Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats


iululiil j- jlU3ll Ail AL FATIHAH 

AT 
JUZ-U AMMA 

At Ang Pagkakasalin Ng Mga 

Kahulugan Nito Sa Wikang 

Pilipino (Tagalog) 
y.% mmBmmm& 
ANG GRUPONG MAGKAKAUGNAY NA GUSALI NI HARI 
FAHD PARA SA PAGLIMBAG NG BANAL NA QURAN : jl*j U 

. *JL*JI oIaJ c_jlIx>«-* ^!| 4-^b-* S-^-^Jj to ^ ^^ijj tL^jjL«-«j ^^j "i\ <Jjlw» 
4-?>j-jA\ ^Llb ^Lij^lj Sj^oJIj lJLSjVIj v^ 1 V ^?>-^ s jL)J cr* ^-b 

*^ ; g..-" 4.o .frll *JLlJl Ol*J £--*J>- ^1 f-J^ 0~j^\ ^L*-* *-«J»-y 4_w«Jfc*U 4_Oj-*_~JI 

. (( 4_,T jJ j Lr LP iyJL » 

Ui^wMait i^UlaJ JL$J ciJJLlt a^ v-Jau fjJLJc^ *^ J>a1*UI ^J^V *-*-*^V 

fr ^j i^UJl Sjj— ^jUi Ujt/JI «Jl* ^^Jl JijUU f j*L ji SjjJlI 5jojHj .Ju^l 
jL»jJt *j-u ^*-iJlj c J^-ljJ j^-sLl y\ ^_JJI j^ JT Lg_> ^U ^yJI f^iU»^Jl 5jJL (( j»-p» 
t^JJ\ j-a Ji' ^-*-arl J-J ja \ g * ->-ljj tj-jrvij^jj jy^ J-*^>^ iLL— Vlj t jLJL- 

. ^JUI^P £/^ ^ p-S^W ^5-^b cM^"^ SJLsr as->_ JL» Ja*-j ^^-oJ-L ^LJij'Vlj 3j-PJUU ^JjLujJI i^j^il ^Li.J Ijl *L«ll lJut ^ij 

j^SL, jl y>-j ^ jjl *JajJ1 J—J I t-iib jbiV J*j jl ^UJj 4jL>^_*>- <dli JL*_^j 

■ ^/"^ <J ^-tf-'-j Otj ^f-p^ H^^ \-JU~ 
j^ Sj-s^U dj&L~> — l$^3:> C-Jb U fr* — £j>^\ jlyjJl ^^ 4-*-*v» Ol iijJuJ Ljl 

• u^J U»>- J^ J^ r^ 1 J-*^ t£r** 

£-_*_~Jl CJt d^J ^ J--AJ p-fr^' t J--— Jl frlj— < ^i C^^L^JI jJfcj t jijll 4JJIj Sa Ngalan ni Allah ang Pinakamaawain ang 
Pinakamahabagin PUNONG SALITA 

NI 

DAKILANG AL-SHEIKH SALEH BIN ABDUL AZIZ BIN 

MOHAMMAD AL- ALSHEIKH, MINISTRO NG MGA 

PANG-ISLAMIKONG KAPAKANAN, PAGPAPALOOB 

NG PERA, PAGDA' WAH AT PAGPAYO AT PANGKALA- 

HATANG TAGAPAMAHALA NG "MUJAMMA" GRU- 

PONG MAGKAKAUGNAY NA GUSALI NI HARI FAHD 

PARA SA PAGLIMBAG NG BANAL NA QUR-AN SA 

AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH 

Ang papuri ay nauukol kay Allah ang Panginoon ng santi- 
nakpan Ang nagsabi sa Kanyang banal na Aklat : 

4 jl^Z^Z!;s&^ ( £-&zZ-.- > Katotohanan, dumating sa inyo 
ang liwanag at tiyak na Aklat nulla kay Allah. 

At ang pagpapala at ang kapayapaan ay matamo ng pina- 
kadakila sa mga propeta at mga sugo ni Allah ang Propeta 
natin si Muhammad, ang nagsabi: "Ang pinakamainam sa 
inyo ay ang yaong pinag-aralan niya ang Qur-an pagkatapos 
ay ipinangaral niya ito". 

Upang maisakatuparan ang mga impormasyon ng Taga- 
pamahala ng dalawang mga kagalanggalang na mga Masjid, 
ang Hari na si Fahd bin 'Abdel 'Aziz, angkan ni Saud, ban- 
tayan siya ni Allah- sa pag-alaga ng Aklat ni Allah at ang 
paggawa ng madali sa pagkalat at pamimigay nito sa mga 
Muslim sa silangan at kanluran ng Mundo at ang pagpapali- 
wanag at pagsalin sa mga kahulugan nito sa iba't-ibang wika 
ng Mundo. 

At dahil sa paniniwala ng ministeryo ng mga pang- 
islamikong kapakanan, pagpapaloob ng pera, pagda'wah at 
pagpayo sa Kaharian ng Saudi 'Arabia sa kahalagaan ng pag- 
salin ng mga kahulugan ng banal na Qur-an sa lahat ng mga 
mahahalagang wika ng santinakpan upang madali maunaw- 
aan ng mga Muslim na hindi nagsasalita ng wikang arabik, at pagsagawa sa mensahing iniutos ng Propeta ( ^ ) sa kanyang 
pagsabi: "Iparating ninyo mula sa akin ang Islam, kahitisang 
aayah (bersikulo) lamang". 

At bilang serbisyo sa mga kapatid nating nagsasalita ng 
wikang tagalog ay ikinalulugod ng "Mujamma" ang igawad 
niya sa marangal na tagapagbasa ng pagkakasalin ng mga ka- 
hulugan ng "Surah al-Fatihah" at "Juz-u 'Amma" sa wikang- 
tagalog na isinagawa nina: Sheikh / Abulkhair Tarason, 
Sheikh Badee'udzaman Saliyaw at Ustadz Muhammad Al- 
Ameen Rodriguez, at sinuri muli nina: Sheikh Muhammad 
Nadheer Ebil, at Sheikh Ibrahim ' Abdulkarim 'Abdullah. 

At sa pagkakataon na ito ay nagpapasaamat kami sa "Al- 
maktab at ta'aawoni lid da'wati wal-irshad" Tanggapan ng 
pagtutulongan sa pagda'wah at pagpayo sa Al-Hamraa sa 
kalagitnaan ng lalawigan ng Jeddah sa Kaharian ng Saudi 
Arabia dahil sa kanyang pagbigay ng kapahintulotan sa "Mu- 
jamma" sa paglimbag nito muli. 

At purihin natin si Allah kaluwalhatian sa Kanya Ang Ka- 
taastaasan sa Kanyang pagpatnubay sa pagtatapos sa daki- 
lang gawaing ito na ating hinahangad na sana'y magiging 
dalisay sa Kanyang Marangal na Mukha (Kay Allah) at ma- 
giging kapakipakinabang sa mga tao. 

Katotohanan, talagang nauunawaan namin na ang pagsalin 
sa mga kahulugan ng banal na Qur-an ay kahit gaano kadalub- 
hasa ay mahina pa rin sa pagganap ng mga dakilang kahulu- 
gan yaong itinuturo ng Mahimalang Qur-an, at ang mga kahu- 
lugang ginaganap ng pagsalin ay bunga lamang ng kaalaman 
ng tagapagsalin sa kanyang pag-uunawa sa banal na Aklat ni 
Allah, at mahahaluan din siya ng tulad ng nakahahalo sa lahat 
ng gawa ng mga tao tulad ng kamalian at kakulangan. 

At ang huli ay hahangarin namin sa lahat ng tagapagbasa 
ng pagkakasaling ito ang ilaan niya sa "Mujamma" ang kan- 
yang matatagpuan sa aklat na ito na kamalian o kakulangan o 
karagdagan; upang mapakinabangan ang kanyang pagwaw- 
asto, sa mga sumusunod na paglimbag "inshaa Allah" kung 
nanaisin ni Allah. 

Si Allah ang tagapagpatnubay sa tuwid na landas, O' Allah 
tanggapin Mo po sa amin, tunay na Ikaw ang Nakaririnig at 
Nakaaalam. Surah 1 Al-Fatihah Part 1 ^ *>H \ JL^UJI ojj^i ANG PAGKAKASALIN NG KAHU- 
LUGAN NG SURAH AL-FATFHAH 

(ANG PAMBUNGAD). 
1 . Sa ngalan ni Allah ang Pinakama- 
habagin ang Pinakamaawain. 
(Magsisimula ako sa ngalan ng Al- 
lah, paghahangad ng tulong, gabay 
at kasagutan Niya. ( ^ ) Pangalang 
pantangi ng "Rabb" Panginoon na 
Siya lang ang nararapat na samba- 
hin, at pinakabukod-tangi sa mga 
pangalan Niya at hindi maaaring 
ipangalan sa iba, ( &>*^ ) ang 
Kanyang awa ay para sa lahat ng 
Kanyang nilikha, ( /^l ) ang pus- 
pusang habag Niya ay para sa lahat 
ng mga mananampalataya sa Kan- 
ya. Ang dalawang bagay na ito ay 
kabilang sa Kanyang mga panga- 
lan. 

2. Ang papuri ay nauukol kay Allah 
ang Panginoon ng santinakpan. 
(Ito ay papuri ng Allah sa Kan- 
yang sarili, kalakip nito ang pag- 
uutos Niya sa Kanyang mga ali- 
pin, at Siya lamang ang karapat- 
dapat nito dahil Siya lamang ang 
Lumikha ng lahat, Tagapangasiwa 
nito, Tagapag-alaga ng lahat ng 
Kanyang nilikha sa pamamagitan 
ng Kanyang biyaya at gabay ng 
Kanyang mga tunay na alipin tun- 
go sa (Iman) pananampalataya at 
gawaing mabuti. 

3. Ang Pinakamaawain ang Pinakam- 
ahabagin. (*>^i) Ang Kanyang awa 
ay para sa lahat ng Kanyang nilik- 
ha, ( ^^ ) ang puspusang habag 
Niya ay para sa lahat ng mga mana- 
nampalataya, itong dalawa ay kabi- 
lang sa mga pangalan ng Allah. &M& Wk ?y^uV- J\— —u-oj-u^itSl ^J^J Surah 1 Al-Fatihah Part ^ *>H > 2L^UJ1 Dj^-j 4. Siya lamang ang Hari sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, saAraw ng 
Paghuhukom. (Ang pagtanto ng 
paghahari sa araw na ito dahil 
wala nang sinuman na mag- 
aangkin at wab nang makapagsas- 
alita maliban sa pahintulutan Niya. 
Sa pagbigkas ng Muslim sa aayah 
na ito bawat rak- 'ah ng salah ay 
nagpapaalala sa kanya sa Huling 
Araw, nag-uutos na paghandaan 
nito ng paggawa ng kabutihan at 
pag-iwas sa mga kasalanan at ma- 
sasama). 

5. Ikaw lamang ang aming sinasam- 
ba at Ikaw lamang ang aming hin- 
ihingian ng tulong. (Sa Iyo la- 
mang kami susunod at sasamba at 
sa Iyo lamang hihingi ng tulong sa 
lahat ng pangangailangan namin, 
lahat ng bagay ay hawak ng Ka- 
may Mo, walang nagmamay-ari 
ng anuman kahit katiting na katit- 
ing na bagay maliban sa Iyo. Dito 
sa aayah na ito ang patunay na 
ang anumang uri ng 'ebaadah ay 
hindi maaaring ituon ng alipin ng 
Allah sa iba maliban sa Kanya, 
dito rin ang gamot ng puso mula 
sa sakit na pagmamalabis, sa pag- 
pakitang tao, pagmamayabang at 
pagmamataas). 

6. Patnubayan Mo po kami sa ma- 
tuwid na landas. (Turuan Mo po 
kami at gabayan sa tuwid na land- 
as at patatagin Mo po kami dito 
hanggat sa matagpuan Ka namin. 
Ito ang Islam ang maliwanag na 
daan tungo sa pagmamahal ng Al- 
lah, sa Kanyang Paraiso. Ito ang 
itinuro ng Huling Sugo at Propeta 
na si Muhammad ( ^ ), walang 
daan tungo sa tunay na kaligaya- $ ^US^^f J^C^iiiJCl .." »>: J fA« tll J\\ Jg^Jl UjUb\ Surah 1 Al-Fatihah Part \ *>> > jJ-\J1\ ojj-j han kundi sa pagiging matuwid sa 
Islam. 

7. Daan ng mga biniyayaan Mo -mga 
propeta, mga matatapat, mga martir 
sa Jihad at mga mabubuting alipin, 
silang mga pinatnubayan at matu- 
tuwid- hindi ang daan ng mga isi- 
numpa't pinagalitan yaong mga 
nakakaalam ng katotohanan Ngunit 
ito ay tinanggihan tulad ng mga 
Hudyo at ang mga tumulad sa kani- 
la, ganoon din ang mga naligaw, 
yaong mga tumanggi at naligaw ng 
landas tulad ng mga Kristiyano at 
kung sinuman ang sumunod sa ka- 
nila. 

Ito bilang Du y aa panalangin ay ga- 
mot sa puso ng Muslim mula sa 
sakit ng pagtanggi, kamangmangan 
at pagkaligaw. Ito rin ang katibay- 
an na ang pinakadakilang biyaya sa 
lahat ay ang Islam, kaya kung sinu- 
man ang nakaaalam ng katotohanan 
ay sinunud niya ito, siya ay kara- 
patdapat sa landas na matuwid, 
kaya kung ganoon, walang pag- 
aalinlangan na ang mga sahabah ng 
Sugo ni Allah ( M ) ang karapatda- 
pat nito kasunud ng mga propeta. 
Ang aayah na ito ang nagpatunay 
ng katangian nila at ang taas ng an- 
tas nila, kinalulugdan sila ag Allah. 
Maging ang pagbigkas ng Ameen 
pagkatapos basahin ang al-Fatihah 
ay isang Sunnah na ang ibig sabi- 
hin ay dinggin o tanggapin Mo po 
O Allah, subalit ito ay hindi kabi- 
lang sa mga aayah ng surah al Fa- 
tihah, ito ay pinagkasunduan ng 
mga pantas sa Islam na hindi isulat 
sa mga Masaahif (Qur-an). 


Surah 78. An-Naba'a Part 30 r* *>i VA LJ! ojj-- SURAH AN-NABA A (78) - 
ANG DAKILANG BALITA 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Hinggil sa anong bagay ang kani- 
lang tinatanong (sa isa't isa)? 

2. lto ba ay tungkol sa pinakadakilang 
balita (ang Qur'an, na ipinadala 
kay propeta Muhammad 4fc sallal- 
lahu 'alayhi wa sallam 1 ), na nagsa- 
saysay hinggil sa Pagkagunaw ng 
Daigdig,ang Buhay Pagkatapos ng 
kamatayan, ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay at iba pa), 

3 . Na sila ay nagkaka- salungatan dahil 
sa kanya (sa pinakadakilang balita). 

4. Hindi sila nararapat na magkasa- 
lungatan sa isa't-isa, katiyakan na 
mababatid nila (sa oras ng kanilang 
kamatayan) ! 

5. (Pinapaalalahanan silang) muli, 
hindi sila nararapat na magkasa- 
lungatan sa isa't-isa, katiyakan, 
mababtid nila (kapag sila ay nar- 
oroon na sa kani-kanilang mga li- 
bingan)! 


by&**?<SX\ jjj bykiLu^b 'op^%y 1- ^ : Salla Allahu 'alayhi wa sallam: Ang 'Salaah' at 'Salaam' ng Allah sa 
Kanyang Propeta Muhammad. Ang 'Salah' ng Allah para kay Propeta Muham- 
mad ay ang Pagpuri Niya sa mga anghel na malalapit sa Kanya; na siya, ang Al- 
lah ang Kataas-taasan, ay nasa ibabaw ng Kanyang 'Arsh (Trono) (na angkop sa 
kanyang kamaharlikaan), na nasa itaas ng ikapitong kalangitan. At gayundin ang 
mga anghel sa kanya (sa Propeta) _ siya ^ ay pinupuri rin. At ang 'Salaam ' na- 
man ng Allah ay ang Kanyang pangangalaga sa Propeta ^ mula sa kakulangan 
at anumang uri ng kasamaan. At kapag sinabi ng isang Muslim na ^ (Salla Al- 
lahu 'alayhi wa sallam), hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob ang Kanyang 
Pagpuri at Katiwasayan kay Propeta Muhammad ^ . Surah 78. An-Naba'a Part 30 r* *>H VALJlojj-- 6. Hindi ba, ginawa Naming 2 palatag 
ang kalupaan na parang higaan, 

7. At ang mga bundok na parang 
mga nakabaon na talusok (upang 
hindi yumanig o gumalaw ang 
daigdig)? 

8. At Aming kayong nilikha na mag- 
kakaparis (kalalakihan at kababai- 
han). 

9. At Aming ginawa ang inyong pag- 
tulog bilang paraan ng pagpapahin- 

10. At Aming ginawa ang gabi bilang 
panakip (sa pamamagitan ng kadi- 
liman nito), 

1 1 . At Aming ginawa ang araw bilang 
(paraan sa paghahanap ng inyong) 
ikabubuhay. 

12. At (hindi ba) Aming itinayo sa 
itaas ninyo ang mga pitong mata- 
tag (na mga kalangitan), 

13. At Aming ginawa (roon) ang isang 
Nagniningning na Haw an (araw). / / , t Tf. ■ $ ij^j^D-fe) 6 &j!3ti& 


./ . ss s .'<. bli^llfe 2- Pansinin ang Tangngalang Pangmaramihan' na 'Namin' na ginamit sa tala- 
tang ito (at sa iba pang pagsasalin ng kahulugan ng mga talata na ginamitan din 
ng mga Tangngalang Pangmaramihan' na 'Kami' at 'Amin'). Dito, ang Allah 
ay nagsasalita sa 'Unang Panauhan na Pangmaramihan' na 'Kami, Namin at 
Amin.' Ito ay Tangngalang Pangmaramihan' ng paggalang at karangalan, na 
ginagamit sa kamaharlikahan o makahari na Pagpapahayag, pagpapasiya at pag- 
papakita ng kapangyarihan. Subali't, na kung saan ang ihahayang ay sadyang 
pansariling pagkakaugnay lamang, Tangngalang Pang-isahan' na 'Ako' at 

'Akin' ang Kanyang ginagamit. 
Kaya, kung makababasa kayo ng mga talata sa mga salin ng mga kahulugan ng 
Banal na Qur'an, na may mga Tangngalang Pangmaramihan' na 'Kami,' 
'Amin' at 'Namin.' Hindi nangangahulugan nito, na ang Allah ay higit kaysa sa 
isa, kundi Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng 'Pangmaramihan' ng pagga- 
lang at karangalan — Nag-iisa lamang Siya at walang kasama sa kanyang pagig- 
ing Tagapaglikha! Hindi angkop sa Kanyang Kataas-taasan ang magkaroon ng 
kahanay ! Surah 78. An-Naba'a Part 30 '>' VA L-Jl ijj^i 1 4. At Aming ibinaba mula sa Dagim(isang 
uri ng ulap na pinanggagalingan ng tu- 
big-ulan) ang marami at sunod-sunod 
napagkabuhos ng tubig . 

lS.Upang (sa pamamagitan nito ay) 
mapausbung Namin ang mga butil 
At sumibol ang mga pananim. 

16. At magsilago ang mga halamanan. 

17. Katotohanan, ang Araw ng Pagpa- 
pasiya ay isang bagay na itinakda. 

18. Ang Araw na kapag hinipan na ang 
'As-Soor' (Trumpeta - sa huling 
pag-ihip nito), at kayo ay darating 
nang dagsaan mula sa mga libingan; 

19. At ang mga kalangitan ay mabuk- 
san na parang magkakaroon ng 
mga pintuan. 

20. At ang mga bundok ay gagalaw 
mula sa mga lugar nito, na parang 
isang malikmata (lamang). 

2 1 . Katotohanan, ang Tmpiyerno ay isang 
lugar na tambangan (ambusan) 3 . 

22. At ang magiging hantungan ng 
mga 'Taghun' (yaong mga sumu- 
way sa itinakdang hangganan na 
itinalaga ng Allah, tulad ng pag- 
samba sa mga diyus-diyosan, hindi 
paniniwala sa Tunay na Relihiyon - 
~ Islm, sa Kaisahan ng Allah, pag- 
kukunwari, walang pakundangan 
na paggawa ng mga kasalanan pa- 
giging kriminal at iba pa). 

23 . Sila ay mananatili roon nang napaka- 
habang panahon (walang hanggan). CX£ iC cJ^x^ij* lJ_> » j 


& &y\^&i\lli\c^?j (i) b\^C^&^iJl^lO/U»jJ 


© Cli^lI^Cy^ 3- Ang Impiyerno ay inilarawan bilang isang tambangan, dahil ang mga naghimagsik 
laban sa Allah (sa pamamagitan ng pagtanggi sa Kanya) ay walang takot sa (Impiyer- 
nong-Apoy na) ito, na nagpapasasa lamang sabuhay, walang ginawa kundi magpasa- 
rap sa buhay at ang iniisip lamang nila,ang mundong ito ay isang lugar na punung-puno 
ng kaligayahan para sa kanila. Hindi nila batid na ang Impiyerno ay nakatambang para 
sa kanila, na di-inaasahan ay biglang-bigla na lamang silang sisiluhin . Surah 78. An-Naba'a Part 30 *>' VALJIojj- 24. Wala silang lamig na matitikman 
roon, ni anumang inumin. 

25. Maliban sa kumukulong tubig, at 
maruming pinaghugasan ng sugat 
(tulad halimbawa ng nana at ibapa). 

26. Ang angkop na kabayaran (batay 
sa kanilang mga kasamaan). 

27. Sapagka't katotohanan, hindi nila 
pinagtuunan ng pansin ang (Araw 
ng) Pagtutuos. 

28. Bagkus ay kanila pang pinasinun- 
galingan ang Aming mga 'Ayaf 
(mga Katibayan, Pagpapatotoo, 
Babala, Talata, Aral, Paghahayag 
(Rebelasyon), Palatandaan; at 
yaong dinala ng huling Propeta na 
si Muhammad &). 

29. Gayung ang lahat ng mga bagay 
(na ito) ay Aming itinala sa 
isang Aklat — (Ang 'Lawh Al- 
Mahfoudh'). 

30. "Samakatuwid, lasapin ninyo (ang 
naging bunga ng inyong mga gi- 
nawang kasamaan); wala Kaming 
karagdagang ibibigay sa inyo, mal- 
iban sa napakasidhing kaparusahan. 

31. Katiyakan, ang para sa mga 'Al- 
Muttaqoon 4 y makakamit nila ang 
tagumpay (na Paraiso); 

32. Mga hardin at ubasan; 

33. At mga dalaga na magkakatulad 
ang edad; 

34. At tasa na puno ng inumin. 6 <&%^&&£& § titiS&r 6v) UL-^-0>»vi'^iyfe=(*t i fr $ &!^jSaJjS 3 Cl^ail^.L* A?j 


§ (3l^crt^lU6t fc gj L^Ij^Tji. 


4- Al-Muttaqun - mga taong matatapat, relihiyoso/relihiyosa, na kinakatakutan 
nang labis ang Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng mga kasala- 
nan at masasamang gawain na Kanyang ipinagbawal, at labis-labis na minamahal 
ang paggawa sa lahat ng mga uri ng kabutihan na Kanyang ipinag-utos. Surah 78. An-Naba'a Part 30 8 r. *>H VALJ»5jj-* 35. Walang 'lagh-waa' (mga malalas- 
wa, masasakit, panlalait, marurumi 
o masasamang salita) silang mariri- 
nigdoon ni anumang kasinungalin- 
gan; 

36. Ang gantimpala mula sa iyong 
'Rabb,' 5 ang sapat na kabayaran 
(batay sa nagawa nilang kabutihan). 

37. (Mula) sa 'Rabb' ng mga kalangi- 
tan at kalupaan, at sa anumang nasa 
pagitan ng mga ito — ang Pina- 
kamahabagin, walang sinuman ang 
mangangahas na magsalita sa Kan- 
yang harapan (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay maliban sa pagkatapos 
Niya itong pahintulutan). 

38. Ang Araw na ang 'Ar-ruh' (si an- 
ghel Jibril) at ang mga anghel ay 
nakatayo na magkakahanay, wa- 
lang magsasalita maliban sa sinu- 
mang pahintulutan ng Pinakamaha- 
baging (Allah), at kung mayroon 
mang pahihintulutang magsalita, 
sasabihin niya lamang kung ano 
ang nararapat sabihin — ang wasto. 

39. Walang pag-aalinlangan na ito ang 
Tunay na Araw, samakatuwid, ha- 
yaan ng sinumang maynais, na hu- 
manap ng paraan (o daan) patungo $ <M%<£<&£S& BJ Q^&^yiK 
aui 5- Rabb - Ito ang aktuwal na ginamit sa Banal na Qur'an. Nguni't sa lengguwa- 
heng Filipino, walang angkop na salita ang maaaring itumbas upang maging kas- 
ing kahulugan ng salitang 'Rabb.' Ito ay mangangailangan pa ng lubos na pag- 
papaliwanag upang maunawaan ito at di mabigyan ng limitadong kahulugan. 
Ang ibig sabihin nito: Ang Allah ang Nag-Iisa at Tanging Panginoon ng bagay, 
ng mga kalangitan at kalupaan, at ang lahat ng mga nasa pagitan ng mga ito, Siya 
ang Tagapaglikha, ang Nagmamay-ari ng lahat, ang Hari, ang Pinakamakapan- 
gyarihan, ang Tagapagpamahala, ang Tagapagpangalaga, ang Tagapagkaloob, 
ang Tagapagpanatili, ang Tagapagtustos, ang Tagapagtatag, ang Pinakamapag- 
mahal, ang Tagapagbigay ng kasiguruhan at iba pa. Samakatuwid, iminumung- 
kahi sa lahat na panatiliin ito sa orihinal nitong salita. Surah 78. An-Naba'a Part 30 *>' VA L.J1 Ojj-j sa kanyang 'Rabb' (sa pamamagi- 
tan ng pagsunod sa Kanya, sa mak- 
amundong buhay na ito sa daig- 
dig)! 

40. Katiyakan,binabalaan Namin Kayo 
hinggil sa nalalapit na pagpaparu- 
sa, — ang Araw na makikita ng tao 
ang ginawa ng kanyang mga ka- 
may, at sasabihin ng mga walang 
pananampalataya: "Kahabag-habag 
para sa akin! Sana'y naging alabok 
lamang ako! 


8 
Surah 79. An-Naazi'aat Part 30 10 r • *>i vi oUjUi 3^ SURAH AN-NAAZrAAT(79) 

YAONG MGA KUMUKUHA 

(NG KALULUWA) &2 Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng mga anghel na humahablot (sa 
mga kaluluwa ng masasama at wa- 
lang pananampalataya sa oras ng 
kanilang kamatayan), na may kasa- 
mang pagmamalupit; 

2. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng mga anghel na kumukuha nang 
malumanay sa mga kaluluwa ng 
mananampalataya (sa oras ng kani- 
lang kamatayan); 

3. At sa mga anghel na napakabilis 
tumugon sa anumang ipinag-uutos 
(ng Allah) sa kanila. 

4. At sa mga anghel na nag-uunahan 
upang dalhin ang mga kaluluwa. 

5. At sa mga anghel na nangangasiwa 
at sumusunod sa anumang ipinag- 
utos mula sa kanilang 'Rabb,'sam- 
akatuwid, walang pag-aalinlangan 
na kayong tumanggi sa katotoha- 
nan ay tatawagin upang managot). 

6. Sa Araw (ng Pagkagunaw ng Daig- 
dig — sa unang pag-ihip ng 'As- 
Soor'{Trumpeta}), na ang daigdig 
at mga bundok ay yayanigin nang 
napakasidhi (at lahat ay mamama- 
tay), 

7. Ang kasunod nito ay ang panga- 
lawang pag-ihip ng 'As-Soor' 
(Trumpeta) (at ang lahat ay mabu- 
buhay na maguli), 
*&® iUL ^c^k; ^^ScA^Mi ^ly^JlllS 1J Aa^\J\ljl>-j>^j> 


Surah 79. An-Naazi'aat Part 30 11 *>' V* oUjUldjj-- 8. (Ang ilan) sa mga puso sa Araw na 
yaon ay kakaba na may takot at 
pagkaligalig. 

9. Ibababa nila ang kanilang mga pa- 
ningin (dahil sa kalungkutan). 

10. Sasabihin nila (ng mga walang 
pananampalataya) : "Katotohanan 
ba na kami ay muling magbabalik 
sa dati (naming) kalagayan?" 

1 1 . "Kahit pagkatapos naming madu- 
rog na mga buto?" 

12. Sasabihin nilang (muli): "Kung 
gayon, ang pagbabalik naming ito 
ay bilang isang talunan!" 

13. Ito lamang ay (isang sigaw - ang 
ikalawang pag-ihip ng 'As-Soor' 
[Trumpeta]). 

14. At pagkatapos ay makikita na la- 
mang nila ang kanilang mga sarili 
sa ibabaw ng (panibagong) kalu- 
paan, na buhay pagkatapos nilang 
namatay, 

15. May dumating ba sa iyo (O' 
Muhammad ^ ) na kuwento hing- 
gil kay Mousa (Moises)? 

16. Nang tinawag siya ng kanyang 
l Rabb J mula sa Banal na lambak 
ng Tuwa' (isang lugar sa Bundok 
ng Sinai), 

17. (At sinabi sa kanya): "Magtungo 
ka kay Fir'aun (Pharaoh), katoto- 
hanan, na siya ay lumabag sa lahat 
ng hangganan, (sa pamamagitan 
ng pag-angkin sa kanyang sarili 
bilang 'Rabb. ' .liiilsl 
3 S-y^-udLiljA © t^jlic^^^y^f*L)^t^ ^ <j£^lS£ Jk^i Surah 79. An-Naazi'aat Part 30 12 r*^i v^oUjUiSjj^ 18. At sabihin mo sa kanya: "Nais mo 
bang linisin ang iyong sarili (mula 
sa kasalanan nang di-paniniwala 
at maging isang mananampala- 
taya), " 

19. At akin kang papatnubayan sa iy- 
ong 'Rabb, ' upang Siya ang iyong 
katakutan? 

20. Pagkatapos ipinakita (ni Mousa) sa 
kanya ang dakilang palatandaan 
(himala). 

21. Subalit (pagkatapos ng dakilang 
palatandaan na ipinamalas ni Mou- 
sa ay) pinasinungalingan niya (ni 
Fir'aun) ito at sinuway; 

22. Pagkatapos ay tumalikod siya at 
nagsumigasig na gawin ang lahat 
ng paraan (upang kalabanin ang 
Allah). 

23. Pagkatapos ay tinipon niya (Fir'a- 
un) ng kanyang mga tauhan at gu- 
mawang pagpapahayag, 

24. Sinabing: "Ako ang inyong 'Rabb; 
ang pinakamataas ", 

25. Na kung kaya pinarusahan siya ng 
Allah sa kanyang huli (nasinabi 
na: "Ako ang inyong 'Rabb,' ang 
pinakamataas") at (sa kanyang) 
unang (sinabi na, "o mga pinunol 
wala akong alam na kayo ay may- 
roong 'Rabb' maliban sa Akin") 
paglabag sa batas. 

26. Katotohanan, ang pangyayaring ito 
ay makapagtuturo ng babala sa 
mga yaong may takot sa allah. 

27. Kayo ba (o' mga tao) ang mahirap 
likhain, o ang Kanyang nilikhang 
kalangitan? (§ £jM$£$ > 9SS S *S . £^&j&&#$ $ &~is*y ro &&^i^s 


§ £&;M&&& $ ^{£k$<$>4jI § <&&\$&5&jk Surah 79. An-Naazi'aat Part 30 13 r • *>' v* oUjUl 3^ 28. lnilagay Niya ito sa kaitaasan, at 
pare- pareho Niyang iniayos ang 
mga ito nang may kaganapan. 

29. At tinakpan Niya ito ng gabi sa 
pamamagitan ng kadiliman, at sa 
(pamamagitan ng) umaga nito ay 
inilalabas Niya ang liwanag. 

30. At pagkatapos nito ay pinalawak 
Niya ang kalupaan. 

31. At mula roon ay pinalabas Niya 
ang tubig at pinasibol Niya ang 
mga damo. 

32. At isiniayos Niya nang buong ta- 
tag ang mga bundok (sa pamamag- 
itan ng pagbabaon ng pundasyon 
nito). 

33. Ari-arian at baon para sa inyo at sa 
inyong mga hay op. 

34. Subalit kapag dumating na ang 
dakilang kapahamakan (ang oras 
ng pagkagunaw ng sandaigdigan, 
ang araw ng pagtutuos at iba pa). 

35. Ang Araw na maaalaala ng tao 
kung ano ang kanyang pinagsika- 
pan. 

36. Ang Impiyernong-Apoy ay ilalan- 
tad sa lahat upang ito ay kanilang 
mamalas. 

37. Samakatuwid, ang para sa kanya 
na naging Ta-gha (lumabag sa la- 
hat ng hangganan, sa pamamagitan 
ng di-paniniwala, pagsuway sa Al- 
lah, pagmamalupit at masasamang 
gawa). 

38. At higit na minabuti ang buhay 
dito sa daigdig (sa pagsunod sa 
kanyang masasamang pagnanasa at 
mga kasakiman). (s\) L^J^lps-^-/^ 


' S S* St' $5 l^idUjiJ^oJl^lj 

.&. y y 'Sis' ~*s '•> ■"""*■ 


*M* ^*-t '^ s X 1 *'"' " Surah 79. An-Naazi'aat Part 30 14 r • *>i VH oUjUl 3^ 39. Katiyakan, ang kanyang tahanan 
ay Impiyernong-Apoy. 

40. Subalit ang para sa kanya na kina- 
takutan ang pakikipagharap sa kan- 
yang 'Rabb at pinipilit na pigilan 
ang kanyang sarili sa paggawa ng 
mga kadumihan at mahahalay na 
pagnanasa. 

41. Katiyakan, Paraiso ang kanyang 
magiging tahanan. 

42. Tinatanong ka nila (O' Muham- 
mad £jfc ) hinggil sa Oras, — kung 
kailan ito itatakda? 

43. Wala kang kaalaman hinggil sa 
(Oras na) ito (kung kailan ito ma- 
gaganap). 

44. Ang iyong 'Rabb' (lamang) ang 
nakaaalam kung kailan ito nakatak- 
da? 

45. Ikaw (O' Muhammad M ) ay isang 
tagapagbabala lamang sa mga 
yaong may takot (hinggil sa pag- 
dating ng Oras na ito). 

46. Sa Araw na ito ay mamamalas nila 
(mga hindi naniwala), na tila sila 
ay namalagi lamang sa kanilang 
mga libingan ng isang hapon o 
isang umaga. 


'' s ,s -'.-V- 

S t^oj^fe "y " > <-"' <, g) l^^csLj^ 


Surah 80. 'Abasa Part 30 15 r« *>» A * i j *—**' ^J^*** SURAH 'ABASA (80) - 
NAGKUNOTNGNOO 
Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- wain 1. 4. Siya (ang Propeta Muhammad ^ ) 
ay nagkunot ng noo at iniwas ang 
kanyang mukha. 

Dahil may dumating sa kanya na 
isang bulag na mama (na nais mag- 
kamit ng kaalaman, samantalang 
siya ay nagpapahayag sa isa o ilan 
sa mga pinuno ng mga angkan ng 
Quraysh). 

Nguni't sino ang makapagsasabi sa 
iyo, na kung siya nga ay magiging 
malinis (mula sa mga kasalanan)? 

O maaari siyang makatanggap ng 
babala, at ang babalang (ito) ay 
mapakinabangan niya? 

5. Kung gay on, bakit sa kanya na 
nag- iisip na siya ay malaya sa 
kanyang sarili (dahil sa kanyang 
kayamanan). 

6. Sa kanya ay dumalo ka (siya ang 
pinagtuunan mo ng pansin). 

7. Ano ang halaga sa iyo kung hindi 
sila magiging malinis (mula sa 
maling paniniwala, ikaw ay isang 
Sugo lamang, na ang tungkulin ay 
ipahayag ang Mensahe ng Allah). 

8. Gayong sa kanya na dumudulog 
(lumalapit na) sa iyo nang taimtim. 

9. At natatakot (sa Allah at sa Kan- 
yang kaparusahan). 

10. Sa kanya ay naging pabaya ka at 
itinuon mo ang iyong pansin sa iba. &*x& U ttiM, dyj J-^ Wit*** 


Surah 80. 'Abasa Part 30 16 r. *>' A * j »« £• 0j j— a ll.Huwag (mong gawin ang ganito)! 
katiyakan ang mga ito (ang mga 
talatang Qur'an)ay babala 

12. Kung kaya, sa sinumang maynais, 
hayaan niyang bigyan ng kauku- 
lang pansin (o halaga) ang Aklat 
(Qur'an) na ito. 

13. Ang mga ito ay nakatala sa mga su- 
huf (na nasa 'Al-Lawh Al- Mah- 
foudh; na nasa ikapitong kalangi- 
tan) na iginagalang. 

14. Dinadakila, nanatiling dalisay at 
banal 

15. Sa mga kamay ng mga tagasipi (na 
mga Anghel). 

16. Kagalang-galang at masunu- 
rin. 

17. Kasumpa-sumpa sa tao (na walang 
pananampalataya)! Papaanong hin- 
di siya tumatanaw ng utang-na- 
loob sa Allah! 

18. Mula sa anong bagay ba siya nilik- 
ha Niya(ng Allah)? 

19. Mula sa 'Nutfah' (patak ng semilya 
na nagmula sa lalaki at babae) siya 
ay nilikha Niya, (at) pagkatapos ay 
itinakda para sa kanya ang angkop 
na sukat. 

20. Pagkatapos ay ginawang madali pa- 
ra sa kanya ang uri ng pamumuhay. 

21. Pagkatapos ay sinasanhi Niya, na 
siya (ang tao) ay mamatay at mala- 
gay sa kanyang libingan. 

22. Pagkatapos, kapag Kanyang ninais, 
Kanya siyang bubuhaying muli. 

23. Katiyakan, ito ay magaganap — 
kapag Kanyang ninais, Kanya 
siyang bubuhaying muli! Subali't 
hindi niya (ng tao) ginawa ang ipi- 
nag-utos sa kanya ng Allah. $r$<$t sj »%&& & &A 3 Z&ffi 


Surah 80. 'Abasa Part 30 17 r . *>i a > Lr ^ i^ 24. Kung gayon, hayaang pagmasdan 
ng tao ang kanyang kinakain (kung 
paano ito ipinagkaloob sa kanya). 

25. Na Aming ibinuhos nang masaga- 
na ang tubig (sa mga pananim). 

26. At sa pamamagitan nito ay natipak 
ang mga lupain. 

27. At sinanhi Namin mula roon na 
umusbong at lumago ang mga butil. 

28. At mga ubas at mga sariwang gu- 
lay. 

29. At mga asey tunas (oliba) at mga 
datiles. 

30. At mga halamanan, malalago at 
nagtataasang mga punongkahoy. 

31. At mga prutas na iba't-ibang uri at 
mga damo at "Abba ' (mga uri ng 
halaman na ang mga dahon ay gin- 
agamit sa panggagamot at isina- 
sangkap sa mga pagkain). 

32. Isang panustos (kabuhayan) para 

sa inyo at sa inyong mga hayop. 

33. At pagkatapos, kapag dumating 
ang 'As-sakh-khah' (nakabibinging 
ingay sa Araw ng Muling Pagkab- 
uhay, ang pangalawang pag-ihip 
ng 'As-Soor '-Trumpeta). 

34. Sa Araw na yaon, ang isang tao ay 
tatakas (iiwas) mula sa kanyang sa- 
riling kapatid 

35. At mula sa kanyang ina at sa kan- 
yang ama 

36. At mula sa kanyang asawa at sa 
kanyang mga anak. 

37. Bawa't isang tao sa Araw na yaon, 
ay sapat lamang na maasikaso niya 
ang kanyang sarili. 

38. Ang mga mukha ng ilan sa Araw 
na yaon ay nagniningning. !§J *&^fj& 

$3 ^&$jj>rk 


Surah 80. ' Abasa Part 30 18 r * *> I A * j-* hj~* 39. Pagkakagalak at kasiyahan sa ma- 
gandang balita (ng Paraiso). 

40. At ang iba namang mga mukha sa 
Araw na yaon ay maalikabok. 

41. Kadiliman ang sasaklob sa kani- 
la. 

42. Sila ay ang mga yaong 'KafaraW 
(hindi naniwala sa Allah, at sa 
Kanyang kaisahan at sa Kanyang 
sugong si Muhammad jSjjj) at Faja- 
rah (mga makasalanan at guma- 
gawa ng mga kasamaan). T\J *0j*^,CZJ* ^Ss^U? 


5v «Jv3l^aJb/ 
Surah 8 1 . At-Takweer Part 30 I 19 I 1" . *>i A s y ^\ t^ SURAH AT-TAKWEER (81) - 
KAPAG ANG ARAW AY UMI- 
KOT NANG PAPULUPOT HANG- 
GANG SA m> AY UNTI- UNT- 
ING KUMUNOT AT MAW ALAN 
NG LIWANAG AT PAGKATA- 
POS AY (BIGLA NA LAMANG) 
TTTILAMPON. Sa Ngalan ng Allah, ang pinakama- 
habagin, ang pinakamaawain 

1. Kapag ang Araw ay nag l Kuwwi- 
rat J — umikot nang papulupot ha- 
nggang sa ito ay unti-unting kumu- 
not at mawalan ng liwanag at pag- 
katapos ay (bigla na lamang) titi- 
lampon. 

2. At kapag ang mga bituin ay nag- 
sipaglaglagan. 

3. At kapag ang mga bundok ay nag- 
sipaglaho (dahil sa ito ay madudu- 
rog na parang alikabok). 

4. At kapag ang buntis na kamelyo ay 
hindi na mabibigyan ng pansin 
(mapababayaan na dahil sa sidhi 
ng pangyayari). 

5. At kapag magsasama-sama ng la- 
hat ang mga mababangis na hayop 
(sapagka't mawawala na ang kani- 
lang mga bangis dahil sa tindi nang 
nagaganap). 

6. At kapag ang mga karagatan ay 
matutulad sa nagliliyab na apoy at 
mag-uumapaw. 

7. At kapag ang mga kaluluwa ay 
nagtitipontipon (ang mga mabubuti 
ay para sa mabubuti, ang masasa- 
ma ay para sa masasama.) 
y c^jpj*&\ \>l i>jj$ol|^JIIilj 3 Oj^jI^^Ij y ^ify^jvdWilj 


Surah 8 1 . At-Takweer Part 30 I 20 I r . *>i A \ ^ j^Ji 5j>-. 8. AT kapag tinanong na, ang batang 
sanggol (na babae) kung bakit siya 
inilibing ng buhay. 

9. Sa anong kasalanan at siya ay pina- 
tay? 

10. At kapag ilalantad na ang talaan ng 
bawa't tao (na kung saan nakasulat 
ang kanilang mga ginawang mabu- 
ti at masama). 

1 1 . At kapag inialis na ang mga kalan- 
gitan mula sa mga lugar nito. 

12. At kapag sinilaban na nang matin- 
di ang Impiyernong-Apoy. 

13. At kapag ilalapit na ang Paraiso (sa 
mga 'Al-Muttaqoon'). 

14. Pagkatapos, mababatid ng bawa't 
tao kung ano ang para sa kanya. 

15. Kaya katiyakan, sumusumpa Ako 
sa pamamagitan ng mga planeta at 
mga bituin. 

16. Na lumilitaw kapag gabi at nagla- 
laho kapag umaga. 

17. At (sumusumpa Ako) sa gabi ka- 
pag ito ay sumasapit (o kapag ito 
ay lumilisan). 

18. At (sumusumpa Ako) sa umaga ka- 
pag ito ay papaliwanag. 

19. Katiyakan, ito ang Salita (ang 
Qur'an na dinala o binigkas) ng 
kagalang-galang na Tagapagdala 
ng Mensahe (na si Anghel Jibreel), 
(mula sa Allah para kay Propeta 
Muhammad). 

20. Na pinagkalooban ng kapangyari- 
han at mataas na katungkulan mula 
sa Allah — ang 'Rabb* ng Al- 
'Arsh (Trono). 

21. Na sinusunod (ng mga anghel) at 
pinagkakatiwalaan doon (sa mga 
kalangitan). SJL-dJj^Jl^ij 


ha) JjJXfJs\y& 3 JQ& 

S5 /|yj^ Jj*J^l © c^US/J^-A^L&$i $ y^ff^" Surah 81. At-Takweer Part 30 21 v * *^H a ^ jij^\ 5jj— » 22. At ang inyong kasama (si Muha- 
mmad M ) ay hindi isang baliw. 

23. At katotohanan na nakita niya 
(Muhammad 4t ) si (anghel Jibreel 
sa tunay niyang anyo) sa maliwa- 
nag na kalawakan na abot-tanaw 
(sa may dakong silangan). 

24. At hindi niya (Muhammad i£ ) ip- 
inagkakait (sa mga tao) ang pagha- 
hatid ng kaalaman hinggil sa mga 
'Al-Gheyb'S 

25. At ito (ang Qur'an) ay hindi salita 
ng isinumpang satanas. 

26. Kung gayon, saan pa kayo tutungo 
(Ano pa ba ang pipiliin ninyo — 
ang tanggapin ang Qur'an at sumu- 
nod sa kautusan ng Allah o tanggi- 
han ang Qur'an at sumuway sa 
kautusan ng Allah)? 

27. Katiyakan na ito (ang Qur'an) ay 
isang paalaala sa lahat ng mga 'Al- 
amin (mga tao, mga Jinn at lahat 
ng mga bagay). 

28. Sinuman sa inyo ang magnanais na 
lumakad sa tuwid na landas. 

29. At wala Kayong mananais, mali- 
ban na lamang sa kung ito ay nanai- 
sin ng Allah — ang l Rabb y ng lahat 
ng mga 'Alamin (mga tao,mga Jinn 
at lahat ng mga bagay). 5y by^y^t^r*^^^ 
5 L^^tiCjJj&j |5 U<^ > <^i^^*) 


$ U&$M&'oi 


6- Al-Ghayb: Ang literal na kahulugan nito ay ang mga bagay na di-nakikita. 
Magkagayunpaman, ang salitang ito ay nasasaklawan ng napakalawak na mga ka- 
hulugan: Paniniwala sa Allah, mga Anghel, mga Banal na Aklat, mga Sugo 
ng Allah, ang Araw ng Muling Pagkabuhay at Al-Qadar (ang tamang sukat sa 
pagkakatadhana sa lahat ng mga bagay). Napapaloob din dito ang hinggil sa kung 
ano ang inihayag ng Allah at ng Kanyang Sugo na may kinalalaman sa mga bagay 
na nagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap; halimbawa'y ang balita hinggil 
sa Paglikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang kaalaman hinggil sa mga pang- 
halaman na mga bagay, at sa mga pang-hayop. Ang balita hinggil sa mga nasyon 
na nagdaan, ang kaalaman hinggil sa pagiging totoo ng kamatayan at ang buhay 
pagkatapos nito, ang Kabilang Buhay, ang Paraiso, Impiyernong-Apoy at iba pa. Surah 82. Al-Infitaar Part 30 22 r * *> I A Y jikirtli oj^ SURAH AL-INFITAARf 82)- 

ANG PAGKAKABIYAK NG MGA 

KALANGITAN Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, angPinakamaa- 

wain 

1. Kapag ang mga kalangitan ay nag- 
kabiyak-biyak. 

2. At kapag maglaglagan ang mga bi- 
tuin at magkalat. 

3. At kapag umapaw ang karagatan 
(at ito ay magiging isa na lamang). 

4. At kapag itinaob na ang mga libin- 
gan (at inilabas ang mga nasa loob 
nito). 

5. Kapag ito ay naganap, mababatid 
ng tao kung ano ang mangyayari sa 
kanya — kung ang bagay na ga- 
noon ang kanyang nagawa at kung 
ang bagay na ganito ay hindi niya 
nagawa. 

6. O' ikaw na Tao! Anong bagay ang 
nakapaglinlang sa iyo at nasuway 
mo ang iyong 'Rabb,' ang Pina- 
kamapagbigay? 

7. Na Siyang lumikha sa iyo, humu- 
bog sa iyo nang ganap, at binigyan 
ka Niya ng angkop na sukat. 

8. Sa anumang anyo na Kanyang ni- 
nais ay hinubog ka Niya. 

9. Subali't tinanggihan mo ang Araw 
ng Paghuhukom. 

10. Gayung katotohanan, (na may mga 
hinirang na mga anghel) na nagma- 
masid sa inyo upang kayo ay ban- 
tayan. z mmm ■V^UL 


~y>"\> $ ^^ftypu^f$s s" < s ss S vj ^jJs^^Sjk-<S'A\ s'-s' > ' S W /«u*^ blj Surah 82. Al-Infitaar Part 30 23 r * *>i A r jikirtH ojj^ 11. Sila ay mga ( kagalang-galang na 
mga anghel sa paningin ng Allah), 
isinusulat (ang inyong mga gina- 
gawa at sinasabi). 

12. Batid nila ang lahat ng inyong mga 
ginagawa. 

13. Katotohanan, ang mga 'Abraar' 7 
ay magkakamit ng kaligayahan (sa 
Paraiso). 

14. At katotohanan, ang mga 'Fuj- 
jaar' 8 ay sa naglalagablab na Apoy 
(ng Impiyerno) mapupunta. 

15. Na kung saan sila ay papasok at 
matitikman nila ang naglalagablab 
na Apoy sa Araw ng Paghuhu- 
kom. 

16. At sila (ang mga 'Fujjaar') ay hin- 
di makalalabas roon. 

17. At ano ba ang pagkakaalam mo 
hinggil sa Araw ng Paghuhukom. 

18. Muling (inuulit sa iyo), ano ba 
ang talagang pagkakaalam mo 
hinggil sa Araw ng Paghuhukom? 
— (Sa katotohanan ay wala, mali- 
ban na lamang kung nabatid mo 
ang babala at pinagtuunan ito ng 
pansin)? 

19. Ito ang Araw (Araw ng Paghuhu- 
kom), na walang sinuman ang 
magkakaroon ng kakayahan (na 
mailigtas ang iba), at ang Pagpa- 
pasiya, sa Araw na yaon, ay (tang- 
ing sa kapasiyahan lamang ng) Al- 
lah. :0 :t^£ x ' ' vp ^Uiuo^li $5 ^$J$% <L££li>W^>U* 

7- 'Abraar: ' Mga tapat na mananampalataya at matuwid. 

8- 'Fujjar:' Mga napakasama, walang pananampalataya, mga makasalanan at 
gumagawa ng mga kasamaan. Surah 83. Al-Mutaffifeen Part 30 24 r . *>H Ar oryiikii ojj^ SURAH AL-MUTAFFIFEEN (83) - 

YAONG NAKDOTUNGO SA 

PAMAMAGITAN NG PANDA* 

RAYA Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Kapighatian ang para sa mga 'Al- 
Mutaffifeen* (mga mandaraya sa 
timbang at sukat — kinukuha ang 
karapatan ng iba). 

2. Na kapag sila ay tumatanggap ng 
sukat (o bumili) mula sa mga tao, 
hinihingi nila ang kanilang karapa- 
tan na hustong sukat. 

3. Subali't kapag sila naman ang nag- 
bibigay ng sukat at timbang (o 
nagbebenta) sa mga tao, hindi nila 
ibinibigay ang kaukulang sukat 
para sa mga ito (at nandaraya sila). 

4. Hindi ba nila inisip na sila ay 
Bubuhaying Muli (upang mana- 
got). 

5. Sa Dakilang Araw na yaon. 

6. Sa Araw na kapag ang sangkatau- 
han ay tatayo sa harapan ng 'Rabb' 
ng mga 'Alamin (mga tao, mga 
Jinn at lahat ng mga bagay)? 

7. Hindi totoo ang inyong mga haka- 
haka! Katiyakan, ang Talaan ng mga 
'Fujjaar'ay (iniingatan) sa 'Sijjeen. ' 

8. At ano ang pagkakaalam mo hing- 
gil sa 'As-SijjeenT 

9. Ito ay isang Talaan na pinagsusula- 
tan (ng mga masasama — may tan- 
da na ito ay para lamang sa mga 
masasama). 
&mEWjS£ * OiJuJaJUj^j $3j^o*^ $ Oj^^^JJJ^J^ij £> >• 'i &##$££$&& iies-PZ 


Surah 83. Al-Mutaffifeen Part 30 25 r * *>» AT ^uukli 5,^*. 10. Kapighatian,sa Araw na yaon, sa 
mga tumanggi (sa Allah, sa Kan- 
yang mga Anghel, sa Kanyang 
mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo, 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay at 
sa Qadar). 

11. Yaong mga tumanggi sa Araw ng 
Paghuhukom. 

1 2. At walang sinuman ang maaaring tu- 
manggi (sa Araw ng Paghuhukom), 
maliban sa mga yaong palaging lu- 
malabag sa hangganan, (sa pama- 
magitan ng di-paniniwala, pang-aa- 
pi, di- pagsunod sa Allah) paggawa 
ng kasalanan at kasamaan ! . 

13. Kapag ang Aming mga Talata (mga 
'Ayah* ng Qur'an) ay binigkas sa 
kanya,sasabihin niya: "Kabulaa- 
nang salaysay ng unang panahon! " 

14. Katiyakan, hindi ito isang kabulaa- 
nang salaysay! (Ang dahilan kung 
bakit ganito ang kanilang mga sin- 
asabi ay) dahil sa ang kanilang 
mga puso ay nabalutan na ng mga 
kasalanan at maruming mga ga- 
wain (Ar-Raan), na kanilang kinas- 
anayang gawin. 

15. Katiyakan, hindi ito isang kabulaa- 
nang salaysay! Walang pag-aalin- 
langan, ang kanilang (mga masa- 
mang ginawa) ang siyang tatabing 
upang hindi niya makita ang kan- 
yang 'Rabb' sa Araw na yaon. 

16. Pagkatapos, walang pag-aalinlan- 
gan, sila ay katiyakang papasok at 
matitikman ang naglalagablab na 
apoy ng Impiyerno. 

17. Pagkatapos, sasabihin sa kanila: 
"Ito (ang bunga) ng mga kinagaw- 
ian ninyong tanggihan!" $ U$Q&j&> 


& '^\j&^£&$&\ {§} 'bjJ$j&r r J*&ti5>-% 9 dyj^j^iffjc^fipf t,s< »»;.-•{ § ^yupi? {§j dj&^&<sMx* S\£& Surah 83. Al-Mutaffifeen Part 30 26 r * *>» Af ^uttklt ojj- 18. Katiyakan, ito ay hindi isang ka- 
bulaanang salaysay! Walang pa- 
gaalinlangan, ang Talaan ng 
mga 'Abraar* ay ( iniingatan ) 
sa 'Illiyyoon. 

19. At ano ang pagkakaalam mo hing- 
gil sa 'Illiyooril 

20. Ito ay isang Talaan na pinagsusula- 
tan (ng mga mabubuti). 

21. Na kung saan sasaksi yaong mala- 
lapit (sa Allah, halimbawa ay mga 
anghel). 

22. Walang pag-aalinlangan, ang mga 
'Abraar' ay nasa lubos na kalugu- 
ran (sa Paraiso). 

23. Nasa mga luklukan (trono), naka- 
tingin (sa lahat ng mga bagay). 

24. Mababakas ninyo sa kanilang mga 
mukha ang ningning ng kanilang 
kagalakan. 

25. Sila ay bibigyan ng dalisay-na- 
inumin, na mahigpit ang pagkaka- 
sara (at hindi pa nabubuksan). 

26. At ang huling idudulot nito (pagka- 
tapos nilang inumin) ay amoy ng 
isang 'Misk' (Musk), at dahil dito, 
hayaan ng sinumang magnais mag- 
punyagi (taimtim na madaliin ang 
pagiging masunurin sa Allah). 

27. Ito ay nahahaluan ng 'Tasneem' 

28. Isang bukal na kung saan magsisi- 
inom yaong malalapit sa Allah. 

29. katotohanan! (Sa panahon ng pa- 
nanatili sa daigdig ng mga) Yaong 
gumawa ng mga kasalanan, ay lag- 
ing nagtatawa sa mga mananam- 
palataya. $ U&$jffi&o$ £y ^jb&jLp\uj $*&& S^gatJi^ 


- s- *> 


< > ,C$ $ Oy~±^ 55 ^1-Jj-s*-^ W^s-ir^^-^ W*ci$&&ftJi£ <ZiMl M o Surah 83. Al-Mutaffifeen Part 30 27 '>< At j^flflk-U ojj-«> 30. At sa tuwina na dumaraan sila (sa 
harapan ng mga mananampala- 
taya), ay nagkikindatan sila sa isa't 
isa (na may pangungutya). 

31. At kapag sila ay bumalik sa sarili 
nilang mga angkan at pamilya, ay 
ipinagmamalaki pa nila (ang kani- 
lang mga nagawang panlalait). 

32. At kapag sila ay nakita nila (ang 
mga may pananampalataya,) kani- 
lang sinasabi: "Katiyakan! Sila ay 
naligaw ng landas " 

33. Gayong sila (ang mga makasala- 
nan at walang pananampalataya) 
ay hindi ipinadala upang magmas- 
id sa mga may pananampalataya. 

34. Subali't sa Araw na ito (sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay) ang mga 
may pananampalataya ay hahalak- 
hak sa mga walang pananampala- 
taya. 

35. Sila ay nasa (matataas) na mga tro- 
no,nakatingin (sa lahat ng mga ba- 

gay). 

36. Hindi ba ang mga walang pana- 
nampalataya ay nagbayad lamang 
(nang kabuuan) sa kanilang mga 
pinaggagawa? 


(nj ay^^\jJj^\j^\A\^\JjJJi>\\^\j $J d)\^J Sp^^J) &^j\j\\j tj Cf)aA±>- ^\c\y^j\\Aj 


(YO O 


<jyuLfii\j b U jli£J lc-/y Ja 
Surah 84. Al-Inshiqaaq Part 30 1 28 I ? * ^>H At JU-iJ^i Sjj^ SURAH AL -INSHIQAA-Q (84) - 
ANG PAGKAKAHIWA-HIWA- 
LAY NG MGA KALANGITAN 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1 . Kapag ang mga kalangitan ay mag- 
kahiwa-hiwalay. 

2. At ito (ang mga kalangitan) ay ma- 
kikinig sa ipag-uutos ng Kanyang 
'Rabb' at kusang susunod. 

3. At kapag inilatag na ang kalupaan 
(magiging patag na ang lahat). 

4. At ilalabas (ng kalupaan) ang lahat 
ng nasa loob nito at bibigyan ng 
kalayaan ang lahat. 

5. At ito (ang kalupaan) ay makikinig 
sa ipag-uutos ng Kanyang 'Rabb' 
at kusang susunod. 

6. O' ikaw Tao! Katotohanan, bu- 
mabalik ka sa iyong 'Rabb' — kas- 
ama ang iyong mga gawa at pagki- 
los (mabuti o masama), isang tiyak 
na pagbabalik, — (at) makikita mo 
(ang bunga ng iyong mga ginawa). 

7. Samakatuwid, ang sinumang ma- 
bigyan ng kanyang Talaan sa kan- 
yang kanang kamay. 

8. Walang pag-aalinlangan na siya ay 
tatanggap ng magaan na pagtutuos. 

9. At babalik sa kanyang pamilya na 
may kalagakan! 

10. Subali't, ang sinumang bibigyan 
ng talaan sa kaliwang kamay, sa 
kanyang likuran. 

1 1. Ay isisigaw niya ang kanyang pag- 
kawasak. 


3 L£jfii\\'& 


c*i>^l^c^j 


>", d<U^)^ Ijl^l^te *A^W^M^Jjl<y^ 


Surah 84. Al-Inshiqaaq Part 30 1 29 I ? • *& At JUjlW Sj^ 12. At papasok sa naglalagablab na 
Apoy, At ipatitikim (ipadadama) 
sa kanya ang pagliliyab nito. 

13. Dahil sa katotohanan, labis niyang- 
binigyan ng halaga ang makamun- 
dong kaligayahan, kasama pa man 
din ang kanyang pamilya! 

14. Katotohanan, iniisip kasi niya na 
hindi na siya babalik (sa Allah) ! 

15. Hindi (totoo ang kanyang akala)! 
Katotohanan, na nagmamatyag sa 
kanya ang kanyang l Rabb ' sa lahat 
ng pagkakataon! 

16. Samakatuwid, sumusumpa Ako sa 
pamamagitan ng namumulang si- 
nag ng araw (sa dakong kanluran 
pagkalubog nito). 

17. At sa gabi, at sa mga tinitipon nito. 

18. At sa buwan kapag ito ay nasa lu- 
bos na kabilugan. 

19. Katiyakan, kayo ay dumadaan sa 
iba't ibang yugot ng buhay. 

20. Ano ang nangyari sa kanila at hin- 
di sila naniniwala? 

21. At kapag ang Qur'an ay binigkas 
sa kanila, hindi sila nagpapatirapa 
(hindi nila binibigyan ng galang 
ang Salitang Allah). 

22. Bagkus ay (kabaligtaran ang kani- 
lang ginawa) tinanggihan ng mga 
walang pananampalataya (ang hill- 
ing Propeta na si Muhammad ££ at 
ang inihayag sa kanyang Aklat na 
Qur'an — na nagsasaysay hinggil 
sa dalisay na pagsamba sa Allah, 
ang Buhay pagkatapos ng Kama- 
tayan ng Muling Pagkabuhay at 
iba pa). § [fr^M^VJ $ &££^\t$£&1 52 \£r?.^a6>±ijo)$. 

35 i^b^Q^l/ 


$%?>/£& 
& &$&£&$$ Surah 84. Al-Inshiqaaq Part 30 30 T* t,j^\ At JULiLrtM 3jj— » 23. Gayong ang Allah ang lubos na na- 
kababatid kung ano ang itinatago 
nilang lihim (sa kanilang mga dib- 
dib),. 

24. Na kung kaya, ipahayag mo sa ka- 
nila ang masidhing kaparusahan. 

25. Maliban sa mga yaong naniwala at 
gumawa ng mga mabubuting 
gawa: ang para sa kanila ay gan- 
timpala na walang pagmamaliw (sa 
Paraiso). 2j] s^^ji Lj J^l ^iVj Surah 85. Al-Burooj Part 30 I 31 I r • *>H ao ZJj J\ ojj- SURAH AL-BUROOJ (85) - 

ANG MGA MALALAKING 

BITUIN Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng kalangitan na nalalamnan ng 
mga malalaking bituin. 

2. At sa ipinangakong Araw (ang Araw 
ng Muling Pagkabuhay). 

3. At sa sumasaksing araw (ang araw 
ng Biyernes), at sa sinaksihang 
araw (ang araw ng Arafat sa Hajj 
— ang ikasiyam ng Dhul Hijja). 

4. Kasumpa-sumpa sa mga naghukay 
ng malalim na hukay (ito ay tung- 
kol sa kasaysayan ng isang Bata at 
ng isang Hari). 

5. (Na nilagyan nila ng maraming 
panggatong, at pagkatapos ay) 
sinilaban nila ng apoy nang pagka- 
sidhi-sidhi. 

6. At sila ay umupo (ang mga tao na 
nagsilab nito) (at nag-abang) sa 
paligid (ng nang-aapoy na hukay) 
na ito. 

7. At saksi sila sa kanilang mga gi- 
nawa laban sa mga may pananam- 
palataya (nang sunugin ang mga 
ito sa pamamagitan ng paghagis sa 
kanila sa nag-aapoy na hukay). 

8. Wala silang anumang dahilan up- 
ang sila (ang mga may pananam- 
palataya) ay parusahan, maliban sa 
sila ay naniwala sa Allah, ang Pi- 
naka makapangyarihan, ang kara- 
pat-dapat sa lahat ng papuri! 
4lf& 


3 *&ty>j&\ $ %*%&fc\ 


6 juit Surah 85. Al-Burooj Part 30 I 32 I 1" • *>» *° £J^ ! 5 ^ 9. siya ang Nagmamay-ari ng lahat, 
sa mga kalangitan at kalupaan! At 
ang Allah ang saksi sa lahat ng 
mga bagay. 

10. Walang pag-aalinlangan, yaong 
mga naglitis sa mga kalalakihan at 
kababaihang may pananampala- 
taya (sa pamamagitan ng pagpapa- 
hirap at pagsunog sa kanila), at 
hindi humingi ng kapatawaran (sa 
Allah), sila ay magkakamit ng pag- 
durusa sa lmpiyerno, at mapapa- 
sakanila ang kaparusahan ng nagli- 
liyab na Apoy. 

1 1 . Katiyakan na yaong mga naniwala 
at gumawa ng kabutihan, ang para 
sa kanila ay mga Hardin, na sa iba- 
ba ay may mga ilog na umaagos 
(Paraiso). lto ang napakadakilang 
tagumpay. 

12. Katiyakan (O'Muhammed^) ang 
kaparusahan ng iyong 'Rabb* ay 
napakasidhi. 

13. Katiyakan Siya na nagpanimula ng 
paglikha sa lahat ng mga bagay, 
ang mag-uulit na ng mga ito sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 

14. At siya mapagpatawad at punung- 
puno ng pagmamahal (sa mga tu- 
nay na sumasampalataya sa Kan- 
ya). 

15. Ang Nagmamay-ari ng 'Arsh (Lit- 
eral, Trono), ang Maluwalhati. 

16. Ginagawa Niya ang anuman na 
Kanyang ninanais na gawin. 

17. Nakarating ba sa iyo ang kasaysay- 
an ng mga mandirigma, 

18. Nina Fir'aun (Pharaoh) at Tha- 
mud? 

$ ^^&jj£*>o\ 53 JusOjOJyiJ^'^ 5y ^>^b>J!y , j & 3*A£#A § «Q32 § £&£&&£ 


Surah 85. Al-Burooj Part 30 I 33 I r • *>» a© ZJj J\ 5^ 19. agkagayunpaman, patuloy (pa rin) 
na iginigiit ng mga walang pana- 
nampalataya ang pagtanggi (kay 
Propeta Muhammad ^ at sa kan- 
yang Tunay na Mensahe). 

20. Hindi ba nila batid na ang Allah 
ang nakaaalam ng lahat. 

21. (Ang kanilang pagtanggi ay hindi 
ailanman makapipinsala sa Qur'a- 
n), sapagka't ito ay isang Maluwal- 
hating Qur'an. 

22. (Nakatala) sa Al- Lawh Al Mahfou- 
dh! $j ^&&jj&U$$ 

™ $**■!&& 
Surah 86. At-Taariq Part 30 1 34 I r * *>H An Jjikli 5jj-> SURAH AT-TAARIQ (86) - 
ANG MGA BULALAKAW 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pianakamaa- 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng kalangitan at mga bulalakaw 
('At-Taariq';) 

2. At ano ang pagkakaalam mo (O' 
Muhammad ^ ) hinggil sa At- 
Taariq?' 

3. Ito ay mga nagniningning na bituin; 

4. Ang lahat ng tao, sa kanya ay may- 
roong tagapagtanggol (mga anghel 
na namamahala sa bawa't tao, na 
nagbabantay sa kanya sa lahat ng 
pagkakataon, sinusulat ang kanyang 
mabubuti at masasamang gawa, at 
iba pa). 

5. Samakatuwid, hayaan ng tao na 
isipin niya kung saan siya nagmula 
(ang pagkakalikha sa kanya)! 

6. Siya ay nilikha mula sa pinagsa- 
mang lusaw na tuhig na nabubuhos 
sa sinapupunan (ng babae). 

7. Na nagmumula sa gulugod (o 'sulb ' 
ng kalalakihan) at mga tadyang (o 
'taraaib' ng mga kababaihan). 

8. Katiyakan, ang Allah ang Siyang 
may kakayahang ibalik siyang 
muli (buhayin siyang muli pagka- 
tapos niyang maagnas)! 

9. Sa Araw na yaon, ang lahat ng 
mga bagay na lihim (mga gawa, 
pagsasalah, pag-aayuno at iba pa) 
ay sisiyasatin (sa pagiging makato- 
tohanan ng mga ito). 


T ) £&p$ J^U^U^J^ $ '&tffri\$$ 5 &}>^o?<&- 


$ j£r*\fepl Surah 86. At-Taariq Part 30 I 35 I r • *>H An JjUaJl 5jj-- 10. (Sa Araw na yaon, ang tao) ay 
hindi magkakaroon ng anumang 
kakayahan o lakas ni sinumang 
makatutulong. 

11. Sumusampa Ako sa pamamagitan 
ng mga kalangitan (na nagtataglay 
ng mga ulap na may ulan) na paulit- 
ulit na nagbibigay ng mga ulan. 

12. At sa mga lupain natitipak (sa pag- 
sibol ng mga punong-kahoy at mga 
halaman). 

13. Katotohanan! (Ang Qur'an) ito ay 
Salita na naghihiwalay (ng katoto- 
hanan mula sa kasamaan, at mahig- 
pit na ipinag-uutos ang pagsunod 
sa mga legal na batas para sa mga 
tao upang putulin ang lahat ng mga 
ugat ng kasamaan). 

14. At hindi ito isang bagay na para 
gawing libangan lamang. 

15. Katotohanan na sila ay gumagawa 
lamang ng pakana (laban sa iyo O' 
Muhammad # ). 

16. At Ako naman ay gumagawa ng 
panukala. 

17. Kung kaya't, bigyan nang kaunting 
palugit na panahon yaong mga wa- 
lang pananampalataya. 


3 ©)biijPS $3 <^\^\^ji% w} J^c£)j& Surah 87. Al-A'alaa Part 30 I 36 I r * *>i AV J*H\ 5^ SURAH AL-A'ALAA (87) 

KATAAS-TAASAN 
Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- wain 1. Luwalhatiin mo (O' Muhammad # ) 
ang Pangalan ng iyong 'Rabb'ang 
Kataas-tasaan. 2. Na Siyang lumikha (sa lahat ngba- 
gay), at pagkatapos ay inilagay ang 
lahat sa tama at karapat-dapat ni- 
tong paglagyan. 

3. Na Siyang sumukat (ng lahat sa 
pinaka-angkop na ayos), (at) pag- 
katapos ay nagkaloob ng pamamat- 
nubay. 

4. Na Siyang nagpapahintulot sa mga 
damuhan para ito'y tumubo (sa 
Pastulan). 

5. At pagkatapos ay sinasanhi na ang 
mga ito ay malanta at matuyo. 

6. Bibigkasin Namin ito (ang Qur'an) 
sa iyo (O' Muhammad ), at pag- 
katapos ay hindi mo na ito makali- 
limutan. 

7. Maliban sa kung ano ang naisin ng 
Allah, katotohanang batid Niya 
kung ano ang nakalantad at kung 
ano ang nakatago. 

8. At gagawin Naming madali para sa 
iyo (na masunod) ang simpleng 
paraan (sa paggawa ng mga was- 
tong gawain). 

9. Kung gayon, paalalahanan mo 
(ang tao) habang ang pagpapaa- 
laala ay pakikinabangan pa (nila). 


ssss^,' **S 5 ^o^jJi^Jllj $ &<£&% j^\t\tfrii«d 


&\%$&%$\&0%l *r. <*..">• 2 teJQAr^J $ ^^V^iiS^ Surah 87. Al-A'alaa Part 30 37 r • *>* av J*H\ hj^ 10. Ang pagpapaalaala ay matatang- 
gap ng mga may takot (sa Allah). 

11. Subali't ito ay iiwasan ng masas- 
ama. 

12. Na siyang papasok sa napakalawak 
na Apoy at sasanhiin na matikman 
niya ang paglalagablab nito. 

13. Na kung saan, hindi na niya dadan- 
asin pa ang mamatay at hindi rin 
niya malalasap ang tunay na buhay 
(dahil sa sidhi ng hirap na kanyang 
nararanasan). 

14. Katotohanan, ang tunay na mata- 
gumpay ay ang taong nagpapakali- 
nis sa kanyang sarili (sa pamamag- 
itan ng pagpapakatuwid). 

15. At inaalaala (niluluwalhati) ang 
Pangalan ng kanyang 'Rabb' pag- 
katapos ay ginagampanan ang pag- 
sasalah (pagdarasal). 

16. Subali't (kayo O' mga Tao, ay mas) 
minamamabuti pa ninyo ang buhay 
dito sa daigdig. 

17. Gayong ang Kabilang Buhay 
(Paraiso) ay higit na mas mabuti at 
walang katapusan. 

18. Katotohanan, ang lahat ng ito ay 
nakasulat sa mga naunang Kasu- 
latan. 

19. Sa mga Kasulatan nina Ibrahim at 
Mousa. 

$J &3&M&6& v c$£*Jvz^j*yf $J &jc/$-& ^ jfa^ZjjtJijyv nj Uj)Uj^\ujj4y<£ 


§ Jj^c^y lli!)i (\K) ?*m ^ q ^ fryjfgU. 1<Jl^ Surah 88. Al-Ghaasheeyah Part 30 38 T * sJ-H AA <L— *UJl 5j^-*> SURAH AL-GHAASHEEYAH (88)- 

ANG KAGIMBAL-GIMBAL NA 

MAGAGANAP Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinak 
i, ang Pinakamaa 
wain 1. Umabot ba sa iyo (O' Muhammad 
£jfc ang balita hinggil sa kagimbal- 
gimbal na magaganap (sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay). 

2. Ang ibang mga mukha sa Araw na 
yaon ay nakatungo at napaka-aba 
(sila ay yaong mga tumanggi sa 
katotohanan). 

3. Nagpakahirap nang husto (sa mak- 
amundong buhay sa pamamagitan 
ng pagsamba sa iba maliban sa Al- 
lah), (at pagkatapos ay) hapung- 
hapo (sa Kabilang Buhay na may 
kasamang paghamak at kahi- 
hiyan). 

4. Sila ay papasok sa mainit na nagla- 
lagablab na Apoy. 

5. paiinumin sila mula sa mainit at 
kumukulong bukal. 

6. Walang anumang pagkain ang nan- 
doroon para sa kanila kundi isang 
mapait, nakalason at matinik na ha- 
laman ngDaree'. 

7. Na hindi nila ito ikalulusog ni ma- 
katutulong upang mapawi ang kan- 
ilang gutom. 

8. (Ang ibang) mga mukha, sa Araw 
na yaon, ay masasaya (sila ay 
yaong mga naniwala at gumawa ng 
mga mabubuting gawa, taimtim na 
sumusunod sa mga kautusan). 


iL^A^t 2 &*$>&* £j\*<J&c?££~* ^ '* ^iS^l^P*o^ $ g^^ 'JoHt* 


Surah 88. Al-Ghaasheeyah Part 30 39 T * s.j$-\ A A i--iUJl ijj-«t 9. Nagagalak dahil sa kanilang ma- 
buting gawa (na ginawa sa mun- 
dong ito, kasama ang Tunay na 
Pananampa- latayang Islam — ang 
pagsamba sa nag-iisang tunay at 
tanging Tagapaglikha, Allah). 

10. (Sila ay nasa mga) matataas na 
Hardin (Paraiso). 

11. Na kung saan ay wala silang ma- 
ririnig na anumang masasama, 
masasakit at panlalait na mga sa- 
lita. 

12. Doon ay mayroong umaagos na 
ilog. 

13. Doon ay mayroong matataas na 
mga Trono. 

14. At nakahandang mga 'ak-waab' 
(kopa, tasa o baso) na inuman. 

15. At nakahanay ang mga malalambot 
na unan (almuhadon). 

16. At nakalatag ang mga eleganteng 
alpombra. 

17. Hindi ba nila napansin ang mga 
kamelyo, kung paano nilikha ang 
mga ito? 

18. At sa kalangitan, kung paano iti- 
naas ang mga ito? 

19. At sa mga bundok kung paano iti- 
nalusok ang mga ito. 

20. At sa kalupaan, kung paano ito in- 
ilatag? 

21. kung kaya paalalahanan mo sila 
(O' Muhammad), ikaw ay isang 
tagapag-paalaala lamang. 

22. Wala ka sa posisyon na pilitin 
sila. o ^-^b«^**4 § >i w ^4 -' 'w' •*' S'<1 © ijCo^i^ >^fj|-#>1 55 < ~**L> s^&\&> $ c^^^jcX\^Ij 
f^ jau^a+^j* ^\g >oJJ Surah 88. Al-Ghaasheeyah Part 30 40 V % tj±-\ A A *--5»UJI ojj— * 23. Subali't kung sinuman ang tu- 
manggi at hindi naniwala. 

24. Siya ay parurusahan ng Allah ng 
napakasidhing pagpaparusa. 

25. Katotohanan, sa Amin (Allah), 
sila'y magbabalik. 

26. At katiyakan, sa Amin ang kani- 
lang pakikipagtuos. 


@ ^s^^^ £f oCf 
Surah 89. Al-Fajr Part 30 41 r * *> » AH j**Ji Sjj-. SURAH AL-FAJR (89)- MADAL- 
INGARAW Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa 1. 2. vram Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng Madaling Araw. 

At sa sampung gabi (ang unang 
sampung araw sa buwan ng Dhul- 
Hijjah). 

3. At sa shafa (pares) (ang lka-10 ng 
Dhul Hijja — ang araw ng pagsa- 
sakripisyo ng mga Hayop sa bu- 
wan ng Hajj) at sa witr (gansal) 
(ang lka-9 ng Dhul Hijja sa Araw 
na pagtigil sa Arafah). 

4. At sa gabi habang ito ay lumili- 
san. 

5. Hindi ba ang mga panunumpang 
ito ay sapat nang katibayan para sa 
mga tao,upang sila ay magkaroon 
ng pang- unawa (at umiwas sa anu- 
mang pagkasala at kawalan ng pa- 
nanapalataya at iba pa)! 

6- Hindi mo ba nabalitaan (O'Muhm- 
med ^ ) kung paano pinakitungu- 
han ng iyong 'Rabb 1 ang mga 
Angkan ni 'Ad. 

7. Na mula sa angkan ni lram (mga 
taong matatangkad) na nagmamay- 
ari ng mga matatayog na haligi (bi- 
lang kanilang tahanan). 

8. Na ang ganitong (paraan na pagta- 
tayo nila ng mga gusali) ay hindi 
naganap sa buong kalupaan (sa 
kanilang panahon)? 
~% 

$ >&J&jS^&jfi s *f t ^y^. 5 >u\c,\y{j: 


Surah 89. Al-Fajr Part 30 42 *>' A^ j2!Ltd\ 3jJ—rf na 9. At sa (angkan ng) Thamud, 
siyang tumatabas at umuukit ng 
mga bundok upang gawing nilang 
mga tahanan? 

10. At si Fir'aun, na may mga sunda- 
long inuutusan niya silang magtal- 
usok ng mga bakal, o suportahan 
ang kanyang kautusan. 

1 1 . Na ang mga ito ay gumawa ng suk- 
dulang pagmamalabis sa kalupaan. 

12. At maraming kasamaan. 

13. Kung kaya, binigyan sila ng iyong 
'Rabb' ng iba't-ibang uri ng mati- 
tinding pagpapahirap. 

14. Katiyakan, ang iyong 'Rabb' ang 
Walang-Hanggang Nakamamasid 
(sa kanilang mga ginagawa kung 
kaya hindi sila nakaligtas). 

15. At kapag ang isang tao, ay sinubu- 
kan ng kanyang 'Rabb' sa pama- 
magitan ng pagbibigay ng karanga- 
lan at biyaya, kanyang sasabihin na 
may pagmamalaki: "Pinarangalan 
ako ng aking 'Rabb, ' " 

16. Subali't kapag siya ay sinubukan 
sa pamamagitan ng kahigpitan sa 
paraan ng kanyang pamumuhay, 
kanyang sasabihin: "Hinamak ako 
ng aking 'Rabb. ' " 

17. Katiyakan na hindi (ito ang mga ba- 
tayan)! Ang dahilan ay hindi kayo 
nakitungo sa mga ulila ng may ka- 
baitan at kagandahang-loob! 

18. At hindi ninyo hinihimok ang ba- 
wat isa na magpakain ng mahihi- 
rap! 

19. At inyong nilulustay ang mga ya- 
man — ng buong pagkagahaman. $ ^/^%C^Pj $$&$£% 3 Al\ jY"' ' ** Surah 89. Al-Fajr Part 30 43 *>' A^ j^tiil djjs 20. At labis ninyong minahal ang kay- 
amanan ng buong puso (nasilaw 
kayo nang labis sa mga kinang 
nito)! 

21. Katiyakan na hindi ito ang narara- 
pat! Kapag dinurog na ang kalu- 
paan na parang mga pulbos. 

22. At darating 9 ang iyong 'Rabb' 
kasama ang anghel na magkakaha- 
nay. 

23. At sa Araw na yaon ay ilalantad 
ang Impiyerno (sa mga tao). Sa 
Araw na yaon ay mapagtatanto ng 
tao, subali't ang pagtatanto bang 
ito'y makatutulong sa kanya?. 

24. Kanyang sasabihin: 'Sayang! San- 
a'y nakapaghanda ako sa buhay na 
ito. t £&$®&$& {& fcfcj&\&& (3> &&&&<&<& 


9-Angkatangiang nabanggit hinggil sa Kanyang pagdating ay naaangkop lamang 
sa Kanyang Kadakilaan, kamaharlikahan, at sa Kanyang pagiging Tangi at Nag- 
iisang Tagapaglikha. 

Lahat ng inihayag sa Aklat ng Allah na Al-Qur'an hinggil sa 'sifat'{ oLL^) - 
'mga katangiyan ng Allah' (J^) Ang Kataas-taasan tulad ng Kanyang Mukha, 
mga Mata, mga Kamay, mga lulod, ang Kanyang pagdating, ang Kanyang pag- 
paroon sa ibabaw ng Kanyang 'Arsh (Trono) at iba pa bilang Kanyang mga 
katangian. At sa lahat ng sinabi ng Sugo ng Allah (^) mula sa mga tunay na ma- 
papanaligang 'Ahadith' (mga pagsasalaysay) tulad ng Kanyang katangian na 
'NuzuV ( Jj> ), ang Kanyang pagbaba, ang Kanyang pagtawa at iba pa. 
Ang lahat ng mga katangiang ito ay angkop na angkop lamang sa Allah nang 
wala Siya nakatutulad na kahit na alinman sa Kanyang mga nilikha. Sinabi ng 
Allah sa Qur'an( X^£^S£j*^£*£$S$ Y'Walang sinuman ang katulad niya, 
at Siya ana Nakakarinig ng lahat, ang Nakakakita ng lahat." (Qur'an 42:11); 
( j^1$-^fi»,4j J^fr^j) "At walang sinuman ang maihahambing sa Kanya. " (Qur'an 
1 12:4) Ang mga paham o pantas na pangrelihiyon ng "Qur'an at Sunnah" ay na- 
niniwala sa mga katangiang ito at pinagtibay na ang mga ito ay tunay Niyang 
Katangian: 

a.] Nang hindi ito binibgyan ng "Ta'weel" ( <_k? L ~) - hindi ito pinakahuhulu- 
gan ng ibang bagay, 

b.] Nang hindi ito ginagawan ng "Tashbeeh " ( ^-^ ) - hindi binibigyan ng 
pagkakatulad o pagkakahawig sa alinman sa Kanyang mga nilikha, 

k.] Nang Hindi sinasabi na ito ay "Ta'atil" ( j3*~" ) - ganap na pinawawa- 
lang bahala ang Kanyang mga katangian tulad halimbawa ng pagtanggi na 
Siya ay may Mukha at iba pa. Surah 89. Al-Fajr Part 30 44 V * tjk-\ A^ j*J}\*jj~*> 25. Samakatuwid, sa Araw na yaon, 
walang parurusahan nang hindi 
karapat- dapat parusahan. 

26. At walang ikakadena kung hindi 
nararapat kadenahan. 

27. (At sasabihin sa matatapat):'0 ma- 
pagpayapa at mapagkuntentong 
tao! 

28. " Halinang bumalik sa 'Rabb' — 
na kalugud-lugod (sa iyong sarili) 
at kalugud-lugod sa kanyang pa- 
ningin! 

29. "Samakatuwid, pumasok ka, doon 
sa mga grupo ng Aking mga kaga- 
lang-galang na alagad y . 

30- "At pumasok ka sa Aking Paraiso " 3 jJ1j^j^v^4^^s^ 


j3 *^^b^j<ilu?^ © <^^4^^ *o Jfcdr^J 
Surah 90. Al-Balad Part 30 45 r * >>» \ * jJUI ojj- SURAH AL-BALAD (90) - 
ANG LUNGSOD (NG MAKKAH) 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng Lungsod na ito (Makkah). 

2. Na ikaw (O' Propeta M ) ay ma- 
layang makatitira sa lungsod na ito 
(Makkah). 

3. At sumusumpa Ako sa pamamagi- 
tan ng ama (ng mga tao na si 
Adam) at sa kanyang naging mga 
anak. 

4. Na sa Katotohanan, Aming nilikha 
ang tao na may kasamang pagpu- 
punyagi at pagpapakahirap. 

5. Iniisip ba niya na walang makasu- 
supil sa kanya? 

6. Sinasabi niya (na may kasamang 
pagmamataas): 'Aking nilustay ang 
kayamanan na may pagpapasasa! ' 

7. Iniisip ba niya na walang sinu- 
mang nakamasid sa kanya? 

8. Hindi ba ginawa Namin para sa 
kanya ang magkaparis na mga 
mata? 

9. At isang dila at magkaparis na labi? 

10. At ipinakita Namin sa kanya ang 
dalawang landas (mabuti at masa- 
ma)? 

ll.Subali't hindi siya nagpuny aging 
dumaan sa Al- 'Aqabah (mga balak- 
id o mga pagsubok upang maging 
daan patungo sa kaligtasan). 5 #&%%& $ %% jJfi j^^^lLib-joi < * s "i 


Aj <Jf{Zf>> ' 
5 xjuS\f>^\y* Surah 90. Al-Balad Part 30 46 r • *jf i ^ • juui ijy-* 12. At ano ang pagkakaalam mo (O' 
Propeta Muhammad ^jp ) hinggil sa 
Al-'AqabaKl 

13. Ito ay ang pagpapalaya ng ali- 
pin. 

14. O pagbibigay ng pagkain sa oras 
ng taggutom. 

15. Sa ulila na malalapit na kamag- 
anak. 

16. O sa mga mahihirap (Miskeen) na 
sinalanta ng kahirapan. 

17. Pagkatapos, siya ay isa sa magig- 
ing mananampalataya, at magpa- 
payuhan ng pagtitiyaga at pagtitiis 
sa isa't isa, at magpapayuhan (din) 
ng pagdadamayan at pagiging maa- 
wain sa isa't isa. 

18. Sila ay yaong mga nasa Kanyang 
kamay (ang mga maninirahan sa 
Paraiso). 

19. Subali't sa mga yaong hindi nani- 
wala sa Aming 'Ay at' (mga kati- 
bayan, aral,palatandaan, pagha- 
hayag at iba pa), sila ay yaong mga 
nasa Kaliwang Kamay. 

20. Ikukulong sila sa loob ng Apoy 
(sila ay babalutan ng Apoy na wa- 
lang bukasan, bintana o labasan). $ tm^fcs 

\ £y \Xifyji>f$£> 
Surah 9 1 . Ash-shams Part 30 47 v * *>H * > cr-*— ^ *jj— * SURAH ASH-SHAMS (91) 
ANG ARAW 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng Araw at sa liwanag nito. 

2. At sa buan kapag ito ay sumusu- 
nod (na lumilitaw pagkalubog ng) 
Araw. 

3. At sa 'Nahar' (buong maghapon — 
sa pagitan ng pagsikat at paglubog 
ng araw) kapag ipinakikita nito 
ang liwanag (ng araw). 

4. At sa gabi kapag ikinukubli nito 
(ang araw). 

5- At sa kalangitan at sa Kanya na 
nagtayo nito. 

6. At sa kalupaan at sa Kanya na nag- 
latag nito. 

7. At sa 'Nafa' (Adam, o isang tao, o 
isang kaluluwa) at sa Kanya na 
nag- anyo nito nang ganap. 

8. Pagkatapos ay ipinakita Niya sa 
kanya kung ano ang masama at 
kung ano ang mabuti para sa kan- 
ya. 

9. Katotohanan, ang magtatagumpay 
ay yaong nagpapakatuwid (nilili- 
nis) sa kanyang sarili (sa pama- 
magitan ng pagtupad at pagganap 
sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah, 
sa pamamagitan ng tamang panini- 
wala sa kaisahan Niya at sa pag- 
gawa ng mga mabubuting ga- 
wain). l^JoJ&fj 
i&u Jt ip\j Surah 91 . Ash-shams Part 30 48 r% *>i <u 3jj-» 10. At katotohanan (din) na mabibigo 
ang nagpapakasama sa kanyang 
sarili (sa pamamagitan ng pagsu- 
way sa kung ano ang mga ipinag- 
utos ng Allah,pagtanggi sa kaisahan 
Niya (Allah) sa pagsamba sa mga 
diyus-diyosan at iba pa, o sa pag- 
gawa ng bawa't uri ng kasamaan). 

1 1 . Ang ( Angkan ni) Thamud ay ti- 
nanggihan ang kanilang propeta sa 
pamamagitan ng kanilang pagla- 
bag sa batas. 

12. Nang ang pinakamasamang tao sa 
kanila ay kinahumalingan (o pi- 
nag- interesan na patayin ang ba- 
baeng- kamelyo). 

13. Gayong sinabi sa kanila ng Sugo 
ng Allah (na si Propeta Saleh: 
'Maging maingat! Matakot sa kas- 
amaan na hahantungan nitol) Ito 
ay babaeng- kamelyo ng Allah (bi- 
lang tanda sa inyo) at (Huwag nin- 
yo itong saktan) huwag ninyo itong 
hahadlangan sa kanyang pag- 
inom!' (hiniling nila sa Allah na 
pagkalooban sila ng ganitong 
pambihirang kamelyo, at bilang hi- 
mala ay ibinigay ito sa kanila ng 
Allah, upang patunayan ang pag- 
ka- propeta ni Propeta Saleh.) 

14. Subali't tinanggihan nila (ang 
payo) (ni Propeta Saleh) at pinatay 
nila ang babaeng-kamelyo. kung 
kaya,winasak sila ng kanilang 
'Rabb' dahil sa kanilang kasala- 
nan, at iginawd sa kanilang lahat 
ang parusa (walang pinili sa kanila, 
lahat sila ay nakatanggap ng mag- 
kakatulad na parusa) ! 

15. At Siya (Allah) ay hindi takot sa 
naging bunga nito. l$-w^ J {jA CJ U- J£ J ^ l^J^iUajj^Jc-JJ & Uvl^il^tjl 
Surah 92. Al-Layl Part 30 49 r> *>» *r J-JUl Sjj- SURAH AL-LAYL (92) - ANG 
GABA 
j£si£$M* 


Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng gabi kapag kumalat na ang kadi- 
liman nito. 

2. At sa Araw kapag lumabas na ang 
liwanag nito. 

3. At sa Kanya na lumikha ng lalaki 
at babae. 

4. Walang-alinlangan, ang inyong mga 
pagpupunyagi at mga gawa ay mag- 
kakaiba (ito'y nababatay sa inyong 
mga layunin o hangarin) . 

5. At para sa kanya na nagbibigay (sa 
kawanggwa) at pinananatili ang 
kanyang tungkulin sa Allah at may- 
takot sa Kanya. 

6. At naniniwala sa Al-Husna w . 

7. Gagawin Naming banayad para sa 
kanya ang landas ng kaginhawa- 
han. 

8. Subali't, sa sinumang gahaman at 
iniisip niya na siya'y malaya (na 
gawin ang anuman na kanyang nais 
at iniisip na hindi siya mananagot 
sa Allah). 10-'Al-Husna:' Ang pagiging totoo ng Islam, at ito ay ang Tawheed — ang ta- 
mang pagsamba sa kaisahan ng Allah: ang 'La ilaa-ha il-lal-laaK {walang sinu- 
mang ang may karapatang sambahin kundi ang Allah} at ang landas ng pagkam- 
akatarungan na ipinag-uutos; nito; o gantimpala mula sa Allah bilang katumbas, 
sa sinumang mananampalataya na gumugol (gumasta) nang alang-alang sa Kan- 
yang Landas o biyaya na Paraiso. 5 &)*&£iyX& 

Surah 92. Al-Layl Part 30 50 r * *>H % t j-JUi oj^> 9. At pinasinungalingan ang Al-Hus- 
na. 

10. Gagawin Naming madali para 
sa kanya ang landas ng kasa- 
maan. 

11. At ano ang magiging pakinabang 
niya sa kanyang kayamanan ka- 
pag siya ay nawala na (sa daigdig 
na ito). 

12. Katotohanan, Kami ang (nagbibi- 
gay ng) pamamatnubay. 

13. At katotohanan (din), Kami (ang 
nagmamay-ari) ng Huli (ang Kabi- 
lang Buhay) at ng Una (ang daig- 
dig na ito). 

14. Kung gay on, Akin kayong binab- 
alaan hinggil sa Apoy na nagla- 
lagablab ng napakasidhi (lmpiy- 
erno). 

15. Walang papasok dito maliban sa 
mga ubod nang sama. 

16. Na tumangging sumampalataya 
at tumalikod mula sa katotoha- 
nan. 

17. (Subali't ang para) sa may takot, 
sila ay pangangalagaan at ilalayo 
mula sa (Apoy) na ito. 

18. Siya na gumugugol ng kanyang 
kayamanan para madagdagan 
ang kanyang pansariling kalini- 
san. 

19. Na nakatanim sa kanyang kaisipan 
na wala siyang inaasahang kapalit 
na gantimpala kaninuman sa anu- 
mang kagandahang-loob na kan- 
yang ginagawa. 0\^% »>*, ».->'< ^ &}J\>IjA\j»^^1>j SJ ^J^t^oi 

j&Sl\\-p£^j 55 <3Jai^uJ>_^\ 


Surah 92. Al-Layl Part 30 51 r • *>i * t J-JUi Sjj- 20. Maliban lamang sa pag-aasam na 
makita niya ang Mukha 11 ng kan- 
yang 'Rabb, ' ang Kataas-taasan. 

21. Katiyakan, siya ay labis na malili- 
gayahan (sa kanyang pagpasok sa 
Paraiso). 5 &il+M<W*l 11- a.] Timgnan sa talababa bilang 9, pahina 43 ng babasahing ito, ang paliwa- 
nag hinggil sa 'siffat' ( ^U^ ) - 'mga katangian ng Allah.' 

b.] lsinalaysay ni Abu Sa'id Al-khudri: sinabi, "O* Sugo ng Allah! Makiki- 
ta ba namin ang aming 'Rabb' sa Araw ng Muling Pagkabuhay? " Sasabihin 
niya, "Mayroon bang kayang paghihirap na makita ang araw at buwan ka- 
pag maliwanag ang kalangitan?" Sinabi namin: "Wala "Sinabi niya, "kung 
gay on, hindi rin kaya mahihirapan na makita ang 'Rabb' sa Araw na yaon 
na tulad nang hindi ninyo pagkakahirap na makita ang araw at ang buwan 
(kapag maliwanag ang kalangitan)... "(Naitala sa Sahih Al Bukhari, Tomo 
9. Hadith bilang 532-B) Surah 93. Adh-Dhuha Part 30 52 T. tj4-\ ^T l yt^ai\ijj^i SURAH ADH-DHUHA (93) - 
ANGUMAGA 
"_ — _^_ Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng umaga na punung-puno ng li- 
wanag. 

2. At sa gabi habang ito ay nasa kadi- 
liman. 

3. Hindi ka pinababayaan (O' Mu- 
hammad <g£) ng iyong 'Rabb' at 
hindi ka kinapopootan. 

4. At katiyakan, ang Kabilang Buhay 
ay mas mabuti para sa iyo kaysa sa 
pangkasalukuyang (buhay dito sa 
daigdig). 

5. At katiyakan, bibigyan ka ng iyong 
'Rabb' (ng lahat ng kabutihan) 
upang labis kang maligayahan. 

6. Hindi ba nasumpungan ka Niya bi- 
lang isang ulila at binigyan ka 
Niya ng kalinga? 

7. At natagpuan ka Niya (O' Muham- 
mad # ) na wala sa tamang Kaala- 
man at pinatnubayan ka Niya? 

8. At natagpuan ka Niyang mahirap 
at pinasagana ka Niya (Nakapag- 
sarili na may kasamang kapanata- 
gan)? 

9. Kung gayon, huwag pakitunguhan 
ang mga ulila na may kasamang 
pang-aapi at paghamak. 

10. At huwag itaboy ang mga pulubi; 

11. Bagkus, ipahayag ang mga biyaya 
ng iyong 'Rabb. ' 
v#U^ 


&%& 


^y»^\C\i S9' ss / ~V.-»i £j^c2kji**^ulj Surah 94. Ash-Sharh Part 30 53 r * »>i * t cj-sJi bj^ SURAH ASH-SHARH (94) - 
ANG KAGINHAWAHAN 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. (O Propeta Muhammad ^ ) Hindi 
ba Aming pinaginhawa ang iyong 
kalooban para sa iyo? 

2. At inialis sa iyo ang mabigat na 
pasanin. 

3. Na nakaatang sa iyong likuran 
(sarili)? 

4. At iniangat ang iyong karanga- 
lan? 

5. Samakatuwid, katiyakan, kapag 
may paghihirap, may kaginhawa- 
han. 

6. Ktiyakan, kapag may paghihirap, 
may kaginhawahan. 

7. Kaya nga, kapag natapos ka na (sa 
iyong mga gawain), ay magtindig 
ka para sa pagsamba sa Allah 
(gawin mo ang pagsasalah — pag- 
darasal). 

8. At ituon (lamang) sa iyong ( Rabb' 
(ang lahat ng iyong layunin at pag- 
asa at) ang mga panalangin. iJWrtUL 4jX*4)l£s&2\ 


96. * S "T^ "' *"T "" "' 
2 C.^')l>C>C/lj]8 2 V^^*4»Jtil? 
Surah 95. At-Teen Part 30 54 r. *>i ^ * Jr^' 'jj—* 1 SURAH AT-TEEN (95) 
ANGIGOS I &$"& Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng Igos, at ng Oliba. 

2. At sa pamamagitan ng bundok ng 
Sinai. 

3. At sa pamamagitan ng ligtas na 
lungsod na ito (ang Makkah). 

4. Katiyakan, Aming Nilikha ang tao 
sa pinakamahusay na anyo. 

5. Pagkatapos ay Amin siyang ibababa 
sa kababa-babaan (na miserableng 
buhay dahil sa pagtanggi niya sa 
katotohanan). 

6. Maliban sa mga yaong naniniwala 
(sa Kaisahan ng Allah at guma- 
gawa ng mga mabubuting gawa — 
sila ay magkakaroon ng gantimpala 
na walang pagmamaliw (Paraiso). 

7. Samakatuwid, ano (o sino) ang hu- 
mahadlang sa iyo (O' walang pana- 
nampalataya) na tanggihan ang Pa- 
ghuhukom (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay)? 

8. Hindi ba ang Allah ang Pinakama- 
galing sa lahat ng mga hukom? 
iM®&> 


3 £X4* Qp ^ti^iljS2lli $ U4&P^&S$ Surah 96. Al-Alaq Part 30 55 T • sj^H S *\ jJLail Sjj— » SURAH AL-ALAQ (96) - 
ANG NAMUONG DUGO 
Sa ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa 

wain 1. Bigkasin mo! sa Ngalan ng iyong 
'Rabb, ' na Siyang naglikha (ng la- 
hat). 

2. Na lumikha sa tao mula sa isang 
namuong dugo. 

3. Bigkasin mo! At ang iyong 'Rabb' 
ang Pinakamapagbigay. 

4. Na Siyang nagturo sa tao kung 
paano gumamit ng panulat ( at ang 
unang taong natutong magsulat ay 
si Propeta Idris [Enoch]). 

5. Na nagturo sa tao sa mga bagay na 
hindi niya alam. 

6. Katiyakan, ang tao ay lumabag sa 
lahat ng mga hangganan (sa pama- 
magitan ng hindi paniniwala at 
paggawa ng mga kasamaan at 
iba pa.). 

7. Dahil itinuturing niya ang kanyang 
sarili na malaya (at walang pana- 
nagutan sa anuman na nais niyang 
gawin). 

8. Katiyakan! Sa iyong 'Rabb' ang 
pagbabalik. 

9. Nakita mo ba (O' Muhammad 
M) siya (Abu Jahl) na humahad- 
lang. 

10. Sa isang alipin ng Allah (Muham- 
mad ^ ) kapag siya ay nagsasalah 
(nagdarasal)? ^VrfJUL 


s **s's 
*JU' 


Surah 96. Al-Alaq Part 30 56 I r • *>» % n J^ 1 *jj-** 11. Ano ba ang tingin mo: kung siya 
(si Muhammad ^ ) ba ay nasa ta- 
mang patnubay (ng Allah)? 

12. O ipinag-uutos ang pagkatakot (sa 
Allah)? 

13. Sabihin mo nga sa akin: kung siya 
ba (na walang pananampalataya, 
Abu Jahl) na tumatanggi (sa kato- 
tohanan) at tumatalikod? 

14. Hindi ba niya batid na nakikita ng 
Allah (ang lahat ng kanyang mga 
ginagawa)? 

15. Kailanman ay hindi siya magtata- 
gumpay! At kung hindi siya titi- 
gil,Amin siyang kakaladkarin (sa 
Araw ng Paghuhukom) na nakan- 
gudngud ang kanyang noo (patun- 
go sa Impiyerno). 

16. Isang sinungaling at makasalanang 
'Naasiyah ' (noo) ! 

17. (At pagkatapos), hayaan mo siyang 
tumawag ng kanyang grupo (upang 
makatulong niya). 

18. (At) tatawagin din Namin ang mga 
anghel na tagapagparusa (upang 
makipagtuos sa kanila)! 

19. Kailanman ay hindi siya magtata- 
gumpay! (O' Muhammad ^ ) Hu- 
wag mo siyang (Abu Jahl) sundin. 
(Bagkus ay) magpatirapa ka at lu- 
mapit sa Allah! ijuLlJPo^C^jl Sir '-Y\ ^&\£^*£3cj$ ^£*j£l^>£ 


LjLjltfjXJ ttf^j^tjj^fjj^^sfc Surah 97. Al-Qadr Part 30 57 r • *>i ^ V jJLiJl 3j_j— » SURAH AL-QADR (97)- 
ANG GABI NG AL-QADR Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Katiyakan! Aming ibinaba ang 
"Al-Qur'an" na ito sa gabi ng 'Al- 
Qadr. 9 

2. At ano ang pagkakaalam mo (O' 
Muhammad M ) hinggil sa gabi ng 
'Al-QadrT 

3. Ang gabi ng 'Al-Qadr' ay higit pa 
kaysa sa isang libong buwan — 
(ang pagsamba sa Allah sa gabing 
yaong ay higit pa ang katumbas 
kaysa sa isang libong buwan ng 
pagsamba sa Kanya-mga 83 taon 4 
na buwan). 

4. Sa gabing yaon ay bumaba ang 
mga anghel at ang Ruh' (si Anghel 
Jibril) sa kapahintulutan ng Allah 
kasama ang lahat ng mga kapa- 
siyahan. 

5. Kapayapaan! (sa buong magdamag 
at Kabutihan mula sa Allah para sa 
Kanyang mga naniniwalang alipin) 
hanggang sa magbukang liway- 
way. 
j&SM&am iv^-aj^. 

Surah 98. Al Bayyinah Part 30 58 *>< *A hy-* SURAH AL BAYYINAH (98)- 

ANG MALINAW NA PALATAN- 

DAAN Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1 . Yaong mga hindi naniwala na kab- 
ilang sa mga 'Ahlul Kitab ' — mga 
taong nagtatangan ng naunang ka- 
sulatan (mga Kristiyano at Hudyo) 
at mga 'Al-Mushrikun ' (mga suma- 
samba sa mga idolo at diyus- 
diyosan), ay hindi titigil (sa kani- 
lang maling paniniwala), hanggang 
sa may dumating sa kanila na isang 
malinaw na palatandaan. 

2. Isang Sugo (Muhammad jgjjj; ) mula 
sa Allah, na binibigkas sa kanila 
ang mga dalisay na pahina ng 
Qur'an. 

3- Naglalaman (napapalooban ito) ng 
tama at tuwid na mga batas (mula 
sa Allah). 

4. At ang mga 'Ahlul Kitab ' — taong 
nagtatangan ng mga naunang ka- 
sulatan (mga Kristiyano at Hudyo) 
ay hindi nagkahiwa-hiwalay sa 
kanilang paniniwala maliban lang 
noong pagkatapos nang dumating 
sa kanila ang malinaw na palatan- 
daan (na si Propeta Muhammad 
#at ang ipinahayag sa kanya). 

5. At walang ipinag-utos sa kanila 
kundi sambahin ang Allah,at wa- 
lang sinuman ang may karapatang 
sambahin kundi Siya lamang, sam- 
bahin siya ng dalisay (ang iwasan 
ang paglalagay ng mga katambal 
sa pagsamba sa Kanya), at gawin 
£>V*^> 


r*=J SS3T 5j4^U^[^4ilu^J_^j ^'rr*^ L ^ L-tr^. 


Surah 98. Al Bayyinah Part 30 59 r» *>H <\A •JJ-* ang pagsasalah ( pagdarasal ) nang 
ganap at magbigay ng Zakat: At 
iyan ang tamang relihiyon. 

6. Katiyakan, yaong mga hindi nani- 
wala (sa relihiyong Islam, sa 
Qur'an at kay Propeta Muhammad 
^)mula sa mga 'Ahlul Kitab' — 
mga taong nagtatangan ng kasula- 
tan at mga 'Al- Mushrikun 1 ay ma- 
nanatili sa lmpiyernong-Apoy. Sila 
ang pinaka- masama sa lahat ng 
mga nilikha. 

7. Katiyakan, yaong mga naniwala 
(sa Kaisahan ng Allah, at sa Kan- 
yang huling ipinadalang Sugo na si 
Muhammad M , kasama ang lahat 
ng mga ipinag-utos ng Islam) at 
gumawa ng kabutihan, sila ang 
pinakamabuti sa mga nilikha. 

8. Ang kanilang gantimpala mula sa 
kanilang 'Rabb ' ay mga harden na 
walang pagmamaliw, na sa ibaba 
nito ay mga ilog na umaagos, sila 
ay maninirahan doon magpakailan- 
man,ang Allah ay lubos na nasi- 
siyahan sa kanila at sila ay ganoon 
din sa Kanya.Iyan ang gantimpala 
ng mga may takot sa kanyang 
'Rabb. ' 


' \~ $ ^jr^^v^ 


Surah 99. Az-Zalzalah Part 30 60 r.»>H ^saJjJjJIsjj-- SURAH AZ-ZALZALAH (99) ■ 

ANG PANGINGISAY O KUM- 

BOLSIYON W::im& 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Kapag ang kalupaan ay nangisay 
nang sukdulan. 

2. At iniluwa nito ang kanyang mga 
pasanin. 

3. At sasabihin ng tao (na iiyak ng 
may pagdurusa): "Ano ang nan- 
gyayari sa kanya (sa kalupaan na 
ito)?" 

4. Sa Araw na yaon ay ihahayag nito 
ang balita (hinggil sa lahat ng nag- 
anap na mabuti at masama). 

5. Sapagka't pahihintulutan ito ng iy- 
ong 'Rabb ' na mga-ulat. 

6. Sa Araw na yaon, ang mga tao ay 
watak-watak na magtutungo sa 
kanilang paroroonan upang maipa- 
kita ang kanilang mga gawa. 

7. Samakatuwid, ang sinumang gu- 
mawa ng kabutihan na kasing bigat 
ng isang katiting-na-katiting na ba- 
gay (Atom) ay makikita niya ito. 

8. At sinumang gumawa ng kasa- 
maan na kasing bigat ng isang kat- 
iting-na-katiting na bagay (Atom) 
ay makikita (din) niya ito. j^ffi&t u^siVM $ \3<&j*fr\^fij $ &£ ££^Tjiij £- S'/jijl — ii^jl-io^j 


Surah 100. Al-'Aadiyaat Part 30 61 T • s^H ^ * * OloUJI 3jj— j SURAH AL-'AADIYAAT (100) - 

YAONG MGA RUMARAGASA 

(TUMATAKBO) 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
(ng mga kabayo) na rumaragasa 
(tumatakbo) at humahagok sa pa- 
ghinga. 

2. (Na sa pamamagitan) ng pagham- 
pas (ng mga paa nito sa mga bato 
ay nagdudulot ng) tilamsik ng 
apoy. 

3. At sa mga sumasalakay sa madal- 
ing araw. 

4. Na nagdudulot ng makakapal na 
alikabok sa kanilang pinagdaraa- 
nan. 

5. Pagkatapos ay sumasalakay sa 
kalagitnan (ng kanilang mga kaa- 
way). 

6. Katiyakan! ang tao (na walang 
pananampalataya) ay walang utang 
na loob sa kanyang 'Rabb, ' 

7. Sa katunayan, sa ginagawa niyang 
ito,siya rin mismo ang sasaksi sa 
kanyang sarili. 

8. At walang pag-aalinlangan! Labis 
na mapagmahal (gahaman) ang 
kanyang kalooban sa makamun- 
dong yaman. 

9. Hindi niya batid, na kapag inilabas 
na ang mga laman sa mga libingan 
(kapag ang lahat ng tao ay binuhay 
na maguli). y s s **s Uwi? C^i JCjJ »j J l^jic^JjrjJk /*> - >rfr 


$ j^&Cj$:$Zc& Surah 100. A1-' Aadiyaat Part 30 62 r . *>» \ * * oloUJl gjj-. 10. At ibubunyag kung ano ang nilo- 
loob sa mga dibdib (ng tao). 

1 1 . Katiyakan, sa Araw na yaon ganap 
na batid ng kanilang 'Rath' ang 
hinggil sa kanilang lahat. 2 jj-u^ci^j^*^ 
Surah 101 . Al-Qaari'ah Part 30 63 r ♦ *>i ) o i*jUJi Sjj- SURAH ALQAARPAH (101) - 
ANG NAPAKALAKLNG KAPAH- 
AMAKAN j &z Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. 'Al-Qaari'ah' 

2. Ano ang 'Al-Qaari'ah?' 

3. At ano ang nalalaman mo (O' Mu- 
hammad jsjj ) hinggil sa 'AlQaa- 
riaW? 

4. Ito ang Araw na ang mga tao ay 
parang nagkalat na mga gamu- 
gamo sa paligid, 

5. At ang mga bundok ay magmimis- 
tulang mga buhaghag o naglilipa- 
rang balahibo ng (damit na) Tana, 

6. Kung gayun, sinuman ang (mag- 
ta- taglay ng) mabigat na timbang 
sa kanyang (mga mabubuting 
gawa), 

7. Siya ay mamumuhay ng isang mal- 
igayang-maligayang buhay (sa Par- 
aiso). 

8. Subali't sa sinumang (magtata- 
glay) ng magaan na timbang sa 
kanyang (mga mabubuting gawa), 

9. Siya ay magkakaroon ng taha- 
nan sa 'HaawiyaW (isa sa mga 
katawagan sa Impiyernong Ap- 
oy). 

10. Ano ang nalalaman mo (CT Mu- 
hammad M ) kung ano ito. 

1 1 . (Ito ay) isang mainit na naglalaga- 
blabna Apoy! 
v>3ul 5 ^uHCiLj^Cj 


^Ja^J\ » ""*' jXti >> '' *"'•< :'i iLjjl^Jb^l-5 ^£dAl>jSVtij 


Surah 102. At-Takaathur Part 30 64 \r * *>H \ * y jJi&Ji ojj— SURAH AT-TAKAATHUR (102) - 
ANG PALIGSAHAN HINGGIL S A 
MGA MAKAMUNDONG B AG A Y 
5a Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- wain 1. Ang pagkahumaling nang labis at 
pagkikipagtunggali sa isa't isa sa 
paglikom ng makamundong kapa- 
kinabangan ang siyang naglihis sa 
inyo. 

2. Hanggang sa humantong kayo sa 
libingan (hanggang sa kinamatay- 
an na lamang ninyo ang labis na 
pagkahumaling sa makamundong 
bagay!). 

3. Hindi (ninyo ito pakikinabangan)! 
Hindi magtatagal ay mababatid 
ninyo (kapag kayo ay namatay 
na)! 

4. Muling (inuulit sa inyo, tandaan 
ninyo itong mabuti), hindi (ninyo 
ito pakikinabangan)! Hindi magtat- 
agal ay mababatid ninyo (kapag 
kayo ay nasa inyu-inyo nang mga 
libingan)! 

5. Hindi (ninyo ito pakikinabangan)! 
Kung batid lamang ninyo na may 
kasamang tiyak na kaalaman (ang 
wakas ng buhay dito sa daigdig 
ay hindi kayo kikilos nang ganito 
— hindi ninyo pahihintulutang 
masakop kayo ng inyong mga sa- 
riling pagnanasa). Katiyakan, hin- 
di magtatagal ay makikita ninyo 
(sa Araw ng Muling Pagkabu- 
hay). 

6. Makikita ninyo ang nagliliyab na 
Apoy (ng Impiyerno)! mm* 
>^L § 3£hi£l3 jj jfi*fifjj&* Oj^JLjo ^jy» ys ^y^iJ^y^Crt^ < j^\^oj3^py(> Surah 102. At-Takaathur Part 30 65 T * *j^H \ * T jJl&J! hj-** At muling (inuulit sa inyo), tiyak na 
tiyak at walang pag-aalinlangan na 
makikita ninyo mismo sa pama- 
magitan ng inyong mga sariling 
paningin! 

Pagkatapos sa Araw na yaon, kayo 
ay tatanungin sa mga biyaya at ka- 
ginhawahan (na inyong tinamasa 
dito sadaigdig)! >''\*\ <j^\<^^Q-jj^^ Surah 103. Al-' Asr Part 30 66 r • *>l > ♦ r j-«Ji 'jj- SURAH AL-'ASR (103)- 
ANG PANAHON 
5fl Ngalan ng Allah, Ang 

Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- 

wain 1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng 'A/- 'Asr.' 

2. Katiyakan! Ang Tao ay magiging 
talunan. 

3. Maliban sa mga naniwala (sa kai- 
sahan ng Allah) at gumawa ng mga 
mabubuting gawa, at nagpayuhan 
sa isa't isa ng katotohanan (na gawin 
ang lahat ng mga mabubuting gawa 
na ipinag-utos ng Allah at iwasan 
ang lahat ng uri ng mga kasalanan 
at mga kasamaan na ipinagbawal 
ng Allah), at nagpayuhan sa isa't 
isa na maging matiisin (sa anumang 
hirap, pinsala at di-mabuting pan- 
gyayari na maaaring maranasan sa 
pagpapalaganap ng Kanyang reli- 
hion, at ibapa). mm 


' . ' .?? * J^\>\y*hyj &&\\y*c>\yj 
Surah 104. Al-Humazah Part 30 67 V ♦ tj}-\ S * t oj-o^Jl 5jj_*» SURAH AL-HUMAZAH (104) - 
MGA NANINIRA NG KAPUWA 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Kapighatian sa bawa't nagkakalat 
ng malin, at nagsisinungaling up- 
ang siraan ang kapuwa at naninira 
nang talikuran. 

2. Na naglilikom ng mga kayamanan 
at palaging binibilang. 

3. Inaakala niya na ang kanyang kay- 
amanan ay magpapanatili sa kanya 
magpasawalang-hanggan (maga- 
gawa siyang immortal at walang 
kamatayan!). 

4. Hindi (niya pakikinabangan ang 
kanyang kayamanan)! Kundi bagk- 
us, walang pag-aalinlangan, itata- 
pon siya sa 'hutamah' (naglalamu- 
kos na Apoy). 

5. At ano ang nalalaman mo (O' Mu- 
hammad 4§j: ) hinggil sa 'Al-Huta- 
mah' (naglalamukos na Apoy). 

6. Ang apoy ng Allah, naglalaga- 
blab. 

7. Na manunuot sa mga puso (ng 
tao). 

8. Katiyakan, ito ang magpipinid sa 
kanila. 

9. Mga nagtataasang haligi ng Apoy 
(parurusahan sila sa pamamagitan 
ng pagkukulong sa kanila sa loob 
ng nagtataasang mga haliging 
Apoy na ito). ^0^ 

hZ&XZk^ 5 a& &&# 5 U&JU«£fcySl£j $ 2jJ>ji)i,uif;b 


53 r OJU- J^^ Surah 105. Al-Feel Part 30 68 T • <.jk-\ \ • o J-jUI «;>-> SURAH AL-FEEL (105) 
ANG ELEPANTE 
Sa ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pianak ang Pianakamaa- 
wain 1. Hindi mo ba nabalitaan (O' 
Muhammad M ) kung paano naki- 
tungo ang iyong 'Rabb 1 sa mga 
nagmamay-ari ng elepante? — 
(ang hukbo ng mga elepante na 
nagmula sa Yemen sa ilalim ng 
pamumuno ni Abraha al-Ashram 
na ang layunin ay upang wasakin 
ang Ka'abah sa Makkah). 

2. Hindi ba ginawa Niya na magtapos 
sa walang-kabuluhan ang kanilang 
masamang balak? 

3. At nagpadala laban sa kanila ng 
mga ibon; na napakaraming... gru- 
po-grupo, iba-iba at sunod-sunod. 

4. Pinagbabagsakan sila ng mga bato 
ng 'Sijjeel' (matitigas na luwad). 

5. At nagmistula silang mga tangkay 
ng mga pananim sa bukirin (na ang 
bunga ay parang kinain ng mga 
hay op). 

J_^=»titjL^*^^?- 
Surah 106. Quraysh Part 30 69 t » 5-j^^ ^ * *\ j^j^ *jj— j SURAH QURAYSH (106) - 
MGA ANGKAN NG QURAYSH Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- 1. 2. w^m (Isang dakilang biyaya at kalinga 
mula sa Allah) para sa kinaugalian 
na paglalakbay ng mga angkan ng 
Quraysh. 

Ang paglalakbay sa taglamig (pa- 
tungong timog) at sa tag-init (pahi- 
laga ng walang anumang pangam- 
ba), at ang pakay nila sa paglalak- 
bay na ito ay pagtitinda. L^C4.V lit! 11W UJ LVCAiLLA U11UU. 

Kung kaya, hayaan nilang samba- 
hin ang 'Rabb' ng Tahanang ito 
(ng pagsamba — ang Ka'abah sa 
Makkah). 

Na Siyang nagkaloob ng pagkain 
sa kanila upang hindi sila magu- 
tom at ginawa silang ligtas mula sa 
panganib. 3. Kun, 4. 
Q fcju ^ \j ^ZjL^ \ ^j^All J 


^y^-bt 
Surah 107. Al-Maa'oon Part 30 70 T • *>f I ^ V j^pUI l^ SURAH AL-MAA'OON (107) - 
MGA KAUNTING KABUTfflAN Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- wain 1. Nakita mo ba yaong pinasinunga- 
lingan niya ang Araw ng Paghuhu- 
kom? 

2. Siya ba yaong nagtataboy sa mga 
uliia (na may kasamang pagmama- 
lupit). 

3. At humihimok na hindi pakainin 
ang mahihirap. 

4. Samakatuid, kapighatian sa mga 
nagsasalah (nagdarasal na may ha- 
long pagkukunwari). 

5- Na kanilang ipinagpapaliban ang 
kanilang mga Salah (pagdarasal) 
mula sa itinakdang oras (para dito). 

"• Yaong mga gumagawa ng kabuti- 
han para lamang makita (ng tao). 

7. At nagkakait ng "Al-Maa'oon" 
(mga munting kabutihan, tulad ng 
pagbibigay ng tubig, asin, asukal at 
iba pa na mga katulad nito). 


:»■;■; mum 
iSV^UL $ ^Xi^&tfft i^J 1 :>/ ^ j|3 j^\£^>^\^*jy±i $} u^^\^CL^JJc^j s^nL-X^j^jd 


>»> ^ J ^/^^c^l Surah 108. Al-Kawthar Part 30 71 r * *>1 > ♦ A j£l\ ijj-* SURAH AL-KAWTHAR (108) 
AL-KAWTHAR 
ISANG ILOG SA PARAISO 1. 2. Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

Katiyakan, Aming ipinagkaloob sa 
iyo (O' Muhammad 4gj: ) ang 'Al- 
Kawthar' (isang ilog sa Paraiso). 

Kung gayon, ituon ang iyong pag- 
sasalah (pagdarasal) sa iyong 
l Rabb y at (sa Kanya lamang) ma- 
ghandog ng pag-aalay (pagkakatay 
ng hay op). 

Katiyakan, sinuman ang naging 
sanhing iyong pagkagalit (O' Mu- 
hammad £fe ), — ipawawalang- 
saysay Namin (ang bawa't mabu- 
buting bagay na nagawa niya sa 
daigdig na ito at sa Kabilang Bu- 
hay). 
&$&& 


3 ^cij^jj^i 
Surah 109. Al-Kaafiroon Part 30 72 r * *jfi ^ * h ^j>i£ji oj^-, SURAH AL-KAAFIROON (109) - 

ANGMGAWALANG 

PANANAMPALATAYA Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sabihin (mo sa kanila O' Muham- 
mad M): "O' Al-Kaafiroon" (V 
mga walang pananampalataya)! 

2. "Hindi ako sasamba sa (mga diy- 
us- diyosan na) inyong sinasamba. 

3. "Ni sasambahin ninyo ang (Allah 
na) aking sinasamba (Wala kayong 
karapatan na sumamba sa Kanya, 
hangga't hindi ninyo binabago ang 
inyong mga maling pamamaraan). 

4. "At hindi ko sasambahin magpa- 
kailanman ang inyong mga sina- 
samba. 

5. "Ni sasambahin ninyo ang aking 
sinasamba. 

6. "Sa inyo ang inyong 'Deen (isin- 
alin na: Relihiyon), at sa akin ang 
aking 'Deen.'" ■mmmm ^^0^ <L>£*^\\±\k$ 


* fj2&0% Surah 1 10. An-Nasr Part 30 73 r • *>H \ >• j-aJi 5jj-» SURAH AN-NASR (110)- ANG 
TULONG Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- wain 1 . Kapag dumating ang tulong ng Al- 
lah (sa iyo O' Muhammad ^g la- 
ban sa iyong mga kaaway) at mas- 
akop ang "Makkah". 

2. At nakikita mo ang maraming tao 
na pumapasok sa Deen (Islam) ng 
Allah na grupo-grupo. 

3. Kung gayon, luwalhatiin ang mga 
papuri ng iyong 'Rabb, ' at hingin 
ang Kanyang kapatawaran. katiya- 
kan, Siya ang tumatanggap sa pag- 
sisisi (ng tao) at nagpapatawad. 
#^JUL > * ',Y\' <*K> y pLji\\j4u\j~ -^ii^-iii 


5 Ojio^=. 
Surah 111. Al-Masad Part 30 74 *>' \ s \ Ojj-o SURAH AL-MASAD (111) 
HIBLANGPALMERA Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- wain 1. Pagkawasak ang para kay Abu 
Lahab, pagkawasak ang para sa 
kanya! 

2. Ang kanyang kayamanan at mga 
anak (at anuman na) kanyang na- 
kamtan ay hindi niya pakikinaban- 
gan! 

3. Katiyakan, siya ay susunugin sa 
Apoy na naglalagablab! 

4. At kasama rin niya roon ang kan- 
yang asawa, na mapaggawa ng 
mga balita (paninirang-puri), na 
nagdadala ng mga kahoy (ng 
'Sadan') na may mga tinik-tinik 
(at inilalagay sa daanan ng Pro- 
peta#). 

5. At sa kanyang leeg ay isang kuwin- 
tas na nakapulupot na lubid ng 
'Masad' (hibla ng palma). ^Ilte j^0^ 


CO ^J (Jtllju*. 


6 V-*A Ol j> ljU < ^-^ $ s Ja>JlAlU"C J ljt Surah 1 12. Al-Ikhlaas Part 30 75 r • *>! nt ^*>)n Sjj- SURAH AL-IKHLAAS (112) - 

ANG KALINISAN NGPANINI- 

WALA Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sabihin (mo sa kanila O Muham- 
mad M): "Siya ang Allah, ang Iisa 
at Tangi (na Tagapaglikha). 

2. Allah - ang walang kapantay, ang 
walang kahalintulad, ang 'Rabb' 
na ang Kanyang kapangyarihan ay 
Ganap, Walang-Hanggan at Lubos, 
Siya ay Malaya, sa Kanya nagmu- 
mula ang lahat. Hindi siya kuma- 
kain ni umiinom. Sa Kanya lamang 
umaasa ang lahat ng nilikha: sa 
kanilang pamumuhay, mga pan- 

gangailangan at sa lahat ng bagay. 

3. "Siya ay hindi nagsilang at hindi 
Siya isinilang. 

4. At walang sinuman ang maihaha- 
lintulad sa Kanya. BEL- ttMt$5& ";-15H A £3 J^-^\^llybj3 ® J^^3Ji^T 


A %Ztfte=£.ZZ'A 
Surah 113. Al-Falaq Part 30 76 r * *>» > > r jJUUl 3^ SURAH AL-FALAQ (113) - 

ANG PAGBUBUKANG UWAY- 

WAY Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- wain 1. Sabihin (mo sa kanila O' Muham- 
mad jgj: ): "Hinihingi ko ang kalin- 
ga ng 'Rabb' ng pagbubukang- 
liwayway. 

2. "Mula sa kasamaan ng mga nilik- 
hang bagay. 

3. "At mula sa kasamaan kapag ku- 
makalat na ang kadiliman ng gabi, 
na kasabay lumalabas pagkagat ng 
dilim. 

4. "Mula sa kasamaan ng mga nag- 
sasagawa ng karunungang itim, ka- 
pag hinipan nila ang kanilang mga 
ibinuhol na tali. 

5. "Mula sa kasamaan ng mainggitin 
kapag siya ay nainggit." nsiM 
$ t3^l*y^>i^J* ijk-L^Zj ^ja Surah 1 14. An-Naas Part 30 77 r * 9.jk-\ \ \ t ^-lji 3jj-o SURAH AN-NAAS (114) 
ANG MGA TAO 
Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakarnahabagin, ang Pinakamaa- wain 

1. Sabihin (mo sa kanila O' Muham- 
mad 4fe ): "Hinihingi ko ang kalin- 
ga mula sa 'Rabb' ng mga tao. 

2. "Ang Hari ng mga tao. 

3. "Ang tunay na karapat-dapat sam- 
bahin ng mga tao. 

4. "Mula sa mang-uudyok ng kasa- 
maan (ang shaitan na nag-uudyok 
sa mga puso ng tao) na lumalayo 
(sa kanyang mga inuudyukan ka- 
pag naalaala na ng tao ang Allah), 

5. "Na bumubulong sa mga puso ng 
tao. 

°- "Maging siya man ay kabilang sa 
mga Jinn o sa mga tao." UL o^ .Gil INDEKS NG MGA (SURAH) KABANATA AT NG 
MGA MAKKI AT MADANI NG MGA ITO Surah 


No. 


Pahina 
Page 


Makki/ 
Madani 


/i_^. 


i^iiLaJl 
bjj) * kJ 1 


Al-Fatihah 


1 


1 


Makki 


a_*5Lo 


^ 


N 


ijtfLlJI 


An-Naba ' 


78 


4 


Makki 


ilSLo 


£ 


VA 


j^JI 


An-Nazi'at 


79 


10 


Makki 


<L-jX- o 


^ . 


V^ 


oUjQll 


'Abasa 


80 


15 


Makki 


il5Lo 


>0 


A. 


o~— i 


At-Takwir 


81 


19 


Makki 


i-JX-A 


\<\ 


A^ 


jJ^ 


Al-Lnfitar 


82 


22 


Makki 


ilSLo 


yy 


AY 


j\kJu^\ 


Al-Mutaffifin 


83 


24 


Makki 


*L^-° 


u 


Ar 


oyukll 


Al-Inshiqaq 


84 


28 


Makki 


ilSLa 


YA 


A£ 


jLLiTifl 


Al-Buruj 


85 


31 


Makki 


ilSLa 


n 


AO 


C^ 1 


At-Tariq 


86 


34 


Makki 


4_*5L« 


Ti 


Al 


jjUJl 


Al-A'la 


87 


36 


Makki 


il£Lo 


n 


AV 


^1 


Al-Ghashiyah 


88 


38 


Makki 


ii&^a 


rA 


AA 


<u^UJI 


Al-Fajr 


89 


41 


Makki 


ilSLo 


IN 


A<\ 


^~n 


Al-Balad 


90 


45 


Makki 


4_*>wO 


io 


^ 


jJl_JI 


Ash-Shams 


91 


47 


Makki 


a-l5Lo 


£V 


<U 


j^J " ^ 


Al-Lail 


92 


49 


Makki 


A-Ss-A 


£^ 


^Y 


J-4W 


Ad-Duha 


93 


52 


Makki 


a-l$La 


OY 


<\r 


ty^JI 


Ash-Sharh 


94 


53 


Makki 


4_*5Lo 


or 


U 


c^-f 1 


At-Tin 


95 


54 


Makki 


il^L^ 


0£ 


<U 


o^^JI 


Al-'Alaq 


96 


55 


Makki 


A_*5w> 


00 


^ 


jLkJi 


Al-Qadr 


97 


57 


Makki 


*15L» 


OV 


<w 


jJ—aJI 


Al-Baiyinah 


98 


58 


Madani 


i-JjL-o 


0A 


^A 


a_uJI 


Az-Zalzalah 


99 


60 


Madani 


«lJJuo 


1. 


^ 


iOf> 


Al-'Adiyat 


100 


61 


Makki 


ilSLo 


M 


\. • 


oCoGJI 


Al-Qari'ah 


101 


63 


Makki 


il5L» 


ir 


^ 


\ 


^LcjuJI 


At-Takathur 


102 


64 


Makki 


iCiL* 


M 


N 


Y 


>£l)l 


Al-'Asr 


103 


66 


Makki 


il5L* 


^ 


^ 


r 


^Jl 


Al-Humazah 


104 


67 


Makki 


i^La 


*\V 


\ 


i 


'J—* 11 


Al-Fil 


105 


68 


Makki 


il$L* 


■\A 


N 

J-j-iJI 


Quraish 


106 


69 


Makki 


IL~Lo 


^ 


N 


i 


tr-j-^ 


Al-Ma'un 


107 


70 


Makki 


^pj^ 


v. 


N 


V 


a**UL1 


Al-Kauthar 


108 


71 


Makki 


^iLa 


v^ 


N 


A 


^£jl 


Al-Kafirun 


109 


72 


Makki 


il5Lo 


VY 


\ 


<\ 


Ojy^Ji 


An-Nasr 


110 


73 


Madani 


i-JjL-0 


vr 


u • 


^_Lal)l 


Al-Masad 


111 


74 


Makki 


A^.V^ 


V£ 


> ^ ^ 


I ,,11 


Al-Ikhlas 


112 


75 


ill CA.1V.LVA 

Makki 


il^Lo 


V0 


uy 


^■^i 


Al-Falaq 


113 


76 


Makki 


Oui 


v^ 


\\r 


jlJii 


Al-nas 


114 


77 


Makki 


il5L<> 


vv 


\ 


\l 


cr-LJjl : X .- ■ .;- I ANG LAHAT NG KARAPATAN NG PAGLIMBAG NG LATHALAIN NA ITO 

AY RESERBA NG GRUPONG MAGKAKAUGNAY NA GUSALI NI HARI 

FAHD PARA SA PAGLIMBAG NG BANAL NA QUR-AN 

P.O. BOX 6262 - AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH. 1 


JbUT. 


c JujJj\ ui^wail icUftJ JL$i dULil £±*j> (f) 
ta>JhwW i 


^LJI i-J^' J^i dLUl i*^ 4-*>^ 
Sjjjdl 


4JJ JJkl — pS> 5j^>~J A^-LaJI Sjj-~" <Lo^~ J 


<m«-AiV-.V-^: dloj 
( f-^JUeJI 4jJ_> <J|ri2 JI ) 


Ol^lj jyJ\ - jT^iil - 


- T ^uiiJl a>JJ1 — ~*^>-j ~ oT^aII — ^ 


jij^l - i 


S T * 


/ • Voc 


m ,i<\<m tSy^ 
Y * 


1 .S/OO ; ^|^| ^ 


w\> 


- A£V- 


* V - ^ : iioj 


km,. ^.., .^ v , ,,.„,,. - 
: HH"\*-AiV-*V->: dJloj ( • > > ( o > jj - > j* / o . 


AL FATIHAH 

AT 
JUZ-U AMMA 

At Ang Pagkakasalin Ng Mga 

Kahulugan Nito Sa Wikang 

Filipino (Tagalog) ANG GRUPONG MAGKAKAUGNAY NA GUSALI NI HARI 
FAHD PARA SA PAGLIMBAG NG BANAL NA QURAN