sw«f. Et Srai* loco lam citato affir- menteab EM/etis Pr.f p.guawj.']iK Ttp, 
aiacpriinas (juidemhilioriaivecfibus, p. £89. Potter. 
proximaf pedeftci oratione feil ftylo 3 ut xiyn} Hi vecfus non fiuit k 

poetico ab fticaift» aliifque confcd-jf .^^V»Oimcediii, quxcxcant. P» 
ptasfuiiTe; ajOBjifM^'«miJiTUMi(ai-«- aiONius. 
ndC« 5ib;Sa5" ••'( ■" f™"'- '^ tiJk«if*>!- 4 ir ] Anicnlum f in JJoi. ji^ 
nr tim ijairin pjuuif^M, AoBHm: 1» omilTam et Cltmtme pag. i6o. 14, & 
pnf», i«a* h ^A(<jnm( ws wwiiiw^ Em/c6. Pnparat. Evang. p. 401. aJdi- 

moij^x^i-ia M i^ KiiX^, £ tlsfuvihfr, ^D dil Sflbnr^ilu. 
ig £u<iu[». (^TK M ufffir, apufirns DE MONARC H I A. tfi 

Ipfe tibifmilem ejie^ ^ ejk 
carneum. 

Mm no/ii euWy i^i tjuod 
quaji num cernitur^ 

Fis increata^ nunc teneha^ 
nunc aqua\ 

Fentis S" ill€ ejl, fulminn 
tonitrui 

Ac nubibus^ pluviiSy ^ ipjis 
par feris. 

Huic ferviuni dma petra^ 
^falfnm marey 

Etfons ^erennis omnis^ am- 
nes ^ vagi, 

Hunc celjitudo montium^ ^ 
juga coUium^ 

Oceanus ingens , ^ gravis 

tellus tremity 

Oceanus 

t 0/<9M9 o«irt^3 Chmm habet «»7- i^Atnhg o^, i,e. a^imfs i&J|gl *M 
^» quod peohsLt Grotms^ & canninis^c)«^^. dempro znti yfi^' dtmeni 
tatio poftnrarB vidctiir. fam vdro lahQtTnii ii^»^. PdTTEK.. 
f«rfu$erfc: 4 i!i^A»j] wfw fobftictiit Crrww*, 

— — ^—.taeiciplms verfo, utair, idpoftulante. PoTttit. 

^AUqmdcamiim {ffipmUmeUi. $ xmJ Hfdr^j }s vikTf^ Cttmmu 

1> d T t £ R. ^s Re£le. nam canninis metnmi id ezi- 

z Oux «Tc&«( }^ MvtBV} Ov« d7(&« v' git. P6TTER. 
}KMtEufib. PdTTER. 6 *«ffw] ij ebi»f Ctemeni A Bj/^- 

3 AarKtml^fMK} A^Kct^fl^fA (^ro» hms: qtii proinde et hoc h>co corri- 
ttus. Quid R wmxjmi ! quid fi «bnAii$v(? gendi ftmt. Gaetemfh apud Eufehhn$ 
quafi it^iffpm^ inqdit Ftferui iti B^ 30 qo* fiquilntYir, fic & habent : 

& BMfibius levi mutatione teg^t «isrAtf- Ml^ l;»t«Al^if ^y^f ofe^ 

^d^^* Quarain tedionum tttra re- Aiaa-otB ^rfAffiweni ^ Xitt 

tineatar , nott muttttm rcfert. Gmti p^irs ^. 

autem Bc f^geri cotrefiiones minus3^M6iidofc«, & Contra carminis ratio- 
|>robo. Eft enim tarXmH fecmiduiti nem. (^m fic legit : 

CrMnfmaicoSy uiftinTtfp SstHftg, TnXvg. «§ l^s/f ii-^H (4^» 

£dc itaque afrhstTts. l^m^ vehemtns im-' t.mf iTnSAc^ TSfP^ if^fiSi^ htaritt 
feius ) ut in Hefiodi Tveogomd iwJfMitg Htert» ^wm^ ^hiu v4^r9 ^^* 
tXtis, mmettfa vii: St iti Zy cifhronis ^oMihi tttioSindaL videtur S.Ju^itu le- 
Capaidr4 7,^6g. aTrXsnm fi^h vel Aio, nifi qvod diffhlgtiendo poft 

U " Jhkeririff fuv av Twp (pcuvt^y 

Kce/ 5vpnV OtfW y4V^^ TRt^lfJb- 

T5ni;^gr« J^' rti/nJ' JatArtorct, 

ov^fjtam" 
Tfifjtet J^' cffj^ (£ yctict» s^ m- is 1S4 S. JUSTINI MARTYRIS 

2)mmi intttentur cum fe- omy ShS^ed/n yepyw ou- 
vera lumina. ^^^^: 

Summi eft petejias omnis n«w» iuuamu *»/>• J*o?* 
i^ghria tfEl. , ^ ^aej^. 

Non hic vcrb tantiini notione j ou u^wir Si Sit^ litu ^ eiS 
DEI cft initiatus, fed & . if^y,Za,v, i»^ ^ 3 2«. 
jofe Sopbocks lohixs Condito- ^\^^ ^ 7? / ^ ^- - 
rfs unfverforum atque fin. f^^^^^^^^^l^i^^^J^r^ 

gularis Dei ordincm ita de- ^^^»' "^ ^''^ ^ "^J^ ^&»' 
icribit: ^ ^^f\ 

Unum pYofeSfh Numeny «- '«> ♦ E*^ ra/^ aXfiS-eicedmy , w 
nus eji 2)euSy i<iw 0£or, 

^/ comftdit calumy ^ Jo- o^ ^ ig^yw r €7ii^6 , ^ 

Marifque fluStus y vimque Iloniiitx^^oTny olS^fieb,^ jcd- 
ventorum gravem. ij viimv^ioj;. 

7lerique noftrum mente fed ^ 0vjj7») ^\ 7nXt<o) KctoHm 
captij 7)e&m 'SjKctvoofum, 

iWtfVy, uhiinum veFfum velut unam noftro yufnno fupra pag. 83. nbi jio» 
iententiam efierre malira, hoc modo : tat Perkrms hos verfus non repcriri i^ 

'cjifisibltaririf ^ ^ ^oiis feptem ejus Tragoediis, qaae ibhe 

IlMfiMJ^Mc/tfTzxf^Mf ^&eJ^u^^/rir^*^* extant. Multas autem alias icripfit. 
POTTER. 4 £<^ '^O Verfns hic ^pud cy» 

1 J"v;^ry] ^b.Steph. tiu^irif- riiZniff iic extat : 

2 l|c^^^] ^b.Stefh, tTif4iJ)i. C4> -mf; «A«d-M«M;, ^; i «i 0f k . 

3 2«^x;i4f] Hi verfus a Ctecytfe i^ Porro prof<«ic(9^v>C/eme»iutroqueIo» 
(dtantur in Prvmftko p. 48. & iterum co^ Eufebius fi^x^if habent. POTTER, 
in^om. V. p 60^. ex eo loco ab JEn* 5 «^My r flVffv|f] l(p^. ^efh. i^Km 
febh Pr£p. Evar^. lib. SIII. p. ^80 & r fTi^, C)^/. ^f«y«v fTFvgf , JEMfibhu 
6Si' a Theodmto d^ CHrat. Orac. ^- ^eaovrtTtv;^ quam le&ionem agtiofdc 
feB. ferm. VII. p. 590. (^i5fo ^/(RAftfw- ;o etiam Jufiinm in citationc hujus loci 
drtnocQntrAjidian. lib. Lpag.3z.ed. fupra memorata. 
Parif deniqueduo primi verfus oc- 6 KtptfAMf ^iwt\ i^kn^fpia^C^'.' 
currnntin ^ihenagor^ £egat. psig. 6. Eufeb. fiieufClemensio,Strom^ POTTER» 
Crotio fudem non primi Sofhoclis^ (ed 7 ©wrd/ H srvA^o/ nskfiim vrXK»§i^ifici\ 
pofterioris effe videntnr : fueruntenim 1$ Sic eciam legit hunc verfum Eufebku. 
plures. W QTMm Cltmens in Protreftko AtCkmensinProtreftkoliocmcfAoy 
^(cntmhmtSophocliSo^^GXxo.^Bxzt Bnirci ii ^ft?MMif^ot frXtifcifSffOi, 
aurem hic. vetus ille Au6h>r Tragoe- mendofe. Idem in Strom. aliam I^ 
f^iarum^ qax jam exftant. P o T T E R. dionem prxbet, qux prae cseteris Ki* 
Hi Sofhociis verfus citantur ctiam i^ogero flamt^ DE MONARCHIA. tsf 

i^puaifjLuB-A ' 'TnfiiaTMf m- Simuhcbranohis^ ceu ma/i 

* 01^ A^hfKtr OK a/S-w, Cm Uxca atque accrna 

n ;BctAJcgav, confecravimuSy 

H ;(^^uo9nuKrm, ' n lAc^r- ^ Tum <^ aureas eburneajtjue 

mm ivTnir magines. 

eocm 71 ww, ij ^iut\a4 Hos viStims pjacamusy Hs 

Truvnyopeic "' feftosifies 

^ Twxfim^ , *fr«f fi«rGw yf^imus : ^/w boc efe nos 

A^ij^txA^jti^mi^^c^ Quin & J^Ai/emon in rcbos 
5w^W (p©wa/* wvav« T? c;r&' prifcis cxponendis copiofus, i 
^oVa«.W,i^v^-* v«" cognitionc alicnus non 

^ ^ elt, pro co atque lcribit: 

em'j mw, H7n[4ai, ^ v<h ^a/is Z>eur, miii Jicito, 
fjuriovi «x cen/emAis eft? 
m ffmHt fopn i!|i(^ irAiKvtf^di. PoTTER. Qqo loco maigiiulis nou in textiun 
I mifi^irm Tm^^^tj^] 9m^4^- irrcpfitj Qrn/Ki liber a]io nxxlo cor* 
b£^ OSemciif ntroqiie loco, Eitftbku 5c lo rapnis eft, 

rhttdonttu^ qnos omnes feqQi maliin eiM«;«Apm[(,UA£^Mr«f 6|»Ami. 
\tM2m\mxanJmFUnum^ii non&^Gn- POTTBR. 
rularis numeras elegantior efler. Cac- 3 • \kiipmrmm'\ Metri mtia le» 
^rom Tnlr Poeta Deorom imagines gendam com Cnti* i x ifm Am* 
^laraen alxqoid Ethnicornm animjs x^ P o T T BR- 
K^buiiTe: nnminnm enim i praeientia 4 hs^^ Cyri&u kabec jmim^, qoam 
^felam & malorom remediom ipera- leffioncmtnetixrOtemin/ViooMfc^ 
=%nt. Hinc ifrmS^^ com k deftica- idem tamen in Strm, adhzc JSMmt 
^ 5 a Mofi potabant, anrenm ▼itolam & TheotUreuu xttXtn habent : nnoe al- 
Ll)ncabant, qai in Jefirto ipfis prari- 30 teram le^Uonem conftat giofiam fiiifle* 
!-€: 5c inter Gema nolla urbs, aat Pottbr. 

^^mos diis pr^efitBlmt carait. Tan« 5 Ttv;(«nr$] Kifi($ntt Ctemem m 
^jn abfait ab hominnm animis ^- Prosreftko^ ^aod elegantiiis eft. Ve- 
^reum illod : ram idem m Strom. cam JE^tbio 6c 

Prkmt» m orhe Deosfidt ttmor.'^ 3; Theodoreto sifomt habent j qaam le« 
^ OTTER. ^onem genuinamefle, catteras Tero 

^ X %tm mpMXfjutr ix }a%9 J^matf] interpretaroenta, vix dubito. ForrER. 
,Sc legont etiam Cfemens in Strom. k 6 nfjufin ] AUbi nvtiet Icgitor. 
'^/ebim. Veram in Prttreftico] Cie- POTTBR. 
?»u hsc kabet t 40 % 

U ft I Of- 1 

if6 S. JUSTINI MARTYRIS 

§g/ cunffa cernit, i^e fcd tw siw^' i^^, Kcmw ix j 
non cernitur. hat^fm^l - { 

Tcftimoniura mihi quoque di- i^^^^^ i^e>i ^ ' 04®«)f, 
cet Orpbcus ^ qui trecentos « _ / ' ^ f ' 

lcxagmta dcos fubintroduxit, «>:/ v k^^ > - ^I^" 
in libcllo, qucm Teftamentl ' !g^ ^f c^ri^ A^99u«f 
f/iwtituloinfcripGt: ubieum Pin^a^l^ ^Kim. yom-n 
poenitentii dudum ivfipifcere ^wwwm c/^ 7^4> ^««««/ £? | 
i»pparet , ex eo quod lcribic : m ^a^ev j 

Muf^e, efftfbor enim vera, ♦ Hicm '^mc»oelp iKn%A' 
nequete ,o y.y^rin7u.^\y 

fj^priusmpe&orea^p^ue' & ^fdton pmym <piAv 
r^;^!?/, cbara oita privabuni. etm®^ imfr^* 

Tu vero dhmnum fermonem ^^^i Ao>«r S-eiop ^^\^cu, 
intuensj buic ajfide rircf 'vs^uk^dji, 

pirigens cordis mentah vas : ij ^ iS^mjc^Jifig' voepov kv- 
^ rite infijie w, tv r a^Qcuvt 

p^/am, (olumque intuere A^t^a^mT^ y f^^Svov J^' iai^ 
mundi Rezem. ^ t^fMo civ^uam. 

l Qftfk^ Hi Tcrfus Orfhd^ aoteo- Ql»^ 0^p9k,jHm liti r iifiim «i^ 
mtn aliqua pan, dtantur zji^m no; ^^ ^mvm» «i r »/fi!Aiv« •niv ^si^igim, ^ 

fio p. 34. e4. nnperx Oxon. Clemmt l-^k wmrt, c^s i' h ^J^ A^jfp. Hu 
^x. in Pr^^o p. 48« & Sfrmat. fere getmana babec etiam CffUtm. 

V. p. J?|;|.^07, $08,^051, ^xr. JEiiye'- P QTTER. 

}>k Prap.Evang. lib JCIII. C^L p4^4 »T 4 Mircwrj, ^ ^3^^ Mc fic ftp» 
^ iSy^{. ex ^ifolnii^ PmMmtiy, Sc pag. S3. legic Mv^vff» fed contta ver- 
l»rfas ejuftleni libri cap.XIII. p. ^$5, rqslegem. Oetcarutn S)fltm;i^m,jgt, hx; 1 
6Ji^^6gp. ex (?/e«tfiue >^/?a(. a Tlnodor ni falJor citatio alieri p». 83. rerpQa* | 
r4i0 Ubu ie Curmd. Gr^fc. apSi. Senn.I. deatj, cx Clenum^dxio& aUos v«rf«s ad- ' 
p.47f ^483. &iterut9iemi. II.p.49X* so<^^ quosdedita openi omififlj? J$fih 
dcnique a C;^/i?o contra Jti^oiK bb. I. . ^wqi arbitror, qui ea (blutu boc loco 
p»>^ PaTT£ft. prodfKir,^nsadremaiaicim9i|peAMM* 

a^ f$<tf^(99iitf ii$«wr09s«O ^^ 3^0« 5 l3!«u«y] i&dW«v babec 0mmu 
JMafmii$ Ub. I. habct 3^5 , tot ^om.V. p.^7. 6c ex eo £kj/«Mis» In 
ncmpe quotanni dies numerantur; ;; eodein verfa pro<o vmt^ttm iideiB 
iudemque Tbtofhibis initio Ub>III. ad Audores duobus in locis exjiibeiic li 
^AiiioIjf^m' SYtBuaCr y 'miimn : qnam ledionem hslkei 

3; iTQTv f^nM(MklvJ Simili prae&tione etiamQ^'i2W. PoTT£R. 
ntitur Cleniens in Protreftico i O H 6 niri^Bso mtptm £<$ tr ] V>rfa< 
pf^<^ i}f^m7tts i^ Tronrrisansh 0^4«inter ^os diios intenpedius excidk) 

COjUJ 

f DE MO N AR CHI A, ir? 

^ lil^ W'^ wt9Jlfifif. ivkh- Ums eft per je genitus \ah eo yut itnMMmm^ ic 

Aviiy ^' ^ o^o)' ^9^^ ;^/) mo cun&a prognata Junt, 

Et in eis ipje fuperat> nec 
eum quijquam 

JUortalium vUet^ at ipje 
omnes videt 

Hic ex bono malum morta- 
libus Jat 

Et hllum horridum^ ^ do- 
lores lachrymojos. 

^eque quifquam eft alius 
prater magnum Regem : 

Eum autem ego non video : 
fiayn circumfujus eft fX' 
ma nube. 

Omni" 

i^ojiis imtiom tmn in CkBwnu tum in ^S Cema mmutium ammansm^ mem aH- 

JEyfibk^ «bi ejos verba cit^t, exftat : tem cermw, 

verum inregnun verAim ideio JEw/c- PorT£&. 

biHs ex ^r^UMo praeboit, ubi fic le- . 4 Ovrcs (3**) i {] Alms i^ f( Ctmitu 

giciir : Strom. V. p. 60^. Idem pro JIK^, 

Wf^^^rHymj^u %o habet ^imuHp quod elegantius dL 

. jL^mmnt' 'm^iM^Jixi^mieirih T^M^etitt hanc verAminon agnoicir, 
4N«<W nt neaue dnos fequentes. En^tbim ex 

>fri^oM9hocmodo exhibet p.66S' 

JWiOMgnw. 
Dein alios dnodecim verfBS inierit. cx POTTER. 

^rifiobub : 1 j 

qnam lofUonem probac etiam J^ 
Smh' 3lM0^Mtfvero (ic letit; 

ISuf fT cujT^yfviK' 4u/7mf^ wv •mmmt 30 
«K^mMf. 
POTTER.^ 

2^ £9 J^ «^«7; «Jtp; 3 Male Cyrittut^ qui a caeteris modo budatis Audori- 
Ep ^' «m^nMifvTs^ Ihidem ^bpti«nn*i ribus non agaoicnnrar, ezcepto hoc 
po «ofe^yHTBif habent C/eiNejtv Pro- 3/ fblojqni ia eomm nedio legitur : 
ticf t. £kfibim p. 66^. 8c ThgdirefMs. Ainwi'it£kfitf ^^H^tFne^ra/. 
POTTER. .^ POTTER. 

^ Em^^ ^rm] Hic TOfus apnd 5 ii%^Xu$ uuutrt ] A|i>«iAir ySdeoi- 
.pEw/i^j^p. 6^.iicexflat: A«0; JujHnus in Co]»ort« ad Gnec^s^ 

pm^ ^ifv^m ^Ttbf 9f i* i^'^oCkmewStXQm.V.p.6ii.8(cxtoJEu^ 
O^u^. ftb'msp,6^o. POTTER. 

I Ac&|. ifg &JUSTINI MARTYRIS 

Omnibus enim mortaJibus naai y^ Syfjmf B-vffii^ iwoji mortaks pupilla funt in 

ocu/isy ' 
/ta ut viJerc nequeant Jo- 

vem omnium re&orem : 
Is enhn ferreo calo affi' s 

xus eji 
In awreo foSo , pedibufque 

tefram premity 

Manumque dexteram adfi- 
nem Oceani ,^ 

Undijue extemltt j contre- 
mijcunt enim longi montesj Etflumina^ gurgefque cavi 
e^ amoeni maris. eunv of oos-oi^, 
' Ab9ty66f J^' iKetv Aiec, liv 

7m¥ruv fjui^iomt. 
* oSwr jflc^ Xa^hxHov tTT k" 

5 X^oia m) S-pova, yaifi^ ^' 
39n Tnor) ^SfjKi, 

I A^fiis J^ iiiHf'] Hajns verfus tj 4 XH^TtjXti^^ Clemens^ EMfkb. 
loco apnd TfFrodorefum exhibetur aliosj Tlnadcrn. Ibidem pro iwl •nffigtr^^ 
qni fic ie habet : EHfilmu ex .ArifMnUo habet \*t li^fifsi^ 

MiKfeti' lrei0»fxts Tf >^ off« f/i«3n- 019, C/eifienf p. ($08. 6t eo EufibiMi ^efof 
^Ktm, Ti^fjumr qvamns uterque paulo poft 

Caeterum ex Clenumef. 107. Sctheo- ^o jufHni leAionem fequantur. Cyrilbu 
dontotott^tj multa interceilifle inter fsri Tfp^nc legit. C/fmmr autem^/br- 
hnnc Terfttm & enm qui heic proixi- aninms^ ex memoria citans hunc k>- 
mos eft. Po TTER. cum Strom. V. pag. ^09. (ic emm «- 

z Ovv^s ^ji^AXxmv] Verfus hic apud hibet, 
CUmememj Sc Theodoretum^ 8c EHfebmm ly Xf<p« h hintflt» hrt TiffjMTCs «xf «- 
p. 68 f . hoc modo exftat : f«i« 

AvSts i* av fii}ioBf cwBis tvF i^h tri' II«0r«9ff tnnirmxiUi ytun i* vsn ir9§n 

At Eufebmr p. 66$ . fic legit^ AhrU H hemiibichio ex praecedente verfa tra- 
#«f^. Jufiims U it^fh habet in Co- 30 dudlo. Quod ^cit poft eum JEJKycfe» 
iort. ad Gneeos. At CyrUlus, p. 687. P O T T E R. 

A»ros^;i<iXKHttftiiti^fcv^ 5 IltfWTdJw fXTijwaf'] Hicveribsa 

P O T T E R. Theodoreto, JEUfebh 8c Clemente fic ubi- 

^ Xfwiot Mt ^pwat, yctim V hn Tncirt que exhibetur : 
fitnM] XfVTHof £ttfeb, p. 66<, yai^ Y %$ EKfrirMetr ifim ii t^tfUt ^tiaii nhBt 
iirt Tnort, male CyriUtts, ymn d-' lan ^i^ 

Trooariy vel yttin ^* laErv woe;rt habent C/e- Nifi quod demem^/ASi habeaf, quem 
mettSf Eufebius & Theodoretut: quJB le- tamen locum ejus citans Eufebius Jv/mi 
^io genuina videtur. Nam alludere legit. Qux vero in iflis Aud^ori- 
videtur Poeta ad illud JE/^ Lxyi* ^. ^obns fe^uuntur, cum his quae a Jtt^ 
O ttpmk fjot^oqy jMf 4)i9%9K»7riM«f? ftirto citantnr, nullo mpdo conve- 
iroJSfiJHt. POTTER* niUAt. POTTER. DE MONARCHIA. ry^ 

Kof TuZm i^TCo^ (pef^&i. ^f Atquc haec illeita profcrt, per- 

'^ r j^? ^rr.cu 1 gnitudinis Dei finflct. Con- 

, r />^ • ^ ^ ^ \tnt\t autem ei & Tythagt^as^ 

ai 01^^ p^ct(p«, ^ ^ qyjbus ita fcriplit verbis : 

EiTfripei, ©eor «/*/, ;w/)f? / £j^/^^ «^«^^ fiforsjaSiet 

€vW, i^TJ^" o^«A« y«/i numina quijquatny 

KoTfAoy 1m rirca r^cw «- 2>^^<f/ g^ /x wrr 7/i /4/^/« 

^«v, fjM.W^ro^* Jibi condere munJum. 

' K^i ji^yojf 9-jf^^ WTHv Hic meus ejiy reSic tum Ji- 

Kl-ng of a mTnifiKV mwifi" Ipjc Juum ; tejians qm Ju 

» Ka/ -stS tP J^e. £/ quji de causL 

Ot? fjuim ^vvdm^ c^, i^ r cv Eninjvero Iblum eum , & dc 
TO (3;« (nwnhjafjLimv ^A^iay, ts perpetratis in vita fadtis, & dc 
y^-n^^s&ii ^Hoy kyvoocm ^}:^)^^ ".H^^^n^* ignoratione ju. 

wmv ai^accdiiu oIkhh^ udo- ^^^^""^ ^^^^^^ P^^> domeflU 
^ !/ t^V V ^ £ cos producere teltes habeo : ac 

^e^^^^^^^^r ^^"^^ Pnn^um ^./>^^c/^«^, dc hac 

w p^ 5 SocpdxAe*, ^^ro« etiam re dicentem : 
Ae^VTK* to 

* E^ ^ e^ x«y(g^ ^^ A^y ^<?«/tf »/ (?«;)» iffa fecuhrw» 

;f^ivof, ^ ^temj>ora, 

Omv TiVfo^ ^[Mvm ^omfhv Cum Johet imhrts ignis a^ 

^icTJj tber aureus. 

XfuTemf^ c^0* jf ^ jSooxij- ^s Oremalit ergo Jlamma vi 
S-Hrn (pAol grafans/ua, 

JEt 

1 KtrM yE<9My &c.] Senfui qtii Jam malGrethn. Veniin hoc line anAo- 
fere nulTos eft, commodiQr erit, fi ritate. Potter. 

pro HsitTotMtf leganir xmwrmf.VoJTESi' 4 B^nr ^*i^ jmw] Hi rer(iis, fa- 

2 K«^ dei r«f^] Commation il- s» cito nomine Aa^ris, citavit Ofimicni 
lud )(§ 'de< rHh in fuperiori edidone ^/ex. Strom. V. p. 606* £c ex Ci^ 
conjungitarcamjpnecedentibnSiquaG fneme JEkfebtus lib. XIIL cap. X0iU 
Pjftha^cra hemiftichion : mihi ad fe- p. ^84. Csternm pro MiSm Cfmitm • 
quentia podus pertinere viTum eft. Jegic xaffif fed Titinm enit exftri* 
Sylburg. BTptornm^ nam Bifibhu retinec »^y«i. 

2 Sd^xAftf] Hnnc non primimi Pottbr* 
Sofhocbmj lcd pofterioiw .ms exifti- 

X ♦9lfJ« i«*i s.-50S(raNif.MA»-iry:Kis 

S unnieif ciaffi' p ♦Ati^a^ »i»-j4»«^e» 

UtiJ ai^t f tmmi^dhU" ■■ *l'^ ' ft' •*" ••"^» 

SeJc rtq fif VfrtJ) ntc r i tilla Jv ^/la 

p^ynfyaif «? «f« 

G Bnht »tr i.W «ftaftu ntifurm (f /.« 0M»^ 

Bm «ttrni /MllitiOtz s KmyJi^ltS- J*fc/*i.l{» Pl » 9M^« 1"J* 4 ini* /T j^ H S>p 

—.«>*>. TO «- ^un anru h ■^m 

S ntemutw: tjll nflo lun n miui g n pft ola 

beiuft h» qp liaCimtwSt £» qvi nn P ^1 , J ua^ 

/iidmlPa nnd pall (flul^ 

' J «s J 1 t IV Itl -rtji^lJ"»^ 

Jj!i«i egu j' ntr in u w^ ic j - - 

UOOenv Ri-pon ndmgorn o- ■™i^ ""^ rfvX"'" 

qu* tmi^ /[ I A ^ i^ Ka^ae lueft 

f,^ n oii I Ce n h tvin nte et d J? ^(mlljda 

duos osG'" ingnaf' flmh did"'**" 

tndn ^ pJiTtorftji: 

u j3^wi«. '' "«/■'^ * /■ '"" " 

r Jir f«*/v« ^' -f - , 'l q 

Ex« ^crffa S«wii C f plt roa 

POTTER. , ?^ i , , , . . 

j KBfjSjM^^jcJiw] Hiaaovm^i^r^nimtt Beahm, ut reWa Phla Juii.. 
lUcoi (nnt ab hoc loco, & ad feiiuen- iib. </« .dSlim.i.:" /Kww;. Hinc C* 

li 
DE MONA^CHIA. tu 

hXsJk fi < ^i?Jiuaf» 9»Aiy, Scd&PAikmncm rurfus : 7» Wvd*' C^* An mcrtuos exijlmas y Ni- 
coffarate, 

^/ //y;irii //sr omni omnespcr* 
egerunt dies^ 

TerrkfepultoSy jam inJe ^ 
omni temporc 

Tanquam latentes^Jfe Nu- 
men fallae ? 

Hahet oculum Vindifta, cer* 
. nentem omnia. 

Nam 

lib. n. dt Na. imuM^ de Sioidt agensj dia niilla esftat, qaod fdain. Qpod 
£x pm, Inqoic, tvtmmtm mfhifm- hoclocodidnm ▼oloi» ne ^iusl me 
tMtdjdi^V^a^xdvaniuUbitisdndi' dilij^dam poftolec, qaamineonini 
abam^ ia ad txtnmm» mnui mmtdm ij icriptomm qni extant, inter fe confe^ 
igmjunt^ amu bmmt n cm fim t f to^ mqm rendis monamentis adhibeo. Ferion» 
wrra sS foffn^ mfm nmimu mr^ cw % Nmi^fpvif ] Nw<yn Ciiamm^ A* 
jm mm, mjpm mm tsdmfid, efjt non fib, Theod. Hanc igitur ledioneiii 
foflot: hMnGnmd^ mkUfrmoriffmnx d amplefti malim. PoTTBR. 
fM rmfkm mmmmm^ m doo^ nmnumoxo 3 K^yiv&c.] Hicterfus hocloco 
wmn^ pont^ mt/m nkm ommm onntm. non agnofcitur, fed panlo infrai cnm 
Ct SmfHdm in qnatnor y^MfioMi li- aliqiia tariatione, occnrrit apnd Ck- 
bros d» €otloj libro I. cap. DC. ne plnri- mttttem & EnftUtm^ qnb reibtaendiis 
bosteftsmoiiiisimmorer: ig«H^|»sA/- eit Pottbiu 
THiimnfSj/itf^wn^mi^mtTnirfimh^S 4 £«v ^^^3 ^^^"m Tl mdorttm 
woiitiin wofkoiBts ovHfmlf. %f0VK PotrohiincTeriamie({ttiiiitariIIid«o^ 
H^^hbtsomfmo^limrroot^oii^si. Ve- qoosezhocIocoinJkyibM^iRepflSb 
teres qooqiie Poetac antveriale inoen- poulo ante monai. Apu^ Tfmdmo' 
diom fatomm prgdicam ; OviAm awiicexibnt: 
iMBMM. lib. 1. 156. 30 Sm^Hi HMy fht loorefim fofdfymr 

^Ptfmfmittfmitromhdfdtm^ ^in Mmf^^ iimmitn' mifml'm£m. 
ttmfm^ liiemipvdCitmmimScBM.amikiis 

gm mmro^ fm toBmy mrtftmfm rp- ^pm ieqnantar, Variis moms cocrapd 
pdtttti lont* £t^nidOl!0M»mhocqaidcm 

^rmmi^ntam£ wtokt oftrofoUbortt* 'iS vaoAox De eodem exibnt etiam ^tjfUiid ver- 
fus apad fi^tmlmm Vb. dt IrmM 
Cip.XXlIL Pottbr. 

I ^txiftm^ ieqaennes Terfas tri- 
baantar C^MWi a CktKmm u4kx,Strom. ^ 
V* p- (io6. poik enm ab Et^ojp. 6%z. 
& kThtodortto Cmm. Crm. .y^oB. lib. 
V* ^-564. Qpibos pi^oinde aflentior 
Pottbil* P hUtmtfd t Coaiici oom»- MmihitAmo,ofifmrmAmln^ 
Ooot. rutirktiooifjfXi-^iyit 
OvrM rm mun^tm' Afmt^ mtx^, 
JSJhrr^^iintifHtmifi^' fAotitx ^t t l^ r 
£«r «eJ^ir KeAmc if mp Ttoiit^ 
0io( • 'Mtifrmr tUar^vK» i rSni^ 

Z ijz S. JUSTINI 

tiqnitis Gricci omnem contii- 
lere fcientianij peiitamar: ex 

Eublicis nimiriini atque omni- 
us in commune propofitis li- 
teris. Undeenim maximi ijiii- 
(]ue viri, idolorum cultu per- ■ 
cepto, multis legem rradide- 
runt: inde i poetis fitis car- 
minumijue fcnptoribus , lcn- 
tenti£ eorum ignari & mentis 
hiille coarguentnr, 

III. Ac prmius tyEfchylas i 
in lcripiis luisj npinione lem- 
poribiis fuis obtinente expo- 
litft, de Deo quoque (ingulari 
voccm protuJit, inquiens : 

2)ijeane moriales 7>co, bmc i 
»e exiftnms 

quitm vcrfibui edi folebant, ut rffrrt 
Sraio Gtngrapli. lib, I. pag. i8- queLij 
mofein inter ^tibyrfQi ad fua tem- 
porj manfifle lekit j4riJlotc!ei PrMcm. t 
XXVni. (bfl. 19- ubi conjicii hinc 
faftuin effe, ijuod tif/si & ''i"j 5c 
tBoAai muJKu iignificci. Deniqite, ne 
plura enumrrcio , res v&x a Pociii 
primb confignaiK (int literii, quofa-i 
ciliusmenicriEraandaripoirent. Pin- 
dari Sdnil. O/i-mp.Od.VlI. v. loo. 0"to 
Vifg/ujfu^tn 'wr*» ti^ KifM )uiffiii ™»- 
TB( TO»)i ^ ciiiifc TnAm Asjiw» i^ j«- 

ew9™- «f •;W'"«, ■" «a»*': ■^ yi^f 

i/lfif^ff ™; i^e**i nyauKitmi iyjn- 
iKuf. Et Stralio loco jam citaco affir- 
im< primas quidctu bitloriai verfibus, 
proKimai pedeftri oraiiane feil flylo 
I poettco ab fitcaiito allifque contcci- 

I ptasfuilTe: ioO"if» j5ii™iiTiKii(jiT«- 

aul(,i imjaiX^jtt Wc n fimt, y^ iJ^sipit- 
«■>' «Tth ixtiilai fAifu^ti, >tintms ■» 

I Kwi^f «■!'«> « •afei Kiif^T, i *if(iitiiJlci MARTYRIS 

■mtriTH KiXp^lf^-iVBi; 6x t WKm 
Xffivii aioofJAvm ^a,fZfia,TCi/v. ^ lo^ 

Aofff Tmpi^oam, fM.%yns t^ ao- \ 
rm ayvuTii vtm iXiyj^nyTa^ 

'.JZSB T Tmp CU/TBii ■mtt\TCM f^ 

fAiXo^eL^m. 

y . llfu-ns ftiv yJ * Ak^ 
Aflf TOU T t-a.B' <wnv Kiyut 
mwTKny c«3-fif, h^ iLu 'b& 
Qm Ttv fj,iiya i^yjViyxA ^ui/lw, 
5 ii; Myci. 

Xw'oi^€ B^mcoy * f ©eoii, ^ 

• OjtiSi» 
«« n T THiirm, »'; i» iuv niif laaiiyH 
pr. Alquchinc «S^fti, cioxrtj idog 
elTc apud Vete»! tradic, <]Uod fffiZ"' 

to a!i»re. Alquc huju! rci ar^uraentnm 
aliud cft Hrrodoti, Gracantm hiAoti- 
corum fupeiftitum vctuftiflimi, ftyltu^ 
qui Poeuco fimilii cft. plura vide 
in j^cbxologie nofirx lib, I. c. XXVL 

>;POTTER. 

1 ™i¥c;J!Ja«.&c.] Senfuj mt&- 
cilior, n legji -^ T uSiiX^, JfvattiM ti- 
fiSf lcgci &■ tilta ido!.t coltndi. PoTT- 

t Aix«>>K] ScqOcntCJ jEfdtyii w 

pfus ciiamur z Cltmmt jiUx»ttiiim\ 
Sirm.V. p, 6io, & 6lt. & cx £*• 
mcnit ab Etifcl/io Pray, fVmij.^Jib. Xltt 
p, 68ef. POTTER. ' I 

j 0! Aiyfi] Hi verfu! non fcnt Jb [ 
)r.^/c/jj'flComo2dii», qmeextam. Pl- 

BIONIUS. 

4 T-] Ariiculum t in Hpb. Sli^i.. 
omirtam cx Clcmtmc pag. 160, i^ A 
E»jM.Pnparat.Evang.p. 40J. addi- 

+0 dit ^lburgiiu. DE MONARC H I A* tft 

/pfe tibifimikm ejk^ ^ cJJe 
carneutn. 

Ntm no/ii etmy i^s fuod 
quaji num cermtwrj 

Fis increatai nunc tenebra^ 
nunc aquax 

Fentis ^ ille eji, fulminii 
tonitrui 

Ac nuhibus^ pluviiSy ^ ipjis 
par feris. 

Huic ferviunl dura petra^ 
^falfum marcy 

Etfons Perennis omnis^ am- 
nes ^ vagi. 

Hunc celfitudd montium^ ^ 
juga coUiumj 

Oceanus ingens , ^ gravis 
tellus tremitj 

Oceanus 

mf, qiiod piobat ^rMMif j dc caanmxds^^iffjtU. dem pro Tfm ytt^. ckmtm 
rado poftmtfe videtur. Tam yero halxtTnTi tiyti^. POttbr. 
feoriiserit: 4 n^Xn'] m^ fnbftirtiit OroAu^ 

mexS^imis vcrfo, ut air, id pofhilante. PoTTHt. 

.jigSfmd C4Prmim Iffifimim ejj9. $ jm/ ohtr^) >S ^i^Ti^ aamnt. 

PoTTER. ^jReAe. nam carBums metrinn id exi- 

1 OwKJc^K^^tfiMr] Ov«d7(&icy j^it. POTTER. 
mMfBtfeb. PdTtER. ^ ^ 6 M^ff^r] i^ Iflm C!tmeHi A Ekfh 

l AarXttml^ml A^A«fi»«^^ C?r9- Imsi ifa proinde ex boc h>a> corri- 
iwf. Ouidfi&rJumiquidfi^knAjifT»} geficCfimt. Cattemm apud JE3ii^cMnp 
quafi fe4r(«0nK, inqult Kiferm in Bt^ 30 quib fiqoilntor, fic fe babent : 

hmm. CtemeHM Jt^nm ledbonetn bal)et, ^ «<fi»9 v 4^«^ • M 

& 'Sjfthms leri mutatione leg^t «nrAfi- Mf^ kY^Ai ^ir pf^ "ififi(jit 

fH 6^^, Qoanan lefiionum ntra re- Aiaa-cta Tnirtft , &mHni ^ Kiei 

lineator , noa mabum rtftrt. CmB »^Jnr 9^. 

autem & ^^' corrcAiones minusB^M^ndofe, & contra carminis ratio- 

probo. Eft enim SarXtnts fecondum nem. CUmtns fic legif : 

Crtdmmiikosj ««f «vm^ tatHfeef ^nAvV. 1^ ifun ii-^d^ fi?"* 

£nt itaque «^AfTm f^«iH 'mXmnc/ii hn- Emt tTtAXt^ ^^ ^f^fiS^ ^ 
^fif ) ut in JF/efiodiTvtyimia «fxAfviK Uthnt tatmti'^ A{« v^^r» ^^. 
i^, itmtmifa vis: & m X/o^fibroiM^oMibi retinenda vidctur S.Jt^ltu le^ 
Capmka y,$6^t i7r?Miw nfH' Tel Aio, nifi qnod diftrn^^Tiendo pod 

U hm-rnsf Ko) Jiipciv eurm jivi^ mt^tfA- 

ev^fiamr 
Bu^o^ Sit^Aaarfif , ^ XMfiodv MARTYRIS 

Otov cJAjCAe\|/>i ^pjm dftr- 

fM atcaroTif 
Tlctym. diwcCTaf y«cp' eoifl 

' I^yVb 0£tf . 

Ov fisvev Si HTBf tIw ■ZBQii Qw 
' tfiw!^ yi/uojy, a,?t\.a. k. ' Ss- 
ipfl»tA?ff tIlu Sj' ^ocif smijrs rar 
oAwi' ^Cji^ wW etitf t$jy« TB^ir 

> ♦ Eif TOff aA>i3-«cM0iv , «r 
i?iv 0tW, 

j<«i*i' fmx^v, 
Elsvrif 71 3^(5TS» ci^fiet,^ tut- 
r vi^ui' 6iix$. 

■2sKetvufUm, 

noftro ynBinii fupn jag. 8j. nbiito- 
t,it 1'rricnitii hos veriui non reperiri in 
iii feptem ejuj Ti3g<£diis, qaz fblx 
ciunt. Mulias auicni aliai fcnpfiL 
i-oTTtB. 4 Ei( Toii;] Verfus hic apud €> 

1 nprn} liob.&c^,. iii^irn. rilitim iic fxt3l : 

l ff*HB>] Rob-SicfJ'- iTfuJn- c* ncfi i(M^«w;, n« tfi du(. 

j Zt^jtAflf] Hi verful a Cimcnte if Povto Jito foixfjir, CliKeni atrotjoeliy 
ciianiur in pmtrtptka p. 48. fl( itcruin coA &/»*'"' «ji-fi' habent. PoTra, 
inSo-oJn.V. p6oj. «x fo loco ab £M. j if«."i' muji] i{^. Stefh. HgM 

/ii» iV*/>. fvang. lib. XIII. p. 680 & t" iT«;y, Cfit. ifnuf iTii-Ji , £ii/(in« 
iil- 3 rlxwlorav lU Ovat. GrMi:. ^- *e«i«7i'-«i'^ quain leftionein agnofdt 
/tH.ferm.VII.p.igo. C/ni'0 .^Aran-jociiam Juftitmi indtationc bujut lod 
dritui iontn Jttlidn. lib. I. pag. ji.ed. fupra meinorata. 
1'arif. dcniqucduo pnini TetAli oc- 6 iietrii^' fliiw] r^kniAtH^iatCpU. 

currnnt in jlihcnjgarie Ltgat.fig. 6. Eujeb. fiiar C/tmttu in Strem. PoTTER. 
Gmtie ^iUni non primi Soflmlii, (ed 7 QniToi fi jnAai H^fHti rtjaii,/^] 

poHenonieOe vidcntur: fnetunienim;; Sic ciiam legii bunc verrum Eujeiiim. 
plurei. Vcrum Clemtm in Proiripiica At Cltmem in Pr»trepiiia hoc modo, 
cUlcite tribuilSa/W/iSo/Jjftffilio. Erat ©tnrti Ji' rtXvufSlu jrAa.if^"»', 

auiem hic veiui ille Auftor Tragcc- inendofe. Idpin in '&nm. aliam Je- 
iliarum, qui jam exfbni- P o T T E R. flionem prxbet, qua: pr« cxierii y^ 
Hi SoplKdit vccfm citaniur etiam i^ogtr» plaanij ii-4 S. fUSTINI 

2>ornim tntuetJtar cum fe- 

vera lutnina. 
Summi efl polejias omnis 
i^ghria 'D EI. 
Non hic vcro tantiini notioiie 
DEI cfl initiatus, fcd & 
ipfe Sopbocks Ibliiis Condito- 
ris iiniverforiim atque fin- 
gularis Dei ordinem ita de- 
icribic: 

[Jaiim profeBo Numen, u- ' 

w»j ejl 'JJeus, 
^i condidit calum, ^ Jo- 

ium lerrx patens, 
JHarifijue fiu&us , vtmque 
ventorum gravem. i 

TJerique noftrum mente fed 
captij 7)e^m hartTis, uliimnm vcrrum vclut unam 
Icnceniiam efierre inaliin, hocmodo: 

lU^JW^gTB' >. 

nvTB \ianfm\ yif Ji&n 3"' u^J^iV» 5> } i 
DE MONARCHIA. xfjr 

l^fmeufiuB-cb ' latfuiTU» 9ne- SitmUcbra nebis, ceu mali 

» &m tuiiKfiAT C9t xiB-m, C(im Jaxea atque acerua 

n -Xjihxita», confecravimmy 

H jl^fjnnvKTav, J ij «AJ^r- f Tum <^ aureas ehurneajtjue 

•mw -mrnr imi^ines. 

ewrm 71 rOTwf, ii ♦jutArtf Hos viBinus pjacamus, Ais 

mmyoftK '' fffiosdies 

f Ttuxpmf , ^uf luaCih 4^imm : ms hoc eJSe nos 

i/ofii^eftt». 10 fati moao. 

kXSa, K *i?^f»siv m^ijfx/euet tu- Quin & ^lulemott in rebos 

n^ottf <p©ww/, wvcetei r? «fi pr«fcis exponcndis copiofas, k 

ronwyvmi.ufxil^-' veri cognmone ahenus non 

^ elt, pro co atque lcnbu ; 

Qm^ lam, miifuu, ^ vo- §^»lis 2)«w, miln JicitOf 
fju^i ./ cenjendus eft} 

> 

yrillm habeC itlf^ irA«nrtf/4^ Jm- ^^OxfivF. 

fcmif fopn isf^f irA«Nw/4t^. PoTTER. Qqo loco margiiulis nou in textimi 

I mif^ji^m 9ni^4^is^] «»^4^ irrcpfitj Qy»/Ki liber a]io modo cor* 
^ Ckmmi ntroqiie locoj EMfebim 5c lo rapnis eft, 

ifeodoremtf qnos omnes feqQimalira eiM49«Apm[(,UA£^Mr«f 6|*Amr. 
nam miimi JitfUmtm^ (i non 5c (in- P o T T B R. 
lilarisnmnenuelegantiorefler. Cse- 3 « Ixufmvt^»'] Metri mtia le- 
Tom Tnlt Poeta Deorom ima^nes gendom com Gmh 3 M fm Am. 
ilaraen aliqoid Etlmiconmi animis x^ P o T T B R- 
rsbuilTe: mmiiniim enim i praeientia 4 hs^^ Cyri&u kabet ntM^j qaun 
Ltelam & malormn remedimn fpera* leffionem tnetiir Otemin /ViooMf^ 
i^nt. Hinc ifrmBie^ camfedeftito- idem tanienin Sfrm, adbxc BMim 
»5 i Afofi potabanc, aoreom titolam & Theodortms KMXm habent : onae al- 
l)ricabant, qoi in Jefirto ipfis praei- 30 teram leAionem conftat gkflMm fiiifle. 
< : & inter Gema noUa urbs> aot PoTTBR. 
Dmos diis prstfuUmt caroit TaiH 5 Ttv;^;] Niffsrm Ckmem m 
itn abloit ab hominom animis Efn Protreftkoy ^ood elegandos eft. Ve- 
MMi illod : rom idem in Strom. com JBMfibio 6c 

Prsmm m orhe Deotfidi thmfTj^ 3; Theodoreio ftfomt habent , qoam le« 
o TT ER. ^onem genuinam efle, caeteras reto 

^ X eiM mpMX/jun ix }a%i9 J^^kAmm] interpretaroenta, rix dobito. ForTER. 
ic legont etiara Ciemmt in Strom, 4c 6 nfMtsin ] AUbi Hviieo legitor. 
ktfelnm. Verom in Proireftico] Cie- POTTBR. 
mnt hsc kabet : 40 % 

V X I Of- i4d S. J]y[5|l?IiIJ.I.MARTyBLIS 

i^mfofcrum,ahcrut^^m 'yttijr m^^^^ 

IV. Porrtf'<te liis, qiif apud ^J*'. negi ^e' T^^eitwt^m ^ 
qq0«a« cJoftimMtitr. pardci- ^' ^„ ^^^^, ^ilJi/K-^ WAia 
pes tfle.fanai.& perfeat>No. , ^,,^^„^, j .^«^ij/ «^ 

dafe inftiWO, .xjuiaaoi obci- r^* w«^ «'«^"^J^v'. «f ©e^ 
inuerunt taVquani Dii, Menaa- Mivcw^^t ai Bvh^vXi^' 

Z^w vaf-antes nbn probo fo- * Ov$i«r u aowU ^^z^Totf 
*^ r/j aevs • ^ t^ ggiy (Siigof, ^ 

UmIIus Jomt manenSs in albo lo ^ O^ J^ff^- oW^v.sTt^/ic^ c)^ 

^jmitiir. ^ ^(^i^- -^^^ '^;^*^^ 

7)ecet jtf^uf^ i>eum^ * Tw i^Wwi» ^et&m^ 

^^ife cotunt fetvarc viven- otnj^t fjuviv Toi^ov^ ri^i ^^ ] 


/^f/^ ^0;»/. > tf . , r 3C ' 4 ^ ^MXm. 


tfsm f<m ii^ruam. t figo .GkbMmi' Mifii^m, fm^ft^^^mi^i c^ .> -;; 
in%MS ^roboj ^ fiV'!^ fe[>fW^ ite rK>f wWj VetisambiUmorimcqmhrnfkm;doim , 
mraidit, nonehimi(^)>7yis«^«9, ad ■ TabuU fr^fi&o, gmDeiuftiSia^^'' \ 

|N««edentt^ d«^)9^!nf tfi^tir 9t^ ifUfieat ^pmmj filflicei^mM^ 

fjfnvTttf, St wiia^<^tix<yk''plaiomsed, Perftrxngit enim CbmjclA^QiMi» lacer- 

in^da' citata proxime fequmitarj re- dotes, qui cum anu circumitianc nr- 

fentptito. besin.gratiam ]>eae (bpem,petetifK: 
Mii^jp^»^, «^efcWjiidf«M9R^ r:^ od^M;«i«^} HaHd ftiQ ah ^^^' 

ETnS^wfJhtfiiiiift^fnfS.^ ^orior hic leffio^ 6i>^W«W ~^*-i^^^*'' 

Ubi C7)tf«Mr exiftitiiiat prr^f^ ad-' ' esri «wrJ^W, iVli^ . k'(jid ^ikn ^ 
jditaBentQBi^e iriterpfetts tnaUihi- /m/^ fabulafeuafi^j.id efl^' ^iJHtitii''^ 
f|im aflecuti. Nam de ipfo Dto iler- Dens^ qtu mpdo fetti ciftuiiifibittak^ .'-^^ 
yno eft, qoem fat ciitul^iorj non de modoih domtmi introfhtor. S V t.iil^? 
forculatore. Ethacdemta vocej ^aae.^VidenotamprBecedentcm.' - V'-^ -: 
hict^nd Jiifiknm fequamur, opnme' . 4 Th iKxmw I^mGiI^J Verfds hic ' " 
jcohxrentjiive verfiimifiTefcfifiifflifpe- ita expleripolfetr "^ " '^- 

j&es. Hoc itaque modo frribanmr r Tw ^Hkmw ^H xfikiAtlp Bm 

Cbe«fe ^^ dpitt*M iije^nrt^ StLBURq. 

^fiMi p^tUf iVtHoiwtkt ntifiinki 40 5 i^^W] Xtffi^ afUve cj^k 

pro o<\ f I - ■* D E MO N AR CHI A, JS7 

' jEi^ W- cum^n^. im fK- Ums efi per je genltus inbeo 
yovA Twm irwcy unocunSfaprqgnataJunt. 

* Bf ^ €U)jis cumg "sSiyryvi- Ei in eis ipje fuperat% nec 

7w/, tt^iTtfaifm eumquijquam 

^ Bl^^fia, dnfrfiv, euriv ^i j MoTtaTmm videt , at iffe 

y£ Tfmmg og^eTUf- ,^ omnes videt 

■* Qnm% (J"') ^ rt^Jwi xflt- Hic ex bono malum morta- 

%j^ 's^h^m KffuHvm, K clK- Et hellum horridumy ^ do- 

yiA ioM^&TU. ,a ^^^^ lachrymojbs. 

Oi^i w fo9"' mfo^» 'Xfi^^^ Ncque quijquam efi ajius 

^ f4£9ai/^oio Avrtitw I>r^^^r magnmn Regem : 

Kxjjoy ^' irjc ofMd' "zsBi ^p £um au/em ego non video : 

¥ipog Wne/iC7af' «'«w circumfujus efi /£r- 

ma nube. 

Omni" <;o|as inidQin tmD in CUmime tam in ^s Cema wwtMSum ammmm^ 
JEiiftbUy «bi ejus verba cit^t, exftat : tem cermsHr. 

verum iDCegnim veifoin ideai E3tfi* PorT£&. 

hms ex ^rifUhtd» praeboit, uhi fic le- 4 Om; (i*')'^] Avvvf i^f^ CUmau 

gicur : Strom. V. p ^09. Idem pro AlUn^ 

nirf^rwianlu» %o kabet ^tmvH, quod elegantius eft. 

iLjiiMircy 'm^iM^ Ji Xi^ isSei TMh T^M^ctitt hniic verfumnoo afrnolcit, 

4N«<W nt neaue dnos fequentct. E^tbim ex 

POTTER. >«9/?oM» hocmodo exhibec p.Mf. 

I Siffr^Wrf^&cJ^AiMrex aM; f i^ J^^ Wm^i^ii^ <m 

£i'i tr' MirmAJf» ««'«-^ J^vm «wrm Af^finmss' udtm H ^fficM "^ i^m 

9tAATnft imitS, 

qnam loftionem probac etiam H$k Xm woMfngs » ig Am^» i)^ i!A>4« 
SM^ Thmdmm vero (ic kgit : iknmkrm. 

POTTER. Dein alios duodecim verfns inferit, 

2^ £f y aur^ls avTii } Male CynUsa^ qui a caeteris modo budatis Aoftori- 
Ep ^* «um^furrfH. Ihidem 4db<»Mni»f nbus non agnoicantur, exoepto hoc 
po «JBOfo^vmif habent C/bncw Pro- 3 j folo, qui in eorom medio le^cur : 
ticf C. litfibmt p. 66$. ^ TlM9dmwu. A»vw^^';^ d^>2^ff^iri0<«riy. 
POTTER. ^ POTTER. 

^ EfOf^ SnrriSr] Hic vecfus apod 5 fn^^it^ uuuert ] Ali>«iAir ^Sm- 

Jb^i^^^p. ^^.iicexftac: A90; Jufitmu tn Colwrt. ad Grstm^ 

JEi ny y 4^^ ^^m«tr, vf 2^' fi^^oC^^K^vB^^^Scrom. V.p 6ii.&e3ccoJEk^ 
0««W- ^ filnmp.e^o. POTTER. 

I A«^* lyg &IUSTINI MARTYRIS 

Omnibus enhn Morta/ikiS na,<j\ yj St^tjTc S-vijTii^ xj^o) 
mortahs pupiKa funl in ... 

/;* »/ Wcrf neqaeant Jo- 

veo) ommum refforetn : 
Is enhn fhreo ccelo affi- 

^us eji 
In aHTtQ folio , pedibupfae 

10 ram premit, 
Mtnamque dexteram aJfi- 

uem Oieani Unditftu extentiit , contre- 
mijcunt enim hngi montes, 
Ejfiamina, iitrgef^ue cavi 
0- amani mtttis. itmaiBaystf, 

Tttcrrniv fiiaioym. 

* Oun5 pap Xfit^JCHOy «■ «- 

5 XBuaitf mi S^piv^, yeum s 

fMTtf UXiCLVOlO 

* n<ivrv%v Cftrn-mxss/. «fii ^ 

Ko/ •nwfMt, ■n?^f!Sit Qti- 

5^? xf-pcTitto 9wA.e»anff. 

I Ai3i'>K J' iJtfm] Hujas vcTfui if 4 Xhjj; «] X««t JU Ciwwt/j B^. 
lucDspndTfKix/arnHniexhibeturalitts^ ThtoJoret. Jbid.in pro •«■( -nffffnt, 
qui fic fc babei : EnfibiHi rx j^rifiabuia habct ••■' litf»- 

Muifai- icH nifiu; 7i i^ ifi' i^ni' ni^ cUincni p. £o8. & eo&tfiUui^si 
ipvKiai. Ttf^Mnr qunmvi! utcrquc paulo poft 

C»crani ex Cltmmtp. 107. A rteo- 10 y^i/Jini leftionem fpquamur. CyriUitt 
^wvracoiWlal, muliaintercrfniie inter iri 11/1^11» Upt. CUintru iazem^liX' 
baiK verfatn & cum qul heic pcoxi- andrirmt, ex memoria ciuns faunc )o- 
taai cH- P o T T E R. cHin Sicoin. V- pag- (Soj. fic cmm ts- 

soSrtf jS^Am.s.] Verfashicapud hibet, 
Clmemtm, & Thtodomwn, & Efftbinm if Xh^m Jli J^tn; ^ ix'' iif}uiTn ariH*- 
p. 63j. hoc modo exftai : hm 

Av3>f ^w^i^ ov^ i*' «QHuirii- n«Ts%> (KTinHiii yMiil 0*' is» »Mn 

C*eTBf. (3i,,-i.. 

At Euftbau p. 6^5 . fic lcEir, Airit H hemiftichio ex pnccedcnte rerfa era- 
MTw. ynnnNiii^e^wbsbetinCo-jBdui^o- Quod Eicii poAeum EnfA. 

il.Ort.3AGrx<ai. taCyriUui, p, (187. POT TER. 

AirJt >4',^»Ajiuiori(ijjii(y — 5 Hairtjit (ict^tkU'] Mic VerTlU i 

P O T T E R. TUodorilo, Eufiaia & Citmoitt fic uH- 

j If Bji» 1,'« JtM. yaiti; t"nii nwoTi que exhibclur : 
^^Wt] Xfi>5-f.'i> Eiiftb.f.f6<. ■yarfi' jf E-niVtuur Jf i« /i itip* ,3«n; "iUka 
ix< TO»', nwle C^ritfw. y«.n .V liii >fi?- 

jnto-i, vcl rsi* J^' izn ms-i habent Clf- Nifi quo(.l C/<n»iu Jv^ habear, quem 
«itni, Enfrbint StThtodmttui: qu* le- tamen locum e]usci[3ni EH/c&ini >pM 
flio ^eenuina videtnr. Namalhidere Icjjit. Qur vcro in iflis Aadoril 
vidctur Poeta ad iWaAEfM Lxvi- i.+obas fcguuntur, cum his qu* a J»- 
O ttftnif fi3i%itti, luaiiy^-janriiuiT /'i'» citaniur , ntillo modo convc- 
mJlSFft». POTTER. niuat. POTTER. 


O eumf * w ijrswAwi;^'! .- • Wcm m Hippolpi >.\j\\ .w v, 

Ka)c#T»I»w .-;ijr:;<i:U Et ialotie: .,\\^K fx.W\ 
fmof A<ed'f«t''V(t'''r- Vtvorum^ fyi-^ideiti niortuO' 

0eo/. ^ »f mulffanvmitlty 

i^ n5r « • JWW- rijr ' i4*^f ^ '^ij^£fuumne,:k£etfui.difis 

" r^^ww , flt^w * ^w^- Injmiarum vos ieneri cri- 

'Md^-^HHAltA' oDwkicmn i^ ^ms fen. g^. SyJ^.^ ^ . ivv 

diiitiirJPMM». • ' : ^ iM«f^Jiabct*f^n>*ritM|^ 

a Anif JirpjwrW]' Xxftam hi wfr TerfiirfcqiifwrDiaiy f^P^Wf ^ .'-^ 

Y I Ni^ r alicoi s^ S. - ^ O S Ti N !/■ M A H T y R I S 

St'^^ i/irc fmrnna fyht' 

Sic unmrJitat.-cmBa per- 

■^- m^;^ - 

^Tidis carehil omiisalypts r 
'"■--■ /»/>." ■■ ■■ 
^ea^M re/^ii:rfi ferra , nec 

pojfhac <t'Jtr 
GeBabit aer !°hs viBatiis 
' ' ■ kves- • •• 

Minas avttrasfetfUlnt •Oxcus 
' "■ hahet \ 

■ tJnam itkfs, feJ a1fer*m 
^^l '' partem rnalis. 
--.; ij?i? ommhus qmjtie tertrti- 
.v-A. Tios fuus fehns : 'j 

•*''''- Std ctitifia iju.i perktfj 're- ■ 
'^'"■■'y?//rf?/2?rail, ■^-'^^■■^'\ " 

'. .-■i^rn in»[f|n!t 

'"'Jt'! ■ ■.j-,-,».,! f .. , ■ '.■■.-\"M ,..jL 11, ,siiTt.ni;im Kniv.a 

\x>i-!tt 1' fh 'j''«S«i(j"y refcrchdi,-' bt' i 
13 4 Ji^:rfiTn tiJff^J Hi Vcrfiiji' 

— — «^«(/■«■'.irr.Ti Jii-- (,'ii sJaA(»r4ff"" adilmilht ' 

SuniivuTOinc [liftirtftotiuii v-ttruuin inundui ipiip <.-orjrmufifiW\' 
lMiiuftJchi;i:',()podciC/cm»]tf.& J5t- tjaali oiiMii iingutii^ci »ienr' 
/ii/o diitiinus. Potter. nbvjodiis. Hiipiralltlui 

i£r'i« jiwndolc &^«tii«- W«n,tvim h^TM ^oi-^C&rtWTif 

^TH/lino legix «3^ «p' .'"-. tontra iiieU^i ra- ©sk «/digsii, cV i^i i^nu 

doafin. p.fpoflenduni igitar in uiio- anTOi, ^^ixfa ^i-iiiii ^ _ 

que«.c/<w»cBJi"i-S"iT!. lnverfufc- »« J> i^.>jf(^>^ yii ««^QDuat i 

riai- (juodetrgiiiuus, Citicruiri boj dogma inrer vetcrci tfjcj^flii^ 
duoi Ti-rfui GtMui fjt i^igmiofe c- liflimutn ebt : 'nildil; de ilfi" 
mcndavit, ni/i (juotl fSAaj-ioi inuiivit apuil H^mim -. Toil HTii ^' 
iil fiJinsdiff aa cnmfdcrtbiu JUU mltuyttfTl 

nhiSfit^ifViSf.ii^^f''^., , 5f Id qoOijU^,* 'vetcribui^^^lSfejS^. 
nwpwWsyJi.* ^^idtH «■jtijSiie;. haud ^aufl^3£ruivercr'n'rMft«' -^' 

Xft^i^hia r^moi trl^ti TiUin, "cjw ejulKjue' feaatows; f/irr^iiiill' 
Exulim.ACT ffict abgcrmin gtrmi. Cuitajii, & poft eiitn Slaic/ jp3.i;8i^ 
POTTER- ccptii, .]u.ilo.: erant PMniiUt,'']*' 

j K«f >Sk^' ^Jiw] Hi duovcrfui4.nn;jii& SocthMi, ui rcfiTt phlfa Ji 
altcailoatab hoc loco, & ad fequcn- lib. rf< .■Eliwifan Altv*ii. Hinc' ;*;^ r\V«lin ..VjII if^n (ut,i.r' 
-tm*l Sic lcgemim: DE MONA^CHIA. Ui 

m2l Kf ' ♦«Aifuftv smA/y, Scd & PiilcMonem rurfus : Ni- > KeyyttJUKoJ^Juyj/Hift a^^^ 
7» ^rKyS-* i^. jffi tmrtnos exiftimas , Ni- 
coflrate, 

^' //yjrn /xr omni Minespcr- 
egerunt dies^ 

Terrk fepultosy jam tnde ^ 
omni tempcre 

Tanquam htentes^Jfe Nu- 
men fallere ? 

Hahet ocuhm Vind^^ cer^ 
. ncntcm omnia. 

Nam 

ib. n. dt Nm. imum^ de Sttms agenSj dia nuUa exftatj qaod iciam. ^ Qnod 
Ex pm, Inqnit, rMnMrMM mfhijm- hoc loco difinm Tolni» ne (jnisi me 
M id^ dnpio Panattinm MMtofdi' dili^tiam poftnlec, qnamin eomm 
AoM^ ut ad txtrmtm mms tmmdm ij icriptomm qni extant^ inter fe confe* 
ffttfam^ ctmtt bttimrt imfkmff ^ tieqm rcndis monnmentis adhibeo. Fe&ion» 
WTd mB tV^ nufm ittmmxt mr^ ctf t N in^if W ff] Ki«< y n Cimmt^ A* 
JMf tnm, mftsi mtttd exhmtPd, efjt mn fih, TfccodL Hanc igitur lefiionem 
^Seti itdnSttmdf tM/nrMrtgnm: d amplefti malim. POTTBR. 
fm rttrfim mmttmit$j m deo, rettvuauoxo 3 JUyyiii^&c.^HicTerfashocloco 
mmitdi feret^ tasptt idm ttmmm oriretttr. non agnoicitur, fed panlo infiai cnm 
Et SitiifSchu in qnatnor ^ArifimHii li- aliqna Tariatione, occnrrit apnd Cie» 
brosiicca/i,]ibroI.cap.DC. neplnri- mtittm &^Aim^<pki teibtneodns 
bnsteftimonibimmoier: fg«HQpisA/- ciL Pottbr. 
TtHuw^^^H^arwtAmiP^nTnirftafttXS 4 'B^ ^»«] ImiHiim Th u d mi l 
wnHitM wvfifmAs #0MfiMS(. Iiiims PorrohnncTerinmieqnnntnrillidao>| 
U^fi^mif^e^liymtoeiXrtiiKsi. Ve- qnosexhocIocoinSi^ifeic^iriepflflb 
ceres qnoqne Poets nmTeriak incen- paulo ante monni. Apn^ Thmdm' 
diom fntQmm pnBdicnnt: Ovitittt aBnficezibnt: 
Mmw. lib. 1. 256. 30 K#y fi umy fhi teereJSm ttfii^mtr 

Mpe finyw infimt remjtu/atttr^ t^jmt Mimfijp, imaimr tiiifmi* mAm. 
ttmfm^ lidemapadCtoMicMi&JBH^.camiiJ 

j^ MMTti tjfm ttUm^ mfeft0gfm w- q[ac ieqnnntnr, Tariis mocns caonpd 
£Mc»S font. Et apadOEaMMicmhocqaidem 

^mmi&nmndMttttlts^fm^tLUhtnt^^^SVB^i^^ 

Deeodem esibnt etiam ^i/mi Ter- Xmiii ntSit ^lmlU^^ n^^. 
fos apod td^mmm lib. dit Irst Dd fm 

Cap.X3CnL POTTBR. Mm dhstUm, mifm i^m ttm Awy 

I ^tXifMm^ ieqaentes Terfas tri« Of«. t^tlrktfmiftt^^iyi» 
bannrar CtmimikCletmm.Akx.Strm.^ ^vr* rm mst^j^imr AfMt^mttJ^, 
V. P- C06. poHt enm ab Btftkiep. 6Sz. KAfirr'>mtff«Mu>JC^' fsntit irX mt0^r 
& aTlimpdirtfif Otrm. Grne. ^geB. lib. £« «e )"» «e^' 'i^ ^f ^W 
V* P-564- Qaibns pi^oinde aflentior eiof • 'muTm tUatroK» i rinft^ 
POTTBR* FkHmmit Comici COnWP" ^fempekit, 0" mmfitimtffsyt^ i6A S. jUSTINt 

Mwiji loco potiui Jit moy 
^ impimj , ^,.,, 

/JaUc, rmfceJe^er^tfFV- 
^A^rape. ■■■ ■■ 

Eirarc »oli : Ji» habtnt ' 
nianesjuum ; 

x^.Slf^d univerJicQndilor /rta- 
get "Dem \ 
QtjHJ /remeat^ttm nemofjo- 
men dixerit^ " 

Ei EMripidefn : 

Ad qu^lVtonem ibomim du- 

/w long<£vUtts : 
Mtm^jue indies ftticiMjng 

qmd faciens rHaH, »! 

',iUu nefiium ceJare confidu 

' ©?«»», ,,, j ,, ,.. ,,^ 

< ;^1«s videtitrf^m^jde-i:. 

prendilury .if.'!* 

MiinJktiHwr, iTrQ») d lUMn' na' «fw. 
Tia *i»t' •mJL^r.x Aiir r', Mnfif^T^^V^ - 
Yj^ H Tn J'v* jekAuiIw li >^ «nai^erf . 

Hrrtf imia^ 1 ©tif ■ ■mrrta AwsiiKi 

Lot^meHu fiaguU bic vilia adno' 

tarp.Appanainigiiurincep-osvctJipK»- 

ot a Gntia corr«U funj in E*c-'p.77j. 

OiH 1' th; ^inmf, w Niioi^ii, 

nipoj*"^ " '^*"''' "■ ^'•^^?'™< 1 
Eo'//> " ' ■ ■ ' ■ MARTYRIS 

m ty, V , 

aaa Jc^iW , 

Ov T^ifofia. ^Gtohvt «J'''di 
mfMa-eitf* iyv- .^ = 

Alp^Mi' (SiVj fj^xsS^.-T^etn 

^%vcq, ,,'1 

"^AfliMi M>'t|^flf ) >^ J^CJtoJr «Ai- 
I EB6«tiAK] Scquentu TerAu pr»- 
cedcniibus cohaiKnc, ac proindr ci- 
rcicm PoM3! adlciibnnrar in Ctemtm 1 
S(,Enftbio. Ad ptjmum veifuni quod i 
atiinci, tura putaverim ad pticccden- 
ics^ninerc: fic cnim a modolaa- 
datis AuAoribusexhibetur : 

aji&n . I 

Cxicria (^raiio&aliiifliri^K^^adrcn: I 
bofitur, &tntcifr3gmentacju]p/jr^M / 


rtfTf ceepertt. 
■Civetiy ' fui- ttM ifft'crt£tis 

i&TBre hm tvSfi impBetti 

Juplici. -■■-■■ 
■E^ tSti Mififnit makirt 

patravcrit : 
MUKacttmJtt,i^itifetil^ 

ris ietcrum ferstt -' 
yawdj tainett diiit ^rOv^s 

M tempwe;. KcMftir, 

^ >U(^aU¥itat' ■ --- lo 

'^acJuhi"- ...... 

KaJ'^iairwJrw5i**nt««i ?! quod 38 iibatipnK «()uc 
x<^«r «Orftf**, «^r- mcenfaimle6coriimp.cusnoii 
. ,>/, , T r- 7 accedat, i^que.eafecip,wv '^ 

^ unJcuiqufe judicio rc^ poeoas 
rc^^fciiat , tcftis 'ittiffii iwrnm 
Thilemm erit : .-^^^- - 
Si viSiimas'4;. 
i Pampnile,;; 
o MagKum hoam tmmerumj 
m capnftffmt pHHfpifht- 
Mu^fecus\ pret^a velth- 
■■' nmoy ■', - '■ _.'■",■■■■ 

, i^cm texiifm^pm^ 

^ ^^ftdhtm., ■ .■,-■.:-■■"■.■,..,. fUt vijUA iiui^afi ftiii^nmt 

UeififptM, 
Tav^amTi «S.if3»f,* »l'tp'^W, 

n cfl Ai* , , 

t,TtPU» TtiHTm , *; JCdta»' 
«xdjoo^utm, ■ 

I 0«H ajiAJwJ^ &C Ireirar' la *p^.^ J , proriino verAi pro «auj;, Siahxui ha- 
GnM6. ' ' ''betwxff. Potter- 

O-iifitjnf^mytMitr^nJiipi i JUfJiunTi*] Stftipiim cUmtni 

iMm^Mt 'Jaro «ri^MiMBOT. - paperam : min Bifdmi yufHno con- 

Xmc^tritvaan^itltiil^,. ^g lendc. Verin ftquente pco iVtjDi, ali; 

SifflitiMp^JHfimftaMinmi^ >giint<;n>». utcdit. Cm««£. Potter.. 

POTTER. i^ *iA»p*,] C/nnnUp.^OJ.&iH/i- 

i «^'i|f''] A«*r( perpetailT C/f Wwp. i?8»-lil>b. (iiact. hoJ vcrfus^fc- 
tumi Bc Btf^mi. £x ufdetn excidic iwn»ti tribuunt. PoTTEK. 
rcqnnii yerfai: ^ . jf J ? 'fl*^] <! '«^*» 

Aif it^tfywWTW Ont )iyMiW- Cbllipu. POTTER. 

quipraudefaiiKdlRcnpenadBs. tn J^. Potter. r mecd ctala. cepftis levt. «tfJWf Eji«. 

"^■^^tJptfrW -effb- tfHftnBet vi- aS jrfp iw «i^ ^''^M^' 
riMhdHMm, ■'•■■■■ Ka.?Jr*viV, 

cormmperey "''J' fMtx^fimy, ■ 

^uMi/n^, ■ ■ "" ■ ' 

H XTlimftV, vmj^is' 'TfjflBlf- attetMpiam, 

'^^'^tui ■fpeHare, Hfj^e con-''~" 

cup}fcert 
^^^"'^Dpjfmiem, coajugem, ka-'t 
' ,- Wfi (/omam. 
•^ -yjS^uw/ii igvemifiecfUfpuei- 
;\iit: iam^ j^ivaktHf .., . 
m i.-Mftltrt ttihil fed eji opss : 
-5\_ ;, . aw expeies . , . lo 

-■^s^.rflWw vel ttomn ^vile- fi^n, 

"^" Nam te viJet, fui prajfo 

1- T TieUte gnudetUt tm iwqiils '-f 
e» .'. aSfihMS^ 

■"'JW. Dcin Iin«a fetjaenw, «pw»"f 
■^'■toro' p/fy-^af. Et in fmia ab hac , 

-ntr-r : ^ ti»;.:^» S-c.] Verfns quatUor k- 
' ■imbito hudai' x/rrivaiv. 'n otij -- ■ ■ ' 
M>i^e |3e^ww '£1' aLf*fASi^ ' 

O yi©£of 0A67r« ffe wAt«'. 
■TlUBaf, ' ■^- " 

cht aJwctf ■ -i 

Ef JjJf A»aJoif iihTaf, t^ en» bJ^^ 

Dein in qoataor proximi» »erfiboi 
JufHntimftniifU, poftpa pergit: . 
(3»». ,«W^ "'•ttcis fif»i>i . ,. 

, Tift^i» <i^)ljf>.>i«<&!} « A,o»7aTig' .^ctlK i>. ttlkltti 
^pjjor. ,,s„i- mSlbm. : a, ,;, 

««"«■.w^S »S'iii fials/itis., I ,,■.,,,, 

^•'.,W»*<i^?««lit4fct»S**"'''"» I >^^CHi:^m)V^/fkii- 

mffuipvyiii, " pejtcriii^ ,,,,,<., 

Siau-^Ta.. fdttS. ,■-„. 

-.«.1 «h^tSsW |3mt4 e» tm™» ; . Nm.temilcp, ^.t!^'^' 
w«{<",;-:,>jjji.fii\- ''^'JttiH'fl^f .^ 

• ' Ei <fi TC.WMnagi. <«-«. f»ij '«'KiS^m/*M- 

y :«w4!i»*t«fc^ ^«fe!<Pr^>- iM^j\^ wa*-i*i»« W 

*ra0M^iA'ipwiWfc([^<n7Xfe-io^^ comtHi^ ^ntia Ji- 
* (t^ ^3fEH|«^^.^M'<7W' ^ ^itus. Honntiiti»l[mfifn mai' 

Ai'iMM(irr) i^ A<(fMifif«( n^X^ xiMn«v^, |b «nA<> •£ iw hV in»<i jj^ 

.mifrff ,; v' ■■■■£. lArii ^iAI«II.»W»4t'#fAjW»iliW*,«WC(». »3*^ rfib^'cQteaiw-4d^.<|)Uin-adt O^o.JViM/^ 
mmr^ut fhyS^ Tidetar. In ponil' jj 11«»^ ^dM tM)^te^4mti aataoh 
liriio tainen Tcifn [»o «Mwf> Dulini. . .qiw confinaandain accommodatam 
legi airf. PoTTER.. eQe PUaimetm iUam.aaSoritataD, & 

I £j JviKritr*»] CocniptaicAbic aliam «j cMifimiIem| ^os inKtci- 
Ji^i locDi, qpoD nmeii cx Hm. dnit. um.newo neque hoc temp.re 
^eQuein potteram, aUerutrum 

IV. Porrtf fle lllS, quiapud 
i}aa(d>iin< exillimaactir pariici- 
pcs tffc fandU & perFedti Nt> 
minis, quod cjuideni pono quo- 
dam inRiliuo. qiiidan) obni- 
muenint lantjujmDii, Maiun- 

Ifies Viipatites noii poio fo- 

I&ffas domi mattens, inttlbo i 
'^■jMhitm:' , 
^ecet jtffiu7H "Deutn, 
^'fi colunt Jervarti v(im' 
iem domi. » rd lm-im Sa, Jcientia rciiicet auipO' 
teniajitM iM/^rMOii. £^ GiUmhm 
ttOBis psoho, qaijvmhtrnmiilitrmnan, 
rrduitbt, noacnhaaiirtfitaiirSf, ad 
R»lSIt^»( «,l(jc i^ iiwuiK, kd ad votcs 1 
pixcednitFS ©m ^' aa»TB rit 'n Biiyi:i- 
(^niT'^, & adea qnx t|i Plaiomicd. 
■nodacitau proxime feijuunlur, rc- 
fnri pUio. 

»■"<>•*£;» pj HOTUm JWknaiKfri vpr- 1 
fat)4~pnomn parieni {itmtm ^cx. 
Pmrtpt. p. .)5. lic exhibft ; 

Oiilit ft ifiaxn n^imTai '.la 01« 

Ubi ffwiiiw eTi(Hin3t ftn^tja^i :n!- ' 
ditMetitiiH] eat intcreretis male fen- 
furn afrccuii. Nim ac ipfo Deo fcc- 
ina ell, ^aem ttt circulator, non dc 
drcoljiotc. Et hac dcmia voce, qo* , MARTyRIS 

' iiaeis ' iiS^i-nfti rtf rAnr rttr' ki- 

tf . Uisi ai T a^cKnfratv ot- 
^ TJCTi |WE7i2;^v b' i;^'» K -nAfa 

TcuoL -nm a-^i/iyKtx.t/n L'; ©can 5 5 Ovo&K oMlav Tmp^TTm J^ 

♦ Toi' ^iKotm oot ©iav 

^fiUfAiVis^. 

t oatf- 

r Zxii mtiHii- ^Xi^H^S&ilr ' 
0'b(ii /Sfitif m^fimvii! i^vf^fl < C* 
AtihifUctrt tiQHpot^tmmictmu 
Dtui amhHlator ^HM ipiiirrrpii in daim 
Tahult prafiiig. (^i Deui fiTabtu ^ 

Mttttat Bpontt, fMppHai at/e/fita. 
PcrftrinpilcniinCbmicJteCyAein facn- 1 


a cirtumibani b- iKsiii gratiain Ocx (lipciii pi^ionm. 

; i^uibitsapudCfAnuttim relpondii >A- 
lillhenti, Oiiiii^ -rica fi>m'f« ^rOw*: 
liu' gi ©t« Tjifiiair. Affli a/o jtfatnm 
Deortim, oitdni ZKj aimr. POTTEfc 
j OiJ«; ««..«■] Haad fcio an Tt^ 

, rior haec lcftio, Oi)' eixlsr iru^iaik 
i-ri nttiSiu, IVt^nt it ^ domitm imti 
fujKT lidadafaiajltrr, id eft, £«91^»"° 
]>ijj, qui roodo forij circumietti^i ' 
inodo in domani introfcrtar. S y 1 1 

, Vidc notam pnrccdcntcm. uxoTy alletwn 

Ter aherum. Nam cpm^ 
babs fi quempiam 

Homo trahit y' quQcUnjiiit' 
vuhlocL ^eumi 

IdperpetranSy t^o fotemiof^^ 
ejlpeo. . X 

Audacia luec vtt^quc fiuU 
ludibria^ 

Mortalibus repertu [dlfi^m- 
ptulentthusy 

Conficla ristts gratiay IUio< 
de mea. Dfi MONARCHlA;: Uf 

^ Oavjdf MivctvJpo^ C9 li^u, rdem Menander ia Sacetdote 
OvS-w A' ^9-p«jr«/ ecW Hommem 2)eus nonjen^ 

£71^8 r i7ipo¥' H ^p eAx^ 
O tSto ^iaiv, €91 fm^m ^ 

06^. 

A^ W T9XMS K PIK TWr '<* 

*^ 

OO^OLVtt, 

eI^ KetTO^XeJQ, tZ (iiu m- 
"a^cLTfjt^iyet. if 

.¥ MtT^M¥a> S\ miXiv Thnpai- In OJioJb antem rurfum fle eu^ 

i)y r w ^w Tnt^^iXoLfiiLtyo- q»i inter dcos fUrrepticife rc- 

.sW W yveif4a4, fMXtiOf H ^^P^^ i^^^y £.nceauam faam,. 

KiyXfi^ U^ cix opTcu;. o ojiik declaran^ imo pouOs itbs ut 

,. . non cxiffentes arg„ens, iden, - 

/ ^* ^ ^ Menanaer inquit : 

3 Ei yJ 3^01/44 tSto , ;(^ /^ namquefi viJerem^ aui^ 

4 y^A/jJJi mum caperemlmum : • 

-oi/^vmfifu^f uiqtuftam tu ixflm» ^ Ei^T] II(»STerriuficmieildattl« 
rMnrj ^fimMlaara in temfUi f^ptmmt, Sc inteq>retatus eft Gwmt in EKOXf^ - 
VtBURG. exOniMaf p.735.^ 

I O «JrW Mirm^ ] Se^uentibas £i ^hnhau jwn» vU ^imggfi^ i^ 
fenandri veiiibns perftriogitiir fnus 1 j -XiliH^ \ym' uwi ptf(^ ^bbi^ «v 3**^ 
iraiidein (acerdocumj qui mercedcm O^rm /ttuuu^ Ua tifta^ i Fim i 

xbrntibus propicia Numina pro- Jdmihifi^uaudQdmeriamfpkdHar, 
ittcbant. Vnde apud Ctememtm poft ,Ammmm nofiam^ aam mmci m vm% '■ 
rba raodo laudata kacc ieqnuntur ; Deoi 

\ka h • «HfrW ^ufA ^t tk jmli 00 Iifc^ 30 Ubinamfit mvemntamf^m^ Gettf 

^«^n, ^fmXVFmimf m^ rlJi mm' P O T T ER. 
ym^JtUi^yXfo leHffra/ f «l^iir 'f «tAm- 4 i)'!;;^ 1 Metci expkndi fCattl 

rw^, Kn^^pfMUf ififfifMfi &C. legi pofcA, Y*!;t^ Toi^ 
3 T T E R. liiAifA *9}u mi ja- 

X KpfMSmkuf] CymbalaenimpnlCi-^^Sed Teram camelTe leftianem kaoil 

ru ia facris C^Mr/. POTTBR. eqnidem affinnarerMiif SYlBt^ik^^ 

I ^7- • f Std temfms ut ramc esi, 

2>eos mier, Gmt 
Sg/j mvettire' poffit rfynM 
judices ? 
Et in Depofit^ : f 

Et jus videtttr e£e eorru- 
ptum !Oiis. 
Et Earipides Tragicvts in 0- 
reje: i 

Cedem parentis itnperavil "* 

exfeijut 
Apdlo.^wij atfue iamjli 

nejcius. 
OBrnus deos , quofcufiqne 

tandem illos deos^ 'i 

Vt umhiltQum Phocbus co- 

kns 
Sefhmfa c/ara pr^erat ne- 

his. yides 
Cui credimus , <fu£cunijue ^o 

demum dixerit ? 
Huic obfequulus^ intuli ma- 

tri manus. 
Idum impium cenfete, ^- 

illum c^dile- »j 

Teccavtt ilk, non ego. ^id 

^am rei ? MARTVRtS ^ 

AaSotft '«ya' fvit ^ «ttJ 

vi%ss - ?'^ 

Tir*. '■! -•! * vm- 

■UW %6tS. • |l 

Ko/ Ei/g/cm^ifS ifetyaiu^i- 

(p@- C* Op£>p|, 

' ^tG^ xtAsMOf fstrfi! 
Af»a$i^s y MV tuUM 
AlfAiuiuiy ?(iMf , »n «pt «■' 

' ^5 . . . . I 

mfi^a.K)is i^^ttf 
tlmifvv, ^fo-mai ^ift» i^ 

n< T€^)^4»S-a, mifBr "iff tt 
tutfos Myj. 

Exravr ^ynu" ar&awjK gitt 

EiwwM- nf««fr', ant tyw" i 

X^fiAifiti I 4ti«*< KiAdflnt,-] Pforert hoc toco Tunt. OrttTiiin itinf^tiixuf tg^t » 
» malioi verlui ex Ortf/« i^i- cat Dtl^m , qaos tambilico aJCnilr 
Jm, fed tres prirui i cxt«rtt lcjun&i j^ bant, utpoie in meJio lotiiu ToA 
O aims K t» linuXvvfh .- 1 Idcm m HippolpS^ j.va\ .m v. « •'•. 


^< p«*.jfBf*a»/>.<.:>v'> ^ i:rfi/«f«j maritMi hi^orum 

imts Atfdspft^^MjiT.-, Vivarum^ ^Hdit^ .mortuB- 

ofeS^- 0|i«flr mortalibuiy ^ ■ ^ i' ; .;• 

'^ l^fii^l/amt^ , rt^w * iA- Injuriarum vos teneri cri- 
>m in \MUnfkiH /tnfiTto^S^ PoT-j^ ^^•'^^^««•^•^f^f frjJffi^V^* 170 S. JUSTINI 

^jMfnvis abefiis > attamen 
verbis agam. 

Tcenasjiupriferetis^ fy vio- 
lenttay 

Neptunus ^ tUy ^ Jupi- ^ 
ter cah imperans : 

Scehs luentes templa deph 

folabitis. 
Nam pofibahentes fuavibus 

reBa ^ bona^ ,^ 

yigitis /uperbe. Homines 

malos jam dicercy 
TJeum Jequentes faEta ho- 

nefia^ non decety 

Sed ifia moribus docentes ij 
improbis. 

Et in Archeko : 

Homtnes dii fallunt magtSy 
quam liberi* 
Et in BeUerophonte : 

Si dii malum faciunty quis 
hos credat deos ? MiLRarYRIS 

Aikol; Piicuccy aoMr wt^m- 
vnt^^f4My, 

ATg^p K^rei. 
' NcLJ ol q-iyovn^ oJiKictgKi" 

VCOMTg. 

ILmviovTi^i aiiKGtr' iKiT 

avB-pcoTnif KA%ks 
Aiyetv ^cuovy eim r ^ %w 

lAifjLiifJLi^ ^ 0LXt\,aL r^c S^i^Or 
^CLVTU^ Tze^e. 

3 UoTJSM TiKvaov o^^oiXtMai» 
avB-^od^Tni^ %oi. 

Ka/ bv BiXS,if0(p0VT1}, 

Ei ♦ ^oi 71 (S^pcom ^cuj/^^v^chL 
etci jBOi. Ac rurfus in eodcm : koJ TniMv bv Tca cumi, 

An ej[e credis quojpiani in ^ ^nm ti^ eivcLj SriT c¥ i^- coslo deos ? ij vco ^^Vs OvK 

^ ipnd Dtlfaciunt Mrfeyjam nonfwA 
Dei. ^ 1 NAyo/5«r.3 EuripideSf 
Ket^f woms ahxiui xifetffrrt. 

Vcrfu (eq. ^ofAK^ieii mpos pro ®C9f<»»- P O T T E R. Exiftiinabam legi ^pcSt[ 

B-Hcbs fri^' £t in proximo xtuciHs pro '^pst^Sf lixfm , ut o-^iOk^ hic idem fic^ 

»«K»j. PoTTER. 30 quod w^-^^w, fcu(ut Y.jj.didt) >«»• 

2 9<^y xM?JBt\ ©ftfv x«i(9fr EHripides, ^feif, Scd ferri etiam poteft Tmgata 
Idemjn verf. (eq.pro ^^ieumts nabet leftiO} eo fenfiiquem redditii^erprdl 
ithtmnfTtis. P o T T E R. fubaudito fcil. adverbio j^Jtitn Svt^ 

3 no»iS mm2 Hedtius 5/o^^eiu: 4 9t«(v'^^] Scribenduni'5*'^*^ 
Hd^si^', & 'rtKfor^r^eiX^an atJpcMrnf ^i. jf ^«foi, Dii ali^d fdciunt : \xt 6c "f^fOSi 
&efe, filif Dei hmines fedkm. cxigitj & pracit incerpres. Sy\ e.^ 

Ut etiam poftea,^ 5 ^nnt tij] Hi verfus codem fcfe 

]Bi 9f0« 7s ^#011 fi4xi99^ i» Mf 9fM. modo apud St^mn exftant^irqndU 

i iii Dfi MONARCHIA. OM nciVj anc HT . H mf €UH 

Tv&ifjJw IxfiVTi^. ^fjL iy^ 

KrWWTF '23A»9'W, KTtJfJLOr' 

Tcav r '^TnqifGw^ lo 

^pB^Hy ^nAffS'. 
lOx/ TzeoT» S)foim^f fiaXtiOv 

eiT ivacufdavi^ 
Tcov fvfftfoHVTm il(nfjQf Kci^\s 

flfu^v. 

noAW 71 fUKfO^ olSct Ttfjui 

Al fLSt^ovav K^vifdi, ^voTe- 

Ci^g^a lo 

^oyx,n^ cL^^fjtM 'aXHov(^ 

K^^ifJLlVOJI. n T. iezto pro «-AMrarf ille babeat svtA- 
lir(. £t V. undecimo ivanU^fm, 
MTO i^iMn^^. £t Terftim ulcimiiin 
k proferat: 

tero qoxa ne Cc qnidttm (enrus ia- 
ak con/hu, Gi««Kg| quoplena fierec 
HMentia« Terfnm hmic daobns ulti- 
ms interpofait, 171 

Nmfunt pft$fcSi\. Si fuis 
hocbominut^ ajkritj 

Nm perperam prtjcas locfua* 
tur fabulas 

Non cxmcis vcrhis^feJ boe 
fententi.% 

Cenfcte vejhra. %^s tyran" 
nidem negetj 

Necare plurimos^ honis c- 
vertere^ 

Exjctndere urhcSjfaUcre^ 
datamfidem ? 

Aqui patrantes iBafcJiciks 
agunty 

§ludm qui colunt taciti in 
dies tonum ^pium. 

Urbes fcio parvas verentes 
numinaj 

Parerc magnis impi<£ viffas 
manu 

Longe potcntiore mtdtitudi- 
nis. 

§(uinjipiger vc/lrum aJifuis 
ejly hic arbitror 

Dcos JifepToift: \S yeftrum quof^i aSfius fi Dtasfinm' 
dtret 
Oran, viBitm neefibi fardrtt mdmif 
Docmmmmn ab ipfis rtbm at^tm 
irrtvtj 
3 o CatUftis an vis caUmhatts Mrteat. 

POTTER. 

I Afyn] H^Stefh. maTolc legere Jiket. 

t yfifif'^ Non minos aptum «/k^» 

primaper(ona,9rvfy«paacem ▼•4i* 'i 

^f capiamas pro tanftiam tmrt p$fgrfir90€. 

tmrart^ iat bene conftabic fententia. 

Sylb. 172 S. JUSTim -MAKTyRlS 

2)«r precetur , ita: manu - tJaiXfim, ■^f^ %«gl ovTiJtyti 

viftum fmret, ^Uv, "■• 

Ca.Jm acerhi ctmftrttmt ho- T* 3*i«>rtW)*tr «J »6<««oef ii 

mini JeoT. , cvu/ptfK^'" 

Et Menahder in 'Oiphih : f Kay ' MewMj)»? c» Af^/M», 

^pominum nniverfitittis bu- Aion f Srm Kuc/w awi^rai' 

y«j, ^ patrem, aei, 

SoIenwbujfoBimdecetcoiere K«i 3K-rega> TWW-aj^f it- 

fitctis, \nf 'nfta.v fM^ey; 
_ ^aifti^or omnis ^ repertur '" A>»S;w TRTin-A* «J^-ji*; ^ 

eiihoni. KiJ?Bf5t. 

Idem qupqiie in P//?«/or/^flj : OcwliJf 5 c.AA«;«, 

. yiSium mibi quod pralet, To ^ *fi(pw fw , tsvt «^J 

i(i putoTDeum: iyii 
£^ ,^1//«:«/« jau./ CO//W tf//> '^ ^im%r ra ^ ei-9nr|tttMf 

• Oti 

iMiiin^KuAj^'><i]Z)i]^^hosm- Alaianitr nnllain hoc ticalo rcriprn 
ftKiribnic cUmmi ^kx. Sfim. V-p. labuhm,fieripoteftiitcumfabnl«no- 
£11, Su n-Ei^^m • K*r^i[K A'^Aif , iDen oiiu^ram ellet,& ab alio qui £ Di- 
ytmiuiuiTi^T'at»-MnTiapti^wmi(iit%o^iU» ciiacos ho&s verru nMiDiiuffei 

rtnn .a^ TiAn ij/($i ^Hr, iR mat^e adrcripiQU cflet nonoi 

AyASiTriTtirtiffi&ui^iiniefa lUj^U, tibrarini re oon intelledii 

Dbi pro YtuftiKir^, leeendom jai- kltpknt at &i^Xm-~ nifi fbttB 71^ 
aiTMm ex Snftlm, <\VlI bzc citat li- nM iitAi^iAvrctipltt, 3c3ftnA^we 
bro rzpiDc laudato p. £90. nt renlui 1; Difhik ilia mntoatam indicavit. oam 
fit: Snm (Orpheam)y(fiM(u Di- eodein teinpore hos comicos vixiSe, 
philni Ctmau, conmmtum /&en, ia- ac Di^tum fuifle yitiftixiiTimt, &■ 
qxut, «mtdmM farma» T»lim in iiia1o|o de Poetis tradit, 

fniTumtnitpaVttmalM, apnd DfpMm me primos dtiosn^ 

f mjniwiJtnttgiM inftKmmam. s» fos exflate notai PaniMFn, &<]tiidHi 
emiiu IkreftitDit hanc (ententiam, in ptiore pro Jlon ■«( legi yviKtinMi- 
Tiy'nlt ■jruirarr *oQiat ^nMir^nt Sequeatircrtil i>iem Perionitu inamll 

Xajwmiifit,Titm:tl^\infMff/fsttt, ii/!(^ imperati*o modo i IikI retinni 
AjaJSiTwaV*! tifi-ilal ig xvftfm. tsmen * inEnitivam Ti|Mi(( poteft, 

POTTEK. Commattoa iuitd c* idabaQditojUf^iisi, ^as, aut alioejiit 
AifiAiirarpeSiimefti^mniPi necin»- dem Knerii imperativo: cujutbjodij 
' ■ ' "" . - . "ip[w no elliplunon apud poctas tanttinifie-[ 
qoent eft , led inTenitur interdumi 
•^AMquidem&4Mw«>>Flegaatiirj(ed etiam in profa, nominatim afm 
Aifi>* milla gat ntentio. Si tTgfty^pmifmmp»^- iji.21. SxiB. D E MO N ARCHI A. t7l 

' Ov ^mttj ^.^ssf^ ^^ufuva Largttionem ab wJigCH/e nm 

O ouiTig c¥ KiOsjpii^' £t rurfuro in Fratribus : 

0io$- ki TwV ^^^T^" NampriCjio femper ejl h^ 

aei' s nis viris 2)eus, 

o vS^ y^, af WK%¥, oi 09(^(0- Mens ipfa^ Jic cenjeniibus 

mm. doSttJJimis. 

Ktff €F Au^fi7fi(n' Ec in Tibicinis : 

Uairr w rZ Ktthu Rationis omnia funt hnue 

Aoyo» 10 templum Jacrum : 

Upov yp$- j«p ffw AaA^ £JJ nammemens refponfa 

troov 060$-. reSia dans 2)^us. 

E¥ *§% 7fA}4X9^, Et Tragicus in Tbrixo : 

^Si\v(r^fl^ 6d¥ lim ^vanQt' §l^oJ fi pius loco efi eodem, 

^eim^ ,j ^uo impius^ 

Ef Tcurn htet/Hov , * TTtS^ Conffare fuomodo biCCpotefi 

TuS' k JUtAir txph ratiofibi, 

El ZeW Aai^ pr^gy Tk- ^'* J"P«cr /«/?/ nibil Japit 

Ef ♦iAoxnfTJi- 10 In Tbi/oSete : 

icMfmruiufsir fint^diis. 

eavfia^iTnf i' o 'oKh^ c¥ Miramur in temphs baben- 

veui^exfi^¥ templurimum 

Xfuci¥' 11 itrm Koioi ^KOi-xs ^uri. Stfiid ergo te fefui 

XvH iucrum vetet 

Ki^Sc^ mpey >f > k ii^ofioii' T^ajens, fy ipjis cum £is 
Saij JwTr. aquarier ? 

In 

^x V iHTtn ^] Arriculam poft « %mxSi^. tfAamem pro •mh mag^ 
>Mr«y omicuc ^lbmgm porro hcc 3° pUcoic 5>/^ni2^'o. 
Tcrba in exeraplari fic difttnAa, (pafi x ««taJm] Poft ««>Aimi defidennif 
Akndmdri ellenCj ea^oe metro aftri fta| A«««fy vel fimile qoid Deinde difti»- 
eiiod vifum eciam mtemeci^ ea y^ goieciampoftxf^JWpoteft: iuA»Qem 
/tfwedenon dnbitac ^/MjMr. membrum, ^«/•^ >« «f{«/Kf<v4V*'^» 

1 «w^ ml^ «1 ^/!h»2Mu l^ir snTf 3f fignifioeCj jM>^ cum ua Sagt ttum 
fH^ m J^.SK^. ui annocacionibai ViUpmUmfm. SvtfiURG. 
ad fioem foi libri impreffis ims lih , ^» 

• 1 MMlm ^j4 s. justini 

lo liecuhit : 

O Jupuer , fuicmfuc lan- 
acmes jiipitcr, 

Sermoue namrjuc noSus a 
{eh tnihi : 

Tc, five Nutnra: necejfuas ' 
veliSy 

ScH Mens vociirt bominum, 
rq?jr/>n, jiipiicr. 

V. H!c igitiir cit indicinm 
vtnutis & mentis fapientiam 
atnamia , iit ad conjuiiilionis 
hnjiis communionein recurra- 
mus, & nnlinetipros faprentii ' 
ad falutcm accommodemus,dc- 
leftucjiie mcliora fccjuamur pro 
co, quod in hoinine c(l, li- 
bero arbiirio: negue ei^s, qui 
afR-tilibus & perpeflionibus hu- 
luanisagunnir, rL-rim) univer- 
iarum dominos e(Tc exiflimc- 
mus; ciim ne hominibtls qui- 
dem pares efle appareant Apiid 
Uomerum n&m^fic Demodocus 
fc per fcipium dKiicilTe ait : : •"•] Arguraentum de libero hominis 
arbltTio fuliu! prorcquiEor iili^m Jm- 
JiiMtiin Apol 1. iioftr^cd. p.i^.feqq- 
» 'iVL'] Cmn is-inriibaudiiur^i-. 
fw.malibifapc. Svi.BURt;. 

J »wji'Opi'fwJQu£ ^cjuuntur m.i]i: 

hsc ufi^ae evpoliia, hoc inodo »• 
piendarunt: Cian^thma,3et.S.Mar- 
nrDcoi Ethnicorum iii itjfti™! utir 
tXjKT M haminibut tpadim fxrii ijk, hoc MARTYRIS 

Ziw «r <i*«y)6i) (puftief,fn! 

^i-njf J^ yvuif^^.f atnt>Ja ayt- 

•^oj uu/nv aiu/HTtt «f <ranf i 
fjicW, eu^siS-ai 71 Tiu/ t Kpetr- 
ma>v OKKQylui , ' k^tsc t» er 

a^t^p-jHITO^ KfifA^VCV txuis^aioi, 

yifiUsV^f ruv iiA&iv ^^nravti. 

— e»f 

Hoc eft : iVam DeiDodocm d/W H* 
merum titrn daBanm rnMiJtc.t fto-itwit nt- 

( Dcusniihi camuin inrpiravit, 
Cum rflti mmtSi: at jtfculapiut & 
Apollo ■ Chironc ifKJtnU arttm lif 
antur , Dti ab homm , ipiod tittxim 

tbftirdmnifl. PoTTER. 

,o 4 A^/<9J^it9fl Non DonodocOj fed 
Phimia li umtAtit^Tu ab Hvrtitn tti- 
buicx OJi/f.Io. arinotat Prr/on/Hi, lo- 
JPBTMOMARCHIA. tff men. • ^-m u» Aax^mos KAin\- At imraortalis cum eflet ty£- 

.« 15^ ^^<i,;;Mv«,,'-nK«v^x ««« «raen centaurutn inedi- 
* ^ ' (Y ' a- ' ' nnam docentur : quod oovutn 

?«^ <)<«^ ®fe AiOKuw, ov^- hominem. Qtiid enim de Bac- 

voiMvov (ptiaw » OTiifiv • n H- f^, meraorem, qucm poeu;^- 

^ycK\iiSf, 9V K91 eurm ^ffr^jw rentem dicit , aut de Herctde^ 
hAysi ; 5 7» «5*6 yA% waycmeo '<> quera idcm mijerum vocat ? 

Afiri x. KptoMw T»f iv' /««- Q"''' iWJjr/^w & renerem pne- 

;KW>e/w^f. ;C9viE«'^- con'of<^n"«c.eai,aduItcruda, 

/« 5r~ # ^ r" ,^ ^ ces & antclignanos r atquecx 

T«K T>iTm i^m, iTntyca i.^, ^j,^^ ^^^^^^^^ ^.^^^ deprchen. 

€r<l;cKt;^KOi^ 5 * ^,^.'"^ ^.^ lis atquc exhibitis, judicium in- 
S-iy , 7»f ^ 7» MyifA&cu it icntcm ? Quod ii quis divina 
3-^ ^«^^f fJUfJimfn y Kec¥ fa6h in his, de Quibus di&utn 
fTi roiK JuCJ^^Aftn^ iXSMTfi®^ cfl, ciim ca non Iegerit| imice- . 

j^ia K ojfS-ficoirmnd^ >^yi^m' tur, quamvis nondum ex infe. 

miliimo hominum genere fic ; k 
vita tamen communi & humanitace alienus reputetur. Qui 

legc- 

I dtirrKM] laterpreslceitcontra-iocomparativum adTerbium fif»M, oc 
rium «JatNcrK , nec vulgau ledio ferri fupra faepe. S Y L B u R G. 
Tidetur poiTe, nifi hoc modo eam ac- ^ 4. h yif nf] HaK renteotiaj qiiani 
cipias 9 mortaks amt tjltm iETculapius interpretes hadenus perpcram expo- 
e^ Apollo, dfud Chironem ctmamwu fuerunt, non incommode fic vert^tur : 
mtdnidi Mrttm tdoantw/ttruifimt afmi tU 3; Namfi^m tomm^ (fui Dii diamtmr^ fd" 
homhttmdiifumt, SyLBURO» Con- dturayCnmtamnUgerit^imattMri ttiam 
fer notam pratcedentcm. ab hit^ md adhm tduis ifuptinati fimt^ 

% mim ] Htmtarmj <]ui Sacdnmt nempe ao Ethnicis, i vita cmmmti ^ 
appellat fu u9 § f A t m^fitrtmtmtlL^.v. i ^ i. hwnanitatt alitrmt rtfmtttttr, Nec in« 

CH TTvn fuuHfAtm^ Aitnver^M i/^nHtt. ;c folcns fuerir, fi genitivus fuoiiXm ie- 
ldcmf/tniUtmf^TXMt»,imfiMm,voc3Ltj quatur Aa^n&MV, fnbaudita praepofi- 
Iii4dt\v'^$' tioneoTTv, vel alia iiroili. Sic enini 

XjftTXitff i^f4S*f^* i' ^« t^r tU' apud Sophocim legimns ^Km ummTUi 
ffvXMfil^m. PoTTER. ^iXt** annci 2b amicis vincuntnr, Ec 

3 71 h fi$i ] Cura elliptico ido >/ apnd Diodorum, ytutc^nm wt»^ #(«• 
commate ti ti fisty fubaudiendum {«k rtoJikJnnur nmltaoptra a nmlieribm 
;f^u f «i- vel fimile quid j fic vcr. 44. tfftfiafimt. P o T T S R. 
com pofitiro «Ai^<«f fubaQdieadani tiS S. JUSTINI M 

lcgeritt3ii]cn,raEioiiabilc habu- 
erit fiippliciorrm eti'iigium,nii. 
nimfe tranlgrenionemelle often- 
dcDs divinx temenutis itnica- 
iionem. Sin opcra qiirs ipfa 
reprehenderit , nomina quo- ^ 
^ue fn ill[s nou abolebit, ne- 
que dileriis garriitifque verbis 
ca obicgei. 

VI. Veriim itaqiie vos &> 
immuiabilc iplum numcn corn- 
pleitroponei, non per meam 
modd voccm, led pcrcostjiio- 
quc deprxdicattim , qiii nos 
ad principia libtralioris infti- 
tutionis addiixcrunt : uc ne 
fignitcr decurlis hujus vice 
fpatiis, noa fol^m ut cccleflis 
glorix neicii , verum euam 
lagratte aicntis vitio obnoxji, 
rationcm jtidici reddamus. 

I tid T ■c.fM£ji^i iin^ifyiu] Eo- 1 

Atm inodo arguic S. Manyr in Oraf- 
ad Grifcoipg. r+i.lin. 6. noftrzed. 
Ti iiyoaiTtif f.}t£a » .jiejf li ■nx.nt rS, 

T fi i/W(W «wTi ri.5'1 ; ■ri «1 fMf/ipn ri 
-itei ytmiifg, injA«B«j ^i™», Ti* <lr A- 
fpJhiai Muit •mift^Kitf, Stc. 

1 «)>.«^'«.,-] Meljiisfoctaffem. ARTYRIS &c' 

ruv 7^u&i£y(W >«n^t/)^ y« 

XaW ■nXfAflfMTOiV fUfttpTB. (ii 
TyMCi^l'^ OI»O^M(^,K /Wtlf i - » 

9a»w^£y6«r ^ Tafuj^MS jwa 
cJiiffXiwaT« «ct^TvTr- 

^ stTff^oy mfu^ytt^, Jid ■{■ itafi 
(puv^S fioy:v. ^Oi^^L ^^^MTt^ 
■^y.nMV rifMs «s-iiwi^^r 

W ' ■mf^oi^. * * 

^iiiMtiuf,ad pnhabiAiarm tffiSii. V 
Srcp/i. in adnocaiioniboi le^cnia 

monet inJuKiit, fro6irliiiH>mi, STlt 
j «BF<^fw] Re^uxfortaffcW 
E>^> tnd. modo quia fubfanAti* 
P modns futaco CEinpore caret, & A 
aorift. inbjunft. in ufn non eft, tt 
indicat. cnm u* jungi folct, ni ^ 
cvnt indkn noAci. SVLauB^- 
LANGI & KORTHOLTI 

ANNOTATIONES 

IN 

APOLOGIAM II 

JustlNI MaRTYRIS. 

NB« Numerus pa^fuimm Jhffdis AnmtiUk 

non bujujj fea Parifilmfij eft editionis » ideaque ad margi'^ 
nempoffnmwn bujus UbeUi appofitus. 

Peagf 4!.. linJw AnAi^] Apolonai Jnftini inveifooidiiie in excoits 
codiciiwefle locatas j ex Eukbii Hiftoria £ccleiiaftica manifefid 
patet Recenfens emm Juftini (cripta libro IV. cap. XIIX. primo 
loco ponit^ Apologiam Antomno Pio nmKapatam , quae in ho- 
diernis cditiimibus cft fecmida; dci^nm^ knAi^M» t ocat, qoc 
innoflris codicibos eft prima : Similiter, aliqnid ciuns ex ApologiaiqpaB 
pofteriori loco hodie eztat, (criptmn id dk ^t, c# r^ «FCrrrMc «bCk Ayr«ri»tf 
iasrip ^ i^" if^ ^f^^t^ )^«Xi9%,Ub. IL cap/XUL Am^verb vtnf 
wvwii^'«^AiyAQpMwp/64BAMvappeIlatA|^ in Tulgatis editioai- 

bi]seftprinM,lib.IV.cap.XVL Tametfiimox, ieqaenti capite XVIL pvodn- 
AnriBiionaiiiiIexApologedco,liodieqm pcimasdicitorj extare id aue»*^ 
mcniftt >jnkt^ Sed heic raiboodum msjuf^ /Wf$c monent Hcnr.Valefiua 
Annotat. in h. 1. Dtoo* Petavins AnimadTen. ad Epiphanii hzrefin XLVL 
& Petras Halloix in Ticijuftini cap. XXVI. Habet autem Eufd^ias in ennme- 
tatiope Apol ogiarom Jumni confentientfs fibi Hicronynmm lib. dcSaipto- 
rib. Eccl. cap. ^LXllL Geoij»uiin Syncellum in Chconico, hujulque intefpre- 
cem^ Anaftalium Bibliothecarium ad aan. Chrifti XLVL Piiotium qnoque 
sn Myriobiblo cod. CXXV. & hodie emditos fi-re omnes, atque in his nrmi- 
natim Henricum Valriium, recentiffimum illum Eufebii interpnetcmacillu- 
ffaratorem. C^ tamcn in eo, quod Apologiam, priori ]oco in ezculis excm* 
plaribus pom vul^ folitam, M. Aurelio Antonino nuncupatam eOc affirmar, 
£u(cbio aiTentiri ie pofTe negat; cnm potius Antonino Pio eandan fuifle 
infi:riptamcredat,ob raticnes, quas viderc apud iplum poteft ]cdor,Annot* 
in Euk?bii lib. IV. cap. XVfl. KORTHOLT. 

Ibidem rtnfSjfm M Ovfitus'] Lollium Urbicum hcic innni oxiftimnt V^" 
leCus,memoratoIocO|<]^uiLcgatusImperatori$ Antonini Pii, Bcitannos com- 
pcfcuitjuci refert,in vita Antoninij Capicolinus , qucmquc iuo t/inpore Prae- 
leftBm ivbis fuifle teftatmr ia Apologiafua Apulejus. De codem Q LoHio 

; a Urbico Urbico,Pr«fcflo nrbis, vetus cxtat infcriptio apud Gmternin pagjS. KORTH. 

Eadcm p.4i.Ta -Tnu^^ vai T iya^tn it?U)»H ^a^ofSf/m) Ladtantias lib.V. 
cap. II. VkoynihiUjJe mifmns iis homimbus, qisosmimBros juronsaBeni^ quosfattlr 
Cxet impi^ jjtfiiortis neccfitAs atu imtenit^ aut fecit, X^on enim hmor iile aHtfrovefH$ 
di^nitatis fuit ^ fed l>ominit damnatio ad camifidnam^Dei vtro ad fctnam fhnfiter 
nam^ (^jeaiuem fer totum orbemfinguli gtfferintj enarrare imfofuink ejL Qm 
enim voUtminum mimerus cafiet tam infimaj tam varia genera crmelkatk ? auefuL 
enim foteflate^fro fuis moribus quifque fevivit, ^iifrtenimi^ timiditate plrn anfi 
fkntjquamjubebatur^ aTh fuo frofrio adverfus juftos odio^ aadant naturali mennt 
firitate ; tionntdli, ut flacerent, & hoc ofjicio vtam fibi ad altiora nmmrem i aiiqid 
ad occidendum fracifites extiterunt} ficut umu in Pmygia^ qui npiverjitm pofutm 
am ipfo pariter conventicuio concremavit, KOR.THOLT. 

Ibidcm Kuf iS^tXfap'] Fratres nos dTe utpote nnius Dei & imiiis ma* 
giitii alicubi Plato dicere videtur lioc modo : Qm in cmtapt eB^.omnim I^atrft 
e(lif, Sed Deus fiSior^eis qui idonei ftmt ad imperandum aurum in generaUone .umumfom 
quaprcfKerfneffamlJJimiJunt. Qmvero a^ores argentum forro agykoiisj ^aiiii 
opipcibjis ferrum dr as. Undenecefiario ait yhos cpudem^ ea in .^dbut nmic confiitii^ 
comfUcii y ^ adamare : lUos autem^ ofinionem (J^'|«» ). Clemens AlexaiKjr. J'^ 
V. Contcxt. Quibus verbis tres hominum ordines defignantur/an)moruna>me« 
dioximoruinj & inHmorum, pcr indicaturam auri argemi &&rri: Si^at.c^dein 
ibidcm refcrente Clanentc. Itidem apnd Platonem tres fim PoUtiaij JueLeorunij 
Crxcorumy&Chrifiiamrum'^ quibus Chrifiianis aurum regiunh SjfhritMs SanShu eH 
immixttts. Hoc in Annotationibus antca quoque cft perHriSuni. . Apud Lad. ; 
Lib. V. cap. VIII. Cicero : Sicut una^ (inquit) eademaue natura nufitdus omnibiu 
fartibus interje congrttentibus coharet ac nititUTy ftc omnes homines interfi natura cofM 
fravitate dijjemiunty nec feimeliigunt ejje confanguineos, df fidfjeBfis omnes fiib tmam <. 
eandemque iUteiam : Ouod fi tenereturj Deofwn frofe^o vitam homines 'viverent, \ 
LANG. 

Ibid. Bafilins M. homilia inLacizis habit^: Uarrtf ov^mie» ^mf«^| 
^oi, Wos TmT^lg \k^6i Tsum^i iat lii 7rii^fj(sfl*¥3'* Xjfer^^ 'nwrni . « k^n^y ua nt 
yi<y« ^jjTJTf, jw«7^p n j^, ^ ^ rS «Jt5 7ni?Ji ^fHtrfaJu mm^, Aiobrofius lib. 
IL. de Abrahamo , cap. VL Onmes homines unius natttra farm fimtj J9ix$am 
concefti vifceray ^ unojoti atque effufi utero. Unde nobie jure eptodan^ gern^itm 
veiut fratres conneBimuTy ab tmofatre conditiy ^ una matre tamauam Jratres merid 
editi. Idcm]ibrodcNoe& Arcacap. XXVL ^nnon fraterefi^ ^ptem ratiwuk' 
iis natura qmdam uterus effudity & eftfdem matris nobis generatio cofuiavit ? l£adm 
enim natura omraimi mater efi hominum, Et ideofratres fumtts omnesy tma atque eadrn 
watre generatiy cognationifque eodemjure devin&i. Sic etiam LaAantius Hb. V. 
InAitur. cap. XjHL affirmat cunSfos abeodem Deo^eadem conditione gjmeratUi 
jurejraternitatis efje conJunElos. Vide Job. XXXI. i^. Malach.II. lo. Indeqne 
AuguftinuSj faibcns ad MadaurenieSj bomines ethnicos , eofdem eUieSjHJSm 
fratres vocat, epiftola XLII. «& Oftavius Januarius, vir Chdftianus, Caecilium 
Natalem, fuferftitiofis vanitatibus etiam mtnc inheremem , fratrem nihilominas 
luura appellat, apud Minucium Feliccm. Quin ipfe noftcr Juftinns Trypho- 
ncmJudaeumcjufquegregalesftsJVAipsrff vocat m fuodialogo: Ibidemqne tefta- 
tnr infupcr, qupd omnibus fuis hofUbus & perfecutoribus, tum Judasis , tun 
Ethnicis, Chriftiani dicant: cn uhx^oi ifuiv i^, fratres noftri efiis, Confa 

Aft.ii. 29. ra. 17. vn.x. xmyz6. 38. xxn. i. xxm. i. f. xxnx. x/. 

ubf Pctrus, Stephanus . Paulus. ina^ulos Judasos SpJhus vocaiu ihii^ 
KORTHOLT. » - j -- -r^ 

1 ^■^^^^wf^^^w (3) 

•ndcin p.41. Oi ^Am i^fufnsns] Dc hac Djcnionutn inftigatione paflim quo 
i- in fois libris Juftinns : quernntur 8c alii fcriptorcs Ecciefiaft. Ita Laaan- 
lib. V. cap. XXI. A^on iifi hnmmet perfitpiHmnr ^ qtd canfaMj cur irafcamur 
ccr.tibus^non f}abem : fed uii^irltus cmtanunati acferdjtj^ ^jnibm vcritas c^tiots 
^j^ imifay infirmamfe mentibus emmt^ ^ infiigant nc/cios in furorem. Ac lib. IV. 
XXVn. Laecflttnt djemones Chridianos per Jxmnes, ^ manibus jperfeqttmi' 
aiienii. Minucius Felix in O^vio ilnferti mentibus imfcritortim cumoncs, 
m r.offri fertmt ecculte fer timarem. Naturale efl enim ^ o(Upe ^ qiiem timeas^ 
jnem metueris^ infeflare^ f% fofOs. Sic ocetipam animos^ ^ obffruimt feflora^ ut 
nof incifiam hamirxs odifje^ miam mfie, Qnx ex Minucio mutuatus vid'.tur 
)ri.inns, dum & ipfe ait^ libro de Idolorum vanxtate : yutgus in odium no- 
nominie cogtmt dxmoncs, ut nos otSfle indfiam Jjcnines amequam nofje, Scd & 
16 poft (cribit Minucins , de Cljriftianorum causa mn rationem, Jed itipi- 
inem d^emoms apnd Gcntiles judicare, Qucmadmodum Tcrtullianus aic 
)log cap. n. qubd vis lateat in occtfhoy qnje Ethnicos advcrfus formam^ advtr^ 
taturam judicMij eontra iffas quo^ue leges , mini/het. Et cap. XXVII- Quhd 
tus ddemomM S' angefic£0aratur:ey tpu mftcr ob divartiimt semu/tu^ c^ c6 Dd 
iam invidmj de memibut inndcHum apiid nos frjelietur^ ocatlt^ injhiratione, mo» 
tif ^ fubornatis ad omnem c^ jndic^ndi fcrverfttatem ^fsrjienai imqtiitJtem. 
e quidf m mctro, fanAum man>Tcm Vinccntium loqucntcra introducciiS| 
?iprimif Pnidcntius, hjTnn 'cfe* ^. II. 76. 

^dfunt ^ ittic fpiritiit ^ 

Snm fed magiftri criminum^ 

yefht eSr falutis aucufes , 

yagij imfotemety fhrdidi , 

j^ vos iatemer imitos 

In omne comfelltmt nefdt^ 

VaBare jufhs ae^htts^ \ 

Plebem fiorum carfere. 
t apnd cnndem Frnf^nofui ait hymno X. 11. 

— Vocat cruemut 

.Ad fcenam coluber Dei finrufirot 
bmqne Pote, de Galcrii adTcrfm Chriftianos ediflis 2ffm\ xn agoniB 
nanij hynrn.XIV. j5. 

ff*Cy inquir, iUe ferfens ere dsBat ^egiof 

^Wf mortuorum de fefuklsris exiem, 

Clamat : ^d ame temfut advemu eito 

Afea rma folvis ? Parce^ fili ^hif^nd^ 

Vel fojSdere corda forcorum jiibe, 
1 libro n. contra Symmachum, nbi Romam loquentcm Gftit : 

— Crimen perfuaferat atrox 

Jftfiter^ ut ^facro ruftorum fanguine tinShtm 

.^Jjuetum bettis fcelerarem junere ferrttm. 

iHinr mfiinBu frimus Neroj matre pertmtSj 

Sangtiinem ^fofioliium bibity ac me firage fnonm 

Pouitit , c^* proprium facinus mif» fxvus inu^. 
d? qubd Dxmonnm hnnc impulfum agnofdt ipfe Chriftiani nommis 
tAator ille Cclfus. Cujusvcrba ubi rcciiaffct Origcncs, librocontraeun- 
illX.fubjnngit: fw F^ff 7» ytnA^ aXnJic-n tiS r 'rnni\ %ix^&f%KiK 

* a i '^ (^^ UtHJcoiPi^fcao urliii, Tttus eitat inrcriptio apucl Grutetnm pag 38. KOB-fH. 

Eatlcro p.4i.Tri ■Trat^f^ lini t irye^w ixijit «^«■i!''^*) LaiJjntiui iib.V. 
cap- II. Dko,nihil ^]t mijmia iis hamiml/ui, ^twmmifim jiiramaiiaii,ipiiiifmi- 
Ctfi ii^pix iiiJUonit iKccpinu ma imxnii,mt jwf- A^an taim htnor Uie ant f/reuuSt 
Hiiitiiaui piit ; ftil hbminii dfanialh ad ctrnifcmam, Dci ueo «d fxniim frm^a 
run. (^Mxamtm ftr tatum srbim fiy^itli gtljrrim, enarrjre impijuiiilt t/l. j^ 
imm ■volumimim mmmu cafiiti tjni irsfuiiiif, tam iJiDia gtncrn tmdtiixaut i <UM/IJ 
enimjit4ifiatt,frBfiiij nninUu qujfqiie fmivit. ^ii grx tiimii timiditat filiu jtf 
fiuil, ^m mbtb^ur ; eTii fna prtfriD adnxrf^ pfiii odw ; qmidain natitra& amH 
ftrhett ; notimiUij nt fLutrtnt, & hoc afjicio •vtam filii ad aiiiora natnirtm : aH^ 
Kd occidtndKm frxcifitcs e\iitctmt ; fim ntmi in Plnygia, qui wtutrjiirti f^nlM 
am iBJo fsritcr oTmcmiculo cviKTtmitvit. KORTHOLT. 

Ibidetn Kof leJiA^r] Fraires nDi tSe utpotc unitu Dci & tintus a^ 
giltiiaUcubi Placo dicere vidctucliocmodo: Q^ inchiiait ^ffis omtino Ftmtu 
^Jii. ScJ JJiiu ffior,c!i mi idanti fim M imferandiim avtmt in gcntratioat cammifaut 
^iujnqiirfrtnaraiflimtfimt. Qmvtrs ^jusorti argtnmm forro agtkaiiit &tiit 
efificihmfcntim &■ tti. Vndt niccfiarii ait , hm gmdtm, m in ^iiiu noM canfiiiii^ 
nmf!i£ti , ^ adamtre : lUoi euum, ofimontm (li^ ). ClcDum Alcxandr. IJK 
y^ Contcxi. Quibiis vecbts trei haminutn otdines deiigiiantur/ununoiumfaic 
dio)iitnorum,S[iniitaonim, periadicaturamauriargenii &feni: SicuteodoB 
ibiilcmri^renteClnnFntc. Itidem apud Plstonem iriifim 1'eiitl^, JiicUnrm, 
Crjtcmimj&Cbriiiiati^irumi iju^HiCmiFlijmit mrinfi rtgiiaa, Sfirlw Sanibu tB 
immixitii. Hoc in AnnoiationibHS antea quoquc cft pcrilrifluta. Apud La& 
Lib. V. cap.VIII-Cicero : Sioa iaix,(\n(i\m)tadiminit namra mmdiu omniiu 
fartibui initrfi cm^vtmihui coh^t ac nitiiur, fk omnts homints itutrfi rsttura t»M 
praviiattiii{JtTil!itni, ntcftimtUigunt ifjt conpa^mcos, & fid>jcS»t omnti fnb ma* 
tandttnqut Utttlam : Qmd fi ttncTtinrj Dcotnm frojiSo 'jiiam bmiinit f/wrol 
t A N G. 

Ibid. Balilius M. homilia in Lacizit habit^: njcrnc mjfu^f, ^nimf WU< 

^J, (j« mwfo< iK^iKi ■pncmt, w> lii ^idj/^nsi ^Wjlt, ■rmi^f «£J'»'®', tia ■ 
yiart ^nr^;, fiimf ijii, 4 ^ i" ottrS wijAi Jiiifiirftt^ ■nttntf. Awbroliusb^ 
IL d^ Abralumo, cap. VL Omnts iiominti uniiu lutnnt faniufimt,juiaat^ 
toiiiefti vifccrt, (J- unojai alqut effnfi mtro. Unde nabk jurt rpndaia gtrtmnnitm 
vetm frairts canneSlimur, ab unafairt ceadiu, & una mmre uaiunixm frairts mtiU 
tditi. IdctnIibrodeNoc& Arcacap, XXVL ^nnon fratcrefi, ^em raitnH- 
lii naiurx ijiddam iiitnii e^iidii, & ijufdan maait nobis gcneraiia eopuiavii > i^dta 
tnim natura emniam maitr cji homimon. ElidtufratTei [umui omnit,inia atqut tdim 
maire generiui, cagnaiionifqHe todem rure dninfli. Stc ctiam Laftantim lib, V. 
Inftinit. cap- XXIL aiTinsat amihi idi tada» Deo t^" taittm condiiiotit gaitrm) 
jurtjrairTniiaiis t/Jc amjimftoi. Vide Job- XXXL 15. Malacb. II. 10. Indrt« 
Au^nftinui, faibrns ad Nbdauicnlci, homines cihnicos , eofdem tiilefli^m 
jianei VQcat, cpitlola XLII. & Oftavius Januarius, vir ClirifUanus, CmlitiB 
NUaUm, fnferjiiiiojii i'aniririibHi aiam linnc infeCTcwcm, fratrem mhilomititlt 
laiirnappellat,apuJ Minuciutn Fclican. Quin iple noftcr Juftinui Trypht^ 
iii.™iudeumc|uf>[uept^«iAA9i(vocat in (uodialogo: Ibidcmqoe lelb- 
lurinfiipcr, guQtloinnibus fuis hoftibus & pcrfecutotibus, ii'an Jmlaris cfa 
ETlinicis Chrilliani dicani: Vti aA^ipoi «u«> iii, JraiTci mJlTi tjlij CoafiC 

Afi.ii ^9- m. 17- vn.t. xm,'.6. ^s.xxili. xxiil i. f.xxiDrift 

tib' Ivinii, Srephanns . Paulut. incicdoloi Iuda;os «k^mi Tocaiu «/uj*h 
K:0i(.THOLT. ~ 3. Mift /<»^ |MJff 'nfm'] Non fiiie caa£i hseficaflle fe fixibir, ad 
n,P]iniiis^ epi&XCVlL librfX. in Chriftianis (qaorum canfoiiti 
ninc cognoicebat} mmm ^fkrt^ «umifi fi^^i' cartM^ anfiagultt tehe» 
lini fmuMmm} Nempe adco iniqa^ in jndicio com nomis agebant 
iicoDfoliun nomen iplos condennanenc Unde Tenallianns meritb 
nmumtfneiimneBc^mod com CHRISTI militibus Satanae mifceant 

: & cur tam inviG lincChri(tismi, mn ftdm aBfmd in am/k tpe^fid 
:em, Pannos id ageie, m ftmu» mMcwM, frffimmt nm frmmii' 
, de fukjoUt cm^cm dMnmemt^ Apolog.| cap. IL nbi etxam in«- 
':im(tiame felk^ inquic , nihU femittimr hmn^ ftod ampmt fmget^ qnad 
defendxt , amd Jndicem mn faciat injttfmm ; fid Utttd fomm exj^e&a^ ' 

odbo fnltac9 neujltnnm eff^eoe^efiio nonnnir^ fun examinmio crinU' 
bcapitufinem : jjmd de toMlk reatatit iUnm dmfiamtm^ (videEa-* 
iftor. Ecd. lib. V. cap. I. libi IV. cap. XV.) cmmn & hmniMim ? — > 
^Uifiget amfndet iffit t t mmubm fielermn f n mmd an^ ChtifHanmjimdikte 
mt efi^ notnm valde ittfkfhn» j fi JoGtit imrn n u crimm efi. Adcle capnt- 
ic: Ita fltrmnmte datifitocnlit in odinm hominis ChrHHani i ntf in gnm ^ 

aiicni uBimamtmtferatta^ ttdmifceam nemnit exfrebratiottme. Btmmw 
s \ tamkm tpmd Cnrifiiatmt. Ac nicfum : Jnftifitiom & agkatmm ik- 
mn dtmtatm^ ttmm exfnguatm ; & ignotam ftBantj igmtnm tir anB^* 
■jla frmiamruaj^ua iMinnamur^ non fuia rtvinemmtr, fiodem Clemens 
lcxandrinos, qoando^ fub inicium libri VIL Stromatara, uf ^ UtQ 
poftolac,acpoteffMSi^ m 'rny» htinsf^s rSuftm, Similiter hoc perti- 
I capite Apologedci XLVI, oiiquirens Sepcimias, qaare> cikni Genti« 
bpai, iphsmec dicencibus P;ij^nis , Chriftianifmo conrormiter nrnl- 
t&fiicianc, illishoc liceat impmie, non verb Chriftianis? folani 
diveffitacem in canfa efle ait: phUofofhot enim eos cognominari« 
FEmi; Qucxl ipfum etiam Joftinus nofter affirmat Apologia faa 
•/HfiM» inqiucns, rtii ZXXmt Xe^^rm^ f^im fue-iifMin ik* •n/mi ru Xe^rv. 
faBterea aoae lcguntor apnd Tertallianum Apolog. cap. L IV* 
clibi L an Nac cap. m. IV. Athen^^eoram in Apotogia,Tatiafinn> 
rnBcos,Sozomennm lib. 11. cap. IX- i£i memonDilis habetur hifto- 
iiazar^ Pec(arum Rcgis Ennncbo. Qai com Chriftiaflae fidci caaf:! 
tcifito fkBitmi mn fted nUa radomflaMofm in ania ^g^fit defro' 

\d mna ChriBiamuefi , Hs^fte in hec meinferare mn vnlt, m Deum 

refifiimm. KORTHOLT. 

I o ti i^,ti»e^MJ6M/«^<9A«^ J Tcrtallianns Apolog.ca^ 

ap. I. $i denotatm Chrilbuinas, gloriatm $ fi trahitmj non fubfifiit ; fi 

, nm defendit $ interrogatm vel uitrb conftetm % damnatm gratim agft» 

:ap, I. Sementiit vefirit gratiat agimm, Qoa quidcm gratiarom aAionei 

xquitatcm teftari voluifle Chriftianosi, idem doccc Tcrtollianos A- 
p.XLVL 5i de atptammitate covigrcc&ir, inqoicns, Lycnrgm afocartm» 
I qnod iega eytt Lacomt emendafjem : Chrifiumm etiam danmamt gradai 

Judici tantum , fcd & Dco folcbanc gracias aj^, qni ob fideni 
Xtfiefaancur, de qoo infia, ad vccba : 1* tipkefui ^arMim* XORTKj 
I lUrrts if tmrritt ^enmmnH ] Hoc fiiic Arrii Anconini ocmfilinin^' 
confnlis. Iscnimj ^xm inqoadam provincias (uaB civinttdeChrir 

f a } fiiania flian'isq«rflion«hab«r«,atvei6 otonps tlVias loci fiifcle* fpont 
bOnil concurrcrfnt , ffqiie Ckriftiano» profiWfDtut, paoch Sv 
liqaoi iia comprllavit : • iM*l, «' ^m >3iMbk» , nfiiimit ■ ' 
Owi/m^iJiKiii raoTJ, pnrcifihU aui rtjUitMbeui. Vfdc TenifJHinn 
iJbn ad ScapulaiTi. O^ecuiti re^ii dirputat |i]lliniic , noti «(^h'^ 
SLui , libi ipli mortem Kmtilowe. Eind«ivjuc iit riti Ijflaf 
iBfllim.lit.. vr. iJp.XVlL yimi e/f, aif, wnww eomtn^itrt-, m 
l^i ttm^ "M miiii hifrrjmHi ; /f'M PhU'.foj^-mim fifnrimi f^ mi 
uTUti i 9»mI f-'i faitTtamn tc mj/iTUmi \ jU ut, e»itf}i TTpmm n&nf 
fraicritmorrtm (uiriptrt maliin*i. C >'fi ([ox idem hatxt LbAm 
dp. XliX. St yiae praacKa A"poftinniii tle Ci». Dei lib 1. of 
JHq. Rel« itein nac (ja* soiuniis infia ad »«-ba : w»^ 'mm 
p;^«uKOH.THOLT. 

llblauiyiien^ftdt. Tcnull. arfvcriiis Mardon. llb. t /^n» (Rim 
^tmwt. LaAinT.lib. IL LANG. 

. tbiiiTH aiiiai «fgAii>}'ii»« ] QiiMnndmodum Chrilti3min nlij 
fimuitnat vnubint & fafna^man Eihnici, Jlc iirdem riciintll « 
Hikiiic lndinuJ : ati pr^fiamaann AugufUni» ConTtflT lib. VI 
/w^iwftiiHMmWfm^yfcoHjiil. Firiricuidc mniv prof Religp.-i 
Ai^mnifquaminlvn RHtdcniryllabii C.vciliu apud Mindciwta 'tgi^m\axy 3i. prrJiittfittKm. flubji», \\h 11. cap. T. La^hndiis nui 

lujui cip. II. atMlliilcribit,<]iiod iiififli fm pirpuifmt '- " : Jib-V mfiu^om iml^4iri tibtmrr mmt; libro i 

2' aoAnihU apiid eoi tarti, lihil ^ntd i fcitiui^ titmai : fidemtaiican\t£h 
b. I.cap. XXXIIL(JU(k1 fonormn irjTMr*»» XFi^ttmo" ifxmi. Adde 
dirputal lib. IIL cap. L (fqii. Similircr fi^idiimm p.iganis obj icit 1 
Uh n. ad NaiioRCi cap.LacII. & Arnooiut )ib 11: (onnsGeilR- 
tUI, tmfdtk : S^ktnM ; iwmww . — &if^kkm icimini, i»n csgnjfa 
jU(. .— B i/Ja i'i/Jraj ^ia fidiii), frA i^ttrmkia tjl hnheada fi^ida, p, 
ilinin eiiam Enchirulio ad I..anr;'ntiiimc.ip. IX. de Griconim dii 
phis;quo(i pliirj o/iinEniiu- potim,quainy(/aw; ;ic CjTilliis AIpx. ci 
num lib t. quod Tcrius (int *>«(?«<, qiiam t« «AB.^JMa; iyv»»!/^ 
(juchabctJiiftinuinofterParxn. ad GrsKos,acciia!, ciiinTtyphonf 
niu lib. (k Anima cap. 11. Eufebiui Pnepar. lib. IV. cap.ni. & in 
XIV. XV. ThcodoriiQi Therap. lib. I. Prudentiai inRomarto,f J 
336.^71- K9RTHOLT. 

. IbidemEiA' mit iJB-i*J« i^ li i.r«« «i-m] Amn!)iQi,fiibfinetn 
ganoi ita fiftii loqucntei : Ch" oimupoimii ftrviiii Dca, cJ- tMm fcat 
fiilaui aliplt inctlumitaiii vtjfrie atram, curprrfcaitianeif/iuiiur^rfjtiii;, 
gM mmvttgfirTafetnanfm & fupptidtTvm fubiri 1 & Lactanlias lib. \ (/) 1"i bnis fic inTultant ri • GiW Wrtfyj 1^9 oMt ifnm i Jpwmm, «yf^«epir9r' 
iUT&t A A^rrD ^y;^ ; Ubi c/2 Dtut urum ? & (pud iUit frofiui hac rtlipo^ ad tj^ ■ 
m alvn fiuon pafifofiiermt } Cetcrum quo pado £:ooia3aiibiu i/lis obriam 
tituin, noniblilbn c JufUno noAroj (cujos ^oqne lieic ridcatar dialojnti- 
unTiyphone) fcd cxaufloribus moilo citatu dtfcere licet. Quibusa£k 
yprianum lib. ad Demetrianum, & cpifL IIX. Clemeatein Alex. Stiom. JV^ 
hiyrodomum homil. IV«adpopulom Antiocbu Auguftioum de CiY.Dei 
»• L IIX. XXIX. Gandentium Brixianum praef. in opufcula ad Benevoloffl^ 

I vianum lib. VI dc Providcntia. K O R T H O L T. 

Pag. 44. Tif W9 ^ ifmh 7rfc96uuf «/pcAoic ] Theologorom nonnuKi a(t 
Ltio Dcum cnm feciflet mundomj prxpoluifle illi quafd^ oodr(tium Virto*- 

II potcibtcs fcribonr, quibus rcgcretur, ac difpcnfaretur mortaliom gcoii% 
ctaillod. Ctan dividtr9$ txul^ gmcs^fiittm tgrum tamms faamidum mamrum 
Ifiimim Dtin Dcot. 32. Sed norum nonnuUi^ut ^ ipfe qui princcps appeU 
ajs cfl mundi daum iibi a Dco poteftatcm non iis qoibos accepcrant h-gi* 
s tcmpcramnt : nec homanom gnius divinis obedire kgibos, fcd luis pa<- 
e prjevaricacionibus docucrunt. Unde adverfus nos pcccatorum chiro^a» 
3 compofita. Nam ut Propbcta tcAator ftuatk noHris vtmindmi /mmus» £t 
9n4e fitJt prctiMm capit unuftpiiJijHt^ nbi 'uoluftatum titiUaumits txplevtrk, Cadiof 
^odiginus lib. I. Antiq. cap. II. Sed enim angclom prcvaricatorcm antea 
: ifcrum, cum cohone fiia coclo dcturbatomj homano generi malorom 
uiom aotorem ciTc ccrtitHmum Eft. 

Minc natalt cafut 'wiorum friucsfe ab itta 
Fiuxit Origo maii , qui ft comm^t frimum 
Aiox homina dididtj mulo informante Afapjhroy &c. 

Prudcnnos in Hamartigeii*' 
ftgudinus tradit muUos txftriemla magiftradididfk Sylvanos d^ Faunos, sptoi 
^go incidfos locam , itnyroboi fafe txtitljit muUtrilsu tarum^ affttifie ^ftri^* 
ft concubitus^ c^ maxisne d^tmonts ^t CaUi Ds^os mmcufam, Cum vcro leei-' 
kaSy angtlcs Dti vidensm filiae hominum quod fuUhne tfitm^ accefifie uxcrts ^i^ 
^. 6. non ita idcmacvpiendum ede ccniet, angtkt Dei juifje m hondme 
H tjjent^ ficut quidam futant. Uomines emm fuijje fariftura deciarat , qoan* 
fe dixit Dcus, nan fcrmanebit Jfiritsu meus in l^otmuibus hie m attmum^ 
laftertaquodcarofunt, Cxliosibid. cap. XXVILAoguiL de Civit. lib. X V. 
p. XXIII. Ncmo vtro voiufttuBiertsmlwmimsm y tx iffteramiH^angtlontm isifii* 
at aiCHfationtm^occafionemfumtru ad blajphtmiam iUssd quod d SafitntifSmo Moielpt 
iifccria tfifirifium quod plii Dti vidtmes f.lias honunumfarmofae tjje^ tx tie uxens 
vxtrins. Extrtm^ tntm tH vtfanist angtUe h e m itmm accommodart iibiditieut, Dim 
m eram homimau gtnera^ Cain & Scth d^ Cain qiddtm erat txtcratum gttau : 
^cb autem vtra [(cUgio curafuit. Enos tmm tjtu Filitu cotfit invcart nomtn De» 
Uti Dti^ Gcn. 5. £xinde tx eo frogeniti liuri filii Dti ticnmuai gtntrit Caiif 
jerfatifHnt comndfiiencm. Mtdut dtindt exafiit armis^ cum venufias efie cemereuB 
rum Fdias^ fiorumfofieri firma turum capti , fattmam trauffftfii funt iejem ^ 
limos ad iffas adjectnsm ; atcfit ita cemmifiio fravitatem induxit. ^uc arca mim» 
I midimuf Jacrae literas dicentes , quod filii Dti ingrtfH fim odFilios homimmt haui^ 
taquam injtmulemui angtlos incorportos, Honwnes cnim fravaricatientm hujufieioA 
nsmifertntt filii Dei nominati, £r quodhoc fic habeat ttfiis efi iffi univerjl hujtm 
}eut ita dicots': tpin ftrmantbit Sfiritut mcus in Itominibus ifiis^ frofttrta ^p»d tatlt 
nt. £c rurfus idim Hiitoriographus: JEt vidit Domif.tit tcrramirta tratcmtftaz^ 
wtttom comferat omnit cm inam fum in $tna. Ft ad Nocn Dtui Umjerptatk 

ait; fli3iusqucftioiKiIiab«m}8cTer<> omnra illiut loci liiJeTes (poaK fiuadtii- 
Mii»l«MicoiT«Fnt, fcjifff Chrifttanoj pro6trt!-tttar, pautis iiuci jnflii, w 
liqnot ita compellavit : i JiiAti, t!^>.tTt jireWoM* , wfiitait ii Pft^fli tytn' 
OwifinJiVMllit tnari, pTitciphU mt ujliihtthnU. VttteTmKUiinnm inbfiijna 
libri ad Sapulain. Cftcfmo rffle dirputat [uftbitii , tion *fle homTAii Chri- 
fiixnit' filii ipli raortem confcilortf. EamfcmqTiP m »mi I^aflarjtiiii «iwj 
InniiOt.litK VI. tap.XVII. yiniu tfi, aii, maitrm cammnert^ ■ntn w «ffd»- 
»)UJ (ain^ uiai mitii mfajBau^ fitii PhiiiJifiHy»^'' plu^imi ^ ma\~.nii >,«». 
wia*('fMi<'/i faltrmttn m ni^»him \ jtd ul, mtUi I>eum rviin^utrt , JiliiM 
fndrrt,mmtm [njii^rt tntUmu. C^i^firr miztdem hafect Laflanii'is liKlll 
dV^XIiX- & ridcDrwtcKa A".^ftiniirn de Cir.Dri Iih I. cap. XVII H 
Jom. 'Rpirt iltTO BiK qaie noiamnj infta ad rerba ; iiiu^» «omjj-l/t ;imC- 
«4"KOR-THOLT. 

Jitmini,«Br%fihiftcit. Tfrmll. adveritii Mardon. lib. I lUitri tnim emi fi~ 
pmiimma. Laflant. Ii[), II. LANG. 

ibid. Tw iiSii.il «fcA«4'i'*;] CJiwmMtmodam Chriftiatiain tplijjionpfn «»■ 
pmuwfm voMbant iit fe-fuafianan Eifanici, /ic iifdem rJciJlira ((?e?^iiit«» hf» 
nibuic |iiltiiiui : uci /n-itfimmwitnt Auguflinut Confcfl^ VA>. VII. Ctp. XC JiK^nmfqu^utiiplaiQ totideinryllabii Cxcilius opudMinucKiin CnrifHsi" 
cxpfoblt } ac prrfiiafitrxm fluliitM, lib II. cap. T. Laftnwilti, qui 3t inoT ItH 
hujul cap. n. de lllii ftribit, quod infim fitt [vrfMfme; Jtc Jlb. V- C.ip- XII quod, inlixrcniei perfM/iani ■vnlgtrHifmatr trrtnti libro iirtn III cap.XX»! 

2Qod 'h'm/ 'ipiiii f oj (lini, BtiiV ^wd i fdema vcniar : ftd «imbm eenjtSnHi agjKti 
b. l.cap. XXXin.quod immimi iparaniU vrgemir mctrir. Adde- quiids 
difpinatlib.llLtap. Lfrqq. Siroilitcr yH/^KMRcn P.iganii objicit TcitulliJini 
Iib.ILadNaiionci eap.l.acll. AAnMbim Itb.n: contf^Genttr^ Cte^ 
ait, himfciiii: Af/^Mmnx': mmtemtit. — Sufpiciont tltimm,ttm co^tir,nU txfr^ 
^iit.-~ fi ipa'..'ijli:t,/pui jidiiii, pro i^nDraiioiic ijl hidicndx fiiffiiciii. Porro Ait^ 
ftinui ctiain EnchiriiJio ad Laurfntiurti Mp. IX. de Graxorum dictt Philatl» 
phisi<(Hod pIurao/untniMrpotiiis.qiMia /ciaro; ac Cyrillns Alcx. contrj lu!i> 
nnm lib I. quod rcrius iint jiva*»), ijuin tw aXnJfi»; -^yfiiiHSTij. Confe 
(]ua; habct ludinucnofterPanEn. ad Grsecof,&dial. citin Ti^phone, TcTTiilli} 
nmlib.d: Animacap. II, Eufcbiui Prapnr. fib.IV. tap.IIL & inprirreiiliik 
IIV. XV. ThcGdaritni Thcrap. Iib. L PrLidcniiuj in Romant?, f hymn. OTf 
ap6.^7i. KORTHOLT. 

IbidcniE</t' m« iJ3jiA>i i^ii Vi>t>m «u'711] Amnbin!, fubfinfm Ijbrin-P'' 
ganos ila fiftii loqucntes : tiim enmi^tfnii ftrvitii Dco, c&- tiwn habtre confH^ 
filMiiiafieincohomtmisveflrit airaai, cur ftrjic-.mona fatiturperjitii -uoi t.i>itM,* 
qiaenniagimrjifMTnaniin & fupiiiicitnm Jnbirt ^. ^Lailtanlinslib. V. cap.XE 
Ctir DttuiUifn^i4larii,i!letHapiui, ^ntm rrran pmenirm, ^iem Domhmntimi^ 
m^itrit, htc jieri eaaiur i ticc eulioni fuoi ■vitidicat, aM/nnw? SiniiliterMIflfr 
ciui Fclix fuom illum CaKilium hxc cffitricntcm incroducir: Ecce , «^n 9 
firtmi, ir «MJor, nuivir, ttt Jicitii, tgeiii, algttii eptrt, fmit /nberaiii -. ^ fiaaft 
litiar,4iJ3iimUi i mn-Mlt,a»noii pairfl ajiiiHlarifmi : iia invaDdnt ant iniatmiA 
—Jictvebismirf, fupplicli, totmrnTa ,eliam nin iFkraniie, frd fiihenndx utKf', 
^yi * • m m - 

lianis fic infultant ri • 0iW mvtZri i^v mMtt mnm i ^pmuiM, iff^^^ 
cwrif HAorr»>}^t^i Ubi cflDouurumi & fnd iUls frojmi luKnii^io^adt^m. 
nn ctUan fiuan paflfofiiermt } Cetcrutn quo pado £:ooin:aubiu i/lis obriam 
icituin, nonfolikn c Juflino noAroj (cujos ^oqne lieic TidGsuor dialosi» 
um Tiyphone ) fcd ex au^loribus moilo citatis dtfcere licet. Qnibus a£b 
[^yprianum lib. ad Demetrianum, & cpift. IIX. Cletneatein Alex. Stiom. IV* 
!^hry(o(lomumhomil. IV«adpopnlum Antioch. Aui^uftinum de Civ.Det 
ib. I. IIX. XXIX. Gandentium Brixianum pi-xf. io opufcula ad Benevoluffl^ 
;alvianum lib. VI dc Providentia. K O R T H O L T. 

pag. 44. T«ni W9 T iifMfw ^fcMta» itf^ixut ] Theologorom nonnn1]i afr 
nitio Dcum cnm feciflet mundomj prxpoluiflc illi quafd^ oodr(tium Virta* 
lun poteftatcs fcribnnr^ quibus rcgcretur, ac difpcnfaretur mortalium geDii% 
uxtaiJIod. Ctan divideru txul^ gmcsyfiatiut tgrum tarminos ftamdimmamrum 
ngtlorum Dti* Deot. 32. Sed norum nonnulli^ut ^ ipfe qni princeps appeU 
atus cfl mundi datom iibi a Dco potedatcm non iis quibns acccpcrant logi* 
lus tempcramnt : nec humanum genus divinis obedire kgibns, fcd luis pa« 
cre prjevaricacionibus docucrunt. Unde adverfus nos pcccatorom chiro^a» 
ha compofita. Nam ut Prophcta tcAatur ftccatis nofiris vtmtndmi /mmus, Mf 
nima fitit frctium capit umtfqui/^^ nii volstftmmntisiUmontstxplevtris. Caeltaf 
Lhodiginus lib. I. Antiq. cap. II. Sed enim angelom prcvaricatorem antea 
acifcnim , cum cohonc fiia coclo dcturbatDm j hnmano geneii inalorom 
ipmimn autorcm clTc certitHmum Eft. 

Minc nata/t cafm vitiorum frincife ab itta 
Fluxit Origo mali y 4jui /e comm^t frinmm 
ASox iiomina dididtf nmo infammntt Afari/bro^ &c. 

Prudcntins in Hamartigen*' 
Vuguflinus tradit nmltos txftritmia magi/hadidicUk Syliumos ^if VoHtios^ ^uu 
mgo inciSos vocam 3 ifnfrobot faft txtitijk nmUerUms tarumqut apfttifie ^feri^* 
if/t concubatiSyC^maximt dxmona ^t GaUi Dttfiot mmcufant, Cum vcro Jeei-' 
Qus^ angdcs Dti vidtntm /jlias hominum qiM fuldtne tfitmy accefi/k nxcrts fibi^ 
jcn. 6. non ita idcm ac«ipiendum ede cenlet, angtht Do jtufie ut homim* 
lon tjjtnt^ /icut quidam ftuant. Uomines euim fuijje firiftura deciarat , qnan* 
lo (iixit Dcus, iran fermambit Jfirittu metis in homitubtu hie m set mmm^ 
rt^ercaquodcarofunt, Cxlinsibid. cap. XXVILAoguiL dc Civit. lib. X V« 
ap. XXIII. Nemo vero vo/ufttuoierumbotmmmty tx ignorami^yangtlorttm irffii* 
iat aicHjationtm^occafionemfiimcns ad blaf^Hmiam iUttdtjuodi Safiettti/Smo Moietff 
liftcria tfifcriftum quod piii Dti vidtmes flias iiondmsmfarmofae tjje^ ex tie ttxens 
^exerint. Extrtm^ tuim tH vtfienise angtiis h e m ittum accommodare iibiditiem, Dum 
rm erant Ijaminum genera^ Cain & Seth ^ Cain qnidtm erat execrattmt getmt i 
cih anttm vera J(cIigio ctarttfuit, £nos emmemtFiUm cafit invocart tumeit Do» 
Jtti Dcij Gcn. 5. £xindt ex eo frogeniti iweri fiiii Dti ticminasi gtntrii Caiif 
vapttifiint commifiioncm, Attdtit dtindt txafiit annis^ cum venufias tfie cemeretm 
trumFiiiasjfiorumfofieriforma. eortmt cafti ^ fatemam tranfgfefii fioit iegem ^ 
nimos ad if/as adjcctrum ; atcpit ita cenmrifiio pravitatem indttxit, Quc chrca mtm» 
9 uttdimus facras literas diccntes , qnod fiiii Dei ingrefsi fint odFilios homitmm hatti^ 
uaquam infimulcmut at^cioi incorfortos, Ubmintt cnim frjtvaricatiomm Imju/itudt 
:,nmiifc,-um filii Dci nominati, £t quodhoc fic habcat ttliis efi ifft tmiverfihnjtm 
^aiiitadicats*: ttjU fermatiebit Sfiritui mcui in hominibns ifnj^ fropterea qitod tam 
M, £c rurfus iikm Hiftoriographus: jB 'ua//> Domihut tcrranitfea eratanrtftaz' 
wmam corrtferat mms cm vim fuam in terra, Ft ad Noca Dtttt Unrverjttatii 

ait; iimtajufiunt in ^trtamiBru ifl3. Sam tpudem ji an^rli jKa^en» nm hamimi »t 
ttfja Ji^iiiix kgijtT : &■ quititaihomiMi nott tlaem&-viiimi & anaim, fiir^ 
tM cerw" myriAiitt. Thcod. in Epit. divin. (loginaiuin. L A N G. 

pag.^, Ai' mfri™int«-n« i^ oiijj-fiif« ] Coidbnnaiit oniavit:Bf^4 
esMcrf'- Exorfiu Dtui fabnciim mmtdi fxlmm fr^tai oprn mavtrfi ; ttmtf^ 
^cmfitifiirt nfiutfi,^ artifia mtxtagitioiduyiimaniia ftt^aaa^attitimtft 
lUJonutfi&yandenxii, &■ fmidtraiii, & raiant ^ftnhan pqfa flw . I^fak 
Lib. IL PUto qnoqne in Epinomide liivini/iiimim vtrbmm wmtim «itt 
ixonuljtdiiii. LANG. 

Pag, 4^. E'in >U "^' h«J¥fif>i«.] 

^D» fit ^mtt bomu, aii non tfi fmmpt» fvt^tat 
ftUt alim, fitxaffie aidmi c o mitntrt ftnfm. 

QinniaM jmiitat a^i 

ChrU milla t/tnil firdtlqnt tng/ofit vklHl, 7 

Prudtm. in HMninigtmt, ■ 

Vicant tm an£ta j6 fev 

Bli-fix in Tainiiii : eia tiar ndmta nimim- 

j^tir fnhibii ficcan •mi, ^w ftnta faui ■ -. 

Cijlfmt ad facimu, & inrviliibilt mnjunt. 

^gWtn c^ ijille adignm frarvmi infimtatma ««(MMf a< \it& 

J*lt Sctat mifmi vttiiwn cmmiiitrt ncUt. 

Gdiit, fi pndoT tfi, gladhimipit rrtmditt vt ftimt, " r-yfTT r.rryx < 

.iitjptra tiii ineHttt fwmi ftt&ttaia jtira, ' *' . | 

.^tatnan carctrmm difiatviif. : Cmforajub ^ , 

,/l^miRu irmetii , fata ftccantt, atitiii. 

l^cm» nocmi fi fata r^mt ^hoJ Tjnjirw, k fK. -< 

•^v Am nattm, fdt tuuj m vJmtf and im Bm^ aiKkii . < 

■^m ^tertarvm ^mm vtUt fimm tfi, titc fata ntHtm 

Jmporaint homini fcd fit rtM ipft fmsftt 

* .^biirio , fUcimmqut ncfm, & fnEia reptndit 

* Impia, fi^liaii nwito, uon firse prremptia. -•' 
<^^iu piHM ftta ijji toam fciat emrap^tmtm f - -.>,^ 

* £fSt DtMn, rmUis ■vitittm faiaSbui afiiii, , f-A 

iV(f priefcrifto aliotio fiUit fia veta moAtfii. | 

mlfimtfittaiiai velfi 

SM alifiaj efpofiio vantfcma frrita Chrifio. 
jdori iib.n. contra Symmacbuii]. Dc Libsro arbicHo, Epiphaiiii feiiM 
Contra Phlti&os r poflrfna iffii tfi tmnitai t&- fioliditai , tlriKntjulgariim* 
_..^.™ ........ ^ ..^_ ^....„ «„.._.. ,,.. ^ tfarrtSionem cnnfientibiii , & piFhintjiidiciioH fiatuentibHj, ^tiid fattmttfjti 
ffitrfln^, ^ vefmm aftronomiit fiubilaijmum in iMom inmdnmit itgiwM 
" ' ' judiijum tfjt fateli &-famnt > Duarton niorupie alirnim ror^at* t^t tfi, «1 vtlgairfi obnrmnt judiciipn mm e<mfifl»t frofima ^uod rpu iteai, *• 
feipfo agm, fid fir nectfiiiattm , ^uam fuptrart nc^MiX fatalrm : inl niditll * 
Mrnlt, & ia veritatt minas inttmaittt} f&- U^ibui judiamtibm, e^ t!t mi ^i 
fanifmvindiliirm fi^linentitnu , fimulqut &■ ftrt jufUii*, & iudicio Hti 
'—' -iftffi, ebilnmtr^ fatiim ouofum fii "- — -■^ '- -■ ' — (9) 

^fendkfa verhmij fn ETaiaRi fr^um txftrftnk Dmad- fnmutgMm lUmd 

n frolofu iiudtt : fi volmritit, ^ MMdieriui nte, borm terrm tommaiait : /mm». 

, rufm miitrms mt^ giadim devmnAit xw Om emm Donum lotfmtmH efl ifidm 

. luqm mmuftfham^ evidms , c> ktikbim» tfi mvcmiqm iiuermn mUtrium 

meffei Dto , mUferfeiffitm tlixerit iftml : fi voumiiir, e^ fiMoImriut : stt 

mmntmfit btmfmare vtl fravtenoftrarL 

m ( inquit Hieronymos ) ftrv» mlmritmt ^ nt in tttrMm^ fmtm fim 

tjitdido D^ fid tx ttttritie fitiptiontm vei fcnut vei frxmittm fit, 

tarimt midinttim ( tv muniintt ) Dtm .yfdm dedit CT* mmffufjm fil4 

Hccati dutor Eppirn, contni Ariomanit. 

JVon cogit ^t fttemfitim lotium Dtm i 
Jn libera fed efi fititm fettttntitt 
Omfmt rtbut m btttm fk titttiibttt, 
Ov yS Of «'; n tuPfmw ittmytf^ • 
£r ri| «CfM^^ ^ f^ ytitfAn fUorm 
T« m^f»it» trtfTv flff m wttem #ii> 
£ieniomt iiberm fitm omnia^ 
Nam firvat inviutm Dem vi tttmimm, 

Gtlt ^ Qpi imtii^ mtm^H fliejt^ Gr^. Tlieol. in CiifUlo paticntc. adcin libero arhitiio memorabilis eftillaqaoqne Macarii iEj^ptii fcn- 
in Homil. XV. Ftra, ioquit, mort intm ^ inatrde^ t!r abfcmidita eft^ cSf 
4S homomonificatm ^. Itaifm fi^fdt trat^t ex wmtt iu vitam^ftcmiditmid 
abfcomStHm tft : it vtrt in fkidti vivit tf rmn wttritmr, £ttnim corfora 
hominum ad ttatfm fotvttntm rmfm taamn txcittmtm ingioriH^ fanEfificata, 
te ftmti Idcirca fo mimm c^ dtnttiiontm diciamt tfft Chrilii4r,mrttm mortem. 
fi fjomo immairtaik | C^ imtfntftibiiit t^tt ctrfort , vidtm hoc mundus ttni' 
■ tantptam rtm tnofmahiitm ( tett^itk^ ) tpntd fciiica ChriHianorimt cor^ 
non corrumftrtntttr^ titc^iitatt ^ttadam c^ non voitmtarid femcmla ( i^ 
' y^H"^ ) ^^ f'^^ mMtriOf ad imum ie acccdtrtt. Cattrum la fe^ 
ir omrum rtfontt ^ ftrmamat dtiiSimf & arbisrii libtnm ( to oyTilwscA 
frimitm hmittni dedit Dtm, Eti frofttr tiifptnfationt fita ( tii(y[*iKji; ) 
'tmnifhantur c^ c ttftrtmt ftbtdo pt^m in voiumatt homitiis fitum fit^ ai 
I iffitm vei mahmt convtrtL Nupm tnim vti ftrfelfns in bono ^ vet 
dus infeccatOy & fatkm fitffittti vm diaboli, fub tptt imivtrfitat ( t» «Acy) 
ndemnma mc^sitate ^ttafiam tHdtvinfim^ fed iibataum obtintt ut pat vas 
nis tif vitse- cmpnuiittr rurfitm ^ inebriati fum in Dtitatem^fuamvis imficii 
vincii fim Sfiritu SanBo^ non ntttfStatt aii^Ha dcflinantm- : Std iibtntm lutr 
trbitrium & foufiattm^ M imrvtrtaKTiir ^ & ficiant ftod volum inficulw 

i 051. imi efi fjfiitttla ( ^iT^er^ i atfia) vhrtus fatrit : ^ txcitat iffa 
Us iiUntm afiitwmt , txdfit vero fidem^ C^ elcfiionis intsntimem ( htiimnt) 
a rcmuMratiir ccntmunicJtioKe : fivt faier ijft ad fe tralht quemqttt pmc vt» 
ttf ^ in ti^itatiGutm beasx c^ tmmtirtalis njiiurse vtnitmcm : five iiberum itt 
libiznum ad bouiftningcnt notiomm txtttat^ &ftfta ( tpwd ing^nmufiis didtur) 
'ii minimt tamcu abfqm finfftiari gratia triptur^ exurgit^ & fufcr cmtnetnia 
sitr amma^ ftsiofddgrj^yt^l dtfonmt^ & dqnod iofft:ai,m tft reddens Clc- 

libro {. Sugmat» .{xz) 

. Pai». 48. Amrii Aiy&] A^y(^ Gnecis Sc ratio & verbum dicitar; Etyera 
ratiodc iermo, ilvc Tcrbam.Dety Chn/lbs eft. Ideo heic & alibi cuandoque 
vty Xapi vcrti Kntioticm & Verbuib. J^fxio reffimuanis ( /» ^efwreBtom mostM- 
or;<m ) defiinativ yndkii efi\ ^tjare nea^na idem iffi qui fiiergt^ eMbebiturhamo^ 
Mt batii fen (ONirMrii memi jttdiciwn a jbeo refirat, Tercu)]. ia Apolog. cap. ulr. 
LANG. 

Ibid. K.oi4yx ^t/t^uei ^ir^^w ] Hoc niinirum efl illud quod de Socrate 
nccepimus, quodque ab ifjfo in libris Socraticornm faepe dicitut; Efle divinum 
quiddam, quod Dacmonion appcllat : ad femftr iffi famrit ^ rJ Aoy» fci- 
licet) nimqHom imfeUentij fepe revocgmL Ocero de Dxvinaf. hb.primo. 

Ciccronianum idud apud Platonem in Theag. Sic habet: Jam inde 
a Puero , Socrates, inqulty nMfiae divinajnrjefto adeji jhpwn divinmn ( ^i/usftof 
cnfMicy^ qiiod vox efii qtke tibi fi$f qitje fafhtrut Jitm froUbet^ ttttnqitam autem 
imoellit' 

Plutarchus inlib.de Dxmonio 5iMT^// fcribit, patri ejus oraculo cflfe re- 
Siunciatum , /;^^i<m<m ilbtm frMftmbiu ci^ p£dagogis dttcem at^ufiiorem ommbus» 
Proinde/uo illum femUtteret arbitno, Idem dicit, ft^m fem Dzmonum (bono- 
mra ) verba : SediUis modo itt/onan^ qui tranfm/ttm finutttt anmmm, fSfforttar^ 
batwmim tutmdtH carentem : tofifue fiurot i&* ntiftstitit vocari vms^ id tfi btatot 
C> felka, 

' HscPlatarchi verba prop^ accodunt adChriflianamnoftraiii ^jiyiihtnut- 
iiitufy pec quam famos ^itMkK^, <2 JDoo videiice$ doHi» 

Quin & ^ifioteles dsemoniis oti homiaes dicit qni eos per omne, 
fluo in corpore ver^tnr cempas conie^bntor prophedco videlicet acoepto 
dogmarc^inHbris id failpofoxt^ miaixnc unde fumpferic pro&fras. Oemens 
iaV. Suom. LANG. : 
Ihid. Jt .i^nf^ Xe^ ] 

Kfemo quipfc novit Patrem , nifictd fiUtts rexfeiaverit, Luc io« - 
^ Dettm ttente vidit ttnqitamy umgeittttts.fiiittt iffi tnarravit, 

Pater mamfiBavi fmmt tttttm bominibtts» Jo. i. Scij, 
I^tum-efie^tmbis notttm tfi: fidqitod Pater fit ^ piittm habeat pattcis 
Augud. Plato irkTinaDo: Paremem & Creatorem Unkuerfintm tmqm itnotnirt 
faale , neque invemton iit yulftts frwmlgare^ tittttm efi , I^boc ienceaciam ita 
^ertic . Tuiiins .de Univerfitate : ,Atfte ittttm qmdem qHofi Parentem ht- 
JHs Ummfttatis inveme .^difficilai <£h tiim jam tuutmris^inmaire in vtdgusyiitfat, 
. Tertullianus in Apolog* capv 45. Ifeitm qutHbet of^ Chrifiiamu d^ invenit 
le^ ofiendit : &^.exinde tetitm qtiod in ■ J>e» iptantWi re quoque aJSgnat, Lieet Plato 
affinmtffaBitatoremUfnverfitatis^ntqm invemre fadlm, e^ itmntttm ettarrari in 
tmines ^ficUem, LANG. . ^ • 

• Lafiantius lib. i. ls6kai,CtifttvimmMtfiAten^ taittamelJedicitiit.Titnxc 
Plato^ tft eam neque mmte cmciferty neque veridi enarrare ftiJquamfoJUt^ ob nimiam 
ejits. & inaJiim4mlemfoteffatem,L At^G. 

Ibid. Aops 7&Vy xajistf oot TntfTt] Samm Deum etiam iiftra ab^sefje^ tibiqm 
xanfiftere^ fid vi -e^ Pdtejiau, Tertull. adverfus Prax, LANG. 
' Ibid. Pag. ^ Koi i^] A vana feculi gloria, qaalep, ut paolb antj 
didum, Ethnici aucupabantoc , alieniflimos lui&.Chriftianos veteres.pal^ 
■iim fciiptores eccleftaftid inculcant: ita Tatianus contra Graecos , Uttf., ifMi 
■^ fdfi M^ife^o^aa 4.1^/1^ cix 1», ait; A rorfum: im 79- or A!^ uetfSipfif kt" 
JpcjTnyn 7nx.fa4T^ui^ec, AcTertuIUanusy^uod .ChdftiaiUic&fliM g&^^ ^ 

gnitatii (13) 

pumls ttrdffft fiigeam, Apolog. cap. jaoiux. docet; Memq w, libro de veTan- 

hwnili^mccnfidt. Confer Grcgorium Nai. Inveft^ i.in fulianum, Jaftinmn 
d^al. ctim Tryphone, item i.Tneflalon. 11,6. KOR.THOLT. 

Eadem Pig. 49. ^^n ^ B-eaeenf igeTWf ^viJmrrM ] Sirnilicer epiftola ad Dib- 

fnetum : 9-<ct«t» xMrctip^cv\strt, Ita S- Romanus Martyr, apiii Pradentiom 
ymn. flngi ^^. xtv, 590. 

iVX/ e/2 favori, mars & ipfit pJbjaat, 
ac S» Vincentius ibidem hymn. lL6u 
^ Tormeraa^ carcery ur^uU^ 

Stridenfyue flammk lamma, 

u^ijM ipfix pcmarum ultlma 

Mors Cnriftianis ludus eft, 
Sic & paifim aUbiJBcclelis hiftoria exempla exhibct 

TeBium^ qiios nec catenie, dira nec mors termt 

Umcum Deum fateri fanguinis dijpendio | 

ut rnrrum ChrifUanus ilie canitPoeta, hymno «&< ^f- r. iz,z^, Nonnw^ 
dati eftis ab ack^ tvrmtmorkm metu ; fed ipfis tormemis magis eflis ad etmm prwocMi ; 
fortes e^ fiabiUsad maximi certaminis praliwn prompta devotione prodiflitj -^ficu^ 
^jje opmet in diwms cafhis miUtu CfiBJSTIi tu imerruptamfidiifirmitatem^ 
non blandkide decipiamj non nmue terream , non erudattu ac tormema devietcam ; 
fcribit ad Afiricanos fuos Cyprianus epifb. IX. & libro dc Lapfis ait : Chriftia- 
nos nonpnefiripta exilia^ non deftinata tmncntM^ nm rei fdnuliaris damna^ non corpmt 
fuppUcia terruerum. Similiter Laftantias^ Inftitut. lib. V. cap. XIII. CHRISTI 
iervosdepingens^ iVi«//oi Jnqiiitj cruciatus, nuUam nurtem recufam^nedfidaj»' 
ftitiaque dtclinem: quinon tjfrannicas jufiiones , non Prafidum gladios trermtm^quu 
minus veram ^ folidam libertatem conftanti mente defendam, Ac libro VL cap. 
XVIL Omnes fiatlifninas atque terrores firrtitudine ammi prwocamm\ Sicea^qu^ 
edii timem^ exceifa e^ infuperabili meme dolorem mmemqttecakamm, Hdtc eft virtm^ 
hac vera conftamia y in hoc tuendoe^ cfmfervando fohj ut mdiusttrroT^rmUavisi 
Deopofiit avertere. £t quid ? annon ipfe iile religionis noftrae hodis impiufq; 
fab(annator Lacianos in Peregrino , - Chriftianis faoc impertic teftimo- 
niam, quod, perfecationibas vexati, xu^iu^pimr* r«f Jmuiru i vide etiam quae 
habct Arrianos ad fipidetum lib.lV- cap. VIL Atqoc hinc mericb ConfeUo- 
res6cMartyrcs,yoi«j^M paiilm ac «m;/^}2M eccldiiafticts fcnptoribus andi- 
nnt; nominatim Prodentio, qni & inartyrii candidatos agmen vocat imper* 
terrisumy hymn. XIV. 57. sicgenerofam Cfl^rST/feSUm^ ibid. ver. izj^. 
fdemipte iis tribnir C HJ{^rSTI amore imerritam, hymn. i. 45 , uti Tertulliano 
Chriitiani dicuntur expeditum morti genusy id cA , genus bominom ha.\e ia 
inortem rurnSj Hbro de Spedlacnlis cap. I. Sed hxc omnia latiiks f>eriequimur 
ia Comraentario ad £piftolam Plinir de Chriftianisprimitivis,pag. 57. fi;<3q. 
vide etiam infra , dialog. cum l'ryphone| ad verba ^wfOTB^ei xf*t^^ 
KORTHOLT. 

Ibidem Tl 'i^nfi^ >M^iim9j dCi^M^^SfSft ] De Cypriano narran^ Afta 
pafiionis ejns, iquod, recitato ex tabella decrcto de ipfins morte, dixcrit: 
Gratias agp Deo omnipotemi^ tpu nu 1 vincuUt bujm corpons'dignatur abfihere, 
Alia Aaoram cdiuo ita hxc prxponit, quod dixerit, aodita (ententia 
JDeo^adof l quomodo etiam fefcrc Augu(tinaS| fenn. de CyF^^^ ^^ 
desttw faynuuXUL9^ii6c modo: 

fbs m ^p^ (ii'Ai]l. 48> >A«»T» i^^i A.iv^ GcxQii & ratio 3i Terbam didtvj^V 
,f.(Mio& iww^» Ami Tnmai:Dn, GlxiAHscft. I<lrohdc& aJibi ^mbf 
...witt^^t \mtBilnionomiii W^biaai lymo nslimiiiniii {in titfitntSjtttm 

-,im' b^v'i frHfow4fii lami' jiidkuan * Dn rifoM. TcrtuJh in Apaiog.iifii 

)i>id. iCwMi tUif43»i «=-?i'?iu ] Hoc niimrum cfl illud qaod dr SaS 
acwptmai, qiKxinnff ab ipfo in Iihrji Socraticotnm f«f c diciiur; Ef& ditie 
duiddatn, tiaod Dxmonion appcllat : cm fimfier ipft pxmtzit f mf a*jj i 
licrt) nsuujMm imfcUtnti, fept rtvttttttl. Oecro de Dirinar. Iib. pnim. 

Ciccronunain iftud apud Platoncin in Thrae- Sic habct : Jm j 
i nuro , SocMlet, iniiutt, nahiffte Jniina ^.»/?o «/t/1 jl^raan JhAaniii (tmfi 
«f*i»ij ^Kirf iw (/i! 5«* «ti fii, 5»* ^aHuna fum pvhiba, mmfimm 
fmfillit. 

Plufarchus in lib.de Dittioiiio Svcj/ii faibit, p.vri ejos oracnlo (fi« 
tinnCLit atn , hiiiamm itbiM f/rxciptaribm d^ fxdagegu ilittM at^ufiitna <m 
FrtindtlmiUniti ftrmiairtt xrbimi. Idtm dicit, /'flBw ferri Dsmonaio (b» 
. ram ) vetln : Sediili^ Mxia i^ivcrt, ^ trtnmmmn ft ' ' "" 

bt^Biw» imnlia itrtmtm : t^m fKnu & iiuftanin ■ 

&f!!iMI. 

:HccPliitarcIu veibi propc accedunt ad ChiilUiinanitia&iani jnliib 
Adtf. pcc ejuam IWniu JiHllrikBlii. it Zho viJilictt doHi, 

Quin & yerifiiaHii dxmoniii iitt hotnin» didt <]ni mm pet« 

DBo tn corpttfc verlannu' tnnpui conlc^ntut prophetico Tidelicel Jt 

dogautcjinlibcxs id (utiporutt, miuiijac imde lumpleiit proii^tu. Ot 

■i^ijl^Ac.Saoiu.-XAMG- .- .. ' -"- ' ' > i 'i .' . "•. .>.F'-'n>-i'n(«ii 

. ■" 1'lfadd. A" <i^itfiS>' XftKK ^ .-.,..... . - ■ -K. «M 

Kema ipiifpi "f^it PMrtm , n^tiu jilitu rtvritvmi. Lac lO.'.' 

I .>'■', Vniai neir» iiiiiii laeiiam j leagiiKtiu fkiitt ifft trnrmit, • , 

.i,.t-i raieT mimijiflnii namm uutm fconunjiiu. Jo. I- & 17. j 

(lniqii;, DtnmtfitjnuJdt nwwn rp: ftdifMd Pmrr fi: & ^iinm tuAtmm 

. dU^ll- Plnto JnTiiRX»: Panmtm & Cnaiotn Univtrftrum nt^iim 

ficait , ntqnt invinmn in Knlgiii faomul^^t, MiMm tfi , HatK lenieoliM' 

Wttit Tulliui de Univcrlitaic : .Aiftt iHmt tjMiitiii tftafi Patami\ 

jm .U^rtnrfifiii imimiTt diJliciJt: &■ atm jam inventrii,iiidicart in tw/jMiM^ 

, TctituHium^iti Apolc^. cap. 4f. Dtim <}iiiiil"i opiftx Chrifiiiima &iit* 

^tfhn^ : & Viinde ttiuin tpui in Dea ^mritv, ri<piitrjuiitf&ffui. f j— Btf 

tffsrmitf^t^iiitoran Univrrjitjhi, najitc irrLenire faci/im, ^ iirvimtmi «mW< 

imiKi,AfpditM. LANCi. . ..j 

'1' iLa&nlitit ItK i. InlHtnt- Ciijiii%immit\itlatmfit larnamefjtdicitin-^^ 

V\*ta,tatmtmmirKmitccmifcrt, ncftevirbii tnaniin ^fquaia pajiii ^ tilH' 

lyus^ iniifiimahilim jmeSimim. L A N G. i/- 

lUd.AniiS^ntKafi^ ici irai2] Simw Dt«« eii-w intrA ahiyfiiit tQtj^^^ 
«t^imtt fai vi d> Peltfl.tii. Tcrtull. advcrfus Prax, LANG. («3) 

l»itmU Mthrt ffigeam. Apolo^. cip.xxxnjc. docet; Idemqn^, librodcveTan- 
dis Vii^nibns cip. xni. Clma^ inqtiit| iiiiciM tfi th^^mnan frohatio in tmpd 
Immlimwttconfm, Confcr Gre^orium Naz. Inve6^. i.in fulianum, Jaftinam 
dial. cura Tryphone, itcm i.fheflalon. n, 6. K O R. T H O L T. 

EademPag. 49. ^«y ^^«Mn-y f^Tu^^fnmrn ] Similicerepi(h)1a ad Dio- 
gnetam: ^«Mery xetra^^cr.iirt, Ita S* Roinanus Martyr. apid Prndentiain 
nymn. «ngi ^^. xiv, 590. 

AS/ tfi fjeimi, mars ^ Ippt fitbJMet, 
ac S- Vincentius ibidem hyuin. ILCi. 

Tormenta^ carccry ttf^uU^ 

Stridtnfijiit fiammis lamlna, 

^ifiit iffii fanarum ult:\na 

j\hrs Cfjriftiatiis lndtis eft, 
Sic & paiilm aJibi Ecclciis hiftoria exempla exhibct 

Ttffinm^ quos nec coMiJt, dira ntc mors ttniiis 

Uniasm Dtnm fatcri Janguinis dijpcndio | 

ur mrfum ChrifHanus ilie canitPoeta, hymno «&< fv^. r. i£. zj. Nbnwarm 

tlati tftis ab «m, termtmomm metH ; fid ijtpt tormintit magit tfiis ai sKitm frt/vocMi ; 

fmrtts e^ fiabiltsad maximi cartaminis pr^iiwn promfta dtvotiont frodiJHty — -jScni 

-^jje optrttt in dmnis caftris mUitts CfiI{ISTI: ftf uKtrruftam fidti firmitattmg 

iion blanditia dtcifiantj non nMue tenrtant j non cnmatut sk tormenta davimam { 

fcribic ad Africanos fuos Cyprianus epift. IX. & libro dc Lapfis ait : ChrilUa- 

nos non fTMjmfta txiiia^ non dtfiinata tormerta^ nm rti tamiSaris damnM^ mn corpme 

fupflicia tarruerunt. Siiniiitcr Laaantint, InfUtut. lib. V. cap. XIII. CHRISTI 

^ervosdepingcns, iVM//of^inquitj cmciatnsj nuliam merum rtcufantynt d fidt Jtt» 

fiitiaqiic dtclintnt: qmmn tjfrannicas jnjiiones , mm Prafidum giadios trtmtmtyqu» 

minus vtram cr folidam libtrtattm coitjianti mtntt dejtndam. Ac libro VL cap« 

XVIL Omnts feadi tninas asqut terrorts forsitudint astifni frtrvocamns\ Sic ta^ ftut 

tdii tinuMj cxctija e^ infiiferabiii mente doiortm mortemqtit caicarmu, ITac tft virmt^ 

hxc vcra conftantia j in hoc tstendoe^ tonferuando foio^ ttt MtUttsterror^rmllavisi 

Dto faJUt avtrttrt, £tquid?annon ipfeiiie rcligionis noftrae iioflis impinfq; 

fobfjnnacor Lacianos in Peregrino, ChrifUanis hoc impenic teftinio- 

ninm, quod, perfecutionibas vexatt, xM^fj^pemrt r«f ^tmrn \ yide ctiam auae 

habct Arrianus ad Epictetum lib.lV. cip. VII. Atquc hinc mcritb Conmioj- 

res6cMartyivs,/oi«ryiM p.ifiim ac htvihij&m eccldiafticis faiptoribus audi- 

mr ; nominatim Prudentio, qui & innnyrii candidatos a^mn vocat imftr^ 

terrisnmy hymn, XIV. 57. acgentrofam C H ^i ST I JtiUtm ^ ibid. ver. 125^. 

fdemynt iistribuir CHk^rSTf amort inttrritamy hymn. i. 45. uti Tertulliano 

Cbriitiani dicuntur exftditum motti gtnusj id cft , genus bominam hale ia 

inoitem ruonsj libro d? SpeAaculis cap. I. .Sed hxc omnia latiiks f>ericquimur 

in Commentarioad £pillolam Plinii dcChri(tianisprimitivis3p.ig. 5 7.(004* 

vide ctiam infra , dislog. cum TryphonCi ad veroa ^mmrufliiti X^f^^ 

KORTHOLT. 

Ibidem T« 'o^ntim. lUMirrttj dt/;Mte«r«fi4» ] De Cypriano namnt AAa 
paifzonis cjus, quo<i, rcciuto ex labella decrcto de ipCins morte, dixcric: 
Gratiasago Dto omnifotenti^ tpd nu ^ vinctdit ijujui corforis dignatier aifiivere, 
Alia Actornm edicio ita hcc prxponit, qnod dixerit, audita fententia 
JDto^atias i quomndo etiam iWcrc Augu(tinuS| ienn. de Cypriano Pni" 
denuBi faynuuXULQC.boc nx)do: 

r b 3 m ! : ii ; I 
■I I afvi'hi» fjbtiiam grftndtm mherpm tios D^tmnum cmo numua e£§: m, 
fudiatiie dtjiamis injamla averfioKe macMiaret^ ta ante exbiaratam veriuettm 
d tnbts terrore injMitU ofimonit averteret, Apud eunaem Minucinin'^ 
etiain NaialiS) Ethnicus adhuc dc blafphemus, infanticiJii ac «yj^ 
qucxl Chriftianis tribaebatur, aimen fabniam vocac detefiandam 3 iedd 
bnla cll vcra narratio: Quo iignificatu intcrdum vocem hanc, apud '^ "' 
res prxienim Eccleliafticos, accipi, onsnilimus in commemario de ' 
Saiptnrxcap.v.^13. KORTHOLT. 

Eadem p. ^O.^A eLurt ^ifS^ ^«er^irary] SlC Apolog. II. m femfSf if feri oflendam^ fartim in afcta , fartim in occulto : per qmod prfitan ^ da 

ordidijUs, Infantts fenes ^jricam Satumo immolahantnr faHam, ufyite ad JPm 

Lxtttm Tibtrli. — Sed e^ mmc in occulto ferfeverat hoc facntmfaciimsm — 

frofriis pliis Saturnus non feferch^ extraneis ittifue mn farcendo, ferfrveri^ 

Ouos quidem ifjiforemes fk offercbant^ ^ iibemer exfonebant^ Cb* infarttibiis blaniit^ 

baniur^ nt iacrymantes immoiarensur, £t tamen muitum homiddio farricidhtm^ 

fert, Confer qux idcm habet lib. i. ad Nat. cap. xv. & advcrfus GnofHcos caf. 

VII. Simili rationc convicium iftud retundit Tatianus orat. contra Grxcosi 

wa^ ifAttf inquicns , cht W «y^;rg^>Me* ^a^9f(^arrvfis oi mrt^^aB/m yt 

^icen* xaf ofMf ii IIiiA«%{/ i^iim^t T ®uit y,ttt7u\^ t^ neJTeia)St(^ kpei^i^ ij 

,i Kpov^ rvV ^vV tttttXiaxH 3 >^ Zius r Mnlct xMramvH. ^fud not non imjetm» 

j j hominimt voratioi Faiji teHes Im crimine comra rtos confi£io defrehenfi efiiei ^fm 

'yos autem Pelofs Deonm efuiis affonitur^ ^ amatus Neftuno fuer : c^ Saturm 
fiios, & Jufiur Afctin devorat. Ncc aliter Minucius Fclix inO^avio. Cctfi 
rum dc Gcatilium tltJparm^jvr.Mi varia produximus tum EcclefiaiHcorBO 
tum pro£morum fcriptorum tcftimonia in difTcrtacionc dc Rcligxone Ethni 
ca num.xvi. KORTHOLT. 
Ibidem^ &i9t lit d^tt^m &c.] 

Sfecuiator adfiat defitfer^ 
J^ic tefiis Hc efi arbiter^ 
J^ic intuetur qtHcquid efiy 
f/umana quod Aiens coru^fitz 
Hunc nemo faiiit judicem» 

Ibidem, Atls ii'] Rcfcr huc qux aimotavimus in orationem ^; 'i}tittiu 
advcrba: •<; r Aitf fUfjtufBft^. 

Pag. 51. Bri^t yHf E^ axriffjta -ntU t^ fMfjtnfjt»'] Origcnes lib. vi. cond^ 
Ccliuni : 'i» tni T,tcit ^o3-»f lu aurk. HyfJMTU itietf EaM}0i r^ roli ^n ru A«y* 
^fMtf dxti bTt }t t^ Tu CW7U iui»zuj{ co^i 10 yjzr»^^^ 9^ C^l^etfof ^^n^ 
]|^7i» ^rm. Ut demtiSjquadam flacita rtobis efje cum Gracis communia^ cenk Ulo' 
l| rjtmnontantumdemvaientadafjiciendas animas. Clcmcns Alcxandrinus in Pro' 

treptico : » m fj(g>}it^ c^tcu/o-fjiMgi ma rS Xoyu raf ^eiif Xu^orns EiS^qMfj tAi^ 
iEr& *^ uXf&^ui i^f^ylfiurroy tji^ecrfjM^fSa-t fSp rlw iutufjttt ajur^i chc Tinta 
ajfyf/tfSfilu/^ o-^Sbs ai outus iXvy^rit^ uS-itcis , ctnc i^ti(ofSfJot rii rtXisg. \i^ f 
eifjtof 9ra4f7i tn J^Adi }e^tis€ifj us t ^eAS raf A07» *^ ei^iKB^eiOit f^fyuttm % 

5 f^ ^Tf^^^f^ iftsim »Tst9 rsh X'*^^ fioFm fitt^i^nt /8/«e^«^W. Si Grsgd 

am (tr) 

yrium nmeffe in noftra poteftMi^ ftd m 'Dei ^^gtlmie \ 6c libro delapfiSjCtf- 
vnamJe Det dignathm defctndtn^ nec p^ffe mixift , fdfifmrit hsrafnmmdi i icem. 
ibro de laude Martjrii ( (i taincn is Cypriani fit) manyrhitiii tfxtnm e^e Domi- 
ic^ fTmiJfionh ( f. fermijjionif) ^ mmterit, nec c^ nifi ejtu imferio^ Eadein ' 
rJementis Alexandnni eftfentcntia^Stromat. Ub. iv. nbi intcr cetera foibir':' 
'JV« moifm «ir^imvrOuf, tis Q10F «(^(^ifn&wfs >§ ti ^^Krtnirr^ eionf htf^^ 
it5{ytrmf>* f«0T»F ^tm^Av iJ i^itts^rreJist, & ir^ qm hominem Dei intrrhnit^in 
hgtmtfeccat . tenemrtf iUe aedis hfjiu rettr^ 'M.fi "^ ^^ jndici$ i ' porroque 
idit I qui hoc modo femet ocadendmn (mt , ipHs ctiam psriecucoribus 
ald coiifulm , ({uibns pcccandi occafioncm ita fnbminiftret: QncKi aija- 
cntum Grcgorius ctiam Nazianzenns ufM Inve^ r. in Julianum^ 6c ora- 
one de fratre fuo Czfario ; ut^ item Origenes commem. in Johannemj 
«tizxxi. adjiciens infupcr, Vitandam efle ejnfmodi manyrii occafionemj 
tJatamareiexitHsimertttslitnotis, Quod quam vcre fic diAumj dccere potcffc 
brygisrllius Quinti exemplnm; qui^ctimfpontefniadtribunalprofihifierj 
Ox deficicndo, illuftre omnibus docnmentura prxbuitj «n fol Jiot rtU 'ruu^ 
rt ft^exaf^yfv; t^ iudlj^jtSif ij^Ttt^bA^ir, ne fnecifiti audacia^ ftne nlio infrmtO' 
ftia refpefiit^ hnjttfmodifi feriadis objkerfm ; ceu fcribit Euicbius Hlftoii£ 
aelib. iv.cap.x7. Confer przterea Origencm achrcrfns Cclfnm lib. i. Ijl- 
antimnlib. iv. cap.xiix. Athanafium Apolog. adConfbntiumj&ckfugS 
a, itcm epift. ad omnes OrchodoKos^ Sozomenum lib. v. cap. x. aliofquCj ' 
:amad CHRISTI mancbtnm Manh. x. 33. heic provocahtes. Referin- 
per huc quac notata jam fupra ad verba : 'mxm^ v? teunii ^tvd^euani. 
ORTHOLT. 

Eademp. ^o. Eic paatim St>xvmo olma^ r«f «/Eiirr^Anr] Eufcbius, lib. IT. 
iflor. Eccl. cap. v. a^ns de perfecutione Chriftianorum dcciina, hxc narrat : ipPHTK 7»« yneutfj^^ r( it^y^ ibtifinmu TntHguf , fiaadm euhaiis bn^rfi» friXti i^ 78u)Sb Ar/K^rr»f tk ^^ofjifjui^. Dnx ijmdani in ttrOe Phcmica Da^ 
\fco y ctan imfuras nefao qnas mttiiercttlas ex foro rafmfjet^ tormema fe iffis admo* 
"temminatut^ eo mifiras ade^ty ttt pttbSce editisapttd JiBa tefflmertiis fatcrentttr^ 
olim Chrifiianas fitiffe, ^ flagitiorttmj jme d Cnripiatus gercrcntkry confcias ejje : 
'iniffii adibtis facris obfcena qmedam ferpetran afftvtramis^ ^ iptjcctmupte alia 
infamandam reiigionem noffram effiuire eas Dux vobmat, Hartmt igitur nmUe» 
nn teBhnoma ^Rk iitferta Dnx confifHm ad Tmp eia to arem mittit, Nec mora^ 
hettse primifej in fiftguiis urbibue ac iocis iuec ouo^ mommmtta fubUcantur» 
Ixnins lib. x. cpift. xcvi r. ad Trajanum : I>^e^arium credidi,ex duAus anciUis^ 
ue Alirifir^ dicebamttr j ( DiaccmifTas intelligit^ quid efjet iferi, (^ ter ter- 
tma atimre, Eodem refeias licet qnod fub ihitium fui Apologedci fcriUc 
ntnllinnus: Dcmefficis indiciit nmisoperata fefia httjttt ittfenatio obfirtdt tuam 
fenfioni. Neour enim aliud verbis iflis innuere ricietur audor,quam,Gen- 
lesconarosabiif , qui familiaritcr cum Chridianis verfabantur, a fiunoli^ 
iqnam, Sc ancillic, invefligare criinina , de qr.ihns vulgo infamabantw. 
onfer prxtcrea qux habet Arhenagorat in Apnfrjotin, quzquc ihi ex Bnfe- 
o obfervamus aci vcrb. i^ tnXu ««V iulf. K O R T H O L T. 
Ibidem^ Teiurm m ut^?A*/ut^a ] Octavius Minucii FclKi«: De ime^ 

f«S* ofTvh'» fabuLm grawim Mdverpm ms D^tmnum cmo nmtuta efi: sdgloriam 
ptdUiti^ deformis infamja averfione maculareti ut ante explaratam verttatemhom/nes 
dmbieterrore infama ofimonk aveneret. Apud eunaem Minucinm Cxcilios 
ctiam NataliS) Ethnicus adhuc 6c blalphemus , infantici Jii ac df^tmqiai^imst 
qnod Chrifbanis tribciebacar, aimen fabulam vocac ditefiandam j fed ei (a- 
bula ell vcra narratio: Quo iignificatu interdum vocem hanc, apud fcripto- 
res prxiertim Ecdefiafticos, accipi, odsndimus in commentario de Canone 
Scripturxcap.v.^13. KORTHOLT. 

Eadem p. 5 o. A eujr^ ^eunfSi ^^irfiitffn ] Sic Apolog. il. 1» feunsSis ifMf 
^iwflefSftay t^ itfAi^fSipu, in ilmTii^af/kfSfiis t^ i va^rrf^ ^uiof ^mr, vfM» 
«(M^^w^Tg. £t dial. cum Tryphone ; ii^stt i^ os nmiiowv ^S^eek ^guirM 
im^i^srrsbt «tXbJtMis itTn^ \fyx^e9itt\* Tcrtullianus Apolog. cap. IX. de in£ui- 
licidio Chridianis objedio dilputans , Hac^ ait, quo magis r^^ttavaim^ tt vobit 
feri efflendam^ fartim in afc/to , fartim in occulto : per ^sod forfitan e^ de nobii 
oediSfUs. Infantes fencs ^fricam Satwmo immoiabantur faiam^ uppse ad Procenjk' 
iatum Tibtrii, — Sed z^ nunc in occulto perfeverat hoc facrumfacimu» — Cum 
frofriis fHus Saturnus mn feferch , extraneis tttique mn fmcendo j ferfeverabat, 
Quos epddcm iffifaremes ftc offerebant^ ^ iibenter exfonebant% cSf infamilnubiandie» 
bamurj nt iaaymantes immQiaremur. Et tamen nrnitum homicidiofarricidiumiiif-' 
firt. Confer qux idem habet lib. i. ad Nat. cap. xv. & adverfus Gnoilicos cap. 
VII. Simiii rationc convicium iftud retunditTatianus orat. contra Grxcos ^ 

wa^ ifJUff inquiens , cht f«9 «y^;rg^>Me* ^^9f(^fjvf6g cl v7rm!td^i3pot yt- 
^fom* xaf vfM9 ai IIiiA«%{/ an^iMy t Suiv ^istrmi^ f^ TleirHd&v(^ ifsifS^^' t^ 
Kpov^ T)sc ifisi ifnXiaKH 3 >^ Zfiv; r MifZrf xMTctmvH. ^fud not mn invenitur 
hominum voratio^ Faifi teHes hoc crimine contra ms confi£io aefreijenfi efiis: ,^fud 
ifos autem Pelofs Deortm efuiis affonitury ^ amatus Neftuno fuer t ^ Satwmus 
fitosy & Jufiter Afetin devorat. Nec aliter Minucius Fclix inOftavio. Ccte- 
i:am de Geutilimn tlvJpann^Ms varia produximus tum Ecclefiafticoram 
tum pro£morum fcriptorum teftimonia in difrcrtacionc dc Religione Ethni- 
ca num.xvi. KORTHOLT- 
Ibidem^ &t9f tvs d^vvrn &c.] 

Sfecuiator adftat defitfer^ 
J^ic tefiis hk efi arbher^ 
fJic intuetur cjmquid efiy 
Hwnana quod Aiens concifiti 
Hunc nemo faUit judicem» 

Ibidem, A«o$ }»} Rcfer huc qus annotavimus in orationem «^; f;bMM(> 
advcrba: ^sr Af> fUfJuifS^^. 

Pag. 51. tl/ri^9 ^p E^ axTfpfM Tiro; 9^ fjufjtitfjict'] Origenes lib. vi. contra 
Cclium : 'if* tni T.ym oo^v^ lu aura^ HyfULTct iiietf Ext^nn >^ Teig >jv» rif xiyu 
stfMfy icXbk' bTt }€ t^ Tu ounu ^utepiwj (ist$C t9 xzr»^ye^ 9^ S^l^eifaf ^vjms 
]|f»» ^fSiTse. Ut demuSyquadam fiacita nol?is efje cum Graas conmuma^ certa iUO' 
ntmnontantumdemvaiemadafficiendas animas. Clcmens Alexandrinus in Pro- 
treptico : » m fi^?u^ c^vcujo-fuUgk ma tS Xcyu raf ^eiis ^iatorrts EXb^tifiSi «Ai>a 
Srm *? «AvdiBcc^ i^f^ylfiUiTCy tji^ecrfUifTVfSa-t fSp tIw ivitecfHf cMT^g CVTc ^cRXf- 
MpflLj^lw^ a^U4 ai ewTUi iXty^^^rtv^ u^if&is , ciic i^tni^et rS TfAi;;. nh% jS 
otfUtj ^uik 7N j«A«y ys^rs»*^^ ssi t ^eJ^i tu Aoy» *f u^inB^eietit OfifyufTen tTj 
9 ^ I^TfiA^^^t •f^i^9 »Tsn Teh ;^^f fiae-itf$ /iu^^Hf fi4u^o^u$* Si Grstd^ 

qm (17) 

fKi vd mdxim fu^Sim verbi dkvmi fufi fdndUdt accipmim^ vematisfaiKMqiut* 
dam fkm tlocmi^ vbn «pkdim ejus nm occtUum uBmmtt , jtipjot autim inAccUUttais 
cwrvhKHnty utfti fmm rnn attigarim. Jam mim cxifHmo cwvis ejje mamfcjimie^ 
^nd^fUiAfqm tjerbo veritatit operamur aS^wlvel loqumuWj fimt fimUsiisy qtti 
cemmtioriKgirtdiabfmiefediifm. Athenagoras in Apolo^a, agons de gigantibus, 
cx Gen. ti, 4. m A' ti? , inqoit , oW fjufue «S^vmf a& r ^}^tn i^ muntais 
}iiy^y fui ^ffjl^ewrt , ^ nfrfMtuic n^uc^ •n» u^\ii!^Hu ^ajum ^4^^ ^^^h^" 
Xurilua-m^ i^ 'f (9p t inn iwu^nu, *^ ^, hayeiu. Confcr Tiicodoriiuixi The- 
lapem. lib. 1 1. 

Pag. $1. 'Lifunutm 1$ hhiyfigrr^^^Simemamemi^i^diJaptimiangelisferviemf 
inter Idohlatriati eSt» ifja defutata^ ^ a Petn .AfoHole in iffe ^moDQdamnma. 
7>itMi/. de Pracfcript. Haeretic. LANG. 

Ibid. SimJ^MMff &c.] Inter Cinaedoloffos CQmracnionttts eft Sotades Ma« 
ronites: Philsnidts fcorti libenorum ob&BnifHtnonun mentio eft in carmine 
qaodam Virgilii impudico in Priapetis. L A N G. LANGI ET KORTHOLTI 

ANNOTATIONES 

IN 

JUSTINI PAR^.NESIN 

AD GRiECOS. 

Pag. i.^^T^^ H S tSw etfopnn w^m nnmXtMyifms\ Mira erat Gcniilinm 

■ in fervanda <& propugnanda a majoribus tradita fnperftitio- 

l^ ne pertinacia: PJimme ex ea ^niom, quam i majoribus accefi^ 

'^^ dt mlm Detamm immmalfum , uUiui nmpiam oratio , am doBi 

aut indoBiy movebit , apud Ciccronem lib. IIL de Nat Dcorum ait Cottaf 

Qui & panlb pbft -, ad veritatem religionis oftendendam unum hoc fatis efle 

amrmac , ita neim nu^ms nofirottradiSfje^ quinimo difcrtc Balbum iicaflatur : 

^ te Philofofho rmienem acdfere debto rellgienity majoribus amem nofhris , etiam 

mUla reddha ratiom y credere, Qucm locumcTuUio repeccns Lad^antius Di- 

yin. InlHrar. lib. II. cap. VL ifta adjicit : f/ie fuut religioms^ iptaty fibi amajo» 

ribuefuittraditasyfertinacifime tueri acdefendgre ferfeverami ^ cohfideram^fua- 

leifimy fed exhmfrobmm attpet verme(fe coufidtmt^qued eas veteres tradiderum : 

tamatpte efi anBoritoi vetuBatit , m iufuirere in eam fceUie efje ducaiur. Itaaue 

crediiur eipapim tamquam coffutJt veritati. Idem lib. 7. cap. xix. Inhereraes 3 m- 

tmityfer/uafiotdviilgariiibetiter erramp & fiultiiue fme favent i d ^bus fi fer» 

juajimis ejut rationem resfUTas^ nuUamfoflunt reddere \ fedad majorum miidacen' 

frgiunty tfnod iUi fafientes frerim j iUi fcierim ^nid ejjet oftmmm y' feque iffis 

j^ibmfioliam,ramimabdicMm^dtimalicnisenoribus m</w«. Sicjuft* — - — '^— c Apolog. (t8) 

ApoIog.II. Vzg^nh tribnitj quod conjuetudittem frafiram veritaH (^wt^tiS 
rni «A))^«W Tifjtua-t ) ik AthenaPoraSj de iis, qui in Romano ageb^t im- 
perio, loqucns, (ub initium Apojo^iaci it^tig cun-m^ fcribitj fifM ig ^m» ^toKt 
xtjL9 ytXiia vt, fjui sif}4t9 m TmT^M H^ynwi^ Spedant quoque huc omninb illa 
Carcilii , hominis Ethnici , apud Minucium Fdicem : Qufmtb imurabiBm 
M meimi amifiitem veritatis rnajorum exciperc difciplinamy re/igiones traditas colt' 
rejDeos^ijuos a farentibus ante imbutui es^ timere^ quam nofje fami&ariua^ aderani 
Tiec de Numnwus ferre fintertiam , ftd frioribus credere^ qui adhuc rudi /eaUo^ » 
iffius mundi nataubtts ^ mertierunt DeosvelfacileshabereyVelI{^esl Vcrbo; cotn* 
munis erat idololatrarvm Yox illa profani Judicis apud Prudcntium in ko- 
manojiiTe Tne^ st^. hymn* xvi. 416. 

JFIbc fanihtm ab tevo eftl hoc ab atavie tradittan \ 

vt mcritbfcribatTertulIianus Iib.II. ad Nationes cap. I. ChrifUanis I>ofio> 
ribus contra Gcntiles difputantibus negotium efje adverfus infiitutiones nu^orunij 
auSIoritatesreceftorum z — adverjus vetufiatem^ confuetudinem ^ — quas adulterinoB^ 
ijiam divinitatimcorroboraverm. Confcr ejufdem operis Iib. T. cap. x. dcvide 
prajterca hanc in rem Qriginem contra Celfum lib. v. Clementem Alex. ifl 
Protreptico^ Arnobium lib. II. Eufebium de vita Conftantini lib. U. Con- 
flantini M. orat. ad Sandlorum coetum cap. xxi i. Chryfoftomum in i Co« 
rinth. homil. VII. Audorcm Quaefl. V. &N.T. (jua: inter AuguMni opera 
extant quacft. cxiv. Symmachumepifb. Liv. Iib. x. Prudentium cpntra Sym-i 
machum lib II. 80. Zaleucum apud Stoba:um rerm.xtii.Porphyrium sn^ 
>cn^i ifi^ij;((a9 lib. ii- Ifbcratcm ad Nicoclem orat. 11. fed & Jferem. 11. 
10.11. KORTHOLT. 

Eadem p. i. £Afed-«^ m XvamySsvra wvi.'] Sunma fafiemia in I(e/igiorue af 
fertione flurimum verfatur. Plato in Epinomide. AMtiyfuferftitionibus 'vanis fer» 
tinacittr ini^arentet^ obdurantfe contra manifejtam veritatemy non tam dc fuis religioni' 
busj quasfrave ajjerunt , bene meriti , qtiom de fe maU^ &c. His cwJuUndtim eji^ m 
contra fe fugnem^ velintque fe tandtm ab inveteratis erroribus liberari ^ LaA. lib. 
I. Inftit. LANG.^ 

Ibid. Ohiiv oioS/iiff meJi rtfg ^oprtss v/c^y] Arnobins, lib. ii. ^uod m- 
bis objeffare confueftis , — non vos fotuifje antiquam ^fatriam linquire, ^ in bar- 
baros ritus feregrinofque tradnci^ ratione iftud imenditur nvMa ; Q^ tnirn fi hoc 
modo culfam vetimus infligere frioribus illie atque antiquifiimis Jecuiis, quod^ inventii 
frugibusy giandes Jjnreverim y e^ refudiaverint arbutai quod corticibus comegiy & 
amiciri defierint feUibus^ fojtqtsam vefiis excogitata eji textilis , ujit c^ commcditate 
fuccmEiior ? aut qteody Jtrufiis domibusy c^ lautioribus fecefiibus injtitmis ^ non anU* 
quas adamaverint cajtdofj nec fifb rufibtts e^ cavernis fraoftaverim tu belUuefer- 
manere} Commune eft omnibus y eb* ab iffis fene inamahHisiraditumy bona maHs 
ameferrey inutiUbus utilia frafonerey ^^quod ejje conjtiterit fretiojms^ bettut^ id 
conjefiari^ fetereyin eoquedefigere Jpem falutis ^ falutarium commodmtmi Itaqniej 
cum nobis intenditis averfionem a reHgione frimmiy caufam converdt ut injpiciatis 
fionfafium^ necy qmd reiiquerimusy offonere, Jedy Jecutl qtdd finms ^ foSl^tmm 
co;/;«fri. KORTHOLT. 

Ibid. U ^ T ^ayf/J>rm uxeAiis f|fT«8<nf] Eximie La^buitiuf lib. 11. 
Cip. VI. Docet y eccey teratioy nonefje veras reUgiones Deortm. Qtdd facies} ma- 
jores nefotiusy an rationem fequeris ? qita qmdem ttoi non ab alio inftnuataj fed a te 
iffoitroma&eUfiaefi^ cum ontnu rtugtoms radttkm eruiftii Si rationem mavis^ 

difcedere I (*9) 

mrtHWK^t efi ab injtUwh & taiSigrhMU nt^jtrum; ^rnnuon td fabim rtShan 
\jHod rdiio pr^efcribit. Sn Maem petas majtru fttpu fuadety fattris igiior, t5f 
% Hltfmjlt , qmtxcogitatiscomra rationtm retigiwubmfervierim-y cf ttinepdttm^ 
f coiat , quod falfum tjjt convinctris, Quart oparta ( ita concladic cap. v 1 1.) 
rc maximt , in mta vit^ ratio verfatur , fibi qutmqut confidert (poiius) fuomte 
b ac frofriis Jtnfibus nitiad invtftigandam & ptrptndendam veritatem^ ^uJm 
mem aiienis erroribus dedpi , tjmquam ipfum rationit txptrttm, Dtdit ommbue 
r feo virili portiom fapitmiam y ttt ^ inaudita invtftigare pofjmt f*f audtta 
nderr, NtCjquianosilii ttmporibus amecefjertmt^ fapithtia quo^ amtcefjerum^ 
Jiomnibus nqualiter datur, occupari ab antectdefiibus non pettft. JllibJbilu efi 
mamkx & daritae Soiis : quia^ m Soi ocuiorum, fic Saptmla iumen tftcmUe 
tmi J^ttart cumfaftrty id tfi^vtritattm tjmerert^ omnibmfit tnnatimtj fapitmiam 
eiimumjauijint uUo ytdido invtma maprton probam^ ^ ab aliis pecudummert 
meer, Seilioc tot feUit^tptad, majorum nomim Pofito^ non pmam fitri polJt^m am 
fyte fitpiam^ ouia minortt vocantur^ am ilii dejtpuerim, ^a majorunominantter^ 
l ergo impedtt, auin ab ipfis fumamus extmpJum , m, quomodo iUi^ tpdfalpt invt' 
tt^pofftristraduierttm^ficnot^ qui verum irtvemmue, po/leris meiiora tradamtuf 

•RTHOLT. 

ig. 1. Tin Iltii&^i ;] De hoc argiimento vide cciam Athenagorain in Ar 
igu, Theophilum Antiochenam lib. ii. ad Autolycum, Clementcni 
andrinum in Protrrprico, Arnobiam contra Gentrs lib. 1 1 1. iv. v. Mi- 
um Felicem in Oftavio, Cyprianum de Idolorum vanitatc, Origencm 
raCelfumlib. iii. Ladantium Divin. Inflitut. Hb. i. cap. iix. reqq. 
loafiumorat. contra Gences, Eufebium Przpar. Evangcl. Iib.v. cap. xiii. 
;ohum N3Z. Inveft. in Julianum, Chryfodoraum in i Corinth. homil. 
. Auguhinam epi(t XLiv. Evagrium Hiftor. Ecd. lib. i. cap. xi.Ter- 
anum ApoW. cap. xi v. ubi intcr alia, j^iu non Poeta, inqtiitj tx aufiori- 
Principisfui £itcorator invenitur Deorum} KORTHOLT. 
ag. 3. Ilfei «^ ifuliuif rS AiH&a'] Dc improbiratc J^m icribit i^/^4« 
y vir fanAaB Hc Tcnerabilis Mcmoriz ut ait /y/eron^miMi in Ancorat. Pa* 
abfuit^ ^Nm Jupiter ommum AfuHerum maritm Juerit, c^ minam fecundum leget 
cwtfUtuta yasnee^tu^ fuiljay & non furtlvus femp:r aupet maitfictu Vir^ 
dopem namfutvitiavity propter quam hircsu tfi faBmy ob vigtmem memiltat^ 

m opinor^ yipud Danaem amem m .Aiarum tfl verfusy m y^rgintm cafiam 
\eiamo ajjtrvatam corrumperet \ asarum certe qtudem fieri non Potuit ; Std mtoi 
Ugiator tfkty auro dato putUam deapit^ ^pud Lcdam mrfus Cycmts fiutyin 
m tvoiamts voluptatis fiue igtncuios defignant. $ane tpudem m ^fuilafi haid 
aminaitmn voians txtttiity qttiputronmt dimimuorum magiHer fnepdety tmn» 
i tiie faBtu ^^ia^fed infigni fuadam nawyfropttr ctierltatem ^ifuiiie nomen 
tmty Trojam frattrvtflmy l{tgis Trojani piium Ganymedrm raftum dimi-' 

Porro afied Pafiphaen Tawrus txtitit, confimifutr c^ afud Europam , fid 
wlo Ego geturofis iffitu corruftoris e^ corrttptiommi dofforit tam tnuita rtjtram 
ritautfaBa} Eadem de Jfrvit fiagitiis dinuse commemorat Ub. i. Inftic. 
amm, Non illcpide Seneca 'm libris tnoral. Philofophix \ JMd erg<o 
iquit}4fiMrt ifudPoetasfaiacifiimmlupltcr dtfierit iaberostoUert ? Utrttm ftxa^ 
ius faBus tfiy & iUi Lex Papia pbuiam imfofiiiti ^n imft^av/t jus trium 
rtmt ? .An tartdem iUi vertit in memtm-y ^b aiio txftBtSy aiteri qtiod ftceris } 
'metnefuisfibifadaty quod Ifft Satumo; LANG. 
idem. Tint h i^ m^ rjin uMjn Btm &c.] Dc miferiis quorundam alio- 
deonuD lic etiam kiibit Lafl. lib. i. Inllu. Confidertnuu ierwitnat kftUcium 

* c » DmtM 


(20) 

Dwmmi Idi fiiium perdkSt^ Cctcs pliami ExjmlfM & per vrhm Tm^ y^mk 
Larona^ vix mfulMm farvwnin ^u^ fareret^invenki Detm nutter e^ amavh for^ 
mofttm adoUfcemem^ c^ eimdem mm feUice defrfhenfum txftEHsviriliintt jemvvirum 
reddidit, LANG. 

Ead-mp.3. Etfit^ Tnf rSf Xwjm» Buifi^ imtus fi(§i^ &c.] Accepitnas 
deorum cupiditaccs^ aegritadincsj iracundias. Nec vero ^m fnbuU jerunt^ dii bel^ 
Us fraHifijtte caruerimt : Nccjolimij ut eft afud Homeramj d$ios exerchut contrarios 
alii Dii ex alikfan,e defenderum , fed etiam cum Titanis M cum Gigamihus /ua fro- 
fria belia gejjerum, Ff^c ^ dicuntur eb" credumur fluitiJSme^ ^ flena funt vanko' 
tisy fi(mm£que ievitatis, Ciccro de Natora Deortun. !ib. z. L A N G. 

Pag. 4. a$f eifdp 7nr<^rri] yldetifhe igitur^ ut a ffyficit rebus beneatjimutiiittr 
hwemis^traBa ratio fit ad commentitios ^ pBosDeos} ^tue res gemut fai/as ofinh' 
nes^ erroref^y turbuiemotfiiferftitioncsftne ardies: tiform^ emm deorum nobis^ e^* ^ttittet 
^vefiitus omatufqite mti fimt^ genera fraterea, corjugia^cognationes mnes^ omniafm 
traduBa ad fimiiitudinem imbeciiiitatishumana, Cic. apud La61;. lib. i. InfL & Aag» 
]. 4. de Civit. c. 30. Epipb. adTerfasMenichsum; Moechomm commetnorasfaBa 
tf* ebrietatis, nihiifibi in te confiat, Grxcorum namque Poemata fro veritate fttbin^ 
fers^inerrorem abducis d te JeduEios, Fertafje fufra te fafuit Hehodas^de Dtorum 
Gencalogia Poematafua narrans\ jmaBe Otphins^JortafJe Eoripides. LANG, 

Ibidem E< fi w frottnui Twg^/rftwt Aiyw ] Auguftinus lib. VL de Cif . 
Dei cap, V. commemorat, Varronem tria conftirui^Tc TheologiaB genera, 
Mythii um (ivc fabulofum, Phylicumj ac Civile $ & de primo dixiife^ quod 
ineo fint muita contra dignitatem c^ naturam immmaiium fiBa^ Subjungit autem 
paiilb pbft : Qupd Poeta cammt , ^ hifhiones agmUj ijuia comra di^ntatem ac 
naturamimmmalitmfiSiafimt^qtua non modo in homimmjfedetiamincontemftifii* 
mum homnem cadere fofiunty non foium /enntf Romani, fed etiam iibemer audium, 
Idem ejufdem operis lib. IV. cap. XXVIL l{eiatum efiy ait, in iiterae^ db^f^ 
mum Pomificem Scxvolam dtf^utafje^ tria genera tradita Deorum ; unum i Poetis^ 
aitertm i Phiiofofhisj tertium i Princifibus civttatis; Primtm genus HugatoriHne dicit 
efie^qpiod multa de Diis fingamur inaigna : 8c mox, O Sc^oia , pergit , Pontifex 
maxkne^ iudostoUe^fifous^j fr^dfe foftttisj ne tales honoresDiis immortaiilnude' 
ftram, ubi crimina Deorum iibeat mirari^ ^^qtt^e fieri fofjtmy fiaceat imttan^ 5J 
autem tibi refpofuierit fofuius y vostwbis hnfortaftis iiia^ Vomifices^ Deos Iffbt rvgd^ 
quibus itiFiigantibtts ifta jufiiftisyfie taiia fibijubeam exhiberi. ^tue fimaia/kntj^ 
frofierea miuo modo de Deorum majeftate credenda , major eft Deortm iitjtaia^ de 
qmbus imfune finguntur. Eodem pcrtment hxc Amobii, libro IV. Poetarumyitt' 
qmmty figmemafim hac onmOy ^ ad voiaftatem comfofita iufiones, — ConcedaAttt^ 
ut dicitie , deforimtatum tamarum concirmatores efie atque invemores Poetae ; ithnm* 
nts tamen k Deortm maietraSiationey nec fic efiisy qi» aut taiia cefiatis mai^cia im»- 
dicare, aut non iegjbus iatis ^ feveritate fctnarum tant^ iiftis obviam temeriuUiyCvtt' 
ftitmtmque k votfis efiyneauis fofihac hominum id, quod efietturfitudinifroximttmy 
aut Deorumindigmm majeftatibusy ioquereiur : 8c lib. V. £flo ; 4& iudmtHms Pettie 
ctmBa iiiafmtfrodita de irmnmaUbus Diisfrohra ; qtudiUay epue hislori^ cotUimrtt 
gravesy feri^y curiofe^ quaque in arcanis myfteriis traditis Poetarttntfimt excpgtata 
iafcivia} Qmfivohisvideremur ineftiarum taRum fabui^y neqm in ufu retineretis 
qiiotidianoyneqmfercttrfus annuos Letitias exerceretis tttfeftasymqm ttt rertitHfimu» 
iacra geftarum facronm confervaretis in ritibus, Similicer La^antius lib. I. tap. 
XI. Memitos , ajunty efie Poetas ^ c^ his tamen credum 5 imo vei^, nOn efie ntentitos, 
re iffa frobanty Ita enim Deortm fimuiacra cor^gimy ut ex ifja diverfitate fexus 
affareat^ waefie^ qua diemu Poeta, tdcfld atget Clemens Recognit. lib.X. 

Cetcrum iiuqiiaiiiodo Poeticas de rebosdmnis £dni1af ipfimetiMmitEtliiiic^ 
videri polTant prattcrea Plmins Nat. Hift. lib. IL cap. VIL Seneci de 
ritx cap. XVI. & de Confolat. ad Mardam cap. XIX. Cicero TnicnL 
Ariaotdcs Metaphyf. lib. XII. cap. nX. KORTHOLT. 
lem Tif n^f imrFm Htu ig ^tknri^ ] Philofbphoram iftornm qnae 
•fitur opiniofies, Creatore reliAo ad infimn delabnntnr nmn^ Ble- 
, quibas & turpiter fcrvianr. Col. II. Gal. IV.fid ChrifHantu tttunmj 
mdum Elemema hHJm mtmdi fhUofiphottm' ^ wm Jeam dm H Dewm^imto ^fk 
tfiAfmtdui. Aug.dcCivit. lib. VIII. cap. IX. HiK: etiam repennntnr 
Lrenzam,lib. IL cap. XIX. & Tennlliannm in Apolog. cap. XLV» 
fre copiotins apud Epiph. in Compend. cathol. fid. ftc. LANG. 
iem U9»M ytXjurn^t tik rSh nunrih ^teX§)U$ iem} PoeCaram 
o^ia qoaBnamfit, ex rupra didis liquet; Nempe nefpicitur heic ad tri» 
liJlam Theologtam^ cujus ex Varrone mentionem iacit AagafUnns; 
|na videri etiam poiTunt Tcrtnllianus lib. II. ad Nationes, cap. L En* 
lib. IV. l^xpar. Evang. fub initiuro^ Plutarchus lib. L de plac. Philo* 
mm cap. IV. eftque proin rSf ntJtrSf dMAt^M, Theologia mythicaj 
rheologos appellatos fuifle Poetas idem notat Augaftinus lib. XIIX. 
r. Dei cap. XIV. Sxtiuntm Peieut , (cribens, tpi eMm Thepiegi dk m mi ar ; 
m de Diie uBnmna fteiebam, — Veritin ifii Tinolegi Deot cohmwm, nen fm 
Utifmit. Cottkr ejufdem libri cap. XXXVIL ubi ait; lUiTheohgi Poet^e^ 
tfj Umuy Afnfemr, Sic qaoque Cicero de narura Deonim lib. m. T^ 
inquity trts mimermu ii^ tfm Theohgi nm m rm i t m : Et mrfum; Seiet ifffi 
mUn k Theolegit ft o fkrmum ' ! 101« eormn Jove nmm^ nepoi ^^theriti Mlur 
ione; tertmtVnkmto^NiiifiBo. Atque Diodorus Sicalos lib.V. nomina- 
[ninenidcin vocat Theologom rquem Cretenfium Propheram Apofto- 
ancupat Tit. L u) iicnt&Orphea codcm ornot clogio Clcmens Alex. 
at. V. Confer prxtcrea Laftantium libto de Ira Dei cap. XI. Gregorinm 
inzenum oratione de Theologia. Cetcrum tc&k Athcnngoras in Apolo» 
wimt fi(fXbM i jHXtyuon «i rtr; fM^tfs ^tirotnrt^, K O R T H O L T. 
dcm S«Aji; fSjft ^ 9 M<A«0T^ ] D? divcdis i/tis Philofophcram opini- 
is lege fis Diogcncm Laeninm, libb. de vitis & dogmatibus Philofo* 
im^ Plurarchum de placiris Philofophorum , Scxtum Eropiricum advcr- 
ithematicos, Chalcidium in Platonis Timznm, Ariftotelcm Metaphyf. 
cap. ni. Ciceronem dc natura Dcorum lib. 1. 8c Acaiicm. Quatft. lib. IV. 
\x 0il^9Vff4sit rSt '4« ^iktn^ttty Arnobium contra Gentes nb. II. Minn- 
Pcliccm in 06hivio, La^ntinm Inftit. lib. I. cap. V. Euicbinm Praepar. 
;. lib. I. cap. V> ^ lib. XIV. cap. V. Epiphantum CompencL CathoL 
Aneaftinum de Civ. Dei lib. IIX. cap. II. Thcodoritum connra Gre- 
>.fV. KORTHOLT. 

iem Afxf''^ ^ttttf ? orttit «mrrMrTvv^jfubenteDeo mpttrtftikmu* 
rueniu d^volmiie htfer terram frodttxemm, Gen. i. L A N G. 
1 Af^ vaf n-mros 5cc.] Ex dere fiveexmhere^ Hnjui fenttntiae qnoqne 
ieanthetf eiqne etiam afTcnfit Poeta KtrgiSm y Georg. a. 

Ttim fater omtufotent fientndie tmbtibns tether 

ConJKgis m gremhtm uei^e defctttdit , ^ emrtes 

Mdgimt oRtf magpo comtmxtm arfore^ fmt. L A N O. 

IflfJ^ttktrr^e MtSnvM^J Plata<xrhns lib^ t.fltPlMt PhiMbfhor. 

^ b 3 nnjus (22) 

haiwM optmonis Antores cotnmemorac HirMtUtum , qai Mu^niifimKr^ , j 
propcer ftyli obicariucem mumnU (cenebricofus) didus eft, hamanaB milcru 
deploracor , & HippMpm MtMfvnUmmy Htrdclimt aacem J^^ff^fi^ iftuu Pj 
mgma, audicor foifle apud SMuUm dicicur. LANG.^ 

Ibid. Am^p^ — ^Jif*9 rm iKmnm w •f^fUftitii &c. ] LMcrttim libr 
fomo : Hinc dc >^iMur^or« icrucemur bonuseomeriam, Servuu Aiper illoyl 
ptii JEjmiM quarcoj 

Emtuort mB^ noHris ex ojjibiu aUor^ 

(ecuodum Anaxagnram, inquit, ^ dUk h/u(§tfMsJui0f id eftj tnmuum memin 
rmm pmUimdimm^tiHrtbHtcnMi£$^ boceft, tx oJiihiUftx fmguine^ exnmUli 
JNiem ommdprofant fm tranfitmt in frocrtationtm, LANG. 

Pag. 5. OvTOi inimt i<xi &m^m ] De Principiis rerum Univeiiaram inqoi 
rere^S aucorem earum fcrucari* 

^ Jove frincifinm rcnmy jforvii ommApknA, Virg. 

fAuu€nmndi(cfti afnd Gracos omamenti ^ oiltui^ non fordium mmen eff\Di 
efipci nonindigm fubfiantmt^ fiftemise frofifjorts^ dt ^uomm^ ingtniis omnit b^ 
animatur, Dtos frommdavtrunt ^ ut Tiiales a^uamjm Heraclicus ifftem, ta Anaxi 
menes atrtm^ ut Anaxiroander wnverfa caltfiiay m ScraCo calnm e^ TerroMt^ 1 
Zeno aertm e^ itthtrtm^ ut PlaCo fidera^ ouod gtnus dtorum igntum apftUat, I 
fltriqutPhyilcorumformidarunt initium ac pnem mttndo dicert confiare^ m fitifiat 
M tjus, tattta fcilictty minus Dii haBtrtmur. Qms colunt e^ Perfarum Magi i 
i£gyptiorumHieropbantac,& Indorum Gymiiofopbiftae. TerculL lib. prin» 
^verfus Aiardon. LANG. 

1- Ibid. Tm fAny leufrttt ifhouj S^m^irrm rl pA ixik n3kiXM9 fuatnl^tti 
LaAancius lib. V.cap.III. Plnlofifhorum dofiiJSmij Piato, & ^ifioteles If 
^pmsj d^ZenOf iffifibirefugnamia ^contraria, dixerum^ fUcefi enim matdaa 
rum natura^ ut cohartrt non fofiinty lUorum asaem ( de Apoftolis loqoicur) trt 
ditioy quia vtra tfi, tptadrat umUquty ac fibi tota confimit ^ e^ idto ftrfitadet, qu 
confiami rationt Jitffitlta tft. Confer Tbeopbiium Anciochenum Jib. IL&II 
sui Autolycum, AuguiHnum de Civ.Dei Hb. XIIX. cap. XLL &> qui praea 
teris argumencum lioc fuTc dodlcque perfcquitur, EufebiumdePrxpar.fivai 
gel.libb.XIVacXV. KORTHOLT- 

Pag. 6. Ae^TtXijf li — JJkiireiv^ madSH idlptt ] Quod Platord ccun ^ BoU non (acis conveneric, glorix6c laudis aeinulatio in caulafaiGTeTidei 
poceft \ fed certiora illi de dilUdio bujufmodi nadiderantj qni ^nftoteUs mc 
res /'Axroni difplicuiire foripferunt: y^ottltm quippe fplendidius ve(lirifui£ 
iblicum, comam dclicacius curare, annuhs digicos ornare , in £icie & vnlc 
fbenda^ quandam, id eft, irridendi ftudium prxferrei & importuniori lo^us 
dtace uci $ qua; omnia longe a pbilofopbica gravirace, qua PUto praeapii 
enicuiCj abfunc; Icaque ^idum^ uc magis JTmocratis, Sftsefifpit Sc aliomt 
difcipulornm fuorum amicorumque, quam ^^^A/lo^eilu^conf uecudine Piato dc 
ledarecnr, & Platotu ^ri^ottits eSet Fjarum aequus. L ANG. 

Ibid. T^'tw rm >2w tw «AuSiW HdiiXen^f/UfjUirluu o^tu Of«>i(oii ] Homc 
rus a Vericace cercios , fingens veritatis imaginem y Ponamus, omnes ab Hc 
mero incipientes, Poeticos Homines, virtutis imaginum imicacores eile, ca 
tttornmque fimiUter qnascnnqne canunc j veritatem verb nequaquam acciii 

ffeti (»3) 

I Imitatio haK tenio fijndvi diftat a Veritare ipfa. Ponantor tces kAi,: 
i ryf^a^ m , a Z)fo iive ^tttma. JoBhi» 
cundns, a^W 

^rtius, ipiSiort. In tenio hoc gradu & ordine Poetae namerantiuri PA««^ 
.epub. lo. Sic apud Epiphanium contra Ongenid. {ofhidix aliena ienti- 
, imifatores lunulacrorum veritatis eile dicunturj veritatem ignorantei:^ 
i pifiores: iV4m ii Navhan fhruBwtSy d^ Navigia , e^ ffibtmastns mrtm 
'fOri contendtim^artis Navtum cmfirmndarum t^ gnbtmationis tarum impttid: 
r a Platone Pottit dtictmtm- tx ta dn^itatty tfoam finxit ilit^ cnm mms tfmnm 
tmmm ^pttb. Pastm txtpnrertt, Cicero Tufculan 2. PJato J^mm#,^mm/<m 
na JXarum AUjtfiatt atqm bmtmt carmina canfojimram y ctnfet dvitata ftl^ 
r ; ^ftmtnum fust robw confiamifiimt nmttm, omnu Fottarwn facriltgasm^ 
ipAssiUiftrimnmndi€i4e fodttattm obltBamttr^d pofuio btnt infiitmo rtnmMn 
dtdmm, Aa|r. de civitate lib.IIX. cap. XUI. & Jib. IL cap.XlV. Apnd 
^nem Laeninm eft, Pythagoram ad ir^ros dtfctndifft, e^ ibi animam Htfi^ 
Inmrue mue vinadit aflriSIamj Stridenumfut ^ Hwmri amtm tx arbtsrtptth- 
pffy ftrptntibut circum iiiadrcumdatam vidijjt^ ca frtpttr fUM da Diie fmxtrmHm 
IG. 

ig. 8. AAix^ i>»fx^ ] PlnUfofhtanmt doaipimi, Plato , & AriAotdes 
uros & Zeno> iffi fibi refufftamia^ & amtraria dixtrum ; HiUtB enim Atm^ 
mm Natttray m cohertrt non fofiim- La^. lib. V. cap. III. LANG. 
ig. 9. Mnii m6f ttMji?iitf i^jfM^^ritf] Profhttm unumDttm frmHcam^ 
I loqmmtm^ ^Pf^ ^ ^^ ^ Sfirim flaiiy mue futmra t^tm, pari ^ tmfomt 
^mdixtrum. LM.Jib. LIn(Ut. lUartm rraJutio^qniavtra tB^fftadrm tmdi» 
ac fibi tma amftntit^ ^ idm ftrfuadtty efda conBanti ratmit fugidta tfk 
quaput t^ commodi gratia rtOgimm ammtnti fum^ i^^ff^ fd ^ fne* 
t*r rt iffa tam vitam ftcuu Jmtt , ^me ^ voiiftatibut cant^ ^ ttmds 
habtnttar m bottit fftmit\ c^ qui non taaam fro fidt morttm fubitrimf ftd 
tmtttros ft tfit ^ fcivtrim & fradixtrim } t^ fofita tmivtrfrsj qiu tortm 
Hrutmftftmttai tfiem ^ acerba ^ ntfanda fa[iuroL Hoc etiam de Apoftolis 
im efl ab eodem, lib. L cap. IIL LANG. 

id. 6U u X9}m \(fim^^ ^^«^ J Apoftolos. iCor. II. 4. f . • \iy^ pm 
KHfvyfiSli put dnt ot Ttujtls m/)fMmm ao^ai A«^, ii»! ot >i9»JW{«i 
;<^m; ^itfrdfutii' \»a i mn ppmo ptii ^oo nptti ibj^MMr, kjSb! dt itmipti Sur. 
aa ivHtfm, Paulinum ifthunclocoin langens, Origenes ait HbroL coii- 
xrirum, quod lit oiaHa^^initiiisruX^ytt^^tneri^ mtf^ ^iid >iri im^wSs 
ixU. Przcipue huc facir^ quod dc Gregono Neocxfarienfi (ive Thaa- 
rgo fcribit , ocatione in eimdein habita , Gregorias NylTenu^. PoB» 
animadvtrtit , ttm Grseofinm ttati Barbarmm fbilofofhiam j ^todmina ad 
rtam dt Nunmtt , m divtrfks finttmiat Jiindij — hos quidtm rt&pdt , e^ am* 
t eft rh Hursm Xc^fit riif vnfts^^ t uiifMot A«>i»ji mt ^CMfT^^ ^ rt^^uuSc 
dii xfortwHfunf , mXbM ik* dirXirnrr(^ ftt%(^rm ofngrifMi 'oum ««m^/iA- 
$9y •{ do auid iJ vr^f tiiu svifi* iim^, ti Tn^ir tXjH, fiabiiem f^ firmtm 
^emamm\ tpd nm tx^uifita attadam ^ rcdtind.i:st vcrifarum ctarioJkatt,(jt ar* 
£r ntxibm argumtmormn conprmatsar , fed pcr jtmplicisatem verbdwn omnibm 
m attnundatmr ^ aui inhoc ip/o, ^aod fufra fidem cB,vim fidei fadenda Itabm 
rcrc|uae notamus in orationem Juibni ad Graecos verb. TuZrts fSp iiAi ^ 
le prxtereaj li pltcct, commentariom nodrum de Canone Scnptnrx (a« 
ran.II. 4. fcd inprimis huc rcfer, qux ciimus Trafl.de Origine & natara 
Oianifiiu ex menie Gentilium cap. X. XI. KORTHOLT. 

Eadcffi Eadnnp.^- OJjSii^T;. ^'«] Tatunni orar. contnGoniii' 

'im laiii "?' "/**» 7nt(J««TFn. t1 o M Silgi^iiavrtif ^ f ^f^ «rt 
««> Bf«n(«i •*« iiwmpfiiri» ivwsTTiff n»^' ^uw> nrt <Ai£p( *«•* 
nllin Jtrojol. Catccb. rii (fms^- XllX. W; ni fp^«^ p offf 
iffif^ HPW ™t «rXui , c« Aijw^i ^ ^MHt C >nJV4uH, nT«^> 
bl Mwrttt, ^e^flS', iTt lit itn HiHfiM. vn ni iH^lj^itM, in ' 
jgw Scrijinoit] ntn Ttfipiuiu , non /<i-i/»ii rel a7m« ^fpfgn^, t [oIm i*bj« 
^dimml/raiiaiabm. /jtiirtjini nrjM ^*r jEt Moyjti, noimn^ M^pi 
iwy n EvangiUA, mipw Fatlim agnalitmi. Eodeia tendunt, iiuz lobKe 
InVIl- Sttomatum Ocmrm babot Alex^iinnt». £i crncui Op 
qami alias, ut nKmur, maxiini £u:if, id noiat La&zniiat, qaA " 
^ratilcs (lilputsuis, Scripiunc Sacrae wftinionii* utaiur. Viaa^ 
libro V. Intliiui.cap.IV. tJaniitJKgi liunc Libvnm, ta implatm ntmaj 
CypnanuiiMtn rxtaitm cfi in la oraiiont, ipti Dimiriamm>(fiaaif(ia\t» 
um tiijM ebJhtfnMm •vtrinui, retUrpitrt csimw. j^wii in^mi nan ^ abLi 
^m ; Nm inin Scrifturit tifiimtmii, ^antilU ui^ fait^m, fiSMm, <■■« 
^fiaal/iU,[idirgimtMii & ratiant futriU refeliaidiu, IVim anagMi* 
minimviritMii igtummi, dilaii fauii^tr diiiinii iiilitni^u, jemurt oBCtM 
MmoMion mdtm dtbnSt, li^ut faultiim ludi prindpiii menfirtm j m, mb 
ebjillii,tiiii^*rtt. NimficM injani jalidi at jtnit dbi caftn vim fna^HM 
machi ttntrititdinim i fid li^m laBit ac m»iiiiudim aliiinr, iiontt,firnuBim 
*ifci fariioribui ptfiit: kit&hmi opnmba, tpMiiondxm fmtrnt mftiiikim 
hnMmttftimwafffrrri, id ift, pki«fo^i«>i (5" Hifioriconim , mfmif4 
rtfiutrciur anifaribui. IJcin hcic dc CyptiMO jndiciiiin c& UiOMfi 
Msgnum.OraioiVTO Roinaniim. KORTHOLT. 

Ibid. EiT> npit — «*»f «f u-Smk^^ jkr. ] Do pfailofc^htc lUTiH 
apad Gcnfil« cft, ScnKa; Nandum funt, in<iuit} mllt ^imi, ix « 
fipintix nein fui:i. Etnilcns J'irflus kub\f, ■ PiFltpism fiiprrc U>b. 

Cum fiptri ^palniii ■vinit — Itnn HortpnGn; apud Cii 
Thales, Quioid», inquit , PiiUofiiphi tfjt i primm; rrctnj lu^c i/itiiiim iciai, Et de noviiaie iiidcm 
& corypbxi deorum [oi'is,liiciilcnii lunt prudcmii Venuj , 

Si rii nwiUM rtfpuii , nH inn rtctni. 
Srxcttua fofjum n^na pridtm candiia 
Profim leto in Orbt , fi fit ocium, 
Multo ame clara, ipmm CafcUani GnofuiM 
Suxifji (trtur yuplitr Martii Pattr. LANG. 

IbiJ. niiaS ^ttti-mn^ ji^> '• ®i^t&' -P 5ho(«« Ji^oxKAS 
Mwflr j"^if ] Idcm ar^uincntum pcrlcquuiitur Tjiianui or.it. aj ( 
Thi.'opbilui Antiochenui librij ad Aiuolvtum, prjcfcifim Ti|(ii„Q f- ■nJetn ApofUtam , Aaguftinas, Hb. XIIX. de Qv.Dei cap. XXXVII | 
^hus itcin lib. conua Apionem, aliique Hebrxi^ qaorain tefliinoniaex- 
c |o. Buxtoifius, ad lib. Co(ri, part. L 63. Cetenun quod Inachi aetate 
^ vixilTe no(ler fcribit Joftinusj cumque ipio multi alii, ineodiflentlr, 
alidiflimis nixus argumentis, Eufebius : Secnndum qnem Cecropis tem^ 
3US ille vixit^ pritm Atbcnieniium Regis, atqoe ita qaadriogemis annif 
DT Inacho fuic KORTHOLT. 

adem p. 9. Mimm fMfnnrm^ ] Gra^cornm nonnnlla Mofen celebrantia 
nmentaetiom Eufebiusad poikeros tranfiniCt lib.de Prxpar. Evang^lica. 
^riptoribus, qui adhuc fuperant, Dionyfius Longinus,,libe]lo sn^i «4v<^ 
eo, qui ip(i ed i^ ^ i^' ^*^» Homero prxfertj anAori alias, conunoni 
»norumjadicio,omniiminon modo vetn(Uflimo, (ed fapienti/fimo, qood 
de Deo hnmiliter nimis & abje^ commcntetnr, ille Terb n$ rlm «{iW. 
Bjoihnus Hiftoricns, lib. XXXVL cap. n. ex Troeo Pompejo , Strafao 
jrr. lib. XVI. & Trebellius Pollio, in viu Clandii, & Mofe narrant j nui^ 
sun partem fabolo^a fnnt. Apparet tamen inde, etiam iQ tenebris illis 
oas veri ftridlnras vidifle rarf fiv. Hoc fane certiffimam, quod, Dtifand^ 
wfuifleMofenjCxTkd^eorMM iiinru memorat Trebellins; nec a Tero alie» 
3,quod Strabo (cribitjipfnm loco armorum Denm prattendifle,cni (edem 
uaereredixerit j & ejdmodi cultum atqne facrificia foifle pollidtam, qoa 
impen(a, nec fororibas, nec ulla re abfurda cnltotes perturbaienc. Me^ 
icruncetiam Mo(is, led nt Magi, Plinius, Nat Hi(L lib. XXX.cstj^. I. A 
jlejus in Apologia. AlexanderMilefius, cognominePolviii(ior,qniSylfaK 
it temponbus, Suida tefte, de Roma libros «lidit^ in quibas air, Hebneam 
remaliefem,Mofodi6lam,aquaper(cnpta fitlex Hebczorom: deptavatil 
;xu Sc nomine divini Legiflatoris. K O R T H O L T. 
:bid. KAf i^V»} >fiig^' deCivit. lib. 18. cap.8. Ahfe aetate /iMchMi 
id GrmiM clarm^ , icnbit etiam Epiph. in prindpio Operis Pmmn 
NG. 

^g. 10. A^(jiaiJ^ Ai>wr2«w,jd«nAivm"®', icfKTi»*y Iv^Mirf&c.] NldU 
m vdiratvtl vtniura aratpofttio Af^ypuo ftikkr natio i tufi hmtmm ex at, 
fua ffnte fpritttm fanBttm frofcrif^aa. Qmt enim digiu qtidmtam de Mo(e 
Ji j^' OOTi Judaicum foftUum incemfofitum ad ordinem fervanittm addttxiflet^ 
uafiomtjtte e^ ftidttrt ammot tjnt exornaflet , fro /ervitttte libertatem homitiibtti 
tvitf firix triftilmt eoj Uetot reddidit:^ eo animi magnittidinit iUot frodttxit^tit 
^in contrariitm fmttamne % & rentm frof^antm fttidtaUj infolentior fidfiida 
mfaBafifpiferbiA, Tamttm certe fafierma mmaUs antefe omnet Mo(e$ ameit^ 
M» i Gemdmi Umdamttr , ftu fafienta^ /eti fafiaitite amamet^ fafiemiam iUim 
temulati, Vy\)x2L^OT2Snam^fafimiamyiri imitatm^ intantttmcaftitatitlaiidi 
branar ^ mca/iifimo Platoni cominemite exemfltam fittrit, f/ac de infigni Moi9 
ie Conftantinns Maffmt Imferator in Senmn, Imperial. dixit Moftt fri^ 
r Legiflator Trojanitm belitm nomngentii fert annie amecefiit. Jja£t. lib. 4. cap.^. 
mdum Chronologos recendores, annis plus minus trecemis quadraginu 
/em. LANG. 

;bidcm. Aio^mf^ • rms B«?Ait9*^] l-ocns qnem hic fnftinas ciur, apo4 
xlorum latine vcr(um , in vuJgatis ctemplanbns fic habct : iguttr de &i» 
>tiis /irgMii iatoribeu , ^ eat tam admirabiiet ex^fita/mie tradidere dtanduni 
ttmr. pcft ttmifnam i£gyptionun vitam^ ^uam dmm Horemm^ tem» 
\fmf[efabidantKtr^ tradmt fcrfuafiffe fnmm mkiiiitidim fcriftis ttti iegibm Me- 
n (fmdiim) moffd mmm virtim^ v ittt f m ittm mtimt frJbatit ^ fittaf/eaiitmeat 

« Mercofit McTOini ittMfTtCt^», Ijtrm»! mt^narvm toMortm C£i^im ft 
Am tfiii Cnx.rA iruoK, in CnXaijvtian Minom>, tf^ tx 
Ljcnisrm /;..; r .panim *!itr JoTcm, *fcn- ApolliaM» /ii 
rttiti^t iLtli. 1'iMUt ^nt^nximtinmiiJs ir*itiraiir itgri/iifimi( 
vhit mtJ!iirumbmt.nm csmft fmrt. Kmnxn aam^fv* /Um 
%ta&rm jmnlMit aamnt it£filigtt. Gtnt t*dtim mett» Z»ol 
tmi, bguuiia. .y^Wjudcot Moln dftjao, fWBw £gi Dcbib 
Ajti JmprMlipiibit : frx imwi i/h' fvumn, rrm rfittfm-» 
mtfitmiint!ibin xiiliwlriiiiff. fiitM afiimiUrmr , a> onM ( 
vtiummtwBimUmfdtKm tlitnrt U^iI/hi vbeat^rrarrr». SamA 
ItffimUitKiiamrj-uiTfiii^aaiitiaBtiu SaTucku, &■««: ^W dkJ 
tmiHpii nmkx p-iiaibtv Ir^ibai ajdidift frMtlH, G co Hi eirwjoe 
^iiic^ii aprmim (arjiu afitndUSt. Ttnbm S<^ofbVni iij;iiwli» 
mila4rrm &■ iiUi imoiia , fbviinj iviaiiEt infiimit fnii. Gm 
VKcborii, 7IM iipt dcdint, tf lammtrtU hamimm jwftfiiM 
mnntria in mnitii, cb in^niu «ciintn , n/jw oi fmt $tm^ mmmt, 4 
fiiipi etrperi , fHixnlm fr^ caeHi tupiJim. Prjlhmc li^lha m 
inrM: tjmm anlMm & Jt iii,ijiit*il MmurthM ftrtmms , ^tftt 
ntm otentmiA ^ •tdminijiratitni fTntiflJli j&c. 

Apuit Diodorum auKni illuil in nominc Jxt obkmadi 
tbrxi Ja Dcom voccnt, vidrri poflit inde nuHMi JW dudun 
qui uuien notnoi non habn , ddignatur. Snt Tcciiu «f 
frtraerammaton^idcftqaaiuor lnromin, qaodeil loora, Jau 
Diodftruin judzorum Deum appfllslle , quod ru cft irH^bil< 
bui San^ Tiinitatit myftMioinrcvoIaium non eft. In ^nin 
Clnncnt AlcxanJrinu! : ^aanur littrjnm, inijiut, bb wh» »rjrf 
tirciimdabimair, tpti fill edjtim (fjn^) in^£ibji»m'. Ditiam •, 
lnterfntanir ixifjttrj f^fniiBnt ( • •• ) fm ^ fermAmi GnKM 
MiRtir dfW Ijiinot z5«m] ^matnivim Uirrarum taimrrt. Smi 
ium mtrai ca^bilim ( »0 V) ''''' ''nf-w , ^mftlut DomoHi fiSm 
iii cjiufisd ininiirriiiitr iji, lO^niti-jmm iu-rndicni, ^ fiiper amai 
ijnad iocc profrnur. Cccliui RhoiiiEinus lib. i:. c:ip. 9. j^w. 
tnciuit, feiiffai aittrirjnda «t fii , iUiid fotijSimAm faiii , ipAd anj 
fcri amnii pritdftmm Vti nemcn ^aaar modt litirii enwKianl : ipi 
num aglxlMm non -uitiilitr potnijli cantii^in. Nam ipecai rat lirn 
jEgypiii ThpDt ( cS- "-■t/n-ri Genuani Di«h, jiii.iorrjGott) Pt 
Magorum difcifSna Orli, midt fnfhitit Oromalii. ^fjm apu. 
grmtm ccltbri tjt iptatuar tiitrarum Dcjfacnmi nwnm, jnea ivdi Tc 
3hmw( : c^alia '.ki cnprinmur, ^u' Adonai ^f, ^me afmd toi tan 
tiir;f%nifcat auian Dominum nejlrum. Gnci* imo iin afpcliatia 
Tniai) Alla. Jcln aiaim fjlujare gimibm nomai, ab anplo acc (^7) 

riusj tena mpra^otUu fmmdi ifi tmplum, Bt tannn quamdm fr^fiki cmSia fntdemis 
decet, ijtud vos igmran fat mn ifti fumrum temfus iJiyOim appanhit, JEgyptios 
incafium fia meme divinitatimj fidttL^tte reGgiona oBjervafiii&omnisiontm/an^a 
'Vineratio ( iliiZem ) in hnrintm fruftrata cadit. E tirris inim ad calum nvertitur 
iiivimtaSflinquitur ^yptas j terraqui ifue fuit divinitatis fedes , religiom vidnata^ 
numimtmprafemia de/Muetttr. Auguft. de Civit. lib. VIII. cap. XXIII. qui 
hxc verba ad ChrilUanifniiuD relTn , & de abolitione Idolomanix per illum 
interprecatur. CocL Rodiginns. lib. 9. cap* 4. LANG. 

£ad. p.i 1. rtvy; r M^iiu ^yini^] Tertnllianas in Apolog. cap. 19. ^udi* 
ftis Moien arclnvo Inacho fonm ^etau^ oBsngiuds fene anms ante Urbtm condi^ 
tamjcemum fiftuagima Danaum iffum afud vos vitufiiflimum fr^eveniti tncentit 
circitcr cladem priami anteccdit ; pojjes etiam dicere quinginns , ^ Homerum 
habins , qmm fequan. detiri quoque frofheia etft Mofe ifojihumam, ixtnmifiimi 
tamen eorum non ntroftores ^d^ehindmttir vifiris fafitntitus , Icgiferis ^ hiiio" 
ricis. Apud Epipbanium ed con^a Antidicomarian. Molenj fofiquam fro* 
fhetavitf non amplius tixori efle mijlum. fUTU lo e8€9P9Tio9mi Mmiio-luf ^ eiK& 
yuta4iu vmliTreUy ^tkS* nuHxiHaxitj cini& yemi • r«<afr(^. LANG. 

P. i£. £9n tL^ t ;^nmei**' tnFMm <r$«m*4tffo&f] Vide Eu^ebiumj Prsepar, 
Evan^. lib. v. cap. x. le^q. Tbeodoricum, Bio^vfr. Jib. x. Minncinm Feli« 
cem in O^avio, alios. 

Ibidem Xnktmm S(C. ] Chaldaci Babyloniornm amiqwjlimi Juen , qui 
eum iocum in fua nfub. obtinuerunt^ quem Sacerdatis in .^Bgypto. ^cultum 
emmDiidepmatipirommmvitamfuamfiilofophantMr^feritiUimi ^fhrologi habitL 
Diodor. llb. III. L ANG. 

Pag. 13. Ttf ^rmEJtiHif uiiwu «?] Plinius HK 7. capw nltimo, A^- 
rias Bvratfemfir fuiffi arbitroTj quia Htine iEpyptix) quai antiqmffimte habemwr, 
kngefoH AOryiiaSj &c. Ex quofatet j/etemumjutlje ufimt literarum. 
' Primi per figuras ^/fyimaliMm JEgyjpiii ftnfus mennt ijphxintm, & amiqnij^nut 
ntemmtenta JMemori^e humann impre^a Saxis cemuntur. ^ctiteranm femet inven^ 
tons peMent : inde Phoenicas , qui Mari fr^efoIUbam^ imuliffe Ortecite ntimo* 
ram^ Gloriam adeftos tanqmtm nfertrim^ qme ah .^bgyptiis acceferam. Comel. Ta- 
cir. lib. IL hiflor. Anguftae. 

jgNtfSjGalli etiam pra^ literashdeten/ftkatGrxciMunutau^effCxfsain 
fsxto Commenc. rerum Gallic : Galli a Dite{fw idem Samathcs Jittrit)difcipiinas 
mBij eMn ufqm ad fmi umpera eas rettnuertmt^ ufi literis quibtu e^ Grsecia. 
Xenophon quoqm atttmr eB^ Cadmum imulifie Grxdx literas, fimila Galatis 
e^* Mxonicis nMgi> quam Phxnicibus. Igiturante Cadmum Jiten Iiter:e, philo* 
fofhiajeanmna^ Thtologis& /rgtj>Hirpanis, Gal.is, Germanis ir Italis per multtt 
Jkatia e^ etates. Joan. Aanius in Comment. in Berofum. 

Primos literarum inventores^ feqttentes compIeAtintnr vecfos : 

Mofesfrittmt JSbrmeat exaravit literat i 

AUnte Phaenices Sa^ces corulidirtem Atxicss : 

i^s Latini fcripntamm^ edidii Nicoftrata : 

Afaraam Sycas; f^idem repperit Chaldaicas: 

Isis aru iMM mimn frottilii i£gyptias : 

Hnklpliilas frompfk Getamm, quas videnms^ttltlmat. 
PMras Crinitosde Honeftai difcipl.lib.xvii. cap. i. LANG* 
• Ibiciem. HrtAf ^imf^ ] Vtoiemxorum erttditijiinme^ atem PhiladelpbmnySf- 
/emMnmrj &mmm4hvm»tMfagaciaimm^ cdmftmlioJBtiSoAtainim PiQftratum 

J d 4 ' {nt ■ \ »m« frtbnifSim,cm fr^ftlttirxm mmUixriafibnii i f udant am 
frU$fciiUrt, atip» vtrtua^of liltrM, olut foii Imh^ioit. £t 
frmftr jmfixlx fitrantvtriatt , fiiSitt nd Doincfticaro Deigim 
Bbtx\nirii,fnnKiK jadxi. /^iiMr & liltr^ £lmea:j ^ lU 
Sfrapxnm Pcolnnxi bLlieii>ttii tum i^^ Ebraicit t^Aabn 
•vi^tiiir ^fmnu ckUkioiu \aA3ki f-urmittai^f^ indt nizm 
Apjlog. cap. 18- & 19. Epiph. dc Mcnfur. & poDd^ribD 
Ab ^DBMun/fphtonit, «j^m nd tmipiu, tjaa Ptolasau! 
prurai frifiitlktts gtmii^hvxoxavti dc Jud» peptftil , ^ 1 
Ebrxol, iM itidn Gnecalll lit^Mm nnnrml, initriirttartd^ '. 
firmt rtftriiitaie- ftxagimd, fuimfar Phto in fvrtgrinauBiit 
j^Kiitnj tai fcripiiirai It^tn nm fMuii , fpii nmhnn Jiitmm i 
trtnflitJt , 5« ilit ftUtbtl ; Nifi ftrlt^ tjiiii jmt attrrimi ja 
Agspliat, iu&ifttifrrinttrpTtitmiiiaitit; S-idto di Dm m 
riiau mflrie KfUmnit «m^naaa ■ tan w firiiimie inattjtrra 
fri ingtmi btntpkt , ifni rt^ij feuflaif tam limrri poitrat, 1 
fid (^ nUo^iitiido , qiiid niniHennt, ipimtian cjftrt foat^tr, 
Ciriol.libro Vlllcap. XI. Dtuiglovipcatiis efl,&- fcriptt^ 
i^fiai^amnibiuitiidcmt^ tiifdm wrbis,^ hfdtm luminibtm 
ifjtriMiontiiAiiiim nfipit sil fhtim: ut ^ frtfrma getatt n 
ftr sf^irjaientm Dii iiilirfrnani funt Scriftitrit. Unut f^ iJtm ( 
ph^tii ipadtm frjnimwit { «Bftii[iip.|i ) siiii &■ ^uaUi tffei ac 
Saaatibui lOiltm Inicrprtlatm tflbmi, qut btm prtfitltta piernm. 
{-.1 laoiimcixi-ii flimiHdimm fcnpwian ^dofHiimi ■wiiiy», ^ 
cakrHm, c>- iahabitnri intra hmiiaii cridcnat in tnm , ^ui ei ' 
Emanucl, Irmxus IJb. III. np. XXV. Scpiut^A iBurprnnnt 
ttitut divaami fi^i msrtaik cmmendjaiir, uraj in Etclijiii 
Avga(tqaxH.S\ip.Gea.cif. 169. LANG. 

EadHD pag. ij. OinWf Jcm?^ puKfis ] Hieronymui , t 
Dilidcrimn, (ivc prifationc in PiTlJtcuchnm : JVifiio , ^ 
JiftiiAgmia ccIIhIhi j4U tiaidrlr mtniUda Jm tijhu\irii, quiini t 
Tariiu : cnni jlrifixji, 1'isUmxi vWipain-irii, eb* muliopnil it, 
h'l l.ile rtmlerinl ; fid in imit Bnfilica con^rcgiiioi conlidijji fcriian 

l.Liiu5 hicpfrHijviimiirTraftaiudcvariisScriptLir* lacra: edi 
K O It T H O I. T. 

Pjg. 14. laiDive &c. ] Hicmnymu» lofepbum nifail i; 
bit , (cd fep tuiginla dnoi Intcrprnci iftos una balilica ci 
(uliiT? dicit, noii prophctaffc. Propterw, intiuit Cleincns 
Cnntejtt. Graco Sirmom fcrifmrit frni ti-fiiifiiit, m tufritieiiu 
:^imr.miit homimr ihtmitri imjlini : cnm andirt jueam, fi mida 1 ^ : vs vohii PnfheiMt pnsdfHi ; fnfiNmtwr codktM JtvLe&nm : ac in P. 
^lProftired Mmc JmLei fum^ m ii&ros nofirot ponatt ad confufionem puau^. 
^h enim voiimuu ojiendere pMgms frofheutttim C H^I STU M^ froferinmt 
^Mifias literas, — J^ferimut codica ab inimidtj ut confundamus alios inimicos^ 
ytepmat JndjetstyUnde credat Chriffianut. Lihrarii noilri fafii ftmt ; quomodo 
pfirvi poff dominos codkesferre, Addc, qius habct Li^ancius lib. IV. cap. 
fclORTHOLT. 

^. If . M.itt' u 71 o^ta>arrti tumt mfM^mt yfM9 ttvv kki^c utof 3 P^tri' 
yetm frafcribere foteft, non jpatitmt temforis , non fasrocittia ferfonarum^ non 
^eptmt fifgiomtm, Ex hit et.im fere cwjuetudo^ irtitinm ab aiifi*a ifftorantia vei 
fitau farmayin uftmt ferfitccefiionem corroboratur^ ^ itaadverfut l^eritatem inn* 
tr, Sed Dominus nofier Chrtftus veritatem fe non Confttetudinem cognominavit^ . 
mfer ChriftttSy ^ frior oimtibut aiptt veritat femfiterrta^ eS^ antiqua res, Hart» 
mn tam rtoxmasy tjuam veritas revincit, Quodcutupte adverfus yeritatem fafa^ 
rrh harefis^ etiam vettu confitetudo : TcrtuTlian. dc Virginibus vcland. 
tritate ntanifeftata cedat confittttsdo veritati. Nemo confitttudinem rationi t^ ve- 
frttfonat, Ego futn, Dominus ait, via, vcritos. & vica, jmh <&a7^ £go fum 
bccudo: fcd vcritas. £t ccrtc ( ut bcati Cyfriani utoinur ientcntia) quacli- 
onfuctndo, quantumvis vetiiibi, vcritati omnino cft podponcnda. £t 
^veritati efi contrantu^ tfi abo/endus. Augufl. did. 8. dnfiictudo fitit veri* 
vetufias Errorittfi, Cyprion. ibidcm. Non ftatim ea ptfcifienda ci^ afiumett' 
tue jafiamttr in Notmne Chrifiij fed quagertmatr in da-ifti veritate. Jdcm ad 
imt. L A N G. 

idcm Oioir Jii^^u yt^fSfm] Ambrofius, in Pf. CXIIX. fcrm. XIIX« 
ionem &ciciis loci cuJQidam Ifaiani, qucin dc Plato Tuo modo cxprciTerirj 
»j air, tmde hac Plato fimtfferit. £rtiditionis ffatia in JE^ftum frofefita^ f« 
? gefta, Legit oraatlay eSf J^rofljetamm ditla cognofceret^ audivit confolationem 
r, qid fufra feccati tttodtmt vidtbattir fuijje funittts ; ^ hunc locwn , aiadam 
rttmt dott tirborumj in diaJopm tranfitilit^ qnem fcriffit de yhrtute. Siinilia 
c idcm libro dc Noc & Arca cap. UX. Confcr ctiam Origencm contra 
iim lib. IV. atqne Anguftinum deDo<lh'. ChriiLlib. II. cap. XXIIX. ubi 
n in eo iallitiir , quod a Jcremia Propheta |udacorum dogmatibus in 
pto Platoncm fuifle imbutum exiltimac: (icut ik ipfe errorcm nunc agno* 
atqnc ex temporis ratione rcfcllit, lib. IIX. dc Civ.Dcicap. XI. ^ De 
agora, ThaJete, Solone, quod Hebrxorum Theologiam in i£gypto di* 
ifit, te/bmr exPorphyrio aliifque fcriptoribus Ec^nicis, Thcodoritus,! 
apcut. libro. I. Vidc infuper hcic Conihuicini M. oracioncm ad San- 
im coetnmcap. 9. KORTHOLT. 

id. Oti i^ o^ip^ i^ OfArtf^ &c ] Lcgc Ircnxum libro iecundo , capnc 
Poeta quamvis Deot canuiuibus omavenm^ t^ eorum res geftasamfHpcaverim 
w iaudibKs : SafifSme tamen conptentur, Sfiritu vel mente una comineri^ rc- 
«funia. Orphcos, qui e^ veti^'^imut Poetarum^ &iiquafu ifforum Deartmt 
idem tradintr inter Ai^onautas cum Tyndaridis tSr Hercule noMgalJe) 
« yemm agcs^ptor» itidtj primoge&icum &c affeUat. 
tmgen^ ^ Iwcnts^ e^* mofftte pims .Aurtt. LaAandus lib. L 
eta quamvit veritatit arcatta «n farte corruferimy tamen iffa rts co verwr in* 
tr , quod cum frofhetit infarte confentimtt : ftiod nobit ad frobationem reifatit 
h. fept. ap.2Z.LANG. 
id. £« r«( Mmttitn t^eJ^ m^%Xif^rtit\ In eandem fententiam ioibit in- 

si> tUtM^ fuyjtjmiits Wsserm v^ot itfftm f^mh*tt T Ai««# »^ 

! d s -- ^. r 
r 

» 
4 

( 11 Ct-.— ---.-i;:-: ioa:. ::iui "Lirs ^"2^*5 -^ jt > 

« -*. . 

.^f>«r.rf. Jt«c*=»s« »3B^3»« 
"" ■ ' . • - *« . - 

KOR.THOLT 

rrr. p :c CxrX? «f^Miacdi F«lkn Ortmcs. 

^js-2S9wL90s «i^ i»T^. L^iunciBS, kb. i.car. %, f' 

PtegM £c7 x£ PrUi^r^t, Ex hii k^-v DoKm prtotmms mct 
(.nrr, flB Kcr '.ii?^ 7;?ercr;ej« e crxix g.-i a:JB cjrg g i f . / Dezt cjamx sfu vrrjrjirirs , ^ esrxm rts ge txt 
pfihme tMmm eTftf.tenmr , fhirim iml mtme mui comimri re<p 
rx Orpfceo, Homero , Hffiodo, Maronr, Ovidio, teiimc 
Clanentem A*ex in Protreptico, Acheiui^run in Apol 
Mofurchxa , qui fab Jaflim noftri nooiiiie cxtat. K O R ' ^ »• ' »» . O- _ T (30 

Deum manqut hrt ftr onmts 
"enaftptt traSiufqut marisy fonttmupnt frofmidum^ 
^JHinc ptiudet, oimtnta^ viros^ gtmu omnt jtTarum^ 
^^utm^ fibi ttnuts nafctmtm arctfUrt vitat, Ibidem L A N G. 

^ ^in p. i6.Au/i' c^fTuZjH T f 0?¥ •f^fisH^ti xipf 3 A«^, i, e. Vcrbom, apucl 
ntnimque brevein hubet iylbbam. Icaque pro eo xc^uipollens £i?e Syno- 
*"i nomcn poiitum a</j^ , icl efl, vox, In Latino carmine ntrobiqne didia 
"Inquadrat. Ego tamcn «^», o^MWfivcrti. LANG. 
■'em tIu/ wpxi^€it xof r^J^u 'xtbkutm ZiSvAt^*] Sacpius prifci Ec- 
^ DoAores pro Cbriflians religionis veritate Sibyllamm carmina a4^ 
*. Vide Laftantium, Divin. Inibt. lib L c. VL lib. IV.cXV. fcq. & de 
"^ cap- XIIX. feq. quique ad illum heic provocat, Aagn^nom, libk 
f deCiv. Dcicap. XXIII. item Clementem Atex. Strom. i. Gregoriuni 
IVann. ad Neme(]um, Conftantini M. orar. ad Sanftorum coetum cap» 
**. (eq. Hieronymum, contra Joviniannm lib. I* Origenem | conna C^« 
^b. Vn. Cetermn an revera a Sibyllis carmina ifta, auoram toties men» 
1m Patres fiiciunc j compodta fint , nmn potios ab otiolis hominibns 
ifbi nolumusnimcdirqnirere. Extant ea de re integri do^liffimomm 
bm commentarti, qnos confulere potcft qnifqnis argnmento i(h>deleda« 
De Sibylliftis , qnos inter ChrifHonos haberi Cdfm objecit, videatnr 
nentarius noftcr de Ongine & natnra Chriftianifmi ex mente Gcntiliumi 
XII. KORTHOLT. 

g. 17. ahiXtt fymtn n — ] Dsnttommt hoc irt/wiffn faBum tti dKtpkndtt- 
ftSj M faljos Dtos atm vtri Dti injtiriJ^ mttkos colam^ ^ htmfulms mortuis , ^ 
um vrverttitf vtri vixtrum^ ttmptis ^ aitarilms^ facrifieiisy faetrdotHmt ^ ^um 
\ cum rtBa fum , tion rdfi ttni Dto vivo tit vtro dtbttttttr , infirviam, An» 
deCivit. lib.XVIII.cap. 18. Lncilius conoa fimnlachronun cultoreft 
La^. lib. L Sic fcribit. 

Ttrricoias Lamias^ Fauni quas , Pompiliiqne 

Infiltutn Numz: trtmit hatjuc omnia /o»ii(rnperftitiofusl>eonun cnlt A} 

Ut Putri iufanut crtdum figna omnia ^dxm 

ykvtrt, e^ tfft Imuints : fic ifti otttnia fiBtt 

ytra ptitant^ crtduttt fignit cor imjjt antnit. 

PtrgtUa piSIentm : vtri nihU : omnia fiBa. L ANG» 

g. 18. n»>^9^ ] La6bmtius , lib. i. cap. v. UaBtnut dt Poetit. >fi 
^fhos vttuamus : quarum graviar tB oitBoritas , certiufmtt judidttm : qttis 
Atts ctmmentitiit , fed invtftigatuU vtritati ftttdtdfit crtiumur. Minucins 
: [{ectttftamtu , fe placet, diJcipStumt Phiiofiphortmt : dtprthettdts ^ mtj ttfi 
tihiu variisy ipfis tamtn rita in Uattc ttnam cwt d^ conjpirare de uno Deo 
tiam, Adde Clemens Alex. Pron-cpticon. KORTHOLT. 
,d. Mttulk >^vv ti-ntirrut Af>Mr] Ovidius quoque in principio pne* 
operis^ fine ulla nominis diAmnlatione, ^ Dco qnem fiibncatoceni 
lii qnem rcrum Opificem Tocat, mundnm fatetur inftm&om: 

ll/t opftxrertmt^ tmmdi ttttlitris Origo» &c. 
igoras tmitmem dixit Dtrnn ejje^ tSfpnthac nihil ejit creatum. Dixit quoqu» 
M deorjitm verjimtmnia eptjfmibilia i qmt auttmfupra tam Jitrjimt verjum 
mpaMlia. Poftrenm inNW, fiffi"^ Dtmtt ttminat. Epiphaniusin Com- 
Catholioe fidd. 

Pythagons & Socrates ft PlatOj tBtmu fi Dti V9um mtdtrt^ (30 

rci«Bi m.i\rrfaian er.fjSjiiontm ttmonplaii fiatt , narmr i DloJaf{am,fat 
itidijir.mir tiKUKt.t: tbnlrvmir.t tnim lAoica Sctrutm; djxit, & t&ll 
JilnndMa Dti tpm cjjt dtfirib^mem. Clnu. AhKUidr. lib. V- Caattxt. 

Std tnim ijiiad ptainmjsim jui^m Grzcorum Dtim mn fianntim agi» 
(Mftinndnm difigiuaienim ( «ifi^iwn ) fcuait^PtmuiHfr»£eatient (ipaql 
Jibto) ditil: ce^rmlciit trg» mnmijjt Dtum,md imliKm nrttm Utvvtrfmm^ 
t*r fimt habtt [naejiiutm: iirjifii/itis , amaia -iiui:! , inun^rdxj^bHit, mmi\ 
fnhrtidaii ; MJlhu tii iruli^tiu , ftd cnjiu aoi9« iiidigau, &■ ptr ^mmcm&i 
ftimt,^tm teptrt m« iji: fnrfinmj , inairriftiiUii : ir^ifmi , Jid ^ijflf 
■virtmii f»e, hx tfi flii, ftcii mrurrf». Dtiad: rcfert : fJnnc i^tm Dom i 
mmftiiinilum GrxcoSj vmUctt lampum amiem, ^m noj f^tff^ m^ qA 
olibioa Dtumviri: vtnmi mti JKxta frrftHiott copmimim , M^ett am fiSlM 
timtion aiduUctrim. Non dixii, ne Dfum colueritii , quetn Gnsd ctM 
Sid m DiMn fcamdim Crncti coimriili : modnm dimtaxa coktidi Da -Mria^ 
Dtvm ttliwm emnmiaiu. Sam ^nidiM quid fit , Non lccandDin Gncca n 
Dcum, ifft dtclterat Ftinu : j^niam ignwantia dniii, &• Daen tahami ftaif 
fiHam jmictitm, jicm nti, fciima, qmc lii ad Kititdiim,fiiuadMm aun la att n 
ftttfiati fimt data, &^n* ^ SMtt, iti ^Jemon , aternm ^ argttttnm, omc ■« 
ammfmu & ufm, ci^mtiani, &• ipui rtrum ixifimimn ftrva fnnt , iLittm 
talwtt, lumatutm qiite Dtut at in dbumtSf ufumdiditvtUtHiM atii, (^ iii 
naiamia, & rtftiHit ttrrii, &• ftrat cum jumtmit ^aa^t^tiiilmi Mgri , mtfe^ 
firiittrta & mivti , fitu &■ caati , &fimiat (pro Diif liabent) ^ tiiaria m 
/joinitwin tati^Hitm faarifida /iarificant, &■ mmmi •vtltiti I3uf mtrmt offmmt : m 
ttifittffiDtimtx\^Mitti, ^ ftr hxc iUum nigai.iu ijli. B^ned ta Partif 
turtnndtm&nni&Gtxcos najji Dtiait, fid lan fimiiittr, iariushocmi}dt)i 
]'angit : A'ic tirrt fiamdum Jild^os cailiaitit. Nam iiii jali ixiFiimttaltt fi D, 
tiogi, ntfiiuM fi frrvin Angclii & Archangelis, Menli & Lnnx. £t rifiL 
appariai, fabluaum mn aguiit , ^uod diciiur frimum : nnjui ruanititiam ctl^ 
wawc njinia , mipicfifium, mijut diim magmim. Poflrcma colafhontm «^ 
fubinffrtia ait} Quap-opur t^ ■vai faniii & jnili JM vg^M tradiimit tdaSi, 
hatt, navi Dcum fcr Oiriflum cottiatt : Im/tnimui ttum oi Saipttaii , mm 
Denuiuu dicat : Eccedifpono Tobis tcllamcntnm novunii non licuticulpi 
patribut vclhiiinmonieOreb. Nrvum S^ofuit vtbit. Grxcoruna tnim^ 
dxorum -vttirafuBt : Nos anttm ipjum navr ttrtie gtntrt ( fecundum PlatoD 
n&MU Chrifiiam. jfptrti , in efinor, figtufcitvit Petnis, tmtmi ti-Jotimi Dm 
Grxcis gaiiUittr, JJadaisiw^oJudjicti, nr^itautm j tt^t ^ ffhrititaBitT 
Clem. Atexan. lib. vi. Sctomat. 

Quod autem lunii ttrtio gtninnu Demi ctlrrt djcii, eo SpeAare aniii 
quod jnnaeimdein C&nKmmtrei, metallorDm nomine, delignentur pol 
JiaUfiwn,GTitcarHm, Chriiiimiintm, ipdbut aiirum repHm ^iritui fauSJu, ^ 

Cetcrum <juod hic Jnftinnim Pyiltagon StPlatant, dc cotum peiij^ 
tioneadTIi«ologiam] id Plinius ad iuagiam re&ti, lib. jo.cap. u jg 
^m etmniidvtrtam, fummam iiierarmn claritatim, gieriitmmit ix m fiitntiM i 
^uitHi&finT frmper fifiiam. Cirii Pythsgoras, Empedocles, Donocritiu, I 
to ad hanc difiendam rurvigirvfrt, txiiiit •otrait mutm pirrffinttioiubm fi£t 
M-Iancn^erfi friedicrvat, hancin areanii habntrt. L A N G. 

Ibidem Tie niivini^yni XiiK^ti'] Laftantiui , lib- v, cap. xiv. P/m 
dim inuitadt Dee une locuiiii tfi,a ifia ait ca^utum ifji tnundum^ fidiuhiidt 
lijtm. SmmmtrM inim Domt, n*n ctgtttvtrai. f^^ fi f^iti* iaftnfittttm (33) 

vtlqmlibet aBus imfUn volmfet^ imfnmh reltgiwes Demrum ezertere debmt, 
mntrdriie funt pietati, (^yd qmdem Socrates quia facere lemavit^ in earcertm 
iifiw e/l. Idcin lib. II. cap. III : & qmd tibi , Cicero^ virtutis eji , exferire 
MitHfa*,ere ftpiemem, Dignares efi^ ubiomnes eloqucttix tua vira exeras. Non 
)it!jeretuhm eji ^ ne te in tam bona caufa defciat oratio , ^ul Jtepe etiam malas co- 
meujmiter dejendijii, Std nimium Socratis carcerem times j ideoque fatrocinittm 
mthfufdpere nonaudes, K O R T H O L T. 

mdciii Biiss is »i nixif fpu^f* > i fpu^^n ] Tametfi non minusj Theold- 
^CivJliS) quainMythicx infj^ictatcm & abfurditatcm probc perfpcxcrint. 
dbter£thnicoscrant fapientiores^ipcite tamen illi contradicercncqueaali 
i^ quod videlicet capitali poma in eos animadvcrtrre legesjuberentjqui 
tidum patrium morcm Deos non venerarcntur ( vide , qaae notamus 
i>poft) nequcconfultum duxerunt; quod relii;ionem cx ufu rcipublicx 
ititai vidcrcnt , crcdcrcntquc , imperitam muititudinem tot Numinum 
m £KiIias in oflicio contincri pofTe. Quod refpicicns Ariftotcles, lib. xii. 
^)hyr. cap. iix. iiSjquxdcDeo rcAc &verc ab antiquis tradita, fuperaid- 
^lleait noanulla fabulofa , ^at^s 'riw ^eiju rm Troxsif, ^ ^ss^^riw hs w 
B i^ r« ovpt^fw ;^«^> ad perjua/ionem vulgi^ ^ ad legim Batujque ofeir^ 
■crcm. Hinc igitur fit, ut, qui ceteroquin non nid unum Deum agno^ 
"^ I Deos tamen in ore & calamo frequcnter habcant , fuamque iflhanc 
bendi rationem ita excufent , quod unus illc Deus pluribus ac diverlis 
feinibas appellari poflit & foleat, ob varias ipfius virtutcs y munera^ & be- 
^ia, ei inditis. lu difeneauAor libri dcMundo , qui fub Ariftotelis no- 
« extatj capite vil : lis ti im , iroXvmv/4${ f^. f(si^%r*f(s^cfSfi^ t$U m^n 
•Wt ianp oioTos nexp^' £t Seneca lib. IV. de Beneficiis cap.vil.vill. Qmties 
f^tibi licet aliter auSIorem rerum nofhramm compeiiare, — Qu^eamujue volesj illi 
tnapropria aptabis^ vim ali^uam e^efismque caleftium rerum continemia, Tot 
Mationes e^s pofjunt efje^tptot mmera, Lcge quae ibidem fcquuntur pluraji^ 
ler cumdem Senccam Quxf^. Natur. lib. ii. cap. XLV. Sic quoque Maxi- 
s. Madaurcnfis, in fua ad AugufUnum epiflola, (& inter AugufUnianas 
I.) ubi dixidctj tmum elJe Deum Jimmwn ^ flatim fubjtcit : Jr/ujus nosvi^' 

, per mundanum opus SJfufas^ muhis vocabttlis irrvocamus Adde qux habec 
oilo itus libro ii. contra Grxcos. KORTHOLT. 
^ag. zo. T«u^ TWfMv oo AipvWM&c.] Cclebris aiitiquis, atque ipfi etiam 
mi fuit JE,gyptionm &CWdleori0iifapientia,dc fola iacrarutn cercmonia- 
, & divini cultm fcientia propagata Ck optimocuiquc intcr Philofophos 
<jue Viro , quod in JEpinomide etiam a Platone probatur , pro comperto eil, 
mam S^pienti^iin ( qucmadmodum aprincipio annotnvi) in Vcrjc religi- 
s ailercionc confiflcre. Qub minus mirandum cfl, antiquitus tot & tantos 
ftS, Homenm^ Pythagoram^ Platonem, ca gratia JEgyptttm adiidc. Nam. & 
ies ad Plxrecydem fcribit, in JFgypum cuin Sohne fc profc<flum circ , Sacer- 
r d^ ,Asironomoi videndi fludio, ibii] uc (cG>(;mc/;/i.{ addidici llc. Cxlius 
Dciigin. lib. XVI. cap. IV. LANG. 

bidcm Mfr,fAsnvcm ^af Ajmai**; cirK uG-^eu}^ Hytt% ] De Athcnicnflbus 
itur Ifocratcsin Arcopagitico, quod ncquc p;uria facra a niajoribus ac« 
ta dercliqucrint , neque iis quidquani adjcccrint , f^d neque pcrcgrina 
i rcccpcriur , C4c«w /u^fcf Wi^isy, inquicni , omts fjLrJi* fM.Tt rit TrKt^im 
gcAufwtfi » /ui!t' «1« TMf f«pu^etd/Jii9 «refc9"^icrr'cnic i yi tTri ruU lTO>MTi}^€Ui 
u^9f Uf€€f rluit ^jnonuo t uJtJ ci tv ftrMv Kiyuv , af euj^is #/ tsitfpf** 

tioem. De iilJciD Joiephus, libro ii. contra Apioncmj fcribit, ^uod 

* P mulierem (34) 

iDulierem quandam Sacerdotem ob exterorum Deorum cultum interfecerinf, 
capitifque iuppliciura decreverint, fi quis peregrinum aliquem Deum intro- 
duceret. Et (ane in ipfo facro Codice , A6lor. xvii. legimus , Athenien'e$ 
Paulum, quod peregrinos Dcos annunciare videretur, novamque, ut ajebant 
dodrinam eorum auribus infcrret, in Areopagum pertraxifle. Ubi de fum- 
mis criminibus cogntitionem haberi folitam, & nominatim de impietate, 
cx illis, quae Diogenes Laertius, lib. 1 1. cap. ix. de Theodoro narrat , fatis 
Jiquet. Ait namquc , cum tefftieias reus agcretur Thcodorus hic , parum 
abfuifTe, quin in Arcopagum abduceretur, Jjberatnm tameneflTeaDemetrio 
Phalereo: ctiamfii Ambicrates fcribat, duod damnatus(it,vcncnumque bau« 
ferit. Certc Socratem bibifle cicutam ^ tss fS^ >'«f«^« 5*»? « '^^? » veui^ov'^. 
iTT^ h KcuHt i^cu/uf^fM MVf/ij^Gt^ quod mn eojdem atque civitas Dcos ptuarety 
&mvA Numina ireveheret jQioc vcrb illud ipfum cftcrimen, cujus inlimula- 
banturApofloIuscaBtcriqucChriftiani^ utredcnoftcr obcrvatjuflinus Apo- 
log. I.) idcm annotavit Laertios memorato loco cap. v. Confcr prstcrca 
CyriJIum Alcx. lib. vii. contra Julianum, Sc Eufebium Tub initium libri iv. 
Pra^parationis Evangclicas , rcfcrque infupcr huc, quae de cadcm hac matcria 
obfervamus infra ad Apologiam Juftini 1 1 . KORTHOLT. 

Eadcm p. 20. T< to h fS,f) eui &c.] Hoc Cicero ita cft intcrpretatus in H- 
bro dc Univcrfit. ^mdeft^ quod femper pt^ neque uUum habetortum : c^^ttodgi^ 
gnatur necunquam fit} LANG. 

Pag. 21. T< ro ^of^oi gS^ , w H iitTivn ] Ciccro haec verba co quo 
dixi foco fit vertit : Quidefi quodfemferfit &c. Quorum aiterum intelligentiay & 
ratione comfrehenditur , quodumtm atque idem femper eft^ &c. alterumy ejuod ajfen opi- 
fiimemfenftis rationis exfertisy qttod totim ofinabile eft^ id grgnitttr & interit^ mc im- 
quam efte fotefi, 

Epiphanii contra Marcionit : de Entc & non Ente, & caufa atque fine mali, 
fcnrentia luculcnta cft: Cmne ejuod definit aternummn efi, y^erum fi initium ut 
9fet})abuityfinemqi*oquefubibity fieri namqnc non fottfty ut quod frimifium hahtut y 
*etemumferenmt'. tufiveiit ^ Id quod fit (7» w, EnA ejuod Caufa efty & ^uthor 
€Jusy quodramquamfit^TofiiTror oht®-, non Entis) initium autemj utfityhabttit, 
Quod autem fit ( to «f) efi Pater , & Fiiius^ 6c ^iritus SanSlus : & ejuod mnfit 
i^tifiLVi 'ov) funt creata cunBa^ qu^ frimoreUum ttt efjentyhabuere, In quibut etiam efi 
id quod dicitur maltm. Etquodfitmaiumj initium ftmffit ab hominibuseditisyauinHn^ 
quamfuerint. Et cum efje defierit , non amflius extabit maium. ^boOtum eft id jam 
inde i fromuigatiom Legis , c^ ame JLegem , a fiuribus eoritmj qui juxta Legem na- 
tura vixentnt : longe vero abundantitu ah iffius corforaii Chrifii adventu : ferfeBif- 
fime forro auferetur 1 mortuorum refitrrefiiom, LANG^ 

Ibidem. Otirg T6w|«e9^e ^uvxiw fA$i^i t?j ifm fitsXmais &c. ] Ciceronis 
tranilatio : Quwttam efiis orti^ immortaies vos quidem efie & indifioittbiies nonfoteftis: 
nec unquam tarnen dijjoiveminiy neque vos uUa mortis fata ferimem^ nec frattsvalemior^ 
quam confilium ( ^i<A« ) meum^ quod majtis efi vincuium ad ferfemtatem veftram. 
lib. de Univeriu. LANG. 

Pag.22. TIw ^ *^ uMi i^UJUUfJUVjU^PTitW (£ <ff»;^WV, >§ iXtKimltf tS hlfAi' 

»py5 ^Gzcv &c.] In tra6!atu materiae, fibi ipfi Plato cft contrarius. Epiphanius 
adverlus Platonicos fic inquit : CaiumjC^cundum Platonem, tma cum temforege' 
neratum e/?, ac fimui cum eo diftolvetur, Qua fententiay ea^ qua amea de materia 
fromuigaraty abrogavit, dixerat namque Materiam Deo aqualemfive comemforamam 
efe. L A N G. 

Pag. 24. £;« e-lfAt 6 w, tffnrHs m rvXtM^i Scc.} EtM &trit qua nati tent' 

fork (3f) 

foris ^cietfunt , mn refHe tetmite fubflantia af^ignamus, Dicimus enim de lUa , 
Efiyeraty& erit. Sed illi revera folum cfie comjtetit-j fuijje vero & fore deincefs ad 
generationem tempore fnrocedentem referre debemtis. Plato in Timaeo. 

yTva & germana divinitas^nec de novitate nec dc vetitfiate,Jed de fua veritate cen- 
fetur. Non hahet temptu tetermtas. Omneenim temjms iffiteff, Quodfacit^fatinon 
fotefi, Caret tetate^quod non Iket nafci, DeHs tam alienus ah initio e^ pne eji^ quam 
k Temfore arbitro e^ metatore inhii & finii. Tertullianus Hbro priino contra 
MsLTc. Nihilquidquamfiauntmeji Deo 9 fedfimulomnia in iffo fumferfeHa. £pi- 
phanitis contra Arian. 

Deta 

Extratjue e^ intut imfkt ac Jtiferfluit, 

Intemforalisy antequam frimut Dies^ 

JEpe & fuijje femfer Unus obtinet. Prudentius in Romah. LANG. 

Ibidcra Tov TmXcuh hopt'] In hanc fententiara Verbum Pindari rcferc 
Clem. Alexand. lib. I, Stromat. Non afud omnes lihet veterem aferire oratio" 
*iem , five vetus verbum^ fraterquam fidcUf^mis filemii viris. Uareticis Piato 
reiigiofior ofienditur^ qui eundem Deum ^ julium c^ bontim confefjus eSi , haben' 
tem fotefiatem ovnmum ^ iffum facientenf jiidlcium ^ fic dicens: JEt Deus quidem 
qtsemadmodum & vetus fermo eft , inkittm c^ finem c^ medietates omnium , qu^ 
jtmty habensy reBe ea ferfecit fectmdum naturam circumiens, fJunc autem confe^ 
quitur Jufiitia^ uitrix in eos y qid deficiunt ^ icge divina. Ircn. Jib. ^. cap. 45. 
Sane quidem Numenius Pythagmcus aferte fcribit y prout ab initio quoque 
annotavi : S^id enim efi Piato aiiud , quam Mofes ^tticus} Porro Pla- 
tonis in .^Bgypto prxceptorcm fuiOfe^ Clem Alexand. fcripfir, Scchnuphidcm 
Hcliopolitam: ficati Pythagorse, Sochnetem archiprophetam ^gyptiumi 
Stromat. lib. i. LANG. 

Ibid. Tuiii eZr riran eip;^ ©m; mJW &c. ] jUum qui intelligeutia fafien- 
tyeque fe amatorem frofitetur , necefje efi imeUigentis fafiemifqtte Natuane frimas 
caufas conquirere. Deirtde fecundas caufas rerum earttmyquanecefjario movem aiiaSy 
iffte idf aius movemur, Cicero dc Univerf. LANG. 

Ibid. EjreJWy %s tfy»s ^ t^ cii^ rtX^/TJia-efv ] Ommbus morituris fanntemia 
ingruityinmemoriam ea^qtke fer injuriam commiferunt^revocantibus : ^ incefiit iUis 
imfetus ^quo fe vel/entjufte omniajecilje, Incerti authoris. 

i£quo animo excedcndum efle ex hac vita^ fic ctiam Ciccro Tufcul. i. 
fcripiit : Nosfi ci Deo denundatum videatur y ut exeamusd yita, beti ^ agemes 
gratias fareamtu : emittique nos e cufiodiaji^ ievari vincuiis arbitremtur^ ut in ater" 
nam ^fiane noftram domum remigremtis , e^. fin autem nihii denunciabitur, eo ta^ 
menfimtu animo^ ist horribiiem eum diem aiiis^ nobis faujium ftuemus ; nihiique in 
maiis ducamusy qmdfitvei a Diis immortaiiim^yVei it Natura fareme omnitsm con- 
ftitutum. Non enim temerey necfortuito fati ^creati Jitmus : Seafrofefio fuit , quae» 
dam vis , qua generi confitleret humano, nec id gigneret atu aieret^quod cum exantia» 
vifjet omnes iaboresy tum incideret in mortis maium femfiternum. 

De veris Philofophis & fpe uturorum bonorum, (ic Platonem allegat Clcm. 
Alcxand. lib. i Stromat. Jn facris muitifunt vhrgiferi^fatsci Bacchi^ ut ajunt ; quafi 
diceret : Alultos efk vocatos , faucos eie&os. JJi vero non aiii ftmt , quam qui rcfh 
funt fhiiofofhatiy inquit : a quibus EgOy quoad fotui^ non ionge abfui fer Vi^am 
. omnem, jd enim omnibtts modis cxfetivi e^jfttdtd. .An autem reBe exfetiverim^ ^ 
quamumfim in vera fhiiojofhia ajjecutus , iUo amvmerimus^ certo Jciemus fauio 
foji f cum Dtus voiet. . 

* c 2 Sane - mc MWN 

Kit timfdrtfii,i, mUi j^tfitri c^fo. Horai. 

De Syn(ctcri& cotifdcmtabon3,>]ua:non modo ani 
hmntiiit faiLiriiainn lujni aficiT,GrcEorii ThraJo^. w(b( 
ithi!^»ri ftitt: M imfdtmUt ^ter ffu huna. Etrariaai, 
MffijMM ftatmftmHl adf-n/thrttHdJntm jjcirm ipjam & vuiam 
e^) t^ nmsillM Tubort ri^a an:i»it fomiiijjjttiido. A^c fat 
Ifiim : Cardii UtiiU ajjluiaiit vubia fiom. i/j^fJiK: thpfu 
Ai.. LANG. 

Pag. 15. tltft ■Eftinwt f«fMi>»«»] Orci a^ifdam prafi 
& dmnu fmuligmi , d^ fhgiivivi lammijixnit», <^ uiUg» 
tfitndaii fimMLuhra^rjHj: gya^tnt ilptHnm, & »iiftrabilti pnjh 
amm ibidim, & uriBrii jnia , •nipn hiniii rtctfluf^ inft, 
Pluiarchui. Eruin pJmpbylum Pbio rccibiiintn- rci, gui 
etm diihu \acmft, bidno^M poftipiAm indt dtUlitt ifki, inftf 
mra ^ittdoa timfiirt aanii vifa lurTjfjt, ValcriDt Masim. 1 

Enii iftc Zotoa&ca cft, qui lie fcipfo iu;c faiplh : Cbn 
MKiuV jtnnv Pmiphylni, ijm la btUv mmtna aiinfmt dtjimdi 
£dici. Himc if^fiim Zordafirtm, Plato , dmdtcima dit fiwtr pj 
£dt. Clciii, Alexjnd lib. j. ContcKt, 

Apud Epiphanium in principio Panarii opcris cft, Zan. 
fittjjt prrwe doffrin.t j^Tologfje & ma^ln, iimfvribta fa-i ^t 
fcribit Plinim lib, )o. cap. 1, 

Apud Auguftinuin ilc Gen. ad lit, lib, 11. cap. i; 
£i> Uoertni, mttr dalorti ahrcpmi ab ommbiu ftn/ibui jtca, pm 
clraimfiamiMm iiidtni, t^ td nuU^ vtUicmimem ft mavtni ; ^ 
Knmprvvi9'm'u ntatii, alitnMifutrtimctnut. ^nihiu diamtii 
•uda dmwn piorum pfallctititmi, Uiaminmqiu m lne* miT,tbil 
ncbrit divcrfji ^ acrocifinua f^siuis : l'eii<:iiMii atiamm, aHarior. 
ntxm&c. & ibi'i, cap. ji, Pienalialaca fitpidtmaniTraia Jiin 
tm-jitiriifinfibi'i,&moniiisfimiliijitciterHni, Stc. Et hotrcnda 
miliciipcr aliqiiot dics , quibu! tankjuam iuortuui jacuil 
^ictx laccam, ^ app^ritioocs, quas in Iibro Dialogorum d 

Idgenuseseinplmnrcccni rcperiiur apnd Alcxandrum 1 
nialium diirmacionum lib. £. cap. 1 1 quod pauci; hicrefi: 
pTctiam eCTc. In pclignisopidumcft,obrcurilicciofieine (37) 

.rat, h ferrcis claudris non fine eravi trafura extrurus, & per loca inferna 
!i]ndas vaftitates prxceps a^us fuerat i ubi impiorum Pontificum, du- 
bgum & aliorum omnis generis aetatis Sc ordinis hominum , in vaftis 
us fupplicia rxviflima viderit : quofdam etiam fibi in vita notos reco- 
[le (e dixit. Interquosabeoquidam Icrutaruslit,<juid rerum in patria 
□r : eundemque cum gravi dominatu illam premi audiffet, mandafTe 
11 utDomino renuntiaret, paratum ilH ibi fuum efTe tonnentorum lo- 
kifi tyrannide fzva deliftcret : <Sc qno certior ei fieret fides, fecretum Tf- 
confilium in militia aliquando lecum , nnlJo prorfiis alio confcio , 
unicatum inf inuafle. Quae vero ifUc videreniur efle infulac, commxSc 
neae vefles , auro Sc lapillis pretiofis diftin^, flammam effe infemaieni 
avit , cujus levi faltem afnatn dextra ejus pene exufb iit. Res bax 
lo ei j & caeteris omnibus, ut miraculo, fic etiam cerrori fuit. Mifer 
ille carcere liberatus, non ita din in nutrore fummo conflematus vi- 
inter fuos lachrymantes, 6c vicem ejus miferrimam dolentesj moctnus 
ANG. 

;• zij. IlteA S nifiguri^ «emfplntn'] NmrmUi mflrHmyfroftir ^itMamfne* 

fnfu. loqimuUgtnmftJitfropttrnmmdUy ep$x vtradtir finptf amames Plzto* 
£cHm nan aSmnd^U mbis etiam de mortmrHm J^oJurreBiom /enfipe, Qmtd 
pc tangit in lio. de Repub. TulliuSj ut eum iufifle poiiuij quam ^uod id vt- 
«rt, affmmando dkere vobiijie auis futet, Inducit emm hominem revixiljey e^ fw^' 
uidam , mue Pbtonis di^atiombus congruebam, Aug. de Civit. lib. ^a. 
8. LANG. 

d. TmirJ 

Virgilius — • Nee non ^ Tityon terrte ommparemis aitumwmj 

Cemere erat^ per tota novem cid jugera corpus 

Porrigftur : roftroque immanit imkur ohunco 

Immortale jecur tondens^ facundaque panit 

yifctra^ rmatunjue tpulas ^ habitatque fidf ako 

PeOvrey ntc fibris rtjmts datur uUa rtnatls, LANG. 

r. 27. EiTO iiXm ig 9i>dwLu ] Quidam voltmt Lunam pltnam («-Ajldvf) 
imitus foBam j ^nocf plena Luna initio noBis ajjurgit^ mox poH folis occtf 
Scc. Aug. dc Gen. ad lit. cap. 13. 

prindpio. Utrum in principio temporis: an in principio, in ip^ 
tia Dei ? Quod f i Deus caret initio , quomodo facerct aliquid ex 
, ex quo ipfe non efl ? Ac pcr hoc , ex initio fccit illc cx quo f cit : 
, ex quo coepit efle quod fecit. Efb enim principium f ine principio . 

principium cum alio principio. Principio fine priocipio folus f>ater 
deo cx uno principio eflc omnia credimus, filius autem ita Pricipium 

de Patre fit. (undeGregor. Nazianzenus canit : 

nsumx^TUf ityitvrt > a»afi^(jpTt^ t^ wamf "^f^ 
T4f(^ itJuHtiu^ , ^^ fikya puTH •/H9<ir* 
Omnipottns ortum ignorans ^ c^ principii txptrs ^ 
Principiiqut partm gnati immortalis , ^ ingetts 
Lutmnis n^iiaiie iumen^ dec.) 

ftvirtasd[fa|MCiitia Deij de quo fcriptimi: Omnia mfafiintiaficiffij& 

! « 3 B CitriflitnHi aii£tnt, in P/mcipa fidflt Dmm aiitmt <^ 
ifllK *cdpl. /'OfUigm trgt lUhama, Datm fjui tx tatU» tmpt 
t»l}iminfntiiifn,ijtitxi^iui(9ltm^ttttftt \ '■Jtl in Fiin,^ if. 
vrtamt £i mmJiu ptr ^fnti {•ulus tfi- Bk AixgaH. tib ile Gt 
cap >. lib. Contr. »dvev{. lcg. & ptophn. c^p. i. lib. contr 
diltip. ap. I. 

//oc mt dtUBti fhmmim, ijuad ttiam in /knmn txardiifiai 
TVnnMr cmnmfuM-. Om nvvi /m diauir, In pritKipio iHi 
Tcnam ; m Patir fia(li imtUi^atim in FiUt : fiiut attilaar P^ 
Qnam inagniika tunl Opru iiu DoniiiK. oiiiaia in hp, 
iccbum Hns&iK (ciipiun pcincipiuiu notDifMtuf.SicuiiDai 
lio (uiJzii quxn-niitHis qaii pHct, rdpoodii Jc flT- princi 
fcotti : n^i^nmtiff^mt paitie pofi cimnaiiarmr «uw Sfi^itm & 
diQiamf^rS ijnjUm UTr*m Dtui primaHsjsitrit,'ijtiijHam inojm, ■ 
HmfiTmHiaus mmidi , dZi cr ■rrr.c tMnant nMtaipjiitrii , fmL^ai 
Tcm aiimtt crat inTilibilit iS- intompoli», & icnHirc «raai 

Mw M TriruiMis ammtmordaii tmnfiintifr : Et Ipirilui ioi^vi 
fi^raijuu. Ideui Auf^iiftinusdc Ciritau Hb. ■ i.cap. ji. 

S»fri ftttfi , Mmmjam dilliiiBa ^ ttmf^t» tmnia Molcs 
Hmni: am iffiou frimt iyifmiKmmnivtrfiuuii imnrixm , ipt^ mk 
tiiitjM .Yjihtji, IJn inifiabilittr jidxrni , digifiii tfl, cali ^ ii 
ttfrutrai Qiijai.-piam tnim liginais , Qmfttifli mimdim lii infai 
mim iffnm ai-vn m.iarijm, cu^/nisdkwof lu fil, hbh fioj^ioiimi ditert 
tx quo amsaa tv^iumnr (^ trtdimiM , le tiumi ifjk digtfii» O" «n 
rfrmm jnitaiai tiKrsw : ifft 'Jtro Atntiriei ailtmi &• itrrA , iwAa (i 
t* fit, msfi cm^fmn atifit fBrmixaim gb .^titipa Ot», auifiitiii 
Idem ne Gra. ad lit. cap. i. 

A'sii modo advtrfnsviO-Untti rrTxmlmi piiilojBfiiitnaKdirmBitj 
*•■■. efl, lit Dio c^ cnaiisnt hnfhi UniviTfiiMii , opimaas : liinon 
mii/jo WagiJ, conira Valpiltini ^oari ; Bjliliiiis iicin, Ccrtlonis, 
nichxi l£r atifnim lixraitanm tiaiui ^ impid deliramaaii , dt i 
fiai&ttr tx Im^gtflioiu ditboii ticogilala, n£ht & tiria facrarum 
tft fiiatmia: .\onaliion cfli rmimommmn omdil»rcm,ipimi Zit, 
Virbo &■ ^irim Smiio. Vwbo enim nomini cttli finnaci 
orisfuiomnei vittuiMeocum, inqnit PiaJwi l'lal.51. Et itlii 
invitibili crr^iraia coniincinorata , nhi ad fa£loTim earum l,j 
iUia tft ftJ«rffli(u, inftrt : Quodiam ipfe dixit & fafta lnnt 
&CTMI3 (unt: Ei rurfmi: Enirndcmc.Tlum , Ikut peiltin, 
pCTioracjiii, Eipmla pa{l: fuiidans teiTiira fupcr Aubilii.irtiii (39) 

flatumpopulo, qui eft faper cam, Sc Spiritum catcantibus eara. cap.42. n 
iterum, i|ui ilatuit cxlum taiK^uain teftodinem (xujtisi^^v nodra Bibi. velut ni« 
hilum) 8c extendic ipfum iicnt tabemacolmn. 40. £i tfje Detts per eundem 
dit: Extendicx]umfolui. forrobeatus Hiereraias ka tnqtut: Ifte eflDeus^qui 
exhibuic terram,replevit eaiu pccoribus & quadrupedibus j qui emittit Jumenj 
& vadit: vocavit illud & obediic ilii intremore. Baruch. 5. Sedenim nonQpus 
eftprofhetkisvocibus: nam ame legem ^ fnrofhetas natma hoc homines edocuit^ .yfe 
Mclchifedech ille frifius Abraharao benedicensy ita loquutus efi, benedidus ^- 
braam Deo ahiflimoj qui creavic caclum 6z terram. Gen. 14. £t nofum fer- 
vum ^braam ipfe mittens ail defponfationem fponfx filii fui: pone^inqmr, 
manum tuam fnbfifmor menm , & adjurabo te per Dominum Deora Caeli & 
terrx. Ibidemz^. Generofus amemjohilU^ qui ante latamlegtm virtuu tnitua^ 
if/umverum Deumnvvhcwulitorem^ Quiextendic caelosfolus iV.^m//, 6cgradicur 
iupermari tanquam in pavimentd. Jdb. 9. ^cipfe Athlothetes mttba de crea' 
tlone docet certatorem vtBonm, detm^ ne iUis occafionem fr^eamus hifie comra • 
dicendij tpti veterem nan recifiunt fcriftttram ( id tp$od Marcion fecity ^ alii ejus 
farina JHieretici.) ad novam tranfeamus^ c^ confemanea illi hanc fromulgantem oflen^ 
damus, Hoc enim modo etiam dec/arabitur tmum haberefontem & hec ^ illa fistmimt^ 
astdiamMt ergo divinum Joannem. Omnia per verbum £u^ , & nihil eorum 
^ox in creatura conliderantur, aut mente percipiuntur, fine eo fadlum cffc^ 
imc ipfo enim (inquit) extitit nihil. Joan. i. audiamus vero e^ admirandum 
Paulumj clamamem^ In ipfo condita efle omnia^ (ive vifibilia (ive invifibilia, 
Col. I. Et itenm 5 Per ipfum fecula fecilTe Patrem. Hebr. i. Et in Areopago 
verbafaciensy itaait: Deusqui fecic mondum 6c omniaquae ineofunt. Hic 
caeli & terrs cum iit Dominus , non in manufadlis cemplis habitat , nec ma- 
nibus humanis colitor , tanquam indigens ip(e aliquoj praebens omnibus vi* 
tam & Spirationem per omnia, fecitque ex uno fangoine orane genus homi- 
num habitare fuper univerfam faciem terrac. Aft. 17. Lyftris veroySacrificarc 
iffivoiemibushjecdixit: Et nos paribus vobifcum, paflionibtis obnoxii homi- 
nes fumus, annunciantes vobis^ uc a vanis hilce convertamini ad Deum vivum, 
quifecit cxlum,6c terram, &mare<Sc omnia qux ineisftmt. A&. 14. JEtenim 
Juferfiuum eft in his iongius immorari^ e^ tnu&a ex Sacris Hteris afferre teftimonia cum 
ex eisjqui afud Graecos in f^nlofofhia frafiantes fu^ viriy Deum conditorem efic af^ 
firmaverint, A7<ow Socrates Sophronifci , d^^Plato Ariftonis, & horum Succefifm 
resj^ aliifraterea flurimihujus ofimonisfuere, Ex fidfjfSifa autem materia Dcim 
dixere conditionis accefijje caufam ^ ouafimem (a^^fi^S') 1 heodoritus in Epi^ 
tbm. divin. doemat. L ANG. 

Pag. 27. Kuf TH ^ufet^a-it ii eitdm'] Hos verfus eleganter exprcflit Petntt 
Bcmbus inittna fua. 

Hic nemora in aeium late crefientia fitrgunt 

Punicei fomum graniy malumqtte fyrnmcjttey \ 

Et dtiices ficus, ^ magfue Palladis ^rbor, 

JVon illii boreaiu hyemsy non officit ^fias 

Torrida^ fed flacidas Zcphyris fpiran ibtss ^uras 

^rboriims totttm fiiferat fcnura fer amsim^ 

Et fomo infcniere recentia foma ftiori^ 

Et nova jam miti fuferadvenit uva racemo^ LANG. 

Pag. 2^.' Miunatf uy« if ^jjrS Sx^l 

Et '{W Ft mnjiar^i r/i!u>H ttfdnJirt fratrtg 

Ta fnm «n*» mfmen l'clion Ollam . 

Srdlta a^i OSx frtttdoliim inWtnrrr OJympalD ; 

Tir faer txtTaitoi SijkU juimint manrtj. Vicgil. i.Geocjicli 

Ej.tcm p. 18. n^i?iT'i™«.(?m.ix5o'-<S>-&C.3 PnjtSaiilliM 
tiKni nttlrBrHm, ipn toHJiihitt loi ann i.imjji\:iiitiH iJti mdlri dit 4C BiA. ^M 

/r/iiiK rx boiio ftr fe t^iHion malwn, Gixci S^XaAtr ap/ieilM,mOH 
lorcm VMamm : qnotl Crimina in qnx ipft aUiar, ad Dtnm d^tr». \3tatM 
Op. S. I 

Qiud. m.tirm^ in Nabiichoilonofor,diJs/?uii&ni^/>onniMMZ)(^^lrf 
iam Kf^fan fitftrUam ,\yiz Dti jiuiicie fit pMraium : natrit ni,am ftVM 
donolor eDiurmjm inulliffini fanirtKbnm, dt ^ua tB Ittad % VicimiSli 
quali fulgiT caiknicin dc ckIo. Luc. 10. Qui f/t iSxxxt cadon ■■ 
tetliatthia.' panem ftcllaruni lccum trahens: Apoc. iz. Lncifa o^ 
14. Ca(n)iino^Utniartaruni,injudidum (eirandut, piaccipimu:!!! 
Nabuchndonoror wm horam mfvicDniiMpeniiJii, ma/o /iiftriix. tfia^ 
in Danicl. de miftrMi AiryTioruiQ ngii cd/h, tni Lucilm mlktiAl^ 
m ittrmnt mum txtmpia haitniiim infuaic fuptrhix prjrrruum ttrmnlA 
gult de doArin. Chriltian. Iib. j. cap. J7. v£,i, intjuit, ^uie ftA fgrt^ 
l^byloiU>ej dt ea^m peefinu, ■uci nd tandcm ftrlmion diffa fiBit, in irft (M 
m Strmimiijdtdiabih miifia imtUi^mtur. apud Elaiam (ctlicet cap.i* 

Ezcchiel tjiaiimt foplitia DbjtiBtftT frinaptm Tyti cjp. 18. ^pt^tamt 
ftm dtfigntwt ditini : Hxcilicii DoRuniu Dciu, Tu Ijgnaculum M 
nii, plenui lapit^mia & corona dccoris, in dcliciiiparadili Dm fiif 
Elatum r-ft corTuuin indccoic iuo,corruptaeA dtlciplina Tua ^K.f 
■RvliinidiniMn pHuiofiiin tuoram in fmam projcci te , 8k. Ei il 
jqnpm in medio tui, hic dcToribit ic. ProjitKmut hic ftrmo q/?fw&, It 
frimirni liopiim iriinum tjlc , fna -vete fjioiite in ptjm inclinaiiomm txctpifii, & 
fttatim ma/is aniinii auiiljt. ffnjni lamen in^rmiintm difignmit Saiv-sn, 
iSudtft utrlnon : tccc vobit polcitatcin dcdi ainbul.indt Atper rciprniili 
lcorpionibui, & tvipor oiniii vimitcinimici. Luc. 10. Pamt auttm mnl 
tiii tfl dtiamciMa faiii indita libirum ad prin.-italem ■uolunlatis arbiirimii, A'* 
tfl juj/ilia Dci , /.«JiiVe /jurnipiam , ipii ntctnitatc ifuapiam fit maiuf. 
aiaem in frimis d^ iiifoleniia diabolum fvflmi£dit. J-fcc indica^tiit j4s<&\ 
SltBiom ypifcopi li-jfm feiim: Epiltopuin dle oportct non neophyiu 
typho claiu* III jinliciuininci(t,itdi.ibDli. 1 Tim. j.Thtsodoritus in E 
diviii. dogiiuium. Prudcniius in H.imariit;. dc Angclis: 

Hfiian de r^nmcio ifuidam pn'rherriimu ore 
A/.ricfiale jfM, nimiit diim ■L-iribui aiiiiui 
Jtifl.nur, dum ^.-ande liimtni fefe altiiu t^ht, 
tfjltHaiqat fiiot fiiliia lailanriiii hnii, 
Pirfuaju frtpriii gmiiian ji ■virihns , tx fi 
JHaitriam pimpf:f!i fbl Bic. - 
%nJtbiUm frcpier obfcwhinmj wpnt immf^am fnfut infsmiuttem affeliavh: 
qiiia inter omma JEiemema mmidijterra videmr mm^ ffeciofa mtam e^terM: 
EMidim iffam materiam etiamamiam affeUavity fufer ^iam fenbatHr Sfiritm 
I^,ficM(itferfertiirrebusjalnricanaisvQlimtas,yfrtifm. Auguft. lib. i. deCen« 
concra Manicii. LANG. 

Pag. ) t. Ilen^f vrert "^fniw, i mfif l ewrl ^f^fisi^*»^ &C ] Quxftionem 
idam ad euodem prope modum Gregorim decidit Theologus in carmine de 
Virginitate. 

Non hemnes generam fravofve bonofve mariti, 
Sed NatHrafarens j am ^fafGna magifhra. 
j^mn ffnim verum magisj tmtk fit ofumuSf aittB: 
Opinrns , ^ffiam e^ verbo farmamej creatHr, 

•• ■ ■■ ei (l^ »eA^h 

S^mdjmd in nos exdivina virtme fervemt boni, idomne efpciemt* ommagroti^ 
dicinmsejje oferationem. Baiilius. 
. De Spirittt Sando ilfae AmtproU tenendae £fif4ianii Sententix: 

Sanguinefiio plius Dei fanBificat Gemes : Sfiritu vero atemo dncit vocatos im 
actbms. ^^ycun^ igitur Jfirim ejue dnctmtHr jiUi Deo vrvum^ fui asaem nmmtf 
hi morti adhuc defutati Jum i J4lnimales videiicet c^ unmales ifii vocatttur. Nam 
pm Sf^tu ifjttss , unufmdfjui morttms. Qmd fi Jpiritur ejus in nobie^ fui exdtavit 
ifptm d morttut^vrvifiaibit mcrtaiia corfora mfkraj fer eumj qui inhabitat in nebie 
ffiritum Jitum. 

Sfiritm SanShis Jolus dux veritatis , fanSlarum enarrator iegum , ^ritualis Xc- 
gis imerfra , frofhetarum doBwj Evangeikorum dogmatum iuufhatorj JanBonmt 
eieShr , fanSiiJicans ^fanSios effidem fer Trinitatem contr, Pneumatomach. ^ 

Uaifemiu doSiorem ^iritwn veritatis j tpsem twbie Dominm dedit foB aJSumftia' 
nem in caios , m videamusj qme a Deo nobie dmatafum fer gratiam (wjifie^i^itfuy 
in qm e^ ioifumur^ mn in doBis humanjefafientia verbis^ fed in doSis J^Mtm^^kth' 
tuaiibm Jpiritualia conferemes : in ^ e^* coiimm c^ adoramm,frofter quem ^ cats-' 
mneiia ^^ficinmr (^iuifig^ofMju^in^o Profheta frofhetarum '^ in quojufii deduSH 
Jtmt ( ihyi^nmi) fer tjmm accedimus ad fiiiunK Meletius Antiochenus apud 
Bpiphaniumcpntr. Semiarian. LANG. 

Ibidem. Xfif^ ^ iv fjur it^m yspnf ] Dem fecit fS^ temfora: ^ amequam 
faceret temfora^ mn eram temfora. Augufl. lib. i* de Gen. contr. Manich. 
LANG. ^ 

Pag.32. Tif ufB-ftnrm n^ viw f4Bf^ ua(^av 'rd Ota "] Itm^o Dei invifibi* 
Os efi fiiim^ frimogenitus omnis aeatune : CoL I. ad quam conditi Jimms. Imago 
Dei in Creatione faSia efi tanmm , fimiiitudo in Chrifii baftijmate comfietur, Hie* 
ronymus fuper Ezcch. z8. Nam fimllem Deiejk^ efihaberejuftitiamjfafiemiam, 
tS^ invirtute DeieJJeferfefium. Ambrof. de Fug. fecuL Imafimm in eo obtineo» 
^uodrationaiis fim. Idamem ipiod Juxta fimiiitudinem eftfio amtbonmfum. Ba(iIiuS| 
£t >f^o/?oiipii nos Tult renovari fpiricu mentis noftrae, & induere novum ho* 
mipem, qui juxta Deum cpndicus cdt, per juftitiam & fandtitatem Vericacis. 
£ph. 4. LANG. 

Ib. TsTtf Ms»n»i^ f^ — <Se riii tccvrZv ovyf^afifMtmf k7nsyf%^nsirm ]Mimicc Philo- 

fophi aficAant veritatcm, & afieflando corrumpunt. ji^sfoetarum, qm fofhifta* 

* f mm^ \ (4») 

nMf, qi4 non mmno dtfntfhtummfmu mmjtxk ? Ntc mimmj fivetfssmftrumentwii 
pigwnui fijilofiphontm imervortenmtf ex honmt finme nofham hanc mvitlolam fa^ 
rmmamy haretid fids ofimominu ad fhilofafhkat fimemias adtdteranmt. Tertull. 
sn Apol. cap. 47. 

Philofifhi qm vocamur^p tjrn forte vera^ & fidei noftra accommoday dixerunt^ 
maxmk PJatonici, nonfobmjomdaanda nonfimt ; fed ab iis etiam^ tan^uam ab tn" 
jnffis fofjefloribus^innjmn noftnan vendicanda. Augaft. de dodr. Chriftian. lib, 
2. c^p. 40. 

(^mdqHidhomoextra(afudPWofifhos) didicerit^ fi noxium e/l, iki^infacrisii- 
teris damnaiur: fimiUeftj ibi invenitur,* Et cum ibi ^ifque invenerit omnia mue 
militer alibi dididt^ multo abundantius ibi inveniet ea^ «jua nufquam omnino aiibiy fid in 
iUarumtamummodofir^tmarum mhrabili altitudine ^^mirabili humiUtate difcuntw, 
ibidem. cap. 42. 

Clemens Alexandr. Philofiphos Grxcosfures vocatj qui et Mole & Profhetis fra' 
cifua qmequedogmataftia^non fim gratia quadam accefenmt, ini. & 5. Scromar. 
LANG. 

Eadem p. 3 1. T« «e^w fsr' «cJrirj itjwf aJtf 'mofm "] Ut & fracones eftent Ma- 
\eHatis ej$ts , e^ corre^ores fravitatis humana, Laft. LANG. 

Pag. 33. tIm» -^^^wfAs* 'switi/j pp^n^im"} Redius augufhim illum no« 

men Theologix noftrae revelatx tribtii, fignificat JuftinuSj quam Sapientiatj 

qua tantopere fe efierebant Gentiles. Qub etiam pertinet, quod in dialogo' 

cum Tryphone , de Prophetica & Apoftolica loquens dodlrina , tkvt^, in- 

quit , fJisflx/^ tv^/UMf ^ixin^ia» cur^miSi it i^ ovfjt^o^of, urui iii f^ S^ tuo^ 

^A«tfvf<^ iyd. Ulitatifitmum videlicec efl: prifcis Ecciefis icriptoribus, do* 

^nam Chridianam vocare Philofophiam. Unde inter divinam8ch$manam 

Philofophiam diflinguit Vincenttus Lirinenfit Commonit. cap. 13. Sc Gre- 

gorius Nyflenus in vita Gregorii Thaumaturgi, fidei noftrae doStinam 

liw B-ciuv ^iXooo^ia» vocat. Eandem Salvianus Mafrilienfis lib. 4. de Gnber- 

nat. Dei appellat Philofifhiam chriftianam ; «ti Eufebius Hiftor. Ecclef. lib. 2. 

cap. 12. lib, 4. cap. 8. Xe/KtmSh (ptXon^af^ arque 'dt» kXy&ii ^tXoao^uf ^ 

(quae pofterior appellatio Clementis quoque Alex. eft, fub finem Strom. i. 

atque Socratis Hiftor. Ecclef. lib. 4. cap. 27.) & tIu) n^ XeA^if ^Aaifv^W, ac 

liw ofTtas «Au^fl av^«9, Clemens Alexandr. Hb. 4. 6c in ProtneprJco, lit» 

rj/ty ^fijiit ^AoOT^itfHT. Gregorius Nai. orat. in Gregoritun M. E««>yiAte2e» ^- 

Xon^iaf Tbeodoricus Therapeut. lib. 12. ubi etiam Chriftiancs ntmcupac 

Philofophos : quemadmodum Phiiofofhi nofh^ fiSi^e , quam tuemttr , iidem 

Ladlantio audiunt, fub initiam libri de opificio Dei ; Sc oi ^Xo9t(pot g* euf 

^Clementi Alex. Stromat. 6. Quos quidem deicribens tibi Clemens ^tXotn^t, 

isiqmty Xipnmi Tmf '^W* fy^ oi az^totg IpSfrl; <^ inifrm ilifjUttpyS ^ ^i^tona- 

Xitf, VSt' ««, y/^etff^t^ $ ifi s ©«. philofofhi afmd nos dicmmfr^ (p4 amant Sa* 

fiemiam^ qute efi omnium ofifix *f&* magifira^ fyoc eft^fiiii Dei cognitiottem. Peninet 

quoquehuC) quodj Scripturae V.T. dogmata tw jr«p* E5f«r«f ozfojf mptXori^' 

^nt^« vocat Origeif* contra CelfuTn, lib. 6, quodque de Hebraeorum agons 

ProphetiSj Auguftinus, Ipft^ inquit, eis erant Phiiofofhijhoc efty ammonres fa» 

fiemite ; iffi Sapientes 5 iffi Theoiogi 5 iffi Profheticy iffi DoBores frobitads atque 

fietatPSy hb. i8.dc Civ» Dei cap. 41. item, quod n^adita in Pentateucho do- 

«fhina 1» }(^ MajTtcc (ptMoTXpiu Clemcnti Alcx. dicitur Strom. i. uti /^tip^Uc^^ 

(piXoffz^i» ^ at^ia. aJi^uoties Tatiano contra Graecos. Eodem dcniq^e re- 

icr^qxiodChryioftonjus aic in i Corimh. homil. 5. ftt^n i^omf^^^^ro rit 
-, , , ' • % 

UTCli- (43) 

i^iff*fjtfjtitii9 , i fjtnMs fMi^tmrt fMil^ifmr^ a^^tifAtm ririss > «^y m "^lf 
T i^h 7m\huH9 fiXtaw^v» Efi mngna imus ac fotemia , abjtSiot, & tpd mU^ 
lam umquam amgermn difci^nam^ refemt docere fhtlo/b^fany qu^ /ttmfi*pra ^ 
mines, Speciatim vitam Monafticam Ifidoros Pelufiota dcv B-eim (ptX^tre^im 
vocat lib. I. epift* 2^0. £t Socrates, de Monachis loqaens, quos vi a vita 
monaftica Theophilus Alexandrinas abftraxerat , Hift. £ccl. lib. 6. cap. 7. 

mmroj inquit , an jmv %^iX99i^w «5 S^lAo» , Tif iaxiai io^^axH^^. J^ff^ fi^ 
bam^ quod iffis non liceret , ficm volebam y fhilo/ofhari , e^ Mona/Hcte difciflimt 
fiMdiis incHmbere. Freauenter item Philofophis vocabulo fic utitur Philo li- 
bro 4^ /3/» ^&fnitxS, ubi de Theraphertis illoromque (hidiis agit. 

KORTHOLT. 

£adem p,7^.0vjSc^ xi^^s] Cjrprianus/nb initium libri de bonopatientias : 
JVos Philofofhi non 'verhisy fed foBis fitmus ; nec vefiim fafiemiam , fid veritate 
frjeferimui : virtutum confciemiam magis ^ quam jaSiantiam novimus: non Joqul' 
mur magna , fed 'vvvimut^ Athenagoras in Apologia : ww^ i* ifjth ivpam 
^y i^aius ^ ^fOTf^oi, ^ ^aiJ^ec, ei Xoy» *riu/ u^iXstoif TntQ/is-^v hoiv uowetrm 
tIw im^ S Xayify if*y<f lito ^<7n ris ^oeifia^ug u^Xhu» hn^eiXfVfS^ttS'. u ^ 
Xoytfs ^fMnfA3f<^^otfy k^ ar^tL%€iS u^Jug iTni^iiKfuitffn» £t rurium : u jMiAfrtf 
Xo}af u»i' rmi^eiiei t^ ^iUoicctXitt 'i^ym ru ifjtiriftt. Sic quoque ClemensAlex. 
Stromat. i. Chriftianorum Philofophiam f^^ imyfiT^fSplut^ dicit , it xiyuf, 
Confer Tra^atum de Origine & natura Chriftianilmi ex mentc Gcntilium 
cap. II. KORTHOLT. 

Ibidera. Ot>J'» H^ons iXtf^frui] Supra dixerat, ru r ^tXon^m ^uffmru 
vruffVK u^oiui ^ uTswniq irxifi/i, Sic & ali is fcriptoribus £cclelia{licis paiiim 
audiuntGentilesoMro^Tv&^ro^, Tm^uwiiotrtg , i%t$-im$rts, iv^Xot 'S' fh , te;^ vytuih- 
fofris iIm ^«foieut , ufjpumt ^zeg^poyg; € ttoXu 7* o^JuX/i^Sf TnfrjjpufSfiotj hon^ 
ncs dementi/jimiy cctci , jatuiy infani, juriofiy deliri^ infifiemes , meme cafti , fecfuU» 
bus^quaUsi quianiUttr defifiant^ €fu fafientiam frofe/jiy HuUitiam potius exhibo' 
ant'y quorttm mentes femttts /ucum /ittltitia ferbiberint y e^ CinmeriU tenebris oiriores 
fim, Hujufmodi enim & iimilia ipforum elogia apud Athanafium, Eufebium, 
Chryfoflomum ; La^ntium, Prudentinmj legei*e licet. Confer quae notamus 
in Apologiam %. ad verba ifta : /t(^y«W ifAoi ^^^aifofre&f. KORTHOLT. 

Ibidem Af^m UTnirrm 'ZuK^ecTJii aro^etnur^ ofJisXoyei fjtiffif eihvuf] La^an* 
tius , libro de Ira Dei^ cap. i. I^emoto Deo calefii^e doHrinay omnia erroribus fle*' 
nafnm, I^eBetjue Soaates^ cttm e/kt omnium Pfulo/ophortm doSiifiimus'y tamm, ttt 
aeterorttm argiteret in/citiam y qmfi aliquid tenere arbitrabantttr y aitj fe iMl fehrt^ 
nifi unum, qitod nihil fiiret. InteUexit enim y doBrirumtillam nihilhabere infectr^ 
ti , rnhil veri. Nec , ut fmahant tpudam^ di/Smulavit iffam doBrinamy tft aHosre» 
feilret-y fedviditex farte aliquam veritatem^ teftatuf^ eft etiam injudipio,(/tcm 
traditur a Platone) quodnuUa e/kt humana fafiemia : adeoque dofhinnam , mtatum 
phihfofhi gloriabantttr^ comemf/ky deri/ity abjecity ut idiffitm fro fitmma dofirintt 
frofiteretury^nihilfciredidiciffet, KORTHOLT. 

AXbM^ihi iipu wjnifetf'] £x Platone hxc refcrt Ciccro Ttifculan. Qiiarfb 
libro I. &cCicerone repetit La6lantius InfUcut. lib. 7. cap. z.cujus verba: 
NuUa eft humatta fafiemia y fifer fe adnotionem veri fciemiamque tutatttr : quoniam 
mens hominis cum fragili corfore iliigatd , c^ in tembrofo domicilio inelnfii , netpm 
liberius evagari y neque clarius fer/picere veritatem foteft^ cujui notio drtMm 
conditionis e/i, Veo enim foli ofera fita nota /unt : homo autem non eogitando att$ 
di/^ando af/eyu eam foteB $ /ed difcendo ^ audiendo ab.to , qui /cirt /ilut fotefi $ 

* f z & (44) W 

viam fycrath dt Pit Mm (rM|bw,if ■ 
nit, Dii u n mMta ltt lamii Mv*' I r^ ieiat. ttk* A/. TuUiai, ffmimiam fycrath 

[ 'OWiflt lanfnu, m ifft migriDtt ii \ita^iil«j aaatmy i^lfd mm tm^m^ 
Mirt wtnrii; Htrum Mrlan fit , iniptii, Dii ii n mMta ltt /an; MMMi 
/we naninem. ln Platonis phidone h«c Sncracis redunn 

^i^us^mfi^-' ^oc /'■'"i 1}"" '"^ 'S' t i/tmunoH im sd vn 
umtn im niminm M[fUmitvrTim. Et pollea : m ^ i*^;mi ^ 4 ' 

**"' J* ^ ?£"'" ""^1 ^ *'<» S" 9-inifrt, ifr?»» T»!» ns^Lvnt ««Jijc Mfi|* . 

/i\K&'- "i i"' ■9^'" W "WT* i {uui^MriAii (laf^f jS iir iw ) ^' iity' ' 
iiiAhTaf. S lArsfiml, ipa dico, fulchrum til ta crtdert : fi ■mtS mni >fc 

ftttfl , hiKlitmtnitmpiin , rpadmanim amtttiiit, manu lar^ber fiafe^,\ j; 

«vcffl mtin rrror mn mioubit , ( ii inim maliaa fartt ) fedpiaila fvft hbbM- ^ I 

conGderans Tcrtulli.inui libio de Animl cap. t. .^dtv, ia>}uit,MB'i* t 

f^tnlia Socriua dt induj/rii ■vtntrat iBnjiibit itifitMimitaiit , non dt jihoi * | 

ifit ■uiriiiuiil Simililrr & alios GeniifiuTn rapirntr-t de (Istu aoimzte i 

anem poH morcem illa obiineat, admoduiii rnilTe dubiot, ronn^ 1 

doceni cflata , qui alioqui iminorialitatefn ip(ius prx cecerii Tiden** 4 

propngnare.Ita Senec:i, conrolaim us iucilium, Flacci obituni lagenEc^ri ^ 

ftob 6;. Fonaffi,w,(/imi)tUS^iimtm-virafamat]t,Tttif>ii^nulmi f 

mdi ) ipitm fiuiaiiu pirii^, prsmijjai i{t. Conter cjm idcm ditrerit, d«* S 

lybiQmin fiacema innrte vult lolarij qa.xque illis plsDe gemiiu bln ■ 
ceio, Tiiium, iilii obitum mcerrnicm, folamrus, lib. 5. 3d raniil.q' 
Dignum i]iioque obCeivaiUjqtiod, ubi , apud cumdern Tutliuia Tn^ 
peiiiuderi libi tcIIci auditof, fo/Je iutmioi,ciimi ctTpotiiau txt^mm^m 
^fi in domici/inmJiiHm , ptrvtmn ; St veib dicctct Marcui ; ^^md nlifl tftra mfha oput i[i ■ nwa tlBmtraia Plaiontm fuptrart pofltmmt ! fuain t^ 
KTfwtfMi» lUinim , 5M1 tfl di >*wno, ampiiui ^•w*' "'"'^"' — ""' '' '- — 
mditor : Ftci, mihmuii, & ijiiidcm fnfiui. Scd ntfda por ; dimftfm l&mm, &■ mtatm ipft dt immmaliiati animomm capi ugiun,* 
P» tmmi iUa tlidiiiiir. Videlicet boc ejl, quod dc Platonc ait CbtyioHcHr 

I Corinlh. hoini). 4. Ilw» 'ugffi* iH\iu fxixaiftii •; i}n.«T®« « Srvjf i " 
«n^; MSM, »Jl( Tw™; jjw» r«> axmtTin,, ifrw mjA}». J^Hfnium Ui 
tBmmit ofii7iJtn,^uad animic fit immortalit > & aaa tvidtnt nihii dixijjii.^Jt 
tndiim ptrfuafiOtt, fU txciiSt._ KORTHOLT. ■ 

Pag. 34. Ovfi i^ ? Eu&irti pgni &c. ] .^>i^ Chsld^lico Eoripo « 
iimiima rtciprQcnnde pwai jieri paf,e conHaiaiHi ! Ciccr. de Natnr dcor. ), 
morte AiiAocelis , rjufdemque taufa idemfcribii Cxliu^ R.odigtniulibt 
ap. 8. 

Ceicrum Originet Celfi Africani PIiil.ilcihcin falfi & mendacii a, 
tradit Atillotclcin ^iwjw i judidhiu Albenienfiuin impiuaii rrinant ft^ 
mmjmpi,queddiiffiiaia qu*dam tanipiam li^iif & dnZii; in pliilofophia frm 
mm Disntm culuim imjmdiiBrttii. Qnapropttr iUe ^ilittui, ubi irigaua ylm 
LycEo doaitr^t , rtiiclii , Chalcidcin/r lentnltrhy &■ indt ^mlci* ad rt£iM 
tAatanliim rrjpondirit : Alhenii y< difiifiijji, nt Aibenicnlibut ^rf *^ 
fr^rtt , Mt itirum fiiliu piacuiart philofofhum mcando, •jnali in Socratc h 
faimtnde, tommiiitrtm. (i ^s>Mi*ai , a\t, ^tlujmm ii: ifUfm^rSii »,V ^ijt 
^ ) jtujm nutrrogaiui Ai i ipmfiam j cujufimdi fiii -Mcrtiur tfli Cruitm J 
jpl^fiaSD'. Ttf^mdit: «nft^i «*' » «btj "lyji, W 'i;t>i| ynff^aittt^ i ' f^ rvW hoc eft P$9khintmMf fid h ea fmm m pk9 fimjaf^ fiaifym tn^fk^ 
(allaiioeftad Oumina Homeri fapra allegan) J^cofhamarum difipums gat^ 
mitutthnem, Clearchas Peripatedcus /< /or» JudlaBiun miendam finffii ^ ^uoamt 
Ariftoteles fimrit. Clem. Alexand. libro i. Stromat LANC* 

Ibidem SiCJamk f« nK^ ^utmfng hmiHim'] Gregorius NazianzeniiSj ia 
carmine ad Memeliiun, ait, Hermem Trifmegiftam 8c Sibyllam, ^uaecomqae 
de DeopraBdixerantsnondivinitib afilatos praedixifle, ied ez (acas Heboto- 
rum libns, quos obiter perlegerintj accepifle. 

Otf 9f«> , fiii^ h mt^iM^^mns ifm: KORTHOLT. 

^^S* 'S5- ^^ ^] Lenticnlam. Tulit mitem Samuel iimiaiidm M (vel 
vas Olearium) & efmlh fiiftir ufm yu. iReg. lo. LANG. 

Pag. i6- tii rhs i YAu»at9 «^fmrti &c. ] De Ecftaii iandoram noftro- 
ram Prophetaram 3c Apoftolorum, alia apud Chrifthnos eftOpinio, iicut 
ex Epiphanio in Athenagorac defenGone annotavL 

, ' H^ Autem Siby la five £rythiea , five ( ut quidam magis credimt ) Camana, 
ita mhU habet in toto Canmne fiio } cnjns exigua iUa faruaUa efi ( de Adventa 
Chrifti ad Judidum dx^nv^ habens , JESUS CHRISTUS Filius Dei , 
Servator, crux ) ifmd ad Deorumfalfiirum five fifhrum cuhum feruneati tpdnimo 
ka etiam contra eos ^ ^ contra cuUores eorum loquitur^mineorum numero defuumdM 
vtdeatur^mke fertinemadCiwatemDa Aaguftin. de Ovitat. lib. i8. cap. 23. 

Coffufiae Sibyllam, tjmmodo cUori unum doceat Deum^ & ^ue fiaura fimt ad" 
nuntiet, Et Hydafpen inmanus fiimema legite^ & inventetis nudto diluddim^ 
mamfifiiusfUium Du Chrifium firifum : & quomodo adverfiis illum acie congreffuri 
fimt reges multi^ qmodiofrofiipmmureum^ S^eos am gerum nomen ejutf ^eieffos 
iffiusj^ finml tokrantiam ^fdem f ^ adventum (ficundum glmofum ad judiduM 
extremum.) C Jem. Alexandr. lib. 6. Context. LANG. 

De Sibylla quae idem Clemen. lib. i- Context. annotaverit, hic etiam me- 
morare eft vifum. fJeraciimt fcrUnt j Siby^las non humamtusy fed dyimnttUj 
avv QiS reifuturas ofienfat efie, Dicunt fam, Delphis i^ud Curiam ofienc^ /v* 
tramquandam^ m ^/rpM Sibylla, cnm elex Heliconc tt Aiufis educata vemffet^ 
fedifie dicitur. NommlUex Malea venijje ajum^ Lamias ex Sidone filiam, Serapion 
dmem mque mortuam defiifie vaticinari Sibillam tradit : e^ quod fofi olfitum in 
aigrem ahierit ^ firtilms^auguriit divinare^ e corfort amem in terram comeSio her* 
bam , m fierifoletj frogrefjamtne \ quamyfme in eit locit fimt pecudesfiefafcentes^ 
manalibm in vifieribm certam fitturorum frmnonfirem figmficatiomm, Et animam 
ejut efjefmatfqmeiu luna afforetjfaciim, LANG* 

Pag. 16' ^Tn-rlw T iMi ^ U^ienmf] Hjc,quae de Chrifiiame KeUgioins 
noftrae , <Sc San6be Catholicae 6c Apoftolicac Eccleiias vetuftate Sandus fcri- 
pierit Epiphanius ibl. 1. notanda. ^ Adam p^que ad ^ocn & liberot etus^ 
hitrefisomms ^ idokdatriaignotafuit, Nonduminfiit^erataliaofmuo (frf^«|i«t) 
nongemtdUreligionevarianfy non nomen harefis^neqm famdacrorum cuifm, Umtf^ 
^iptt fropio fenfu ambuiabat, Nondum enim iex nata er^Jkd ^uiiibet fibi ijm 
ermLex^ & fuafiinfememiavivebat, non erm in terris har^s^ nonaiiaeSf Jm 
fememia : fidhommes tantiim communiter ommt vocabantur umm iabii & Ungme^ 
t^ fietat atqmimfietat eratiffaNatura iex , nec non vemacuium uniufcufiffie tw- 
hmtatit arbitrium ^ deieBm^ ac necdmn erat vei ex doHrina, vei ex momtmemh 
finriftorum error ^ftduBio, non erm fudaiimns am feffa ameftam aiia: fedj m ita 
dicamyea^ qme mmc infrtefenti SanBa Du Cathoiica Ecctefia obtinety fi&serat. qua 
ipni ab initio txtiterit > fofiea ntrfum eB man^ata. Si quis namjue in vforitittit 

? f 3 tBuort •\ «ic ufiiarx ie^i fimt. aatraia. Pitii Sanig intfr Inmkttr j 
IdoloLiitia & GrxdiraM: fictara ^iur ad mt fitnitnit, mmi 
irc^s) ^ faitfiath & mbara Hbmimm , prr rativntm ^ m 
MM itiifiKtaie aiiiirotntiu Sanig /Hrt fiiim tintihoT , Nachor iM 
frWt «rtiJic fiMiurum jiRit, i iinu tljlmaiMt ^ fig/ina fi 
hljiii .ytntm. j4c nondmn imrjM.xm mt patftm fiimi aj.nd pti^ 
vrtrtmui fid pairti anlt liimt ■vila ikjimgimti , jfilei rtiiit^ 
Kt ifiii aiaaa Abeli hic inftrsl auntiantm. A^M tnint ii frcpi 
fx ipi9 imtm Tharc <nij^'/wn, id i/i, adrerlam zmal.iucMM 
ttacnnmitt favprifC limi fingendi Mrnt txMintt , fraia lii «>«« 
^» •visdiel» aatfn, ^ i^ft pir jiiiiim prffritun fiAintr^d^H 
faiau. ^uaprapitr idptr odmirMiantm divina fcriplura tirfigiurvi*. 
(niu t(t Atin antc Thite patrem luum ( livc in tai^ffH 3 
naticiutii fuc. Gen. ti. Et Deut Abtnm eligii todim dtarat 
tht!ic« & ^jffiafivlic^ Ealefiit, in prgpiaia ficltltm, e> in ■mn 
HiljimMn, ^ in ro^n/tiMC: propha/ai , ^ in 'yiiiit BtKittKiieam 
ivrfiiinntm, dimi tniin piortm hmirmjtrtt, {J- i/ncariii i yrri 
tniffiai nniinciavit,{j- ■vocmli iiidtm manm gtfil, m Pcltoi , 6 
cobui Si loanoc. Poniiltx i Dn |iiil«i( ivjlA'- pxdagogi aU 
^dagBpii (IMM lix ipfj trat : terptr-tlilir ^dsm ilU maitUta t^ 
nnulinr tluim htbou txpcBautntm : intrr aiia plm-itu dotmk 
JJtmn , & litUm fiU ftnirt : in Mmaniiiii ijiiidim ( boc i^ ) j 

tlit* ifi lUi i ptt^sniiifiimii qmJmfain tamm , id tjl pnfhoit 
~ 1 fatri libri |uclai(inuni irididimta , rir Ltgii olfirvm 

VomiiK naflH jESU CHR.ISTI. ^ nlti 
qui in /.tat Idnmidtn puiri miom dmctbjniw , fi clirifium ab ipj 
gi in^ium , BJ prftmtuiaimii ^ vnikiniis piomifinm fufdpithat 
i^nt De.lati , incantittirm ^tHHptt <■)■« riifelreni , d^ cB^naftrrait (47) 

ns (ygrtefjffmt) poftnmo Mm a nobis encomhdl^ UudibHt e^^Mti- ('c$* 
ranka,} Ecciefia ^ ma fuU ofk frogentratay ^ fn ^hiiim fanffum gmta^ 
um &>foH gMrutrici. ^tueamqut *vero pofi hanc^ vtl amo oam venmmtj pei^ 
mamnat^ey non omaino ^idam iUx almue faBa fkm i tefiamento ^jfn^re» 
e : fed A yerbo dotem nm acceferttm , ne^ dMtim f^iritm /an0i obtim^e^ 
» 

ati0a Catholica EccUfia d^ Chrifiianifimu ««re ( W^; ) ab iritio ^ mun'- 
f y e^ cum Adam & ante Adam j & am onma fecula in GHRISTO» 
is e^ fiUi & JpiritHs fanBi vobmtate^ & ab omnibus , qmctmqtte fer ^ene^ 
nes Deo flacuenmtj honunibue credims^ & in iffius adventu ewdBnter ma- 
^atus, Hacc fparfim in principio & fine Panarii operis , & in £pitom« 
hol. fidei inveniuntur icripta. 

>e eadem antiqnitate ChrifUanifmi fic etiam canit Prudeniius adrerfus 
imacfa. lib. i. 

Qufmquam fi tamum fhtdium eft, & cura vetufti 
Moris j & d frifco flacet haud difcedere ritu , 
Extat in antUpils exmflum nobile Ubris : 
Jam tunc diluvii fub temfore j vei frius j um 
Infervijje Deo gentemy ^ue frima recemes 
Jncolmt terras , vacuo^ habitavit in Orbe : 
Unde genuf noftra dmt forreBa frofago 
Stirfitj cb* iudigeme fietans jttra refomtat, 

Tondum natis iftis Diis^ qms imfte colhis ^ necefie eff unitts Dei culttmt 

per terram : ejtu fcilicet qm execratur malitiam exiiiitfie bonitatem : cujue 
lum eft non iafides am Itttum, fed homo iffe , ^ fyuram Dei gefiat : ^juod 
'nm non auro & gemmarum donis corruftibiiibtu j fed mmit virtmum ifiM* 
us omatur. Laflant. lib. 5. cap. 8. LANG- 

pad Seras Lex efi , non occidere , nec fomicari , nec fiarari , nec adarare fl» 
chra, Unde in iiia ^egione nuilimt tempium confpicitur^ nuiia muUer mere* 

rmila aduitera ^ nemo iuTj nemo homicida j- fiafebius lib. Prsparat. 6. 

8. LANG. 

inus J^x Babylonius , omnium prhmu temfism Belo patri , e^ matri Jq« 

i s & Rheae avUsj & ftatttas erexit : Berofas. tfuando in terra Cfaaldaso* 

natus efi Abraam : Auguft de Civit. lib. 18. cap. £. A Nino ita^-^ 
^onem e^ ortwm cepit idoioiatria^ Belus, juem Babylonii & Aflyrii coitmt^ an^ ' 
»r Trojano bcllo fuijje invenitur trecemis vigimi duobus arniis , e^ S^ 
3 aquaus. « 

elifleas Cfeteniium Kex^primtts Diis facrificaint , ac ritus novos facro* 
ue pompas introduxit , Jovis nepotis educator. JupitcT autem in tamam in^ 
lam vemtj ttt ipfe fibi fana muitis in iocis con]titi4eret, Laftant. lib* I* cir*', 
nem : 

IndcDehs^ qitnrum patria, fpeBata fepttichra 
Scimtts t in are hebetes informavere minores, 

^dvena qi4os profttgit gignens^ z^ equina iibido .' *^ ■" 

/i}/»^'^ Italix: Thufcis nanuftt iiie pueilit 
Prinntf adl)innivit fimuiato numine mxchuti . 
.■'■■■ ««•»> v:. . ..•■:■:' O. •.. ■ '> svt • -.v '^••■;:^-i '.-usi^-i^ia-ur-- .♦ 1 I r f4«) 

Smnnit ftilicec^ mtim dnmnm Smr^ nt mt Laaant PnfaMii 
I. contr. Sytnmack Ac cniin Chroaici nollri leoendoRi afac 
ris annos mnndi conditi con^ucances, ^ B9& regno ad beUaB h 
6t IB capdf itaccm , nnmennt annos ciidcer 953. qni nniicni 
k LtMmitA latione difatpat. LANG. 

Eadem Pag. 3^. 61«» w^ ^ ki ;(^im ^.1 Hennes ^aoqvl 
pftac nnam Deom loquicnr, cNWfie iwnwyiihii^gyiiM, idjiii w^ 
confisecnr. Cyprian. de Uolor^ Tanitaie cia& 4. LANG. li I' F I N I & M 
. KORTHOLTI ANNOTATIONES 

1 N 

S A N C T I JUSTIN I 

ORATIONEM 

A D GRiECOS. 

"^ag. 37, V 1 INAI fM T ^ rSf uf/miftif l^S* z^fc^fjtcf»'] Ex e(y 3 qnod 

caniain Gnecis reddit juftinus,cur ab Hellenifmo ad Cbri« 
ftiamfmum ie/e contulerit, fatis apparet , quantopere , hallu« 
cinetur Epiphantusj dum^ :SuftueATei9 tk Xft^v Ttmr^^Hu^ 
i Samarkanm ad CHHISTI pdim tranfivife ipfum fcribit hxr. 46. 
Ncmpe decepit eum , quod Samaritas eenus fuum |n{linus appellat. Vide 
quae notamusad dialogum cnm Tryphone verb. M S* ^itf^ifdS. 

Pae^8. Tis etuTH Ti^ knfiii^ei ^^i^ ffwjnmof {] Hxc 8c fimilia auandd 
Gentinbus a noihis fuerunt exprobrata , ^^nufotummt ar^memU& mtorfrt' 
uuimbtu conatipmt res iithonelias honefio firmone veiare ait Clemens Recognit. 
lib. 10. SicArnobius lib.5. adhuncmodumloqucntes introdncitSaganos: 
lihe omnes h^twue , quse tibi turfet videntttr , atque ad laLem fertm^aivinam^ 
ntyfiena m /e oommnt fanBa , rathnes miras atqite aUas^ nec qitas facile qtdvk 

^ foJSf ittgjtmi vivacitate femofcere : Neqtte enim qttod fcriftum effy at^ in fri* 
ma efi pofittmt verbomm frome > id fignificatur S* dicitttr, fed aUegoricis fenfibia 
^ fid?mivie inteUigtmtttr omnia ilia fiaretis : ^Sud fuidem ^ititr^ fed intelH* 

' fftur aikd $ & fiti vttlgaris fimflicitate fermonis latet ratio fecreta , & altitud^ 
involutd injfBerii, Quid vero ad ifta Amobius } .y^utia fimtj fcribit , «tt 

, affaretjaupteacununa hac mnia^quibus fitlcirefolemne eHmalasin judidis cattfaf, 

! mdnmoj m veruts dkam^ foflnfiicarum dilftttationum colores^ tpdbus nm verumg 
jed imago & ^etks veri femfer atqrn unwra conqmritur : h^am tptoniam reBas 
aaifere leBiones fudet , Jedecet , decurfkm efi inhas fartes , ut aiia fidnictretur 
tes aOi^ & m jpecim decoris turfitudinis interfretatio cogeretur. Ac iternm, 
Qma taiium fcriftorum hifimarumque vos fudety nec aboieri videtis fofje ea^ 
qua funt jeede femei in commentarios reiata , nitimini cohoneBare ra turfes, atmia 
omnibus argutiartm tnodis fro rebtts fubditis , verborum invertttis commfitijqmi 
naturas ; at^ , ut oiim accidere male fanis affoiet , (jmnm turbida vis mori» 
finfum at^ imtUigentiam deftdity cotifitfa atejue incerta jaBatis, & inenitum 
fer rerum figmema bacchamini. ^Confer Jnlinm Firmicum dc errore profan. 
Religg. Theodoritum Therapeut. lib. 3 . Athenagoram in Apologia^ Tatianum 
contra Grsecos. 
Fag.40. Ifftftatn ^Ss/^eus'} Coronamm ufw idpuebant Chriftiani vo^ 

* g tereii. imt- SctlpGtiinc prculuran librum TcmlfTaRnt, n» 
nlljCCTC niiiiiir, '»»■"• Z>ri ejnm^'! nan liditrw. Itxaft 
liJaiwri fiM idolobirica (oroniti «JminiRfcnt- .'ffiaai 

inqvit «p. T.iiirimaii lAjiHil rn^aiilianim, ^tii pntnamy^ 
"Amfaan , aiti fnnliim Dtti ardidk. - Oh^iJc lyitn^fimt 
- ' uUah £■■■■-'-- - — - ■ . I SiAaii irttrtdMhni C*- ipjli i f rutfBin cap, lO. £"ni um iniipoait Dn, * ^ _ 

nw£> andMt follmtiB ^m ..^fnfiBha d«a ( i Cor. to.rt.ym 
iu & rim (y jpptrani idoioil^tmm terHBninaiitr^iig ^ immM i^ 
Hat rmm riim &■ bMM tr ff^ntu idolii immtitmr mOm 
pcriinct, <\vaA Qprimiu, Manyruin Conleffi)nBa<)K 
cji»i (ubtniiiiin) tibii ^ L.jpltt > tnt« aJia ad bonc aK 
^b iniii» fulirAtBft iKUmift , ^i» iUic vclntatimr Jkai^ 
ii» , tifia •vtftrwn libtnm mmfii: Fnau cmi fi^m JMi /ww, 
firrt Mti ftiMii , toron* ft Daniaii rtfrrvn<it. Vidc pnccT 
Clemcntrm AIc>- Pxebgog.lib, x. cap. 8. Miaaciuin Fcl 
L:)^niiuin lit>. €. tap. la, Lncianum in Ni^nno, 

tadcin p- 40 E( Taia fUfWr/i^^] Laflanini» InlUlin 
Smlau M.TuSiiii, gxi C Vttri adnluii» obfidi; «adttn «oiat' 
hit, n&iifi ; ^y P.ClvtnifsroTii iirrtftim : « (W Ofliim M 
& firt» & ctnjiix. Tcnuflianni Apolog, cap. 9, Ae^ 
f"" ^y^ 7"^''" '^o"^* juliDS Firmicnt MaumiM libro ck 
runi Rcllgtonum : ^dulterio dtltfimur tlifim ; ytruww njfwrA 
1*1 /■!!* fcaitiaa confiiTit. - 3hn;n.i pwr afoiiim jakrtoH ^ Ui 
rHTfrj cii/i^c^A i -e^, ul ftrdiim /aiimui in^ioti fadnm fofia ^ 
Jtniibut J^cineHph t\cmclit majoft fi mUeritiar Ajitidit. — O 
MM tr^ fsUlifM*. hminimi depltnia ftrfmifiti itifi&it i 
Kf^lititlt ! &Mtf>n i& (x/s ftdfii', <Sr rrttntti Ktame» ftr nbnf 
M^c^UUi^t'l6txSfiii,txm IMtSm fttcan ii^iamitfmiim 
Wt^' ititri^'i0 ixtmplli. Snpra ■diwrar; Qmaant/ut h;tr Ei. 
linilS mtme ■Otuefaliir, ailciinniiic pUcti fnfiriftintnit ifHni mi 
aW malii jWi /oioiam ipuiil , aia fatinora tomm txclta cal/aitdm 
^aic)>K ifiuartiu , htc Hii^i mi^pBprrt dtpiirrain,ia f^Jibi/ietai 
iicm, iit &■ Ji ad tonfenmm itdii-vitt morim Jrmitaiid» pmAn 
AriloUus liSro 5. f^iili tft, mcpilt , mmtHum tam fti&U n 
oHnn tion ad humfjaaii pm.u iHiriim dBiiantrai prvritmt'* ati 
primirt cHpiiBtairi i togniih vhlfO rc^cTtndif^ /nrfonii, tAm . 
0iim nihU in /ibiilimm vidiat ciiifjifiem fervaami ? Ubl tmm pt 
ifft tuumim inlra finii confHtirit jt/Toi tiipidinrm fnam nan tiai 
mn in jnvmlfinBt apfciUtit ifimdia fe hvmo, & in^cnjti Jra^Hiai 
Cj^ ma^ijlerio fjnffx di-jmii-iiii adjMiu > Idrm jim .inte libr< ^fmmoio flui tjuam Dem i^ fopis } £f fani Chaerea apiid Terentiani 
^ucho , adu 3. fc. 5. ftuiM^um tuum cb excnfaCj qu6fl utique fibi ho« 
"bni facerc licucrit , qua: commiferit illc Dcorum maximtUj fuwm^ 
' li fummji famm ctmcmiL Cujiif fljjgitioii adolefceatis mcminic ex C6« 
?A.ugiiftiniis lib. z. dc Civ. Dei cip. 7. epift. i0£. & Confefll libw i. 
% Videporrbhanc in rcinTheophilum Anciochcnum Hbw |. ad Auto- 
'\ Cypriaoum epoft. 1. Gre^orium Naz. orat. in fanda lpmina,Atha« 
^2 orac. conoa Gentes » Cyrillum Alex. lib. 7. contra J.ulianuin. 
^empu^o.rvi^ ^ <>^i «r< «^(1^«/«^' «( vfiH(]0^vius Minucii F^ 
^Nchit Ms pnktmibm andisa: £t tw tnim kkm fmmm^ ^ tmUm inbifam^ 
^^ 4fKwc ued & bdmtj^ fi m kim m m, Tmullianus Apolog. cap. iS. 
^IMi vijimm nligmmdo, Dt vtfiris fiiitmu, 

dinu Tmm ^ mAi ] In dialo^ cum Tryphone iianac Juftinus, 
Sodop iie Teritaie & iodipifcendo fiuc homini proprio IblicituSj in rencm 
:iam inciderit, qui, poft varios fennones ulcro cicroquo habitos^tap^ 
Scrjpfiura £uine libros ipti mirific^ commcudavcrit , qvip^ ab lis 
Aos an£^oribas , qui MiiifMe ftr <itmmfir4$ioiHm {i fi$ '^sniM\%%ti ) 
t \fim ttti^mmmi , lcd iutffflimi fitfrji dtmtHfirpiofitm tmmm , ii^vmt 
A.nmitmiM ttjhs. Qiibus ipfe excitatus , c vcftigio ad legpndas ]>ct 
tnias fcTe dederit, indeque veram PhiloTopiuam hau(erit. Tatianps 
U difdpulus orat. contra Grccos , JUr tfdmtiit ^»^^ , inquitj 
% iirf ^iwm iieAt^ff i^dCfMV iutufMm^ mSssttSA JV ^ m tgntJkiM, mn^ 
^tH^tui Tvj cimjH» ^a^ia^tif rwg , *K^<kr%i9jifgat fSf/ tff €S&t TKBAfiHn A'- 
Wj ^um^s ii itg tafif tLu CMsitmt x-^mluf, xa) ^ x-H^fOf •muTmt 
I, Z^ «if T Af^fifl' 79 iiTp^f t^ T ti^mirrmt t» «bfsrrnjJ^^^oy. ThcophiluS 
ochenus ad Autolycum libro i. t^ ^ i}u mrtt rurt \a%eli^ , «^ yu»s 

unis autcm huc pertinec, quod Hilarius lub initiuin opcris (ui dc Trini- 
commemotat , animadverlis Gentilium circa rcligioncm & Naminis 
un ablarditatibus y candem ad Scripturas ik CHlv.iSTI fidcm fc fuifTc 
udlum. Plttrti tonmt , inquic , tiwntrofm inctnortm DtorHm fatfitlJM intro^ 
Mi $ <^j viriltm ac mniitbrtm ftxum in divinis nattfrit agtrt txifiimamcs^ 

ac fiiCctfStnts tx Diis Dtonmt i^trtbant, — digfmmQHtjam mn trat , aHBo" 
os vttitmis txiftimart^ muridictti4f0SrfctcLit C^ irrtugiofa ftElantts^ ijflitiHit 
(iimarum ftmtnmmam fitarnm opimomhm difiidtrtm, — Hmc igitmr , mh//4- 
f/f 4 tjnfnmdi , tmcmm mmmt rtfntam^ inadi in tos iibros^ qnos H Moyft atf4€ 
}ftfttit /criftos tjjt f/tbrjtormn rtiigio tradtbat , £t quae fcquuntnr. Con- 
,0« ex Grcj^orio NyiTeno dedimus fupra ail Parxneiin pag. ^.verb. •<; 
ym tiir.ni ri^^ni. 

idcm Tik trm^Hm^ '«FjiM] Origines lib. 4. <&< »p;^ cap. i. Si quU 
tmni fliidio , c^ rtvtrtmia , mta digmtm tH , J^fhttica diBa conpdtrtt , 

iffi dmm itgit & diligtmim itmmtnr , ctrtum tfi^ juod alifto diwttiort Jpi" 
u mtnttm finfimnftt fiufatm agfwfcct , non humanitm t]Jt frolatos tos , ^im 
, fed Dti tjk ftruums^ e^ tx ftmttiffo Jmitty non Immana arte^ ncc mfjT- 
tloqiuo , fid divim ^m ita dixtrim ) comumo librot tjjt confcriftos. Confcr 
tcm lib- I. 3. 6. concra Celfum. IcaTatianus, pofhiiuun protulitrcr, 

paulo antcexcodem rccitavimus, fubjun^itj pcr lcdionein Scnptn-' 
lentcm fuam £idam cfle ^ttiihuirtt, Penmetquc huc, quod aic Au- 
nus Conc. de geftis cum Emcrito: Nos (qui vcrbum pr.rdican.m)a 
M forinftCM ftfwumm^ Dtm mvit imrinficm io^, £t in i {ohaim. trjc^. 

♦ g a i.AU» II 


— Eadcmp. 40. T« S^iy* "'—"'3 Agit Dmhcwbv 

tita) concurl'u genera]! »d moduu ciuix prtnufue, fa 
fia & naiurani (□perante virtme, <]ux anirnos auijiail 
iiKnirTsbili qiudira li fabii, perecllir, afficit, Ijbi 
roi reddii, hajufiDoiJi dodtituin feu fcripturaui dle i 
piimo 3uAoce non profeflam , qojm ab tp(b Dco. 
vi&3 quia cutn Tcrbo adeo ar^c cohxrrt, ut ab co i 
fltie co ( liquidein dc hodicrno ordinatio dtrinz 1 
loquamur) numrjaam adfiti indc £t , ut ipfiiu Tcrbi 
nir. Vicle iThcffal. *. ij. Manh. 7. *8. i^. Rotn. 
13- 14. II- 4. f. Conlcr qux nocamut io dialogutn ciai 

Ibidem Ko^Minf !««*•}'•( ] Origen» faomil, lo- 
«erbi divini, Wm pTircimtinioni ^uiiiUm, tnitiMmi •xjirtm 
^ ipui lild injidumtnr , virui d^liiair t^ fugtna: Ol>/i7^MU 
m^ikti furdit & tbmrirait mvtsfii*t. Eodcifl IpcAai, ^i 
«urasracras vocat ly™™ A"o^' '«t?'"») inP^I. t. ac 
ibomai, <p«ffMit^Tnc ^^i^, atque ^JiiKiw ^•c(^w«» 
< lara ad CaloQen!ci. Plura ejui gcnerii notaTtmus TaBt 
rum tnlia^f vulgb cogiutii num. 77. ^'.'^ «^ n^tfC^MR^aslPHV^^VWttY (n) Langi Annotationes 

IN 

A.NC TI J U STI N I 

DEMONARCHIA DEI 

L I B R U M. 

Oj.^nr^HS m^fmnimf fiwim rwubi fxfi» kc> ] Sttfkmui& fdm pvt 

I rtB^ hmhmm kd jum mtcr fi tm^imB^ , m nefm t^io 

I lUU /me fifkmd fii/afimU pt , mftt ulU fim rtBgkm ftro' 

hmtdd ftfimtid, Ladanr.libu i* in pdncip. 

' PhUtfifhid fomk vtramtm c om fr df en d tn: mc rtl^ dtmmt rauomm 

M cdrtt j rtddtrt. UH dtmm fifitmU cmn rtlighm ifyefdrdhiU mxu c^" 

i r m u qm vtrum tfit mc^t tfi ; ^tU & m coUndd faftrt dtbemut^ id efl 

md mbk & i^mmodd fit ctkndmmi Et m fdfitndt coiere^ id efi re & 

wod fckrmmt , imfUre. Idem libr. 4. cap. 3. 

1 tfi demonfhdre^ fummo ingemo wos duigijje vtritdttm^de froft ttnmfiej 
r rttrorfiuu fucdm frmjit ofhuotubut confttttuio tdftdjltti tjud & deos dSot 
iudbduturj & td mut m t^ houumt Dtut ftdt ^ um^udm ftnfu frdxlitd 

fro diis hdbtmU & cokmU credebdnt, Idem lib. i. 
iem Tl fiim tfi orrue ^iu ufiuut •ffm, hti ^nnti fttif^fttne'] Poc- 

cos onurenc, oaornm memoriam laiidibiis cdebrabant, deos effe 
int Laftanc. ibiaem. 

Tduttmt fojje omms iSo fitb wufort rtget^ 
IttdtdBe Jdttu ductbdt itttftU vulp : 
Ut trdufire fuu cum fortttbm Irtduftrdtor 
Ptfftt iu mtrmm eali fuftr urdud rtgnum, 
^^d tum ttmut vm mdj^dtts^ & omtds^ 
pdrvd Gctt atBj inftntm rtdntrt fot^do 
Crodhd : Aun ttidm dudUuj furvofm fdttto 
Itttfertum honor* tptem dim metm^ um hottor^ toti ffet 
.AcaouuUm , longfm miferit froc^ m ttvum 
Mos fdtriut : cetfit fdlftt fittdtis iutdgo 
Prt ftr igttdrot ntbuUfo trrore ntfottt, 

Pmdcfltius lib. i.adTer£SyintnacIi« 

* g j Eadcm tontins, ubi fupr. 

C^m defendamsu caufm verhdiis afnd tos qm ^Sarram 
HgionibHi firviwn : tjmd gtfms frobatiomis adijtrfus eai 
mtis ^ qHamMiotfttontmteJiimoniis revincamtis } idcm. 

Pag. 104. lJpua»iM.Ju 7nif4^ra)f &c. ] Mali folatium. 
fttimtmfiniUadjrapnxerwn ^ ittlMberetu aHquod ex Ue^inien 
ttmi frogrejiique longuis per ametrem meriti y mwmmriam defimB 
ut c^ gratiam rejerre bene meritis viderentttr ^ ^ finficejjaru «• 
imferamdi cupidkaum, Lafiant. Libr. i. 

Apudeundem ibidein hac de reSf^/^wfunt VerfaSj 
poffunt: 

» ■ - • ■ . 

Quid dc Prwcipibus fiatitirli, Grxcia, magfMU 
j^ tie^nettm fad ftgis yitant rapacis } 
^Aitijpdd depmBis uaimmt^a vana S-icraFfif 
Saaripcas Slatttis. jMs^temdiuimfttfy ^rror ^ 
TaHa ^ui factTts\^ ji$mm fiiara farcittis 
Vejtreres} — . ... 

jus' lixc fbnc vcfba: 5f Cadnii 41« Amphionis progenies^ 
Uim toUenda , fama fitU g httie idem hotm certe dicaadt^ .c£f ^ 
te^ omnittm oftiniam doiiij^ittiamqtte f approbantibtft diix itmm 
ntm catii loCaiam , ad opinionem nominum omnittm confeeraio, 
gens dceronem hon dclirafrc cxiilimct ? 

Pag. lo^. 0««y Xa^9 ] Demnum verhwn^^Hoa >Jiy{ 
;|jl ^ veritatem pene tmrverfam nefcio auomodo itrvejligavit ^ fi 

auendam fanSbanqtte fermonem, CHpte enarratio mcdum homi» 
,^*Umem^ ^mefJtti adbm P^atomcus, Et Platoniau PiUo in librocfc caun 
j^xnditm, m<^\ur jefiinfnrims ad i^fim qriod pt^em) dc quo dldmr : C50 
gj.iftfniillc: fr.c, Ego fum cjui lum: ut aTt^^vd^ms aut J^dtem ad ij[;fiits 
_;^ w, facratipimamqtie rafionem ^ vcrbtm frimo^enititm. Potrl h.vrctiii wt 
?*^,( tSf A^r) Deum ejje mgant , Alogi (uaimur, Ccdius Rhodig, lib. 9. 

^.in p. 105. K»i Tr97UfJ(sty 7reA<?ffTr/3«5^30b(ervav!t PetrtisCrinlttUpOn* 

^^ofidis^ cum id Nicochnon rcx Cyftiorrm dc fummo Dco confuluiflctj 

'* lodi dcdiflc rcfponfum, iicur cft a mc c Crxco in Launwn tranilacuio t€ Sism Detu immenfo c^* 'pMli ntmc corpore djco. 
Crlefiis ca/nst efl tmmdus ^ *vajla aquara vemtr^ 
Terra pedes , anres verv peUttcidus atlxr^ 
^Asiricami fitigmr reJpUndens^ iumina ^ firis, 

' J. Ef &( f pn, ei«( etfti] Dil qul calos ^ terram mnftxersmt^ftrtMU dt tord^ 
^hss fute ptb calo Jisttt, Hicrcmiz 10. 

^ Afcr fiwtt f/8p Detms^ nijs qtu fnper omnia Jummut 
^ JEmineatf ma^tiqut immenfa acaverit orhit. Prudcnt. 

';d. 05tr ^vfci yif4s^% J*"""'^*' ^*^? ^C ] Cali qui nunc ftmt , c^ ter*'jf 
^pmrifati , igvu refervantur in diem Judicii c^ perditiomt imfietrum Isomi^ 
&C. cceii magno impetu pejhm ibtmt : eiimema autnu Jervore foLvemur^ 
rrra , jujcque rn ipfa fisnt optra ^ exuremtsr, z. Petr. 3. 
id. K«t!^' cihi9 i^vu cfi^ *^f*i^»A*2 Ciccroi. Tufcul. Dust funtvl^e^ 
t SocraCcs j duplicejque atrfm animorum e corpore excedentium , nam qid j€ 
ms vitiis lomaminartuit ^e^ Je totos iiimSnitftts dedidznmt^ ut devium quod^ 
'ter efi , Jedufum i confiiio deonm. Om mcem fe imegros cafJoJque Jerva- 
^ quiimfepte fuit mnima am corporibus contetgio y ftintqm in corporilms hu' 
t vitam imttati Deenm : his ad iffos i qiubus Jimt profeHi faciiis paut re* 

Je rnftrosy Zeno Stoicm doadt , (Sr Jedes Jvonm ab impnt ejje difcrttas^ 
hs fuidem quietae ac deieffabiiet sncolere regiones j bot vent luere petnas im 
'ojis ioas y atqui in ccttu vcroffmbus ^ idem nobis Propljctse palsm faciuM' 
mtius libro 7. cap. 7. 
ig. 106. Bf^rens uussmt fxnfufjuii Triilss fvy^S^ 

Si Jraffus iffabattsr orhis^ 
Impavidum feriem ruin^. Horat. 

!g. 107. Mniif atmtJeji etmi ozturbl iiaxro^'] Pietas grasa eji Deo^ftmptut 
msrvendsu. Qwd ernm efi cur paupertatem deortm adttu arteamus : prjefer- 
mtm ipfi Deo mhii mirms gratum fmurum Jit , quam nm omnibus patere 
piac^ndtm ^ coiendum viam ? Ciccro , fccundo de lcgibus. 
id. llitAflr -n IIA«rftrv cV Ttfutitf &c.] Intcrcifus hic procoldubio eft lo- 
fiam decft (ententia ifta : rdiiii efje htmanam fapiemiam eSf^ potemiam^ 
n divina conjeratur, ad quam Piatonica ifln accommodata UuAoritas eftj 
«terca alia quxpiam Piatomca huic (imxlis , qux intcrcidit , fcdcnim 

quontam opiTcmuIia fpaiisa muli, tifaia qaotjne bjcinAid^ 
pbilofophM ludicarmi Oi/f'«i'»i Ma^oBt, rcfbu^Aii 
nli expooere. 

Iffjt, tnquit , fJulefafherum «&>nm ofmitim ntiiifSimi [ 
tiuniti fmaaa i tAtu faJii^mad iMttU^ibiitif t^ t^jptg m 
moiiii,ii»<ttmfldti(Ui f/jiMwcii, fn n lOyut iffima jaUim 
nSt frimtim Dtfi' abittdmt tfi i^i , ^ fiftt nnr^n jE 
fii, {ulijnnxit atata Imt t^ fttmdnm : & ibtat fttbflaniiai 
M Kn- pf Mrimfftt f^tBio, ^ «t t^itaU fiemidi IM c 
frimt, ipfi tmm ijl opifix ^ telmimjhmtir mti 
btoK jH^livmm iftt miminiflrr tfi, eanfat c 
nfirt, Untmtit»^ fturit , jHXK Tatiimm txtfy^m^ 
frBlpiciini DtM vtrbMm , atod uitmai tmBim, i ii i Imwi dMi 
fltni , Dii ^M^ plini tji. Et fialtaia^ ti Mti^tdl m 
tfptUaiimim fiJii, ntn iujpiofiT/i rrrrvtrii (fiiiu} , jS »■ 
imtm, fkfMBtiam Dii Sk.) Kmmi Htm^ fmrvirf^mm M 
/rVu Ttat tlLifiimtm- tflt f,ntr. . '^ 

fit&omi ^tm V\M3 dtliriiu htjufiKtJi t^ /^MW 
dtimifi «0-U4» iicidifji immiur, vt fM iiM^'ii»fim», d, 
atiqnt tanBn foemM tr^mttit , miAi ta^a ^ tmtfa prtAiu 
mfM its cui rjiiMi iMMi dnennuir hamimi , minimi iSat mi 
dmian rif^idm»!, fed ad imt^nii, hamimmi ^ Mtnm «m 
frxfintmi', luiifm (D(b diluium) ftrn^iniii , J^Stmi ha^ 
ingminm Uiidiaif!irmaji^ , »4"S" n^ura & rrudiiitnt prM 
jufirniili ai^tfiim, nen funim finr/iu , mijiu Jinnnm futrii, 
hi iffc (^fjifn (vrigtnda, miBiiem uiUm immUfi, ^irutmt 
riaioiuiloinUeanimAm, (menKmdKentniVim) 1'iuaitu ^m 
laiitiiaa ^ finfbUiiim; iiutU^ihiU ditii ■ 
( ixfat : ftnJSiiii mmm mioi tx «ft» tmftn 
cimfftBH mnaii aimfnliinfHnli^liiK vflnienc aimfmfii 
tstlnqui carfmu fmiri jniiijl. Prwieiiqvi tlierum qatid f^ 
tkifa, (irnfHjnf ineonfufiim ^ immaieriale fcrfcsiaon ijji , 
fortiam- lUiirnm aatm qaod fub fmfim ijAi, to ^w evnfiB 

docti , coi mu rtlie hic •vixcnml , ammm •nideliilt bonomm i 
minum, fnfi Hhnim « eorjiart divoniiaa , in pddsrrinut eetU 
ri : id.}m ix nfu e]l iiitt hiijni. Qiui tnim hx illi crciitni, t 
madi ttfiiim, ^ ofiiniam tj.ftBau viiam , in JHjiiiijm ^ 
dititm, fravhMtm autim ntn ^virfeiiiTi Ec ipmd conftmaKnmi 
ijm iranlii, maiorum mmtu in Acherontis & igna Phlc 
)iaH/)~>ii(oriifn mtrt tnabnndat titeimi\trri , ' >idem« Esri ry mtiiH ] Erat ^thms publice propofitum ml^df , id cfk 

U five album^ in quo maleficorum crimina defcribcixuitur. idem Ht ^om^, 

^apmllim, 

)idein. Titil^vfMm'^ Eos, qui illos con(ecrarnnt ^ qui fahacis extruxe- 

'j qui ftatuas eorum in tempHs dicarimt. 

ag. 107. 4»«7S^xgA<</Wprzfd;&c] ^oilfmAinerarii flagitia carmlnibus 

3 traducit i^MMifMi Prudcntii: 

DclphosMc pergam ? fed vetoi paiaftrid 
Ctnrufta edxbi fama^ quem vefter Deus 
Mffieminavit gymnadis iicemia : 
Mox flewt imjmratus occifism graxd 
Difio, d^ dicavit fimUemim /iscasham. 
CcndtsSim idem favit alkmmt pecus : 
Furem datide ferditi fajjus gregis 
Segms buhdcuiy tela hf iffr ferdidit. 
n Hpmanus ita .Afilefladtm judicem de Jove alloquitur; 
' j^ p citetur Ugihus veftris reus^ 
Zofueit mnacis imflicatufJvLlix , 
Lttet feveram vi0ut c^ Scantiniomj 
Te cogfihore dignus ire in carcerem, 

*ag, io8- I70ANM m'Anr] Si pro ti'«fav lcgatur 7fx»4f^ Tcrtendum erit : 

Homines dii flerttmque faUunt^ nate mt. 

^ag. lo^. £< 4' ^wntiis iv 79(01 i^tMnU^TUs'] QH^Aionem iftam traSat 
iccidit, Prudtntlus lib. 2. adverf. Symmach. 

Non nego cmmtme cunBit vivenuhus iffum 
^eris^ afhorttm^ felagi^ teliuris e^ imbris : 
Jmo edatit itguptUj fariter juftuf^JuB uno 
.^ehabitamy tmas cafit imfim & fius assraSf 
Cajius e^ incefius, merttrix e^ nuf^a , &c> 
Servit enim mundm^ tum judicati hoc plfi jtmmus 
Natur* Vormrms froefirifta in temfora feYvat. 
JEt ret natttra fit fuUicayfromptaqite lunSiis , 
Xhm firvant eiemettta /tmm famuiamia curfur» : 
^ fmnts atejue reus cafitaiis critmms^ l^fdem 
^deribusy faaiilque foii bomtate frtmntttr. 
yTvere commtme eft^ fid non commune mereri, 8c(U 
Mon fadt ergo fares in reiiiiiione temnda 
s^taris e^ cceii commuiuo, &c* 

Llndem. Beu/fM^iizii dl' i srAi i5if ot fuoii 'i;^^^ffmf,'\ Tanta homines ima- 
.um cnpidicas tenet : aoro fcilicer, gemmis «& ebore dele^antur. Horum 
chritudo 6c nitor perftringit oculos , nec ullam celigionetn putant, ubi- 
ique illa non fulferint. Itaque fub obtentu deorum , avaritiaj 6c cupiditas 
itur. Credunt enim deos amare quicquid ipfi concupifcunt, quidquid eft 
>ptcr qnod furtaj^ latrociniaj& homicidia quotidie faeviuntj propter 
>d bclla^ per totum orbani populoSj nrbefque fnbvertuac* 

•h Adco aj -«*•••• 9W9*fnnr99» «^ \/« vtM • ^q .1 Fro qmbtu vtrhit Jnitiniis bcinyftichion eqkupoUtns pofa 

Pag. iio. AAj* ig «( *%*C'^0 ^* divfmtas^ ^n^ ^i»5<iii 
Incredihiii beneficentia gnau hunuaum ftifftmat ^ ^ ^^fi fa 
jauet I vttlt fr^eff9 gratiam fibi refrrri , c^ honmrem dari i nec 
ratio pletatis foteft ^ fi caleftibtts benifdis extiterjt ingratttt: < 
tft fapiemu. Laoant. lib. 4. Hetndtam ergo fi hommes ai 
abjeBis reiigienibtts fravit j faremem fimm Demitmm^tte cogno 
Kirtta aHintari foteB nec magmttido ferjfici^ nec frmdfnttm\ 
ad iUtmt memis httmana imetttioy ^ acttmen d^ mmtorla ferm 
dniiit eb* conftmiftis omnibtis viis fnbpftit , haret , depcit , rtec c^ 
quo froffcdi foftit, Idem libro i. 

^ffirmat Hermcseo/, qtii cognovenmt Dettm^nontmnttm ab ii 
monum ttaot ejje^verttm etiam ne fato qtddtm teneri, Deus ertim hon 
iiberat ex omni maio, unictim enim ^foittm in hominibm boratm , 
^ivoAtm) ea enim eft notio Dei, 

Exfedita eH hominis ratio ^ fi fafiat^ ctifut frofria eft htttttms 
manitas quod eft^ tiifi jttBitia ? ^d efi jufHtia nifi fietas ? pim 
aiittd eB > tptam Dei faremis agnitio, Summum igittar botittm h 
reiigiene eft, Lafiant. idem lib. i- cap. 16. lib. ^.cup.9. 

Cbnptetury^no^ crnn ad Deos colendos, multis locis , veim reB 
fion fe iila judido fuo fetpii , ^ua civit*Mm Komanam inftittttj) 
Ht fi eam cmtr,te,n novam conftitueret , ex uatura poaus fokTrmia 
que deorum fe fuijje dedicatttrum^ nm dubiut confteri. Dick etiarn 
inanos pius cmam anaos centem e^ feptuaginta deos fim fittmlatn ■€ .-V nii iMjMt fjtfwwHBt^ Dt9 Ni/Trv ^nttwfj IMI cwi op^ IBVWi ^v ti 
cigMM c^ nfMNij ^mI fifnfiititnu f9f sutfj^SHUttt ChnftS mtKiQUtHM^ 
ifioUmm fnnartfimm^ ftr pJtm Mmynm fn vuhm mmmdmm mm 
cmdibmt rMofitf vmm tdmt itt m£lm finfvfGAofi | Bkntfimmt 
fidwmrit Auga^ ^ Civic. lib. 4. cap. ) x. jo. MM F I N I s. 1» » * ' . ^ ,L. ... •.t- ■ i ./» 

• V.-" ■>> , 
■."•♦' »■ \- , t. 


\^:\