Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats


4jj&I fcllt Translation of the Meanings of Surah al- 

Faatihah and Juz 'Amma 

in the Azerbaijani (Azeri) Language 
Malik Fahd admaQuran ?api markazi r iJ\ ttjt 3lJp jJI Xji dlil! 2Ls£» ^^ 

cJuj^Jl cJv^wail ApLJai JLgi dill! *-oj^ 
.-M i T i (,ojyl\ 4Ju Jill — . AjjSVI ixJDlj j%-P f-j^j *£U)1 Ijy* *-+^ry 

<m» - AtV- VA- • : dloj 

j\y*S\ -) OjiVl 4*131 - 4^-y - jl^l -^ 

**V - AiV- VA- % : dJLoj 1 al-Fatiha surosi Cuzl > *>i \ 2j-\J&\ 5jj^ al-Fatiha («Kitabi a?an») surasi 
1 . Rahmli, Msrhsmstli Allahin 
adi ib! 

2. Hsmd Allaha, abmbrin 
Rabbins msxsusdur, 

3. Rshmli, Msrhsmstli olana, 

4. Din gununun Sahibins! 

5. Yalniz Sons ibadst edir, 
yalniz Sandsn komsk dibyirik. 

6. Bizi dogru yola yonslt! 

7. Bsx§ etdiyin kssbrin 
yoluna, qszsba dwpar olanlann 
V9 azmi§lann yoluna yox! ^m^lSSm & >fcj^T j£Citf LS jjj 78 an-Naba surasi Cuz30 r* >>» va v-^^j-- an-Naba («Xabar») surasi n5in? Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1 . Onlar bir-birincbn ns bars- 
sinds soru§urlar? 

2. Boyuk bir xabar [Qiyamat 
V9 ya Quran] barssinds, 

3. hansi ki, onlar onun ba- 
rssinds ixtilafdadirlar. 

4. Xeyr, onlar [bu xsbsrin 
haqq oldugunu] hokmsn bib- 
cskbr! 

5. Bir daha - xeyr, onlar [bu 
xabsrin haqq oldugunu] hokmsn 
bibcskbr! 

6. Msgar Biz yeri do§sk 
etmsdikmi? 

7. Daglari da payaciqlar?! 

8. Biz sizi cut-cut yaratdiq. 

9. Yuxunuzu da rahatliq etdik. 

10. Biz gecsni ortiik etdik. 

11. Gunduzu da dolanacaq 
[ruzi qazanmaq vaxti] etdik. 

12. Uzsrinizds yeddi [qat] 
mohksm [goy] qurduq 

13. va 90X parlaq, qizmar bir 
9iraq [guns§] yaratdiq. 

14. Biz buludlardan §inl-§inl Jr^ N-^wyxaig **g0A -*A ybjAlS^z* >^%p P 'oj&^fJ*<£$ yo^j^^s 

78 an-Naba surasi Cuz30 T% f.j*r\ VA L_Jt5 ;> - tokiibn su endirdik ki, 

15. onunla don vo bitgi yeti§- 
dirok, 

16. habeb [agaclan bir-birino] 
sarma§an baglar. 

17. Hoqiqoton, Ayird etmo 
giinii [Allah torofindon] mibyyon 
edilmi§ vaxtdir! 

18. Surun ufuriibcoyi giin 
dosto-dosto [moh§oro] gobcoksi- 
niz. 

19. O giin goy atpihb [mobk- 
brin yero enmosi ii9un] qapi- 
qapi olacaqdir. 

20. Daglar da horokoto goti- 
rilib ilgima 9evribcokdir. 

21. Hoqiqoton, Cohonnom [asi 
olanlar 1191111 hazirlanmi§] pus- 
qudur. 

22. O, hoddi a§anlann qa- 
yidi§ yeridir. 

23. Onlar orada osirbrb qala- 
caqlar. 

24. Onlar orada no bir sorinlik, 
no do [susuzluqlanni yatirtmaq 
U9iin] bir i?ki dadacaqlar. 

25. [Ifdikbri] yalniz qaynar 
su vo irin [olacaq]. 

26. [etdikbri omolbrino] 

78 an-Naba surasi Ciiz30 r* ftjA-» va i—Jioj^- miivafiq coza olaraq. 

27. Hoqiqoton, onlar haqq- 
hesab (pokitacoyino iimid etmir- 
ditar. 

28. Ayotarimizi do qotiyyotlo 
tokzib edirdilor. 

29. Biz hor bir §eyi hesaba 
ahb [lovhi-mohfuzda] yazmi§iq. 

30. Eta iso dadin! Biz sizo 
ozabdan ba§qa bir §ey artirma- 
yacagiq! 

31. Hoqiqoton, muttoqilori nicat 
yeri [Connot], 

32. baglar vo uzumluktar, 

33. dolgun do§lii homya§id 
qizlar 

34. vo dolu qodohlor gozloyir! 

35. Onlar orada no bir bo§ 
soz, no do bir yalan e§idocoklor. 

36. [Bu] sonin Robbindon 
olan miikafat vo artiqlamasi ita 
veritan box§i§ olacaq. 

37. [O Robbindon ki] goylo- 
rin, yerin vo onlann arasinda 
olanlann Robbidir, Morhomot- 
lidir. Onlar Ona bir soz beta 
deyo bilmoyocoklor. 

38. Ruh [Cobrail] vo moloklor 
sof-sof duracagi giin, Rohmanin ) ^^b^^i\y>\^^^>\ ®$1^^^^5 >J 


^ '.' ) O^^^I^l^^^JJi ) V)l^5^6~*^l CllJ U^'Jl^. 1 -^ 

^ £\^$&&jc£$& ^ 


t^l^Jt^s l x f, i^ 4 's^^pC^jrjy\ ^J^y^ 78 an-Naba surasi Cuz30 r* *j*-» VA L~J\ d^~> izn verdiyi kimsabrdan va dogru 
dam§anlardan ba§qa he? kas 
dam§mayacaq. 

39. O, haqq olan gundur. Har 
kim istesa Rabbins tarsf qayidan 
bir yol [siginacaq] tapa bibr! 

40. Haqiqatan, Biz sizi yaxin 
bir azabla qorxutduq. O gun 
insan 6z albri ib [axirat U9U11 
oziina] na hazirladigina nazar 
salacaq, kafir iss: «Ka§ man [bu 
azaba dii9ar olmamaq U9un] 
torpaq o lay dim! » - deyacakdir. 


79 an-Naziat surasi Ciiz 30 f* t$r\ VI OlPjUlSj^- an-Naziat («Can alanlar») surasi ^gjfe. ^ • . ■ _ ; Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1 . And olsun [kafirbrin bsds- 
nindsn ruhu] zorla (pixaranlara! 

2. And olsun [mominbrin bs- 
dsnindan ruhu] rahathqla 9ixa- 
ranlara! 

3. And olsun [goyda] ravan- 
rsvan iizonbro! 

4. And olsun [bir-birini] 
otmokb otujpnbra! 

5. And olsun buyuruqlan 
yerina yetirsnbro! 

6. O giin titrsysn titrsyscsk 
[ilk dsfs surun ufuriilduyu giin, 
yer, goy brzoyo gobcok vo hor 
§ey mshv olacaq], 

7. onun ardinca yens titrayi? 
olacaq [ikinci dofo surun iifii- 
ruldiiyu giin hami diribcok]. 

8. O giin qolbbr qorxudan 
titroyocok, 

9. o qolbbrin [sahibbrinin] 
gozbri zslilcssino yero dikibcok- 
dir. 

10. [Kafir br, Axiroto inanma- 
yanlar] deyirbr: «Dobrudanmi 
biz [yenidsn] svvslki vsziyysti- 
rnizs qaytanlacagiq?! ^JTO&U ji 


Qi^J5'*^?cX &w* 


© £&4&'^^&i& 79 an-Naziat surasi Ciiz 30 r* *>» v* oiPjUiSj^ 1 1 . Horn eta 9iirumu§ siimuk- 
tar olduqdan sonra?! 

12. Onlar deyirtar: «Demoli, 
bu ziyanh bir qayidi§dir». 

13. O [ikinci dofo surun ufii- 
riilmosi], yalniz bir doh§otli sos- 
dir. 

1 4. Eta o zaman onlar [dorhal 
qobirtarindon 91x1b] yerin sot- 
hinds olacaqlar. 

15. Musanin ohvalati sons 
golib fatdimi? 

16. O zaman ki, Rabbi onu 
muqoddos Tuva vadisindo 9a- 
girib demi§dir: 

17. «Fironun yanina get, ho- 
qiqoton o, hoddini a§mi§dir! 

18. Vo de: «[Giinahlardan] to- 
miztanmok istoyirsonmi? 

19. Soni Robbino torof [Ona 
ibadot etmoyo] yonoldimmi ki, 
son [Ondan] qorxasan?» 

20. [Musa Allahin dediktarini 
Firona 9atdirdiqdan sonra] ona 
on boyuk mociizoni gostordi. 

21. O iso [haqqi] tokzib edib 
asi oldu. 

22. Sonra da uz 9evirib [fitno- 
fesad torotmoyo] soy gostordi. 

©i^i^^A^ &y> &ij£*&z\ ji c^lliy V43&&L 79 an-Naziat surasi Ciiz 30 8 r* *>t v^ oujiJidj^- 23. O [camaati] toplayib [onlan] 
uca sasb fagirdi 

24. V9 dedi: «Sizin an uca rab- 
biniz msnsm!)) 

25. Allah da onu axirat va 
diinya azabina du9ar etdi. 

26. Haqiqatan, onda [Allahdan] 
qorxan bandabr 1191111 ibrat vardir. 

27. Sizinmi yaradih§iniz 
99tindir, yoxsa goyunmu?! O, 
onu qurdu, 

28. onun qubbasini ucaltdi va 
onu duzaldib kamil hala saldi, 

29. gecasini qaranhq etdi va 
saharini 9ixartdi [i§iqh etdi]. 

30. Yeri da ondan sonra do§adi, 

31. ondan suyunu vs otlagini 
9ixartdi, 

32. daglan da [barkidib] yerba- 
yer etdi, 

33. [Bu nematbr] sizin va mal- 
qaranizin faydalanmasi tupiin- 
diir. 

34. 9n boyiik felakst [Qiyamst] 
goldiyi zaman, 

35. o gun insan nabr etdiyini 
xatirlayacaqdir. 

36. Cahannam do har gorana ^lH^^^^Ih. y-^yj 79 an-Naziat surasi Ciiz 30 T* *j£-t V^ olPjUioj^ [syani olaraq] gostaritacakdir. 

37. Kim haddi a§mi§sa, 

38. diinya hayatim iistiin tut- 
mu§sa, 

39. haqiqatan, Cahannsm onun 
siginacagi olacaqdir. 

40. Ancaq kim Rsbbinin ma- 
qaminda [hiizurunda haqq-he- 
sab U9iin] dayanmaqdan qorx- 
mu§ V9 nafsina ehtirasi qadagan 
etmi§s9, 

41. haqiqatan, Cannat onun 
siginacagi olacaqdir. 

42. Sandan Saat [Qiyamat] 
barasinda soru§urlar ki, «na za- 
man vaqe olacaq?» 

43. Onun xatirlanmasindan 
sons no [fayda olacaq]?! 

44. Onun tarn bilmsk sonin 
Rabbins aiddir. 

45. San yalniz ondan [Qiya- 
matin dah^tindan] 99kin9ni qor- 
xudansan. 

46. Onlar Qiyamati gordiikferi 
giin [bu diinyada] yalniz bir ax- 
§amqabagi [giinortadan giin ba- 
tana qadar], yaxud onun sahari 
[giin ?ixandan giinortaya] qadar 
qaldiqlanni giiman edacaktar! \Z%\$&5j>\% 


t "»f ^^ T -"^ <* 

80 Gbasa surasi Cuz30 10 r% *>» A • ^^^p 5 j j-*» dbasa («Qa§qabagini tokdii») 
surasi Rahmli, Marhamatli Allahin adi ib! 

1 . [O] qa§qabagini tokiib uzii- 
nii dondardi. 

2. Yanina korun galmasindan 
dolayi. 

3. San haradan bilirsan ki, ola 
bilsin ki, o tamizbnacak, 

4. yaxud nasihat xatirlayacaq 
V9 bu xatirlama ona fayda ve- 
racakdir. 

5. [Sanin oyiid-nasihatina] 
mohtac oldugunu hiss etmayan 
kimsaya galinca, 

6. son ona diqqat yetirirsan 
[soziinii dinbyirsan]. 

7. 9gar o [iman gatirib kiifkbn] 
tamizbnmazsa sons no olacaq?! 

8. Ancaq soy gostarib sanin 
yanina gabn 

9. V9 [Allahdan] qorxan kim- 
says galinca isa, 

10. Son ondan iiz fevirirsan! 

11. Xeyr! $ubhasiz ki bu 
[ay star], bir oyiid-nasihatdir. 

12. Kim istasa, onu xatirlayar 
[V9 ondan ibrat alar]. *g0&>- —4 


<^HS*5 


2) jo/Ji'cli/ J^ 80 9basa surasi Cuz30 11 V ♦ * ji-t A ♦ j~£- 5jJ-rf 13. [Bu Allah kslami] 90X moh- 
tersm sohifobrdo, 

14. [uca maqama] qaldinlmi§, 
tamizbnmi? [sahifabrdodir]. 

15. [Bu sohifabr] el9ibrin alb- 
rindadir. 

16. [O el9ibr ki] mohtaram va 
miitidirbr. 

17. Oliim olsun insana! O neco 
do nankordur! 

18. [Allah] onu hansi §eydsn 
yaratdi? 

19. [Allah] onu niitfodan ya- 
ratdi V9 mibyyan §okb saldi. 

20. Sonra yolu [haqq yolunu, 
yaxud ana botnindan 91x1$ yo- 
lunu] onun U9U11 asanla§dirdi. 

21. Sonra onu olduriib qabra 
yerb§dirdi. 

22. Sonra istsdiyi zaman onu 
dirildocakdir. 

23. Xeyr! O, hob do [Allahin] 
buyurdugunu yerina yetirmir. 

24. Insan, yemayino bir nazar 
salsin! 

25. Haqiqatan biz yagi§i bol- 
bol yagdirdiq. 

26. Sonra da yeri 9at-9at yardiq 

27. vs orada don bitirdik, )j&^^Jpcy9(j 80 Bbasa surasi Cuz30 12 f* *jJM A • j-^p 5 jj-» 28. uziim vayonca, 

29. zeytun va xurma baglari, 

30. agaclan six-six [bir-birina 
sarma§an, iri govctali agaclan 
olan] baglar, 

31. meyvabr vo otlar da [bitir- 
dik]. 

32. [Bu nemattar] sizin va mal- 
qaranizin faydalanmasi U9iindur. 

33. Eta ki, qulaqbatinci, dah- 
§9tli S9S galdi, 

34. o gun insan qa9acaq 6z 
qarda§indan, 

35. anasindan, atasindan, 

36. hay at yolda§indan va ogul- 
larmdan! 

37. O gun onlardan har biri- 
nin yetarinca i§i olacaqdir [yal- 
niz 6z hay ma qalacaq]! 

38. O gun [bir 90X] iiztar par- 
layacaq, 

39. gtitacak, sevinacakdir. 

40. O gun [bir 90X] uztarda isa 
toz-torpaq olacaq, 

41. onlan ztilmat [razil gor- 
ksm] biiruyacskdir. 

42. Onlar [son iki ays do vssf 
olunanlar] kafirtar, giinahkar- 
lardir! 


81 at-Takvir surasi Cuz 30 13 f • * j£-» A > jdj^sJ' 5jj-- 3t-T3kvir («Sannma») surasi 
Rshmli, Marhsmstli Allahin adi ib! 

1. Giino§ sannanda [nuru ge- 
dsnds], 

2. ulduzlar dii^nds, 

3. daglar [yerindsn qopanhb] 
hsrsksts gatiribixta, 

4. [onuncu ayina 9atmi§] bogaz 
dsvsbr ba§h-ba§ina buraxilanda, 

5. vah§i heyvanlar bir yers 
toplananda, 

6. danizbr alovlandinlanda, 

7. ruhlar [har biri 6z tayina] 
qovu§durulanda, 

8. diri-diri [torpaga] gomiil- 
mii§ qiz soru§ulanda, 

9. [ki, o] hansi gunaha gora 
6ldiirulmu§dur [deyibcakdir]? 

10. [Bukulmu§] sahifsbr [pmal 
daftarbri] afilanda, 

1 1 . goy uzu soyulanda [biikii- 
bnds], 

12. cahannam alovlandinlanda, 

13. va Cannot [Allahdan qor- 
xanlara] yaxinla§dinlanda, 

14. har kimso [xeyir vs §ar 
amalbrindan] no gatirdiyini bib- 
cskdir. 


A -^ 


ijL^rdibjJ /o^u* $cl&jis5% ^u#r& 4* 


£30 i*j Ji 


■^ )<->S^>> fc.z 81 at-Takvir surasi Ciiz 30 14 T • t jk\ A > jij^l «jj-» 15. Yox, and i^ram geri 9aki- 
lanlara [digar ulduzlardan farqli 
olan istiqamata harakat edan- 
bra], 

16. seyr edib gizbnan sayya- 
rabra [gees yanib, gunduz go- 
riinmayan ulduzlara]! 

17. And olsun qaralmaqda 
olan gecaya, 

18. va a9ilmaqda olan subh 
9agma! 

19. Haqiqatan, bu [Quran] 
mohtaram bir el9inin [Cabrailin] 
soziidiir [gatirdiyi Allah kalami- 
dir]. 

20. [O el9i ki] 90X qiivvatli, 
ar§in Sahibi yaninda 90X hor- 
matlidir, 

21. orada [mabkbr arasinda] 
itaat olunandir, ham da [Allahin 
ona tap§irdigi vazifabri yerina 
yetirmakda] 90X etibarhdir. 

22. Sizin dostunuz he9 da dali 
deyildir. 

23. O, onu [Cabraili] aydm 
iifuqda gordii. 

24. O, qeybdan [ona bildiri- 
bnbri tablig etmaya] da xasislik 
edan deyildir. 

25. O [Quran], da§qalaq olun- 2U)iJ\:tf ^J&& S£&%$i 

w*&>£' '" 


81 3t-T3kvir surasi Ciiz 30 15 T • * j£-t A ^ ji^ s *jf mu§ [Allahin Rohmotindon qo- 
vulmu§, bnotbnmi§] §eytanm 
sozu do deyildir. 

26. Eb iso hara gedirsiniz? 

27. O, abmbr 1191111 yalniz bir 
oyiid-nosihotdir. 

28. Sizbrdon dogru [yolda] 
olmaq is toy on kimsobr 1191111. 

29. Abmbr in Robbi Allah 
istomoso, siz istoyo bilmozsiniz! 82 al-Infitar surasi Ciiz 30 16 r* *jA-» ay jiioAi^i $jj~- al-Infitar («Yanlma») surasi Rshmli, Marhamatli Allahin adi ib! 

1 . Goy yanlanda, 

2. ulduzlar dagilib sspsbnsnds, 

3. dsnizbr da§ib bir-birins 
qan§anda, 

4. qsbirbr fevribnds, 

5. hsr kimss [diinyada] ns 
etdiyini vs nsyi tork edib getdi- 
yini bibcsk. 

6. Ey insan! Ssni 6z Ssxavotli 
Rabbins qar§i azdiran nadir? 

7. Hansi ki, ssni yaratdi, ssni 
diizdtdi vo sans gozsl bir bifim 
verdi, 

8. ssni istediyi §skb saldi. 

9. Xeyr! Gksins, [siz] haqq- 
hesab olunmagi yalan hesab 
edirsiniz! 

10. Hsqiqston, sizin ustiinuzds 
gozst^ibr - 

11. Qox mohterom, [smolbri] 
yazanlar [vardir ki,] 

12. [onlar] sizin no etdikbri- 
nizi bilirbr. 

13. Htaqiqston, itastkarlar [mo- 
minbr] nemstbr i^indo olacaqlar. *C&L -~* 
82 al-Infitar surasi Ciiz 30 17 f* *>» AT jUaii^Tl 5jj— 14. Vo §ubhosiz ki, giinahkarlar 
Cohonnomdo olacaqlar. 

15. Onlar ora haqq-hesab 
gunu giracskbr. 

16. Onlar ssla ondan yayina 
bilmayacskbr [Cshsnnsm odun- 
dan 9ixan deyilbr]! 

17. Son no bibrdin ki, Din 
gunu nadir?! 

18. Bir daha, son no bibrdin 
ki, Din gunu nadir?! 

19. O gun kimss kimssys fay da 
vers bilmsz. Vs o gun hokm yalniz 
Allahin olacaqdir! ^^o^ij^ ^f^ Si 
83 al-IYlutaffifin surasi Ciiz 30 18 y» *j£-t AT jpM.Mjj** al-Mutaffifin («Cakida va 
ol(iida aldadanlar») surasi mk «h»te^?® ; ';Tl Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1 . Vay 99kicta va o^ikb alda- 
danlann halina! 

2. O kasbr ki [ozbri] camaat- 
dan [bir §ey] aldiqda [onu] diiz 
93kmayi tabb edar, 

3. Onlar U9iin [bir §ey] 99k- 
dikda va ya o^diikda isa [onlan] 
ziyana salarlar [askik verertar]. 

4. Mtagar onlar dii§unmurbr 
ki, diribcskbr, 

5. [ozii da] azamatli grinds, 

6. o gun ki, insanlar abmbrin 
Rabbinin hiizurunda duracaqlar?! 

7. Xeyr! Fbqiqatan, gunahkar- 
larin [amal yazisi olan] kitabi 
Siccindadir! 

8. San na bibrdin ki, Siccin 
nadir?! 

9. [O] yazilmi§ kitabdir [kita- 
bin saxlanilan yeridir]! 

10. O giin vay halina takzib 
edanbrin! 

11. O kasbr ki haqq-hesab 
gununii takzib edirbr. 

12. Onu da yalniz haddi a§an, Wm^^M ^^>^sa^ gafc *g0A -^ 


.> T^LivLUAi^ 4y^>!3^^^ (J) o^ J^^^So]^ 83 al-Mutaffifin surasi Cuz 30 19 T * *jA-t AT guwkil 5jj-a giinahkar takzib edir. 

13. Bizim aysbr ona oxundugu 
zaman: «[Bunlar] avvalkibrin 
[xalqlann] 9satirbridir!» - deyar. 

14. Xeyr! Gksina, onlann 
qalbbrini qazandiqlan [giinahlar] 
burumii§dur. 

15. Xeyr! O gun onlar 
RabbiiKtan ortiikb aynlacaqlar 
[Onu gormayacakbr]! 

16. Sonra onlar Cahannama 
giracakbr. 

17. Sonra da onlara: «Budur 
o [sizin] takzib etdiyiniz [Ca- 
hannam]!)) - deyibcakdir. 

18. Xeyr! Haqiqsten, itaatkar- 
larm kitabi Illiyyundadir! 

19. Son no bibrdin ki, Illiy- 
yun nadir?! 

20. [O] yazilmi§ kitabdir [kita- 
bin saxlanilan yeridir]! 

21. Onu [yalniz Allaha] yaxin 
olanlar goriir! 

22. Haqiqatan, itaatkarlar 
[mominbr] nematbr i^ndo ola- 
caqlar. 

23. [Onlar] taxtlar ustunda 
[atrafi] seyr edacokbr. 

24. [Son] onlann uzbrinda 


w^JJj^o^h^ 


83 al-Mutaffifin surasi Ciiz 30 20 V • * j±-\ AT ijyuklt 5 j j~- ssadst panltisi gorscskssn. 

25. Onlara mohiirlu [90X key- 
fiyystli] §srab i^rdibcskdir. 

26. Onun mohurii [qabin di- 
binds qalani] iss mii§kdur. Qoy 
yan§anlar onun 1191111 yan§sinlar! 

27. Ona tssnim qatilmi§dir. 

28. O [tssnim] eb bir bulaqdir 
ki, ondan ancaq [Allaha] yaxin 
olanlar i^r. 

29. Dogrudan da, giinahkar 
olanlar iman g9tirmi§ kimssbrs 
guliirdiibr, 

30. onlann yanindan ke9dikds 
bir-birins qa§-goz edirdibr, 

31. Oz aibbrinin yanina qa- 
yitdiqda, fsrshb [ozbrini darta- 
darta] qayidirdilar, 

32. onlan gordiikds deyirdibr: 
«$ubh9siz ki, bunlar azmi§- 
lardir!» 

33. [Onlar] onlara [mominbro] 
goz9t9i gondsrilmsmi^dibr. 

34. O giin iss iman g9tirmi§ 
kimssbr kafirbrs giibcskbr. 

35. [Onlar] taxtlar iistunds 
[ptrafi] seyr edscakbr. 

36. Msgsr kafirbr etdiktarinin 
[6z smslbrinin] cszasini almadilar?! © 4y£&Z> C&£klS 9 ^ 


(g) 0^^^ > 4i>^^ A< ^\<^ 9 \ 'o'f-V &\^\^\&£&\% 


© uy^^}^^\^t^ ^5 j 1 


jJ^U-A) jj> D Ujl^J ^ Oj> J^ 84 al-in$iqaq surasi Ciiz 30 21 r* *jJM At ju^ia^ 3l-In§iqaq («Aralanma») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahm adi ife! 

1 . Goy aralanacagi zaman, 

2. Rsbbini dinbyscak [smrins 
diqqst yetirib Ona itast edacsk] 
V9 [bu da ona] gsrskli olacaqdir; 

3. Yer uzadilib dumduz olacagi 
zaman, 

4. icpinds olanlan bayira ata- 
caq V9 bo§alacaq, 

5. Rsbbini dinbyscak [smrins 
diqqat yetirib Ona itast edscsk] 
V9 bu da ona gsrskli olacaqdir; 

6. Ey insan! Hsqiqstan, son 
soy gostarib Rabbins tsrsf can 
atirsan vs Onunla qar§ila§acaqsan. 

7. Kimin ki oz [smsl yazisi 
olan] kitabi sag alins veritacak, 

8. [o,] yiingiil haqq-hesabla 
hesaba ?9kibc9k 

9. vq aibsinin yanina sevincb 
qayidacaqdir! 

10. Kimin ki oz [omol yazisi 
olan] kitabi arxa tarafindan ve- 
ribcok, 

1 1 . [o, oziino] oliim dibyocok, 

12. V9 §iddstli ate§9 girscskdir! O-.vtv^v ~ss_y^ -- 


mm& 


& . .^ A m , *^& -~* 


*. -> ^ 9 ^ \'*A '< .1"" ^jilQ^l^f^ 

84 al-in§iqaq surasi Ciiz 30 22 f< ftji-l At JlAJ^t *jj*i 13. Hsqiqstsn, o, 6z aibsinds 
olarksn sevinc ifinds idi. 

14. Vs eb giiman edirdi ki, 
[Rsbbinin hiizuruna] qayitmaya- 
caqdir. 

15. Xeyr! Dogrusu, onun 
Rsbbi goriirdu onu. 

16. Yox, and i^rom §ofoq9 
[ax§am ^fsqins]! 

17. And olsun gecsys vs [onun] 
topladiqlanna! 

18. And olsun biit6vb§mi§ aya! 

19. [Siz] haldan-hala dii§ur- 
sunuz. 

20. Onlara no [mane] olub ki, 
iman gstirmirbr 

21. vs ozbrins Quran oxun- 
duqda sscds etmirbr? 

22. Oksina, kiifr etmi§ kimsobr 
[bunu] yalan sayirlar. 

23. Vs Allah [onlarin] noyi 
gizbtdikbrini daha gozal bilir! 

24. Onlan uzucu bir azabla 
miijdsb! 

25. Yalniz iman gstirib saleh 
smslbr etmi§ kimssbrdon ba§- 
qa. Onlar ucpun tiiksnmoz miika- 
fat vardir. ])Js^» *$>*\ XZjjv^l %3fMM e ®jL2J^Li\5S 

^ ^j$&jj&ij§§. 


C§)£^ s 85 al-Buruc surasi Ciiz 30 23 T ♦ *ji-l Ao r jjjJl *JJ~> ol-Buruc («Biircbr») surasi 
Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. And olsun biircbr sahibi 
olan goys! 

2. And olsun vsd olunmu§ 
guns! 

3. And olsun §ahid olana vs 
mii^ahida olunana! 

4. Ftalak olsun xandsk sahibbri! 

5. O ata§ ki, odunla alovlan- 
dinlmi§di. 

6. O vaxt onlar onun [alovun] 
yaninda oturub, 

7. mominbra ns etdikbrini 
mu^ahids edirdibr. 

8. [Kafibr] onlardan yalniz 
ona gors intiqam alirdilar ki, 
[onlar] Qiidrstli, Tsrifolayiq Allaha 
iman g9tirmi§dibr. 

9. Hansi ki, goybrin vs yerin 
miilku Ona msxsusdur. Vs 
Allah hsr §eys §ahiddir. 

10. Haqiqstan, o kimssbr ki, 
momin ki§i vs qadmlan [yan- 
dirmaqla] sinaga 99kmi§, sonra 
da tovbs etmsmi^br, onlar iifun 
Cshsnnsm szabi vs yandinb- 
yaxan szab hazirlanmi§dir. S0A- )@3\g\^& ^JP\£. ] y 


LU-> , » ! 1 1 ^-JK "» > X 


^j^3jcg^\ 9 S^:^% cz^. 


85 al-Buruc surasi Cuz30 24 T ♦ tji-l Ao rjji^ •j> - ' 11. Hoqiqoton, o kimsobr ki, 
iman gotirib saleh omolbr et- 
mi§br, onlar 1191111 altindan 
[agaclan dibindon] ?aylar axan 
Connotbr hazirlanmi§dir. Bu, 
boyuk ugurdur! 

12. Dogrudan da, sonin 
Robbinin [ozabla] yaxalamasi 
90X §iddQtlidir! 

13. Hoqiqoton, [kainati] ilkin 
yaradan vo [onu mohv etdikdon 
sonra yenidon] geri qaytaran 
Odur! 

14. Bagi§layan da, Sevan do 
[Sevibn do] Odur! 

15. 9r§in Sahibi, §anh olan 
da Odur! [yaxud §anh 9r§in Sa- 
hibi do Odur!] 

16. [O,] Istodiyini edondir. 

17. Ordulann ohvalati sono 
golib fatdimi? 

18. Firon vo Somud [ordula- 
nnin]. 

19. Bali, kufr etmi§ kimsobr 
tokzib etmokdodirbr. 

20. Allah [onlan] arxalanndan 
[hor torofdon] ohato etmi§dir. 

21. 9ksino, o, §anh Qurandir, 

22. Lovhi-mohfuzdadir. 


§i i j$& 3 >3%h\ §i£&&&\ 


^x^\J$\j> ©V 3^\ £u.£<&:\ Ja 


?3>4 86 at-Tariq surasi Ciiz 30 25 T% ij±-\ Al Jjlk]! 5jj^ at-Tariq («Geca gabn») surasi Rahmli, Marhamatli Allahm adi ib! 

1. And olsun samaya vs gees 
gabna! 

2. Son no bibrdin ki, gees 
gabn nadir?! 

3. [O, i§igi ziilmsti] de§ib ke^n 
ulduzdur. 

4. Eb bir kimss yoxdur ki, 
onun iistuncta gozstfi olmasin! 

5. Qoy insan nsdsn xolq olun- 
duguna bir baxsin! 

6. [O,] takanla £ixan sudan 
[nutfsdsn] xslq olunmu§dur. 

7. [O,] bel V9 koks siimiikbri 
arasindan elixir. 

8. Haqiqatan, O [Allah], onu 
qaytarmaga qadirdir! 

9. Sirbrin a§kar olacagi gun, 

10. Onun no bir qiivvssi, no 
do bir komskfisi olar! 

1 1 . And olsun [yagmurla] qa- 
yidan goya [buluda]! 

12. And olsun yanlan yers! 

13. Hsqiqstan, bu [Quran, 
haqq ib batili] ayird edan bir ka- 
lamdir. ^r-^^r^S^ mm *£$0A &j&\j£ZS\j )4>UbSfci&$U *J 


^H^fi 


86 at-Tariq surasi Ciiz 30 26 r% tji-i An jjiUiSj^- 14. Vs o, oytanco [batil bir 
kolam] deyildir. 

15. Dogrusu, onlar [kafirbr] 
hiyta qururlar. 

16. Va Mon do [onlann bu 
hiytasina qar§ihqh olaraq] hiyb 
qururam. 

17. Eta iso kafirtaro mohtat 
ver! Onlara bir az da mohtat ver! 87al-8 f la suras] Ciiz30 27 r ♦ ij*r\ AV ^\ ij^ al-8 f la («8n Uca») surosi Rahmli, Marhamatli Allahin adi ib! 

1. 9n Uca Rabbinin adini 
tutub §9nin9 tariftar de! 

2. Hansi ki, [har §eyi] xalq 
etdi V9 diizaldib kamil hala saldi, 

3. Hansi ki, [har §eyin miiqsd- 
daratim] avvaldan mibyyan etdi 
V9 yol gostardi, 

4. Hansi ki, otlaq (pixartdi, 

5. Sonra da onu qaralmi? 9or- 
96p etdi. 

6. Biz sons [Qurani] oxuda- 
cagiq, son da unutmayacaqsan, 

7. Allahin istedikbrindsn ba§- 
qa. Haqiqatan, O, a§kan da, 
gizlin qalani da bilir. 

8. Biz sons an asan olani mii- 
yassar edarik. 

9. 9gar oyiid-nasihat fay da 
versa, oyud-nasihat ver! 

10. [Allahdan] qorxan kimsa 
[onu] qabul edacakdir! 

11. 9n badbaxt [olan kimsa] 
isa ondan qa9acaqdir. 

12. O kimss ki on boyiik oda 
giracakdir. 

13. Sonra isa orada [o,] ns rf?<\\i<M. <•*«■»> 


^0^ -w^ OP^jP^ )<^^nS^ © ^j^3jS(iJJ5 ?.* ^ 

¥v&i¥&&ti\ 


87al-8 f la surasi Cuz30 28 r • *j*-1 AV ^Ipty 5^ 6 beak, no do ya§ayacaqdir. 

14. O kimsa nicat tapmi§dir 
ki, [gtinahlardan] t9mizbnmi§, 

15. Rabbinin adini xatirlami§ 
V9 namaz qilmi§dir. 

16. Gksins, siz dtinya hayatini 
iistun tutursunuz, 

17. Axirst iss daha xeyirli vq 
daha siiraklidir. 

18. Haqiqatan, bu [deyibnbr] 
avvalki sahifabrda movcuddur, 

19. Ibrahim va Musanin 
sdhifsbrindd. @ U JO) ftjjojl ojj&^y. ;§) ^\^^\^\x^C)l 


Qp ^yj^h^y^r^^ 
88 al-Ga§iya surasi Ciiz 30 29 f* tjk\ AA iJ>U)l 5jj^ al-6a§iya («Biiruyan») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. Biiriiysn giiniin [Qiyamstin] 
xsbsri sons gslib 9atdimi? 

2. O gun [bir 90X] iizbr zslil 
gorksmli olacaq, 

3. [szab-sziyystctan] uziiliib 
yorgun olacaq, 

4. 90X qizmar oda girscsk, 

5. qaynar 9e§m9dsn i9irdibcsk- 
dir. 

6. Onlar 1191111 [iifunstli, 90X 
aci V9 tikanh] dari'dsn ba§qa bir 
yemsk olmayacaqdir. 

7. [O iss onlan] no kokskbr, 
no do achqdan qurtarar. 

8. O giin [bir 90X] iizbr do 
sevinscsk, 

9. 6z [gostardikbri] ssybrindsn 
razi qalacaq, 

10. uca Csnnstds olacaq, 

1 1 . orada he9 bir bo§ dani§iq 
e^tmsyscskdir. 

12. Orada axar 9e§ms vardir. 

1 3. Orada uca taxtlar, 

14. [qar§ilannda] qoyulmu? 
piyabbr, 


*^0&»- -v-* p i£il£ft ciuiiilS Ja 


©A^fisielS JS&s. +S \Z , ^ ' 99 9 9 88al-Ga$iya surasi Ciiz30 30 T* *j£-» AA i~5>U)\ 0jj_- 15. yan-yana duzulmu§ bah§lar 

16. V9 sarilmi? xahlar vardir. 

17. Magar onlar ctavsys baxib 
gormiirbr ki, neca yaradilmi§dir? 

18. Goya [baxib gormiirbr 
ki,] neca ucaldilmi§dir? 

19. Daglara [baxib gormiirbr 
ki,] neca sancilmi§dir? 

20. Yera [baxib gormiirbr ki,] 
neca do§adilmi§dir? 

21. [Onlara] oyiid-nasihat ver! 
San yalniz oyiid-nasihat veransan! 

22. [San] onlann iizarinda 
hakim deyilsan! 

23. Ancaq kim iiz dondarib 
kiifr etsa, 

24. Allah onu an boyiik azab 
ib cazalandirar. 

25. $iibhasiz ki, onlann do- 
nii§ii Bizadir. 

26. Sonra onlan haqq-hesaba 
fakmak da Biza aiddir. 


&&&$&$$$ Jp Cj»3j u?.»^-=g eU-2J ' Jy cj^> Q& fb "JL^ii^liSi »X« CJ' UokP-^ Jp^^*^p-G^^^ )>^^C 


89 al-Facr surasi Ciiz30 31 r* ij±\ A^ jp^\ 5jj-» al-Facr («Dan yeri») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahm adi ib! 

1 . And olsun dan yerins! 

2. And osun on gecsya! 

3. And olsun cute vs teks! 

4. And olsun ke?ib getmakda 
olan gecsys! 

5. IVtagar bu [andlar] agil 
sahibi 1191111 kifayst deyilmi?! 

6. Msgsr gormsdinmi ki, 
Rabbin nsbr etdi Ad qovmuns, 

7. siitunlar sahibi [bu sutun- 
lar kimi 90X qiivvstli olan] trsm 
qabibsina, 

8. hansi ki, ba§qa olksbrds 
onun kimisi yaradilmami§di? 

9. Vadids qayalan yonan Ss- 
mud qovmiins? 

10. Ebcs da dirskbr sahibi 
Firona [dirskbr kimi quvvstli 
ordusu olan vs ya cszalandirdigi 
kimssbri dirskbrdsn asan Misir 
hokmdanna]? 

11. O kssbr ki olksbrds 
[insanlara ozab-sziyyot vermokb] 
haddi a§ib, 

12. oralarda (poxlu fitns-fbsad 
tor9tmi§dibr. /£ *S0& -^ 0" <\i' Ojr^^A^^MS^ £$#*><£ s,'^ <s* ^l^ySpi 0^U\^j&Asft 9 ^" * *iO ^ 


89 al-Facr surasi Ciiz30 32 r* «-j*-i A^ /^iJl 5jj~> 13. [Ssnin] Rabbin da onlann 
uzsrins szab qamcpisi yagdirdi. 

14. Hsqiqstsn, [ssnin] Rabbin 
gorub-goztamskdsdir. 

15. Insana gslincs, Rabbi onu 
sinayib ehtiram gostersnds vs ona 
nemst veranda: «R9bbim mans 
ehtiram gost9rdi!» - deysr. 

16. Amma onu smayib ruzisini 
azaldanda: «R9bbim msni al- 
9altdi!» - deysr. 

17. Xeyr! 9ksins, [siz oziiniiz] 
yetims ehtiram gostsrmirsiniz, 

18. bir-birinizi yoxsulu yedir- 
msya tshrik etmirsiniz, 

19. mirasi hsrislikta yeyirsiniz, 

20. mal-dovtati da hsrislikta 
sevirsiniz. 

21. Xeyr! Eta ki yer tarzsys 
gslib par9a-par?a olacaq [iizsrin- 
dskitarta birgs dagihb diimdiiz 
olacaq], 

22. ssnin Rabbin vs ssf-ssf 
[duziilmu§] mstaktar gstacsk 

23. V9 o gun cshsnnsm gstiri- 
tacsk. O giin insan [gunahlanni] 
xatirlayacaqdir. Lakin beta xatir- 
lama onun nsyina gsrskdir? 

24. O: «Ka§ [axirst] hsyatim 03 «J )$\2$%&fci 


**. x.<-> 


)^'& '^ a, ■ ^ ^ ^ ^ ^ 


89 al-Facr surasi Ciiz30 33 Y * *j£-» A^ /y&\ &jj~» U9iin avvslcsdan hazirhq gorsy- 
dim!» - deyscskdir. 

25. O giin he9 kas Onun azabi 
[kimi] azab vers bilmaz 

26. V9 he9 kss Onun buxovla- 
digi [kimi] buxovlaya bilmaz. 

27. [Momins deyibcskdir:] 
«Ey arxayin olan kss! 

28. Razi qalmi§ vs razihq 
qazanmi§ halda 6z Rabbins don! 

29. Msnim bandstarims [on- 
lann zumrssina] daxil ol! 

30. [Onlarla birlikds] Csnns- 
tima daxil ol! 90 al-Babd surasi Ciiz 30 34 r* ^i *• aJJiojj^ al-Balad («$ahar») surasi Rohmli, Morhsmotli Allahin adi ib! 

1 . Yox! And icpirom bu ^ohors 
[Mokkaya]! 

2. Son do bu jphordo ya§ayirsan 
[yaxud sons bu ^ohordo vu- 
ru§maq halal buyurulmu§dur]. 

3. And olsun valideyno vo 
onun ovladina [Adams vo onun 
noslino]! 

4. [Biz] insani mo^oqqotdo 
yaratdiq [daima cpotinlikbro mo- 
ruz qalacaq bir moxluq etdik]. 

5. [O,] heg kosin ona gucu 
9atmayacaginimi giiman edir? 

6. [O] deyir: «Mon cpoxlu mal- 
dovbt holak etmi§om!» 

7. [O,] he? kssin onu gorms- 
yocoyinimi giiman edir? 

8. Msgsr [Biz] ona iki goz 
vermodikmi?! 

9. [Hsmcpinin] dil vs iki dodaq 
[vermodikmi]?! 

10. Ona hor iki yoxu§ yolu 
[xeyir vo §or yollanni] gostarmo- 
dikmi?! 

1 1 . [O iso] oqoboni [dik yoxu§u, 
maneoni] a§maga can atmadi. % >^^2C# J^jj^j QS^f^ss 


jUj^l^JJbj X^^*'? ■ 0A^£3\^e3\5S 90 al-Balad surasi Cuz30 35 f* *j£-t H* jJLJl djj-- 12. Son no bibrdin ki, aqaba 
nadir? 

1 3. [O,] bir kob azad etmakdir 

14. V9 ya achq giinunda yemak 
vermakdir, 

15. [oziida] qohumluq alaqasi 
9atan bir yetima, 

16. yaxud yera yatmi§ bir 
miskina [yemak vermakdir]! 

17. Sonra isa o, iman gatiran, 
bir-birina sabr tovsiya edan va 
marhamat tovsiya edanbrdan 
olmaqdir. 

18. Onlar sag teraf sahibb- 
ridir [amal daftarbri sag albrina 
veribn kimsabrdir]. 

19. Ayabrimizi inkar edanbr 
iss sol taraf sahibbridir [amal 
dafterbri sol albrina veribn 
kimsabrdir]. 

20. Onlann uzsrinds od qa- 
panacaqdir. 


e- . < t $£^4&?\&$' ^}&Si0\^^\jjba§j \Z^ii».\< & &&$2&* 
91 3§-§ams surasi Ciiz 30 I 35 I r ♦ tjA-i H > ^^^uJi Sjj-- 3§-§3iiis («Guik>$») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ita! 

1. And olsun guns§9 vs onun 
^afaqina; 

2. And olsun onun ardinca 
<?ixan aya; 

3. And olsun onu [guns§i] 
aydin gostsrsn gunduzs; 

4. And olsun onu [guns§i] orton 
gecays; 

5. And olsun goys vo onu 
qurana [yaxud onun qurulmasina]; 

6. And olsun yera vo onu 
do^yons [yaxud onun do§3- 
dilmssins]; 

7. And olsun nafss vs onu 
yaradib kamil hala salana [ya- 
xud onun yaradihb kamil hala 
sahnmasina], 

8. ona gunahlan vs Allahdan 
qorxmagi tslqin edsna ki, 

9. onu [nafsini giinahlardan] 
tamiztaysn har kss artiq ugur 
qazandi! 

10. Onu [gunaha] batiran hsr 
kimss isa artiq ziyana ugradi! 

1 1 . Ssmud [camaati] oz azginligi 
ib [Allahin el^isini] takzib etdibr. 


M0^ -vJ> 


A3 |y l^Jo o^v^ 43 ^^ooT 91 a§-§ams surasi Ciiz 30 37 y ♦ *j£-1 ^ > ^p^-iJl djj-- 12. Onlann an bsdbsxti [ds- 
vsni kssmsys] qalxdiqda 

13. Allahin el9isi [Saleh sley- 
hissslam] iss onlara beb dedi: 
«Allahin [mocuzs olaraq qayadan 
9ixartdigi bu] di§i dsvssins toxun- 
mayin vs onun su i9m9sin9 mane 
olmayin!» 

14. Onlar iss onu [Allahin 
e^isini] tskzib etdibr vs onu [ds- 
vsnin svvsl diz vsterini sonra da 
oziinii] kssdibr. Onlann Rabbi 
da bu giinahlanna gors onlann 
hamisini mshv edib yerb yeksan 
etdi [yaxud onlara szab gondsrdi 
vo bunu da bir bsrabsrds etdi]. 

15. Vs O [Allah], bunun aqi- 
bstindsn qorxmaz! 01J1I»\££ST^ ^ ^^ <n» 4 U£J \ P^ ^ ft 


Jpi^^^t^y? 
92 al-Leyl surasi Ciiz 30 38 r% *>» nr jJUi3j>- al-Leyl («Gec3») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. And olsun [yer uziinii 
ziilmata] buriimakda olan gecaya! 

2. And olsun [guna§in 9ixmasi 
ib] aydinla§maqda olan gundiiza! 

3. And olsun ki§ini vq qadini 
[Adorn V9 Havvani, yaxud er- 
kakbri vs di§ibri] yaradana! 

4. Sizin saybriniz [amalbriniz] 
ba§qa-ba§qadir! [Bazibriniz axirat 
nematbrina nail olmaga, digar- 
briniz iss diinyam qazanmaga 
can atirsiniz]. 

5. Kim [Allahin vs bandabrinin 
haqqini] verso vs qorxsa [Allahin 
haram buyurduqlanndan 99kins9] 

6. V9 on gozal olani [«b ilahs 
illallah»-k3lm9sini] tasdiq etsa, 

7. Biz ona on asani [yax§i i§br 
gormayi, pis smalbrdan 99km- 
mayi] miiyasssr edscsyik. 

8. Amma kim [Allahin vs 
bsndabrinin haqqini vermays] 
xasislik etss va [Robbing] mohtac 
olmadigini giiman etsa 

9. V9 on gozal olani [«b ilahs 
illallah»-k9lm9sini] takzib etsa, 

10. Biz ona on 99tini [pis i§br 
i^> ~* 


61 $&j$&{s>\& ®l£ty&&£ )§ZZ&$y€\j 


92 al-Leyl surasi Ciiz 30 39 r* *>» *t JJUt &j>- gormsyi, yax§i smdbrdsn 99- 
kinmsyi] muyssssr edscsyik. 

11. [Oda] dii§9C9yi zaman 
mal-dovbti ona fayda vermsz. 

12. ^ubhssiz ki, dogru yola 
yonsltmsk Bizs aiddir 

13. vs sozsiiz ki, Axirst da, ilk 
hsyat [diinya] da Bizirmdir! 

14. [Man] sizi alovlanan bir 
odla qorxutdum. 

15. Ora ancaq an badbsxt 
[olan kimsa] girar, 

16. o kimss ki [haqqi] tskzib 
edsr va [itastdsn] iiz dondsrar. 

17. [Allahdan] an 90X qorxan 
iss ondan uzaqla§dinlar. 

18. O kimss ki, [Allah yolunda] 
mahni verar, [giinahlardan] ta- 
mizbnsr, 

19. svszi veribsi nemat 1191111 
onun he9 ksss minnsti olmaz 
[etdiyi yax§ihga gors he9 kssdsn 
miikafat gozbmsz, yaxud hsr 
hansi bir yax§ihgin svazini 
artiqlamasi ib odaysr]. 

20. [O bunu] ancaq 6z 9n Uca 
Rsbbinin iizunii istsdiyindsn 
[edar]. 

21. [And olsun ki, o,] miitbq 
razi qalacaqdir! 

^ ^*Up £5 5^^ i ©£9%J^5 93 ad-Duha surasi Ciiz30 40 T* i£-\ HV ^*-aJl 3jj-> ad-Duha («S3h3r») Rahmli, Marhamatli Allahin adi ib! 

1 . And olsun Sahara! 

2. And olsun sakitla§an [va 
ziilmati artmaqda olan] gecaya! 

3. Sanin Rabbin [bir muddat 
vahy nazil etmamakla] na sani 
tark etdi, na da [sana] nifrat etdi. 

4. Haqiqatan, axirat sanin 
U9iin ilk hayatdan [diinyadan] 
daha xeyirlidir! 

5. $iibhasiz ki, sanin Rabbin 
sana [nematlar] bax§ edacak, san 
da razi qalacaqsan! 

6. O, sani [san] yetim ikan 
tapib siginacaq vermadimi?! 

7. Sani yolunu itiran [halda] 
tapib dogru yola yonaltmadimi 
[sana bilmadiklarini oyratmadi- 
mi]?! 

8. Sani [san] yoxsul ikan tapib 
varlandirmadimi? ! 

9. Ela isa yetimi incitma! 

10. [Sandan elm va ya komak] 
istayani da qovma! 

1 1 . Va 6z Rabbinin nematindan 
sohbat a<?! 

^0M^ zi 

94 3l-In§irah surasi Ciiz 30 41 T ♦ * ji-1 ^ t £j-iJ' *jj-> al-In§irah («A$ma») surasi Rahmli, Marhamatli Allahin adi ib! 

1. Mogsr Biz sonin koksiinii 
sonin 1191111 acpmadiqmi?! 

2. Vo sonin yukiinii sondon 
gotiirmodikmi?! 

3. [O yiik] ki, sonin belini 
biikurdu. 

4. Biz sonin adini sano goro 
ucaltmadiqmi?! 

5. Vo hoqiqoton, hor bir 
99tinliyin ardinca asanhq gsbr! 

6. Hoqiqoten, hor bir cpotinliyin 
ardinca asanhq gabr! 

7. [Diinya i§brindon] azad 
olan kimi [Allah yolunda] £ah§! 

8. Vo [ancaq] 6z Robbino 
torof (iz tut! [Dualannin vo 
ibadotbrinin qabul olmasini 
yalniz Ondan dib] -v^ Q231Z3&gJ*$ )%J^j^\i^ '^j&'^\&jj fci/^rtSl £4 Jc^lsA;^ 
95 at-Tin surasi Cuz30 42 r* tjr\ ^ ° jd\ *Jf* at-Tin («Oncir») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. And olsun sncirs vs zey- 
tuna, 

2. And olsun Sinay dagina, 

3. And olsun bu tshliikssiz 
{phsrs [Mskksys] ki, 

4. Biz insani on gozsl bi^mds 
yaratdiq! 

5. Sonra iss [Biz] onu a§agi- 
lann on a§agisma [Cshsnnsmin 
on a$agi tsbsqssins] atanq. 

6. Yalniz iman gatirib saleh 
smsltar edsn kimssbrdsn ba§qa! 
Onlar U9iin tuksnmoz miikafat 
vardir. 

7. [Ey insan!] Bundan sonra 
dini [haqq-hesab giinunu] yalan 
saymaga ssni no vadar edir?! 

8. Msgsr Allah hakimbrin on 
Mudriki deyilmi? ^fiiCZ i^\\>9* m 'JaL 0. } S"\$' . *\v 


©o^l^j&l^ ) o^^^Jilffl J^l 
96 al-81aq surasi Ciiz 30 43 r* *>» ^ n jUJi ojj-- al-31aq («Qan laxtasi») surasi Rshmli, Msrhsmatli Allahin adi ita! 

1 . [Hsr §eyi] yaradan Rsbbinin 
adi ib oxu! 

2. [O,] insani qan laxtasindan 
yaratdi! 

3. Oxu! Axi ssnin Rabbin on 
Saxavatli olandir. 

4. Hansi ki, qobmb [yazmagi] 
oyratdi, 

5. insana bilmodikbrini oyrstdi. 

6. Xeyr! Insan, dogrudan da, 
hsddini a§ir, 

7. oziiniin ehtiyacsiz oldugunu 
gorduyu 1191111. 

8. Axi axir domi§ ssnin 
Rsbbinsdir! 

9. Gordunmii o kimsani ki, 
mane olur 

10. bir bandaya namaz qilanda? 

11. Soyb gorak, hargah [o 
bonds] dogru yoldadirsa, 

12. yaxud Allahdan qorxmagi 
srnr edirsa [onda necs]?! 

13. Soyb gorak, hargah [o 
sanin namaz qilmagina mane 
olan kas] (haqqi) tskzib edib tiz 
dondsribss [onda necs]?! r s&m<u « siss^bt-i .: . ' * '^j^iM^ \ *i$0&V -*A 


JL **$"'*■■ 


rOi^^Ji\cZ^\ &j4)\]p o& o\£5 e3^ J^j6 Jooioi^)! 96 al-Olaq surasi Ciiz 30 44 T • * j£-l ^ *V jUll o jj~* 14. Msgsr o bilmirdi ki, Allah 
[hsr §eyi] gortir? 

15. Xeyr! 9gsr son qoymasa, 
[Biz onu miittaq] kskilindon 
tutacagiq - 

16. yalanfi, giinahkar kski- 
lindsn. 

17. Qoy o 6z yignagmi [hava- 
darlanni] tpagirsm! 

18. Biz da Cahsnnsm gozstfi- 
tarini 9agiranq. 

19. Xeyr, ona itaat etms! 
[Allaha] sacds et V3 [Ona] yaxinla§! &&Jwc^&$ ^if^.vl 


Soy'r J ^'' (f) tvii^j^^ij^^^^ 
97 al-Qadr surasi Ciiz 30 45 *>» *V jJLoi^ djj^. al-Qadr («Q3dr gec3si») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ite! 

1. Hsqiqsten, Biz onu [Qurani] 
Qsdr gecssincta [dunya sa- 
masina] nazil etdik! 

2. San ns bibrdin ki, Qsdr 
gecssi nadir?! 

3. Qsdr gecssi min aydan 
xeyirlidir. [Bu szsmstli gees Ra- 
mazan ayinin axir on giinundski 
tok gecobra (21, 23, 25, 27 vs 29- 
cu gecsbrs) tssadiif edir vs 
hsmin gecsds gsbn Ramazan 
ayina qsdsr olacaq hsr bir §eyin 
miiqsddsrati yazihr]. 

4. Onda [o gecsds] msbkbr 
V9 Ruh [Csbrail] 6z Rsbbinin 
izni ib hsr bir i§dsn otrii yers 
ensrbr. 

5. O [gees], dan yeri sokubns 
qsdsr smin-amanhqdir! 
^,,:- i^^XlR ^^^""^^1^ S0$j*~ -~i i^i^^ay^ 'j )^\^Uitjfe 


% J.^0* __^i\ Jl^^^iuu 
98 al-Beyyina surasi Cuz 30 46 T • *ji-t HA kJt djj-*> al-Beyyina («A?iq-aydm dalil») 
surasi 
Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. Kitab shlindsn [yshudibr- 
dsn, nssranibrdsn] kiifr etmi§ 
kimssbr vs mii§rikbr ozbrins 
a9iq-aydin dolil gslmsyincs 
[kiifrdsn] aynlmadilar. 

2. [Bu dolil iss] pak edilmi§ 
sshifebri oxuyan, Allah tersfin- 
dsn gondsrilmi? eltpidir. 

3. Onlarda [bu sshifebrds] 
dogru yazilar [xsbsrbr vs hokm- 
br] vardir. 

4. Ozbrins Kitab verilmi§ 
kimssbr yalniz onlara atpiq- 
aydin dslil gsldikdsn sonra 
aynldilar. 

5. Halbuki onlara ancaq 
Allaha - dini mshz Ona msxsus 
edsrsk hsnifbr [T^k Allaha 
ibadst edib ona §srik qo§ma- 
yanlar] kimi ibadst etmsk, 
namaz qilmaq vs zskat vermsk 
amr olunmu§du. Dogru din 
budur! 

6. Hsqiqstsn, Kitab shlindsn 
kiifr etmi§ kimssbr vs mii§rikbr 
Cshsnnsm odunda sbsdi qala- 
caqlar. Onlar msxluqlarm an 
pisidirbr. 


)U:*™ iju^ijoa^j VgJ \j^> 


98 al-Beyyina surasi Ciiz 30 47 r» *>» ^A 3~J l *jj-> 7. Hoqiqoton, iman gotirib 
saleh omolbr etmi§ kimsotar iso 
moxluqlann on yax§isidirlar. 

8. Onlann 6z Robbi yaninda 
miikafati altindan [agaclan di- 
bindon] 9aylar axan, orada obodi 
qalacaqlan 6dn [connot] bagla- 
ndir. Allah onlardan razidir, 
onlar da Ondan razidirlar. Bu 
[mukafat], 6z Robbindon qorxan 
U9iindiir! 99 az-Zalzab surasi Ciiz 30 48 r» *>» ^ a^is^ az-Zalzala («Sarsidilma») surasi 
i^lS^HK Rahmli, Marhsmstli Allahm adi ib! 

1. Yer 6z [§idd9tli] sarsintisi 
ib sarsidildiqda, 

2. yer 6z yiikbrini 9ixardacaq 
[i9ind9 olanlan bayira atacaq] 

3. V9 insan: «Ona no olub- 
dur?» - deyscsk. 

4. O gun [yer] 6z xabsrbrini 
soybyacakdir [Insanlara, onun 
ustiinds no etdikbri barsds 
xabar veracakdir]. 

5. £iinki Rabbin ona vahy 
[pmr] edacskdir. 

6. O gun insanlar dssta-dasta 
[mah^ra] 9ixacaqlar ki, amalbri 
onlara gostsrilsin. 

7. Kim zsrra qadar yax§ihq 
etmi§dirs9, onu da goracskdir. 

8. Va kim zarra qadar pislik 
etmi§dirs9, onu da goracakdir. : *g$0A- 

^J^^fe j^aoy 
100 al-Adiyat surasi Ciiz 30 I 49 I r • $.jJr» ) ♦ ♦ otouJi 5jj^ al-Adiyat («£apanlar») surasi Rahmli, Marhamatli Allahin adi ib! 

1 . And olsun tov§uy9-tov§uy9 
9apanlara [cihad zamani qa- 
baqda qa9an atlara], 

2. and olsun qigilcim £ixa- 
ranlara [dirnaqlan ib qigilcim 
sa?an atlara], 

3. and olsun subh ?agi hiicum 
edanbra, 

4. [o atlara ki,] onunla [hii- 
cum etmakb] toz qaldinrlar 

5. vs onunla [athlarla, yaxud 
tozanaqla] ma'rakanin [dii^man 
dastasin] i^risins soxulurlar! 

6. Hsqiqsten, insan 6z Rabbins 
qar§i na§iikurdur 

7. Va haqiqatan, o, [ozii do] 
buna §ahiddir. 

8. Hbqiqatan, o, xeyira [var- 
dovbta] 90X harisdir! 

9. Magar o bilmir ki, qabir- 
brda olanlar 9evrildikd9 [dirildi- 
lib 9ixardildiqda] 

10. V9 koksbrda olan [xeyir 
V9 ya §sr] iiza 9ixanldiqda, 

1 1 . §ubh9siz ki, onlann Rabbi 
o gtin onlardan xabardar ola- ^^^r~^^ " ^&&«*f&* £&&!&£ ^~ ^ ^ xaam ^&*k> -vJ* 


©j£sW 


A ^ ill 'K - ! -^ 

j^ vil^i^o! 100 al-Adiyat surasi Cuz 30 50 V • i£-\ S » » OloUJl djj^ caqdir [Uca Allah azalctan hsr 
^eydsn xabardar oldugu kimi o 
giin do onlardan xabardar 
olacaqdir]. 
101 al-Qarfo surasi Ciiz 30 51 t * $.j£-t ^ • ^ iPjUii 5jj--» al-Qaria («Qalbtari qorxuya 
salan») surasi 


Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. Qslbbri qorxuya salan 
[Qiyamst]! 

2. Nadir qslbbri qorxuya 
salan?! 

3. San ns bibrdin ki, qslbbri 
qorxuya salan nadir?! 

4. O gun insanlar sspsbnmi? 
psrvansbr kimi olacaqlar, 

5. daglar iss didilmi§ yun 
kimi olacaqdir. 

6. Kimin terszibri [yaxud 
terszids 99kibc9k smslbri] agir 
gsbrss, 

7. o xo§ guzsran icpinds ola- 
caqdir! 

8. Kimin tarszibri [yaxud 
terszida c^kibcsk smslbri] yiin- 
giil gsbrss, 

9. onun anasi Haviys [Ucpurum] 
olacaqdir [O, oz anasina si- 
gindigi kimi bu U?uruma sigina- 
caqdir]! 

10. San ns bibrdin ki, o nadir?! 

11. [O,] ?ox qizmar bir oddur. nm^» -^ o^d\ O^A; ) XLj3^Q^^C*3 ® J^^ 0^° ^^> 0y2j '< z^^ (J) j^jy cJl>-^ \S)3 

vo i^»l^.A\j 102 at-Takasur surasi Ciiz 30 52 r • *>t \ • t jJ^sJi Sj^- at-Takasur («£oxluqla oyiinma» va ya 
«^oxluga haris olma») surasi 
Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. (^oxluqla oyiinmak [yaxud 
?oxluga haris olmaq] sizin ba- 
§inizi qatdi. 

2. O vaxta qadar ki, qabirbri 
ziyarst etdiniz [oldiinuz]. 

3. Xeyr! Siz bibcsksiniz! 

4. Bir daha xeyr! Siz bibcak- 
siniz! 

5. Xeyr! 9gsr siz [smslbrinizin 
aqibstini] ysqinlikb bilssydiniz 
[yaramaz i§brdan fskinib yax§i 
i§br gormsya tsbssrdiniz]. 

6. Siz Cshonnsmi miitbq 
gorscsksiniz! 

7. Bir daha, siz onu [oldugu 
kimi] 6z goziiniizb goracaksiniz! 

8. Sonra, o gun [Allahin diin- 
yada siza verdiyi] nemstbr ba- 
rssinds miitbq soru§ulacaqsiniz. ^0A -^ )ii^ci\^1 ) Jjuii U^l> (3^ 


A ^ m f ^r ;XT ) o^^^i^s> ^o^r*£!fe^2 
103 al-Asr surasi Cuz30 53 T • *ji-t ) • T j-^a*)l 3jj--» al-Asr («Ax§am ?agi») surasi 
Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. And olsun ax§am 9agina 
[yaxud zsmansya], 

2. hsqiqstan do insan ziyan 
i^risindsdir, 

3. o kimsobrdon ba§qa ki, 
onlar iman gstirib saleh smslbr 
edibbr, bir-birins haqqi tovsiys 
edibbr vs bir-birins ssbri tovsiys 
edibbr! r^«» ®8^A ^S0A -wJ* ^i). )\J oi 104 al-Humaza surasi Ciiz 30 54 T * «. j£-l ^ * t 5 j^il *jj- rf al-Humaza («Tana edan») 
surasi 


Rshmli, Msrhsmatli Allahm adi ib! 

1 . Vay hsr bir qeybst edsnin, 
tons vuranin hahna! 

2. o kimss ki, mal-dovbt 
toplayib onu dsfebrb sayar. 

3. Eb giiman edsr ki, mal- 
dovbti onu sbsdib^dirscskdir. 

4. Xeyr! O miitbq Hutemsys 
atilacaqdir. 

5. Son no bibrdin ki, H litems 
nsdir?! 

6. [Hutems] Allahin ah§dirilmi§ 
odudur 

7. hansi ki, urskbrin iistiins 
9atir. 

8. Hsqiqstan, o, onlann iizs- 
rins qapanacaqdir, 

9. [ozbri iss bu odun i^risin- 
dski] uzadilmi§ sutunlarda [on- 
lara baglanmi§ vsziyyotds, yaxud 
onlann i^risinds olacaqlar]. A 


y^»-w 


QoJJ^-U^l| 
105 3l-Filsur3si Cuz30 55 V % * j^-l > % d J^jjJt 5jj^ al-Fil («Fil») surasi Rahmli, Marhamatli Allahm adi ib! 

1. Magar gormadinmi ki, 
Rabbin nalar etdi fil sahibbrina? 

2. Magar [O,] onlarin hiybsini 
dola§iga salmadimi?! 

3. Va onlarin iizarina qatar- 
qatar qu§lar gondarmadimi?! 

4. [O qu§lar ki,] onlarin 
iistiina barkimi§ [odda bi§mi§] 
gildan da§lar yagdirdi. 

5. Va O [Rabbin], onlan sanki 
yeyilmi§ [va qurumu§] akin yar- 
pagina dondardi. 


*g0A -vJ> 7-" 5 i^&C£)JZ<£f*to£' 
106 al-Qurey§ surasi Ciiz 30 I 55 I r ♦ *j£-t > ♦ n jL,y 5jj^ al-Qurey§ («Qurey§») surasi Rshmli, Marhomatli Allahm adi ite! 

1 . Qurey§in birliyi xatirina, 

2. onlann qi§ va yay safarb- 
rindoki birliyi xatirino, 

3. onlar bu evin [Ka'banin] 
Rabbins ibadat etsinbr, 

4. Hansi ki, onlara yemok 
verib acliqdan qurtardi va amin- 
amanliq bax§ edib qorxudan 
xilas etdi. jLt'ipfM ^m ^1 
^0^ -~* „ 1 107 al-Maun surasi Ciiz 30 57 T ♦ ij±-\ S ♦ V J^Plil 5jj-- al-Maun («Xirda-xuru§») surasi 
Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. Gordunmii o kimssni ki, 
dini [haqq-hesab olunacagini] 
yalan hesab edir? 

2. O - o kimssdir ki, yetimi 
qovar [haqqini vermsz], 

3. V9 [camaati] yoxsulu yedirt- 
msys tahrik etmsz. 

4. Vay [o] namaz qilanlann 
halina, 

5. o kimssbr ki, 6z namazlanna 
diqqstsizdirbr [namazlanna eti- 
nasiz yana§diqlan iitpun onlan 
vaxtinda qilmazlar], 

6. o kimssbr ki, riyakarliq edir 

7. V9 xirda-xuru§ [zskat vs ya 
muvsqqsti istifads 1191111 veribn 
bir 9§yam] vermskdsn imtina 
edirbr. *g0$L -w^ <y$\^^*4 ^M&*3 
108 al-Kausar surasi Ciiz 30 58 r ♦ *>i > ♦ a j£i\ ajj~- al-Kausar («Bolluq») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahin adi ib! 

1. Hsqiqstan, Biz sons bolluq 
[Cannstds axan 9ay vs s. bol 
nemstbr] sta etdik. 

2. [Odur ki,] Rabbin 1191111 
namaz qil vs [qurban] kss! 

3. $ubhssiz ki, sons sdavatkar 
olanin ozii sonsuzdur. £»& T *^& 109 al-Kafirun surasi Ciiz 30 59 r * *>i ) ><\ djj\&\ t jr > al-Kafirun («Kafirbr») surasi |1§P Rshmli, M^rhsmstli Allahin adi ib! 

1 . De: «Ey kafirbr! 

2. Man sizin ibacbt etdikb- 
rinizs ibadst etmsrsm, 

3. siz da msnim ibadst etdiyims 
[Allaha] ibadst edsn deyilsiniz. 

4. Vs Man sizin ibadst etdik- 
brinizs ibadst edsn deyibm, 

5. siz da msnim ibadst etdiyims 
[Allaha] ibadst edsn deyilsiniz. 

6. Sizin dininiz sizs, manim 
dinim da msnsdir!)) 


— s 1 10 an-Nasr surasi Ciiz 30 60 T * *ji-1 ) \ ♦ j-aJ< 5jj-»i an-Nasr («K6m3k») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahm adi ib! 

1. Allahin komsyi va zafer 
gsldikds, 

2. insanlarm dasta-daste Allahin 
dinins daxil olduqlanni gordiikds, 

3. hsmd-ssna ib Rsbbinin 
§9nin9 terifbr de vo Ondan 
bagi§lanmagini dib. Hsqiqstsn, 
O, tovbsbri qsbul edsndir! mm 

\> cy^i\oj^ZJ^\3\ ^U>\jj 1 1 1 al-Masad surasi Ciiz 30 61 r • * j*-i > > > xA\ Sj^ al-Masad («Xurma lifi») surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahm adi ib! 

1. 9bu Lahabin slbri qurusun, 
qurudu da! 

2. Onu [Allahin szabindan] ns 
mal-dovbti, no do qazandigi 
[ovlad V9 s.] qurtardi. 

3. [O,] alovlu bir oda girscakdir, 

4. onun odun da§iyan arvadi 
da [oda girscakdir] 

5. onun [arvadimn] boynunda 
xurma lifbrindan [hazirlanmi§] 
kandir olacaqdir. z mm xg0&>- -*** 


1 12 al-lxlas surasi Ciiz 30 62 r ♦ t£\ nt jrt*y «jj~- al-Ixlas («Samimi e'tiqad») 
surasi Rshmli, Msrhsmstli Allahm adi ib! 
l.De:«0 Allah Tskdir! 

2. Allah [he? ksss, he? nays] 
mohtac olmayandir [sksins, hsr 
bir msxluq Ona mohtacdir]. 

3. O, ns dogub, ns da dogu- 
lubdur. 

4. Vs Onun he? bir tayi-bsra- 
bsri da yoxdur». ^^SJI^^M "' 

■^ ^0^ ^M ©J£2Jia\ )4£i_j^j l^^lLs*. ^yj 
113 al-Fabq surosi Ciiz 30 63 r% ^jA-» n r jJUJi Sjj^ al-Fabq («Siibh») surasi Rshmli, Marhsmstli Allahin adi ib! 

1. De: «P9nah apanram stib- 
hiin Rabbins 

2. yaratdiqlannin §9riiKtan, 

3. fokmakda olan zulmstin 
[gecsnin] §9rind9n, 

4. duyunbrs tiipuran [cadugar] 
qadmlarin §9rind9n 

5. V3 paxilhq edarkan paxilin 
§9riiKtan!» msEmw^' .__ ^ . *@0&»- \ >*\ 9 i 114 an-Nas surasi Ciiz 30 64 r • * j*-i > u j*li» a jj~- an-Nas («Insanlar») surasi Rshmli, Mtarhsmstli Allahm adi ib! 

1 . De: «Psnah apanram insan- 
lann Rabbins, 

2. insanlarm Hokmdanna, 

3. insanlarm Tannsina, 

4. V9SV9S3 veran, [Allahm adi 
9dkibncta] geri (pkibnin [§eytanm] 
§9rind9n 

5. hansi ki, insanlarm koksb- 
rina V9SV9S9 sahr, 

6. cinbrcbn do [olur], insan- 
lardan da!» I f w *£$0A -v^ 


Miindaricat 65 Ji-J' u»j4* Miindaricat Suranin adi 


Suranin 
nomrasi 


ayalari 
nsayi 


Nazil 
oldugu yer 


OL_Jt 


a^i^t 


^j 


5jj-Jl 


ol-Fatiho 


1 


1 


Mokko 


^ 


> 


> 


a^uiii 


on- Nobs 


78 


2 


Mskka 


aX. 


t 


VA 


M» 


on-Naziat 


79 


6 


Mskka 


ak. 


n 


V^ 


OlPjUl 


Gbsso 


80 


10 


Mskks 


ak. 


>. 


A. 


cr^ 


at-Takvir 


81 


13 


Mskka 


iJJ 


sr 


A> 


JO** 


sl-infitar 


82 


16 


Mokks 


ak. 


>n 


At 


jOaiJ^I 


sl-Mutafflfun 


83 


18 


Mokko 


ak. 


>A 


Ar 


jMiikil 


9l-in§iqaq 


84 


21 


Mokko 


ak. 


t> 


At 


jujy^i 


ol-Buruc 


85 


23 


Mskka 


ak. 


tr 


Ao 


£«»' 


ot-Tariq 


86 


25 


Mskka 


a£. 


to 


An 


JjifaJi 


91-6'la 


87 


27 


Mokko 


ak. 


tv 


AV 


>* 


3l-Ga§iyo 


88 


29 


Mskko 


ak. 


n 


AA 


i-iUil 


ol-Focr 


89 


31 


Mokks 


ak. 


n 


A* 


>i 


sl-Bsbd 


90 


34 


Mskks 


^ 


n 


^» 


jlUi 


3§-§3ITlS 


91 


36 


Mskks 


JL& 


r\ 


^> 


^^A-tJl 


ol-Leyl 


92 


38 


Mskks 


ak. 


rA 


^t 


JJ" 


sd-Duha 


93 


40 


Mskka 


4k. 


i* 


^r 


>*»■ 


al-in§irah 


94 


41 


Makka 


ak. 


n 


*£ 


C ^J, 


st-Tin 


95 


42 


Mokko 


ak. 


£t 


^0 


.** 


ol-Gbq 


96 


43 


Mokks 


JL& 


tr 


^n 


jWl 


ol-Qodr 


97 


45 


Mokks 


ak. 


£0 


w 


jOili 


sl-Beyyina 


98 


46 


Msdino 


djjj» 


tn 


^A 


M 


oz-Zolzota 


99 


48 


Modino 


4JJli 


tA 


M 


«j|> 


sl-Adiyat 


100 


49 


Mskks 


ak. 


n 


>. * 


ou^uJi 


ol-Qario 


101 


51 


Mskko 


ak. 


o> 


>*> 


4Pjl£jl 


st-Tskasur 


102 


52 


Mskko 


ak. 


ot 


>*t 


jflSJi 


sl-Asr 


103 


53 


Mskka 


ak. 


or 


>.r 


>«i« 


al-Humaza 


104 


54 


Mskks 


ak. 


o£ 


>*£ 


0j4.it 


Dl-Fil 


105 


55 


Mokko 


ak* 


00 


>.o 


.Mii 


ol-Qurey§ 


106 


56 


Mokko 


ak. 


on 


>.n 


J*J 


ol-Maun 


107 


57 


Mokko 


ak. 


ov 


>»v 


OjPlll 


ol-Ksussr 


108 


58 


Mskks 


aX. 


oA 


>*A 


j»/" 


al-Kafirun 


109 


59 


Mokko 


ak. 


0^ 


>.^ 


Oj>«53i 


sn-Nssr 


110 


60 


Msdino 


ajo. 


V 


>>. 


^1 


sl-Msssd 


111 


61 


Mskks 


aX. 


n> 


>>> 


JLmI! 


sl-Ixlas 


112 


62 


Mskks 


ak. 


nt 


m 


c^^^» 


sl-Fsbq 


113 


63 


Mokks 


ak. 


nr 


>>r 


jUJi 


on-Nas 


114 


64 


Mskks 


ak. 


n£ 


>>£ 


^1 
&&$£&•'' ij»=- 


Allahm komayi 

V3 tovfiqi ib Quranin bu 1 

ciizu va tarcumasinin gapi 

Saudiyya 9rabistaninda islam 

jflari, vakflar, davat va ir$,ad 

nazirliyinin i§rafi ib Madina 

§ahariri da. Malik Fahd adina 

^ Q'uran gapi markazinda ba$a A 

gatdinhb 1425-cu il 

(hicri tarixb). <^ap huququ yalniz Malik Fahd adina 

Quran £api markazina maxsusdur. 

Indeks 6262 Madina §ahari. I i ' i i ■ r 


(^yjij^^llu-MJ^Jllij-* _ 


_ yvfli M»>» - 


" A<tt 

i i i i i > i_ ( > )(1) il->_* fi- <m* - AtV - VA- • : dLoj sl-Fatihs surasi 
V9 ciiz 9mm9nin 

Azsrbaycan dilins 
terriimssi Malik Fahd admaQuran ?api markazi