Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats


AL-QURAN 

DAN 

TERJEMAHNYA 
[^m^m^mmw-it 

Pelyan dua Tanah Suci Raja Fahd ibn 'Abdal' Aziz Al Sa'ud Raja 

Kerajaan Saudi Arabia mendapat kehormatan Sebagai penganjur untuk 

dicetaknya Al Qur'an ini dan Terjemahan maknanya 

AL QUR'AN 

DAN 

TERJEMAHNYA Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) 

Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia 

mendapat kehormatan sebagai penganjur untuk dicetaknya 

Al Qur'an dan Terjemahnya ini. 


: JJUll < * ^ ' o ' 

: Jbu Ul 

^L-^aL I ii^jjuJl i-jyJl <^LiL iUij^lj o^jJlj i^lijVlj i-^^L-^l jjjjJl ojljj j^ lilcjj 

^j^UI ^j^JLil ^ 4»^l ^L-g-J t A.«M^I JbJl oLiJ A2^->- ^[ £j^\ jl^l ^U-* <u-sry 

4-oJl1Li i^jjJl ^i^hwall ApUaJ JL^ ^iiill ^L*jt t.-*Jaj t ^^U^l iil; 0^^' ^'^V ^-^^J Ulltbl ^ oj-s<?U o^^jL— -l^^ viJJL> U-^-cj^l jl^l j^lj«-« ^-•-sry O' iijJ^ L;j1 
^ Ul 4.*jr^l l^^jj ^1 j^Uil jtj 1 3;»**il ^l^i ,_;^1 IfJU J-b j^l i*Ju3l . ,j,aii_) ya>- j^ aK ^LJI J.^ i^jljo U l^.jlAJ <ilj c ^j^l 4JJI ^llS" ^ ^ (*-^r^t (*^ ^ 
i^j-jJl ujL?c^I ApLkJ JL^ dJULlI ^^^shLA ^\f, ji 4_*j^^l oJlfi (^jU JS* j^ ^jj 1j j^j RATA SAMBUTAN 

Yang Mulia Syeikh. Saleh ibn 'Abdul 'Aziz 
ibn Muhammad Al Syeikh 

Menteri Agama, Wakaf, Da'wah Dan Bimbingan 
Islam, 

Penaung Umum Al-Mujamma' (Lembaga 
Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd) 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah berfirman 
dalam kitab-Nya yang mulia: 

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah 
dan kitab yang menerangkan" 

Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Penghulu 
para nabi dan rasul, Nabi Muhammad s.a.w. yang telah bersabda: 

. (( ^j jTyJl ^ j^ ^j^ )) 

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari 
Al-Qur'an dan yang mengajarkannya" 

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan pengarahan Khadim al 
Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua tanah suci), Baginda Raja Fahd 
ibn *Abd al *Aziz Al-Sa*ud -semoga Allah melindunginya- dalam 
memberikan perhatian yang tinggi terhadap KitabuUah, juga upaya 
melancarkan penyebaran dan pembagiannya di kalangan umat Islam di 
selunih penjuru dunia, serta pentafsiran dan penterjemahan ma*nanya 
dalam berbagai bahasa di dunia. 

Keyakinan Kementerian Agama, Wakaf, Da'wah dan Bimbingan 
Islam-Kerajaan Arab Saudi, akan pentingnya terjemahan ma'na 
Al-Qur'an Al-Karim dalam berbagai bahasa penting dunia, guna 
memudahkan dalam memahami Al-Qur'an Al-Karim bagi umat Islam yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, di samping upaya 
menyampaikan risalah yang telah diperintahkan (oleh RasuluUah s.a.w.)» 
sebagaimana sabda beliau: 

• (( ^J ^3 ^ ^A )) 
"Sampaikan dariku meskipun (hanya) satu ayat" 

Dan sebagai khidmat kepada segenap saudara-saudara kita yang 
menggunakan bahasa Melayu, maka suatu kebahagian bagi Mujamma* 
al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif (Lembaga Percetakan 
Al-Qur'an Raja Fahd) di al-Madinah al-Munawwarah, untuk 
mempersembahkan kepada pembaca yang mulia, terjemahan Al-Qur'an 
dalam bahasa Indonesia ini, yang telah disahkan oleh Kementerian 
Agama Republik Indonesia dan telah diteliti oleh Lembaga Percetakan 
Al-Qur'an Raja Fahd. 

Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah s.w.t yang telah memberikan 
taufiq bagi penyelesaian tugas besar ini, dengan mengharap ridha Allah 
semata, dan semoga membawa manfa'at bagi seluruh manusia. 

Kita pun menyadari bahwa terjemahan Al-Qur'an al-Karim, 
bagaimanapun telah dilakukan dengan seksama, namun tetap akan ada 
kekurangan dalam membawakan^ ma *na agung yang dikandung 
nash Al-Qur'an yang (penuh dengan) mu'jizat, dan bahwa ma'na yang 
dibawakan sebuah terjemahan adalah (sebatas) hasil dari pengetahuan 
penterjemah dalam memahami kitabullah yang mulia (ini), di mana 
sebagai hasil usaha manusia maka terjemahan ini tidak lepas dari 
kesalahan dan kekurangan. 

Karenanya, kami mengharapkan dari setiap pembaca Al-Qur'an dan 
Terjemahnya ini untuk berkenan menyampaikan segala bentuk 
kesalahan, kekurangan ataupun tambahan yang di dapatinya, kepada 
pihak Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif 
(Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd) di al Madinah an 
Nabawiyyah, guna perbaikan dalam cetakan-cetakan berikutnya, insya 
Allah. 

Hanya Allah-lah Peng-Anugerah Taufiq, dan Dialah Pembimbing ke 
jalan yang benar, Ya Allah, terimalah dari Kami (amalan Kami). Sesung- 
guhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. KATA PENGANTAR 

KETUA YAYASAN PENYELENGGARA 

PENTERJEMAH/PENTAFSIRAL QURAN Assalamu 'alaikum w. w. 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an yang ditun- 
juk oleh Menteri Agama dengan sunt Keputusan no. 26 th. 1967untukme- 
nyelenggarakan dan menerbitkan serta menyiarkan Kitab Al Qur'an dan 
Terjenuzhnya, pada waktu ini dengan rasa syukur telah dapat mengantar- 
kan kepada masyarakat terbitnya Kitab Al Qur'an dan Terjemahnya, ter- 
diri dari satu j'ilid saja yang berisikan 30 Juz. 

A da pun isinya soma saja dengan isi Kitab Al Qur'an dan terjemahnya 
jilid kesatu, kedua dan ketiga dengan adanya perbaikan-perbaikan ter- 
hadap beberapa kekeliruan-kekeliruan yang dijumpai pada Kitab Al Qur'an 
dan Terjemahnya. 

Di dalam masa-masa yang kami lalui, selama 8 tahun mengerjakan 
tugas berat yang dipikulkan kepada kami ini dengan melalui bermacam- 
macam kesulitan, kami tidak dapat melupakan jerih payah kawan-kawan 
anggota "Dewan Penterjemah" yang sejak semula sampai selesainya tugas 
ini tekun memberikan waktunya yang berharga baik siang maupun malam 
dengan tidak mengenal lelah, kepada mereka kami banyak-banyak meng- 
ucapkan terima kasih. Mereka itu ialah: 

1. Prof. T.M. Hasbi Ashshiddiqi. (aim) 

2. Prof. H. BustamiA. Gani 

3. Prof H. Muchtar Jahya. 

4. Prof HM. Toha Jahya Omar, (aim) 

5. Dr. H.A. Mukti Ali 

6. Drs. Kamal Muchtar. 

7. H. Gazali Thaib. (aim) 

8. K.H.A. Musaddad. 

9. KM. AUMaksum. (aim) 
1 0. Drs. Busjairi Ma djidi. Beliau-beliau inilah yang telah turut berjasa dalam melaksanakan 
tugas menterjemahkan Kitab Al Qur'an ke dalam bahasa Indonesia selama 8 tahun. Semoga akan menjadi amal saleh bagi mereka. AminI 

Akhirnya kepada seluruh instansi dan badan-badan serta lembaga- 
lembaga Pemerinmh ataupun swasta yang turut membantu terlaksananya 
tugas yang berat ini, kami menff^capkan terima kasih banyak. JAKARTA, IMaret 1971, 

YA YA SAN PEN YELENGGA RA 
PENTERJEMAHlPENTAFSIR AL QUR 'AN. 
(Prof, R.H.A, SOENARJO S.H.) 
Ketua ISI MUQADDIMAH 
BAB SATU. SEJARAH AL QURAN 

I. APAKAH AL QUR'AN ITU 15 

a. Arti kata Qur'an dan apa yang dimaksud dengan Al Qur*an is 

b. Cara-cara Al Qur'an diwahyukan 15 

c. Hikmafa diturunkan Al Qur'an secara berangsur-angsur ig 

d. Ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah 16 

e. Nama-nama Al Qur'an 16 

/. Surat-surat dalam Al Qur'an 17 

g. Huruf-hurufHijaaiyyahyangadapadapennulaansurat 17 

h. Pembagian Al Qur'an 18 

//. SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR'AN 18 

a. Metnelihara Al Qur'an di masa Nabi s.a.w 18 

b. Al Qur'an dl masa Abu Bakar r.a 20 

c. MembukukanAI Qur'an utKarimdi masa Utsman r.a 21 

///. TAFSIR AL QUR'ANfUL KARIM 23 

A. Periode Mutaqaddimin 25 

B. Periode Mutaakhirin(Abad 4 -Abad 12 H) 28 

C. Tafsir pada periode baru 29 

IV. PENTERJEMAHAN AL QUR'AN 30 

A. Teijemahan ke dalam bahasa Barat 30 

B. Teijemahan ke dalam bahasa bukan Barat 32 

C. Teijemahan ke dalam bahasa Indonesia 36 

BAB DUA: NABI MUHAMMAD S.A. W. 

A. PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN 37 

a. Nabi 'Isa a.s. diutus untuk sesuatu kaum tertentu , 38 

b. KitabWedaadalahkitab untuk sesuatu golongan ,.,.,«,.,.,.«„ 38 

c. Tuhan adalah Esa 39 

d. Agama adalah bukan hasil pemikiran umat manusia 39 

e. Mengapa hukum-hukum dan agama-agama itu berbeda? 43 

B. SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD SAW. 49 

L SEJARAH RINGKAS 49 

a. Kota Mekah 49 

b. Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w 50 

c. Kematian Ibu dan Kakek 50 

d. Pengalaman-pengalaman penting Nabi Muhammad s.a.w 51 

e. Akhlak Nabi Muhammad s.a.w. dari masa kanak-kanak 

hinggadewasa -..„... 53 

/. Muhammad menjadi Rami ...,„„- — „...,..... 53 

g. Peranan Khadijah di saat-saat Nabi Muhanunad s.a.w. 

menerimawahyu 55 

h, Tugas Nabi Muhammad s.a.w 56 

/. Menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi 57 

j. Menyiarkan agama Islam secara terang-terangan 57 

k. Reaksi orang Quraisy 58 

/. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) 59 

m. Pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththahb 60 

n. Nabi mengalami tahun kesedihan 60 

o. Nabi Muhammad s.a.w. menjalani Isra' dan Mi'raj 61 

p. Orang Yatsrib masuk Islam 61 

q. Hijrah ke Yatsrib 62 

r. Yatsrib menjadi Madinatun Nabiy 63 II. NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMBINA MASYARAKAT ISLAM .. 64 

1. Mendirikan mesjid 64 

2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar 64 

3. Peijanjian perdamaian dengan kaum Yahudi 65 

4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial 

untuk masyarakat Islam 65 

III. NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMELIHARA DAN 
MEMPERTAHANKAN MASYARAKAT ISLAM 66 

1. Penggerogotan oleh orang-orang Yahudi , , 66 

2. Penggerogotan oleh orang-orang munafik , 68 

3. Rongrongan orang Quraisy dan sekutu-sekutuaya 68 

4. Tugas Nabi Muhammad s.a.w. selesai 73 

IV. PERUBAHAN YANG DIBAWA OLEH AJARAN NABI 
MUHAMMAD S.A.W. TERHADAP BANGSA ARAB 74 

1. Segi keagamaan 74 

2. Segi kemasyarakatan 75 

3. Segi Politik 75 

BAB T/GA: KANDUNGAN AL QURAN 76 

1. Percaya kepada yangghaib 77 

2. Beriman kepada Malaikat .,.„ ,.„„ 78 

5. Percayakepada wahyuyang diturunkan oleh Allah S.W.T 79 

4. Percaya kepada adanya akhirat 80 

5. Beriman kepada Nabi-nabi 83 

6. Beriman kepada qadar , 85 

7. Rukun Islam 85 

1) Mengucapkan dua kalimah Syahadiit ^5 

2) Shalat 85 

3) Shaiun atau Puasa 86 

4) Zakat 87 

5) Haji 87 

BAB EMPAT: AL QURAN SEBAGAI MUJIZAT 89 

BAB LIMA: AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 93 

1. ILMU BAHASA ARAB 93 

a. Ilmu Nahwu dan Sharaf 94 

b. Balaghah 95 

c. Ilmu Bahasa 95 

2. ILMU SYARI'AT 95 

a. Tafsir 95 

b. Hadits dan Musthalah Hadits 96 

c. Fiqh dan Ushul Fiqh 96 

d. Ilmu Kalam 97 

3. SEJARAH 97 

4. AL HIKMAH DAN FILSAFAT 98 

BAN ENAM: KEUTAMAAN MEMBACA AL QURAN DAN 

CARA MEMBACANYA 102 

1. Membaca Al Qur'an 102 

2. Mendengarkan bacaan Al Qur'an 103 

3. Membaca Al Qur'an sampai khatam (tamat) 104 

4. Adab membaca Al Qur'an 105 

5. Belajar Al Qur'an dan mengajarkannya 108 

6. Tajwid 109 

7. Cara pembacaan Al Qur'an dan penulisannya ,...,.. 109 

DAFTAR JUDUL 112 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 143 

EJAAN YANG DIPAKAI 145 BAB SATU 

SEJARAHAL QUR'AN 

I. APAKAH AL QUR'AN ITU? 

a. Artikata Qur'an danapa yang dima ksu d denga nAlQur'an. 

"Qur'an" menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. 
Subhi Al Salih berarti "bacaan", asal kaia qara'a. KaU Al Qur'an itu berbentuk masdar 
dengan arti isim maful yaitu maqru' (dibaca). 

Di dalam Al Qur'an sendiri ada pemakaian kata "Qur'an" dalam arti demi- 
kian sebagai tersebut daiam ayat 17, 18 surat (75) Al Qiyaamah: 


Artinya: 

"Sesungguhnya mengumpulkan Al Qur'an (didalam dadamu) dan (menetapkan) ba- 

caannya (pada lidahmu) iiu adalah tanggungan Kami. (Karena itu). jika Kami telah 

membacakannya , hendaklah kamu ikuti bacaannya". 

Kemudian dipakai kata "Qur'an" itu untuk Al Qur'an yang dikenal seka- 

rang inL Adapun definisi Al Qur'an ialah: "Kalam Allah s.w.t. yang merupakan 

mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan 

yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah 

ibadah." 

Dengan definisi ini, Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-nabi selain Nabi 
Muhammad s.a.w., tidak dinamakan Al Qur'an seperti Taurat yang diturun- 
kan kepada Nabi Musa a.s., atau Injil yang diturunkan kepada Nabi 'Isa a.s. De- 
mikian pula Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang 
membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak pula di- 
namakan Al Qur'an. 

b. Cam-cam Al Qur'an diwahyukan. 

Nabi Muhammad s.a.w, dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-ma- 
cam cara dan keadaan, di antaranya: 

1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi s.a.w. 
tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada 
saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan: "Ruhul qudus me- 
wahyukan ke dalam kalbuku", (lihat surat (42) Asy Syuura ayat (51). 

2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang me- 
ngucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar 
akan kata-kata itu, 

3. Wahyu da tang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. (Zara inilah yang 
amat berat diiasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpancar- 
an keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat 
Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat 
berat, bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta. Diriwayat- 
kan oleh Zaid bin Tsabit: "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada 
Rasulullah. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan 
diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti 
permata, Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali 
seperti biasa". 

4. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki 
seperti keadaan no. 2, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini ter- 
sebut dalam Al Qur'an surat (53) An Najm ayat 13 dan 14. 

Artinya: 

Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang bin fkedua). Ketika (ia 
berada) di Sidratulmuntaha. APAKAH AL QUR'AN ITU c. Hikmah dituninkan Al Qur'an secara berangsur-angsur. 

AJ Qur'an dituninkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 
22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Al 
Qur'an dituninkan secara berangsur-angsur itu lalah : 

1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melak- 
sanakan suruhan, dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu ditunin- 
kan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat 'Aisyah 
r.a. 

2. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh, sesuai de- 
ngan kemaslahatan, Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al Qur'an ditunin- 
kan sekaligus. (Ini menunit pendapat yang mengatakan adanya nasikh dan 
mansukh). 

3. Tumnnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang teijadi akan 
lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati, 

4. Memudahkan penghafalan, Orang-orang musyrik yang telah menanyakan 
mengapa Al Qur'an tidak dituninkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam 
Al Qur'an surat (25) Al Furqaan ayat 32, yaitu: 

" mengapakah Al Qur'an tidak dituninkan kepadanya sekaligus 

?"Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri: 

" Demikianlah, dengan (cara) begitu Kami hendak menetapkan hati- 

mu " 

5. Di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau 
penolakan suatu pendapat atau perbuatan, sebagai dikatakan oleh Ibnu 'Ab- 
bas r.a. Hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al Qur'an dituninkan sekaligus. 

d. Ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Ma daniy yah, 

Ditinjau dari segi masa turunnya, maka Al Qur'an itu dibagj atas dua 
golongan: 

1. Ayat-ayat yang dituninkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad s.a.w, 
hijrah ke Madinah dvnaiVndkdLn ayat-ayat Makkiyyah. 

2. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad s,a,w, 
hijrah ke Madinah dinam&kan ayat-ayat Madaniyyah. 

Ayat-ayat Makkiyyah meliputi 19/30 dari isi Al Qur'an terdiri atas 86 surat, 
sedang ayat-ayat Madaniyyah meliputi 11/30 dari isi Al Qur'an terdiri atas 28 
surat. 
Perbedaan ayat-ayat Makkiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah ialah: 

1. Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya pendek-pendek sedang ayat-ayat Ma- 
daniyyah panjang-panjang; surat Madaniyyah yang merupakan 11/30 
dari isi Al Qur'an ayat-ayatnya berjumlah 1.456, sedang jurat Makkiyyah 
yang merupakan 19/30 dari isi Al Qur'an jumlah ayat-ayatnya 4.780 ayat. 
Juz 28 sehinihnya Madaniyyah kecuali suiat (60) Mumtahinah, ayat-ayat- 
nya berjumlah 137; sedang juz 29 ialah Makkiyyah kecuali surat (76) Ad- 
dahr, ayat-ayatnya berjumlah 431. Surat Al Anfaal dan surat Asy Syu'araa 
masing-masing merupakan setengah juz tetapi yang pertama Madaniyyah de- 
ngan bilangan ayat sebanyak 75, sedang yang kedua Makiyyah dengan ayat- 
nya yang berjumlah 227, 

2. Dalam suiat-surat Madaniyyah terdapat perkataan "ya ayyuhalladzina aamanu" 
dan sedikit sekali terdapat perkataan "yaa ayyuhannaas", sedang dalam surat 
surat Makkiyyah adalah sebaliknya, 

3. Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubung- 
an dengan keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat yang terdahulu 
yang mengandung pengajaran dan budi pekerti; sedang Madaniyyah me- 
ngandung hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat atau 
hukum-hukum duniawi, seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketata- 
negaraan, hukum perang, hukum intemasional, hukum antar agama dan Iain- 
lain. 

e. Nama-nama Al Qur'an. 

Allah memberi nama Kitab-Nya dengan Al Qur'an yang berarti "bacaan". 
Arti ini dapat kita lihat dalam surat (75) Al Qiyaamah ; ayat 17 dan 18 sebagai- 
mana tersebut di atas. APAKAH AL QUR'AN ITU Nama inl dikuatkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat (17) Al Israa' 
ayat 88; surat (2) Al Baqarah ayat 85; surat (15) Al Hijr ayat 87; surat (20) Thaa- 
ha ayat 2; surat (27) An NamI ayat 6; surat (46) Ahqaaf ayat 29; surat (56) Al 
Waaqrah ayat 77 ; surat (59) Al Hasyr ayat 21 dan surat (76) Addahr ayat 23. 

Menurut pengertian ayat-ayat di atas Al Qur'an itu dipakai sebagai nama bagi 
Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Selain Al Qur'an, Allah juga memberl beberapa nama lain bagj Kitab-Nya, 
seperti: 

1. Al Kitaab atau Kitaabullah: merupakan synonim dari perkataan Al Qur'an, 
sebagaimana tersebut dalam surat (2) Al Baqarah ayat 2 yang artinya: "Kitab 

(Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya "Lihat pula surat (6) Al 

An'aamayat 114. 

2. Al Furqaan: "Al Furqaan" artinya: "Pembeda", iaiah "yang membedakan 
yang benai dan yang batil", sebagai tersebut dalam surat (25) Al Furqaan 
ayat 1 yang artinya: "Maha Agung (Allah) yang telah menurunkan Al Fur- 
qaan^ kepada hamba-Nya, agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam". 

3. Adz-Dzikir: Artinya: "Peringatan". sebagaimana yang tersebut dalam surat 
(15) Al Hijr ayat 9 yang artinya: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan 
'Adz-Dzikir" dan sesungguhnya Kamilah penjaganya". (Lihat pula surat (16) 

AnNahlayat44. 

Dari nama yang tiga tersebut di atas, yang paling masyhur dan merupa- 
kan nama khas ialah "Al Qur'an". 

Selain dari nama-nama yang tiga itu ada lagj beberapa nama bagi Al 
Qur'an. Imam As Suyuthy dalam kitabnya Al Itqan, menyebutkan nama-nama Al 
Qur'an, diantaianya: Al Mubiin, Al Kariim, Al Kalam, An Nuur. 

/ Sura t-sura t dala mAl Qur'an. 

Jumlah surat yang terdapat dalam Al Qur'an ada 114; nama-namanya dan 
batas-batas tiap-tiap surat, susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang 
ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri (tauqifi). 

Sebagian dari surat-surat Al Qur'an mempunyai satu nama dan sebagjan 
yang lain mempunyai lebih dari satu nama, sebagaimana yang akan diteran^an 
dalam muqaddimah tiap-tiap suraL 

Surat-surat yang ada dalam Al Qur'an ditinjau dari segi panjang dan pendek- 
nya terbagi atas 4 bagian, yaitu : 

1. ASSAB'UTHTHIWAAL, dimaksudkan, tujuh surat yang panjang. Yaitu: Al 
Baqarah, Ali Imran, An Nisaa', Al A'raaf, Al An'aam, Al Maa-idah dan 
Yunus. 

2. AL MIUUN, dimaksudkan surat-surat yang berisi kira-kira seratus ayat lebih, 
seperti: Hud, Yusuf, Mu'min dsb, 

3. AL MATSAANI, dimaksudkan surat-surat yang berisi kurang sedikit dari seratus 
ayat, seperti: Al Anfaal, Al Hijr dsb. 

4. AL MUFASHSHAL, dimaksudkan surat-surat pendek, seperti: Adhdhuha, Al 
Ikhlas, Al Falaq, An Nas, dsb. 

g. Huruf-huruf Hijaaiyyah yangada pada permulaan surat. 

Di dalam Al Qur'an terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hija- 
aiyyah yaitu pada surat-surat: 

(1)A1 Baqarah , (2) Ali Imran ,(3) Al A'raaf , (4) Yunus , (5) Yusuf , (6) Huud , (7) Ar 
Ra'ad, (8) Ibrahim, (9) Al Hijr, (10) Maryam, (11) Thaaha, (12) Asy Syu'araa, 
(13) An Naml, (14) Al Qashash, (15) Al'Ankabuut, (16) Ar Ruum, (17) Lukman, 
(18) As Sajdah (19) Yasin, (20) Shaad, (21) Al Mu'min, (22) Fushshilat, (23) Asy 
Syuuraa, (24) Az Zukhnif, (25) Ad Dukhaan, (26) Al Jaatsiyah, (27) Al Ahqaaf, 
(28) Qaaf dan (29) Al Qalam (Nuun). 

Huruf-huruf hijaaiyyah yang terdapat pada permulaan tiap-tiap surat ter- 
sebut di atas, dinamakan "Fawaatihushshuwar" artinya pembukaan surat-surat. 

Banyak pendapat dikemukakan oleh para Ulama' Tafsir tentang arti dan 
maksud huruf-huruf hijaaiyyah itu, selanjutnya lihat not 10, halaman 8 (Ter- 
jemah). SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR'AN 18 

h. Pembagian Al Qur'an. 

Sejak zaman sahabat telah ada pembahagian Al Qur'an menjadi: 1/2, 1/3, 
1/5, 1/7, 1/9 dan sebagainya. Pembagian tersebut hanya sekedar untuk hafalan dan 
amalan dalani tiap-tiap sehari semalam atau di dalam sembahyang, dan tidak ditulis 
di daJam Al Qur'an atau di pinggiinya. Barulah pada masa Al Hajjaj bin Jusuf Ats 
Tsaqafi diadakan penulisan di dalam atau di pinggir Al Qur'an dan ditambah de- 
ngan istilah-istilah bam. 

Salah satu caia pembagian Al Qur'an itu, ialah dibagi menjadi 30 juz, 114 
suiat dan 60 hizb. 

Tiap-tiap satu suiat ditulis namanya dan ayat-ayatnya, dan tiap-tiap hizb di- 
tulis sebelah pinggimya yang menerangkan: hizb pertama, kedua dan seterusnya. 
Dan tiap-tiap satu hizb dibagi 4. Tanda 1/4 hizb ditulis dengan: cr^j tanda 1/2 

hizb ditulis dengan: .ji^ dan tanda 3/4 hizb ditulis dengan: tvJta-jC 

Pembagian cara inilah yang dipakai oleh ahli-ahli Qiiaat Mesir, dan atas 
dasar itu pulalah percetakan Amiriyah milik pemerbtah Mesir mencetak Al 
Qur'an semenjak tahun 1337 Hijrah sampai sekarang, di bawah pengawasan 
para guru besar Al Azhar. 

Al Qur'an terdiri atas 114 surat dan dibagi menjadi 30 juz terdiri atas 554 
ruku'. Suiat yang panjang berisi beberapa ruku', sedang surat-surat yang pen- 
dek-pendek berisi satu ruku'. Tiap-tiap satu ruku' diberi tanda di sebelah pinggir- 
nya dengan huruf: ^ Al Qur'an yang beredar di Indonesia dibagi menurut pem- 
bagian tersebut di atas, seperti cetakan Cirebon, Jepang dan lain-lainnya. 

Adapun pertengahan Al Qur'an (Nishful Qur'an), terdapat pada sural (18) 
Al Kahf ayat 1 9 pada lafaz: ,_1 U"_^i "1 (walyatalaththaf). 

//. SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QURAN. 

a. Memelihara Al Qur'an di masa Nabi s.a.w. 

Pada permulaan Islam bangsa Arab adalah satu bangsa yang buta huruf; 
amat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. 

Mereka belum mengenal kertas, sebagai kertas yang dlkenal sekarang. 

Perkataan "Al waraq" (daun) yang lazim pula dipakaikan dengan arti "ker- 
tas" di masa itu, hanyalah dipakaikan pada daun kayu saja. 

Adapun kata "al qirthas" yang daripadanya terambil kata-kata Indonesia 
"kertas" dipakaikan oleh mereka hanyalah kepada benda-benda (bahan-bahan) 
yang mereka pergunakan untuk ditulis, yaitu: kulit binatang, batu yang tipis dan 
licin, pelapah tamar (korma), tulang binatang dan Iain-lain sebagainya. 

Setelah mereka menaklukkan negeri Persia, yaitu sesudah wafatnya Nabi 
Muhammad s.a.w., barulah mereka mengetahui kertas. Orang Persia menamai 
kertas itu "kaqhid", maka dipakailah kata-kata kaqhid ini untuk kertas oleh bang- 
sa Arab semenjak itu. 

Adapun sebelum masa Nabi ataupun di masa Nabi, kata-kata "al kaqhid" itu 
tidak ada dalam pemakaian bahasa Arab, maupun dalam hadits-hadits Nabi. Ke- 
mudian kata-kata "al qirthas" itupun dipakai pula oleh bangsa Arab kepada apa 
yang dinamakan "kaqhid" dalam bahasa Persia itu. 

Kitab atau buku tentang apapun, juga belum ada pada mereka. Kata-kata "ki- 
tab" di masa itu hanyalah berarti: sepotong kulit, batu, atau tulang dan sebagai- 
nya yang telah bertulis, atau berarti surat, seperti kata "kitab" dalam ayat 28 surat 
(27)AnNaml. 

"^^ 1 «.- *- - "^^ - > • 

'Tergilah dengan surat saya ini, maka jatuhkanlah dia kepada mereka. . . *.* ... 

Begitu juga "kutub" (jama' kitab) yang dikirimkan oleh Nabi kepada raja-raja 
di masanya, untuk menyeru mereka kepada Islam. 

Karena mereka belum mengenal kitab atau buku sebagai yang dlkenal seka- 
rang, sebab itu di waktu Al Qur'anul Karim itu dlbukukan di masa Khalifah 
Utsman bin 'Affan - sebagai akan diterangkan nanti-, mereka tidak tahu dengan 
apa Al Qur'an yang telah dibukukan itu akan dinamai. Bermacam-macamiah pen- 19 SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR'AN 

dapat sahabat tentang nama yang hams diberikan. Akhimya mereka sepakat me- 
namainya dengan "Al Mushhaf" (Ism ntaful dari ashhafa. dan ashhafa artinya: 
mengumpulkan (shuhuf), jamak dari shahifah. lembaran-lembaran yang telah bertulis. 

Kendatipun bangsa Arab pada waktu itu masih buta huruf, tetapi mereka 
mempunyai ingatan yang am at kuat. Pegangan mereka dalam memelihara dan meri- 
wayatkan sya*ir-sya*ir dari pujangga-pujangga dan penyair-penyaii mereka, ansab 
(silsilah ketuiunan) mereka, peperangan-peperangan yang tegadi di antara mereka, 
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan mereka ttap hari 
dan Iain-Iain sebagainya, adalah kepada hafalan semata-mata. 

Demikianlah keadaan bangsa Arab di waktu kedatangan agama Islam itu. 
Maka dijalankanlah oleh Nabi suatu cara yang 'amali (praktis) yang sehras de- 
ngan keadaan itu dalam menyiaikan Al Qur*anul Karim dan memeliharanya. 

Tiap-tiap dituninkan ayat-ayat itu Nabi menyuruh menghafiilnya, dan me- 
nuliskannya, di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang bisa di- 
susun dalam sesuatu sural. Nabi menerangkan tertib unit ayat-ayat itu. Nabi mengadakan 
peraturan, yaitu Al Qur'an sajalah yang boleh dituliskan, selain dari Al Qur'an, Hadits 
atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dari mulut Nabi, dilarang menuliskannya. 
Larangan ini dengan maksud supaya Al Qur'anul Karim itu terpelihara, jangan campur 
aduk dengan yang Iain-lain yang juga didengar dari Nabi. 

Nabi menganjurkan supaya Al Qur'an itu dihafal, selalu dibaca, dan diwajib- 
kannya membacanya dalam sembahyang. 

Dengan jalan demikian banyaklah orang yang hafal Al Qur'an. Surat yang satu 
macam, dihafal oleh ribuan manusia, dan banyak yang hafal seluruh Al Qur'an. Da- 
lam pada itu tidak ada satu ayatpun yang tak dituliskan. 

Kepandaian menulis dan membaca itu amat dihargai dan digembirakan oleh 
Nabi. Beliau berkata: 

"Diakhirat nanti tinta ulama-ulama itu akan ditimbang dengan darah syuhada' 
(orang-orang yang ma ti syahid) ", 

Pada peperangan Badar, orang-orang musyrikin yang ditawan oleh Nabi, 
yang tidak mampu menebus dirinya dengan uang, tetapi pandai menulis baca, 
masing-masingnya diharuskan mengajar sepuluh orang Muslim menulis dan 
membaca sebagai ganti tebusan. 

Di dalam Al Qur'an pun banyak ayat-ayat yang mengutarakan pengharga- 
an yang tinggi terhadap huruf, pena, dan tulisan. Firman Allah: 

Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. (Surat (68) Al Qalam ayat 1). t>Lr:;Ji 0pjc^f^0pi^^^'^ 0fi^'ii&!^i Bacalah, dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mertgajar dengan pena. Dia telah 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(Surat (96) APAIaq ayat 3, 4, 5) 

Karena itu bertambahlah keinginan untuk belajar menulis dan membaca, dan 
bertambah banyaklah mereka yang pandai menulis dan membaca itu, dan 
banyaklah orang yang menuliskan ayat-ayat yang telah dituninkan. Nabi sendiri 
mempunyai beberapa orang penulis yang bertugas menuliskan Al Qur'an untuk 
beliau. Penulis-penulis beliau yang terkenal ialah 'Ali bin Abi Thalib, Utsman bin 
Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan Mu'awiyah., Yang terbanyak menu- 
liskan ialah Zaid bin Tsabit dan Mu'awiyah. 

Dengan demikian terdapatlah di masa Nabi tiga unsur yang tolong-menolong 
memelihara Al Qur'an yang telah dituninkan itu. SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL OUR'AN 20 

1. Hafalan dari mereka yang hafal Al Qur'an 

2. Naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. 

3. Naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca 
untuk mereka masing-masing. 

Dalam pada itu oleh Jibril diadakan ulangan (repetisi) sekali setahun. Di 
waktu ulangan itu Nabi disunih mengulang memperdengarkan Al Qur'an yang 
telah ditumnkan. Di tahun beliau wafat, ulangan itu diadakan oleh Jibril dua kali. 

Nabi sendiripun sering pula mengadakan ulangan itu terhadap sahabat- 
sahabatnya, maka sahabat-sahabat itu disunih beliau membacakan Al Qur'an itu 
di mukanya, untuk menetapkan atau membetulkan hafalan atau bacaan mereka. 

Ketika Nabi wafat Al Qur'an itu telah sempuma diturunkan dan telah dihafal 
oleh ribuan manusia, dan telah dituliskan semua ayat-ayatnya. 
Ayat-ayatnya dalam sesuatu surat telah disusun menurut tertib urut yang di- 
tunjukkan sendiri oleh Nabi. 

Mereka telah mendengar Al Qur'an itu dari mulut Nabi berkali-kali, dalam 
sembahyang, dalam pidato-pidato beliau, dalam pelajaran^elajaran dan Iain-lain, 
sebagaimana Nabi sendiripun telah mendengar pula dari mereka. Pendeknya Al 
Quraanul Karim adalah dijaga dan terpelihaia baik-baik, dan Nabi telah men- 
jalani suatu cara yang amat piaktis untuk memelihara dan menyiarkan Al Qur'an 
itu, sesuai dengan keadaan bangsa Arab di waktu itu. 

Satu hal yang menarik perhatian, ialah Nabi baru wafat sebagai disebutkan di 
atas, ialah di kala Al Qur'an itu telah cukup diturunkan, dan Al Qur'an itu sem- 
puma diturunkan ialah di waktu Nabi telah mendekati masanya untuk kembali ke 
hadirat Allah Yang Maha Kuasa. 

Hal ini bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi telah diatur oleh Yang Maha 
Esa. 

b. Al Qur 'an di masa A bu Bakar r.a. 

Sesudah Rasulullah wafat, para sahabat baik Anshar maupun Muhajirin, se- 
pakat mengangkat Abu Bakar menjadi Khahfah. Pada awal masa pemerintah- 
annya banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya. Terutama 
di Nejed dan Yaman banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama- 
nya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu ada pula 
orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, Hal ini dihadapi oleh Abu 
Bakar dengan tegas, sehingga ia berkata terhadap orang-orang yang menolak 
membayar zakat itu demikian: "Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk me- 
nyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat (seperti apa) yang pernah mereka 
serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka". Maka ter- 
jadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan 
pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya nabi itu. Di antara peperangan- 
peperangan itu yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang 
ikut dalam peperangan ini, kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para peng- 
hafal Al Qur'an, Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al 
Qur'an. Bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al 
Qur'an di masa Nabi pada suatu pertempuran di sumur Ma'unah dekat kota 
Madinah. 

Oleh karena Umar bin Khathtliab khawatii akan gugumya para sahabat 
penghafal Al Qur'an yang masih hidup, maka ia lalu datang kepada Abu Bakar 
memusyawaratkan hal ini. Dalam buku-buku Tafsir dan Hadits percakapan yang 
terjadi antara Abu Bakar, Umar dan Zaid bin Tsabit mengenai pengumpulan Al 
Qur'an diterangkan sebagai berikut: 

Umar berkata kepada Abu Bakar: "Dalam peperangan Yamamah para saha- 
bat yang hafal Al Qur'an telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugur- 
nya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat- 
ayat Al Qur'an itu perlu dikumpulkan", 

Abu Bakar menjawab: "Mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak di- 
perbuat oleh Rasulullah?". 

Umar menegaskan: "Demi Allah! Ini adalah perbuatan yang baik". Dan ia 21 SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR'AN 

berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan Al Qur'an ini, 
sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar 
itu< Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Tsabit dan berkata kepadanya: 
"Umar mengajakku mengumpulkan Al Qur'an". Lalu diceriterakannya sega- 
la pembicaraannya yang teijadi antara dia dengan Umar. Kemudian Abu Bakar 
berkata: "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas yang kupercayai sepenuh- 
nya. Dan engkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleli Rasu- 
lullah. Oleh karena itu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al Qur'an itu". Zaid men- 
jawab: "Demi Allah! Ini adalah pekerjaan yang berat bagjku, Seandainya aku di- 
perintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat 
bagiku daripada mengumpulkan Al Qur'an yang engkau perintahkan itu". Dan 
ia berkata selanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar: "Mengapa kalian melaku- 
kan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab: "Demi 
Allah! Ini adalah perbuatan yang baik". la lalu memberikan alasan-alasan ke- 
baikan mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an itu, sehingga membukakan hati Zaid, 
kemudian ia mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an dari daun, pelepah kurma, 
batu, tanah keras, tulang unta atau kambing dan dari sahabat-sahabat yang hafal 
Al Qur'an. 

Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an itu Zaid bin Tsabit be- 
kerja amat teliti Sekalipun beliau hafal Al Qur'an seluruhnya, tetapi untuk 
kepentingan pengumpulan Al Qur'an yang sangat penting bagi umat Islam itu, 
masih memandang perlu mencocokkan hafalan atau catatan sahabat-sahabat 
yang lain dengan disaksikan oleh dua orang saksi. 

Dengan demikian Al Qur'an seluruhnya telah ditulis oleh Zaid bin Tsabit 
dalam lembaran-lembaran, dan diikatnya dengan benar, tersusun menurut 
urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, kemu- 
dian diserahkan kepada Abu Bakai. Mushhaf ini tetap di tangan Abu Bakar sam- 
pai ia meninggal, kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khaththab dan 
tetap ada di sana selama pemerintahannya. Sesudah beliau wafat, Mushhaf itu di- 
pindahkan ke rumah Hafsah, puteri 'Umar, isteri Rasulullah sampai masa pe- 
ngumpulan dan penyusunan Al Qur'an di masa Khalifah Utsman. 

c. Membukukan Al Qur'an-ul Karim di masa Uisman r.a. 

Tetaplah demikian keadaan Al Qur'an itu, artinya telah dituiiskan dalam satu 
naskah yang lengkap, di atas lembaran-lembaran yang serupa, ayat-ayat dalam 
sesuatu surat tersusun menurut tertib unit yang ditunjukkan oleh Nabi. Lembar- 
an-lembaran ini digulung dan diikat dengan benang, disimpan oleh mereka yang 
disebutkan di atas. 

E)i atas telah disebutkan bahwa di permulaan pemerintahan Khalifah Abu Ba- 
kar terjadilah riddah (pemberontakan orang-orang murtad). Yang kemudian 
dapat dipadamkan oleh Abu Bakar. Maka setelah Jaziratul Arab tenteram kem- 
bali, mulailah Abu Bakar menyiarkan Islam ke negeri-negeri yang berdekatan. 

Di masa beliau tentara Islam telah memasuki kota-kota Hirah dan Anbar (di 
Mesopotamia) dan telah sampai di sungai Yarmuk di Syria, dan di masa peme- 
rintahan Khalifah Umar bin Khaththab, kaum Muslimin telah menaklukkan Bac- 
triane dekat sungai Ayax (Amu Daria) di sebelah timur, dan Mesir di sebelah ba- 
rat. 

Di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan mereka telah sampai ke 
Armenia dan Azarbaiyan di sebelah timur, dan Tripoli di sebelah barat, 

Dengan demikian kelihatanlah bahwa kaum Muslimin di waktu itu telah ter- 
pencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia dan Afrika. 

Ke mana mereka pergi, dan di mana mereka tinggaJ Al Our'anul Karim itu 
tetap jadi Imam mereka, di antara mereka banyak yang menghafal Al Qur'an itu. 

Pada mereka ada naskah-naskah Al Qur'an itu, tetapi naskah-naskah yang mereka 
punyat itu tidak sama susunan surat-suratnya. 

Begitu juga ada didapat di antara mereka perbedaan tentang bacaan Al 
Qur'an itu. Asal mulanya perbedaan bacaan ini ialah karena Rasulullah sendiripun 
memberi kelonggaran kepada kabilahJcabilah Arab yang berada di masanya, untuk 
membaca dan melafazkan Al Qur'an itu menurut lahjah (dialek) mereka masing- SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR'AN 22 

masing. Kelonggaran ini diberikan oleh Nabi supaya mudah mereka menghafal Al Qur'an 
ini. 

Tetapi kemudian kelihatan tanda-tanda bahwa perbedaan tentang bacaan Al 
Qur'an ini kalau dibiarkan, akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang 
tidak diinginkan dalam kalangan kaum MusUmin. 

Orang yang mula-mula memperhatikan hal ini seorang sahabat yang bernama 
Huzaifah bin Yaman. 

Ketika beliau ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaiyan, 
dalam perjalanan, dia pemah mendengar pertikaian kaum Muslimin tentang ba- 
caan bebeiapa ayat Al Qur'an, dan pernah mendengar peikataan seoiang Muslim 
kepada temannya: "Bacaan saya lebih baik dari bacaanmu". 

Keadaan ini mengagetkan Huzaifah, maka di waktu dia telah kembali ke Ma- 
dinah, segera ditemuinya Utsman bin Affan, dan kepada beliau diceriteiakannya 
apa yang dilihatnya mengenai pertikaian kaum MusJimin tentang bacaan Al 
Qur'an itu, seraya beikata: '*Susullah umat Islam itu sebelum mereka beiselisih 
tentang Al Kitab, sebag^i perselisihan Yahudi dan Nasara". 

Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan dimintakan kepada Hafsah binti 
Umar lembaran-lembaran Al Qur'an yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar 
yang disimpan oleh Hafsah untuk disalin, dan oleh Hafsah lembaran - lembaran 
Al Qur'an itu diberikanlah kepada Khalifah Utsman bin Affan. 

Oleh Utsman dibentuklah satu panitia, terdiri dari Zaid bin Tsabit. sebagai 
ketua, Abdullah bin Zubaii, Sa'id bin 'Ash dan Abdui Rahman bin Hants bin Hi- 
syam. 

Tugas panitia ini ialah membukukan Al Qui'an, yakni menyalin dari lembaian- 
lembaian yang tersebut menjadi buku. Dalam pelaksanaan tugas ini Utsman me- 
nasehatkan supaya: 

a. mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al Qur'an. 

b. Kalau ada pertikaian antara mereka tentang bahasa (bacaan), maka haruslah 
dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al Qur'an itu dituninkan me- 
nurut dialek mereka. 

Maka dikeijakanlah oleh panitia sebagai yang ditug^kan kepada mereka, dan 
setelah tu^s itu selesai, maka lembaran-lembaran Al Qur^an yang dipinjam dari 
Hafsah itu dikembalikan kepadanya. 

Al Qui'an yang telah dibukukan itu dinamai dengan "Al Mushhaf, dan oleh 
panitia ditulis lima buah Al Mushhaf. Empat buah di antaianya dikirim ke Me- 
kah, Syria, Basrah dan Kufah, agai di tempat-tempat itu disalin pula dari ma- 
sing-masing Mushhaf itu, dan satu buah ditinggalkan di Madinah, untuk Utsman 
sendiri, dan itulah yang dinamai dengan: "Mushhaf Al Imam". 

Sesudah itu Utsman memerintahkan mengumpulkan semua lembaran-lem- 
baran yang bertuliskan Al Qur'an yang ditulis sebelum itu dan membakarnya. 

Maka dari Mushhaf yang ditulis di zaman Utsman itulah kaum Muslimin di 
seluruh pelosok menyalin Al Qur'an itu. 

Adapun kelainan bacaan, sampai sekarang masih ada, karena bacaan-baca- 
an yang dirawikan dengan mutawatir dari Nabi terus dipakai oleh kaum Muslimin 
dan bacaan-bacaan tersebut tidaklah berlawanan dengan apa yang ditulis dalam 
Mushhaf-mushhaf yang ditulis di masa Utsman itu. 

Dengan demikian, maka pembukuan Al Qur'an di masa Utsman itu faedah- 
nya yang terutama ialah: 

1. Menyatukan kaum Muslimin pada satu macam Mushhaf yang serag^m eja- 
an tulisannya. 

2. Menyatukan bacaan, dan kendatipxm masih ada kelainan bacaan, tetapi ba- 
caan itu tidak berlawanan dengan ejaan Mushhaf-mushhaf Utsmaa Sedang ba- 
caan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan Mushhaf-mushhaf Utsman tidak di- 
bolehkan lagi. 

3. Menyatukan tertib susunan su rat-sura t, menurut tertib urut sebagai yang ke- 
lihatan pada Mushhaf-mushhaf sekaiang. TAFSIRAL QUR'ANULKARIM Di samping itu Nabi Muhammad s.a.w. sangat menganjurkan agar para saha- 
bat men^afal ayat-ayat Al Qur'an. Karena itu banyak sahabat-sahabat yang 
menghafalnya baik satu suiat, ataupun menghafal Al Qur'an seluruhnya. Kemu- 
dian di zaman tabi'ien, tabi*it tabi'ien dan selanjutnya usaha-usaha menghafal Al 
Qur'an ini dianjurkan dan diberi dorongan oleh para Khalifah sendiri, 

Pada zaman sekarang di Mesir, di sekolah-sekolah Awaliyah diwajibkan 
menghafal Al Qur'an. Kalau mereka hendak menamatkan pelajaian di sekolah- 
sekolah Awaliyah dan hendak meneruskan pelajarannya ke sekolah-sekolah 
Muallimin, maka hafalan mereka tentang Al Qur'an itu selalu diuji, sehingga pe- 
lajar-pelajar lulusan sekolah Muallimin telah hafal Al Qur'an seluruhnya dengan 
baik. Untuk mengambil ijazah sekolah persiapan Darul Ulum, pelajar-pelajar di- 
uji dalam hafalan Al Qur'anul Karim. Di tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah 
pada Al Azhar pun diwajibkan menghafal Al Qur'an. Begitu pula halnya di 
negara-ne^ra Arab yang lain, kegiatan menghafal Al Qur'an itu dapat dilihat de- 
ngan jelas. 

Di Indonesia, di pondok-pondok, surau-surau, pesantren-pesantren, 
rangkang-rangkang dan madrasah-madrasah sampai perguruan tinggi terdapat pula 
usaha-usaha menghafal Al Qur'an itu. 

Umat Islam merasa, bahwa adalah suatu ibadat yang besar menghafal Al 
Qur'anul Karim. Orang-orang yang hafal Al Qur'an amat ditinggikan dan di- 
hormati. 

Di Indonesia biasa diadakan musabaqah (perlombaan) membaca Al Qur'an 
yang dilakukan baik oleh anak-anak ataupun oleh orang-orang yang telah 
dewasa dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional. 

Untuk menjaga kemurnian Al Qur'an yang diterbitkan di Indonesia ataupun 
yang didatangkan dari luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia cq. Depar- 
teman Agama telah membentuk suatu panitia yang bertugas untuk memeriksa 
dan mentashheh Al Qur'an yang akan dicetak dan yang akan diedaikan, yang di- 
namai "Lajnah Pentashhih Mushhaf Al Qur'an", yang ditetapkan dengan pene- 
tapan Men ten Agama No. 37 th. 1957, yang telah diperbahanii dengan Peraturan Menteri 
Agama No. 2 Tahun 1980. Untuk melaksanakantugas Lajnah tersebut diangkatlah anggo- 
ta Lajnah dengan suatu Keputusan Menteri Agama yang diperbahanii di tiap tahun. 

Selain itu Pemerintah juga sudah mempunyai Al Qur'an pusaka berukuran 1 
X 2 M. yang ditulis dengan tangan oleh penulis-penulis Indonesia sendiri, mulai 
tanggal 23 Juni 1948/17 Ramadhan 1367 dan selesainya tanggal 15 Maret 
1960/17 Ramadhan 1379, yang sekarang disimpan di Mesjid Baiturrahim dalam 
Istana Negara, Al Qur'an pusaka itu selain untuk menjaga kesucian dan ke- 
murnian Al Qur'an, ju^ dimaksudkan untuk menjadi induk daii Al Qur'an yang 
diterbitkan di Indonesia. 

Dengan usaha-usaha yang disebutkan di atas terpeliharalah Al Qur'anul Ka- 
rim itu, dan sampailah kepada kita sekarang dengan tidak ada perobahan sedikit 
juga dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Dalam pada itu, pada tiap-tiap zaman dan masa Al Qur'an dihafal oleh jutaan umat 
Islam, ini adalah salah satu inayat Tuhan untuk menjaga Al Qur'an. Dengan de- 
mikian terbuktilah tlrman Allah: 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami tetap 
memeliharanya". ^S^^^^ ^j5^ ^j j^.^ ^^^^ ^^ 

///. TAFSIR AL QUR^ANUL KARIM. 

Al Qur'anul Karim adalah Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Mu- 
hammad s.a-w., mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu 
pengetahuan, kisah-kisah, filsafah, peraturan -peraturan yang mengatur tingkah 
laku dan tata cara hidup ntanusia, baik sebagai makhluk individu ataupun se- 
bagai makhluk sosial, sehingga berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. 

Al Qur'anul Karim dalam mencran^an hal-hal yang tersebut di atas, ada 
yang dikemukakan secara terperinci, seperti yang berhubungan dengan hukum 
perkawinan, hukum warisan dan seba^inya, dan ada pula dikemukakan secara TAFSIRAL QUR'ANULKARIM umum dan garis besarnya saja. Yang diterangkan secara umum dan garis besar- 
nya ini, ada yang diperinci dan dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi Muhammad 
s.a.w., dan ada yang diserahkan kepada kaum Muslimin sendiri memperincinya 
sesuaj dengan keperluan suatu kelompok manusia, keadaan, masa dan tempat, 
seperti dalam soal kenegaraan. Al Qur*an mengemukakan "prinsip musya- 
waiah" adanya suatu badan yang mewakili rakyat, keharusan berlaku adil dan 
sebagainya. 

Di samping itu agama Islam membuka pintu ijtihad bagi kaum Muslimin da- 
lam hal yang tidak diterangkan oleh Al Qur'an dan hadits secara qath'i (tegas). Pem- 
bukaan pintu ijtihad inilah yang memungkinkan manusia memberi komentar, 
memberi keterangan dan mengeluarkan pendapat tentang hal yang tidak disebut 
atau yang masih umum dan belum terperinci dikemukakan oleh Al Qur'an. Nabi 
Muhammad s.a.w. sendiri beserta sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang 
yang menjadi pelopor dalam hal ini, kemudian diikuti oleh para tabi'ien, para 
tabi'it tabiMen dan generasi-generasi yang tumbuh dan hidup pada masa-masa 
berikutnya. 

Memang, pada masa hidup Rasulullah s,a.w., kebutuhan tentang tafsir Al 
Qur'an betumlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak atau ku- 
rang memahami sesuatu ayat Al Qur'an, mereka dapat langsung menanya- 
kannya kepada Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. selalu memberikan 
jawaban yang memuaskan. Setelah Rasulullah s.a.w. meninggal, apalagi setelah 
agama Islam meluaskan sayapnya ke luar JaziratuI Arab, dan memasuki daerah- 
daeiah yang berkebudayaan lama, terjadilah persinggungan antaia agama Islam 
yang masih dalam bentuk kesederhanaannya di satu pihak, dengan kebudayaan 
lama yang telah mempunyai pengalaman, perkembangan serta keuletan daya 
juang di pihak yang lain. Di samping itu kaum Muslimin sendiri menghadapi per- 
soalan baru, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan pemulihan 
kekuasaan berhubung dengan meluasnya daerah Islam itu, Pergeseran, per- 
singgungan dan keperluan ini menimbulkan persoalan baru. Persoalan baru itu 
akan dapat dipecahkan apabila ayat Al Qur'an ditafsirkan dan dlberi komentar 
untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru timbul itu. Maka tampiUah ke 
muka beberapa orang sahabat dan tabi'ien memberanikan diri menafsirkan ayat 
Al Qur'an yang masih bersifat umum dan global itu, sesuai dengan batas-batas 
lapangan berijtihad bagi kaum Muslimin. 

Demikianlah, tiap-tiap generasi yang mewarisi kebudayaan dari generasi 
sebelumnya; kebutuhan suatu generasi berlainan dan hampir tidak sama dengan 
kebutuhan generasi yang lain. Begitu pula perbedaan tempat dan keadaan, tidak 
dapat dikatakan sama keperluan dan kebutuhannya, sehingga timbullah penyeli- 
dikan dan pengolahan dari apa yang telah didapat dan dilakukan oleh generasi-ge- 
nerasi yang dahulu, serta saling tukar menukar pengalaman yang dialami oleh ma- 
nusia pada suatu daerah dengan daerah lain; mana yang masih sesuai dipakai, mana 
yang kurang sesuai dilengkapi dan mana yang tidak sesuai lagi dikesamplngkan, 
sampai nanti keadaan dan masa membutuhkan pula. 

Begitu pula halnya tafsir Al Qur'an; ia berkembang mengjkuti irama per- 
kembangan masa dan memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu generasi. Tiap- 
tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir Al Qur'an yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keperluan generasi itu dengan tidak menyimpang dari ketentuan- 
ketentuan agama Islam sendiri. Dalam pada itu ilmu Tafsir sendiri yang dahulu 
merupakan bahagian dari ilmu Hadits telah berkembang bersama dengan ilmu- 
ilmu yang lain. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, maka di dalam 
ilmu Tafsir terdapat pula aliran-aliran dan perbedaan pendapat yang timbul kare- 
na perbedaan pandangan dan segj meninjaunya, sehingga sampai pada saat ini 
terdapat puluhan, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir dari berbagai-bagai aliran, se- 
bagai hasil karya dari generasi-generasi yang sebelumnya. Dalam menguraikan 
perkembangan kitab-kitab tafsir dan ilmu Tafsir dapat dibagi dalam tiga periode: 

a. Periode mutaqaddimin, 

b. Periode mutaakhirin. 

c. Periode baru. TAFSIRAL QUR'ANULKARIM A. PERIODE MUTAQADDIMIN. 

a. Perbedaan tingkatan para sahabat dalam memahamiAl Qur'an. 

Al Qur'anul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, karena itu pada umum- 
nya orang-orang Arab dapat mengerti dan memahaininya dengan mudah. Da- 
lam pada itu para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti dan me- 
memahami ayat-ayat Al Qur'an, akan tetapi para sahabat itu sendiri mempunyai 
tingkatan yang berbeda-beda dalam memahami Al Qur'an, Hal ini terutama di- 
sebabkan perbedaan tingkatan pengetahuan serta kecerdasan para sahabat itu 
sendiri. Sebab-sebab yang lain menyebabkan perbedaan tin^atan para sahabat 
dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an ialah: 

1. Sekalipun para sahabat orang-orang Arab dan berbahasa Arab, tetapi penge- 
tahuan mereka tentang bahasa Arab berbeda-beda, seperti berbeda-bedanya 
pengetahuan para sahabat tentang sastra Arab, gaya bahasa Arab, adat istia- 
dat dan sastra Arab Jahiliyah, kata-kata yang terdapat dalam Al Qur'an dan 
sebagainya, sehingga tingkatan mereka dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an 
berbeda-beda pula. 

2. Ada sahabat yang sering mendampingi Nabi Muhammad s.a.w., sehingga ba- 
nyak mengetahui sebab-sebab ayat-ayat Al Qur'an diturunkan dan ada pula 
yang jarang mendampingi beliau. Pengetahuan tentang sebab-sebab Al Qur'an 
diturunkan itu, sangat diperlukan untuk menafsiikan Al Qur'an. Karena itu 
sahabat-sahabat yang banyak pengetahuan mereka tentang sebab Al Qur'an di- 
turunkan itu, lebih mampu menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dibandingakan 
dengan yang lain. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut: Diriwayatkan bahwa 
Khalifah Umar bin Khaththab telah mengangkat Qudamah sebagai gubernur 
Bahrain. Sekali peristiwa datan^ah Jarud mengadu kepada Khalifah Umar, 
bahwa Qudamah telah meminum khamar dan mabuk. Umar berkata: "Siapa- 
kah orang lain yang ikut menyaksikan perbuatan tersebut?" kata Jarud: 
"Abu Hurairah telah menyaksikan apa yang telah kukatakan". Khalifah 
Umar memanggil Qudamah dan mengatakan: 'Ta Qudamah! Aku akan 
mendera en^au!" Berkata Qudamah: "Seandainya aku meminum khamar 
sebagaimana yang mereka katakan, tidak ada suatu alasanpun bagj engkau 
untuk mendera". Umar berkata: "Kenapa?" Jawab Qudamah: "Karena 
Allah telah berfirman dalam surat (5) Al Maaidah ayat 93: 

Artinya: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengeijakan amalan yang sa- 
leh, karena memakan makanan yang telah mereka makan dahuiu, apabila mereka 
bertakwa serta beriman dan mengeijakan amalan-amalan yang saleh, kemudian 
mereka tetap beitakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) berukwa dan 
berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

Sedang saya adalah orang yang beriman, mengeijakan amal saleh, kemudian 
bertakwa dan beriman, saya ikut bersama Nabi Muhammad s.a.w. dalam pe- 
rang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan peperangan yang lain." 
Umar berkata: "Apakah tidak ada di antara kamu sekalian yang akan mem- 
ban tah perkataan Qudamah?". Berkata Ibnu Abbas: "Sesungguhnya ayat 93 
surat (5) Al Maa-idah ditumnkan sebagai uzur bagi umat pada masa sebelum 
ayat ini diturunkan, karena Allah berfixman: 
Surat (5) Al Maa-idah ayat 90: SjCL^i ^ dj^ '^$2^ TAFSIRAL QUR'ANUL KARIM 26 

Artinya: 

"Hai oiang-orang yang berinun, sesungguhnya (meminum) khamai, berjudi, (berkor- 
ban untuk) berhala, mengundi naaib den^jt panah, adalah peibuaun keji; tennasuk 
perbuatan syaitati. Kaiena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat ke- 
benintungan (sukses)". 

Berkata Umar: "Benarlah Ibnu Abbas." 

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Abbas le- 
bih mengetahui sebab-sebab dituninkannya ayat 93 surat (5) Al Maa-idah 
dibanding dengan Qudamah. Sebab menurut riwayat Ibnu Abbas, bahwa 
setelah ayat 90 surat (5) AI Maa-idah diturunkan, sahabat-sahabat saling me- 
nanyakan tentang keadaan para sahabat yang telah meninggal, padahal mere- 
ka dahulu sering meminum khamar seperti Sayidina Hamzah, paman Nabi 
yang gugur sebagai syuhadaa pada perang Uhud. Ada sahabat yang 
mengatakan bahwa Hamzah tetap berdosa kaiena perbuatannya yang telah 
lalu itu. Karena itu tuninlah ayat 93 surat (5) Al Maa-idah, yang menyata- 
kan bahwa umat Islam yang meninggal sebelum tuiunnya ayat 90 surat (5) Al 
Maa-idah tidak berdosa karena meminum khamar itu, tetapi umat sekarang 
berdosa meminumnya. 

3. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang adat istiadat, perkata- 
an dan perbuatan Arab Jahiliyah. Para sahabat yang mengetahui haji di masa 
Jahiliyah akan lebih dapat memahami ayat-ayat Al Qur'an yang berhubung- 
an dengan haji, dibanding dengan para sahabat yang kurang tahu. 

4. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang yang dilakukan oleh 
orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab, pada waktu suatu ayat Al 
Qur'an diturunkan, Sebab suatu ayat diturunkan ada yang berhubungan de- 
ngan penolakan atau sanggahan terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang 
Yahudi dan Nasrani itu, akan lebih dapat memahami ayat-ayat tersebut di- 
banding dengan yang tidak mengetahui 

b. Sumber-sumber tafsir pada periode ini: 

Pada periode ini penafsiran Al Qur'an bersumber pada: 

1. Perkataan, perbuatan, taqrir dan j'awaban Rasulullah s.a.w., terhadap soal-soal 
yang dikemukakan para sahabat apabila kurang atau tidak dapat memahami 
maksud suatu ayat Al Qur'an. Tafsir an yang berasal daii Rasulullah ini di- 
sebut "Tafsir manquul". 

Seperti: diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w, bersabda: "Ashshalaatul wus- 
thaa" dalam surat (2) Al Baqaiah ayat 238 maksudnya ialah: sembahyang 
ashar. Contoh lain ialah: Ali bin Abi Thalib berkata: "Aku menanyakan 
kepada Rasulullah s.a.w. tentang Yaumul Hajjil Akbar", dalam surat (9) At 
Taubah ayat 3, Rasulullah s,a.w, menjawab: "Yaumun nahr." 
Tafsir yang berasal dari sabda, perbuatan, taqrir dan jawaban RasuluUah ter- 
hadap soal-soal yang diajukan ini, didapati dalam bentuk hadits, yang mem- 
punyai sanad-sanad tertentu. Sebagaimana halnya hadits, maka sanad ini ada 
yang saheh, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu' dan sebagainya. Begitu 
pula sering didapat ma'nanya bertentangan dengan khabar yang mutawatir, 
bahkan bertentangan dengan akal pikiran. Oleh sebab itu apabila hadits tafsir 
ini akan digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an, perlu diadakan 
penelitian lebih dahulu, apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. 

2. Ijtihad. Di antara para sahabat dan tabi'ien dalam menafsirkan Al Qur'an, di 
samping menggunakan hadits-hatids Nabi, juga menggunakan hasil pikiran 
mereka masing-masing; mereka berijtihad dalam menetapkan maksud suatu 
ayat Hal ini mereka lakukan karena mereka mengetahui tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan bahasa Arab, mengetahui tentang sebab-sebab suatu ayat di- 
turunkan, mengetahui adat istiadat Arab Jahiliyah dan tentang cerita-cerita Israi- 
liyaat dan sebagainya. 

Contohnya ialah: kata "Aththuur" dalam ayat 63 surat (2) Al Baqarah di- 
tafsirkan dengan tafsiran yang beibeda. Mujahid menafsirkannya dengan 27 TAFSIRAL QUR'ANUL KARIM 

"gunung", sedang Ibnu Abbas menafsiikannya dengan "gunung Thuur" dan 
sebagainya, 

Di samping itu ada pula di antara sahabat dan tabi'ien yang tidak mau me- 
nafsirkan Al Qur'an menunit ijtihad mereka, seperti Said bin Musayyab keti- 
ka ditanya tentang menafsirkan Al Qur'an dengan ijtihad, beliau men- 
jawab: "Saya tidak akan mengatakan sesuatu tentang Al Qur'an." 
3. Cerita-cerita Israiliyaat: ialah berita yang berasal dari orang-orang 
Yahudi dan Nasrani. Kaum MusUmin banyak mengambil cerita dari israi- 
liyaat ini, sebab Nabi Muhammad s.a.w, sendiri pemah berkata: "Bila di- 
kisahkan kepadamu tentang ahli Kitab, janganlah dibenarkan dan jangan 
pula dianggap dusta". Maksudnya ialah supaya kaum Muslimin menyelidiki 
lebih dahulu tentang kebenaran cerita-cerita yang dikemukakan oleh ahli 
Kitab. Setelah nyata kebenarannya barulah diambil sebagai pegangan. 
c. Ahli tafsir pa da periode ini. 

Pada zanian sahabat terkenal beberapa orang penafsir Al Qur'an termasuk para 
Khalifah sendiri, yaitu Abu Bakai Ash Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin 
Affan, Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang paling banyak mengambil riwayat 
daripadanya ialah; Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan 
Ubayy bin Ka'ab. Yang agak kurang orang mengambil riwayat daripadanya ialah: 
Zaid bin Tsabit, Abu Musa aJ Asy'ary, Abdullah bin Zubair dan sahabat-sahabat yang 
lain. 

Para tabi'ien yang banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang masyhur ialah 
Mujahid, 'Atha'bin Rabah (27- 1 14 H), 'Ikrimah (25-105 H) dan Sa'id bin Jubair (45-94 H), 
semuanya adalah murid-murid Ibnu Abbas sendiri. Tentang murid-murid Ibnu Abbas yang 
empat orang ini para ulama mempunyai penilaian yang berlainan. Mujahid adalah orang 
yang mendapat kepercayaan dari ahli hadits. Imam Syafi'ie, Bukhari dan imam- 
imam yang lain banyak mengambil riwayat daripadanya. Di samping itu ada pu- 
la orang yang mengeritiknya kaiena sering berhubungan dengan ahli Kitab, te- 
tapi keritik itu tidak mengurangi nilai beliau. Demikian pula halnya 'Atha'bin 
Rabah dan Sa'id bin Jubair. Adapun 'Ikrimah banyak orang yang mengambil ri- 
wayat daripadanya, Dia berasal dari suku Barbar di Afrika Utara, serta bekas 
budak Ibnu Abbas, kemudian setelah dia dimerdekakan, langsung berguru 
kepada beliau. Para ahli tafsir mempunyai penilaian yang berlainan terhadap 
'Ikrimah. Pada umumnya ahli-ahli tafsir mengambil riwayat beliau setelah di- 
lakukan pemeriksaan yang teliti. Bukhari sendiri banyak juga mengambil riwayat 
dari 'Ikrimah. 

Di antara para tabi'ien yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 
ialah Masruq bin Ajda', seorang yang zuhud lagi kepercayaan, keturunan Arab 
dari Hani Hamdan, berdiam di Kufah. Kemudian Qatadah bin Di'aamah, se- 
orang Arab yang berdiam di Basrah. Keistimewaan Qatadah ialah bahwa beliau 
menguasai bahasa Arab, pengetahuannya yang luas tentang sya'ir-sya'ir, 
peperangan-peperangan Arab Jahiliyah. Beliau adalah orang yang ahli tentang sil- 
silah bangsa Arab Jahiliyah. Qatadah adalah seorang kepercayaan, hanya saja se- 
bagjan ahli tafsir keberatan menerima riwayat beliau yang berhubungan dengan 
Qadha dan Qadar. 

Pada periode ini belumlah didapati kitab-kitab tafsii, kecuali kitab-kitab tafsir 
yang ditulis oleh orang-orang yang terakhir di antara mereka, yaitu orang-orang 
yang mendapati masa tabi'it tabi'ien, seperti Mujahid (meninggal tahun 104 H) 
dan Iain-lain. 

Sesudah datang angkatan tabi'it tabi'ien barulah ditulis buku-buku tafsir yang 
melengkapi semua surat-surat Al Qur'an. Buku-buku tafsir yang mereka tulis itu 
mengandung perkataan-perkataan sahabat dan tabi'ien. 

Di antara tabi'it tabi'ien yang menulis tafsir itu ialah: Sufyan bin Uyainah, Yazid 
bin Harun, Al Kalbi, Muhammad Ishak, Muqatil bin Sulaiman, Al Waqidi dan 
banyak lagi yang Iain-lain. 

Penulis tafsir yang terkenal pada periode itu ialah Al Waqidi (meninggal 207 
H), sesudah itu Ibnu Jarir Aththabary (meninggal 310 H). Tafsir Ibnu Jarir ada- 
lah tafsir mutaqaddimien yang paling besar dan sampai ke tangan generasi se- 
karang, namanya ialah Jaami'ul Bayaan. Para penafsir yang datang kemudian ba- 
nyak mengutip dan mengambil bahan dari tafsir Ibu Jarir itu. TAFSIRAL QUR'ANULKARIM 28 

B. PERIODE MUTAAKHIRIN (ABAD 4-ABAD 12 H). 

Setelah agama Islam meluaskan sayapnya ke daerah-daerah yang berke- 
budayaan lama, seperti Persia, Asia Tengah, India, Syiria, Turki, Mesir, Etiopia 
dan Afrika Utara, terjadilah persinggungan dan pergeseran antara kebudayaan Islam 
yang masih dalam bentuk sederhana dengan kebudayaaan lama yang sudah di- 
olah, beikembang seita mempunyai kekuatan dan keuletan. 

Maka sejak waktu itu mulailah kaum Muslimin mempelajari pengetahuan- 
pengetahuan yang dimiliki oleh penganut-penganut kebudayaan tersebut. Karena 
itu mulailah kaum Muslimin mempelajari ilmu logika, ilmu falsafah, ilmu eksak- 
ta, ilmu hukum, ilmu ketabiban dan sebagainya, sehingga dalam beberapa waktu 
saja telah dapat dimiliki dan dibukukan ilmu-ilmu gaya bahasa, ilmu keindahan 
bahasa dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu bahasa. 

Perobahan ini menimbulkan pula perobahan dalam penyusunan dan pemi- 
kiran tentang kitab-kitab tafsii. Ahli-ahli tafsir tidak lagi hanya mengutip riwayat 
dari sahabat, tabi'ien dan tabi'it tabi'ien saja, tetapi telah mulai bekerja, me- 
nyelidiki, meneliti dan membanding apa-apa yang telah dikeijakan oleh orang- 
orang yang terdahulu dari mereka. Tidak hanya sampai demikian saja, bahkan para 
mufasir telah mulai menafsiikan dari segi gaya bahasa, keindahan bahasa, tata 
bahasa, di samping mengolah dan menafsirkan ayat-ayat Al Qui'an sesuai de- 
ngan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miUki. Karena itu terdapatlah 
kitab-kitab tafsir yang dikarang dan ditinjau daii berbagai-bagai segi yaitu : 

1. Golongan yang meninjau dan menafsirkan Al Qur'an dari segi gaya bahasa 
dan keindahan bahasa. Yang menyusun secara ini ialah Az Zamakhsyari da- 
lam tafsirnya Al Kmysyaaf, kemudian diikuti oleh Baidhawy. 

2. Golongan yang meninjau dan menafsirkan Al Qur'an dari segj tata bahasa, 
kadang-kadang mereka menggunakan syair-syair Arab untuk mengokohkan 
pendapat mereka, seperti Az Zajjaad dalam tafsirnya: Ma'aanil Qur'an; Al 
Waahadi dalam tafsirnya: Al Basiith; Abu Hayyaan Muhammad bin Yusuf al 
Andalusi dalam tafsirnya: Al Bahrul Muhiith. 

3. Golongan yang menitik beratkan pembahasan mereka dari segi kisah-kisah 
dan cerita-cerita yang terdahulu termasuk berita-berita dan cerita-cerita yang 
berasal dari ojang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan kadang-kadang ber- 
asal dari kaum Zindik yang ingin merusak agama Islam. Dalam menghadapi 
tafsir yang seperti ini sangat diperlukan penelitian dan pemeriksaan oleh 
kaum Muslim sendiri, Yang menafsirkan Al Qur'an secara ini yang paling 
terkenal ialah Ats Tsa'labi, kemudian 'Alaauddin bin Muhammad Al 
Baghdaadi (wafat 741 H), tafsir Al Khaazin juga termasuk golongan ini. 

4. Golongan yang mengutamakan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan de- 
ngan hukum: menetapkan hukum-hukum fikh. Penafsiran yang seperti ini te- 
lah dilakukan oleh Al Qurthuby dengan tafsirnya: Jami' Ahkaamul Qur'an; 
Ibnul Araby dengan tafsirnya: Ahkaamul Qur'an, Al Jashshaash dengan taf- 
sirnya: Ahkaamul Qur'an, Hasan Shiddiq Khan dengan tafsirnya: Nailul 
Maraam. 

5. Golongan yang menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an yang berhubungan dengan 
sifat-sifat Allah. Ayat-ayat itu seakan-akan berlawanan dengan sifat-sifat ke- 
sucian dan ketinggian Allah. Lalu dengan penafsiran itu teranglah bahwa 
ayat-ayat itu tidak berlawanan dengan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. 
Penafsir yang terkenal menafsirkan ayat seperti tersebut di atas ialah Imam 
Ar Razy (meninggal 610 H) dengan tafsirnya: Mafaa'tihul Ghaib. 

6. Golongan yang menitik beratkan penafsirannya kepada isyarat-isyarat Al 
Qur'an yang berhubungan dengan ilmu suluk dan tashawwuf, seperti tafsir: 
At Tasturi, susunan Abu Muhammad Sahl bin Abdullah At Tasturi. 

7. Golongan yang hanya memperkatakan lafazh Al Qur'an yang gharib (yang 
jarang terpakai dalam perkataan sehari-hari), seperti kitab Mu'jam Ghariibil 
Qur'an, nukilan Muhammad Fuad Abdul Baaqi dari Shaheh Bukhari. 

Di samping itu masih kita dapati kitab-kitab tafsir seperti dari: 

1. Aliran Mu'tazilah. Banyak sekali, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir yang di- 
karang menu rut aliran ini sesuai dengan dasar-dasar pokok aliran Mu'tazi- TAFSIRAL QUR'ANULKARIM Lah. Tetapi yang sampai kepada generasi sekarang ainat sedikit sekali jumlah- 
nya, seperti Kitab Majaalisusy Syariif al Murtadha. Menurut pendapat sebahagian 
ahli tafsii kitab Majaalisusy Syariif al Murtadha bemafaskan aliran Syi'ah 
Mu'tazilah. Kumpulan tafsii ini sekarang telah dicetak di Mesir dengan nama 
Amali Al Murtadha, 
1 Tafsir A limn Syi 'ah. 

Kaum Syi'ah banyak menghasUkan kitab-kitab tafsir. Penafsinin mereka di- 
tujukan kepada pengagungan All dan ketuiunannya, peng^naan texhadap 
Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Mereka berani melakukan ta'wil 
yang jauh sekali untuk kepentingan aliian mereka. 
C. TAFSIR PADA PERIODE BARU. 

Periode ini dapat dikatakan dimulai sejak akhir abad ke 19 sampai saat ini. 
Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah bangsa Barat telah mu- 
lai bandit kembali. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka di- 
hinakan, dan menjadi alat permainan, serta kebudayaan mereka telah diiusak dan 
dinodai. 

Maka terkenallah modemisasi Islam yang dilakukan di Mesir oleh tokoh-to- 
koh Islam Jamaluddin al- Afghani dan murid beliau Syekh Muhammad Abduh. Di 
Pakistan dan di India dipelopori oleh Sayid Ahmad Khan. Gerakan moder- 
nisasi ini tidak hanya di Mesir dan Pakistan saja, tetapi telah menjalar pula di In- 
donesia, yang dipelopori oleh RO.S. Cokroaminoto dengan Syaiikat Isbuimya, 
kemudian K.H. Ahmad Dahlan yang terkenal dengan perkumpulan Muham- 
madiyahnya dan K JI. Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan perkumpulan Nah- 
diatul Ulama dan A. Hasan dengan Persatuan Islamnya. 

Bentuk modemisasi Islam pada masa ini ialah menggali kembali Api Islam 
yang telah hampir padam, membela agama Islam dari serangan sarjana-saijaiia 
Barat. Dalam usaha membela agama Islam dari serangan Barat ini, kaum 
Muslimin mempelajari pengetahuan-pengetahuan, kemajuan-kemajuan, bahkan 
tradisi yang dipakai oleh Barat untuk dijadikan alat penan^cis serangan-serangan 
itu. 

Begitu pulalah kitab tafsir yang dikarang dalam periode ini, mengikuti garis 
perjuangan dan jalan pikiran kaum Muslimin pada waktu itu, seperti halnya : Tafsir 
al Manor, yang dituHs oleh Rasyid Ridha, tafsir Mahaasinut ta'wil susunan Syekh Jama- 
luddin Al Qasimi, tafsir Jawahir oleh Thanthawi Jauhari dan tafsir yang lain yang tidak 
sedikit jumlahnya. 
Tafsir Al Qur'an dalam bahaw Indonesia. 

Usaha menafsirkan Al Qur'an dalam bahasa Indonesia telah dilakukan oleh 
para ulama Islam Indonesia. Sampai sekarang telah ada beberapa 
kitab tafsir Al Qur'an yang diterbitkan selengkapnya. A. Halim Hasan cs baru 
dapat menyelesaikan enam setengah juz dan yang enam juz telah diterbitkan oleh 
"Pustaka Islamiyah Medan". Kitab tafsir yang telah mulai diterbitkan sejak ta- 
hun 1936 ini, menurut pengarang-pengarangnya banyak mengutip pendapat-pen- 
dapat ahU tafisr yang terdapat pada kitab tafsir yang berbahasa Arab. Tafsir An 
Nur karangan Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, mulai diterbitkan tahun 1956, 
dan telah selesai diterbitkan oleh penerbit "Bulan Bintang" Jakarta. Kitab tafsir ini 
menipakan tafsir Al Qur'an yang pertama yang lengkap dalam bahasa Indonesia, karena 
telah selesai dikerjakan seluruhnya oleh pengarangnya. Dr. H. Abdul Malik Karim Am- 
nillah (HAMKA) menyusun tafsir Al-Azhar (30 juz) tahun 1973. Disamping itu terdapat 
kitab-kitab tafsir yang lain dalam bahasa Indonesia yang lengkap atau belum menipakan 
tafsir Al Qur'an seluruhnya. 

Dalam Pelita I (1969) Penafsiran Al Qur'an adalah termasuk salah satu proyek 
yang diutamakan, sebagaimana halnya Penterjemahan Al Qur'an yang dilaksanakan 
oleh Departemen Agama R.I. Untuk pelaksanaannya maka dibentuklah Dewan 
Penyelenggara Pentafsir Al Qur'an (SK Menteri Agama No. 90 tahun 1972). Dewan 
ini telah menyelesaikan tugasnya dan akhimya "Al Qur'an dan Tafsirnya" dapat 
diterbitkan (dalam 10 jilid dan 1 jilid muqaddimah). PENTERJEMAHAN AL QUR'AN 30 

IV. PENTERJEMAHAN AL QUR*AN. 

Adalah menjadi keinginan bagi tiap-tiap Muslim untuk dapat membaca dan me- 
mahami Al Qui'an dalam bahasanya yang asli, ialah bahasa Arab. Tetapi ka- 
rena tiap orang itu tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan yang sama, 
maka tidaklah keinginan tersebut di atas dapat dica4>ai oleh sfttiap Muslim. Untuk 
itulah maka Al Qui'an diteijemahkan ke dalam beibagai bahasa (di Barat dan Timui). 

A. Terjemahan ke dalam bahasa Barat. 

Sebehim berkembangnya bahasa-bahasa Eropa modern, maka yang berkembang 
di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemahan Al-Qur'an dimulai kedalam 
bahasa Latin. Terjemahan itu dilakukan untuk kepeiluanbiaia Clugny pada kira^ciia 
tahun 1135. 

Prof. W. Montgomery Watt dalam bukunya Bell's Introduction to the Quran 
{Islamic Surveys 8) menyebutkan bahwa pertanda dimulainya perhatian Barat ter- 
hadap studi Islam adalah dengan kunjungan Peter the Venerable, Abbot of Clugny ke 
Toledo pada abad ke 12. Di antaia usahanya adalah menerbitkan serial keilmuan 
untuk menandingi kegiatan intelektual Islam saat itu (terutama di Andalus). Sebagai 
bagian dari kegiatan tersebut adalah menteijemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa 
Latin yang dilakukan oleh Robert of Ketton (Robertus Retanensis) dan selesaipada 
Julill43. 

Abad Renaissance di Barat memberi dorongan lebih besax untuk menerbitkan 
buku-buku Islam. Pada awal abad ke 16, buku-buku Islam banyak diterbitkan, termasuk 
penerbitan Al-Qur'an pada tahun 1 530 di Venice dan terjemah Al-Qur'an kedalam bahasa 
Latin oleh Robert of Ketton, tahun 1 543 di Basle dengan penerbitnya Bibliander. 

Dari terjemahan bahasa Latin inilah kemudian Al-Qur'an diteijemahkan kedalam 
berbagai bahasa Eropa. 

Terjemahan Schweigger kedalam bahasa Jerman diteijemahkan di Nuienbuig 
(Bavaria) pada tahun 1616. Terjemahan kedalam bahasa Perancis yang dilakukan oleh 
Du Ryer diterbitkan di Paris pada tahun 1647 dan terjemahan kedalam Rusia di- 
terbitkan di St. Peterdiurg pada tahun 1776. Terjemahan kedalam bahasa Peiancis 
oleh Savari terbit pada tahun 1783 dan oleh Kasimiiski pada tahun 1840. Terjemahan 
ini terbit untuk beberapa kali. Perhatian Perancis kepada penterjemahan Al-Qur'an 
saat itu disebabkan karena menduduki A^air dan A&ika Utara. 

Kemudian menyusul terjemahan kedalam bahasa Jerman oleh Boysen (tahun 
1773), Wahl (tahun 1828) dan UUmann (tahun 1840). 

Perhatian untuk menteijemahkan Al-Qur'an terusbermunculan. Alexander Ross 
tahun 1649 menteijemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Inggris dari sumber terje- 
mahan bahasa Perancis. 

Ludovici Maracci menggunakan sebagian usianya (selama 40 tahun) untuk mem- 
pelajari Al-Qur'an dan pada tahun 1689 menerbitkan terjemahan Al-Qur'an dalam 
bahasa Latin dengan dilengkapi teks Arab dan beberapa nukilan dari berbagai tafsii 
Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dipilih demikian rupa untuk memberikan kesan yang 
buruk tentang Islam. Ludovici Maracci sendiri adalah orang pandai dan dalam menter- 
jemahkan Al-Qur'an tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan Islam di kalangan 
masyarakat Eropa dengan mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama Islam sendiri 
yang menuiut pendapatnya menunjukkan kerendahan Islam. Ludovici Maracci adalah 
seorang Roma Katholik dan teijemahnya itu dipersembahkan kepada Emperor 
Romawi. Pada terjemahannya itu dJberi kata pengantar yang isinya adalah sebagai- 
mana apa yang ia katakan "Bantahan terhadap Qur'an". 

Adapun terjemahan kedalam bahasa Inggris yang pertama oleh A. Ross yang 
merupakan terjemahan dari bahasa Perancis yang dilakukan oleh Du Ryer pada tahun 
1647 dan diterbitkan beberapa tahun kemudian. George Sale seorang yang berhasil 
menteijemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Inggris pada tahun 1734. Terjemah- 
annya sebanding dengan terjemahan Al-Qur'an Ludovici Maracci dalam bahasa Latin 
atau terjemahannya berdasarkan kepada terjemahan Ludovici Maracci - Bahkan, 
catatan-catatan dan pendahuluannya sebagian besar juga dklasarkan karangan Ma- 
racci. Mengingat bahwa tujuan Maracci menteijemahkan Al-Qur'an untuk menjelek- 
jelekkan Islam di kalangan masyarakat Eropa, maka terjemahannya dianggap yang PENTERJEMAHAN AL QUR'AN terbaik dalam dunia yang berbahasa Inggris dan telah dicetak berulang kali dan 
dimasukkan dalam seri apa yang dikatakan "Chandos Classics" dan mendapat pujian 
dan restu dari Sir E. Denison Ros. 

Pada tahun 1812 teijemahan George Sale diterbitkan di London dalam edisi 
baru (dalam dua jilid). Teijemahan tersebut diberi judul The Koran atau The Alcoran 
of Mohammad: translated from the original Arabic. Disebutkan dalam terjemahan- 
nya berdasarkan sumber bahasa Arab, para mufassir Muslim, terutama tafsir al- 
Baidlowi. 

Pada abad ke 19 penterjemahan Al-Qur'an semakin berkembang. Gustav Flugel 
(meninggal 1870) menterjemahkan Al-Qur'an sejak tahun 1834 dan telah mengalami 
cetak ulang dan direvisi oleh Gustav Redslob. Diikuti kemudian oleh Gustav Weil 
(meninggal 1889) yang juga menulis sejarah Nabi Muhammad (tahun 1843), Usaha- 
nya diteruskan oleh pelanjutnya yaitu Aloys Sprenger dan William Muir. Keduanya 
mempunyai perhatian yang besar dalam mempelajari Al-Qur'an dan sejarah Nabi Mu- 
hammad. William Muir dikenal pula dengan bukunya Das Leben und die Lehra des Mo- 
hammad (terbit tahun 1861). Dalam edisi Inggris, The Life of Mahomet (London, 
1 858 — 61 , dalam 4 jilid). Bukunya telah mengalami cetak ulang beberapa kali. 

JM Rodwell menerbitkan terjemahannya pada tahun 1861 dan berusaha menyu- 
sun surat-surat Al-Qur'an berdasarkan urutan tuninnya. Sekalipun ia berusaha un- 
tuk mengungkapkan secara jujur, tetapi catatan-catatannya menunjukkan pikiran 
seorang pendeta Kristen yang lebih mementingkan untuk memperlihatican apa yang 
menurut pendapatnya kekurangan-kekuiangan dalam Al-Qur'an daripada menunjuk- 
kan penghargaan atau menunjukkan ketinggian Al-Qur'an. 

Studi Al-Qur'an berkembang bukan hanya menteijemahkannya (secara lengkap 
atau sebagian) tetapi juga penelitian tentang riwayat dikumpulkannya Al-Qur'an 
urutan turunnya surat dan masalah-masalah yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an. 
Di antaranya dilakukan oleh Theodor Noldeke dengan karyanya Geschichte des 
Qorans (1860) terbit di Gottingen (lahir di Hamburg, tahun 1836), mengenai 
berbagai masalah tentang Al-Qur'an yangdilakukannya sekitar tahun 1860 dan diter- 
bitkan tahun 1910 (di Strassburg dalam beberapa jilid). Hartwig Hirschfeld di Lon- 
don (tahun 1902) menerbitkan karyanya New Researches into the Composition and 
Exegesis of the Qoran. Hubert Grimme seorang spesialis penulisan riwayat hidup 
Nabi Muhammad, menyusun urutan turunnya Al-Qur'an secaia kronologis. Dalam 
pada itu, pada abad ke 20 lebih-lebih berkembang penulisan tentang Al-Qur'an dalam 
berbagai tinjauan dan bermacam-macam bidang studi sesuai dengan keahUan para 
orientalis. Di antaranya Josef Horovitz (Berlin, 1926), Arthur Jeffery tentang Foreign 
Vocabulary of the Quran (Baroda, 1938). 

Richard Bell memulai mempelajari Al-Qur'an secara intensif dalam kuliah-kuliah dan 
ceramahnya dengan membandingkan lingkungan sekitar Kristen. Karyanya diberi judul 
The Origin of Islam in its Christian Environment (London, 1926); The Qur'an: Translated, 
with a critical re-arrangement of the Surahs (dua jilid, Edinburgh, 1937. 1939) dan Intro- 
duction to the Qur'an (Edinburgh, 1953). 

Richard Bell dianggap saijana Barat yang mempelopori penyusunan surat 
Al^^ur'an berdasarkan turunnya secara kronologis. Di antara kritik tajam orientalis 
Barat adalah bahwa Al-Qur'an bikinan atau susunan Nabi Muhammad dengan alasan 
urutan Mushaf Al-Qur'an berdasarkan perintah Nabi Muhammad, bukan berdasarkan 
urutan turunnya. Teijemahan Al Qur'an ke dalam Bahasa Jerman oleh Rudi Paret diang- 
gap baik. Menurut pendapatnya bahwa penyusunan ayat demi ayat secara kronologis 
seperti yang dilakukan oleh Richard Bell adalah tidak mungkin. 

Regis Blachere, menterjemahkan Al-Qur'an kedalam Bahasa Perancis dengan ju- 
dul Le Coran : traduction selon un essai de leclassement des sourates (dalam tiga 
jilki, Paris, 1947 - 1951). Jilid pertama berisi pengantar yang dicetak ulang secara 
terpisah pada tahun 1959. Teijemah Al-Qur'an dalam Bahasa Jerman terbit di Stutt- 
gard tahun 1963 dan 1966. 

Terjemahan Al-Qur'an dalam Bahasa Inggris dilakukan pula oleh E.H. Palmer 
(guru besar Universitas Cambridge, meninggal 1883). Terjemahan E.H. Palmer diter- 
bitkan untuk pertama kali pada tahun 1876. Ia tidak dapat memahami keindahan 
dan keagungan gaya bahasa Al-Qur'an. Baginya bahasa Al-Qur'an kasardan tklak ter- 
atur. Terjemahannya dianggap sangat sembrono dan tidak teliti. PENTERJEMAHAN AL QUR'AN Terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris yangdianggap baik adalah terjemah- 
an yang dilakukan oleh Arthur J. Arberry , gum besar Universitas Cambridge, seorang 
anggota redaksi Encyclopaedia of Islam. Terjemahannya berjudul The Holy Koran , 
an Introduction with Selections, terbit di London, tahun 1953. Cetakan berikutnya 
diterbitkan tahun 1955 (di London) dengan penyempurnaan dengan judul The 
Koran, Interpreted. 

Di kalangan umat Islam timbul pula usaha menterjemahkan Al-Qur'an kedalam 
bahasa inggris. Di antara faktor pendorong menterjemahkan Al-Qur'an adalah me- 
luasnya pengertian yang salah, akibat penulisan atau terjemahan para orientalis se- 
cara tidak benar. Ketidak benaian tersebut terjadi karena kesengajaan untuk me- 
nyimpangkan ajaran dan kandungan Al-Qur'an yang benai atau karena kesalah faham- 
an dan keterbatasan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab dan ajaran Islam. 

Sarjana Muslim yang pertama menterjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa 
Inggris iaiah Dr. Muhammad Abdul Hakim ChandariPatialapada tahun 1905. Mirza 
Hazrat dari Delhi juga menterjemahkan Al-Qur'an dan diterbitkan pada tahun 1919. 
Nawab Imadul Mulk Sayid Husain Bilgrami dari Hyderabat Deccan juga menterjemah- 
kan sebagian AI-Qur'an dan beliau meninggal dunia sebehim menyelesaikan terjemah 
selunih Al-Qur'an. 

Di antara terjemahan-teijemahan yang perlu disebutkan adalah terjemahan yang 
dilakukan oleh Hafizh Ghulam Saiwar yang diterbitkan antara tahun 1929 atau 1930. 
Dalam terjemahannya itu ia memberikan ringkasan pada surat-surat,bagian demiba- 
gian, tetapi ia tidak memberikan footnotes yang cukup pada terjemahannya. 

Di antara sarjana Muslim yang menterjemahkan Al-Qur'an adalah Muhammed 
Marmaduke Pickthall dari Inggris, ahli dalam bahasa Arab. Terjemahannya dilakukan- 
nya kalimat demi kalimat dan diterbitkan pada tahun 1930. Terjemahannya telah 
dicetak berulang kali. Sampai tahun 1976 telah lima kali dicetak ulang. Pada ter- 
jemahannya diberi pengantar yang menguraikan tentang Al-Qur'an, sejarah singkat 
Nabi Muhammad dan tajwid. Pada setiap awal surat diberi keterangan singkat ten- 
tang nama Surat dan pada bagian akhir dilengkapi dengan index. 

Terjemahan Muhammed Marmaduke Pickthall tersebut diberi judul The Meaning 
of the Glorious Koran, dilengkapi teks ayat lengkap yang mendapat tanda tashih dari 
Ulama Mesii (tahun 1 342 H). 

Terjemahan Al-Qur'an yang terkenal di dunia barat ataupun timur adalah ter- 
jemahan Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qor'an. Text, Translation and Commentary, 
telah diterbitkan berulang kali. Terjemahannya dilen^api dengan uraian pengantar, 
dan footnotes. Pada awal surat dilengkapi dengan keterangan singkat tentang surah 
dan kesimpulan ayatnya. Dicetak pertama pada tahun 1934/1352 H dan dicetak 
ulang beberapa kali, 

Terjemahan Al-Qur'an lainnya yang dilakukan oleh orang Islam adalah terjemah- 
an NJ Dawood dari Irak, The Koran, diterbitkan oleh Penguin Classic tahun 
1956. Terjemahannya mendapat pujian beberapa orientalis karena terjemahnya 
baik. 

B. Terjemahan ke dalam bahasa bukan Barat 
Terjemahan ke dalam bahasa. bahasa Afrika. 

Afrika adalah daratan terluas kedua di dunia. Luas daerahnya 11.677.240 
mil persegi; penduduknya sekitar 41% adalah Muslim. Islam mulaidipelukpenduduk 
pada pertengahan abad ke 7 sampai dengan abad ke 10. 

Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan keharusan bagi orang 
Muslim. Sekolah-sekolah Al-Qur'an banyak terdapat di Afrika, salah satu diantaranya 
menjadi sangat penting dan berarti sebagai wadah dalam proses IslaminisasL Di antara 
lembaga pendidikan itu adalah "School of learning", dimana di dalamnya termasuk 
belajar membaca dan menulis naskah bahasa Arab dan mempelajari arti dan pesan- 
pesan, komentar-komentar, serta artikel atau terjemahan langsungdari Al-Qur'an. 

Tentang Terjemahan Al-Qur'an di Afrika dapat dicatat beberapa hal penting dari 
tulisan Mufakhkhar Husain Khan (Dhaka University). Di Afrika pada mulanya men- 
terjemahkan Al-Qur'an selalu mendapat tantangan dari paia Ulama. Sementara di PENTERJEMAHAN AL QUR'AN Asia Selatan, ulama Benggali berpendapat bahwa menteijemahkan Al-Qur'an, me- 
rupakan suatu gerak maju menuju penghinduan orang Islam. 

Di Afrika Tengah Ulama Tatar berpendapat bahwa menteijemahkan Al-Qur'an 
mendekati penghinaan kepada Tuhan. Ketika Kamal Ataturk ingin mendapatkan 
teijemahan Al-Qur'an, ulama Al-Azhar di Mesii menyatakan menentang penteijemah- 
an Al-Qur'an. Umumnya negeri-negeri Afrika mengikuti pendiqiat ulama Al-Azhar 
tersebut. 

Ulama Hausa sangat keras menentang penteijemahan Al-Qur'an, J. Spencer 
Trimingham (penulis A History of Islam in West Africa Oxford University Press, 1962) 
mencatat bahwa ketika penterjemahan Al-Qur'an kedalam bahasa Hausa disetujui , sa - 
ngat mengejutkan mereka. Menurut mereka bahwa hal tersebut akan melenyapkan 
barkah Allah {blessing power). 

Jauh sebelum teijemahan Al-Qur'an diterima oleh sebahagian besar kaum Mus- 
limin di Afrika, para missionaris Kristen telah mengambil inisiatif untuk menteije- 
mahkan Al-Qur'an ke dalam beberapa bahasa Afrika. Ketika para missionaris meng- 
adakan kegiatan di Afrika, mereka membawa terjemahan Al-Qur'an disamping tugas 
utamanya membagi-bagikan lembaran-lembaran risalah dan teijemahan Bible dalam 
bahasa daerah sederhana. 

Untuk menunjukkan kelebihan Kristen mereka juga menerbitkan judul-Judul yang 
bermaterikan Islam, yang dalam hubungan ini dimaksudkan, untuk menunjukkan 
bahwa teijemahan Al-Qur'an mengandung pengertian yang banyak, sehingga pen- 
duduk dapat membandingkan antara Al-Qur'an dengan pesan-pesan yang terdapat 
dalam Bible. 

Para missionaris di Nigeria umpamanya mulai penteijemahan Kitab Suci Al- 
Qur'an kedalam bahasa Yoruba di awal abad ini. Yoruba adalah salah satu bahasa 
yang luas pengamhnya dan digunakan lebih dari 16 juta penduduk di Nigeria bagian 
selatan. Hampir separuh dari suku Yoruba adalah Muslim. 

Pergaulan di antara Muslim dan Kristen menjadi salah satu kemudahan bagi 
para missionaris untuk mencapai tujuan mereka. Untuk menunjukkan bahwa kegiat- 
an mereka bukan hanya bagi kepentingan Kristen, maka mereka juga mengadakan 
kegiatan penteijemahan Al-Qur*an. Teijemahan yang penting artinya adalah teije- 
mahan Kitab Suci Al-Qur'an kedalam bahasa Yoruba oleh M.S. Cole. 

Sebagai usaha kedua dalam menteijemahkan Al-Qur'an kedalam Bahasa Yoruba ialah, 
menggabungkan diri dengan Ahmadiyyah*) yang salah satu kegiatannya menteijemahkan 
Al-Qur'an. Ahmadiyyah melakukan kegiatan di Nigeria sejak tahun 1916, dan sangat cepat 
mendapat pengikut. 

Setelah lebih kurang 7 tahun (pada tahun 1976) Panitia menerbitkan cetakan 
pertama dengan penerbit University Press Ibadah. Pada penerbitan kedua (tahun 
1978) telah dicetak sebanyak 5000 eks. di Hongkong dengan beberapa koreksi, 
modifikasi dan pengembangan. Ulama Yoruba memulai menteijemahkan Al-Qur'an. 
Saran dan usul untuk penterjemahan Al-Qur'an itu, juga datang dari Tuan Ahmadu 
Bello, mantan Perdana Menteri Nigeria Utara. Persatuan Muslim Nigeria di Lagos 
ikut bergabung dalam tugas tersebut. Tugas penteijemahan ini dilaksanakan oleh 
suatu panitia yang terbentuk pada bulan Desember 1962. 

Tugas ini berhasil diselesaikan dan mendapat rekomendasi pada bulan Januari 
1973. Teijemahan tersebut dicetak oleh Dar al Arabiyah Bairut yang disebarkan 
di Maiduguri (25.000 Eks), diantaranya dicetak dengan biaya dari Raja Arab Saudi. 
Cetakan kedua diteibitkan dalam tahun 1977. Ahmadiyyah adalah satu agama bam yang sesat,di mana pengikut-pengikutnya mempercayat 
nubuwwah (kenabian) Ghulam Ahmad Al-Qadyaani. Mereka dikenali juga dengan 'Al- 
Qadyaaniyyah'. Mereka mengelabui masyarakat umum dengan menggunakan nama 'Al- 
Ahmadiyyah' . Mereka itu tergolong orang -orang kafir, keluar dari agama Islam. PENTERJEMAHAN AL QUR'AN Terjemahan dalam bahasa Hausa. 

Bahasa Hausa adalah salah satu bahasa teibesar dan sangat luasdi Afrika Barat, 
digunakan oleh penduduk Nigeria sebelah Utara, dan di beberapa negeri lainnya. 
Untuk memenuhi keperluan penduduk Muslim, "Jama'atu Nasri T Islam" mengharus- 
kan terjemahan Al-Qur'an untuk membantu penduduk Muslim Hausa dalam mema- 
hami agama secara mendalam. 

Kegiatan penterjemahan ini dipimpin oleh salah seorang sarjana Islam, mantan 
kepala panitia eksekutif dari Jama'atu Nasri 1 Islam dan mantan Hakim Agung Ni- 
geria Utara yaitu, Shaykh Abubakar Mahmud Gumi. Penterjemahan dimulai dari Juz 
'Amma dan dicetak oleh Dar al Arabiyyah (Bairut) dan disebarican di Kairo oleh 
Cahaya Islam sekitar tahun 1975. Pada pendahuluan terjemahan itu, penterjemah 
berjanji bahwa ia akan meneiuskan pekeijaan tersebut sampai selesai; Terjemahan 
lengkap dicetak tahun 1978 oleh Dar al-Arabiyyah (Bairut) dan disebarkan di Kairo 
tahun 1979. 

Sebelum diterjemahkan baris demi baris, tiap surat didahulu dengan sebuah 
ringkasan untuk memudahkan mengajarkannya, sementara catatan kaki diberikan 
untuk terjemahan lebih lanjut apabila diperlukan. Terjemahan ini sangat terkenal dan 
dicetakkan kedua (tahun 1982) dengan tambahan index dan daftar kata (Hausa ke 
Hausa dan Arab ke Hausa) untuk kata-kata yang sukar oleh sebagian besai pembaca. 
Terjemahan belakangan ini menurut para pembahas sangat memuaskan, karena men- 
jelaskan makna Al-Qur'an dalam bahasa yang sederhana, sehingga mudah difahami. 
Kedua bahasa Hausa dan Arab ini menimbulkan kesan yang dalam di hati para pem- 
baca. 

Terjemahan AI-Qur'an dalam bahasa Hausa ini disebarkan di Kairo oleh Ahmad 
Abu 'I-Saud dan Uthman al-Tayyib. Untuk memudahkan pelaksanaan pencetakan, 
maka ayat-ayatnya ditulis dengan tulisan tangan dalam bhasa Arab, dan di antara ga- 
ris dengan garis ditulis dengan huruf besar dalam naskah Roma. 

Terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Hausa yang ketiga diterbitkan oleh Nor- 
thern Bigeria Publishing Company, Zaria dalam tahun 1981. Para penterjemahnya 
adalah Shaykh Ahmed Lemu, Hakim Agung dari Nizer (Nigeria) dan Nasiru Mus- 
tapha. Menjadi rujukan terjemahan adalah beberapa tafsir sspsriw al-Qurttd)i, an-Nasafi, 
Ibnu Katsir. al-Thabari, al-Sawi, al-Jamal dan al-Jalalain. 

Terjemahan dalam bahasa Swahili 

Swahili adalah bahasa yang terpenting di Afrika Timur dan menjadi bahasa resmi 
Tanzania dan Kenya. Bahasa ini juga dipergunakan oleh orang-orang Uganda, Kawan- 
da, Burundi dan Zaire. Lebih kurang 10.000.000 orang menggunakan bahasa ini se- 
bagai bahasa Ibu dan 1.000.000 orang lainnya menggunakannya sebagai bahasa ter- 
hormat. Bahasa tersebut menjadi lebih penting bagi orang-orang Islam selama penja- 
jahan Jerman. Pada Kongies tahun 1905, Julius Richter seorang missionaris Kristen 
menyatakan bahwa Islam telah menang, dimana bahasa-bahasa dipakaidan mengem- 
bangkannya, dan untuk mengiukur kemajuannya, untuk itu bahasa Swahili dihalang- 
halangi sebagai bahasa Pemerintah. 

Orang-orang Islam yang berbahasa Swahili tidak pernah mencoba menterjemah- 
kan Al-Qur'an, hingga para missionaris Kristen menunjukkan jalan. Terjemahan Swa- 
hili yang pertama dikeijakan oleh Goklfrey Dale untuk guru-guru pegawai Kristen 
Amerika. Shaykh Mubaruk Ahamad Ahmadi kepala missionaris dari misi Ahmadiy- 
yah Muslim di Afrika, memulaipekerjaannya pada tahun 1936. 

Terjemahan yang lengkap yang disertai komentar selesai tahun 1942 dan dicetak 
untuk pertama kalinya di Nairobi tahun 1953 (sebanyak 10.000 eksemplar). Penye- 
baran terjemahan tersebut menimbulkan keributan di kalangan umat Islam didaerah 
pantai Timur Afrika. Mereka menuduh Ahmadiyyah telah menyelewengkan terje- 
mahan pada beberapa baris tertentu untuk kepentingan Ahmadiyyah. PENTERJEMAHAN AL QUR'AN Terjemahan berikutnya ditangani Shaykh Abdullah Saleh al-Farsy seorang ha- 
kim dan penyair Islam Swahili yang terkenal. Terjemahannya diberi judul Al-Qur'an 
al-Hakim, Qurani Takatifu. Dicetak oleh A.A. Vasingtake (Inggris) dan disebarkan 
di Zanzibar tabu n 1950. 

Terjemahan tersebut secara lengkap dicetak ulang dengan sponsor The Islamic 
Faundation terbit tahun 1969. Dicetak ulang tahun 1974 (25.000 exp) oleh The 
Islamic Faundation (Nairobi, Kenya). Terjemahan ini menipakan terjemahan terbaik 
dengan dilengkapi teks ayat, muqaddimah dan catatan kaki. Penterjemah kedalam bahasa Fulfulde, Wolof, Luganda 
dan beberapa bahasa Afrika lainnya. Al-Qur'an telah pula dirintis untuk diterjemahkan kedalam bahasa FulfuWe, 
yang djgunakan oleh sekitar 1 juta orang Fulbe. Di Fita Jalon, naskah terjemahan 
Al-Qur'an terdapat dalam bahasa Fulfulde. Dengan bantuan para ulama, bangsa 
Fulbe menjadi lebih cerdas dibandingkan dengan rakyat di banyak daerah 
Afrika Barat. Mereka telah berusaha untuk menterjemahkan sebagian Al-Qur'an. 

Wolof adalah bahasa utama di Senegel, digunakan oleh lebih 2 juta orang pen- 
duduk. Ahmad Bamba b. Muhammad b. Habib Allah (Mbake), peletak dasar-dasar 
persaudaraan di Senegal (pada akhir abad ke 19) hanya menulis dalam bahasa Arab. 
Pengikutnya sadar bahwa penyebaran Islam hanya dapat dicapai melalui tulisan da- 
lam bahasa Ibu yang dapat dibaca, dilagukan/dinyanyikan oleh penduduk yang ma- 
sih buta huruf. Salah satu pengikut Bamba yang pertama adalah Moussa Ka (1890- 
1965). Dia menulis puisi Agama dalam bahasa Wolod yang menceritakan bahwa ba- 
nyak di antara mereka menyembah Allah dan memuji pemimpinnya dengan cara 
bernyanyi. la mempelopori menterjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Wolof. 

Igbo salah satu bahasa terbesar di Nigeria. Bahasa tersebut digunakan oleh 
sekitar 8 juta penduduk. Pada kira-kira tahun 1974 Ahaykh Ibrahim Nwagui meng- 
ambil inisiatif untuk menterjemahkan AI-Qur'an kedalam bahasa Igbo. Dia minta 
bantuan kepada A. Rahman I Doi Universitas Ahmadu Belle, Zaria untuk dapat 
menerima tanggung jawab tugas penterjemahan tersebut. Tugas itu kemudian diies- 
tui menjadi tugas dari suatu proyek penting yang selama lebih dari 10 tahun belum 
berhasil menterjemahkan Al-Qur'an secara lengkap. 

Di Uganda, Missi Ahmadiyyah, berhasil menterjemahkan dan mencetak beberapa juz 
Al Qur'an dalam bahasa Luganda . A-Muganda man tan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan seorang Ahmadiyah telah menyelesaikan terjemahan seluruh Al-Qur'an 
kedalam bahasa Luganda. Mereka juga menterjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa 
Ganda, Kikuyu, Kamba, dan Luo. Terjemahan ini disebarkan oleh missi Ahmadiyyah 
tahun 1S>61. Sebuah terjemahan dalam bahasa Ambaric menghilang di Adis Ababa. 

Walaupun penterjemahan Al-Qur'an pada mulanya mendapat tantangan dari 
para ulama, tetapi penterjemahan-penterjemahan Al-Qur'an kedalam bahasa-bahasa 
Afrika, terusberjalan sebagai satu keberadaan ummat Islam. 

Terjemahan ke dalam berbagai bahasa. 

Terjemahan ke dalam berbagai bahasa dilakukan ke dalam bahasa Persia, Turki, 
Urdu, Tamil, Pastho, Benggali, Jepang dan berbagai bahasa di kepulauan Timur 
dan beberapa bahasa Afrika. Juga terdapat terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa 
Cina. Terjemahan Urdu yang pertama dimulai oleh Syah Abdul Qadir dari Delhi 
(meninggal dunia tahun 1826). Kemudian setelah itu banyaklah dilakukan orang 
terjemahan ke dalam bahasa Urdu, yang sebagian dari terjemahan-terjemahan itu 
tidak sampai tamat. Di antara terjemahan-terjemahan yang lengkap yang dipergu- 
nakan sampai sekarang ini terjemahan dari Syah Rafi Uddin dari Delhi, Syah Asyraf 
Ali Thanawi dan Maulvi Nazir Ahmad (meninggal tahun 1912). Beberapa tahun terakhir ini AI-Qur'an telah diterjemahkan ke dalam berbagai 
bahasa atas bantuan Rabithah al-Alam al-Islami dan Dar al-Ifta wa al-Irsyad yang 
bermarkas besar di Saudi Arabia. Mujamma' Khadim at-Haramain al-Syarifain al-Malik 
Fahduntuk Pencetakan Mushaf, telah mencetak terjemah al-Qur'an dalam berbagai baha- 
sa, seperti Inggris, Perancis, Turki, Urdu, cina, Hausa dan Indonesia. 

C. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

Al-Qur'an telah diterjemahkan pada pertengahan abad ke 17 oleh Abdul Ra'uf 
Fansuri, seorang ulama dari Singkel, Aceh, ke dalam bahasa Melayu. Walaupun mung- 
kin terjemahan itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempuma, 
tetapi pekerjaan itu adalah besar jasanya sebagai pekerjaan perintis jalan. 

Di antara terjemahan-terjemahan Al-Qur'an ialah terjemahan yang dilakukan 
oleh Kemajuan Islam Yogyakarta; Qur'an Kejawen dan Qur'an Sundawiah; penerbit- 
an percetakan A.B.Sitti Syamsiah Solo,di antaranya Tafsir Hidayatur Rahman oleh 
K.H. Munawar Chalil; tafsir Qur'an Indonesia oleh Mahmud Yunus (1935), Al Furqan 
oleh A. Hasan dari Bandung (1928); Tafsir Al-Qur'an oleh H. Zainuddin Hamid 
cs (1959); Hibama disusun K.H. Iskandar Idris; 
Tafsir Al-Qur 'anul Hakim olehH . M . Kasim Bakry c s ( 1 960) ; 
dan banyak lagi yang lain, ada yang lengkap, ada yang belum seperti penerbitan terjemah 
dan tafsir dari perkumpulan Muhammadb^ah, Persatuan Islam Bandung dan AI 
Ittihadul Islamiyah (A.I.I, di bawah pimpinan K.H.A. Sanusi Sukabumi), beberapa 
penerbitan terjemahan dari Medan, Minangkabau dan Iain-lain. Sementara terjemahan 
kedalam bahasa Jawa diantaranya, Al Ibriz, oleh K. Bisyri Musthafa .Rembang 
{\9eiiy, Al-Qur'an Suci Basa Jawi, oleh Prof. K.H.R. Muhammad Adnan (1969), 
Al-Huda, oleh Drs. H. Bakri Syahid (1972). 

Pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian besar terhadap terjemahan 
Al-Qur'an inL Hal ini terbukti bahwa penteq'emahan Al-Qur'an ini termasuk dalam 
Pola I Pembangunan Semesta Berencana, sesuai dengan keputusan MPR. Untuk melaksa- 
nakan pekerjaan ini oleh Menteri Agama telah dibentuk sebuah Lembaga diketuai oleh 
Prof. R.H. A. Soenarjo, S.H. mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, yang beranggotakan ulama-ulama dan saijana-sarjana Islam yang mempu- 
nyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. 

Dari Repelita ke Repelita, Pemerintah selalu mencetak Kitab Suci Al Qur'an. Pada 
Repelita IV (1984-1989) telah dicetak 3.729.250 buah Kitab Suci, terdiri dari Mushaf Al- 
Qur'an, Juz 'Amma, Al-Qur'an dan Teijemahnya dan Al-Qur'an dan Tafsimya. 

Atas masukan dan saran masyarakat dan pendapat Musyawarah Kerja Ulama Al- 
Qur'an ke XV (23-25 Maret 1989), terjemah dan tafsir AI-Qur'an tersebut disempumakan 
oleh Piisat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama bersama Lajnah Pentashih 
Mushaf Al-Qur'an. BAB DUA 

NAB I MUHAMMAD S.A . W. 

A. PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN. 

Sewaktu Al Qu'an diturunkan pada empat belas abad yang laJu, di dunia su- 
dah terdapat banyak agama dan banyak kitab yang dianggap suci oleh pengikut- 
pengikutnya. Di sekitar negara Arab terdapatlah orang-orang yang percaya kepada 
Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Peijanjian Bam. Banyak orang-orang Arab yang 
menjadi Nasrani atau condong ke arah agama Nasrani. Di antara orang-orang Arab 
itu ada juga yang memeluk agama Yahudi. Di antara mereka yang memeluk agama 
Yahudi adaJah penduduk Madinah sendiii, seperti Ka'ab bin Asyraf seorang kepaJa 
suku di Madinah dan musuh Islam. Di Mekah sendiri di samping budak-budak yang 
beragama Nasrani terdapat juga orang-orang Mekah yang condong kepada agama Nasrani. 
Waraqah bin Naufai paman dari Khadijah, isteri pertama Nabi Muhammad s.a.w. juga meme- 
luk agama Nasrani. la faham bahasa Ibrani dan menterjemahkan Kitab Injil dari bahasa Ibrani 
ke bahasa Arab. 

Di sebelah ujung lain negeri Arab, hiduplah orang-orang Persia yang 
juga mempercayai seorang nabi dan sebuah kitab suci. Sekalipun kitab Zend 
Avesta telah mengalami perubahan-perubahan oleh tangan manusia. tetapi kitab 
itu masih dianggap suci oleh beratus ribu pengikutnya dan suatu negeri yang kuat 
menjadi pendukungnya. Adapun di India maka kitab Weda dipandang suci be- 
ribu-ribu tahun lamanya. Di situ ada juga kiub Gita dari Shri Krisna dan ajaian 
Buddha. Agama Kong Hu Cu menguasai negeri Tiongkok, tetapi pengaruh Buddha 
makin hari makin meluas di negeri itu. 

Dengan adanya kitab-kitab yang dipandang suci oleh pengikut- pengikutnya dan 
ajaran-ajaran itu, apakah dunia ini memerlukan Kitab Suci yang lain lagi? Injlah 
sebenarnya satu pertanyaan yang ada pada setiap orangyang mempelajari Al Qur'an. 
Jawabannya bisa diberikan dalam beberapa bentuk. 

Perrama. apakah adanya berbagai agama itu, tidak menjadi alasan yang cu- 
kup untuk datangnya agama yang baru lagi untuk semua? Kedua. apakah akal manusia itu tidak mengalami proses evolusi sebagai- 
mana badannya? Dan karena evolusi fisik itu akhiinya mencapai bentuk yang 
sempurna, apakah evolusi mental dan rohani itu tidak menuju ke arah kesem- 
pumaan yang terakhir. yang sebenarnya merupakan tujuan daripada adanya ma- 
nusia itu? 

Keiiga, apakah agama-agama yang dulu itu dianggap ajaran-ajaran yang di- 
bawanya itu ajaran-ajaran terakhir? Apakah mereka tidak mengharapkan per- 
kembangan kerohanian yang terus menerus? Apakah mereka tidak selalu mem- 
beritahukan kepada pengikut-pengikutnya tentang akan datangnya utusan terakhir 
yang akan menyatukan seluruh umat manusia dan membawa mereka kearah 
tujuan yang terakhir? 

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah merupakan 
jawaban yang men^aruskan supaya Al Qur'an diturunkan, sekalipun sudah ada 
kitab-kitab yang dianggap suci oleh umat-umat yang dahulu. 

Di bawah ini akan dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu satu demi 
satu. 

Bukankah perbedaan antara agama yang satu dengan lainnya itu sudah cu- 
kup menjadi alasan akan perlu datangnya ajaran yang baru lagi, sebagai agama terakhir ? PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN a. Nabi Isa a.s. diutus untuk sesuatu kaum tertentu. 
Dalam Al Qur'an surat (3) Ali Imran, ayat 49 dinyatakan: 

"Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil " 

Hal ini dibuktikan juga oleh ayat-ayat dalam Injil: 

Maka kaU Daud kepada Abigail: Segala puji bagi Tuhan, Allah orang Israil, sebab 
disunihkannya engkau mendapatkan aku pada hari inL (I Samuel 2S:32). Dan lagi 
titah baginda demikian: Segala puji bagi Tuhan, Allah orang Israil, yang 
mengjuuniakan pada hari ini seorang yang duduk di atas takhta kerajaanku, se- 
hingga mataku sendlri telah meUhatnya. (I Raja-raja 1:48). 
Segala puji bagi Tuhan, Allah otang Israil, daripada kekal datang kepada kekal Ma- 
ka hendaktoh segenap orang banyak mengatakan. Amia Segala puji bagi Tuhan! (I 
KiUb Tawareh 16:26). Maka kata baginda: Segala puji bagi Tuhan, Allah orang 
Israil, yang telah berfiiinan dengan mulutnya kepada ayahku Daud, dan yang su- 
dah menyampaikan dia dengan tan^nnya, flimannya. (I Kitab Tawareh 6:4). 

Yesus juga menganggap diiinya sebagai nabi untuk Bani Israil. Apabila ada 
orang lain mendekati dia maka ia mengusirnya. Dalam Matius XV: 21-26, orang 
dapatmembaca: 

Maka Yesus kduailah dari sana. serta berangkat ke jajahan Tsur dan Sidon. 
Maka adalah seorang perempuan Kanani datang dari jajahan itu, serta berteriak, 
katanya: Ya Tuhan, ya anak Daud, kasihanikanlah hamba; karena anak hamba 
yang perempuan diiasuk setan terlalu sangat 

Tetapi sepatah katapun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka da- 
tanglah muridnya meminta kepadanya, serta berkata: Suruhlah perempuan itu 
pergi, karena ia berteriak-teriak di belakang kiu. 

Maka jawab Yesus, katanya: Tidaklah aku disuruhkan kepada yang lain hanya 
kepada segala domba yang sesat dari antara Bani IsraiL 

Maka datanglah perempuan itu sujud menyembah dia, katanya: Ya Tuhan, tolong- 
lah hamba! 

Tetapi jawab Yesus, katanya: Tiada patut diambil roh dari anak-anak, lalu me- 
nyampaikan kepada anjing. 

b. Kitab Weda adalah Kitab untuk sesuatu golongan. 

Di antata pengikut-pengikut Weda, maka membaca kitab Weda itu menjadi 
hak yang khusus bagi kasta yang tinggi saja. Demikianlah, maka Gotama Risyi ber- 
kata: 

Apabila orang Sudra kebetulan mendengarkan kitab Weda dibaca, maKa adalah ke- 
wajiban laja untuk mengecor cor-coran timah dan malam dalam kupingnya; apa- 
bila seorang Sudra membaca mantra-mantra Weda maka raja hams memotong 
lidahnya, dan apabila ia berusaha untuk membaca Weda, maka raja harus memo- 
tong badannya. (Gotama Smarti: 1 2). Agama Kong Hu Cu dan agama Zoroaster adalah juga agama-agama 
nasional. Kedua agama itu tidak beiusaha untuk mengajaikan ajaran-ajaiannya 
ke seluruh dunia, juga mereka tidak berusaha untuk mengembangkannya dalam 
daeiah yang luas. Oiang Hindu menganggap negeri India sebagai negeti pilihan 
bagi Tuhannya, demikian juga agama Kong Hu Cu menganggap negeri Tion^ok 
satu-satunya kerajaan Tuhan. Dalam hal ini, ada dua jalan untuk menyelesaikan 
peitentangan antara satu agama dengan lairmya itu, yaitu bahwa orang harus per- 
caya bahwa Tuhan itu banyak, atau Tuhan itu Esa. Dan kalau orang peicaya 
bahwa Tuhan itu Esa, maka orang harus mengganti agama yang berbeda-beda itu 
dengan ajaran yang bisa meliputi seluruhnya. 39 PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN 

c. Tuhan adalah Esa. 

Dunia kini telah maju. Orang tidak perlu berusaha untuk membuktikan bahwa 
apabila dunia ini mempunyai pencipta, maka la hams Pencipta Yang Esa. Tuhan 
dari orang-orang Israil, Tuhan dari orang-oiang Hindu, Tuhan dari negeri 
Tiongjcok dan Tuhan dari negeri Iran adalah tidak berbeda. Juga Tuhan dari ne- 
geri Arab, Afganistan dan Eropa adalah tidak berlainan. Juga Tuhan dari orang- 
orang Mongol dan Tuhan orang-orang Semit adalah tidak berbeda, Tuhan ada- 
lah Esa, dan hukum yang mengatur dunia ini juga satu hukum, dan sistim yang 
men^ubungjcan satu bagian dari dunia ini dengan lainnya adalah juga satu 
sistim. Ilmu pengetahuan memberikan keyakinan, bahwa semua perubahan- 
perubahan alami dan mekaois di mana saja, adalah pemyataan hukum yang sama. Dunia 
ini hanya mempunyai satu prinsip: ialah gerak, sebagaimana pemyataan ahli-ahli filsafat 
materialis. Atau dunia ini hanya mempunyai satu pencipta. Apabila demikian halnya, 
maka pemyataan seperti Tuhan pada orang-orang Israil, Tuhan orang-orang Arab, 
Tuhan orang-orang Hindu adalah tidak berarti sama sekali. Tetapi apabila Tuhan itu 
satu, mengapa dunia ini mempunyai banyak agama? Apakah agama-agama itu hasil 
pemikiran otak manusia? Apakah karena itu, maka tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap kelom- 
pok umat manusia menyembah Tuhannya sendiri? Apabila agama-agama itu bukan 
mempakan hasil pemikiran manusia, mengapa ada perbedaan antara satu agama dengan 
agama lain? Apabila dulu ada alasan tentang adanya perbedaan ini, apakah dewasa ini 
masih tepat bahwa perbedaan-perbedaan itu terns berlangsung? d. Agama adalah bukan hasil pemikiran umat manusia. 

Peisoalan apakah agama itu merupakan hasil pemikiran manusia, maka jawab- 
nya sudah barang tentu, ialah bahwa ia bukan hasil pemikiran manusia; dan sebab- 
nya adalah banyak. Agama-agama yang merata di dunia ini mempunyai ciri-ciri yang 
khas: 

Pertama, menurut ukuran yang biasa, maka pembawa agama adalah orang- 
orang biasa. Mereka tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tinggj. 
Sungguhpun demikian, mereka berani memberikan ajaian, baik kepada orang- 
orang besar maupun orang-orang kecil; dan dalam waktu yang ter tentu mereka 
dengan pengikut-pengikutnya meningkat dari kedudukan yang rendah sampai ke- 
pada kedudukan yang tinggi. Ini membuktikan bahwa mereka itu dibantu oleh 
Kekuasaan Yang Maha Agung, 

Kedua, semua pembawa agama itu, adalah orang-orang yang sejak sebelum 
jadi Nabi dihargai dan dinilai tinggi oleh masyarakatnya karena ketinggian budi 
pekertinya, sekalipun oleh orang-orang yang kemudian hari menjadi musuhnya, 
setelah mereka itu menyatakan tentang kenabiannya. Oleh karena itu, tidak 
masuk akal sama sekali, bahwa mereka yang tidak pernah dusta terhadap manu- 
sia, den^n serta merta berdusata terhadap Tuhannya. Pengakuan yang universil 
tentang kesucian dari kehidupannya, sebelum mereka itu menyiarkan agama yang 
mereka bawa, adalah suatu bukti tentang kebenaran pengakuan mereka. Al Qur*- 
an telah menekankan hal ini dengan menyatakan: 


Katakanlah: "JikalAu Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya 
kepadamu dan tidak (pula) AUah memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku 
telah tinggal beisamamu bebenpa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak memikir- 
kannya?". 

(Sunt (10) Yunus ayat 16). PERLUNYAAL QUR'AN DITURUNKAN Ayat ini berarti, bahwa Nabi Muhammad s.a.w, menyatakan kepada mereka 
bahwa ia telah lama hidup bersama-sama dengan mereka, dan mereka mem- 
punyai kesempatan yang cukup panjang untuk mengamat-amati dia. Juga me- 
reka telah menjadi saksi tentang kejujurannya. Maka bagaimanakah mereka 
dapat berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pada waktu itu beiani beidusta ter- 
hadap Tuhannya! 

Demikian juga Al Qur'an menyatakan. 

"Scsungguhnyi Allah telah mcmbcTi karunia kepada orang-orang yang beriman ke- 
tika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiii la 
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membcrsihkan (jiwa) mereka dan 
mengajarkan kepada mereka AI Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 
(kedatangan Nabi) itu, mereka berada dalam kesesatan yang nyata". (Surat (3) Ali Imran ayat 164). Juga: 


"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari bangsa kamu sendiri, be- 
rat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan kebaha- 
giaan)mu, terhadap orang-orang mu'min ia amat pengasih lagi penyayang". (Sural (9) At Taubah ayat 128). Ini berarti, bahwa Rasul yang diturunkan kepada mereka itu adalah salah seorang 
di antara mereka, yang mereka tahu benar tentang kemumian moralnya dan kebaik- 
an budi pekertinya. 

Tentang Nabi-nabi lainpun Al Qur'an juga menyatakan demikian, bahwa para 
rasul itu adalah dari antara mereka sendiri. Oleh karena itu adalah mustahil bahwa 
mereka tidak mengerti tentang Nabi-nabi mereka sendiri. Demikianlah, maka Al 
Qur'an menyatakan: 

^^^ ^^K," ^■'■i^^f.^^ ^ ' ^^■' ^ y"^" »*■* "»».»•* ■< %y, '^'y^ i^^ Lalu Kami kirim kepada mereka seorang Rasul dari antara mereka (yang berkata): 
"Sembahlah Allah; tidak ada bagi kamu Tuhan selain daiipadaNya. Mengapakah 
kamu tidak bertakwa?". (Surat (23) Al Mu'minuun ayat 32). PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN Juga: 


cJj^Vl Dan (ingatbh), suatu hari (yang di hari itu) Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat, se- 
orang saksi; kemudian tidak akan diizinkan kepada orang-orang yang kafu (menge- 
mukakan suatu alasan), dan tidak dibolehkan (pula) mereka meminta maaf. 

(Sural (16) An Nahl ayat 84) 

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad. saudara mereka Hud. la berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya. 
Mengapa kamu tidak berlakwa kepada-Nya? 

(Surat (7) Al A'raaf ayat 65) 

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudaia mereka Shaieh. la ber- 
kata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 
Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina 
dari Allah ini menjadi tanda bagimu. Karena itu biarlah dia agar dia makan di bumi 
Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dengan gangguan apapun, nanti kamu 
ditimpa siksaan yang pedih". 

(Sural (7) Al A'raaf ayal 73). 

-: »•< 1,*-' A^ ^i^-'-'ff> >'f '- ^ 1i-i^' ''-i •-'ut --^''"' li^ AP Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudaia mereka Syu'aib. la 
berkata: "Hai kaumku. sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu sebin- 
Nya. Sesungguhnya telah datvig kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ka- 
rena itu sempumalcanlah takann dan timbangan, dan janganlah kamu kurangjcan 
btgi manusia barang-banng takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu mem- 
buat kerusakan di muka bumi, scsudah (Tuhan) memperbaikinya. Yang demikian itu 
lebih balk bagjmu, jika benai-benar kamu orang-onng yang beriman". 

(Sural (7) Al A'laaf ayal 85). 

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Nabi-nabi Hud, Shaieh, Syu*aib dan nabi- 
nabi yang Iain-lain, adalah bukan orang-orang yang tidak diketahui oleh masya- 
rakalnya masing-masing. Mereka tahu benar tentang kehidupan yang dialami 
oleh paia nabi-nabi itu, baik sebelum, maupun setelah menerima wahyu, bahwa 
mereka adalah orang-orang jujur, berlakwa dan saleh. Oleh karena itu maka 
tidaklah masuk akal bahwa mereka dengan serta merta berusaha unluk menipu 
kaumnya. 

Ketiga, bahwa pembawa agama itu tidak mempunyai kekuasaan dan alat-alat 
yang pada umumnya da pat dikatakan menjamin suksesnya pimpinannya. 
Umumnya mereka sedikit sekali mengetahui tentang seni atau kebudayaan PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN masanya. Sungguhpun demildan, apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang 
lebih maju dari pada apa yang ada dalam masa itu; tidak sama dengan apa yang 
berlaku pada masanya. Dengan mengambil ajaran-ajarannya itu, maka manusia 
akan sampai kepada petadaban dan kebudayaan yang tinggi dan sanggup menh 
pertahankan kebesarannya itu untuk berabad-abad lamanya. 

Hanya pembawa-pembawa agama yang benar sajalah yang dapat berbuat demir 
kian itu. Oleh karena itu adalah mustahil bahwa orang yang tidak mengerti sama 
sekali tentang peradaban, kemajuan yang terdapat pada waktunya, setelah ber- 
buat dusta terhadap Tuhannya, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa, 
hingga ajaran-ajaiannya itu dapat mengalahkan ajaran-ajaran yang ada pada 
waktu itu. Kemenangan yang sedemikian itu adalah mustahil dengan tidak ada- 
nya bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Keempat. apabila diperhatikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh pembawa- 
pembawa agama itu, maka dapat diketahui bahwa ajaran-ajaran itu selalu ber- 
tentangan dengan pikiran-pikiran yang hidup pada waktu itu. Apabila ajaran- 
nya itu sama dengan pikiran-pikiran yang hidup di dalam waktunya, maka hal itu 
dapat dikatakan bahwa ajaran mereka itu adalah merupakan pemyataan saja 
dari pada pikiran-pikiran yang ada pada waktu itu. Sebaliknya apa yang mereka 
ajarkan adalah sangat berlainan dengan alam pikiran yang ada dalam waktunya. 
Pertentangan yang sengit itu timbul, menjadikan daerah tempat penyiaran aga- 
ma itu seoUh-okh menjadi terbakar. Sungguhpun demikian, mereka yang me- 
nentang {garan-ajaran itu akhimya tunduk. Ini membuktikan bahwa pembawa- 
pembawa agama bukanlah orang>orang yang tidak memenuhi kehendak masanya, 
tetapi mereka adalah Nabi-nabi dan Rasui-rasul, dalam arti sebagaimana mereka 
sendiri mengakuinya. 

Dalam zaman Musa a.s., alan^ah anehnya ajaran yang ia bawa, ialah tentang 
keesaan Tuhan, di waktu dunia diliputi oleh Polytheisme. Sewaktu Nabi Isa a.s. 
yang dilahirkan dalam dunia yang materialistis daiipada oiang-orang Yahudi dan 
yang sangat terpengaruh oleh kemewahan Romawi, maka alang^ah anehnya 
ajaran yang dibawanya, yang menekankan kepada kejiwaan. Alanj^ah sum- 
bangnya igaian yang ia bawa untuk memberikan ampunan kepada orang-orang 
zalim yang telah meng^iaya lakyat yang sekian lamanya hidup di bawah tirani 
serdadu-serdadu Romawi, yang sudah sekian lamanya pula mensJiaraidun dapat 
hak untuk menuntut kebenaian. Nabi Muhammad s.a.w. di negeri Aiab mengqar 
orang-orang yang tdah mendengarkan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasiani. Alang- 
kah ganjilnya bagi mereka yang percaya, bahwa sebenamya tidak ada ^tinsi 
yang benar di luar lyaran mereka sendiri. Dan ia mengajar kepada orang-oiang 
kafir Mekah, bahwa Tuhan adalah Esa, dan bahwa semua manusia itu sama. 
Alangkah ganjilnya ajaran itu bagi masyarakat yang percaya bahwa 
bangsanya adalah golongan yang paling tinggi. Untuk mengajar penyembah- 
penyembah berhala, peminum minum-minuman keras dan penjudi-penjudi ulung 
tentang jeleknya perbuatan mereka, untuk mengeritik hampir semua dan apa saja 
yang mereka percayai atau mereka perbuat, untuk memberikan kepada mereka 
ajaran yang baru, lalu mendapatkan sukses, adalah merupakan suatu hal yang 
mustahil. Itu adalah seperti usaha berenang melawan banjir dengan kekuat- 
an yang luar biasa. Itu adalah di luai kemampuan manusia. 

Kelima, pendiri-pendiri dari agama-agama itu semua menunjukkan tanda- 
tanda bukti dan mu^izat-mu'jizat. Setiap orang dari mereka, menerangkan 
sejak permulaan, bahwa ajarannya itu akan berhasil dan bahwa mereka yang ber- 
usaha untuk men^ancurkan itu, akan hancur sendiri. Fadahal mereka tidak 
mempunyai kekuatan-kekuatan lahir. Ditambah lagi bahwa ajaran-ajaran me- 
reka itu bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan-kebiasa- 
an masyarakat dan menimbulkan pertentangan yang luar biasa. Sung- 
guhpun demikian mereka berhasil dan apa yang mereka katakan itu benar- 
benar terjadi. Mengapa kata-kata mereka itu terbukti dan janji-janjinya itu bisa 
terlaksana? Memang selain nabi ada juga jenderal-jenderal dan diktator-diktator 
yang mendapatkan sukses para nabi itu, sukses yang dikatakan terlebih dahulu, 
yang disandarkan kepada Tuhan sejak daripada permulaannya, sukses yang 
menjadi taruhan dari seluruh kehormatannya dan yang dapat dicapai sekalipun 43 PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN 

adanya oposisi yang luai biasa. Orang seperti Napoleon, Hitler dan Jenghiz 
Khan, dapat mencapai tingkatan yang tinggi dan kedudukan yang rendah. Te- 
tapi mereka tidaklah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan alam pikiian 
pada waktunya. Juga mereka tidak mengatakan bahwa Tuhan telah menjanjikan 
mereka kemenangan, sekalipun ada tantangan yang bagaiimnapun. Ju^ mereka 
tidak hams berhadapan dengan oposisi yang besar daii orang-orang yang se- 
zaman dengan mereka. Tetapi apabila mereka kalah, maka sebenamya mereka 
tidak kehilangan apa-apa. Mereka masih dianggap besat dan tinggi oleh rakyat- 
nya dan tidak takut apa^pa. Hal yang demikian itu adalah sangat berbeda 
dengan Nabi Musa a.s., Nabi *Isa a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w. 

Memang, mereka tidak gagal. Tetapi andaikata mereka itu gagal mereka 
akan kehilangan segala-galanya. Mereka tidak akan dibangga-banggakan oleh 
masyarakatnya, tetapi mereka akan dimaki-maki sebagai nabi-nabi palsu dan pem- 
bohong-pembohong. Sejarah tidak akan menghargai sedikitpun kepada mereka 
dan hinaan dan cercaan selama-lamanya adalah sebagai pembalasan bagi me- 
reka. Di antara mereka dan orang-orang seperti Napoleon atau Hitler terdapat- 
lah perbedaan yang jauh sekali sebagaimana juga terdapat perbedaan antara 
sukses-sukses kedua golongan itu. Sebenamya tidaklah banyak orang yang meng- 
hargai kepada Napoleon, Hitler atau Jenghiz Khan itu. Memang ada juga orang- 
orang yang menganggap mereka itu pahlawan dan kagum akan perbuatan-per- 
buatannya, akan tetapi apakah mereka itu dapat memperoleh ketaatan dan ke- 
tundukan yang sebenarnya? Ketaatan dan ketundukan hanya diberikan ke- 
pada pembawa-pembawa agama seperti Musa a.s,, Isa a.$., dan Nabi Muham- 
mad s.a.w. Juga kepada Krishna, Zoroaster dan Buddha bagi orang-orang yang 
menganggap mereka sebagai Nabi. Berjuta-juta umat manusia yang rela men- 
jalankan apa yang diperintahkan oleh pembawa-pembawa agama itu dan ber- 
juta-juta pula orang yang tela meninggalkan apa yang dilarang oleh mareka itu. 
Fikiran mereka yang sekecil-kecilnya, perbuatan-perbuatan dan kata-kata me- 
reka adalah didasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi-nabi mereka. 

e. Mengapa hukum-hukum dari agama -agama itu berbeda? 

Inilah sebenamya yang menjadi pertanyaan! Apabila Nabi-nabi itu semua- 
nya dari Tuhan, mengapa ajaran-ajaran mereka itu berbeda-beda satu sama lain- 
nya? Apakah Tuhan mengajarkan soal-soal yang berbeda-beda pula? Orang bia- 
sa sajapun akan berusaha untuk tetap kepada apa yang diajarkannya dalam wak- 
tu dan tempat yang berbeda-beda. Jawaban pertanyaan ini ialah bahwa bila kea- 
daan itu tetap sebagaimana biasa, maka adalah tidak perlu dikeluarkan petunjuk 
yang berbeda-beda. Tetapi sewaktu keadaan itu sudah berubah, adalah suatu ke- 
bijaksanaan bahwa ajaran itu harus berbeda. Pada masa Adam a.s. umat manusia 
itu hidup dalam satu tempat, oleh karena itu maka ajaran yang coraknya satu itu 
telah mencukupinya. Hingga zaman Nabi Nuh a.s. umat manusia itu hidup dalam 
tempat-tempat yang terpencil. Setelah Nuh a.s. inilah, maka umat manusia itu me- 
rata di pelbagai dunia ini. Tetapi pengaruh ajaran Nuh a.s. ini mulai berkurang. 
Maka datanglah Rasul-rasul yang lain, dan pengaruh mereka berangsur-angsur ber- 
kurang pula dan tiap-tiap Rasul itu diutus untuk kaumnya masing-masing dan untuk 
masa tertentu. 

Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan hukum-hukum antara satu agama 
dengan lainnya, terutama lagi karena akal manusia belum benar-benar berkem- 
bang. Karena kecerdasan umat manusia beium berkembang, maka untuk tiap ne- 
geri dikirim utusan yang sesuai dengan perkembangan pikiran yang ada pada 
waktu itu. 

Sewaktu umat manusia itu sudah maju, dan makin banyak negeri yang 
ditempati, dan jarak antara satu negeri dengan lainnya menjadi tidak berarti lagi 
dan alat-alat komunikasi menjadi lebih baik, maka fikiran orang mulai meng- 
hargai akan perlunya ajaran yang universil yang mencukupi untuk mengurus 
perikehidupan seluruh umat manusia ini. Dengan perantaraan saling hubungan 
antara satu kelompok umat manusia dengan lainnya, maka orang mulai 
memahami tentang kesatuan umat manusia dan hanya Pencipta dan Zat Yang Esa 
yang mengatur mereka. Di Jazirah Arab Tuhan membangkitkan utusan-Nya PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN yang terakhir untuk umat manusia, dan itulah Nabi Muhammad s.a.w. Oleh 
karena itu tidak mengherankan bahwa risalahnya itu dimulai dengan menyeru 
manusia kepada keesaan Tuhan, yang menguasai alam semesta. Ajarannya itu 
menyatakan tentang Tuhan yang berhak disembah, yang memberikan petunjuk 
kepada semua golongan umat manusia di semua negeri dan tidak ditujukan kepada 
sesuatu negeri tertentu atau sesuatu golongan umat manusia tertentu saja. Oleh ka- 
rena itu Nabi Muhammad s.a.w. adalah yang diutus untuk seluruh umat manusia 
dan ajarannya adalah universil. Nabi yang membawa risalah itu dapat dikatakan 
Adam kedua. Sebagaimana pada Adam yang pertama hanya ada satu macam risalah 
dan satu macam golongan umat manusia, maka di dalam waktu Adam yang kedua, 
dunia menjadi satu lagi, dengan satu macam risalah dan satu macam umat manusia. 
Oleh karena itu apabila dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Esa, dan apabila 
Tuhan itu juga memelihara semua uniat manusia di negeri mana saja dan di waktu 
kapan saja, maka adalah merupakan suatu keharusan, bahwa akhimya kelompok- 
kelompok manusia yang berbeda-beda itu dengan tradisi-tradisi yang berbeda-beda 
pula, bersatu dalam satu ikatan kepercayaan dan pandangan hidup. Andaikata Al 
Qur'an tidak diturunkan, maka tujuan kerohanian tentang penciptaan manusia 
itu akan lenyap. 

Kenyataannya umat manusia dewasa ini terbagi atas pelbagai agama. Dari 
keadaan ini dapat diibaratkan sebagai sebuah sungai yang mempunyai beberapa 
anak sungai, tetapi akhimya menjadi satu sungai yang besar dan mengalir ke 
dalam laut dan di situlah kebagusan dan kemegahannya kelihatan. 

Risalah yang dibawa oleh Musa a.s., 'Isa a.s., dan Iain-lain Nabi ke pelbagai dunia ini 
adalah laksana anak-anak sungai mengalir menuju ke satu aliran sungai besar dan menuju 
ke samudra raya. Memang semua risalah yang dibawa oleh Nabi-nabi itu, baik. Tetapi 
adalah suatu keharusan bahwa sungai-sungai itu harus mengalir ke satu tujuan, ialah 
samudra raya, dan membuktikan tentang keesaan Tuhan dan mengajarkan satu tujuan 
agung yang peghabisan yaitu agama Islam, yang untuk tujuan itu manusia diciptakan; 
Apabila Al Qur'an tidak membawa ajaran ini, maka ajaran dari Nabi manakah yang akan 
menerangkan? Sudah barang tentu bukanlah kitab Injil, karena Injil hanya membicara- 
kan soal Tuhan anak cucu Israil. Juga sudah barang tentu bukan ajaran Tsa a.s., karena 
Isa a.s. sendiri adalah bukan seorang Nabi untuk seluruh umat manusia. la sendiri 
menyatakan : "Janganlah kamu san^akan Aku datang hendak merombak hukum Torat auu 
Kitab nabi-nabi: bukannya Akti datang hendak merombak, melainkan hendak meng- 
genapinya. Karena sesungguhnya Aku beikata kepadamu, sehingga langit dan bumi 
lenyap, satu noktah atau satu titikpun $ekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum 
Torat itu sampai semuanya telah jadi". 

(Matius5:17, 18). Apa yang diajarkan oleh Musa a.s dan Nabi-nabi yang dulu itu sudah jelas. 
Memang penyiar-penyiar agama Kristen pergi ke seluruh dunia untuk menyiar- 
kan ajaran 'Isa a.s., tetapi 'Isa a.s. sendiri tidak mempunyai maksud yang demi- 
kian itu. Persoalannya adaiah bukan apa yang dicoba untuk dikerjakan oleh pe- 
nyiar-penyiar Kristen. Tetapi persoalannya adalah apa yang dimaksud oleh Tsa 
a.s. sendiri. Apa yang sebenamya dimaksud oleh Tuhan dalam mengutus 'Isa a.s. 
ini! Tentang hal ini rasanya tidak ada orang yang lebih patut memberi kete- 
rangan selain 'Isa a.s. sendiri, dan dengan jelas ia menyatakan: 

Maka jawab Yesus, katanya: tiadalah aku disunihkan kepada yang lain, hanya ke- 
pada seg^ domba yang sesat dari antara Bani Israil. 

(MatiuslS : 24). Oleh karena itulah, maka jelas bahwa ajaran 'Isa a.s. itu hanya untuk Bani Is- 
rail dan bukan untuk lainnya- PERLUNYAAL QUR'AN DITURUNKAN Para rasul-rasulpun menganggap tidak betul mengajarkan Injil kepada orang- 
orang yang bukan Bani Israil. Demikian maka orang membaca: 

Maka sekalian orang yang berpecah-beUh oleh sebab aniaya yang berbangkit karena 
Stepanus itupun mcngembanlah sampai ke Feniki dan Kipenin dan Antiochia, tetapi 
tiada memberitakan firman itu kepada seorangpun kecuali kepada wang Yahudi. 

(Kisah Rasul-rasul 11 : 19). 

Demikian lah juga sewaktu para rasul-rasul 'Isa a.s. mendengar Petrus di 
suatu tempat mengajarkan Injil kepada orang-orang bukan Bani Israil, maka 
mereka maiah: 

Sctelah Petius tiba di Yenizalem, maka oiang yang menunit adat bersunat itupun 
berbantah-bantahan dengan dia. Sambil beikata: Engkau sudah pergj kepada orang 
yang tiada bersunat. serta makan bersama-sama dengan mereka itu. 

(Kisah Rasul-rasul 11 2.3) 

Juga bukan kitab yang dibawa oleh Zoroaster, karena kitab itu mengajarkan bali- 
wa petunjuk Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Iran belaka. Juga bukan 
oleh kitab Weda, karena para Rishi mengajarkan kehaiusan adanya hukuman 
menuangkan timah yang mendidih ke dalam telinga orang-orang sudra, - pen- 
duduk India ash - yang berani mendengarkan bacaan kitab Weda, Juga bukan 
Buddha, karena sekalipun kepercayaan tentang Buddha itu tersiar ke negeri 
Tiongkok setelah Buddha meninggal, tetapi ajaran Buddha itu sendiri tidak per- 
nah melintasi daerah perbatasan India. 

Oleh karena itu memang sebelum datangnya Nabi Muhammad s.a.w. tidak 
ada seorang Nabipun yang diutus kepada seluruh umat manusia dan sebelum Al 
Qur*an, tidak ada sebuah kitab sucipun yang ditujukan kepada seluiuh umat 
manusia. Hanya Nabi Muhammad s.a.w. yang menerangkan: Artinya : Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu se- 
mua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain 
Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu berimanlah kamu kepada Allah 
dan Rasut-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat- 
Nya (kiub-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk". 

(Surat (7) Al A'raaf ayat 158). 

Dengan ini jelaslah bahwa tujuan diturunkannya A! Qur'an itu adalah untuk 
menghilan^an perbedaan-perbedaan itu dan untuk menghapuskan perbedaan 
antara satu agama dengan agama lainnya dan antara sekelompok umat manusia 
dengan kelompok umat manusia lainnya. Perbedaan itu tidak bisa dicegah kare- 
na terbatasnya ajaran-ajaran Nabi-nabi yang dulu, Apabila Al Qur'an tidak di- 
tuiunkan, maka perbedaan itu akan berlang^ung. Dunia tidak akan mengenal 
Sang Pencipta Yang Esa dan juga tidak dapat memahami bahwa penciptaannya 
itu mempunyai tujuan yang agung. Perbedaan antara agama-agama sebelum ke- 
datangan Islam itu merupakan suatu keharusan dan bukan penghalang akan kedatangan 
seorang Nabi terakhir. Itulah Nabi Muhammad s.a.w. Pertanyaan yang kedua: Apakah pikiran manusia itu tidak mengalami pro- 
ses evolusi yangakhirnya sampai kepada tingkat kesempumaan? PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN Untuk menjawab pertanyaan ini, orang hams ingat bahwa sewaktu oiang 
mempelajari peradaban dan kebudayaan pelbagai negeri, maka orang akan men- 
dapatkan bahwa dalam beberapa periode, peradaban sesuatu negeri itu demikian 
maju, hingga kalau tidak memperhitungkan kemajuan-kemajuan yang dicapai 
oleh mesin dalam abad modern ini, maka kemajuan-kemajuan yang diperoleh da- 
lam zaman-zaman yang lalu dari sejarah umat manusia itu rupa-rupanya tidak 
demikian berbeda dengan kemajuan-kemujuan yang dicapai dalam waktu kita 
sekarang ini. 

Perlu diterangkan di sini bahwa "peradaban" adalah suatu konsep yang mur- 
ni materialistik. Apabila kemajuan materi tercapai, maka terdapatlah kenikmatan 
dalam hidup ini. Kenik'matan dalam hidup ini merupakan peradaban. Tetapi 
"kebudayaan" adalah lain dari peradaban. Menurut pertimbangan yang wajar 
hubung^ antara kebudayaan dengan peradaban, adalah seperti hubungan anta- 
ra 'jiwa" manusia dengan "tubuh"nya. Perbedaan-perbedaan dalam peradaban 
adalah perbedaan-perbedaan dalam kemajuan materi, tetapi perbedaan-perbeda- 
an kebudayaan, disebabkan karena perbedaan kemajuan rohani. Kebudayaan 
sesuatu golongan dapatlah dikatakan terdiri dari ide-ide yang tumbuh di bawah pengaruh 
ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama itulah yang memberikan dasar kebudayaan. 

Dalam sesuatu waktu peradaban dan kebudayaan kadang-kadang terpisah, 
kadang-kadang tidak. Bisa juga sesuatu bangsa pada sesuatu zaman mencapai 
peradaban yang tinggi, tetapi tidak mencapai kebudayaan yang besar. Kadang- 
kadang sebaliknya, sesuatu negeri mencapai kebudayaan yang tinggi, tetapi per- 
adabannya tidak, Romawi dalam zaman kebesarannya adalah pemilik peradab- 
an yang besar, tetapi tidak mempunyai kebudayaan yang tinggi, Pada waktu 
abad-abad pertama dari agama Nasrani, maka agama Nasrani itu tidak memberi- 
kan peradaban kepada dunia, tetapi memberikan kebudayaan yang sangat tinggi 
Kebudayaan itu ke luar dari pandangan hidup tertentu dan oleh karena itu mem- 
punyai ciri-ciri yang tersendiri pula. Orang-orang Nasrani pada abad-abad per- 
tama, kegiatan mereka itu berurat berakar pada prinsip-prinsip tertentu, kehidup- 
an mereka itu ditentukan oleh batas-batas tertentu pula. Prinsip-prinsip dan batas- 
batas itu ditentukan oleh ajaran agama mereka. Sebaliknya prinsip-prinsip dan 
batas-batas yang membimbing alam pikiran Romawi, adalah karena dorongan- 
dorongan yang materialistik. Pendeknya dunia Romawi dalam zaman ke- 
besarannya adalah contoh yang baik sekali ten tang peradaban besar dan agama 
Nasrani yang pertama-tama adalah merupakan contoh kebudayaan yang 
tinggi. Kemudian di Romawi itu peradaban dan kebudayaan campur menjadi 
satu. Sewaktu Romawi menjadi Nasrani maka ia mempunyai kebudayaan 
dan peradaban, tetapi peradabannya itu kalah dengan kebudayaannya, Dewasa 
ini Eropa memiliki kebudayaan dan peradaban, tetapi karena desakan konsepsi- 
konsepsi yang materialistik, maka kebudayaannya menjadi terdesak oleh per- 
adabannya. 

Peradaban dan kebudayaan yang timbul sebelum datangnya Islam adalah ti- 
dak universil dalam konsepsinya. Pada agama Yahudi sudah barang tentu ada usaha 
untuk menghimpun peradaban dan kebudayaan itu. Dalam Perjanjian Lama, dalam 
banyak tempat ide-ide sosial itu disatukan dengan konsep-konsep materiil, dan 
kedua-duanya itu berpusat di sekitar agsma, Tetapi usaha Perjanjian Lama itu bi- 
sa digambarkan sebagai usaha yang pertama dan bukanlah usaha yang peng- 
habisan. Demikian juga ajaran-ajaran Hindu dan Zoroaster. Seribu satu per- 
soalan hidup rupa-rupanya memerlukan ideologj dan sistim pemikiran yang 
cukup elastik untuk dipergunakan sebagai petunjuk bagj pelbagai persoalan itu 
dalam waktu kapan dan di tempat mana saja. Ideologj yang sedemikian itu tidak 
dapat diberikan oleh agama-agama yang lalu. 

Nabi Musa a.s. memberikan kepada Bani Israil agama dan peradaban tetapi 
ajaran-ajarannya itu hanya untuk Bani Israil yang hidup pada masa itu dan tidak 
untuk seluruh umat manusia. 

Setelah Bani Israil mulai berfikir menurut fikiran-fikiran bam dan mulai mem- 
punyai ide-ide yang baru pula, maka ajaran Musa a.s mulai kelihatan tidak sang- 
gup untuk mencukupinya, Ajaran itu tidak sanggup untuk mencetak manusia- PERLUNYAAL QUR'AN DITURUNKAN manusia utama dari generasi bam Bani Israil. Memang mereka masih 
mengaku juga mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa a.s. tetapi mereka itu se- 
benamya telah menyimpang dari ajaran itu. Isa a.s. dengan ajarannya tidak se- 
suai dengan sebagian ajaran-ajaran Musa a.s. yang sempit itu, karena itu ia mem- 
bawa beberapa perobahan. Dengan ini dapat dipahami bahwa sewaktu Musa a.s. 
itu mengikat pengikut-pengikutnya dengan ajaran yang sangat sempit, maka Isa 
a.s. membebaskan orang dari sebagian ajaran-ajaran yang tidak sesuai lagi itu. 
Demikian pula ajaran-ajaran Nabi Isa a.s. karena beliau hanya diutus untuk se- 
suatu kaum saja, maka ajaran-ajaiannya itu tidak mencukupi lagi untuk menam- 
pung keperluan-keperluan yang beraneka ragam daripada kegiatan umat manu- 
sia. Dalam keadaan yang demikian, maka dengan melintasi pelbagai tingkatan, 
maka agama-agama yang ada sebelum Islam itu, tidak sanggup untuk melintasi 
batas-batas bangsa, zaman dan waktu. Proses dan tingkatan peradaban dan ke- 
budayaan itu menunjukkan bahwa kedua-duanya juga mengalami kemajuan, Ke- 
budayaan umat manusia dan peradabannya hams sampai kepada kesempumaan 
yang stabil dan pertumbuhannya itu harus mendapat bimbingan dari ajaian-ajar- 
an agama. Agama-agama sebelum Islam tidak sanggup lagi untuk memberikan 
bimbingan itu. Dan ini menunjukkan perlunya Al Qur'an diturunkan, yang akan 
memberi petunjuk kepada seluk-beluk tingkah laku umat manusia dengan pel- 
bagai macam ragamnya, sesuai dengan kebudayaan umat manusia. 

Pertanyaan yang ketiga ialah; Bukankah agama-agama yang dulu itu meng- 
ajarkan tentang adanya kemajuan kerohanian yang akhirnya akan sampai ke- 
pada ajaran yang universil untuk seluruh umat manusia? 

Memang kitab-kitab sud yang dulu itu menjanjikan tentang akan datangnya se- 
orang Nabi yang paling sempuma. Nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ibra- 
him a.s. Kabar gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, bahwa dari ke- 
turunannya itu akan lahii seorang Nabi yang sempuma dapat dibaca di antaia 
lain dalam kitab Kejadian 12 ; 2. 3; 13 : 15; 16 : 10-12 dan masih banyak lagj. 
Adapun nubuwat bahwa kedatangan seorang Nabi yang paling besar itu dari Nabi 
Ismail a.s. orang dapat membaca dalam kitab Kejadian 21 : 13. 

Maka anak sahayamu itupun akan kujadikan suatu bangsa, karena iapun daripada 
benihmu. Demikian juga dalam Kejadian 21:13. Bangunlah engkau, angkatlah budak itu, sokonglah dia, karena Aku hendak men- 
jadikan dia satu bangsa yang besar. Juga dalam kitab Kejadian 17 : 20. 

Maka akan hal Ismail itupun telah kululuskan permintaanmu: bahwa sesungguhnya 
Aku telah memberkati akan dia dan membiaikan dia dan memperbanyakkan dia 
amat sangat dan duabelas oiang laja-raja akan berpencar daripadanya dan Aku akan 
menjadikan dia satu bang^ yang besar. Sudah batang tentu yang dimaksud tidak lain adalah Nabi Muhammad s.a.w. 
Adapun nubuwat^ubuwat lain ialah umpamanya nubuwat Nabi Habakuk 
yang menyatakan (Habakuk 3:3): Bahwa Allah datang dari Teman dan yang maha suci dari pegunungan Pann-Selah. 
Maka kemulyaannya menudungilah segala langit dan bumipun adalah penuh dengan 
pujinya. PERLUNYA AL QUR'AN DITURUNKAN Di sini diterangKan tentang Teman dan orang yang suci dari pegunungan Paian 
(Arab = Faron), dan yang dimaksud ini tidak lain adalah Nabi Muhammad s.a,w. 
Demikian juga nabi Musa a.s. dalam kitab Ulangan 18 : 17-22 telah me- 
nyatakan kedatang^n Nabi Muhammad s.a.w. itu: Maka pada masa itu berfirmanlah Tuhan kepadaku (Musa). 
Benarlah kata mereka itu (Bani Israil). 

Bahwa Aku (Allah) akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari antara segala 
saudaranya (yaitu dari Bani Ismail) yang seperti engkau (hai Musa), dan Aku akan 
memberi segala fiiman-Ku dalam mulutnya dan diapun akan menga takan kepada- 
nya segala yang Kusunih akan dia. 

Bahwa sesungguhnya barang siapa yang tiada mau dengarakan segala finnan -Ku, 
yang akan dikatakan olehnya dengan nama-Ku, niscaya Aku menuntutnyakelak ke- 
pada orang itu. 

Tetapi adapun yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman de- 
ngan nama-Ku, yang tiada Kusunih katakan, atau yang berkata dengan nama dewa- 
dewa, orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. 
Maka jikalau kiranya kamu berkata dalam hatimu demikian: 

Dengan apakah boleh kami ketahui akan peikataan itu bukannya finnan Tuhanada- 
nya. 

Bahwa jikalau nabi itu berkata demi nama Tuhan lalu orang dikatakannya tiada jadi 
atau tiada datang, yaitulah perkataan yang bukan finnan Tuhan adanya, maka nabi 
Itu pun telah berkata dengan sombongnya, janganlah kamu takut akan dia. Dalam enam ayat Taurat di atas ada beberapa isyarat yang menjadi dalil un- 
tuk menyatakan Nubuwat Nabi Muhammad s.a.w. itu. 

"Seorang Nabi dari antara segala saudaranya". 

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dinubuwatkan oleh Tuhan itu akan tim- 
bul dari saudara-saudara Bani Israil, tetapi bukan dari Bani Israil sendiri Ada- 
pun saudaia-saudara Bani Israil itu ialah Bani Ismail (Bangsa Arab), sebab Is- 
mail adalah saudara tua dari Ishak bapak dari Israil (Ya'kub). Dan Nabi Mu- 
hammad s.a.w. sudah jelas adalah ketuninan Bani Ismail 

Kemudian kalimat yang seperti engkau, memberikan arti bahwa Nabi yang akan 
da tang itu hamslah seperti Nabi Musa a.s., maksudnya Nabi yang mem- 
bawa agama baru seperti Nabi Musa a.s. Dan seperti diketahui Nabi Mu- 
hammad itulah satu-satunya Nabi yang membawa syari'at bam (agama Islam) 
yang juga bedaku untuk bangsa Israil. 

Kemudian diterangkan lagi, bahwa Nabi itu tidak sombong tidak akan mati 
dibunuh. Muhammad s.a,w. seperti dimaklumi, bukanlah orang yang sombong, 
baik sebetum jadi Nabi, apalagi sesudah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi beliau su- 
dah disenangi umum terbukti dengan gielamya "Al Amin" artinya orang yang di- 
percayaL Kalau beliau sombong tentulah beliau tidak akan diberi gelar yang amat 
terpuji itu. Sesudah jadi Nabi beliau itu tambah ramah. 

Umat Nasrani menyesuaikan nubuwat itu kepada Nabi Isa a.s. di samping 
mereka mengakui pula bahwa Isa a.s. sungguh mati terbunuh (kaiena disalib). 
Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuwat itu sendiri. Sebab Nabi itu harus- 
lah tidak mati terbunuh (tersalib atau lainnya). 

Itulah beberapa nubuwat tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a,w. Se- 
benamya masih ada lagi beberapa nubuwat yang diberikan oleh Nabi Yesaya 42 ; 
1.4, Nabi Yermia 31 : 31, 32, Nabi Daniel 2 : 38-45 dan beberapa lagi yang untuk 
menghindari terlalu panjang tidak perlu disebutkan di sini. 

Itulah nubuwat-nubuwat yang diberikan Nabi-nabi sebelum kedatangan Mu- 
hammad s.a.w. Ini semua, membawa makin kuatnya akan keharusan datangnya 
Al Qur'an. yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. 49 SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. 

B. SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A. W. 

1. SEJARAH RINGKAS. 
a. Kota Mekah. 

Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Ya- 
man (Arabia Selatan) dan Syam dekat Lautan Tengah. Kedua negara ini zaman 
dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oieh beberapa 
negeri-negeri kecil antara lain Mekah. Dipandang dari segi geogiafis, kota Mekah 
hamplr terletak di tengah-tengah jazirah Arabia. Oleh karena itu kabilah-kabilah 
Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Mekah, seperti hal- 
nya juga penduduk kota Mekah, tidaklah amat sukar bagi mereka bepergjan ke 
negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah dan Yaman. Tidaklah meng- 
herankan, bilamana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekah. 

Dalam kota Mekah itu terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'- 
bah. Bangsa Arab pada umumnya memuliakan tempat suci ini. Pembangunan 
Baitullah ini menu nit sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama 
puteranya Isrmil a.s. Ismail a.s, kemudian kawin dengan penduduk Mekah daii 
suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun temu- 
run. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Banu Ismail atau A dnaniyyun. 

Pada waktu bendungan besar di Ma'rib di Arabia Selatan pecah dan me- 
nimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah 
Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah 
Utara. Di antara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin Amir 
yang bergelar Khuza'ah berpindah menuju Mekah; mereka berhasil mengalah- 
kan penduduk Mekah (suku Jurhum) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri 
ini turun temurun. 

Dalam masa pemerintahan Khuza'ah inilah Banu Ismail berkembang biak 
dan dengan berangsur-angsur mereka meninggalkan negeri ini bertebaran ke pelo- 
sok-pelosok jazirah Arab. Hanya yang tinggal di kota ini dari Banu Ismail ialah 
suku Quraisy, Mereka sama sekali tak punya kekuasaan atas kota Mekah ini dan 
juga atas Ka'bah. 

Kira-kira abad ke 5 M. seorang pemimpin kabilah Quarisy yang bernama 
Qushai telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum 
Khuza'ah, setelah mereka berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah, Ke- 
kuasaan yang direbutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. De- 
ngan demikian Qushai menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah. 

Di bidang pemerintahan Qushai meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia 
membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusya- 
warah para pemimpin itu dibangunnya balai perrtiusyawaratan yang mereka 
namakan "Daarunnadwah". Di tempat inilah mereka membahas dan memecah- 
kan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai 
ini adalah Qushai sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan Qushai atas kota Me- 
kah ini mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. 

Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah pertumbuhan kota Mekah dengan 
organisasinya yang sederhana itu, lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariah di Ara- 
bia Selatan mulai runtuh kira-kira pada permulaan abad ke 6 M. Kesadaran 
bahwa kepentingan kota hams lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri, 
sudah pula tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa antara mereka sela- 
lu dapat diselesaikan secara damai. Mereka menghindari terjadinya pertumpahan 
darah di daerah kota Mekah, karena hal itu berarti menodai kesucian kota itu 
yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain daripada 
itu merekapun sangat berkepentingan akan ketenteraman kota Mekah. Setiap 
tahun pada bulan-bulan haji bangsa Arab dari segala penjuru, datang ber- 
kunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan 
penduduk Mekah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan 
lancar bilamana keadaan kota Mekah itu selalu aman dan tenteram serta ke- 
suciannya senantiasa terpelihara. Kaum Quraisylah yang diberi kepercayaan oleh 
bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah ini. SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. 50 

Mengenai keagamaan, sejak Qushai berhasil menggulingkan kekuasaan 
orang-orang Khuza'ah, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab 
men^kui bahwa hak pemeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah itu hanya 
pada keturunan Nabi Ismail a.s. Karena itu tindakan Qushai mengambil alih ke- 
kuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui 
oleh bangsa-bangsa Arab, karena Qushai adalah keturunan Nabi Ismail a.s. 
Dengan demikian hanya dialah yang berhak menjaga, membuka dan menu tup 
pintu Ka'bah serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qushai 
meninggal, pimpinan dilanjutan oleh keturunannya. 

b. Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w, 

Di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, 
lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana, di kota Mekah, seorang bayi yang 
kelak membawa perobahan besar bagi sejarah peradaban dunia, Bayi itu yatim; 
bapaknya yang bernama Abdullah meninggal + 7 bulan sebelum dia lahir. Ke- 
hadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih 
sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci iniJah 
bayi itu diberi nama Muhammad suatu nama yang belum pernah ada sebelum- 
nya. Menurut penanggalan para ahii, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 
Rabiulawal tahun Gajah atau tang^i 20 April tahun 571 M. 

Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah, 
karena pada tahun itu, kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang 
Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abrahah, gubernur dari kerajaan Nasrani 
Abessinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan 
Ka'bah. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mere- 
ka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah s.w.t dengan mengiximkan bu- 
rung ababil. Oleh karena pasukan itu mempergunakan gajah, maka orang Arab 
menamakan bala tentara itu pasukan berga/ah, sedang tahun terjadinya peris- 
tiwa ini disebut Tahun Gajah. 

Nabi Muhammad s.a.w, adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Qurai- 
isy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. 
Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdumanaf 
bin Qushai bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya ber- 
nama Aminah binti Wahab bin Abdumanaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, 
di sinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad s.a.w. bertemu. 
Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan 
bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. 

Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pa- 
da orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi- 
bayi mereka kepada wanita badiyah (dusun di padang pasir) agar bayi-bayi itu 
dapat men^irup hawayangbersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota dan su- 
paya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang mumi dan fasih. Demi- 
kianlah halnya Nabi Muhammad s.a.w. beliau diserahkan oleh ibunya kepada se- 
orang perempuan yang baik, Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin, 
tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampung^n Bani Sa'ad inilah Nabi 
Muhammad s.a.w. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. 

c, Kematian Ibu dan kakek 

Sesudah berusia lima tahun, Muhammad s.a.w. diantarkannya ke Mekah 
kembali kepada ibunya, Sitti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia ber- 
usia kira-kira enam tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah, bersama-sama 
dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke 
Madinah, pertama untuk memperkenalkannya kepada keluarga neneknya Bani 
Najjar dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Maka di situ diperlihatkan 
kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan 
pusara tempat ayahnya dimakamkan. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah 
kepada anaknya tentang ayahnya itu; demikian terharunya, sehingga sampai sesudah 
ia diangkat menjadi Rasul dan sesudah ia berhgrah ke Madinah, peristiwa itu sering 
disebut-sebutnya. SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. Mereka tinggal di situ kira-kira satu bulan, kemudian pulang kembali ke Me- 
kah. Dalam perjalanan mereka pulang, pada suatu tempat, Abwa' namanya tiba- 
tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. 
(Abwa' ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira- 
kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah). 

Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Muhammad s.a.w. 
men^adapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Bam beberapa hari 
saja ia mendengar ccritera ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggal- 
kannya selagi Muhammad s.a.w. dalam kandungan, sekarang ibunya telah me- 
ninggal pula di hadapan matanya sendiri, sehingga ia sudah tinggal sebatang- 
kara, menjadi seorang yatim-piatu, tiada berayah dan tiada beribu. 

Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad s.a.w segera me- 
ninggalkan kampung Abwa' kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan kakek- 
nya Abdul Muththalib. 

Di sinilah Nabi Muhammad s.a.w. diasuh sendiri oleh kakeknya dengan 
penuh kecintaan. Usia Abdul Muththalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Dia 
adalah seorang pemuka Quraisy yang diseg^i dan dihormati oleh segenap kaum 
Quraisy pada umumnya, dan penduduk kota Mekah pada khususnya. Demikian 
peng^ormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia itu, sampai anak-anak- 
nya sendiri tidak ada yang berani mendahului menduduki tikar yang disediakan 
khusus baginya di sisi Ka'bah. 

Disebabkan kasih sayang kakeknya, Abdul Muththalib, Muhammad s.a.w. 
dapat hiburan dan dapat melupakan kemalang^ nasibnya karena kematian ibu- 
nya. Tetapi. keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang dua ta- 
hun ia merasa terhibur di bawah asuban kakeknya, orang tua yang baik hati itu 
meninggal pula, dalam usia delapan puluh tahun. Muhammad 5.a.w. ketika itu baru 
berusia delapan tahun. 

Meninggalnya Abdul Muththalib itu, bukan saja merupakan kemalangan be- 
sar bagi Muhammad s.a.w. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian ba- 
gi segenap penduduk Mekah. Dengan meninggalnya Abdul Muththalib itu, pen- 
duduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijak- 
sana, berani dan perwira yang tidak mudah mencari g^ntinya. 

Sesuai dengan wasiat Abdul Muththalib, maka Nabi Muhammad s.a.w, di- 
asuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih 
sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang 
diberikarmya kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan kakek dan pamaimya, 
Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan 
kehidupan mereka, 

d. Pengalantan-pengalaman pen ting Nabi Muhammad s.a.w. 

Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad s.a.w. mengikuti pamannya Abu 
Thalib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum mencapai kota Syam, ba- 
ru sampai ke Bushra, bertemulah kafilah Abu Thalib dengan seorang pendeta 
Nasrani yang alim, "Buhaira" namanya. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda ke- 
nabian pada diri Muhammad s.a.w. Maka dinasihatilah Abu Thalib agar segera 
membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau-kalau 
Muhammad s.a.w. ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiaya- 
nya. Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. 

Nabi Muhammad s.a.w., sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, 
dia kembali kepekerjaannya menggembala kambing; kambing keluarg^ dan kam- 
bing penduduk Mekah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan meng- 
gembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi, kare- 
na pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran dan ketenangan serta ketram- 
pilan dalam tindakan. 

Di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berumur ± 15 tahun terjadilah peristiwa 
yang bersejarah bagi penduduk Mekah, yaitu kejadian peperangan antara suku 
Quraisy dan Kinanah di satu pihak, dengan suku Qais 'Allan di lain pihak. Nabi 
Muhammad s.a.w. ikut aktif dalam peperangan ini memberikan bantuan kepada 
paman-pamannya dengan menyediakan keperluan peperangan. SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. 52 

Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan-bulan sud pula yaitu pada 
bulan Zulqaedah. Menurut pandan^n bangsa Arab peristiwa itu adalah pe- 
langgaran terhadap kesucian, karena melanggar kesucian bulan Zulqaedah, sebenar- 
nya dilarang berkelahi, berperang menumpahkan darah. Oleh karena demikian, 
perang tersebut dinamakan Harbul Fijar yang artinya perang yang memecahkan ke- 
sucian. 

Semenjak wafatnya Abdul Muththalib, kota Mekah mengalami keme- 
rosotan. Ketertiban kota Mekah tidak terjaga. Keamanan harta benda, diri pri- 
badi tidak mendapat jaminan. Orang-orang asing menderita segala macam peme- 
rasan terang-terangan. Kadang-kadang mereka dirampok, bukan jaja barang dan 
harta bendanya, akan tetapi juga isteri dan anak perempuannya- Perbuatan-per- 
buatan yang demikian membawa suasana Mekah kacau dan genting. Jika hal itu 
dibiarkan berlarut-larut akan merugikan penduduk Mekah sendiri (Quraisy). 
Akhirnya timbuUah keinsyafan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk 
memuUhkan kembali ketertiban kota Mekah itu, Maka berkumpuUah pemuka- 
pemuka dari Bani Hasyim, Bani Muththalib, Bani Asad bin 'Uzza, Bani Zuhrah 
bin Kilab dan Bani Tamim bin Murrah. Dalam pertemuan ini pemimpin- 
pemimpin Quraisy mengikat sumpah; bahwa tidak seorangpun yang akan ter- 
aniaya lagi di kota Mekah baik oleh j)enduduknya sendiri ataupun orang lain. 
Barangsiapa yang teraniaya, dia harus dibela bersama-sama. Demikianlah isi dari 
sumpah itu yang dalam sejaiah disebut Halfulfudhul. Nabi Muhammad s.a.w 
sendiri mengatakan sesudah menjadi Rasul bahwa dia menyaksikan pertemuan 
paman-paman beliau itu di rumah Abdullah bin Juda'an, di waktu berusia belasan 
tahun. 

Hasil pertemuan pemuka-pemuka Quraisy itu membawa perobahan yang 
baik bagi kota Mekah, hingga kota ini kembali aman dan selanjutnya memegang 
peranan pen ting dalam sejarah perkembangan bangsa Arab. 

Meningkat maia dewasa, Nabi Muhammad s.a.w. mulai berusaha sendiri da- 
lam penghidupannya. Karena dia terkenal orang yang jujur, maka seorang janda 
kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang 
dagangan ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam beliau ditemani oleh seorang pembantu 
Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan 
di Syam, dengan memperoleh laba yang tidak sedikit, merekapun kembali ke Mekah. 

Sesudah Nabi Muhammad s.a.w. pulang dari perjalanan ke Syam itu, datang- 
lah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau, lalu beliau menyampaikan 
hal itu kepada pamannya. Setelah tercapai kata sepakat pemikahanpun di- 
langsun^an, pada waktu itu umur Nabi ± 25 tahun sedang Sitti Khadijah ± 40 
tahun. 

Perkawinan ini telah memberi Muhammad s.a.w, ketenangan dan keten- 
teraman. Muhammad s.a.w. memperoleh cinta kasih yang tulus dari seorang perempuan 
yang kemudian hari merupakan orang yang {>ertama-tama mengakui kerasulannya, dan 
senantiasa siap sedia menyertai dia dalam segala penderitaan dan kesusahan dengan 
pengorbanan harta sekalipun. 

Nama Nabi Muhammad s.a.w. bertambah populer di kalangan penduduk 
Mekah, sesudah beliau mendamaikan pemuka-pemuka Quraisy dalam sengketa 
mereka memperbaharui bentuk Ka'bah. Pada permulaannya mereka nampak ber- 
satu dan bergotong royong mengerjakan pembaharuan Ka'bah itu. Tetapi ketika 
sampai kepada peletakan Batu Hham (Al Hajarul Aswad) ke tempat asalnya, 
terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mereka masing- 
masing merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asal- 
nya semula. Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang per- 
tama datang dan pada saat yang kritis ini, datanglah Muhammad s.a.w. yang disam- 
but dan segera disetujui mereka; maka diambilnyalah sehelai kain, lalu dihampar- 
kannya dan Al Hajarul Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Kemudian 
disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain 
ke tempat asal Al Hajarul Aswad itu. Ketika sampai ke tempatnya, maka batu hitam itu 
diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya. 

Dengan demikian lelesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan 
pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian ini usia Nabi sudah 35 
tahun dan dikenal dengan nama *'A1-Amin" yang dipercaya. SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. e. A khlak Nahi Muhammad s.a. w. dari masa kanak-kanak hingga dewasa. 

Dalam perjalanan hidupnya lejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan 
sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, ber- 
budi luhur dan mempunyai kepribadian yang tinggi, Tak ada sesuatu perbuatan 
dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya» berlainan 
sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan pen- 
duduk kota Mekah pada umumnya yang gemar berfoya-foya dan bermabuk- 
mabukan. Karena demikian jujumya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau 
diberi julukan "Al-Amin", artinya: orang yang dapat dipercayai. 

Ahli sejarah menuturkan, bahwa Muhammad s.a.w, sejak kedl hingga dewa- 
sa tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah pula makan daging hewan 
yang disembelih untuk korban berhala-berhala seperti lazimnya orang Arab jahi- 
liyah pada waktu itu. la sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri da- 
ri keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. 
Untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, dia berusaha sendiri mencari 
nafkah, karena orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Se- 
sudah dia menikah dengan Sitti Khadijah, dia berdagang bersama dengan isterinya 
dan kadang-kadang berdagang pula dengan orang lain. 

Sebagai seorang manusia yang bakal menjadi pemimbing umat manusia, 
Muhammad s.a.w. memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar, ke- 
cerdasan pikirannya, ketajaman otaknya, kehalusan perasaannya, kekuatan ingat- 
annya, kecep>atan tanggapannya, kekerasan kemauannya. Segala pengalaman hi- 
dupnya, mendapat pengolahan yang sempuma dalam jiwanya. Dia mengetahui 
babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama 
bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari pikirannya. 

Dia mulai "menyiapkan dirinya" {bertaharmuts) untuk mendapatkan pe- 
musatan jiwa yang lebih sempuma. Untuk bertahannuts ini dipilihnya tempat di 
sebuah gua kecii yang bemama "Hira" yang terletak pada sebuah bukit yang 
bernama "Jabal Nur" (Bukit Cahaya) yang terletak kira-kiia dua atau tiga mil 
sebelah utara kota Mekah. 

Walaupun Muhammad s.a.w. dengan daya pikirannya yang jemih itu ber- 
usaha merenun^n tentang pencipta alam raya ini, namun sebelum kenabian- 
nya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptanya, sebagaimana diisyaratkan 
oleh Allah s.w.t. dalam Al Qur'an surat (42) As Syuuraa ayat 52. 

Artinya : Dan begitulah tehh Kami wahyukan kepadamu suatu nih (Al Qur'an) dari perintah 
Kami;kaniu belum pernah mengetahui apakah kitab, dan apakah iman ". 

Dansurat(93) Adh Dhuhaayat?. (>c_^l Q c^JL^J'^liiJa^jj 

Artinya : Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 

/. Muhammad menjadi Rasul. 

Ketika menginjak usia empat puluh tahun, Muhammad s.a.w. lebih banyak menger- 
jakan tahannuts dari waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadhan dibawanya perbe- 
kalan lebih banyak dari biasanya, karena akan ber-tahannuts lebih lama dari waktu-waktu 
sebelumnya. Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang beliau bermimpi, mimpi yang 
benar. {Arru'yaa ashshaadiqah). 

Pada malam 17 Ramadhan, bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Mase hi, 
di waktu Nabi Muhammad s.a.w. sedang bertahannuts di gua Hira, datanglah 
Malaikat Jibril a.s. membawa wahyu dan menyuruh Muhammad s.a.w. untuk 
membacanya, katanya: "Bacalah". Dengan terperanjat Muhammad s.a.w. men- 
jawab: 'Aku tidak dapat membaca." Beliau lalu direngkuh beberapa kali oleh 
Malaikat Jibril a.s., hingga nafasnya sesak, lalu dilepaskan olehnya seraya di- 
suruhnya membaca sekali lagi: "Bacalah". Tetapi Muhammad s.a.w. masih tetap 
menjawab: "Aku tidak dapat membaca." Begitulah keadaan berulang sampai ti- 
ga kali, dan akhirnya Muhammad s.a.w. berkata: 'Apa yang kubaca", kata Jibril: SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. 


Artinya: Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Yang menjadikan manusia daii 
segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teiamat Mulia. Yang mengajarkan dengan 
pena (tulii baca). Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(Surat (96) Al 'Alaq ayat 1-5). 

Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi 
Muhammad s.a.w. Dan inilah pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah, 
atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia, untuk menyampaikan risalah- 
Nya. 

Pada saat menerima pengangkatan menjadi Rasul ini, umur beliau mencapai 
40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun bulan (qamariyah) atau 39 tahun 3 bulan 
8 hari menunit tahun matahari (syamsiah). 

Setelah menerima wahyu itu beliau terus pulang ke rumah dalam keadaan geme- 
tar, sehingga minta diselimuti oleh isterinya, Sitti Khadijah. 

Isteri yang patuh dan setia itu jegera menyelimutinya. Setelah agak reda 
cemasnya, maka diceritakannya kepada iiterinya segjda yang teijadi atas dirinya 
dengan perasaan cemas dan khawatii. Tetapi isteri yang bijaksana itu jedikitpun 
tidak memperlihatkan kekhawatiian dan kecemasan hatinya bahkan dengan khid- 
mat ia menatap muka juaminya, jeraya berkata: "Bergembiralah hai anak 
pamanku, tetapkanlah hatimu, demi Tuhan yang jiwa Khadijah di dalam tangan- 
Nya, saya haiap engkaulah yang akan menjadi Nabi bagi umat kita int Allah 
tidak akan mengecewakan engjcau; bukankah engkau yang lenantiaia berkata be- 
nar yang selalu menumbuhkan tali silaturrahim, bukankah en^au yang senantiasa 
menolong anak yatim, memuliakan tetamu dan menolong setiap orang yang ditimpa 
kemalangan dan kesengsaraan?" Demikianlah Sitti Khadijah menenteramkan hati 
suaminya. 

Karena terlampau lelah setelah mengalami peristiwa besar yang bam saja 
terjadi itu, maka beliaupun tertidur. Sementara itu Sitti Khadijah pergj ke rumah 
anak pamannya Waraqah bin Naufal, seorang yang tidak menyembah berhala, 
telah lama memeluk agama Nasrani dan dapat menulis dengan bahaia Ibrany, te- 
lah mempelajari serta menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat, usia- 
nya sudah lanjut dan matanya sudah buta, lalu diceriterakannya oleh Sitti Kha- 
dijah, apa yang terjadi atas diri suaminya. 

Setelah didengarnya cerita Khadijah itu lalu ia berkata: "Quddus, quddus, de- 
mi Tuhan yang jiwa Waraqah di dalam tanganNya, jika engjcau membenarkan 
aku, ya Khadijah, sesungguhnya telah da tang kepadanya (Muhammad) namus 
akbar (petunjuk yang maha besar), lebagai pemah da tang kepada Nabi Muia 
a.s.; dia sesungguhnya akan menjadi Nabi bagi ummat kita ini. Dan katakanlah 
kepadanya hendaklah ia tetap tenang!" 

Sitti Khadijah kembali ke rumahnya, lalu diceriterakannya apa yang dikata- 
kan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah dengan kata-kata yang lemah- 
lembut yang dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiian Rasulullah. 

Di dalam kitab-kitab tarikh diriwayatkan, bahwa setelah badan Nabi Mu- 
hammad s.a,w. kelihatan telah segar kembali dan telah seperti sediakala, suara- 
nya sudah berangiur terang, maka Khadijah mengajak Nabi untuk segera pergi 
menemui Waraqah bin Naufal di rumahnya, dengan maksud hendak bertanya 
lebih lanjut secara langsung kepadanya tentang peristiwa yang telah menimpa diri 
Nabi yang terjadi dalam gua Hira itu, 

Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, lalu sa- 
tu jama lain menyampaikan penghormatannya. Kemudian Waraqah menanya- 
kan maksud kedatangan Nabi berdua dengan Khadijah. 55 SEJARAH RINGKAS NABl MUHAMMAD S.A.W. 

Setelah Khadijah memperkenalkan Nabi kepada Waraqah, laJu Nabi men- 
ceritakan apa-apa yang baru dialaminya. Kemudian Waxaqah berkata: "Ouddus, 
Quddui! Hai (Muhammad) anak laudaraku, itu adalah rahaiia yang paling be- 
sar yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa a.i. Wahai kiranya aku da- 
pat menjadi muda dan kuat, semoga aku maiih hidup, da pat melihat, ketika eng- 
kau dikeluarkan (diuitr)kaummu". 

Nabi letelah mendengar perkataan Waraqah yang sedemikian itu, lalu beliau 
bertanya: "Apakah mereka (kaumku) akan mengusir aku?" Waraqah men- 
jawab: "Ya, lemua orang yang datang membawa leperti apa yang engkau bawa 
ini, mereka tetap dimujuhl Jikalau aku maiih menjumpai hari dan waktu engkau 
dimusuhi itu, aku akan menolong engkau dengan sekuat tenagaku." 

Dengan keterangan Waraqah itu, Nabipun merasa mendapat keterangan dan 
penjelaian yang jelai tentang peristiwa yang baru dialaminya itu. Juga Khadijah 
memegang teguh keterangan-keterangan Waraqah itu, dan memang itulah yang dinanti- 
nantikan selama ini, berita gembira tentang keangkatan suaminya menjadi Rasul. 

g. Peranan Khadijah di saat-saat Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu. 

Siti Khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w., 
yaitu bertemu pada Qushai. 

Jika diutajkan liUilah keturunan Nabi Muhammad s.aw. dan Sitti Khadijah 
adalah demikian: 

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Haiyim bin Abdul Manaf 
bin Qushai. 

Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul 'Uzza bin Qushai. 

Jadi di antara isteri-isteri Nabi Muhammad s.aw. Sitti Khadijah inilah yang 
paling dekat na«abnya dengan beliau. 

Sitti Khadijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quiaisy. la telah 
dua kah kawin, yang pertama dengan 'Atieq bin 'Aabld Al-Makhzumy seorang 
laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraysi. 

Perkawinan Sitti Khadijah dengan luaminya yang pertama ini lama ber- 
langjung, hanya menurunkan seorang puteri bemama Hindun, karena 'Atieq me- 
ninggal dunia. Kemudian Sitti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah 
Attaimy juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. 
Perkawinan Sitti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putera ber- 
nama Halal dan seorang puteri juga bemama Hindun. Perkawinan dengan suami- 
nya yang kedua inipun tidak lama berlangsung, karena Nabbasy meninggal du- 
nia pula. Sehingga kedua kalinya Sitti Khadijah menjadi janda. 

Sitti Khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. Dalam ke- 
hidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya; ia 
jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu 
itu, sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar "At Thahirah". Ia mempunyai 
pikiran yang tajam, lapang-dada, kuat himmah dan tinggi cita-citanya, la suka me- 
nolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada 
orang-orang yang lemah. Di samping itu ia adalah seorang wanita yang pandai ber- 
dagang, Perdagangannya tidak dikerjakannya sendiri, melainkan dibawa oleh be- 
berapa orang kepercayaannya atau oleh orang-orang yang sengaja mengambil upah 
untuk membawakan dagangannya ke negeri Syam dan Iain-lain. Perdagangannya 
sangat maju, sehingga ia adalah terhitung seorang wanita yang kaya-raya dan sangat 
dermawan dalam masyarakat Quraisy kota Mekah pada saat itu. 

Meskipun Sitti Khadijah telah dua kali kawin, telah menjadi janda dan mem- 
punyai anak, tetapi banyak laki-laki yang meminangnya untuk mengambilnya men- 
jadi isteri. Tetapi semua pinangan yang dimajukan itu ditolaknya dengan cara yang 
bijaksana dan sangat halus, sehingga laki-laki yang telah ditolak pinangannya itu 
tidak merasa tersinggung atau merasa dihina. Demikianlah kebesaran pribadi dan 
ketinggian budi wanita pilihan, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadar-Nya, 
bahwa wanita pilihan ini akan menjadi isteri seorang Utusan Allah, yang akan memper- 
bajki akhlak kaumnya dan mengangkat derajat kaumnya yang bergelimang dalam lumpur 
kesesatan dan kehinaan, ke derajat kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal abadi. SE JARAH RINGKAS N ABI MUHAMMAD S.A.W. 5 6 

Adapun peranan Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad s.a.w. yang patuh 
dan setia ini, di saat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulul- 
lah (Utusan Allah) secara rin^as dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Siti Khadijah kenal benar akan jiwa, pribadi serta akhlak suaminya (Mu- 
hammad s.a.w.) sejak kecil, hingga dewasa dan kemudian menjadi suami- 
nya, yang tidak puas bahkan sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya 
menyembah dan mendewakan patung dan berhala. Demikian pula ia sangat benci 
kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan per- 
buatan-perbuatan di luar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan 
mereka hidup-hidup, karena malu dan takut miskin. 

2. Siti Khadijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar- 
besamya untuk memasuki kehidupan berpikii dan alam nafsani, untuk mencari 
hakikat yang benar dan mutlak. Suaminya diberi dorongan semangat, agar te- 
rus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu, dengan tidak dibebani persoal- 
an-persoalan rumah tangga dan untuk membantu melancarkan roda perdagangannya, 
karena kesemuanya itu telah diurus oleh Sitti Khadijah sendiri. Danketika suaminya 
bertafakur atau bertahannuts di gua Hira* disediakannya perbekalan untuk tinggal 
selama beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu. 3. Ketika Muhammad s,a.w, dalam keraguan dan kebimbangan menghadapi ke- 
jadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidumya (mimpi yang benar), Siti Kha- 
dijah sebagai isteri yang setia meyakinkan suaminya, bahwa dengan akhlaknya 
yang mulia dan tidak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain, mustahil ia 
akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. 

4. Ketika Nabi Muhammad s.a.w dalam kegelisahan dan kebingungan setelah 
menerima wahyu yang pertama, Sitti Khadijah menghibur dan meyakinkan hati 
suaminya, bahwa suaminya akan menjadi Nabi, dan akan mengangkat derajat 
kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebaha- 
giaan abadi. Kemudian setelah hilang keraguan dan kecemasan suaminya, pergilah 
ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan perihal yang dialami suaminya. Dan oleh 
Waraqah ditegaskan berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Injil yang dipelajari- 
nya, bahwa Muhammad s.a.w, akan menjadi NabL 

5. Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh mulai 
bekeija dan beijuang menyiarkan agama Allah dan mengajak kaumnya kepada agama 
tauhid, Siti Khadijah adalah orang wanita pertama yang percaya bahwa suami- 
nya adalah Rasulullah (Utusan Allah), dan kemudian ia menyatakan ke-Islam-annya 
tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit juapun. 

Peranan Sitti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah 
ditetapkan oleh Allah dalam qadar-Nya, adalah sangat besar sekali dalam usaha 
suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid, dan me- 
ninggalkan agama berhala dan adat-istiadat jahiliyah. 

h. Tugas Nabi Muhammad s.a.w. 

Menurut riwayat, selama lebih kurang dua setengah tahun lamanya sesudah 
menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah menerima wahyu yang ke- 
dua. Di kala menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, kembali Rasulullah di- 
liputi perasaan cemas, dan khawatir kalau-kalau wahyu itu putus, malahan ham- 
pir saja beliau berputus asa, akan tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus 
bertahannuts sebagaimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari 
langit, beliau menengadah, tampaklah Malaikat Jibril a.s. sehingga behau meng- 
gigii ketakutan dan segera pulang ke rumah, kemudian minta kepada Sitti Kha- 
dijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu, datanglah Jibril a.s. 
menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau yang berbunyi: SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. $>^^>^5 $-^^'^j 0y^'^jj 0-i^iiJ ©it-^'C^.'^. 

Aitinya: 'Hai orang yang berselimut: Bangun dan betilah peringatan! Besarkanlah (nama) Tu- 
hanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan ma'siat, janganlah kamu mem- 
beri, kaiena hendak memperoleh yang lebih banyak. Dan hendaklah kamu bersabar 
untuk memenuhi perintah Tuhanmu. 

(Surat(74) AlMuddatstsuayatl-7). 

Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah sudah apa yang harus beliau 
kerjakan dalam menyampaikan risalah-Nya, yaitu mengajak umat manusia me- 
nyembah Allah Yang Maha Esa, yang tiada beranak dan tidak pula diperanak- 
kan serta tidak sekutu bagi-Nya. Inilah permulaan perintah menyiarkan Agama Allah 
kepada seluruh umat manusia. 

/. Menyiarkan Agama Islam secara sembunyUsembunyi. 

Sesudah Rasulullah s.a.w. menerima wahyu yang kedua yang menjelaskan 
tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarga- 
nya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, se- 
orang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya me- 
nyembah Allah Yang Maha Esa. Maka yang mula-mula iman kepadanya ialah 
isteii beliau sendiri Siti Khadijah, disusul oleh putera pamannya yang masih 
amat muda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah, budak beliau yang ke- 
mudian menjadi anak angkat beliau. 

Setelah itu lalu beliau menyeru Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat karib 
yang telah lama bergaul dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama 
Islam. 

Dengan perantaraan Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama 
Islam, antaia lain ialah: Utsman bin 'Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi 
Waqqash, Abdurahman bin 'Auf, Thalhah bin 'Ubaidillah, Abu 'Ubaidillah bin 
Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Fatimah binti Khaththab (adik Umar bin 
Khaththab r.a.) beserta suaminya Said bin Zaid Al 'Adawi dan beberapa orang 
penduduk Mekah lainnya dari kabilah Quraisy. Mereka itu diberi gelar "As Saabi- 
quunal awwaluun" Artinya: Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama 
masuk agama Islam. 

Mereka ini dapat gemblengan dan pelajaran tentang agama Islam dari Rasul 
sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota 
Mekah. 
j. Menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. 

Tiga tahun lamanya Rasulullah s.a.w. melakukan da'watul afraad yaitu; aja- 
kan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau secara sembunyi- 
sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. 

Kemudian sesudah ini, turunlah firman Allah surat (15) Al Hijr ayat 94 yang ber- 
bunyi: Artinya: 

Maka jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan beipalin^^ah dari 
orang-orang musyrik. 

Ayat ini memerintahkan kepada Rasul agar menyiarkan Islam dengan terang- 
terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi 
Muhammad s.a.w. menyeru kaumnya secara umum ditempat-tempat terbuka un- 
tuk menyembah Allah dan mengesakan-Nya. Pertama kali seruan (da'wah) yang 
bersifat umum ini beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada pen- 
duduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masya- 
rakat, baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya, kemudian ke- SEJARAH RINGKAS NABl MUHAMMAD S.A.W. pada kabaah-kabilah Arab dari pelbagai daerah yang datang ke Mekah untuk me- 
ngerjakan haji. 

Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Mu- 
hammad s.a.w. dan agama baru (Islam) yang dibawanya, menjadi perhatian dan 
pembicaraan ramai di kalangan masyarakat kota Mekah. 

Pada mulanya mereka anggap gerakan Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah 
suatu gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan dan bertahan hidup hanya se- 
bentar saja. Oleh karena itu sikap mereka terhadap Nabi acuh tak acuh dan mere- 
ka membiarkannya. Gerakan Nabi Muhammad s-a.w. semakin meluas dan peng- 
ikut-penpkutnya bertambah banyak dan seruan Nabi Muhammad s.a.w. se- 
makin te^s dan Ian tang. Beliau juga mulai mengecam agama berhala kaumnya 
dengan mencela sembahan mereka serta membodohkan pula nenek moyang me- 
reka yang menyembah berhala- berhala itu. k. Reaksi orang Quraisy. 

Ketika orang-orang Quraisy melihat gerakan Islam serta mendengai bahwa 
mereka dengan nenek moyang mereka dibodoh-bodohkan dan berhala-berhala 
mereka dihina-hina, ban^tlah kemarahan mereka dan mulailah mereka melan- 
carkan permusuhan terhadap Nabi dan pengikut-pengjkutnya. Banyaklah pengi- 
kut Nabi yang kena siksa di luar peri-kemanusiaan, teiutama sekali pengikut dari 
golongan jendah. Terhadap Nabi sendiri, mereka tidak berani melakukan gang- 
guan badan, kaiena beliau masih dilindungi paman beliau Abu Thalib dan di sam- 
ping itu beliau adalah keturunan Ban! Hasyim yang mempunyai kedudukan dan 
martabat yang tinggi dalam pondangan masyarakat Quraisy sehingga beliau dise- 
ganl 

Pada suatu ketika, datanglah beberapa pemuka-pemuka Quraisy menemui 
Abu Thalib meminta agv dia menghentikan segala kegiatan Nabi Muhammad 
sa.w. dalam menyiaikan Islam, dan jangan mengecam agama mereka, serta 
men^na nenek moyang mereka. Tuntutan mereka ini ditolak secara baik oleh 
Abu Thalib. Setelah mereka melihat perutusan itu tidak memberi hasil, datanglah 
mereka kembali kepada Abu Thalib untuk menyatakan bahwa mereka tidak da- 
pat membiarkan tingkah laku Nabi Muhammad s.a.w. itu dan mereka menga- 
jukan pilihan kepadanya: menghentikan ucapan-ucapan Nabi Muhammad s.a.w. 
atau mereka senditi yang melakukannya. Setelah Abu Thalib mendengar kete- 
gasan perutusan itu timbuUah rasa kekuatiran akan terjadinya perpecahan dan 
permumhan kaumnya, namun tak sampai hati juga ia melarang keponakannya 
itu. Akhimya dipanggilnya Nabi Muhammad s.a.w. dan dia berkata: "Wahai 
anakku! Sesungguhnya aku dijumpai oleh pemimpin-pemimpin kaummu. Mereka 
mengatakan kepadaku supaya aku mencegah kamu melakukan penyiaian Islam 
dan tidak mencela agama serta nenek moyang mereka, maka jag^ah diriku dan 
dirimu, janganlah aku dibebani dengan sesuatu perkara di luar kesanggupanku". 
Mendeng^ ucapan itu Nabi Muhanunad s.a.w. mengira pamannya tidak ber- 
sedla lagi melindunginya. Beliau berkata dengan tegas: 

"Demi Allah wahai paman f, sekiranya mereka letakkan matahari di sebelah 
kananku, dan buian di sebelah kiriku, dengan maksud agar aku tinggalkan 
pekerjaan ini (menyeru mereka kepada agama Allah) sehingga ia tersiar fdi 
muka burnt ini) atau aku akan binasa karenanya, namun aku tidak akan 
menghentikan pekerjaan ini. " 

Sesudah mengucapkan kata-kata itu Nabi Muhammad s.a.w berpaling sera- 
ya menangis. Ketika berpaling hendak pergi itu Abu Thalib memanggil: "Meng- 
hadaplah kemaii hai anakku!" Nabipun kembali menghadap. Berkatalah paman- 
nya: "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki, demi Allah aku tidak 
akan menyerahkan kamu karena suatu alasanpun selama-lamanya." 

Demikianlah tekad dan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi setenisnya, wa- 
laupun pemuka-pemuka Quraisy berkali-kali membujuknya. Dalam pada itu beliau 
mengjnsyafi pula kekompakan orang-orang Quraisy menghadapi beliau. Oleh karena 5 9 SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W 

itu beliau mengingatkan Bani Hasyim dan Hani Muththalib agar tetap memelihara sema - 
ngat setia-keluarga,bahwabilamana salahseorang dari mereka teraniaya, maka seluruh 
keluarga harus bangkit serentak membelanya. Peringatan Abu Thalib ini disambut mere- 
ka dengan sungguh-sungguh, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. 

Ada beberapa faktor yang mendorong orang Quraisy menentang Islam dan 
kaum Muslimin, antara lain ialah: 

Pertama: Persaingan herehut kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy, sudah 
sejak lama terdapat golongan-golongan (keluarga besar) yang saling bersaing un- 
tuk merebut peng^iuh dan kekuasaan. Tunduk kepada Muhammad menuiut pen- 
dapat mereka, sama dengan tunduk menyerahkan pimpinan atau kekuasaan 
kepada keluarga Muhammad, Bani Abdul Muththalib. Mereka tak dapat membeda- 
kan antara kenabian dan kekuasaan. 

Kedua: Ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Orang Quraisy 
memandang diri mexeka adalah lebih mulia dan tinggi dari golongan bangsa Arab 
lainnya, sedang agama Islam memandang manusia itu sama saja hak dan martabat- 
nya tidak berbeda antara hamba sahaya dengan tuannya, antara orang kulit putih 
dengan orang kulit hi tarn, sebagaimana firman Allah: , j^ilail4ll\jCx-^>s!^^;^=>lo!. Artinya: 

" Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi AUah, ialah orang yang pa- 
ling taqwa ". (Surat (49) Al Hujurat ayat 13). 

Oleh sebab itu orang Quraisy enggan masuk agama Islam yang menurut ang- 
gapan mereka menurunkan martabat diri mereka dan merugikan kedudukan 
mereka. 

Ketiga. Taklid kepada nenek moyang. Segala adat istiadat, kepercayaan-ke- 
percayaan dan upacara-upacara keagamaan yang mereka dapati dari leluhur 
mereka, diterima dan dipegangi secara membabi buta, sebagaimana tersebut 
dalam Al Qur'an" 

'ojCLjiH M U^LjUajLc-bJ^^-jUl-.t.,..-*- 

Artinya; 

" Cukuplah bagi kami apa yang telah kami teiima dari nenek moyang kami 

" (Suiat (5) Al Maa'idah ayat 104). /. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia). 

Setelah orang-orang Quraisy merasa bahwa usaha-usaha mereka untuk 
melunakkan Abu Thalib tidak berhasil, maka mereka melancarkan bermacam- 
macam gangguan-gangguan dan penghinaan kepada Nabi dan memperhebat sik- 
saan-siksaan di luar peri-kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhir- 
nya Nabi tak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya itu lalu menganjurkan 
agar mereka hijrah ke Habsyah (Abisinia) yang rakyatnya menganut agama Kristen 
dan Rasul mengetahui bahwa raja Habasyah yaitu Najasyi dikenal adil,maka berang- 
katlah rombongan pertama terdiri dari sepuluh orang laki-laki dan empat orang pe- 
rempuan. Kemudian disusul oleh rombongan-rombongan yang lain hingga mencapai 
hampir seratus orang. Di antaranya Utsman bin Affan beserta isteri beliau Rukayyah 
(puteri Nabi), Zuber bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib 
dan Iain-lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke 5 sesudah Nabi Muhammad menjadi 
Rasul (615 M). SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S. A. W. Setibanya di negeri Habasyah niereka mendapat penerimaan dan perlindungan 
yang balk dari raj any a. 

Sikap baik yang ditunjukkan raja Najasyi membawa kegellsahan orang Quraisy. 
Kaienanya mereka mengutus Amru bin Ash dan Abdullah bin Rabiah yang meminta 
agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah itu dan permintaannya ditolak 
raja. 

Sementaia itu Rasulullah, tetap tinggal di Mekah, menyeru kaumnya ke 
dalam Islam walaupun gangguan bertambah sengit, Seorang demi seorang pengi- 
kut beliau bertambah. Berkat rahmat Allah masuklah ke dalam agama Islam 
pada masa ini dua orang pemimpin Quraisy yang sangat perkasa yakni: Hamzah 
bin Abdul Muththalib dan Umar bin Khaththab. Kedua orang ini pada mulanya 
penentang Islam yang amat keras. Kehadiran mereka dalam barisan Islam meng- 
hidupkan semangat kaum MusUmin, karena mereka akhimya menjadi benteng Is- 
lam. Masuknya Umar ke dalam agama Islam itu menimbulkan kejengkelan dan 
reaksi yang kuat di pihak Quraisy. Oleh sebab itu mereka memperhebat usaha- 
usaha mereka untuk melumpuhkan gerakan Nabi Muhammad s.a.w. 
m. Pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib. 

Sesudah orang Quraisy melihat, bahwa se^a jalan yang mereka tempuh un- 
tuk memadamkan da'wah (seruan) Nabi Muhammad s.a.w. tidak memberi hasil, 
karena Bani Hasyim dan Bani Muththalib - dua keluarga besar Nabi Muham- 
mad, baik yang sudah Islam ataupun yang belum - tetap melindungi beliau, 
maka mereka mencari taktik baru untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Mere- 
ka mengadakan pertemuan dan mengambil keputusan untuk melakukan pem- 
boikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib ialah dengan jalan memu- 
tuskan segala perhubungan: hubungan perkawinan, jual beli, ziarah menziarahi dan 
Iain-lain. Keputusan mereka itu ditulis di atas kertas dan digantungkan di Ka'bah. 

Dengan adanya pemboikotan umum ini, maka Nabi Muhammad s.a.w. dan 
orang-orang Islam serta keluarga Bani Hasyim dan Bani Muththalib, terpaksa 
menyingkir dan menyelamatkan diri ke luar kota Mekah. Selama tiga tahun la- 
manya menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak juga di antara kaum 
Quraisy yang merasa sedih akan nasib yang dialami keluarga Nabi itu. De- 
ngan sembunyi-sembunyi pada waktu malam hari, mereka mengjrim makanan 
dan keperluan lainnya kepada kaum kerabat mereka yang terasing di luar kota 
seperti yang dilakukan oleh Hisyam bin Amr. Akhirnya bangkitlah beberapa pemuka- 
Quraisy menghentikan pemboikotan itu dan merobek-robek kertas pengumum- 
an di atas Ka'bah itu. Dengan itu pulihiah kembali hubungan Bani Hasyim dan 
Bani Muththalib dengan orang Quraisy, Akan tetapi nasib pengikut-pengikut Nabi 
Muhammad bukanlah menjadi baik, bahkan orang-orang Quraisy lebih meningkat- 
kan sikap permusuhan mereka. 

n. Nabi mengalami tahun kesedihan. 

Belum lagi sembuh kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad akibat pem- 
boikotan umum itu, tibalah pula musibah yang besar meniinpa diiinya, yaitu 
wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam usia 87 tahun. Tidak berapa la- 
ma kemudian disusul oleh isterinya Siti Khadijah. Kedua musibah terjadi pa- 
da tahun ke 10 dari masa kenabian. Tahun ini dalam sejarah disebut "Aamul 
huzni" (Tahun kesedihan). Baik Abu Thatib maupun Siti Khadijah telah banyak 
memberikan bantuan kepada Nabi, moril dan materilL Abu Thalib adalah 
orang yang amat berpeng^ruh dalam masyarakat; dia menipakan perisai yang 
setiap saat memberikan perlindungan kepada Nabi. Siti Khadijah, adalah seo- 
otang wanita bangsawan dan hartawan di kota Mekah; dia juga mempunyai 
pribadi dan pergaulan yang baik dalam masyarakat. Dialah yang meng^bur hati 
Nabi di waktu susah, dan menghidupkan jiwa Nabi di waktu mengalami kesukar- 
an; dikorbankannya hartanya untuk peijuangan Rasulullah. Kedua oiang yang 
dicintainya itu telah meninggalkan beliau, di saat-saat permusuhan Quraisy 
terhadap bdiau sedang menjadi-jadi Mereka sudah mulai berani menyakiti badan 
Nabi Akan tetapi segala macam musibah dan penganiayaan itu tidaklah mengen- 
doikan semangat peijuangan Rasulullah. 6 1 SE JARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. 

Sesudah beliau melihat bahwa, Mekah tidak lag! sesuai menjadi pusat da'wah 
Islam, maka beliau berdaVah keluai kota Mekah. Negeri yang dituju ialah 
Tha'if daerah kabilah Tsaqif. Beliau menjumpai pemuka-pemuka kabilah itu dan 
diajaknya mereka kepada ag^ma Islam. Ajakan Nabi Muhammad itu ditolak 
mereka dengan kasar. Nabi diusir, disorak-soraki dan dikejar-kejar sambil dilem- 
paii dengan batu sampai berlindung di bawah pohon anggur di kebun Utba dan 
Syaiba (anak Rabi'a). 
o. Nabi Muhammad SM.w. menjalani Isra' dan Mi'raj. 

Di saat-saat menghadapi ujian yang maha berat dan ting^at peijuangan su- 
dah pada puncaknya ini, g^ngguan dan hinaan, aniaya serta siksaan yang dialami 
beliau dengan pengikut-pengikut beliau semakin hebat, maka Nabi Mu- 
hammad s.a.w. dipeiintahkan oleh Allah s.w.t. menjalani Isra' dan Mi'raj dari 
Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, terus naik ke langit ketujuh dan Sidratul 
muntaha. Di situlah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang shalat 
lima waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi dalam 
peijalanan satu malam itu, adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan 
keyakinan beliau sebagai Rasul, yang diutus Allah ke tengah-teng^h umat manu- 
sia, untuk membawa risalah-Nya. Dengan demikian akan bertambahlah kekuat- 
an batin sewaktu menerima cobaan dan musibah serta siksaan yang bagaimana- 
pun jug^ besamya, dalam memperjuangkan cita-cita luhur, meng^jak seluruh 
umat manusia kepada agama Islam. 

Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini teijadi pada malam 27 Rajab tahun ke 11 se- 
sudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kejadian Isra' dan Mi'raj ini, di samping 
memberikan kekuatan batin kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam perjuangan 
menegakkan agama Allah, juga menjadi ujian bagi kaum Muslimin sendiri, apa- 
kah mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang menta'jubkan dan di luar 
akal manusia itu, yaitu peijalanan yang beratus-ratus mil serta menembus tujuh 
lapis langit dan hanya ditempuh dalam satu malam saja. 

Bagi kaum Quraisy peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, mereka jadikan senjata un- 
tuk menuduh Nabi sebagai seorang yang tidak beres otaknya, dan mereka 
jadikan bahan bermacam-macam hinaan dan olok-ol(^an yang sangat keji. 

llmu pengetahuan dewasa ini ditantang dengan membuka tabir rohani penge- 
tahuan yang diberikan Allah kepada Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Penemuan 
ilmu membenarkan teori telepati transmisi masa dengan radio, telephotography 
(facsimile), dan Iain-lain yang semula dianggap pekerjaan lamunan belaka. 
P- Orang Yatsrib masuk Islam. 

Pada waktu musim haji tiba, datangjah ke Mekah kabUah-kabilah Arab dari 
segala penjuru tanah Arab. Di antara mereka itu, terdapat jemaah Khazraj 
dari Yatsrib. Sebagaimana biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad me- 
nyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji. 
Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj. Mereka ini sudah mem- 
punyai pengertian tentang agama ketuhanan, dan kerap kali mendengar dari 
orang Yahudi di negeri mereka, tentang akan lahiinya seorang Nabi pada 
waktu dekat. Segeralah mereka mencurahkan perhatian kepada da'wah 
yang disampaikan Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu juga 
langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad itu Nabi yang di- 
nanti-nantikan. Peristiwa ini merupakan titik terang bagi perjalanan risalah 
Muhammad s.a.w. Orang Khazraj yang masuk Islam ini lebih dari enam 
orang, tetapi merekalah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi 
Muhammad s.a.w. 

Setibanya mereka di Yatsrib dari Mekah, mulailah mereka menyiarkan kepa- 
da kaum kerabat mereka, tentang kebangkitan Nabi akhii zaman, Muhammad 
s.a.w. yang berada di Mekah, Berkat kegiatan mereka, hampii setiap rumah di 
Madinah sudah mendengar dan membicarakan tentang Nabi Muhammad s.a.w. 

Pada tahun kedua belas sesudah kenabian, datanglah ke Mekah di musim haji 
12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yatsrib. Mereka menemui 
Rasulullah secara rahasia di 'Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. bai'at (perjanjian) atas dasar Islam dengan Nabi; bahwa mereka tidak akan 
mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, fit- 
nah memfitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad s.a.w. Perjanjian ini 
dalam sejarah dinamakan Bai'atul Aqabatil Via (Perjanjian Aqabah yang per- 
tama), karena dilangsungkan di 'Aqabah untuk pertama kalinya. Dinamakan puia 
Bai'atun Nisaa' (Perjanjian wanita) karena dalam bai'at itu ikut seorang wanita 
bemama 'Afra binti 'Abid bin Tsa'labah. Sesudah selesai pembai'atan ini, 
Rasulullah mengirim Mush'ab bin Umair bersama mereka ke Yatsrib untuk 
mengajarkan Al Qur'an dan agama Islam. Maka, agama Islampun tersebar ke 
setiap rumah dan keluarga penduduk Yatsrib, kecuali beberapa keluarga kecil orang 
Aus. 

Pada tahun ke tiga belas dari kenabian, berang^atlah serombongan kaum 
MusUmin dari Yatsrib ke Mekah untuk mengerjakan haji. Orang-orang Islam itu 
mengundang Rasul agar mengadakan pertemuan dengan mereka di 'Aqabah 
pada hari tasyriq. Sesudah selesai melakukan upacara haji, keluarlah orang-orang 
Islam dari perkemahan mereka menuju 'Aqabah secara sembunyi-sembunyi pada 
waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi. 
Jumlah mereka 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Rasulullah pun datang 
didampingi oleh Abbas, paman beliau yang di niasa itu masih belum menganut 
agama Islam. Setelah mereka duduk semuanya, maka yang berbicara per- 
tama kali, adalah Abbas, katanya: "Para Khazraj! Kamu semua telah menge- 
tahui bahwa Muhammad s.a.w. ini adalah salah seorang di antara kaum kami. 
Kami telah membelanya, sebab itu dia terhormat dan terjaga di negerinya. Seka- 
rang dia ingin menyebetah dan menggabun^an diri dengan kamu. Sekiranya 
kamu benar-benar bermaksud akan setia kepadanya dalam segala hal, yang kamu 
kemukakan kepadanya, dan kamu akan membelanya dari semua orang yang 
menantangnya, dapatlah saya menyerahkan Muhammad kepada kamu, atas 
pertanggungan jawab kamu sendiri. Akan tetapi sekiranya kamu akan menye- 
rahkan kepada musuh-musuhnya dan mengecewakannya, maka tinggalkanlah 
dia dari sekarang". Pembicaraan Abbas ini dijawab oleh Khazraj: 'Telah kami 
dengar apa yang kamu katakan, ya Abbas. Maka cobalah Rasulullah sendiri 
berbicara. Ambillah ya, Rasulullah apa yang kamu inginkan buat dirimu dan 
buat Tuhanmu!" Maka beibicaralah Rasulullah dan beliau baca ayat-ayat Al 
Qur'an kemudian beliau berkata: "Saya ingin mengambil perjanjian dari ka- 
mu semua, bahwa kamu akan menjaga saya sebagai kamu menjaga keluarga 
dan anak-anakmu sendiri". Kemudian berdirilah 12 orang pemuka-pemuka 
Khazraj dan Aus dari penduduk Yatsrib itu, masing-masing mewakili golong- 
an yang ada dalam kabilah mereka. Mereka berjanji akan membela Nabi Mu- 
hammad s.a.w. walaupun harta dan jiwa mereka habis tandas karenanya. Se- 
orang demi seorang menjabat tangan Rasul, tanda bai'at yang berarti pemyataan dan 
sumpah setia. Peristiwa ini dalam sejarah dinamakan Bai'atul 'Aqabah Ats Tsaaniyah 
(Perjanjian Aqabah kedua). 
?• Hiirah ke Yatsrib. 

Sejak zaman dahulu kota Yatsrib - empat belas hari perjalanan ke sebelah 
utara Mekah - merupakan stasiun yang penting yang terletak di lalu-lintas per- 
dagangan dari Mekah ke Syria. Orang Yahudi dan orang Arab yang beragama 
Yahudi, sejak sebelum Masehi sudah berkuasa di negeri ini. Barulah pada abad ke 
5 Masehi orang Khazraj dan Aus berpindah dari Arabia Selatan, dan ikut mene- 
tap di Yatsrib. Karena hidup mereka berdekatan dengan orang Yahudi, maka 
mereka sedikit banyaknya sudah mengerti tentang ketuhanan, kenabian, wahyu 
dan hari akhirat. Maka tidaklah mengherankan, apabila orang Arab Yatsrib mudah 
menerima agama Islam. 

Tatkala Nabi Muhammad s.a.w. melihat tanda-tanda balk pada per- 
kembangan Islam di Yatsrib, disuruhnyalah para sahabat-sahabatnya berpindah ke sana. 
Berkata Rasul kepada sahabat-sahabatnya :"Sesungguhny a Allah Azza WaJalla telah 
menjadikan orang-orang Yatsrib sebagai saudara-saudara bagimu dan negeri itu sebagai 
tempat yang aman bagimu". 

Orang-orang Quraisy sangat terperanjat setelah mengetahui perkembangan 
Islam di Yatsrib itu. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad s.a.w. 6 3 SEJARAH RINGKAS NABl MUHAMMAD S.A.W. 

berkuasa di Yatsrib itu; karena tentulah Muhammad dan pengjkutnya akan 
menyerang kafilah-kafilah dagang mereka yang pulang pergi ke Syam. Hal demi- 
kian berarti kerugian bagi pemiagaan mereka. Oleh karena itu sebelum terlambat 
meieka hams bertindak cepat dan tegas terhadap Nabi Muhammad s.a.w. selagj 
dia belum ikut pindah ke Yatsrib. Maka bersidangjah pemuka-pemuka Quraisy di 
Daaiun Nadwah untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terha- 
dap Nabi. Akhimya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad haius 
dibunuh, demi keselamatan masa depan mereka. Untuk melaksanakan pem- 
bunuhan ini, setiap suku Quraisy mengiiimkan seorang pemuda pilihan. Dengan 
demikian, bilamana Nabi Muhammad s.a.w. berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan 
mampu menuntut bela kepada seluiuh suku. 

Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Muhammad s.a.w. 
dan beliau diperintahkan oleh Allah s.w.t agar segeia pindah ke Yatsrib, Hal ini, 
beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar minta kepada Na- 
bi supaya diizinkan menemani beliau dalam peijalanan yang beisejarah ini Nabi 
setuju, dan lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk peijalanan ini. 

Pada malam hari waktu pemuda -pemuda Quraisy sedang mengepung ru- 
mah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Rasulullah berkemas-kemas un- 
tuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh menempati tempat tidur be- 
liau supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau masih tidur. Kepada Ali 
diperintahkan juga, supaya mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada 
beliau kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar 
dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang ter- 
tidur, tak sadarkan diii. "Alangkah kejinya mukamu** kata Rasulullah s.a.w. seraya 
melemparkan pasir di atas kepala mereka. Dengan sembunyi-sembunyi beliau pergi 
menuju rumah Abu Dakar. Kemudian mereka berdua keluar dari pintu di bela- 
kang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar, menuju 
sebuah gua di bukit Tsuur sebelah selatan kota Mekah, lalu mereka bersembunyi 
dalam gua itu. 

Setelah pemuda-pemuda itu mengetahui, bahwa Nabi tidak ada di rumah dan ter- 
lepas daii kepungan mereka, maka mereka menjelajahi seluruh kota untuk men- 
cari Nabi, tetapi tidak ju^ bertemu. Akhimya mereka sampai ju^ di gua Tsuur, 
tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi Tetapi dengan perlindun^n Allah, di 
muka gua itu teidapat sarang labah4abah berlapis-Iapis, seolah-olah teijadinya 
telah lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Melihat keadaan 
yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikitpun tidak menaiuh curiga. Setelah ti- 
ga hari lamanya mereka bersembunyi dalam gua itu dan keadaan sudah dirasa- 
kan aman, maka Nabi dan Abu Bakar (dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqit) 
barulah meneru^an peijalanan menyusur pantai Laut Merah, dan Ali bin Abi Thalib 
menyusul kemudian, 

Dengan berpindahnya Nabi Muhammad s.a.w. dari Mdcah ini berakhirlah 
periode pertama sejarah risalahnya, tidak kurang 13 tahun lamanya ber- 
juang antara hidup dan mati menegakkan agama Allah di tengah masyarakat 
Mekah. Peristiwa sejarah tersebut, dituangkan dalam firman Allah s.w.t.; "Dan 
(ingatlah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu 
untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. 
Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah 
sebaik-baik pembalas tipu daya" Q.S. 8 : 30 dan lihat pula Q.S: 9 : 40. 
'•• Ya tsrib menjadi Madina tun Na biy. 

Setelah mengarungj padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhimya 
pada hari Senin tanggal 8 Rabi'ulawal tahun 1 Hi/rah, tibalah Nabi Muhammad s.a.w. 
di Quba, sebuah tempat kira-kira sepuluh kilometer jauhnya dari Yatsrib, Selama 
empat hari beristirahat. Nabi mendirikan sebuah Mesjid, yaitu Mesjid Quba'. Inilah 
mesjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. 

Pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ulawal tahun 1 Hijrah. bertepatan den^n 
tanggal 24 September tahun 622 M, Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib 
memasuki kota Yatsrib, dengan mendapat sambutan yang hangat, penuh kerin- 
duan dan rasa hormat dari penduduknya. Pada haii itu juga, Nabi mengadakan 
sholat jum'at yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliaupun berkhutbah 
di hadapan kaum Muslimin (Muhjgirin dan Anshar). Sejak ini Yatsrib berobah nama- NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMBINA MASYARAKAT ISLAM 64 

nya menjadi Madinatun Nabiy artinya: "Kota Nabi" selanjutnya disebut Madinah. 

Setelah menetap di Madinah, bamlah Nabi memulai rencana mengatur siasat 
dan membentuk masyaiakat Islam, yang bebas dari ancaman dan tekanan, 
mempertalikan hubungan kekeluargaan antara Anshar dan Muhajirin, 
mengadakan perjanjian saling membantu, antara kaum Muslimin dengan oiang- 
orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat, ekonomi, sosial serta daar-dasar 
Daulah Islamiyah. 

Dalam usaha membentuk masyaiakat Islam di Madinah ini, sekaligus beliau 
berjuang pula memelihaia dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibina 
itu dari rongrong^n musuh, baik daii dalam maupun dari luar. Dengan demikian 
gerak perjuangan Nabi di Madinah ini bersi&t dua segi. Pertama, membina 
masyaiakat Islam. Kedua, memeUhaia dan mempertahankan masyarakat Islam 
itu. 
//. NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMBINA MASYARAKAT ISLAM. 

Dalam membina masyaiakat Islam di Madinah ini, usaha-usaha pokok yang 
teilebih dahulu dikeijakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. antaia lain: 

1. Mendirikan mesfld. 

Beliau dahulukan mendirikan bangunan mesjid, sebelum mengeijakan 
bangunan-bangunan lainnya sdain nimah tempat kediaman beliau sendiii, kaiena 
mesjid mempunyai potensi yang sang^t vital, dalam menyatukan umat dan 
menyusun kekuatan mereka lahii batin, untuk membina masyarakat Islam atau 
Daulah Islamiyah beilandaskan semangat tauhid. Di dalam mesjid Nabi Muham- 
mad s.a.w. dapat mengadakan benteng pertahanan yang betsifat moiil dan 
spirituil, yaitu semangat jihad di jalan Allah, sehingg^ kaum Muslimin yang wak- 
tu itu jumlahnya bdum beiapa banyak, lela mengorbankan haita benda dan sege- 
nap kesenangan materi meieka. Di dalam mesjid beliau senantiasa meng^jaikan 
doktrin tauhid, dan mengajarkan pokok-pokok agama Islam kepada kaum 
Muhajirin dan Anshai. Dan di dalam mesjid pula kaum Muslimin melakukan 
ibadat beijemaah dan senantiasa dapat beitemu, bermusyawarah untuk merun- 
dingkan masalah-masalah, yang beisama-sama mereka hadapi. 

Mesjid selain tempat untuk bersujud kepada Allah, juga digunakan oleh 
Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pembinaan umat Islam yang berjiwa tauhid. Karena 
mesjid adalah tempat yang paling effektif untuk menyusun dan menghimpun po- 
tensi umat Islam. 

2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar. 

Kaum Muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman mere- 
ka, dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum 
Anshar, karena kaum Anshar telah menolong mereka dengan ikhlas dan tidak 
memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi, melainkan 
hanya karena mengharap keridhaan Allah semata-mata. Abu Bakar, beliau per- 
saudarakan dengan Haritsah bin Zaid. Ja'far bin Abi Thalib, beliau persaudara- 
kan dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin Khaththab, beliau persaudarakan 
dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya tiap-tiap orang dari kaum Anshar 
dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin, dan persaudaraan itu hukumnya sebagai 
saudara kandung. 

Dengan demikian, maka kaum Muhajirin yang bertahun-tahun terpisah de- 
ngan sanak saudara dan kampung halamannya, merasa tenteram dan aman men- 
jalakan syari'at agamanya. Di tempat yang baru itu, sebagian dari mereka ada 
yang hidup bemiaga, dan ada pula yang bertani (seperti Abu Bakar, Utsman dan 
AU), mengerjakan tanah kaum Anshar. Dengan ikatan yang teguh ini, dapatlah Nabi 
Muhammad s.a.w. mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari bermacam-macam 
suku dan kabilah itu, ke dalam satu ikatan masyarakat Islam yang kuat, dengan se- 
mangat bekerja bergotong-royong, senasib sepenanggungan, seperasaan , sesakit, 
sesenang dengan semangat persaudaraan Islam. 

Segolongan orang Arab yang menyatakan masuk Islam dalam keadaan miskin 
disediakan tempat tin^al di bagian mesjid yang kemudian dikenal dengan Ashhab 
Shuffa. Keperluan hidup mereka dipikul bersama diantara Muhajirin dan Anshar 
yang telah berkecukupan. 65 NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMBINA MASYARAKAT ISLAM 

3. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. 

Guna menciptakan suasana tenteram dan aman di kota bam bagi Islam 
(Madinah), Nabi Muhammad s.a.w, membuat perjanjian persahabatan dan per- 
damaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di dalam dan di sekeliUng kota Ma- 
dinah. Dalam perjanjian ini ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap 
golongan untuk memeluk dan menjalankan ag^manya. Inilah salah satu perjanji- 
an politik yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai 
seorang ahli politik yang ulung. Tindakan seperti ini, belum pernah dilakukan oleh 
Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang terdahulu, baik oleh Nabi 'Isa a.s. maupun Nabi 
Musa a.s, atau Nabi-nabi se belum mereka. 

Kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. bukan saja hanya sebagai seorang Nabi dan 
Rasul, tetapi juga dalam masyarakat Islam beliau sebagai ahli politik, diplomat 
yang bijak. Ditengah-tengah medan peiang beliau sebagai pahlawan yang gagah 
berani, dan di dalam mempeilakukan musuh yang sudah kalah, beliau sebagai se- 
orang kesatria yang tidak ada taranya. 

Di antara isi perjanjian yang dibuat Nabi dengan kaum Yahudi itu antara lain: 

- Bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin; ke- 
dua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. 

- Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib bertolong-tolongan, untuk melawan 
siapa saja yang memerangi mereka, dan orang-orang Islam memikul belanja me- 
reka sendiri pula. 

-Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib nasehat-menasehati, tolong-menolong dan 
melaksanakan kebajikan dan keutamaan. 

- Bahwa kota Madinah adalah kota Suci yang wajib dihormati oleh mereka yang 
terikat dengan perjanjian itu. 

Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin, se- 
kiianya dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka 
urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul. 

- Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar dari kota Madinah, wajib 
diUndungi keamanan dirinya (kecuah orang yang zalim dan bersalah) sebab Allah 
menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. 

Perjanjian politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w. sejak 14 abad yang 
silam, menjamin kemerdekaan beragama dan meyakini hak-hak kehormatan jiwa 
dan harta golongan bukan Islam. Perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad 
s.a.w. ini, merupakan peristiwa baru dalam dunia politik dan peradaban, sebab waktu 
itu di pelbagai pelosok bumi, masih berlaku perkosaan dan perampasan hak-hak 
asasi manusia. 

Disebabkan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan kaum 
Yahudi: dan peijanjian-perjanjian lain yang dibuatnya dengan kaum Yahudi Bani 
Quraizhah, maka kota Madinah menjadi sebuah kota sud atau "Madinatul Haram" 
dalam arti kata yang sebenar-benarnya karena setiap penduduk mempunyai tang- 
gungjawab dan memikul kewajiban bersama, untuk menyelenggarakan keamanan, 
dan guna membela serta mempertahankan terhadap setiap serangan musuh dari 
mana juapun datangnya. 

4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat Islam. 

Karena masyarakat Islam telah teiwujud, maka sudah tiba saatnya bagi Nabi 
Muhammad s.a.w. untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam 
yang baru saja teiwujud itu, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial maupun yang 
Iain-Iain, Hal itu disebabkan karena dalam periode perkembangan agama Islam di 
Madinah inilah, telah turun wahyu Ilahi yang mengandung perintah berzakat, ber- 
puasa dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat 
(pidana) dan Iain-lain. Ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah ini seba- 
gian besai yang bersangkutan dengan pembinaan hukum Islam, Di antara ayat-ayat 
yang belum jelas dan belum ada keterangarmya secara terperinci (detail), dijelaskan 
oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan peikataan-perkataan, perbuatan-perbuatan 
beliau, Maka timbullah dari padanya dua buah sumber yang menjadi pokok hukum 
Islam, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah RasuIuUah (Hadits). NABI MEMEUHARA MASYARAKAT ISLAM Dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial dan Iain-lain, 
maka semakin teguhlah bentuk masyarakat Islam, sehingga dari hari ke hari pe- 
ngaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. 

IJI.NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMEUHARA DAN M EM PER TA HAN KAN 
MASYARA KA T ISLAM. 

Ada dua kekuatan yang ingin memadamkan api Islam di Madinah, yaitu 
kekuatan dari dalam dan dari luar. Kekuatan dari dalam ialah golongan orang 
Yahudi dan orang munafik, sedang kekuatan dari luar ialah orang Quraisy de- 
ngan sekutunya. 
/. Penggerogotan oleh orang-orang Yahudi. 

Orang Yahudi sejak sebelum masehi sudah hidup di Madinah (Yatsrib). Orang 
Yahudi di Madinah itu terdiri atas tiga golongan: Bani Qainuqa*, Bani Nadhir dan 
Bani Quraizhah. Dengan ketiga golongan ini Rasulullah sudah mengikat perjanjian 
persahabatan, guna menjaga kesejahteraan dan keamanan kota Madinah. Bangsa 
Yahudi meinandang diri mereka sebagai putera dan kekasih Allah, dan kenabian itu 
hanyalah hak bagi orang Yahudi. Betapa sakitnya hati orang Yahudi itu ketika me- 
lihat agama Islam dibawa oleh orang yang bukan Yahudi, kemudian agama itu ber- 
kembang demikian cepatnya. 

Maka, dengan diam-diam mereka berusaha memadamkan agama 
Allah ini. Mula-mula mereka tempuh dengan jalan berdebat. Dengan jalan per 
debatan ini mereka kira akan dapat menyelusupkan rasa sangsi dan ragu ke 
dalam dada kaum Muslimin, dengan demikian kaum Muslimin akan meninggal- 
kan Nabi Muhammad s.a.w. Tipu muslihat mereka semacam ini disebutkan oleh 
AlQur'an dalam surat (2) Al Baqarah ayat 109, Artinya : -^ 

"Sebahagian besai Ahli Kitab mengingiiikan agar ineicka dapat mengembt 

kamu kepada kekafiian setelah kamu beiiman, kaiena deng^d yang (timbul) dari diri 

mereka sendiri setelah nyata bagi meidca kebcnaian. Maka ma'aflcanlah dan biai- 

kanbh mereka lampol Allah mendatangkan pointah-Nya. Sesungguhnya Allah kua- 

sa atas segala sesuatu." 

Usaha-usaha mereka hendak menjatuhkan Nabi melalui perdebatan itu tidak 

berhasil. Bahkan kepalsuan mereka akhirnya dibongjcar oleh Allah s,w.t. Mereka 

mengadakan perdebatan dengan Nabi bukan hendak mencari kebenaian, tapi ha- 

nya untuk menjatuhkan beliau semata-mata. Kedudukan Nabi bertambah kuat, 

pengikut beliaupun semakin banyak, karena dapat menunjukkan kebenaian risa- 

lah beliau. 

Orang Yahudi kemudian menempuh jalan yang tidak sah, yaitu jalan kekeras- 
an. Mereka mengadakan keonaran, hasutan-hasutan serta propokasi di kalangan 
penduduk Madinah. Yang mula-mula merusak peijanjian dengan Nabi Ialah orang 
Yahudi Bani Qqinuqa'. 

Pada suatu hari seorang wanita Arab dianiaya dengan cara yang amat keji 
sewaktu dia masuk pasar Banu Qainuqa'. Seorang Arab yang kebetulan lewat di 
tempat tersebut berusaha menolong wanita itu, tetapi ia dikeroyok oleh orang- 
orang Yahudi sampai mati. Perbuatan mereka ini membangkitkan kemarahan 
kaum Muslimin. Oleh karena itu teijadilah perkelahian-perkelahian yang menum- 
pahkan darah antara kedua belah pihak. Nabi Muhammad s.a.w. datang ke tem- 
pat tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang Banu Qainu- 
qa', karena sudah acap kali mereka menunjukkan sikap permusuhan terhadap 
kaum Muslimin. Mereka tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi tinggal di Ma- 
dinah, karena amat membahayakan bagi masyarakat Islam yang baru tumbuh 67 NABI MEMELIHARA MASYARAKAT ISLAM 

itu. Nabi Muhammad s.a.w. segera menjatuhkan hukuman atas mereka dengan 
pengusiran dari kota Madinah. Peristiwa ini terjadi sehabis perang Badai. 

Kira-kira setahun kemudian sesudah peiistiwa ini, orang Yahudi Banu 
Nadhir melakukan pula suatu pengkhianatan yang keji. Meieka mencoba mela- 
kukan pembunuhan atas diri Nabi, sewaktu beliau dengan beberapa oiang saha- 
bat beikunjung ke perkampungan mereka untuk suatu keperluan. Hanya berkat 
pertolongan Allah, beliau selamat dari peicobaan pembunuhan ini Komplotan 
para pengkhianat ini akhiinya teibongkar. Terhadap mereka, Nabi menjatuhkan 
hukuman yang serupa dengan saudara mereka yang terdahulu Banu Qainuqa', 
yaitu pengusiran dari kota Madinah. Hukuman ini sebenamya adalah terlalu 
ringan dibandingkan dengan akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan mereka 
itu, AUah s.w.t, menyebutkan kejadian ini sebagai suatu ni'mat atas beliau dan 
sahabat-sahabatnya dalam surat (5) Al Maa-idah ayat 11. Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan ni'mat Allah (yang diberikan- 
Nya) kepadamu, diwaktu suatu kaum bermaksud hendak memanjangkan tangannya 
kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, 
Dan bertaqwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mu'min 
itu harusbertawakal". 
Pengusiran Banu Nadhir ini terjadi pada bulan Rabi'ul awwal, tahun ke 4 H. 
Di antara orang Yahudi Bani Nadhir yang kena usir itu ada yang menetap di 
Khaihar. Karena kekayaan mereka, mereka kemudian mendapat kedudukan se- 
bagai ketua-ketua dan pembesar-pembesar di Khaibar itu. Orang-orang Banu 
Nadhir ini sama sekali tak da pat merasakan belas kasihan Nabi Muhammad 
s.a.w. atas hukuman yang mereka alami itu. Malahan mereka melan- 
jutkan permusuhan kepada Nabi. Mereka menghasut kabilah-kabilah Arab 
yang besar seperti Quraisy dan Ghathfan serta kabilah-kabilah lairmya untuk ber- 
sama-sama men^ancurkan Nabi Muhammad s.a.w. serta umatnya di Madinah. 
Hasutan mereka berhasil. Kedua kabilah yang besar itu dibantu oleh kabilah- 
kabilah lainnya termasuk Banu Nadhir mengadakan persekutuan untuk kemu- 
dian bersama-sama menyerang kota Madinah. Peperangan ini dikenal dengan na- 
ma perang Al Ahzaab yang berarti persekutuan golongan-golongan terjadi pada 
tahun 5 H, Peperangan ini adalah yang teramat berat dirasakan oleh kaum Mus- 
limin, karena mereka menderita kelaparan sampai mengjkatkan batu ke perut 
mereka. Musuh-musuh mereka mengepung rapat kota Madinah. Pada saat yang 
keritis ini orang Yahudi Bani Quraizhah, warga kota Madinah, mengkhianati 
kaum Muslimin dari dalam, Pemimpin mereka Ka'ab bin Asad dihasut oleh 
pemimpin Banu Nadhir Huyai bin Akhthab dan diajaknya agar membatalkan 
perjanjian dengan Nabi Muhammad s.a.w. serta mengg^bun^an diri kepada Al 
Ahzaab yang sedang mengepung Madinah itu, 

Berita pengkhianatan Bani Quraizhah ini menggemparkan kaum Musli- 
min. Rasulullah segera mengutus dua orang sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz ke- 
pala suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah kepala suku Khazraj kepada Banu 
Quraizhah, untuk menasehati mereka agar mereka jangan meneruskan peng- 
khianatan itu. Setibanya kedua utusan itu ke tempat kepala Banu Quraizhah 
Ka'ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. 
Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap yang kasar dan penuh dengan ke- 
angkuhan dan kesombongan. Pengkhianatan terus dilakukannya. 

Pengkhianatan Bani Quraizhah ini sangat menyusahkan kaum Muslimin dan 
menakutkan hati mereka, karena orang Yahudi itu berada dalam kota Madinah. 
Dengan pertolongan Allah s.w.t. pasukan sekutu (Al Ahzaab) itu bercerai be- 
rai pulang kembali ke negeri masing-masing tanpa membawa hasil sama sekali. 
Tinggallah sekarang Bani Quraizhah sendirian. Nabi beserta kaum Muslimin se- NABl MEMELIHARA MASYARAKAT ISLAM gera membuat perhitungan dengan para pengkhianat inl Setelah dua puluh lima 
hari lamanya mereka dikepung dalam benteng, mereka mau menyerah kepada 
Nabi dengan syarat bahwa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka 
ialah Sa'ad bin Muadz kepala suku Aus, lalu Nabi menerima syarat itu. Sesudah 
mempertimbangkan sematang-matangnya, Sa'ad kemudian menjatuhkan hukum- 
an mati: laki-laki mereka dlbunuh, sedang wanita dan anak-anak mereka ditawan, 
Hukuman demikian adalah wajar bagi pengkhianat-pengkhianat masyaiakat 
yang sedang dalam keadaan perang, lebih4ebih pengkhianatan itu dilakukan ke- 
tika musuh sedang melancaikan serangannya. Masyarakat Islam di Madinah, 
masyarakat yang baru tumbuh, masyarakat yang sedang berrevolusi. Mereka 
membina suatu ncgara di atas konsepsi bam (Islam) dengan mengadakan pen- 
dobiakan umur-unsur lama secaia revolusioner. Maka wajarlah bila pada 
hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Quiaizhah yang menjadi pengkhianat itu, 
berlaku hukum perang, hukmn revolusi, karena sifat perbuatan mereka itu peng- 
gerogotan dari dalam, Akibat perbuatan mereka itu, dapat mematikan semangat 
Islam. Dengan dilenyapkannya orang-orang Yahudi itu, berakhirlah riwayat mereka di 
kota Madinah. Ummat Islam merasa aman dan tenteram dalam kota Madinah. Mereka 
mendapat kesempatan seluas-luasnya menyusun dan membangun masyarakatnya. 

2. Penggerogotan orang-orang munafik. 

Di samping orang-orang Yahudi, ada pula satu golongan di kota Madinah 
yang selalu berusaha melemahkan perjuangan ummat Islam, Mereka itu ialah 
orang-orang munafik. Golongan munafik ini tidak begitu berpengaruh, sebab 
mereka tidak memegang peranan penting dalam masyarakat. Pada mereka 
masih tersimpan suatu rahasia yang tidak baik, yaitu kegemaran mereka 
menyembah berhala. Mereka ini dikepalai oleh Abdullah bin Ubaiy. Abdullah 
mempunyai kedudukan sebagai kepala suatu suku, yang selalu memimpikan 
akan menjadi raja di kota Madinah. Untuk kepentingan ini, ia mengumpuUcan 
orang-orang di sekelilingnya untuk dijadikan pengikut-pengikutnya. Segala 
sesuatu telah disiapkan untuk setiap waktu sedia merebut kekuasaan. Rencana itu 
akan mereka laksanakan bilamana Nabi tidak ada lagj. Usaha mereka yang uta- 
ma ialah menghalangi orang-orang masuk Islam. Mereka sama sekali tak dapat 
kesempatan untuk bertindak terhadap kaum Muslimin, karena penjagaan Nabi 
terhadap masyarakat Islam yang baru itu tak putus-putusnya. Sikap Nabi 
terhadap golongan munafik ini, adalah amat lunak sekali, tidak seperti halnya 
terhadap orang Yahudi Beliau selalu berusaha member! pengajaran-pengajaran 
kepada mereka dengan penuh harapan supaya mereka pada satu ketika insyaf 
dan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Harapan Nabi itu terbukti 
sesudah Abdullah bin Ubay mati, maka golongan ini tidak nampak lagi dalam 
masyarakat Islam. Golongan munafik ini mengadakan hubungan yang baik 
dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini pernah menjanjikan bantuan 
kepada Bani Quraizhah sewaktu mereka sedang mengkhianati kaum Musli- 
min. Untunglah bantuan itu tak jadi mereka berikan. Di waktu Nabi pergj me- 
mimpin barisan kaum Muslimin untuk menghadapi perang Uhud, golongan 
munafik ini ke luar dari barisan secara demonstratif untuk tidak mengikuti pepe- 
rangan. Dalam peristiwa "qishshatul ifki" (cerita bohong) yang menyangkut diri 
pribadi Siti 'Aisyah, isteri Nabi, maka orang munafik ini pula yang menjadi biang- 
keladinya. Banyaklah perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan kaum Mus- 
limin. Namun demikian Nabi tetap tidak mengadakan tindakan-tindakan terha- 
dap orang munafik ini; beliau dengan penuh kesabaran dan harapan terns mem- 
bimbing sampai mereka beriman sebaik-baiknya. Dalam Al Qur'an , pada surat- 
surat yang dituninkan di Madinah banyak diceriterakan keadaan orang-orang 
munafik ini. Surat yang ke 63 bernama Al Munaflqun menggambarkan sifat-sifat 
mereka itu. 

3. Rongrongan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, 

Orang Quraisy sejak masa permulaan Islam lahir, sudah berusaha keras un- 
tuk memusnahkan Islam. Tiga belas tahun lamanya Nabi Muhammad s.a.w. di 
Mekah menegakkan Islam mendapatkan perlawanan yang sengjt dari mereka. 69 NABI MEMELIHARA MASYARAKAT ISLAM 

Sedang pengikut-pengikut beliau pada waktu itu di siksa di luar peri-kemanusia- 
an, Oleh sebab demikian beliau meninggalkan daerah yang penduduknya menen- 
tangnya dengan sangat itu dan mencari daerah yang subur untuk perkembangan 
Islam yaitu Madinah. 

Walaupun umat Islam sudah meninggalkan Mekah, orang Quraisy masih tetap 
juga memusuhinya, dan bertekad untuk menghancurkannya. Pendirian orang 
Quraisy ini disadari oleh RasuluUah bahwa selama beliau menyebarkan Islam 
selama itu pula orang Quraisy memusuhinya. Segala harta milik orang-orang Is- 
lam yang ditinggalkan di Mekah, semuanya disita oleh orang-orang Quraisy dan me- 
reka bagi-bagikannya sebagai harta rampasan. 

Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah hanya sebagai seorang pemimpin agama 
saja, yang setiap waktu memberikan wejangan-wejangan dan pelajaran-pelajaran 
kepada pengikut-pengikutnya, akan tetapi beliaupun juga seorang pemimpin 
dari suatu masyarakat yang sedang membangun suatu negara yang se- 
dang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Oleh 
karena itu, beliaupun mempunyai kewajiban pula membela masyarakat itu dari 
setiap rongrongan yang membahayakannya. Untuk tugas ini, Allah s.w.t, menu- 
runkan ayat yang mengizinkan kepada Nabi dan ummatnya, mengangkat senjata 
guna membela diri. Firman Allah s-w.L dalam surat (22) Al Haj ayat 39-40. 

^\ ^^ WJl^^oJl'^'ii^.jO.J,^^ 

Artinya: "Diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi, kaiena mereka sesungguhnya 
dianiaya dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka; yaitu orang-oiang 
yang diusir ke luar dari kampungnya tanpa suatu atasan yang patut"; kecuali karena 

mereka berkata: "Tuhan kami ialah Allah " 

Inilah ayat yang pertama kali mengenai peperangan. Dengan turunnya ayat ter- 
sebut di atas, Rasulullah lalu membentuk pasukan-pasukan tentara yang berke- 
wajiban pertama-tama untuk beijaga-jaga di luar kota Madinah terhadap serang- 
an mendadak yang mungkin dilakukan oleh suku-suku Badui ataupun kaum 
Quraisy. Suatu peperangan pertama kali terjadi antara kaum Muslimin 
dengan kaum Quraisy di satu tempat yang bernama Badar pada tangg3l 17 
Ramadhan tahun 2 H. Peperangan ini dalam sejarah dinamakan Perang Badar. 
Dalam perang Badar ini kaum Muslimin memperoleh kemenangan yang besar, 
walaupun kekuatan mereka lebih kecil dari kaum musyrikin Quraisy. Al Qur'an 
menamakan peperangan ini dengan "Yat4mul Furqaan" yang berarti hari 
memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Peperangan inilah yang menen- 
tukan jalannya sejarah perkembangan agama Islam, Sekiranya umat Islam kalah 
dalam peperangan ini, maka lenyaplah Islam untuk selama-iamanya. Kedudukan 
ummat Islam sesudah peperangan ini menjadi kuat dan kokoh. Orang Yahudi se- 
sudah mendengar kemenangan kaum Muslimin ini, merasa kecewa dan geram. 
Oleh sebab itu, mulailah mereka membuat huru-hara dan keonaian dalam kota 
Madinah dan berusaha menusuk umat Islam dari belakang, sebagaimana telah 
dikemukakan sewaktu membicarakan tentang penggerogotan orang Yahudi. 
Orang Quraisy merasakan kekalahan perang Badar itu, sebagai suatu pukulan 
yang besar atas mereka. Kaiena itu mereka bertekad untuk mengadakan pem- 
balasan. Maka disiapkannyalah perbekalan yang cukup dan tentara dengan sen- 
jata yang lengjcap beijumlah tidak kurang dari 3000 orang. Turut pula mem- 
bantu orang-orang Quraisy ini beberapa kabilah Arab lain seperti Arab 
Kinanah dan Tihamah. Pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 H berangkat- 
lah pasukan kaum musyrikin ini menuju Madinah. Se telah Nabi mendengar 
gerakan musuh ini, beliaupun keluar kota Madinah dengan kekuatan 1000 
orang tentara untuk menyongsong musuh yang menyerang. Tetapi baru 
saja beliau berangkat, keluarlah dari barisan segolongan kaum munatik yang 
dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang jumlahnya hampir sepertiga dari ba- 
risan itu. Lasykar yang masih setia kepada Nabi terus berangkat bersama 
beliau. NABI MEMELIHARA MASYARAKAT ISLAM 70 

Eh kaki gunung Uhud yang terletak di sebelah utara Madinah, bertemulah ke^ 
dua pasukan yang bermusuhan itu, Mula-mula kaum Muslimin menguasai jalan 
pertempuran itu, akan tetapi karena ada di antaia mereka yang tidak disiplin, 
maka berubahlah keadaannya, umat Islam terdesak dan mendeiita kerugian yang 
tidak sedikit Pahlawan Islam Hamzah, paman Nabi, gugur dalam pertempuran 
ini, sedang Nabi sendiri mendapat luka-luka. Dalam peperangan ini dari kaum 
Muslimin gugur sebagai syuhada 70 orang. Peperangan ini dalam sejarah Islam 
disebut Perang Uhud. karena terjadinya di kaki gunung Uhud pada bulan 
Sya'ban tahun 3 H. Kaum Muslimin mendapat pengalaman yang tidak sedikit 
dari peperangan Uhud ini, walaupun mereka pada lahimya menderita kekalahan. 
Mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kedudukan mereka semula. 
Sementara itu orang-orang yang bukan Islam, menggiatkan pula kerja sama 
mereka untuk menyempumakan kemenangan yang telah dicapai oleh Quraisy 
dalam perang Uhud ini. Terutama sekali orang-orang Yahudi yang ada di Madi- 
nah. Orang Yahudi Bani Nadhir, melakukan percobaan pembunuhan atas diri 
Nabi. Usaha mereka gagal, dan mereka kemudian diusii dari Madinah. Tetapi 
mereka menggabungkan diri dengan Quraisy untuk menggempur kaum 
Muslimin di Madinah. Pada bulan Syawwal tahun 5 H. berhimpunlah lasy- 
kar Al Ahzab (persekutuan golongan-golongan) yang terdiri dari kaum Quraisy, 
Ghathfaan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asya' dan orang Yahudi 
Bani Nadhir. Peristiwa inilah pertama kali dalam sejarah Arabia mempersaksi- 
kan lasykar yang berjumlah lebih kurang 10,000 orang memanggul senjata yang 
menyerbu kota Madinah. Perang inilah dalam sejarah disebut Perang Al Ahzaab, 
karena yang melibatkan diti dalam peperangan ini beberapa kabilah Arab. Dalam 
peperangan ini posisi kaum Muslimin, mempertahankan dan membela diri. Mere- 
ka telah membuat parit yang dalam dan lebar sebelah utara kota Madinah. Kare- 
na itu peperangan ini dinamakan pula Perang Khandaq (Perang Parit). Bahagian 
kota lainnya mereka jaga dengan rapi dan kuat. Rumah-iumah dihubungkan dan 
lorong-lorong ditutup, sehingga kota Madinah merupakan sebuah benteng. Ke- 
tika tentara Al Ahzaab tiba di pinggjr kota Madinah, mereka tak dapat menye- 
berangi parit karena selalu dihujani anak panah oleh kaum Muslimin. Pihak 
penyerang berusaha menembus garis-garis pertahanan lainnya, tetapi selalu dapat 
digagalkan. Lebih dari dua puluh hari lamanya mereka mengepung kota Ma- 
dinah, sehingga kaum Muslimin menderita kekurangan makanan. Pada saat 
yang kritis inilah, orang Yahudi Bani Quraizhah, yang masih menjadi warga kota 
Madinah, melakukan pengkhianatan terhadap kaum Muslimin dari dalam, seper- 
ti yang sudah pemah diceriterakan di atas, Oleh suatu sebab, terjadilah perseUsih- 
an paham di antara kaum penyerang yang menyebabkan keretakan di antaia 
mereka. Memang wajar hal itu terjadi, karena mereka itu terdiri dari golongan- 
golongan yang tidak sama tujuan dan kepentingan mereka dalam peperangan itu, 
dan masing -masing ingjn merebut pimpinan. Pada waktu yang tepat ini, Allah 
menurunkan dl malam hari hujan lebat dan angin kencang kepada pasukan 
Ahzaab itu yang menyapu bersih kemah-kemah dan perbekalan mereka serta 
mengkucar-kacirkan pasukan-pasukannya. Masing-masing golongan dari penye- 
rang itu, pulang ke negerinya tan pa membawa hasil apa-apa. Dalam peperangan 
ini, di pihak kaum MusUmin gugur sebagai syuhada enam orang di antaranya 
Sa'ad bin Mu'adz akibat luka yang dideritanya. E>ia meninggal sesudah selesai 
menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraizhah. Di pihak kaum Musyrikin, jatuh 
korban tiga orang. Cerita perang Ahzaab ini, dituturkan dalam Al Qur'an dalam 
surat ke 33 yang namanya sesuai dengan peperangan itu yaitu "Surat Al 
Ahzaab". Sesudah peperangan ini masuklah ke dalam agama Islam dua 
orang pemimpin yang gagah perwiia dari Quraisy; Amr bin 'Ash Asahmi dan 
Khalid bin Walid Al Makhzuumi. Peristiwa ini adalah pertanda bahwa perang 
akan berakhir antara Quraisy dengan kaum Muslimin, karena sesudah ini tak akan 
terjadi lagi peperangan antara kedua belah pihak. 

Pada tahun keenam Hijrah, Nabi Muhammad s.a.w. bcserta pengjkut-pengj- 
kutnya amat rindu kepada Baitullah, kiblat mereka, dan mereka ingin ziarah ke 
Mekah mengunjungi sanak famili dan kampung halaman yang sudah lama 
ditinggalkan. Pada bulan Zulqaedah tahun itu, berangkatlah beliau dan pengjkut- 
pengjkutnya yang berjumlah tidak lebih dari 1000 orang menuju Mekah, dengan 71 NABI MEMELIHARA MASYARAKAT ISLAM 

niat semata-mata melakukan 'umrah dan haji. Untuk menghilan^an persangka- 
an yang bukan-bukan dari pihak Quraisy, maka kaum Muslimin memakai pakai- 
an ihrani dan membawa hewan-hewan untuk disembelih (hadya) di Mina. Mere- 
ka tidak memanggul senjata, hanya membawa pedang dalam sarungnya sekedar 
menjaga diri dalam peijalanan. Setelah sampai ke suatu tempat yang bemama 
"Hudaibiah", Rasulullah berhenti bersama kaum Muslimin lainnya. Di sinilah 
Nabi bermusyawaiat dengan para sahabat-sahabatnya untuk menentukan lang- 
kah4angkah selanjutnya. Akhirnya Nabi mengutus Utsman bin 'Affan kepada 
kaum Quraisy untuk mengadakan pembicaraan dengan kaum Quraisy serta 
menjelaskan maksud kaum Muslimin ke Mekah. 

Utsman ditahan oleh orang Quraisy dan kemudian terdengar desas-desus ia 
dibunuh. Mendengar berita itu, Rasulullah pun mengadakan "Bai'atur ridhwaan" 
dengan sahabat-sahabatnya yaitu bai'at untuk berperang mati-matian sampai ter- 
capai kemenangan. Berita itu ternyata tidak benar, karena Utsman kembali dan 
beliau berhasil melunakkan hati kaum Quraisy. Sesudah ini datanglah utusan 
Quraisy Suhail bin 'Amruh Aamiri menjumpai Nabi untuk mengadakan perun- 
dingan. Dalam perundingan ini tercapai persetujuan damai yang dalam sejarah di- 
kenai "Shulhul Hudaibiyah" (Perdamaian Hudaibiyah). Di antara isinya ialah kaum 
Muslimin membatalkan rencana mereka ke Mekah tahun ini dan dibolehkan ke 
Mekah tahun berikutnya, dan perjanjian damai selama sepuluh tahun antara 
kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian damai ini kaum Muslimin berkesem- 
patan mengkonsolidasikan masyarakat mereka. Nabi Muhammad s.a.w. mulaime- 
nyebarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab lainnya dan banyak pula di antara 
mereka memeluk agama Islam. Kemudian beliau mengirim surat-surat yang dibawa 
oleh utusan-utusannya kepada kaisar-kaisar dan raja-raja, antara lain Khusru Parviz, 
Kisra-Parsia, dan kepada Heraclius, Kaisar Romawi, yang maksudnya agar kaisar- 
kaisar dan raja-raja tersebut masuk agama Islam. Scorang utusan lain telah dikirim- 
kan pula kemudian kepada Amir Ghassan, pangeran di bawah Heraclius, bertempat 
tinggal di Busra dekat Damaskus. Utusan Nabi Muhammad s.a.w. ini ditolak se- 
caia kasar oleh r^ga itu dan kemudian dibunuh oleh kepala suku orang Ghasan yang 
lain. Perbuatan yang melanggar adat internasional ini, menyebabkan timbulnya pe- 
perangan dan konflik antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Nabi Muham- 
mad s.a.w. mengirim satu pasukan yang terdiri dari 3000 orang, dipimpin oleh Zaid 
bin Haritsah. Tentara Romawi yang berada di Syria yang jumlahnya mencapai 
100.000 orang itu setelah mendengar gerakan tentara Islam itu, segera menyosong 
mereka. Di suatu tempat yang bemama Mu'tah bertemulah kedua pasukan itu. Pe- 
ristiwa ini teijadi pada tahun ke 8 H. yang dalam sejarah disebut "Perang 
Mu'tah". Karena kekuatan musuh terlalu besar, maka tentara Islam mengun- 
duikan diri dari medan perang. Gugur dalam peperangan ini Zaid bin Harit- 
sah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Tentara yang masih 
tinggal dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kembali ke Madinah. Dalam 
tahun itu juga (8 H) orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah sekutu kaum 
Muslimin. Menurut perjanjian antara kedua belah pihak tidak boleh ada 
penyerangan termasuk penyerangan terhadap sekutu masing-masing. Maka 
tindakan orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah itu adalah pembatalan 
terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Memerangi sekutu kaum Muslimin 
sama dengan memerangi kaum Muslimin sendiri. Pada tanggal 10 bulan 
Ramadhan 8 H, berangkatlah Rasulullah dengan 10.000 orang laki-laki, 
menuju Mekah. Orang Quraisy mendengar berita pasukan besar yang dipimpin 
Nabi Muhammad s.a.w, menjadi gemetar ketakutan dan putus asa. Akhirnya Abu 
Sofyan, pemimpin Quraisy, pergi menemui Nabi di luar kota Mekah untuk me- 
nyerah dan menyatakan keislamannya. Rasulullah kemudian memerintahkan pa- 
sukannya memasuki kota Mekah dari empat jurusan. Dengan demikian Mekah jatuh 
ke dalam kekuasaan kaum MusUmin tanpa perlawanan sama sekali. Patung-patung 
dan berhala-berhala di sekeliling Ka*bah, mereka hancurkan seraya meneriakkan ayat 
81 (su rat (17) Al Israa') 

Axtinya:V. .telah datang kebenaran, dan telah lenyap kebatilan, sesungguhnya kebadlan itu pasti 
lenyap". NABI MEMELIHARA MASYARAKAT ISLAM Orang Quraisy yang dahulu mengejar-ngejar dan menyakiti Nabi dan saha- 
bat-«ahabatnya dan terus menerus memusuhi mereka, sekaiang berkerumun di 
sekeliling beliau laksana sekumpulan orang-orang tawanan yang sedang menung- 
gu putusan teiakhir. Berkata Nabi Muhammad s.a-w, kepada bekas musuh- 
musuhnya itu: Tindakan apakah yang menurut kiraanmu yang akan kuambil 
teihadap kamu sekalian?" Mereka menjawab: "Engkau, wahai Muhammad, 
adalah saudaia kami yang mulia, dan putera dari saudara kami yang mulia". 
RasuluUah menyahut-. 'Ta, pergilah! Sekaiang kalian bebas semuanya." Dengan 
demikian padamlah api permusuhan selama bertahun-tahun antaia Quraisy dan 
kaum Muslimin pada hari yang bersegatah itu. Sesudah selesai penaklukan Mekah 
beberapa hari lamanya, Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi lagi kabi- 
lah-kabilah Arab yang masdh memban^ang dan memusuhi kaum Muslimia Dua 
kabilah Arab yang terkenal berani dan kuat yaitu Hawazin dan Tsaqif berhim- 
pun untuk menyerang kaum Muslimin. Berita ini sampai kepada Nabi; beliau pun 
segera menyusun kekuatan tentara yang terdiri dari 12.000 orang, setelah itu 
beran^t menuju tempat musuh. Orang Hawazin dan Tsaqif memilih tempat 
pertempuran yang strategis yaitu tanah pegunungan yang berbukit-bukit dan ber- 
liku-liku, Mereka berscmbunyi dibalik bukit-bukit menunggu tentara kaum Mus- 
limin liwat di jalan sempit di bawahnya. Ketika kaum Muslimin tiba di tempat 
tersebut yang dinamakan lembah Hunain datanglah serbuan yang mendadak dari 
musuh, Tentara kaum Muslimin menjadi panik dan lari bercerai-berai. Peristiwa 
ini diceritakan dalam Al Qur'an pada surat (9) At Taubah ayat 25. 
Artinya: 

Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mu'min) di medan peperangan 
yang banyak. Tetapi di peperangan Humain di waktu kamu menjadi congkak karena 
banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak mcmberi manfa'at kepada- 
mu sedikitpun. Dan bumi yang luas itu tclah terasa sempit olchmu.kemudian kamu 
lari kc belakang dengan bercerai-berai." 

Berkat ketenangan dan ketrampilan Nabi Muhammad s.a.w. dapadah beliau 
menghimpun kembali pasukan kaum Muslimin yang kacau balau itu. Serangan 
pembalasan kemudian dilancarkan sampai musuh dapat dikalahkan. Sisa pasuk- 
an musuh yang kalah, melarikan diri ke Tha-if. Dalam benteng Tha-if inilah mu- 
suh mempertahankan diri. Beberapa waktu lamanya kaum MusUmin mengepung 
benteng ini, namun tak berhasil juga menundukkannya. Akhirnya Nabi pulang ke 
Ja'ranah, tempat tawanan dan rampasan-rampasan, meninggalkan benteng itu, 
tapi memblokir daerah sekitamya. Di Ja'ranah Nabi didatangi oleh delegasi 
Hawazin. Mereka menyatakan taubat kepada Tuhan dan masuk Islam. Hawazin 
memohon kepada Nabi Muhammad s,a.w, supaya harta benda dan kaum keluar- 
ga mereka yang ditawan dibebaskan dan dikembalikan kepada mereka. Rasulul- 
lah s.a.w. dan kaum Muslimin tiada keberatan mengabulkan permohonan mere- 
ka itu; semua tawanan dan rampasan dari mereka dikembalikan kepada mereka 
seluruhnya. Sedang penduduk Tha-if karena tak tahan menderita akibat blokade 
kaum Muslimin akhirnya mereka mengirimkan delegasi kepada Rasulullah untuk 
menyampaikan keingjnan mereka menganut agama Islam, Dengan demikian ber- 
akhirlah peperangan dengan kabilah Tsaqif itu. 

Pada tahun ke 9 H. Nabi Muhammad sa.w. mempersiapkan pasukan untuk 
menghadapi tentara Romawi di sebelah utara. Banyak kesulitan yang dihadapi 
Nabi ketika menyusun tentara, karena mulai datangnya musim panas dan di 
Madinah kebetulan waktu itu sedang musim panen, dan lagi medan perang yang 
dituju amat jauh, lawan yang bakal dihadapi pun bukan sembarangan yaitu tenta- 
ra Romawi yang terkenal kuat dan terlatih. Di samping itu ada segolongan umat 
Islam (orang munafik) yang tidak mau memenuhi perintah Rasul sebagaimana TUGAS NABl MUHAMMAD S.A.W. SELESAI yang diteran^an dalam Al Qur'an surat (9) At Taubah antara lain ayat 38, 42, 
81-83. Orang-orang munafik mendapat kesempatan untuk melemahkan iman 
orang-orang Islam. Akan tetapi pahlawan-pahlawan Islam yang jiwa mereka 
sudah pasrah kepada Tuhannya, senantiasa siap sedia memanggul senjata men- 
taati perintah Allah dan Rasul-Nya. RasuluUah telah berhasil membentuk tenta- 
ra yang dinamakan "Jaisyul'usrah" (Lasykar Saat Kesulitan). Pasukan Islam ini 
kemudian meninggalkan Madinah menuju ke utara. Orang-orang Romawi, yang 
semula mau menyerang, amat terkejut menyaksikan bala-tentara Islam itu dalam 
jumlah yang besar dan dipimpin oleh Nabi sendiri dan pahlawan-pahlawan pa- 
dang pasir yang tak kenal mundur. Oleh karena itu, mereka mundur kembali ke 
dalam negerinya untuk membela diri. Lasykar Islam tidaklah mengejar mereka 
tetapi berkemah di suatu tempat yang bernama Tabuk, karenanya peperangan ini 
dinamakan "Perang Tabuk". Dari tempat inilah Nabi mengirimkan pasukan- 
pasukannya kepada kabilah-kabilah Arab yang tinggal di tapal batas tanah Ara- 
bia dengan Syam, untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kaum Musli- 
min. Sesudah 10 malam lebih berkemah di Tabuk, Nabi pun beserta pengikut- 
pengikutnya kembali pulang ke Madinah. Dengan demikian selesailah peperang- 
an Tabuk; dan peperangan inilah yang paling terakhir diikuti oleh RasuluUah 
s.a.w, 

Sesudah kota Mekah ditaklukkan, peperangan Tabuk telah selesai, Rasulul- 
lah tidak lagj menghadapi tugas-tugas berat. Dalam tahun kesembilan hijrah ini. 
Nabi s.a.w. menerima utusan-utusan kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru 
yang datang berduyun-duyun menghadap RasuluUah. Mereka menyatakan bali- 
wa suku mereka menjadi pemeluk agama Islam. Peristiwa yang menggembiiakan 
ini, diceritakan dalam Al Qur'an surat (110) An Nashr ayat 1-3; 

Aitinya: 

Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, dan telah kamu lihat 
manusia dengan berduyun-duyun mcmasuki agama Islam, maka bertasbihlah 
memuji Tuhanmu dan nieminta ampun kcpada-Nya, scsungguhnya Allah itu Pe- 
nerima taubat". 

Jatuhnya Mekah dan Baitullah ke dalam kekuasaan Islam serta masuknya 
orang Quraisy ke dalam agama Islam, mempengaruhi pendirian dan sikap orang 
Badui itu terhadap agama Islam, Menurut anggapan mereka tidaklah dapat 
menguasai Baitullah yang suci itu, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha 
Kuasa yang disembah oleh masing-masing mereka. Oleh sebab itu mereka yakin, 
bahwa di samping kaum Mushmin ada kekuatan yang menolongnya. 

Demikianlah, agama Islam telah dapat merata ke seluruh jazirah Arab. Nabi 
Muhammad s.a.w. telah dapat menyaksikan buah perjuangannya yang dilaku- 
kannya selama lebih dari dua puluh tahun. Bangsa Arab yang tadinya hidup ber- 
pecah belah dan saling bermusuhan, kini hidup bersatu di bawah satu pimpinan 
dan bernaung di bawah satu panji, panji Islam. 

4. Tugas Nabi Muhammad s.a. w. selesai 

Ketika para utusan kabilah-kabilah Arab datang men^adap Nabi untuk 
menjadi pemeluk agama Islam kemudian disusul dengan turunnya surat (110) An 
Nashr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serta menyuruh Na- 
bi memohonkan ampun untuk mereka, maka terasalah oleh beliau bahwa tugas- 
nya hampii selesai. Karena merasa bahwa pekerjaannya telah hampii pada akhii- 
nya, beliau bemiat untuk melakukan Haji wada' (Haji Perpisahan) ke Mekah. 
Pada tanggal 25 Zulqaedah tahun ke 10 H., RasuluUah meninggalkan Madinah 
menuju Mekah dengan kaum MusUmin yang ikut mengerjakan haji kira-kira 
100.000 orang. PERUBAHAN YANG DIBAWA NABI TERHADAP BANGSA ARAB 74 

Sebelum menyelesaikan ibadah haji, Rasulullah s.a.w. mengucapkan sebuah 
pidato anmnat yang bemilai di hadapan kaum Muslimin di bukit 'Arafah pada 
tanggal 9 Zulhijjah 10 H., bersamaan dengan 7 Maret 632 Masehi. Setelah selesai 
mengeijakan ibadah haji, Nabi pun kembali ke Madinah. 

Kira-kira tiga bulan sesudah mengerjakan haji wada' itu, Nabi menderita de- 
mam beberapa hari, sehingga tak dapat mengimami shalat jemaah, maka disuruhnya- 
lah Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam. 

Pada tanggal 12 Rabi*ul awwal tahun 11 Hijriyah bertepatan dengan 8 Juni 
632 Masehi, Nabi Muhammad s.a.w. kembali ke hadirat Allah s.w.t. dalamusia 
63 tahun. Dua puluh tiga tahun lamanya, sejak beliau diang^at menjadi Rasul Allah, 
beijuang tak mengenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Allah, agama Islam. 

Nabi Muhammad s.a.w. telah wafat, telah meninggalkan umatnya; tak ada 
harta benda yang berarti yang akan diwariskan kepada anak isterinya, tetapi 
beliau meninggalkan dua buah pusaka yang diwariskannya kepada seluruh umat- 
nya. Sabdanya: Arttaya: "Kutinggalkan untuk kamu dua perkara (pusaka), taklah kamu akan tersesat selama- 
lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sun- 
nah Rasul-Nya". IV. PERUBAHAN YANG DIBAWA OLEH AJARAN NABI MUHAMMAD S.A.W. 
TERHADAP BANGSA ARAB. 

Perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. terhadap bangsa Arab, 
meliputi segala segj dan bidang kehidupan. Apa yang telah dicapainya un- 
tuk kejayaan bangsanya itu merupakan suatu sukses besar yang menakjubkan 
dalam sejarah dunia. Dia bangkitkan bangsanya dari lembah kebodohan, untuk 
kemudian diserahi mengemban tugas sua, yakni membawakan risalahnya (aga- 
ma Islam) kepada seluruh umat manusia. 

Sebab utama dari kemenangan yang besar itu terletak pada kebenaian agama 
yang dihawanya, agama yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, Agama Is- 
lam yang memuat ajaran-ajaian tentang kepercayaan, kemasyarakatan, politik 
dan Iain-lain yang kesemuanya itu ditrapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke 
dalam kehidupan bangsa Arab. Karena itu pengaiuh atau efek dari agama Islam 
nampakpuladipelbagai segj dan bidang kehidupan bangsa Arab. Secara ringkas 
dapatlah dikemukakan garis besar perubahan yang dibawa Nabi Muhammad 
s.a.w. terhadap bangsa Arab sebagai berikut: 1. Segi keagamaan. 

Bangsa Arab di zaman Jahiliyah, menyembah patung-patung dan batu-batu 
berhala dan mereka menyembelih hewan-hewan korban di hadapan patung-pa- 
tung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umunmya tenggelam dalam ke- 
musyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah seita saling beimusuhan dan 
berpeiangan. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, mereka serahkan pe- 
nyelesaiannya kepada pemimpin-pemimpin meieka. Kemudian datanglah agama Islam 
membawa undang-undang dari Allah s.w.t. yakni al Qur'an, yang mengatur 
kehidupan meieka balk yang mengenai hubung^n antara individu-individu 
maupun yang mengenai kepercayaan, seperti: percaya kepada keesaan Allah, hari 
berbang^it, dan yang mengenai ibadat seperti: puasa, shalat dan zakat dan Iain- 
lain. Kitab Suci Al Qur'an benar-benar telah mengjiidupkan jiwa bangsa Arab. 75 PERUBAHAN YANG DIBAWA NABI TERHADAP BANGSA ARAB 

dan sudah pula beijalin menjadi satu dengan jiwa mereka. Dengan demikian 
bang^a Arab telah mencapai kebudayaan dan peradaban yang tinggL Adalah sua- 
tu hal yang unik dalam sejarah dunia, satu bangsa yang sederhana setelah menak- 
lukkan bangsa-bangsa yang sudah berkebudayaan tinggi dia ddak luluh ke da- 
lam kebudayaan bangsa taklukannya itu, bahkan dia telah memberi bentuk yang 
lebih positif kepada kebudayaan bangsa itu. 2, Segi kemasyarakatan. 

Satu pengaruh yang menonjol dari Islam terhadap mental bangsa Arab, 
ialah timbulnya kesadatan akan arti dan pentingnya disiplin dan ketaatan. Sebe- 
lum Islam keinsyafan yang demikian itu sangat tipis bagi mereka. Padahal untuk 
membina suatu masyarakat yang teratur dan tertib amat diperlukan disiplin dan 
kepatuhan kepada pimpinan, hal ini pada masa Jahiliyah belum jelas kelihatan. 
Dalam mengatur masyarakat, Islam mengharamkan menumpahkan darah dan 
dilarangnya orang menuntut bela dengan cara menjadi hakim sendiri-sendiii 
seperti zaman jahiliyah, tetapi Islam menyerahkan penuntutan bela itu kepada 
pemerintah. Banyaklah Islam meletakkan dasar-dasar umum masyarakat yang 
mengatur hubungan antaia individu dengan individu, antara individu dengan 
masyarakatnya, antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, 
hukum keluarga sampai kepada soal bernegara. 

Islamlah yang peitama-tama mengan^at deiajat wanita; memberikan hak- 
hak kepada wanita sesuai dengan kewanitaannya. Islam menegakkan pula ajaran 
persamaan antara manusia dan memberantas perbudakan. 3. Segi poll rik. 

Bangsa Arab sebelum Islam, hidup bersuku-suku (kabilah-kabilah) dan ber- 
diri sendiri-sendiri, satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka 
tidak mengenal rasa ikatan nasional; yang ada pada mereka hanyalah ikatan 
kabilah. Dasar perhubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa 
ashabiyah (kesukuan) amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila 
mana terjadi salah seorang di antaia mereka teraniaya maka seluruh anggota- 
anggota kabilah itu akan ban^t membelanya. Semboyan mereka "tolong sauda- 
ramu baik dia menganiaya atau teraniaya." 

Sesudah bangsa Arab memeluk agama Islam kekabilahan itu ditinggalkan, 
dan timbuUah kesatuan persaudaraan dan kesatuan agama, yaitu kesatuan umat 
manusia di bawah satu naungan panji kalimah syahadah. Dasar pertalian darah di- 
ganti dengan dasar pertalian agama. Demikianlah bangsa Arab yang tadinya 
hidup bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berkat agama Islam mereka men- 
jadi satu kesatuan bangsa, kesatuan umat, yang mempunyai pemerintahan pu- 
sat, dan mereka tunduk kepada satu hukum yaitu hukum Allah dan Rasul- 
Nya, 76 BAB TIGA 

KANDUNGAN AL QUR'AN 

Al Qur'an adalah Kitab Suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 
s.a.w. yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia, 

Al Qur'an diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka, yang ingin men- 
capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat 
atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang 
masa, karena itu luas ajaian-ajarannya adalah sama dengan luasnya umat 
manusia. 

Ajaran-ajaiannya begitu luas serta ditujukan kepada umat manusia dalam pe- 
ri kehidupan yang bagaimanapun juga, kepada kaum yang masih keadaan primi- 
tif, maupun kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang 
tinggi, bagi seorang pertapa, orang yang tidak begitu mengindahkan haita, mau- 
pun bagi seorang usahawan, orang yang kaya maupun yang miskin, yang pandai 
maupun yang bodoh, pokoknya untuk seluruh golongan masyarakat, meliputi se- 
gala lapangan kegiatan manusia. 

Islam menghendaki agar sifat-sifat yang ditanamkan pa da manusia diper- 
tunjukkan dengan syaiat, yaitu sifat-sifat itu hendaknya ditrapkan pada waktu- 
waktu yang tepat Dikehendakinya sifat suka member! ma'af, tetapi sebaliknya di- 
kehendaki pula supaya kejahatan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sifat 
suka memberi ma'af jangan sampai menggampangkan timbulnya kejahatan. la 
menghendaki agar manusia itu jujur dan berani menerangkan yang benar, sekali- 
pun perkataan yang benar itu akan mcmbawa dia dalam kesulitan. la meng- 
hendaki agar manusia itu selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang 
pernah berbuat jahat terhadapnya. Selanjutnya Al Qur'an mengajarkan supaya 
manusia tetap suci, tetapi tidak dengan jalan dikebiii. Manusia harus berbakti 
kepada Tuhan, tetapi jangan menjadi rahib. Manusia harus berendah hati, tetapi 
jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hak-haknya, tetapi 
dengan tidak mengganggu hak -hak orang lain. Manusia diwajibkan menda'wah- 
kan agama, tetapi dengan cara bijaksana. 

Demikianlah sekedar contoh-contoh ajaran-ajaran Al Qur'an. 

Dalam surat (2) Al Baqarah ayat 2, 3 dan 4 ditegaskan: 

Artinya : 

"Kitab (AJ Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi meieka yang ber- 
takwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalaL 
dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mere- 
ka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang tebh dituninkan kepadamu dan 
kitab-kitab yang telah dituninkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (ke- 
hidupan)akhirat". 

Al Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang 
memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya, serta men- 
jauhi segala laiangan-Nya. 

Ayat-ayat tersebut di atas mengandung 5 prinsip, ya'ni: 
L Percaya kepada yang ghaib, yaitu kepada Allah dan para Malaikat-Nya. 

2. Percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. 

3. Percaya kepada adanya akhirat KANDUNGAN AL QUR'AN 4. Mendirikan shalat 

5. Menafkahkan sebagian dari rezki, yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. 

/, Percaya kepada yangghaib. 

Al Qur*an, yang menyebut Allah sampai 2799 kali mulai dengan menerang- 
kan tentang keesaan Tuhan dan mengakhiii dengan keesaan Tuhan pula. Ayat- 
ayat yang mengenai keesaan Tuhan antaia lain terdapat di surat (7) Al A'raaf 
ayat 59: $ . . . ".%A\j;.p<^'i^\V^\ Sembahlah Allah, sduli-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya . Ayat-ayat yang bunyinya demikian terdapat pula di ayat 65, 73, 85 surat (7) Al 

A'raaf. 

Ayat-ayat yang bunyinya hampir sama terdapat dalam surat (11) Hud ayat 26, 

50, 61 dan 84. Masih banyak lagj ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung ajaran 

tentang keesaan Tuhan. Bahwa ajaran tentang keesaan Tuhan telah diberikan 

oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a-w. dapat dibuktikan dengan ayat 25 

surat(2I)AI Anbiyaa: 


*T>aii tidalc Kami utus Rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, 
bahwa tidak ada Tuhan selain Aku; karena itu sembahlah Aku". 

Di antara sifat-sifat Allah yang banyak disebut dalam Al Qur'an adalah 
"Rabb" , yang berarti: Yang memiliki, Mendidik dan Memelihaia, yang dalam Al 
Qur'an terdapat sampai 967 kali. 

Yang juga banyak disebut dalam Al Qur'an sampai 560 kali adalah sifat 
"Rahmaan" dan "Rahiim" (Maha Pemurah dan Maha Penyayang). Juga "Gha- 
fuur" (Maha Pengampun) tersebut dalam Al Qur'an sampai 233 kail 

Sifat yang keempat, yang juga kerap kali disebut dalam Al Qur'an adalah 
"Maalik": Yang menguasai, Yang memiliki, atau kalau "mim" dipendekkan baca- 
annya berarti "Raja". 

Sifat-sifat yang lain adalah: 

A! Waahid atau Ahad (Yang Maha Esa); Al Hayy (Yang Hidup Abadi-; Al 
Qayyuum (Yang terus menerus mengatur langit dan bumi serta seisinya); Al Ghaniyy 
(Yang Tidak perlu pada orang lain) ; Al Awwal (Yang Pertama); Al Akhir (Yang Akhir); 
Al Qudduus (Yang Maha Suci); Ash Shamad (Yang tidak tergantung pada orang lain, 
tetapi segala sesuatu tergantung pada-Nya); Al Haqq (Yang sejati); Al Khaaliq (Yang 
Mencipta); Al Baari' (Yang mencipta jiwa) ; Al Mushawwir (Yang membentuk rupa); 
Badii'u-s-samaawaati wal ardhi (Pencipta langit dan bumi dengan indah); Ar Ra'uuf 
(Yang Menyayangi) ; At Tawwaab (Yang selalu memberi ampun) ; Al Haliim (Yang Maha 
Penyantun); Al 'Afuw (Yang Pengampun); Asy Syakuur (Yang memberi pahala dengan 
berlipat-Iipat ganda); As Salaam (Yang menciptakan perdamaian);Al Mu'min (Yang 
memberi keamanan); Al Muhaimin (Penjaga segala sesuatu); Al Jabbaar (Maha Perka- 
sa); Al Barr (Yang Maha Dermawan); Rafii'u-d-darajaat (Yang Maha Tinggi derajat); 
Al Waasi' (Pemberi yang berlimpah-limpah) ; Al Wahhaab (Yang Maha Pemberi); Ar 
Razzaaq (Yang Maha memberi rezki) ;A1 'Azhiim (Yang Agung); Al 'Aziiz (Yang Maha KANDUNGAN AL QUR'AN Kuasa); Al Qaadir atau Al Qadiir atau Al Muqtadir (Yang Maha Berkuasa); Al 'Aliyy 
atau AlMuta'aal (Yang MahaTinggi);AlQawiyy (Yang Maha Kuat); AlQahhaar(Yang 
Maha Tinggi); Al Mutakabbir (Yang memiliki segala kebesaran); Al Kabiir (Yang Maha 
Agung); Al Kariim (Yang Maha Mulia); Al Hamiid (Yang Maha Terpuji); Al Majiid 
(Yang Maha Megah); Al Matiin (Yang Maha Kuat); Az Zhaahir (Yang Maha Tinggi, 
tiada di atas-Nya suatu apapun); Dzul Jalaali wal Ikraam (Yang memiliki kemegahan dan 
kemuliaan);Al'AHim(Yang Maha Mengetahui);AlHakiim (Yang Maha Bijaksan^;As 
Samii' (Yang Maha Mendengar) ; Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui); Ar RaqiJb(Yang 
Maha Menjaga); Al Baa thin (Yang tiada sesuatupun yang menghalangi-Nya, dan Dia 
lebih dekat kepada makhluk-Nya daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya); Al Wakiil 
(Yang memelihara segala sesuatu); Al Waliyy (Yang Maha Melindungi); Al Hafiizh 
(Yang Maha Menjaga); Al Malik (Raja); Al Maalik (Yang Menguasai); Al Fattaah 
(Hakim Yang Agung) ; Al Hasiib atau Al Haasib (Yang Maha Menghisab) ; Al Muntaqim 
atau Dzuntiqaam (Yang menetapkan pembalasan); AlMuhiith(Yang menguasai segala 
sesuatu). 

Demikianlah antara lain sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al Qur'an. 
2. Berirmn kepada malaikm. 

Beriman kepada malaikat, didasarkan atas ayat 177 surat (2) Al Baqarah 

Artinya: 

"Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, 

malaikat-malaikat. kitab-kitab, nabi-nabi " 

Didasarkan pula atas ayat 285 surat (2) Al Baqarah 

Artinya: 

"Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya 
demikian (pula) orang-orang yang beriman, semuan>a beriman kepada Allah, malai- 
kat-mataikatNya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya ." 

Malaikat adalah makhluk yang tidak nampak dan mempunyai fungsi -fungsi yang 
tertentu. 

Sebagai konsekwensi beriman kepada Allah, maka orang Islam harus 
beriman kepada malaikat Malaikat, menurut hadits yang diriwayatkan olch 
'Aisyah i.a., diciptakan dari nur (cahaya), sedang jin diciptakan dari nar (api). 

Adapun fungsi malaikat adalah bermacam-macam, pertama sebagai utusan 
untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-rasul-Nya. 

Ayat-ayat 192, 193, 194 surat (26) Asy Syu'araa', menerangkan yang arti- 
nya: "Dan sesungguhnya Al Qur'an ini bermr-benar diturunkan oleh Tuhan 
semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar Ruh Al Amien ke dalam harimu (Mu- 
hammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mem- 
beri peringatan." 

Fungsi yang kedua Malaikat adalah bertindak sebagai perantara untuk memper- 
kuat para Nabi dan kaum Muslimin. 

Ayat 87 surat (2) Al Baqarah menerangkan, yang artinya; "Dan sesungguh- 
nya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Tauratj kepada Musa dan Kami telah 
menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul dan telah Kami 
berikan bukti-bukti kebenaran (mu'jizat) kepada 'Isa putera Maryam dan Kami 
memperkuatnya dengan Ruhul Qudus (Jibril) " 

Ayat 253 surat (2) Al Baqarah menguatkan lagi, bahwa Nabi 'Isa a.s. 
diperkuat dengan Ruhul Qudus: "rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) 
merekaatas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata KANDUNGAN AL QUR'AN (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. 
Eton Kami berikan kepada 'Isa putera Maryam, beberapa mu'jizat serta Kami 
perkuat dia dengan Ruhul Qudus (Jibril) ". 

Pada waktu perang Badar, RasuluUah s.a.w. dibantu dengan seribu malai- 
kat; ayat 9 sural (8) Al Anfaal menerangjcan, yang artinya: "(Ingatlah) ketika 
kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu 
(seraya berkata): "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada 
kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". 

Fungsi ketiga dari malaikat adalah untuk mendatangkan azab pada 
umat yang zalim serta mengingkari ayat-ayat Tuhan. 

Ayat 210 surat (2) Al Baqarah menerangkan yang artinya: Tiada yang 
mereka nanti-nantikan, melainkan datangnya AllaHpada hari kiamat)dalam naungan awan 
dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan ". 

Ayat 27 surat (47) Muhammad menerangkan yang artinya: "Bagai- 

manakah (keadaan mereka kelak) apabila malaikat mencabut nyawa mereka, se- 
raya memukul muka dan punggung mereka?". 

Fungsi keempat dari malaikat adalah menolong dengan memintakan ampun bagi 
mereka yang ada di bumi. 

Ayat 5 surat (42) Asy Syuuraa menerangkan, yang artinya: "Hampir saja 
langit itu pecah sebelah atasnya (Karena kebesaran Tuhan), dan para malaikat 
itu bertasbih memuji Tuhannya serta memohonkan ampun ba^ orang-orang 
yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah. Dialah Yang Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang". 

Ayat 7 surat (40) Al Mu'min menerangkan, yang artinya: "(Malaikat- malai- 
kat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih 
memuji Tuhannya dan mereka berirnan kepada-Nya serta memintakan ampun 
bagi orang-orang yang berirnan (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka beri ampunlah kepada 
orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-jalan Engkau dan peliharalah 
mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala". 

Fungsi yang kelima dari malaikat ialah membantu meningkatkan kehidupan roha- 
niyah manusia di dimia maupun di akhirat, dengan selalu memberi ilham kepada manusia 
untuk berbuat yangbaik. Sebaliknya syaitan berusaha agar manusia berbuat jahat. 

Pada hari Kiamat akan datang tiap-tiap jiwa diiringi oleh seorang pengiring 
dan seorang saksi, yaitu syaitan dan malaikat. 

Ayat 21 surat (50) Qaaf menerangkan, yang artinya: "Dan damngiah tiap-tiap diri 
bersama dengannya seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat pe- 
nyaksi". 

Fungi yang lain yang keenam dari malaikat adalah untuk mencatat segala pebuatan 
manusia. 

Ayat 10, 11 dan 12 surat (82) Al Infithaar menyatakan, yang artinya: "Pada 
ha I sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (peker- 
faanmu), yang mulia ( disisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan- 
mu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerfakan". 

Dalam pada itu terdapat beberapa malaikat yang mempunyai fungsi terten- 
tu, seperti mencabut nyawa, menjaga neraka, meniup sangkakala dan sebagai- 
nya, 
3. Percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah S.A.W. 

Percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah, berarti tidak hanya percaya 
kepada Al Qur'an tetapi juga percaya kepada segala wahyu yang diturunkan dalam 
semua masa, serta yang diturunkan kepada tiap-tiap umaL 

Menurut ajaran Al Qur'an tiap-tiap umat, di manapun la berada di muka 
bumi ini, kepada umat itu diturunkan wahyu. Karena itu orang Islam harus per- 
caya pada Kitab Taurat, Injil dan Iain-Iain wahyu yang diturunkan Allah s.w.t. 
Surat (35) Faathir ayat 24 menerangkan. KANDUNGAN AL QUR'AN Aitinya: "... dan tidakadasuatu umatpun, melainkan telahada padanya seorang pemberi 

peringatan". 
Surat (10) Yunusayat47 menerangkan. ^ ^ 

^j, f'^ ... 3j:i'j&:^j 

Artinya: "Dan tiap-tiapumat mempunyai rasul" ". 

Diantara kedudukan Al Qur'an terhadap kitab-kitab suci yang lain adalah mem- 
benarkan turunnya wahyu kepada nabi sebelumnya dengan kitab sucinya masing- 
masing sebagai disebut dalam surat (5) Al-Maa-idah ayat 48. 

ij^Lxii ^ . . . ^d2b.*I^j 

Artinya; "Dan Kanni telah tuninkan kepadamu Kiub Al Qur'an dengan mcmbawa kebenar- 
an, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebe- 

lunmya), dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu ". 

Al Qur'an membenarkan kitab-kitab suci yang lain dan juga menguji kemurnian 
dari kitab-kitab suci itu. Karena itu Al Qur'an memuat kisah-kisah dari nabi-nabi 
yang dahulu, selain untuk mengambil pelajaran, juga mendudukkan kejadian yang 
sebenarnya. fiegitulah Al Qur'an memuat kisah-kisah dari nabi-nabi Adam a.s,, 
Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s„ Daud a.s., Sulaiman a.s., 'Isa a.s. dan sebagainya. 
4. Percaya kepada adanya akhirat. 

Menurut Al Qur'an kehidupan akhirat adalah lanjutan dari kehidupan di 
dunia ini. Barangsiapa yang bertakwa dan mengerjakan amalan-amaian saleh di 
dunia, maka di akhirat mendapat pahala dari Allah s.w.t. Scbaliknya barangsiapa 
yang berbuat jahat di dunia ini mendapat siksaan dan di akhirat demikian pula. 

Surat (55) Ar Rahman ayat 46. 

Artinya: ' "' 

"Dan bagi orang yang takut akan hail berhadapan dengan Tuhannya, (baginya) ada 
dua buah kebun". 

Surat (17) Al Israa' ayat 72. Artinya: "Dan barangsiapa buta (di dunia) ini akan buta (pula) di akhirat dan lebih tersesat 
(lagi) dari jalan (yang benar)". Surat (32) As-Sajdah ayat 21 

Artinya: 

"Dan sesungguhnya akan Kami rasakan kepada mereka sebagian dari siksaan yang 
dekat (di dunia) sebelum siksaan yang besar (di akhirat), agar mereka kembali (pada 
jalan yang benar)". 

Surat (68) Al Qalam ayat 33. 

Artinya: ^^ 

"Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui". 

Hari kebangkitan dari kubur dalam Al Qur'an kadang-kadang disebut 
sebagai yaumul qiyamah (hari kebangkitan besar) terscbut dalam surat (75) Al 81 KANDUNGAN AL QUR'AN 

Qiyaamah ayat 1, yaumul fashl (hari keputusan) tersebut dalam surat (77) Al 
Mursalaat ayat 13; yaumul hisaab (hari perhitungan) tersebut dalam surat (38) 
Shaad ayat 26, dalam surat (32) As Sajdah ayat 29 disebut sehsgaiyaumul fat-h 
(hari keputusan), dalam surat (40) Al Mu'min ayat (15) disebut sebagai yaumut 
talaaq (hari pertemuan); dalam surat (42) Asy Syuuraa ayat 7 disebut sebagai 
yaumul jam'i (hari berkumpul), dan masih banyak lagi ma'na-ma'na kiamat 
tersebut dalam Al Qur'an. 

Pada hari itu akan ditimbang amalan-amalan yang baik dan perbuatan- 
perbuatan yang jahat Mengenai hal itu dalam Al Qur'an diteran^an, yang arti- 
nya: "Dan Kami pack hari Kiamat akan mengadakan nmbangan yang adil, sehingga 
seseorang tidak akan dirugikan barang sedikitpun, dan kalau ada (perbuatan) se- 
besar biji sawipun, niscaya akan Kami kemukakan kepadanya dan cukuplah Kami 
sebagai Fenimbang", (surat (21) Al Anbiyaa' ayat 47). 

"Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran (keadilan), maka siapa 
yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itubh orang-orang yang 
beruntung (sukses). Dan barangsiapa yang ringan timbangan kebaikannya, 
maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka 
selalu mengingkariayat-ayat Kami", (surat (7) Al A'raaf ayat 8 dan 9). 

Selain kebaikan dan keburukan manusia pada hari itu ditimbang, maka akan 
dipeilihatkan pula kitab catatan perbuatannya. 

Surat (13) Ar Ra'd ayat 11 menyatakan yang artinya: "Bagi manusia ada 
malaikat-mabikat yang mengikutinya bergiliran, di muka dan cS belakangnya, 
mereka men/a ganya atas perintah Allah, ..." 

Sedang surat (43) Az Zukhruf ayat 80 menyatakan, yang artinya: "Apakah 
mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan 
mereka? Sebenamya (Kami mendengar) dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) 
Kami selalu mencatat di sisi mereka". 

Surat (82) Al Infithaar ayat 10 sampai 12 menyatakan, yang artinya: 
"Pada hal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat pekerjaan-peker- 
jaanmu itu. Mereka mengetahuiapa yang kamu kerjakan". 

Mengenai catatan perbuatan manusia terdapat pula pada ayat 29 surat (45) 
Al Jaatsiah yang menyatakan, yang artinya: "Inilah Kitab (catatan) Kami, yang 
menuturkan kepadamu dengan benar, karena sesungguhnya Kami telah menyuruh 
mencatat segala perbuatan yang per nah kamu kerjakan". 

Catatan-catatan itu pada hari Kiamat akan dikemukakan kepada yang ber- 
san^utan. 

Ayat 13 dan 14 surat (17) Al Israa' menyatakan yang artinya: "Dan tiap- 
tiap manusia itu, telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetap- 
nya kalung) pada lehernya, dan Kami keluarkan baginya di hari Kiamat satu 
kitab yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu: cukuplah dirimu sen- 
diri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu". 

Sedang ayat 49 surat (18) Al Kahfi menyatakan yang artinya: "Dan diletakkan- 
lah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan ter- 
hadap apa yang (tertulis) dalam kitab itu; dan mereka akan berkata: Aduhai! 
celaka kami! Kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak 
(pula) yang besar; tetapi ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang 
telah mereka kerjakan ada (tertulis) dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang 
juapun". 

Demikianlah serba sedikit mengenai hari Kiamat Terhadap mereka yang ber- 
buat baik, pahalanya adalah sepuluh kali daripada yang dikerjakannya, malah di- 
ibaratkan, bahwa perbuatan baik itu sebagii sebutir biji gindum, yang tumbuh 
sampai 7 bulir, sedang tiap-tiap bulir memuat 100 butir biji. 

Tetapi apabila manusia berbuat jahat, maka ia hanya mendapat siksaan setimpal 
dengan kejahatannya. 

Ayat 160 surat (6) Al An'aam menyatakan, yang artinya: "Barangsiapa 
yang memhawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat 
amalnya dan barangsiapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi 
pembalasan melainkan (seimbang dengan) kejahatannya sedang mereka sedikit- 
pun tidak dianiaya (dirugikan) ". KANDUNGAN AL QUR'AN Sedang ayat 261 surat (2) Al Baqarah menyatakan, yang artinya: 'Terumpa- 

moan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya 
di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bu- 
lir, pada tiap-riap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui". 

Sural (28) Al Qashash ayat 84 menyatakan, yang artinya: "Barangsiapa 
membawa amalan yang baik, maka baginya pahala yang lebih daripada amalan- 
nya itu; barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka orang-orang 
yang berbuat kejahatan itu tidak akan dibalas melainkan sekedar a pa yang telah 
mereka kerjakan", 

Demikianlah sekedar gambaran ten tang pembalasan perbuatan-perbuatan 
yang jahat menurut ajaran Al Qur'an. 

Adapun mengenai surga dan neraka, Al Qur'an hanya memberi gambaran 
agar manusia yang mempunyai pancaindera yang serba sempurna itu, dapat 
menggambarkan bagaimana nikmatnya di surga dan bagaimana sengsaianya di 
neraka. 

Surga sering kali digambarkan sebagai taman yang mengalir sungai-sungai 
di bawahnya. 

Ayat 15 surat (47) Muhammad memberi gambaran tentang surga dan neraka 
sebagai berikut: 

Artinya: Pemmpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa: yang di 
dalamnya ada sungai-sungai daii air yang tidak berobah, dan sungai-sungai daii air 
susu yang tidak berubah lasanya, dan sungai-sun^i khamar yang seggii bagi orang- 
orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang tdah disaring - dan 
bagi mereka di dalamnya tetdapat pula segala macam buah-buahan serta ampunan 
dari Tuhan meieka - (Apakah mereka ini) sama den^n mereka yang kekal dalam 
neraka dan kepada mereka diberi minum air yang mendidih sehing^ aii ini memutus- 
mutus usus mereka". 
Masih banyak lagi ayat-ayat Al Qur'an yang menggambarkan keadaan sur- 
ga dan neraka bagaimana ni'matnya berada dalam surga dan bagaimana 
sengsaranya berada di neraka, 

Tetapi cukup kiranya ayat satu ini saja dikemukakan, Bagaimana se- 
sungguhnya keadaan yang sebenarnya, akal manusia tidak sampai untuk meng- 
gambarkannya, karena memang bukan barang yang terdapat di dunia ini. Al 
Qur'an sendiri dalam ayat 17 surat (32) As Sajdah meneran^an, yang artinya: 
Maka tidak ada seorang diripun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi- 
nya, yaitu apa yang akan dinikmati oleh mata sebagai pembalasan bagi apa 
yang telah mereka kerjakan' '. 

Ayat di atas sesuai dengan hadits qudsi yang terdapat dalam shahih al Bukhari 
yang menerangkan tentang surga yang artinya sebagai berikut: "Rasulullah 
bersabda: "Allah berfirman: Aku menyediakan bagi hamba-hamba-Ku yang tu- 
lus, apa yang belum terlihat oleh mata din belum terdengar oieh telinga dan apa 
yang belum terguris dalam hati manusia. " 

Prinsip-prinsip tersebut di atas termasuk Rukun Iman; adapun Rukun Iman 
lainnya adalah: Percaya kepada nabi-nabi, rasul-rasul dan percaya kepada qa- 
dar. 

Ayat 177 surat (2) Al Baqarah menerangkan: KANDUNGAN AL QUR'AN Artinya: "Bukaniah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan haita yang dicinuinya 
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafii (yang memerlu- 
kan pertolongan); orang-orang yang meminta-minta; dan (memetdekakan) hamba 
sahaya, mendihkan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-otang yang menepati 
janjinya, apabila ia beijanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, pen- 
deritaan dan dalam peperangan; mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) 
dan mereka itulah orang-oiang yang bertakwa." 

5. Beriman kepada nabi-nabi. 

Beriman kepada AllahS.W.T. membawa konsekwensi beriman pada wahyu- 
Nya. Dan karena wahyu Allah disampaikan oleh para nabi atau rasul, maka se- 
orang mu'min haius percaya kepada nabi atau rasul yang diutus oleh AllahS.W.T., 
seperti yang diteran^an dalam ayat 47 surat (10) Yunus: 

^^^ t< . . . 'Sj^j2^]^^L=4j 

Artinya: "Dan tiap-tiap umat mempunyai rasul" 

Artinya : "Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan kebenaian, sebag^ pembawa berita 
gembira dan sebagai pemberi peringiitan; tak ada suatu umat, melainkan telah ada se- 
orang pemberi peringatan di antara mereka." 

Dalam Al Qur'an disebut dua puluh lima nabi, yang diantaranya ada yang tidak 
disebut dalam Kitab Injil, seperti Nabi Hud a,s., Nabi Shaleh a.s. dan sebagainya. 

Selain nabi-nabi yang namanya disebut dalam Al Qur'an, masih ada lagi nama- 
nama nabi yang tidak disebutkan, lihat surat (4) An Nissa' ayat 164 dan surat (40) 
Al Mu'min ayat 78. Nabi-nabi itu diutus kepada umatnya masing-masing, begitulah Nuh 
a.s. diutus kepada umatnya, begitu pula Nabi Shaleh a.s., Syu'aib a.s.,Musa a.s., 'Isa a.s. 
dan sebagainya. 

Dalam ayat 59 surat (7) Al A'raaf Allah telah berfiiman yang artinya: "Se- 
sungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." 

Ayat 65 surat (7) Al A'raaf meneran^an yang artinya: "Dan (Kami telah 
mengutus) kepadakaum 'Aad saudara mereka Hud. ... ." 

Ayat 73 suiat (7) Al A'raaf meneran^an yang artinya: "E>an (Kami telah 
mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh " 

Ayat 85 surat (7) Al A'raaf menerangkan yang artinya: "Dan (Kami telah 
mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka Syu'aib. ..." 

Musa a.s. diutus kepada kaumnya untuk membawa kaumnya dari kegelapan 
kepada cahaya yang terang benderang. Ayat 5 surat (14) Ibrahim menyatakan, 
yang artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan mem- 
bawa ayat-ayat Kami (dan Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah kaum- 
mu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah 
mereka kepada hari-hari Allah " 

Demikianlah pula Nabi 'Isa a.s. diutus kepada Bani IsraiL Ayat 48 dan 49 su- 
rat (3) Ali 'Imran menerangkan yang artinya: "Dan Allah akan mengajarkan ke- 
padanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil, dan (sebagai) rasul kepada Bani 
Israil. . . . ." (1) Bagi para Rasul mempunyai sifat-sifat yaitu ihidiq (Q s 19 : 41, 
50, 56); amanah (Q s 26 : 107 ; Q s 28 : 26) ; tabligh (Q s 42 : 48); dan fathanah 
(cerdas), Q s 6 : 80, (2) Nabi-nabi terdahulu diutus untuk masa dan kaum tertentu: 
Nabi Nuh untuk Bani Rasib (Q s 7 59 : dan Q s 71 : 1); Nabi Hud untuk Bani 'Ad di 
Yaman (Q s 7 : 65) Nabi Shaleh untuk kaum Tsamud (Q s 7 : 73) di Hijr (antaia Hijr KANDUNGAN AL QUR'AN dan Syam); Nabi Syuaib untuk kaum Madyan (selatan Palestina); 

Nabi Muhammad s.a-w. tidak diutus kepada umat tertentu, tetapi diutus ke- 
pada semua umat. 

Ayat 28 surat (34) Saba' menegaskan yang artinya: "Dan Kami tidak 
mengutus kamu, melainkan kepada seluruh umat manusia selumhnya sebagai pern- 
bawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui", 

Sedang ayat 158 surat (7) Al A'raaf menerangkan: Katakanlah: "Hai manu- 
sia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang 
mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain dari Dia, yang 
mengfiidupkan dan yang mematikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan 
Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat- 
kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia supaya kamu mendapat pe- 
tunfuk/' 

AI Qur'an sendiri sering disebut sebagai pemberi peringatan pada semua 
umat manusia. Ayat 1 surat (25) AJ Furqaan menyatakan, yang artinya: "Maha 
Suci (Allah) yang telah menurunkan Al Furqaan kepada hamba-hamba-Nya, 
agar ia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam". 

Dari ayat-ayat tersebut di atas nyata bahwa Nabi Muhammad s.a.w, diutus 
untuk seluruh umat manusia, bahkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Sete- 
lah kepada umat-umat, masing-masing diutus seorang nabi, tibalah waktunya un- 
tuk mengutus seorang rasul bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad 
s.a.w., sebagaimana tersebut pada ayat 1 07 surat (21 ) Al Anbiyaa': 

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi lahmat bagi semesu 

alam." 
Rahmat yang ditimbulkan oleh pengutusan Nabi Muhammad s.a-w, itu tidak saja 
meliputi alam semesta, tetapi meUputi pula jin dan malaikat. 

AJam semesta itu tidak hanya terbatas pada bumi ini saja, tetapi juga me- 
liputi planit-planit yang laia Bahwa di planit-planit yang lain ada makhluk pula 
da pat dibaca dalam ayat 29 surat (42) Asy Syuraa: 

Artinya: "Dan di antara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan)Nya ialah mendptakan langit dan 
bumi dan makhluk melata yang ditebaikan-Nya pada keduanya dan Dia Maha Kuasa 
mengumpulkan semuanya apabila dikehendakiNya." Artinya: "Dan kepada Allah sajalah benujud legala apa yang ada di langit dan se^a makh- 
luk melata yang ada di bumi, dan juga paia malaikat, sedang mereka (malaikat) 
tidak menyombongkan diri." 

Kata-kata "daabbah" dalam kedua ayat ini diterjemahkan dengan "Makhluk 
melata". Menurut Al Muhith "daabbah" adalah hewan (sesuatu yang hidup) yang 
melata dan biasanya dipergunakan untuk hewan yang dapat ditunggangj. "Daab- 
bah" itu mempunyai badan dan memerlukan tempat berpijak, Kaiena tempatnya 
ada di langit tentunya "daabbah" itu terdapat di planit yang ada di langit itu. Ber- 
lainan dengan malaikat atau makhluk-makhluk halus yang lain, yang tidak me- 
merlukan tempat berpijak. 

Manusia dengan alat teknologi maju dan alat perhubungan yang ia miliki dewasa 
ini telah menemukan planit-planit yang lain. Dengan demikian maka terbukti ke- 
benaian dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas. 

Oleh karena pengutusan Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah meliputi seluruh 
alam, maka andaikata pada planit-planit itu ada makhluk yang berakal, perutus- 
an Muhammad s.a.w. telah meliputinya; tidak perlu lagi diutus rasul lain vang akan 
menyampaikan risalah kepada mereka. Diantara para Rasul terdapat Ulul Azmi 85 KANDUNGAN AL QUR'AN 

seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf (46) ayat 36 yaitu Nabi-nabi; 
Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s., dan Muhammad s.a.w. Ulul Azmi adaJah 
karena keteguhan hati mereka yang luar biasa. 

6. Beriman kepada qadar 

Beriman kepada qadar atau takdir beiarti percaya bahwa segala sesuatu itu 
ditentukan oleh Allah s.w.t dengan tidak menghilangkan kewajiban berikhtiar se- 
kuat tenaga. Orang diwajibkan berikhtiai sekuat tenaga, tetapi menyerahkan ba- 
sil usahanya kepada takdii UahL 

Demikianlah sekedai keteiangan tentang lukun Iman. 

Rukun Iman ini hams diamalkan, karena apabila tidak diamalkan, maka akan 
merupakan iman yang kosong belaka. Untuk meng^inalkan rukun Iman ini ditetap- 
kan kewajiban-kewajiban yang disebutruArwn Islam yaitu: 

7. Rukun Islam. 

1) Mengucapkan dua Kalimah Syahadat. 

2) Mendirikan Shalat. 

3) Mengeluarkan Zakat. 

4) Puasa dalam bulan Ramadhan. 

5) Haji bagi mereka yang mampu. 

1. Mengucapkan dua Kalimah Syahadat, Hal ini berarti mengakui bahwa ti- 
dak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. adalah Rasul-Nya. 
Ayat 158 surat (7) Al A'raaf menyatakan: 

Artinya: "Katakanlah: Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu se- 
mua. yaitu Allah yang mempunyai kerejaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan selain 
dari Dia, Yang menghidupkaii dan Yang mematikaii " 

1) Mengucapkan dua KaUmah Syahadat harus disertai dengan melaksanakan 
perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad s.a.w. 

Tindakan yang wajib adalah perbuatan yang diharuskan, yang apabila ditinggal- 
kan mendapat siksaan, sedang apabila dilaksanakan mendapat pahala. 

Ada dua ma cam fardhu, fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Fardhu 'ain adalah 
wajib bagi tiap-tiap Muslim, sedang fardhu kifayah adalah apabila telah dilaku- 
kan oleh seseorang, anggauta-anggauta masyarakat Islam lainnya bebas dari ke- 
wajiban itu. 

Antara wajib dan larangan (haram) ada tiga macam perbuatan yaitu: 

a. perbuatan yang termasuk sunnah (diutamakan), mmtahab (diharapkan) atau 
mandub (dianjurkan). Perbuatan yang termasuk golongan ini, apabila di- 
laksanakan, mendapat pahala, sedang apabila tidak dilaksanakan tidak men- 
dapat siksaan. 

b. perbuatan ^ng termasuk mubah atau ja-iz, perbuatan yang diperkenankan, 
yang apabila dilaksanakan tidak mendapat pahala maupun siksaaa 

c. perbuatan yang termasuk makruh, yang apabila tidak dilakukan mendapat 
pahala, sedang apabila dilakukan tidak mendapat siksaan maupun pahala. 
Tindakan yang haram ialah tindakan yang dilarang yang apabila ditinggal- 

kan mendapat pahala, sedang apabila dilaksanakan mendapat siksaan. 

2) Shalat. 

Shalat menurut Al Qur'an adalah alat yang sesungguhnya untuk mensud- 
kan hati manusia ag^r dapat berhubungan dengan Allah s.w,t. 
Ayat 45 surat (29) Al 'Ankabuut KANDUNGAN AL QUR'AN Artinya: "Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al Kitab dan dirikanlah 
thalat, sesungguhnya shalat itu mencegfth manusia dari perbuatan yang keji dan mun- 
kar dan sungguh ing»t pada Allah adalah lebOi besar (manfaatnya), dan Allah mengc- 
tahui apa yang kamu kerjakan." 

Shalat adalah perbuatan rohaniyahdanjugajasmaniyah manusia, sebagaimanaba- 
dan manusia memerlukan makanan, maka jiwa manusia memerlukan makanan pula, 
Lima kali dalam sehari semalam seorang Muslim wajib mengerjakan shalat. 
Islamlah yang pertama-tama mengintegrasikan shalat dengan kehidupan sehari- 
hari. Islam tidak mengenal "sabbat" sebagai yang dikenal oleh agama-agama 
yang lain, yaitu sehari dalam seminggu khusus diadakan peribadatan dengan ti- 
dak mengerjakan pekerjaan lain, Islam sebaliknya menghendaki, bagaimanapun 
sibuknya manusia dengan urusan duniawinya, ia harus ingat kepada Tuhannya. 
Hari Jum'at tidak khusus untuk beribadah, setelah mengerjakan shalat Jum'at, 
orang bebas mengerjakan urusannya ma sing- ma sing. 

Adapun shalat yang wajib adalah: 

1. Shalat Subuh yang dilakukan setelah hari merekah, sebelum matahari terbit 

2. Shalat Zhuhur, dilakukan setelah matahari mulai turun sampai matahari da- 
lam pertengahan jalan dalam menurunnya. 

3. Shalat 'Ashar, dilakukan pada waktu matahari telah sampai di pertengahan 
jalan dalam menurunnya hingga terbenam. 

4. Shalat Ma grib, dilakukan segera setelah matahari terbenam. 

5. Shalat 'Isya, dilakukan setelah wama merah di langit hilang. 

Kecuali shalat wajib tersebut di atas, ada pula shalat sunnat. Yang sangat di 
anjurkan oleh Al Qur'an adalah shalat Tahajjud yang dilakukan pada tengah 
malam sampai fajar. Kemudian shalat Dhuhaa yang dilakukan pada waktu ± 
jam 7 pagi sampai waktu akan masuk Zhuhur. 

Shalat Jum'at dilakukan bersama-sama pada hari Jum'at sebagai pengganti 
shalat Zhuhur. 

Selain shalat-shalat yang wajib dilakukan juga shalat sunnat rawatib. yai- 
tu dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua ra- 
ka'at sesudah shalat Magrib, dua raka'at sesudah shalat 'Isya, (kemudian shalat witr di mana 
ianya sunnat muakkadah) kemudian dua raka'at sebelum shalat Subuh. 

Sebelum melakukan sembahyang orang harus mengerjakan wudhu' lebih du- 
lu yaitu mensucikan dengan air bagian-bagian yang tertentu dari badan atau apa- 
bila air tidak terdapat, dilakukan tayammum, 

Aturan-aturan bagaimana melakukan shalat, wudlu', tayammum dan sebagainya, 
kiranya tidak perlu diterangkan di sini. 

3). ShaumatauPuasa. 

Puasa diwajibkan oleh Allah s.w.t. Al Qur'an ayat 183 surat (2) Al Baqa- 
rah: Artinya: ir-^^i f^ oyiJJ ^^v-LJ 

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaunana di- 

wi^ibkan atas oiang-oiang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." 

Puasa adalah alat untuk mensucikan jiwa manusia, agar dapat menghindarkan diri 

dari perbuatan jahat. Puasa tidak hanya menjauhkan diri dari makanan dan mi- 

numan, tetapi juga menjauhkan diii dari segala macam perbuatan yang tidak baik. 

Selanjutnya puasa selain untuk melatih diri menghadapi lapar dan dahaga, 

mengekang hawa nafsu, juga untuk dapat merasakan bagaimana penderitaan orang yang 

miskin yang merasakan lapar dan dahaga, hingga dapat menimbulkan rasa belas kasihan 

pada si miskin, dan dengan mudah melakukan kewajiban yang lain seperti memberikan 

zakat dan zakat-fithrah pada yang miskin. 

Selain itu puasa baik pula bagi kesehatan manusia. Puasa dilakukan dalam bu- 
Ian Ramadhan, yang lamanya 30 hari atau 29 hari. 

Orang-orang yang merasa berat melakukan puasa, seperti orang-orang yang 
sudah lanjut usianya dapat dibebaskan dari kewajiban itu dengan membayar fid- 
yah pada fakir miskin. 87 KANDUNGAN AL QUR'AN 

4). Zakat. 

Kasih sayang pada sesama manusia, dianjurkan pula oleh agama-agama 
yang lain, tetapi Islam mewajibkan pada penganut-penganutnya untuk memberi- 
kan zakat pada golongan-golongan tertentu, Ayat 60 surat (9) At Taubah (Al 
Baiaaah) • 

Artinya: ' 

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang mis- 
kin, poiguiut-pengurus zdcat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (me- 
meidekakan) budak. otang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang 
yang ledang dalam peijaianan sebag^i niatu ketetapon yang diwajibkan Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha ffijaksana." 
Orang kaya tidak dapat menjadi muslim yang sungguh-sungguh, kecuali apa- 

bila ia bersedia mengorbankan sebagjan kekayaannya untuK dibagikan 

kepada 8 golongan tersebut di atas, yakni: 

1. Fakir. 

2. Miskia 

3. Pengurus zakat. 

4. Muallaf. 

5. Memerdekakan budak. 

6. Orang yang berhutang untuk keperluan agama. 

7. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat, yang memerlukan pex- 
tolongan. 

8. Fii sabilillah yaitu untuk keperluan keagamaan dan kepentingan umat Islam 
seperti membangun gedung pendidikan, rumah sakit dan Iain-lain. 

Dengan jalan demlkian, maka antara yang kaya dan yang miskin tidak ada kecem- 
buruan sosial dan menciptakan hubungan kasih sayang, yang dapat menghilangjcan 
rasa benci-membenci di antara si-kaya dan si-miskin. Dari tiap-tiap kekayaan yang 
tertimbun selama satu tahun wajib dikeluarkan l>h% (dua setengah persen) sebagai 
zakat. Dalam hal kekayaan berupa barang-barang yang tidak bergerak, kewajiban 
zakat diambilkan dari sewa atau penghasUan lain yang diperoleh dari barang tak ber- 
gerak itu. Masih ada aturan-aturan lagi mengenai zakat ternak, tanam-tanaman dan 
sebagainya. Dunia kapitalisme menimbulkan pada satu fihak imperialisme (penin- 
dasan bangsa-bangsa), pada lain pihak mengakibatkan lahirnya komunisme dan 
alchtmya timbuUah ketegangan yang hebat di dunia inL Salah satu jalan untuk 
meng^ilangkan ketegangan itu adalah pemungutan zakat secara konsekwen di- 
bayar oleh yang wajib berzakat secara tulus dan ikhlas serta dibagikan kepada yang 
berhak. 

5) Haji. 

Haji diwajibkan kepada yang mampu berdasarkan Al Qur'an ayat 97 surat (3) 
All Imran : 

^ijsv ^-*' / •-^ -',-»-' o-* ^ •--"'■' ^ < ■'^^ i" -' 
oip^^ji M ^'^^^^\T^f^'^^7^^^ 

Artinya: >* mengpijakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya " 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap muslim berkewajiban 
melakukan ibadah haji sekurang-kurangnya satu kali selama hidupnya dengan 
syarat: 

1. Dia dalam keadaan sehaL 

2. Perjalanannya aman, 

3. Ada kesanggupan untuk membiayai perjalanan dan memberi nafkah selama ke- 
pergjannya kepada keluarga yang ditinggalkan yang menjadi tanggungannya. 

Ibadah haji dilakukan dalam bulan Dzulhijjah. 
Adapun rukun Haji adalah sebagai berikut: 
a. niat berihram melakukan haji. KANDUNGAN AL QUR'AN b. berada di Arafah. 

c. melakukan thawaf tujuh kali sekitar Ka'bah. 

d. melakukan sa-'i tujuh kali antara Shafaa dan Marwah. 

e. mencukur habis atau memendekkan rambut dan mencukur habis adalah lebih afdhal. 

Ketika wukuf di Padang Arafah dimana berkumpul jutaan umat Islam dalam 
keadaan yang sama, tak ada perbedaan kuKt, tak ada perbedaan martabat, tak ada 
raja, tak ada kepala negaia, semua dalam keadaan yang sama, merupakan pandangan 
yang mengharukan. Sungguh ibadah haji merupakan suatu latihan untuk meyakinkan 
bahwa manusia di hadapan Allah pada hakekatnya adalah sama dalam derajat dan 
martabatnya kecuali karena taqwanya. 

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas Al Qur'an mengandung pula 
pokok-pokok masalah tentang manusia, masyarakat, sosial, ekonomi, politik, se- 
jarah, hukum-hukum perkawinan, hukum waris, hukum peijanjian, hukum pidana, 
prinsip disipUn dan prinsip musyawaiah, hukum perang, hukum antar bangsa-bangsa 
dan sebagainya. 

Disebutican di sini beberapa ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum ter- 
sebut: 

HUKUM PERKA WIN AN. 

Surat (2) Al Baqaiah ayat 221. 

Surat (5) Al Maaidah ayat 5. 

Surat (4) An Nisaa ayat 22, 23, 24. 

Surat (24) An Nur ayat 32. 

Suiat (60) Al Mumtahinah ayat 10, 11. 

HUKUM WARIS. 

Suiat (4) An Nisaa' ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 176. 
Surat (2) Al Baqarah ayat 180. 
Suiat (5) Al Maa-idah ayat 106. 
HUKUM PERJANJIAN. 

Surat (2) Al Baqarah ayat 279, 280, 282. 
Surat (8) Al Anfaal ayat 56, 58. 
Surat (9) At Taubah ayat 4. 
HUKUM PIDANA. 

Surat (2) Al Baqarah ayat 178. 
Surat (4) An Nisaa' ayat 92, 93. 
Surat (5) Al Maa-idah ayat 38, 
Surat (10) Yunus ayat 27. 
Surat (17) Al Israa' ayat 33. 
Surat (42) Asy Syuuraa ayat 40. 
PRINSIP DISIPLIN 
Surat (4) An Nisaa' ayat 59. 
PRINSIP MUSYA WARAH. 

Surat (3) Ali 'Imran ayat 159. 
Surat (42) Asy Syuuraa ayat 38. 
HUKUM PERANG. 

Surat (2) Al Baqarah ayat 190, 191, 192, 193 

Surat (8) Al Anfaal ayat 39, 41. 

Surat (9) At Taubah ayat 5, 29, 123. 

Surat (22) Al Hajj ayat 39, 40, 

HUKUM ANTAR BANGSA BANGSA. 

Surat (49) Al Hu jurat ayat 13. 

Hukum Islam lazim pula dibagi menjadi empat bagian yaitu; Ibadat, Mumkakat 

(Nikah, Talak, Ruju'), Mu'amalat Oual beli, gadai, peijanjian), Uqubah (pidana, 

pengadilan). AL QUR'AN SEBAGAI MU'JIZAT BAB EMPAT 

AL QUR 'AN SEE A GAI MU'JIZA T 

Mu'jizat artinya sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia mem- 
buatnya karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. 

Mu'jizat ini hanya diberikan kepada nabi-nabi untuk menguatkan kenabian 
dan kerasulannya, dan bahwa a^ma yang dibawanya bukanlah bikinannya sen- 
diri tetapi benar-benar dari Allah s.w.t. Kepada nabi-nabi sebelum Nabi Mu- 
hammad s.a.w. telah diberikan mu'jizat yang bermacam-macam, seperti ton^at 
yang diberikan kepada Nabi Musa a.s. yang dapat menelan semua ular yang di- 
datangkan tukang-tukang sihii Fir'aun dan dapat membelah laut, sehingga Nabi Musa 
a.s. dan kaumnya dapat menyelamatkan diri daii kejaran tentaia Fir'aun de- 
ngan menyeberangi laut yang telah terbelah dua dan akhirnya Fir'aun bersama 
tentaranya karam di lautan, sebagai tersebut dalam surat (26) Asy Syu'araa ayat 
45 dan ayat 63, 64, 65 dan 66 : 

^p O^XdbU^iiljj^ljlsoU^ai:^^]^-^^^^ 

Artinya: '*Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia mendan benda-benda 

palsu yang mneka ada-adakan itu." 

LaluKaini wahyukan kepada Musa: "PukuUah laut dengan ton^tmu," maka terbe- 
lahlah lauttn itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besai. Dan di sana- 
lah Kami dekatkan gDlongan yang lain. Dan Kami selamatkan Musa beserU orang- 
arang yang bersama dengan dia semuanya. Kemudian Kami tenggelamkan golong- 
an-gdongan yang lain itu." 
Muljizat yang dapat menghidupkan orang mati dan sebagainya yang diberikan 
kepada Nabi 'Isa a.s. sebagai tersebut dalam surat (3) Ali Imran ayat 49: 

Artinya: 

Dan (sebagai) rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguh- 
nya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu'jizat) dari 
Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung; kemu- 
dian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit so- 
pak; dan aku men^idupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan apa 
yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman". 

Demikian pula kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w, telah diberikan be- 
berapa mu'jizat di antaranya Israa' dan Mi'raj dalam waktu satu malam sebagai 
tersebut dalam surat (17) Al Israa' ayat 1 dan keluamya air dari ujung jarinya AL QUR'AN SEBAGAl MU'JIZAT ketika ketiadaan air. Mu^izat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Mu- 
hammad s.a.w. adalah Al Qui*an, suatu mu'jizat yang dapat disaksikan oleh 
seluiuh umat manusia sepanjang masa karena memang beliau diutus oleh Allah 
untuk keselamatan manusia di mana dan di masa apapun mereka berada. Oleh 
sebab itu Allah menjamin keselamatan Al Qur'an sepanjang masa. 0dj^MyJ'^^($?c>^^i Artinya: "Sesungguhnya Kami lelah menuninkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami tetap 
memeUhaxanya." (Suiat (15) Al Hijr ayat (9). 

Di dalam membeiikan definisi kepada Al Qur'an sengaja dicantumkan kata 
"yang mempunyai mu'jizat" karena inilah segi keutamaan Al Qur'an dan bedanya 
dari kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi. Mu'jizatnya itu terletak 
pada fashahah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya serta isi- 
nya tidak ada tara bandingannya. Mustahil manusia dapat membuat susunan yang se- 
rupa dengan Al Qur'an yang dapat menandingjnya, Di dalam Al Qur'an sendiri 
terdapat ayat-ayat yang menantang setiap orang dan mengatakan: kendatipun ber- 
kumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al Qur'an, mereka 
tidak akan dapat membuatnya, seperti firman Allah: Artinya: 'Xatakanlah: Sesunsuhnya jika nunuaU dan jin berkumpul untuk mengatakan 

yang serupa Al Qur'an ini, niscaya tidak mereka akan dapat membuatnya, biarpun 
sebagian mereka membantu sebagian (yang lain)." (Sunt (17) Allsraa'ayat 88). 

Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, amat sulit untuk menemukan di 
mana letak i'jaznya Al Qur'an, karena mengetahui ketinggian mutu sesuatu susunan 
kata-kata tidak akan dapat dipahami, kalau kita tidak dapat merasakan keindahan 
bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu cukuplah kalau diketahui bagaimana pengaruh 
Al Qur'an terhadap sasterawan-sasterawan penantang Islam dan reaksi mereka ter- 
hadap tantangan-tantangan Al Qur'an sendiri, karena pengakuan musuh-musuh 
Islam adalah bukti yang nyata atas kebenaran i'jaznya kitab suci ini. 

Contohnya: 

1. Beberapa pemimpin Quraisy telah berkumpul untuk merundingkan cara-cara 
menundukkan Rasulullah. Akhimya mereka sepakat untuk mengutus Abul 
Walid, seorang sasterawan Arab yang jarang ada bandingannya, agar ia 
mengajukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya meninggalkan da'wah- 
nya dengan janji bahwa beliau akan diberi pangkat, harta dan sebagainya. 
Setelah Rasulullah mendengar ucapan-ucapan Abul Walid, beliau membawa- 
kan kepadanya surat (41) Fushshilat dari awal sampai akhir. Abul Walid 
amat tertarik dan terpesona mendengarkan ayat itu sehingga ia termenung- 
menung memikirkan keindahan gaya bahasanya, kemudian langsung kem- 
bali kepada kaumnya tanpa mengucapkan sepatah katapun kepada 
Rasulullah. 

Kaumnya yang telah lama menunggunya dengan gelisah dan tiada sabar lagi 
melihat perubahan pada mukanya segera bertanya: "Apa hasil yang 
kamu bawa dan mengapa engkau bermuram duija?" Abul Walid men- 
jawab: "Aku belum pernah mendengarican kata-kata yang seindah itu. Itu 
bukanlah syair, bukan sihir dan bukan pula kata-kata ahli tenung. Se- 
sungguhnya Al Qur'an itu ibarat pohon yang daunnya rindang, akamya ter- 
hunjam ke dalam tanah. Susunan kata-katanya manis dan enak didengar. Itu 
bukanlah kata-kata manusia, ia adalah tinggi dan tak ada yang dapat meng- 
alasinya." Mendengar jawaban ini mereka menuduh Abul Walid telah ber- 
khianat terhadap agama nenek moyangnya, cenderung kepada agama Islam. AL QUR'AN SEBAGAI MU'JIZAT 2. Mengenai reaksi ahli syair dan sastera terhadap tantangan Al Qur'an, mere- 
ka bungkam seribu bahasa, tak ada yang berani tampil ke muka, karena 
memang tidak sanggup dan takut akan mendapat cemooh dan hinaan, 
Memang banyak di antara pemimpin^pemimpin dan ahli sastera Arab yang 
mencoba dan meniru Al Qur'an, bahkan kadang-kadang ada yang men- 
da'wakan dirinya jadi nabi seperti Musailimah al Kazzab, Thulaihah, Haba- 
lah bin Ka'ab dan Iain-lain. Tetapi mereka itu semuanya menemui kegagalan, 
bahkan mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Sebagai contoh di bawah ini 
kata-kata Musailimah al Kazzab yang dianggapnya dapat menandingi sebagian ayat-ayat 
Al Qur'an. 

Artinya: Hai katak (kodok) anak dari dua katak, berkuaklah sesukamu, 
bahagian atas engkau di air dan bahagian bawah engkau di tanah. 

Seorang sasterawan Arab yang termasyhur, yaitu Al Jahiz telah memberikan 
penilaiannya atas gubahan Musailimah ini dalam bukunya yang bemama Al 
Hayawan sebagai berikut: "Saya tidak mengerti apakah gerangan yang meng- 
gerakkan jiwa Musailimah menyebut katak (kodok) dan sebagainya itu, Alang- 
kah kotomya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al Qur'an itu yang tuiun 
kepadanya sebagai wahyu." 

Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Rasaalatut Tauhid menerang- 
kan bagaimana ketinggian dan kemajuan bahasa di masa turunnya Al Qur'an : 
"Al Qur'an diturunkan pada suatu masa yang telah sepakat ahli-ahli riwayat 
mengatakan, bahwa masa itu adalah masa yang amat gemilang ditinjau dari segi 
kemajuan bahasa dan pada masa itu banyak sekali terdapat ahli-ahli sastera dan 
ahli-ahli pidato." Kemudian ia berkata mengenai tantangan Al Qur'an terhadap 
ahli-ahli sastera itu: "Benarlah, bahwa Al Qur'an itu suatu mu'jizat Telah ber- 
lalu masa yang panjang, telah silih berganti datangnya angkatan demi angkatan, 
tantangan Al Qur'an tetap berlaku, tetapi tak seorangpun yang dapat men- 
jawabnya, semua kembali dengan tangan hampa karena lemah dan tiada 
berdaya." "Bukankah lahimya kitab Al Qur'an ini, dibawa oleh seorang yang 
buta huruf, suatu mu'jizat yang terbesar yang membuktikan bahwa ia bukanlah 
buatan manusia. Memang ia adalah suatu mu'jizat yang membuktikan kebenar- 
an Nabi Muhammad s.a.w„ dan suatu Nur yang terpancar dari ilmu Ilahi." 

Di samping Al Qur'an ditinjau dari segi bahasanya adalah suatu mu'jizat yang 
besar, maka ditinjau dari segi isinyapun ia mengandung mu'jizat pula. 
Beberapa contoh, antara lain : 

1. Di dalam Al Qur'an terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa 
yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan ada- 
lah di luar kekuasaan manusia untuk mengetahuinya. Memang ada ramalan- 
ramalan tukang tenung mengenai masa depan, tetapi itu hanya ramalan yang 
tiada dapat dijamin kebenarannya, tetapi semua berita-berita dan janji-janji 
yang tersebut dalam Al Qur'an adalah benai dan telah menjadi kenyataan 
seperti: kerapkah kaum Musyrikin Mekah sebelum hijrah menantang kaum 
muslimin dan mengatakan: "Bangsa Rum yang mempunyai kitab Injil telah 
dikalahkan oleh orang Persia (waktu itu menganut agama Majusi)." Maka 
kami pasti akan mengalahkan kamu, karena kamu adalah ahli kitab pula. 
Kemudian turunlah surat (30) Ar Rum ayat 2 - 3: 

Artinya: "Telah dikalahkan kerajaan Rum di negeri yang terdekat dan meieka sesudah kaJah 
itu akan menang lagi dalam bebeiapa tahun." 

Memang kerajaan Rum di waktu turunnya ayat ini dalam keadaan sangat lemah 
dan tidak mungkin akan bangun lagi. Tetapi apa yang diberitakan Al Qur'an te- 
lah menjadi kenyataan dalam beberapa tahun kemudian. ALQUR'AN SEBAGAI MU'JIZAT 2. Di dalam Al Qur'an terdapat pula fiakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin 
diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut 
dijelaskan dengan tepat dan sekarang diakui kebenarannya, seperti: Pada ma- 
sa tuninnya Al Qur'an ilmu kedokteran di tanah Arab boleh dikatakan tidak 
ada, yang ada hanya ilmu pengobatan secaia primitif dan takhyul, Namun 
demikian Al Qur'an menerangkan dalam surat (23) Almu'minuun ayat 12, 13 
dan 14: 

Aitinya: 

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) 
dari tanah. Kemudian Kami jadikan saiipati itu air mani (yang disimpan) dalam tern- 
pat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 
(segumpal) darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang. Kemudian tulang-tulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Sesudah itu Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah 
Allah Pencipta Yang Paling Baik." 

Pada mulanya ahli-ahli ilmu falak menetapkan bahwa matahari tetap, tidak ber- 
jalan (beredar) dan hanya bumilah yang beredar di sekeliling matahari, tetapi Al 
Qur'an menegaskan bahwa matahari juga berjalan. Dalam surat (36) Yasin ayat 
38: 

Aitinya: "Dan matahari itu beredar ditempat peredaiannya. Demikianlah keteUpen dari Yang 
Maha Perkasa iagi Maha Mengetahui." 

Demikianlah dengan ringkas dapat disimpulkan bahwa Al Qur'an itu adalah 
suatu mu'jizat dipandang dari segi bahasanya dan mengandung mu'jizat pula di- 
tinjau dari segi isinya dan mu'jizat ini akan kekal sepanjang masa karena ia telah 
dijamin terpeliharanya oleh Allah Subhanahu Wata'ala. 

Allah swt akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya di seluruh pen- 
juru dunia dan pada diri manusia sendiri sehingga terbukti kebenarannya bahwa 
Al Qur'an adalah benar dan merupakan Mu'jizat Nabi Muhammad. 

Fungsi diturunkannya adalah untuk memberikan jawaban kepada berbagai per- 
soalan umat manusia dan memberi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan- 
persoalan dan perselisihan yang dihadapi masyarakat. AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN BAB LIMA 

AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 

Al Qur'anul Karim sebagai suatu mu'jizat yang terbesar bagi Nabi Mu- 
hammad s.a-w., amat dicintai oleh kaum Muslimin, karena fashahah serta bala- 
ghahnya dan sebagai sumber petunjuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal 
ini terbukti dengan perhatian yang amat besar terhadap pemeliharaannya semenjak 
turunnya di masa Rasulullah sampai kepada teisusunnya sebagai suatu mushhaf 
di masa Utsman bin 'Affan, Kemudian sesudah Utsman, mereka memperbaiki 
tulisannya dan menambah harakat dan titik pada huiuf-hurufnya, agar supaya 
mudah dibaca oleh umat Islam yang belum mengerti bahasa Arab. 

Karena kecintaannya kepada Al Qui'an , dan untuk membuktikan kebenaian- 
nya, mereka mengirang dan menterjemahkan bexmacam-macam buku ilmu 
pengetahuan, baik yang mengenai bahasa Arab, syari'at, filsafat dan akhlak, 
maupun yang mengenai kesenian dan ekonomi, sehingga penuhlah dengan buku- 
buku ilmiyah perpustakaan-perpustakaan Islam di kota-kota yang besai seperti 
Cairo, Cardova dan lain4ain. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qui'an sendiri. Ayat 
yang mula-mula turun ialah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu : ^3^^' 0^i^S^V*-^0i2li^c^i 1 

Artinya: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Yang menciptakaa EHa telah mencip- 
takan manusia dari segumpal darah. Bacalah! dan Tuhanmu- lah yang Maha Pe- 
murah. Yang telah mengajai (manusia) dengan peiantaiaan kalam. Dia telah me- 
ngajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." 

(Suiat (96) Al 'AJaq ayat 1 sampai dengan 5) 

Demikian pula ayat-ayat yang lain seperti tersebut dalam sural (39) Az- 
Zumar ayat 9 : 

Artinya: Katakanlah: "Adakah sama oiang-orang yang mengetahui den^n onng- 

orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya oiang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran." 

Dan suiat (58) Al Mujaadalah ayat 1 1 : 

Artinya: " Allah meninggikan orang yang beriman di antata kamu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat " 

llmu-ilmu pada masa keemasan Islam dapat digolongkan menjadi empat, 
yaitu: 

1 . Ilmu Bahasa Arab 

2. Ilmu Syari'at. 

3. Sejarah. 

4. Al Hikmah dan Filsafah (ilmu -ilmu selain bahasa dan agama). 

1. ILMU BAHASA ARAB. 

Ilmu Bahasa ini terdiri dari beberapa ilmu, di antaranya ilmu Nahwu, ilmu 
Sharaf, Balaghah, Ilmu Bahasa dan Ilmu 'Arudh. ALQUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 94 

a. Ilmu Nahwu dan Sharaf, 

Pada mulanya bahasa Arab dapat bertahan dengan kuat terhadap kemundur- 
an yang mulai terasa pada akhir-akhir masa Bani Umaiyah, karena tampuk 
pemerintahan, seperti jabatan panglima-panglima, gubernur-gubernur dan ke- 
dudukan-kedudukan penting lainnya masih dipegang oleh orang Arab, yang 
bahasanya tetap bahasa (fasih) murni lebih lagj mereka amat fanatik terhadap bangsa 
dan bahasanya. 

Di masa itu seseorang pemimpin yang menyimpang dari lata bahasa yang fa- 
sih, walaupun sedikit saja sudah dianggap rendah dan tercela. Tiap-tiap pemimpin, 
baik ia pemimpin politik maupun pemimpin perang atau pemimpin sosial, se- 
menjak dari khalifah sampai kepada kepala daerah, adalah orang-orang yang ahli 
dalam bahasa, cakap berpidato dan dapat mengeritik kasidah-kasidah yang di- 
ucapkan di hadapannya. Kefasihan dan ketinggian mutu bahasa ini bukan saja di- 
miliki oleh paia pemimpin, tetapi juga dimiliki oleh umumnya bangsa Arab, kare- 
na perasaan bangga terhadap ketuninan dan nasab serta perasaan bahwa mere- 
ka adalah golongan yang tertinggi dan teristimewa, sangat mendalam dalam jiwa 
mereka (meskipun sifat ini bertentangan dengan prinsip agama Islam) sehingga 
mereka enggan bergaul dengan orang yang bukan bangsa Arab dan merasa ren- 
dah bila ikut bekerja bersama-sama orang 'ajam (bukan bangsa Arab). 

Di antara orang-orang Arab itu jarang sekali yang mau bertani, bertukang, 
betemak dan sebagainya, Dengan demikian bahasa Arab dapat terpelihara ke- 
mumiannya, karena percakapan-percakapan di antara orang-orang Arab tidak 
dapat dipengaruhi oleh kelemahan dan kekurangan mutu bahasa yang dipakai se- 
hari-hari oleh orang asing (ajam) itu, Tetapi karena berdirinya kerajaan Bani Abbas 
boleh dikatakan atas bantuan dan dukungan orang-orang Persia, terutama atas ban- 
tuan Abu Muslim Al Khurasani, maka sebagai balas jasa, diseiahkanlah kepada 
mereka beberapa jabatan yang penting dalam negara. Dan dengan berangsur- 
angsur bertambah banyaklah di antara mereka yang menduduki posisi-posisi yang 
tinggi seperti menjadi gubemur, panglima dan menteri. 

Makin lama bertambah naik nama dan kedudukan mereka, dan dengan sen- 
dirinya mengurangi kedudukan orang Arab. Akhirnya tidak sampai satu abad 
semenjak berdirinya kerajaan Bani Abbas, semua kedudukan yang penting, 
kecuali pangkat khalifah, telah dipegang oleh orang Persia. Oleh karena yang me- 
megang kekuasaan bukan orang Arab lagi, maka hilanglah perasaan bangga ter- 
hadap nasab dan keturunan, atau perasaan bahwa mereka adalah golongan yang 
tinggi dan mulia. Kalau dahulu mereka enggan bekerja sebagai petani, petemak 
dan tukang, sekarang mereka telah memasuki semua lapangan, bahkan banyak di 
antara wanita-wanita Arab yang kawin dengan peranakan Arab-Persia, bahkan 
ada yang kawin dengan orang-orang Persia sendiri. 

Dengan berasimilasinya orang-orang Arab ke dalam masyarakat Persia, 
mulailah bahasa Arab mengalami kemunduran. Apalagi pemimpin-pemimpin 
yang berkuasa bukan orang Arab, sehingga timbullah satu bahasa pasar yang 
tidak dapat dianggap sebagai bahasa Arab yang murni seperti yang terjadi di 
Mesir dan Damaskus. 

Hal ini menimbulkan kesadaran para ulama dan ahli bahasa Arab, sehingga 
mereka bangun serentak untuk mempertahankan bahasa Arab dari keruntuhan- 
nya. Dengan rusaknya bahasa Arab tentu tidak akan ada lagi yang dapat me- 
mahami Al Qur'anul Karim, sedangkan Al Qur'an itu adalah Kitab Suci yang 
harus selalu dipelihara dan diperdalam isi dan maknanya. Karena itu mereka me- 
rasa, bahwa di atas pundak merekalah terletak kewajiban untuk memelihara Al 
Qur'an dengan jalan mempertahankan kemumian bahasa Arab. 

Untuk itu mereka telah mengarang Ilmu Nahwu (Grama tika bahasa Arab) 
agar bahasa Arab itu dapat dipelajari dengan baik oleh umat yang tidak ber- 
bahasa Arab, sehingga mereka terhindar dari kesalahan-kesalahan pengucapan dan 
dapat membaca dengan fasih. 

Ilmu ini telah dirintis penyusunannya, mula-mula oleh Abul Aswad Ad Duali, 
atas nasehat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ilmu ini berkembang di Bashtah.dan 
menjadi luas pembahasannya, sehingga banyak ulama -ulama atau ahli-ahli baha- 
sa yang mengarang kitab-kitab Nahwu. Di antara pengarang-pengarang kitab AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN Nahwu, adalah Abu Ishaq Al Hadhrami yang wafat tahun 117 H., Isa bin 
Umar yang wafat tahun 149 H. pengarang kitab Al Jaami' dan Al-Ikmal: Al 
Khalil bin Ahmad, Sibawaihi, Abu Amir bin Al-'Ala' yang wafat tahun 154 H. 
dan Al-Ahfasy, murid Sibawaihi, Umu Nahwu ini berkembang pula di Kufah 
yang dipelopori oleh Mu'adz Al-Hana\ Abu Ja'far Ar Ruasi dan kedua murid- 
muridnya Al-Kisai dan Al-Fana', sehingga teijadilah dua aliran dalam ilmu Nah- 
wu ini, yaitu aliran Bashrah dan aliran Kufah. Akhirnya kedua aliian ini bertemu 
di Bagdad, pusat pemerintahan Abbasiyah - masing-masing dibahas deh Ibnu 
Qutaibah dan Hanifah Al-Dinauri. 

b. Balaghah. 

Mereka menyusun pula Umu Balaghah yang mencakup Ilmu Bayan, Ma'ani 
dan Badi' untuk menjelaskan keistimewaan dan keindahan susunan bahasa dan 
segi-segi I'jaz Al Qur'an. Ilmu ini disusun setelah selesai dikarang Nahwu dan 
Sharaf. 

Kitab yang mula-mula dikarang dalam ilmu Bayan ialah Kitab Majazul Qur'an oleh 
'Ubaidah, murid Al Khalil. Kemudian disusul oleh beberapa ulama. Dalam ihnu Ma'ani, 
kitab I'jaazul Qur'an yang dikarang oleh Al-Jahizh, dan dalam Ilmu Badi' kitab yang 
dikarang oleh Ibnu al-Mu'taz dan Qudamah bin Ja'far. 

Kemudian berturut-turut ulama mengarang bermacam-macam kitab dalam ilmu 
Balaghah sampai muncullah seorang ahli Balaghah yang termasyhur, yaitu Abdul Qaahir 
Al-Jurjani yang mengarang kitab Dalailul I'jaz dalam ilmu Ma'ani dan kitab Asrarul 
Balaghah dalam ilmu Bayan, dan As-Sakaki yang mengarang kitab Miftahul Ulum yang 
mencakup segala masalah dalam ilmu Balaghah. 

c. Ilmu Bahasa. 

Untuk memelihara pengertian kata-kata dalam Al Qur'an mereka menga- 
rang kamus bahasa Arab. Pada mulanya kamus-kamus ini hanya merupakan 
kitab-kitab kecil yang mengupas bermacam-macam kata, seperti kata-kata yang 
berhubungan dengan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda. 
Kemudian muncullah Al-Khalil yang mengumpulkan kata-kata bahasa Arab 
dalam suatu Kitab dan menyusunnya berdasarkan huruf-huruf yang dimulainya 
dengan huruf ^ , , karena itu kitab ini dinamakan "Kitabul 'Ain ". Kemudian di- 
susun sebuah kamus yang tersusun menunit huruf hija-iyah oleh Abu Bakar bin 
Duraid yang dinamakan "Al-Jamharah ". Lalu timbullah bermacam-macam kamus 
yang dikarang oleh ahli-ahli bahasa, di antaxanya: AshShihah yang dikarang oleh 
Al-Jauhari, Al-Muhkam yang dikarang oleh Ibnu Sayyidih,^/-A/u/r/7/i yang dikarang oleh 
Ash-Shahib bin 'Ibad, An-Nihayah oleh Ibnu al-Atsir, Lisanul Arab oleh Ibnu Muqarran 
dan Iain-lain sebagainya. 

2. ILMU SYARI'AT. 

Ilmu Syari'at terdiri dari beberapa cabang ilmu pengetahuan di antaranya: 
Tafsir, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Kalam dan Iain-lain. 

a. Tafsir. 

Di dalam Al Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang muhkamaat (terang dan je- 
las artinya) dan ayat-ayat yang mutasyaabihaat, (kurang terang dan kurang je- 
las artinya atau dapat ditafsirkan) . Para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al 
Qur'an itu mempunyai pendapat yang berlain-lainan, karena perbedaan cara mema- 
haminya, seperti perbedaan >1-L'^(' iL^SLlf dalam surat Al Baqarah ayat 238 : 

Sebagian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ash Shalat al Wustha ialah 

shalat 'Ashar, sedang yang lain menerangkan bahwa yang dimaksudkan itu lA^- 
]ah shalat Shubuh.. 

Demikian pula Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata ^jy^l 

dalam ayat 63 Al-Baqarah: SyJl $ . . . J^i^^ll^JJj^lii^l: jJSl J AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN ialah "bukit" pada umumnya, sedang Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang di- 
maksudkan itu ialah bukit 'Tursim". Dan yang lain berpendapat, bahwa yang di- 
maksudkan itu ialah bukit yang bertumbuh-tumbuhan. 

Karena adanya perbedaan ini, maka ahli-ahli tafsii dalam menafsirkan ayat- 
ayat mutasyabihat, lalu berpegang kepada tafsiian RasuluUah dan hadits. Apabila 
mereka tidak mendapatkan hadits-hadits, maka lalu berijtihad sendiri dengan ber- 
pedoman kepada ayat-ayat yang lain dan hadits-hadits yang ada. Kadang-kadang 
mereka juga berpedoman kepada $ejarah, terutama yang berhubungan dengan 
ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah orang dahulu. 

Pada mulanya tafsir-tafsir itu hanya mengenai beberapa surat atau kumpul- 
an tafsixan beberapa ayat saja. Barulah pada masa pemerintahan Abbasiyah ada 
tafsir yang lengkap meliputi seluruh Al Qur'an. 

Di antaia ahli tafsir pada periode pertama ialah Sofyan bin TJyainah (wafal 
tahun 198 H), Waki' bin Jairah (wafat tahun 198 H), Ishaq bin Rahawaih {wafat 
tahun 238 H), Muqatil bin Sulaiman Al-Balhi dan Al-Farra'. Ahli-ahli tafsir terse- 
but mendasaikan tafsii mereka kepada tafsir Ibnu Abbas. Tokoh-tokoh yang ter- 
masyhur pada periode kedua ialah Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Tafsimya di- 
anggap sebagai tafsir yang besar yang berdasaikan madzhab salaf. Kemudian di- 
ikuti oleh Ats-Tsa*labi dan Al-Wahidi. Sesudah itu barulah muncul beberapa ahli 
tafsir yang memasukkan ke dalam tafsimya perubahan-perubahan mengenai berma- 
cam-macam ilmu, seperti: Nahwu, Fiqh, Ushul Fiqh, llmu Kalam, Balaghah dan 
Kisah-kisah. 

b. Hadits dan Mushthalah Hadits. 

Hadits mempunyai nilai yang tinggi sesudah Al Qur'anul Karim, karena ba- 
nyak ayat-ayat Al Qur'an yang dikemukakan secara umum dan memerlukan pe- 
rincian. Maka ayat-ayat itu lidak dapat difahami maksudnya dengan jelas dan 
terperinci kalau tidak berpedoman kepada hadits-hadits.. Oleh karena itu maka 
timbullah keinginan para ulama untuk membukukan hadits-hadits RasuluUah. 
Apalagi setelah ternyata bahwa banyak sekali hadits-hadits yang lemah dan hadits 
yang palsu. 

Pada mulanya hadits itu tidak dikumpulkan seperti Al Qur'anul Karim, ka- 
rena banyak ucapan-ucapan RasuluUah yang maksudnya melarang membuku- 
kan hadits. Larangan itu antara lain tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari Abu Said Al-Khudri, yang berkata: "Beisabda RasuluUah 
s.a.w.: Janganlah kamu tuliskan ucapan-ucapanku! Siapa yang menuliskan 
ucapanku selain Al Qur'an, hendaklah dihapuskan, dan kamu boleh meriwayat- 
kan perkataan-perkataan ini. Siapa yang dengan sengaja berdusta terhadapku, 
maka tempatnya adalah neraka." 

Baru pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (7 17 -720 M) hadits-hadits ini 
dibukukan. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur dan putera- 
puteranya, para ulama mengumpulkan hadits-hadits atas anjuran Khalifah-kha- 
lifah tersebut, Di antara tokoh-tokoh yang termasyhur dalam membukukan 
hadits-hadits ialah: Imam Malik bin Anas (713-789 M) yang menyusun Al Muwaththa', 
Imam Bukhari dan Imam Muslim yang membukukan Hadits-hadits yang shahih saja. 
Imam Ibnu Hanbal (780-855 M), At Turmudzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An Nasai, 
karangan-karangan mereka ini dianggap sebagai induk kitab-kitab hadits yang disusun 
kemudian. 

Tatkala ternyata ada hadits-hadits palsu yang diriwayatkan oleh orang-orang 
Yahudi dan Zindiq, maka untuk menyaring mana hadits yang shahih dan 
mana yang palsu, paia Ulama hadits membuat pedoman-pedoman yang dapat 
menetapkan bahwa sesuatu hadits shahih atau lemah atau palsu, umpamanya de- 
ngan memeriksa piibadi-piibadi yang mula-mula meriwayatkan hadits tersebut 
sampai kepada perawi yang terakhir. Pedoman-pedoman ini disusun menjadi 
suatu ilmu yang dinamakan llmu Mushthalah Hadits. 

c. Fiqh dan Ushulul Fiqh, 

Al Qur'anul Karim dan hadits-hadits menguraikan masalah pokok secara garis 
besar dan tidak mencakup semua masalah yang timbul kemudian, karena 
masalah-masalah itu tidak akan habisJiabisnya sesuai dengan kemajuan dalam segala 97 AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 

lapangan kehidupan. Tentu saja ada masalah yang baru yang belum pernah terjadi 
di masa Rasulullah s.a.w. Untuk menetapkan sesuatu hukum dalam masalah yang 
bam itu, para ulama berijtihad dengan mendasarkan ijtihad mereka itu kepada Al Qur'an, 
Sunnah dan Ijma'. 

Dalam berijtihad ini ulama-ulama Hijaz mengutamakan hadits sebagai dasar 
hukum dan pelopor mereka ialah Imam Malik bin Anas (713-789 M), sedang ulama Irak 
mengutamakan pedoman mereka kepada qiyas dan pelopor mereka ialah Abu 
Hanifah (699-767 M).Sebabnyamakamerekalebih mengutamakan qiyas sebagai pedo- 
man mereka, karena hadits-hadits banyak yang lemah dan palsu. Kemudian setelah 
ulama-ulama bertemu dan berkumpul dengan ulama-ulama Irak serta dapat dike- 
tahui mana hadits yang shahih dan mana hadits yang lemah dan palsu, para ula- 
ma tersebut sama-sama mendasarkan ijtihad mereka kepada hadits dan apabila 
tidak terdapat hadits, barulah mereka mendasarkan ijtihad itu kepada qiyas. 
Akhimya timbuUah beberapa madzhab, yang termasyhur di antaranya ialah 
madzhab empat yaitu Hana/i, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bagi masing-masing 
madzhab ini ada ulama-ulamanya yang terkenal, 

Dalam berijtihad untuk menetapkan sesuatu hukum, haruslah mengetahui 
cara-cara mengistimbatkan untuk mengambil kesimpulan mengenai hukum itu 
dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits, Cara-cara ini mula-mula disusun oleb 
imam Syafi'i (757-820 M) dalam kitabnya yang bemama /I r /?/w/fl/i. Ilmu inikemu- 
dian terkenal dengan Ilmu Ushulul Fiqh. Lalu muncuUah beberapa ulama yang me- 
lengkapi dan menyempumakan ilmu ini dengan cara yang lebih baik. 
d. Ilmu Kalam. 

Persoalan aqidah (keyakinan) di masa sahabat dan tabi'in adalah soal 
yang sudah tetap dan jelas berdasarkan kepada Al Qur'an dan Sunnah, Antara 
mereka tidak ada perselisihan pendapat dalam persoalan ini. Meskipun 
di dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang mutasyaabih, mere- 
ka tidak mempersoalkannya, karena khawatii bila ayat-ayat itu dita'wilkan menu- 
rut pendapat mereka masing-masing, akan membawa kepada perselisihan dan 
mungkin menimbulkan perpecahan antara mereka sendiri. Tetapi setelah agama 
Islam dianut oleh umat-umat yang dahulunya menganut bermacam-macam aga- 
ma dan madzhab mereka tak mau menerima sesuatu aqidah, kecuali setelah diper- 
debatkan dan diperbandingkan dengan aqidah mereka yang lama. Maka terpaksalah 
ulama Islam melayani mereka dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjah sesuai dengan cara- 
cara mereka berfikir. Hal ini mendapat sokongan dan bantuan dari Khalifah-khalifah, 
di antaranya Khalifah Al-Mahdi yang mendorong ulama menulis dan menyusun Ilmu 
Kalam. 

Akhirnya dalam Ilmu Kalam ini timbullah dua golongan yang terbesar. 
Golongan pertama ialah golongan Al Jama'ah dan golongan kedua ialah golong- 
an Mu 'tazilah, yang berbeda pendapat dengan golongan yang pertama dalam beberapa 
masalah. Golongan yang kedua ini dipelopori oleh Washil bin 'Atha', Madzhab ini 
disokong dan dianut oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan Abbasiyah. 

Kemudian muncuUah Abul Hasan Al Asy'ari lahir di Basrah (837 M), wafat di 
Bagdad (935 M) yang berusaha mengkompromikan madzhab Al-Jama'ah dengan 
madzhab Mu 'tazilah dan dia dapat mengemukakan suatu madzhab baru, yang kemu- 
dian dinamai madzhab Al-Asy'ariah*). Selain dari itu ada lagi madzhab yang lain, seperti 
madzhab Syi'ah, Khawarij, Ibadhiyah dan Iain-lain. 
S. SEJARAH. 

Sebabnya maka ulama-ulama Islam banyak menulis sejarah, karena di da- 
lam Al Qur'an banyak terdapat kisah-kisah orang-orang Yahudi, Nasrani, Sha- 
biin dan Majusi. Di samping itu ada pula terdapat hal-hal mengenai kejadian 
kejadian yang penting dalam Islam, seperti: peperangan Badar, Uhud, Per- 
damaian Hudaibiyah dan Iain-Iain. Kisah-kisah mengenai kejadian-kejadian ter- 
sebut terdapat pula dalam hadits-hadits Nabi. Tetapi yang mula-mula dipenting- 
kan oleh pembahas-pembahas dan penyelidik-penyelidik ialah yang mengenai 

*). Ini adatah tahap kedua dalam sejarah kehidupan Abul-Hasan Al- Asy'ari di mana dalam tahap 
ketiga hidupnya. beliau berpegang dengan aqidah As-Salaf (Para sahabat Nabi s.a.w. dan 
Imam-imam mazhab empat) sampai beliau meninggal dunia. AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN sejarah Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. 

Adapun di antaia ahli-ahli sejarah Nabi yang termasyhur pada periode per- 
tama ialah 'Urwah bin Zubair (wafat tahun 92 H), Aban bin Utsman bin Affan 
(wafat tahun 105 H), Wahab bin Munabbih (wafat tahun 110 H), dan Syaiahbil 
bin Sa'ad (wafat tahun 123 H). 

Pada periode kedua yang termasyhur ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri (wafat ta- 
hun 124 H), 'Ashim bin 'Amr bin Qatadah (wafat tahun 130 H) dan Abdullah 
bin Abubakar (wafat tahun 135 H). 

Sedangkan pada periode ketiga yang termasyhur ialah Musa bin 'Aqabah 
(wafat tahun 141 H). Mu'ammar bin Rasyid (wafat tahun 150 H), Muhammad 
bin Ishaq (wafat tahun 152 H), Al-Waqidi (wafat tahun 207 H). Kemudian baru- 
lah muncul Ibnu Hisyam (wafat tahun 218 H). 

Kejadian-kejadian penting dalam Islam amat dipentingkan pula oleh ahli-ahli 
sejarah Islam, karena dalam kejadian-kejadian itu banyak bahan-bahan yang da- 
pat dijadikan dasar hukum bagi hubungan antara umat Islam dengan umat lain- 
nya. Kejadian itu misalnya peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum 
Muslimin sendiri, seperti peiang Jamal dan Shiffln dan peperangan-peperangan 
yang terjadi antara kaum Muslimin dengan bangsa-bangsa lain, seperti dengan 
bangsa Persia, Romawi, Afrika Utara, Spanyol dan Iain-lain. Umpamanya: 
tindakan-tindakan yang diambil oleh Umar bin Khaththab di negeri-negeri yang 
dikaiahkan, mengenai hubungan dengan ahli dzimmah (orang-orang yang bukan 
Islam yang di bawah kekuasaan kaum Muslimin), peraturan pajak, peraturan gaji 
tentara, yang kesemuanya itu ada dasamya dalam Al Qur'an dan Hadits. 

Apalagi perselisihan antara sesama kaum Muslimin itu telah men^ibatkan 
timbulnya persoalan-persoalan baru seperti soal Khilafah, yaitu siapakah yang 
berhak menjadi Khalifah? Apakah yang berhak itu hanya orang Quraisy, atau 
hanya keturunan 'Ali, ataukah tiap-tiap Muslim mempunyai hak untuk menjadi 
Khalifah? Karena itu timbullah madzhab Syi'ah dan Khawarij yang masing- 
masing menguatkan pendiriannya dengan kejadian-kejadian sejarah sampai di da- 
lam kitab Hadits sendiri dapat dijumpai beberapa fasal yang mengenai soal-soal 
sejarah, di antaranya fasal-fasal mengenai khilafah, syaiat-syaiat orang yang 
patut dijadikan imam yang ditaati, pembantu-pembantu imam dan keutamaan-ke- 
utamaan para sahabat 

EH antara penuiis-penulis sejarah yang termasyhur dalam hal ini ialah: Abu 
Mikhnaf bin Yahya, Saif bin Umar Al-Kufi, Ali bin Muhammad Al Madani dan 
Zubair bin Bakkar. 

Kemudian barulah timbul penulisan mengenai sejarah bangsa-bangsa yang 
lain, seperti Persia, Romawi, Yunani, India, Afrika, Spanyol dan sebagainya, se- 
hingga banyak sekali ahli-ahli sejarah Islam bukan saja dari orang-orang Arab 
bahkan banyak pula dari bangsa-bangsa lain yang telah memeluk agama Islam. 
Yang termasyhur di antara mereka itu ialah Muhammad bin Jarir Ath Thabari 
pengarang kitab "Akhbarur Rusul wal Muluk " Abu Hasan Ali Al-Mas'uudi pengarang 
kitab Muruj adz-Dzahab dan Ma'adinulJauhar ; Ibnu Maskawaih pengarang kitab Tajari- 
bul Umam; Ishaq bin yazid; Ibnu Khillikan; 'Izzuddin Ibnul Atsir, Ibnu Khaldim yang 
terkenal dengan Muqaddimahnya. 

4. AL HI KM A H DAN FILSA FA T. 

Al -Hikmah dan Filsafat pada pokoknya mengandung empat macam ilmu,^ 
yaitu: Ilmu Manthiq, Ilmu Alam, Ilmu Pasti dan Ilmu Ke-Tuhanan. Termasuk 
Ilmu Alam itu, ialah Ilmu Kimia, Ilmu Kedokteran, Pharmasi, Ilmu Hewan dan 
Ilmu Pertanian. Yang termasuk Ilmu Pasti ialah Berhitung, Aljabar,, Ilmu Ukur, 
Ilmu Mekanika, Ilmu Falak, dan Geografi. Termasuk Ilmu ke-Tuhanan ialah 
Metafisika yaitu pembahasan mengenai Pencipta, jiwa, jin, Malaikat dan sebagainya. 

Mereka mempelajari ilmu-ilmu tersebut, karena dorongan Al Qur'an yang 
menganjurkan supaya mereka menuntut ilmu, dan karena di dalamnya terdapat 
ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut. 

Yang mengenai Ilmu Falak di antaranya seperti tersebut dalam surat (10) 
Yunusayat5: 99 ALQUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 

.^Ji SJ^./a -^5i J4^>^ V'^l-i^i S3;i^u ^ui^ \ j 

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinat dan bulan bercahaya dan ditetapkan- 
Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi peijalanannya, supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun dan pethitungan. Allah tidak mendptakan yang demikian 
itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesann-Nya) kepada 
orang-orang yang mengetahui." 

Dalam suiat (36) Yasin ayat 38 40: 

Artinya: "Dan matahari itu beijalan di tempat peredaiannya. Itulah ketentuan dart Yang Maha 
Perkasa dan Maha Mengetahui. Dan telah K.ami tetapkan bagi bulan manzilah (tem- 
pat) perjalanan, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhii) kembalilah 
ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mun^in bagi matahari mendapalkan 
bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredai 
pada gaiis edamya." 

Yang mengenai Ilmu Hewan seperti tersebut dalam surat (16) An-Nahl ayat 66: 

Artinya: "Dan sesungguhnya pada binatang temak itu terdapat pelajaian bagimu. Kami 
memberimu minum dan pada apa yang beiada dalam penitnya (beiupa) susu yang 
bersih antaia tahi dan daiah, yang mudah ditelan bagi orang-oiang yang hendak me- 
minumnya." 

Yang mengenai Ilmu Tumbuh-tumbuhan seperti tersebut dalam surat (13) Ai- 
Ra'dayat4: 

-- >.- . »,-. » .<^» '- - - ' t '' ^^ ('"^ t ( / ''^»\ - . >1m k " 

Altinya: "Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun 
anggur, tanam-tanaman dan pohon kaima yang bercabang dan yang tidak ber- 
cabang. disiiami dengan air yang sama, Kami mekbihkan sebahaglan tanam-tanam- 
an itu atas sebahagian yang lain, tentang rasa (dan bentuknjraX Sesungguhnyalah pada 
yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. 

Yang mengenai Ilmu Bumi dan Ilmu Alam seperti tersebut dalam surat (50) Qaaf 
ayat 7-8: 

Artinya: "Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang 
kokoh dan Kami tumouhkan padanya segala macam tanaman yang indah di- 
pandang mata. Untuk menjadi pengajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang 
kembali (mengingat) Allah." AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN Dalam suiat (34) Saba' ayat 18: 

Artinya: 'Dan Kami jadikan antua mereka dan antata negeri-negeii yang Kami limpahkan 
berkat kepadanya. bebeiapa negeri yang beidekatan dan Kami tetapkan antaia 
negeri-negoi itu (jaiak<jaiak) peijaianan. Beijalanlah kamu di negeri-negeri itu pada 
malam dan siang hari dengan aman." 

Yang mengenai roh seperti tersebut dalam surat (1 7) Al Isra' ayat 85 : 

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk 
unuan Tuhan-ku," dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit saja." 

Yang mengenai jiwa seperti tersebut dalam surat (91) Asy-Syams ayat 7-10: Artinya: 'Dan jiwa serta penyempumaan (ciptaannya). Maka AUah mengilhamkan kepada 
jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya benintunglah orangyang 
mensudkan jiwa itu. Dan sesungguhnya menigilah orang-orangyangmengotorinya." 

Yang mengenai qadha dan qadar tersebut dalam suiat (35) Faathir ayat 11: Artinya: 'Dan Allah menciptakan kamu daii tanah. kemudian dari air mani, kemudian Dia 
mei^adikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang 
peiempuan yang mengandung dan tidak (pula) meiahirkan melainkan dengan se- 
pengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang 
dan tidak pula dikuiangi umumya. melainkan (sudah ditetaplcan) dalam Kitab 
(Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah." 

Karena ilmu-ilmu yang dimiliki oleh kaum Muslimin tentang hal-hal tersebut 
di atas belum lengkap, maka mereka memulai usahanya dengan cara menter- 
jemahkan buku-buku dari bahasa asing. Adapun usaha penterjemahan ini telah 
dimulai sejak masa Bani Umayah (661-750 M.) dan digiatkan di masa pemerintahan 
Abbasiyah (749-1258 M.) yang didorong pula oleh Khalifah-khalifah. Abu la'far 
Al Mansur (754-775 M.) telah mendatangk an ahli-ahliterjemah yang menteijemahkan 
kitab-kitab Kedokteran, Ilmu Falak dan Ilmu Pemerintahan dari bahasa-bahasa 
Yunani. Persia dan India. 

Di masa Khalifah Ma'mun (813-817 M.) aktivitas inibertambah maju dan beliau 
mengirim suatu rombongan ahli terjemah ke Roma seperti Al-Bathriq, Salm, pe- 101 ALQUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 

mimpin Baitul Hikmah, Al-Hajjaj bin Mathar dan Hunain bin Ishaq. Di sana 
mereka memilih buku-buku ilmu pengetahuan yang belum dipunyai oleh umat 
Islam dan membawanya ke Baghdad untuk dlteijemahkan, ditelid dan dibahas se- 
dalam-dalamnya. 

Belum sampai satu abad berdirinya pemerintahan Abbasiyah, ulama-ulama 
Islam telah memiliki ilmu tersebut dan lahirlah di antara mereka ahli-ahli al hikmah 
dan falsafah yang tidak kurang nilainya dari ahU-ahli filsafat Yunani. Di antaranya 
Abu Yusuf Yalcub bin Ishaq bin As-Shabagh al-Kindi, Ahmad bin Thayyib As- 
Saiakhsi, Muhammad bin Musa, Ahmad bin Musa, Al*Hasan bin-Musa yang ter- 
masyhur dalam Ilmu Pasti dan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi penemu ilmu 
Aljabai. 

Sesudah gerakan terjemah dan penelitian ini baiulah da tang masa penyem- 
pumaan, penyusunan dan penemuan sendiii. Tokoh-tcdcoh yang teikenal dalam 
hal ini ialah Abu Nashi Muhammad bin Thaikhan Al Farabi atau Alphanabius (wafat 
tahun 961 M) pencipta alat musik yang dinamai/4/-0aRun yangkemudian ditiru oleh 
orang Baiat dengan nama piano, Abu Bakai Muhammad bin Zakaiia Ar-Razy 
(wafat tahun 311 H), ahli Ilmu Kedokteran dan Kimia. Syekh Abu All Al Husein 
bin Sina atau Aviciena (980-1037 M.), dan Abur Raihan Ahmad bin Muhammad Al 
Bairuni (wafat tahun 430 H), ahli Ilmu Falak dan Ilmu Bumi Alam. 

Di antara tokoh-tokoh yang termasyhur di kerajaan Fathimiyah di Mesir 
ialah Ibnu Yunus dalam Ilmu Falak dan Ilmu Alam dan Ibnu Ridhwan dalam 
Ilmu Kedokteraa Dan di antara tokoh-tokoh yang termasyhur di Spanyol ialah 
Abul Walid Al Qadhi Ahmad Ibn Rusyd atau Averroes (1126-1198 M.) dan Abul 
Qasim Al-Zahrawi. 

Para ulama tersebut telah mengarang ratusan buku dalam bahasa Arab yang 
kemudian diteijemahkan oleh orang Barat ke dalam bahasa mereka. Orang Ba- 
rat, yang pada waktu itu masih terbelakang dalam lapang^ ilmu pengetahuan, 
terpaksa mempelajari bahasa Arab supaya dapat menterjemahkan bermacam- 
macam buku yang dikarang oleh para ulama Islam. Mereka datang ke Spanyol 
dari Italia, Perancis, Jerman dan Inggeris sengaja untuk belajar dan men- 
terjemah. 

Setelah mereka puas, barulah mereka kembali ke negerinya masing-masing, 
lalu mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk mengembangkan ilmu yang di- 
dapatnya, maka berduyun-duyunlah orang memasuki sekolah-sekolah itu dan 
dengan demikian berkembanglah ilmu tersebut di kalangan mereka. Jasa 
ulama Islam ini memang diakui oleh orang Barat sendiri. Mereka mengatakan 
bahwa Islam itu adalah ibarat jembatan yang menghubungkan antara kemajuan 
Eropa di masa dahulu kala dengan kemajuan Eropa di masa sekarang. 

Dari uraian-uiaian di atas nyatalah bahwa kegiatan-kegiatan para ulama 
Islam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan baik agama maupun umum adalah 
karena: 

1. Al Qur'an sendiri menganjurkan supaya manusia memperdalam pengetahu- 
annya dalam pelbagai ilmu pengetahuan. 

2. Ayat-ayat Al Qur'an banyak menyinggung persoalan-persoalan ilmiah 
walaupun secara garis besamya saja. Karena itu para ulama ingin membukti- 
kan kebenaran ayat-ayat itu dengan menyelidikinya secara mendalam. 

3. Rasa tanggung jawab para ulama terhadap pemeliharaan, penyiaran Al 
Qur'an mendorong mereka untuk menciptakan dan menyusun ilmu bahasa 
Arab dan beimacam-macam ilmu yang berhubungan dengan itu. BAB ENAM 

KEUTAMAAN MEMBACA AL QURAN DAN 
CAR A MEMBACANYA 

1. Membaca Al Qur'an. 

Al Qur'an adalah Kitab Suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran 
Islam menjadi petunjuk kehidupan umat manusia diturunkan Allah kepada Nabi Mu- 
hammad s.a.w., sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. 
Di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pe- 
lajaran bagi siapa yang mempercayai serta mengamalkannya, Al Qur'an adalah Kitab 
Suci yang terakhir diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok 
syari'at yang terdapat dalam Kitab-kitab Suci yang diturunkan sebelumnya. Karena 
itu, setiap orang yang mempercayai Al Qur'an, akan bertambah cinta kepadanya, 
cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya serta pula untuk 
mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap 
oleh penghuni alam semesta. 

Setiap Mu'min yakin, bahwa membaca Al Qur'an saja, sudah termasuk amal 
yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat-ganda, sebab yang 
dibacanya itu adalah Kitab Suci. Al Qur'an adalah sebaik-baik bacaan bagi 
orang Mu'min. balk di kala senang maupun di kala susah, di kala gembira atau 
pun di kala sedih. Malahan membaca Al Qur'an itu bukan saja menjadi amal dan 
ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. 

Pa da suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat RasuluUah yang ber- 
nama Ibnu Mas'ud r.a. meminta nasehat, katanya: "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah 
nasehat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam be- 
berapa hari ini aku merasa tidak tenteram, jiwaku gelisah dan fikiranku kusut; 
makan tak enak, tidurpun taknyenyak." 

Maka Ibnu Mas'ud menasehatinya, katanya: "Kalau penyakit itu yang me- 
nimpamu maka bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat, yaitu ke tempat oiang 
membaca Al Qur'an , engkau baca Al Qur'an atau engkau dengai baik-baik 
orang yang membacanya; atau engkau pergi ke Majlis Pengajian yang meng- 
ingatkan hati kepada Allah; atau engkau caii waktu dan tempat yang sunyi, di 
Sana engkau berkhalwat menyembah Allah, umpama di waktu tengah malam 
buta, di saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengejjakan shalat ma* 
lam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketenteraman fikir- 
an dan kemumian hati. Seandainya jiwamu belum juga tetobat dengan cara ini, 
engkau minta kepada Allah, agar diberi-Nya hati yang lain, sebab hati yang kamu 
pakai itu, bukan lag! hatimu." 

Setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannyalah nasihat Ibnu 
Mas'ud r.a. itu. Dia pergi mengambil wudhu kemudian diambilnya Al Qur'an, te- 
rus dia baca dengan hati yang khusyu'. Selesai membaca Al Qur'an , berubahlah 
kembali jiwanya, menjadi jiwa yang tenang dan tenteram, fikirannya jernih, ke- 
gelisahannya hilang sama sekali, 

Tentang keutamaan dan kelebihan membaca Al Qur'an, RasuluUah me- 
nyatakan dalam sebuah hadits yang diiiwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang 
maksudnya demikjan: "Ada dua golongan manusia yang sungguh-sungguh orang 
dengki kepadanya, yaitu orang yang diberi oleh Allah Kitab Suci Al Qur'an ini, 
dibacanya siang dan malam; dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan haxta, 
siang dan malam kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diridhai 
Allah." 

Di dalam hadits yang lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula, 
RasuluUah menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang mem- 
baca Al Qur'an , demikian maksudnya: "Perumpamaan orang Mu'min yang 
membaca Al Qur'an , adalah seperti bunga utrujjah, baunya harum dan rasanya 
lezat; orang Mu'min yang tak suka membaca Al Qur'an , adalah seperti buah KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN korma, baunya tidak begitu harum, tapi manis rasanya; orang munafiq yang 
membaca AlQur'an ibaiat sekuntum bunga, berbau harum, tetapi pahit lasa- 
nya; dan orang munafiq yang tidak membaca AlQur'an, tak ubahnya seperti buah 
hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit sekali." 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah juga meneran^an bagaimana besamya 
rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca AlQur'an di lumah-nimah 
ibadah (mesjid, surau, mushaUa dan Iain-Iain). Hal ini dikuatkan oleh se- 
buah hadits yang masyhur lagi shahih yang aitinya sebagai berikut: "Kepada 
kaum yang suka beijemaah di rumah-rumah ibadat, membaca Al Qur'an 
secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah 
kepadanya ketenangan dan ketenteraman, akan terlimpah kepadanya rahmat dan 
mereka akan dijaga oleh malaikat, juga Allah akan selalu mengingat mereka" (dl- 
riwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah). 

Dengan hadits di atas nyatalah, bahwa membaca AlQur'an, baik menge- 
tahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah, amal shaleh dan member! 
rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya; member! cahaya ke dalam hati 
yang membacanya sehingga terang benderang, juga member! cahaya kepada ke- 
luarga rumah tangga tempat AlQur'an itu dibaca. Di dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas r,a., Rasulullah bersabda: "Hendaklah 
kamu beri nur (cahaya) rumah tanggamu dengan shalat dan dengan mem- 
baca AlQur'an!" 

Di dalam hadits yang lain lagi, Rasulullah menyatakan tentang member! ca- 
haya rumah tangga dengan membaca AlQur'an itu. Dalam hadits yang di- 
riwayatkan oleh Daru Quthni dari Anas r.a., Rasulullah memerintahkan: 'Ter- 
banyaklah membaca AlQur'an di rumahmu, sesungguhnya di dalam rumah 
yang tak ada orang membaca AlQur'an, akan sedikit sekali dijumpa! kebaikan 
di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu merasa 
sempit dan susah." 

Mengenai pahala membaca AlQur'an, Ali bin Ab! Thalib mengatakan 
bahwa, tiap-tiap orang yang membaca Al Qur'an dalam sembahyang, akan men- 
dapat pahala lima puluh kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkannya, 
membaca AlQur'an di luar sembahyang dengan berwudhu', pahalanya dua- 
puluh lima kali kebajikan bag! tiap-tiap huruf yang diucapkannya dan membaca Al 
Qur'an di luar sembahyang dengan tidak berwudhu', pahalanya sepuluh ke- 
bajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. 

2. Mendengarkan bacaan Al Qur'an. 

Di dalam ajaran Islam, bukan membaca Al Qur'an saja yang menjadi iba- 
dah dan amal yang mendapat pahala dan rahmat, tetapi mendengarkan bacaan 
Al Qur'an-pun begitu pula. Sebahagian ulama mengatakan, bahwa mendengar- 
kan orang membaca Al Qur'an pahalanya sama dengan orang yang membaca- 
nya. 

Tentang pahala orang mendengarkan bacaan Al Qur'an dengan jelas dalam 
surat (7) Al A'raaf ayat 204 disebut sebagai berikut: 

Artinya: "Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah (baik-baik) dan perhatikan- 
lah dengan tenang. ag«r kamu mendapat rahmat." 

Mendengarkan bacaan AlQur'an dengan baik, dapat menghibur perasaan 
sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan melunakkan hati yang keras, serta 
mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah, yang 
diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan AlQur'an dengan baik. 
Demikian besar mu'jizat AlQur'an sebagai wahyu Ilahi, yang tak bosan-bosan 
orang membaca dan mendengarkannya. Malahan semakin sering orang mem- 
baca dan mendengarkannya, semakin terpikat hatinya kepada Al Qur'an; bila Al 
Qur'an dibaca dengan lidah yang fasih, dengan suara yang baik dan merdu akan lebih 
member! pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya dan bertambah iman- 
nya. Bagaimana keadaan orang Mu'min tatkala mendengarkan bacaan Al Qur'an KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN itu, digambarkan oleh firman Allah sebagai berikut: 

JUii'^i 1^ <jjJ& y-i >-*^J ti^-? ^-"-*^i 

Artinya: "Sesungguhnya oiang-oiang yang beriman itu, hanyalah mereka yang apabila di- 
sebut (nama) Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat-Nya, bertambahlah inian mereka karenanya dan kepada Tuhanlah meteka 
bcrtawakkal." ^S^^^ ^g^ ^ ^^^^^ ^^^^ 2). 

Diriwayatkan bahwa pada suatu malam, Nabi Muhammad s.a.w. men- 
dengarkan Abu Musa Al Asy'ari membaca AlQur'an sampai jauh malam. Se- 
pulang beliau di rumah, beliau ditanya oleh isteri beliau Aisyah r.a., apa sebab- 
nya pulang sampai jauh malam. RasuluUah menjawab, bahwa beliau terpikat oleh 
kemerduan suara Abu Musa Al Asy'ari membaca AlQur'an, seperti merdunya 
suaia Nabi Daud a,s. 

Di dalam riwayat, banyak sekali diceriterakan, betapa pengaruh bacaan Al 
Qur'an pada masa Rasulullah terhadap hati orang-orang kafir yang setelah men- 
dengarkan bacaan Al Qur'an itu. Tidak sedikit hati yang pada mulanya keras dan 
marah kepada Muhammad s,a.w. serta pengikut-pengikutnya, berbalik menjadi 
lunak dan mau mengikuti ajaran Islam. 

Rasulullah sendiri sangat gemar mendengaikan bacaan Al Qur'an dari orang 
lain. Dalam sebuah hadits; yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan, bahwa 
Abdullah Ibnu Mas'ud menceritakan sebagai berikut: Rasulullah berkata ke- 
padaku: "Hai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al Qur'an untukku!". Lalu aku men- 
jawab: "Apakah aku pula yang membacakan Al Qur'an untukmu, ya Rasu- 
lullah, padahal Al Qur'an itu diturunkan Tuhan kepadamu?". Rasulullah men- 
jawab: "Aku senang mendengarkan bacaan Al Qur'an itu dari orang lain." 

Kemudian ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat daii surat An Nisaa*. 
Maka tatkala bacaan Ibnu Mas'ud itu sampai kepada ayat 41 yang berbunyi: 

Artinya: 

"Maka bagaimanakah (halnya orang kafta nanti), apabila Kami mendatangkan se- 
orang aksi (raaul dan nabi) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu 
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (umatmu)"; 

sedang ayat itu sangat menghaiukan hati Rasulullah, lalu beliau berkata: 
"Cukuplah sekian saja, ya Ibnu Mas'ud!", Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah me- 
neteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. 

3. Membaca A I Qur 'an sampai khatam ( tamat) . 

Bagi seorang Mu'min, membaca Al Qur'an telah menjadi kecintaannya. 
Pada waktu membaca Al Qur'an , ia sudah merasa seolah-olah jiwanya meng- 
hadap ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa; menerima amanat dan hikmat suci, 
memohon limpah karunia serta rahmat dan pertolongan-Nya. Membaca Al 
Qur'an telah menjadi wiridnya yang tertentu, baik siang ataupun malam. Dibacanya 
halaman demi halaman, surat demi surat dan juz demi juz, akhimya sampai khatam 
(tamat). Tidak ada suatu kebahagiaan di dalam hati seseorang Mu'min melainkan bila dia 
dapat membaca Al Qur'an sampai khatam. Bila sudah khatam, itulah puncak dari segala 
kebahagiaan hatinya. 

Di dalam kitab Ihya' Vlumuddin, Imam Al Ghazali mencatat beberapa ha- 
dits dan riwayat mengenai pembacaan Al Qur'an sampai khatam, Digambar- 
kannya, bagaimana para sahabat, dengan keimanan dan keikhlasan hati, ber- 
lomba-lomba membaca Al Qur'an sampai khatam, ada yang khatam dalam se- 
hari semalam saja, bahkan ada yang khatam dua kali dalam sehari semalam dan 105 KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN. 

seterusnya. Di dalam sebuah hadits yang shahih, RasuluUah menyuruh Abdullah 
bin 'Umax, supaya mengkhatamkan Al Qur'an sekali dalam seminggu. Begitulah 
para sahabat seperti Utsman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud dan *Ubaiyy bin 
Ka'ab, telah menjadi wiiidnya untuk mengkhatamkan Al Qur'an pada tiap-tiap 
hari Jum'at. 

Adapun mereka yang men^hatam Al Qur'an sekali dalam seminggu, Al 
Qur'an itu dibagi tujuh, menurut pembagian yang sudah mereka atur, Utsman 
bin 'Affan r.a. pada malam Jum'at, memulai membacanya dari surat Al Baqatah 
sampai surat Al Maa-idah, malam Sabtu dari surat Al An'aam sampai surat Hud, 
malam Ahad dari surat Yusuf sampai surat Maryam, malam Senin dari surat 
Thaha sampai surat J^LHL , malam Selasa dari surat 'Ankabuut sampai surat 
Shaad, malam Rabu dari surat Tanzil sampai surat Al Rahmaan, dan meng- 
khatamkan pada malam Kemis. Tapi Ibnu Mas'ud lain lagi membaginya, yaitu: 
hari yang pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, haii keempat 9 
surat, hari kelima 11 surat, hari keenam 13 surat dan hari ketujuh adalah surat 
yang selebihnya sampai tamat (khatam). 

Di saroping itu, ada juga di antara para sahabat yang membaca Al Qur'an 
sampai khatam dalam sebulan, untuk memperdalam penyelidikannya mengenai 
maksud yang terkandung di dalamnya. 
4. Adab membaca Al Qur'an. 

Al Qur'an sebagai Kitab Suci, wahyu Ilahi, mempunyai adab tersendiri bagi 
orang-orang yang membacanya. Adab itu sudah diatur dengan sangat baik, untuk 
penghormatan dan keagungan Al Qur'an tiap-tiap orang harus berpedoman kepada- 
nya dalam mengerjakannya. 

Imam Al Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menguraikan de- 
ngan sejelas-jelasnya bagaimana hendaknya tata-cara membaca Al Qur'an. 
Imam Al Ghazali telah membagi adab membaca Al Qur'an menjadi adab 
yang mengenai batin, dan adab yang mengenai lahir. Adab yang mengenai 
batin itu, dlperinci lagi menjadi arti memahami asal kalimat, cara hati mem- 
besarkan kalimat Allah, menghadirkan hati di kala membaca sampai ke ting- 
kat memperluas, memperhalus perasaan dan membersihkan jiwa. Dengan demi- 
kian kandungan Al Qur'an yang dibaca dengan perantaraan lidah, dapat ber- 
semi dalam jiwa dan meresap ke dalam hati sanubarinya, Kesemuanya ini adalah 
adab yang berhubungan dengan batin, yaitu dengan hati dan jiwa. Sebagai contoh 
Imam Al Ghazali menjelaskan, bagaimana cara hati membesarkan kalimat Allah, 
yaitu bagi pembaca Al Qur'an ketika dia memulainya, maka terlebih dahulu ia 
harus menghadirkan dalam hatinya, betapa kebesaran Allah yang mempunyai 
kalimat-kalimat itu, Dia harus yakin dalam hatinya, bahwa yang dibacanya itu 
bukanlah kalam manusia, tapi adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Membesarkan 
kalam Allah itu, bukan saja dalam membacanya, tetapi juga dalam menjaga 
tulisan-tulisan Al Qur'an itu sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan, 'Ikrimah 
bin Abi Jahl, sangat gusar hatinya bila melihat lembaran-lembaran yang bertulis- 
kan Al Qur'an berserak-serak seolah-otah tersia-sia, lalu ia memungutnya selem- 
bar demi selembar, sambil berkata: "Ini adalah kalam Tuhanku! Ini adalah kalam 
Tuhanku, membesarkan kalam Allah berarti membesarkan Allah." 

Adapun mengenai adab lahir dalam membaca Al Qur'an , selain didapati di 
dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin, juga banyak terdapat di dalam kitab-kitab lain- 
nya. Misalnya dalam kitab Al Itqan oleh Al Imam Jalaluddin As Suyuthi, ten- 
tang adab membaca Al Qur'an itu diperincinya sampai menjadi beberapa bagian, 

Diantara adab membaca Al Qur'an, yang terpenting ialah : 

1. Disunatkan membaca Al Qur'an sesudah berwudhu, dalam keadaan bersih, 
sebab yang dibaca adalah wahyu Allah. Kemudian mengambil Al Qur'an 
hendaknya dengan tangan kanan; sebaiknya memegangnya dengan kedua be- 
lah tangan. 

2. Disunatkan membaca Al Qur'an di tempat yang bersih, seperti: di rumah, di 
surau, di mushalla dan di tempat-tempat lain yang dianggap bersih, Tapi yang 
paling utama ialah di mesjid. 

3. Disunatkan membaca Al Qur'an menghadap ke qiblat, membacanya dengan KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN khusyu' dan tenang; sebaiknya dengan berpakaian yang pantas. 

4. Ketika membaca Al Qur'an , mulut hendaknya bersih, tidak beiisi makanan, 
sebaiknya sebelum membaca Al Qur'an mulut dan gigi dibersihkan lebih da- 
hulu. 

5. Sebelum membaca Al Qur'an, disunatkan membaca ta'awwudz, yang ber- 
bunyi: a'udzubillahi minasy syaithanirrajim. Sesudah itu barulah dibaca 
Bisndllahirmhmanir rahim. Maksudnya, dlminta lebih dahulu perlindungan 
Allah, supaya terjauh daii pengaruh tipu-daya syaitan, sehingga hatt dan 
fikiran tetap tenang di waktu membaca Al Qur'an, terjauh dari gangguan atau 
godaan. Biasa juga sebelum atau sesudah membaca ta'awwudz itu, berdoa de- 
ngan maksud memohon kepada Allah supaya hatinya menjadi terang. Do'a itu, 
berbunyi seperti berikut: 

Artinya: Ya Allah, bukakanlah kiranya kepada kami hikmat-Mu dan Uburkanlah kepada 
kami rahmat dari khazanah-Mu, ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, 

6. Disunatkan membaca Al Qur'an dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan- 
pelan dan tenang, sesuai dengan firman Allah dalam surat (73) Al Muzzammil 
ayat4: 

>j^^ ^-hyb^^y^^Sjj 

Artinya: " Dan bacalah Al Qur'an itu dengan tartil!". 

Membaca dengan tartil itu lebih banyak memberi bekas dan mempengaruhijiwa, 
serta lebih mendatangkan ketenangan batin dan rasa hormat kepada Al 
Qur'an . 

Telah berkata Ibnu Abbas r.a,: "Aku lebih suka membaca surat Al Baqarah 
dan Ali 'Imran dengan tartil, daripada kubaca seluruh Al Qur'an dengan cara 
terburu-buru dan cepat-cepat" 

7. Bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al Qur'an, disu 
natkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat- 
ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. Cara pembacaan seperti inilah yang 
dikehendaki, yaitu Udahnya bergerak membaca, hatinya turut memperhati- 
kan dan memikirkan arti dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang 
dibacanya, yaitu membaca Al Qur'an serta mendalami isi yang terkandung di 
dalamnya. Hal itu akan mendorongnya untuk mengamalkan isi Al Qur'an 
itu. Firman Allah dalam surat (4) An Nisaa* ayat 82 berbunyi sebagai beri- 
ikut: E 

^LrUli ^ jU_^loj_^JCi^i 

Artinya: "Apakah mereka tidak mcmpcrhatikan (isi) AlQur'an? " 

Bila membaca Al Qur'an yang selalu disertai perhatian dan pemikiran arti 
dan maksudnya, maka dapat dflakukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat- 
ayat yang dibacanya. Umpamanya: Bila bacaan sampai kepada ayat tasbih, 
maka dibacanya tasbih dan tahmid. bila sampai kepada do'a dan istigh- 
far, lalu berdo'a dan minta ampun; bila sampai kepada ayat azab. lalu me- 
minta perlindungan kepada Allah, bila sampai kepada ayat rahmat, lalu me- 
minta dan memohon rahmat dan begitulah seterusnya. Caranya, boleh di- 
ucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati saja. Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas yang maksudnya sebagai berikut: 
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. apabila membaca , * ,^5^ "T-tM "i"-'' »r -'- 

beliau lalu membaca 't-N^r^S'jlis^ Diriwayatkan pula oleh 

Abu Daud, dari Wa-il bin Hijr yang maksudnya sebagai berikut: "Aku 
dengar Rasulullah membaca surat Al Faatihah, maka Rasulullah sesudah 107 KEUTAMAAN MEMB ACA AL QU R'AN 

membaca t>S L-^ Wj lalu membaca £/*r^^ 

Demikian juga disunatkan sujud, bila membaca ayat-ayat sajdah, dan sujud 

itu dinamakan sujud tilawah. 

Ayat-ayat sajdah itu terdapat pada 15 tempat, yaitu: 

1 . dalam sutat Al-A 'raaf ay at 206 . 

2. dalam suiat Ar-ra'd ayat 15. 

3. dalam surat An-Nahl ayat 50. 

4. dalam surat Al-Israa' ayat 109. 

5. dalam surat Mary am ayat 58. 

6. dalam surat Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. 

7. dalam surat Al-Furqan ayat 60. 

8. dalam surat An Naml ayat 26. 

9. dalam surat As-Sajdah ayat 15. 

1 0. dalam surat Shaad ayat 24. 

1 1 . dalam surat Fushshilat ayat 38. 

12. dalam surat An-Najm ayat 62. 

1 3 . dalam surat Al-I nsyiqaq ayat 2 1 , dan 

14. dalam surat Al-'Alaq ayat 19. 8. Dalam membaca AlQur'an itu, hendaklah benar-benar diresapkan arti dan 
maksudnya, lebih-lebih apabila sampai pada ayat-ayat yang menggambar- 
kan nasib orang-orang yang berdosa, dan bagaimana hebatnya siksaan yang 
disediakan bagi mereka. Sehubungan dengsn itu, menurut riwayat, para saha- 
bat banyak yang mencucurkan air matanya di kala membaca dan mendengar 
ayat-ayat suci AlQur'an yang menggambarkan betapa nasib yang akan di- 
derita oleh orang-orang yang berdosa. 

9. Disunatkan membaca AlQur'an dengan suara yang bagus lagi merdu, se- 
bab suara yang bagus dan merdu itu menambah keindahan uslubnya Al 
Qur'an. Rasulullah s,a,w, telah bersabda: ^j' - °ic^i o)^^ ly^ j Artinya: "Hendaklah kamu sekalian hiasi Al Qur'an itu dengan suaramu yang mer- 
du!" 
Diriwayatkan, bahwa pada suatu malam Rasulullah s.a.w. menunggu-nunggu 
isterinya, Sitti 'Aisyah r.a. yang kebetulan agak terlambat datangnya. Setelah 
ia datang, Rasulullah bertanya kepadanya: "Bagaimanakah keadaanmu?" 
'Aisyah menjawab: "Aku terlambat datang, karena mendengarican bacaan Al 
Qur'an seseorang yang sangat bagus lagi merdu suaranya. Belum pemah aku 
mendeng^rkan suara sebagus itu." Maka Rasulullah terus berdiri dan pergi 
mendengarkan bacaan AlQur'an yang dikatakan 'Aisyah itu, Rasulullah 
kembali dan mengatakan kepada 'Aisyah: "Orang itu adalah Salim, budak 
sahaya Abi Huzaifah. Puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan orang yang 
suaranya seperti Salim itu sebag^i ummatku." 

Oleh sebab itu melagukan AlQur'an dengan suara yang bagus, adalah di- 
sunatkan, asalkan tidak melangg^r ketentuan-ketentuan dan tata-cara mem- 
baca sebag^imana yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraat dan tajwid, 
seperti menjag^ madnya, haiakatnya (barisnya) idghamnya dan lain-lainnya. 
Di dalam kitab Zawaidur raudhah, diteran^an bahwa melagukan Al Qur'an 
dengan cara bermain-main serta melanggar ketentuan-ketentuan seperti ter- 
sebut di atas itu, haram hukumnya; orang yang membacanya dianggap fa- 
siq, juga orang yang mendengarkannya turut berdosa. 

lO.Ketika membaca Al Qur'an janganlah diputuskan hanya karena hendak ber- 
bicara dengan orang lain. Hendaknya pembacaan diteruskan sampai ke batas 
yang telah ditentukan, barulah disudahL Juga dilarang tertawa-tawa, bermain- 
main dan Iain-lain yang semacam itu. ketika sedang membaca Al Qur'an. Sebab 
pekerjaan yang seperti itu tidak baik dilakukan sewaktu membaca Kitab Suci dan 
beiarti tidak menghormati kesuciannya. KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN 108 

Itulah di antara adab, tata caia yang terpenting yang hams dijaga dan diperhati- 
kan, sehingga dengan demikian kesucian Al Qur'an dapat terpelihara dengan sebaik- 
baiknya. 
5. Belajar Al Qur'an dan mengajarkatmya. 

Setiap mu'inin yang mempercayai Al Qur'an, mempunyai kewajiban dan 
tanggung jawab terhadap Kitab Sucinya. Di antara kewajiban dan tanggimg 
jawab itu ialah mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan 
Al Qur'an adalah kewajiban sud lagi mulia. Rasulullah s.aw. telah mengatakan: 
"Yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempdajaii Al Qur'an dan meng- 
ajaikannya." Dalam hadits lain RasuluUah mengatakan: "Sesungguhnya sese- 
orang yang berpagi-pagi pergi mempelajari ayat-ayat dalam KitabuUah lebih baik 
yang sepeiti itu daripada mengerjakan sembahyang sunat seratus rakaat" Daii 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah juga mengatakan: "Siapa- 
siapa yang mempelajari KitabuUah, kemudian diamalkannya isi yang terkandung 
di dalamnya, Allah akan menunjukinya daii kesesatan dan akan dipeliharanya pada 
hari kiamat dari siksa yang berat." 

Belajar Al Qur'an itu merupakan kewajiban yang utama bagi setiap mu'min, 
begitu juga mengajarkannya. Belajar Al Qui'an itu dapat dibagi kepada 
beberapa tingkatan, yaitu beUgai membacanya sampai lancai dan baik, 
menuruti qaedah-qaedah yang berlaku dalam qiiaat dan tajwid; belajar arti dan 
maksudnya sampai mengeiti akan maksud-maksud yang terkandung di dalam- 
nya; dan terakhir belajar meng}iafalnya di luar kepala, sebagaimana yang di- 
kerjakan oleh para sahabat pada masa RasuluUah, demikian pula pada masa tabi'in 
dan sekarang diselumh negeri Islam. 

Belajar Al Qur'an itu hendaklah daii semenjak kecil, sebaiknya dari se- 
menjak berumur 5 atau 6 tahun, sebab umur 7 tahun sudah disunih mengerjakan 
sembahyang. RasuluUah sudah mengatakan: "Suruhlah anak-anakmu mengerja- 
kan sembahyang, bila sudah berumur 7 tahun dan pukullah (marahilah) bila dia 
tidak mengerjakan sembahyang kalau sudah berumur 10 tahua" 

Menjadikan anak-anak dapat belajar Al Qur'an mulai semenjak kecil 
itu, adalah kewajiban orang tuanya masing-masing Berdosalah orang tua yang 
mempunyai anak-anak, tetapi anak-anaknya tidak pandai membaca Al Qur'an. 
Tidak ada malu yang paling besar di hadapan Allah nantinya, bilamana anak- 
anaknya tidak pandai membaca Al Qur'an. Sebaliknya, tidak ada kegembiraan 
yang lebih memuncak nantinya, bilamana orang tua dapat menjadikan anaknya 
pandai membaca Al Qur'an. Rasulullah s.a.w. telah mengatakan: 'Tidak ada 
suatu keuntungan bagi seorang yang telah menjadikan anaknya pandai mem- 
baca Al Qur'an, kecuali baginya nanti pada hari kiamat akan diberikan suatu mah- 
kota dari dalam syurga." 

Pada tingkat pertama ini, yaitu tingkat mempelajari membaca Al Qur'an de- 
ngan baik, hendaknya sudah merata dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi orang 
yang buta huiuf Al Qur'an di kalangan masyarakat Islam. Di tiap-tiap lumah 
tangga orang Islam hendaknya diaktifkan benar-benar pembeiantasan buta hunif 
Al Qur'an, sehingga setiap muslim yang menjadi keluarga nmiah tangga itu su- 
dah pandai semuanya membaca Al Qur'an dengan baik. Batas untuk mempelajari 
Al Qur'an itu hanya bila seseorang sudah di antar ke lubang kubur. 

Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya, misalnya saja karena tua, 
karena sudah dewasa dan sebagainya. Dalam tin^atan pertama sekedar pandai 
membaca Al Qur'an dengan baik, hal ini berlaku ba^ anak-anak, orang dewasa 
maupun oiang tua, pria ataupun wanita, semuanya berkewajiban untuk mempela- 
jarinya- 

Sesudah itu, barulah menginjak ke tingkat yang kedua, yaitu mempelajari arti 
dan maksud yang terkandung di dalamnya, Dengan demikian, Al Qur'an itu 
betul-betul menjadi pelajaran, petunjuk dan peraturan bagi setiap muslim dalam 
mencapai kebahagiaan hidup yang diridhai Allah. Untuk itulah teijemah Al 
Qur'an ini disusun dan diterbitkan oldi pemerintah, dengan maksud agar ter- 
jemah Al Qur'an itu dapat dipelajari secara merata oleh seluruh rakyat Indo- 
nesia dengan mudah. Teijemah ini disusun oleh para ahli menurut bidangnya ma- 
sing-masing. Pelaksanaaimya diserahkan kepada suatu Lembaga Negara yang di- KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN beri nama: Lembaga Penyelengganz Penterjemah Kitab SuciAl Qur'an. 

Selain mempelajari caia membaca serta mendalami aid dan maksud yang ter- 
kandung di dalam AlQur*an, yang terpenting adalah mengajarkannya. Jadi be- 
lajar dan mengajar merupakan dua tugas yang mulia lag! suci, yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan. Sedapat mun^n hasil yang dipelajari itu tenis diajarkan pula, 
dan demikianlah setenisnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., 
demikian beliau menerima wahyu, waktu itu juga tenis diajaikannya kepada pa- 
ra sahabat, seketika selesai wahyu itu tunin. Para sahabatpun berbuat sedemi- 
kian itu pula. Setenisnya orang yang mendapat pelajaian dari para sahabat itu, 
melanjutkannya kepada orang yang lain. Demikianlah secara sambung-menyambung 
seperti rantai yang tidak putus-putusnya. 

Meng^arkan Al Qur'an merupakan tugas yang sangat mulia di sisi Allah. Di 
dalam tugas mengajarkan Al Qur'an itu terkandung tiga kemuliaan, yaitu: kemuliaan 
meng^yar yang merupakan warisan tugas Nabi; kemuliaan membaca Al Qur'an se- 
mentaia mengajar, dan kemuliaan memperdalam maksud yang terkandung di dalam- 
nya. Dengan mengajar terus-menerus, ia akan menjadi orang yang mahir memahami 
Al Qur*an, 

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari 
Sitti *Aisyah r.a. Rasulullah telah bersabda: 

Artinya: "Oiang yang membaca Al Qur'an, lagi piila ia mahit, kelak mendapat tempat dalam 
lyuiga benima sma dengan laxul-raail yang mulia lagi boik; dan orang yang mem- 
baca Al Qur'an, tetapi tidak mahii, membacanya tertegun-tegun dan tampak agak 
bent lidahnya (behim lancai). ia akan mendapat dua pahala". 

6. Tajwid. 

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa tajwid itu adalah suatu cabang 
flmu yang sangat penting untuk dipdajari, sebelum mempelajari ilmu Qiraat Al 
Qur'an. Ilmu tajwid adalah pelajaran untuk memperbaiki bacaan Al Qur'an. 
Dalam Ilmu Tajwid itu diajarkan bagaimana cara melafazkan huruf yang berdiri 
sendiri, huruf yang dirangkaikan dengan huruf yang lain, melatih lidah menge- 
luarkan huruf dari makhrajnya. belajar mengucapkan bunyi yang panjang dan 
yang pendek, cara menghilangkan bunyi huruf dengan menggabun^annya ke- 
pada huruf yang sesudahnya (idg^am), berat atau ringan, berdesis atau tidak, 
mempelajari tanda-tanda berhenti dalam bacaan dan Iain-lain sebagainya. Ilmu 
Tajwid itu diajarkan sesudah pandai membaca huruf Arab dan telah dapat mem- 
baca Al Qur'an sekedamya. 

7. Cara pembacaan Al Qur'an dan penulisannya. 

Setelah wafat Utsman, Mushhaf Al Imam tetap merupakan satu-satunya Mushhaf 
yang dqadikan p^angan umat Islam dalam pembacaan Al Qur'an. Meskipun de- 
mikian terdapat juga beberapa perbedaan dalam pembacaan tersebut. Sebab-sebab 
timbulnya perbedaan itu dapat disimpulkan dalam dua hal. 

pertama penulisan Al Qur'an itu sendiri 

kedua perbedaan lahjah (dialek) orang-orang Arab. 

Penulisan Al Qur'an itu dapat menimbulkan perbedaan pembacaan, oleh 
kaiena Mushhaf Al Imam ditulis oleh sahabat-sahabat yang tulisannya belum 
dapat dimasukkan ke dalam golongan tuUsan yang baik, sebagaimana diterang- 
kan dalam buku "Muqaddimah Ibnu Khaldun". Dalam buku tersebut tbnu Khal- 
dun berkata: "Perhatikanlah akibat-akibat yang teijadi disebabkan tulisan Mush- 
haf yang ditulis sendiri ol^ sahabat-sahabat dengan tangaimya. Tulisan itu tidak 
begitu baik, sehingg^ kadang-kadang teijadilah beberapa kesalahan dalam pe- 
nulisan, jika ditinjau daii segi tulisan yang baik dan bagus. 

Untuk mengambil berkat, para tabi'in dalam menjalin Al Qur'an mengikuti 
saja bentuk tulisan Mushhaf Al Imam, karena Mushhaf itu ditulis oleh sahabat 
Rasulullah sendiri yang menerima Al Qur'an lang^ung dari NabL KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN Di samping itu penulisan Mushhaf Al Imam adalah tanpa titik dan bans. 

Adapun perbedaan lahjah orang-orang Arab telah menimbulkan macam-macam 
qiraat (bacaan), sehingga pada tahun 200 H. muncullah ahli-ahli qiiaat yang ti- 
dak terhitung banyaknya, seperti qiiaat Ibnu Mas'ud . EM antara lahjah4ahjah bahasa Arab yang mashur ialah lahjah-lahjah Qura- 
isy, Hudzail, Tamim, Asad, Rabi*ah Hawazin dan Sa'ad. 
Dan di antara qan-qari yang termashyur ialah: 

1. Abdullah bin 'Amii, mening^ di Syam pada tahun 118 H. Perawi-perawi- 
nya yang termasyhur ialah Al Bazzi Abdul Hasan Hamid bin Muhammad 
dan Qunbul Abu Umar Muhammad. 

2. Abu Ma' bad Abdullah bin Katsir, meninggal di Mekah tahun 120 H. Perawi- 
peiawinya yang termasyhur ialah Abu Bakar Syu'bah bin Ilyas dan Abu 
'Amr Ha&s bin Sulaiman. 

3. Abu Bakar 'Ashim bin Abi An Nujud, meninggal di Kufah tahun 127 H. 
Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abu Syu'bah bin Ilyas dan 
Abu 'Amr Hafah bin Sulaiman, 

4. Abu 'Amr bin Al 'Ala', meninggal di Bashrah tahun 154 H. Perawi-perawi- 
nya yang termasyhur ialah Ad Durawi, Abu Amr Hafas dan As Susi Abu 
Syu'aib Shaleh bin Ziyad. 

5. Nafi' bin Na'im meninggal di Madinah tahun 109 H. Perawi-perawinya yang 
termasyhur ialah Qulum Abu Musa 'Isa bin Mina dan Warasy Abu Sa'id Uts- 
man bin SaMd. 

6. Abdul Hasan *Ali bin Hamzah Al Kisai, meninggal di Bashiah tahun 189 H. 
Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abdul Haiits Al Laits, bin Khalid 

dan Ad Durawi tersebut di atas. 

7. Abu Mmarah Hamzah bin Habib, meninggal tahun 216 H. Perawi-perawinya 
yang termasyhur ialah Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam dan Abu *lsa Khallad 
bin Khalid. Qiiaat-qiiaat ini dimasyhurkan orang dengan nama Qiraat Sab 'ah (bacaan yang 
tujuh). Kemudian timbul lagi qiraat yang lain, yang qari-qarinya ialah: 

1. Abu Muhammad Ya'kub bin Ishaq Al-Hadhrami, meninggal di Bashrah 
tahun 225 H. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ruwais Muhammad 
bin Al-Mutawakkil dan Rauf bin Abdul Mukmin. 

2. Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam tersebut di atas yang meninggal di Ku- 
fah tahun 229 H. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ishaq AlWarraq 
dan Idiis Al Madda. 

3. Abu Ja*fat Yazid bin Al Qa*qa* Al Makhzumi meninggal di Madinah tahun 
230 H. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ibnu Wardan dan Ibnu Jam- Dengan tambahan yang tiga ini qiiaat itu menjadi sepuluh dan disebut 
"Qiraat Yang Sepuluh", Kemudian timbul lagi empat qiiaat yang lain pula, yang qari-qarinya ialah 
Muhammad bin Mahaishiz Al-Makki, Al A'masy Al-KuH, Al-Hasan Al-Bashri 
dan Yahya Al-YazidL 

Semuanya menjadi "Qiraat Yang Empat Belas". Qiiaat yang tujuh adalah qi- 
raat yang mutawatir (yang dixiwayatkan oleh perawi-perawi yang banyak) dan 
qiraat yang tiga adalah qiraat ahad (yang diriwayatkan oleh seorang perawi). 
Sedang qiiaat yang empat adalah qiiaat yang syadz (lemah atau jarang). KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN Adapun qiraat yang batil ialah qiiaat yang menambahkan kata-kata di da- 
lam ayat sebagai pentafsiian, seperti qiiaat Sa'ad bin Abi Waqqas yang me- 
nambahkan kata, ^^C/* kepadaayat 0>-^j^H'*ij sehingga menjadi 

Sebagaimana diterangkan di atas, Ai Qur'an mula-mula dinUis tanpa titik 
dan baris. Namun demikian hal ini tidak mempengaruhi pembacaan Al Qur'an, 
kaxena para sahabat dan para tabi'in adalah orang-oiang yang fasih dalam baha- 
sa Arab. Oieh sebab itu mereka dapat membacanya dengan baik dan tepat. Teta- 
pi setelah agama Islam tersiar dan banyak bangsa yang bukan bangsa Arab 
memeluk agama Islam, sulitlah bagi mereka membaca Al Qur'an tanpa titik dan 
baris itu. 

Apabila keadaan demikian dibiarkan, dikhawatirkan bahwa hal ini akan menim- 
bulkan kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Al Qur'an. 

Maka Abul Aswad Ad-Duali mengambil inisiatif untuk member! tanda-tanda 
dalam Al Qur*an dengan tinta yang berlainan wamanya dengan tulisan Al 
Qur'an. Tanda-tanda itu adalah titik di atas untuk fat-hah, titik di bawah untuk 
kasrah, titik di sebelah kiii atas untuk dhammah dan dua titik untuk tanwin. Hal 
ini terjadi pada masa Muawiyah. 

Kemudian di masa KhaUfah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M.), Nashir bin 
Ashim dan Yahya bin Ya'mai menambahkan tanda-tanda imtuk huruf-huiuf yang ber- 
titik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al Qur'an. Itu adalah untiik membeda- 
kan antara maksud dan titik Abul Aswad Ad Duali dengan titik yang baiu ini 
Titik Abul Aswad adalah untuk tanda baca dan titik Nashir bin Ashim adalah 
titik huruf. Cara penulisan semacam ini tetap berlaku pada masa Bani Umaiyah, 
dan pada permulaan Abbasiyah, bahkan tetap dipakai pula di Spanyol sampai per- 
tengahan abad ke 4 H. Kemudian tetnyata bahwa cara pemberian tanda seperti 
ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al Qur'an, kaiena terlalu banyak 
titik, sedang titik itu lama kelamaan hampir menjadi serupa wamanya. 

Maka Al Khaiil mengambil inisiatif, untuk membuat tanda-tanda yang baru, 
yaitu huruf waw kecil ( ^ ) di atas untuk tanda dhammah, huvif alif kecil 

( / ) untuk tanda. fa t-fuh, huruf >'flfl kecil ( ^ ) untuk tanda kasrah, kepala 
huvifsyin ( u/ ) untuk tanda syaddah, kepala /ifl ( ^ ) untuk sukun dan 
kepala ain ( ^ ) untuk hamzah. 

Kemudaian tanda-tanda ini dipermudah, dipotong dan ditambah sehingga men- 
jadi bentuk yang ada sekaiang ini. 112 
DAFTAR JUDUL SURA TAL FAA TIHAH 

MUQADDIMAH SURAT AL FAATIHAH 3 

PENUTUP SURAT AL FAATIHAH 6 

SURAT AL BAQARAH 

MUQADDIMAH SURAT AL BAQARAH 7 

TIGA GOLONGAN MANUSIA DALAM MENGHADAPI AL QUR'AN 8 

Golongan Mu'min 8 

Golongan kafir 9 

Golongan munafik 9 

KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN 11 

Perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa 11 

Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al Qur'an 12 

Balasan terhadap orang-orang yang beriman 12 

Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Qur'an dan hikmah- hikmah- 

nya 12 

Bukti-bukti kekuasaan Tuhan 13 

Penciptaan manusia dan penguasaannya dibumi 13 

PERINGATAN TUHAN KEPADA BANI ISRAIL 15 

Beberapa perintah dan laiangan Tuhan kepada Hani Israil 15 

Perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israil 17 

Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israil 19 

Pahala orang yang beriman 19 

Pembalasan terhadap Bani Israil yang melanggar peijanjian dengan 

Tuhan 20 

Kisah penyembelihan sapi betina 20 

Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah s.a.w 22 

Bani Israil mengjngkaii janjinya dengan Allah 23 

Sikap orang Yahudi terhadap para Rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan 

Allah 24 

Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi, 
merupakan sebagai lambang bagj kecenderungan mereka kepada ben- 
da 26 

Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya 27 

Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman a.s 28 

Ketidak sopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sa- 

habatnya 29 

Menasakhkan sesuatu ayat adalah urusan Allah 29 

Tindakan-tindakan menghalangj peribadatan 30 

Larangan mengjkuti Yahudi dan Nasrani 31 

Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s 32 

Agama Nabi Ibrahim a.s 34 JUZ2 

KEESAAN TUHANLAH AKHIRNYA YANG MENANG 36 

Sekitar pemindahan kiblat 36 

Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran 38 

Manasik Haji 39 

La'nat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat AUah dan ter- 
hadap orang-orang kafir 40 

Allah yangberkuasa dan yang menentukan 40 

Makanan yang halal dan yang haram 42 Pokok-pokok kebajikan 43 

Qishaash dan hikmatnya 43 

Wasiat 44 

Puasa 44 

Beijihad dengan jiwa dan haita di jalan Allah 46 

Haji 47 

Perbuatan orang-orang munafik 49 

Hikmah diutusnya para Rasul dan pelbagai cobaan bagi para pengikutnya • . - 51 

BEBERAPA HUKUM SYARI'AT 52 

Orang-orang yang diberi nafkah 52 

Hukum perang dalam Islam 52 

Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim 53 

Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian dan penyusuan 53 

Kewajiban mengeijakan Shalat biarpun dalam keadaan takut 58 

Wasiat untuk isteri dan mut'ah 59 

Kewajiban beijihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah 59 

JUZ3 

TENTANG RASUL-RASUL DAN KEKUASAAN ALLAH 62 

Keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-rasul 62 

Anjuran membelanjakan harta 62 

Ayat Kursi 63 

Tidak ada paksaan memasuki agama Islam 63 

Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati 64 

CARA^ARA PENGGUNAAN HARTA DAN HUKUM-HUKUM- 

NYA 65 

Menalkahkan harta di jalan Allah 65 

Hukum riba 69 

Kesaksian dalam mu'amalah 70 

Pujian Allah terhadap para mukmin dan do'a mereka 71 

PENUTUP SURAT AL BAQARAH 72 

SURATAU'IMRAN 

MUQADDIMAH SURAT ALI 'IMRAN 74 

KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 75 

Al Qur'an dan Kitab-kitab yang sebelumnya 75 

Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda du- 

niawi 76 

Pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilan-Nya serta agama yang di- 

ridhai-Nya 78 

Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh Nabi-nabi 78 

Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah 79 

Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah s.w.t 79 

Larangan berpihak kepada orang kafir 80 

Bukti cinta kepada Allah s.w.t 80 

KELUARGA 'IMRAN 80 

Keutamaan keluarga 'Imran 80 

Kisah Al Masih 'Isa putera Maryam 83 

Ajakan kepada agama Tauhid 'Millatu Ibrahim" 86 

Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam 87 

Keburukan orang-orang Yahudi 88 

Seorang Nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya 89 

Janji para Nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad s.a.w 89 BANTAHAN ALLAH TERHADAP PENDAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB 
YANG KELIRU Bantahan terhadap krangan orang Yahudi tentang makanan 91 

Bantahan terhadap pengakuan Ahli Kitab tentang rumah ibadah yang per- 

tama 91 

Keharusan menjaga peisatuan 92 

Kelebihan umat Islam dari umat yang lain 94 

Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir 95 

Larangan mengamb 11 orang Yahudi sebagai teman kepercayaan 95 

KISAH PERANG BADAR DAN UHUD 96 

Sabar dan tawakkal kepada Allah pangkal kemenangan 96 

Larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa 97 

Perintah ta'at kepada Allah dan Rasul, serta sifat orangorang yang bertak- 
wa 97 

Teguran kepada sebagian sahabat yang tidak berdisiplin 99 

Peringa tan supaya waspada terhadap ajaran orang-orang kafir 100 

Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud 101 

Menanamkanjiwaberkorban danbeijihad 103 

Akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad s.a.w 103 

Beberapa sifat orang-orang munafik 104 

Pahala orang-orang yang mati syahid 105 

Ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad s.a.w 107 

Kebakhilan dan dusta serta balasan-balasaimya 108 

Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenung^an ciptaan-Nya 109 

Kesenangan sementata bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bag! 

orang-orang mu'min 11 1 

PENUTUPSURAT ALI *IMRAN 112 

SURATANNISAA' 

MUQADDIMAH SURAT AN NISAA' 113 

HUKUM KELUARGA 114 

Kewajiban para Wash! terhadap asuhannya dan kewajiban para Wall terhadap 

orang yang di bawah perwaliannya 114 

Pokok-pokok hukum warisan 116 

Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukum- 

nya 118 

Cara mempergauU isteri 119 

JUZ5 

Beberapa hukum perkawinan 120 

Islam melindungi hak mDik laki-laki dan perempuan 122 

Beberapa peraturan hidup bersuami isteri 123 

KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN TERHADAP SESAMA 

MANUSIA 123 

KESUCIAN LAHIR DAN BATIN 125 

Kesucian lahir dan batin dalam sembahyang 125 

Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap me- 

reka 125 

DASAR-DASAR PEMERINTAHAN 128 

TAKTIK,TUJUAN DAN ADAB PERANG DALAM ISLAM 130 

Keharusan siap siaga terhadap musuh 130 

Sikap-stkap orang munafik dalam menghada pi peperangan 131 

Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabny a 133 

Cara men ghadapi orang-orang munafik 134 

Hukum membunuh seorang Muslim 135 

Berlaku telitilah mengambil suatu tindakan 136 

Perbedaan antara orang yang beijihad dan yang tidak beijihad kaiena uzur, 

dengan yang tidak beijihad 136 

Kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya 137 

Kewajiban mengeijakan shalat dalam keadaan bagaimanapun 137 KEHARUSAN MENJAGA KEBENARAN DAN KEADILAN 139 

Kehaiusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan sesuatu hukum 

kejelekan syiiik dan pengaruh syaitan 141 

Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan bukan menunit angan-angan 142 

Kehaiusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan 

kesulitan nimah tangga 143 

Kehaiusan beitakwa 144 

Kehaiusan beilaku adil 144 

Bebeiapa kejelekan oiang munaflk 145 

JVZ6 

Laiangan melontaikan ucapan-ucapan buiuk kepada seseoiang 147 

Akibat kekafiian dan buah keimanan 148 

KESATUAN AGAMA ALLAH 148 

Pembalasan Allah teihadap pelanggaran-pelanggaran oiang-oiang Ya- 

hudi 148 

Persainaan pokok-pokok Agama yang diwahyukan kepada para Rasul 150 

Pandangan AlQui*an teihadap Nabi 'Isa a.s. , 152 

Masalah pusaka kalalah 153 

PENUTUP SURAT AN NISAA' 154 

SVRA TAL MAA-IDAH 

MUQADDIMAH SURAT AL MAA-IDAH 155 

JANJI-PRASETIA KEPADA ALLAH DAN PENYEMPURNAAN AGAMA 

ISLAM 156 

WUDHU, MANDI DAN TAYAMMUM 158 

KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN JUJUR 159 

PENGINGKARAN JANJI PRASETIA OLEH ORANG-ORANG YAHUDI 

DAN NASRANI 160 

KEENGGANAN BANGSA YAHUDI MENTA'ATI PERINTAH NABI MUSA A.S 

MEMASUKI PALESTINA DAN AKIBATNYA KISAH PEMBUNUHAN 162 

PERTAMA DAN BESARNYA MALAPETAKA AKIBAT PEMBUNUHAN ... 163 

HUKUM TERHADAP PERUSUH DAN PENGACAU KEAMANAN 164 

PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP HUKUM- 
HUKUM TAURAT DAN KEHARUSAN MEMUTUSKAN PERKARA 

MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN ALLAH 165 

LARANGAN BERTEMAN AKRAB DENGAN ORANG-ORANG YAHUDI 

DAN NASRANI DAN AKIBAT PELANGGARANNYA 169 

KUTUKAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG YAHUDI 171 

KEWAJIBAN RASULULLAH SAW. MENYAMPAIKAN AGAMA 172 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEKAFIRAN ORANG YANG 

MENG'ITIKADKAN ISA A.S.ITUTUHAN 173 

SEBAB-SEBAB KUTUKAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG 

YAHUDI 174 

ORANG-ORANG YAHUDI DAN NASRANI SERTA HUBUNGAN MEREKA 

DENGAN ORANG-ORANG MU'MIN 175 JUZ 7 

PERINGATAN KEPADA KAUM MUSLIMIN TERHADAP ADAT ISTIADAT 

JAHILIAH YANG TERLARANG 176 

Laiangan mengharamkan makanan halal 176 

Sumpah dan kaffaratnya 176 

Laiangan meminum khamar, berjudi, beikoiban untuk berhala dan mengundi 

nasib 176 

Menghoimati Ka*bah sebagai sokoguiu kehidupan manusia 177 

Laiangan beitanya tentang hal yang menyebabkan kemudhaia tan 179 

ANJURAN BERWASIAT DENGAN PERSAKSIAN 180 SALAH SATU PERISTIWA DI HARI KIAMAT 181 

BEBERAPA KISAH TENTANG 'ISAA.S 181 

PENUTUP SURAT AL MAA-IDAH 184 

SURAT AL AN'AAM 

MUQADDIMAH SURAT AL AN*AAM 185 

KEYAKINAN TENTANG KEESAAN ALLAH ITULAH AKHIRNYA YANG 

MENANG 186 

Dalil-dalil tentang keesaan Allah 186 

Sebab-sebab kekafiian kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka 186 

Keagungan Allah dan persaksian-Nya atas kenabian Muhammad s.a.w 188 

Kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan me- 
reka di hari kiamat 189 

Firman Allah yang membesarkan hati Nabi Muhammad s.a.w 191 

Kesempumaan ilmu Allah dan buku-bukti kekuasaan-Nya 192 

TUNTUNAN-TUNTUNAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT 194 

CARA NABI IBRAHIM AS. MEMIMPIN KAUMNYA KEPADA AGAMA 

TAUHID 199 

MEREKA YANG TELAH DIBERI KITAB. HIKMAT DAN KENABIAN .... 200 

KEBENARAN WAHYU, AKIBAT BERBUAT DOSA TERHADAP ALLAH 

DAN LARANGAN MEMAKAI BERHALA 202 

JUZ8 

SIKAP KEPALA BATU KAUM MUSYRIKIN DAN SIKAP MEREKA 

TERHADAP KERASULAN MUHAMMAD SAW 206 

DERAJAT SESEORANG SEIMBANG DENGAN AMALNYA 209 

PERATURAN-PERATURAN YANG DIBUAT-BUAT OLEH KAUM 
MUSYRIKIN DAN PIMPINAN ALLAH TERHADAP KAUM MUS- 

LIMIN 210 

PENUTUP SURAT AL AN'AAM 217 

SURAT ALA'RAAF 

MUQADDIMAH SURAT AL A'RAAF 219 

KEWAJIBAN MENGIKUTI WAHYU DAN AKIBAT MENANTANG- 

NYA 221 

PERMUSUHAN DAN GODAAN SYAITAN TERHADAP MA- 

NUSIA 222 

Penghargaan Allah s.w.tkepada Nabi Adam a.s. dan keturunannya 222 

Peringatan Allah terhadap godaan syaitan 224 

Adab berpakaian, makan dan minum 225 

Pengusutan paia Rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan .... 226 

Siapakah Tuhan semesta alam dan bagaimana bermohon kepadaNya. 230 

Bukti kekuasaan Allah membangjcitkan manusia sesudah mati 230 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 231 

Kisah Nabi Nuh a.s 231 

Kisah Nabi Hud a.s 232 

Kisah Nabi Shaleh a.s 233 

Kisah Nabi Luth a.s 234 

Kisah Nabi Syu'aib a.s 235 

JUZ 9 

Kisah Nabi Musa a.s 238 

PENGHINAAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP PERJANJIAN 

MANUSIA DENGAN ALLAH 250 

Ketauhidan sesuai dengan fitrat manusia 250 

Penimpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat AUah 25 1 

Sifat-sifat penghuni neraka 251 

Kedatangan azab AUah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya 117 

dengan cara istidiaj 252 

Hanya Allah-lah yang mengetahui datangnya hari kiamat 253 

Tuhan mengingatkan manusia kepada asal usul kejadiannya 25 3 

Berhala tidak patut disembah 254 

Dasai-dasai al akhlaqul kariimah 255 

ADAB MENDENGAR PEMBACAAN ALQUR'AN DAN BER 

ZIKIR 255 

PENUTUP SURAT AL A'ARAAF 257 

SURAT ALANFAAL 

MUQADDIMAH SURAT AL ANFAAL 258 

KISAH PERANG BADAR 260 

Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul 260 

Sifat-sifat orang mu'min 260 

Keengganan beberapa sahabat untuk pergi ke peperangan Badai dan per- 

tolongan AUah terhadap kuam muslimin 261 

Larangan melaiikan diri dari pertempuran 262 

Laiangan menyalahi perintah-perintah AUah 263 

Kewajiban menta'atj perintah Allah dan Rasul-Nya terutama dalam peperang- 
an 264 

Laiangan berkhianat dan faedah bertakwa 264 

Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi me- 

reka sampai terpelihara agama AUah 265 

JUZIO 

Cara pembagian ghanimah 267 

Rahmat Allah kepada kaum Muslimin dalam peperangan Badar 267 

Kewajiban berteguh hati, bersatu dalam peperangan dan larangan berlaku 

sombong dan ria 268 

Pengkhianatansyaitan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya 269 

Kebinasaan sesuatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendixi 269 

Syirik adalah dosa yang paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin 

dalam peperangan 270 

Cinta perdamaian dan keharusan mempertebalsemangat jihad 271 

PENUTUP SURAT AL ANFAAL 274 

SURAT ATTAUBAH 

MUQADDIMAH SURAT AT TAUBAH 276 

PENGUMUMAN TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN DAMAI 

DENGAN KAUM MUSYRIKIN 277 

Oiang Islam bebas daii tanggung jawab terhadap peijanjian dengan kaum 

musyrikin 277 

Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin 278 

Sebab-sebab perjanjian damai dibatalkan 278 

Ujian keimanan 280 

Orang-orangyanglayakmemakmurkanmeqid-mejgid 280 

Umat Islam mendapat kemenangan dalam pelbagai pertempuran 281 

Kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta likap-sikap 

mereka 282 

Bulan-bulan yang dihormati 283 

KISAH PERANG TABUK 284 

Anjuran untuk beijihad 284 

Hanya oiang munafiklah yang tidak mau berperang 286 

Sikap orang munafik terhadap pembagian sedekah 288 

Ketentuan-ketentuan pembagian zakat 288 

Tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap Nabi 289 

Hasutan-hasutan orang-orang munafik dan ancaman AUah terhadap mereka . . 290 

Anjuran kepada orang-orang mu*min dan janji AUah terhadap merdca 291 

Keharusan bersikap tegas terhadap orang kafir dan munafik 291 Dcrar orang munafik tak dapat dipercaya 292 

Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah 292 

Keadaan orang-orang munafUc yang tidak mau turut beijihad 293 

Larangan menyembahyangkan jenazah orang munafik 293 

Keengganan orang munafik untuk beijihad dan pahala orang yang beijihad . . . 294 

Uzur-uEur yang dibenarkan syara' untuk tidak berjihad 295 

JUZU 

Keharusan Penguasa memungut zakat 297 

Keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan mesjid 

sebagai alatnya 298 

Penghargaan Allah terhadap para syuhada 299 

Larangan memintakan ampun untuk orang-orang musyrik 300 

PENUTUP SURAT AT TAUBAH 303 

SURAT YUNUS 

MUQADDIMAH SURAT YUNUS 304 

TANDA-TANDA KEBESARAN ALLAH DALAM ALAM SEMESTA 305 

Wahyu dan dasai-dasar kebenaiannya 305 

Pembalasan terhadap pengingjcaran dan penerimaan wahyu 306 

Manusia adalah satu umat yang memeluk agama yang sama 308 

Perlakuan Allah yang penuh rahmat 309 

Seruan Allah ke Darussalam dan penolakannya 310 

Bukti-bukti kekuasaan Allah yang membatalkan kepercayaan orang 

musyrik 311 

Jaminan Allah tentang kemurnian AlQur'an 312 

Penyesalan manusia di akhirat kelak 315 

Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah 316 

Kisah-kisah Nuh a.s. ; Musa a.s. ; dan Yunus a.s. untuk jadi tamsil ibaiat bagi 

manusia 317 

Da'wah Islam 322 

PENUTUP SURAT YUNUS 323 

SURAT HUD 

MUQADDIMAH SURAT HUD 325 

BUKTI-BUKTI KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 326 

Perintah menyembah Allah 326 

Perbedaan sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang mu'min 327 

JUZ12 

Kebenaran wahyu 328 

Kisah Nabi Nuh a.s 330 

Kisah Nabi Hud a.s 335 

Kisah Nabi Shaleh a.s 336 

Kisah Nabi Ibrahim a.s, dan Nabi Luth a.s 338 

Kisah Nabi Syu'aib a.s 340 

Kisah Nabi Musa a.s 342 

Pfelajaran dari kisah-kisah beberapa nabi 342 

PENUTUP SURAT HUD 346 

SURAT YUSUF 

MUQADDIMAH SURAT YUSUF 347 

KISAH NABI YUSUF A.S 348 

Yusuf bermimpi 348 

Yusuf dengan saudaia-saudaranya 349 

Yusuf mendapat godaan 35 1 

Yusuf di penjara 352 Da'wah Yusuf dalam penjara 353 

Ta'bir Yusuf tentang mimpi raja 355 

Yusuf dibebaskan dari penjaia 356 

JUZ13 

Pertemuan Yusuf a.s. dengan saudaia-saudaranya 357 

Pertemuan Yusuf a.s. dengan kedua orang tuanya 363 

Do'a Yusuf a.s 364 

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Yusuf a.s 364 

PENUTUP SURAT YUSUF 366 

SURAT AR-RA'D 

MUQADDIMAH SURAT AR-RA'D 367 

KEBENARAN AL QUR'AN 368 

Bukti-bukti kekuasaan Allah dan kesempumaan ilmunya 368 

Kebangkitan dan kenintuhan suatu bangsa teigantung pada sikap dan tindakan 

mereka sendiri 370 

Tanda-tanda keesaan Allah s.w.t 370 

TIAP-TIAP MANUSIA MEMPEROLEH BALASAN AMAL PERBUATAN 

MASING-MASING 371 

Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam 371 

Di antara sifat-sifat dan perbuatan orang-oiang yang ingkar kepada Allah .... 373 

Ketentiaman hati oiang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka 373 
PENGUTUSAN RASUL-RASUL KEPADA UMAT MANUSIA MERUPAKAN 

SUNNAH ALLAH 373 

Allah mengutus Muhammad s.a.w. kepada umatnya sebagaimana Dia me- 

ngutus Rasul-rasul kepada umat-umat mereka 373 

Al Qur'ankitab yang menggoncan^an dunia 374 

Peoentang-penentang rasul pasti akan hancur 374 

Gambaran surga 375 

Orang-orang mu'min menehma Al Qur'an keseluruhannya 375 

Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan 376 

Tiap-tiap masamempunyaitantangan danjawabannya sendiri-sendiri 376 

PENUTUP SURAT AR-RA*D 377 

SURAT IBRAHIM 

MUQADDIMAH SURAT IBRAHIM 378 

WAHYU ALLAH MENGHAPUS KEGELAPAN 379 

Al Qur'an menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang 379 

Musa a.s. dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin 

kaum mereka masing-masing 379 

SIKAP UMAT MANUSIA MENGHADAPI AJARAN RASUL 380 

Tiap-tiap kebenaran pada permulaannya ditolak 380 

Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaian 381 

PENGAKUAN SYAITAN SETELAH ALLAH MENJATUHKAN KEPUTUSAN 

NYA YANG TERAKHIR 383 

KEMAMPUAN TENTANG KEBENARAN DAN KEBATILAN 383 

TINDAKAN-TINDAKAN PEMIMPIN YANG MENYEBABKAN KEHAN- 

CURAN PENGIKUT-PENGIKUTNYA 384 

Akibat kufur kepada ni'mat Allah serta mempersekutukannya 384 

Perintah AUah untuk mendirikan shalat dan memberikan sedekah 384 

Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya 385 

PERMOHONAN-PERMOHONAN NABI IBRAHIM AS 385 

HUKUM TERHADAP PENANTANG ALLAH 386 

Orang-orang yang zalim pasti dapat azab 386 

Segala makar akan gagal 387 

PENUTUP SURAT IBRAHIM 388 120 SURAT AL HIJR MUQADDIMAH SURAT AL HIJR 389 

JAMINAN ALLAH TERHADAP KEMURNIAN AL QUR'AN DAN KE- 

JAYAAN ISLAM 390 

KEKUASAAN ALLAH MELIPUTI ALAM SEMESTA 391 

PANDANGAN ISLAM TENT ANG KEJADIAN MANUSIA 393 

RAHMAT ALLAH BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA 394 

KISAH BEBERAPA ORANG NABI 395 

Kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan tamunya 395 

Kisah Nabi Luth a.s 396 

Kisah Nabi Syu'aib a.s 397 

Kisah kaum Tsamud 398 

ANUGRAH ALLAH YANG TERBESAR DAN PERINTAHNYA KEPADA 

NABI MUHAMMAD S.A.W 398 

PENUTUP SURAT AL HIJR 400 

JUZ14 

SURAT AN NAHL 

MUQADDIMAH SURAT AN NAHL 401 

BUKTI-BUKTl KEBESARAN ALLAH DALAM KEHIDUPAN ALAM SE- 402 

MESTA 

Kepastian hari kiamat dan kebesaian Wahyu 402 

Alam itu menipakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan Maha 

Pencipta 402 

Ketakburan itu menjadikan seseorang ingkarkepadakebenaran 405 

Balasan bagi orang-orang yang bertaqwa 406 

Orang-orang yang binasa kaiena perbuatannya sendiri 406 

Tiap-tiap umat mempunyai rasul yang dlutus untuk meneran^n kebenaran. . 407 

Manusia yang dalam keadaan teijepit ingat kembali kepada Allah 409 

Tidak wajarnya sikap orang-orang musyrik menisbahkan sesuatu kepada Allah 410 

Segi-segi pelajaian yang dapat diambil dari kehidupan alam semesta 411 

Tiap-tiap lasul menjadi saksi atas umatnya di haii kiamat 414 

Pokok-pokok akhlah yang balk 415 

Allah lebih mengetahui apa yang bermanfa*at dan yang sesuai dengan suatu 

masa 417 

Orang-oiang yangjauh dari hidayah Allah 418 

Makanan yanghalal dan yanghaiam 419 

Nabi Ibrahim a^. adalah teladan yang baik 420 

Dasai-dasar da*wah dan sikap Islam terhadap lawan 421 

PENUTUP SURAT AN NAHL 422 

JUZ15 

SURAT AL ISRAA' 

MUQADDIMAH SURAT AL ISRAA' 423 

ISYARAT KEPADA UMAT ISLAM SEBAGAI SUATU UMAT YANG AKAN 

MENJADI BESAR 424 

Israa' daii Mekah ke BaituI Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Mu- 
hammad s.a.w 424 

Penghormatan terhadap Nabi Musa a.s. dengan menurunkan Taurat kepadanya 424 

Kehancuran Bani Israil karena tidak mengikuti ajaran Taurat 425 

Al Qur'an petunjuk ke jalan yang benai 425 

Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiii 426 

Beberapa tata krama pergaulan 427 

Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah 

s.w.i 430 

Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al Qur'an 430 121 

Bagaimana cara membantah keingkaran kaum musyrikin 431 

Kaum yang in^ar pasti mendapat hukuman 432 

Permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia yang menyebabkan ke- 

kufurannya 433 

Peringatan-peringatan tentang ni'mat Allah dengan beberapa kejadian pada 

harikiamat 434 

Perlawanan terhadap Nabi Muhammad s.aw. akan gagal seperti terhadap nabi- 

nabi dahulu 435 

Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan 436 

Tantangan dari Nabi Muhammad s.a.w, terhadap manusia untuk menandingj 

AlQur'an 437 

Kein^aran orang-orang kafii, dan bantahan terhadapnya 438 

Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa a,s. sebagai pelipur kesusahan hati 

Nabi Muhammad s.a.w 438 

PENUTUP SURAT AL ISRAA' 441 

SURAT AL KAHFI 

MUQADDIMAH SURAT AL KAHFI 442 

ANCAMAN TERHADAP KEPERCAYAAN BAHWATUHAN PUNYA 

ANAK 443 

KISAH ASHHAABUL KAHFI 444 

PETUNJUK TENTANG DA^WAH 448 

Teguran kepada Nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja 

dalam berdaVah 448 

Tamsil kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu padanya 449 

Beberapa kejadian pada hari kiamat dan kedurhakaan iblis 45 1 

Akibat tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah s.w.t 452 

NABI MUSA AS. MENCARI ILMU 453 

Nabi Musa a.s. bertemu dengan Khidhra.s 453 

Khidhr a.s. membocorkan perahu 454 

Khidhr membunuh seorang pemuda 455 

JUZ16 

Khidhr a.s, membetulkan dinding rumah 455 

Hikmah-hikmah dari perbuatan-perbuatan Khidhr a.s 455 

DZUL QURNAIN DENGAN YA'JUJ DAN MA'JUJ 456 

AZAB BAGI ORANG-ORANG MUSYRIK DAN PAHALA BAGI ORANG- 
ORANG BERIMAN 459 

Celakalah orang-orang musyrik 459 

Amat merugilah orang-orang yang terpedaya oleh dirinya sendiri, 459 

Syurga Fir dausbagi orang-orang yang beramal shaleh 459 

LUASNYA ILMU ALLAH TIDAK TERHINGGA 459 

PENUTUP SURAT AL KAHFI 460 

SURAT MARYAM 

MUQADDIMAH SURAT MARYAM 461 

KISAH NABI ZAKARIYA AS. DAN NABI YAHYA A.S 462 

Sebab Zakariya berdo'a memohon keturunannya 462 

Terkabulnya do'a Zakariya sebagai bukti kekuasaan Allah 463 

Pengan^atan Yahya sebagai nabi dan sifat-sifat keutamaannya 463 

KISAH MARYAM DAN NABI ISA A.S 464 

Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki 464 

Kelahiran Nabi Isa a.s 465 

Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa a.s. kepada ibunya 465 

Pertentangan pendapat tentang Isa a.s 465 

KISAH NABI IBRAHIM A.S. DENGAN BAPAKNYA 467 

KISAH BEBERAPA NABI YANG LAIN 468 

AZAB BAGI ORANGORANG YANG MENENTANG PARA NABI DAN PAHALA BAGI ORANG YANG MENTAATINYA 470 

KEPALSUAN AJARAN BAHWA TUHAN MEMPUNYAI ANAK 472 

PENUTUP SURAT MARY AM 473 

SURAT THAHA 

MUQADDIMAH SURAT THAHA 475 

AL QUR'AN DITURUNKAN SEBAGAI PERINGATAN BAGI MANUSIA . . 476 

KISAH NABI MUSA A.S 477 

Nabi Musa a.s. menerima permulaan wahyu 477 

Duamacam mu'jizat Musa a.s 477 

Perintah Allah kepada Nabi Musa a.s. dan permohonan Nabi Musa 478 

Nikmat Allah kepada Nabi Musa a.s. sejak kecilny a 479 

Musaa.s. dan Harun a.s. diperintah menghadap Fir'aun 480 

Nabi Musa a.s. menundukkan tukang-tukang sihir Fii'aun 482 

Tukang-tukang sihii Fir'aun menjadi orang-orang yang beriman 483 

Pembelahan laut dan pembebasan Bani Israil 484 

Teguran Allah kepada Nabi Musa a.s 485 

Pengkhianatan Samiri 485 

Teguran Musa a.s. kepada Harun a.s. dan pembelaan Harun a.s 487 

Hardikan Musa a.s. terhadap Samiri 487 

Azab yang ditimpakan kepada Samiri 487 

Kisah umat-umat yang dahulu merupakan peringatan bagi manusia 488 

Keadaan pada hari kiamat 488 

KISAH NABI ADAM A.S. DAN PEMBANGKANG AN IBLIS 490 

BEBERAPA PERINGATAN DAN AJARAN TENTANG MORAL 491 

PENUTUP SURAT THAHA 493 

JUZ17 

SURAT AL ANBIYAA' 

MUQADDIMAH SURAT AL ANBIYAA' 494 

OCEHAN KAUM MUSYRIKIN TERHADAP KERASULAN MUHAMMAD 
S.A.W. SERTA WAHYU YANG DIBAWANYA DAN PENOLAKAN AL 

QUR'AN TERHADAPNYA 495 

BUKTI-BUKTI KESALAHAN KEPERCAYAAN ORANG-ORANG MU- 

SYRIK 498 

KISAH BEBERAPA ORANG NABI 501 

PENUTUP SURAT AL ANBIYAA' 509 

SURAT AL HAJJ 

MUQADDIMAH SURAT ALHAJJ 510 

KEHIDUPAN DI HARI KEMUDIAN 511 

Kedahsyatan haii kiamat 511 

Celaan terhadap orang-orang yang membantah Tuhan 511 

Proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti yang nyata 

tentang kebenaian hari berbangkit 512 

Celaan terhadap orang-orang yang membantah Tuhan karena kesombongan dan 

untuk menyesatkan orang lain 512 

Celaan terhadap orang-orang yang tidak berpendirian 513 

Balasan terhadap orang yang beriman dan beramal saleh 513 

Pertolongan Allah pasti datang 513 

Keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan balasan terhadap orang-orang 

yang beriman 514 

HAJI.MANASIKNYA DAN SYI'ARNYA 515 

IZIN BERPERANG BAGI ORANG-ORANG MU'MIN 518 

AYAT-AYAT ALLAH SEBAGAI PENAWAR HATI NABI MUHAMMAD 

S.A.W 518 

TUGAS RASUL ADALAH MEMBERI PERINGATAN 519 

BALASAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG MATI DALAM BER- HIJRAH DI JALAN ALLAH 520 

NIKMAT ALLAH KEPADA MANUSIA 521 

TIAP-TIAP UMAT MEMPUNYAI SYARI'AT YANG TERTENTU 522 

KELEMAHAN PENDIRIAN ORANG-ORANG KAFIR DALAM MENYEM- 

BAH SELAIN ALLAH 522 

AGAMA ISLAM BUKANLAH AGAMA YANG SEMPfT 523 

PENUTUP SURAT AL HAJJ 524 

JUZ18 

SURAT AL MU'MINUUN 

MUQADDIMAH SURAT AL MU'MINUUN 525 

KEMENANGAN ORANG-ORANG MU'MIN 526 

Tujuh buah sifat yang menjadikan orang-orang mu'min sukses 526 

Perkembangan kejadian manusia dan kehidupan di akhiiat 527 

Langit dan segala sesuatu yang di bumi, diciptakan oleh Allah untuk kelanjut- 

an kehidupan manusia yang wajib disyukuri 527 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 528 

AGAMA YANG DIBAWA NABI-NABI ADALAH SATU 532 

Hawa nafsu memecah belah manusia 532 

Sifat-sifat seorang muslim yang mukhlis 532 

Kewajiban menjalankan agama menurut kadar kemampuan manusia 533 

Tempelakan terhadap orang-orang kafir dan azab yang diancamkan kepada 

mereka 5 33 

Kendatipun dalil-dalil bagi kemungkinan terjadinya berbangkit di akhirat cukup 

banyak, namun orang-orang kafir tetap mengingkarinya 535 

Sanggahan terhadap pendiiian orang-orang kafir yang bathil terutama 

anggapan bahwa Tuhan punya anak atau sekutu 536 

Do'a agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang zalim, pe- 
doman dalam menghadapi lawan dan perintah berlindungdarigodaan-godaan 

syaitan 537 

Peristiwa-peristiwa pada hari kiamat dan kedahsyatannya 538 

Tuhan menciptakan manusia bukanlah percuma 540 

PENUTUP SURAT AL MU'MINUUN 540 

SURAT AN NUR 

MUQADDIMAH SURAT AN NUR 542 

HUKUM-HUKUM PERZINAAN DAN HUKUM-HUKUM PERGAULAN .... 543 

Hukum perzinaan 543 

Hukum menuduh wanita yang baik-baik berzina 543 

Hukum Li'an 544 

Tuduhan yang bohong terhadap Aisyah r.a„ Ummul Mu'minin 544 

Pedoman untuk memasuki rumah orang lain 547 

Pedoman pergaulan antara lain-laki dan wanita yang bukan mahram 548 

Anjuran berkawin 549 

Pencerminan ayat-ayat Al Qur'an sebagai nur Ilahi pada langit dan bumi .... 549 

Mereka yang mendapat pancaran nur Ilahi ..,.. 550 

Mereka yang tidak mendapat pancaran Nur Ilahi 55 1 

Pencerminan kekuasaan Allah ,„ ^^]^ 

Perbedaan sikap orang-orang munafik dan orang-orang mu'min dalam bertah- 

kim kepada rasul 552 

Kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat dan mengerjakan 

amal saleh 553 

Pedoman pergaulan dalam rumah tangga 554 

Adab pergaulan orang-orang mu'min terhadap Rasulullah S.A.W 555 

PENUTUP SURAT AN NUR 556 

SURAT AL FURQAAN 

MUQADDIMAH SURAT AL FURQAAN 558 

AL QUR'AN ADALAH PERINGATAN UNTUK SELURUH MANUSIA ... 559 

Kekuasaan Allah dan keharmonisan ciptaan-Nya 559 124 

Tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang kafir terhadap Al Qur'an 559 

Keheranan orang-orang kafiT ten tang diutusnya rasul daii tnanusia biasa 560 

Soal jawab antara Allah dengan sembahan-sembahan orang-orang kafir dihaii 

kiamat 561 

Para rasul diutus dari manusia biasa, 562 

JUZ19 

Keadaan manusia yang tidak membenaikan Al Qur'an pada hari kiamat .... 562 

PELAJARAN-PELAJARAN DARI KISAH-KISAH UMAT YANG DAHULU 564 

TANDA KEKUASAAN ALLAH DALAM ALAM 566 

SIFAT-SIFAT HAMBA ALLAH YANG MENDAPAT KEMULIAAN 568 

PENUTUP SURAT AL FURQAAN 570 

SURAT ASY SYU'ARA A' 

MUQADIMMAH SURAT ASY SYU'ARAA' 571 

MUHAMMAD S.A.W. TIDAK USAH BERSEDIH HATI TERHADAP KE- 

INGKARAN KAUM MUSYRIKIN 572 

KISAH NABI MUSA A.S 573 

Perintah Tuhan kepada Nabi Musa a.s. untuk menyeru Fii'aun 573 

Soal jawab antara Musa a.s. dan Fir'aun 574 

Perintah Tuhan kepada Musa a.s. untuk menyelamatkan Bani Israil dari Fir'aun 

dan kebinasaan Fir'aun 577 

KISAH IBRAHIM A.S 578 

KISAH NUH A.S. DENGAN KAUMNYA 581 

KISAH HUD A.S 583 

KISAH SHALEH A.S 583 

KISAH LUTH A.S. DENGAN KAUMNYA 585 

KISAH SYU'AIB A.S 586 

AL QUR'AN DIBAWA TURUN OLEH JIBRIL KEPADA NABI MUHAM- 
MAD S.A.W. DALAM BAHASA ARAB 587 

Perintah memberi peringatan kepada keluarga dan bersikap lemah lembut 

terhadap orang-orang mu'min 587 

Syaitan turun kepada pembohong-pembohong dan peringatan kepada penyair- 

penyair 589 

PENUTUP SURAT ASYSYU'ARAA' 590 

SURAT AN NAML 

MUQADIMMAH SURAT AN NAML 591 

AL QUR'AN ADALAH PEDOMAN HIDUP DAN BERITA GEMBIRA 

BAGI ORANG -ORANG MU'MIN 593 

MUSA A.S. MENERIMA WAHYU DARI TUHAN, MUHAMMAD PUN 

MENERIMA WAHYU DARI TUHAN YAITU AL QUR'AN 593 

KISAH DAUD A.S. DAN SULAIMAN A.S 594 

Sulaiman a.s. mewarisi kerajaan Daud a.s. 594 

Pembicaraan Sulaiman dengan burung Hud-Hud 595 

PELAJARAN-PELAJARAN DARI KEINGKARAN KAUM SHALEH 599 

PERBUATAN-PERBUATAN CABUL DARI KAUM LUTH 600 

PERINTAH TUHAN KEPADA MUHAMMAD S.A.W. UNTUK MEN- 

SYUKURI NIKMAT DAN KEWAJIBAN MENYEMBAH ALLAH 

SEMATA-MATA 601 

JUZ20 

KEINGKARAN ORANG-ORANG KAFIR TERHADAP HARI KEBANG- 

KITAN 602 

KENABIAN MUHAMMAD S.A.W. DAN AL QUR'AN. ADALAH BUKTI 

KEBENARANNYA 603 

TANDA-TANDA KEDATANGAN HARI KIAMAT DAN HURU-HARA 

SA'AT DATANGNYA KIAMAT ITU 604 

PENUTUP SURAT AN NAML 606 SURA TALQA SHA SH 

MUQADDIMAH SURAT AL QASHASH 607 

KISAH MUSA A.S. DAN FIR'AUN SEBAGAI BUKTI KEBENARAN AL 

QUR'AN 609 

Kekejaman Br'aun dan pertolongan Allah kepada Bani Israil kaum yang ter- 

tindas 609 

Musa a.s. dicampakkan ke dalam sungai Nil untuk menyelamatkan kaumnya 

daii kekejaman Fir'aun 610 

Musa a.s. dibeii ilham dan hikmah sebagai persiapan untuk menjadi rasul ... 611 
Musa a.s. mendapat nasehat supaya meninggalkan negeri Mesir. .... 612 

Musa a.s. pulang ke Mesir dan menerima wahyu untuk menyeru Fir'aun 514 

Permohonan Musa a.s. kepada Allah untuk mengangkat Harun a.s. menjadi 

pembantunya 615 

Kesombongan Fir'aun dan keganasannya 616 

Taurat dituninkan untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israil 616 

Kisah Musa a.s. menerima Taurat hanya diketahui Muhammad s.a.w. dengan 

wahyu 616 

Orang-oiang kafir selalu menging^cari bukti, sekaUpun dahulu dimintanya. ... 617 
Sebagian ahli kitab ada yang beiiman kepada Muhammad s.a.w. sesudah 

menyaksikan bukti kebenaran 618 

Hanya Allah-lah yang dapat memberi taufik kepada hamba-Nya untuk ber- 

iman 619 

TUHAN TIDAK ARAN MEMBINASAKAN SESUATU UMAT SEBELUM 

DIUTUS KEPADA MEREKA SEORANG RASUL 619 

KEHIDUPAN DUNIAWI ADALAH BAYANGAN BELAKA DAN KEHl- 

HIDUPAN AKHIRATLAH YANG KEKAL DAN ABADI 620 

PERMINTAAN PERTANGGUNGAN JAWAB DI HARI KIAMAT KEPADA 
ORANG-ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN TUHAN DAN KEME- 

NANGAN BAGI ORANG-ORANG MU'MIN 620 

HANYA ALLAH SENDIRILAH YANG BERHAK MENENTUKAN SEGALA 

SESUATU 621 

BUKTI KEBENARAN ALLAH YANG MENGHARUSKAN KITA MEMUJI 

DAN MENSYUKURINYA 621 

ORANG MUSYRIKIN MEMPERSEKUTUKAN ALLAH LANTARAN 

HAWA NAFSUNYA 622 

KISAH KARUN DAN KEKAYAANNYA YANG HARUS MENJADI PE- 

LAJARAN BAGI MANUSIA 622 

SUATU KEBAJIKAN DIBALAS TUHAN DENGAN BERUPAT GANDA ... 624 
JANJI ALLAH AKAN MEMENANGKAN MUHAMMAD S.A.W ATAS 

KAUMNYA 624 

PENUTUP SURAT AL QASHASH 625 SURAT AL ANKABUUT 

MUQADDIMAH SURAT AL'ANKABUUT 627 

COBAAN ITU ADALAH UKURAN BAGI SEMPURNA ATAU TIDAKNYA 

IMAN SESEORANG 628 

Cobaan itu adalah perlu 628 

Tiap-tiap usaha manusia kemanfaatannya kembali kepada diiinya sendiri .... 628 
Ajakan mempersekutukan Tuhan harus ditentang sekalipun datangnya dari 

ibu bapa 629 

Sikap orang yang lemah imannya dalam menghadapi cobaan 629 

Cobaan terhadap Nabi Nuh a.s 630 

Cobaan terhadap Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Luth a.s 630 

Cobaan terhadap Nabi Syu'aib a.s 633 

Cobaan terhadap Nabi Hud a.s. dan Nabi Shaleh a.s 633 

Cobaan terhadap Nabi Musa a.s 634 

Perlawanan terhadap kebenaran pasti hancur 634 JUZ21 

AL QUR'AN MENSUCIKAN JIWA MANUSIA 635 

Shalat mencegah kejahatan 635 

Cara berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam 635 

Azab Allah pasti datang pada waktunya 636 

KEHIDUPAN AKHIRAT ADALAH KEHIDUPAN YANG SEBENARNYA . . 637 

Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman 637 

Allah menentukan rezki tiap-tiap makhluk 637 

Dalam keadaan bahaya, manusia mengakui kekuasaan Allah 638 

JAMINAN ALLAH TERHADAP KEAMANAN TANAH SUCI 638 

PENUTUP SURAT AL'ANKABUUT 639 

SURATARRUVM 

MUQADDIMAH SURAT AR RUUM. 640 

KEBENARAN PEMBERITAAN AL QUR'AN TENTANG PERISTIWA 

YANG AKAN TERJADI 641 

Berita kemenangan bangsa Runiawi, Ahli Kitab, atas bangsa Persia musyrik. . . 64 1 
Kaum yang menentang Nabi Muhammad s.a.w. akan hancur seperti halnya 

kaum yang menentang Nabi-nabi zaman dahulu 642 

BUKTI KEBENARAN HARI BERBANGKIT DAN PENGGOLONGAN 

MANUSIA PADA HARI ITU KEPADA MU'MIN DAN KAFIR 643 

BUKTI-BUKTI KEBESARAN ALLAH S.W.T YANG TERDAPAT PADA 

ALAM SEMESTA 644 

ISLAM ADALAH AGAMA FITRAH 645 

Suatu tamsil yang terdapat pada keadaan manusia tentang keesaan Allah .... 645 

Manusia menurut iitrahnya beragama tauhid 645 

Sifat-sifat manusia yang tercela 646 

Allah mengatur pemberian rezki dan penggunaannya 646 

AKIBAT YANG BURUK DAN YANG BAIK DARI PERBUATAN MANUSIA 647 
MEMPERHATIKAN ALAM MENAMBAH KEYAKINAN TERHADAP 

ALLAH 648 

BUKTI-BUKTI TENTANG KEKUASAAN ALLAH, MENGHIDUPKAN 

ORANG-ORANG MATI DAN KEADAAN MANUSIA PADA HARI KIAMAT . 649 
ANJURAN MEMPERHATIKAN TAMSIL IBARAT YANG TERDAPAT 

DALAM AL QUR'AN 650 

PENUTUP SURAT AR RUUM 65 1 

SURAT LUQMAN 

MUQADDIMAH SURAT LUQMAN 652 

AL QUR'ANUL KARIM MENJAMIN SUKSESNYA ORANG-ORANG 

YANG BERIMAN 653 

NASIHAT LUQMAN KEPADA ANAKNYA 654 

KEKUASAAN ALLAH ADALAH MUTLAK DAN AKIBAT PENGINGKAR- 

AN TERHADAPNYA 655 

PENUTUP SURAT LUQMAN 658 

SURAT AS SAJDAH 

MUQADDIMAH SURAT AS SAJDAH 659 

AL QUR'AN ADALAH WAHYU DARI TUHAN 660 

Al Qur'an bukanlah ciptaan Muhammad s.a.w 660 

Masa terciptanya alam semesta 660 

Proses kejadian manusia dan keban^itannya di hari kiamat 66 1 

Sebuah perbandingan antaia orang mu'min dengan orang kafir 66 1 

Perintah Allah untuk menerima Al Qur 'an dengan tidak ragu-ragu 663 

PENUTUP SURAT AS SAJDAH 664 SURATALAHZAB 

MUQADDIMAH SURAT AL AHZAB 665 

HUKUM KEKELUARGAAN HARUSLAH BERDASARKAN KETETAPAN 

ALLAH DAN RASUL 666 

Takwa dan tawakkal kepada Allah s.w.t 666 

Hukum zhihar dan kedudukan anak angkat 666 

Kedudukan hubungan darah dalam hubungan waris 667 

BANTUAN ALLAH KEPADA KAUM MUSLIMIN DALAM PEPERANGAN 

AHZAB 668 

PERANG DENGAN BANI QURAIZ AH 67 1 

KETENTUAN-KETENTUAN ALLAH TERHADAP ISTERI NABI 571 

JUZ22 

SIFAT-SIFAT ORANG MU'MIN DAN KEWAJIBAN MEREKA TERHADAP 

PERINTAH RASUL 673 

MENURUT HUKUM ANAK ANGKAT TIDAK SAMA DENGAN ANAK 

KANDUNG 673 

KEHARUSAN MENGINGAT ALLAH 674 

MUHAMMAD ADALAH RASUL YANG DIUTUS UNTUK SEGENAP UMAT 

MANUSIA 675 

BEBERAPA KETENTUAN ISLAM TENTANG HUKUM PERKAWINAN ... 675 
Wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak ada iddah, dan hams diberi 

mut'ah 675 

Wanita yanghalal dinikahi oleh Rasul s.a.w 675 

Nabi boleh memilih di antara isteri-isterinya, siapayang akan tetap dipegang- 

nya dan siapa yang akan dilepaskannya 676 

Nabi tidak boleh kawin lagi sesudah ayat ini diturunkan 677 

ADAB DAN SOPAN SANTUN DALAM RUMAH TANGGA NABI S.A.W. 677 
KEHARUSAN WANITA PAKAI JILBAB, BILA BERADA DI LUAR RUMAH 678 
ANCAMAN-ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANG MUNAFIK' DAN 

ORANG-ORANG YANG MEMBUAT KERUSUHAN Dl MADINAH 679 

HANYA ALLAH-LAH YANG MENGETAHUl KAPAN TERJADINYA HARI 

BERBANGKIT 679 

ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR 679 

TAKWA KEPADA ALLAH MEMBAWA PERBAIKAN AMAL DAN AM- 

PUNAN DOSA 680 

SEGI KEZALIMAN DAN KEBODOHAN MANUSIA lALAH MAU MENE- 

RIMATUGASTETAPI TIDAK MELAKSANAKANNYA 680 

PENUTUP SURAT AL AHZAB 681 

SURAT SABA' 

MUQADDIMAH SURAT SABA' 682 

AMAT TERPUJILAH ALLAH DAN AMAT SEMPURNALAH ILMU-NYA . . 683 
KEPANDAIAN-KEPANDAIAN YANG DIBERlKAN KEPADA DAUD 
A.S. DAN KEKUASAAN YANG DIBERlKAN KEPADA SULAIMAN AS. 684 

KEINGKARAN KAUM SABA' TERHADAP NI'MAT ALLAH DAN AKI- 

BATNYA 685 

SEMBAHAN-SEMBAHAN SELAIN ALLAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUA- 
SAAN SEDIKITPUN 687 

RISALAH MUHAMMAD S.A.W. ADALAH UNIVERSIL 688 

KEINGKARAN -KEINGKARAN ORANG KAFIR DAN KEADAAN ME- 688 

REKA DI AKHIRAT 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG MUHAMMAD S.A.W. DAN TUGAS- 

TUGASNYA 691 

PENUTUP SURAT SABA' 693 

SURAT FAATHIR 

MUQADDIMAH SURAT FAATHIR 694 ALLAH ADALAH PENCIPTA, PENGUASA DAN PEMBERI RAHMAT .... 695 

JANJI ALLAH PASTI DATANG 696 

ORANG YANG TERTIPU DENGAN AMALAN YANG BURUK TIDAK 

LAH SAMA DENGAN ORANG TIDAK TERTIPU 696 

SEGI-SEGI KEKUASAAN ALLAH YANG TERCERMIN DALAM ALAM 

SEMESTA 696 

HANYA ALLAH-LAH YANG MAHA KAYA DAN TERPUJI 698 

MASING-MASING MANUSIA HANYA MEMIKUL KESALAHANNYA 

SENDIRI 698 

NABI MUHAMMAD S.A.W. PEMBAWA KEBENARAN 699 

HANYA ORANG-ORANG YANG BERPENGETAHUANLAH YANG SE- 

BENARNYA TAKUT KEPADA ALLAH 699 

HANYA ORANG-ORANG YANG MEMAHAMI KITAB ALLAH MENDIRI- 
KAN SEMBAHYANG DAN BERNAFKAH DI JALAN ALLAH ITULAH 

YANG MENGHARAP PAHALA YANG KEKAL 700 

TINGKAT-TINGKAT UMAT ISLAM YANG MENERIMA AL QUR'AN ... 700 
KEBENARAN ALLAH DAN TIDAK BERDAYANYA SEMBAHAN-SEM- 

BAHAN SELAIN ALLAH 701 

ANJURAN ALLAH AGAR MENGADAKAN PERLAWATAN DI MUKA 

BUMI UNTUK MEMBUKTIKAN KEKUASAAN ALLAH 703 

PENUTUP SURAT FAATHIR 704 

SURAT YAA SfIN 

MUQADDIMAH SURAT YAA SUN 705 

PERNYATAAN DARI ALLAH BAHWA MUHAMMAD S.A.W. ITU BENAR- 
BENAR SEORANG RASUL YANG MEMBAWA AL QUR'AN SEBAGAI 

WAHYU DARI ALLAH 706 

GunanyaAl Qur 'an diturunkan kepada Muhammad S.A.W 706 

Kebanyakan orang kafir pasti mendapat azab karena tidak mengindahkan 

peringatan Allah 706 

Peringatan hanya berguna bagi orang yang takut kepada Allah 707 

Kisah penduduk sebuah kota yang hams menjadi pelajaran 

bagi penduduk Mekah 707 

JUZ23 

Penyesalan terhadap orang-orang yang tidak beriman 709 

Tanda-tanda kekuasaan Allah s.w.t 709 

Keadaan orang-orang mu'min di haii kiamat 711 

Tempelak (cercaan) Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman 712 

Muhammad S.A.W. bukanlah seorang penyair 713 

Kekuasaan Allah membangkitkan manusia di haii kiamat 713 

PENUTUP SURAT YAA SUN 715 

SURAT ASHSHAAFFAAT 

MUQADDIMAH SURAT ASH SHAAFFAAT 716 

BUKTI-BUKTI KEESAAN ALLAH 717 

Alam langjt dipelihara dan gangguan syaitan 717 

Tuhan mematahkan dalil-dalil kaum musyrikin 718 

Keadaan oiang-orang musyrik di akhirat 718 

Keadaan orang-orang mu'min di syurga 720 

Buah pohon zaqqum makanan ahlineraka 721 

Akibat yang diderita umat dahulu yang memban^ang terhadap kebenaran. . . 722 

Allah mengabuUcan permohonan Nabi Nuh a.s 722 

Nabi Ibrahim a.s. menghancurkan berhala 723 

Penyembelihan Ismail a.s 724 

Kabar gembira ten tang kelahiran Ishaq 726 

Nikmat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi Musa a.s. dan Harun a.s. 

Ilyas, a.s. Luth a.s. dan Yunusa.s 726 

Tak lay ak Allah mempunyai anak perempuan 728 129 

Kaum musyrikin beserta sembahan-sembahannya tidak berdaya 729 

Para rasul dan pengikutnya pasti mendapat kemenangan 730 

PENUTUP SURAT ASH SHAAFFAAT 730 

SURATSHAAD 

MUQADDIMAH SURAT SHAAD 732 

MUSUH PARA NABI AKAN HANCUR 733 

KISAH BEBERAPA NABI 735 

Nabi Daud mendapat cobaan dari Allah 735 

Nabi Sulaiman a.s. mendapat cobaan dan Allah 736 

Nabi Ayyub a.s. dan kesabarannya 738 

Beberapa orang Nabi pilihan 738 

Pahala bagi pengikut Nabi-nabi , 739 

Azab terhadap orang-orang yang menentang Nabi 739 

Adam dan godaan iblis 741 

PENUTUP SURAT SHAAD 743 

SURAT AZZUMAR 

MUQADDIMAH SURAT AZ ZUMAR 744 

BERIBADAT KEPADA ALLAH DENGAN HATI YANG PENUH KEIKH- 

LASAN 745 

PERBANDINGAN ANTARA ORANG-ORANG MU'MIN DAN ORANG- 
ORANG YANG KAFIR 747 

JUZ24 
Orang kafir akan menemui azab neraka dan orang-orang yang berbuat ke- 

baikan akan mendapat pahala yang berganda 750 

Hanya kepada Allah orang-orang Mu'min bertawakal 75 1 

Setiap orang akan memetik buah amalnya sendiri 751 

ORANG-ORANG YANG ZALIM TIDAK DAPAT MENGHINDARI SIKSA- 

AN HARI KIAMAT 752 

Syafaatitu semata-mata adalah hak Allah 752 

Salah satu sifat orang-orang yang tak beriman kepada kehidupan akhirat .... 752 

Salah satu watak manusia yang buruk 753 

Allah menentukan kadar rezki hamba-Nya 753 

LARANGAN BERPUTUS ASA TERHADAP RAHMAT ALLAH 753 

Perintah segera bertaubat sebelum datangnya azab 75 3 

Perbedaan keadaan orang yang bertakwa dengan orang yang mendustakan hari 

kiamat 754 

GAMBARAN TEN! ANG KEKUASAAN ALLAH DI HARI KIAMAT 755 

Peringatan supaya menjauhi kemusyrikan 755 

Beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat 755 

PENUTUP SURAT AZ ZUMAR 757 

SURAT AL MU'MIN 

MUQADDIMAH SURAT AL MU'MIN 758 

PENENTANGAN TERHADAP AGAMA PASTI MENEMUI KEGAGALAN . . 759 

Orang-orang mu'min janganlah terpedaya oleh kemakmuran orang-orang 

musyrik 759 

Para malaikat bertasbih kepada Allah dan mendoa'kan orang-orang mu'min . . 760 

Keingjnan orang-orang kafir hendak keluar dari neiaka 760 

Kewajiban menunaikan ibadat kepada Allah 761 

Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah Musa a.s 762 

Pengingkaran terhadap kekuasaan Allah hanyalah karena kesombongan se- 

mata 767 

Allah akan memperkenankan do'a hamba-Nya 767 

Kekuasaan Allah yang tercermin padaalam semesta 767 

Nasib orang yang menentang ayat-ayat AUah dan rasul-Nya 769 

Rasul ada yang disebutkan kisahnya dalam AlQur'an dan ada yang tidak 130 

disebutkan 770 

Pelajaian yang dapat diambil dari peristiwa yang terjadi pada umat-umat 

yang terdahulu 770 

Iman di waktu azab telah datang tidak berguna lagj 771 

PEIWTUP SURAT AL MU'MIN 771 

SURAT FUSHSHILAT 

MUQADDIMAH SURAT FUSHSHILAT 772 

NABI ADALAH MANUSIA BIASA YANG DIBERI WAHYU YANG ME- 

NGAJAK KEPADA KEBENARAN 773 

ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI DALAM BEBERAPA PE- 

RIODE 774 

PERINGATAN KEDAPA KAUM QURAISY TENTANG PERISTIWA- 

PERISTIWA YANG DIALAMI KAUM 'AAD DAN TSAMUD 774 

ANGGOTA TUBUH MANUSIA AKAN MENJADI SAKSI DI HA- 
RI KIAMAT TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN DI DU- 
MA 775 

PEMBALASAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR DAN TER- 
HADAP ORANG-ORANG YANG BERIMAN 777 

ALQUR'ANUL KARIEM ADALAH PETUNJUK DAN PENAWAR 778 

PENUTUP SURAT FUSHSHILAT 781 

JUZ25 
SURAT ASYSYUURA 

MUQADDIMAH SURAT ASY SYUURA 782 

POKOK-POKOK DA^AH PARA RASUL ADALAH SAMA 783 

Wahyu Allah kepada malaikat sama dengan wahyu-Nya kepada rasul-raxsul 

sebelumnya 783 

Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk penghuni bumi 783 

Al Qur'an adalah sebagai pering^tan untuk seluruh umat manusia 784 

Perselisihan-perselisihan umat manusia dikembalikan penyelesaiannya 

kepada Kitab Allah 784 

Semua paia rasul mengajak untuk menyembah kepada Allah Yang Maha Esa. . 785 

Allah memberikan pembalasan kepada amal seseorang menurut niatnya 786 

Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa hamba-Nya 788 

Kewajiban bermusyawarat tentang masalah ke duniaan 789 

Bersabai dan memberi maaflebih baik dari pada mengambil pembalasan .... 789 
Orang-orang yang dibiaikan sesat oleh Allah tidak akan menemukan pemim- 

pin yang memberi petunjuk 790 

Cara wahyu diturunkan kepada rasul 791 

PENUTUP SURAT ASY SYUURA 792 

SURAT AZZUKHRUF 

MUQADDIMAH SURAT AZ ZUKHRUF 793 

KAUM MUSYRIKIN MENGAKUI BAHWA ALLAH-LAH PENCIPTA 
LANGIT DAN BUMI, KENDATIPUN MEREKA MENYEMBAH BERHALA 794 
KEINGKARAN KAUM MUSYRIKIN HANYALAH KARENA BERPEGANG 

TEGUH KEPADA TRADISI LAMA 795 

NABI IBRAHIM SEBAGAI NENEK MOYANG MEREKA SENDIRI ME- 

NENTANG TRADISI LAMA 797 

KEKAYAAN DAN PERHIASAN HANYALAH KENI'MATAN HIDUP 
DUNIAWI SEDANG KEBAHAGlAAN DI AKHIRAT HANYA DAPAT 

DICAPAI DENGAN TAKWA 798 

KEHANCURAN FIR'AUN HENDAKLAH MENJADI PELAJARAN BAGI 

UMAT YANG DATANG KEMUDIAN 800 

NABI ISA A.S. MENGAJAK KAUMNYA UNTUK BERIMAN KEPADA 

ALLAH 801 

KEBAHAGlAAN YANG DINI'MATI OLEH PENDUDUK SYURGA DAN KESENGSARAAN YANG DIALAMI OLEH PENDUDUK NERAKA 803 

BANTAHAN AL QURAN TENTANG KEPERCAYAAN TUHAN MEM- 
PUNY AI ANAK 804 

PENUTUPSURAT AZ ZUKHRUF 805 

SURAT AD DUKHAAN 

MUQADDIMAH SURAT AD DUKHAAN 807 

KAUM MUSYRIKIN DIAZAB OLEH TUHAN DENGAN HUKUMAN KE- 

LAPARAN SEBAGAI HUKUMAN YANG RINGAN 808 

KARENA KAUM MUSYRIKIN TETAP INGKAR ALLAH MENDATANG- 

KAN AZAB YANG BESAR 809 

KISAH MUSA DENGAN FIR'AUN SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG- 

ORANG KAFIR 809 

PERBUATAN JELEK DAN AMAL YANG SALEH AKAN MENDAPAT 

PEMBALASAN YANG SETIMPAL 812 

PENUTUPSURAT AD DUKHAAN 813 

SURA TAL JAA TSIYAH 

MUQADDIMAH SURAT AL JAATSIYAH 814 

BUKTI-BUKTI TENTANG ADANYA ALLAH S.W.T. PADA ALAM SEMESTA 815 

Kecelakaanlah bagi orang yang mendustakan wahyu 815 

Perbuatan manusia baik atau buruk kembali kepada diiinya sendiri 816 

Bani Israil mengingkari kerasulan Muhammad sesudah mereka mengetahui 

bukti-bukti kebenarannya 817 

Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada penyembah-penyembah hawa 

nafsu 818 

Pada hari umat manusia dihisab, mereka berlutut dan disuruh membaca 

Catalan perbuatannya selama di dunia 818 

PENUTUP SURAT AL JAATSIYAH 820 

JUZ 26 
SURAT AL AHQAAF 

MUQADDIMAH SURAT AL AHQAAF 821 

KEBENARAN TAUHID DAN KEBATHILAN SYIRIK 822 

KEWAJIBAN MENGHORMATI IBU BAPA 824 

KEHANCURAN KAUM 'AAD 825 

PENYIARAN AL QUR'AN PADA GOLONGAN JIN 827 

PENUTUP SURAT AL AHQAAF 828 

SURA T MUHAMMAD 

MUQADDIMAH SURAT MUHAMMAD 829 

KETENTUAN-KETENTUAN PEPERANGAN DALAM ISLAM 830 

Sikap menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan 830 

Orang-orang mu'min pasti menang dan orang-orang kafu pasti hancur 831 

Ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang murtad 833 

PENUTUP SURAT MUHAMMAD 835 

SURAT AL PATH 

MUQADDIMAH SURAT AL FATH 836 

PERDAMAIAN HUDAIBIYAH ADALAH SUATU KEMENANGAN YANG 

BESAR BAGI KAUM MUSLIMIN 837 

Khabar gembira kepada Nabi Muhammad s.a.w. da:n kaum muslimin .... 837 

Terjadinya Baiaturridhwan 838 

Celaan terhadap orang-orang yang takut berperang 839 

Allah meredhai orang-orang yang mengadakan Baiaturridhwan dan men- 

janjikan kemenangan bagi kaum muslimin 840 

Kebenaran mimpi Nabi Muhammad s.a.w. memasuki Mekah akan terbukti 842 
Sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya di dalam Taurat dan InjU 843 

PENUTUP SL'RAT AL PATH 843 

SURA TAL HUJURA T 

MUQADDIMAH SURAT AL HUJURAT 844 

TATAKRAMA TERHADAP RASULULLAH S.A.W 845 

PERATURAN-PERATURAN TENTANG PERGAULAN UMAT ISLAM .... 846 

Bagaimana menghadapi perkhabaran yang dibawa oiang fasik 846 

Cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslimin 846 

Larangan memperolok-olokkan, banyak prasan^a dan Iain-lain 847 

Manusia diciptakan berbagai bangsa untuk kenal mengenal 847 

Ciri-ciri iman yang sebenarnya 848 

PENUTUP SURAT AL HUJURAT 849 

SURAT QAAF 

MUQADDIMAH SURAT QAAF 850 

HARI BERBANGKIT 851 

Pengingkaran kaum musyrikin terhadap kenabian Muhammad S.A.W. dan 

hari beibang^it 851 

Kejadian-kejadian dalam alam membuktikan kebenaran adanya hari ber- 

bangkit 851 

Pelajaian yang dapat diambil dari umat-umat yang dahulu yang menentang 

paranabi 852 

Gerak-gerik manusia dan peikataannya dicatat oleh para malaikat 852 

Balasan terhadap amal yang baik dan per buatan yang jelek 854 

Ancaman terhadap orang-orang yang mengingjcari hari berbangjcit 854 

PENUTUP SURAT QAAF 855 

SURA T ADZDZAARI YAA T 

MUQADDIMAH SURAT ADZ-DZAARIYAAT 857 

PENEGA SAN TENTANG HARI BERBANGKIT 858 

KISAH TENTANG UMAT-UMAT YANG DAHULU YANG MENDUSTA- 

KAN AKAN PARA NABI 859 

PENUTUP SURAT ADZ-DZAARIYAAT 863 

JUZ27 
SURAT ATHTHUUR 

MUQADDIMAH SURAT ATH THUUR 864 

SUMPAH-SUMPAH ALLAH YANG MENANDASKAN BAHWA AZABNYA 
PASTI DATANG KEPADA ORANGORANG YANG MENDUSTAKAN 
DAN KARUNIANYA PASTI DILIMPAHKAN KEPADA ORANG-ORANG 

YANG TAKWA 865 

BANTAHAN-BANTAHAN ALLAH TERHADAP OCEHAN^CEHAN KAUM 

MUSYRIKIN 867 

KEHARUSAN BERSABAR, BERTASBIH DAN BERSEMBAHYANG MA- 
LAM 869 

PENUTUP SURAT ATH THUUR 869 

SURAT AN NAJM 

MUQADDIMAH SURAT AN NAJM 870 

TUHAN BERSUMPAH BAHWA WAHYU YANG DITURUNKAN KEPADA 

NABI MUHAMMAD S.A.W. ADALAH BENAR 871 

CELAAN-CELAAN ALLAH KEPADA KAUM MUSYRIKIN YANG MENG- 

HARAPKAN SYAFAAT DARI MALAIKAT 873 

ORANG-ORANG YANG MENJAUHI DOSA-DOSA BESAR MENDAPAT 

AMPUNAN DAN PEMBALASAN YANG BAIK DARI ALLAH 873 

KEHANCURAN ORANG YANG MENDUSTAKAN KEBENARAN DAN 
PERTANGGUNGAN JAWAB MASING-MASING MANUSIA ATAS PER- 

BUATANNYA 874 

PENUTUP SURAT AN NAJM 876 SURATALQAMAR 

MUQADDIMAH SURAT AL QAMAR 877 

MUSUH-MUSUH NABI MUHAMMAD S.A.W. AKAN MENGALAMI KE- 

HANCURAN SEBAGAIMANA MUSUH-MUSUH RASUL DAHULU 878 

Berita kehancuran musuh Nabi Muhammad s.a.w 878 

Kehancuran kaum Nuh a.s 879 

Kehancuran kaum *Aad 880 

Kehancuran kaum Tsamud 880 

Kehancuran kaum Luth 881 

Kehancuran Fir'aun 882 

Peringatan kepada kaum musyrikin bahwa mereka tidak lebih kuat daii umat- 

umat yang telah dihancurkan Tuhan 882 

Balasan terhadap orang yang berdosa dan pahala bagi orang yang takwa 882 

PENUTUP SURAT AL QAMAR 883 

SVRATARRAHMAAN 

MUQADDIMAH SURAT AR RAHMAAN 884 

BEBERAPA NI'MAT ALLAH S.W.T. YANG DAPAT DIRASAKAN DI DUNU 885 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN DURHAKA . 887 

PAHALA BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA 888 

PENUTUP SURAT AR RAHMAN 890 

SURAT AL WAAQIAH 

MUQADDIMAH SURAT AL WAAQI'AH 891 

KEJADIAN-KEJADIAN BESAR PADA HARI KIAMAT 892 

Pada hari kiamat manusia terbagi kepada tiga ^longan 892 

Golongan kanan, ^longan kiri dan orang-orang yang paling dahulu beriman . . 892 

Balasan kepada orang-orang yang paling dahulu beriman 893 

Balasan kepada golongan kanan 894 

Azab atas golongan kiri dan tempelak untuk mereka 894 

SUMPAH ALLAH TENTANG KEMULIAAN AL QURAN 897 

PENUTUP SURAT AL WAAQI'AH 898 

SURAT AL HADIID 

MUQADIMMAH SURAT AL HADIID 899 

SEGALA SESUATU PADA HAKEKATNYA MILIK ALLAH MAKA JA- 
NGANLAH KAMU MERASA BERAT MENAFKAHKAN HARTA DAN RE- 

ZEKIMU DI JALAN ALLAH 900 

BESI ADALAH KARUNIA ALLAH YANG MERUPAKAN POKOK KE- 
KUATAN UNTUK MEMBELA AGAMA ALLAH DAN MEMENUHI KE- 

PERLUANHIDUP 904 

TIDAK ADA RAHBANIAH (KERAHIBAN) DALAM AGAMA ISLAM .... 905 

PENUTUP SURAT AL HADIID 906 

JUZ 28 
SURA TAL MUJAADILAH 

MUQADDIMAH SURAT AL MUJAADILAH 907 

BEBERAPA KETENTUAN DALAM ISLAM 908 

HukumZhihar 908 

Celaan terhadap perundingan rahasia untuk memusuhi Islam 909 

Sopan santun menghadiri majlis Nabi 910 

Larangan berteman dengan orang-orang yang memusuhi Islam 911 

PENUTUP SURAT AL MUJAADILAH 913 

SURAT AL HASYR 

MUQADDIMAH SURAT AL HASYR 914 

PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI DARI MADINAH 915 Pengusiran Bani Nadhir dari Madinah 915 

Hukum fai-i 916 

Orangmunafik tidak menepatijanjinya terhadap orang Yahudi 917 

Beberapa peringatan 919 

Beberapa Al Asmaa' al Husna 919 

PENUTUP SURAT AL HASYR 920 

SU RATAL MUMTAHANAH 

MUQADIMMAH SURAT AL MUMTAHANAH 921 

BEBERAPA KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG 922 

Larangan menjadikan seseoiang dari golongan musuh sebagai teman setia. . . . 922 
Hubungan antara orang Islam dan orang kafir yang tidak memusuhi 

Islam tidak dilarang 924 

Perlakuan terhadap wanita-wanita mu'min yang masuk daerah Islam 924 

PENUTUP SURAT AL MUMTAHANAH 926 

SURAT ASH SHAFF 

MUQADIMMAH SURAT ASH SHAFF 927 

JALAN UNTUK MENCAPAI KEMENANGAN 928 

Kehanisan umat Islam mempertahankan agamanya dalam barisan yang ter- 

atur 928 

Kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan 929 

PENUTUP SURAT ASH SHAFF 930 

SURAT ALJUMU'AH 

MUOADDIMAH SURAT ALJUMU'AH 931 

PENGUTUSAN MUHAMMAD S.A.W. ADALAH KARUNIA ALLAH KE- 

PADA UMAT MANUSIA 932 

PERINGATAN KEPADA UMAT ISLAM SUPAYA JANGAN SEPERTI 
ORANG YAHUDI YANG TIDAK MENGAMALKAN ISl KITAB SUCI- 

NYA 932 

BEBERAPA HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SHALAT JUM'AT 933 

PENUTUP SURAT AL JUMU'AH 934 

SURAT AL MUNAAFIQUN 

MUOADDIMAH SURAT AL MUNAAFIQUN 935 

ORANG-ORANG MUNAFIK 936 

Sifat-sifat orang-orang munafik 936 

Peringatan kepada orang-orang mu'min 937 

PENUTUP SURAT AL MUNAAFIQUN 938 

SURA TAT TAGHAABUN 

MUOADDIMAH SURAT AT TAGHAABUN 939 

KESALAHAN-KESALAHAN MANUSIA AKAN DITAMPAKKAN ALLAH 

PAD A HARI KIAMAT 940 

HATI-HATILAH TERHADAP KEHIDUPAN DUNIAWI 941 

PENUTUP SURAT AT TAGHAABUN 943 

SURA TATH THALAA Q 

MUOADDIMAH SURAT ATH THALAAQ 944 

BEBERAPA KETENTUAN TENT ANG THALAAQ DAN IDDAH 945 

HUKUM-HUKUM YANG DIBAWA NABI MUHAMMAD S.A.W, MEMBAWA 

KEBAHAGIAAN BAGI UMAT MANUSIA 947 

PENUTUP SURAT ATH THALAAQ 948 SURAT AT TAHRIM MUOADDIMAH SURAT AT TAHRIM 949 

BEBERAPA TUNTUNAN TENTANG KEHIDUPAN RUMAH TANGGA. ... 950 

Nabi Muhammad s.a.w. dengan isteri-isterinya 950 

Perintah taubat dan berjihad 95 1 

CONTOH-CONTOH TENTANG ISTRI YANG TIDAK BAIK DAN ISTRI 

YANG BAIK 952 

PENUTUP SURAT AT TAHRIM 953 SURAT AL MULK 

MUQADDIMAH SURAT ALMULK 954 

KERAJAAN ALLAH MELIPUTI KERAJAAN DUNIA DAN AKHIRAT .... 955 

Kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta 955 

Azab yangdiderita orang-orang kafir di akhiiat 955 

Janji-janji Allah kepada orang-orang mu'min 956 

Ancaman Allah kepada orang-orang kafir 957 

PENUTUP SURAT AL MULK 958 

SURAT A LQA LAM 

MUQADDIMAH SURAT ALQALAM 959 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP TUDUHAN-TUDUHAN ORANG-ORANG 

KAFIR KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W 960 

Muhammad s.a.w. adalah seorang yang berakhlak agung 960 

Larangan mentaati orang-orang yang mendustakan kebenaran 960 

ALLAH TELAH MENIMPAKAN COBAAN KEPADA ORANG-ORANG 
KAFIR SEBAGAI YANG DITIMPAKAN KEPADA PEMILIK-PEMILIK 

KEBUN 961 

ALLAH SEKALI-KALI TIDAK MENYAMAKAN ORANG-ORANG YANG 

BAIK DENGAN ORANGORANG YANG BURUK 963 

PENUTUP SURAT AL QALAM 965 

SURAT ALHAAQQAH 

MUQADDIMAH SURAT AL-HAAQQAH 966 

KEPASTIAN ADANYA HARI KIAMAT 967 

Orang-orang yang mendustakan kebenaran pasti binasa 967 

Peristiwa-peristiwa di waktu terjadinya hari kiamat 968 

Sa'at berhisab dan peristiwa-peristiwa berikutnya. 969 

AL QUR'AN BENAR-BENAR WAHYU ALLAH 970 

PENUTUP SURAT AL -HAAQQAH 971 

SURATALMA'AARIJ 

MUQADDIMAH SURAT AL-MA'AARIJ 972 

KEPASTIAN DATANGNYA AZAB KEPADA ORANG-ORANG KAFIR. ... 973 
AJARAN ISLAM UNTUK MENGATASI SIFAT-SIFAT YANG JELEK 

PADA MANUSIA 974 

AZAB YANG MENGHINAKAN AKAN MENIMPA ORANG-ORANG YANG 

MENDUSTAKAN ALLAH 975 

PENUTUP SURAT AL MA'AARIJ 976 136 
SURATNUH 

MUQADDIMAH SURAT NUH 977 

KISAH NUH DENGAN KAUMNYA 978 

Seruan Nabi Nuh a.s. kepada kaumnya 978 

Pengaduan Nuh a.s. kepada Allah tentang keingkaran kaumnya 978 

Azab yang ditimpakan kepada kaum Nuh a.s. 980 

PENUTUP SURAT NUH 981 

SURAT A L JIN MUQADDIMAH SURAT AL JIN 982 

ISLAMNYA JIN SETELAH MENDENGAR AL QUR'AN 983 

PEMEUHARAAN ALLAH TERHADAP WAHYU YANG DITURUNKAN 

KEPADA NABI 985 

PENUTUP SURAT AL JIN 986 SURA TAL MUZZAMMIL 

MUQADDIMAH SURAT AL MUZZAMMIL 987 

PETUNJUK-PETUNJUK ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W. 

UNTUK MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM BERDA'WAH 988 

Kewajiban shalat malam atas Nabi Muhammad s.a.w 988 

Beberapa petunjuk lainnya untuk Nabi Muhammad s.a.w 989 

BEBERAPA PETUNJUK BAGI KAUM MUSLIMIN 990 

PENUTUP SURAT AL MUZZAMMIL 990 

SURA TAL MUDDA TSTSIR 

MUQADDIMAH SURAT A LMUDDATSTSIR 991 

PERINTAH KEPADA NABI UNTUK BERDA'WAH 992 

Beberapa petunjuk dalam berda'wah 992 

Orang yang ingkai urusannya kepada Allah 992 

Yang menerima daVah akan mendapat pahala dan yang menolaknya akan 

masuk neraka 994 

PENUTUP SURAT AL MUDDATSTSIR 996 

SURA TALQI YAAMAH 

MUQADDIMAH SURAT AL QIYAAMAH 997 

HARI KIAMAT DAN HURU HARANYA 998 

Kekuasaan Allah menghidupkan manusia seperti semula 998 

Tertib ayat-ayat dan surat-surat dalam Al Qur'an menurut ketentuan Allah . . 999 

Keadaan manusia di saat sakaratul maut 1000 

Manusia dijadikan Allah tidak dengan sia-sia 1000 

PENUTUP SURAT AL QIYAAMAH 1001 

SURAT AL INSAAN 

MUQADDIMAH SURAT AL INSAAN 1002 

KEHIDUPAN MANUSIA MENUJU KESEMPURNAAN 1003 

Proses kejadian manusia 1003 

Balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan tingkatan- 

tin^atan balasan itu 1003 

Tuntunan-tuntunan Allah kepada Muhammad s.a.w 1005 

PENUTUP SURAT AL INSAAN 1006 137 SURA TAL MURSALAA T 

MUQADDIMAH SURAT AL MURSALAAT 1007 

KEADAAN MANUSIA DI HARI KEPUTUSAN 1008 

Segala ancaman Allah pasti terjadi 1008 

Azab-azab yang ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan kebenaian 

dan balasan kepada oiang-oiang yang bertakwa 1010 

PENUTUP SURAT AL MURSALAAT 1012 

JUZ30 
SURAT AN NABA' MUQADDIMAH SURAT AN NABA' 1013 

HARI BERBANGKIT 1014 

Kekuasaan Allah mendptakan alam dan ni'mat-ni'mat yang dibeiikanNya 

adalah bukti bagj kekuasaan-Nya membangkitkan manusia 1014 

Kehebatan hari berban^t 1015 

Balasan terhadap oiang yang durhaka 1015 

Balasan terhadap orang yang bertakwa 1016 

Peiintah agai manusia memilihjalan yang benar kepada Tuhanny a 1016 

PENUTUP SURAT AN NABA' 1017 

SURAT AN NAAZIAA T 

MUQADDIMAH SURAT AN NAAZFAAT 1018 

PENEGASAN HARI BERBANGKIT KEPADA ORANG-ORANG 

MUSYRIK YANG MENGINGKARINYA 1019 

KISAH MUSA A. S. DAN FIR" AUN SEBAGAI PENGHIBUR BAGI MUHAM- 
MAD S.A.W 1020 

MEMBANGKITKAN MANUSIA ADALAH MUDAH BAGI ALLAH SEPERTI 

MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA 1021 

DI HARI KIAMAT ITU TERINGATLAH MANUSIA AKAN PERBUATAN- 

NYA DI DUNIA 1021 

PENUTUP SURAT AN NAAZI'AAT 1022 

SURA T ABASA 

MUQADDIMAH SURAT ABASA 1023 

TEGURAN KEPADA RASULULLAH S.A.W 1024 

PERINGATAN TUHAN KEPADA MANUSIA YANG TIDAK TAHU HAKI- 

KAT DIRINYA 1025 

PENUTUP SURAT ABASA 1026 

SURAT ATTAKWIIR 

MUQADDIMAH SURAT AT TAKWIIR 1027 

DI KALA TERJADINYA PERISTIWA-PERISTIWA BESAR PADA HARI 
KIAMAT, TAHULAH TIAP-TIAP JIWA APA YANG TELAH DIKERJA- 

KANNYA WAKTU DI DUNIA 1028 

MUHAMMAD BUKANLAH SEORANG GILA, MELAINKAN RASUL 

KEPADANYA DITURUNKAN AL QURAN 1029 

PENUTUP SURAT ATTAKWIIR 1030 

SURAT AL INFITHAAR 

MUQADDIMAH SURAT AL INFITHAAR 1031 

CELAAN TERHADAP MANUSIA YANG DURHAKA KEPADA ALLAH . . . 1032 
SEMUA PERBUATAN MANUSIA DICATAT OLEH MALAIKAT DAN 

AKAN MENDAPAT BALASAN YANG SEIMBANG 1032 

PENUTUP SURAT AL INFITHAAR 1033 SURA TAL MUTHAFFIFIIN 

MUQADDIMAH SURAT AL MUTHAFFIFUN 1034 

ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG CURANG DALAM MENAKAR 

DAN MENIMBANG 1035 

KEADAAN ORANG-ORANG YANG DURHAKA PADA HARI KIAMAT . . . 1035 
KEADAAN ORANG-ORANG YANG BERBAKTI KEPADA ALLAH PADA 

HARI KIAMAT 1036 

EJEKAN-EJEKAN TERHADAP ORANG MU'MIN DI DUNIA DAN BALAS- 

ANNYA DI AKHIRAT 1037 

PENUTUP SURAT AL MUTHAFFIFIIN 1038 SURA TAL INS YIQAA Q 

MUQADDIMAH SURAT AL INSYIQAAQ 1039 

ORANGORANG MU'MIN MENERIMA CATATAN AMALNYA DI SEBE- 
LAH KANAN DAN AKAN MENERIMA PEMERIKSAAN YANG MUDAH . . 1040 
ORANG-ORANG DURHAKA MENERIMA CATATAN AMALNYA DARI 

BELAKANG DAN AKAN DIMASUKKAN KE DALAM NERAKA 1040 

MANUSIA MENGALAMI PROSES KEHIDUPAN TINGKAT DEMI TING- 

KAT 1041 

PENUTUPAN SURAT AL INSYIQAAQ 1042 SURAT AL BURUUJ 

MUQADDIMAH SURAT AL BURUUJ 1043 

ORANGORANG YANG MENENTANG MUHAMMAD S.A.W. AKAN MENG- 
ALAMI KEHANCURAN SEBAGAIMANA YANG DIALAMI UMAT-UMAT 

DAHULU YANG MENENTANG RASUL-RASUL MEREKA 1044 

PENUTUP SURAT AL BURUUJ 1046 SURA TA TH THAARIQ 

MUQADDIMAH SURAT ATH THAARIQ 1047 

TIAP-TIAP MANUSIA ITU ADA YANG MENJAGANYA 1048 

ALLAH YANG KUASA MENCIFTAKAN MANUSIA, KUASA PULA MEM- 

BANGKITKANNYA 1048 

AL QURAN PEMISAH ANTARA YANG HAK DAN YANG BATHIL ... 1049 

PENUTUP SURAT ATH THAARIQ 1049 SURATALALAA 

MUQADDIMAH SURAT AL A'LAA 1050 

BERTASBIH DAN MENSUCIKAN DIRI ADALAH PANGKAL KEBERUN- 

TUNGAN 105 1 

PENUTUP SURAT AL A'LAA 1052 SURAT AL GHAASYIYAH 

MUQADDIMAH SURAT AL GHAASYIYAH 1053 

KEADAAN PENGHUNI-PENGHUNI NERAKA DAN PENGHUNI-PENG- 

HUNI SYURGA 1054 

ANJURAN MEMPERHATIKAN ALAM SEMESTA 1055 

PENUTUP SURAT AL GHAASYIYAH 1055 SURATALFAJR 

MUQADDIMAH SURAT AL FAJR 1056 

MEREKA YANG MENENTANG NABI MUHAMMAD S.A.W. PASTI BINASA 
SEPERTI UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASULNYA .... 1057 
KEKAYAAN DAN KEMISKINAN ADALAH UJIAN TUHAN BAG! HAM- 

BA-HAMBANYA 1058 

PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM DALAM KEHIDUPAN 

DUNIAWI DI HARI KIAMAT 1058 

PENGHARGAAN ALLAH TERHADAP MANUSIA YANG SEMPURNA 

IMANNYA 1059 

PENUTUP SURAT AL FAJR 1059 SURAT ALBALAD 

MUQADDIMAH SURAT AL BALAD 1060 

HIDUP MANUSIA PENUH DENGAN PERJUANG AN 1061 

PENUTUP SURAT AL BALAD 1062 SURAT AS Y S YAMS 

MUQADDIMAH SURAT ASY SYAMS 1063 

MANUSIA DIILHAMI ALLAH JALAN YANG BURUK DAN YANG BAIK . . 1064 

PENUTUP SURAT ASY SYAMS 1065 SURAT ALLAIL 

MUQADDIMAH SURAT AL LAIL 1066 

USAHA MANUSIA ADALAH BERMACAM-MACAM YANG TERPENTING 

lALAH MENCARI KEREDHAAN ALLAH 1067 

PENUTUP SURAT AL LAIL 1068 SURA TADH DHUHAA 

MUQADDIMAH SURAT ADH DHUHAA 1069 

BEBERAPA NI'MAT YANG DIANUGRAHKAN KEPADA NABI MUHAM- 
MAD S.A.W 1070 

PENUTUP SURAT ADH DHUHAA 1071 SURAT ALAM NASYRAH 

MUQADDIMAH SURAT ALAM NASYRAH 1072 

PERINTAH ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W. AGAR TERUS 

BERJUANG DENGAN IKHLAS DAN TAWAKAL 1073 

PENUTUP SURAT ALAM NASYRAH 1074 SURAT AT TUN 

MUQADDIMAH SURAT AT TUN 1075 

MANUSIA DICIPTAKAN DALAM BENTUK YANG SEBAIK-BAIKNYA . . . 1076 
YANG MENJADI POKOK KEMULIAAN MANUSIA lALAH IMAN DAN 

AMALNYA 1076 

PENUTUP SURAT AT TUN 1077 140 SURATAL 'ALAQ MUQADDIMAH SURAT AL 'ALAQ 1078 

TUUS BACA ADALAH KUNCI ILMU PENGETAHUAN 1079 

MANUSIA MENJADI JAHAT KARENA MERASA CUKUP 1079 

PENUTUP SURAT AL'ALAQ 1080 SURATALQADR 

MUQADDIMAH SURAT AL QADR 1081 

KEMULIAAN LAILATULQADR 1082 

PEhOJTUP SURAT AL QADR 1082 SURAT ALBAYYINAH 

MUQADDIMAH SURAT BAYYINAH 1083 

AHLI KITAB BERPECAH BELAH MENGHADAPI MUHAMMAD s.a.w. 

SEDANG AJARAN YANG DIBAWANYA ADALAH WAJAR 1084 

PENUTUP SURAT AL BAYYINAH 1085 SURA TAZ ZALZALAH 

MUQADDIMAH SURAT AZ ZALZALAH 1086 

DI HARI BERBANGKIT MANUSIA MELIHAT BALASAN PERBUATAN- 

NYABIARPUN YANG SEBESAR ZARRAH 1087 

PENUTUP SURAT AZ ZALZALAH 1088 SURA TAL AADIYAA T 

MUQADDIMAH SURAT AL' AADIYAAT 1089 

MANUSIA MENJADI KIKIR KARENA TAMAKNYA KEPADA HARTA ... 1090 

PENUTUP SURAT AL 'AADIYAAT 1091 SURATAL QAARIAH 

MUQADDIMAH SURAT AL QAARI'AH 1092 

ORANG YANG BERAT DAN YANG RINGAN PERBUATANNYA DI HARI 

KIAMAT 1093 

PENUTUP SURAT AL QAARI'AH 1094 SURA TATTAKAATSUR 

MUQADDIMAH SURAT AT TAKAATSUR 1095 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG YANG LALAI DAN 

BERMEGAH-MEGAH 1096 

PENUTUP SURAT AT TAKAATSUR 1097 

SURATAL ASHR 

MUQADDIMAH SURAT AL 'ASHR 1098 

AMAT RUGILAH MANUSIA YANG TIDAK MEMANFAATKAN WAKTU- 

NYA UNTUK BERBAKTI 1099 

PENUTUP SURAT AL'ASHR 1099 141 SURATAIHUMAZAH 

MUQADDIMAH SURAT AL HUMAZAH 1100 

AMAT CELAKALAH PENIMBUN HARTA YANG TIDAK MENAFKAH- 

KANNYA DI JALAN ALLAH 1 101 

PENUTUP SURAT AL HUMAZAH 1102 SURAT A L FIIL 

MUQADDIMAH SURAT AL FIIL 1103 

AZAB ALLAH KEPADA TENTARA BERGAJAH YANG AKAN MENG- 

HANCURKAN KA'BAH 1104 

PENUTUP SURAT AL FIIL 1 104 SURAT QURAISY 

MUQADDIMAH SURAT QURAISY 1105 

KEMAKMURAN DAN KETENTERAMAN SEHARUSNYA MENJADIKAN 

ORANG BERBAKTI KEPADA ALLAH 1106 

PENUTUP SURAT QURAISY 1 106 

SURAT ALMAA'UUN 

MUQADDIMAH SURAT ALMAA'UUN 1107 

BEBERAPA SI FAT YANG DIPANDANG SEBAGAI MENDUSTAKAN 

AGAMA 1108 

PENUTUP SURAT AL MAA'UUN 1108 SURAT ALKAUTSAR 

MUQADDIMAH SURAT ALKAUTSAR 1109 

SHALAT DAN BERKORBAN TANDA BERSYUKUR KEPADA NI'MAT 

ALLAH 1 1 10 

PENUTUP SURAT AL KAUTSAR 1110 

SURAT AL KAAFIRUUN. 

MUQADDIMAH SURAT AL KAAFIRUUN 1111 

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADAT- 

AN 1112 

PENUTUP SURAT AL KAAFIRUUN 1112 SURAT AN NASHR 

MUQADDIMAH SURAT AN NASHR 1 113 

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN ITU DATANGNYA DARI ALLAH, 

MAKA PUJILAH DIA 1114 

PENUTUP SURAT AN NASHR 1114 SURAT AL LAHAB 

MUQADDIMAH SURAT AL LAHAB 1115 

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA 1116 

PENUTUP SURAT AL LAHAB 1116 SURATALIKHLASH 

MUQADDIMAH SURAT AL IKHLASH 1117 

ART! KEESAAN TUHAN 1118 

PENUTUP SURAT AL IKHLASH 1118 SURAT ALFALAQ 

MUQADDIMAH SURAT AL FALAQ 1119 

ALLAH PELINDUNG DARI SEGALA KEJAHATAN 1120 

PENUTUP SURAT AL FALAQ 1120 SURAT AN NAAS 

MUQADDIMAH SURAT AN NAAS 1121 

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN 

DAN MANUSIA 1 122 

PENUTUP SURAT AN NAAS 1122 143 DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul Baqi, Muhammad Fuad, Al Mu'jam al Mufahras li Alfazh at Qur'an al Karim, Dar 

Asy Sya'b, Cairo, 1945. 
Ahmad, Abdullah, Tafsir al Qur'an al Jalil Haqaiqu at Ta'wil. Maktabah al 'Amawiyah, 

Beirut. 

Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur'an, Darul 'Arabiyah, Beirut. 

Al Ashfahani, Abll Qasim Husain Raghib, AlMufradatfi Gharib al Qur'an. Mushthafa al 

Babi al Halabi, Cairo. 
Al Alusi, Syihabuddin as Sayyid, Ruh al Ma'anifi Tafsir al Qur'an al 'Azhim Wassab'i al 

Matsani, Dar Ihya'at Turats al Arabi, Beirut. 
Al Baghdad!, Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim, Tafsir al Khazin, Maktabah Tijariyah al 

Kubra, Cairo. 
Al Baidhawi, Abdullah ibn Umar, Anwaruttanzil wa Asrarut ta'wil. 
Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, Shahih Bukhari, Sulaiman Mara'i 

Singapura. 
Al Fakhrur Razi, At Tafsir al Kabir, Dar al Kutub al Islamlyah, Teheran. 
Al Fairuzzabadi, Abi Thahir Muhammad ibn Ya'qub, Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibn 

Abbas. Masyhad al Husaini, Cairo. 
Al Hakim, Assayyid Muhammad, I'jaz al Qur'an. Dar at Ta'lif, Cairo. 
Al Hijazi, Muhammad Mahmud, Tafsir al Wadhih, Maktabah al Istiqlal al Kubra, Cairo, 

1961. 
Al Jurjani, Ali ibn Muhammad Syarif, Kitab at Ta'rifat, Maktabah Lubnan, Beirut. 
Al Jashshash, Abu Bakr Ahmad, Ahkam al Qur'an, Dar al Kitab al Arabi, Beirut. 
Al Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir al Maraghi, Dar al Fikri, Beirut. 
Al Qurthubi, Muhaimnad ibn Ahmad, AlJami' li Ahkam al Qur'an. Dar asy Sya'b, Cairo. 
Al Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Mahasin at Ta'wil, Dar Ihya' al Kutub al Arabiyah, 

Beirut. 
Al Qaththan, Manna', Mabahitsfi Ulum al Qur'an. Muassasah ar Risalah, Beirut. 
An Nasafi, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, Madarik at Tanzil wa Haqaiqu at Ta'wil. 
Ar Radhi, asy Syarif. Talkhis al Bayanfi Majazat al Qur'an. Dar Ihya' al Kutub al Arab- 
iyah, Cairo, 1955. 

Ar Rummani, (dkk), Tsalats Rasailfi I'jaz al Qur'an. Dar Ma'arif, Mekah. 

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi Prof, Tafsir Al Qur'anul Madjied "An-Nur". Bulan Bintang, 

Jakarta 1970. 

, Tafsir alBayan. Al Ma'arif, Bandung, 1960. 

Ash Shabuni, Muhammad Ali, Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam, Maktabah al 

Ghazali, Damaskus 1980. 

, Shafwat at Tafasir, Dar al Qur'an al Karim, Beirut. 

As Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman, Al Itqanfi Ulum al Qur'an, Dar al Fikr, Cairo. 

, dan al Mahalli, Jalaluddin, Tafsir al Jalalain, Dar ai Fikr, Cairo. 

Asy Syaukani, Fat-h al-Qadir. 

Ath Thabarisi, Abu Ali Fadhl ibn al Hasan, Majma' al Bayanfi Tafsir al Qur'an, Dar 

Maktabah al Hayah, Beirut. 
Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad, Jami' al Bayanfi Tafsir al Qur'an, Mushthafa al 

Babi al Halabi, Mesir, 1954. 
Az Zarqani, Muhammad Abdul 'Azhim, Manahilal 'Irfanfi Ulum al Qur'an, Dar Ihya' al 

Kutub al Arabiyah, Cairo. 
Az Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, Al Kasysyaf. Mushthafa al Babi al Halabi, Mesir, 

1966. 
Badawi, A hmad, Min Balaghat al Qur'an, Dar Nahdhah al Mishr, Cairo. 
Haikal, Muhammad Husain, Hayatu Muhammad. Dar Ma'arif, Cairo, 1 977, terjemahan 

bahasa Inggris, The Life of Muhammad, oleh Ismail Ragi al Fanigi, terjemahan 

Indonesia, Sejarah Hidup Muhammad, Ali Audah, Pustaka Jaya, Jakarta, 1974. 
Ibnu Hayyan, Tafsir al Bahru al Muhith, Maktabah an Nashr al Jaridah, Cairo. 
Ibnu al Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdilah, Ahkam al Qur'an, Isa al Babi al Halabi, 

Cairo. 
Ibnu Muhammad, Nizhamuddin al Hasan, Gharaibal Qur'an wa Raghaib al Qur'an, Mush- 
thafa al Babi al Halabi, Mesir, 1962. 
Ibnu Saurah, Sunan at Turmudzi, Mushthafa al Babi al Halabi, Mesir, 1938. 
Ibrahim, Muhammad Ismail, Al Qur'an wa I'jazuhu al Ilmi, Dar al Fikr al Arab v, Cairo. DAFTAR KEPUSTAKAAN Ibnu Hisyam, As Sirah an Nabawiyyah, Dar at Taufiqiyah, Cairo, terjemahan bahasa 

Inggris dengan pengantar dan notes, A. Guillaume, The Life of Muhammad, Karachi, 

Oxford University Press, 1970. 
Ibnu Katsir, Abu al Fida' Ismail, Tafsir al Qur'an al 'Azhim, Dar Ihya' al Kutub al Arab]- 

yah, Cairo. 
Jauhari.Thanthawi, Al Jawahirfi Tafsir al Qur'an al Karim, Mushthafa al Babi al Halabi, 

Cairo. 
Makhluf, Hasanain Muhammad, Shafwat al Bayan li Ma'ani al Qur'an, Kementerian 

Waqaf dan Urusan Keislaman, Kuwait, 1987. 

, Kalimat al Qur'an Tafsir wa Bayan. 

Marmaduke, Pickthall, The Glorious Koran, George Allen & Unwin, London, 1976. 
Naesaburi, Abi al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi, Asbab an Nuzul. dengan hamisy : 
An Nasikh wal Mansukh, Abi al Qasim, Mathba'ah Hindiyyah, 1315 H. Edisi baru Dar 

al Kutub al 'Ammah, Beirut. 
Naufal, Abdul Razzaq , Mu'jizat al Arqam wat Tarqim, Dar al Kutub al Arabiyah, Cairo, 

1961. 
Nashir, Abdurrahman, Tafsir Taisiruar Rahman, Muassassah Mekah, Mekah, 1398H. 
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Bahasa Indonesia, olahan kembali Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. 
Qulhub, SayyidH Zhilalal Qur'an, Dar al Arabiyah, Beirut. 

Ridha , Muhammad Rasyid, Tafsir al Manor, Maktabah al Qahirah, Cairo. 

Syahin, Abdushshabur, Tarikh al Qur'an, Dar al Qalam, Cairo, 1966. 

Wajdi, Muhammad Farid, Dairah al Ma'arifal Qarn al 'Isyrin. 

Wensinck, A. J., Al Mu'jam al Mufahras li Alfazh al Hadits an Nabawi 'an Kutub as Sittah 

wa 'an Musnadad Darimi wa Muwaththa' Malik wa Musnad Ahmad ibn Hanbal, E.J. 

Brill, Leiden, 1955. 
Yunus, Mahmud, Prof. Dr., Tafsir Al Qur'an al Karim, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 

1979/1 399 H. 145 EJAAN YANG DIPAKAI 

Ejaan dan tanda-tanda penulisan dalam Terjemah ini, hampir bersamaan 
dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar di kalangan 
masyarakat. Kalimat-kalimat yang sudah biasa terpakai dalam bahasa Indo- 
nesia, maka ditulis menurut yang sudah biasa itu, umpamanya menuliskan: takwa, 
mu'min, saleh, kisah dan Iain-lain. Tapi ada beberapa kalimat ditulis dengan ejaan 
yang menunjukkan kepada asalnya, seperti Al Faatihah, ummul Kitaab, Syu- 
hadaa', Shaalihiin dan Iain-lain. Karena kalimat^calimat seperti itu belum biasa 
terpakai dalam bahasa Indonesia. Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda Latin yang menggantikan huruf-huruf Arab, 
adalah sebagai berikut: ^ (khaa') Dh 


= J^ 


(dhaad) 


Th 


= ^ 


(thaa) 


Sh 


= O^ 


(shaad) 


Zh 


= 1 


(zhaa') 


Gh 


- t 


(ghain) 


Dz 


i 


(dzal) Sy (syiin) Ts 
^ (tsaa') 


Z 
J (Zaai) 


Q 
<i (qaaf) 


H 
>-C fhaa') 


«- (Hamzah) 


' 
^ Cain) dipakai sebagai tanda bacaan a yang panjang, seperti AI Maa-idah 
dipakai sebagai tanda bacaan i panjang seperti shaalihiin 
dipakai sebagai tanda bacaan u panjang, seperti miuun 
Mushaf 
Al-MacUnah An-Nabawiyah 


Kompleck Percetakan Al Qur'an 
Al Karim Kepunyaan Raja Fahd. 
1. AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) AL FAATIHAH 

(Pembukaan) MUQADDIMAH Surat "Al Faatihah" (Pembukaan) yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat adalah 
surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al 
Qur'an dan termasuk golongan Surat Makkiyyah . 

Surat ini disebut "Al Faatihah" (Pembukaan), karena dengan surat inilah dibuka dan dimuiai- 
nya Al Qur'an. 

Dinamakan "Ummul Qur'an" (induk Al Qur'an) atau "Ummul Kitaab" (induk Al Kitaab) 
karena dia merupakan induk bagi semua isi Al Qur'an, serta menjadi inti sari dari kandungan 
Al Qur'an , dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap shalat. 

Dinamakan pula "As Sab*ui matsaany" (tujuh yang berulang-ulang) karena ayatnya tujuh dan 
dibaca berulang-ulang dalam shalat. 

Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Qur'an, 
yaitu: Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, dimana dinyata- 
kan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu ni'mat itu bagi 
Allah, karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala ni'mat yang terdapat dalam 
alam ini. 

Di antara ni'mat itu ialah: ni'mat menciptakan, ni'mat mendidik dan menumbuh- 
kan, sebab kata "Rabb" dalam kalimat "Rabbul-'aaJamiin" tidak hanya beraiti 
'Tuhan" dan "Penguasa", tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik 
dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala ni'mat yang dilihat oleh 
seorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah, 
karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan dan 
penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh 
manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu penge- 
tahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemu- 
liaan Allah, serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan (ketauhidan) 
itu merupakan masalah yang pokok, maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup 
dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, yaitu: 
"lyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin" (hanya Engkau-lah yang kami sembah, 
dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). 

Yang dimaksud dengan "Yang menguasai hari pembalasan" ialah pada hari itu 
AJlah-lah Yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil meng- 
harap ni'mat dan takut kepada siksaan-Nya. 

Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik 
dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. "Ibadat" yang terdapat pada ayat 
5 semata-mata ditujukan kepada Allah, selanjutnya lihat not 6. 1. AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) 

^^^JftiL?^^fiU'*tfli'^<flbi^^^itt^^ jft^^^W^tJS^i^^tJS^iM^ 


j^ 
■^i^M!^^>'*U^>§i^!^^^^*^<^IV^^P§^^iV^^^ 


1 


2. Hukum-hukum: 

Jalan kebahagjaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk mem- 
peroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud 'Tiidayah" di sini ialah hidayah 
yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik 
yang mengenai keyakinan maupun akhlak, hukum-hukum dan peiajaran. 
3. Kisah-kisah: 

Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebahagian 
besai dari ayat-ayat Al Qur'an memuat kisah-kisah paia nabi dan kisah orang- 
orang dahulu yang menentang Allah. Yang dimaksud dengan orang yang diberi 
ni'mat dalam ayat ini, ialah para nabi, para shiddieqiin {orang-orang yang sung- 
guh-sungguh beriman), syuhadaa (orang-orang yang mati syahid), shaalihiin (orang- 
orang yang saleh). 

'X)rang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat," ialah golongan yang 
menyimpang dari ajaran Islam. 


1 


jjy^ 


Perincian dari yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al Qur'an pada surat- 
surat yang lain. 


1 


1 


^C* 
M 


^QTt 
M 


M 


<3^ 
m 


m 


^S£^ 
1 


^^ 
i 


^Saj 
1 


/fS&V 
1 


^^^^^t^^M^4^Ubk'*M:^^i^^U^'~*/1AiMi^^^^»^*/\A'^^^(4^^rfiiMiAf\A'^::<R*^^^^^AAA^^4J^M^^^^ttW''::«j^^^i^ 


jQj^ 
^f^^lPV^wl ffT^^ip^T^^ ^^5 ^!^W 4? ^-^^^^^P^^^^^^ ^^^^V^T^ ^^T^^^^P^ ^PP^^J^^^ 


^B JUZ 1 1. AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) 
AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) Q 

SURAT KE I : 7 ayat JUZ ] 1. Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ^ ). 

2. Segala puji ) bagi Allah, Tuhan semesta 
alam ), 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, 

4. Yang menguasai )hari pembalasan ^ ). 
1) Beraiti: saya memulai membaca Al Faatihah ini dengan menyebut nama Allah. Tiap-tiap pekerja- 
an yang balk itu hendaknya dimulai dengan menyebut nama AUah, seperti: makan, minum, me- 
nyembelih binatang untuk dimakan dan sebagainya. Allah ialah: nama Zat yang Maha Suci, yang 
berhak disembah dengan sebenar-benarnya; yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tetapi makh- 
luk membutuhkan-Nya. Ar Rahrman (Maha Pemurah): salah satu dari nama Allah, yang 
memberi pengertian, bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar 
Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian, bahwa Allah senantiasa bersifat rahmat yang me- 
nyebabkan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. 

2) Alhamdu (segala puji). Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakan de- 
ngan kemauannya sendiri. Maka memuji Allah berarti: menyanjung-Nya karena perbuatan-Nya 
yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap 
ni'mat yang diberikannya. Kita menghadapkan se^la puji kepada AUah ialah karena Allah adalah 
sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. 

3) Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang dita'ati Yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara. Lafazh 
"rabb" tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan kecuali kalau ada sambungannya, seperti: rabbul- 
bait (tuan rumah). 

'Aalamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai-bagaijenis dan 
macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan se- 
bagainya. Allah Pencipta semua alam-alam itu. 

4) Maalik (Yang menguasai), dengan memanjangkan '"mim" ia berarti: pemilik (yang empunya). 
Dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan "mim") berarti raja. 

5) Yaumiddin (hari pembalasan): hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pem- 
balasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah, 
yaumulhisaab, yaumuljazaa' dan sebagainya. 1. AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) JUZl 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah^) 
dan hanya kepada Engkaulah kami mo- 
hon peitolongan ) 

6. Tunjukilah ^) kami jalan yang lurus, 7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Eng- 
kau anugerahkan ni'mat kepada tneieka; 
bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi), dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nasrani)^. 


PENUTUP Sural "Al Faatihah" ini melengkapi unsui-unsur pokok Syari'at Islam, kemudian dijelaskan 
perinciaimya oleh ayat-ayat AI Qur*an yang 113 surat berikutnya. 

Persesuaian surat ini dengan suiat "Ai Baqarah" dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al 
Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan 
surat-surat yang sesudahnya. 

Di bahagian akhir surat "Al Faatihah" disebutkan peimohonan hamba supaya diberi pe- 
tunjuk oleh Tuhan ke jalan yang lurus, sedang surat "Al Baqarah" dimulai dengan penunjuk- 
an "Al Kitab" (Al Qur'an) yang sempuma sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan 
itu. 6)- Na'budu diambil daii kata 'Ibaadat: kepatuhan dan ketundukan yang ditbnbulkan oleh petasaan 
tentang kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena beikeyakinan bahwa Allah mem- 
puny ai kekuasaan yang mutlak teihadapnya. 

l).Na5ta'iin (minta pertolongan), diambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat 
menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaga sendlrl 

8). Ihdim (tunjukilah kami), diambil dari kata hidaayat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. 
Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah s^a, tetapi juga memberi taufik. 

9). Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang 
menyimpang daii ajaran Islam. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) AL BAQARAH 

(Sapi betina) MUQADDIMAH 

Surat "Al Baqarah" yang terdiri dari 286 ayat ini turon di Madinah yang sebahagian besar diturun- 
kan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 dituninkan di Mina pada Hajji wadaa' (hajji 
Nabi Muhammad s^.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golong- 
an Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antaia surat-surat Al Qur*an yang di dalam- 
nya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282). 

Surat ini dinamai '*A1 Baqarah" karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi 
betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74), di mana dije- 
laskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai "Fusthaathul-Qur*an" (puncak Al Qur- 
aan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai 
juga surat **alif-laam-miim** karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim. 

Pokok-pokok isinya: Da'wah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahii kitab dan para musy- 
rikin. 

2. Hukum-hukum: 

Perintah mengerjakan shalat; menunaikan zakat; hukum puasa; hukum haji dan 
umrah; hukum qishash; hal-hal yang halal dan yang haram; bemafkah di jalan 
Allah; hukum arak dan judi; cara menyantuni anak yatim, larangan riba; hu- 
tang piutang; nafkah dan yang berhak menerimanya; wasiyat kepada dua orang ibu- 
bapa dan kaum kerabat; hukum sumpah; kewajiban menyampaikan amanat; sihir; 
hukum merusak mesjid; hukum merubah kitab-kitab Allah; hukum haidh, *iddah, 
thalak.khulu\ilaa* dan hukum susuan; hukum melamar, mahar, larangan mengawini 
wanita musyrik dan sebaliknya; hukum perang. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.; kisah Nabi Ibrahim a.s.; kisah Nabi Musa a.s. 
dengan Bani Israil. 

4. Dan Iain-lain: 

Sifat-sifat orang yang bertakwa; sifat-sifat orang munaflk; sifat-sifat AUah; per- 
umpamaan-perumpamaan; kiblat, kebangkitan sesudah mati. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 
AL BAQARAH (SAPI BETINA) 
SURAT KE 2 : 286 ayat. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

TIGA GOLONGAN MANUSIA DA LAM MENG- 
HAD API AL QUR'AN. 

Golongan Mu 'min 

1. Alif laammiim^®). 

2. Kitab **) (Al Qur'an) ini tidak ada ke- 
raguan padanva; petunjuk bagi mereka 
yangbertakwa ), 

3. (yaitu) mereka yang beriman ) kepada 
yang ghaib ), yang mendirikan shalat ), 
dan menafkahkan sebahagian rezki ) 
yang Kami anugerahkan kepada mereka. >— i 1^1 


jQy*^- 10). lalah huruf-hutuf abjad yang terletak pada permuiaan sebahagian dari surat-surat Al Qur'an 
seperti: Alif laam miim, alif laam raa, alif laam miim shaad dan sebagainya. 
Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang 
termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang me- 
nafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa 
huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menaiik perhatian para pendengar supaya memperhatikan 
Al Qur'an itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Qur'an itu diturunkan dalam bahasa 
Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al Qur'an 
diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, maka cobalah 
mereka buat semacam Al Qur'an itu. 

11). Tuhan menamakan Al Qur'an dengan Al Kitab yang di sini berarti **yang ditulis", sebagai isyarat 
bahwa Al Qur'an diperintahkan untuk ditulis. 

12). Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya; dan 
menjauhi segala larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. 

13). Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. 
Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. 

14). Yang ^aib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada yang ghaib yaitu, 
meng-i'tikadkan adanya sesuatu "yang maujud" yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, 
karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, Malaikat-malaikat, 
Hari akhirat dan sebagainya. 

IS). Shalat menurut bahasa 'Arab: do'a. Menurut istilah syara' ialah ibadat yangsudah dikenal, yang 
dimulai dengan takbir dan disudahi dengan saiam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdi- 
an dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, de- 
ngan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang ba- 
tin, seperti khusyu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. 

16). Rezki: segala yang dapat diambil manfa'atnya. Menafkahkan sebahagian rezki, ialah memberi- 
kan sebahagian dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'at- 
kan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, 
anak-anak yatim dan Iain-lain. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


^♦^^^^< ft,MA^^<LA 4. dan mereka yang beriman kepada Kitab 
(Al Qur'an) yang telah dituiunkan ke- 
padamu dan Kitab-kitab yang telah di- 
tuiunkan sebelummu 17) , seita mereka 
yakin akan adanya (kehidupan) akhi- 
rat^*) . 

5. Mereka ituiah yang tetap mendapat petunjuk 
dari Tuhan mereka, dan merekaiah orang- 
orang yang berutung*'). 

Golongan Kafir. 

6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama 
saja bagi mereka, kamu beri peringatan 
atau tidak kamu beri peringatan, mereka 
tidak akan beriman. 7. Allah telah mengunci-mati hati dan pen- 
dengaran mereka 20 ) , dan pengUhatan me- 
reka ditutup ^*) . Dan bagi mereka siksa 
yang amat berat. 

Golongan munafik. 

8. Di antara manusia ada yang mengata- 
kan: "Kami beriman kepada Allah dan 
Hari kemudian"^^) , pada hal mereka itu 
sesungguhnya bukan orang-orang yang 
beriman. 

17). Kitab-kitab yang tekh diturunkan sebelum Muhammad s.a.w. ialah kitab-kitab yang dituninkan 
sebelum Al Qur'an seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-shuhuf yang tersebut dalam Al 
Qur'an yang diturunkan kepada para Rasul, Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah de- 
ngan memberikan wahyu kepada Jibril a.s. lalu Jibril menyampaikannya kepada Rasul. 

18). Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. Akhirat lawan 
dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kehidup- 
an akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhii. 

19) Ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah meng- 
usahakannya. 

20) Yakni orang itu tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasehatpun tidak akan ber- 
bekas padanya. 

21). Maksudnya: mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Ai Qur'an yang 
mereka dengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaian Allah yang 
mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri. 

22). Hari kemudian ialah: mulai dari waktu makhluk dikumpulkan di padang mahsyai sampai waktu 
yang tak ada batasnya. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 9. Meieka hendak menipu Allah dan oiang- 
orang yang beriman, pada hal meieka ha- 
nya menipu diiinya sendiri sedang meie- 
ka tidak sadai. 10. Dalam hati meieka ada penyakit ^^) , lalu 
ditambah Allah penyakitnya; dan bag! 
meieka siksa yang pedih, disebabkan me- 
ieka beidusta. 

11. Dan bila dikatakan kepada meieka: 
Janganlah kamu membuat keiusakan di 
muka bumi^ ), meieka menjawab: "Se- 
sungguhnya kami oiang-oiang yang me- 
ngadakan peibaikan." 

12. Ingatlah, sesungguhnya meieka itulah 
oiang-oiang yang membuat keiusakan, 
tetapi meieka tidak sadai. 

13. Apabila dikatakan kepada meieka: "Bei- 
imanlah kamu sebagaimana oiang-oiang 
lain telah beriman" , meieka menjawab: 
**Akan beiimankah kami sebagaimana 
oiang-oiang yang bodoh itu telah bei- 
iman?" Ingatlah, sesungguhnya meieka- 
lah oiang-oiang yang bodoh, tetapi meie- 
ka tidak tahu. 

14. Dan bila meieka beijumpa dengan oiang- 
oiang yang beriman, meieka mengata- 
kan: 'TCami telah beiiman". Dan bila 
meieka kembali kepada syaitan-syaitan 
meieka ) , meieka maigatakan: "Se- 
sungguhnya kami sependiiian dengan ka- 
mu, kami hanyalah beiolok-olok". 

15. Allah akan (membalas) olok-olokan meie- 
ka dan membiaikan meieka teiombang- 
ambing dalam kesesatan meieka. 

16. Meieka itulah oiang yang membeli ke- 
sesatan dengan petunjuk, maka tidaklah 
beiuntung pemiagaan meieka dan tidaklah 
meieka mendapat petunjuk. 


' / ^^ yif>>^ 


^^jOjJu-iilt'^-' - 


23). 24). Ya'ni keyakinan meieka teihadap kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. lemah. Kelemahan keya- 
kinan itu, menimbulkan kedengkian, iri-hati dan dendam teihadap Nabi s.a.w., agama dan 
oiang-oiang Islam. 

Keiusakan yang meieka peibuat di muka bumi bukan beiaiti keiusakan benda, melainkan 
men^asut oiang-oiang kafii untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. 
Maksudnya: pemimpin-pemimpin meieka. JUZ 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 17. Perumpamaan mereka adalah seperti 
orang yang menyalakan api ) , maka sete- 
lah api itu menerangi sekelilingnya Allah 
hilangkan cahaya (yang menyinari) meie- 
ka, dan membiarkan mereka dalam ke- 
gelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan butst^^) , maka tidak- 
lah mereka akan kembali (ke jalan yang 
benar). 

atau seperti (orang-orang yang ditimpa) 
hujan lebat dari langit disertai gelap guli- 
ta, guruh dan kilat; mereka menyumbat 
telinganya dengan anak jarinya, karena 
(mendengar suara) petir, sebab takut akan 
mati^^). Dan Allah mel^)uti orang-orang 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar 
pen^ihatan mereka. Setiap kali kilat itu 
menyinari mereka, mereka beijalan di 
bawah sinai itu, dan bila gelap menimpa 
mereka, mereka berhenti. Jikalau AUah 
menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 
pendengaran dan peng^atan mereka. Se- 
sungguhnya Allah berkuasa atas segala 
sesuatu. 

KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN. 

Perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa. 

21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang 
telah menciptakanmu dan orang-orang 
yang sebdummu, agar kamu bertakwa. 22. Dialah Yang menjadikan bumi 

hamparan bagimu dan langit sebagai atap, 
dan Dia menurunkan air (hujan) dari 
langit, lalu Dia menghasilkan dengan hu- 
jan itu segala buah-buahan sebagai rezki 
untukmu; karena itu janganlah kamu 'tis \j\i jijL^fc^ jf jil?'^^ 

E 26). Orang-orang munaflk itu - tidak dapat mengambil manfa'at dari petunjuk-petunjuk yang datang 
dari Allah, karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. Keadaan mereka 
digambarkan Allah seperti dalam ayat tersebut di atas. 

27). Walaupun pancaindera mereka sehat mereka dipandang tuli. bisu, dan buta oleh karena tidak da- 
pat menerima kebenaran. 

28). Keadaan orang-orang munafik itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, ada- 
lah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak 
sanggup mendengar peringatan-peringatan Al Qur'anitu. 

29). Maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. ^■-^ ^ V ^^ ^Vf/^^ 2. AL BAOARAH (SAPl BETINA) mengadakan sekutu-sekutu bagi AUah^**) , 
padahal kamu mengetahui. . 

Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai 
Al Qur'an. 

23. Dan jika kamu (tetap) dalam keiaguan 
tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan 
kepada hamba Kami (Muhammad), buat- 
lah ) satu surat (saja) yang semisal Al 
Qur'an itu dan ajaklah penolong-pe- 
nolongmu selain Allah, jika kamu orang- 
orang yangbenar. 

24. Maka jika kamu tidak da pat mem- 
buat(nya) dan pasti kamu tidak akan da- 
pat membuat(nya), peliharalah dirimu da- 
ri neraka yang bahan bakamya manusia 
dan batu, yang disediakan bagi orang- 
orang kafir. 

Balasan terhadap orang-orang yang beriman. 

25. Dan sampaikanlah berita gembira ke- 
pada mereka yang beriman dan berbuat 
baik, bahwa bagi mereka disediakan 
surga-surga yang mengalir sungai- 
sun^ di dalamnya. Setiap mereka diberi 
rezki buah-buahan dalam surga-surga 
itu, mereka mengatakan: "Inilah yang per- 
nah diberikan kepada kami dahulu". 
Mereka diberi buah-buahan yang serupa 
dan untuk mereka di dalamnya ada isteri- 
isteri yang suci dan mereka kekal di 
dalamnya 32). 

Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Qur'an 
dan hikmah-hikmahnya. 

26. Sesungguhnya Allah tiada segan mem- 
buat perumpamaan berupa nyamuk atau 
yang lebih rendah dari itu^^) . Adapun 
orang-orang yang beriman, maka mereka 
yakin bahwa perumpamaan itu benar dari ^b 

L4-3 ^j tf-Ji^ £jji 4=9 p-fJ^ 30). lalah segaia sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala. dewa- 
dewa dan sebagainya. 

31). Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al Qur'an itu ti- 
dak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastera dan bahasa karena ia merupa- 
kan mu'jizat Nabi Muhammad s.a.w. 

32). Keni'matan di surga itu adalah keni'matan yang serba len^ap. baik jasmani, maupun rohani. 

33). Di waktu turunnya ayat 73 surat 22 Al Hajj yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahwa ber- 
hala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, sekalipun mereka kerjakan ber- 
sama-sama, dan turunnya ayat 41 surat Al 'Ankabuut yang di dalamnya Tuhan meng- 
gambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu se- 
bagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba. JUZ 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) Tuhan mereka, tetapi meieka yang kafii 
mengatakan: "Apakah maksud Allah 
menjadikan ini untuk peiumpamaan?". 
Dengan peiumpamaan itu banyak orang 
yang disesatkan Allah^^) , dan dengan pei- 
umpamaan itu (pula) banyak oiang yang 
diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang 
disesatkan Allah kecuali orang-oiang 
yang fasik, 

27. (yaitu) orang-oiang yang melanggai pei- 
janjian Allah sesudah perjanjian itu te- 
guh, dan memutuskan apa yang di- 
perintahkan Allah (kepada mereka) untuk 
menghubun^annya dan membuat ke- 
rusakan di muka bumi. Mereka itulah 
oiang-oiang yang rugi. 

Bukti-bukti kekuasaan Tuhan. 

28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, pada- 
hal kamu tadinya mati, lalu Allah meng- 
hidupkan kamu, kemudian kamu dimati- 
kan dan dihidupkan-Nya kembali, kemu- 
dian kepada-Nya-lah kamu dikembali- 
kan? 29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala 
yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak menuju langit , lalu di- 
jadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di 
bumi. 

30. Ingatlah ketika Tuhanmu beifirman ke- 
pada paia Malaikat: "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seoiang khalifah di 
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa 
En^au hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat ke- 
rusakan padanya dan menumpahkan da- 
rah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji En^au dan mensucikan 
En^au?" Tuhan berfirman: "Sesung- 
guhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui". 
34). Disesatkan Allah beraiti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau me- 
mahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, kaiena mereka itu ingkar dan tidak mau me- 
mahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu men- 
jadi sesat. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 1 31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam 
nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada 
para Malaikat lalu berfirman: "Sebut- 
kaniah kepada-Ku nama benda-benda itu 
jika kamu memang orang-orang yang 
benar!** 

32. Mereka menjawab: **Maha Sud Engkau, 
tidak ada yang kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada 
kami; sesungguhnya En^aulah Yang 
Maha Mengetahui Ugi Maha Bijak- 
sana^S). 

33. Allah beifirman: '*Hai Adam, beritahu- 
kanlah kepada mereka nama-nama benda 
inj". Maka setelah diberitahukannya ke- 
pada meieka nama-nama benda itu, Allah 
berfirman: **Bukankah sudah Ku katakan 
kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku 
mengetahui rahasia langit dan bumi dan 
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan 
apa yang kamu sembunyikan?" 

34. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman ke- 
pada para malaikat: "Sujudlah^^) kamu 
kepada Adam,'* maka sujudlah mereka 
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan 
adalah ia tetmasuk golongan orang-orang 
yang kafir. 

35. Dan Kami berfirman: **Hai Adam, diami- 
lah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan 
makanlah makanan-makanannya yang 
banyak lagi baik di mana saja yang kamu 
sukai, dan janganlah kamu dekati pohon 
ini ) , yang menyebabkan kamu ter- 
masuk orang-orang yang zalim. 

36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan 
dari suiga itu^*) dan dikeluarkan dari ^^ ^X::.l j^f jiii^iliLli 35). Sebenamya terjemahan "Hakim" dengan "Maha Bijaksana" kuiang tepat, karena art! "Hakim" 
ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan 
sirat, guna dan faedahnya. Di sini diartikan dengan "Maha Bijaksana" karena dianggap arti ter- 
se but hampir mendekati arti "Hakim". 

36). Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhamba- 
kan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. 

37). Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Qur'an dan Hadist 
tidak menerangkannya. Ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat 
Thaha ay at 120, tap! itu adalah nama yang dibeiikan syaitan. 

38). Adam dan Hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang dilarang itu, yang meng- 
akibatkan keduanya ke luar daii surga , dan Allah menyuruh mereka turun ke dunta. Yang di- 
maksud dengan syaitan di sini ialah iblis yang disebut dalam ayat 34 surat Al Baqarah di atas. JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) keadaan semula^^) dan Kami berfiiman: 
"Turunlah kamu! sebahagian kamu men- 
jadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu 
ada tempat kediaman di bumi, dan ke- 
senangan hidup sampai waktu yang diten- 
tukan". 

37. Kemudian Adam menerima beberapa 
kalimat^^) dari Tuhannya, maka Allah 
menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Penerima taubat lagi Maha Pe- 
nyayang, 

38. Kami ber firman: "Turunlah kamu semua 
dari surga itu! Kemudian jika datang 
petunjuk-Ku kepadamu, maka barang- 
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, nis- 
caya tidak ada kekhawatiran atas mereka, 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati**. 

39. Adapun orang-orang yang kafir dan men- 
dustakan ayat-jiyat Kami, mereka itu 
penghuni neraka; mereka kekal di dalam- 
nya. 


t'T^J/jV 


X > 


PERINGATAN TUHAN KEPADA BANI 
ISRAIL 

Beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada 
Bani Israil. 

40. Hai Bani Israil^*) , ingatlah akan ni'mat- 
Ku yang telah Aku anugerahkan kepada- 
mu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku ) , 
niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; 
dan hanya kepada-Ku-lah kamu hams 
takut (tunduk). 

41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang 
telah Aku turunkan (Al Qur'an) yang 
membenarkan apa yang ada padamu 
(Taurat), dan janganlah kamu menjadi 
orang yang pertama kafir kepadanya, dan 


K?'"/^-'!^ U- ' -^-^ ^ O '%^^{]^!^}jj^'ij-^j^6j\ ^yy^ 39). Maksud keadaan semula ialah kenrmatan, kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga. 

40). Tentang beberapa kalimat (ajaran-ajaran) dari Tuhan yang diterima oleh Adam sebahagian ahli 

Tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat. 
41). Israil adalah sebutan bagi Nabi Ya'qub. Bani Israil adalah turunan Nabi Ya'qub; sekarang ter- 

kenal dengan bangsa Yahudi. 
42). Janji Bani Israil kepada Tuhan ialah: bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak memper- 

sekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasul-Nya di antaranya Nabi 

Muhammad s.a.w. sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


janganlah kamu menukarkan ayat-ayat- 
Ku dengan harga yang rendah, dan hanya 
kepada Akulah kamu hanis bertakwa ^ 9J^^CAl^ 42. Dan janganlah kamu campur adukkan 
yang hak dengan yang bathil dan janran- 
lah kamu sembunyikan yang hak itu ) , 
sedang kamu mengetahul 43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat 
dan ruku*lah beserta orang-orang yang 
ruku^^). 44. Mengapa kamu sunih orang lain (me- 
ngeijakan) kebajikan, sedang kamu melu- 
pakan diri (kewajiban)mu sendiii, padahal 
kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka 
tidakkah kamu berpikii? 

45. Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) den- 
gan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang- 
orang yang khusyu', 

46. (yaitu) orang-orang yang meyakini, bah- 
wa mereka akan menemui Tuhannya, dan 
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 

47. Hal Bani Israil. ing^tlah akan ni'mat-Ku 
yang telah Aku anugerahkan kepadamu 
dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah 
melebihkan kamu atas segala umat^^)~ 

48. Dan jagalah dirimu daii ('azab) hari 
(kiamat, yang pada hari itu) seseorang ti- 
dak dapat membela orang lain, walau 
sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diteri- 
ma syafa'at ) dan tebusan dari padanya, 
dan tidaklah mereka akan ditolong. 

43). Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah: Tuhan akan mengutus seseorang Nabi dari ke- 

turunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad 

s.a.w. 
44). Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah- 

perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. 
4S). Bani Israil yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala ummat ialah nenek 

moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa a.s. 
46). Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfa'at bagi orang lain atau mengelak- 

kan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah 

syafa'at bagi orang-orang kafir. ^^^^J^LJt^^-J^l^^\^^ ' 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) Perincian ni'mat Tuhan kepada Bani Israil. 

49. Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan 
kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-peng- 
ikutnya; mereka menimpakan kepadamu 

siksaan yang seberat-beratnya, mereka me- 
nyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan 
membiarkan hidup anak-anakmu yangperem 
puan. Dan pada yang demikian itu terdapat 
cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. 

50. Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut un- 
tukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan 
Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan peng- 
ikut-pengikutnya sedang kamu sendiri me- 
nyaksikan"*^) 

51. Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji ke- 
pada Musa (memberikan Taurat, se- 
sudah) empat puluh malam, lalu kamu 
menjadikan anak lembu'**) (sembahanmu) 
sepeninggalnya dan kamu adalah orang- 
orang yang zalim. 

52. Kemudian sesudah itu Kami ma'afkan ke- 
salahanmu, agar kamu bersyukur. 53. Dan (ingatlah), ketika Kami berikan ke- 
pada Musa Al Kitab (Taurat) dan ke- 
terangan yang membedakan antara yang 
benar dan yang salah, agar kamu men- 
dapat petunjuk. 

54. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata ke- 
pada kaumnya; "Hai kaumku, se- 
sungguhnya kamu telah menganiaya diri- 
mu sendiri karena kamu telah menjadi- 
kan anak lembu (sembahanmu), maka 
bertaubatlah kepada Tuhan yang men- 
jadikan kamu dan bunuhlah dirimu ). 
Hal itu adalah lebih balk bagjmu pada sisi 


47). Waktu Nabi Musa a.s. membawa Bani Israil ke luar dari negeri Mesir menuju Palestina dan di- 
kejar oleh Fir'aun, mereka hams melalui laut Merah sebelah utara. Maka Tuhan memerintahkan 
kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. Perintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga 
belahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya dan Musa melalui jalan itu 
sampai selamatlah ia dan kaumnya ke seberang. Sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mela- 
lui jalan itu pula, tetapi di waktu mereka berada di tengah-tengah laut, kembalilah laut itu se- 
bagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka. 

48). Anak lembu itu dibuat mereka dari emas untuk disembah. 

49). "Membunuh dirimu" ada yang mengartikan: orang-orang yang tidak menyembah anak lembu itu 
membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan: orang yang menyembah pa- 
tung anak lembu itu saUng bunuh-membunuh, dan ada pula yang mengartikan: mereka disuruh 
membunuh diri mereka masing-masing untuk bertaubat 2. AL BAQARAH (SAPl BETINA) Tuhan yang menjadikan kamu; maka 
Allah akan menerima taubatmu. Se- 
sungguhnya Dialah Yang Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang." 
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 
"Hal Musa, kami tidak akan beriman ke- 
padamu sebelum kami melihat Allah de- 
ngan terang )**, karena itu kamu di- 
sambar halilintar, sedang kamu me- 
nyaksikannya^*) . 56. Setelah itu Kami bangkitkan kamu se- 
sudah kamu mati ^^) < supaya kamu ber- 
syukur. 57. Dan Kami naungi kamu dengan awan, 
dan Kami turunkan kepadamu "manna" 
dan "salwa"^ ) . Makanlah dari makanan 
yang baik-baik yang telah Kami berikan 
kepadamu. Dan tidaklah mereka meng- 
aniaya Kami, akan tetapi meiekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri. 

58. Dan (ingatlah), ketika Kami berflrman: 
"Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul 
Maqdis), dan makanlah dati hasil bumi- 
nya, yang banyak lagi enak di mana yang 
kamu sukai, dan masukilah pintu gerbang- 
nya sambil bersujud^*) , dan katakanlah: 
"Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya 
Kami ampuni kesalahan-kesaiahanmu. 
Dan kelak Kami akan menambah (pem- 
berian Kami) kepada orang-oiang yang 
berbuat baik". 

59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti 
perintah dengan (mengerjakan) yang ti- 
dak diperintahkan kepada mereka. Sebab 
itu Kami timpakan atas orang-orang yang 
zalim itu siksa dari langit, karena mereka 
berbuat fasik. 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air 
untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: 
"Pukullah batu itu dengan ton^atmu". 


|^Oyt->«uuiy1S U-) ^ u 11-' ' SO). Maksudnya: melihat Allah dengan mata kepala. 

51). Karena permintaan yang semacam ini menunjukkan keingkaran dan ketakaburan mereka, 

sebab itu mereka disambar halilintar sebagai azab dari Tuhan. 
52). Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian mufassirin ialah: mati yang sebenamya, dan 

menurut sebagian yang lain ialah: pingsan akibat sambaran halilintar. 
53). Salah satu ni'mat Tuhan kepada mereka ialah: mereka selalu dinaungi awan di waktu mereka ber- 

jalan di panas terik padang pasir. 

Manna ialah : makanan manis sebagai madu. 

Salwa ialah: burung sebangsa puyuh. 
54). Maksudnya menurut sebagian ah li tafsir: menundukkan diri. JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 19 Lalu memancarlah daripadanya dua be- 
las mata aii. Sungguh tiap-tiap suku telah 
mengetahui tempat minumnya (masing- 
masing)^^) Makan dan minumlah rezki 
(yang diberikan) Allah, dan janganlah 
kamu berkeliaran di muka bumi dengan 
berbuat kerusakan. 

Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani 
Israil. 

61. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 
'*Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) 
dengan satu macam makanan saja. Sebab 
itu mohonkanlah untuk kami kepada Tu- 
hanmu, agar Dia mengeluarkan bagi ka- 
mi dari apa yang ditumbuhkan bumi, 
yaitu: sajoir-mayumya, ketimunnya, ba- 
wang putihnya, kacang adasnya dan 
bawang merahnya**. Musa berkata: 
"Maukah kamu mengambil sesuatu yang 
rendah sebagai pengganti yang lebih baik? 
Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu 
memperoleh apa yang kamu minta". Lalu 
ditimpakanlah kepada mereka nista dan 
kehinaan, serta mereka mendapat ke- 
muikaan daii Allah. Hal itu (terjadi) kare- 
na mereka selalu mengingkari ayat-ayat 
Allah dan membunuh para nabi yang memang 
tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) kare- 
na mereka selalu berbuat durhaka dan melam- 
paui batas. 

Pahala orang yang heriman. 

62. Sesungguhnya orang-orang mu'min, 
orang-orang Yahudi, orang-orang Nas- 
rani dan orang-orang Shabiin^^X siapa 
saja di antara mereka yang benar-benar 
beriman kepada Allah ) hari kemudian 
dan beramal saleh \ mereka akan mene- 
rima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati. ;JiXl2(^v3jl->tiJ\i JfL^ f _iJ CJJ 


^\^ >."'" -><?" ' ,1-' -^ 'rvt- 55). lalah sebanyak suku Bani Israil sebagaimana tersebut dalam surat Al A'raaf ayat 160. 

56). Shabiin ialah orang-orang yang mengikut syari'at Nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang 

menyembah bintang atau yang menyembah dewa-dewa. 
57). Orang-orang mu*mtn begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada AUah 

termasuk beriman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengeijakan 

amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari AUah. 
58). lalah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Agama Islam, baik yang berhubungan dengan 

ibadah atau tidak. 20 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) ^^TW^^^ Fembalasan terhadap Bani Israil yang meknggar 
perjanjian dengan Tuhan. 

63. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 
janji dari kamu dan Kami ang^tkan gu- 
nung (Thursina) di atasmu (seraya Kami 
berfirman): "Pegan^ah teguh-teguh apa 
yang Kami berikan kepadamu dan ingat- 
lah seJalu apa yang ada di dalamnya, a^ 
kamu bertakwa". 64. Kemudian kamu beipaling setelah (ada- 
nya perjanjian) itu, maka kalau tidak ada 
karunia Allah dan lahmat-Nya atasmu, 
niscaya kamu teigolong orang-orang yang 
rugi. 

65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui 

orang-orang yang melanggar di antaramu 

pada hari Sabtu ) , lalu Kami berfirman 
60\ kepada mereka: 
yang hina*'. "Jadilah kamu kera ) 66. Maka Kami jadikan yang demikian itu 
peringatan bagi orang-orang di masa itu, 
dan bagi mereka yang datang kemudian, 
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa Kisah penyembelihan sapi betina^^X 

67. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata ke- 
pada kaumnya: **Sesungguhnya Allah me- 
nyuruh kamu menyembelih seekor sapi 
betina". Mereka berkata: "Apakah kamu 
hendak menjadikan kami buah ejek- 
an*^)?" Musa menjawab: "Aku berUndung 
kepada Allah agar tidak meiyadi salah se- 
orang dari orang-orang yang jahil". Jjii \ i^Jy bjidjj 'S^i:^ .J^^ja^ i) J 


59) Hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadat bagi orang-orang Yahudi. 

60). Sebahagian ahli Tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan, artinya hati mereka 
menyerupai hati kera, karena sama-sama tidak menerima nasehat dan peringatan. Pendapat 
Jumhur mufassir ialah mereka betul-betui berobah menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak ma- 
kan dan minum, dan hidup tidak lebih dari tiga harL 

61). Surat ini dinamai surat Al Baqarah (Sapi Betina) karena mengandung kisah penyembelihan sapi 

62). Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hiiang rasa penghormatan mereka ke- 
pada sapi yang pemah mereka sembah. 2. AL BAQARAH (SAPl BETINA) 68. Meieka menjawab: "Mohonkanlah ke- 
pada Tuhanmu untuk kami, agar Dia me- 
neiangkan kepada kami, sapi betina apa- 
kah itu." Musa menjawab: "Sesungguh- 
nya Allah berfirman bahwa sapi betina itu 
adalah sapi betina yang tidak tua dan 
tidak muda; peitengahan antaia itu; maka 
kerjakanlali apa yang diperintahkan ke- 
padamu". 

69. Meieka berkata: ^'Mohonkanlah kepada 
Tuhanmu untuk kami agar Dia mene- 
rang^an kepada kami apa warnanya". 
Musa menjawab: ^'Sesungguhnya Allah 
berHrman bahwa sapi betina itu adalah sa- 
pi betina yang kuning, yang kuning tua 
wamanya, lagi menyenangkan orang-orang 
yang memandangnya." 

70. Mereka berkata: **Mohonkanlah kepada 
Tuhanmu untuk kami agar Dia mene- 
rangkan kepada kami bagaimana ha- 
kikat sapi betina itu, karena sesungguh- 
nya sapi itu (masih) samar bagi kami dan 
sesungguhnya kami insya Allah akan men- 
dapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)." 
Musa berkata; ^'Sesungguhnya Allah ber- 
flrman bahwa sapi betina itu adalah sapi 
betina yang belum pemah dipakai untuk 
membajak tanah dan tidak pula untuk 
mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak 
ada belangnya.** Mereka berkata: "Seka- 
rang barulah kamu menerang^an hakikat 
sapi betina yang sebenarnya**. Kemudian 
mereka menyembelihnya dan hampir saja 
mereka tidak melaksanakan perintah 
itu"X 

Dan (ingatkh), ketika kamu membunuh 
seorang manusia lalu kamu saling tuduh 
menuduh tentang itu. Dan Allah hendak 
menyingkapkan apa yang selama ini ka- 
mu sembunyikan. 

63). Karena sapi yang menurut syaxat yang disebutkan itu sukar diperoleh. hampir mereka tidak dapat 
menemukannya. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ I 73. Lalu Kami berfiiman: "Pukullah mayat 
itu dengan sebahagian anggota sapi be- 
tina itu!" Demikianlah Allah menghidup- 
kan kembali orang-orang yang telah mati, 
dan memperlihatkan padamu tanda-tan- 
da kekuasaan-Nya agar kamu menger- 

74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi ke- 
ras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. 
Padahal di antara batu-batu itu sungguh 
ada yang mengalii sungai-sungai dari- 
padanya dan di antaianya sungguh ada 
yang terbelah lalu keluarlah mata air dari- 
padanya dan di antaranya sungguh ada 
yang meluncur jatuh, karena takut ke- 
pada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak 
lengah dari apa yang kamu kerjakan. 

Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di 
masa Rasulullah s.a.w. 

75. Apakah kamu masih mengharapkan me- 
reka akan percaya kepadamu, padahal se- 
golongan dari mereka mendengar fiiman 
Allah, lalu mereka mengubahnya setelah 
mereka memahaminya, sedang mereka 
mengetahui?^^) 

76. Dan apabila mereka berjumpa dengan 
orang-oiang yang beriman, mereka ber- 
kata: "Kamipun telah beriman," tetapi 
apabila mereka berada sesama mereka 
saja, lalu mereka berkata: "Apakah kamu 
menceritakan kepada mereka (orang-orang 
mu'min) apa yang telah diterangkan Allah 
kepadamu, supaya dengan demikian mereka 
dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan 
Tuhanmu; tidakkah kamu mengertf?'***) 


64). Menunit jumhur mufassirin ayal ini ada hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh se- 
orang daii Bani Isiail. 

Masing-masing mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Setelah 
mereka membawa persoalan itu kepada Nabi Musa a.s., Allah menyuruh mereka menyembelih se- 
ekor sapi betina agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali, dan menerangkan siapa 
yang membunuhnya setelah dipukul dengan sebahagian dari tubuh sapi itu. 

65). Yang dimaksud iaiah nenek moyang mereka yang menyimpan Taurat, lalu Taurat itu dirobah- 
robah mereka; di antaranya sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. yang tersebut di dalam Taurat itu. 

66). Sebagian Bani Israil yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu pernah bercerita 
kepada oiang-oiang Islam, bahwa dalam Taurat memang disebutkan tentang kedatangan Nabi 
Muhammad s.a.w. Maka golongan lain menegur mereka dengan mengatakan: "Mengapa kamu 
ceritakan hal itu kepada orang-orang Islam sehingga hujjah mereka bertambah kuat?" JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 77. Tidakkah mereka mengetahui bahwa 
Allah mengetahui segala yang mereka 
sembunyikan dan segala yang mereka 
nyatakan? 

78. Dan di antara mereka ada yang buta 
huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Tau- 
rat), kecuali dongengan bohonj belaka 
dan mereka hanya menduga-duga^ ). 

79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi 
orang-orang yang menulis Al Kitab de- 
ngan tangan mereka sendiri, lalu dikata- 
kannya: "Ini dari Allah", (dengan mak- 
sud) untuk memperoleh keuntungan yang 
sedikit dengan perbuatan itu. Maka ke- 
celakaan besarlah bagi mereka, akibat dari 
apa yang ditulis oleh tangan mereka sen- 
diri, dan kecelakaan besarlah bagi me- 
reka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. 

80. Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali ti- 
dak akan disentuh oleh api neraka, ke- 
cuali selama beberapa hari saja." 
Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima 
janji dari Allah sehingga Allah tidak akan 
memun^iri janji-Nya ataukah kamu ha- 
nya mengatakan terhadap Allah apa yang 
tidak kamu ketahui?**. 81. (Bukan demikian), yang benar, barang- 
siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi 
oleh dosanya, mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di daiamnya. 82. Dan orang-orang yang beriman serta ber- 
amal saleh, mereka itu penghuni surga; 
mereka kekal di daiamnya. 

Bani Israil mengin^ri janjinya dengan Allah. 

83. Dan (uigatlah), ketika Kami mengambil 
janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah 
kamu menyembah selain Allah, dan ber- 
buat baiklah kepada ibu bapa, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, dan orang- 
orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata 
yang balk kepada manusia, dirikanlah 
shalat dan tunaikanlah zakat.^ Kemudian 
kamu tidak memenuhi janji itu', kecuali se- 
bahagian kecil daiipada kamu, dan kamu 
selalu berpaling. 


^^ 1 JL4^ -oil x^ .r JL^ 1 J» *JiA-^ 

Alii JC-Oy^p T«J^AiJ»«-A^ 67). kebanyakan bangsa Yahudi itu buta huruf, dan tidak mengetahui isi Taurat selain dari dongeng- 
dongeng yang diceritakan pendeta-pendeta mereka. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) ww^^^ 84. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 
janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan 
menumpahkan daiahmu (membunuh 
orang), dan kamu tidak akan mengusii 
diiimu (saudaramu sebangsa) dari kam- 
pung halamanmu, kemudian kamu bei- 
ikrai (akan memenuhinya) sedang kamu 
mempersaksikannya. 

85. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh 
dirimu (saudaramu sebangsa) dan meng- 
usii segolongan daripada kamu dari kam- 
pung halamannya, kamu bantu mem- 
bantu teihadap mereka dengan membuat 
dosa dan pennusuhan; tetapi jika meieka 
datang kepadamu sebagai tawanan, kamu 
tebus meieka, padahal mengusii mereka 
itu (juga) terlaiang bagimu. Apakah kamu 
beiiman kepada sebahagian Al Kitab 
(Tauiat) dan in^ar terhadap sebahagian 
yang lain? Tiadalah balasan bagi orang 
yang berbuat demikian daxipadamu, me- 
lainkan kenistaan dalam kehidupan du- 
nia, dan pada hari kiamat mereka di- 
kembalikan kepada siksa yang sangat be- 
rat. Allah tidak lengah daii apa yang ka- 
mu perbuat**) 

86. Itulah orang-orang yang membeli ke- 
hidupan dunia dengan (kehidupan) akhi- 
rat, maka tidak akan diiingaiikan siksa 
meieka dan meieka tidak akan ditolong. 

Sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan 
kxtab'kitab yang diturunkan Allah. 

87. Dan sesungguhnya Kami telah men- 
datangkan Al Kitab (Tauiat) kepada 
Musa, dan Kami telah menyusulinya (ber- 
tunit-turut) sesudah itu dengan rasul- 
rasul, dan telah Kami beiikan bukti-bukti 
kebenaran (mu'jizat) kepada 'Isa putera ^ Oj aJ-^ j>L^\j ^jji \ 


■\%i;j 


J \ (^y^ uijU -Xiij 68). Ayatiniberkenaandengancerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan H^rah Yahudi Bani 
Quraizhah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari Bani Nadhir bersekutu dengan orang- 
orang Khaziaj. Antaia suku Aus dan suku Khazr^ sebelum islam selalu teijadi persengketaan dan 
peperangan yang menyebabkan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani Nadhir membantu 
orang-orang Khaziaj. Sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan me- 
nawan, kalena membantu sekutunya. Tapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, maka 
kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya kendatipun mereka tadinya berperang- 
perangan. JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) Maryam dan Kami mempeikuatnya de- 
ngan Ruhul-Qudus ) Apakah setiap 
datang kepadamu seorang rasul mem- 
bawa sesuatu (pelajaran) yang tidak se- 
sesuai dengan keinginaninu lalu kamu 
angkuh; maka beberapa orang (di an- 
tara mereka) kamu dustakan dan be- 
berapa orang (yang lain) kamu bunuh? 

88. Dan mereka berkata: "Hati kami ter- 
tutup". Tetapi sebenarnya Allah telah me- 
ngutuk mereka karena keing^aran mere- 
ka; maka sedikit sekali mereka yang ber- 
iman. 

89. Dan setelah datang kepada mereka Al 
Qur'an dari Allah yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka ), padahal se- 
belumnya mereka biasa memohon (ke- 
datangan Nabi) untuk mendapat ke- 
menangan atas orang-orang kafir, maka 
setelah datang kepada mereka apa yang 
telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar 
kepadanya. Maka la'nat Allah-lah atas 
orang-orang yang ingkar itu. 

90. Alangkah buruknya (perbuatan) mere- 
ka yang menjual dirinya sendiri dengan 
kekafiran kepada apa yang telah diturun- 
kan Allah, karena dendci bahwa Allah 
menurunkan karunia-Nya ) kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya di antara hamba- 
hamba-Nya. Karena itu mereka men- 
dapat murka sesudah (mendapat) ke- 
murkaan ). Dan untuk orang-orang ka- 
fir siksaan yang menghinakan. 

91. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
''Berimanlah kepada Al Qur'an yang di- 
turunkan Allah", mereka berkata: "Kami 
hanya beriman kepada apa yang diturun- 

V} iS'-Sf 4^1 ^> l>j; '^ Ji liij 69). Maksudnya: kejadian Isa a.s. adalah kejadian yang luai biasa, tanpa bapak. yaitu dengan tiupan 
Ruhul Qudus oleh Jibril kepada dfri Maryam. Ini termasuk mu'jizat Msa a.s. Menurut jumhur 
mufassirin, bahwa Ruhul Qudus itu ialah malaikat Jibril. 

70). Maksudnya: kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. yang tersebut dalam Taurat di mana diterang- 
kan sifat-sifatnya. 

71). Maksudnya: Allah menurunkan wahyu (kenabian) kepada Muhammad s.a.w. 

72). Maksudnya: tnereka mendapat kemurkaan yang berlipat-ganda yaitu kemurkaan karena tidak ber- 
iman kepada Muhammad s.a.w. dan kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, yaitu 
membunuh nabi, mendustakannya, merobah-robah isi Taurat dan sebagainya. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) kan kepada kami". Dan mereka kafir ke- 
pada Al Qur'an yang diturunkan sesu- 
dahnya, sedang Al Qur'an itu adalah (Ki- 
tab) yang hak; yang membenarkan apa 
yang ada pada mereka. Katakanlah: '*Me- 
ngapa kamu dahulu membunuh nabi-na- 
bi Allah jika benar kamu orang-orang 
yang beriman?" 

Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi 
terhadap anak sapi, mempakan tanda bagi 
kecenderungan mereka kepada ben da. 

92. Sesungguhnya Musa telah datang ke- 
padamu membawa bukti-bukti kebenaran 
(mu'jizat), kemudian kamu jadikan anak 
sapi (sebagai sembahan) sesudah (ke- 
pergian)nya ) , dan sebenainya kamu 
adalah orang-orang yang zalim. 

93. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 
janji dari kamu dan Kami angkat bukit 
(Thursina) di atasmu (seraya Kami ber- 
firman): "Peganglah teguh-teguh apa yang 
Kami berikan kepadamu dan dengarkan- 
lah!** Mereka menjawab: "Kami men- 
dengarkan tetapi tidak menta'ati**. Dan te- 
lah diresapkan ke dalam hati mereka itu 
(kecintaan menyembah) anak sapi karena 
kekafirannya. Katakanlah: **Amat ja- 
hat'*) perbuatan yang diperintahkan 
imanmu kepadamu jika betul kamu ber- 
iman (kepada Taurat)". 

94. Katakanlah: "Jika kamu (menganggap 
bahwa) kampung akhirat (surga) itu khu- 
sus untukmu di sisi Allah, bukan untuk 
orang lain, maka inginilah*^^) kematian 
(mu), jika kamu memang benar. 95. Dan sekali-kali mereka tidak akan meng- 
ingini kematian itu selama-lamanya, kare- 
na kesalahan-kesalahan yang telah diper- 
buat oleh tangan mereka (sendiri). Dan 
Allah Maha Mengetahui siapa orang>orang 
yang aniaya. ^ J3 p_4J.^ LJ l3 Juyfl^ «>«J l^J Jfl c. lj)J 

73). Maksudnya kepergian Musa a.s. ke bukit Thur yang terletak di Sinai, sesudah didatang^an ke- 

padanya mu'jizat-mu'jizat. 
74). Perbuatan jahat yang mereka keijakan ialah menyembah anak sapi. membunuh nabi-nabi dan 

melanggar janji. 
75). Maksudnya: mintalah agar kamu dimatikan sekarang saja. JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 27 96. Dan sungguh kamu akan mendapati me- 
reka, manusia yang paling loba kepada 
kehidupan (di dunia), bahkan (lebili loba 
iagi) dari oiang-orang musyrik. Masing-nia- 
sing mereka ingin agai diberi umui seribu 
tahun, padahal umui panjang itu sekali- 
kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
keijakan. 


MemusuM Jibril berarti memusuhi Allah yang 
mengutusnya. 

97. Katakanlah: Barangaapa yang menjadi 
musuh Jibril, maka Jibril itu telah me- 
nurunkannya (Al Qur*an) ke dalam hati- 
mu dengan seizin Allah; membenarkan 
apa (kitab-kitab) yang sebehimnya dan 
menjadi petuiQuk serta berita gembiia 
bagi orang-oiang yang beriman. 


Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 

Jibril dan Mikail, maka sesungguh- 
nya Allah adalah musuh oiang-orang 
kafir. 99. Dan sesungguhnya Kami telah menurunr 
kan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan 
tak ada yang in^ar kepadanya, melain- 
kan orang-oiang yang fasik. 

100. Patulkah (meieka ingicai kepada ayat- 
ayat Allah), dan setiap kali mereka meng- 
ikat janji, segolongan mereka melempar- 
kaimya? Bahkan sebahagian besar dari 
mereka tidak berimaa 


101. Dan setelah datang kepada mereka se- 
orang Rasul dari sisi Allah yang mem- 
benarkan apa (kitab) yang ada pada me- 
reka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melempaikan kitab 
Allah ke belakang (punggung) nya seolah- 
olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu 
adalah kitab Allah). 


28 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) ,^^*ts^>4->AA ^^^w'tt T^^'^^^J^gyTT^ .^T^#»^ JUZ 1 Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Subiman 102. 103. Dan meieka mengjkuti apa ) yang di- 
baca oleh syaitan-syaitan ) pada masa 
kerajaan Sulaiman (dan mereka menga- 
takan bahwa Sulaiman itu mengeijakan 
sihir), padahal Sulaiman tidak kafii (tidak 
mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
itulah yang kafir (mengerjakan sihir). 
Mereka mengajarkan sihir kepada manu- 
sia dan apa yang diturunkan kepada dua 
orang malaikat''^) di negeri Babil yaitu 
Harut dan Marut, sedang keduanya tidak 
mengtgarkan (sesuatu) kepada seorang- 
pun sebelum mengatakan: "Sesungguh- 
nya kami hanya cobaan (bagimu), sebab 
itu janganlah kamu kafir". 
Maka mereka mempelajari dari kedua 
malajkat itu apa yang dengan sihir itu, 
mereka dapat menceraikan antara se- 
orang (suami) dengfui isterinya^ ) . Dan 
mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 
mudharat dengan sihirnya kepada 
seorangpun kecuali dengan izin Allah. 
Dan mereka mempelajari sesuatu yang 
memberi mudharat kepadanjra dan tidak 
memberi manfaat. Demi, sesungguhnya 
merdca telah meyakini bahwa barang- 
siapa yang menukamya (kitab Allah) de- 
ngan sihir itu, tiadalah baginya keuntung- 
an di akhirat, dan amat jahadah perbuat- 
an mereka menjual dirinya dengan sihir, 
kalau mereka mengetahui 

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan 
bertakwa, (niscaya mereka akan men- 
dapat pahak), dan sesungguhnya pahaU 
dari sisi Allah adalah lebih balk, kalau 
mereka mengetahui v^.T-* ii> "i^ *• I 6^ ^l^j^ol^Pi (;>lli2Uj 

76). Maksudnya: kitab-kitab sihii. 

77). Syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong, bahwa Nabi Sulaiman cnenyimpan lembaran- 

lembaran sihir. (Ibnu Katsir). 
78). Para mufassixin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang Malaikat itu. Ada 

yang berpendapat, mereka betul-betul Malaikat dan ada pula yang berpendapat, orang yang di- 

pandang saleh seperti Malaikat dan ada pula yang berpendapat, dua orang jahat yang pura-pura 

saleh seperti Malaikat. 
79). Bermacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi, sampai kepada sihir untuk mencerai-berai- 

kan masyarakat, seperti mencerai-beraikan suami isteri. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 29 Ketidak sopanan orang-orang Yahudi terhadap 
Nabi dan sahabat-sahabamya. 

104. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu katakan (kepada Muhammad): 
**Raa*ina'*, tetapi katakanlah: **Unzhur- 
na**, dan "dengarlah". Dan bagi orang- 
orang kafir siksaan yang pedih*®) . 

105. Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan 
orang-orang musyrik tiada menginginkan 
diturunkannya sesuatu kebaikan kepada- 
mu dari Tuhanmu. Dan Allah menentu- 
kan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk 
diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah 
mempunyaj karunia yang besar. >._jiil J^^^^ jiiii\j iLJ^o^ Menasakhkan sesuatu ayat adalah urusan 
Allah. 

106. Ayat mana S£ga ) yang Kami nasakhkan, 
atau Kami jadikan (manusia) lupa ke- 
padanya, Kami datang|can yang lebih baik 
daripadanya atau yang sebanding de- 
ngannya. Tiadakah kamu mengetahui 
bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu? 

107. Tiadakah kamu mengetahui bahwa ke- 
rajaan langit dan bumi adalah kepunyaan 
Allah? Dan tiada bagimu selain Allah se- 
orang pelindung maupun seorang pe- 
nolong. 

108. Apakah kamu menghendaki untuk me- 
minta kepada Rasul kamu seperti Bani Is- 
rafl meminta kepada Musa pada zaman 
dahulu? Dan barangsiapa yang menukar 
iman dengan kekafiran, maka sungguh 
orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. 


"Raa 'ina" berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Di kala para sahabat menghadap- 
kan kata ini kepada RasuluUah, orang Yahudipun memakai pula kata ini dengan digumam seakan- 
akan menyebut "Raa Mna", padahal yang mereka katakan ialah "Ru'uunah" yang berarti: ke- 
bodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh su- 
paya sahabat-sahabat menukar pcrkataan "Raa 'ina" dengan "Unzhurna" yang juga sama arti- 
nya dengan ""Raa 'ina". 

Para mufassirin berlainan pendapat tentang arti "ayat", ada yang mengartikan ayat Al Qur'an, 
dan ada yang mengartikan mu'jizat. 30 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 1 109. Sebahagian besar Ahli Kitab mengingin- 
kan agai mereka dapat mengembalikan 
kamu kepada kekafiran setelah kamu ber- 
iman, kaiena deng^i yang (timbul) daii di- 
ri mereka sendiri, setelah nyata bag! me- 
reka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan 
Uaikanlah mereka, sampai Allah menda- 
tan^an perintah-Nya ) . Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. v^'ijJbl 
1 10. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 
Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan 
bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 
pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu 
keijakan. 

111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) ber- 
kata: *^ekali-kali tidak akan masuk sur- 
ga kecuali orang-orang (yang beragama) 
Yahudi atau Nasrani**. Demikian itu (ha- 
nya) angan-angan mereka yang kosong 
belaka. Katakanlah: *Tunjukkanlah buk- 
ti kebenaranmu jika kamu adalah orang 
yang benar". 

112. (Tidak demikian) bahkan barangsiapa 
yang menyerahkan diri kepada Allah, se- 
dang ia berbuat kebajikan, maka baginya 
pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati. 

113. Dan orang-orang Yahudi berkata: 
"Orang-orang Nasrani itu tidak mem- 
punyai suatu pegangan'*, dan orang-orang 
Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi 
tidak mempunyai sesuatu pegangan," 
padahal mereka (sama-sama) membaca 
Al Kitab. Demikian pula orang-orang 
yang tidak mengetahui, mengatakan 
seperti ucapan mereka itu. Maka Allah 
akan mengadili di antara mereka pada 
haii kiamat, tentang apa-apa yang mere- 
ka berselisih padanya. 

Tindakan-tindakan menghalangi beribadah. 

114. Dan stapakah yang lebih aniaya daiipada 
orang yang menghalang-halangi me- 
nyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid- 


^; ^{S%^>*^r^ ^ V^>^^ ^ 2. AL BAQARAH fSAPI BETINA) 


Nya, dan berusaha untuk meioboh- 
kannya? Meieka itu tidak sepatutnya ma- 
suk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali 
dengan rasa takut (kepada Allah). Meie- 
ka di dunia mendapat kehinaan dan di 
akhiiat mendapat siksa yang berat 115. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan ba- 
rat, maka ke manapun kamu menghadap 
di situlah wajah AUah^ ) . Sesungguhnya 
Allah Maha Luas (lahmat-Nya) lagi Ma- 
ha MengetahuL 

116. Meieka (oiang-oiang kafii) beikata: 
'*Allah mempunyai anak". Maha Suci 
Allah, bahkan apa yang ada di langit dan 
di bumi adalah kepunyaan Allah; semua 
tunduk kepada-Nya. 

117. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila 
Dia berkehendak (untuk menciptakan) se- 
suatu, maka (cukuplah) Dia hanya me- 
ngatakan kepadanya: '*Jadilah**. Lalu 
jadilah ia. 

118. Dan oiang-oiang yang tidak mengetahui 
berkata: ''Mengapa Allah tidak (lang- 
sung) beibicara dengan kami atau datang 
tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada ka- 
mi?" Demikian pula oiang-oiang yang se- 
belum meieka telah mengatakan sepeiti 
ucapan meieka itu; hati meieka serupa. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan 
tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum 
yang yakin. 


Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. 

119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu 
(Muhammad) dengan kebenaian; sebagai 
pembawa beiita gembiia dan pembeii per- 
ingatan, dan kamu tidak akan diminta 
(peitanggungan jawab) tentang penghuni- 
penghuni neiaka. 


^o^j^-^i 83). Ath Thabari menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan tentang suatu kaum yang 
suatu ketika tidak dapat melihat arah kiblat yang tepat, sehingga mereka shalat ke arah 
yang berbeda-beda. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 1 ^"^TT^ 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak 
akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. Katakanlah: 
"Sesungguhnya petunjuk Allah itulah pe- 
tunjuk (yang benai)*'. Dan sesungguhnya 
jika kamu mengikuti kemauan mereka 
setelah pengetahuan datang kepadamu, 
maka Allah tidak lagi menjadi pelindung 
dan penolong bagimu. 


121. Orang-orang yang telah Kami berikan Al 
Kitab kepadanya, mereka membacanya 
dengan bacaan yang sebenarnya *^) , mere- 
ka itu beriman kepadanya. Dan barang- 
siapa yang ingkar kepadanya, maka mere- 
ka itulah orang-orang yang rugi. 

122. Hal Bani Israil, ingatlah akan ni'mat-Ku 
yang telah Ku-anugerahkan kepadamu 
dan Aku telah melebihkan kamu atas 
segala umat ). 

123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di 
waktu seseorang tidak dapat mengganti- 
kan ®^) seseorang lain sedikitpun dan tidak 
akan diterima suatu tebusan daripadanya 
dan tidak akan memberi manfa'at sesuatu 
syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mere- 
ka akan ditolong. 

Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s. 

124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji ®'^) 
Tuhannya dengan beberapa kalimat (pe- 
rintah dan larangan), lalu Ibrahim me- 
nunaikaimya. Allah berfirman: "Se- 
sungguhnya Aku akan menjadikanmu 
imam bagi seluruh manusia". Ibrahim ber- 
kata: "(Dan saya mohon juga) dari ke- 
tuiunanku" ) . Allah berfirman: "Janji- 
Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang 
zalim". 

84). Maksudnya: tidak merobah dan menta'wilkan Al Kitab sekehendak hatinya. 

8S). Maksudnya: umat yang semasa dengan Bani IsialL 

86). Maksudnya: dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. 

87). Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. di antaianya: membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari 

kemusyrikah, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi r^ja Namnidz dan Iain-lain. 
88). Allah telah mengabuDcan do'a Nabi Ibrahim a.&, karena banyak di antara rasul-iasul itu adalah 

keturunan Nabi Ibrahim a.s. JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 33 125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan 
rumah itu (BaituUah) tempat berkumpul 
bagi manusia dan tempat yang aman. Dan 
jadikanlah sebahagian maqam Ibiahim ^^) 
tempat shalat. Dan telah Kami perintah- 
kan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersih- 
kanlah rumah-Ku untuk orang-orang 
yang thawaf, yang i'tikaaf, yang luku' dan 
yang sujud". 

126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: 
"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, nege- 
ri yang aman sentosa, dan berikanlah rez- 
ki dari buah-buahan kepada penduduk- 
nya yang beriman di antara mereka kepa- 
da Allah dan hari kemudian. Allah berfir- 
man: *'Dan kepada orang yang kaflrpun 
Aku beri kesenangan sementara, kemudi- 
an Aku paksa ia menjalani siksa neraka 
dan itulah seburuk-buruk tempat kemba- 
U". 

127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggi- 
kan (membina) dasar-dasar Baitullah ber- 
sama Ismail (seraya berdo'a): **Ya Tuhan 
kami terimalah daripada kami (amalan 
kami), sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 

128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua 
orang yang tunduk patuh kepada Engkau 
dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami 
umat yang tunduk patuh kepada Engkau 
dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara 
dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan 
terimalah taubat kami. Sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Penerima taubat 
lagi Maha Penyayang. 

129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka se- 
orang Rasul dari kalangan mereka, yang 
akan membacakan kepada mereka ayat- 
ayat Engkau, dan meng^arican kepada 
mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah 
(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Se- 
sungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 


89) lalah tempat berdiri NaU Ibrahim a.s. di waktu membuat Ka'bah. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) Agama Nabi Ibrahim a.s. 

130. Dan tidak ada yang benci kepada agama 
Ibrahim, melainkan orang yang memper- 
bodoh diiinya sendiri, dan sungguh Kami 
telah memilihnya^^) di dunia dan se- 
sungguhnya dia di akhirat benar-benai 
termasuk orang-orang yang saleh. 

131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: 
"Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: 
"Aku tunduk patuh kepada Tuhan se- 
mesta alam". 132. Dan Ibrahim telah mewasialkan ucapan 
itu kepada anak-anaknya, demikian pula 
Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak- 
anakku! Sesungguhnya Allah telah me- 
milih agama ini bagimu, maka janganlah 
kamu mati kecuali dalam memeluk agama 
Islam". 

133. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub ke- 
datangan (tanda-tanda) maut, ketika ia 
berkata kepada anak-anaknya: "Apa 
yang kamu sembah sepeninggalku?" Me- 
reka menjawab: "Kami akan menyem- 
bah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang- 
mu, Ibrahim, Isma'il dan Ishaq, (yaitu) 
Tuhan Yang Maha £sa dan kami hanya 
tunduk patuh kepada-Nya." 

134. Itu adalah umat yang lalu; baginya apa 
yang telah diusahakannya dan bagimu 
apa yang sudah kamu usahakan, dan ka- 
mu tidak akan diminta pertanggungan 
jawab tentang apa yang telah mereka 
kerjakan. 

135. Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu 
menjadi penganut agama Yahudi atau 
Nasrani, niscaya kamu mendapat pe- 
tunjuk". Katakanlah: "Tidak, bahkan (kami 
mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. 
Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan 
orang musyrik". 

90). Di antaranya menjadi: imam, rasul, banyak ketunmannya yang menjadi nabi, diberi gelar khali- 
luUah. JUZ 1 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 35 bj^^tw^AA^"^ w^^^^'^icAi'^ ^'T'^^^^^ 136. Katakanlah (hai orang-oiang mu'min): 
"Kami beiiman kepada Allah dan apa 
yang diturunkan kepada kami, dan apa 
yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, 
Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa 
yang diberikan kepada Musa dan *Isa ser- 
ta apa yang diberikan kepada nabi-nabi 
dari Tuhannya. Kami ddak membeda- 
bedakan seorangpun di antara mereka 
dan kami hanya tunduk patuh kepada- 
Nya". 

137. Maka jika mereka beriman kepada apa 
yang kamu telah beriman kepadanya, 
sungguh mereka telah mendapat pe- 
tunjuk; dan jika mereka berpaling, se- 
sungguhnya mereka berada dalam per- 
musuhan (dengan kamu). Maka Allah 
akan memelihara kamu dari mereka. Dan 
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

138. Shibghah Allah" ) . Dan siapakah yang le- 
bih baik shibghahnya daripada Allah? 
Dan hanya kepada-Nya-lah kami me- 
nyembah. 

139. Katakanlah: "Apakah kamu memper- 
debatkan dengan kami tentang Allah, 
padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tu- 
han kamu; bagi kami amalan kami, bagi 
kamu amalan kamu dan hanya kepada- 
Nya kami mengikhlaskan hati, 

140. ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi 
dan Nasrani) mengatakan bahwa Ib- 
rahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak 
cucunya, adalah penganut agama Yahudi 
atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah 
kamu yang lebih mengetahui ataukah 
Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang menyembunyikan 
syahadah dari Allah ) yang ada pada- 
nya?" Dan Allah sekah-kali tiada length 
dari apa yang kamu kerjakan. 

9 3Vli' i||^U^\^jPoii > »^jt> <t(ri".'*.r.T I^USJl^lybj '4L\ 

91). Shibghah artinya celupan. Shibghah Allah: celupan Allah yang beraiti iman kepada Allah 

(agama) yang tidak disertai dengan kemusyrikan. 
92). Syahadah dari Allah ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Ibrahim 

a.s. dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani dan bahwa Allah akan meng- 

utus Muhammad s.a.w. 36 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 141. Itu adalah umat yang telah lalu; baginya 
apa yang diusahakannya dan bagimu apa 
yang kamu usahakan; dan kamu tidak 
akan diminta pertanggungan jawab ten- 
tang apa yang telah mereka kerjakan. 

JUZ 2 

KEESAAN TUHANLAH AKHIRNYA YANG 
MENANG. 

Se/dtar pemndahan kiblat. 

142. Orang-orang yang kurang akalnya^'^) di 
antara manusia akan berkata: "Apakah 
yang memalingkan mereka (umat Islam) 
daii kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahu- 
lu mereka telah berkiblat kepadanya?" 
Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur 
dan baiat; Dia member! petunjuk kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang 
lurus'^) 

143. Dan demikian (pula) Kami telah menjadi- 
kan kamu (umat Islam), umat yang adil 
dan piUhan ) agar kamu menjadi saksi 
atas (perbuatan) manusia dan a^r Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (per- 
buatan) kamu. Dan Kami tidak menetap- 
kan kiblat yang menjadi kiblatmu (seka- 
rang) melainkan agar Kami mengetahui 
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Ra- 
sul dan siapa yang membelot. Dan sung- 
guh (pemindahan kiblat) itu terasa amat 
berat, kecuali bagi orang-orang yang te- 
lah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah 
tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Se- 
sungguhnya Allah Maha Pen^sih lagi 
Maha Penyayang kepada manusia. 

93). Maksudnya: iaiah orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud 
pemindahan kiblat 

94). Di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berada di Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin beliau ber- 
kiblat ke Baitul Maqdis. TeUpi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah di tengah-tengah 
orang Yahudi dan Nasrani beliau disuruh oleh Tuhan untuk mengambil Ka'bah menjadi kiblat, 
terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam *ibadat shalat itu bukanlah arah Baitul 
Maqdis dan Ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada Tuhaa Untuk peisatuan 
umat Islam, Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. 

95). Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akah menjadi saksi atas perbuat- 
an orang yang menyimpang dari kebenaran balk di dunia maupun di akhirat JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPl BETINA) 37 146. 147. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu 
menengadah ke langit^^) , maka sungguh 
Kami akan memalingkan kamu ke kiblat 
yang kamu sukai. Paling^anlah mukamu 
ke aiah Masjidil Haram. Dan di mana 
saja kamu beiada, palin^anlah mukamu 
ke arahnya. Dan sesungguhnya orang- 
orang (Yahudi dan Nasiani) yang diberi 
Al Kitab (Taurat dan Injil) memang 
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil 
Haram itu adalah benar dari Tuhannya; 
dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa 
yang mereka kerjakart 

Dan sesungguhnya jika kamu men- 
datangkan kepada orang-orang (Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat 
dan Injil), semua ayat (keterangan), mere- 
ka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan 
kamupun tidak akan mengikuti kiblat 
mereka, dan sebahagian merekapun tidak 
akan mengikuti kiblat sebahagian yang 
lain. 

Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti 
keinginan mereka setelah da tang ilmu ke- 
padamu, sesungguhnya kamu kalau begi- 
tu termasuk golongan orang-orang yang 
zalim. 

Orang-orang (Yahudi dan Nasiani) yang 
telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan In- 
jil) mengenal Muhammad seperti mereka 
mengenal anak-anaknya sendiri ) . Dan 
sesungguhnya sebahagian di antara mere- 
ka menyembunyikan kebenaran, padahal 
mereka mengetahui. 

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, 
sebab itu jangan sekali-kali kamu ter- 
masuk orang-orang yang ragu. ^V*Sl o^lii^ Ci^ i i^jl^ii^o^^ 


96). Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendo*a dan menunggu-nunggu 

turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke BaituUah. 
97). Mengenal Muhammad s.a.w. yaitu mengenal sifat-sifatnya sebagai yang tenebut dalam Taurat dan 

Injil. 


2, AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 


148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya 
(sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 
Maka berlomba-lombalah kamu (dalam 
berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu 
beiada pasti Allah akan mengumpuDcan 
kamu sekalian (pada hari kiamat). Se- 
sungguhnya Allah Maha Kuasa atas se- 
gala sesuatu. 

149. Dan dari mana saja kamu ke Iuar,maka pa- 
lingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Ha- 
ram; sesungguhnya ketentuan itu benar- 
benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan 
Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang 
kamu kerjakan. 

150. Dan dari mana saja kamu keiuar, 
maka palingkankh wajahmu ke aiah 
Masjidil Haiam. Dan di mana saja kamu 
(sekalian) berada, maka palingkanlah wa- 
jahmu ke aiahnya, agar tidak ada hujjah 
bagi manusia atas kamu, kecuali oiang- 
oiang yang zaUm di antaia mereka. Maka 
janganlah kamu takut kepada mereka dan 
takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempur- 
nakan ni*mat-Ku atasmu, dan supaya 
kamu mendapat petuiquk. 

IS 1. Sebagaimana (Kami telah menyempumakan 
ni'mat Kami kepadamu) Kami telah mengu- 
tus kepadamu Rasul di antara Icamu yang 
membacakan ayat-ayat Kami kepada 
kamu dan mensucikan kamu dan meng- 
agarkan kepadamu AlKitab dan Al-hikmah 
(As Sunnah), serta mengq'arkan kepada 
kamu apa yang behim kamu ketahui 

152. Kaiena itu, ingatlah kamu kepada-Ku nis- 
caya Aku ingat (pula) kepadamu'^) , dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah 
kamu mengin^ari (ni'mat)-Ku. 

Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. 

153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah per- 
tolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. y,-^p^S 


->, ^ >>*/y- '^^e^x^ 'i'^"'^ K^-xt 


Ml-^^.'s? >-'> _3 \jJdji«jl L^ U,j^\^^^\l\ 98). Maksudnya: Aku limpahkan lahmat dan ampunan-Ku kepadamu. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 39 154. Dan janganlah kamu mengatakan ter- 
hadap oiang-orang yang gugur di jalan 
Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan 
(sebenarnya) mereka itu hidup***^) , tetapi 
kamu tidak menyadarinya. 

155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 
kepadamu, dengan sedikit ketakutan, ke- 
laparan, kekurangan harta, jiwa dan 
buah-buahan. Dan berikanlah berita gem- 
bira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 
mushibah, mereka mengucapkan. "Innaa 
lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"* ^ ) 157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan 
yang sempuma dan rahmat dari Tuhan 
mereka, dan mereka itulah orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

Manasik Haji. 

158. Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah 
sebahagian dari syi'ar Allah^*^^) . Maka ba- 
rangsiapa yang beribadah haji ke Baitul- 
lah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa 
baginya^^^) mengeijakan sa'i antara ke- 
duanya. Dan barangstapa yang mengeija- 
kan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, 
maka sesungguhnya Allah Maha Men- 
syukuri^®*) kebaikan bgi Maha Menge- 
tahuL 

100). Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat keni'mat- 

an-keni'matan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup 

im. 
101). Artinya: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali. Kalimat ini 

dinamakan kalimat "istiijaa'* (pernyataan kembali kepada Allah). Disunatkan menyebutnya wak- 

tu ditimpa marabahaya balk besar maupun kecil. 
102). Syi'ar-syi'ar Allah: tempat-tempat beribadah kepada Allah. 
103). Tuhan mengungkapkan dengan perkataan "tidak ada dosa" sebab sebahagian sahabat merasake- 

beratan mengeijakannya sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala. Dan di masa jahi- 

liyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu 

Allah menurunkan ayat ini. 
104). Allah mensyukuri hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, mema'afkan ke- 

salahaimya, menambah ni*mat-Nya dan sebagainya. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 ^ytr-f^^ La'nat terhadap orang-orang yang menyem- 
bunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang- 
orang kafir. 

159. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nyembunyflcan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keterangan-keterangan 
(yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami 
menerangkannya kepada manusia dalam 
Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan 
dila'nati (pula) oleh semua (makhluk) 
yang dapat mela'nati, 

160. kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan ) dan me- nerangkan (kebenaran), maka terhadap 
mereka itu Aku menerima taubatnya 
dan Akulah Yang Maha Penerima taubat 
lagi Maha Penyayang. 

161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan me- 
reka mati dalam keadaan kafir, mereka itu 
mendapat la'nat Allah, para malaikat dan 
manusia seluruhnya. 

162. Mereka kekal di dalam la'nat itu; tidak 
akan diringankan siksa dari mereka dan 
tidak (pula) mereka diberi tangguh. 

Allah Yang Berkmsa dan Yang menentukan. 

163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha 
Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disem- 
bah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. 

164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, silih bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar di laut mem- 
bawa apa yang berguna bagi manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit 
berupa aii, lalu dengan air itu Dia hidup- 
kan bumi sesudah mati (kering)-nya dan 
Dia sebarkan di bumi itu segala jenis 
hewan, dan pengisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bu- 
mi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (ke- 
esaan dan kebesaran Allah) bagi kaum 
yang memikirkan. 


\y<>. 


105). Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan-pekeijaan yang baik untuk menghilangkan aki- 
bat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 2 AL BAQARAH (SAPI BETINA) 41 165. Dan di antara manusia ada orang-orang 
yang menyembah tandingan-tandingan se- 
lain Allah; mereka mencintainya sebagai- 
mana mereka mencintai Allah. Adapun 
orang-orang yang beriman sangat cinta ke- 
pada Allah. Dan jika seandainya orang- 
orang yang berbuat zalim itu ) menge- 
tahui ketika mereka melihat siksa (pada 
hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepu- 
nyaan Allah semuanya dan bahwa Allah 
amat beral siksaan-Nya (niscaya mereka 
menyesal). 

166. (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu 
berlepas diri dari orang-orang yang 
mengikutinya, dan mereka melihat siksa; 
dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali 

167. Dan berkatalah orang-orang yang me- 
ngikuti: "Seandainya kami dapat kembali 
(ke dunia), pasti kami akan berlepas diri 
dari mereka, sebagaimana mereka ber- 
lepas diri dari kami." Demikianlah Allah 
memperlihatkan kepada mereka amal per- 
buatannya menjadi sesalan bagi mereka; 
dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar 
dari api neraka. 

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang 
halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena sesung- 
guhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu. 169. Sesungguhnya syaitan itu hanya me- 
nyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan 
mengatakan terhadap Allah apa yang ti- 
dak kamu ketahui 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
"Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah," mereka menjawab: "(Tidak), teta- 
pi kami hanya mengikuti apa yang telah 
kami dapati dari (perbuatan) nenek 
moyang kami". "(Apakah mereka akan 
mengikuti juga), walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui suatu apa- 
pun, dan tidak mendapat petunjuk?" 


106). Yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain ADah. 42 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 171. Dan penimpamaan (orang yang me- 
nyeru) orang-oiang kafir adalah sepeiti 
penggembala yang memanggil binatang 
yang tidak mendengar selain panggilan 
dan seruan saja*®^). Mereka tuli, bisu dan 
buta, maka (oleh sebab itu) meieka tidak 
mengeiti. 

Makanan yang halal dan yang haram. 

ni. Hai oiang-oiang yang beriman, makanlah 
di antara lezki yang baik-baik yang Kami 
berikan kepadamu dan bersyukurlah ke- 
pada Allah, jika benar-benai hanya ke- 
pada-Nya kamu menyembah. 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharam- 
kan bagimu bangkai, darah, daging babi, 
dan binatang yang (ketika disembelih) di- 
sebut (nama) selain Allah**^*) . Tetapi ba- 
rangsiapa dalam keadaan terpaksa (me- 
makannya) sedang ia tidak mengingin- 
kannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka tidak ada dosa bagjnya. Sesungguh- 
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

174. Sesungguhnya orang-oiang yang me- 
nyembunyikan apa yang telah diturunkan 
Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya de- 
ngan harga yang sedikit (murah), mereka 
itu sebenamya tidak memakan (tidak me- 
nelan) ke dalam perutnya melainkan 
api*<*') , dan Allah tidak akan bei- 
bicaia**®) kepada meieka pada hari 
kiamat dan tidak akan mensucikan mereka 
dan bagi meieka siksa yang amat pedih. 

175. Meieka itulah oiang-oiang yang membeli 
kesesatan dengan petunjuk dan siksa de- 
n^n ampunan. Maka alan^ah beiani- 
nya meieka menentang api neiaka! 


' - "^ ' ii^S^ii^T-v. uA^A^\t- '\ 


^pv^li^jA.:— i 
107). Dalam ayat ini orang kafir disamakan dengan binatang yang tidak mengerti arti panggilan peng- 

gembalanya. 
108). Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah 

tetapi disebut pula nama selain Allah. 
109). Maksudnya ialah makanan yang dimakan berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat 

yang diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk api neraka. 
110). Maksudnya: Allah tidak berbicara kepada mereka dengan kasih sayang, tapi berbicara dengan 

kata-kata yang tidak menyenangkan. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 43 176. Yang demikian itu adalah karena Allah te- 
lah menuiunkan Al Kitab dengan mem- 
bawa kebenaran; dan sesungguhnya 
orang-orang yang berselisDi tentang (ke- 
benaran) Al fCitab itu, benar-benai dalam 
penyimpangan yang jauh. 

Pokok'pokok kebajikan. 

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke 
atah timui dan barat itu suatu kebsgikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari kemu- 
dian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi- 
nabi dan memberlkan harta yang dicintai- 
nya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafii (yang me- 
merlukan pertolongan) dan orang-orang 
yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendiiikan shalat, dan 
menuiuiikan zakat; dan orang'orang yang 
menepati janjinya apabila ia beijanji, dan 
orang-orang yang sabar dalam kesempit- 
an, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang boiar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa. Qishaash dan hikmahnya. 

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajib- 
kan atas kamu qishaash berkenaan de- 
ngan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita. 
Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pema'afan dari saudaranya, hendaklah 
(yang mema'aflcan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang di- 
beri ma'af) membayar (diat) kepada yang 
member! ma'af dengan cara yang baik 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu ke- 
ringanan dari Tuhan kamu dan suatu rah- 
mat. Barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sa- 
ngatpedih^**) 


-^ .rx>.-\^ ^i^r.< 


111). Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishaash itu tidak dilakukan, Ula yang mem- 
bunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti 
lugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak 
yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayamya dengan baik, umpamanya tidak 
menangguh-nangguhkannya. Bib ahli waris sikorban sesudah Tuhan moijelaskan hukum-hukum 
ini, membunuh yang bukan sipembunuh, atau membunuh sipembunuh setelah menerima diat, 
maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. 2. ALBAQARAH (SAPIBETINA) 179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan ke- 
langsungan) hidup bagimu, hai orang- 
orang yang berakal, supaya kamu bei- 
takwa. 

Wasiat. 

180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di 
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) 
maut, jika ia meninggalkan haita yang ba- 
nyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib 
kerabatnya secara ma'ruf^*^) , (ini ada- 
lah) kewajiban atas orang-orang yang bei- 
takwa. 

181. Maka baiangsiapa yang mengubah wa- 
siat itu, setelah ia mendengarnya, maka 
sesungguhnya dosanya adalah bagi oiang- 
orang yang mengubahnya. Sesungguh- 
nya Allah Maha Mendengar lag! Maha 
MengetahuL 

182. (Akan tetapi) baiangsiapa khawatir ter- 
hadap orang yang beiwasiat itu, berlaku 
berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia 
mendamaikan*^^) antaia meieka, maka 
tidaklah ada dosa baginya. Sesungguh- 
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Puasa. 

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajib- 
kan atas kamu berpuasa sebagaimana di- 
wajibkan atas orang-orang sebelum kamu 
agar kamu bertakwa. 184. (yaitu) dalam beberapa hari yang ter- 
tentu. Maka barang siapa di antara kamu ada 
yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia ber- 
buka), maka (wajiblah baginya berpuasa) 
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 
hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang- 
orang yang berat menjalankannya (jika 
mereka tidak berpuasa) membayar fld- 
yah, (yaitu): memberi makan seorang mis- 
kin. Barangsiapa yang denean kerelaan 
hati mengegakan kebajikan^ ' ^) , maka itu- 
lah yang lebih baik baginya. Dan ber- 
puasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahul s4 "^'^ 4 jls? ;iXu-^"4f^i rtl^bUj]j>\ LJt:c>.,j<>_^ O^C^U.,j^3 


LS»^^ X^ ^^iy»^ O'jij JLjfci lilSl > > - .t^ A»*^^>< 


112). Ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang 

yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakhkan dengan ayat mawaris. 
113). Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai de- 
ngan batas-batas yang ditentukan syara . 
1 14). Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 45 185. (Bebeiapa hari yang ditentukan itu ialah) 
bulan Ramadhan, bulan yang di dalam- 
nya diturunkan (permulaan) Al Qur'an 
sebagai petunjuk bagi manusia dan pen- 
jelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 
dan pembeda (antaia yang hak dan yang 
bathil). Karena itu, barangsiapa di antaia 
kamu hadir (di negeii tempat tinggalnya) 
di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa 
pada bulan itu, dan barangsiapa sakit 
atau dalam peijalanan (lalu ia berbuka), ma- 
ka (wtyiblah baginya berpuasa), sebanyak 
hari yang ditinggalkannya itu, pada hari- 
hari yang laia Allah menghendaki ke- 
mudahan bagimu, dan tidak meng- 
hendaki kesukaran bagimu. Dan hendak- 
lah kamu mencukupkan bilangannya dan 
hendaklah kamu mengagun^an Allah 
atas petunjuk-Nya yang diberikan ke- 
padamu, supaya kamu bersyukur. 

186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawab- 
lah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabuDcan permohonan orang yang 
berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu memenuhi 
(segala perintah)Ku dan hendaklah mere- 
ka beriman kepada-Ku, ag^ mereka se- 
lalu beiada dalam kebenaraa 

187. DihalaJkan bagi kamu pada malam hari bu- 
lan Puasa bercampur dengan isteri-isteri ka- 
mu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan 
kamu pun adalah pakaian bagi mereka. 
AUah mengetahui bsdiwasanya kamu tidak 
dapat menahan naftumu, karena itu Allah 
mengampuni kamu dan member! ma'af 
kepadamu. Maka sekarang campurilah 
mereka dan carilah apa yang telah ditetap- 
kan Allah untukmu, dan makan minum- 
lah hingga terang bagimu benang putih 
dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempumakanlah puasa itu sampai (datang ) 
malam, (tetapi) janganlah kamu campuri me- 
reka itu, sedang kamu beri'tikaf ^) dalam 
mesjid. Itulah larangan Allah, maka jangan- 
lah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manu- 
sia, supaya mereka bertakwa. 


11 S). "rtikaf" ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diii kepada Allah. 2. AL BAQARAH (SAPl BETINA) 188. Dan janganlah sebahagian kamu me- 
makan haita sebahagian yang lain di anta- 
ra kamu dengan jalan yang batil dan 
Oanganlah) kamu membawa (urusan) har- 
ta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta ben- 
da orang lain itu dengan (jal^n berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui. 

Ber jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah 
s.w.t. 

189. Mereka bertanya kepadamu tentang bu- 
lan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu 
adalah tanda-tanda waktu bagi manusia 
dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajik- 
an memasuki rumah-rumah dari belakang- 
nya"**) , akan tetapi kebajikan itu ialah ke- 
bajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah 
ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya ; dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. 190. Dan peiangilah di jalan Allah oiang- 
orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena 
sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja ka- 
mu jumpai mereka, dan usiilah mereka 
dari tempat mereka telah mengusir kamu 
(Mekah); dan fitnah*''') itu lebih besar 
bahayanya dari pembunuhan, dan jangan- 
lah kamu memerangi mereka di Masjidil- 
haram, kecuali jika mereka memerangi 
kamu di tempat itu. Jika mereka me- 
merangi kamu (di tempat itu), maka 
bunuhlah mereka. Demikianlah balasan 
bagi orang-orang kafir. 

192. Kemudian jika mereka berhenti (dari me- 
musuhi kamu), maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. o>lJUil:tj^Yko^^y>^ 


Pada masa jahiliah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki nimah dari bela- 
kang bukan daii depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., maka 
diturunkanlah ayat ini. 

Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, me- 
rampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) y^^ik^^..^^ — ^; . ..>^v 193. Dan peiangilah meieka itu, sehingga ti- 
dakada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan 
itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika 
meieka beihenti (dari memusuhi kamu), 
maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali 
terhadap orang-orang yang zalim. 

194. Bulan haram dengan bulan haiam ) , 
dan pada sesuatu yang patut dihor- 
mati^'^) , beilaku hukum qishaash. Oleh 
sebab itu barangsiapa yang menyerang 
kamu, maka serang^ah ia, seimbang de- 
ngan seiangannya teihadapmu. Ber- 
takwalah kepada Allah dan ketahuUah, 
bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa. 

195. Dan belanjakaniah (haita bendamu) di ja- 
Ian Allah, dan janganlah kamu menjatuh- 
kan diiimu sendiii ke dalam kebinasaan, 
dan berbuat baiklah, kaiena sesungguh- 
nya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. 

Ha/i 

196. Dan sempumakanlah Ibadah haji dan 
'umrah karena Allah. Jika kamu ter- 
kepung (terhalang oleh musuh atau kare- 
na sakit), maka (sembelihlah) korban^^^) 
yang mudah didapat, dan jangan kamu 
mencukur kepalamu^^^) , sebelum korban 
sampai di tempat penyembelihannya. Jika 
ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), 
maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: 
berpuasa atau bersedekah atau ber- 
korban. Apabila kamu telah (merasa) 
aman, maka bagi siapa yang ingjn 
mengerjakan 'umrah sebelum haji (di- 
dalam bulan haji), (wajiblah ia menyem- 
belih) korban yang mudah didapat. Teta- 
pi jika ia tidak menemukan (binatang kor- 
ban atau tidak mampu), maka wajib ber- 
puasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 
118). Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, 

maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. 
119). Maksudnya antara lain ialah: bulan haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), 

tanah haram (Mekah), dan Ihiam. 
120). Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pe- 

kerjaan wajib' haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang 

mengerjakannya di dalam ibadah haji. 
12 1 ). Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) hari (lagi) apabila kamu telah pulang kem- 
bali. Itulah sepuluh (hari) yang sempuma. 
Demikian itu (kewajiban tnembayar fid- 
yah) bagj orang-orang yang keluarganya 
tidak berada (di sekitai) Masjidil-haram 
(orang-orang yang bukan penduduk kota 
Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
siksaan-Nya. 

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang 
dimaklumi^^^) , barangsiapa yang me- 
netapkan niatnya dalam bulan itu akan 
mengerjakan haji, maka tidak boleh ra- 
fats*23^ ^ berbuat fasik dan berbantah- 
bantahan di dalam masa mengerjakan 
haji. Dan apa yang kamu kerjakan be- 
rupa kebaikan, niscaya Allah menge- 
tahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya 
sebaik-baik bekal adalah takwa*24^ ^j^ 
bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang 
yang berakal. 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah ber- 
tolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada 
Allah di Masy'arilharamJ25) Dan ber- 
zikirlah (dengan menyebut) Allah se- 
bagaimana yang ditunjukkan-Nya ke- 
padamu; dan sesungguhnya kamu sebe- 
lum itu benar-benar termasuk orang- 
orang yang sesat. 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat 
bertolaknya orang-orang banyak ('Ara- 
fah) dan mohonlah ampun kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 
hajimu, maka berzikirlah (dengan me- 
nyebut) Allah, sebagaimana kamu me- 


122). lalah bulan Syawal. Zulkaidah dan Zulhijjah. 

123). "Rafats" artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonohatau ber- 

setubuh. 
124). Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan 

hina atau minta-minta selama dalam perjalanan haji. 
125). lalah bukit Quzah di Muzdalifah. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 49 201. nyebut-nyebut rmembangga-banggakan) 
nenek moyangmui26^ ^ atau (bahkan) ber- 
zikirlah lebih banyak dari itu. Maka di anta- 
ra manusia ada orang yang berdo'a : "Ya 
Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) 
di dunja", dan tiadalah baginya bahagian 
(yang menyenan^an) di akhirat. 

Dan di antaia mereka ada orang yang 
berdo'a: **Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi- 
rat dan peUharalah kami dari siksa nera- m127 202. Mereka itulah orang-orang yang men- 
dapat bahagian dari apa yang mereka 
usahakan; dan Allah sangat cepat per- 
hitungan-Nya. 

203. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah 
dalam beberapa hari yang berbilang^ ^^ ) . 
Barangsiapa yang ingin cepat berangkat 
(dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada 
dosa baginya. Dan barangsiapa yang 
ingin menangguhkan (keberangkatannya 
dari dua hari itu), maka tidak ada dosa 
pula baginya' ^^) bagi orang yang ber- 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
dan ketahuilah, bahwa kamu akan di- 
kumpulkan kepada-Nya. 


Perbuatan orang-orang munafik. 

204. Dan di antara manusia ada orang yang 
ucapaimya tentang kehidupan dunia me- 
narik hatimu, dan dipersaksikannya ke- 
pada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, 
padahal ia adalah penantang yang paling 
keras. 


126). Adalah menjadi kebiasaan oiang-orang Arab Jahiliyah setelah menunaikan haji lalu bermegah- 

megahan tentang kebesaran nenek-moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan maka memegah- 

megahkan nenek-moyangnya itu digantl dengan zikir kepada Allah. 
127). Inilah do'a yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. 
128). Maksud zikir di sini ialah membaca takbir. tasbih. tahmid. talbiah dan sebagainya. 

Beberapa hari yang berbilang ialah tig? hari sesudah hari raya haji yaitu tanggal 1 1. 12 dan 13 bu- 

lan Zulhijjah. Hari-hari itu dinamakan hari-hari tasyriq. 

Sebaiknya orang haji meninggalkan Mina pada sore hari terakhir dari hari tasyriq. mereka boleh 

juga meninggalkan Mina pada sore hari yang kedua. 129). 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 205. Dan apabila ia beipaling (dari kamu), 
ia beijalan di bumi untuk mengadakan ke- 
nisakan padanya, dan meiusak tanam- 
tanaman dan binatang temak, dan Allah 
tidak menyukai kebinasaan^ ^^ ) . 206. Dan apabila dikatakan kepadanya: *'Bei- 
takwalah kepada Allah", bangkitlah ke- 
sombongannya yang menyebabkannya 
beibuat dosa. Maka cukuplah (balasan- 
nya) neiaka Jahannam. Dan sungguh 
neiaka Jahannam itu tempat tinggal yang 
sebuiuk-buniknya. 


ii\iiv 


207. Dan di antaia manusia ada orang yang 
mengoibankan dirinya karena mencari ke- 
ridhaan Allah; dan Allah Maha Pe- 
nyantun kepada hamba-hamba-Nya. T^-:\.^^v' ^ ^V::l^t^J!l3jij4iv;^Sf^l:rii? 208. Hai orang-orang yang beiiman, masuk- 
lah kamu ke dalam Islam secara keseluruh- 
annya, dan janganlah kamu tunit langkah- 
langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan 
itu musuh yang njrata bagimu. 209. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan 
Allah) sesudah datang kepadamu bukti- 
bukti kebenaian, maka ketahuUah, bah- 
wasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 


210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melain- 
kan datangnya Allah dan malaikat (pada 
hari kiamat) dalam naungan awan >3i), dan 
diputuskanlah perkaranya. Dan hanya ke- 
pada Allah dikembalikan segala urusan 


130). Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang 

mu'min dan selalu mengadakan pengacauan. 
131). Naungan awan bersama malaikat biasanya mendatangkan hujan yang artinya rahmat, tetapi 

rahmat yang diharap-harapkan itu tidaklah datang meiainkan azab AUah-lah yang datang. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAP! BETINA) 51 Hikmah diutusnya para rasul dan pelbagpi co- 
baan bagi para pengikutnya. 

211. Tanyakanlah kepada Bani Israil: ''Berapa 
banyaknya tanda-tanda (kebenaran) 132 ^ 
yang nyata, yang telah Kami berikan ke- 
pada mereka". Dan barangsiapa yang me- 
nukar nfmat Allah^^^) setelah da tang 
ni'mat itu kepadanya, maka sesungguh- 
nya Allah sangat keras siksa-Nya. 

212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam 
pandangan oiang-orang kafii, dan mere- 
ka memandang hina oiang-orang yang 
beriman. Padahal oiang-orang yang ber- 
takwa itu lebih mulia daripada mereka di 
hari kiamat. Dan Allah memberi rezki ke- 
pada orang-orang yang dikehendaki-Nya 
tanpa batas. 

213. Manusia itu adalah umat yang satu. (Sete- 
lah timbul perselisihan), maka Allah 
mengutus para nabi, sebagai pemberi 
kabar gembiia dan pemberi peringatan, 
dan Allah menurunkan bersama mereka 
Kitab dengan benar, untuk memberi ke- 
putusan di antara manusia tentang per- 
kaia yang mereka perselisihkan. Tidaklah 
berselisih tentang Kitab itu melainkan 
orang yang telah didatan^n kepada 
mereka Kitab, yaitu setelah datang 
kepada mereka keterangan-keterangan 
yang nyata, karena den^i antara mereka 
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk 
orang-orang yang beriman kepada ke- 
benaran tentang hal yang mereka per- 
selisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan 
Allah selalu memberi petunjuk orang yang 
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. 

214. Apakah kamu mengiia bahwa kamu akan 
masuk surga, padahal belum datang ke- 
padamu (cobaan) sebagaimana halnya 
orang-orang terdahulu sebelum kamu? ililLtif iJLl^ j^Li ^>- i^<i]^ J \ Ji* 132). Yaitu tanda-tanda kebenaran yang dibawa nabi-nabi mereka. yan|^ menunjukkan kepada 

Allah, dan kebenaran nabi-nabi itu selalu mereka tolak. 
133). Yang dimaksud dengan ni'mal Allah di sini ialah perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah. 52 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) .^^>^*.^IS^^.^. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan ke- 
sengsaraan, serta digoncangkan (dengan 
bermacam-macam cobaan) sehing^ ber- 
katalah Rasul dan orang-orang yang bei- 
iman bersamanya: "Bilakah datangnya 
pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguh- 
nya pertolongan Allah itu amat dekat. 

BEBERAPA HUKUM SYARI'A T. 
Orang-orang yang diberi nafkah. 

215. Mereka bertanya kepadamu ten tang apa 
yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa 
saja harta yang kamu nafkahkan hendak- 
lah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang sedang da- 
lam perjalanan." Dan apa saja kebajik- 
an yang kamu buat, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahuinya. 

Hukum perang dalam Islam. 

216. Diwajibkan atas kamu ber perang, pada- 
hal berperang itu adalah sesuatu yang ka- 
mu benci. Boleh jadi kamu membenci se- 
suatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak menge- 
tahui 

217. Mereka bertanya kepadamu ten tang ber- 
perang pada bulan Haram. Katakanlah: 
"Berperang dalam bulan itu adalah dosa 
besar; tetapi menghalangi (manusia) dari 
jalan Allah, kafir kepada Allah, (meng- 
halangi masuk) Masjidilharam dan meng- 
usir penduduknya dari sekitarnya, lebih 
besar (dosanya) di sisi Allah' -^^) . Dan ber- 
buat fitnah * ^ ^ ) lebih besar (dosanya) dari- 
pada membunuh. Mereka tidak henti- 
hentinya memerangi kamu sampai mere- 
ka (dapat) mengembalikan kamu dari aga- 


®V{'-> 


134). Jika kita ikuti pendapat Ar Razy, maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: 

Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. 
Tetapi mengusir penduduknya dari Masjidilharam (Mekah) lebih besai lagi (dosanya) di sisi Allah. 
Pendapat Ar Razy ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat- 
sahabatnya'dari Masjidilharam sama dengan menumpas agama Islam. 

135). Fitnah di sini artinya pen^niayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas 
Islam dan Muslimin. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 53 mamu (kepada kekafiian), seandainya 
mereka sanggup. Barangsiapa yang mur- 
tad di antaia kamu daii agamanya, lalu 
dia mati dalam kekafiran, maka mereka 
itulah yang sia-sia amalannya di dunia 
dan di akhirat, dan mereka itulah peng- 
huni neraka, mereka kekal di dalamnya. 218. Sesungguhnya oiang-orang yang ber- 
iman, orang-orang yang berhijrah dan 
berjihad di jalan Allah, mereka itu meng- 
harapkan rahmat Allah, dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan 
pemeliharaan anak yatim. 

219. Mereka bertanya kepadamu tentang kha- 
mar* 3*) dan judL Katakanlah: "Pada ke- 
duanya itu terdapat dosa besar dan be- 
berapa manfa'at bagi manusia, tetapi do- 
sa keduanya leUh besar dari manfa'at- 
nya*\ Dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakan- 
lah: •'Yang lebih dari keperluan." Demi- 
kianlah Allah menerangkan ayat-ayat- 
Nya kepadamu supaya kamu berfikir, 220. tentang dunia dan akhirat. Dan mereka 
bertanya kepadamu tentang anak yatim, 
katakanlah: "Mengurus urusan mereka 
secara patut adalah baik, dan jika kamu 
menggauli mereka, maka mereka adalah 
saudaramu dan Allah mengetahui siapa 
yang membuat kerusakan dari yang meng- 
adakan perbaikan. Dan jikalau Allah meng- 
hendaki, niscaya Dia dapat mendatan^an 
kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian 
dan penyusuan. 

221. Dan janganlah kamu nikahi wanita- 
wanita musyrik, sebelum mereka ber- 
iman. Sesungguhnya wanita budak yang 
mu'min lebih baik dari wanita musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita mu*min) . E. 

j:^^2.f6i f^Viiiitsij 


136V Segala minuman yang memabukkan. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 sebelum meieka beriman. Sesungguhnya 
budak yang mu'min lebih baik daii oiang 
musyiik walaupun dia menarik hatimu. 
Meieka mengajak ke neiaka, sedang 
Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. Dan Allah menerang- 
kan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- 
Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaxan. 

222. Meieka beitanya kepadamu tentang 
haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 
kotoian". Oleh sebab itu hendaklah ka- 
mu menjauhkan diii*^^) daii wanita di 
waktu haidh; dan janganlah kamu men- 
dekati meieka, sebelum meieka suci'^^) 
Apabila meieka telah suci, maka campuii- 
lah meieka itu di tempat yang diperintah- 
kan Allah kepadamu. Sesungguhnya 
Allah menyukai oiang-oiang yang taubat 
dan menyukai oiang-oiang yang men- 
sucikan diii. 

223. Isteii-isteiimu adalah (sepeiti) tanah tem- 
pat kamu beicocok-tanam, maka da- 
tangilah tanah tempat beicocok-tanam- 
mu itu bagaimana saja kamu kehendaldl^Sb ). 
Dan keijakanlah (amal yang baik) untuk 
diiimu, dan beitakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 
menemui-Nya. Dan beiilah kabai gem- 
biia oiang-oiang yang beiiman. 

224. Janganlah kamu jadikan (nama) Allah da- 
lam sumpahmu sebagai penghalang untuk 
beibuat keb^gikan, beitakwa dan meng- 
adakan ishiah di antaia manusia *^^). Dan 
Allah Maha Mendengai lagi Maha Me- 
ngetahuL 

225. Allah tidak menghukum kamu disebab- 
kan sumpahmu yang tidak dimaksud (un- 
tuk beisumpah), tetapi Allah menghukum 
kamu disebabkan (sumpahmu) yang di- 
sengaja (untuk beisumpah) oleh hatimu. 
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun*^®). 


^^^'^^. i^^-y^j ^y^^Mji^ ^:— >' 1 37). Maksudnya jangan menyetubuhi wanita di waktu haidh. 

138). laiah sesudah mandi. Ada pula yang menafsiikan sesudah beihenti darah ke luar. 

138 b). yaihi melalui faraj. 

139). Maksudnya: melaiang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan 

yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yadm. Tetapi apabila sumpah itu 

telah terucapkan, hanislah dilanggar dengan membayai kafarat 
140). Halim berarti penyantun, tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' iste- 
linya*^') dibeii tangguh empat bulan 
(lamanya). Kemudian jika mereka kem- 
bali (kepada isteiinya), maka sesungguh- 
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

227. Dan jika mereka ber^azam (bertetap hati 
untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mendengai lagi Maha Mengetahui. 

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah me- 
nahan diri (menunggu) tiga kali quiu^^^) . 
Tidak boleh mereka menyembunyikan 
apa yang diciptakan Allah dalam rahim- 
nya, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Dan suami-suaminya 
berhak merujukinya dalam masa me- 
nanti itu, jika mereka (para suami) itu 
men^endaki ishlah. Dan para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 
Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tin^atan kelebihan daripadaisterinya*^^). 
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak- 
sana. 

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Sete- 
lah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma*ruf atau menceraikan dengan cara 
yang balk. Tidak halal bagi kamu meng- 
ambil kembali dari sesuatu yang telah ka- 
mu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat men- 
jalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu 
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, maka tidak ada dosa atas kedua- 
nya tentang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk menebus dirinya*^^) . Itulah 
hukum-hukum Allah, maka janganlah 
kamu melanggamya. Barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka 
itulah orang-orang yang zalim. 


141). "Meng^laa' isteri maksudnya: beisumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini se- 
orang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya 
ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi 
dengan mem bay ai kafarat sumpah atau menceraikan. 

142). Quru' dapat diartikan suci atau haidh. 

143). Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan 
rumah tangga (lihat ayat 34 surat An Nisaa"). 

144). Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulu' yaitu permintaan 
cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


230. Kemudian jika sisuami mentalaknya (se- 
sudah talak yang kedua), maka perem- 
puan itu tidak haial lagi baginya hingga 
dia kawin dengan suami yang lain. Kemu- 
dian jika suami yang lain itu mencerai- 
kannya, maka tidak ada dosa bagi kedua- 
nya (bekas suami pertama dan isteri) un- 
tuk kawin kembaii jika keduanya berpen- 
dapat akan dapat menjalankan hukum- 
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 
diterang^an-Nya kepada kaum yang 
(mau) mengetahui. 

231. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, la- 
lu mereka mendekati akhii iddahnya> ma- 
ka rujukilah mereka dengan cara yang 
ma'ruf, atau ceraikaniah mereka dengan 
cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu 
rujuki mereka untuk memberi kemu- 
dharatan, karena dengan demikian kamu 
menganiaya mereka^ *^). Barangsiapa ber- 
buat demikian, maka sungguh ia telah ber- 
buat zaiim terhadap dirinya sendiri. 
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum 
Allah sebagai permainan. Dan ingatlah 
ni'mat Allah padamu, dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab 
(Al-Qur'an) dan Al Hikmah (As-Sunnah). 
Allah memberi pengajaran kepadamu dengan 
apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwa- 
lah kepada Allah serta ketahuilah bahwasa- 
nya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu> 
lalu habis iddahnya, maka janganlah ka- 
mu (para wali) menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya'^^), apabila 
telah terdapat kerelaan di antara mereka 
dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang di- 
nasehatkan kepada orang-orang yang ber- 
iman di antara kamu kepada Allah dan 
hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan 
lebih suci. Allah mengetahuii sedang 
kamu tidak mengetahui. 


1ci^$c^<^^^oV\Siic'fj 


145). Umpamaiiya: memaksa mereka minta cerai dengan jalan khuiu' atau membiarkan mereka hidup 

terkatung-katung. 
146). Kawan lagi dengan bekas suami atau dengan laki-iaki yang lain. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 57 


233. Para ibu hendaklah menyusukan anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bag! yang ingin menyempuinakan pe- 
nyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 
makan dan pakaian kepada para ibu de- 
ngan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menunit kadar ke- 
sanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya 
dan juga seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. Apa- 
bila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak- 
mu disusukan oieh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberi- 
kan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahui- 
lah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu keijakan. 

234. Orang-orang yang meninggal dunia di 
antaramu dengan meninggalkan isteri- 
isteri (hendaklah para isteri itu) me- 
nangguhkan dirinya (berMddah) empat bu- 
lan sepuluh hari. Kemudian apabila telah 
habis Mddahnya, maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat 
terhadap diri merekai47\ menurut yang 
patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat. 

235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang 
wanita-wanita itu 1*8^ dengan sindiran*^') 
atau kamu menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut- 
nyebut mereka, dalam pada itu jang»nlah 
kamu mengadakan janji kawin dengan 
mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) perkata- 
an yang ma*rufl^O) . Dan janganlah kamu 
ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad 


147). Berhias, atau l>epergian atau meneiima pinangan. 

148). Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam iddah. 

149). Wanita yang boleh dipinang secaia sindiian ialah wanita yang dalam iddah karena meninggal 
suaminya, atau karena talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah talak raji'i tidak boleh di- 
pinang walaupun dengan sindiran. 

ISO). Perkataan sindiran yang baik. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ke- 
tahuilah bahwasanya Allah mengetahui 
apa yang ada dalam hatimu; maka takut- 
lah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyantua 


236. Tidak ada kewjyiban membayar (mahar) 
atas kamu, jika kamu menceraikan isteri- 
isterimu sebelum kamu bercampui dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan 
mahainya. Dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut'ah (pemberian) kepada mere- 
ka. Orang yang mampu menurut ke- 
mampuannya dan orang yang miskin me- 
nurut kemampuannya (pula), yaitu pem- 
berian menurut yang patut. Yang demi- 
kian itu merupakan ketentuan bagi orang- 
orang yang berbuat kebajikan. 


237. Jika kamu menceraikan isteri-isterimu se- 
belum kamu bercampur dengan mereka, 
padahal sesungguhnya kamu sudah me- 
nentukan mahamya, maka bayarlah se- 
perdua dari mahar yang telah kamu ten- 
tukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 
mema'afkan atau dima'afkan oleh orang 
yang memegang ikatan nikah^^^), dan pe- 
ma'afan kamu itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Sesungguh- 
nya Allah Maha Melihat segala apa yang 
kamu kerjakan. 

Kewajiban mengerjakan shalat biarpun dalam 
keadaan takut. 

238. Peliharalah segala shalat(mu), dan (pe- 
liharalah) shalat wusthaalS2^ . Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu*. ft Jlac -^ ft Jlj (3 Jo I \yijcj\ ^' j ^a^ o' 


^^\}j^\j^gai\^\J^ 


ISl). lalah suami atau wall. Kalau wall yang mema'afkan, maka suami dibebaskan dari membayar 
mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, maka dia membayar seluruh mahar. 

152). ''Shalat wiisthaa" ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpen- 
dapat, bahwa yang dimaksud dengan "Shalat wusthaa" ialah shalat Ashat. Menurut kebanyakan 
ahli hadits,ayat ini menekankan agar semua shalai itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. JUZ 2 2. ALBAQARAH (SAPI BETINA) 239. Jika kamu dalam keadaan takut (ba- 
haya), maka shalatlah sambil berjalan 
atau berkendaraan. Kemudian apabila 
kamu telah aman, maka sebutlah Allah 
(shalatlah), sebagaimana Allah telah 
mengajarkan kepada kamu apa yang be- 
lum kamu ketahui. 

Wasiat untuk isteri dan mut'ah. 

240. Dan orang-orang yang akan meninggal 
dunia di antaramu dan meninggalkan 
isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri- 
isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga se- 
tahun lamanya dengan tidak disuiuh pin- 
dah (dari rumahnya). Akan tetapi jika 
mereka pindah (sendiri), maka tidak ada 
dosa bagimu (waii atau waris dari yang 
meninggal) membiarkan mereka berbuat 
yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak- 
sana. 

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan 
(hendaklah diberikan oleh suaminya) 
mut'ahlS3\ menurut yang ma'ruf, sebagai 
suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
takwa. 

242. Demikianlah Allah menerangkan kepada- 
mu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) 
supaya kamu memahaminya. 

Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di 
jalan Allah s.w.t. 

243. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang ke luar dari kampung 
halaman mereka, sedang mereka beribu- 
ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka 
Allah berfirman kepada mereka: "Mati- 
lah kamu"! 54 j ^ kemudian Allah meng- 
hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah 
mempunyai karunia terhadap manusia 
tetapi kebanyakan manusia tidak ber- 
syukur. 


153). Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya se- 
bagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. 

154). Sebahagian ahU tafsir (seperti Al-Thabari dan Ibnu Katsir) mengartikan mati di sini dengan mati 
yang 5ebenamya;sedangkan sebahagian ahli tafsir yang Iain mengartikannya dengan mati 
semangat. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 2 Dan berperanglah kamu sekalian di jalan 
Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 


245. Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang balk (me- 
nafkahkan hartanya di jalan Allah), ma- 
ka Allah akan memperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat gan- 
da yang banyak. Dan Allah menyempit- 
kan dan melapangkan (rezki) dan ke- 
pada-Nya4ah kamu dikembalikan. 

246. Apakah kamu tidak memperhatikan pe- 
muka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi 
Musa, yaitu ketika mereka berkata ke- 
pada seorang Nabi mereka: "Angkatlah 
untuk kami seorang raja supaya kami ber- 
perang (di bawah pimpinannya) di jalan 
Allah". Nabi mereka menjawab: "Mun^in 
sekali jika kamu nanti diwajibkan ber- 
perang, kamu tidak akan berperang." 
Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak 
mau berperang di jalan Allah, padahal se- 
sungguhnya kami telah diusir dari kam- 
pung halaman kami dan dari anak-anak 
kami?"l55^ . Maka tatkala perang itu di- 
wajibkan atas mereka, mereka pun ber- 
paling, kecuali beberapa orang saja di 
antara mereka. Dan Allah Maha Menge- 
tahui orang-orang yang zalim. 

247. Nabi mereka mengatakan kepada mere- 
ka: "Sesungguhnya Allah telah meng- 
angkat Thalut menjadi rajamu". Mereka 
menjawab: "Bagaimana Thalut meme- 
rintah kami, padahal kami lebih berhak 
mengendalikan pemerintahan daripada- 
nya, sedang diapun tidak diberi kekayaan 
yang banyak?** (Nabi mereka) berka- 
ta: **Sesungguhnya Allah telah memilih- 
nya menjadi r^amu dan menganugerahi- 
nya ilmu yang luas dan tubuh yang per- 
kasa.'* Allah memberikan pemerintahan 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha 
Mengetahui. )4JLA2vX<dU ^ LlXl2>^4L\ Jf»^ c5 Jl^i ^ iai^^j cP*:^ ^IS •J!^^^=*iil*ii»»T^ 


^j^^lni:; i'J^j^^o^ 'i^]:\ 


ISS). Maksudnya. mereka diusir dan anak^nak mereka ditawai\. JUZ 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 61 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada 
mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan 
menjadi raja, ialah kembalinya tabut ke- 
padamu, di dalamnya terdapat ketenang- 
an^'^) dari Tuhanmu dan sisa dari pe- 
ninggalan keluarga Musa dan keluarga 
Harun; tabut itu dibawa oleh Malajkat. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu 
teidapat tanda bagimu, jika kamu orang 
yang beriman. 

249. Maka tatkala Thalut keluar membawa 
tentaxanya, ia beikata: "Sesungguhnya 
Allah akan menguji kamu dengan suatu 
sungai. Maka siapa di antara kamu me- 
minum aimya, bukanlah ia pengikutku. 
Dan barangsiapa tiada meminumnya, 
kecuali menceduk seceduk tangan, maka 
ia adalah pengikutku." Kemudian mereka 
meminumnya kecuali beberapa oiang di 
antara mereka. Maka tatkala Thalut dan 
orang-orang yang beriman bersama dia 
telah menyeberangi sungai itu, orang- 
orang yang telah minum berkata: *Tak 
ada kesanggupan kami pada hari ini un- 
tuk melawan Jalut dan tentaranya." 
Orang-orang yang meyakini bahwa 
mereka akan menemui Allah berkata: 
"Berapa banyak terjadi golongan yang se- 
dikit dapat mengalahkan golongan yang 
banyak dengan izin Allah. Dan Allah 
beserta orang-orang yang sabar." 

250. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tenta- 
ranya, merekapun (Thalut dan tentaranya) 
berdo'a: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah ke- 
sabaran atas diri kami, dan kokohkanlah 
pendirian kami dan tolonglah kami terhadap 
orang-orang kafir". 

251. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan ten- 
tara Jalut dengan izin Allah dan (dalam 
peperangan itu) Daud membunuh Jalut, 
kemudian Allah memberikan kepadanya 
(Daud) pemerintahan dan hikmahlS?^ (se- 
sudah meninggalnya Thalut) dan meng- 
ajarkan kepadanya apa yang dike- 
hendaki-Nya. Seandainya Allah tidak me- 

1S6). Tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat yang membawa ketenangan bagi mereka. 
157). Yang dimaksud di sini ialah kenabian dan Kitab Zabur. 62 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 3 nolak (keganasan) sebahagian manusia 
dengan sebahagian yang lain, pasti rasaklah 
bumi inL Tetapi Allah mempunyai karu- 
nia (yang dicuiahkan) atas semesta alam. 

252. Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami baca- 
kan kepadamu dengan hak (benar) dan se- 
sungguhnya kamu benar-benar salah se- 
orang di antaia nabi-nabi yang diutus. 

JUZ 3 

TENTANG RASULRASUL DAN KEKUASAAN 
ALLAH. 

Keistimewaan dan perbedaan derajat rasul- 
rasul 

253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagjan 
mereka atas sebagian yang lain. Di an- 
tara mereka ada yang Allah beikata-ka- 
ta (langsung dengan dia) dan sebagian- 
nya Allah meninggikannya^ss^ beberapa 
derajat. Dan Kami berikan kepada Msa 
putera Maiyam beberapa mu'jizat serta 
Kami perkuat dia dengan Ruhul Qu- 
dufi^s^^ . Dan kalau Allah meng|iendaki, 
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang- 
orang (yang datang) sesudah rasul-ra- 
sul itu, sesudah datang kepada mereka be- 
berapa macam keterangan, akan tetapi 
mereka berselisfli, maka ada di antaia me- 
reka yang beriman dan ada (pula) di an- 
tara mneka yang kafir. Seandainya Allah 
menghendaki, tidaklah mraeka berbunuh- 
bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa 
yang dikehendaki-Nya. 

Anjuran membelanjakan harta. 

254. Hai orang-orang yang beriman, belanja- 
kanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki 
yang telah Kami berikan kepadamu sebe- 
lum datang hari yang pada hari itu tidak 
ada lagi jual beli dan tidak ada lagi per- 
sahabatan yang akrab dan tidak ada lagi 
syafa*atl60^ . Dan orang-orang kafir itulah 
orang-orang yang zalim. :irs4-^;^^3Vtojmi 
Tjc-J-^ji 


>• .* •■-'-'•• >^ 

158), Yakni Nabi Muhammad s 
159). Lihat kembali not 69. 
160). Lihat not 46. JUZ 3 2. AL BAQARAH (SAP! BETINA) 63 Ayat Kursi. 

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) ; 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan- 
Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada 
yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 
tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa 
yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui 
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa 
yang dikehendaki-Nya. Kursil^l) Allah 
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak 
merasa berat memelihara keduanya, dan 
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besai. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. 

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) 
agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang se- 
sat. Karena itu barangsiapa yang ingkar 
kepada Thaghut^^i^ (jan beriman kepada 
Allah, maka sesungguhnya ia telah bei- 
pegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. i^,. j^bV j»^i J^l _^-^ i4iJl/^ '4i\ 

<:T -if r l>y > i',r '>^y 

A AS -OIL* ^j^jf J yi3*^ V j-J«>^ Allah Pelindung orang-orang yang ber- 
iman; Dia mengeluarkan mereka dari ke- 
gelapan (kekafiran) kepada cahaya (i- 
man). Dan orang-orang yang kafir, pe- 
lindung-pelindungnya ialah syaitan, yang 
mengeluarkan mereka dari cahaya kepada 
kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah 
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ^ .^jji^t;j^!^dJi 161). /Turji dalamayat inioleh sebagianmufassirindiartikandengan ilmu Allah dan adapula yangmengartikan 
dengan kekiiasaan-Nya. Pendapat yang sahih teifaadap ma'na "Kursi" ialah tempat letak telapak 
kakiNya. 

162). Tha^ut. ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. 2. AL BAOARAH (SAPI BETINA) JUZ 3 Membangkitkan kembali orang-orang yang su- 
dah mati. 

258. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orangl63\ yang mendebat Ibrahim tentang 
Tuhannya (Allah) karena Allah telah mem- 
berikan kepada orang itu pemerintahan 
(kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: 
"Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan 
mematikan," orang itu berkata: "Saya 
dapat menghidupkan dan mematikan"l64 \ 
Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah 
menerbitkan matahari dari timur, maka 
terbitkanlah dia dari barat," lalu heran 
terdiamlah orang kafir itu; dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim. 

259. Atau apakah (kamu tidak memperhati- 
kan) orang yang melalui suatu negeri yang 
(temboknya) telah roboh menutupi atap- 
nya. Dia berkata: "Bagaimana Allah 
menghidupkan kembali negeri ini setelah 
hancur?" Maka Allah mematikan orang itu 
seratus tahun, kemudian menghidupkan- 
nya kembali. Allah bertanya: "Berapa 
lama kamu tinggal di sini?" la menjawab: 
"Saya telah tinggal di sini sehari atau se- 
tcngah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya 
kamu telah tinggal di sini seratus tahun la- 
manya; lihatlah kepada makanan dan mi- 
numanmu yang belum lagi berobah; dan li- 
hatlah kepada keledai kamu (yang telah 
menjadi tulang belulang); Kami akan men- 
jadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi 
manusia; dan lihatlah kepada tulang belu- 
lang keledai itu, kemudian Kami menyusun- 
nya kembali, kemudian Kami membalutnya 
dengan daging". Maka tatkala telah nyata 
kepadanya (bagaimana Allah meng- 
hidupkan yang telah mati) diapun ber- 
kata: "Saya yakin bahwa Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu". '^^}:^'^^'S\Zv^Vdi'^ 163). Yaitu Nanuudz raja Babilonia. 

164). Maksud raja Namrudz dengan "menghidupkan" ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksudnya 

dengan "mematikan" ialah membunuh. 

Perkataannya itu untuk mengejek Nabi Ibrahim a.s. JUZ 3 2. AL BAQARAH (SAPl BETINA) 260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: 
"Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagai- 
mana Engkau menghidupkan orang mati". 
Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". 
Ibrahim menjawab: **Aku telah meyakini- 
nya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap 
(dengan imanku)". Allah berfirman: "(Ka- 
lau demikian) ambillah empat ekor burung, 
lalu cincanglah**^) semuanya olehmu. 
(Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas 
tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagi- 
an-bagian itu, kemudian panggiUah mereka, 
niscaya mereka datang kepadamu dengan 
segera". Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. <J*CJCJU± 


4j;j\ j\ llfrlj liLu <i\^b ly^:i^jJ^ IV^;*- CARACARA PENGGUNAAN HARTA DAN 
HUKUM-HUKUMNYA. 

Menafkahkan harta di jalan Allah. 

26 L. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
oleh) orang-oiang yang menafkahkan har- 
tanya di jalan Allah ^^6) adalah serupa de- 
ngan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bultr, pada tiap-tiap bulir: seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui. 


, ^^ 


1 65 ). Pendapat di atas adalah menurut At-Thabari dan Ibnu Katsir. sedang menurut Abu Muslim Ai Ashfa- 
hani pengertian ayat di atas iaiah bahwa Allah memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim a.s. tentang 
cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruh Nabi Ibrahim a.s. mengambil empat ekor 
burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapat datang seketika, bilamana 
dipanggil. Kemudian, burung-burung yang sudah pandai itu, diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor, 
lalu burung-biuimg itu dipanggil dengan satu tepukan/seruan, niscaya burung-burung itu akan datang 
dengan segera, walaupun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan. Maka demikian pula Allah menghi- 
dupkan orang-orang yang mati yang tersebar di mana-mana, dengan satu kalimat cipta "hiduplah 
kamu semua" pastilah mereka itu hidup kembali. 

Jadi menurut Abu Muslim sighat amr (bentuk kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya kha- 
bar (bentuk berita> sebagai cara penjelasaa Pendapat beliau ini dianut pula oleh Ar Razy dan 
Rasyid Ridha. 

166). Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pem- 
bangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiyah dan Iain-lain. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 3 262. Oiang-orang yang menafkahkan haita- 
nya di jalan Allah, kemudian mereka tidak 
mengiiingi apa yang dinafkahkannya itu 
dengan menyebut-nyebut pemberiannya 
dan dengan tidak menyakiti (perasaan si- 
penerima), meieka mempetoleh pahala di 
sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekha- 
watiian terhadap meieka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati. 

263. Perkataan yang baik dan pemberian 
ma'afi 67 ^ lebih baik dari sedekah yang di- 
iringi dengan sesuatu yang menyakitkan 
(perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya 
lagi Maha Penyantun. 

264. Hai orang-orang beriman, janganlah ka- 
mu menghilangkan (pahala) sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan me- 
nyakiti (perasaan sipenerima), seperti 
orang yang menafkahkan hartanya kare- 
na riya kepada manusia dan dia tidak ber- 
iman kepada Allah dan hari kemudian. 
Maka perumpamaan orang itu seperti 
batu licin yang di atasnya ada tanah, 
kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, 
lalu menjadilah dia bersih (tidak ber- 
tanah). Mereka tidak menguasai sesuatu- 
pun dari apa yang mereka usahakan; dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang kafir^ 68 \ 

265. Dan perumpamaan orang-orang yang 
membelanjakan hartanya karena mencari 
keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa 
mereka, seperti sebuah kebun yang ter- 
letak di dataran tinggi yang disiram oleh 
hujan lebat, maka kebun itu menghasil- 
kan buahnya dua kali lipat. Jika hujan le- 
bat tidak menyiraminya, maka hujan 
gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu perbuat. 

167). Perkataan yang baik maksudnya menoiak dengan caia yang baik, dan nuksud pembo'tan ma'af 

ialah mema'afkan dngkah laku yang kurang sopan dari sipeminta. 
168). Mereka ini tidak mendapat manfa'at di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat 

pahala di akhiiat. JUZ 3 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 266. Apakah ada salah seorang di antaramu 
yang ingin mempunyai kebun kurma dan 
anggur yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; dia mempunyai dalam 
kebun itu segala macam buah-buahan, 
kemudian datang^ masa tua pada orang 
itu sedang dia mempunyai keturunan yang 
masih kecil-keciL Maka kebun itu ditiup 
angin keras yang mengandung api, lalu 
terbakarlah. Demikianiah Allah me- 
nerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu 
supaya kamu memikirkannyai^^^. 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkah- 
kanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian da- 
ri apa yang Kami keluaikan dari bumi un- 
tuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan 
dari padanya, padahal kamu sendiri tidak 
mau mengambilnya melainkan dengan 
memicing^an mata terhadapnya. Dan ke- 
tahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji. 

268. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) ka- 
mu dengan kemiskinan dan menyuruh 
kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang 
Allah menjanjikan untukmu ampunan 
daripada-Nya dan kaiunia^^Ox Dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui. 

269. Allah menganugrahkan al hikmah (kefa- 
haman yang dalam tentang Al Qui'an dan 
As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehen- 
daki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al 
hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi 
karunia yang banyak. Dan hanya orang- 
orang yang berakallah yang dapat me- 
ngambil pelajaran (dari firman Allah). 

270. Apa s^a yang kamu nafkahkan atau apa 
saja yang kamu nazarkan^ 7 1 \ maka se- 
sungguhnya Allah mengetahumya. Orang- 
orang yang berbuat zalim tidak ada se- 
orang penolongpun baginya. 


169). Iniiah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena nya, membangga-banggakan ten- 
tang pemberiannya pada orang lain dan menyakiti hati orang. 

170). Balasan yang lebih balk dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia. 

171). Namr yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allah s.w.t. untuk mendekatkan 
dixi kepada-Nya balk dengan syaiat ataupun tidak. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 3 Jika kamu menampakkan sedekah 
(niu)i 72 \ tnaka itu adalah baik sekali. Dan 
jika kamu menyembunyikannya' "^3 \ dan 
kamu berikan kepada orang-orang fakii, 
maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu. Dan Allah akan mengjiapuskan 
dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan- 
mu; dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mere- 
ka mendapat petunjuk, akan tetapi AUah- 
lah yang member! petunjuk (member! 
taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), maka pahala- 
nya itu untuk kamu sendiri Dan jangan- 
lah kamu membelanjakan sesuatu me- 
lainkan karena mencari keridhaan Allah. 
Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu se- 
dikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). 

273. (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir 
yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; me- 
reka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; 
orang yang tidak tahu menyangka mere- 
ka orang kaya karena memelihara diri da- 
ri minta-minta. Kamu kenal mereka de- 
ngan melihat sifat-«ifatnya, mereka tidak 
meminta kepada orang secara mendesak. 
Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), maka se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui ^.^ I'^tf ^^ 't-"^<f '>»^ >-f «:: 274. Orang-orang yang menafkahkan harta- 
nya di malam dan di siang hari secara ter- 
sembunyi dan terang-terangan, maka 
mereka mendapat pahala di sisi Tuhan- 
nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. 


1 72). Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontob orang lain. 

173). Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat 
menimbulkan riya pada diri sipemberi dan dapat pula menvakltkan hati orang yang diberi JUZ 3 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 69 275. Orang-orang yang makan (mengambil) 
liba''^^) tidak dapat berdiri melainkan 
sepeiti berdiiinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila^'^^) . Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharam- 
kan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambihiya 
dahulul76^ (sebelum datang larangan); 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Orang yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 

276. Allah memusnahkan riba dan menyubur- 
kan sedekahl''7\ ];)an Allah tidak me- 
nyukai setiap orang yang tetap dalam ke- 
kafiran, dan selalu berbuat dosa^'^^). 

277. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
iman, mengerjakan amal saleh, mendiri- 
kan sembahyang dan menunaikan zakat, 
mereka mendapat pahala di sisi Tuhan- 
nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, ber- 
takwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika ka- 
mu orang-orang yang beriman. ^\j c-:3 jcJj \ <4^j Vy \ -uji j>u^ 
Uh^^J^o\^}^tyt 174). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang di- 
syaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang de- 
ngan barang yang sejenis, tetapl lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan 
sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda dan 
umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. 

17S). Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. 

176). Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

177). Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan ber- 
kahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembang harta yang 
telah dikeluarkan sedekahnya atau meUpat gandakan berkahnya. 

178). Maksudnya: ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 3 <.i.*^*^J>L^ 279. Maka jika kamu tidak mengeijakan (me- 
ninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, 
t)ahwa Allah dan Rasul-Nya akan meme- 
rangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagunu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan ti- 
dak (pula) dianiaya. 

280. Dan jika (orang berhutang itu) dalam ke- 
sukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (se- 
bagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. Dan pelihaialah dirimu dari (azab yang 
terjadi pada) hari yang pada waktu itu ka- 
mu semua dikembalikan kepada Allah. 
Kemudian masing-masing diri dibeii 
balasan yang sempuma terhadap apa 
yang telah dikerjakannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 


i-^^A'^z 

Kesaksian dalam mu'amalah. 

282. Hai orang-oiang yang beriman, apabila 
kamu bermu'amalahi79^ tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menullskannya. Dan hendaklah se- 
orang penulis di antara kamu menullskan- 
nya dengan benai. Dan janganlah penulis 
enggan menullskannya sebegaimana AUah 
telah mengajaikannya, maka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah oiang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang 
akan dituiis itu), dan hendaklah ia ber- 
takwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun dari- 
pada hutangnya. Jika yang berhutang itu 
orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan pers^- 
sikanlah dengan dua orang saksi dari orang- 
orang lelaki diantaramu). Jika tak ada 
dua orang lebki, maka (boleh) seorang le- 
laki dan dua orang perempuan dari saksi- 
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 
lupa maka seorang lagi mengingatkannya. >^Hici:^^^\^jS\'^l\s^c^J\Ck 179). Berrmamakh ialah sepeiti beijual bell, berhutang piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya. JUZ 3 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) Janganlah saksi-saksi itu enggan (mem- 
beii keteiangan) apabila meieka di- 
panggil; dan janganlah kamu jemu me- 
nulis hutang itu, baik kecU maupun besai 
sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan le- 
bih dapat menguatkan persaksian dan le- 
bih dekat kepada tidak (menimbulkan) ke- 
raguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdag^ngan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tak ada dosa bagi kamu, (jikai) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksi- 
kanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah p«iulis dan saksi saling sulit- 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada diiimu. Dan 
beitakwalah kepada Allah; Allah meng- 
ajarmu; dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 

283. Jika kamu dalam perjaianan (dan berx 
mu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegangl80\ (oleh yang beipi- 
utang). Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunai<- 
kan amanatnya (hutangnya) dan hendak- 
lah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;: 
dan janganlah kamu (para saksi) me- 
nyembunyikan persaksian. Dan barang- 
siapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang ber- 
dosa hatinya; dan Allah Maha Menge- 
tahui apa yang kamu kerjakan. 

Pujian Allah terhadap para mu'min dan do'a 
mereka. 

284 . Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu 
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu menyembunyikannya, niscaya 
Allah akan membuat perhitungan dengan 
kamu tentang perbuatanmu itu. Maka j»-±=LJ^J -Oil |>A-->)j ^.^SS^^^y^ 

<jlA/ L^b b-My pJ^rA-^ i^j^ 'oli ^ 


180)- Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak peicaya mempercayai 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) JUZ 3 Allah mengampuni siapa yang dike- 
hendaki-Nya dan menyiksa siapa yang di- 
kehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 

285. Rasul telah beiiman kepada Al Qui'an 
yang diturunkan kepadanya dari Tuhan- 
nya, demikian pula orang-orang yang ber- 
iman. Semuanya beiiman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya 
dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengata- 
kan): "Kami tidak membeda-bedakan 
antara seseorangpun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasuJ-Nya", dan mereka 
mengatakan: "Kami dengar dan kami 
ta'at". (Meieka berdo'a): "Ampunilah 
kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau- 
lah tempat kembali". 

286. Allah tidak membebani seseorang melain- 
kan sesuai dengan kesanggupannya. la 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang di- 
usahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 
berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
En^au bebankan kepada kami beban 
yang berat sebagaimana En^au beban- 
kan kepada orang-orang yang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikuDcan kepada kami apa yang tak sang- 
gup kami memikulnya. Beri ma'aflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah 
kami. En^aulah Penolong kami, maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang ka- 
fir". 03.Aj;^^i^SfS ^.jj»^^\/^\:i^ PENUTUP 

Kesimpulan surat Al Baqarah ialah: 

1. Menjelaskan beberapa hukum dalam agama Islam. 

2. Mengemukakan beberapa perumpamaan. 
1 Mengemukakan hujjah-hujjah. 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 73 
74 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) ^i^ 


l^^^^^^^^^l^^^^^^h^l^^^^^j^^^^^^l^^^^^y^^^ 


J[^ 


m 


MRWB5p^P^^WSiW^TOPI^^^^WPIR^^MP(R1^^^^6BW^^^! 


m 
w 
« 


m 


ALI 'IMRAN 


£ 


1 


(Keluarga 'Imran) 


% 


1: 


MUQADDIMAH 


W 


I 


Sural "Ali 'Imran" yang terdiri dari 200 ayat ini adalah surat "Madaniyyah". Dinamakan 
Ali 'Imran karena memuat kisah keluarga 'Imran yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran 
Nabi 'Isa a.s., persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam a.s., kenabian dan beberapa mu'jizat- 
nya, serta disebut pula kelahiran Mary am puteri 'Imran, ibu dari Nabi 'Isaa.s. 

Surat Al Baqarah dan All 'Imran ini dinamakan "Az Zahrawaani" (dua yang cemerlang), 
karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab, seperti 
kejadian dan kelahiran Nabi 'Isa a.s., kedatangan Nabi Nfuhammad sa.w. dan sebagainya. 


t 


|k 


Pokok-pokok isinya, ialah: 


K 


X 


;. Keimanan: 


sk 


m 


Dalil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang Nasrani yang mempertuhankan 
Nabi 'Isa a.s.; ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh seluruh nabi. 


m 


Wm 


2. Hukum-hukum: 


'jK. 


« 


Musyawarah;bermubahalah;larangan melakukan riba. 
3. Kisah-kisah: 


¥ 


m 


Kisah keluarga 'Imran; perang Badar dan Uhud dan pelajaran yang dapat diambil 
dari padanya. 


% 


fR 


4. Dan Iain-lain: 


'S# 
Golongan-golongan manusia dalam memahami ayat^yat mutasyaabihaat; sifat- 
sifat Allah; sifat orang-orang yang bertakwa; Islam satu-satunya agama yang diri- 
dhai Allah ;kemudharatan mengambil orang-orang kafirsebagaiteman kepercayaan; 

ngatan-peringatan terhadap Ahli Kitab; Ka'bah adalah rumah peribadatan yang 
tertua dan bukti-buktinya; faedah mengingati AOah dan merenungkan ciptaanNya. 
SB 


di^^^^AM^'!ft^^Uk^^AMiM£^^^^f^MM^^^&!iL!^^^«^^^^MM^^^^^^t^tt^A^^^^^E*ltt^u^^^ti 


^K 


wF 


ilfl^y p i*- T % "v W^^^^^^^ ^^^p^T^Rf ^^^^^T^V^^^s*^^ ^PVT^S^^r^^^ ^^^^*5r^^v^ ^rW^ssT^^^ 


'W JUZ 3 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 
i^iM'^ 
ALI 'IMRAN (KELUARGA *IMRAN) 

SURAT KE 3 : 200 ayat. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah tagi Maha Penyayang. 

KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH. 

At Qur'an dan Kitab-kitab yang sebelumnya. 

1. Alif laam miim. 

2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disem- 
bah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi 
terus menerus mengurus makhluk-Nya"*). 

3. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) 
kepadamu dengan sebenamya; mem- 
benaikan kitab yang telah diturunkan se- 
belumnya dan menurunkan Taurat dan 
Injil. 

4. sebelum (Al Qur'an), menjadi petunjuk 
bagi manusia, dan Dia menurunkan Al 
Furqaanl82\ . Sesungguhnya oiang-orang 
yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan 
memperoleh siksa yang berat; dan Allah 
Maha Perkasa lagi mempunyai balasan 
(siksa). 

5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu- 
pun yang tersembunyi di bumi dan tidak 
(pula) di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam ra- 
him sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 


181). Maksudnya Allah mengatxir langit dan bumi serta isinya. 

182). Al Furqaan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. 76 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) JUZ 3 7. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al 
Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya 
ada ayat-ayat yang muhkamaatl^^) itu- 
lah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang 
lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat*84\ , 
Adapun orang-orang yang dalam hatinya 
condong kepada kesesatan, maka mereka 
mengikuti sebahagian ayat-ayat yang muta- 
syabihat untuk menimbulkan fltnah dan 
untuk mencari-cari taVilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui taVilnya melainkan 
Allah. Dan orang-orang yang mendalam 
ilmunya berkata: "Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu 
dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat 
mengambil pelajaran (daripadanya) melain- 
kan orang-orang yang berakal, 

8. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau jadikan hati kami con- 
dong kepada kesesatan sesudah Engkau 
beri petunjuk kepada kami, dan karunia- 
kanlah kepada kami rahmat dari sisi 
Engkau; karena sesungguhnya Engkau-iah 
Maha Pemberi (karunia)". 

9. "'Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengumpulkan manusia untuk (mene- 
rima pembalasan pada) hari yang tak ada 
keraguan padanya". Sesungguhnya Allah 
tidak menyalahi janji. 

Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan 

pengaruh harta benda duniawi. 
10. Sesungguhnya orang-orang yang kafii, 
harta benda dan anak-anak mereka, se- 
dikitpun tidak dapat menolak (siksa) 
Allah dari mereka. Dan mereka itu ada- 
lah bahan bakar api neraka. 11. (keadaan mereka) adalah seperti keada- 
an kaum Fir'aun dan orang-orang yang 
sebelumnya; mereka mendustakan ayat- 
ayat Kami; kaiena itu Allah menyiksa 
mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan 
Allah sangat keras siksa-Nya. 


«it j3 ^U JJbjGjTjub iUu» iLJl* f^*:} \^j 
183). Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami de- 
ngan mudah. 

184). Termasuk dalam pengertian ayat-ayat Mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung bebeiapa 
pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah dbeiidiki secaia 
mendalam'; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat 
yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, 
surga, neraka dan Iain-lain. JUZ 3 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 77 Katakanlah kepada orang-orang yang ka- 
fir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di du- 
nia ini) dan akan digiring ke dalam nera- 
ka Jahannam. Dan itulah tempat yang se- 
buruk-buruknya". 

Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu 
pada dua golongan yang telah bertemu 
(bertempur)*85 \ . Segolongan berpeiang di 
jalan Allah dan (segolongan) yang lain ka- 
fir yang dengan mata kepala melihat (se- 
akan-akan) orang-oiang muslimin dua ka- 
li jumlah mereka. Allah menguatkan de- 
ngan bantuan-Nya siapa yang dike- 
hendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat pelajaran bagi orang- 
oiang yang mempunyai mata hati. 
Dijadikan indah pada (pandangan) manu- 
sia kecintaan kepada apa-apa yang di- 
ingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, 
harta yang banyak dari jenis emas, perak, 
kuda pilihan, binatang-binatang tei- 
nak'B^) dan sawah ladang. Itulah ke- 
senangan hidup di dunia; dan di sisi Allah- 
lah tempat kembali yang baik (surga). 15. Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan ke- 
padamu apa yang lebih baik dari yang 
demikian itu?". Untuk orang-orang yang 
bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan 
mereka ada surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di 
dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri- 
isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: 
Dan Allah Maha Melihat akan hamba- 
hamba-Nya. 

16. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a: "Ya 
Tuhan kami, sesungguhnya kami telah 
beriman, maka ampunilah segala dosa ka- 
mi dan peliharalah kami dari siksa ne- 
raka," 

17. (yaitu) orang-orang yang sabar, yang be- 
nar, yang tetap ta'at, yang menafkahkan 
hartanya (di jalan Allah), dan yang me- 
mohon ampun di waktu sahur^ ^"^ ) . 


18S). Pertemuan dua golongan itu - antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terjadi dalam pe- 
rang Badar. Badar nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dengan Madinah di mana ter- 
dapat mata air. 

186). Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, 
lembu, kambing, dan biri-biri. 

187). Sahur waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh. 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pernyataan Allah tentang keesaan dan ke- 
adilan-Nya serta agama yang di ridhai-Nya. 

18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malai- 
kat dan orang-orang yang berilmu***) (juga 
menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tu- 
han (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
Yang Maha Perkasa iagi Maha Bijaksana. 

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di 
sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berse- 
lisih orang-orang yang telah diberi Al 
Kitabi89-| kecuali sesudah datang penge- 
tahuan kepada mereka, karena kedengki- 
an (yang ada) di antaia mereka. Barang- 
siapa yang kafli terhadap ayat-ayat Allah 
maka sesungguhnya Allah sangat cepat 
hisab-Nya. 

20. Kemudian jika mereka mendebat kamu 
(tentang kebenaran Islam), maka kata- 
kanlah: **Aku menyerahkan diriku ke- 
pada Allah dan (demikian pula) orang- 
orang yang mengikutiku". Dan kata- 
kanlah kepada orang-orang yang telah di- 
beri Al Kitab dan kepada orang-orang 
yang ummii^Ov "Apakah kamu (mau) 
masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, 
sesungguhnya mereka telah mendapat pe- 
tunjuk, dan jika mereka berpaling, maka 
kewajiban kamu hanyalah menyampai- 
kan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha 
Melihat akan hamba-hamba-Nya. 

Pembalasan terhadap orang-orang yang mem- 
bunuh nabi-nabi. 

21. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ke- 
pada ayat-ayat Allah dan membunuh pa- 
ra nabi yang memang tidak dibenarkan dan 
membunuh orang-orang yang menyuruh 
manusia berbuat adil, maka gembira- 
kanlah mereka bahwa mereka akan mene- 
rima siksa yang pedih. 

22. Mereka itu adalah orang-orang yang le- 
nyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan 
akhirat, dan mereka sekali-kali tidak 
memperoleh penolong. 
^^ Ml* ^ \t '"" -^ '< " --tf 
188). Ayat ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. 

189). Maksudnya ialah Kitab-kitab yang diturunkan sebelum AlQur'an. 

190). Ummi artinya ialah oiang yang tidak tahu tulis baca. 

Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak 
tahu tulis baca. Menurut sebagian yang lain ialah orang-oiang yang tidak diberi AJ Kitab. JUZ 3 3. ALl 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 79 Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum 
Allah. 

23. Tidakkah kamu mempeihatikan orang- 
orang yang telah diberi bahagian yaitu Al 
Kitab (Taurat), meieka diseru kepada 
kitab Allah supaya kitab itu menetapkan 
hukum di antara mereka; kemudian se- 
bahagian dari mereka berpaling, dan 
mereka selalu membelakangi (kebenar- 
an). 

24. Hal itu adalah karena mereka mengaku: 
"Kami tidak akan disentuh oleh api nera- 
ka kecuali beberapa hari yang dapat di- 
hitung". Mereka diperdayakan dalam aga- 
ma mereka oleh apa yang selalu mereka 
ada-adakan. 

25. Bagaimanakah nanti apabila mereka 
Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang ti- 
dak ada keraguan tentang adanya. Dan 
disempurnakan kepada tiap-tiap diri 
balasan apa yang diusahakannya sedang 
merdca tidak dianiaya (dirugikan). 

Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah 
s.w.t. 

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mem- 
punyai kerajaan, Engkau berikan keraja- 
an kepada orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau cabut kerajaan dari orang 
yang Engjcau kehendaki. Engkau mulia- 
kan oiang yang Engkau kehendaki dan 
Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala 
kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang 
dan Engkau masukkan siang ke dalam 
malam. Engkau keluarkan yang hidup 
dari yang mati, dan Engkau keluarkan 
yang mati dari yang hidupi9l\ . Dan Eng- 
kau beri rezki siapa yang Engkau ke- 
hendaki tanpa hisab (batas)." 


S^j^'^o^cZ^\ C^^y^^>^t^^ 191). Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarican anak ayam dari 
telui, dan telur dari ayam. Dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan di antara bangsa- 
bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) JUZ 3 Larangan berpihak kepada orang kaftr. 

28. Janganlah orang-orang mu^min meng- 
ambil oiang-orang kaflr menjadi walil'2\ 
dengan meninggalkan oiang-orang mu*- 
tnin. Barangsiapa berbuat demikian, nis- 
caya lepaslah ia dari pertolongan Allah 
kecuali kaiena (siasat) memelihara diri 
dari sesuatu yang ditakuti dari mere- 
ka. Dan Allah memperingatkan kamu 
terhadap diri (sik$a)-Nya. Dan hanya ke- 
pada Allah kern ball (mu). 

29. Katakanlah: "Jika kamu menyembunyi- 
kan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 
melahirkannya, pasti Allah mengetahuL" 
Allah mengetahui apa-apa yang ada di 
langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

30. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati 
segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), 
begitu (juga) kejahatan yang telah dikerja- 
kannya; ia ingin kalau kiranya antara ia 
dengan hari itu ada masa yang jauh; dan 
Allah memperingatkan kamu terhadap diri 
(siksa)-Nya. Dan Allah sangat Penyayang ke- 
pada hamba-hamba-Nya. 

Bukti cin ta kepada A Uah s. w. u 

31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) 
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa- 
dosamu.^' Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

32. Katakanlah: 'Ta'atilah Allah dan Rasul- 
Nya; jika kamu berpaling, maka se- 
sungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang kafir". 

KELUARGA 'IMRAN. 
Keutamaan keluarga 'Imran. 

33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, 
Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 
^Imran melebihi segala umat (di masa 
mereka masing-masing), 


35=^:^/0^ tJ'^='«J^^^J 0*W^5^' 


192). Wall jamaknya auliyaa; beiarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau peno- 
long. JUZ 3 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 81 34. (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya 
(keturunan) dari yang lain. Dan Allah Ma- 
ha Mendengai lagi Maha MengetahuL 

35. (Ingatlah), ketika isteri 'Inuan berkata: 
"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku me- 
nazarican kepada Engkau anak yang da- 
lam kandunganku menjadi hamba yang 
saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). 
Karena itu terimalah (nazar) itu daii- 
padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Menge- 
tahui". 

36. Maka tatkala isteri *Inixan melahiikan 
anaknya, diapun berkata: 'Ta Tuhanku, 
sesungguhnya aku melahirkannya se- 
orang anak perempuan; dan Allah lebih 
mengetahui apa yang dilahirkannya itu; 
dan anak laki-laki tidaklah seperti anak 
perempuan. Sesungguhnya aku telah me- 
namai dia Maiyam dan aku mohon perlin- 
dungan untuknya serta anak-anak keturun- 
annya kepada (pemeliharaan) Engkau dari- 
pada syaitan yang terkutuk.** 

37. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai 
nazar) dengan penerimaan yang baik, dan 
mendidiknya dengan pendidikan yang 
baik dan Allah menjadikan Zakariya 
pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk 
untuk menemui Maryam di mihrab, ia 
dapati makanan di sisinya. Zakariya ber- 
kata: "Hai Maryam dari mana kamu 
memperoleh (makanan) ini?" Maryam 
menjawab: *'Makanan itu dari sisi Allah". 
Sesungguhnya Allah memberi rezki ke- 
pada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa 
hisab. 

38. Di sanalah Zakariya mendo'a kepada Tu- 
hannya seraya bedcata: "Ya Tuhanku, 
berilah aku dari sisi Eng^cau seorang anak 
yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pendengar do'a". 

39. Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil 
Zakariya, sedang ia tengah berdiri mela- 
kukan shalat di mihrab (katanya): ''Se- 
3. ALI *IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) JUZ 3 sungguhnya Allah menggembirakan kamu 
dengan kelahiian (seoiang puteiamu) 
Yahya, yang membenarkan kalimat^^^) 
(yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, 
menahan diri (dari hawa nafsu) dan se- 
orang Nabi termasuk keturunan orang- 
orang saleh/' 

40. Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagai- 
mana aku bisa mendapat anak sedang aku 
telah sangat tua dan isteriku pun seorang 
yang mandul?". Berfinnan Allah: "Demi- 
kianlah, Allah berbuat apa yang dike- 
hendaki-Nya". 

41. Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tan- 
da (bahwa isteriku telah mengandung)**. 
Allah berfirman: '*Tandanya bag^u, 
kamu tidak dapat berkata-kata dengan 
manusia selama tiga hari, kecuali deng»n 
isyarat Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 
sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di 
waktu petang dan pagi hari". 

42. Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) ber- 
kata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah 
telah memilih kamu, mensucikan kamu 
dan melebihkan kamu atas segala wanita 
di dunia (yang semasa dengan kamu). 

43. Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, 
sujud dan ruku'lah bersama orang-orang 
yangruku*194\ 

44. Yang demikian itu adalah sebagian dari 
berita-berita ghaib yang Kami wahyukan 
kepada kamu (ya Muhammad); padahal 
kamu tidak hadir beserta mereka, ketika 
mereka melemparkan anak-anak panah 
mereka (untuk mengundi) siapa di antara 
mereka yang akan memelihara Maryam. 
Dan kamu tidak hadir di sisi mereka keti- 
ka mereka bersengketa. 


193) Maksudnya' membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat Icun" (jadi- 

lah) tanpa bapak yaitu Nabi 'Isa a.s. 
194). Bersembahyanglah dengan beijama'ah. JUZ 3 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 83 .TT^^^^^TT^ Kisah Al Masih Isa Patera Maryam, 

45. angatlah), ketika Malaikat berkata: '*Hai 
Maiyam, sesungguhnya Allah meng- 
gembiiakan kamu (dengan kelahiian se- 
orang putera yang diciptakan) dengan 
kalimat^^S) (yang datang) daripadarNya, 
namanya Al Masih 'Isa putera Maryam, 
seorang terkemuka di dunia dan di akhi- 
rat dan tennasuk orang-oiang yang dide- 
katkan (kepada Allah), 

46. dan dia berbicara dengan manusia dalam 
buaian dan ketika sudah dewasa dan dia 
termasuk di antaia orang-oiang yang sa- 
leh." 

47. Maiyam berkata: **Ya Tuhanku, betapa 
mungkin aku mempunyai anak, padahal 
aku belum pernah disentuh oleh seorang 
laki-lakipun." Allah berfkman (dengan 
perantaraan Jibril): **Demikianlah AUah 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. 
Apabila Allah berkehendak menetapkan 
sesuatu, maka Allah hanya cukup ber- 
kata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah 
dia. 

48. Dan Allah akan moig^jarican kepadanya 
Al Kitabl96) , Hikmah, Taurat dan InjiL 49. Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil 
(yang berkata kepada mereka): **Se- 
sungguhnya aku telah datang kepadamu 
dengan membawa sesuatu tanda (mu*- 
jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk bu- 
rung; kemudian aku meniupnya, maka ia 
menjadi seekor burung dengan seizin 
Allah; dan aku menyembuhkan orang 
yang buta sejak dari lahimya dan orang 
yang berpenyakit sopak; dan aku meng- 
hidupkan orang mati dengan seizin Allah; 
dan aku kabarkan kepadamu apa yang 
kamu makan dan apa yang kamu simpan 
di rumahmu. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu adalah suatu tanda (ke- 
benaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman". 


195). Lihat not. 193. 

196). Al Kitab di nni ada yang menafsirkan dengan pebyaran menulis, dan ada pula yang menafar- 
kannya dengan kitab-kitab yang dituninkan AUah sebehimnya selain Taurat dan IqiL 84 3. ALI *IMRAN (KELUARGA *IMRAN) JUZ 3 i^2^^LiL^»ii^^C 50. Dan (aku datang kepadamu) membenai- 
kan Taurat yang datang sebelumku, dan 
untuk menghalaJkan bagimu sebagian 
yang telah diharamkan untukmu, dan aku 
datang kepadamu dengan membawa 
suatu tanda (mu^izat) dari Tuhanmu. 
Karena itu beitaqwaiah kepada Allah 
dan ta'atlah kepadaku. 

51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Ini- 
lah jalan yang lurus". 

52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaxan 
mereka (Bani Israil) beikatalah dia : "Sia- 
pakah yang akan menjadi penolong-pe- 
nolongku untuk (menegakkan agama) 
Allah?" Paia hawariyyin (sahabat-sa- 
habat setia) menjawab: ^'Kamilah pe- 
nolong-penolong (agama) Allah. Kami 
beiiman kepada Allah; dan saksikanlah 
bahwa sesungguhnya kami adalah orang- 
orang yang berserah diri. 

53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman ke- 
pada apa yang telah Engkau turunkan 
dan telah kami ikuti rasul, karena itu 
masukkaniah kami ke dalam golongan 
oiang-orang yang menjadi saksi (ten tang 
keesaan Allah)*". 

54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, 
dan Allah membalas tipu daya mereka itu. 
Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu 
daya. 

55. (Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai 
'Isa, sesungguhnya Aku akan menyam- 
paikan kamu kepada akhir ajahnu dan 
mengangkat kamu kepada-Ku serta mem- 
bersihkan kamu dari orang-orang yang 
kafir, dan menjadikan orang-orang yang 
mengikuti kamu di atas orang-orang 
yang kafir hingga hari kiamat. Kemu- 
dian hanya kepada Akulah kembalimu, 
lalu Aku memutuskan di antaramu ten- 
tang hal-hal yang selalu kamu berselisih 
padanya". 

56. Adapun orang-orang yang kafir, maka 
akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang 
sangat keras di dunia dan di akhirat, dan 
mereka tidak memperoleh penolong -,/ J-if >«f'^'> ^^ I >'> '"' t^ci^^i^l^i^^^^X^^ JUZ 3 3. ALI IMRAN (KELUARGA *IMRAN) 85 its^l^it4^_A^ /va 57. Adapun orang-oiang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh, maka 
Allah akan memberikan kepada mereka 
dengan sempuma pahala amalan-amalan 
mereka; dan Allah tidak menyukai orang- 
orang yang zalim. 

58. Demikianlah (kisah *Isa), Kami mem- 
bacakannya kepada kamu sebagian dari 
bukti-bukti (kerasulannya) dan (mem- 
bacakan) AlQur*an yang penuh hikmah. 

59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Msa di 
sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) 
Adam. Allah menciptakan Adam dari 
tanah, kemudian AUah berfirman ke- 
padanya: **Jadilah" (seorang manusia), 
makajadilahdia. 

60. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itu- 
lah yang beiur, yang datang dari Tuhan- 
mu, kar«ia itu janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang ragu-ragu. 

61. Siapayang membantahmu tentang kisah 
*Isa sesudah datang Qmu (yang meyakin- 
kan kamu), maka katakanlah (kepada- 
nya): '*Marilah kita memanggil anak-anak 
kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri 
kami dan isteri-isteri kamu, diri kami 
dan diri kamu; kemudian marilah kita 
bermubahalah kepada Allah dan kita min- 
ta supaya la'nat AUah ditimpakan kepada 
orang-orang yang dusta*'?^, 

62. Sesungguhnya ini adalah kisah yang be- 
nar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disem- 
bah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, 
Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana . 

63. Kemudian jika mereka berpaling (dari 
kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui orang-orang yang berbuat ke- 
nisakan. 


197). Mubahalah ialah masing-masing pOiak di antara orang-orang yang berbeda pendapat mendo'a ke- 
pada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan latitat kepada pihak yang ber- 
dusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini 
menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. 86 3. ALI TMRAN (KELUARGA TMRAN) JUZ 3 Ajakan kepada agarm Tauhid. 
"MiUatu Ibmhim". 

64. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (ber- 
pegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 
yang tidak ada peiseHsihan antara kami dan 
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali 
Allah dan tidak kita persekutukan Dia de- 
ngan sesuatupun dan tidak (pula) sebagi- 
an kita menjadikan sebagian yang lain se- 
bagai tuhan selain Allah. Jika mereka ber- 
paling maka katakanlah kepada mereka: 
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- 
oiang yang berserah diri (kepada Allah)*. 

65. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah 
membantahl'S^ tentang hal Ibrahim, 
padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan 
melainkan sesudah Ibrahim. Apakah 
kamu tidak berpikir? 

66. Begin jlah kamu, kamu ini (sewajarnya) 
bantah membantah tentang hal yang 
kamu ketahui^^^^ , maka kenapa kamu 
bantah membantah tentang hal yang ti- 
dak kamu ketahui^OO^?; Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui 

67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bu- 
kan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi 
dia adalah seorang yang lurus^^^jlagi ber- 
serah diri (kepada Allah) dan sekali-kali 
bukanlah dia termasuk golongan orang- 
orang musyrik." 

68. Sesungguhnya orang yang paling dekat 
kepada Ibrahim ialah orang-orang yang 
mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), 
serta orang-orang yang beriman (kepada 
Muhammad), dan Allah adalah Pe- 
lindung semua orang-orang yang ber- 
iman. UL>;t L^JC Uwvoiti Jk»uLj J J C^_.^<^ A_J 


198). Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Ibrahim a.s. itu dari golongannya. 
Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Ibrahim a.s. Uu datang sebelum me- 
reka. 

199). Yakni tentang Nabi Musa a.s., *Isa a.s. dan Muhammad s.a.w. 

200). Yakni tentai^ hal Ibrahim a.s. 

201 ). Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. JUZ 3 3. ALI IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 87 Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam. 

69. Segolongan dari Ahli Kitab ingin me- 
nyesatkan kamu, padahai mereka (se- 
benamya) tidak menyesatkan melainkan 
diiinya sendiri, dan mereka tidak me- 
nyadarinya. 

70. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu meng- 
ingkari ayat-ayat Allah202^ ^ padahai ka 
mu mengetahui (kebenaiamiya). 71. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu men- 
campur adukkan yang haq dengan yang 
bathil203j ^ dan menyembunyikan ke- 
benaran2(H^ , padahai kamu mengetahui? 

72. Segolongan Cain) dari Ahli Kitab berkata 
(kepada sesamanya): 'Terlihatkanlah (se- 
olah-olah) kamu beriman kepada apa 
yang diturunkan kepada orang-oiang ber- 
iman (sahabat-sahabat Rasul) pada per- 
mulaan sjang dan ingkarilah ia pada 
akhimya, supaya mereka (orang-orang 
mu'min) kembaii (kepada kekafiran). 

73. Dan janganlah kamu percaya melainkan 
kepada orang yang mengikuti agama- 
mu205^ . Katakanlah: "Sesungguhnya pe- 
tunjuk (yang haius diikuti) ialah petuiquk 
Allah, dan O^nganlah kamu percaya) 
bahwa akan diberikan kepada seseorang 
seperti apa yang diberikan kepadamu, dan 
(jangan pula kamu percaya) bahwa mere- 
ka akan mengalahkan hujjahmu di sisi 
Tuhanmu". Katakanlah: **Sesungguhnya 
karunia itu di tangan Allah, Allah mem- 
berikan karunia-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"; 


202). Yakni: ayat-ayat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

203) Yaitu: menutupi firman-fliman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Iigil dengan perkataan- 

perkataan yang dibuat-buat mereka (ahli kitab) sendiri. 
204). Maksudnya: kebenaran tentang kenabian Muhammad s.a.w. yang tersebut dalam Taurat dan 

InjiL 
205) Kepacb orang-orang yang mengikuti agamamu maksudnya: kepada orang yang seagama dengan 

kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tak jadi masuk Islam atau kepada orang-orang Islam yang 

berasal dari agamamu agar goncang iman mereka dan kembaii kepada kekafiran. 88 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) JUZ 3 74. Allah menentukan lahmat-Nya Gcenabi- 
an) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, 
dan Allah mempunyai kaiunia yang Kebumkan-kebumkan orang Yahudi. 

75. Di antaia Ahli Kitab ada orang yang jika 
kamu mempefcayakan kepadanya harta 
yang banyak, dikembalikannya kepada- 
mu; dan di antara mereka ada oiang yang 
jika kamu mempercayakan kepadanya 
satu dinar, tidak dikembalikannya ke- 
padamu, kecuali jika kamu selalu me- 
nagihnya. Yang demikian itu lantaran 
mereka mengatakan: "Tidak ada dosa 
bagi kami terhadap orang-orang um- 
mi206^ . Mereka berkata dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui. 

76. (Bukan demikian), sebenamya siapa yang 
menepati janji (yang dibuat)nya207^ dan 
bertakwa, maka sesungguhnya Allah me- 
nyukai orang-orang yang bertakwa. 

77. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah- 
sumpah mereka dengan harga yang sedikit, 
mereka itu tidak mendapat bahagian (paha- 
la) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata- 
kata dengan mereka dan tidak akan me- 
lihat kepada mereka pada had kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. 
Bagi mereka azab yang pedih. 

78. Sesungguhnya di antara mereka ada 
segolongan yang memutax-mutar lidah- 
nya membaca Al Kitab, supaya kamu me- 
nyangka yang dibacanya itu sebagian dari 
Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab 
dan mereka mengatakan: ''la (yang di- 
baca itu datang) dari sisi Allah*', padahal 
ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata 
dusta terhadap Allah, sedang mereka 
mengetahui. . ''^A'f ^. >* i"^ y^ •<'' -^ -^ 206). Yang mereka maksud dengan orang-orang ummi dalam ayat ini adalah orang Arab. 

207). Yaknj janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. JUZ 3 3. ALI IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 89 Seorang mbi tidak akan menyumh manusia me- 
nyembah dirinya. 

79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang 
Allah berikan kepadanya Al Kitab, hik- 
mah dan kenabian, lalu dia berkata ke- 
pada manusia: "Hendaklah kamu men- 
jadi penyembah-penyembahku bukan pe- 
nyembah Allah." Akan tetapi (dia ber- 
kata): "Hendaklah kamu menjadi orang- 
orang rabbani208^ ^ karena kamu selalu 
mengajarkan Al Kitab dan disebabkan 
kamu tetap mempelajaiinya. 

80. Dan (tidak wajar pula baginya) me- 
nyuruhmu menjadikan malaikat dan pa- 
ra nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) 
dia menyuruhmu berbuat kekafiran di 
waktu kamu sudah (menganut agama) 
Islam?" 

Janfi para nabi kepada Allah tentang kenabi- 
an Muhammad s.a.w. 

81. Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil 
peijanjian dari para nabi: "Sungguh, apa 
saja yang Aku berikan kepadamu berupa 
kitab dan hikmah, kemudian datang ke- 
padamu seorang rasul yang membenar- 
kan apa yang ada padamu, niscaya kamu 
akan sungguh-sungguh beriman kepada- 
nya dan menolongnya"209-^ . Allah ber- 
firman: "Apakah kamu mengakui dan 
menerima perjanjian-Ku terhadap yang 
demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami 
mengakui". Allah berfirman: "Kalau be- 
gitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku 
menjadi saksi (pula) bersama kamu". 

82. Barangsiapa yang berpaling sesudah itu, 
maka mereka itulah orang-orang yang fa- 83. Maka apakah mereka mencari agama 
yang lain dari agama Allah, padahal ke- 
pada-Nya-lah berserah diri segala 
apa yang di langit dan di bumi, baik de- 
ngan suka maupun terpaksa dan hanya 
kepada Allahlah mereka dikembalikan. 


-"T 't -'t" ^^ ^ '^ 'f ^'^"^ 208). Rabhani iaiah oiang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah s.w.t. 

209). Para nabi beijanji kepada Allah s.w.t. bahwa bUamana datang seorang Rasul bemama Muhammad 

mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. 

Peijanjian nabi-nabi ini mengikat pula para ummatnya. 
210) Fasik ialah orang yang tklak mengindahkan perintah Allah s.w.t. 90 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) JUZ 3 84. Katakanlah: "Kami beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan ke- 
pada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan 
anak-anaknya, dan apa yang diberikan 
kepada Musa, 'Isa dan para nabi dari 
Tuhan mereka. Kami tidak membeda- 
bedakan seorangpun di antara mereka 
dan hanya kepada-Nya-lah kami me- 
nyerahkan dirl" 85. Barangsiapa mcncari agama selain aga- 
ma Islam, maka sekali-kali tkiaklah akan 
diterima (agama itu) daripadanya, dan dia 
di akhirat termasuk orang-orang yang 
rugj. 

86. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu 
kauni yang kaflr sesudah mereka ber- 
iman, serta mereka telah mengakui bahwa 
Rasul itu (Muhammad) benar-benar ra- 
sul, dan keterangan-keteranganpun telah 
datang kepada mereka? Allah tidak me- 
nunjuki orang-orang yang zalim. 

87. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasa- 
nya la'nat Allah ditimpakan kepada mere- 
ka, (demikian pula) la'nat para malaikat 
dan manusia seluruhnya, 

88. mereka kekal di dalamnya, tidak di- 
ringankan siksa dari mereka, dan tidak 
(pula) mereka diberi tangguh, 

89. kecuali orang-orang yang taubat, sesudah 
(kaflr) itu dan mengadakan perbaik- 
an211^ , Karena sesungguhnya Allah Ma- 
ha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

90. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah 
beriman, kemudian bertambah kekafiran- 
nya, sekali-kali tidak akan diterima 
taubatnya; dan mereka itulah orang-orang 
yang sesat. 

91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan mati sedang mereka tetap dalam ke- 
kafirannya, maka tidaklah akan diterima 
dari seseorang di antara mereka emas se- 
penuh bumi, walaupun dia menebus diri 
dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi 
mereka itulah siksa yang pedih dan se- 
kali-kali mereka tidak memperoleh peno- 
long. 4-v 
211). Mengadakan perbaikan berarti berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan 
akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesaUhan yang dilakukan. JUZ 4 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 91 JUZ 4 

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada ke- 
bajikan (yang sempuma), sebelum kamu 
menafkahkan sebahagian harta yang ka- 
mu cintaL Dan apa saja yang kamu naf- 
kahkan, maka sesungguhnya Allah me- 
ngetahuinya. 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP PEN- 
DAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB YANG 
KEURU. 

Bantahan terhadap larangan orang Yahudi ten tang 
makanan. 

93. Semua makanan adalah halal bagi Bani 
Isiail melainkan makanan yang diharam- 
kan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sen- 
diri sebelum Taurat diturunkan212\. Kata- 
kanlah: "(Jika kamu mengatakan ada ma- 
kanan yang diharamkan sebelum turun 
Taurat), maka bawalah Tauiat itu, lalu 
bacalah dia jika kamu orang-oiang yang 
benar". 

94. Maka barangsiapa mengada-adakan dus- 
ta terhadap Allah213) sesudah itu, maka 
merekalah oiang-orang yang zalim. 95. Katakanlah: "Benarlah (apa yang difir- 
mankan) Allah". Maka ikutilah agama Ib- 
rahim yang lurus, dan bukanlah dia ter- 
masuk orang-orang yang musyiik. 

Bantahan terhadap pengakuan Ahli Kitab ten- 
tang rumah ibadah yang pertama. 

96. Sesungguhnya lumah yang mula-mula di- 
bangun untuk (tempat beribadat) manu- 
sia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Me- 
kah) yang diberkahi dan menjadi petun- 
juk bagi semua manusia^ 1^ ) . ^ .;^;if t^^C^ot 1>*^^J d5L> A$<1 S'S^ <j-j\jJI jl-^j «^ Jjl 6 J^ 212). Sesudah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hu- 

kuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Lihat selanjutnya surat An Nissa' ayat 

160 dan surat AI An'aam ayat 146. 
213). Dusta terhadap Allah ialah dengan mengatakan bahwa sebelum Taurat diturunkan, Allah telah 

mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israil. 
214). Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di BaituI Maqdis. 

oleh karena itu Allah membantahnya. 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) JUZ 4 97. Padanya teidapat tanda-tanda yang nya- 
ta, (di antaranya) maqam Ibrahim^lS^. j,j^. 

rangsiapa memasukinya (Baitullah itu) 
menjadi amanlah dia; mengeijakan haji 
adalah kewajiban manusia teihadap 
Allah, yaitu (bagj) oiang yang sanggup 
mengadakan peijalanan ke Baitullah2l6) ; 
Baiangsiapa mengingkari (kewajiban ha- 
ji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memeilukan sesuatu) dari semesta 
alam. 

98. Katakanlah: "Hal Ahli Kitab, mengapa 
kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah 
Maha menyaksikan apa yang kamu 
kerjakan?". 

99. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa 
kamu menghalang-halangi dari jalan Allah 
orang-orang yang telah beriman, ka- 
mu mengjiendakinya menjadi bengkok, 
padahal kamu menyaksikan?". Allah 
sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu 
kerjakan. 

Keharusan menjaga persatuan. 

100. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
mengikuti sebahagian dari orang-orang 
yang diberi Al Kitab, niscaya mereka 
akan mengembalikan kamu menjadi orang 
kaflr sesudah kamu beriman. 

101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi 
kafii, padahal ayat-ayat Allah dibacakan 
kepada kamu, dan Rasul-Nya pun bera- 
da di tengah-tengah kamu? Barangsiapa 
yang berpegang teguh kepada (agama) 

Allah maka sesungguhnya ia telah diberi pe- 
tunjuk kepada jalan yang lurus. 

102. Hai orang-orang yang beriman, ber- 
takwalah kepada Allah sebenar-benar tak- 
wa kepada-Nya; dan janganlah sekali-ka- 
li kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam. 


C)^JZSf^\j^l 215). lalah: tempat Nabi Ibrahim a.s. beidiri membangun Ka'bah. 

216). Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jas- 
mani dan peijalananpun aman. JUZ 4 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 103. Dan berpegangiah kamu semuanya kepa- 
da tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 
ni'mat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh mu- 
suhan, maka Allah mempersatukan hati- 
mu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat 
Allah orang-orang yang bersaudara; dan 
kamu telah berada di tepi jurang neraka, 
lalu Allah menyelamatkan kamu dari- 
padanya. Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu men- 
dapat petunjuk 

104. Dan hendaklah ada di antara kamu sego- 
longan umat yang menyeru kepada keba- 
jikan, menyuruh kepada yang ma*ruf dan 
mencegah dari yang munkai2i7^ ; mereka- 
lah orang-orang yang beruntung. 105. Dan janganlah kamu menyerupai orang- 
orang yang bercerai-berai dan berselisih 
sesudah datang keterangan yang jelas ke- 
pada mereka. Mereka itulah orang-orang 
yang mendapat sflcsa yang berat, 

106. pada hari yang di waktu itu ada muka yang 
putih berseri, dan ada pula muka yang 
hitam muram. Adapun orang-orang yang 
hitam muram mukanya Qcepada mereka 
dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah 
kamu beriman? Karena itu rasakanlah 
azab disebabkan kekafiranmu itu". Juo^j^l^iJLo-ij 'j»;-A> ili^D \y_pO J(J 
f^^ >>><' t^^y ^i<^utA -^"^ 107. Adapun orang-orang yang putih berseri 
mukanya, maka mereka berada dalam rah- 
mat Allah (surga); mereka kekal di dalam- 
nya. 

108. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan 
ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; 
dan tiadalah Allah berkehendak untuk 
menganiaya hamba-hamba-Nya. 

109. Kepunyaan Allahlah segalayang ada di 
langit dan di bumi; dan kepada Allahlah 
dikembalikan segala urusan. ni^^'y .<♦>> >>• '^'''V ^\\^Y 217). "Ma'ruf"; segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar ialah segala 
perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 94 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) JUZ 4 Kelebihan umat Islam dari umatyang kin. 

110. Kamu adalah umat yang terbaik yang 
dilahiikan untuk manusia, menjoiruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka; di antara mere- 
ka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik. 111. Mereka sekali-kali tidak akan dapat mem- 
buat mudharat kepada kamu, selain dari 
gangguan-gangguan celaan saja, dan jika 
mereka berperang dengan kamu, pastilah 
mereka berbalik melarikan diri ke bela- 
kang (kalah). Kemudian mereka tidak 
mendapat pertolongan. 

112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja 
mereka berada, kecuali jika mereka ber- 
pegang kepada tali (agama) Allah dan tali 
(perjanjian) dengan manusia^^^x , dan 
mereka kembali mendapat kemurkaan 
dari Allah dan mereka diliputi kerendah- 
an. Yang demikian itu219^icarena mereka 
kafir kepada ayat-ayat Allah dan membu- 
nuh para nabi tanpa alasan yang benar. 
Yang demikian itu220-^ disebabkan mere- 
ka durhaka dan melampaui batas. 

113. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Ki- 
tab itu ada golongan yang berlaku lu- 
rus22i), mereka membaca ayat-ayat 
Allah pada beberapa waktu di malam hari, 
sedang mereka juga bersujud (sembahyang). 

114. Mereka beriman kepada Allah dan hari 
penghabisan mereka menyuruh kepada yang 
ma*ruf, dan mencegah dari yang munkar 
dan bersegera kepada (mengeijakan) pel- 
bagai kebajikan; mereka itu termasuk 
orang-orang yang saleh. 

ji^^^^St >^^3^i oi^t <^ 218). Maksudnya: perlindungan yang ditetapkan Allah dalam AlQur'an dan periindungan yang diberi- 

kan oleh pemerintah Islam atas mereka. 
219). Yakni: ditimpa kehinaan, kerendahan, dan kemurkaan dari AUah. 
220). Yakni: kekafuan dan pembunuhan atas paia nabi-nabi. 
221). Yakni: golongan Ahli Kitab yang telah memeluk agama Islam. JUZ 4 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) US. Dan apa s^a kebajikan yang mereka 
kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak 
dihalangi (menerima pahala)nya; dan 
Allah Maha Mengetahui orang-orang yang 
bertakwa. 

Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang- 
orang ka fir. 

116. Sesnngguhnya oiang-oiang yang kafir 
baik harta mereka maupun anak-anak 
mereka, sekali-kali tidak dapat menolak 
azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan 
mereka adalah penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. 

117. Perumpamaan harta yang mereka nafkah- 
kan di dalam kehidupan dunia ini, adalah 
seperti perumpamaan angin yang mengan- 
dung hawa yang sangat dingin, yang me- 
nimpa tanaman kaum yang menganiaya 
diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. 
Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi 
merekalah yang menganiaya diri mereka 
sendiri. 

Larangun mengambU orang Yahudi sebagai te- 
man kepercayaan. 

118. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu ambil menjadi teman keper- 
cayaanmu orang-orang yang di luar 
kalangaimiu (karena) mereka tidak henti- 
hentinya (menimbulkan) kemudharatan 
bagimu. Mereka menyukai apa yang 
menyusahkan kamu. Telah nyata keben- 
cian dari mulut mereka, dan apa yang di- 
sembunyikan oleh hati mereka lebih be- 
sar lagi. Sungguh telah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya. 

119. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, 
padahal mereka tidak menyukai kamu, 
dan kamu beriman kepada kitab-kitab 
semuanya. Apabila mereka menjumpai 
kamu, mereka berkata: "Kami beriman"; 
dan apabila mereka menyendiri, mereka 
menggigit ujung jari lantaian marah ber- 
campur benci terhadap kamu. Katakan- 
lah (kepada mereka): "Matilah kamu kare- 
na kemarahammu itu". Sesungguhnya 
Allah mengetahui segala isi hati. 
P N::^CAii*iV>-::Jf iub 


3. ALI TMRAN (KELUARGA TMRAN) JUZ 4 120. Jika kamu mempeioleh kebaikan, niscaya 
mereka bersedih hati, tetapi jika kamu 
mendapat bencana, mereka bergembira 
karenanya. Jika kamu bersabai dan ber- 
takwa, niscaya tipu daya mereka sedikit- 
pun tidak mendatangkan kemudharatan 
kepadamu. Sesungguhnya Allah menge- 
tahui segala apa yang mereka kerjakan. 

KISAH PERANG BADAR DAN UHUD. 

Sabar dan tawakkal kepada Allah pangkal ke- 
menangan. 

121. Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat 
pada pagi hari dari (rumah) keluargamu 
akan menempatkan para mu'min pada be- 
berapa tempat untuk berperang222^ . Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahui, 

122. ketika dua golongan dari padamu223^ 
ingin (mundur) karena takut,padahal Allah 
adalah penolong bagi kedua golongan 
itu. Karena itu hendaklah karena AUah 
saja orang-orang mu'min bertawakkal. 

123. Sungguh Allah telah menolong kamu da- 
lam peperangan Badar224\ ^ padahal kamu 
adalah (ketika itu) orang-orang yang le- 
mah225\ . Karena itu bertakwalah kepada 
Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya. 

124. (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepa- 
da orang mu'min: "Apakah tidak cukup 
bagi kamu Allah membantu kamu de- 
ngan tiga ribu malaikat yang diturunkan 
(dari langit)?" 

125. ya (cukup), jika kamu bersabar aan 
bertakwa dan mereka datang menye- 

rang kamu dengan seketika itu juga, 
niscaya Allah menolong kamu dengan li- 
ma ribu Malaikat yang memakai tanda. 

\ijf<j^y>^*^ 222). Peristiwa ini teijadj pada perang Uhud yang menurut ahli sejaiah teijadi pada tahun ke 3 H. 
223). Yakni: Banu Salamah daii suku Khazraj dan Banu Haiitsah daii suku Aus, keduanya daiibaiisan 

kaum muslimin. 
224). LihatnotlSS. 
225). Keadaan kaum muslimin lemah karena jumlah mereka sedikit dan perlengkapan meieka kurang 

mencukupi 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 126.. Dan Allah tidak menjadikan pemberian 
bala-bantuan itu melainkan sebagai kha- 
bar gembira bagi (kemenangan)niu, dan 
agar tenteram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah 
Yang Maha Perkasa lag! Maha Bijak- 
sana. 

127. (Allah menolong kamu dalam perang Ba- 
dar dan memberi bala bantuan itu) untuk 
membinasakan segolongan orang-orang 
yang kafir226^ ^ atau untuk menjadikan 
mereka hina, lalu mereka kembali dengan 
tiada memperoleh apa-apa. 

128. Tak ada sedikitpun campur tanganmu da- 
lam urusan mereka itu227j atau Allah 
menerima taubat mereka, atau mengazab 
mereka, karena sesungguhnya mereka itu 
orang-orang yang zalim. 

129. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit 
dan yang ada di bumi Dia memberi am- 
pun kepada siapa yang Dia kehendaki; 
Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki; 
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Larangan mebkukan riba dan perintah untuk 
bertakwa. 

130. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda228\ dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntung- 131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, 
yang disediakan untuk orang-orang yang 
Perintah Ui'at kepada Allah dan Rasul serta 
sifatsifat orang-orang yang bertakwa. 

132. Dan ta'atilah Allah dan Rasul, supaya ka- 
mu diberi rahmat 


226). Yakni dengan terbunuhnya tujuh puluh pemimpln mereka dan tertawannya tujuh puluh oiang 

lainnya. 
227). Menurut riwayat Bukhaii mengenai turunnya ayat ini, karena Nabi Muhammad s.a.w. berdo'a 

kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka-pemuka musyrikin dan membinasakan 

sebagian lainnya. 
228). Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besai ulama bahwa riba na- 

si'ahitu seiamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Lihat selanjutnya not. 174, 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) JUZ 4 139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan ja- ^ j-^ '^ ''*'^'\''>^\^\^-'' *"' ^\''\ ^. -vf'' 

nganlah (pula) kamu bersedih hati, pada- ji:^ ^J^^y^^ ^3^yj^^ 

hal kamulah orang-orang yang paling ^«^ ^ ,^ 

tinggi (derajatnya), jika kamu orang- ^p Ui^ J^ 
orang yang beriman. 133. Dan beisegeialah kamu kepada ampunan 
dari Tuhanmu dan kepada surga yang 
luasnya seluas langit dan bumi yang dise- 
diakan untuk orang-oiang yang bertak- 
wa, 134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan 
(hartanya), balk di wj^tu lapang maupun 
sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan. 

135. Dan (jug^) orang-orang yang apabila me- 
ngerjakan perbuatan keji atau meng- 
aniaya diri sendiri229\ , mereka ingat akan 
Allah, lalu memohon ampun terhadap do- 
sa-dosa mereka dan siapa lagi yang 
dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Allah? - Dan mereka tidak meneruskan 
perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahuL 

136. Mereka itu balasaimya ialah ampunan da- 
ri Tuhan mereka dan surga yang di da- 
lamnya mengalir sungai-sungai, sedang 
mereka kekal di dalamnya; dan itulah 
sebaik-baik pahala orang-orang yang ber- 
amal. 

137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum ka- 
mu sunnah-sunnah Allah230\ ; Karena itu 
berjalanlah kamu di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana akibat orang- 
orang yang mendustakan (rasul-rasul). 

138. (Al Qur'an) ini adalah penerangan bag! 
seluruh manusia, dan petunjuk serta pela- 
jaran bagi orang-orang yang bertakwa. 
229). Yang dimaksud perbuatan keji (faahisyah) ialali^csa besar yang mana mudhaiatnya tidak hanya 
menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. Menganiaya diri sendiri ialah mela- 
kukan dosa yang mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau keciL 

230). Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa mala- 
petaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan rasul. 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 99 140. Jika kamu (pada peiang Uhud) mendapat 
luka, maka sesungguhnya kaum (kaflr) 
itupun (pada peiang Badai) mendapat 
luka yang seiupa. Dan masa (kejayaan dan 
kehancuran) itu, Kami pergilirkan di an- 
tara manusia (agai mereka mendapat pe- 
lajaran); dan supaya Allah membeda- 
kan oiang-orang yang beriman (dengan 
oiang-oiang kaflr) dan supaya sebagian 
kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syu- 
hada23l^ . Dan Allah tidak menyukai 
oiang-oiang yang zalim^ 

141. dan agai Allah membeisihkan oiang- 
oiang yang beriman (dari dosa meieka) 
dan membinasakan orang-otang yang ka- 
fir. 

142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan 
masuk suiga , padahal belum nyata bagi 
Allah oiang-oiang yang berjihad232^ di 
antaiamu, dan belum nyata oiang-orang 
yang sabai. 

143. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati 
(syahid) sebelum kamu menghadapinya; 
(sekarang) sungguh kamu telah melihat- 
nya dan kamu menyaksikannya233\, 

144. Muhammad itu tidak lain hanyalah se- 
orang rasul, sungguh telah berlalu sebe- 
lumnya bebeiapa oiang rasul234\ . ^pg. 
kah jika dia wafat atau dibunuh kamu ber- 
balik ke belakang (murtad)? Baiangsiapa 
yang beibalik ke belakang, maka ia tidak 
dapat mendatangjcan mudhaiat kepada 
Allah sedikitpun; dan Allah akan membe- 
ri balasan kepada oiang-oiang yang bei- 
syukur. 


JLA3 ojiJb 0' ij^o^^^y^ ' by-^ A^ JLwj 231). Syuhada* di sini ialah orang-orang Islam yang gugur di dalam peperangan untuk menegakkan aga- 
ma Allah. Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikannya dengan **menjadi saksi atas manusia" 
sebagai tersebut dalam ayat 143 surat Al Baqarah. 

Jihad dapat berarti: 1. berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; 2. 
memerangi hawa nafsu; 3. mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; 4. 
memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. 

Maksudnya: sebelum perang Uhud banyak para sahabat terutama yang tidak turut perang Badar 
menganjurkan agar Nabi Muhammad s.a.w. ke luar dari kota Medinah memerangi orang-orang ka- 
fir. 
234). Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. ialah seorang manusia yang dian^at Allah menjadi rasuL 
Rasul-rasul sebelumnya telah wafat. Ada yang wafat karena terbunuh adapula yang karena sakit 
biasa. Karena itu Nabi Muhammad s.a.w. juga akan wafat seperti habiya rasul-rasul yang ter- 
dahulu itu. Di waktu berkecamuknya perang Uhud tersiarlah berita bahwa Nabi Muhammad 
s.a.w. mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud me- 232). 233). 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA TMRAN) 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati 
melainkan dengan izin Allah, sebagai ke- 
tetapan yang telah ditentukan waktunya. 
Barangsiapa menghendaki pahala dunia, nis- 
caya Kami beiikan kepadanya pahala dunia 
itu, dan barangsiapa menghendaki pahala 
akhiiat, Kami berikan (pula) kepadanya 
pahala akhirat. Dan Kami akan mem- 
beri balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur. 

146. Dan berapa banyaknya nabi yang beipe- 
rang bersama-sama mereka sejumlah be- 
sar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Me- 
reka tidak menjadi lemah karena ben- 
cana yang menimpa mereka di jalan 
Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menye- 
rah (kepada musuh). Allah menyukai orang- 
orang yang sabar. 

147. Tidak ada do'a mereka selain ucapan: 
"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa 
kami dan tindakan-tindakan kami yang 
berlebih-lebihan dalam urusan kami23S\ 
dan tetapkanlah pendirian kami, dan to- 
longlah kami terhadap kaum yang kafir". 

148. Karena itu Allah memberikan kepada 
mereka pahala di dunia236^ dan pahala 
yang baik di akhkat. Dan Allah menyu- 
kai orang-orang yang berbuat kebaikan. 

Peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang- 
orang kafir. 

149. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
menta'ati orang-orang yang kafir itu, nis- 
caya mereka mengembalikan kamu ke be- 
lakang (kepada kekafiran), lalu jadilah ka- 
mu orang-orang yang rugi. 


^TX ':>^ ^^^\ ^y'f ^ A\ ii-LJlilLJ^ minta perlindungan kepada Abu Sufyan (pemimpin kaum Quiaisy). Sementaia itu orang-oiang 
munaflk mengatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang Nabi tentuiah dia tidak akan mati 
terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan mem- 
bantah kata-kata orang-orang munaflk itu. (Sahih Bukhari bab Jihad). Abu Bakat r.a. menge- 
mukakan ayat ini - di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya 
Nabi Muhammad s.a.w. untuk menenteramkan Umai Ibnul Khaththab r.a. dan sahabat-saha- 
bat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu. (Sahih Bukhari bab Ketakwaan Sahabat). 
Yaitu melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan Allah s.w.t. 

Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan pujian-pujian 
dan Iain-lain. 235). 
236). JUZ 4 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 101 150. Tetapi (ikutikh Allah), AUahlah Pelin- 
dungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Peno- 
long. 

151. Akan Kami masukkan ke dalam hati 
oiang-orang kafir rasa takut, disebabkan 
mereka mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu yang Allah sendiri tidak menu- 
runkan keterangan tentang itu. Tempat 
kembali mereka ialah neraka dan itulah 
seburuk-buruk tempat tinggal orang- 
orang yang zalim. 

Sebab-sebab kekalahan urmt Islam dalam pe- 
rang Uhud. 

152. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi 
janji-Nya kepada kamu, ketika kamu 
membunuh mereka dengan izin-Nya sam- 
paj pada sa'at kamu lemah dan berselisih 
dalam urusan itu237\ dan mendurhakai 
perintah (Rasul) sesudah Allah memper- 
lihatkan kepadamu apa yang kamu 
sukai238\ Di antaramu ada orang yang 
menghendaki dunia dan di antara kamu 
ada orang yang menghendaki akhirat. 
Kemudian Allah memaling^an kamu dari 
mereka239\ untuk menguji kamu; dan se- 
sungguhnya Allah telah mema'aflcan ka- 
mu. Dan Allah mempunyai karunia (yang 
dilimpahkan) atas orang-orang yang ber- 
iman. (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak 
menoleh kepada seseorangpun, sedang 
Rasul yang berada di antara kawan-ka- 
wanmu yang lain memanggil kamu, kare- 
na itu Allah menimpakan atas kamu kese- 
dihan atas kesedihan240\ ^ supaya kamu ja- 
ngan bersedih hati terhadap apa yang lu- 
put dari pada kamu dan terhadap apa 
yang menimpa kamu. Allah Maha Menge- 
tahui apa yang kamu kerjakan. 
y<^ 


237). Yakni: urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad s.a.w. karena beliau telah memerintahkan 
agar regu pemanah tetnp bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam keadaan 
bagaimanapun. 

238). Yakni: kemenangan dan harta rampasan. 

239). Maksudnya: kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka. 

240). Kesedihan kaum musUmin disebabkan mereka tidak menta'ati perintah Rasul yang mengakibat- 
kan kekalahan bagi mereka. 3. ALl *IMRAN (KELUARGA *IMRAN) 154. Kemudian setelah kamu berduka-cita 
Allah menurunkan kepada kamu keamanan 
(berupa) kantuk yang meliputi segolong- 
an dari pada kamu 241^ , sedang segolong- 
an lagi^^^^ telah dicemaskan oleh diri 
meieka sendiii; meieka menyangka yang 
ddak benar terhadap Allah seperti sang- 
kaan jahiliyah243^ . Mereka berkata: "Apa 
kah ada bagi kita barang sesuatu (hak 
campur tangan) dalam unisan ini?** 
Katakanlah: "Sesungguhnya unisan itu 
seluruhnya di tangan Allah". Mereka 
menyembunyikan dalam hati mereka apa 
yang tidak mereka terangkan kepadamu; 
mereka berkata: "Sekiranya ada bagj kita 
barang sesuatu (hak campur tangan) da- 
lam urusan ini, niscaya kita tidak akan 
dibunuh (dikalahkan) di sini". Kata- 
kanlah: "Sekiranya kamu berada di ru- 
mahmu, niscaya orang-orang yang te- 
lah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke 
luai (jugs) ke tempat mereka terbunuh'*. 
Dan Allah (berbuat demikian) untuk 
menguji apa yang ada dalam dadamu dan 
untuk membersihkan apa yang ada da- 
lam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi- 
hati. 


^J/^\ Sesungguhnya orang-orang yang berpaling 
di antaramu pada haii bertemu dua pa- 
sukan itu244^ ^ hanya saja mereka digelincir- 

kan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesa- 
lahan yang telah mereka perbuat (di masa 
lampau) dan sesungguhnya Allah telah 
memberi ma'af kepada mereka. Sesungguh- 
nya Allah Maha Pengampun iagi Maha 
Penyantun. 


^^S^j^i^^oi^^' 241). Yaitu: orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. 

242). Yaitu: orang-orang Islam yang masih ragu-ragu. 

243). lalah: sangkaan bahwa kalau Muhammad s.a.w. itu benar-benar nabi dan rasul Allah, tentu dia 

tklak akan dapat dikalahkan dalam peperangan. 
244). Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. JUZ 4 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 103 J^,j:?1LJ^.:^LJ: Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad. 

156. Hai orang-orang yang behman, jangan- 
lah kamu seperti orang-orang kafir 
(orang-orang munafik) itu, yang menga- 
takan kepada saudara-saudara mereka 
apabila mereka mengadakan peijalanan di 
muka bumi atau mereka berperang: "Ka- 
lau mereka tetap bersama-sama kita ten- 
tulah mereka tidak mati dan tidak dibu- 
nuh.'* Akibat (dari perkataan dan keya- 
kinan mereka) yang demikian itu, Allah 
menimbulkan rasa penyesalan yang 
sangat di dalam hati mereka. Allah meng- 
hidupkan dan mematikan. Dan Allah 
melihat apa yang kamu kerjakan. 

157. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan 
Allah atau meninggal245^ , tentulah am- 
punan Allah dan rahmat-Nya lebih baik 
(bagimu) dari harta rampasan yang mere- 
ka kumpulkan. 

158. Dan sungguh jika kamu meninggal atau 
gugur, tentulah kepada Allah saja kamu 
dikumpulkan. 

Akhlak dan beberapa si far nabi Muhammad 
s.a. w. 

159. Maka disebabkan rahmat dari AUah-lah 
kamu berlaku lemah lembut terhadap me- 
reka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauh- 
kan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka. mohonkanlah am- 
pun bagi mereka. dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu246^ Ke- 
mudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. 

245). Maksudnyd: meninggal di jalan Allah bukan karena peperangan. 

246). Maksudnya: uiusan peperangan dan hal-hal duniawiah lainnya. seperti urusan politik, ekonomi. 
kemasyaiakatan dan Iain-lain. 104 3. ALl 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada- 
orang yang dapat mengalahkan kamu; 
jika Allah membiarkan kamu (tidak mem- 
beri pertolongan), maka siapakah gerang- 
an yang dapat menolong kamu (selain) 
dari Allah sesudah itu? Karena itu hen- 
dakiah kepada Allah saja orang-orang 
mu'min bertawakkal. 

161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat 
(dalam urusan harta rampasan perang) 
Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan 
rampasan perang itu) maka pada hari kia- 
mat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap 
diri akan diberi pembalasan tentang apa 
yang ia kerjakan dengan (pembalasan) 
setimpal. sedang mereka tidak dianiaya. 

162. Apakah orang yang mengikuti keridhaan 
Allah sama dengan orang yang kembali 
membawa kemurkaan (yang besar) dari 
Allah dan tempatnya adalah Jahannam? 
Dan itulah seburuk-buruk tempat kem- 
bali. 

163. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-ting- 
kat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat 
apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia ke- 
pada orang-orang yang beriman ketika 
Allah mengutus di antara mereka seorang 
rasul dari golongan mereka sendiri, yang 
membacakan kepada mereka ayat-ayat 
Allah, membersihkan (ji^a) mereka, dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan 
Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 
(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah be- 
nar-benar dalam kesesatan yang nyata. fJ^J J^. oU f^ CJji'9^''^\^^S}^^ol 

i^> ^rf-'x ^>'''^ A "t''" Beberapa sifat orang-orang munafik. 

165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musi- 
bah (pada peperangan Uhud), padahal ka- 
mu telah menimpakan kekalahan dua kali 
lipat kepada musuh-musuhmu (pada pe- 
perangan Badar) kamu berkata: ''Dari 
mana datangnya (kekalahan) ini?" Kata- 
kanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sen- 
diri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 


3. ALJ 'IMRAN (KELUARGA 'IMRANj 166. Dan apa yang menimpa kamu pada hari 
bertemunya dua pasukan, maka (keka- 
lahan) itu adalah dengan izin (takdir) 
Allah, dan agar Allah mengetahui siapa 
orang-orang yang beriman. 

167. dan supaya Allah mengetahui siapa orang- 
orang yang munafik. Kepada mereka di- 
katakan: "Marilah berperang di jalan Allah 
atau pertahankaniah (dirimu)'\ Mereka ber- 
kata. "Sekiranya kami mengetahui akan 
terjadi peperangan, tentuiah kami mengi- 
kuti kamu"^**^) . Mereka pada hari itu 
lebih dekat kepada kekafiran dari pada 
keimanan. Mereka mengatakan dengan mu- 
lutnya apa yang tidak terkandung dalam 
hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa 
yang mereka sembunyikan. 

168. Orang-orang yang mengatakan kepada 
saudara-saudaranya dan mereka tidak tu- 
rut pergi berperang: "Sekiranya mereka 
mengikuti kita, tentuiah mereka tidak ter- 
bunuh". Katakanlah: 'Tolaklah kemati- 
an itu dari dirimu. jika kamu orang-orang 
yang benar." 

Pahala orang-orang yang man syahid. 

169. Janganlah kamu mengira bahwa orang- 
orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 
bahkan mereka itu hidup248^ dj sisj Ju- 
hannya dengan mendapat rezki. 170. mereka dalam keadaan gembira disebab- 
kan karunia Allah yang diberikan-Nya 
kepada mereka. dan mereka bergirang ha- 
ti terhadap orang-orang yang masih ting- 
gal di belakang yang belum menyusul 
mereka2'*9 ^ . bahwa tidak ada kekhawatir- 
an terhadap mereka dan tidak (pulai 
mereka bersedih hati. ^ oy ^i^ ^j x^ lU>-\ 247). Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat-sahabat beliau sebagai ejekan. karena mereka 

memandang Nabi tidak tabu taktik berperang. sebab beliau melakukan peperangan ketika jumlah 

kaum muslimin sedikit. 

Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri orang-orang 

munafik sendiii. 
248). Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini. di mana mereka mendapat keni'mat- 

an-keni'mat^n di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup 

itu, 
249). Maksudnya ialah teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah s.w.t. 106 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 175. Mereka bergirang hati dengan ni'mat dan 
karunia yang besar dari Allah, dan bah- 
wa Allah tidak menyia^yiakan pahala 
orang-orang yang beriman. 

(Yaitu) orang-orang yang menta'ati perin- 
tah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka 
mendapat luka (dalam peperangan Uhud). 
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan 
di antara mereka dan yang bertakwa ada 
pahala yang besai. 

(Yaitu) orang-orang (yang menta'ati Allah 
dan Rasul) yang kepada mereka ada 
orang-orang yang mengatakan: "Sesung- 
guhnya manusia^SO^ telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena 
itu takutlah kepada mereka", maka per- 
kataan itu menambah keimanan mereka 
dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah 
menjadi Penolong kami dan Allah adalah 
sebaik-baik Pelindung". 

Maka mereka kembali dengan ni'mat dan 
karunia (yang besar) dari Allah, mereka 
tidak mendapat bencana apa-apa, mereka 
mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah 
mempunyai karunia yang besar25 1 ^ 

Sesungguhnya mereka itu tidak lain ha- 
nyalah syaitan yang menakut-nakuti (ka- 
mu^ dengan kawan-kawannya (orang- 
orang musyrik Quraisy), karena itu ja- 
nganlah kamu takut kepada mereka, teta- 
pi takutlah kepadaKu, jika kamu benar- 
benar orang yang beriman. 

250). Maksudnya: orang Quraisy. 

251). Ayat 172, 173 dan 174, di atas membicarakan tentang peristiwa perang Badai Shughta (Badar 
kecil) yang terjadi setahun sesudah perang Uhud. Sewaktu meninggalkan perang Uhud itu, Abu 
Sufyan pemimpin orang Quraisy menantang Nabi dan sahabat-sahabat beliau bahwa dia beisedia 
bertemu kembali dengan kaum musUmin pada tahun berikutnya di Badar. Tetapi karena tahun 
itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri ketika itu merasa takut, maka dia beserta tenta- 
ranya tidak jadi meneruskan peijalanan ke Badai, lalu dia menyuruh Nu'aim Ibnu Mas'ud dan ka- 
wan-kawan pergj ke Medinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabai 
bohong, seperti yang disebut dalam ayat 173. Namun demikian, Nabi, beserta sahabat-sahabat 
tetap maju ke Badar. Oleh karena tidak terjadi perang, dan pada waktu itu di Badar kebetulan 
musim pasar, maka kaum muslimin melakukan perdagangan dan memperoleh laba yang besar. 
Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Medinah seperti yang tersebut pada ayat 174. 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi 
Muhammad 5. a. w. 

176. Janganlah kamu disedihkan oleh orang- 
orang yang segera menjadi kafir^^^^ ; 
sesungguhnya mereka tidak sekali-kali da- 
pat memberi mudharat kepada Allah se- 
dikitpun. Allah berkehendak tidak akan 
memberi sesuatu bahagian (dari pahaia) 
kepada mereka di hari akhirat, dan bagi 
mereka azab yang besar. 

177. Sesungguhnya orang-orang yang menu- 
kar iman dengan kekafiran, sekali-kali me- 
reka tidak akan dapat memberi mudha- 
rat kepada Allah sedikitpun; dan bagi me- 
reka azab yang pedih. 

178. Dan janganlah sekali^cali orang-orang ka- 
flr menyangka bahwa pemberian tang- 
guh Kami kepada mereka ^^3) adalah le- 
bih baik bagi mereka. Sesungguhnya Ka- 
mi memberi tangguh kepada mereka ha- 
nyalah supaya bertambah-tambah dos'a 
mereka; dan bagi mereka azab yang 
menghinakan. 

179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan 
orang-orang yang beriman dalam keada- 
an kamu sekarang ini2S4^ ^ sehingga Dia 
menyisihkan yang buruk (munafik) dari 
yang baik (mu'min). Dan Allah sekali-kali 
tidak akan memperlihatkan kepada kamu 
hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah me- 
milih siapa yang dikehendaki-Nya di antara 
rasul-rasulNya^ ). Karena itu berimanlah 
kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika 
kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu 
pahaia yang besar. 


252). Yakni: orang-orang kafir Mekah atau orang-orang munafik yang selalu merongrong agama Islam. 
253). Yakni: dengan memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuat dosa sesukahati- 

nya. 
254). Yaitu: keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafikin. 
255). Di antara rasul-rasul, Nabi Muhammad s.a.w. dipilih oleh Allah dengan memberi keistimewaan 

kepada beliau berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia, sehingga beliau dapat 

menentukan siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan siapa pula yang munafik atau 

kafu. 108 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Kebakhilan dan dusta serta balasannya. 

180. Sekali-kali janganlah orangorang yang 
bakhil dengan harta yang Allah berikan 
kepada meieka dari karunia-Nya me- 
nyangka, bahwa kebakhilan itu baik 
bagi meieka. Sebenainya kebakhilan itu 
adalah buruk bagi meieka. Haita yang 
meieka bakhilkan itu akan dikalungkan 
kelak di lehemya di hari kiamat. Dan 
kepunyaan Allah-lah segala waiisan (yang 
ada) di langit dan di bumi. Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

181 Sesungguhnya Allah telah mendengai pei- 
kataan oiang-oiang yang mengatakan: 
"Sesungguhnya Allah miskin dan kami 
kaya". Kami akan mencatat peikataan 
meieka itu dan peibuatan meieka mem- 
bunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benai, 
dan Kami akan mengatakan Ocepada 
meieka): "Rasakanlah olehmu azab yang 
membakai." 

182. (Azab) yang demikian itu adalah disebab- 
kan peibuatan tanganmu sendiii, dan bah- 
wasanya Allah sekali-kali tidak meng- 
aniaya hamba-hamba-Nya. 

183. (Yaitu) oiang-oiang (Yahudi) yang 
mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah 
memeiintahkan kepada kami, supaya ka- 
mi jangan beiiman kepada seseoiang la- 
sul, sebelum dia mendatangkan kepada 
kami koiban yang dimakan api" Kata- 
kanlah: "Sesungguhnya telah datang 
kepada kamu bebeiapa oiang lasul 
sebelumku, membawa keteiangan-ke- 
teiangan yang nyata dan membawa apa 
yang kamu sebutkan, maka mengapa ka- 
mu membunuh meieka jika kamu oiang- 
oiang yang benai". 

184 Jika meieka mendustakan kamu, maka 
sesungguhnya lasul-iasul sebelum kamu- 
pun telah didustakan (pula), meieka mem- 
bawa mu'jizat-mu'jizat yang nyata, Za- 
bui2S6\ dan kitab yang membeii penjelas- 
an yang sempuina^ 5 7 \ 1^ r - ^ '^ f' . •> »:"< y. < ->S\' 


256). Zabur ialah lembaran-lembaian yang berisi wahyu yang dibeiikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi 

Muhammai] s.a.w. yang isinya mengandung hikmah-hikmah. 
257). Yakni: kitab-kitab yang dituiunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum syari'at seperti Taurat, 

Injil dan Zabur. 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 109 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
mati. Dan sesungguhnya pada hari kia- 
mat sajalah disempurnakan pahalamu. 
Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan 
dimasukkan ke dalam syurga maka sung- 
guh ia telah beruntung. Kehidupan dunia 
itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 
memperdayakan. 

186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terha- 
dap hartamu dan dirimu. Dan (juga) ka- ' 
mu sungguh-sungguh akan mendengar daii- 
orang-orang yang diberi kitab sebelum 
kamu dan dari orang-orang yang memper- 
sekutukan Allah, gangguan yang banyak 
yang menyakitkan hati. Jika kamu bersa- 
bar dan bertakwa. maka sesungguhnya 
yang demikian itu termasuk urusan yang 
patut diutamakan. 

187 Dan (ingatlah). ketika Allah mengambil 
janji dari orang-orang yang telah diberi ki- 
tab (yaitu): "Hendaklah kamu menerang- 
kan isi kitab itu kepada manusia, dan ja- 
ngan kamu menyembunyikannya," lalu 
mereka melempaikan janji itu^SS^ke bela- 
kang punggung mereka dan mereka me- 
nukarnya dengan haiga yang sedikit. 
Amatlah buruk tukaran yang mereka te- 
rima. 

188. Janganlah sekali-kali kamu menyangka 
bahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka keijakan dan 
mereka suka supaya dipuji terhadap per- 
buatan yang belum mereka keijakan ja- 
nganlah kamu menyangka bahwa mereka 
terlepas dari siksa, dan bagi mereka sik- 
sa yang pedih. 

189 Kepunyaan AUah-lah kerajaan langit dan 
bumi: dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenung- 
kan ciptaan-Nya. 

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berakal. 


258). Di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a w. no 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) W^^fT!^^. ^■wa?u'. r 193 (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka memikir- 
kan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya beikata): "Ya Tuhan kami, tiada- 
lah Engkau menciptakan ini dengan sia- 
sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah 
kami dari siksa neraka. 

Ya Tuhan kami, sesungguhnya baiang- 
siapa yang Engkau masukkan ke dalam 
neraka, maka sungguh telah Engkau hina- 
kan ia, dan tidak ada bagi orang-orang 
yang zalim seorang penolongpun. 

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami men- 
dengar (seruan) yang menyeru kepada 
iman, Tyaitu): "Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu". maka kamipun beriman. Ya 
Tuhan kami, ampunikh bagi kami dosa- 
dosa kami dan hapuskanlah dari kami ke^ 
salahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah 
kami beserta orang-orang yang berbakti. » 1^^!-^ -''i-'i^ '--.■Sf'' >^-'^^ \\{ 

L^jj i \:!^JtLcA& li J ll^fi pvj) \y^\1. y Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang 
telah Engkau janjikan kepada kami dengan 
perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan 
janganlah Engkau hinakan kami di hari 
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak me- 
nyalahijanjL" 

Maka Tuhan merdca memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): "Se- 
sungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan 
amal orang-orang yang beramal di antaia 
kamu, baik laki-laki atau perempuan, 
fkarena) sebagian kamu adalah turunan 
dari sebagian yang lain^^ ) . Maka orang- 
orang yang berhijrah, yang diusir dari 
kampung halamannya, yang disakiti pada 
jalan-Ku, yang berperang dan yang di- 
bunuh, pastilah akan Ku-hapuskan ke- 
salahan-kesalahan mereka dan pastilah 
Aku masukkan mereka ke dalam surga 
yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. 
sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah 
pada sisi-Nya pahala yang baik " >_.(^io-^;ile^^j^ijcu;c^L^$ 2S9). Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula hal- 
nya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada 
kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. ■^ ^! y ^ * ' i: : ~^ : ^t^/!r- ' ^ '^ !ii ^ ' ' ^::- 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Kesenangan semen tare bagi orang-orang kafir 
dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang 
mu 'min. 

196. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya 
oleh kebebasan orang-orang kafir berge- 

._1,260\ Ji J_i : rak^*")di dalam negeri. $ jjLJt^ \j^j>J\d;jj6 ^^^ 197. Itu hanyalah kesenangan sementaia, ke- itu nanyaian Kesenangan semeniaia, Ke- ^^A.'^T-f ^i ^ ></^ ./ ^y :«*>>? ^»^^ 
mudian tempat tinggal mereka ialah Ja- l^iWi'Lr^J(V^^f*^J^>-^i>:^^ 
hannam; dan Jahannam itu adalah tem- 
pat yang seburuk-buruknya. 198. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya, bagi mereka surga 
yang mengalir sungai-sungai di dalam- 
nya, sedang mereka kekal di dalamnya 
sebagai tempat tinggal (anugerah)26l^ da- 
ri sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah 
adalah lebih baik bagi orang-orang yang 
berbakti262). 


200. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab 
ada orang yang beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang diturunkan kepada 
kamu dan yang diturunkan kepada mere- 
ka sedang mereka berendah hati kepada 
Allah dan mereka tidak menukarkan ayat- 
ayat Allah dengan harga yang sedikit. 
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan- 
nya. Sesungguhnya Allah amat cepat per- 
hitungan-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bersabar- 
lah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersiap siaga (di perbata.san 
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu beruntung. 


^ s^ji4^pCi24i\l^\j i_jJaJ ^J 260). Yakni: kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan mereka. 

261). Yakni: tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya seperti makanan, minuman dan 
Iain-lain. 

262). Maksudnya ialah penghargaan dari Allah di samping tempat tinggal beserta perlengkapan-per- 
lengkapannya itu, adalah lebih baik dari pada kesenangan duniawi yang dini'mati orang-orang 
kafir itu. 112 3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 
4. AN NISAA' (WANITA) AN NISAA' 
(Wanita) MUQADDIMAH 

Surat An Nisaa', yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah sural Madaniyyah yang terpanjang 
sesudah surat Al Baqarah. 

Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan 
dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding de- 
ngan surat-surat yang lain. Surat yang lain yang banyak juga membicarakan tentang hal wanita 
ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: 
"Surat An Nisaa' Al Kubraa" (surat An Nisaa' yang besar), sedang surat Ath Thalaq disebut 
dengan sebutan: "Surat An Nisaa' Ash Shughraa" (surat An Nisaa' yang kecil). 

Pokok-pokok isinya, ialah: 

/. Keimanan: 

Syirik (dosa yang paling besar); akibat kekafiran di hari kemudian. 

2. Hukum-hukum: 

Kewajiban para washi dan para wall; hukum poligami; mas kawin; memakan harta 
anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya; pokok-pokok 
hukum warisan; perbuatan-perbuatan keji dan hukutnannya, wanita-wanita yang 
haram dikawini; hukum mengawini budak wanita; larangan memakan harta secara 
bathil; hukum syiqaq dan nusyuz; kesucian lahir batin dalam sembahyang; hukum 
suaka; hukum membunuh seorang [slam; shalat khauf; larangan melontarkan ucap- 
an-ucapan buruk; masalah pusaka kalalah. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya. 4. Dan lain -lain: 

Asal manusia adalah satu: keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam 
perlakuan terhadap wanita; norma-norma bergaul dengan isteri; hak seseorang 
sesuai dengan kewajibannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang ditu- 
runkan kepadanya; dasar-dasar pemerintahan; cara mengadili perkara; keharusan 
siap-siaga terhadap musuh; sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi pepe- 
rangan; berperang di jalan Allah adalah kewajiban tiap-tiap mukalaf; norma dan 
adab dalam peperangan; cara menghadapi orang-orang munafik; derajat orang yang 
berjihad. 114 4. AN NISAA' (WANITA) JUZ 4 AN NISAA' (WANITA) 
SURATKE4: 176 ay at. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

HUKUM KEL UAR GA 

Kewajiban para washi terhadap asuhannya dan 
kewajiban para wali terhadap orang yang di- 
bawah perwaliannya. 

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepa- 
da Tuhan-mu yang telah menciptakan ka- 
mu dari diri yang satu, dan dari pada- 
nya ) Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkem- 
bang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) na- 
ma-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain264j _ dan (peliharalah) hubungan sila- 
turrahim. Sesungguhnya Allah selalu men- 
jaga dan mengawasi kamu. 

2. Dan berikaniah kepada anak-anak yatim 
(yang sudah balig) harta mereka, jangan 
kamu menukar yang baik dengan yang 
buruk dan jangan kamu makan harta 
mereka bersama hartamu. Sesungguhnya 
tindakan-tindakan (menukar dan mema- 
kan) itu, adalah dosa yang besai. -UL 

263). Maksud dari padanya menurut jumhur mufassiiin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam 
a.s. berdasaikan hadis riwayat Bukhaii dan Muslim. Di samping itu adapula yang menafsirkan 
dari padanya ialah dari unsui yang serupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. 

264). Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada 
orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: "As alulca billah" artinya saya bertanya 
atau meminta kepadamu dengan nama Allah. 4, AN NISAA' (WANFTA) Dan jOca kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempu- 
an yatiin (bilamana kamu mengawini- 
nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil X ^^^ (kawinilah) 
seorang saja ), atau budak-budak yang 
kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wa- 
nita (yang kamu nikahi) sebagai pemberi- 
an dengan penuh kerelaan^^'^^. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari maskawin itu dengan se- 
nang hati, maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang se- 
dap lagi baik akibatnya. 
Dan janganlah kamu serahkan kepada 
orang-orang yang belum sempurna akal- 
nya268\ ^ harta (mereka yang ada dalam 
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah se- 
bagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) 
dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 
yang baik. 

Dan ujilah269\ anak yatim itu sampai me- 
reka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 
Dan janganlah kamu makan harta anak 
yatim lebih dari batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelan- 
jakannya) sebelum mereka dewasa. Ba- 
rangsiapa (di antara pemelihara itu) mam- 
pu, maka hendaklah ia menahan diri (da- 
ri memakan harta anak yatim itu) dan E 265). Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, gilirandan 

Iain-lain yang bersifat lahiriyah. 
266) Islam memperbolehkan poUgami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami 

sudah ada, dan peinah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini 

membatasi poligami sampai empat orang saja. 
267). Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak. 

karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 
268). Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang 

tidak dapat mengatur harta bendanya. 
269). Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, 

kelakuan dan Iain-Iain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. 4. AN NISAA' (WANFTA) barangsiapa miskin, maka bolehlah ia 
makan harta itu menurut yang patut. 
Kemudian apabila kamu menyeiahkan 
harta kepada meieka, maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi (tentang penye- 
rahan itu) bag! mereka. Dan cukuplah 
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian 
itu). 
Pokok-pokok hukum waiisan. 

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari 
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabat- 
nya, dan bagi wanita ada hak bagi- 
an (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan. 

8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir 
kerabat^'^O^ ^ anak yatim dan orang mis- 
kin, maka berilah mereka dari harta 
itu27l^ (sekedarnya) dan ucapkanhh kepa- 
da mereka perkataan yang baik. 

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang- 
orang yang seandainya meninggalkan di 
belakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejah- 
teraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hen- 
daklah mereka mengucapkan perkataan 
yang benar. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang mema- 
kan harta anak yatim secara zalim, sebe- 
narnya mereka itu menelan api sepenuh 
perutnya dan mereka akan masuk ke da- 
lam api yang menyala-nyala (neraka). Allah mensyari'atkan bagimu tentang 
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bahagian dua orang anak perem- 
puan272^ ; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua273^ , maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang diting- 
galkan; jika anak perempuan itu seorang 
saja, maka ia memperoleh separo harta. 


LjLyoJ \ L^ » A— »-:5 c^ o O^j -^y ^ liJb 
iijll. J.iiJ \ li^ J^>j p^ ^yH; 270). Kerabat di sini maksudnya: kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. 

27 1 ). Pemberian sekadamya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. 

272). Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari 

perempuan^ seperti kew^iban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat ayat 34 sural an 

Nisaa). 
273). Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi ^j^aL'ijiL.^ 4. AN NISAA' (WANITA) Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi ma- 
sing-masingnya seperenam dari haita 
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang me- 
ninggal tidak mempunyai anak dan ia di- 
waiisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibu- 
nya mendapat sepertiga; jika yang me- 
ninggal itu mempunyai beberapa sauda- 
ra, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anak- 
mu, kamu tidak mengetahui siapa di an- 
tara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetap- 
an dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari 
harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri- 
mu, jika mereka tidak mempunyai anak. 
Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya Para 
isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempu- 
nyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para isteri memperoleh seperdela- 
pan dari harta yang kamu tinggalkan se- 
sudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutang- 
mu. Jika seseorang mati. baik laki-laki mau- 
pun perempuan yang tidak meninggal- 
kan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki- 
laki (seibu saja) atau seorang sauda- 
ra perempuan (seibu saja), maka bagi ma- 
sing-masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta Tetapi jika saudara- 
saudara seibu itu lebih dari seorang, ma- 
ka mereka bersekutu dalam yang seper- 
tiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di- 
buat olehnya atau sesudah dibayar hu- 
tangnya dengan tidak memberi mudharat 
(kepada ahli waris)274\ (Allah menetap- 
kan yang demikian itu sebagai) syari'at 
yang benar-benar dari Allah, dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun 

274). Memberi mudharat kepada waris ialah tindakan-tindakan seperti : 

a. mewaslatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. 

b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada 
niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. 4. AN NISAA' (WANITA) (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ke- 
tentuan-ketentuan dari Aiiah. Barang- 
siapa ta*at kepada Allah dan Rasul-Nya, 
niscaya Allah memasukkannya ke dalam 
surga yang mengalir di dalamnya sungai- 
sungai, sedang mereka kekal di dalam- 
nya; dan itulah kemenangan yang besar. 14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah 
dan rasul-Nya dan melanggar keten- 
tuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah me- 
masukkannya ke dalam api neraka se- 
dang ia kekal di dalamnya; dan baginya 
siksa yang menghinakan. 

Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-per- 
buatan keji dan hukumnya. 

15. Dan (terhadap) para wanita yang menger- 
jakan perbuatan keji^^S^ , hendaklah ada 
empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila me- 
reka telah memberi persaksian, maka ku- 
runglah mereka (wanita-wanita itu) da- 
lam rumah sampai mereka menemui ajal- 
nya, atau sampai Allah memberi jalan 
yang lain kepadanya^^^ ) . 

16. Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji di antara kamu, maka beri- 
lah hukuman kepada keduanya, kemudi- 
an jika keduanya bertaubat dan memper- 
baiki diri, maka biarkanlah mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tau- 
bat lag] Maha Penyayang. 

17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanya 
lah taubat bagi orang-orang yang menger- 
jakan kejahatan lantaran kejahilan^'^'') , 
yang kemudian mereka bertaubat dengan 
segera, maka mereka itulah yang diterima 
Allah taubatnya; dan Allah Maha Menge- 
tahui lagi Maha Bijaksana. 
ii^==^iix^-i\ci^^^5jt 275) Perbuatan keji: menurut jumhur mufassihn yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, 
sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homosek 
dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan 
perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita). 

276). Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan tuninnya ayat 2 surat An Nuur. 

277). Maksudnya ialah: 

1. Orang yang berbuat ma'siat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah ma'siat 
kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 

2. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 

3. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau ka- 
rena dorongan hawa nafsu. 4. AN NISAA' (WANITA) 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah da- 
ri orang-orang yang mengeijakaii kejahat- 
an (yang) hingga apabila datang ajal kepa- 
da seseorang di antara mereka, (barulah) 
ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bei- 
taubat sekarang" Dan tidak (pula diteri- 
ma taubat) oiang-orang yang mati se- 
dang mereka di dalam kekaflran. Bagi 
orang-orang itu telah Kami sediakan sik- 
sa yang pedih. 


Cara bergaul dengan isteri. 
19. Hai orang-orang yang beriman, tidak 
halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa278^ dan janganlah ka- 
mu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa 
yang telah kamu berikan kepadanya, ter- 
kecuali bila mereka melakukan pekerjaan 
keji yang nyata279^ . Dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. Kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menja- 
dikan padanya kebaikan yang banyak. 
20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu 
dengan isteri yang lain280\ ^ sedang kamu 
telah memberikan kepada seseorang di 
antara mereka harta yang banyak, maka 
janganlah kamu mengambil kembali dari 
padanya barang sedikitpun. Apakah ka- 
mu akan mengambilnya kembali dengan 
jalan tuduhan yang dusta dan dengan 
(menanggung) dosa yang nyata? , .^ <- "• 'W^,'- "\-*'' ^'\'\-' 'as 278). Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. 
Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seoxang meninggal dunia, maka anaknya yang 
tertua atau anggota keluarganya yang lain mewaiisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini 
sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaiis atau tidak di- 
bolehkan kawin lagi. 

279). Maksudnya; berzina atau membangkang perintah. 

280). Maksudnya' ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. 
Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kem- 
bali pemberian-pemberian itu tklak dibolehkan. 4. AN NISAA' (WANUA) 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya 
kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampui) dengan yang lain 
sebagai suami-isteii. Dan mereka (isteii- 
isteiimu) telah mengambil dari kamu per- 
janjian yang kuat. 

Beberapa hukum perkawinan. 

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wani- 
ta yang telah dikawini oleh ayahmu, ter- 
kecuali pada masa yang telah iampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 
dan dibenci Allah dan sebunik-bunik 
jalan (yang ditempuh). 

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- 
ibumu; anak-anakmu yang perempu- 
an ; saudara - saudaramu yang perem- 
puan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari 
saudara-saudaramu yang laki-laki; anak- 
anak perempuan dari saudara-saudara- 
mu yang perempuan; ibu-ibumu yang me- 
nyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 
anak-anak isterimu yang dalam peme- 
liharaanmu^** )dari isteri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur 
dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu me- 
ngawininya; (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 
dua perempuan yang bersaudara, kecuali 
yang telah teijadi pada masa Iampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagj 
Maha Penyayang, JUZ5 

dan (diharamkan juga kamu mengawini) 
wanita yang bersuami, kecuali budak-bu- 
dak yang kamu miliki282^ (Allah telah me- 
netapkan hukum itu) sebagai ketetapan- UiJ p.-^=^^ ^_U^ j^»j ,^^ Jj^ 
(^^=0 >»-^ J pXX-^^j I 


281 ). Maksud ibu di awal ayat ini: ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak- 
anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga 
yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan "anak-anak isterimu yang dalam pemeiiharaanmu", 
menurut jumhur ulama termasuk Juga anak tin yang tidak dalam pemeliharaannya. 

282). Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya 4. AN NISAA' (WANITA) Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi ka- 
mu selain yang demikian283^ (yaitu) men- 
cari isteri-isteri dengan hartamu untuk di- 
kawini bukan untuk berzina. Maka isteri- 
isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada me- 
reka maharnya (dengan sempuma), se- 
bagai suatu kewsyiban; dan tiadalah 
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 
yang kamu telah saling merelakannya, se- 
sudah menentukan mahar itu284^ Se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. 

25. Dan barangsiapa di antara kamu (orang 
merdeka) yang tidak cukup perbelanja- 
annya untuk mengawini wanita merdeka 
lagi beriman, ia boleh mengawini wanita 
yang beriman, dari budak-budak yang ka- 
mu miliki. Allah mengetahui keimanan- 
mu; sebahagian kamu adalah dari se- 
bahagian yang lain^SS^^ karena itu kawini- 
lah mereka dengan seizin tuan mereka dan 
berilah maskawin mereka menurut yang pa- 
tut, sedang merekapun wanita-wanita 
yang memelihara diri, bukan pezina dan 
bukan (pula) wanita yang mengambil la- 
ki-laki lain sebagai piaraannya; dan apa- 
bila mereka telah menjaga diri dengan ka- 
win, kemudian mereka mengerjakan per- 
buatan yang keji (zina), maka atas me- 
reka separo hukuman dari hukuman wa- 
nita-wanita merdeka yang bersuami. (Ke- 
bolehan mengawini budak) itu, adalah 
bagi orang-orang yang takut kepada 
kesulitan menjaga diri (dari perbuatan 
zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih 
baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

26. Allah hendak menerangkan (hukum sya- 
ri'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu 
kepada jalan-jalan orang yang sebelum 
kamu (para nabi dan shalihin) dan (hen- 
dak) menerima taubatmu. Dan Allah Ma- 
ha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

^:k==:J j^^j ;^ •A;i/^ti^^ 

283). lalah selain. dari macam-macam wanita yang tersebut dalam ayat 23 dan 24 surat An Nisaa*. 

284). lalah; menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan. 

285) Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam 

dan Hawa dan sama-sama beriman. 4. AN NISAA' (WANITA) 27. Dan Allah hendak menerima taubatmu, 
sedang orang-orang yang mengikuti ha- 
wa nafsunya bermaksud supaya kamu 
berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenai- 
an). 28. Allah hendak memberikan keiinganan ke- 
padaniu286\ ^ dan manusia dgadikan bersi- fat lemah. 


/^s/om melindungi hak milik laki-laki dan perem- 
puan. 

29. Hai orang-orang yang behman, jangan- 
lah kamu saling memakan harta sesama- 
mu dengan jalan yang batil, kecuali de- 
ngan jalan perniagaan yang berlaku de- 
ngan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh diri- 
mu287^ ; sesungguhnya Allah adalah Ma- 
ha Penyayang kepadamu. 

30. Dan barangsiapa berbuat demikian de- 
ngan melanggar hak dan aniaya, maka 
Kami kelak akan memasukkannya ke da- 
lam neraka. Yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah. 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di 
antara dosa-dosa yang dilarang kamu 
mengerjakaimya, niscaya Kami hapus ke- 
salahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang 
kecil) dan Kami masukkan kamu ke tem- 
pat yang mulia (surga). 

32. Dan janganlah kamu in hati terhadap apa 
yang dikaruniakan Allah kepada sebaha- 
gian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki 
ada bahagian dari pada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usaha- 
kan, dan mohonlah kepada Allah sebagi- 
an dari karui»ia-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 

33. Bagi dap-tiap harta peninggalan dari har- 
ta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib 
kerabat, Kami jadikan pewaris-pewaris- 
nya288^ . Dan (jika ada) orang-orang yang p- < ,^< ,x»> -'^ -^ »> -^ii^ r''.'" "- 

s_5j— 3 UJisJ L_) 'jAfr ^JJ^b JoUU j]^ J 


286). Yaitu dalam syaii'at di antaranya boieh menikahi budak bib telah cukup syarat-syaiatnya. 
287). Larangan' membunuh diii sendiri mencakup juga laiangan membunuh orang lain, sebab mem- 
bunuh orang lain berarti membunuh diri sendiii, kaiena umat meiupakan suatu kesatuan. 
288). lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam ayat 1 1 dan 12 suiat An Nisaa*. 4. AN NISAA' (W ANITA) kamu telah bersumpah setia dengan me- ".K ^"Y <'\'^ ^-(■=^i'^»>-' <*'>-5i^< 
reka, maka berilah kepada mereka baha- <^^^===' ^ o\^=^ ^^ bl^yHc^r^ ^y^y^^^ giannya. Sesungguhnya Allah menyaksi- 
kan segala sesuatu. 

Beberapa peraturan hidup bersuami-isteri. 

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi 
kaum wanita, oleh karena Allah telah mele- 
bihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena 
mereka (laki-laki) telah menafkahkan se- 
bagian dari harta mereka. Sebab itu maka 
wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada 
Allah lagi memelihara diri^S^^ ketika 
suaminya tidak ada ^ oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka)290^ . Wanita- 
wanita yang kamu khawatirkan nusyuz- 
nya29l^ , maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 
dan pukullah mereka. Kemudian jika me- 
reka menta'atimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya 
292^ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar. 

35. Dan jika kamu khawatirkan ada perseng- 
ketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang hakam293-j dari keluarga laki-laki 
dan seorang hakam dari keluarga perem- 
puaiL Jika kedua orang hakam itu ber- 
maksud mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami-isteii 
itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengeta- 
hui lagi Maha MengenaL 

KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN TER- 
HADAPSESAMA MANUSIA. 

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu- 
pun. Dan berbuat baiklah kepada dua 
orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

289) Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan haita suaminya. 

290). Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempeigauli isteiinya dengan baik. 

291). Nusyuz: yaitu meninggakan kewajiban bersuami isterL Nusyuz dari pihak isteri seperti mening- 
galkan nimah tanpa izin suaminya 

292). Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haros- 
lah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur 
mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang 
tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dgalankan cara 
yang lain dan seterusnya 

293). Hakam ialah juru pendamai 4. AN NISAA' (WANITA) dekat dan tetangga yang jauh294^ ^ teman 
sejawat, ibnu sabil29S-| dan hamba saha- 
yamu. Sesungguhnya Allah tidak menyu- 
kai orang-orang yang sombong dan mem- 
bangga-banggakan diri, 

37. (yaitu) orang-orang yang kikir, dan me- 
nyuruh orang lain berbuat kikir, dan me- 
nyembunyikan karunia Allah yang telah 
diberikan-Nya kepada mereka. Dan Ka- 
mi telah menyediakan untuk orang-orang 
kafix296^siksa yang menghinakan. 

38. Dan (j^S^) orang-orang yang menafkah- 
kan haita-harta mereka karena riya297^ke. 
pada manusia, dan orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada Allah dan kepada ha- 
ri kemudian. Barangsiapa yang mengam- 
bil syaitan itu menjadi temannya, maka 
syaitan itu adalah teman yang seburuk- 
buruknya. 

39. Apakah kemudharatannya bagi mereka, 
kalau mereka beriman kepada Allah dan 
hari kemudian dan menafkahkan sebaha- 
gian rezki yang telah diberikan Allah ke- 
pada mereka? Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui keadaan mereka, 

40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya se- 
seorang walaupun sebesar zarrah, dan jika 
ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya 
Allah akan melipat gandakannya dan 
memberikan dari sisi-Nya pahala yang be- 
sar298v 

41. Maka bagaimanakah (hainya orang kafir 
nanti), apabila Kami mendatangkan sese- 
orang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan 
Kami mendatangkan kamu (Muhammad) se- 
bagi saksi atas mereka itu (sebagai umat- 
mu299>|. aiioJ^p^Sil cSjS \^j Jw-lI^JJ m \ i>u3 "9 LiJst oli= J^i-^."J ^M \^_^ *L^ Lu^ja) j^ur.'ij 1 294). Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pu- 

la antara yang muslim dan yang bukan muslim. 
295) Ibnus sabil iaiah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Ter- 

masuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. 
296). Maksudnya kafii terhadap ni'mat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. 

Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri ni'mat Allah. 
297), Riya'iatih melakukan sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang. 
298) Maksudnya: Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebajikan 

walaupun sebesar zanah, bahkan kalau dia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan oleh 

Allah. 
299). Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya, apakah perbuatan itu sesuai dengan 

perintah dan larangan Allah atau tidak. 4. AN NISAA' (WANITA) 42. Di hari itu orang-orang kafii dan orang- 
orang yang mendurhakai rasul, ingin su- 
paya mereka disamaratakan dengan ta- 
nah^OO) , dan mereka tidak dapat me- 
nyembunyikan (dari Allah) sesuatu ke- 
jadianpun. 

KESUCIAN LAHIR DAN BA TIN. 

Kesucian lahir dan batin dalam sembahyang. 

43. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu shalat, sedang kamu dalam ke- 
adaan mabuk, sehingga kamu mengerti 
apa yang kamu ucapkan, (jangan pula 
hampiri mesjid) sedang kamu dalam ke- 
adaan junub^Ol) , terkecuali sekedar ber- 
lalu saja, hingga kamu mandl Dan jika 
kamu sakit atau sedang dalam musafir 
atau kembali dari tempat buang air atau 
kamu telah menyentuh perempuan, ke- 
mudian kamu tidak mendapat air, maka 
bertayamumlah kamu dengan tanah yang 
baik (suci); sapulah mukamu dan tangan- 
mu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af 
lagi Maha Pengampun. 

Orang-orang yang tidak suci batinnya dan an- 
caman Allah terhadap mereka. 

44. Apakah kamu tidak melihat orang-orang 
yang telah diberi bahagian dari Al Kitab 
(Taurat)? Nfereka membeli (memilih) kese- 
satan (dengan petunjuk) dan mereka ber- 
maksud supaya kamu tersesat (menyim- 
pang) dari jalan (yang benar). 

45. Dan Allah lebih mengetahui (daripada 
kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cu- 
kuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). 
Dan cukuplah Allah menjadi Penolong 
(bagimu). 


"--"CTcX^VA^Ak Jj5j6 j ^\c^j j^txl^l pil ^Ijtj Ml^ry^AWl 300). Maksudnya: mereka dikuburkan atau mereka hancur menjadi tanah. 

301). Menurut sebahagian ahb tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi 
orang junub yang belum mandl 4. AN NISAA' (WANITA) 46. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka me- 
rubah peikataan dari tempat-tempat- 
nya302^ , Mereka berkata: "Kami men- 
dengar", tetapi kami tidak mau menuruti- 
nya303^ . Dan (mereka mengatakan pula): 
"Dengarlah" sedang kamu sebenarnya 
tidak mendengar apa-apa304v Oan (mereka 
mengatakan): "Raa'ina"^^) dengan me- 
mutar-mutai lidahnya dan mencela agama. 
Sekiranya mereka mengatakan: "Kami 
mendengar dan patuh, dan dengarlah, 
dan perhatikanlah kami**, tentulah itu 
lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, 
akan tetapi Allah mengutuk mereka, 
karena kekafiran mereka. Mereka tidak 
beriman kecuali iman yang sangat tipis. 

47. Hai orang-orang yang telah diberi Al Ki- 
tab, berimanlah kamu kepada apa yang 
telah Kami turunkan (Al Qur*an) yang 
membenarkan Kitab yang ada pada kamu 
sebelum Kami merobah muka (mu) , lalu 
Kami putarkan ke belakang306^ atau Ka- 
mi kutuk mereka sebagaimana Kami te- 
lah mengutuk orang-orang (yang berbuat 
ma'siat) pada hari Sabtu307\ Dan ke- 
tetapan Allah pasti berlaku. 

48. Sesungguhnya Allah tklak akan mengam- 
puni dosa syirik, dan Dia mengampuni se- 
gala dosa yang selain dari (syiiik) itu, ba- 
gi siapa yang dikehendaki-Nya Barang- 
siapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang 
besar. 

49. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang yang menganggap dirinya ber- 
sih?308\ . Sebenarnya Allah membersih- 
kan siapa yang dikehendaki-Nya dan me- 
reka tidak dianiaya sedikitpun. 

302). 
303). 305). 
306). 307). 
308). Maksudnya: merobah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi. 

Maksudnya mereka mengatakan: **Kami mendengar", sedang hati mereka mengatakan: "Kami 

tidak mau menuruti". 

Maksudnya mereka mengatakan: "Dengarlah", tetapi hati mereka mengatakan: "Mudah-mudah- 

an kamu tidak dapat mendengarkan (tuli)**. 

Lihat not 80. 

Menurut kebanyakan mufassirin, maksudnya iaiah merobah muka mereka lalu diputar ke bela- 

kang sebagai penghinaan. 

Lihat ayat 65 surat Al Baqarah dengan not 59 dan ayat 163 Al A'raaf. 

Yang dimaksud di sini iaiah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka ber- 

sih. Lihat ayat 80 dan ayat 111 surat Al Baqarah dan ayat 18 surat Al Maaidah. 4. AN NISAA* (WANITA) f^^5^;if^,^5W?t^ 50. Perhatikanlah, betapakah mereka meng- 
ada-adakan dusta terhadap Allah? Dan 
cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang 
nyata (bagi mereka). 

51. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang diberi bahagian dari Al- 
kitab? Mereka percaya kepada jibt dan tha - 
ghut^°''),dan mengatakan kepada orang-orang 
Kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu le- 
bih benar jalannya dari orang-orang yang 
beriman. 52. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. 
Barangsiapa yang dikutuk Allah, nisca- 
ya kamu sekali-kali tidak akan memper- 
oleh penolong baginya. 

53. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari 
kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, 
mereka tidak akan memberikan sedikit- 
pun (kebajikan) kepada manusia^lO) , 

54. ataukah mereka dengki kepada manusia 
(Muhammad) lantaran kaiunia^l*) yang 
AUah telah berikan kepadanya? Sesungguh- 
nya Kami telah memberikan Kitab dan 
Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan 
Kami telah memberikan kepadanya ke- 
rajaan yang besar. 

55. Maka di antara mereka (orang-orang 
yang dengki itu), ada orang-orang yang 
beriman kepadanya, dan di antara me- 
reka ada orang-orang yang menghalangi 
(manusia) beriman kepadanya. Dan cu- 
kuplah (bagi mereka) Jahannam yang me- 
nyala-nyala apinya. 

56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ke- 
pada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami 
masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap 
kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit 
mereka dengan kulit yang lain, supaya me- 
reka merasakan azab. Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


ly 3 JkJ lAj^c^ b^lU rt-^ Jo piA ijJU- CjC!*) 309). Jibt dan Thaghuut, ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. 

310). Maksudnya: orang-orang yang tidak dapat memberikan kebaikan kepada manusia atau masya- 

rakatnya, tidak selayaknya ikut memegang jabatan dalam pemerintahan. 
311). Yaitu: kenabian, Al Qur 'an dan kemenangan. 4. AN NISAA' (WANITA) 57. Dan orang-orang yang beriman dan me- 
ngerjakan amal-ama] shaleh, kelak akan 
Kami masukkan mereka ke dalam surga 
yang di dalamnya mengalii sungai-sungai; 
kekal mereka di dalamnya selama-lamanya; 
mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri 
yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tem- 
pat yang teduh lagi nyaman. 

DASAR - DASAR PEMERINTAHAN. 

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu me- 
nyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa- 
bila menetapkan hukum di antara manu- 
sia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah member! pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesung- 
guhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

59. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah 
Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika ka- 
mu beriainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur'an ) dan Rasul (sunnahnya), jika ka- 
mu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 

60. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang mengaku dirinya telah ber- 
iman kepada apa yang diturunkan ke- 
padamu dan kepada apa yang diturunkan 
sebelum kamu? Mereka hendak ber- 
hakim kepada thaghut312^ ^ padahal me- 
reka telah diperintah mengingkari thaghut 
itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan 
mereka (dengan) penyesatan yang se- 
jauh-jauhnya. 


XJ\^W^^li -'^-^^ 


^ki^ Apabila dikatakan kepada mereka: "Ma- 
rilah kamu (tunduk) kepada hukum yang 
Allah telah turunkan dan kepada hukum 
Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang 
munafik menghalangi (manusia) dengan 
sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. 


312). yang selalu memusuhi Nabi dan kaum Muslimin dan ada yang mengatakan Abu Barzah seorang 
tukang teniing di masa Nabi. Termasuk thaghut juga: 

1. Orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu. 

2. Berhala-berhala. 4. AN NISAA' (WANITA) 62. Maka bagaimanakah halnya apabila me- 
reka (orang-orang munafik) ditimpa se- 
suatu mushibah disebabkan perbuatan ta- 
ngan mereka sendiri, kemudian mereka 
datang kepadamu sambil bersumpah: 
"Demi Allah, kami sekali-kali tidak meng- 
hendaki seiain penyelesaian yang baik dan 
perdamaJan yang sempurna**. 

63. Mereka itu adalah orang-orang yang 
Allah mengetahui apa yang di dalam hati 
mereka. K arena itu berpalinglah kamu dari 
mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan 
katakanlah kepada mereka perkataan yang 
berbekas pada jiwa mereka. 

64. Dan Kami tidak mengutus seseorang ra- 
sul, melainkan untuk dita'ati dengan se- 
izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka 
ketika menganiaya dirinya^^^) datang ke- 
padamu, lalu memohon ampun kepada 
Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun 
untuk mereka, tentulah mereka men- 
dapati Allah Maha Penerima Taubat iagi 
Maha Penyayang. 

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada ha- 
kekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim dalam perkara 
yang mereka perselisihkan, kemudian me- 
reka tidak merasa keberatan dalam hati 
mereka terhadap putusan yang kamu be- 
rikan, dan mereka menerima dengan sepe- 
nuhnya. 

66. Dan sesungguhnya kalau Kami perintah- 
kan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu 
atau keluarlah kamu dari kampungmu", 
niscaya mereka tidak akan melakukan- 
nya, kecuali sebagian kecil dari mereka. 
Dan sesungguhnya kalau mereka me- 
laksanakan pelajaran yang diberikan ke- 
pada mereka, tentulah hal yang demikian 
itu lebih baik bagi mereka dan lebih me- 
nguatkan (iman mereka), 

67. dan kalau demikian, past! Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar dari si- 
si Kami, 


313). laiah: berhakim kepada seiain dari Nabi Muhammad s.a.w. 4. AN NISAA' (WANUA) 68. dan pasti Kami tunjuki meieka kepada ja- 
lan yang lurus. 

69. Dan barangsiapa yang menta*ati Allah 
dan Rasul(Nya), mereka itu akan ber- 
sama-sama dengan orang-orang yang di- 
anugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu: Nabi- 
nabi, para shiddiiqiin^^^) , orang-orang 
yang mati syahid dan orang-orang saleh. 
Dan mereka itulah teman yang sebaik- 
baiknya. 

70. Yang demikian itu adalah karunia dari 
Allah, dan Allah cukup mengetahui. TAKTIK, TUJUAN DAN ADAS PERANG DA- 
LAM ISLAM. 

Keharusan siap siaga terhadap musuh. 

71. Hai orang-orang yang beriman, bersiap 
siagalah kamu, dan majulah (ke medan 
pertempuran) berkelompok-kelompok, 
atau majulah bersama-sama! 

72. Dan sesungguhnya di antara kamu ada 
orang yang sangat berlambat-lambat (ke 
medan pertempuran)^ 1 5 \ , Maka jika ka- 
mu ditimpa mushibah ia berkata: "Se- 
sungguhnya Tuhan telah menganugerah- 
kan ni'mat kepada saya karena saya ti- 
dak ikut berperang bersama mereka". 

73. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia 
(kemenangan) dari Allah, tentulah dia me- 
ngatakan seolah-olah belum pernah ada 
hubungan kasih sayang antara kamu de- 
ngan dia: "Wahai, kiranya saya ada ber- 
sama-sama mereka, tentu saya mendapat 
kemenangan yang besar (pula)". 

74. Karena itu, hendaklah orang-orang yang 
menukar kehidupan dunia dengan ke- 
hidupan akhirat^is^ berperang di jalan 
Allah. Barangsiapa yang berperang di ja- 
lan Allah, lalu gugur atau memperoleh ke- 
menangan maka kelak akan Kami beri- 
kan kepadanya pahala yang besar. 


\L^j^iy^'^ 


«^ix 1. ''»'*": 'T'^t-i' '>^'' 314). lalah: orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul, dan inilah orang- 
orang yang 'dianugerahi ni'mat sebagaimana yang tersebut dalam ayat 7 surat Al Faatihah. 
31S). Sangat merasa keberatan ikut pergi berperang. 
316). Orang-orang mu'min yang mengutamakan kehidupanakhirat atas kehidupan dunia ini. 4. AN NISAA' CWANITA) Mengapa kamu tidak mau berperang di 
jalan Allah dan (membela) orang-orang 
yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita 
maupun anak-anak yang semuanya ber- 
do'a: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 
dari negeri ini (Mekah) yang zalim pen- 
duduknya dan berilah kami pelindung dari 
sisi Engkau, dan berilah kami penolong 
dari sisi Engkau!". 

Orang-orang yang beriman berperang di 
jalan Allah, dan orang-orang yang kafir 
berperang di jalan thaghut, sebab itu pe- 
rangjlah kawan-kawan syaitan itu, ka- 
rena sesungguhnya tipu daya syaitan itu 
adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi 
peperangan. 

77. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang 
yang dikatakan kepada mereka^^'') : "Ta- 
hanlah tanganmu (dari berperang). diri- 
kanlah sembahyang dan tunaikanlah 
zakat!" Setelah diwajibkan kepada me- 
reka berperang, tiba-tiba sebahagian dari 
mereka (golongan munafik) takut kepada 
manusia (musuh), seperti takutnya ke- 
pada Allah, bahkan lebih sangat dari itu ta- 
kutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, 
mengapa Engkau wajibkan berperang ke- 
pada kami? Mengapa tidak Engkau tang- 
guhkan (kewajiban berperang) kepada kami 
bebeiapa waktu lagi?" Katakanlah: "Ke- 
senangan di dunia ini hanya sebentar dan 
akhirat itu lebih baik untuk orang-orang 
yang bertakwa dan kamu tidak akan dia- 
niaya sedikitpun^ * 8^ 

78. Di mana saja kamu berada. kematian 
akan mendapatkan kamu, kendatipun ka- 
mu di dalam benteng yang tinggi lagi 
kokoh. dan jika mereka memperoleh ke- 
baikan3'9^, mereka mengatakan: "Ini ada- 
lah dari sisi Allah", dan kalau mereka di- 
timpa sesuatu bencana mereka mengata- 
kan : "Ini (datangnya) dari sisi kamu 
(Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya « ^ ''•/»• JUL -^ <'»4 ■** ^^ •*> & y ''■» -J , 


317). Orang-orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah 

berperang. ■ 
318). Artinya pahala turut berperang tidak akan dikurangi sedikitpun. 
319). Kemenangan dalam peperangan atau rezki. 4. AN NISAA' (WANITA) (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa 
orang-orang itu (orang munafik) hampir- 
hampii tidak memahami pembicaraan^^^^ 
sedikitpun? 

79. Apa saja ni'mat yang kamu peroleh ada- 
lah dari Allah, dan apa saja bencana yang 
menimpamu, maka dari (kesalahan) diri- 
mu sendirl Kami mengutusmu menjadi 
Rasul kepada segenap manusia. Dan 
cukuplah Allah menjadi saksi. 

80. Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, se- 
sungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan 
barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan 
itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk 
menjadi pemelihara bagi mereka^ii \ , 


81. Dan mereka (orang-orang munafik) 
mengatakan: "(Kewajiban kami hanya- 
lah) ta'at". Tetapi apabila mereka telah 
pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka 
mengatur siasat di malam hari (mengam- 
bil keputusan) lain dari yang telah me- 
reka katakan tadi. Allah menulis siasat 
yang mereka atur di malam hari itu, maka 
berpalinglah kamu dari mereka dan 
tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah 
menjadi Pelindung. 

82. Maka apakah mereka tidak memperhati- 
kan Al Qur'an ? Kalau kiranya Al Our'- 
an itu bukan dari sisi Allah, tentulah me- 
reka mendapat pertentangan yang ba- 
nyak di dalamnya. 

83. Dan apabila datang kepada mereka suatu 
berita tentang keamanan ataupun ke- 
takutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan 
kalau mereka menyerahkannya kepada 
Rasul dan UlilAmri 322) diantara mereka. 4Wl_^JC^j>4 jlSjJjoUj^l oyyXA^ 

4 j^al^j Ji^^Ul»j^jy>^,iA^'i^ 320). Pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan. 

321). Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar 

mereka tidak berbuat kesalahan. 
322). lalah: tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka. 4. AN NISAA' rWANITA) tentulah orang-orang yang ingin menge- 
tahui kebenarannya {akan dapat) menge- 
tahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil 
Amri)323^ . Kalau tidaklah kaiena karunia 
dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 
kamu mengikut syaitan, kecuali sebaha- 
gian kecil saja (di antaramu). 
Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya. 


lll^Uili^jj: 84. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, 
tidaklah kamu dibebani melainkan dengan 
kewajiban kamu sendiri^Z^^ Kobar- 
kanlah semangat para mu'min (untuk 
berperang). Mudah-mudahan Allah menolak 
serangan orang-orang yang kafir itu. Allah 
amat besar kekuatan dan amat keras sik- 
saan(Nya). 

85. Barangsiapa yang memberikan syafa'at 
yang baik325^ ^ niscaya ia akan mem- 
peroleh bahagian (pahala) dari padanya. 
Dan barangsiapa yang memberi syafa'at 
yang buruk326^ ^ niscaya ia akan memikul 
bahagian (dosa) dari padanya, Allah Ma- 
ha Kuasa atas segala sesuatu. 

86. Apabila kamu dihormati dengan suatu peng- 
hormatan, maka balaslah penghormatan itu 
dengan yang lebih baik, atau balaslah (de- 
ngan yang serupa)^^^) . Sesungguhnya 
Allah memperhitungkan segala sesuatu. 


l^ v»AU^,ii ^^^ A xIoJm *JL^^ 


Allah, tidak ada Tuhan(yang berhak disem- 
bah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan me - 
ngumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak 
ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang 
yang lebih benai perkataan(nya) dari pa- 
da Allah? liiA>-4All^>e^JU^l^>«j4-^V-j^ 323). Menurut mufassirin yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tenting keamanan dan ke- 
takutan itu disampaikan kepada Rasul dan Ulil Amri. tentulah Rasul dan Ulil Amri yang ahli da- 
pat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu. 

324). Perintah berperang itu haius dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. karena yang dibebani adalah 
diri beliau sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besai orang Madinah untuk 
ikut berperang bersama Nabi ke Badax Shughia. Maka tuiunlah ayat ini yang memerintahkan su- 
paya Nabi Muhammad s.a w. pergi berperang walaupun sendirian saja. 

325). Syafa'at yang baik ialah: setiap syafa'at yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim 
atau mengliindarkannya dari sesuatu kemudharatan. 

326). Syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik. 

327). Penghormatan dalam Islam ialah: dengan mengucapkan "Assalamu'alaikum". 4. AN NISAA' (WANUA) Cara menghadapi orang-orang munafik. 

88. Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi 
dua golongan^^^) dalam (menghadapi) 
orang-orang munafik, padahal Allah telah 
membalikkan mereka kepada kekafiran, di- 
sebabkan usaha mereka sendiri? Apakah 
kamu bermaksud member! petunjuk ke- 
pada orang-orang yang telah disesatkan 
Allah329^ ? Barangsiapa yang disesatkan 
Allah, sekali-kali kamu tidak mendapat- 
kan jalan (untuk memberi petunjuk) ke- 
padanya. 

89. Mereka ingin supaya kamu menjadi kaflr 
sebagaimana mereka telah menjadi kafir, 
lalu kamu menjadi sama (dengan me- 
reka). Maka jai^anlah kamu jadikan di- 
antara mereka penolong-penolong(mu), 
hingga mereka berhqrah pada jalan Allah. 
Maka jika mereka berpaling^^O^ , tawan 
dan bunuhlah mereka di mana s^a kamu 
menemuinya, dan janganlah kamu ambil 
seorangpun di antara mereka menjadi pe- 
lindung, dan jangan (pula) menjadi pe- 
nolong, 

90. kecuali orang-orang yang meminta per- 
lindungan kepada sesuatu kaum, yang an- 
tara kamu dan kaum itu telah ada per- 
janjian (damai)33l^ atau orang-orang yang 
datang kepada kamu sedang hati mereka 
merasa keberatan untuk memerangi ka- 
mu dan memerangi kaumnya332^ . Kalau 
Allah menghendaki, tentu Dia memberi 
kekuasaan kepada mereka terhadap ka- 
mu, lalu pastilah mereka memerangimu. 


328). Maksudnya: golongan orang-orang mu'min yang membela orang-orang munafik dan golongan 
orang-orang mu'min yang memusuhi mereka. 

329). Pengertian disesatkan Allah lihat not. 34. 

330). Diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah s.a.w. di Madinah, lalu me- 
leka masuk Islam, kemudian mereka ditimpa "demam Madinah", karena itu meieka kembali kaflr 
lalu mereka ke iuar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat 
menanyakan sebab-sebab mereka meninggaOcan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka 
ditimpa "demam Madinah". Sahabat-sahabat berkata: "Mengapa kamu tidak mengambil teladan 
yang balk dari Rasulullah?" Sahabat-sahabat terbagi kepada dua golongan dalam hal ini. Yang se- 
bahagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik, sedang yang sebahagian lag! ber- 
pendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum Muslimin, ka- 
rena menjadi dua golongan itu, dan memerintahkan supaya orang-orang Arab itu ditawan dan di- 
bunuh, jika mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena mereka disamakan dengan kaum musy- 
rikin yang lain. 

Ayat ini menjadi dasar hukum suaka. 
Tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. 331). 
332). 4. AN NISAA' (WANITA) Tetapi jika mereka membiarkan kamu, 
dan tidak memerangi kamu serta menge- 
mukakan perdamaian kepadamu333^ ^a- 
ka Allah tidak memberi jalan bagimu fun- 
tuk menawan dan membunuh) mereka. 

91. Kelak kamu akan dapati (golongan-go- 
longan) yang lain, yang bermaksud su- 
paya mereka aman dari pada kamu dan 
aman (pula) dari kaumnya. Setiap me- 
reka diajak kembali kepada fitnah (syirik), 
merekapun terjun ke dalamnya. Karena 
itu jika mereka tidak membiarkan kamu 
dan (tidak) mau mengemukakan perda- 
maian kepadamu. serta (tidak) menahan 

tangan mereka (dari memerangimu). ma- 
ka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka 
dimana saja kamu menemui mereka, dan 
merekalah orang-orang yang Kami berikan 
kepadamu alasan yang nyata (untuk me- 
nawan dan membunuh) mereka. 

Hukum membunuh seseorang muslim. 

92. Dan tidak layak bagi seorang mu'min 
membunuh seorang mu'min (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak senga- 
ja)334\ ^ dan barangsiapa membunuh se- 
orang mu'min karena tersalah (hendak- 
lah) ia memerdekakan seorang hamba sa- 
haya yang beriman serta membayar 
diat33S\ yang diserahkan kepada keluar- 
ganya (si terbunuh itu), kecuali jika mere- 
ka (keluarga terbunuh) bersedekah336\ 
Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang me- 
musuhimu, padahal ia mu'min. maka 
(hendaklah si pembunuh) memerdekakan 
hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia 
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerde- 
kakan hamba sahaya yang mukmin. Ba- 
rangsiapa yang tidak memperoleh- 
nya337^ , maka hendaklah ia (si pembu- 

333). Maksudnya; menyerah. 

334). Seperti: menembak burung terkena seorang mu'min. 

335). "Diat" iaiah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau 
anggota badan. 

336). Bersedekah di sini maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. 

337). Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak 
mampu membelinya untuk dimerdekakan. Menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut- 
turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya. 4. AN NISAA' (WANITA) nuh) berpuasa dua bulan berturut-tunit 
sebagai cara taubat kepada Allah. Dan ada- 
lah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

93. Dan barangsiapa yang membunuh se- 
orang mu'min dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di- 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab 
yang besar baginya. 

Berlaku telitilah mengambil suatu tindakan. 

94, Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 
maka telitilah dan janganlah kamu me- 
ngatakan kepada orang yang meng- 
ucapkan "salam" kepadamu338\ ; "Ka- 
mu bukan seorang mu'min" (lalu kamu 
membunuhnya), dengan maksud mencari 
harta benda kehidupan di dunia, ka- 
rena di sisi Allah ada harta yang ba- 
nyak. Begitu jugalah keadaan kamu da- 
hulu339^ , lalu Allah menganugerahkan 
ni'mat-Nya atas kamu, maka telitilah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. •C^ j»^lUu \!L> <^j D 4j[i\s^;£^ n^yl-ji Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang 
tidak berjihad karena uzur, dengan yang tidak 
berjihad. 
95. Tidaklah sama antaia mu'min yang du- 
duk (yang tidak turut berperang) yang ti- 
dak mempunyai uzur dengan orang- 
orang yang berjihad di jalan Allah de- 
ngan harta mereka dan jiwanya. Allah 
melebihkan orang-orang yang berjihad de- 
ngan harta dan jiwanya atas orang-orang 
yang duduk340\ satu derajat. Kepada ma- 
sing-masing mereka Allah menjanjikan 
pahala yang baik (surga) dan Allah me- 
lebihkan orang-orang yang berfihad atas 
orang yang duduk34l\ dengan pahala 
yang besar, 


338). Dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat: "laa ilaaha illallah". 

339). Maksudnya: orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai kamupun demikian pula 

dahulu. 
340). Maksudnya: yang tidak berperang karena uzur. 
341). Maksudnya: yang tidak berperang tanpa alasan. Sebagian ahli tafsir mengartikan "qaa'idiin" di 

sini sama dengan arti "qaa'idiin" pada not 340. 4. AN NISAA' (WANHA) 96. (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, 
ampunan serta lahmat. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Kewajiban berhijrah di jalan Allan dan balas- 
annya. 

97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafat- 
kan malaikat dalam keadaan menganiaya 
diri sendiri342^ ^ (kepada mereka) malaikat 
bertanya: "Dalam keadaan bagaimana 
kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah 
kami orang-orang yang tertindas di negeri 
(Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukan- 
kah bumi Allah itu luas, sehingga kamu 
dapat berhijrah di bumi itu?". Orang- 
orang itu tempatnya neraka Jahannam, 
dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat 
kembali, 

98. kecuali mereka yang tertindas baik laki-la- 
ki atau wanita ataupun anak-anak yang ti- 
dak mampu berdaya upaya dan tidak 
mengetahui jalan (untuk hijrah), 


99. mereka itu, mudah-mudahan Allah me- i>'^ f.i' ^ >^,>»'-^^»-' "{>*■• -"' '' -^A- 
ma'afkannya. Dan adalah Allah Maha Pe- \^Ji^\^iJ^y^f^yLto3^4yi\^^'*£'^i^y<& 
ma'af lagi Maha Pengampun. 03^' /\< by^ 100. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nis- 
caya mereka mendapati di muka bumi ini 
tempat hqrah yang luas dan rezki yang 
banyak. Barangsiapa keluar dari rumah- 
nya dengan maksud berhijrah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, kemudian kemati- 
an menimpanya (sebelum sampai ke tem- 
pat yang dituju), maka sungguh telah 
tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang. 

Kewajiban mengerjakan shalat dalam keadaan 
bagainwnapun. 

101. Dan apabila kamu bepergian di muka bu- 
mi, maka tidaklah mengapa kamu men- 

342). Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri sendiri di sini, ialah orang-orang muslimin 
Mekah yang'tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindasdan di- 
paksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar;akhirnyadi antara me- 
reka ada yang terbunuh daiam peperangan itu. 4. AN NISAA' (WANITA) 103. qashar343) sembahyang(mu), jika kamu 
takut diserang orang-orang kafir. Sesung- 
guhnya orang-orang kafir itu adalah mu- 
suh yang nyata bagimu. 

Dan apabila kamu berada di tengah-te- 
ngah mereka (sahabatmu) lalu kamu hen- 
dak mendirikan shalat bersama-sama me- 
reka, maka hendaklah segolongan dari 
mereka berdiri (shalat) besertamu dan 
menyandang senjata, kemudian apabila 
mereka (yang shalat besertamu) sujud (te- 
lah menyempurnakan seraka'at)344 \ ^ ma- 
ka hendaklah mereka pindah dari bela- 
kangmu (untuk menghadapi musuh) dan 
hendaklah datang golongan yang kedua 
yang belum bersembahyang, lalu ber- 
sembahyanglah mereka denganmu^^S^ ^ 
dan hendaklah mereka bersiap siaga dan 
menyandang senjata. Orang-orang kafir 
ingin supaya kamu lengah terhadap sen- 
jatamu dan harta bendamu, lalu mereka 
menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan ti- 
dak ada dosa atasmu meletakkan senjata- 
senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu 
kesusahan karena hujan atau karena ka- 
mu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. 
Sesungguhnya Allah telah menyediakan 
azab yang menghinakan bagi orang-orang 
kafir itu346y 

Maka apabila kamu telah menyelesaikan 
shalat(mu), ingatlah Allah di waktu ber- 
diri, di waktu duduk dan di waktu ber- 
baring. Kemudian apabila kamu telah me- 
rasa aman, maka dirikanlah shalat itu (se- 
bagaimana biasa). Sesungguhnya shalat 
itu adalah kewajiban yang ditentukan wak- 
tunya atas orang-orang yang beriman. 


'jj^j P^^l^vL^ > \ y >. ^^ j^ "^j^ 


! ^L^iysil^jS^!^^^^ 'J-^ 


343). Menurut pendapat jumhur arti qashar di sini ialah: setnbahyang yang empat raka'at dijadikan dua 
raka'at. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah raka'at dari 4 menjadi 2, yaitu 
di waktu bepergian dalam keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari 
yang 2 raka'at itu, yaitu di waktu dalam peijalanan dalam keadaan khauf. Dan ada kalanya lagi 
meringankan rukun-rukun yang 4 raka'at dalam keadaan khauf di waktu hadhar. 

344). Menurut jumhut mufassirin bila telah selesai setaka'at, maka diselesaikan satu raka'at lagi sendiri, 
dan Nabi duduk menunggu golongan yang kedua. 

345). Yaitu raka'at yang pertama, sedang raka'at yang kedua mereka selesaikan sendiri pula dan me- 
reka mengakhiri sembahyang mereka bersama-sama Nabi. 

346). Cara sembahyang khauf seperti tersebut pada ayat 102 ini dilakukan dalam keadaan yang masih 
mungkin mengeijakannya, bila keadaan tidak memungkinkan untuk mengerjakakannya, maka sem- 
bahyang itu dikerjakan sedapat-dapatnya, walaupun dengan mengucapkan tasbib saja. 4. AN NISAA' (WANITA) 104. Janganlah kamu berhati lemah dalam me- 
ngejai mereka (musuhmu). Jika kamu 
menderita kesakitan, maka sesungguhnya 
meiekapun menderita kesakitan (pula), se- 
bagaimana kamu menderitanya, sedang 
kamu menghaiap dari Allah apa 
yang tidak mereka harapkan. Dan adalah 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
sana. 

KEHARUSAN MEN JAG A KEBENARAN DAN 
KEADILAN. 

Keharusan adil dan tidak memihak dalam mene- 
tapkan sesuatu hukum. 

105. Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
Kitab kepadamu dengan membawa ke- 
benaran, supaya kamu mengadili antaia 
manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah ka- 
mu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), karena (membela) orang-orang 
yangkhianat347^^ 

106. dan mohonlah ampun kepada Allah. Se- 
sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

107. Dan janganlah kamu berdebat (untuk 
membela) orang-orang yang meng- 
khianati dirinya. Sesungguhnya Allah ti- 
dak menyukai orang-orang yang selalu 
berkhianat lagi bergelimang dosa, 

108. mereka bersembunyi dari manusia, tetapi 
mereka tidak bersembunyi dari Allah, pa- 
dahal Allah beserta mereka, ketika pada 
suatu malam mereka menetapkan ke- 
putusan rahasia yang Allah tidak redhai. 
Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu- 
Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. 


o1.oy>rJJ^ ^ tL->:5 ^jy^ ^ ^^^ ^ j^^if yjJiI— Itj Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dituninkan beihubungan dengan pencurian yang dilaku- 
kan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi Thu'mah 
tidak mengakui perbuatannya itu maiah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. 
Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta i^ar Nabi 
membela Thti'mah dan menghukuni orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tabu bahwa yang 
mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah 
dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. 4. AN NISAA' (WANITA) 109. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah 
orang-orang yang berdebat untuk (mem- 
bela) meieka dalam kehidupan dunia ini. 
Maka siapakah yang akan mendebat Allah 
untuk (membela) mereka pada haii kia- 
mat? Atau siapakah yang jadi pelindung 
mereka (terhadap siksa Allah)? 

110. Dan barangsiapa yang mengeijakan ke- 
jahatan dan menganiaya diiinya. kemu- 
dian ia mohon ampun kepada Allah, nis- 
caya ia mendapati Allah Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang. 

HI. Barangsiapa yang mengerjakan dosa, ma- 
ka sesungguhnya ia mengerjakannya un- 
tuk (kemudharatan) dirinya sendirL Dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
sana. 

112. Dan barangsiapa yang mengerjakan ke- 
salahan atau dosa, kemudian dituduh- 
kaimya kepada orang yang tidak ber- 
salah, maka sesungguhnya ia telah ber- 
buat suatu kebohongan dan dosa yang 
nyata. 

113. Sekiranya bukan karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah se- 
golongan dari mereka beikeinginan keras 
untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka ti- 
dak menyesatkan melainkan dirinya sen- 
diri, dan mereka tidak dapat membaha- 
yakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (ju- 
ga karena) Allah telah menurunkan Kitab 
dan hikmah kepadamu, dan telah menga- 
jarkan kepadamu apa yang belum kamu 
ketahuL Dan adalah karunia Allah sa- 
ngat besar atasmu. 

114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bi- 


f y •^ c\ ^l < ty -^o-J 

lidak ada kebaikan pada kebanyakan bi- ^^t'-'.ji'^,'''. ' * ^; • "'< ^\ ^ 
sikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan ^ ' <>* ^ ip-^J^^ 0^ -^^^^'^^^^ J" W 
dari orang yang menyuruh (manusia) e -j^^ ^ ^^ ^ , ^ y»^,t -^y^ 

V ^c/^ *^-*^.^ -^^^ <J"-*^ kJ*3 

uan barangsiapa yang menentang Kasul ^ -^ ^V^V'^^'^x" '''f 1 -^'^n --i<^ ^^ 
sesudah jelas kebenaran baginya, dan ^>-^J\'^U^^»^•:^^>5<J.>-^>'<3i^O^-5 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang- 
orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, 
atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 
demikian karena mencari keredhaan Allah, 
maka kelak Kami memberi kepadanya 
pahala yang besar. 

115. Dan barangsiapa yang menentang Rasul 4. AN N ISA A' (W A NIT A) terhadap kesesatan yang telah dikuasi- 
nya itu348\ dan Kami masukkan ia ke da- 
lam Jahannam, dan Jahannam itu se- 
buruk-buruk tempat kembali 

Kejelekan syirik dan pengaruh syaitan. 

1 16. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni 
dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Dia, dan Dia mengampuni dosa yang se- 
lain daii syirik itu bagi siapa yang di- 
kehendaki-Nya. Barangsiapa yang mem- 
persekutukan (sesuatu) dengan Allah, ma- 
ka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh- 
jauhnya. 

117. Yang mereka sembah selain Allah itu, 
tidak lain hanyalah berhala349\ ^ dan (de- 
ngan menyembah berhala itu) mereka ti- 
dak lain hanyalah menyembah syaitan 
yang durhaka, 

118. yang dila'nati Allah dan syaitan itu 
mengatakan: "Saya benar-benar akan 
mengambil dari hamba-hamba Engkau 
bahagian yang sudah ditentukan (untuk 
saya)350\ 

119. dan aku benar-benar akan menyesatkan 
mereka, dan akan membangkitkan angan- 
angan kosong pada mereka dan akan me- 
nyuruh mereka (memotong telinga-teli- 
nga binatang ternak), lalu mereka benar- 
benar memotongnya^ ^ * ) , dan akan aku 
suruh mereka (merobah ciptaan Allah), la- 
lu benar-benar mereka merobahnya35 2y\ 
Barangsiapa yang menjadikan syaitan 
menjadi pelindung selain Allah, maka se- 
sungguhnya ia menderita kerugian yang 
nyata. JUS A)ib j3^j>* J ^LiJo^^f^'-^ 

\^j<^J i(^;:f. -^i c<j>>Jo lii^iriSei^'^^-^^j^^^i^ ^pl^jyullx.^ 


348). Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. 

349). AsaJ ma'na "Inaatsan" ialah wanita-wanita. Patung-patung berhala yangdtsembah Arab JahiUyah 
itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan sebagai al Laata, al Uzza dan Manah. Da- 
pat juga berarti di sini orang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis dan benda-benda yang 
lemah. 

3S0). Pada tiap-tiap manusia ada persediaan untuk baik dan ada persediaan untuk jahat, syaitan akan 
mempergunakan persediaan untuk jahat untuk mencelakakan manusia. 

351). Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada 
patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini 
tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. 

3S2), Merobah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri bina- 
tang. Ada yang mengartikannya dengan merobah agama Allah. 4. AN NISAA' (WANITA) 120. Syaitan itu memberikan janji-janji ke- 
pada mereka dan membangkitkan angan- 
angan kosong pada mereka, padahal 
syaitan itu tidak menjanjikan kepada me- 
reka selain dari tipuan beiaka. 

121. Mereka itu tempatnya Jahannam dan me- 
reka tidak mempexoleh tempat lari dari 
padanya. 122. Orang-orang yang beriman dan mengerja- 
kan amalan saleh, kelak akan Kami 
masukkan ke dalam suiga yang mengalir 
sungai-sungai di daiamnya, mereka kekal 
di daiamnya selama-lamanya. Allah telah 
membuat suatu janji yang benar. Dan 
siapakah yang lebih benar perkataannya 
dari pada Allah? 

Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan bukan 
menurut angan-angan. 

123. (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut 
angan-anganmu yang kosong353\ dan ti- 
dak (pula) menurut angan-angan Ahli 
Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan ke- 
jahatan, niscaya akan diberi pembalasan 
dengan kejahatan itu dan ia tidak men- 
dapat pelindung dan tidak (pula) pe- 
nolong baginya selain dari Allah. 

124. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal sa- 
leh. balk laki-laki maupun wanita sedang ia 
orang yang beriman, maka mereka itu ma- 
suk ke dalam surga dan mereka tidak 
dianiaya walau sedikitpun. 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya 
dari pada orang yang ikhlas menyerah- 
kan dirinya kepada Allah, sedang diapun 
mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti 
agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah 
mengambil Ibrahim menjadikesayanganNya. 

126. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit 
dan apa yang di bumi, dan adalah (penge- 
tahuan) Allah Maha Meliputi segala se- 
suatu. 


'^.^ • \^^ 

35 3). Mu di sini'ada yang mengartikan dengan kaum muslimin dan ada pula yang mengartikan kaum 
musyrikin. Maksudnya iaiah pahala di akhirat bukanlah menuruti angan-angan dan cita-cita me- 
reka, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. 4. AN NISAA' (WANITA) Keharusan memberikan hak-hak orang yang 
lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah 
tangga. 

127. Dan mereka minta fatwa kepadamu ten- 
tang paia wanita. Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang me- 
reka, dan apa yang dibacakan kepadamu 
dalam AlQur'an3S4^ (juga memfatwa- 
kan) tentang para wanita yatim yang kamu 
tidak memberikan kepada mereka apa^SS^ 
yang ditetapkan untuk mereka, sedang 
kamu ingin mengawini mereka356^ dan 
tentang anak-anak yang masih dipandang le- 
mah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya 
kamu mengurus anak-anak yatim secara 
adiL Dan kebajikan apa saja yang kamu 
kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahuinya". 

128. Dan jika seorang wanita khawatir akan 
nusyuz357^ atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi ke- 
duanya mengadakan perdamaian yang se- 
benar-benarnya358\ ^ dan perdamaian itu 
lebih baik (bagi mereka) walaupun manu- 
sia itu menurut tabiatnyakikir359^^ Dan ji- 
ka kamu bergaul dengan isterimu secara baik 
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 
sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), wa- 
laupun kamu sangat ingin berbuat demi- 
kian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), se- 
hingga kamu biarkan yang lain terka- \3 


354). 
355). 
356). 357). 358). 
359). Lihat ayat 2 dan 3 Surat An Nisaa*. 
Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin. 

Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan 
berkuasa akan hartanya. Jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. Jika wa- 
nita yatim itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang Iain supaya dia tetap 
dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini. 
Lihat arti nusyuz dalam not 291. Nusyuz dari pihak suaini ialah bersikap keras terhadap isterinya; 
tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 
Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. 
Maksudnya:' tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain 
dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, 
maka boleh suami menerimanya. 4. AN NISAA' nVANITA) tung-katung. Dan jika kamu mengada- 
kan perbaikan dan memelihara diri (dari 
kecurangan), maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lag! Maha Penyayang. 

130. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan 
memberi kecukupan kepada masing-ma- 
sing dari limpahan karunia-Nya. Dan ada- 
lah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 
Maha Bijaksana. 

Keharusan bertakwa. 

131. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di la- 
ngit dan yang di bumi, dan sungguh 
Kami telah memerintahkan kepada orang- 
orang yang diberi kitab sebelum kamu 
dan (juga) kepada kamu; bertakwalah ke- 
pada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka 
(ketahuilah), sesungguhnya apa yang di 
langit dan apa yang di bumi hanyalah ke- 
punyaan Allah360^ dan Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji. 

132. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di la- 
ngit dan apa yang di bumi. Cukuplah 
Allah sebagai Pemeiihara. 133. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia 
musnahkan kamu wahai manusia, dan 
Dia datangkan umat yang lain (sebagai 
penggantimu). Dan adalah Allah Maha 
Kuasa berbuat demikian. 

134. Barangsiapa yang menghendaki pahala di 
dunia saja (maka ia merugi), kaiena di si- 
si AUah ada pahala dunia dan akhirat. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. M ii-*>-j \j^A^oh^^\^2y^ 


Otj jilliil^l (i^ssilA JollSo[ Keharusan berlaku adil. 

135. Wahai orang-orang yang beriman - jadi- 
lah kamu orang yang benai-benai pene- 
gak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia36l^ 
kaya ataupun miskini maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 


360). Maksudnya: kekafiran kamu itu tidak akan mendatangkan kemudharatan sedikitpun kepada 

Allah, karena Allah tidak berkehendak kepadamu. 
36 1 ). Maksudnya: orang yang teigugat atau yang terdakwa. 4. AN NISAA' (WANITA) kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika ka- 
mu memutai balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, maka sesungguh- 
nya Allah adalah Maha Nfengetahui se- 
gala apa yang kamu kerjakan. 

136. Wahai orang-orang yang beriman, tetap- 
lah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan kepada kitab yang Allah tuiunkan ke- 
pada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah 
turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang 
kafir kepada Allah, malaikat-malaikat- 
Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 
dan hari kemudian, maka sesungguhnya 
orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kebunikan orang munafik. 

137. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
iman kemudian kafir, kemudian beriman 
(pula), kemudian kafir lagi, kemudian ber- 
tambah kekaHraimya^^^x ^ maka sekali-kali 
Allah tidak akan memoeri ampunan ke- 
pada mereka, dan tidak (pula) menunjuki 
mereka kepada jalan yang lurus. 

138. Kabarkanlah kepada orang-orang muna- 
fik bahwa mereka akan mendapat siksa- 
an yang pedih, 

139. (yaitu) orang-orang yang mengambil 
orang-orang kafir menjadi teman-teman 
penolong dengan meninggalkan orang- 
orang mu*min. Apakah mereka mencari 
kekuatan di sisi orang kaHr itu? Maka se- 
sungguhnya semua kekuatan kepunyaan 
AUah. 

140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ke- 
pada kamu di dalam AlQur'an bahwa 
apabila kamu mendengax ayat-ayat Allah 
diing^ari dan diperolok-olokkan (oleh 
orang-orang kaHr), maka janganlah ka- 
mu duduk beserta mereka, sehingga me- 
reka memasuki pembicaraan yang lain. 
Karena sesungguhnya (kalau kamu ber- 
buat demikian), tentulah kamu serupa de- 
ngan mereka. Sesungguhnya Allah akan 
mengumpulkan semua orang-orang mu- 
na^ dan orang-orang kaHr di dalam 
Jahannam, 


1^ '' • . ''■^ 362). Maksudnya; di samping kekafirannya. ia merendahkan Islam pula. 4. AN NISAA' (WANITA) 141. (yaitu) orang-orang yang menunggu- 
nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pa- 
da dirimu (hai orang-orang mu'min). Ma- 
ka jika terjadi bagimu kemenangan dari 
Allah mereka berkata: "Bukankah kami 
(turut berperang) beserta kamu?" Dan ji- 
ka orang-orang kafir mendapal ke- 
beruntungan (kemenangan) mereka ber- 
kata: "Bukankah kami turut memenang- 
kanmu363^ ^ dan membela kamu daii 
orang-orang mukmin?" Maka Allah akan 
member! keputusan di antara kamu di 
hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak 
akan memberi jalan kepada orang-orang 
kafir untuk memusnahkan orang-orang 
yang beriman. 

142. Sesungguhnya orang-orang munaflk itu 
menipu Allah, dan Allah akan membalas 
tipuan mereka^ ^^) . Dan apabila mereka 
berdiri untuk shjdat mereka berdiri de- 
ngan malas. Mereka bermaksud riya^^^) 
(dengan shalat) di hadapan manusia. Dan 
tidaklah mereka menyebut Allah kecuali 
sedikit sekali366^ 

143. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara 
yang demikian (iman atau kaHr): tidak 
masuk kepada golongan ini (orang-orang 
beriman) dan tidak (pula) kepada golong- 
an itu (orang-orang kafir). Barangsiapa 
yang disesatkan Allah367^, maka kamu se- 
kali-kali tidak akan mendapat jalan (un- 
tuk memberi petunjuk) baginya. 

144. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali368^ dengan meninggalkan 
orang-orang mu'min. Inginkah kamu 
mengadakan alasan yang nyata bagi 
Allah (untuk menyiksamu)? 


363). Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mu'min dan menyampaikan hai Ihwal me- 
reka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di pthak orang mu'min mereka ber- 
perang tidak dengan sepenuh hati. 

364). Maksudnya: Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayani se- 
bagai melayani para mu'min. Dalam pada itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka se- 
bagai pembalasan tipuan mereka itu. 

365). Riya ialah: melakukan sesuatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah tetapi untuk mencari 
pujian atau popularitas di masyarakat. 

366). Maksudnya: mereka sembahyang hanyaiah sekali-kali saja, yaitu bila mereka berada di hadapan 
orang. 

367). Uhatnot34. 

368). Wall jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong. 4. AN NISAA' (WANITA) 145. Sesungguhnya orang-orang munafOc itu 
(ditempatkan) pada tingkatan yang pa- 
ling bawah dari neraka. Dan kamu sekali- 
kali tidak akan mendapat seorang pe- 
nolongpun bagi mereka. 

146. Kecuali orang-orang yang taubat dan 
mengadakan perbaikan^^^^ dan berpe- 
gang teguh pada (agama) Allah dan tulus 
ikhlas (mengerjakan) agama mereka ka- 
rena Allah. Maka mereka itu adalah ber- 
sama-sama orang yang beriman dan ke- 
lak Allah akan memberikan kepada 
orang-orang yang beriman pahala yang 
besax. 


147. Mengapa Allah akan menyiksamu, jika 
kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah 
adalah Maha Mensyukuri3'70\ lagi Maha 
Mengetahui 


$iij^\;^\SiiiS6 <->?.\<.^-. ^^ Larangan melon tarkan ucapan-ucapan buruk ke- 
pada seseorang. 

148. Allah tidak menyukai ucapan buruk^^l^ , 
(yang diucapkan) dengan terus terang ke- 
cuali oJeh orang yang dianiaya372^ . Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahui. 

149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan 
atau menyembunyikan atau memaafkan 
sesuatu kesalahan (orang lain), maka se- 
sungguhnya Allah Maha Pema'af lagi 
Maha Kuasa. 


369). Mengadakan perbaikan berarti berbuat pekeijaan-pekeijaan yang baik untuk menghilangkan aki- 
bat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 

370). Allah mensyukuti hamba-hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-hamba-Nya, 
memaafkan kesalahannya, menambah ni'mat>Nya. 

371). Ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, 
menyinggung perasaan seseorang dan sebagainya. 

372). Maksudnya: orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa keburuk- 
an-keburukan orang yang menganiayanya. 4. AN NISAA' (WANFTA) Akibat kekafiran dan buah keimamn. 

150. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ke- 
pada AUah dan rasuUasul-Nya, dan betmak- 
sud memperbedakan^^ ) antara (keimanan 
kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan 
mengatakan: "Kami beriman kepada yang 
sebahagian dan kami kafir terhadap seba- 
hagian (yang lain)", serta bennaksud (de- 
ngan perkataan itu) mengambil jalan (te- 
ngah) di antaia yang demikian (iman atau 
kafir), 

151. merekalah oiang-orang yang kafir se- 
benar-benamya Kami telah menyedia- 
kan untuk orang-orang yang kafir itu 
siksaan yang menghinakan. 

152. Orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan para rasul-Nya dan tidak membeda- 
bedakan seorangpun di antara mereka, 
kelak Allah akan memberikan kepada 
mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

KESATUAN AGAMA ALLAH, 

Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelang- 
garan orang-orang Yahudi. 

153. Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu 
menurunkan kepada mereka sebuah Kitab 
dari langit. Maka sesungguhnya mereka 
telah meminta kepada Musa yang lebih 
besar dari itu. Mereka berkata: "Perlihat- 
kanlah Allah kepada kami dengan nyata". 
Maka mereka disambar petir karena ke- 
zalimannya, dan mereka menyembah 
anak sapi374^ ^ sesudah datang kepada >^ 
mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami 
ma'aflcan (mereka) dari yang demikian. 
Dan telah Kami berikan kepada Musa ke- 
terangan yang nyata. 

154. Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) 
mereka bukit Thursina untuk (menerima) 
perjanjian (yang telah Kami ambil dari) 
mereka. Dan Kami perintahkan kepada me- 

373). Maksudnya: beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul-rasul-Nya. 
374). Anak sapi itu dibuat mereka dari emas untuk disembah. 4. AN NISAA' (WANITA) reka: "Masukilah pintu gerbang itu sambil 
bersujud )", dan Kami perintahkan (pu- 
la),kepada mereka: "Janganlah kamu me- 
langgar peiatuian mengenai hari Sabtu?^^) 
dan Kami telah mengambii dari mereka 
peijanjian yang kokoh. iiii^ii£ip^>0? 155. Maka (Kami lakukan terhadap mereka 
beberapa tindakan)377^ ^ disebabkan mere- 
ka melanggar peijanjian itu, dan karena 
kekaHran mereka terhadap keterangan-ke- 
terangan Allah dan mereka membunuh 
nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan 
mengatakan: "Hati kami tertutup." Bah- 
kan, sebenamya Allah telah mengunci 
mat! hati mereka karena kekafiraimya, 
karena itu mereka tidak beriman kecuali 
sebahagian kecil dari mereka. 


liiSfl 156. Dan karena kekafiran mereka (terhadap 
*Isa), dan tuduhan mereka terhadap 
Maryam dengan kedustaan besar (zina). ,y \.^ fC'^ ^^ »'' <'' p llJai^l::^^ ^> Jt '^^^/^JSJ^3 157. dan karena ucapan mereka: "Sesungguh- 
nya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa 
putra Maryam, Rasul Allah378^ "^ padahal 
mereka tidak membunuhnya dan tidak 
(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka 
bunuh ialah) orang yang diserupakan de- 
ngan *Isa bagi mereka. Sesungguhnya 
orang-orang yang berselisih paham ten- 
tang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar 
dalam keragu-raguan tentang yang di- 
bunuh itu. Mereka tidak mempunyai ke- 
yakinan tentang siapa yang dibunuh itu, 
kecuali mengikuti persangkaan belaka, 
mereka tidak (pula) yakin bahwa yang 
mereka bunuh itu adalah 'Isa. ',^'>f''-"'? c^.l^^^f-^ K^^-iT-i"'' -T 375). Yang dimaksud dengan "pintu gerbang itu" lihat pada ayat 58 S. Al Baqaiah dan "bersujud" 

pada not 54. 
376). Hari Sabtu ialah hari Sabbat yang khusus untuk ibadat orang YahudL 
377). Tindakan-tindakan itu ialah mengutuki mereka, mereka disambar petir, menjelmakan mereka 

menjadi kera dan sebagainya. 
378). Mereka menyebut Msa putera Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri 

tidak mempercayai kerasulan 'isa itu. 4. AN NISAA' (WANITA) 158. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah 
mengangkat Msa Icepada-Nya379\ Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

159. Tidak ada seorangpun daii Ahli Kitab, ke- 
cuali akan beriman kepadanya CIsa) se- 
belum kematiannya^SO). Dan di hari 
kiamat nanti 'Isa itu akan menjadi saksi 
terhadap mereka. 

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang 
Yahudi, Kami haramkan atas mereka 
(memakan makanan) yang baik-baik 
(yang dahulunya) dihalalkan bagi mere- 
ka, dan karena mereka banyak meng- 
halangi (manusia) dari jalan Allah, 

161. dan disebabkan mereka memakan riba, 
padahal sesungguhnya mereka telah di- 
larang daripadanya, dan karena mereka 
memakan harta orang dengan jalan yang 
batiL Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang yang kaflr di antara mereka 
itu siksa yang pedih. 

162. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmu- 
nya di antara mereka dan orang-orang 
mu'min, mereka beriman kepada apa 
yang telah diturunkan kepadamu (Al 
Qur'an), dan apa yang telah diturunkan 
sebelummu dan orang-orang yang men- 
dirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Orang-orang itulah yang akan 
Kami berikan kepada mereka pahala yang 
besar. 

Persamaan pokok-pokok Agama yang diwahyukan 
kepada para rasul 

163. Sesungguhnya Kami telah memberikan 
wahyu kepadamu sebagarmana Kami te- 
lah memberikan wahyu kepada Nuh dan 
nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami 
telah memberikan wahyu (pula) kepada 
Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya*qub dan anak 
cucunya, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur 
kepada Daud. 


'j-^3 oA^j o^ji^ ^y}^ is^3 379). Ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap anggapan orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah 

membunuh Nabi 'Isa a.s. 
380). Tiap.tiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya, bahwa 

dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian Mufassirin berpendapat bahwa mereka 

mengimani hal itu sebelum wafat. 4. AN NISAA' (WANITA) Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul 
yang sungguh telah Kami kisahkan ten- 
tang mereka kepadamu dahulu, dan ra- 
sul-rasul yang tidak Kami kisahkan ten- 
tang mereka kepadamu. Dan Allah telah 
berbicara kepada Musa dengan lang- 
sung38l^. 


165. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul 
pembawa berita gembira dan pemberi per- 
ingatan agar supaya tidak ada aiasan ba- 
gi manusia membantah Allah sesudah di- 
utusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

166. (Mereka tidak mau mengakui yang di- 
turunkan kepadamu itu), tetapi Allah 
mengakui Al ()ur'an yang diturunkan-Nya 
kepadamu. Allah menurunkannya dengan 
ihnu-Nya; dan malaikat-malaikat pun men- 
jadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang 
mengakuinya. 

167. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan menghalangi-halangi (manusia) dari 
jalan Allah, benar-benar telah sesat se- 
jauh-jauhnya. 168. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan melakukan kezaliman, Allah sekali- 
kali tidak akan mengampuni (dosa) 
mereka dan tidak (pula) akan menunjuk- 
kan jalan kepada mereka, 

169. kecuaU jalan ke neraka Jahaimam; mere- 
ka kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Dan yang demikian itu adalah mudah 
bagi Allah. 

170. Wahai manusia, sesungguhnya telah da- 
tang Rasul (Muhammad) itu kepadamu 
dengan (membawa) kebenaran dari 
Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah 
yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu 
kafir, (maka kekafiran itu tidak merugi- 
kan Allah sedikitpun) karena sesungguh- ';^\.^p}\ -f^r^li jlUJii;:^: 381). Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa a.s., menipakan keistimewaan Nabi Musa a.s., dan 
kaiena Nabi Musa a.s. disebut: "Kalimullah" sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu 
dari Allah dengan perantaraan Jibril. Dalam pada itu Nabi Muhammad s.a.w. pernah berbicara se- 
cara langsung dengan Allah pada malam hari di waktu mi'raj. 152 4. AN NISAA'(WANFTA) JUZ 6 nya apa yang di langit dan di bumi itu ada- 
lah kepunyaan Allah ) , Dan adalah 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
sana. 4iio^C?fj'^^J 


Pandangan Al Qur'an terhadap Nabi Isa a.s. 

171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu me- 
lampaui batas dalam agamamu383\ ^ dan 
janganlah kamu mengatakan terhadap 
Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya 
Al Masih, 'Isa putra Maryam itu, adalah 
utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) 
kalimat-Nya384^ yang disampaikan-Nya 
kepada Maiyam, dan (dengan tiupan) roh 
dari-Nya ) Maka berimanlah kamu 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) 
tiga'*, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) 
lebih baik bagimu, Sesungguhnya Allah 
Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah 
dari mempunyai anak, segala yang di langit 
dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukup- 
lah Allah sebagai Pemelihara. 172. Al Masih sekali-kali tidak enggan men- 
jadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula 
enggan) malaikat-malaikat yang terdekat 
(kepada Allah)386 \ Barangsiapa yang eng- 
gan dari menyembah-Nya dan menyom- 
bongkan diri, nanti Allah akan mengum- 
pulkan mereka semua kepada-Nya. ^^==^^ jJ_^"V ^-.11^==^]^ J^IS -^ *>• J bytji^ A$^.iUJ '\ ^j Si 
Adapun orang-orang yang beriman dan 
berbuat amal saleh, maka Allah akan me- 
nyempurnakan pahala mereka dan me- 
nambah untuk mereka sebagian dari karu- 
nia-Nya. Adapun orang-orang yang eng- 


382). Allah yang mempunyai segala yang di langit dan di bumi itu tentu saja tidak berkehendak kepada 
siapapun karena itu tentu saja kekafiranmu tidak akan mendatangkan kerugian sedikitpun ke- 
pada-Nya. 

383). Maksudnya: janganlah kamu mengatakan Nabi 'Isa a.s. itu Allah, sebagai yang dikatakan oleh 
orang-orang Nasrani. 

384). Lihat not 193. 

385). Disebut tiupan dari Allah karena tiupan itu berasal dari perintah Allah. 

386). Yaitu Malaikat yang berada di sekitar Arsy seperti Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat 
yang setingkat dengan mereka. 4. AN NISAA' (WANITA) gan dan menyombongkan diri, maka 
Allah akan menyiksa mereka dengan 
siksaan yang pedih, dan mereka tidak 
akan memperoleh bagi diri mereka, pelin- 
dung dan penolong selain daripada Allah. 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang 
kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan- 
mu, (Muhammad dengan mu*jizatnya) 
dan telah Kami turunkan kepadamu ca- 
haya yang terang benderang (Al Qur*an ). 

175. Adapun orang-orang yang beriman ke- 
pada Allah dan berpegang teguh kepada 
(agama)-Nya, niscaya Allah akan me- 
masukkan mereka ke dalam rahmat yang 
besar dari-Nya (surga) dan limpahan karu- 
nia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada 
jalan yang lurus (untuk sampai) kepada- 
Nya. 


>/^ 


Masalah pusaka Kalalah. 

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (ten- 
tang kalalah)387x . Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kala- 
lah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, 
dan ia tidak mempunyai anak dan mem- 
punyai saudara perempuan, maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua 
dari harta yang ditinggalkaimya, dan sau- 
daranya yang laki-laki mempusakai (selu- 
ruh harta saudara perempuan), jika ia ti- 
dak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi ke- 
duanya dua pertiga dari harta yang di- 
tinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika 
mereka (ahli waris itu terdiri dari) sauda- 
ra-saudara iaki dan perempuan, maka ba- 
hagian seorang saudara laki-laki seba- 
nyak bahagian dua orang saudara perem- 
puan. Allah menerangkan (hukum ini) ke- 
padamu, supaya kamu tidak sesat. Dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 


387). Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. 4. AN NISAA' (WANITA) PENUTUP 

Surat An Nisaa' dimulai, deagan perintah bertakwa dan menyatakan bahwa asal manusia itu 
adalah satu, kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim, 
rumah tangga, warisan, wanita yang haram dinikahi serta hak dan kewajiban laki-laki dan pe- 
rempuan. Selanjutnya disebut tentang hukum-hukum perang serta pelajaran-pelajaran yang harus 
diambil daii perang Badar dan Uhud. Pengutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam 
surat ini, merupakan hujjah-hujjah yang dikemukakan kepada Ahli Kitab, yang mana hujjah- 
hujjah ini ditegaskan pada bahagian terakhir dari surat ini. Akhirnya surat ini ditutup dengan 
perintah kepada para mu'min supaya mereka bersabar, mengeratkan hubungan sesama manusia 
dan bertakwa kepada Allah, agar mendapat keberuntungan dunia akhirat. HUBUNGAN SURA TAN NISAA 'DENGAN SURAT AL MAA -IDAH. 

1. Surat An Nisaa' menerangkan beberapa macam 'aqad, seperti perkawinan, per ceraian, wari- 
san, perjanjian, wasiat dan sebagainya. Sedang permulaan surat Al Maa-idah menyatakan su- 
paya hamba-hamba Allah memenuhi segala macam 'aqad-'aqad yang telah dilakukan balk 
terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia di samping menerangkan 'aqad-*aqad 
yang lain. 

2. Surat An Nisaa' mengemukakan beberapa hukum secara umum dan mendatangkan jalan un- 
tuk menetapkan sesuatu hukum, kemudian surat Al Maa-idah menjelaskan dan menegaskan 
hukum-hukum itu. 

3. Sebagaimana halnya surat Al Baqarah dan surat Ali 'Imran mengemukakan hal-hal yang 
berhubungan dengan pokok-pokok agama seperti keesaan Allah dan kenabian, maka surat 
An Nisaa' dan Al Maa-idah menerangkan tentang furu' agama (hukum fiqh), seperti hal- 
hal yang berhubungan dengan hukum keluarga dan sebagainya. 

4. Akhir surat An Nisaa' mengemukakan hujjah-hujjah atas kekeUruan orang-orang Yahudi 
dan Nasrani serta kekeliruan kaum musyrikin dan munaflkin. Hal yang serupa diterangkan 
secara panjang lebar oleh surat Al Maa-idah. 

5. Surat An Nisaa' dimulai dengan "Yaa ayyuhannaas" yang nadanya sama dengan nada su- 
rat Makiyyah, sedang surat Al Maa-idah sebagai surat Madaniyyah dimulai dengan : "Yaa 
ayyuhal ladziina aamanu" Hal ini menyatakan: sekalipun nadanya berlainan, tetapi yang 
dituju oleh kedua surat ini ialah seluruh manusia. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) AL MAA-IDAH 

(Hidangan) MUQADDIMAH Surat Al Maa-idah terdiri dari 120 ay at; termasuk golongan surat Madaniyyah. Sekalipun 
ada ayatnya yang turun di Mekah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s^.w. 
hqrah ke Medinah, yaitu di waktu haji wadaa' 

Surat ini dinamakan "Al Maa-idah" (hidangan), karena memuat kisah pengikut-pengikut 
setia Nabi Msa a.s. meminta kepada Nabi 'Isa a.s., agai Allah menurunkan untuk mereka Al 
Maa-idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112). Dan dinamakan dengan "Al Uqud" (perjan- 
jian), karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini, di mana Allah menyuruh agar hamba- 
hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat 
sesamanya. 

Dinamakan juga "Al Munqidz" (yang menyelamatkan), karena akhir surat ini mengandung 
kisah tentang Nabi *Isa a.s. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. 

Pokok-pokok isinya. 

/. Keimanan: 

Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi *Isa a.s. 

2. Hukum-hukum: 

Keharusan memenuhi peijanjian; hukum melanggar syi'ar Allah; makanan yang di- 
halalkan dan yang diharamkan; hukum mengawini wanita ahli kitab; wudhu'; 
tayammum; mandi; hukum membunuh orang; hukum mengacau dan mengganggu 
keamanan; hukum qishaas; hukum melanggar sumpah dan kafaaratnya; hukum 
khamar; berjudi; berkorban untuk berhala; mengundi nasib; hukum membunuh 
binatang waktu ihram; hukum persaksian dalam berwasiat. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah-kisah Nabi Musa a.s. menyuruh kaumnya memasuki Palestina; kisah Habil 
dan Qabil, kisah-kisah tentang Nabi U» a.s. 

4. Dan Iain-lam: 

Keharusan bersikap lemah lembut terhadap sesama mu*min bersikap keras terhadap 
orang-orang kafir; penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w. 
keharusan jujur dan berlaku adil; sikap dalam menghadapi berita-berita bohong; 
akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim; kutukan Allah terhadap 
orang-orang Yahudi, kewajiban rasul hanya menyampaikan agama; sikap Yahudi 
dan Nasrani terhadap orang Islam; Ka*bah sokoguru kehidupan manusia; peringat- 
an Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab Jahiliyah; larangan-larangan terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama. 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 
rn^m 
AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 

SURAT KE 5 : 120 ayat. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

JANJI PRASETIA KEPADA ALLAH DAN PE- 
NYEMPURNAAN A GAMA ISLAM. 

1. Hai orang-oiang yang beriman, penuhi- 
lah aqad-aqad itu^^^^ . Dihalalkan bagimu 
binatang temak, kecuali yang akan di- 
bacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalaDcan berburu keti- 
ka kamu sedang mengeijakan haji. Se- 
sungguhnya Allah menetapkan hukum- 
hukum menuiut yang dikehendaki-Nya. 


2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu melanggar syi'ar-syi'ai Allah389^ ^ 
dan jangan melanggar kehormatan 
bulan-bulan haiam^90\ , jangan (meng- 
ganggu) binatang-binatang had-ya39l), 
dan binatang-binatang qalaa-id^'^) , dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi BaituUah sedang me- 
reka mencari karunia dan keredhaan dari 
Tuhannya393^ dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka boleh- 
lah berburu. Dan janganlah sekali-kali ke- 
benctan(mu) kepada sesuatu kaum kare- 
na mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat 


388). Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yangdibuat oleh 

manusia dalam pergaulan sesamanya. 
389). Syi'ai Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat 

mengeijakannya. 
390). Arti bulan haram lihat not 1 19, maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan 

itu. 
391). Ialah: binatang (unta, lembu. kambing, biri-biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam 

rangka ibadat haji. 
392). Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah 

dipenintukkan untuk dibawa ke Ka'bah. 
393). Dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. Keredhaan 

dari Allah ialah: pahala amalan haji. 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) aniaya (kepada mereka). Dan tolong-me- 
nolonglah kamu dalam (mengerjakan) keba- 
jikan dan takwa, dan jangan tolong-meno- 
long dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, se- 
sungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

3. Diharamkan bagimu (memakan) bang- 
kai, darah^94\ ^ daging babi, (daging 
hewan) yang aisembelih atas nama selain 
Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam 
binatang buas, kecuali yang sempat ka- 
mu menyembelihnya395^ ^ dan (diharam- 
kan bagimu) yang disembelih untuk ber- 
hala. Dan (diharamkan juga) mengundi 
nasib dengan anak panah^^^^ , (mengundi 
nasib dengan anak panah itu) adalah ke- 
fasikan. Pada hari ini397\ orang-orang ka- 
fir telah putus asa untuk (mengalahkan) 
agamamu, sebab itu janganlah kamu 
takut kepada mereka dan takutlah ke- 
pada-Ku. Pada hari ini telah Kusempur- 
nakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu ni*mat-Ku, dan 
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama ba- 
gimu. Maka barangsiapa terpaksa398\ ^a- 
rena kelaparan tanpa sengaja berbuat do- 
sa, sesungguhnya Allah Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang. St^tijiSfj o^I^JQ^-^'i J^&uSfj -»li«)\jbJL^4lll f J? ^ ^y^^^3 '<^y^ '^'f^^i ot J94). lalah: darah yang keluar dari tubuh, seba^iinana tersebut dalam surat A! An-aam ayat 145. 

395). Maksudnya iaiah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang di- 
terkam binatang buas adalah halai kalau sempat disembelih sebelum mati. 

396). Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak 
panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuat- 
an atau tidak. 

Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing- 
masing yaitu dengan: "lakukanlah", "jangan lakukan", sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, 
diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan se- 
suatu perbuatan maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah 
itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai 
dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada 
tulisannya, maka undian diulang sekali lagi. 

397). Yang dimak'sud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh 
Nabi Muhammad s.a.w. 

398). Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa. 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 6 4. Mereka menanyakan kepadamu: "Apa- 
kah yang dihalalkan bagi mereka?". Ka- 
takanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik- 
baik dan (human yang ditangkap) oleh hi- 
natang huas yang telah kamu ajar dengan 
melatihnya untuk herburu, kamu meng- 
^arnya menurut apa yang telah duyar- 
kan Allah kepadamu399^ ^ Maka makan- 
lah dari apa yang ditangkapnya untuk • 
inu400\ , dan sebutlah nama Allah atas bi- 
natang buas itu (waktu melepasnya)^Ol^ 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesung- 
guhnya Allah amat cepat hisab-Nya". 

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang 
baik-baik. Makanan (sembelihan) orang- 
orang yang diberi Al Kitab itu halal bagi- 
mu, dan makanan kamu halal pula bagi 
mereka. (Dan dihalalkan mengawini) 
wanita-wanita yang menjaga kehormat- 
an402^ di antara wanita-wanita yang ber- 
iman dan wanita-wanita yang menjaga ke- 
hormatan di antara orang-orang yang di- 
beri Al Kitab sebelum kamu, bila kamu te- 
lah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan mak- 
sud berzina dan tidak (pula) menjadikan- 
nya gundik-gundik. Barangsiapa yang ka- 
fir sesudah beriman (tidak menerima hu- 
kum-hukum Islam) maka hapuslah amal- 
annya dan ta di hari akhirat termasuk 
orang-orang merugi. 

WUDHU', MANDIDAN TA YAMUM. 

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak mengerjakan shaiat, maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 
(basuh) kakimu sampai dengan kedua 
mata kaki, dan jika kamu junub maka 
mandilah, dan jika kamu sakit403\ atau 


Ja^Ul^^j^ /1^^-i^-i^i 'iXcf-yJiUn ^^Jl CS^^ 399). Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperoleh daii pengalaman; pikii- 
an manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan caia berburu. 

400). Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun 
oleh binatang itu. 

401 ). Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang 
buruan itu sendiii menyebutkan di waktu menerkam buruan. 

402). Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka. 

403). Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena aii. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 159 pat buang air (kakus) atau menyentuh404\ 
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh 
ail, maka bertayamumlah dengan tanah 
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak 
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan me- 
nyempurnakan ni*mat-Nya bagimu, su- 
paya kamu bersyukui. 7. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu 
dan perjanjian-Nya*<^5 \ yang telah diikat- 
Nya dengan kamu, ketika kamu mengata- 
kan: "Kami dengai dan kami ta'ati". Dan 
beitakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui isi hati(mu). 

KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN 
JUJUR. 

8. Hai orang-orang yang beriman, hendak- 
lah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk beilaku 
tidak adil. Berlaku adillah, kaiena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan beitakwa- 
lah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerja- 
kan. 

9. Allah telah menjanjikan kepada orang- 
orang yang beriman dan beramal saleh, 
(bahwa) untuk mereka ampunan dan 
pahala yang besar. 

10. Adapun orang-orang yang kafir dan men- 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu ada- 
lah penghuni neraka. 

11. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah 
kamu akan ni'mat Allah (yang diberikan- 
Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum 
bermaksud hendak menggerakkan tangannya 
kepadamu (untuk berbuat jahat), maka 
Allah menahan tangan mereka dari kamu. 
Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya 
kepada Allah sajalah orang-orang mu'min 
itu harus bertawakkal. |V===2^^;.J^ ij .!»... alb frlJL^ 

2v-^ Alii <j.^\ \_>u\j ::s^^^jt^\ ^ -^\'^\\\\ y^^x^-^K^': Aw^^<^^ 

*S^^^^ ^.--^ ^ ♦ J » ^ '^^ ^ ^■-^ -^ ^ y ^ ^ "^ > 404). Artinya: menyentuh. Menurut jumhur ialah 

"menyetubuhi". 
405). Perjanjian itu ialah: perjanjian akan mendengar 

ikrarkan waktu bai'ah. "menyentuh" sedang sebahagian mufassirin ialah 
dan mengikuti Nabi dalam segala keadaan yang di- 160 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 6 PENGINGKARAN JANJI PRASETIA OLEH 
ORANG-ORANG YAHUDI DAN NASRANI. 

12. Dan sesungguhnya Allah telah meng- 
ambil perjanjian (dari) Ban! Israil dan te- 
lah Kami angkat di antara mereka 12 
orang pemimpin dan Allah ber firman: 
"Sesungguhnya Aku beserta kamu, se- 
sungguhnya jika kamu mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat serta beriman ke- 
pada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu 
mereka dan kamu pinjamkan kepada 
Allah pinjaman yang baik'*06\ sesungguh- 
nya Aku akan menghapus aosa-dosamu. 
Dan sesungguhnya kamu akan Kumasuk- 
kan ke dalam surga yang mengalir di 
dalamnya sungai-sungai Maka barang- 
siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, 
sesungguhnya ia telah tersesat daxi jalan 
yang lunis". 13. (Tetapi) karena mereka melanggar janji- 
nya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadi- 
kan hati mereka keras membatu. Mereka 
suka merobah perkataan (Allah) dari 
tempat-tempatnya^O? \ ^ (jan mereka (se- 
ngaja) melupakan sebagian dari apa yang 
mereka telah diperingatkan dengarmya, 
dan kamu (Muhammad) senantiasa akan 
melihat kekhianatan dari mereka kecuali 
sedikit di antara mereka (yang tidak bei- 
khianat), maka maafkanlah mereka dan 
biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah me- 
nyukai orang-orang yang berbuat baik. 

14. Dan di antara orang-orang yang mengata- 
kan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang 
Nasrani", ada yang telah Kami ambil per- 
janjian mereka, tetapi mereka (sengaja) 
melupakan sebahagian dari apa yang 
mereka telah diberi peringatan dengan- 
nya; maka Kami timbuDcan di antara 
mereka permusuhan dan kebencian sam- 
pai hari kiamat. Dan kelak Allah akan 
memberitakan kepada mereka apa yang 
selalu mereka kerjakan. 


406). Maksudnya ialah: menafltahkan harta untuk menunaikan kew^iban dengan hati yang ikhlas. 
407). Maksudnya: merobah arti kata-kata. tempat atau menambah dan mengurangi. 5. AL MAA-[DAH (HIDANGAN) 161 15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah da- 
tang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 
kepadamu banyak daii isi Al Kitab yang 
kamu sembunyikan, dan banyak (pula 
yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu cahaya daii Allah, dan 
kitab yang menerangkan^OS ^ Dengan kitab itulah Allah menunjuki 
orang-oiang yang mengikuti keredhaan- 
Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 
kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang- 
orang itu daii gelap gulita kepada cahaya 
yang terang bendeiang dengan seizin- 
Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang 
lurus. 

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang 
yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu 
ialah Al Masih putera Maryam". Kata- 
kanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang 
dapat menghalang-halangi kehendak 
Allah, jika Dia hendak membinasakan Al 
Masih puteia Maryam itu beserta ibunya 
dan seluruh orang-orang yang berada di 
bumi semuanya?" Kepunyaan Allah- 
lah kerajaan langit dan bumi dan apa 
yang di antara keduanya; Dia mencipta- 
kan apa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani me- 
ngatakan: "Kami ini adalah anak-anak 
Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Kata- 
kanlah: "Maka mengapa Allah menyik- 
sa kamu karena dosa-dosamu?" (Kamu 
bukanlah anak-anak Allah dan kekasih- 
kekasih-Nya). tetapi kamu adalah ma- 
nusia (biasa) di antara orang-orang yang 
diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya dan me- 
nyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Kepunyaan AUah-lah kerajaan langit dan 
bumi serta apa yang ada di antara keduanya. 
Dan kepada Allah-lah kembali (segala se- 
suatu). 

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah 
datang kepada kamu Rasul Kami, men- 
jelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika 
terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar 
kamu tidak mengatakan: 'Tidak datang 
kepada kami baik seorang pembawa 
^^.-^ T "'"if -'>-f -"^ 
>'f'' >!'-<''' i" -*-f'"^-' >^»-'i'' -• • •vft" 

of j^ tj Oyl'^J \ tiJ^i ii,j ilii 408). Cahaya maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. dan Kitab maksudnya: Al Qur'an. 162 5. AL MAA-IDAH fHIDANGANl JUZ 6 berita gembira maupun seorang pembeii 
peiingatan". Sesungguhnya telah datang 
kepadamu pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 

KEENGGANAN BANGSA YAHUDI MEN- 

TAATI PERINTAH NABI MUSA A.S. 

MEMASUKI PALESTINA DAN AKIBAT- 

NY A, 

20. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata ke- 
pada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah 
ni'mat Allah atasmu ketika Dia meng- 
angkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadi- 
kan-Nya kamu orang-orang merdeka, 
dan dibeiikan-Nya kepadamu apa yang 
belum pemah diberikan-Nya kepada se- 
oiangpun di antara umat-umat yang lain". 

21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci 
(Palestina) yang telah ditentukan Allah 
bagimu^O^^ , dan janganlah kamu lari ke 
belakang (karena takut kepada musuh), 
maka kamu menjadi orang-orang yang 
merugl 

22. Mereka berkata: "Hai Musa, sesungguh- 
nya dalam negeri itu ada orang-orang 
yang gagah perkasa, sesungguhnya kami 
sekali-kali tidak akan memasukinya se- 
belum mereka ke luar daripadanya. Jika 
mereka ke luar daripadanya, past! kami 
akan memasukinya." 

23. Berkatalah dua orang di antara orang- 
orang yang takut (kepada Allah) yang 
Allah telah memberi ni'mat atas kedua- 
nya: "Serbulah mereka dengan melalui 
pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu 
memasukinya niscaya kamu akan me- 
nang. Dan hanya kepada Allah hendak- 
nya kamu bertawakkal, jika kamu benar- 
benar orang yang beriman". 

24. Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali- 
sekali tidak akan memasukinya selama- 
lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, 
karena itu pergilah kamu bersama Tu- 
hanmu, dan berperanglah kamu berdua, 
sesungguhnya kami hanya duduk me- 
nanti di sini saja." 

409). Maksudnya: tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka iman dan 
ta'at kepada Allah. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 163 25. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak 
menguasai kecuali diriku sendiii dan sau- 
daraku. Sebab itu pisahkanlah antaia 
kami dengan orang-orang yang fasik itu" 


26. Allah berfirman: "(Jika demikian), maka 
sesungguhnya negeri itu diharamkan atas 
mereka selama empat puluh tahun, (sela- 
ma itu) mereka akan berputai-putar kebi- 
ngungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka 
janganlah kamu bersedih hati (memikir- 
kan nasib) orang-orang yang fasik itu." 

KISAH PEMBUNUHAN PERTAMA DAN 
BESARNYA MALAPETAKA AKIBAT PEM- 
BUNUHAN. 

27. Ceriterakaniah kepada mereka kisah ke- 
dua putera Adam (Habil dan Qabil) me- 
nurut yang sebenamya, ketika keduanya 
mempersemhahkan korban, maka diteri- 
ma dari salah seorang dari mereka ber- 
dua (Habil) dan tidak diterima dari yang 
lain (Qabil). la berkata (Qabil): "Aku pas- 
ti membunuhmu!". Berkata Habil: "Se- 
sungguhnya Allah hanya menerima (kor- 
ban) dari orang-orang yang bertakwa". 

28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan 
tanganmu kepadaku untuk membunuh- 
ku, aku sekali-kali tidak akan menggerak- 
kan tanganku kepadamu untuk mem- 
bunuhmu. Sesungguhnya aku takut ke- 
pada Allah, Tuhan seru sekalian alam." 

29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kem- 
bali dengan (membawa) dosa (mem- 
bunuh) ku dan dosamu sendiri, maka ka- 
mu akan menjadi penghuni neraka, dan 
yang demikian itulah pembaiasan bagi 
orang-orang yang zalim." 

30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya 
menganggap mudah membunuh saudara- 
nya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadi- 
lah ia seorang di antara orang-orang yang 
merugi. 31. Kemudian Allah menyuruh seekor bu- 
rung gagak menggali-gali di bumi untuk 
memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagai- 
mana dia . seharusnya menguburkan iru^y 5 . AL MAA-IDAH (HIDANGAN) mayat saudaranya**®^ . Berkata Qabil: 
"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak 
mampu berbuat seperti burung gagak ini, 
lalu aku dapat menguburkan mayat sau- 
daraku ini?" Kaiena itu jadilah dia se- 
orang di antara orang-orang yang me- 
nyesal. 

32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hu- 
kum) bagi Bani Israil, bahwa: barang- 
siapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) 
oiang lain^^^) , atau bukan karena mem- 
buat kerusakan di muka bumi, maka se- 
akan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya^l2^ . Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, 
maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. Dan se- 
sungguhnya telah datang kepada mereka 
rasul-rasul Kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, kemu- 
dian banyak di antara mereka sesudah 
itu'*!^^ sungguh-sungguh melampaui batas 
dalam berbuat kerusakan di muka bumi. 

HUKUM TERHADAP PERUSUH DAN PENGA- 
CAUKEAMANAN. 

33. Sesungguhnya pembalasan terhadap 
orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki mereka dengan bertimbal balik^^^) , 
atau dibuang dari negeri (tempat ke- 
diamannya). Yang demikian itu (sebagai) 
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka beroleh siksaan 
yang besar, 


(jfS^ I ci^l—^jl <^^-*JU J^JU \Ljki J^ J- 


kecuali orang-orang yang taubat (di an- 
tara mereka) sebelum kamu dapat mengua- 
sai (menangkap) mereka; maka ketahui- ^>^^jj'^^<!^ifi)yt^^^^^'^^i 410). Oipahami dari ayat ini bahwa manusia banyak pula mengambil pelajaran dari alam dan jangan 

segan-segan mengambil pelajaran dari yang lebih rendah tingkatan pengetahuannya. 
411). Ya'ni: membunuh orang bukan karena qishaash. 
412). Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah 

memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya. 

karena orang seorang itu adalah anggota masyrakat dan karena membunuh seseorang berarti 

juga membunuh keturunannya. 
413). lalah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata. 
414). Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan kejahatan sekali 

lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 37. iah bahwasanya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

Hai orang-orang yang beriman, ber- 
takwalah kepada Allah dan carilah jalan 
yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan 
berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 
mendapat keberuntungan. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir se- 
kiranya mereka mempunyai apa yang di- 
bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang 
sebanyak itu (pula) untuk menebus diri 
mereka dengan itu dari azab hari kiamat, 
niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima 
dari mereka, dan mereka beroleh azab 
yang pedih. 

Mereka ingin ke luar dari neraka, pada- 

hal mereka sekali-kali tidak dapat ke luar 

daripadanya, dan mereka beroleh azab 
yang kekal. 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan 
yang mencuri, potonglah tangan kedua- 
nya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 

39. Maka barangsiapa bertaubat ( di antara 
pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan 
kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka 
sesungguhnya Allah menerima taubat- 
nya. Sesungguhnya Allah Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang. 

40. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya 
AUah-lah yang mempunyai kerajaan 
langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang 
dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI 
TERHADAP HUKUM-HUKUM TAURAT DAN 
KEHARUSAN MEMUTUSKAN PERKARA 
MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN 
ALLAH. 

41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu di- 
sedihkan oleh orang-orang yang berse- 
gera (memperlihatkan) kekafirannya, 
yaitu di antara orang-orang yang me- 
ngatakan dengan mulut mereka: "Kami 
telah beriman", padahal hati mereka be- 

5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 6 lum beriman; dan O^g^) (li antara 
orang-orang Yahudi. (Orang-orang Ya- 
hudi itu) amat suka mendengar (berita- 
berita) bohong41S^ dan amat suka men- 
dengar perkataan-perkataan orang lain 
yang belum pernah datang kepada- 
mu** ^^\ ; mereka merobah^ l '^ ) perkataan- 
perkataan (Taurat) daii tempat-tempat- 
nya. Mereka mengatakan: "Jika diberi- 
kan Ini (yang sudah dirobah-robah oleh 
mereka) kepada kamu, maka terimalah, 
dan jika kamu diberi yang bukan ini, 
maka hati-hatilah" Barangsiapa yang 
Allaii menghendaki kesesatannya, maka 
sekali-kali kamu tidak akan mampu me- 
nolak sesuatu pun (yang datang) daiipa- 
da Allah. Mereka itu adalah orang-orang 
yang Allah tidak hendak mensucikan hati 
mereka. Mereka beroleh kehinaan di du- 
nia dan di akhiiat mereka beroleh siksaan 
yang besar. 

Mereka itu adalah orang-orang yang su- 
ka mendengar berita bohong, banyak me- 
makan yang haiam'*i8) . Jika mereka 
(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk 
meminta putusan), maka putuskanlah 
(perkara itu) di antara mereka, atau ber- 
palinglah daii mereka; jika kamu berpa- 
ling dari mereka maka mereka tidak akan 
memberi mudharat kepadamu sedikitpun. 
Dan jika kamu memutuskan perkara 
mereka, maka putuskanlah (perkara itu) 
di antara mereka dengan adil, sesungguh- 
nya Allah menyukai orang-orang yang 
adil. 

Dan bagaimanakah mereka mengangkat- 
mu menjadi hakim mereka, padahal mere- 
ka mempunyai Taurat yang di dalamnya 
(ada) hukum Allah, kemudian mereka ber- 
paling sesudah itu (daii putusanmu)? Dan 
mereka sungguh-sungguh bukan orang 
yang beriman. ^^^-^ ' Cl^.^ ^y^ o^.yj^ J j^\^ ^> 


olj -■'f'^ 'm 


4 IS). Maksudnya iaiah: orang Yahudi amat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang 
bohong, atau amat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad s.a.w. untuk di- 
sampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. 

416). Maksudnya: mereka amat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka 
yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w.. karena sangal benci 
kepada beliau, atau amat suka mendengarkan perkataan-perkataan Nabi Muhammad s.a.w. 
untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya tersebut. 

417). Lihatnot407. 

418). Seperti uang sogokan dan sebagainya. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 167 44, Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk 
dan cahaya (yang menerangi), yang de- 
ngan Kitab itu diputuskan perkara orang- 
orang Yahudi oleh nabi-nabi yang me- 
nyerah diri kepada Allah, oleh orang- 
orang alim mereka dan pendeta-pendeta 
mereka, disebabkan mereka diperintah- 
kan memelihaia kitab-kitab Allah dan 
mereka menjadi saksi terhadapnya. Kaie- 
na itu janganlah kamu takut kepada 
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. 
Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat- 
Ku dengan harga yang sedikit. Baiang- 
siapa yang tidak memutuskan menurut 
apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang kafii. 

45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mere- 
ka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga de- 
ngan telinga, gigi dengan gigi, dan luka- 
luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barangsiapa tidak me- 
mutuskan perkara menurut apa yang di- 
turunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi- 
nabi Bani (srail) dengan 'Isa putera 
Maryam, membenarkan kitab yang se- 
belumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah 
memberikan kepadanya Kitab Injil se- 
dang di dalamnya (ada) petunjuk dan ca- 
haya (yang menerangi), dan membenar- 
kan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab 
Taurat. Dan menjadi petunjuk serta peng- 
ajaran untuk orang-orang yang ber- 
takwa. 

Dan hendaklah orang-orang pengikut In- 
jil, memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah di dalamnya'* l^) . 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara 

io^S li'4ii\ j^l't^^ j-4 v'i>1 |i3'S 419), Pengikut-pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah 
di dalam Injil itu, sampai kepada tnasa diturunkan Al Qur'an. 168 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka meieka itu adalah orang-orang yang 
fasik420>|. 


48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al 
Qur'an dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, 
yaitu kitab-kitab (yang diturunkan se- 
belumnya) dan batu ujian^2l^ terhadap 
kitab-kitab yang lain itu; m^a putus- 
kanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan me- 
ninggalkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di anta- 
ra kamu422^ , Kami berikan aturan dan ja- 
lan yang terang. Sekiranya Allah meng- 
hendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 
satu umat (saja), tetapi Allah hendak 
menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, maka beriomba-lombalah ber- 
buat kebajikan. Hanya kepada AUah-lah 
kembali kamu semuanya, lalu diberitahu- 
kan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihkan itu, 

49. dan hendaklah kamu memutuskan per- 
kara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ber- 
hati-hatilah kamu terhadap mereka, su- 
paya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebahagian apa yang telah diturun- 
kan Allah kepadamu. Jika mereka berpa- 
ling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), maka ketahuilah bahwa se- 
sungguhnya Allah menghendaki akan me- 
nimpakan mushibah kepada mereka di- 
sebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. 
Dan sesungguhnya kebanyakan manusia 
adalah orang-orang yang fasik. 

50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka ke- 
hendaki, dan (hukum) siapakah yang le- 
bih baik daripada (hukum) Allah bagi 
orang-orang yang yakin? *. 'rr^,;",** •''>'' ^^ Yk-" '^^ 

1^ oyH-^a^lJ'aiiA9olj(*t^>i 


420). Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada tiga macam: 

a. karena benci dan ingkamya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafii (ayat 44 su- 
rat Al Maa-idah). b. karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim 
(ayat 45 surat Al Maaidah). c. karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini. 

421). Maksudnya: Al Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturun- 
kan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. 

422). Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) DILARANG BERTEMAN AKRAB DE- 
NGAN ORANG-ORANG YAHUDJ DAN 
NASRANI DAN AKIBAT MELANGGARNYA. 

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengambil orang-orang Yahudi dan 
Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); 
sebahagjan mereka adalah pemimpin bagi 
sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara 
kamu mengambil mereka menjadi pe- 
mimpin, maka sesungguhnya oiang itu 
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim. 

52. Maka kamu akan melihat orang-orang 
yang ada penyakit dalam hatinya (orang- 
orang munaflk) bersegera mendekati 
mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya ber- 
kata: "Kami takut akan mendapat ben- 
cana". Mudah-mudahan Allah akan men- 
datangkan kemenangan (kepada Rasul- 
Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi- 
Nya. Maka karena itu, mereka menjadi 
menyesal terhadap apa yang mereka ra- 
hasiakan dalam diri mereka. 

53. Dan orang-orang yang beriman akan me- 
ngatakan: "Inikah orang-orang yang ber- 
sumpah sungguh-sungguh dengan nama 
Allah, bahwasanya mereka benar-benar 
beserta kamu?" Rusak binasalah segala 
amal mereka, lalu mereka menjadi orang- 
orang yang merugi. 

54. Hai orang-orang yang beriman, barang- 
siapa di antara kamu yang murtad dari 
agamanya, maka kelak Allah akan men- 
datangkan suatu kaum yang Allah men- 
cintai mereka dan merekapun mencintai- 
Nya, yang bersikap lemah lembut ter- 
hadap orang yang mu'min, yang bersikap 
keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad di jalan Allah, dan yang tidak 
takut kepada celaan orang yang suka 
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan- 
Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, 
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) 
lagi Maha MengetahuL 

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah 
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 
beriman, yang mendirikan shalat dan me- 
nunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah). ,AiU "'^^Sp^y^JjA^J^ iOjl }!t^- ^^ 

\xJ^\\^^^\i>^Ji^ -* J^S^ ^Ijl^t j^^a:^^ cJa-3- jX-a^ 1^ P^jj*j\ j^^ 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 6 56. Dan barangsiapa mengambil Allah, Ra- 
sul-Nya dan orang-orang yang beriman 
menjadi penolongnya, maka sesungguh- 
nya pengikut (agama) Allah423\ jtulah 
yang pasti menang. 

57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang- 
orang yang membuat agamamu jadi buah 
ejekan dan permainan, (yaitu) di antara 
orang-orang yang telah diberi kitab se- 
belummu, dan orang-orang yang kafir 
(orang-orang musyrik). Dan bertakwalah 
kepada Allah jika kamu betul-betul orang- 
orang yang beriman. 

58. Dan apabila kamu menyeru (mereka) un- 
tuk (mengerjakan) sembahyang, mereka 
menjadikannya buah ejekan dan per- 
mainan. Yang demikian itu adalah karena 
mereka benar-benar kaum yang tidak mau 
mempergunakan akal. 

59. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, apakah 
kamu memandang kami salah, hanya lan- 
taran kami beriman kepada Allah, ke- 
pada apa yang diturunkan kepada kami I 
dan kepada apa yang diturunkan se- 
belumnya, sedang kebanyakan di antara 
kamu benar-benar orang-orang yang fa- 
sik?". 

60. Katakanlah: "Apakah akan aku berita- 
kan kepadamu tentang orang-orang yang 
lebih buruk pembalasannya dari (orang- 
orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang- 
orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, 
di antara mereka (ada) yang dijadikan ke- 
ra dan babi424j dan (orang yang) me- 
nyembah thaghut?". Mereka itu lebih bu- 
ruk tempatnya dan lebih tersesat dari ja- 
lan yang lurus. ^^vO^O^ (>^UC/^\j,4j>i'JJ4lli j^_4 


Dan apabila orang-orang (Yahudi atau 
munafik) datang kepadamu, mereka me- 
ngatakan: "Kami telah beriman", pada- 
hal mereka datang kepada kamu dengan 
kekafirannya dan mereka pergi (daripada 
kamu) dengan kekafirannya (pula); dan 
Allah lebih mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan. 


423). Yaitu: Orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai 

penolongnya. 
424). Yang dimaksud di sini ialah: orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabtu (lihat 

ayat 65 sural Al Baqarah dan not 59). 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 62. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari 
mereka (orang-orang Yahudi) bersegera 
membuat dosa, permusuhan dan mema- 
kan yang haram42S^. Sesungguhnya amat 
buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. 

63. Mengapa orang-orang alim mereka, pen- 
deta-pendeta mereka tidak melarang me- 
reka mengucapkan perkataan bohong dan 
memakan yang haram?. Sesungguhnya 
amat buruk apa yang teiah mereka kerja- 
kan itu. 

KUTUKAN ALLAH TERHADAP ORANG- 
ORANG YAHUDL 

64. Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan 
Allah terbelenggu426\ "^ sebenarnya ta- 
ngan merekalah yang dibelenggu427j ja^ 
merekalah yang dila*nat disebabkan apa 
yang telah mereka katakan itu. (Tidak 
demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah 
terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana 
Dia kehendaki. Dan Al Qur'an yang di- 
turunkan kepadamu dari Tuhanmu sung- 
guh-sungguh akan menambah ke- 
durhakaan dan kekafiran bagi kebanyak- 
an di antara mereka. Dan Kami telah tim- 
bulkan permusuhan dan kebencian di 
antara mereka sampai hari kiamat. Setiap 
mereka menyalakan api peperangan, 
Allah memadamkannya dan mereka ber- 
buat kerusakan di muka bumi dan Allah 
tidak menyukai orang-orang yang mem- 
buat kerusakan. 

65. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan 
bertakwa, tentulah Kami tutup Chapus) ke- 
salahan-kesalahan mereka dan tentulah 
Kami masukkan mereka ke dalam surga 
airga yang penuh keni'matan. 


JoyilMai ij)^ J JVC J^ » oJut :jyk^ 4jj I jj j^ I oJ b J 


\ja3\jij^\;c-.£^==J(jJi1o1j5i B^' 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh 
menjalankan (hukum) Taurat, lT\jil dan 
(Al Qur'an) yang diturunkan kepada me. 
reka dari Tuhannya, niscaya mereka akan 
mendapat makanan dari atas mereka dan 


42S). Lihatnot418. 

426). Maksudnya iaiah; kikii. 

427). Kalimat-kalimat ini adalah kutukan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi berarti bahwa mere- 
ka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa de- 
ngan belenggu neraka di akhirat kelak. 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 6 dari bawah kakl mereka^^^) . Di antaia 
mereka ada golongan yang peitengahan^ ). 
Dan alangkah buruknya apa yang dikeijakan 
oleh kebanyakan mereka. 

KEWAJ/BAN RASULULLAH Sji.W. MENYAM- 
PAIKANAGAMA. 

67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di- 
turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan 
jika tidak kamu keijakan (apa yang dipe- 
rintahkan itu, berarti) kamu tidak me- 
nyampaikan amanat-Nya. AUah meme- 
lihara kamu dari (gangguan) manusia^^o^ , 
Sesungguhnya AUah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kaiir. 68. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu ti- 
dak dipandang beragama sedikitpun hing- 
ga kamu menegakkan ajaran-ajaran Tau- 
rat, Injil dan AlQur'an yang diturun- 
kan kepadamu dari Tuhanmu". Se- 
sungguhnya apa yang diturunkan ke- 
padamu (Muhammad) daii Tuhaiunu 
akan menambah kedurhakaan dan ke- 
ka&an kepada kebanyakan dari mereka; 
maka janganlah kamu bersedih had ter- 
hadap orang-orang yang kafir itu. 

69. Sesungguhnya orang-orang mu'min, 
orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang- 
orang Nasrani, siapa ssfla^^i^ (di antaia 
mereka) yang benar-benar oeriman ke- 
pada AUah, hari kemudian dan beramal 
saleh, maka tidak ada kekhawatiran ter- 
hadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. 

70. Sesungguhnya Kami telah mengambil per- 
janjian dari Bani Istail*32\ , dan telah 
Kami utus kepada mereka rasui-rasul . 
Tetapi setiap datang seorai^ rasul ke- 
pada mereka dengan membawa apa yang 
tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, 
(maka) sebagtan dari rasul-rasul itu mere- 
ka dustakan dan sebagian yang lain mere- 
ka bunuh. 
^'H 428). Maksudnya: Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dari langit dengan menurunkan hujan dan me- 
nimbuUcan rahmat-Nya dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya me- 
limpah ruah 

429). Maksudnya: orang yang berlaku jujur dan turns dan tidak menyimpang dari kebenaran. 

430). Maksudnya: tak seorangpun yang dapat membunuh Nabi Muhammad s.a.w. 

431). IihatnotS7. 

432). Perjanjian Hu klah: mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. JUZ 6 5. AL MAA-IDAH (HroANGAN) 71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan 
teijadi suatu bencanapun (terhadap mere- 
ka dengan membunuh nabi-nabi itu), ma- 
ka (karena itu) mereka menjadi buta dan 
pekak, kemudian Allah menerima taubat 
mereka, kemudian kebanyakan dari mere- 
ka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha 
Melihat apa yang mereka keijakan. 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEKA- 
FIRAN ORANG YANG MENG-ITIQADKAN 
ISA A.S. ITU WHAN. 

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang 
yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah 
A] Masih putera Maryam**, padahai Al 
Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil. 
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan- 
mu" Sesungguhnya orang yang memper- 
sekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka 
pasti Allah mengharamkan kepadanya 
surga, dan tempatnya ialah neiaka, 
tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu 
seorang penolongpun. 

73. Sesungguhnya kafirlah oiang-orang yang 
mengatakan: "Bahwasanya Allah salah 
satu dari yang tiga", padahai sekali-kali 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) se- 
lain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak ber- 
henti dari apa yang mereka katakan itu, pasti 
orang-orang yang kafir di antara mereka 
akan ditimpa siksaan yang pedih. i^^^^fi^L-^ 


._i^jll^ CL-) jjL-i^ ^ I J rt-^ 


74. Maka mengapa mereka tidak bertaubat 
kepada Allah dan memohon ampun ke- 
pada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

75. Al Masih putera Maryam itu hanyalah se- 
orang Rasul yang sesungguhnya telah ber- 
laiu sebelumnya beberapa rasul. dan ibu- 
nya seorang yang sangat benar, kedua- 
duanya biasa memakan makanan433^ 
Perhatikan bagaimana Kami men- 
jelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-^«^ 
tanda kekuasaan (Kami), kemudian per-^ 
hatikanlah bagaimana mereka berpaling 
(dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). 


> < >. '-^ 

j4 — ij^yaJcL < ^ ^ ^ >tf '-- Ul^=3 4^Jij -Uf 34ji\j J^> ^^^r-^ ot 433). Maksudnya ialah: bahwa 'Isa a.s. dan ibunya adalah manusia. yang memerlukan apa yang di- 
perhikan manusia. seperti makan. minum dan sebagainya. 5. ALMAA-IDAH(HIDANGAN) JUZ 6 76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyem- 
bah selain daripada Allah, sesuatu yang ti- 
dak dapat memberi mudharat kepadamu 
dan tidak (pula) memberi manfa'at?" Dan 
AUah-lah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

77. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah 
kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) 
dengan cara tidak benar dalam agama- 
mu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu orang-orang yang telah sesat dahu- 
lunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan ke- 
banyakan (manusia), dan mereka tersesat 
daii jalan yang lurus." 

SEBAB-SEBAB KUTUKAN ALLAH TERHADAP 
ORANG-ORANG YAHUDL 


Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani 
Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera 
Maryam. Yang demikian itu, disebabkan 
mereka durhaka dan selalu melampaui 
batas. - ^j J1jo^j;>1^==»3 lj-^Llj<iJlJ;i Mereka satu sama lain selalu tidak mela- 
rang tindakan munkar yang mereka per- 
buat. Sesungguhnya amat buruklah apa 
yang selalu mereka perbuat itu. 

Kamu melihat kebanyakan dari mereka 
tolong-menolong dengan orang-orang 
yang kafii (musyrik). Sesungguhnya amat 
buruklah apa yang mereka sediakan un- 
tuk diri mereka. yaitu kemurkaan Allah 
kepada mereka; dan mereka akan kekal 
dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allali. 
kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang 
diturunkan kepadanya (Nabi). niscaya 
mereka tidak akan mengambil orang- 
orang musyrikin itu menjadi penolong 
penolong, tapi kebanyakan dari mereka 
adalah orang-orang yang fasik. 


5 . AL MAA-IDAH (HIDANGAN) ORANG-ORANG YAHUDI DAN ORANG- 
ORANG NASRANI SERTA HUBUNGAN 
MEREKA DENGAN ORANG-ORANG MU'- 
MIN 

82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang 
yang paling keras permusuhannya ter- 
hadap orang-orang yang beriman ialah 
orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati 
yang paling dekat persabahatannya de- 
ngan orang-orang yang beriman ialah 
orang-orang yang berkata: "Sesungguh- 
nya kami ini orang Nasrani". Yang demi- 
kian itu disebabkan karena di antara 
mereka itu (orang-orang Nasrani) ter- 
dapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, 
Cjuga) karena sesungguhnya mereka tidak 
menyombongkan diri. 


JUZ7 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa 
yang diturunkan kepada Rasul (Mu- 
hammad), kamu lihat mata mereka men- 
cucurkan air mata disebabkan kebenaran 
( Al Qur'an ) yang telah mereka ketahui 
(dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya 
berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah ber- 
iman, maka catatlah kami bersama orang- 
orang yang menjadi saksi (atas kebenar- 
an A] Qur'an dan kenabian Muhammad 
s.a.w.) 

84. Mengapa kami tidak akan beriman ke- 
pada Allah dan kepada kebenaran yang 
datang kepada kami, padahal kami sa- 
ngat ingin agar Tuhan kami memasukkan 
kami ke dalam golongan orang-orang yang 
saleh?". 

85. Maka Allah memberi mereka pahala ter- 
hadap perkataan yang mereka ucapkan, 
(yaitu) surga yang mengalir sungai-su- 
ngai di dalamnya, sedang mereka kekal di 
dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) 
orang-orang yang berbuat kebaikan (yang 
ikhlas keimanannya). 

86. Dan orang-orang kafir serta mendusta- 
kan ayat-ayat Kami, mereka itulah peng- 
huni neraka. 176 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 7 PERINGATAN KEPADA KAUM MUSLIMIN 
TERHADAP ADAT ISTIADAT JAHILIYAH 
YANG TERLARANG. 

Larangan mengharamkan makanan yang ha- 
lal. 

87. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu haramkan apa-apa yang baik 
yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas. St- 
sungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang melampaui batas. 

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi 
baik daii apa yang Allah telah rezkikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 
yang kamu beriman kepada-Nya. 

Sumpah dan kaffaratnya. 

89. Allah tidak menghukum kamu disebab- 
kan sumpah-sumpahmu yang tidak di- 
maksud (untuk bersumpah), tetapi Dia 
menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpah yang kamu sengaja, maka kaffa- 
rat (melanggar) sumpah itu, ialah mem- 
ber! makan sepuluh orang miskin, yaitu 
dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau member i pakai- 
an kepada mereka atau memerdekakan 
seorang budak. Barangsiapa tidak sang- 
gup melakukan yang demikian, maka kaf- 
faratnya puasa selama tiga hari. Yang 
demikian itu adaiah kaffarat sumpah- 
sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka- 
mu langgar). Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerangkan kepada- 
mu hukum-hukum-Nya agar kamu ber- 
syukur (kepada-Nya). 

Larangan meminum khamar, berjudi, berkorban 
untuk berhala dan mengundi nasib. 

90. Hai orang-orang yang beriman, se- 
sungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi na- 
sib dengan panah*^^) , adaiah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar ka- 
mu mendapat keberuntungan. jilt; s;i;^i_>i^v i>i\;si\ v/is 

A y < ■^ * ^ »_.<■>• •'' ''^ -^<' t<* 

1^ ^:-^><>*<^^^*^' c^^ ' 

434). Uhatnot396. JUZ 7 5. AL MAAIDAH (HIDANGAN) 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hen- 
dak menimbulkan permusuhan dan ke- 
bencian di antara kamu lantaran (me- 
minum) khamar (arak) dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang; maka berhentilah ka- 
mu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 

92. Dan ta'atlah kamu kepada Allah dan 
ta'atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan 
berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, 
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ke- 
wajiban Rasul Kami, hanyalah me- 
nyampaikan (amanat Allah) dengan 
terang. 

93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amalan yang 
saleh karena memakan makanan yang te- 
lah mereka makan dahulu, apabila mere- 
ka bertakwa serta beriman, dan mengerja- 
kan amalan-amalan yang saleh, kemu- 
dian mereka tetap bertakwa dan beriman, 
kemudian mereka (tetap juga) bertakwa 
dan berbuat kebajikan. Dan Allah me- 
nyukai orang-orang yang berbuat ke- 
bajikan. 

Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan 
manusia. 

94. Hai orang-orang yang beriman, se- 
sungguhnya Allah akan menguji kamu de- 
ngan sesuatu dari binatang buruan yang 
mudah didapat oleh tangan dan tombak- 
niu43S\ supaya Allah mengetahui orang 
yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak 
dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang me- 
langgar batas sesudah itu, maka baginya 
azab yang pedih. 

95. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu membunuh binatang buru- 
an436-^ ^ ketika kamu sedang ihram. Ba- 
rangsiapa di antara kamu membunuhnya 
dengan sengaja, maka dendanya ialah 
mengganti dengan binatang ternak se- 
imbang dengan buruan yang dibunuhnya, 
menurut putusan dua orang yang adil di ^ E. ^ ^ 


u ll>^ dA]:i J j^j^ jS<^ Am> 'oj^'i^ 435). Allah menguji kaum muslimin yang sedang mengerjakan ihram dengan melepaskan binatang- 

binatang buruan, hingga mudah ditangkap. 
436). Ialah: binatang buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung clang, 

kalajengking, tikus dan anjing buas. Dalam suatu riwayat termasuk juga ular. 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) JUZ 7 antara kamu sebagai had-ya'^^'x yang di- 
bawa sampai ke Ka'bah^38) , atau (denda- 
nya) membayai kaffarat dengan memberi 
makan orang-orang niiskin^39\ atau ber- 
puasa seimbang dengan makanan yang di- 
keluarkan itu'^^O) , supaya dia merasakan 
akibat yang buruk dari perbuatannya. 
Allah telah mema'afkan apa yang telah 
lalu'*^^ . Dan barangsiapa yang kembali 
mengerjakannya, niscaya Allah akan me- 
nyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mem- 
punyai (kekuasaan untuk) menyiksa. 
Dihalalkan bagimu binatang buruan 
laut^'*2\ dan makanan (yang berasal) dari 
lauH^3^ sebagai makanan yang lezat bagi- 
mu, dan bag] orang-orang yang dalam 
perjalanan; dan diharamkan atasmu (me- 
nangkap) binatang buruan darat, selama 
kamu dalam ihram. Dan bertakwalah ke- 
pada Allah yang kepada-Nyalah kamu 
akan dikumpulkan. 

Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah 
suci itu sebagai pusat (peribadatan dan 
urusan dunia) bagi manusia^^^) , dan 
(demikian pula) bulan Ha^am^4S^ ^ had- 
ya^46^ , qalaid^47-j _ (Allah menjadikan 
yang) demikian itu agar kamu tahu, bah- 
wa sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bu- 
mi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

437). Lihatnot39l 

438). Yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada 

fakii miskin. 
439). Seimbang dengan harga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu. 
440). Yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan 

catatan: seorang fakir miskin mendapal satu mud (lebih kurang S'/i ons). 
441 ). Maksudnya; membunuh binatang sebelum turun ayat yang mengharamkan ini. 
442). Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat 

dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah: sungai, danau, kolam dan se- 

bagainya. 
443). Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung 

atau terdampar di pantai dan sebagainya. 
444). Ka'bah dan sckitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan unisan- 

urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amalan haji. Dengan 

adanya Ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kokoh. 
445). Arti bulan haram lihat not 1 19, maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan 

itu. 
446). Lihat not 391. 
447). Dengan penyembelihan had-ya dan qalaid, orang yang berkorban mendapal pahala yang besar 

dan fakir miskin mendapat bagian dari daging binatang-binatang sembelihan itu. 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 98. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya dan bahwa se- 
sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

99. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah me- 
nyampaikan, dan Allah mengetahui apa 
yang kamu lahiikan dan apa yang kamu 
sembunyikan. 


^U^/.^ 


100. Katakanlah: 'Tidak sama yang buruk de- 
ngan yang balk, meskipun banyaknya 
yang buruk itu menaiik hatimu, maka bei- 
takwalah kepada Allah hai orang-orang 
berakal, agar kamu mendapat keberuntung- Larangan bertanya tentang hal yang menyebab- 
kan kemudharatan. 

101. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 
hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, 
niscaya menyusahkan kamu dan jika ka- 
mu menanyakan di waktu Al Qur'an 
itu sedang diturunkan, niscaya akan di- 
terangkan kepadamu. Allah mema'afkan 
(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun. 

102. Sesungguhnya telah ada segolongan 
manusia sebelum kamu menanyakan hal- 
hal yang serupa itu (kepada Nabi mere- 
ka), kemudian mereka tidak percaya ke- 103. Allah sekali-kaU tidak pernah mensya- 
ri'atkan adanya bahiirah449^ ^ saaibah'*SO^^ 


|y*-^i^^ |t±==:a^^;^ ^y L4J L*y j^ 448). Maksudnya: sesudah diterangkan kepada mereka hukum-hukum yang mereka tanyakan itu, mere- 
ka tidak menaatinya, hal ini menyebabkan mereka menjadi kaflr. 

449). Bahiirah: iaiah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu 
unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh di- 
ambil air susunya. 

450). Saaibah : ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika 
seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau peijalanan yang berat, maka ia biasa ber- 
nazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. ■^^/^inj^f/^^ 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) washiilah^Sl^ dan haani^52^ . Akan tetapi 
oiang-orang kafir membuat-buat ke- 
dustaan terhadap Allah, dan kebanyakan 
mereka tidak mengerti. 104. Apabila dikatakan kepada mereka: 
"Marilah mengikuti apa yang diturunkan 
Allah dan mengikuti Rasul". Mereka men- 
jawab: "Cukuplah untuk kami apa yang 
kami dapati bapak-bapak kami mengerja- 
kannya". Dan apakah mereka akan meng- 
ikuti juga nenek moyang mereka walau- 
pun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui apa-apa dan tidak (pula) men- 
dapat petunjuk? 

105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah 
diiimu; tiadalah orang yang sesat itu akan 
memberi mudharat kepadamu apabila ka- 
mu telah mendapat petunjuk^SB-^ _ Hanya 
kepada Allah kamu kembali semuanya, 
maka Dia akan menerangkan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan. 

ANJURAN BERWASIAT DENGAN PERSAKSI- 

AN. 

106. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
salah seorang kamu menghadapi kemati- 
an, sedang dia akan berwasiat, maka hen- 
daklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara kamu, atau dua 
orang yang berlainan agama dengan 
kamu454-j ^ jila kamu dalam perjalanan di 
muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya ke- 
matian. Kamu tahan kedua saksi itu se- 
sudah sembahyang (untuk bersumpah), 
lalu mereka keduanya bersumpah dengan 
nama Allah jika kamu ragu-ragu: 
"'(Demi Allah) kami tidak akan menukar 
sumpah ini dengan harga yang sedikit 
(untuk kepentingan seseorang), walau- li ;lSli ^L^-li j^jl^ li-I^y LJ J^^^ 

^p 0_^<>. »> yyUSllj S^J^^^ 45 1 ). Washiilah: seeker domba betina melahirkan anak kembax yang terdiri daii jantan dan betina, 

maka yang jantan ini disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. 
452). Haam: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, kaiena telah dapat membuntingkan unta 

betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap Bahirah, saaibah, washiilah dan haam Ini adalah keper- 

cayaan Arab Jahiliyah. 
453). Maksudnya: kesesatan orang lain itu tidak akan memberi mudharat kepadamu, asal kamu telah 

mendapat petunjuk. Tapi tidaklah berarti bahwa orang tidak disuruh berbuat yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar. 
454). lalah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak 

ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. JUZ 7 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) pun dia karib kerabat, dan tidak (pula) 
kami menyembunyikan persaksian Allah; 
sesungguhnya kami kalau demikian ten- 
tulah termasuk orang-orang yang berdo- 
sa". 

107. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) 
memperbuat dosa^55\ ^ maka dua orang 
yang lain di antara ahli waris yang ber- 
hak yang lebih dekat kepada orang yang 
meninggal (memajukan tuntutan) untuk 
menggantikannya, lalu keduanya ber- 
sumpah dengan nama Allah: "Sesung- 
guhnya persaksian kami lebih layak di- 
terima daripada persaksian kedua saksi 
itu, dan kami tidak melanggar batas, se- 
sungguhnya kami kalau demikian tentu- 
lah termasuk orang-orang yang meng- 
aniaya diri sendiri". 

108. Itu lebih dekat untuk (menjadikan para 
saksi) mengemukakan persaksiaruiya me- 
nurut apa yang sebenarnya, dan (lebih de- 
kat untuk menjadikan mereka) merasa 
takut akan dikembalikan sumpahnya (ke- 
pada ahli waris) sesudah mereka ber- 
sumpah'*56\ pan bertakwalah kepada 
Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang fasik. 

SALAH SA TU PERISTIWA DI 
HARIKIAMAT. 

109. (Ingatlah), hari di waktu Allah mengum- 
pulkan para rasul, lalu Allah bertanya (ke- 
pada mereka): "Apa jawaban kaummu 
terhadap (seruan)mu? ". Para rasul men- 
jawab: 'Tidak ada pengetahuan kami 
(tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah 
yang mengetahui perkara yang ghaib". 

BEBERAPA KISAH TENTANG ISA A.S. 

110. (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai 
'Isa putra Maryam, ingatlah ni'mat-Ku 
kepadamu dan kepada ibumu di waktu ^ «>-5jif ^ 0^ \ H^l^^ JC^ 455). Maksudnya: melakukan kecurangan dalam persaksiannya. dan Hal ini diketahui setelah ia melaku- 
kan sumpah.. 

456). Maksud sumpah itu dikembalikan, ialah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama itu ditolak de- 
ngan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kaiib kerabat, atau berarti orang-orang yang ber- 
sumpah itu akan mendapat balasan di dunia dan akhirat, karena melakukan sumpah palsu. 5 . AL MAA-IDAH (HIDANGAN) Aku menguatkan kamu dengan ruhul 
qudus. Kamu dapat berbicara dengan 
manusia di waktu masih dalam buaian 
dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di 
waktu Aku mengajar kamu menulis, hik- 
mah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) 
di waktu kamu membentuk dari tanah 
(suatu bentuk) yang benipa burung de- 
ngan izin-Ku, kemudian kamu meniup 
padanya, lalu bentuk itu menjadi burung 
(yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan 
(ingatlah), waktu kamu menyembuhkan 
orang yang buta sejak dalam kandungan 
ibu dan orang yang berpenyakit sopak de- 
ngan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu 
kamu mengeluarkan orang mati dari 
kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, 
dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi 
Bani Israil (dari keinginan mereka mem- 
bunuh kamu) di kala kamu mengemuka- 
kan kepada mereka keterangan-ke- 
terangan yang nyata, lalu orang-orang ka- 
fir di antara mereka berkata: "Ini tidak 
lain melainkan sihir yang nyata." ^jy^\j kSsMj CJ^Z.^==^ \ >J.Ullf- iJ_J Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan ke- 
pada pengikut 'Isa yang setia: "Beriman- 
lah kamu kepada-Ku dan kepada rasul- 
Ku". Mereka menjawab:"Kami telah ber- 
iman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang patuh (kepada seruanmu)". 


^r >, '^ 112. (Ingatlah), ketika pengikut-pengikut 'Isa 
beikata: "Hai 'Isa putera Maryam, ber- 
sediakah Tuhanmu menurunkan hidang- 
an dari langjt kepada kami?". 'Isa men- 
jawab: "Bertakwalah kepada Allah jika 
betul-betul kamu orang yang beriman". 


' "" ■ "=3ol4llU_jA5\Jlifr.li£3\ 113. Mereka berkata; "Kami ingin memakan 
hidangan itu dan supaya tenteram hati 
kami dan supaya kami yakin bahwa ka- 
mu telah berkata benar kepada kami, dan 
kami menjadi orang-orang yang me- 
nyaksikan hidangan itu". 


5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) Isa putera Maryam berdo'a: "Ya Tuhan 
kami, turunkanlah kiranya kepada kami 
suatu hidangan dari langit (yang hari 
turunnya) akan menjadi hari raya bagi 
kami yaitu bagi orang-orang yang ber- 
sama kami dan yang datang sesudah 
kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan 
Engkau; beri rezkilah kami, dan Engkau- 
lah Pemberi rezki Yang Paling Utama". 

Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku 
akan menurunkan hidangan itu kepada- 
mu, barangsiapa yang kafir di antaramu 
sesudah (turun hidangan itu), maka se- 
sungguhnya Aku akan menyiksanya de- 
ngan siksaan yang tidak pernah Aku tim- 
pakan kepada seorangpun di antara umat 
manusia". 

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: 
"Hal 'Isa putera Maryam, adakah kamu 
mengatakan kepada manusia: "Jadi- 
kanlah aku dan ibuku dua orang tuhan se- 
lain Allah?". *lsa menjawab: "Maha Suci 
Engkau, tidaklah patut bagiku mengata- 
kan apa yang bukan hakku (mengata- 
kannya). Jika aku pernah mengata- 
kannya maka tentulah Engkau telah 
mengetahuinya. Engkau mengetahui apa 
yang ada pada diriku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada diri Eng- 
kau. Sesungguhnya Engkau Maha Menge- 
tahui perkara yang ghaib-ghaib". 

Aku tidak pernah mengatakan kepada 
mereka kecuali apa yang Engkau perin- 
tahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: 
"Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan- 
mu", dan adalah aku menjadi saksi ter- 
hadap mereka, selama aku berada di anta- 
ra mereka. Maka setelah Engkau wafat- 
kan (angkat) aku, Engkau-lah yang menga- 
wasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Me- 
nyaksikan atas segala sesuatu. 

Jika Engkau menyiksa mereka, maka se- 
sungguhnya mereka adalah hamba-ham- 
ba Engkau, dan jika Engkau mengam- 
puni mereka, maka sesungguhnya Eng- 
kau lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. cJi Oi i * jT^^ Cy^i^^b*^ 4JiiI J Id ij J 
j,^c*^ i U I »U|^ j^^ c^j J^jj 

|i|iU^llwJ Jj \ Oi 1 cJ^^;^y Ills 184 5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) ,Wtf\^*iJ^V^r 119. Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari 
yang bermanfa'at bagi orang-orang yang 
benar kebenaran mereka. Bagi mereka 
surga yang dibawahnya mengalir su- 
ngai-sungai; mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya; Allah ridha terhadap 
mereka dan merekapun ridha terhadap- 
Nya457-^ Itulah keberuntungan yang pa- 
ling besar". 

120. Kepunyaan Allah -lah kerajaan langit dan 
bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ^ JL^ OS*-:^^ • M^ |»^ JUb A«i J W 

E PENUTUP 

Surat Al Maa-idah mengemukakan bagaimana seharusnya orang mu'min bersikap baik ter- 
hadap sesamanya maupun terhadap orang bukan mu'min; manfa'at memenuhi janji prasetia ter- 
hadap Allah, peijanjian yang dilakukan oleh sesama manusia, dan ketauhidan Allah. 

HUBUNGAN SURA TAL MAAJDAH DENGAN SURAT AL ANAAM. 

1. Surat Al Maa-idah mengemukakan hujjah terhadap ahli kitab, sedang surat Al An'aam menge- 
mukakan hujjah terhadap kaum musyrikin. 

2. Surat Al An'aam memuat makanan-makanan yang diharamkan dan binatang sembelihan se- 
cara umum, sedang surat Al Maa-idah memuat secara terperinci. 

3. Akhir surat Al Maa-idah mengemukakan bahwa Allah s.w.t. menguasai langit dan bumi, 
member] balasan terhadap perbuatan-perbuatan manusia selama di dunia, sedang permulaan 
surat Al An'aam mengutarakan bahwa segala puji hanya untuk Allah, Pencipta langit dan 
bumi dan Sumber kebahagiaan manusia. 457). Maksudnya: ialah Allah meridhai segala perbuatan-perbuatan mereka, dan merekapun merasa 
puas teihadap ni'mat yang telah dicuiahkan Allah kepada meieka. 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 185 <iA^».Ji^\^; SURAT AL AN'AAM 
(Binatang ternak) MUQADDIMAH Suiat Al An'aam (binatang ternak: unta, sapi, biii-biii dan kambing) yang terdiri atas 165 
ayat, termasuk golongan surat Makkiyyah, karena hampii seluruh ayat-ayatnya diturunkan 
di Mekah dekat sebelum hqrah. Dinamakan Al An'aam karena di dalamnya disebut kata "An 
*aam"dalam hubungan dcngan adat istiadat kaum musyrikin, yang menurut mereka binatang- 
binatang ternak itu dapat dipeigunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Juga 
dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. 

Pokok-pokok isinya: 

1. Keimanan: 

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempumaan sifat-sifat-Nya; kebenaran kena- 
bian Nabi Muhammad s.a.w.; penyaksian Allah atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya* 
qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, *Isa, II- 
yas, Alyasa', Yunus dan Luth; penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta 
hari pembalasan dan haii kebangkitan, kepalsuan kepercayaan orang-orang musy- 
rik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. 

2. Hukum-hukum: 

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah; makanan 
yang halal dan yang haram; wasiat yang sepuluh dari Al Qur'an, tentang tauhid 
keadilan dan hukum-hukum; larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena 
mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman Nabi Muhammad 
sa.w. dan para nabi pada umumnya; cerita Nabi Ibrahim a.s. membimbing kaum- 
nya kepada tauhid. 

4. Dan Iain-lain: 

Sikap kepala batu kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya; bi- 
dang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul; tantangan kaum musyrikin untuk 
melemahkan rasul; kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan 
malaikat; beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan; nilai hidup duniawi. 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 
AL AN'AAM (BINATANG TERNAK ) 

SURAT KE 6 : 165 ayat. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

KEY AKIN AN TENTANG KEESAAN 

ALLAH ITULAH AKHIRNYA YANG 
MENANG. 

Dalil-dalil ten tang keesaan Allah. 

1. Segala puji bagi Allah Yang telah men- 
ciptakan langit dan bumi, dan mengada- 
kan gelap dan teiang, namun oiang-orang 
yang kafir mempersekutukan (sesuatu) de- 
ngan Tuhan mereka. 

2. Dialah Yang menciptakan kamu daii ta- 
nah, sesudah itu ditentukannya ajal (ke- 
matianmu), dan ada lagi suatu ajal yang 
ditentukan (untuk berbangkit) yang ada 
pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah me- 
ngetahuinya), kemudian kamu masih ra- 
gu-ragu (tentang berbangkit itu). 

3. Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik 
di langit maupun di bumi; Dia menge- 
tahui apa yang kamu rahasiakan dan apa 
yang kamu lahirkan dan mengetahui (pu- 
la) apa yang kamu usahakan. 

Sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancam- 
an terhadap mereka. 

4. Dan tak ada suatu ayatpun dari ayat- 
ayat45 8^ Tuhan sampai kepada mereka, 
melainkan mereka selalu berpaling dari- 
padanya (mendustakannya). 

5. Sesungguhnya mereka telah mendusta- 
kan yang hak (Al Qur'an) tatkala sampai 
kepada mereka, maka kelak akan sampai 
kepada mereka (kenyataan dari) berita- 
berita yang selalu mereka perolok-olok- 
kan. 
458). "Ayat" di sini berarti: mu'jizat atau ayat Al Qur'an atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 
alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 6. Apakah mereka tidak memperhatikan be- 
rapa banyaknya generasi-generasi yang 
telah Kami binasakan sebelum mereka, 
padahal (generasi itu), telah Kami teguh- 
kan kedudukan mereka di muka bumi, 
yaitu keteguhan yang belum pemah Kami 
berikan kepadamu, dan Kami curahkan 
hujan yang lebat atas mereka dan Kami 
jadikan sungai-sungai mengalir di bawah 
mereka, kemudian Kami binasakan mere- 
ka karena dosa mereka sendiri, dan Kami 
ciptakan sesudah mereka generasi yang 
lain. 

7. Dan kalau Kami turunkan kepadamu 
tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat 
memegangnya dengan tangan mereka sen- 
diri, tentulah orang-orang yang kafir itu 
berkata: 'ini tidak lain hanyalah sihir 
yang nyata". 

8. Dan mereka berkata: "Mengapa tidak di- 
turunkan kepadanya (Muhammad) se- 
orang ma]aikat*59\ ?" jan kalau Kami 
turunkan (kepadanya) seorang malaikat, 
tentu selesailah urusan itu*60^ ^ kemudian 
mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun). 

9. Dan kalau Kami jadikan rasul itu (dari) 
malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa 
laki-laki dan (jika Kami jadikan dia berupa 
laki-laki), Kami pun akan jadikan mereka 
tetap ragu sebagaimana kini mereka ra- 

10. Dan sungguh telah diperolok-olokkan be- 
berapa rasul sebelum kamu, maka turun- 
lah kepada orang-orang yang mencemo- 
ohkan di antara mereka balasan Cazab) 
olok-olokan mereka. 

11. Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, 
kemudian perhatikanlah bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang mendustakan 
itu". 


IS>I* 


'y^^Jnliiiis^^iijuj ^o3j^:^'^'jH\ 

I cjrvi. 459). Maksudnya: untuk menerangkan bahwa Muhammad itu seorang nabi. 

460). Maksudnya: kalau diturunkan kepada mereka malaikat, sedang mereka tidak juga beiiman, tentu- 
lah meieka akan diazab oleh Allah, sehingga mereka binasa semuanya. 

Maksudnya: kalau Allah mengutus seorang malaikat sebagai rasul tentu Allah mengutusnya 
dalam bentuk seorang manusia, karena manusia tidak dapat melihat Malaikat dan tentu juga 
mereka akan berkata: ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagai kami juga, jadi mereka 
akan tetap ragu-ragu. 461). 188 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 7 Keagungan Allah dan persaksian-Nya atas kenabi- 
an Muhammad s.a. w. 

12. KatakaiUah: "Kepunyaan siapakah apa 
yang ada di langit dan di bumi?". Kata- 
kanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah 
menetapkan atas diri-Nya kasih sa- 
yang462\ Dia sungguh-sungguh akan 
menghimpun kamu pada had kiamat 
yang tidak ada keraguan teihadapnya. 
Orang-orang yang merugikan diiinya, 
mereka itu tidak beriman^^^ V 13. Dan kepunyaan Allah-lah segala yang 
ada pada malam dan siang hari. Dan 
Dialah Yang Maha Mendengai lagi Ma- 
ha Mengetahui Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan 
pelindung selain dari Allah yang menjadi- 
kan langit dan bumi, padahal Dia mem- 
beri makan dan tidak diberi makan?*\ 
Katakanlah: "Sesungguhnya aku dipe- 
lintah supaya aku menjadi orang yang 
pertama sekali menyerah diri (kepada 
Allah), dan jangan sekali-kali kamu ma- 
suk golongan oiang-orang musyiik." 

Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut 
akan azab hari yang besar (hari kiamat), 
jika aku mendurhakai Tuhanku." 16. Barangsiapa yang dijauhkan azab dari- 
padanya pada hari itu, maka sungguh 
Allah telah memberikan rahmat kepada- 
nya. Dan itulah kebemntungan yang 
nyata. 

17. Jika Allah menimpakan suatu kemudha- 
latan kepadamu, maka tidak ada yang 
menghilangkannya melainkan Dia sendi- 
ri. Dan jika Dia mendatangkan kebaik- 
an kepadamu, maka Dia Maha Kuasa 
atas tiap-tiap sesuatu. 

18. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian 
hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang 
Maha Bqaksana lagi Maha Mengetahui 


iciiio^^js yi^ 


i^5fe> -^ y^ »>»^^ ^ ''■i'^y '^■^^^ ^>»'' t't 


© jjS\^j^\ 


I J^^jSiX^\^j^b^^3j^y^^_y^j 462). Maksudnya: Allah telah beijanji sebagai kemurahan daiipada-Nya akan melimpahkan rahmat ke- 
pada makhluk-Nya. 
463). Maksudnya: orang-orang yang tidak menggunakan akal fikirannya, tidak mau beriman. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 19. Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat 
persaksiannya? . Katakanlah: "Allah . 
Dia tnenjadi saksi antara aku dan kamu. 
Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepada- 
ku supaya dengannya aku memberi per- 
ingatan kepadamu dan kepada orang- 
orang yang sampai Al Qur'an (kepada- 
nya). Apakah sesungguhnya kamu meng- 
akui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di 
samping Allah?". Katakanlah: "Aku ti- 
dak mengakui". Katakanlah: "Sesung- 
guhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha 
Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri 
dari apa yang kamu persekutukan (de- 
ngan Allah)". 

20. Orang-orang yang telah Kami berikan ki- 
tab kepadanya, mereka mengenalnya 
(Muhammad) seperti mereka mengenal 
anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang 
merugikan dirinya, mereka itu tidak ber- 
iman (kepada Allah). 

21. Dan siapakah yang lebih aniaya daiipada 
orang yang membuat-buat suatu kedus- 
taan terhadap Allah, atau mendustakan 
ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang- 
orang yang aniaya itu tidak mendapat ke- 
beruntungan. 

Kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya 
sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. 

22. Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Ka- 
mi menghimpun mereka semuanya'*^'*^ 
kemudian Kami berkata kepada orang- 
orang musyrik: "Di manakah sembahan- 
sembahan kamu yang dahulu kamu kata- 
kan (sekutu-sekutu Kami)?", 

23. Kemudian tiadaiah fitnah'*65 ^ mereka. ke- 
cuali mengatakan: "Demi Allah, Tuhan 
kami, tiadaiah kami mempersekutukan 
Allah". 24. Lihatlah, bagaimana mereka telah ber- 
dusta terhadap diri mereka sendiri dan hi- 
langlah daripada mereka sembahan-sem- 
bahan yang dahulu mereka ada-adakan. 

^ *^>-5j^*^.>-^fn~*^ 4r:^^^!^*f^*^• 

464). Semua makhluk Allah yang mukallaf. 

465). Yang dimaksud dengan fltnah di sini ialah: jawaban yang berupa kedustaan. 190 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 25. Dan di antara mereka ada orang yang 
mendengaikan (bacaan)mu, padahal Ka- 
mi telah meletakkan tutupan di atas hati 
mereka (sehingga mereka tidak) mema- 
haminya dan (Kami letakkan) sumbatan 
di telinganya. Dan jikapun mereka meli- 
hat segala tanda (kebenaran), mereka te- 
tap tidak mau beriman kepadanya. Se- 
hingga apabila mereka datang kepadamu 
untuk membantahmu, orang-orang kafir 
itu berkata: "Al Qur'an ini tidak lain 
hanyalah dongengan orang-orang dahu- 
lu". 

26. Mereka melarang (orang lain) mende- 
ngarkan Al Qur'an dan mereka sendiri 
menjauhkan diri daripadanya, dan mere- 
ka hanyalah membinasakan diri mereka 
sendiri, sedang mereka tidak menyadari. 

27. Dan jika kamu (Muhammad) melihat ke- 
tika mereka dihadapkan ke neraka, lalu 
mereka berkata: "Kiranya kami dikem- 
balikan (ke dunia) dan tidak mendusta- 
kan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi 
orang-orang yang beriman", (tentulah ka- 
mu melihat suatu peristiwa yang meng- 
harukan). 

28. Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi 
mereka kejahatan yang mereka dahulu se- 
lalu menyembunyikaimya^66\ Sekiranya 
mereka dikembalikan ke dunia, tentulah 
mereka kembali kepada apa yang mereka 
telah dilarang mengerjakannya. Dan se- 
surtgguhnya mereka itu adalah pendusta- 
pendusta belaka. 

29. Dan tentu mereka akan mengatakan (pu- 
la): "Hidup hanyalah kehidupan kita di 
dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan 
dibangkitkan"467^. o;^ 1 j_yu (^^ ji 4^ilii i v^ (^j^^y 

SiJ^^'TJlsL^-l V^^^ 

Dan seandainya kamu melihat ketika me- 
reka dihadapkan kepada Tuhannya (ten- 
tulah kamu melihat peristiwa yang meng- 
harukan). Berfirman Allah: "Bukankah 
(kebangkitan) ini benar?" Mereka men- 
jawab: "Sungguh benar, demi Tuhan 
kami". Berfirman Allah: "Karena itu rasa- 
kanlah azab ini, disebabkan kamu meng- 
ingkari(nya)". 


Soj. ll> 466). Maksudnya: mereka sebenarnya tidak l>ercita-cita ingin dikembalikan ke dunia untuk beriman ke- 
pada Allah, tetapi perkataan itu semata-mata diucapkan karena melihat kedahsyatan neraka. 
467). Maksudnya: jika mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengatakan demikian. 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang 
mendustakan pertemuan mereka dengan 
Tuhan; sehingga apabila kiamat datang 
kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka 
berkata: "Alangkah besarnya penyesalan 
kami terhadap kelalaian kami tentang ki- 
amat itu!", sambil mereka memikul dosa- 
dosa di atas punggungnya. Ingatlah, 
amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. 

32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain 
dari main-main dan senda gurau be- 
laka'^^B) . Dan sungguh kampung akhirat 
itu lebih baik bagi orang-orang yang bei- 
takwa. Maka tidakkah kamu memahami- 
nya? 

Firman Allah yang membesarkan hati Nabi Mu- 
hammad s.a.w. 

33. Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwa- 
sanya apa yang mereka katakan itu me- 
nyedihkan hatimu, (janganlah kamu bei- 
sedih hati), kaiena mereka sebenarnya bu- 
kan mendustakan kamu, akan tetapi 
orang-orang yang zalim itu mengingkari 
ayat-ayat AIlah469), 

34. Dan sesungguhnya telah didustakan (pu- 
la) rasul-rasul sebelum kamu, akan teta- 
pi mereka sabar terhadap pendustaan dan 
penganiayaan (yang dilakukan) terhadap 
mereka, sampai datang pertolongan Ka- 
mi kepada mereka. Tak ada seorangpun 
yang dapat merobah kalimat-kalimat 
(janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya te- 
lah datang kepadamu sebahagian dari 
berita rasul-rasul itu. 

35. Dan jika perpalingan mereka (darimu) te- 
rasa amat berat bagimu, maka jika kamu 
dapat membuat lobang di bum! atau 
tangga ke langit lalu kamu dapat men- 
datangkan mu'jizat kepada mereka, 
(maka buatlah)^70) . Kalau Allah meng- ^s^ y > "" -""-f^ M^y^ C'^'^ >^ <'-» ,>:^i'^ \ t^ y. V-*' "T-*- -*^"' '- 468). Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekaL Janganlah oiang 

terpedaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari memperhatikan unisan akhiiat. 
469). Dalam ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad s.a.w. dengan menyatakan bahwa orang-orang 

musyrikin yang mendustakan Nabi, pads hakekatnya adalah mendustakan Allah sendiri, karena 

nabi itu diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. 
470). Maksudnya ialah: janganlah kamu merasa keberatan atas sikap mereka itu berpaling daripada 

Kami. Kalau kamu merasa keberatan cobalah usahakan suatu mu'jizat yang dapat memuaskan 

hati mereka, dan kamu tentu tidak akan sanggup. 192 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 7 hendaki tentu saja Allah tnenjadikan 
mereka semua dalam petunjuk, sebab itu 
janganlah kamu sekali-kali termasuk 
orang-orang yang jahiL 

Hanya orang-orang yang mendengai saja- 
lah yang mematuhj (seruan Allah), dan 
orang-orang yang mati (hatinya)471 \ ^ akan 
dibangkitkan oleh Allah, kemudian ke- 
pada-Nya-lah mraeka dikembalikan. 

Dan mereka (orang-orang musyrik Me- ^ ■- -^^ ^ »> ^ ^ir ^fK ^ ^^y ^'> -^ ^ » f- ^^^ 
kah) beikata: "Mengapa tidak diturun- j:i}A''^\>^\^^^j;j*^}>c.^^S'j'^'^\^\3^ @ £AU^\S^cyi2^,:5j4i\ 


kan kepadanya (Muhammad) suatu mu 
jizat dari Tuhannya?". Katakanlah: "Se- 
sungguhnya Allah kuasa menurunkan 
suatu mu'jizat, tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui". 

Kesempumaan ilmu Allah dan bukti-bukti ke- 
kuasaan-Nya. 

38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada 
di bumi dan burung-burung yang terbang 
dengan kedua sayapnya, melainkan umat- 
umat Ouga) seperti kamu. Tiadalah Kami 
alpakan sesuatupun di dalam Al Ki- 
tab472\ ^ kemudian kepada Tuhanlah mere- 
ka dihimpunkan. JjijJ*.J^J;rJp E y -^ ^--^ y-'y^y ^^lt^> '','*. 9. ■\'^i 39. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan 
berada dalam gelap gulita. Barangsiapa 
yang dikehendaki Allah (kesesatannya), 
niscaya disesatkan-Nya^'^^) . Dan barang- 
siapa yang dikehendaki Allah (untuk di- 
beri-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadi- 
kannya berada di atas jalan yang lurus. 

40. Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku ji- 
ka datang siksaan Allah kepadamu, atau 
datang kepadamu hari kiamat, apakah ka- 
mu menyeru (tuhan) selain Allah; jika ka- 
mu orang-orang yang benar!*' 

^0\»-Cs^. >J::^o \ji>_^Si ^ \ J:r^ ic-LiJ ^ 471). Maksudnya: orang-orang kafii yang tidak mendengaikan dan tidak mematuhi seiuan Allah. 

472). Sebahagian mufassiiin menafslikan Al Kitab itu dengan Lauh Mahfuzh dengan arti bahwa nasib 
semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauh Mahfuzh. Dan ada pula yang me- 
nafsirkannya dengan AlQur'an dengan arti: dalam AlQur'an itu telah ada pokok-pokok agama, 
norma-nornia hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagian manusia di dunia 
dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. 

473). Lihatnot34. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 41. (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu 
seru, maka Dia menghilangkan bahaya 
yang karenanya kamu berdo'a kepada- 
Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu 
tinggalkan sembahan-sembahan yang ka- 
mu sekutukan (dengan Allah). 

42. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
frasul-rasul) kepada umat-umat yang se- 
belum kamu, kemudian Kami siksa mere- 
ka dengan (menimpakan) kesengsaraan 
dan kemelaratan, supaya mereka ber- 
mohon (kepada Allah) dengan tunduk me- 
rendahkan diri. 

43. Maka mengapa mereka tidak memohon 
(kepada Allah) dengan tunduk merendah- 
kan diri ketika datang siksaan Kami ke- 
pada mereka, bahkan hati mereka telah 
menjadi keras dan syaitanpun menam- 
pakkan kepada mereka kebagusan apa 
yang selalu mereka keijakan. 

44. Maka tatkala mereka melupakan per- 
ingatan yang telah diberikan kepada mere- 
ka, Kamipun membukakan semua pintu- 
pintu kesenangan untuk mereka; se- 
hingga apabila mereka bergembira de- 
ngan apa yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami siksa mereka dengan se- 
konyong-konyong, maka ketika itu mere- 
ka terdiam berputus asa. 

45. Maka orang-orang yang zalim itu di- 
musnahkan sampai ke akar-akarnya. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam. 

46. Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku 
jika Allah mencabut pendengaran dan 
penglihatan serta menutup hatimu, siapa- 
kah tuhan selain Allah yang kuasa me- 
ngembalikannya kepadamu?" Perhati- 
kanlah, bagaimana Kami berkali-kaii 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran 
(Kami), kemudian mereka tetap ber- 
paling Ouga). \_y lS=»1^ j'Wj.fJ \j^ SiJ ^-y^ 
^^ ^ Ji ,^ -> ^-> 47. Katakanlah; 'Terangkanlah kepadaku, ji- 
ka datang siksaan Allah kepadamu de- 
ngan sekonyong-konyong atau terang-te- 
rangan, maka adakah yang dibinasakan 
(Allah) selain dari orang-orang yang za- 
lim? 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 48. Dan tidaklah Kami mengutus para rasul 
itu melainkan untuk memberi kabai gem- 
bira dan memberi peringatan. Barang- 
siapa yang beriman dan mengadakan per- 
baikan'^''*) , maka tak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. 

49. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa sik- 
sa disebabkan mereka selaiu berbuat 
fasik. 

TUNTUNAN-TUNTUNAN DALAM MENGHA- 
DAPI MASYARAKAT. 

50. Katakanlah: "Aku tidak mengatakan ke- 
padamu, bahwa perbendaharaan Allah 
ada padaku, dan tidak (pula) aku menge- 
tahui yang ghaib dan tidak (pula) aku 
mengatakan kepadamu bahwa aku se- 
orang malaikat. Aku tidak mengjkuti ke- 
cuali apa yang diwahyukan kepadaku. 
Katakanlah: "Apakah sama orang yang 
buta dengan orang yang melihat?" Maka 
apakah kamu tidak memikirkan(nya)? 

51. Dan berilah peringatan dengan apa yang 
diwahyukan itu kepada orang-orang yang 
takut akan dihimpunkan kepada Tuhan- 
nya (pada hari kiamat), sedang bagi mere- 
ka tidak ada seorang pelindung dan pem- 
beri syafa'atpun selain daripada Allah, 
agar mereka bertakwa. O^ <^:^^^ '^'^C^^ i'^i^^ O^y -^ 


Dan janganlah kamu mengusir orang- 
orang yang menyeru Tuhannya di pagi 
hari dan di petang hari, sedang mereka 
menghendaki keredhaan-Nya. Kamu ti- 
dak memikul tanggung jawab sedikitpun 
terhadap perbuatan mereka dan mereka- 
pun tidak memikul tanggung jawab se- 
dikitpun terhadap perbuatanmu, yang me- 
nyebabkan kamu (berhak) mengusir mere- 
ka, sehingga kamu termasuk orang-orang 
yang zalim ^'^^^. 


474). Lihatnot 105. 

475). Ketika Rasulullah s.a.w. sedang duduk-duduk bersama beberapa orang mu'min yang dianggap ren- 
dah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah bebeiapa pemuka Quraisy hendak berbicara de- 
ngan RasulCillah, tetapi mereka enggan duduk bersama-sama dengan orang mu'min itu, dan mere- 
ka mengusulkan supaya orang-orang mu'min itu diusir saja, sehingga mereka dapat berbicara de- 
ngan Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 53. Dan demikianlah telah Kami uji sebaha- 
gian mereka (orang-orang yang kaya) de- 
ngan sebahagian mereka (orang-orang 
miskin), supaya (orang-orang yang kaya 
itu) berkata: "Orang-orang semacam ini- 
kah di antara kita yang diberi anugerah 
oleh Allah kepada mereka?" (Allah ber- 
firman); "Tidakkah Allah lebih menge- 
tahui tentang orang-orang yang ber- 
syukur (kepada-Nya)?" 

54. Apabila orang-orang yang beriman ke- 
pada ayat-ayat Kami itu datang kepada- 
mu, maka katakanlah: "Salaamun-alai- 
kum^'^^^ Tuhanmu telah menetapkan atas 
diri-Nya kasih sayang^^?^ , (yaitu) bah- 
wasanya barangsiapa yang berbuat ke- 
jahatan di antara kamu lantaran kejahil- 
an^'78) , kemudian ia bertaubat setelah 
mengeijakannya dan mengadakan per- 
baikan, maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

55. Dan demikianlah Kami terangkan ayat- 
ayat Al Qur'an. (supaya jelas jalan 
orang-orang yang saleh) dan supaya jelas 
(pula) jalan orang-orang yang berdosa. 

56. Katakanlah: "Sesungguhnya aku di- 
larang menyembah tuhan-tuhan yang ka- 
mu sembah selain Allah". Katakanlah: 
"Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu- 
mu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku ter- 
masuk orang-orang yang mendapat pe- 
tunjuk". 

57. Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) 
di atas hujjah yang nyata (Al Qur'an) dari 
Tuhanku^*^^) sedang kamu mendustakan- 
nya. Bukanlah wewenangku (untuk menu- 
runkan azab) yang kamu tuntut untuk 
disegerakan kedatangannya. Menetapkan 
hukum itu hanyalah hak Allah. Dia mene- 
rangkan yang sebenainya dan Dia Pemberi 
keputusan yang paling baik. 'y>AJ (_>ja*^ rt-pia*^ bSs^.jjyiX^=»j 
Ij^oJoii^;^ 

476). Salaamun 'alaikum artinya: mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. 

477). Lihatnot462. 

478). Lihatnot277. 

479). Maksudnya: Nabi Muhammad &.a.w. mempunyai bukti yang nyata atas kebenarannya. 196 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 58. Katakanlah: "Kalau sekiranya ada pada- 
ku apa (azab) yang kamu minta supaya 
disegerakan kedatangannya, tentu telah 
diselesaikan Allah urusan yang ada anta- 
ra aku dan kamu'^SO^ . Dan Allah lebih 
mengetahui tentang orang-orang yang za- 
lim. 

59. Dan pada sisi AUah-lah kunci-kunci se- 
mua yang ghaib; tak ada yang menge- 
tahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 
mengetahui apa yang di daratan dan di 
lautan, dan tiada sehelai daunpun yang 
gugur melainkan Dia mengetahuinya 
(pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun da- 
lam kegelapan bumi dan tidak sesuatu 
yang basah atau yang kering, melainkan 
tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuzh). 

60. Dan Dialah yang menidurkan kamu di 
malam hari dan Dia mengetahui apa yang 
kamu kerjakan pada siang hari, kemudian 
Dia membangunkan kamu pada siang hari 
untuk disempumakan umur(mu) yang 
telah ditentukan^81\ , kemudian kepada 
Allah-lah kamu kembali, lalu Dia mem- 
ber itahukan kepadamu apa yang dahulu 
kamu kerjakan. 

61. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan 
diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat 
penjaga, sehingga apabila datang kemati- 
an kepada salah seorang di antara kamu, 
ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat 
Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu ti- 
dak melalaikan kewajibaimya. 

62. Kemudian mereka (hamba Allah) dikem 
balikan kepada Allah, Penguasa mereka 
yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa 
segala hukum (pada hari itu) kepunyaan- 
Nya. Dan Dialah Pembuat perhitungan 
yang paling cepat. 

63. Katakanlah: "Siapakah yang dapat me- 
nyelamatkan kamu dari bencana di daiat 
dan di laut, yang kamu berdo'a kepada- 
Nya dengan berendah diri dan dengan suara >i:i^Sij^\/j^\si£^^y^^J>^^^^ 480). Maksudnya: tentu Allah telah menuninkan azab kepadamu sampai kamu binasa. 
481). Kamu ditiduikan di malam hari dan dibangunkan di siang hari itu, supaya dengan perputaran 
waktu itu habislah umurmu yang telah ditentukan. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 197 yang lembut (dengan mengatakan): "Se- 
sungguhnya jika Dia menyelamatkan 
kamj dari (bencana) ini, tentulah kami 
menjadi orang-orang yang bersyukur.** 

64. Katakanlah: "Allah menyelamatkan ka- 
mu daripada bencana itu dan dari segala 
macam kesusahan, kemudian kamu kem- 
bali mempersekutukan-Nya." 

65. Katakanlah: "Dialah yang berkuasa un- 
tuk mengirimkan azab kepadamu, dari 
atas kamu atau dari bawah kakimu482^ 
atau Dia mencampurkan kamu dalam 
golongan-golongan (yang saling ber- 
tentangan) dan merasakan kepada se- 
bahagian) kamu keganasan sebahagian 
yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami 
mendatangkan tanda-tanda kebesaran 
Kami silih berganti483\ ^gu mereka me- 
mahami(nya). 

66. Dan kaummu mendustakannya (azab)484\ 
padahal azab itu benar adanya. Kata- 
kanlah: "Aku ini bukanlah orang yang 
diserahi mengurus urusanmu". 

67. Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh 
rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan 
kelak kamu akan mengetahuL 

68. Dan apabila kamu melihat orang-orang 
memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, 
maka tinggalkanlah mereka sehingga me- 
reka membicarakan pembicaraan yang 
Iain. Dan jika syaitan menjadikan kamu 
lupa (akan larangan ini), maka janganlah 
kamu duduk bersama orang-orang yang 
zalim itu sesudah teringat (akan larangan 
itu). 

69. Dan tidak ada pertanggungan jawab sedi- 
kitpun atas orang-orang yang bertakwa 
terhadap dosa mereka; akan tetapi (ke- 
wajiban mereka ialah) mengingatkan agar 
mereka bertakwa. 

G. I^O> 

® >^_>^ j^-«i*J <X^^='> <>^^i 482). Azab yang datang dari aUs seperti hujan batu, sambaran petii dan Iain-lain. Yang datang dari ba- 
wah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. 

483). Maksudnya: Allah s.w.t. mendatangkan tanda-tanda kebesaran-Nya dalam berbagai rupa dengan 
cara yang berganti-gantL Adapula para mufassirin yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat 
Ai Qur'an yang berarti bahwa ayat Ai Qur'anitu diturunkan ada yang benipa berita gembira, ada 
yang berupa peringatan, cerita-cerita hukum-hukum dan tain-lain, 

484). Sebagian mufassirin mengatakan bahwa yang didustakan itu ialah AI Qur'an. 198 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 7 72. Dan tinggalkanlah orang-orang yang men- 
jadikan agama^^S^ mereka sebagai main- 
main dan senda-guiau^B^) , dan mereka 
telah ditipu oleh kehidupan dunia. Pe- 
ringatkanlah (mereka) dengan Al Qur'an 
itu agar masing-masing diri tidak dije- 
rumuskan ke dalam neraka, karena per- 
buatannya sendiri. Tidak akan ada bagi- 
nya pelindung dan tidak (pula) pemberi 
syafa'at'*87\ selain daripada Allah. Dan 
jika ia menebus dengan segala macam 
tebusanpun, niscaya tidak akan diterima 
itu daripadanya. Mereka itulah orang- 
orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, 
disebabkan perbuatan mereka sendiri. 
Bagi mereka (disediakan) minuman dari 
air yang sedang mendidih dan azab yang 
pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 

Katakanlah: "Apakah kita akan menyeru 
selain daripada Allah, sesuatu yang tidak 
dapat mendatangkan kemanfa'atan ke- 
pada kita dan tidak (pula) mendatangkan 
kemudharatan kepada kita dan (apakah) 
kita akan dikembalikan ke belakang^^^) , 
sesudah Allah memberi petunjuk kepada 
kita, seperti orang yang telah disesatkan 
oleh syaitan di pesawangan yang me- 
nakutkan; dalam keadaan bingung, dia 
mempunyai kawan-kawan yang me- 
manggilnya kepada jalan yang lurus (de- 
ngan mengatakan): "Marilah ikuti kami". 
Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk 
Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; 
dan kita disuruh agar menyerahkan diri 
kepada Tuhan semesta alam, 

dan agar mendirikan sembahyang serta 
bertakwa kepada-Nya." Dan Dialah Tu- 
han Yang kepada-Nya-lah kamu akan di- 
himpunkan. 

Dan Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dengan benar. Dan benarlah per- kataan-Nya di waktu Dia mengatakan: ^t^^-'al'ii^ksiii/v^ jiir^Jc>^X 
"Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan- <:9^'^y^y==^0='^y^,\X-S<ir' > 485 ). Ya'ni agama Islam yang disuruh mereka mematuhinya dengan sungguh-sungguh. 

486). Arti menjadikan agama sebagai main-main dan senda-gurau lalah memperolok-olokkan agama itu, 

mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya atas dasar main-main 

dan tidak sungguh-sungguh. 
487). Lihatnot46. 
488). Maksudnya: syirik. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 199 Nyalah segala kekuasaan di waktu sang- 
kakala ditiup. Dia mengetahui yang gha- 
ib dan yang nampak. Dan Dialah Yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui 

CARA NABI IBRAHIM A.S. 
MEMIMPIN KA UMMNYA KEPADA 
AG AM A TAUHID. 

74. Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata 
kepada bapaknya AazaiT**') : "Pantaskah 
kamu menjadikan berhala-berhala seba- 
gai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku me- 
lihat kamu dan kaummu dalam kesesatan 
yang nyata". 

75. Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada 
Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami 
yang terdapat) di langit dan di bumi, dan 
(Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim 
itu termasuk orang-orang yang yakin. 

76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia 
melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: 
"Inilah Tuhanku" Tetapi tatkala bintang 
itu tenggelam dia berkata: **Saya tidak 
suka kepada yang tenggelam". 

77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit 
dia berkata: **Inilah Tuhanku**. Tetapi 
setelah bulan itu terbenam dia berkata: 
"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak mem- 
ber! petunjuk kepadaku, pastilah aku ter- 
masuk orang-orang yang sesat". 78. Kemudian tatkala dia melihat matahari 
terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini 
yang lebih besar**, maka tatkala matahari 
itu telah terbenam, dia berkata: "Hai 
kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri 
dari apa yang kamu persekutukan. 

79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku 
kepada Tuhan yang menciptakan langit 
dan bumi dengan cenderung kepada aga- 
ma yang benar, dan aku bukanlah ter- 
masuk orang-orang yang mempersekutu- 
kan Tuhan. 

80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia ber- 
kata: "Apakah kamu hendak memban- 
tahku tentang Allah, padahal sesung- 

489). Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Abiihi" (bapaknya) 
ialah "pamannya". 200 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) guhnya Allah telah membeii petunjuk 
kepadaku. Dan aku tidak takut kepada 
(malapetaka dari) sembahan-sembahan 
yang kamu persekutukan dengan Allah, 
kecuali di kala Tuhanku menghendaki 
sesuatu (daii malapetaka) itu. Pengeta- 
huan Tuhanku meliputi segala sesuatu. 
Maka apakah kamu tidak dapat meng- 
ambil pelajaran (daripadanya)? 

81. Bagaimana aku takut kepada sembahan- 
sembahan yang kamu persekutukan (de- 
ngan Allah), padahal kamu tidak takut 
mempersekutukan Allah dengan sem- 
bahan-sembahan yang Allah sendiri tidak 
menurunkan hujjah kepadamu untuk 
mempersekutukan-Nya. Maka manakah 
di antara dua golongan itu yang lebih ber- 
hak mendapat keamanan (dari mala- 
petaka), jika kamu mengetahui^'O)? " 

82. Orang-oiang yang beriman dan tidak 
mencampur adukkan iman meieka de- 
ngan kezaliman (syirik), mereka itulah 
oiang-orang yang mendapat keamanan 
dan mereka itu adalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

83. Dan itulah hujjah Kami yang Kami beri- 
kan kepada Ibrahim untuk menghadapi 
kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Ka- 
mi kehendaki beberapa derajat. Se- 
sungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana 
lagi Maha MengetahuL 

MEREKA YANG TELAH DIBERI KITAB, HIK- 
MA T DAN KENABIAN. 

84. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak 
dan Ya'qub kepadanya. Kepada kedua- 
nya masing-masing telah Kami beri pe- 
tunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu 
O'uga) telah Kami beri petunjuk, dan ke- 
pada sebahagian dari keturunannya (Nuh) 
yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, 
Musa dan Harun. Demikianlah kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 
490). Setelah diperiihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim a.s. tanda-tanda keagungan-Nya dan dengan itu 
teguhlah imannya kepada Allah (ayat 75), maka Ibrahim, memimpin kaumnya kepada tauhid 
dengan mengikuti alam pikiran mereka untuk kemudian dibantahnya. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) . .'^." ' ^^.l^-^~<^,^^^ 85. dan Zakaiia, Yahya, 'Isa dan Dyas. Se- 
muanya teimasuk orang-orang yang sa- 
leh. 86. dan Ismail, Alyasa*, Yunus dan Luth. Ma- 
sing-masingnya Kami lebihkan derajat- 
nya di atas umat (di masanya), 87. (dan Kami lebihkan pula derajat) sebaha- 
gian daii bapak-bapak meieka, ketunin- 
an mereka dan saudara-saudara meieka. 
Dan Kami telah memilih mereka (untuk 
menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan 
Kami menunjuki mereka ke jalan yang 
lurus. 

88. Itulah petunjuk Allah, yang dengaimya 
Dia memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya di antara hamba-ham- 
ba-Nya. Seandainya mereka memper 
sekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari 
mereka amakui yang telah mereka kerja- 
kan. 

89. Meieka itulah oiang-orang yang telah Ka- 
mi berikan kepada mereka kitab, hikmat 
(pemahaman agama) dan kenabian. Jika 
orang-oiang (Quiaisy) itu mengingkaiinya 
(yang tiga macam itu), maka sesungguhnya 
Kami akan menyeiahkannya kepada kaum 
yang sekali-kali tidak akan mengingkaiinya. 

90. Meieka itulah oiang-oiang yang telah di- 
beii petunjuk oleh Allah, maka ikutilah 
petunjuk meieka. Katakanlah: "Aku ti- 
dak meminta upah kepadamu dalam me- 
nyampaikan ( Al Qur'an )". Al Qur'an itu 
tidak lain hanyalah peringatan untuk 
segala ummat. 

91. Dan mereka tidak menghormati Allah de- 
ngan penghormatan yang semestinya di- 
kala mereka berkata: "Allah tidak me- 
nurunkan sesuatupun kepada manusia**. 
Katakanlah: "Siapakah yang menuiun- 
kan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Mu- 
sa sebagai cahaya dan petunjuk bag! 
manusia, kamu jadikan kitab itu lembai- 
an-lembaian keitas yang beiceiai-berai, 
kamu peilihatkan (sebagiaimya) dan 
kamu sembunyikan sebagian besainya, 
padahal telah diajarkan kepadamu apa 
yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak 
mengetahui(nya)?". Katakanlah: **Allah- 

-:Tl /J.ViL -- bjlj^j^i^jt^jju 202 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 7 lah (yang menurunkannya)", kemudian 
(sesudah kamu menyampaikan AlQur'an 
kepada mereka), biarkanlah mereka ber- 
main-main dalam kesesitannya*^! ^ . 

92. Dan ini (Al Qur'an ) adalah kitab yang te- 
lah Kami turunkan yang diberkahi; mem- 
benarkan kitab-kitab yang (diturunkan) 
sebelumnya^92\ dan agar kamu member! 
peringatan kepada (penduduk) Ummul 
Qura (Mekah) dan orang-orang yang di 
luai lingkungannya. Orang-orang yang 
beriman kepada adanya kehidupan akhi- 
rat tentu beriman kepadanya (AI Qur'an ), 
dan mereka selalu memelihara sembah- 
yangnya. 

KEBENARAN WAHYU, AKIBAT BERBUAT 
DUSTA TERHADAP ALLAH DAN LARANGAN 
MEMAKI BERHALA. 

93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang membuat kedustaan terhadap 
Allah atau yang berkata: 'Telah di- 
wahyukan kepada saya**, padahal tidak 
ada diwahyukan sesuatupun kepadanya, 
dan orang yang berkata: "Saya akan me- 
nurunkan seperti apa yang diturunkan 
Allah". Alangkah dahsyatnya sekiranya 
kamu melihat di waktu orang-orang yang 
zalim (berada) dalam tekanan-tekanan 
sakratul maut, sedang para malaikat me- 
mukul dengan tangannya, (sambil ber- 
kata): "Keluarkanlah nyawamu". Di hari 
ini kamu dibalas dengan siksaan yang sa- 
ngat menghinakan, karena kamu selalu 
mengatakan terhadap Allah (perkataan) 
yang tidak benar dan (karena) kamu sela- 
lu menyombongkan diri terhadap ayat- 
ayat-Nya. 

94. Dan sesungguhnya kamu datang kepada 
Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu 
Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu 
tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa 
yang telah Kami kumiakan kepadamu; 
dan Kami tiada melihat besertamu pem- 
49 1 ). Perkataan "biarkanlah mereka bermain-main dalam kescsatannya" adalah sebagai sindiran ke- 
pada mereka seakan-akan mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum berakai. 
492). lalah kitab-kitab dan shahifah-shahifah yang diturunkan sebelum Al Qur'an. JUZ 7 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) beri syafa'at yang kamu anggap bahwa 
mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara 
kamu. Sungguh telah terputuslah (pertali- 
an) antaia kamu dan telah lenyap dari- 
pada kamu apa yang dahulu kamu ang- 
gap (sebagai sekutu Allah). 

95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butii 
tumbuh-tumbuhan dan bgi buah-buahan. 
Dia mengeluaxkan yang hidup dari yang 
mat! dan moigeluaikan yang mati dari 
yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) 
demikian ialah Allah, maka mengapa ka- 
mu masih berpaling? 

96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadi- 
kan malam untuk beristirahat, dan (men- 
jadikan) matahari dan bulan untuk per- 
hitungan. Itulah ketentuan Allah Yang 
Maha Peikasa lagi Maha MengetahuL 

97. Dan Dialah yang menjadikan bintang- 
bintang bagimu, agar kamu menjadikan- 
nya petunjuk dalam kegelapan di darat 
dan di laut. Sesungguhnya Kami telah 
menjelaskan tanda-tanda kebesaran 
(Kami) kepada orang-orang yang menge- 
tahui. 

98. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari 
seorang diri^^S^ ^ maka (bagimu) ada tem- 
pat tetap dan tempat simpanan*'*) . Se- 
sungguhnya telah Kami jelaskan tanda- 
tanda kebesaran Kami kepada orang- 
orang yang mengetahuL 

99. Dan Dialah yang menurunkan air hujan 
dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan 
air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, 
maka Kami keluarkan dari tumbuh- 
tumbuhan itu tanaman yang menghijau, 
Kami keluarkan dari tanaman yang meng- 
hijau itu butir yang banyak; dan dari 
mayang korma mengurai tangkai-tangkai 
yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, 
dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan 
delima yang serupa dan yang tidak se- 
rupa. Perhatikanlah buahnya di waktu \^^i 'f 


p-^s^jx-j^^jl; LAjJLlJ 

493). Maksudnya: Adam a.s. 

494). Di antara para mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tempat tetap ialah tulang 
sulbi ayah dan tempat simpanan ialah rahim ibu. Dan ada pula yang berpendapat bahwa tempat 
tetap ialah di atas bumi waktu manusia masih hidup dan tempat simpanan ialah di dalam bumi 
(kubur) waktu manusia telah meninggal. 204 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 7 pohonnya berbuah, dan (perhatikan pula- 
lah) kematangannya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu ada tanda-tanda (ke- 
kuasaan Allah) bagi oiang-orang yang 
beriman. 100. Dan meieka (onuig-orang musyrik) men- 
jadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal 
Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, 
dan mereka membohong (dengan me- 
ngatakan):" Bahwasanya AUah mempu- 
nyai anak laki-laki dan pesrempuan", tan- 
pa (berdasar) ilmu pengetahuan^^S'i . Ma^ 
ha Suci Allah dan Maha Tinggi dari si- 
fat-sifat yang mereka berikan. 

101. Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana 
Dia mempunyai anak padahal Dia tidak 
mempunyai isteii Dia menciptakan sega- 
la sesuatu; dan Dia mengetahui segala se- 
suatu. 102. (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian 
itu iaiah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tu- 
han (yang berhak disembah) selain Dia; 
Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah 
Dia; dan Dia adalah Pemelihaia segala 
sesuatu. 

103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan 
mata, sedang Dia dapat melihat segala 
penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Ha- 
lus lagi Maha Mengetahui. 

104. Sesungguhnya telah datang daii Tuhan- 
mu bukti-bukti yang terang; maka ba- 
langsiapa melihat (kebenaran itu)496\ , 
maka (manfa'atnya) bagi diiinya sencuri; 
dan barangsiapa buta (tidak melihat ke- 
benaian itu), maka kemudhaiatannya 
kembah kepadanya. Dan aku (Muham- 
mad) sekali-kali bukanlah pemelihara- 
(mu). ^ -^f-i"^^ '^tr-r-r-^ K^t^^ ^-\\^^^ 

49S). Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi mengatakan *Uzair pu- 
tra Allah, dan orang-orang musyrikin mengatakan malaikat putra-putra Allah. Mereka mengata- 
kan demikian karena kebodohannya. 

496). Maksudnya ialah: barangsiapa mengetahui kebenaran dan mengerjakan amalan saleh, serta mem- 
peroleh petunjuk, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan. JUZ 7 6. AL AN*AAM (BINATANG TERNAK) 205 105. 106. Demikianlah Kami mengulang-ulangi 
ayat-eyat Kami supaya (orang-orang 
yang beriman mendapat petunjuk) dan 
yang mengakibatkan orang-orang mu^rik 
mengatakan: "Kamu telah mempeii^ari 
ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)*, dan supaya 
Kami menjelaskan Al Qur'an itu kepada 
orang-orang yang mengetahui. 

Dcutilali apa yang telah diwahyukan ke- 
padamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan 
selain Dia; dan berpalinglah dari orang- 
orang musyrik. 107. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 
mereka tidak mempersekutukan(Nya). 
Dan Kami tidak menjadikan kamu peme- 
lihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali 
bukanlah pemelihara bagi mereka. 

108. Dan janganlah kamu memaki sembahan- 
sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki 
Allah dengan melampaui batas tanpa pe- 
ngetahuan. Demikianlah Kami jadikan se- 
tiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka. Kemudian kepada Tuhan mere- 
kalah kembali mereka, lalu Dia mem- 
beritakan kepada mereka apa yang dahu- 
lu mereka keijakan. 

109. Mereka bersumpah dengan nama Allah 
dengan segala kesungguhan, bahwa sung- 
guh jika datang kepada mereka sesuatu 
mu'jizat, pastilah mereka beriman ke- 
pada-Nya. Katakanlah: '*Sesungguhnya 
mu'jizat-mu^izat itu hanya berada di sisi 
Allah". Dan apakah yang memberitahu- 
kan kepadamu bahwa apabila mu'jizat 
datang mereka tidak akan beriman497^. 

110. Dan (begitu pula) Kami memalingkan ha- 
ti dan penglihatan mereka seperti mereka 
belum pernah beriman kepadanya (Al 
Qui'an) pada permulaannya, dan Kami 
biarkan mereka bergelimang dalam ke- 
sesatannya yang sangat. <^ ^^ ^r-- "'-x^^j'^s^ 1^ o>g-*-«>^»-4ir^(4p^j-M^^ir* Jji 497). Maksudnya: orang-orang musyiikin bersumpah bahwa kalau datang daripada Allah mu'jizat 
meieka akan beriman, karena itu orang-orang muslimin menghaiap kepada Nabi agar Allah me- 
nurunkan mu'jizat yang dimaksud. M aka Allah menolak pengharapan orang-orang mu'min itu de- 
ngan ayat inL 206 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 8 JUZ8 

SIKAP KEPALA BATU KAUM MUSYRIKIN 
DAN SIKAP MEREKA TERHADAP KERASUL- 
AN MUHAMMAD sm.w. 

111. Kalau sekiranya Kami turunkan malai- 
kat kepada mereka, dan orang-orang yang 
telah mati beibicaia dengan meieka dan 
Kami kumpulkan (pula) s^ala sesuatu ke- 
hadapan mereka^98^ niscaya mereka 
tidak (ingdi) akan beriman, kecuali jika 
Allah menghendaki, tetapi kebanyakan 
meieka tidak mengetahuL 

112. Dan demikianlah Kami jadikan bag! tiap- 
tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan 
(daxi jenis) manusia dan (daii jenis) jin, 
sebahagian mereka membisikkan kepada 
sebahagian yang lain pericataan-perkata- 
an yang indah-indah untuk menipu 
(manusia)499) . Jikalau Tuhanmu meng- 
hendaki, niscaya mereka tidak mengerja- 
kannya, maka tinggalkanlah mereka dan 
apa yang mereka ada-adakan. 

113. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang 
yang tidak beriman kepada kehidupan 
akhirat cenderung kepada bisikan itu, 
mereka merasa senang kepadanya dan 
supaya mereka mengeijakan apa yang 
mereka (syaitan) kerjakan. 

114. Maka patutkah aku mencari hakim selain 
daripada Allah, padahal Dialah yang te- 
lah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepa- 
damu dengan terperinci? Oiang-orang 
yang telah Kami datangkan kitab kepada 
mereka, mereka mengetahui bahwa Al 
Qur'an itu ditunmkan dari Tuhanmu 
dengan sebenamya. Maka janganlah ka- 
mu sekali-kali termasuk orang yang ragu- 
ragu. ^jUK"^ hM^"^ ^VCA^.J 498). Maksudnya: untuk menjadi saksi bahwa Muhammad s.a.w. RasuluUah. 

499). Maksudnya: syaitan-syaitan jenis jin dan jenis manusia berdaya-upaya menipu manusia agar 
tidak beriman kepada Nabi. JUZ 8 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 207 115. Telah sempumalah kalimat Tuhanmu (Al 
Qur'an, sebagai kalimat yang benai dan 
adil. Tidak ada yang dapat merobah- 
robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah 
yang Maha Mendengai lagi Maha Menge- 
tahuL 

116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan 
orang-orang yang di muka bumi ini, nis- 
caya meieka akan menyesatkanmu dari 
jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah 
mengikuti persan^aan belaka, dan meie- 
ka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap 
Allah)500^. 

117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang le- 
bih mengetahui tentang orang yang terse- 
sat dari jalan-Nya dan Dia lebih menge- 
tahui tentang orang-orang yang menda- 
pat petunjuk. 

118. Maka makanlah binatang-binatang (yang 
halal) yang disebut nama Allah ketika 
menyembelihnya, jika kamu beriman 
kepada ayat-ayat-Nya. 119. Mengapa kamu tidak mau memakan 
(binatang-binatang yang halal) yang dise- 
but nama Allah ketika menyembelihnya, 
padahal sesungguhnya Allah telah menje- 
laskan kepada kamu apa yang diharam- 
kan-Nya atasmu, kecuali apa yang te^ 
paksa kamu memakaimya. Dan sesung- 
guhnya kebanyakan (dari manusia) benar- 
benar hendak menyesatkan (orang lain) 
dengan hawa nafsu mereka tanpa penge- 
tahuan. Sesungguhnya Tuhaimiu, Dia-lah 
yang lebih mengetahui orang-orang yang 
melampaui batas. 

120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan 
yang tersembunyi Sesungguhnya orang- 
orang yang mengeijakan dosa, kelak akan 
diberi pembalasan (pada hari kiamat), 
disebabkan apa yang mereka telah kerja- 
kan. 1 •"''*vf stT'^^i'^* '',-^>''i> ♦<::'' 


500). Seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa- 
apa yang telah dihalalkan Allah, menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. 208 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 8 122. 123. 124. Dan janganlah kamu memakan binatang- 
binatang yang tidak disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya^O^^ . Sesungguh- 
nya perbuatan yang semacam itu adalah 
suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu 
membisikkan kepada kawan-kawannya 
agar mereka membantah kamu; dan jika 
kamu menuruti meieka, sesungguhnya ka- 
mu tentulah menjadi orang-orang yang 
musyrik. 

Dan apakah orang yang sudah matj502\ 
kemudian dia Kami hidupkan dan Kami 
berikan kepadanya cahaya yang terang, 
yang dengan cahaya itu dia dapat berja- 
lan di tengah-tengah masyaxakat manu- 
sia, serupa dengan oiang yang keadaan- 
nya berada dalam gelap gulita yang 
sekali-kali tidak dapat ke luai dari pada- 
nya? Demikianlah Kami jadikan oiang 
yang kafir itu memandang balk apa yang 
telah mereka kerjakan. 

Dan demikianlah Kami adakan pada tiap- 
tiap negeri penjahat-penjahat yang terbe- 
sar agar mereka melakukan tipu daya da- 
lam negeri itu. Dan mereka tidak mem- 
perdayakan melainkan dirinya sendiri, se- 
dang mereka tidak menyadaiinya. Apabila datang sesuatu ayat kepada 
mereka, mereka berkata: "Kami tidak 
akan beriman sehingga dibeiikan kepada 
kami yang serupa dengan apa yang telah 
diberikan kepada utusan-utusan Allah". 
Allah lebih mengetahui di mana Dia me- 
nempatkan tugas kerasulan. Orang-orang 
yang berdosa, nanti akan ditimpa kehina- 
an di sisi Allah dan siksa yang keras dise 
babkan mereka selalu membuat tipu daya. 
Barangsiapa yang Allah menghendaki 
akan memberikan kepadanya petunjuk, 
niscaya Dia melapangkan dadanya untuk 
(memeluk agama) Islam. Dan barang- 
siapa yang dikehendaki Allah kesesatan- 
nya503^ ^ niscaya Allah menjadikan dada- 
nya sesak lagi sempit, seolah-olah ia se- 
dang mendaki ke langit. Begitulah Allah 
menimpakan siksa kepada orang-orang yang 
tidak beriman. 


501). Yaitu: dengan menyebut nama selain Allah. 

502). Maksudnya ialah: orang yang telah mati hatinya ya'ni orang-orang kafir dan sebagainya. 

503). Lihat Not 34. 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 209 U^"Sfc 126. Dan inilah jalan Tuhanmu; QaisLn) yang 
lurus. Sesungguhnya Kami telah menje- 
laskan ayat-ayat (Kami) kepada orang- 
orang yang mengambil pelajaian. 

127. Bagi mereka (disediakan) darussalam 
(surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah 
Pelindung mereka disebabkan amal-amal 
saleh yang selalu mereka kerjakan. 

128. Dan (ingatlah) hari di waktu Allah meng- 
hlmpunkan mereka semuanya, (dan Allah 
berfirman): "Hai golongan jin (syaitan), 
sesungguhnya kamu telah banyak (me- 
nyesatkan) manusia", lalu berkataUh 
kawan-kawan mereka dari golongan ma- 
nusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
sebahagian dari pada kami telah dapat 
kesenangan dari sebahagian (yang 
lain)S04^ dan kami telah sampai kepada 
waktu yang telah Eng^au tentukan bagi 
kami". Allah berfirman: *'Neraka itulah 
tempat diam kamu, sedang kamu kekal di 
dalamnya, kecuali kalau Allah menghen- 
daki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhan- 
mu Maha Bijaksana lagi Maha Mengeta- 
hul 

129. Dan demikianlah Kami jadikan sebahagi- 
an orang-orang yang zalim itu menjadi te- 
man bagi sebahagian yang Iain disebab- 
kan apa yang mereka usahakan. 

DERAJAT SESEORANG SEIMBANG DENGAN 
AMALNYA. 

130. Hai golongan jin dan manusia, apakah 
belum datang kepadamu rasul-rasul dari 
golongan kamu sendiri, yang menyam- 
paikan kepadamu ayat-ayat Ku dan mem- 
beri peringatan kepadamu terhadap per- 
temuanmu dengan hari ini? Mereka ber- 
kata: "Kami menjadi saksi atas diri kami 
sendiri", kehidupan dunia telah menipu 
mereka, dan mereka menjadi saksi atas di- 
ri mereka sendiri, bahwa mereka adalah 
orang-orang yang kaflr. 

131. Yang demikian itu adalah karena Tuhan- 
mu tidaklah membinasakan kota-kota 
secara aniaya, sedang penduduknya da- 
lam keadaan lengah^OS ^. ' Jj "^lUi^ l:fLP li/il^ ^ Z'^ ^3 jjlilii l^bb^j 504). Maksudnya: syaitan telah berhasil memperdayakan manusia sampai manusia mengikuti perintah- 
perintah dan petunjuk-petunjuknya, dan manusiapun telah mendapat basil kelezatan-kelezatan 
duniawi karena mengikuti bujukan-bujukan syaitan itu. 

505). Maksudnya: penduduk sesuatu kota tidak akan di azab, sebelum diutus rasul yang akan memberi 
peringatan kepada mereka. 210 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 8 132. Dan masbig-masing orang memperoleh 
detjat-deijat (sejmbang) dengan apa yang 
dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak le- 
ngah daii apa yang mereka keijakan. 

133. Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi mempu- 
nyai rahmat Jika Dia menghendaki nisca- 
ya Dia memusnahkan kamu dan meng- 
gantimu dengan siapa yang dikehendaki- 
Nya setelah kamu (musnah), sebagai- 
mana Dia telah menjadikan kamu daii ke- 
turunan oiang-orang lain. 

134. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepa- 
damu pasti datang, dan kamu sekali-kali 
tidak sanggup menolaknya. 


135. Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlali se- 
penuh kemampuanmu506\ , sesungguhnya 
akupun berbuat (puJa). Kelak kamu akan 
mengetahui, siapakah (di antara kita) 
yang akan memperoleh hasil yang balk 
dari dunia ini^O'') . Sesungguhnya, orang- 
orang yang zalim itu tidak akan menda- 
pat kebeiuntungan. 

PERATURAN^ERATURAN YANG DIBUAT- 
BUAT OLEH KAUM MUSYRIKIN DAN PIM- 
PIN AN ALLAH TERHADAP KAUM MUSLI- 
MIN. 

136. Dan meieka memperuntukkan bagi Allah 
satu bahagian dari tanaman dan temak 
yang telah diciptakan Allah, lalu meieka 
berkata sesuai dengan persangkaan meie- 
ka: "Ini untuk Allah dan ini untuk beiha- 
la-berhala kami". Maka saji-sigian yang 
dipemntukkan bagi beihala-beihala meie- 
ka tidak sampai kepada Allah; dan s^i- 
s^ian yang diperuntukkan bagi Allah, 
maka sajian itu sampai kepada beihala- 
beihala meieka^OS^ . Amat buiuklah ke- 
tetapan meieka itu. ^jlyiJi ^^iij) j\^i 


506). Aitinya: tetaplah dalam kekafiranmu sebagaimana aku tetap dalam keislamanku. 

507). Maksudnya: Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari akibat (hasil) yang baik yaitu ke- 
bahagiaan di akhirat. 

508). Menurut yang diriwayatkan bahwa hasil tanaman dan binatang ternak yang mereka peruntukkan 
bagi Allah, mereka pergunakan untuk memberi makanan orang-orang fakir, orang-orang miskin 
dan berbagai amal sosial, dan yang diperuntukkan bagi berhala-berhala diberikan kepada pei^aga- 
penjaga beifhala itu, apa yang disediakan untuk berhala-berhala tidak dapat diberikan kepada fakir 
miskin dan amal sosial, sedang sebahagian yang disediakan untuk Allah (fakir miskin dan amal so- 
sial) dapat diberikan kepada berhala-berhala itu. Kebiasaan yang seperti ini amat dikutuk Allah. JUZ 8 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 137. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin 
mereka telah menjadikan kebanyakan da- 
ri orang-orang yang musyrik itu meman- 
dang balk membunuh anak-anak mereka 
untuk membinasakan mereka dan untuk 
mengaburkan bagi mereka agama- 
nya509^ . Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya mereka tidak mengerjakannya, 
maka tinggalkanlah mereka dan apa yang 
mereka ada-adakan. 138. Dan mereka mengatakan^^Ox : "inilah bi- 
natang temak dan tanaman yang dila- 
rang; tidak boleh memakannya, kecuali 
orang yang kami kehendaki" menurut 
anggapan mereka, dan ada binatang ter- 
nak yang diharamkan menungganginya 
dan binatang ternak yang mereka tidak 
menyebut nama Allah di waktu menyem- 
belihnya^l^ , semata-mata membuat-buat 
kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah 
akan membalas mereka terhadap apa 
yang selalu mereka ada-adakan. 

139. Dan mereka mengatakan:'' Apa yang da- 
lam perut binatang ternak ini^^^^ adalah 
khusus untuk pria kami dan diharamkan 
atas wanita kami," dan jika yang dalam 
perut itu dilahirkan mati, maka pria dan 
wanita sama-sama boleh memakatmya. 
Kelak Allah akan membalas mereka ter- 
hadap ketetapan mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha Bijaksana lagi Maha Menge- 
tahuL 

140. Sesungguhnya rugilah orang yang mem- 
bunuh anak-anak mereka kerena ke- 
bodohan lagi tidak mengetahui^^^) , dan 
mereka mengharamkan apa yang Allah 
telah rezkikan kepada mereka dengan 
semata-mata mengada-adakan terhadap 
Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat 
dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 


509). Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syari'at Ibrahim. Ibrahim a.s. pernah diperintahkan 
Allah mengorbankan anaknya IsmaMI. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengabur- 
kan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikut-pengikutnya, 
rasa memandang balk membunuh anak-anak mereka dengan aiasan mendekatkan diri kepada 
Allah, padahaJ aiasan yang sesungguhnya iaiah karena takut miskin dan takut ternoda. 

510). lalah: mereka seringkali menentukan binatang-binatang untuk pujaan dan binatang-binatang ini 
hanya boleh dimakan oleh orang-orang tertentu saja. 

511). Maksudnya iaiah: binatang-binatang yang disembelih untuk berhaia. 

512). Maksudnya iaiah: binatang-binatang ternak yang tidak boleh ditunggangi seperti Bahiirah dan 
Saaibah. 

5 1 3). Bahwa Allah-iah yang memberi rezki kepada hamba-hamba-Nya. 212 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 8 141. Dan Dialah yang moijadikan kel>uiv4ce- 
bun yang beijuigung dan yang tidak ber- 
junjung, pohon kornia, tanam-tanaman 
yang bermacam-macam buahnya, zaitun 
dan delima yang serupa (bentuk dan wai- 
nanya), dan tidak sama (rasanya). Ma- 
kanlah dari buahnya (yang bermacam- 
macam itu) bila dia berbuah, dan tunai- 
kanlah haknya di hari memetik hasitaiya 
(dengan dikeluarkan zakatnya); dan jangan- 
lah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebih-lebihan. 

142. Dan di antara binatang temak itu ada 
yang dijadikan untuk pengang^utan dan 
ada yang untuk disembelih. Makanlah da- 
ri rezki yang telah diberikan Allah kepa- 
damu, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya 
syaitan itu musuh yang nyata bagimu, 

143. (yaitu) delapan binatang yang berpasang- 
an5l4^ , sepasang dari domba^is^ cUm se- 
pasang dari kambing^'^^ . Katakanlah: 
"Apakah dua yang jantan yang diharam- 
kan Allah ataukah dua yang betina, atau- 
kah yang ada dalam kandungan dua beti- 
nanya?" Terang^anlah kepadaku dengan 
berdasar pengetahuan jika kamu memang 
orang-orang yang benar, 

144. dan sepasang dari unta dan sepasang dari 
lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang 
jantan yang diharamkan ataukah dua 
yang betina, ataukah yang ada dalam 
kandungan dua betinanya. Apakah kamu 
menyaksikan di waktu Allah menetapkan 
ini bagimu? Maka siapakah yang lebih za- 
lim daripada orang-orang yang mem- 
buat-buat dusta terhadap Allah untuk 
menyesatkan manusia tanpa pengeta- 
huan?**. Sesungguhnya Allah tidak mem- 
beri petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim. J^J< 

pUJl^ iilli-tal cSiV'U ^\i>^C^iii;:^j\t y^M^ 14S. Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh da- 
lam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ,«* > 'i^.-^" ,'t *r '^ y^ ^t<^ ^xt. />-^t*^ 514). Artinya empat pasang, yaitu: sepasang biri-biri, sepasang kambing, sepasang unta dan sepasang 

lembu. 
515). Maksudnya: domba Jantan dan do mba betina. 
5 16). Maksudnya: kambing jantan dan kambing betina '•HiV'.n*^' JUZ 8 6. AL AN*AAM (BINATANG TERNAK) 213 hendak memakannya, kecuali kalau ma- 
kanan itu bang^ai, atau darah yang 
mengalir atau daging babi - karena 
sesungguhnya semua itu kotoi - atau bi- 
natang yang disembelih atas nama selain 
Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan 
terpaksa sedang dia tidak menginginkan- 
nya dan tidak (pula) meiampaui batas, 
maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pe- 
ngampun lagi Maha Penyayang." 

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami 
haramkan segala binatang yang berku- 
kuSl'7\ ; dan daii sapi dan domba, Kami 
haramkan atas mereka lemak dari kedua 
binatang itu, selain lemak yang melekat di 
punggung keduanya atau yang di perut 
besai dan usus atau yang bercampui 
dengan tulang. Demikianlah Kami hu- 
kum mereka disebabkan keduihakaan 
mereka; dan sesungguhnya Kami adalah 
Maha Benar. Maka jika mereka mendustakan kamu 
katakanlah: "Tuhanmu mempunyai rah- 
mat yang luas; dan siksanya tidak dapat 
ditolak dari kaum yang berdosa". 148. Orang-orang yang mempersekutukan Tu- 
han, akan mengatakan: "Jika Allah 
menghendaki, niscaya kami dan bapak- 
bapak kami tidak mempersekutukan-Nya 
dan tidak (pula) kami mengharamkan ba- 
rang sesuatu apapun". Demikian pulalah 
orang-orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan (para rasul) sampai mereka 
merasakan siksaan Kami. Katakanlah: 
"Adakah kamu mempunyai sesuatu 
pengetahuan sehingga dapat kamu menge- 
mukakannya kepada Kami?" Kamu tidak 
mengikuti kecuali persangkaan belaka, 
dan kamu tidak lain hanya berdusta. 

149. Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah 
yang jelas lagi kuat; maka jika Dia meng- 
hendaki, pasti Dia member! petunjuk ke- 
pada kamu semuanya". 


^1^3 *li> iii^^ AiO-^ A)i3j5 517). Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak 
terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa dan Iain-lain. Sebagian ahli 
tafsir mengartikan dengan binatang-binatang yang beikuku satu seperti kuda, keledai dan Iain- 
lain. 214 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 1 150. Katakanlah: "Bawalah ke mari saksi-sak- 
si kamu yang dapat mempeisaksikan bah- 
wasanya Allah telah menghaiamkan 
(makanan yang kamu) haramkan ini." 
Jika meieka mempersaksikan, maka 
janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi 
bersama mereka; dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu oiang-oiang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, dan oiang- 
orang yang tidak beriman kepada kehi- 
dupan akhirat, sedang meiieka memper- 
sekutukan Tuhan meteka. 

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa 
yang dihaiamkan atas kamu oleh Tuhan 
mu, yaitu: janganlah kamu memper- 
sekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, 
dan janganlah kamu membunuh anak- 
anak kamu kaiena takut kemiskinan. 
Kami akan membeii lezki kepadamu dan 
kepada mereka; dan janganlah kamu 
mendekati peibuatan-perbuatan yang ke- 
ji, baik yang nampak di antaranya 
maupun yang tersembunyi, dan jangan- 
lah kamu membunuh jiwa yang dihaiam- 
kan Allah (membunuhnya) melainkan 
dengan sesuatu (sebab) yang benar^l^)". 
Demikian itu yang diperintahkan oleh Tu- 
hanmu kepadamu supaya kamu mema- 
hami(nya). 

152. Dan janganlah kamu dekati harta anak 
yatim, kecuali dengan cara yang lebih ber- 
manfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. Kami tidak memikuDcan be- 
ban kepada seseoiang melainkan sekedar 
kesanggupannya. Dan apabila kamu ber- 
kata, maka hendaklah kamu beilaku adil 
kendatipun dia adalah kerabat(mu)^19) , 
dan penuhilah janji AllahSiO-^ Yang demi- 
kian itu diperintahkan Allah kepadamu 
agar kamu ingat, ^«k.4*^ Jl_4-!-5 ^Lj bJL-^ o» '-VIA f J-^ 


518). Maksudnya: yang dibenarkan oleh syara^ seperti qishashi membunuh orang murtadtrajam dan 

scbagainya. 
519). Maksudnya: mengatakan yang scbenarnya meskipun merugikan kaum kerabat sendiri 
520). Maksudnya: penuhilah segala perintah-perintah-Nya. JUZ 8 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 153. dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini 
adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikuti- 
lah dia; dan janganlah kamu mengikuti ja- 
lan-jalan (yang lain)S21\ ^ karena jalan-ja- 
lan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan- 
Nya. Yang demikian itu diperintahkan 
Allah kepadamu agar kamu bertakwa. 

154. Kemudian Kami telah memberikan Al Ki- 
tab (Taurat) kepada Musa untuk menyem- 
purnakan (ni'mat Kami) kepada orang 
yang berbuat kebaikan, dan untuk menje- 
laskan segala sesuatu dan sebagai petun- 
juk dan rahmat, agar mereka beriman 
(bahwa) mereka akan menemui Tuhan 
mereka. 

155. Dan AlQur'an itu adalah kitab yang Ka- 
mi turunkan yang diberkati, maka ikuti- 
lah dia dan bertakwalah agar kamu diberi 
rahmat, 

156. (Kami turunkan AlQur'an itu) agar ka- 
mu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu 
hanya diturunkan kepada dua golong- 
anS22\ saja sebelum kami, dan sesungguh- 
nya kami tidak memperhatikan apa yang 
mereka bacaS 2 3 V " 

157. Atau agar kamu (tidak) mengatakan: 
''Sesungguhnya jikalau kitab itu diturun- 
kan kepada kami, tentulah kami lebih 
mendapat petunjuk dari mereka." Sesung- 
guhnya telah datang kepada kamu kete- 
rangan yang nyata dari Tuhanmu, petun- 
juk dan rahmat. Maka siapakah yang le- 
bih zalim daripada orang yang mendusta- 
kan ayat-ayat Allah dan berpaling da- 
ripadanya? Kelak Kami akan memberi 
balasan kepada orang-orang yang berpa- 
Ung dari ayat-ayat Kami dengan siksaan 
yang buruk, disebabkan mereka selalu 
berpaling. 


521), Maksudnya: janganlah kamu mengikuti agama-agama dan kepercayaan yang lain dari 
Islam. Mujahid mengartikan "As Subul" dengan segala macam bid 'ah dan jalan-jalan 
yang tidak benar. 
522). Yakni: orang-orang Yahudi dan Nasrani. 

523), Diturunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya orang-orang musyrikin Mekah tidak dapat 
mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kitab karena kitab yang diturunkan kepada golong- 
an Yahudi dan Nasrani diturunkan dalam bahasa yang tklak diketahui mereka. 216 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) JUZ 8 158. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanya- 
lah kedatangan malaikat kepada mereka 
(untuk mencabut nyawa mereka), atau ke- 
datangan Tuhanmu atau kedatangan seba- 
gian tanda-tanda Tuhanmu"*). Pada hari da- 
tangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu ti- 
daklah bermanfa'at lagi iman seseorang bagi 
dirinya sendiri yang belum beriman sebelum 
itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaik- 
an dalam masa imannya. Katakanlah: 
"Tunggulah olehmu sesungguhnya kamipun 
menunggu (pula)". 


159. Sesungguhnya orang-oiang yang meme- 
cah belah agamanya dan mereka (terpecah) 
menjadi beberapa golongan525\ ^ tidak ada 
sedikitpun tanggung jawabmu terhadap me- 
reka. Sesungguhnya urusan mereka hanya- 
lah (terserah) kepada Allah, kemudian 
Allah akan memberitahukan kepada mereka 
apa yang telah mereka perbuat. 

160. Barangsiapa membawa amal yang baik 
maka baginya (pahala) sepuluh kali UP^^ 
amalnya; dan barangsiapa yang memba- 
wa perbuatan yang jahat maka dia tidak 
diberi pembalasan melainkan seimbang 
dengan kejahatannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 

161. Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah di- 
tunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang 
lurus, (yaitu) agama yang benar; agama 
Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bu- 
kanlah termasuk orang-orang yang musy- 
rik". 

162. Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku , 
ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam, 

163. tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itu- 
lah yang diperintahkan kepadaku dan aku 
adalah orang yang pertama-tama menye- 
rahkan dbi (kepada Allah)". 


m 524). Maksudnya : sebagian tanda Kiamat, yaitu terbitnya matahari dari Barat 

S25). Maksudnya: segala golongan atau agama yang sesat dan menyimpang dari jalan haq. JUZ 8 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari 
Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah 
Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 
seorang membuat dosa melainkan kemu- 
dharataimya kembali kepada dirinya sen- 
diii; dan seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain^^^^ . Kemudian 
kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan 
akan diberitakan-Nya kepadamu apa 
yang kainu perselisihkan". 

165. Dan Dialah yang menjadikan kamu pe- 
nguasa-penguasa di bumi dan Dia me- 
ninggikan sebahagian kamu atas sebaha- 
gian (yang lain) bebeiapa deiajat, untuk 
mengujimu tentang apa yang diberikan- 
Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguh- 
nya Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. <Xr^bJj hj}^jy^^ l^^io^ ,y^=^ 
^< ''>r ^ »-i i-" • ^ -''* 


PENUTUP 

Daiam surat Al An'aam AUah menjelaskan keesaan dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, menya- 
takan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik dengan bantahan-bantahan yang logis dan 
mudah diterima oleh akal. Hukuman yang berat akan dijatuhkan atas mereka yang beikepala 
batu menolak kebenaran. 

HVBVNGAN SURAT AL AN'AAM DENGAN SURAT AL A RAAF ADALAH SEBAGAI 
BERIKUT: 

1. Kedua suiat tersebut termasuk di antaia 7 surat yang panjang (assab*uth thiwaal), keduanya 
sama-sama membicarakan pokok aqidah agama. Dalam surat Al An'aam dikemukakan garis- 
garis besar aqidah-aqidah itu, sedang surat Al A'raaf menjelaskannya. 

2. Dalam surat Al An'aam Allah menerangkan asal usul kejadian manusia yaitu dari tanah serta 
menjelaskan tentang beberapa generasi manusia yang telah dibiiuisakan AUah, kemudian di- 
singgung pula tentang rasul-rasul dengan menyebut beberapa nama mereka secara garis besar- 
nya, sedang surat Al A'raaf menjelaskannya. 

3. Pada bahagian terakhir surat Al An'aam, Allah mengatakan bahwa Dia menjadikan manusia 
khalifah-khalifah di bumi serta mengangkat derajat sebahagian mereka, maka bagian permula- 
an surat Al A'raaf Allah mengemukakan penciptaan Adam a.s. dan anak cucunya dan dijadi- 
kan-Nya khalifah di atas bumi begitu juga anak cucunya. 526). Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendirL 6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 4. Mengenai segi hubungan bagian akhir Al An'aam dengan bagian permulaan surat AI A*raaf, 
adalah sebagai berikut: 

a. Bagian akhir Al An'aam, Allah mengatakan bahwa Al Qur'an adalah kitab pedoman yang 
benar, jalan yang lurus dan diberkahi, maka umat manusia diperintahkan mengikutinya. 
Pada bagian permulaan surat Al A'raaf, Allah mengulangi lagi perintah itu dan melarang 
mengikuti selainnya. 

b. Pada bagian akhir surat Al An'aam, Allah berfirman bahwa Dia akan memberikan kete- 
rangan tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia dan yang menjadi perselisihan 
mereka. Maka pada bagian permulaan surat Al A'raaf. Allah menjelaskan apa yang dimak- 
sud dengan "Allah memberi keterangan" yaitu pengutusan para rasul yang bertugas mem- 
beri keterangan dan mereka masing-masing akan diminta pertanggungjawaban. 

c. Pada bagian akhir surat Al An'aam, Allah menyatakan bahwa orang yang berbuat keba- 
jikan akan diganjar sepuluh kali lipat dan yang berbuat kejahatan akan dibalas seimbang- 
perbuatannya. Untuk menentukan kadar kebajikan dan kejahatan itu ada timbangannya, 
maka Allah mengemukakan di bagian muka surat Al A'raaf, bahwa timbangan pada hari 
itu ialah kebenaran dan keadilan. Siapa yang berat timbangannya dialah orang yang be- 
runtung dan siapa yang ringan timbangannya dialah orang yang merugi. Kemudian Allah 
menceritakan keadaan nasib ashhabul A'raaf. JUZ 8 7. AL A'RAAF aEMPAT TERTINGGI) 219 AL A*RAAF 
(Tempat tertinggi) MUQADDIMAH Surat Al A'raaf yang berjumlah 206 ayat termasuk golongan surat ^fakkiyah, diturunkan se- 
belum tuTunnya surat Al An'aam dan termasuk golongan surat "Assab ^lththiwaal" (tujuh surat 
yang panjang). Dinamakan "Al A'raar' karena perkataan Al A'raaf terdapat dalam ayat 46 
yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raaf yaitu: tempat 
yang tertinggi di batas surga dan neraka. Mereka itu ialah golongan yang sama banyak kebaikan dan 
kejahatan mereka. 

Pokok-pokok isinya: 

7. Keimanan: 

Mentauhidkan Allah dalam berdo'a dan beribadat; hanya Allah sendiri yang menga- 
tur dan menjaga alam; mendptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk 
mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat; Allah bersemayam di 'Arasy; 
bantahan terhadap kepalsuan syirik; ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manu- 
sia; Musa berbicara dengan Allah; tentang melihat Allah; perintah beribadat sam- 
bil merendahkan diri kepada Allah; Allah mempunyai al asmaaul husnaa. 

2. Hukum-hukum: 

Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk; kewajiban mengikuti 
Allah dan rasul, perintah berhias waktu akan sembahyang; bantahan terhadap orang 
yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah; perintah memakan ma- 
kanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaUknya. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah Nabi Adam a.s. dengan iblis; kisah Nabi Nuh a.s. dan kaumnya; kisah Nabi 
Shaleh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Syu*aib a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi 
Musa a.s. dengan Fir'aun. 

4. Dan Iain-lain: 

Al Qur'an diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya; 
Nabi Muhammad s.a.w. diutus untuk seluruh manusia; adab orang mukmin, adab 
mendengar pembacaan Al Qur'an dan berzikir; rasul bertanggung jawab menyam- 
paikan seruan Allah; balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan menging- 
kari rasul; daVah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah; tentang i \^\^^-'^cr%^^^ '^i 220 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 8 
JUZ 8 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 221 
AL A*RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 

SURAT KE 7 : 206 ayat. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 
KEWAJJBAN MENGIKVTI WAHYU DAN AKI- 
BA T MENANTANGNYA. 

1. Alif laammiim shaad^^'^). 

2. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan 
kepadamu, maka janganlah ada kesem- 
pitan di dalam dadamu kaienanya, 
supaya kamu memberi peringatan dengan 
kitab itu (kepada orang kafir), dan menja- 
di pelajaran bagi orang-orang yang ber- 
iman. 

3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu dan janganlah kamu 
mengikuti pemimpin-pemimpin selain- 
Nya^^S) . Amat sedikitlah kamu mengam- 
bil pelajaran (dari padanya). 

4. Betapa banyaknya negeri yang telah Ka- 
mi binasakan, maka datanglah siksaan 
Kami (menimpa penduduk)nya di waktu 
mereka berada di malam hari, atau di 
waktu mereka beristirahat di tengah hari. 

5. Maka tidak adalah keluhan mereka di 
waktu datang kepada mereka siksaan Ka- 
mi, kecuali mengatakan: "Sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang zaiim". 

6. Maka sesungguhnya Kami akan mena- 
nyai umat-umat yang telah diutus rasul- 
rasul kepada mereka dan sesungguhnya 
Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul 
(Kami), 

7. maka sesungguhnya akan Kami kabar- 
kan kepada mereka (apa-apa yang telah 
mereka perbuat), sedang (Kami) menge- 
tahui (keadaan mereka), dan Kami sekali- 
kali tidak jauh (dari mereka). ^^^UL 


S27). Lihat not 10. 

528). Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan. 7. AL A'RAAF aEMPAT TERTINGGI) JUZ 8 8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran 
(keadilan), maka barangsiapa berat tim- 
bangan kebaikannya, maka mereka itu- 
lah orang-orang yang benintung. 

9. Dan siapa yang lingan timbangan ke- 
baikannya, maka itulah orang-orang yang 
merugikan dirinya sendiri, disebabkan 
mereka selalu mengingkari ayat-ayat Ka- 
mi. 

10. Sesungguhnya Kami telah menempatkan 
kamu sekaiian di muka bumi dan Kami 
adakan bagimu di muka bumi itu (sum- 
ber) penghidupan. A mat sedikitlah kamu 
bersyukur. 

PERMUSUHAN DAN GODAAN SYA/TAN TER- 
HADAP MANUSIA. 

Penghargaan Allah s.w.t. kepada Nabi Adam a.s. 
dan keturunannya. 

11. Sesungguhnya Kami telah menciptakan 
kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuh- 
mu, kemudian Kami katakan kepada pa- 
ra malaikat: "Bersujudlah kamu kepada 
Adam"; maka merekapun bersujud ke- 
cuali iblis. Dia tidak termasuk mereka 
yang bersujud. 

12. Allah berfirman: "Apakah yang meng- 
halangimu untuk bersujud (kepada Adam) 
di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab 
iblis: "Saya lebih baik daripadanya: Eng- 
kau ciptakan saya dari api sedang dia 
Engkau ciptakan dari tanah". 

13. Allah berfirman: "Turunlah kamu dari 
surga itu; karena kamu tidak sepatutnya 
menyombongkan diri di dalamnya, maka 
ke luarlah, sesungguhnya kamu termasuk 
orang-orang yang hina". mi 14. Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya529^ 
sampai waktu mereka dlbangkitkan". 

15. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu 
termasuk mereka yang diberi tangguh." 


529). Maksudnya: janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan sampai hari kiamat sehingga saya ber- 
kesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. JUZ 8 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 16. Iblis menjawab: "Karena Engkau telah ^^^'>^^^^ -/jr^^^J^r^^j^ 
menghukum saya tersesat, saya benai- ^^(Cr-***''^--*-*lr^(*^'-'-^*' J'i^.>*''^u» 
benar akan (menghalang-halangi) mereka 
daii jalan Engkau yang lunis, 17. kemudian saya akan mendatangi mereka 
daii muka dan dari belakang mereka, da- 
ri kanan dan dari kiri mereka. Dan Eng- 
kau tidak akan mendapati kebanyakan 
mereka bersyukur (ta'at). 

18. Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari 
surga itu sebagai orang terhina lagi ter- 
usir. Sesungguhnya barangsiapa di anta- 
ra mereka mengikuti kamu, benar-benar 
Aku akan mengisi neraka Jahaimam de- 
ngan kamu semuanya". 

19. (Dan Allah berfirman): "Hai Adam ber- 
tempat tinggallah kamu dan isterimu di 
surga serta makanlah olehmu berdua 
(buah-buahan) di mana saja yang kamu 
sukai, dan janganlah kamu berdua men- 
dekati pohon ini, lalu menjadilah kamu 
berdua termasuk orang-orang yang za- 
lim." 

20. Maka syaitan membisikkan pikiran ja- 
hat kepada keduanya untuk menampak- 
kan kepada keduanya apa yang tertutup 
dari mereka yaitu auratnya dan syaitan 
berkata: "Tuhan kamu tidak melarang- 
mu dari mendekati pohon ini, melainkan 
supaya kamu berdua tidak menjadi malai- 
kat atau tidak menjadi orang yang kekal 
(dalam surga)". 

21. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada ke- 
duanya. "Sesungguhnya saya adalah ter- 
masuk orang yang memberi nasehat ke- 
pada kamu berdua", 

22. maka syaitan membujuk keduanya (un- 
tuk memakan buah itu) dengan tipu daya. 
Tatkala keduanya telah merasai buah 
kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat- 
auratnya, dan mulailah keduanya menu- 
tupinya dengan daun-daun surga. Ke- 
mudian Tuhan mereka menyeru mereka: 
"Bukankah Aku telah melarang kamu 
berdua dari pohon kayu itu dan Aku kata- 
kan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan 
itu adalah musuh yang nyata bagi kamu 
berdua?" -r . ><-.r*;-^ 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


Keduanya bericata: "Ya Tuhan Kami, ka- 
mi telah menganiaya diii kami sendiri, dan 
jika Engkau tidak mengampuni kami dan 
memberi rahmat kepada kami, niscaya 
pastilah kami termasuk orang-orang yang 
merugj". 24. Allah berfirman: "Turunlah kamu sekali- 
an, sebahagian kamu menjadi musuh ba- 
gi sebahagian yang lain. Dan kamu mem- 
punyai tempat kediaman dan kesenangan 
(tempat mencari kehidupan) di muka bu- 
rn! sampai waktu yang telah ditentukan**. 

25. Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hi- 
dup dan di bumi itu kamu mati, dan daii 
bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan. 

Peringatan Allah terhadap godaan Syaitan. 

26. Hai anak Adam530\ , sesungguhnya Kami 
telah menurunkan Icepadamu pakaian un- 
tuk menutupi 'auratmu dan pakaian indah 
untuk perhiasan. Dan pakaian takwa^^^^ 
itulah yang paling baik. Yang demikian itu 
adalah sebahagian dari tanda-tanda ke- 
kuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 
selalu ingat. 

27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali 
kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagai- 
mana ia telah mengeluarkan kedua ibu ba- 
pamu dari surga, ia menanggalkan dari 
keduanya pakaiaimya untuk memperlihat- 
kan kepada keduanya 'auratnya. Sesung- 
guhnya ia dan pengikut-pengjkutnya me- 
lihat kamu dari suatu tempat yang kamu 
tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya 
Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu 
pemimpin-pemimpin bagi orang-orang 
yang tidak beriman. 

28. Dan apabila mereka melakukan perbuat- 
an keji532\ ^ mereka berkata: "Kami men- 
dapati nenek moyang kami mengerjakan 


^ OjLH ^>4i*) ^io-l>,U o^vlUl'i ^u <w<^(j^> AXj-S'JjA rt>>i>^^^]. (-"-f^'^-J-^ 

bite l!^\5 jL-j ly \5 2l^ i_jLli liJ^S S30). Maksudnya ialah: umat manusia. 

S31). Maksudnya ialah: selalu bertakwa kepada Allah. 

S32). Seperti: syirik, thawaf bertelanjang di sekeliling Kabbah dan sebagainya. JUZ 8 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 225 yang demikian itu, dan Allah menyuiuh 
kami mengegakaimya. Katakanlah: **Se- 
sungguhnya Allah tidak moiyunih (me- 
ngeqakan) perbuatan yang kqi.** Menga- 
pa kamu mengada-adakan terhadap Allah 
apa yang tidak kamu ketahui? 

29. Katakanlah: *Tuhanku menyuiuh men- 
jalankan keadilan". Dan (katakanlah): 
"Luruskanlah muka (diri)mu^^^) di setiap 
shalat dan sembahlah Allah de- 
ngan mengikhlaskan keta'atanmu kepa- 
da-Nya. Sebagaimana Dia telah men- 
ciptakan kamu pada pennulaan (demi- 
kian pulalah) kamu akan kembali kepa- 
daNya)". 

30. Sebahagian diberi-Nya petuiguk dan se- 
bahagian lagi telah pasti kesesatan bagi 
meieka. Sesungguhnya mereka mei\jadl- 
kan syaitan-syaitan pelindung (merdca) 
selain Allah, dan mereka mengixa bahwa 
meieka mendapat petui^juk. 

Adab berpakaian, makan dan minum. 

31. Hai anak Adam, pakajlah pakaianmu 
yang indah di setiap (memasuki) mes^ 
jid534\ , makan dan minumlah, dan ja- 
nganlan beilebih4ebihanS3S^ . Sesungguh- 
nya Allah tidak menyukai oiang-oiang 
yang beilebih4ebihan. 32. Katakanlah: "Siapakah yang mengha- 
lamkan peihiasan daii Allah yang telah di- 
kehiaikan-Nya untuk hamba-hamba- 
Nya dan (siapa pulakah yang meng- 
haiamkan) lezki yang bade?** Kata- 
kanlah: **Semuanya itu (disediakan) bagi 
oiang-oiang yang beiiman dalam ke- 
hidupan dunia, khusus (untuk meidca sa- 
ja) di hail kiamatS36) . Demikianlah Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi oiang- 
oiang yang mengetahuL lit j^>\Jbj>j Ij-A-i ij jjM. a) L it/^ ' J* <^'--^fi:Lr 

533). Maksudnya: tumpahkanlah perhatianmu kepada sembahyang itu dan pusatkanlah peihatianmu 

semata-mata kepada Allah. 
234). Maksudnya: tiap-tiap akan mengetjakan shalat atau thawaf sekeiiling Ka'bah atau ibadat- 

ibadat yang lain. 
53S). Maksudnya: jangin melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui 

batas-batas makanan yang dihalaUcan. 
S36). Maksudnya: peihiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia 

ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah 

semata-mata untuk orang-orang yang beriman stya. 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 8 33. Katakanlah: 'Tuhanku hanya meng- 
haramkan perbuatan yang keji, baik yang 
nampak ataupun yang tersembunyi, dan 
perbuatan dosa, melanggar hak manusia 
tanpa alasan yang benai, (mengharam- 
kan) mempersekutukan Allah dengan sesua- 
tu yang Allah tidak menurunkan hujjah 
untuk itu dan (menghaiamkan) meng- 
ada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamu ketahui". 

Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan 
dan penolakan kerasulan. 

34. Tiap-tiap umat mempunyai batas wak- 
tu537i ; maka apabila telah da tang 
waktunya meieka tidak dapat mengundur- 
kannya barang sesaatpun dan tidak dapat 
(pula) memajukannya. 

35. Hal anak-anak Adam, jika da tang kepa- 
damu rasul-rasul daripada kamu yang 
menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, 
maka barangsiapa yang bertakwa dan 
mengadakan perbaikan, tidaklah ada ke- 
khawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati. 

mendustakan 


.^. T--Nf '^.rU-.^k -n^l-r/t i^t: 


, •^ ^■"^ y^ y ^'i^ y-i^ ••'5' y •-J^'t'' 36. Dan orang-orang yang mendustakan ^ 'i.^T'"'( ^''^ '\''\'' x^s" \^^'''<^ '^ '1C^ 
ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri tii^jl \^\j_/SvJL--ijL4^viji^aJ ^.^jjlj 
terhadapnya, mereka itu penghuni-peng- . i- • huni neraka; mereka kekal di dalamnya. Maka siapakah yang lebih zalim daripa- 
da orang yang membuat-buat dusta ter- 
hadap Allah atau mendustakan ayat-ayat- 
Nya? Orang-orang itu akan memperoleh 
bahagian yang telah ditentukan untuknya 
dalam Kitab (Lauh Mahfuzh>; hingga bila 
datang kepada mereka utusan-utusan Ka- 
mi (malaikat) untuk mengambil nyawa- 
nya, (di waktu itu) utusan Kami berta- 
nya: "Di mana (berhala-berhala) yang 
biasa kamu sembah selain Allah?" Orang- 
orang musyrik itu menjawab: "Berhala- 
berhala itu semuanya telah lenyap dari 
kami," dan mereka mengakui terhadap di- 
ri mereka bahwa mereka adalah oiang- 
orang yang kafii. 

Allah berfirman: "Masuklah kamu sekali- 
an ke dalam neiaka bersama umat-umat 


" > '- 'd rT" 'Tin 1- »>'»• "C't^l ^ > O^^o^f* :.Vj\_;St':>\ji 537). Maksudnya: tiap-tiap bangsa mempunyai batas waktu kejayaan atau keruntuhan. 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 227 39. 40. jin dan manusia yang telah terdahulu se- 
belum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke- 
dalam neiaka), dia mengutuk kawannya 
fyang menyesatkannya); sehingga apabi- 
la mereka masuk semuanya berkatalah 
orang-orang yang masuk kemudian^^®) 
di antara mereka kepada orang-orang 
yang masuk terdahulu^ ^') : "Ya Tu- 
han kami, mereka telah menyesatkan ka- 
mi, sebab itu datangkanlah kepada mere- 
ka siksaan yang berlipat ganda dari nera- 
ka". Allah berfirman: ''Masing-masing 
mendapat (siksaan), yang berlipat ganda, 
akan tetapi kamu tidak mengetahui". 
Dan berkata orang-orang yang masuk ter- 
dahulu di antara mereka kepada orang- 
orang yang masuk kemudian: "Kamu ti- 
dak mempunyai kelebihan sedikitpun atas 
kami, maka rasakanlah siksaan karena 
perbuatan yang telah kamu lakukan". 
Sesungguhnya orang-orang yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami dan menyom- 
bonglcan diri terhadapnya, sekali-kali ti- 
dak akan dibukakan bagi mereka pintu- 
pintu langitS40\ dan tidak (pula) mereka 
masuk surga, hingga unta masuk ke lo- 
bang jarum^^i^ Demikianlah Kami mem- 
beri pembalasan kepada orang^rang yang 
berbuat kejahatan. jjX^-i^iJ^a^J^p'^c^i 


41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api 
neraka dan di atas mereka ada selimut 
(api neraka)S42 ^ , Demikianlah Kami mem- 
beri balasan kepada orang-orang yang za- 
lim. 

42. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh, Ka- 
mi tidak memikulkan kewajiban kepada 
diri seseorang melamkan sekedar kesang- 
gupannya, mereka itulah penghuni-peng- 
huni surga; mereka kekai di dalamnya. Dan Kami cabut segala macam dendam 
yang berada di dalam dada mereka; 
mengalir di bawah mereka sungai-sungai 

538). Maksudnya: pengikut-pengikut 

539). Maksudnya: pemimpin-pemimpin. 

540). Artinya: do'a dan amal mereka tidak diterima Allah. 

541). Artinya: mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unu masuk ke 

lobangjarum. 
542). Maksudnya: mereka tericepung dalam api neraka. 228 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 47. dan mereka beikata: "Segala puji bagi 
Allah yang telah menunjuki kami kepada 
(surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak 
akan mendapat petunjuk kalau AUah ti- 
dak memberi kami petunjuk. Sesungguh- 
nya telah datang lasul-rasul Tuhan kami, 
membawa kebenaran". Dan diseiukan 
kepada meieka: "Itulah surga yang 
diwariskan kepadamu, disebabkan apa 
yang dahulu kamu kerjakan." 

Dan penghuni-penghuni surga beiscru 
kepada penghuni-penghuni neraka (de- 
ngan mengatakan): "Sesungguhnya kami 
dengan sebenarnya telah memperoleh apa 
yang Tuhan kami menjanjikannya kepa- 
da kami. Maka apakah kamu telah mem- 
peroleh dengan sebenarnya apa (azab) 
yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepa- 
damu)?" Mereka (penduduk neraka) men- 
jawab: "Betul". Kemudian seoiang penye- 
ru (malaikat) mengumumkan di antara 
kedua golongan itu: "Kutukan Allah 
ditimpakan kepada orang-orang yang za- 
lim, 

(yaitu) orang-orang yang menghalang- 
halangi (manusia) dari jalan Allah dan 
menginginkan agar jalan itu menjadi 
bengkok, dan mereka kaflr kepada kehi- 
dupan akhirat" 

Dan di antara keduanya (penghuni sur- 
ga dan neraka) ada batas; dan di atas 
A*raafS^3^ itu ada orang-orang yang 
mengenal masing-masing dari dua golong- 
an itu dengan tanda-tanda mereka. Dan 
mereka menyeru penduduk surga: **Salaa- 
mun •alaikumS44\ ♦^ Mereka belum lagi 
memasukinya, setlang mereka ingin sege- 
ra (memasukinya). 

Dan apabila pandangan mereka dialih- 
kan ke arah penghuni neraka, mereka ber- 
kata: **Ya Tuhan kami, janganlah Eng- 
kau tempatkan kami bersama-sama 
orang-orang yang zalim itu". 


©s^ 
543). Al A'raaf artinya: tempat yang tertinggi di antaia surga dan neraka. 
544). Artinya: mudah-mudahan AUah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. ^^^^nrs^^^ 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 48. Dan orang-orang yang di atas A'raaf me- 
manggil beberapa orang (pemuka-pemu- 
ka orang kafir) yang mereka mengenal- 
nya dengan tanda-tandanya dengan 
mengatakan: "Harta yang kamu kumpul- 
kan dan apa yang selalu kamu sombong- 
kan itu, tidaklah memberi manfa'at kepa- 
damu". 

49. (Orang-orang di atas A'raaf bertanya ke- 
pada penghuni neraka): "Itukah orang- 
orang545 \ yang kamu telah bersumpah 
bahwa mereka tidak akan mendapat rah- 
mat Allah?" (Kepada orang mu'min itu 
dikatakan): "Masuklah ke dalam surga , 
tidak ada kekhawatiran terhadaptnu dan 
tidak (pula) kamu bersedih hati. 

50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni 
surga: "Limpahkanlah kepada kami 
sedikit air atau makanan yang telah 
dirizkikan Allah kepadamu". Mereka 
(penghuni surga) menjawab: "Sesung- 
guhnya Allah telah mengharamkan ke- 
duanya itu atas orang-orang kafir, 

51. (yaitu) orang-orang yang menjadikan aga- 
ma mereka sebagai main-main dan senda- 
gurau, dan kehidupan dunia telah menipu 
mereka". Maka pada hari (kiamat) ini, 
Kami melupakan mereka sebagaimana 
mereka melupakan pertemuan mereka 
dengan hari ini, dan (sebagaimana) mere- 
ka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. 52. Dan sesungguhnya Kami telah menda- 
tangkan sebuah Kitab (Al Qur'an) kepa- 
da mereka yang Kami telah menjelaskan- 
nya atas dasar pengetahuan KamiS46^ ; 
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang- 
orang yang beriman. 

53. Tiadalah mereka menunggu-nunggu ke- 
cuali (terlaksananya kebenaran) Al 
Qur'an itu. Pada hari datangnya kebe- 
naran pemberitaan Al Qur'an itu, ber- 
katalah orang-orang yang melupakan- 
nya547\ sebelum itu: "Sesungguhnya te- 
lah datang rasul-rasul Tuhan kami mem- 

e^i^ 
54S). Maksudnya: penghuni surga. 

S46). Maksudnya: atas dasar pengetahuan Kami tentang apa yang menjadi kemashlahatan bagi hamba- 

hamba Kami di dunia dan akhirat. 
547). Maksudnya: orang-orang yang tidak beramal sebagaimana yang digariskan oleh Al Qur'an. 230 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGD JUZ 8 bawa yang hak, maka adakah bagi kami 
pemberi syafa'at yang akan memberi sya- 
fa'at bagi kami, atau dapatkah kami di- 
kembalikan Cke dunia) sehingga kami da- 
pat beramal yang lain dari yang pemah 
kami amaDcan?" Sungguh mereka telah 
menigikan din mereka sendiii dan telah 
lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang 
mereka ada-adakan. 

Siapakah Tuhan semesta alam dan bagairmna 
bermohon kepadaNya? 

54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah 
yang telah menciptakan langit dan bumi 
dalam enam hari, lalu Dia bersemayam 
di atas 'ArsyS48\ . Dia menutupkan ma- 
lam kepada siang yang mengikutinya 
dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) 
matahari, bulan dan bintang-bintang (ma- 
sing-masing) tunduk kepada perintah- 
Nya. Ingatlah, menciptakan dan meme- 
rintah hanyalah hak Allah. Maha Sud 
Allah, Tuhan semesta alam. 55. Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan be- 
rendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batasS49\ , 

56. Dan janganlah kamu membuat kerusak- 
an di muka bumi, sesudah (Allah) mem- 
perbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesung- 
guhnya rahmat Allah amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat balk. 

Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia 
sesudah matt. 

57. Dan Dialah yang meniupkan angin seba- 
gai pembawa berita gembira sebelum ke- 
datangan rahmat-Nya (hujan); hingga 
apabila angin itu telah membawa awan 
mendung, Kami halau ke suatu daerah 
yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di 
548). Bersemayafn di atas 'Aisy ialah satu sifat Allah yang wiyib kita imani, s 

Allah dan kesucian-Nya. 
S49). Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. JUZ 8 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 231 daerah itu, tnaka Kami keluarkan dengan 
sebab hujan itu pelbagai macam buah- 
buahan. Seperti itulah Kami membang- 
kitkan orang-orang yang telah mati, mu- 
dah-mudahan kamu mengambil pelajai- 
an. 

58. Dan tanah yang balk, tanaman-tanaman- 
nya tumbuh subur dengan seizin Ailah; 
dan tanah yang tidak subur, tanaman- 
tanamannya hanya tumbuh merana. 
Demikianlah Kami mengulangi tanda-tan- 
da kebesaian (Kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur. 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 

Kisah Nahi Nuh a.s. 

59. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnnya lalu ia berkata: "Wahai 
kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak 
ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesung- 
guhnya (kaiau kamu tidak menyembah 
Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab 
hari yang besai (kiamat). 

60. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: 
"Sesungguhnya kami memandang kamu 
berada dalam kesesatan yang nyata". 

61. Nuh menjawab: "Hai kaumku, tak ada 
padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku 
adalah utusan dari Tuhan semesta alam". 62. "Aku sampaikan kepadamu amanat-ama- 
nat Tuhanku dan aku memberi nasehat 
kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah 
apa yang tidak kamu ketahui"550^^ 

63. Dan apakah kamu (tidak percaya) dan he- 
ran bahwa datang kepada kamu peringat- 
an dari Tuhanmu dengan perantaraan se- 
orang laki-laki dari golonganmu agar dia 
memberi peringatan kepadamu dan mu- 
dah-mudahan kamu bertakwa dan supa- 
ya kamu mendapat rahmat? 
^ oyv >J^j ^j*^^ (^-^ri^^>^ 550). Maksudnya: aku mengetahui hal-hal yang ghaib, yang tidak dapat diketahui hanyalah dengan 
jalan wahyu dari Allah. 232 7. AL A*RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 8 '■\iij>jy^ 64. Maka meieka mendustakan Nuh, kemu- -'•-'»<^ ->'-'. >^^ -^ .--'x' 

dian Kami selamatkan dia dan orang- L:^^>j4^)-Aj\(^,4.ji^<lyj]^j 

orang yang bersamanya di dalam bah- , j, ^ ^ h^ ^ ^ ,Mi ^ ij, 

tera, dan Kami tenggelamkan orang- \JjI^==3j^[\:jIjIL \j>Jc^==>s^l^jJl 

orang yang mendustakan ayat-ayat Ka- " .^^ ^ ^ ^^^ 

ml Sesungguhnya mereka adalah kaum ^0^-I-'!>^^J* 

yang buta (mata hatinya). ^^ Kisah Nabi Hud a.s. 

65. Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 
'Aad saudara mereka. Hud. la berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- 
kali tidak ada Tuhan bagimu selain 
Nya. Maka mengapa kamu tidak bertak- 
wa kepada-Nya?" 

66. Pemuka-pemuka yang kaHr dari kaum- 
nya berkata: "Sesungguhnya kami benar- 
benar memandang kamu dalam keadaan 
kurang akal dan sesungguhnya kami 
menganggap kamu termasuk orang-orang 
yang berdusta". 

67. Hud berkata: "Hai kaumku, tidak ada pa- 
daku kekurangan akal sedikitpun, tetapi 
aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta 
alam. 

68. Aku menyampaikan amanat-amanat Tu- 
hanku kepadamu dan aku hanyaiah pem- 
bcrinasehat yang terpercaya bagimu". 

69. Apakah kamu (tidak percaya) dan heran 
bahwa datang kepadamu peringatan dari 
Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki- 
laki di antaramu untuk memberi peringat- 
an kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu 
sekalian di waktu Allah menjadikan kamu 
sebagai pengganti-pengganti (yang ber- 
kuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan 
Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh 
dan perawakanmu (daripada kaum Nuh 
itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah 
supaya kamu mendapat kebenmtungan. 

70. Mereka berkata: "Apakah kamu datang 
kepada kami, agar kami hanya menyem- 
bah Allah saja dan meninggalkan apa 
yang biasa disembah oleh bapak-bapak 
kami? maka datangkanlah azab yang ka- 
mu ancamkan kepada kami jika kamu ter- 
masuk orang-orang yang benar". 

JUZ8 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 233 71. la berkata: "Sungguh sudah pasti kamu 
akan ditimpa azab dan kemarahan dari 
Tuhanmu". Apakah kamu sekalian hen- 
dak berbantah dengan aku tentang nama- 
nama (berhala) yang kamu dan nenek moyang- 
mu menamakannya, padahal Allah sekali- 
kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? 
Maka tunggulah (azab itu), sesungguh- 
nya aku juga termasuk orang yang me- 
nunggu bersama kamu". Maka Kami selamatkan Hud beserta 
orang-orang yang bersamanya dengan 
rahmat yang besar dari Kami, dan Kami 
tumpas orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka 
orang-orang yang beriman. jL^j pijtj^ (»-^=====t^ ^j ^ J is ■K\^9- ■ 


Kisah Nabi Shaleh a.s. 

73. Dan (Kami teiah mengutus) kepada kaum 
Tsamud saudara mereka, Shaleh. la ber- 
kata. "Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain- 
Nya. Sesungguhnya telah datang bukti 
yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Un- 
ta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, 
maka biarkanlah dia makan di bumi 
Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, 
dengan gangguan apapun, (yang karenanya) 
kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." 

74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan 
menjadikan kamu pengganti-pengganti 
(yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan 
memberikan tempat bagimu di bumi. Ka- 
mu dirikan istana-istana di tanah-tanah- 
nya yang datar dan kamu pahat gunung- 
gunungnya untuk dijadikan rumah; maka 
ingatlah ni'mat-ni'mat Allah dan ja- 
nganlah kamu merajalela di muka bumi 
membuat kerusakan. 

75. Pemuka-pemuka yang menyombongkan 
diri di antara kaumnya berkata kepada 
orang-orang yang dianggap lemah yang 
telah beriman di antara mereka: 'Tahu- 
kah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi 
rasul) oleh Tuhannya?". Mereka men- 
jawab: "Sesungguhnya kami beriman 
kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk 
menyampaikailnya". 


^^J»V !'JL^ z.\c!.j^\y^\^\i 


234 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 76. Orang-oiang yang menyombongkan diri 
berkata: "Sesungguhnya kami adalah 
orang yang tidak percaya kepada apa 
yang kamu imani itu". 

77. Kemudian mereka sembelih unta betina 
itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhan. Dan mereka berkata: 
"Hai Shaleh, datangkanlah apa yang ka- 
mu ancamkan itu kepada kami, jika (be- 
tul) kamu termasuk orang-orang yang di- 
utus (AUah)". 

78. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka 
jadilah mereka mayat-mayat yang berge- 
limpangan ditempat tinggal mereka. 


79. Maka Shaleh meninggaikan mereka se- 
raya berkata: "Hai kaumku sesungguh- 
nya aku telah menyampaikan kepadamu 
amanat Tuhanku, dan aku telah memberi 
nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak 
menyukai orang-orang yang memberi 
nasehat". 

Kisah Nabi Luth a.s. 

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth 
(kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia 
berkata kepada kaumnya :"Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan faahisyah ituSSl') , 
yang belum pernah dikerjakan oleh se- 
orangpun (di dunia ini) sebeiummu?" 

81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki 
untuk melepaskan nafsumu (kepada mere- 
ka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas. 82. Jawab kaumnya tidak lain hanya menga- 
takan: "Usirlah mereka (Luth dan pengi- 
kut-pengikutnya) dari kotamu ini; se- 
sungguhnya mereka adalah orang-orang 
yang berpura-pura mensucikan diri." ji.^=SLLiJijl jij ^ylj J I5j ^^^^ 
.1 j»»i.t"»^.-^ 


S51). Perbuatan faahisyah di sini ialah: homosexuil sebagaimana diterangkan daiam ayat 81 berikut. JUZ 8 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 235 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan 
pengikut-pengikutnya kecuali bterinya; 
dia termasuk orang-orang yang tertinggal 
(dibinasakan). 

84. Dan Kami turunkan kepada mereka hu- 
jan (batu); maka perhatikanlah bagai- 
mana kesudahan orang-orang yang ber- 
dosa itu. 

Kisah Nabi Syu 'aib a.s. 

85. Dan (Kami telah mengutus) kepada pen- 
duduk Mad-yan552-j saudara mereka, 
Syu 'aib. la berkata: "Hai kaumku, sem- 
bahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan 
bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu bukti yang nyata dari 
Tuhan mu. Maka sempumakanlah takar- 
an dan timbangan dan janganlah kamu 
kurangkan bagi manusia barang-barang 
takaran dan timbangannya, dan jangan- 
lah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
betul-betul kamu orang-orang yang ber- 
iman". 


^_jijS J \i lili-i ^\i^ Cl^X' oIj 
Jb.oj^ ^^^^ j».^=sj U -Oil b J^_^l 86. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap 
jalan dengan menakut-nakuti dan meng- 
halang-halangi orang yang beriman dari 
jalan Allah, dan menginginkan agar jalan 
Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah 
di waktu dahulunya kamu beijumlah se- 
dikit, lalu Allah memperbanyak jumlah 
kamu. Dan perhatikanlah bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang berbuat keru- 
sakan. Lt^^l^(>-^===iA5^ 5Ll3^*j;:Li" mSjl-J:U\^ " :.rj:r 87. Jika ada segolongan daripada kamu ber- 
iman kepada apa yang aku diutus untuk 
menyampaikaimya dan ada (pula) s^o- 
longan yang tidak beriman, maka ber- 
sabariah, hingga Allah menetapkan 
hukumnya di antara kita; dan Dia adalah 
Hakim yang sebaik-baiknya. <^ y^ ^^ \ t> "^ -'> -^ f'- -"-'> - f ^^♦'' 552). Mad-yan adalah nama puteia Nabi Ibrahim a.s., kemudian menjadi nama kabibh yang terdiii dari 
anak cucu Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terle- 
tak di pantai laut Merah di tenggara gunung SinaL 236 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 JUZ 9 

88. Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang 
menyombongkan diii berkata: "Sesung- 
guhnya kami akan mengusir kamu hai 
Syu'aib dan orang-orang yang beriman 
bersamamu dari kota kami, kecuali kamu 
kembali kepada agama kami". Berkata 
Syu'aib: "Dan apakah (kamu akan 
mengusir kami), kendatipun kami tidak 
menyukainya?" 

89. Sungguh kami mengada-adakan ke- 
bohongan yang besar teihadap Allah, ji- 
ka kami kembali kepada agamamu, se- 
sudah Allah melepaskan kami daii pada- 
nya. Dan tidaklah patut kami kembali ke- 
padanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami 
menghendaki(nya). Pengetahuan Tuhan 
kami meliputi segala sesuatu. Kepada 
Allah sajalah kami bertawakkaL Ya Tu- 
han kami, boilah keputusan antara kami 
dan kaum kami dengan hak (adil) dan 
Engkaulah Pemberi keputusan yang se- 
baik-baiknya. 

90. Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang ka- 
fii berkata (kepada sesamanya): "Se- 
sungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, 
tentu kamu jika berbuat demikian (men- 
jadi) orang-orang yang merugi". 

91. Kemudian meieka ditimpa gempa, maka 
jadilah mereka mayat-mayat yang ber- 
gelimpangan di dalam rumah-rumah me- 
reka. 

92. (yaitu) orang-orang yang mendustakan 
Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah 
berdiam di kota itu; orang-orang yang 
mendustakan Syu'aib mereka itulah 
orang-orang yang merugL 

93. Maka Syu'aib meninggalkan mereka se- 
raya berkata: **Hai kaumku, sesungguh- 
nya aku telah menyampaikan kepadamu 
amanat-amanat Tuhanku dan aku telah 
member! nasehat kepadamu. Maka bagai- 
mana aku akan bersedih hati terhadap 
orang-orang yang kafir?" ^J^9Uf^Ji^ 


JUZ 9 7, AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 237 94. Kami tidaklah tnengutus seseorang nabi- 
pun kepada sesuatu negeri, (lalu pen- 
duduknya mendustakan nabi itu), melain- 
kan Kami timpakan kepada penduduk- 
nya kesempitan dan penderitaan supaya 
meieka tunduk dengan merendahkan diri. 

95. Kemudian Kami ganti kesusahan itu de- 
ngan kesenangan hingga ketuninan dan 
harta mereka bertambah banyak, dan me- 
reka beikata: "Sesungguhnya nenek 
moyang kamipun telah merasai pen- 
deritaan dan kesenangan**, maka Kami 
timpakan siksaan atas meieka dengan se- 
konyong-konyong sedang meieka tidak 
menyadaiinya. 

96. Jikalau sekiianya penduduk negeii-negeii 
beiiman dan beitakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada meieka bei- 
kah dan langit dan bumi, tetapi meieka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka 
Kami siksa meieka disebabkan peibuat- 
annya. 

97. Maka apakah penduduk negeii-negeii itu 
meiasa aman dan kedatangan siksaan 
Kami kepada meieka di malam haii di 
waktu meieka sedang tidur? 

98. Atau apakah penduduk negeii-negeii itu 
meiasa aman daii kedatangan siksaan 
Kami kepada meieka di waktu matahaii 
sepenggalahan naik ketika meieka se- 
dang beimain? 

99. Maka apakah meieka meiasa aman daii 
azab Allah (yang tidak teiduga-duga)? 
Tiadalah yang meiasa aman dan azab Allah 
kecuali oiang-oiang yang meiugL 

100. Dan apakah behim jelas bagi oiang-oiang 
yang mempusakai suatu negeri sesudah 
(lenyap) penduduknya, bahwa kalau Ka- 
mi menghendaki tentu Kami azab meieka 
kaiena dosa-dosanya; dan Kami kunci 
mad hati meieka sehingga meieka tidak 
dapat mendengai (pelajaian lagi)? 

101. Negeri-negeri (yang telah Kami binasa- 
kan) itu, Kami ceritakan sebagian daii 
beiita-beritanya kepadamu. Dan sungguh 
^Jx^ra\.^..^\i^ ^ i^ i 1^ <J^--Aij j^J 


j^ J ll^j 11; \ o^ Jiiii o^ *^j^ ^ ^ 238 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 telah datang kepada mereka lasul-rasul 
mereka dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata, maka mereka (juga) tidak 
beriman kepada apa yang dahulunya 
mereka telah mendustakamiya. Demi- 
kianlah Allah mengunci mati hati orang- 
orangkafir. 

102. Dan Kami tidak mendapati kebanyakan 
mereka memenuhi janjL Sesungguhnya 
Kami mendapati kebanyakan mereka 
orang-orang yang fasik. 

Kisah NabiMusa a.s. 

103. Kemudian Kami utus Musa sesudah ra- 
sul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat 
Kami kepada Fir*aun5S3\ dan pemuka- 
pemuka kaumnya, lalu mereka meng- 
ingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikan- 
lah bagaimana akibat orang-orang yang 
membuat kerusakan. 

104. Dan Musa berkata: "Hai Fir'aun, se- 
sungguhnya aku ini adalah seorang utus- 
an dari Tuhan semesta alam, 105. wajib atasku tidak mengatakan sesuatu 
terhadap Allah, kecuali yang hak. Se- 
sungguhnya aku datang kepadamu de- 
ngan membawa bukti yang nyata dari 
Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil 
(pergi) bersama aku". 

106. Fir'aun menjawab: "Jika benar kamu 
membawa sesuatu bukti, maka datang- 
kanlah bukti itu jika (betul) kamu ter- 
masuk orang-orang yang benar**. 

107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, la- 
lu seketika itu juga tongkat itu menjadi 
ular yang sebenarnya. 

108. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka 
ketika itu juga tangan itu menjadi putih 
bercahaya (kelihatan) oleh orang-orang 
yang melihatnya. 

109. Pemuka-pemuka kaum Fir*aun berkata: 
**Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir 
yang pandai. 

0^ 553). Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir purbakala. Menurut sejarah, Fir'aun di masa Nabi 
Musa a.s. ialah Menephthah (1232-1224 S.M.) anak dari Ramses. JUZ 9 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 239 110. yang bermaksud hendak mengeluaikan 
kamu dari negerimu". (Fir'aun bedcata): 
"Maka apakah yang kamu anjuikan?" 

HI. Pemuka-pemuka itu menjawab: "Beri- 
tangguhlah dia dan saudaranya serta 
kirimlah ke kota-kota bebeiapa oiang 
yang akan mengumpuDcan (ahli-ahli sihir), 

112. supaya meieka membawa kepadamu se- 
mua ahli sihir yang pandai**. 

113. Dan beberapa ahli sihii itu datang ke- 
pada Fir'aun mengatakan: "(Apakah) se- 
sungguhnya kami akan mendapat upah, 
jika kamilah yang menang?" 

114. Fii'aun menjawab: "Ya, dan sesungguh- 
nya kamu benar-benai akan teimasuk 
orang-oiang yang dekat (kepadaku)". 

lis. Ahli-ahli sihir berkata: "Hai Musa, kamu- 
kah yang akan melemparkan lebih da- 
hulu, ataukah kami yang akan me- 
lemparkan?" 

116. Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih 
dahulu)!" Maka tatkala mereka me- 
lemparican, mereka menyulap mata orang 
dan menjadikan orang banyak itu takut, 
serta mereka mendatangkan sihir yang be- 
sar (mena'jubkan). 

117. Dan Kami wahyxikan kepada Musa: 
"Lemparkanlah tongkatmu!" Maka se- 
konyong-konyong tongkat itu menelan 
apa yang mereka sulapkan. 

118. Karena itu nyatalah yang benar dan batal- 
lah yang selalu mereka keijakan. 

I'' 119. Maka mereka kaiah di tempat itu dan 
jadilah mereka orang-orang yang hina. 

120. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta me- 
niarapkan diri dengan bersujud^^^^ 

121. Mereka berkata: "Kami beriman kepada 
Tuhan semesta alam, 


59 >Jic- j>vl^ J^ -iJ yb 


-r -^ 


'0<!^\ g^:^^ y^\t^\^\S<k 


554). Meieka terus bersujud kepada Allah karena meyakini kebenaran seiuan Nabi Musa a.s. dan bukan 
ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGl) 122. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun" 123. Fii'aun berkata: *'Apakah kamu beriman 
kepadanya sebelum aku memberi izin ke- 
padamu?, sesungguhnya (perbuatan) ini 
adalah suatu muslihat yang telah kamu 
rencanakan di dalam kota ini, untuk me- 
ngeiuarkan penduduknya dari padanya; 
maka kelak kamu akan mengetahui (aki- 
bat perbuatanmu ini) ; 

124. demi, sesungguhnya aku akan memotong 
tangan dan kakimu dengan bersilang se- 
cara bertimbal balikSSS^ ^ kemudian 
sungguh-sungguh aku akan menyalib ka- 
mu semuanya." 

125. Ahli-ahli sihir itu menjawab: "Sesung- 
guhnya kepada Tuhanlah kami kembali. 

126. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melain- 
kan karena kami telah beriman kepada ayat- 
ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang 
kepada kami". (Mereka berdo'a): "Ya Tu- 
han kami, hmpahkanlah kesabaran kepada 
kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan 
berserah diri (kepada-Mu)". 

127. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum 
Fir'aun (kepada Fir'aun): "Apakah kamu 
membiarkan Musa dan kaumnya untuk 
membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) 
dan meninggalkan kamu serta tuhan- 
tuhanmu?". Fir'aun menjawab: "Akan ki- 
ta bunuh anak-anak lelaki mereka dan 
kita biarkan hidup perempuan-perem- 
puan mereka dan sesungguhnya kita ber- 
kuasa penuh di atas mereka". 

128. Musa berkata kepada kaumnya: "Mo- 
honlah pertolongan kepada Allah dan ber- 
sabarlah; sesungguhnya bumi (ini) ke- 
punyaan Allah; dipusakakan-Nya ke- 
pada siapa yang dikehendaki-Nya dari 
hamba -hamba-Nya, Dan kesudahan yang 
balk adalah bagi orang-orang yang ber- 
takwa". 

129. Kaum Musa berkata: "Kami telah di- 
tindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu da- 
tang kepada kami dan sesudah kamu da- 

^p OyAxS cJi j.«Md 


S55). Maksudnya: tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. JUZ 9 7. AL A'RAAF (TEMP AT TERTINGGI) tang556^ . Musa menjawab: "Mudah- 
tnudahan Allah membinasakan musuhmu 
dan menjadikan kamu khalifah di bumi- 
(Nya), maka Allah akan melihat bagai- 
mana perbuatanmuSS?^ 

130. Dan sesungguhnya Kami telah meng- 
hukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan 
(mendatangkan) musim kemaiau yang 
panjang dan kekurangan buah-buahan, 
supaya mereka mengambil pelajaran. 

131. Kemudian apabila datang kepada mereka 
kemakmuran, mereka berkata: "Ini ada- 
lah karena (usaha) kami". Dan jika me- 
reka ditimpa kesusahan, mereka lempar- 
kan sebab kesialan itu kepada Musa dan 
orang-orang yang besertanya. Ketahui- 
lah, sesungguhnya kesialan mereka itu 
adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 

132. Mereka berkata: "Bagaimanapun kamu 
mendatangkan keterangan kepada kami 
untuk menyihir kami dengan keterangan 
itu, maka kami sekali4cali tidak akan ber- 
iman kepadamu". 

133. Maka Kami kirimkan kepada mereka 
taufan, belalang, kutu, katak dan da- 
rahSSS^sebagai bukti yangjelas, tetapi me- 
reka tetap menyombongkan diri dan me- 
reka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab (yang te- 
lah diterangkan itu) merekapun berkata: 
"Hai Musa, mohonkanlah untuk kami ke- 
pada Tuhanmu dengan (perantaraan) ke- 
nabian yang diketahui Allah ada pada sisi- 
niu559\ , Sesungguhnya jika kamu dapat 
menghiumgkan azab itu dari pada kami, 
pasti kami akan beriman kepadamu dan 
akan kami biarkan Bani Israil pergi ber- 
samamu". '!::,9^*^.^> ^C .>i.J^^^ 


j^'^J ^^\>\j 0li>^ f ^llilji 
M <^_^ Uy \y bj 
3 Jd^!r^l SS6), Mereka mengeluh kepada Musa a.s. bahwa nasib mereka sama saja; baik sebelum kedatangan Mu- 
sa a.s. untuk menyeru mereka kepada agama Allah dan melepaskan mereka dari perbudakan 
Fir'aun, maupun sesudahnya. Ini menunjukkan kekerdilan jiwa dan kelemahan daya juang pada 
mereka. 

SS7). Maksudnya: Allah akan membalas perbuatanmu, yang baik dibalas dengan yang baik dan yang 
buruk dibalas dengan yang buruk. 

558). Maksudnya: air minum mereka berobah menjadi darah. 

559). Maksudnya: karena Musa a.s. telah dianugerahi kenabian oleh Allah, sebab itu mereka meminta 
dengan perantaraan kenabian itu agar Musa a.s. memohon kepada Allah, 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 '''* ^ I -^ "t 1 • V -'t *T"^'t 'ti- 
Dan (ingatlah hai Bani Israil), ketflca Ka- Cii^JcJi Jl* ^ ft^==ilLl<l jjj 
mi menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) '' ' " ' 
dan kaumnya, yang mengazab kamu de- ^^til Ojili^C'^ A^'^J^ J^^^ 135. Maka setelah Kami hilangkan azab itu da- 
li meieka hingga batas waktu yang me- 
reka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka 
mengingkarinya. 

136. Kemudian Kami menghukum mereka, 
maka Kami tenggelamkan meieka di laut 
disebabkan mereka mendustakan ayat- 
ayat Kami dan mereka adalah orang- 
orang yang melalaikan ayat-ayat Kami 
itu. 

137. Dan Kami pusakakan kepada kaum yang 
telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian 
timur bumi dan bahagian baratnyaSfiO"! 
yang telah Kami beri berkah padanya. 
Dan telah sempurnalah perkataan Tuhan- 
mu yang baik (sebagai janji) untuk Bani 
Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan 
Kami hancurkan apa yang telah dibuat 
Fir*aun dan kaumnya dan apa yang telah 
dibangun mereka^ 6 1 V 

138. Dan Kami seberangkan Bani Israil ke se- 
berang lautan itu^^^) , maka setelah me- 
reka sampai kepada suatu kaum yang te- 
tap menyembah berhala mereka, Bani 
Israil berkata: "Hai Musa, buatlah untuk 
kami sebuah tuhan (berhala) sebagai- 
mana mereka mempunyai beberapa tu- 
han (berhala)". Musa menjawab: "Se- 
sungguhnya kamu ini adalah kaum yang 
tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)**. 

139. Sesungguhnya mereka itu akan dihancur- 
kan kepercayaan yang dianutnya dan 
akan batal apa yang selalu mereka kerja- 
kan. 

140. Musa menjawab: "Patutkah aku mencari 
Tuhan untuk kamu yang selain dari pada 
Allah, padahal Dialah yang telah me- 
lebihkan kamu atas segala umatS63y S60). Maksudnya: negeri Syam dan Mesii dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai 
Fir'aun dahulu. Sesudah kerajaan Fii'aun runtuh negeri-negeri ini diwarisi oleh Bani Israil. 

561). Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah ialah bangunan- 
bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israil, seperti kota Ramses; menara yang 
diperintahkan Hamaan mendirikannya dan sebagainya. 

562). Maksudnya: bahagian utara dari laut Merah. 

563). Lihatnot. 45. JUZ 9 7. AL A'RAAF aEMPAT TERTINGGI) 243 


ngan azab yang sangat jahat, yaitu me- 
leka membunuh anak-anak lelakimu dan 
membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan 
pada yang demikian itu cobaan yang be- 
sar dari Tuhanmu". 

142. Dan telah Kami janjikan kepada Musa 
(memberikan Taurat) sesudah berlalu 
waktu tiga puluh malam, dan Kami sem- 
purnakan jumlah malam itu dengan se- 
puluh (malam lagi), maka sempumalah 
waktu yang telah ditentukan Tuhannya 
empat puluh malam. Dan berkata Musa 
kepada saudaranya yaitu Harun: "Ganti- 
kanlah aku dalam (memimpin) kaumku, 
dan perbaikilah^^^) , dan janganlah kamu 
mengikuti jalan orang-orang yang mem- 
buat kerusakan." 

143. Dan tatkala Musa datang untuk (munajat 
dengan Kami) pada waktu yang telah Ka- 
mi tentukan dan Tuhan telah berfirman 
(langsung) kepadanya, berkatalah Musa: 
"Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Eng- 
kau) kepadaku agar aku dapat melihat ke- 
pada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu 
sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, ta- 
pi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia 
tetap di tempatnya (sebagai sediakala) nis- 
caya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala 
Tuhannya menampakkan diri kepada gu- 
nung itu^^^) , dijadikannya gunung itu 
hancur luluh dan Musapun jatuh pingsan. 
Maka setelah Musa sadar kembali, dia ber- 
kata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat 
kepada Engkau dan aku orang yang perta- 
ma-tama beriman". -V .r -^^^t^.T^. ^^ >»< •'"' 

E 

J L3J 4^5 ^^J^'j^^^j ^ ^ jjja-^ \ j^ «^*:^j ^4^ij 


^ciA^.iiiUj1tt;^^^i;- 144. AUah berfirman: "Hai Musa sesungguhnya 
Aku memilih (melebihkan) kamu dari ma- 
nusia yang lain (dimasamu) untuk membawa 
risalah-Ku dan untuk berbicaia langsung 
dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah 
kepada apa yang Aku berikan kepadamu 
dan hendaklah kamu termasuk orang- 
orang yang bersyukur". 


S64). Maksudnya: perbaikilah dirimu dan kaummu serta ihwal mereka. 

S65). Para mufassirin ada yang mengartikan yang nampak oleh gunung itu ialah kebesaian dan ke- 

kuasaan Allah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyaiah cahaya Allah. 

Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk, hanyaiah nampak yang se- 

suai sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. 244 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 147. Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pa- 
da luh-luh566\ (Taurat) segala sesuatu se- 
bagai pelajaran dan penjelasan bagi se- 
gala sesuatu; maka (Kami berfinnan): 
"Berpeganglah kepadanya dengan teguh 
dan suruhlah kaummu berp^ang kepada 
(perintah-peiintahnya) dengan sebaik- 
baiknya^^*^) , nanti Aku akan memper- 
lihatkan kepadamu negeri orang-orang 
yangfa»ik568^, 

Aku akan memalingkan orang-orang yang 
menyombongkan dirinya di muka bumi 
tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda 
kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap- 
tiap ayat(Ku)569^ , mereka tidak beriman 
kepadanya. Dan jika meieka melihat ja- 
ian yang membawa kepada petunjuk, me- 
ieka tidak mau menempuhnya, tetapi jika 
mereka melihat jalan kesesatan, mereka 
terus menempuhnya. Yang demikian Itu 
adalah karena mereka mendustakan ayat- 
ayat Kami dan mereka selalu lalai dari 
padanya. 

Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami dan mendustakan akan 
menemui akhirat, sia-sialah perbuatan me- 
reka. Mereka tidak diberi balasan selain 
dari apa yang telah mereka kerjakan. 5^ U J^ «.^^ JW "^Lwvoij ^JaCji Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa 
ke gunung Thui membuat dari perhiasan- 
perhiasan (emas) mereka anak lembu 
yang bertubuh dan bersuara^'^^) . Apakah 
mereka tidak mengetahui bahwa anak 
lembu itu tidak dapat berbicara dengan 
mereka dan tidak dapat (pula) menunjuk- 
kan jalan kepada mereka? Mereka men- 
jadikannya (sebagai sembahan) dan me- 
reka adalah orang-orang yang zalim. 


566). Luh iaiah: kepingan dari batu atau kayu yang tertuUs padanya isi Taurat yang diterima Nabi Mu- 
sa a.s. sesudah munajat di gunung Thursina. 

567). Maksudnya: utamakanlah yang wajib-wajib dahulu daii yang sunat dan mubah. 

568). Maksudnya: Allah akan memperlihatkan kampung orang-orang fasik seperti Fir'aun, 'Aad, 
Tsamud dan sebagainya yang kampung-kampung itu hancur bersama mereka akibat kejahatan 
dan kefasikan mereka. 

569). Yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini ialah: ayat-ayat Taurat, tanda-tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah. 

570). Mereka membuat patung anak lembu daii emas. Para mufassirin berpendapat bahwa patung itu 
tetap patung tidak bernyawa dan suaia yang seperti lembu itu hanyalah disebabkan oleh angin 
yang masuk ke dalam rongga patung itu dengan tekhnik yang dikenal oleh Samiri waktu itu dan 
sebagian mufassirin ada yang menafsirkan bahwa patung yang dibuat dari emas itu kemudian 
menjadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara lembu. JUZ 9 7. AL A'RAAF aEMPAT TERTINGGI) 149. Dan setelah mereka sangat menyesali per- , -5 ^ ,-; ,>^*f,»^^ ♦ "i • »'-. xj-^ 
buatannya dan mengetahui bahwa me- ^_>^-^^*--fJ^\^bj(*-4;;J:^'^^Il4~'*^^^ 
reka telah sesat, merekapun berkata: 
"Sungguh jika Tuhan kami tidak mem- 
beii rahmat kepada kami dan tidak 
mengampuni kami, pastilah kami menjadi 
orang-orang yang merugi". 


150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada 
kaumnya dengan marah dan sedih hati 
berkatalah dia: "Alangkah buruknya per- 
buatan yang kamu kerjakan sesudah ke- 
pergianku! Apakah kamu hendak men- 
dahului janji Tuhanmu571 \ ?" Dan Musa- 
pun melemparkan Iuh-luh5v2^ (jaurat) itu 
dan memegang (rambut) kepala saudara- 
nya (Harun) sambil menaiiknya ke arah- 
nya. Harun berkata: "Hai anak ibuku, se- 
sungguhnya kaum ini telah menganggap- 
ku lemah dan hampir-hampir mereka 
membunuhku, sebab itu janganlah kamu 
menjadikan musuh-musuh gembira me- 
lihatku, dan janganlah kamu masukkan 
aku ke dalam golongan orang-orang yang 
zalim". 

151. Musa berdo'a: "Ya Tuhanku, ampunilah 
aku dan saudaraku dan masukkanlah 
kami ke dalam rahmat Engkau, dan Eng- 
kau adalah Maha Penyayang di antara 
para penyayang". 

152. Sesungguhnya orang-orang yang men- 
jadikan anak lembu (sebagai sembahan- 
nya), kelak akan menimpa mereka ke- 
murkaan dari Tuhan mereka dan kehina- 
an dalam kehidupan di dunia. Demi- 
kianlah Kami member! balasan kepada 
orang-orang yang membuat-buat ke- 
bohongan. 

153. Orang-orang yang mengerjakan kejahat- 
an, kemudian bertaubat sesudah itu dan 
beriman; sesungguhnya Tuhan kamu. se- 
sudah taubat yang disertai dengan iman 
itu adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Jtl\j ^^sJ>j^^l jLsLtcl XS:^^,cyt <^U^ 


571). Maksudnya: apakah kamu tidak sabar menanti kedalanganku kembali sesudah munajat dengan 

Tuhan sehingga kamu membuat patung untuk disembah sebagaimana menyembah Allah? 
572). Lihatnot566. 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 156. 157. Sesudah amaiah Musa menjadi reda, lalu 
diambilnya (kembali) luh-luh (Taiirat) itu; 
dan dalam tulisannya terdapat petunjuk 
dan rahmat untuk orang-orang yang ta- 
kut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih tujuh puluh orang da- 
ri kaumnya untuk (memohonkan taubat 
kepada Kami) pada waktu yang telah Ka- 
mi tentukan. Maka ketika mereka di- 
goncang gempa bumi, Musa beikata: "Ya 
Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentu- 
lah Engkau membinasakan mereka dan 
aku sebeium ini. Apakah Engkau mem- 
binasakan kami karena perbuatan orang- 
orang yang kurang akal di antaia kami? 
Itu hanyalah cobaan dairi Engkau, Eng- 
kau sesatkan dengan cobaan itu siapa 
yang Engkau kehendaki dan Engkau beri 
petunjuk kepada siapa yang Engkau ke- 
hendakiS'73\ , Engkaulah Yang memimpin 
kami, maka ampunilah kami dan berilah 
kami rahmat dan Engkaulah Pemberi 
ampun yang sebaik-baiknya**. 
Dan tetapkanlah untuk kami kebjyikan di 
dunia ini dan di akhixat; sesungguhnya 
kami kembali (bertaubat) kepada Eng- 
kau. Allah berfiiman: **Siksa-Ku akan 
Kutimpakan kepada siapa yang Aku ke- 
hendaki dan rahmat-Ku meliputi segala 
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rah- 
mat-Ku untuk orang-orang yang bertak- 
wa, yang menunaikan zakat dan orang- 
orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami". 

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Ra- 
sul, Nabi yang ummi yang (namanya) me- 
reka dapati tertulis di dalam Taurat dan 
Injil yang ada di sisi mereka, yang me- 
nyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf 
dan melarang mereka dari mengerjakan 
yang mungkar dan menghalalkan bagi 
mereka s^ala yang baik dan meng- 
haramkan bagi mereka segala yang buruk 
dan membuang dari mereka beban-beban '> - It':?-— y> - - > . ^ 


57 3). Perbuatan mereka membuat patung anak lembu dan menyembahnya itu adalah suatu cobaan dari 
Allah untuk menguji mereka, siapa yang sebenarnya kuat imannya dan siapa yang masih ragu- 
ragu. Orang-otang yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri dan menyembah patung 
anak lembu itu. Akan tetapi orang-orang yang kuat imannya, tetap dalam keimanannya. JUZ 9 7. AL A'RAAF (TEMP AT TERTINGGI) dan belenggu-belenggu yang ada pada 
mereka574^ . Maka orang-orang yang ber- 
iman kepadanya, memuliakannya, me- 
nolongnya dan mengikuti cahaya yang 
terang yang diturunkan kepadanya (Al 
Qur'an), meieka itulah orang-oiang yang 
beruntung. 

158. Katakanlah: "Hai manusia sesungguh- 
nya aku adalah utusan Allah kepadamu 
semua, yaitu Allah Yang mempunyai ke- 
lajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) selain Dia, Yang 
menghidupkan dan mematikan, maka beri- 
manlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, 
Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah 
dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab- 
kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu 
mendapat petunjuk". 159. Dan di antaia kaum Musa itu terdapat 
suatu umat yang memberi petunjuk (ke- 
pada manusia) dengan hak dan dengan 
yang hak itulah meieka menjalankan 
keadilan575\ 

160. Dan mereka Kami bagi menjadi dua be- 
las suku yang masing-masingnya ber- 
jumlah besar dan Kami wahyukan ke- 
pada Musa ketika kaumnya meminta air 
kepadanya: "Pukullah batu itu dengan 
tongkatmu!". Maka memancailah dari 
padanya duabelas mata ait. Sesungguh- 
nya tiap-tiap suku mengetahui tempat 
minum masing-masing. Dan Kami naung- 
kan awan di atas mereka dan Kami turun- 
kan kepada mereka manna dan saiwaS76\ , 
(Kami berfirman); '^Makanlah yang baik- 
baik dari apa yang telah Kami rezkikan 
kepadamu". Mereka tidak menganiaya 
Kami, tetapi merekalah yang selalu meng- 
aniaya dirinya sendiri. 

■^IJ^j- ,li ^'^ 1^ 1 '^-a 574). Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang be- 
rat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk 
sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa mem- 
bolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau 
menggunting kain yang kena najis. 

575). Maksudnya: mereka memberi petunjuk dan menuntun manusia dengan berpedoman kepada pe- 
tunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah s.w.t. dan juga dalam hal mengadili perkara-perkara, 
mereka selalu mencari keadilan dengan berpedomankan kepada petunjuk dan tuntunan Allah. 

576). Lihat not 53. 248 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 161. Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada 
meieka (Bani Israil): "Diamlah di negeri 
ini saja (Baitul Maqdis) dan makanlah 
daii (hasil bumi)nya di mana saja kamu 
kehendaki.**. Dan katakanlah: "Bebas- 
kanlah kami dari dosa kami dan masuki- 
lah pintu gerbangnya sambil mem- 
bungkuk, niscaya Kami ampuni kesalah- 
an-kesalahanmu". Kelak akan Kami tam- 
bah (pahala) kepada oiang-orang yang 
berbuat baik. 

162. Maka orang-oiang yang zalim di antara 
mereka itu mengganti (peikataan itu) de- 
ngan peikataan yang tidak dikatakan ke- 
pada mereka^'^'^) , maka Kami timpakan 
kepada mereka azab dari langit disebab- 
kan kezaliman mereka. 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israil ten- 
tang negeri578^ yang terletak di dekat laut 
ketika mereka melanggar aturan pada ha- 
ri SabtuS'79^ , di waktu datang kepada 
mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) 
mereka terapung-apung di permukaan air, 
dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan- 
ikan itu tidak datang kepada mereka. 
Demikianlah Kami mencoba mereka di- 
sebabkan mereka berlaku fasik. 164. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di an- 
tara mereka berkata: "Mengapa kamu 
menasehati kaum yang Allah akan mem- 
binasakan mereka atau mengazab me- 
reka dengan azab yang amat keras?*" Me- 
reka menjawab: "Agar kami mempunyai 
alasan (pelepas tanggung jawab) kepada 
TuhanmuSSO^ , dan supaya mereka ber- 
takwa**. 

165. Maka tatkala mereka melupakan apa 
yang diperingatkan kepada mereka, Ka- 
mi selamatkan orang-orang yang mela- 


\>->-j j^££ llu-jl^ ^ J^^ 
577), Mereka diperintah untuk mengucap: "hiththatun" (berarti: mohon dilepaskan dari do- 
sa), namun mereka mengubahnya sambil mencemooh dan mengucap: "hinthatun fli 
syalirah" (berarti: gandum). 
578). Yaitu kota Eilah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Mad-yan dan bukit Thur. 
579). Menurut aturan itu mereka tidak boleh bekeija pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu dikhusus- 

kan hanya untuk beribadat. 
580). Alasan mereka itu ialah bahwa mereka telah melaksanakan perintah Allah untuk member! pe- 
ringatan. JUZ 9 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 249 rang dari peibuatan jahat dan Kami tim- 
pakan kepada oiang-orang yang zalim 
siksaan yang keras, disebabkan mereka 
selalu beibuat fasik. 

166. Maka tatkala mereka beisikap sombong 
teihadap apa yang mereka dilarang 
mengerjakannya, Kami katakan kepada- 
nya: '^Jadilah kamu keia yang hina^Sl^ 1^ >C_:^ jj8— *A) \y ijj\yDllj lij3}yP ^[:}i^cs-\_^U^\^\^ 167. Dan (ingatlah), ketika Tuharmiu mem- 
beritahukan, bahwa sesungguhnya Dia 
akan mengirim kepada mereka (orang- 
orang Yahudi) sampai hari kiamat orang- 
orang yang akan menimpakan kepada 
mereka azab yang seburuk-buruknya. Se- 
sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa- 
Nya, dan sesuiigguhnya Dia adalah Ma- 
ha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

168. Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini 
menjadi beberapa golongan; di antaranya 
ada orang-orang yang saleh dan di an- 
taranya ada yang tidak demikian. Dan 
Kami coba mereka dengan (ni'mat) yang 
bajk-baik dan (bencana) yang buruk-bu- 
ruk, agar mereka kembaii (kepada ke- 
benaran). 

169. Maka datanglah semdah mereka geneiasi 
(yang jahat) yang mewarisi Taunt, yang 
mengambil harta benda dunia yang ren- 
dah ini, dan berkata: "Kami akan diberi 
ampun**. Dan kelak jika datang kepada 
mereka harta benda dunia sebanyak itu 
(pula), niscaya mereka akan mengam- 
bilnya Quga). Bukankah perjanjian Taurat 
sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa 
mereka tidak akan mengatakan terhadap 
Allah kecuali yang benar, padahal me- 
reka telah mempelajari apa yang tersebut 
di dalamnya?. Dan kampung akhirat itu 
lebih baik bagi mereka yang bertakwa. 
Maka apakah kamu sekalian tidak 
mengerti? 


iii 

JjJ^U * \ \yjij s^iaU-^JuO 4>^tJliixi 


581). LihatnoteO. 250 7. AL A'RAAF aEMPAT TERTINGGI) JUZ 9 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh 
dengan Al Kitab (Taurat) serta mendiri- 
kan shalat, (akan dibeii pahala) karena se- 
sungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang mengadakan 
perbaikan. 

171. Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat 
bukit ke atas mereka seakan-akan bukit 
itu naungan awan dan mereka yakln bah- 
wa bukit itu akan jatuh menimpa mere- 
ka. (Dan Kami katakan kepada mereka): 
"Peganglah dengan teguh apa yang telah 
Kami berikan kepadamu, serta ingatlah 
selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di 
dalamnya supaya kamu menjadi orang- 
orang yang bertakwa". 

PENGHIANATAN ORANG-ORANG YAHUDI 
TERHADAP PERJANJIAN MANUSIA DENGAN 
ALLAH. 

Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia. 

ni. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu menge- 
luarkan keturunan anak-anak Adam dari 
sulbi mereka dan Allah mengambil ke- 
saksian terhadap jiwa mereka (seraya ber- 
firman): "Bukankah Aku ini Tuhaimiu?** 
Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tu- 
han kami), kami menjadi saksi". (Kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan: ''Se- 
sungguhnya kami (bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (ke- 
esaan Tuhan)", 

173. atau agar kamu tidak mengatakan: "Se- 
sungguhnya orang-orang tua kami telah 
mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, 
sedang kami ini adalah anak-anak ke- 
turunan yang (datang) sesudah mereka. 
Maka apakah Engkau akan membinasa- 
kan kami kaiena perbuatan orang-orang 
yang sesat dahulu582\?»' 
582). Maksudnya: agar orang-orang musyrik itu jangan mengatakan bahwa bapak-bapak mereka dahu- 
lu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu menahu bahwa mempersekutukan 
Tuhan itu salah, tak ada lagi jaian bagi mereka, hanyalah meniru orang-orang tua mereka yang 
mempersekutukan Tuhan itu. Karena itu mereka menganggap bahwa mereka tidak patut disiksa 
karena kesalahan orang-orang tua mereka itu. JUZ 9 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 251 174. Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat- 
ayat itu, agar mereka kembali (kepada ke- 
benaran). 

Perumpamaan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah. 

175. Dan bacakanlah kepada mereka berita 
orang yang telah Kami berikan kepada- 
nya ayat-ayat Kami (pengetahuan ten- 
tang isi Al Kitab), kemudian dia melepas- 
kan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia 
diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), 
maka jadilah dia termasuk orang-orang 
yang sesat. 

176. Dan kalau Kami menghendaki, se- 
sungguhnya Kami tinggikan (derjat)nya 
dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cen- 
derung kepada dunia dan menurutkan ha- 
wa nafsunya yang rendah, maka perum- 
pamaannya seperti anjing jika kamu 
menghalaunya diulurkannya lidahnya dan 
jika kamu membiarkannya dia mengulur- 
kan lidahnya (juga). Demikian itulah 
perumpamaan orang-orang yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami Maka cerita- 
kanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu 
agar mereka berfikii. 

177. Amat buruklah perumpamaan orang- 
orang yang mendustakan ayat-ayat Kami 
dan kepada diri mereka sendirilah mereka 
berbuat zalim. 

Sifat-sifat penghuni neraka. 

178. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh 
Allah, maka dialah yang mendapat pe- 
tunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan 
Allah583\ ^ maka merekalah orang-orang 
yang merugj. 

179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk 
isi neraka Jahannam kebanyakan dari 

jin dan manusia, mereka mempunyai ha- 
ti, tetapi tidak dipergunakaiuiya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 
mempunyai mata (tetapi) tidak di- 
pergunakannya untuk melihat (landa-tan- $ <,^:;^;v;ii-?l j.^4iiS5 
^ -^xV ' W^"/ 1."^ '■^''^ luW "^1" 583). Lihat not 34. 252 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) .^^^,9^*^J,i-^^. da kekuasaan Allah), dan mereka mem- 

punyai telinga (tetapi) tidak diperguna- 

kannya untuk mendengar (ayat-ayat 

Allah). Mereka itu seperti binatang ter- 

nak, bahkan mereka lebih sesat lagi. 

Mereka itulah orang-orang yang lalai. 

Kedatangan azab Allah kepada orang-orang 

yang mendustakan ayat-ayat-Nya dengan cara 

istidraj^^^^ 

180. Hanya milik Allah asma-ul husna^®^) , 
maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggal- 
kanlah orang-orang yang tnenyimpang 
dari kebenaran dalam (menyebut) nama- 
nama-Nya586^ . Nanti mereka akan men- 
dapat balasan terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan. 

181. Dan di antara orang-orang yang Kami 
ciptakan ada umat yang member! pe- 
tunjuk dengan hak, dan dengan yang hak 
itu (pula) mereka menjalankan keadilan. 182. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, nanti Kami akan me- 
narik mereka dengan berangsur-angsur 
(ke arah kebinasaan), dengan cara yang ti- 
dak mereka ketahui. 

183. Dan Aku memberi tangguh kepada me- 
reka. Sesungguhnya rencana-Ku amat te- 
guh, 

184. Apakah (mereka klai) dan tidak me- 
mikirkan bahwa teman mereka (Muham- 
mad) tidak berpenyakit gila. Dia (Muham- 
mad itu) tidak lain hanyalah seorang pem- 
beri peringatan lagi pemberi penjelasan. 

185. Dan apakah mereka tidak memperhati- 
kan kerajaan langit dan bum! dan segala 
sesuatu yang diciptakan Allah, dan ke- 
mungkinan telah dekatnya kebinasaan 
mereka? Maka kepada berita manakah 
lagi mereka akan beriman selain kepada Al 
Qur'an itu? 


U^p^^s:^ #'' >'r'"'s.f ^Ua^U [jj^v^ ^ J I 6P ^^^Jj^^l^^l 


584). Yaitu: dengan membiarkan orang itu bergelimang dalam kesesatannya, hinggaorang itu tidak sa- 
dar bahwa dia didekatkan secara berangsui-angsui kepada kebinasaan. 

S8S). Maksudnya: nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. 

586). Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang 
tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi 
dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk nama-nama se- 
lain Allah. JUZ 9 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 253 186. Barangsiapa yang Allah sesatkanS87\ ^ ma- 
ka baginya tak ada orang yang akan 
memberi petunjuk. Dan Allah mcmbiar- 
kan mereka terombang-ambing dalam ke- 
sesatan. 

Hanya AUah4ah yang mengetahui waktu datang- 
nya hart kiamat. 

187. Meieka menanyakan kepadamu tentang 
kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakan- 
lah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang 
kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; ti- 
dak seorangpun yang dapat menjekiskan 
waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat 
itu amat berat (huru haranya bagi 
makhluk) yang di langit dan di bumi. 
Kiamat itu tidak akan datang kepadamu 
melainlcan dengan tiba-tiba"*. Mereka ber- 
tanya kepadamu seakan-akan kamu be- 
nai-benar mengetahuinya. Katakaniah: 
"Sesungguhnya pengetahuan tentang haii 
kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi ke- 
banyakan manusia tklak mengetahui". 

188. Katakaniah: "Aku tidak beikuasa me- 
narik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak 
(pula) menolak kemudhaiatan kecuali 
yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya 
aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku 
membuat kebajikan sebanyak-banyaknya 
dan aku tidak akan ditimpa kemudhaiat- 
an. Aku tidak lain hanyalah pemberi 
peringatan, dan pembawa berita gembira 
bagi orang-orang yang beriman". 

Tuhan mengingatkan manusia kepada asal usul 
kejadiannya. 

189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri 
yang satu dan dari padanya Dia mencip- 
takan isterinya, agar dia merasa senang 
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, 
isterinya itu mengandung kandungan 
yang ringan, dan teruslah dia merasa ri- 
ngan (beberapa waktu). Kemudian tatka- 
la dia merasa berat, keduanya (suami is- 
teri) bermohon kepada Allah, Tuhannya 
seraya berkata: "Sesungguhnya jika Eng- '^,^^^'^jijfy^^i^'^:^^^ mS>^^ 

587). Lihatnot34. 254 7. AL A'RAAF (TEMP AT TERTINGGI) JUZ 9 kau memberj kami anak yang senipurna> 
tentulah kami termasuk orang-prang yang 
bersyukur". 190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya 

seorang anak yang sempurna,maka kedua- 
nyaS88\ menjadikan sekutu bagi Allah 
terhadap anak yang telah dianugerahkan- 
Nya kepada keduanya itu. Maka Maha 
Tinggi Allah dari apa yang mereka per- 
sekutukan. 

191. Apakah mereka mempersekutukan (Allah 
dengan) berhala-berhala yang tak dapat 
menciptakan sesuatupun? Sedangjcan ber- 
hala-berhala itu sendiri buatan orang. 

192. Dan berhala-berhala itu tidak mampu 
memberi pertolongan kepada penyem- 
bah-penyembahnya dan kepada dirinya 
sendiripun berhala-berhala itu tidak da- 
pat memberi pertolongan. 

193. Dan jika kamu (hai orang-orang musyrik) 
menyerunya (berhala) untuk memberi pe- 
tunjuk kepadamu, tidaklah berhala-ber- 
hala itu dapat memperkenankan seruan- 
mu; sama saja (hasibiya) buat kamu me- 
nyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. 

Berhala tidak patut disembah. 

194. Sesungguhnya berhala-berhala yang ka- 
mu seru selain Allah itu adalah makhluk 
(yang lemah) yang serupa juga dengan ka- 
mu. Maka serulah berhala-berhala itu la- 
lu biarkanlah mereka memperkenankan 
permintaanmu, jika kamu memang orang- 
orang yang benar. 

195. Apakah berhala-berhala mempunyai kaki 
yang dengan itu ia dapat berjalan, atau 
mempunyai tangan yang dengan itu ia 
dapat memegang dengan keras589\ ^ atau 
mempunyai mata yang dengan itu ia 
dapat melihat, atau mempunyai telinga 
yang dengan itu ia dapat mendengai? Kata- '^y ^•"^'i / y yy*y ^» '' ^ t.y y ■'J yy '' 588). Maksudnya: orang-orang musyrik itu menjadikan sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu 
dengan arti bahwa anak itu mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sem- 
bah. Karena itulah mereka menamakan anak -anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdu Manaah, 
Abdu Syam dan sebagainya. 

589). Kata yabthisyuun di sini diartikan bertindak dengan keras; maksudnya: menampar, merusak. me- 
mukul, merenggut dengan kasar dan sebagainya. JUZ 9 7. AL A'RAAF aEMPAT TERTINGGI) 255 kanlah: "Panggillah berhala-berhalamu 
yang kamu jadikan sekutu Allah, kemu- 
dian lakukanlah tipu daya (untuk men- 
celakakan) ku, tanpa memberi tangguh 
(kepada ku) . 

196. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah 
yang telah menurunkan Al Kitab (Al 
Qur'an) dan Dia melindungi orang-orang 
yang saleh. 

197. Dan berhala-berhala yang kamu seru se- 
lain Allah tidaklah sanggup menolongmu, 
bahkan tidak dapat menolong diiinya sen- 
diri." 

198. Dan jika kamu sekalian menyeru (ber- 
berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, 
niscaya berhala-berhala itu tidak dapat 
mendengarnya. Dan kamu melihat ber- 
hala-berhala itu memandang kepadamu 
padahal la tidak melihat. 

Dasar-dasar al-akhlaqul kariimah. 

199. Jadilah engkau pema'af dan suruhlah 
orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh. 200. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan 
syaitan, maka berlindunglah kepada 
Allah590^ . Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

201. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
takwa bila mereka ditimpa was-was dari 
syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka 
ketika itu juga mereka melihat kesalahan- 
kesalahannya. 

202. Dan teman-teman mereka (orang-orang 
kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan 
dalam menyesatkan dan mereka tidak 
henti-hentinya (menyesatkan). 

ADAB MENDENGAR PEMBACAAN AL 
QUR 'AN DAN BERZIKIR. 

203. Dan apabila kamu tidak membawa suatu 
ay at Al Qur'an kepada mereka, mereka 
berkata: "Mengapa tidak kamu buat sen- 
diri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguh- 
590). Maksudnya: membaca "A'udzubillahi minasy-syaithaanir-rajiim." 256 7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 
7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 
8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) SURAT AL ANFAAL 

(Rampasan perang) MUQADDIMAH 

Surat AI Anfaal teidiii atas 75 ayat dan termasuk golongan suxat-surat Madaniyyah, karena 
seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. 

Surat ini dinamakan Al Anfaal yang beraiti haita rampasan perang berhubung kata Al An- 
faal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menoi^ol dalam surat ini ialah 
tentang harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperang- 
an pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas tjL. surat ini diturunkan berkenaan dengan pe- 
rang Badar Rubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Peperangan ini sangat penting artinya, 
karena dialah yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam 
dengan berkekuatan kedl, untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang ber- 
jumlah besar, dan berperlengkapan yang cukup, dan mereka dalam peperangan ini memperoleh 
harta rampasan perang yang tidak sedikit. 

Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu, 
maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini Selain hal-hal tersebut di atas 
maka pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut: 

/. Keimamn: 

Allah sdalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka; menen- 
tukan hukum-hukum agama itu hanyalah hak Allah; jaminan Allah terhadap keme- 
nangan umat yang beriman; 'inayat AUah terhadap orang-orang yang bertawakkal; 
hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman ;tindakan-tinda- 
kan dan hukum^ukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia; adanya 
malaikat yang menolong barisan kaum musllmin dalam perang Badar; adanya gang- 
guan-gangguan syaitan pada orang-orang mu'min dan tipu daya mereka pada orang- 
orang musyrikin; syirik adalah dosa besar. 

2. Hukum-hukum: 

Aturan pembagian harta rampasan perang; kebolehan memakan harta rampasan 
perang; larangan lari/mundur dalam peperangan; hukum mengenai tawanan perang 
pada permulaan Islam; kewajiban ta'at kepada pimpinan dalam perang; keharusan 
mengusahakan perdamaian; kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat per- 
lengkapan perang; ketahanan mental, sabar dan tawakkal serta mengingat AUah 
dalam peperangan; tujuan perang dalam Islam; larangan khianat kepada Allah dan 
Rasul serta amanat; larangan mengkhianati perjanjian. JUZ 9 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 
8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 
m^m 
AL ANFAAL (HARTA RAMPASAN PERANG) 
SURAT KE 8 : 75 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemuiah lagj Maha Penyayang. 

KISAH PERANG BADAR. 

Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah 
dan Rasut. 

1. Mereka menanyakan kepadamu tentang 
(pembagian) harta rampasan perang. 
Katakanlah: "Harta rampasan perang itu 
kepunyaan Allah dan Rasul^^^^ , sebab itu 
bertakwalah kepada Allah dan perbaiki- 
lah perhubungan di antara sesamamu, dan 
ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika 
kamu adalah orang-orang yang ber- 
iman". 

Sifat-sifat orang rmi 'min. 

2. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
iman^^^^ itu adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah^'^)gemetarlah hati me- 
reka, dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayatNya, bertambahlah iman me- 
reka (karenanya) dan kepada Tuhanlah 
mereka bertawakkal, 

3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan sha- 
lat dan yang menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan 
sebenar-benarnya. Mereka akan mem- 
peroleh beberapa derajat ketinggian di si- 
si Tuhannya dan ampunan serta rezki 
(ni'mat) yang mulia. cii^J^>^o\/^_9^jy^^ 


593). Maksudnya: pembagian harta rampasan perang itu menurut ketentuan Allah dan Rasui-Nya. 
594). Maksudnya: orang yang sempurna imannya. 

595). Dimaksud dengan disebut Allah ialah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan- 
Nya. JUZ 9 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 261 Keengganan sebahagian sahabat untuk pergi ke 
peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada 
kaum muslimin. 

5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pei- 
gi dari rumahmu dengan kebenaranS96\ ^ 
padahal sesungguhnya sebagian dari 
orang-orang yang beriman itu tidak me- 
nyukainya. meieka membantahmu tentang kebenar- 
an sesudah nyata (bahwa mereka pasti 
menang), seolah-olah mereka dihalau ke- 
pada kematian, sedang meieka melihat 
(sebab-sebab kematian itu). 

Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan 
kepadamu bahwa salah satu dari dua go- 
longan (yang kamu hadapi) adalah untuk- 
mu, sedang kamu menginginkan bahwa 
yang tidak mempunyai kekuatan senjata- 
lahS97-j yang untukmu, dan Allah meng- 
hendaki untuk membenarkan yang benai 
dengan ayat-ayat-Nya dan memusnah- 
kan orang-orang kafir, 

agar Allah menetapkan yang hak (Islam) 
dan membatalkan yang batil (syirik) wa- 
laupun orang-orang yang berdosa (musy- 
rik) itu tidak menyukainya. 

(Ingatlah), ketika kamu memohon perto- 
longan kepada Tuhanmu , lalu diperkenan- 
kan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku 
akan mendatangkan bala bantuan kepa- 
damu dengan seribu malaikat yang datang 
berturut-turut". 

Dan Allah tidak menjadikannya (mengi- 
rim bala bantuan itu), melainkan sebagai 
kabar gembira dan agar hatimu menjadi 
tenteram kaienanya. Dan kemenangan itu 
hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya 
AUah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
596 ). Maksudnya: Menurut Al-Maraghi; Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan 
kebenaran, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah (di Madinah) untuk berperang ke 
Badar dengan kebenaran pula- Menurut Ath-Thabari: Keluardari rumah dengan maksud berperang. 

S97). Maksudnya: kafllah Abu Sofyan yang membawa dagangan dari Stria. SedangKan kelom- 
pok yang berkekuatan senjata adalah kelompok yang datang dari Makkah dibawah pim- 
pinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal. 262 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 11. (Ingatlah), ketika Allah menjadikan ka- 
mu mengantuk sebagai suatu penentram- 
an daiipada-Nya, dan Allah menurunkan 
kepadamu hujan dari langil untuk menyu- 
cikan kamu dengan hujan itu dan meng- 
hilangkan dari kamu gangguan-gangguan 
syaitan dan untuk menguatkan hatimu 
dan memperteguh dengannya telapak 
kaki(mu)S98). 

12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan 
kepada para malaikal: "Sesungguhnya 
Aku bersama kamu, maka teguhkanlah 
(pendirian) orang-orang yang telah ber- 
iman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ke- 
takutan ke dalam hati orang-orang kafir, 
maka penggallah kepala mereka dan pan- 
cunglah tiap-tiap ujungjari merekaS99 j. 13. (Ketentuan) yang demikian itu adalah ka- 
rena sesungguhnya mereka menentang 
Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa 
menentang Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya Allah amat keras siksaan- 
Nya. 

14. Itulah (hukum dunia yang ditimpakan 
atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. 
Sesungguhnya bagi orang-orang yang ka- 
fir itu ada (lagi) azab neraka. 

Larangan melarikan diri dari 
pertempuran. 

15. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bertemu dengan orang-orang yang 
kafir yang sedang menyerangmu, maka 
janganlah kamu membelakangi mereka 
(mundur). 

16. Barangsiapa yang membelakangi mereka 
(mundur) di waktu itu, kecuali berbelok 
untuk (siasat) perang atau hendak meng- 
gabungkan diri dengan pasukan yang lain 
maka sesungguhnya orang itu kembali de 
ngan membawa kemurkaan dari Allah, 
dan tempatnya ialah neraka Jaharmam 
Dan amat buruklah tempat kembalinya. 


598). Memperteguh telapak kaki di sini dapat juga diartikan dengan keteguhan hati dan keteguhan pen- 
dirian. 
599). Maksudnya: ujungjari di sini ialah anggota tangan dan kaki. JUZ 9 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 263 17. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu 
yang membunuh meieka, akan tetapi 
Allahlah yang membunuh mereka, dan 
bukan kamu yang melempar ketika kamu 
melempai, tetapi Allah4ah yang melem- 
par. (Allah beibuat demikian untuk mem- 
binasakan meieka) dan untuk member! 
kemenangan kepada orang-orang mu*- 
min, dengan kemenangan yang baOc, Se- 
sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha MengetahuL 

18. Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan 
kepadamu), dan sesungguhnya Allah me- 
lemahkan tipu daya orang-orang yang ka- 
fir. 

19. Jika kamu (orang-orang musyrikin) men- 
cari keputusan, maka telah datang ke- 
putusan kepadamu; dan jika kamu ber- 
henti600\ ; maka itulah yang lebih baik 
bagimu; dan jika kamu kembali^^^) , nis- 
caya Kami kembali (pula)^®^) ; dan ang- 
katan perangmu sekali-kali tidak akan 
dapat menolak dari kamu sesuatu baha- 
yapun, biarpun dia banyak dan sesung- 
guhnya Allah beserta orang-orang yang 
beriman. 

Larangan menyalahi perintah-perintah Allah. 

20. Hai orang-orang yang beriman, ta*atlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ja- 
nganlah kamu berpaling dari pada-Nya, 
sedang kamu mendengar (perintah-perin- 
tah-Nya), 

21. dan janganlah kamu menjadi sebagai 
orang-orang (munafik) yang berkata: 
•TCami mendengarkan603\ ^ padahal mere- 
ka tidak mendengarkan. 

22. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang 
seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah 
orang-orang yang pekak dan bisu604) yang 
tidak mengerti apa-apapun. 
600). Maksudnya: berhenti dari memusuhi dan memerangi Rasul. 
601). Maksudnya: kembali memusuhi dan memerangi Rasul. 
602). Maksudnya: Allah kembali memberi pertolongan kepada Rasul. 
603). Maksudnya: mereka mendengarkan tetapi hati mereka mengingkarinya. 

604). Maksudnya: manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, menutur- 
kan dan memahami kebenaran. 264 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) JUZ 9 23. Kalau kiianya Allah mengetahui kebaik- 
an ada pada mereka, tentulah Allah men- 
jadikan mereka dapat mendengai. Dan 
jikalau Allah menjadikan mereka dapat 
mendengai, niscaya mereka pasti berpa- 
ling juga, sedang mereka memalingkan di- 
ri (dari apa yang mereka dengar itu). 

Kewafiban menta'ati perintah Allah dan 
Rasul-Nya. 

24. Hai orang-orang yang beriman, penuhi- 
lah seruan Allah dan seruan Rasul apa- 
bila Rasul menyeru kamu kepada suatu 
yang memberi kehidupan kepada ka- 
mu^ OS \ ^ dan ketahuilah bahwa sesung- 
guhnya Allah membatasi antara manu- 
sia dan hatinya^^^j dan sesungguhnya 
kepada-Nyalah kamu akan dikumpul- 
kan. 

25. Dan pelihaxalah dirimu dari pada slksaan 
yang tidak khusus menimpa orang-orang 
yang zalim saja di antara kamu. Dan ke- 
tahuilah bahwa Allah amat keras siksa- 
an-Nya. 

26. Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika 
kamu masih berjumlah sedikit, lagi ter- 
tindas di muka bumi (Mekah), kamu takut 
orang-orang (Mekah) akan menculik 
kamu, maka Allah memberi kamu tempat 
menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya 
kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan 
diberi-Nya kamu rezki dari yang baik- 
baik agar kamu beisyukur. 

Larangan berkhianat dan faedah bertakwa. 

27. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang di- 
percayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui 

28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan 
anak-anakmu itu hanyalah sebagai coba- 
an dan sesungguhnya di sisi Allah-lah 
pahala yang besar. 
605). Maksudnya: menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapat membinasa- 
kan musuH serta menghidupkan Islam dan muslimin. Juga berarti menyeru kamu kepada iman, pe- 
tunjuk, jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dandiakhirat 

606). Maksudnya: Allah-lah yang menguasai hati manusia. JUZ 9 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANC) 265 ^jii^^^jSiS Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 
memberikan kepadamu furqaan^O?) dan 
menghapuskan segala kesalahan-kesalahan- 
mu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan 
Allah mempunyai karunia yang besar. Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi 
dan kewajiban memerangi mereka sampai ter- 
pelihara agama Allah. 

30. Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir 
(Quraisy) memikirkan daya upaya ter- 
hadapmu untuk menangkap dan me- 
menjarakanmu atau membunuhmu, atau 
inengusirmu. Mereka memikirkan tipu 
daya dan Allah menggagalkan tipu daya 
itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu 
daya. 

31. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami, mereka berkata: "Se- 
sungguhnya kami telah mendengar (ayat- 
ayat yang seperti ini), kalau kami meng- 
hendaki niscaya kami dapat membaca- 
kan yang seperti ini, ( At Qur'an ) ini tidak 
lain hanyalah dongengan-dongengan orang- 
orang purbakala". 

32. Dan (ingatlah), ketika mereka (orang- 
orang musyrik) berkata: "Ya Allah, jika 
betul ( Al Qur'an ) ini, dialah yang benar 
dari sisi Engkau, maka hujanilah kami de- 
ngan batu dari langit, atau datangkanlah 
kepada kami azab yang pedih". Dan Allah sekali-kali tidak akan meng- 
azab mereka, sedang kamu berada di an- 
tara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah 
akan mengazab mereka, sedang mereka 
meminta ampun^O^x 

Kenapa Allah tidak mengazab mereka pa- 
dahal mereka menghalangi orang untuk 
(mendatangi) MasjidiUiaram dan mereka 


; ^-**^,'t ^ > l^r > 


*<.* >..-' .x'> , 


607). Artinya; petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dapat juga diartikan 

di sini dengan pertolongan. 
608). Di antara niufassirin ada yang mengartikan "Yastagfiruuna" dengan bertaubat dan ada pula yang 

mengartikan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada orang-orang muslim yang meminta ampun 

kepada Allah. 266 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) JUZ 9 bukanlah orang-orang yang beihak 
menguasainya? Orang-oiang yang ber- 
hak menguasai(nya), hanyalah orang- 
orang yang bertakwa, tetapi kebanyalcan 
mereka tidak mengetahuL 35. Sembahyang mereka di sekitar BaituUah 
itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepuk- 
an tangan. Maka rasakanlah azab disebab- 
kan kekanranmu itu. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, 
menafkahkan harta mereka untuk meng- 
halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka 
akan menafkahkan harta itu, kemudian 
menjadi sesaian bagi mereka, dan mereka 
akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka 
Jahannamlah orang-orang yang kafir itu 
dikumpulkan, 

37. supaya Allah memisahkan (golongan) 
yang buruk dari yang baik dan menjadi- 
kan (golongan) yang buruk itu sebagian- 
nya di atas sebagian yang lain, lalu ke- 
semuanya ditumpukkan-Nya, dan di- 
masukkan-Nya ke dalam neraka Jahan- 
nam. Mereka itulah orang-orang yang me- 
nigi. 

38. Katakanlah kepada orang-orang yang ka- 
fir itu609^ : "jika mereka berhenti (dari ke- 
kafirannya), niscaya Allah akan mengam- 
puni mereka tentang dosa-dosa mereka 
yang sudah lalu; dan jika mereka kembali 
1^610^ sesungguhnya akan berlaku (ke- 
pada mereka) sunnah (Allah terhadap) 
orang-orang dahulu". 

39. Dan perangilah mereka, supaya jangan 
ada fitnah^ll^ dan supaya agama itu se- 
mata-mata untuk Allah ) . Jika mereka 
berhenti (dari kekafiran), maka se- 
sungguhnya Allah Maha Melihat apa 
yang mereka kerjakan. 

40. Dan jika mereka berpaling, maka ke- 
tahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. 
Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan se- 
baik-baik Penolong. 

609). lalah: Abu Sofyan dan sahabat-sahabatnya. 
6 10). Maksudnya: jika mereka kaiii dan kembali memerangi Nabi. 
611). Maksudnya: gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan Agama Islam. 

612). Maksudnya : Menurut An-Nasaf i dan Al-Maraghi, tegaknya agama Islam dan simanya agama-agama 
yang batil. JUZ 10 8. AL ANFAAL (RAMFASAN PERANG) JUZ 10 
Cara pembagian ghanimah. 

41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang 
dapat kamu peroleh sebagai rampasan pe- 
rango'3^ , maka sesungguhnya seperlima 
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak- 
anak yatim, orang-orang miskin dan ib- 


nussabil614) , jika kamu beriman kepada U •^\Uj4JliljrtJLJw4U^AiLao]J-ylJ^V-:_^^J 

Allah dan kepada apa^l 5^ ^ yang Kami tu- '' '' t^-> 

runkan kepada hamba Kami (Muham- ^l^^l^i vjf;'; j^ jJtr^lsjLj^A^ 

mad) di hari Furqaan^**) , yaitu di hari -' <> [-^ -' -^ \^^ ^ - <^ bertemunya dua pasukan. Dan Allah Ma- 

ha Kuasa atas segala sesuatu. 
Rahmat Allah kepada kaum Muslimin dalam 
peperangan Badar. 

42. (Yaitu di hari) ketika kamu berada di 
pinggir lembah yang dekat dan mereka 
berada di pinggir lembah yang jauh se- 
dang kafilah itu berada di bawah ka- 
mu617^ . Sekiranya kamu mengadakan per- 
setujuan (untuk menentukan hari pertem- 
puran), pastilah kamu tidak sependapat 
dalam menentukan hari pertempuran itu, 
akan tetapi (Allah mempertemukan dua 
pasukan itu) agar Dia melakukan suatu 
urusan yang mesti dilaksanakan^is j ^ yaitu 

^^^^-i^C^ 613). Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) ialah harta yang diperoleh daii orang- 
orang kafii dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran 
dinamai/aM. Pembagian yang tersebut dalam ayat ini ialah yang berhubungan dengan ghani- 
mah saja. 

6 14). Maksudnya; seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: 

a. Allah dan Rasul-Nya. 

b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Banu Muthalib). 

c. Anak yatim. 

d. Orang miskin. 

e. (bnussabil. 

Sedang empat perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada meieka yang ikut bertempur. 

615). Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayal Al Qur 'an, malaikat dan pertolongan. 

6 16). Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. 

Yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan ke- 
kalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari j urn 'at 
tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. Sebahagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini 
mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Qur'anul Kariem pada malam 17 Ra- 
madhan. 

617). Maksudnya: kaum muslimin waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan 
orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang Jauh dari Madinah. Sedang kafilah yang 
dipimpin oleh Abu Sofyan itu berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar. 

618). Maksudnya: kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin. 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) JUZ 10 agar orang yang binasa itu binasanya de- 
ngan keterangan yang nyata dan agar 
orang yang hidup itu hidupnya dengan ke- 
terangan yang nyata (puia)*'^) . Sesung- 
guhnya Allah Maha Mendengar lagi Ma- 
ha Mengetahui, 

43. (yaitu) ketika Allah menampakkan mere- 
ka kepadamu di dalam mimpimu (berjum- 
lah) sedikit. Dan sekiranya Allah mem- 
perlihatkan mereka kepada kamu (ber- 
jumlah) banyak tentu saja kamu menjadi 
gentar dan tentu saja kamu akan berban- 
tah-bantahan dalam urusan itu, akan te- 
tapi Allah telah menyelamatkan kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
segala isi hati. 

44. Dan ketika Allah menampakkan mereka 
kepada kamu sekalian, ketika kamu ber- 
jumpa dengan mereka berjumlah sedikit 
pada pengUhatan matamu dan kamu 
ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada 
penglihatan mata mereka, karena Allah 
hendak melakukan suatu urusan yang 
mesti dilaksanakan. Dan hanya kepada 
Allahlah dikembaUkan segala urusan. 

Kewajiban berteguh hati, bersatu dalam pepe- 
rangan dan larangan berlaku sombong dan 
ria. 

45. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu memerangi pasukan (musuh), ma- 
ka berteguh hatilah kamu dan sebutlah 
(nama) Allah sebanyak-banyaknya620\ 
agar kamu beruntung. Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan janganlah kamu berbantah-bantah- 
an, yang menyebabkan kamu menjadi 
gentar dan hilang kekuatanmu dan bersa- 
barlah. Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
619), Maksudnya: agar orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya tidak mempunyai alasan lagi 
untuk tetap di dalam kekafiran itu, dan orang-orang yang benar keimanannya adalah ber- 
dasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. 

620). Maksudnya ialah: memperbanyak zikir dan do'a. JUZ 10 8. AL ANFAAL (RAMP AS AN PERANG) 269 47. Dan janganlah kamu menjadi seperti 
orang-orang yang keluai dari kampung- 
nya dengan rasa angkuh dan dengan mak- 
sud ria kepada manusia serta menghala- 
ngi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) 
Allah meliputi apa yang mereka kerja- 
kan. 

Pengkhianatan syaitan terhadap janjinya kepada 
pengiku t-pengiku tnya. 

48. Dan ketika syaitan menjadikan mereka 
memandang balk pekerjaan mereka dan 
mengatakan: 'Tidak ada seorang manu- 
siapun yang dapat menang terhadap ka- 
mu pada hari ini, dan sesungguhnya saya 
ini adalah pelindungmu". Maka tatkala 
kedua pasukan itu telah dapat saling lihat 
melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke 
belakang seraya berkata: "Sesungguhnya 
saya berlepas diri daripada kamu; sesung- 
guhnya saya dapat melihat apa yang ka- 
mu sekalian tidak dapat melihat; sesung- 
guhnya saya takut kepada Allah". Dan 
Allah sangat keras siksa-Nya. 

49. (Ingatlah), ketika orang-orarjg munafik 
dan orang-orang yang ada penyakit di da- 
lam hatinya berkata: "Mereka itu (orang- 
orang mu'min) ditipu oleh agamanya". 
(Allah berfirman): "Barangsiapa yang 
tawakkal kepada Allah, maka sesungguh- 
nya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bi- 
jaksana", 

50. Kalau kamu melihat ketika para malai- 
kat mencabut jiwa orang-orang yang 
kafir seraya memukul muka dan bela- 
kang mereka (dan berkata): "Rasakanlah 
oiehmu siksa neraka yang membakar", 
(tentulah kamu akan merasa ngeri). 

5 1 . Demikian itu disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah se- 
kali-kali tidak menganiaya hamba-Nya, 

Kebinasaan sesuatu kaum adalah lantaran per- 
buatan mereka sendiri. 

52. (keadaan mereka) serupa dengan keada- 
an Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ser- 
ta orang-orang yang sebelumnya. Mereka ^j-^.^^J ^j>-j o^^^r^ \3j^^-4^CylCJ,W-i^'^jj^S*-^'^ 270 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) JUZ 10 mengingkari ayat-ayat Allali, maka Allah 
menyjksa mereka disebabkan dosa-dosa- 
nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi 
Amat Keras siksaan-Nya. 53. Yang demikian (siksaan) itu adalah kare- 
na sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 
akan merubah sesuatu ni'mat yang telah 
dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, 
hingga kaum itu merubah apa yang ada 
pada diii meieka sendiri^^l^ , dan se- 
sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui, 

54. (keadaan mereka) serupa dengan keada- 
an Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ser- 
ta orang-orang yang sebeiumnya. Mereka 
mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka 
Kami membinasakan meteka disebabkan 
dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan 
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; dan 
kesemuanya adalah oiang-orang yang za- 
lim. 

55. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang 
paling buruk di sisi Allah ialah orang- 
orang yang kafir, karena mereka itu tidak 
beriman. 56. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah 
mengambil perjanjian dari mereka, sesu- 
dah itu mereka mengkhianati janjinya pa- 
da setiap kalinya, dan mereka tidak takut 
(akibat-ak ibatnya). 

57. Jika kamu menemui mereka dalam pepe- 
rangan, maka cerai beraikanlah orang- 
orang yang di belakang mereka dengan 
(menumpas) mereka, supaya mereka 
mengambil pelajaran. 

Syirik adalah dosa yang paling besar dan sikap 
menghadapi kaum musyrikin dalam pepe- 
rangan. 

58. Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) 
pengkhianatan dari suatu golongan, maka 
kembaljkanlah perjanjian itu kepada mereka 
dengan cara yang jujui. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berkhianat. ^y ^ l^lil a1^ [;\JLA vil^jil ail C£>1 liU <i ji^^cKU-^^j^^j^Jt 4^*" > "^ 


4^ ^jj^h"^ f 4jii\ JUit S\j2\yi> 61 r^ 


■>>■ ^ *y ^^ > > ''^-J ^f.* ^ 

621). Allah tidak mencabut ni'mat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum 
itu tetap ta'at dan bersyukut kepada Allah. 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) Dan janganlah orang-orang yang kafir itu 
mengira, bahwa meieka akan dapat lolos 
(dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya 
mereka tidak dapat tnelemahkan (Allah). 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mere- 
ka kekuatan apa saja yang kamu sanggu- 
pi dan dari kuda-kuda yang ditambat 
untuk berperang (yang dengan persiapan 
itu) kamu menggentarkan musuh Allah, 
musuhmu dan orang-orang selain mereka 
yang kamu tidak mengetahuinya; sedang 
Allah mengetahuinya. Apa saja yang ka- 
mu nafkahkan pada jalan Allah niscaya 
akan dibalas dengan cukup kepadamu 
dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). 

Cinta perdamaian dan keharusan 
mempertebal semangat jihad. 

61. Dan jika mereka condong kepada perda- 
maian, maka condonglah kepadanya dan 
bertawakallah kepada Allah. Sesung- 
guhnya Dialah Yang Maha Mendengar la- 
glMaha Mengetahui. 

62. Dan jika mereka bermaksud hendak me- 
nipumu, maka sesungguhnya cukuplah 
Allah (menjadi pelindungmu). Dialah 
yang memperkuatmu dengan pertolong- 
an-Nya dan dengan para mu'min, 

63. dan Yang mempersatukan hati mereka 
(orang-orang yang beriman)622-j , Walau- 
pun kamu membelanjakan semua (ke- 
kayaan) yang berada di bumi, niscaya ka- 
mu tidak dapat mempersatukan hati mere- 
ka, akan tetapi Allah telah mempersatu- 
kan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha 
Perkasa lag! Maha Bijaksana. 

64. Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) 
bagimu dan bagi orang-orang mu'min yang 
mengikutimu. 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para 
mu'min itu untuk berperang. Jika ada dua 
puluh orang yang sabar di antara kamu, 
niscaya mereka dapat mengalahkan dua 
ratus orang musuh. Dan jika ada seratus 
622). Penduduk Madinah yang terdiri dari Aus dan Khazr^ selahi bermusuh-musuhan sebelum Na- 
bi Muhammad s.a.w. hijrah ke Madinah. Sesudah Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke Madinah 
dan mereka masuk Islam, permusuhan itu hiiang. 272 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) JUZ 10 orang (yang sabar) di antaramu, mereka 
dapat mengalahkan seribu daripada 
orang-orang kafii, disebabkan orang- 
orang kafir itu kaum yang tidak menger- 
ti623). 

66. Sekarang Allah telah meringankan kepa- 
damu dan Dia telah mengetahui bahwa 
padamu ada kelemahan. Maka jika ada di 
antaramu seratus orang yang sabar, nis- 
caya mereka dapat mengalahkan dua ra- 
tus orang; dan jika di antaramu ada seri- 
bu orang (yang sabar), niscaya mereka 
dapat mengalahkan dua ribu orang de- 
ngan seizin Allah. Dan Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 

67. Tidak patut, bagi seorang Nabi mempu- 
nyai tawanan sebelum ia dapat meium- 
puhkan musuhnya di muka bumi. Kamu 
menghendaki harta benda duniawiyah se- 
dangkan Allah menghendaki (pahala) 
akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Per- 
kasa lagi Maha Bijaksana. 

68. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang 
telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu 
ditimpa siksaan yang besar karena tebus- 
an yang kamu ambil. 

69. Maka makanlah dari sebagian rampasan 
perang yang telah kamu ambil itu, seba- 
gai makanan yang halal lagi baik, dan ber- 
takwalah kepada Allah; sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang. 

70. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan- 
tawanan yang ada di tanganmu: "Jika 
Allah mengetahui ada kebaikan dalam 
hatimu, niscaya Dia akan memberikan ke- 
padamu yang lebih baik dari apa yang te- 
lah diambil daripadamu dan Dia akan 
mengampuni kamu". Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. OAiSU \_^JlL D_yUc» a5U^»^=L-«,;/ooU 

,j^ » <.*> ^.< --^x ^ \ Maksudnya: mereka tidak mengerti bahwa berperang itu haiuslah untuk membela keyakinan 
dan mena'ati perintah Allah. Mereka berperang hanya semata-mata mempertahankan tradisi 
jahiliyah dan maksud-maksud duniawiyah lainnya. JUZ 10 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 74. Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawan- 
an itu) bennaksud hendak berkhianat 
kepadamu, maka sesungguhnya mereka 
telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, 
lalu Allah inenjadikan(mu) betkuasa ter- 
hadap mereka. Dan Allah Maha Menge- 
tahui lagi Maha Bijaksana. 

Sesungguhnya orang-orang yang beri- 
man dan berhijrah serta berjihad dengan 
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan 
orang-orang yang memberikan tempat ke- 
diaman dan pertolongan (kepada orang- 
orang muhajirin), mereka itu satu sama Lain 
lindung-melindungi^24^ , Dan (terha- 
dap) oiang-orang yang beriman, tetapi be- 
lum berhqrah, maka tidak ada kewajiban 
sedikitpun atasmu melindungi mereka, 
sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) ji- 
ka mereka meminta pertolongan kepada- 
mu dalam (urusan pembelaan) agama, 
maka kamu wajib memberikan per- 
tolongan kecuali terhadap kaum yang te- 
lah ada perjanjian antara kamu dengan 
mereka. Dan Allah Maha MeUhat apa 
yang kamu kerjakan. 

Adapun orang-orang yang kafir, sebagi- 
an mereka menjadi pelindung bagi seba- 
gjan yang lain. Jika kamu (hai para mus- 
ymin) tidak melaksanakan apa yang telah 
diperintahkan Allah itu^^s ^ , niscaya akan 
terjadi kekacauan di muka bum! dan keru- 
sakan yang besar. 

Dan orang-orang yang beriman dan ber- 
hijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberi tempat ke- 
diaman dan memberi pertolongan (kepa- 
da orang-orang muhajirin), mereka itulah 
orang-orang yang benar-benar beriman. 
Mereka memperoleh ampunan dan rezki 
(ni*mat) yang mulia. 
624). Yang dimaksud dengan lindung melindungi iaiah: di antara Muhajirin dan Anshar teijalin per- 
saudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan 
dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada permulaan Islam mereka waris-mewa- 
risi seakan-akan meieka bersaudaia kandung. 

625). Yang dimaksud dengan apa yang telah diperintahkan Allah itu: keharusan adanya persaudaraan 
yang teguh antara kaum muslimin. 274 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) JUZ 10 
JUZ 10 8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) PENUTUP Surat Al Anfaal menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umum- 
nya, khususnya menerangkan Perang Badai, yaitu peperangan yang menentukan jalan sejarah 
Islam dan muslimin, bahkan tidak akan salah kiranya kalau dikatakan bahwa Perang Badar itu 
menentukan jalan sejarah umat manusia pada umumnya. Sebahagian besar surat ini mengan- 
dung hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan peperangan; tingkah laku orang-oraiig 
kafir, orang-orang munaHk dan sebahagian orang-orang Islam yang tidak kuat imaimya dalam 
peperangan. Kemudian ditegaskan bahwa Allah menolong orang-orang yang beriman dan meng- 
hancuikan orang-orang kafir dan munafik itu, adalah merupakan suimah-Nya yang tidak dapat 
dimungkiri berlakunya, sebagaimana pernah terjadi pada Fir'aun dan kaumnya serta umat- 
umat yang sebelumnya. • 

PERSESUAIAN SURA TAL ANFAAL DENGAN SURAT A T TA UBAH. 

Sebagaimana hainya hubungan surat-surat yang lain dengan surat-surat yang sesudahnya, 
maka hal yang dikemukakan oleh surat Al Anfaal, seperti hal-hal yang berhubungan dengan 
pokok-pokok agama dan furu*nya, sunnah Allah, syari*at hukum-hukum perjanjian dan janji 
setia, hukum perang dan damai dan sebagainya disebutkan pula dalam surat At Taubah, umpa- 
manya: 

1. Perjanjian yang dikemukakan surat Al Anfaal dijela^an oleh surat At Taubah, terutama 
hal-hal yang berhubungan dengan pengkhianatan musuh terhadap janji-janji mereka. 

2. Sama-sama menerangkan tentang memerangi orang-orang musyrikin, dan Ahli Kitab. 

3. Surat Al Anfaal mengemukakan bahwa yang mengurus dan memakmurican Masjidilharam itu 
ialah orang-orang yang bertakwa, sedang surat At Taubah meneran^an bahwa orang-orang 
musyrik tidak pantas mengurus dan memakmurican mesjid, bahkan mereka akan meng- 
halangJialangi orang-orang Islam terhadapnya. 

4. Surat Al Anfaal menyebut sifat-sifat orang-orang yang sempuma imaimya, dan sifat-sifat 
orang-orang kafir, lalu pada akhir surat diterangkan pula tentang hukum perlindungan atas 
orang-orang muslim yang berhqrah, orang-orang muslim yang tidak berhgrah serta orang- 
orang kafir. Hal yang serupa dikemukakan pula oleh surat At Taubah. 

5. Surat Al Anfaal menganjurkan agar bemafkah di jalan Allah, sedang surat At Taubah mene- 
gaskan sekali lagi. Begitu pula dalam surat Al Anfaal diterangkan tentang penggunaan harta 
rampasan perang, sedang surat At Taubah menerangkan penggunaan zakat. 

6. Surat Al Anfaal mengemukakan tentang orang-orang munafik dan orang-orang yang ada 
penyakit dalam hatinya, kemudian surat At Taubah menerangkaimya lebih luas. 

Kalau kita perhatikan, ternyata bahwa antara surat Al Anfaal dan surat At Taubah terdapat 
hubungan yang erat sekali. Seakan-akan keduanya merupakan satu surat, bahkan sebahagian 
ahli tafsir mengatakan bahwa: Kalau tidaklah karena ketentuan Allah, maka mereka akan me- 
mandang surat Al Anfaal dan surat At Taubah sebagai satu surat. 9. ATTAUBAH(PENGAMPUNAN) JUZ 10 SURAT AT TAUBAH 
(Pengampunan) MUQADDIMAH 

Sunt At Taubah terdiii atas 129 ayat termasuk gdongan surat-suiat Madaniyyah. Suiat ini 
dinamakan **At Taubah** yang berarti pengampunan berhubung kata **At Taubah** berulang 
kali disebut dalam suiat ini. Dinamakan juga dengan *'Baraah** yang beiaiti berlepas dirt yang 
di sini maksudnya pemyataan pemutusan perhubungan, disebabkan kebanyakan pc^ok pembi- 
caraannya tentang pemyataan pemutusan pexjanjian damai dengan kaum musynkin. 

Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberape nama yang lain yang merupa- 
kan sifot daii surat ini. 

Berlainan dengan suiat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak terdapat bas- 
malah, kaiena surat ini adalah pemyataan perang total dengan arti bahwa segenap kaum mus- 
limin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bemafo»- 
kan perdamaian dan dnta kasih Allah. 

Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s.a.w. kembali dari peperangan Tabuk yang 
teijadi pada tahun 9 H. Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina *Ali tA. pada musim haji 
tahun itu juga. 

Selain daripada pemyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu, maka 
surat ini mengandung pula pokok-pokok isi sebagai berikut: 

1. Keimanan: 

AQah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman; pembalasan atas amal- 
an-amalan manusia hanya dari Allah; segala sesuatu menurut sunnatuUah; perlin- 
dungan Allah bagi orang-orang yang beriman; kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. 
disisi Allah. 

2. Hukum-hukum: 

Kewajiban menafkahkan harta; macam-macam harta dalam agama serta peng- 
gunaannya; jizyah; peganjian dan perdamaian; kewsyiban umat blam terhadap 
Nabinya, sebab-sebab orang Islam melakukan perang total; beberapa dasar pdi- 
tik ken^araan dan peperangan dalam Islam. 

3. Kisah-kisah: 

Nabi Muhammad s.aw. dengan Abu Bakar r.a. di suatu gua di bukit Tsur ketika 
hgrah; perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin); perang Tabuk. 

4. Dan lainAain: 

Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkatan-tingkatan mereka. 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 277 
t^Jl^ 
AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 

SURATKE9: 129 ayat PENGUMUMAN TENTANG PEMBA TALAN PER- 
JANJIAN DAMAf DENG AN KAUM MUSYRl- 
K/N. 

Orang Islam bebas dari tanggung jawab 
terhadap perjanjian dengan kaum 
musyrikin. 

1. (Inilah pemyataan) pemutusan perhubung- 
an daripada Allah dan Rasul-Nya (yang di- 
hadapkan) kepada orang-orang musyrikin 
yang kamu (kaum muslimin) telah meng- 
adakan perjanjian (dengan mereka). 

2. Maka berjalanlah kamu (kaum musyri- 
kin) di muka bumi selama empat bulan 
dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ka- 
mu tidak akan dapat melemahkan AUah, 
dan sesungguhnya Allah menghinakan 
orang-orang kafir^^?^ _ 

3. Dan (inilah)suatu permakluman dari Allah 
dan Rasul-Nya kepada umat manusia 
pada hari h^i akbar^^^) , bahwa sesung- 
guhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri 
dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika 
kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka 
bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika 
kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya kamu tidak dapat melemah- 
kan Allah. Dan beritakanlah kepada orang- 
orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih. ^-M^u:4JUi2i^j^JJ ^^oi » *[r 


627). Sebeium turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan orang- 
orang musyrikin. Di antara isi perjanjian itu iabh tidak ada peperangan antara Nabi Muham- 
mad s.a.w. dengan orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhiyi ke 
Mekah dan tawaf sekeliling Ka*bah. AUah s.w.t. membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan 
kepada kaum muslimin memerangi kembali. Maka tutunlah ayat ini dan kaum musyrikin dibe- 
ri kesempatan 4 bulan lamanya di tanah Arab untuk memperkuat diii. 

628). Berfoeda pendapat ahli tafsir tentang yang dimaksud dengan haji akbar; ada yang mengatakan 
hari Nahar, ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud dengan haji akbar di sini ialah 
haji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. 278 9. ATTAUBAH(PENGAMPUNAN) JUZ 10 4. kecuali orang-orang musyiikin yang ka- 
mu telah mengadakan petjanjian (dengan 
mereka) dan mereka tidak menguiangi se- 
suatupun (dari isi peijanjian)mu dan ti- 
dak (pula) mereka membantu seseorang 
yang memusuhi kamu, maka terhadap 
mereka itu penuhilah janjinya sampai ba- 
tas waktunya629^ . Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa. 

Pengumuman perang terhadap kaum 
musyrikin. 

5. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram 
it\xf>^^\ , maka bunuhlah orang-orang 
musyrixin itu di mana saja kamu jumpai 
mereka, dan tan^aplah mereka. Kepung- 
lah mereka dan intaikh di tempat pengin- 
taian. Jika mereka bertaubat dan mendiri- 
kan shalat dan menunaikan zakat, maka 
berilah kebebasan kepada mereka untuk 
berjalan^^') Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lag! Maha Penyayang. 6. Dan jika seorang di antara orang-orang 
musyrikin itu meminta perlindungan ke- 
padamu, maka lindungilah ia supaya ia 
sempat mendengar firman Allah, kemudi- 
an antarkanlah ia ke tempat yang aman 
baginya. Demikian itu disebabkan mere- 
ka kaum yang tidak menegetahui. 

Sebab-sebab perjanjian damai dibatalkan. 

7. Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) da- 
ri sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang- 
orang musyrikin, kecuali orang-orang 
yang kamu telah mengadakan perjanjian 
(dengan mereka) di dekat Masjidilha- 
ram632^ ? maka selama mereka berlaku lu- 


629). 630). 631). 
632). Maksud yang diberi tangguh 4 bulan itu ialah: mereka yang memun^iri janji mereka dengan 
Nabi Muhammad s.a.w. Adapun mereka yang tidak memun^iri janjinya maka peijanjian itu 
diteruskan sampai berakhii masa yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sesudah berakhir masa 
itu, malca tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin. 

Yang dimaksud dengan bulan Haram di sini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada 
kaum musyrikin itu, yaitu mulai 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat ini), sampai dengan 10 
Rabi*ul akhir. 

Maksudnya: terjamin keamanan mereka. 

Yang dimaksud dengan dekat Masjidilharam ialah: Al Hudaibiyah, suatu tempat yang terletak 
dekat Mekah di jalan ke Madinah. Pada tempat itu Nabi Muhammad s.a.w. mengadakan per- 
janjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun. JUZ 10 9. ATTAUBAH(PENGAMPUNAN) 279 rus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku 
lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguh- 
nya Allah menyukai orang-orang yang 
bertakwa. 

8. Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi 
Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang 
musyrikin), padahal jika mereka memper- 
oleh kemenangan terhadap kamu, mereka 
tidak memelihara hubungan kekerabatan 
terhadap kamu dan tidak (pula mengin- 
dahkan) perjanjian. Mereka menyenang- 
kan hatimu dengan mulutnya, sedang 
hatinya menolak. Dan kebanyakan mere- 
ka adalah orang-orang yang fasik (tidak 
menetapi perjanjian). 

9. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah de- 
ngan harga yang sedikit, lalu mereka 
menghalagi (manusia) dari jalan Allah. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang 
mereka kerjakan itu. 

10. Mereka tidak memelihara (hubungan) ke- 
rabat terhadap orang-orang mu'min dan 
tidak (pula mengindahkan) perjanjian. 
Dan mereka itulah orang-orang yang me- 
lampaui batas. 

11. Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) 
adalah saudara-saudaramu seagama. Dan 
Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum 
yang mengetahui. 12. Jika mereka merusak sumpah (ianji)nya 
sesudah mereka beijanji, dan mereka 
mencerca agamamu, maka perangilah 
pemimpin-pemimpin orang-orang kafir 
itu, karena sesungguhnya mereka itu ada- 
lah orang-orang yang tidak dapat dipe- 
gang janjinya, agar supaya mereka ber- 
henti. 

13. Mengapakah kamu tidak memerangi 
orang-orang yang merusak sumpah (janji- 
nya), padahal mereka telah keras kemau- 
annya untuk mengusii Rasul dan mere- 
kalah yang pertama kali memulai meme- 
rangi kamu? Mengapakah kamu takut ke- 
pada mereka padahal Allah-lah yang ber- 
hak untuk kamu takuti, jika kamu benar- 
benar orang yang beriman. '^'V\'t:'^A\'-M\> I^C^^^ajC^^sL^^ i_^jj^ ir^=cic ij_;4^^ij<-^ 
280 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) JUZ 10 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan 
menyiksa mereka dengan (perantaiaan) 
tangan-tanganmu dan Allah akan meng- 
hinakan mereka dan menolong kamu ter- 
hadap mereka, serta mel^akan hati 
orang-orang yang beiiman, 

15. dan menghilangkan panas hati orang- 
orang mu'min. Dan Allah menerima tau- 
bat orang yang dikehendaki-Nya. Allah 
Maha Mengetahui lag! Maha Bijaksana. 

Ufian keimamn. 

16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan 
dibiarkan (begitu s{ga), sedang Allah be- 
lum mengetahui (dalam kenyataan) orang- 
orang yang begihad di antara kamu dan 
tidak mengambil menjadi teman yang se- 
tia selain Allah, Ra^l-Nya dan orang- 
orang yang beriman. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu keijakan. 

Orang-orang yang hyak memakmurkan 
mesjid-mesjid. 

17. TidaUah pantas orang-orang musyrik itu 
memakmudcan megid-mesjid Allah, se- 
dang moreka mengakui bahwa mereka 
sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia- 
sia pekegaannya, dan mereka kekal di da- 
lam neraka. 

18. Hanyalah yang memakmurkan mesjid- 
meqid Allah ialah orang-orang yang ber^ 
iman kepada Allah dan hari kemudian, 
serta tetap mendirikan shalat, menunai- 
kan zakat dan tidak takut (kepada siapa- 
pun) selain kepada Allah, maka mereka- 
lah orang-orang yang dfliarapkan termasuk 
golongan orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 

19. Apakah (orang-orang) yang member! mi- 
numan kepada orang-orang yang menger- 
jakan haji dan mengurus Ma^idilharam, 
kamu samakan dengan orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian 
serta berjihad di jalan Allah? Mereka ti- 
dak sama di sisi Allah; dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada kaum yang 
zalim«33). ^J^ J ^v^===0 Ju b aW 1 jfc^ Joe j^Jb^^JL^ 
>r.i > V-t c s --^ .,-'-* ?■ ot 


633). Ayat ini dituninkan untuk membantah anggapan bahwa memberi minum para haji dan mengu- 
rus MasjidiDiaiam lebih utama daii beriman kepada Allah serta berhijiah di jalan AUah. JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 281 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah 
serta berjihad di jalan Allah dengan haxta 
benda dan diii tnereka, adalah lebih tinggi 
derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang- 
orang yang mendapat kemenangan. 

21. Tuhan mereka menggembirakan mereka 
dengan memberikan rahmat daripada- 
Nya, keridhaan dan syurga, mereka mem- 
peroleh di dalamnya kesenangan yang ke- 
kal, 

22. mereka kekal di dalamnya selama-lama- 
nya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala 
yang besar. 

23. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu jadikan bapa-bapa dan saudara- 
saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika 
mereka lebih mengutamakan kekafiran 
atas keimanan dan siapa di antara kamu 
yang menjadikan mereka pemimpin-pe- 
mimpinmu, maka mereka itulah orang- 
orang yang zalim. 

24. Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, 
saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluai- 
gamu, harta kekayaan yang kamu usaha- 
kan, perniagaan yang kamu khawatiri ke- 
rugiannya, dan rumah-rumah tempat ting- 
gal yang kamu sukai, adalah lebih kamu 
cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan 
(dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggu- 
lah sampai Allah mendatangkan keputus- 
an-Nya." Dan Allah tidak memberi pe- 
tunjuk kepada orang-orang fasik. 

Umat Islam mendapat kemenangan 
datam pelbagai pertempuran. 

25. Sesungguhnya Allah telah menolong ka- 
mu (hai para mu*minin) di medan pepe- 
rangan yang banyak, dan (ingatlah) pepe- 
rangan Hunain, yaitu di waktu kamu 
menjadi congkak karena banyaknya jum- 
lahmu, maka jumlah yang banyak itu ti- 
dak memberi manfa'at kepadamu sedikit- 
pun, dan bumi yang luas itu telah terasa 
sempit olehmu, kemudian kamu lari ke 
belakang dengan bercerai-beraL 

26. Kemudian Allah menurunkan ketenang- 
an kepada Rasul-Nya dan kepada orang- 
orang yang beriman, dan Allah menurun- 


282 9. ATTAUBAH(PENGAMPUNAN) JUZ 10 kan bala tentara yang kamu tiada melihat- 
nya, dan Allah menimpakan bencana ke- 
pada oiang-orang yang kafii, dan demiki- 
anlah pembalasan kepada orang-orang 
yang kafir. 

Sesudah itu Allah menerima taubat daii 
orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 28. Hai orang-oiang yang beriman, sesung- 
guhnya orang-oiang yang musyrik itu 
najis634\ ^ maka janganlah mereka men- 
dekati Masjidilhaxam^^^ j sesudah tahun 
iiii636^ . Dan jika kamu khawatir menja- 
di miskin637\ ^ maka Allah nanti akan 
memberikan kekayaan kepadamu dari 
kaiuniaNya, jika Dia menghendakl Se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui la- 
gi Maha B^aksana. 

29. Perangilah orang-orang yang tidak ber- 
iman kepada Allah dan tidak (pula) kepa- 
da hari kemudian dan mereka tidak meng- 
haramkan apa yang telah diharamkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak ber- 
agama dengan agama yang benar (agama 
Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi- 
kan Al Kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah*38\ dengan pa- 
tuh sedang mereka dalam keadaan tun- 
duk. 

Kepercayaan orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nasrani serta sikap-sikap 
mereka. 

30. Orang-orang Yahudi berkata: "Uzaii itu 
putera Allah" dan orang Nasrani berka- 
ta: "Al Masih itu putera Allah". Demiki- 
an itulah ucapan mereka dengan mulut 
mereka, mereka meniru perkataan orang- 
orang kafir yang terdahulu. Dila'nati 
Allah -lah mereka; bagaimana mereka 
sampai berpaling? 


<. » ^ < ><f 

634). Maksudnya: jiwa orang musyrikin itu dianggap kotoi karena mempersekutukan AUah. 

63S). Maksudnya: tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umiah. Menurut pendapat sebahagian 

mufassirin yang lain ialah kaum musyrikin itu tidak boleh masuk daeiah haram baik untuk 

keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan yang lain. 
636). Maksudnya: sesudah tahun 9 hijrah. 
637). Karena tidak membenarkan orang musyrikin mengerjakan haji dan umrah, karena pencaharian 

orang-orang muslim boleh jadi berkurang. 
638). Jizyah ialah: pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan 

Islam, sebagai imbangan bagi jaminan keamanan diri mereka. JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 283 31 . Meieka menjadikan oiang-oiang alim- 
nya, dan rahib-rahib mereka sebagai tu- 
han selain Allah^^Q^ ^ dan (juga mereka 
mempertuhankan) Al Masih putera Mar- 
yam; padahal mereka hanya disuruh me- 
nyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 
Maha Suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 32. Mereka berkehendak memadamkan caha- 
ya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- 
ucapan) mereka, dan Allah tidak meng- 
hendaki selain menyempurnakan cahaya- 
Nya, walaupun orang-orang yang kafir ti- 
dak menyukai. 

33. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya 
(dengan membawa) petuiguk (Al-Qur*an) 
dan agama yang benar untuk dimenang- 
kan-Nya atas segala agama, walaupun 
orang-orang musyrik tidak menyukai. 

34. Hai orang-orang yang beriman, sesung- 
guhnya sebahagian besar dari orang- 
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nas- 
rani benai-benar memakan harta orang 
dengan jalan yang batil dan mereka meng- 
halang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
Dan orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah 
kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih, 

35. pada hari dipanaskan emas perak itu da- 
lam neraka Jahannam, laiu dibakar de- 
Dgatmya dahi mereka, lambung dan pung- 
gung mereka (lalu dikatakan) kepada 
mereka: "Inilah harta bendamu yang ka- 
mu simpan untuk dirimu sendiri, maka 
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa 
yang kamu simpan itu". 

Bulan-bulan yang dihormati. 

36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi 
Allah ialah dua belas bulan, dalam ke- 
tetapan Allah di waktu Dia menciptakan 
langit dan bumi, di antaranya empat bulan 

639). Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan 
membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyunih membuat ma'siat atau 
mengharamkan yang halal. 284 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) JUZ 10 haram^^O) . Itulah (ketetapan) agama yang 
hirus, maxa janganlah kamu menganiaya 
diri^4 1 ^ kamu dalam bulan yang empat itu, 
dan perangUah kaum musyrikin itu se- 
muanya sebagaimana merekapun meme- 
langi kamu semuanya; dan ketahuilah 
bahwasanya Allah beserta orang-oiang yang 
bertakwa. 37. Sesungguhnya mengundur-undurkan bu- 
lan haram itu642^ adalah menambah ke- 
kaflran, dlsesatkan orang-orang yang ka- 
fii dengan mengundur-undurkan itu, me- 
reka menghalalkannya pada suatu ta- 
hun dan mengharamkannya pada tahun 
yang lain, agar mereka dapat mensesuai- 
kan dengan bilangan yang Allah meng- 
haramkannya maka mereka menghalal- 
kan apa yang diharamkan Allah. (Syai- 
tan) menjadikan mereka memandang baik 
perbuatan mereka yang buruk itu. Dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang kafir. 

KISAH PERANG TABUK 
Perintah untuk berjihad. 

38. Hai orang-orang yang beriman, apakah 
sebabnya apabila dikatakan kepada 
kamu: "Berangkatlah (untuk berperang) 
pada jalan Allah** kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah ka- 
mu puas dengan kehidupan di dunia sd>a- 
gai ganti kehidupan di akhirat? padahal 
keni'matan hidup di dunia ini (dibanding- 
kan dengan kehidupan) di akhirat hanya- 
lah sedikit. 

39. Jika kamu tidak berangkat untuk berpe- 
rang, niscaya Allah menyiksa kamu de- 
ngan siksa yang pedih dan digantinya 
(kamu) dengan kaum yang lain, dan ka- 
mu tidak akan dapat memberi ke- 
mudharatan kepada-Nya sedikitpun. 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3 tlAiL^^^4J4l jn_^JLc>lj4il:^=» 

640). Uhatnot 119. 

641). Maksudnya janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengeijakan perbuatan yang dilarang 
seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan. 

642). Muharram, Rajab, Zulkaedah, Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan- 
bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggai oleh mereka de- 
ngan mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan 
yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bilangan bulan-bulan yang di- 
sucikan yaitu empat bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu tata tertib di Jazirah 'Arab menjadi 
kacau dan lalu lintas perniagaan terganggu. JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 285 40. Jikalau kamu tidak menolongnya (Mu- 
hammad) maka sesungguhnya Allah te- 
lah menolongnya (yaitu) ketika orang- 
oiang kafir (musyiikin Mekah) mengeluar- 
kannya (dari Mekah) sedang dia salah 
seorang dari dua oiang ketika keduanya 
beiada dalam gua, di waktu dia berkata 
kepada temannya: "Janganlah kamu ber- 
duka cita, sesungguhnya Allah beserta 
kita." Maka Allah menurunkan kete- 
nangan-Nya kepada (Muhammad) dan 
membantunya dengan tentara yang ka- 
mu tidak meljhatnya, dan Allah men- 
jadikan seruan orang-orang kafir itulah 
yang rendah. Dan kalimat Allah itulah 
yang tinggi. Allah Maha Peikasa lag! Maha 
Bijaksana^^a-j. 41. 42. Berangkatlah kamu balk dalam keadaan 
merasa ringan ataupun merasa berat, dan i;r^fl;Lii^"d;ni;;''i;i;'ta"drn""d^^ ;i^i;^'';;i;;^^S4ii L^jscit 

Ian Allah. Yang demikian itu adalah lebih J-^Olf^J)^^.^'^ uh:^<^(t'^r^J 
baik bagimu jika kamu mengetahuL ^^ ^ > < ' - Kalau yang kamu serukan kepada meie- 
ka itu keuntungan yang mudah diperoleh 
dan perjalanan yang tidak berapa jauh, 
pastilah meieka mengikutimu, tetapi tem- 
pat yang dituju itu amat jauh terasa oleh 
mereka. Mereka akan bersumpah dengan 
(nama) Allah: "Jikalau kami sanggup ten- 
tulah kami berangkat bersama-samamu" 
Mereka membinasakan diii meieka sen- 
diri644^ dan Allah mengetahui bahwa se- 
sungguhnya mereka benar-benar orang- 
orang yang berdusta. 

Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa 
kamu membeii izin kepada mereka (un- 
tuk tidak pergi berperang), sebelum jelas 
bagimu orang-orang yang benar (dalam 
keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui 
orang-orang yang berdusta? 


643). 644). Maksudnya: orang-orang kafii teiah bersepakat hendak membunuh Nabi Muhammad s.a.w. 
maka Allah s.w.t. memberitahukan maksud jahat orang-orang kafir itu kepada Nabi Muham- 
mad s.a.w. Karena itu maka beliau ke luar dengan ditemani oleh Abu Bakar dari Mekah dan 
dalam peijalanannya ke Madinah beliau bersembunyi di suatu gua di bukit Tsuur. 
Maksudnya: mereka akan binasa disebabkan sumpah mereka yang palsu itu. 286 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) JUZ 10 Hanya orang munafikbh yang tidak 
mau berperang. 

44. Orang-orang yang beiiman kepada Allah 
dan haii kemudian, tidak akan meminta 
izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad 
dengan harta dan diii mereka. Dan Allah 
mengetahui orang-orang yang bertakwa. 

45. Sesungguhnya yang akan meminta izin 
kepadamu, hanyalah orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada Allah dan hari kemu- 
dian, dan hati mereka ragu-ragu, karena 
itu mereka selalu bimbang dalam keragu- 
raguannya. 

46. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah 
mereka menyiapkan persiapan untuk ke- 
berangkatan itu, tetapi Alkih tidak menyu- 
kai keberangkatan mereka, maka Allah 
melemahkan keinginan mereka, dan di- 
katakan kepada mereka: "Tinggallah ka- 
mu bersama orang-orang yang tinggal 
itu." 

47. Jika mereka berangkat bersama-sama ka- 
mu, niscaya mereka tidak menambah ka- 
mu selain dari kerusakan belaka, dan ten- 
tu mereka akan bergegas-gegas maju ke 
muka di celah-celah barisanmu, untuk 
mengadakan kekacauan di antaramu; se- 
dang di antara kamu ada orang-orang 
yang amat suka mendengarkan perkata- 
an mereka. Dan Allah mengetahui orang- 
orang yang zalim. 

48. Sesungguhnya dari dahulupun mereka te- 
lah mencaii-caii kekacauan dan mereka 
mengatur pelbagai macam tipu daya un- 
tuk (merusakkan) mu, hingga datanglah 
kebenaran (pertolongan Allah), dan me- 
nanglah agama Allah, padahal mereka ti- 
dak menyukainya. 

49. Di antara mereka ada orang yang berka- 
ta: ^'Berilah saya keizinan (tidak pergi ber- 
perang) dan janganlah kamu menjadikan 
saya teijerumus ke dalam fitnah". Keta- 
huilah, bahwa mereka telah teijerumus ke 
dalam fitnah64S^ . pan sesungguhnya 
Jahaimam itu benar-benar meliputi orang- 
orang yang kafir. i^ ^ ■ -> n f- K >1 64S). Ada beberapa orang munafik yang tidak mau pergi berperang ke Tabuk (daerah kekuasaan 
Romawi) dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi, berhubung 
dengan itu turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa 
keengganan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan itu adalah 
suatu fitnah. 


JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 287 50. Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, 
mereka menjddi tidak senang karenanya; 
dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu ben- 
cana, mereka berkata: "Sesungguhnya ka- 
mi sebelumnya telah memperhatikan urus- 
an kami (tidak peigi berperang)** dan 
mereka berpaling dengan rasa gembira. 

51. Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan me- 
nimpa kami melainkan apa yang telah 
ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah 
Pelindung kami, dan hanyalah kepada 
Allah orang-orang yang beriman hams 
bertawakkal". LJJk^lJL-dy. 
Katakanlah: "tidak ada yang kamu tung- 
gu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu 
dari dua kebaikan^^^ ) . Dan kami menung- 
gu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan 
menimpakan kepadamu azab (yang be- 
sar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan ta- 
ngan kami. Sebab itu tunggulah, sesung- 
guhnya kami menunggu-nunggu bersama- 


53. Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu 
baik dengan sukarela ataupun dengan ter- 
paksa, namun nafkah itu sekaU-kali tidak 
akan diterima dari kamu. Sesungguhnya 
kamu adalah orang-orang yang fasik." 

54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka 
untuk diterima dari mereka nafkah-naf- 
kahnya melainkan karena mereka kafir 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
tidak mengerjakan sembahyang, melain- 
kan dengan malas dan tidak (pula) me- 
nafkahkan (harta) mereka, melainkan de- 
ngan rasa enggan. yi::^ \ Ojit Y^^^J ji-/j ^\^3yLk=> 55. Maka janganlah harta benda dan anak- 
anak mereka menarik hatimu. Sesung- 
guhnya Allah menghendaki dengan (mem- 
beri) harta benda dan anak-anak itu un- 
tuk menyiksa mereka dalam kehidupan di 
dunia dan kelak akan melayang nyawa 
mereka, sedang mereka dalam keadaan 
kafir. 


646). Yaitu mendapat kemenangan atau mati syahid. 288 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) JUZ 10 56. Dan meieka (orang-oiang munafik) bei- 
sumpah dengan (nama) Allah, bahwa se- 
sungguhnya meieka teimasuk golongan- 
mu; padahal meieka bukanlah dari 
golonganmu, akan tetapi meieka adalah 
oiang-oiang yang sangat takut (kepada- 
mu). 

57. Jikalau meieka mempeioleh tempat pei- 
lindungan atau gua-«ua atau lobang-lo- 
bang (dalam tanah) niscaya meieka peigi 
kepadanya dengan secepat-cepatnya. 

Sikap orang munafik terhadappem- 
bagian sedekah. 

58. Dan di antara meieka ada oiang yang 
mencelamu tentang (pembagian) za- 
kat; jika meieka diberi sebahagian dari 
padanya, meieka beisenang hati, dan ji- 
ka meieka tidak diberi sebahagian daii- 
padanya, dengan seita meita meieka 
menjadi maiah. 

59. Jikalau meieka sungguh-sungguh lidha 
dengan apayang diberikan Allah dan 
Rasul-Nya kepada meieka, dan berica- 
ta: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah 
akan memberikan kepada kami sebaha- 
gian dari kaiunia-Nya dan demikian 
(pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami 
adalah oiang-oiang yang beihaiap ke- 
pada Allah", (tentulah yang demikian itu 
lebih baik bagi meieka). 

Ketentuan-ketentuan pembagian zakat. 

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah 
untuk oiang-oiang fakii, oiang-oiang mis- 
kin, penguius-penguius zakat, paia 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memeidekakan) budak. oiang-oiang 
yang beihutang, untuk jalan Allah dan 
oiang-oiang yang sedang dalam peijalan- 
an, sebagai sesuatu ketetapan yang diwa- 
jibkan Allah; dan Allah Maha Mengeta- 
hui lagi Maha Bijaksana^^^y '^.^^y^^===^'^l^\^y^j 


'%' ji3^ O Vi^jl llijL^ ^d3j JL^ i 
647). Yang berhak menehma zakat ialah: 

1 . Orang fakir: orang yang amat sengsaia hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk 
memenuhi penghidupannya. 

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 

3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta 
zakat. 

4. Mu'allaf: orang kaflr yang ada harapan masuk Islam dan orang yang bam masuk Islam yang 
imannya masih lemah. 

5. Memerdekakan budak: mencakup jup untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh 
orang-orangkafir. JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 61. Di antara mereka (orang-orang munailk) 
ada yang menyakiti Nabi dan mengata- 
kan: "Nabi mempercayai setnua apa yang 
didengarnya". Katakanlah: "la memper- 
cayai semua yang balk bagi kamu, ia ber- 
iman kepada Allah, mempercayai orang- 
orang mu'min, dan menjadi rahmat bagi 
orang-orang yang beriman di antara 
kamu". Dan orang-orang yang menyakiti 
Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pe- 
dih. 

Tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap 
Nabi 

62. Mereka bersumpah kepada kamu dengan 
(nama) Allah untuk mencari keridhaan- 
mu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah 
yang lebih patut mereka cari keridhaan- 
nya jika mereka adalah orang-orang yang 
mu'min. 

63. Tidakkah mereka (orang-orang munaHk 
itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa 
menentang Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya neraka Jahannamlah bagi- 
nya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah 
kehinaan yang besar. 

64. Orang-orang yang munafik itu takut akan 
diturunkan terhadap mereka sesuatu su- 
ral yang menerangkan apa yang tersem- 
bunyi dalam hati mereka. Katakanlah ke- 
pada mereka: 'Teruskaniah ejekan-ejek- 
anmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya)". 
Sesungguhnya Allah akan menyatakan 
apa yang kamu takuti itu. 

65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka 
(tentang apa yang mereka lakukan itu), 
tentulah mereka akan menjawab: "Se- 
sungguhnya kami hanyalah bersenda 
gurau dan bermain-main saja". Kata- 
kanlah: "Apakah dengan Allah, ayat- 
ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu ber- 
olok-olok?" 


I > ^^ 1 ''i-'^ *Tt T-^> ''!<''' -^ '^-l 6. Orang-orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan 
ma'siat dan tidak sanggup membayamya. Adapun orang yang berhutang untuk memeiihara 
persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, waiaupun ia mampu mem- 
bayamya. 

7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pettahanan Islam dan kaum muslimin. 
Di antaia ahli tafsit ada yang berpendapat bahwa fie sabilillah itu mencakup juga kepen- 
tingan-kepentihgan umum seperti mendirikan sekolah; rumah-rumah sakit dan Iain-Iain. 

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaiaan dalam 
perjalanannya. 290 9. AT TAUBAH fPENGAMPUNAN) 66. Tidak usah kamu minta ma'af, karena ka- 
mu kafir sesudah beriman, Jika Kami me- 
ma'afkan segolongan daiipada kamu (lan- 
taran mereka taubat), niscaya Kami akan 
mengazab golongan (yang lain) disebab- 
kan mereka adalah oiang-orang yang se- 
lalu berbuat dosa. 

Hasutan-hasutan orang-orang munafik 
dan ancaman Allah terhadap mereka. 

67. Orang-orang munafik laki-laki dan perem- 
puan, sebagian dengan sebagian yang lain 
adalah sama, mereka menyuruh mem- 
buat yang munkar dan melarang berbuat 
yang ma'ruf dan mereka menggenggam- 
kan tangannya^^S^ , Mereka telah lupa 
kepada Allah, maka Allah melupakan me- 
reka. Sesungguhnya orang-orang munafik 
itulah orang-orang yang fasik. 68. Allah mengancam orang-orang munafik 
laki-laki dan perempuan dan orang-orang 
kafir dengan neraka Jahannam. Mereka 
kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu 
bagi mereka; dan Allah mela'nati mere- 
ka; dan bagi mereka azab yang kekal, 

69. (keadaan kamu hai orang-orang munafik 
dan musyrikin adalah) seperti keadaan 
orang-orang yang sebelum kamu, mereka 
lebih kuat daripada kamu, dan lebih ba- 
nyak harta benda dan anak-anaknya da- 
ripada kamu. Maka mereka telah meni'- 
mati bagian mereka, dan kamu telah me- 
ni'mati bagianmu sebagaimana orang- 
orang yang sebelummu meni'mati bagi- 
annya, dan kamu mempercakapkan (hal 
yang batil) sebagaimana mereka memper- 
cakapkannya. Mereka itu, amalannya 
menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; 
dan mereka itulah orang-orang yang me- 
rugi. 

70. Belumkah datang kepada mereka berita 
penting tentang orang-orang yang sebe- 
lum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, 
Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Mad- 
yan, dan (penduduk) negeri-negeri yang 
telah musnah649^ ? jelah datang kepada 
648). Maksudnya: berlaku kikir. 

649). 'Aad ialah kaum Nabi Hud a.s.. Tsamud ialah kaum Nabi Shaleh a.s,; penduduk Mad-yan 

ialah kaum Nabi Syu'aib a.s. dan penduduk negeri yang telah musnah ialah kaum Nabi Luth 

a.s. JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 291 mereka rasul-rasul dengan membawa ke- 
terangan yang nyata; maka Allah tidak- 
lah sekali-kali menganiaya mereka, akan 
tetapi merekalah yang menganiaya diri 
mereka sendiri. 

Anjuran kepada orang-orang mu "min 

dan janji Allah terhadap mereka. 

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) 
menjadi penolong bagi sebahagian yang 
lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang ma'ruf, mencegah dari yang mun- 
kar, mendirikan sembahyang, menunai- 
kan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi 
rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


'5 V''' "^ "'•IT'' ^ *-*K-*'T'''^'^ 

72. Allah menjanjikan kepada orang-orang f^C^O-^Ol^-^^'j yj^ J ^^^^' <U>\ J^j 
yang mu'min lelaki dan peremuan, (akan ^ " " y *, ^ ^t '■» ^ ^-^ 

mendapat) syurga yang di bawahnya "^^J^^^^SClll^jLj^Orl^p^^ 
mengalir sungai-sungai, kekal mereka di ' > ^ -^ '^^ • -' 

dalamnya, dan (mendapat) tempat-tem- >j ^> J ^t"^"'*^^^ ' ^/sjlr;-''^^ 'S 

pat yang bagus di syurga 'Adn. Dan ke- -A- — ^ ^ \,J^<^J^J y-^ V^-^^— | 

rldhaan Allah adalah lebih besar; itu ada- ^^ ^ . ''W""\\''^ '^W^ 

lah keberuntungan yang besar. ^ ji.-^ ^ jyj \j> viiji 

Keharusan bersikap tegas terhadap 

orang-orang kafir dan munafik. Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang- •>»f^^ . . ^ >'sV -^ x". ■'> \i ,'' -i -tn^-t-'' 
munafik itu. ii^b<:^V^4^bj^^^====^'TH;^c5^ V>- " l.l'l .^-".^. 11- .!• ^^ _. II »»'- -111 f- 

orang kafir dan orang-orang i 

dan bersikap keraslah terhadap mereka. ^^ ^ ^*-'^» >-5x^,> ^^^^K ^^ 

Tempat mereka ialah neraka Jahannam. ^^J^^i^^^iy^JJ''-'-^^&-^y^^%'X^ 

Dan itulah tempat kembali yang seburuk- ^^ 

buruknya. Mereka (orang-orang munafik itu) ber- 
sumpah dengan (nama) Allah, bahwa 
mereka tidak mengatakan (sesuatu yang 
menyakitimu). Sesungguhnya mereka 
telah mengucapkan perkataan kekafiran, 
dan telah menjadi kafir sesudah Islam, 
dan mengingini apa yang mereka tidak 
dapat mencapainya^SO^ • dan mereka ti- 
dak mencela (Allah dan Rasul-Nya), ke- 
cuali karena Allah dan Rasul-Nya telah 
melimpahkan karunia-Nya kepada me- 
reka. Maka jika mereka bertaubat, itu 
adalah lebih balk bagi mereka, dan jika 
mereka berpaling, niscaya Allah akan 

6S0). Maksudnya: mereka ingin hendak membunuh Nabi Muhammad s.a.w. 292 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) JUZ 10 mengazab mereka dengan azab yang pe- 
dih di dunia dan di akhiiat; dan mereka 
sekali-kali tidak mempunyai pelindung 
dan tidak (pula) penolong di muka bu- Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya. 

75. Dan di antara mereka ada orang yang te- 
lah berikrar kepada Allah: "Sesungguh- 
nya jika Allah memberikan sebahagian 
karunia-Nya kepada kami, pastilah kami 
akan bersedekah dan pastilah kami ter- 
masuk orang-orang yang saleh." 

76. Maka setelah Allah memberikan kepada 
mereka sebahagian dari karunia-Nya, 
mereka kikii dengan karunia itu, dan ber- 
paling, dan mereka memanglah orang- 
orang yang selalu membelakangi (kebe- 
naran). 

77. Maka Allah menimbulkan kemunafikan 
pada hati mereka sampai kepada waktu 
mereka menemui Allah, karena mereka 
telah memungkiii terhadap Allah apa 
yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya 
dan (juga) karena mereka selalu berdusta. 78. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah 
mengetahui rahasia dan bisikan mereka, 
dan bahwasanya Allah amat mengetahui 
segala yang ghaib? 

Kemunafikan adalah dosa yang tidak 
diampuni Allah. 

79. (Orang-orang munafik) yaitu orang-orang 
yang mencela orang-orang mukmin yang 
memberi sedekah dengan sukareia dan 
(mencela) orang-orang yang tidak mem- 
peroleh (untuk disedekahkan) selain seke- 
dar kesanggupannya, maka orang-orang 
munafik itu menghina mereka, Allah akan 
membalas penghinaan mereka itu, dan un- 
tuk mereka azab yang pedih. 

80. Kamu memohonkan ampun bagi mereka 
atau tidak kamu mohonkan ampun bagi 
mereka (adalah sama saja). Kendatipun 
kamu memohonkan ampun bagi mereka 
tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali 
tidak akan memberi ampun kepada mere- 
ka. Yang demikian itu adalah karena 


* ><. >i *^^' 


JUZ 10 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) mereka kafir kepada Allah dan Rasul- 
Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang fasik. 

Keadaan orang-orang mumfik yang 
tidak mau turut ber jihad. 

81. Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut 
berperang) itu, merasa gembira dengan 
tinggalnya mereka di belakang Rasulul- 
lah, dan mereka tidak suka berjihad de- 
ngan harta dan jiwa mereka pada jalan 
Allah dan meieka berkata: "Janganlah 
kamu berangkat (pergi berperang) daiam 
panas terik ini". Katakanlah: "Api nera- 
ka Jahannam itu lebih sangat panas- 
(nya)", jikalau mereka mengetahui. 

82. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit 
dan menangis banyak, sebagai pembalas- 
an daii apa yang selalu mereka kerjakan. 83. Maka jika Allah mengembalikanniu ke- 
pada satu golongan dari mereka, kemudi- 
an mereka minta izin kepadamu untuk ke 
luar (pergi berperang), maka katakanlah: 
"Kamu tidak boleh ke luai bersamaku se- 
lama-lamanya dan tidak boleh meme- 
rangi musuh bersamaku. Sesungguhnya 
kamu telah rela tidak pergi berperang kali 
yang pertama. Karena itu duduklah (ting- 
gallah) bersama orang-orang yang tidak 
ikut berperang65l\" 

Larangan menyembahyangkan jenazah 
orang munafik. 

84. Dan janganlah kamu sekaU-kaii menyem- 
bahyangkan (jenazah) seorang yang 
mati di antara mereka, dan janganlah ka- 
mu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. 
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati 
dalam keadaan fasik. 


<S^M'^^' '■''■- ^p ^yy.^^\y O UJ tS'j 'J*r 

651). Setelah Nabi Muhammad s.a.w. selesai daii peperangan Tabuk dan kembali ke Madinah dan 
bertemu dengan segolongan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, lalu mereka minta 
izin kepadanya untuk ikut pergi berperang, maka Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah 
mengabulkan permintaan mereka, karena mereka dari semula tidak mau ikut berperang. 294 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 85. Dan janganlah harta benda dan anak- 
anak mereka menarik hatimu. Sesung- 
guhnya Allah menghendaki akan menga- 
zab meieka di dunia dengan harta dan 
anak-anak itu dan agar melayang nyawa 
meieka, dalam keadaan kafii. 

Keengganan orang munafik untuk 
ber jihad dan pahala orang yang 
berjihad. 

86. Dan apabila diturunkan sesuatu surat 
(yang memerintahkan kepada oiang 
munafik itu): "Berimanlah kamu kepada 
Allah dan berjihadlah beserta Rasul- 
Nya**, niscaya orang-orang yang sang- 
gup di antara mereka meminta izin kepa- 
damu (untuk tidak berjihad) dan mereka 
berkata: "Biaikanlah kami berada ber- 
sama orang-orang yang duduk6S2\" 

87. Mereka rela berada bersama orang- 
orang yang tidak peigi berperang^53\ ^ dan 
hati mereka telah dikunci mati, maka 
mereka tidak mengetahui (kebahagiaan 
beriman dan berjihad). 

88. Tetapi Rasul dan orang-orang yang ber- 
iman bersama dia, mereka berjihad 
dengan harta dan diri mereka. Dan mere- 
ka itulah orang-orang yang memperoleh 
kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang- 
orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka 
syurga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalam- 
nya. Itulah kemenangan yang besar. 


90. Dan datang (kepada Nabi) orang-orang 
yang mengemukakan "uzui, yaitu orang- 
orang Arab Badwi agar diberi izin bagi 
mereka (untuk tidak pergi berjihad), sedang 
orang-orang yang mendustakan Allah dan 
Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja. Kelak 
orang-orang yang kafir di antara mereka itu 
akan ditimpa azab yang pedih. 652). Maksudnya: orang-orang yang tidak ikut pergi berperang. 

653). Maksudnya: wanita-wanita, anak-anak, orang-orang lemah, orang-orang yang sakit dan orang- 
orang yang sudah tua. JUZ 10 9. ATTAUBAH(PENGAMPUNAN1 Uzur-uzur yang dibenarkan syara ' 
untuk tidak berjihad. 

91. Tiada dosa (lantaian tidak pergi berjihad) 
atas orang-orang yang lemah, atas oiang- 
oiang yang sakit dan atas orang-orang 
yang tidak memperoleh apa yang akan 
mereka nafkahkan, apabila mereka berla- 
ku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Tidak ada jalan sedikitpun untuk menya- 
lahkan orang-orang yang berbuat baik. 
Dan Allah Nfaha Pengampun lagi Maha 
Penyayang, 

92. dan tiada (pula dosa) atas orang-orang 
yang apabila mereka datang kepadamu, 
supaya kamu member! mereka kendara- 
an, lalu kamu berkata: "Aku tidak mem- 
peroleh kendaraan untuk membawamu", 
lalu mereka kembali, sedang mata 
mereka bercucuran air mata karena 
kesedihan, lantaran mereka tidak mem- 
peroleh apa yang akan mereka nafkah- 
kan654^ 

93. Sesungguhnya jalan (untuk menyalah- 
kan) hanyalah terhadap orang-orang yang 
meminta izin kepadamu, padahal mereka 
itu orang-orang kaya. Mereka rela berada 
bersama-sama orang-orang yang tidak 
ikut berperang dan Allah telah mengunci 
mati hati mereka, maka mereka tidak 
mengetahui (akibat perbuatan mereka). l\\yC>, ^^^y^Jj ^\y^^^ \ j| 


JO^A-OL 


654). Maksudnya: mereka bersedih hati karena tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan 
kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) JUZ 11 JUZ 11 

94. Mereka (orang-orang munafik) menge- 
mukakan "uzurnya kepadamu, apabila ka- 
mu telah kembali kepada mereka (dari 
medan perang). Katakanlah: "Janganiah 
kamu mengemukakan 'uzur; kami tidak 
percaya lagi kepadamu, (karena) sesung- 
guhnya Allah telah memberitahukan ke- 
pada kami beritamu yang sebenamya. Dan 
Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekei- 
jaanmu, kemudian kamu dikembalikan ke- 
pada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu 
apa yang telah kamu keijakan*'. 

95. Kelak mereka akan bersumpah kepada- 
mu dengan nama Allah, apabila kamu 
kembali kepada mereka, supaya kamu 
berpaling dari mereka^SS^ . Maka berpa- 
linglah dari mereka; karena sesungguh- 
nya mereka itu adalah najis dan tempat 
mereka Jahannam; sebagai balasan atas 
apa yang telah mereka kerjakan. 96. Mereka akan bersumpah kepadamu, agar 
kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika 
sekiranya kamu ridha kepada mereka, 
maka sesungguhnya Allah tidak ridha ke- 
pada orang-orang yang fasik itu. 

97. Orang-orang Arab Badwi itu6S6\ ^ lebih sa- 
ngat kekafiran dan kemunaflkannya, dan 
lebih wajar tidak mengetahui hukum-hu- 
kum yang diturunkan Allah kepada Ra- 
sul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui la- 
gi Maha Bijaksana. 4iit liljJ Ja j^-^=l) <^^^^ \ij'XSJc^ >3^Jf 


98. Di antara orang-orang Arab Badwi itu, 
ada orang yang memandang apa yang 
dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai 
suatu kerugian dan dia menanti-nanti 
marabahaya menimpamu; merekalah 
yang akan ditimpa marabahaya. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahui. 


655). Maksudnya: tidak mencela mereka. 

656) Orang-orang Badwi ialah orang-orang Arab yang berdiam di padang pasir yang hidupnya selalu 
berpindah-pindah. 9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 99. Dan di antara orang-orang Arab Badwi 
itu, ada orang yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian, dan meman- 
dang apa yang dinafkahkannya (di jalan 
Allah) itu, sebagai jalan mendekatkannya 
kepada Allah dan sebagai jalan untuk 
memperoleh do 'a Rasul. Ketahuilah, 
sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan 
bagi mereka untuk mendekatkan diri 
(kepada Allah). Kelak Allah akan me- 
masukkan mereka ke dalam rahmat 
(surga)Nya; sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang 
pertama-tama (masuk Islam) di antara 
orang-orang muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka de- 
ngan baik, Allah ridha kepada mereka dan 
merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga • surga 
yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; 
mereka kekal di dalamnya selama-lama- 
nya. Itulah kemenangan yang besar. /^\3i^\^iJ*J0^\^ 101. Di antara orang-orang Arab Badwi yang 
di sekelilingmu657A \^^ ada orang-orang 
munafik; dan (juga) di antara penduduk 
Madinah. Mereka keterlaluan dalam ke- 
munafikannya. Kamu (Muhammad) ti- 
dak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah 
yang mengetahui mereka. Nanti mereka 
akan Kami siksadua kali kemudian mere- 
ka akan dikembalikan kepada azab yang 
besar. 

102. Dan (ada pula) orang-orang lain yang me- 
ngakuidosa-dosa mereka, mereka men- 
campur baurkan pekerjaan yang baik de- 
ngan pekerjaan lain yang buruk. Mudah- 
mudahan Allah menerima taubat mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

Keharusan penguasa memungut zakat. 

103. Ambillah zakat dari sebagjan harta me- 
reka, dengan zakat itu kamu membersih- 
kan^SS^ dan mensucikan659^ mereka, dan 


657). Maksudnya: orang-orang Badwi yang berdiam di sekitar Madinah. 

658). Maksudnya: zakat