Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats
Translation of the Meanings of 

THE NOBLE QURAN 

in the Bosnian Language 
^ .1 X>^'^>'^^^ 

S PREVODOM 

Pr e V eo 

BESIM KORKUT Ovaj Mushafi Serif s prevodom stampan je po nalogu 

hadimul - haremejni kraija Fahda ibn Abdul -Aziza 

All" Sauda kraija Saudijske Arabije :Ji luj •(oLaII pji AjUbs^*^ 

• oj^jJuJI OiJLaJL i-jbyJI i-i^m-zift tl <pLU JL^i dlUI ^^yJI 
JLJl SJwiy 4.j^l iJLoSllj 5j^^.jlaJI iijJuJL vjbyiJI ob*-^! <pLU ^^yJI 

^,;,--^- i.^^ jijLjyi J J. ...tfvfi fLj^ oiLiJ-i i 4^/aJi ii^j ^i-yi 

aI^ M.^1 «-■ :j-l^ lj^^«-ij (oj_i-| 6j-i^^l L»Ji) Jl-«J ^^ bUjIj 

A. .t.fl I4J ^li ^yJI 4JIa4 4aj>-jJj (^yUl cji».^».n IJla >JLiJ jl U.U...ji ^^Li*^! 

4^'%M*j\ 0^jJ\ Jj>-^ ~ u*^^ ^j' T-'**^ Cr*^' ~ 

.SjjIaJI AljJLftJIj 4^^Li*^l 

jL>o| jjl LlSj Jl 4JUl JLa.>oj -dLyb <i— ^ - ^i-jl^^ ^ iu«>L.yi i^JUJI 

cx-jijj i^Lftjj i^>-4j> i^-J^I ^>L^lj (^>M^I jj-» <^ I^M-l^^ ol '-U-j <*JJI 

.o^^lj LijJI ^ 1^1 j^l qUuj jH^^I 

j-SUj "^ L^^ cJtL U44 oUjr^ jb Jbu <^y^i «-tf».,<iftfl apLU jl^s dUUI 

^1 J-T J^ jP-^ ^^ Ij^I .j>*mJ\ ^\j^\ ^JAJJ <A.JuJ\ JLs^UaJI ^[ J-^ jl 
oiUx— !>U l^j>- ol^^;liJlj C»Lli^!>L3l f-IJblj «5UaiJI frIJL-l iftjr^l o>hJ t^jl* 

. juj"'<jur^Ui ui i-iliji obcjji ^ i^ U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova koji kaze: ** Zaista ovaj Kur'an 
vodi jedinom ispravrom putu i vjemicima koji cine dobra djela donosi radosnu 
vijest da ih ceka nagrada velika" . 

] neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, koji je dostavio Knjigu 
svoga Gospodara i rekao : " Najbolji medu vama je onaj koji Kur'an nauci i njemu 
dnige poducava, ** te pozvao Ijude njegovom ucenju i citanju rekavsi: " Ucite 
Kur'an jer ce se on zauzimati na Sudnjem danu za svoje sljedbenike. 

Na osnovu smjemica hadimul-haremejni kralja Fahda ibn Abdul-Aziza 
-neka ga Allah cuva u pogledu brige i paznje prema Allahovoj Casnoj Knjizi putem 
verifikacije, stampanja, olaksavanja njene distribucije medu muslimanima, 
prevodenja i tumacenja njenih sadrzaja na stranim jezicima-a koje se smatraju 
najvaznijim zacrtanim ciljevima Kompleksa Hadimul-Haremejni kralja Fahda za 
stampanje Casnog Kur'ana u Medini; 

- Te na osnovu postojece saradnje izmedu Generalnog sekretarijata spomenutog 
Kompleksa, Rabite ( Islamske svjetske lige) u Meki i Darul-Ifta'a ( Glavnog 
muftijstva) u Rijadu u cilju olaksavanja distribucije prevoda znacenja i sadrzaja 
Casnog Kur'ana na jezike kojima govore muslimani, kako se njegovo ucenje ne bi 
svelo na puko recitiranje bez razumijevanja njegovog znacenja; 

- A vjerujuci u Allahove rijeci : " Vjemici su samo braca", i osjecajuci obavezu 
islamskog potpomaganja, raduje nas da vam ponudimo ovaj ^asni Kur'an, s 
prevodom njegovih znacenja, koji je preveo rahmetli Besim Korkut a pregledala 
komisija Me§ihate islamshe zajednice u sastavu: 

- dr. Jusuf Ramic-dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. 

- prof. Muharem Omerdic - vjersko - prosvjetni referent pri Rijasetu 
islamske zajednice. 

- prof. Muhamed Mrahorovic - direktor izdavacke kuce " El-Kalem". 

- Zavrsnu korekturu je obavio hfz. Jusuf Bardic - student Islamskog univerzitita u 
Medini. 

Ovaj prevod je opunovazila Rabita u saradnji sa MeSihatom islamske 
zajednice u Sarajevu. Zahvaljujemo Allahu dz.§. koji nam je omogucio da 
okoncamo ovaj posao i predamo ga muslimanima u Jugoslaviji i van nje, moleci 
Allaha dz.s. da svjetlo upute ude u njihova srca, ucvrsti ih na putu Islama i podari 
im srecu ovoga i buduceg svijeta. 

Ulaiuci veliki trud u ovaj projekat Rabita je svjesna da prevodi znacenja 
Kur'ana, koliko god bili tacni i precizni ne mogu dostici i obuhvatiti uzvisene 
intencije nadnaravnog Kur'anskog teksta. S toga Rabita moU svakog citaoca ovog 
prevoda da joj predoci i prenese svoje primjedbe i sugestije vezane za ovaj 
projekat, kako bi se izbjegli njegovi nedostaci u narednim izdanjima ako Bog da. 

A Allah dz.s. upucuje na pravi put... Predgovor Kur'an je Bozija Objava, Rijed i Uputa. Objavljivan Je 
Muhammedu a.s. u razdoblju od 23 godine njegove poslanic- 
ke misije. 

Period objavljivanja Kur'ana bio je poseban u IJudskoJ 
povijesti. Podetak Objave javija se u formi Allahova imperati- 
va Poslaniku, a potom i svakom dovjeku, da izudava, posmat- 
ra i saznaje izvjesnost kosmidkog reda u triplicitnoj relaciji 
Bog-do vjek-svijet. Kur'an, dapade, insistira na osebujnom 
posmatranju prirode i dovjeka, podjednako u njihovoj odvoje- 
nosti kao i u njihovom jedinstvu. To integralno i odvojeno po- 
smatranje bazira se na kur*anskom principu o jedinstvu ijedi- 
nosti Stvoritelja (tevhid). 

Svaka rijed Kur'ana objavljena Muhammedu a.s. bila je 
registrovana, prenosena i udena napamet. Tako se dogodilo 
ono sto je u povijesti nebeskih Knjiga jedinstveno: zapisana 
je svaka rijed Objave i svako njeno slovo u razdoblju kolikoje 
trajala poslanidka misija Muhammeda a.s. Stoga je istinitost 
transmisije kur'anskog teksta nesumnjiva i nepobitna. To po- 
tvrduje i sam Kur*an, u kome se kaze da je to Knjiga u kojoj 
nema sumnje. Onaje uputa svima koji zele daje slijede i koji 
hoce da joj pripadaju. Obavezujuci svoje pripadnike na znan- 
stveno istrazivanje i spoznavanje stvarnosti, Kur'an podize 
nauku na najvisi moguci stepen i u tom smislu na desetine 
mjesta i u razliditim kontekstima upotrebljava izraze znanje i 
spoznaja. Obraca se svima koji hoce da razmisljaju, zele da 
otkriju i spoznaju istinu i koji smjeraju da dosegnu smisao 
vjerovanja. Tu je bezbroj raznovrsnih dokaza na koje Kur'an 
ukazuje. Ozbiljno proudavanje njegova sadrzaja kao i isditava- 
nje njegova prevoda potvrduje tu konstataciju. 

Svojom pojavom Kur'an je pokrenuo jedan od najvecih 
preobrazaja u povijesti dovjedanstva. To istidu svi objektivni 
znanstvenici svijeta, a primjera koji potvrduju ovu dinjenicu 
ima napretek. Po svojoj univerzalnosti, misaonosti i sveobuh- 
vatnosti Kur'an predstavJja, doista, nadnaravnu Knjigu. Iza 
neprikosnovenog poziva da se vjeruje jedan Bog dz. s. slijedi 
zahtjev za vjerovanje svih NJegovih poslanika, medu kojima 
nema razlike. Po tome pravi i istinski pripadnik Kur'ana moze biti samo onaj koji vjeruje i u sve druge vjerovjesnike, kao sto 
vjeruje u Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda a.s. 
Istije status / Objava upudenih prije Muhammeda a.s. Prizna- 
juci sve ranije poslanike i potvrdujudi njihov dolazak i misiju 
razliditim argumentima, Kurgan ujedno predstavlja dvrst do- 
kaz istinitosti i historijskog znadenja Muhammedova a.s. po- 
slanstva. 

Medu Ijudima, prema kur'anskom udenju, nema nikakve 
razlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, kon'snom i stet- 
nom, lijepom i rdavom. Svrha postojanja razliditih naroda i 
nacijaje u medusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, raz- 
mjeni iskustava i medusobnom ispomaganju. Pravednost se 
trazi do te mjere, da dovjek mora da gleda na svakog drugog 
kao na sama sebe. Istina je po Kur'anu sveta i nedjeljiva, a 
Ijudska misao se mora potvrdivati i dokazivati naudno i iskus- 
tveno. 

Jezik Kur'anaje nadnaravan po svom stiJu, struktun i iz- 
razajnim mogucnostima. Zbog togaje Kur'an nemoguce u po- 
tpunosti doslovno prevesti na bilo koji drugi jezik. Svi dosa- 
dasnji napori na torn planu predstavljaju, u stvan\ samo Ijud- 
ske pokusaje prezentovanja znadenja Kur'ana i nista vise. 
Kur'anski stil interpretacije ima vlastitu logiku i proteze se na 
sva podrudja koja zaokupljaju Ijudski duh: na podrudje vidlji- 
vog i nevidljivog svijeta. Tesko da postoji krace povijesno raz- 
doblje u zivotu Ijudske zajednice u kojemje aktualiziran toliki 
broj pitanja koja se tidu prirode i dovjeka, te razvoja Ijudske 
kulture i duhovnosti uopce, od onog u kojemje dovrseno ob- 
javljivanje Kur'ana. 

Pitanja slobode misli, opredjeljenja i vjerovanja uteme- 
Ijena su tako dajeprisila zabranjena, kako u pogledu vjerova- 
nja, tako i u pogledu nevjerovanja. Taj vrlo slozeni problem 
Kur'an je jasno i nedvosmisleno raznjesio. Sloboda Ijudskog 
opredjeljenja je zagarantovana, a na istom osnovu je i dovje- 
kova odgovornost odredena. 

Kurgan trazi stalan progres. On je uputa ka kontinuira- 
nom napretku i dinamidnom razvoju. Zahtjev da se dini do- 
bro, a ne dini zlo, univerzalan je princip kur'anskog udenja. 

NajboJji komentar Kur'ana je sam Kur'an, a njegov naj- 
neposredniji tumadje Sunnet Muhammeda a.s. Zato se ni naj- 
manje ne treba duditi sto je jedna od posljednjih poruka Mu- 
hammeda a.s. bila da njegov ummet nece nikada zalutati ako 
se bude strogo pridrzavao Kur'ana i Sunneta. Stogaje zahtjev 
svih istinskih islamskih mislilaca i istrazivada bio i ostao: vra- danje u okvi're Kur'ana i Sunneta, i zivljenje, koliko god je to 
mogude, u okvinma ova dva neprikosnovena izvora cjelokup- 
nog islamskog razmiSljanja i vjerovanja. 

Utjecaj Kur'ana na Ijudsku misao, kulturu i razvojje ne- 
saglediv. Medutim, taj utjecaj do nasih danajos nije dovoljno 
prouden. Pokusaji koji se danas dine u torn pogledu veliki su i 
znadajni. Napori su ogromni na svim meridljanima svijeta. To 
najbolje pokazuje savremeno interesovanje za Kurgan i povi- 
jesno znadenje njegove misli; za islamsku kulturu kao auten- 
tidnu bastinu kur*anskog nauka i planetarne mogucnosti 
kur'anske Objave. Neoboriv dokaz koji potvrduje ovaj stavje 
ogroman broj prevoda znadenja Kur'ana na gotovo svejezike 
savremenoga svijeta. Cinjenica je da svaki narod ima po ne- 
koliko razliditih prevoda znadenja Kur'ana na svom jeziku. 
Takvih zahvalnih poduhvata biloje i kod nas, a medu njima, 
svakako posebno mjesto zauzima prevod profesora Besima 
Korkuta. 

Ovo izdanje dini nam se kao najpogodnije za svakodnev- 
nu upotrebu velikog broja udenika nasih medresa, studenata 
Islamskog teoloskog fakulteta i velikog broja nasih imama, 
muallima i islamskih radnika, a i svih zainteresovanih za jed- 
no ovakvo djelo i ovakav prevod. Do novog, kritidkog izda- 
nja, sadasnje izdanje modi de da posluzi svima on ima koji zele 
da se upoznaju s kur'anskom porukom, njenim znadenjem i 
smislom. U spomenutim nastojanjima Starjesinstvo IZ-e dini 
znadajne napore, a posebno kadje rijed o izvornom prezento- 
vanju islamske misli, kulture i udenja. Stoga demo nastojati da 
se u najblizoj bududnosti pojavi ne samo ovaj prevod, nego, 
uz potrebnu verifikaciju, pregled i lekton'zaciju, i ostali prevo- 
di koji su do sada objavljivani u nas. Bide to jos jedan dopri- 
nos druzenju s Kur'anom, upoznavanju s Objavljenom Rijed- 
ju i islamom na ovim nasim prostorima. 

Koristimo priliku da sejavno zahvalimo svima on ima ko- 
ji su doprinijeli da se ovaj » Prevod Kur'ana« pojavi na nasem 
jeziku. Svi su oni ulozili ogromne napore, a posebno to vazi 
za priredivade prvog izdanja. A. Smajlovid 1 - al-Fatiha SURA I 

Pristup - al-Fatiha 
Mekka - 7 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

' Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, 

2 Milostivog, Samilosnog, 

3 Vladara Dana sudnjeg, 

^ Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo ! 

5 Uputi nas na pravi put, 

6 na put onih kojima si milost Svoju darovao, 

7 a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, 

niti onih koji su zalutali! 
-!^;j;!.-!^;^^,.j,.^^.■^^-^-^^^^-^-^gg= ->-!^'~5~i-^!-ixi^i^-i^i-~;-^!^^i-^^^u-w^^;-^^ 
II - a/-. 
i^liiSs^ 


Krava - Al-Baqara D2UZ' 
1 6 Onima koji nece da vjeruju doisla je svejedno opo- 
minjao ih ti ili ih ne opominjao - oni nece vjerovati. 

7 Allah je zapecatio srca njihova i usi njihove, a pred 
ocima njihovim je koprena; njih ceka patnja golema. 

8 Ima Ijudi koji govore: »Vjerujemo u Allaha i u onaj 
svijet!« - a oni nisu vjernici.* 

9 Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a 
oni, i ne znajuci, samo sebe varaju. 

10 Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest jos 
povecava; njih ceka bolna patnja zato sto lazu. 

11 Kad im se kaze: »Ne remetite red na Zemlji!« - od- 
govaraju: »Mi samo red uspostavljamo!« 

12 Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opazaju. 

13 Kad im se kaze: »Vjerujte kao sto pravi Ijudi vjeru- 
ju !« - oni odgovaraju: »Zar da vjerujemo u ono u 
sto bezumni vjeruju?« - A, uistinu, oni su bezumni, 
ali ne znaju. 

14 Kada susretnu one koji vjeruju, govore: » Vjeruje- 
mo !« - a cim ostanu nasamu sa sejtanima svojim, 
govore: »Mi smo s vama, mi se samo rugamo.« 
15 Allah njih izvrgava poruzi i podrzava ih da u svom 
nevjerstvu lutaju. 

16 Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem; njiho- 
va trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne 
znaju sta rade. mm 


.>^ --•1-' 


^^^'^ ^>><« 
\-;e oU o^":^ 

Krava - AI- Sura II SBC ^'^ Slicni su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli 
njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih 
u mraku, i oni nista ne vide! 

18 Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. 

19 Hi, oni su nalik na one koji, za vrijeme silnog pljuska 
s neba, u punom mraku, usred grmljavine i munja, 
stavljaju zbog gromova prste u usi svoje bojeci se 
smrti, - a nevjernici ne mogu umaci Allahu, - i 

20 munja samo sto ih ne zaslijepi; kad god im ona bljes- 
ne, oni produ, a cim utonu u mraku, stanu. A da Al- 
lah hoce, mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah, 
zaista, sve moze. 

21 O Ijudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvo- 
rio vas i one prije vas, da biste se kazne sacuvali; 

22 koji vam je Zemlju udinio posteljom, a nebo zda- 
njem; koji s neba spusta kisu i 6ini da s njom rastu 
plodovi, hrana za vas. Zato ne finite svjesno druge 
Allahu ravnim! 

23 A ako sumnjate u ono sto objavljujemo robu Svome, 
nadinite vi jednu suru slidnu objavljenim njemu, a 
pozovite i bozanstva vasa, osim Allaha, ako istinu 
govorite. 

24 Pa ako ne u6nite, a necete u^initi, onda se cuvajte 
vatre za nevjernike pripremljene, 6ije ce gorivo biti 
Ijudi i kamenje. yj^mfmJm Mlliii^ '^^^m ^ X "^ -^ Lf? >l ^-(rf^K^. 


''^ -o f>i^'''f jf.-v^ "•• X x" J-^J> 0^2^^ 4jLi|^ ^ U JjJiiaAJ^ 

^j;^!^ Jiii:^3Vf 4^ji_i:; Krava - Al-Baqara Sura II ^^^'^^^^m 

^^rr^^n 25 A one koji vjeruju i dobra djela cine obraduj dzennet- 
skim bas6ama kroz koje ce rijeke teci; svaki put kad 
im se iz njih da kakav plod, oni ce reci: »Ovo smo i 
prije jeli«, - a bice im davani samo njima slicni. U 
njima ce ciste zene imati, i u njima ce vjecno boravi- 
ti. 26 Allah se ne ustrucava da za primjer navede musicu 
ill nesto sicusnije od nje; oni koji vjeruju - tS oni 
znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni 
koji ne vjeruju - govore: Ȥta to Allah hoce s ovim 
primjerom?« Tim On mnoge u zabludi ostavlja, a 
mnogima na pravi put ukazuje; ali, u zabludi ostav- 
lja samo velike gresnike, 

27 koji krse vec Cvrsto prihvacenu obavezu prema Alla- 
hu i prekidaju ono sto je Allah naredio da se odrza- 
va, i prave nered na Zemlji; oni ce nastradati. 28 Kako mozete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili 
nista, pa vam je On zivot dao; On ce, zatim, uciniti i 
da pomrete i poslije ce vas ozivjeti, a onda cete se 
Njemu vratiti. 29 On je za vas sve sto postoji na Zemlji stvorio, zatim 
je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam ne- 
besa ga uredio; On sve zna. w^\^ liJi-cjfiVi 43e^4l^^y^.^-^ ^^ ^1 ^u >9\y JX^ '•f^ •*','* >^ j^j ^u jj \ dlfiiM^ J L^ :> ^\y > '^'^•'-^ -J^H^dr* u_^u / > '-»^ < ^^ 


-* a ^*^ -^ i^f^ < x-< -^ (o:idUniin^u^ibi <^yy » X ^--.^ <^ ^ (^^ <i''>^ *'« 


^ Crt^ \ 6- \l^ l/^^ l»> VJ" "^J ^ 


Krava - Al-Baqara 30 A kada Gospodar tvoj rece melekima: »Ja cu na 
Zemlji namjesnika postaviti!« - oni rekose: »Zar ce 
Ti namjesnik biti onaj koji ce na njoj nered ciniti i 
krv proljevati? A mi Tebe velicamo i hvalimo i, kako 
Tebi dolikuje, stujemo.« On rece: »Ja znam ono sto 
vi ne znate.« 

31 1 pouci On Adema nazivima svih stvari, a onda ih 
predoci melekima i rece: »Kazile Mi nazive njihove, 
ako istinu govorite!« 

32 »Hvaljen nek si!« - rekose oni - »mi znamo samo 
ono cemu si nas Ti poucio; Ti si Sveznajuci i Mud- 33 »0 Ademe«, - rece On - »kazi im ti nazive njiho- 
ve !« I kad im on kaza njihove nazive, Allah rece: 
»Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebe- 
sa i Zemlje i da samo Ja znam ono sto javno cinite i 
ono sto krijete!« 

3* A kad rekosmo melekima: »Poklonite se Ademu!« - 
oni se poklonise, ali IblTs ne htjede, on se uzoholi i 
postade nevjernik. 

35 I Mi rekosmo: »0 Ademe, zivite, ti i zena tvoja, u 
dzennetu i jedite u njemu koliko god zelite i odakle 
god hocete, ali se ovom drvetu ne priblizujte pa da 
sami sebi nepravdu nanesete!« 

36 I sejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih 
iz onoga u demu su bili. »Sidite!« - rekosmo Mi - 
»jedni drugima cete neprijatelji biti, a na Zemlji cete 
boraviti i do roka odredenog zivjeti !« 

37 I Adem primi neke rijeci od Gospodara svoga, pa 
mu On oprosti; On, doista prima pokajanje, On je 
milostiv. ii|?lii^ y y^ ^^^ ^ > •" «» >^ >. „ -* x- »> Krava - Al-Baqara Sura II 38 Mi rekosmo: »Silazite iz njega svi! Od Mene ce vam 
uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo Moje budu sli- 
jedili - nidega se nece bojati i ni za cim nece tugova- 
ti. 

39 A oni koji ne budu vjerovali i knjige Nase budu pori- 
cali - bice stanovnici dzehennema; u njemu ce vje^- 
no ostati.« 

^ O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam 
vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali, - is- 
punicu i Ja svoj koji sam vama dao, i samo se Mene 
bojte! 

41 Vjerujte u ono sto objavljujem, cime se potvrduje da 
je istinito ono sto vi imate, i ne budite prvi koji u to 
nece vjerovati. I ne zamjenjujte rijeci Moje za nesto 
sto malo vrijedi, i samo se Mene bojte! 

42 I istinu s neistinom ne mijesajte i istinu svjesno ne 
tajite! 

43 Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno s onima 
koji molitvu obavljaju i vi obavljajte! 

44 Zar da od drugih trazite da dobra djela cine, a da pri 
tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu ucite? Zar se 
opametiti necete? 

45 Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, 
tesko, osim poslusnima, 

46 koji su uvjereni da ce pred Gospodara svoga stati i 
da ce se Njemu vratiti. 

47 O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam 
vam podario i toga sto sam vas nad ostalim Ijudima 
bio uzdigao; 

4fl i bojte se Dana kada niko ni za koga nece mod nista 
uciniti, kada se niciji zagovor nece prihvatiti, kada se 
ni od koga otkup nece primiti i kada im niko nece u 
pomoc priteci ; MW^ 
" ^V^^j^^^, Krava - Al-Baqara ^9 i kada smo vas od faraonovih Ijudi izbavili, koji su 
vas najgorim mukama mucili: musku vam djecu kla- 
li, a zensku u zivotu ostavljali ; - a to vam je bilo veli- 
ko iskusenje od Gospodara vaseg, - 

50 i kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a fa- 
raonove Ijude, na oci vase, potopili; 

5^ i kada smo Musau cetrdeset noci obecanje ispunja- 
vali, vi ste, u njegovu odsustvu, sami sebi cineci ne- 
pravdu, tele obozavati poceli. 

52 Zatim smo vam, i poslije toga, oprostili da biste za- 
hvalni bili; 

53 i kada smo Musau Knjigu, koja rastavija istinu od 
neistine,* dali da biste pravim putem isli; 

54 i kada je Musa rekao narodu svome: »0 narode moj, 
prihvativsi tele, vi ste samo sebi nepravdu ucinili; za- 
to se Stvoritelju svome pokajte i izmedu vas prestup- 
nike smrcu kaznite.* To je bolje za vas kod Stvorite- 
Ija vaseg. On ce vam oprostiti! On prima pokajanje i 
On je milostiv«; 

55 i kada ste uglas rekli: »0 Musa, mi ti necemo vjero- 
vati dok Allaha ne vidimo!« - munja vas je osinula, 
vidjeli ste. 

56 Zatim smo vas, poslije smrti vase, ozivjeli da biste 
zahvaini bili. 

57 1 Mi smo vam od oblaka hladovinu naCinili i manu i 
prepelice vam slali: »Jedite lijepa jela kojima vas op- 
skrbljujemo!« A oni Nama nisu naudili, sami sebi su 
nepravdu nanijeli ; 


9^ ^ ^ ^ ^ <9 ^ ^^9 ^0:.^..^,^ uf^*4 i^_4 IjX^ 
^-^ -i^^-^ ri-"\ -^^--^^ ^<M^ J'i^'c; \""f* :^ Krava - Al-Baqara ' i kada smo rekli: »Udite u ovaj grad i jedite sto god 
hocete i koliko god hocete, a na kapiju pognutih gla- 
va udite, i recite: »Oprosti« - oprosticemo vam grije- 
he vase, a onima koji 5ine dobra djela dacemo i vi- 
se !« - 59 onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili dru- 
gom Rije^ koja im je bila recena i Mi smo na one ko- 
ji su bili nepravedni s neba kaznu spustili, zato sto 
nisu poslusali; » i kada je Musa za narod svoj vodu molio, Mi smo 
rekli: »Udari stapom svojim po stijeni!« - i iz nje je 
dvanaest vrela provrelo, i svako bratstvo je vrelo iz 
kojeg ce piti znalo. »Jedite i pijte Allahove darove, i 
ne finite zlo po Zemiji nered praveci!« 61 i kada ste rekli: »0 Musa, mi ne mozemo vise jednu 
te istu hranu jesti, zato zamoli, u nase ime, Gospoda- 
ra svoga da nam podari od onoga sto zemlja rada: 
povrca, i krstavica, i psenice, i lece, i luka crvenog!« 
- on je rekao: »Zar zelite da ono sto je bolje zamije- 
nite za ono sto je gore? Idite u grad, imacete ono sto 
trazite!« I ponizenje i bijeda na njih padose i Allaho- 
vu srdzbu na sebe navukose zato sto u Allahove do- 
kaze nisu vjerovali i sto su ni krive ni duzne vjerov- 
jesnike ubijali, zato sto su neposlusni bili i sto su sve 
granice zla prelazili. ^\m 

-l—t—l—f—l^—l—l—f^t t ■ ULJ_I_»_I_I— i_l_l_l_l Edl^ Krava - Al-Baqara Sura II 62 One koji su vjerovali, pa i one koji su bili Jevreji, i 
krscani, i Sabijci - one koji su u Allaha i u onaj svijet 
vjerovali i dobra djela 5inili, - doista ceka nagrada 
od Gospodara njihova; nicega se oni nece bojati i ni 
za t\m nece tugovati! 

63 i kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas pod- 
igli: »Svojski prihvatite ono sto smo vam dali i neka 
vam je na umu ono sto je u Knjizi, da biste se kazne 
sa5uvali!« - 

64 vi ste poslije toga odustali, i da nije bilo Allahove 
dobrote prema vama i milosti Njegove, uistinu biste 
stradali. 

65 Vama je poznato ono sto se dogodilo onima od vas 
koji su se o subotu ogrijesili, kao i to da smo im Mi 
rekli: »Budite majmuni prezrenT!« 

66 Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo uci- 
nili opomenom, a poukom onima koji se boje Alla- 
ha. 

67 A kada je Musa rekao narodu svome: » Allah vam 
nareduje da zakoljete kravu«, - oni upitase: »Zbijas 
li ti to s nama salu?« - »Ne dao mi Allah da budem 
neznalica!« - rede on. 

68 »Zamoli Gospodara svoga, u nase ime«, - rekose - 
»da nam objasni kojih godina ona treba da bude.« - 
»On kaze« - odgovori on - »da ta krava ne smije da 
bude ni stara ni mlada, nego izmedu toga, srednje 
dobi, pa izvrsite to sto se od vas trazi !« 

69 »Zamoli Gospodara svoga, u nase ime«, - rekose - 
»da nam objasni kakve boje treba da bude.« - »On 
poruduje« - odgovori on - »da ta krava treba da bu- 
de jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vi- 
de. « 


^^^•^ -^^^ ^t ^^>:r jj i*^ d^^ L^]^ Jjij^Ajl^ J U M o^ >;; ^^^ -^^ ^^ :» ::: -^ »t TT ^ .- l^aiii;!^*^ ^oii^d.jii^'iifJo^^'bf i:^- ^.^X^\ > \^\'^^ \^ ^ 
>-* j>tja-o 


' > * > ^^^'^* ^'t^'i^ \'^ CjL ^^"^ r^ 


^^ 


^jr - t> --^ Ja-^^LJ l^ fl- ^ '-' *^ ':. >> O'l: / >t j^jS p-4-rJ <3f-^ o & -^ J p>o \y-^jj o ^ o>«- ^ < f > ^> 1 -f > 


^ <: / ' r >ir ^ -» -^^ ^ -t 


<: • 9'-''^ . '^ '" x.-^ u::\;Q\5i^i:cyJ\L?i^iHi ^ <:j3j^(^j ^^>. ^ t^^^^ 


J^lS^*^ I ^3^ ^ Jb j^j4*^^ }^^^ ^^ \^ 
Krava - Ai-Baqara 70 »Zamoli Gospodara svoga, u nase ime«, - rekose - 
»da nam objasni kakva jos treba da bude, jer, nama 
krave izgledaju slidne, a mi cemo nju, ako Allah 
htjedne, sigurno pronaci.« 

71 »On poru6uje« - rece on - »da krava ne smije da 
bude istrosena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; 
treba da bude bez mane i ikakva biljega.« - »E sad 
si je opisao kako treba !« - rekose, pa je zaklase, i 
jedva to ucinise. 

72 I kada ste jednog covjeka ubili, pa se oko njega pre- 
pirati poceli - Allah je dao da izide na vidjelo ono 
sto ste bili sakrili -, 

73 Mi smo rekli: »Udarite ga jednim njezinim dije- 
lom!« - i eto tako Allah vraca mrtve u zivot i pruza 
vam dokaze Svoje da biste shvatili.* 

74 Ali srca vasa su poslije toga postala tvrda, kao ka- 
men su ili jos tvrda, a ima kamenja iz kojeg rijeke iz- 
bijaju, a ima, zaista, i kamenja koje puca i iz kojeg 
voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred 
Allahom rusi. - A Allah motri na ono sto radite. 

75 Zar se vi nadate da ce vam se Jevreji odazvati i vama 
za Ijubav vjernici postati, a neki medu njima su Alla- 
hove rijeci slusali pa su ih, posto su ih shvatili, svjes- 
no izvrnuli. 76 Kad sretnu vjernike, oni govore: »Vjerujemo!«, a 
cim se osame jedni s drugima, kazu: »Zar cete im ka- 
zivati o onome sto je Allah samo vama objavio, pa 
da im to bude dokaz protiv vas pred Gospodarom 
vasim? Zar se necete opametiti?« Krava - Al-Baqara Sura J I 77 A zar oni ne znaju da Allah zna i ono sto kriju i ono 
sto pokazuju? 

78 Neki od njih su neuki, oni ne znaju za knjigu, nego 
samo za gatke, i oni se samo domisljaju. 

79 A tesko onima koji svojim rukama pisu Knjigu, a za- 
tim govore: »Evo, ovo je od Allaha« - da bi za to 
korist neznatnu izvukli. I tesko njima zbog onoga sto 
ruke njihove pisu i tesko njima sto na taj nacin zara- 
duju! 

80 Oni govore: Vatra ce nas doticati samo neko vrije- 
me.« Reci: »Da li ste o tome dobili od Allaha obeca- 
nje - jer, Allah ce sigurno ispuniti obecanje Svoje - 
ili na Allaha iznosite ono sto ne znate?« 

81 A nije tako! Oni koji budu zlo cinili i grijesi njihovi 
ih budu sa svih strana stigli, oni ce stanovnici dze- 
hennema biti i u njemu ce vjecno ostati. 

82 A oni koji budu vjerovali i dobra djela cinili - oni ce 
stanovnici dzenneta biti i u njemu ce vjecno boraviti. 

83 I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da cete 
se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bliznjima, i 
sirocadi, i siromasima dobrocinstvo ciniti, a Ijudima 
lijepe rijeci govoriti i molitvu obavljati i milostinju 
davati, i vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopacili i 
zavjet iznevjerili, i^\m *t<^ ^r. 

Oij 


^ 1^/?'^'*'^*? 't' 


''^vf'" > \^'^\1.>> -^> x^ ^^ <''f' .-'<»>.. 
;;^ts;;^s/i::.3^jf?/i;a^i^^Si^^^ 


^r SBB Krava - Al-Baqara Sura n w i kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima 
necete proljevati i da jedni druge iz zemlje vase nece- 
te izgoniti, - vi priznajte da je tako i svjedoci ste - 85 vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas iz zavi- 
^aja njihova izgonite - pomazuci jedan drugom pro- 
tiv njih, dineci i grijeh i nasilje; a ako vam kao suznji 
dodu, vi ih otkupljujete* -, a zabranjeno vam je da 
ih izgonite. Kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, 
a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji (iini tako sti- 
ci ce na ovom svijetu ponizenje, a na Sudnjem danu 
bice stavljen na muke najteze. - A Allah motri na 
ono sto radite. 86 To su oni koji su zivot na ovom svijetu pretpostavili 
onom na onom svijetu, zato im se patnja nece olak- 
sati niti ce im iko u pomoc priteci. 87 1 Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jed- 
nog za drugim poslanike slali, a Isau, sinu Merjemi- 
nu, ocigledne dokaze dali i Dzibrilom ga pomogli. I 
kad god vam je koji poslanik donio ono sto nije go- 
dilo dusama vasim, vi ste se oholili, pa ste jedne u 
laz utjerali, a druge ubili. 88 Oni govore: »Nasa su srca okorjeIa.« A nije tako, 
nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njiho- 
va, i zato je vrlo malo njih koji vjeruju. 13 m\M a 


LLi 


-i>^% ^ >^ Krava - Al-Baqara 89 A kada im Knjiga* od Allaha dolazi, koja priznaje 
kao istinitu Knjigu* koju imaju oni - a jos ranije su 
pomoc protiv mnogobozaca molili - i kada im dolazi 
ono sto im je poznato, oni u to nece da vjeruju, i ne- 
ka zato stigne nevjernike Allahovo prokletstvo! 

90 Jadno je to za sto su se prodali: da ne vjeruju u ono 
sto Allah objavljuje, samo iz zlobe sto Allah, od do- 
brote Svoje, salje Objavu onome kome On hoce od 
robova Svojih; i navukli su na sebe gnjev za gnjevom 
- a nevjernike ceka sramna patnja. 

91 A kada im se kaze: »Vjerujte u ono sto Allah objav- 
ljuje !« - oni odgovaraju: »Mi vjerujemo samo u ono 
sto je nama objavljeno« - i nece da vjeruju u ono sto 
se poslije objavljuje, a to je istina koja potvrduje da 
je istinito ono sto oni imaju. Reci: »Pa zasto ste jos 
davno neke Allahove vjerovjesnike ubili, ako ste 
vjernici bili? 

92 I Musa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste, ipak, u 
odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseci, tele pri- 
hvatili.«* 

93 I kada smo od vas vas zavjet primili, i brdo iznad vas 
podigli: »Ozbiljno prihvatite ono sto vam dajemo i 
budite poslusni!« - oni su odgovorili: »Cujemo, ali 
poslusati necemo!« - srca njihova su, zbog nevjero- 
vanja njihova, jos bila nadojena teletom. Reci: »Ruz- 
no je to na sto vas vjerovanje vase navodi, ako ste 
uopce vjernici.« 14 Krava - Al-Baqara 94 Red: »Ako je u Allaha dzennet osiguran samo za 
vas, a ne i za ostali svijet, onda vi srnrt zazelite, ako 
istinu govorite.« 

95 A nece je nikada zazeljeti zbog onoga sto cine! -A 
Allah dobro zna nevjernike. 

96 I naci ces ih, sigurno, da vise zude za zivotom od 
svih ostalih Ijudi, dak i od mnogobozaca; svaki bi vo- 
lio da pozivi hiljadu godina, mada ga to, i kad bi to- 
liko zivio, ne bi od patnje udaljilo! -A Allah dobro 
vidi ono sto oni rade. 

97 Reci: »Ko je neprijatelj Dzibrilu? a on, AUahovom 
voljom, tebi stavlja na srce Kur'an -koji potvrduje 
da su i prijasnje objave istinite -kao putokaz i rados- 
nu vijest vjernicinia.« 

98 Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i po- 
slanicima Njegovim i Dzibniu i Mlkalu ~pa, Allah 
je, doista, neprijatelj onima koji nece da vjeruju. 

99 A Mi tebi jasne dokaze objavljujemo i jedino nevjer- 
nici u njih nece da vjeruju. 

100 Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu -neki od 
njih je odbace jer ih vecina ne vjeruje. 

101 A kada im je Poslanik od Allaha dosao, potvrdujuci 
da je istinito ono sto vec imaju, mnogi od onih koji- 
ma je Knjiga dana -za leda svoja Allahovu Knjigu 
odbacuju, kao da ne znaju. 15 m\m 


>^ u'<>i^ 4 -^ > 


^^<^^^^^C^ r-^ij/^i:: 


>J»-^ A->'^>^ 


-^ ^' »Jy. 4 > '' < f ;'.-'->1 •:; \^>jN\>^i:^j\Qbi: 1J14'»J^^>^=^J ^ f >--' 1>* jijli^^Jflil ':£3:^'^.Ji^\S^\ly\j:;^-U^\r}^ ^^'-'.iff^'iA ^Jlai^ 4Jll\j p.^==2jj ^_^;rtfl-^j^ ^t^=^^ ' ^~'^ 3 >_j^lJ^^^lji:4iljiLJ^(>* ^■v Krava - Al-Baqara Sura 11 102 i povode se za onim sto su sejtani o Sulejmanovoj 
vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik,* 
-sejtani su nevjernici uceci Ijude vradzbini i onome 
sto je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Maru- 
tu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga ucili dok 
mu ne bi rekli: »Mi samo iskusavamo, i ti ne budi 
nevjernik !« I Ijudi su od njih dvojice ucili kako ce 
muza od zene rastaviti, ali nisu mogli time nikome 
bez Allahove volje nauditi. Ucili su ono sto ce im na- 
uditi i od cega nikakve koristi nece imati iako su zna- 
li da onaj koji torn vjestinom vlada nece nikakve sre- 
ce na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za 
sto su se prodali, kad bi samo znali! 103 A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im 
bila boija, kad bi samo znali ! 10* O vjernici, ne sluzite se rijecima: »Ra'ina«, nego re- 
cite: »Unzurna« i slusajte! A nevjernike bolna pat- 
nja ^eka. 105 ]sie vole oni koji ne vjeruju, ni sljedbenici Knjige ni 
mnogobosci, da se vama od Gospodara vaseg bilo 
kakvo dobro objavi. A Allah milost Svoju daruje ko- 
me On hoce; Allah je neizmjerno dobar. '^\^ 
Krava - Al-Baqara Sura I! sess 106 Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav 
potisnemo, a da bolji od njega ili slidan njemu ne do- 
nesemo. Zar ti ne znas da Allah sve moze? 

107 Zar ti ne znas da je samo Allahova vlast i na nebesi- 
ma i na Zemiji i da vi osim Allaha ni zastitnika, ni 
pomagaca nemate? 

108 Zar da trazite od svoga Poslanika kao sto su prije 
trazili od Musaa? A, ko vjerovanju pretpostavi nevje- 
rovanje, s pravoga puta zalutao je! 

109 Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi docekali da vas, 
posto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz licne 
zlobe svoje, iako im je Istina poznata; ali, vi oprosli- 
te i preko toga predite dok Allah Svoju odluku ne 
donese. - Allah, zaista sve moze. 

110 I molitvu obavljajte i zekat dajite, a za dobro koje za 
sebe pripremite naci cete nagradu kod Allaha, jer Al- 
lah dobro vidi ono sto radite. 

111 Oni govore da ce u dzennet uci samo Jevreji, odnos- 
no samo krscani. - To su puste zelje njihove! - Ti re- 
ci: »Dokaz svoj dajte ako je istina to sto govorite!« 

112 A nije tako! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i 
uz to dobra djela ^inio, toga ceka nagrada kod Gos- 
podara njegova, takvi se nece nicega bojati i ni za 
t\m nece tugovati. 17 sac '^\m ■ViFV-W t^jj>' \1Lj^\ i^J^ ^:^^ij<Ai\L'^ \\jb^%:j\ l^i Krava - Al-Baqara 113 Jevreji govore: »Kr§dani nisu na pravom putu!« a 
krscani vele: »Jevreji nisu na pravom putu!« - a oni 
ditaju Knjigu. Tako, sliCno kao oni, govore i oni koji 
ne znaju. Allah ce im na Sudnjem danu presuditi o 
onome u cemu se oni ne slazu. 

114 ima li veceg nasilnika od onoga koji brani da se u 
Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji 
radi na tome da se oni poruse? Takvi bi trebalo da u 
njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doziv- 
jece sramotu, a na onom svijetu patnju veliku! 

115 A Allahov je istok i zapad; kuda god se okrenete, pa 
- tamo je Allahova strana. - Allah je, zaista, neiz- 
mjerno dobar i On sve zna. 

116 Nevjernici govore: » Allah je uzeo sebi dijete.« Hva- 
Ijen neka je On! Naprotiv, Njegovo je sve ono sto je 
na nebesima i na Zemlji. Njemu se sve pokorava; 

11^ On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nesto odluci, 
za to samo rekne: »Budi!« - i ono bude. 

118 A oni koji ne znaju govore: »Trebalo bi da Allah s 
nama razgovara ili da nam kakvo dudo dode!«* Ta- 
ko su, gotovo istim rijedima, govorili i oni prije njih, 
srca su im slidna! A Mi dokaze objasnjavamo Ijudi- 
ma koji dvrsto vjeruju. 119 Mi smo te poslali da istinu objavis i da radosne vijes- 
ti i opomenu doneses, i ti neces biti pitan za one koji 
ce biti u dzehennemu. 0> ^\i^l ^^^"^1 I-'.'- 1", >^t-''li^-Jo .i" »-'4-' 
Krava - Al-Baqara 120 Ni Jevreji, ni krscani nece biti tobom zadovoljni sve 
dok ne prihvatis vjeru njihovu. Red: »Allahov put je 
jedini pravi put!« A ako bi se ti poveo za zeljama nji- 
hovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te ni- 
ko ne bi mogao zastititi niti odbraniti. 

121 Neki od sljedbenika Knjige citaju je onako kako je 
objavljena; oni u nju vjeruju. A nastradace sigurno 
oni koji u nju ne vjeruju.* 

122 O sinovi Israilovi, sjetite se milosti Moje koju sam 
vam darovao i toga sto sam vas nad ostalim Ijudima 
bio uzdigao. 

123 I bojte se Dana kada niko ni za koga nece moci nista 
uciniti, kad se ni od koga otkup nece primiti, kada 
nikome zagovor nece koristiti i kada im niko nece 
moci pomoci! 

12* A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko za- 
povijedi u iskusenje stavio, pa ih on potpuno izvrsio, 
Allah je rekao: »Ucinicu da ti budes Ijudima u vjeri 
uzor!« - »I neke moje potomke!« - zamoli on. - 
»Obecanje Moje nece obuhvatiti nevjernike« - kaza 
On. 

125 I ucinili smo Hram utocistem i sigurnim mjestom Iju- 
dima.* »Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim 
bude prostor iza kog cete molitvu obavljati!« - I Ib- 
rahimu i Ismailu smo naredili: »Hram Moj ocistite 
za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i 
koji budu molitvu obavljali.« 

126 A kada je Ibrahim zamolio: »Gospodaru moj, ucini 
ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdij plodovima 
stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha 
i u onaj svijet!« - On je rekao: »Onome koji ne bude 
vjerovao dacu da neko vrijeme uziva, a onda cu ga 
prisiliti da ude u paklenu vatru, a grozno ce ona pre- 
bivaliste biti!« 19 mm a ^^md^^mdmi^m^m^^^m '■::^<.^<^ > 

i''r'*»f •>-',<('' 'f C't'- > -T-r^. -' ''vfi "^^■''i -t- Krava - Al-Baqara 127 I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, 
oni su molili: »Gospodaru nas, primi od nas, jer Ti, 
uistinu, sve cujes i sve znas! 

128 Gospodaru nas, ucini nas dvojicu Tebi odanim, i po- 
rod nas nek bude odan Tebi, i pokazi nam obrede 
nase i oprosti nam, jer Ti primas pokajanje i samilos- 
tan si! 

129 Gospodaru nas, posalji im poslanika, jednog od njih, 
koji ce im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti 
uciti i ocistiti ih, jerTi si, uistinu, silan i mudar!« 

130 Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drzi 
do sebe. A Mi smo njega na ovom svijetu odabrali, i 
na onom ce biti medu dobrima. 

131 Kada mu je Gospodar njegov rekao: )>Budi poslu- 
san!« - on je odgovorio: »Ja sam poslusan Gospo- daru svjetova!« 132 I Ibrahim ostavi u amanet to sinovima svojim a i Ja- 
kub: »Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vje- 
ru, i niposto ne umirite drukcije nego kao muslima- 133 Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni cas dosao 
i kad je sinove svoje upitao: »Kome cete se, poslije 
mene, klanjati?« - »Klanjacemo se« - odgovorili su 
- »Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Ibrahima i Is- 
maila i Ishaka, Bogu jednome! i mi se Njemu poko- 
ravamo!« 

134 Taj narod je bio i nestao; njega ceka ono sto je zaslu- 
zio, i vas ce (iekati ono sto cete zasluziti, i vi necete 
biti pitani za ono sto su oni radili. 20 Krava - Al- ^35 Oni govore: »Budite Jevreji, odnosno krscani, i bice- 
te na pravom putu!« Ti red: »Ne, mi smo vjere Ibra- 
himove, koji je ispravno vjerovao; on nije nikoga Al- 
lahu ravnim smatrao.« 

136 Recite: »Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objav- 
Ijuje nama, i u ono sto je objavljeno Ibrahimu, i Is- 
mailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono sto je 
dato Musau i Isau, i u ono sto je dato vjerovjesnici- 
ma od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve 
razlike medu njima, i mi se samo Njemu pokorava- 
mo.« 

137 Pa, ako budu vjerovali u ono u sto vi vjerujete, na 
pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda sa- 
mo inadzije, i Allah ce te sigurno od njih zastititi, jer 
On sve duje i zna. 

138 »Allah je nas uputio, a zar ima Ijepse upute od Alla- 
hove? Mi se samo Njemu klanjamo.« 

139 Reci: »Zar se s nama o Allahu raspravljate, kad je 
On i nas i vas Gospodar? Nama - nasa djela, a vama 
- vasa djela! A samo Mu mi iskreno ispovijedamo 
vjeru.« 

1^ Kako govorite: »I Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, 
i unuci su bili Jevreji, odnosno krscani ?« Reci: 
»Znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga 
koji skriva istinu znajuci da je od Allaha? - A Allah 
motri na ono sto radite.« 

141 Taj narod je bio i nestao; njega ceka ono sto je zaslu- 
zio, i vas ce Cekati ono sto cete zasluziti, i vi necete 
biti pitani za ono sto su oni radili. 21 Krava - al-Baqara Sura II D2UZ' 

II 142 Neki Ijudi kratke pameti red ce: »Sta ih je odvratilo 
od Kible njihove prema kojoj su se okretali?« Red: 
»Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na pravi put 
onome kome On hoce.« ^*5 I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da bu- 
dete svjedod protiv ostalih Ijudi, i da Poslanik bude 
protiv vas svjedok. I Mi smo promijenili Kiblu pre- 
ma kojoj si se prije okretao samo zato da bismo uka- 
zali na one koji ce slijediti Poslanika i na one koji ce 
se stopama svojim vratiti* - nekima je to bilo doista 
tesko, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi 
put. Allah nece dopustiti da propadnu molitve vase. 
- A Allah je prema Ijudima zaista vrlo blag i milos- 
tiv. 144 vidimo Mi kako sa zudnjom bacas pogled prema ne- 
bu, i Mi cemo sigurno udniti da se okreces prema 
strani koju ti zelis: okreni zato lice svoje prema Cas- 
nom hramu!* I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu 
stranu. Oni kojima je data Knjiga* sigurno znaju da 
je to istina od Gospodara njihova - a Allah motri na 
ono sto oni rade. 1*5 I kada bi ti onima kojima je data Knjiga sve dokaze 
donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju Kiblu, a ni ti 
neces prihvatiti njihovu Kiblu, niti ce iko od njih pri- 
hvatiti idju Kiblu. A ako bi se ti za njihovim zeljama 
poveo, kada ti je vec dosla Objava, tada bi ti sigurno 
nepravedan bio. 
^^^ 
Jji. < > ^z< 9.<: ^ ^.^^ I'f f^i^^ < -^ Laj dAjJ^^^>JJj^yj j»\^^ <^ 9^ -f-^-r ^ 9 ^^ > -^jj^ />-^=:^^^>^ lA^>^ ^ ^^-^^J Jyl^^ ^^^Bhu^^ i^i^'f^ i 


>^ •A. JfJ-^f .a::ii\ tr0 ^j-C_4J 


:^=J-r 


Yr Krava -AI-Baqara 1^ Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika kao sto 
sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno is- 
tinu prikrivaju. 

^47 Istina od Gospodara tvoga dolazi, zato nikako ne 
budi od onih koji sumnjaju! 

^48 Svako se okrece prema svojoj Kibli, a vi se potrudite 
da druge, cineci dobra djela, pretecete! Ma gdje bill, 
Allah ce vas sve sabrati - Allah, zaista, sve moze. 

^49 I iz svakog mjesta u kome budes, ti lice svoje Casnom 
hramu okreni, istina doista od Gospodara tvoga do- 
lazi, - Allah motri na ono sto radite. 

150 I iz svakog mjesta u koje dodes, ti lice svoje Svetom 
hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja pre- 
ma toj strani okrenite, da vam Ijudi ne bi imali sta da 
prigovore, osim inadzija izmedu njih, - njih se ne 
bojte, Mene se bojte! - A da bih blagodat Svoju pre- 
ma vama upotpunio i da biste na pravom putu bili. 

151 Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da 
vam rijedi Nase kazuje i da vas ocisti i da vas Knjizi i 
mudrosti pouci i da vas ono sto niste znali nauci. 

152 Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti, i zahvaljujte 
Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni 
biti! 

153 O vjernici, trazite sebi pomoci u strpljivosti i obavlja- 
nju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. 23 > ^^> ^ ,f >. ^^,^<. Krava - Al-Baqara 154 I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: 
»Mrtvi su!« Ne, oni su zivi, ali vi ne znate! 

155 Mi cemo vas dovoditi u iskusenje malo sa strahom i 
gladovanjem, i time sto cete gubiti imanja i zivote, i 
Ijetine. A ti obraduj izdrzljive, 

156 one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kazu: 
»Mi smo Allahovi i mi cemo se Njemu vratiti!« 

157 Njih ceka oprost od Gospodara njihova i milost; oni 
su na pravom putu! 

158 Safa i Merva* su Allahova casna mjesta, zato onaj 
koji Kabu hodocasti ili umru obavi ne cini nikakav 
prestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje 
ucini kakvo dobro djelo - pa, Allah je doista blago- 
daran i sve zna. 

159 One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi obja- 
vili, i pravi put, koji smo u Knjizi* Ijudima oznacili, 
njih ce Allah prokleti, a proklece ih i oni koji imaju 
pravo da proklinju;* 

160 oprosticu samo onima koji se pokaju i poprave i to 
javno ispolje, a Ja primam pokajanje i Ja sam milos- 
tiv. 

161 Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru - za- 
sluzuju, doista, prokletstvo Allahovo i meleka i svih 
Ijudi, 

162 u njemu ce vjeCno ostati, a patnja njihova nece jenja- 
vati, niti ce im se odlagati. 

163 A vas Bog - jedan je Bog! nema boga osim Njega, 
Milostivog, Samilosnog! ir^ iJmJm/m ^\yi^ i^mw^ If, A y 9 d X4^\jS:^\C/i^z^\jdeJ^\j -,>>22Ji ?f'^''.tT'^ -^ ^.<^f>'f ^ 


l-f .T'* tf ^ 4fe?>jilb^'^^ c^3% &^ ' 

:?..^> ^<'^^<t^> 

^^ 


,tjj\^\S.i\3e @ 4^o^i,Ut^^'^^i 


-f ^ y ^ >i^^^ jf^ ^ x'^ »> J^^(S^CJl^^fvAl.J (^^V'^^t^ 


1$ 5ji2'^i;^J:i^ij>^ots Jii^'^j <.:;iJi Yo Krava - Al-Baqara 164 Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noci i dana, lada 
koja morem plovi s korisnim tovarom za Ijude, kisa 
koju Allah pusta s neba pa tako u zivot vraca zemlju 
nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka 
ziva bica, promjena vjetrova, oblaci koji izmedu ne- 
ba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji ima- 
ju pameti. 

165 Ima Ijudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vo- 
le ih kao sto se Allah voli, ali pravi vjernici jos vise 
vole Allaha. A da znaju mnogobosci da ce onda kad 
dozive patnju - svu moc samo Allah imati i da ce Al- 
lah strahovito kaznjavati, 

166 kad ce se glavesine, za kojima su se drugi povodili, 
svojih sljedbenika odreci i kad ce veze koje su ih ve- 
zale prekinute biti, i oni patnju dozivjeti. 

167 kada ce sljedbenici njihovi uzviknuti: »Da nam je sa- 
mo da se vratimo,* pa da se i mi njih odreknemo kao 
sto su se oni nas odrekli!« Eto, tako ce Allah njima 
djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre 
nece izlaziti. 

168 O Ijudi, jedite od onoga sto ima na zemiji, ali samo 
ono sto je dopusteno i prijatno, i ne slijedite sejtano- 
ve stope, jer vam je on neprijatelj ocevidni ! 

169 On vas navraca na grijeh i razvrat i na to da o Allahu 
govorite ono sto ne znate. 25 ^\^ m^m *Wf^r^^ff <^ I'^/'^tTV > ♦^'^ T*^ f '^ iCC rtTu, . .•< 

y ^^ ^"^ * ^-^C r ** i::s>j:ii3\.c;:.\l::j\j(:^iyv;UU«i\b.^^ r^'^ -^ ^ .<'>'t^ V^^aI.^ #=Ji3>j'^\%^> @ ^afj^^jC^i ^ , « ><'-^ »>»^ 'i'^-iT ^^>*' y" '%'f y K^ . \ ^ ^Xi ' \^ \^ Ti^ 'Vk< K^'^'^ ^\\ Krava - Al-Baqara 170 A kada im se rekne: »Slijedite Allahovu Objavu!« - 
oni odgovaraju: »Necemo, slijedicemo ono na cemu 
smo zatekli pretke svoje.« - Zar i onda kad im preci 
nisu nista shvacali i kad nisu na pravom putu bili?! 

171 Oni koji nece da vjeruju slicni su sloci na koju se vi- 
ce, all ona cuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slije- 
pi, - oni nista ne shvacaju. 

172 O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i 
budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanja- 
te! 

173 On vam jedino zabranjuje: strv i krv i svinjsko meso, 
i ono sto je zaklano u necije drugo ime, a ne u Alla- 
hovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz zelje, tek 
toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. - Allah zaista 
prasta i milostiv je. 

174 Oni koji taje ono sto je Allah u Knjizi objavio i to za- 
mjenjuju za nesto sto malo vrijedi - oni u trbuhe 
svoje ne trpaju nista drugo do ono sto ce ih u vatru 
dovesti; na Sudnjem danu Allah ih nece ni osloviti, 
niti ih odistiti, - njih ceka patnja nesnosna. 

175 Oni su umjesto pravog puta izabrali zabludu, a um- 
jesto oprosta zasluzili patnju; - i koliko su samo oni 
neosjetljivi na vatru! 

176 To je zato sto je Allah objavio Knjigu, pravu istinu. 
A neslozi onih dja su misljenja o Knjizi suprotna do- 
ista nema kraja. 26 li^^i^ ^0m 
Krava - Al-Baqara 17^ Nije cestitost u tome da okrecete lica svoja prema is- 
toku i zapadu; cestiti su oni koji vjeruju u AUaha, i u 
onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i 
koji od imetka, iako im je drag, daju rodacima, i siro- 
cadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, i pro- 
sjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavlja- 
ju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuz- 
mu, ispunjavaju, narocito oni koji su izdrzljivi u ne- 
mastini, i u bolesti, i u boju Ijutom. Oni su iskreni 
vjernici, i oni se Allaha boje i ruznih postupaka klo- 
ne. 

i^'s o vjernici! Propisuje vam se odmazda za ubijene: 
Slobodan - za slobodna, i rob - za roba, i zena - za 
zenu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni ve- 
likodusno postupe, a neka im on dobrocinstvom uz- 
vrati.* To je olaksanje od Gospodara vaseg, i milost. 
A ko nasilje izvrsi i poslije toga, njega bolna patnja 
ceka. 

179 U odmazdi vam je - opstanak, o razumom obdareni, 
da biste se ubijanja okanili! 

180 Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja ime- 
tak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Al- 
laha boje, da pravedno ucini oporuku roditeljima i 
bliznjima. 

181 Onaj ko je izmijeni, a zna kako glasi - pa grijeh za to 
pada na one koji je mijenjaju; - a Allah, zaista, sve 
cuje i zna. 27 i^\m ^0m Krava - Al-Baqara Sura II '82 A onaj ko se plasi da je oporucilac nenamjerno za- 
stranio ili namjerno zgrijesio pa ih izmiri, nema mu 
grijeha. - Allah, zaista, prasta i samilostan je. 183 O vjernici! Propisuje vam se post, kao sto je propi- 
san onima prije vas, da biste se grijeha klonili. iw i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude 
bolestan ili na putu - isti broj drugih dana. Onima 
koji ga jedva podnose - otkup je da jednog siromaha 
nahrane. A ko drage volje da vise, za njega je bolje. 
A bolje vam je, neka znate, da postite. 185 U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje 
Kur'ana, koji je putokaz Ijudima i jasan dokaz pra- 
vog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u 
tom mjesecu bude kod kuce, neka ga u postu prove- 
de, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj 
dana naposti, - Allah zeli da vam olaksa, a ne da po- 
teskoce imate -, da odredeni broj dana ispunite, i da 
Allaha velicate zato sto vam je ukazao na pravi put, i 
da zahvalni budete. 186 A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, si- 
gurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me 
zamoii. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka 
vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu. ir^^^ss mm^ iiimm 
Krava - Al-Baqara Sura 11 187 Dozvoljava vam se da se u nocima dok traje post sas- 
tajete sa svojim zenama;* one su odjeca vasa, a vi ste 
njihova odjeca. Allah zna da vam je bilo tesko, pa je 
prihvatio pokajanje vase i oprostio vam. Zato se sa- 
da sastajte s njima u zeiji da dobijete ono sto vam je 
Allah vec odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete 
mogli razlikovati bijelu nit od erne niti zore;* od ta- 
da postite do noci. Sa zenama ne smijete imati snosa- 
ja dok ste u i'tikafu u dzamijama. To su Allahove 
granice, i ne priblizujte im se! Eto tako Allah objas- 
njava Ijudima propise Svoje da bi se onoga sto im je 
zabranjeno klonili. 188 Ne jedite imovinu jedan drugoga na neposten nacin i 
ne parnicite se zbog nje pred sudijama da biste na 
gresan nacin i svjesno dio tude imovine pojeli! 189 Pitaju te o mladacima. Reci: »Oni su Ijudima oznake 
o vremenu i za hadziluk. Ne iskazuje se cestilost u 
tome da sa straznje strane u kuce ulazite, nego je ces- 
titost u tome da se Allaha bojite. U kuce na vrata nji- 
hova ulazite i Allaha se bojte, da biste postigli ono 
sto zelite.* 190 1 borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore 
protiv vas, ali vi ne otpocinjite borbu! - Allah, dois- 
ta, ne voli one koji zapodijevaju kavgu. 29 !&<^P WM^ imim ^ij fjr-j^^ "^^-^bt. ^yrj-^-i (^_^*i^ t_-^(^_^l> 

r Krava - AI-Baqara 191 I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih 
odande odakle su oni vas prognali. A ziostavljanje je 
teze od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Cas- 
nog hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas na- 
padnu, onda ih ubijajte! - neka takva bude kazna za 
nevjernike. 

192 A ako se produ, - pa, Allah zaista prasta i samilos- 
tan je. 

193 I borite se protiv njih sve dok mnogobostva ne nesta- 
ne i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne 
mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo presta- 
je, jedino protiv nasilnika ostaje. 

194 Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrije- 
di odmazda:* onima koji vas napadnu uzvratite is- 
tom mjerom i Allaha se bojte, i znajte da je Allah na 
strani onih koji se grijeha klone. 

195 1 imetak na Allahovom putu zrtvujte, i sami sebe u 
propast ne dovodite, i dobro dnite; Allah, zaista, vo- 
li one koji dobra djela cine. 

196 Hadzdz i umru radi Allaha izvrsavajte! A ako budete 
sprijeCeni, onda kurbane koji vam se nadu pri ruci 
zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do 
mjesta svoga, ne brijte. A onda medu vama koji se 
razboli ili ga glavoboija mudi, neka se postom, ili mi- 
lostinjom, ili kurbanom iskupi. Kad budete slobod- 
ni, obavite umru do hadzdza i zakoljite kurbana do 
koga mozete lako doci. A onaj ko ga ne nade neka 
posti tri dana u danima hadzdza, i sedam dana po 
povratku, - to jest punih deset dana. To je za onoga 
koji nije iz Mekke. 1 bojte se Allaha i znajte da On 
tesko kaznjava. 30 i^liij^ i^mm 
.-i.-f -? > i:a^\ji::SM;i^jJA?c^ 


>-4^J ^ 


jL-»-> ^«rtr-" "^l? l>r^ ^^'_'^v7'>j> ^' <iJL^J r^ Krava - Al-Baqara ^97 Hadzdz je u odredenim mjesecima;* onom ko se 
obaveze da ce u njima obavljati hadzdz nema snosa- 
ja sa zenama i nema ruznih rijeci, i nema svade u da- 
nima hadzdza. A za dobro koje ucinite Allah zna. I 
onim, sto vam je potrebno za put, snabdijte se. A naj- 
bolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o 
razumom obdareni! 

198 Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svo- 
ga molite da vam pomogne da nesto steknete.* A ka- 
da podete sa Arefata,* spominjite Allaha kod casnih 
mjesta;* spominjite Njega, jer vam je On ukazao na 
pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. 

199 Zatim krenite odakle krecu ostali Ijudi i trazite od 
Allaha oprosta, jer Allah, uistinu, prasta i samilostan 
je. 

200 A kad zavrsite obrede vase, opet spominjite Allaha, 
kao sto spominjete pretke vase, i jos vise Ga spomi- 
njite! Ima Ijudi koji govore: »Daj Ti nama, Gospo- 
daru nas, na ovom svijetu!« Takvi na onom svijetu 
nece imati nista. 

201 A ima i onih koji govore: »Gospodaru nas, podaj 
nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sacuvaj 
nas patnje u ognju!« 202 Njih ceka nagrada koju su zasluzili! - A Allah brzo 
svida racune. >>> rf-^ 

l_^\J i> i-^^i-'f^tf-i^^'Tr •, >t - xr'i> »> 4i\ JL^i^J Ui5\ e_^^l 4>'5ljd^^^^ »>^ ii'\3^5 ^l:^'t2t>j.4j54i: >|^ 'aSiiiJ\j£>p(ci^J i4ilJ3^^:^'i4 

Krava - Al-Baqara 203 I spominjite Allaha u odredenim danima.* A ni ono- 
me ko pozuri i ostane samo dva dana nije grijeh; a 
nece se ogrijesiti ni onaj koji se dulje zadrzi, samo 
ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da cete 
svi biti pred Njim sakupljeni. 

204 Ima Ijudi cije te rijeci o zivotu na ovom svijetu odu- 
sevljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka 
za ono sto je u srcima njihovim, a najljuci su protiv- 
nici. 

205 Cim se neki od njih docepa polozaja, nastoji da na- 
pravi na Zemlji nered, nisteci usjeve i stoku. - A Al- 
lah ne voli nered! 

206 A kada mu se rekne: »Boj se Allaha !« - on onda iz 
inada grijesi. Njemu je dosta dzehennem, a on je, do- 
ista, grozno boraviste. 

207 Ima Ijudi koji se zrtvuju da bi Allaha umilostivili - a 
Allah je milostiv robovima Svojim. 

208 O vjernici, zivite svi u miru i ne idite stopama sejta- 
novim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. 

209 A ako skrenete, nakon sto su vam vec dosli jasni do- 
kazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. 

210 Cekaju 11 oni da im Allahova kazna dode iz vedra ne- 
ba, i meleki, i da bude svemu kraj?! - A Allahu se 
sve vraca. 32 O J^ >M^ 


Krava - Al-Baqara Sura II 2^^ Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza 
dali! A one koji preinacuju Allahove dokaze, kada 
su im vec dosli, Allah ce zaista strahovito kazniti. 

212 Nevjernicima se zivot na ovom svijetu dni lijep i oni 
se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu bi- 
ce iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha 
klonili. - A Allah daje u obilju onome kome On ho- 
ce, bez raduna. 

213 Svi Ijudi su sacinjavali jednu zajednicu, i Allah je 
slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opo- 
mene, i po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se 
po njoj sudi Ijudima o onome u cemu se oni ne bi 
slagali. A povod neslaganju je bila medusobna za- 
vist, bas od strane onih kojima je data, i to kada su 
im vec bili dosli jasni dokazi ; i onda bi Allah, voljom 
Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o 
onome u demu se nisu slagali. - A Allah ukazuje na 
pravi put onome kome On hoce. 

214 Zar vi mislite da cete uci u dzennet, a jos niste iskusi- 
li ono sto su iskusili oni koji su prije vas bili i nesta- 
li? Njih su satirale nemastina i bolest, i toliko su bili 
uznemirivani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vje- 
rovali - uzviknuli: »Kada ce vec jednom Allahova 
pomoc!?« Eto, Allahova pomoc je zaista blizu! 

215 Pitaju te kome ce udjeljivati: Reci: »Imetak koji ud- 
jeljujete neka pripadne roditeljima, i rodacima, i si- 
ro6adi, i siromasima, i putnicima-namjernicima; a za 
dobro koje u6inite Allah sigurno zna.« 33 i^liS^ (mm 


^bJl »_-i»w!»t lii^jl? i-j-?-^ b W ^ ' t| j»-fri^-»^i 
Krava - Al-Baqara 216 Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji ! - 
Ne volite nesto, a ono moze biti dobro za vas; nesto 
volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne 
znate. 217 Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Re- 
ci: »Ratovanje u njemu je velik grijeh; ali je nevjero- 
vanje u Allaha i odvracanje od Njegova puta i casnih 
mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih jos ve- 
ci kod Allaha. A ziostavljanje je gore od ubijanja! 
Oni ce se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate 
od vjere vase, ako budu mogli. A on! medu vama ko- 
ji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru, - nji- 
hova djela bice ponistena i na ovom i na onom svije- 
tu, i oni ce stanovnici dzehennema biti, u njemu ce 
vjedno ostati. 218 Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovu pu- 
tu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. - A Allah 
prasta i samilostan je. 219 Pitaju te o vinu i kocki. Reci: »Oni donose veliku 
stetu, a i neku korist Ijudima, samo je steta od njih 
veca od koristi.« 1 pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: 
» Visak !« Eto, tako vam Allah objasnjava propise da 
biste razmislili i^lii)^ Sis?i,P ^^ ^i^-^^ J 


Krava - Al-Baqara 220 i o ovome i o onome svijetu. I pitaju te o sirocadi. 
Reci: »Bolje je imanja njihova unaprijediti!« A ako 
budete s njima zajedno zivjeli, pa oni su braca vasa, 
a Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobroci- 
nitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono 
sto vam je tesko; On je, zaista, silan i mudar. 

221 Ne zenite se mnogoboskinjama dok ne postanu vjer- 
nice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogobos- 
kinje, makar vam se i svidala. Ne udavajte vjernice 
za mnogobosce dok ne postanu vjernici; uistinu je 
rob-vjernik bolji od mnogobosca, makar vam se i do- 
padao. Oni zovu u dzehennem, a Allah, voljom Svo- 
jom, nudi dzennet i oprost, i objasnjava Ijudima do- 
kaze Svoje, da bi razmislili. 

222 I pitaju te o mjesednom pranju. Reci: »To je nepri- 
jatnost.« Zato ne opcite sa zenama za vrijeme mje- 
secinog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A 
kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam 
je Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se cesto 
kaju i voli one koji se mnogo ciste. 

223 Zene vase su njive vase, i vi njivama svojim prilazite 
kako hocete, a pripremite sto i za duse svoje. I bojte 
se Allaha i znajte da cete pred Njega stati. A ti obra- 
duj prave vjernike! 

224 1 nek vam zakletva Allahom ne bude prepreka u is- 
pravnom zivotu, na putu cestitosti i u nastojanju da 
pomirite Ijude. - A Allah sve cuje i sve zna. 35 sese Krava - Al-Baqara 225 Allah vas nece kazniti ako se nenamjerno zakunete, 
ali ce vas kazniti ako pod zakletvom nesto namjerno 
ucinite. - A Allah prasta i blag je. 

226 Onima koji se zakunu da se nece priblizavati zenama 
svojim, rok je samo cetiri mjeseca;* i ako se vrate ze- 
nama, - pa, Allah zaista prasta i milostiv je; 

227 a ako odluce da se rastave, - pa, Allah doista sve cu- 
je i zna. 

228 Raspustenice neka cekaju tri mjesecna pranja;* i ni- 
je im dopusteno da kriju ono sto je Allah stvorio u 
maternicama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet 
vjeruju. Muzevi njihovi imaju pravo da ih, dok one 
cekaju, vrate ako zele da dobro djelo ucine.* One 
imaju isto toliko prava koliko i duznosti, prema za- 
konu, - samo, muzevi imaju prednost pred njima za 
jedan stepen. - A Allah je silan i mudar. 

229 Pustanje moze biti dvaput, pa ih ili velikodusno za- 
drzati ili im na lijep nacin razvod dati.* A vama nije 
dopusteno da uzimate bilo sta od onoga sto ste im 
darovali, osim ako se njih dvoje plase da Allahove 
propise nece izvrsavati. A ako se bojite da njih dvoje 
Allahove propise nece izvrsavati, onda im nije greho- 
ta da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne 
narusavajte! A oni koji Allahove propise narusavaju, 
nepravedni su. 

230 A ako je opet pusti,* ona mu se ne moze vratiti sto se 
nece za drugog muza udati. Pa ako je ovaj pusti, on- 
da njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vra- 
te, ako misle da ce Allahove propise izvrsavati; to su 
Allahove odredbe, on ih objasnjava Ijudima koji zele 
da znaju. J^S^^ iL^ 


> ^ -^-^ - ^^ ^>^^f<^^» ^f --1/?^^ ^-'•.^'^ >'-'t< ^jT "l/i ^w a5j^t;i:i^t j:4 'i^'§u^'t;,4i,|;^. 


'^/..'^ ^. » 't *^^<-' i^ <'"fi. 


Y'i' >»'?x I'^i •^'1^ ^i''-* T^^ 


;1i ]j\\jx^juJ^Cj^^:ij 


0:^ojC^\:^;^ro1\;:A^ty^t\^5^^^p rv 
Krava - Al-Baqara 231 Kada pustite zene, onda ih, prije nego sto ispune nji- 
ma propisano vrijeme za cekanje, ili na lijep nacin 
zadrzite ili ih velikodusno otpremite. I ne zadrzavaj- 
te ih da biste im ucinili nasilje; a onaj ko tako postu- 
pi - ogrijesio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim 
propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam 
Allah daje, i Knjiga i mudrost koju vam objavljuje, 
kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve 
zna - na umu imajte! 232 A kada pustite zene i one ispune njima propisano 
vrijeme za cekanje, ne smetajte im da se ponovo uda- 
ju za svoje muzeve, kada se sloze da lijepo zive. 
Ovim se savjetuju oni medu vama koji vjeruju u Al- 
laha i u onaj svijet. To vam je bolje i Ijepse. A Allah 
sve zna, a vi ne znate. 233 Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine oni- 
ma koji zele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta 
je duzan da ih prema svojoj mogucnosti hrani i odi- 
jeva. Niko neka se ne zaduzuje iznad mogucnosti 
svojih: majka ne smije da trpi stetu zbog djeteta svo- 
ga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je du- 
zan sve to.* Ako njih dvoje na lijep nacin i spora- 
zumno odluce da dijete odbiju, to nije grijeh. A ako 
zazelite da djeci svojoj dojilje nadete - pa, nije grijeh 
kad od srca ono sto ste naumili dadete. Allaha se 
bojte i znajte da Allah dobro vidi ono sto radite. 37 
LJJ\iJai-, ^ <y ^ K^>^^y ot- ^^^j£j:^'S^V^\p^ i^ljuliti .^Jl^ .t',1 'll' ? -^ ^-^ ij^r^\j^jScfi\i^^oi'/^(}-^J^- 'J 


A'kV '^ > > ^'^^'jf > r-,t^> 


r^^^»- I'^T'f ^ ^ '^ ^> ' CJC^^.fi'S^l^^ 
Krava - Al-Baqara Sura II 234 Zene su duzne da cekaju cetiri mjeseca i deset dana 
poslije smrti svojih muzeva. I kad one ispune njima 
propisano vrijeme za cekanje, vi niste odgovorni za 
ono sto one, po zakonu, sa sobom urade, - a Allah 
dobro zna ono sto vi radite. 235 I nije vam grehola ako tim zenama na znanje date da 
cete ih vi zaprositi ili ako to u dusama svojim krijete. 
Allah zna da cete o njima misliti, ali im potajno nista 
ne obecavajte, samo posteno govorite. I ne odiucujte 
se na brak prije nego sto propisano vrijeme za ceka- 
nje ne istece; i imajte na umu da Allah zna sta je u 
dusama vasim, pa Ga se pricuvajte, i znajte da On 
prasta i da je blag. 236 Nije vas grijeh ako zene pustite prije nego sto u od- 
nos s njima stupite, ili prije nego sto im vjencani dar 
odredite. 1 velikodusno ih darujte darom, zakonom 
propisanim: imucan prema svome stanju, a siromah 
prema svom; to je duznost za one koji zele da dobro 
djelo uCine. 237 A ako ih pustite prije nego sto ste u odnos s njima 
stupili, a vec ste im vjencani dar odredili, one ce za- 
drzati polovinu od onoga sto ste odredili, osim ako 
se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlucu- 
je o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je blize 
6estitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima ve- 
likodusni budete, ta Allah zaista vidi sta radite. 38 '^\m i^mm 

Krava - Al-Baqara Sura II 238 Redovno molitvu obavljajte, narocito onu krajem da- 
na, i pred Allahom ponizno stojte. 

239 Ako se budete necega bojali, onda hodeci ili jasuci. 
A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako ka- 
ko vas je On naucio onome sto niste znali. 

240 Oni medu vama kojima se primice smrt, a koji ostav- 
Ijaju iza sebe zene - treba da im oporukom unapri- 
jed za godinu dana odrede izdrzavanje i da se one ne 
udaljuju iz kuce. A ako je same napuste, vi niste od- 
govorni za ono sto one sa sobom, po zakonu, urade; 
- a Allah je siian i mudar. 

2*1 Raspustenicama pripada pristojna otpremnina, duz- 
nost je da im to daju oni koji se Allaha boje! 

242 Allah vam tako objasnjava propise svoje da biste raz- 
mislili. 

243 Zar nisi cuo o onima koji su iz straha od smrti iz 
zemlje svoje pobjegli - a bijase ih na hiljade. Allah 
im je rekao: »Pomrite!« - a poslije ih je ozivio. Al- 
lah je, zaista, dobar prema Ijudima, all vecina Ijudi 
ne zahvaljuje. 

244 1 borite se na Allahovu putu i znajte da Allah sve cu- 
je i sve zna. 

245 Ko je taj koji ce Allahu drage volje zajam dati, pa da 
mu ga On mnogostruko vrati? - A Allah uskracuje i 
obilno daje, i Njemu cete se povratiti. 39 I^li^ i^mm 


*{ -"t tt'^i-'-'jf-*-^- wl"^ ^ ^ m^ 1jl1«^ 


Krava - Al-Baqara Sura II *-y- ^**- ** g^> ^^^y-g^* "^^M^g^^j^.^.yo.* 246 Zar nisi cuo da su prvaci sinova Israilovih poslije 
Musaa svom vjerovjesniku rekli: »Postavi nam vla- 
dara da bismo se na Allahovu putu borili!« - »Moz- 
da se vi necete boriti, ako vam borba bude propisa- 
na?« - rece on. - »Zasto da se ne borimo na Allaho- 
vu putu« - rekose -, »mi koji smo iz zemlje nase 
prognani i od sinova nasih odvojeni?« A kad im bor- 
ba bi propisana, oni, osim malo njih, zatajise. A Al- 
lah dobro zna one koji su sami prema sebi nepraved- 
ni. 247 » Allah vam je odredio Taluta za vladara« - rece im 
vjerovjesnik njihov. - »Odakle da nam jos on bude 
vladar kad smo mi preci od njega da vladamo? Nje- 
mu ni veliko bogatstvo nije dato« - rekose oni. - 
»Allah je njega da vama vlada izabrao« - rece on - 
»i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a 
Allah daje vlast kome On hoce. Allah je neizmjerno 
dobar i On zna sve«. 248 »Znak njegove vlasti« - rede im vjerovjesnik njihov 
- »bice kovdeg koji ce Vam stici i koji ce meleki no- 
siti, u kome ce biti smirenje za vas od Gospodara va- 
seg i ostatak onoga sto su Musa i Harun ostavili*. To 
vam je, zaista, dokaz, ako ste vjernici!« 40 :^ m^ i^mm 
<£^ni:C5jli\ 0^ <ilS}j '^\,J^i& llaJS i\ Krava - Al-Baqara Sura II ^^SS^SZ 249 I kad Talut vojsku izvede, rece: » Allah ce vas staviti 
na iskusenje kraj jedne rijeke: onaj ko se napije iz 
nje - nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako sa- 
kom zahvati, moj je.« I oni se, osim malo njih, napi- 
se iz nje. I kad je predose, on i on! koji su s njim vje- 
rovali - povikase: »Mi danas ne mozemo izici na 
kraj s Dzalutom i vojskom njegovom!« Ali onT koji 
su tvrdo vjerovali da ce pred Allaha izici rekose: 
»Koliko su puta malobrojne cete, Allahovom vo- 
Ijom, nadjacale mnogobrojne cete!« - A Allah je na 
strani izdrzljivih. 250 I kad nastupise prema Dzalutu i vojsci njegovoj, oni 
zamolise: »Gospodaru nas, nadahni nas izdrzljivos- 
cu i ucvrsti korake nase i pomozi nas protiv naroda 
koji ne vjeruje!« 251 I oni ih, Allahovom voljom, porazise, i Davud ubi 
Dzaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesnistvo, i 
naudi ga onome cemu je On htio. A da Allah ne suz- 
bija Ijude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered 
nastao, - ali, Allah je dobar svim svjetovima. 252 To su Allahove pouke koje Mi tebi istinito kazuje- 
mo. A ti si, zaista, poslanik! 41 M^\^ 


^ o'yZi y ^>^^ ^*'f y » > ^ ^^-^ -^ < -^-^ 


-^ .tf -r-^ '"-f -<:.1'"'^ ^^f > > / ifj^ \ Jijld\ Lo 4Jll\ iLj-iJj or:? JLjil i ^^^a3 Job 
C -> >^ 


.^f^^.^^ . ^•i'\;iipi^^( 5,uij(jUSji&*S ^UIaZ »»?^ < ^^^Z'^'^^*.-' ^Cj>^^11^\<^^ y^y vy^ d'T'^^c: >x^ ^^ ^y .*t^ -^ ^-^ »t 


-XJi ^^^^^^^^^313 ^3^ jj -^^^f'^i'^f'^i/ 4jliV "^ ^ -^ *>rf ^•^♦^rr < \jU, >l,^l Si ^jJ^ s^^li <iJL^^ lY 
Krava - Al-Baqara 253 Neke od tih poslanika odlikovali smo vise nego dru- 
ge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za vi- 
se stepeni izdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne 
smo dokaze dali i DzibrTlom ga podrzali. Da je Allah 
htio, ne bi se medusobno on! poslije njih ubijali, ka- 
da su im jasni dokazi vec dosli, ali oni su se razisli; 
neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je 
Allah htio, oni se ne bi medusobno ubijali, ali Allah 
radi ono sto On zeli. III 25^ O vjernici, udijelite dio od onoga cime vas Mi daru- 
jemo, prije nego sto dode Dan kada nece biti ni ot- 
kupa, ni prijateljstva, ni posrednistva! - A nevjernici 
sami sebi 6ine nepravdu. 255 Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni! Ne 
obuzima Ga ni drijemez ni san! Njegovo je ono sto 
je na nebesima i ono sto je na Zemlji! Ko se moze 
pred Njim zauzimati za nekoga bez dopustanja Nje- 
gova?! On zna sta je bilo i prije njih i sta ce biti posli- 
je njih, a od onoga sto On zna - drugi znaju samo 
onoliko koliko On zeli. Moc Njegova obuhvata i ne- 
besa i Zemlju i Njemu ne dojadi odrzavanje njihovo; 
On je Svevisnji, VeliCanstveni! 266 U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se 
jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u sej- 
tana, a vjeruje u Allaha - drzi se za najcvrscu vezu, 
koja se nece prekinuti. - A Allah sve cuje i zna. M^\^ 
'^'-'■"■"' Krava - Al-Baqara Sura II 257 Allah je zastitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz J 
tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zastitnici 
su sejtani i oni ih odvode sa svjetla u tmine; oni ce 
biti stanovnici dzehennema, oni ce u njemu vjecno 
ostati. 258 Zar nisi ^uo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu 
Gospodaru prepirao, onda kad mu je Allah carstvo 
dao? Kad Ibrahim rece: »Gospodar moj je Onaj koji 
zivot i smrt daje«, - on odgovori: »Ja dajem zivot i 
smrt!«* - »Allah cini da Sunce izlazi sa istoka« - re- 
ce Ibrahim -, »pa ucini ti da grane sa zapada!« I ne- 
vjernik se zbuni. - A Allah silnicima nece ukazati na 
pravi put. 259 Hi za onoga koji je, prolazeci pored jednog do teme- 
Ija porusenog grada, povikao: »Kako ce Allah oziv- 
jeti ove sto su pomrli?« I Allah ucini te on umre i ta- 
ko ostade stotinu godina, a onda ga ozivje i zapita: 
»Koliko si ostao?« - »Dan ili dio dana« - odgovori. 
»Ne«, - rece On -, »ostao si stotinu godina. Pogle- 
daj jelo svoje i pice svoje, - nije se pokvarilo; a po- 
gledaj i magarca svoga - da te ucinim dokazom Iju- 
dima -, a pogledaj i kosti, - vidi kako ih sastavlja- 
mo, a onda ih mesom oblazemo.« 1 kad njemu bi jas- 
no, on povika: »Ja znam da Allah sve moze!« 43 <j^\^^Uad'^\j\^;::^^^.:^ Krava - Al-Baqara 260 A kada Ibrahim rece: »Gospodaru moj, pokazi mi 
kako umrle ozivljujes!« - On rece: »Zar ne vjeru- 
jes?« - »Vjerujem« - odgovori on -, »ali bih da mi 
se srce smiri.« - »Uzmi cetiri ptice« - rece On - »i 
isijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne 
brezuljke, zatim ih pozovi, brzo ce ti doci. Znaj da je 
Allah silan i mudar!« 

261 Oni koji imanja svoja trose na Allahovu putu lice na 
onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova 
i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah ce ono- 
me kome hoce dati i vise; Allah je neizmjerno dobar 
i sve zna. 

262 One koji trose imetke svoje na Allahovu putu, a on- 
da ono sto potrose ne proprate prigovaranjem i uvre- 
dama, ceka nagrada u Gospodara njihova, - nicega 
se oni nece bojati i ni za cim oni nece tugovati. 

263 Lijepa rijec i izvinjenje vredniji su od milostinje koju 
prati vrijedanje. - A Allah nije ni o kome ovisan i 
blag je. 

264 O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem 
i uvredama, kao sto to cine oni koji trose imetak svoj 
da bi se Ijudima pokazali, a ne vjeruju ni u Aliaha ni 
u onaj svijet; oni su slidni litici sa oskudnom zem- 
Ijom kad se na nju srudi pljusak, pa je ogoli; oni ne- 
ce dobiti nikakvu nagradu za ono sto su radili. - A 
onima koji nece da vjeruju Allah nece ukazati na 
pravi put. 44 m\^ (m\!M 
Krava - Al-Baqara 265 Oni koji trose imetke svoje u zelji da steknu naklo- 
nost Allahovu i da im to postane navika - lice vrtu 
na visoravni na koji se izliva obilna kisa, pa daje 
dvostruk plod; ako ne bude kise obilne, bude kise- 
rosulje. - A Allah dobro vidi ono sto vi radite. 266 Rome bi od vas bilo drago da posjeduje bascu punu 
palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke i u kojoj 
ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima ne- 
jaku djecu, a da onda naide vatrena oluja preko nje i 
ona izgori? - Tako vam Allah objasnjava dokaze da 
biste razmislili. 267 O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje sticete i od 
onoga sto vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte 
ono sto ne vrijedi da biste to udijelili - kad ni vi sa- 
mi to ne biste primili, osim zatvorenih ociju. 1 znajte 
da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan. 268 Sejtan vas plasi nemastinom i navraca vas da budete 
skrti, a Allah vam obecava oprost i nagradu Svoju; 
Allah je neizmjerno dobar i zna sve, 
269 On daruje znanje onome kome hoce, a onaj kome je 
znanje darovano - darovan je blagom neizmjernim. 
A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. mm (mw 
Krava - Al-Baqara Sura II 270 Za sve sto potrosite i sto zavjetujete - Allah, sigurno, 
za to zna! - A nevaljalima nece niko moci pomoci. 271 Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas 
bolje ako je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On 
ce preci preko nekih vasih rdavih postupaka. - A Al- 
lah dobro zna ono sto radite. 272 Ti nisi duzan da ih na pravi put izvedes, Allah izvodi 
na pravi put onoga koga On hoce. Imetak koji udije- 
lite drugima u vasu je korist, ono sto udijelite drugi- 
ma neka bude samo Allahu za Ijubav - a ono sto od 
imetka udijelite drugima nadoknadice vam se potpu- 
no, nece vam biti ucinjeno krivo - 273 i to siromasima koji, zauzeti na AUahovom putu, ne- 
maju vremena da zaraduju pa onaj koji u to nije 
upucen misli da su, zbog skromnosti, imucni; pozna- 
ces ih po izgledu njihovu, oni proseci ne dodijavaju 
Ijudima. - A ono sto od imetka drugima date - Al- 
lah, sigurno, za to zna. 274 Oni koji udjeljuju imanja svoja nocu i danju, tajno i 
javno, dobice nagradu od Gospodara svoga; i nicega 
se oni nece bojati i ni za 6im oni nece tugovati. Krava - Al-Baqara 275 Oni koji se kamatom have dici ce se kao slo ce se di- 
ci onaj koga je dodirom sejtan izbezumio, zato sto su 
govorili: »Kamata je isto sto i trgovina.« A Allah je 
dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do ko- 
ga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, 
njegovo je ono sto je prije stekao, njegov slucaj ce 
Allah rjesavati; a oni koji opet to ucine - bice sta- 
novnici dzehennema, u njemu ce vjecno ostati. 

276 Allah unistava kamatu, a unapreduje milosrda. Allah 
ne voli nijednog nevjernika, gresnika. 

277 One koji vjeruju i cine dobra djela i molitvu obavlja- 
ju i zekat daju ceka nagrada kod Gospodara njiho- 
va; i nicega se oni nece bojati i ni za cim oni nece tu- 
govati. 

278 o vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odus- 
tanite, ako ste pravi vjernici. 

279 Ako ne ucinite, eto vam onda, nek znate, - rata od 
Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, osta- 
ce vam glavnice imetaka vasih, necete nikoga ostetiti, 
niti cete osteceni biti. 

280 A ako je u nevolji, onda pricekajte dok bude imao; a 
jos vam je bolje, nek znate, da dug poklonite. 

281 I bojte se Dana kad cete se svi Allahu vratiti, kad ce 
se svakome ono sto je zasluzio isplatiti, - nikome kri- 
vo nece ucinjeno biti. 47 Krava - Al-Baqara 282 O vjernici, zapisite kada jedan od drugog pozajmlju- 
jete do odredenog roka. I neka jedan pisar izmedu 
vas to vjerno napise i neka se pisar ne uzdrzava da 
napise, ta Allah ga je poucio; neka on pise, a duznik 
neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha, Gospo- 
dara svoga, i neka ne umanji nista od toga. A ako je 
duznik rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju da u pe- 
ro kazuje, onda neka kazuje njegov staratelj, i to 
vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muskarca vasa, 
a ako nema dvojice muskaraca, onda jednog muskar- 
ca i dvije zene, koje prihvatate kao svjedoke; ako 
jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. 
Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu. 1 neka 
vam ne bude mrsko da ga utanacite pismeno, bio 
mali ili veliki, s naznakom roka vracanja. To vam je 
kod Allaha ispravnije i prilikom svjedocenja jace, i 
da ne sumnjate - bolje; ali, ako je rijec o robi koju iz 
ruke u ruku obrcete, onda necete zgrijesiti ako to ne 
zapisete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne 
ugovore zakljuCujete i neka ne bude ostecen ni pisar, 
ni svjedok. A ako to ucinite, onda ste zgrijesili. I boj- 
te se Allaha, - Allah vas uci, i Allah sve zna. 


V_ iiii-iiiLi- '^vf-ir^^iTf/f 't'lr< <^ . T'^ f . ^> < . 


Krava - Al-Baqara 283 Ako ste na putu, a ne nadete pisara, onda uzmite za- 
log. A ako jedan kod drugog nesto pohranite, neka 
onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji 
Allaha, Gospodara svoga. I ne uskratite svjedocenje; 
ko ga uskrati, srce njegovo ce biti gresno, a Allah do- 
bro zna ono sto radite. 2w Allahovo je sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji ! 
Pokazivali vi ono sto je u dusama vasim ili to krili 
Allah ce vas za to pitati; oprostice onom kome On 
hoce, a kaznice onoga koga On hoce - Allah je ka- 
dar sve. 285 Poslanik vjeruje u ono sto mu se objavljuje od Gos- 
podara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i 
meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Nje- 
gove: »Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Nje- 
govih.« I oni govore: »Cujemo i pokoravamo se; op- 
rosti nam, Gospodaru nas; tebi cemo se vratiti.« 286 Allah nikoga ne opterecuje preko mogucnosti njego- 
vih: u njegovu korist je dobro koje ucini, a na njego- 
vu stetu zlo koje uradi. Gospodaru nas, ne kazni nas 
ako zaboravimo ili sto nehotice ucinimo! Gospodaru 
nas, ne tovari na nas breme kao sto si ga tovario na 
one prije nas! Gospodaru nas, ne stavljaj nam u duz- 
nost ono sto ne mozemo podnijeti, pobrisi grijehe 
nase i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar 
nas pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! 49 C mm'^ S&^i^L 


:::r^ < 
.^<fA 


0« ImrBnova porodica - Ali ImrSn SURA 111 
Imranova porodica - Ali 'Imr3n 

Medina - 200 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Elif-lam-mim. 

2 Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni! 

3 On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja pre- 
thodne potvrduje, a Tevrat i IndzTl objavio je 

* jos prije, kao putokaz Ijudima, a objavio je i ostale 
koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allaho- 
ve rijeci ne vjeruju ceka teska patnja; - a Allah je si- 
lan i strog. 

5 Allahu nije nista tajna ni na Zemlji ni na nebu! 

6 On vas oblikuje u matericama kako On hoce; nema 
boga osim Njega, Silnog i Mudrog! 

7 On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su 
glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Onl cija su 
srca pokvarena - zeljni smutnje i svog tumacenja - 
slijede one sto su manje jasni. A tumacenje njihovo 
zna samo Allah. On! koji su dobro u nauku upuceni 
govore: »Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara 
naseg!« - A samo razumom obdareni shvacaju. 

8 »Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, 
kad si nam vec na pravi put ukazao, i daruj nam Svo- 
ju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! 

9 Gospodaru nas, Ti ces sakupiti sve Ijude na Dan u 
koji nema nikakve sumnje.« - Allah ce, zaista, od- 
rzati obecanje. 50 i^m^y^ 
ImrHnova porodica - Ali Imr&n Sura III 10 One koji ne vjeruju - od Allahove kazne nece nima- 
lo obraniti ni imeci njihovi, ni djeca njihova, i oni ce 
biti gorivo za vatru, 

11 bice im kao faraonovim Ijudima i onima prije njih: 
oni su dokaze Nase smatrali laznim, pa ih je Allah 
zbog grijehova njihovih unistio. - A Allah kaznjava 
vrlo ostro. 

12 Reci onima koji nece da vjeruju: »Bicete pobijedeni 
i u dzehennemu okupljeni, a on je grozno boravis- 
te!« 

13 Imate.pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: 
jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, ne- 
vjernickoj, kojoj se cinilo da pred sobom ima dva pu- 
ta vise protivnika.* A Allah Svojom pomoci cini 
mocnim onoga koga On hoce. To je, zaista, daleko- 
vidnim pouka.* 

1^ Ljudima se cini da je lijepo samo ono za cim zude: 
zene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i 
usjevi. To su blagodati u zivotu na ovom svijetu; a 
najljepse mjesto povratka je u Allaha. 

15 Reci: »Hocete li da vam kazem sta je bolje od toga? 
On! koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imace 
u Gospodara svoga dzennetske basce, kroz koje ce 
rijeke teci, u njima ce vjecno boraviti, i ciste zene, i 
Allahovu naklonost« - a Allah dobro poznaje robo- 
ve Svoje, - 51 ^iM'^ 


"^itrijjiMj'^^^y^-i^i^^^^ -'.-'< >-! 
or J^^^m ImrSnova porodica - Ali Imran Sura III ^ 16 oni koji budu govorili: 'Gospodaru nas, mi, zaista, 
vjerujemo; zato nam oprosti grijehe nase i sacuvaj 
nas patnje u ognju!'; 

17 oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu po- 
slusni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se 
budu u posljednjim casovima noci za oprost molili.« 

18 Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega, - a 
i meleki i uceni -, i da On postupa pravedno. - Ne- 
ma boga osim Njega, Silnog i Mudrog! 

19 Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su 
se oni kojima je data Knjiga bas onda kad im je do- 
slo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima 
koji u Allahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce brzo 
obracunati. 

20 Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: »Ja se samo 
Allahu pokoravam, a i on! koji me slijede.« I reci 
onima kojima je data Knjiga i neukima: »primite is- 
lam !« Ako prime islam, onda su na pravom putu. A 
ako odbiju, tvojeje jedino da pozivas. - A Allah do- 
bro vidi robove Svoje. 

21 Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su 
vjerovjesnike, ni krive ni duzne, ubijali, a ubijaju i 
Ijude koji traze da se postupa pravedno, navijesti 
bolnu patnju. 

22 To su on! cija djela ne vrijede ni na ovom ni na 
onom svijetu; i niko im nece priteci u pomoc. 52 > >i 


^y.^ . ^ 

9>y '> ^ ^^^ 1^ r<^. > r*-^ x- -"^x c^OL. 

^ JL < ^,r>?r^..-^iir<- ^ 


' f -* A ^ -^ M y: <-» . ^ y^^.-* ^y^^i> 4 -i '^ > • x<:r 

< T^^*-- 


js 


J ^^'<>1.1^^ ^\^^^i :;ii ^^^=^->^J 


. ^ >^ ^y^j^iii>^<<''^ > ^ ^4 *-i .X tf > <^> 


iii^f-^^- ^^'fTf l^-^ ^^^4 


I m ran ova porodica - Ali Imran Sura 111 sssas sse 23 Zar ne vidis kako neki od njih kojima je dat dio 
Knjige odbijaju, kad budu pozvani, da im sudi Alla- 
hova Knjiga* - a oni ionako giave okrecu - 

24 zato sto govore: »Vatra nas nece prziti vec samo ne- 
koliko dana«, - a lazi koje izmisljaju u vjerovanju 
njihovom obmanjuju ih. 

25 A sta ce biti onoga Dana, u koji nema nikakve sum- 
nje, kad ih sakupimo i kada svako dobije ono sto je 
zasluzio, kada im nece biti ucinjeno nazao? 

26 Reci: »0 Allahu, koji svu vlast imas, Ti vlast onome 
kome hoces dajes, a oduzimas je od onoga od koga 
hoces; Ti onoga koga hoces uzvisujes, a onoga koga 
hoces unizujes; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uis- 
tinu, sve mozes! 

27 Ti uvodis noc u dan, i uvodis dan u noc; Ti od nezi- 
vog stvaras zivo, i od zivog nezivo; Ti opskrbljujes 
koga hoces, bez racuna.« 

28 Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad 
ima vjernika; a onoga ko to cini - Allah nece stititi. 
To ucinite jedino da biste se od njih sacuvali. Allah 
vas podsjeca na Sebe i Allahu se vraca sve! 

29 Reci : »Skrivali vi ono sto je u srcima vasim ili to jav- 
no pokazivali, Allah to zna. On zna sve sto je na ne- 
besima i sto je na Zemlji, - Allah je svemocan. 53 
'^ "^ ^'f'C' :> ^. -* -^ <" ^:j!ij^\^ jux^^ (^llll (3^j ;^^^>y%S^ Imr^nova porodica - Alt '/mr3n Sura III 


SBS 30 Onoga dana kad svaki covjek pred sobom nade do- 
bro djelo koje je uradio i rdavo djeio koje je ucinio - 
pozeljece da se izmedu njih i njega nalazi udaljenost 
velika. A Allah vas na Sebe podsjeca i Allah je mi- 
lostiv prema Svojim robovima. 

31 Reci: »Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas ce Al- 
lah voljeti i grijehe vam oprostiti!« - a Allah prasta i 
samilostan je. 

32 Reci: »Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!« A ako 
oni glave okrenu - pa, Allah, zaista, ne voli nevjerni- 
ke. 

33 Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu poro- 
dicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijelom - 

34 sve porod jedan od drugog -, a Allah sve cuje i sve 
zna. 

35 Kada Imranova zena rece: »Gospodaru moj, ovo sto 
je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na sluzbu Te- 
bi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve cujes i znas!« 

36 poslije ona, kada je rodila, rece: »Gospodaru moj, 
rodila sam zensko«, - a Allah dobro zna sta je rodila 
-, »a zensko nije kao musko; nadjela sam joj ime 
Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje 
okrilje od prokletog sejtana.« 

37 I Gospodar njezin primi je lijepo i ucini da uzraste 
lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja.* Kad god bi joj 
Zekerijja u hram usao, kod nje bi hrane nasao. 
»Odakle ti ovo, o Merjema?« - on bi upitao, a ona 
bi odgovorila: »Od Allaha, Allah onoga koga On ho- 
ce opskrbljuje bez muke.« U-vw»/»r,^^wag 

7c,.^\ JU-ujT JcJi iJ^ ^ Jlo'^i Oir>-Lr^ ^SCiLJ 1 -^ X-X »^> 9^ y^ 


Imranova porodica - Ali 'ImrSn 38 Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: »Gospodaru 
moj,« - rece - »podari mi od Sebe cestita potomka, 
jer se Ti, uistinu, moibi odazivas!« 

39 I dok se on u hramu stojeci molio, meleki ga zovnu- 
se: » Allah ti javija radosnu vijest: rodice ti se Jahja, 
koji ce u Allahovu knjigu vjerovati, i koji ce prvak 
biti, i cedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.« 

^0 »Gospodaru moj,« - rece - »kako cu imati sina kad 
me starost ophrvala, a i zena mi je nerotkinja?« - 
»Eto tako«, - rece On -, »Allah cini sto On hoce«. 

^1 »Gospodaru moj,« - zamoli on - »daj mi neki 
znak!« - »Znak ce biti« - rece - »sto tri dana s Iju- 
dima neces moci govoriti, osim znakovima. I cesto 
spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i 
izjutra!« 

42 I kada meleki rekose: »0 Merjema, tebe je Allah 
odabrao i cistom stvorio, i boljom od svih zena na 
svijetu ucinio. 

43 O Merjema, budi poslusna svome Gospodaru i licem 
na tie padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti 
obavljaj!« 

44 To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi 
bio medu njima kada su pera svoja od trske pobacali 
da bi vidjeli koji ce se od njih o Merjemi brinuti, i ti 
nisi bio medu njima kad su se prepirali.* 

45 A kada meleki rekose: »0 Merjema, Allah ti javija 
radosnu vijest, od Njega Rijec: ime ce mu biti Me- 
sih, Isa, sin Merjemin, bice viden i na ovom i na 
onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; 
lf^ < ' ^Xs^C ^^^s^s^ ^^z- V\^ ^ ^ ^Xi»\^>^ "^^ .y^ ^ ^>^\y .^ ^>^ -^ - 


^iJf^ 


>>.'. ^^1t^ ^ g 


^.ya_i^iSiir;i\;-5td:;\:itj\^^ m^ 
fmranova porodica - Alt ImrSn Sura III 46 on ce govoriti Ijudima jos u kolijevci, a i kao odras- 
tao, i bice cestit«,- 

^'^ ona rece: »Gospodaru moj, kako cu imati dijete kad 
me nijedan muskarac nije ni dodirnuo?« - »Eto ta- 
ko«, - rece -, »Allah stvara sto On hoce. Kada nesto 
odluci, On samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude.« 

48 I poucice ga pismu i mudrosti, i Tevratu i IndzTlu, 

49 i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: »Dono- 
sim vam dokaz od Gospodara vaseg: napravicu vam 
od ilovace nesto poput ptice i puhnucu u nju, i bice, 
voljom Allahovom, prava ptica. 1 iscijelicu slijepa od 
rodenja, i gubava, i ozivljavacu mrtve, voljom Alla- 
hovom, i kazivacu vam sta jedete i sta u domovima 
svojim gomilate; to ce, uistinu, biti dokaz za vas, ako 
pravi vjernici budete; 

50 i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije 
mene, i da vam dopustim nesto sto vam je bilo zabra- 
njeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vaseg, - 
zato se Allaha bojte i mene slusajte -, 

51 Allah je doista i moj i vas Gospodar, pa se Njemu 
klanjajte; to je pravi put!« 

52 A kada se Isa uvjerio da oni nece da vjeruju, uzvik- 
nuo je: »Koji ce biti pomagaci moji na Allahovu pu- 
tu?« - »Mi«, - rekose ucenici, - »mi cemo biti po- 
magad Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti 
budi svjedok da smo mi poslusni Njemu. 56 i^m^m 
^^\^fisJ^\c^AtViA cii^U^ 
ImrSnova porodica - Ali 'ImrSn 53 Gospodaru nas, mi u ono sto Ti objavljujes vjeruje- 
mo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upisi medu 
vjernike!« 

54 1 nevjernici po^ese smisljati spletke, ali ih je Allah 
otklonio, jer On to umije najbolje. 

55 I kada Allah rece: »0 Isa, dusu cu ti uzeti i k Sebi te 
uzdignuti i spasicu te od nevjernika i ucinicu da tvoji 
sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svi- 
jeta. Meni cete se, poslije, svi povratiti i Ja cu vam o 
onom u 6emu se niste slagali presuditi: 

56 one koji ne budu vjerovali na strasne muke cu udari- 
ti i na ovom i na onom svijetu i niko im nece moci 
pomoci.«... 

57 A onima koji budu vjerovali i dobra djela ciinili, On 
ce njima punu nagradu dati. - Allah ne voli nasilni- 
ke. 

58 Ovo Sto ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. 

59 Isaov sludaj je u Allaha isti kao i slucaj Ademov: od 
zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: »Budi!« - i on bi. 

60 Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj! 

61 A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, 
posto si vec pravu istinu saznao, ti reci: »Hodite, po- 
zvacemo sinove nase i sinove vase, i zene nase i zene 
vase, a doci cemo i mi, pa cemo se usrdno pomoliti i 
Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore pri- 
zvati!« 57 ^^ ^>1.^^^ >-SJljjA^'01^J (^-=-^f^^O-^ La-5-^0j^wOj»U (>i^ ImrSnova porodica - Alt Imrin 62 To je, zaista, istinito kazivanje i nema boga osim Al- 
laha! - a Allah je, doista, Silan i Mudar. 63 A ako oni glave okrenu 
zna smutljivce. pa, Allah sigurno dobro 6* Red: »0 sljedbenici Knjige, dodite da se okupimo 
oko jedne rijed i nama i vama zajednicke: da se ni- 
kome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu 
ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, 
bogovima ne drzimo!« Pa ako oni ne pristanu, vi re- 
cite: »Budite svjedoci da smo mi muslimani!« 

65 O sljedbenici Knjige, zasto se o Ibrahimu prepirete, 
pa zar Tevrat i Indzil nisu objavljeni poslije njega? 
Zasto ne shvatite? 

66 Vi raspravljate o onome o demu nesto i znate, a zasto 
raspravljate o onome o demu nista ne znate? Allah 
zna, a vi ne znate! 

67 Ibrahim nije bio ni Jevrej ni krscanin, vec pravi vjer- 
nik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopok- 
lonik. 

66 Ibrahimu su od Ijudi najblizi oni koji su ga slijedili, 
zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. - A Allah je zastit- 
nik vjernika. 

69 Neki sljedbenici Knjige jedva bi dodekali da vas na 
stranputicu odvedu; medutim, oni samo sebe odvo- 
de, a da i ne slute. 

70 O sljedbenici Knjige, zasto u Allahove dokaze ne 
vjerujete, a da su istina, dobro znate? Imranova porodica- Ali 'ImrSn Sura III 71 O sljedbenici Knjige, zasto istinu neistinom zamra- 
Cujete i svjesno istinu krijete? 
72 Neki sljedbenici Knjige govore: »Pokazite da i vi 
vjerujete u ono sto se objavljuje vjernicima, i to na 
poCetku dana, a pri kraju dana to porecite ne bi li i 
oni svoju vjeru napustili. 

73 I nemojte priznati nikom, osim istovjernicima vasim, 
da i nekom drugom moze biti dato slicno onome sto 
je vama dato, ili da ce vas oni pred Gospodarom va- 
sim pobijediti.« - Reci: »Pravo uputstvo je jedino 
Allahovo uputstvo !« - Reci: »Blagodat je samo u 
Allahovoj ruci. On je daruje kome hoce.« - A Allah 
je neizmjerno dobar i zna sve; 

74 On Svojom miloscu narocito daruje onoga koga ho- 
ce, - A Allahova blagodat je velika! 

75 Ima sljedbenika Knjige koji ce ti vratiti ako im po- 
vjeris tovar blaga, a ima i onih koji ti nece vratiti ako 
im povjeris samo jedan dinar, ako ga ne budes staino 
pratio. Tako je, jer oni govore: »Nama nije grijeh sto 
udinimo neukima« - i o Allahu svjesno govore lazi. 

76 A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha 
se kloni Allah voli. 

77 Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje 
zamjenjuju nedm sto malo vrijedi - na onom svijetu 
nikakva dobra nece imati, Allah ih nece ni osloviti, 
niti ce na njih, na Sudnjem danu, paznju obratiti, niti 
ce ih odstiti - njih bolna patnja ceka. 59 t^i^Ji^ c^Bm 
ImrSnova porodica - Ali 'ImrSn Sura III 78 Neki od njih uvijaju jezike svoje citajuci ICnjigu da 
biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knji- 
ge, i govore: »To je od Allaha!« - a to nije od Alla- 
ha, i o Allahu svjesno govore lazi. 

79 Nezamislivo je da covjek kome Allah da Knjigu i 
znanje i vjerovjesnistvo - poslije rekne Ijudima: 
»Klanjajte se meni, a ne Allahu !« - nego: »Budite 
Bozji jer vi Knjigu znate i nju proucavate!« 

80 On vam nece narediti da meleke i vjerovjesnike bo- 
govima smatrate. Zar da vam naredi da budete ne- 
vjernici, nakon sto ste postali muslimani? 81 Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu ob- 
javio i znanje dao - obavezu uzeo: »Kad vam, posli- 
je, dode poslanik koji ce potvrditi da je istina ono sto 
imate, hocete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga 
pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to 
Meni obavezete?« - Oni su odgovarali: »Pristaje- 
mo!« - »Budite, onda, svjedoci« - rekao bi On -, »a 
i Ja cu s vama svjedo6iti.« 

82 A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista 
nevjernici. 

83 Zar pored Allahove zele drugu vjeru, a Njemu se, 
htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i on! na nebesima i onf 
na Zemlji, i Njemu ce se vratiti! 60 <^ < \^^^ ^^ ^-^ < .tT^'^ (;-:^>ei2i^j/^jM^3^\a54iii:i:i;ji /^ ^T^X 4 ,/ "^ f-r'x ^^ -t. "y"^ ^^-^ * I ^ 


/'i^*^>^'^> < ^ '^*f'-' -^ Jo-\ C^ (3^^ jt-^^U (>5^-— ^^ / > <» >>f> ^-r -^ ^>' 


'^f'* . X-^ -^ > ^ y^ y> <'^ . 

^"^^ 


<a<;{'^^> ^^/tf >> ^Y^'^'^^ ^ > ^ -^-ir-r 


-3^^^ ^^^< - ^^^1^ ^>> 

» a.-^/ <?>* ^ >tr' > ^>K<^ > i^^Tf^^^^ 


Imr&nova porodica - Ali Imr^n Sura III 84 Reci: »Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objav- 
Ijuje nama i u ono sto je objavljeno Ibrahimu, i Is- 
mailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono sto je 
dato Musau i Isau i vjerovjesnicima - od Gospodara 
njihova; mi nikakvu razliku medu njima ne pravimo, 
i mi se samo Njemu iskreno klanjamo.« 

85 A onaj ko zeli neku drugu vjeru osim islama, nece 
mu biti primljena, i on ce na onom svijetu nastradati. 

86 Allah nece ukazati na pravi put onim Ijudima koji su 
postali nevjernici, nakon sto su bili vjernici i tvrdili 
da je Poslanik istina, a pruzeni su im i jasni dokazi! 
- Nece Allah ukazati na pravi put narodu koji sam 
sebi nepravdu cini. 

87 Kazna im je - prokletstvo od Allaha i meleka i svih 
Ijudi, nad svima njima, - 

88 vjecno ce pod njim ostati i patnja im se nece olaksati 
niti ce im se vremena dati; 

89 ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, nji- 
ma ce Allah oprostiti i samilostan biti. 

90 Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i ko- 
ji postanu jos veci nevjernici, kajanje im se doista ne- 
ce primiti, i oni su zbilja zalutali. 

91 Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik do- 
ista se nece primiti kao otkup ni sve blago ovoga svi- 
jeta. Njih ceka patnja bolna i njima niko nece pomo- 
ci. 61 ^cUfcJJi^ 
ImrBnova porodica - Ali ImrSn IV 92 Necete zasluziti nagradu sve dok ne udijelite dio od 
onoga sto vam je najdraze; a bilo sta vi udijelili, Al- 
lah ce, sigurno, za to znati. 

93 Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, 
osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego 
sto je Tevrat objavljen bio. Reci: »Donesite Tevrat 
pa ga citajte, ako istinu govorite!« 

94 A oni koji i poslije toga iznose lazi o Allahu, oni su 
doista nasilnici. 

95 Reci: » Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibra- 
himovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji 
Allahu druge smatraju ravnim.« 

96 Prvi hram sagraden za Ijude jest onaj u Mekki, bla- 
goslovljen je on i putokaz svjetovima. 

97 U njemu su znamenja ocevidna - mjesto na kojem je 
stajao Ibrahim. I onaj ko ude u nj treba da bude bez- 
bjedan. HodoCastiti Hram duzan je, Allaha radi, sva- 
ki onaj koji je u mogucnosti; a onaj koji nece da vje- 
ruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome. 

98 Reci: »0 sljedbenici Knjige, zasto u Allahove doka- 
ze ne vjerujete kad je Allah svjedok svega sto radi- 
te?« 

99 Reci : »0 sljedbenici Knjige, zasto onoga koji vjeruje 
- od Allahove vjere odvracate, nastojeci da je kri- 
vom prikazete, a znate da je istina? A Allah motri na 
ono sto radite!« 

100 o vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih 
kojima je data Knjiga; oni ce vas, nakon sto ste pri- 
hvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. 62 


"< -if ^-'vii^-i '-nI" «\-- ^^ --ti -^-^ff '*.^i'' " -Itr-iV 


jy(j^*:ijlliC5^^ ^^ Oj^i-li 44-^*^^ 

^-^-^ ^ ^f-^. 


>f-' .^'.^f--^- 


> s-^K-^ii ^ > ^ ^. <»> t?f ^^» >> >> -^^^^^l&ij/itcist^'uiA^i^jbj^^^ 3£S ^^^^^^^^^^ ImrSnova porodica - A/i ImrSn Sura III 101 A kako mozete nevjernici postati kad vam se kazuju 
Allahovi ajeti i kad je medu vama Njegov Poslanik? 
A ko je cvrsto uz Allaha, taj je vec upucen na pravi 
put. 

102 o vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati 
i umirite samo kao muslimani! 

103 Svi se Cvrsto Allahova uzeta drzite i nikako se ne raz- 
jedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama 
kada ste bill jedni drugima neprijatelji, pa je On slo- 
zio srca vasa i vi ste postali, miloscu Njegovom, pri- 
jatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On 
nje spasio. Tako vam Allah objasnjava Svoje dokaze, 
da biste na pravom putu istrajali. 

104 I neka medu vama bude onih koji ce na dobro pozi- 
vati i traziti da se cini dobro, a od zla odvracati, - 
oni ce sta zele postici. 105 I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u misljenju 
podvojili kad su im vec jasni dokazi dosli, - njih ce- 
ka patnja velika. 

106 na Dan kada ce neka lica pobijeljeti, a neka pocrnje- 
ti. Onima u kojih lica budu crna reci ce se: »Zasto 
ste, posto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa isku- 
site patnju zato sto niste vjerovali!« 

107 A oni u kojih lica budu bijela bice u AUahovoj mi- 
losti, u njoj ce vje^no ostati. 

108 To su, eto, Allahovi dokazi; Mi ih tebi istinito kazu- 
jemo! A Allah ne zeli da ikome nepravdu ucini. 63 
t^'imm 
M 
ImrSnova porodica - Ah' 'ImrSn 109 Allahovo je sve sto je na nebesima i na Zemlji, i Alla- 
hu se sve vraca. 110 Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: 
trazite da se cine dobra djela, a od nevaljalih odvra- 
cate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige 
ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pra- 
vih vjernika, ali, vecinom su nevjernici. 

111 Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijedati; 
ako vas napadnu, dace se u bijeg i poslije im pomoci 
nece biti. 

112 Ma gdje se nasli, bice ponizeni, ako se ne stave pod 
Allahovu zastitu i zastitu muslimana, i zasluzice Al- 
lahovu srdzbu i snaci ce ih bijeda, zato sto u Allaho- 
ve dokaze ne vjeruju i sto su, ni krive ni duzne, vje- 
rovjesnike ubijali, i zato sto protiv Boga ustaju i sto u 
zlu svaku mjeru prekoracuju. 

113 Ali, nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knji- 
ge koji po svu noc Allahove ajete citaju i mole se; 

11* Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traze da se cine 
dobra djela, a od nevaljalih odvracaju i jedva cekaju 
da u^ine dobroc^instvo; oni su cestiti; 115 bilo kakvo dobro da urade, bice za nj nagradeni. 
Allah dobro zna one koji se Njega boje. 64 ^^}m as ^£ K i-isy i^^ i^ iiiii i\ J \1::\;\:;S is f^>j ^i\ j Imr^nova porodica - Ali ImrSn Sura III 116 One koji ne vjeruju nece odbraniti od Allaha ni bo- 
gatstva njihova ni djeca njihova; oni ce stanovnici 
dzehennema biti, u njemu ce vjecJno ostati. 

117 Ono sto u zivotu na ovom svijetu udijele slidno je us- 
jevu onih koji su se prema sebi ogrijesili, koji vjetar 
pun leda pogodi, i unisti ga. Ne t\n\ njima Allah ne- 
pravdu, oni je sami sebi dine. 

118 O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, 
ostali vam samo propast zele: jedva cekaju da muka 
dopadnete, mrznja izbija iz njihovih usta, a jos je go- 
re ono sto kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo doka- 
ze, ako pameti imate. 

119 Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve 
Knjige. Kad vas srelnu, govore: »Vjerujemo!« - a 
dim se nadu nasamo, od srdzbe prema vama grizu 
vrhove prsta svojih. Red: »Umrite od muke!« AUa- 
hu su, zaista, dobro poznate misli svacije. 

120 Ako kakvo dobro dodekate, to ih ozlojedi, a zadesi li 
vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete 
trpjeli i ono sto vam se zabranjuje - izbjegavali, nji- 
hovo lukavstvo vam nece nimalo nauditi. Allah, zais- 
ta, dobro zna ono sto oni rade. 

121 A kada si ti poranio, i deljad svoju ostavio da vjerni- 
cima odredis mjesta pred borbu, - a Allah sve duje i 
zna -, lEM i^^y^ 
ImrSnova porodica - Ali Imran 122 kada dva krila vasa gotovo nisu uzmakla, Allah ih je 
saCuvao. - Neka se zato vjernici samo u Allaha po- 
uzdaju! 

123 Allah vas je pomogao i na Bedru,* kada ste bill ma- 
lobrojni - zato se bojte Allaha, da biste bill zahvalni -, 

124 kad si ti rekao vjemicima: »Zar vam nece biti dovoljno 
da vam Gospodar vas tri hiljade meleka u pomoc posa- 
Ije? 

125 Hoce! Ako budete izdrzljivi i poslusni, i ako vas oni 
napadnu odmah, Gospodar vas ce vam poslati u po- 
moc pet hiljada meleka, sve obiljezenih.« 

126 To je Allah udinio da vas obraduje i da time pouzdanje 
u srca vasa ulije, - a pobjeda dolazi samo od Allaha, 
Silnoga i Mudrog -, 

127 da jednu skupinu nevjemika unisti ili da ih osramoti, te 
da se vrate razoCarani. 

128 Od tebe ne zavisi da li ce On pokajanje njihovo primiti 
ili ce ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. 

129 A Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji! On oprasta onome kome hoce, a na muke stav- 
Ija onoga koga hoce; - i, Allah prasta i samilostan je. 

130 O vjernici, bezdusni zelenasi ne budite, i Allaha se boj- 
te, jer cete tako postici sto zelite, 

131 i duvajte se vatre za nevjemike pripremljene, 

132 i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila mi- 
lost ukazana. 66 
'p-J— *-Ai <^\ A >*<^>': V.^ 4 ^X 
LJj^-^ 

<^^'Z'' -^ \-^^ ^^>> ^% 9^ y> 9 o;ii:i5^c^^/j^f^.^\^:j 


nv Imr&nova porodica - Ali 'ImrSn 133 i nastojte da zasluzite oprost Gospodara svoga i 
dzennet prostran kao nebesa i Zemija, pripremljen 
za one koji se Allaha boje, 

13^ za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, ud- 
jeljuju, koji srdzbu savladuju i Ijudima prastaju - a 
Allah voli one koji dobra djela cine : 

135 i za one koji se, kada grijeh podine ili kad se prema 
sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje za- 
mole - a ko ce oprostiti grijehe ako ne Allah? - i koji 
svjesno u grijehu ne ustraju. 

136 Njih deka nagrada - oprost od Gospodara njihova i 
dzennetske bas^e kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce 
vjedno ostati, a divne li nagrade za one koji budu ta- 
ko postupili! 

137 Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte 
po svijetu i posmatrajte kako su zavrsili oni koji su 
poslanike u laz ugonili.« 138 To je objasnjenje svima Ijudima i putokaz 
onima koji se Allaha boje. pouka 139 1 ne gubite hrabrost i ne zalostite se; vi cete pobijedi- 
ti ako budete pravi vjernici. 

^^ Ako vi dopadate rana, i drug] rana dopadaju. A u 
ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad 
drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i 
odabrao neke od vas kao sehide - a Allah ne voli ne- 
vjernike - 67 *1^ ^,^yl:^t^5^J^>^^*<li•^^'^^0^4^J Ay". 

i^s:-'>, •'X' «,x'»^ < -^^ j^j\ <w^ u oi^^ (>-*^J ^^^ ^ X »> ^x- ^ 


/ 1 <^ . '^ -^ » '^^ ^ K^^< ^^r OI^UJ @ ^^;.^==R2ji\ 4^^ •^^. •^^Jji CjiS^^ iU V |o>l^ ^O^^ -> -- .^rf / .^<. >.^»>j. ^ ^ ^< 


>/^ <''^ < 


^y>>,^<^ r-f .-^^-^f -{l ^^J >"=*, ai 


pi^0:fj£=^\/^\;^^j:jjC.\:^\ y '^y^i^ >>^f^r f'* x'^' /-4, ^ ^ ^y' 3cjc-^b^4i\j}j>.*5 Wly S-*-J W^^ v^j^ Imranova porodica - 4// 'ImrSn 
TSSSm Sura in S se ss sss 141 i da bi vjernike ocistio, a nevjernike unistio. 

142 Zar mislite da cete uci u dzennet, a da Allah ne uka- 
ze na one od vas koji se bore i na one koji su izdrzlji- 
vi? 

143 A vi sle smrt prizeljkivali prije nego sto ste se s njom 
suocili, pa ste je, eto, ocima svojim vidjeli. 

144 Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo 
poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se 
stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim 
vrali nece Allahu nimalo nauditi, a Allah ce zahval- 
ne sigurno nagraditi. 

145 Sve sto je zivo umire Allahovom voljom u casu sude- 
nom. Dacemo onome koji zeli nagradu na ovom svi- 
jetu, a dacemo i onome koji zeli nagradu na onom 
svijetu i sigurno cemo nagraditi zahvalne. 

146 A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi is- 
kreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja ko- 
je su ih na Allahovu putu snalazile, i nisu posustajali 
niti se predavali - a Allah izdrzljive voli - 

147 i samo su govorili: »Gospodaru nas, oprosti nam kri- 
vice nase i neumjerenost nasu u postupcima nasim, i 
udvrsti korake nase i pomozi nam protiv naroda koji 
ne vjeruje!« 

148 I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na 
onom svijetu dace im nagradu vecu nego su zasluzili, 
- a Allah voli one koji dobra djela dine. 68 "^ i4^y^ 

jt-^r^-ljLs ^^^Iti ^^^=»y^ j^ Jj^^J \ J 

^^=oiS\:: ^ \j>>-^ •$U^:=4 p«£^ 
3r^^sE 
Imrinova porodica - Ali ImrSn Sura III 149 O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne 
vjeruju, vratice vas stopama vasim i bicete izgubljeni, - 150 samo je Allah zastitnik vas i On je najbolji pomagac. 151 Mi cemo uliti strah u srca onih koji nece da vjeruju 
zato sto druge Allahu ravnim smatraju, o kojima On 
nije objavio nista; dzehennem ce njihovo boraviste 
postati, a grozno ce prebivaliste nevjernika biti. 152 Allah je ispunio obecanje Svoje kada ste neprijatelje, 
voljom Njegovom, nemilice ubijali. Ali kada ste du- 
hom klonuli i o svome polozaju se raspravljati poce- 
li, kada niste poslusali, a On vam je vec bio ukazao 
na ono sto vam je drago, - jedni od vas su zeljeli 
ovaj svijet, a drugi onaj svijet -, onda je On, da bi 
vas iskusao, ucinio da uzmaknete ispred njih. I On 
vam je vec oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar 
prema vjernicima! 153 Kad ste ono uzmicali, ne obaziruci se ni na koga, 
dok vas je Poslanik zvao iza vasih leda, Allah vas je 
kaznio brigom na brigu; da ne biste tugovali za onim 
sto vam je izmaklo, i nije vas zadesilo. - A Allah do- 
bro zna ono sto radite. 69 Ol^i^ 

pojb 4U^^^2>mJ J j>.^r=>jj J^^L. 4ii\^_^:uJj ImrSnova porodica - Ali ImrSn 154 Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je 
neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o se- 
bi, misleci o Allahu ono sto nije istina, kao sto poga- 
ni misle, i govoreci: »Gdje je pobjeda koja nam je 
obecana?« Red: »0 svemu odiucuje samo Allah !« 
Oni u sebi kriju ono sto tebi ne pokazuju. »Da smo 
se za bilo sla pitali«, - govore oni -, »ne bismo ov- 
dje izginuli.« Reci: »1 da sle u kucama svojim bill, 
opet bi oni kojima je sudeno da poginu na mjesta 
pogibije svoje izisli, da bi Allah ispitao ono sto je u 
vasim grudima i da bi istrazio ono sto je u vasim srci- 
ma - a Allah zna svadije misli.« 156 One medu vama koji su uzmakli na dan kada su se 
dvije vojske sukobile* uistinu je sejtan naveo da po- 
srnu, zbog onoga sto su prije pocinili*. A Allah im je 
vec oprostio jer - Allah prasta i blag je. 

156 O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o 
braci svojoj kada odu na daleke pute ili kad boj biju: 
»Da su s nama ostali, ne bi umrii i ne bi poginuli« - 
da, Allah \\t\m to jednom u srcima njihovim; i zivot i 
smrt Allahovo su djelo, On dobro vidi ono sto radite. 157 A ako vi na Allahovu putu poginete ili umrete, op- 
rost i milost Allahova su zaista boiji od onoga sto oni 
gomilaju. 70 i^m'm 

I JlA ^\^ Ijili^. <:jh^\ J^ A.-x^ 

1^ J^j^^i^tyei^AlitSi;.C^^-CdC:£^^js v^ ImrSnova porodica - Alt ImrSn 158 Bilo da umrete ili poginete, sigurno cete se pred Al- 
lahom iskupiti. 

159 Samo Allahovom miloscu ti si blag prema njima; a 
da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Za- 
to im prastaj i moli se da im bude oprosteno i dogo- 
varaj se s njima. A kada se odlucis, onda se pouzdaj 
u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u 
Njega. 

160 Ako vas Allah pomogne, niko vas nece moci pobije- 
diti, a ako vas ostavrbez podrske, ko je taj ko vam, 
osim Njega, moze pomoci? I samo u Allaha neka se 
pouzdaju vjernicil 

161 Nezamislivo je da Vjerovjesnik sta utaji! A onaj ko 
nesto utaji - donijece na Sudnji dan to sto je utajio i 
tada ce se svakome u potpunosti dati ono sto je za- 
sluzio, nikome se nepravda nece uciniti. 

162 Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zasluzio moze 
porediti s onim koji je Allahovu srdzbu navukao i ci- 
je ce prebivaliste biti dzehennem? - A uzasno je to 
boraviste! 

163 Oni su u Allaha - po stepenima. A Allah dobro vidi 
ono sto oni rade. 

164 Allah je vjernike miloscu Svojom obasuo kad im je 
jednog izmedu njih kao poslanika poslao, da im rije- 
ci Njegove kazuje, da ih ocisti i da ih Knjizi i mud- 
rosti nau6i, jer su prije bili u ocitoj zabludi. 

165 Zar - kad vas je snasla nevolja koju ste vi njima 
dvostruko nanijeli, mozete reci: »Otkud sad ovo?!« 
Reci: »To je od vas samih!« Allah, zaista, sve moze. VT ImrSnova porodica - Ali 'Imr3n 166 Ono sto vas je zadesilo onoga dana kada su se suko- 
bile dvije vojske bilo je Allahovom voljom - da bi ot- 
krio ko su pravi vjernici. 

167 i da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je 
receno: »Dodite, borite se na Allahovu putu ili se 
branite!« - odgovorili: »Da znamo da ce pravog bo- 
ja biti, sigurno bismo vas slijedili.« Tog dana bill su 
blize nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima 
svojim govorili ono sto nije bilo u srcima njihovim. - 
A Allah dobro zna ono sto oni kriju. 

168 Onima koji se nisu borili, a o braci svojoj govorili: 
»Da su nas poslusali, ne bi izginuli«, red »Pa vi 
smrt izbjegnite, ako istinu govorite!« 

169 Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu 
putu izginuli! Ne, oni su zivi i u obilju su kod Gos- 
podara svoga, 

170 radosni zbog onoga sto im je Allah od dobrote Svoje 
dao i veseli zbog onih koji im se jos nisu pridruzili, 
za koje nikakva straha nece biti i koji ni za cim nece 
tugovati; 

171 radovace se Allahovoj nagradi i milosti i tome sto 
Allah nece dopustiti da propadne nagrada onima ko- 
ji su bill vjernici. 

1^2 One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobije- 
nih rana odazvali, one izmedu njih, koji su dobro ci- 
nili i bogobojazni bili - deka velika nagrada; 

173 one kojima je, kad su im Ijudi rekli: »Neprijatelji se 
okupljaju zbog vas, treba da ih se priduvate!« - to 
udvrstilo vjerovanje, pa su rekli: »Dovoljan je nama 
Allah i divan je On Gospodar!« sLil t^JMli^ t^^f-^^-^ ^>^ \^ 4- V<^ it ^■^■<» M*^ e^t)-^. ^'f^ ^f ^«*' - -^^ f>'^:r.fr ij^blo^ i_^JLASfe 

^^'^^ <r'^ ^ ^>< <^ '^'^ it >:;?f> ^i--^^^ 

< y . ^ ^ ^ -t:-? la^ -» d-^4 •'^^ »>.^::^.^. 

'^<.r>»4^f^ »::<// -^ -'t^^t'/ f/ ^ l^T/ <x »^ 


^ i>>- 


>^.f» X- >?/»X^x- .^f<^ 


vr ImrSnova porodica - Ali ImrBn ^74 \ oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i 
obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da 
Allah bude njima zadovoljan, - a Allah je neizmjer- 
no dobar. 

175 To vas je samo sejtan plasio pristalicama svojim, i ne 
bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici! 

176 Neka te ne zaloste oni koji srijaju u nevjerstvo, oni 
nimalo nece Allahu nauditi; Allah ne zeli da im da 
bilo kakvu nagradu na onom svijetu, i njih ceka pat- 
nja velika. 

177 Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihva- 
tili nece Allahu nimalo nauditi; njih ceka patnja veli- 
ka. 

178 Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih 
to sto im dajemo dug zivot. Mi im ga dajemo samo 
zato da sto vise ogreznu u grijehu; njih ceka sramna 
patnja. 

179 Allah nece vjernike s licemjerima izmijesane ostaviti, 
vec ce lose od dobrih odvojiti. Allah vama nece ono 
sto je skriveno otkriti, vec On za to odabere onoga 
koga hoce od poslanika Svojih; zato vjerujte u Alla- 
ha i posianike Njegove; i ako budete vjerovali i Alla- 
ha se bojali, ceka vas nagrada velika. 

180 Neka oni koji skrtare u onom sto im Allah iz obiija 
Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; 
ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu bice im o vra- 
tu objeseno ono cime su skrtarili, a Allah ce nebesa i 
Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono sto radite. 73 SBC Imranova porodica - Ali ImrSn 181 Allah je cuo rijed onih koji su rekli: » Allah je siro- 
masan, a mi smo bogati!« Naredicemo Mi da se pri- 
biljezi ono sto su oni rekli, kao i sto su, ni krive ni 
duzne, vjerovjesnike ubijali, i reci cemo: »Iskusite 
patnju u ognju 182 zbog djela ruku vasih!« 
prem robovima Svojim. A Allah nije nepravedan '83 Jevrejima koji govore: »Bog nam je naredio da ne 
vjerujemo nijednom poslaniku prije nego sto prinese 
zrtvu koju ce vatra progutati« - reci: »1 prije mene 
su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o ko- 
me govorite, pa zasto ste ih, ako istinu govorite, ubi- 
jali ?« 

184 A ako i tebe budu lascem smatrali - pa, i prije tebe 
su smatrani lascima poslanici koji su jasne dokaze i 
listove i Knjigu svjetilju donosili. 

185 Svako zivo bice ce smrt okusiti! I samo na Sudnjem 
danu dobicete u potpunosti plate vase, i ko bude od 
vatre udaljen i u dzennet uveden - taj je postigao sto 
je zelio; a zivot na ovom svijetu je samo varljivo na- 
sladivanje. 186 Vi cete sigurno biti iskusavani u imecima vasim, i zi- 
votima vasim, i slusacete doista mnoge uvrede od 
onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogo- 
bozaca. I ako budete izdrzali i Allaha se bojali, pa - 
tako treba da postupe oni koji su jakom voljom ob- 
dareni. 11x2*.^ Iv^b fv^j>Sp^ ^bj ^j-UJ33^ 


Ijr^'o^-^j bo ji j> UyLfr la Uo J ll-lts fi^_^ ly^l * :o^*y^4JAiir^;:t:^s?;a^j^ Vo ImrSnova porodica - Ali ImrSn 187 A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je 
Knjiga data da ce je sigurno Ijudima objasnjavati da 
nece iz nje nista kriti, oni su je, poslije, za leda svoja 
bacili i nedim sto malo vrijedi zamijenili; a kako je 
ruzno to sto su u zamjenu dobili! 

188 Ne misli nikako da ce oni koje veseli ono sto rade i 
kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono sto nisu 
udinili - nikako ne misli da ce se kazne spasiti; njih 
deka teska patnja. 

189 Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemiji i 
jedino je Allah kadar sve! 

190 u stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noci i dana 
su, zaista, znamenja za razumom obdarene, 

191 za one koji i stojeci i sjedeci i lezeci Allaha spominju 
i o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju. »Gospoda- 
ru nas, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i 
saduvaj nas patnje u vatri ! 

192 Gospodaru nas, onoga koga Ti budes u vatru ubacio 
Ti si vec osramotio, a nevjernicima nece niko u po- 
moc priteci. 

193 Gospodaru nas, mi smo duli glasnika koji poziva u 
vjeru: ,Vjerujte u Gospodara vaseg!' - i mi smo mu 
se odazvali. Gospodaru nas, oprosti nam grijehe na- 
se i predi preko rdavih postupaka nasih, i u^ini da 
poslije smrti budemo s onima dobrima. 

19* Gospodaru nas, podaj nam ono sto si nam obecao 
po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne os- 
ramoti! Ti ces, doista, Svoje obecanje ispuniti!« 75 i^iMm 
ImrSnova porodica - Ali 'ImrSn Sura Iff ae ss 195 I Gospodar njihov im se odaziva: »Nijednom trud- 
beniku izmedu vas trud njegov necu ponistiti, ni 
muskarcu ni zeni - vi ste jedni od drugih. Onima ko- 
ji se isele i koji budu iz zavicaja svoga prognani i koji 
budu na putu Mome muceni i koji se budu borili i 
poginuli, sigurno cu preko rdavih djela njihovih pre- 
ci i sigurno cu ih u dzennetske basde, kroz koje ce ri- 
jeke teci, uvesti; nagrada ce to od Allaha biti. - A u 
Allaha je nagrada najljepsa«. 

196 Neka te nikako ne obmanjuje to sto oni koji ne vje- 
ruju po raznim zemljama putuju: 

197 kratko uzivanje, a poslije - dzehennem ce biti mjesto 
gdje ce boraviti, a uzasno je to prebivaliste! 

198 A one koji se Gospodara svoga boje cekaju dzennet- 
ske basde kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce vjecno 
ostati, - takav ce biti Allahov dodek. A ono sto ima u 
Allaha bolje je za one koji budu dobri. 

199 Ima i sljedbenika Knjige koji vjeruju u Allaha i u 
ono sto se objavljuje vama i u ono sto je objavljeno 
njima, ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Alla- 
hove rijedi za nesto sto malo vrijedi; oni ce nagradu 
od Gospodara njihova dobiti. - Allah ce zaista brzo 
radune svidjeti. 

200 O vjernici, budite strpljivi i izdrzljivi, na granicama 
bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono sto zeli- 
te! 76 -)UL ^-i'-'^O^fXf 4 .<'.i,^^A 


^yy^'t yyy^^o }> 


d^^^l^^^ijl^li^vti;^!^ vv 
Zene - An-Nis^' SURA IV 

Zene - An-Nis&' 

Medina - 1 76 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, SamHosnog! 

^ O Ijudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jed- 
nog dovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu 
stvorio, i od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasi- 
jao. 1 Allaha se bojte - s imenom dijim jedni druge 
molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, 
stalno nad vama bdi. 

2 I sirodadi imanja njihova urudite, rdavo za dobro ne 
podmecite i imetke njihove s imecima vasim ne trosi- 
te, - to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh. 

3 Ako se bojite da prema zenama sirotama necete biti 
pravedni, onda se zenite sa onim zenama koje su 
vam dopustene, sa po dvije, sa po tri i sa po cetiri. A 
ako strahujete da necete pravedni biti, onda samo sa 
jednom; ili - eto vam onih koje posjedujete. Tako 
cete se najlakse nepravde sa^uvati. 

4 I draga srca zenama vjendane darove njihove podaj- 
te; a ako vam one od svoje volje od toga sto poklone, 
to s prijatnoscu i ugodnoscu uzivajte. 

5 I raspisnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na 
upravljanje, ne urudujte, a njihov imetak za njihovu 
ishranu i odijevanje trosite; i prijatne rijedi im govo- 
rite. 

6 I provjeravajte sirodad dok ne stasaju za brak; pa 
ako ocijenite da su zreli, urudite im imetke njihove. I 
ne zurite da ih rasipnidki potrosite dok oni ne odras- 
tu. Ko je imucan - neka se uzdrzi, a ko je siromasan 
- neka onoliko koliko mu je, prema obidaju, neop- 
hodno trosi. A imetke im urudujte u prisustvu svje- 
doka. A dosta je sto ce se pred Allahom racun pola- 
gati. R }.}, < T'^'j'it ^ c'^^'^rr^ / . ^ f <* -^4 ^< < x^ f^llaJJj jj(J3*^ (j b^'^Sy^^j'^^'^':'^^ y' ^><^< \Lx^jS^ ^ J5 "(ij^^^^.y^ \j (j\ jly\ A J 11^ ^'^T'fy y^ *> T'ff A A < ^ » ^ f'*^ ^ ^ 


^ < »> > > >i>-f'^> 


T\\ 


/^>i. 


fl'/^ ^ f >* .<M y^ JL ^^-^ ^ 0\^urui'*^\ ^^^^€ ^ y^\C^ ^ /i^^, ^ i^'^'^ CvX'^ '^'^'^^'f^'^y » <w->> 


iiijii. j.iijit:4:>;^i j:j a:sv; J^ l^^^^ ^ 


-t ^>> >-:; ^.'^r ^> ^<Jt\ .Ar --"-"i ^r ir. I- 


VA 2ene - An-NisS' 7 Muskarcima pripada dio onoga sto ostave roditelji i 
rodaci, a i zenama dio onoga sto ostave roditelji i ro- 
daci, bilo toga malo ili mnogo, odredeni dio. 

8 A kada diobi prisustvuju rodaci, sirocad i siromasi, i 
njima nesto darujte i lijepu rijec im recite. 

9 1 neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe osta- 
vili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Al- 
laha i neka govore istinu. 

10 Oni koji bez ikakva prava jedu imetke sirocadi - do- 
ista jedu ono sto ce ih u vatru dovesti i oni ce u og- 
nju gorjeti. 

11 Allah vam nareduje da od djece vase - muskom pri- 
padne toliko koliko dvjema zenskima. A ako bude 
vise od dvije zenskih, njima - dvije trecine onoga sto 
je ostavio, a ako je samo jedna, njoj - polovina. A 
roditeljima, svakom posebno - sestina od onog sto je 
ostavio, ako bude imao dijete; a ako ne bude imao 
djeteta, a nasljeduju ga samo roditelji, onda njegovoj 
materi - trecina. A ako bude imao brace, onda nje- 
govoj materi - sestina, posto se izvrsi oporuka koju 
je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bli- 
zi, roditelji vasi ili sinovi vasi. To je Allahova zapovi- 
jed! - Allah, zaista, sve zna i mudar je. 78 ^ene - An-NisS' 12 A vama pripada - polovina onoga sto ostave zene 
vase, ako ne budu imale djeteta, a ako budu imale 
dijete, onda - detvrtina onoga sto su ostavile, posto 
se izvrsi oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug. A 
njima - Cetvrtina onoga sto vi ostavite, ako ne bude- 
te imali djeteta; a ako budete imali dijete, njima - 
osmina onoga sto ste ostavili, posto se izvrsi oporuka 
koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muskarac ili 
zena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu 
imali brata ili sestru, onda ce svako od njih dvoje do- 
biti - sestinu; a ako ih bude vise, onda zajednicki 
udestvuju u - trecini, posto se izvrsi, ne ostecujuci ni- 
koga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug; to 
je Allahova zapovijed! - A Allah sve zna i blag je. 13 To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Alla- 
hu i Poslaniku Njegovu - On ce uvesti u dzennetske 
basde, kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce vjecno os- 
tati, i to je uspjeh veliki. 14 A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njego- 
va dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio - 
On ce u vatru baciti, u kojoj ce vjecno ostati; njega 
Ceka sramna patnja. 79 Zene ■ An-Nisa^ Sum IV 15 Kad neka od zena vasih blud pocini, zatrazite da to 
protiv njih cetvorica od vas posvjedoce, pa ako po- 
svjedo^e, drzite ih u kucama sve dok ih smrt ne umo- 
ri ili dok im Allah ne nade izlaz neki. 16 A ako dvoje to ucine, izgrdite ih; pa ako se pokaju i 
poprave, onda ih na miru ostavite, jer Allah prima 
pokajanje i samiiostan je. 17 Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kak- 
vo rdavo djelo iz lakomislenosti, i koji se ubrzo po- 
kaju; njima ce Allah oprostiti. - A Allah sve zna i 
mudar je. 18 Uzaludno je kajanje onih koji dine rdava djela, a ko- 
ji, kad se nekom od njih priblizi smrt, govore: »Sad 
se zaista kajem!« a i onima koji umru kao nevjernici. 
Njima smo boinu patnju pripremili. 

18 O vjemici, zabranjuje vam se da zene kao stvari na- 
sljedujete, preko volje njihove, i da im teskoce pric^i- 
njavate, s namjerom da nesto od onoga sto ste im da- 
rovali prisvojite, osim ako budu odito zgrijesile. S 
njima lijepo zivite! A ako prema njima odvratnost 
osjetite, moguce je da je bas u onome prema demu 
odvratnost osjecate Allah veliko dobro dao. 80 Zene - An-Nisa^ 20 Ako hocete da jednu zenu pustite, a drugom se oze- 
nite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzi- 
majte nista od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, 
cineci ocigledan grijeh? 21 Kako biste mogli i oduzeti to kad ste jedno s drugim 
zivjeli i kad su one od vas cvrstu obavezu uzele. 22 I ne zenite se zenama kojima su se zenili ocevi vasi, 
- a sto je bilo, bice oprosteno; to bi, uistinu, bio raz- 
vrat, gnusoba i ruzan put.* 23 Zabranjuju vam se: matere vase, i kceri vase, i sestre 
vase i sestre oceva vasih, i sestre matera vasih i bra- 
ticne vase, i sestricne vase, i pomajke vase koje su 
vas dojile, i sestre vase po mlijeku, i majke zena va- 
sih, i pastorke vase koje se nalaze pod vasim okri- 
Ijem od zena vasih s kojima ste imali bracne odnose, 
- ali ako vi s njima niste imah bracne odnose, onda 
vam nije grijeh -, i zene vasih rodenih sinova, i da 
sastavite dvije sestre, - sto je bilo, bilo je. Allah zais- 
ta prasta i samilostan je. -, "mm 
Zene - An-Nisa' 24 i udate zene, osim onih koje zarobite; to su vam Al- 
lahovi propisi, - a ostale su vam dozvoljene, ako ze- 
lite da im vjencane darove date i da se njima ozenite, 
a ne da blud cinite. A zenama vasim s kojima ste 
imali bracne odnose podajte vjencane darove njiho- 
ve kao sto je propisano. 1 nije vam grehota ako se, 
poslije odredenog vjencanog dara, s njima nagodite. 
Allah zaista sve zna i mudar je. DZUZ' 
V 25 A onome medu vama koji nije dovoljno imucan da 
se ozeni slobodnom vjernicom - eto mu one u vasem 
vlasnistvu, robinje vase, vjernice, - a Allah najbolje 
zna kakvo je vjerovanje vase -, ta jedne ste vjere.* I 
zenite se njima, s dopustenjem vlasnika njihovih, i 
podajte im vjencane darove njihove, kako je uobica- 
jeno, kada su cedne i kada javno ne cine blud i kada 
tajno ne zive s Ijubavnicima. - A kada one kao udate 
pocine blud, neka se kazne polovicom kazne propi- 
sane za slobodne zene. - To je za onoga od vas koji 
se boji bluda; - a bolje vam je da se uzdrzite! Allah 
prasta i samilostan je. 
26 Allah zeli da vam objasni i da vas putevima kojima 
su isli on! prije vas uputi, i da vam oprosti. - A Allah 
sve zna i mudar je. 82 ^g 2,ene - An-Nisa' Sura IV 27 Allah zeli da vam oprosti, a oni koji se za strastima 
svojim povode zele da daleko s pravog puta skrene- 
te. 28 Allah zeli da vam olaksa, 
nejako bice. a covjek je stvoren kao 29 O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen nacin ima- 
nja ne prisvajajte, - ali, dozvoljeno vam je trgovanje 
uz obostrani pristanak - i jedni druge ne ubijajte! 
Allah je, doista, prema vama milostiv. 30 Onoga ko to nepravic^no i nasilno uradi 
vatru baciti, to je Allahu lako. Mi cemo u 31 Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su 
vam zabranjeni, Mi cemo preci preko manjih ispada 
vasih i uvescemo vas u divno mjesto. 

32 I ne pozelite ono dime je Allah neke od vas odliko- 
vao. Muskarcima pripada nagrada za ono sto oni 
urade, a zenama nagrada za ono sto one urade. I Al- 
laha iz obilja Njegova molite. - Allah, zaista, sve do- 
bro zna! 

33 Mi smo odredili nasljednike svemu onome sto ostave 
roditelji i rodaci. A onima s kojima ste sklopili ugo- 
vore - podajte njihov dio - Allah je, zaista, svemu 
svjedok.* m^m 
lliif-O B mIji 0il^l^.4jil 3^jJ l^oU^U Jo^ 


f'/ y 9 ^ ^-^ 


>> ff i^rf.-' ^ 9 >.xf 


i«« > ^ ^-<,^ ?'*''.'' 


-^M^f^^- (t-p-* i-.t:, >-> ^JA-XOT, -Oil -^/.'fx ij.^-^ u jLfr 5»y^^===«4l^ -^^-^'j -^^^i^-s^ <>* At 
Zene - An-Nisa' 34 Muskarci vode brigu o zenama zato sto je Allah dao 
prednost jednima nad drugima i zato sto oni trose 
imetke svoje. Zbog toga su cestite zene poslusne i za 
vrijeme muzevljeva odsustva vode brigu o onome o 
cemu treba da brigu vode, jer i Allah njih stiti. A one 
cijih se neposlusnosti pribojavate, vi posavjetujte, a 
onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; 
kad vam postanu poslusne, onda im zulum ne cinite! 
- Allah je, zaista, uzvisen i velik! 35 A ako se bojite razdora izmedu njih dvoje, onda po- 
saljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomi- 
ritelja iz njezine porodice. Ako oni zele izmirenje, 
Allah ce ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je 
obavijesten! 36 I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smat- 
rajte! A roditeljima dobrocinstvo cinite, i rodacima, i 
siroCadi, i siromasima, i komsijama, bliznjim, i kom- 
sijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjerni- 
cima, i onima koji su u vasem posjedu. Allah, zaista, 
ne voli one koji se ohole i hvalisu. 37 one koji skrtare i traze od drugih da budu skrti i koji 
kriju ono sto im je Allah iz obilja svoga darovao : a 
Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju - 84 im\m JmJIm/mf. ^^^■^^■^^^■^ "M^ ><^. i . >' 0>53i^J ot^ ^ ^^J (^ V ' w3j^^^ it^ ^J ^ -^4'f« t-^ "^i.-!*^ X'»^ »^ 


^AAJ'J^' fiis-^^tSiO it^^"^tse^it^3j^. >z>\ 


y x: . ^ » 
< ^ "<, ^ A^ ^ « > ^ »^ 
Ad ^ene - An-Nisa' 38 i one koji trose imanja svoja da se pred svijetom po- 
kazu, a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. - A 
kome je sejtan drug, zao mu je drug! 

39 A sta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i 
da od onoga sto im Allah daje udjeljuju, kad Allah o 
njima sve zna? 

^ Allah nece nikome ni trunku nepravede uciniti. Do- 
bro djelo On ce umnogostruditi i jos od Sebe nagra- 
du veliku dati. 

*i A sta ce, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakog 
naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? 

*2 Tog dana bi jedva do^ekali oni koji nisu vjerovali i 
koji su se protiv Poslanika dizali da je nad njima 
zemlja poravnana; a od Allaha nece moci nijednu ri- 
je^ sakriti. 

^ O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve 
dok ne budete znali sta izgovarate, i kada ste dzunu- 
bi - osim ako ste putnici - sve dok se ne okupate. A 
ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas 
obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ze- 
nama, a ne nadete vode, onda dlanovima ciistu zem- 
Iju dotaknite i lica vasa i ruke vase potarite. - Allah, 
zaista, brise grijehe i prasta. 

** Zar ne vidis kako oni kojima je dat dio Knjige pravi 
put zamjenjuju za zabludu i zele da i vi s pravog puta 
skrenete? 85 1^115^ 

An ^ene - An-Nisa' ^ Allah dobro poznaje neprijatelje vase, i Allah je do- 
voljan zastitnik i Allah je dovoljan pomagaci! 

46 I ma Jevreja koji izvrcu smisao rijedima i govore uvi- 
jajuci jezicima svojim i huleci pravu vjeru: »Cujemo, 
ali se ne pokoravamo!« i »Cuj, ne t\x\\ te!« i 
»Ra'ina!« A da oni kazu: »Cujemo i pokoravamo 
se!« i »Cuj« i »Pogledaj na nas!« - bilo bi za njih 
bolje i ispravnije; ali, Allah je njih zbog nevjerovanja 
njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje. 

47 O vi kojima je Knjiga data, u ovo sto objavljujemo 
povjerujte - ono potvrduje kao istinito ono sto vec 
imate - prije nego sto izbrisemo crte lica 1 ne damo 
im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo 
kao sto smo prokleli one koji nisu subotu postovali. 
- A Allahova zapovijest se mora izvrsiti. 

^ Allah nece oprostiti da Mu se neko drugi smatra rav- 
nim, a oprostice manje grijehove od toga, kome On 
hoce.A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim cini, iz- 
misljajuci laz, grijeh veliki. 

49 Zar ne vidis one koji sebe smatraju od grijeha cis- 
tim? Medutim, Allah oslobada od grijeha onoga ko- 
ga On hoce, i nikome se nece, ni koliko trun jedan, 
nepravda uCiniti. 

50 Pogledaj kako izmisljaju laz o Allahu! A to je dovolj- 
no da se tesko ogrijese. 

51 Zar ne vidis one kojima je dat jedan dio Knjige kako 
u kumire i sejtana vjeruju, a o neznaboscima govore: 
»Oni su na ispravnijem putu od vjernika«. ^^a 5 ^^.'5 lU cr^ ^ilglL^'^j^j'^t (tj^ jj^ ^ il^ jl 'J^i^S'iiioM'^ l^^Ji^'fe " <' ^flk *> 

y/' ^/♦'fr T-','^ ^< <>^ ■>>>. ^>, 


Ju-u ^ene - An-Nisa^ 52 Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah pro- 
kleo neces naci nikoga ko bi mu pomogao. 

53 Kad bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, Ijudima ne 
bi nista dali 

54 ili bi Ijudima na onome sto im je Allah iz obilja Svo- 
ga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potom- 
cima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko daro- 
vali, 

55 i bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su 
od nje odvracali - njima je dovoljan dzehennem, 
oganj uzareni ! 

56 One koji ne vjeruju u dokaze Nase Mi cemo sigurno 
u vatru baciti ; kad im se koze ispeku, zamijenicemo 
im ih drugim kozama da osjete pravu patnju. Allah 
je, zaista silan i mudar. 

57 A one koji vjeruju i dine dobra djela uvescemo, si- 
gurno, u dzennetske basde, kroz koje ce rijeke teci; u 
njima ce vjedno i zauvijek ostati, a u njima ce 6iste 
zene imati, i u debelu hladovinu cemo ih uvesti. 

58 Allah vam zapovijeda da odgovorne sluzbe onima 
koji su ih dostojni povjeravate i kada Ijudima sudite 
da pravidno sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! 
- A Allah doista sve duje i vidi. 

59 O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se 
Poslaniku i predstavnicima vasim. A ako se u nede- 
mu ne slazete, obratite se Allahu i Poslaniku,ako vje- 
rujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas 
rjesenje Ijepse. -iM^\m 


2ene - An-Nisa' Sura IV 60 Zar ne vidis one koji tvrde da vjeruju u ono sto se 
objavljuje tebi i u ono sto je objavljeno prije tebe pa 
ipak zele da im se pred sejtanom sudi, a naredeno im 
je da ne vjeruju u njega. A sejtan zeli da ih u veliku 
zabludu navede. 

61 Kad im se kaze: »Prihvatite ono sto Allah objavljuje, 
i Poslanika!« - vidis licemjere kako se od tebe sas- 
vim okrecu. 

62 A sta ce tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, po- 
godi kakva nesreca, pa ti dodu kunuci se Allahom: 
»Mi smo samo htjeH da ucinimo dobro i da bude slo- 
ge«. 

63 Allah dobro zna sta je u srcima njihovim, zato se ti 
ne obaziri na rijedi njihove i posavjetuj ih, i red im o 
njima ono sto ce ih dirnuti. 

64 A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, 
prema Allahovom naredenju, pokoravali. A da oni 
koji su se sami prema sebi ogrijesili dodu tebi i za- 
mole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za 
njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je 
milostiv. 

65 I tako Mi Gospodara tvoga, oni nece biti vjernici 
dok za sudiju u sporovima medusobnim tebe ne pri- 
hvate i da onda zbog presude tvoje u dusama svojim 
nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. 88 ^ssas a^ ly'}jprj^'^3^ 


a^'^^'li\S ^ lJ4^"lilj^l^6^V. au >.(Lm^,.i*A (L r>-^»'^^<'^ i>fr ;s' * -^ r^^-rl'^^^ 1^'j^j © ^^^^-^^Lpr^ ^-^ >.^.^4iijv«i^^ ^^^3^ ui^^ b^^ft^u^J ^'^^ ^^ ^ 


c^l3cP:^ol50^*^^-'i^V9'^^-?i^"^ A-*- < 

> >^ 


\5\i 


.or / i*»^ ^ene - An-NisS^ Sura IV ^ A da smo Mi njima naredili: »Poubijajte se!« - ili: 
»lselite iz zavicaja svoga!« - malo ko od njih bi to 
ucinio. A kad bi oni onako kako im se savjetuje po- 
stupali, bilo bi im bolje i bili bi cvrsci u vjeri. 67 i tada bismo im Mi, sigurno, veliku nagradu dali 

68 i na pravi put ih usmjerili. 

69 Oni koji su poslusni Allahu i Poslaniku bice u drus- 
tvu vjerovjesnika, i pravednTka, i sehida, i dobrih Iju- 
di, kojima je Allah milost Svoju darovao.* A kako ce 
oni divni drugovi biti! 70 Ta blagodat ce od Allaha biti, a dovoljno je to sto Al- 
lah sve zna. 71 O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u cetama ili 
odjednom svi. 72 Medu vama ima i takvih koji ce sigurno oklijevati i 
koji ce, ako dozivite poraz, reci: »Sam Allah mi je 
milost Svoju ukazao sto s njima nisam bio!« 

73 A ako vam Allah da pobjedu, on ce sigurno red - 
kao da je izmedu vas i Njega bilo nekakvo prijatelj- 
stvo -: »Da sam, kojom srecom, s njima bio, veliki 
plijen bih dobio!« 

74 I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne zale 
da zrtvuju zivot na ovom svijetu za onaj svijet. A 
onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili po- 
bijedi. Mi cemo, sigurno, obilno nagraditi. 89 SBC ^ ^> i: ^ 


Zene - An-Nisa' 75 A zasto se vi ne biste borili na Allahovu putu za po- 
tlacene, za muskarce i zene i djecu, koji uzvikuju: 
»Gospodaru nas, izbavi nas iz ovoga grada,* ciji su 
stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zastitnika i Ti 
nam podaj onoga ko ce nam pomoci !« 76 Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na 
sejtanovom. Zato se borite protiv sejtanovih sticeni- 
ka, jerje sejtanovo lukavstvo zaista slabo. 77 Zar ne vidis one kojima je receno: »Dalje od boja, 
vec molitvu obavljajte i milostinju dajite!* A kada 
im bi propisana borba, odjednom se neki od njih po- 
bojase IjudT, kao sto se Allaha boje, ili jos vise, i uz- 
viknuse: »Gospodaru nas, zasto si nam borbu propi- 
sao? Da si nas toga jos neko vrijeme postedio!« Re- 
ci: »Uzivanje na ovom svijetu je kratko, a onaj svijet 
je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od 
vas ni koliko trun jedan nece uciniti nepravda.« 78 Ma gdje bili, stici ce vas smrt, pa kad bili i u visokim 
kulama. Ako ih stigne kakvo dobro, oni vele: »Ovo 
je od Allaha !« a snade li ih kakvo zlo, govore: »Ovo 
je zbog tebe!« Red: »Sve je od Allaha !« Pa sta je 
tim Ijudima?! - oni kao da ne razumiju ono sto im se govori 79 Sreca koja ti se dogodi od Allaha je, a nesrecu koja 
te zadesi sam si zasluzio. Mi smo te, kao poslanika, 
svim Ijudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. 90 Zene - An-Nisa' 80 Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Alla- 
hu; a onaj ko glavu okrece - pa, Mi te nismo poslali 
da im cuvar budes. 

81 Licemjeri govore: »Pokoravamo se!« a kada odu od 
tebe, onda neki od njih nocu snuju nesto sto je sup- 
rotno onome sto ti govoris, i Allah naredi da se ono 
sto oni snuju pribiljezi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se 
pouzdaj, jer Allah je dovoljan zastitnik. 

82 A zasto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od ne- 
kog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu nasli 
mnoge protivrjecnosti. 

83 Kada saznaju za nesto vazno, a tice se bezbjednosti 
ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate 
Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od 
njih ono sto zele da saznaju. A da nije Allahove do- 
brote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim 
malo vas, sigurno sejtana slijedili. 

84 Zato se bori na Allahovu putu, pa makar sam bio. a 
podstici i vjernike; Allah ce zaustaviti silu onih koji 
ne vjeruju, Allah je jaci i kazne Njegove su strozije. 

85 Onaj ko se bude za dobro zalagao - bice i njemu 
udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao - 
bice i njemu udio u kazni. - A Allah nad svim bdi. 

86 Kada pozdravom pozdravljeni budete, Ijepsim od 
njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer ce Allah za 
sve obracun traziti. 91 ^tttJi4 


> J{\^> b^\3^^i^.^i>yc>3^y y' > 


, > > > ^fx^ , > -^ >'^ f '^'^^ jUb^Ll*^ )j rtA? -^^50 13^3^ o I3 4M ) Jc^ b_^-<^ J^j ^ 


^ ^>^i^ >>f <> -^-^^ ^UL^Jj ^y \yi^ J 1 ^^^\ili^ 

i^^ia^^\$;^af^t>i3^^(siits mpiS^mp4%;?^^ri^^:i'&i'C' -> >,> ^> >. >. .<o^A. . 


OilJ\iflif;^'^a;X'^i1/^ » i>^»*.a,fl^ 
Zene - An-Nisa 8'' Allah ce vas - nema drugog boga osim Njega - si- 
gurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo 
sumnje! A cije su rijeci od Allahovih rijeci istinitije? 

88 Zasto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje 
je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njiho- 
vih! Zar zelite da na pravi put uputite one koje je Al- 
lah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi 
oslavi - ti nikada neces na pravi put uputiti. 

89 Oni bi jedva cekali da i vi budete nevjernici kao sto 
su oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne 
prihvatajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. 
A ako okrenu leda, onda ih hvatajte i ubijajte gdje 
god ih nadete, i nijednog od njih kao prijatelja i po- 
magaca ne prihvatajte, 

90 osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim 
vi imate ugovor o nenapadanju, ili vama dodu, a tes- 
ko im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da 
Allah hoce, okrenuo bi ihprotivvas i oni bi se, uisti- 
nu, protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i 
ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam 
Allah ne daje nikakva prava protiv njih. 

91 Vi cete nailaziti i na one koji zele da budu bezbjedni 
i od vas i od naroda svog; kad god se pozovu da bu- 
du mnogobosci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne 
okane vas i ne ponude vam mir i ako ne prestanu vo- 
jevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih 
stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih. 92 ^-Itsf^i 
2ene - An-Nisa' 92 Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se moze 
dogoditi samo - nehotice. Onaj ko ubije vjernika ne- 
hotice - mora osloboditi ropstva jednog roba-vjerni- 
ka i predati krvarinu porodici njegovoj; osloboden je 
krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada na- 
rodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora 
osloboditi ropstva jednog roba-vjernika; a ako pri- 
pada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvari- 
nu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog ro- 
ba-vjernika. Ne nade li, mora uzastopce postiti dva 
mjeseca da bi Allah primio pokajanje - a Allah sve 
zna i mudar je. 93 Onome koji hotimicno ubije vjernika kazna ce biti - 
dzehennem, u kome ce vjecno ostati; Allah ce na nje- 
ga gnjev Svoj spustiti i proklece ga i patnju mu veli- 
ku pripremiti. 94 O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve 
dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne reci- 
te: »Ti nisi vjernik !« - kako biste se domogli ovoze- 
maljskih dobara; ta u Allaha su mnoge dobiti! I vi 
ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost 
Svoju; zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je, za- 
ista, poznato ono sto radite. 93 2ene - An-Nisa' 95 Vjernici koji se ne bore - osim onih koji su za borbu 
nesposobni - nisu jednaki onima koji se na Allahovu 
putu bore imecima svojim i zivotima svojim. One ko- 
ji se budu borili ulazuci imetke svoje i zivote svoje 
Allah ce odlikovati citavim stepenom nad onima koji 
se ne budu borili, i On svima obecava lijepu nagra- 
du. Allah ce borcima, a ne onima koji se ne bore, da- 
ti veliku nagradu, 

96 pocasti od Sebe i oprost i milost. - Allah prasta i sa- 
milostan je. 

97 Kad budu uzimali duse onima koji su se prema sebi 
ogrijesili, meleki ce upitati: »Sta je bilo s vama?« - 
»Bili smo potlaceni na Zemlji« - odgovorice. - »Zar 
Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli 
nekud iseliti?« - reci ce meleki, i zato ce njihovo pre- 
bivaliste biti dzehennem, a uzasno je on boraviste. 

98 Samo nemocnim muskarcima, i zenama, i djeci, koji 
nisu bili dovoljno snalazljivi i nisu znali puta, 

99 Allah ce, ima nade, oprostiti jer Allah brise grijehe i 
prasta. 

100 Onaj ko se iseli Allaha radi naci ce na Zemlji mnogo 
mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A ono- 
me ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika 
Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha nje- 
mu je sigurna. - A Allah mnogo prasta i milostiv je. 

101 Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i 
kada se bojite da ce vam nevjernici neko zlo nanijeti. 
Nevjernici su vam, doista, otvoreni neprijatelji. 94 Zene - An-Nisa' Sura IV 
102 Kada ti budes medu njima i kad odlucis da zajedno s 
njima obavis molitvu, neka jedni s tobom molitvu 
obavljaju i neka svoje oruzje uzmu; i dok budete 
obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda 
neka dodu oni koji jos nisu obavili molitvu pa neka i 
oni obave molitvu s tobom, ali neka drze oruzje svo- 
je i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva docekali 
da oslabi paznja vasa prema oruzju i orudu vasem, 
pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude 
smetala kisa ili ako bolesni budete, nije vam grijeh 
da oruzje svoje odlozite, samo oprezni budite. Allah 
je nevjernicima pripremio sramnu patnju. 103 A kada molitvu zavrsite, Allaha spominjite, i stojeci, 
i sjedeci, i lezeci. A u bezbjednosti obavljajte molitvu 
u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u odre- 
deno vrijeme molitvu obavljaju. 104 Nemojte malaksati trazeci neprijatelja; ako vi trpite 
bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se jos od Allaha nada- 
te onome cemu se oni ne nadaju. - A Allah sve zna i 
mudar je. 105 Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da Ijudi- 
ma sudis onako kako ti Allah objavljuje. 1 ne budi 
branilac varalicama,* 95 
^^j>^^u-^^<j^ <:y <• 1 "-^ f -^ 


>-->.. 


i^^ > < j^i \jyL^ ^1. 


<^ > ^ t'T » I tf'^ »^ '^ (lVI M^^A^j^Ui-j^pU^jj' Uj.*>j ,y^- ^i-r <^ » (li- '-''^' ^^^j 


Uji'A±Xki-cI^-c^ ^ llL^[>-llJx-4!iiiL'^D^ X ^\^T .y- \^ ^'><^^ ^i <:> 


;i >-.^> ^> ^-' 


/ <.2^ il^ia^^^tji^e'p J^(;ii:. iv^ SBC Zene - An-NisS' Sura IV 106 i zamoli oprost od Allaha, - Allah, uistinu, prasta i 
samilostan je. 

10'' I ne brani one koji su u dusama svojim podmukli jer 
Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao, gresnik. 

108 Oni se kriju od Ijudi, ali se ne mogu sakriti od Alla- 
ha, a On je s njima i kad nocu smisljaju rijeci kojima 
On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono sto oni 
rade. 

109 Eto, vi ih branite na ovom svijetu, a ko ce ih pred Al- 
lahom na Sudnjem danu braniti, ili ko ce im zastup- 
nik biti? 

110 Onaj ko kakvo zio ucini ili se prema sebi ogrijesi pa 
poslije zamoli Allaha da mu oprosti - naci ce da Al- 
lah prasta i da je milostiv. 

111 Onaj ko grijeh uradi - na svoju stetu ga je uradio. - 
A Allah sve zna i mudar je. 

112 A onaj ko kakav prestup ili grijeh pocini pa time ne- 
duzna covjeka potvori - natovario je na sebe i kletvu 
i grijeh ociti. 

113 Da nije Allahove dobrote i Njegove milosti prema te- 
bi, - neki pojedinci njihovi su bili naumili da te pre- 
vare - ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo 
naudili. Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uci 
te onome sto nisi znao; velika je Allahova blagodat 
prema tebi! 96 Il?:rr-lt5'r^, 
L"Ca_^-^ V^ojo^^'^i j^»i4^J-«^jti <il^i> "V^^^ggg 
Zene - An-Nisa' 11^ Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim raz- 
govorima, osim kada traze da se milostinja udjeljuje 
ili da se dobra djela dine ili da se uspostavlja sloga 
medu Ijudima. A ko to dini iz zelje da Allahovu na- 
klonost stekne Mi cemo mu, sigurno, veliku nagradu 
dati. 

115 Onoga koji se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je 
pravi put, i koji pode putem koji nije put vjernika, 
pusticemo da t\n\ sta hoce, i bacicemo ga u dzehen- 
nem, - a uzasno je on boraviste! 

116 Allah sigurno nece oprostiti da Njemu druge smatra- 
ju ravnim, a oprostice kome hoce ono sto je manje 
od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Al- 
lahu neko ravan. 

117 Oni se mimo Allaha zenskim kumirima klanjaju, a 
ne klanjaju se drugom do sejtanu-prkosniku, 

118 prokleo ga Allah! A on je rekao: »Ja cu se sigurno 
potruditi da preotmem za sebe odreden broj Tvojih 
robova, 

119 i navodicu ih, sigurno, na stranputice, i primamljiva- 
cu ih, sigurno, laznim nadama, i sigurno cu im zapo- 
vijediti pa ce stoci usi rezati, i sigurno cu im narediti 
pa ce stvorenja Allahova mijenjati !« A onaj ko za za- 
stitnika sejtana prihvati, a ne Allaha, doista ce pro- 
pasti ! 

120 On im obecava i primamljuje ih laznim nadama, a 
ono sto im sejtan obeca samo je obmana. 

121 Njihovo prebivaliste bice dzehennem i oni iz njega 
nece naci spasa! 97 11^ ll^ m^^^^^^m^a^^^^^^^^ 


^ene - An-NisS' 122 One koji vjeruju i 6ine dobra djela uvescemo u dzen- 
netske basde kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce 
vje^no i zauvijek ostati, - Allahovo je istinito obeca- 
nje, a 6ije su rijedi od Allahovih istinitije! 

123 To nece biti ni po vasim zeljama ni po zeljama sljed- 
benika Knjige: onaj ko radi zlo bice kaznjen za to i 
nece naci, osim Allaha, ni zastitnika ni pomagada; 

124 a onaj ko 6ini dobro, bio muskarac ili zena, a vjernik 
je, - uci ce u dzennet i nece mu se u^initi ni koliko 
trun jedan nepravda. 

125 Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Al- 
lahu, dineci jos i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibra- 
himovu, vjeru pravu? - A Ibrahima je Allah uzeo za 
prijatelja. 

126 Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji; i Allah sve zna. 

127 Oni traze od tebe propise o zenama. Reci: » Allah ce 
vam objasniti propise o njima - neslo vam je vec ka- 
zano u Knjizi o zenama-sirotama, kojima uskracuje- 
te ono sto im je propisano* a ne zelite da se njima 
ozenite, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siroCadi tre- 
ba da pravedno postupite. A Allah sigurno zna za 
dobro koje udinite. 98 Zene - An-Nis3' se se Sura IV 128 Ako se neka zena plasi da ce joj se muz podeti jogu- 
niti ili da ce je zanemariti, onda se oni nece ogrijesiti 
ako se nagode, - a nagodba je najbolji naCin -, ta 
Ijudi su stvoreni lakomi! 1 ako vi budete lijepo postu- 
pali i Allaha se bojali - pa, Allah dobro zna ono sto 
radite. 

129 Vi ne mozete potpuno jednako postupati prema ze- 
nama svojim ma koliko to zeljeli, ali ne dopustite se- 
bi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjes- 
nosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se 
klonili, - pa, Allah ce, zaista, oprostiti i samilostan 
biti. 

130 A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah ce ih, iz obilja 
Svoga, neovisnim u^initi; - Allah je neizmjerno do- 
bar i mudar. 

131 Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji. Mi smo onima kojima je data Knjiga prije 
vas, a i vama, vec zapovjedili da se bojite Allaha. A 
ako ne budete vjerovali, - pa, uistinu, Allahovo je 
ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, Allah 
nije ni o kom ovisan i On je hvale dostojan! 

132 Allahovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji, i Allah je kao Gospodar dovoljan. 

133 Ako On ho<^e, vas ce ukloniti, o Ijudi! a druge doves- 
ti ; On je kadar da to udini. 

134 Onaj ko zeli nagradu na ovom svijetu - pa, u Allaha 
je nagrada i ovoga i onoga svijeta, - a Allah sve duje 
i vidi. 99 ^ene - An-Nisa' Sura IV 135 o vjernici, budite uvijek pravedni, svjedodite Allaha 
radi, pa i na svoju stetu ili na stetu roditelja i rodaka, 
bio on bogat ili siromasan, ta Allahovo je da se brine 
o njima! Zato ne slijedite strasti - kako ne biste bili 
nepravedni. A ako budete krivo svjedociii ili svjedo- 
denje izbjegavali, - pa, Allah zaista zna ono sto radi- 
te. 

136 o vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u 
Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u 
Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vje- 
rovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Nje- 
gove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko 
je zalutao. 

137 Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, 
pa opet postali vjernici i ponovno postali nevjernici, 
i pojadali nevjerovanje, Allah doista nece oprostiti i 
nece ih na pravi put izvesti. 

138 Bolnu patnju navijesti licemjerima, 

139 koji prijateljuju s nevjernicima, a ne s vjernicima! 
Zar kod njih traze snagu, a sva snaga pripada samo 
Allahu? 

1^ On vam je vec u Knjizi objavio: kad cujete da Alla- 
hove rijedi poridu i da im se izruguju, ne sjedite s 
onima koji to dine dok ne stupe u drugi razgovor, 
inade, bicete kao i oni. Allah ce sigurno zajedno sas- 
taviti u dzehennemu licemjere i nevjernike, 100 


Ai\ 2ene - An-Nisa' 141 one koji iscekuju sta ce biti s vama: pa ako vam All- 
ah daruje pobjedu, oni reknu: »Zar nismo bili uz 
vas?« a ako sreca posiuzi nevjernike, onda govore 
njima: »Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas ni- 
smo odbranili od vjernika?« Na Sudnjem danu Al- 
lah ce vam svima presuditi! A Allah nece dati priliku 
nevjernicima da uniste vjernike. 

142 Licemjeri misle da ce Allaha prevariti, i On ce ih za 
varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu oba- 
ve, lijeno se dizu, i samo zato da bi se pokazali pred 
svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu; 143 neodlucni su kome ce se privoljeti, da li ovima ili 
onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi - ti ne- 
ces naci nacina da ga na pravi put uputis. 

144 O vjernici, ne prijateljujte s nevjernicima umjesto s 
vjernicima! Zar hocete da pruzite Allahu ocigledan 
dokaz protiv sebe? 

145 Licemjeri ce na samom dnu dzehennema biti i ti im 
neces zastitnika naci; 
146 ali oni koji se pokaju i poprave i koji cvrsto Allaha 
prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bice s 
vjernicima, a Allah ce sigurno vjernicima veliku na- 
gradu dati. 

147 Zasto bi vas Allah kaznjavao ako budete zahvaljivali 
i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajuci. 101 ^ene - An-Nis3' D2UZ' 
VI ^*8 Allah ne voli da se o zlu glasno govori, to moze samo 
onaj kome je ucinjena nepravda. - A Allah sve cuje i 
sve zna. 

1*9 Bilo da vi dobro djelo javno ucinite ili ga sakrijete ili 
nepravdu oprostite, - pa, i Allah mnogo prasta i sve 
moze. 

150 Oni koji u Allaha i u poslanike Njegove ne vjeruju i 
zele da izmedu Allaha i poslanika Njegovih u vjero- 
vanju naprave razliku, i govore: »U neke vjerujemo, 
a u neke ne vjerujemo«, i zele da izmedu toga neka- 
kav stav zauzmu - 

151 oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima 
pripremili sramnu patnju. 

152 A oni koji u Allaha i u poslanike Njegove vjeruju i 
nijednog od njih ne izdvajaju - On ce ih, sigurno, 
nagraditi. - A Allah prasta i samilostan je. 

153 Sljedbenici Knjige traze od tebe da im s neba spustis 
Knjigu. Pa, od Musaa su trazili i vise od toga, kad 
su, uglas, rekli: »Pokazi nam Allaha !« Zato ih je, 
zbog bezdusnosti njihove, munja osinula. Poslije su, 
kada su im ocigledni dokazi bili pokazani, tele pri- 
hvatili, ali smo i to oprostili, a Musau smo ocitu vlast 
dali, 

154 i iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali, 
i Mi smo im rekli: »Na kapiju pognutih glava udi- 
te!« - i jos smo im rekli: »0 subotu se ne ogrijesite!« 
- i od njih smo cvrsto obecanje uzeli. jo CH-HHf . ^'t f <^> 


j^^^S^t^i^ cJiLbbj^Id^^^^^j \ y »> ^ 9^ <^^> yy" ^^ <^ "^9 • ^^ I :: <? s>. j^ j;^yi^>s:.j 5j5 ^ Vio>.^> oj^lobf^ V*'^!^-^ ^^Ji^Uj D^Uj^M. 4^ /1i)^^y/>»^ ^ Ji»^ 'T/ 


d ^yy '><^ 


^ ^ c. **'Tl y^ ^ '^ >^ y^ ^ ,^ , 'T'' .^» L. •j^ ■: ■>< ^ < 


03^i%[^iL:dii}1^?t^ii^^ Zene - An-Nisa' 155 Ali zato sto su zavjet prekrsili i sto u Allahove doka- 
ze nisu povjerovali, sto su ni krive ni duzne vjerov- 
jesnike ubijali i sto su govorili: »Nasa su srca okorje- 
la« - Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca za- 
pe^atio, pa ih je samo malo vjerovalo - 

156 i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznosenja teskih 
kleveta protiv Merjeme 

157 i zbog rijed njihovih: »Mi smo ubili MesTha, Isaa, si- 
na Merjemina, Allahova poslanika«... A nisu ga ni 
ubili ni raspeli, vec im se pridinilo. Oni koji su se o 
njemu u misljenju razilazili, oni su sami o tome u 
sumnji bili; o tome nisu nista pouzdano znah, samo 
su nagadali; a sigurno je da ga nisu ubili, 

158 vec ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mu- 
dar. 

159 I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude 
umirao, nece u njega onako kako treba povjerovati, 
a na Sudnjem danu on ce protiv njih svjedociiti. 

160 I zbog teskog nasilja Jevreja mi smo im neka lijepa 
jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga 
sto su mnoge od Allahova puta odvracali 

161 i zato sto su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, 
i zato sto su tude imetke na nedozvoljen nacin jeli. A 
za nevjernike medu njima Mi smo kaznu bolnu pri- 
premili. 

162 Ali onima medu njima koji su u nauku sasvim upu- 
ceni, i pravim vjernicima, - oni vjeruju u ono sto se 
objavljuje tebi i u ono sto je objavljeno prije tebe - 
naro^ito onima koji molitvu obavljaju i onima koji 
zekat daju i u All aha i u onaj svijet vjeruju, - njima 
cemo sigurno veliku nagradu dati. 103 w^\m ^b 
a^^ ^-^ i-^t / , ^^ / .(lyj^^jcy,^-^ •5^50 llij Oii-JtiSS, 13^ ^ JL^ ^^(2^ ^-?^V^ ^^S^^-^ 

1 Ju_-*J >Wl^ l_^L^ J^3 4J1I 1 J.^j^ c:* ^ i?;A5oo]^5f^ lA^[^^f3^J(>^C^ '£i£'4i\'ol^(>jSft r-f^ f . .^ :^ ^ .: \^i Zene - An-Nisa' Sura IV 163 Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i 
vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ib- 
rahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i 
Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a 
Davudu smo dali Zebur - 

164 i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslani- 
cima o kojima ti nismo kazivali, - a Allah je sigurno 
s Musaom razgovarao-, 

165 o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene do- 
nosili, da Ijudi poslije poslanika ne bi nikakva oprav- 
danja pred Allahom imali. - A Allah je silan i mu- 
dar. 

166 Allah svjedoci da je istina ono sto ti objavljuje, ob- 
javljuje ono sto jedini On zna, a i meleki svjedoce; - 
a dovoljan je Allah kao svjedok. 

167 Oni koji nece da vjeruju i koji druge od Allahova pu- 
ta odvracaju daleko su zalutali. 

168 Onima koji nece da vjeruju i koji cine nepravdu Al- 
lah doista nece oprostiti i nece im put pokazati, 

169 osim puta u dzehennem; u kome ce vjecno i zauvijek 
ostati; to je Allahu lako. 

170 O Ijudi, Poslanik vam je vec donio Istinu od Gospo- 
dara vaseg; zato vjerujte - bolje vam je! A ako ne 
budete vjerovali, - pa, Allahovo je ono sto je na ne- 
besima i na Zemlji, i Allah sve zna i mudar je. 104 ^ene - An-Nisa' Sura IV 171 O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svom vjerova- 
nju i o Allahu govorite samo istinu! MesTh, Isa, sin 
Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Rijec Njegova 
koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vje- 
rujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: 
»Trojica su!« Prestanite, bolje vam je! Allah je samo 
jedan Bog, - hvaljen neka je On! - zar On da ima di- 
jete?! Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je 
na Zemiji, i Allah je dovoljan kao zastitnik. 

172 MesThu nece biti zazorno da prizna da je Allahov 
rob, pa ni melekima, Njemu najblizim. A one kojima 
bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu 
oholili, Allah ce ih sve pred Sebe sakupiti: 

173 vjernike koji su dobra djela cinili On ce prema zaslu- 
zi nagraditi i jos ce im, iz obilja Svoga, vise dati; a 
one koji su zazirali i oholili se - na nesnosne muke 
ce staviti i oni nece naci sebi, mimo Allaha, ni zastit- 
nika ni pomagaca. 

174 O Ijudi, dokaz vam je vec stigao od Gospodara vaseg 
i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost. 

175 One koji budu u Allaha vjerovali i cvrsto se Njego- 
vih propisa pridrzavali - On ce sigurno u milost Svo- 
ju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti. 105 maim .1:^ > 


^Kiii^ 


' ^^\ "^ \^ -^^VkX^* ^ i'^^ ^.X^j-^ ^3^J cJi^l ^y^ ^^l^j ' ^.^ ^ ^^.j-^^^ ^^^ 
Trpeza - Al-MSlda Sura V 176 Oni traze od tebe tumacenje, Reci: »Allah ce vam 
kazati propis o »kelali«: ako neko umre, i ne bude 
imao djeteta, a ima sestru, njoj - polovina njegove 
ostavstine, a on ce naslijedili nju ako ona ne bude 
imala dijete; a ako su dvije, njima - dvije trecine nje- 
gove ostavstine. A ako su oni braca i sestre, onda ce 
muskarcu pripasti dio jednak koliko dvjema zenski- 
ma. To vam Allah objasnjava, da ne zalutate. A Al- 
lah zna sve. 

SURA V 

Trpeza - Al-Ma'ida 

Medina - 120 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se 
stoka, ali ne ona koja ce vam se navesti; dok obrede 
hadzdza obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite. 
Uistinu, Allah propisuje sto On hoce. 2 O vjernici, ne omalovazavajte Allahove odredbe 
hadzdza, ni sveti mjesec, ni kurbane, narocito one og- 
rlicama obiljezene, ni one Ijude koji su krenuli ka 
Casnom hramu zeleci nagradu i naklonost Gospoda- 
ra svoga. A kad obrede hadzdza obavite, onda loviti 
mozete. I neka vas mrznja koju prema nekim Ijudima 
nosite, zato sto su vam sprijecili pristup Casnom hra- 
mu,* nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugi- 
ma pomazite u dobrocinstvu i cestitosti, a ne sudjeluj- 
te u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Al- 
lah strasno kaznjava. 106 >'^.f/>^^^rf-^ 4iL^ JaIi \^jyy-^\ p-3 f -^b ^^^ j^o '^\i^'^-*^'*^c>Y^ ^< ^'^ ^ »>»ff-^ 

^<^*.?^^ 

^^^^^JJc^-^ » > *^^^ rj^^-r ^i^f :r,r "v <» ^ ^x->. 

,>^/< ^ ^^'^z ^.^r^.^ <^>^x 


d)^ ^_^ 


ii^i .^ :;: ^^ .A, 

Trpeza - Al-M^lda 3 Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono 
sto je zaklano u ne^ije drugo, a ne u Allahovo ime, i 
sto je udavljeno i ubijeno; i sto je strmoglavljeno, i 
rogom ubodeno, ili od zvijeri nadeto - osim ako ste 
ga preklali - i sto je na zrtvenicima zrtvovano,* i za- 
branjuje vam se gatanje strelicama.* To je porok! - 
Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da cete vi 
otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih, vec se 
bojte Mene. Sada sam vam vjeru vasu usavrsio i bla- 
godat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan 
sam da vam islam bude vjera. - A onome ko bude 
primoran, kad hara glad, bez namjere da ucini gri- 
jeh, Allah ce oprostiti i samilostan biti. ^ Pitaju te sta im se dozvoljava. Reci: »Dozvoljavaju 
vam se lijepa jela i ono sto vam ulove zivotinje koje 
ste lovu podudli, onako kako je Allah vas naucio. 
Jedite ono sto vam one uhvate i spomenite Allahovo 
ime pri tome, i bojte se Allaha, jer Allah, zaista, brzo 
svida radune.« 5 Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvo- 
Ijavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vasa 
jela su njima dozvoljena; i cestite vjernice su vam 
dozvoljene, i cestite kceri onih kojima je data Knjiga 
prije vas, kada im vjendane darove njihove dadete s 
namjerom da se njima ozenite, a ne da s njima blud 
finite i da ih za prileznice uzimate. A onaj ko otpad- 
ne od prave vjere - uzalud ce mu biti djela njegova i 
on ce, na onom svijetu, nastradati. 
KiSBi^ mmB 
'Hr^r Trpeza - Al-Ma'\da Sura V zsa^ 6 O vjernici, kad hocete da molitvu obavite, lica svoja i 
ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih 
potarite - i noge svoje do iza clanaka. A ako ste dzu- 
nubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu 
ili ako ste izvrsili prirodnu potrebu ili ako ste se sas- 
tajali sa zenama, a ne nadete vode, onda rukama svo- 
jim cistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i 
ruku svojih predite.* Allah ne zeli da vam pricini po- 
teskoce, vec zeli da vas ucini cistim i da vam blago- 
dat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. 7 I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i za- 
vjeta kojim vas je obavezao, kad ste rekli: »Slusamo 
i pokoravamo se!«* I bojte se Allaha, jer Allah zna 
svacije misli. 8 O vjernici, duznosti prema Allahu izvrsavajte, i pra- 
vedno svjedodite! Neka vas mrznja koju prema ne- 
kim Ijudima nosite nikako ne navede da nepravedni 
budete! Pravedni budite, to je najblize ^estitosti, i 
bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono sto dinite! 9 Onima koji budu vjerovali i dobra djela cinili Allah 
obecava oprost i nagradu veliku; 108 BMm iumm 

Trpeza - Al-Ma'ida Sura V 10 a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Nase budu po- 
ricali - bice stanovnici dzehennema. 11 O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama 
kada su neki Ijudi htjeli da se vas docepaju, a On je 
zadrzao ruke njihove.* I bojte se Allaha, i neka se 
vjernici samo u Allaha pouzdaju! 12 Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih - a izmedu 
njih bili smo postavili dvanaest starjesina - i Allah je 
rekao: »Ja sam s vama! Ako budete molitvu obavlja- 
li i milostinju davali, i ako budete u poslanike Moje 
vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu da- 
vali, sigurno cu preci preko rdavih postupaka vasih i 
uvescu vas u dzennetske basce kroz koje ce rijeke te- 
ci. A onaj medu vama koji ni poslije ovoga ne bude 
vjerovao - s puta pravoga je skrenuo.« 13 Ali, zato sto su zavjet svoj prekrsili. Mi smo ih pro- 
kleli i srca njihova okrutnim ucinili. Oni su rijeci s 
mjesta na kojima su bile uklanjali,* a dobar dio ono- 
ga cime su bili opominjani izostavili. I ti ces kod 
njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo na- 
ilaziti, ali im oprosti i ne karaj ih! - Allah, uistinu, 
voli one koji cine dobro. mBm 
Trpeza - Al-Ma'ida Sura V 14 Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: »Mi 
smo krscani«, ali su i oni dobar dio onoga cime su 
bili opominjani izostavili, zato smo medu njih nepri- 
jateljstvo i mrznju do Sudnjeg dana ubacili; a Allah 
ce ih sigurno obavijestiti o onome sto su radili. 15 O sljedbenici Knjige, dosao vam je poslanik Nas da 
vam ukaze na mnogo sta sto vi iz Knjige krijete, i 
preko mnogo cega ce i preci. A od Allaha vam dolazi 
svjetlost i Knjigajasna* 16 kojom Allah upucuje na puleve spasa one koji nasto- 
je da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po vo- 
Iji Svojoj, iz tmina na svjetio i na pravi put im ukazu- 
je. 17 Nevjernici su oni koji govore: »Bog je - MesTh, sin 
Merjemin!« Reci: »Ko moze sprijeciti Allaha da, 
ako hoce, unisti MesTha, sina Merjemina, i majku 
njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je 
vlast na nebesima i na Zemlji i na onome sto je izme- 
du njih; On stvara sto hoce, i Allah sve moze. 110 Bmm mmm 
u. if'J. 


.i^u x^* f > > 9^ ,X L(:^.>^ i/r f -* ^ i^«JU2Jw' > ^^ W^'j^'^.^^^^^W^^J^^ ^ .^-^^ .?f ^j^^/cfJ^^i^^o%rJ^^ > >> l-^l^ ^ .-^ff ft <^ f ^> 


Trpeza - Al-Ms'ida 18 I Jevreji i krscani kazu: »Mi smo djeca Bozja i milje- 
nici Njegovi.« Reci: »Pa zasto vas onda On kaznjava 
zbog grijehova vasih?« A nije tako! Vi ste kao i ostali 
Ijudi koje On stvara: kome hoce On ce oprostiti, a 
koga hoce. On ce kazniti. Allahova je vlast na nebesi- 
ma i na Zemlji i na onome sto je izmedu njih, i Nje- 
mu ce se svi vratiti, 

19 O sljedbenici Knjige, dosao vam je poslanik Nas - 
nakon sto je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika 
- da vam objasni, da ne biste rekli: »Nije nam dola- 
zio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji 
opominje!« Pa, dosao vam je, eto, onaj koji donosi 
radosne vijesti i koji opominje. - A Allah sve moze. 

20 A kad Musa rece narodu svome: »0 narode moj, sje- 
tite se Allahove blagodati prema vama kada je neke 
od vas vjerovjesnicima ucinio, a mnoge viadarima, i 
dao vam ono sto nijednom narodu nije dao; 

21 O narode moj, udite u Svetu zemlju,* koju vam je Al- 
lah dodijelio, i ne uzmicite nazad, pa da se vratite iz- 
gubljeni«, - 

22 oni rekose: »0 Musa! u njoj je nemilosrdan narod i 
mi u nju necemo uci dok god oni iz nje ne izidu; pa, 
ako oni iz nje izidu, mi cemo onda sigurno uci.« 

23 Dva covjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On 
darovao milost Svoju - rekose: »Navalite im na ka- 
piju, pa kad kroz nju prodete, bicete sigurno pobjed- 
nici; a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!« 111 


>.. .'^-< Trpeza - Al-Ma'ida 24 »0 Musa,« - rekose oni - »dok god su oni u njoj mi 
necemo u nju ulaziti! Hajde ti i Gospodar tvoj pa se 
bijte, mi cemo ovdje ostati!« 

25 »Gospodaru moj,« - rece Musa - »ja osim sebe 
imam moc samo nad bratom svojim; zato presudi 
nama i Ijudima gresnim!« 

26 »Cetrdeset godina oni ce zemljom lutati« - rece On 
- »jer ce im Sveta zemija zabranjena biti, a ti ne tu- 
guj za narodom gresnim!« 

27 I ispricaj im pricu o dvojici Ademovih sinova, onako 
kako je bilo, kad su njih dvojica zrtvu prinijeli, pa 
kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, 
ovaj je rekao: »Sigurno cu te ubiti!« - »Allah prima 
samo od onih koji su dobri« - rece onaj. 

28 »| kad bi ti pruzio ruku svoju prema meni da me ubi- 
jes, ja ne bib pruzio svoju prema tebi da te ubijem, 
jer ja se bojim AUaha, Gospodara svjetova. 

29 Ja zelim da ti poneses i moj i svoj grijeh i da budes 
stanovnik u vatri.« A ona je kazna za sve nasilnike. 

30 I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa 
ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. 

31 Allah onda posia jednog gavrana da kopa po zemlji 
da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata 
svoga. »Tesko meni!« - povika on - »zar i ja ne mo- 
gu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata 
svoga !« I pokaja se. <>* a- L^l 
j::^ jciijlL=^ <f^i -^^ >> ^>j^ 


UjIm ^>^^J^ e^S*^ 1 4-^' vy^ ^y ^ ^1, > > .O ^ 


O'yy >^> >^>. 

> /./ ./^^ L^\<^cl^^\^^\^ S ;^ •::>>> 


^^0^^JL^c|lj-L^2^j 4^w-ujj] \ ^\\yCZ\^ A^\ \yLj 


l?J f >- 


> iT^'^ >j>siflSf»^"=^^ jj^^Aj\jJJli-Jj^ii — a«^j4j*JUjLj»-j-^<_/^*^l(jU^»_gJ ^^ 0ij1i^ji^;j4i5J#i^ i.1^' ^^i^i-Xc- ^Vf Trpeza - Al-Ma'ida Sura V 32 Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: 
ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili ono- 
ga koji na Zemlji nered ne cini - kao da je sve Ijude 
poubijao; a ako neko bude uzrok da se neciji zivot 
sacuva, - kao da je svim Ijudima zivot sacuvao. Nasi 
poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi 
od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla pre- 
lazili. 

33 Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova 
vojuju i koji nered na Zemlji cine jeste: da budu ubi- 
jeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsi- 
jeku ili da se iz zemlje prognaju.* To im je ponizenje 
na ovom svijetu, a na onom svijetu ceka ih patnja ve- 
lika, 

34 ali ne i za one koji se pokaju prije nego sto ih se do- 
mognete! I znajte da Allah prasta i da je milostiv. 

35 O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umili- 
te i na putu Njegovu se borite da biste postigli sto ze- 
lite. 

36 Kad bi sve ono sto je na Zemlji bilo u posjedu ne- 
vjernika, i jos toliko, i htjeli da se otkupe od patnje 
na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih ceka muka 
nesnosna. TTT^^^ rn^m mmm ^^^^■^^^^^^^^ ^9 HI 
Trpeza - Al-Malda 37 Zazeljece oni da iz vatre izidu, ali im iz nje nece iz- 
laska biti, za njih ce biti patnja neprestana. 

38 Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka 
im to bude kazna za ono sto su ucinili i opomena od 
Allaha! A Allah je silan i mudar. 

39 A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popra- 
vi se - Allah ce sigurno oprostiti. Allah doista prasta 
i samilostan je. 

40 Ti sigurno znas da samo Allah ima vlast na nebesima 
i na Zemlji. On kaznjava onoga koga hoce, a prasta 
onome kome hoce. Allah sve moze. 

^'^ O Poslanice, neka te ne zabrinjava to sto brzo nevje- 
rovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore 
»Vjerujemo!« a srcem ne vjeruju, i Jevreji koji izmis- 
Ijotine mnogo slusaju i koji tude rijeci rado prihvata- 
ju, a tebi ne dolaze, koji smisao rijecima s mjesta nji- 
hovih izvrcu i govore: »Ako vam se ovako presudi, 
onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda 
nemojte pristati!«* A onoga koga Allah zeli u njego- 
voj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne 
mozes nikako osigurati. To su oni cija srca Allah ne 
zeli da ocisti; njih na ovom svijelu ceka ponizenje, a 
na onom svijetu patnja golema. 114 mi\m Trpeza - AJ-Ma'ida *2 Oni mnogo lazi slusaju i rado ono sto je zabranjeno 
jedu; pa ako ti dodu, ti im ili presudi ili se okreni od 
njih; ako se okrenes od njih, oni ti ne mogu ni malo 
nauditi. A ako im budes sudio, sudi im pravo jer Al- 
lah voli pravedne. 

^ A otkud da oni traze od tebe da im sudis kad imaju 
Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije 
presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi 
vjernici. 

^ Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. 
Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bi- 
li Allahu poslusni i cestiti Ijudi, i uceni, od kojih je 
trazeno da duvaju Allahovu knjigu, i oni su nad 
njom bdjeli. Zato se, kad budete sudili, ne bojte Iju- 
di, vec se bojte Mene, i ne zamjenjujte rijeci Moje za 
nesto sto malo vrijedi ! A oni koji ne sude prema ono- 
me sto je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. 

*5 Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko 
za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da 
rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odus- 
tane, bice mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne 
sude prema onom sto je Allah objavio pravi su nasil- 
nici. 115 ^ T y^ y^ '^''^•'^t l'' '*' ^^-^"^ <^ <^, 


•'*•' xw' -? ->.-»> rf/"^*^^^ x'^ Urb LJ \5 Jcva^ J jA? (^ JlA a^ Jc^ 


-t-^ f TV > 


♦^ > »< 


.i^'tiur©^ e 


j\ 


f x- » ^x ^^'^y, ^ t C '^ ^> 1^ "^i^^k-^^^^^^^^ c>5^ ji^Sr^l ^ ^^^^O^^^Si^/^^ 


4jLii 1^-^ >---«- 1 oJo-^^^^u^J^-L^V-^ AAn Trpeza - Al-Ma'ida ^ Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je 
priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo 
dali IndzTl, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da po- 
tvrdi Tevrat, prije njega objavljan, u kome je takode 
bilo uputstvo i pouka onima koji su se AUaha bojali, 

^7 i sljedbenicima IndzTla smo bili naredili da sude pre- 
ma onome sto je Allah objavio u njemu. Oni koji ni- 
su sudili prema onome sto je Allah objavio - pravi 
su gresnici. 

^8 A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi 
knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I ti im su- 
di prema onome sto Allah objavljuje i ne povodi se 
za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja 
ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. 
A da je Allah htio. On bi vas sljedbenicima jedne 
vjere ucinio, ali. On hoce da vas iskusa u onome sto 
vam propisuje, zato se natjecite ko ce vise dobra uci- 
niti; Allahu cete se svi vratiti, pa ce vas On o onome 
u cemu ste se razilazili obavijestiti. 

^9 I sudi im prema onome sto Allah objavljuje i ne po- 
vodi se za prohtjevima njihovim, i cuvaj ih se da te 
ne odvrate od ne^ega sto ti Allah objavljuje. A ako 
ne pristaju, ti onda znaj da Allah zeli da ih zbog ne- 
kih grijehova njihovih kazni. A mnogi Ijudi su, zais- 
ta, nevjernici. 

50 Zar oni da traze da im se kao u pagansko doba sudi? 
A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji cvrsto vje- 
ruje? 116 
• ^ .'^v r'i a'^ ^^ y *^ 'i >o J' 9^^ y' y ^ ^^ -^^ 'T'x^ > '^'^ <'^ 1?-^ ^ 

ou5^ iy-*U<jpJu b^^J^^jj Aj^\rt^ 
Trpeza - A/-\f3'ida 51 O vjernici, ne uzimajte za zastitnike Jevreje i krsca- 
ne! Oni su sami sebi zastitnici! A njihov je i onaj me- 
du vama koji ih za zastitnike prihvati; Allah uistinu 
nece ukazati na pravi put Ijudima koji sami sebi ne- 
pravdu cine. 

52 Zato ti vidis one cija su srca bolesna kako se zure da 
s njima prijateljstvo sklope, govoreci: »Bojimo se da 
nas kakva nevoija ne zadesi.« A Allah ce sigurno po- 
bjedu ili nesto drugo od sebe dati, pa ce se oni zbog 
onoga sto su u dusama svojim krili kajati, 

53 a oni koji vjeruju reci ce: »Zar su to oni koji su se za- 
klinjali Allahom, svojom najtezom zakletvom, da su 
zaista s vama?« Djela njihova bice ponistena, i oni 
ce nastradati. 

54 O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, - 
pa, Allah ce sigurno mjesto njih dovesti Ijude koje 
On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, 
a prema nevjernicima ponosite; oni ce se na Allaho- 
vu putu boriti i nece se nicijeg prijekora bojati. To je 
Allahov dar, koji On daje kome hoce - a Allah je ne- 
izmjerno dobar i zna sve. 

55 Vasi zastitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i 
vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. 

56 Onaj ko za zastitnika uzme Allaha i Poslanika Nje- 
gova i vjernike - pa, Allahova strana ce svakako po- 
bijediti. 

57 O vjernici, ne prijateljujte sa onima koji vjeru vasu 
za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je 
data Knjiga prije vas, ili bili mnogobosci, - i Allaha 
se bojte ako ste vjernici - 117 

\u Trpeza - Al-Ma'ida Sura V "^fffgf ^^?^j^i^jF^.?^j>^j^ 58 I kad pozivate na molitvu i to za podsmijeh i zabavu 
uzimaju, zato sto su oni Ijudi koji ne shvacaju. 

59 Reci: »0 sljedbenici Knjige, zar da nas osudujele za- 
to sto vjerujemo u Allaha i u ono sto nam se objav- 
Ijuje, i u ono sto je objavljeno prije, - a vecina ste 
gresnici?« 

60 Reci: »Hocete li da vam kazem koji su gori od takvih 
i koje ce Allah jos teze kazniti? Oni koje je Allah 
prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pre- 
tvorio, oni koji su se sejtanu klanjali - njih ceka naj- 
gore mjesto, jer oni su najdalje s pravog puta odluta- 
li.« 

61 A kada vam doiaze, oni govore: » Vjerujemo !« ali 
oni doiaze kao nevjernici, a takvi i odlaze, a Allah 
dobro zna ono sto oni kriju. 

62 Vidis mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i 
kako ono sto je zabranjeno jedu; ruzno li je to kako 
postupaju! 

63 Trebalo bi da ih cestiti i uceni Ijudi od lazna govora i 
zabranjena jela odvracaju; ruzno li je to kako postu- 
paju! 

64 Jevreji govore: »Allahova ruka je stisnuta!« Stisnute 
bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga sto govore! 
Ne, obje ruke Njegove su otvorene. On udjeljuje ko- 
liko hoce! A to sto ti objavljuje Gospodar tvoj poja- 
cace kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi 
smo ubacili medu njih neprijateljstvo i mrznju sve do 
Smaka svijeta. Kad god pokusaju da potpale ratnu 
vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na Zemlji smut- 
nju prave, a Allah ne voli smutljivce. MBm mmm 


■'y. ..« -r . Trpeza - Al-Ma'ida 65 A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se cuvaju, 
Mi bismo presli preko ruznih postupaka njihovih i 
sigurno bismo ih uveli u dzennetske basce uzivanja. 

66 Da se oni pridrzavaju Tevrata i IndzTla i onoga sto 
im objavljuje Gospodar njihov, imali bi sta da jedu, i 
od onoga sto je iznad njih i od onoga sto je ispod no- 
gu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ruzno je ono sto 
radi vecina njih. 

67 O Poslanice, kazuj ono sto ti se objavljuje od Gospo- 
dara tvoga, - ako ne ucinis, onda nisi dostavio posla- 
nicu Njegovu - a Allah ce te od Ijudi stititi. Allah za- 
ista nece ukazati na pravi put narodu koji nece da 
vjeruje. 

68 Reci: »0 sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere 
ako se ne budete pridrzavali Tevrata i IndzTla i ono- 
ga sto vam objavljuje Gospodar vas.« A to sto ti ob- 
javljuje Gospodar tvoj pojacace, uistinu, kod mno- 
gih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali, ti ne iz- 
garaj zbog naroda koji nece da vjeruje. 

69 Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, i Sa- 
bijci, i krscani - oni koji su u Allaha i u onaj svijet 
vjerovali i dobra djela cinili, - nicega se oni nece bo- 
jati i ni za cim oni nece tugovati. 

70 Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike 
im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono sto 
nije godilo dusama njihovim, jedne su u laz utjeriva- 
li, a druge ubijali. 119 i^lElM mmm 
>aia^iiju^S!:^<>^=*j^ J vL- »»_ i ^> > > -''<' --^ . /-^' "^j L^dr^ic^C? DlJlS. 

rL ^r . M » J ' •-x -/ ^^^-r^* 4J^I >» '^♦f'* ^\^^ C'^^'-i jv l^>^s,:2!^5.^l]i4 <'-^^. Ot; 


-? t-^.-i^ ' >^. ^ , -»> ^'-* T.xt. S-l*J^^>,llSl3<io:aoi.jVjA:Ji-^l4j^ 
.\:Si;j \ oS)L^==>Ui^:^ iJii j^.^13 3^ 
Trpeza - Al-Ma'ida Sura V ''1 Mislili su da nece biti na muke stavljeni, pa su bill i 
slijepi i gluhi, i onda kad je Allah primio pokajanje 
njihovo, mnogi od njih su opet bill i slijepi i gluhi; a 
Allah dobro vidi ono sto oni rade. 

72 Nevjernici su oni koji govore: »Bog je - MesTh, sin 
Merjemin!« A MesTh je govorio: »0 sinovi Israilovi, 
klanjajte se Allahu, i mome i vasem Gospodaru! Ko 
drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu ulazak u 
dzennet zabraniti i boraviste njegovo ce dzehennem 
biti; a nevjernicima nece niko pomoci. 

73 Nevjernici su oni koji govore: »Allah je jedan od 
trojice!« A samo je jedan Bog! I ako se ne okane 
onoga sto govore, nesnosna patnja ce, zaista, stici 
svakog od njih koji nevjernik ostane. 

74 Zasto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od 
Njega, ta Allah prasta i samilostan je. 

75 MesTh, sin Merjemin, samo je poslanik - i prije nje- 
ga su dolazili i odiazili poslanici -, a majka njegova 
je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogle- 
daj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, 
zatim, njih kako se odmecu. 

76 Reel: »Kako mozete, pored Allaha, da se klanjate 
onome koji nije u stanju da vam kakvu stetu ucini, ni 
da vam neku korist pribavi, a Allah je Taj koji sve 
cuje i zna?« 120 m&m mm% oj. trS^ss^^L^^"^ J-4J^J li 1:1^. >jj. JL-.3 >Y^ Trpeza - Al-Ma'ida 77 Red : »0 sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjero- 
vanju svome, suprotno istini, i ne povodite se za pro- 
htjevima Ijudi koji su jos davno zaiutali, i mnoge u 
zabludu odveli, i sami s pravoga puta skrenuli!« 

78 Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su 
oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali - zato sto 
su se bunili i uvijek granice zla prelazili: 

79 jedni druge nisu odvracali od gresnih postupaka ko- 
je su radili. Ruzno li je zaista to kako su postupali! 

80 Ti vidis mnoge od njih kako s mnogoboscima prijate- 
Ijuju. Ruzno je zaista ono sto sami sebi pripremaju: 
da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vjecno ostanu. 

81 A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i u ono sto se 
njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, 
mnogi su od njih nevjernici. 

82 Ti ces sigurno naci da su vjernicima najljuci neprija- 
telji Jevreji i mnogobosci; i svakako ces naci da su 
vjernicima najblizi prijatelji oni koji govore: »Mi 
smo krscani«, zato sto medu njima ima svecenika i 
monaha i sto se oni ne ohole. 121 *>^^ ^y c^. >ff y < »c>^^>-f-i^ ^'^iSjSp}\d.\S-J\\^\ A"\^\ ^ ^\'\^ \yu^y:>l^ l^^iiJL5>.lj>.lii^li^j.vS^^ dj^ ^^^ ^W' ^^^ Trpeza - Al-Ma'ida VII 83 Kada slusaju ono sto se objavljuje Poslaniku, vidis 
kako im liju suze iz ociju jer znaju da je to Istina, pa 
govore: »Gospodaru nas, mi vjerujemo, pa upisi i 
nas medu one koji su posvjedocili. 

^ Zasto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam 
dolazi, kada jedva cekamo da i nas Gospodar nas 
uvede s Ijudima dobrim.« 

85 I Allah ce im, zbog onoga sto govore, kao nagradu 
dzennetske basce dati, kroz koje ce rijeke teci, u koji- 
ma ce vjecno boraviti; a to ce biti nagrada za sve one 
koji dobra djela cine. 

86 A oni koji ne budu vjerovali i dokaze Nase budu po- 
ricali bice stanovnici u dzehennemu. 

87 O vjernici, ne uskracujte sebi lijepe stvari koje vam 
je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah 
ne voli one koji pretjeruju. 

88 I jedite ono sto vam Allah daje, sto je dozvoljeno i li- 
jepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete. 

89 Allah vas nece kazniti ako se zakunete nenamjerno, 
ali ce vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup 
za prekrsenu zakletvu je: da deset siromaha obicnom 
hranom kojom hranite deljad svoju nahranite, ili da 
ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko 
ne bude mogao - neka tri dana posti. Tako se za za- 
kletve vase otkupljujte kada se zakunete; a o zaklet- 
vama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objas- 
njava propise Svoje da biste bili zahvalni. m^m mm ^^-^i © '^-^^ ?^ *-^^^ «;>^ *sH^*>t 
j^ \jSX\4^1^ b «j'-j^ \ p^. j^jioi oii4^ > 

/ ->Tr> >»>:rf-f>^-'^:rf 'C'tf::^^? ^.-^c-^-::^; "^f^^ .>-"!,- tT 
>LjU5» d_^^j\ 24^60 1 J^ ur Trpeza - Al-Ma'ida 90 O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje 
su odvratne stvari, sejtanovo djelo; zato se toga klo- 
nite da biste postigli sto zelite. 

9^ Sejtan zeli da pomocu vina i kocke unese medu vas 
neprijateljstvo i mrznju i da vas od sjecanja na Alla- 
ha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hocete li se 
okaniti? 

92 1 budile poslusni Allahu i budite poslusni Poslaniku 
i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte 
da je Poslanik Nas duzan samo da jasno obznani. 

93 Onima koji vjeruju i dobra djela cine nema nikakva 
grijeha u onome sto oni pojedu i popiju kad se klone 
onoga sto im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra dje- 
la cine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grije- 
ha klone i dobro cine. A Allah voli one koji drugima 
dobro cine. 

94 O vjernici, Allah ce vas dovoditi u iskusenje sa div- 
Ijaci koja ce biti nadohvat ruku vasih i kopaija vasih 
- da Allah ukaze na onoga koji Ga se boji kad ga ni- 
ko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje ucini ce- 
ka bolna patnja. 

95 O vjernici, ne ubijajte divljac dok obavljate obrede 
hadzdza! Onome od vas ko je hotimicno ubije kazna 
je da jednu domacu zivotinju, ciju ce vrijednost pro- 
cijeniti dvojica vasih pravednih Ijudi, pokloni Kabi, 
ili da se iskupi time sto ce, ravno tome, nahraniti si- 
romahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka 
svoga. A Allah je vec oprostio ono sto je bilo. Onoga 
ko to opet uradi - Allah ce kazniti. Allah je silan i 
strog. 123 f * ^ j^^ 9A ,y $- '^< 9r:i>i'^^'^'"^ y::>is<,^ '''^<,'^'^ ^ \ "-tTf 
Trpeza - Al-Ma^ida 96 Vama se dopusta da u moru lovite i da ulov jedete, 
da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se 
da na kopnu lovite dok obrede hadzdza obavljate. I 
bojte se Allaha, pred kojim cete se sabrati. 

97 Allah je ucinio da Kaba, Casni hram, bude preporod 
za Ijude, a tako i sveti mjesec i kurbani, narocito oni 
ogrlicama oznaceni, zato da znate da je Allahu po- 
znato ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, 
da Allah, zaista, sve zna. 

98 Neka znate da Allah strogo kaznjava, ali i da prasta i 
da je milostiv. 

99 Poslaniku je jedino duznost da objavi, a Allah zna i 
ono sto javno cinite i ono sto sakrijete. 

100 Reci: »Nije isto ono sto je zabranjeno i ono sto je 
dozvoljeno, makar sto te iznenaduje mnostvo onoga 
sto je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste 
razumom obdareni, da biste ono sto zelite postigli. 

101 O vjernici, ne zapitkujte o onome sto ce vam priciniti 
neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali 
za to dok se Kur'an objavljuje, objasnice vam se, 
ono ranije Allah vam je vec oprostio. - A Allah pras- 
ta i blag je. 

102 Neki Ijudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to ni- 
su povjerovali. 

103 Allah nije propisao ni behlru, ni saibu, ni vasllu, a ni 
hama;* to oni koji ne vjeruju govore o Allahu lazi, i 
vecina njih nema pameti. 124 i^lSUi^ mm < < ^^ •-< ^ ^ 


^-^ -^ 9^ ♦'^ ♦'^ ,^ ^^r V 4 <^''.>* . 


<r>x' if I ♦l •• •• 


Yo Trpeza - Al-Ma'ida 104 A kada im se kaze: »Pristupite onome sto Allah ob- 
javljuje, i Poslaniku!« oni odgovaraju: »Dovoljno 
nam je ono sto smo od predaka nasih zapamtili«. - 
Zar i ako preci njihovi nisu nista znali i ako nisu na 
pravom putu bili?! 

105 O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, 
nece vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu cete se 
svi vratiti i On ce vas obavijestiti o onome sto ste ra- 
dili. 

106 o vjernici, kada vam se priblizi smrt, prilikom dava- 
nja oporuke neka vam posvjedoce dvojica pravednih 
rodaka vasih ili neka druga dvojica, koji nisu vasi, - 
ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako po- 
sumnjate, zadrzite ih poslije obavljene molitve i neka 
se Allahom zakunu: »Mi zakletvu ni za kakvu cijenu 
necemo prodati makar se radilo i o kakvu rodaku i 
svjedocenje koje je Allah propisao necemo uskratiti, 
jer bismo tada bili, doista, gresnici«. 

107 A ako se dozna da su njih dvojica zgrijesila, onda ce 
njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je steta 
nanesena, i neka se Allahom zakunu: »Nase zakletve 
su vjerodostojnije od zakletvi njihovih, mi se nismo 
krivo zakleli, jer bismo tada, zaista, nepravedni bili«. 

108 Najlakse tako oni mogu da izvrse svjedocenje svoje 
onako kako treba, i da se ne plase da ce njihove za- 
kletve drugim zakletvama biti pobijene. 1 bojte se Al- 
laha i slusajte! A Allah nece ukazati na pravi put Iju- 
dima koji su veliki gresnici. 125 rn^i^ 
Trpeza - A/-Ma'ida Sura V 109 Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita: »Da li 
su vam se odazivali?« - oni ce reci: »Mi ne znamo, 
jer samo Ti znas sve tajne«. 

110 Kad Allah rekne: »0 Isa, sine Merjemin, sjeti se bla- 
godati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te 
Dzibniom pomogao pa si s Ijudima, u besici i kao 
zreo muz, razgovarao; i kada sam te pismenosti i 
mudrosti, iTevratu i IndzTlu naucio: i kada si, voljom 
Mojom, od blata nesto poput ptice napravio i u nju 
udahnuo i kada je ona, voljom Mojom, postala pti- 
ca; i kada si, voljom Mojom, od rodenja slijepa i gu- 
bavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve di- 
zao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad 
si im ti jasne dokaze donio, pa su onT medu njima 
koji nisu vjerovali - povikali; »Ovo nije nista drugo 
do prava vradzbina!« 

111 I kada sam ucenicima naredio: 'Vjerujte u Mene i 
Poslanika Moga!' - oni su odgovorili: 'Vjerujemo, a 
Ti budi svjedok da smo muslimani'. 

112 A kada udenici rekose: »0 Isa, sine Merjemin, moze 
li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?« - on 
rec^e: »Bojte se Allaha, ako ste vjernici« 

113 »Mi zelimo« - rekose oni - »da s nje jedemo i da 
srca nasa budu smirena i da se uvjerimo da si nam is- 
tinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci«. 126 y '^ ^ '** ^ 7* ,^><'"^ ^-^^ < X <>\ 

\YV Trpeza - Al-Maida 
^^ I ■ ■ ■ Sura V 11^ !sa, sin Merjemin, rece: »0 Allahu, Gospodaru nas, 
spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik, i 
prvima od nas i onima kasnijim, i cudo Tvoje, i na- 
hrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!« 

115 »ja cu vam je spustiti« - rece Allah -, »ali cu one 
medu vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti 
kaznom kakvom nikoga na svijetu necu kazniti«. 

116 A kada Allah rekne: 'O Isa, sine Merjemin, jesi li ti 
govorio Ijudima: 'Prihvatite mene i majku moju kao 
dva boga uz Allaha!'« - on ce reci: »Hvaljen neka si 
Ti! Meni nije prilicno da govorim ono sto nemam 
pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to vec znas; Ti znas 
sta ja znam, a ja ne znam sta Ti znas; samo Ti jedini 
sve sto je skriveno znas. 

117 Ja sam im samo ono govorio sto si mi Ti naredio: 
'Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!' I 
ja sam nad njima bdio dok sam medu njima bio, a 
kad si mi Ti dusu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti 
nad svim bdis. 

118 Ako ih kaznis, robovi su Tvoji, a ako im oprostis, si- 
Ian i mudar Ti si.« 

119 Allah ce reci: »Ovo je Dan u kome ce iskrenima od 
koristi iskrenost njihova biti; njima ce dzennetske 
bas^e, kroz koje teku rijeke, pripasti, vjecno i dovije- 
ka ce u njima ostati. Allah ce zadovoljan njima biti, a 
i oni Njim. To ce veliki uspjeh biti !« 

120 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim 
sto je na njima; On sve moze! im'^m Bmm 
fsmm Stoka - AI-An'am SURA VI 

Stoka - AI-An'-am 

Mekka - 165 a jet a 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i Zemlju stvorio 
i tmine i svjetio dao, pa opet oni koji ne vjeruju - 
druge sa Gospodarom svojim izjednacuju! 

2 On vas od zemlje stvara i cas smrti odreduje, i samo 
On zna kada ce Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. 

3 On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i sto 
krijete i sto pokazujete, i On zna ono sto radite. 

4 A nevjernicima ne dode nijedan dokaz od Gospoda- 
ra njihova od koga oni glave ne okrenu. 

5 Oni smatraju da je laz Istina koja im dolazi, ali, njih 
ce sigurno stici posljedice onoga cemu se rugaju. 

6 Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih 
unistili, kojima smo na Zemlji mogucnosti davali 
kakve vama nismo dali i kojima smo kisu obilatu sla- 
li i u^inili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog 
grijehova njihovih, unistavali, i druga pokoljenja, 
poslije njih, stvarali. 

7 A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni ruka- 
ma svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji ne- 
ce da vjeruju: »Ovo nije nista drugo do prava vradz- 
bina.« 

8 Oni govore: »Trebalo je da mu se posalje melek!« A 
da meleka posaljemo, s njima bi svrseno bilo, ni cigli 
Cas vremena im ne bi vise dao. :^^^ ^"^irm Bmm -^ ^ ^ > '^T'^'^ ? . X ^-^ > y">^y^ yf ^ Stoka - Al-An 'am 9 A da ga melekom ucinimo, opet bismo ga kao covje- 
ka stvorili i opet bismo im ucinili nejasnim ono sto 
im nije jasno. 

10 Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su 
im se rugali stiglo bas ono 6emu su se rugali. 

11 Red: »Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su 
zavrsili oni koji su poslanike laznim smatrali!« 

12 Upitaj: »Cije je sve ono sto je na nebesima i na Zem- 
lji?« - i odgovori: »Allahovo!« On je Sebi propisao 
da bude milostiv. On ce vas na Sudnjem danu saku- 
piti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe up- 
ropastili, pa - i oni nece vjerovati. 

13 Njemu pripada sve sto postoji u noci i danu; On sve 
^uje i sve zna. 

14 Red: »Zar da za zastitnika uzmem nekog drugog 
osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a 
Njega niko ne hrani !« Red: »Meni je naredeno da 
budem prvi medu onima koji se pokoravaju«, - i: 
»Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim 
smatraju!« 

15 Red: »Ako ne budem poslusan svome Gospodaru, 
ja se plasim patnje na Velikom danu.« 

16 A onaj ko toga dana bude posteden, On mu se smilo- 
vao, i to je oditi uspjeh. 

17 Ako te od Allaha nekanevoljapogodi,- pa, niko je 
osim Njega ne moze otkloniti; a ako ti kakvo dobro 
podari, - pa, samo je On Svemocni, 

18 i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudar i 
Sveznajud. 129 ,<,« ^ <,^''> "^'^u'''*!'''?! 'i- '*''Xlvf l-V''t-•'tl■' J ^ ^ >-"'^.'^^Vf^ 'l^ 


IjLZb 3 <^^iS;<^-^^^ Stoka - AI-An'am 19 Reci: »Ko je svjedok najpouzdaniji?« - i odgovori: 
» Allah, On ce izmedu mene i vas svjedok biti. A me- 
ni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do 
kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, tvrdite da 
pored Allaha ima i drugih bogova?« Reci: »Ja ne 
tvrdim.« Reci: »Samo je On - Bog, i ja nemam nista 
s dm sto vi smatrate druge Njemu ravnim.« 

20 Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao 
sto poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropasti- 
li, pa - oni nece vjerovati. 

21 Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori 
lazi ili ne priznaje dokaze Njegove? Nepravedni za- 
ista nece uspjeti! 

22 A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one ko- 
ji su druge Njemu ravnim smatrali: »Gdje su vam 
bozanstva vasa koja ste bogovima drzali?« 

23 nece im nista drugo preostati nego da reknu: » Alla- 
ha nam, Gospodara nam naseg, mi nismo nikoga Al- 
lahu ravnim smatrali !« 

24 Gledaj kako ce oni sami sebi lagati, a nece im biti 
onih koji su bili izmislili! 

25 Ima onih koji dolaze da te slusaju, ali Mi smo na 
srca njihova zastore stavili, da Kur'an ne bi razumje- 
li, i gluhim ih udinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, 
opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s 
tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju: »To 
su samo izmisljotine naroda davnasnjih!« 

26 Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje, i sami se od 
njega udaljavaju, i sami sebe upropastavaju, a da i 
ne primjecuju. 

27 A da ti je vidjeti kako ce, kad pred vatrom budu za- 
drzani, reci: »Da nam je da povraceni budemo, pa 
da dokaze Gospodara naseg ne poricemo i da vjerni- 
ci postanemo!« Stoka - Al-An"am 28 Ne, ne! Njima ce o^evidno postati ono sto su prije 
krili; a kada bi i bili povraceni, opet bi nastavili da 
rade ono sto im je bilo zabranjeno, jer oni su doista 
lazljivci, 

29 i rekli bi: »Nema zivota osim na ovom svijetu i mi 
necemo biti ozivljeni!« 

30 A da ti je vidjeti kako ce, kada pred Gospodarom 
svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: »Zar ovo 
nije istina?« - odgovoriti: »Jeste, tako nam Gospo- 
dara naseg!« - a i kako ce On red: »E pa iskusite 
onda patnju zbog toga sto niste vjerovali!« 

3^ Oni koji ne vjeruju da ce pred Allaha stati nastrada- 
ce kad im iznenada Cas ozivljenja dode, i red ce: 
»0, zalosti nase, sta smo sve na Zemiji propustili!« i 
grijehe svoje ce na ledima svojim nositi, a uzasno je 
ono sto ce uprtiti! 

32 Zivot na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj 
svijet je, zaista, boiji za one koji se Allaha boje. Za- 
sto se ne opametite? 

33 Mi znamo da tebe zaista zalosti to sto oni govore. 
Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lazac, nego ne- 
vjernici poriciu Allahove rijed. 

34 A poslanici su i prije tebe laznim smatrani, pa su 
trpjeli sto su ih u laz ugonili i mucili sve dok im ne bi 
dosia pomoc Nasa, - a niko ne moze Allahove rijeci 
izmijeniti -, i do tebe su doprle o poslanicima neke 
vijesti. 

35 Ako je tebi tesko to sto oni glave okrecu, onda, ako 
mozes, potrazi kakav otvor u Zemiji ili kakve Ijestve 
na nebo, pa im donesi jedno Cudo! Da Allah hoce, 
On bi ih sve na pravom putu sakupio; zato nikako ne 
budi od onih koji to ne znaju! 131 'mii^ ,^^4^y >'r'^v'( "*''*^* 1"<<1^ --'r "t'^^ 1 -r^^ 1- 

;sj;v_-^ w . ^. -^ ^^ x-'>-'-^ ^ _>^ ifY 
Stoka - Al-An'am Sura VI 36 Odazvace se jedino oni koji su poslusni. - A Allah ce 
umrle ozivjeti; zatim, Njemu ce se svi vratiti. 

37 Oni govore: »Zasto mu Gospodar njegov ne posalje 
kakvo cudo!« Red: » Allah je kadar da posalje cudo, 
ali vecina njih ne zna.« 

38 Sve zivotinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na 
krilima svojim lete svjetovi su poput vas - u Knjizi 
Mi nismo nista izostavili - i sakupice se poslije pred 
Gospodarom svojim. 

39 A oni koji dokaze Nase poricu gluhi su i nijemi, u 
tminama su. Onoga koga hoce - Allah ostavlja u za- 
bludi, a onoga koga hoce - na pravi put izvodi. 

^ Reci: »Kazite vi meni, ako istinu govorile, kad bi 
vam dosla Allahova kazna ili vas iznenadio Smak 
svijeta, da li bisle ikog drugog osim Allaha priznava- 
li?« 

41 Njega biste samo molili da, ako hoce, otkloni od vas 
ono za sto ste Ga molili, a ne bi vam ni na urn pali 
oni koje ste Mu ravnim smatrali. 

42 A poslanike smo i narodima prije tebe slali i nemas- 
tinom i bolescu ih kaznjavali ne bi li poslusni postali. 

43 Trebalo je da su poslusni postali kad bi im kazna 
Nasa dosla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a sejtan 
im je lijepim prikazivao ono sto su radili. 

44 I kada bi zaboravili ono dime su opominjani. Mi bis- 
mo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome sto 
im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i 
oni bi odjednom svaku nadu izgubili. ^¥i^ Bmm 
Stoka - Al-An'am Sura VI *5 i zameo bi se trag narodu koji je t\n\o zlo, i neka je 
hvaljen Allah, Gospodar svjetova! 

^ Red: »Kazite vi meni, ako bi vas Allah sluha vaseg i 
vida vaseg lisio i srca vasa zape^atio, koji bi vam 
bog, osim Allaha, to vratio?« Pogledaj kako dokaze 
iznosimo, a oni opet glavu okrecu. 

47 Reci: »Kazite vi meni, ako bi vas Allahova kazna 
stigla neoiekivano ili javno, zar bi iko drugi do na- 
rod nevjerni^ki nastradao?« 

48 Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne 
vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i 
dobra djela 6ine ni^ega ne boje i ni za cim nek ne tu- 
guju. 

49 A one koji u dokaze Nase ne vjeruju stici ce kazna 
zato sto gresno postupaju. 

50 Reci: »Ja vam ne kazem: ,U mene su Allahove rizni- 
ce', niti: ,]VIeni je poznat nevidljivi svijet', niti vam 
kazem: ,Ja sam melek' - ja slijedim samo ono sto mi 
se objavljuje.« Reci: »Zar su isto slijepac i onaj koji 
vidi? Zasto ne razmislite?« 

51 I opominji Kur'anom one koji strahuju sto ce pred 
Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega 
ni zastitnika ni zagovornika nece imati - da bi se Al- 
laha bojali. 

52 1 ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i naveCer Gos- 
podaru svome mole zeleci naklonost Njegovu - ti 
neces za njih odgovarati, a ni oni nece odgovarati za 
tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. 133 m"^m Bmim 
Stoka - Al-An 'am 53 I tako Mi jedne drugima iskusavamo da bi nevjernici 
rekli: »Zar su to oni kojima je Allah, izmedu nas, mi- 
lost ukazao?« - A zar Allah dobro ne poznaje one 
koji su zahvalni! 

^ A kada ti dodu oni koji u rijedi Nase vjeruju, ti red : 
»Mir vama! Gospodar vas je sam Sebi propisao da 
bude milostiv: ako neko od vas kakvo ruzno djelo iz 
lakomislenosti udini, pa se poslije pokaje i popravi, 
- pa, Allah ce doista oprostiti i samilostan biti.« 

55 Tako Mi potanko izlazemo dokaze, i da bi ocevidan 
bio put kojim idu gresnici. 

56 Reci: »Meni je zabranjeno da se klanjam onima koji- 
ma se vi, pored Allaha, klanjate.« Reci: »Ja se ne po- 
vodim za zeljama vasim, jer bih tada zalutao i ne bih 
na pravom putu bio.« 

57 Reci: »Meni je doista jasno ko je Gospodar moj, a vi 
Ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono sto vi pozu- 
rujete; pita se samo Allah, On sudi po pravdi i On je 
sudija najbolji.« 

58 Reci: »Da je u mojoj vlasti ono sto pozurujete, izme- 
du mene i vas bilo bi svrseno, a Allah dobro zna ne- 
vjernike.« 

59 U Njega su kljudevi svih tajni, samo ih On zna, i On 
jedini zna sta je na kopnu i sta je u moru, i nijedan 
list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u 
tminama Zemlje niti ideg svjezeg niti ideg suhog, ni- 
deg sto nije u jasnoj Knjizi. 134 &^m ^^■^^^^^^^^■^^^ ^ Bmm 


^ro Stoka - AI-An'am 60 On vas nocu uspavljuje, - a zna i sta ste preko dana 
grijesili -, zatim vas budi, sve dok ne dode das smrti. 
Na kraju, Njemu cete se vratiti i On ce vas o onome 
sto ste radili obavijestiti. 

61 On vlada robovima Svojim i salje vam duvare; a kad 
nekom od vas smrt dode, izaslanici Nasi mu, bez ok- 
lijevanja, dusu uzmu. 

62 Oni ce, poslije, biti vraceni Allahu, svome istinskom 
Gospodaru. Samo ce se On pitati i On ce najbrze ob- 
radun svidjeti. 

63 Reci: »Ko vas iz strahota na kopnu i na moru izbav- 
Ija kada Mu se i javno i tajno ponizno molite: ,Ako 
nas On iz ovoga izbavi, sigurno cemo biti zahvalni!'« 

6^ Reci: » Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavija, pa 
vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih.« 

66 Reci : »On je kadar da posalje protiv vas kaznu iznad 
vasih glava ili ispod vasih nogu ili da vas u stranke 
podijeli i u6ini da silu jedni drugih iskusite.« Pogle- 
daj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se 
oni urazumili! 

66 Tvoj narod kaznu poride, a ona je istina. Reci: »Ja 
nisam vas duvar, 

67 svaki nagovjestaj ima svoje vrijeme, i vi cete znati!« 

66 Kada vidis one koji se rijeCima Nasim rugaju, nek si 
daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne predu. 
A ako te sejtan navede da zaboravis, onda ne sjedi 
vise s nevjernicima kad se opomene sjetis. 135 

(>^^ O^ r-^J C>^ k w^J^ ' J ^1^^^ 

o y ^^ '>j> }^Ty ^ 

'j^V^,^=^\% sJ^llf^^'T^ Stoka - AI-An 'am Sura VI 2S£22 *P»«m9'pgn?infjanjea:famgs^^ 69 Oni koji se boje Allaha nece za njih radun polagati, 
ali su duzni da opominju ne bi li se okanili. 

70 Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzima- 
ju, i koje je zivot na ovom svijetu obmanuo, a opomi- 
nji Kur'anom da covjek, zbog onoga sto radi, ne bi 
stradao, jer osim Allaha - ni zastitnika ni posrednika 
nece imati i jer se od njega nikakva otkupnina nece 
primiti. Oni ce, zbog onoga sto su radili, biti u muci 
zadrzani; njih deka pice od kljucale vode i patnja ne- 
snosna, zato sto nisu vjerovali. 

71 Reci: »Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji 
nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku stetu 
otkloniti pa da budemo vraceni stopama nasim - a 
Allah nas je vec uputio - i da budemo kao onaj koga 
su na Zemlji sejtani zaveli pa nista ne zna, a koga 
drugovi njegovi zovu na pravi put: ,Hodi nama!'« 
Reci: »Allahov put je - jedini pravi put, i nama je 
naredeno da Gospodara svjetova slusamo ■ i da molitvu obavljamo i da se Njega bojimo; 
Taj pred kojim cete biti sakupljeni. On je 73 i On je Taj koji je nebesa i Zemlju mudro stvorio: 
(t'lm On za nesto rekne: ,Budi!' - ono biva; rijed Nje- 
gova je Istina; samo ce On imati vlast na Dan kad se 
u rog duhne; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, i On 
je Mudar i Sveznajuci.« i^m K3BS / / ^'^^./^^ yy ut y' y y' y y /<0y ^,^y ^ '^'^ yy < y 'H.^y jci3^iSjc;:^fi:;di © ^i^^iieJr^ .<:f>^ 4^ <-< ♦x- ^ y y '^ <rH. y^^ ^ ^ y '^ 9' yt y ^ y ^ ^ y ^ y f^ y'y '^'-' ^ 

irv" 
Stoka - AI-An'am 74 A kad Ibrahim vQ6e ocu svome Azeru: »Zar kumire 
smatras bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u 
pravoj zabludi.« 

75 I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje 
da bi Cvrsto vjerovao. 

76 I kad nastupi noc, on ugleda zvijezdu i recie: »Ovo je 
Gospodar moj!« A posto zade, re(^e: »Ne volim one 
koji zalaze!« 

77 A kad ugleda Mjesec kako izlazi, rece: »Ovo je Gos- 
podar moj!« A posto zade, on rece »Ako me Gospo- 
dar moj na pravi put ne uputi, bicu sigurno jedan od 
onih koji su zalutali.« 

78 A kad ugleda Sunce kako se rada, on uzviknu: »Ovo 
je Gospodar moj, ovo je najvece!« - A posto zade, 
on rede: »Narode moj, ja nemam nista s tim sto vi 
Njemu druge ravnim smatrate! 

79 Ja okrecem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Gno- 
me koji je nebesa i zemlju stvorio, ja nisam od onih 
koji Njemu druge ravnim smatraju!« 

80 I narod njegov se s njime raspravljao. »Zar da se sa 
mnom raspravljate o Allahu, a On je mene uputio?« 
- recie on. »Ja se ne bojim onih koje vi Njemu rav- 
nim smatrate, bice samo ono sto Gospodar moj bude 
htio. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvata sve. 
Zasto se ne urazumite? 

81 A kako bih se bojao onih koje s Njim izjednacujete, 
kada se vi ne bojite sto Allahu druge ravnim smatra- 
te, iako vam On za to nije nikakav dokaz dao? I zna- 
te li vi ko ce, mi ili vi, biti siguran? 137 >.lr-f»'t rrji.1 T-f. L>-jJ>J LJ^JUb 3Al^s=> c^^^JJ-^ J ^3L>t^ ^T^ *^— *^ J J 

y" >/\y^ ^'^/k > ^ ^ ^s:" .-<-'^ '^'^'- i-^'-^-" 

c<:rv^^rsa'^ 


9^ '^'^ ^^ y y T> ^9 y^^ ' d:^^^^5T^vi;i4^t^^t \rA Stoka - Al-An'am Sura VI 82 Bice sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje 
s mnogobostvom ne mijesaju; oni ce biti na pravom 
putu.« 

83 To su dokazi Nasi koje dadosmo Ibrahim u za narod 
njegov. Mi vise stepene dajemo onima kojima Mi 
hocemo. Gospodar tvoj je, uistinu, mudar i sveznaju- 
ci. 

84 I Mi mu pokionismo Ishaka i Jakuba; i svakog upu- 
tismo - a Nuha smo jos prije uputili - i od potoma- 
ka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, 
i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagradujemo one 
koji dobra djela cine - 

85 i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i ITjasa - svi oni su bili 
dobri- 

86 i Ismaila i El-jese'a i Junusa i Luta - i svima smo 
prednost nad svijetom ostalim dali - 

87 i neke pretke njihove i potomke njihove i bracu nji- 
hovu - njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. 

88 To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima 
kojima hoce od robova Svojih. A da su oni druge 
Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono 
sto su 6inili. 

89 To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerov- 
jesnistvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju. Mi smo ti- 
me zaduzili Ijude koji ce u to vjerovati. 

90 Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put. 
Reci: »Ja od vas ne trazim nagradu za Kur'an, on je 
samo pouka svjetovima.« "^g^ 


J ^. c. 

Stoka - AI-An 'am 91 Jevreji ne poznaju Allaha kako treba - kad govore: 
»Nijednom dovjeku Allah nije nista objavio!« Reci: 
»A ko je objavio Knjigu koju je donio Musa kao 
svjetio i putokaz Ijudima, koju na listove stavljate i 
pokazujete, - a mnogo i krijete -, i poucavate se 
onome sto ni vi ni preci vasi niste znali?« Reci: » Al- 
lah !« Zatim ih ostavi neka se lazima svojim zabavlja- 
ju. 92 A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovijena je, 
ona potvrduje onu prije nje da opominjes Mekku i 
ostaii svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju - vjeruju 
i u nju i o molitvama svojim brigu brinu. 93 Ko je nepravedniji od onoga koji lazi o Allahu iznosi 
ili koji govori: »Objavljuje mi se« - a nista mu se ne 
objavljuje, ili koji kaze: »I ja cu reci isto onako kao 
sto Allah objavljuje. « A da ti je vidjeti nevjernike u 
smrtnim mukama, kada meleki budu ispruzili ruke 
svoje prema njima: »Spasite se ako mozete! Od sada 
cete neizdrzljivom kaznom biti kaznjeni zato sto ste 
na Allaha ono sto nije istina iznosili i sto ste se pre- 
ma dokazima Njegovim oholo ponasali.« 94 A doci cete Nam pojedinacno, onakvi kakve smo vas 
prvi put stvorili, napustivsi dobra koja smo vam bili 
darovali. »Mi ne vidimo s vama bozanstva vasa koja 
ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze medu 
vama i nema vam onih koje ste posrednicima drza- 
Ii.« 139 (^"sr^ Bmm ■^^^^^^li^^™^^^-^^^^— ^™^ seaess epf &(iO ^ atiSt'^ii^JiSjyp" . ^ »<' . *'^tf-^ '^.x 


U-^^^p^j.^Ui->c^_^ :^:^ ^r^-> ^.^^ *jt^-? 
^ ^ j£$^ j^i^j^(I^ J©^^ i^s^,^ L?2;Jj 
Stoka - Al-An 'am 95 Allah cini da zrnje i kospice proklijaju. On iz neziva 
izvodi zivo, iz ziva nezivo, - to vam je, eto, Allah, pa 
kuda se onda odmecete? 

96 On cini da zora svice, On je noc odredio za pocinak, 
a Sunce i Mjesec za racunanje vremena; to je odred- 
ba Silnoga, Sveznajuceg. 

97 On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku 
upravljate, na kopnu i moru. - Mi potanko objasnja- 
vamo znamenja Nasa Ijudima koji znaju. 

98 On vas stvara od jednog covjeka da na zemlji zivite i 
da u njoj sahranjeni budete. - Mi potanko pruzamo 
dokaze Ijudima koji razumiju. 

99 On vodu s neba spusta, pa Mi onda cinimo da pomo- 
cu nje ni^u sve vrste bilja i da iz njega izrasta zeleni- 
lo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka nji- 
hova, grozdovi koje je lako ubrati, i vrtovi lozom za- 
sadeni, narodito masline i sipci, sli^ni i razliciti. Po- 
smatrajte, zato, plodove njihove kad se tek pojave i 
kad zru. To je zaista dokaz za Ijude koji vjeruju. 

100 Nevjernici smatraju dzinnove ravne Allahu, a On je 
njih stvorio, i izmislili su, ne misled sta govore, da 
On ima sinove i kceri. Hvaljen neka je On i vrlo viso- 
ko iznad onoga kako Ga oni opisuju! 

101 On je stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete 
kad nema zene, On sve stvara, i samo On sve zna. $ffm^f»^fmmsf^0i^^^^pmif^ 140 '^^Ij>^ 
5 :^i4jJii>j>::^.Vi jj>:;Lj v;^Vi ^ ^^.-f ^^^< ,x^< A ? ^ >' )ySjOj^^ji^CJl<^^^ 04.*^J ^ ^ JJ>^ J C^*^ ^ *- *^ f ^ ^> .. 1 1 ^ I":: ^.*<'. 


-Jx, 
> '^ '^T> ^ Ivs. \\a ^Us.^^ C^^Uj 


.-i '^A. r<x*>^ 


^3 ^(n^- :> *.^ cAl 


Stoka - AI-An'am Sura VI 102 To vam je Allah, Gospodar vas, nema drugog boga 
osim Njega, Stvoritelja svega; zato se Njemu klanjaj- 
te; On nad svim bdi! 

103 Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogle- 
da dopire; On je milostiv i upucen u sve. 

10* »Od Gospodara vaseg dolaze vam dokazi, pa onaj 
ko ih usvaja - u svoju korist to dini, a onaj ko je sli- 
jep - na svoju stetu je slijep, a ja nisam vas duvar.« 

105 I, eto, tako. Mi na razne nadne izlazemo dokaze da 
hi oni rekli: »Ti si udio!« i da bismo to objasnili Iju- 
dima koji hoce da znaju. 

106 Ti ono sto ti Gospodar tvoj objavljuje slusaj - drugo- 
ga boga osim Njega nema! - i mnogobosce izbjega- 
vaj. 

107 Da Allah hoce, oni ne bi druge Njemu ravnim smat- 
rali, a Mi tebe nismo duvarom njihovim ucinili niti si 
ti njihov staratelj. 

108 Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, 
da ne bi i oni nepravedno i ne misleci sta govore Al- 
laha grdili. - Kao i ovima, tako smo svakom narodu 
lijepim postupke njihove predstavljali. Oni ce se, na 
kraju, Gospodaru svome vratiti, pa ce ih On o onom 
sto su radili obavijestiti. 

109 Oni se zaklinju Allahom, najtezom zakletvom, da ce, 
ako im dode dudo, sigurno zbog njega vjernici posta- 
ti. Reci: »Sva duda su samo u Allaha !« A odakle vi 
znate da ce oni, kad bi im ono doslo, vjernici postati, 

110 i da Mi srca njihova i ot\ njihove necemo zapeCatiti, 
i da nece vjerovati kao sto ni prije nisu vjerovali, i da 
ih necemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smete- 
ni? 141 I 'I 

] Stoka - Al-An 'am Sura VI D2UZ' 
VIII ^^1 Kad bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi pro- 
govorili, i kad bismo pred njih ocigledno sve dokaze 
sabrali, - oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah 
htio, ali vecina njih ne zna. 

^12 Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredi- 
vali, sejtane u vidu Ijudi i dzinnova koji su jedni dru- 
gima kicene besjede govorili da bi ih obmanuli - a 
da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi ucinili; zato ti 
ostavi njih, i ono sto izmisljaju - 

1^3 i da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila 
sklona tome i zadovoljna time, i da bi pocinili grije- 
he koje su podinili. 

'14 Zasto da pored Allaha trazim drugog sudiju, kad 
vam On objavljuje Knjigu potanko? A oni kojima 
smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur'an objavlju- 
je Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako! 

115 Rijedi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; 
Njegove rijedi niko ne moze promijeniti i On sve cu- 
je i sve zna. 

116 Ako bi se ti pokoravao vecini onih koji zive na Zem- 
Iji; oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo 
za pretpostavkama povode, i oni samo neistinu govo- 
re. 

117 Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skre- 
nuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na 
pravom putu. 

118 Zato jedite ono pri dijem klanju je spomenuto Alla- 
hovo ime, ako vjerujete u Njegove ajete. d^>^,l^ ^^li^AVA J^ jlSj A^;4jiitjj«t^i {L^\^ ,g^-=»l^'^ipo Ui^ 


(>. 'JCL*JbJbl ^<M 

(Jjj>C-j-*^ 
^--T^iM^ ^< >>Va'^'^' '^A-3\< >^ (^iClijj 5^ ^--J^^^Jrn^ M >> '^- tT'-^ x- » -^»> ^^ • >. ./» 


>'' • I^j-^'cj!' SS-iK >'^ >'^'f.^ >^y^^'^ > 9^ j< 


aJ llou_^ J_*k c!uo-(Jl&\ *f^ ^, OJ 


TTr" Stoka - Al-An 'am 1^9 A zasto da ne jedete ono pri dijem klanju je spome- 
nuto Allahovo ime kad vam je On objasnio sta vam 
je zabranio, - osim kad ste u nevolji; mnogi, prema 
prohtjevima svojim, nemajuci za to nikakva dokaza, 
zavode druge u zabludu. A Gospodar tvoj dobro zna 
one koji u zlu prelaze svaku mjeru. 

120 Ne grijesite ni javno ni tajno! Oni koji grijese sigur- 
no ce biti kaznjeni za ono sto su zgrijesili. 

^21 Ne jedite ono pri 6ijem klanju nije spomenuto Alla- 
hovo ime, to je, uistinu, grijeh! A sejtani navode sti- 
cenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste 
im se pokorili, i vi biste, sigurno mnogobosci postali. 

122 Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali 
zivot i svjetlo pomocu kojeg se medu Ijudima krece, 
kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A ne- 
vjernicima se dini lijepim to sto oni rade. 

123 I isto tako Mi udinimo da u svakom gradu velikasi 
postanu gresnici i da u njemu zamke postavljaju, ali 
oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjecu- 
ju. 

124 A kada njima dokaz dolazi, oni govore: »Mi necemo 
vjerovati sve dok se i nama ne da nesto slidno onome 
sto je Allahovim poslanicima dano.« A Allah dobro 
zna kome ce povjeriti poslanstvo Svoje. One koji gri- 
jese sigurno ce stici od Allaha ponizenje i patnja ve- 
lika zato sto spletkare. 143 £^¥i^ 
Stoka - AI-An 'am 125 Onome koga Allah zeli da uputi - On srce njegovo 
prema islamu raspolozi, a onome koga zeli da u za- 
bludi ostavi - On srce njegovo stegne i umornim u6\- 
ni kao kad dini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Al- 
lah one koji ne vjeruju bez podrske ostavi. 

126 Ovo je pravi put Gospodara tvoga. A Mi objasnjava- 
mo dokaze Ijudima koji pouku primaju. 

127 Njih 6eka Kuca blagostanja u Gospodara njihova; 
On ce biti zastitnik njihov zbog onoga sto su dinili. 

128 A na Dan kada On sve sakupi: »0 skupe sejtanski, 
vi ste mnoge Ijude zaveli!« - »Gospodaru nas,« - re- 
ci ce Ijudi, sticenici njihovi - »mi smo jedni drugima 
bili od koristi i stigli smo do roka naseg koji si nam 
odredio Ti!« - »Vatra ce biti prebivaliste vase« - re- 
ci ce On -, »u njoj cete vjedno ostati, osim ako Allah 
druk^ije ne odredi.« - Gospodar tvoj je zaista mudar 
i sveznajuci. 

129 Tako isto Mi prepustamo vlast jednim silnicima nad 
drugima zbog onoga sto su zaradili. 

130 »0 skupe dzinski i Ijudski, zar vam iz redova vas sa- 
mih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje 
kazivali i upozoravali vas da cete ovaj vas dan do^e- 
kati?« Oni ce red: »Mi to priznajemo na svoju ste- 
tu.« Njih je zivot na Zemlji bio obmanuo i oni ce sa- 
mi protiv sebe posvjedocSiti da su bili nevjernici. 

131 Tako je, jer Gospodar tvoj nije unistavao sela i gra- 
dove zbog zuluma njihova - bez prethodne opomene 
njihovim stanovnicima. 144 l^-\!j|^ 
Stoka - AI'An'am 132 Svima ce pripasti nagrada ili kazna, vec prema tome 
kako su postupali, jer je Gospodar tvoj bdio nad 
onim sto su radili. 

133 Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoce, 
vas ce ukloniti, i poslije vas one koje On hoce doves- 
ti, kao sto je od potomstva drugih naroda vas stvo- 
rio. 

134 Ono cime vam se prijeti doista ce doci i vi necete sti- 
ci umaci! 

135 Reci: »0 narode moj, cini sve sto mozes, cinicu i ja; 
saznacete vi vec koga ceka sretan kraj!« Nevjernici 
sigurno nece uspjeti. 

136 Oni odreduju za Allaha dio Ijetine i dio stoke, koju 
je On stvorio, pa govore: »Ovo je za Allaha« - tvrde 
oni -, »a ovo za bozanstva nasa«! Medutim, ono sto 
je namijenjeno bozanstvima njihovim ne stize Alla- 
hu, dok ono sto je odredeno za Allaha stize bozan- 
stvima njihovim. Kako ruzno oni sude! 

137 Mnogim mnogoboscima su tako isto sejtani njihovi 
ubijanje vlastite djece lijepim prikazali da bi ih upro- 
pastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Al- 
lah htio, oni to ne bi cinili. Zato i njih i njihove iz- 
misljotine ostavi! 145 agga 
Stoka - AI-An'am 138 Oni govore: »Ova i ova stoka i ti i ti zemaljski plodo- 
vi su zabranjeni, smiju ih jesti samo oni kojima mi 
dozvolimo« - tvrde oni -, »a ove i ove kamile je za- 
branjeno jahati«. Ima stoke prilikom cijeg klanja ne 
spominju Allahovo ime, izmisljajuci o Njemu lazi. A 
On ce ih sigurno zbog onoga sto izmisljaju kazniti. 

139 Oni govore: »Ono sto je u utrobama ove i ove stoke 
dozvoljeno je samo muskarcima nasim, a zabranjeno 
nasim zenama. A ako se plod izjalovi, onda su u to- 
me sudionici.« - Allah ce ih za neistine njihove koje 
oni pricaju kazniti, On je Mudar i Sveznajuci. 

140 Oni koji iz lakoumnosti i ne znajuci sta rade djecu 
svoju ubijaju i koji ono cime ih je Allah podario za- 
branjenim smatraju, govoreci neistine o Allahu, si- 
gurno ce nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju sta 
rade. 141 On je Taj koji stvara vinograde, poduprte i nepodup- 
rte, i palme i usjeve razlicita okusa, i masline i sipke, 
slicne i razlicite, - jedite plodove njihove kad plod 
dadu, i podajte na dan zetve i berbe ono na sto drugi 
pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike. 142 i stoku koja se tovari i kolje, - jedite dio onoga cime 
vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite sejtanove korake, 
jer vam je on pravi neprijatelj 146 Stoka - Al-An 'am 143 i to osam vrsta: par ovaca i par koza - Reci: »Da li 
je On zabranio muzjake ili zenke ili ono sto se nalazi 
u utrobama zenki?« Kazite mi, i dokazite, ako je isti- 
na to sto govorite - 

1^ i par kamila i par goveda. - Reci : »Da li je On zabra- 
nio muzjake ili zenke ili ono sto se nalazi u utrobama 
zenki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to 
propisao?« - Ima li onda nepravednijeg od onoga 
koji, ne znajuci istinu, izmisija lazi o Allahu da bi 
Ijude u zabludu doveo. Allah sigurno nece ukazati 
na pravi put Ijudima koji su nepravedni. 

1^*5 Reci: »Ja ne vidim u ovome sto mi se objavljuje da 
je ikome zabranjeno jesti ma sta drugo osim strvi, ili 
krvi koja istice, ili svinjskog mesa, - to je doista po- 
gano -, ili sto je kao grijeh zaklano u necije drugo, a 
ne u Allahovo ime.« A onome ko bude primoran, ali 
ne iz zelje, samo toliko da glad utoli, Gospodar ivoj 
ce doista oprostiti i milostiv biti. 146 Jevrejima smo sve zivotinje koje imaju kopita ili kan- 
dze zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim 
onog s leda ili s crijeva, ili onog pomijesana s kosti- 
ma. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili; i Mi, 
zaista, govorimo istinu. 147 >^m^ 
<h£ ''<H\>'' --M^'> \<^i^':J> ^-^.'O':. -,i'l b^^'^^^^P^^3 'S^> ^S^ t^ v^ MA 
Stoka - AJ-An'am 
1 '^^ J— p_>_ Sura VI ^^'^ A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci: »Gospodar 
vas je neizmjerno milostiv, ali kazna Njegova nece 
mimoici narod gresni.« 

148 Mnogobosci ce govoriti: »Da je Allah htio, mi ne 
bismo druge Njemu ravnim smatrali, a ni preci nasi, 
niti bismo ista zabranjenim ucinili.« Tako isto su on! 
prije njih poricali, sve dok Nasu kaznu nisu iskusili. 
Reci: »Imate li vi kakav dokaz da nam ga iznesete? 
Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo ne- 
istinu govorite.« 

149 Reci: » Allah ima potpun dokaz, i da On hoce, svima 
bi na pravi put ukazao!« 

150 Reci: »Dovedite te svoje svjedoke, one koji ce po- 
svjedociti da je Allah to zabranio!« Pa ako oni po- 
svjedoce, ti im nemoj povjerovati i ne povodi se za 
zeljama onih koji Nase dokaze drze laznim i koji u 
onaj svijet ne vjeruju i koji druge gospodaru svome 
ravnim smatraju. 

151 Reci: »Dodite da vam kazem sta vam Gospodar vas 
propisuje: da Mu nista ne pridruzujete, da roditelji- 
ma dobro cinite, da djecu svoju, zbog nemastine, ne 
ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne priblizujte se 
nevaljalstinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog 
koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda za- 
htijeva, - eto, to vam On preporucuje da biste raz- 
mislili - 148 (m"^m > <:> i-->.'y 

<^ v^ y^ y^ "^ ^X'? ft\jJL> ^^IJJ^U^ SS;^ 0>a^ 


> ^>^ < y ^\ 


\jA^\j 


> ^-^ A. 


Stoka - AI-An 'am Sura VI 


SBSe 152 i da se imetku siroceta ne priblizavate, osim na naj- 
Ijepsi nacin, sve dok punoljetno ne postane, i da kri- 
vo na litru i na kantaru ne mjerite, - Mi nikoga pre- 
ko njegove mogucnosti ne zaduzujemo -, i kad govo- 
rite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodni- 
ka, i da obaveze prema Allahu ne krsite, - eto, to 
vam On nareduje da biste to na umu imali. 

153 I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega drzite i 
druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta 
Njegova; - eto, to vam On nareduje, da biste se gri- 
jeha klonili.« 

154 Mi smo Musau Knjigu dali da ucinimo potpunom 
blagodat onome koji ce prema njoj postupati i kao 
objasnjenje svemu i uputu i milost - da bi oni povje- 
rovali da ce pred Gospodara svoga stati. 

155 A ova Knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, 
zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se mi- 
lost ukazala, 

156 i zato da ne kazete: »Knjiga je objavljena dvjema 
vjeroispovjestima prije nas, ali mi ne znamo da je ci- 
tamo kao oni«, 

157 i da ne kazete: »Da je Knjiga objavljena nama, bolje 
bismo se od njih drzali pravog puta.« Pa objavljuje 
vam se, eto, od gospodara vaseg jasan dokaz i uput- 
stvo i milost; i ima li, onda, nepravednijeg od onoga 
koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okrece? 
A Mi cemo teskom mukom kazniti one koji se od do- 
kaza Nasih odvracaju zato sto to stalno cine. 149 ^>^m 


IO' Stoka - Al-An*am Sura VI 158 Zar oni cekaju da im meleki dodu, ili kazna Gospo- 
dara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? 
Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvo- 
ga dodu, nijednom covjeku nece biti od koristi to sto 
ce tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, 
kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: »Samo vi ce- 
kajte, i mi cemo, doista, cekati!« 

159 Tebe se nista ne ticu oni koji su vjeru svoju raskoma- 
dali i u stranke se podijelili, Allah ce se za njih po- 
brinuti. On ce ih o onome sto su radili obavijestiti. 

160 Ko uradi dobro djelo, bice desetorostruko nagraden, 
a ko uradi rdavo djelo, bice samo prema zasluzi kaz- 
njen, i nece im se uciniti nepravda. 

161 Reci: »Mene je Gospodar moj na pravi put uputio, u 
pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika, a on nije 
bio idolopoklonik.« 

162 Reci: »Klanjanje moje, i obredi moji, i zivot moj, i 
smrt moja doista su posveceni Allahu, Gospodaru 
svjetova. 163 koji nema saucesnika; to mi je naredeno 
prvi musliman.« ja sam 164 Reci: »Zar da za Gospodara trazim nekog drugog 
osim Allaha, kad je On Gospodar svega? Sto god ko 
uradi, sebi uradi, i svaki gresnik ce samo svoje breme 
nositi. Na kraju, Gospodaru svome cete se vratiti i 
On ce vas o onome u cemu ste se razilazili obavijesti- 
ti. 

165 On cini da jedni druge na Zemiji smjenjujete i On 
vas po polozaju jedne iznad drugih uzdize da bi vas 
iskusao u onome sto vam daje. Gospodar tvoj, zaista, 
brzo kaznjava, ali On, doista, prasta i samilostan je.« imam^ 

Bedemi - Al-A'raf Sura VII SURA VII 

Bedemi - Al-A 'raf 

Mekka - 206 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, SamJIosnog! 

1 Elif-Iam-mim-sad. 

2 Objavljuje ti se Knjiga - i neka ti u grudima ne bude 
nikakve tegobe zbog nje da njome opominjes i da 
vjernicima bude pouka. 

3 Slijedite ono sto vam se od Gospodara vaseg objav- 
ljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao 
zastitnika! - A kako vi malo pouku primate! 

4 Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Nasa 
im je dolazila nocu ili danju kad bi prilegli, 

5 a kada bi ih kazna Nasa zadesila, jadikovanje njiho- 
vo se svodilo samo na rijeci: »Nasilnici smo, zaista 
bili!« 

6 I sigurno cemo pitati one kojima smo poslanike slali, 
a pitacemo, doista, i poslanike, 

7 i izlozicemo im, pouzdano, sve sto o njima znamo, 
jer Mi nismo odsutni bili. 

8 Mjerenje toga dana bice pravedno: on! cija dobra 
djela prevagnu, oni ce sta zele postici; 

9 a oni cija dobra djela budu laka, oni ce, zalo sto do- 
kaze Nase nisu priznavali, stradati. 

10 Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve sto 
je potrebno za zivot dali. - A kako vi malo zahvalju- 
jete! 

11 Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a posli- 
je melekima rekli: »Poklonite mu se!« i oni su se po- 
klonili, a IblTs nije; on nije htio da se pokloni. iir^ Bedemi - Al-A'raf 12 »Zasto se nisi poklonio kad sam ti naredio?« - upita 
On. - »Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvo- 
rio, a njega od ilovace« - odgovori on. 

13 »E onda izlazi iz dzenneta« - rece On -, »ne prilici 
ti da u njemu prkosis; izlazi, ti si, zaista, od onih pre- 
zrenih!« 

1^ »Daj mi vremena do dana njihova ozivljenja!« - za- 
moli on. 

is »Daje ti se vremena !« - rece On. 

16 »E zato sto si odredio pa sam u zabludu pao«. - rece 
-, »kunem se da cu ih na Tvom pravom putu presre- 
tati, 

17 pa cu im i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilazi- 
ti, i Ti ces ustanoviti da vecina njih nece zahvalna bi- 
ti!« 

18 » Izlazi iz njega, pokuden i ponizen!« - rece On. 
»Tobom i svima onima koji se budu povodili za to- 
bom doista cu dzehennem napuniti! 

19 A ti, o Ademe, i zena tvoja u dzennetu stanujte i 
odakle god hocete jedite, samo se ovom drvetu ne 
priblizujte, da se prema sebi ne ogrijesite!« 

20 I sejtan im poce bajati da bi im otkrio stidna mjesta 
njihova, koja su im skrivena bila, i rece: »Gospodar 
vas vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste 
meleki postali ili da ne biste besmrtni biii«, - 

21 i zaklinjase im se: »Ja sam vam, zaista, savjetnik is- 
kreni!« 

22 I na prevaru ih zavede. A kad oni ono drvo okusise, 
stidna mjesta njihova im se ukazase i oni po sebi 
dzennetsko lisce stavljati pocese. »Zar vam to drvo 
nisam zabranio?!« - zovnu ih Gospodar njihov - »i 
rekao vam;, Sejtan vam je, zbiija, otvoreni neprija- 
telj.\< 152 >-^ <■: rw-f^^i^ ^ ^ it^< >^\-^ '>'\^'\ '^■{ ,''1^ Bedemi ~ Al-A 'r3f 23 »Gospodaru nas«, - rekose oni - »sami smo sebi 
krivi, i ako nam Ti ne oprostis i ne smilujes nam se, 
sigurno cemo biti izgubljeni.« 

24 »lzlazite« - rece On - »jedni drugima bicete neprija- 
telji! Na Zemlji cete boraviti i do smrti ostati. 

25 Na njoj cete zivjeti, na njoj umirati i iz nje ozivljeni 
biti« - rece On. 

26 O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce po- 
krivati stidna mjesta vasa, a i raskosna odijela, ali, 
odjeca cestitosti, to je ono najbolje. - To su neki Al- 
lahovi dokazi da bi se oni opametili. 

27 O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede sejtan 
kao sto je roditelje vase iz dzenneta izveo, skinuvsi s 
njih odjecu njihovu da bi im stidna mjesta njihova 
pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi 
njih ne vidite. Mi smo ucinili sejtane zastitnicima 
onih koji ne vjeruju. 

28 A kada urade neko ruzno djeio, govore: »Zatekli 
smo pretke nase da to rade, a i Allah nam je to za- 
povjedio.« Reci: » Allah ne zapovijeda da se rade 
ruzna djela! Zasto o Allahu govorite ono sto ne zna- 
te?« 

29 Reci: »Gospodar moj nareduje - pravednost. I obra- 
cajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i 
molite Mu se iskreno Mu ispovijedajuci vjeru! Kao 
sto vas je iz nicega stvorio, tako ce vas ponovo oziv- 
jeti. 

30 On jednima na pravi put ukazuje, a druge, s pravom, 
u zabludi ostavlja, jer oni, mjesto Allaha, sejtane za 
zastitnike uzimaju i misle da dobro rade. jl'N .---' > f'^v't-'-S'^.^ ^ > t^^'-'v'f '■>'^^'t T^i-'if '^ HI 
Bedemi - A I- A 'r3f Sura VII 31 O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hocete da 
molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; 
On ne voli one koji pretjeruju. 

32 Reci: »Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On 
za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?« Reci: »Ona 
su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su 
samo za njih.« Eto, tako Mi podrobno izlazemo do- 
kaze Ijudima koji znaju. 

33 Reci: »Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i po- 
tajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Al- 
lahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz 
objavio nije, i da o Allahu govorite ono sto ne zna- 
te.« 

34 Svaki narod ima svoj kraj, i kada dode njegov kraj, 
nece ga moci ni za tren jedan ni odloziti ni ubrzati. 

35 O sinovi Ademovi, kad vam izmedu vas samih budu 
dolazili poslanici koji ce vam propise Moje objasnja- 
vati, - onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra 
djela cinili nece nicega bojati niti ce bilo za cim tugo- 
vati; 

36 a oni koji dokaze Nase budu poricali, i od njih se bu- 
du oholo okretali, bice stanovnici u vatri, u njoj ce 
vjecno ostati. 

37 Ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji o Allahu 
govori lazi i ne priznaje Njegove rijeci? Takvi ce do- 
biti sve ono sto im je zapisano. Ali kada im izaslanici 
Nasi dodu da im dusu uzmu, upitace: »A gdje su oni 
kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali?« - »Izgubili 
su nam se« - odgovorice, i sami protiv sebe posvje- 
dociti da su nevjernici bili. 154 Bedemi - A I- A 'rBf Sura Vn 38 »Ulazite u dzehennem s narodima, sa dzinnovima i 
Ijudima koji su prije vas bill i nestali!« - reci ce On. 
1 kad god neki narod ude, proklinjace onaj za kojim 
se u nevjerovanju poveo. A kad se svi u njemu isku- 
pe, tada ce obican puk reci o glavesinama svojim: 
»Gospodaru nas, ovi su nas u zabludu odveli, zato 
im podaj dvostruku patnju u vatri!« - »Za sve ce biti 
dvostruka!« - reci ce On -, »ali vi ne znate.« 

39 A glavesine ce reci obicnom puku: »Pa vi nemate ni- 
kakve prednosti pred nama!« Zato iskusite patnju za 
ono sto ste radili. 

^^ Onima koji dokaze Nase budu poricali i prema nji- 
ma se budu oholo odnosili - kapije nebeske nece se 
otvoriti, i prije ce debelo uze kroz iglene usi proci ne- 
go sto ce oni u dzennet uci. Eto tako cemo Mi gresni- 
ke kazniti. 

^1 U dzehennemu ce im lezaji i pokrivaci od vatre biti. 
Eto tako cemo Mi nevjernike kazniti. 

^2 A oni koji budu vjerovali i dobra djela cinili - Mi ni- 
kog ne zaduzujemo mimo njegovih mogucnosti - bi- 
ce stanovnici dzenneta, u njemu ce vjecno ostati 

^3 Iz njihovih grudi cemo zlobu odstraniti; ispred njih 
ce rijeke teci, i oni ce govoriti: »Hvaljen neka je Al- 
lah, koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na 
pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici 
Gospodara naseg su zaista istinu donosili«, i njima 
ce se doviknuti: »Taj dzennet ste u nasljedstvo dobili 
za ono sto ste cinili !« 155 ^^jI^ f^m 


\en *«d!^^ 
Bedemi - Al-A 'raf ^ I stanovnici dzenneta ce stanovnike vatre dozivati: 
»Mi smo nasli da je istinito ono sto nam je Gospo- 
dar nas obecao, da li ste i vi nasli da je istinito ono 
cime je vama Gospodar vas prijetio?« - »Jesmo!« - 
odgovorice. A onda ce jedan glasnik medu njima da 
ga i jedni i drugi cuju, viknuti: »Neka Allahovo pro- 
kletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogri- 
jesili, 

45 koji su od Allahova puta odvracali i nastojali da ga 
iskrive, i koji u onaj svijet nisu vjerovali!« 

46 Izmedu njih bice bedem, a na vrhovima Ijudi koji ce 
svakog po obiljezju njegovom poznati. I oni ce sta- 
novnicima dzenneta viknuti: »Mir vama!« -dokjos 
ne udu u nj, a jedva ce cekati. 

47 A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima dze- 
hennema, uzviknuce: »Gospodaru nas, ne daj nam 
da budemo s narodom gresnim!« 

48 Oni koji ce po vrhovima bedema biti zovnuce neke 
Ijude, koje ce po obiljezju njihovom poznati, i reci 
ce: »Sta ce vam koristi ono sto ste zgrtali i to sto ste 
se oholo drzali? 

49 Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Alla- 
hova milost nece stici?« - a Allah im je rekao: »Udi- 
te u dzennet, nikakva straha za vas nece biti, i ni za 
cim vi necete tugovati!« 

50 I stanovnici vatre dozivace stanovnike dzenneta: 
»Prolijte na nas vode ili nesto od onoga cime vas je 
Allah obdario!« - a oni ce reci: » Allah je to dvoje 
nevjernicima zabranio, 

51 kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je zi- 
vot na Zemlji bio obmanuo. »Sada cemo Mi njih za- 
boraviti, zato sto su zaboravljali da ce na ovaj Dan 
pred Nama stajati i zato sto su dokaze Nase porica- 156 i^\M 
Bedemi - Al-A ^raf Sura VII 52 A Mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi 
znamo objasnili, da bude putokaz i milost Ijudima 
koji budu vjerovali. 

53 Cekaju li oni da se obistine prijelnje njene? Onoga 
dana kada se obistine, reci ce oni koji su na njih pri- 
je zaboravili: »Istinu su poslanici Gospodara naseg 
donosili! Da nam je zagovornika kakva, pa da se za 
nas zauzme ili da nam je da budemo vraceni, pa da 
postupimo drukcije nego sto smo postupili!« Ali, oni 
su sami sebe upropastili, a nece im biti ni onih koje 
su izmisljali. 

54 Gospodar vas je Allah, koji je nebesa i Zemlju u sest 
vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom za- 
gospodario; On lamom noci prekriva dan, koja ga u 
stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokorava- 
ju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvi- 
sen neka je Allah, Gospodar svjelova! 

55 Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli 
On one koji se previse glasno mole. 

56 I ne pravite nered na Zemiji, kad je na njoj red us- 
postavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; 
milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela 
cine. 

57 On je Taj koji salje vjetrove kao radosnu vijest milos- 
ti Svoje; a kad oni pokrenu teske oblake, Mi ih pre- 
ma mrtvom predjelu potjeramo, pa na njeg kisu 
spustimo i ucinimo da uz njenu pomoc rastu plodovi 
svakovrsni; isto cemo tako mrtve ozivjeti, opametite 
se! 157 i^\M <.M }■>■.■"■>■>■ 1^ >-.i^^^vlJ^jX§^<3U.lt^|^7»jr^ AlJ^O^ X- ^^< . -< ^ >' ^9>* ■ ji^ © o!jJ J^4^->i%^y<>5'*>^M\i <^-^/ 


» .Is30s;^j|a4;i^^ 'Jrt^J >^ »>iJ ^ ^ ■^»-">^ •>?-» . >^^ ^ .tf'''* ^'^.t^ 


^ ,^9^ 9 ^, y iY-^ '^.-^ 
>>^/ 


^>H1 Bedemi - Al-A 'r3f Sura VII SBC aeac 58 U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara 
njegova, a u neplodnom tek s mukom. Eto, tako Mi, 
na razne nacine, ponavljamo dokaze Ijudima koji za- 
hvaljuju. 

59 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. »0 narode 
moj,« - govorio je on - »Allahu se klanjajte, vi dru- 
gog boga osim Njega nemate! Ja se doista plasim za 
vas patnje na Velikom danu!« 

60 A glavesine naroda njegova su odgovarale: »Mi 
smatramo da si ti u pravoj zabludi.« 

61 »0 narode moj,« - govorio je on - »nisam ja ni u 
kakvoj zabludi, nego sam poslanik Gospodara svje- 
lova; 

62 poslanice Gospodara svoga vam dostavljam i svako 
dobro vam zelim; ja od Allaha znam ono sto ne zna- 
le vi. 

63 Zar vam je cudno sto vam pouka od Gospodara va- 
seg dolazi po covjeku, jednom od vas, da vas opomi- 
nje, da biste se grijeha klonili i pomilovani bili?« 

64 Ali, oni su ga laznim smatrali, pa smo njega i one ko- 
ji su bili uz njega u ladi spasili, a one koji u dokaze 
Nase nisu vjerovali - potopili; uistinu, oni su pravi 
slijepci bili. 

65 A Adu - njegova brata Huda. »0 narode moj,« - 
govorio je on - »Allahu se klanjajte, vi drugog boga 
osim Njega nemate, zar se ne bojite?« 

66 Glavesine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgo- 
varale su: »Mi smatramo da si ti doista neznalica i 
mi mislimo da si zaista lazac«. 

67 »0 narode moj«, - govorio je on - »nisam ja nezna- 
lica, nego sam Gospodara svjetova poslanik; 158 iM^}M 
Bedemi - Al-A 'raf 68 dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam 
vam iskren savjetnik. 

69 Zar vam je cudno sto vam pouka od Gospodara va- 
seg dolazi po covjeku, jednom od vas, da vas opomi- 
nje? Sjetite se da vas je On nasljednicima Nuhova 
naroda ucinio; to sto ste krupna rasta - Njegovo je 
djelo. I nek su vam zato uvijek na umu Allahove bla- 
godati, da biste postigli ono sto budete zeljeli.« 

70 »Zar si nam dosao zato da se jedino Allahu klanja- 
mo, a da one kojima su se klanjali preci nasi napusti- 
mo?« - govorili su oni. »Ucini da nas snade to cime 
nam prijetis, ako je istina to sto govoris!« 

71 »Vec ce vas snaci kazna i gnjev Gospodara vaseg!« - 
govorio je on. »Zar sa mnom da se prepirete o imeni- 
ma nekakvim kojima ste ih vi i preci vasi nazvali, a o 
kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato ce- 
kajte, i ja cu s vama cekati !« 

72 I Mi smo iz milosti Nase njega i one koji su bili uz 
njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji do- 
kaze Nase nisu priznavali i koji nisu vjerovali. 

73 A SemQdu - njegova brata Saliha. »0 narode moj«, 
- govorio je on - »AlIahu se klanjajte, vi drugog bo- 
ga osim Njega nemate! Evo vam znaka od Gospoda- 
ra vaseg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite 
je neka pase po Allahovoj zemiji i ne zlostavljajte je 
pa da vas patnja nesnosna stigne! 159 ?bi,ii^ mm 
Bedemi - Al-A 'raf 74 I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljedni- 
ci Ada i da vas je On na Zemiji nastanio: u ravnica- 
ma njezinim palate gradlte, a u brdima kuce klesete. 
I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati, i 
ne cinite zio po Zemiji nered praveci!« 

7s A glavesine naroda njegova, one koje su se oholile, 
upitase potlacene, one medu njima koji su vjerovali: 
»Vjerujete li vi da je Salih poslan od Gospodara svo- 
ga?« - »Mi, uistinu, vjerujemo u sve ono sto je po 
njemu objavljeno« - odgovorise oni. 

76 »A mi, doista, ne vjerujemo u to u sto vi vjerujete« - 
rekose oni koji su bili oholi. 

77 I zaklase onu kamilu, i zapovijed Gospodara svoga 
ne poslusase i rekose: »0 Salihu, ucini da nas snade 
to cime prijetis, ako si poslanik.« 

78 1 zadesi ih strasan potres i oni u zemiji svojoj osva- 
nuse mrtvi, nepomicni, 

79 a on ih je bio vec napustio i rekao: »0 narode moj, 
prenio sam vam poslanicu Gospodara svoga i opo- 
minjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju.« 

80 I Luta - kad rece narodu svome: »Zasto cinite raz- 
vrat koji niko prije vas na svijetu nije cinio? 81 Vi sa strascu priiazite muskarcima, umjesto zenama. 
Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!« i^iM mm 


^1-5^ 

:^\\ f I > >*"f *^ -^ 'i\^\^* '^'^ ^-^ .» > < ^-^t 

*^ > >. \ / y \^< > * '^'^ ^.^ -^i"^ *^ "S^f I ^^ ^ 
n^ Bedemi - Al-A ^r3f Sura VII 82 A odgovor naroda njegova glasio je: »Istjerajte ih iz 
grada vaseg, oni su Ijudi-cistunci!« 

83 I Mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim zene 
njegove; ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusi- 
li. 

84 I na njih smo kisu spustili, pa pogledaj kako su raz- 
vratnici skoncali. 

85 A Medjenu - njegova brata Suajba. »0 narode 
moj«, - govorio je on - »AIlahu se klanjajte, vi dru- 
gog boga osim Njega nemate! Dolazi vam jasan do- 
kaz od Gospodara vaseg, zato pravo na litri i na kan- 
taru mjerite i Ijudima stvari njihove ne zakidajte, i 
red na Zemlji ne remetite kad je vec na njoj uspos- 
tavljen red. To je bolje za vas, ako vjerujete. 

86 I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeieci 
i od Allahova puta odvracajuci one koji u Njega vje- 
ruju, zeleci krivi put. I sjetite se da vas je bilo malo i 
da vas je On umnozio, a pogledajte kako su skoncali 
oni koji su nered pravili. 

87 J ako jedni od vas vjeruju u ono sto je po meni posla- 
no, a drugi ne vjeruju, pa pricekajte dok nam Allah 
ne presudi, jer On je sudija najbolji !« 161 i^ii'm ^^^^^^sz ^p^^^f 


\nY 
Bedemi - Al-A 'rSf D2UZ' 
IX 88 Glavesine naroda njegova, one koje su bile ohole, re- 
kose: »Ili cete bezuvjetno vjeru nasu prihvatiti, ili ce- 
mo mi, o Suajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz 
grada naseg istjerati.« ~ »Zar i protiv nase volje?« - 
rece on. 

89 »Ako bismo vjeru vasu prihvatili nakon sto nas je 
Allah spasio nje, na Allaha bismo laz iznijeli. Mi ne 
treba da je prihvacamo, to nece Allah, Gospodar 
nas, jer Gospodar nas znanjem Svojim sve obuhva- 
ca; u Allaha se uzdamo! Gospodaru nas, Ti presudi 
nama i narodu nasem, po pravdi, Ti si sudija najpra- 
vedniji!« 

90 A glavesine naroda njegova, one koje nisu vjerovale, 
rekose: »Ako podete za Suajbom, bicete sigurno iz- 
gubljeni.« 

91 I zadesi ih potom strasan potres i oni osvanuse u 
zemlji svojoj mrtvi, nepomicni. 

92 Oni koji su smatrali Suajba lascem - kao da nikad 
nisu u njoj ni bili; oni koji su smatrali Suajba las- 
cem, oni su nastradali. 

93 A on ih je bio vec napustio i rekao: »0 narode moj, 
prenio sam vam poslanice Gospodara svoga i savje- 
tovao vas, pa zasto da tugujem za narodom nevjer- 
nidkim?!« 

9* 1 Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo posla- 
li, a da stanovnike njegove nemastinom i bolescu ni- 
smo kaznili da bi se pokajali. 

95 Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili dok se 
ne bi umnozili i rekli: »I nase su pretke pogadale i 
zalosti i radosti!« - i tada bismo ih, da oni ne pred- 
osjete, neo^ekivano kaznili. i^,\M b yyyy »^ ». \C\^^ y \'^ ^ '^ 
.>h >x''j;>^^», x^ ^> Jj^-Jcii yjo:J J>-o ci)^oyir5-iO^->^ <J ^^J Jls: Bedemi - A1-A 'r^f 96 A da su slanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha 
se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zem- 
Ije slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kaznjavali za 
ono sto su zaradili. 

97 A zar su slanovnici sela i gradova sigurni da ih Nasa 
kazna nece snaci nocu dok budu spavali? 

98 Hi, zar su slanovnici sela i gradova sigurni da ih Na- 
sa kazna nece snaci danju dok se budu zabavljali? 

99 Zar oni mogu bili sigurni od Allahove kazne? Alla- 
hove kazne se ne boji samo narod kome propasl 
predsloji. 

100 Zar nije jasno onima koji nasljeduju zemlju prijas- 
njih stanovnika njezinih da cemo i njih, ako budemo 
hljeli, zbog grijehova njihovih kazniti i srca njihova 
zapecalili, pa savjet nece poslusati. 

101 O lim gradovima Mi li neke dogadaje njihove kazu- 
jemo. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, 
ali oni nisu htjeli da povjeruju u ono u slo prije nisu 
vjerovali. Elo lako Allah srca nevjernika zapecati. - 

102 a Mi smo znali da se vecina njih nece zavjela drzati, i 
znali smo da ce vecinom, doista, gresnici bili. 

103 Zalim smo, poslije njih, poslali Musaa faraonu i gla- 
vesinama njegovim sa dokazima Nasim, ali oni u 
njih nisu povjerovali, pa pogledaj kako su skoncali 
oni koji su nered cinili. 

104 I Musa rece: »0 faraone, ja sam poslanik Gospoda- 
ra svjetova! 163 i^.i^ 

Bed em i - Al-A 'raf Sura Vn 105 Duznost mi je da o Allahu samo istinu kazem. Donio 
sam vam jasan dokaz od Gospodara vaseg, zato pus- 
ti da idu sa mnom sinovi Israilovi!« 

106 »Ako si donio kakav dokaz« - rece, »pokazi ga, ako 
istinu govoris«. 

107 I on baci stap svoj - kad on prava zmijurina; 

108 i izvadi ruku svoju - ona za prisutne postade bijela. 

109 Glavesine naroda faraonova povikase: »Ovaj je, do- 
ista, vjest carobnjak, 

110 on hoce da vas izvede iz zemlje vase, pa sta predlaze- 
te?« 

111 »Zadrzi njega i brata njegova «- rekose, - »a posaiji 
u gradove one koji ce sakupljati, 

112 preda te ce sve vjeste carobnjake dovesti«. 

113 1 faraonu carobnjaci dodose. »Da 11 cemo, doista, 
nagradu dobiti ako budemo pobjednici?« - upitase. 

114 »Da«, - rece - »i bicele mi, zaista, bliski«. 

115 »0 MQsa«, - rekose onda - »hoces li ti ili cemo mi 
baciti?« 

116 »Bacite vi« - rece on. I kad oni bacise, oci Ijudima 
zacarase i jako ih prestrasise, i vradzbinu veliku pri- 
redise. 

117 I Mi naredismo Musau: »Baci stap svoj!« - i on od- 
jednom proguta sve ono cime su oni bili obmanu iz- 
veli. 

118 I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo laz- 
no ono sto su oni priredili, 

119 i tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, 

120 a carobnjaci se licem na tie bacise. 164 3u0 


^i^^jCS ?'->*. lcl>yU4Ulj)\i 


*^ ^ x^*^ . 

/ •> ff '> ^f-^ I5f f > ^ •"f 


-4«^^ ^Ar4-i^^ xri'-^'^ lSijl\J\S@^Cll{^a^ ^.^•x* Bedemi - Al-A 'r3f Sura VII 121 »Mi vjerujemo u Gospodara svjetova« - povikase, 

122 »Gospodara Musaova i HarQnova!« 

123 »Zar da mu povjerujete prije nego sto vam ja dozvo- 
lim!« - viknu faraon. - »Ovo je, uistinu, smicalica 
koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike 
njegove izveli. Zapamticete vi! 

124 Izodsijecacu vam, sigurno, ruke vase i noge vase 
unakrsi, a onda cu vas sve razapeli!« 

125 A oni rekose: »Mi cemo se, doista, Gospodaru na- 
sem vratiti! 

126 Ti nam zamjeras samo to sto smo u dokaze Gospo- 
dara naseg povjerovali kad su nam oni dosli. Gos- 
podaru nas, daj nam snage da izdrzimo i ucini da 
kao vjernici umremo!« 

127 A glavesine naroda faraonovog rekose: »Zar ces os- 
taviti Musaa i narod njegov da nered u zemlji pravi i 
da tebe i bozanstva tvoja napusti?« - On rece: »Ubi- 
jacemo musku djecu njihovu, a zensku cemo im os- 
tavljati u zivotu; mi, uistinu, vladamo njima«. 

128 Musa rece narodu svome: »Molite Allaha da vam 
pomogne i budite strpljivi, zemija je Allahova, On je 
daje u nasljede kome On hoce od robova Svojih; a li- 
jep ishod ce biti za one koji se budu Allaha bojaIi«. 

129 »Zlostavljani smo« - rekose oni - »prije nego sto si 
nam dosao, a i nakon sto si nam dosao!« A Musa re- 
ce: »Gospodar vas ce neprijatelja vaseg unistiti, a 
vas nasljednicima na Zemlji uciniti, da bi vidio kako 
cete postupiti. 

130 I Mi smo faraonov narod gladnim godinama i nero- 
dicom kaznili, da bi se opametili. 165 ^^,li^ » -^u* / ♦>■» >./> ^(nr^ 56ij^^-3^L:j\j^^ 


-CliU ^- -<: -« 

ciil ^ II3 1^ bj>cljJ 
Bedemi - Al-A 'rSf 131 I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili: »Ovo smo za- 
sluziii«, a kad bi ih snasla kakva nevolja, Musau i 
onima koji su s njim vjerovali tu nevolju bi pripisali. 
Ali ne! Njihova nevolja je od Allaha bila, samo sto 
vecina njih nije znala! 

132 1 govorili su: »Kakav god da nam dokaz doneses da 
nas njime opcaras, mi ti necemo vjerovati!« 

133 Zato smo Mi na njih slali i poplave, i skakavce, i 
krpelje, i zabe, i krv - sve jasna znamenja, ali su se 
oni oholili, narod zlikovacki su bili. 

134 I kad bi ih zadesila nevolja, govorili bi: »0 Musa, 
moli se, u nase ime, Gospodaru svome - onako kako 
ti je On naredio: ako nas oslobodis nevolje, mi cemo, 
zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno 
poslati«. 

135 I posto bismo ih nevolje oslobodili - do vremena do 
kog im je bilo odredeno da je podnose, - oni bi, od- 
jednom, obecanje prekrsili. 

136 Zato ih Mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su 
znamenja Nasa poricali i prema njima ravnodusni 
bili, 

137 a potlacenom narodu dodadosmo u nasljede istocne 
i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili, i lije- 
po obecanje Gospodara tvoga sinovima Israilovim 
bilo je ispunjeno - zato sto su trpjeli, a sa zemljom 
sravnismo ono sto su faraon i narod njegov sagradili 
i ono sto su podigli. 166 ti^^JM 


\^<-y<,<''^ ^- ^'^^ -*''i'> ^■=':r'' »Y 1-r (''■^'tf'ti \nv 
Bedemi - Al-A'raf Sura VII 138 [ Mi sinove Israilove preko mora prevedosmo, pa 
oni naidose na narod koji se klanjao kumirima svo- 
jim »0 Musa,« - rekose - »napravi i ti nama boga 
kao slo i oni imaju bogove!« - »Vi ste, uistinu, na- 
rod koji nema pameli!« - rece on. 

139 »Zaista ce biti ponisteno ono slo ovi ispovijedaju i 
beskorisno ce im biti ono slo rade. 

I'^o Zar da vam, pored Allaha, Irazim drugog boga, a On 
vas je iznad ostalog svijela uzdigao?« 

1^1 I poslo smo vas Mi od faraonovih Ijudi izbavili, koji 
su vas neizmjerno mucili: musku djecu su vasu ubija- 
li, a zensku vam u zivolu ostavljali, - lo je bilo tesko 
iskusenje Gospodara vaseg -, 

142 Mi odredismo da cas susreta sa Musaom bude kad 
se napuni irideset noci, i dopunismo ih jos sa deset, 
pa se vrijeme koje je odredio Gospodar njegov ispu- 
ni za cetrdeset noci. A Musa je bio rekao bralu svo- 
me Harunu: »Zastupaj me u narodu mome, i red 
pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci!« 

1*3 I kad Nam Musa dode u odredeno vrijeme, i kada 
mu Gospodar njegov progovori, on rece: »Gospoda- 
ru moj, ukazi mi se da Te vidim!« - »Ne mozes Me 
vidjeli« - rece -, »ali pogledaj u ono brdo, pa ako 
ono ostane na svome mjeslu, vidjeces Me!« 1 kad se 
Gospodar njegov onom brdu otkri. On ga sa zem- 
Ijom sravni, a Musa se onesvijescen strovali. Cim se 
osvijesti, rece: »Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam 
vjernik prvi!« 167 -f <^ <> 9"^ S^ 


t^A,*- / ''■^ ^ / ^y ^y J^'SL-^jaJ^^ >* ^ . 


rc^ iijb *>^"j; - /<-^ '^> ^ f ^ 9^ ijU>.S(>;i:j&=ij>:o!J6-iiiiic!':-it4 -> -i I'-'/ l^..-! .-^'^ '^ • "■ V» I'tll ^ \'^^ \^\^ l:<Lill,iiJr^\,4^S i^ rji^_:^'i j^ ^rr ^i::Ii)ji^ii>\^jSc:;;^Jt? 1^ iSjUifrC^iyl^ ife-^'i 9'^ r^ » >> ^ ^S^. 


fpj^.-fi^.-5,iini;:jl ji^a \i^%^^ \>.\^^ ^> -/T! Xiicij © <;>LjLiiiii>ik=S o JcSii x^ 


^==ai:3>j^jc2: ^•\A Bedemi - Al-A 'raf ^^ »0 Musa«, - rece On - »Ja sam tebe odlikovao nad 
ostalim svijetom poslanstvom Svojim i govorom Svo- 
jim. Ono sto ti dajem uzmi i zahvalan budi!« 

145 I Mi mu na plocama napisasmo pouku za sve, i ob- 
jasnjenje za svasta. »Primi ih svojski, a narodu svom 
zapovijedi da se pridrzava onoga sto je u njima Ijep- 
se!« A pokazacu vam i zemlju gresnika. 

146 Odvraticu od znamenja Mojih one koji se budu bez 
ikakva osnova na Zemiji oholili. \ kakav god dokaz 
oni vide nece ga vjerovati; ako vide pravi put-nece 
ga kao put prihvatiti, a ako vide stranputicu - kao 
put ce je prihvatiti. To zato sto ce dokaze Nase pori- 
cati i sto ce prema njima ravnodusni biti. 

147 A onima koji dokaze Nase ne budu priznavali i koji 
u susret na onom svijetu ne budu vjerovali, bice po- 
nistena djela njihova. Zar ce biti drukcije kaznjeni 
nego kako su radili? 

148 I narod Musaov, poslije odlaska njegova, prihvati od 
nakita svoga kip teleta koje je rikalo. Zar nisu vidjeli 
da im ono ne govori i da ih putem pravim ne vodi? 
Oni ga prihvatise i prema sebi se ogrijesise. 

149 1 posto se poslije gorko pokajase i uvidjese da su za- 
bludjeli, oni rekose: »Ako se Gospodar nas na nas 
ne sazali i ako nam ne oprosti, doista cemo biti iz- 
gubljeni!« 168 Bedemi - Al-A 'rSf Sura VII 


^^a 150 A kad se Musa srdit i zaiostan narodu svome vrati, 
povika: »Kako ste tako ruzno poslije odlaska moga 
postupili! Zasto ste se pozurili i o naredenje Gospo- 
dara svoga se oglusili?« - i ploce baci, i brata svoga 
za kosu dohvati i poce ga vuci sebi. »0 sine majke 
moje,« - rece Harun - »narod nije nimalo do mene 
drzao i umalo me nije ubio; nemoj da mi se svete 
dusmani i ne smatraj mene jednim od onih koji su se 
prema sebi ogrijesili.« 

151 »Gospodaru moj,« - zamoli Musa - »oprosti meni i 
bratu mome i ucini da budemo pod okriljem Tvoje 
milosti, Ti si od milostivih najmilostiviji!« 

152 One koji su tele prihvatili stici ce doista kazna Gos- 
podara njihova i ponizenje jos na ovom svijetu; tako 
Mi kaznjavamo one koji kuju lazi. 

153 A onima koji rdava djela rade, pa se poslije pokaju i 
vjernici postanu, Gospodar tvoj ce, poslije toga, si- 
gurno oprostiti i samostalan biti. 

154 I kada Musaa srdzba minu, on uze ploce na kojima 
je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one 
koji se Gospodara svoga boje. 

155 I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset Ijudi da 
u odredeno vrijeme stanu pred Nas. A kad ih zadesi 
potres, on rece: »Gospodaru moj, da si htio, mogao 
si i njih i mene unistiti jos prije. Zar da nas unistis 
zbog onoga sto su uradili bezumnici nasi? To je sa- 
mo iskusenje Tvoje kojim Ti, koga hoces, u zabludi 
ostavljas, a kome hoces, na pravi put ukazujes; Ti si 
Gospodar nas, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti 
prastas najvise; 169 €li^,t^ 
Bedemi - Al-A 'rSf 156 I dosudi nam milost na ovom svijetu, i na onom svi- 
jetu, - mi se, uistinu, vracamo Tebi!« - »Kaznom 
Svojom Ja kaznjavam koga hocu« - rece On -, »a 
milost Moja obuhvaca sve;dacu je onima koji se bu- 
du grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u doka- 
ze Nase budu vjerovali, 

157 onima koji ce slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji 
nece znati ni da cita ni da pise, kojeg oni kod sebe, u 
Tevratu i Indzllu, zapisana nalaze, koji ce od njih 
traziti da cine dobra djela, a od odvratnih odvracati 
ih, koji ce im lijepa jela dozvoliti, a ruzna im zabra- 
niti, koji ce ih tereta i teskoca koje su oni imali oslo- 
boditi. Zato ce oni koji u njega budu vjerovali, koji 
ga budu podrzavali i pomagali i svjetlo po njemu po- 
slano slijedili - postici ono sto budu zeljeli. 

158 Reci: »0 Ijudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, 
Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji; nema 
drugog boga osim Njega, On zivot i smrt daje, i zato 
vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, 
koji ne zna da c^ita i pise, koji vjeruje u Allaha i rijeci 
Njegove; njega slijedite - da biste na pravom putu 
bili!« 

159 U narodu Musaovu ima Ijudi koji na istinu upucuju i 
koji prema njoj pravedno sude. 170 Bedemi - A/ -A 'raf 160 I Mi smo ih na dvanaest rodova podijelili, i Musau 
smo objavili, kad mu je narod njegov vode zatrazio: 
»Udari stapom svojim po stijeni!« - i iz nje je dva- 
naest vrela provrelo, svaki rod je znao vrelo iz kog ce 
piti. I Mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i pre- 
pelice im davali: »Jedite lijepe stvari kojima vas op- 
skrbljujemo!« Oni nisu Nama nepravdu ucinili, sami 
su prema sebi nepravedni bili. 161 A kada im je bilo receno: »Naslanite se u ovom gra- 
du i jedite odakle hocete i recite: 'Oprosti!' a na ka- 
piju udite glava pognutih - oprosticemo vam grijehe 
vase, a onima koji cine dobra djela dacemo i vise«, - '62 onda su oni nepravedni medu njima zamijenili dru- 
gom rijec koja im je bila recena, i Mi smo na njih s 
neba kaznu spustili zato sto su stalno nepravedni bi- 
li. '63 I upitaj ih o gradu koji se nalazio pored mora kad su 
propise o suboti krsili: kada su im ribe, na oci njiho- 
ve, dolazile dok su subotu svetkovali, a kad nisu 
svetkovali, one im nisu dolazile. Eto, tako smo ih u 
iskusenje dovodili zato sto su stalno grijesili. 171 iW^ ^ ^ A »A > -^^l ^-^ y/^ •i'^ ^ ^ i>^^ ^ "^ » *^ 9^ *^f / > »X»>' 


■] 


J^ (^^ni^tJ^t^Sf ijUjiiJiijilSt;,^ WY Bedemi - Al-A 'raf 164 A kad neki od njih rekose: »Zasto opominjete narod 
koji ce Allah unistiti ili ga teskim mukama namuci- 
ti?« - oni odgovorise: »Da bismo se pred Gospoda- 
rom vasim opravdali i da bi se oni grijeha klonili.« 

165 I kada zaboravise ono cime su bill opominjani. Mi 
izbavismo one koji su od nevaljalih djela odvracali, a 
teskom kaznom kaznismo gresnike, zato sto su stalno 
u grijehu bili. 

166 I posto su oni bahato odbili da se okane onoga sto 
im se zabranjivalo. Mi smo im rekli: »Postanite maj- 
muni prezreni!« 

167 1 Gospodar tvoj obznani da ce do Smaka svijeta pre- 
pustati nad njima vlast nekome ko ce ih na najgori 
nacin tlaciti. Gospodar tvoj je, doista, brz kad kaz- 
njava, a On i oprasla i samiloslan je. 168 1 Mi smo ih po Zemiji kao narode raspodijelili: ima 
ih dobrih, a i onih koji to nisu; i u dobru i u zlu smo 
ih provjeravali da bi se opametili. 

169 I poslije njih ostala su pokoljenja koja su Knjigu na- 
slijedila i koja su kupila mrvice ovoga prolaznog s\i- 
jeta, i govorila: »Bice nam oprosteno!« A ako bi im 
opet dopalo saka tako nesto, opet bi to cinili. Zar od 
njih nije uzet zavjet u Knjizi - a oni citaju ono sto je 
u njoj - da ce o Allahu samo istinu govoriti, Onaj 
svijet je bolji za one koji se grijeha klone; opametite 
se! 

170 A oni koji se cvrsto drze Knjige i koji obavljaju mo- 
litvu - pa. Mi doista necemo dopustiti da propadne 
nagrada onima koji cine dobra djela. 172 til^ji^ 

Bedemi - A/-A 'rSf Sura Vn 171 A kada smo iznad njih brdo podigli, - cinilo se kao 
oblak -, oni su bill uvjereni da ce na njih pasti. »Pri- 
hvatite odiucno ono sto smo vam dali, i neka vam je 
na umu ono sto je u njemu - da biste bill pobozni !« 

'72 I kad je Gospodar tvoj iz kicmi Ademovih sinova iz- 
veo potomstvo njihovo i zatrazio od njih da posvje- 
doce protiv sebe: »Zar Ja nisam Gospodar vas?« - 
oni su odgovarali: »Jesi, mi svjedocimo« - i to zato 
da na Sudnjem danu ne reknete: »lVIi o ovome ni- 
smo nista znali«, 

173 Hi da ne reknete: »Nasi preci su prije nas druge Al- 
lahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije 
njih. Zar ces nas kazniti za ono sto su lazljivci cini- 
li?« 

174 I tako, eto. Mi opsirno iznosimo dokaze, da bi oni 
dosli sebi. 

175 [ kazi im vijest o onome kome smo dokaze Nase da- 
li, all koji se od njih udaijio pa ga sejtan dostigao, i 
on je zalutao. 

176 A da smo htjeli, mogh smo ga s njima uzvisiti, ali se 
on ovom svijetu priklonio i za svojom strascu kre- 
nuo. Njegov slucaj je kao slucaj psa: ako ga potjeras, 
on isplazena jezika dahce, a ako ga se okanis on opet 
dahce. Takvi su Ijudi koji Nase dokaze smatraju laz- 
nim; zato kazuj dogadaje da bi oni razmislili. 

177 Los su primjer Ijudi koji ne priznaju Nase dokaze, 
oni zlo cine sami sebi. 

178 Kome Allah ukaze na pravi put - bice na pravom 
putu, a koga ostavi u zabludi - taj ce izgubljen biti. 173 Bedemi - Al-A'r3f 179 Mi smo za dzehennem mnoge dzinnove i Ijude stvo- 
rili; oni pameti imaju - a njima ne shvacaju, oni oci 
imaju - a njima ne vide, oni usi imaju - a njima ne 
cuju; oni su kao stoka, cak i gori - oni su zaista ne- 
marni. 180 Allah ima najljepsa imena i vi Ga zovite njima, a klo- 
nite se onih koji iskrecu Njegova imena - kako budu 
radili, onako ce biti kaznjeni! 

181 A medu onima koje stvaramo ima Ijudi koji druge 
upucuju istini i koji prema njoj pravedno sude. 

182 A one koji Nase rijeci poricu Mi cemo malo po ma- 
lo, a da oni nece ni znati, u propast voditi. 

183 i davacu im vremena, obmana Moja doista je trajna. 

184 Pa zasto oni ne razmisle da njima poslani poslanik 
nije lud; on samo otvoreno opominje. 

185 I zasto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o 
svemu onome sto je On stvorio, i da im se, mozda, 
kraj njihov primakao? Pa u koje ce rijeci, ako ne u 
Kufan, vjerovati? 

186 Koga Allah u zabludi ostavi, niko ga ne moze na pra- 
vi put uputiti! On ce ih ostaviti da u nevjerstvu svo- 
jem lutaju. 

187 Pitaju te o Smaku svijeta kada ce se zbiti. Reci: »To 
zna jedino Gospodar moj. On ce ga u njegovo vrije- 
me otkriti, a tezak ce biti nebesima i Zemlji, sasvim 
neocekivano ce vam doci«. Pitaju te kao da ti o nje- 
mu nesto znas. Reci: »To samo Allah zna, ali vecina 
Ijudi ne zna«. i&i^\M 

Bedemi - AJ-A 'raf 188 Reci: »Ja ne mogu ni samom sebi neku korist priba- 
viti, ni od sebe kakvu stetu otkloniti; biva onako kako 
Allah hoce. A da znam pronicati u tajne, stekao 
bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja 
samo donosim opomene i radosne vijesti Ijudima ko- 
ji vjeruju«. 

'89 On je taj koji vas od jednog covjeka stvara - a od 
njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri. I 
kada je on nju obljubio, ona je zanijela lako breme i 
nosila ga; a kad joj je ono otezalo, njih dvoje su za- 
molili Allaha, Gospodara svoga: »Ako nam darujes 
zdrava potomka, bicemo, doista, zahvalni!«. 

190 I kad im je On darovao zdrava potomka, poslije su 
potomci njihovi izjednacili druge s Njim u onome 
sto im On daje - a Allah je vrlo visoko iznad onih 
koje Njemu smatraju ravnim! 

191 Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ni- 
sta da stvore, i sami su stvoreni, 

192 i koji im ne mogu pomoci niti mogu da pomognu se- 
bi? 

193 A ako ih zamolite da vas na pravi put upute, nece 
vam se odazvati; isto vam je pozivali ih ili sutjeli. 

194 Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su ro- 
bovi, kao i vi. Pa, vi im se klanjajte, i neka vam se 
odazovu ako istinu govorite! 

195 Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da nji- 
ma hvataju, imaju li oci da njima gledaju, ili usi da 
njima cuju? Reci: »Zovite bozanstva vasa, pa protiv 
mene kakvo hocete lukavstvo smislite i ne odugovla- 
cite. 175 Sy^t j^>;t^'\ J>4\'iit:^< ljo\ ^ > »'' • '?-»^ 


» 4<: ^-^ >A ^*/* ^<^i^.. f. 


<^ <Tf • ->^ iJ >--*>> *jJuw^jv4^^b^^ 64y>^u4^ -> > lifi r/'^ ^"^ '» 'f X /tf > 


IS) / <«^9^ / '> < OJ Jjj^^."^ dr' ^^.< ^ c:^ <r ^ >,/^ > 'Z>«-'^^' 


>./» >rf > i> ^-iVi^ 


s^^Tf-^ > ^x^--- Bedemi - Al-A 'r3f Sura VII SEDZDA 196 moj zastitnik je Allah koji Knjigu objavljuje i On se 
o dobrima brine«. 

197 A oni kojima se vi, pored Njega, klanjate, ne mogu 
ni vama, a ni sebi pomoci. 

198 A kad ih zamolite da vas upule na pravi put, oni ne 
cuju; vidis ih kao da te gledaju, ali oni ne vide. 

199 Ti sa svakim - lijepo! i trazi da se cine dobra djela, a 
neznalTca se kloni! 

200 A ako sejtan pokusa da te na zlo navede, ti potrazi 
utociste u Allaha, On uistinu sve cuje i zna. 

201 Oni koji se Allaha boje, cim ih sablazan sejtanska 
dodirne, sjete se, i odjednom dodu sebi, 

202 dok prijatelje sejtanove sejtani podrzavaju u zabludi 
i oni ne dolaze sebi. 

203 Kad im nijedan ajet ne doneses, oni govore: »Zasto 
ga sam ne izmislis!« - Reci : »Ja slijedim samo ono 
sto mi Gospodar moj objavljuje. Ovo su jasni dokazi 
od Gospodara vaseg i uputstvo i milost za Ijude koji 
vjeruju. 

204 A kad se uci Kur'an, vi ga slusajte i sutite da biste bi- 
li pomilovani.« 

205 I spominji Gospodara svoga ujutro i navece u sebi, 
ponizno i sa strahopostovanjem i ne podizuci jako 
glas, i ne budi nemaran, - 

206 oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru 
da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred 
Njim licem na tie padaju. 176 tllmll^ — i rs-^*> ^%\^ ^ XI it ti'^ *Tf ^ '^i'^ -^-'o-^ 


* y </^/^ 1-^ '^ I »> <-^ »^>'^. 

JJ^X /.'? ^ y. yy^ 


> > ^ i? » » . ^^. . iJiJJJ e^^_A*4j>_^j ^ 4>M^ir?ii^^Si^>^oijc^^ii55 " y ^y •*'-^T'f . ^i'^^ '^'^ Plijen - AI-AnfUl SURA vm 

Plijen - Al-Anfal 
Medina - 75 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Pitaju te o plijenu. Reci: »Plijen pripada Allahu i 
Poslaniku.« Zato se bojte Allaha i izgladite medu- 
sobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu 
Poslaniku, ako ste pravi vjernici. 

1 Pravi vjernici su samo oni cija se srca strahom ispu- 
ne kad se Allah spomene, a kad im se rijeci Njegove 
kazuju, vjerovanje im ucvrscuju i samo se na Gospo- 
dara svoga oslanjaju, 

3 oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga sto im Mi 
dajemo udjeljuju. 

^ Oni su, zbilja, pravi vjernici, - njih pocasti, i oprost, i 
obilje plemenito kod Gospodara njihova cekaju. 

5 Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pra- 
vom iz doma tvoga izveo, - sto jednoj skupini vjerni- 
ka nikako nije bilo po volji. 

6 Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo 
ocito da ce pobijediti, nekima od njih je izgledalo 
kao da se na oci svoje u smrt gone. 

^ I kad vam je Allah obecao da ce vasa biti jedna od 
dvije skupine, - a vi ste vise voljeli da vam padne sa- 
ka ona koja nije bila naoruzana - Allah je htio da ri- 
jecima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu is- 
trijebi.* 8 da istinu utvrdi i neistinu unisti, 
mnogoboscima po volji. makar to ne bilo 177 i^M^i^ 


^Jl e^J^.*^r^' 'J »>_:>' <''r^ >^.^> 
l^{ -^-^ 1 -i- ^>* i> t:j^fi:5 ■f^ i/»'t r-f iy^/^L> oL^VI 
\VA Plijen - Al-Anfal 9 I kada ste od Gospodara svoga pomoc zatrazili; On 
vam se odazvao: »Poslacu vam u pomoc hiljadu me- 
leka koji ce jedni za drugima doIaziti.« 

10 Allah je to zato ucinio da bi vas obradovao i da b'\ se 
time srca vasa umirila; a pobjeda je samo od Allaha 
- Allah je zaista Silan i Mudar; 

11 kad je On ucinio da se radi sigurnosti svoje u san za- 
vedete i s neba vam kisu spustio da bi vas njome 
ocistio i da bi od vas sejtanovo uznemirivanje odstra- 
nio i da bi srca vasa jakim ucinio i njome korake uc- 
vrstio.* 

12 Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: »Ja sam s 
vama, pa ucvrstite one koji vjeruju!« U srca nevjerni- 
ka Ja cu strah uliti, pa ih vi po sijama udarite, i uda- 
rite ih po prstima. 

13 Zato sto se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njego- 
vu; a onoga ko se suprotstavija Allahu i Poslaniku 
Njegovu, Allah ce zaista strasno kazniti. 

14 Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike ceka 
patnja u ognju. 

15 O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih 
nastupa mnogo, leda im ne okrecite; 

16 onaj ko im tada leda okrene - osim onog koji se po- 
vuce s namjerom da se ponovno bori ili drugoj ceti 
pristupi - vratice se natovaren Allahovom srdzbom; 
prebivaliste njegovo bice dzehennem, a uzasno je on 
boraviste. (''■^^-Tf^--' '>f;'^^''«r'*t'- •'»^,'»^,/' '"i^>^ 

yiyt4j::$:aiic<,li^iii^'\If|Cx. ^v^ 
Plijen - Al-Anfal 17 Vi njih nisle ubijali nego Allah; i nisi ti bacio, kad si 
bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom 
kusnjom iskusao, - Allah zaista sve cuje i sve zna. 

18 Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjerni- 
ka oslabio. 

19 Ako ste se molili da pobijedite, - pa, dosla vam je, 
eto, »pobjeda«! A da se okanite, bolje bi vam bilo! 1 
ako se ponovo vratite, Mi cemo se ponovo vratiti, i 
nimalo vam nece koristiti tabor vas, ma koliko bro- 
jan bio, jer je Allah na strani vjernika. 

20 O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslani- 
ku, i ne napustajte ga, ta vi slusate sta on govori, 

21 i ne budite kao oni koji govore: »Slusamo!« - a ne 
slusaju. 

22 Najgora bica kod Allaha su oni koji su gluhi i nije- 
mi, koji nece da shvacaju. 

23 Da Allah zna da od njih moze biti ikakva dobra, uci- 
nio bi da cuju, a da je ucinio i da cuju, oni bi se opet 
okrenuli, jer oni i inace glave okrecu. 

24 O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od 
vas zatrazi da cinite ono sto ce vam zivot osigurati; i 
neka znate da se Allah uplice izmedu covjeka i srca 
njegova, i da cete se svi pred Njim sakupiti; 

25 I izbjegavajte ono sto ce dovesti do smutnje koja ne- 
ce pogoditi samo one medu vama koji su krivi, i 
znajte da Allah strasno kaznjava. 179 (mkim 


y^^J ^l^^J ^^J^'^ -A^^^^-^ ' 4i--M- 4p" 

"'Villi, j^ini j4 1:^^ iLiSji iii^ :5ij is 


Plijen - Al-Anfal I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na Zemiji bili 
potlaceni, - bojali ste se da vas Ijudi ne pohvataju, 
pa vam je On skloniste dao i Svojom pomoci vas po- 
mogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. 27 O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte 
medusobno povjerenje ne poigravajte. svjesno 28 i neka znate da su bogatstva vasa i djeca vasa samo 
iskusenje, i da je samo u Allaha nagrada velika. 

29 O vjernici, ako se budete Allaha bojali. On ce vam 
sposobnost darovati pa cete istinu od neistine moci 
rastaviti i preko ruznih postupaka vasih ce preci i op- 
rostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna. 

30 I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u 
tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali; 
oni su zamke pleli a Allah ih je ometao, jer Allah to 
najbolje umije. 

31 Kada im se rijeci Nase kazuju, govore: »Vec smo cu- 
li! Da hocemo, i mi bismo tako nesto rekli; to su sa- 
mo izmisljotine naroda drevnih.« 

32 A kad su oni rekli: »Boze, ako je ovo zbilja istina od 
Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kisu ili 
nam posalji patnju nesnosnu!« 

33 Allah ih nije kaznio, jer si ti medu njima bio; i Allah 
ih nece kazniti sve dok neki od njih mole da im se 
oprosti. 180 rn^i^ SBSSS '^t-f ^ 


'> -^^ .<^^ 

Plijen - Al-Anfal 34 A zasluzuju da ih Allah kazni kad brane drugima 
pristup Casnom hramu, a oni nisu njegovi cuvari. 
Cuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Alla- 
ha boje, ali vecina njih ne zna. 

35 Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zviz- 
danje i pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite jer ne 
vjerujete. 

36 Oni koji ne vjeruju trose imanja svoja da bi od Alla- 
hova puta odvracali. Oni ce ih, sigurno, utrositi, za- 
tim ce, zbog toga, zaliti i na kraju ce pobijedeni biti. 
A oni koji ne budu vjerovali - u dzehennem ce biti 
potjerani, 

37 da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi neva- 
Ijale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu 
zbio i u dzehennem bacio. Oni ce doista biti izgublje- 
ni. 

38 Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bice im 
oprosteno ono sto je prije bilo; a ako se ne okane, - 
pa, zna se sta je s drevnim narodima bilo. 

39 I borite se protiv njih dok mnogobostvo ne iscezne i 
dok samo Ailahova vjera ne ostane. Ako se oni oka- 
ne, - pa, Allah dobro vidi sta oni rade; 

^ a ako leda okrenu, znajte da je Allah vas zastitnik, a 
divan je On zastitnik i divan pomagac! 181 dll£^N,lM (mi^ 


,^UU''^^' Plijen - Al-Anf^l 41 I znajte da od svega sto u borbi zaplijenite jedna pe- 
tina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i 
sirodadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, 
ako vjerujete u Allaha i u ono sto smo objavili robu 
Nasem na dan pobjede, na dan kad su se sukobile 
dvije vojske, - a Allah sve moze -, X 42 kada ste vi bili u dolini blizoj, oni u dolini daljoj, a 
karavana nize vas. O vremenu borbe ne biste se do- 
govorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da 

bi Allah dao da se ispuni ono sto je moralo da se do- 
godi, da nevjeraik ostane nevjemik poslije odigledna 
dokaza, i da vjemik ostane vjemik poslije oCigledna 
dokaza, - a Allah doista sve duje i sve zna-. 43 kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti 
je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i 
o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. - On 
dobro zna svaCije misli. 

44 A kad ste se sukobili, u o^ma vasim On ih je prika- 
zao u malom broju, a vas u odma njihovim takode u 
malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono sto je 
moralo da se dogodi - a Allahu se sve vraca. 

45 O vjernici, kad se s kakvom detom sukobite, smjeli 
budite i neprestano Allaha spominjite da biste po- 
stigli sto zelite 182 
>/ > r>>> 


-^ > Jy^ H © ^Ll5)\ i jJi.'^\j:uit_^U4l '» x<,^j'<'< ^ ^<:> \t fx-x > <^> >4ie ^^j^J-^o^-^ r^-^ 4^^::^ ^^ ^j" ZULU J\ 
<^f > '^'^ »> 


^ . "^ 


c4\%\4^^^^^^ >8? ^.^f >?> 9.'::i> ^ \l^\ J^^^J:>it^^^ Plijen - Al-Anfal ^ i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne 
prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha 
ostali ; i budite izdrzljivi, jer Allah je, zaista, na strani 
izdrzljivih. 

^'^ I ne budite kao oni koji su, da se pokazu svijetu, 
nadmeno iz grada svoga izisli da bi od Allahova puta 
odvracali. A Allah dobro zna ono sto oni rade. *8 I kada im je sejtan kao lijepe njihove postupke pred- 
stavio i rekao: »Niko vas danas ne moze pobijediti, i 
ja sam vas zastitnik!« - onda je on, kad su se dva 
protivnicka tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i re- 
kao: »Ja nemam nista s vama, ja vidim ono slo vi ne 
vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strasno kaznja- 
va«, 

49 kada su licemjeri i oni cija su srca bolesna govorili: 
»Ove je obmanula vjera njihova!« A onaj ko se u Al- 
laha pouzda - pa, Allah je zaista Silan i Mudar. 

50 A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duse 
uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: »Is- 
kusite patnju u ognju. 

51 To je za ono sto ste rukama svojim pripremili, jer Al- 
lah nije nepravedan robovima Svojim !« 

52 Tako je bilo i sa faraonovim Ijudima i onima prije 
njih: u Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah 
zbog grijehova njihovih kaznio - Allah je, uistinu, 
mocan i strasno kaznjava; 183 : ^B 41: Ji^^ jLip^a\d3^,it:^ti:^ <<>^ »^ -^ "^fx^*^ ^ ^y' t 


J'^\K . *> / ^ 


*■>*■ <*< 


^^.'".^.'^ >^S^yJl>x]\(^l^^ C^DyjL^Vjt^j yjjl »' ^.^ ^ ft'J^'^'r *it^ >'^^^ fl'-i Jb^Z-^rt-g^O^ ^x < ♦ ^V i'^K ^ 

^ <xy^'>>^ <»>'^ ^ <»<<>>'' 


-^ • > >.^^5 


^r'^o, ^t^iji/jjiit j^:^;a^i^^^ 
Plijen - AI-AnfSl 53 to je zato sto Allah nece lisiti blagostanja narod ko- 
me ga je podario - sve dok se on sam ne promijeni, - 
a Allah sve cuje i sve zna. 

54 Tako je bilo sa faraonovim Ijudima i onima prije 
njih: dokaze Gospodara svoga nisu priznavali, pa 
smo ih Mi, zbog grijehova njihovih, unistili, a farao- 
nove Ijude smo potopili, - svi su oni nevjernici bill, 

55 Najgora bica kod Allaha su oni koji poricu, oni koji 
nece da vjeruju, 

56 oni s kojima ti ugovore sklapas, pa oni svaki put, ne 
bojeci se posljedica, krse ugovor svoj. 

57 Ako se u borbi s njima sukobis, tako ih razjuri da se 
opamete oni koji su iza njih. 

58 Cim primijetis vjerolomstvo nekog plemena, i ti nje- 
mu isto tako otkazi ugovor - Allah uistinu ne voli 
vjerolomnike. 

59 I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da ce se 
spasiti; oni doista nece mod umaci. 

60 I protiv njih pripremite koliko god mozete snage i 
konja za boj, da biste time zaplasili Allahove i vase 
neprijatelje, i druge osim njih - vi ih ne poznajete, 
Allah ih zna. Sve sto na Aiahovu putu potrosite na- 
knadeno ce vam biti, nece vam se nepravda uciniti. 

61 Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj 
se u Allaha, jer On, uistinu, sve cuje i sve zna. 184 imim 
Plijen - AI-AnfSl 62 A ako htjednu da te prevare, - pa, tebi je doista do- 
voljan Allah; On te podrzava Svojom pomoci i vjer- 
nicima, 

63 i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrosio sve 
ono sto na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njiho- 
va, ali je Allah sjedinio, - On je zaista silan i mudar. 

^ O Vjerovjesnide, Allah je dovoljan tebi i vjernicima 
koji te slijede. 

66 O Vjerovjesnide, bodri vjernike na borbu ! Ako vas 
bude dvadesetak izdrzljivih, pobijedice dvije stotine; 
a ako vas bude stotina, pobijedice hiljadu onih koji 
ne vjeruju, zato sto su oni Ijudi koji ne shvacaju. 

66 Sada vam Allah daje olaksicu; On zna da ste izmore- 
ni: ako vas bude stotina izdrzljivih, pobijedice dvije 
stotine; a ako vas bude hiljada, pobijedice, Allaho- 
vom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su 
izdrzljivi. 

67 Nijednom vjerovjesniku nije dopusteno da drzi suz- 
nje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji ; vi zelite pro- 
lazna dobra ovoga svijeta, a Allah zeli onaj svijet. - 
Allah je silan i mudar. 

68 Da nije ranije Allahove odredbe, snasla bi vas patnja 
velika zbog onoga sto ste uzeli, 

69 Sada jedite ono sto ste zaplijenili, kao dopusteno i li- 
jepo, i bojte se Allaha. - Allah zaista prasta i milos- 
tiv je. 185 ^I^,p 
Plijen - AI-AnfSl Sura VIII 70 O Vjerovjesniiie, red suznjima koji se nalaze u ruka- 
ma vasim: »Ako Allah zna da u srcima vasim ima bi- 
lo sta dobro, dace vam bolje od onoga sto vam je 
uzeto i oprostice vam«. - A Allah prasta i milostiv je. 

7^ A ako htjednu da te prevare, pa - oni su i prije Alla- 
ha varali, i zato ti je On omogucio da ih pobijedis. - 
A Allah sve zna i mudar je. 

72 Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovu 
putu zalazu imetke svoje i zivote svoje, i oni koji da- 
ju utodste i pomazu, oni jedni druge nasljeduju. A 
onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili - vi ne moze- 
te, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas za- 
mole da im u vjeri pomognete, duzni ste da im u po- 
moc priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nena- 
padanju zakljuden ugovor imate. - A Allah dobro vi- 
di ono sto radite. 

73 Nevjernici jedni druge nasljeduju. Ne postupite li ta- 
ko, nastace smutnja na Zemlji i nered veliki. 

7* Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom pu- 
tu, i oni koji daju skloniste i pomazu, - oni su, zbilja, 
pravi vjernici - njih 6eka oprost i obilje plemenito. 

75 A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u bor- 
bi Zajedno s vama udestvuju, - i oni su vasi. A rodaci 
su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preCi.* - 
Allah, zaista sve zna. 186 Pokajanje - At-Tawba Sura IX SURA IX 

Pokajanje - At-Tawba 

Medina - 129 ajeta 

1 Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mno- 
goboscima s kojima sle zakljucili ugovore: 

2 »Putujte po svijetu jos cetiri mjeseca, ali znajle da 
Allahu necete umaci i da ce Allah nevjernike osra- 
motiti«; 

3 i proglas od Allaha i Njegova Poslanika Ijudima na 
dan velikog hadzdza: » Allah i Njegov Poslanik ne 
priznaju mnogobosce.« Pa ako se pokajete, to je za 
vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu necete 
umaci! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom! 

-» Mnogoboscima s kojima imate zakljucene ugovore 
koje oni nisu ni u cemu povrijedili, niti su ikoga pro- 
tiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog 
roka. Allah zaista voli pobozne. 

5 Kada produ sveti mjeseci, onda ubijajte mnogobosce 
gdje god ih nadete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na 
svakom prolazu do^ekujte! Pa ako se pokaju i budu 
molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, 
jer Allah zaista prasta i samilostan je. 

6 Ako te neki od mnogobozaca zamoli za zastitu, ti ga 
zastiti da bi saslusao Allahove rijeci, a potom ga ot- 
premi na mjesto pouzdano za njega. To zato sto oni 
pripadaju narodu koji ne zna. 
t^.l^ m^i:^ 
Pokajanje - At-Tawba Sura IX 7 Kako ce mnogobosci imati ugovor sa Allahom i Po- 
slanikom Njegovim?! - Ali, s onima s kojima ste 
ugovor kod Casnog hrama zakljucili, sve dok se oni 
budu ugovora pridrzavali, pridrzavajte se i vi, jer Al- 
lah zaista voli pobozne. 

8 Kako, kada oni, ako bi vas pobijedili, ne bi, kad ste 
vi u pitanju, ni srodstvo ni sporazum postivali?! Oni 
vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca proti- 
ve, vecina njih su nevjernici. 

9 Oni Allahove ajete za ono sto malo vrijedi zamjenju- 
ju, pa od puta Njegova odvracaju; zaista je ruzno ka- 
ko postupaju. 

^0 Ni rodbinstvo ni sporazum, kada je vjernik u pita- 
nju, ne postuju, i sve granice zla prekoracuju. 

11 AH ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i ze- 
kat davali, braca su vam po vjeri. - A Mi dokaze ob- 
jasnjavamo Ijudima koji razumiju. 

12 A ako prekrse zakletve svoje, poslije zakljucenja 
ugovora s njima, i ako vjeru vasu budu vrijedali, on- 
da se borite protiv kolovoda bezvjerstva - za njih, 
doista, ne postoje zakletve - da bi se okanili. 

13 Zar se necete boriti protiv Ijudi koji su zakletve svoje 
prekrsili i nastojali da protjeraju Poslanika, i prvi vas 
napali? Zar ih se bojite? Prece je da se Allaha bojite, 
ako ste vjernici. 188 t^j^ aoB 


C*aJlJj2 

.^^.*. 5 ojjAiil><i^jl^^\jcj^^i(»ii^\(Vr" 
Pokajanje - At-Tawba 14 Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama vasim kaz- 
niti i poniziti, a vas ce protiv njih pomoci, i grudi 
vjernika zalijediti 

15 i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah ce onome 
kome On hoce oprostiti. - Allah sve zna i mudar je. 

16 Zar mislite da cete biti ostavljeni, a da Allah ne uka- 
ze na one medu vama koji se bore i koji, umjesto Al- 
laha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli niko- 
ga za prisna prijatelja? - A Allah dobro zna ono sto 
radite. 

17 Mnogobosci nisu dostojni da Allahove dzamije od- 
rzavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela nji- 
hova ce se ponistiti i u vatri ce vjedno ostati. 

18 Allahove dzamije odrzavaju oni koji u Allaha i u 
onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat da- 
ju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nada- 
ti se je, na pravom putu. 

19 Zar smatrate da je onaj koji hodoCasnike vodom na- 
paja i koji vodi brigu o Casnom hramu ravan onome 
koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Alla- 
hovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A 
Allah nece ukazati na pravi put onima koji sami sebi 
nepravdu dine. 20 U vecoj su dasti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se 
iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalazuci 
imetke svoje i zivote svoje; oni ce postici sto zele. m^m^ 
Pokajanje - At-Tawba Sura IX 21 Gospodar njihov im salje radosne vijesti da ce im 
milostiv i blagonaklon biti i da ce ih u dzennetske 
basde uvesti, u kojima ce neprekidno uzivati, 

22 vjedno i zauvijek ce u njima boraviti. Uistinu, u Alla- 
ha je nagrada velika. 

23 O vjernici, ne prijateljujte ni sa ocevima vasim ni sa 
bracom vasom ako vise vole nevjerovanje od vjero- 
vanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, 
taj se doista prema sebi ogrijesio. 

24 Reci: »Ako su vam o^evi vasi, i sinovi vasi, i braca 
vasa, i zene vase, i rod vas, i imanja vasa koja ste 
stekli, i trgova^ka roba za koju strahujete da nece 
prode imati, i kuce vase u kojima se prijatno osjecate 
- miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na 
Njegovom putu, onda pricekajte dok Allah Svoju 
odluku ne donese. A Allah gresnicima nece ukazati 
na pravi put.« 

25 Allah vas je na mnogim bojistima pomagao, a i ono- 
ga dana na Hunejnu kad vas je mnostvo vase zanije- 
lo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego 
vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijes- 
na postala, pa ste se u bijeg dali.* 

26 Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike mi- 
lost Svoju pustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao 
i one koji nisu vjerovali na muke stavio; i to je bila 
kazna za nevjernike. &im^ imu 
Pokajanje - At-Tawba 27 Allah je poslije toga onome kome je htio oprostio, a 
Allah prasta i samilostan je. 28 O vjernici, mnogobosci su sama pogan, i neka vise 
ne dolaze na hadzdz Casnom hramu poslije ovogo- 
disnjeg hadzdza. A ako se bojite oskudice, pa Allah 
ce vas, ako hoce, iz obilja Svoga imucnim uciniti.* - 
Allah zaista sve zna i mudar je. 29 Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne 
vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju za- 
branjenim ono sto Allah i Njegov Poslanik zabranju- 
ju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju 
glavarinu poslusno i smjerno. 30 Jevreji govore: »Uzejr je - Allahov sin«, a krscani 
kazu: »MesTh je - Allahov sin«.* To su rijeci njiho- 
ve, iz usta njihovih, oponasaju rijeci nevjernika pri- 
jasnjih, - ubio ih Allah! Kuda se odmecu? 
31 Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svecenike 
svoje i monahe svoje i MesTha, sina Merjemina, a na- 
redeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, - ne- 
ma boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih 
koje oni Njemu ravnim smatraju. i^m imm J i^iv^^. VJ >-f*y 4^bj» 'j^^^»j' <^J-Vj-i *>i -^ ^ ?f ?^ SL'T «L ^ ^ 


A> ^.'f. \ \ oIw^U o^ri^oa^^j^av ^J^l (j-r^ (1^ <^^ > K<'^^ f^^ ^ ^ "^ .'^ 


32 Oni zele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a 
Allah zeli da vidljivim udni svjetlo Svoje, makar ne 
bilo po volji nevjernicima. 33 On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom 
vjerom da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne 
bilo po volji mnogoboscima. 34 O vjernici, mnogi svecenici i monasi doista na ne- 
dozvoljen nadin tuda imanja jedu i od Allahova puta 
odvracaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne 
trose ga na Allahovu putu - navijesti bolnu patnju 35 na Dan kad se ono u vatri dzehennemskoj bude usi- 
jalo, pa se njime Cela njihova i slabine njihove i leda 
njihova budu zigosala. »Ovo je ono sto ste za sebe 
zgrtali; iskusite zato kaznu za ono sto ste gomilali!« 36 Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj 
Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a de- 
tiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne grijesite! A 
borite se protiv svih mnogobozaca, kao sto se oni svi 
bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih 
koji se Allaha boje i grijeha klone. 192 ^m^ imim 
Pokajanje - At-Tawba Sura IX 37 Premjestanjem svetih mjeseci samo se povecava ne- 
vjerovanje, dime se nevjernici dovode u zabludu: 
jedne godine ga proglasavaju obidnim, a druge godi- 
ne ga smatraju svetim - da hi ispunili broj onih mje- 
seci koje je Allah udnio svetim, pa drze obidnim one 
koje je Allah udinio svetim.* Ruzni postupci njihovi 
predstavljeni su im kao lijepi. A Allah nece ukazati 
na pravi put onima koji nece da vjeruju. 

38 O vjernici, zasto ste neki oklijevali kad vam je bilo 
redeno: »Krenite u borbu na Allahovu putu!« kao 
da ste za zemlju prikovani?* Zar vam je drazi zivot 
na ovom svijetu od onoga svijeta? A uzivanje na 
ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ni- 
sta. 

39 Ako ne budete u boj isli, On ce vas na nesnosne mu- 
ke staviti i drugim ce vas narodom zamijeniti, a vi 
Mu necete nimalo nauditi. A Allah sve moze. 

^ Ako ga vi ne pomognete, pa - pomogao ga je Allah 
onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, 
kad je s njim bio samo drug njegov, kad su njih dvo- 
jica bila u pecini* i kada je on rekao drugu svome: 
»Ne brini se, Allah je s nama!« pa je Allah spustio 
pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom 
koju vi niste vidjeli i udinio da rijed nevjernika bude 
donja, a Allahova rijed, ona je - gornja. Allah je si- 
lan i mudar. 193 &l^ j>wu»jijp.^=4y yJ-^^J^ L-Ajj uu>, i?^-A*i 

o^*ir^^!t-sif ^t?ji^Sy^i^:^^ 
Pokajanje - At-Tawba ^^ Krecite u boj, bill slabi ili snazni, i borite se na Alla- 
hovu putu zalazuci imetke svoje i zivote svoje! To 
vam je, da znate, bolje! 

42 Da se radilo o plijenu na dohvatu ruke i ne toliko 
dalekom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put 
izgledao dalek. I oni ce se zaklinjati Allahom: »Da 
smo mogli, doista bismo s vama posli«, i lako upro- 
pastili sami sebe, a Allah zna da su oni lazljivci. 

43 Neka ti Allah oprosti sto si dozvolio da izostanu, 
dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji 
lazu. 

44 Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet nece od tebe 
traziti dozvolu da se ne bore zalazuci imetke svoje i 
zivote svoje. - A Allah dobro zna one koji su poboz- 
ni. 

45 Od tebe ce traziti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u 
Allaha i u onaj svijet i cija se srca kolebaju, pa sum- 
njaju i neodlu<5ni su. 

46 Da su imali namjeru da podu, sigurno bi za to pri- 
premili ono sto je potrebno, ali Allahu nije bilo po 
volji da idu, pa ih je zadrzao, i bi im receno: »Sjedite 
sa onima koji sjede!« 

47 Da su posli s vama, bili bi vam samo na smetnji i 
brzo bi medu vas smutnju ubacili, a medu vama ima 
i onih koji ih rado slusaju. A Allah zna nevjernike. 194 t^]^ ^^^'^^^^•^^'^^'^^ ^a BBS m^rn 


Pokajanje - At-Tawba ^ Oni su i prije smutnju prizeljkivali i smicalice ti smis- 
Ijali sve dok nije, uprkos njima, Istina pobijedila i 
Allahova vjera zavladala. 

^9 Ima ih koji govore: »Oslobodi me i ne dovedi me u 
iskusenje!« Eto, has u iskusenje su pali! A nevjernici 
sigurno nece umaci dzehennemu. 50 Ako postignes uspjeh, to ih ogorci ; a kad te pogodi 
nesreca, oni govore: »Mi smo i ranije bili oprezni«, i 
odlaze veseli. 51 Red: »Dogodice nam se samo ono sto nam Allah 
odredi, On je Gospodar nas.« I neka se vjernici sa- 
mo u Allaha pouzdaju! 52 Reci: »Odekujete li za nas sta drugo vec jedno od 
dva dobra? A mi odekujemo da vas Allah sam ili ru- 
kama nasim kazni. Pa iscekujte, i mi cemo s vama ce- 
kati.« 53 Reci: »Trosili milom ili silom, od vas se nece primiti, 
jer ste vi opak narod.« 

54 A prilozi njihovi nece biti primljeni zato sto u Allaha 
i u Njegova Poslanika ne vjeruju, sto s predanoscu 
molitvu ne obavljaju i sto samo preko volje udjelju- 
&im imm 
Pokajanje - At-Tawba 

t—l—»—9—>—t^3^ Sura IX sss 55 Neka te ne odusevljavaju bogatstva njihova, a ni dje- 
ca njihova! Allah hoce da ih njima kazni na ovom 
svijetu i da skoncaju kao nevjernici. 

56 Oni se zaklinju Allahom da su doista vasi, a oni nisu 
vasi, nego su narod kukavicki. 

57 Kad bi nasli kakvo skloniste ili kakve pecine ill kak- 
vu jamu, oni bi tamo trkom pohrlili. 

58 I ma ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. 
Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne 
da, odjednom se razljute. 

59 A trebalo bi da se zadovolje onim sto im daju Allah i 
Poslanik Njegov i da kazu: »Dovoljan nam je Allah, 
Allah ce nam dati iz obilja Svoga, a i Poslanik Nje- 
gov, mi samo Allaha hocemo.« 

60 Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i 
onima koji ga sakupljaju, i onima cija srca treba pri- 
dobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduzenima, i u 
svrhe na Allahovu putu, i putniku-namjerniku. Al- 
lah je odredio tako! - A Allah sve zna i mudar je. 

61 I ma ih koji vrijedaju Vjerovjesnika govoreci: »On 
vjeruje sto god cuje!« Reci: »On cuje ono sto je do- 
bro, vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike, i milost 
je onima izmedu vas koji vjeruju.« A one koji Alla- 
hova Poslanika vrijedaju ceka patnja nesnosna. 196 t^j3^ rn^u 
Pokajanje - At-Tawba Sura IX ^ R 62 Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a pre- 
c^e bi im bilo da Allaha i Njegova Poslanika zadovo- 
Ije, ako su vjernici. 

63 Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Alla- 
hu i Poslaniku Njegovu ceka vatra dzehennemska, u 
kojoj ce vjecno ostati? To je ruglo veliko! 

64 Licemjeri se plase da se vjernici ma ne objavi sura 
koja bi im otkrila ono sto je u srcima licemjera. Red: 
»Samo se vi rugajte, Allah ce doista na vidjelo iznije- 
ti ono cega se vi plasite.« 

65 A ako ih zapitas, oni ce sigurno reci: »Mi smo samo 
razgovarali i zabavljali se.« Reci: »Zar se niste Alla- 
hu i rijedma Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? 

66 Ne ispri^avajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili 
ste da ste vjernici. « Ako nekima od vas i oprostimo, 
druge cemo kazniti zato sto su krivci. 

67 Licemjeri i licemjerke slicni su jedni drugima: traze 
da se dne nevaljala djela, a odvracaju od dobrih, i 
ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On 
njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. 

68 Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah pri- 
jeti dzehennemskom vatrom, vjecno ce u njoj boravi- 
ti, dosta ce im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih ce- 
ka patnja neprekidna. 197 i^m 0^'^ \::^%^j^;H\ O'j-^JJ Pokajanje - At-Tawba Sura IX s sgg 69 Vi ste kao i onT prije vas! Oni su jaci od vas bili i vise 
su blaga i djece imali i slatkim zivotom su zivjeli, a i 
vi slatkim zivotom zivite isto onako kao sto su on! 
prije vas zivjeli; i vi se upustate u nevaljalstine kao 
sto su se i oni upustali. To su on! 5ija ce djela biti po- 
nistena i na ovom i na onom svijetu; njima propast 
predstoji. 70 Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: o 
narodu Nuhovu i o Adu, i o Semudu, i o narodu Ib- 
rahimovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima cija 
su naseija izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne do- 
kaze donosili i Allah im nije u(iinio nikakvu neprav- 
du, nego su je oni sami sebi nanijeli. 71 A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traze 
da se dine dobra djela, a od nevaljalih odvracaju, i 
molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku 
Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima ce se Allah 
sigurno smilovati. - Allah je doista silan i mudar. 72 Allah obecava vjernicima i vjernicama dzennetske 
basde kroz koje ce rijeke teci, u kojima ce vjecno bo- 
raviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i ma- 
lo naklonosti Allahove vece je od svega toga; to ce, 
doista, uspjeh veliki biti! 198 ^^ <^ C^.*'f^- %,*^y ^,v > 
> /. T-^-^-f 


III 
Pokajanje - At-Tawba ''3 O Vjerovjesnice, bori se protiv nevjernika i licemjera 
i budi prema njima strog! Prebivaliste njihovo bice 
dzehennem, a grozno je on boraviste. 

'^^ Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a si- 
gurno su govorili nevjernicke rijeci i pokazali da su 
nevjernici, nakon sto su javno islam bili primili, i 
htjeli su da ucine ono sto nisu uspjeli. A prigovaraju 
samo zato sto su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik 
Njegov imucnim ucinili. Pa ako se pokaju, bice im 
dobro; a ako glavu okrenu, Allah ce ih i na ovom i 
na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zem- 
Iji ni zastitnika ni pomagaca nece imati. 

''s Ima ih koji su se obavezali AUahu: »Ako nam iz obi- 
lja Svoga dade, udjeljivacemo, zaista, milostinju i bi- 
cemo, doista, dobri!« 

^6 A kad im je On dao iz obilja Svoga, oni su u tome 
postali skrti i okrenuli se - a oni ionako glave okre- 
cu. 

77 I nadovezao im je On na to pritvornost u srcima nji- 
hovim sve do dana kada ce pred Njega stati, zato sto 
se onoga sto su AUahu obecali ne pridrzavaju i zato 
sto stalno lazu. 

78 Zar oni ne znaju da Allah zna ono sto oni u sebi kri- 
ju i ono o cemu se sasaptavaju i da je Allah znalac 
svega skrivenog. 

79 One koji vjernike ogovaraju zato sto zekat daju, a ru- 
gaju se i onima koji ih s mukom daju - Allah ce kaz- 
niti za izrugivanje njihovo, i njih ceka patnja nesnos- 
na. 199 


.< YY 1'i>^f '^ 1^^^ p^iL4ajj:;s<D,uE*- ^ ^^' f >!'>'. -^ ft/T-^-^ O^^wwwJ^oiy D Lo ^|j>- •y^'\^^eSijli:3j^Ji^tij]j! Pokajanje - At-Tawba Sura IX 80 Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio cak i se- 
damdeset puta, Allah im nece oprostiti - zato sto u 
Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. A Allah nece 
ukazati na pravi put nevjernicima. 

81 Oni koji su izostali iza Allahova Poslanika veselili su 
se kod kuca svojih - mrsko im je bilo da se bore na 
Allahovu putu zaiazuci imetke svoje i zivote svoje, i 
jedni drugima su govorili: »Ne krecite u boj po vru- 
cini!« Recite: »Dzehennemska vatra je jos vruca!« - 
kad bi oni samo znali! 

82 Malo ce se oni smijati, a dugo ce plakati, bice to kaz- 
na za ono sto su zasluzili. 

83 I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te za- 
mole da im dopustis da podu s tobom u boj, ti im re- 
ci: »Nikad sa mnom u boj necete ici i nikada se sa 
mnom protiv neprijateija necete boriti! Bili ste zado- 
voljni sto ste prvi put izostali, zato ostanite s onima 
koji ionako ne idu u boj.« 

84 I nijednom od njih, kad umre, nemoj molitvu obavi- 
ti, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Alla- 
ha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici 
oni umiru. 

85 Neka te ne ushicuju bogatstva njihova i djeca njiho- 
va! Allah zeli da ih njima na ovom svijetu namuci i 
da skoncaju kao nevjernici. 

86 A kad je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se 
Zajedno sa Poslanikom Njegovim borite, najimucniji 
od njih su zatrazili odobrenje od tebe i rekli: »Ostavi 
nas da budemo sa onima koji ne idu u boj!« 200 SBB «1^ ^^,p ^-4^ (^j^(3^y»j 4^1!^ ' ^ 1a^ o\[ 

^i''- -? A-i.f 


ju\ 


^^.^ <My c$>-^^ iX^^ A'\^^<-^ 'A-'<'>\ •-''Irf ^^ ^ >';''>rf }> yy -ST f > ^^.-fi i? > >i 


JM_ 
Pokajanje - At-Tawba 87 Zadovoljavaju se da budu sa onima koji ne idu u 
boj, srca njihova su zapedacena, pa oni ne shvacaju! 

88 Ali, Poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalazu- 
ci imetke svoje i zivote svoje. Njima ce svako dobro 
pripasti i oni ce ono sto zele ostvariti. 

89 Allah im je pripremio dzennetske basde kroz koje ce 
rijeke teci, u kojima ce vjedno boraviti. To je veliki 
uspjeh ! 

90 Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i trazi- 
li dopustenje da ne idu, i tako su izostali oni koji su 
Allahu i Njegovu Poslaniku lagali ; a teska patnja po- 
godice one medu njima koji nisu vjerovali. 

91 Nece se ogrijesiti nemocni i bolesni, i oni koji ne mo- 
gu da nadu sredstva za borbu, samo ako su prema 
Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. Nema razloga 
da se ista prigovara onima koji dine dobra djela - a 
Allah prasta i samilostan je - 

92 ni onima kojima si rekao, kad su ti dosli da im das 
zivotinje za jahanje: »Ne mogu naci za vas zivotinje 
za jahanje« - pa su se vratili suznih oCiju, tuzni sto 
ne mogu da ih kupe, 

93 a ima razloga da se prigovara onima koji od tebe tra- 
ze dozvolu da izostanu, a imucni su. Zadovoljavaju 
se da ostanu sa onima koji ne idu u boj, Allah je nji- 
hova srca zapedatio, pa oni ne znaju. 201 ^m &i^ immm 0^^j^J^''^\t\^34''^^^.^i^ Pokajanje - At-Tawba Sura IX DlVZ* 

XI 9* Kad se medu njih vrate, oni ce vam se pravdati. Re- 
el: »Ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato 
sto nas je Allah o vama obavijestio. Allah i Njegov 
Poslanik ce vidjeti kako cete postupati, zatim, vi cete 
biti ponovo vraceni Onome kojem je poznat i nevid- 
Ijivi i vidljivi svijet, pa ce vas On o onome sto ste ra- 
dili obavijestiti.« 

95 Kad se medu njih vratite, zaklinjace vam se Alla- 
hom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su 
oni pogan i prebivaliste njihovo bice dzehennem kao 
kazna za ono sto su radili! 

96 Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni nji- 
ma. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno 
nije zadovoljan narodom nevjernidkim. 

97 Beduini su najveci nevjernici i najgori licemjeri, i 
razumljivo je sto ne poznaju propise koje Allah Svo- 
me Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je. 

98 Ima beduina koji ono sto daju smatraju nametom. I 
jedva dekaju da vas nesrece stignu - neka njih pogo- 
di nesreca! A Allah sve 6uje i sve zna. 

99 A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i 
koji smatraju da je ono sto daju put da se Allahu pri- 
blize i da Poslanikove blagoslove zasluze. To im je, 
zaista, dobro djelo, Allah ce ih sigurno miloscu Svo- 
jom obasuti, jer Allah prasta i samilostan je. 202 &im ^mmm 
Y«r Pokajanje - At-Tawba Sura IX 100 Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadziri- 
ma i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra 
djela cineci, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je 
On pripremio dzennetske basce kroz koje ce rijeke 
teci, i oni ce vjecno i zauvijek u njima boraviti. To je 
veliki uspjeh. 

101 Medu beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i 
medu stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu 
spretni - ti ih ne poznajes, ah ih Mi poznajemo. Njih 
cemo na dvostruke muke staviti, a zatim ce biti u ve- 
Mku patnju vraceni. 

102 A ima i drugih koji su grijehe svoje priznah, i koji su 
djela dobra s drugim koja su rdava izmijesali, njima 
ce, moze biti, Allah oprostiti jer Allah prasta i sami- 
lostan je. 

103 Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime ocistis i 
blagoslovljenim ih ucinis, i pomoli se za njih, molit- 
va tvoja ce ih zaista smiriti. - A Allah sve cuje i sve 
zna. 

104 Zar ne znaju oni da je jedino Allah prima pokajanje 
od robova Svojih i da samo On prihvata milostinje, i 
da je samo Allah Onaj koji prasta i da je On milos- 
tiv?! 

105 I reci: »Trudite se! Allah ce trud vas vidjeti, a i Po- 
slanik Njegov i vjernici, i vi cete biti vraceni Onome 
koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa ce vas o onome 
sto ste radili obavijestiti. 

106 Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li ce ih Allah 
kazniti ili ce im oprostiti. - A Allah sve zna i mudar 
je. 203 iMM^ m^mm 
'^'^ ^-f ^^'l'^ liil sClIl^^r?i^^NCl^^ A ^'^CT^.x-^Tf > >< S'-'^h^^^^.^^ (%y^ <''^l^*^ >^ *>x 

-^ i^> > tfx 

Y'i 
Pokajanje - At-Tawba Sura IX 107 A oni koji su dzamiju sagradili* da bi stetu nanijeli i 
nevjerovanje osnazili i razdor medu vjernike unijeli, 
pripremajuci je za onoga koji se protiv Allaha i Nje- 
gova Poslanika jos prije borio, - sigurno ce se zakli- 
njati: »Mi smo samo najbolje zeljeli«, - a Allah je 
svjedok da su oni pravi lazljivci. 

108 Ti u njoj nemoj nikad molitvu obaviti! Dzamija ciji 
su temelji, vec od prvog dana, postavljeni na strahu 
od Allaha zaista vise zasluzuje da u njoj obavljas 
molitvu.* U njoj su Ijudi koji vole da se cesto peru, a 
Allah voli one koji se mnogo cisle. 

109 Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje posla- 
vio na strahu od Allaha i u zeiji da Mu se umili - ili 
onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub pod- 
lokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u 
vatru dzehennemsku srusi? - A Allah nece ukazati 
na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu cini. 

110 Zgrada koju su oni sagradili staino ce unositi nemir 
u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. - A Al- 
lah sve zna i mudar je. 

111 Allah je od vjernika kupio zivote njihove i imetke 
njihove u zamjenu za dzennet koji ce im dati - oni ce 
se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im 
je to zbilja obecao u Tevratu i IndzTlu i Kur'anu -, a 
ko od Allaha dosljednije ispunjava obecanje Svoje? 
Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugo- 
vorili, i to je veliki uspjeh. ®l3$^ 
Pokajanje - At-Tawba "2 Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, 
i molitvu obavljaju, i traze da se cine dobra djela, a 
od nevaljalih odvracaju i Allahovih propisa se pri- 
drzavaju. A vjernike obraduj! 

113 Vjerovjesniku i vjernicima nije dopuseno da mole 
oprosia za mnogobosce, makar im bili i rod najblizi, 
kad im je jasno da ce oni stanovnici u dzehennemu 
biti.* 

114 A sto je Ibrahim trazio oprosta za svoga oca* bilo je 
samo zbog obecanja koje mu je dao. A cim mu je bi- 
lo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odre- 
kao. Ibrahim je doisla bio pun sazaljenja i obazriv. 

115 Allah nece nazvati zalutalim narod koji je na pravi 
put uputio prije nego sto ucine ono sto im je On za- 
branio. - Allah zaista sve dobro zna. 

116 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On zivot i 
smrt daje, i vi osim Allaha nemate ni zastitnika ni 
pomagaca. 

117 Allah je oprostio Vjerovjesniku, i muhadzirima i en- 
sarijama, koji su ga u teskom casu slijedili,* u vrije- 
me kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokoleba- 
la; On je poslije i njima oprostio, jer je On prema 
njima blag i milostiv, 205 o^j^ I |t^ ciU li[^ y^ 

lllSr*^*^ o ' ^jli^ Jl^^-^^ i^^l^^'^ cSs^^j o-r^i; U^ rt: 


c ,-s 
Y«l 
Pokajanje - At-Tawba 118 a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad 
im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala 
tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dusama njihovim i 
kad su uvidjeli da nema utocista od Allaha nego sa- 
mo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i 
ubuduce kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i 
milostiv je. 

119 O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su is- 
kreni! 

120 Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u nje- 
noj bhzini iza Allahova Poslanika izostanu i da svoj 
zivot njegovu zivotu pretpostave jer njih nece zadesi- 
ti ni zed, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti ce 
stupiti na neko mjesto koje ce nevjernike naljutiti, ni- 
ti ce ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da 
im to sve nece kao dobro djelo upisano biti, - Allah 
zaista nece dopustiti da propadne nagrada onima 
koji cine dobro -, 

121 i nece dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti ce 
ikakvu dolinu prevaliti, a da im to nece zapisano biti, 
da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom 
Ijepsom od one koju su zasluzili. 

122 Svi vjernici ne treba da idu u boj. Neka se po nekoli- 
ko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upu- 
te u vjerske nauke i neka opominju narod svoj da mu 
se vrate, da bi se Allaha pobojali. 206 i^m 
Pokajanje - At-Tawba Sura IX ^23 O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizi- 
ni vasoj i neka oni osjete vasu strogost! I znajte da je 
Allah na strani cestitih. 

124 A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: 
»Kome je od vas ova ucvrstila vjerovanje?« Sto se ti- 
ce vjernika, njima je ucvrstila vjerovanje, i oni se ra- 
duju; 

125 a sto se tice onih cija su srca bolesna, ona im je ne- 
vjerovanje dodala na nevjerovanje koje vec imaju, i 
oni kao nevjernici umiru. 

126 Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dva pu- 
ta u iskusenje padaju, pa opet, nit' se kaju nit' se 
opamecuju. 

127 A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: 
»Da li vas ko vidi?« - i onda se udaljuju. Neka Al- 
lah srca njihova bez podrske ostavi, zato sto su od 
onih Ijudi koji nece da razumiju. 

128 Dosao vam je Poslanik, jedan od vas, tesko mu je sto 
cete na muke udariti, jedva ceka da pravim putem 
podete, a prema vjernicima je blag i milostiv. 

129 A ako oni glave okrenu, ti reci: »Meni je dovoljan 
Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u 
Njega, On je Gospodar svemira velicanstvenoga!« loTja 


imm^ 


jQnus - YQnus SURA X 

Junus - Yunus 

Mekka - 109 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Elif-lam-ra. Ovo su ajeti mudre Knjige. 

2 Zasto je cudno Ijudima sto Mi objavljujemo jednom 
izmedu njih: »Opominji Ijude! A vjernike obraduj 
divnom nagradom kod Gospodara njihova!« Nevjer- 
nici govore: »Ovaj je zaista pravi carobnjak!« 

3 Gospodar vas je Allah, koji je nebesa i Zemlju za 
sest vremenskih razdoblja stvorio, a onda, - uprav- 
Ijajuci Arsom, svemirom zagospodario. Niko se nece 
moci zauzimati ni za koga bez dopustenja Njegova. 
Eto to vam je Allah, Gospodar vas, pa se Njemu kla- 
njajte! Zasto ne razmislite? 

4 Njemu cete se svi vratiti, - Allahovo je istinito obe- 
canje -, On doista iz nicega stvara. On ce poslije to 
ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vje- 
rovali i dobra djela cinili. A one koji ne budu vjero- 
vali ceka pice od kljucale vode i patnja nesnosna, za- 
to sto su nevjernici bill. 

5 On je Sunce izvorom svjetlosti ucinio, a Mjesec sjaj- 
nim i polozaje mu odredio da biste znali broj godina 
i racunanje. - Allah je to mudro stvorio. - On potan- 
ko izlaze dokaze Ijudima koji razumiju. 

6 U smjeni noci i dana i u onom sto je Allah na nebesi- 
ma i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za Ijude 
koji se Allaha boje. 208 


m^mm 

JOnus - Yunus 7 Onima koji ne ocekuju da ce pred Nas stati i koji su 
zadovoljni zivotom na ovom svijetu, koji su u njemu 
smireni, i onima koji su prema dokazima Nasim rav- 
nodusni - 

8 prebivaliste njihovo bice dzehennem, zbog onoga sto 
su radili. 

9 One koji vjeruju i cine dobra djela Gospodar njihov 
ce na pravom putu podrzati, zato sto vjeruju; rijeke 
ce teci ispred njih u dzennetima zadovoljstva, 

10 molitva njihova bice u njima: »Hvaljen nek si, Alla- 
hu!«, pozdrav njihov: »Mir vama!« a njihova po- 
sljednja mohtva: »Tebe, Allaha, Gospodara svjetova 
hvalimo!« 

11 Da Allah Ijudima daje zio onako brzo kao sto im se 
odaziva kad traze dobro, oni bi, uistinu, stradali. A 
Mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni ko- 
ji ne vjeruju da ce pred Nas stati. 

12 Kada covjeka snade nevoija, on Nam se moli: ili le- 
zeci, ili sjedeci, ili stojeci. A cim mu nevolju otkloni- 
mo, on nastavlja, kao da Nam se nije ni obracao 
molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako 
se nevjernicima cini lijepim ono sto rade. 

13 Mi smo drevne narode prije vas unistavali zato sto 
nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne 
dokaze donosili. Oni nisu htjeli da vjeruju. Tako Mi 
kaznjavamo narod nevjernicki. 

1^ Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na Zemlji 
ucinili, da bismo vidjeli kako cete postupiti. 209 ^.^ im^mm 

Oi, 1 ^ '*»f JLL Janus - Yunus Sura X 15 A kada im se kazuju ajeti Nasi, koji su jasni, onda 
govore oni koji ne vjeruju da ce pred Nas stati: »Do- 
nesi ti kakav drugi Kur'an, ili ga izmijeni!« - Red: 
»Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja 
slijedim samo ono sto mi se objavljuje, ja se bojim, - 
ako budem neposlusan svome Gospodaru -, patnje 
na Velikom danu.« 

16 Reci: »Da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao 
niti bi vas On s njim upoznao. Ta ja sam prije po- 
slanstva dugo medu vama boravio, - zar ne shvaca- 
te?« 

1^ Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu 
lazi iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistini- 
tim?! Mnogobosci doista nece uspjeti. 

18 Oni se, pored Aliaha, klanjaju onima koji im ne mo- 
gu ni nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i 
govore: »Ovo su nasi zagovornici kod Aliaha. « Reci: 
»Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zem- 
Iji postoji nesto, a On zna da ne postoji!« Neka je 
hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju 
Njemu ravnim! 

19 Ljudi su jednu zajednicu sacinjavali, a onda su se je- 
dan drugome suprotslavili. A da nije Rijeci ranije iz- 
recene od Gospodara tvoga, ovima bi vec bilo presu- 
deno o onome oko cega se razilaze. 

20 Oni govore: »Zasto mu Gospodar njegov ne posalje 
jedno cudo?« Ti reci: »Samo Allah zna ono sto ce 
biti, pa pricekajte, i ja cu s vama cekati.« 210 • ^y<. ^uli "^'^-^^r^ ^^r ^{.^'^ ^x^M" AT'K^ ^^J. 

-> *^ -^ <. <:>^ y^'t. 


J^Vbj^Tii </ >-"^t ff-- ^>>. ^,>i*) /x' 

^y^y ,/ ^y ^ ^ <(^>»Yr>' ^or\l^ijii::;:i!Si?jwi>rc;:3i -^. -^<f^> ^/> y.y^^^ ':iMos^=^js^^cifi \ j^zii 4^iS^*if I 


-->> <'. ^r^y ^ ^ ^ . ^ ./ ^ M^C^AL^ HI Junus - Yunus 21 A kada Mi dopustimo Ijudima da osjete milost, po- 
slije nevolje koja ih snade, oni opet u dokaze Nase 
nece da vjeruju. Reci: »Allah je brzi u kaznjavanju, 
izaslanici Nasi ono sto vi ispletkarite doista zapisu- 
ju«. 22 On vam omogucava da kopnom i morem putujete 
Pa kad ste u ladama i kad one uz blag povjetarac za 
plove s putnicima, te se oni obraduju tome, naide si 
Ian vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni 
se uvjere da ce nastradati, iskreno se mole Allahu 
»Ako nas iz ovoga izbavis, sigurno cemo biti zahval- 
ni!« 23 A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova 
dine nered na Zemlji! O Ijudi, nepravda koju (iinite 
da biste u zivotu na ovom svijetu uzivali - samo va- 
ma steti; Nama cete se poslije vratiti i Mi cemo vas o 
onom sto ste radili obavijestiti ! 

24 2ivot na ovom svijetu je slician bilju zemaljskom na 
koje Mi spustimo s neba kisu s kojim se ona izmije- 
sa, kojim se onda hrane Ijudi i stoka. Pa kad se Zem- 
Ija ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezi- 
ni pomisle da su oni toga gospodari, dode zapovijed 
Nasa, nocu ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije 
niCega nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlazemo 
dokaze narodu koji hoce da razmisli. 25 Allah poziva u Kucu mira 
onome kome On hoce. ukazuje na pravi put 211 isi^^ 
J Onus - Yunus 26 One koji dne dobra djela deka nagrada, i vise od to- 
ga! Lica njihova nece tama i sjeta prekrivati; oni ce 
stanovnici dzenneta biti, u njemu ce vjecno boraviti. 

27 A one koji c^ine nevaljala djela ceka kazna srazmjer- 
na onom sto su podinili; njih ce potistenost prekriva- 
ti, niko ih od Allaha nece zastititi, lica ce im biti tam- 
na kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noci: 
stanovnici vatre ce oni biti, i u njoj ce vjecno boravi- 
ti! 

28 A na Dan kad ih sve sakupimo, reci cemo onima koji 
su Allahu druge ravnim smatrali: »Stanite, i vi i bo- 
zanstva vasa!« - pa cemo ih razdvojiti; a bozanstva 
njihova ce reci: »Niste se vi nama klanjali. 29 Allah je dovoljan svjedok i nama 
nismo znali da ste nam se klanjali. « vama, mi doista 30 Tu ce svako saznati ono sto je prije uradio - bice 
vraceni Allahu, svom istinskom Gospodaru, a nece 
im biti onih koje su izmisljali. 

31 Upitaj: »Ko vas hrani s neba i iz zemlje, dije su djelo 
sluh i vid, ko stvara zivo iz nezivog, a pretvara zivo u 
nezivo, i ko upravija svim«? - »Allah«! - reci ce oni 
-, a ti reci: »Pa zasto Ga se onda ne bojite?« 

32 To vam je Allah, Gospodar vas istinski! Zar poslije 
istine ima ista osim zablude? Pa kuda se onda odme- 
cete? 

33 Tako ce se obistiniti rijed Gospodara tvoga da vjero- 
vati nece oni koji u grijehu zive. 212 ^ ^.'i^ oji (j>-» t^ y ij)^ j^<>3i t^<^ j^4jisit^ (^ iji^ i-r.-* ''.'*^^ E 


jQnus - YOnus 3* Reci: »Moze li ijedno vase bozanstvo da stvara iz ni- 
dega, zatim da to ponovo udini? »Reci: » Allah stvara 
iz nidega, zatim ce to ponovo udiniti!« Pa kuda se 
onda odmecete? 

35 Reci: »Moze li ijedno vase bozanstvo da uputi na 
pravi put?« i odgovori: »Samo Allah upucuje na 
pravi put!« Pa da li je onda dostojniji da se postiva 
onaj koji na pravi put upuduje ili onaj koji ni sam ni- 
je na pravom putu, osim ako ga drugi na pravi put ne 
uputi? Sta vam je, kako rasudujete?! 

36 Vecina njih slijedi samo pretpostavke ; ali pretpos- 
tavke nimalo nisu od koristi Istini; Allah uistinu do- 
bro zna ono sto oni rade. 

37 Ovaj Kur'an nije izmisljen, od Allaha je - on po- 
tvrduje istinitost prijasnjih objava i objasnjava propi- 
se; u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je! 

38 A oni govore: »On ga izmislja!« Reci: »Pa, dajte vi 
jednu suru kao sto je njemu objavljena, i koga god 
hocete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u po- 
moc pozovite, ako istinu govorite.« 

39 Oni poridu prije nego temeljito saznaju sta ima u nje- 
mu, a jos im nije doslo ni tuma^enje njegovo; tako 
su isto onT prije njih poricali, pa pogledaj kako su 
nasilnici zavrsili! 

^ Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj. 
A Gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce. 

^^ I ako te oni budu u laz utjerivali, ti reci: »Meni - 
moja, a vama - vasa djela; vi necete odgovarati za 
ono sto ja radim, a ja necu odgovarati za ono sto vi 
radite.« 

<2 Ima ih koji dolaze da te slusaju. A mozes li ti u^niti 
da te gluhi duju, koji ni pameti nemaju? nr^ Junus - Yunus 43 A ima ih koji te posmatraju. A mozes li ti uputiti na 
pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju? 

44 Allah zaista nece nikakvu nepravdu Ijudima udniti, 
Ijudi je sami sebi dne. 

45 A na Dan kada ih On sakupi u^nice im se da su bo- 
ravili samo jedan das u danu, i jedni druge ce pre- 
poznati. Oni koji su poricali da ce pred Allaha stati i 
koji nisu pravim putem isli bice izgubljeni. 

46 Bilo da ti pokazemo dio onoga dme im prijetimo, bi- 
lo da ti dusu uzmemo, Nama ce se oni vratiti, i tada 
ce Allah biti svjedok za ono sto su Cinili. 

47 Svaki narod je imao poslanika. I kad poslanik njihov 
dode medu njih, njima ce biti pravedno presudeno, 
nasilje im nece biti udinjeno. 

48 Oni govore: »Kada ce vec jednom ta prijetnja, ako 
istinu govorite?« 

49 Reci: »Sam od sebe ne mogu nikakvu stetu otkloniti, 
a ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Al- 
lah hoce! Svaki narod ima konac, i kad konac njegov 
dode - ni za tren ga nece moci ni odloziti ni ubrza- 
ti«. 

50 Reci: »Kazite vi meni; ako ce vas kazna Njegova no- 
cu ili danju zadesiti, zaSto je onda pozuruju mnogo- 
bosci? 

51 Zar <^ete tek onda kad se dogodi - u nju povjerovati? 
Zar tek tada, a ranije ste je pozurivali?« 

52 Zatim 6e se reci oni ma koji su se prema sebi ogrijesi- 
li: »Iskusite patnju vjednu; zar se kaznjavate vise ne- 
go sto ste zasluzili?« 

53 Oni te zapitkuju: »Da li je istina da ce ono biti?« Re- 
ci : »Jest, Gospodara mi moga, zaista je istina i vi ne- 
cete moci umaci!« 214 &i^ ^mmm 
Junus - Yunus ^ Kada bi nevjernik imao sve ono sto na Zemlji posto- 
ji, sve bi on to dao samo da se otkupi. A kada oni do- 
zive patnju, sakrice tugu, i bice im po pravdi presu- 
deno, nece im se uciniti nazao. 

55 Allahovo je sve sto je na nebesima i na Zemlji! Alla- 
hova prijetnja ce se sigurno ispuniti! - Ali vecina 
njih ne zna. 

56 On zivot i smrt daje i Njemu cete se vratiti. 

57 O Ijudi, vec vam je stigla poruka od Gospodara va- 
seg i lijek za vasa srca i uputstvo i milost vjernicima. 

58 Red: »Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti ra- 
duju, to je bolje od onoga sto gomilaju.« 

59 Red: »Kazite vi meni zasto jednu hranu koju vam 
Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuste- 
nom?« Redte: »Da li vam je prosudivanje o tome 
Allah prepustio ili o Allahu lazi iznosite?« 

60 I sta misle oni koji o Allahu iznose lazi, sta ce na 
Sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno do- 
bar prema Ijudima, ali vecina njih ne zahvaljuje. 

61 Sto god ti vazno dnio, i sto god iz Kur'ana kazivao, i 
kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok 
god se time zanimate. Gospodaru tvome nije nista 
skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun je- 
dan, i ne postoji nista, ni manje ni vece od toga, sto 
nije u Knjizi jasnoj. 215 ^1^ i^mm 
\:.^\^ y ij <>: '<*4s*^^ 


j^ 6jyJii^i^i^Ajj^t4>\JL^tj^ in. Junus - Yunus Sura X 62 I neka se nicega ne boje i ni za dm nek ne tuguju Al- 
lahovi sticenici, 

63 oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, 

64 za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu, 
- Allahove rijedi niko ne moze izmijeniti - to ce, za- 
ista, veliki uspjeh biti. 

65 Neka te ne zaloste besjede njihove! Uistinu, sva moc 
pripada Allahu; On sve cuje i sve zna. 

66 U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na Zemlji. A 
oni koji se pored Allaha bozanstvima klanjaju, povo- 
de se samo za pretpostavkama i samo uobrazavaju. 

67 On vam je dao noc da u njoj podinak imate, a dan da 
gledate. To su dokazi za Ijude koji duju. 

68 Oni govore: » Allah je Sebi uzeo dijete!« - Hvaljen 
neka je On! On ni o kom ovisan nije! Sve sto je na 
nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakva 
dokaza nemate. Zasto o Allahu govorite ono sto ne 
znate! 

69 Red : »Oni koji o Allahu lazi iznose nece postici ono 
sto zele«. 

70 Uzivace kratko na ovom svijetu, a zatim ce se Nama 
vratiti i Mi cemo im dati da iskuse nesnosnu patnju 
zato sto nisu vjerovali. TiT^ ^^^ mmm j^*^ bcUiS=>j5 4ji>^p»S_^l C^l±J^L$jJO Jbjt^li* > ^"^^ 


» -J»' ■»!<,'' 'it'll- ic » V tf-*-* ^T^ 1-1' 


^B 
Janus - YOnus Sura X 71 Kazi im povijest o Nuhu! Kada on rede narodu svo- 
me: »0 narode moj, ako vam je dodijao moj boravak 
medu vama i moje opominjanje Allahovim dokazi- 
ma, - a ja se staino uzdam u Allaha -, onda se, Za- 
jedno sa bozanstvima svojim, odluCite, i to ne krijte; 
zatim to nada mnom izvrsite i ne odgadajte! 

72 A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagra- 
du ne trazim, mene ce Allah nagraditi, meni je nare- 
deno da budem musliman.« 

73 Ali, nazvase ga lascem, pa Mi u ladi njega i one koji 
bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih udinis- 
mo, a one koji dokaze Nase nisu priznavali potopis- 
mo, pa pogledaj kako su zavrsili oni koji se na opo- 
mene nisu osvrtali! 

74 Zatim smo, poslije njega, poslanike narodima njiho- 
vim slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni ni- 
su htjeli da vjeruju u ono sto prije nisu priznavali. 
Tako Mi pedatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku 
mjeru. 

76 Zatim smo, poslije njih, Musaa i Haruna poslali sa 
dudima Nasim faraonu i glavesinama njegovim, ali 
su se oni uzoholili - a bio je to gresan narod: 

76 kada im je od Nas dosla Istina, rekli su: »Ovo je za- 
ista prava darolija!« 

77 »Zar za istinu koja vam je dosla kazete da je daroli- 
ja?« - reCe Musa -, »a Carobnjaci nece nikad uspje- 
ti!« 

78 A oni rekose: »Zar si dosao da nas odvratis od ono- 
ga na £emu smo zatekli pretke nase, da bi vama dvo- 
jici pripala vlast na Zemlji? E necemo mi vama dvo- 
jici vjerovati !« 


(^^^\m 
Junus - Yunus ^9 I faraon reCe: »Dovedite mi sve vjeste darobnjake!« 

80 I kad darobnjaci dodose, Musa im rede: »Bacite sto 
imate da bacite!« 

81 I kad oni bacise, Musa uzviknu: »Ono sto ste prire- 
dili 6arolija je! Allah ce je unistiti, jer Allah ne do- 
pusta da djelo pokvarenjaka uspije, 

82 Allah ce Svojom moci istinu utvrditi, makar sto ce to 
nevjernicima krivo biti!« 

83 I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naro- 
da faraonova, iz straha da ih faraon i glavesine nje- 
gove ne podnu zlostavljati, - a faraon je zaista na 
Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevrsio. 

84 I Musa reCe: »0 narode moj, ako u Allaha vjerujete, 
u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!« 

85 »U Allaha se uzdamo!« - rekose oni. »Gospodaru 
nas, ne u6ni da zbog nas dodu u iskusenje Ijudi koji 
nasilje dne, 

86 i spasi nas, miloscu Svojom, od naroda koji ne vjeru- 
je! 

87 I Mi objavismo Musau i bratu njegovu: »U Misiru 
narodu svome kuce izgradite i bogomoljama ih uCi- 
n\ff^ ; 11 nnmn moHtve obavljajte! A ti obraduj vjerni- nite i u njima i 
ke!« 88 I Musa reCe: »Gospodaru nas! Ti si dao faraonu i 
glavesinama njegovim bogatstva da u raskosi zive na 
ovom svijetu, pa oni, Gospodaru moj, zavode s puta 
Tvoga! Gospodaru nas, unisti bogatstva njihova i za- 
pedati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dozive 
patnju nesnosnu!« '■<i\\'i<'->^ ism.^ r'^?'ii',sit>-! (^'^ j^iOiVjii^iii: ,y> >/^ 


:j^\6^.4a'^^^ ^ >< »-^^ 4^^=5j jl b}^^ l^-Xcj LJ05D J^jl*^^ o^P;^>^^:» :ii ^ -^ ^^y'Z'f 
Junus - Yonus 89 »Uslisena je molba vasa!« - rece On -, »a vas dvoji- 
ca na pravom putu ostanite i nikako se za neznalica- 
ma ne povodite!« 

90 I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za 
petama su im bill faraon i vojnici njegovi progoneci 
ih ni krive ni duzne. A on, kad se pode daviti, uzvik- 
nu: »Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg 
vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam !« 

91 »Zar sada, a prije si neposlusan bio i razdor sijao?! 

92 Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio pou- 
dan primjer onima poslije tebe«, - ali mnogi Ijudi su 
ravnodusni prema Nasim poukama. 

93 I Mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i 
ukusnom hranom ih opskrbili, i tek kad im je doslo 
pravo saznanje, oni su se u misljenju razisli. A Gos- 
podar tvoj ce im sigurno na Sudnjem danu presuditi 
o onom u 6emu su se razilazili. 

94 Ako sumnjas u ono sto ti objavljujemo, upitaj one 
koji ditaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina 
od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od onih 
koji su u sumnji. 

95 I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne 
priznanju, da ne bi bio izgubljen. 

96 A oni na kojima se ispuni Rijec Gospodara tvoga za- 
ista nece vjerovati, 

97 makar im dosli svi dokazi, sve dok ne dozive patnju 
nesnosnu. i^M^^ 'mmm 


/ . >^ .^.f .^^-^f y »> 

Junus - Yunus 98 Zasto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i 
kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda 
Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu 
patnju u zivotu na ovom svijetu otklonili i zivot mu 
jos izvjesno vrijeme produzili? 

99 Da Gospodar tvoj hoce, na Zemlji bi doista bill svi 
vjernici. Pa zasto onda ti da nagonis Ijude da budu 
vjernici? 

100 Nijedan dovjek nije vjernik bez AUahove volje; a On 
kaznjava one koji nece da razmisle. 

101 Red: »Posmatrajte ono sto je na nebesima i na Zem- 
lji !« - A ni od kakve koristi nece biti dokazi i opo- 
mene narodu koji nece da vjeruje. 

102 Zar oni dekaju da ih snade nesto slicno onome sto je 
snaslo one koji su prije njih bili i nestali? Reci: »Pa 
dekajte, i ja cu s vama dekati !« 

103 Poslije smo spasavali poslanike Nase i one koji su 
vjerovali. Eto tako, duznost je Nasa da spasimo vjer- 
nike. 

104 Reci : »0 Ijudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje 
vjere, - pa, ja se necu klanjati onima kojima se, mi- 
mo Allaha, vi klanjate, vec cu se klanjati Allahu, koji 
ce vam duse uzeti. Meni je naredeno da budem vjer- 
nik, 

105 i: »Predaj se pravoj vjeri, i nikako ne budi kumirima 
poklonik, 

106 i^ pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne moze ni 
koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi, uisti- 
nu, nevjernik. 220 ^'^ i^wm 
Hod - Hod Sura XI 107 Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega 
ne moze otkloniti, a ako ti zazeli dobro, pa - niko ne 
moze blagodat Njegovu sprijediti; On njome nagra- 
duje onoga koga hoce od robova Svojih; On prasta i 
milostiv je.« 

108 Red: »0 Ijudi, Istina vam dolazi od Gospodara va- 
seg, i onaj ko se uputi pravim putem - uputio se za 
svoje dobro, a onaj ko krene stranputicom, krenuo je 
na svoju stetu, a ja nisam vas odvjetnik.« 

109 Ti slijedi ono sto ti se objavljuje i budi strpljiv dok 
Allah ne presudi, On je sudija najbolji! 

SURA XI 

Hod - Hod 

Mekka - 123 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! 

1 Elif-lam-ra. Ovo je Knjiga 6iji se ajeti pomno nizu i 
od vremena do vremna objavljuju, od Mudrog i 
Sveznajuceg, 

2 da se samo Allahu klanjate, - ja sam vam od Njega, 
da opominjem i da radosne vijesti kazujem -, 

3 da od Gospodara svoga oprosta trazite i da se poka- 
jete, a On ce vam dati da do smrtnog dasa lijepo pro- 
zivite i svakom destitom dace zasluzenu nagradu. A 
ako leda okrenete, - pa, ja se, zaista, bojim za vas 
patnje na Velikom danu. 

4 Allahu cete se vratiti, a On sve moze! 

5 Eto, oni grudi svoje okrecu sa zeljom da se od Njega 
sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju. On zna 
ono sto skrivaju i ono sto pokazuju, - On, uistinu, 
zna misli svadije. 221 ^>^ b!^ 
i\c>\ia\'^\^Vc4j0 cAi^^-^iTiiii >. ^Ji y > ^< Had - Hod d2uz' 

XII 6 Na Zemlji nema nijednog zivog bica, a da ga Allah 
ne hrani. On zna gdje ce koje boraviti i gdje ce sahra- 
njeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi. 

7 On je u sest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju 
stvorio - a Njegov prijesto je iznad vode bio - da bi 
vas iskusao koji ce od vas bolje postupati. Ako ti rek- 
nes: »Poslije smrti bicete doista ozivljeni«, nevjerni- 
ci ce sigurno reci: »Ovo nije nista drugo do o6ita var- 
ka!« 

8 ako im Mi kaznu do roka odredenog odgodimo, oni 
ce sigurno reci : »Zasto je zadrzava?« A onoga dana 
kad im dode, nece biti od njih otklonjena i sa svih 
strana bice okruzeni onim ^emu su se rugali. 

9 Ako dovjeku milost Nasu pruzimo, pa mu je poslije 
uskratimo, on pada u o6ajanje i postaje nazahvalnik. 

10 A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje ko- 
ja ga zadesila, on ce sigurno reci: »Nevolje su me na- 
pustile!« On je doista umisljen i razmetljiv, 

11 A samo strpljive i one koji dobra djela dine deka op- 
rost i nagrada velika. 

12 Nemoj ti nista od onoga sto ti se objavljuje izostaviti, 
sto tisti grudi tvoje, zato da oni ne bi rekli: »Zasto 
mu nije poslano kakvo blago, ili, zasto s njim nije 
dosao melek?« Tvoje je da opominjes, a o svemu se 
samo Allah brine. 222 


V?t^^\^*-'-"'- • '^i-kI^^^ "''>\'^tf^ I'^'vFf'^ c> l?e->^N^-:^\ ^Y^Jd^:-^! Jyuj^j^> Had - Had 13 Zar oni da govore: »On ga izmislja!« Red: »Pa sadi- 
nite vi deset Kur*anu slidnih, izmisljenih sura, i koga 
god hocete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u 
pomoc pozovite, ako je istina sto tvrdite!« 

^* A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on ob- 
javljuje samo s Allahovim znanjem i da nema boga 
osim Njega - zato muslimani postanite! 

15 Onima koji zele zivot na ovom svijetu i Ijepote njego- 
ve - Mi cemo dati plodove truda njihova i nece im se 
u njemu nista prikratiti. 

16 Njih ce na onom svijetu samo vatra peci; tamo nece 
imati nikakve nagrade za ono sto su na Zemlji radili 
i bice uzaludno sve sto su udinili. 

17 Zar je onaj koji zeli samo ovaj svijet kao onaj kome 
je jasno ko je Gospodar njegov, na sto se nadovezuje 
FCur'an kao svjedok Njegov, i jos prije njega Knjiga 
Musaova, putovoda i milost? To su oni koji vjeruju u 
nj. A onima koji su se protiv njega urotili vatra ce 
boraviste biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u nj, on je 
zaista istina od Gospodara tvoga, ali vecina Ijudi ne- 
ce da vjeruju. 

18 Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmislja 
lazi? Oni ce pred Gospodara svoga biti dovedeni, a 
svjedoci ce reci: »Ovi su izmisljali lazi o Gospodaru 
svome!« Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogo- 
bosce, 

19 koji od Allahova puta odvracaju i krivim ga prikazu- 
ju; oni i u onaj svijet ne vjeruju. s^i^ ■<<£-i\i\VJ. ft^syiiij $1 oAj^^itjiy^^ll?^.^ _m_ 
Had - Hod Sura XI 20 Oni na Zemlji ne mogu Allahu umaci, niti, osim Al- 
laha, drugog zastitnika imaju. Njima ce patnja biti 
umnogostrudena, jer nisu htjeli ni da 5uju ni da bilo 
sta vide, 

21 oni su sami sebe upropastili, - a nece im biti ni onih 
koje su izmisljali, - 

22 oni ce, zbilja, na onom svijetu biti sasvim izgubljeni. 

23 Oni koji budu vjerovali i dobra djela dinili i koji 
Gospodaru svome budu odani bice stanovnici dzen- 
neta, u njemu ce vjedno boraviti. 

24 Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vi- 
di i cuje. A mogu li se oni uporediti? Pa zasto ne raz- 
mislite? 25 I Nuha poslasmo narodu njegovu. »Ja sam tu« 
vorio je on - »da vas otvoreno opominjem. go- 26 da se ne klanjate nikome drugom osim Allahu ; ja se, 
zaista, plasim za vas patnje na Nesnosnom danu.« 

27 Glavesine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, re- 
kose: »Koliko mi vidimo, ti si covjek kao i mi, a vidi- 
mo i da te bez ikakva razmisljanja slijede samo oni 
koji su niko i nista medu nama; ne vidimo da ste vi 
imalo od nas bolji, stavise, mislimo da ste lazljivci.« 

28 »0 narode moj,« - govorio je on - »da vidimo! Ako 
je meni jasno ko je Gospodar moj i ako mi je On od 
Sebe dao vjerovjesnistvo, a vi ste slijepi za to, zar da 
vas silimo da to protiv volje vase priznate? s^ji^ i^^}m 


'<5.^A^ 


'></Kf^>^-^ ;^< > ^-^1^ "'^-^ '^rf'^ K^^K-Y'^' ^.t-^-^t. 1 l'^ 


x-> X. 


YYo Had - Hod 29 O narode moj! Za ovo ja od vas ne trazim blaga, Al- 
lah de mene nagraditi. I ja necu otjerati vjernike, oni 
ce pred Gospodara svoga izici; ali, ja vidim da ste vi 
narod koji ne zna. 

30 O narode moj! Ko bi me od Allaha odbranio kad bih 
ih ja otjerao? Zasto se ne urazumite? 

31 Ja vam ne kazem: 'U mene su Allahove riznice' - ni- 
ti: 'Meni je poznata buducnost' - niti kazem: 'Ja sam 
melek\ - a ne govorim ni o onima koje vase ot\ s 
prezirom gledaju: 'Allah im nikakvo dobro nece da- 
ti' - ta Allah dobro zna sta je u dusama njihovim -, 
jer bih se tada ogrijesio.« 

32 »0 Nuhu«, - rekose oni - »ti si zelio da se s nama 
raspravljas i dugo si se raspravljao. Daj neka se os- 
tvari ono sto nam prijetis, ako istinu govoris!« 

33 »To ce vam udiniti samo Allah ako bude htio« - reCe 
on -, »i vi necete moci umaci. 

3* Ako Allah hoce da vas ostavi u zabludi, nece vam 
savjet moj koristiti, ma koliko ja zelio da vas savjetu- 
jem. On je Gospodar vas i Njemu cete se vratiti«. 

35 Zar ovi da govore: »On ga izmislja!« Reci: »Ako ga 
izmi§ljam, grijeh ce pasti na mene, a ja nemam nista 
s tim sto vi iznosite klevete«. 

36 1 Nuhu bi objavljeno: »Osim onih koji su ved vjerni- 
ci, niko viSe iz naroda tvoga nede vjernik postati, za- 
to se ne zalosti zbog onoga sto oni stalno dine, 

37 I gradi ladu pred Nama i po Nasem nadahnucu, i ne 
obradaj Mi se vi§e zbog nevjernika - oni de sigurno 
biti potopljeni!« 225 

^ /^^^«* ^^^^^'^^ '^^^.^y ^^>'^»/^ ^-^ -s^f *^ .^. Hod - Hod Sura XI 38 I on je gradio ladu. I kad god bi pored njega prolazi- 
le glavesine naroda njegova, rugale bi mu se. »Ako 
se vi rugate nama« - govorio je on -, »rugacemo se i 
mi vama, onako kako se vi rugate, 

39 i saznacete, zaista, koga ce snaci sramna kazna i ko 
ce u vjeCnoj muci biti.« 

^ I kad je zapovijed Nasa pala i voda s povrsine Zem- 
Ije pokuljala, Mi smo rekli: »Ukrcaj u ladu od svake 
zivotinjske vrste po jedan par, i deljad svoju - osim 
onih o kojima je bilo govora - i vjernike!« - a malo 
je bilo onih koji su s njim vjerovali. 

41 I on rede: »Ukrcajte se u nju, u ime Allaha, neka plo- 
vi i neka pristane! Gospodar moj, uistinu, prasta i sa- 
milostan je.« 

42 I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda i 
Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko: »0 
sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima! 

43 a on rede: »Sklonicu se na kakvo brdo koje ce me od 
vode zastititi.« - »Niko danas Allahove kazne nece 
posteden biti, osim onoga kome se On smilovao!« - 
rede Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi. 

44 I bi redeno: »0 Zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o ne- 
bo, prestani!» I voda se povude i ispuni se odredba, 
a lada pristade na planini Al-Dzudi, i bi redeno: 
»Daleko nek je narod nevjernidki!« 

45 A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao: 
»Gospodaru moj, sin moj je deljade moje, a obeca- 
nje Tvoje je zaista istinito i Ti si od mudrih najmud- 
riji!« 226 


^:ijH|^^a'^U;^ic>^\^jXxSSlS HQd - Had Sura XI ^ »0 Nuhu, on nije deljade tvoje« - rekao je On - »jer 
radi ono sto ne valja, zato Me ne moli za ono sto ne 
znas! Savjetujem te da neznalica ne budes.« 

^7 »Gospodaru moj«, - rede - »Tebi se ja utidem da Te 
vise nikada ne zamolim za ono sto ne znam! Ako mi 
ne oprostis i ne smilujes mi se, bicu izgubljen.« 

*8 »0 Nuhu«, - bi recieno - »iskrcaj se, s pozdravom 
Nasim i blagoslovima tebi i narodima koji ce se izro- 
diti od ovih koji su s tobom ! Bice naroda kojima ce- 
mo davati da uzivaju, a koje ce poslije snaci Nasa 
kazna nesnosna!« 

*9 To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo ; ni ti 
ni narod tvoj niste prije ovoga o tome nista znali. Za- 
to budi strpljiv, ishod ce, zaista, u korist destitih biti. 

50 » I Adu - brata njihova Huda. »0 narode moj«, - 
govorio je on - »Allahu se klanjajte, vi drugog boga 
osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite. 

51 O narode moj, ja ne trazim od vas nagrade za ovo; 
mene ce nagraditi Onaj koji me je stvorio ! Zasto se 
ne opametite? 

52 O narode moj, molite Gospodara svoga da vam op- 
rosti, i pokajte Mu se, a On ce vam slati kisu obilnu i 
dace vam jos vecu snagu, uz onu koju imate, i ne od- 
lazite kao mnogobosci!« 

53 »0 Hude«, - govorili su oni - »nisi nam nikakav do- 
kaz donio, i mi na samu tvoju rijec necemo napustiti 
bozanstva nasa, mi tebi ne vjerujemo. 227 ^^ 
Had - Hod 54 Mi kazemo samo to da te je neko bozanstvo nase 
zlom pogodilo.« »Ja pozivam Allaha za svjedoka« - 
rede on -, »a i vi posvjedodite da ja nemam nista s 
tim sto vi druge Njemu ravnim smatrate, 

55 pored Njega ; i zato svi zajedno protiv mene lukav- 
stvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte, 

56 ja se uzdam u Allaha, u moga i vasega Gospodara! 
Nema nijednog zivog bica koje nije u vlasti Njego- 
voj; Gospodar moj zaista postupa pravedno. 

57 Pa ako okrenete leda, - a ja sam vam saopcio ono 
sto vam je po meni poslano -, Gospodar moj ce um- 
jesto vas narod drugi dovesti, i vi Mu necete nicim 
nauditi; Gospodar moj zaista bdi nad svim«. 

58 I kad je dosla kazna Nasa, Mi smo, miloscu Nasom, 
Hada i vjernike s njim spasili i patnje surove ih po- 
stedjeli. 

59 Eto, to je bio Ad, on je dokaze Gospodara svoga po- 
ricao i bio neposlusan poslanicima svojim, i prista- 
jao uz svakog silnika, inadziju. 

60 I prokletstvo je na ovom svijetu stalno bilo s njim, a 
bice i na Sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u 
Gospodara svoga; daleko neka je Ad, narod Hudov! 

51 I Semudu - brata njihova Saliha. »0, narode moj«, 
- govorio je on - »klanjajte se samo Allahu, vi dru- 
gog boga osim Njega nemate! On vas od zemlje stva- 
ra i daje vam da zivite na njoj! Zato Ga molite da 
vam oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, 
zaista, blizu i odaziva se.« 

52 »0, Salihu«, - govorili su oni - »ti si medu nama 
prije ovoga cijenjen bio. Zasto nam branis da se kla- 
njamo onome 6emu su se preci nasi klanjali? Mi uve- 
liko sumnjamo u ono demu nas ti pozivas.« 228 ^m imm^ 


. >> -^ -^T ^ 


lii-it-^Sl/' 

IiEE Hod - Had 63 »0, narode nioj«, - govorio je on - »da vidimo: ako 
je meni jasno ko je Gospodar moj i ako mi je On 
sam vjerovjesnistvo dao, pa ko ce me od Allaha od- 
braniti ako Ga ne budem slusao, ta vi biste samo 
uvecali propast moju. 

6* O, narode moj, evo ova Allahova kamila je znamenje 
za vas, pa je pustite neka pase po Allahovoj zemlji i 
ne dnite joj nikakvo zlo, da vas ne bi zadesila kazna 
bliska.« 

65 AH, oni je zaklase, pa on reCe: »2ivjecete u zemlji 
svojoj jos samo tri dana, to je istinita prijetnja«. 

66 I kad je dosla kazna Nasa, Mi smo, miloscu Nasom, 
Saliha i vjernike s njim spasili od sramote toga dana, 
- Gospodar tvoj je, uistinu, mocan i silan -, 

67 a one koji su dnili zlo pogodio je strasan glas i oni 
su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi, nepomiCni, 

68 kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Semud, dois- 
ta, u Gospodara svoga nije vjerovao ; daleko neka je 
Semud! 

69 1 Ibrahimu smo izaslanike Nase poslali da mu done- 
su radosnu vijest. »Mir!« - rekose; - »Mir!« - odgo- 
vori on, i ubrzo im donese pedeno tele. 

70 A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotidu, on osjeti 
da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. »Ti se 
ne boj!« - rekose oni -, »mi smo Lutovu narodu po- 
slani.« 

71 A zena njegova stajase tu, i Mi je obradovasmo Isha- 
kom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmjehnu. 229 ^i^ mmm ^^^P— ^^M^^"^^ 


li3: > ,^>,r ^ 


3j^^/j^6^^^)J^(>t?tU^pc^ .< / <k'"^.^ /\\^^ ^> " x-T-- 


.< -1 ^^.X;^i^ii^ir^j<%^j^iG^i>: >>^t t f ^^f vH ^'^'f *^ ^*^. <x' . '^'^^ 


Had - Hod 72 »Jadna ja!« - re^e - »zar da rodim ovako stara, a i 
ovaj moj muz je star. Ovo je zaista nesto neobidno!« 

73 »Zar se ^udis Allahovoj moci?« - rekose oni -, »A1- 
lahova milost i blagoslovi Njegovi su na vama, obite- 
Iji vjerovjesnidkoj. On je dostojan hvale i On je ple- 
menit!« 

74 I posto Ibrahima prode strah i dode mu radosna vi- 
jest, on se po6e raspravljati s Nasim izaslanicima o 
narodu Lutovu ; 

75 Ibrahim je zaista bio dobrodusan, sazaljiv i odan. 

76 »0 Ibrahime, prodi se toga, naredenje od Gospoda- 
ra tvoga je stiglo; njih ce stici patnja sigurno!« 

77 I kad izaslanici Nasi dodose Lutu, on se zbog njih 
nade u neprilici i bi mu tesko pri dusi, pa rede: »Ovo 
je mudan dan!« 

78 I narod njegov pohrli njemu, - a prije su radiH sram- 
na djela. »0 narode moj«, - rede on - »eto mojih 
kceri, one su vam distije!* Bojte se Allaha i pred gos- 
tima mojim me ne sramotite! Zar medu vama nema 
razumna dovjeka?« 

79 »Ti znas da nama nisu potrebne tvoje kceri « - reko- 
se oni -, »ti doista znas sta hocemo mi«. 

80 »Ah, da ja samo imam moc« - rede on - »ili da se 
mogu osloniti na nekog snaznog!« 

81 A meleki rekose: »0 Lute, mi smo izaslanici Gospo- 
dara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa de- 
Ijadi svojom u gluho doba noci bez zene svoje, nju ce 
zadesiti isto sto i njih, i neka se niko od vas ne ob^zi- 
re! - Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije 
blizu?« 230 ^m ^^^mm ■ ■ ^■^^^^»^-^^" lELg \S=f=3= 
Hod - Had Sura XI 82 I kada pade naredba Nasa, Mi sve prevrnusmo, ono 
sto je bilo gore - bi dolje, i na njih kao kisu grume- 
nje od pedena blata spustismo, koje je neprekidno si- 
palo, 

83 obiljezeno od Gospodara tvoga, - a ono nije daleko 
ni od jednog nasilnika. 

w I Medjenu* - brata njihova Suajba. »0 narode 
moj«, - govorio je on - »Allahu se klanjajte, vi dru- 
gog boga osim Njega nemate, i krivo ni na litru ni na 
kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju zivite i bojim 
se da vas jednoga dana ne zadesi kazna, pa da svi na- 
stradate. 

85 O narode moj ! Pravo mjerite i na litru i na kantaru i 
ne zakidajte Ijudima stvari njihove i ne finite zlo po 
zemlji praveci nered. 

86 Bolje vam je ono sto Allah ostavlja kao dozvoljeno, 
ako hocete da budete vjernici; a ja nisam vas 5uvar«. 

87 »0 §uajbe«, - govorili su oni - »da li vjera tvoja tra- 
zi od tebe da napustimo ono c^emu su se preci nasi 
klanjali ili da ne postupamo sa imanjima nasim ona- 
ko kako nam je volja? E bas si 'pametan' i 'razu- 
man'!« 

88 »0 narode moj«, - govorio je on - »shvatite da je 
meni jasno ko je Gospodar moj i da mi je On dao 
svega u obilju. Ja ne zelim da cinim ono sto vama za- 
branjujem; jedino zelim da ucinim dobro koliko mo- 
gu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se 
uzdam i Njemu se obracam. 231 ^m fe^^lilj >i1ttti.i 

Had - Had 89 O narode moj! Neka vas neslaganje sa mnom nikako 
ne dovede do toga da vas zadesi ono sto je zadesilo 
Nuhov narod ili Hudov narod ili Salihov narod. A i 
Lutov narod nije mnogo prije vas zivio. 

90 I trazite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se 
pokajte! - Gospodar moj je, uistinu, samilostan i 
pun Ijubavi. 

91 »0 §uajbe«, - rekose oni - »Mi ne razumijemo 
mnogo toga sto ti govoris, a vidimo da si ti medu na- 
ma jadan; da nije roda tvoga, mi bismo te kameno- 
vali, ti nisi nama drag«. 

92 »0 narode moj«, - recie on - »zar vam je rod moj 
drazi od Allaha, koga sasvim odbacujete? Gospodar 
moj dobro zna ono sto vi radite! 

93 O narode moj, cinite sve sto mozete, a cinicu i ja. Vi 
cete sigurno saznati koga ce kazna stici koja ce ga os- 
ramotiti i ko je lazac. Pa, dekajte i ja cu s vama ceka- 
ti!« 

94 I kada je pala naredba Nasa, Mi smo, iz miiosti Na- 
se, Suajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo 
ciniii pogodio je uzasan gias i oni su u zemlji svojoj 
mrtvi, nepomicni osvanuli, 

95 kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Daleko bio 
Medjen kao i Semud! 

^ 1 Musaa smo poslali sa znamenjima Nasim i doka- 
zom jasnim. 

97 faraonu i glavesinama njegovim, ali se oni povedose 
za faraonovim naredenjem, a njegovo naredenje nije 
bilo razumno. 232 ^i^ mmm 

"{rr 
Hod - Had Sura XI J^^mJjmJm 98 Na Sudnjem danu on ce svoj narod predvoditi i u 
vatru ga uvesti, a uzasno je mjesto u koje ce doveden 
biti! 

99 Na ovom svijetu ih je pratilo prokletstvo, a pratice ih 
i na onom; strasan ce biti »dar« kojim ce darivani bi- 
ti! 

100 To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo; ne- 
ki od njih jos postoje, a neki su sa zemljom sravnje- 
ni. 

101 Mi nismo prema njima bili nepravedni, vec oni sami 
prema sebi. I kad bi pala naredba Gospodara tvoga, 
nista im nisu pomogla bozanstva njihova kojima su 
se, a ne Allahu, klanjali, samo bi im propast njihovu 
povecali. 

102 Eto, tako Gospodar tvoj kaznjava kad kaznjava sela 
i gradove koji su nasilje cinili. Kaznjavanje Njegovo 
je zaista boino i strasno. 

103 To je pouka za one koji se plase patnje na onom svi- 
jetu; a to je Dan kada ce svi Ijudi biti sabrani i to je 
Dan kad ce svi biti prisutni, 

104 a Mi ga odgadamo samo za neko vrijeme. 

105 Onoga dana kad dode, bez dopustenja Njegova niko 
ni rijec nece izustiti, a medu njima bice nesrecnih i 
srecnih. 

106 I nesrecni ce u dzehennem, u njemu ce tesko izdisati 
i udisati; 

107 dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce ostati, - osim ako 
drukc^ije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, za- 
ista, radi ono sto zeli. 

108 A srecni ce u dzennet; dok je nebesa i Zemlje, u nje- 
mu ce boraviti, - osim ako drukcije Gospodar tvoj 
ne odredi; bice to dar koji ce neprekidno trajati. ^dl^Xi? ^>^^ ^^.i..^^-^ 1 1^^ Lx; I * JuJj 
"^O ^ x' -^^ '^ "^ ^ ^^ ^ -*** rf>^ 

^.^i^i:^1j^^^^j:a\.<y^^4_ 


Hod - HQd Sura XI SBC 109 Zato ne sumnjaj u to sta ce biti s onima koji se kla- 
njaju ovima; oni se klanjaju onima kojima su se, jos 
prije, klanjali preci njihovi. Mi cemo im doista ono 
sto su zasluzili - bez odbitka dati! 

110 I Musau smo Knjigu dali, pa su se o njoj u misljenju 
podvojili. 1 da nije Rijeci Gospodara tvoga ranije iz- 
rec^ene, bilo bi s njima svrseno, jer oni u nju sumnja- 
ju mnogo. 

111 I svima njima ce Gospodar tvoj prema djelima njiho- 
vim platiti, jer On dobro zna ono sto su radili. 

112 Ti idi pravim putem, kao sto ti je naredeno, i nek ta- 
ko postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne bu- 
dite, jer On dobro vidi ono sto radite. 

113 I ne drzite stranu onih koji nepravedno postupaju, 
pa da vas vatra przi; vi nemate drugih zastitnika 
osim Allaha, inace, nema vam pomoci! 

ii'* I obavljaj molitvu pocetkom i krajem dana, i u prvim 
casovima noci! Dobra djela zaista ponistavaju rdava. 
To je pouka za one koji pouku zele. 

115 I strpljiv budi! Allah doista nece uskratiti nagradu 
onima koji dobra djela cine. 

116 A zasto je medu narodima prije vas bilo samo malo 
^estitih, koji su branili da se na Zemlji nered cini, ko- 
je smo Mi spasili! A oni koji su zlo radili odavali su 
se onome u cemu su uzivali, i gresnici su postali. 

117 Gospodar tvoj nije nikada nepravedno unistavao se- 
la i gradove ako su stanovnici njihovi bili dobri. 234 


>t>5r ^>. ^ x» fr I'^tf'^-'^ tf^ ^"C^"^ "1^*^ 


^sa^ij^ HQd - Had Sura XI 118 A da je Gospodar tvoj htio, sve bi Ijude sljedbenici- 
ma jedne vjere ucinio. Medutim, oni ce se uvijek u 
vjerovanju razilaziti, 

119 osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato 
ih je i stvorio, I ispunice se rijec Gospodara tvoga: 
»napunicu, zaista, dzehennem dzinnovima i Ijudima 
- Zajedno !« 

120 A sve ove vijesti koje ti o pojedinim dogadajima o 
poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje uc- 
vrstimo. I u ovima dosla ti je prava istina, i pouka, i 
vjernicima opomena. 

121 I reci onima koji nece da vjeruju: »Radite sto god 
mozete, i mi cemo raditi; 

122 i cekajte, i mi cemo cekati!« 

123 Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vra- 
ca, zato se samo Njemu klanjaj i samo se u Njega uz- 
daj! A Gospodar tvoj motri na ono sto radite. 

SURA XII 

Jusuf - Yusuf 

Mekka -111 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige jasne! 

2 Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku da 
biste razumjeli. 

3 Objavljujuci ti ovaj Kur'an, Mi tebi o najljepsim do- 
gadajima kazujemo iako prije njega nisi doista nista 
znao: 

4 Kada Jusuf rece ocu svome: »0 oce moj, sanjao sam 
jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih 
vidio kako mi se poklonise«, 235 im^m i^giipit--?" 
y^i^^of^y}^ <> > '< ^^jhlj<-^jH4^o '- -^.^-"i XjX^ *JO\ 


^v > / » > >< Oi-=U-va^O^J ilLllbl T 1 < > -^ 


■^\\;\j. *..Uj>^Ia ^r,.^ 4:^.3' Cm/ ^^J*^ 


ojL^^ \Sl^b^iL_^ u>*jj Cl5r^\ ^0.^=^ 
Sura XII 

5 on rece: »0 sinko moj, ne kazuj svoga sna braci svo- 
joj, da ti ne ucine kakvu pakost, sejtan je doista cov- 
jeku otvoreni neprijatelj. 

6 I eto tako, Gospodar tvoj ce tebe odabrati, i tumace- 
nju snova te nauciti, i miloscu Svojom tebe i Jakubo- 
vu porodicu obasuti, kao sto je prije obasuo pretke 
tvoje, Ibrahima i Ishaka. - Gospodar tvoj, zaista, sve 
zna i mudar je.« 

'' U Jusufu i braci njegovoj nalaze se pouke za sve koji 
se raspituju. 

8 Kada oni rekose: »Jusuf i brat njegov drazT su nasem 
ocu od nas, a nas je citava skupina. Nas otac, zaista, 
ocito grijesi. 

9 Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite, - otac 
vas ce se vama okrenuti, i poslije toga cete dobri Iju- 
di biti«, - 10 jedan od njih rece: »Ako bas hocete nesto da ucinite, 
onda Jusufa ne ubijte, vec ga na dno nekog bunara 
bacite, uzece ga kakva karavana.« 

11 »0 oce nas,« - rekose oni - »zasto sumnjas u nasa 
osjecanja prema Jusufu? Mi mu zaista zelimo dobro. 

12 Posalji ga sutra s nama da se zabavi i razonodi, mi 
cemo ga, sigurno, cuvati.« 

13 »Bice mi doista zao ako ga odvedete, a plasim se da 
ga vuk ne pojede kad vi na njega ne budete pazil 
rece Jakub. 

^ »Kako ce ga vuk pojesti, a nas ovoliko!« - 
oni -, »mi bismo tada bili zaista izgubljeni.« <r c: 

Jusuf- Yusuf 15 I kada ga odvedose i odlucise da ga bace na dno bu- 
nara. Mi mu objavismo: »Ti ces ih o ovom postupku 
njihovu obavijestiti, a oni te nece prepoznati.« 

16 I uvece dodose ocu svome plaCuci. 

17 »0 oce nas,« - rekose - »bili smo otisli da se trka- 
mo, a JQsufa smo stavili kod nasih stvari, pa ga je 
vuk pojeo. A ti nam neces vjerovati, iako istinu govo- 
rimo.« 18 I donesose kosulju njegovu laznom krvlju okrvavlje- 
nu. »U vasim dusama je ponikla zla misao« - rece 
on - »i ja se necu jadati, od Allaha ja trazim pomoc 
protiv ovoga sto vi iznosite.« 

19 I dode jedna karavana, te poslase vodonosu svoga i 
on spusti vedro svoje. »Mustuluk!« - viknu on - 
»evo jednog djecaka!« I oni su ga kao trgovacku ro- 
bu sakrili, a Allah je dobro znao ono sto su uradili. 

20 I prodadose ga za jeftine pare, za nekoliko grosa; 
jedva su cekali da ga se oslobode. 

21 I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, rece zeni svo- 
joj: »Ucini mu boravak prijatnim! Moze nam koris- 
tan biti, a mozemo ga i posiniti!« I eto tako Mi Jusu- 
fu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i naucismo ga 
tumacenju snova - a Allah cini sta hoce, ali vecina 
Ijudi ne zna. 

22 I kad on stasa. Mi ga mudroscu i znanjem obdaris- 
mo; tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine. ^ < f -* ^<»^ X 

Jusuf- Yusuf 23 I po6e da ga na grijeh navodi ona u cijoj je kuci bio, 
pa pozaklju^a sva vrata i rece: »Hodi!« - »Sa^uvaj 
Boze!« - uzviknu on -, »vlasnik me moj lijepo pazi; 
a oni koji dobro uzvrate zlim nece nikad uspjeti.« 

24 I ona je bila pozeljela njega, a i on bi bio nju pozelio 
da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao - ta- 
ko bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je 
on uistinu bio Nas iskreni rob. 

25 I njih dvoje prema vratima potrcase - a ona razdera 
straga kosulju njegovu - i muza njezina kraj vrata za- 
tekose. »Kakvu kaznu zasluzuje onaj koji je htio da 
zeni tvojoj zlo ucini« - rece ona - »ako ne tamnicu 
ili kaznu bolnu?« 

26 »Ona je pokusala da mene na grijeh navede« - rece 
Jusuf. - »Ako je kosuija njegova sprijeda razderana, 
onda ona istinu govori, a on neistinu, « - primijeti 
jedan rodak njezin -, 

27 »a ako je kosuija njegova straga razderana, onda ona 
laze, a on govori istinu. « 

28 I kad on vidje da je kosuija njegova straga razdera- 
na, rece: »To je jedno od vasih lukavstava, vasa lu- 
kavstva su zaista velika! 

29 Ti, Jusufe, ostavi se toga, a ti trazi oprostenje za gri- 
jeh svoj, jer si zaista htjela da zgrijesis!« 

30 I zene u gradu pocese govorkati: »Upravnikova zena 
navracala momka svoga na grijeh, u njega se ludo 
zagledala! Mi mislimo da jako grijesi.« 238 i^m e^^mB 
Jusuf - Yusuf Sura XII ^sask zssc 31 I kad ona cu za ogovaranja njihova, posla po njih, te 
im pripremi divane, dade svakoj od njih po noz i re- 
ce: »Izadi pred njih!« A kad ga one ugledase, zadivi- 
se se Ijepoti njegovoj i po rukama svojim se poreza- 
se: »Boze, boze!« - uskliknuse - »ovo nije covjek, 
ovo je melek plemeniti!« 

32 »E to vam je onaj zbog koga ste me korile« - rece 
ona. »lstina je da sam htjela da ga na grijeh navra- 
tim, ali se on odupro. Ako ne ucini ono sto od njega 
trazim, bice sigurno u tamnicu bacen i ponizen.« 

33 »Gospodaru moj,« - zavapi on - »draza mi je tam- 
nica od ovoga na sto me one navracaju? I ako Ti ne 
odvratis od mene lukavstva njihova, ja mogu prema 
njima naklonost osjetiti i lakomislen postati.« 

34 I Gospodar njegov uslisa molbu njegovu i spasi ga 
lukavstva njihova; On, uistinu, sve cuje i zna. 

35 Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da 
je neduzan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu. 

36 S njim su u tamnicu usla jos dva momka. »Ja sam sa- 
njao da cijedim grozde« - rece jedan od njih. - »A 
ja, opet,« - rece drugi - »kako na glavi nosim hljeb 
koji ptice kljuju. Protumaci nam to, jer vidimo da si 
zaista dobar covjek. « 

37 »Nijedan obrok hrane nece vam donesen biti, a da 
vam ja prije ne kazem sto cete dobiti,« - rece Jusuf. 
»To je samo dio onoga cemu me naucio Gospodar 
moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vje- 
ruje i koji i onaj svijet ne priznaje. 239 m^m mim^ ^mmmmmi^m 


x-^ , < ^ ^^x 


a^j^' 


ilU. 4^.n 

Jusuf- Yusuf Sura XII 38 i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Isha- 
ka i Jakuba; nama ne prilici da ikoga Allahu smatra- 
mo ravnim. To je Allahova milost prema nama i os- 
talim Ijudima, ali vecina Ijudi nije zahvalna. 39 O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bo- 
govi ili Allah, Jedini i Svemocni? 40 Oni kojima se, mimo Njega, klanjate samo su imena 
koja ste im nadjenuli vi i preci vasi, - Allah o njima 
nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Al- 
lahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. 
To je jedino prava vjera, ali vecina Ijudi ne zna. 41 O drugovi moji u tamnici, jedan od vas ce gospodara 
svoga vinom pojiti, a drugi ce raspet biti, pa ce mu 
ptice glavu kljuvati. Ono sto ste pitali samo to zna- 
ci!« 42 A onome od njih dvojice za kojeg je znao da ce spa- 
sen biti rece: »Spomeni me gospodaru svome!« - ali 
sejtan ucini te on zaboravi da ga spomene gospodaru 
svome, i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine. 43 I vladar rece: »Sanjao sam kako sedam mrsavih kra- 
va pojede sedam debelih, i sanjao sam sedam klaso- 
va zelenih i sedam drugih sasusenih. O velikasi, pro- 
tumacite mi san moj ako snove znate tumaciti?« 240 U^pI\^j\^J>^CjJ\L\l^\\^^^ 
i>»>tya*-, 


Yi\ Jusuf- Yusuf ^ »Zbrkanih li snova!« 
znamo tumaciti.« rekose oni - »mi snove ne 45 I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one 
dvojice, onaj koji se spasio, i rece: »Ja cu vam protu- 
maciti san, samo me posaljite!« 

^ »Jusufe, o prijatelju, protumaci nam sta znaci: se- 
dam mrsavih krava pojede sedam debelih; i sedam 
klasova zelenih i sedam drugih sasusenih, - pa da se 
vratim Ijudima, da bi oni saznali.« 

47 »Sijacete sedam godina uzastopno« - rece -, »pa 
ono sto pozanjete u klasu ostavite, osim ono malo 
sto cete jesti, 

48 jer ce poslije toga doci sedam teskih koje ce pojesti 
ono sto ste za njih pripremili, ostace jedino ono malo 
sto cete za sjetvu sacuvati. 

49 Zatim ce, poslije toga, doci godina u kojoj ce Ijudi- 
ma kise u obilju biti i u kojoj ce cijediti.« 

50 I vladar rece: »Dovedite mi ga!« I kad Jusufu izasla- 
nik dode, on rece: »Vrati se gospodaru svome i upi- 
taj ga: ,§ta je s onim zenama koje su svoje ruke pore- 
zale - Vlasnik moj dobro zna spletke njihove!'«* 

51 Ȥta se to dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraca- 
le?« - upita vladar. - »Boze sacuvaj!« - rekose one 
- »mi o njemu nista ruzno ne znamo !« - »Sad ce is- 
tina na vidjelo izaci« - rece upravnikova zena -, »ja 
sam njega na grijeh navracala, on je istinu rekao.* 

52 Isto tako on neka zna da ga ja nisam, dok je bio od- 
sutan, iznevjerila jer Allah ne da da se ostvare lukav- 
stva podmuklih. 241 
> * VK *>Tf'^'1> >, \'^'t'^?f^< ><^ ^^1,^>^ »>^.^''< :{^\M ^< < > > "^ijlll^ IjSLI. ijj u ^ oji^^'ij c^ j^ j?3 JiT 


Jusuf- Yusuf DZUZ' 
XIII 53 Ja ne pravdam sebe, ta dusa je sklona zlu, osim one 
kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista 
prasta i samilostan je.« 

54 I vladar rece: »Dovedite mi ga, uzecu ga u svoju svi- 
tu« - i posto porazgovara s njim, rece mu: »Ti ces od 
danas kod nas uticajan i pouzdan biti.« 

55 »Postavi me« - rece - »da vodim brigu o stovaristi- 
ma u zemlji, ja sam zaista cuvaran i znan.« 

56 I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je 
ondje gdje je htio; milost svoju Mi dajemo onome 
kome hocemo i ne dopustamo da propadne nagrada 
onima koji dobra djela cine. 

57 A nagrada na onom svijetu je boija za one koji vjeru- 
ju i koji se grijeha cuvaju. 

58 I dodose braca Jusufova i udose k njemu, pa ih on 
poznade, a oni njega ne poznadose. 

59 I kad ih namiri hranom potrebnom, rece: »Dovedite 
mi svoga brata koji je ostao s ocem vasim, zar ne vi- 
dite da punu mjeru dajem i da goste ne moze biti bo- 
Ije primam.* 

50 Ako mi ga ne dovedete, necete vise od mene hrane 
dobiti i ne dolazite mi!« 

61 »Pobrinucemo se da ga nekako od oca njegova izma- 
mimo, zaista cemo tako postupiti« - rekose oni. 

62 A Jusuf rece momcima svojim: »Stavite njihove stva- 
ri u tovare njihove, oni ce ih, kad se vrate svojima, 
prepoznati i opet ce se vratiti.«* 

63 I posto se vratise ocu svome, rekose: »0 oce nas, vise 
nam nece hranu davati. Zato posalji s nama brata na- 
seg da bismo dobili hranu, a mi cemo ga zaista cuva- 
ti.« 242 i^m m%mm 
Jusuf- Yusuf 6* »Zar da vam ga povjerim kao sto sam prije povjerio 
brata njegova?« - rede on. »Ali, Allah je najbolji cu- 
var i On je najmilostiviji!« 

65 A kad otvorise tovare svoje i nadose da su im vrace- 
ne stvari njihove, oni rekose: »0 ode nas, sta moze- 
mo vise pozeljeti? Evo, vracene su nam stvari nase, i 
hranom cemo deljad nasu namiriti, i brata naseg ce- 
mo duvati, a i jedan kamilin tovar hrane cemo vise 
dobiti; to je neznatan tovar.« 

66 »Ja ga s vama necu poslati« - rede - »dok mi se 
tvrdo Allahom ne zakunete da cete mi ga doista vra- 
titi, osim ako ne nastradate.« I posto mu se oni za- 
klese, on rede: » Allah je jamac za ono sto smo utana- 
aili! 

67 »0 sinovi moji,« - rede onda - »ne ulazite na jednu 
kapiju, vec na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti 
od onoga sto vam Allah odredi ; moc pripada jedino 
Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u Njega 
uzdaju oni koji se uzdaju!« 

68 I kad udose onako kako im je otac njihov naredio, to 
im nimalo nije pomoglo da budu postedeni onoga 
sto im je Allah bio odredio, jedino se ostvarila zelja 
Jakubova, koju je izvrsio, a on je, uistinu, veliki zna- 
lac bio, zato sto smo ga Mi naucili, ali vecina Ijudi ne 
zna. 

69 I kada izidose pred Jusufa, on privi na grudi brata 
svoga i rede: »Ja sam, doista, brat tvoj i ne zalosti se 
zbog onoga sto su oni uradili.« 243 i^^m mmm 

Jusuf- Yusuf Sura XII 70 I posto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu ca- 
su u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade 
vikati: »0 karavano, vi ste, doista, kradljivci!« 

71 Oni im pristupise i upitase: »§ta to trazite?« 

72 »Trazimo vladarevu 5asu« - odgovorise. - »Ko je 
donese, dobice kamilin tovar hrane. Ja za to jam- 
dim !« 

73 »Allaha nam«, - rekose oni - »vi znate da mi nismo 
dosli da dinimo nered na zemlji, i mi nismo kradljiv- 
ci.« 

74 »A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu?« - 
upitase. 

75 » Kazna je onome u dijem se tovaru nade - sam on« 
- odgovorise. - »Eto tako mi kaznjavamo kradljiv- 
ce.« 

76 I on pode s vrecama njihovim, prije vreca brata svo- 
ga, a onda izvadi dasu iz vrece brata svoga. - Mi po- 
udismo Jusufa da tako varku izvede. - On po vlada- 
revu zakonu nije mogao da uzme kao roba brata svo- 
ga, ali je mogao Allahovim dopustenjem. Mi uzvisu- 
jemo onoga koga Mi hocemo, a nad svakim znalcem 
ima jos znaniji. 

77 » Ako je on ukrao«, - rekose oni -, »pa i prije je brat 
njegov krao!« I Jusuf im ne rede nista. »Vi ste u go- 
rem polozaju« - pomisli u sebi -, Allah dobro zna 
kako je bilo to o demu govorite. 

78 »0 upravnide,« - rekose oni - »on ima vrlo stara 
oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega! Mi vidi- 
mo da si dobar dovjek.« (^m tmmm 

no Jusuf- Yusuf Sura XII 7^ »Sacuvaj Boze,« - rece - »da uzmemo nekog drugog 
do onoga u koga smo nas predmel nasli! Tada bismo 
zaista bill nepravedni!« 80 I kad izgubise svaku nadu, odvojise se u stranu da se 
posavjetuju. »Zar ne znate« - rece najstariji medu 
njima - »da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije 
Jusufa upropastili. Necu napustiti ovu zemlju dok 
mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist 
ne presudi, a On je Sudija najbolji. 81 Vratite se ocu svome pa recite: ,0 oce nas, sin tvoj je 
ukrao; mi tvrdimo samo ono sto smo vidjeli, a mi se 
nismo mogli onoga sto je bilo sudeno sacuvati. 82 Pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom 
smo dosli. Mi zaista govorimo istinu!« 83 »Nije tako« - rece Jakub - »u dusama vasim je po- 
nikla zla misao, i ja se necu jadati, nadam se da ce 
mi ih Allah sve vratiti; uistinu. On sve zna i mudar 

je.« 84 I okrenu se od njih i rece: O Jusufe, tugo moja!« - a 
oci su mu bile pobijeljele od jada, bio je vrlo potis- 
ten. 

85 »Allaha nam,« - rekose oni - »ti toliko spominjes Ju- 
sufa da ces tesko oboljeti ili umrijeti!« 86 »Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od 
Allaha znam ono sto vi ne znate« - rece on. 245 ^^m mmr^^ 


»X «^ <>-'X r-^ ^>>h11t- >> > -" 


<<-^ x^ 


Jusuf - Yusuf 87 »0 sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata 
njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo 
nevjernici gube nadu u Allahovu milost.« 88 I kad oni izidose pred Jusufa, rekose: »0 upravnice, 
i nas i celjad nasu pritisla je nevolja; donijeli smo 
malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i 
udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagraduje 
one koji milostinju udjeljuju.« 

89 »A znate li« - upita on - »sta ste s JQsufom i bratom 
njegovim nepromisljeno uradili?« 

90 »A da ti nisi, uistinu, Jusuf ?« - povikase oni. - »Da, 
ja sam jQsuf, a ovo je brat moj, Allah nam je milost 
darovao; ko se bude AUaha bojao i ko strpljiv bude 
bio - pa, Allah, uistinu, nece dopustiti da propadne 
nagrada onima koji dobra djela cine.« 

9^ »Allaha nam,« - rekose oni - »Allah te je nad nama 
uzvisio, mi smo zaista zgrijesili.« ! 

92 »Ja vas sada necu koriti« - rece - » Allah ce vam op- 
rostiti od milostivih On je najmilostiviji! 

93 Ovu kosulju moju odnesite i na lice moga oca je sta- 
vite, on ce progledati, i svu celjad svoju mi dovedi- 
te!« 94 I kada karavana napusti Misir, otac njihov rece: »Ja 
zbilja osjecam miris Jusufov, samo ne recite da sam 
pomatuhio.« 

95 »Allaha nam,« - rekose oni - »ti i sada kao i prije gri- 
jesis.« i4r^^^ '' f'* f^ '^T'^'^'^ 

jisS \^GjpiGiyLil^\ ^^^ f > > C tf ^> > ' ua 0jL-.-:;!ii,ii)iSiiiL43 ;;s3 •y' 4 *--^ 


M> >f licT-^ ^M :ak>^ ^K^ <>>'\^W<^ :> >♦ 


l^^^x^j ^^ y^^'>^» y y^ 9.^ ^y ^ .'^y> y 


o:5c.^^:^^ ^m<>^ 4 J3jli>-C-J ^ <^ ./*^ ^-^ 


vj t> ""■^^ ^^ ^'if'?--- .^»^..'' 


^ iV^»>^>''-^?-'>''» til;>^(^ >^^1\^*^13]^^ -Slvl^oi^^viJcl 'J*^k^r^> (-^J^ > < -iJo::ii:5)l^X^rUj 
Jusuf- Yusuf Sura XII 96 A kad glasonosa radosne vijesti dode, on stavi kosu- 
Iju na lice njegovo i on progleda. »Zar vam ne re- 
koh« - rece - »da ja znam od Allaha ono sto vi ne 
znate.« 97 »0 oce nas,« - rekose oni - »zamoli da nam se grijesi 
oproste, mi smo, zaista zgrijesili.« 98 »Zamolicu Gospodara svoga da vam oprosti« 
govori on - »jer On prasta i On je milostiv.« od- 99 1 kad izidose pred Jusufa, on privi roditelje svoje na 
grudi i rece: »Nastanite se u Misiru, svakog straha, 
ako Bog da, oslobodeni!« 

100 I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se 
svi poklonise, pa on rece: »0 oce moj, ovo je tuma- 
cenje moga sna nekadasnjeg. Gospodar moj ga je is- 
punio. Allah je bio dobar prema meni kad me je iz 
tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon sto je 
sejtan izmedu mene i brace moje bio razdor posijao. 
Gospodar moj je zaista milostiv onome kome On 
hoce, i On, zaista, sve zna i mudar je! 

101 Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naucio me 
tumacenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zem- 
Ije, Ti si Zastitnik moj i na ovom i na onom svijetu; 
daj da umrem kao musliman i pridruzi me onima ko- 
ji su dobri!« 

102 Eto to su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objav- 
Ijujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlucili, i 
kada su onako lukavi bili. 103 A vecina Ijudi, ma koliko ti zelio, nece biti vjernici. 247 m^m 


<r/^ x>^ * -^^ x^ ^4X ^-^ 't*/-^ ^-^-fr 4^i^ ^ >x^ »-^ >^ ^ > »> i'^' 


.oJjb Jusuf- Yusuf Sura Xn 104 Ti od ovih ne trazis nagradu za Kur'an, on je samo 
opomena svim svjetovima. 

105 A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji po- 
red kojih prolaze, od kojih oni glave okrecu! 106 Vecina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu 
smatra ravnim. 107 Zar mogu biti sigurni da ih nevoija, kao Allahova 
kazna, nece stici ili da ih Cas sudeni nece iznenaditi, 
a da oni to nece ni primijetiti? 

108 Red: »Ovo je put moj, ja pozivam k Aliahu, imajuci 
jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je 
hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram rav- 
nim. « 

109 A Mi smo i prije tebe samo Ijude slali, gradane koji- 
ma smo objave objavljivali. Zar ovi ne putuju po svi- 
jetu, pa ne vide kako su skoncali oni prije njih, - a 
onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha 
bojali - zar se necete opametiti ! 

110 I kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomisljali da 
ce ih lascima proglasiti, pomoc Nasa bi im dosla: Mi 
bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Nasa 
ne bi mimoisla narod nevjernicki. 

111 U kazivanjima o njima je pouka za one koji su razu- 
mom obdareni. Kur'an nije izmisljena besjeda, on 
priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i 
objasnjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vje- 
ruje. 248 S^^^ osgii^ a^ti$» 
Grom -Ar-Ra 'd SURA XIII 
Grom -Ar-Ra'd 
Medina - 43 ajeta 

U ime Allaha, MUostivog. Samilosnog! 

1 Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono sto ti se 
objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali vecina 
Ijudi nece da vjeruje. 

2 Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i on- 
da svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec potdinio, 
svako se krece do roka odredenog; On upravlja svim 
i potanko izlaze dokaze da biste se uvjerili da cete 
pred Gospodara svoga stati. 

3 On je zemlju ravnom udinio i na njoj nepomidne pla- 
nine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, musko 
i zensko, dao; On dan zastire nocu. To su doista do- 
kazi Ijudima koji razmisljaju. 

* Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima granide 
i basda ima lozom zasadenih, i njiva, i palmi sa vise 
izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu 
vodu, plod nekih dinimo ukusnijim od drugih. To su 
doista dokazi Ijudima koji pamet imaju. 5 A ako se ^udis, pa - txxdo su rijed njihove: »Zar ce- 
mo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni po- 
novo?« Oni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njiho- 
vim vratovima bice sindziri i oni ce stanovnici dze- 
hennema biti, u njemu ce vjeCno ostati. \^\m^ mmmm 
Grow -Ar-Ra'd 'On 6 Oni traze od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je 
kazni i prije njih. Gospodar tvoj Ijudima prasta i up- 
rkos zulumu njihovu, ali Gospodar tvoj doista i stra- 
hovito kaznjava. 

7 A oni koji ne vjeruju govore: »Zasto mu Gospodar 
njegov ne posalje dudo?« Tvoje je da opominjes, a 
svaki narod je imao onoga ko ga je na pravi put upu- 
civao. 

8 Allah zna sta svaka zena nosi i koliko se materice 
stezu, a koliko sire; u Njega sve ima mjeru; 

zna nevidljivi i vidljivi svijet. On je Velicanstveni 
i Uzviseni; 

10 za Njeg je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj 
koji to glasno dni, onaj koji se nocu skriva i onaj ko- 
ji po danu hodi. 

11 Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, 
- po Allahovu naredenju nad njim bde. Allah nece 
izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. 
A kad Allah hoce da jedan narod kazni, niko to ne 
moze sprijediti; osim Njega nema mu zastitnika. 

12 On vam pokazuje munju da se uplasite i ponadate, i 
On stvara teske oblake. 

13 I grmljavina velida i hvali Njega, a i meleki, iz stra- 
hopostovanja prema Njemu; On salje gromove i 
udara njima koga hoce, - i opet oni raspravljaju o 
AUahu, a On sve moze. 250 o^ti^ 


c^lJO,'^^ Jbj^jl ^4^r'^^^' J^*^^^'^^-^-^^^ fe^ 
Grom -Ar-Ra'd Sura XIII SED2DA ^^ Samo se Njemu moze moliti ! A oni kojima se pored 
Njega mole - nece im se odazvati, kao sto ni voda 
nece stici u usta onome koji prema njoj samo dlano- 
ve svoje pruzi; molitva nevjernika je stvar izgublje- 
na. 

15 Allahu se pokorava sve sto je na nebesima i na Zem- 
Iji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sum- 
rak. 

16 Reci: »Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?« - i odgo- 
vori: » Allah !« Reci: »Pa zasto ste onda umjesto Nje- 
ga kao zastitnike prihvatili one koji sami sebi ne mo- 
gu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu stetu ot- 
kloniti?« Reci: »Zar su jednaki slijepac i onaj koji 
vidi, ili, zar su isto tmine i svjetlo, ili, zar oni koje su 
uCinili Allahu ravnim stvaraju kao sto On stvara, pa 
im se stvaranje dni sli6no?« Reci: » Allah je stvori- 
telj svega i On je Jedini i Svemocni.« 

17 On spusta kisu s neba, pa rijeke teku koritima s mje- 
rom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po povrsini. I 
ono sto Ijudi tope na vatri u zelji da dobiju nakit ili 
orude ima takode otpatke, sliCne onima. - Tako Al- 
lah navodi primjer za istinu i neistinu: otpaci se od- 
bacuju, dok ono sto koristi Ijudima ostaje na zemlji. 
Tako, eto, Allah objasnjava primjere. 

18 Onima koji se Gospodaru svome odazovu - nagrada 
najljepsa, a onima koji Mu se ne odazovu - kad bi 
sve sto je na Zemlji njihovo bilo, i jos toliko, rado bi 
se time otkupili. Njih 6eka muSno polaganje raduna; 
prebivaliste njihovo bice dzehennem, a grozna je on 
postelja! IsT^ 


(1^ Jo .O^^lU 1^^^ 
Grom -Ar-Ra'd Sura XIII 


19 Zar je onaj koji zna da je istina ono sto ti se objavlju- 
je od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A po- 
uku samo razumom obdareni primaju: 

20 oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krse 
obecanje ; 

21 i oni koji postuju ono sto je Allah naredio da se po- 
stuje i Gospodara svoga se boje i obra6una mu5noga 
plase; 

22 i oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara 
svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga sto 
im dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo 
uzvracaju - njih deka najljepse prebivaliste, 

23 edenski vrtovi u koje ce uci oni i roditelji njihovi i 
zene njihove i porod njihov - oni koji su bili destiti - 
i meleki ce im ulaziti na vrata svaka: 

24 »Mir neka je vama, zato sto ste trpjeli, a divno li je 
najljepse prebivaliste !« 

25 A onT koji ne ispunjavaju duznosti prema Allahu, ia- 
ko su se na to Cvrsto obavezali, i kidaju ono sto je Al- 
lah naredio da se postuje, i Cine nered na zemlji - 
njih deka prokletstvo i najgore prebivaliste ! 

26 Kome hoce, Allah daje u obilju, i uskracuje. Oni se 
raduju zivotu na ovom svijetu, a zivot na ovom svije- 
tu prema onom svijetu samo je prolazno uzivanje. 

27 Nevjernici govore: »Zasto mu Gospodar njegov ne 
posalje dudo?« Red: » Allah ostavlja u zabludi ono- 
ga koga On hoce, a k Sebi upucuje onoga ko Mu se 
pokajniCki obraca, 

28 one koji vjeruju i dija se srca, kad se Allah pomene, 
smiruju - a srca se doista, kad se Allah pomene smi- 
ruju! ^\^ immm > >> x- >>" 

Grom -Ar-Ra'd 29 Onima koji vjeruju i dine dobra djela - blago njima, 
njih 6eka divno prebivaliste! 

30 I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i ne- 
stali drugi narodi, da im kazujes ono sto ti objavlju- 
jemo, jer oni u Milostivog ne vjeruju. Red: »0n je 
Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se 
uzdam i Njemu se obracam!« 

31 Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula ili zem- 
Ija iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve! 
A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, 
sve Ijude na pravi put uputio. A nevjernike ce nesre- 
ca neprestano pogadati ili ce se u blizini mjesta nji- 
hova dogadati, zbog onoga sto rade, - sve dok se Al- 
lahova prijetnja ne ispuni. Allah ce, sigurno, odrzati 
obecanje. 

32 I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam Ja onima 
koji nisu vjerovali vremena ostavljao, i poslije sam ih 
kaznjavao, a kakva je samo bila kazna Moja! 

33 Zar Allahu, koji nad svakim bdi, sto god uradi, zar 
da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: »Opisite 
ih!« Zar vi hocete da Njega udite, kao da On ne zna 
sta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Oni- 
ma koji ne vjeruju 6m\ se lijepim spletkarenje njiho- 
vo, i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allah 
u zabludi ostavi nece imati nikoga da ga na pravi put 
uputi. 

3* Oni ce se u zivotu na ovom svijetu muditi, ali ce pat- 
nja na onom svijetu sigurno teza biti, od Allaha ih 
niko nece odbraniti. l^ jjij jv* fr^jAI C-^^O^J U«^U>2- ^jiI<ilhJO^ 

I2j4^ijs|;dj^,^i,iiit: Jits-Jit j:i]\^-:4^iiu;::j^,^- ^'-'-' 
Grom -Ar-Ra'd Sura XIII 35 Ovakav je dzennet obecan onima koji se budu Alla- 
ha bojali : vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek 
ima i s trajnom hladovinom; to ce biti nagrada oni- 
ma koji se budu zla klonili, a nevjernicima ce kazna 
vatra biti. 

36 Neki od onih kojima smo dali Knjigu raduju se sve- 
mu sto objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne pri- 
znaju nesto od Objave. Red: »Meni je naredeno da 
se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga ravnim 
ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vracam.« 

37 I Mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom 
jeziku. A ako bi ti povladivao zeljama njihovim, na- 
kon sto ti je dosla spoznaja, ti ne bi imao ni zastitni- 
ka ni branitelja od Allaha. 

38 I prije tebe smo poslanike slali i zene i porod im da- 
vali. I nijedan poslanik nije donio nijedno Cudo so- 
bom, vec Allahovom voljom. Svako doba imalo je 
Knjigu, 

39 Allah je dokidao sto je htio, a ostavljao sto je htio; u 
Njega je Glavna knjiga. 40 Bilo da ti pokazemo dio onoga dime im prijetimo bi- 
lo da ti zivot oduzmemo, tvoje je da objavljujes, a 
Nase da trazimo polaganje raduna. 

41 Zar oni ne vide da im Mi zemlju suzavamo umanju- 
juci joj pogranidne oblasti? A Allah sudi! Niko ne 
moze presudu Njegovu pobiti, i On brzo radun svidi. 

*2 Spletke su pleli i oni prije njih, samo, Allah je Gos- 
podar svih spletki; On zna sta svako zasluzuje. A ne- 
vjernici ce sigurno saznati koga deka najljepse bora- 
viste. 254 k^^\^ 


eimM> j^^i^''^^ 
x> 


'f --" -2;*^ <. J^lj;.J^li.j;^J)^ X y ^ 3«;iJ^3Vt4Ujoyiiji_4u;^.^jil^i > ^ »^ ^ Af 
Yoo Ibrahim - Ibrahim Sura XIV ^ Oni koji ne vjeruju govore: »Ti nisi poslanik!« Red: 
»Meni i vama dovoljan ce biti kao svjedok Allah, i 
Onaj koji zna sto je Knjiga«. SURA XIV 

Ibrahim - Ibrahim 
Mekka - 52 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da Ijude, vo- 
Ijom njihova Gospodara, izvedes iz tmina na svjetlo, 
na put Silnoga i Hvaljenoga 

2 Allaha, dje je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji. A od uzasne patnje tesko nevjernicima, 

3 koji zivot na ovome svijetu vise vole od onoga svijeta 
i koji od Allahova puta odvracaju i nastoje da ga pri- 
kazu krivim! Oni su u velikoj zabludi. 

4 Mi nismo poslali nijednog poslanika koji nije govo- 
rio jezikom naroda svoga, da bi mu objasnio. A Al- 
lah ostavlja u zabludi onoga koga hoce i ukazuje na 
pravi put onome kome hoce; On je Silan i Mudar. 

5 I Musaa smo poslali s dokazima Nasim: »Izvedi na- 
rod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim 
danima!« To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko 
je strpljiv i zahvalan. 255 ife^ii^ 


'."h.^^^ ^ >• 


Yol 
IbrShim - Ibrahim 6 1 kad Musa reCe narodu svome: »Sjetite se Allahove 
blagodati kad vas je izbavio od faraonovih Ijudi koji 
su vas najgorim mukama mudili, koji su vam musku 
djecu klali, a zensku u zivotu ostavljali, - to vam je 
bilo veliko iskusenje od Gospodara vasega -, 

7 i kad je Gospodar vas objavio : ,Ako budete zahvalni, 
Ja cu vam, zacijelo, jos vise dati; budete li nezahval- 
ni, kazna Moja doista ce stroga biti.'« 

8 I Musa jos rede: »Ako budete nezahvalni i vi i svi 
drugi na Zemlji, - pa, Allah, doista, ni o kom nije 
ovisan i On je jedini hvale dostojan.« 

9 Zar do vas nije dopria vijest o onima prije vas, o na- 
rodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu, i onima poslije 
njih? - Samo ih Allah zna! - Poslanici njihovi su im 
dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta stavlja- 
li i govorili: »Mi ne vjerujemo u ono sto se po vama 
salje i mi veoma sumnjamo u ono u sto nas poziva- 
te!« 

^0 Poslanici njihovi su govorili: »Zar se moze sumnjati 
u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje? On vas poziva 
da bi vam neke grijehe vase oprostio i da bi vas do 
roka odredenog ostavio«. Oni su odgovorili: »Vi ste 
Ijudi kao i mi; hocete da nas odvratite od onih koji- 
ma su se preci nasi klanjali - pa, donesite nam Cudo 
vidljivo!« 256 


/'-' T-' 'i'f <^ ^^■i'! ». -■? <;_^jii\j.^==.>4s4iiTj^j4i\6\u 
Toy Ibrahim - Ibrahim 11 »Mi jesmo Ijudi kao i vi« - govorili su im poslanici 
njihovi -, »ali, Allah daje poslanstvo samo onim ro- 
bovima Svojim kojima On hoce ; mi vam ne mozemo 
donijeti 6udo bez Allahove volje - a vjernici neka se 
samo u Allaha uzdaju. 

12 Zasto da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On pute- 
vima kojim idemo uputio? Mi cemo doista strpljivo 
podnositi muke na koje nas budete stavljali - a oni 
koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju !« 

13 Nevjernici su govorili poslanicima svojim: »Ili cete 
vjere nase biti ili cemo vas, doista, iz zemlje nase 
protjerati!« A poslanicima je Gospodar njihov ob- 
javljivao: »Mi cemo nevjernike sigurno unistiti 

1* i poslije njih vas na Zemlji nastaniti. Bice to za one 
koji ce se polaganja raduna preda Mnom bojati i koji 
ce od prijetnje Moje strahovati.« 

15 I poslanici su pomoc trazili, pa je svaki oholi inadzi- 
ja nastradao, - 16 pred njim ce dzehennem biti 
vratnom kapljevinom, on ce biti pojen od- 17 mudice se da je proguta, ali je nikako nece moci pro- 
zdrijeti i smrt ce mu sa svih strana prilaziti, ali on ne- 
ce umrijeti; njega de teska patnja aekati. 

18 Djela nevjernika u Gospodara njihova nalik su na 
pepeo koji vihor u olujnom danu raznese ; nece moci 
da o^ekuju nikakvu nagradu za djela koja su udinili, 
to ce teska propast biti ! 257 ife^'J^ m^mm 

Ibrahim - Ibrahim Sura XIV 19 Zar ne vidis da je Allah mudro nebesa i Zemlju stvo- 
rio? Ako htjedne, vas ce udaljiti i nova stvorenja do- 
vesti ; 

20 to Allahu nije tesko. 

21 I izici ce svi pred Allaha, pa ce oni koji su bili tladeni 
reci glavesinama svojim: »Mi smo bili vase pristali- 
ce, mozete li nam imalo Allahovu kaznu olaksati?« 
-»Da je nas Allah uputio«, - odgovorice oni - »i mi 
bismo bili vas uputili. Zalili se mi ili trpjeli, svejedno 
nam je, spasa nam vise nece biti.« 

22 I kada bude sve rijeseno, sejtan ce reci : » Allah vam 
je pravo obecanje dao, a ja sam svoja obecanja iz- 
nevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, 
samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato 
ne korite mene, vec sami sebe, niti ja mogu vama po- 
moci niti vi mozete pomoci meni. Ja nemam nista s 
tim sto ste me prije smatrali Njemu ravnim.« Nevjer- 
nike sigurno 5eka bolna patnja. 

23 A oni koji su vjerovali i dobra djela dinili bice uvede- 
ni, voljom Gospodara njihova, u dzennetske basde 
kroz koje ce rijeke teci i u njima ce vjedno boraviti, u 
njima ce se rijedju »Mir!« pozdravljati. 

24 Zar ne vidis kako Allah navodi primjer - lijepa rijeC 
kao lijepo drvo : korijen mu je dvrsto u zemlji, a gra- 
ne prema nebu; 258 ife^(!^tj^ imm<^ s as ,,^Ai. i^tf »*Crf f>^i'' ^-^ .'lf>S^i'> '''> ;^ ^ — ^ ^ ^ 
Ibrahim - Ibrahim Sura XIV BBC 25 ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar nje- 
gov odredi -, a Allah Ijudima navodi primjere da bi 
pouku primili. 

26 A ruzna rijec je kao ruzno drvo: iscupanom drvetu s 
povrsine zemlje nema opstanka. 

27 Allah ce vjernike postojanom rijecju ucvrstiti i na 
ovom i na onom svijetu, a nevjernike ce u zabludi os- 
taviti; Allah radi sto hoce. 

28 Zar ne vidis one koji su umjesto zahvalnosti Allahu 
na blagodatima - nezahvalnoscu uzvratili i narod 
svoj u Kucu propasti doveli. 29 u dzehennem, u kome ce gorjeti, 
prebivaliste! - a uzasno je on 30 i izmislili Allahu ortake da bi zavodili s puta Njego- 
va? Reci: »Nasladujte se, zavrsicete sigurno u vatri!« 

31 Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu obav- 
Ijaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga sto im 
Mi darujemo, prije nego sto nastupi dan u kome ne- 
ce biti ni trgovanja ni prijateljstva. 

32 Allah je Stvoritelj nebesa i Zemlje; On spusta s neba 
kisu i cini da pomocu nje radaju plodovi kojima se 
hranite; i daje vam da se koristite ladama koje plove 
morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama 
koristite; 

33 i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji 
se stalno krecu, i daje vam da se koristite noci i da- 
nom; 259 Ibrahim - Ibrahim 34 i daje vam od svega onoga sto od Njega istete, i ako 
biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabroja- 
li. - Covjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan. 

35 A kada Ibrahim rece: »Gospodaru moj, ucini ovaj 
grad bezbjednim i sacuvaj i mene i sinove moje da se 
klanjamo kumirima, 

36 oni su, Gospodaru moj, mnoge Ijude na stranputicu 
naveli. Onaj ko bude mene slijedio - moje je vjere, a 
onaj ko bude protiv mene ustajao, pa - Ti, uistinu, 
prastas i samilostan si. 

37 Gospodaru nas, ja sam neke potomke svoje naselio u 
kotlini u kojoj se nista ne sije, kod Tvoga Casnog 
hrama, da bi, Gospodaru nas, molitvu obavljali; zato 
ucini da srca nekih Ijudi ceznu za njima i opskrbi ih 
raznim plodovima da bi zahvaini biH. 

38 Gospodaru nas, Ti zacijelo znas sta mi tajimo, a sta 
na javu iznosimo. - Allahu nista nije skriveno ni na 
Zemlji ni na nebu. 

39 Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i 
Ishaka; Gospodar moj, uistinu, uslisava molbe. 

^ Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obav- 
Ijamo molitvu; Gospodaru nas, Ti uslisi molbu mo- ju 41 Gospodaru nas, oprosti meni, i roditeljima mojim, i 
svim vjernicima - na Dan kad se bude polagao ra- 
cun!« 

42 A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono sto ra- 
de nevjernici! On im samo pusta do Dana kada ce 
im oci ostati otvorene. K <,i^ >; '"f- % A<^i,f 

» ^^-sTft;, >r >> -^.'-^ jH'^C^yjC. .<^ .j;:^^^ Oi T ^Luuj^d .Ar^ -^ 1* > 


' ^ «► > ff '^:f '^ <:^rf ^tf 1? f >- 


y ^^y .«^. "^ '^ ?f . -^ •^ * it *f '^'t '^'^ ■«#'^ ''"'^ » ii • ''^ ^ ^ y* JtlL Ibrahim - Ibrahim Sura XIV ^ i kada ce zureci, uzdignutih glava, netremice gledati; 
a srca ce im prazna biti. 

^ Ti opominji Ijude Danom kada ce im kazna doci, 
kad ce oni koji su se ogrijesili prema sebi - govoriti : 
»Gospodaru nas, ostavi nas jos samo kratko vrijeme, 
odazvacemo se pozivu Tvome i slijedicemo poslani- 
ke!« - »A zar se prije niste zaklinjali da necete na 
onaj svijet? 

^ 1 nastanili ste se bili u kucama onih koji su se prema 
sebi ogrijesili, a bilo vam je poznato kako smo s nji- 
ma postupili, i primjere smo vam navodili.« 

^ 1 oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva 
njihova, samo sto lukavstva njihova ne mogu brda 
pokrenuti. 

*7 Nemoj ni pomisliti da Allah nece odrzati obecanje 
Svoje poslanicima Svojim - Allah je, uistinu, silan i 
strog - 

48 na Dan kad Zemlja bude zamijenjena drugom zem- 
Ijom, a i nebesa, i kad svi izidu pred Allaha Jedinoga 
i Svemocnog. 

*9 Toga dana ces vidjeti gresnike povezane u zajednid- 
ke okove; 

50 kosulje ce im od katrana biti, a vatra ce lica njihova 
obavijati, - 

51 da Allah kazni svakoga prema zasluzi - Allah ce za- 
ista brzo radun svidjeti. 

52 Ovo je obznana Ijudima i da njome budu opomenuti 
i da znaju da je samo On jedan Bog, i da razumom 
obdarenl prime pouku ! 261 ■m mmm mr^ 
-* ^^ 


^j^.^ ^Uilgi <>LJlJl/v^ ul> p^^L>-tl3 jlj Mi 
Hidri - Al^Higr Sura XV D2UZ' 
XIV SURA XV 

Hidzr - Al-Higr 

Mekka - 99 aj'eta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog! 

2 Zazalice nevjernici cesto sto nisu postal! muslimani. 

3 Pusti ih neka jedu i nasladuju se, i neka ih zavara 
nada, - znace oni ! 

4 A Mi smo unistavali gradove samo u odredeno vrije- 
me, 

5 nijedan narod ne moze ni ubrzati ni usporiti konac 
svoj. 

6 Oni govore: »Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si, 
uistinu, lud! 

7 Zasto nam meleke ne dovedes, ako je istina sto govo- 
ris!« 

8 Mi meleke saljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi 
dalo vremena da dekaju. 

9 Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista cemo Mi 
nad njim bdjeti ! 

10 I prije tebe smo poslanike narodima prijasnjim slali 

11 i nijedan im poslanik nije dosao, a da mu se nisu na- 
rugali. 

12 Eto tako Mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika, 

13 oni u nj nece vjerovati, a zna se sta je bilo s narodi- 
ma davnasnjim. 

14 Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se 
kroz nju uspinjali, 

15 opet bi oni, zacijelo, rekli: »Samo nam se pricinjava, 
mi smo Ijudi opdinjeni!« 262 m^m^m 1 / . 1^ 'i^'t-'i'' '' "'^ ^ »1 f-f^ <^*^j** -j».^ >-'^»V 

<<:/,x^f ^ si^oii^cA^l"^^^ y^i Ynr ^B Hidri - Al-Higr 16 Mi smo na nebu sazvjezda stvorili i za one koji ih po- 
smatraju ukrasili 

17 i cuvamo ih od svakog sejtana prokletog; 

18 a onoga koji kradom prisluskuje stize svjetlica vidlji- 
va. 

19 A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomiCne planine 
razbacali i udnili da na njoj sve s mjerom raste, 

20 i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje-vi ne hra- 
nite. 

21 I ne postoji nista cije riznice ne posjedujemo, a od 
toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. 

22 Mi saljemo vjetrove da oploduju, a iz neba spustamo 
kisu da imate sta piti - vi time ne mozete raspolagati. 

23 I samo Mi dajemo zivot i smrt, i samo smo Mi vjeCni, 

24 i samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo 
Mi znamo one koji ce poslije doci, 

25 a On, Gospodar tvoj ce ih, zaista, sve sabrati. On je 
mudar i sve zna. 

26 Mi smo stvorili Adema od ilovice, od blata ustajalog, 

27 a jos prije smo stvorili dzinnove od vatre uzarene. 

28 I kad Gospodar tvoj rece melekima: »Ja cu stvoriti 
covjeka od ilovade, od blata ustajalog, 

29 i kad mu dam lik i u nj udahnem dusu, vi mu se po- 
klonite!« 

30 svi meleki su se, zajedno poklonili, 

31 osim IblTsa; on nije htio da se sa njima pokloni. Hidri - Al-Hi^r Sura XV 32 »0, Ibllse,« 
klonis?« rece On - »zasto ti ne htjede da se po- 33 »Nije moje« - rece - »da se poklonim dovjeku koga 
si stvorio od ilovace, od blata ustajalog.« 

3* »Onda izlazi iz dzenneta«, - rede On -, »neka si pro- 
klet 

35 i neka se prokletstvo zadrzi na tebi do Dana sud- 
njeg!« 

36 »Gospodaru moj,« - rece on - »daj mi vremena do 
dana kad ce oni biti ozivljeni!« 

37 »Daje ti se rok« - rece On - 

38 »do Dana vec odredenog.« 

39 »Gospodaru moj,« - rece -, »zato sto si me u zablu- 
du doveo, ja cu njima na Zemlji poroke lijepim pred- 
staviti i potrudicu se da ih sve zavedem, 

40 osim medu njima Tvojih robova iskrenih.« 

41 »Ove cu se istine Ja drzati« - rece On: 

42 »Ti neces imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, 
osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zaluta- 
lih.« 

43 Za sve njih mjesto sastanka dzehennem ce biti, 

44 on ce sedam kapija imati i kroz svaku ce odreden 
broj njih proci. 

45 Oni koji su se Allaha bojali i onoga sto im je zabra- 
njeno klonili, oni ce u dzennetskim basdama pored 
izvora biti. 

46 »Udite u njih sigurni, straha oslobodeni!« 

47 i Mi cemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni ce 
kao braca na divanima jedni prema drugima sjedjeti, 

46 tu ih umor nece doticati, oni odatle nikada nece izve- 
deni biti. 

49 Kazi robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji 
prasta i da sam milostiv, 

50 ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna! 

51 1 obavijesti ih o gostima Ibrahimovim, - m^ mmm 
y^o Hidri - Al^Higr Sura XV 52 kada su mu usli i rekli: »Mir!« - on je rekao: »Mi 
smo se vas uplasili.« 

53 »Ne plasi se!« - rekose -, »donosimo ti radosnu vi- 
jest, u6ena sina ces imati.« 

5* »Zar mi donosite radosnu vijest sada kad me je sta- 
rost ophrvala?« - rede on -, »cime me radujete?« 

55 »Donosimo ti radosnu vijest koja ce se doista obisti- 
niti« - rekose oni -, »zato nadu ne gubi!« 

56 »Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo 
oni koji su zabludjeli« - rece on 

57 i upita: »A sta vi hocete, o izaslanici?« 

58 »Mi smo poslani narodu nevjernickom« - rekose -, 

59 »samo cemo svu Lutovu celjad spasiti, 

60 osim zene njegove, ona ce, odlucili smo, sa ostalima 
kaznu iskusiti.« 

61 I kad izaslanici dodose Lutu, 

62 on rece: »Vi ste, doista, Ijudi neznani!« 

63 »Ne!« - rekose oni. »Donosimo ti ono u sto ovi stai- 
no sumnjaju, 

6* donosimo ti ono sto ce se sigurno dogoditi, a mi, za- 
ista, istinu govorimo. 

65 Izvedi celjad svoju u gluho doba noci, a ti budi na 
zadelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrce, vec 
produzite u pravcu kuda vam se nareduje!« 

66 I Mi smo mu objavili ono sto ce se zbiti: da ce oni, 
svi do posljednjeg, u svitanje unisteni biti. 

67 U to dodose stanovnici grada, veseli. 

68 »Ovo su gosti moji« - rece on - »pa me ne sramoti- 
te, 

69 i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte!« 

70 »A zar ti nismo zabranili da ikoga primas?« - povi- 
kase oni. 265 •i^ mm^ (T- i^^c^^il^^ SjU2Si^44Ce^jib j^ 


.^ . c; t4:jj6iG (>!*; >l^i>* 


, ^^.*^ ^ <'^ 


*> /*'^l^l^ l^^ ^l'^ •y^^'fi'^^ Oj..^^ l^ljpl^l;^^ >>,x'^<^ rr ;rilS ^li!^;:i&: jC^^^^ SjLJvi^lTi^j^^^'iTJ^ >>^^ » < 4^nu>.>^i ^^ y ^>* u» /»-' y ^ ^i k'^ '*< ^ ,^ ' .\;,^\.:i\\::^}:.jjj;%c.^\\^c; ''> j^^^jb\}. < A fy '^ <. Li ^ tUL<^\tUL^ ^^y <'■ .\d^1/a^liJi ^ i" '-i Tr- .. ir H - - 1^-- rir.-rr r -T ^ :_;^\J4Q\3:c:iBi;:ijj®ii:^i;3:a ♦>»> Cy^* ^ }l^Ccii<^£^hi^'^^''M^ "f^ >> '^^ ♦'^^ Cn-jJilIt>u3ll^0Jj5^'»^ xni Hidri - Al-Hi^r 71 »Ako vec hocete nesto da cinite, eto kcerl mojih!« - 
rece on.* 

72 A zivota mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. 

73 I njih je zadesio strasan glas kad je Sunce izlazilo, 

74 i Mi smo ucinili da ono sto je bilo gore bude dolje, i 
na njih smo kao kisu grumenje od skamenjene gline 
srucili, - 

75 to su, zaista, pouke za one koji posmatraju, - 

76 on je pored puta, i sada postoji ;* 

77 to je doista pouka za one koji vjeruju. 

78 A i stanovnici Ejke su bili nevjernici,* 

79 pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi.* 

80 I stanovnici Hidzra su poslanike laznim smatrali,* 

81 a Mi smo im dokaze Nase bili dali, ali su oni od njih 
glave okrenuli. 

82 Oni su kuce u brdima klesali, vjerujuci da su bez- 
bjedni, 

83 pa i njih u svitanje strasan glas zadesi 

84 i ne bijase im ni od kakve koristi ono sto su bili stek- 
li. 

85 Mi smo nebesa i Zemlju i ono izmedu njih mudro 
stvorili. Cas ozivljenja ce zacijelo doci, zato ti veliko- 
dusno oprosti, 

86 Gospodar tvoj sve stvara i On je sveznajuci. - 

87 Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju,* i 
Kur'an velicanstveni ti objavljujemo. - 

88 Ne pruzaj poglede svoje na ono sto Mi dajemo na 
uzivanje nekim od njih* i ne budi tuzan zbog njih, a 
prema vjernicima blag budi 

89 i red: »Ja samo javno opominjem!« - 

90 kao sto smo i sljedbenike Knjige opomenuli, mm (mmm ^^^^^^^^ 


x' ,''»> I'f f > ^-^ -^ tf 


>o>j3i0 ^_*_>^'idtl2l![0S^^i ^ J^^^*^ y^ 9-^ .'^.^'f. -Jf^^'^ >^* fflSli^ f-W 
Pdele - An-Nahl 91 one koji Kur'an na dijelove dijele. 

92 1 Tako Mi Gospodara tvoga, njih cemo sve na odgo- 
vornost pozvati 

93 za ono sto su radili ! 

9* Ti javno ispovijedaj ono sto ti se nareduje i mnogo- 
bozaca se okani, 

95 Mi demo te osloboditi onih koji se rugaju, 

96 koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i zna<3e oni! 

97 Mi dobro znamo da ti je tesko u dusi zbog onoga sto 
oni govore, 

98 zato veliCaj Gospodara svoga i hvali Ga, i sedzdu 
obavljaj, 

99 i sve dok si ziv, Gospodaru svome se klanjaj ! SURA XVI 
Pdele - An-Nahl 
Mekka - 128 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ono sto je Allah odredio - dogodice se; zato to ne 
pozurujte ! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko 
iznad onih koje Njemu ravnim smatraju ! 

2 On salje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim ro- 
bovima Svojim kojima hoce: »Opominjite da nema 
boga osim Mene i bojte Me se!« 

3 On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On 
vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju ! 

* On stvara dovjeka od kapi sjemena, a on odjednom - 
otvoreni protivnik! 

5 1 stoku On za vas stvara; njome se od hladnoce stiti- 
te, a i drugih koristi imate, njome se najvise i hrani- 
te; 

6 ona vam je ukras kad je sa ispase vracate i kad je na 
pasu izgonite, 267 mm ^mm 

C >1 Tf io^^ >^ ♦^ <^i^ ^'^.^^^'C ><^ *"^1^ o^^Juio*:^ u (>H-? ^-b liJ^==^.^^^^ 
^jj\^^ f> f^*>::^^ < .X ^<>> f>>^ ?^./ •^r^ 


C^lHt /x*-^ ^.^^j£^-^ L^j.-u4U A«J^i^^ 


Pdeh - An-Nahl Sura XVI 7 a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke 
ne biste stigli - Gospodar vas je, uistinu, blag i mi- 
lostiv - 

8 i konje, i mazge, i magarce - da ih jasete, i kao ukras 
- a stvorice i ono sto ne znate. 

9 Allahovo je da ukaze na pravi put, a ima ih i krivih ; 
a da On hoce, sve bi vas uputio. 

10 On spusta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa 
rastinje kojima stoku napasate; 

11 On dini da vam pomocu nje raste zito, i masline, i 
palme, i grozde, i svakovrsni plodovi - to je, zaista, 
dokaz za Ijude koji razmisljaju; 

12 On dini da se noci i danom koristite, i Suncem i Mje- 
secom, a zvijezde su volji Njegovoj potdinjene, - to 
su, uistinu, dokazi za Ijude koji pameti imaju - 

13 i svim onim sto vam na Zemlji raznobojnog stvara, - 
to je, doista, dokaz Ijudima koji pouku primaju. 

14 On dini da se morem koristite, da iz njega svjeze me- 
so jedete i da vadite nakit kojim se kitite - ti vidis la- 
de kako ga sijeku da biste nesto iz obilja njegova 
stekli i da biste zahvalni bili. 268 mm mmm 


6l50 '-' >^ <- -^ J»> :»> ^-l I^^iit 


Vj4 


O^ >^*>^ oji^cIj^^j \^^ r^J^ hh^ k^^^y ^-^-^^ v1f^r "• >T 1 > ./ -If {•''{' -''^'■^ rAV'" > J" ^ tf > <^ -i^-r < i'^'il tf 

Pdeic - An-Nahl Sura XVI 15 On je po Zemlji nepomidna brda pobacao da vas ona 
ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjera- 
vate, 

16 i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. 

17 Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne 
stvara?! Urazumite se! 

18 Ako vi budete brojili Allahove blagodati, necete ih 
nabrojiti, - Allah, uistinu, prasta i samilostan je -, 

19 Allah zna sta tajite, a sta javno iznosite. 

20 A oni kojima se oni, umjesto Allaha, klanjaju - nista 
ne stvaraju ; oni su sami stvoreni ; 

21 tvari su, nisu zivi i ne znaju kada ce biti ozivljeni. 

22 Vas Bog je - jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet 
ne vjeruju poriCu, oni se oholoscu razmecu. 

23 nema sumnje da Allah zna i ono sto oni taje, a i ono 
sto javno iznose; On doista ne voli one koji se ohole. 

24 A kada ih neko upita: »Sta to Gospodar vas objav- 
ljuje?« - oni odgovaraju: »Naroda drevnih izmisljo- 
tine!« 

25 da bi na Sudnjem danu nosili ditavo breme svoje i 
dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, 
u zabludu doveli. A grozno je to sto ce oni nositi! 

26 I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja 
zgrade njihove porusio, i krov se na njih srusio - 
stigla ih je kazna odakle nisu odekivali. 269 -x- ^> ^ '^ -^ >'^^ 


>>»'-' y*^ y^ » '^•'"^ 

C jll^jti^ j1^,$3ip>il ^jydQs^^ '^■^j^\ 
Pdele - An-Nahl 27 A na Sudnjem danu On ce ih osramotiti i upitati: 
»Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni 
zbog kojih ste se prepirali?« Oni koji su razumni reci 
ce: »Danas ce bruka i muka nevjernike stici 

28 kojima su meleki duse uzeli u casu kad su nevjernici 
bill. I oni ce se pokoriti i reci: »Mi nismo nikakvo 
zio cinili!« - »Jeste, Allah, doista, dobro zna ono sta 
ste radili, 

29 zato ulazite na kapije dzehennema, u njemu cete 
vjecno ostati!« O kako ce prebivaliste onih koji su se 
oholili - grozno biti! 

30 A onima koji su se Allaha bojali reci ce se: Ȥta je 
objavljivao Gospodar vas?« - » Dobro !« - odgovori- 
ce. Oni koji dine dobra djela imace jos na ovom svi- 
jetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, jos bolji. 
O kako ce boraviste onih koji su se Allaha bojali - 
divno biti: 

31 edenski perivoji u koje ce uci, kroz koje ce rijeke te- 
ci, i u kojima ce sve sto zazele imati. Tako ce Allah 
one koji Ga se budu bojali nagraditi, 

32 one kojima ce meleki duse uzeti - a oni ciisti, i koji- 
ma ce govoriti: »Mir vama! Udite u dzennet zbog 
onoga sto ste 6inili!« 

33 Zar mnogobosci Cekaju da im dodu meleki, ili da do- 
de kazna Gospodara tvoga? Tako su postupili i oni 
prije njih; Allah nije bio nepravedan prema njima, 
oni su sami prema sebi bili nepravedni, 

3^ i stigla ih je kazna za ruzna djela koja su cinili, i sa 
svih strana ih je snaslo ono demu su se rugali. 270 ,^*h, '' -^ -i ^^' » jX -^^ ^f >^ x- ^ .'If If****! -^ X"" Pdele - An-Nahl Sura XVI 35 Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: »Da 
je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci nasi, pored 
Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove vo- 
Ije, nista zabranjenim smatrali.« Tako su isto i oni 
prije njih postupili. A zar su poslanici bili duzni sto 
drugo vec da jasno obznane? 

36 Mi smo svakom narodu poslanika poslali: »Allahu 
se klanjajte, a kumira se klonite!« 1 bilo je medu nji- 
ma onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i 
onih koji su zasluzili da ostanu u zabludi ; zato putuj- 
te po svijetu da vidite kako su zavrsili oni koji su po- 
slanike u laz utjerivali. 

37 Ma koliko ti zelio da oni budu na pravom putu, Al- 
lah nece ukazati na pravi put onome koga je u zablu- 
di ostavio i njima niko nece pomoci. 

38 Oni se zaklinju Allahom, najtezom zakletvom: »A1- 
lah nece ozivjeti onoga koji umre!« A hoce, to je 
Njegovo obecanje koje ce se, doista, ispuniti, - samo 
sto vecina Ijudi ne zna-, 

39 da bi im objasnio ono oko cega su se razilazili i da bi 
saznali oni koji nisu vjerovali da su lasci bili. 

40 Ako nesto hocemo. Mi samo za to reknemo: »Budi!« 
- i ono bude. 

41 One koji se isele Allaha radi, nakon sto su bili progo- 
njeni. Mi cemo jos na ovom svijetu na lijepo mjesto 
smjestiti; a nagrada na onom svijetu bice jos veca - 
kad bi oni samo znali!- 

42 onima koji budu trpjeli i u Gospodara svoga se uzda- 
li. 271 PCeh - An-Nahl Sura XVI sedZda 43 Mi smo i prije tebe samo Ijude kao poslanike slali i 
objavljivali im - pitajte sljedbenike Knjige ako ne 
znate - 

^ jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da 
bi objasnio Ijudima ono sto im se objavljuje, i da bi 
oni razmislili. 

45 A zar su sigurni oni koji ruzne podmuklosti snuju - 
da ih Allah nece u zemlju utjerati ili da im nece, 
odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doci, 

46 ili da ih nece na putovanjima njihovim kazniti - oni 
nece umaci! - 

47 ili da ih nece malo po malo kaznjavati? Ali, Gospo- 
dar vas je doista blag i milostiv. 

48 Zar oni ne vide da sve ono sto je Allah stvorio sad 
desno, sad lijevo pruza sjene svoje Allahu poslusno i 
da je i ono pokorno? 

49 Allahu se klanja sve zivo na nebesima i na Zemlji, u 
prvom redu meleki, i oni se ne ohole, 

50 boje se Gospodara svoga koji vlada njima, i cine ono 
sto im se naredi. 

51 Allah kaze: »Dvojici bogova se ne klanjajte! - samo 
je jedan Bog -, i samo se Mene bojte!« 

52 Sve sto je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Nje- 
mu treba uvijek poslusan biti. Zar nekoga drugog, 
osim Allaha, da se bojite? 

53 Od Allaha je svaka blagodat koju uzivate, a cim vas 
nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoc 
trazite. 

54 I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti 
cas Gospodara svoga s drugim izjednaci 272 mm m^mm ^ss ^ >^P'^' 

asB Pdele - An-Nahl Sura XVI ^ da bi nezahvalnost pokazali prema onome sto smo 
im Mi dali. Pa uzivajte, ali, zbilja, znacete! 

56 Mnogobosci onima koji nista ne znaju ostavljaju dio 
hrane koju im Mi dajemo.* Allaha mi, bicete sigurno 
pitani zato sto stalno lazi izmisljate. 

57 Oni Allahu kceri pripisuju - hvaljen neka je On! - a 
sebi ono sto prizeljkuju.* 

58 I kad se nekom od njih javi da mu se rodila kci, lice 
mu potamni i postaje potisten, 

59 krije se od Ijudi zbog nesrece koja mu je dojavljena: 
da li ovako prezren da je zadrzi ili da je u zemiju za- 
rovi? Kako ruzno oni prosuduju! 

60 Oni koji u onaj svijet ne vjeruju rdavih su osobina, a 
Allah ima svojstva najuzvisenija; On je silan i mu- 
dar. 

61 Kad bi Allah Ijude zbog grijehova njihovih kaznja- 
vao, nista zivo na Zemlji ne bi ostavio, ali. On ih do 
roka odredenog ostavlja, i kad rok njihov dode, ni za 
tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati. 

62 Oni Allahu pripisuju ono prema Cemu sami odvrat- 
nost osjecaju* i njihovi jezici govore laz da njih deka 
najljepsa nagrada; a njih, nema sumnje, vatra deka; 
oni ce se u nju prvi potjerati. 

63 Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike 
slali, ali im je sejtan lijepim predstavljao postupke 
njihove i on je sada drug njihov, njih deka patnja ne- 
snosna. 

6< Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono 
oko dega se razilaze, i da bude vjernicima uputa i mi- 
lost. 273 


L^ ----^^ 


V^j) S^^^^iSh^ Pdele - An-Nahl 65 Allah vodu s neba spusta i njome zivot mrtvoj zemlji 
vraca! To je, zaista, dokaz za Ijude koji hoce da cuju. 

66 Vi imate pouku i u stoci: »Mi vam dajemo da iz utro- 
ba njenih mlijeko cisto pijete, koje nastaje od grizina 
u buragu i od krvi - ukusno onima koji ga piju. 

67 a od plodova palmi i loze pripremate pice i hranu 
prijatnu. To je, doista, dokaz onima koji pameti ima- 

68 Gospodar tvoj je pcelu nadahnuo: »Pravi sebi kuce 
u brdima i u dubovima i u onome sto naprave Ijudi, 

69 zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi 
stazama Gospodara svoga, poslusno!« Iz utroba nji- 
hovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek Ijudima. 
To je, uistinu, dokaz za Ijude koji razmisljaju. 

70 Allah vas stvara i poslije vam duse uzima; ima vas 
koji duboku starost dozivite, pa brzo zaboravite ono 
sto saznate. Allah je, zaista, Sveznajuci i Svemocni. 

71 Allah opskrbljujuci vas daje jednima vise nego dru- 
gima. Ali oni kojima je dato vise ne daju onima koji 
su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zasto 
nisu na Allahovim blagodatima zahvalni! 72 Allah za vas stvara zene od vase vrste, a od zena va- 
sih daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. 
Pa zasto u laz oni vjeruju, a Allahove blagodati pori- 

au /^ -X ^ . ♦'^.<.-' -s^f > >>*^^ ^m 

^ >»x irxv ^'^ »^ ^y >> > >--'>< 


Pdele - An-Nahl 73 i klanjaju se, pored Allaha, onima koji nisu u stanju 
da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa ni iz zem- 
Ije, i koji nista ne mogu! 

'^^ Zato ne navodite Allahu slicne! Allah doista zna, a 
vi ne znate. 

75 Allah navodi kao primjer roba u tudem vlasnistvu 
koji nista nema i onoga koga smo Mi bogato obdarili 
i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno, - zar su oni 
jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali vecina njih ne 
zna. 

76 Allah vam navodi kao primjer dvojicu Ijudi od kojih 
je jedan gluhonijem, koji nista nema i koji je na tere- 
tu gospodaru svome, - kud god ga posalje, nikakva 
dobra ne donese. Da li je on ravan onome koji trazi 
da se pravedno postupa, a i sam je na pravom putu? 

77 Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta ce u 
tren oka doci, ili jos brze, jer je Allah, uistinu, Sve- 
mocni! 

78 Allah vas iz trbuha majki vasih izvodi, vi nista ne 
znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili za- 
hvalni. 

79 Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom 
bez muke lete, njih samo Allah drzi. To su, zaista, 
dokazi Ijudima koji budu vjerovali. 275 mm mmm •r^^^^ 


^^^'•^-^Jiir;&=:^r- < --<=-]i gr,:^4=4iS ^^t^sii 6i^„0 -rsp't'^i 

*^-lA^)i> ° ^ rt-4^(J^j >JLj\ ^-i^ji ^^<J), 

"m" Pdele - An-Nahl 80 Allah vam daje da u kucama svojim stanujete i daje 
vam od koza stoke satore koje lako nosite kad na put 
idete i kad konacite, a od vune njihove i dlake njiho- 
ve i kostrijeti njihove prostirku i korisne stvari, sve 
dok se ne istrose. 

81 Od onoga sto je stvorio - Allah vam hlad daje i sklo- 
nista u brdima vam daje i odjecu koja vas cuva od 
vrucine; daje vam i oklope koji vas u borbi stite; i ta- 
ko vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bill po- 
slusni. 

82 A ako oni okrenu glave, pa ti si duzan samo da jasno 
objavljujes. 

83 Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije 
poricu, - vecina njih su nevjernici. 

84 A na Dan kada od svakog naroda dovedemo po jed- 
nog svjedoka, nevjernicima nece biti dopusteno, niti 
ce se od njih traziti da se Allahu umiljavaju. 

85 Kad oni koji nisu vjerovali dozive patnju, ona im se 
nece ni ublaziti ni odloziti. 

86 A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali - bo- 
zanstva svoja ugledaju i reknu: »Gospodaru nas, ovo 
su bozanstva nasa; njima smo se klanjali, a ne Tebi«, 
- bozanstva ce im dobaciti: »Vi ste, uistinu, lazljiv- 
ci!« 

87 I oni ce se toga dana Allahu pokoriti, i propast ce 
ono sto su potvarali. 276 (mm mmm (J>^ UJlP jv^ J^4Jlii J.^J^ 

>>, -^'V^i-'-t' ^'t^ -i1 ,^ -^^ 1*-^"^'- 
Pdele - An-Nahl Sura XVI pggg 88 One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta od- 
vracali Mi cemo dvostrukom kaznom kazniti zato sto 
su pravili smutnju. 

89 A sta ce biti onog Dana kad protiv svakog naroda 
dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i te- 
be dovedemo kao svjedoka protiv ovih!* Mi tebi ob- 
javljujemo Knjigu kao objasnjenje za sve i kao uputu 
i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega 
vjeruju. 

90 Allah zahtijeva da se svacije pravo postuje, dobro ci- 
ni, i da se bliznjima udjeljuje, a razvrat i sve sto je 
odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite. On 
vas savjetuje. 

91 I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim ime- 
nom obavezali i ne krsite zakletve kad ste ih tvrdo 
dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono 
sto radite. 

92 I ne budite kao ona koja bi svoju predu rasprela kad 
bi je vec bila dvrsto oprela,* i ne sluzite se zakietva- 
ma svojim da biste jedni druge prevarili samo zato 
sto je jedno pleme mnogobrojnije od drugog.* Allah 
vas time samo iskusava, a na Sudnjem danu ce vam, 
doista, objasniti ono oko dega ste se razilazili. 

93 Da Allah hoce, udinio bi vas sljedbenicima jedne vje- 
re, ali. On u zabludi ostavlja onoga koga hoce, a na 
pravi put ukazuje onome kome On hoce; i vi cete do- 
ista odgovarati za ono sto ste radili. 277 mm (mmm ^1 jCj^U:))^ "iy^L:^ ^\-^^ 

'>^''. '".t^^^ 4 ^>^'' >i:;^ '>'r^» :>''l^ ."I.l-t Pdele - An-Nahl Sura XVI 94 1 ne sluzite se zakletvama svojim zato da biste jedni 
druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja cvrsto 
stoji, i da ne biste nesrecu iskusili zato sto ste od Al- 
lahova puta odvracali; a patnja velika vas jos ceka.* 

95 I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nesto sto 
malo vrijedi, - ono sto je u Allaha - za vas je, da 
znate, bolje! 

96 Ono sto je u vas - prolazno je, a ono sto je u Allaha 
- vjedno je. One koji su trpjeli Mi cemo sigurno na- 
graditi mnogostrukom nagradom za ono sto su cinili. 

97 Onome ko dini dobro, bio muskarac ili zena, a vjer- 
nik je, Mi cemo dati da prozivi lijep zivot i, doista, 
cemo ih nagraditi boljom nagradom nego sto su za- 
sluzili. 

98 Kada hoces da ucis Kur'an, zatrazi od Allaha zastitu 
od sejtana prokletog, 

99 on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju 
i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; 

100 njegova je vlast jedino nad onima koji njega za za- 
stitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju. 

101 Kada Mi ajet dokinemo drugim, - a Allah najbolje 
zna sto objavljuje, - oni govore: »Ti samo izmis- 
ljas!« A nije tako, nego vecina njih ne zna. 

102 Reci: »Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek 
Dzibril kao istinu, da jos vise ucvrsti vjernike u vje- 
rovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim 
muslimanima.« 278 mm mmy^ ^^s s^s^s^ss 
«-t*^ 


?'-'>^ 


PCele - An-Nahl 103 Mi dobro znamo da oni govore: »Poucava ga jedan 
6ovjek!«* Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je 
jezik tudina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom 
jeziku. 

104 Onima koji nece da vjeruju u Allahove dokaze Allah 
sigurno nece ukazati na pravi put, i njih ceka patnja 
nesnosna. 

105 Usuduju se da lazi izmisljaju samo oni koji u Allaho- 
ve rijeci ne vjeruju, i oni su pravi lazljivci. 

106 Onoga koji zanije5e AUaha, nakon sto je u Njega vje- 
rovao, - osim ako bude na to primoran, a srce mu 
ostane cvrsto u vjeri -, deka Allahova kazna. One ko- 
jima se nevjerstvo bude mililo stici ce srdzba Allaho- 
va i njih ceka patnja velika, 

107 zato sto vise vole zivot na ovom nego na onom svije- 
tu, a Allah nece ukazati na pravi put onima koji nece 
da vjeruju. 

108 To su oni cija je srca i sluh i vid Allah zapecatio, i 
oni su zaista nemarni ; 

109 oni ce, nema sumnje, na onom svijetu biti izgubljeni. 

110 Gospodar tvoj ce onima koji se isele, nakon sto su 
zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo 
podnosili, - Gospodar tvoj ce im, poslije toga, dois- 
ta, oprostiti i samilostan biti 279 (mm mm^rn ■>-Wp^ 
5p o^Jl:^^ dl^^..^ 0^^\ ^^^-^!x ir <^^<>^ 


jwis xS4 ^ o^>Tai^^^ 
Pdele - An-Nahl 111 na Dan u kom ce se svaki dovjek samo o sebi brinuti, 
i u kome ce se svakom Covjeku za djela njegova puna 
nagrada ili kazna dati, nepravda im se nece udiniti! 

112 Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spoko- 
jan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a 
koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa 
mu je Allah zbog onoga sto je radio dao da iskusi i 
glad i strah. 

113 I njima je dosao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni 
lazljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato sto su 
nepravedni bili. 

114 Hranite se dopustenim i lijepim jelima koja vam Al- 
lah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima 
Njegovim, ako se samo Njemu klanjate. 

115 On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, 
i onu koja je zaklana u nedije drugo, a ne u Allahovo 
ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz zelje, sa- 
mo toliko da utoli glad, - pa, Gospodar tvoj ce, zais- 
ta, oprostiti i samilostan biti. 

116 I ne govorite neistine jezicima svojim: »Ovo je do- 
pusteno, a ovo zabranjeno«, da biste tako o Allahu 
neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine - 
nece uspjeti 

117 kratko ce uzivati, i njih ce strasna patnja Cekati. 

118 Jevrejima smo zabranili ono o cemu smo ti prije ka- 
zivali; Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami 
sebi nepravdu nanijeli. 280 mm mmy^ ^^mmmmm^mm^mmmmmm'immmi^imim^t^mm^^Wi^^^^m^m r ;>t-i^'i-'r ^^ --^tt?>^ ^ -V^oj 


^■i Pdele - An-Nahl Sura XVI 119 Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije po- 
kaju i poprave, Gospodar tvoj ce poslije toga sigurno 
oprostiti i samilostan biti. 

120 Ibrahim je bio primjer cestitosti, pokoran Allahu, 
pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim. 

121 i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je 
njega izabrao i na pravi put izveo. 

122 i Mi smo mu saciuvali lijep spomen na ovom svijetu, 
a na onom svijetu ce doista biti medu onima dobri- 
ma. 

123 Poslije smo tebi objavili: »Slijedi vjeru Ibrahimovu, 
vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim !« 

124 Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali 
razlidita misljenja o njoj, i Gospodar tvoj ce na Sud- 
njem danu njima presuditi u onome oko cega su se 
razisli. 

125 Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom 
pozivaj i s njima na najljepsi nacin raspravljaj! Gos- 
podar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i 
On zna one koji su na pravom putu. 

126 Ako hocete da na nepravdu uzvratite, onda ucinite 
to samo u onolikoj mjeri koliko vam je ucinjeno; a 
ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive. 

127 Strpljiv budi! ali, strpljiv ces biti samo uz Allahovu 
pomoc. I ne tuguj za njima, i neka ti nije tesko zbog 
spletkarenja njihova. 

128 Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i gri- 
jeha klone i koji dobra djela cine. 281 V&M'^ mimm ^mzu^m^ ^0'A 


'^U- liU l^ iT L^i o) jS^'^-^^ 

^Vjj \;ryjxj \jipU 1^_^;^^ -^ *> JAl^ 
Nocno putovanje - Al-Isra' Sura XVII DZUZ' 
XV SURA XVII 

Nocno putovanje - Al-Isra' 

Mekka -111 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom casu noci pre- 
veo Svoga roba iz Hrama casnog u Hram daleki, ciju 
smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka zna- 
menja Nasa pokazali.* - On, uistinu, sve cuje i sve 
vidi. 

2 A Musau smo Knjigu dali i uputstvom je sinovima 
Israilovim ucinili: »Mjesto Mene - Gospodara dru- 
gog ne uzimajte. 

3 o, potomci onih koje smo sa Nuhom nosili!« On je, 
doista, bio rob zahvalni. 

4 I Mi smo u Knjizi* objavili sinovima Israilovim: »Vi 
cete doista dva puta nered na Zemlji uciniti i preko 
mjere oholi postati. 

5 I kada dode vrijeme prve od dvije prijetnje, poslace- 
mo protiv vas robove Nase, silno mocne, oni ce uz- 
duz i poprijeko zemlju vasu pregaziti, i prijetnja ce 
se ispuniti.* 

6 Zatim cemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoci 
cemo vas imecima i sinovima i ucinicemo vas brojni- 
jim.- 

7 Sve sto finite - dnite sebi, dobro i zio. - A kad dode 
vrijeme druge prijetnje, poslacemo ih da na licima 
vasim tugu i jad ostave i da u Hram kao i prvi put, 
ponovo provale i da sve sto osvoje do temelja poru- 

se.* 282 t(!o^ll mmm 
V '^,'^<.'^'^^ y^)^ 
Nocno putovanje - Al-Isra' Sura XVII 8 I Gospodar vas ce vam se opel smilovati; ako vi po- 
novo zapocnete, zapocecemo i Mi. A dzehennem 
smo za nevjernike tamnicom ucinili. 

9 Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjerni- 
cima koji cine dobra djela donosi radosnu vijest da 
ih ceka nagrada velika. 

10 a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju - bolnu 
patnju pripremili. 

11 Covjek i proklinje i blagosilje; covjek je dosta nagao. 

12 I Mi smo noc i dan kao dva znamenja ucinili: zna- 
menje za noc smo uklonili, a znamnje za dan smo vi- 
dnim ucinili kako biste mogli da trazite od Gospoda- 
ra svoga blagodati i da biste broj godina znali i da 
biste vrijeme ra^unali; i sve smo potanko objasnili. 

13 I svakom covjeku cemo ono sto uradi o vrat priveza- 
ti, a na Sudnjem danu cemo mu knjigu otvorenu po- 
kazati: 

14 »Citaj knjigu svoju, dosta ti je danas to sto ces svoj 
racun polagati!« 

15 Onaj ko ide pravim putem, od toga ce samo on koris- 
ti imati, a onaj ko luta - na svoju stetu luta, i nijedan 
gresnik tude grijehe nece nositi. A Mi nijedan narod 
nismo kaznili dok poslanika nismo poslali! 

16 Kad hocemo da jedan grad unistimo, onima koji su 
u njemu na raskos navikli prepustimo da se razvratu 
odaju i da tako zasluze kaznu, pa ga onda do temelja 
razrusimo. 

17 I koliko smo samo naroda poslije Nuha unistili! A 
dovoljno je to sto Gospodar tvoj zna i vidi grijehe ro- 
bova Svojih. 283 mm m^^m 


o^ / /-< > '<i^ >r^.^ < ,y^<>y^ >< •^b^c>*j ^P bj^-^^^-^W^J^->^ *-xj^ >>/>x /x'^x' / '^ ^ .*rf iiAlDjl^^^d^jA^l^^^^ oj->o( 


>>»^ Li^c!i^jiiil M li>i^^jij^iUaP6^J^^ 


,>• (♦t^***^ }■ ■>, y ■^ f-'^'', ^/' y i). ^ 3 f ^ -' T ''*' 


|$S yjt>^j 


-^ >'^ t^J'^./ > V'^ 'f^ 

> -^ / -^ *^ r^ ^ />< -^i-C- >' \53r.^^:; iii!j\ii8^^ YAi 
Nocno putovanje - Al-Isra' Sura XVII SSES 18 Onome koji zeli ovaj svijet. Mi mu brzo dajemo sto 
hocemo i kome hocemo, ali cemo mu poslije dzehe- 
nnem pripremiti, u kome ce se osramocen i odbacen 
peci. 

19 A onaj koji zeli onaj svijet i trudi se da ga zasluzi, a 
vjernik je, trud ce mu hvale vrijedan biti. 

20 Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove 
Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu ni- 
kome zabranjeni. 

21 Gledaj kako jednima dajemo prednost nad drugima; 
a na onom svijetu razlika u stepenima i prednostima 
bice, doista, veca. 22 Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog boga 
osudu zasluzio i bez podrske ostao. da ne bi 23 Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanja- 
te i da roditeljima dobrocinstvo cinite. Kad jedno od 
njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dozive, ne reci 
im ni: »Uh!« - i ne podvikni na njih, i obracaj im se 
rijecima postovanja punim. 

24 Budi prema njima pazljiv i ponizan i reci: »Gospo- 
daru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio di- 
jete, njegovali!« 

25 Gospodar vas dobro zna sta je u dusama vasim: ako 
budete poslusni, - pa, Allah ce doista oprostiti oni- 
ma koji se kaju. 

26 Daj bliznjem svome pravo njegovo, i siromahu, i put- 
niku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo. 

27 jer su rasipnici braca sejtanova, a sejtan je Gospoda- 
ru svome nezahvalan. 284 


»> w-'iri^'-r r> 


Nocno putovanje - Al-Isra' Sura XVII ssse 28 A ako moras da od njih glavu okrenes, jer i sam od 
Gospodara svoga milost trazis i njoj se nadas, onda 
im bar koju lijepu rijec red. 29 Ne drzi ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu 
ne bi prekor zasluzio i bez icega ostao, da 30 Gospodar tvoj pruza obiinu opskrbu onome kome 
hoce, a i ogranicava je, jerzna i vidi robove Svoje. 

31 Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimastine, i 
njih i vas Mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki 
grijeh. 

32 I sto dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ruzan 
put! 

33 I ne ubijte nikoga koga je Allah zabranio, osim kad 
pravda zahtijeva!* A ako je neko, ni kriv ni duzan, 
ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast, ali 
neka ni on ne prekoracuje granicu u ubijanju, ta nje- 
mu je data vlast.* 

34 A od imetka siroceta - sto dalje! osim ako zelite da 
ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno. I is- 
punjavajte obavezu, jer ce se za obavezu, zaista, od- 
govarati ! 

35 Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite 
na kantaru! To je bolje i posljedice su Ijepse. 

36 Ne povodi se za onim sto ne znas! I sluh, i vid, i raz- 
um, za sve to ce se, zaista, odgovarati. 

37 Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne mozes 
probiti ni brda u visinu dostici, 

38 Sve to je ruzno, Gospodaru tvome mrsko.* 285 YAl Nocno putovanje - AJ-Isra' Sura XVII 39 To je mudrost koju ti Gospodar tvoj objavljuje. 1 ne 
dodaji Allahu drugog boga da ne hi u dzehennem 
bio baden, prekoren i od milosti Njegove udaljen. 

*o Zar je vas Gospodar vas sinovima obdario, a Sebi, 
kao kceri, meleke uzeo.* Vi, zaista, izgovarate krup- 
ne rijeci. 

^^ Mi u ovom Kur'anu objasnjavamo da bi oni pouku 
izvukli, ali ih on sve vise otuduje. 

^2 Red: »Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao sto 
oni govore, oni bi onda potrazili put do Allaha Sve- 
visnjeg«. 

^ Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga sto oni 
govore ! 

^ Njega veliCaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na nji- 
ma; i ne postoji nista sto Ga ne velica, hvaleci Ga; 
ali vi ne razumijete velicanje njihovo. - On je doista 
blag i mnogo prasta. 

^ Kad ditas Kur'an izmedu tebe i onih koji u onaj svi- 
jet ne vjeruju Mi zastor nevidljiv stavimo, 

^ a na srca njihova pokriva^e da ga ne bi razumjeli, i 
gluhim ih udinimo. I kada ti spomenes Gospodara 
svoga u Kur'anu, Njega jedinog, oni se preplaseni 
daju u bijeg. 

*7 Mi dobro znamo sta oni zele da 6uju kada dolaze da 
te prisluskuju, i o ^emu se sasaptavaju kad nevjernici 
govore :»Vi slijedite samo opdinjena 5ovjeka!« 

^ Vidi sta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu 
da nadu pravi put. 

*9 Oni govore: »Zar kad se u kosti i prasinu pretvori- 
mo, zar cemo, kao nova bica, doista biti ozivljeni?« isT^^as , » 


> A^»> rly. &.-• 


h > 
ia^jj i4==>j^iiii:it:j'^^. ' <^ ^ 'C^f y ^^ ^^'^^ »'^<-^<s of*»(Ir 6^ ^L^ *^^^ > »/^/ ^ ^-*# > ♦/^ ^>'^-->, !>li^aS^^ j^^^LL^ ^^yjjly^jl J5 C^ bjO j^b lil^j 


•V »• ^•^ Nocno putovanje - Al-Isra^ Sura XVII ^ 50 Reci: »Hocete, i da ste kamenje ili gvozde 

51 ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne moze bi- 
ti ozivljeno.« - »A ko ce nas u zivot vratiti?« - upi- 
tace oni, a ti reci: »Onaj koji vas je i prvi put stvo- 
rio«, a oni ce prema tebi odmahnuti glavama svojim 
i upitati: »Kada to?« Ti reci: »Mozda ubrzo! 

52 Bice onog Dana kad vas On pozove, i odazvacete se, 
hvaleci Ga, i pomislicete da ste ostali samo malo vre- 
mena.« 

53 Reci robovima Mojim da govore samo lijepe rijeci: - 
jer bi sejtan mogao posijati neprijateljstvo medu nji- 
ma, sejtan je, doista, covjekov otvoreni neprijatelj - 

54 »gospodar vas dobro vas poznaje: ako hoce. On ce 
vam se smilovati ili ce vas, ako hoce, na muke stavi- 
ti.« - A Mi tebi nismo dali vlast nad njima. 

55 Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na 
Zemlji; Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima od- 
likovali, a Davudu smo Zebur dali. 

56 Reci: Mbllte se onima koje, pored Njega, smatrate 
bogovima, - ali vas oni nece moci nevolje osloboditi 
niti je izmijeniti.« 

57 Oni kojima se oni mole sami traze nacina kako ce se 
sto vise Gospodaru svome pribliziti, i nadaju se mi- 
losti Njegovoj i plase se kazne Njegove. A kazne 
Gospodara tvoga svako treba da se cuva. 

58 I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Sudnjeg 
dana necemo unistiti ili ga teskoj muci izloziti; to je 
u Knjizi zapisano. 287 ^■(l^jyj i<^>^. mmm ^SSE M\4&i.d-fU^^::^^j 

.'?. >^<^> J4^j\j^j c±y!^jj dAUi^ c-i^-b <%^(,^ Nocno putovanje - Al-IsrS' Sura XVII 59 A da ne saljemo cuda, zadrzava nas samo to sto 
drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo 
kao vidljivo cudo kamilu dali, ali oni u nju nisu po- 
vjerovali. A cuda saljemo samo da zastrasimo. 

60 I rekli smo ti: »Svi su Ijudi u Allahovoj vlasti!« A 
san koji smo ti dali da usnijes* i drvo ukleto,* u 
Kur'anu spomenuto, iskusenje su za Ijude. Mi ih za- 
strasujemo, ali njima to samo povecava ionako veli- 
ko bezvjerstvo. 

61 I kada rekosmo melekima: »Poklonite se Ademu!« - 
oni se svi, osim IblTsa, poklonise. »Zar da se poklo- 
nim onome koga si ti od ilovace stvorio?« - recie. 

62 »Reci mi«, - rece onda -, »evo ovoga koga si iznad 
mene uzdigao: ako me ostavis do Smaka svijeta si- 
gurno cu, osim malobrojnih, nad potomstvom njego- 
vim zagospodariti.« 

63 »Odlazi!« - rece On. »Onima koji se za tobom budu 
poveli i tebi - kazna dzehennemska bice vam puna 
kazna. 

64 I zavodi glasom svojim koga mozes i potjeraj na njih 
svoju konjicu i svoju pjesadiju, i budi im ortak u 
imecima, i u djeci, i daji im obecanja - a sejtan ih sa- 
mo obmanjuje -, 

65 ali, ti, doista, neces imati nikakve vlasti nad robovi- 
ma Mojima!« A Gospodar tvoj je dovoljan kao za- 
stitnik! 

66 Gospodar vas vas radi pokrece lade po moru da bis- 
te trazili Njegove blagodati, jer je On prema vama 
milostiv. 288 im^i mmm SB 


'^'J^> ? > »'^ ^♦'^ »'^,y»y^ ♦^ , 


/ >^- -^- 4>/<^ ^. 2]jU.4^^^^.A^:i.^ 


^ /<^. 


x^o^^ tJ- <.^ ^ , > <:, "^ ^dAi^ib-ifiii © :iU5ilp^)S^=.j; ^ N^-^; Nocno putovanje - Al-IsrS" Sura XVII ^ Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih ko- 
jima se inade klanjate, postoji samo On. A kad vas 
On na kopno spasi, vi okrecete glave; dovjek je uvi- 
jeknezahvalan! 

«8 Zar ste sigurni da vas On nece u zemlju utjerati ili da 
protiv vas pjesCanu oluju nece poslati, pa da onda 
sebi zastitnika necete naci? 

^ Ili, zar ste sigurni da vas On po drugi put nece na 
more izvesti, i buru na vas poslati i potopiti vas zbog 
toga sto ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga na- 
sli ko bi Nas zbog vas na odgovornost pozvao. 

70 Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali : dali 
smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih 
ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mno- 
gima koje smo stvorili. 

71 A na Dan kad pozovemo sve Ijude s vodom njiho- 
vim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku 
njihovu dtace knjige svoje i nece im biti ni koliko 
trun jedan udinjena nepravda; 

72 onaj ko je na ovom svijetu bio slijep bice slijep i na 
onom i daleko od svakog dobra. 

73 1 zamalo da te oni odvrate od onoga sto ti Mi objav- 
Ijujemo, da bi protiv Nas nesto drugo iznio, i tada bi 
te oni smatrali prijateljem. 

7* A da te nismo udinili Cvrstim, gotovo da bi im se ma- 
lo priklonio, 

75 i tada bismo ti doista dali da iskusis dvostruku muku 
u zivotu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi 
nikoga nasao ko bi ti protiv Nas pomogao. 289 
4^-^^^(SiQ>3^^ j^ (^^^<>^^^i^j^^ " ^ -^ ^^'^^yj <'^ <l^JciGL^o^5i ©'li'^ii^"S^>^J'^i x',^ .-^ '^':'> < •^<^ <<.^'^»^ . p •il^jL4U.^^^l4VJr*cidiL^3^l5:^l^ Nocno putovanje - Al-Isra' Sura XVII 76 A oni su te toliko na zemlji* uznemirivali da bi te iz 
nje istjerali, ali, tada ni oni u njoj ne bi dugo, poslije 
tebe, ostali, 

77 jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike pro- 
tjerali, koje smo prije tebe poslali, i ni ti neces naici 
na odstupanje od zakona Naseg. 

78 Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine ne- 
ba krene, pa do nocne tmine, i molitvu u zoru jer mo- 
litvi u zoru mnogi prisustvuju. 

79 I probdij dio noci u molitvi, - to je samo tvoja duz- 
nost;* Gospodar tvoj ce ti na onom svijetu hvale do- 
stojno mjesto darovati. 

80 I red: »Gospodaru moj, udni da umrem, a da si Ti 
zadovoljan mnome i udni da iz mrtvih ustanem, a da 
si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu 
koja ce mi pomoci!« 

81 I red: »Dosla je istina, a nestalo je lazi; laz, zaista, 
nestaje!«* 

82 Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost 
vjernidma, a nevjernicima on samo povecava pro- 
past. 

83 Kad ^ovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okrece 
i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda ocajava. 

84 Reci: »Svako postupa po svom nahodenju, a samo 
Gospodar vas zna ko je na pravom putu.« 

85 Pitaju te o dusi. Red: »Sta je dusa - samo Gospodar 
moj zna, a vama je dato samo malo znanja.« 

86 A da hocemo. Mi bismo u5inili da isdezne ono sto 
smo ti objavili, i ti, poslije, ne bi nikoga nasao ko bi 
ti protiv Nas pomogao. 290 mym (Mmm 
Nocno putovanje - Al-Isra' Sura XVII 87 ali, Gospodar tvoj je tebi milostiv i Njegova dobrota 
prema tebi zaista je velika. 

88 Red: »Kad bi se svi Ijudi i dzinnovi udruzili da saci- 
ne jedan ovakav Kur'an, oni, kao sto je on, ne bi sa- 
dinili, pa makar jedni drugima poniagali.« 

89 Mi u ovom Kur'anu objasnjavamo Ijudima svakoja- 
ke primjere, ali vecina Ijudi nikako nece da vjeruje. 

90 i govore: »Neceino d vjerovati sve dok nam iz zemlje 
zivu vodu ne izvedes ; 91 ili dok ne budes imao vrt od palmi i loze, pa da kroz 
njeg svukuda rijeke provedes; 

92 ili dok na nas nebo u parcadima ne oboris, kao sto 
tvrdi§; ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dove- 
des; 

93 ili dok ne budes imao kucu od zlata ili dok se na ne- 
bo ne uspnes; a necemo vjerovati ni da si se uspeo 
sve dok nam ne doneses Knjigu da je citamo.« Red: 
»Hvaljen neka je Gospodar moj! - zar ja nisam sa- 
mo covjek, poslanik?« 

94 A Ijude je, kad im je dolazila objava, odvracalo od 
vjerovanja samo to sto su govorili: »Zar je Allah kao 
poslanika dovjeka poslao?« 

95 Red: »Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili. Mi 
bismo im s neba meleka za poslanika poslali.« 96 Red: » Allah je dovoljan svjedok meni 
On zna i vidi robove Svoje.« vama, jer 291 ^^yj immm rf^ ^ .^ <t-f >. 'r':>. ^3*if|jo>-L3l4o*^le'^j^ 

Nocno putovanje - Al-Isra' 97 Onaj kome Allah ukaze na pravi put - na pravom 
putu je, a onome koga u zabludi ostavi, tome, mimo 
Njega, neces naci zastitnika. Mi cemo ih, na Sud- 
njem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, 
nijeme i gluhe; boraviste njihovo bice dzehennem; 
kad god mu plamen jenja, pojacacemo im oganj. 

98 To ce im biti kazna zato sto u dokaze Nase nisu vje- 
rovali i sto su govorili: »Zar kad postanemo kosti i 
prah, zar cemo kao nova stvorenja, doista, biti oziv- 
ljeni?« 

99 Zar oni ne znaju da je Allah, Stvoritelj nebesa i Zem- 
Ije, kadar da stvori slidne njima i da im je vec odre- 
dio cas ozivljenja u koji nema sumnje? Ali nevjernici 
samo poricu. 

100 Reci: »Da vi posjedujete riznice milosti Gospodara 
moga, i tada biste skrtarili iz straha da ne potrosite; 
covjek je uvijek tvrdica. 

101 Mi smo Musau devet ocevidnih znamenja dali, pa 
upitaj sinove Israilove kad je precima njihovim do- 
sao i kada mu je faraon rekao: »Ja mislim, o Musa, 
da si ti doista opdinjen«, 

102 da je odgovorio: »Ti znas da ovo nije dao niko drugi 
nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao ocigledna zna- 
menja, i ja mislim da ces ti, o faraone, sigurno na- 
stradati.« 

103 I faraon odluci da ih iz zemlje istjera, pa Mi potopis- 
mo i njega i one koji su bili s njim - sve, 

104 i poslije toga rekosmo sinovima Israilovim: »Naseli- 
te se u zemlji,* pa kad Smak svijeta dode, dovesce- 
mo vas izmijesane.« ^Q^ "^ '' * £ 

i^|S*^ jlji;^'^j.^ic6iJ^^T44_p^^^ 
a^ti^ 
mm^m 


Y^r Nocno putovanje - Al-IsrS' Sura XVII 106 Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo, i na istinit 
nadin se on objavljuje. A tebe smo poslali samo zato 
da radosne vijesti donosis i da opominjes. 

106 I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi 
ga ti Ijudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi 
ga objavljujemo. 

107 Red: »Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima 
SEd2da 111 je jos prije objavljivanja njegova dato znanje padaju 

licem na tie kad im se on dita, 

108 i govore: »Hvaljen neka je Gospodar nas, obecanje, 
Gospodara naseg se ispunilo!«* 

109 I padaju licem na tie plaCuci, i on im uvecava straho- 
postovanje. 

110 Red: »Zovite: 'Allah' ili zovite: 'Milostivi', a kako 
Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepsa. Ne 
izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljas, a 
i ne prigusuj ga; trazi sredinu izmedu toga« 

111 i red: »Hvaljen Allah koji Sebi nije uzeo djeteta i 
koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zastitnik 
zbog nemod - i hvaled Ga veliCaj!« SURA XVIII 

Pecina - Al-Kahf 

Mekka -110 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Hvaljen neka je Allah koji Svome robu objavljuje 
Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego 

2 ispravnu, da teskom kaznom, koju ce On dati, opo- 
mene, a da vjernike koji dne dobra djela divnom na- 
gradom obraduje, 

3 u kojoj ce vjedno boraviti, 

4 i da opomene one koji govore: » Allah je Sebi uzeo 
sina.« 293 a ^iig mmm 


> ^>< *. -^ * -''^ (> -^i-^ ^'^ *. »>^i 


Pedina - Al-Kahf Sura XVIII s 5 O tome oni nista ne znaju, a ni preci njihovi. Kako 
krupna rijec izlazi iz usta njihovih! Oni ne govore 
drugo do neistinu! 

6 Pa zar ces ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u go- 
vor ovaj nece da povjeruju? 

7 Sve sto je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili 
da iskusamo Ijude ko ce se od njih Ijepse vladati, 

8 a Mi cemo nju i golom ledinom uciniti. 

9 Mislis li ti da su samo stanovnici pecine, cija su ime- 
na na ploci napisana, bili cudo medu cudima Na- 
sim?* 

10 Kad se nekoliko momaka u pecini sklonilo pa reklo: 
»Gospodaru nas, daruj nam Svoju milost i pruzi 
nam u ovom nasem postupku prisebnost«, 

11 Mi smo ih u pecini tvrdo uspavali za dugo godina, 

12 Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja ce 
od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena 
proboravili. 

13 Ispridacemo ti povijest njihovu - onako kako je bilo. 
To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a 
Mi smo im ubjedenje jos vise ucvrstili. 

1^ Osnazili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: 
»Gospodar nas - Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se 
necemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bis- 
mo tada ono sto je daleko od istine govorili. 

15 Narod ovaj nas je mimo Njega druge bogove prihva- 
tio, zasto jasan dokaz nije donio o tome da se treba 
njima klanjati? A ima li nepravednijeg od onoga koji 
o Allahu iznosi neistinu? 294 


» 


JL4J ^-^^X^^i^J^ , x^>^ L^:4fJ-^:^^->i>(>5 

?!_> X>/'^'J /-^^ ^ <J .^ -^.^^ :i^l 3 J.4JL^o^jj>^cu*li? 1 3} J^ ;j^^ >>/ i.x^ ^ u -^ I'T »>-^ * <^(^j 4^-^4^ ^ ^^^ w"^^ ► >rf^>< > 


>iK^,^K^ < ui^:i,;.;l^j i5JrA^;^i^>,;!x4c>ii J4^- ,>/^ «^ > ^ ^Dj (JlA-ij\o\ij (jA^ (v^-^^J ^^J(y-^J '*'/< -^^ x^ ^ y ^ y '^ ^*^ y.y L%> / >-4J^ c^^ j>-f^ Oj^^ > -^f-^^ <. < <^ ^ i>'C'^ ./.-^ dd;J.^=,j @ l^:Sf:;%oipJ)S];i x'f '^f >^ >> y^^y9^'> \jX^\y^ j::XJ^ f^^ > /fl f.*'k>^>:.^\^K<. ^ «"^ -^ ^"^ •<^ t^*-^ i;ly^^jiu^J' L1^. 


>> <x- 9- ("'fyy^T^ J^ >^ \-^^^ i ^ y^ " Pedina - Al-Kahf Sura XVIII 16 Kad napustite njih i one kojima se, a ne Allahu, kla- 
njaju, sklonite se u pecinu, Gospodar vas ce vas mi- 
loscu Svojom obasuti i za vas ce ono sto ce vam ko- 
risno biti pripremiti.« 

17 I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rada - obi- 
lazi pecinu s desne strane, a kada zalazi - zaobilazi 
je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je 
dokaz Allahove moci! - Kome Allah ukaze na pravi 
put, on ce pravim putem ici, a koga u zabludi ostavi, 
ti mu neces naci zastitnika koji ce ga na pravi put 
uputiti. 

18 1 pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi 
smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a 
pas njihov, opruzenih prednjih sapa, na ulazu je le- 
zao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te 
uhvatio. 

19 1 Mi smo ih, isto tako, probudili da bi jedni druge pi- 
tali. »Koliko ste ovdje ostali?« - upita jedan od njih. 
: »Ostali smo dan ili dio dana« - odgovorise. - 
»Gospodar vas najbolje zna koliko ste ostali« - re- 
kose. - »Posaljite, jednog od vas s ovim srebrenjaci- 
ma vasim u grad, pa nek vidi u koga je najdistije jelo 
i neka vam od njega donese hrane i neka bude Ijuba- 
zan i neka nikome ne govori nista o vama, 

2ojer, ako oni doznaju za vas, kamenovace vas ili ce 
vas na silu u svoju vjeru obratiti, i tada nikad necete 
ono sto zelite postici!« 295 umm:i^ 
Pecina - AJ-Kahf Sura XVIIl 21 I Mi smo, isto tako, ucinili da oni za njih saznaju, da 
bi se uvjerili da je istinito Allahovo obecanje i da u 
cas ozivljenja nema nikakve sumnje,* kada su se iz- 
medu sebe o njima raspravljali, i rekli : »Sagradite na 
ulazu u nju ogradu, Gospodar njihov najbolje zna ko 
su oni.« A onda oni do cijih se rijeci najvise drzalo 
rekose: »Napravicemo na ulazu u nju bogomolju!« 

22 Neki ce reci: »Bila su trojica, pas njihov je bio cet- 
vrti«, a neki ce govoriti : »Bila su petorica, pas njihov 
je bio sesti«, nagadujuci ono sto ne znaju, dok ce ne- 
ki reci: »Bila su sedmorica, a pas njihov bio je os- 
mi.« Reci: »Gospodaru mome je dobro poznat nji- 
hov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj 
o njima osim povrsno, i ne pitaj o njima od njih ni- 
koga!« 

23 I nikako za bilo sta ne reci: »Uradicu to sigurno sut- 
ra!« - ne dodavsi: 

24 »Ako Bog da!« A kada zaboravis, sjeti se Gospodara 
svoga i reci : »Gospodar moj ce me uputiti na ono sto 
je bolje i korisnije od ovoga.« 

25 A oni su ostali u pecini svojoj tri stotine i jos devet 
godina. 

26 Reci: » Allah najbolje zna koliko su ostali; tajne ne- 
besa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako 
On sve cuje! Oni nemaju drugog zastitnika osim Nje- 
ga, a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao 
ortaka.« 

27 Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono sto ti se objav- 
Ijuje, niko ne moze da izmijeni rijeci Njegove, pa ni 
ti; osim kod Njega, neces naci utocista nikakva. 296 / y »>*-: ;r< -"T^^ i: ^ '^Vk i^^ if^ /\^^ ^^*t »> ^^ <- ^iJ -''*::*»'" > > -'/r^ tV*-^ ^'^r-^ ^'. ^^<» ^ \3^3^ij*9i!!ii!uior\jV»l^u^j-;^^ jriv 
Pedina - Al-Kahf Sura XVIIl 28 Budi cvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole 
ujutro i navece u zelji da naklonost Njegovu zasluze, 
i ne skidaj ociju svojih s njih iz zelje za sjajem u zivo- 
tu na ovom svijetu, i ne slusaj onoga cije smo srce 
nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slije- 
di i ciji su postupci daleko od razboritosti 

29 i reci: »Istina dolazi od Gospodara vaseg, pa ko ho- 
ce - neka vjeruje, a ko hoce - neka ne vjeruje!« Mi 
smo nevjernicima pripremili vatru ciji ce ih dim sa 
svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoc, pomoci 
ce im se tekucinom poput rastopljene kovine koja ce 
lica ispeci. Uzasna li pica i grozna li boravista! 

30 One koji budu vjerovali i dobra djela cinili - Mi do- 
ista necemo dopustiti da propadne nagrada onome 
koji je dobra djela cinio - 

31 cekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje ce rijeke te- 
ci, u njima ce se narukvicama od zlata kititi i u zele- 
naodijelaod dibe i kadife oblaciti, na divanima ce u 
njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li bo- 
ravista! 

32 I navedi im kao primjer dva covjeka: jednom od njih 
smo dva vrta lozom zasadena dali i palmama ih opa- 
sali, a izmedu njih njive postavili. 

33 Oba vrta su davala svoj plod, nicega nije manjkalo, a 
kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. 

3* On je i drugog imetka imao. I rece drugu svome, dok 
je s njim razgovarao: »Od tebe sam bogatiji i jaceg 
sam roda!« 297 


^j\^^^^1^^3^1 U^ ^liS c-^^ ^^^^^^^^^^^^^ Pedina - Al-Kahf Sura XVIII 35 I ude u vrt svoj, nezahvalan Gospodaru svome na 
blagodatima, govoreci: »Ne mislim da ce ovaj ikada 
propasti, 

36 i ne mislim da ce Smak svijeta ikada doci; a ako bu- 
dem vracen Gospodaru svome, sigurno cu nesto bo- 
Ije od ovoga naci.« 

37 I rece mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: 
»Zar ne vjerujes u Onoga koji te je od zemlje stvorio, 
zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim covje- 
kom ucinio? 

38 §to se mene tice. On, Allah, moj je Gospodar i ja 
Gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. 

39 A zasto nisi, kad si u vrt svoj usao, rekao: ,Masallah! 
- mocje samo u Allaha!' Ako vidis da je u mene ma- 
nje blaga i manje roda nego u tebe. 

40 pa - Gospodar moj moze mi boiji vrt od tvog dati, a 
na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo 
klizava ledina, bez icega, 

41 ili da mu voda u ponor ode pa da je ne mognes pro- 
naci nikada.« 

42 I propadose plodovi njegovi i on poce krsiti ruke 
svoje zaieci za onim sto je na njega utrosio - a loza 
se bijase povaljala po podupiracima svojim - i govo- 
rase: »Kamo srece da Gospodaru svome nisam smat- 
rao ravnim nikoga !« 

43 I nije imao ko bi mu mogao da pomogne, osim Alla- 
ha; a sam sebi nije mogao pomoci. 

44 Tada moze pomoci samo Allah, Istiniti, On daje naj- 
bolju nagradu i cini da se sve na najbolji nacin okon- 
ca. 

45 Navedi im kao primjer da je zivot na ovom svijetu 
kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s 
neba spustamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raz- 
nesu. A Allah sve moze! 298 S >>, '^ y^ *'J*> ^ '^ > ^*''y ^ y T* <i.:j>,::^\cJ^\jQ^^^^^ ^ . y r '»<^^y> . ^z^^- 


^> -j-^ »>/,// X- -^. .'^ ^ ^ f'-' 


^-^ y >. >^ \''.^^\\ji^^y^ 

f1^>'^ ,:^^< >> '-' >^c::^> -^ >/ > 

,o-^ 


l-i,:2p , ^^yyy ^^o-y^^ y > f > 1^ ^ >' 


^y>jdjjuj>j cJi^'L^^i^=?/^ L?-^^ J^ fj^l^ Ciji^ > ^^Tf.^" 


l<^J_^ o^li *< Af^^^.'^'^yy y 'yA-^ 9 l^"(n^. Uist:>r^^l ^x S55D 
Ped/Tia - Al-Kahf Sura XVIII ^ Bogatstvo i sinovi su ukras u zivotu na ovom svijetu, 
a dobra djela, koja vjecno ostaju, bice od Gospodara 
tvoga bolje nagradena i ono u sto se covjek moze po- 
uzdati. 

*7 A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidis Zemlju 
ogoljenu, - a njih smo vec sakupili nijednog nismo 
izostavili -, 

*8 pred Gospodarom tvojim bice oni u redove poreda- 
ni: »Dosli ste Nam onako kako smo vas prvi put 
stvorili, a tvrdili ste da vam necemo vrijeme za oziv- 
Ijenje odrediti.« 

^9 I Knjiga ce biti postavljena i vidjecete gresnike pre- 
stravljene zbog onog sto je u njoj. »Tesko nama!« - 
govorice - »kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki gri- 
jeh nije propustila, sve je nabrojala!« - i naci ce upi- 
sano ono sto su radili. Gospodar tvoj nece nikome 
nepravdu uciniti. 

50 A kad smo rekli melekima: »Poklonite se Ademu!« 
- svi su se poklonili osim IblTsa, on je bio jedan od 
dzinnova i zato se ogrijesio o zapovijest Gospodara 
svoga. Pa zar cete njega i porod njegov, pored Mene, 
kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? 
Kako je sejtan losa zamjena nevjernicima! 

51 Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja 
nebesa i Zemlje ni neke od njih prilikom stvaranja 
drugih i za pomagace nisam uzimao one koji na krivi 
put upucuju. 

52 A na Dan kad On rekne: »Pozovite one za koje ste 
tvrdili da su ortaci Moji!« - i kad ih pozovu, oni im 
se nece odazvati i Mi cemo uciniti da iskuse patnju 
zbog njihovih ranijih veza, 

53 i gresnici ugledace vatru i uvjerice se da ce u nju pas- 
ti, i da im iz nje nece povratka biti. 299 (sm\-^ iMmm 
r»> Pedina - Al-Kahf Sura XVIII 54 U ovom Kur'anu Mi na razne nacine objasnjavamo 
Ijudima svakovrsne primjere, ali je covjek, vise nego 
iko, spreman da raspravlja. 

55 A Ijude, kada im dolazi uputa, odvraca od vjerova- 
nja i od toga da od Gospodara svoga mole oprosta 
samo zato sto ocekuju sudbinu drevnih naroda ili sto 
cekaju da ih snade kazna na ocigled svega svijeta. 

56 Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne 
vijesti i da opominju. A nevjernici se raspravljaju, 
sluzeci se neistinama, da hi time opovrgli Istinu, i ru- 
gaju se dokazima Mojim i Mojim opomenama. 

57 I ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazi- 
ma Gospodara svoga opominje, za njih ne haje, i za- 
boravlja na posljedice onog sto je ucinio? Mi na srca 
njihova pokrivace stavljamo da Kur'an ne shvate, i 
gluhim ih cinimo; i ako ih ti na pravi put pozoves, 
oni, kad su takvi, nikada nece pravim puiem poci. 

58 Gospodar tvoj mnogo prasta i neizmjerno je milos- 
tiv; da ih On za ono sto zasluzuju kaznjava, odmah 
bi ih na muke stavio. Ali, njih ceka odredeni cas, od 
koga nece naci utocista. 

59 A ona sela i gradove* smo razorili zato sto stanov- 
nici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovu bismo 
tacno vrijeme odredili. 

60 A kada Musa rece momku svome: »Sve cu ici dok ne 
stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili cu du- 
go, dugo ici«* 

61 I kad njih dvojica stigose do mjesta na kome se ona 
sastaju, zaboravise na ribu svoju, pa ona u more kliz- 
nu. 300 iiMi\m mmm K B >f ^ -:-'-Sf>''f<if'^> < .?tfv1i> . ''.It-"' " -^n Pedina - Al-Kahf Sura XVIII 62 A kada se udaljise, Musa rece momku svome: »Daj 
nam uzinu nasu, jer smo se od ovoga naseg putova- 
nja umorili.« 

63 »Vidi!« - rede on - »kad smo se kod one stijene 
svratili, ja sam zaboravio onu ribu, - sam sejtan je 
ucinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem -, mo- 
ra da je ona skliznula u more; bas cudnovato!« 

^ »E, to je ono sto trazimo!« - rece Musa, i njih dvoji- 
ca se vratise putem kojim su bili dosli, 

65 i nasode jednoga Naseg roba kojem smo milost Na- 
su darovali i onome sto samo Mi znamo naucili. 

66 »Mogu li da te pratim« - upita ga Musa -, »ali da 
me poucis onome cemu si ti ispravno poucen?« 

67 Ti sigurno neces moci sa mnom da izdrzis« - rece 
onaj -, 

68 »a i kako bi izdrzao ono o cemu nista ne znas?« 

69 »Vidjeces da cu strpljiv biti, ako Bog da!« - rece 
Musa - »i da ti se necu ni u cemu protiviti.« 

70 »Ako ces me vec pratiti« - rece onaj -, »onda me ni 
o cem ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kazem!« 

71 I njih dvojica krenuse. I kad se u ladu ukrcase, onaj 
je probusi. »Zar je probusi da potopis one koji na 
njoj piove? Ucinio si, doista, nesto vrlo krupno!« 

72 »Ne rekoh li ja« - rece onaj - »da ti, doista, neces 
moci izdrzati sa mnom?« 

73 »Ne karaj me sto sam zaboravio« - rece - »i ne cini 
mi poteskoce u ovom poslu mome!« 

74 I njih dvojica krenuse. I kad sretose jednog djecaka 
pa ga onaj ubi, Musa rece: Ȥto ubi dijete bezgresno, 
koje nije nikoga ubilo! Ucinio si, zaista, nesto vrlo 
ruzno!« Cl£L >H^H/^ (^.3)^1 jca Jls ^ j^\ A5^ 
^p^^^w" Pedna - Al-Kahf Sura XVIII D21JZ' 
XVI 75 »Ne rekoh li ja tebi« - rece onaj - »da ti, doista, ne- 
ces moci izdrzati sa mnom?« 

76 »Ako te i poslije ovoga za bilo sta upitam« - rece -, 
»onda se nemoj sa mnom druziti. Eto sam ti se op- 
ravdao!« 

77 I njih dvojica krenuse; i kad dodose do jednoga gra- 
da, zamolise stanovnike njegove da ih nahrane, ali 
oni odbise da ih ugoste. U gradu njih dvojica naido- 
se na jedan zid koji tek sto se nije srusio, pa ga onaj 
prezida i ispravi. »lVIogao si« - rece Musa - »uzeti 
za to nagradu.« 

78 »Sada se rastajemo ja i ti!« - rece onaj -, »pa da ti 
objasnim zbog cega nisi mogao da se strpis. 

79 Sto se one lade tice, - ona je vlasnistvo siromaha ko- 
ji rade na moru, i ja sam je ostetio jer je pred njima 
bio jedan vladar koji je svaku ispravnu ladu otimao ; 

80 sto se onoga djecaka tice, - roditelji njegovi su vjer- 
nici, pa smo se pobojali da ih on nece na nasilje i ne- 
vjerovanje navratiti, 

81 a mi zelimo da im Gospodar njihov, mjesto njega, da 
boljeg i cestitijeg od njega, i milostivijeg; 

82 a sto se onoga zida tice, - on je dvojice djecaka, siro- 
cadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. 
Otac njihov je bio dobar covjek i Gospodar tvoj zeli, 
iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. 
Sve to ja nisam uradio po svome rasudivanju. Eto to 
je objasnjenje za tvoje nestrpljenje!« 

83 I pitaju te o Zulkarnejnu.* Reci: »Kazacu vam o nje- 
mu neke vijesti.« gCjol^^a immiB ci:^ 6 e:,^y^,^Gu>?^V^^^l fiS^ -> y y<y^ y . ^ ^ 


'♦'-'^ X ^ !»'''> '^'^i *'^*^X'^k'^ ^\^^^ 


tit^/ ^^ 


//^V/i^-^ »'t^>'' 


''y , t>x-/'<'-x' ^ 


Cfr /^ -^ *^ y\ 4^'^»^'^<^.' li^ Ll-^yji ^,1^ ^^ ^*y^^ > t'^iT, ''^»:lTfi< -^f 'iiCT 


y»^ ^ >'^»^x > ,i^v r^'.^^^ ^<>:^*<. r^< 


,x t*- ^-^ r '^ . -S ^ -^ '</' >f^'^ .'T.^'^ 


Pedina - Al-Kahf Sura XVIII 84 Mi smo mu dali vlast na Zemlji i omogucili mu da iz- 
vrsi ono sto zeli. 

85 I on pode. 

86 Kada stize do mjesta gdje Sunce zalazi, ucini mu se 
kao da zalazi u jedan mutan izvor i nade u blizini 
njegovoj jedan narod. »0 Zulkarnejne,« - rekosmo 
Mi - »ili ces da ih kaznis ili ces s njima lijepo da po- 
stupis?« 

87 »Onoga ko ostane mnogobozac« - rece -, »kaznice- 
mo, a poslije ce se svome Gospodaru vratiti, pa ce ga 
i On teskom mukom muciti. 

88 A onome ko bude vjerovao i dobra djela cinio - na- 
grada najljepsa, i s njim cemo blago postupiti.« 

89 I on opet pode. 

90 I kad stize do mjesta gdje Sunce izlazi, on nade da 
ono izlazi iznad jednog naroda kome Mi nismo dali 
da se od njega bilo cim zakloni.* 

91 I on postupi s njima isto onako kako je s onima prije 
postupio. 

92 I on opet pode. 

93 Kad stize izmedu dvije planine, nade ispred njih na- 
rod koji je jedva govor razumijevao. 

94 »0 Zulkarnejne,« - rekose oni - »Jedzudz i Me- 
dzudz cine nered po Zemlji, pa hoces li da izmedu 
nas i njih zid podignes, mi cemo te nagraditi.« 

95 »Bolje je ono sto mi je Gospodar moj dao« - rece on. 
»Nego, samo vi pomozite meni sto vise mozete, i ja 
cu izmedu vas i njih zid podici. 

96 Donesite mi velike komade gvozda!« 1 kad on izrav- 
na dvije strane brda, rece: »Pusite!« A kad ga usija, 
rece: » Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem.« 

97 I tako oni* nisu mogli ni da ga predu niti su mogli 
da ga prokopaju. 303 »^>^,^ y <. 


T]S 
Pecina - Al-Kahf Sura XVIII 98 »Ovo je blagodat Gospodara moga!« - rece on. »A 
kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On ce ga 
sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga ce 
se sigurno ispuniti.« 

99 I Mi cemo tada uciniti da se jedni od njih kao talasi 
sudaraju s drugima. 1 puhnuce se u rog, pa cemo ih 
sve sakupiti, 

100 i toga dana cemo nevjernicima dzehennem jasno po- 
kazati, 

101 onima cije su oci bile koprenom zastrite, da o doka- 
zima Mojim razmisle, onima koji nisu htjeli da ista 
cuju. 

102 Zar nevjernici misle da pored Mene za bogove mogu 
uzimati robove Moje? Mi smo, doista, za prebivaliste 
nevjernicima pripremili dzehennem. 

103 Reci: »Hocete li da vam kazemo cija djela nece nika- 
ko priznata biti, 

104 ciji ce trud u zivotu na ovom svijetu uzaludan biti, a 
koji ce misliti da je dobro ono sto rade? 

105 To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu 
vjerovali i koji budu poricali da ce pred Njega izaci; 
zbog toga ce trud njifiov uzaludan biti i na Sudnjem 
danu im nikakva znacaja necemo dati. 

106 Njima ce kazna dzehennem biti, zato sto su nevjerni- 
ci bili i sto su se dokazima Mojim i poslanicima Mo- 
jim rugali.« 

107 Onima koji budu vjerovali i dobra djela cinili - 
dzennetske basce ce prebivaliste biti, 

108 vjecno ce u njima boraviti i nece pozeljeti da ih ne- 
cim drugim zamijene. 

109 Reci: »Kad bi more bilo mastilo da se ispisu rijeci 
Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i rijeci 
Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli jos jed- 
nim slicnim.« 

110 Reci: »Ja sam covjek kao i vi, meni se objavljuje da 
je vas Bog - jedan Bog. Ko zudi da od Gospodara 
svoga bude lijepo primljen, neka cini dobra djela i 
neka, klanjajuci se Gospodaru svome, ne smatra 
Njemu ravnim nikoga! 304 
^^^ 
m^\ ^ %j^=='J>»->^ '^J '•^^r'^J^'i O O***^ " ^T-' >i 


-> r > ><" >^-tf't'^- :r- <^J sliL\^ ^^j.^==D 1 iJ^ -^a '^^ ^ l^===L?<-5^bjo^^>^^C-'^^ CD ^4^ L->J > - > 


'♦< ^< ^♦^ ^> <>-'0|' 11^ jls ^>5^i:^ c)-*^ (vi (^^3^.0^ 1 ^>dio iiy4^ ^ 

> y <^ > » 


^-t^^jS-^cy^--^-^^:^^-^jC^J*>"i^^ ^,> i£4^j;jSii^i:io1j;t^i2rJl^yI5^*^St Merjema -Maryam SURA XIX 

Merjema - Maryam 

Mekka - 98 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Kaf-ha-ja-ajin-sad. 

2 Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu 
Njegovu Zekerijjau, 

3 kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo, 

4 i rekao: »Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava 
osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru 
moj, molbu uputio, nesretan ostao. 

5 Bojim se rodaka svojih po krvi poslije mene, a zena 
mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina. 

6 da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i udni, Gos- 
podaru moj, da budes njime zadovoljan.» 

7 »0 Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da ce ti se 
dje^ak roditi, ime ce mu Jahja biti, nikome prije nje- 
ga to ime nismo htjeli dati.« 

8 »Gospodaru moj,« - rede on - »kako cu imati sina 
kad mi je zena nerotkinja, a vec sam duboku starost 
dozivio?« 

9 »Eto tako!« - rede. »Gospodar tvoj je rekao: To je 
Meni lako, i tebe sam ranije stvorio, a nisi nista 
bio.'« 

10 »Gospodaru moj,« - rede - »daj mi neki znak!« - 
»Znak ce ti biti to sto tri noci neces s Ijudima razgo- 
varati, a zdrav ces biti.« 

1M on izide iz hrama u narod svoj i znakom im dade 
na znanje: »Hvalite Ga ujutro i navede!« ^^m imm\B Merjema -Maryam 12 »0 Jahja, prihvati Knjigu odlu6no!« - a dadosmo 
mu mudrost jos dok je djedak bio 

13 i njeznost i dednost, i destit je bio 

14 i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i 
nepristojan. 

15 I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan 
kada je umro i na dan kada bude iz mrtvih ustao! 

16 I spomeni u Knjizi Merjemu: kad se od ukucana 
svojih na isto^nu stranu povukla 

17 i jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k 
njoj meleka Dzibrlla poslali i on joj se prikazao u li- 
ku savrseno stvorena muskarca. 

18 »Utjedem se Milostivom od tebe, ako se Njega bo- 
jis!« - uzviknu ona. 

19 »A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga« - reCe 
on - »da ti poklonim djedaka dsta!« 

20 »Kako cu imati djedaka« - re6e ona - »kad me nije- 
dan muskarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljali- 
ca!« 

21 »To je tako!« - reCe on. »Gospodar tvoj je rekao: 
To je Meni lako\ i zato da ga udinimo znamenjem 
Ijudima i znakom milosti Nase. Tako je unaprijed 
odredeno!« 

22 F ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. 

23 I porodajni bolovi prisilise je da dode do stabia jed- 
ne palme. »Kanio srece da sam ranije umrla i da sam 
potpuno u zaborav pala!« - uzviknu ona. 

24 I melek je, koji je bio nize nje, zovnu: »Ne zaiosti se, 
Gospodar tvoj je dao da nize tebe potok potece. 

25 Zatresi palmino stablo, posuce po tebi datule svjeze, 


immm 
Merjema -Maryam 26 pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidis covjeka kakva, 
ti reci: »Ja sam se zavjetovala Milostivom da cu sut- 
jeti, i danas ni s kim necu govoriti.« 

27 1 dode ona s njim porodici svojoj, nosed ga. »0 
Merjemo,« - rekose oni - »ucinila si nesto necuve- 
no! 

28 Ej ti, koja u cednosti licis Harunu, otac ti nije bio ne- 
valjao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.« 

29 A ona im na njega pokaza. »Kako da govorimo dje- 
tetu u besici?« - rekose. 

30 »Ja sam Allahov rob« - ono rece -, »meni ce On 
Knjigu dati i vjerovjesnikom me uciniti 

31 i ucinice me, gdje god budem, blagoslovljenim, i na- 
redice mi da dok sam ziv molitvu obavljam i milosti- 
nju udjeljujem, 

32 i da majci svojoj dobar budem, a nece mi dopustiti 
da budem drzak i nepristojan. 

33 I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i 
na dan kada budem umro i na dan kada budem iz 
mrtvih ustao!« 

34 To je Isa, sin Merjemin, - to je prava istina o njemu, 

- onaj u koga oni sumnjaju. 

35 Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je 
On! Kad nesto odluci, On za to rekne samo: »Budi!« 

- i ono bude. 

36 Allah je, uistinu, i moj i vas Gospodar, zato se kla- 
njajte samo Njemu! To je pravi put. 

37 1 sljedbenici Knjige su se o njemu u misljenju pod- 
vojili, pa tesko onima koji ne vjeruju kad budu na 
Danu velikom prisutni! 

38 Kako ce dobro cuti i kako ce dobro vidjeti onoga 
Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u 
ocitoj zabludi! g[ 307 


msmm ^ ^^ <^>^ ^^^ . ^>^ > y ^^r ^-^>-^>> \)'Sl\j 

ffi^ y t- ^ y y^ ♦ f /^ 


oi^i^^^6)Si;ij(juiv<^:ii©e b^ 


»> 'f'' '',--'> 


< ia. h^a.^:<jS&%k^^x:^i&'^ 


'>^> ^. 


LA^li o/4;;;.i::j^>iii20liS4J4^iS^^^^^^ X^O/X' -if > IJ^eJ^LaOJ (J^>cu)]^ XAJ Ljb^4^^ ^ ♦^ y^ y -y '^ "> -^ fiiijigiiiS -.^^fc^i^'UjlS azi Merjema -Maryam Sura XIX 39 I pomeni ih na Dan tuge kada ce biti s polaganjem 
racuna zavrseno, a oni su ravnodusni bill i nisu vje- 
rovali. 

40 Mi cemo Zemlju i one koji zive na njoj naslijediti i 
Nama ce se oni vratiti. 

^^ Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, 
vjerovjesnik. 

^^2 Kada je rekao ocu svome: »0 oce moj, zasto se kla- 
njas onome koji niti cuje niti vidi, niti ti moze od 
ikakve koristi biti? 

« O oce moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene 
slijedi, i ja cu te na pravi put uputiti; 

^ o oce moj, ne klanjaj se sejtanu, sejtan je Milostivo- 
me uvijek neposlusan; 

45 o oce moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne 
kazna, pa da budes sejtanu drug«, - 

46 otac njegov je rekao: »Zar ti mrzis bozanstva moja, o 
Ibrahime? Ako se ne okanis, zbilja cu te kamenjem 
potjerati, zato me za dugo vremena napusti!« 

47 »Mir tebi!« - rece Ibrahim. »Molicu Gospodara 
svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni. 

4a I napusticu i vas i sve one kojima se mimo Allaha 
klanjate i klanjacu se svome Gospodaru; nadam se 
da necu biti nesretan u klanjanju Gospodaru mo- 
me.« 

49 I posto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha 
klanjali. Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i oboji- 
cu vjerovjesnicima ucinismo 

50 i darovasmo im svako dobro i ucinismo da budu 
hvaljeni i po dobru spominjani. 

51 I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je 
poslanik, vjerovjesnik. 308 <>^»^::^ ^^x^Yk 


ZI53S ^^^^^^^^^^^^>" Merjema -Mary am Sura XIX SED2DA SBC sse 52 Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga pri- 
blizili da 6uje rijed Nase, 

53 i darovali mu miloscu Nasom kao vjerovjesnika bra- 
ta njegova Haruna. 

54 I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato 
obecanje i bio poslanik, vjerovjesnik, 

55 i trazio je od 5eljadi svoje da molitvu obavljaju i da 
milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima 
zadovoljan. 

56 I spomeni u Knjizi Idrlsa! On je bio istinoljubiv, vje- 
rovjesnik, 

57 i Mi smo ga na visoko mjesto digli. 

58 To su ti vjerovjesnici koje je Allah miloscu Svojom 
obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nu- 
hom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih 
koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milos- 
tivog ditali, oni bi licem na tie padali i plakali. 

59 A njih smijenise zli potomci, koji molitvu napustise i 
za pozudama podose; oni ce sigurno zlo proci; 

60 ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro dinili, 
njima se nece nikakva nepravda udiniti, oni ce u 
dzennet uci, 

61 u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim 
obecao zato sto su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli, - 
a obecanje Njegovo ce se doista ispuniti -, 

62 u njima prazne besjede nece slusati, vec samo: 
»Mir!<^ i u njima ce ujutro i navede opskrbljeni biti. 

63 Dacemo da takav dzennet naslijedi onaj od robova 
Nasih koji se bude grijeha klonio. 

6* »Mi smo u dzennet usli samo dobrotom Gospodara 
tvoga, On je vladar svega. On zna buducnost nasu i 
proslost nasu i ono sto je izmedu toga« - govorice. 
Gospodar tvoj ne zaboravlja. 309 Merjema -Maryam Sura XIX 65 On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izme- 
du njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi is- 
trajan! Znas li da imeNjegovo ima iko! 

66 Covjek kaze: »Zar cu, kad umrem, zbilja biti oziv- 
ljen?« 

67 A zar se iovjek ne sjeca da smo ga jos prije stvorili, a 
da nije bio nista? 

68 I tako Mi Gospodara tvoga, Mi cemo i njih i sejtane 
sakupiti, zatim cemo ih dovesti da oko dzehennema 
na koljenima klede, 

69 a onda cemo iz svake skupine izdvojiti one koji su 
prema Milostivome najdrskiji bili, 

70 jer Mi dobro znamo one koji su najvise zasluzili da u 
njemu gore. 

71 I svaki od vas ce do njega stici! Gospodar tvoj se si- 
gurno tako obavezao! 

72 Zatim cemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a 
nevjernike cemo da u njemu na koljenima klece osta- 
viti. 

73 Kada su im se Nasi jasni ajeti kazivali, onda su oni 
koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: 
»Ili smo mi ili vi u boljem polozaju i ko ima vise po- 
bornika?«* 

74 A koliko smo Mi prije njih naroda unistili koji su 
blagom i izgledom divljenje izazivali ! 

75 Reci: »Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug zi- 
vot da!«* - AH kad takvi dozive da se opomene os- 
tvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja ce saznati 
ko je u gorem polozaju i ko ima pobornika manje - 

76 i Allah ce pomoci onima koji su na pravom putu ! A 
dobra djela koja vjedno ostaju - od Gospodara tvo- 
ga bice bolje nagradena i Ijepse uzvracena. 310 v^m .^<^^ 'C. £^eiS,lS).p 


^j(^^"^\^:^^jHd'^j(:^^ x-5> 


'<.>-^ (i<yJ^==»6L > /,f."t^ Al-,^2>-l. ,>lii 


rn Merjema -Maryam Sura XIX ^ Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Nase ne vjeruje i 
govori: »Zacijelo ce mi biti dato bogatstvo i djeca!«* 

78 Hi je on buducnost prozreo ili je od Milostivoga obe- 
canje primio? 

79 Nijedno! Mi cemo ono sto on govori zapisati i pat- 
nju mu veoma produziti, 

80 a ono sto smo mu dali - naslijediti, i sam samcat ce 
Nam se vratiti. 

81 Oni kao zagovornike nekakva bozanstva, a ne Alla- 
ha, uzimaju. 

82 A ne valja tako! Bozanstva ce poreci da su im se kla- 
njali, i bice im protivnici. 

83 Zar ne vidis da Mi nevjernike sejtanima prepustamo 
da ih sto vise na zlo navracaju? 

84 Zato ne trazi da sto prije stradaju, Mi im polako da- 
ne odbrajamo! 

85 Onoga Dana kada destite kao uzvanike pred Milosti- 
vim sakupimo 

86 a kad u dzehennem zedne gresnike potjeramo, 

87 niko se ni za koga nece moci zauzimati, osim onoga 
kome Milostivi dopusti. 

88 Oni govore: » Milostivi je uzeo dijete!« - 

89 Vi, doista, nesto odvratno govorite! 

90 Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i 
planine zdrobe 

91 sto Milostivom pripisuju dijete. 

92 Nezamislivo je da Milostivi ima dijete, - 

93 ta svi ce oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao 
robovi u Milostivog traziti utocisie! 

94 On ih je sve zapamtio i tacno izbrojio, 

95 i svi ce Mu na Sudnjem danu doci pojedinacno. 311 l3S(C4^ J^jW'^^r^o^ J^^oi 

1 ^ '' n^iSij'^' '^ 


m 


K f^J^^ )i\jCJ S)^0 "^y^ do^ Jksl ji^ (^JI^^ TVT 
Taha - T& hi 96 One koji su vjerovali i dobra djela cinili Milostivi ce 
sigurno voljenim uciniti. 

97 Mi smo Kur'an ucinili lakim, na tvome jeziku, da bi 
njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obrado- 
vao, a inadzije nepopustljive opomenuo. 

98 A koliko smo samo naroda prije njih unistili! Da li 
ijednog od njih vidis i da li i najslabiji glas njihov cu- 
jes? SURA XX 

Taha - Ts hs 

Mekka - 135 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ta -ha. 

2 Ne objavljujemo Kur'an da se mucis, 

3 vec da bude pouka onome koji se boji, - 

4 objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, 

5 Milostivi, koji upravija svemirom svim. 

6 Njegovo je sto je na nebesima i sto je na Zemlji i sto 
je izmedu njih i sto je pod zemljom! 

7 Ako se ti glasno molis, - pa. On zna i sto drugom taj- 
no reknes i sto samo pomislis! 

8 Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepsa ime- 
na ima! 

9 A da li je do tebe doprla vijest o MOsau, 

10 kada je vatru ugledao pa celjadi svojoj rekao: »Osta- 
nite vi tu , ja sam vatru vidio, mozda cu vam nekak- 
vu glavnju donijeti ili cu pored vatre naci nekoga ko 
ce mi put pokazati.« 

11 A kad do nje dode, neko ga zovnu: »0 Musa, 

12 Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obucu 
svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tiiva. immi!^ ^-v ^>*''-^ -^-1 ^:2%Uj Q^ (^A>A Aijyb w\j Ltc<>?:>i Ji a* V^ ir Taha - Ts ha 13 Tebe sam izabrao, zato ono sto ti se objavljuje slusaj! 
i< Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, ne- 

ma; zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj - 

da bih ti uvijek na umu bio! 

15 Cas ozivljenja ce sigurno doci - od svakog ga tajim 
-, kad ce svaki dovjek prema trudu svome nagraden 
ili kaznjen biti. 

16 I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj 
onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, 
pa da budes izgubljen. 

17 A sta ti je to u desnoj ruci, o Musa?« 

18 »Ovo je moj stap« - odgovori on - »kojim se posta- 
pam i kojim lisce ovcama svojim skidam, a sluzi mi i 
za druge potrebe.« 

19 »Baci ga, o Musa!« - rede On. 

20 I on ga bad, kad on - zmija koja mili. 

21 »Uzmi je i ne boj se!« - rede On -, »Mi cemo je vra- 
titi u ono sto je bila prije. 

22 I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka ce se pojaviti bi- 
jela, ali ne bolesna; i eto - znamenje drugo, 

23 da ti pokazemo neka od Nasih velikih duda. 

24 Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevrsio!« 

25 »Gospodaru moj,« - rede Musa - »udini prostranim 
prsa moja* 

26 i olaksaj zadatak moj : 

27 odrijesi uzao sa jezika mog 

28 da bi razumjeli govor moj 

29 i podaj mi za pomocnika iz porodice moje 

30 Haruna, brata mog; 

31 osnazi me njime 

32 i udini driigom u zadatku mome, 

33 da bismo Te mnogo hvalili 

3* i da bismo Te mnogo spominjali, 

35 Ti, uistinu, znas za nas.« 

36 »Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!« - rede On, 

37 »a ukazali smo ti milost Svoju jos jednom. jAJ^_^imdmdm i <■:> 4i i^ vi^^4^-^V©^-^-^^^^l^^^ ^l ,f -ix-tf ^ r>rc -"^^^ 


Taha - Ta ha 38 kada smo majku tvoju nadahnuli* onim sto se samo 
nadahnucem sti6e: 

39 ,Metni ga u sanduk i u rijeku bad, rijeka ce ga na 
obalu izbaciti, pa ce ga i Moj i njegov neprijatelj pri- 
hvatiti. 'I Ja sam udinio da te svako voli i da rastes 
pod okom Mojim. 

*o Kada je sestra tvoja otisla i rekla: ,Hocete li da vam 
ja pokazem onu koja ce se o njemu brinuti?' - Mi 
smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da vise ne 
tuguje. A ti si ubio jednog dovjeka, pa smo te Mi bri- 
ge oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao 
godinama medu stanovnicima Medjena, zatim si, o 
Musa, u pravo vrijeme dosao. 

*^ i Ja sam te za Sebe izabrao. 

^ Idite ti i brat tvoj, sa dokazima Mojim, i neka sam 
vam Ja uvijek na pameti, 

^ idite faraonu, on se, doista, osilio, 

^ pa mu blagim rijedima govorite, ne bi li razmislio ili 
se pobojao!« 

*5 »Gospodaru nas,« - rekose oni - »bojimo se da nas 
odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne 
prekora6i.« 

<« »Ne bojte se!« - rede On -, »Ja sam s vama, J a sve 
dujem i vidim. 

*7 Idite k njemu i recite: ,Mi smo poslanici Gospodara 
tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj 
ih muditi! Donijeli smo ti dokaz od Gospodara tvo- 
ga, a nek zivi u miru onaj koji pravi put slijedi! 

^ Nama se objavljuje da ce sigurno stici kazna onoga 
koji ne povjeruje i glavu okrene/« 

^ »Pa ko je gospodar vas, o Musa?« - upita faraon. 

50 »Gospodar nas je onaj koji je svemu onom sto je 
stvorio dao ono sto mu je potrebno, zatim ga, kako 
da se time koristi, nadahnuo.« 

51 »A sta je sa narodima davnasnjim?« - upita on. 314 S 


r\o 
Taha - Ta ha 52 »0 njima zna sve gospodar moj, u Knjizi je, Gospo- 
daru mome nije nista skriveno i On nista ne zaborav- 
Ija. 

53 On je za vas Zemlju posteljom ucinio i po njoj vam 
prolaze utro, i On spusta s neba kisu!« - Samo Mi 
dajemo da uz njenu pomoc u parovima nice bilje 
raznovrsno. 

54 Jedite i napasajte stoku svoju! To su dokazi za one 
koji pameti imaju. 

55 Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vracamo i iz nje 
cemo vas po drugi put izvesti. 

56 1 Mi smo faraonu sve dokaze Nase pokazali, ali je 
on ipak porekao i da povjeruje odbio. 

57 »Zar si dosao da nas pomocu vradzbine svoje iz 
zemlje nase izvedes, o Musa?« - upitao je. 

58 »I mi cemo tebi vradzbinu slicnu ovoj doista pripre- 
miti! Zakazi nam rociste koga cemo se i mi i ti pri- 
drzavati, onako kako odgovara i nama i tebi!« 

59 »Neka rocisle bude na praznik« - rece Musa - »i 
nek se narod izjutra sakupi.« 

60 I faraon ode, sakupi carobnjake svoje i poslije dode. 

61 »Tesko vama!« - rece im Musa. »Ne iznosite lazi o 
Allahu, pa da vas On kaznom unisti; a sigurno nece 
uspjeti onaj koji lazi iznosi!« 

62 1 oni se, tiho sapucuci, stadose o svom poslu izmedu 
sebe raspravljati. 

63 »Ova dvojica su carobnjaci« - rekose jedni drugima 
-, »hoce da vas vradzbinama svojim iz zemlje vase 
izvedu i da uniste vasu vjeru prelijepu ; 

64 zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u 
red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno ce postici sta 
zeli!« 315 


^^-'-^ 


^"t^ ^^^ -^^'♦r'/^l :;.ii;ti;^i;5|J(Jii@^t^0j;iir(3 •o*^ ^^\,'^^ ^'^y' ^^x'*-'-' 


V\^ * > >'^, ^ ^ ^^ 4'^'^ 


Taha - TS hS 65 »0 Musa,« - rekose oni - »hoces li ti ili cemo naj- 
prije mi baciti?« 

66 »Bacite vi!« - rece on - i odjednom mu se pricini da 
konopi njihovi i stapovi njihovi, zbog vradzbine nji- 
hove, krecu, 

67 i Musa u sebi osjeti zebnju. 

68 »Ne boj se!« - rekosmo Mi -, »ti ces, doista, pobije- 
diti! 

69 Samo bad to sto ti je u desnoj ruci, progutace ono 
sto su oni napravili, jer je ono sto su oni napravili sa- 
mo varka carobnjaka, a carobnjak nece, ma gdje do- 
sao, uspjeti.« 

70 I carobnjaci se bacise licem na tie govoreci: »Mi vje- 
rujemo u Musaova i Harunova Gospodara!« 

71 »Vi ste mu povjerovali« - viknu faraon - »prije ne- 
go sto sam vam ja dopusito! On je ucitelj vas, on vas 
je vradzbini naucio i ja cu vam, zacijelo, unakrst ru- 
ke i noge vase odsjeci i po stablima palmi vas raza- 
peti i sigurno cete saznati ko je od nas u mucenju 
strasniji i istrajniji.« 

72 »Mi necemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su 
nam dosli, tako nam Onoga koji nas je stvorio!«- 
odgovorise oni -, »pa cini sto hoces; to mozes da 
ucinis samo u zivotu na ovom svijetu! 

73 Mi vjerujemo u Gospodara naseg da bi nam grijehe 
nase oprostio i vradzbine na koje si nas ti primorao. 
A Allah bolje nagraduje i kaznjava trajnije.« 

7^ Onoga koji pred Gospodara svoga kao nevjernik izi- 
de ceka dzehennem, u njemu nece ni umrijeti ni ziv- 
jeti ; 

^6 a one koji pred Njega izidu kao vjernici, a koji su do- 
bra djela cinili - njih sve cekaju visoki stepeni, 

^6 edenski vrtovi kroz koje ce rijeke teci, u njima ce oni 
vjecno ostati, i to ce biti nagrada za one koji se budu 
od grijeha ocistili. 3»6 > *^*, »><'*f'f*^ ^"-wl-"!^^ ^^-wtl^"'"' ^-^Xl • 
Taha - TS ha 77 I Mi objavismo Musau: »Nocu izvedi robove Moje i 
s njima suhim putem kroz more prodi, ne strahujuci 
da ce te oni stici i da ces se utopiti.« 

78 A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali 
su ih talasi mora prekrili; 

79 faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na pravi 
put izveo. 

80 O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vaseg 
izbavili, i na desnu stranu Tura vas doveli, i manu i 
prepelice vam slali. 

81 »Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne 
budite u tome obijesni da vas ne bi snasla srdzba 
Moja; a koga snade srdzba Moja - nastradao je! 

82 Ja cu sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeru- 
je i dobra djela Cini, i koji zatim na pravom putu is- 
traje.« 

83 »A zasto si prije naroda svoga pozurio, o Musa«* 

8* »Evo ide za mnom« - odgovori on -, »a pozurio 
sam k Tebi, Gospodaru moj, da budes zadovoljan.« 

85 »Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskusenje 
doveli « - rede On -, »njega je zaveo Samirija.« 

86 I Musa se narodu svome vrati srdit i zalostan. »0 na- 
rode moj« - rede - »zar vam Gospodar vas nije dao 
lijepo obecanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili ho- 
cete da vas stigne srdzba Gospodara vaseg, pa se za- 
to niste drzali obecanja koje ste mi dali!« 

87 »Nismo prekrsili dato ti obecanje od volje svoje« - 
odgovorise. »Bili smo natovareni teretima, nakitom 
narodnim, pa smo to bacili.« A to isto uradio je i Sa- 
mirija,* 317 t:;P'c'r^->. mm}3 x- f > , x^^ » ''> >^H ^-^ZY. 


'i'^l^i^le^-'^^iu^^ i^<>^j^'^is 


;;iJ^:Sij$ ^♦-^ ^r^. i:j>iSf >.. »^ 'ji/^ 


'^'T' ^ -- <:; la ^ ^ ^/ -</^ /'^,'U' (>tyH'^<^ .<.<>>. ^^ ojyu$ C$;^l i* ^ is-^t ii:^^1;i\<ii2:c:i^.3t50 -^ ?^.<'" -^^ I t>?'^.<'^>^»'^ "4 


> ^ *^ -"'^i 


Mj^t^ Jj^J^ 


[d^i >C > (J^ 4_ -,> ^^^ i;J* - -,^ ^ fl ^ - ^ ^^ >>»-'» t»^ 


11. 


< <>^ ^ ^ ^ 9'fy 


tf . >'::;'^ ^^.<>^, >'<>^^^''> 


Taha - Ta ha Sura XX 88 pa im izlio tele koje je davalo glas kao da mu6e,* i 
oni su onda rekli: »Ovo je vas bog i Musaov bog, 
on ga je zaboravio!« 

89 Zar oni nisu vidjeli da im ono ni rijedi ne odgovara i 
da od njih ne moze nikakvu nevolju otkloniti niti im 
ikakvu korist pribaviti? 

90 A njima je Harun jos prije govorio: »0 narode moj, 
vi ste njime samo u iskusenje dovedeni; Gospodar 
vas je Milostivi, zato slijedite mene i slusajte narede- 
nje moje!« 

91 »Mi cemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati 
Musa« - odgovorili su oni. 

92 »0 Harune,« - povika Musa - »sta te je sprijedilo, 
kad si ih vidio da su zalutali, 

93 da za mnom nisi posao? Zasto nisi naredenje moje 
poslusao?« 

94 »0 sine majke moje,« - rede Harun - »ne hvataj me 
za bradu i za kosu moju! Ja sam se plasio da ti ne 
reknes: Razdor si medu sinovima Israilovim posijao 
i nisi postupio onako kako sam ti rekao.'« 

95 »A sta si to ti htio, o Samirija?« - upita Musa. 

96 »Ja sam vidio ono sto oni nisu vidjeli« - odgovori 
on -, »pa sam saku zemlje ispod izaslanikove stope 
uzeo i to bacio, i eto tako je u mojoj dusi ponikla zla 
misao.«* 

97 »E onda se gubi!« - rede Musa -, »6itavog svog zi- 
vota ces govoriti: ,Neka me niko ne dotide!' a deka te 
jos i odredeni das koji te nece mimoici. Pogledaj sa- 
mo ovoga tvog »boga« kojem si se klanjao;'mi cemo 
ga sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti. 

98 vas bog je - Allah, drugog boga, osim Njega, nema! 
On sve zna!« 318 ii:^-y]^5*i4P^iiop^iel£ijr^ge*^ 


v^ i=t y-'X'f 


> ♦>>> ^ >'>'^»>'^^< '^ff'^ ^fvi<->^M^' ^-^yHi ^^^J 


ECm]s Taha - T3 ha Sura XX 99 I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su 
bili i nestali, i objavljujemo ti od Sebe Kur'an. 

100 fCo za njega ne bude mario, na Sudnjem danu ce do- 
ista tesko breme ponijeti, 

101 vjedno ce u muci ostati, a jeziv tovar ce im na Sud- 
njem danu biti, 

102 na Dan kada ce se u rog puhnuti. Toga dana cemo 
nevjernike modre sakupiti 

103 i jedan drugom ce tiho govoriti: »Niste ostali vise od 
deset dana.« 

104 Mi dobro znamo o 6emu ce oni govoriti kad najraz- 
boritiji izmedu njih rekne: »Ostali ste samo dan je- 
dan !« 

105 A pitaju te o planinama, pa ti reci: »Gospodar moj 
ce ih u prah pretvoriti i zasuti, 

106 a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti, 

107 ni udubina ni uzvisina na Zemlji neces vidjeti.« 

108 Tog Dana ce se oni glasniku odazvati, morace ga sli- 
jediti i pred Milostivim glasovi ce se stisati i ti ces sa- 
mo sapat duti. 

109 Toga Dana ce biti od koristi posredovanje samo ono- 
ga kome Milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga 
govori. 

110 On zna sta su radili i sta ih 6eka, a oni znanjem ne 
mogu Njega obuhvatiti. 

111 Ljudi ce se Zivome i Vjednom pokoriti, onaj koji Mu 
je druge ravnim smatrao svaku nadu ce izgubiti, 

112 a onaj ko je dobra djela 5inio, a vjernik bio, nece se 
nepravde ni zakidanja nagrade plasiti. 

113 I eto tako. Mi Kur'an na arapskom jeziku objavljuje- 
mo i u njemu opomene ponavljamo da bi se oni gri- 
jeha klonili ili da bi ih na poslusnost pobudio. 319 ^:2g5P,P "-^ x- Ti* > x»i» A'i'' -^ ^-'^ :)^j:i<>.oj:jJ«i^j;:^^ic3>J\4^\3j^ bj^Iii^Mu^ --i-A^^Jy^ ->> » ^ >'f * X' »< ^ ^ '^'^ > ^-^ >^^>^-^' 


'> ^ ^ > -^.VK<..<>i.> *'>^> >-^lf^ CiJ^(J-^(i^"''^====^^ ^ 9^ < y /^x y .^ J> ^^^'^ ^^ 


^ Taha - T3 ha 11* Neka je uzvisen Allah, Vladar Istiniti! I ne zuri s 6i- 
tanjem Kur'ana prije nego sto ti se objavljivanje nje- 
govo ne zavrsi, i red: »Gospodaru moj, Ti znanje 
moje prosiri!« 

115 A Ademu smo odmah u podetku naredili; ali on je 
zaboravio, i nije odludan bio. 

116 A kad smo melekima rekli: »Poklonite se Ademu !« 
- svi su se oni poklonili, samo Iblls nije htio. 

117 »0 Ademe,« - rekli smo - »ovaj je doista neprijatelj 
tebi i tvojoj zeni, zato nikako ne dozvoli da on bude 
uzrok vasem izlasku iz dzenneta, pa da se onda mu- 
dis. 

118 U njemu neces ni ogladnjeti, ni go biti, 

119 u njemu neces ni ozednjeti, ni zegu osjetiti.« 

120 AH sejtan mu pode bajati i govoriti: »0 Ademe, ho- 
ces li da ti pokazem drvo besmrtnosti i carstvo koje 
nece nestati?« 

121 I njih dvoje pojedose s njega i ukazase im se stidna 
mjesta njihova pa po£e§e po njima Usee dzennetsko 
stavljati - tako Adem nije gospodara svoga poslusao 
i s puta je skrenuo. 

122 Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom udinio, 
pa mu oprostio i na pravi put ga uputio. 

123 »Izlazite iz njega svi« - reCe On -, »jedni drugima 
cete neprijateiji biti!« Od Mene ce vam uputa dolazi- 
ti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju nece zalutati i 
nece nesrecan biti. 

124 A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ce tes- 
kim zivotom zivjeti i na Sudnjem danu cemo ga slije- 
pa ozivjeti. 

125 »Gospodaru moj,« - reci ce - »zasto si me slijepa 
ozivio kad sam vid imao?« 320 


immm 


>>-^. ^^J^^S ^^-l^ck^t^ljo^^^ \jlJa3bcfilJbj^^Ug^ Taha - T3 ha 126 »Evo zasto« - reci ce On: »Dokazi Nasi su ti dolazi- 
li, ali si ih zaboravljao, pa ces danas ti isto tako biti 
zaboravljen.« 

127 I tako cemo Mi kazniti sve one koji se pohotama pre- 
vise odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A 
patnja na onom svijetu bice, uistinu, bolnija i vjedna. 

128 Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih 
unistili, onih po dijim nastambama oni hode! To su, 
zaista, dokazi za Ijude pametne. 

129 I da nije ranije izredene rijedi Gospodara tvoga, kaz- 
na bi vec bila neminovna. 

130 Zato otrpi njihove rijeCi i obavljaj molitvu, hvaleci 
Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska 
njegova, i obavljaj je u nocnim dasovima, i na kraje- 
vima dana, - da bi bio zadovoljan. 

131 I nikako ne gledaj dugo Ijepote ovoga svijeta koje 
Mi kao uzitak raznim sortama nevjernika pruzamo, 
da ih time na kusnju stavimo, ta nagrada Gospodara 
tvoga je boija i vjeCna. 

132 Naredi deljadi svojoj da obavija molitvu i istraj u to- 
me! Mi ne trazimo od tebe da se sam hranis. Mi ce- 
mo te hraniti ! A samo one koji se budu Allaha bojali 
i grijeha klonili ^eka lijep svrsetak. 

133 Mnogobosci govore: »Zasto nam ne donese kakvo 
dudo od Gospodara svoga?« A zar im ne dolazi ob- 
jasnjenje o onome sto ima u davnasnjim listovima? 

13* A da smo ih kakvom kaznom prije njega unistili, si- 
gurno bi rekli: »Gospodaru nas, zasto nam nisi po- 
slanika poslao, pa bismo rijedi Tvoje slijedili prije 
nego sto smo ponizeni i osramoceni postali.« 

135 Reci: »Svi mi dekamo, pa Cekajte i vi, a sigurno cete 
saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio 
na pravom putu.« 
•YY Vjerovjesnici - AI-Anbiyi' Sura XXI 
D2UZ' 
XVII SURA XXI 

Vjerovjesnici - Al-AnbiyS ' 

Mekka - 1 12 ajeta 

U jme Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ljudima se blizi 6as polaganja racuna njihova, a oni, 
bezbrizni, ne mare za to. 

2 I ne dode im nijedna nova opomena od Gospodara 
njihova kojoj se, slusajuci je, ne podsmjehuju 

3 srca rasijanih. A mnogobosci govore sapatom: »Da 
li je ovaj nesto drugo do dovjek kao i vi? Zar cete sli- 
jediti vradzbinu, a vidite da jest?« 

* »Gospodar moj zna« - rece on - »sta se govori i na 
nebu i na Zemlji; On sve 6uje i sve zna!« 

5 Oni, 6ak, govore: »To su samo smuseni snovi; on ga 
izmislja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo 6udo 
kao i prijasnji poslanici!« 

6 Nijedan grad koji smo Mi prije njih unistili nije u t\x- 
do povjerovao, pa zar ce ovi vjerovati ? 

7 I prije tebe smo samo Ijude slali kojima smo objavlji- 
vali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi ! 

8 Mi ih nismo stvarali kao bica koja zive bez hrane, ni 
oni nisu besmrtni bili. 

9 Poslije smo im obecanje ispunjavali, i njih, i one ko- 
je smo htjeli, spasavali, a one koji su nevaljali bili 
unistavali. 

10 Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vasa, 
pa zasto se ne opametite? li^^^ mhim iMmpy^ ^ **M y y yy ^^^ y < '^A^'^ '^^'•^9^ y^^K"^ ^^^^ y ^y ^ 


^J2tj4iis^i^":i:^^''ti^^ 


Vjerovjesnici - Al-AnbiyS' Sura XXI 11 A koliko je bilo nevjernickih sela i gradova koje smo 
unistili i poslije kojih smo druge narode podigli! 

12 I cim bi silu nasu osjetili, kud koji hi se iz njih raz- 
bjezali. 

13 »Ne bjezite, vratite se uzivanjima vasim i domovima 
vasim, mozda ce vas neko sto upitati.« 

1"* »Tesko nama,« - oni bi govorili -, »mi smo, zaista, 
nevjernici bili!« 

15 I kukali bi tako sve dok ih ne bismo ucinili, kao zito 
poznjeveno, nepomicnim. 

16 Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono sto je izmedu 
njih, da se zabavljamo. 

17 Da smo htjeli da se zabavljamo, zabavljali bismo se 
onako kako nama dolikuje, ali Mi to ne cinimo, 

18 nego istinom suzbijamo laz, istina je ugusi i lazi ne- 
stane; a tesko vama zbog onoga sto o Njemu iznosi- 
te! 

19 Njegovo je ono sto je na nebesima i na Zemlji! A oni 
koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne 
zamaraju se, 

20 hvale Ga nocu i danju, ne malaksavaju. 

21 Zar ce kumiri koje oni od zemlje prave mrtve ozivje- 
ti? 

22 Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a 
ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvisen Allah, 
Gospodar svemira, od onoga sto Mu pripisuju! 

23 On nece biti pitan za ono sto radi, a oni ce biti pita- 
ni. 

24 Zar da pored Njega oni uzimaju bogove?! Reci: 
»Dokazite!« Ova Knjiga je pouka za moje sljedbeni- 
ke, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i 
nestali. Medutim, vecina njih ne zna Istinu, pa zato 
glave okrece. jir^ t-li^^,lj5^ r^^j ■^\-'j^tt>>] 2[V.^t ^li^y ^l^j^^ ov^^X^c^X^y^ ^j 

>^ »> -^f -^t. -^-'^K ^-^ ^r^'^tn'^r^'^^;^ -^ ^'^'^^ 
0\^ i^mm 

Vjerovjesnici - Al-Anbiyi' 25 Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu 
nismo objavili: »Nema boga osim Mene, zato se Me- 
ni klanjajte!« 

26 Oni govore: »Milostivi ima dijete!« Hvaljen neka je 
On! A meleki su samo robovi postovani.* 

27 Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako 
kako On naredi. 

28 On zna sta su radili i sta ce uraditi, i oni ce se samo 
za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni 
su i sami, iz strahopostovanja prema Njemu, brizni. 

29 A onoga od njih koji bi rekao: »Ja sam, doista, po- 
red Njega, bog!« - kaznili bismo dzehennemom, jer 
Mi tako kaznjavamo mnogobosce. 

30 Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili 
jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od 
vode sve zivo stvaramo? I zar nece vjerovati? 

31 Mi smo po Zemlji nepomicne planine razmjestili da 
ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvo- 
rili da bi oni kuda zele stizali. 

32 I to sto je nebeski svod osiguran Nase je djelo, a oni 
se ipak okrecu od znamenja koja su na njemu. 

33 I noc i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi 
oni nebeskim svodom plove. 

34 Nijedan covjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti 
umres, zar ce oni dovijeka zivjeti? 35 Svako zivo bice smrt ce okusiti! Mi vas stavljamo na 
kusnju i u zlu i u dobru i Nama cete se vratiti. 'MhJim^ mmm 
Vjerovjesni'ci - At-AnbiyS' 36 Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: »Je li to 
onaj koji vase bogove huli?« A oni sami ne vjeruju 
kad se spomene Milostivi. 

37 Covjek je stvoren od zurbe. Pokazacu Ja vama, dois- 
ta, dokaze Svoje, zato Me ne pozurujte! 

38 Oni govore: »Kada ce vec jednom ta prijetnja, ako 
istinu govorite?« 

39 A da nevjernici znaju da tada nece mod da otklone 
vatru od lica svojih i leda svojih, i da im niko nece 
moci pruziti pomoc, 

^ nego da ce im nenadano doci i zaprepastiti ih i da je 
nece moci nazad vratiti i da im se nece vremena dati! 

^1 I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one 
koji su im se rugali stiglo bas ono cemu su se rugali, 

42 Reci: »Ko ce vas od Milostivog nocu i danju stititi?« 
Niko! Pa ipak oni od Kur'ana glave okrecu. 

^ Zar ce ih njihova bozanstva, a ne Mi, odbraniti? Ta 
ona sama sebi ne mogu pomoci, i niko nevjernike od 
Nase kazne ne moze pod okrilje uzeti ! ^ Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uzivaju, 
pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da Mi u 
zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih 
umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici?! »> > .'^>^ ♦'^ 'f'^^ ♦^t'T -^ ^ '^i7^ Vjerovjesnici - AJ-Anbiy3' ^5 Red: »Ja vas opominjem Objavom!« - ali, gluhi ne 
cuju poziv kad se opominju. 

^ A da ih samo dasak kazne Gospodara tvoga dotak- 
ne, sigurno bi povikali: »Tesko nama, doista, smo sa- 
mi sebi nepravdu ucinili!« 

^'^ Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije postavi- 
ti, pa se nikome krivo nece uciniti; ako nesto bude 
tesko koliko zrno gorusice,* Mi cemo za to kazniti ili 
nagraditi. A dosta je sto cemo Mi racune ispitivati. 

^^ Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetio i pouku 
za one koji se budu grijeha klonili, 

*9 za one koji se Gospodara svoga budu bojali i kada ih 
niko ne vidi, i koji od casa ozivljenja budu strepjeli, 

50 A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objav- 
Ijujemo, pa zar da ga vi poricete? 

51 Mi smo jos prije Ibrahimu razboritost dali i dobro 
smo ga poznavali. 

52 Kad on ocu svome i narodu svome rece: »Kakvi su 
ovo kumiri kojima se i dan i noc klanjate?« 

53 oni odgovorise: »I nasi preci su im se klanjali.« 

54 »I vi ste, a i preci vasi su bili u ocitoj zabludi« - re- 
ce. 

55 »Govoris li ti to ozbiljno ili se samo salis?« - upitase 
oni. 

56 »Ne«, - rece - »Gospodar vas je Gospodar nebesa i 
Zemlje, On je njih stvorio, i ja cu vam to dokazati. 

57 Tako mi Allaha, ja cu, cim se udaljite, vase kumire 
udesiti!« - 326 t\:^y\^ ^mm > •'i, i'^''^ti^i''>> ■f'^^'i-'^ f^ui^ ^^x.':: ra O^A^tAr^ btjX!>^ ^b t^jA*Jj<>>tIiV5-^ Vjerovjesnici - Al-Anbiya' 58 I porazbija ih on u komade, osim onoga najveceg, da 
bi se njemu obratili. 

59 »Ko uradi ovo sa bogovima nasim?« - povikase oni 
-, »zaista je nasilnik«. 

60 »Culi smo jednog momka kako ih huli«, - rekose -, 
»ime mu je Ibrahim.« 

61 »Dovedite ga da ga Ijudi vide« - rekose - »da po- 
svjedo6e«. 

62 »Jesi li ti uradio ovo s bogovima nasim, o Ibrahi- 
me?« - upitase. 

63 »To je udinio ovaj najveci od njih, pitajte ih ako umi- 
ju da govore« - rec^e on. 

64 1 oni se zamislise, pa sami sebi rekose : »Vi ste, zais- 
ta, nepravedni!« 

65 Zatim giave oborise i rekose : »Ta ti znas da ovi ne 
govore!« 

66 »Pa zasto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima 
koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu stetu 
otkloniti?« - upita on. 

67 »Tesko vama i onima kojima se, umjesto Allahu, kla- 
njate! Zasto se ne opametite?« - 

68 »Spalite ga i bogove vase osvetite, ako hocete ista da 
u6inite!« - povikase. 

69 »0 vatro«, - rekosmo Mi - »postani hladna, i spas 
Ibrahimu!« 

70 I oni htjedose da mu postave zamku, ali ih Mi one- 
mogucismo 

71 i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za Ijude 
blagoslovili, 

72 i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve 
udinismo dobrim. 327 ':^m immm 


. x-^^ 


Vjerovjesnici - Al-Anbiy^' 73 i ucinismo ih vjerovjesnicima da upucuju prema za- 
povijedi Nasoj, i objavismo im da cine dobra djela, i 
da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a sa- 
me su se Nama klanjali. 

74 »1 Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u 
kom su stanovnici njegovi odvratne stvari dinili, iz- 
bavismo - to, uistinu, bijase narod razvratan i zao - 

75 i u milost Nasu ga uvedosmo; on je doista, od onih 
dobrih. 

76 »I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo 
i njega i deljad njegovu od jada velikoga spasismo 

77 i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze 
Nase, zastitismo. To bijahu opaki Ijudi, pa ih sve po- 
topismo. 

78 I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu sto su 
ga nocu ovce nedije opasle - i Mi smo bili svjedoci 
sudenju njihovu - 

79 i uCinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo 
mudrost i znanje dali. I potdnismo planine i ptice da 
s Davudom Allaha hvale: to smo Mi bili kadri udini- 
ti.* 

80 I naudismo ga da izraduje pancire* za vas da vas sti- 
te u borbi s neprijateljem, - pa zasto niste zahvalni? 

8^ A Sulejmanu vjetar jaki poslusnim udinismo - po za- 
povijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo 
blagoslovili;* a Mi sve dobro znamo; 328 '4^\m i^mm ^^ »^^ ^^ Vjerovjesnici - AI-AnbiyS' 82 i sejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslo- 
ve druge, i nad njima smo Mi bdjeli. 

83 I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: 
»Mene je nevoija snasia, a Ti si od milostivih najmi- 
lostiviji!« - 

w odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonis- 
mo i vratismo mu, miloscu Nasom, celjad njegovu i 
uz njih jos toliko i da bude pouka onima koji se Na- 
ma klanjaju. 

85 I Ismailu, i IdrTsu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strplji- 
vi. 86 1 obasusmo ih miloscu Nasom, oni doista bijahu do- 
bri. 

87 I Zunnunu* se, kada srdit ode i pomisli da ga nece- 
mo kazniti, - pa poslije u tminama zavapi. »Nema 
boga, osim Tebe, hvaljem neka si! a ja sam se zaista 
ogrijesio prema sebi!« - 

88 odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spasa- 
vamo vjernike. 

89 I Zekerijjau se, kada zamoli Gospodara svoga: 
»Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini 
vjedan!«* - 

90 odazvasmo i, izlijeciivsi mu zenu, Jahjaa mu poklo- 
nismo. Oni su se trudili da sto vise dobra ucine i mo- 
lili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama 
ponizni. 
"mhr^ mmm ^^^JJC^^^^y^^'^'^^^^4^ 


z« JiAol,^ ':^j^j(}Jjl^i^\t\:^\_j\ ^ '^''\*^ 


♦x' »^ y^ 

.^^c'lC 


/ >.^ \3i^; .^^Ai^^^;:^^^^^^^^ 


b''^-:gjj 1 Alto ^2,^ ^yju>(j L^=>J^ UJiyj,!^^^ 


Vjerovjesnici - AI-AnbiyS' 91 A i u onu koja je sacuvala djevicanstvo svoje, u njoj 
zivot udahnusmo* i nju i sina njezina znamenjem 
svjetovima ucinismo. 

92 Ova vasa vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam - vas 
Gospodar, zato se samo Meni klanjajte! 

93 I oni su se izmedu sebe u vjeri podvojili, a svi ce se 
Nama vratiti. 

94 ko bude dobra djela cinio i uz to vjernik bio, trud mu 
nece lisen nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno Mi 
pribiljezili 

95 A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja 
koje smo Mi unistili nece Nama vratiti. 

96 I kad se otvore Jedzudz i Medzudz i kad se Ijudi bu- 
du niz sve strmine zurno spustali 

97 I priblizi se istinita prijetnja, tada ce se pogledi ne- 
vjernika ukoCiti. »Tesko nama, mi smo prema ovome 
ravnodusni bili; mi smo sami sebi nepravdu ucinili!« 

98 I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate - bicete 
gorivo u dzehennemu, a u nj cete doista uci. 

99 Da su oni bogovi, ne bi u nj usli, i svi ce u njemu 
vjecno boraviti, 

100 u njemu ce priguseno uzdisati, u njemu nista rados- 
na nece cuti. 

101 A oni kojima smo jos prije lijepu nagradu obecali, 
oni ce od njega daleko biti, 330 mhm rrrfT^r^olJiHi/^ 
5p dyi^\^Cj^o\^c^\cS^\ \^j>jC 


)sl-LJsi.i<l/5 


WS^^ F^^JI'^jE "" 
11^^^^ 0^^^ / rn Vjerovjesnici - Al-AnbiyS' 102 huku njegovu nece cuti, i vjecno ce u onom sto im 
budu duse zeljele uzivati, 

103 nece ih brinuti najveci uzas, nego ce ih meleki doce- 
kivati: »Evo ovo je vas dan, vama obecan!« - 

104 onoga Dana kad smotamo nebesa kao sto se smota 
list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ni- 
sta stvorili, tako cemo ponovo iz nista stvoriti, - to je 
obecanje Nase, Mi smo doista kadri to uciniti. 

105 Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da ce 
Zemlju Moji cestiti robovi naslijediti. 

106 \j ovom je doista pouka za Ijude koji se budu Allahu 
klanjali, 

107 a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. 

108 Reci: »Meni se objavljuje da je vas Bog - jedan Bog, 
zato se samo Njemu klanjajte!« 

109 I ako oni leda okrenu, ti reci : »Ja sam vas sve, bez 
razlike, opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko 
ono cime vam se prijeti ; 

110 On zna glasno izgovorene rijeci, zna i ono sto krijete, 

111 a ja ne znam da nije to vama iskusenje, i pruzanje 
uzivanja jos za izvjesno vrijeme«. 

112 »Gospodaru moj, presudi onako kako su zasluzili!« 
- rece on -, »a od Gospodara nasega, Milostivoga, 
treba traziti pomoc protiv onoga sto vi iznosite«. gCir^^^ ^'^ mm^^'- 
^j^^4>« pf^--= ^j |>..^=3A-SjI |^kLj4>3'>U^ 
TTY 
Hadidi - Al-Hagi Sura XXII SURA XXII 
Hadzdz - Al-Hagg 
Medina - 78 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

^ O Ijudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista ce potres, 
kada Smak svijeta nastupi, veliki dogadaj biti! 

2 Na dan kad ga dozivite svaka dojilja ce ono sto doji 
zaboraviti, a svaka trudnica ce svoj plod pobaciti, i ti 
ces vidjeti Ijude pijane, a oni nece pijani biti, vecce 
tako izgledati zato sto ce Allahova kazna strasna biti. 3 I ma Ijudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu 
i koji slijede svakog sejtana prkosnoga, 4 za koga je vec odredeno da ce svakog onog ko ga uz- 
me za zastitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga 
ognjenu dovesti. 

5 O Ijudi, kako mozete sumnjati u ozivljenje, - pa. Mi 
vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, po- 
tom od ugruska, zatim od grude mesa vidljivih i ne- 
vidljivih udova, pa vam pokazemo moc Nasu! A u 
materice smjestamo sta hocemo, do roka odredenog, 
zatim cinimo da se kao dojencad radate i da poslije 
do muzevnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a 
drugi duboku starost dozivljavaju, pa zacas zaborav- 
Ijaju ono sto saznaju. I ti vidis zemlju kako je zamria, 
ali kad na nju kisu spustimo, ona ustrepce i uzbuja, i 
iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, 332 ^m}i^ 


<, ^x •>»^? 


Hadidz - Al-Hagi Sura XXII 6 zato sto Allah postoji, i sto je On kadar da mrtve ozi- 
vi, i sto On sve moze. 

7 i sto ce Cas ozivljenja, u to nema sumnje, doci i sto 
ce Allah one u grobovima ozivjeti. 

8 I ma Ijudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i 
bez ikakva nadahnuca i bez Knjige svetilje, 

9 hodeci nadmeno da bi s Allahova puta odvracali; 
njih na ovom svijetu deka ponizenje, a na onom svi- 
jetu dacemo im da iskuse patnju u ognju. 

10 »Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije ne- 
pravedan prema robovima Svojim«. 

11 Ima Ijudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uv- 
jerenja; ako ga prati sreca, on je smiren, a ako za- 
padne i u najmanje iskusenje, vraca se nevjerstvu, pa 
tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, ociti gu- 
bitak. 

12 On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne 
moze nikakvu stetu otkloniti niti mu moze bilo kak- 
vu korist pribaviti; to je, zaista velika zabluda; 

13 klanja se onome dije ce mu klanjanje prije nauditi 
nego od koristi biti; a takav je, doista, los zastitnik i 
zao drug! 

1* Allah ce one koji vjeruju i dine dobra djela, zaista, 
uvesti u dzennetske basde kroz koje ce rijeke teci ; Al- 
lah radi ono sto hoce! 

15 Onaj ko misli da Poslaniku Allah nece pomoci ni na 
ovom ni na onom svijetu, neka rastegne uze do tava- 
nice i neka razmisli da li ce njegov postupak, ako se 
objesi, otkloniti ono zbog cega se on Ijuti. 333 

^^i^^qj^liyiSc^ j^ird Hadzdz - Al-Ha^g Sura XXII 16 1 tako, eto. Mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a 
Allah ce onome kome On hoce na pravi put ukazati. 

17 Allah ce na Sudnjem danu odvojiti vjernike od Jev- 
reja, Sabijaca, krscana, poklonika vatre i mnogobo- 
zaca. Allah je, zaista, o svemu obavijesten. 

18 Zar ne znas da se i onl na nebesima i on! na Zemlji 
sedZda hi Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i pla- 

nine, i drvece, i zivotinje, i mnogi Ijudi, a mnogi i 
kaznu zasluzuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne 
moze postovanim uciniti; Allah ono sto hoce radi. 

19 Ova dva protivnicka tabora spore se oko Gospodara 
svoga; onima koji ne budu vjerovali bice odijeia od 
vatre skrojena, a kljucala voda bice na glave njihove 
Ijevana; 

20 od nje ce se istopiti ono sto je u trbusima njihovim, i 
koza. 21 a gvozdenim maljevima bice mlaceni; 

22 kad god pokusaju da zbog teskog jada iz nje izidu, 
bice u nju vraceni: »Iskusite patnju u uzasnoj vatri!« 23 A one koje budu vjerovali i dobra djela cinili - Allah 
ce sigurno uvesti u dzennetske basce, kroz koje ce ri- 
jeke teci, u njima ce se narukvicama od zlata i bise- 
rom kititi, a odjeca ce im svilena biti. Hadidi - Al-Ha^i Sura XXII 24 Oni su bill nadahnuti da govore lijepe rijeci i bili su 
nadahnuti na put Onoga koji je hvale dostojan. 

25 Nevjernicima i onima koji odvracaju od Allahova 
puta i Casnog hrama - a Mi smo ga namijenili svim 
Ijudima, kako za mjestanina tako i za dosljaka - i 
onome ko u njemu bilo kakvo nasilje udini dacemo 
da patnju nesnosnu iskusi. 

26 I kada smo kao pribjeziste Ibrahimu pokazali mjesto 
gdje je Hram, rekli smo: »Ne smatraj Nama nikoga 
ravnim, i ocisti ovaj Hram Moj za one koji ce ga obi- 
laziti, koji ce tu u blizini njegovoj stanovati, i koji ce 
molitvu obavljati 

27 i oglasi Ijudima hadzdz!« - dolazice ti pjeske i na ka- 
milama iznurenim; dolazice iz mjesta dalekih, 

28 da bi koristi imali i da bi u odredene dane, prilikom 
klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo 
ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i si- 
romaha ubogog! 

29 Zatim, neka sa sebe prljavstinu uklone, neka svoje 
zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze. 

30 Eto toliko! A ko postuje Allahove svetinje, uzivace 
milost Gospodara svoga, - a dozvoljena vam je sto- 
ka, osim one o kojoj vam je receno, - pa budite sto 
dalje od kumira poganih i izbjegavajte sto vise govor 
neistiniti, 335 <[2j:^ j^ u-i l>i ^ V 4L^ 
_>>6y\^Jc:^^*yaji\oy>«Uc^jJ\^^i^ ■TV 
Hadzdz - Al-Hagg Sura XXII 31 budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga 
Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da Allahu 
ima iko ravan - bice kao onaj koji je s neba pao i ko- 
ga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u 
daleki predio odnio. 

32 Eto toliko! Pa tko postiva Allahove propise - znak je 
cestita srca. 

33 Varna one sluze do odredenog roka, a poslije, njiho- 
vo mjesto je kraj Drevnog hrama.* 

34 Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurba- 
na da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja 
stoke koju im On daje. Vas Bog je jedan Bog, zato se 
samo Njemu iskreno predajte! A radosnom vijescu 
obraduj poslusne, 

35 cija srca, kad se Allah pomene, strah obuzme, i one 
koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one 
koji molitvu obavljaju i koji, od onoga sto im Mi da- 
jemo, udjeljuju. 

36 A kamile smo vam ucinili jednim od Allahovih obre- 
da hadzdza, i vi od njih imate koristi; zato spominji- 
te Allahovo ime kada budu u redove poredane; a 
kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga 
koji ne prosi, a i onoga koji prosi ; tako smo vam ih 
potcinili da biste zahvalni bili. 

37 Do Allaha nece doprijeti meso njihovo i krv njihova, 
ali ce Mu stici iskreno ucinjena dobra djela vasa; ta- 
ko vam ih je potcinio da biste Allaha velicali zato sto 
vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela cine! 

38 Allah doista stiti vjernike, Allah sigurno ne voli ni- 
jednog izdajnika, nezahvalnika. J^^^^^S. immm 
Hadidi - Al-Ha^g Sura XXII 39 Dopusta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato 
sto im se nasilje cini - a Allah je, doista, kadar da ih 
pomogne -*, 

^ onima koji su ni krivi ni duzni iz zavicaja svoga pro- 
gnani samo zato sto su govorili: »Gospodar nas je 
Allah !« A da Allah ne suzbija neke Ijude drugima, 
do temelja bi bill poruseni manastiri, i crkve, i havre, 
a i dzamije u kojima se mnogo spominje Allahovo 
ime. A Allah ce sigurno pomoci one koji vjeru Nje- 
govu pomazu, - ta Allah je zaista mocan i silan :, 

41 one koji ce, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu 
obavljati i milostinju udjeljivati i koji ce traziti da se 
cine dobra djela, a odvracati od nevaljalih - a Alla- 
hu se na kraju sve vraca. 

42 A to sto te oni smatraju laznim, - pa i prije njih su 
narod Nuhov, i Ad, i Semud poslanlke smatrali laz- 
nim, 

43 i narod Ibrahimov i narod Lutov, 

44 i stanovnici Medjena; a laznim je smatran i Musa, i 
Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih 
kaznjavao, i kakva je samo bila kazna Moja! 

45 I koliko smo naselja unistili, ciji su zitelji gresni bili, 
i ona su opustjela, samo su rusevine ostale! I koliko 
bunareva ima zapustenih i koliko visokih palata ima 
praznih! 

46 Zasto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova 
shvate ono sto treba da shvate i da usi njihove cuju 
ono sto treba da cuju, ali, oci nisu slijepe, vec srca u 
grudima. >^*^><if ^ \*^ 't ^ ^^♦/f ^y -^ '>^9^^ 

Hadzdz - Al-HaH Sura XXII 47 Oni od tebe traze da ih kazna sto prije stigne, i Allah 
ce ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gos- 
podara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vasem 
racunanju. 

48 I koliko je bilo naselja ciji su zitelji bili nepravedni, 
kojima sam Ja kaznu odlagao, da bih najzad, kaznio! 
A Meni se sve vraca. 

49 Red: »0 Ijudi, ja sam tu da vas javno opomenem: 

50 one koji budu vjerovali i dobra djela cinili ceka op- 
rostaj i opskrba plemenita; 

51 a oni koji se budu trudili da dokaze Nase poreknu, 
uvjereni da ce Nam umaci, bice stanovnici u dzehen- 
nemu. 

52 Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika ni- 
smo poslali, a da sejtan nije, kad bi on sto kazivao, u 
kazivanje njegovo nesto ubacio; Allah bi ono sto bi 
sejtan ubacio uklonio, a zatim bi rijeci Svoje ucvrstio 
- Allah sve zna i mudar je - 

53 da bi ono sto je sejtan ubacio ucinio iskusenjem za 
one cija su srca bolesna i za one cija su svirepa - a 
nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi - 

54 i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je 
Kur'an istina od Gospodara tvoga, pa u nj povjero- 
vali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah ce 
vjernike, doista, na pravi put izvesti. 

55 A nevjernici nece prestati da u nj sumnjaju, sve dok 
im iznenada smrt ne dode ili dok ne osjete patnju na 
onom svijetu. Hadidi - Al-Hagg Sura XXII 56 Tog dana vlast ce samo Allah imati. On ce im suditi: 
vjernici i oni koji su dobra djela cinili bice u dzen- 
netskim bascama uzivanja, 

57 a nevjernici i oni koji su ajete Nase poricali, oni ce u 
patnji sramnoj boraviti. 

58 Allah ce zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni 
kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa za- 
tim poginuli ili umrli, - jer Allah najbolje nagraduje; 

59 On ce ih u mjesto kojim ce oni biti zadovoljni doista 
uvesti! - A Allah sve zna i blag je. 

60 Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za uci- 
njeno zlo, i kome opet nepravda bude ucinjena, Al- 
lah ce, sigurno, pomoci. - Allah je onaj koji grijehe 
ponistava i koji ih prasta. 

61 Eto tako! A Allah smjenjuje noc danom, a dan nocu, 
i Allah je Onaj koji sve cuje i sve vidi. 

62 To je zato sto Allah - postoji, a oni kojima se oni, 
pored Allaha, klanjaju - ne postoje, i zato sto je Al- 
lah uzvisen i velik. 

63 Zar ne vidis da Allah s neba spusta kisu od koje zem- 
Ija zazeleni? - Allah je zaista dobar i sveznajuci, 

6* Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji! Allah, doista nije ni o kome zavisan, i On je 
jedini hvale dostojan! 339 r Hadzdz - Al-Ha^ Sura XXII 65 Zar ne vidis da je Allah sve sto je na Zemiji vama 
podredio, pa i lade koje, voljom Njegovom, morem 
plove? On drzi ono sto je na nebu da ne bi palo na 
Zemlju, osim ako On to dopusti. - Allah je, uistinu, 
prema Ijudima blag i milostiv. 

66 On vam daje zivot i zatim ce vam ga oduzeti i poslije 
vas opet ozivjeti; a covjek je, zaista nezahvalan! 

67 Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon 
prema kome je trebalo da se vlada, i ne dozvoli, ni- 
kako, da se s tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj 
svome Gospodaru jer ti si, uistinu, na pravom putu. 

68 A ako se oni budu s tobom prepirali, reci : » Allah do- 
bro zna ono sto vi radite!« 

69 Allah ce vam na Sudnjem danu presuditi o onome u 
cemu se razilazite. 

70 Zar ne znas da je Allahu poznato sve sto je na nebu i 
na Zemiji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu 
lako! 

71 Mnogobosci se, pored Allaha, klanjaju onima za ko- 
je im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami 
nista ne znaju. A mnogoboscima nece niko pomoci. 

72 A kad im se Nasi jasni ajeti kazuju, ti primjecujes ve- 
liko negodovanje na licima onih sto ne vjeruju, koji 
umalo da ne nasrnu na one koji im rijeci Nase kazu- 
ju. Reci: »Hocete li da vam kazem sto ce vam biti 
mrze od toga? - Vatra kojom Allah nevjernicima pri- 
jeti, a grozno ce ona prebivaliste biti.« 340 mmpm ^^S^SSSSSL as ssss 


>^ > » > ^. 


®miM 
Hadidz - Al-Hag§ Sura XXII 73 O Ijudi, evo jednog primjera, pa ga poslusajte: »Oni 
kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako 
ni musicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako 
bi im musica nesto ugrabila, oni to ne hi mogli od 
nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj ko- 
me se klanja !« 

^^ Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uisti- 
nu, mocan i silan. 

75 Allah odabire poslanike medu melekima i Ijudima. - 
Allah sve cuje i sve vidi; 

76 On zna sta su uradili i sta ce uraditi. A Allahu se sve 
vraca. 

77 O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se 
klanjajte, i dobra djela cinite da biste postigli ono sto 
zelite, 

78 i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! 
On je vas izabrao i u vjeri vam nije nista tesko propi- 
sao, u vjeri pretka vaseg Ibrahima. Allah vas je odav- 
no muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi 
Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svje- 
doci protiv ostalih Ijudi. Zato, molitvu obavljajte i 
zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar 
vas, i to kakav Gospodar i kakav zastitnik! 341 ®@l^l- ^c,}i^^p>^p.^cS0 o>tP'\^^^ 

o)i^t>il^(;)^t^i^j32!^?r^ 
Vjernici - A/-Mu'minun Sura XXIII XVIII SURA xxin 

Vjernici - Al-Mu 'minOn 

Mekka - 118 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ono sto zele - vjernici ce postici, 

2 oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, 

3 i koji ono sto ih se ne tice izbjegavaju, 

4 i koji milostinju udjeljuju, 

5 i koji stidna mjesta svoja cuvaju, - 

6 osim od zena svojih ili onih koje su u posjedu njiho- 
vu, oni, doista, prijekor ne zasluzuju; - 

7 a oni koji i pored toga traze, oni u zlu sasvim pretje- 
ruju -; 

8 i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svo- 
jim brigu brinu, 

9 i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, - 

10 oni su dostojni nasljednici, 

11 koji ce dzennet naslijediti, oni ce u njemu vjecno bo- 
raviti. 

12 Mi smo, zaista, covjeka od biti zemlje stvorili, 

13 zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, 

14 pa onda kap sjemena ugruskom ucinili, zatim od ug- 
ruska grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti 
napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije 
ga, kao drugo stvorenje, ozivljujemo, - pa neka je 
uzvisen Allah, najljepsi stvoritelj! 

15 Vi cete, poslije toga, pomrijeti, 

16 zatim cete, na onom svijetu, ozivljeni biti. 

I'' Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdije- 
mo nad onim sto smo stvorili; 342 c.^l:^U Jw^o^ ol:^ ^^>J bUi^ 

!5 <ij*^(^il>-^<:it^<c|ce^^->r^. Vjernici - AI-Mu'minun Sura XXIII 18 Mi s neba s mjerom kisu spustamo, i u zemlji je za- 
drzavamo - a kadri smo i da je odvedemo - 

19 i pomocu nje basce za vas podizemo od palmi i loze 
vinove - u njima mnogo voca imate, i vi ga jedete - 

20 i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i 
zacin je onima koji jedu. 

21 I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono 
sto se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo 
koristi imate i vi se njome hranite, 

22 i na njima, i na ladama se vozite. 

23 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govo- 
rio: »0 narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi dru- 
gog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?« 

24 Ali su glavesine naroda njegova, koje nisu vjerovale, 
govorile: »Ovo je covjek kao i vi, samo hoce da je od 
vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; 
ovako nesto nismo culi od nasih predaka davnih, 

25 on je lud covjek, pa pustite ga neko vrijeme!« 26 »Gospodaru moj,« 
u laz utjeruju!« rece on - »pomozi mi, oni me 27 I Mi mu objavismo: »Gradi ladu pod Nasom paz- 
njom i prema Nasem nadahnucu, pa kad zapovijed 
Nasa dode i voda na povrsinu zemlje izbije, ti u nju 
ukrcaj od svake vrste po par, muzjaka i zenku, i ce- 
Ijad svoju, ali ne one o kojima je vec sud donesen, i 
ne obracaj Mi se za nevjernike, jer ce, doista, biti po- 
topljeni. 343 Vjernici - Al-Mu^minun Sura XXIII 28 Pa kad se smjestis u ladu, ti i oni koji su uz tebe - re- 
ci: »Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne 
vjeruje!« 

29 I reci: »Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovlje- 
no mjesto, Ti to najbolje umijes!« 

30 U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali 
na kusnju. 

3^ Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali, 

32 i jednog izmedu njih bismo im kao poslanika poslali: 
» Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Nje- 
ga nemate, zar se ne bojite?« 

33 Ali bi glavesine naroda njegova, koji nisu vjerovali, 
koji su poricali da ce na onom svijetu biti ozivljeni i 
kojima smo dali da u zivotu na ovom svijetu raskos- 
no zive, govorili : »On je covjek kao i vi ; jede ono sto 
i vi jedete, i pije ono sto i vi pijete; 

34 i ako se budete pokoravali covjeku kao sto ste vi, si- 
gurno cete biti izgubljeni. 

35 Zar vama on da prijeti da cete, posto pomrete i zem- 
Ija i kosti postanete, doista ozivljeni biti? 

36 Daleko je, daleko ono cime vam se prijeti ! 

37 Postoji samo zivot na ovom svijetu, mi zivimo i umi- 
remo, a ozivljeni necemo biti. 

38 On je covjek koji o Allahu iznosi lazi, i mi mu ne vje- 
rujemo.« 

39 »Gospodaru moj«, - zamolio bi on - »pomozi mi, 
oni me u laz utjeruju!« 

^ »Uskoro ce se oni pokajati!« - odgovorio bi On. 

^^ I zasluzeno bi ih pogodio strasan glas, i Mi bismo ih 
kao sto je nanos rijecni ucinili, - stradao bi narod 
nasilnicki! 

^^2 A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvara- 
li, - 344 (SAp:^ ^g^B 


M^ Xmo^j l^x'trt ^ -,ia«» uIcJls oJ>JS \jkyS X^ #-U-U JO 


> »>^f .'"fi-*'-'-*' 


''^ «-^'5^»>J.'',<ji 


>. >L^^A^^^ ^^<^t«A ^l^==i^\j S J^l> 3^Vi>cu W Jcao^^ , ^<'.^^j^^» 
ro> ^^ >>Ua) 


'' »•-' ^.''^ ^^r-f . »iL> ."> 

»S;ivJ0 


[^^o:-|^oi0 <jSi^*J|;£^^cii50S>-^(;^^^ Vjernici - Al-Mu 'mi nun Sura XXin ^ nijedan narod ne moze ni ubrzati ni usporiti vrijeme 
propasti svoje -, 

^ i poslanike, jedne za drugim slali. Kad god bi jed- 
nom narodu dosao njegov poslanik, u laz bi ga utje- 
rivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i 
samo u pri^ama o njima pomen sacuvali, - daleko 
bili Ijudi koji nisu vjerovali! 

45 Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa zna- 
menjima Nasim i dokazom ociglednim 

^ faraonu i glavesinama njegovim, all su se oni uzoho- 
lili, bili su to Ijudi nadmeni. 

47 »Zar da povjerujemo dvojici Ijudi koji su isti kao i 
mi, a narod njihov je roblje nase?« - govorili su, 

48 i njih dvojicu su lazljivcima proglasili, pa su zato 
unisteni bili. 

49 Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi 
pravim putem isli. 

50 I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom uci- 
nili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekucom vo- 
dom nastanili. 

51 »0 poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite 
i dobra djela finite, jer Ja dobro znam sto vi radite! 

52 Ova vasa vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam Gos- 
podar vas, pa Me se pricuvajte!« 

53 A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na sku- 
pine, svaka stranka radosna onim sto ispovijeda, 

54 zato ostavi ove u zabludi njihovoj jos neko vrijeme! 

55 Misle li oni - kad ih imetkom i sinovima pomazemo, 

56 da zurimo da im neko dobro ucinimo? Nikako, ali 
oni ne opazaju. 

57 Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahu- 
ju, 

58 i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, 

59 i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatra- 345 mm'i^ ^mmm 


V<'i '"i/r>^ >*>'^ "^.f-- 


>< >y ^ofi^M >\ ^»^^^'"^'"f^^^'^*> ^ . . ^ ^-^ 

^r: ^UoibOd M ci?/^ >/ >.<.!:: ..A •♦■r^t^MTi > .?/-'? 4v^ -^ ■VE 


X » ^Jj>^\ri^-ti 

x- >> >r/^.i r^. ^^ > a-t Ti*-^ 


>M ,> >i»,'^ ^<; 3fe5iA^i*5 TIT Vjernici - Al-Mu^minun Sura XXIII 60 i oni koji od onoga sto im se daje udjeljuju, i cija su 
srca puna straha zato sto ce se vratiti svome Gospo- 
daru, - 

61 oni hitaju da cine dobra djela, i radi njih druge preti- 
cu. 

62 Mi nikoga ne opterecujemo preko njegovih moguc- 
nosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se 
nepravda nece uciniti. 

63 AM, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravno- 
dusna, a pored toga i ruzna djela stalno cine. 

64 A kad smo na muke stavili one medu njima koji *su 
raskosnim zivotom zivjeli, oni su odmah zapomagali. 

65 »Sada ne zapomazite, Mi vam necemo pomoc ukaza- 
ti, 

66 vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali; 

67 diceci se Hramom i sijeleci, vi ste ruzne rijeci govori- 
li«. 

68 Zasto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi ne- 
sto sto nije dolazilo njihovim precima davnim? 

69 Hi oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato pori- 
cu? 

70 Kako govore: »Dzinni su u njemu!« Medutim, on im 
istinu donosi, ali vecina njih prezire istinu. 

71 Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigur- 
no bi nestalo poretka na nebesima i Zemiji i u onom 
sto je na njima; Mi smo im dali Kur'an, slavu njiho- 
vu, ali oni za slavu svoju ne haju. 

72 Hi od njih trazis nagradu? Ta nagrada Gospodara 
tvoga boija je, On najbolje nagraduje. 

73 Ti njih pozivas na pravi put, 

74 ali oni koji u onaj svijet nece da vjeruju s pravog pu- 
ta, doista, skrecu. mi^m ^msmm 


^j^yV--<{^^^^^^^^^ 
> < •f^f'' > >-' »■* "^.f^^^ Jb^^ >-"-?: -r ^ 


Vjernici - AI-Mu'minun Sura XXIII 75 I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, 
opet hi oni u zabludi svojoj jednako lutali. 

76 Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru ni- 
su pokorili, niti su molitve upucivali, 

77 tek kad im kapiju teske patnje otvorimo, oni ce nadu 
izgubiti i u ocajanje zapasti. 

78 On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi za- 
hvaljujete ! 

79 On vas na Zemlji stvara, i pred Njim cete se sakupiti, 

80 On zivot i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena 
noci i dana, pa zasto ne shvatite? 

81 Ali, oni govore kao sto su govorili oni prije njih. 

82 Govorili su: »Zar kad pomremo i kad prah i kosti 
postanemo, zar cemo, zaista, biti ozivljeni? 

83 I nama i jos davno precima nasim time se prijetilo, 
ali, to su samo izmisljotine naroda drevnih«. 

84 Upitaj: »Cija je Zemlja i sve ono sto je na njoj, znate 
li?« 

85 »Allahova!« - odgovorice, a ti red: »Pa zasto onda 
ne dodete sebi?« 

86 Upitaj: »Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gos- 
podar svemira velicanstvenog?« 

87 »Allah!« - odgovorice, a ti reci: »Pa zasto se onda 
ne bojite?« 

88 Upitaj: »U cijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u 
zastitu, i od koga niko ne moze zasticen biti, znate 
li?« 

89 »Od Allaha!« - odgovorice, a ti reci: »Pa zasto onda 
dopustate da budete zavedeni?« 347 mi^m &mmm «■ -"ii- > ""tr^ ^''l^r-^ .''.-.'-' 1^ >>»-''«--- Vjernici - Al-Mu 'mi nun Sura XXIII 90 Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lazljivci: 

91 Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog bo- 
ga! Inace, svaki bi bog, s onim sto je stvorio - radio 
sto bi htio, i jedan drugog bi pobjedivao. - Hvaljen 
neka je Allah koji je daleko od onoga sto oni iznose; 

92 koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo viso- 
ko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! 

93 Red: »Gospodaru moj, ako hoces da mi pokazes 
ono cime se njima prijeti, 

94 onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom ne- 
vjernickim! 

95 A Mi zaista mozemo da ti pokazemo ono cime im 
prijeti mo. 

96 Ti lijepim zlo uzvrati. Mi dobro znamo sta oni izno- 
se, 

97 i red: »Tebi se ja, Gospodaru moj, obracam za zasti- 
tu od prividenja sejtanskih, 

98 i Tebi se, Gospodaru moj, obracam da me od njiho- 
va prisustva zastitis!« 

99 Kad nekom od njih smrt dode, on uzvikne: »Gospo- 
daru moj, povrati me. 

100 da uradim kakvo dobro u onome sto sam ostavio!« 

- Nikada! To su rijed koje ce on uzalud govoriti, 

- pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce 
ozivljeni biti. 

101 Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza medu 
njima nece biti i jedni druge nece nista pitati. 

102 Oni dja dobra djela budu teska, oni ce zelje svoje os- 
tvariti, 

103 a oni dja dobra djela budu laka, oni ce posve izgub- 
Ijeni biti, u dzehennemu ce vjecno boraviti, 

104 vatra ce im lica prziti i iskesenih zuba ce u njemu os- 
tati. 348 ijis ^iiS3i^.^i&^3^^-^^c2^^t j^m 


Vjernici - A/-Mu'minun Sura XXIII tsssx 105 »Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih porica- 
li?« 

106 »Gospodaru nas,« - reci ce - »nasi prohtjevi su bili 
od nas jaci, te smo postali narod zalutali. 

107 Gospodaru nas, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo 
zlo radili, sami bismo sebi nepravdu ucinili.« 

108 »Ostanite u njoj prezreni i nista Mi ne govorite!« - 
reci ce On. 

109 »Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru nas, 
mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer 
Ti si najmilostiviji!' - 

110 vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene 
zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. 

111 Njih sam Ja danas nagradio za ono sto su trpjeli, oni 
su, doista, postigli ono sto su zeljeli. 112 A koliko ste godina na Zemlji proveli?« 
On. upitace 113 »Proveli smo dan i samo dio dana« - odgovorice -, 
»pitaj one koji su brojali.« 

ii'* »Pa da, kratko ste proveli« - reci ce On - »da ste sa- 
mo znali! 

115 Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se 
necete povratiti?« 

116 I neka je uzvisen Allah, Vladar istiniti, nema drugog 
boga osim Njega, Gospodara svemira velicanstve- 
nog! 

117 A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez 
ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim ce 
radun polagati, i nevjernici ono sto zele nece postici. 

118 I reci: »Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si naj- 
milostiviji !« 349 j^jm mmm 3S _— i ^^1^ ^^ ^^^^ <>^'^C'' ^^^^^'t> ^^}>yyy''^ 
Svjetlost - An-Nur Sura XXIV SURA XXIV 

Svjetlost - An-Nur 

Medina - 64 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, SamilosnogI 

1 Objavljujemo suru i njezine propise cinimo obavez- 
nim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pou- 
ku primili. 

2 Bludnicu i bludnika izbicujte sa stotinu udara bica, 
svakog od njih, i neka vas pri vrsenju Allahovih pro- 
pisa ne obuzima prema njima niicakvo sazaljenje, 
ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kaznja- 
vanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje! 

3 Bludnik ne treba da se zeni osim bludnicom ili mno- 
goboskinjom, a bludnica ne treba da bude pozeljna 
osim bludniku ili mnogoboscu, to je zabranjeno vjer- 
nicima. 

4 One koji okrive postene zene, a ne dokazu to s cetiri 
svjedoka, sa osamdeset udara bica izbicujte i nikada 
vise svjedocenje njihovo ne primajte; to su necasni 
Ijudi, 

5 osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i 
Allah prasta i samilostan je! 

6 A oni koji okrive svoje zene, a ne budu imali drugih 
svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdice svoje 
svjedocenje zakletvom Allahom, i to cetiri puta da, 
zaista govore istinu, 

7 a peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako la- 
ze! 

8 A ona ce kazne biti postedena, ako se cetiri puta Al- 
lahom zakune da on, doista, laze, 

9 a peti put da je stigne Allahova srdzba, ako on govo- 
ri istinu! 

10 A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti 
Njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mudar 
nije... - ^r^ .^^PJi^ «ap ^>^ 99^ yb^S^\^ *yy tf>/*^C* *^y ^ ^^"y^^^ ^_^c^b^Vio5v-^ (L:jv<4<^^ <S>-5p .>»• ^PJJ 


^\J'\A< T-^^^tf »cv4 ri'r--T^'^> ^-^M T-^ >r'^ 


^^^^ jpO Jlal U^s^jy b 0^^>^>^^J^ ^ ^^JiiS i]^ 


.ilvjij [NO » 
y>^ /y^y >^>^ 


X^^^ ^jiS^ 1 JOb <il^^ 


O^J^^lQ-^^li^^'oi'-^^'r^ $ o-J^JiJ^iE »^\\9^^ HI Svjetlost - An-Nur Sura XXIV ^^ Medu vama je bilo onih koji su iznosili potvoru.* Vi 
ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro 
po vas. Svaki od njih bice kaznjen prema grijehu koji 
je zasluzio, a onoga od njih koji je to najvise cinio 
ceka patnja velika. 12 Zasto, cim ste to cuii, nisu vjernici i vjernice jedni o 
drugima dobro pomislili i rekli : »Ovo je ocita potvo- 
ra!« 

13 Zasto nisu cetvoricu svjedoka doveli? A posto svje- 
doke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lazljivci. 

1* A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti 
Njegove i na ovom i na onom svijetu, vec bi vas stig- 
la teska kazna zbog onoga u sto ste se upustili 

15 kad ste to jezicima svojim prepricavati stali i kad ste 
na sva usta govorili ono o cemu niste nista znali, vi 
ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. 

16 Zasto niste, cim ste to culi, rekli: »Ne dolikuje nam 
da o tome govorimo, hvaljen neka si Ti! To je velika 
potvora!« 

1^ Allah vam nareduje da vise nikad tako nesto ne po- 
novite, ako ste vjernici, 

18 i Allah vam propise objasnjava; a Allah sve zna i 
mudar je. 

19 One koji vole da se o vjernicima sire bestidne glasine 
ceka teska kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah 
sve zna, a vi ne znate. 

20 A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti 
Njegove i da Allah nije blag i milostiv... 


> >''^<jr^'^;;^>ti'-' Tv-'-'tf ^rAi.-r -{■,■2*1' '"^-* 
^^^'y^'fC:^p%'f^k^\if\SXi., ij 
Toy Svjetlost - An-Nur Sura XXIV 21 O vjernici, ne idite sejtanovim stopama! Onoga ko 
bude isao sejtanovim stopama on ce na razvrat i od- 
vratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote 
prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne 
bi nikad od grijeha ocistio; ali Allah cisti onoga koga 
On hoce. Allah sve cuje i sve zna. 

22 Neka se cestiti i imucni medu vama ne zaklinju da 
vise nece pomagati rodake i siromahe, i one koji su 
na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im 
oproste i ne zamjere! Zar vama ne bi bilo drago da i 
vama Allah oprosti? A Allah prasta i samilostan je. 

23 Oni koji obijede cestite, bezazlene vjernice, neka bu- 
du prokleti na ovom i na onom svijetu; njih ceka pat- 
nja nesnosna 

24 na Dan kada protiv njih budu svjedocili jezici njiho- 
vi, i ruke njihove, i noge njihove za ono sto su radili. 

25 Tog Dana Allah ce ih kazniti kaznom koju su zaslu- 
zili i oni ce saznati da je Allah, doista, olicena istina. 

26 Nevaljale zene su za nevaljale muskarce, a nevaljali 
muskarci za nevaljale zene; destite zene su za destite 
muskarce, a cestiti muskarci za cestite zene. Oni nisu 
krivi za ono sto o njima govore; njih ceka oprost i 
veliko obilje. 

27 O vjernici, u tude kuce ne ulazite dok dopustenje ne 
dobijete i dok ukucane ne pozdravite; to vam je bo- 
Ije, poucite se ! 352 -^i^JI^ ass i^^^YM ^^ 


Tor Svjetlost - An-Nur Sura XXIV SBC 28 A ako u njima nikoga ne nadete, ne ulazite u njih 
dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: »Vratite 
se!« - vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono sto 
radite. 

29 Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u 
kojima se nalaze stvari vase, a Allah zna ono sto jav- 
no pokazujete i ono sto krijete. 

30 Red vjernicima neka obore poglede svoje i neka vo- 
de brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, 
jer Allah, uistinu, zna ono sto oni rade. 

31 A red vjemicama neka obore poglede svoje i neka 
vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne do- 
zvole da se od ukrasa njihovih vidi ista osim onoga 
sto je ionako spoljasnje, i neka vela svoja spuste na 
grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, 
to mogu samo muzevima svojim, ili oCevima svojim, 
ili o^evima muzeva svojih, ili sinovima svojim, ili si- 
novima muzeva svojih, ili brad svojoj, ili sinovima 
brace svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijatelji- 
cama svojim, ili robinjama svojim, ili muskardma 
kojima nisu potrebne zene, ili djed koja jos ne znaju 
koja su stidna mjesta zena; i neka ne udaraju noga- 
ma svojim da bi se 5uo zveket nakita njihova koji po- 
krivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernid, da biste 
postigli ono sto zelite. M^B ^-'i''^ v>r' tt^i^- \/- -'^: ^ -^ '*u''^ . 'vfr-' 
Svjetlost - An-Nur Sura XXIV 32 Udavajte neudate i zenite neozenjene, i destite robo- 
ve i robinje svoje; ako su siromasni, Allah ce im iz 
obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve 
zna. 

33 I neka se suzdrze oni koji nemaju mogucnosti da se 
ozene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne! A s 
onima u posjedu vasem koji zele da se otkupe, ako 
su u stanju da to udine, o otkupu se dogovorite. I 
dajte im nesto od imetka koji je Allah vama dao. I ne 
nagonite robinje svoje da se bludom bave - a one ze- 
le da budu destite - da biste stekli prolazna dobra 
ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah ce 
im, zato sto su bile primorane, oprostiti i prema nji- 
ma milostiv biti. 34 Mi vam objavljujemo jasne ajete i 
onih koji su prije vas bili i nestali i 
se budu Allaha bojali. primjere iz zivota 
pouku onima koji 35 Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer 
svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je 
svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvi- 
jezda blistava koja se uzize blagoslovljenim drvetom 
maslinovim, i istodnim i zapadnim, dije ulje gotovo 
da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad 
svjetloscu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga ko- 
ga On hoce. Allah navodi primjere Ijudima, Allah 
sve dobro zna. 

36 U dzamijama koje se voljom Njegovom podizu i u 
kojima se spominje Njegovo ime - hvale Njega, ujut- 
ro i navede. 354 


t>:'>'^i^ & ^ y^i^^ y'^^^lLA 


.^ ^«.>^<'4-'r^.^ 


it. 

5^ y lI^I^^^ 4J^ 

.'^> ^'f*^'' .'^*^:^ yA^y^^C' iJXl 


•^ //^ ^ 


Too Svjetlost - An-Nur Sura XXIV 37 Ijudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha 
spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udje- 
Ijuju, i koji strepe od Dana u kom ce srca i pogledi 
biti uznemireni, 

38 da hi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova na- 
gradio i da bi im od dobrote Svoje i vise dao. A Al- 
lah daje kome hoce, bez raduna. 

39 A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj ze- 
dan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dode, nista ne 
nade, - a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova 
kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer 
Allah veoma brzo obradunava, - 

^ ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju 
talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve 
tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, 
- a onaj kome Allah ne da svjetlo nece svjetla ni 
imati. 

41 Zar ne znas da Allaha hvale svi koji su na nebesima i 
na Zemlji, a i ptice sirenjem krila svojih; svi znaju 
kako ce Mu se moliti i kako ce ga hvaliti. A Allah 
dobro zna ono sto oni rade. 

42 Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Al- 
lahu se sve vraca! 

43 Zar ne vidis da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja 
i jedne nad drugima gomila, pa ti vidis kisu kako iz 
njih pada; On s neba, iz oblaka velidine brda, spusta 
grad, pa njime koga hoce pogodi, a koga hoce poste- 
di - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid. 355 


/JJii^ob ^ o^>'e^pt^L^ *^)f»r ^_^T^iiix2^:;s^^^ C-A^O' 
/>r<?r» fj^.'^-r t'^'-^^^f <-;-'>r >^'--^r t^ 
Svjetlost - An-Nur Sura XXIV *♦ On dini da noc i dan naizmjenice nastupaju i u tome 
je, doista, pouka za one koji pamet imaju. 

45 Allah sve zivotinje stvara od vode, neke od njih na 
trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet, 
hode na Cetiri; Allah stvara sto hoce, jer Allah sve 
moze. 

46 Mi objavljujemo ajete jasne; a Allah ukazuje na pra- 
vi put onome kome On hoce. 

47 A licemjeri govore: »Mi vjerujemo u Allaha i Posla- 
nika i pokoravamo se«, - zatim neki od njih glave 
okrecu; nisu oni vjernici. 

48 Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da 
im On presudi, neki od njih odjednom leda okrenu; 

49 samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dola- 
ze mu poslusno. 

50 Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da 
ce Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno 
postupiti? Nijedno, nego zele da drugima nepravdu 
uCine. 

51 Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, 
da im on presudi, samo reknu: »Slusamo i pokorava- 
mo se!« - Oni ce uspjeti. 

52 Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu poko- 
ravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega bu- 
du strahovali - oni ce postici ono sto budu zeljeli. 

53 Licemjeri se zaklinju Allahom, najtezom zakletvom, 
da ce sigurno ici u boj ako im ti narediS. Reci: »Ne 
zaklinjite se, zna se sto se od vas trazi, Allah dobro 
zna ono sto vi radite.« jsT^as -^i^mti^ i:mmm 


^' j::^ij^^i5'^5^'^'^J^^^^ Svjetlost - An-Nur Sura XXIV 54 Red: »Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Posla- 
niku!« A ako ne htjednete, on je duzan da radi ono 
sto se njemu nareduje, a vi ste duzni da radite ono 
sto se vama nareduje, pa ako mu budete poslusni, bi- 
cete na pravom putu; - a Poslanik je jedino duzan 
da jasno obznani. 

55 Allah obecava da ce one medu vama koji budu vje- 
rovali i dobra djela dinili sigurno namjesnicima na 
Zemlji postaviti, kao sto je postavio namjesnicima 
one prije njih, i da ce im zacijelo vjeru njihovu uc- 
vrstiti, onu koju im On zeli, i da ce im sigurno strah 
bezbjednoscu zamijeniti; oni ce se samo Meni kla- 
njati, i nece druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i 
poslije toga budu nezahvalni - oni su pravi gresnici. 

56 A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku po- 
slusni budite da bi vam se ukazala milost. 

57 Nikako ne misli da ce nevjernici umaci Njemu na 
Zemlji; njihovo boraviste bice vatra, a ona je, zaista, 
grozno prebivaliste! 

58 O vjernici, neka od vas u tri slucaja zatraze dopuste- 
nje da vam udu oni koji su u posjedu vasem i oni ko- 
ji jos nisu polno zreli : prije jutarnje molitve i kada u 
podne odlozite odjecu svoju, i poslije obavljanja 
nocne molitve. To su tri doba kada niste obuceni, a u 
drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni 
drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objasnjava 
propise! A Allah sve zna i mudar je. nns -^^mij^ immm Svjetlost - An-Nur Sura XXIV 59 A kada djeca vasa dostignu polnu zrelost, neka onda 
uvijek traze dopustenje za ulazak, kao sto su trazili 
dopustenje oni stariji od njih ; tako vam Allah objas- 
njava propise Svoje! A Allah sve zna i mudar je. 60 A starim zenama koje ne zude vise za udajom nije 
grijeh da odloze ogrtace svoje, ali ne pokazujuci ona 
mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da bu- 
du kreposne. Allah sve cuje i zna. 61 Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh 
bolesnu, a ni vama samima da jedete u kucama va- 
sim, ili u kucama odeva vasih, ili u kucama matera 
vasih, ili u kucama brace vase, ili u kucama sestara 
vasih, ili u kucama striceva vasih, ili u kucama tetaka 
vasih po ocu, ili u kucama daidza vasih, ili u kucama 
tetaka vasih po materi, ili u onih ciji su kljudevi u vas 
ili u prijatelja vaseg; nije vam grijeh da jedete zajed- 
nidki ili pojedinadno. A kad ulazite u kuce, vi ukuca- 
ne njene pozdravite pozdravom od Allaha propisa- 
nim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah ob- 
jasnjava propise, da biste se opametili! i^mmm 
JMl 
Svjetlost - An-Nur Sura XXIV 62 Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova 
Poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom 
odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega do- 
pustenje ne dobiju. Oni koji od tebe traze dopuste- 
nje, u Allaha i Poslanika Njegova, doista, vjeruju. I 
kad oni zatraze dopustenje od tebe zbog kakva posla 
svoga, dopusti kome hoces od njih, i zamoli Allaha 
da im oprosti jer Allah prasta i On je milostiv. 

63 Ne smatrajte Poslanikov poziv upucen vama kao po- 
ziv koji vi jedni drugima upucujete; Allah sigurno 
zna one medu vama koji se kradom izvlace. Neka se 
pripaze oni koji postupaju suprotno naredenju Nje- 
govu, da ih iskusenje kakvo ne stigne ili da ih patnja 
bolna ne snade. 

64 Allahovo je sve sto je na nebesima i na Zemlji, On si- 
gurno zna kakvi ste vi, i On ce ih obavijestiti o svemu 
sto su radili na Dan kad se budu Njemu vratili. A 
Allah sve dobro zna! SURA XXV 

FurkSn - Al-Furq&n 
Mekka - 77 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samiiosnog! 

1 Neka je uzvisen Onaj koji robu Svome objavljuje 
Kur'an da bi svjetovima bio opomena, 

2 Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, 
koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je 
sve stvorio i kako treba uredio ! 359 mmy^ mmm >^-i;. 


Furk^n - Al-Furqan Sura XXV 3 Neki pored Njega bozanstva prihvataju koja nista ne 
stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju 
da od sebe neku stetu otklone ni da sebi kakvu korist 
pribave i koja nemaju moci da zivot oduzmu, da zi- 
vot daju i da ozive. 

4 Oni koji ne vjeruju govore: »Ovo nije nista drugo do 
velika laz koju on izmislja, a u tome mu i drugi Ijudi 
pomazu« - i cine nepravdu i potvoru 

5 i govore : »To su izmisljotine naroda drevnih ; on tra- 
zi da mu se prepisuju i ujutro i nave^e da mu ih 5ita- 
ju«. 

6 Red : »Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne 
nebesa i Zemlje; On mnogo prasta i samilostan je«. 

7 I oni govore: »Sta je ovom »poslaniku«, on hranu 
uzima i po trgovima hoda; trebalo je da mu se jedan 
melek posalje da zajedno s njim opominje, 

8 ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg 
bi se hranio«? I nevjernici jos govore: »Vi samo za- 
Carana dovjeka slijedite!« 

9 Vidi sta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put 
ne mogu da nadu. 

10 Neka je uzvisen Onaj koji ti, ako hoce, moze dati bo- 
Ije od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. 

11 Oni, dak, i Cas ozivljenja poridu, a Mi smo za one 
koji Cas ozivljenja poriCu pripremili vatru razbukta- 
lu- 360 9&m immm 


hl\ >]j\il ^Mi^^.:::;sil\Ljb\y>:>C^^ •• >^ y^ 9^ & X ♦> rf 


^ ^/^^ ^r / / > ^-^.^^ x^ i*"^^ 


n\ Furkan - Al-FurqSn Sura XXV B 12 kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidje- 
ti, cuce kako gnjevna kljuca i od bijesa huci, 

13 a kad budu baceni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, 
propast ce tamo prizivati. 

14 »Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte 
mnoge propasti!« 

15 Reci: »Da li je bolje to ili vjecni dzennet koji je obe- 
can onima koji se Allaha budu bojali. On ce im na- 
grada i prebivaliste biti, 

16 u njemu ce dovijeka sve sto zazele imati ; to je obeca- 
nje Gospodara tvoga; oni ce imati pravo da to istu 
od Njega. 

17 A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su se 
pored Allaha klanjali, te upita: »Jeste li vi ove robo- 
ve Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s pravog pu- 
ta zalutali?« - 

18 oni ce reci: »Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da 
smo mi pored Tebe ikakve zastitnike uzimali, nego, 
Ti si ovima i precima njihovim dao da uzivaju, pa su 
zaboravili da Te se sjecaju; oni su propast zasluzili!« 

19 Oni ce poreci to sto vi govorite, a vi necete biti u mo- 
gucnosti da mucenje otklonite niti da pomoc nadete. 
A onome od vas koji je Njemu druge smatrao ravnim 
dacemo da patnju veliku iskusi. 

20 Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji 
nije jeo i po trgovima hodao. Mi cinimo da jedni 
druge u iskusenje dovodite, pa izdrzite! A Gospodar 
tvoj vidi sve. 361 


,/' > ^< /- 'i;>^ ^A'W"^^ ^^%l <t''<>ki>^'' ''i'^*''^ i^^A ^^^^^^'^ 

nY 
FurkSn - At-FurqBn Sura XXV XIX 21 Oni koji ne vjeruju da ce pred Nas stati - govore: 
»Zasto nam se ne posalju meleki ili zasto Gospodara 
svoga ne vidimo?« Oni su, zaista, u dusama svojim 
oholi, a u nepravicnosti su sve granice presli. 

22 Onoga Dana kad ugledaju meleke gresnici se nece 
radovati i uzviknuce: »Sacuvaj nas, Boze!« 

23 1 Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili 
u prah i pepeo ih pretvoriti. 

24 Stanovnici dzenneta ce tog dana najbolje prebivalis- 
te i najljepse odmaralisle imati. 

25 A na Dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak 
pojavi i kad se meleki sigurno spuste, 

26 tog dana ce istinska vlast biti samo u Milostivoga, a 
bice to mucan dan za nevjernike. 

27 Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govo- 
reci: »Kamo srece da sam se uz Poslanika pravog 
puta drzao, 

28 kamo srece, tesko meni, da toga i toga za prijatelja 
nisam uzeo, 

29 on me je od Kur'ana odvratio nakon sto mi je priop- 
cen bio!« - a sejtan covjeka uvijek ostavlja na cjedi- 
lu- 

30 Poslanik je rekao: »Gospodaru moj, narod moj ovaj 
Kur'an izbjegava!« 

31 isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku neva- 
Ijalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj do- 
voljan kao vodic i pomagac! 

32 Oni koji ne vjeruju govore: »Trebalo je da mu 
Kur'an bude objavljen citav, i to odjednom!« A tako 
se objavljuje da bismo njime srce tvoje ucvrstili, i mi 
ga sve ajet po ajet objavljujemo. 362 9mm immm 9y y /»>^ ^^*jf 


nr FurkSn - AI-FurqSn Sura XXV 33 Oni ti nece nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi ne- 
cemo odgovor i najljepse objasnjenje navesti. 

34 Oni koji budu lica okrenutih zemlji u dzehennem vu- 
ceni bice u najgorem polozaju i u najvecoj nevolji. 

3SMi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna po- 
mocnikom ucinili, 

3€ pa rekii: »Otidite vas dvojica narodu koji dokaze 
Nase porice« - i poslije smo taj narod potpuno unis- 
tili. 

37 A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laz utjeri- 
vali, potopili i Ijudima ih poucnim primjerom ucinili, 
a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili, 

38 i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim na- 
rodima izmedu njih,- 

39 svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo po- 
slije sasvim unistili. 

^ A ovi prolaze* pored grada na koji se srucila kobna 
kisa - zar ga ne vide? -, pa ipak ne ocekuju ozivlje- 
nje. 

^^ Kad te vide,* rugaju ti se: »Je li ovo onaj kojeg je Al- 
lah kao poslanika poslao? 

^^2 Umalo da nas od bozanslava nasih nije odvratio, ali 
mi im vjerni ostadosmo.« A kad dozive patnju, saz- 
nacemo ko je dalje s pravog puta bio skrenuo. 

43 Kazi ti Meni, hoces li ti biti cuvar onome koji je 
strast svoju za boga svoga uzeo? 363 Qmym m^mm 

FurkSn - Al-Furqin Sura XXV 44 Mislis li ti da vecina njih hoce da cuje ili da nastoji 
da shvati? Kao stoka su oni, cak su jos dalje s puta 
pravog skrenuli. 

45 Zar ne vidis kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - 
a da hoce, ostavio bi je da miruje-, i kako smo uredi- 
li da na nju Sunce utice, 

46 a poslije je malo po malo Sebi privlacimo. 

47 On vam je noc ucinio pokrivkom, san vam je ucinio 
pocinkom, a dan da se krecete. 

48 I On salje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethod- 
nicu milosti Svoje;* i Mi s neba cistu vodu spustamo 

49 da njome vec mrtav predio ozivimo i da mnogu sto- 
ku i mnoge Ijude koje smo stvorili napojimo. 

50 Mi smo im o ovome cesto govorili da bi razmislili, ali 
vecina Ijudi porice blagodati. 

51 Da hocemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da 
opominje; 

52 zato ne cini nevjernicima ustupke i Kur'anom se 
svim silama protiv njih bori. 

53 On je dvije vodene povrsine jednu pored druge osta- 
vio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a iz- 
medu njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. 

54 On od vode stvara Ijude i cini da su rod po krvi i po 
tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve. 

55 Mjesto Allahu oni se klanjalu onima koji nisu u sta- 
nju da im neku korist pribave ni da od njih kakvu 
stetu otklone. Nevjernik je sejtanov saucesnik protiv 
njegovog Gospodara. 364 y'y ♦>, >^ A'^^ ♦> ^J^ ,/ . f -^ j-^ t '^> Jj "^ '^f'^ AX^ "^ 


<.^.^^^>..'^ ^»<. f » *'f»1 < -.-Tt 


^ ^^.f^ X '<''<x''^ "^-^ 


»> *''^>' ^ > ♦^ v-' .^♦<:.'f Otis $ i2i::i;)i}<ij^i|U3.itiij;t:> 

i^i^< '^i^x^^i^'^ ^.^^/x- y.<^.i:>y r ^fi'''::;/ r^vsi^r.v^it.- -"'^■-- -f>>t^.<''t. 
FurkSn - AI-FurqSn Sura XXV 56 a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti 
donosis i da opominjes. 

57 Reci: »Za ovo od vas ne trazim druge nagrade, vec 
da onaj koji hoce pode putem koji vodi njegovu 
Gospodaru«. 

58 Ti se pouzdaj u Zivog, koji ne moze umrijeti, i velicaj 
Ga, i hvali! A dovoljno je to sto grijehe robova Svo- 
jih zna Onaj 

59 koji je za sest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju 
i ono sto je medu njima stvorio, a onda cijelim sve- 
mirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu 
onoga koji zna. 

60 A kad im se rekne: »Padajte nicice pred Milosti- 
SEd2da lit vim!« - oni pitaju: »A ko je Milostivi? Zar da pada- 

mo nicice samo zato sto nam ti naredujes«? I jos se 
vise otuduju. 

61 Neka je uzvisen Onaj koji je na nebu sazvijezda stvo- 
rio i u njima dao Svjetiljku i Mjesec koji sja. 

62 On t\n\ da se noc i dan smjenjuju, to je pouka za 
onoga koji hoce da razmisli ili zeli da bude blagoda- 
ran. 

63 A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno 
hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: 
»Mir vama!« 

64 i oni koji provode noci pred Gospodarom svojim na 
tie padajuci i stojeci ; 

65 i oni koji govore: »Gospodaru nas, postedi nas pat- 
nje u dzehennemu, jer je patnja u njemu, doista, pro- 
past neminovna, 

66 on je ruzno prebivaliste i boraviste« ; 

67 i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne skrtare, vec 
se u tome drze sredine; 365 < ^'f^'^ ^ > *'^. 


.^^liKj^l^^^^^ 


^^^-? i2j<isj>^yii0 '^^C:^Ji^^!^-^^ ijc 


4;^i5p:i:JOt:ii; 


aigjji^ 
rnn FurkSn - AI-FurqBn Sura XXV 68 i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i 
koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad 
pravda zahtijeva, i koji ne bludnice; - a ko to radi, 
iskusice kaznu, 

69 patnja ce mu na onom svijetu udvostrucena biti i 
vjecno ce u njoj ponizen ostati ; 

70 ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela ci- 
ne, Allah ce njihova rdava djela u dobra promijeniti, 
a Allah prasta i samilostan je; 

71 a onaj ko se bude pokajao i dobra djela cinio, on se, 
uistinu, Allahu iskreno vratio; 

72 i oni koji ne svjedoce lazno, i koji, prolazeci pored 
onoga sto ih se ne tice, prolaze dostojanstveno; 

73 i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospoda- 
ra svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu; 

74 i oni koji govore: »Gospodaru nas, podari nam u ze- 
nama nasim i djeci nasoj radost i ucini da se cestiti 
na nas ugledaju!«- 

75 oni ce biti, za ono sto su trpjeli, odajama dzennet- 
skim nagradeni i u njima ce pozdravom i blagoslo- 
vom biti susretani, 

76 u njima ce vjecno ostati, a kako su one divno prebi- 
valiste i boraviste! 

77 Reci: » Allah vam poklanja paznju samo zbog vase 
molitve, a posto ste vi poricali, neminovno vas ceka 
patnja «. 'r^^^:r^'^^^-' mim immim '•j>- ii::i^<I&^0jipTeil<l(i4C<ii:0:;^ 


■■^ ^:c>i >>>>'^f> ^v'i -^ > ^x-fl Oj^t^^-^-L^*:.^ ii^^tij^H'fe^c!:^ c^saSiO^/ oi^ 

Ji^lc?'.^ Jr::^^^^ ^ SyJiijJ \ *1l> <1A^ ^ft>^ » . 1^ . ^ * "t^ --- . ''i"->, Pjesnici - AS-Su 'arS ' Sura XXVI SURA XXVI 

Pjesnici - AS-Su'arS' 

Mekka -227 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ta-sin-mim. 

2 Ovo su ajeti Knjige jasne! 

3 Zar ces ti sebe unistiti zato sto ovi nece da postanu 
vjernici? 

* Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak po- 
slali pred kojim bi oni sije svoje sagnuli. 

5 I njima ne dode nijedna nova opomena od Milosti- 
voga, a da se od nje ne okrenu. 

6 Oni poricu, - pa, stici ce ih sigurno posljedice onoga 
cemu se izruguju. 

7 Zar oni ne vide kako dnimo da iz zemlje nice sva- 
kovrsno bilje plemenito? 

8 To je, doista, dokaz, ali vecina njih ne vjeruje. 

9 a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. 

10 A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: »Idi narodu 
koji se prema sebi ogrijesio, 

11 narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao«, - 

12 on je rekao: »Gospodaru moj, bojim se da me oni u 
laz ne utjeruju, 

13 da mi ne postane tesko u dusi i da mi se jezik ne sap- 
lete; zato podaj poslanstvo i Harunu, 

14 a ja sam njima i odgovoran,* pa se plasim da me ne 
ubiju«. 

15 »Nece!« - rece On. »Idite obojica sa dokazima Na- 
sim. Mi cemo s vama biti i slusati. 

16 Otidite faraonu i recite: »Mi smo poslanici Gospo- 
dara svjetova. 

17 dopusti da sinovi Israilovi podu s nama!'« 

18 »Zar te medu nama nismo gojili dok si dijete bio i 
zar medu nama tolike godine zivota svoga nisi pro- 
veo?« - rede faraon - 

19 »i uradio si nedjelo koje si uradio i jos si nezahval- 
nik?« 367 

J Is ^ o^Uj^ J^ J j^U^ l^ ,_^^^ \^ »^ ^ <-. ^ •■^i- JlS M <;;ir\^,>tlJ l^k,£^^ OkA^ol^ jfi {Js ^^Is"^^^^^^^ » >L»r'^.^ .^,-r> ojo^jf^ oui 6L^(S^i3^ sL^j)^ U S^J (>-^ yy y ^"^ 9y '^y'* < -^ 


\j^\'^ @^^ii^ J^ J^U >4 > 1? r 


9y y ^CJJU4^ Pjesnici - AS-Su 'arS ' Sura XXVI 20 »Ja sam onda ono uradio nehotice« - rede, 

21 »a od vas sam pobjegao zato sto sam se vas bojao, 
pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslani- 
kom me ucinio. 

22 A dobrocinstvo koje mi prebacujes - da nije to sto si 
sinove Israilove robljem ucinio ?« 

23 »A koje Gospodar svjetova?« - upita faraon. 

24 »Gospodar nebesa i Zemije i onoga sto je izmedu 
njih, ako vjerujete« - odgovori on. 

25 »Cujete ii?« - rece onima oko sebe faraon. 

26 »Gospodar vas i Gospodar vasih davnih predaka« - 
rede Musa. 

27 »Poslanik koji vam je poslan, uistinu, je Iud« - reCe 
faraon. 

28 »Gospodar istoka i zapada i onoga sto je izmedu 
njih, ako pameti imate« - rece Musa. 

29 A faraon reCe: »Ako budes kao boga nekoga drugog 
osim mene priznavao, sigurno cu te u tamnicu baci- 
ti!« 

30 »Zar i onda kad ti budem odgledan dokaz donio?« 
- upita on. 

31 »Pa daj ga, ako istinu govoris!« - reCe faraon. 

32 I Musa baci stap svoj, kad on - zmija prava, 

33 a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji 
su gledali - bijela. 

34 »Ovaj je zaista vjest darobnjak« - rede glavesinama 
oko sebe faraon -, 

35 »hoce da vas 6arolijom svojom iz zemije vase izvede. 
Pa sta savjetujete?« 

36 »Ostavi njega i brata njegova!« - rekose - , »a u gra- 
dove posalji da sakupljaju, 

37 sve 5arobnjake vjeste ce ti dovesti.« 

38 1 darobnjaci se u odredeno vrijeme i oznacenog dana 
sabrase, 

39 a narodu bi receno: »Hocete li se iskupiti ms^^m immim 


'^ '^ y*'^ ^ y ^ ^^^ ^ 4^''^ *S*\'^ 


y^ .^ aA^^ <I«^ <Ij4A ■^1? 


. > ^J!«-' <<j^J:^^^^ i ^jl^l^Slicioif rn^ 
Pjesnici - AS-Su'arB' Sura XXVI 40 da budemo uz carobnjake, ako oni budu pobjedni- 
ci!« 

41 A kad dodose, carobnjaci faraona upitase: »Da li ce 
nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo po- 
bjednici?« 

42 »Hoce« - odgovori on - »i bicete tada sigurno meni 
najblizi.« 

43 Musa im rece: »Bacite ono sto zelite da bacite!« 

44 I oni pobacase konope svoje i stapove svoje i rekose: 
»Tako nam dostojanstva faraonova, mi cemo svaka- 
ko pobijediti!« 

45 Zatim Musa baci svoj stap, koji, odjednom, proguta 
ono sto su oni lazno izveli. 

46 Carobnjaci se onda na tie bacise 

47 i rekose: »Mi vjerujemo u Gospodara svjetova, 

48 Gospodara Musaova i Harunova!« 

49 »Da povjerujete njemu prije dopustenja moga!« - 
viknu faraon. - »On je vas ucitelj, on vas je carob- 
njastvu naucio - a vi cete zapamtiti: poodsijecacu 
vam ruke i noge vase unakrst i sve cu vas porazapi- 
njati!« 

50 »Nista strasno!« - rekose oni -, »mi cemo se Gospo- 
daru svome vratiti. 

51 Mi se nadamo da ce nam Gospodar nas grijehe nase 
oprostiti zato sto smo prvi vjernici.« 

52 I Mi objavismo Musau: »Kreni nocu s robovima 
Mojim, ali bicete gonjeni.« 

53 I faraon posla po gradovima sakupljace: 

54 »Ovih je zaista malo 

55 i rasrdili su nas, 

56 a mi smo svi budni!« 

57 I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,* 

58 iz riznica i dvoraca divnih. 

59 Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi 
Israilovi. 

60 I oni ih, kad se sunce radalo, sustigose. 369 }m\m mm^ >'^.^i .-- > > .^ 
rv' Pjesnici - AS-Su 'ar3 ' Sura XXVI ^se 61 pa kad jedni druge ugledase, drugovi Musaovi povi- 
kase: »Samo sto nas nisu stigli!« 

62 »Nece!« - rece on - »Gospodar moj je sa mnom, On 
ce mi put pokazati.« 

63 I Mi objavismo Musau: »Udari stapom svojim po 
moru!« - i ono se rastavi i svaki bok njegov bijase 
kao veliko brdo; 

64 i Mi onda lamo one druge priblizismo -* 

65 a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo - 

66 i one druge potopismo. 

67 To je, zaista, pouka, i vecina njih nisu bili vjernici 

68 a Gospodar tvoj je, doista, Silan i Milostiv. 

69 i kazi im vijest o Ibrahimu 

70 kad je oca svoga i narod svoj upitao: »Cemu se vi 
klanjate?« 

71 a oni odgovorili: »Klanjamo se kumirima i povaz- 
dan im se molimo«, 

72 on je rekao: »Da li vas oni cuju kada se molite, 

73 ili, da li vam mogu koristiti ili naskoditi?« 

74 »Ne,« - odgovorise, »ali mi smo upamtili pretke na- 
se kako tako postupaju.« 

75 »A da li ste razmisljali« - upita on - »da su oni koji- 
ma se klanjate 

76 vi i kojima su se klanjali davni preci vasi, 

77 doista, neprijateiji moji? Ali, to nije Gospodar svje- 
tova, 

78 koji me je stvorio i na pravi put uputio, 

79 i koji me hrani i poji, 

80 i koji me, kad se razbolim, lijeci, 

81 i koji ce mi zivot oduzeti, i koji ce me poslije ozivjeti, 

82 i koji ce mi, nadam se, pogreske moje na Sudnjem 
danu oprostiti! 

83 Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medu 
one koji su dobri 370 


♦X y ^ '^ "^ » '^ 'lit ^^^ ^ y^^ ^ 1^^ ^ % y' '^ '^*«' y ^^^^ y y^ %. 

SJSsVfJpSSiieSlOis* 0DAtt^ 
Pjcsnici - AS-Su^arS' Sura XXVI i udini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije 

mene doci, 

i udini me jednim od onih kojima ces dzennetske bla- 

godati darovati, - 

i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih - 

i ne osramoti me na Dan kad ce Ijudi ozivljeni biti, 

na Dan kada nece nikakvo blago, a ni sinovi od ko- 

risti biti, 

samo ce onaj koji AUahu srca 5ista dode spasen bi- 

ti.« 

I dzennet ce se destitima pribliziti, 

a dzehennem zalutalima ukazati, 

i reci ce im se: »Gdje su oni kojima ste se klanjali, 

a niste Allahu ; mogu li vam oni pomoci, a mogu li i 

sebi pomoci ?« 

pa ce i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti 

badeni, 

i vojske Iblisove - svi zajedno. 

I oni ce, svadajuci se u njemu, govoriti : 

»Allaha nam, bili smo, doista, u ocitoj zabludi 

kad smo vas sa Gospodarom svjetova izjednadavali, 

a na stranputicu su nas naveli zlikovci, 

pa nemamo ni zagovornika, 

ni prisna prijatelja, - 

da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo 

vjernici!« 

U tome je pouka, ali vecina ovih nisu vjernici, 

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv. 

I Nuhov narod je smatrao laznim poslanike. 

Kad im brat njihov Nuh rede: »Kako to da se Allaha 

ne bojite? 

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce 

Gospodar svjetova nagraditi, 

zato se bojte Allaha i budite poslusni meni!« - 

oni rekose: »Kako da te poslusamo, kad te najnizi 

sloj Ijudi slijedi?« 371 '^^rm mmm 
Pjesnici - AS-Su'arS' Sura XXVI 112 »Ne znam ja sta oni rade« - rede on, 

113 »svi ce pred Gospodarom mojim, da znate, radun 
polagati, 

114 a ja vjernike necu otjerati, 

115 ja samo javno opominjem !« 

116 »Ako se ne okanis, o Nuhu!« - rekose oni -, »bices 
sigurno kamenovan!« 

117 »Gospodaru moj,« - rede on - »narod moj me u laz 
utjeruje, 

118 pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su 
sa mnom spasi!« 

119 I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u ladi krca- 
toj spasili, 

120 a ostale potopili. 

121 To je pouka, ali vecina ovih nisu vjernici, 

122 a Gospodar tvoj je zaista Silan i Milostiv. 
123 1 Ad je smatrao laznim poslanike. 

124 Kad im brat njihov Hud rede: »Kako to da se Allaha 
ne bojite? 

125 Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

126 zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

127 Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce 
Gospodar svjetova nagraditi. 

128 Zasto na svakoj uzvisici palate zidate, druge ismija- 
vajuci, 

129 i podizete utvrde kao da cete vjedno zivjeti, 

130 a kad kaznjavate, kaznjavate kao silnici? 

131 Bojte se Allaha i meni budite poslusni ! 

132 Bojte se onoga koji vam daruje ono sto znate: 

133 daruje vam stoku i sinove, 

134 i ba§de i izvore. 

135 Ja se, doista, za vas bojim na Velikom danu patnje« 

136 rekose oni: »Nama je svejedno savjetovao ti ili ne 
bio savjetnik. 372 m^}^m mm\m 
Pjesnici - A§-Su 'arS ' Sura XXVI ' ovako su i narodi davnasnji vjerovali, 

» i mi necemo biti muCeni.« 

» I oni su nastavili da ga u laz utjeruju, pa smo ih Mi 
unistili. To je pouka, ali vecina ovih nece da vjeruje, 

' a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv. 

' I Semud je smatrao laznim poslanike. 

J Kad im brat njihov Salih rede: »Kako to da se Alla- 
ha ne bojite? 

} Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani. 

^ zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

» Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce 
Gospodar svjetova nagraditi. 

' Zar mislite da cete ovdje biti ostavljeni bezbjedni, 

' u vrtovima i medu izvorima. 

> u usjevima i medu palmama sa plodovima zrelim? 

> Vi u brdima vrlo spretno kuce klesete. 

' zato se bojte Allaha i poslusni meni budite. 

" i ne slusajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju, 

2 koji na Zemlji ne zavode red vec nered uspostavlja- 
ju« - 

J rekose oni : »Ti si samo opdinjen ; 

* ti si dovjek, kao i mi ; zato nam donesi jedno dudo 
ako je istina to sto govoris!« 

> »Evo to je kamila« - rede on -, »u odredeni dan ona 
<3e piti, a u poznati dan vi. 

» i ne udinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja 
na Velikom danu!« 

' Ali, oni je zaklase i potom se pokajase. 

• i stize ih kazna. To je pouka, ali vecina ovih nece da 
vjeruje, 

> a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv 373 m^m immm 
PJesnici ~ AS-Su 'ara ' Sura XXVI I Lutov narod je smatrao laznim poslanike. 

61 Kad im njihov brat Lot rede: »Kako to da se ne boji- 
te? 

62 Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

63 zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 

iw Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce 

Gospodar svjetova nagraditi. 
'65 Zasto vi, mimo sav svijet, sa muskarcima opcite, 
166 a zene svoje, koje je za vas Gospodar vas stvorio, os- 

tavljate? Vi ste Ijudi koji svaku granicu zla prelazite« 

67 rekose oni: »Ako se ne okanis, o Lute, bices sigurno 
prognan.« 

'68 »Ja se gnusam toga sto vi radite!« - reCe on; 

68 »Gospodaru moj, saduvaj mene i porodicu moju 
kazne za ono sto oni rade!« 

'6 I Mi smo saduvali njega i porodicu njegovu - sve, 

71 osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu is- 
kusili, 

72 a zatim smo ostale unistili 

73 spustivsi na njih kisu, - a strasne li kise za one koji 
su opomenuti bili! 

7* To je pouka, ali vecina ovih nece da vjeruje, 

75 a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv. 

76 I stanovnici Ejke su u laz ugonili poslanike. 

77 Kad im Suajb rede: »Kako to da se ne bojite? 
76 Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, 

79 zato se bojte Allaha i budite poslusni meni! 
160 Za ovo od vas ne trazim nikakve nagrade, mene ce 
Gospodar svjetova nagraditi. 

61 Pravo mjerite na litru i ne zakidajte 

62 a na kantaru ispravnom mjerom mjerite, 

'63 i Ijudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, 
nered praveci, ne finite. 374 m^m im^Mm 


0)) qC,^^ ^ ''^"^^OJ Pjcsnici - AS-Su 'arS ' Sura XXVI ^S^^SS3S3SmdmdmJSS3SSSSSS3SSSmO^SS3SS3SSSGB< 


i|] 184 i Onoga koji je stvorio i vas i narode davnasnje bojte ill 


HI 185 rekose oni: »Ti si samo opdinjen; ill 


ll 186 i ti si samo dovjek kao i mi; za nas si ti, doista, iazac HI 


H pravi; H 


H 187 2ato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoris!« |j 


K 188 »Gospodar moj dobro zna sta vi radite« - rede on. || 


ll 189 I oni su nastavili da ga u iaz utjeruju pa ih je stigla ll] 
1 kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednoga strasnog ||] 


1 190 To je pouka, all vecina ovih nece da vjeruje, il] 


1 191 a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv. |l| 


1 192 1 Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova; l|| 


11 i93donosi gapovjerljivi Dzibril || 


P 194 na srce tvoje, da opominjes I] 


U 195 najasnom arapskom jeziku; 11 


HI 198 on je spomenut u knjigama poslanika prijasnjih, - I| 


MJ 197 zar ovima nije dokaz to sto za njega znaju uceni Ijudi |J 
Ml sinova Israilovih? N 


l|| 198 A da ga objavljujemo i nekom ne-Arapu. |i| 


[|| 199 pa da im ga on dita, opet u nj ne bi povjerovali. I|| 


III 200 Eto, tako ga Mi u srca gresnika uvodimo, l| 


llj 201 oni u nj nece vjerovati dok ne dozive patnju nesnos- || 


[H 202 koja ce im iznenada doci, kad je najmanje budu o6e- Hj 


nJ 203 pa ce reci: »Hoce ii nam se imalo vremena dati?« K 


li] 204 Zastoonikaznu Nasupozuruju?! ll 


IN 205 §ta ti mislis, ako im Mi dopustamo da godinama uzi- ll| 


uj vaju, III 


III 206 i naposljetku ih snade ono cime im se prijeti, |!| 


^imtmrn^^mt^^mf^^mA 375 "^^mfmf^fm^mm^ffmfm^mik Pjesnici - As-Su 'arS ' Sura XXVI 20'' zar ce imati sta od slatkog zivota koji su provodili? 

208 Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im dosli 
oni koji su ih opominjali 

209 da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili. 

210 Kur'an ne donose sejtani, 

211 nezamislivo je da to oni ^ine; oni to nisu kadri, 

212 oni nikako ne mogu da ga prisluskuju. 

213 Zato se, mimo Aiiaha, ne moli drugom bogu - da ne 
bi bio jedan od onih koji ce biti muceni! 

214 I opominji rodbinu svoju najblizu 

215 i budi Ijubazan prema vjernicima koji te slijede! 

216 A ako te ne budu poslusali, ti reci: »Ja nemam nista 
s tim sto vi radite.« 

217 I pouzdaj se u Silnoga i Milostivog, 

218 koji te vidi kada ustanes 

219 da sa ostalima molitvu obavis, 

220 jer On, doista, sve Cuje i sve zna. 

221 Hocu li vam kazati kome dolaze sejtani? 

222 Oni dolaze svakom lascu, gresniku, 

223 oni prisluskuju, - i vecinom oni lazu. 

224 A zavedeni slijede pjesnike. 

225 Zar ne znas da oni svakom dolinom blude 

226 i da govore ono sto ne rade, 

227 tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela ci- 
ne, i koji cesto Allaha spominju, i koji uzvracaju kad 
ih ismijavaju. A mnogobosci ce sigurno saznati u 
kakvu ce se muku uvaliti. 376 J^&^^^^J, 

/ -i^*^ / ^j. ^ y^.9^^ j^xx 


•' .,^i^ x- ^ ^T^^ 


rvv 
Mravi - An- Nam I Sura XXVII SURA xxvn 

Mravi - An- Nam I 

Mekka - 93 a jet a 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ta-sTn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne, 

2 upute i radosne vijesti onima koji vjeruju, 

3 koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u 
onaj svijet Cvrsto vjeruju. 

* Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo 
kao lijepe postupke njihove - zato oni lutaju; 

5 njih ^eka zla kob, a na onom svijetu ce biti posve iz- 
gubljeni, 

6 a ti, zaista, primas Kur'an od Mudroga i Sveznaju- 
ceg! 

7 Kada Musa re^e ^eljadi svojoj: »Vidio sam vatru, 
donijecu vam otuda vijest kakvu ili cu vam donijeti 
razgorjelu glavnju da biste se ogrijali«, 

8 neko ga, kada joj se priblizi, zovnu: »Nek su blagos- 
lovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vat- 
ra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar 
svjetova! 

9 O Musa, Ja sam - Allah, Silni i Mudri! 

10 Bad svoj stap!« Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra 
zmija, krece, on uzmade i ne vrati se. »0 Musa, ne 
boj se! Poslanici se kod Mene ne treba niCega da bo- 
je; 

11 a onome koji grijeh podini, a onda zlo dobrim dje- 
lom zamijeni - Ja cu, uistinu, oprostiti i samilostan 
biti. 

12 Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavice se bijela, 
ali nece biti bolesna, - bice to jedno od devet 6uda 
faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod ne- 
vjerni^ki. 

13 I kad im odito dodose znamenja Nasa, oni rekose: 
»Ovo je prava 6arolija!« 377 m^m mmmm 


Vll*:^ 

i\\3\7 4i^ 


Mravi - An- Nam 1 Sura XXVII 14 I oni ih, nepravedni i oholi, porekose, ali su u sebi 
vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skondali 
smutljivci. 

15 Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govori- 
li: »Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mno- 
gih vjernika, robova Svojih! 

16 I Sulejman naslijedi Davuda i reie: »0 Ijudi, dato 
nam je da razumijemo ptiije glasove i svasta nam je 
dato; ovo je, zaista, prava blagodat!« 

17 I sakupise se Sulejmanu vojske njegove, dzinnovi i 
Ijudi i ptice, sve ieia do iete, postrojeni, 

18 i kad stigose do mravlje doline, jedan mrav rece: »0 
mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulej- 
man i vojske njegove, a da to i ne primijete!« 

19 I on se* nasmija glasno rije^ima njegovim i re^e: 
»Gospodaru moj, omoguci mi da budem zahvalan 
na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima 
mojim, i da iinim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, 
i uvedi me, miloscu Svojom, medu dobre robove 
Svoje !« 

20 I on izvrsi smotru ptica, pa reie: »Zasto ne vidim pu- 
pavca, da nije odsutan« 

21 Ako mi ne donese valjano opravdanje, teskom cu ga 
kaznom kazniti ili cu ga zaklati!« 

22 I ne potraja dugo,a on dode, pa rede: »Doznao sam 
ono sto ti ne znas, iz Sabe* ti donosim pouzdanu vi- 
jest. 378 omiii^ immm 
Mravi - An-Naml Sura XX VII SED2DA 23 Vidio sam da jedna zena njima vlada i da joj je svega 
i svadega dato, a ima i prijesto veliianstveni: 

24 vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, 
a ne Allahu, -sejtan im je prikazao lijepim postupke 
njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju 
da nadu pravi put 

25 pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono sto je skri- 
veno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono sto krijete 
i ono sto na javu iznosite. 

26 Allah je, nema boga osim Njega, gospodar svega sto 
postoji!« 

27 Vidjecemo« 
ili ne«. reie Sulejman - »da li govoris istinu 28 Odnesi ovo moje pismo pa im ga bad, a onda se od 
njih malo izmakni i pogledaj sta ce jedni drueima re- 
ci!« 

29 »0 velikasi«, - reie ona - »meni je dostavljeno jed- 
no postovanja vrijedno pismo 

30 Od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Sa- 
milosnog! 

31 Ne pravite se vecim od mene i dodite da mi se poko- 
rite !' 

32 O velikasi,« - reie ona - »savjetujte mi sta treba u 
ovom sludaju da uradim, ja bez vas nista necu da od- 
lu6m!« 

33 »Mi smo vrlo jaki i hrabri« - rekose oni - »A ti se 
pitas« Pa, gledaj sta ces narediti!« 

34 »Kad carevi osvoje neki grad« - re^e ona -, »oni ga 
razore, a ugledne stanovnike njegove udine ponize- 
nim; eto, tako oni rade. 

35 Poslacu im jedan dar i vidjecu sa iime ce se izaslani- 
ci vratiti«. 379 Mravi - An- Nam! Sura XXVII 36 I kad on pred Sulejmana izide, ovaj mu rede:»Zar da 
blagom mene pridobijete? Ono sto je Allah meni dao 
bolje je od onoga sto je dao vama. Vi se onome sto 
vam se daruje radujete! 

37 Vrati se njima! Mi cemo im dovesti vojske kojima se 
nece moci oduprijeti i istjeracemo ih iz Sabe ponize- 
ne i pokorene«. 

^ »0 dostojanstvenici, ko ce mi od vas donijeti njezin 
prijesto prije nego sto oni dodu da mi se pokore?« 

39 »Ja cu ti ga donijeti« - rede Ifrit, jedan od dzinnova 
- »prije nego iz ove sjednice svoje ustanes, ja sam za 
to snazan i pouzdan«. 

40 »A ja cu ti ga donijeti« - re^e onaj koji je udio iz 
Knjige - »prije nego sto okom trepnes«. I kad Sulej- 
man vidje da je prijesto vec pred njega postavljen, 
uzviknu: »Ovo je blagodat Gospodara moga koji me 
iskusava da li cu zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je 
zahvalan - u svoju je korist zahvalan, a ko je nezah- 
valan - pa, Gospodar moj je novisan i plemenit. 

*^ Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoce 
li ga ili nece prepoznati!« 

42 I kad ona dode, bi joj redeno: »Je li ovakav prijesto 
tvoj« - »Kao da je on!« - uzviknu ona. - »A nama 
je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani«. 

*3 A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima 
se ona, mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu ne- 
vjerniCkom pripadala. 

** »Udi u dvoranu!« - bi joj reCeno. I kad je ona pogle- 
da, pomisli da je duboka voda, pa zadize haljinu uz 
noge svoje. »Ova je dvorana ugladanim staklom po- 
plocana!« - reCe on. - »Gospodaru moj«, - uzviknu 
ona - »ja sam se prema sebi ogrijesila i u drustvu sa 
Sulejmanom predajem se Allahu Gospodaru svjeto- 
va!« 380 timm mmm 
Mravi - An-NamI Sura XXVII 45 A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se 
klanjaju jedino Allahu - a oni se podijelise u dvije 
skupine koje su se medusobno prepirale. 

^ »0 narode moj,« - govorio im je on - »zasto trazite 
da vas stigne kazna prije nego sto se pokajete? Zasto 
od Allaha ne trazite oprosta, da hi vam se ukazala 
milost?« 

47 »Mi smatramo rdavim predznakom tebe i one koji 
su s tobom!« - rekose oni. - »Od Allaha vam je i do- 
bro i zlo« - re^e on -, »vi ste narod koji je stavljen u 
iskusenje.« 

4fl U gradu je bilo devet osoba koje su po zemiji ne red 
nego nered dinile. 

49 »Zakunite se najtezom zakletvom« - rekose - »da 
cemo nocu i njega i porodicu njegovu ubiti, a onda 
njegovom najblizem krvnom srodniku reci: 'Mi ni- 
smo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zais- 
ta, istinu govorimo.'« 

50 I smisljali su spletke, ali smo ih Mi kaznili onda kad 
se nisu nadali, 

51 pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja nji- 
hova: unistili smo sve - i njih i narod njihov, 

52 eno kuca njihovih, puste su zbog nepravde koju su 
^inili - to je zaista pouka narodu koji zna -, 

53 a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha 
klonili. 

54 I Lota, kada rede narodu svome: »Zasto finite raz- 
vrat naodgled jedni drugih? 

55 Zar zbiija sa strascu opcite sa muskarcima umjesto 
sa zenama? Vi ste, uistinu, bezumnici.« 381 <.'-»-'> \S\\$>rJ>'\\J^'^^ 

f^ . ^ ^ * < <^ %y ^ ^ r^ 


K. <>^> >j^. 


vx. ^-^^^r: >> 


f>^'::»': 'tr-^x' /-^ ? > <*> J IaIL-s^— >Oi /< ^y^y y '^ **:^^ < < y i' y^ / -^ r^/ 


>y^i;.'t^<,»1, f> Jo ^lii^iJ J )j^l^C^^ dl2>^lii liaJaJ^* - -^ ^ x' >>:: * 


i<: -^-^ -^ -^/^. 


'*^y »> »>.<: ^^Cfy y-'^^'fy<» 


TAY 
Mravi - An-NamI Sura XXVII 56 A odgovor naroda njegova je glasio: »Istjerajte Lu- 
tovu porodicu iz grada vaseg, oni su ljudi-6istunci!« 

57 I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim 
zene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima 
koji ce kaznu iskusiti, 

58 i pustili smo na njih kisu, a strasne 11 kise za one koji 
su bill opomenuti! 

59 Red: »Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje 
je On odabrao!« Sta je bolje: Allah ili oni koje Nje- 
mu ravnim smatraju, XX 60 Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spus- 
ta s neba kisu pomocu koje Mi dajemo da ozelene 
bas<;e prekrasne, - nemoguce je da vi uiinite da iz- 
raste drvece njihovo. - Zar pored Allaha postoji dru- 
gi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s 
Njim izjedna^uje; 61 Onaj koji je Zemlju prebivalistem udinio i kroz nju 
rijeke proveo i na njoj brda nepomiCna postavio i 
dva mora pregradio. - Zar pored Allaha postoji dru- 
gi bog? Ne postoji, nego vecina njih u neznanju zivi; 

62 Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i 
koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima 
postavlja. - Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ka- 
ko nikako vi pouku da primite! - 63 Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put 
pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred mi- 
losti Svoje salje. - Zar pored Allaha postoji drugi 
bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge 
Njemu ravnim smatraju ! - Mravi - An- Nam 1 Sura XXVII ^ Onaj koji sve iz niCega stvara, koji ce zatim to pono- 
vo uCiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. 
- Zar pored Allaha postoji drugi bog? Red: »Doka- 
zite, ako istinu govorite!« 

^ Red: »Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemiji, 
ne zna sto ce se dogoditi; i oni ne znaju kada ce oziv- 
Ijeni biti. 

66 Zar oni o onom svijetu da sto znaju! Nista! - oni u 
nj sumnjaju, oni su slijepi prema njemu.« 

67 Nevjernici govore: »Zar cemo, kad postanemo zem- 
Ija, i mi i preci nasi, zaista, biti ozivljeni? 

68 Ovim nam se vec odavno prijeti, i nama i precima 
nasim, a ovo su samo izmisljotine naroda drevnih.« 

69Reci: »Putujte po svijetu i vidite kako su zavrsili 
gresnici!« 

70 I ne zalosti se zbog njih i neka ti nije u dusi tesko 
zbog spletki njihovih. 

71 »Kad ce se vec jednom obistiniti ta prijetnja, ako is- 
tinu govorite?« - pitaju oni. 

72 Reci: »Stici ce vas sigurno nesto od onoga sto pozu- 
rujete!« 

73 A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar Ijudima, ali ve- 
dna njih nije zahvalna. 

7* Gospodar tvoj dobro zna ono sto grudi njihove taje i 
ono sto oni na javu iznose. 

75 Nema niieg skrivenog ni na nebu ni na Zemiji, a da 
nije u Knjizi jasnoj. 

76 Ovaj Kur*an sinovima Israilovim kazuje najvise o 
onome u Cemu se oni razilaze 383 m^m ^-^ -"< >: 


ol ^'^i .. '^ .-J Xr- ^1^ > !:> ,ij*@^_A^(4^i44%i?S^'^l^ *t r^^-,^^':^*!^.-'--^ Jl^^T'f^'^ y 

A A / < < ^ 


Uii i?^- > .f . ^-^ > :?>> ^ 


^y •^yyj^7^c^^\^^^^^^ 


Mravi - An- Nam I Sura XXVII ^ i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji 
vjeruje. 

^8 Gospodar tvoj ce im po pravdi Svojoj presuditi; On 
je Silni i Sveznajuci, 

^9 zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijedis pravu 
istinu! 

80 Ti ne mozes mrtve dozvati niti gluhe dovikati kada 
se ledima okrenu, 

81 niti mozes slijepe od zablude njihove odvratiti; mo- 
zes jedino dozvati one koji u rijeci Nase vjeruju, oni 
ce se odazvati. 

82 I kada dode vrijeme da oni budu kaznjeni, Mi cemo 
uciniti da iz zemlje izide jedna zivotinja koja ce im 
reci da Ijudi u dokaze Nase nisu uvjereni. 

83 A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu 
onih koji su dokaze Nase poricali - oni ce biti za- 
drzani - 

84 i kad dodu, On ce upitati: »Jeste li vi dokaze Moje 
poricali ne razmisljajuci o njima, ili, sta ste to radi- 
li?« 

85 I njih ce stici kazna zato sto su mnogobosci bili, pa 
nece modi ni rijedi izustiti. 

86 Zar nisu vidjeli da smo uiiinili noc da u njoj otpo^i- 
nu, a dan vidnim? - to su, zaista, dokazi za narod 
koji vjeruje. 

8^ A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i 
oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Al- 
lah postedi, svi ce Mu ponizno doci. 

88 Ti vidis planine i mislis da su nepomi^ine, a one pro- 
midu kao sto promi^u oblaci - to je Allahovo djelo 
koji je sve savrseno stvorio; On, doista, zna ono sto 
radite. 384 ^^-^ *'f ^ 


>;^, -^'^i;'' 


Mravi - An -Nam I Sura XXVII 89 Ko \xt\n\ dobro djelo, dobice veliku nagradu za nje- 
ga i bice straha na Sudnjem danu posteden; 

90 a oni koji budu zlo 6nili, u vatru ce naglavadke biti 
gurnuti. »Zar se vec kaznjavate za ono sto ste radi- 
li?« 

91 Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gos- 
podaru ovoga grada,* koji je On uCinio svetim - a 
Njemu sve pripada - i naredeno mi je da budem po- 
slusan 

92 i da Kurgan kazujem; onaj ko bude isao pravim pu- 
tem, na pravom putu je za svoje dobro; a onome ko 
je u zabludi; ti red: »Ja samo opominjem.« 

93 I reci: »Hvala Allahu, On ce vam znamenja Svoja 
pokazati, pa cete ih vi poznati!« A Gospodar tvoj 
motri na ono sto radite. SURA XXVllI 

Kazivanje -Al-Qasas 

Mekka - 88 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ta-sin-mim. 

2 Ovo su ajeti Knjige jasne! 

3 Mi cemo ti kazati neke vijesti o Musau i faraonu, 
onako kako je bilo, i to za one Ijude koji vjeruju. 

* Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na 
stranke izdijelio; jedne je tIaCio, musku im djecu 
klao, a zensku u zivotu ostavljao, doista, je smutlji- 
vac bio. 

5 A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlaCeni, mi- 
loscu obaspemo i da ih vodama i nasljednicima \xt\- 
nimo, 385 Sy>^m<'/. m^m 


Kazivanje - Ai-Qasas Sura XXVIII 6 i da im na Zemlji vlast darujemo, a da faraonu i Ha- 
manu i vojskama njihovim damo da dozive bas ono 
zbog Cega su od njih strahovali.* 

7 I Mi nadahnusmo Musaovu majku: »Doji ga, a kad 
se uplasis za njegov zivot, baci ga u rijeku, i ne stra- 
huj i ne tuguj, Mi cemo ti ga, doista, vratiti i poslani- 
kom ga uCiniti.« 

8 I nadose ga faraonovi Ijudi, da im postane dusmanin 
i jad; - zaista su faraon i Haman i vojske njihove 
uvijek grijesili. 

9 I zena faraonova reCe: »On ce biti radost i meni i te- 
bi! Ne ubijte ga, mozda ce nam od koristi biti, a mo- 
zemo ga i posiniti.« A oni nista ne predosjetise. 

10 I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne 
prokaza, da Mi srce njeno nismo uCvrstili i vjerni- 
com je udinili. 

11 I ona rede sestri njegovoj: »Idi za njim!« I ona ga 
ugleda izdaleka, a oni nisu bili nista primijetili. 

12 A Mi smo mu vec bili zabranili dojilje, pa ona rede: 
»Hocete li da vam ja pokazem porodicu koja ce vam 
se o njemu brinuti i koja ce mu dobro zeljeti?«* 

13 I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tu- 
guje, i da se uvjeri da je Allahovo obecanje istinito; 
ali vecina njih ne zna. 386 ^x^t 


14Aa\(^ 4k-i^ <iA^<i^ ^-;^^ J^->j ^p ac-M>tJ( *^6 y ^ ^ ^ »^ 9^ A^ >'^l^. -^--^ 

^> ^^ ^^>x>c:.i^ y ^ ^ isA y^ / <1^ J-^ J-J^^^] O^^^ Eft'^/ /XX . » •''f^ •'■^ 4 >'^<' .^.^ ><^;:^.Xr>' / /T^ . yy*"YJ^^ *>''\\/ 't >>'rii::» >8J^ '^'^ -^"^ ^ > y^ ^ ^ >^ *•*- ^■yi j6 rva- >'?-?>.^/> .'?(' ^ * *^ 't'^.^^^'^friri'^)*^-^ -J JUll4JJj^>t^jJloi4HOl^bUllU©2j!U-' 


^^^y ry .^» /^^< (jX^biiJ ^^^ \(>^ TAV Kazivanje - Al-Qasas Sura XXVIII 1* I kad se on opasa snagom i stasa, dadosmo mu mud- 
rost i znanje; tako Mi nagradujemo one koji dobra 
djela dine. 

15 I on ude u grad neopazen od stanovnika njegovih i u 
njemu zatede dvojicu Ijudi kako se tuku, jedan je pri- 
padao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa 
ga zovnu u pomoc onaj iz njegova naroda protiv 
onoga iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari sa- 
kom i - usmrti. »Ovo je sejtanov posao!« - uzviknu 
-, »on je, zaista, otvoreni neprijatelj koji u zabludu 
dovodi! 

16 Gospodaru moj,« - rede onda - »ja sam sam sebi zlo 
nanio, oprosti mi!« I On mu oprosti. On, uistinu, 
prasta i On je milostiv. 

17 »Gospodaru moj,« - rede -, »tako mi blagodati koju 
si mi ukazao, vise nikada nevjernicima necu biti od 
pomoci!« 

18 I Musa u gradu osvanu prestrasen, odekujuci sta ce 
biti, kad ga onaj isti od ju6er pozva ponovo u po- 
moc. »Ti si, zbilja, u pravoj zabludi!« - rece mu Mu- 
sa, 19 i kad htjede da scepa zajednickog im neprijatelja, re- 
de mu onaj: »0 Musa, zar ces da ubijes i mene kao 
sto si jude ubio covjeka? Ti hoces da na zemlji silu 
provodis, a ne zelis da miris.« 

20 I jedan covjek s kraja grada dotrca: »0 Musa,« - re- 
de - »glavesine se dogovaraju da te ubiju; zato bjezi, 
ja sam ti zbilja iskren savjetnik.« 

21 I Musa izide iz grada ustrasen, iscekujuci sta ce se 
desiti. »Gospodaru moj,« - rece - »spasi me naroda 
koji ne vjeruje!« *-^- ^ ,^^ — ^* ^- 5--^> ^•- Kazivanjc - Al-Qasas Sura XXVIII 22 I kad se uputi prema Medjenu, on rece: »Gospodar 
moj ce mi pokazati pravi put!« 

23 A kad stize do vode medjenske, zatede oko nje mno- 
ge Ijude kako napajaju stoku, a male podalje od njih 
ugleda dvije zenske koje su je od vode odbijale. Ȥta 
vi radite?« - upita on. »Mi ne napajamo dok dobani 
ne odu« - odgovorise one - »a otac nam je veoma 
star.« 

2* I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i rece: 
»Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi 
je potrebna!« 

25 1 jedna od njih dvije dode mu, poslije, iduci stidljivo 
i re^e: »Otac moj te zove da te nagradi zato sto si 
nam je napojio!« I kad mu on dode i kaza mu sta je 
dozivio, on reCe: »Ne strahuj, spasio si se naroda ko- 
ji ne vjeruje!« 

26 »0 ode moj,« - reCe jedna od njih - »uzmi ga u naj- 
am, najbolje je da unajmis snazna i pouzdana.« 

27 »Ja zelim da te ozenim jednom od ove dvije kceri 
moje« - rede on - »ali treba da me osam godina slu- 
zis; a ako deset napunis, bice dobra voija tvoja, a ja 
ne zelim da te na to silim; ti ces vidjeti, ako Bog da, 
da sam dobar.« 

28 »Neka bude tako izmedu mene i tebe!« - rede Musa 
-, »koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se sta 
prigovoriti, a Allah je jamac za ono sto smo utanadi- 
li.« l^T^ggsgggg f^}i-:f<\V£<''>' &>±mx > * ^ ^ ^ '^'^> *^ ^ > ^ ^^\^^<'^ 


> -"> > ^ < ^ / ^ Ai\b\v,,::i^i2^^*v^^ a. <- ^ ^> :j^ grj^^u\:jiiSiL^^\it5 ^i^dt ^<: <^ ••'-^ ^. Kazivanje - AI-Qasas Sura XXVIII 29 I kada Mtisa ispuni ugovoreni rok i krenu sa deljadi 
svojom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. »Pri- 
dekajte!« - rede deljadi svojoj -, »vidio sam vatru, 
mozda cu vam od nje kakvu vijest donijeti, ili zapa- 
Ijenu glavnju, da se ogrijete.« 

30 A kad dode do vatre, neko ga zovnu s desne strane 
doline, iz stabla, u blagoslovljenom kraju: »0 Musa, 
Ja sam - Allah, gospodar svjetova! 

3^ Baci stap svoj!« I kad vidje da se poput hitre zmije 
krece, on uzmade i ne vrati se. »0 Musa, pridi i ne 
boj se, sigurno ti se nikakvo zio dogoditi nece! 

32 Uvuci svoju ruku u njedra svoja, pojavice se bijela, a 
bez mane, i priberi se tako od straha! To su dva do- 
kaza od Gospodara tvoga faraonu i glavesinama nje- 
govim; oni su, zaista, narod raskalasni«. 

33 »Gospodaru moj«, - rede - »ja sam ubio jednog nji- 
hova dovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju... 

34 A moj brat Harun je rjeditiji od mene, pa posalji sa 
mnom i njega kao mog pomocnika da potvrduje rije- 
t\ moje, jer se bojim da me ne nazovu lascem.« 35 »Pomoci cemo te bratom tvojim« - rede On - »i 
obojici cemo vlast dati, pa vam se oni nece usuditi 
prici: s Nasim znamenjima vas dvojica i oni koji vas 
budu slijedili postacete pobjednici.« »» tj- ^y y y 9 J- y H'^Xiti\A\Ji\i tl£o l:^,l%j^_y'f»-* ^WUi ^>^ -^-^ »> 


f 4 . »> <>-::: ^,<»^^>y / >'' oj^^j\sj@^_,A^\^>oy Jji i^;^ ♦ »p >^ v'-i ^^x' r^ 


i^;ii 
iU :;;^5A£^i^\<<s./4ii.^^jb^_;:aji 
Kazivanje - AI-Qasas Sura XXVIIJ 36 I kad im Musa donese Nase jasne dokaze, oni povi- 
kase: »Ovo je samo smisljena darolija; nismo t\\\\ da 
se ovako nesto desavalo u doba predaka nasih!« 

37 »Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uput- 
stvo od Njega« - reCe Musa -, »onoga koji ce na 
kraju pobijediti, a nevjernici, doista, nece uspjeti!« 

38 »0 velikasi«, - re^e faraon - »ja ne znam da vi infla- 
te drugog boga osim mene, a ti, o Hamane, peci mi 
opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu 
Bogu, jer ja mislim da je on, zaista, lazac!« 

39 A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova 
ponijeli na Zemlji i mislili su da Nam nece biti vra- 
ceni, 

^ pa Mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more 
ih bacismo; pogledaj kako su skonCali nevjernici! 

*i A bili smo ih udinili vodama koji su pozivali u ono 
zbog Cega se ide u vatru - a na Sudnjem danu niko 
im nece pomoci - 

*2 i propratismo ih prokletstvom na ovom svijetu, a na 
onom svijetu bice od svakog dobra udaljeni: 

*3 I Mi smo Musau Knjigu dali, nakon sto smo drevne 
narode unistili, da bude svjetio Ijudima i uputstvo i 
milost - da bi sebi dosli. 390 ^«^AVi<^>. Q^iitti 
^ >, >^^ /^^./ r> -i^^ < 


» -5/ tr> > jr ^.-i^r ljl3\3j:^£^^^(ti-.l:::^i:lii|;5 dn>J^ <^^^'' > kX^ ^ * 


illf^c5JJb\jA4i\ T^ Kazivanje - Al-Qasas Sura XXVIII ^ Ti nisi bio na zapadnoj strani* kada smo Musau po- 
slanstvo povjerili, a nisi bio ni njegov savremenik. 

45 Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo zivjeli; 
a ti nisi boravio medu stanovnicima Medjena da im 
kazujes rijeci Nase, nego ti Mi o njima kazujemo vi- 
jesti. 

46 Ti nisi bio pored brda kada smo Musaa pozvali, ali 
Mi smo te poslali kao milost Gospodara tvoga da 
opominjes Ijude kojima prije tebe nije dosao niko ko 
bi ih opomenuo, da bi se opametili, 

47 i da ne reknu kad ih stigne kazna zbog onoga sto su 
pocinili: »Gospodaru nas, zasto nam nisi poslao po- 
slanika, pa da dokaze Tvoje slijedimo i vjernici bu- 
demo?« 

48 A kad im dolazi Istina od Nas, oni govore: »Zasto 
mu nije dato onako isto kao sto je dato Musau ?« A 
zar oni jos davno nisu porekli ono sto je Musau da- 
to? Oni govore: »Dvije darolije, jedna drugu podrza- 
va«* - i govore: »Mi ni u jednu ne vjerujemo.« 

49 Reci: »Pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje ne- 
go ove dvije na pravi put upucuje, nju bih slijedio, 
ako istinu govorite!« 

50 Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode 
jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao 
od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu upu- 
tu? Allah, doista, nece ukazati na pravi put narodu 
koji sam sebi nepravdu cini. 391 m^m <liA^i;iil;-^i^J-iJ^c^ il4=> 
Kazivanje - AI-Qasas Sura XXVIII 51 A Mi im objavljujemo sve rijec po rije^, da bi razmis- 
lili. 

52 Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur'ana, vjeruju u 

53 a kada im se kazuje, govore: »Mi vjerujemo u nj, on 
je istina od Gospodara naseg, mi smo i prije bili 
muslimani.« 

54 Oni ce dobiti dvostruku nagradu zato sto trpe i sto li- 
jepim zlo uzvracaju i sto od onoga sto im dajemo ud- 
jeljuju; 

55 a kad ^uju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i rek- 
nu: »Nama nasa djela, a vama vasa djela; mir vama! 
Mi ne zelimo drustvo neukih.« 

56 Ti, doista, ne mozes uputiti na pravi put onoga koga 
ti zeiis da uputis, - Allah ukazuje na pravi put ono- 
me kome On hoce, i On dobro zna one koji ce pra- 
vim putem poci. 

57 Oni govore: »Ako s tobom budemo pravi put slijedi- 
li, bicemo brzo iz rodnog kraja protjerani.« Zar im 
Mi ne pruzamo priliku da borave u svetom i bezbjed- 
nom mjestu gdje se, kao Nas dar, slivaju plodovi sva- 
kovrsni; medutim, vecina njih ne zna. 

58 A koliko smo Mi sela i gradova unistili diji su stanov- 
nici u zivotu obijesni bili! Eno domova njihovih, ma- 
lo ko, poslije njih, navrati u njih, Nama su ostali. 

59 A Gospodar tvoj nikad nije naselja unistavao dok u 
njihov glavni grad poslanika ne bi poslao, koji im je 
dokaze Nase kazivao. I Mi smo samo onda naselja 
unistavali kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. 392 KazJvanje - Al-Qasas Sura XXVIII 60 Sve sto vam je darovano samo su naslade i ukrasi u 
zivotu na ovom svijetu; a ono sto je u Allaha bolje je 
i trajno je. Zasto se ne opametite? 

61 Kako moze biti jednak onaj kome smo lijepu nagra- 
du obecali, i koju ce dobiti, i onaj kome smo dali da 
se nasladuje u zivotu na ovom svijetu, a koji ce, po- 
slije, na onom svijetu u vatru ubaden biti? 

62 A na Dan kad ih On pozove i upita: »Gdje su oni 
koje ste Meni ravnim smatrali?« 

63 reci ce onT na kojima ce se rijeC obistiniti: »Gospo- 
daru nas, ove sto smo na stranputicu naveli - naveli 
smo zato sto smo i sami na stranputici bili; mi ih se 
pred Tobom odridemo, oni se nama nisu klanjali.« 

6* »Pozovite bozanstva vasa!« - reci ce im se, pa ce ih 
oni pozvati, ali im se ona nece odazvati, i patnju ce 
dozivjeti i zazalice sto na pravom putu nisu bili. 

65 A na Dan kad ih On pozove i upita: Ȥta ste poslani- 
cima odgovorili?« 

66 toga Dana oni nece znati sta ce odgovoriti, pa ni je- 
dan drugog nece nista pitati. 

67 A onaj koji se bude pokajao, i koji bude vjerovao, i 
koji bude dobra djela Cinio, on ce postici sta je zelio. 

66 Gospodar tvoj stvara sta hoce, i On odabira. Oni ne- 
maju pravo da biraju. Hvaljen neka je Allah i vrlo vi- 
soko iznad onih koje s Njim izjednaCuju! 

69 Gospodar tvoj zna ono sto srca njihova kriju i ono 
sto oni iskazuju. 

70 On je Allah, drugog boga osim Njega nema; Njemu 
neka je hvala i na ovom i na onom svijetu! Samo On 
sudi i Njemu cete se vratiti. 393 Kazivanje - Al-Qasas Sura XXVIII 71 Reci: »Kazite vi meni - ako bi Allah dao da vam noc 
potraje vjedno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, 
osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne Cujete?« 

72 Reci: »Kazite vi meni - ako bi Allah dao da vam 
dan potraje vjeCno, do Sudnjeg dana, koji bog bi 
vam, osim Allaha, noc dao da u njoj otpoCinete? Zar 
ne vidite? 

73 Iz Milosti Svoje On vam je dao noc i dan: da se u 
njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privredujete 
i da zahvalni budete.« 

74 A na Dan kad ih On pozove i upita: »Gdje su oni 
koje ste Meni ravnim smatrali?« 

75 iz svakog naroda dovescemo svjedoka i reci: »Dajte 
svoj dokaz!« i oni ce saznati da je Bog jedino Allah, 
a nece im biti onih koje su izmisljali. 

76 Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlacio, a bi- 
ll smo mu dali toliko blaga da mu je kljuceve od nje- 
ga tesko mogla nositi gomila snaznih Ijudi. »Ne budi 
obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni!« - 
govorili su mu Ijudi iz naroda njegova - 

77 i nastoj da time sto ti je Allah dao steknes onaj svijet, 
a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i dini dru- 
gima dobro, kao sto je Allah tebi dobro udinio, i ne 
6ni nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered 
dine.« 394 Kazivanjc - A!-Qasas Sura XXVIII 78 »Ovo sto imam stekao sam znanjem svojim, tako ja 
mislim« - govorio je on. A zar nije znao da je Allah 
prije njega vec unistio neke narode koji su bili od 
njega jad i koji su bili vise nakupili, - a zlodinci nece 
o grijesima svojim ni ispitivani biti. 

^ I izide on pred narod svoj u svom sjaju. »Ah, da je i 
nama ono sto je dato Karunu!« - govorili su oni koji 
su deznuli za zivotom na ovom svijetu, - »on je, uis- 
tinu, presrecan.« 

80 »Tesko vama!« - govorili su udeni -, »onome koji 
vjeruje i dni dobra djela bolje je Allahova nagrada, 
a bice samo strpljivima pruzena.« 

8^ I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i 
niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a 
ni sam sebi nije mogao pomoci. 

82 A oni koji su ranije prizeljkivali da su na njegovu 
mjestu, stadose govoriti: »Zar ne vidite da Allah da- 
je obilje onome od robova Svojih kome On hoce, a i 
da uskracuje! Da nam Allah nije milost Svoju uka- 
zao, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezah- 
valnici nikad nece uspjeti?« 

83 Taj drugi svijet dacemo onima koji ne zele da se na 
Zemlji ohole i da nered dine, a one koji se Allaha bo- 
je deka srecan kraj. 

84 Onaj ko udini dobro djelo dobice deseterostruku na- 
gradu za njega, a onaj ko uradi zlo - pa, oni koji bu- 
du zlo radili bice taCno prema zasluzi kaznjeni. 395 > rl ^^ ^ <>*^^ 


1 
i 

i 


i:egs^ii^:i 
! 

-i^i?5l-=>L 


,^^>x-c: -^f ^^^-^<; rvT 
Kazivanje - Al-Qasas Sura XXVIII 85 Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno ce te vratiti na 
onaj svijet. Red: »Gospodar moj dobro zna ko je na 
pravom putu i ko je u odtoj zabludi.« 

86 Ti nisi oCekivao da ce ti Knjiga biti objavljena, ali, 
ona ti je objavljena kao milost Gospodara tvoga; za- 
to nikako ne budi nevjernicima sau^esnik! 

87 I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih rijed, 
kada ti se objave, i pozivaj Gospodaru svome i nika- 
ko ne budi od onih koji druge Njemu smatraju rav- 88 I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema 
boga osim Njega! Sve ce, osim Njega, propasti! On 
ce suditi, i Njemu cete se povratiti! SURA XXIX 

Pauk - Al- 'Ankabut 

Mekka - 69 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samjiosnog! 

1 Elif-lam-mim. 

2 Misle li Ijudi da ce biti ostavljeni na miru ako kazu: 
»Mi vjerujemo! 

i da u iskusenje nece biti dovedeni? 

3 A Mi smo u iskusenje dovodili i one prije njih, da bi 
Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na 
one koji lazu. 

4 Zar misle oni koji zla djela rade da ce Nama umaci? 
- Lose prosuduju! 

5 Onaj ko se boji susreta s Allahom - pa, doci ce, si- 
gurno, Dan obecani; a On sve ^uje i sve zna! 

8 A onaj ko se bori - bori se samo za sebe, jer Allah si- 
gurno moze bez svih svjetova biti. 396 m^}^ ^^ >>*^<^r?^'t N^ i^<\ti^ '^^\> 

oj-^Li^b^ ^Tf^-^-r 
'<>J^^i^^^^ (J) >^,^ 


x<^''^<:.>:^»K^^ 


Pauk - AI- 'AnkabOt Sura XXIX 7 Onima koji vjeruju i dobra djela Cine preci cemo si- 
gurno, preko rdavih postupaka njihovih, i za ono sto 
su radili, doista, cemo ih najljepsom nagradom na- 
graditi. 

8 Mi smo svakog dovjeka zaduzili da bude dobar pre- 
ma roditeljima svojim. All, ako te oni budu nagova- 
rali da Meni nekoga ravnim smatras, o kome ti nista 
ne znas, onda ih ne slusaj. Meni cete se vratiti, pa cu 
vas Ja o onome sto ste radili obavijestiti. 

9 One koji vjeruju i dobra djela dine sigurno cemo me- 
du one koji su dobri uvrstiti. 

10 Ima Ijudi koji govore: »Vjerujemo u Allaha« - a kad 
neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drzi da je 
Ijudsko muCenje isto sto i Allahova kazna. A ako po- 
bjeda dode od Gospodara tvoga, sigurno ce oni reci: 
»Bili smo uz vas!« A zar Allah ne zna dobro ono sto 
je u grudima dijim? 

11 Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one ko- 
ji su dvolidni. 

12 Nevjemici govore vjernicima: »Slijedite nas put, a 
mi cemo nositi grijehe vase!« - a ne bi ponijeli nije- 
dan grijeh njihov, oni samo lazu, 

13 ali ce, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u 
zabludu odveli nositi, i za lazi koje su iznosili, dois- 
ta, ce na Sudnjem danu odgovarati. 

1* Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je medu 
njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je 
potom zadesio potop, zato sto su Allahu druge rav- 
nim smatrali. 397 /<^^.'.rlt''^ fii 
Pauk - AI-'Ankabat Sura XXIX 15 I Mi smo njega i one sto su bili u ladi - spasili, i po- 
uinim primjerom svjetovima je udinili. 

16 A i Ibrahima. »AIIahu se jedino klanjajte« - govorio 
je on narodu svome - »i Njega se bojte, to vam je 
bolje, da znate. 

17 Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i lazi smislja- 
te. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu 
vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha 
trazite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! 
- Njemu cete se vratiti.«- 

18 A ako vi smatrate laznim mene, pa smatrali su laz- 
nim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je 
jedino duzan da jasno obznani. 

19 Zar ovi ne vide kako Allah sve iz niCega stvara? On 
ce to opet uiiniti; Allahu je to, zaista, lako. 

20 Reci: »Putujte po svijetu da vidite sta je On iz nidega 
stvorio. I, Allah ce to, poslije, po drugi put stvoriti. 
Allah, zaista, sve moze; 

21 On kaznjava onoga koga On hoce i milost ukazuje 
onome kome On hoce, i Njemu cete se vratiti. 

22 Njegovoj kazni necete umaci ni na Zemlji ni na ne- 
bu, a nemate, mimo Allaha, ni zastitnika ni pomaga- 

ea. 

23 A onima koji nece da vjeruju u Allahove dokaze i u 
susret s Njime, njima nije stalo do Moje milosti - 
njih deka patnja nesnosna.« 398 'm^m 
1i.^:^<:\;;<<:raj:^=^T^.\:^j 'r.r'^ ^ >^ UV3 J^ o^c , -if ,<" ^ ,-' 'f f 'tl ^ ^ 
\^\ <^l-Ljo.LaJ>l }y Li o> $ <:::/-A--i:^'V-j^'\ j^c^ sCI55^ 
Pauk - AI-'AnkabOt Sura XXIX 2* Odgovor naroda njegova bijase: »Ubijte ga ili ga 
spalite!« - ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uis- 
tinu, dokazi za narod koji vjeruje.* 

25 »Vi ste« - rece on - »mimo Allaha kumire prihvatili 
da biste u zivotu na ovom svijetu medusobne 
prijateljske odnose odrzavali, a poslije, na Sudnjem 
danu, jedni drugih cete se odricati i jedni druge cete 
proklinjati, vatra ce vase boraviste biti, i niko vam u 
pomoc nece moci priteci.« 

26 I Lot mu jedini povjerava! A Ibrahim rece: »Ja se se- 
lim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je 
On, uistinu, silan i mudar.« 

27 I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima 
njegovim vjerovjesnistvo i Knjigu dali, a njemu na 
ovom svijetu lijep spomen sa^uvali, a na onom ce, 
doista, jedan od onih dobrih biti. 

28 I Luta. Kada narodu svome re^e: »Vi cinite takav 
razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije cinio: 

29 s muskarcima opcite, po drumovima presrecete, i na 
skupovima svojim najodvratnije stvari dinite«, - od- 
govor naroda njegova bijase: »Udini da nas Allaho- 
va kazna stigne, ako istinu govoris!« 30 »Gospodaru moj«, 
naroda gresnog!« re^e on - »pomozi mi protiv 399 C2?i fl^^ K h.-^>: ^\yr^X^^^i,^l^\ Pauk - AJ- 'Ankabut Sura XXIX 31 I kad izaslanici Nasi Ibrahimu radosnu vijest done- 
sose,* rekose: »Mi cemo unistiti stanovnike onoga 
grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.« 

32 »U njemu je Lut« - reCe Ibrahim. - »Mi dobro zna- 
mo ko je u njemu« - rekose oni -, »mi cemo njega i 
porodicu njegovu sigurno spasiti, osim zene njegove, 
ona ce ostati s onima koji ce kaznu iskusiti.« 

33 I kad izaslanici Nasi dodose Lutu, on se zbog njih 
sneveseli i uznemiri. »Ne boj se i ne brini se« - reko- 
se oni -, »mi cemo tebe i porodicu tvoju spasiti, 
osim zene tvoje; ona ce ostati s onima koji ce kaznu 
iskusiti. 

34 A na stanovnike ovoga grada spusticemo strasnu 
kaznu s neba zbog toga sto su razvratnici.« 

35 I od njega smo ostavili vidljive ostatke Ijudima koji 
budu pameti imali.* 

36 A u Medjenu brata njihova Suajba: »0 narode 
moj,« - govorio je on - »Allahu se jedino klanjajte i 
finite ono za sto cete dobiti nagradu na onom svije- 
tu, a po zemlji, nered praveci, zlo ne radite!« 

37 Ali mu oni ne povjerovase, pa ih zadesi strasan po- 
tres i oni osvanuse u zemlji svojoj mrtvi, nepomidni. 

38 A i Ada i Semuda, - ostaci domova njihovih su vam 
vidljivi -, sejtan im je lijepim postupke njihove pred- 
odio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta od- 
V ratio: 400 CSJ^lti'i 
Pauk - Al- 'AnkabOt Sura XXIX ' i Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne do- 
kaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i 
kaznu nisu izbjegli. 

> I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke 
vjetar, pun pijeska, poslali, a neke strasnim glasom 
unistili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah 
im nije u^inio nepravdu, sami su sebi nepravdu nani- 
jeli. ^1 Oni koji, mimo Allaha, zastitnike uzimaju slicni su 
pauku koji sebi isplete kucu, a najslabija je kuca, uis- 
tinu, paukova kuca, neka znaju! 42 Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, 
klanjaju nista ne predstavljaju; On je Silni i Mudri! ^ To su primjeri koje Mi Ijudima navodimo, ali ih sa- 
mo udeni shvacaju. ^ Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, 
doista, pouka onima koji vjeruju. *5 Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, 
molitva, zaista, odvraca od razvrata i od svega sto je 
ruzno; obavljanje molitve je najveca poslusnost! - A 
Allah zna sta radite. 401 mmsm 


'^-^ ■? -" 'v > * f > ' 


• ^ X -^ >'^ o-y^^^ > *"> '^ X 

> V »> tf X >i@<<>joCb:'^ri\. >^ ^. .i^Sf 9> ^ 1 1^ ji^ * !ib^<l^-^ t^ > > . » ■-'a"'f> <JL*LlJod.J->ltf. -^-^ < r^< 'C''^ y^' ^^j>v^:^\j\j,m^jA^\^\^\i.^ Jt^ '^T-'^T'-^'i' 


> r' :^^ .. < ^ » :1flUiJ5r^j6-:o::j Jy l3^Zg^is10 « -* »'- '' ^JiJc:;^^^=:v^^::^ 7^ -; *>^ '^*''^ *' / -^ X '^x*^ ^4^1) 


^-^ -^ »t Tf^ L^v*^i5lSw>3^i; ^ ^ .^ \ S '^ ^ »f>> <>■ -^i ^. ^-^ ^. ^\^^\^'X^, 


jma 
Pauk -AI-*Ankabut Sura XXIX 46 I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepsi 
naCin, - ne sa onima medu njima koji su nepravedni 
-, i recite: »Mi vjerujemo u ono sto se objavljuje na- 
ma i u ono sto je objavljeno vama, a nas Bog i vas 
Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo«. 

47 Kao i njima. Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od 
onih kojima smo vec dali Knjigu - i u ovu vjeruju, a 
i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze Nase samo ne- 
vjernici osporavaju. DtUZ* 
XXI 46 Ti prije nje nijednu knjigu nisi Citao, a nisi je ni des- 
nom rukom svojom pisao; inade, posumnjali bi oni 
sto lazi govore. 49 A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum 
dat; a Nase ajete samo nepravedni osporavaju - 

50 i govore: »Zasto mu od Gospodara njegova nisu ne- 
ka ^uda poslana?« Reci: »Cuda su jedino u Allaha, 
a ja samo jasno opominjem.« 

51 A zar im nije dosta to sto Mi tebi objavljujemo Knji- 
gu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i po- 
uka narodu koji vjeruje. 52 Reci: » Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On 
zna sve sto je na nebesima i na Zemlji. A oni koji u 
kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgub- 
Ijeni. ^^>fcl^ L^ (1;^ ^^ ^A^ Pauk -AJ' 'AnkabOt Sura XXIX ^ Oni traze od tebe da ih sto prije stigne kazna. A da 
nije odredenog roka za to, kazna bi im dosla, a doci 
ce im, sigurno, iznenada, oni nece predosjetiti. 

^ Oni traze od tebe da ih sto prije stigne kazna, a dze- 
hennem ce sigurno sve nevjernike obuhvatiti 

55 na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a 
melek rekne: »Ispastajte za ono sto ste radili!« 

56 O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostra- 
na, zato se samo Meni klanjajte! 

57 Svako zivo bice ce smrt okusiti, i Nama cete se posli- 
je vratiti. 

58 One koji budu vjerovah i dobra djela cinili smjestice- 
mo u dzennetske odaje, ispred kojih ce rijeke teci, u 
njima ce vjecno boraviti. Kako ce divna biti nagrada 
onima koji su se trudili. 

59 onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali! 

60 A koliko ima zivotinja koje ne sakupljaju hranu sebi, 
Allah ih hrani, a i vas! On sve duje i sve zna. 

51 Ada ih upitas: »Ko je nebesa i Zemlju stvorio i koje 
Sunce i Mjesec pot^inio?« - sigurno bi rekli: »A1- 
lah«! Pa kuda se onda odmecu? 

52 Allah u izobilju daje hranu onome kome hoce od ro- 
bova Svojih, a nekom i uskracuje; - Allah, zaista, 
zna sve. 

53 A ako ih upitas: »Ko s neba kisu spusta i njom 
mrtvu zemlju ozivljava?« - sigurno ce reci: » Allah! a 
ti reci: »Hvala Allahu!« ali vecina njih ne shvaca. 403 K<\""\\ "'\K '>.<'''• \'\''-< '\\^\-" ir'*-''fi>^^ ir-^Ti' 


^M'^ ^"^^ -isp'A Pauk 'AJ-'AnkabOt Sura XXIX 
^ 2ivot na ovom svijetu nije nista drugo do zabava i ig- 
ra, a samo onaj svijet je - zivot, kad bi samo oni zna- 
li! 

65 Kad se u lade ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a ka- 
da ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu 
ravnim smatraju 

66 da bi pokazali nezahvalnost prema onome sto im Mi 
dajemo, i da bi uzivali. A znace oni ! 

67 Zar ne vide da smo Harem* svetim i bezbjednim udi- 
nili, dok se svuda okolo njih otima i pljadka? I zar u 
laz vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahval- 
ni? 

68 1 ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu 
izmislja lazi ili poride Istinu koja mu dolazi? I zar 
nevjernicima nije mjesto u dzehennemu? 

69 One koji se budu zbog Nas borili Mi cemo, sigurno, 
putevima koji Nama vode uputiti ; a Allah je zaista, 
na strani onih koji dobra djela dine ! 

Sura XXX 

Bizantinci - Ar-ROm 

Mekka - 60 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 

1 Elif-lam-mim. 

2 Bizantinci su pobijedeni.* 

3 u susjednoj zemlji, ali oni ce, poslije poraza svoga, 
sigurno pobijediti 

* za nekoliko godina - i prije, i poslije, Allahova je od- 
luka - i tada ce se vjemici radovati 

5 AUahovoj pomoci, - On pomaze kome hoce. On je 
Silan i Samilostan -, 404 i;mm wmm (^^:^^o0^^ ^o^_j>^^J^^*-^ ^ > < ^> /^a--^ j> ^•f''^ ^ ^-^x' ax- 


i>*(^ rrji^ C »^ X "i^> .jL^i-liy 'rt^ t^O'-Jj^'MlPo 
•" 

il 

AjjJr^D A^ jjr (3^^ ]j-Uj >-S^, >&^ 0^(4-^ 0^(^J © i^^^ %1 >.»>^^i'^ ICJu^LrJl f-^-^ a % y ,^ \y^\ > *>,/ ^t-^^^-f^ 


!> Lsji. 
'-? Bizantinci - Ar-Rutn Sura XXX 6 obecanje je Allahovo, a Allah ce obecanje Svoje is- 
puniti, ali vecina Ijudi ne zna; 

f oni znaju samo spoljasnju stranu zivota na ovom svi- 
jetu, a prema onom svijetu su ravnodusni. 

8 A zasto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio ne- 
besa i Zemlju i ono sto je izmedu njih - sa ciljem i 
do roka odredenog. A mnogi Ijudi ne vjeruju da ce 
pred Gospodara svoga doista izaci. 

9 Zasto ne putuju po svijetu pa da vide kako su zavrsi- 
li oni prije njih? Oni su bili od njih jadi, i zemlju su 
orali i obradivali je vise nego sto je obraduju ovi, i 
poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije 
uCinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. 

10 Oni koji su zlo 6nili zavrsice najuzasnijom patnjom, 
zato sto su Allahove rijed poricali i sto su ih ruglu iz- 
vrgavali. 

11 Allah iz ni^ega stvara, On ce to ponovo udniti i na 
kraju Njemu cete se vratiti. 

12 Na dan kad nastupi Cas - mnogobosci ce svaku 
nadu izgubiti: 

13 bozanstva njihova nece im biti zagovornici, a zbog 
bozanstava svojih bili su nevjernici. 

14 Na dan kad nastupi Cas ozivljenja - Ijudi ce se raz- 
dvojiti: 

15 oni koji su vjerovali i dobra djela Cinili - u dzennet- 
skom perivoju ce se radovati. \^Mm ^immm is^s^s^sz 


Bizantinci - Ar-Rum Sura XXX 16 a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Nase i susret 
na Sudnjem danu poricali - u trajnoj ce muci biti. 

17 Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad 
god osvanete, - 

18 Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemiji, - i 
predvede i u podne! - 

19 On iz nezivog stvara zivo i pretvara u nezivo. On 
ozivljava zemlju nakon mrtvila njezina, - isto take 
cete i vi biti ozivljeni. 

20 Jedan od dokaza njegovih je to sto vas od zemlje 
stvara, i odjednom vas, Ijudi, svuda ima razasutih; 

21 i jedan od dokaza Njegovih je to sto za vas, od vrste 
vase, stvara zene da se uz njih smirite, i sto izmedu 
vas uspostavlja Ijubav i samilost; to su, zaista, pouke 
za Ijude koji razmisljaju; 

22 i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i 
Zemlje, i raznovrsnost jezika vasih i boja vasih; to 
su, zaista, pouke za one koji znaju; 

23 i jedan od dokaza Njegovih je san vas nocu i po da- 
nu, i nastojanje vase da steknete nesto iz obiija Nje- 
gova; to su, zaista, pouke za Ijude koji Cuju; 

2* i jedan od dokaza Njegovih je to sto vam pokazuje 
munju, da se pobojite i ponadate, i to sto spusta s ne- 
ba kisu i ozivljava njome zemlju poslije mrtvila njezi- 
na; to su, zaista, pouke za Ijude koji razumiju. 406 \mm ^m^mm 
Bizantinci - Ar-Rum Sura XXX 25 I jedan od dokaza Njegovih je i to sto nebo i Zemlja 
postoje voljom Njegovom. Zatim to sto cete, dim vas 
On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. 

26 Njemu pripada sve sto je na nebesima i na Zemlji, 
sve je Njemu poslusno. 

27 On je Taj koji iz nidega stvara i On ce to ponovo \\t\- 
niti, to je Njemu lako; On je uzvisen i na nebesima i 
na Zemlji; On je silan i mudar. 

28 On vam kao primjer navodi vas same: da li su oni 
koji su u posjedu vasem izjednaceni s vama u onome 
sto vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se 
bojite kao sto se vi jedni drugih bojite?- Eto, tako 
Mi, podrobno, izlazemo dokaze Nase Ijudima koji 
razmisljaju. 

29 Ali, nevjernici lakomisleno slijede strasti svoje, - a 
ko ce na pravi put uputiti onoga koga je Allah u za- 
bludi ostavio? - njima nece niko u pomoc mod pri- 
teci. 

30 Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, dje- 
lu AUahovu, prema kojoj je On Ijude nadinio, - ne 
treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava 
vjera, ali vecina Ijudi to ne zna -, 

31 obracajuci Mu se predano! Bojte se Njega i obavljaj- 
te molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim 
smatraju, 

32 od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podi- 
jelili; svaka stranka zadovoljna onim sto ispovijeda. 407 \yMm a w^\3m^ A\>^<'ii^^ ^ ">Tf'^^ '^t-'tolr -if----^ ^ > ^ 


Bizantinci - Ar-ROm 33 A kad Ijude nevolja snade, oni se gospodaru svome 
pokajnidki obracaju, a poslije, kad im On da da oku- 
se milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospoda- 
ru svome druge ravnim smatraju 

34 da bi bill nezahvalni na onom sto im Mi dajemo. »Pa 
uzivajte, a saznacete!« 

35 Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u pri- 
log onih koje Njemu ravnim smatraju? 

36 Kad dopustimo Ijudima da se blagodatima nasladu- 
ju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog 
onog sto su ruke njihove dinile, odjednom odajavaju. 

37 Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome 
kome On hoce, i da uskracuje? To su, uistinu, dokazi 
za Ijude koji vjeruju. 

38 Zato podaj bliznjemu pravo njegovo, i siromahu i 
putniku-namjerniku! To je bolje za one koji nastoje 
da se Allahu umile; ti ce postici sta zele. 

39 A novae koji dajete da se uveca novcem drugih Ijudi 
nece se kod Allaha uvecati, a za milostinju koju udi- 
jelite da biste se Allahu umilili - takvi ce dobra djela 
svoja umnogostruCiti. 

40 Allah vas stvara, i opskrbljuje; On ce vam zivot odu- 
zeti i na kraju vas ozivjeti. Postoji li ijedno bozanstvo 
vase koje bilo sta od toga 6ini? Hvaljen neka je On i 
vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim! 

41 Zbog onog sto Ijudi rade, pojavio se metez i na kop- 
nu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zbog 
onoga sto rade, ne bi li se popravili. 408 Bizantinci - Ar-ROm Sura XXX *2 Red: »Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni 
prije zavrsili; vecinom su oni mnogobosci bili.« 

^ Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije ne- 
go sto Allahovom voljom nastupi Dan koji niko nece 
moci odbiti. Toga dana ce se oni razdvojiti: 

** oni koji nisu vjerovali - na svoju stetu nisu vjerovali, 
a oni koji su dobra djela dinili - sebi su dzennet pri- 
premili, 

*5 da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i 
dobra djela dinili; a On, zaista, ne voli nevjernike. 

^ Jedan od dokaza Njegovih je to sto On salje vjetrove 
kao nosioce radosnih vijesti da vam da da milost 
Njegovu osjetite i da lade voljom Njegovom plove i 
da iz obilja Njegova stidete, i da biste zahvalni bili. 

47 I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i 
oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su 
grijesili kaznjavali, - a duznost Nam je bila vjernike 
pomoci. 

^ Allah je taj koji vjetrove salje, pa oni oblake tjeraju i 
On ih po nebu, kako On hoce, rasprostire i na koma- 
de dijeli, pa ti vidis kisu kako iz njih pada, i kad je 
On na one robove Svoje na koje zeli prolije, oni se 
odjednom radoscu ispune, 

49 iako su bili oCajni prije nego sto se spustila na njih. 

50 Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On 
ozivi zemlju nakon mrtvila njezina! On ce, uistinu, i 
mrtve ozivjeti. On sve moze. 409 \}i^sm mmm 
Bizantinci - Ar-ROm Sura XXX 51 A da posaljemo vjetar i da oni vide da je sve pozutje- 
lo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali. 52 Ti ne mozes mrtve dozvati 
okrenu, dovikati. ni gluhe, kad se od tebe 53 niti mozes slijepe od zablude njihove odvratiti; mo- 
zes jedino dozvati one koji u ajete Nase vjeruju, jedi- 
no oni ce se odazvati. 

54 Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, po- 
slije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemog- 
lost i sijede vlasi; On stvara sto hoce; On sve zna i 
sve moze. 

55 A na Dan kad nastupi Cas ozivljenja, zlo^inci ce se 
zaklinjati da su u grobovima samo jedan cas ostali; a 
i prije su istinu izbjegavali. 

56 A reci ce oni kojima je dato znanje i vjerovanje: »Vi 
ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana 
ozivljenja, - a ovo je Dan ozivljenja, samo sto vi ni- 
ste znali.« 

57 Toga Dana nece nicem posluziti pravdanja onima 
koji su se prema sebi ogrijesili i nece se od njih trazi- 
ti da se Allahu umile. 

58 U ovom Kur'anu Mi navodimo Ijudima svakovrsne 
primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo cudo donio, 
opet bi rekli oni koji nece da vjeruju: »Vi samo izno- 
site lazi!« 

59 Eto tako Allah pe^ati srca onih koji nece da znaju. 

60 A ti budi strpljiv! Allahovo obecanje je, zaista, istina 
i neka te nikako ne obmanu oni koji cvrsto ne vjeru- 
ju. 
S.CSJi^ 

ITT LukmSn - Luqm&n Sura XXXI SURA XXXI 

LukmSn - LuqmSn 
Mekka - 34 ajeta 

U ime Atlaha, Milostivog, SamJIosnog! 

1 EUflam-mim. 

2 Ovo su ajeti mudre Knjige, 

3 upute i milosti onima koji budu dobro cinili, 

* onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i ko- 
ji u onaj svijet budu ^vrsto vjerovali; 

5 njima ce Gospodar njihov na pravi put ukazati i oni 
ce zelje svoje ostvariti. 

6 Ima Ijudi koji kupuju price za razonodu, da bi, ne 
znajuci koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i 
da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih ce- 
ka sramna kazna.* 

7 Kad se nekom od njih ajeti Nasi kazuju, on oholo 
glavu okrece, kao da ih nije ni ^uo, kao da je gluh - 
zato mu navijesti patnju nesnosnu. 

8 One koji budu vjerovali i dobra djela cinili, doista 
cekaju basce uzivanja, 

3 u njima ce vjecno boraviti - obecanje je Allahovo is- 
tinito, a On je silan i mudar. 

10 Nebesa je, vidite ih, bez stubova stvorio, a po Zemiji 
planine nepomicne razbacao da vas ne trese, i po 
njoj zivotinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kisu spus- 
tamo i cinimo da po njoj nidu svakovrsne plemenite 
biljke. 

11 To je Allahovo djelo; a pokazite Mi sta su drugi, mi- 
mo Njega stvorili? Nista! Mnogobosci su u pravoj 
zabludi. 411 i^'^^^ mmm 


Jj 


>^ >^>X'>^>-^ Vl 4 > -^ 


^*^ ^L-^ t »> ^f f / >/ /r*^ . U3J^^-Jc^ L^ JO 1 (^ U-^^U^ • - - -t:-^ li <r >i:: it^^i^^>-";?^< V'^*>^,/' y/'y' . ^ »^ 


^^ :^T;;jk^y 544 $ ^ Juy afcpi; dij '^'::. '^.'^. '^'er/ ^^ » »f--^ O^ 

► -^ » > ♦ > O^c/'o'*^'*^!? nr Lukm3n - Luqm3n Sura XXXI 12 A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: »Budi zahva- 
lan Allahu! Ko je zahvalan, cini to u svoju korist, a 
ko je nezahvalan - pa, Allah je, zaista, neovisan i 
hvale dostojan.« 

13 Kad Lukman re^e sinu svome, savjetujuci ga: »0 
sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogo- 
bostvo je, zaista, velika nepravda.« 

^^ Mi smo naredili dovjeku da bude poslusan roditelji- 
ma svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i od- 
bija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i ro- 
diteljima svojim, Meni ce se svi vratiti. 

15 A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim 
smatras, onoga o kome nista ne znas, ti ih ne slusaj i 
prema njima se, na ovom svijetu, velikodusno pona- 
saj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraca; 
Meni cete se poslije vratiti i Ja cu vas o onome sto 
ste radili obavijestiti. 

16 »0 sinko moj, dobro ili zlo, tesko koliko zrno gorusi- 
ce, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah ce 
na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, 
On je sveznajuci. 

1^ O sinko moj, obavljaj molitvu i trazi da se cine dobra 
djela, a odvracaj od rdavih i strpljivo podnosi ono 
sto te zadesi - duznost je tako postupiti. 

18 I, iz oholosti, ne okreci od Ijudi lice svoje i ne idi 
zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni 
hvalisavog. 

19 U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta 
najneprijatniji glas je revanje magarca!« 412 if . \ ^> ^ .^.f-^ -^-^-^^ i'^'^'^'' 1 >'^'^ ^-^-^ 


>:t^^--- Lukman - Luqman Sura XXXI 20 Kako ne vidite da vam je Allah omogucio da se ko- 
ristite svim onim sto postoji na nebesima i na Zemlji 
i da vas darezljivo obasipa miloscu Svojom, i vidlji- 
vom i nevidljivom? A ima Ijudi koji raspravljaju o 
Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez 
knjige svjetilje. 

21 A kad im se govori: »Slijedite ono sto vam Allah ob- 
javljuje!« - odgovaraju: »Ne, mi slijedimo ono sto 
smo zapamtili od predaka nasih.« Zar i onda kad ih 
sejtan poziva na patnju u ognju?! 

22 Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to 6ini dobra 
djela, uhvatio se za naj^vrscu vezu. Allahu se na kon- 
cu sve vraca. 

23 A onaj koji ne vjeruje, pa, neka te ne zabrinjava ne- 
vjerovanje njegovo. Nama ce se svi vratiti i Mi cemo 
ih o onome sta su radii! obavijestiti; Allahu su, uisti- 
nu, poznate svacSije misli. 

24 Mi im dajemo da kratko uzivaju, a onda cemo ih na- 
tjerati u patnju neizdrzljivu. 

25 A da ih upitas: »Ko je stvorio nebesa i Zemlju?« - 
sigurno bi rekli: »Allah!« - a ti reci: »Hvaljen neka 
je Allah !« - samo sto vecina njih ne zna. 

26 Allahovo je sve na nebesima i na Zemlji! Allah je, 
uistinu, nezavisan i hvale dostojan. 27 Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, 
kad presahne, ulije jos sedam mora, ne bi se ispisale 
Allahove rijeCi; Allah je, uistinu, silan i mudar. 

28 Stvoriti sve vas i sve vas ozivjeti isto je kao i stvoriti i 
ozivjeti jednoga Covjeka; Allah, zaista, sve <Suje i sve 
vidi. 


--- > ^'^,'^'^V^'^ Vf'^> '-'i^'T'^f -^,l'^i*^»-^ ^ ^l-^^-^S^ 


i r f --^i; •'f -t;r > rt n'-^t^ jib^j^> is5pi.)^x3;L^\.;i^ig:>: <>'? y -^-^ ^ . . ^* -^ ^\ J^-p^ ^i IiZj::^ ^D j^ 7< > ' -^ I ''''^ 1 -^ »*' Ti^ 


H^li^ LukmSn ~ Luqm&n 29 Kako ne vidis da Allah uvodi noc u dan i dan u noc, 
i da je pot^inio Sunce i Mjesec - svako se krece do 
roka odredenog - i da Allah dobro zna ono sto radi- 
te? 

30 To zato sto je Allah - Istina, a oni kojima se, pored 
Njega, oni mole - neistina, i sto je Allah uzvisen i ve- 
lik. 

31 Zar ne vidis da lade Allahovom miloscu morem plo- 
ve da bi vam pokazao neke dokaze Svoje? To su, za- 
ista, pouke za sve strpljive i zahvalne. 

32 A kad ih talas, kao oblak, prekrije, mole se Allahu is- 
kreno Mu vjeru ispovijedajuci; a ^im ih On do kop- 
na dovede, samo Mu neki zahvalni ostaju. A dokaze 
Nase samo izdajnik, nezahvalnik porice. 

33 O Ijudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Da- 
na kad roditelj djetetu svome nece moci nimalo po- 
moci, niti ce dijete moci svome roditelju imalo po- 
moci! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nika- 
ko zivot na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Alla- 
ha sejtan ne pokoleba. 

3* Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo 
On spusta kisu i samo On zna sta je u matericama, a 
Covjek ne zna sta ce sutra zaraditi i ne zna dovjek u 
kojoj ce zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o 
svemu je obavijesten. 414 -^^ijisl-^l. ri*-* Uy^ JJJJ ciL^ ^^ )yb r 
/'i->' 


'x> 


A ^ Padanje niCicc - As-Sagda Sura XXXII SURA XXXII 
Padanje niCice - As-Sagda 
Mekka - 30 ajeta 
U ime Allaha, Mllostivog, Samilosnog! 

1 Elif-lam-mim. 

2 Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svje- 
tova, 

3 a oni govore: »On je izmislja!« Ne, ona je istina od 
gospodara tvoga da opominjes narod kojemu prije 
tebe nije dosao niko da ga opominje, da bi isao pra- 
vim putem. 

'* Allah je nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih u 
sest vremenskih razdobija stvorio, a onda svemirom 
zagospodario; vi, osim Njega, ni zastitnika ni po- 
srednika nemate, pa zasto se ne urazumite? 

5 On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve 
to Njemu vraca u danu koji, prema vasem racunanju 
vremena, hiljadu godina traje. 

6 To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i 
Milostivi. 

7 koji sve savrseno stvara, koji je prvog covjeka stvorio 
od ilovace - 

8 a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekucine, 

9 zatim mu savrseno udove uoblici i zivot mu udahne, 
- i On vam sluh i vid i pameti daje -, a kako vi malo 
zahvaljujete ! 

10 Oni govore: »Zar cemo, kad nestanemo pod zem- 
Ijom, ponovno stvoreni biti?« Oni ne vjeruju da ce 
pred gospodara svog izici. 

11 Red: »Melek smrti, koji vam je zato odreden, duse 
ce vam uzeti, a poslije cete se Gospodaru svome vra- 
titi.« 415 'm^y^ mmm^ 
\jQ M.^CT, ^•,^:^iKJiyS;\ ^-i-'^Oy 1531 
Padanje niCice - As-Sagda Sura XXXII SED2DA 12 A da ti je vidjeti gresnike kako ce, oborenih glava 
pred Gospodarom svojim, reci: »Gospodaru nas, vi- 
djeli smo i culi smo, pa nas povrati da dobra djela ci- 
nimo, mi, doista, cvrsto vjerujemo!« 

13 A kad bismo htjeli, svakog covjeka bismo na pravi 
put uputili, ali Ja sam vec istinu rekao: »Napunicu, 
zaista, dzehennem dzinnovima i Ijudima zajedno!« 

1* Pa trpite zato sto ste zaboravljali da cete ovaj dan 
dozivjeti, - i Mi cemo vas zaboraviti -, i vjecnu pat- 
nju trpite zbog onoga sto ste radili. 

15 U Nase rijeci vjeruju samo oni koji, kad se njima 
opomenu, licem na tie padaju, i koji Gospodara svo- 
ga velicaju i hvale i koji se ne ohole. 16 Bokovi njihovi se postelja lisavaju i oni se Gospodaru 
svome iz straha i zelje klanjaju, a dio onog sto im Mi 
dajemo udjeljuju. 

17 I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono sto su t\- 
nili, skrivene radosti Cekaju. 

18 Zar da vjerniku bude isto kao gresniku? Ne, njima 
nece biti isto: 

19 one koji su vjerovali i dobra djela dinili dekaju dzen- 
netske basde u kojima ce boraviti, kao nagrada za 
ono sto su radili; 

20 a one koji nisu vjerovali ceka vatra u kojoj ce prebi- 
vati; kad god pokusaju da iz nje izidu, bice u nju vra- 
ceni i bice im redeno: »Trpite kaznu u vatri koju ste 
poricali.« 416 ^ 


1^ iflM^JiJ^ ^ 


i 

1 ^ 


s Padanje nidice - As-Sagda Sura XXXII 21 I Mi cemo u6niti da blazu kaznu iskuse, prije one 
najvece, ne bi li se pokajali. 

22 A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut ri- 
jeCima Gospodara svoga, njima leda okrene? Mi ce- 
mo, zaista, kazniti zlikovce! 

23 Musau smo Mi Knjigu dali - ne sumnjaj nimalo u to 
da je on nije primio - i putokazom je sinovima Israi- 
lovim uCinili. 

24 Izmedu njih smo Mi vode odredivali i oni su, odazi- 
vajuci se zapovijedi Nasoj, na pravi put upucivali, 
jer su strpljivi bili i u dokaze Nase Cvrsto vjerovali. 

25 Gospodar tvoj ce medu njima na Sudnjem danu pre- 
suditi u onome oko cega su se razilazili. 

26 Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naro- 
da unistili, po Cijim oni nastambama hodaju? To su, 
zaista, dokazi, pa zasto nece da Cuju? 

27 Kako oni ne vide da Mi gonimo kisu u ogoljelu zem- 
Iju, i dnimo da, uz pomoc njenu, niCe rastinje kojim 
se hrani stoka njihova, a i oni sami - pa zasto nece 
da vide?! 

2« I oni govore: »Kad ce vec jednom ta pobjeda, ako is- 
tinu govorite?« 

29Reci: »Na Sudnjem danu, kada nevjernicima nece 
nikako koristiti to sto ce tada vjerovati i kada im se 
nimalo vremena nece dati.« 30 Zato se ti okreni od njih i Cekaj, i oni doista Cekaju! th\-^3^\i^ m^\mm im% _^ 

l.<v I^Si<>-Lft Xo^ ^^ ^^y' ^-i ^-^x 4JJ 


'J cioiSo^ j;:]^(j:iu i^ 

Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXni Sura XXXIII 

Saveznici - Al-Ahz&b 
Medina - 73 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 O VjerovjesniCe, Allaha se boj, a nevjernike i licem- 
jere ne slusaj - Allah, uistinu, sve zna i mudar je - 

2 i slijedi ono sto ti Gospodar tvoj objavljuje - Allah 
dobro zna ono sto vi radite - 

3 i u Allaha se pouzdaj, Allah je zastitnik dovoljan! 

* Allah nijednom Covjeku dva srca u njedrima njego- 
vim nije dao, a ni zene vase, od kojih se ziharom ras- 
tavljate, materama vasim nije uCinio,* niti je posinke 
vase sinovima vasim uCinio. To su samo vase rijeci, 
iz vasih usta, a Allah istinu govori i na pravi put iz- 
vodi. 

5 Zovite ih po oCevima njihovim, to je kod Allaha is- 
pravnije.* A ako ne znate imena oCeva njihovih, pa, 
braca su vasa po vjeri i sticenici su vasi. Nije grijeh 
ako u tome pogrijesite, grijeh je ako to namjerno \xt\- 
nite; a Allah prasta 1 samilostan je. 

6 Vjerovjesnik treba da bude preCi vjernicima nego oni 
sami sebi, a zene njegove su - kao majke njihove.* A 
srodnici, po Allahovoj Knjizi, preCi su jedni drugima 
od ostalih vjernika i muhadzira; prijateljima svojim 
mozete oporukom nesto da ostavite. To u Knjizi pi- 
se. 418 ii^\m mrnrn^ a <L?p- ■aj.T.>« ^ij 

.c: ^ -^-^ ^-^t^r^ j[^»>> 

^J^Vjlio^^^ Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXIII f Mi smo od vjerovjesnTka zavjet njihov uzeli, i od te- 
be, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, 
sina Merjemina smo Cvrst zavjet uzeli 

8 da bi On mogao da pozove na odgovornost vjerov- 
jesnike za one sto su govorili; a nevjernicima je On 
pripremio bolnu patnju. 

9 O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama 
kada su do vas vojske dosle, pa smo Mi protiv njih 
vjetar poslali, i vojske koje vi niste vidjeli* - a Allah 
dobro vidi sta vi radite - 

^0 kad su vam dosle i odozgo i odozdo,* a dusa dosla 
do grkljana, i kad ste o Allahu svasta pomisljali, - 

^1 tada su vjernici bili u iskusenje stavljeni i ne mogu 
biti gore uznemireni. 

12 kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: »Allah i 
Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su 
nam obecavali!« 

13 kad su neki medu njima rekli: »0 stanovnici Jesri- 
ba,* ovdje vam nema stanka, zato se vratite!«, a dru- 
gi medu njima su trazili dopustenje od Vjerovjesnika 
i govorili: »ICuce su nase nezasticene! - a nisu bile 
nezasticene, vec su oni htjeli da se izvuku. 

1* A da su im sa raznih strana prodrii i da su potom od 
njih zatrazili da opet postanu mnogobosci, oni bi to, 
ne dvoumeci oko toga, brzo ucinili, 

15 a bili su se jos prije Allahu obavezali da nece uzmi- 
cati, - a za Allahu datu obavezu ce se odgovarati! 419 ■" t*""- 1 > C ■ TT* i^" ". ^ \ '^ 


X^^ Cii? Saveznici - AI-AhzSb Sura XXXIII 16 Red: »Ako bjezite od smrti ili pogibije, bjezanje 
vam nece pomoci, opet cete samo kratko uzivati.« 

17 Red: »Ko ce vas od Allaha zastititi ako On hoce da 
vas zlo snade, ili, ko vam moze nauditi ako On zeli 
da vam milost ukaze?« Osim Allaha, oni nece nad 
sebi ni zastitnika ni pomaga^a. 

18 Allah dobro zna one medu vama koji su druge za- 
drzavaii i prijateljima svojim govorili: »Prikljueite se 
nama!« a samo su neki u boj isli 

19 ne zeled da vam pomognu. A kad zavlada strah, vi- 
dis ih kako gledaju u tebe kolutajud svojim odima 
kao pred smrt onesvijesceni; t\m strah mine, oni vas 
psuju svojim ostrim jezidma, skrti da udine bilo kak- 
vo dobro. Oni ne vjeruju, i zato ce Allah djela njiho- 
va ponistiti; a to je Allahu lako. 

20 Oni misle da saveznici jos nisu otisli. A kad bi savez- 
nici opet dosli, najdraze bi im bilo da su medu bedu- 
inima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama 
ostanu, malo bi se borili. 

21 Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za ono- 
ga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom 
svijetu, i koji 6esto Allaha spominje. 

22 A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: »Ovo 
je ono sto su nam Allah i Poslanik Njegov obecali, i 
Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili !« - i to im 
je samo uCvrstilo vjerovanje i predanost. 420 ^^>r^y^ m < >> x-i^ '^i^^<>i\ > ^ ^ \^ 1 ^^ ^ ^\^^ ^ *>r^^' (>^ >v^^^ aJ^ ^ 1 b Jl^^ *^\h'^^ '^^'T* ^ -^ ^ "iS/^ 55 ^t^l?-'*^^i^^.O^(>f^-i''^(^ iS-L-^4 />rf ^ -' UjL -e^r^. <;tr>-r 


^ A^^i^i1>^-^ J^^Jr <./ >< ^< A- </ -^ >^. ,1 


<.->^ 


r-^ ^^ ^^ .<^^. 


I I- * * ^J.r'^-^lir^b ^I'^tf'^^r >^'^ ><>>i 


>- ----^r^ -< 7^* ^ V JL*-^ A^JJU^ 4_Ia>«lA> 

Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXI II 23 Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima 
ih koji su poginuli, i ima ih koji to odekuju - nisu ni- 
sta izmijenili 

24 da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, 
ako hoce, stavi na muke licemjere ili da im oprosti, 
Allah zaista prasta i samilostan je. 

25 Allah je nevjernike pune srdzbe odbio, - nisu nimalo 
uspjeli -, i vjernike je Allah borbe postedio, - Allah 
je, uistinu, mocan i silan -. 

26 a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda 
njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste 
jedne pobili, a druge kao suznje uzeli. 

27 i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove 
njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije ni- 
ste hodali; Allah sve moze. 

28 O Vjerovjesnide, red zenama svojim: »Ako zelite zi- 
vot na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlucite, 
dacu vam pristojnu otpremu i lijepo cu vas otpusti- 
ti.* 

29 A ako zelite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svi- 
jet, - pa, Allah je, doista, onima medu vama koje di- 
ne dobra djela pripremio nagradu veliku.« 

30 O zene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas odit gri- 
jeh udinila, kazna bi joj udvostrudena bila, a to je Al- 
lahu lako; 421 ^l-^^jji^ -^£s\7i\mi sse 9 ^ 9y y 


U^3Ji l^^ij^^ jJoJoj *^:^_>*1^ ^Cr^^^^"^<l^ ^♦>> ^ ^ X ♦'^ -^-^ xj>*-^^v --''£:-- < 


^"^I^A^^^^t-^ » y-^ r^ . .i;^-. 

?-^ ^ \ tf ^ ^r-*^-5^'^ ^*<»^^ <^<4- 


^<i ^>1' >^^ ^^^l-^ ' LJ)U. ^- 
jlHliJc:3ir^ioi ^ir . '^r '-' * -^ *>rf-^ 


.-'-^ '^ -^ l;*-^ U>^ i:^\^ 


--' ^ ■tS\[ <L^1^ '' 'Tf^^ ''i (jtAl^ij C^-C-^i? O^l^ J^Ij C^^ / ♦>'•' y 


-<; tf^ ^ -^ .f^ ^1 i_j Ca1*-0^}j o\^»J,v»'i? '^■^ jl. ' •'> *-*^ JJL^^l ^ tf^ » >^ >> I^O^ 3 <lSe;^4=^'-^ ^ V-^^^^^ ^ t '^.^^t^-^^ \-;m -L??jr5*^ ^45i\j^lo^'i^=3'JiJ 


'->^- JYT 
Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXIII 31 a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu po- 
koravala i dobra djela dinila - dacemo nagradu 
dvostruku i pripremicemo joj opskrbu plemenitu. 

32 O zene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge zene! 
Ako se Allaha bojite, na sebe paznju govorom ne 
skrecite, pa da u napast dode onaj dje je srce boles- 
no, i neusiljeno govorite! DZUZ' 
XXII 33 U kucama svojim boravite i Ijepotu svoju, kao u dav- 
no pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte 
i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slusajte! 
Allah zeli da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe 
odstrani, i da vas potpuno odsti. 3* I pamtite Allahove ajete i mudrost, koji se kazuju u 
domovima vasim ; Allah je, uistinu, dobar i sve zna. 

35 Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjerni- 
cama, i posiusnim muskarcima i poslusnim zenama, i 
iskrenim muskarcima i iskrenim zenama, i strpljivim 
muskarcima i strpljivim zenama, i poniznim muskar- 
cima i poniznim zenama, i muskarcima koji dijele ze- 
kat i ienama koje dijele zekat i muskarcima koji poste 
i zenama koje poste, i muskarcima koji o svojim stid- 
nim mjestima vode brigu i zenama koje o svojim 
stidnim mjestima vode brigu, i muskarcima koji 6es- 
to spominju Allaha i zenama koje ciesto spominju Al- 
laha, - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku na- 
gradu pripremio. 422 am^m m^mm ^^mma^immm />. I^StlX -'^ '>'\''\^^^ ■^'^■^U-'i, ^-^^^f^^ Saveznici - Al-Ahzib Sura XXXIII 36 Kada Allah i Poslanik Njegov nesto odrede, onda ni 
vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom naho- 
denju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne 
poslusa, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.* 

37 A kad ti re^e onome kome je Allah milost darovao, a 
kome si i ti dobro uCinio: »Zadrzi zenu svoju i boj se 
Allaha !« - u sebi si skrivao ono sto ce Allah objelo- 
daniti i Ijudi si se bojao, a prece je da se Allaha bojis. 
I posto je Zejd s njom zivio i od nje se razveo, Mi 
smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustruiiavali 
vise da se zene zenama posinaka svojih kad se oni od 
njih razvedu - kako Allah odredi, onako treba da 
bude.* 

38 Vjerovjesniku nije tesko da Cini ono sto mu Allah od- 
redi jer takav je bio Allahov propis i za one koji su 
prije bili i nestali, - a Allahova zapovijed je odredba 
kona^na - 

39 za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od 
Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu 
bojali. - A dovoljno je to sto ce se pred Allahom ra- 
Cun polagati! 

^ Muhammed nije roditelj nijednom od vasih Ijudi,* 
nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a 
Allah sve dobro zna. 

^'^ O vjernici, Cesto Allaha spominjite i hvalite, 

*^ i ujutro i naveCe Ga veliiiajte, 

« On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz 
tmina na svjetlo izveo - On je prema vjernicima sa- 
milostan -, 423 ii^}m m^mm 
Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXni 44 a na Dan kad oni pred Njega stanu, On ce ih pozdra- 
viti sa: »Mir vama«!, i On im je pripremio nagradu 
plemenitu. 

*5 O Vjerovjesnice, Mi smo te poslali kao svjedoka i 
kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji 
opominje, 

46 da - po Njegovom naredenju - pozivas k Allahu, i 
kao svjetiljku koja sija. 

47 I obraduj vjernike da ce Allah na njih veliku milost 
prosuti, 

48 a ne slusaj nevjernike ni licemjere, i na uvrede njiho- 
ve paznju ne obracaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je 
dovoljan kao zastitnik. 

49 O vjernici, kad se vjernicama ozenite, a onda ih, pri- 
je stupanja u bradni odnos, pustite, one nisu duzne 
da ^ekaju odredeno vrijeme koje cete vi brojati, vec 
ih darujte i lijepo ih otpremite. 

50 O Vjerovjesnide, Mi smo ti dozvolili da budu zene 
tvoje one kojima si dao vjen^ane darove njihove, i 
one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i 
kceri amidza tvojih, i kceri tetaka tvojih po ocu, i 
kceri daidza tvojih, i kceri tetaka tvojih po materi ko- 
je su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjer- 
nicima - zenu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjes- 
niku, ako Vjerovjesnik hoce da se njome ozeni - da 
ti ne bi bilo tesko. Mi znamo sta smo propisali vjer- 
nicima kada je rije^ o zenama njihovim i o onima ko- 
je su u vlasnistvu njihovu. - A Allah prasta i samilos- 
tan je. jii^ r^.li^ i^JSlSP ^ ^^••^ ^^ -^ < -r. »>-^^ X- ^ *> >\'^>"^V'"^^\t' '^>"'<\-r' ^^^'"^^ ^"^:^<\^ j[ ^ ^^:r^ ^lifjCj^ 6l^=> J^Ji O^Jol 2d J^St 
Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXIII 51 Mozes zanemariti one medu njima koje hoces i mo- 
zes pozvati sebi onu koju hoces, a mozes zatraziti 
onu koju si udaljio, ni jedno od toga nije tvoj grijeh. 
Najlakse ce tako one radosne biti i nece se zalostiti i 
tako ce sve onim sto im ti dajes zadovoljne biti - a 
Allah zna sta je u srcima vasim; Allah zna sve i blag 
je. 52 Odsada ti nisu dopustene druge zene, ni da umjesto 
njih neku drugu uzmes, makar te i zadivila Ijepota 
njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje. - A 
Allah na sve motri. 53 O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim 
ako vam se dopusti radi jela, ali ne da Cekate dok se 
ono zgotovi; tek kad budete pozvani, onda udite, i 
posto jedete, razidite se ne upustajuci se jedni s dru- 
gima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se sti- 
di da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako 
od njih nesto trazite, trazite to od njih iza zastora. To 
je Cistije i za vasa i za njihova srca. Vama nije dopus- 
teno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se 
zenama njegovim poslije smrti njegove ikada ozeni- 
te. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh! 54 Iznosili vi o tome sta u javnost ili to u sebi krili, pa, 
Allah sve zna. 425 ^j] 1 L_ls ^ I Jot:)^L^^, Ai^==^!i4_j Alibi 


TyT 
Saveznici - Al-AhzSb Sura XXXIII 55 Njima nije grijeh da budu otkrivene pred o^evima 
svojim, i sinovima svojim, i bracom svojom» i sinovi- 
ma brace svoje, i sinovima sestara svojih, i zenama 
vjernicama, i pred onima koje su u vlasnistvu njiho- 
vu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno 
nista. 

56 Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O 
vjernici, blagosiljajte ga i vi i saljite mu pozdrav! 

57 One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijedali 
Allah ce i na ovom i na onom svijetu prokleti, i sram- 
nu im patnju pripremiti. 

58 A oni koji vjernike i vjernice vrijedaju, a oni to ne za- 
sluzuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. 

59 O VjerovjesniCe, reci zenama svojim, i kcerima svo- 
jim, i zenama vjernika neka spuste haljine svoje niza 
se. Tako ce se najlakse prepoznati pa nece napastvo- 
vane biti. A Allah prasta i samilostan je. 

50 Ako se licemjeri i oni ^ija su srca bolesna i oni koji 
po Medini sire lazi - ne okane. Mi cemo ti vlast nad 
njima prepustiti i oni ce samo kratko vrijeme kao 
susjedi tvoji u njoj ostati - 

51 prokleti neka su! Gdje god se nadu, neka budu uhva- 
ceni i ubijeni 

52 prema Allahovu zakonu koji je vrijedio za one koji 
su bili i nestali! A ti neces u Allahovu zakonu izmje- 
ne naci. 426 I *>t'^'^ -S^f-^ \^>\ I'^'^i "^X \\ -^ >V'\\ '^^^*'^ ^.^-^.x.^-^ > -^ ^^"^^ 


.ij3f^ " 

^->^' X -^ ♦ "^-^ 


Saveznici - AI-Ahz3b Sura XXXIII 63 Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: »To jedino Al- 
lah zna!« A ti ne znas, mozda je Smak svijeta blizu! 6* Allah je nevjernike prokleo i 
pripremio, za njih oganj razbuktali 65 u njemu ce vjedno i zauvijek boraviti, ni zastitnika ni 
pomagada nece naci. 

66 Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, 
govorice: »Kamo srece da smo se Allahu pokoravali 
i da smo Poslanika slusali!« 

67 I govorice: »Gospodani nas, mi smo prvake nase i 
starjesine nase slusali, pa su nas oni s pravog puta 
odveli; 

66 Gospodaru nas, podaj im dvostruku patnju i prokuni 
ih prokletstvom velikim!« 

69 O vjernici, ne budite kao oni koji su Musaa uznemi- 
rivali, pa ga je Allah oslobodio onoga sto su govorili, 
i on kod Allaha ugled uziva. 

70 O vjernici, bojte se Alaha i govorite samo istinu, 

71 On ce vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam 
vase oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Nje- 
govu bude pokoravao - postici ce ono sto bude ze- 
lio. 

72 Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili ema- 
net, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je 
preuzeo dovjek - a on je, zaista, prema sebi neprave- 
dan i lakomislen -, 

73 da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobosce i 
mnogoboske kaznio, a vjernicima i vjernicama op- 
rostio. A Allah prasta i samilostan je. 427 'm:m ^m>^ 
Saba -Saba* Sura XXX J V SURA XXXIV 

Mekka - 54 ajeta 
Saba - Saba' 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Neka je hvaljen Allah, Cije je sve ono na nebesima i 
sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onom svi- 
jetu! On je Mudar i Sveznajuci. 

2 On zna sta u zemlju ulazi, a sta iz nje izlazi, i sta se s 
neba spusta, a sta se na nj uspinje; On je samilostan i 
On prasta grijehe. 

3 A nevjernici govore: »Cas ozivljenja nam nece do- 
ci!« Reci: »Hoce, tako mi Gospodara moga, koji zna 
i ono sto je skriveno, zacijelo ce vam doci.« - Njemu 
ne moze nista, ni trunCica jedna ni na nebesima ni na 
Zemlji, izmaci, i ne postoji nista, ni manje ni vece od 
toga, sto nije u jasnoj Knjizi - 

* da nagradi one koji vjeruju i dobra djela cine, - njih 
Ceka oprost i opskrba plemenita -. 

5 a da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv 
dokaza Nasih bore, nastojeci da ih onemoguce. 

6 Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono sto 
ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi 
na put Silnoga i Hvaljenog. 

7 dok oni koji ne vjeruju govore: »Hocete li da vam 
pokazemo dovjeka koji vam predskazuje da cete, ka- 
da se sasvim raspadnete, zaista, ponovno stvoreni bi- 
ti? 428 'l^isJ^ ^mmw^ 
Saba -Saba' Sura XXXIV 8 Iznosi li on o Allahu lazi ili je Iud?« Nijedno, vec ce 
oni koji u onaj svijet nece da vjeruju na muci biti i u 
zabludi su velikoj. 

9 Kako ne vide nebo i Zemlju, ono sto je iznad njih i 
ono sto je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju 
bismo ih utjerali ili komade neba na njih sru^ili. To 
je, zaista, pouka svakom robu koji je odan. 

10 Mi smo Davudu Nasu milost ukazali - »0 brda, po- 
navljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!« - i ufiinili 
da mu mekano gvozde bude. 

11 »Pravi siroke pancire i destito ih pleti!« - i finite do- 
bro, jer Ja vidim sta radite vi. 

12 A Sulejmanu - vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje 
od mjesec dana, a navede rastojanje od mjesec dana; 
i udinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar tede i 
da dzinnovi, voljom njegova Gospodara, pred njim 
rade; a kad bi neki od njih otkazao poslusnost nare- 
denju Nasem, udnili bismo da ognjenu patnju osjeti. 

13 Oni su mu izradivali sto god je htio; hramove i spo- 
menike, i zdjele kao datmje, i kotlove nepokretne.* 
»Trudite se i budite zahvaini, o ieljadi Davudova!« 
- A malo je zahvalnih medu robovima Mojim. 

1* A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastoiio 
stap njegov - upozorio ih je da je umro, i kad se on 
srusio, dzinnovi shvatise da ne bi na muci sramnoj 
ostali da su buducnost prozreti mogli,* 429 ff^ y><y'X'f "^ y>, \y y \ >'''^x^ ^y^'^y y ^ ,J^ — ^ If Saba - Saba' Sura XXXIV 15 Stanovnici Sabe su imali dokaz u mjestu u kom su 
zivjeli: vrtove, zdesna i slijeva. »Jedite hranu Gospo- 
dara svoga i budite Mu zahvalni ; kakav divan kraj i 
Gospodar koji mnogo prasta!« 

16 Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih popla- 
vu pustili, popustanjem brana nastalu, i zamijenili 
im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima 
gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim. 

17 Kaznili smo ih tako zato sto su bili nezahvalni, a da 
li Mi kaznjavamo ikog drugog do nevjernika, nezah- 
valnika?! 

18 A izmedu njih* i gradova koje smo blagoslovili iz- 
gradili smo bili naselja povezana i odredili im po- 
trebnu udaljenost. »Putujte kroz njih i po noci i po 
danu, bezbjedni!« 

19 Ali oni rekose: »Gospodaru nas, udni vece rastoja- 
nje prilikom putovanja nasih!« - i ogrijesise se pre- 
ma sebi, i Mi u6inismo da se o njima samo priCa, a 
njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za sva- 
kog strpljivog i zahvalnog. 

20 I IblTs se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni 
su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika. 

21 nad kojima nikakve vlasti nije imao: Mi smo htjeli 
da ukazemo na onoga ko vjeruje u onaj svijet, a ko u 
njega sumnja. - A Gospodar tvoj bdi nad svim. 

22 Red: »Zovite one koje, pored Allaha, bogovima 
smatrate. Oni nista nemaju, ni koliko trun jedan, ni 
na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikak- 
va udjela i On nema od njih nikakve pomoci«. 430 -^mm(§^ 
Saba -Saba' Sura XXXIV 23 Kod Njega ce se moci zauzimati za nekoga samo 
onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane 
straha, oni ce upitati: Ȥta je to rekao Gospodar 
vas?« - »Istinu« - odgovorice, On je uzvisen i velik. 

24 Upitaj: »Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?« i 
odgovori: » Allah !« Da li smo onda mi i li vi na pra- 
vom putu, ili u oCitoj zabludi?« 

25 Reci: »Vi necete odgovarati za grijehe koje mi poCi- 
nimo niti cemo mi odgovarati za ono sto uradite vi«. 

26 Reci: »Gospodar nas ce nas sabrati i onda nam pra- 
vedno presuditi, On je Sudija pravedni, sveznajuci.« 

27 Reci: »Pokazite mi one koje smatrate Njemu rav- 
nim! »Nema ih; postoji samo Allah, silni i mudri! 

28 Mi smo te posiali svima ijudima da radosne vijesti 
donosis i da opominjes, ali vecina Ijudi ne zna 

29 i govore: »Kad ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu 
govorite?« 

30 Reci: »Dan vam je vec odreden, ne mozete ga ni za 
Cas jedan zaustaviti niti ubrzati.« 

31 A oni koji ne vjeruju govore: »Mi necemo vjerovati 
u ovaj Kur'an niti u one prije njega !« A kad bi samo 
vidio kad oni koji su udinili zio pred Gospodarom 
svojim budu zadrzani i kad stanu medu sobom raz- 
govarati: »Da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjemi- 
ci« - reci ce oni koji su tlaCeni bili onima koji su bili 
oholi. 431 ^^^'K^^^. ^; >/:a«-'> *> ^f-^ x,^lj^\\^ ^y^7^, aM c>aJJ * t-^s^-^ ^^-^ --^ <.^ lo'jjljls x' <^<'^^ ojjiUis ^ >>^,^>^ JjIM o>* 


f > *> » -f ^-t^/g^ <''i''-»fi ^''AA^,"'\ >»'i'^'^^ i^r ''-^^ 'It"' -^-^i^ ^-(^ '^»'<. -^ -^^fr f-* 


x' >^»>^«> ,'^/ f,^»x*> 


M Oj^ri^^:^>^^ l^li^U^JU J 15 ^ i^';^' L^ <*'^ » '^ ,< f^.-^. 

^9^'*^'^ ^^'fy. »->^f > / ./ 0> J^ > -^^> i<'^ Tf . < >1'^- /l-^ ^j^^c_-^iJuJ\4^i*<i^^ r"/ -^ >< > ^-^-^ /. -^ *'^4'f^--*^'^ ^ -^ "^ 

IrT^^^ Saba - Saba' Sura XXXIV 32 » A zar smo vas mi od pravog puta odvratili nakon 
sto vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi 
gresnici bili« - red ce oni koji su bili oholi onima 
koji su bili tlaCeni. 

33 »Nije bilo tako« - odgovorice oni koji su bili tlaCeni 
onima koji su bili oholi -, »nego ste i danju i nocu 
spletkarili kad ste od nas trazili da u Allaha ne vjeni- 
jemo i da Mu druge jednakim smatramo«. I svi ce 
prikriti tugu kad vide da ce kaznjeni biti, a Mi cemo 
na vratove nevjernika sindzire staviti ; zar ce biti kaz- 
njeni drukCije nego prema onome kako su radili? 

*♦ Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da ni- 
su rekli oni koji su na raskosan zivot bili navikli: 
»Ne vjerujemo mi u ono sto je po vama poslano!« 

35 i da nisu govorili: »Imamo vise imetka i djece; mi 
necemo biti muCeni!« 

36 Reci: »Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome 
kome hoce, a i uskracuje, ali vecina, Ijudi ne zna. 

37 Ni bogatstva vasa ni djeca vasa nede vas uCiniti Na- 
ma bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra 
djela Cinili Ceka visestruka nagrada za ono sto su ra- 
dili, i oni ce u visokim odajama biti bezbjedni. 

38 A oni koji se budu trudili da se dokazima Nasim 
suprotstave, da ih onemoguce, oni ce biti kaznjeni«. 

39 Reci: »Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome 
kome hoce od robova Svojih, a kome ho6e uskracu- 
je; §to god vi udijelite, On ce to nadoknaditi. On naj- 
bolje opskrbljuje«. 432 


/S < i<'^ - '^"'•^*'" >^t» ."'v^i •^> *, ^1:; 
Saba -Saba' Sura XXXIV ^J A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: »Zar 
su se ovi vama klanjali?« 

*i oni de odgovoriti: »Hvaljen neka si, Ti si Gospodar 
nas, izmedu nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se 
dzinnima pokoravali i vecina njih je vjerovala u 
njih.« 

*2 Toga Dana jedni drugima necete moci ni koristiti ni 
nauditi, a Mi cemo onima koji su se prema sebi ogri- 
jesili reci: »Trpite patnju u vatri koju ste poricali!« 

^ Kad im se Nasi jasni ajeti kazuju, oni govore: »Ovaj 
Covjek samo hoce da vas odvrati od onoga Cemu su 
se preci vasi klanjali«, i govore: »Ovo nije nista dru- 
go nego izmisljena laz!« A oni koji ne vjeruju govore 
o Istini kada im dolazi: »Ovo nije nista drugo nego 
odito vradanje!« 

^ A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izudavaju i 
Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih 
opominjao. 

*5 A i oni prije njih su poslanike u laz ugonili, a ovi ni- 
su postigli ni deseti dio od onoga sto smo onima bili 
dali, pa su ipak poslanike Moje laznim smatrali, i 
kakva je samo bila kazna Moja! 

^ Reci: »Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskre- 
no prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po je- 
dan, pa zatim razmislite da drug vas nije lud. On vas 
samo prije teske patnje opominje.« 

*7 Reci: »Kakvu god nagradu da zatrazim od vas, nek 
ostane vama, mene ce nagraditi Allah, On nad svim 
bdi.« 

^ Reci: »Gospodar moj pobjeduje istinom. On dobro 
zna i sve ono sto je veoma skriveno.« 433 


TrF Saba -Saba" Sura XXXIV ^^ Reel: »DosIa je Istina, a lazi je nestalo!« 

50 Reci: »Ako zaiutam, zaiutao sam na svoju stetu, a 
ako sam na pravom putu, to je zbog onoga sto mi 
Gospodar moj objavljuje; On zaista sve Cuje i blizu 
je.« 51 A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati 
moci ; izbliza bice sCepani - umaci nece 52 i kada reknu: »Vjerujemo u Poslanika!« A sta ce im 
biti od koristi kad je zivot na Zemiji bio i prosao! 

53 U njega oni nisu prije vjerovali, govorili su ono sto 
nije poznato, sto je od istine daleko;*) 

54 i izmedu njih i onoga sto budu zeljeli bice prepreka 
postavljena kao sto je prije bilo uCinjeno sa njima 
sliCnim, jer su svi oni, doista, mnogo sumnjali. 

SURA XXXV 
Stvoritelj- FStJr 
Mekka - 45 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji 
meleke sa po dva, tri i Cetiri krila t\m izaslanicima; 
On onome sto stvara dodaje sto hoce, On, uistinu, 
sve moze. 2 Milost koju Allah podari Ijudima niko ne moze, po- 
slije Njega, dati ; On je silan i mudar. 

3 O Ijudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. 
Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji 
vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega ne- 
ma drugog boga, pa kuda se onda odmecete? 


/''>. -'-'A 
Tre" Stvoritelj - Fadr Sura XXXV ^ Ako te oni u laz utjeruju, pa - i prije tebe su poslani- 
ke u laz utjerivali; a Allahu ce se sve vratiti. 

5 O Ijudi, AUahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka 
vas nikako zivot na ovom svijetu ne zaslijepi i neka 
vas sejtan u Allaha ne pokoleba. 

6 Sejtan je, uistinu, vas neprijatelj, pa ga takvim i 
smatrajte! On poziva pristase svoje da budu stanov- 
nici u vatri. 

f One koji ne vjeruju deka patnja teska, a one koji vje- 
ruju i dobra djela dine - oprost i nagrada velika. 

8 Kako mogu biti isti: onaj kome su njegova ruzna dje- 
la prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim... Allah 
u zabludi ostavlja onoga koga hoce, a na pravi put 
ukazuje onome kome hoce, pa ne izgaraj od zalosti 
za njima; Allah, doista, dobro zna sve sto oni rade. 

9 Allah salje vjetrove koji pokrecu oblake, a Mi ih on- 
da u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oziv- 
Ijavamo, koja je mrtva bila; takvo ce biti i ozivljenje. 

10 Ako neko zeli velidnu, pa - u Allaha je sva velidina! 
K Njemu se dizu lijepe rijedi, i dobro djelo On pri- 
ma. A one koji imaju rdave namjere deka patnja ne- 
snosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspjesna. 

11 Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i 
najzad vas Cini muskarcima i zenama. I nijedna zena 
ne zanese niti rodi, a da On to ne zna. I niCiji zivot se 
ne produzi niti skrati, a da to nije zabiljezeno u Kjiji- 
zi; to je Allahu, uistinu, lako! 435 'mmm x'x^»x/^^. j^ r>» *'^,< X -^o^*^ ^ »x'.x^ 


j-x o^y»^ y »>*^ 


c5^.c> 'SJ > // ^T^y^ ==^ J )j JIIjlJ [^>i^^_j JIJ \ (_L> L^ I 

fj>l? 


c ^,4 -^^ ^^ '^> '^ 6lj0iAbjjl;Jl?4>Vj @>^4As\t>^'jUj x, >tf /x x- i/' »^ ,^ '^ \^'^^^» '-'»>. <^^^x,» aU^^ 


tn 
Stvoritelj - Fstjr Sura XXXV 12 Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno 
- voda mu se lako pije, a drugo je slano i gorko; vi iz 
svakog jedete svjeze meso i vadite nakit kojim se kiti- 
te; i ti vidis lade kako po njemu sijeku vodu da sti^e- 
te iz obiija njegova, da biste bili zahvalni. 

13 On uvodi noc u dan i uvodi dan u noc, On je pot^i- 
nio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka odrede- 
nog; to vam je, eto, Allah, Gospodar vas, carstvo je 
Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne 
posjeduju nista. 

14 Ako im se molite, ne Cuju vasu molbu, a da i ^uju, ne 
bi vam se odazvali; na Sudnjem danu ce poreci da 
ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te nece obavi- 
jestiti kao Onaj koji zna. 

15 O Ijudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je 
nezavisan i hvale dostojan. 

16 Ako hoce, uklonice vas i nova stvorenja dovesti, 

17 to Allahu nije tesko. 

18 I nijedan gresnik nece grijehove drugog nositi; ako 
grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, ni- 
ko mu ih nece ponijeti, pa ni rodak. A ti ces opome- 
nuti samo one koji se Gospodara svoga boje, iako ih 
niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu - onaj ko se 
odisti, odistio se za svoje dobro -, a Allahu se sve 
vraca. 436 '^mm^ 


J > ^:i- V -^ iiiV ii,^.u:^fc^>:i.G0 ip-i v, jjiJN >>^ 


4lil( l^b\3 v^i^j(^^^ < > 


*^<.^> \jj£^cf'^\c^j^\^J^\ ^ ^»> ^^^ y^y^<^ ^^ rf^y.f^ ^.^^ -:,^i:<^^ ^/f 

'^•"*- ft*-' . '^^ "^Lf. ^%j:^\jj^\j^^\. » > > ■^^^Vi^ii-^ ?>^'^'f>rf .-^ ^ y '>'^ yy &. y ^y^ «^*< ''P^' 

'>^ >^ * >^*t^>t > *-- 

i^^yLi^.-OJ^z4^^ try Stvoritelj - FStJr Sura XXXV 19 Nisu nikako isto slijepac i onaj koji vidi, 

20 ni tmine i svjetio, 

21 ni hiadovina i vjetar vrud, 

22 i nisu nikako isti zivT i mftvT. Allah ce udiniti da Cuje 
onaj koga On hoce, a ti ne mozes one u grobovima 
dozvati, 

23 tvoje je samo da opominjes. 

2-* Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti dono- 
sis i da opominjes; a nije bilo naroda kome nije do- 
sao onaj koji ga je opominjao. 

25 Ako te oni u laz utjeruju, pa - i on! prije njih su po- 
slanike u laz utjerivali, a oni su im oCigledna Cuda 
donosili, i listove, i Knjigu svetilju.* 

26 I Ja sam onda kaznjavao one koji nisu vjerovali, a 
kakva je samo bila kazna Moja! 

27 Zar ne znas da Allah s neba pusta vodu i da Mi po- 
mocu nje stvaramo plodove razliditih vrsta; a postoje 
brda bijelih i crvenih staza, razliditih boja, i sasvim 
crnih. 

28 I Ijudl i zivotinja i stoke ima, isto tako, razliditih 
vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih - uCeni. 
Allah je, doista, silan i On prasta. 

29 Oni koji Allahovu Knjigu ditaju i molitvu obavljaju i 
od onoga dime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno 
i javno, mogu da se nadaju nagradi koja nece nestati 

» da ih On prema onome sto su radili nagradi i jos im 
iz obilja Svoga da, jer On mnogo prasta i blagodaran 
je. -^> ^^u'T^^f ri C^-fTf r-^ 1-- ->* ^-^-^ -^r-S 

J^ L!^== c^ i] 1j^^ L>Jj.^ J.A-JU b^^ Stvoritelj - FStir Sura XXXV 31 A ono sto ti iz Knjige objavljujemo susta je istina, 
ona potvrduje da su istinite i one prije nje. - Allah, 
zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi. 

32 Mi cemo udiniti da Knjigu poslije naslijede oni Nasi 
robovi koje Mi izaberemo; bice onih koji ce se pre- 
ma sebi ogrijesiti, bice onih dija ce dobra i losa djela 
podjednako teska biti, i bice i onih koji ce, Allaho- 
vom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmasiti 
- za to ce veliku blagodat dobiti : 

33 edenske perivoje u koje ce uci, u kojima ce se zlat- 
nim narukvicama, biserom ukrasenim, kititi, a halji- 
ne ce im, u njima, od svile biti. 

34 »Hvaljen neka je Allah !« - govorice - »koji je od 
nas tugu odstranio, - Gospodar nas, zaista, mnogo 
prasta i blagodaran je -, 

35 koji nam je, od dobrote Svoje, vjedno boraviste daro- 
vao, gdje nas umor nece doticati i u kome nas klonu- 
lost nece snalaziti.« 

36 A nevjernike deka vatra dzehennemska, oni nece biti 
na smrt osudeni, i nece umrijeti, i nece im se patnja u 
njemu ublaziti, - eto tako cemo svakog nevjernika 
kazniti -, 

37 oni ce u njemu jaukati: »Gospodaru nas, izbavi nas, 
dinicemo dobra djela, drukdija od onih koja smo Ci- 
nili.« - »A zar vas nismo ostavili da zivite dovoljno 
dugo da bi onaj koji je trebalo da razmisli imao vre- 
mena da razmisli, a bio vam je dosao i onaj koji opo- 
minje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema po- 
moci!« 38 Allah sigurno zna tajne nebesa 
zna sva^je misli. Zemlje; On dobro •1f'-> '"'i:;*!' • •*t'. '♦'T^'t 'iTf t-t'T'' \'.\^ • -*t -^f . -* 

ji ,<. i^ i;>,'' < <-\f, '■:-ix f^t" ' '^^^ rlrr 
Stvoritelj - Fatir Sura XXXV 39 On (tini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vje- 
rovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu stetu; ne- 
vjernicima ce njihovo nevjerovanje kod Gospodara 
njihova samo povecati odvratnost, i nevjemicima ce 
njihovo nevjerovanje povecati propast, 

40 Reci: »Kazite vi meni koji su dio Zemlje stvorila bo- 
zanstva vasa kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i 
recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udje- 
la, ili smo mnogoboscima Mi dali Knjigu, pa imaju u 
njoj dokaz za to? Nijedno, vec nevjernici jedni druge 
obmanjuju. 

41 Allah brani da se ravnoteza nebesa i Zemlje poreme- 
ti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi 
zadrzao; On je zaista blag i prasta grijehe. 

42 Oni su se zaklinjali Allahom, najtezom zakletvom, 
da ce se, bolje nego bilo koji narod, drzati pravog 
puta - samo ako im dode onaj koji ce ih opominjati. 
I kad im je dosao onaj koji opominje, njegov dola- 
zak im je samo povecao otudenje: 

43 oholost na Zemlji i ruzno spletkarenje - a spletke ce 
pogoditi upravo one koji se njima sluze. Zar oni mo- 
gu odekivati nesto drugo vec ono sto je zadesilo na- 
rode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad neces 
naci promjene, u Allahovim zakonima ti neces naci 
odstupanja. 

44 Zasto oni ne putuju po svijetu da vide kako su za- 
vrsili oni prije njih, koji su bili jaci kod njih? - Alla- 
hu ne moze nista umaci ni na nebesima ni na Zemlji; 
On, uistinu, sve zna i sve moze. 439 fel^ m^mnm c?:<4pl: > ^ ' lSd^j:lIty<^i T^i'^*'^ ^ . >t '<.':' ^?'i'< '^ 


> *-^f* i-^r. 1 Jc::lllu (>-f- ^1 ^c>-f ^^^ ^ a^ o ^>u<i^/v^ tji^ ^ > ^ z > >' rvi 
JS-sin - Ya-sin Sura XXXVI ^ Da Allah kaznjava Ijude prema onom sto zasluze, ni- 
sta zivo na povrsini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On 
ih ostavlja do roka odredenog, i kad im rok dode, - 
pa Allah dobro zna robove Svoje. SURA XXXVI 

JSsin - Ya Sin 

Mekka - 83 ajeta 

U jme Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ja Sin, 

2 Tako Mi Kur'ana mudrog, 

3 ti si, uistinu, poslanik, 
^ na pravom putu, 

5 po objavi Silnoga i Samilosnoga, 

6 da opominjes narod Ciji preci nisu bili opominjani, 
pa je ravnodusan! 

'' O vecini njih se vec obistinila Rijec - zato oni nece 
vjerovati. 

8 Mi smo ucinili da budu kao oni na cije smo vratove 
sindzire stavili sve do podbradaka, - zato su oni gla- 
va uzdignutih, 

9 i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu met- 
nuli i na oci im koprenu stavili, - zato oni ne vide, 

10 i njima je svejedno opominjao ih ti ili ih ne opomi- 
njao, oni nece vjerovati. 

" Tvoja opomena ce koristiti samo onome koji Kur'an 
slijedi i Milostivoga se boji, iako ga ne vidi; njega 
obraduj oprostom i nagradom lijepom! 

12 Mi cemo, zaista, mrtve ozivjeti i Mi smo zapisali ono 
sto su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve 
smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali. 440 t^^^ '^mm§^ HT JH-sitt - Ya-sin Sura XXXV! 13 Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad 
su im dosli poslanici; 

^* kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjero- 
vase, i pojadasmo trecim, pa rekose: »Mi smo vama 
poslani!«- 

15 »Vi ste Ijudi kao i mi« - oni odgovorise -, »Milostivi 
nije objavio nista; vi neistinu govorite!« 

16 »Gospodar na§ zna da smo, doista, vama poslani« - 
rekoSe oni - 

17 »i duzni smo samo da jasno obznanimo.« 

i« Oni rekose: »Mi slutimo da nam nesrecu donosite; 
ako se ne okanite, kamenovacemo vas i stici ce vas 
zaista, bolna patnja oko nas.« 

19 »Uzrok vase nesrece je s vama!« - rekose oni. »Zar 
zato §to ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku 
granicu zla prelazi.« 

20 1 s kraja grada zurno dode jedan Covjek i reCe : »0 
narode moj, slijedi one koji su poslani, 

21 slijedite one koji od vas ne traze nikakvu nagradu, a 
na pravom su putu ! 

22 ZaSto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a 
Njemu cete se vratiti? 

23 Zasto da prihvatim druge bogove mimo Njega? Ako 
Milostivi hoce da me snade neko zio, njihovo posre- 
dovanje nece mi biti ni od kakve koristi i oni me ne- 
ce moci spasiti, 

24 a ja bih tada bio u pravoj zabludi; 

25 ja vjerujem u Gospodara vaseg, Cujte mene!« 

26 I red de se: »Udi u dzennet!« - a on ce reci: »Kamo 
srece da narod moj zna 

27 zasto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem 
priredio!« 441 


Irl^Jj-Al-lJcg^w^^j..^ 11 V^^ CyyJ^^ '-t > tj lll^ '^> ^ ^'C,^ y^ '^Z'fy- y^f ^*^> '^'^ '^, ^ '^ 


u 0^./n;::^^dii4J^ji:;iJi4i::jd(v^^ 
ar Ja-sin - Ya-sin Sura XXXVI XXIII 28 I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo voj- 
sku s neba poslali, niti smo to ikada dinili. 

29 samo bi se duo jedan uzasan krik, i oni bi odjednom 
svi pomrli. 

30 O kako su Ijudi jadni! Nijedan poslanik im nije do- 
sao, a da mu se nisu narugali. 

31 Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda unis- 
tili od kojih im se niko vratio nije, 

32 a svi oni bice zajedno pred Nas dovedeni. 

33 Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj zivot dajemo i iz 
nje nide zito koje oni jedu ; 

3^ Mi po njoj stvaramo basde, palmike i vinograde, i ci- 
nimo da iz nje izvori izviru, - 

35 da oni jedu plodove njihove i od onoga sto ruke nji- 
hove privrijede, pa zasto nece da budu zahvalni? 

36 Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u ono- 
me sto iz zemlje nide, u njima samim, i u onome sto 
oni ne znaju! 

37 I noc im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i 
oni ostaju u mraku. 

38 I Sunce se krece do svoje odredene granice, to je od- 
redba Silnoga i Sveznajuceg. 

39 I Mjesecu smo odredili polozaj; i on se uvijek pono- 
vo krece kao stari savijeni palmin prut. 

40 Nit' Sunce moze Mjesec dostici nit' noc dan preteci, 
svi oni u svemiru plove fe!l^^ mmmw 
j3-sin - Ya-sfn Sura XXXVI 41 Dokaz im je i to sto potomke njihove u ladama krca- 
tim prevozimo 

42 i sto za njih, slicne njima, stvaramo one na kojima se 
voze. 

43 1 ako zelimo, Mi ih potopimo, i nece im spasa biti, 
nece se izbaviti, 

44 osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka odrede- 
nog uzivali. 

46 A kad im se rekne: »Bojte se onoga sto se prije vas 
dogodilo i onoga sto vas Ceka da biste pomilovani bi- 

li...« 

46 I ne dode im nijedan dokaz od dokaza Gospodara 
njihova kojem oni leda ne okrenu. 

47 A kad im se kaze: »Udjeljujte od onoga sto vam Al- 
lah daje«, - onda nevjernici govore vjernicima: »Zar 
da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao 
nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!« 

48 I govore: »Kad ce vec jednom ta prijetnja, ako istinu 
govorite?« 

49 A ne dekaju drugo do strasan glas koji ce ih, dok se 
budu jedni s drugima prepirali, obuzeti, 

50 pa nece moci nista oporuCiti, niti se celjadi svojoj 
vratiti. 

51 I puhnuce se u rog, pa ce oni iz grobova prema Gos- 
podaru svome pohrliti, 

52 govoreci: »Tesko nama! Ko nas iz nasih grobova ozi- 
vi?« - »Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, posla- 
nici su istinu govorili!« 

53 Bice to samo jedan glas i oni ce se svi pred Nama ob- 
reti. 

54 Danas se nikome nece nepravda uCiniti i vi cete, pre- 
ma onom kako ste radili, nagradeni biti. 443 fej^ ^mmmm 
J3-sin - Ya-sfn Sura XXXVI ^ stanovnici dzenneta uzivace toga dana u blagodati- 
ma veseli i radosni, 

56 oni i zene njihove bice u hladovini na ukrasenim di- 
vanima naslonjeni, 

57 u njemu ce imati voca, i ono sto budu zeljeli. 

58 »Mir vama!« - bice rijeci Gospodara Milostivog -, 

59 »a vi, o gresnici, danas se odvojite!« 

^ O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: »Ne kla- 
njajte se sejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, 

61 vec se klanjajte Meni ; to je put pravi 

62 On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pa- 
meti imali?! 

63 Ovo je dzehennem kojim vam se prijetilo, 

64 przite se sada u njemu zato sto niste vjerovali!« 

65 Danas cemo im usta zapeCatiti, njihove ruke ce Nam 
govoriti, a noge njihove ce o onom sto su radili svje- 
dociti. 

66 Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lisiti, pa 
kad bi na put posli, kako bi vidjeli? 

67 A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su 
zgrijesili u nesto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda 
otici niti se vratiti. 

66 Onome kome dug zivot damo, Mi mu izgled nagore 
izmijenimo. Zar oni ne razumiju? 

69 Mi Poslanika nismo pjesnistvu uCili, to mu ne prili(ii. 
Ovo je samo pouka - Kur'an jasni, 

70 da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluze kaz- 
nu nevjernici. 444 
&msm tt» Ja-sin - Ya-sln Sura XXXVI 71 Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvara- 
mo i da oni njome raspolazu kao vlasnici! 

72 i da smo im dali da se njom sluze - na nekima jasu, a 
nekima se hrane, 

73 i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zasto nisu 
zahvalni, 

7* vec pored Allaha druge bogove prihvataju u nadi da 
ce im oni na pomoci biti; 

75 oni im, medutim, nece moci pomoci, a oni su njima 
poslusna vojska. 

76 1 nek te ne zaloste rije^i njihove; Mi, doista, znamo i 
ono sto oni kriju i ono sto pokazuju. 

77 Kako dovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stva- 
ramo, i opet je otvoreni protivnik, 

78 i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, 
i govori: »Ko ce ozivjeti kosti, kad budu trule?« 

79 Reci: »Ozivjece ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; 
On dobro zna sve sto je stvorio, 

80 Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njo- 
me potpaljujete.« 

81 Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar 
da stvori njima sli^ne? Jeste, On sve stvara i On je 
Sveznajuci ; 

82 i zaista On moze, kada nesto hoce, samo za to rekne: 
»Budi!« - i ono bude. 

83 Pa neka je hvaljen Onaj u ^ijoj je ruci vlast nad svim, 
Njemu cete se vratiti! mmm ^mmmm imM. 

Redovi - A$-$3frm Sura XXXVII Sura XXXVII 

Redovi - A^-SafTst 

Mekka - 182 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako Mi onih u redove poredanih* 

2 i onih koji odvracaju* 

3 i onih koji Opomenu Citaju, - 
-* vas Bog je, uistinu, Jedan, 

5 Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih 
i Gospodara Istoka! 

6 Mi smo nebo najblize vama sjajnim zvijezdama oki- 
tili 

7 i duvamo ga od svakog sejtana prkosnoga 

8 da ne prisluskuje meleke uzvisene; njih sa svih stra- 
na gadaju 

9 da ih otjeraju: njih ^eka patnja neprekidna, 

10 a onoga koji sto ugrabi - stigne svjetHca blistava. 

11 Upitaj ih da li je teze njih stvoriti ili sve ostalo sto 
smo stvorili? - Njih stvaramo od Ijepljive ilovade. 

12 Ti se divis, a oni se rugaju, 

13 a kad im se savjeti upucuju, oni ih ne prihvataju, 

14 i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje pod- 
sti^u, 

15 i govore: »Ovo nije nista drugo do prava Carolija! 

16 Zar kad poumiremo i kad kosti i zemlja postanemo, 
zar cemo mi, zaista, biti ozivljeni 

17 i nasi preci davni?« 

18 Reci: »Da , a bicete i ponizeni!« 

19 to ce biti samo glas jedan, i svi ce odjednom progle- 
dati 

20 i reci: »Tesko nama, ovo je - Sudnji dan!« 

21 Da, ovo je Dan strasnog suda u koji vi niste vjerova- 
li! 

22 Sakupite nevjernike i one koji su se s njim^ druzili i 
one kojima su se klanjali 

23 mimo Allaha, i pokazite im put koji u dzehennem 
vodi 

2'» i zaustavite ih, oni ce biti pitani: m^\m ^mBMm 


-^ < -^ -<. 0>Ai v^ ^ ^^'^ iJ J^Llb(3>t3 -^ ':r »> ^ 
J? 


JjMO. "^ilvI^IV 

cA-i o:^ 

w?^. Redovi - A^-^Sff&t 25 »§ta vam je, zasto jedni drugima ne pomognete?« 

26 Ali, toga Dana oni ce se sasvim prepustiti 

27 i jedni drugima prebacivati: 

28 »Vi ste nas varali«* 

29 »Nismo« - odgovorice -, »nego vi niste htjeli vjero- 
vati, 

30 a mi nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan 
narod ste bili 

31 i rijec Gospodara naseg da cemo, doista, kaznu isku- 
siti na nama se ispunila, 

32 a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zablu- 
di bili.« 

33 I oni ce toga Dana zajedno na muci biti, 

3^ jer Mi cemo tako sa mnogoboscima postupiti, 

35 Kad im se govorilo: »Samo je Allah Bog!« - oni su 
se oholili 

36 i govorili: »Zar da napustimo bozanstva nasa zbog 
jednog ludog pjesnika 

37 A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslani- 
ci istinu donosili, 

38 a vi cete sigurno bolnu patnju iskusiti, - 

39 kako ste radili, onako cete kaznjeni biti! 
^ A Allahovi iskreni robovi 

*i posebnu ce opskrbu imati, 

*2 razno voce, i bice postovani 

^ u dzennetskim basCama naslada, 

^ na divanima, jedni prema drugima, 

^ bice posluzeni picem - iz izvora koji ce staino teci - 

^ bistrim i prijatnim onima koji budu pili, 

^7 od njeg nece glava boljeti i zbog njega se nece pamet 

gubiti. 
^ Pored njih ce biti one koje ce preda se gledati, odju 

prekrasnih, 
*9 kao da su one jaja pokrivena.* 

50 I oni ce jedan s drugim razgovarati, 

51 i jedan od njih ce reci: »Imao sam druga jednog 447 •AlJ^' ^Mms^m sse ,- ■£ «s ,^ ''i/,''-*!'^ 

Redovi - A$-$afrit Sura XXXVII 52 koji je govorio: ,Zar i ti vjerujes 

53 da cemo, kad poumiremo i zemlja i kosti postanemo, 
doista, ra^un polagati?« 

54 »Hocete li da pogledate?« 

55 I on ce pogledati, i toga usred dzehennema ugledati. 

56 »Allaha mi«, - reci ce - »zamalo me nisi upropas- 
tio; 

57 da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada 
mudio«. 

58 »A mi, je V de, vise necemo umirati? - 

59 jednom smo umrli - vise necemo biti muceni, 

60 to ce, zaista, uspjeh veliki biti!« 

61 Za ovako nesto neka se trude trudbenici! 

62 A da li je bolja ta gozba ili drvo zakkum 

63 koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? 

64 To je drvo koje ce usred dzehennema rasti; 

65 plod ce mu poput glava sejtanskih biti. 

66 Oni ce se njime hraniti i trbuhe ce svoje njime puniti, 

67 zatim ce to s klju^alom vodom izmijesati, 

66 a potom ce se, sigurno, opet u dzehennem vratiti. 

69 Oni su o^eve svoje u zabludi zatekli 

70 pa i oni stopama njihovim nastavili, 

71 a i prije njih su vecinom drevni narodi u zabludi bili, 

72 iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali; 

73 zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opo- 
menuti, 

74 samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim. 

75 A kada Nas je Nuh zovnuo. Mi smo se lijepo odaz- 
vali: 

76 njega i porodicu njegovu nevolje teske smo spasili 448 bt ,^\U 


'*M 'y^ ^ y -" *^ '.''' ."<^> <:r?a>ij# 5} o^Vii:i>i^^^ •;rt;^3:l5\\i^i;e 


^ ^^ ^^^ x^ ^>l >^^ vj(>^A^4:^ 
^<j\JU3 

.^> >'t?>,ff>{.- A^''<\y'^ ^<'< 

%;i5i65'^T;i:s4Dj;^3*^uj:^(^^^ 
Redovi - A^-^SffSt Sura XXXVII 77 i samo potomke njegove u zivotu ostavili, 

78 i u narastajima kasnijim mu spomen saduvali: 

79 »Mir Nuhu od svjetova svih!« 

80 Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela dine, 

81 on je bio rob Nas, vjernik, 

82 a ostale smo poslije potopili 

83 Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim, 

84 kad je Gospodaru svome iskrena srca dosao, 

85 kad je ocu svome i narodu svome rekao: »Cemu se 
to vi klanjate? 

86 zar lazna bozanstva umjesto Allaha hocete? 

87 i sta o Gospodaru svjetova mislite?« 
88 1 on baci pogled na zvijezde, 

89 pa reCe: »Ja cu se, evo, razboljeti!« 

90 i oni ga napustise, uzmaknuvsi, 

91 a on se kumirima njihovim prikrade, pa rede: »Zasto 
ne jedete? 

92 Sta vam je te ne govorite?« 

93 i krisom im pride desnom rukom ih udarajuci, 

94 pa mu narod trkom dode. 

^ »Kako mozete da se klanjate onima koje sami klese- 
te?« - upita, 

96 »kad Allah stvara i vas i ono sto napravite?« 

97 Pripremite za njega lomadu« - povikase - »pa ga u 
vatru bacite?« 

98 I htjedose da ga na muke stave, ali Mi njih udinismo 
ponizenim. 

99 »Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio«. - 
rede -, »On ce mene kuda treba uputiti. 

100 Gospodaru moj, daruj mi porod destit!« - 

101 1 Mi smo ga obradovali djedakom blage naravi. 

102 1 kad on odraste toliko da mu pode u poslu pomaga- 
ti, Ibrahim rede: »0 sinko moj, u snu sam vidio da 
treba da te zakoljem, pa sta ti mislis?« - »0 ode 
moj«, - rede - »onako kako ti se nareduje postupi; 
vidjeces, ako Bog da, da cu sve izdrzati.« g[^92S m^m ^mmm 
Redovi - A$-$afrat Sura XXXVII 103 I njih dvojica poslusase, i kad ga on Celom prema 
zemlji polozi, 

104 Mi ga zovnusmo: »0 Ibrahime, 

105 ti si se Objavi u snu odazvao; - a Mi ovako nagradu- 
jemo one koji dobra djela Cine, - 

106 to je, zaista, bilo pravo iskusenje!« 

107 i kurbanom velikim ga iskupismo 

108 i u narastajima kasnijim mu spomen saCuvasmo: 

109 »Nek je u miru Ibrahim !« 

110 Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela Cine, 

111 a on je, doista, bio rob Nas, vjernik, 

112 i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i Cov- 
jekom dobrim, 

113 i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a medu potomci- 
ma njihovim ima vjernika i nevjernika oCitih. 

114 I Musau i Harunu smo milost ukazali, 

115 pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili 

116 i pomogli im da pobijede, 

117 i Knjigu im jasnu dali 

118 i obojicu na pravi put uputili 

119 i u narastajima kasnijim im spomen saCuvali: 

120 »Nek su u miru MOsS i Harun!« 

121 Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela Cine, 

122 a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Nasi, vjernici. 

123 I Iljas je bio poslanik. 

124 Kad on reCe narodu svome: »Zar se ne bojite? 

125 Sto se Balu klanjate, a najljepseg Stvoritelja ostavlja- 
te, 

126 Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vasih predaka 
drevnih?« - 450 


o^ 
ifil 
Redovi - A$-^afrat Sura XXXVII ^27 oni ga lascem nazvase i zato ce, sigurno, u vatru svi 
oni biti baCeni, 

128 samo nece oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani. 

129 I saCuvasmo mu spomen u narastajima kasnijim: 

130 »nek je u miru Ilijas!« 

131 Eto tako Mi nagradujemo one koji dobra djela Cine, 

132 a on je bio rob Nas, vjernik. 
133 1 Lot je bio poslanik. 

134 Mi smo njega i ditavu njegovu porodicu spasili, - 

135 osim starice, ona je nastradala sa onima koji su na- 
stradali -, 

136 a ostale smo unistili, 

137 i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju 

138 i nocu, pa zasto se ne urazumite? 
139 1 Junus je bio poslanik. 

140 I on pobjeze na jednu ladu prepunu* 

141 i bad kocku i kocka na njega pade, 

142 i riba ga proguta, a bio je zasluzio prekor, 

143 i da nije bio jedan od onih koji AUaha hvale, 

144 sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad ce svi 
biti ozivljeni, 

145 i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio 
bolan, 

146 i udinismo da iznad njega izraste vrijeza jedne tikve. 

147 i poslasmo ga stotini hiljada Ijudi, i vise, 

i4« i oni povjerovaSe, i njima dadosmo da do roka odre- 
denog pozive. 

149 A upitaj ih: »Zar su za Gospodara tvoga - kceri, a za 
njih - sinovi, 

150 zar smo u njihovu prisustvu meleke kao zene stvori- 
li?« 

151 Eto, oni, zbog toga sto lazu, doista govore: 

152 »Anah je rodio« - oni su, zaista, lazljivci. 

153 zar je On kceri sinovima pretpostavio? 


-^ » « *-* ^ ' ai!jM 5>li«ic!^^^iViL^^ .^3]1^_^V^^ cn^^^jv^ J^^^tl^^ 


0^r!iiJfyi4ii50<i5ii;i5i'(3^^j '•^^^Vi^^* Redovi - A$-$Sf7^t Sura XXXVII 15* §ta vam je, kako rasudujete?! 

155 Zasto ne razmislite? 

156 Hi, gdje vam je dokaz oditi? 

157 Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite! 

158 Mnogobosci izmedu Njega i dzinna srodstvo uspos- 
tavljaju, a dzinni odavno znaju da ce oni koji tako 
govore u vatru biti badeni, - 

159 hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni 
predstavljaju! 

160 Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi. 

161 Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate, 

162 ne mozete o njima nikoga u zabludu zavesti, 

163 mozete samo onoga koji ce ionako u vatri gorjeti. 

164 »Svakome od nas mjesto je odredeno, 

165 nii smo u redove poredani, 

166 i samo Njega hvalimo!«* 

167 A oni su sigurno govorili: 

168 »Da smo mi Knjigu imali kao sto su je imali narodi 
prijasnji, 

169 sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni !« 

170 Ali u Kurgan ne htjedose da povjeruju, i znace oni! 

171 A rijed Nasa je davno re^ena o robovima Nasim, o 
poslanicima: 

172 »Oni ce biti, doista, potpomognuti 

173 i vojska Nasa ce zacijelo pobijediti!« 

174 Zato se okreni od njih za neko vrijeme 
176 i posmatraj ih, i oni ce posmatrati! 

176 Zar oni kaznu Nasu da pozuruju? 

177 Kad ih ona stigne, zlo ce jutro osvanuti onima koji 
su bili opomenuti! 

178 Zato se okreni od njih za neko vrijeme 

179 i posmatraj, i oni ce posmatrati! 

180 Velidanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i da- 
leko od onoga kako ga predstavljaju oni! 

181 i mir poslanicima 

182 i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! 

ToF Sura XXXVIII SURA XXXVIII 

SSd - S3d 

Mekka - 88 ajeta 
U ime Allaha, MUosttvog. Samilosnog! 

1 Sad. Tako Mi Kur'ana slavnog, 

2 doista su bahati i inadzije oni koji nece da vjeruju! 

3 Koliko smo Mi naroda prije njih unistili. I oni su za 
pomoc vapili, ali je bilo kasno! 

-* Oni se dude sto im je jedan od njih dosao da ih opo- 
minje, i govore nevjernici: »Ovo je darobnjak, lazov! 

5 Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zais- 
ta, nesto veoma dudno!« 

6 I on! ugledni izmedu njih krenuse: »Idite i ostanite 
pri klanjanju bogovima svojim, ovinia se, uistinu, ne- 
sto veliko hoce! 

7 Za ovo nismo duli u vjeri predaka nasih, ovo nije ni- 
sta drugo vec namjestena laz; 

8 zasto bas njemu, izmedu nas, da bude poslana Opo- 
mena?!« Ali, oni u Opomenu Moju sumnjaju zato 
sto kaznu Moju nisu iskusili. 

9 Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silno- 
ga i Darezljivog? 

10 Zar oni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad 
onim sto je izmedu njih? - neka se, onda, uz Ijestve 
popnu. 

11 oni predstavijaju neznatnu urotniCku vojsku koja ce 
tamo biti porazena. 

12 I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik 
gradevina ogromnih, poricali, 

13 i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se 
protiv poslanika urotili; 

1* svi su oni poslanike u laz utjerivali i kaznu Moju za- 
sluzili. 

15 A i ovi ne Cekaju do jedan zvuk roga koji nece biti 
potrebno ponoviti, 

16 i govore: »Gospodaru nas, pozuri i kazni nas, prije 
Dana u kojem ce se radun polagati!« ^i^ 'mmmm 
Sad - Sad Sura XXXVIII SED2DA 17 Ti otrpi ono sto oni govore i sjeti se roba Naseg Da- 
vuda, ^vrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obracao. 

18 Mi smo brda potdinili da zajedno s njim hvale Alla- 
ha prije nego sto Sunce zade i poslije posto grane, 

19 a i ptice okupljene - svi su oni zbog njegova 
hvaljenjahvalu ponavljali. 

20 I udvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesnis- 
tvo i sposobnost da rasuduje. 

21 A da li je do tebe dopria vijest o parnidarima kad su 
preko zida hrama presli, 

22 kad su Davudu upali» pa se on od njih uplasio. »Ne 
boj se« - rekli su - »mi smo dvojica parniCara, jedan 
drugom smo nazao udinili, pa nam po pravdi presu- 
di; ne budi pristrasan, i na pravi put nas uputi. 

23 Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja 
samo jednu, i on mi reCe: *Daj ti nju meni!* - i u pre- 
pirci me pobijedi-« 

24 »U^inio ti je, doista, krivo! - rede Davud - »time sto 
je trazio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi 
ortaci dine nepravdu jedni drugima, ne dine jedino 
oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo.« 
I Davud se uvjeri da smo Mi bas njega na kusnju sta- 
vili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade li- 
cem na tie i pokaja se.* 

25 I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak nama 
i divno prebivaliste ga deka. 

26 O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji udinili, 
zato sudi Ijudima po pravdi i ne povodi se za strascu 
da te ne odvede s Allahova puta; one koji skrecu s 
Allahova puta deka teska patnja na onom svijetu za- 
to sto su zaboravljali na Dan u kome ce se radun po- 
lagati. 454 Skills i^M vQilXfiX^j^d^lc?/^^ SAd - Sad Sura XXXV! 1 1 27 Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono sto je 
izmedu njih; tako misle nevjernici, pa tesko nevjerni- 
cima kad budu u vatri! 

28 Zar cemo postupiti s onima koji vjeruju i dine dobro 
kao sa onima koji prave nered na zemlji, ili, zar ce- 
mo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i 
s gresnicima? 

29 Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi 
oni o rijedima njezinim razmislili i da bi oni koji su 
razumom obdareni pouku primili. 

30 Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on 
rob bio, i mnogo se kajao! 

31 Kad su jedne ve5eri preda nj bili izvedeni punokrvni 
konji koji su na tri noge stajali, a detvrtom jedva 
zemlju doticali, 

32 on rece: »Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja 
pokazujem Ijubav prema blagu!« - i oni se izgubise 
iz vida. 

33 »Vratite mi ih!« - i on ih pode gladiti po nogama i 
vratovima. 

34 Mi smo Sulejmana u iskusenje doveli i njegovo bo- 
lesno tijelo na prijestolju zadrzali, ali je poslije oz- 
dravio. 

35 »Gospodaru moj«, - rekao je - »oprosti mi i daruj 
mi vlast kakvu niko, osim mene, nece imati! Ti uisti- 
nu, bogato darujes!« 

36 1 Mi smo dali da mu sluze: vjetar - koji je prema za- 
povijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on 
htio- 

37 i sejtani, sve graditelji i gnjurci, 

38 i drugi u bukagije okovani. 

39 »Ovo je Nas dar, pa ti oslobodi ili zadrzi, neces zbog 
toga odgovarati!« 

^ On je, doista, blizak Nama i 6eka ga krasno prebiva- 
liste. 

41 I sjeti se roba naseg Ejjuba kada je Gospodaru svo- 
me zavapio: Ȥejtan me na zlo navraca i misli lazne 
mi uliva!« 

42 »Udari nogom o zemlju, - eto hladne vode za kupa- 
nje i pice!« - 455 


, X >'^ *y^ * f^c^* '^t ^ ''> , 


> ^x-^ /^ OyUi^^^y>C^lj^J^ 


Jlj 


»^lk -^ > ^ .-r*-^ -^•<^< :^50. \131E 


r 
^1 'y^T^^y »> '^Li^i<iAfli2->-^ a2 ;»ill ^iT.i ^A. ^. JCA^^u^*:^io^^jiSjnij^i^j^i xt 


^>? ONj C_->N'^j ^ > >^oyUj >'^ <*,'^,< -^ > <-- ,^^>'-^ ^J^ QiJ^JiUlJCA* M vir'^S^^^^^^-^-^J .-".< -^ 9.y ^ y> » -r.< -^ ^. ')jlJLlJb ©^Uo^.4lUl4;J^^6^ 


>\'^M'^l< K'^'^^K ^^^^ .^.ffA ^ ^ ->? rr^rr> (X'^-y ^ '-' *<: >> »< . 


IJCJb 


< i< ^ K^^k'^^ < --'r'-^-^Mi ^0^4ll^Q-J^^4)^^-^^(*^d^ ToV 
Sura XXXVIII « i Mi smo mu iz milosti Nase deljad njegovu darovali 

i jos toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju 

pameti -* 
*4 »I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo za- 

kletvu ne prekrsi!« Mi smo znali da je on izdrzljiv; 

divan je rob on bio i mnogo se kajao!* 
*5 I sjeti se robova nasih Ibrahima i Ishaka i Ja'kuba, 

sve u vjeri dvrstih i dalekovidnih. 
^ Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je 

uvijek bio na umu onaj svijet; 
*7 i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih Iju- 

di. 
48 I sjeti se Ismaila i Eljese*a i Zu-1-Kifla, svi su oni bili 

dobri. 
*9 Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klo- 

nili ^eka divno prebivaliste: 

50 edenski vrtovi, dije ce kapije biti za njih otvorene, 

51 u kojima ce se odmarati, i raznovrsno voce i pice tra- 
ziti. 

52 Pored njih bice hurije, istih godina, koje ce preda se 
gledati. 

53 »To je ono sto vam se obecava za Dan u kome ce se 
ra^un polagati; 

54 to ce, doista, blagodat Nasa biti, koja nikada nece 
prestajati!« 

55 Eto toliko! A one koji budu zlo dinili ceka najgore 
prebivaliste: 

56 dzehennem, u kojem ce gorjeti; a grozne li postelje! 

57 Eto toliko! Pa neka okusaju vodu kljucalu i kapljevi- 
nu smrdljivu 

58 i druge slidne ovima muke, mnogostruke. 

59 »Ova gomila ce zajedno s vama tiskajuci se u dze- 
hennem uci!« - »Ne bilo im prostrano! u vatri ce 
oni, doista, gorjeti !« 

60 »Vama ne bilo prostrano !« - reci ce oni - »vi ste 
nam ovo pripremili, a grozna li boravista!« 

61 »Gospodaru nas,« - reci ce - »udvostrudi patnju u 
vatri onima koji su nam ovo prirediH!« 456 aJo.>«^>a::j^ 1 j]^® o!i^(yIr^t3^^^1 ^^^^-s^^ .>-?> 

S3d - Sad Sura xxxvnr 62 I govorice: »Zasto ne vidimo Ijude koje smo u zle 

ubrajali 
^ i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubi- 

^ Istina je, sigurno, da ce se stanovnici dzehennema 
medu sobom raspravljati. 

65 Red: »Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, 
Jedinoga i Mocnog, 

66 Gospodara nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu 
njih, Silnoga, Onoga koji prasta« 

67 Reci : »Ovo je vijest velika, 

68 a vi od nje glave okrecete. 

69 Ja nisam nista znao o melekima uzvisenim kada su 
se prepirali - 

70 meni se objavljuje samo da jasno opominjem« - 

71 i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: »Stvoricu 
dovjeka od ilovaCe, 

72 pa kad mu savrsen oblik dam i zivot u nj udahnem, 
vi mu se poklonite!« 

73 meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili 

74 osim Ibllsa; on se uzoholio i postao nevjernik. 

75 »0 Iblisu!« - rekao je On - »sta te navelo da se ne 
poklonis onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se 
uzoholio ili mislis da si uzvisen?« 

76 »Bolji sam od njega« - rekao je on - »mene si stvo- 
rio od vatre, a njega od ilovaie.« 

77 »E, izlazi onda iz dzenneta!« - rede On -, »proklet 
da si! 

78 Moje prokletstvo ce te do Sudnjeg dana pratiti!« 

79 »Gospodaru moj!« - rede on -, »daj mi vremena do 
dana kada ce oni ozivljeni biti!« 

60 »Dajem ti« - rede On - 

61 »do dana vec odredenog.« 

62 »E tako mi dostojanstva Tvoga,« - rede -, »sigurno 
cu ih sve na stranputicu navesti, 

63 osim Tvojih medu njima robova iskrenih!« 457 'jmm 
av^i^!^ 
toA Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX w »Istinom se kunem i istinu govorim« - rede Allah -, 

86 »sigurno cu sa svima, tobom i onima koji se budu 
poveli za tobom, dzehennem napuniti!« 

86 Red: »Ne trazim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i 
ja nisam izvjestaden, 

87 Kufan je, doista, svijetu cijelom opomena! 

88 i vi cete uskoro saznati njegovu poruku!« SURA XXXIX 

Skupovi - Az-Zumar 

Mekka - 75 ajeta 

U ime Atlaha, Mitostivog. Samilosnog! 

^ Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 

2 Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato 
se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedajuci vje- 
ru! 

3 Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! A onima 
koji pored Njega uzimaju zastitnike: »Mi im se kla- 
njamo samo zato da bi nas sto vise Allahu priblizili« 
- Allah ce njima, zaista, presuditi o onome u demu su 
se oni razilazili. Allah nikako nece ukazati na pravi 
put onome ko je lazljivac i nevjernik. 

^ Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi, izmedu 
onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Hvaljen 
neka je On; On je Allah, Jedini i Svemocni! 

5 Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On nocu zavija 
dan i danom zavija noc. On je Sunce i Mjesec potd- 
nio, svako se krece do roka odredenog. On je Silni, 
On mnogo prasta! 


l;^[^^S2ioii!A^W^<i5^-'^f^^ ^ ^^A :^ 


^<<< ,^,^\ <,l^ > M^i^x-"^^^ G\. 


'a^^A <>--<:. 

If T'^4-' -^ ^^^^'^^ .Gi 


^iii' j^-STvtf >/,^ Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX 6 On vas od jednog dovjeka stvara - a od njega je dru- 
gu njegovu stvorio - i On vam je dao osam vrsta sto- 
ke; On vas stvara u utrobama matera vasih, dajuci 
vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, 
eto, Allah, Gospodar vas, Njegova je vlast, nema bo- 
ga osim Njega, pa kuda se onda odmecete? 

7 Ako vi budete nezahvalni, - pa, Allah od vas ne zavi- 
si, ali On nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi ne- 
zahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. 
A nijedan gresnik nece nositi grijehe drugoga! Poslije 
cete se svome Gospodaru vratiti, pa ce vas On o 
onom sto ste radili obavijestiti, jer On dobro zna sva- 
6ije misli. 

8 Kad dovjeka nevolja snade, Gospodaru svome se mo- 
li, Njemu se obraca, a onda, posto mu Allah milost 
Svoju daruje, zaboravi Onoga kome se prije molio, i 
druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova 
na stranputicu odvodio. Red: »Uzivaj neko vrijeme u 
nevjerovanju svome, bices, sigurno, stanovnik u vat- 
ri!« 

9 Da li je onaj koji u nocnim dasovima u molitvi vrije- 
me provodi, padajuci licem na tie i stojeci, strahujuci 
od onoga svijeta i nadajuci se milosti Gospodara svo- 
ga...? Reci: »Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne 
znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!« 

10 Reci: »0 robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospo- 
dara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela bu- 
du 6inili deka nagrada, a Allahova zemlja je prostra- 
na; samo oni koji budu strpljivi bice bez raduna na- 
gradeni.« mi'm ^mmMm i)^t<SVcJ-5{^ li/? ^■^ L^:*5(Iiu>y o^^i ja ._^VUjV<!£ri<<ii^ Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX 11 Red: »Meni se nareduje da se klanjam Allahu iskre- 
no Mu ispovijedajuci vjeru 

12 i nareduje mi se da budem prvi musliman.« 

i3Reci: »Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako 
Gospodaru svome budem neposlusan.« 

1* Red: »Samo se Allahu klanjam, iskreno Mu ispovi- 
jedajuci vjeru svoju, 

15 a vi se, pored Njega, klanjajte kome hocete!« Red: 
»Stradace, uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube 
i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!« 

16 Nad njima ce biti naslage vatre, a i ispod njih nasla- 
ge; time Allah strasi robove Svoje. »0 robovi Moji, 
bojte se Mene!« 

17 Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i 
koji se Allahu obracaju, - njima su namijenjene ra- 
dosne vijesti, zato obraduj robove Moje 

18 koji Kur'an slusaju i slijede ono najljepse u njemu; 
njima je Allah na pravi put ukazao i oni su pametni 

19 Zar ti da spasis onoga koji je zasluzio kaznu, onoga 
koji cebiti u vatri? 

20 A one koji se Gospodara svoga boje cekaju odaje, 
sve jedne iznad drugih sagradene, ispred kojih ce ri- 
jeke ted, - obecanje je Allahovo, a Allah nece obe- 
canje prekrsiti. 

21 Zar ne vidis da Allah spusta s neba kisu pa je u izvo- 
re u zemlji razvodi, a onda pomocu nje raznobojno 
bilje izvodi, zatim se ono osusi i ti ga vidis pozutjela i 
najzad ga skrsi. To je, doista, pouka za one koji su 
pametni. imsm mmjim 
Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX 22 Zar je isti onaj Cije je srce Allah uCinio sklono isla- 
mu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga? Tesko 
onima dija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, 
oni su u pravoj zabludi! 

23 Allah objavljuje najljepsi govor, Knjigu sli^nu po 
smislu, Cije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi 
jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spo- 
mene ime Allahovo, koietijihove i srca njihova se 
smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazu- 
je onome kome On hoce; a onoga koga Allah ostavi 
u zabludi niko na pravi put nece moci uputiti. 

24 Zar je isti onaj koji ce se na Sudnjem danu licem 
svojim zaklanjati od strahovite patnje? »Trpite ono 
sto ste zasluzili!« - mnogoboscima ce se reci. 

25 Oni prije njih su poricali, pa ih je stigia kazna odakle 
nisu odekivali. 

2e Allah je dao da osjete ponizenje u zivotu na ovom 
svijetu, a patnja na drugom svijetu bice, zaista, jos 
gora, - kad bi oni samo znali! 

27 Mi u ovom Kur'anu navodimo Ijudima svakojake 
primjere da bi pouku primili. 

28 u Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikak- 
ve protivrjednosti, da bi se Gospodara svoga poboja- 
li. 

29 Allah navodi kao primjer dovjeka koji je u vlasti or- 
taka oko koga se oni otimaju i Covjeka koji je u vlasti 
samo jednog Covjeka, - da li je polozaj njih dvojice 
isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali vecina njih ne 
zna. 

» Ti ces, zacijelo, umrijeti, a i oni ce, takode, pomrijeti. 

31 i poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom svo- 
jim cete se jedan s drugim prepirati. ^^jJli^i^ ♦ 


Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX DZUZ' 
XXIV 32 Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori 
lazi i smatra da je laz istina kada mu ona dolazi? Zar 
u dzehennemu prebivaliste za nevjernike nece biti? 

33 A onaj koji donosi Istinu i oni koji u nju vjeruju, oni 
su bogobojazni, 

34 sve sto zazele u Gospodara svoga ce naci, to ce biti 
nagrada onima koji su dobra djela dinili. 

35 da bi Allah preko ruznih postupaka njihovih presao, 
i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio. 

36 Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te 
plase onima kojima se, pored Njega, klanjaju. Ono- 
ga koga Allah ostavi u zabludi - niko ne moze na 
pravi put uputiti. 

37 a onoga koga On na pravi put uputi - niko ne moze 
u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i strog? 

38 Ako ih upitas ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno 
ce reci: » Allah !« a ti reci? »Mislite li vi da li bi oni 
kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti ste- 
tu, ako Allah hoce da mi je udini, ili, da li bi mogli 
zadrzati milost Njegovu, ako On hoce da im je poda- 
ri?« Reci: »Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouz- 
daju oni koji se pouzdavaju.« 

39 Reci: »0 narode moj, ti postupaj onako kako postu- 
pas, a i ja cu postupati, pa cete znati 

^ koga ce stici patnja koja ce ga poniziti, i koga ce pat- 
nja vjedno snaci.« Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX *^ Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih Ijudi - samu is- 
tinu; onaj ko bude isao pravim putem - sebi ce ko- 
ristiti, a onaj ko bude isao stranputicom - sebi ce na- 
uditi, ti nisi njima tutor. 

*2 Allah uzima duse u Casu njihove smrti, a i onih koji 
spavaju, pa zadrzava one kojima je odredio da umru, 
a ostavlja one druge do roka odredenog. To su, zais- 
ta, dokazi za one koji razmisljaju. 

*3 Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. 
Red: »Zar i onda kada su bez ikakve moci i kada ni- 
sta ne razumiju!« 

^ Red: »Niko ne moze bez Njegove volje posredovati, 
vlast na nebesima i na Zemiji Njegova je, a poslije - 
Njemu cete se vratiti. 

*5 Kad se Allah samo spomene, grcie se srca onih koji u 
onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni kojima 
se oni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost 
obuzme. 

46Reci: »Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji 
znas nevidljivi i vidljivi svijet, Ti ces robovima Svo- 
jim presuditi u onome oko dega su se razilazili!« 47 Kad bi mnogobosd imali sve sto je na Zemiji, i jos 
toliko, na Sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se 
teske patnje iskupili; a Allah ce ih kazniti kaznom 
kakvu nisu mogli ni naslutiti. !mm mmmy^ 


>/>-4Jt3U-_j]^.^— ^ .i;^ Ijo' 


1 ^^ M t ^ bac^u>^>>^^. ^^^ .A> > 'c-C'f^.^ ^lylSUj,^ S^jix^ '^''^^^<XA\ ili 
Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX « i predo^ice im se rdava djela njihova koja su radili i 
snaci ce ih bas ono demu su se izrugivali. 

<9 Kad dovjeka kakva nevolja snade, Nama se moli; a 
kad mu Mi poslije blagodat pruzimo, onda govori: 
»Ovo mi je dato zato sto sam to zasluzio.« A nije ta- 
ke, to je samo kusnja, ali vecina njih ne zna. 

50 Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo 
ono sto su bili stekli, 

51 i stigia ih je kazna za ono sto su radili. A i one medu 
ovima koji nepravdu dine - stici ce kazna za ono sto 
dine, oni nece umaci. 

52 Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome ho- 
ce, i da uskracuje; to su, zaista, pouke narodu koji 
vjeruje. 

53 Red: »0 robovi moji koji ste se prema sebi ogrijesili, 
ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigumo, 
sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prasta i On 
je milostiv. 

5* I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se 
prije nego sto vam kazna dode, - poslije vam niko 
nece u pomoc priskoditi. 

55 1 slijedite ono najljepse, ono sto vam Gospodar vas 
objavljuje, prije nego sto vam iznenada kazna dode, 
za diji dolazak necete znati. 

56 da dovjek ne bi uzviknuo: »Tesko meni, koliko sam 
samo duznosti prema Allahu propustio, dak sam se i 
izrugivao!« 464 mm mmmy^ 

f-^ Af^^f ^ -^^^ ^J^ lyj\oiji\4lil iJ^^X^' 'f-^-^-iT. L^y^-A^-^ '^\ Au> >^' 


£^^.:lauo-.iiUiS<^i:^j:S05j^d' 
tno SkupovJ - Az-Zumar Sura XXXIX 57 ili da ne bi rekao: »Da me je Allah pravim putem 
uputio, sigurno bih se Njegove kazne*saduvao«. 

56 ili da ne bi rekao kad dozivi patnju: »Da mi se samo 
vratiti - dobra djela bih dinio!« 

59 »Nikada! Dolazile su pouke Moje, pa si ih poricao i 
oholio se, i nevjernik si bio«. 

60 Na Sudnjem danu vidjeces pocrnjela lica onih koji 
su o Allahu lazi govorili. A zar u dzehennemu nece 
biti boraviste oholih? 

61 Allah ce spasiti one koji su Njegova naredenja iz- 
vrsavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni ce posti- 
ci ono sto su zeljeli: zlo ih se nece doticati i oni nece 
tugovati. 

62 Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim, 

63 U Njega su kljudevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Al- 
lahove dokaze ne vjeruju, oni ce biti izgubljeni! 

64 Reci: »Zar od mene trazite da se nekome drugom, 
osim Allahu, klanjam, o neznalice! 

65 A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: »Ako budes 
druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela ce sigurno 
propasti, a ti ces izgubljen biti«. 

66 Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan! 

67 Oni ne veliCaju Allaha onako kako Ga treba veliCati; 
a Citava Zemlja ce na Sudnjem danu u vlasti Njego- 
voj biti, a nebesa ce u moci Njegovoj smotana ostati. 
Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje 
Njemu smatraju ravnim ! 465 'M^ ci mmmm 
TvT Skupovi - Az-Zumar Sura XXXIX 68 I u rog ce se puhnuti, i umrijece onT na nebesima i 
on! na Zemlji, ostace samo oni koje bude Allah 
odabrao; poslije ce se u rog po drugi put puhnuti i 
oni ce, odjednom, ustati i dekati. 

69 I Zemija ce svjetloscu Gospodara svoga zasjati i 
Knjiga ce se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci ce se 
dovesti, i po pravdi ce im se svima presuditi, nikome 
se nece nepravda udiniti; 

70 svako ce dobiti ono sto je zasluzio, jer On dobro zna 
sta je ko radio. 

71 Oni koji nisu vjerovali u gomilama ce u dzehennem 
biti natjerani, i kad do njega dodu, kapije njegove ce 
se pootvarati i duvari njegovi ce ih upitati: »Zar vam 
nisu dolazili vasi poslanici, koji su vam ajete Gospo- 
dara vaseg kazivali i opominjali vas da cete ovaj vas 
Dan dozivjeti?« - »Jesu« - reci ce oni -, »ali, jos je 
davno odredeno da ce nevjernici kaznjeni biti«. 

72 I red ce se: »Ulazite na dzehennemske kapije, vjed- 
no cete u njemu boraviti!« Grozna li prebivalista 
onima koji su se oholili! 

73 A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorka- 
ma ce u dzennet biti povedeni, i kad do njega dodu, 
- a kapije njegove vec sirom otvorene -, duvari nje- 
govi ce im reci: »Mir vama, od grijeha ste disti, zato 
udite u nj, u njemu cete vjedno boraviti!« 

74 1 oni de reci: »Hvala Allahu, koji nam je obecanje 
Svoje ispunio i u dzennetu nam mjesto darovao, da 
se u njemu nastanimo gdje hocemo!« Divne li nagra- 
de onima koji su se trudili! 466 -u^oj>t-— ^o^/«i ' uy^iyt -^-ij;)^'^ ^os-^IUj i cS/j .r-f f ^ . -> ^>^ 


^Ux>u Vjemik - AJ-Mu 'min 75 I vidjeces meleke kako prijesto okruzuju, velidajuci i 
hvaleci Gospodara svoga; i svima ce se po pravdi 
presuditi i red ce se: »Hvaljen neka je Allah, Gospo- 
dar svjetova!« SURA XL 

Vjernik - AJ-Mu 'win 

Mekka - 85 ajeta U ime Aliaha, Milostivog, Samilosnog! ^ Ha-mim. 2 Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajuci, 

3 koji oprasta grijehe i prima pokajanje, koji strahovi- 
to kaznjava i obilno nagraduje; drugog boga osim 
Njega nema, Njemu se sve vraca. 

4 O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne 
vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to sto se oni po svi- 
jetu krecu. 

5 I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega 
oni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki na- 
rod nastojao je da se domogne svoga poslanika i tru- 
dio se da neistinom ugusi istinu, pa sam ga Ja kaz- 
njavao, - a kakva je bila kazna Moja! 

6 I tako ce se rijed Gospodara tvoga ispuniti da ce oni 
koji nisu htjeli da vjeruju - stanovnici u vatri biti. 

7 Meleki koji drze prijesto i oni koji su oko njega veli- 
6aju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se 
da budu oprosteni grijesi vjernicima: »Gospodaru 
nas, Ti sve obuhvatas miloscu i znanjem; zato opros- 
ti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i 
saduvaj ih patnje u vatri ! ^ . XL ^ _ a ^ . (hr j tlUj ;> V Ij^^^-^ ^dj lij?^ ^mit;^ >J 


f\A Vjemik - At-Mu"min 8 Gospodaru nas, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im 
obecao, i pretke njihove i zene njihove i potomstvo 
njihovo, - one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i 
mudar. 

9 I postedi ih kazne zbog ruznih djela, jer koga Ti toga 
dana postedis kazne zbog ruznih djela - Ti si mu se 
smilovao, a to ce, zaista, veliki uspjeh biti!« 

10 Onima koji nisu vjerovali doviknuce se: »Allahova 
odvratnost prema vama kad ste, pozivani da vjeruje- 
te, ostali nevjemici - bila je, doista, veca od vase od- 
vratnosti sada prema sebi«. 

11 »Gospodaru nas«, - reci ce oni -, »dva puta si nas 
usmrtio i dva puta si nas ozivio; mi priznajemo grije- 
he nase, pa ima li ikakva nadina da se izide?« 

12 »To vam je zato sto niste vjerovali kad se pozivalo 
Allahu Jedinom, a vjerovali ste ako bi Mu se neko 
drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Al- 
lahu, uzvisenom i velikom«. 

13 On vam pokazuje znamenja Svoja i spusta vam op- 
skrbu s neba, a pouku ce prihvatiti samo onaj koji se 
Njemu obraca. 

1* Klanjajte se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajuci 
vjeni - pa makar to nevjernicima bilo mrsko - 

15 Onome Najuzvisenijem, koji svemirom vlada, koji 
salje Objavu, rijedi Svoje - kome hoce od robova 
Svojih da upozori na Dan susreta medusobnog, 

16 na Dan kada ce se oni pojaviti, kada Allahu nece o 
njima nista skriveno biti. »Ko ce imati vlast toga da- 
na ?« - » Allah, Jedini i Svemocni!« 468 ,^^>/ ^ A...tf '- > :-'v1 . > < > '^ < •If'' t;''Tf . '''>'f' 

,^|4lil^ j^li )_^P»Ss3 t^i!^ lj>,g^ 


>^^^ Vjemik - AI-Mu'min 17 Svaki dovjek ce toga Dana prema zasluzi kaznjen ili 
nagraden biti; toga Dana nece biti nepravde! Allah 
ce, zaista, brzo obradunati. 

18 I upozori ih na bliski Sudnji dan kada ce srca do 
grkljana doprijeti i poprijeCiti se, kada nevjernici ni 
prisna prijateija ni posrednika nece imati koji ce us- 
lisan biti. 

10 On zna poglede koji kriomice u ono sto je zabranje- 
no gledaju, a i ono sto grudi kriju; 

20 Allah ce po pravdi presuditi, a oni kojima se oni, po- 
red Njega klanjaju - nece ni po demu suditi. Allah, 
zaista, sve ^uje i sve vidi. 

21 Zasto oni ne putuju po svijetu pa da vide kako su za- 
vrsili oni prije njih? Bili su od njih mocniji i vise spo- 
menika su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog gri- 
jehova njihovih, kaznio i niko ih od Allahove kazne 
nije odbranio. 

22 Allah ih je kaznio zato sto su poricali jasne dokaze 
koje su im poslanici njihovi donosili. On je, zaista, 
Mocan, On strahovito kaznjava. 

23 Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Nasim i doka- 
zom jasnim 

24 faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: »Ca- 
robnjak i lazov!« 

25 A kada im je on donio Istinu od Nas, rekli su: »Ubi- 
jajte musku djecu onih koji vjeruju u ono sto on go- 
vori, a ostavljajte u zivotu njihovu zensku djecu !« - 
Ali, lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna. 469 wmmm >>^^ M jUiS^.jJ L^iii[|-U^(j^^^ S^ L^ Vjemik - AI-Mu 'min 26 »Pustite vi meni« - re^e faraon - »da ubijem Mu- 
saa, a on neka trazi pomoc od Gospodara svoga, jer 
se bojim da vam on vjeru vasu ne izmijeni ili da u 
zemlji nered ne izazove«. 

27 Musa re6e: »Molim Gospodara svoga i Gospodara 
vasega da me zastiti od svakog oholog koji ne vjeruje 
u Dan u kome ce se radun polagati!« 

28 A jedan ^ovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji 
je krio vjerovanje svoje, rede: »Zar da ubijete 6ovje- 
ka zato sto govori: 'Gospodar moj je Allah!', onoga 
koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vaseg? 
Ako je lazov, njegova laz ce njemu nauditi, a ako go- 
vori istinu, onda ce vas stici bar nesto od onoga dime 
vam prijeti, jer Allah nece ukazati na pravi put ono- 
me koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laze. 

29 O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste na 
vrhovima u zemlji, ali ko ce nas odbraniti od Allaho- 
ve kazne ako nas ona stigne?« A faraon rede: »Savje- 
tujem vam samo ono sto mislim, a na pravi put cu 
vas samo ja izvesti«. 

30 A onda onaj vjernik rede: »0 narode moj, bojim se 
da i vas ne stigne ono sto je stiglo narode koji su se 
protiv poslanika bili urotili, 

31 kao sto je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Se- 
mudom i onima poslije njih. - A Allah nije neprave- 
dan robovima Svojim. 

32 O narode moj, plasim se sta ce biti s vama na Dan 
kada jedni druge budete dozivali, 

33 na Dan kada budete uzmiduci bjezali, kada vas od 
Allaha nece moci niko odbraniti. A onoga koga Al- 
lah u zabludi ostavi, toga nece niko uputiti. 470 Vjemik ~ Ai-Mu *min ^ Jasuf vam je, jos davno, donio jasne dokaze, ali ste 
vi stalno sumnjali u ono sto vam je donio. A kad je 
on umro, vi ste rekli: ,Allah vise nece poslije njega 
poslati poslanika!' Eto tako Allah ostavlja u zabludi 
svakog ko u zlu pretjeruje i sumnja, 

35 one koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako 
im nikakav dokaz nije dosao, pa izazivaju jos vecu 
Allahovu mrznju i mrznju vjernika. - Tako Allah pe- 
^ati srce svakog oholog i nasilnog«. 

36 »0 Hamane,« - reie faraon - »sagradi mi jedan to- 
ranj ne bih li stigao do staza, 

37 staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, 
a ja smatram da je on, zaista lazac«. I eto tako su se 
faraonu njegova ruzna djela udnila lijepim i on je 
bio odvracen od pravog puta, a lukavstvo faraonovo 
se zavrsilo na njegovu stetu. 

38 I onda onaj vjernik reie: »0 narode moj, ugledajte 
se u mene, ja cu vam na pravi put ukazati! 

39 O narode moj, zivot na ovom svijetu samo je prolaz- 
no uzivanje, a onaj svijet je, zaista, Kuca vjec^na. 

^ Ko udini zlo, bice prema njemu kaznjen, a ko u^ini 
dobro - bio muskarac ili zena, a vjernik je -, u dzen- 
net ce; u njemu ce imati u obilju svega, bez raCuna. 471 
ivr Vjemik - Ai-Mu *min 41 O narode moj, sta je ovo, ja vas pozivam da vas spa- 
sim, a vi mene pozivate u vatru: 

^^2 pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim 
Njemu ravnim onoga o kome bas nista ne znam, a ja 
vas pozivam Silnome, Onome koji mnogo prasta. 

« Nema nimalo sumnje u to da se oni kojima me pozi- 
vate nece nikom ni na ovom ni na onom svijetu 
odazvati i da cemo se Allahu vratiti, i da ce mnogo- 
bosci stanovnici u ognju biti. 

^ Tada cete se sigurno mojih rijed sjetiti! A ja Allahu 
prepustam svoj sluCaj; Allah, uistinu, robove Svoje 
vidi.« 

*5 I Allah ga je saCuvao nevolje koju su mu oni snovali, 
a faraonove Ijude zla kob zadesi. 

46 Oni ce se ujutro i naveCe u vatri prziti, a kada nastu- 
pi Cas: »Uvedite faraonove Ijude u patnju najtezu!« 

47 I kada se u vatri budu prepirali, a oni koji su bili po- 
tladeni reknu glavesinama svojim: »Mi smo se za va- 
ma povodili, mozete li nas makar malo vatre oslobo- 
diti?«, 

48 onda ce glavesine reci: »Evo nas, svi smo u njoj jer 
Allah je presudio robovima Svojim«. 

49 I oni koji ce u vatri biti govorice strazarima dzehen- 
nemskim: »Zamolite Gospodara svoga da nam bar 
jedan dan patnju ublazi!« 472 Vjemik - Al-Mu'min 50 A zar vam poslanici vasi nisu jasne dokaze donosi- 
li?« - upitace oni. - »Jesu!« - odgovorice. - »Moli- 
te onda vi!« - red ce oni, Ali ce molba onih koji nisu 
vjerovali uzaludna biti. 

51 Mi cemo, doista, pomoci poslanike Nase i vjemike u 
zivotu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svje- 
doci, 

52 na Dan kad krivcima pravdanja njihova nece od ko- 
risti biti; njih ce prokletstvo i najgore prebivaliste de- 
kati. 

53 Mi smo Musau uputstvo dali i sinovima Israilovim u 
nasljedstvo Knjigu ostavili 

5* da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu 
imali. 

55 Zato ti budi strpljiv - Allahovo obecanje je istina - i 
moli da ti budu oprosteni tvoji grijesi, i Gospodara 
svoga krajem i poCetkom dana velidaj i hvali! 

56 On! koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako 
im nikakav dokaz nije dosao, u srcima njihovim je 
samo oholost koja ih nece dovesti do cilja zeljenog, 
zato moli od Allaha zastitu, jer On, uistinu, sve duje i 
sve vidi. 

57 Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno vece nego stva- 
ranje roda Ijudskog, ali vecina Ijudi ne zna, 

58 Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici 
koji dobra djela dne i zlotvori. - Kako vas malo pri- 
ma pouku! 473 >,> ,^^ -•'.^ '^^ ^y^,^ ^ Ai<, 


o0^S^j^^'^'^ 


-U jt,^=»jj^v:?^ vl:;!]^ 4^^:^\ Jj^L^::^ ^v^==^^ ^1 jP^ < -^^ i\^ "^w X't ^ ■^ tf -^^ vl 
Vjemi'k - AI-Mu 'min 59 Doci ce Cas ozivljenja, u to nema sumnje, ali vecina 
Ijudi nece da vjeruje. 

60 Gospodar vas je rekao: »Pozovite Me i zamolite, Ja 
cu vam se odazvati! Oni koji iz oholosti nece da Mi 
se klanjaju - uci ce, sigurno, u dzehennem ponize- 
ni.« 

61 Allah vam je dao noc da se u njoj odmarate, a dan 
da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema Ijudima, 
ali vecina Ijudi nece da zahvaljuje. 

62 To vam je, eto, Allah, Gospodar vas, stvoritelj svega, 
drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda od- 
mecete? 

63 Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze 
poricali. 

64 Allah vam je u^inio Zemlju prebivalistem, a nebo 
zdanjem, i On vam obli^je daje i likove vase cini lije- 
pim i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, 
Gospodar vas, i neka je uzvisen Allah, Gospodar 
svjetova ! 

65 On je 2ivi, nema boga osim Njega, zato se samo Nje- 
mu klanjajte, iskreno Mu ispovijedajuci vjeru: » Ne- 
ka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!« 

66 Reci: »Meni je zabranjeno, o tome su mi dosli jasni 
dokazi od Gospodara moga, da se klanjam onima 
kojima se vi, pored Allaha, klanjate, a naredeno mi 
je da se pokoravam Gospodaru svjetova. 474 ''-vi^ m^mMm ■^■^■^^™^^^'^^^<»^^^^i^^»— ^ 

Vjemik - Al-Mu 'min 67 On vas stvara od zemlje, od kapi sjemena, zatim od 
ugrusaka, zatim dini da se kao dojencad radate, i da 
do muzevnog doba stignete, i da starci postanete - a 
neki od vas umiru prije - i da do sudnjeg casa pozi- 
vite kako biste mogli da shvatite. 

68 On zivot i smrt daje! A kad nesto odluci, samo rek- 
ne: »Budi!« - i ono bude.« 

69 Zar ne vidis kako se okrecu oni koji o Allahovim do- 
kazima raspravljaju? 

70 Oni koji poricu Knjigu i ono sto smo slali po posla- 
nicima - saznace posljedice toga 

71 kada sa okovima o vratu i sindzirima budu vu(ieni 

72 po klju^aloj vodi, a zatim u vatri przeni, 

73 i potom upitani: »Gdje su oni kojima ste se klanjali, 

74 a ne Allahu?« - »Izgubili su nam se iz vida«, - od- 
govorice -, »ta mi se prije, u stvari, nismo nikome ni 
klanjali. « - Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjer- 
nike. 

75 To vam je zato sto ste bez ikakva osnova na Zemlji 
bahati bili i sto ste likovali. 

76 Ulazite kroz kapije dzehennema, u njemu cete vjec- 
no ostati, - a ruzno je prebivaliste oholih! 

77 Zato ti budi strpljiv, Allahova prijetnja ce se sigumo 
obistiniti! Bilo da ti pokazemo dio onoga cime im Mi 
prijetimo, bilo da ti prije zivot oduzmemo, Nama ce 
se oni vratiti. Vjemik - Al-Mu 'min 78 1 prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih 
smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I nije- 
dan poslanik nije mogao da uCini nikakvo Cudo bez 
Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, 
bice presudeno po pravdi i tada ce nevaljali nastra- 
dati. 

79 Allah je za vas stvorio zivotinje, da na nekima jasete, 
a da neke jedete, 

80 Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas vazne po- 
trebe ostvarujete - i na njima i na ladama vi se vozi- 
te. 

81 On vam pokazuje dokaze moci Svoje, pa koje od Al- 
lahovih dokaza ne priznajete? 

82 Zasto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su 
zavrsili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobroj- 
niji i jaCi i vise spomenika su na Zemlji ostavili, i ni- 
sta im nije koristilo ono sto su stekli. 

83 Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, 
oni su se znanjem koje su imali didili, i snaslo ih je 
ono demu su se stalno rugali. 

w A kad bi kaznu Nasu dozivjeli, onda bi govorili: »Mi 
vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odridemo se 
onih koje smo Mu ravnim smatrali!« 

85 Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Nasu do- 
zivjeli, ne bi nimalo bilo od koristi, prema Allaho- 
vom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove 
koji su bili i nestali, - i tada bi nevjernici stradali. 476 
-^^v^^L- 

.-^'^'^^*r> . -^ ^^-^jx . ^'^-^^.^^^'^ 5 oui^Qteiiiiiji iyii^U3'^j ajii^ IVV 
ObjaSnjenje - FussUat Sura XLI 

ObjaSnjenje - Fussilat 

Mekka - 54 ajeta 

U ime Allaha, Milostrvog, Samilosnog! 

1 Ha-mim. 

2 Objava je od Milostivog, Samilosnog, 

3 Knjiga 5iji su ajeti jasno izlozeni, Kur'an na arap- 
skom jeziku za Ijude koji znaju,* 

* vjesnik radosnih vijesti i opomena, - pa opet vecina 
njih glavu okrece, nece ni da duje. 

5 »Srca nasa su« - govore oni - »pod pokrivadima, 
daleka od onoga demu nas ti pozivas, i mi smo gluhi 
za to, a izmedu nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi 
cemo raditi.« 

6 Reci: »Ja sam dovjek kao i vi, samo - meni se objav- 
Ijuje da je vas Bog samo jedan Bog, zato se Njemu 
iskreno klanjajte i od Njega oprosta trazite! A tesko 
onima koji Njemu druge ravnim smatraju, 

7 koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju! 

8 One koji vjeruju i dobra djela dine zbiija 6eka nagra- 
da neprekidna.« 

9 Reci: »Zar, zaista, necete da vjerujete u Onoga koji 
je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio - i jos 
Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjeto- 
va!« 

^0 On je nepomidna brda po njoj stvorio i blagoslovlje- 
nom je uCinio i proizvode njezine na njoj odredio, 
sve to u detiri vremenska razdoblja, - ovo je objas- 
njenje za one koji pitaju, 

11 zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo jos 
maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: »Pojavite se 
milom ili silom!« - »Pojavljujemo se drage volje!« - 
odgovorili su. i^iij^ m^m^m w<^ i'^''»t T''^ 'ir • ^'t^ .'^"' • . 1-',-"' ^"^ ' -* .^^243 
IVa" ObjaSnjenje - Fussilat ^2 pa ih u dva vremenska razdobija, kao sedam nebesa, 
stvorio, i odredio sta ce se u svakom nebu nalaziti. A 
nebo najblize sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad 
njima Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznalo- 
ga. 

13 A ako glave okrenu, ti reci: »Opominjem vas mu- 
njom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda, 

14 kad su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i 
govorili: »Ne klanjajte se nikome do Allahu«! - a 
oni odgovarali: »Da je Gospodar nas htio. On bi me- 
leke poslao, mi ne vjerujemo u ono sto je po vama 
posiano.« 

15 Ad se bez ikakva osnova bio na Zemiji uzoholio. 
»Ko je od nas ja^i?« - govorili su. A zar nisu znali 
da je Allah, koji ih je stvorio, ja^i od njih, - a i zna- 
menja Nasa su poricali. 

IS I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vje- 
tar leden, da bismo im jos na ovom svijetu dali da os- 
jete sramnu patnju, - patnja na onom svijetu bice, 
zaista, jos sramnija -, i niko im nece u pomoc priteci. 

17 I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali, njima je bi- 
la milija sljepoca od pravog puta, pa ih je stigla 
sramna kazna od munje, prema onome kako su za- 
sluzili, 

18 a one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spa- 
sili. 

IS A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu po- 
tjerani, - oni prvi bice zadrzani, da bi ih sustigli osta- 
li,- 

20 i kad dodu do nje, usi njihove, i o^i njihove, i koze 
njihove svjedodice protiv njih o onom sto su radili. ^'^-tir/.x'/.^^tf-o^.^? 


d \ ft.<«.^^A'^w < <*) 

ii>«^>i$5jl:::^;!^^c5ifc1:S-^^;\i ObjaSnjenje - Fussilat Sura XLI 21 »Zasto svjedodte protiv nas!« - upitace oni koze 
svoje. - »Allah, koji je dao sposobnost govora sva- 
kom bicu, obdario je darom govora i nas«, - odgo- 
vorice. - »0n vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, 
evo, vratili. 

22 Vi se niste krili zato da ne bi usi vase i oCi vase i koze 
vase protiv vas svjedocile, vec zato sto ste vjerovali 
da Allah nece saznati mnogo stosta sto ste radili. 

23 I to vase uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome ima- 
li, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.« 

24 Pa i ako budu trpjeli, njihovo boraviste ce vatra biti; 
a ako budu trazili naklonost AUahovu, njihovoj mol- 
bi nece se udovoljiti. 

25 Mi smo im bili odredili lose drugove koji su im lije- 
pim prikazivali ono sto su uradili i ono sto ce uraditi, 
i na njima se obistinilo ono sto je redeno za narode, 
dzinnove i Ijude koji su prije njih bili i nestali - dois- 
ta su nastradali. 

26 Oni koji ne vjeruju govore: »Ne slusajte ovaj 
Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!« 

27 Zato cemo Mi sigurno dati da nevjemici iskuse ne- 
snosnu patnju, i kaznicemo ih najgorom kaznom za 
djela koja su poCinili. 

28 To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj ce 
im vjedna kuca biti, kao naplata sto su dokaze Nase 
stalno poricali. 

29 1 nevjernici ce red: »Gospodaru nas, pokazi nam 
dzinnove i Ijude, one koji su nas zaveli, da ih stavi- 
mo pod noge nase, neka budu najdonji.« 479 !gg 
» */ .y 


^-f.^ 


> > » f ^ ^ 


'^o^ii^^'^j^^i^^j^ ^"^4?^^ tA' 
ObjaSnjenje - Fussilat Sura XLI SED2DA 30 Onima koji govore: »Gospodar nas je Allah« pa po- 
slije ostanu pri tome - dolaze meleki: »Ne bojte se i 
ne zalostite se, i radujte se dzennetu koji vam je obe- 
can. 

31 Mi smo zastitnici vasi u zivotu na ovom svijetu, a i 
na onom; u njemu cete imati sve ono sto duse vase 
zazele, i sto god zatrazite - imacete, 

32 bicete podasdeni od Onoga koji prasta i koji je Mi- 
lostiv.« 

33 A ko govori Ijepse od onoga koji poziva Allahu, koji 
dobra djela dini i koji govori: »Ja sam doista musli- 
man !« 

34 Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa ce ti 
dusmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati, 

35 To mogu postid samo strpljivi; to mogu postici sa- 
mo vrlo srecni. 

36 A kad sejtan pokusa da te na zle misli navede, ti za- 
trazi utodiste u Allaha, jer On, uistinu, sve duje i zna 
sve. 

37 Medu znamenjima Njegovim su noc i dan, i Sunce i 
Mjesec. Ne padajte licem na tie ni pred Suncem ni 
pred Mjesecom, vec padajte licem na tie pred Alla- 
hom, koji ih je stvorio, ako zelite da se samo Njemu 
jedinom klanjate. 

38 A ako oni nece da te poslusaju, - pa, oni koji su kod 
Gospodara tvog hvale Ga i nocu i danju i ne dosadu- 
ju se. 4S(. 'U^md, 
<^ ^>^»Z' jL^,>jliLti£cijii£idi^^ ObJaSnJenje - Fus^ilat 39 Jedno od znamenja Njegovih je i to sto ti vidis suhu 
zemlju, a kad na nju spustimo kisu, ona se pokrene i 
uzbuja. Onaj ko njoj daje zivot ozivjece sigurno i 
umrle, jer je On kadar sve. 

^ Oni koji rijedi Nase izvrcu nece se, doista, od Nas 
sakriti. Pa da li ce biti ugodnije onome koji u vatru 
bude baden ili onome koji na Sudnji dan dode smi- 
ren? Radite sta hocete, On, zaista, vidi sta vi radite. 

*i One koji ne vjeruju u Kur'an, posto im je objavljen... 
A on je, zaista, knjiga zasticena, 

^ laz joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od 
mudroga i hvale dostojnoga. 

*3 Tebi se nece reci nista sto vec nije reCeno poslanici- 
ma prije tebe. Gospodar tvoj zaista prasta, a i bolno 
kaznjava. 

^ A da Kur'an objavljujemo na tudem jeziku, oni bi si- 
gurno rekli: »Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. 
Zar jezik tud, a onaj kome se objavljuje Arap?« 
- Reci: »On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji 
nece da vjeruju - i gluhi su i stijepi, kao da se iz da- 
leka mjesta dozivaju. 

*5 I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvoji- 
li. A da nije RijeCi Gospodara tvoga prije izreCene, 
sa ovima bi bilo vec svrseno, jer oni mnogo u Kur'an 
sumnjaju. 

« Ko dini dobro, u svoju korist dini, a ko radi zlo, na 
svoju stetu radi. - A Gospodar tvoj nije nepravedan 
prema robovima Svojim. ^mmm 
ObjaSnjenje - FussHat *^ Samo On zna kad ce Smak svijeta nastupiti. A ni plo- 
dovi ne izlaze iz cvjetnih daski svojih i nijedna zena 
ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad 
ih On upita: »Gdje su oni koje ste smatrali Meni rav- 
nim?« - oni ce odgovoriti: »Javljamo Ti da niko od 
nas to ne tvrdi.« d2UZ' 
XXV *8 I nece biti onih kojima su se prije klanjali 
se da nikud ne mogu umaci. uvjerice *9 Covjeku ne dosadi da bogatstvo trazi, a kada ga ne- 
mastina zadesi, onda zdvaja i nadu gubi. 

50 Kad ga obaspemo miloscu Nasom, poslije nesrece 
koja ga zadesi, on govori: »Ovo sam i zasluzio i ja ne 
mislim da ce Cas ozivljenja doci. A ako budem Gos- 
podaru svome vracen, kod Njega me ^eka dzennet.« 
A Mi cemo one koji nisu vjerovali sigurno o onom 
sto su radili obavijestiti i da iskuse patnju tesku - do- 
ista cemo im dati. 51 Kada Covjeku milost Nasu darujemo, postaje nezah- 
valan i uzoholi se, a kad ga nevoija dotakne, onda se 
dugo moli. 

52 Reci: »Sta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj 
necete da vjerujete - ko je onda u vecoj zabludi od 
onoga koji je u protivrjeCju dalekom od istine?« 

53 Mi cemo im pruzati dokaze Nase u prostranstvima 
svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sas- 
vim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to 
sto je Gospodar tvoj o svemu obavijesten? 

54 Oni sumnjaju da ce pred Gospodara svoga stati, a 
On znanjem Svojim obuhvata sve. 482 J^i^Ji^ mm^m 
m^m 


< -^''^ -*-.-^ 4^Wi;<lI^5^45'^t^^> !^Ui Dogovaranje - AS-Sora Sura XLII SURA XLII 
Dogovaranje - As-Sura 
Mekka - 53 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog! 

1 Ha-mim 

2 Ajin-sin-k^f, 

3 Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i 
onima prije tebe. 

* Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji, i On je Svevisnji, Velidanstveni I 

5 Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad dnigih! 
A meleki velidaju i hvale Gospodara svoga i mole 
oprost za one koji su na Zemlji. - Allah je, zaista, taj 
koji prasta i koji je milostiv. 

6 Allah motri na one koji, pored Njega, zastitnike uzi- 
maju, tebi nije prepusteno da o njima brigu vodis. 

7 Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur'an, na arapskom 
jeziku, da bi opominjao Mekku i one oko nje i upo- 
zorio na Dan kada ce se sakupiti - u koji nema ni- 
kakve sumnje. Jedni ce u dzennet, a dnigi u dzehen- 
nem. 

8 A da Allah hoce, udinio bi ih sve pravim vjemicima, 
ali. On u milost Svoju uvodi koga On hoce, a nevjer- 
nici nemaju ni zastitnika ni pomagada. 

9 Zar oni da druge, a ne Njega, za zastitnike uzimaju, 
a Allah je jedini zastitnik! On ce ozivjeti umrle, samo 
je On kadar sve. 

10 Ma u Cemu se razilazili, treba da presudu da Allah. 
To vam je, eto, Allah, Gospodar moj - u Njega se ja 
uzdam i Njemu se obracam - 483 ^^^\^ mm^m 
Dogovaranje - AS-Sora Sura XLII 11 Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara 
- a stvara parove i od stoke - da vas tako razmnoza- 
va. Niko nije kao On! On sve Cuje i sve vidi. 

12 U Njega su kljuCevi nebesa i Zemlje, On daje obilje 
kome hoce, a i uskracuje; On, uistinu, zna sve. 

13 On vam propisuje u vjeri isto ono sto je propisao 
Nuhu i ono sto objavljujemo tebi, i ono sto smo na- 
redili Ibrahimu i Musau i Isau: »Pravu vjeru ispovi- 
jedajte i u tome se ne podvajajte!« Tesko je onima 
koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozi- 
vu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga ko- 
ga On hoce i upucuje u nju onoga ko Mu se iskreno 
obrati. 

14 A oni su se podvojili iz zlobe medusobne bas onda 
kad im je doslo saznanje. I da nije Rijedi Gospodara 
tvoga prije izredene, do oznaCenog roka, s njima bi 
bilo vec svrseno. A oni kojima se poslije njih Knjiga 
u nasljedstvo ostavija veoma sumnjaju u nju. 

15 Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se nare- 
duje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: 
»Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i na- 
redeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i nas i 
vas Gospodar, nama nasa, a vama vasa djela; nema 
potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah ce 
nas sve sabrati, i Njemu ce se svi vratiti.« lir^ss 


^r-> -" *'.!^^ 1 1^ jjii^j^ 4jii (^c;^^ 


^^r^.^ -^^ M 


^li^^^CC-^^ -^ i^ '> *<>^f 


'>.^»>i. 

.1^ ^J4Jf^0 e-*JL-^ 

^cdJ > ?^f^ ''<Tf-^-*' '^\\<^^ ^^^ -^ M-^-^K^ /\ Dogovaranje - AS-Sora Sura XLII 16 A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju 
nistavni su kod njihova Gospodara kada su joj se vec 
mnogi odazvali; na njih ce pasti gnjev i deka ih pat- 
nja teska. 

17 Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A 
sta ti znas, - mozda je Smak svijeta blizu! 

18 Pozuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeru- 
ju zbog njega - strahuju i da je istina znaju. O, kako 
su, doista, daleko zalutali oni koji o Casu ozivljenja 
raspravljaju ! 

19 Allah je dobar prema robovima Svojim; On daje op- 
skrbu kome hoce, i On je mocan i silan. 

20 Onome ko bude zelio nagradu na onom svijetu - 
umnogostruCicemo mu je, a onome ko bude zelio na- 
gradu na ovom svijetu - dacemo mu je, ali mu na 
onom svijetu nema udjela. 

21 Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeru- 
ju ono sto Allah nije naredio? Da nije Rijedi prije iz- 
redene, medu njima bi vec bilo presudeno. - A ne- 
vjernike, doista, deka patnja nesnosna. 

22 Vidjeces nevjernike kako strepe zbog onoga sto su t\- 
nili, i kazna ce ih stici; a oni koji su vjerovali i dobra 
djela t\n\\\ bice u divnim dzennetskim basdama, sve 
sto zazele imace u Gospodara svoga; bice to blago- 
dat velika. 485 ^p^Hr'H^-'H^BS CIAS g^*Hp^'l■^^^■^^^^ 
Dogovaranjc - AS-Sura Sura XLII 23 Na ovaj naCin Allah salje radosne vijesti robovima 
Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela dnili. 
Reci: »Ne trazim za ovo nikakvu drugu nagradu od 
vas, osim paznje rodbinske.« A umnogostruCicemo 
nagradu onome ko udini dobro djelo, jer Allah, zais- 
ta, mnogo prasta i blagodaran je. 

24 Zar oni da govore: »On izmislja o Allahu lazi!« A 
Allah ce, ako hoce, srce tvoje uCiniti nepokoleblji- 
vim. Allah ponistava neistinu i utvrduje istinu rije^i- 
ma Svojim; On dobro zna svadje misli; 

25 On prima pokajanje od robova Svojih i prasta rdave 
postupke i zna sta radite; 

26 On se odaziva onima koji vjeruju i Cine dobra djela i 
obasipa ih dobrotom Svojom jos vise, a nevjernike 
Ceka zestoka patnja. 

27 Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu 
u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s 
mjerom, onoliko koliko hoce, jer On dobro poznaje i 
vidi robove Svoje. 

28 On salje kisu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire 
blagoslov Svoj; On je zastitnik pravi i jedini dostojan 
hvale. 

29 Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i 
Zemlje i zivih bica koja je rasijao po njima; On je ka- 
dar da ih sve sabere kad bude htio. 

30 Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova ko- 
je ste zaradili, a On mnoge i oprosti. 

31 I vi Mu na Zemlji nedete moci umaci i ne postoji, 
osim Allaha, ni pomagad ni zastitnik. 486 w^im^ m^mm a s\M "Trl :-f^ '^Z-f . .-'-' ^4^lP-L^J^i-j 


^ . -^ E. ''< <^ '^/^^^ y > *^^x» >^ i^^ciiUj 


^-'-'i' ,< 


;i^tf;l(^i;^:^^lji^t;i^i50 5-K '>f> «Jl/5*i(*^l>r^ 
Dogovaranje - AS-Sura Sura XLII 32 Jedno od znamenja Njegovih su lade nalik na brda 
koje morem plove. 

33 Ako zeli, On umiri vjetar i one na povrsini njegovoj 
ostaju nepokretne - to su pouke svakom onom ko je 
strpljiv i zahvalan - 

34 ili ih potopi, zbog grijehova koje su zaradili, - a 
mnogima i oprosti -, 

35 da bi se oni koji pori^u dokaze Nase uvjerili da kaz- 
ni Nasoj ne mogu umaci. 

36 Sve sto vam je dato - samo je uzivanje u zivotu na 
ovom svijetu, a ono sto je u Allaha - bolje je i trajni- 
je za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju; 

37 za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, 
kad ih ko rasrdi, oprastaju; 

38 za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji 
molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogo- 
varaju, a dio od onoga dime smo ih opskrbili udjelju- 

39 i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju. 

^ Nepravda se moze uzvratiti istom mjerom, a onoga 
koji oprosti i izmiri se Allah ce nagraditi; On, uisti- 
nu, ne voli one koji nepravdu Cine. 

*i Nece odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za 
pretrpljenu nepravdu, 

« a odgovarace oni koji Ijude tIaCe i bez ikakva osnova 
red na Zemiji remete; njih Ceka bolna patnja. 

43 Strpljivo podnositi i prastati - tako treba svaki pa- 

metan postupiti. 
*♦ Onaj koga Allah bez podrske ostavi nece poslije Nje- 

ga imati nikoga da ga podrzi. I ti ces vidjeti kako ce 

nasilnici, kad dozive patnju, povikati: »Postoji li ika- 

kav naCin da se povratimo?« 487 i^S^Ji^ ^mi^^^m 
Dogovaranje - AS- Sura Sura XLII ^ I vidjeces kako ih ponizene i klonule vatri izlazu, a 
oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reci 
ce: »Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i 
sebe i Celjad svoju upropaste!« A zar nevjernici nece 
neprekidno patiti! 

^ Njima nece moci pomoci oni kojima su se pored AI- 
laha klanjali; a onaj koga je Allah bez podrske osta- 
vio, taj pravog puta nije ni nasao. 

47 Odazovite se Gospodaru svome prije nego sto dode 
Dan koji Allah nece zaustaviti. Toga Dana utofiista 
necete imati i necete mod poricati. 

4a A ako glave okrenu, - pa, Mi tebe nismo ni poslali 
da budes njihov fiuvar, ti si duzan samo da obznanis. 
Kad Covjeku damo da blagodat Nasu osjeti, on joj se 
obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreca zbog onoga 
sto su uradile ruke njegove, onda Covjek blagodati 
ne priznaje. 

49 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara 
sta hoce! On poklanja zensku djecu kome hoce, a ko- 
me hoce - musku, 

50 ili im daje i musku i zensku, a koga hoce, udni bez 
poroda; On, uistinu, sve zna i sve moze. 

51 Nijednom Covjeku nije dato da mu se Allah obraca 
osim na jednom od tri nadna: nadahnucem, ili iza 
zastora, ili da posalje izaslanika koji, Njegovom vo- 
Ijom, objavljuje ono Sto On zeli. - On je, zaista, Uz- 
vi§en i Mudar! 488 &:im 

■i'f < •-•<?■* -< Tf 
'Vi^iU^. — ^ ^^il^Sf^ !iiii:;^^f^i^:;iii: Ukras - Az-Zuhruf Sura XLIII 52 Na takav nadin Mi i tebi objavljujemo ono sto ti se 
objavljuje. Ti nisi znao sta je Knjiga niti si poznavao 
vjerske propise, ali smo je Mi udinili svjetlom pomo- 
cu kojeg upucujemo one robove Nase koje zelimo. A 
Ti, zaista, upucujes na pravi put. 

53 na put Allahov, kome pripada sve sto je na nebesima 
i sve sto je na Zemlji. I, eto, Allahu ce se sve vratiti! 

SURA XLIII 

Ukras - Az-Zuhruf 
Mekka - 89 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 
^ Ha-mtm. 

2 Tako Mi Knjige jasne, 

3 Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku, 
da biste razumjeli, 

* a on je u Glavnoj knjizi,* u Nas, cijenjen i pun mud- 
rosti. 

5 Zar da odustanemo da vas opominjemo zato sto sva- 
ku mjeru zla prelazite? 

6 A koliko smo Mi prijasnjim narodima vjerovjesnika 
poslali 

7 i nijedan im vjerovjesnik nije dosao, a da mu se nisu 
nanigali! 

8 Zato smo uni§tavali one koji su od ovih mocniji bili, 
a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim. 

9 A ako ih upitas ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni ce 
sigurno reci: »Stvorio ih je Allah !« - Da, Silni i 
Sveznajuci, 

^0 Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom udinio i po njoj 
vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite; 489 ^ii^ mm^m Ukras - Az-Zuhruf Sura XLIII 11 Onaj koji s neba s mjerom spusta vodu, pomocu koje 
u zivot vracamo mrtve predjele - tako cete i vi biti 
ozivljeni ; - 

12 Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lade 
i kamile da putujete, 

13 da se ledima njihovim sluzite i da se, kad na njima 
jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da 
reknete: »HvaIjen neka je Onaj koji je dao da nam 
one sluze, mi to sami ne bismo mogli postici, 

1* i mi cemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!« 

15 A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. 
Covjek je, zaista, odevidni nezahvalnik. 

16 Zar da izmedu onih koje On stvara uzima Sebi kceri, 
a vas da daruje sinovima? - 

17 a kad nekog od njih obraduju vijescu da mu se rodi- 
la ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomra- 
Ci i postaje potisten. 

18 Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci 
bespomocne? 

19 Oni meleke koji su robovi Milostivoga zenama nazi- 
vaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? - 
Njihova tvrdenja ce biti zapisana i oni ce odgovarati! 

20 »Da Milostivi hoce« - govore oni -, »mi im se ne 
bismo klanjali.« Oni o tome nista ne znaju, oni samo 
lazu. 

21 Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pri- 
drzavaju? 

22 Oni Cak govore: »Mi smo zatekli pretke nase kako 
ispovijedaju vjeru i prateci ih u stopu mi smo na 
pravom putu.« 490 (V^V2*> --^-^JvLJ 0<^^ 
Ukras - Az-Zuhruf Sura XLIII 23 I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo po- 
slanika poslali, a da oni koji su raskosnim zivotom 
zivjeli nisu govorili: »Zatekli smo pretke nase kako 
ispovijedaju vjeni i mi ih slijedimo u stopu.« 

24 »Zar i onda« - govorio bi on - »kad vam ja dono- 
sim bolju od one koju ste od predaka vasih upamti- 
li?« A oni bi odgovarali: »Ne vjemjemo mi u ono 
sto je po vama poslano!« 

25 I Mi smo ih kaznjavali, pa vidi kako su skonCali oni 
koji su poslanike u laz ugonili. 

26 A kad Ibrahim rede ocu svome i narodu svome: »Ne- 
mam ja nista s onima kojima se vi klanjate, 

27 ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer ce 
mi On, doista, na pravi put ukazati«, - 

28 On udini rijeCi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, 
da bi se dozvali. 

29 A Ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da 
uzivaju sve dok im nije dosla Istina i Poslanik oCe- 
vidni. 

30 A sada, kad im Istina dolazi, oni govore: »Ovo je 
vradzbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!« 

31 I jos kazu: »Trebalo je da ovaj Kur'an bude objav- 
Ijen nekom uglednom Covjeku iz jednog od ova dva 
grada!«* 

32 Zar oni da raspolazu miloscu Gospodara tvoga? Mi 
im dajemo sve sto im je potrebno za zivot na ovom 
svijetu i Mi jedne nad drugima uzdizemo po nekoli- 
ko stepeni da bi jedni druge sluzili. - A milost Gos- 
podara tvoga bolja je od onoga sto oni gomilaju. 

33 A da nece svi Ijudi postati nevjernici. Mi bismo kro- 
vove kuca onih koji ne vjeruju u Milostivog od sreb- 
ra udinili, a i stepenice uz koje se penju. 491 >>t^ V-J Ukras - Az-Zuhnif Sura XLIII 3* i vrata kuca njihovih i divane na kojima se odmara- 

35 i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo 
uzivanje u zivotu na ovom svijetu, a onaj svijet u 
Gospodara tvoga bice za one koji budu Njegova na- 
redenja izvrsavali, a Njegovih zabrana se klonili. 
» Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milosti- 
vog velidao. Mi cemo sejtana natovariti, pa ce mu 
on nerazdvojni drug postati ; 

37 oni ce ih od pravog puta odvracati, a Ijudi ce misliti 
da su na pravom putu. 

38 I kada koji dode pred Nas, reci ce: »Kamo srece da 
je izmedu mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je 
izmedu istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!« 

39 Toga dana vam nece biti od koristi to sto cete u muci 
Zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim 
smatrali. 

« Zar ti da dozoves gluhe i uputis slijepe i one koji su 

u oditoj zabludi?! 
*^ Ako bismo ti dusu uzeli, njih bismo, sigumo, kaznili, 
42 ili, kad bismo htjeli da ti pokazemo ono dime im pri- 

jetimo, - pa Mi njih mozemo svakom kaznom kazni- 

ti. 
^ Zato se drzi onoga sto ti se objavljuje, jer ti si, uisti- 

nu, na pravom putu. 
** Kur'an je, zaista, Cast i tebi i narodu tvome ; odgova- 

racete vi. 
^ Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Na- 

sim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da 

se, mimo Milostivog, klanja bozanstvima nekakvim. 
^ Jo§ davno Mi smo poslali Mus2la sa znamenjima Na- 

sim faraonu i glavesinama njegovim, i on je rekao: 

»Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!« 
*^ I posto im je donio znamenja Na§a, oni su ih, odjed- 

nom, podeli ismijavati. 492 mm mmm^ 
CH^y^^I\ \%'ciy^\^\ m 6^ <&z^ 
6ju.\%tji J<LJ^C}\j>^'^^J>^^ 

Ukras - Az-Zuhruf Sura XLIII « I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veci od 
drugoga, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozva- 
li. 

*9 »0 ti darobnjade!« - govorili su oni - »zamoli Gos- 
podara svoga, u nase ime, na temelju tebi datog obe- 
6anja, mi cemo sigurno pravim putem poci!« 

50 A dim bismo ih nevolje oslobodili, zaCas bi obavezu 
prekrsili. 

51 I faraon obznani narodu svome: »0 narode moj,« - 
rede on - »zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi 
rukavi rijeke koji ispred mene teku, - shvacate li? 

52 I zar nisam ja bolji od ovoga bijednika koji jedva 
umije da govori? 

53 Zasto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zasto 
Zajedno s njim nisu dosli meleki?« 

5* I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, do- 
ista, bili narod gresni. 

55 A kad izazvase Nas gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih 
potopismo, 

56 i udinismo ih primjerom i poukom narodima kasni- 
jim. 

57 A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin 
Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili 

58 i rekh: »Da li su bolji nasi kumiri ili on?« A naveli 
su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer 
su oni narod svadaladki. 

59 On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagra- 
dili i primjerom za pouku sinovima Israilovim uCini- 
li,- 

60 a da hocemo, mogli bismo neke od vas u meleke pre- 
tvoriti da vas oni na Zemiji naslijede;- m^m ^m^^m 
Ukras - Az-Zuhruf Sura XLIII 61 i Kur'an je predznak za Smak svijeta, zato nikako ne 
sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je pravi 
put, 

62 i neka vas sejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, do- 
ista, neprijatelj otvoreni. 

63 A kad je Isa odita znamenja donio, on je rekao: »Do- 
nosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono 
oko 6ega se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se 
pokoravajte, 

w Allah je i moj i vas Gospodar, pa se Njemu klanjajte, 
to je pravi put!« 

65 Ali su se stranke izmedu sebe podvojile, pa neka is- 
kuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Nje- 
mu krivo govore! 

66 Zar ovi Cekaju da im Smak svijeta iznenada dode, a 
oni bezbrizni? 

67 Tog Dana ce oni koji su jedni drugima bili prijatelji 
postati neprijatelji, samo to nece biti oni koji su se 
Allaha bojali i grijeha klonili: 

66 »0 robovi Moji, za vas danas straha nece biti, niti 
cete i za dim tugovati ; 

6s oni koji su u ajete Nase vjerovali i poslusni bili - 

70 udite u dzennet, vi i zene vase, radosni!« 

71 Oni ce biti sluzeni iz posuda i dasa od zlata, u njemu 
ce biti sve sto duse zazele i dime se odi nasladuju, i u 
njemu cete vjedno boraviti. 

72 »Eto, to je dzennet koji vam je darovan kao nagrada 
za ono sto ste radili, 

73 u njemu cete svakovrsnog voca imati od kojeg cete 
neko jesti.« 494 


^^ >-"> »'ti'' -,•'1 <fif>T -*'' '"i---^-"^.-'-' .'til'- III Ukras - Az-Zuhruf Sura XLIII 7* A nevjernici ce u patnji dzehennemskoj vjeCno osta- 

75 Ona im se nece ublaziti i nikakve nade u spas nece 
imati. 

76 Nismo im Mi nepravedni bili, oni su sami sebi ne- 
pravdu nanijeli. 

77 Oni ce dozivati: »0 Malik! Neka Gospodar tvoj \xt\- 
ni da umremo!« - a On ce reci: »Vi cete tu vje^no 
ostati !« 

78 Mi vam Istinu saljemo, ali vecini vam je Istina od- 
vratna. 

79 Ako oni pletu zamke, i Mi cemo zamke njima posta- 
viti. 

80 Zar oni misle da Mi ne ^ujemo sta oni nasamo razgo- 
varaju i kako se medu sobom dogovaraju? Cujemo 
Mi, a izaslanici Nasi, koji su uz njih, zapisuju. 

81 Reci: »Kad bi Milostivi imao sina, ja bih se prvi kla- 
njao ! 

82 Neka je uzvisen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj ko- 
ji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni 
opisuju!« 

83 Zato ih ostavi neka se izivljavaju i zabavljaju dok ne 
dozive Dan kojim im se prijeti, 

*» On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Svez- 
najuci ! 

85 I neka je uzvisen Onaj dja je vlast na nebesima i na 
Zemlji, i izmedu njih. On jedini zna kada ce Smak 
svijeta biti, i Njemu cete se svi vratiti! 

86 Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju - nece mo- 
ci da se za druge zauzimaju; moci ce samo oni koji 
Istinu priznaju, oni koji znaju. 

87 A ako ih zapitas ko ih je stvorio, sigurno ce reci: » Al- 
lah !« Pa kuda se onda odmecu? 

88 I tako mi Poslanikovih rije^i : »Gospodaru moj, ovo 
su, zaista, Ijudi koji nece vjerovati!« 

89 ti se oprosti od njih i reci: »Ostajte u miru!« - ta si- 
gurno ce oni zapamtiti ! 495 
&mm 
2A-ij^ji3ai5itsfe45iJoi^ 
Dim - Ad-DuhSn Sura XLIV Sura XLIV 

Dim - Ad-Duh&n 

Mekka - 59 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ha-mim. 

2 Tako Mi Knjige jasne, 

3 Mi smo podeli da je u Blagoslovljenoj noci objavlju- 
jemo, - i Mi, doista, opominjemo - 

* u kojoj se svaki mudri posao rijesi 

5 po zapovijedi Nasoj! Mi smo, zaista, slali poslanike 

6 kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve duje i 
sve zna -, 

7 Gospodara nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu 
njih - ako 6vrsto vjerujete, 

8 drugoga boga osim Njega nema; On zivot i smrt da- 
je, - Gospodara vaseg i Gospodara vasih predaka 
davnih! 

9 Ali, ovi sumnjaju i zabavljaju se, 

10 Zato saCekaj dan kad ce im se diniti da prema nebu 
vide vidljiv dim 

11 koji ce Ijude prekriti. »Ovo je neizdrzljiva patnja! 

12 Gospodaru nas, otkloni patnju od nas, mi cemo, si- 
gurno, vjerovati !« 

13 A kako ce oni pouku primiti, a vec im je dosao istini- 
ti Poslanik 

1* od koga oni glave okrecu i govore: »PouCenT - umno 

poremecenT!« 
15 Mi demo patnju malo-pomalo otklanjati i vi date se 

sigumo u mnogobozaCku vjeru vratiti ; 
i« ali onoga Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbiija 

cemo ih kazniti. 

17 Jos davno prije njih Mi smo faraonov narod u isku- 
senje stavili, kada im Je bio dosao plemeniti posla- 
nik: 

18 »Ispunite prema meni ono sto ste duzni, o Allahovi 
robovi, Jer ja sam vam poslanik pouzdani. 496 (i>mim ^0 >*^ < 


vj^y. i::j cij"^ » bi:^ Xli4$ <>>W ^V>* ^i© £AV Dim - Ad-DuhSn Sura XLIV 19 i ne uzdizite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz 
oCevidni, 

20 i ja se obracam i svome i vasem Gospodaru da me ne 
kamenujete, 

21 a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!« 

22 I on pozva u pomoc Gospodara svoga: »Ovo je, do- 
ista, narod nevjernidki!« - 

23 »Izvedi nocu robove Moje, za vama ce potjera poci 

24 i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja ce zaista 
potopljena biti.« 

25 I koliko ostavise basda i izvora, 

26 i njiva zasijanih i dvorova divnih, 

27 i zadovoljstava koja su u radosti provodili! - 

28 tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili 

29 ni nebo ih ni Zemija nisu oplakivali, i nisu postedeni 
bili, 

30 a sinove Israilove smo ponizavajuce patnje spasili 

31 od faraona, - on je bio gord, jedan od onih koji su u 
zlu svaku mjeru prevrsili - 

32 i znajuci kakvi su, izmedu savremenika smo ih odab- 
rali, 

33 i neka znamenja puna oCite blagodati smo im dali 
3* A ovi, doista, govore; 

35 »Postoji samo nasa prva smrt, mi necemo biti oziv- 
Ijeni ; 

36 pretke nase nam dovedite, ako je istina to sto govori- 
te!« 

37 Da li su silniji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? 
- njih smo unistili jer su nevjernici bili. 

38 Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono sto je izme- 
du njih da bismo se igrali. 

39 Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali vecina ovih ne zna. mmym mmmm 
Dim - Ad-DuhSn Sura XLIV *o Dan sudnji ce svima njima rok odredeni biti, 

41 Dan kada bliznji nece nimalo od koristi bliznjem biti 
i kada sami sebi nece moci pomoci, 

42 moci ce samo oni kojima se Allah smiluje, jer - On 
je, uistinu, silan i milostiv, 

*3 Drvo zakkum 

** bice hrana gresniku, 

45 u trbuhu ce kao rastopljena kovina vreti, 

46 kao sto voda kada kljui^a vri. 

47 Ȥdepajte ga i usred ognja odvucite, 

4« a zatim mu, za kaznu, na glavu vodu koja kljuca iz- 
ljevajte!« 

49 »Okusaj, ta ti si, uistinu, »mocni« i »postovani«, 

50 ovo je, zaista, ono u sto ste sumnjali !« 

51 A oni koji su se Allaha bojali, oni ce na sigurnu 
mjestu biti, 

52 usred basCa i izvora, 

53 u dibu i kadifu obu6eni i jedni prema drugima. 

54 Eto, tako ce biti i Mi cemo ih hurijama, krupnih odi- 
ju, zeniti. 

55 U njima ce moci, bezbjedno, koju hoce vrstu voca 
traziti ; 

56 u njima, poslije one prve smrti, smrt vise nece okusiti 
i On ce ih patnje u ognju saCuvati, 

57 blagodat ce to od Gospodara tvoga biti; to ce, zaista, 
biti uspjeh veliki! 

» A Kur'an smo udinili lakim, na jeziku tvome, da bi 
oni pouku primili, 

59 zato dekaj, i oni ce dekati ! 498 ■ri\t ii "l\»^.^ -"n "i-'i'' ♦''•"•' ^-vrf I'^'V-'- 

^♦^ ^ -^r^-'Tl' -'I'T'')'' -^"^ 'f> -'!-' -'if- >^ ''-?-••' 

^j^^:^^o4§'clil'i ciot^ilf cfi/i 
Oni koji kicde - Ai-Gitjya Sura XLV ^ Sura XLV 
Oni koji klede - Al-Ostiya 
Mekka - 37 ajeta 
U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Ha-mfm. 

2 Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 

3 Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za 
one koji vjeruju ; 

* i stvaranje vas i zivotinja koje je razasuo dokazi su za 
Ijude koji su ^vrsto ubijedeni ; 

5 i smjena noci i dana i kisa koju Allah s neba spusta 
da pomocu nje zemlju, nakon mrtvila njezina, ozivi i 
promjena vjetrova - dokazi su za Ijude koji imaju 
pameti. 

6 To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, 
pa u koje ce, ako ne u Allahove rije^i i dokaze Nje- 
gove oni vjerovati? 

7 Tesko svakom lascu, velikom gresniku! 

8 On ^uje Allahove rijeCi kad mu se kazuju, pa opet 
ostaje ohol kao da ih ni ^uo nije, - njemu patnju ne- 
izdrzljivu navijesti 

9 A kad sazna za neke Nase ajete, on im se ruga. Tak- 
ve ponizavajuca patnja Ceka. 

10 Pred njima je dzehennem, i ni od kakve koristi im 
ne<Se biti ono sto su stekli, ni kumiri koje su, pored 
Allaha, prihvatili, njih Ceka muka golema. 

11 Ovaj Kur*an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u 
dokaze Gospodara svoga Ceka patnja nesnosna. 

12 Allah vam daje da se morem koristite da bi lade, vo- 
Ijom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli da 
trazite blagodati Njegove i da biste bili zahvalni. 

13 I daje vam da se koristite onim sto je na nebesima i 
onim sto je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, 
pouke za Ijude koji razmisljaju. ^4 .mV>U U»A2^ J.A-P <>• ^ tiyySCi \y SUj Uy Oni koji kieie - Al-Catjya 14 Reci vjernicima da oproste onima koji ne ocekuju 
Allahove dane u kojima ce On nagraditi Ijude za ono 
sto su radili. 

15 Onaj koji cini dobro - sebi ga dni, a onaj koji radi 
zio - radi protiv sebe, a na kraju cete se Gospodaru 
svome vratiti. 

16 Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjes- 
nistvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iz- 
nad svih naroda ih uzdigli, 

17 i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvo- 
jili bas onda kad su do saznanja dosli, i to zbog ne- 
prijateljstva i medusobne zavisti. Gospodar tvoj ce 
im na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko 
Cega su se razisli. 

18 A tebi smo poslije odredili da u vjeri ides pravcem 
odredenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima 
onih koji ne znaju, 

19 jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbra- 
niti; nevjernici jedni druge stite, a Allah stiti one koji 
Ga se boje i grijeha klone. 

20 Ovaj Kur'an je putokaz Ijudima i uputstvo i milost 
onima koji dvrsto vjeruju. 

21 Misle li oni koji dine zla djela da cemo s njima po- 
stupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra dje- 
la Cine, da ce im zivot i smrt biti isti? Kako lose rasu- 
duju! 

22 A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi 
svaki dovjek bio nagraden ili kaznjen prema onome 
sto je zasluzio, nikome nece biti udnjeno nazao. 500 Oni koji klede - Al-Gstiya Sura XLV 23 Red ti Meni ko ce uputiti onoga koji je strast svoju 
za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajudi ga, 
u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapeda- 
tio, a pred od njegove koprenu stavio? Ko ce mu, 
ako nece Allah, na pravi put ukazati? Zasto se ne 
urazumite? 

24 Postoji samo zivot nas zemaljski, zivimo i umiremo, 
jedino nas vrijeme unisti« - govore oni. A oni o to- 
me has nista ne znaju, oni samo nagadaju. 

25 A kad im se Nasi ajeti jasni kazuju, samo se ovim ri- 
jeCima izgovaraju: »Pretke nase u zivot povratite, 
ako je istina to sto govorite.« 

26 Red: » Allah vam daje zivot, zatim ce udniti da pou- 
mirete, a poslije ce vas na Sudnjem danu sabrati, u 
to nema nikakve sumnje, ali vedna Ijudi ne zna.« 

27 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan 
kad nastupi Cas ozivljenja, oni koji su lazi slijedili 
bice izgubljeni. 

28 I vidjeces sve narode kako na koljenima klede; svaki 
narod bice pozvan prema svojoj Knjizi: »Danas cete 
biti nagradeni ili kaznjeni prema tome kako ste po- 
stupali! 

29 Ova Knjiga Nasa o vama ce samo istinu red, jer smo 
naredili da se zapise sve sto ste radili.« 

30 One koji su vjerovali i dobra djela dnili, Gospodar 
njihov ce u dzennet Svoj uvesti. To ce biti uspjeh od- 
ti! 

31 A onima koji nisu vjerovali: '»Zar vam ajeti Moji ni- 
su kazivani, ali, vi ste se oholili i narod nevjernidki 
postali. 

32 Kad se govorilo: 'Allahovo obecanje je, zaista, isti- 
na! i u Cas ozivljenja nema nimalo sumnje' - vi ste 
govorili: 'Mi ne znamo sta je Cas ozivljenja, mi samo 
zamisljamo, mi nismo ubijedeni;'« 501 AhkSf ' Al-Ahqaf Sura XL VI XXVI 33 i ukazace im se gnusna djela njihova i sa svih strana 
ce ih okruziti ono demu su se rugali, 

34 i reci ce se: »Danas cemo mi vas zaboraviti kao sto 
ste vi zaboravili da cete ovaj vas Dan dozivjeti, vatra 
ce vam prebivaliste biti i niko vam nece moci pomoci 

35 zato sto ste se Allahovim rijedima rugali i sto vas je 
zivot na Zemlji bio obnianuo.« Od toga Dana ih iz 
dzehennema niko nece izvuci niti ce se od njih trazi- 
ti da odobrovolje Allaha. 

36 Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospo- 
dar Zemlje, Gospodar svih svjetova! 

37 Njemu ponos 
Silni i Mudri! dika na nebesima i na Zemlji, On je SURA XLVI 
Ahkaf - Al-Abqaf 
Mekka - 35 ajeta 
U ime Allaha, Mllostivog, Samilosnog! 1 Ha Mim. 2 Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 

3 Mi smo nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih 
mudro stvorili i do roka odredenog, ali nevjernici 
okrecu glave od onoga Cime im se prijeti. 

* Reci: »Kazite vi meni i pokazite mi sta su stvorili na 
Zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni ko- 
jima se vi, pored Allaha, klanjate? Donesite mi Knji- 
gu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak zna- 
nja, ako istinu govorite.« 

5 Ko je u vecoj zabludi od onih koji se, umjesto Alla- 
hu, klanjaju onima koji im se do Sudnjeg dana nece 
odazvati i koji su prema njihovim molbama ravno- 
dusni. ^^/JC^J aM^X^o- Oboi^.O' JsQ^cA-*^^^; Ahkaf-AI-Ahqif Sura XL VI 6 Kada Ijudi budu sabrani, oni ce im biti neprijatelji i 
poreci ce da su im se klanjali. 

7 A kad se ovinia Nasi jasni ajeti kazuju, onda oni koji 
ne vjeruju govore o Istini Cim im dode : »Ovo je pra- 
vaCarolija!« 

8 Zar oni da govore: »On ga izmislja!« Red: Pa, ako 
ga izmisljam, vi me od kazne Allahove necete moci 
odbraniti; On dobro zna sta o Kur*anu govorite. On 
je dovoljan svjedok i meni i vama; On prasta i sami- 
lostan je.« 

9 Reci : » Ja nisam prvi poslanik i ne znam sta ce biti sa 
mnom ili s vama; ja slijedim samo ono sto mi se ob- 
javljuje i samo sam duzan da otvoreno opominjem.« 

10 Reci: »Kazite vi meni sta ce s vama biti ako je 
Kur*an od AUaha, a vi u nj necete da vjerujete, i ako 
je jedan od sinova Israilovih posvjedodio da je i on 
od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili«. Al- 
lah, zaista, nece ukazati na pravi put narodu koji se- 
bi nepravdu Cini. 

11 I govore nevjernici o vjernicima: »Da je kakvo do- 
bro, nas oni ne bi u tome pretekli.« A kako pomocu 
njega pravi put nisu nasli, sigurno ce reci : »Ovo je 
jos davna izmisljotina.« 

12 Knjiga Musaova bila je putovoda i milost prije nje- 
ga. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju po- 
tvrduje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi ob- 
radovala one koji Cine dobro. 

13 Oni koji govore: »Nas Gospodar je Allah!<< - i istra- 
ju na pravom putu, neka se niCega ne boje i ni za dm 
nek ne tuguju ! 

14 Oni ce stanovnici dienneta biti, u njemu ce vje^no 
boraviti, i to ce im biti nagrada za ono sto su radili. • i ». ^\^ ^^ ^*-l>^l%^ '^'^"I'V'^ ^X^'V^A^ AhkSf - Al-Ahqaf Sura XL VI ^5 Covjeka smo zaduzili da roditeljima svojim cini do- 
bro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga 
rada, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u 
muzevno doba i kad dostigne cetrdeset godina, on 
rekne: »Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem za- 
hvalan na blagodati koju si darovao meni i roditelji- 
ma mojim, i pomozi mi da cinim dobra djela kojima 
ces zadovoljan biti, i ucini dobrim potomke moje; ja 
se, zaista, kajem i odan sam Tebi.« 

^6 Eto, od takvih cemo Mi dobra djela koja su radili 
primiti, a preko ruznih postupaka njihovih preci; od 
stanovnika dzenneta ce oni biti, istinito obecanje ko- 
je im je dano cemo im ispuniti. 

^7 A onaj koji roditeljima svojim kaze: »Ih, sto mi pri- 
jetite da cu biti ozivljen kad su prije mene toliki na- 
rodi bili i nestali!« - a oni, zazivajuci Allaha u po- 
moc, govore: »Tesko tebi, vjeruj, Allahova prijetnja 
ce se, doista, obistiniti!« On odgovara: »To su izmis- 
Ijotine naroda drevnih!« 

^8 Na takvima treba da se ispuni Rijec recena o narodi- 
ma: dzinnovima i Ijudima koji su prije njih bili i ne- 
stali, jer - oni su, zaista, nastradali. 

^9 Za sve ce biti posebni stepeni, prema tome kako su 
radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova, - ne- 
pravda im se nece u^initi. 

20 A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom bu- 
du zaustavljeni: »Vi ste u svom zivotu na Zemlji sve 
svoje naslade iskoristili i u njima uzivali, a danas 
sramnom patnjom bicete kaznjeni zato sto ste se na 
Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponasali i sto ste 
raskalasni bili.« 504 ■^'\^ 
Jp^ JL> Jljp ^J <!>> J^ l^ Qi^^^ Ai>UL-. I U_yb J. d*0 AhkSf ' Ai-Ahqaf Sura XLVI 21 I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu 
opominjao - a biio je i prije njega i poslije njega po- 
slanika: »Kl£lnjajte se samo Allahu, ja, zaista, strahu- 
jem da cete biti u mukama na Velikom danu!« - 

22 oni su odgovarali: »Zar si nama dosao da nas od bo- 
zanstava nasih odvratis. Neka se, eto, ostvare prijet- 
nje tvoje, ako istinu govoris!« - 

23 »Saino Allah zna kad ce to biti!« - on bi govorio -, 
»ja vam kazujem ono §to mi se objavljuje, a vi ste, vi- 
dim, narod u neznanju ogrezao.« 

2* I kad ugledase oblak na obzorju, koji se prema doli- 
nama njihovim kretao, povikase: »Ovaj nam oblak 
kisu donosi!« - »Ne, to je ono sto ste pozurivali: vje- 
tar koji vam bolnu patnju nosi, 

25 koji, voljom Gospodara svoga, sve rusi.« I ujutro su 
se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kaznjava- 
mo narod gre§ni. 

26 Njima smo dali mogucnosti koje vama nismo dali: i 
sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov 
ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi 
bili, jer su Allahove dokaze poricali - i sa svih strana 
ih je okruzilo ono Cemu su se ismijavali. 

27 Neke gradove oko vas jos davno smo unistili, a ob- 
jasnili smo im bili na razne nadine dokaze, ne bi li se 
pokajali. 28 A zaSto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, 
prihvatili da im budu posrednici i bogovi? AH, njih 
nije bilo. To su bile samo klevete njihove i lazi. ;«x'.x^»>rr orL>-;S-* >-^:dy c^yjb c^ .-t^j^"^ 

ii!^l^ 

AhkSf-Al-Ahqaf Sura XL VI » Kada ti poslasmo nekoliko dzinnova da Kur'an slu- 
saju, kada dodose da ga Cuju, oni rekose: »Pst!« A 
kad se zavrsi, vratise se narodu svome da opominju. 

30 »0 narode nas,« - govorili su - »mi smo slusali 
Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja po- 
tvrduje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i 
na pravi put upucuje. 

3^ O narode nas, odazovite se Allahovu glasniku i vje- 
rujte u Allaha, On ce vam neke grijehe vase oprostiti 
i vas od patnje neizdrzljive zastititi!« 

32 A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi 
Mu na Zemlji nece umaci i mimo Njega nece zastit- 
nika naci. Oni su u velikoj zabludi. 

33 Zar ne znaju da je Allah - koji je nebesa i Zemlju 
stvorio i koji nije, stvarajuci ih, iznemogao - kadar 
da ozivi mrtve? Jeste, On sve moze. 

** A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom bu- 
du zaustavljeni: »Zar ovo nije istina?« - odgovorice: 
»Jest, Gospodara nam naseg!« - »E pa iskusite pat- 
nju« - reci ce On - »jer ste stalno poricali«. 35 Ti izdrzi kao sto su izdrzali odlu^ni poslanici i ne tra- 
zi da im kazna sto prije dode! A onoga Dana kada 
dozive ono 6me se prijeti, udinice im se da su ostali 
samo jedan tas dana. I dosta! A zar ce ko drugi biti 
unisten do narod raskalasni! fi Jj>y^i^ri1;\;;::cgUi:'j^^^^^ 
Muhammed - Muhammad Sura XLVII SURA XLVII 
Muhammed - Muhammad 
Medina - 38 ajeta 
U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Allah ce ponistiti djela onih koji ne vjeruju i od puta 
Njegova odvracaju. 

2 A onima koji vjeruju i dobra djela dine i vjeruju u 
ono sto se objavljuje Muhammedu - a to je Istina od 
Gospodara njihova - On ce preko rdavih postupaka 
njihovih preci i prilike njihove ce poboljsati. 

3 zato sto nevjernici slijede neistinu, a vjemici slijede 
Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog 
Ijudi primjere njihove. 

* Kada se u borbi s nevjemicima sretnete po sijama ih 
udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vezite, i po- 
slije, ili ih velikodusno suzanjstva oslobodite ili ot- 
kupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Ta- 
ko uiinite! Da Allah hoce. On bi im se osvetio, ali 
On zeli da vas iskusa jedne pomocu drugih. On nece 
ponistiti djela onih koji na Allahovu putu poginu, 

5 i On ce, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljsa- 
ti, 

6 i u dzennet ih uvesti, o kome ih je vec upoznao. 

7 O vjemici, ako AJIaha pomognete, i On ce vama po- 
moti i korake vase uivrstiti. 

8 A onima koji ne vjeruju - propast njima! On nece 
djela njihova prihvatiti. 

9 zato sto ne vole ono sto Allah objavljuje, i On ce dje- 
la njihova ponistiti. 

10 Zasto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio ko- 
nac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to deka 
i ostale nevjemike, 

11 zato sto je Allah zastitnik onih koji vjeruju i sto ne- 
vjernici zastitnika nemaju. 507 


^mmm ^ ^ 


jUi| jy>._^c>^ ^^o- tr5*^-> v>^ ' J^c>- ^^A^ 
lj:*lj.\ijjii<:>1i\^(^li-;t J^i* Alio rt^fc*^^^^ Muhammed - Muhammad SuraXLVIl ^ 12 Allah ce one koji vjeruju i dobra djela Cine uvesti u 
dzennetske basCe kroz koje ce rijeke teci, a oni koji 
ne vjeruju- koji se nasladuju i zderu kao sto stoka 
zdere - njihovo ce prebivaliste vatra biti! 

13 A koliko smo gradova razorili, mnogo mocnijih od 
tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikog da im 
pomogne. 

1* Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru 
svome kao onaj kojem se lijepim Cine ruzna djela 
njegova i koji se za strastima svojim povodi? 

15 Zar je dzennet, koji je obecan onima koji se AUaha 
boje - u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke 
od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, 
prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijede- 
nog i gdje ima voca svakovrsnog i oprosta od Gospo- 
dara njihova - zar je to isto sto i patnja koja deka 
one koji ce u vatri vjeCno boraviti, koji ce se uzavre- 
lom vodom pojiti, koja ce im crijeva kidati! 

16 Ima onih koji dolaze da te slusaju, ali dim se od tebe 
udalje, pitaju one kojima je dano znanje: »Sta ono 
on maloprije reCe?« To su oni Cija je srca Allah zape- 
datio i koji se za strastima svojim povode. 

17 A one koji su na pravom putu On ce i dalje voditi i 
nadahnuce ih kako ce se vatre saCuvati. 

18 Zar oni dekaju da im Smak svijeta iznenada dode, a 
vec su predznaci njegovi tu? A sta ce im koristiti 
opomena kad im on dode? 

19 Znaj da nema boga osim Allaha! Trazi oprosta za 
svoje grijehe i za vjemike i vjemice ! Allah zna kud se 
krecete i gdje boravite. 


^mmm 

«->< <J?^^ *^Xiy <^ "^ r^ ^ 1^-^ ^. ^. ^(ijlficppi^ ^j^^r;iiitii;i^64JL% r.^.-ii^'-vrr- »> -£,> 


I^J^.MflJQl 


>(i10 .>^ -' i (*V^^^<j*^li. > -; -^"t- ^^;t2i^blS\<iiiiSi$ii3i2lyJj^/i 


>x./. rf^irfV* Tf V JL>»'5^^ .x'. ^» 


>!-?/> kL^3 "is::il3't ^^y\:>U. VA !>-«-> AJUl .0 


r .! j^^^^Jiuiil SCS^,^]^^ \ybj^=>j 


Muhammed - Muhammad Sura XL VI f 20 A oni koji vjeruju govore: »Zasto se ne objavi jedna 
sura?« A kada bi objavljena jasna sura i u njoj spo- 
menuta borba, ti si mogao da vidis one dja su srca 
pritvoma kako te gledaju pogledom pred smrt ones- 
vijestenog! A bolja bi im bila 

21 poslusnost i razuman govor! A kada je borba vec 
propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskre- 
ni. 

22 Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dodepali, nered 
na Zemiji dinili i rodbinske veze kidali! 

23 To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih 
udinio. 

24 Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima 
katanci! 

25 One koji su od vjere svoje otpali, posto im je bio ja- 
san pravi put, sejtan je na grijeh navodio i laznu im 
nadu ulivao. 26 To zato sto su govorili onima koji ne vole ono sto Al- 
lah objavljuje: »Mi cemo vam se u nekim stvarima 
pokoravati«, - a Allah dobro zna njihove tajne. 

27 A kako ce tek biti kad im meleki budu duse uzimali 
udarajud ih po obrazima i po ledima njihovim! 

28 To <3e biti zato sto su ono sto izaziva Allahovu srdzbu 
slijedili, a ono dime je On zadovoljan prezirali ; On 
6c djela njihova poni§titi. 

29 Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove 
nede na vidjelo iznijeti? Muhammed - Muhammad Sura XL VI I 30 A da ho(^etno. Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi 
ih, sigumo, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ces 
ih poznati po na^inu govora njihova, - A Allah zna 
postupke vase. 

31 Mi (^emo vas proyjeravati sve dok ne ukazemo na 
borce i postojane medu vama, a i vijesti o vama pro- 
vjeravacemo. 

32 Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvracaju, ko- 
ji su Poslaniicovi protivnici, kad im je vec postao ja- 
san pravi put, zaista nece nimalo Allahu nauditi, i 
On <^e djela njihova ponistiti. 

33 O vjemici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se 
Poslaniku, i ne nistite djela svoja! 

*» Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvracaju, 
pa poslije kao nevjemici umiru, Allah, zaista, nece 
oprostiti. 

35 1 ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jadi, 
jer Allah je s vama. On vas nece nagrada za djela va- 
sa li§iti. 

38 2ivot na ovom svijetu je samo igra i zabava! A ako 
budete vjerovali i grijehe izbjegavali. On ce vas na- 
graditi i imanja vasa od vas nece traziti. 

37 Ako bi ih od vas trazio i prema vama uporan bio, po- 
stali biste §krti i On bi udinio vidljivim vase mrznje. 

38 Vi se, eto, pozivate da trosite na Allahovu putu, ali, 
neki od vas su skrti, - a ko skrtari, na svoju stetu 
skrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromasni. - A ako 
glave okrenete. On ce vas drugim narodom zamijeni- 
ti, koji onda kao §to ste vi nece biti. 510 1 


1 


I 


1 


M 


i 


s mam :: 


i 


j 


H 
^ 
i 
Pobjeda - Al-Fath Sura XL VI 1 1 SURA XLVIII 
Pobjeda - Al-Fath 
Medina - 29 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Mi cemo ti dati sigurnu pobjedu 

2 da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da hi 
blagodat Svoju tebi potpunom udnio, da bi te na 
pravi put uputio 

3 i da bi te Allah pobjedonosnom pomoci pomogao. 

4 On uliva smirenost u srca vjernika da bi jos vise ut- 
vrstili vjerovanje koje vec imaju - a vojske nebesa i 
Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je - 

5 da bi vjemike i vjernice uveo u dzennetske basCe 
kroz koje ce rijeke ted, u kojima ce vjeCno boraviti, i 
da bi presao preko rdavih postupaka njihovih - a to 
je u Allaha veliki uspjeh - 

6 i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobosce i 
mnogobo§kinje koji o Allahu zlo misle - neka zio 
njih snade! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pri- 
premio na dzehennem, a grozno je on boraviste! 7 Allahove su vojske nebesa 
mudar! Zemlje; Allah je silan i 8 Mi saljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca rados- 
nih vijesti i kao onog koji treba da opominje 

9 da u Allaha i u Poslanika Njegova vjerujete, i da vje- 
ru Njegovu pomognete, i da Ga veliCate i da Ga ujut- 
ro i naveCe hvalite. 511 Pobjeda - Ai-Fatfi Sura XL VI 1 1 10 Oni koji su ti se zakleli na vjernost - zakleli su se, 
doista, na vjernost samom Allahu - Allahova ruka je 
iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrsi zakletvu krsi je 
na svoju stetu, a ko ispuni ono na sto se obavezao 
Allahu, On ce mu dati veliku nagradu. 

11 Govorice ti beduini koji su izostali: »Zadr2ala su nas 
stada nasa i porodice nase, pa zamoli za nas oprost!« 
Oni govore jezicima svojim ono §to nije u srcima nji- 
hovim. Red: »Pa ko moze promijeniti AUahovu od- 
luku, ako On hoce da vam naudi, ili ako hoce da 
vam kakvo dobro udini« Allah zna ono sto radite. 

12 Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada nece 
vratiti porodicama svojim; vasa srca su bila 
zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomisljali, vi 
ste narod u dusi pokvaren. 

13 Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova, - 
pa, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremi- 
li! 

1* Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On prasta 
kome On hoce, a kaznjava koga hoce - Allah mnogo 
nrasta i samilostan ie. prasta i samilostan je. 15 Oni koji su izostali sigumo ce reci kada podete da 
plijen uzmete: »Pustite i nas da vas pratimo!« da bi 
izmijenili Allahove rijedi. Reci: »Vi nas ne<5ete prati- 
ti, to je jos prije Allah rekao!«, a oni ce red: »Nije 
tako, nego, vi nama zavidite.« A nije ni to, vec oni 
malo sta razumiju. jir^s^s * ^ Pobjeda - Al-Fatfy Sura XLVin 18 Red beduinima koji su izostali: »Bi<iete pozvani da 
se borite protiv naroda veoma hrabrog i nio<3nog, sve 
dok se ne pokori. Pa ako poslusate, Allah <^e vam li- 
jepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao sto ste i do 
sada izbjegavali, na muke nesnosne <3e vas staviti.« 

17 Nije grijeh slijepom, ni hromom ni bolesnom!* Ono- 
ga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On 
<Se u dzennetske basde, kroz koje teku rijeke uvesti, a 
onoga ko leda okrene, patnjom nesnosnom <^e kazni- 
ti. 

16 Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod 
drvetom na vjemost zakleli.* On je znao sta je u srci- 
ma njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagra- 
dide ih skorom pobjedom 

18 i bogatim plijenom koji ce uzeti, jer Allah je silan i 
mudar. 

20 Allah vam obecSava bogat plijen koji cete uzeti, a s 
ovim je pozurio i ruke Ijudi je od vas zadrzao - da bi 
to bio poudan primjer za vjemike i da bi vam na pra- 
vi put ukazao - 

21 i drugi, koji niste bili u stanju uzeti, - Allah vam ga 
je dao, jer Allah sve moze.* 

22 A da su nevjemici s vama borbu zametnuli, sigumo 
bi se u bijeg dali i poslije ne bi ni zastitnika ni poma- 
gada na§li - 

23 prema Allahovu zakonu koji odvazda vazi, a ti ne<^es 
vidjeti da se Allahov zakon promijeni. 513 oj^^iimm I ''^^J^.^^^^ >> rtJb^^i^^(J ,^ ^^ >x'^*c\^ >^f'^ 


^tV^ ^ .'i ♦ -tl Ja) ^Il5^\^t j.>cIlli^jC^j I^^ j_^^S<<lyi\ A'« »■ ""i^ '' '\i 1^ -itf*-r >^«<<' 


^.-^ > ''< < ^>s oy.o^jJSiA^^i^^^iuiv '>rf >» > Oi-iJt^A^i U4>^-> J-^-3' d Ik^ '< 


oM Pobjeda - Al-Fath Sura XLVIII 2* On je zadrzao ruke njihove od vas i vase od njih us- 
red Mekke, i to nakon sto vam je pruzio mogucnost 
da ih pobijedite, - a Allah dobro vidi ono sto vi radi- 
te. 

25 Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite Casnom 
hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta 
svojih stignu. I da nije bilo bojazni da cete pobiti 
vjernike, muskarce i zene, koje ne poznajete, pa tako, 
i ne znajuci, zbog njih sramotu dozivjeti, - Mi bismo 
vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi 
Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoce. A da su 
oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaz- 
nili one medu njima koji nisu vjerovali. 

26 Kad su nevjernici srca svoja punili zarom, zarom pa- 
ganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Posla- 
nika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjava- 
ju ono zbog Cega ce postati pravi vjernici, - a oni i 
jesu najpreCi i najdostojniji za to -, a Allah sve zna. 

27 Allah ce obistiniti san Poslanika Svoga da cete si- 
gurno u Casni hram uci bezbjedni*- ako Allah bude 
htio -, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, 
bez straha. On je ono sto vi niste znali znao i zato 
vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao. 2« On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom isti- 
nitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je 
dovoljan Svjedok! 


>> . > ^^ * t^ T'T*'" ''T >'^''\^< ^^f^z. ^^'A *^?^, 'vTf • $e.u;\; 
1^^ 


m 


I mmm ^ 


m\ 


1^ .i^^f^l-s^t. ::r^^-^l Sobe - Al-Hugurat Sura XLIX 29 Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbeni- 
ci su strogi prema nevjernicima, a samilosni medu 
sobom; vidis ih kako se klanjaju i licem na tie pada- 
ju zeleci Allahovu nagradu i zadovoljstvo, - na lici- 
ma su im znaci, tragovi od padanja licem na tie. Ta- 
ke su opisani u Tevratu. A u IndzTlu: oni su kao bil- 
jka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda udvrsti, i on 
ojada, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajud div- 
Ijenje sijada, - da bi On s vjernicima najedio nevjer- 
nike. A onima koji vjeruju i dobra djela dine Allah 
obecava oprost i nagradu veliku. SURA XLIX 

Sobe- Al-Huiurat 
Medina - 18 ajeta 

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog! 

1 O vjernici, ne odludujte se ni na sto dok za to ne upi- 
tate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! 
Allah, zaista, sve Cuje i sve zna. 

2 O vjernici, ne dizite glasove svoje iznad Vjerovjesni- 
kova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao sto 
glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila po- 
nistena vasa djela, a da vi i ne primijetite. 

3 One koji utisaju glasove svoje pred Allahovim Posla- 
nikom - a to su oni dija je srca Allah prekalio u desti- 
tosti - deka oprost i nagrada velika. 

* Vecina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovolj- 
no pametna.* 515 Q;>mm mmmm 
Sobe - Al-Hugum Sura XLIX 5 A da su se oni strpjeli dok im ti sam izades, bilo bi 
im bolje; a Allah prasta i samilostan je. 

6 O vjernici, ako vam nekakav neposten dovjek donese 
kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju ne- 
kome zlo ne udinite, pa da se zbog onoga sto ste wt\- 
nili pokajete. 

7 I znajte da je medu vama Allahov Poslanik; kad bi 
vas on u mnogo demu poslusao, doista biste nastra- 
dali; ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje 
omilio i u srcima vasim ga lijepim prikazao, a nezah- 
valnost i raskalasnost i neposlusnost vam omrazio. 
Takvi su na pravom putu 

8 dobrotom i blagodati AUahovom. - A Allah sve zna i 
mudarje. 

9 Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih ; a 
ako jedna od njih ipak udini nasilje drugoj, onda se 
borite protiv one koja je u6inila nasilje sve dok se 
Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, 
onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; All- 
ah, zaista pravedne voli. 

10 Vjernici su samo braca, zato pomirite vasa dva brata 
i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. 

11 O vjernici, neka se muskarci jedni drugima ne ruga- 
ju, mozda su oni bolji od njih, a ni zene drugim zena- 
ma, mozda su one bolje od njih. I ne kudite jedni 
druge i ne zovite jedni druge ruznim nadimcima! O, 
kako je ruzno da se vjernici spominju podrugljivim 
nadimcima! A oni koji se ne pokaju - sami sebi Cine 
nepravdu. »: 

*r<, >««■''. '' '>^ ^ '' ..T^'^-"'M'^<''•2>- 

O'- ^-"i',^ f* y f.ii^'^ "Iff-' ^ '^ < \\ ^ '< A'" 
Sobe - Al-Hugurat Sura XUX 12 O vjernici, klonite se mnogih sumnjifenja, neka sum- 
njidenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i 
ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo 
drago da jede meso umrloga brata svoga, - a vama je 
to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, pri- 
ma pokajanje i samilostan je. 

13 O Ijudi, Mi vas od jednog dovjeka i jedne zene stva- 
ramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se 
upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se 
najvise boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skrive- 
no ni§ta. 

1* Neki beduini govore: »Mi vjerujemo!« Reel: »Vi ne 
vjerujete, ali recite *Mi se pokoravamo!' jer u srca va- 
sa prava vjera nije jos usla. A ako Allaha i Njegova 
Poslanika budete slusali. On vam nimalo nece uma- 
njiti nagradu za djela vasa.« - Allah, uistinu, prasta i 
samilostan je. 

15 Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika 
Njegova vjeruju, i poslije vise ne sumnjaju, i bore se 
na Allahovu putu imecima svojim i zivotima svojim. 
Oni su iskreni! 

16 Reci: »Zar vi da obavjestavate Allaha o vjerovanju 
svome, kad Allah zna sve sto je na nebesima i na 
Zemlji! Allah sve zna.« 

17 Oni ti prebacuju §to su primili islam. Reci: »Ne pre- 
bacujte mi sto ste islam primili; naprotiv, Allah je 
vama milost podario time sto vas je u pravu vjeru 
uputio, ako iskreno govorite. 

18 Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje i Allah do- 
bro vidi ono Sto radite. 517 m 


1 ®©% '>^ »>-.^. .-J >T>' '?;'-'><: r;^ -^rr i-^^-iT 

-r ,^ . *>< -> T> r< •-" Tf s^'^.'t^Yif^ \^^' ^ SURA L 

Ksf- oaf 

Mekka - 45 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Kaf. Tako Mi Kur'ana slavnog, 

2 oni se dude sto im je doSao jedan od njih da ih opo- 
minje, pa, nevjernici, govore: »To je Cudna stvar: 

3 zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv 
je to povratak!«* 

4 Mi znamo sta ce od njih zemlja oduzeti, u Nas je 
Knjiga u kojoj se sve Cuva. 

5 Oni, medutim, poridu Istinu koja im dolazi i smeteni 
su. 

6 A zasto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo 
ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda! 

7 A Zemlju smo rasprostrii i po njoj nepomidna brda 
pobacali i dali da iz nje niCe raznovrsno prekrasno 
bilje, 

8 da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gos- 
podaru svome obraca. 

« Mi s neba spustamo vodu kao blagoslov, i dinimo da, 
uz pomoc njenu, nidu vrtovi i zito koje se zanje 

10 i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iz- 
nad drugih, 

11 kao hranu robovima, i Mi njome ozivljavamo mrtav 
predjel; takvo ce biti i ozivljenje. 

12 Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Res- 
sa, i Semud 

13 i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov, 

14 i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike 
laznim smatrali i kaznu Moju zasluzili. 

15 Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, 
ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju. 518 L> c;iji;>>iti5i;ja0.^^ 
16 Mi stvaramo dovjeka i znamo sta mu sve dusa njego- 
va haje, jer Mi smo njemu blizi od vratne zile kucavi- 
ce. 

17 Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a dru- 
gi s lijeve strane,* 

16 on ne izusti nijednu rijed, a da pored njega nije pri- 
sutan Onaj koji bdije. 

19 Smrtne muke ce zbilja doci - to je nesto od dega ne 
mozes pobjeci 

20 i u rog de se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti - 

21 i svako ce doci, a s njim vodid i svjedok. 

22 »Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvo- 
ju, danas ti je ostar vid.« 

23 A drug njegov ce reci:* »Ovaj, pored mene, spreman 
je.«* 

2* »Baci u dzehennem svakog nezahvalnika, inadziju, 

25 koji je branio da se dine dobra djela i koji je nasilnik 
i podozriv bio, 

26 koji je pored AUaha u drugog boga vjerovao, - zato 
ga baci u patnju najtezu!« 

27 A drug njegov ce reci: »Gospodaru nas, ja ga nisam 
silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.« 

28 »Ne prepirite se preda Mnom!« - reci ce On - »jos 
davno sam vam zaprijetio, 

29 Moja RijeC se ne mijenja i Ja nisam prema robovima 
svojim nepravidan.« 

30 Na Dan kad upitamo dzehennem: »Jesi li se napu- 
nio?« - on ce odgovoriti: »Ima li jos?« 

31 A dzennet ce biti primaknut Cestitima, nece biti ni od 
jednog daleko - 

32 »Ovo je ono sto vam je obecano, svakome onom koji 
se kajao i duvao, 

33 koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je 
srce odano donio. 

3* Udite u nj, u mini, ovo je Dan vjedni!« 

35 U njemu ce imati sto god zazele - a od Nas i vise. 519 ^j^ ^mmm 
&mm 


vir)ui -^~ 


KSf-QSf Sura L 36 A koliko smo naroda prije ovih unistili, koji su moc- 
niji od njih bili, pa su po svijetu utoCiste trazili, - od 
propasti spasa ima li?! 

37 U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili 
ko slusa, a priseban je. 

38 Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i one sto izmedu 
njih - za sest vremenskih razdoblja, i nije Nas op- 
hrvao nikakav umor. 

39 Zato strpljivo podnosi one sto oni govore i velidaj 
Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sundeva izlas- 
ka i prije zalaska, 

40 i veliCaj Ga nocu i poslije obavljanja molitvi. 

41 I osluskuj ! Dan kada ce glasnik pozvati iz mjesta ko- 
je je blizu, 

42 Dan kada ce oni Cuti istinit glas - to ce biti Dan oziv- 
Ijenja. 

43 Mi, zaista, dajemo zivot i dajemo smrt, i sve ce se 
Nama vratiti ! 
44 A na Dan kada ce nad njima zemlja popucati oni ce 
zurno izici; bice to ozivljenje, za Nas lako. 

45 Mi dobro znamo sta oni govore; ti ih ne mozes prisi- 
liti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje 
Moje boji! 

SURA Ll 

Oni koji puSQ - AdDariySt 

Mekka - 60 ajcta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako Mi onih koji pusu snazno,* 

2 i onih koji teret nose,* 

3 i onih koje plove lako,* 

4 i onih koji naredbe sprovode, -* 

5 istina je, zaista, ono dime vam se prijeti, 

6 nagrada i kazna sigurno ce biti! Oni koji puSQ - Ad-DaiiySt Sura U 7 Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva, 

8 vi govorite nejednako,* 

9 od njega se odvraca onaj za kog se znalo da ce se od- 
vratiti. 

10 Neka prokleti budu lazljivci 

11 koji su, utonuli u neznanje, ravnodusni! 

12 Oni pitaju: »Kada ce Dan sudnji?« 

13 Onoga Dana kada se u vatri budu przili! 
1* »Iskusite kaznu svoju - to je ono sto ste pozurivali!« 

15 Oni koji su se Allaha bojali - u dzennetskim basda- 
ma ce, medu izvorima, boraviti, 

16 primace ono sto im Gospodar njihov bude darovao, 
jer, oni su prije toga dobra djela Cinili, 

17 nocu samo malo spavali 

18 i u praskozorje oprost od grijeha molili, 

19 a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji pro- 
si i za onoga koji ne prosi, 

20 Na Zemlji su dokazi za one koji dvrsto vjeruju, 

21 a i u vama samima - zar ne vidite? 

22 a na nebu je opskrba vasa i ono sto vam se obecava. 

23 I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao 
sto je istina da govorite! 

2* Da li je doprla do tebe vijest o uvazenim gostima Ib- 
rahimovim 

25 kad mu oni udose i rekose: »Mir vama!«, i on rede: 
»Mir vama, Ijudi neznani!« 

26 I on neprimjetno ode ukucanima svojim i donese de- 
belo tele,* 

27 i primade im ga: »Zar necete da jedete?« - upita, 

28 osjetivsi od njih u dusi zebnju. »Ne boj se!« - reko- 
se, i obradovase ga djedakom koji ce uden biti. 

29 I pojavi se zena njegova uzvikujud i po lieu se uda- 
rajuci i rede: »Zar ja, stara, nerotkinja?!« 

30 Tako je odredio Gospodar tvoj« - rekose oni - »On 
je Mudar i Sveznajuci.« 521 Qi^mm ^m^Bmm (^t:^aji J'j^^J^Oj^, C^-JL> 


t& cy^ju^ Oni koji pOSQ Ad-DSriySt Sura LI DZtZ' 
XXVII B 31 »A sta vi hocete, o izaslanici?« - upita Ibrahim. 

32 »Poslani smo narodu gresnom« - rekose - 

33 »da srudimo na njih grumenje od ilovade, 

3* svako obiljezeno u Gospodara tvoga za one koji su u 
razvratu svaku mjeru presli.« 

35 I Mi iz njega vjernike izvedosmo - 

36 a u njemu samo jednu kucu muslimansku nadosmo 

37 i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdrzljive 
znak ostavismo. 

38 I o Musau, kada ga s odiglednim dokazom faraonu 
poslasmo, 

39 a on, uzdajuci se u moc svoju, okrenu glavu i reCe: 
»Carobnjak je ili Iud!« 

^ I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u mo- 
re bacismo, jer je bio osudu zasluzio. 
*i I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije 

bilo nikakva dobra, - 
^ pored dega god je prosao, nista nije postedio, sve je u 

gnjilez pretvorio, 
*3 1 o Semudu, kad mu bi redeno: »Uzivajte jos izvjes- 

no vrijeme!« 
♦♦ I oni se oglusise o naredenje Gospodara svoga, pa ih 

unisti straSan glas na ot\ njihove, 
^ i ne mogase se ni dici ni od kazne odbraniti. 
^ I o Nuhovu narodu, davno prije: to, zaista, bijase na- 

rod neposlusni! 
*7 Mi smo nebo moci Svojom sazdali, a Mi, uistinu, jos 

neizmjerno mnogo mozemo, 
« i Zemlju smo prostrii - tako je divan Onaj koji je 

prostro! - 
*9 i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili! 
«> »Zato pozurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas 

javno upozorim; 
51 ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam 

od Njega da vas javno opomenem!« 522 


>-^*'^tvM -^.vrf-^^ Tf ^ '1"^ 


Pt>*^f.¥5?? 
Mm 
^^^^[^^ i,iS^[i.J:^^\^\^\.j^{^^'ip^ oyr Oni koji puSu - Ad-DsriySt 52 I tako je bilo, ni onima prije ovih nije dosao nijedan 
poslanik, a da nisu rekli: »Carobnjak je!«, ili: »Lud 
je!« 

53 Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, 
nego su oni Ijudi koji su u zlu svaku mjeru bili pre- 
vrsili, 

54 zato ove ostavi, prijekor neces zasluziti, 

55 i nastavi savjetovati, savjet ce vjernicima, doista, ko- 
ristiti, 

56 Dzinnove i Ijude sam stvorio samo zato da Mi se kla- 
njaju, 

57 Ja ne trazim od njih opskrbu niti zelim da Me hrane, 

58 opskrbu daje jedino Allah, Mocni i Jaki! 

58 A nevjernike ce stici kazna kao sto je stigla i one koji 

su bili kao oni, i neka Me ne pozuruju, 
«> jer, tesko nevjernicima na Dan kojim im se prijeti! SURA LII 

Gora ~ At-Tur 

Mekka - 49 ajeta 
U ime Altaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako Mi Gore,* 

2 i Knjige u retke napisane, 

3 na kozi razvijenoj, 

* i Hrama poklonlk^ punog, 

5 i svoda uzdignutog, 

6 i mora napunjenog, - 

7 kazna Gospodara tvoga sigurno ce se dogoditi, 

8 nitko je ne<Se mod otkloniti 

9 na Dan kad se nebo silno uzburka, 

10 a planine s mjesta pomaknu! 

11 TeSko na taj Dan onima koji su poricali, 

12 koji su se, ogrezli u lai, zabavljali! 

13 na Dan kada <ie grubo u vatru dzehennemsku biti 
gurnuti: 

14 »Ovo je vatra koju ste poricali. 523 ^IM mmm§> 
&'^S^j4^0 5i^^Jfe>i ^ 'O^'Cti 
"oTF 
Gora - At-Tur Sura LII 15 pa, je li ovo darolija, ili vi ne vidite? 

16 Przite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, - to 
vam je kazna za ono sto ste radili.« 

17 A destiti ce biti u dzennetskim basdama i blazenstvu 

18 i u onom sto im je Gospodar njihov dao ce uzivati - 
njih ce Gospodar njihov patnje u ognju saduvati 

19 »Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono sto 
ste radili!« 

20 Bice naslonjeni na divanima poredanim, a vjenCace- 
mo im hurije dzennetske. 

21 Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njiho- 
va u vjerovanju povela prikljudicemo djecu njihovu, 
a djela njihova necemo nimalo umanjiti - svaki 6o\- 
jek je odgovoran za ono sto sam dini - 

22 i jos cemo ih darovati vocem i mesom kakvo budu 
zeljeli 

23jedni drugima ce, u njemu, pune dase dodavati - 
zbog njih nece biti praznih besjeda i pobuda na gri- 
jeh -, 

2* a sluzice ih posluga njihova nalik na biser skriveni, 

25 i obracace se jedni drugima i jedni druge ce pitati: 

26 »Prije smo medu svojima strahovali«, - govorice - 

27 »pa nam je Allah mi lost darovao i od patnje u ognju 
nas saiuvao ; 

28 mi smo Mu se prije klanjali. On je, doista, dobrocini- 
telj i milostiv.« 

29 Zato ti opominji, jer ti, miloscu Gospodara svoga, ni- 
si ni prorok ni lud. 

30 Zar oni da govore: »On je pjesnik, sacekacemo da 
vidimo sta ce mu sudeno biti.« 

31 »Pa Cekajte« - reci ti - »i ja cu zajedno s vama Ceka- 
ti!« 


/ ?> .ft, 

^^yJ;iJ\j>if I %^j^o^)_ <i ^^^ J, Xf^ '^K^'^'ju>:^\^ c^^j>ys;j>^ dA^OytiA > ♦ *^^ BOir«r:« lliljvAJ^liil ^-^ >>--»> ojbT^j^r^ift^ c^i^^^^iiijii*!^ 


'-Ue/ 

^jV^- >/ »> 


^;a. / y y o }^y< >^ >fl'>, . /-^ C^-^ 


0^jicivJi.j^i^p3,J^tS-j0 jyi5^*iijjj>3. 1 
1 
^ 


i 


C «siii2» ;:^ 


1 
1 Gora - At-Tur 32 Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadzi- 
je tvrdoglave? 

33 Zar oni da govore: »Izinislja ga!« - Ne, nego oni ne- 
ce da vjeruju ; 

3* zato neka oni sastave govor slidan Kur'anu, ako isti- 

nu govore ! 
35 Zar su oni bez Stvoriteija stvoreni ili su oni sami se- 

be stvorili?! 
38 Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni 

nece da vjeruju. 

37 Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vla- 
daju?! 

38 Zar oni imaju Ijestve, pa na njima prisluskuju? Neka 
onaj medu njima koji tvrdi da je nesto two donese 
potvrdu oditu. 

39 Zar da su za Njega - kceri, a za vas da su - sinovi?! 

*> Zar ti trazis od njih nagradu, pa su nametom optere- 

ceni. 
^^ Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?! 

*2 Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku ce se uh- 

vatiti bas oni koji ne vjeruju! 
^ Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen 

neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim 

smatraju ! 
** I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: »Obla- 

ci nagomilani!« 
*5 Zato ih pusti dok se ne suoCe s Danom u kome ce 

pomrijeti, 
^ Danom kada im lukavstva njihova nimalo nece ko- 

ristiti i kada im niko nece pomoci. 
*7 A za sve nasilnike i druga ce kazna prije one biti, ali 

vedna njih ne zna. 
^ A ti strpljivo dekaj presudu Gospodara svoga. Mi te- 

be i vidimo i stitimo; i velidaj i hvali Gospodara svo- 
ga kad ustajes, 
^ i no<3u Ga velidaj i kad se zvijezde gube. .!?^@^% 'V 


oYn 
Zvijezda - An-Na^m SURA LIII 

Zvijezda - An-Na^m 

Mekka - 62 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

^ Tako Mi zvijezde kad zalazi, 

2 vas drug* nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao! 

3 On ne govori po hiru svome - 

* to je samo Objava koja mu se obznanjuje, 

5 udi ga jedan ogromne snage, 

6 razboriti, koji se pojavio u liku svome 

7 na obzorju najvisem, 

8 zatim se priblizio, pa nadnio - 

9 blizu koliko dva luka ili blize - 

10 i objavio robu Njegovu ono sto je objavio, 

11 srce nije poreklo ono sto je vidio, 

12 pa zaSto se prepirete s njim o onom sto je vidio? 

13 On ga je i drugi put vidio, 
1^ kod Sidretu-I muntehaa 

15 kod kojeg je dzennetsko prebivaliste, 

16 kad je Sidru pokrivalo ono sto je pokrivalo - 

17 pogled mu nije skrenuo, nije prekoraCio, 

18 vidio je najvelidanstvenija znamenja svoga Gospoda- 
ra. 

19 Sta kazete o Latu i UzzSu* 

20 i Menatu, trecoj najmanje cijenjenoj? - 

21 Zar su za vas sinovi, a za Njega keen?! 

22 To bi tada bila podjela nepravedna. - 

23 To su samo imena koja ste im vi i preci vasi nadjenu- 
li, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se 
povode samo za pretpostavkama i onim za ^im duse 
zude, a vec im dolazi od Gospodara njihova prava 
uputa. 

2^ Ne moze Covjek da ostvari sve sto pozeli, 

25 Allahu pripada i onaj i ovaj svijet! 

26 A koliko na nebesima ima meleka Cije posredovanje 
nikome nece biti od koristi, sve dok Allah to ne do- 
zvoli onome kome On hoce i u korist onog kojim je 
zadovoljan. Zvijezda - An-Na^m 27 Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke 
imenima zenskim, 

28 a o tome nista ne znaju, slijede samo pretpostavke, a 
pretpostavka istini bas nimalo ne koristi. 

29 Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji 
samo zivot na ovom svijetu zeli, - 

30 to je vrhunac njihova znanja -, Gospodar tvoj dobro 
zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro 
zna one koji su na pravom putu. 

31 Allahovo je sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji 
- da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji 
rade zlo, a najljepsom nagradom nagradio one koji 
dine dobro, 

32 one koji se klone velikih grijehova i narodito razvra- 
ta, a one bezazlene On ce oprostiti jer Gospodar 
tvoj, zaista, mnogo prasta, - On dobro zna sve o va- 
ma, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili za- 
meci u utrobama majki vasih; zato se ne hvalisite 
bezgresnocu svojom - On dobro zna onoga koji se 
grijeha kloni. 

33 Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava 

34 i malo udeljuje, i posve prestane udjeljivati, 

35 zna li on ono sto je skriveno, pa vidi? 

36 Zar on nije obavijesten o onom sto se nalazi u listo- 
vima Musaovim 

37 i Ibrahimovim: - koji je obaveze potpuno ispunja- 
vao - 

38 da nijedan grijesnik tude grijehe nece nositi, 

39 i da je dovjekovo samo ono sto sam uradi, 
^ i da ce se trud njegov sigurno iskazati, 

41 i da ce prema njemu u potpunosti nagraden ili kaz- 
njen biti, 

42 i da ce se Gospodaru tvome ponovo vratiti, 

43 i da On na smijeh i na plad navodi, 

44 i da On usmrcuje i ozivljava 527 y "t. »>^-^<^ ^y y ^.^^^^^ 'i*-' '^ ♦ ^ < ^ *-' ^i.'*y ^jyi y y y M5)JiS* fi&^% 
^-^^H '^l^<^^i ^f'-'"^ ^ iy^>> .K 
Zvijezda - An-Nagm SED2DA *5 i da On par, musko i zensko, stvara 
^ od kapi sjemena kad se izbaci; 

47 i da ce ih On ponovo ozivjeti, 

48 i da On daje bogatstvo i moc da sti^u, 

49 i da je On Sirijusa* Gospodar, 

50 i da je On drevni narod Ad unistio, 

51 i Semud, i da nikog nije postedio, 

52 i jos prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najob- 
jesniji bio ; 

53 i prevrnuta naseija On je prevrnuo, 

54 i snasio ih je ono sto ih je snaslo 

55 pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti jos sumnjas? 

56 Ovaj Kur'an je opomena kao i prijasnje opomene: 

57 Smak svijeta se priblizava, 

58 Allah ce ga jedini otkriti! 

59 Pa zar se ovom govoru is^udavate - 

80 i smijete se, a ne plaCete - 

81 gordo dignutih glava? 

82 Bolje padajte licem na tie pred Allahom i klanjajte 
se! 

SURA LIV 

Mjesec - AI-Qamar 

Mekka ~ 55 ajeta 
U ime Allaha, MilostJvog, Samilosnog! 

1 Blizi se Cas i Mjesec se raspolutio! 

2 a oni, uvijek kada vide Cudo, okrecu glave i govore: 
»Carolija neprestana!« 

3 Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a 
sve je vec odredeno. 

4 I dolaze im vijesti koje treba da ih odvrate - 

5 mudrost savrsena -, ali opomene ne koriste, 

8 zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozo- 
ve na nesto uzasno 528 ym\m mmnm 


4£5^i^''^ 0/iJ^ J iiiEix^'il>.iii: 
Mjesec - Al-Qamar Sura LIV 7 oni 6e oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao ska- 

kavci rasuti, 
B i, netremice gledajuci u glasnika i zureci, nevjemici 

de govoriti: »Ovo je tezak dan!« 
9 Prije njih Nohov narod nije vjerovao i roba NaSeg je 

u laz utjerivao, govoreci: »Ludak!« - i Nuh je one- 

mogu(3en bio. 
10 I on je Gospodara svoga zamolio: »Ja sam pobije- 

den, Ti se osveti!« 
iM Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je ne- 

prestano lila, 

12 i udinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sasta- 
le kako je odredeno bilo, 

13 a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagra- 
denoj 

1* koja je plovila pod brigom Nasom, - nagrada je to 
bila za onoga koji je odbaCen bio. 

15 I Mi to ostavismo kao pouku, - pa ima li ikoga ko bi 
pouku primio? 

16 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje! 

17 A Mi smo Kur*an udinili dostupnim za pouku, pa 
ima li ikoga ko bi pouku primio? 

18 1 Ad nije vjerovao, - pa kakve su bile kazna Moja i 
opomene Moje! 

19 Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar 
koji je neprestano puhao 

20 i Ijude dizao, kao da su palmova stabla isdupana, 

21 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje! 

22 A Mi smo Kur'an udinili dostupnim za uCenje napa- 
met i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? 

23 I Semud u opomene nije vjerovao. 

2* »Zar da slijedimo jednog od nas!« - govorili su. 

»Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi. 
2s Zar ba§ njemu, izmedu nas, da bude poslana Obja- 

va?! Ne, on je lazljivac oholi!« 

26 »Vrlo brzo ce oni saznati ko je lazljivac oholi! 

27 Mi cemo poslati kamilu da bismo ih iskuSali, pa pri- 
dekaj ih i budi strpljiv. Mjesec - Al-Qamar Sura LIV 28 1 upozori ih da ce se voda izmedu njih i nje dijeliti, 
svakom obroku pristupice onaj Ciji je red!« 

29 Ali oni pozvase jednog od svojih, pa se on spremi i 
prekia je - 

30 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje: 

31 Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postado- 
se poput zdrobljenog suhog lisca koje sakuplja onaj 
koji ima tor, 

32 A Mi smo Kurgan udinili dostupnim za pouku, pa 
ima li ikoga ko bi pouku primio? 

33 I Lutov narod u opomene nije vjerovao. 

34 Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo - samo ne na 
Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo, 

35 iz milosti Nase. Eto, tako Mi nagradujemo one koji 
zahvaljuju. 

36 A on im je bio prijetio silom Nasom, ali su oni u pri- 
jetnje sumnjali. 

37 Oni su od njega goste njegove trazili, pa smo ih mi 
oslijepili: »Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!« 

38 A rano izjutra stize ih kazna koju ce neprestano osje- 
cati. 

39 »Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!« 

« A Mi smo Kur'an udinili dostupnim za uCenje napa- 

met i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?! 
*^ 1 faraonovim Ijudima su opomene dosle, 
« ali oni porekoSe sva znadenja Nasa, pa ih Mi kaznis- 

mo onako kako kaznjava Silni i Mocni. 
^ Da li su nevjernici vasi imalo jadi od njih, ili vi u 

knjigama nebeskim imate kakvu povelju? 
*♦ Zar ovi da govore: »Mi smo skup nepobjedivi!« 
^ Skup ce sigurno porazen biti, a oni ce se u bijeg dati! 
« Medutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je 

uzasniji i gordi. 
*7 Gresnici ce sigurno stradati i u ognju biti 
*6 na Dan kada budu u vatru odvuCeni, s licima dolje 

okrenutim: »Iskusite vatru dzehennemsku!« 
^ Mi sve s mjerom stvaramo, 530 LasJLfct JLilj M ^,>^\j rjIJ^i > -^ =c^< iA-*»' •^SiOjj^^. •o^t 
t mm :: 


>*;.*"^ 
^^;^ 

S^-^i L '^<..'f^ y x^^. 


'^^jl jOl4-Jb ^> ^^^'^ < if^ Ldj^ i O^ J^eil4^;>t^ J 4J^L ^3jji i;uij d\jJ\S^^^^ ♦>» ? d i*"^ .u:iWL^Jo>)*i!;0 oV;:J\\j;r^^j v^». Milostivi - Ar-RahmSn M^m^^SSSGSSmSgSSSBSmmdmm^^immi^^mmmmmm^mm^^ 


III 50 i naredenje Nase je samo jedna rijeC, - sve bude u 
ll| tren oka. 


Ill 51 A Mi smo vec vama sli^ne unistili, pa ima li ikoga ko 
III bi pouku primio?! 


Ill 52 I sve sto su uradili u listovima je, 


m 53 i sve, i malo i veiiko, u retke je stavljeno. 


[H 54 Oni koji su se Allaha bojali bice u dzennetskim bas- 
m ^ama i pored rijeka 


m 55 na mjestu u kome ce biti zadovoljni, kod Vladara 
m Svemocnoga. 


Ill SURA LV 


HI Milostivi - Ar- Rahman 


HI Medina - 78 ajeta 


III U ime Allaha. Mllostlvog, Samilosnog! 

Ill 1 Milostivi 


U| 2 pouCava Kur'anu, 


m 3 stvara dovjeka, 


m 4 u^i ga govoru, 


nl 5 Sunce i Mjesec utvrdenim putanjama plove, 


HI 6 i trava i drvece se pokorava, 


HI 7 a nebo je digao. I postavio je terezije 


III 8 da ne prelazite granice u mjerenju - 


m 9 i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte! 


m 10 A Zemlju je za stvorenja razastro. 


Kj 11 na njoj ima voca i palmi sa plodom u daskama 


III 12 i zita sa liscem i miomirisna cvijeca, - 


HI 13 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete! -* 


III 14 On je dovjeka od sasusene ilovaCe, kao sto je gmCari- 
III ja, stvorio 


III 15 a dzinna od plamena vatre - 


H| 16 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! - 


y^^f0m^mf^^^^^m^ 53] ^ammfmf^^^mmmmmmmmmmm G^}m mmmm 
Milostivi - Ar-RahmSn Sura LV 17 Gospodara dva istoka i dva zapada - 

18 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

19 Pustio je dva mora da se dodiruju, 

29 izmedu njih je pregrada i oni se ne mijesaju - 

21 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

22 Iz njih se vadi biser i merdzan - 

23 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

24 Njegove su i lade koje se kao brda visoko po mom 
uzdizu, - 

25 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

26 Sve sto je na Zemlji prolazno je, 

27 ostaje samo Gospodar tvoj, Velidanstveni i Plemeni- 
ti,- 

28 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

29 Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; 
svakog ^asa On se zanima neCim, - 

30 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

31 Polagacete Mi raCun, o Ijudi i dzinnovi, - 

32 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

33 O druzine dzinnova i Ijudi, ako mozete da preko gra- 
nica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, mod cete 
prodrijeti jedino uz veliku moc! - 

34 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

35 Na vas ce se ognjeni plamen i rastopljen mjed proli- 
vati, i vi se necete mod odbraniti, - 

36 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

37 A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno 
postane, - 

38 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! - 

39 tog Dana Ijudi i dzinnovi za grijehe svoje nece biti 
pitani, - 

«> pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 532 m}^ u«iit|<aJ|?>-|irdJ 


orr Milostivi - Ar-RahmHn Sura LV *i a gresnici ce se po biljezima svojim poznati, pa ce za 

kike i za noge s^epani biti, - 
*2 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! - 
*3 »Evo, to je dzehennem koji su gresnici poricaH!« 
** i izmedu vatre i kljudale vode oni ce kruziti, - 
*5 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 
« A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim 

bojao bice dva perivoja, - 
*7 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 
« puna stabala granatih, - 
^ pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 
» u kojima de biti dva izvora koja ce teci, - 

51 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! - 

52 u njima ce od svakog voca po dvije vrste biti, - 

53 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

5* Naslonjeni na posteljama Cije ce postave od kadife 
biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke ce staja- 
ti,- 

55 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

56 U njima ce biti one koje preda se gledaju, one koje, 
prije njih, ni Covjek ni dzinn nije dodirnuo, - 

57 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

58 bice kao rubin i biser, - 

59 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

«> zar nagrada za dobro uCinjeno djelo moze biti nesto 
drugo do dobro?! - 

61 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

62 Osim ta dva, bice jos dva neznatnija perivoja, - 

63 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 
6* modrozelena, - 

65 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

66 sa izvorima koji prskaju, u svakom, - 

67 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 533 m&}m mmmB 
Dogadaj - AJ-WSqi'a 68 u njima ce biti voca i palmi i sipaka, - 

69 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

70 u njima ce biti Ijepotica naravi divnih, - 

71 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

72 hurija u satorima skrivenih, - 

73 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

74 koje prije njih ni dovjek ni dzinn nije dodirnuo, - 

75 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete?! 

76 Oni ce biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena 
cilimima Carobnim i prekrasnim, - 

77 pa, koju blagodat Gospodara svoga poriCete?! 

78 Neka je uzviseno ime Gospodara tvoga, Velidanstve- 
nog i Plemenitog! SURA LVI 

Dogadaj - A/- W3qi'a 

Mekka - 96 ajeta 
U ime Allaha, Mitostivog, Samilosnog! 

1 Kada se Dogadaj dogodi, - 

2 dogadanje njegovo niko nece poricati -, 

3 neke ce poniziti, a neke uzvisiti ; 
* kad se Zemlja jako potrese 

6 i brda se u komadice zdrobe, 

6 i postanu prasina razasuta, 

7 vas ce tri vrste biti : 

6 oni srecni - ko su srecni?! 

9 i oni nesrecni - ko su nesrecni?! 

10 i oni prvi - uvijek prvi ! 

11 Oni ce Allahu bliski biti 

12 u dzennetskim bas^ama naslada, - 

13 bice ih mnogo od naroda drevnih, 
1* a malo od kasnijih -, 

15 na divanima izvezenim, 

16 jedni prema drugima na njima ce naslonjeni biti; m^}m ^mwm^ 


»<> ag®CA4tv^:^'i®CD^v:^©Gi^i o:^ feai3i4^is0a^?iii^j c^ ^^\i^m^^o^S^jm.?^j^y^4(^^^ 

>*^t Tf.^^r^.^A lji©yjVlbjti;3l© oJji;:JlI Jllili^^ 


3 s^^esvi^yt ofo Dogadaj - Al-WSqi'a Sura LVI 17 sluzice ih vjeSno mladi mladici, 

18 sa ^asama i ibricima i peharom punim pica iz izvora 
tekuceg - 

19 od koga ih glava nece boljeti i zbog koga nece pamet 
izgubiti - 

20 i vocem koje ce sami birati, 

21 i mesom ptiCijim kakvo budu zeljeli. 

22 U njima ce biti i hurije oCiju krupnih, 

23 sliCne biseru u skoljkama skrivenom, - 
2* kao nagrada za ono sto su dnili. 

25 U njima nece slusati prazne besjede ni govor gresni, 

26 nego samo rijed: »Mir, mir!« 

27 A oni srecni - ko su srecni?! 

28 bice medu lotosovim drvecem bez bodlji, 

29 i medu bananama plodovima nanizanim 

30 i u hladovini prostranoj, 

31 pored vode tekuce 

32 i usred voca svakovrsnog 

33 kojeg ce uvijek imati i koje nece zabranjeno biti, 

34 i na posteljama uzdignutim. 

35 Stvaranjem novim Mi cemo hurije stvoriti 

36 i djevicama ih u^initi 

37 milim muzevima njihovim, i godina istih 

38 za one srecne ; - 

39 bide ih mnogo od naroda drevnih, 
<o a mnogo i od kasnijih. 

*i A oni nesrecni - ko su nesrecni?! 

^ Oni de biti u vatri uzarenoj i vodi kljuCaloj 

« i u sjeni dima Cadavog, 

^ u kojoj nece biti svjezine ni ikakve dobrine. 

45 Oni su prije toga raskosnim zivotom zivjeli 

46 i upomo teske grijehe Cinili 

47 i govorili: »Zar kad umremo i zemlja i kosti postane- 
mo - zar cemo zbilja biti ozivljeni, 

46 zar i drevni nasi preci?« 

49 Reci: »I drevni i kasniji, 

50 u odredeno vrijeme, jednog odredenog dana bice sa- 
kupljeni. 535 m&}m mmmB 
Dogadaj - Ai-WSqi'a 51 i tada cete vi, o zabludjeli, koji poriCete ozivljenje, 

52 sigurno s drveta zakkum jesti, 

53 i njime cete trbuhe puniti, 

54 pa zatim na to vodu kljudalu piti, 

55 poput kamila koje ne mogu zed ugasiti; 

56 to ce na onom svijetu biti goscenje njihovo! 

57 Mi vas stvaramo - pa zasto ne povjerujete? 

58 Kazite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete 

59 vi oblik dajete ili Mi to Cinimo? 

60 Mi odredujemo kad ce ko od vas umrijeti, i niko Nas 
ne moze sprijediti 

61 da likove vase izmijenimo i da vas iznova u likovima 
koje vi ne poznajete stvorimo. 

62 Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa za§to 
se ne urazumite? 

63 Kazite vi Meni : sta biva s onim sto posijete? 

64 Da 11 mu vi dajete snagu da niCe, ili to Mi ^inimo? 

65 Ako hocemo mozemo ga u suho rastinje pretvoriti, 
pa biste se snebivali: 

66 »Mi smo, doista, osteceni, 

67 Cak smo svega liseni!« 

68 Kazite vi Meni: vodu koju pijete - 

69 da li je vi ili Mi iz oblaka spustamo? 

70 Ako zelimo, mozemo slanom da je udinimo - pa za- 
sto nistezahvalni? 

71 Kazite vi Meni: vatru koju palite - 

72 da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? 

73 Mi dnimo da ona podsjeca i da bude korisna onima 
koji konaCe; 

74 zato hvali Gospodara svoga Velidanstvenog ! 
75 1 kunem se dasom kad se zvijezde gube, - 

76 a to je, da znate, zakletva velika -, 536 m^\m Q._ mmmB 
Dogadaj - Al'W&qi^a Sura LVI 77 on je, zaista, Kur'an plemeniti 

78 u Knjizi brizljivo duvanoj - 

79 dodirnuti ga smiju samo oni koji su dsti -, 

80 on je Objava od Gospodara svjetova. 

81 Pa, kako ovaj govor omalovazavate 

82 i umjesto zahvalnosti sto vam je hrana darovana - vi 
u njega ne vjerujete? 

83 A zasto vi kad dusa do guse dopre, 
w i kad vi budete tada gledali, - 

85 a Mi smo mu blizi od vas, ali vi ne vidite -, 

86 zasto je onda kad niste u tudoj vlasti 

87 ne povratite, ako istinu govorite? 

88 I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -* 

89 udobnost i opskrba lijepa i dzennetske blagodati nje- 
mu! 

» A ako bude jedan od onih koji su srecni, - 

91 pa, pozdrav tebi od onih koji su srecni! 

92 A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi 
ostali, 

93 pa, kljudalom vodom bice ugoscen 
9* i u ognju przenjem. 

95 Sama je istina, zbilja, sve ovo, - 

96 zato hvali ime Gospodara svoga VeliCanstvenog! SURA LVII 

GvoMe - Al-Hadld 

Medina - 29 ajeta 
U ime Altaha, Milostivog. Samilosnog! 

1 Allaha hvall sve sto je na nebesima i na Zemiji, i On 
je Silni i Mudri. 

2 Njegova je vlast na nebesima i na Zemiji; On zivot i 
smrt daje, i On sve moze. 

3 On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On 
zna sve! 537 
OTA" Gvoide - AI'Hadfd Sura LVII * U sest vremenskih razdobija On je nebesa i Zemlju 
stvorio, i onda svemirom zavladao; On zna sta u 
zemlju ulazi i sta iz nje izlazi i sta s neba silazi i sta se 
prema njemu dize, On je s vama gdje god bill, i sve 
sto radite Allah vidi. 5 Njegova je vlast na nebesima i 
se sve vratiti ! na Zemlji, i Allahu ce 6 On uvodi noc u dan 
misli. dan u noc, i On zna svadije 7 Vjerujte u AUaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz 
onoga sto vam On stavlja na raspolaganje, jer one od 
vas koji budu vjerovali i udjeljivali Ceka nagrada ve- 
lika. 

8 Sta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zo- 
ve da vjerujete u Gospodara svoga - a On je od vas 
vec zavjet uzeo - ako zelite da budete vjernici. 

9 On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz 
tmina na svjetio izveo - a Allah je, uistinu, prema va- 
ma dobar i milostiv. 

10 I sta vam je pa odbijate da trosite na Allahovu putu 
kad 6c Allah nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jedna- 
ki oni medu vama koji su davali priloge prije pobje- 
de i lidno se borili - oni su na visem stupnju od onih 
koji su poslije davali priloge i liCno se borili, a Allah 
svima obecava nagradu najljepsu; - Allah dobro zna 
ono sto radite. 

11 Ko <5e Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On 
mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu do- 
bio Mmm a mmmB 
]^^ji'^ji^ 

Gvoide - Al-Hadid Sura LVII 12 na Dan kada budes vidio kako se pred vjeraicima i 
vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo 
bude kretalo: »Blago vama danas: dzennetske basde 
kroz koje teku rijeke u kojima cete vjeCno boraviti - 
to je veliki uspjeh!« 

13 na Dan kada ce licemjeri i licemjerke vjernicima go- 
voriti: »Pridekajte nas da se svjetlom vasim posluzi- 
mo!« - »Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potrazi- 
te!« - reci ce se. I izmedu njih ce se pregrada posta- 
viti koja ce vrata imati; unutar nje bice milost, a iz- 
van nje patnja. 

1^ »Zar nismo s vama bili?« - dozivace ih. - »Jeste« - 
odgovarace -, »ali ste se pritvornoscu upropastili, i 
isCekivali ste, i sumnjali ste, i puste zelje su vas zava- 
ravale, dok nije dosla AUahova odredba, a sejtan vas 
je o Allahu obmanuo. 

15 Nikakva otkupnina se danas od vas nece primiti, a ni 
od onih koji nisu vjerovali: vatra ce biti prebivaliste 
vase, ona bas vama odgovara, a uzasno je ona bora- 
viste!« 

16 Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smeksaju kad 
se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni 
ne budu kao oni kojima je jos davno data Knjiga, pa 
su srca njihova, zato sto je proteklo mnogo vremena, 
postala nemilosrdna, i mnogi su od njih nevjernici. 

17 Znajte da Allah daje zivot vec mrtvoj zemlji! Mi vam 
objasnjavamo dokaze da biste razumjeli. 

18 Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje 
je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu zajam 
budu davali - mnogostruko ce se vratiti i njih deka 
nagrada plemenita. 539 >r^4»^f -i -r '.;>-* ri-,-t.1 a>> T-^^tf »''^/> --'.--'-' ,^i; "-''•''' ui"'^ K Gvozde - Al-HadTd Sura LVII 19 Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali 
imace u Gospodara svoga stepen pravednika i mude- 
nika i dobice nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni; a 
oni koji ne budu vjerovali i dokaze Nase budu pori- 
cali bice stanovnici u vatri. 

20 Znajte da zivot na ovom svijetu nije nista drugo do 
igra, i razonoda, i uljepsavanje, i medusobno hvalisa- 
nje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za 
to je bilje diji rast poslije kise odusevljava nevjemike, 
ono zatim buja, ali ga poslije vidis pozutjela, da bi se 
na kraju skrsilo. A na onom svijetu je teska patnja i 
Allahov oprost i zadovoljstvo; zivot na ovom svijetu 
je samo varljivo nasladivanje. 

21 Nadmecite se da u Gospodara svoga zasluzite oprost 
i dzennet, prostran koliko su nebo i Zemija prostra- 
ni, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike 
Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju ce da- 
ti onome kome On ho<3e; a u Allaha je blagodat veli- 
ka, 

22 Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, 
prije nego sto je damo, zapisana u Knjizi, - to je Al- 
lahu, uistinu, lako - 

23 da ne biste tugovali za onim sto vam je promaklo, a i 
da se ne biste previse radovali onome sto vam On da- 
de. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce, 

24 koji skrtare i od Ijudi skrtost traze. A onaj ko ne<5e da 
udjeljuje - pa, Allah je, uistinu, nezavisan i dostojan 
hvale. 540 > >^-' Uvl ^yj^ a- JLULujULo^JCa] <*^UJL^_^» 


irf-'*^ j.^ < ^ 5^, Pt ->rV^^_i^.i-. ^^^C^J^ll^^" t^oji^^j^^ =l> 


-^,/l>> 3uJLa3«LjJLa> y. j-^-^i 

^-i^f >.<'fx > ^-f .<*^' < -5 .< -4ilL^T lA^CZiii^ i^^ls 19 oA^^:^ x'* >^ ^'^.9'y^ -% 

> ^f •^ < ^-^f-^ m ^f>^\J.^ Gvoidc - AI-Hadrd Sura LVII 25 Mi smo izaslanike Nase s jasnim dokazima slali i po 
njima knjige i terezije objavljivali, da bi Ijudi praved- 
no postupali, - a gvozde smo stvorili, u kome je veli- 
ka snaga i koje Ijudi ma koristi -, i da bi Allah uka- 
zao na one koji pomazu vjeru Njegovu i poslanike 
Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, mocan i 
silan. 

^ Mi smo Nuha i IbrShima poslali i nekima od poto- 
maka njihovih vjerovjesnistvo i objavu dali; neki od 
potomaka njihovih su na pravom putu, a mnogi od 
njih su nevjernici. 

27 Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim Nase po- 
slanike slali, dok nismo Is^a, sina Merjemina, posla- 
li, kojem smo IndzTl dali, a u srca sljedbenika njego- 
vih smo blagost i samilost ulili, dok su monastvo oni 
sami, kao novotariju, uveli - Mi im ga nismo propi- 
sali - u zeiji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, 
oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa 
demo one medu njima koji budu ispravno vjerovali 
nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. 

28 O vi koji vjerujete, - Allaha se bojte i u Poslanika 
Njegova vjerujte. On ce vam dvostruku milost Svoju 
darovati, i dace vam svjetlo pomocu kog cete ici, i 
oprostice vam - jer Allah prasta, i samilostan je - 

29 i neka sljedbenici Knjige znaju da oni nikakvu Alla- 
hovu blagodat nece dobiti, jer je blagodat samo u AI- 
lahovoj ruci - daje je onome kome On hoce; a u Al- 
laha je blagodat najveca. 
ummk mmm> 
'>- 


gJT 
Rasprava - Al-Mu^Sdala Sura LVUI SURA LVIII 

Rasprava - AI-MuiSdala 

Medina - 22 ajeta 

U ime Allaha, Milosttvog, Samilosnog! 

1 Allah je Cuo rijedi one koja se s tobom o muzu svome 
raspravljala i Allahu se jadala - a Allah duje razgo- 
vor vas medusobni, jer Allah, uistinu, sve 6uje i sve 
vidi.* 

2 Oni od vas koji zenama svojim reknu da im nisu vise 
dopustene, kao sto im nisu dopustene majke njihove, 
- a one nisu majke njihove, majke njihove su samo 
one koje su ih rodile -, oni, zaista, govore ruzne rije- 
6\ i neistinu - a Allah sigurno brise grijehe i prasta. 

3 Oni koji zenama svojim reknu da im nisu dopustene, 
d2uZ' III *^^o sto im nisu dopustene majke njihove, a onda od- 
XXVIII HI lude da s njima nastave da zive, duzni su, prije nego 

sto jedni drugo dodirnu, da jednog roba ropstva os- 
lobode. To vam se nareduje, - a Allah dobro zna 
ono sto vi radite. 

< Onaj koji ne nade, duzan je da dva mjeseca posti 
uzastopce prije nego jedno drugo dodirne, A onaj ko 
ne moze, duzan je da sezdeset siromaha nahrani, za 
to da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova 
vjerujete - to su Allahovi propisi. A nevjernike ^eka 
patnja nesnosna. 

5 Oni koji su neposlusni Allahu i Poslaniku Njegovu 
bice osramoceni, kao sto su bili osramoceni i oni pri- 
je njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike 
deka sramna patnja. 

6 na Dan kad ih Allah sve ozivi, pa ih obavijesti o 
onom sta su radili; Allah je o tome ra6un sveo, a oni 
su to zaboravili - Allah je svemu svjedok. ^<.<.^y ^< 


otr Rasprava - AJ-Mu^SdaJa Sura LVIII 7 Zar ne znas da Allah zna sve sto je na nebesima i sto 
je na Zemlji? Nema tajnih razgovora medu trojicom, 
a da On nije Cetvrti, ni medu petoricom, a da On nije 
sesti, ni kad ih je manje ni kad ih je vise, a da On nije 
s njima gdje god oni bili; On ce ih na Sudnjem danu 
obavijestiti o onom sto su radili, jer Allah sve dobro 
zna. 

8 Zar ne vidis one kojima je zabranjeno da se sasapta- 
vaju kako se vracaju onome sto im je zabranjeno i 
sasaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlus- 
nosti prema Poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravljaju 
te onako kako te Allah nikad nije pozdravio, i medu 
sobom govore: »Trebalo bi da nas Allah vec jednom 
kazni za ono sto govorimo!« - Dovoljan ce im biti 
dzehennem ! U njemu ce gorjeti, a grozno je on pre- 
bivaliste! 

9 O vjernici, kada medu sobom tajno razgovarate, ne 
razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlusnos- 
ti prema Poslaniku, vec razgovarajte o dobrodinstvu 
i Cestitosti, i bojte se Allaha pred kojim cete sakup- 
Ijeni biti. 

10 Sasaptavanje je posao sejtanski, da bi u brigu bacio 
vjernike, mada to ne moze njima nimalo nauditi, 
osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u 
Allaha pouzdaju! 

11 O vjernici, kad vam se kaze: »NaCinite mjesta drugi- 
ma tamo gdje se sjedi« - vi na^nite, pa i vama ce Al- 
lah mjesto naCiniti; a kad vam se rekne: Dignite se« 

- vi se dignite, i Allah ce na visoke stepene uzdignuti 
one medu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. 

- A Allah dobro zna ono sto radite. 543 f >---*:: -r*,--^ <;^/ V^,< ^ ^^^*^\> '-^A tZ-'T'll-^i^H 
Rasprava - AI-Mugadala Sura LVIII 12 O vjernici, kad hocete da se s Poslanikom posavjetu- 
jete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za 
vas bolje i dstije. A ako nemate - pa, Allah, zaista, 
prasta i samilostan je. 

13 Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milosti- 
nju udijelite?! A ako ne udijelite i Allah vam oprosti, 
onda molitvu obavljajte i zekat dajite i Allaha i Po- 
slanika Njegova slusajte! Allah dobro zna ono sto vi 
radite. 

1* zar ne vidis one koji prijateljuju s Ijudima na koje se 
Allah rasrdio? Oni nisu ni vasi ni njihovi, a jos se 
svjesno krivo zaklinju. 

15 Allah je njima pripremio tesku patnju, jer je, zaista, 
ruzno ono sto rade: 

16 zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvracaju od Al- 
lahova puta; njih ^eka sramna kazna. 

17 Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo ne- 
ce pomoci kod Allaha, oni ce biti stanovnici u vatri, 
u kojoj ce vjedno boraviti. 

18 Na Dan u koji ih Allah sve ozivi oni ce se Njemu za- 
klinjati, kao sto se vama zaklinju, misled da ce im to 
neSto koristiti. Oni su, doista, pravi lazljivci. 

19 Njima je oviadao sejtan i udinio da zaborave na Al- 
laha. Oni su na sejtanovoj strani, a on! na sejtanovoj 
strani de sigurno nastradati. 

20 Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njego- 
vu bice, sigurno, najgore ponizeni. 

21 Allah je zapisao: »Ja i poslanici Moji sigurno cemo 
pobijediti!« - Allah je, zaista, mocan i silan. 544 
i>^j(^ aIj^^:;>^1:^ I \^cjt -^^^^ 


JjIa:^ 

: ^i& :: 


5i? 


I Cr" 


» -^ t < > c: »^f^ ,<# ->-fr-*i U^>«^\ L?^^-*^ [^sj^^O'^A^^-J^^V-^^ yjX 

i-^ 9. .<^ ^ <.*'f . _-</^-<^ /f^'-iif • ^^--^A^^^^X j:^\^\jc-}j^<i\4'^jaji\i^/^j:2i'Su\ Progonstvo - AI-HaSr 22 Ne treba da Ijudi koji u All aha i u onaj svijet vjeruju 
budu u Ijubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku 
Njegovu suprotstavljaju, makar im oni, bili, o£evi 
njihovi, ili sinovi njihovi, ili braca njihova, ili rodaci 
njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usa- 
dio i svjetlom Svojim ih osnazio, i On ce ih uvesti u 
dzennetske bas^e kroz koje ce rijeke teci, da u njima 
vjeCno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni ce 
biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a 
oni na Allahovoj strani ce sigurno uspjeti. SURA LIX 

Progonstvo - Al-^faSr 
Medina - 24 ajeta 

U ime Alteha, Milostivog. Samilosnog! 

1 Altaha hvali sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji, 
On je Silni i Mudri! 

2 On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih 
protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. 
Vi niste mislili da ce otici, a oni su mislili da ce ih ut- 
vrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je 
Allahova kazna dosla odakle se nisu nadali i On je u 
srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama 
vjernika svoje domove su rusili. Zato uzmite iz toga 
pouku, o vi koji ste obdareni!* 3 Da nije bio vec odredio da ce biti protjerani, Allah bi 
ih jos na ovom svijetu kaznio; ali, njih na onom svi- 
jetu £eka patnja u ognju mm ^mmm ^S3^ SBSS! 


4» i 

^4* 


•n Progonstvo - Al-Hasr Sura LIX 4 zato sto su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprot- 
stavljali; a onoga ko se Allahu suprotstavi Allah ce, 
zaista, strahovito kazniti. 

5 To sto ste neke palme posjekli ili ih da uspravno sto- 
je ostavili - Allahovom voljom ste ucinili, i zato da 
On nevjernike ponizi. 

6 A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga 
sto je Allah od njih, kao plijen, darovao Poslaniku 
Svome, nego, Allah prepusta vlast poslanicima Svo- 
jim nad onima nad kojima On hoce, Allah sve moze. 

7 Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Posla- 
niku Svome daruje pripada: Allahu i Poslaniku Nje- 
govu, i bliznjima njegovim, i sirodadi, i siromasima, i 
putnicima-namjernicima - da ne bi prelazio samo iz 
ruku u ruke bogatasa vasih; ono sto vam Poslanik 
kao nagradu da to uzmite, a ono sto vam zabrani os- 
tavite, i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito 
kaznjava - 

8 i siromasnim muhadzirima koji su iz rodnog kraja 
svoga protjerani i imovine svoje liseni, koji zele da 
Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i Posla- 
nika Njegova pomognu, - to su, zaista, pravi vjernici 
""» 

9 i onima koji su Medinu za zivljenje izabrali i domom 
prave vjere jos prije njih je udinili; oni vole one koji 
im se doseljavaju i u gnidima svojim nikakvu tego- 
bu, zato sto im se daje, ne osjecaju, i vise vole njima 
nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji 
se usCuvaju lakomosti, oni ce sigurno uspjeti. 546 -wm m^mm 

y<. >^ j-^ *bjLyij^ ^--^'^^ Progonstvo - Al-Ha§r 10 Oni koji poslije njih dolaze - govore: »Gospodaru 
nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri 
pretekia i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo 
zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, ti si, zaista, 
dobari miiostiv!« 

11 Zar ne vidis kako licemjeri govore svojim prijatelji- 
ma, sljedbenicima Knjige koji ne vjeruju: »Ako bu- 
dete protjerani, mi cemo sigurno s vama poci i kad 
se bude ticalo vas, nikada se nikome necemo pokori- 
ti; a ako budete napadnuti, sigurno cemo vam u po- 
moc priteci, - a Allah je svjedok da su oni, zaista, 
lasci: 

12 ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima posli; ako bi 
bili napadnuti, oni im ne bi u pomoc pritekli; a ako 
bi im u pomoc pritekli, sigurno bi pobjegli, i oni bi 
bez pomoci ostali. 

13 Oni se vise boje vas nego Allaha, zato sto su oni Ijudi 
nerazumni. 

14 Samo u utvrdenim gradovima ili iza zidina oni se 
protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u me- 
dusobnim borbama. Ti mislis da su oni slozni, medu- 
tim, srca su njihova razjedinjena, zato sto su oni Iju- 
di koji nemaju pameti. 

15 Slicni su onima koji su, tu nedavno, svu pogubnost 
postupaka svojih iskusili - njih ceka nesnosna pat- 
nja; 

16 sliCni su sejtanu kad kazu covjeku: »Budi nevjer- 
nik!« - pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: 
»Ti se mene vise ne tiCes, ja se, zaista, Allaha, Gos- 
podara svjetova, bojim!« ^MM^ Progonstvo - Al-Hasr 17 Obojicu ih na kraju ceka vatra, u kojoj ce vjedno bo- 
raviti, a to ce biti kazna za sve nevjernike. 

18 O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki dovjek gleda 
sta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do- 
bro zna sta radite. 

19 I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je 
On udinio da sami sebe zaborave; to su pravi gresni- 
ci. 

20 Nisu jednaki stanovnici dzehennema i stanovnici 
dzenneta; stanovnici dzenneta ce one sto zele posti- 
ci. 

21 Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio 
kako je strahopostovanja puno i kako bi se od straha 
pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo Iju- 
dima da bi razmislili. 

22 On je Allah - nema drugog boga osim Njega -, On 
je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je 
Milostiv, Samilosni! 

23 On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vla- 
dar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji sva- 
kog obezbjeduje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvi- 
seni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko 
iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! 

24 On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz nidega stvara, Onaj 
koji svemu daje oblik. On ima najljepsa imena. Nje- 
ga hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i 
Mudri. "^^wm mm^m £jV;r)U]^ iiat^^lil^gjajiid Provjerena - AI-Mumtahina Sura LX ^ SURA LX 

Provjerena - AI-Mumtahina 

Medina - 13 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 O vjernici, ako ste posli da se na putu Mome borite i 
da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim nepri- 
jateljima ne prijateljujte i Ijubav im ne poklanjajte - 
oni poridu Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika 
i vas samo zato sto u Allaha, Gospodara vaseg, vje- 
rujete. Vi im krisom Ijubav poktanjate, a Ja znam i 
ono sto tajite i ono sto javno finite. Onaj od vas koji 
to bude Cinio s pravog puta je skrenuo, 

2 Ako vas se oni domognu, bice neprijatelji vasi i pru- 
zice prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezidine 
svoje, i jedva ce dodekati da postanete nevjernici. 

3 Ni rodbina vasa ni djeca vasa nece vam biti od koris- 
ti, na Sudnjem danu On ce vas razdvojiti; - a Allah 
dobro vidi ono sto radite. 

* Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega 
bili kad su narodu svome rekli: »Mi s vama nemamo 
nista, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, kla- 
njate; mi vas se odridemo, i neprijateljstvo i mrznja 
ce izmedu nas ostati sve dok ne budete u Allaha, 
Njega jedinog, vjerovali«, - ali nisu rijefii Ibrahlmo- 
ve ocu svome; »Ja cu se moliti da ti se oprosti, ali te 
ne mogu od Allaha odbraniti.« - Gospodaru nas, u 
Tebe se uzdamo i Tebi se obracamo i Tebi cemo se 
vratiti. 

5 Ne dopusti, Gospodaru nas, da nas nevjernicima sta- 
vis u iskusenje i oprosti nam, Gospodaru nas! Ti si, 
zaista, Silni i Mudri. 549 *?/t!j5^ immm 

:^M ^' . "v J jLi(J^*tyb ^*o^ J5ii>*j 


-i. -:: A* ^^^^ < A. ig;«?i^^J?.ji>'Ji^!>-l*l,;ii;^.i« >,T :>?f>'i' -'r-^i'rir-!''i^-r .•.iri^-iv jlJT^;TCriiJj;\;o:iSll,:lsQ36>MT^ >. t>ir» <Ji*,^'fy: 


.^^4 ^> <^^r^- ^jcj^yi^-i'f5Jrii-i^sjUisi>^>i 


tj^-ypr'<>^j^ j^iii 1 u [^fclolj ^iii3\ U ^^ >^feoijO::^^'^tj|$^*^.^r^;^^ :yi((je^i:;i^\saQij?i: *f^ rJj^bt^iS^ 


00* 
Provjerena - Al-Mumtahina Sura LX 6 Oni su vama divan uzor - onima koji zele Allaha i 
onaj svijet. A onaj koji leda okrene - pa, Allah, zais- 
ta, nije ni o kom ovisan i On je jedini hvale dostojan! 

7 Allah ce sigurno uspostaviti Ijubav izmedu vas i onih 
s kojima ste u zavadi; Allah je svemocan; Allah 
mnogo prasta i On je samilostan. 

8 Allah vam ne zabranjuje da dnite dobro i da budete 
pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog 
vjere i koji vas iz zavi^aja vaseg ne izgone - Allah, 
zaista, voli one koji su praviCni -, 

9 ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratu- 
ju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavi^aja vaseg iz- 
gone i koji pomazu da budete prognani, Oni koji s 
njima prijateljuju sami sebi txnt nepravdu. 

10 O vjernici, kad vam vjernice kao muhadzirke dodu, 
ispitajte ih, - a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje 
njihovo -, pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih 
ne vracajte nevjernicima: one njima nisu dopustene, 
niti su oni njima dopusteni; a njima podajte ono sto 
su potrosili. Nije vam grijeh da se njima zenite kad 
im vjen^ane darove njihove date. U braku mnogo- 
bo§ke ne zadrzavajte! Trazite ono sto ste potrosili, a 
neka i oni traze ono sto su potrosili! To je Allahov 
sud. On sudi medu vama - a Allah sve zna i mudar 
je. 

11 A ako neka od zena vasih nevjernicima umakne, i 
ako vi poslije u borbu s njima stupite, onda onima di- 
je su iene umakle - vjendane darove koje su im dali 
namirite. I bojte se Allaha, u koga vjerujete! 550 iK'A 
^^% '-^*- Si0 ^Ji^'^ \^lA>^ol^^-^^^^i>^===^ 


Bojni red - A§-$afT 12 O Vjerovjesnide, kada ti dodu vjernice da ti poloze 
prisegu : da nece AUahu nikoga ravnim smatrati, i da 
nece krasti, i da nece bludniditi, i da nece djecu svoju 
ubijati, i da nede muzevima tudu djecu podmetati i 
da ti nece ni u demu sto je dobro poslusnost odricati, 
- ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im op- 
rosti ; Allah, zaista, mnogo prasta, i On je milostiv. 

13 O vjemici, ne prijateljite s Ijudima koji su protiv sebe 
Allahovu srdzbu izazvali ; oni su izgubili nadu da ce 
bilo kakvu nagradu na onom svijetu imati, isto kao 
sto su izgubili nadu nevjernici da ce se njihovi umrii 
zivi vratiti. SURA LXI 
Bojni red - A^-^afT 
Medina -14 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Allaha hvali ono sto je na nebesima i ono sto je na 
Zemlji, On je Silni i Mudri! 

2 O vjemici, zasto jedno govorite, a drugo radite? 

3 O kako je Allahu mrsko kad govorite rijeCi koje djela 
ne prate! 

* Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redo- 
vima kao da su bedem Cvrsti. 

5 Kada Musa rede narodu svome: »0 narode moj, za- 
sto me mudte, a dobro znate da sam ja Allahov po- 
slanik vama!« i kad oni skrenuse u stranu, - a Allah 
udini da i srca njihova u stranu skrenu - a Allah ne- 
ce ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u gri- 
jehu. 551 |oll>\y^UdiJJi feQo^i »/3b^^-^»> "^^^ '^•4>' 
Bojni red - A$-$afr 6 A kada Isa, sin Merjemin, rede; »0 sinovi Israilovi, 
ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije 
mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu 
vijest o poslaniku dije je ime Ahmed,* koji ce poslije 
mene doci« i kad im je on donio jasne dokaze, oni 
rekose; »Ovo je prava vradzbina!« 

7 A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu lazi 
iznosi dok se u pravu vjeru poziva? - A Allah nece 
ukazati na pravi put narodu koji nepravdu dini. 

8 Oni zele da utrnu Allahovo svjetlo ustima svojim, a 
Allah ce uCiniti da svjetia Njegova uvijek bude, ma- 
kar krivo bilo nevjernicima. 

9 On po Poslaniku Svome salje uputstvo i vjeru istinitu 
da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pra- 
vo mnogoboscima. 

10 O vjernici, hocete li da vam ukazem na trgovinu, ona 
ce vas spasiti patnje nesnosne ; 

11 u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svo- 
jim i zivotima svojim na Allahovu putu se borite - to 
vam je, da znate, bolje -, 

12 On ce vam grijehe vase oprostiti i u dzennetske basde 
vas, kroz koje ce rijeke teci, uvesti, i u divne dvorove 
u edenskim vrtovima; - to ce biti uspjeh veliki -, 

13 a dace vam i drugu blagodat koju jedva Cekate: Alla- 
hovu pomoc i skoru pobjedu! Zato obraduj rados- 
nom vijescu vjernike! 

1* O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao sto su ude- 
nici rekli: »Mi cemo pomoci Allahovu vjeru !« - kad 
ih je Isa, sin Merjemin, upitao; »Hocete li me pomo- 
ci Allaha radi?« I neki od sinova Israilovih su povje- 
rovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjero- 
vali - protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su 
pobijedili. 
m^m 
j^^^i^^ < >./M^>:^ ^<>y-\<^^ ^^ -J.^ ^.if -: --"Tr 

DJ!:::ij^u.^^5iili5c^*\^ Ji 
Petak - Al-Cumu'a Sura LXll SURA LXII 
Petak - Al-Oumu'a 
Medina -11 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Ono sto je na nebesima i ono sto je na zemiji hvali 
Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga 

2 On je neukima poslao Poslanika, jednog izmedu 
njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih oCisti i da ih 
Knjizi i mudrosti nau^i, jer su prije bill u oCitoj za- 
bludi, 

3 i drugima koji im se jos nisu priklju^ili - On je Silni i 
Mudri. 

* To je Allahova milost koju On daje onome kome ho- 
ce - a u Allaha je milost velika. 

5 Oni kojima je naredeno da prema Tevratu postupa- 
ju, pa ne postupaju, sliCni su magarcu koji knjige no- 
si. O kako su losi oni koji poriCu Allahove ajete! - A 
Allah nece ukazati na pravi put narodu koji nece da 
vjeruje. 

6 Reci: »0 Jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih Ijudi je- 
dini Allahovi miljenici, onda smrt pozelite, ako isti- 
nu govorite«. 

7 A zbog onoga sto nike njihove Cine nece je nikad po- 
zeljeti, Allah dobro zna nevjernike. 

6 Reci: »Smrt od koje bjezite zaista ce vas stici. Zatim 
cete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet 
vradeni biti i On ce vas o onom Sto ste radili obavi- 
jestiti«. 553 &^m m^mm ii^:^5K^^t3}Ip^^S^J^t[3-/^ 
(^taiis^ 


gggl^U Licemjeri - Al-Munafiqun Sura LXIII 9 O vjernici, kad se u petak na molitvu pozove, kupop- 
rodaju ostavite i podite da molitvu obavite; to vam je 
bolje, nekaznate! 

10 A kad se molitva obavi, onda se po zemiji razidite i 
Allahovu blagodat trazite i Allaha mnogo spominj- 
ite, da biste postigli sto zelite. 

11 Ali kad oni kakvu robu trgova^ku ili veselje ugleda- 
ju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojis. Red: 
»Ono sto je u Allaha bolje je i od veseija i od trgovi- 
ne«. - A Allah najbolju opskrbu daje.* SURA LXIII 

Licemjeri - AI-Munaflqun 

Medina -11 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: »Mi tvrdimo da 
si ti, zaista Allahov poslanik!« - I Allah zna da si ti 
zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemje- 
ri pravi lasci. 

2 Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova 
puta odvracaju. Ruzno je, doista, kako postupaju : 

3 To je zato sto su vjernici bili, pa nevjernici postali, i 
onda su im srca zape^acena, pa ne shvacaju. 

* Kad ih pogledas, njihov izgled te ushicuje; a kad 
progovore, ti slusas rijeii njihove, - medutim, oni su 
kao suplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki po- 
vik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pri- 
£uvaj! Allah ih ubio, kuda se odmecu?! 554 doo Licemjeri - AI-MunSfiqun Sura LXIII 5 A kad im se rekne: »Dodite, Allahov Poslanik ce 
moliti da vam se oprosti«, - oni glavama svojim tre- 
su i vidis ih kako nadmeno odbijaju. 

6 Isto im je - molio ti oprosta za njih ili ne molio, Al- 
lah im, zaista, nede oprostiti, Allah, doista, narodu 
nevjernidkom nece na pravi put ukazati. 7 Oni govore: »Ne udjeljujte nista onima koji su uz 
Allahova Poslanika, da bi ga napustili!« A blaga ne- 
besa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri nece da shva- 
te. 8 Oni govore: »Ako se vratimo u Medinu, sigurno de 
jadi istjerati iz nje slabijeg!« A snaga je u Allaha i u 
Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri nece da 
znaju. 

9 O vjernici, neka vas imanja vasa i djeca vasa ne zaba- 
ve od sjecanja na Allaha. A oni koji to ucine, bice iz- 
gubljeni. 

10 I od onoga dime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte pri- 
je nego nekom od vas smrt dode, pa da onda rekne: 
»Gospodaru moj, da me jos samo kratko vrijeme za- 
drzis, pa da milostinju udjeljujem i da dobar bu- 
dem!« 

11 Allah sigurno nece ostaviti u zivotu nikoga kome 
smrtni das njegov dode; a Allah dobro zna ono sto vi 
radite. mm^^ w^m§^ \-'.A\^\j^ 


5fe=; x^lf -^^-^ -{S>??'^- itffx 5 >,*-5i''^-f -J -5|''>f»^'' . -Iff-' ''^<tt • i''>'i"' 

^t5>5k<JJ&lTij^u^jiSVi Samoobmana - At-TagSbun Sura LXIV SURA LXIV 

Samoobmana - At-Tagabun 

Medina -18 ajeta 
U ime Allaha, Milostrvog, Samtlosnog! 

1 Ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji hvali 
Allaha, Njemu - vlast i Njemu - pohvala; On sve 
moze ! 

2 On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve sto 
vi radite Allah dobro vidi. 

3 On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vama ob- 
li^je daje, i likove vase dni lijepim, i Njemu ce se sve 
vratiti. 

4 On zna sta na nebesima i na Zemlji postoji i zna sta 
krijete i sta pokazujete; Allah zna svaCije misli. 

5 Zar do vas nije doprla vijest o onima koji jos davno 
nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili 

- a jos ih i patnja nesnosna deka - 

6 zato sto su govorili kad su im poslanici njihovi jasne 
dokaze donosili: »Zar da nas Ijudi upucuju?« I nisu 
vjerovali i glave su okretali; a Allahu nije niko potre- 
ban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale 
dostojan! 

7 Nevjernici tvrde da nece biti ozivljeni. Red: »Hoce- 
te, Gospodara mi moga, sigurno cete biti ozivljeni , 
pa o onom sto ste radili, doista, biti obavijesteni!« 

- a to je Allahu lako-, 

8 zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjet- 
lo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono sto vi ra- 
dite. 

9 A onoga Dana kada vas On na onom svijetu sakupi, 
to ce biti dan kad ce vam biti jasno da ste sami sebe 
obmanuli. I On 6e preci preko rdavih postupaka 
onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra dijela Cinio, i 
uvesce ga u dzennetske basde kroz koje ce rijeke teci ; 
u njima ce vjeCno i zauvijek boraviti. To ce uspjeh 
veliki biti! c/m\m mmim 

mm^ 
ooV Samoobmana - At-TagSbun Sura LXIV 10 A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Nase poricali 
- bi<5e stanovnici u vatri ; u njoj ce vjedno ostati, a to 
ce uzasna sudbina biti! 

11 Nikakva nevoija se bez Allahove volje ne dogodi, a 
On ce srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti - Al- 
lah sve dobro zna. 

12 I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako 
leda okrenete, pa - Poslanik Nas je jedino duzan da 
jasno objavljuje. 

13 Samo je Allah Bog! i neka se vjernici samo u Allaha 
pouzdaju! 

1* O vjernici, i medu zenama vasim i djecom vasom, 
doista, imate neprijatelja, pa ih se priCuvajte! A ako 
preko toga predete i opravdanje prihvatite i oprosti- 
te, pa - i Allah prasta i samilostan je. 

15 Imanja vasa i djeca vasa su samo iskusenje, a u Alla- 
ha je nagrada velika; 

16 zato se Allaha bojte koliko god mozete, i slusajte i 
pokoravajte se i milostinju udjeljujte - za svoje do- 
bro. A oni koji budu saduvani gramzljivosti, bice ti 
koji ce uspjeti. 

17 Ako Allahu drage volje zajam date, On ce vam ga 
mnogostruko vratiti i oprostice vam, jer Allah je bla- 
godaran i blag. 

18 Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i 
Mudri. >^t^^ l-l^^^- </"::*t \ ^T^- . ^Tf^ 

ft^^^^(;^:^^ii^^ 
Razvod braka - At-TalSq Sura LXV SURA LXV 
Razvod braka - At-TalSq 
Medina - 12 ajeta 
U ime Aflaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 O Vjerovjesnide, kad htjednete zene da pustite, vi ih 
u vrijeme kad su diste pustite, a onda vrijeme koje 
treba da prode brojte i Allaha, Gospodara svoga, 
bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, - a ni one 
neka ne izlaze -, osim ako odito sramno djelo u^ine. 
To su Allahovi propisi. Onaj koji AUahove propise 
krsi - sam sebi nepravdu dini. Ti ne znas, Allah moze 
poslije toga priliku pruziti. 

2 I dok traje vrijeme odredeno za Cekanje, vi ih ili na 
lijep na^in zadrzite ili se velikodusno od njih konad- 
no rastavite i kao svjedoke dvojicu vasih pravednih 
Ijudi uzmite, i svjedodenje Allaha radi obavite! To je 
savjet za onog koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje, - 
a onome koji se Allaha boji, On ce izlaz naci. 

3 i opskrbice ga odakle se i ne nada; onome koji se u 
Allaha uzda, On mu je dosta. Allah ce, zaista, ispuni- 
ti ono sto je odluCio; Allah je svemu vec rok odredio. 

4 A one zene vase koje su nadu u mjeseCno pranje iz- 
gubile i one koje ga nisu ni dobile, one treba da de- 
kaju tri mjeseca.* ako niste znali. Trudne zene deka- 
ju sve dok ne rode. - A onome ko se Allaha boji, On 
ce sve sto mu treba udiniti dostupnim. 

5 To su, eto, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. 
A onome ko se bude Allaha bojao - On ce preko 
ruznih postupaka njegovih preci i jos mu veliku na- 
gradu dati. 558 i!:L,:^J:ia:a^iotoi^^|3^;^i Razvod braka - At-Talaq Sura LXV « Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, pre- 
ma svojim mogucnostima, i ne dinite im teskoce zato 
da biste ih stijesnili. Ako su trudne, dajte im izdrza- 
vanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, 
onda im dajte zasluzenu nagradu sporazumjevsi se 
medusobno na lijep nadin. A ako nastanu razmirice, 
neka mu onda druga doji dijete. 

7 Neka imu6an prema bogatstvu svome trosi, a onaj 
koji je u oskudici - prema tome koliko mu je Allah 
dao, jer Allah nikog ne zaduzuje vise nego sto mu je 
dao; Allah ce, sigurno, poslije tegobe, slast dati. 

8 A koliko se sela i gradova oglu§ilo o naredenja Gos- 
podara njihova i poslanika Njegovih; Mi cemo od 
njih zatraziti da nam potanko radun poloze i uzas- 
nom kaznom cemo ih kazniti; 

9 oni ce pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast 
ce njihov kraj biti. 

10 Allah je za njih neizdrzljivu patnju pripremio, zato 
se bojte Allaha, o vi koji ste razumom obdareni, vi 
koji vjerujete! Allah vam je vec poslao slavu. 

" Poslanika, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da 
bi iz tmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra 
djela dine. A onoga koji bude u Allaha vjerovao i do- 
bro iinio - uvesde u dzennetske basde, kroz koje ce 
rijeke tedi, i vjedno i zauvijek 6e u njima ostati, divnu 
ce mu opskrbu Allah davati. 

12 Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; 
Njegovo naredenje na sve se njih odnosi, a nek znate 
da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve 
obuhvata! 559 
m^i^ 
i*!^ I ■'•t^,-''^ ^'^^li^tff: i-r'-^*^-^.-' -iii'^t ^ 


jf t> j^ > 3ji::ij^u sj^cijjtLiiivl^iJ 
Zabrana - At-Tahnm Sura LXVI SURA LXVI 

Zabrana - At-Tahnm 

Medina - 12 ajeta 

U ime Allaha. Milosttvog, Samilosnog! 

1 O VjerovjesniCe, zaSto sebi uskracuje^ ono sto ti je 
Allah dozvolio - u nastojanju da zene svoje zadovo- 
Ijis? A Allah prasta i Samilostan je.* 

2 Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupi- 
te; Aliah je vas Gospodar; On sve zna i Mudar je. 

3 Kad je Vjerovjesnik jednoj od svojih zena jednu taj- 
nu povjerio* pa je ona odala, - a Allah je to njemu 
otkrio -, on joj je bio jedan dio kazao, a ostalo pre- 
sutio. 1 kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala: 
»A ko ti je to kazao ?« - on je rekao: » Kazao mi je 
Onaj koji sve zna i kome nije skriveno nista,« 

* Ako vas dvije u^inite pokajanje Allahu, pa - vi ste 
bile udinile ono zbog Cega je trebalo da se pokajete. 
A ako se protiv njega udruzite, pa - Allah je zastit- 
nik njegov, i Dzibril, i destiti vjernici; najposlije, i svi 
meleki <Se mu na pomoci biti. 

5 Ako vas on pusti, Gospodar njegov tt mu dati um- 
jesto vas boljih zena od vas;odanih Allahu, vjernica, 
poslusnih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, ko- 
je poste, udovica i djevojaka. 

« O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje duvajte od 
vatre Cije ce gorivo Ijudi i kamenje biti, i o kojoj ce se 
meleki strogi i snazni brinuti, koji se onome sto im 
Allah zapovjedi nede opirati, i koji ce ono sto im se 
naredi izvrsiti. 

7 O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, kaz- 
njavate se samo za ono sto ste zasluzili. '%im\^ '^mmm 


■^==^1 


C^ oo l£L-<>* J^^jx-^^-fljs^ 4] f>* ^ »-^ o^i!!^ ;;^U1 (jjJ*iV|»^^i4i^ 1 ll^^c^ ^ »>>^ >^ 3^^>^il^>^<ii^feit;>sifi^' <-' T'trf-^'' - • ''-*»'r''''i. -^ -" >> -iti'.O't I^Ji\i>lJcrUA2lJL?J^i^===^i^::^^^ 5e.'XJil 0i^' »> ''t^- o-V->>-^^^->^-?^-^ ^,<:i 


'> -r-'. ^> ^\< A^. \.,it^\^^^\A,Jb\Z^\^iJf^^ 
6\\ Zabrana - At-Tabrim 8 O vi koji vjerujete, udinite pokajanje Allahu iskreno, 
da bi Gospodar vas preko ruznih postupaka vaSih 
presao i da bi vas u dzennetske basCe, kroz koje de ri- 
jeke ted, uveo, na Dan u kojem Allah nece osramoti- 
ti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerova- 
li; svjetlo njihovo ce ici ispred njih i njihove desne 
strane. »Gospodarunas«, - govoride oni -»udni po- 
tpunim svjetlo nase i oprosti nam jer Ti, doista, sve 
mozes.« 

9 O Vjerovjesnide, bori se protiv nevjernika i licemjera 
i budi strog prema njima! Njihovo prebivaliste bice 
dzehennem, a uzasno je to boraviste! 

10 Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju zenu 
Nuhovu i zenu Lutovu: bile su udate za dva destita 
roba Nasa, ali su prema njima licemjerne bile - i 
njih dvojica im nede nista moci kod AUaha pomoci, i 
reci ce se: »Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji 
ulaze!« 

11 A onima koji vjeruju - Allah kao pouku navodi zenu 
faraonovu, kad je rekla: »Gospodaru moj, sagradi 
mi kod Sebe kucu u dzennetu i spasi me od faraona i 
mu^enja njegova, i izbavi me od naroda nepraved- 
nog!« 12 Merjemu, kcer Imranovu, koja je nevinost svoju sa- 
duvala, a Mi smo udahli u nju zivot i ona je u rijedi 
Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od 
onih koji provode vrijeme u molitvi bila. mm> &0M~- 


■/.x-.x.. 

:l3\l!0 jiiSj ra^Jv^3*J^^^^^ 


^;W->J 


— * ..-i>-.> 


;1 >/ ^ ^^"i^ hx^^ *1 «■• I c*- SjOj^SJI^J^/I 


Vlast - Al-Mulk Sura LXVII SURA LXVII 

Vlast - Al-Mutk 
Mckka ~ 30 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 UzviSen je Onaj u dijoj je ruci vlast - On sve moze! D2UZ' 
XXIX 2 Onaj koji je dao smrt i zivot da bi iskusao koji od vas 
de bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prasta -, 

3 Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad dnigih stvo- 
rio - ti u onome sto Milostivi stvara ne vidiS nikakva 
nesklada, pa ponovo pogledaj vidi§ li ikakav nedos- 
tatak, 

* zatim ponovno vi§e puta pogledaj, pogled ce ti se 
vratiti klonuo i umoran. 

5 Mi smo vama najblize nebo sjajnim zvijezdama uk- 
rasili i udinili da vatra iz njih pogada §ejtane, za koje 
smo patnju u ognju pripremili. 

6 A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je 
dzehennem, a uzasno je on boraviSte! 

^ Kad budu u nj badeni, pucketanje njegovo ce txxix, i 

on ce kljuCati, 
B gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja go- 

mila u nj baci, strazari u njemu ce je upitati: »Zar ni- 

je niko dolazio da vas opominje?« 
9 »Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao« - 

odgovorice -, »a mi smo poricali i govorili: 'Allah 

nije objavio ni§ta, vi ste u velikoj zabludi!'« 

10 I reci d€: »Da smo slusali ili razmisljali, ne bismo 
medu stanovnicima dzehennema u ognju bili!« 

11 I oni ce priznati da su bill nevjernici - pa, stanovnici 
dzehennema ognjenog daleko bili ! 

12 Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne 
vidi - oprost i nagrada velika! 


*» 

J^^ 


r Vlast - Al-Mulk Sura LXVII 13 Govorili vi tiho ili glasno govorili - pa. On sigurno 
zna svadje misli! 

14 A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve 
potanko zna, koji je o svemu obavijesten. 

15 On vam je Zemlju pogodnom udnio, pa hodajte 
predjelima njezinim i hranite se onim sto On daje, 
Njemu cete poslije ozivljenja odgovarati. 

16 Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada nece 
u zemlju utjerati, kad se ona poCne iznenada tresti? 

17 Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na 
vas nece vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saz- 
nali kakva je prijetnja Moja! 

18 A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila 
kazna Moja! 

19 Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako rasirenih krila 
lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drzi; On, za- 
ista, sve dobro vidi. 

20 Ili, ko je taj koji ce biti vojska vasa i vama pomoci, 
osim Milostivog? - Nevjemici su samo obmanuti. 

21 Ili, ko je taj koji ce vas nahraniti, ako On hranu Svo- 
ju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bjeza- 
nju od istine. 

22 Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idu<5i spoti- 
^e ili onaj koji pravim putem uspravno ide? 

23 Reci: »On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a 
vi se malo zahvaljujete!« 

2* Reci : »On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim cete 
se sakupiti.« 

25 A oni govore: »Kad ce vec jednom ta prijetnja, ako 
istinu govorite?!« 

26 Reci: »Sam Allah zna! A ja sam duzan samo da jav- 
no opominjem.« ^li^ mi}m^ 

Kalem - Al-Qalam Sura LXVllI 27 Kad je izbliza ugledaju, jad ce prekriti lica onih koji 
nisu vjerovali i bice redeno: »Evo, ovo je ono sto ste 
pozurivali!« 

28 Red: »Kazite vi meni: ako Allah posalje smrt meni i 
onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko ce 
nevjernike od neizdrzljive patnje zastititi?« 

29 Reci: »On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega 
se oslanjamo, a vi cete sigurno saznati ko je u oditoj 
zabludi.« 

30 Reci: Ȥta mislite, ako vam vode presuse - ko ce 
vam tekucu vodu dati?« SURA LXVIII 

Kalem - Al-Qalam 

Mekka - 52 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Nun. Tako Mi kalema i onoga sto oni pisu, 

2 ti nisi, miloscu Gospodara svoga, lud; 

3 ti ces sigurno nagradu neprekidnu dobiti 

4 jer ti si, zaista najljepse cudi 

5 i ti ces vidjeti, a i oni de vidjeti, 

6 ko je od vas lud. 

7 Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njego- 
va skrenuo i On dobro zna one koji su na pravom 
putu, 

8 zato ne slusaj one koji nece da vjeruju, - 

9 oni bi jedva dodekali da ti popustis, pa bi i oni po- 
pustili -, 

10 i ne slusaj nijednog krivokletnika, prezrena,* 

11 klevetnika, onoga koji tude rijedi prenosi, 

12 skrtaca, nasilnika, velikog gresnika, 

13 surova i, osim toga, u tude pleme uljeza, - 

14 samo zato sto je bogat i sto ima mnogo sinova -, 

15 koji govori, kad mu se ajeti Nasi kazuju: »To su sa- 
mo naroda drevnih pride !« .^Kr -' >-'''-'^ >■'!-*<■{■ 'f-'i^^-' '' / ^ 1 ^"^ 'I' t ■* '■? Kalem - Al-Qalam Sura LXVIII 16 Na nos cemo Mi njemu biljeg utisnuti! 

17 Mi smo ih na kusnju stavili, kao sto smo vlasnike 
jedne basde na kusnju stavili kad su se zakleli da ce 
je sigurno rano izjutra obrati 

18 a nisu rekli: »Ako Bog da!« 

19 I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi 
nesreca 

20 i ona osvanu opustosena. 

21 A u zoru oni su jedni druge dozivali: 

22 »Poranite u basdu svoju ako je mislite obrati !« 

23 I oni krenuse tiho razgovarajuci : 

24 »Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne 
ulazi!« 

25 I oni poranise uvjereni da ce mod to provesti, 

26 a kad je ugledase, povikase: »Mi smo zaiutali;* 

27 ali ne, ne, - svega smo liseni!« 

28 Ponajbolji izmedu njih rede: »Nisam li vam ja govo- 
rio da je trebalo na Allaha misliti!« 

29 »Hvaljen neka je Gospodar nas!« - rekose -, »mi 
smo, uistinu, nepravedni bili!« 

30 I onda poCese jedni druge koriti. 

31 »Tesko nama!« - govorili su -, »mi smo, zaista, obi- 
jesni bili; 

32 Gospodar nas nam moze bolju od nje dati, samo od 
Gospodara naseg mi se nadamo naknadi!« 

33 Eto takva je bila kazna, a na onom svijetu je, nek 
znaju, kazna jos veca! 

34 Za one koji se budu bojali Allaha bice, zaista, dzen- 
neti uzivanja u Gospodara njihova, - 

35 zar cemo muslimane sa nevjernicima izjednaditi?! 

36 Sta vam je, kako rasudujete? 

37 Imate li vi Knjigu, pa u njoj dtate 
36 da cete imati ono sto vi izaberete? 

39 Hi, zar smo vam se zakleli zakletvama koje ce do 
Sudnjeg dana vrijediti da cete ono sto vi odredite 
imati? 

40 Upitaj ih ko je od njih jamac za to. 

41 Hi, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje 
dovedu, ako govore istinu. 

42 Na Dan kada bude nepodnosljivo i kada budu po- 
zvani da licem na tie padnu pa ne budu mogli. 

Clivi it a4^>:i-:(4J^5J^Oiej^42^i^^^'^ 
Kalem - Al-Qalam Sura LXVIII ^ oborenih pogleda i sasvim ponizeni bice nevjernici, 

- a bill su pozivani da licem na tie padaju dok su zivi 

i zdravi bili 
** Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poridu, Mi 

cemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji pri- 

blizavati 
45 i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, ja- 

ka! 
« Trazis li ti od njih nagradu, pa su nametom opterece- 

ni? 

47 Hi je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju? 

48 Ti strpijivo Cekaj presudu Gospodara svoga i ne budi 
kao Zunnun koji je u ogordenju zavapio. 

49 1 da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto 
bi izbaCen bio* i prijekor bi zasluzio, 

50 ali, Gospodar njegov ga je odabrao i udinio ga jed- 
nim od onih koji su dobri. 

51 Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad 
Kur'an slusaju, govoreci: »On je, uistinu, luda!« 

52 A Kur'an je svijetu cijelom opomena! SURA LXIX 

Cas neizbjezni - Ai-Hiqqa 

Mekka - 52 ajcta 
U Ime Aliaha, Miloativog, Samilosnog! 

1 Cas neizbjezni, 

2 sta je Cas neizbjezni, 

3 i otkud ti znas sta je Cas neizbjezni? 

4 Semud i Ad su Smak svijeta poricali 

5 pa je Semud unisten glasom strahovitim, 
5 a Ad unisten vjetrom ledenim, silovitim, 

7 kome je On vlast nad njima sedam noci i osam dana 
uzastopnih bio prepustio, pa si u njima Ijude pova- 
Ijane kao suplja datulina debla vidio, 

8 i vidis li da je iko od njih ostao? \m^m Jj^j\j^,^a3^ -*>ti''^ >'r''- ^-^> ♦'^ \j^4i^ Cj^j oy^Jif-\^j ^ fi ^ ^ '^ /'J^^^^ '^-^^'IY'''' '^'^-^''^'^ ^<i-^<'^'"^4l^^ J!>^ ^-^ 


^^^tj.ji^J^':^; ^ ^»^t y^Voi^ !oTv ■^-W-fri 
Cas neizbjezni - Al-HUqqa Sura LXIX 9 A dosli su faraon, i oni prije njega,* i zbog odvratnih 
postupaka izvrnuta naselja, 

10 i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je 
On ne moze biti teze kaznio. 

11 Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u ladi nosili 

12 da vam to poukom udnimo i da to od zaborava saCu- 
va uho koje pamti. 

13 A kad se jednom u rog puhne, 

I'* pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, 

15 toga dana ce se Smak svijeta dogoditi 

ifi i nebo ce se razdvojiti - tada ce labavo biti - 

1^ i meleki ce na krajevima njegovim stajati, a prijesto 

Gospodara tvoga ce tog dana iznad njih osmorica 

drzati. 

18 Tada cete ispitivani biti, i nijedna tajna vasa nece 
skrivena ostati: 

19 onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu 
da - reci ce: »Evo vam, citajte knjigu moju, 

20 ja sam Cvrsto vjerovao da cu radun svoj polagati,« 

21 I on ce biti u zivotu zadovoljnom, 

22 u dzennetu predivnom, 

23 Ciji ce plodovi nadohvat ruke biti. 

24 »Jedite i pijte radosni, za ono sto ste u danima minu- 
lim zaradili!« 

25 A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reci 
ce: »Kamo srece da mi knjiga moja ni data nije 

26 i da ni saznao nisam za obracun svoj! 

27 Kamo srece da me je smrt dokrajdla - 

28 bogatstvo moje mi nije od koristi, 

29 snage moje nema vise!« 

30 »Drzite ga i u okove okujte, 

31 zatim ga samo u vatri przite, 

32 a onda ga u sindzire sedamdeset lakata duge vezite, 

33 jer on u Allaha Velikog nije vjerovao 

34 i da se nahrani nevoljnika - nije nagovarao; 567 ^m:m m^mm 


simiM ^^^i-S"; -'^- 


Cas neizbjezni - Af-Haqqa Sara LXIX 35 zato on danas ovdje nema prisna prijateija 

36 ni drugog jela osim pomija, 

37 koje ce samo nevjernici jesti.« 

38 A Ja se kunem onim sto vidite 

39 i onim sto ne vidite, 

40 Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Posla- 
niku, 

*i a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne 

vjerujete! 
*2 i nisu rijeCi nikakva proroka - kako vi malo razmis- 

Ijate! 
*3 Objava je on od Gospodara svjetova ! 
« A da je on o Nama kojekakve rijeci iznosio, 
*5 Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, 
^ a onda mu zilu kucavicu presjekli, 

47 i niko ga izmedu vas ne bi mogao od toga odbraniti. 

48 Pouka je Kur*an onima koji budu Allahova narede- 
nja izvrsavali, a zabrana se klonili - 

49 a Mi sigurno znamo da neki od vas nece u nj vjero- 
vati - 

50 i on ce biti uzrok jadu nevjernika, 

51 a on je, doista, sama istina 

52 zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Velicanstvenoga! SURA LXX 

Stepcni - Al-Ma '3ri£ 

Mekka - 44 ajeta 
U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Neko je zatrazio da se kazna izvrsi 

2 nad nevjemicima, - niko ne moze sprijeciti 

3 da to Allah, Gospodar nebesa, ne udini, 

4 k Njemu se penju meleki i Dzibrll u danu koji pede- 
set hiljada godina traje, 

5 zato ti budi strpljiv ne jadikujuci. 

6 Oni misle da se dogoditi nece, 

7 a Mi znamo da sigurno hoce. 

8 onoga Dana kad nebo bude kao talog od zejtina, 

9 a brda kao vuna sarena, 

10 kada bliznji nece bliznjega nista pitati. 568 smij^ ^m§^ w^^mgm^^^t^^^m-^^^m Stepeni - Al-Ma *arig Sura LXX 11 iako 6e jedni dnige vidjeti. Nevjemik bi jedva do^e- 
kao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svo- 
jim, 

12 i zenom svojom, i bratom svojim, 

13 i porodicom svojom koja ga Stiti, 

14 i svima ostalima na Zemlji, - samo da se izbavi. 

15 Nikada! Ona de buktinja sama biti 

16 koja de udove dupati, 

17 zvade onoga ko je glavu okretao i izbjegavao 

18 i zgrtao i skrivao. 

19 Covjek je, uistinu, stvoren malodusan: 

20 kada ga nevolja snade - brizan je, 

21 a kada mu je dobro - nepristupadan je, 

22 osim vjemika, 

23 koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, 
2* i oni u djim imecima bude odreden dio 

2s za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, 

26 i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, 

27 i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahova- 
H,- 

28 a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran - 

29 i oni koji stidna mjesta svoja budu iuvali 

^ i zivjeli jedino sa zenama svojim ili sa onima koje su 
u vlasnistvu njihovu - oni, doista, prijekor ne zaslu- 
zuju, - 

31 a oni koji traze izvan toga, oni u grijeh upadaju, 

32 i oni koji povjerene im amanete budu iuvali i obave- 
ze svoje ispunjavali, 

33 i oni koji dug svjedodenja svoga budu izvrsavali, 
3* i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali - 

35 oni ce u dzennetskim baSdama biti po5as<$eni. 

36 ZaSto se nevjemici prema tebi zure, 

37 zdesna i slijeva, u gomilama?! 

36 Kako svaki od njih zudi da u dzennet uzivanja ude? 
39 Nikada! Mi ih stvaramo, od dega - oni znaju! ^^-r^^ Sj^^ijrJtgji4^'i^^>>^l^ 
— i 


NQh - Nuh ^ I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih 

mozemo 
41 boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne moze 

sprijeCiti. 
*2 Zato ih ostavi neka se napri^aju i nazabavljaju dok 

Dan kojim im se prijeti ne dodekaju, 
^ Dan u kome ce zurno kao da kumirima hrle iz grobo- 

va izici, 
^ oborenih pogleda i ponizenjem ophrvani. To ce biti 

onaj Dan kojim im se stalno prijeti ! SURA LXXI 

mh - Nuh 

Mekka - 28 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog! 

1 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: »Opominji 
narod svoj prije nego sto ga stigne patnja nesnosna!« 

2 »0 narode moj,« - govorio je on - »ja vas otvoreno 
opominjem: 

3 Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslusni 
budite, 

4 On <3e vam grijehe vase oprostiti i u zivotu vas do od- 
redenog Casa ostaviti, a kad Allahov odredeni ^as 
dode, zaista se nece, neka znate, odgoditi.« 

6 On rede: »Gospodaru moj, ja sam narod svoj i nocu i 

danju, doista, pozivao, 
8 ali ga je pozivanje moje jo§ vise udaljilo. 
^ I kad god sam ih pozivao da im oprosti§, prste su 

svoje u usi stavljali i haljinama svojim se pokrivali - 

bili su upomi i pretjerano oholi. 
6 Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao, 
^ a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im 

saputao, 
10 i govorio :, Traiite od Gospodara svoga oprosta jer 

On, doista, mnogo pra§ta; 


oV\ NOh - Nub Sura LXXI 11 On ce vam kisu obilatu slati 

12 i pomodi vas imanjima i sinovima, i dace vam basCe, 
i rijeke de vam dati. 

13 §ta vam je, zasto se Allahove sile ne bojite, 

14 a On vas postepeno stvara?! 

15 Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iz- 
nad drugog, stvorio, 

16 i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom 
uCinio? 

17 Allah vas od zemlje poput bilja stvara, 

18 zatim vas u nju vraca i iz nje ce vas sigurno izvesti. 

19 Allah vam je Zemlju uCinio ravnom, 

20 da biste po njoj hodili putevima prostranim.'« 

21 Nuh rede: »Gospodaru moj, oni mene ne slusaju i 
povode se za onima Cija bogatstva i djeca samo nji- 
hovu propast uvecavaju 

22 i spletke velike snuju 

23 i govore: 'Nikako bozanstva svoja ne ostavljajte, i ni- 
kako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni 
Nesra ne napustajte!' 

24 a vec su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, ina- 
dzijama, samo propast povecaj!« 

25 1 oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru ce 
biti uvedeni i nikoga sebi, mimo Allaha, kao poma- 
gaCe nede nadi. 

26 I Nuh rede: »Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji ni- 
jednog nevjemika, 

27 jer, ako ih ostavis, oni ce robove Tvoje u zabludu za- 
voditi i samo ce gresnika i nevjemika radati! 

28 Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i 
onome koji kao vjemik u dom moj ude, i vjemicima 
i vjemicama, a nevjemicima samo propast povecaj!« 571 >vr 
Dzinni - Al-Ginn Sura LXXII SURA LXXII 

Dzinni - AJ-Oinn 

Mekka - 28 ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Red: »Meni je objavljeno da je nekoliko dzinnova 
prisluskivalo i reklo: ,Mi smo, doista Kur'an, koji 
izaziva divljenje, slusali 

2 koji na pravi put upucuje - i mi smo u nj povjerovali 
i vise nikoga necemo Gospodaru nasem ravnim 
smatrati,' 

3 a On nije - neka uzviseno bude dostojanstvo Gospo- 
dara naseg! - uzeo Sebi ni druge ni djeteta; 

* jedan nas bezumnik je o Allahu lazi govorio, 

5 a mi smo mislili da ni Ijudi ni dzinnovi o Allahu lazi 
negovore; 

6 i bilo je Ijudi koji su pomoc od dzinnova trazili, pa 
su im tako obijest povedali ; 

7 i oni misle, kao sto i vi mislite, da Allah nikoga nece 
o^ivjeti ; 

8 i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo 
da je mocnih duvara i zvijezda padalica puno; 

9 i sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo sto 
duli, ali ce onaj, ko sada prisluskuje, na zvijezdu pa- 
dalicu koja vreba naici ; 

10 i mi ne znamo da li se onima na Zemlji zeli zlo ili im 
Gospodar njihov zeli dobro ; 

11 a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima 
nas vrsta razliditih; 

12 i nii znamo da ne mozemo Allahu na Zemlji umaci i 
da od Njega ne mozemo pobjeci ; 

13 i mi smo, dim smo Kurgan duli, u nj povjerovali ; a ko 
u Gospodara svoga vjeruje, ni stete ni nepravde ne 
treba da se boji ; 572 Diinni - Al-Ginn Sura LXXII 14 i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji 
islam prihvate pravi put su izabrali, 

15 a nevjernici ce u dzehennemu gorivo biti.« 

16 A da se pravog puta drze, Mi bismo ih vodom obil- 
nom pojili, 

17 da bismo ih time na kusnju stavili ; a onoga ko nece 
da se Gospodaru svome klanja On ce u patnju tesku 
uvesti. 

18 Dzamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, 
nikome! 

19 A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su 
se u gomilama oko njega tiskati stali. 

20 Red : » Ja se samo Gospodaru svome klanjam i niko- 
ga Njemu ravnim ne smatram.« 

21 Reci : »Ja nisam u stanju da od vas kakvu stetu otklo- 
nim niti da nekom od vas neku korist pribavim.« 

22 Reci: »Mene niko od Allahove kazne ne moze u za- 
stitu uzeti ; samo u Njega ja mogu utodste naci - 

23 samo mogu da oglasim ono sto je od Allaha i posla- 
nice Njegove.« A onoga koji Allahu i Poslaniku Nje- 
govu ne bude poslusan sigurno Ceka vatra dzehen- 
nemska; u njoj ce vjedno i zauvijek ostati. 

24 I kad oni dozive ono dme im se prijeti, saznace ko je 
slabiji i brojem manji. 

25 Reci : »Ja ne znam da li ce uskoro biti ono dime vam 
se prijeti ili je Gospodar moj odredio da ce to poslije 
dugo vremena biti, 

26 On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, 

27 osim onome koga On za poslanika odabere; zato On 
i ispred njega i iza njega postavlja one koji ce ga t\x- 
vati 

28 da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga do- 
stavili. On u tannine zna ono sto je u njih, On zna 
broj svega sto postoji. 573 
1 '^C^if^ ' '<-'JK^i ^ /^^ '>>^^ *i^^ \t^\^ ^,^ Umotani - Al-Muzzammil Sura LXXIII SURA LXXIII 
Umotani - Al-Muzzammil 
Mekka - 20 ajeta 
U ime Allaha. MUostivog, Samilosnog! 

1 O ti, umotani ! 

2 probdij noc, osim malog dijela; - 

3 polovinu njezinu ili malo manje od nje; 

* ili malo vise od nje, i izgovaraj Kur'an pazljivo, 

5 Mi cemo ti, doista, teske rijedi slati - 

6 ta ustajanje nocu, zaista, jade djeluje i izgovara se 
jasnije, 

7 a ti danju imas, doista, mnogo posla. 

8 1 spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpu- 

no posveti, - 
9 On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim 

Njega, i Njega uzmi za zastitnika! 

10 I otrpi ono sto oni govore i izbjegavaj ih na prikla- 
dan nadin, 

11 a Mene ostavi onima koji te u laz ugone, koji raskos- 
no zive i daj im malo vremena; 

12 bice u Nas, doista, okova i ognja, 

13 i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne 

i< na Dan kad se Zemlja i planine zatresu i planine - 
pjesCani humci razbacani postanu. 

15 Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedo- 
dio protiv vas isto onako kao sto smo i faraonu po- 
slanika poslali, 

16 ali faraon nije poslusao poslanika, pa smo ga teskom 
kaznom kaznili. 

17 Kako cete se, ako ostanete nevjemici, saduvati Dana 
koji ce djecu sijedom udiniti?! 

18 Nebo ce se toga dana rascijepiti, prijetnja Njegova 
ce se ispuniti. 

i« To je, doista, pouka; i ko hoce, put ka Gospodaru 
svome 6e izabrati. iim\m ^mmim 

J;3Ji5^ 


S^^i^L- Umotani - Al-Muzzammil Sura LXXIII 20 Gospodar tvoj sigumo zna da ti u molitvi provodis 
manje od dvije trecine noci, polovinu njezinu ili tre- 
cinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah 
odreduje duzinu nod i dana. On zna da vi to ne umi- 
jete izradunati pa vam prasta, a vi iz Kur^ana udite 
ono sto je lako ; On zna da ce medu vama biti boles- 
nih, i onih koji ce po svijetu putovati i Allahove bla- 
godati traziti, i onih koji 6e se na AUahovu putu bori- 
ti - zato izgovarajte iz njega ono sto vam je lako, i 
molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga 
srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unap- 
rijed osigurate naci cete kod AUaha jo§ vecim i dobi- 
cete jos vecu nagradu. I molite Allaha da vam opros- 
ti, jer Allah prasta i milostiv je. 

SURA LXXIV 
Pokriveni - Al-Muddattir 
Mekka - 56 ajeta 
U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

^ O ti, pokriveni!* 

2 Ustani i opominji! 

3 1 Gospodara svoga velidaj ! 

* I haljine svoje odisti! 

5 1 kumlra se kloni ! 

6 I ne prigovaraj drzedi da je mnogo! 

7 I radi Gospodara svoga trpi ! 

8 A kada se u rog puhne - 

9 bice to naporan dan 

10 nevjernicima, nece biti lagan. 

11 Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom udinio 

12 i bogatstvo mu ogromno dao 

13 i sinove koji su s njim* 

14 i Cast i ugled mu pruzio - 

15 i jos zudi da uvecam! 

16 Nikako! On, doista, prkosi ajetima Nasim, - 

17 a naprticu Ja njemu teskoce, 575 Sj;tXv^4^ ^I;1^N[0 al^jcIlSL^ Pokriveni - Al-Muddattir Sura LXXIV ^8 jer je smiSljao i radunao, - 

19 i, proklet bio, kako je proradunao ! 

20 i jos jednom, proklet bio, kako je proradunao! - 

21 Zatim je pogledao 

22 pa se onda smrknuo i namrstio 

23 i potom se okrenuo i uzoholio, 

24 i rekao: »Ovo nije nista drugo do vradzbina koja se 
nasljeduje, 

25 ovo su samo dovjekove rijedi!« 

26 U Sekar* <3u Ja njega baciti - 

27 a znas li sta je Sekar? 

28 Nista on nece postedjeti, 

29 koze ce crnim udiniti, 

30 nadi njim su devetnaestorica, - 

31 Mi smo duvarima vatre tneleke postavili i odredili 
broj njihov kao iskusenje onima koji ne vjeruju, - da 
se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima ko- 
ji vjeruju vjerovanje udvrsti, i da oni kojima je Knji- 
ga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni a- 
ja su srca bolesna i oni koji su nevjernici - kazu: 
»Sta je Allah htio ovim kao primjerom?« Tako Allah 
ostavlja u zabludi onoga koga ho^e, i na pravi put 
ukazuje onome kome hoce. A vojske Gospodara tvo- 
ga samo On zna. I Sekar je Ijudima samo opomena. 

32 1 tako Mi Mjeseca, 

33 i noci kada mine, 

34 i zore kada svane, - 

35 on je, zaista, najveca nevolja, 

36 Ijudima je opomena, - 

37 onome izmedu vas koji zeli da udni dobro ili onome 
koji ne zeli ! 

38 Svaki Covjek je odgovoran za ono sto je radio, 

39 osim sretnika, 

40 oni ce se u dzennetskim bas^ama raspitivati 

41 o nevjernicima: 

42 »Sta vas je u Sekar dovelo?« 

43 »Nismo« - reci ce - »bili od onih koji su molitvu 
obavljali 

44 i od onih koji su siromahe hranili, 

45 i u besposlice smo se sa besposlenjacima upustali, 

46 i Sudnji dan smo poricali, 

47 sve dok nam smrt nije dosla.« 576 fe^^liS^ 


t^lSaliJ^ 

.4-<-. 

\^ 


rovv 
Smak svijeta - Al-Qiyama Sura LXXV <8 Njima posredovanje posrednika nede biti od koristi. 
^ Pa zaSto oni pouku izbjegavaju, 

50 kao da su divlji magarci preplaSeni 

51 koji od onih koji ih progone bjeie. 

52 Da! Svaki ^ovjek bi od njih htio da mu se daju listovi 
rasireni. 

53 Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plase! 
5* Uistinu! Kur'an je pouka, 

55 i ko hode, na umu <3e ga imati, 

56 a na umu de ga imati samo ako Allah bude htio. On 
je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prasta. SURA LXXV 

Smak svijeta - Al-QiyHma 

Mckka - 40 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog! 

1 Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi 

2 i kunem se du§om koja sebe kori. 

3 Zar dovjek misli da kosti njegove necemo sakupiti? 

* Hodemo, Mi mozemo stvoriti jagodice prsta njego- 
vih ponovo. 

5 AH, Covjek hode dok je ziv da grijesi 

6 pa pita: »Kada 6e Smak svijeta biti?« 
^ Kad se pogled od straha ukodi 

8 i Mjesec pomradi 

8 i Sunce i Mjesec spoje - 

10 tog dana dovjek de povikati: »Kuda da se bje4i?« 

11 Nikuda! Utodi§ta nema. 

12 Toga dana bi<5e Gospodaru tvome prepusten, 

13 toga dana dovjek <3e o onome sto je pripremio, a §to 
propustio obavije§ten biti, 

1* sam dovjek <5e protiv sebe svjedoditi, 

15 uzalud tt mu biti §to <5e opravdanja svoja iznositi. 

16 Ne izgovaraj Kur'an* jezikom svojim da bi ga sto 
prije zapamtio, 

17 Mi smo duzni da ga saberemo da bi ga ti ditao. 
16 A kada ga ditamo, ti prati ditanje njegovo, 

19 a poslije. Mi smo duini da ga objasnimo. <,ts^^^:^jM'cA^^^Hy^g\S^ 
i5ji^iiti5^^^o-fe^i;^5!pVi 


Smak svijeta - Al-Qiyama Sura LXXV 20 Uistinu ! vi ovaj prolazni svijet volite, 

21 a o onom drugom brigu ne vodite. 

22 Toga dana 6e neka lica blistava biti, 

23 u Gospodara svoga ce gledati ; 

2* toga dana ce neka lica smrknuta biti, 

25 tesku nevolju 6c odekivati. 

26 Pazi ! Kada dusa dopre do kljudnih kosti, 

27 i vikne se: »Ima li vidara?« 

28 i on se uvjeri da je to das rastanka 

29 i noga se uz nogu savije, 

30 toga dana 6e Gospodaru tvome priveden biti : 

31 »Nije vjerovao nije molitvu obavljao, 

32 nego je poricao i leda okretao, 

33 a onda svojima bahato odlazio.« 

34 TeSko tebi! TeSko tebi! 

35 i jo§ jednom : TeSko tebi ! Tesko tebi ! 

36 Zar dovjek misli da 6e sam sebi prepusten biti, da ne- 
ceodgovarati? 

37 Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci, 

38 zatim ugrusak kome On onda razmjer odredi i sklad- 
nim mu Hk udini, 

39 i od njega onda dvije vrste, muSkarca i zenu, stvori, 

40 i zar Taj nije kadar da mrtve ozivi? 

SURA LXXVI 

Vrijeme - Ad-Dahr 

Medina -31 a jet 
U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! 

1 Zar je to davno bilo kad dovjek nije bio pomena vri- 
jedan? 

2 Mi dovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga 
na kuSnju stavili i dinimo da on duje i vidi ; 

3 Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li de 
zahvalan ili nezahvalan biti ; 

4 Mi smo za nevjernike okove i sindzire i oganj raz- 
buktali pripremili. 

5 Cestiti tt iz pehara piti kamforom zadinjeno pide x^ xxx- :^.f 'r>>;^/ Y^x^^ >^^^ <i>K^ ,^ ^^ri^- -^ Vrijeme - Ad-Dahr Sura LXXVI 6 sa izvora iz kog ce samo AUahovi sticenici piti, i koji 
ce kuda hoce bez muke razvoditi. 

7 Oni su zavjet ispunjavali i plasili se Dana dija ce kob 
svuda prisutna biti, 

8 i hranu su davali - mada su je i sami zeljeli - siroma- 
hu i sirodetu i suznju. 

9 »Mi vas samo za Allahovu Ijubav hranimo, od vas ni 
priznanja ni zahvalnosti ne trazimo ! 

10 mi se Gospodara naseg bojimo, onoga Dana kada ce 
iica smrknuta i namrgodena biti.« 

11 I njih ce Allah strahote toga Dana saduvati i blazen- 
stvo i radost im darovati 

12 i dzennetom i svilom ih za ono sto su trpjeli nagradi- 
ti: 

13 naslonjeni na divanima, oni u njemu ni zegu ni mraz 
nece osjetiti, 

1* i blizu ce im hladovin,a njegova biti, a plodovi njego- 
vi ce im nadohvat ruke stajati. 

15 Sluzice ih iz srebrnih posuda i 6asa prozirnih, 

16 prozirnih, od srebra, 6iju ce velidinu prema zeljama 
njihovim odrediti. 

17 U njemu ce iz Case pice inbirom* zadinjeno piti 

18 sa izvora u dzennetu, koji ce se Selsebil zvati. 

19 Sluzice ih vjedno mlada posluga, - da ih vidis, po- 
mislio bih da su biser prosutl. 

20 I kud god pogledas, vidjeces udobnost i carstvo pro- 
strano. 

21 Na njima ce biti odijela od tanke zelene svile, i od 
teske svile, nakiceni narukvicama od srebra, i dace 
im Gospodar njihov da piju cisto pice. 

22 »To vam je nagrada ; vas trud je dostojan blagodar- 
nosti!« 

23 Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an te- 
bi, 

24 zato izdrzi do odluke Gospodara tvoga, i ne slusaj ni 
gresnika ni nevjernika njihova! 

25 I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvede. ^S i^m''^ 


Pt>*^f:¥?i^^ 

^^' jj^2^j0 •:m^1 oA« Poslani - Al-Mursalat Sura LXXVII 26 i u jednom dijelu noci radi njega molitvu obavljaj, i 
dugo Ga nocu hvali? 

27 A ovi, oni zivot na ovom svijetu vole doista, a nista 
ih se ne tide Dan tegobni koji ih Ceka. 

28 Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjed- 
nemo, zamijenicemo ih njima slidnim. 

29 Ovo je pouka, pa ko hoce drzace se puta koji Gospo- 
daru njegovu vodi, - 

^ a vi cete htjeti samo ono sto Allah hoce - Allah, uis- 

tinu, sve zna i mudar je, 
^^ On koga hode uvodi u milost Svoju, a nevjernicima 
je pripremio tesku patnju. 

SURA LXXVII 
Poslani - Al-Mursalat 

Mekka - 50 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog! 

1 Tako mi onih koji se jedan za drugim salju* 

2 pa kao vihor hite, 

3 i onih koji objavljuju 
^ pa razdvajaju, 

5 i Objavu dostavljaju, 

6 opravdanje ili opomenu, - 

7 sigurno ce bid ono dime vam se prijeti! 

8 Kada zvijezde sjaj izgube 

9 i kada se nebo otvori 

10 i kada se planine u prah zdrobe 

11 i kada se poslanici u odredeno vrijeme skupe... 

12 »Do kojeg dana je to odlozeno?« - 

13 »Do Dana sudnjeg!« 

1^ A zna§ li ti sta je Dan sudnji? - 

15 Tesko toga dana poricateljima! 

16 Zar Mi nismo drevne narode unistili 

17 i poslije njih i one koji su za njima dolazili?! 
16 Isto tako cemo sa svim gresnicima postupiti! 
19 Tesko toga dana poricateljima! ^m^ii^ 


\^\^j^^^\ji(^\t!^^^j4i\^'J^ <^j>j 
j^ 


*-?J* 

> •> >■- y^y > >»-X — «J Oo -X»-(^ 0A\ ^u %iS« J ■■^y. Poslani - Al-Mursalat Sura LXXVII 20 Zar vas od neznatne tekucine ne stvaramo, 

21 koju na pouzdano mjesto stavljamo 

22 do roka odredenog?! 

23 Takva je Nasa moc; a kako smo Mi samo mocni! - 

24 Tesko toga dana poricateljima! 

25 Zar Mi nismo udinili Zemlju sabiralistem 

26 zivih i mrtvih 

27 i na njoj nepomidne visoke planine postavili, i zar 
vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete ? - 

28 A tesko toga dana poricateljima! 

29 Idite prema onome sto ste neistinom smatrali. 

30 idite prema dimu u tri prama razdvojenom, 

31 koji hlada ne<3e davati i koji od plamena nece zakla- 
njati. 

32 On ce kao kule bacati iskre 

33 kao da su kamile ride.- 

34 Tesko toga dana poricateljima! 

35 Ovo je dan u kome oni nece ni prozboriti 

36 i pravdanje im nece dozvoljeno biti. - 

37 Tesko toga dana poricateljima! 

38 Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drvene cemo saku- 
piti, 

39 pa ako se lukavstvom kakvim budete znali posluziti, 
dovijte se protiv Mene! - 

40 Tesko toga dana poricateljima! 

41 Oni koji su se Allaha bojali bice medu izvorima, u 
gustim basdama 

42 1 medu vocem koje budu zeljeii. 

43 »Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono sto ste 
radili.« 

44 Tako cemo Mi one koji dine dobra djela nagraditi. - 

45 Tesko toga dana poricateljima! 

46 »Jedite i nasladujte se, ali za kratko! - vi ste, zaista, 
gresnici!« - 

47 Tesko toga dana poricateljima! 

48 jer kad im se govorilo: »Budite prema Allahu poniz- 
ni!« - oni to nisu htjeli biti.- 

49 Tesko toga dana poricateljima! 

50 Pa u koji ce govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?! 581 w^ m^w 

[ mrm ^ 


w 

m 


&B^A- S^£2Ai>t^i\0>^'i pt^0Sjit^,^ b^ l^3lS0\^Ui5li-!^»^j0^1il^C-'^J 'Mf^ 


J. ♦r^;2— 'J 


t^i^ iife=.^i©uGji\: 


lsu:j>,i:L^*^lE ^o^ <l0(\3Stii:iiJj;ig0i:i:::^S^j:v 


01 Vijest-An-Naba ' Sura LXXVIIl XXX SURA LXXVIIl 

Vijest - An-Naba ' 

Mekka - 40 ajcta 
U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! 

1 O temyx oni jedni druge pitaju? - 

2 O vijesti velikoj, 

3 o kojoj oni razli^ita misljenja imaju. 

4 To nije dobro, oni tt saznati sigumo! 

5 1 jo§ jednom, to nije dobro, oni ce saznati sigurno! 

6 Zar Zemlju posteljom nismo udinili, 

7 i planine stubovima, 

8 i vas kao parove stvorili, 

9 i san vas podinkom udinili, 

10 i no<5 pokrivadem dali, 

11 i dan za privredivanje odredili, 

12 i iznad vas sedam silnih sazidali, 

13 i svjetiljku plamtecu postavili? 

1* Mi iz oblaka vodu obilnu spustamo 

15 i dinimo da uz njenu pomo^ raste zito i bilje, 

16 i bas^e guste. 

17 Dan sudnji je, zaista, ve<3 odreden, 

18 Dan kada <3e se u rog puhnuti, pa cete vi, sve skupina 
po skupina, dolaziti, 

19 i nebo <3e se otvoriti i mnogo kapija imati, 

20 i planine <3e se zdrobiti i prividenje ce biti. 

21 Dzehennem ce zasjeda postati, 

22 nasilnicima mjesto povratka- 

23 u kome de zauvijek ostati : 

24 u njemu svjezine nece osjetiti, ni pica okusiti, 

25 osim vrele vode i kapljevine, 

26 kazne prikladne. 

27 Oni nisu o^ekivali da ce ra^un polagati 

28 i dokaze Na§e su pretjerano poricali, 

29 a Mi smo sve pobrojali i zapisali- 

30 pa trpite, mudenje cemo vam sve gorim diniti. 582 amiija 
.^^j^ 


Vijest-An-Naba ' Sura LXXVIII 31 A onima koji su se AUaha bojali zelje ce se ostvariti: 

32 basde i vinogradi, 

33 i djevojke mlade, godlna istih, 
3* i pehari puni. 

35 Tamo prazne besjede i neistinu nece slusati, 

36 Gospodar tvoj <3e ih darom obilnitn nagraditi, 

37 Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu 
njih, Milostivi, kome nece smjeti niko prvi rijed pro- 
zboriti 

38 na Dan kada DzibrTl i meleki budu u redove poreda- 
ni, kada tt samo onaj kome Milostivi dozvoli govori- 
ti, a istinu ce reci. 

39 To je neizbjezan Dan, pa ko ho<3e, Gospodaru svome 
ce, kao utoCistu, podi. 

40 Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u ko- 
me tt dovjek djela niku svojih vidjeti, a nevjemik uz- 
viknuti: »Da sam, bogdo, zemlja ostao!« 

SURA LXXIX 

Oni koji dupaju - An-N&zi'Ht 

Mekka - 46 ajeta 
U ime Altaha. Mitostivog, Samilosnog! 

1 Tako Mi onih koji dupaju grubo,* 

2 i onih koji vade blago,* 

3 i onih koji plove brzo 

* pa naredenja izvrsavaju zurno 

5 i sreduju ono sto nije sredeno... 

6 na Dan kada se Zemlja potresom zatrese, 

7 za kojim de slijediti sljedeci,- 

8 srca toga dana bice uznemirena, 

9 a pogledi njihovi oboreni. 

10 Ovi pitaju: »Zar cemo, zaista, biti opet ono sto smo 
sada? 

11 Zar kad trule kosti postanemo?« 

12 i jos kazu: »E tada bismo mi bili izgubljeni!« 

13 A bice to samo povik jedan, 
1* i evo njih - na Zemlji. 

15 Da li je doprla do tebe vijest o Musau, i8r]a 

^ yy^ ^"^y y "^ ^/^ ^'^ ^L^yy »yy -^ »9<'^^y.^^ y y *^ y 
Oni koji dupaju - An-NSzi'at Sura LXXIX 16 kad ga je Gospodar njegovu svetoj doliniTuva zovnuo. 

17 »Idi faraonu, on se osilio, 

18 i red : ,Da li bi ti da se odistis, 

19 da te o Gospodaru tvome poudim, pa da Ga se bo- 
jis?'« 

20 I onda mu je najvece dudo pokazao,* 

21 ali je on porekao i nije poslusao, 

22 vec se okrenuo i potrudio 

23 i sabrao* i povikao: 

24 »Ja sam gospodar vas najved!« - on je rekao, 

25 i Allah ga je i za ove i za one prijasnje rijedi kaznio. 

26 To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. 

27 A sta je teze: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, 

28 svod njegov visoko digao i usavrsio, 

29 noci njegove mradnim, a dane svijetlim udnio. 

30 Poslije toga je Zemlju poravnao, 

31 iz nje je vodu i pasnjake izveo, 

32 i planine nepomiCnim uCinio- 

33 na uzivanje vama i stoci vasoj. 

34 A kada dode nevolja najveca, 

35 Dan kada se dovjek bude sjecao onoga sto je radio 

36 i kad se dzehennem svakome ko vidi bude ukazao, 

37 onda ce onome koji je obijestan bio 

38 i zivot na ovom svijetu vise volio 

39 dzehennem prebivaliste postati sigurno. 

40 A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svo- 
ga strepio i dusu od prohtjeva uzdrzao 

41 dzennet ce boraviste biti sigurno. 

42 Pitaju te o Smaku svijeta: »Kada ce se dogoditi?« 

43 Ti ne znas, pa kako da o njemu zboris, 

44 o njemu samo Gospodar tvoj zna. 

45 Tvoja opomena ce koristiti samo onome koji Ga se 
bude bojao, 

46 a njima ce se udiniti, onoga Dana kada ga doziye, da 
su samo jedno vede ili jedno jutro njezino ostali. \Mm smm gvg5v4 NatnrStio se - *Abasa Sura LXXX SURA LXXX 

NatnrStio se - *Abasa 

Mekka - 42 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1 On* se namrstio i okrenuo 

2 zato §to je slijepac njemu 
prisao, 

3 A sta ti znas - mozda on 
zeli da se odisti, 

* ili pou6i pa da mu pouka 
bude od koristi. 

5 Onoga koji je bogat, 

6 ti njega savjetujes, 

7 a ti nisi kriv ako on nece 
da vjeruje ; 

8 a onoga koji ti zureci prilazi 

9 i strah osjeda, 

10 ti se na njega ne osvrdes, 

11 Ne dini tako! Oni su 
pouka - 

12 pa ko hode, poudice se - 

13 na listovima su cijenjenim, 
1* uzvisenim, distim, 

15 u rukama pisara* 

16 dasnih, destitih, 

17 Proklet neka je dovjek! 
Koliko je on samo 
nezahvalan ! 

18 Od dega ga On stvara? 

19 Od kapi sjemena ga stvori 
i za ono sto je dobro za 
njega pripremi, 

20 i pravi put mu dostupnim 
udini, 

21 zatim mu zivot oduzme 

i u£ini da bude sahranjen, 

22 i poslije de ga, kada On 
bude htio, ozivjeti. 

23 Uistinu! On jos nije ispunio ono sto mu je On 
naredio! 

24 Neka Covjek pogleda 
u hranu svoju ; 

25 Mi obilno kisu prolivamo, 
28 zatim zemlju pukotinama 

rasijecamo 

27 i dinimo da iz nje zito 
izrasta 

28 i grozde i povrde, 

29 i masline i palme, 

30 i baSde guste, 

31 i vode i pida, 

32 na uzivanje vama i stoci 
vasoj. 

33 A kada dode glas 
zaglusujud - 

34 na Dan kada ce dovjek od 
brata svoga pobjeci 

35 i od majke svoje i od oca 
svoga 

36 i od druge svoje i sinova 
svojih, - 

37 toga Dana 6e se svaki 
dovjek samo o sebi brinuti - 

38 neka lica tog Dana bice 
blistava, 

39 nasmijana, radosna, 

40 a na nekim licima toga 
Dana bice prasina, 

41 tama ce ih prekrivati, 

42 to <3e nevjernici - 
razvratnici biti. m\^ ^w&^ ^^•"m^m^^^^f^m^ 

Prestanak sjaja - At-Takwlr Sura LXXXI SURA LXXXI 

Prestanak sjaja - At-Takwfr 

Mekka - 29 ajeta 
U ime Ailaha. Milostivog. Samilosnog! 

1 Kada Sunce sjaj izgubi, 

2 i kada zvijezde popadaju, 

3 i kada se planine pokrenu, 

^ i kada steone kamile'^ bez pastira ostanu, 
5 i kada se divlje zivotinje saberu, 
» i kada se mora vatrom napune, 

7 i kada se duse s tijelima spare, 

8 i kada 2iva sahranjena djevojdica bude upitana 

9 zbog kakve krivice je umorena, 
^0 i kada se listovi razdijele,* 

11 i kada se nebo ukloni, 

12 i kada se dzehennem raspali, 

13 i kada se dzennet priblizi - 

1* svako de saznati ono §to je pripremio, 
15 1 kunem se zvijezdama - koje se skrivaju, 
i« koje se kredu i iz vida gube, 

17 i nod kad ona veo dize, 

18 i zorom kada di§e,.- 

19 Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, 

20 modnog, od Gospodara svemira cijenjenog. 

21 kome se drugi potdinjavaju, tamo pouzdanog! 

22 A drug va§ nije lud: 

23 on ga je na obzorju jasnom vidio 

24 i, kada je u pitanju Objava, on nije §krt 

25 i Kur'an nije prokletog sejtana govor, 

26 pa kuda onda idete?! 

27 Kur'an je samo pouka svjetovima, 

28 onome od vas koji hode da je na pravom putu, 

29 a vi ne mozete nista htjeti ako to Allah, Gospodar 
svjetova, nede! 586 i;j£^lM ^W^ ^^^m^^mmm^K^^^^^^^^^^^^ _--i 


>AV 
Rascjepljenje - Al-InfitSr Sura LXXXII 

III SURA LXXXII M 


III Rascjepljenje - AI-lnfit3r ni 


[j] Mekka - 19 ajeta [U 


m U ime Allaha, Mitostivog, Samilosnog! Ill 


r|| 1 Kada se nebo rascijepi, l|| 


m 2 i kada zvijezde popadaju III 


111 3 i kada se mora jedna u druga uliju, l|| 


III * i kada se grobovi ispreturaju, - H 


III 5 svako ce saznati sta je pripremio, a sta je propustio N 


U| 6 o dovjeCe, zasto da te obmanjuje to sto je Gospodar i 


H| tvoj plemenit, U 


Hi 7 koji te je stvorio - pa udnio da si skladan i da si us- || 


n] pravan - wi 


m 8 i kakav je htio lik ti dao? ffl 


Kj 9 Ane valjatako! Viu Sudnjidanne vjerujete, Kj 


m i<} a nad vama bdiju duvari, nj 


III 11 kod Nas cijenjeni pisari, Kj 


m 12 koji znaju ono sto radite, Hj 


III 13 Cestiti ce sigurno u dzennet, Hj 


m 14 a gresnici sigurno u dzehennem, ||| 


III 15 na Sudnjem danu u njemu ce gorjeti ll| 


III 16 i vise iz njega nece izvedeni biti. l|| 


III 17 A znas li ti sta je Sudnji dan i|| 


HI 18 i jos jednom : znas li ti sta je Sudnji dan? l|] 


m 19 Dan kada niko nikome nece mod nimalo pomoci, IN 


F|| toga dana ce vlast jedino Allah imati. [|| 


[|| SURA LXXXIII Dj 


III Oni koji pri mjerenju zakidaju - AL-MutafTifun jll 


HI Mekka - 36 ajeta ul 


III U ime Allaha. Mliostivog, Samilosnog! I|l 


HI 1 Tesko onima koji pri mjerenju zakidaju, Hj 


HI 2 koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, Hj 


HI 3 a kad drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju. Hj 


HI * Kako ne pomisle da ce ozivljeni biti Hj 


HI 5 na Dan veliki, Hj 


HI 6 na Dan kada ce se Ijudi zbog Gospodara svjetova di- Hj 


Wimm^^m^^t^^f^mfmfm^ 587 ^m^^^^^mf:^^^^fmfmMi 


^\kdJtei2iij*A^^Jjii^0^Ixiiiij^^ o- ^ rr '\^^^oi^\y^^ uiH^ 


j4/^0Oj^.^^^^ 1; -- ,c *> |>jl.:>u4 3^^ ^^ JjA^ ^..-ey^*^ >> lp^>4^j?:^ »^ X ,x'^ *y' y . ^EJS^ ■^fej©Sj:^^^«iiiJlui^ /i^ >^i:-» 


lOO t^X't^ f>'^i^'^ 'k^^*^Xi^ J iliSsji^i^u^, dAA 


Oni koji pri mjerenju zakidaju - Al-Mutaffifun Sura LXXXIII 7 Uistinu! Knjiga gresnika je u Sidzdzinu, 

8 a znas li ti sta je Sidzdzin? 

9 Knjiga ispisana! 

10 Tesko tog dana onima koji su poricali, 

11 koji su onaj svijet poricali - 

12 a njega moze poricati samo prestupnik, gresnik, 

13 koji je, kada su mu ajeti Nasi kazivani, govorio: »Iz- 
misljotine naroda drevnih !« 

1* A nije tako! Ono sto su radili prekrilo je srca njiho- 
va, 

15 uistinu, oni ce toga dana od milosti Gospodara svo- 
ga zaklonjeni biti, 

16 zatim ce sigurno u oganj uci, 

17 pa ce im se red : »Eto, to je ono sto ste poricali !« 

18 Uistinu! Knjiga destitih je u Illijjunu, 

19 a znas li sta je Illijjun? 

20 Knjiga ispisana! - 

21 nad njom bdiju oni Allahu bliski. 

22 Dobri <3e, zaista, u nasladama boraviti. 

23 sa divana gledati, 

24 na licima njihovim prepoznaces radost sretna zivota, 

25 da<3e im se pa ce pice zapedaceno piti, 

26 Ciji <3e peCat mo§us biti - i neka se za to natjeCu oni 
koji ho<5e da se natjedu ! - 

27 pomijesano s vodom iz Tesnima* ce biti, 

28 sa izvora iz kojeg de Allahu bliski piti. 

29 Gresnici se smiju onima koji vjeruju; 

30 kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, 

31 a kada se porodicama svojim vra<3aju, sale zbijajuci 
vracaju se ; 

32 kada ih vide, onda govore: »Ovi su, doista, zalutali« 

33 a oni nisu poslani da motre na njih. 

3* Danas ce oni koji su vjerovali - nevjernicima se pod- 
smijavati. i-^'^-\\\i<A m^m ^"•m^am^^t^ 0-LpL\^&.'Mi\;j^';x^i.j%,^}i\^ 
iM^l^ 
'mumn 
Jl H 

Cijepanje - Al-InSiqUq Sura LXXXIV SED2DA 36 sa divana ce gledati. 

36 Zar ce nevjemici biti drukdije kaznjeni nego prema 
onome kako su postupali ! 

SURA LXXXIV 
Cijepanje - AJ-InSiqaq 

Mekka - 25 ajeta 
U ime Allaha, Milosth/og, Samilosnog! 

1 Kada se nebo rascijepi 

2 i poslusa Gospodara svoga - a ono <3e to duzno biti - 

3 i kada se Zemlja rastegne, 

^ i izbaci ono sto je u njoj, i potpuno se isprazni, 

5 i poslusa Gospodara svoga - a ona ce to duzna biti 
^» 

6 ti ces, o dovjede, koji se mnogo trudis, trud svoj pred 
Gospodarom svojim naci : 

7 onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njego- 
vu data 

8 lako ce radun poloziti 

9 i svojima ce se radostan vratiti; 

10 a onaj kome bude knjiga njegova iza leda njegovih 
data 

11 propast ce prizivati 

12 i u ognju ce gorjeti, 

13 jer je sa deljadi svojom radostan bio 
1* i mislio da se nikada nede vratiti - 

15 a ho<5e! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna! 
16 1 kunem se rumenilom veCernjim, 

17 i nod, i onim sto ona tamom obavije, 

18 I Mjesecom punim, - 

19 vi <3ete sigurno na sve teze i teze prilike nailaziti ! 

20 Pa §ta im je, zasto ne<3e da vjeruju, 

21 i za§to, kad im se Kur'an dita, na tie licem ne pada- 
ju?! 

^ ve<3, nevjernici, poridu, 
23 a Allah dobro zna sta oni u sebi kriju, 
2* zato im navijesti patnju neizdrzljivu ! 
25 Ali one koji budu vjerovali i dobra djela dinili na- 
grada neprekidna ce dekati. 589 mim mm 
-At ^ I -^ »f f -^ C'"\>^\''^ .'^'f'i.f^H- '-rf>i<^ 

ii^^40 jLiSC^^ j;0!L^j^'S 


f5,il,«^ Sazvijeida ~ Al-BurQg Sura LXXXV SURA LXXXV 

Sazvijeida - AI-BurQi 

Mekka - 22 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako mi neba sazvijeidima okidenog 

2 i Dana ved odredenog, 

3 i prisutnih, i onoga §to de biti prisutno, - 

4 prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, 
s i vatrom i gorivom ih napunili, 

^ kada su oko nje sjedjeli 

7 i bili svjedoci onoga §to su vjernicima radili ! 

8 A svetili su im se samo zato §to su u Allaha, Silnoga i 
Hvale dostojnog, vjerovali, 

9 dija je vlast i na nebesima i na Zemlji, - a Allah je 
svemu Svjedok. 

10 One koji vjemike i vjemice budu na muke stavljali 
pa se ne budu pokajali - deka patnja u dzehennemu 
i isto tako prienje u ognju, 

11 a one koji budu vjerovali i dobra djela dinili dekaju 
baSde diennetske kroz koje de rijeke tedi, - a to de 
veliki uspjeh biti. 

12 Odmazda Gospodara tvoga de, zaista, uzasna biti ! 

13 On iz nidega stvara, i ponovo 6e to udiniti ; 
1* I on praSta, i pun je Ijubavi, 

15 Gospodar svemira, Uzviseni, 

16 On radi §ta je Njemu volja. 

17 Da li je doprla do tebe vijest o vojskama, 
16 o faraonu i Semudu? 

i» AH, ovi koji nede da vjeruju stalno poridu, - 

20 a Allahu oni nede modi umadi : 

21 a ovo je Kur'an velidanstveni, 

22 na plodi pomno duvanoj. 

SURA LXXXVI 
Danica - At-Tariq 
Mekka - 17 ajeta 

1 
IIS 


^ #Mii^ :: 

J^&^\^J^ llSJ^j^iSj!i^0iSy^ij^<SM\t^^^\^^ Tt^y*-** ^K •;• ...(To ^ ^^y'y* Danica - At-Tariq SveviSnji - AI-A'Ia Sura LXXXVJ Sura LXXXVII U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! 

1 Tako mi neba i Danice! - 

2 A zna§ li ti §ta je Danica? - 

3 Zvijezda blistava! - 

4 nema dovjeka nad kojim neko ne bdije. 

5 Nek ^ovjek pogleda od dega je stvoren! 

6 stvoren je od tekudne koja se izbaci, 

7 koja izmedu kidme i grudi izlazi, 

B i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori 
s onoga Dana kada budu ispitivane savjesti, 

10 kada dovjek ni snage ni branioca ne<3e imati. 

11 I tako mi neba puna ki§e 

12 1 Zemlje koja se otvara da rastinje nikne, : 

13 Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neis- 
tine, 

14 lakrdija nikakva on nije! 

15 Oni se sluie spletkama, 
18 a Ja ih uniStavam - 

17 zato nevjemicima jo§ vremena dadni, joS koji trenu- 
tak ih ostavi. 

SURA LXXXVII 

SveviSnji - AJ-A 'la 
Mekka - 19 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Hvali ime Gospodara svoga Svevisnjeg, 

2 koji sve stvara i dini skladnim, 

3 i koji sve s mjerom odreduje i nadahnjuje, 
* i koji 6ini da rastu pasnjaci, 

5 a potom 6ini da postanu suhi, potamnjeli. 

6 Mi cemo te nauditi da izgovaras pa nista neces zabo- 
raviti 

7 osim onoga sto ce Allah htjeti - jer. On zna i ono sto 
na javu iznosite i ono sto tajite - 

8 i sve sto je dobro Mi cemo tebi dostupnim u5initi; 

9 zato poudavaj - pouka ce vec od koristi biti : 

10 dozvace se onaj koji se Allaha boji, 

11 a izbjegavace je onaj najgori, 

12 koji ce u vatri velikoj gorjeti, 

13 pa u njoj nece ni umrijeti ni zivjeti. 
1^ Postici ce sta zeli onaj koji se o5isti 

15 i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi! 591 m^y^ 
TeSka nevolja - AI-GSSiya Sura LXXXVIII 16 AH, vi vise zivot na ovom svijetu volite, 

17 a onaj svijet je bolji i vje^an je. 

18 Ovo, doista, ima u listovima davnasnjim, 

19 listovima IbrShimovim i Musaovim.* 

SURA LXXXVIII 

TeSka nevolja - AI-GSSiya 

Mekka - 26 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Da li je doprla do tebe vijest o teskoj nevolji? - 

2 kada ce se neka lica potistena, 

3 premorena, napacena 
* u vatri uzarenoj prziti, 

5 sa vrela uzavrelog piti, 

6 kada drugog jela osim tmja nece imati, 

7 koje nece ni ugojiti ni glad utoliti. 

8 Neka lica toga dana bide radosna, 

9 tnidom svojim zadovoljna - 

10 u dzennetu izvanrednome, 

11 u kome prazne besjede nece slusati. 

12 U njemu su izvor-vode koje teku, 

13 u njemu su i divani skupocjeni, 

14 i pehari postavljeni, 

15 i jastuci poredani, 

16 i cilimi rasireni. 

17 Pa zasto oni ne pogledaju kamile - kako su stvorene, 

18 i nebo - kako je uzdignuto, 

19 i planine - kako su postavljene, 

20 i Zemlju - kako je prostrta?! 

21 Ti pouCavaj - tvoje je da poudavas, 

22 ti vlasti nad njima nemas! 

23 A onoga koji glavu okrece i nece da vjeruje, 

24 njega ce Allah najvecom mukom mudti. 

25 Nama ce se oni, zaista vratiti 

26 i pred Nama ce, doista, radun polagati! 592 ■wsrs" 
^''^t '"' \ v-r >'•'-:'' >'"'c't^ ^*''>, u'fi''i<i ■'.-'•Mt 


Zora - Al-Fair Sura LXXXIX SURA LXXXIX 

Zora - AI-Fa^r 

Mekka - 30 ajeta 

U ime Allaha, Milostjvog, Samilosnog! 

^ Tako mi zore, 

2 i deset noci,* 

3 i parnih i neparnih, 

4 i noci kada nestaje, - 

5 zar to pametnom zakletva nije...? 

6 Zar ne znas sta je Gospodar tvoj sa Adorn uradio, 

7 sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima, 

8 kojima ravna ni u jednoj zemiji nije bilo; 

9 i Semudom, koji je stijene u dolini klesao, 

10 i faraonom, koji je satore imao - 

11 koji su na zemiji zulum provodili 

12 i poroke na njoj umnozili, 

13 pa je Gospodar tvoj - bid patnje na njih spustio, 

14 jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi. 

15 Covjek, kada Gospodar njegov hoce da ga iskusa pa 
mu podast ukaze i blagodatima ga obaspe, rekne: 
»Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!« 

16 A kad mu, da bi ga iskusao, opskrbu njegovu oskud- 
nom u6ini, onda rekne: »Gospodar moj me je napus- 
tio!« 

17 A nije tako! Vi paznju sirodetu ne ukazujete, 

18 i da se puki siromah nahrani - jedan drugog ne na- 
govarate, 

19 a nasljedstvo pohlepno jedete* 

20 i bogatstvo pretjerano volite. 

21 A ne valja to! Kada se Zemlja u komadice zdrobi 

22 i kad dode naredenje Gospodara tvoga, a meleki bu- 
du sve red do reda, 

23 i kad se tog Dana primakne dzehennem; tada ce se 
dovjek sjetiti - a na sto mu je sjecanje?! - 593 tiiaiji^ 
^<,^\^^ kK^'^j^ <A'*..<^ 't ^^*.^.J^ <^*^'fy ^ > TiT'^ 
ii^Ji^ 

Grad - Al-Balad Sura XC 2^ i reci: »Kamo srece da sam se za ovaj zivot pripre- 
mio!« 

25 Tog Dana niko nece kao On muditi, 

26 i niko nece kao On u okove okivati! 

27 A ti, o duso smirena, 

28 vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom 
zadovoljan, 

29 pa udi medu robove Moje, 

30 i udi u dzennet Moj! 

SURA XC 

Grad - Al-Balad 

Mekka - 20 ajcta 
U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

^ Kunem se gradom ovim,*- 

2 a tebi ce biti dopusteno sve u gradu ovom -,* 

3 i roditeljem i onim koga je rodio,- 
^ Mi dovjeka stvaramo da se trudi. 

5 Misli li on da mu niko nista ne moze? 

6 »Utrosio sam blago nebrojeno!« - reci ce. 

7 Zar misli da ga niko vidio nije? 

8 Zar mu nismo dali oka dva 

9 i jezik i usne dvije, 

10 i dobro i zlo mu objasnili? 

11 Pa, zasto on na blagodatima zahvalan bio nije? - 

12 A sta ti misliS: kako se moze na blagodatima zahva- 
lan biti? - 

13 roba ropstva osloboditi, 

1^ ili, kad glad hara, nahraniti 

15 sirode bliska roda, 

16 ili ubogoga nevoljnika, 

17 a uz to da je od onih koji vjeniju, koji jedni drugima 
izdrzljivost preporuduju i koji jedni drugima milos- 
rde preporuduju ; 

18 oni ce biti - sretnici! 

19 A oni koji ne vjeruju u dokaze Nase, oni ce biti - ne- 
sretnici, 

20 iznad njih ce vatra zatvorena biti. 594 mm ii^}ii^ m^m 


fflli^ .--^ -^^•^ 0iiiS0^'\;i^^^\;0^::;^jxn 

;^\J\>$3ys.\^0^;^\y,J;^\^o^J0ls^ 0^0 Sunce - AS-Sams Nod - Al-Layl Sura XCI Sura XCII se a SURA XCI 
Sunce - As-Sams 
Mekka - 15 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako mi Sunca i svjetla njegova, 

2 i Mjeseca kada ga prati,* 

3 i dana kada ga vidljivim ucini, 

4 i noci kada ga zakloni, 

s i neba i Onoga koji ga sazda, 

6 i Zemlje i Onoga koji je ravnom udini, 

7 i duse i Onoga koji je stvori 

® pa joj put dobra i put zla shvatljivim udini, - 
» uspjece samo onaj ko je odisti, 

10 a bice izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! 

11 Semud je zbog obijesti svoje poricao: 

12 kad se jedan nesretnik izmedu njih podigao, 

13 Allahov poslanik im je doviknuo: »Brinite se o Alla- 
hovoj kamili i vremenu kad treba da pije!« 

1* ali mu oni nisu povjerovali, vec su je zaklali - i Gos- 
podar njihov ih je zbog grijeha njihovih unistio i do 
posljednjeg istrijebio, 

15 ne strahujuci zbog toga od odgovornosti. 

SURA xcii 

Nod - Al-Layl 

Mekka - 21 ajet 
U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako mi noci kada tmine razastre, 

2 i dana kad svane, 

3 i Onoga koji musko i zensko stvara, - 
* vas trud je, zaista, razlidt: 

5 onome koji udjeljuje i ne grijesi 

6 i ono najljepse smatra istinitim - 

7 njemu cemo dzennet pripremiti ; 

8 a onome koji tvrdid i osjeca se neovisnim 

9 i ono najljepse smatra laznim - 

10 njemu cemo dzehennem pripremiti, 

11 i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, nece koristi- 
ti. 

12 Mi smo duzni da ukazemo na pravi put, 

13 i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet! 

14 Zato vas opominjem razbuktalom vatrom. 595 
: f^jij^ :^ 


^^s 


Ji^j*ibjiulji:i0ei!^ ^^ijISO (1^5 
S^iisa 
i^ii ii;i^.<A::;il:;^jS0ii;i:> J^jt 
Jutro - A4-PuttS Sirokogrudnost - Al-InSirSl? SuraXCIII Sura XC IV 

[H 15 u koju ce uci samo nesretnik, ni 


III 16 onaj koji bude poricao i glavu okretao, [0 


17 a od nje ce daleko biti onaj koji se bude Allaha bo- If] 


jao, l|| 


18 onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se ||J 


odistio, m 


19 ne odekujuci da mu se zahvalnoscu uzvrati, Hj 


11 20 vec jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevis- Ul 


M njeg stekao, UJ 


HI 21 i on ce, zbilja, zadovoljan biti ! Ill 


[U SURA XCIIl Hi 


[ll Jutro - Ad-Duha Ml 


HI Mckka -11 ajcta l|| 


Ml U ime Allaha. Milostivog. Samllosnog! Kl 


[|| 1 Tako mi jutra l|| 


III 2 i noci kada se utisa, - K] 


f|l 3 Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!* Hj 


H| 4 Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, Kl 


n| 5 a Gospodar tvoj ce tebi sigurno dati, pa <5es zadovo- HI 


m Ijan biti ! ||| 


Hi 6 Zar nisi sirode bio,* pa ti je On utodiste pruzio, ||| 


Kl 7 i za pravu vjeru nisu znao, pa te je na pravi put upu- ||| 
HI tin Ml 


III *^'^' III 
[H 8 i siromah si bio, pa te je imucnim udinio? HI 


HI 9 Zato sirode ne ucvili, H| 


HI 10 a na prosjaka ne podvikni, IN 


Hi 11 i blagodati Gospodara svoga kazuj! [H 


n SURA XCIV K] 


III Sirokogrudnost - Al-InSirSl? H| 


III Mekka - 8 ajeta |H 


HI U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! HI 


1 Zar grudi tvoje nismo prostranim udinili, HI 


ll 2 i breme tvoje s tebe skinuli, HI 


H 3 koje je ple<3a tvoja tistilo, HI 


< i spomen na tebe visoko uzdigli ! HI 


H 5 Ta, zaista, s mukom je i last, HI 


6 zaista, s mukom je i last ! HI 


7 A kad zavrsis, molitvi se predaj IH 


8 i samo se Gospodani svome obracaj ! [H 


W UMi^WWj^WjM^ Jgg 596 ^WWWjM^j^^fa^^tiW ijm\m m$\m 
^^^jiia^t ^aiiiL:ii;3^a seiJii^ 
1 M/it;335i^-^^^^0 ^^0r^0 oW; 
Smokva - At-TTn UgruSak - AV-Alaq Sura XCV Sura XCVI SED2DA ^,-^^l,l„l,^^^^^^^^,-,^.-^.-,,.-,. ,-. ,^ 


iH Smokva - At Tin Wt 


HI Mekka-Sajeta M 


In U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog! HI 


HI 1 Tako mi smokve i masline, HI 


HI 2 i Sinajske gore, HI 


nl 3 i grada ovog, bezbjednog, - HI 


III ^ Mi dovjeka stvaramo u skladu najljepsem, H| 


in 5 zatim <3enio ga u najnakazniji lik vratiti, H] 


HI 6 samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela dinili, [|| 


n| njih deka nagrada neprekidna. H| 


|n 7 Pa sta te onda navodi da porides onaj svijet,- ||| 


Kj 8 zar Allah nije sudija najpravedniji?! Kj 


Hj SURA XCVI Hj 


HI UgruSak > AV-Alaq HI 


ill Mekka - 19 ajeta jlj 


llJ U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog! Il| 


vA 1 Citaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,* ||| 


III 2 stvara dovjekaodugruska! Hj 


III 3 Citaj, plemenit je Gospodar tvoj, HI 


U| 4 koji pou6ava peru, IN 


m 5 koji dovjeka poudava onome sto ne zna. Hj 


K| 6 Uistinu, dovjek se uzobijesti Hj 


K| 7 dim se neovisnim osjeti, K] 


n| 8 a Gospodaru tvome ce se, doista, svi vratiti ! Hj 


|D 9 Vidje li ti onoga koji brani* |l| 


u| 10 robu da molitvu obavi? |l| 


III 11 Reci mi ako on misli da je na pravom putu, |l| 


in 12 iii ako trazi da se kumirima moli, HI 


in 13 reci mi, ako on poride i glavu okrece- U| 


m 14 zar on ne zna da Allah sve vidi? Hj 


m 15 Ne valja to! Ako se ne okani, dohvaticemo ga za ki- Hj 
m 16 kiku laznu i gresnu, Hj 


llJ 17 pa neka on pozove drustvo svoje- ffl 


III 18 Mi cemo pozvati zebanije.* ffl 


n| 19 Ne valja to! Ti njega ne slusaj, vec molitivu obavljaj i Nj 


K| nastoj da se Gospodaru svomepriblizis! Hj 


IWH^'l^p^j^Kwrj^rj^^p^ 597 ^^trngmmm^f^m^^mmm^ 


£m^ 

Nod Kadr - Al-Qadr Dokazjasni - Al-Bayyina SuraXCVn Sura XCVIII SURA XCVII 

Nod Kadr - Al-Qadr 

Mekka - 5 ajeta 
U ime Allaha, Milostivog. Samiiosnog! 

1 Mi smo ga podeli objavljivati u nodi Kadr* - 

2 a sta ti misliS sta je nod Kadr? 

3 No6 Kadr je bolja od hiljadu mjeseci - 

* meleki i DzibrTl, s dozvolom Gospodara svoga, spu§- 

taju se u njoj zbog odluke svake, 
5 sigumost je u njoj sve dok zora ne svane. SURA XCVIII 

Dokazjasni - Al-Bayyina 

Medina - 8 ajeta 
U ime Allaha. Milostivog, Samiiosnog! 

1 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mno- 
goboSci odvojili, sve dok im nije do§ao dokazjasni: 

2 od Allaha Poslanik koji dita listove diste, 

3 u kojima su propisi ispravni. 

^ A podvojili su se oni kojima je data Knjiga bas onda 
kad im je dosao dokaz jasni, 

5 a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu 
iskreno, kao pravovjemi, vjeru ispovijedaju, i da mo- 
litvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - is- 
pravna vjera. 

6 Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i 
mnogobo§ci, bide, sigumo, u vatri dzehennemskoj, u 
njoj de vjedno ostati; oni su najgora stvorenja. 

7 A oni koji vjeruju i dine dobra djela - oni su, zbilja, 
najbolja stvorenja. ^^^\m mm '^m^^ sss ^ >^»* X'*/' *- >>r^ 


</^%^^ >^3ili^ 
g;Ei3!.ii^ 
Zemljotres - Az-Zilzal Oni koji jure - AV-Adiyat Sura XCIX Sura C 8 njih nagrada u Gospodara njihova deka: edenski 
vrtovi kroz koje ce rijeke teci, u kojima <5e vjedno i 
zauvijek boraviti; Allah (3e biti njima zadovoljan, a i 
oni ce biti Njime zadovoljni. To de biti za onoga koji 
se bude bojao Gospodara svoga. 

SURA XCIX 

Zemljotres - Az-Zilzal 

Medina - 8 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Kada se Zemlja najzescim potresom svojim potrese 

2 i kada Zemlja izbaci terete svoje, 

3 i dovjek uzvikne: »§ta joj je?!«- 

* toga Dana <3e ona vijesti svoje kazivati 

5 jer ce joj Gospodar tvoj narediti. 

6 Tog Dana Ijudi ce se odvojeno pojaviti da im se po- 
kazu djela njihova: 

7 onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjece ga, 

8 a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidje<3e ga. 

SURAC 

Oni koji jure - Al'-Adiy^t 

Mekka -II ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Tako mi onih koji dahcuci jure 

2 pa varnice vrcaju, 

3 i zorom napadaju, 

* i dizu tada prasinu 

5 pa u njoj u gomilu upadaju - 

6 ^ovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan 

7 i sam je on toga, doista, svjestan, 

8 i on je, zato sto voli bogatstvo - radisa. 

9 A zar on ne zna da ce, kada budu ozivljeni oni koji 
su u grobovima 599 m^^ t^fe^ji^ <^mm !lij j^i^^^^SoiO jjiiJ »4^j^s m^m 

■i&6^,^- Jipy^0 ;pT^:3|i O'^^'?^"! f <r >^:rf 


•^ . ^ ^<:>^ >^::^^ >^^^^^J 1 c^^ JL^3>ai^S^^ Q ouJl Smak svijeta - Ai-Qari'a Nadmetanje - At-TakStur Sura CI Sura CIl ^0 i kad izide na vidjelo ono sto je u srcima, 

11 Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o nji- 
ma. 

SURA CI 

Smak svijeta - AI-Qiri'a 

Mekka -II ajeta 

U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 

1 Smak svijeta! 

2 Sta je Smak svijeta? 

3 i sta ti znas o Smaku svijeta? 

* Toga dana ce Ijudi biti kao leptiri rastrkani, 

5 a planine kao sarena vuna isdupana. 

6 Onaj u koga njegova dobra djela budu teska - 

7 u ugodnu zivotu ce zivjeti, 

8 a onaj u koga njegova dobra djela budu laka - 

9 boraviste ce mu bezdan biti. 

10 A znas li ti sta ce to biti? - 

11 Vatra uzarena! 

SURA CII 

Nadmetanje - At-TakStur 

Mekka - 8 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Zaokuplja vas nastojanje da sto imucniji budete 

2 sve dok grobove ne naselite. 

3 A ne valja tako, saznacete svakako! 

* i jo§ jednom, ne valja tako! saznacete sigurno! 

5 Ne valja tako, nek znate pouzdano, 

6 dzehennem cete vidjeti jasno ! 

7 i jo§ jednom, doista cete ga vidjeti odigledno! 

8 zatim (5ete toga dana za sladak zivot biti pitani sigur- 
no! 600 mi\'^ ■^'•igi fU2ii\iS^ m$m ra^roi mm :tr^lt^<v. 
.^^g^l-al^ Pt^^^^^l^ M^^ 
^seii-S"!. >j^j*^j;) 1 j^ 1 .^^l di: J Joe cj.^,^^ 1 

^j^bcn.,^^<[;y4 j^o^jji^ Vrijeme - Al-'Asr 

SURA cm Klevetttik - Al-Humaza 
SURA CIV Slon - Al-Ftl 
SURACV Ui^^^d^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^BBBHBB 


1 ZI 1 


HI Vrijeme - Al-'Asr m 


m Mekka - 3 ajeta wA 
ll U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! ill 


ll 1 Tako mi vremena, - l|| 


H 2 eovjek, doista, gubi, Hj 

ll 3 samo ne oni koji vjeruju i dobra djela dne, i koji jed- Hj 

HI ni drugima istinu preporuduju i koji jedni drugima Uj 

IN preporu^uju strpljenje. IN 


H SURA CIV M 


H Klevetnik - Al-Humaza lij 


H Mekka - 9 ajeta Mj 


N U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! l|| 


H 1 Tesko svakom klevetniku-podrugljivcu, HI 
m 2 koji blago gomila i prebrojava ga, HI 
[II 3 i misli da de ga blago njegovo besmrtnim ueiniti! l|| 
m * A ne valja tako! On ce sigurno biti baden u dzehen- N 


Hi nem! I| 


III s A znas li ti sta je dzehennem? - || 


HI 6 Vatra Allahova razbuktana, || 


HI 7 koja <5e do srca dopirati. l|| 
H| 8 Ona <5e iznad njih biti zatvorena, Hj 
HI 9 plamenim stubovima zasvodena. M| 


i "^"^^^ i 


HI Slon - Al-Fll HI 


HI Mekka - 5 ajeta H| 


HI U ime Allaha. Milostivog. Samilosnog! H| 


HI ^ Zar nisi duo Sta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj jN 


HI ^ Zar lukavstvo njihovo nije omeo H| 
HI ^ i protiv njih jata ptica poslao,'^ U| 
HI * koje su na njih grumenje od gline pedene bacale, H| 
HI 5 pa ih On kao lis<3e koje su crvi istodili udinio? [U 0^m im^m ^m^ 


^i^ ^^'^ 
^'^m. -J^* 


1 


i 


1 s 

1 ' 
: mm. ^ 


1 


^ ^J^ 0'XS 5 1> ' IJI KurejSije - QurayS 
SURA CVI Davanje u narud - AI-Ma'Qn 
SURA CVII Mnogo dobro - Al-Kawtar 
SURA CVIII " SURA CVI 


KurejSije - QurayS 


Mekka - 4 ajeta 


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 


1 Zbog navike ICurejsija,* 


2 navike njihove da zimi i Ijeti putuju. 


3 neka se oni Gospodaru ovoga Hrama klanjaju. 


4 koji ih gladne hrani i od straha brani. 


SURA CVII 


Davanje u narud - Al-Ma'Qn 


Mekka - 7 ajeta 


U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! 


1 Znas li ti onoga koji onaj svijet poride? 


2 Pa to je onaj koji grubo odbija sirode. 


3 i koji da se nahrani siromah - ne podstide. 


^ A tesko onima koji, kad molitvu obavljaju. 


5 molitvu svoju kako treba ne izvrsavaju. 


8 koji se samo pretvaraju 


7 i nikome nista ni u narud ne daju! 


SURA CVIII 


Mnogo dobro - Al-Kawtar 


Mekka - 3 ajeta 


U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 


1 Mi smo ti, uistinu, mnogO dobro dali. 


2 zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. 


3 onaj koji tebe mrzi sigumo ce on bez pomena ostati. 


mJmAm^mimJmJmimimdmSSSt 602 VW^W^iMW^^Cgp! m m 0jm\m^ 

i 0jimm W^Si w^% .^ :^jZ:i\:i:£\'j ^j:,^k=^\i^\£j Iwm 


1^ t^is^ ; 

^J^ ^ 


Nevjemici - Al-KSftrOn 
SURA CIX SURA CIX 

Nevjemici - AI-Ksfirun 

Mekka - 6 ajeta 

U ime Allaha, MJIostivog, Samilosnog! 

1 Red : »0 vi nevjemici, 

2 ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate, 

3 a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam; 
* ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, 

5 a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, 

6 A vama - vasa vjera, a meni - moja! 

SURACX 

Pomod - An-Nasr 

Medina - 3 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Kada Allahova pomoc i pobjeda dodu, 

2 i vidi§ Ijude kako u skupinama u Allahovu vjeru ula- 
ze 

3 ti velidaj Gospodara svoga hvaleci Ga i moli Ga da ti 
oprosti. On je uvijek pokajanje primao. SURA CXI 

Plamen - Al-Lahab 

Mekka - 5 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

1 Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je! 

2 nece mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono sto je 
stekao, 

3 uci ce on sigurno u vatru rasplamsalu, 

4 i 2ena njegova koja spletkari; 

5 o vratu njenu bice uze od lidine usukane ! \^M (mi iip^im^ m 
:: iiB^im :; 


11 


1 


1 &0M^, '>- 


f^c^Pj Q u^p; 


LUU&cBmK^ SP.ii^ 

/x"/ .< fii j_,ii"2,^j j-^'i 
agiaii^ L2& 


^\2^\J/^:. > »''> 


Iskrenost - Al-lhias 
SURA CXII Svitanje - Al-Falaq 
SURA CXIII Ljudi - An-NSs 
SURA CXIV 

HI SURA CXII HI 


[H Iskrenost - Al-JhlSs m 


m Mekka - 4 ajeta ll| 


Kl U ime Allaha. Milostivog, Samilosnog! HI 


11 1 Red : »On je Allah - Jedan ! Dl 


IN 2 Allah je UtodiSte svakom ! 1|| 


lU 3 Nije rodio i roden nije, n| 


[f] * i niko Mu ravan nije!« [H 


Kl SURA CXIII HI 


III Svitanje - Al-Falaq l|| 


HI Mekka - 5 ajeta l|| 


n] U ime Ailaha, Milostivog. Samilosnog! ||] 


III 1 Red: »Utieeni se Gospodaru svitanja l|| 


[f1 2 od zla onoga sto On stvara, !» 


[11 3 i od zla mrkle nod kada razastre tmine, ill 


III 4 i od zla smutljivca kad smutnje sije, ilj 


In 5 i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!« HI 


ffl SURA CXIV li] 


LU Ljudi - An-N&s ill 


HI Mekka - 6 ajeta ll| 


IH U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ill 


n| 1 Red : »Trazim za§titu Gospodara ljudi, ffi 


11 2 Vladara ljudi, ffl 


III 3 Boga ljudi, IH 


[H 4 od zla sejtana-napasnika, IH 


HI s koji zle misli unosi u srca ljudi - m 


ll soddzinnovai od ljudi!« ffl 


^aSSmi^^^^^^mdm^ 604 ^^imim^^^m^^mJSS\ j*j9-Jl jlp (J I jp ;;;^UI jj^l :>j>Jl ^\ j^ -w?Ip S^l^a) JjxJl I^-U-Vl 
. pJ^j Up 4ijl J-^ ^^1 jp cJ^ ^ -Jlj 

ijfl>«-yailj t aS^j ^UJlj AijSsJl^ o^poJl Jl 'Up aMI ^_^ jlip jj j\^ O-^IJl 
Cfo\,^ j^j t 'UoiJ Aj ^_ya:i>-l (_$JlJI (Jfl>wailj t ioJllI J^V 4l«r- c^iJt 

-*-^* oi Jtr^' OU'^U i>-Sfl ^ ;;^l ^U-jl! ((JI>JI Ja^ Jp JI>JI)) 
. ^jlitllj ^^.jwJjJNI Cj\a*^ ja NJb t AijUll ^y 4pL;Ij 

(JL-jP)) c-'l:^' j^ l^^jlj (IrwJI '^Iji'^lj tljy*>^l '^j'^r' J5'^* oLo a^-lj 
jl^j jup (jV 4 ((^;^l5C!lj «.l^l jUjI))j t Jjdl wU^t ?t^ ((jLJl 

(j <y^ Jp fl^rvwililj Ol*l^l t-JI^Bj « JlS^l -Up J; X^ J; ^-wP ---.liJl Ji* l^i^ jlT jlj l^j* JukiJLI ^^1 ^j J* . ^aji Ul : j^ <. jTL- 

. !>L,tf>j Vl^ (*^J^ ^Jbw U*j •-^^^J ^L-siJ Jatf«,.J 1^1 ^ l!j>tl« IaJjc ^I 

jjSL- Jp- Ujo ^j>- l$' (3y ( * ) (^^ '-iJ-*^) 5jyu^ ft!?'- j-»lj *|^jj 
. Jc!^si>^j . j^J»-«>5 : yi <. jUUI ap^ ^1^ ^^^i* <,\ ^^ <l^J-\ ^i 

^Ip^I Jp Uju JUI t->^l JbJutJ *• jjOl <**^ j^ JlJj^l iUj*)j 
UaiU UIp:>I jltll j JjVI ^Ip^I Jp <Jjb JUl aj|J-5J aop *« *«ij*»J : yi J«lS3l |'l<^-5'Vl Ja Ijlb JlxJl a^jJtJ «^ _ £ f? laS^ UgiVj 

• <^y» -^Jt •>^J • ^""--i^-) '->>*-^ • »-a:— s-^-»- 

.ij-^l Jp iJNjJt J U_^rywali e5^^ ^^* '-^ ^-^ J^ C^^ il^*yi 

Jp jkJi J Jy> iJUSfl A,\:^\ j "Jo. <J *ijj;ll J»>-l Oir bij 

.Oj^litls^Ji : Jail J dlijj j^\ :>Ua5l 
Jill J<i loJlj IJl* aX* ^jj Jp J-U Js^l (ij»( •- ) ia^^Jl flJLft ^JJ 

Uaip *s<ij Ui' 1^1 Ji« Ajy^ ^1 Jaj 4iijJbi oi)l ^ il^^jJU i*^l aJU 

. La-Uj OjJij *_/*t: [>-*^* ^— ^^ Ai «Jft>-Uail ^ jrp (J 

^Op Jp ^J^j i»Vl ^l^t J^ Ijillsj- Jo; ^j L^j5^ J ^1 5*i\sil dyUlj 

. U^ljl J LJlj o^^j c j^l Jjl_jl J 05- JJ- V . l^pbjij l^Uaiij v^lj^Sflj ^ij^Sfl A^lju Jp (^) i»*5UJl dJLft Jajj 

: JU; -Jy J cl^l c^ ( ) jSCiJl iiClll Ja-»yi aJUJl 4kflJl j^jj 

: JU; aJjJ j^ fljjJLll jjJi J!jI J.I ^T Jji SjjT Jill AlaSJi *^jj 

: JU; 4jy j^ olill oj^l (Jj»( • ) Ja*»»yi d:>jX.%A 5ji}ju 4kdi ^jj 

.JoJVtj fi>il uX L^* Ck UX U-^::f-«^ J*' J-^ • iK^J C^^*- 

c~Ol Jp Ja» oUi^l j^ J jrv?J-*ifi J>>H <3j3 ijjjjl JJj?- j^jj 

. 4<LJULjb^ Jii) 

^"^ J* oltll «.UI Jb^ *- t Jj^^l «.UI Jp OjSCJI 4^*5\p *-^_^ dJDJj 
Jp ^*^Jdl<^ ^U ^ *L* Jp Ji-JI J*^ ^jj i j^N' (> ^^^-^ -^.-^^ 
VI "^t^j J^^ *^ J*^*^' *j*^ ' (j-^ ^J^ ic-^ ^^^ ^Vr^ C^Ul 

^^ J-b i«j,<fc„^ (juts' IJI »woUJl iyill jrvW» «-U J*j Ij^^^ j)\j <il:J-|j -be ij>i>- J' fl-^j-^y* *.^e**^ *^ 'i^l-? • J-^^' '-'^ J V*^ j'ji *'^' ^"^ ^^ 


jlj; t>_JUJl ^jaJU .C*-^ *^ J^ c}^ (t-^l^ J^ Uai?- jl SOpUJIj 

. uJ [^ ^li' J^i 5jj^ J 4^^)^ Jiii J- ^u.1 - (r) 


(^) 


. 4j>~yJlA ^Ul J-^^l Jl- J Ul Jp ^jjl *« c ^-J^ : L^^j i ^j^'^^ ^*^' ^'^'l • L-*-^' .JoiSfl 


Ul -uii; J ^L^l f L.,"^' ^^-^ («-^^ cl^ l/^^ c--ai; jJI "^-j^/l olftj « jl^l '^jj ju'yi Jj^' L?^' pJiJI Ji> Jilji U ^;,.iiJ- slJar^ J>5I l^i J^ ^^» ^l>»j i l-U JjS-ill ^JbUtiUt Jaiij>^ : j^ iijji^l (j:jl-v4 ljlj;»- jJULl Jai^t i-^ ^ Viijn: ti^: :m 


iji::lZjlj : y i Jjl J^_^l OjT ^ jJbLl ^^1 i--^ Jp «J»yi Twa; *y (jyws'^l -A;>"l Jp <Jfl*j I^J <1^ tJjijJl J^U? 4^!>U^ A A • U%i«i^ viJUkAj»< S\^"i:yi c^VI 

1 4^#5»f^tyill^|^.> 1 


m 


^^^ 


^' 


e^\ 
^^ 


^' 


;^\ III 
r^n 


T^ 


o>^CL;J\ 


40^ 


\ 


^ 


aiauiti ffl 


Q ^ 


i-i 


r. 


pi-J^ 


<U^ 


T 


r 


Sj-Ua^l ffl 
V\\ 


r^ 


ou^jii 


4JJ^ 


0* 


r 


ulP^jT |U 


n ^ 


i>0 


TT 


•juj^^ 


v^ 


vv 


i 


^1^1 lU 


n ^^ 


UA 


rr 


^\^^\ 


\X^ 


\.-\ 

sjCLdl^ |« 


ffl ^ 


i^A 


rt 


y;^ 


'<£ 


NVA 


"\ 


aI^VI [M 


III ^ 


trt 


ro 


^.i^ 


■4; 


>o> 


V 


c>j;-^^i IM 


HI . '^ 

Ml *^ 


it. 


r"i 


^^^ 


\^ 


\vv 


A 


JlliiVi H 


n "^ 


ill 


TV 


olil^"^ 


'<Li^ 


NAY 


\ 


^^» 


i] '^ 


tor 


TA 


^_> 


ia: 


V.A 
^— ^ H 


N ^ 


iOA 


r'V 


^Ji^ 


air 


VT^ 


\\ 


-19^ i] 


8 ^ 


t-\v 


!• 


Jt^ 


^ 


vro 


\T 
H ^ 


tvy 


t> 


oi;:^ 


;^ 


rtA 


Nr 


a rv]^) ll 


N aIc 


iAT 


is 


iiS^_^^ 


^ 


Too 


M 


j^)A. H 


H ^ 


tA^ 


ir 


^J^:> 
nr 


^d 


^-4i M 


H 4^ 


w-i 


it 


ou^^ 


i^ 


nv 


>n 


^' 1 


n ^ 


i\\ 


io 


<lti^ 


5^ 


VAT 


>v 
H --^ 


o.r 


ti 


jjiLl^i 
v^r 


>A 


^^^^ m 


f] ^^ 


o.V 


tv 


jdr^ 


4^ 


r.o 


N^ 


r^^ ul 


H "^ 


ONN 


tA 


«^jiJ^ 


4lU 


r>T 
^ '!» HI 


1 ^~^ 


0>0 


i,\ 


oi>f^ 


4^ 


Trr 


v\ 


^i^^/i HI 


1 ^ 


o>A 


0. 


v^ 


'tu,'^ 


rrr 


rr 


i(^iX.\ iD 


f i:C 


dT. 


o\ 


ot>\j!\ 


■^ 


rtv 


vr 


Q>:^ji^ [fl 


1 ii; 


oTt 


oV 


^AJ^ 


ip 


ro. 


rt 


^>^^ ffl 


1 4k: 

■1 ' ^ 


on 


or 
;ii: 


ro^ 


fo 


0^^ IN 


H M^ 


OVA 


ot 


;?£: 


rnv 


VI 


*4;'**J» |M 


H '^iZ 


or\ 


00 


0^^ 


41U 


rvv 


vv 


j--^^ nl 


\ "^ 


ort 


01 


ar:i3l^\ 


4^' 


tAo 


VA 


u-*;^^ ffl 


||iii»j^rifiir^itf^»Mrj^ii^^ j ;yi^^^;^^'i^>^'i^^^^ffW 

.^^ 


-/ 


;i4J\ 
<;^^ 


J' 


U^i 


4lU 


O^N 


An 


JdU^' 


V^ 


orv 


oV 


AiA'^a 


«1U 


o^^ 


AV 


,:M5f» 


ip 


otv 


OA 


•4i^^\ 


■^ 


o^r 


AA 


4' tJ^nW 


A^^ 


oto 


05 


^-i^ 


iiC 


o^r 


h\ 


^->r'aJ\ 


A^'Ji* 


(ii\ 


n. 


i:*im 


■cC 


o^i 


\^ 


jUJ» 


ijjl^ 


00\ 


1> 


<-d^i 


4^ 


050 


^\ 


o-^^ 
oor 


ir 


4-;:M 


i£ 


0^0 


\^ 


J^liJi 


\^S^ 


001 


nr 


CjyALilt 


U 


o5-\ 


\r 


e^c^Ji 


4Jji^ 


OO'K 


It 


c?»^!.yi 


4lU 


Q\-\ 


\S- 


s>-^^ 


\m^ 


OOK 


10 


,>5LJat 


4lU 


OSS 


50 


«> --ti 


<U^ 


01 . 


11 


jC^i.^il 
oAV 


w 


6^:rii< 


=^ 


oir 


IV 


^_iJKl\ 


X" 

ou 


o'\A 


\s 


jJLlili 
ont 


lA 


Jk "»\\ 


^J^ 


o^A 


5A 


4 --rn 


;k: 


on 


1^ 


i^^ 


''C'l^ 


oM 


\S 


2jpiJ^ 


i^: 


onA 


v» 


B^' 


k 


0A5 


N.. 


^^il::SJ^ 


^^ 


oV. 


v> 


sA 


fci; 


n.. 


>.> 


ls>j:^\ 
ov^ 


vr 


6-^1 


4c 


•\.. 


>.r 


J>lC^\ 


ti: 


ovt 


vr 


>3^' 
n.> 


>-r 


^-^^ 


4i; 


ovo 


vt 


j4^iii 


jIi; 


•\.> 


N.L 


ovv 


VO 


;sv;_iii 


ii: 


n-> 


N.O 


J.-ii* 


- - 


OVA 


VI 


oi^^jyi 


fcC 


-i-r 


>.l 


os;^ 
OA. 


VV 


cvuyii 


;^ 


i-v 


\»V 


0>pLlli 


fcu 


OAT 


VA 


i;^' 


ii: 


•\.r 


>.A 


^JO^ 


4c 


oAr 


V5 


ol^Llili 


4*; 


n-r 


>.5 


ci^^.Oi 


111' 


oAo 


A. 


J4-^ 


'lL^^ 


n-r 


>\. 


.^-^^ 
0A-\ 


AN 


^>^' 


'iiC 


i-r 


>\> 


^-^;:U 


sa: 


oAV 


Ar 


jLi^>^l 


{j: 


•\-t 


N\r 


u-!i*^V^ 


iiC 


OAV 


Af 


•T-t 


N\r 


,>l:::iJ\ 


uc 


0A5 


At 


JUi^^l 


4iU 


i-i 


>M 


c>-l::2J^ 


ic 


05. 


AO 


EJAAJ^ Sadrzaj Kur'an Bl SURA LXXX 
SURAXCVIII 


I 


III NamrStio se - 'Abasa 


585 


Dokazjasni -Al-Bayyina 


598 III 


m SURA LXXXl 


Dl 


HI Prestanak sjaja - At- Takwfr 586 


SURAXCIX 


HI 


m SURA LXXXII 
Zemljotres -Az-Zilzal 


599 m 


[H Rascjepljenje - Al-InfitSr 


587 


SURAC 

Oni koji jure -Al- 'AdiySt 


599 HI 


n] SURA LXXXIII 


lU 


111 Oni koji pri mjerenju zaki- 
m daju - AI-MutafTifun 


587 


SURA CI 
Smaksvijeta -AJ-Qari*a 


600 Oj 


III SURA LXXXIV 
SURACII 


U| 


III Cijepanje - Al-Insiqaq 


589 


Nadmetanje -At-TakStur 


600 III 


01 SURA LXXXV 


HI 


III Sazvijezda - Al-Burug 


590 


SURACIII 


Dl 


m SURA LXXXVI 
Vrijeme -Al-'Asr 


601 lij 


Kl Danica - A(- Tariq 


591 


SURA CIV 


HI 


m SURA LXXXVII 
Klevetnik -Al-Humaza 


601 HI 


HI Svevisnji - Al-A'la 
U| SURA LXXXVIII 


591 


SURACV 
Slon -Al-Fil 


60t ffl 


III Teska nevolja - Al-Gasiya 


592 


SURA CVI 


Hi 


III SURA LXXXIX 
Kurejsije -Qurays 


602 |U 


III Zora - Al-Fagr 
m SURA XC 


593 


SURA CVII 
Davanje u narud -Al- 


ffl 


HI Grad - Al-Balad 
m SURA XCI 


594 


Ma'un 
SURACVIII 


602 III 


III Sunce - As-Sams 


595 


Mnogo dobro -AJ-Kawtar 602 ||| 


III SURA XCII 


lU 


in Nod-Al-Layl 
HI SURAXCIII 


595 


SURA CIX 

Nevjemici -Al-Kafirun 


603 III 


m Jutro - Ad-Dulja 
III SURA XCIV 


596 


SURACX 
Pomoc -An-Nasr 


603 n| 


HI Sirokogrudnost - Al-Insi- 


596 


SURA CXI 
Plamen -Al-Lahab 


603 11] 


HI SURA XCV 

HI Smokva - At-Tin 

III SURA XCVI 

HI Vgrusak -AVAIaq 

m SURA XCVII 

HI Noc Kadr -AI-Qadr 


597 
597 
598 


SURA CXII 
Iskrenost -Al-Ihlas 
SURACXIII * ' 
Svitanje -AI-Falaq 
SURACXIV 
Ljudi -An-Nas 


604 U] 
604 HI 
604 |H 


^mmmmm^mmmm^^mfm/fmfmsl XXXV :3»fmf0mmf0mfmmmmmSSSSm SADR2AJ Kur'an K SURA XLI 
SURA LXI HI 


n ObjaSnjenje - Fussilat 


477 


Bojni red - As-Saff 551 Hj 


[1 SURAXLII 
SURA LXII lU 


[11 Dogovaranje - As-SurU 


483 


Petak - AI-Gumu 'a 553 [|] 


n SURAXLIII 
SURA LXIII t|| 


K t/itra5-/lz-ZuAn//* 


489 


Licemjeri - Al-Munafiqun 554 tH 


II SURA XLIV 
H D/ti? - Ad-Duhan 
1 SURA XLV 


496 


SURA LXIV K| 
Samoobmana - At-TagH- 556 Hj 
bun III 
SURA LXV UJ 


1 Oni koji khde - Al-6atiya 


499 


1 SURAXLVI 
Razvod braka - At-Talaq 558 vA 


m AhkSf-AJ-Ahgaf 


502 


SURA LXVI l|| 


m suRAXLvir 
Zabrana - At-Tahrim 560 m 


in Muhammed - Mul^ammad 507 


SURA LXVII * Kl 


III SURA XLVIII 
Vlast-Al-Mulk 562 iN 


HI Pobjeda - Al-Fath 


511 


SURA LXVIII III 


m SURAXLIX 
Kalem - AJ-Qalam 564 ||| 


Ul Sobe-AI-lfuiurm 
m SURA L 


515 


SURA Lxix m 

Cas neizbjeini - Al-Haqqa 566 Hj 


m K3f- Qaf 


518 


SURA Lxx m 


Kl SURA LI 
Stepeni - AJ-Ma '3ri^ 568 IN 


HI Oni koji puSQ - Ad-DariyM 520 
m SURA LII 


SURA LXXI III 
NuJj - Nuh 570 m 


HI Gora-A(-Tur 
III SURA LIU* 


523 


SURA LXXIl [U 
Diinni - Al-6inn 572 H] 


iU Zvijezda - An-Na^m 
[i SURA LIV 
H MJesec - Al-Qamar 
1 SURA LV 


526 
528 


SURA LXXIIl |n 
Umotani - Muzzammil 574 U| 
SURA LXXIV H 
Pokriveni - Al-Muddattir 575 ||| 


1 Milostivi - Ar-RahmSn 


531 


SURA LXXV [i 


1 SURA LVI 
Smak svijeta - Al-Qiyama 571 |l| 


1 Dogadaj -AI- WSgi 'a 


534 
t SURA LVII 
SURA LXXVI IN 


Ul Gvozde - Al-Hadid 


537 


Vrijeme - Ad-Dahr 578 |N 


ni SURA LVIII ' 
SURA LXXVII n] 


m Rasprava - AI-MugSdala 
N SURA LIX 


542 


Poslani - Al-Mursalat 580 Nj 

SURA Lxxviii m 


Vijest - An-Naba' 582 ||| 


[1 Progonstvo - Al-Hasr 


545 


SURA LXXIX |U 


K SURA LX 

Hj Provjerena - Al-Mumtahi- 

III na 


549 


Oni koji dupaju - An-m- 583 M 
zi'St H 


mimimimimdmfmJlmdmimimt XXXIV :mmff^mmmMml^mhmUnSSSm SADR2AJ Kur'an nj SURA I 
SURA XXI 


li 


111 Pristup - Al-Fatilfa 
|N SURA II 


1 


Vjerovjesnici - 
Al-Anbiya' 


322 W 


II Krava - Al-Baqara 


2 


SURA XXII 


Hi 


m SURA III 
Hadzdz-Al-Haig 


332 l|| 


[1 Imranova porodica - 
SURAXXIII' 


iH 


vk Airimran 


50 


Vjemici - 


HI 


fl SURA IV 
Al-Mu'minun 


342 llJ 


11 :lene - An-Nisa' 


77 


SURA XXIV 


DJ 


[1 SURA V 
Svjetlost - An-Nur 


350 [fj 


fl Trpeza - AI'Mrida 


106 


SURA XXV 


111 


tt SURA VI 
Furkan - Al-FurqSn 


359 HI 


11 Stoka - Al-An 'am 


128 


SURA XXVI 


llJ 


Wl SURA VII 
Pjesnici - As-Su 'ar3 ' 


367 1] 


m Bedemi - Al-A 'rSf 


151 


SURA XXVII 


n 


m SURA VIII 
Mravi - An-Naml 


377 H 


m Plijen-AI-Anmi 


177 


SURA XXVIII 


l| 


III SURA IX 
Kazivanje - Al-Qasas 


385 11 


ill Pokaianie - 
SURA XXIX 


11 


III At-Tawba 


187 


Pauk - AI-'Ankabut 


396 H 


m SURA X 
SURA XXX 


H 


IH Junus- Yunus 


208 


Bizantinci - Ar-Rum 


404 H 


111 SURA XI 
SURA XXXI 


11 


M Hud -Hud 


221 


LukmSn - LugmSn 


411 ll 


m SURA XII 
SURA XXXII 


11 


Jusuf- Yusuf 


235 


Padanje nidice - 
[1 SURA XIII 
As-Sagda 


415 


Grom - Ar-Ra'd 


249 


SURA XXXIII 
SURA XIV 
Saveznici - AI-AhzSb 


418 


Ibrahim - Ibrahim 


255 


SURA XXXIV ' 
SURA XV 
Snba-Saba' 


428 1 


Hidzr-Al-Higr 


262 


SURA XXXV 


1 

j 


SURA XVI 
Stvoritelj - FStir 


434 


Pdele - An-Nahl 


267 


SURA XXXVI 
SURA XVII 
JS-sin - Ya-sfn 


440 


Nocno putovanje - 
Al-IsrS' 


282 


SURA XXXVII 
Redovi - Ag-^affst 


446 


SURA XVIII 
SURA XXXVIII 
Pecina - Al-Kahf 


293 


Sad -Sad 


453 


SURA XIX 
SURAXXXIX 
Merjema - Maryam 


305 


Skupovi - Az-Zumar 


458 


SURA XX 
SURA XL 


1 


Ta-ha - Ta-ha 


312 


Vjemi'k - Al-Mu'min 


467 

Napomene 
Tabek 


a 


ill Sabijci 


Saba', Saba'iyy 


Sabejci 1 
n Safa 


As-Safa 


1 
H Salih 


Salilj 


j 
[il Samirija 


As-Samiriyy 


Samiri | 
11 Sekar 


Saqar 


1! 
m Seklf 


Banu Taqlf 


- 
H Selsebil 


Salsabll 


- 
[1 Semud 


Tamud 


- 
11 Sevr 


Sawr 


- 
11 Sidretu-l-munteha 


Sidrat al-muntaha 


- 
m Sidzdzin 


Siggin 


- 
III Sinajska gora 


Tur Sinin, Cabal 
Musa 


Sinaj 
HI Sirija 


Suriya, Bilad as- 
Sam 


Sirija 
H Sirijus 


Si'ira 


Sirijus 
II Sodoma 


Sadum 


Sodoma 
II Stari zavjet 


At-Tawrat 


Tora 
n Sulejman 


Sulayman 


Salomon M 
H Suva 


Suwa' 


- n 
II Sveta dzamija 


Al-Mas|id al-ha- 


u 


ram 


— Il 
ii| Sveti hram 


Ka'ba 


IH §am 


Bilad as-§am 


Sirija 1] 
III §uajb 
lO Taif 


Su'ayb 

Ta'if 


Jitro, Jetro, Raguel 
- 
HI Talut 


Talut 


- 
iH Tebuk 


Tabuq 


- 
HI Tesnim 


Tasnim 


- 
III Tevrat 


At-Tawrat 


Tora 
m Tubba 


Tubba' 


_ 
[H Tuma 


Tuma 


_ 
HI Tuva 


Tuwa 


- 
l|| Uhud 


'Uhud 


- 
nj Umm Dzemlla 


'Umm GamTla 


_ 
III Umejme 


'Umayma 


- 
in Uzejr 


'Uzayr 


Ezra 
HI Uzza 


Al-'Uzza 


_ 
HI Vedd 


Wadd 


- 
Hi VelTd sin Mugire 


WalTd ibn Mugire - [ 
m Zakkum 


Az-ZaqqQm 


- 
In Zejd 


Zayd 


- 
HI Zejd ibni Harise 


Zayd ibn Harita 


' 
HI Zejneba 


Zaynab 


' 
H] Zekerijja 


Zakariyya 


Zaharije 
H| Zulkarnejn 


Du al-Qamayn 


Aleksandar 
ill Zulkifl 


DQ al-Kifl 


Ezekijel 
HI Zunnun 


Du an-Nun 

Sf XXXII !^a 


Jona 

Napomene Tabela ^^^^^t^^^^^S^^S^^^^XA 


111 Jemen 


Al-Yaman 


j^ 


III Jerusalim 


Madlna al-Quds 


Jeruzalem l|| 


if] Jesrib 


Yatrib al-Madina 


lil 


[H Jeuk 


Ya'uq 


HI 


III Jevreji 


Yahud 


Izrailci l|| 


III Junus 


Yunus 


Jonas, Jona l|| 


m Jusuf 


Yusuf 


Josef, Jozef, Josip III 


m Kaba 


Ka'ba 


HI 


[H Karun 


Qarun 


Kore [H 


1 Kasim 


Al-Qasim 


III 


1 Kinane 


Al-Kan'ana 


Kinaanci l|| 


1 Kur'an 


Al-Qur'an 


111 


1 Kurejsije 


Al-Qurays 


Do 


I Lat 


Al-Lat 


HI 


1 Lukman 


Luqman 


Lokman [N 


U Lot 


Lul 


Lot UN 


1 Malik 


Malik 


Dl 


1 Marut 


Marut 


ID 


\ Medina 


Al-Madlna 


HI 


1 Medinetu-n-Nebijji 


Madlnat an-Nabiyy - ffl 


I Medjen 


Madyan 


Midjan, Medija Uj 


[1 Medzudz 


Me'gug 


Magog 1 


[n Mekka 


Makka 


1 


[H Menat 


Manat 


- 


111 Merjema 


Maryam 


Marija 


i|| Merva 


Ai-Marwa 


_ 


[11 Mesdzid 


Masgid al-Haram 


1 


m Meslh 


Maslh 


Mesija, Isus i 


Ml Mikal 


Mikai 


Mihael, Mikael H 


[11 Mina 


Mina 


1 


III Misir 


Al-Mi§r 


Egipat 1 


m Mrtvo more 


Al-Bahr al-mayyit 


Mrtvo more 1 


lH Muhammed 


Muhammad 


1 


[H Musa 


Musa 


Mojsije 1 


III Muzdelifa 


Muzdalifa 
III Nabukodonosor 


Nabukadnassar 


Napukadnezar, ll 
Nabukodonozor ll 


[H Nadr sin Harisov 


Nadr ibn Maris 
HI Naila 


Na'ila ~ 


l|| 


HI Nesr 


Nasr 


Dl 


n| Nuh 


Null 


Noe, Noa Hj 


[H Palestina 


Al-FalastTn 


Kanaan, Pelistim K] 


III Perzija 


Bilad al-Furs 


Perzija l|l 


H| Ramazan 


Ramadan 


HI 


[fl ^^ss 


Ar-Rass 


lO 


[H Rustem 


Rustam 


HI 


il Saba 


Saba' 


Saba Uj 


lii^H^WH^jH^M^g XXXI "MfJp^f^fJIf^jHjn^f^ifSBM Napomene Tabela 

[H Ebu Talib 


'Abu Talib 


1 


ill Ejjub 


'Ayyub 


Job HI 


III Ejka 


'Ayka 


HI 


m Eljese'a 


Al-Yasa' 


Elizej m 


111 ^^^ 


*Aws 


HI 


Ml Fatiha 


Al- Fatiha 


m 


m Furkan 


Al-Furqan 


HI 


III Hafsa 


9af§a 
Haybar 


HI 


m Hajber 


Dj 


III Haman 


Haman 


HI 


HI Harem 


Al-Haram 


HI 


111 Harun 


Harun 


Aron HI 


III Harut 


Harut 


HI 


l|| Hasimije 


Banu Hasim 


ID 


Kj Hatldza 


HadTga 


til 


HI Hazredz 


Hazrag 


HI 


IN Hevazin 


Hawazin 


HI 


III Hidzaz 


Higaz 


III 


III Hidzr 


Al-Higr 


m 


HI Hira 


yira 


HI 


HI Hram 


Al-Mas|id 


in 


IH Hod 


Hud 


Eber HI 


III Hudejbijja 


Al-Hudaybiyya 


n 


III Hunejn 
HI Huzaa 


Al-Hunayn 
HuzVa 


n 


iH Huzej] 


Hudayl 


M 


ll| IblTs 


'Iblls 


Lucifer W 


ill Ibrahim 


'Ibrahim 


Abraham m 


lH Idns 


'Idns 


Henok m 


tH ifm 


'Ifrit 


Satana, Demon H| 


m Il^j^s 


'Ilyas 


Elijas, Ilija, Elijah |l| 


III Illijjun 


'Illiyyun 


HI 


HI Imran 


'Imran 


Ui 


m Indzil 


'Ingll 


Jevandelje |l| 


m Iraklije 


Hiraql 


Novi zavjet ||| 


til Irem 


'Iram 


m 


Ml ^^'^ 


'Isa 


Isus Mesija H 


HI Ishak 


Ishak 


Isak H 


III Isma^Tl 


Isma'll 


Ismael, Jismael || 


Hi Israeli 


Isra'Tl 


Izrael, Azrael || 


m Jahja 


Yabya 


Joe, Jovan m 
Ivan Krstitelj M] 


»] Jakub 


Ya'qub 


Jakov HI 


HI Jedzudz 


Ya'gug 


Gog m 


II Jegus 


Yagut 
■ggf XXX ^gg 


1 i 


Uprevodu 


Izvorno 


Biblijski 


Abdullah 


'Abd Allah 


- 


Abdul-1-Muttalib 


'Abd al-MuUalib 


- 


Abisinac 


Al-Habas Ahbus 


Etiopljanin, Nubijac 


Abisinija 


Al-ftabas 


Etiopija 


Ad 


'Ad* 


_ 


Adem 


'Adam 


Adam 


Ahkaf 


Al-Ahqaf 


_ 


Ahmed 


'Ahmad 


- 


Aisa 


'Ai'sa 


_ 


Akaba 


'Aqaba 


_ 


Allah 


'Alah 


_ 


Amina 


'Amina 


_ 


Antiohija 


'Antakiya 


_ 


Arabija 


Oazlrat al-'Arab 


_ 


Arapi 


Al-'Arab 


Arapi 


Arefat 


'Arafat 


- 


Armenija 


'Armlniya 


_ 


Asab 


Asab 


- 


As! ibni Vail 


Al-'AsI ibn Wa'il 


_ 


Azer 


'Azar 


Terah 


Babilon 


Babil 


Babilon 


Bal 


Ba'l 


Baal 


Bedr 


Badr 


_ 


Behram 


Bahram 


_ 


Bekka 


Bakka 


- 


Benu Gatafan 


Banu Gatafan 


_ 


Benu Kurejza 


Banu Qufayza 


- 


Benu Nadir 


Banu Nadir 


- 


Benjamin 


Banyamin 


Benjamin 


Biblija 


At-Tawrat 


Biblija, Stari 
wa Al-'Ingll 


i Novi zavjet 


Bizantija 


Bilad ar-Rum 


- 


Daleki hram 


Al-Masgid al- 
Aqsa 


— 


Damask 


Dimasq 


- 


Davud 


Dawud 


David 


Dzalut 


Galut 


Golijat 


Dzibnl 


Gibnl 


Gabriel 


Al-Dzudi 


Al-Gudl 


_ 


Ebu Amir 


'Abu 'Amir 
Ebu Bekr 


'Abu Bakr 


- 


Ebu Dzehl 


'Abfl Gahl 


_ 


Ebu Leheb 


'Abu Lahab 


- 


Ebu Sufijan 


'Abu Sufyan 

Kurgan s prevodom SURA CVI 

1-1 Veliko arapsko pleme KurejS, iz kojeg je bio Muham- 
med, a.s. iivjelo je u gradu Mekki, u kom se nalazila Kaba, 
svetiSte i predislamskih Arapa. KurejSijama je bilo do- 
bro poznato predanje da je Ibrahim, sa svojim sinom Is- 
mflilom, sagradio Kdbu, kao prvu bogomolju. Tokom 
vremena izgubilo se Ibrahimovo i Ismflilovo udenje o 
jednom Bogu i Arapi su prigrlili kumire. Mnoge od njih 
su razna arapska plemena postavila na Kflbu i oko Ka- 
be, koje su jedanput godiSnje hododastili. Stanovnici 
Mekke koristili su ova hodo^aSda za trgovinu i vreme- 
nom se silno obogatili. Kad je Muhammed, a. s. podeo 
propovijedati novu vjeru, u Mekki je bilo viSe od stotinu 
milionera u dukatima. Pred pojavu islama, karavane Ku- 
rejSija prenosile su raznu robu, Ijeti u Siriju, a zimi u Je- 
men. Arapska plemena nisu napadala karavane KurejSi- 
ja zato §to su oni bili duvari njihovih kumira u Mekki i 
§to su ba§ oni bili svedenici u Kabi. Kroz ditav Kur'an se 
vidi da mnogoboSci u Mekki, narodito njihovi bogataSi, 
nisu nikako htjeli da prime islam, da su s prezrenjem 
gledali prve muslimane, obidno sirotinju i robove, da su 
ih progonili i zlostavljali i da su prvi muslimani morali 
da napuste Mekku, najprije privremeno u Abisiniju, a 
onda u Medinu, ostavljajud svoja imanja, zene i djecu. 
KurejSije iz Mekke progonili su muslimane i poslije ise- 
Ijenja. Preduzimali su ratne pohode protiv njih 

i nastojali su da ih potpuno uniSte. Znali su da <3e biti 
kraj njihovoj trgovini i njihovom bogatstvu ako islam 
pobijedi u Arabiji. Medutim, ratna sre^a je bila na strani 
muslimana i poslije dugotrajnih borbi, oni su 8. godine 
po hidiri u§li u Mekku, a KurejSije su primili islam, 
mnogoboiadki kumiri uklonjeni su sa Kabe, a Muham- 
med , a.s. je oprostio KurejSijama. 

SURA CXI 

1-1 Ebu Leheb je bio amidia Muhammedov, a. s. i najogor- 
deniji protivnik, zajedno sa svojom zenom Umm D2emT- 
lom, sestrom mnogoboiadkog vode Ebu Sufjana. Ebu 
Leheb je, kad god mu se pruzila prilika, iznosio o Mu- 
hammedu, a. s. te$ke lazi, a njegova zena je sakupljala 
tmje i posipala po putu kojim je Muhammed, a. s. prola- 
zio. 

U nastavku donosimo tabelu najde§(5e upotrebljavanih vlasti- 
tih imena, koja je autor u prevodu i napomenama donio ona- 
ko kako su se ona odoma(5ila kod na§ih muslimana. Smatrali 
smo potrebnim da dademo njihovu transkripciju, tj. izvorni iz- 
govor kao i njihovo biblijsko porijeklo, ako ga imaju. 

uredniStvo Kur'an s prevodom SURAXC 
1 - 1 tj. Mekkom. 

2- 1 Prvi muslimani su bill progonjeni i zlostavljani u Mek- 
ki pa su se neki od njih iselili, najprije u Abisiniju, a 
onda u Medinu. Ova sura je objavljena u Mekki prije 
iseljenja u Medinu i u njoj se kaze da ce se Muham- 
med, a.s. povratiti u Mekku i da 6e mu biti dozvoljeno 
da njene stanovnike kazni ili da im oprosti. 

5-1 Ove rijed odnose se na ve6 spomenutog Vellda, sina 
MugTre. 

SURA XCI 
2-1 Kad Sunce zade, Mjesec se na nebu pojavi. 

SURA XCIII 

3-1 MnogoboSci su se rugali Muhammedu, a.s. kada mu 
po nekoliko dana ne bi nista bilo objavljeno govoreci 
da ga je njegov Gospodar napustio i omrznuo. Zato je 
objavljen ovaj ajet. 

6-1 Muhammed, a.s. je posmrde. Njegov otac Abdullah 
umro je nekoliko mjeseci prije njegova rodenja, a mati 
mu Amina je umrla kad mu je bilo sest godina. O nje- 
mu se najprije brinuo njegov djed Abdu-1-Muttalib, a 
poslije njegove smrti amidia EbQ Talib. SURA XCVI 

l-l tj. red: »\J ime Allaha«, a zatim kazuj. Pet prvih ajeta 
ove sure su Prva objava Muhammedu, a.s. 

9- 1 Od ovog pa do posljednjeg ajeta ove sure govori se o 
EbO Diehlu, bogataSu i protivniku Poslanika i vjemi- 
ka, koji je branio Muhammedu, as. da javno obavlja 
molitvu. Poginuo je u bid na Bedru. 

18-1 Zebanije su meleki, strazari u dzehennemu. 
SURA XCVII 

1-1 No6 Kadr je jedna od posljednjih nod mjeseca ramaza- 
na. 

SURA XCVIII 
1-H okrenuli protiv Muhammeda, a. s. 

SURACV 
1-1 Odnosi se na propast pohoda abisinskog vojskovode. 
3-1 Ptice su bacale na abisinske vojnike grumenje od gline. 
Na koga je god Abisinaca grumen pao, razbolio se. Svi 
su oni, od neke teSke bolesti nastradali. Kur'an s prevodom 

SURA LXXVII 


1-1 


tj. meleka. 
SURA LXXIX 


1-1 

2-1 
20-1 
23-1 


tj. meleka koji grubo Cupaju duse nevjemicima. 
i onih koji blago vade duSe vjemicima. 
najveiie dudo, tj. pretvaranje stapa u zmiju. 
i sabrao, tj. darobnjake. 
SURA LXXX 


1-1 
15-1 


Muhammed, a.s. 

u rukama pisara, tj. meleka. 
SURA LXXXI 


4-1 
10-1 


Steone kamile su bile predislamskim Arapima najdrazi 

imetak. 

tj. kada se razdijele listovi na kojima su popisana Ijud- 

ska djela. 
SURA LXXXIll 


27-1 


Tesnim je ime izvora u dzennetu. 
SURA LXXXVII 


19-1 


Sve sto je kazano u ovoj suri, kazano je i u listovima 
koji su objavljeni Ibrahimu i MusSu. 
SURA LXXXIX 


2-1 
19- 


i deset noci, tj. deset noci mjeseca zu-1-hidzdzea. 
1 Predislamski Arapi nisu zenama i maloljetnoj djeci 
davali nasljedstvo zato sto zene i djeca ne idu u rat. 


JM^W^WWWWWjJg XXVT '!MmimfM^MJ^MJfmJUUU Napomene Kur'an s prevodom SURA LXVIIl 

10- 1 Od ovog pa do zakljudno 16. ajeta ove sure govori se o 
VelTdu, sinu Muglre, vrlo bogatom mnogoboscu iz 
Mekke, velikom protivniku Muhammeda, a.s. i vjerni- 
ka. 

26-1 »Mi smo zalutali!« - rekli su zato, jer su pomislili da 
to nije njihova ba§£a, toliko se bila izmijenila. Kad su, 
medutim, malo bolje pogledali, uvjerili su se da je to 
njihova basda i onda su rekli : »ali ne, ne, svega smo li- 
seni«. 

49-1 tj. bio bi izbaden iz utrobe ribe na pusto mjesto. SURA LXIX 
9-1 tj. stanovnici Sodome, narod Lutov. 

SURA LXXIV 

1-1 O ti, pokriveni! Prve rijedi objave, (Vidi XCVI, 1) pri- 
mio je Muhammed, a.s. na brdu Hlra, nedaleko od Mekke i 
odmah se prestrasen vratio kuci. Cim je usao, povikao 
je, drscuci, svojoj zeni HatTdzi: »Pokrijte me, pokrijte 
me!«. 

13-1 On je sam toliko bogat da ne mora slati svoje sinove u 
daleke zemlje da trguju i zbog njihovog putovanja stra- 
hovati i zeljeti ih. 

26- 1 Sekar tj. d^ehennem. 

SURA LXXV 

16-1 Ne izgovaraj Kur'an, doslovno: ne izgovaraj ga, tj. dok 
se ne zavrSi Objava. 

SURA LXXVI 
1 7- 1 Inbir je zendebil, dumbir, dindiber, isijot, tj. zadin. Kur'an s prevodom SURA LIX 

2-1 Odnosi se na iseljenje jednog jevrejskog plemena iz 
Medine. SURA LXI 
6-1 Ahmed, tj. Muhammed, a.s. SURA LXII 

11-1 Kad je Muhammed, a.s. u petak u podne u dzamiji 
drzao govor duli su se bubnjevi i talambasi. To je bio 
znak da dolazi karavana s namirnicama. Kako je u 
Medini bila nestasica, mnogi muslimani su izisli iz dza- 
mije da se snabdiju namirnicama i ostavili su Muham- 
meda, a.s. Zbog toga su ukoreni. SURA LXV 
4-1 kad ih njihovi muzevi puste, da bi se mogle opet udati. SURA LXVI 

1-1 Muhammed, a.s. je jednom prilikom jeo meda kod 
svoje zene Zejnebe. Za ovo su saznale njegove druge 
dvije zene Aisa, kd Ebu Bekrova i Hafsa, kci Omero- 
va, pa su se dogovorile da mu, svaka posebno, rekne 
da osje<3aju zadah iz njegovih usta, jer da su pdele ko- 
ristile jednu vrstu cvije<5a od kog je med dobio vrlo jak 
i neugodan miris. Muhammed, a.s. je bio veoma osjet- 
Ijiv na to i kad su mu njih dvije to rekle, zakleo se da 
ne<3e viSe jesti meda, iako mu je med bio vrlo drag. 

3-1 Muhammed, a.s. je rekao jednom prilikom svojoj zeni 
Hafsi da <3e poslije njegove smrti halifa biti Ebu Bekr, 
otac njegove zene AiSe, a poslije njega njezin otac 
Omer, rekavSi joj da to nikom ne kazuje. Medutim, 
Hafsa tu tajnu nije mogla dugo kriti ve<^ je odala Aisi, 
pravdajud se poslije Muhammedu, a.s. kad je on uko- 
rio sto je povjerenu tajnu odala, da je samo zeljela da 
obraduje Ai§u, sto ce joj otac Ebu Bekr biti prvi halifa. Napomene Kur'an s prevodom 2-1 i oblaka koji nose kisu. 
3-1 i lade koje plove s lako(5om. 

i meleka koji sprovode ono §to im se naredi. 

vi, tj. mnogobosci iz Mekke, govorite o Poslaniku ne- 

jednako, jedni da je darobnjak, drugi da je pjesnik, tre- 

di da je lud, itd. 

i donose debelo tele. 4-1 
8-1 26-1 1-1 Gore Sinajske. SURA LII SURA LIII 2-1 va§ drug, tj. Muhammed, a.s. 

19-1 Lat, Uzza i Menat su tri najpoznatija bozanstva predis- 
lamskih Arapa mnogobozaca. Lat je bilo bozanstvo 
stanovnika grada Taifa, Uzza je bio bozanstvo velikog 
plemena Gatafan, a Menat plemena Huzeji i Huzaa. 
Sva ova bozanstva su ^enskog roda, jer su Arapi- 
-mnogobosci vjerovali da su ta bozanstva i meleki, bo- 
zije k^eri. 

49-1 Sirijus, zvijezda, koju je arapsko pleme Huza smatralo 
bogom. 

13-1 pa, koju blagodat Gospodara svoga poridete? Ove rije- 
di koje se ponavljaju jos tridest puta upu<5ene su Ijudi- 
ma i dzinnovima, jer su i glagol i zamjenica uvijek u 
obliku dvojine, tj. o Ijudi i dzinnovi! SURA LVI 

88-1 Rije^i od ovog pa do zakljuCno devedeset detvrtog aje- 
ta odnose se na rijedi od sedmog do desetog ajeta ove 
sure. SURA LVIII 

1-1 Odnosi se na zalbu jedne zene koju je muz gnibo ot- 
pustio. Kur'an s prevodom 18-1 Govori se kao i u desetom ajetu ove sure o polozenoj 
prisegi vjemosti Muhammedu, a.s. na mjestu Hudejbij- 
ji nekoliko milja udaljenoj od Mekke kad je oko hilja- 
du i pet stotina muslimana poiozilo prisegu vjemosti 
da 6e prije poginuti nego uzmad. Muhammed, a.s. je 
sjedio pod jednim drvetom, a muslimani su mu prilazi- 
li i prisegu polagali. 

Misli se na bogat plijen koji su muslimani dobili posli- 
je osvojenja Mekke od arapskog plemena Hevazin ko- 
je je napalo muslimane u mjestu Hunejnu 8. god. po 
hidzri kad su se poslije oslobodenja Mekke vracali u 
Medinu. 
1 Muhammed, a.s. je, prije oslobodenja Mekke usnio ka- 
ko s muslimanima ulazi u Mekku, taj san je ispriCao 
muslimanima i oni su se tome obradovali, naro5ito iz- 
bjeglice iz Mekke 6ije su kude i imovina tamo ostali. 
Medutim, do ulaska u Mekku je doslo kasnije, pa su 
neki muslimani bili razoCarani; no, ubrzo su ostvarili 
jednu drugu pobjedu, osvojenje grada Hajbera. 21-1 27- SURA XLIX 4-1 Mnogi beduini su, kad bi dosli u Medinu, dozivali Mu- 
hammeda, a.s. toliko glasno da ih je svako ko je bio u 
blizini mogao Cuti. Nisu znali da Muhammedu, a.s. 
ukazu duzno postovanje. Zbog toga se ovim ajetom 
kore. SURAL 

3-1 tj. zar <3emo biti ozivljeni. 

17-1 Kad se, prema Kur'anu, dva meleka sastanu, jedan s 
desne strane, a dnigi s lijeve strane da zapisuju dobra i 
zla djela svakog dovjeka. 
23-1 red <3e §ejtan koji mu je bio drug na Zemlji. 
-2 Ovaj pored mene spreman je, tj. za dzehennem. SURAL! 1-1 tj. vjetrova. Napomene Kur*an s prevodom 43-1 Mi smo mu deljad njegovu, koja ga je bila napustila 
dok je bio tesko bolestan, vratili i jos mu toliko djece 
darovali. 

44- 1 Poslanik Ejjub se bio zakleo Bogom da ce nekome od 
svoje Celjadi udariti toliko i toliko §tapova zato sto ga 
nije poslusao. RijeCima: »Llzmi rukom svojom snop« 
trave ili slame, u kojem ce biti onoliko stabljika, od- 
nosno slamki koliko se bio zakleo udariti udaraca sta- 
pom, pa da tim snopom odgovornog udari i na taj na- 
din svoju zakletvu ispuni. XXXIX 45-1 oni,tj. kumiri. SURA XLI 

3- 1 za Arape koji ga razumiju. 

SURA XLIII 

4-1 Glavna knjiga, tj. »Levh mahfuh« iz koje su sve nebes- 

ke knjige objavljene. 
31-1 iz Mekke ili Taifa. SURA XLIV 

24-1 Kad je Musa poveo Israilce iz egipatskog ropstva u 
Svetu zemlju i do§ao do mora. Bog mu je naredio da 
udari svojim stapom po moru. Ono se rastvorilo i Isra- 
ilci su pro§li po suhu kroz more. C'lm su presli s onu 
stranu mora, MOsa je htio da opet udari stapom po 
moru da bi se sastavio, ali mu je tada Bog objavio da 
ne udara da bi faraon i njegova vojska u§la u put ko- 
jim su Israilci prosli i da bi onda, kad se more sastavi, 
bili potopljeni. SURA XLVIII 
17-1 tj. da izostanu od ratnog pohoda. :^ Napomene Kur'an s prevodom 14-1 Sulejman je umro stojed, moled se u hramu, oslonjen 
na svoj stap i tako je dugo ostao. Diinnovi, koji su ra- 
dili ono §to im je bio naredio, i dalje su radili uvjereni 
da je ziv i da se u hramu moli Bogu. Tek kad je crv ras- 
todio §tap na koji je Sulejman bio naslonjen, on se sru- 
§io. 

18-1 tj. izmedu stanovnika Sabe i Sirije, zemlje blagoslovlje- 
ne, u kojoj ima mnogo rijeka i vrtova. 

53- 1 Govorili su da je vrad, da je pjesnik, da je lud, itd. SURA XXXV 
25- 1 i Knjigu svjetilju, Bibliju. 

SURA XXXVI 
1 2- 1 djela materijalne i duhovne kulture. SURA XXXVII 
1-1 Tako mi meleka u redove poredanih. 
2- 1 i meleka koji Ijude od grijeha odvracaju. 
28-1 Doslovno: »Vi ste nam s desne strane prilazili«, tj. prila- 

zili ste nam s one strane odakle smo se nadali dobru. 
49- 1 kao da su one nojeva jaja u pijesku brizljivo skrivena ; 
Arapi su u zena najvise cijenili kozu koja je bila boje 
nojeva jajeta. 
140-1 JOnus je pobjegao od svoga naroda ogorden §to njegov 
narod nije bio kainjen kad mu je on kaznom zaprije- 
tio. Kad se ukrcao na ladu, ona je stala na pudini i la- 
dari su rekli da u ladi ima odbjegli rob. Bacili su kocku 
i ona je pala na Junusa, a oni su ga onda bacili u more 
gdje ga je riba progutala. 
164, 165, 166-1 Ova tri ajeta su rijedi meleka. 
SURA XXXVIII 

24-1 Davud nije bio sasluSao obojicu pamidara vec samo 
jednog i na temelju njegova iskaza donio je presudu. 
Poslije se sjetio da nije smio tako postupiti, i pokajao 
se. XX Kur'an s prevodom 36-1 Muhammed, a.s. je za svoga posinka Zejda zaprosio Zejne- 
bu, kderku svoje tetke po ocu, Umejme. Zejneba je od- 
bila prosidbu, a s takvim njezinim drzanjem bio je sag- 
lasan i njezin brat Abdullah. Ona je to udinila zato sto 
je bila plemkinja, bila je iz najuglednije kurejsijske po- 
rodice Benu Hasim, iz koje je bio i Poslanik. Ali Cim je 
objavljen ovaj ajet, ona se pokorila i udala za Zejda. 

37-1 Zejd ibn Harise, o kome je rijed u ovom ajetu, jos kao 
djedak je zarobljen u borbi, doveden u Mekku i tu pro- 
dan. Kupila ga je Hatidza, zena Muhammedova, a.s. 
prije nego se bila udala za njega i prije nego je Mu- 
hammed, a.s. po5eo svoju misiju. Hatidza je poslije 
udaje poklonila Zejda Muhammedu, a.s. i kad su jos 
kao djeca umrla oba njegova sina, Kasim i Abdullah, 
on je posinio Zejda koji mu je bio veoma drag. Zejd je 
medu prvima primio islam. Za Zejda se udala Muham- 
medova, a.s. tetidna Zejneba. Brak izmedu Zejda i Zej- 
nebe od podetka nije bio sretan i Zejd se desto zalio 
Muhammedu, a.s. da mu je bradni zivot sa Zejnebom ne- 
podnosljiv i da zeli da se od nje rastavi zato Sto ga ona 
nije trpjela, sto se oholila istiduci mu da je ona kurej- 
sijka plemkinja, a da je on dojuderaSnji rob. Muham- 
med, a.s. je nagovarao Zejda da zadrzi svoju zenu Zejnebu 
i da se boji Allaha, kako je to navedeno u ovom ajetu, 
ali se Zejd na koncu ipak rastavio od Zejnebe. Kad je 
Zejnebi proslo propisano vrijeme dekanja (vidi: II, 
228) poslije rastave od Zejda, Muhammed a.s. se oze- 
nio Zejnebom zato, kako je to navedeno u ovom ajetu 
da se vjemici ne bi ustrudavali vise da se zene zenama 
posinaka svojih kad se oni od njih razvedu (vidi detvrti 
i peti ajet ove sure). 

40-1 pa nije ni svome posinku Zejdu i zato mu nije zabra- 
njeno da se ozeni njegovom raspustenicom Zejnebom. SURA XXXIV I3-I i zdjele velike kao datmje i kotloye toliko velike da ih 
nisu sa njihovih podupirada mogli pokrenuti. Kur'an s prevodom SURA XXXIII 

4- 1 Predislamski Arapi su se na razne nadine rastavljali od 
svojih zena. Najtezi nadin razvrgnuca bradne zajednice 
bio je kada bi muz, najdesce u Ijutnji, rekao svojoj ze- 
ni: »Ti si meni kao leda moje niajke!« - tj. ti si mi isto 
sto i moja majka, s tobom vise ne<5u zivjeti. To se zvalo 
rastava bradne zajednice ziharom, od rijedi zahr leda. 
Takva zena je po predislamskom obidajnom pravu bila 
rastavljena od svoga muza. Kur'an je propisao kaznu 
kojom treba da se iskupi muz koji bi se takvim rijedima 
ubuduce od zene rastavio, a onda htio da nastavi zivot 
snjom(Vidi:LVIII, 1). 

5-1 Predislamski Arapi su smatrali posinke kao svoje rode- 
ne sinove i smatrali su da se udati za poodima ne moze 
rastavljena posinkova zena ili njegova udovica. Svi ovi 
propisi predislamskog obidajnog prava dokinuti su 
ovim ajetom. 

6-1 A zene njegove su kao majke njihove, tj. a zene Mu- 
hammedove, a.s. su kao majke svim vjernicima, i nije- 
dan se vjernik poslije Muhammedove, a.s. smrti ne 
moze ozeniti nekom njegovom udovicom. 

9-1 Odnosi se na bitku oko rova (627. god.), kad su musli- 
mani, zahvaljujuci dubokim rovovima oko Medlne us- 
pjeli da odole mnogo brojnijem neprijatelju. 

10- 1 kad su vam dosle i odozgo i odozdo, tj. kad su vam ne- 
prijateljske vojske doSle s istoka, to je bilo pleme Benu 
Gatafan i sa zapada, to su bili Kurejsije iz Mekke. 

13-1 »0 stanovnici Jasriba!« Danasnji grad Medina u Ara- 
biji zvao se u predislamsko doba Jasrib. Muhammed, 
a.s. i mnogi muslimani iselili su iz Mekke u Jasrib i tu 
se nastanili, grad je ubrzo prozvan Medlnetu-n-Nebij- 
ji, tj. Grad Poslanikov, ili krace Medina. 

28-1 Muhammedove, a.s. zene su trazile od njega da im osi- 
gura bolju opskrbu i Ijepsu odjecu, medutim, on to nije 
mogao iidini. Muhammed, a.s. je ostavio na volju svo- 
jim zenama da se, ako to one zele, od njega rastave. XVI Kur'an s prevodom 12-1 Musa nije htio da podoji nijednu dojilju koju su mu 

bili doveli, zato su odmah prihvatili predlog njegove 

sestre, ne znajud da mu je sestra. 
44-1 na zapadnoj strani, tj. Sinajske gore. 
48-1 Oni govore: Dvije ^arolije, jedna drugu podrzava!« tj. 

Tevrat, Stari zavjet i Kur'an su dvije darolije koje jed- 

na drugu podrzavaju. SURA XXIX 

24- 1 Od ovog ajeta opet se govori o poslaniku Ibrahimu. 

31-1 da de mu se roditi sin Ishak i unuk Jakub. 

35-1 To su ostaci grada Sodome na obali Mrtvog mora u 
Palestini. 

67-1 Mekka je zbog Kabe, koju su sagradili poslanici Ibra- 
him i Ismail, a koja se naziva Harem, bila i u predis- 
lamsko doba svetiste Arapa, u njoj su bila zabranjena 
ubistva, krade i druge nepravde. SURA XXX 

2-1 Godine 614. perzijske armije su do nogu potukle bi- 
zantijsku vojsku, osvojile su Antiohiju, Damask i Jeru- 
salim. Poraz Bizantinaca veoma je pogodio prve musli- 
mane, dok su se mnogobosci u Mekki tome radovali. I 
tada je objavljeno sest prvih ajeta ove sure u kojima se 
konstatuje da su Bizantinci porazeni, ali da ce za neko- 
liko godina poraziti Perzijance i da ce se tada musli- 
mani radovati. Dogodilo se, zaista, da je bizantijski 
car Iraklije porazio 622. godine Perzijance u Armeniji i 
muslimani su zbog toga bili radosni. SURA XXXI 

6-1 MnogoboSci iz Mekke, koji su svojim trgovadkim po- 
slovima putovali u Bizantiju i Perziju, prikupljali su 
namjemo pride o Rustemu i Behramu i druge bajke i 
izmilljotine i donosili ih u Mekku da bi svoje sugrada- 
ne odvratili od sluSanja Kur'ana. U ovome se narodito 
isticao neki Nadr, sin Harisov. Napomene Kur'an s prevodom SURA XXV 

40- 1 A ovi prolaze, tj. a mnogoboSci iz Mekke, kad idu trgo- 
va£kiin poslovima, prolaze pored uniStenog grada So- 
dome na koji se, kao ki§a srudilo kamenje i u kome je 
uniSten Lutov narod. 

41-1 tj. mnogobolci iz Mekke. 

48- 1 kao prethodnicu milosti svoje. tj. kao prethodnicu kise. SURA XXVI 

14-1 zato §to sam nehotice ubio jednog Kopta (Vidi: XXVI- 
H, 15). 

57- tj. faraona i njegovu vojsku. 

64- 1 faraona i vojsku njegovu. 

SURA XXVII 

12-1 Devet duda koje je MOsfl pokazao faraonu i njegovu 
narodu jesu: Musflov §tap koji se pretvarao u zmiju, 
ruka koja bi postala bijela kad bi je Musfl uvukao i iz- 
vukao ispod pazuha, zatim poplava, skakavci, krpelji, 
2abe, krvava voda, nerodne godine i more koje se raz- 
dvojilo kad je Musfl Izrailce izveo iz ropstva u Egiptu. 

19-1 i on se, tj. Sulejmfln se nasmija. 

22- 1 Saba je bila drevna prijestonica u Jemenu. 

91-1 Gospodaru ovoga grada, tj. Mekke. 

SURA XXVIII 

6- 1 tj. da dozive nesredu zbog jednog novorodendeta israil- 
skog, tj. zbog Musaa. Faraon je ubijao muSku novoro- 
dendad israilsku, a iensku ostavljao u zivotu zato §to 
su mu vradi bili prorekli da 6e nastradati zbog jednog 
muSkog novorodenog djeteta isrflilskog. Kur'an s prevodom man je pak presudio: da se ovce, koje su opasle usjev, 
predaju vlasniku usjeva da ih on muze sve dok mu ne 
izraste novi usjev, a da potom jedan drugom vrate ovce 
i usjev. 

80-1 Davud je mada je bio car Israilaca, u svoje slobodno 
vrijeme pleo pancire i prodavao i od zarade hranio se- 
be i svoju deljad. 

81-1 prema Siriji i Palestini. 

87-1 ZunnOn je vjerovjesnik Junus. On je napustio narod 
kome je bio poslan, srdit na njih sto mu se nisu odaz- 
vali, i to bez dozvole Allaha. Za kaznu bio je baden u 
more i jedna riba ga je progutala. On je u utrobi ribe 
zavapio i Allah ga je spasao i poslao kao vjerovjesnika 
drugom narodu. 

89-1 »a Ti si jedini vjeCan!, doslovno: »a Ti si najbolji na- 
sljednik.« 

91-1 A u onu koja je saduvala djeviCanstvo svoje, u njoj zi- 
vot udahnusmo, tj. u Merjemi Isaa ozivjesmo. SURA XXII 

33-1 Vama one sluze, tj. vama kamile sluze, muzete ih, ja§e- 
te ih i tovarite ih do dana kada cete ih kao kurbane 
kod Kabe u Haremu zaklati. 

39-1 Ovim ajetom se prvi put dozvoljava muslimanima da 
se oruzjem suprotstave onima koji ih napadnu. SURA XXIV 

11-1 Protivnici Muhammeda, a.s. i islama iznosili su o nji- 
ma svakojake lazi. Tako su pete godine po hidzri izni- 
jeli najgnusniju potvoru na Aisu, zenu Muhammedo- 
vu, a.s. Ovim njihovim laznim glasinama nasjeli su i 
neki lakovjemi vjemici. Tek kad su objavljeni ajeti ove 
sure, od 11 do 21, prestalo se o tome govoriti. Oni koji 
su o Aisi potvoru iznijeli strogo su kaznjeni. _xv_-S Napomene Kur'an s prevodom 77-1 Te rijedi je govorio 
Al-AsI ibn Va'il. i mnogobozac iz Mekke SURA XX 

25-1 tj. podaj mi snage da izvrsim poslanidku misiju. 

38-1 U vrijeme kad se Musa rodio, egipatski dzelati su po 
faraonovu naredenju ubijali jevrejsku musku novoro- 
dendad, zato je Musaovoj majci, kad ga je rodila, od 
Boga objavljeno da ga metne u sanduk i bad u rijeku, 
da ga dzelati ne bi nasli u kuci. 

83-1 Musa je u odredeno vrijeme bio posao na Sinajsku go- 
ru s predstavnicima svoga naroda, a onda je dosao pri- 
je njih, pa ga za to Allah pita. 

87-1 Jevreji su na dan prije izlaska iz Egipta, posudili od 
svojih komsija i prijatelja Egipcana mnogo zlatnog na- 
kita, i on je ostao u njih. Kad su dosli na Sinaj, htjeli 
su da ga se rijeSe. Samirija je bio dlan jevrejske porodi- 
ce Samira i nije bio vjemik. 

88- 1 koje je davalo glas kao da mude. Tele od zlata je bilo 
tako vjesto napravljeno da bi se, kad je vjetar kroz nje- 
gove supljine prolazio, iz njega duo glas kao da tele 
mude. 

96-1 Samirija je ispod kopite konja na kom je melek Dzeb- 
rail bio dosao po Musaa, uzeo saku zemlje i to bacio u 
vatru u kojoj su Jevreji bili bacili posudeni zlatni na- 
kit; i onda izlio zlatno tele. SURA XXI 

26- 1 Arapsko pleme Huzaa je vjerovalo da su meleki Alla- 
hove keen. 

47-1 Zma gorusice su veoma sitna, u jednom kilogramu ima 
oko 913.000 zma. 

79- 1 Davud i Sulejman su sudili u sporu kad su nedije ovce 
nocu usle u njivu nekog seljaka i opasle je tako da nije 
ostalo nista od usjeva. Davud je presudio da ovce koje 
su opasle usjev pripadnu vlasniku usjeva, da mu se ta- 
ko namiri steta. Sulej- XIV Kur'an s prevodom 104-1 Naselite se u zemlji, tj. u Svetoj zemlji, u Siriji, u koju 
je spadala i Palestina, 

108-1 tj. dosao je Muhamined, a.s. i Kur*an se objavljuje ka- 
ko je to nagovijesteno u Bibliji. SURA XVIII 9-1 Ne zna se pouzdano ko su bill Ijudi koji su se zbog 
vjerskih progona sklonili u pecinu, dija su imena posli- 
je njihove smrti bila uklesana na plo£i uzidanoj vise 
pedne. Ne zna se mjesto gdje je pecina, a ni vrijeme 
kad su se sklonili i u njoj zaspali. Prema misljenju is- 
lamskih teologa, ti mladi Ijudi su bili Jevreji, koji su se 
ispred rimskih progona povukli u pecinu jedno stolje- 
<5e prije naSe ere. 

21-1 tj. o ozivljenju na onom svijetu. 

59-1 tj. sela i gradove naroda Nuhova, Hudova, Salihova i 
Lutova. 60-1 83-1 
90-1 
97-1 Musd je jednom prilikom zamolio Allaha da mu po- 
kaze (ovjeka koji zna i ono sto on ne zna i Allah mu je 
naredio da sa svojim momkom krene na put, a da ce 
toga dovjeka naci na mjestu gdje se sastaju dva mora. 

Zulkarnejn - nije izvjesno na koga se odnosi. 

i§li su goli i nisu imali kuca. 

I tako oni, tj. tako narodi Jedzudz i Medzudz. SURA XIX 43-1 Meni dolazi objava od Boga, a tebi ne dolazi. 

73-1 Mnogobo§ci u Mekki bili su mnogo bogatiji i brojniji 
od prvih muslimana, pa su se time didli i govorili mus- 
limanima: »Mi smo od vas u boljem polozaju i ima 
nas vi§e, tako (3e biti i na onom svijetu u koji vi vjeruje- 
te.« 

75- 1 Milostivi 6e dati dug zivot, tj. da Sto vise zaradi grijeha. Napomene Kur'an s prevodom SSS2 3-1 Onje, tj. Nuhje. 

4-1 Mi smo u Knjizi, tj. u Tevratu, Starom zavjetu objavili. 

5-1 Misli se, po svoj prilici, na dogadaj kad je babilonski 
car Nabukodonosor krajem §estog stolje^a prije Isaa, 
a.s. osvojio Palestinu, poru§io hram u Jerusalimu i na 
hiljade Jevreja odveo u babilonsko ropstvo. 

7-1 Misli se, po svoj prilici, na vrijeme kada su Rimljani u 
prvom stoljecu prije Isaa, a.s. osvojili Palestinu, poru- 
§ili hram u Jerusalimu, a mnoge Jevreje pobili i zarobi- 
li. 

33-1 §eriat trazi da se musliman pogubi u tri sludaja: 1. ako 
namjerno ubije muslimana; 2. ako se prevjeri i 3. ako 
zenjen ili udavana blud udini. 

-2 njegovom najblizem krvnom srodniku, njegovom na- 
sljedniku, ocu, sinu, bratu, amidzi, itd. pripada pravo 
da trazi odmazdu ili da ubici oprosti. 

38- 1 sve to je ruzno, tj. sve navedeno od 22. ajeta ove sure. 

40-1 Rijedi su upu(3ene mnogoboscima u Mekki koji su 
smatrali meleke Allahovim k(ierima. 

60-1 tj. pred samu bitku na Bedru usnio si da ce mnogobo§- 
ci biti porazeni, to si pridao vjernicima i bodrio ih, a za 
to su duli i mnogoboSci i rugali su se tim tvojim rijedi- 
ma. 

-2 Drvo zakkum jest drvo koje tt izrasti u dzehennemu. 
Mnogobo§ci su se rugali ovim ajetima, nisu mogli da 
vjeruju da je Allah kadar da u dzehennemskoj vatri 
stvori drvo dijim <^e se plodovima stanovnici diehenne- 
ma hraniti. 

76-1 u zemlji, tj. u Mekki. 

79- 1 Muhammed, a.s. je bio duzan da pored pet dnevnih 
molitava, koje su duzni da obavljaju svi muslimani, 
obavi no(3u jo§ jednu molitvu (salat at-tahadzdzud). 

81-1 Muhammed, a.s. je izgovorio ove rijedi kad je naredio 
da se sa Kabe i oko Kabe uklone svi kumiri. Kur'an s prevodom 87-1 Mi smo ti objavili sedam ajeta koji se ponavljaju, tj. 
Mi smo ti objavili sum Fatihu, prvu sum u Kur'anu, 
koja ima sedam ajeta, a koji se stalno ponavljaju jer ih 
svaki musliman prilikom obavljanja molitve treba nai- 
zust da izgovori. 

88-1 I nekim mnogoboscima. SURA XVI 

56-1 Mnogobosci u Mekki ostavljaju svojim kumirima dio 
zemaljskih proizvoda i stoke. 

57-1 Govorili su pripadnici plemena HuzSa i Kinane da su 
meleki kderi Bozije, a sami su voljeli sinove. 

62- 1 Kako smo napomenuli, vjerovali su da su meleki kderi 
Bozje i svoje kumire su nazivali zenskim imenima, a 
sami su prema svojoj zenskoj djeci osje<3ali odbojnost. 

89- 1 protiv mnogobozaca iz Mekke, tvojih najljudh protiv- 
nika. 

92- 1 Jedna luda zena bi sa svojim robinjama do podne pre- 
la predu, a onda bi im bez ikakva razloga naredila da 
je raspredu, 

-2 Malobrojna arapska plemena stavljala su se u predi- 
slamsko doba pod za§titu mnogobrojnijih i jadih pleme- 
na, ali dim bi naisli na jos jade pleme, pogazili bi za- 
kletvu i stavljali se pod zastitu onoga jadeg. 

94- 1 na ovom svijetu. 

103-1 Govorili su da ga poudava jedan Grk, kovad koji je u 
Mekki kovao sablje. SURA XVII 1-1 Sveti hram je Kaba u Mekki koju su sagradili Ibrahim 
i Ismail, a Daleki hram je hram u Jemsalimu koji su 
sagradili Davud i Sulejman. U ovom ajetu se govori o 
ml'radzu, Muhammedovom, a.s. putovanju na nebo.. Kur'an s prevodom SURA XI 

78-1 »Evo mojih kceri!« tj. djevojaka mog naroda, njima se 
zenite. 

84-1 Pokrajina Medjen se prostire izmedu juznog dijela Si- 
rije i sjevemog dijela Hidzaza SURA XII 

50- 1 Iz prethodna dva ajeta se vidi da Jusuf nije htio da izi- 
de iz tamnice dok zene ne daju izjavu. Tek kad su one 
saslusane i kada je zena njegova vlasnika priznala da 
je ona njega napastovala, on je izisao iz tamnice i re- 
kao u ovom ajetu navedene rijedi. 

51-1 dok je on bio u tamnici, ve<^ sam pred zenama priznala 
da sam ja njega napastovala, a da se on odupro. 

59-1 Jusuf je imao samo jednog pravog brata, po imenu Be- 
njamina, koji je bio ostao s ocem Jakubbm, sva ostala 
njegova brada bila su mu samo braca po ocu. 

62-1 Iz Jusufovih rijeCi: »Stavite njihove stvari u tovare nji- 
hove« vidi se da njegova braca nisu kupila hranu za 
novae, ve<3 vjerovatno za krzno divljadi. SURA XV 71-1 eto kderi mojih! Vidi: napomenu XI, 78. 

76-1 On je na putu, tj. taj grad je pored puta kojim vi s kara- 
vanima idete u Siriju, njegovi se ostaci i sada vide u 
Mrtvom mom. 

78- 1 Stanovnici Ejke bili su Suajbov narod. 

79-1 i oba su, tj. i unistena naselja Lutova naroda i unistena 
naselja Suajbova naroda su pored glavnog puta kojim 
vi sa karavanima putujete u Siriju. 

80-1 Hidzr je prostrana nizija u Arabiji, izmedu Medine i 
Sirije, u kojoj je davno zivio izumrli arapski narod Se- 
mud. Napomene Kur'an s prevodom 38-1 Govori se o pohodu na Tebuk, na granici Sirije, protiv 
Bizantinaca, 9. godine po hidzri (630) u vrijeme kad je 
u Hidzazu vladala velika susa i vrudna, a put do grani- 
ce Sirije bio vrlo dalek. Neki vjernici su se zbog toga 
skanjivali da krenu iz Medine put Sirije, pa su ovim 
ukoreni. 

40-1 I pecinaukojuseMuhammed, a.s.sa svojim drugomEbu 
Bekrom bio sklonio, nalazi se na brdu Sevr, sat hoda 
udaljenom od Mekke. Tu su se krili tri dana, a potom 
su, kada su se uvjerili da je potjera za njima prestala, 
krenuli no6u put Medine i stigli u nju 20. IX 620. godi- 
ne. 

107-1 Licemjeri su, prije Muhammedova, a. s. pohoda na Te- 
buk 9. godine po hidzri, bili u jednom predgradu Me- 
dine sagradili dzamiju, u namjeri da izazovu razdor 
medu vjernicima, i zamolili Muhammeda, a. s. da dode 
u tu dzamiju i da s njima u njoj obavi molitvu. On im 
je obe(5ao da 6e dodi nakon §to se povrati s pohoda na 
Tebuk, ali kad se vratio, nije otisao nego je poslao det- 
voricu vjernika da sruSe dzamiju, i oni su je sruSili. Li- 
cemjeri su ovu novu dzamiju bili sagradili da bude 
upori§te nekom Ebu Amiru, velikom protivniku Mu- 
hammeda, a. s., koji je poslije poraza mnogobozaca na 
Hunejnu prebjegao u Bizantiju i otuda obavijestio li- 
cemjere u Medini da budu spremni, jer da <ie on s bi- 
zantijskom vojskom dod u Medinu i iz nje istjerati 
Muhammeda, a. s. i vjernike. Ovaj Ebu Amir je u me- 
duvremenu umro u Siriji. Na ovog Ebu Amira odnose 
se u ovom ajetu navedene rijedi. 

108-1 Misli se na diamiju koju su Muhammed, a. s. i prvi 
muslimani sagradili u Medini, odmah po njegovoj seo- 
bi iz Mekke u Medinu. 

113-1 jer su umrli kao nevjernici. 

1 14-1 kad je umro kao nevjernik. 

117-1 U mjesecu rediebu, 9. godine po hidzri stigla je vijest u 
Medinu da se silna bizantijska vojska iz Sirije sprema 
da napadne Medinu. Muhammed, a. s. je odmah po- 
zvao muslimane da se §to prije spreme. Ovaj pohod je 
u istoriji islama poznat pod imenom pohod na Tebuk. IX Napomene Kur'an s prevodom 11-1 Muslimani su na Bedni bili u mnogo teiem poloiaju 
od mnogoboiaca. Catrnja puna vode nalazila se u ru- 
kama mnogoboiaca; muslimani su imali samo dva ko- 
nja, a mnogobo§ci preko stotinu, i neki muslimani su 
bili klonuli duhom. AH pala je ki§a pa su se muslimani 
opskrbili vodom, noge im vi§e nisu propadale u pije- 
sak, jer ga je ki§a udinila dvrstim. 

75-1 Ovim ajetom je dokinuto nasljedivanje izmedu izbjeg- 
lica (muhadiira) i saveznika (ensarija), Mekka je ved 
bila oslobodena, svi su mnogobosci u njoj primili is- 
lam, ubudude se nasljedivao po krvnoj i ienidbenoj ve- SURAIX 

25-1 Poslije oslobodenja Mekke, 8. godine po hidzri (630), 
muslimane su, kad su se vra<5ali iz pohoda na Mekku, 
napala nenadano u dolini Hunejn dva velika arapska 
plemena Hevflzin i Sekff. Radosni zbog oslobodenja 
Mekke, muslimani su se vradali bezbrizno i u neredu u 
Medinu, pa kad su ih mnogobozadka plemena iznena- 
da napala, gotovo su ih raspr§ila. 

28- 1 Devete godine po hidiri zabranjeno je mnogoboscima 
da ubudu(3e dolaze na hadzdi u Mekku. Ako se trgo- 
vadka razmjena, pa i dobit, zbog mnogobozadkog ne- 
dolaienja, jako umanji, kaze se vjemicima: »A ako se 
bojite oskudice«, tj. zbog toga §to je mnogoboScima za- 
branjen pristup u Mekku, »Allah de vas imucnim udi- 
niti.« 

30- 1 Uzejr je Ezra, Musaov pisar i nasljednik kojeg je jedna 
jevrejska sekta smatrala Bozjim sinom, kao sto kr§(5ani 
smatraju Isaa, sina Merjemina, Boijim sinom. 

37-1 U predislamsko doba razna arapska plemena vodila su 
vrlo desto medusobne ratove. Ako bi nastupili sveti 
mjeseci, a oni bili u ratu, borbu ne bi prekidali, nasta- 
vili bi da se bore, sveti mjesec bi proglasili obidnim, a 
neki drugi svetim. Kur*an s prevodom 21-1 Sveta zemlja je Sam, Sirija u koju je spadala Palestina i 
u njoj Jerusalim. 

33-1 U ovom ajetu je rijed o onima koji protiv zakonite vlas- 
ti ustaju i o hajducima i haramijama koji Ijude po dru- 
movima presredu. 

44-1 U jevrejskom gradu Hajberu zatedeni su jedan ozenjen 
Jevrejin i jedna udata Jevrejka u preljubu. Prema pro- 
pisima Tevrata trebalo je da budu kamenovani. All ka- 
ko su i preljubnik i preljubnica bill iz vrlo uglednih i 
bogatih porodica, starjesine jevrejske ih poSalju Jevre- 
jima u Medini s molbom da upitaju Muhammeda, a.s. 
o njihovom sludaju. »Ako Muhammed, a.s. presudi« - 
porudili su svojim istovjemicima u Medini - »da im se 
lica nagare i da se izbiduju, pristanite na to, a ako vam 
se ne presudi, onda nemojte pristati.« Muhammed, a.s. 
je presudio da im je kazna kamenovanje, jer je tako 
propisano i u Tevratu i u Seri*atu. 

103-1 Predislamski Arapi imali su svoje nepisane propise o 
stoci, od nekih zivotinja nisu jeli meso, a neke nisu 
muzli, jahali i tovarili. 1 . Kad bi im kamila pet puta 
donijela mlade na svijet i ako bi njezino posljednje 
mladunde bilo muSko, onda bi takvoj kamili uho razre- 
zali i ostavili je da slobodno pase, ne bi je ni muzli, ni 
jahali ni tovarili (bahira); 2. Putnik ili bolesnik bi se 
nekada zavjetovao : » Ako se ziv i zdrav vratim s puto- 
vanja, ili, ako ozdravim, neka je onda ta i ta moja ka- 
mila slobodna!« - i onda je ne bi ni jahao ni tovario, 
ostavio bi je da slobodno pase (sa'iba); 3. Ako bi im 
ovca ojanjila zensko janje, uzeli bi ga sebi, a ako bi 
ojanjila musko, zrtvovali bi ga svojim kumirima. A ako 
bi ojanjila i muSko i zensko janje, onda musko janje ne 
bi zrtvovali svojim kumirima. Takvu su ovcu zvali vasl- 
la. 4. Ako bi muzjak kamile stekao deset potomaka ne 
bi ga vi§e jahali i tovarili, ostavili bi ga slobodno da 
pase (^am) 

SURA VIII 7-1 Muhammed, a.s. je rekao muslimanima na Bedru da 
ce sigumo ili zaplijeniti mnogobozadku karavanu ili 
pobijediti mnogobozadku vojsku iz Mekke. Kur'an s prevodom dh nekoliko ajeta, pa Muhammed, a.s. poslije istrage 
osudi za kradu muslimana Tuma, a onog Jevrejina os- 
lobodi. 

127-1 sto im je propisano, tj. u seri'atskom nasljednom pra- 
vu. 2ene i djeca u predislamsko doba iza umrlih muze- 
va i roditelja nisu nista nasljedivali zato sto nisu u rat- 
ne pohode isli. I kad im je Kur'an dao pravo da iza 
umrlih naslijede odredeni dio, drugi nasljednici su, 
pod uticajem obidajnog prava, nastojali da ih na razne 
na6ine prikrate u tome. SURA V 2-1 Mnogobo§ci iz Mekke nisu dozvolili muslimanima da 
seste godine po hidzri udu u Mekku i obave umru, za- 
driali su ih na Hudejbijji. 

3-1 Oko Kabe su bili postavljeni zrtvenici na kojima su 
mnogobozadki sve<3enici pojedinim kumirima prinosili 
zrtve. 

-2 Predislamski Arapi su desto gatali kad bi polazili na 
put, u trgovinu, ako bi htjeli da se oi^ene ili udaju ili da 
se upuste u kakav vazan posao, gatali bi posebnim 
strelicama koje su se nalazile u sve<5enika u Kabi. 
Kur'an zabranjuje svako gatanje i proricanje buduc- 
nosti. 

6-1 Neokupani (diunub) su i muskarac i zena poslije do- 
zivljavanja orgazma na bilo koji nadin (u snu, onanisa- 
njem, itd.) a zena poslije mjese^nog pranja i porodaj- 
nog 5is<3enja, sve dok se ne okupaju. 

7-1 Misli se na prisegu vjemosti na Akabi koju su pred- 
stavnici prvih muslimana iz Medine na godinu dana 
prijc hidire polozili Muhammedu, a.s. i na prisegu 
vjemosti na Hudejbijji koju su muslimani polozili Po- 
slaniku §este godine po hidzri. 

11-1 E^rotivnici su nekoliko puta htjeli da napadnu Mu- 
hammeda, a.s. i muslimane dok su obavljali zajednid- 
ku molitvu. 
13-1 tj. u Tcvratu, Starom zavjetu. 
15-1 Objavljuju vam se propisi, Kur'an jasni. Napomene Kur'an s prevodom SB SURA IV 

22- 1 U predislamsko doba bio je polozaj zene u braku vrlo 
teiak. Sinovi su nasljedivali svoje ma(^ehe, kao i ostalu 
imovinu svojih odeva, imali su pravo da s ma(^ehama 
zive kao sa svojim zenama zato §to su bile udate za nji- 
hove o£eve, mogli su ih i bez njihova pristanka za sebe 
ili za kojeg svog rodaka da udaju, a mogli su im i za- 
braniti udaju. Ovim ajetom se to sve strogo zabranjuje. 

25-1 Muhammed, a.s. je zabranio muslimanima da svoje ro- 
bove i robinje zovu robovima i robinjama, i tako ih vri- 
jedaju, nego im je naredio da ih zovu momcima i dje- 
vojkama. I ovdje je u tekstu Kur'ana, u umetnutoj re- 
denici u drugom retku ovog ajeta doslovno redeno: 
»Eto mu one u vaSem vlasnistvu - djevojke va§e.« Ri- 
jeCi »djevojke vase« morao sam prevesti rijedima » ro- 
binje vase« da bi ditaoci shvatili pravo znadenje teksta. 

33-1 Pojedinci su u predislamsko doba medusobno ugova- 
rali da (3e jedan drugog pomagati i stititi, dak i osvetiti, 
i u tom sludaju bi jedan drugog poslije smrti naslijedio, 
obidno bi naslijedio jednu sestinu. Ovim se vjernicima 
propisuje da ovakve ranije ugovore ispune, ali da se 
ubudu<3e to ne<3e tolerisati, jer su roditelji i rodaci na- 
sljednici. 

69-1 tj. na onom svijetu. 

75-1 tj. izMekke. 

77-1 Muslimanima prije hidzre bilo je naredeno da izbjega- 
vaju oruianu borbu s mnogobo§cima. 

105-1 Jedan musliman, po imenu Tuma, ukrao je od drugog 
muslimana pancir i pohranio ga kod svog prijatelja, 
Jevrejina. Pokradeni, poslije traganja, nade pancir kod 
Jevrejina, ali on izjavi da je musliman, po imenu Tu- 
ma, pohranio pancir kod njega. Upitan za ovo, Tuma 
se zakune da on pancir kod Jevrejina nije pohranio, i u 
njegovu odbranu ustane ditava njegova porodica. Kad 
sludaj iznesu pred Poslanika, on u prvi mah htjede da 
osudi onog Jevrejina, zato §to je u njega naden ukrade- 
ni pancir, ali upravo tada bude objavljen ovaj i sljede- Kur'an s prevodom 233-1 I nasljednik je duian sve to. Ako umre otac, onda tt 
skrbnik njegovog malodobnog djeteta izdriavati djete- 
tovu majku iz imetka malodobnog djeteta. 

248- 1 U kovdegu su bill ostaci ploda, Musflov §tap i obu<5a i 
HarOnov turban. 

258-1 »Ja dajem zivot i smrt«, tj. ja mogu narediti da se osu- 
deni na smrt pogubi, a mogu ga i pomilovati. SURA HI 1 3- 1 Govor je o bici na Bedru. 

-2 Oni kojima je data Knjiga, tj Biblija jesu Jevreji i 
kr§<3ani, a neuki, nepismeni su Arapi mnogobosci. 

23-1 Kad god se u Kur'anu spomene Knjiga, objavljena 
od AUaha prije Kur'ana, misli se na Bibliju. Ako se 
spomene dio Knjige, kao u ovom ajetu, onda se misli 
na Tevrat, Stari zavjet objavljen Musau, i to samo na 
Petoknjizje. A Jevreji su oni kojima je dat dio Knjige, 
tj. Tevrat. 

37-1 Zekerijja je bio oienjen Merjeminom sestrom Isa i ona 
mu je rodila sina Jahjaa. Jahja i Isa bili su tetici. 

44- 1 Svi svedenici u Hramu su zeljeli da se brinu o Merjemi. 
Da bi prekinuli prepirku, pobacali su pera svoja od 
trske u vodu i kad su sva potonula, a Zekerijjaovo os- 
talo na povrSini vode, prepustili su Zekerijjau brigu o 
Merjemi. 

123- 1 Bedr se nalazi na jugozapadnoj strani Medine, oko 1 50 
kilometara je udaljen od nje. Bitka na Bedru bila je 17. 
ramazana druge godine po hidzri (13. Ill 624). 

155-1 kada su se dvije vojske sukobile u Uhudu. 

-2 zbog toga §to Muhammedovo, a.s. naredenje nisu po- 
slu§ali ve(3 klanac napustili. Napomene Kur'an s prevodom 1 87- 1 Muslimanima je bilo u podetku zabranjeno da u mjese- 
cu posta opce sa svojim zenama i da jedu i piju poslije 
vedernje molitve, kao sto im je sve to bilo zabranjeno 
po danu, dok poste. -2 i jedite i pijte, tj. mozete jesti i 
zore. piti ditavu no6, sve do 189- 194- ■1 Predislamski Arapi su bill veoma praznovjemi i u da- 
nima hadzdza su ulazili natraske u svoje ku(^e. 

■ 1 Sveti mjesec je za sveti mjesec, tj. ako vas mnogobosci 
napadnu u svetim mjesecima u kojima je zabranjeno 
krv proljevati, vi im uzvratite, ne obaziru6i se na to sto 
je sveti mjesec. Sveti mjeseci lunarnog kalendara u ko- 
jima je zabranjena borba jesu: muharrem, zu-1-kada, 
zu-1-hidzdza i redzeb. 

1 97- 1 Hadzdz je u odredenim mjesecima. To su mjeseci : sev- 
val, zu-1-kada i zu-1-hidzdza. 

198- 1 i za vrijeme hadzdza trgujete i zaradujte. 

-2 Arefat je visoravan nekoliko kilometara udaljena od 
Mekke na kojoj se devetog dana mjeseca zu-1-hidzdzea 
moraju iskupiti sve hadzije. 

-3 Na Muzdelifi, mjestu izmedu Mine i Arefata. 

203-1 To je prvi dan Kurban-bajrama i tri dana poslije, tj. je- 
danaesti, dvanaesti i trinaesti dan mjeseca zu-1-hidz- 
dzea. 

226- 1 Predislamski Arapi su se, obidno u Ijutnji, zaklinjali da 
nece opdti sa svojim zenama, i zene su u tom sludaju 
provodile tezak zivot. Ovim ajetom se propisuje da ce 
takav muz izgubiti svoju zenu ako se s njom ne sastane 
najdalje u roku od detiri mjeseca. 

228-1 Da se vidi da nisu nosede da bi se mogle ponovo udati. 

-2 Dok zena deka da produ tri mjesedna pranja, muz koji 
je pustio ima pravo da od nje zatrazi da nastave bradni 
zivot, a privremeno rastavljena zena nema pravo da to 
odbije. 

229-1 jtena moze, na primjer, da se odrekne vjendanog dara 
da bi muz pristao na razvod. 

230- 1 tj. ako se od iste zene i po trecu put razvede. Napomene Kur'an s prevodom 89-1 tj. Kur'an 

-2 tj. Tevrat 

92- 1 tj. kad je otisao na Sinajsku goru da primi Tevrat. 

102-1 Govori se o Bozjem poslaniku Sulejmanu, sinu Davu- 
dovu. 

118-1 Govore mnogobosci iz Mekke. 

121-1 Bilo je Jevreja i kr§dana koji su neke dijelove Starog i 
Novog zavjeta imali saduvane u prvobitnim varijanta- 
ma. 

125-1 I udinili smo Hram utodistem, tj. udinili smo Kabu s 
okolinom, 6itav Harem utodistem i sigumim mjestom. 
Covjek bi, na primjer, sreo ubicu svoga oca ill brata pa 
mu ne bi smio nista udiniti. 

143-1 Prvi muslimani, prilikom obavljanja molitve, okretali 
su se prema Hramu u Jerusalimu. Osamnaest mjeseci 
poslije seobe iz Mekke u Medinu, naredeno je musli- 
manima da se ubudu(^e okredu prema Kabi u Mekki. 

-2 tj. nece propasti molitve onih koji su se okretali prema 
Hramu i Jerusalimu, a umrli su prije nego je naredeno 
da se muslimani okredu prema Kabi u Mekki. 

144-1 Sveti hram, Sveta dzamija jest Kaba sa svojom odrede- 
nom okolinom u Mekki. 

-2 tj. Jevreji i krscani. 

1 58- 1 Safa i Merva su dva sveta brezuljka u Mekki, u blizini 
same Kabe, izmedu kojih hadzije, poSto obidu oko Ka- 
be, tamo-amo sedam puta trde ili zure. 

1 59- 1 tj. u Tevratu, Starom zavjetu. 

-2 proklece ih meleki i vjemici. 

1 67- 1 na Zemlju. 

178-1 Neka rodbina ubijenog, koja je ubojici kry oprostila, 
na lijep nadin krvarinu trazi, a neka im ubojica, isto ta- 
ko, ne zavladeci ih, krvarinu za ubijenog isplati. Napomene Kur'an s prevodom SURA 11 NAPOMENE 1-1 * Elif-lam-mlm. Dvadeset devet sura u Kur'anu pod- 
nje sa jednim ili sa vise arapskih glasova. Ovi glasovi 
na podetku pojedinih sura su prvi ajet ili su dio prvog 
ajeta. Navodenjem ovih glasova skrece se paznja oni- 
ma koji ditaju ili slu§aju Kur'an na ono §to slijedi. Isto 
tako, ovi glasovi, odnosno njihovi znakovi, imaju i po- 
sebno znaCenje i predstavljaju simboie. 

8-1 Od ovoga pa do zakljudno dvadesetog ajeta ove sure 
govori se o licemjerima, koji su javno ispovijedali is- 
lam, a u sebi mu bili najljud protivnici. 

53-1 doslovno: Al-Furqan. Tako se u Kur'anu nazivaju 
svete knjige Tevrat, Stari zavjet, IndzTl, Novi zavjet i 
Kur'an, a i ostale ranije svete knjige, zato sto one ras- 
tavljaju istinu od neistine, pravo od krivog i ono sto 
je dozvoljeno od onog sto je zabranjeno. 

54-1 Prema mi§ljenju jednog kruga mufessira klasidara i 
modernista prevod dijela ajeta »faktulu enfusekum« 
bi trebao da glasi : »ubijte (prevladajte) u sebi tevbom 
poriv za grije§enjem«. 

73-1 Ovi Jevreji su za zivota Musdova ubili jednog dovjeka, 
a ubicu sakrili. Naredeno im je bilo da zakolju odrede- 
nu kravu i da ubijenog udare jednim kravljim dijelom. 
Kad su to udinili ubijeni je ozivio, kazao ko ga je ubio 
i odmah zatim umro. 

85-1 U Medini su u predislamsko doba zivjela dva arapska 
plemena, Evs i Hazredz i dva jevrejska, Benu Kurejza i 
Benu Nadir. Jevrejsko pleme Benu Kurejza bilo je u 
savezu sa arapskim plemenom Evs, a Benu Nadir sa 
arapskim plemenom Hazredi. Kad god bi do§lo do 
borbe izmedu dva arapska plemena Evs i Hazredz, a 
do borbe je 6esto dolazilo, njihovi saveznici, Jevreji su 
im pomagali. Poslije boja, oba jevrejska plemena bi ot- 
kupljivala iz suzanjstva Jevreje, bili oni iz njihovog ili 
protivniCkog jevrejskog plemena navoded da im je to 
naredeno u Tevratu. * U napomenama prvi broj oznafava broj ajeta, a drugi broj napomene. r^ ^^^^■^^^^^■^^^^^^ Uz Allahovu pomoc 

i blagoslov zavrseno 

^jestampanjeovog Mushafi Serifal 

s prevodom u Kompleksu Hadimi 

- 1 - Haremejni - s - Serifejni - 1 - 

Melik Fahd za stampanje Mushafi 

ISerifa u Medini Munevveri pod pok-j 

^roviteljstvom Ministarstva za hadzj 

i vakuf u Saudijskoj Arabiji 

Godine 1412. h. Sva prava stampe pridrzava Kompieks 

Hadimu - 1 - Haremejni - s - Serifejni - 1 - Melik 

Fahd za stampanje Mushafi Serifa 

P.O. Box. 3561 Medina Munevvera ( *£ ) { i ) ( )r ^ i-* )