Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats


^VL ^^mmwm\& 
Kung Fahds Anlaggning for 
Tryckning av den Adla Koranen jJ^}\ *LjI 4-wJs>jJl JLgi dUil 4~£-o *-*>j4* 
4jJjj-*J1 4JdJb a-P *j^"J A^IaII ^J"** 4-^^ 

^nxu,© ^aa 

^V -AtV-Vt-A dlo, 

wtt/t^rv tn,n <sy„> 

<m» -AtV-Vt-A: dLoj Forord 

Nagra mal som vi onskat uppna med denna oversattning: 

-Att Koranversernas betydelser oversatts av en oversattare 
med svenska som modersmal som dessutom ar kunnig samt 
valtalig i det klassiska arabiska spraket, vilket Allah (Gud 
Den Allsmaktige) uppenbarade Koranen pa. 

-Att oversattaren ar kapabel att framfora de autentiska tolk- 
ningar som har sin grund i Koranen och profeten Muham- 
meds (%-JL-j *-M ajui ^ Sunnah, sa som de forstods av bans 
anhangare och de rattfardiga och larda foregangare som 
foljde deras vag. 

- Att svenskan gors enkel och vardaglig sa att texten blir 
lattlast och lattforstadd bland alia lasare, aven dem som inte 
har det svenska spraket som modersmal, men anda forblir sa 
nara en ordagrann oversattning som mojligt. Detta innebar 
givetvis en del ovanliga (men forstaeliga) formuleringar vil- 
ket forekommer aven i tidigare liknande oversattningar pa 
diverse sprak som tryckts pa Kung Fahds Anlaggning. 

Punkter betraffande oversattningens text: 

-Hanvisningar till verser i Koranen som ej finns med i 
denna oversatta trettiondedel forekommer och kan slas upp i 
andra kompletta oversattningar pa diverse sprak, tills dess 
att hela detta oversattningsprojekt fullandats och tryckts, 
med Allahs hjalp. 

-De tolkningar av Koranversema som framfbrts i denna 
oversatting av Juz 'Amma ar i fbrsta hand baserade pa: Tafsir Ibn 
Kathir, Tafsir as-Sa'di och at-Tafsir al-Mujassar. De tillagg till 
oversattningen som forekommer med text i mindre storlek under en 
mangd av versema ar aven dessa hamtade fran ovanstaende verk. -Da ett ord borjar med stor bokstav mitt i en mening innebar 
det att ordet i versens sammanhang har en starkare innebord 
an vanligt och bar lite mer an dess allmanna betydelse, som 
t.ex. "Den Dagen" som har syftar pa Domedagen. 

-Allah refererar ofta till Sig Sjav i Koranen med prono- 
men i plural form, sasom: Vi och Oss. Detta kommer fran 
arabiskan dar en talare kan referera till sig sjalv i plural for 
att betona att han har hog status. Dessa pronomen har darfor 
oversatts i plural aven i denna text och bor ej missforstas, 
ty Allah (Gud Den Allsmaktige) ar En, Den Ende Guden, 
som varken har nagon son, fru, eller medhjalpare. Han ar 
hogt over alia de brister som folk tillskriver Honom. Se Surah 
al-lkhlas. 

-Den arabiska symbolen ^jl. j 4-1* aJi ^ju , som foljer profe- 
ten Muhammeds ^jl-j 4_ju ajui ^jup namn, betyder: Ma Allah 
valsigna honom och ge honom frid. 

-"Ordet "Surah" betyder "kapitel", och anvands i borjan 
av varje kapitel tillsammans med dess namn. 

-Orden inom vanlig parantes ( ) tydliggor som vanligt or- 
det innan och bor ej lasas hogt i upplasning av en vers. 
Daremot kan detta goras med de ord som star inom hakpa- 
rantes [ ] for att tydliggora versen for lasaren samt lyssnar- 
en, men de avbryter inte meningen om de utelamnas. Surah 1 al-Fatihah Dell s *>< \ 2ji\J}\ Sjj^ Surah al-Fatihah 
(Inledningskapitlet) 
1. 1 Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

2. Alia Lovprisningar tillkom- 
mer Allah, varldarnas Herre, 

3. Den Naderike, Den Benadande, 

4. Domedagens Agare, 

5. [Endast] Dig dyrkar vi och 
[endast] Dig ber vi om hjalp, 

6. Vagled oss till den raka vagen, 

7. Vagen som de Du har val- 
signat var [och ar] pa. Inte de 
som drabbats av [Din] vrede (de 
som kande till Sanningen men 
lamnade den) och inte heller de 
vilseledda (de som lamnade San- 
ningen pa grund av okunnighet 
och villfarelse). Surah 78 an-Naba Del 30 r* *>i VALilloj^ Surah an-Naba 
(Nyheten) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vad fragar de varandra om? 

D.v.s. manggudadyrkarna i Mekka. 

2. Om den stora nyheten, 

Koranen och vad den informerar om utav 
handelserna och livet efter doden, som 
manggudadyrkarna i Mekka antingen rviv- 
lade eller vagrade tro pa. 

3. Som de ar oeniga om. 

4. Sannerligen de ska fa veta! 

5. Igen, sannerligen de ska fa veta! 

6. Har Vi inte gjort jorden som 
en viloplats? 

7. Och bergen som palar? 

Som stabiliserar jordytan. 

8. Och Vi skapade er i par. 

Man och kvinna. 

9. Och Vi har gjort er somn for 
avkoppling. 

10. Och Vi har gjort natten som 
ett tacke. 

11. Och Vi har gjort dagen for 
[ert] levebrod. 

D.v.s. gjort den ljus sa att ni latt kan 
strava efter ert livsuppehalle under 
dagarna. ^g^i- -vJ* 


Oy^^lk^'^ 1 C)y^jt^jyoy v%3$ty# %^^L=C^y^>-j 

liU^l^\\Sli>j Surah 78 an-Naba Del 30 r* *>H VAUISjj^ 12. Och Vi har byggt sju kraftiga 

ting ovanfor er. 

De sju Himlarna. 

13. Och Vi har gjort en starkt 

glodande lampa. 

Solen. 

14. Och Vi har sant ned flodande 
vatten fran regnmolnen, 

15. For att darmed frambringa 
fro och vaxter, 

16. Samt tatbevuxna tradgardar. 

17. Avgorandets Dag ar 

sakerligen en faststalld tidpunkt. 

Domedagen. 

18. Den Dag da det biases i 
hornet och ni kommer fram i 
mangder. 

For att domas infor Allah. 

19. Och himlen oppnas och blir 

portar, 

Som anglarna kommer ned genom. 

20. Och bergen forflyttas och 
[blottj blir en synvilla. 

21. Djahannam ar sannerligen 

ett bakhall. 

Som vantar fornekarna och de syndiga pa 
Domedagen. Djahannam: Helvetets mest 
anvanda namn pa arabiska. 

22. En atervandsplats for 
overtradarna. \^\jj^^p^y\^oj © @c2^SmiiI C^C&J d) 0^ c&S JI^U oj^ij ifedAi^iS Surah 78 an-Naba Del 30 r* >>H VALJISjj^ De som overtradde Allahs lagar. 

23. Dari kommer de att vistas i 
evigheter. 

24. De ska varken fa smaka nagot 
kallt dari eller nagon dryck, 

25. Forutom skallhett vatten och 
iskallt var. 

26. En passande beloning. 

For deras onda garningar. 

27. De forvantade sig 

sannerligen ingen redogorelse, 

For sina handlingar. 

28. Och de vagrade helt att tro 

pa Vara Tecken. 

De bevis som Allahs sandebud kom till 
dem med. 

29. Och Vi har medraknat 
allting i skrift, 

30. Sa smaka! For Vi kommer ej 
att utoka nagot for er utom 

straffet. 

D.v.s. smaka frukterna av era onda 
garningar. 

31. De gudfruktiga ska sakerligen 
fa en segergladje. 

32. [Maktiga] Parker och vindruvor, 

33. Och jamnariga Kawa'ib. 

Kawa'ib: plural av ka'ib som betyder 
"ung kvinna med fasta och runda brost". 


)}J\^^J^J^(Jl © (£&Yc*Y^ ^i\)\Cs§j Surah 78 an-Naba Del 30 *>' VALJI $jj~* 34. Och en full kopp. 

Av Paradisets vin. 

35. Dar kommer de varken att 
hora onyttigt prat eller ankla- 
gelser for logn. 

36. En beloning fran din Herre 
och en tillracklig gava, 

37. [Fran] Herren over himlarna 
och jorden samt allt som finns 
daremellan, Den Naderike. De ar 
ej kapabla att tilltala Honom, 

38. Den Dag da Ar-riih och 
anglarna staller upp sig i rader. 
Da talar de inte, forutom den som 
Den Naderike tillater, och denne 

sager det som ar ratt. 

Ar-riih: Angeln Djibril (Angeln Gabriel). 

39. Det kommer att vara den 
Sanna Dagen. Lat darfor den 
som vill, ta den vag som leder 
tillbaka till bans Herre. 

40. Vi har sakerligen varnat er 
for ett nara straff. Den Dag da 
en man ska fa se allt bans hander 
har utrattat, och fornekaren 
sager da: Ack, om jag bara vore 
jord! 


(y) \j\^$&&jj*$ txfr ^y\^^^jj^^jc/js^c ^j ( >Gl]a>-^0 ^rVJl* ""*' 


i ^\i 

Surah 79 an-Nazi T at Del 30 r% tjk-\ v^ou-jUiSj^ Surah an-Nazi f at 
(De som sliter ut) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid dem, som valdsamt sliter ut! 

D.v.s. dodsanglarna som sliter ut 
fornekarnas sjalar vid dodsstunden pa ett 
valdsamt satt. Ordet "Vid" i texten 
betonar de Eder som Allah svar i en 
mangd verser i Koranen. Allah, Den 
Allsmaktige Skaparen, svar vid vad Han 
an vill, bade vid Sig Sjalv eller vid 
skapelsen. Det ar dock ej tillatet for oss 
skapta varelser att svara vid nagot eller 
nagon forutom Allah. 

2. Och dem, som ivrigt drar ut 

med mildhet! 

De dodsanglar som i motsats ivrigt drar ut 
de troendes sjalar pa ett latt och mjukt 
satt. 

3. Och simmarna som simmar! 

De anglar som fardas ned och upp mellan 
himmel och jord som om de simmade. 

4. Sa att de alltid hinner fore! 

Hinner fore ash-shayatin (djavlarna), da 
de skickas ned med uppenbarelser till 
profeterna, sa att dessa uppenbarelser inte 
stjals (av djavlarna). 

5. Samt de som har hand om 
befallningarna! 

Anglarna som utfbr Allahs befallningar. 

6. Den Dag da Skakningen 

valdsamt kommer att skaka. 

Da Allah beordrar angeln Israfil att blasa *^0$* ~* o&^M "j ^\SSjQBi 


©w J/v^ 9 * & Surah 79 an-Nazi f at Del 3o| 7 k • *> j VS0U3UI 5^ den forsta av de tva blasningar som biases 
i hornet pa Domedagen, och alia 
aterstaende varelser pa jorden kommer da 
att falla doda. 

7. Som darefter foljs av Den 

Nastkommande. 

Den andra blasningen i hornet da alia 
aterupplivas infbr domen. 

8. Hjartan kommer den Dagen 

att dunka. 

Av skrack. 

9. Deras blickar kommer att 

vara sankta. 

De med dunkande hjartan. 

10. De sager: Ska vi verkligen 

aterstallas till vart forra tillstand? 

Aterstallas till liv efter doden sa som vi 
var i liv innan vi dog. 

11. Efter det att vi blivit murkna 
ben? 

12. De sade: Det kommer i sa fall 
att vara ett atervandande med 
forlust! 

13. Men det ar sakerligen inget 

mer an ett enstaka tjut, 

Den andra blasningen i hornet. 

14. Och de kommer att befinna 

sig pa jordens yta. 

I fiillt liv, efter det att de legat doda under den. 

15. Har berattelsen om Musa 
(Moses) natt dig? ®%ffi\£% ( " » ^^^°_i4^ 


fa &S&^&£\$k Surah 79 an-Nazi 'at Del 30 8 ?•*& V 1 oUjU! 5^ 16. Da hans Herre ropade till 
honom i den heliga dalen Tuwa. 

17. [Sagandes:] Bege dig till 
Faraon for han har sakerligen 

gatt for langt! 

Med sitt syndiga beteende. 

18. Och sag [till honom]; Ar du 

villig att rena dig? 

Fran dina synder. 

19. Och att jag vagleder dig till 

din Herre sa du ma frukta? 

Frukta Allah. 

20. Sa han (Moses) visade honom 

det storsta Tecknet, 

Staven, se 20:9-70 

21. Men han vagrade tro och 
lydde inte. 

22. Sedan vande han honom ryg- 

gen och stravade, 

Med att motsatta sig sanningen. 

23. Och samlade sedan ihop och 

ropade, 

Samlade ihop sitt folk. 

24. Och sa: Jag ar er herre, den 
hogste! 

25. Sa Allah straffade honom 
som ett avskrackande exempel i 

bade det sista och det forsta. 

Av era tva liv, livet har pa jorden och livet 
efter doden. 


&b % $$0$& <& dJ$j£$W$i&\3 Surah 79 an-Nazi 'at Del 30 r* *>H vsoUjUiSjj^ 26. I detta finns sakerligen en 
formaning for den som fruktar. 

Fruktar Allah. 

27. Ar ni en svarare skapelse 
eller himlen, som Han byggde? 

28. Han hojde upp dess tak och 
fullandade den, 

29. Och morklade dess natter 
och forde fram dess dags lj us, 

30. Och efter det bredde Han ut 
jorden. 

31. Han lat dess vatten komma 
upp ur den samt dess betes- 
vaxter, 

32. Och bergen har Han satt fast. 

33. [Allt detta,] For ert och er 
boskaps nyttjande. 

34. Men nar den storsta 

forodelsen kommer, 

Den andra blasningen i hornet. 

35. Den Dag da manniskan kom- 
mer att minnas vad hon stravade 
efter, 

36. Och den Djupa Elden 
tydliggors for alia som ser. 

37. Sa vad betraffar den som 

overtradde, 

Allahs lagar i denna varld. @ ^.cAi&^^h i^iCiiy ^&\£\t 

c^^cP^y^t 1 tej^s^9JSJ © «$ty\5& Surah 79 an-Nazi f at Del 30 10 ? • *>» VS0U3UI Sjj- 38. Och istallet foredrog det 
varldsliga livet, 

39. [For honom] ar den Djupa 
Elden sakerligen boplatsen. 

40. Men betraffande den som var 
radd for att sta infor sin Herre, 
samt hindrade sjalen fran den 
onda lusten, 

41. [For honom] ar Paradiset 
sakerligen boplatsen. 

42. De fragar dig 
(Muhammed ^ 3 * — j^-^ui^) om 
Stunden, nar dess ankomst ar. 

43. Hur skulle du kunna tala om 
den? 

44. [Kunskapen om] Dess 
slutgiltighet hor till din Herre. 

45. Du ar daremot [skickad som] 
en varnare till dem som fruktar 
den. 

46. Den Dag da de ser den 
kommer det att verka som om de 
ej vistades forutom en kvall 

eller en formiddag. 

I sinaliv pajorden. ® Cjji^ii^v & 
Surah 80 'Abasa Del30| 11 k«*>' A * j^' 5j j-j Surah 'Abasa 
(Han rynkade ogonbrynen) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Han rynkade ogonbrynen och 

vande sig bort. 

D.v.s. Muhammed ^JL-j 4 — ju *jlji ^^jl* , nar 
hans blinde anhangare Ibn Umm Maktum 
kom till honom for att soka svar pa 
fragor, medan Profeten jjLj Up *ui ^ 
kallade nagra ledande man inom sin stam 
Quraish till Islam. 

2. For att den blinde kom till 

honom. 

Och distraherade honom. 

3. Och vad kan fa dig 
(Muhammed ^jl-j m* <oj» jl* ) att inse 

att han kanske blir renad? 

Renar sin sjal genom sina fragor. 

4. Eller blir pamind sa att denna 
paminnelse gynnar honom? 

5. [Men] vad betraffar den som 

anser sig sjalv vara oberoende, 

Av Allah. 

6. Honom uppmarksammar du. 

7. Och du halls inte ansvarig om 

han inte blir renad. 

Fran sin fornekelse. 

8. Men vad betraffar den som 
skyndsamt kommer till dig, 
*^0frV O&jjS^ 


Surah 80 'Abasa Del 30 12 F»*>H A • j***£ <tjj**> 9. Medan han fruktar, 

Fruktar Allah. 

10. Fran honom later du dig 
distraheras. 

11. Nej! Denna (Surah) ar 
sakerligen en paminnelse. 

12. Lat darfor den som vill, 
komma ihag den. 

13. [Den ar nedskriven] I adla 
skrifter, 

14. Upphojda och renade. 

15. [Burna] I budbarares hander, 

Anglar. 

16. Hedrade och plikttrogna. 

Ar dessa anglar. 

17. M anniskan ar dock fordomd! 

Vad otrogen hon ar! 

D.v.s. de icketroende. 

18. Fran vilket amne har Han 
skapat henne? 

19. Han skapade henne fran en 
droppe vatska, och darefter 

forutbestamde Han for henne. 

Forutbestamde hennes livsforhallande, 
tillgangar, livslangd etc. 

20. Sedan gjorde Han vagen latt 

for henne. 

Klargjorde bade den goda och den onda 
vagen for henne. i l£&£p>j (J) &&&&% 

f£\ •>-?£ • > > k G£2&*^ Surah 80 'Abasa Del 30 i3~>.*>i A * (j*-^ 3jj-m» 21. Sedan later Han henne do 
och begravas. 

22. Sedan aterupplivar Han 
henne nar Han vill. 

23. Nej! Hon har dock inte 
utrattat vad Han beordrat henne 

med. 

D.v.s. de icketroende. 

24. Lat darfor manniskan se pa 
sin mat. 

25. [Och] Hur Vi lath vattnet fal- 

la ned i overflod. 

Fran himlen. 

26. Darefter spracker Vi jorden i 
sprickor. 

27. Sedan later Vi fro vaxa dari, 

Av olika sorter. 

28. Och druvor samt gronska, 

29. Och Oliver och palmer, 

30. Och tradgardar med maktiga 
trad, 

31. Och frukter och gras, 

32. For ert och er boskaps 
nyttjande. 

33. Men nar det dovande tjutet 

kommer, 

Den forsta blasningen i hornet pa 
Domedagen. QS ,o/9\9^' 
Surah 80 'Abasa Del 30 14 i"'*>' A • <j***£ Gj J-*> 34. Den Dag da en man Ayr fran 
sin egen bror, 

35. Och sin moder och sin fader, 

36. Och sin fru och sina barn. 

37. Var och en av dem kommer 
den Dagen att vara fullt 
upptagen med sin egen situation. 

38. [Vissa] Ansikten kommer 
den Dagen att vara lysande, 

39. Leende och gladjerika. 

40. [Men andra] Ansikten 
kommer den Dagen att ha damm 
pa sig, 

41. [Och vara] Tackta av 
morker. 

42. Det ar de som ar de syndiga 
fornekarna. 


(S, 

f lf<\^^. ^f$9 9 9 ' ^ O^jSl^ 


T ^^Ulj\ 
Surah 81 at-Takwir Del 30 15 I r " *>' A ) jjj£jA\ Sjj-»» Surah at-Takwir 
(Hoprullningen) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Nar solen rullas ihop! 

2. Och nar stjarnorna stortar ned, 

3. Och nar bergen forflyttas, 

4. Och nar de fosterbarande 

kamelstona overges, 

Som varderas hogt och halls under standig 
tillsyn aven hos nutida beduiner. 

5. Och nar vilddjuren samlas ihop, 

6. Och nar haven fylls och 

oversvammar, 

Versen pa arabiska kan ocksa betyda att 
de gors till flammande eldar. 

7. Och nar sjalarna sa mm an tors, 

D.v.s. varje sjal sammanfors tried dess 
likvardige i gott eller ont. 

8. Och nar den nyfodda flickan 

som begravdes levande tillfragas, 

Det var en praktik hos en del arabstam- 
mar, innan Islams ankomst, att begrava 
sina nyfodda flickor levande for att de ve- 
lat ha pojkar i stallet. 

9. For vilken synd hon mordats, 

10. Och nar skrifterna laggs fram, 

I vilka manniskornas garningar 
antecknats. #g0$A- 


ijJcij&3% { X ] o^JlAA^^^ (ilg-io^i^nil} i%) ciicioiil ■*■*"'$$& Surah 81 at-Takwir Del 3o| 16 I r • *>» M S-^ hj^ 11. Och nar hi mien slits bort, 

12. Och nar den Djupa Elden 
satts i brand, 

13. Och nar Paradiset fors nara, 

Nara dess folk. 

14. Da ska varje sjal fa veta vad 

den tagit med sig. 

Utav sina goda och onda garningar. 

15. Sa Jag svar vid stjarnorna 

som forsvinner! 

Fran synen under dagen. 

16. Dem som gar i sina banor 

och sedan doljer sig. 

Doljer sig bakom horisonten efter att ha 
synts pa natten. 

17. Och [vid] natten nar den 
kommer med sitt morker. 

18. Och morgonen nar den gryr. 

19. Att den (Koran en) 
sannerligen ar en arad 

budbarares [formedlade] ord. 

Angeln Djibril som formedlade 
Allans ord, Koranen, till Muhammed 

20. En med maktighet och hog 

rang hos Tronens Agare. 

Hos Allah. 

21. Dar han (Djibril) 1yds och ar 

palitlig. 

I himlen, bland de andra anglarna. £&£i£3\\& 

&s^j&&\% 

ciSjIiliUSk? 
J&^iS^ 

A ^^ 9^ \<\ t ,\f^ 

o^^£&\j 

j*^yVOjp$i J^J^^^^JiS} L^&$& Surah 81 at-Takwir Del 3o| 17 I 1" * *>* A \ y ^\ l^ 22. Och mannen bland er ar inte 

galen. 

D.v.s. Muhammed (J-j ±M *u» J^> . 

23. For han sag honom (Djibril) 
sakerligen vid den klara 
horisonten. 

24. Och han (Muhammed uji ju 
i^- j <^ ) ar inte snal med att framfora 

det osynliga. 

Av det som uppenbarats for honom. 

25. Och den (Koranen) ar inte en 

utstott shaitans ord. 

Utstott fran Allahs Nad. shaitan: en 
satan/djavul. 

26. Sa vart ar ni pa vag? 

Ni manniskor, nar ni gar ifran Allahs Bok 
och Hans lydnad. 

27. Den (Koranen) ar endast en 

paminnelse till varldarna. 

D.v.s. manniskorna samt djinnerna. Se 
114:6 

28. Till den av er som vill leva 
uppriktigt. 

29. Och ni kan aldrig vilja om 
inte Allah, varldarnas Herre, vill. 


Surah 82 al-Infitar Del 3o| 18 I r • *>' A Y jU"™ *j>- Surah al-Infitar 
(Klyvningen) 


I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Nar himlen klyver sig! 

2. Och nar stjarnorna faller 
utspridda, 

3. Och nar haven oversvammar, 

4. Och nar gravarna toms, 

5. Da kommer varje sjal att inse 
vad den utrattat samt vad den 

fordrojt. 

Av sina garningar i sitt varldsliga liv. 

6. Du Manniska! Vad har 
misslett dig betraffande din 
Givmilde Herre? 

7. Han som skapat dig, sedan 
format dig och darefter gjort dig 
upprattstaende. 

8. Han sammanstallde dig i 
vilken skepnad Han an ville. 

9. Sannerligen! Men ni vagrar 

tro pa Gottgorelsen. 

Och atervandandet till Allah da alia 
manniskor ska sta till svars for sina 
garningar och belonas med gott eller ont 
for dem. 

10. Och det finns sakerligen '0$» -*j* £^&2M\ c$&\&W;& 


cfp-\jcj*, i *'* " '' A $i&j2]&&f\\$$ $£*$$& $31^ 
cjMM$& m Surah 82 al-Infitar Del 30| 19 I ? • *>l At j\JaiJ*il Qjj~* vaktare som vakar over er, 

Anglar. 

11. Hederliga antecknare, 

12. Som har kunskap om vad ni 
gor. 

13. De rattfardiga kommer 
sakerligen att befinna sig i 
valbehag, 

14. Men syndarna kommer att 
befinna sig i en djup eld. 

15. De ska brinna i den pa 
Domedagen. 

16. Och de ska aldrig komma 
bort darifran. 

17. Och vad kan fa dig att inse 
vad Domedagen ar? 

18. I gen, vad kan fa dig att inse 
vad Domedagen ar? 

19. [Det ar] Den Dag da ingen 
sjal har makt att kunna gor a 
nagot for en annan sjal. Och 
allting ar den Dagen helt upp till 
Allah. 00 i'M^S. jy^u5yA*> &\$£^jit£ ,^ 


Surah 83 al-Mutaffifin Del 3o| 20 k * *>' AT jruJiiall 3jj^» Surah al-Mutaffifin 
(De som minskar matten) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Ett hart straff ska mota dem 

som minskar matten! 

Nar de saljer varor till folk. 

2. Dem som begar exakta matt 
nar de tar emot fran folk. 

3. Men nar de sjalva mater eller 

vager at dem minskar de. 

Matten och vikterna. 

4. Tror de att de inte kommer att 
ateruppsta, 

5. Pa en maktig Dag? 

6. Den Dag da manniskorna ska 

sta infor varldarnas Herre. 

Och sta till svars for sina garningar. 

7. Sannerligen! For syndarnas 
register ar sakerligen [anteck- 
nade] i Siddjin. 

8. Och vad kan fa dig att inse 
vad Siddjin ar? 

9. [Det ar] En ingraverad skrift. 

10. Ett hart straff ska den Dagen 
mota dem som vagrar tro. 

11. Dem som vagrar tro pa 


JOB® 


*g0&* 


Oly^ifjAL \&\u$\ © k^m}?P^ oJJc^\3&\{py\ o^^&i^i Q^i^J^^S)W 1 0>^U<£)b)i\to 'J 


Surah 83 al-Mutaffifin Del 30 21 1"**>» Af jruiikil djj^t Domedagen. 

12. Och ingen vagrar tro pa den 

tomtom varje syndig overtradare. 

Som overtrader Allahs forbud. 

13. Nar Vara verser reciteras for 
honom sager han: [Det ar bara] 
Tidigare folks falska historier! 

14. Nej! Men det som de bru- 
kade beg& har overtackt deras 

hjartan. 

Utav synd och olydnad. 

15. Nej! Den Dagen ska de 
sakerligen bli skymda fran [att 

se] sin Herre. 

Till skillnad fran de troende, vilket 

Profeten Muhammed^ l-j 4 ju. uj» ^ u 

bekraftade for sina anhangare i en auten- 
tisk hadith fran al-Bukhari: " Ni kommer 
sakerligen att se er Herre pa 
Ateruppstandelsens Dag, lika tydligt som 
ni ser fullmanen pa en klar natt." 

16. Sedan ska de med sakerhet 
brannas i den Djupa Elden. 

17. Darefter sags det: Detta ar 
vad ni vagrat tro pa! 

18. Sannerligen! [Men] De 
rattfardigas register ar sakerligen 

[antecknade] i 'Illiyyiin. 

'Illiyyun betonar en hog och upphojd plats, 
i motsatts till Siddjin som namnts i vers 7. 

19. Och vad kan fa dig att inse 
vad 'Illiyyun ar? lj>y<S ^^)x^$%^$fj ® ^\^\fa^&ffii ^Jy^}^J^^S^i!0t (^ 6jJ^)0^5cf&[& 


^y^M? )b&Jkj&\&3$% ^6y^U^)j3\U opiUj Surah 83 al-Mutaffifin Del 3o| 22 I r ♦ *> ! A? c*^» *j >-» 20. [Det ar] En ingraverad skrift, 

21. Som de som forts nara 

[Allah] bevittnar. 

Anglarna. 

22. De rattfardiga kommer 
sakerligen att befinna sig i 

valbehag, 

I Djannah/Paradiset. 

23. Pa utsmyckade troner dar de 

sitter och ser. 

Ser ut over det som Allah har forberett for 
dem i Djannah/Paradiset. 

24. Du kan marka ett ljus av 
belatenhet i deras ansikten. 

25. De ska fa dricka rent 
forseglat vin, 

26. Vars eftersmak doftar mysk. 
Lat darfor dem som tavlar med 
varandra da tavla om detta! 

27. Samt ar det (vinet) blandat 

med Tasnim. 

Tasnim betonar hoghet, och ar namnet pa 
en annan dryck i Djannah/Paradiset. 

28. En kalla som de som forts 
nara [Allah] dricker ur. 

29. De som syndade brukade 
sakerligen skratta at dem som 

trodde. 

I detta varldsliga liv. 


^iii^o"^ •1f^ \^\ y A }^-A^ •1f' 5; t 


Surah 83 al-Mutaffifin Del 3o| 23 I * • *> j ^ ^ Uail bj^ 30. Och nar de gick forbi dem 
gjorde de narr av dem genom att 
blinka at varandra. 

31. Och nar de atervande till sitt 
eget folk atervande de 
skamtsamma. 

32. Och nar de sag dem sa de: 
Dessa [manniskor] ar sakerligen 
vilseledda! 

33. Men de hade inte skickats 
som vakare over dem. 

34. Sa i Dag skrattar istallet de 
troende at fornekarna. 

35. Pa utsmyckade troner dar de 
sitter och ser. 

36. Har da inte fornekarna 
belonats for vad de brukade 
gora? i* A^y Surah 84 al-Inshiqaq Del 30| 24 1 r » *>H A * JU^j^i 3 ;J -» Surah al-Inshiqaq 
(Sprickningen) ; mm& A I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Nar himlen spricker, 

2. Och lyssnar pa sin Herre, som 
den maste [lyda]. 

3. Och nar jorden utjamnas, 

4. Och kastar upp sitt innehall 

och blir torn. 

D.v.s. kastar upp de doda som begravts i 
den. 

5. Och den [ocksa] lyssnar pa sin 
Herre, som den maste [lyda]. 

6. Du manniska! Du stravar san- 
nerligen fram emot din Herre 
med moda och du kommer att 

mota Honom. 

Med antingen goda eller onda garningar 
som du gjort under din stravan. 

7. Vad betraffar den som da far 

ta emot sin bok med hoger hand, 

Boken som innehaller ens antecknade 
garningar. 

8. Han ska domas med en latt 
dom, 

9. Och atervanda till sitt folk i 

gladje. 

I Djannah/Paradiset. S0& -w^ dJ^l^UcSVj 


*Q^J&&J^l^t& Surah 84 al-Inshiqaq Del 30 25 r » *>* A * JUAflll Sjj^ 10. Men vad betraffar den som 
far ta emot sin bok bakom sin 

rygg, 

D.v.s. med vanster hand, bakom ryggen. 

11. Han kommer att ropa efter 
[sin] forintelse, 

12. Och brinna i ett eldshav. 

13. Han befann sig sannerligen 

bland sitt folk i gladje. 

Under sitt varldsliga liv. 

14. Han trodde verkligen att han 

aldrig skulle atervanda. 

Till Allah tor att stallas infor ratta. 

15. Jo! Hans Herre holl honom 
sakerligen standigt i [Sin] sikt. 

16. Sa Jag svar vid skymningens 
rod a Ijus! 

17. Och natten och vad den 

omsluter! 

Med sitt morker. 

18. Och manen nar den blir full! 

19. Att ni sakerligen ska fardas 
Iran det ena tillstandet till det 

andra. 

Fran niva till niva; fran att ha varit en droppe 
vatska, till en tjock blodklump, till en bit kott, 
sedan en fiillkomlig manniska, for att sedan 
do och ateruppsta infbr nasta liv. 

20. Men vad ar det med dem, att 
de inte tror? ^^j/^3Jcf€\j 


Surah 84 al-Inshiqaq Del 3p| 26 ~] r ' »>H Ai JUAflh 5^ 21. Och nar Koranen reciteras 
for dem gor de inte i sudjiid. 

Till Allah. Sudjud: Att falla ned med an- 
siktet mot marken, har i dyrkan till Allah. 

22. Istallet vagrar de som 
fornekar [Sanningen/Islam] att 
tro. 

23. Och Allah vet bast vad de 
doljer inom sig. 

24. Meddela dem om ett plag- 

samt straff. 

Som vantar dessa fornekare. 

25. Men inte de som tror och gor 
rattfardiga garningar, for de ska 

fa en beloning utan ande. 

Dj annah/Paradiset. bY$\j^&hji\% vj> tbj^iSi 1) ^j^Jj^b^S Surah 85 al-Burudj Del 30| 27 *>H /\0 r jjJl Ojj-*> Surah al-Burudj 
(De maktiga stjarnorna) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid himlen med de maktiga 
stjarnorna! 

2. Och den Utlovade Dagen! 

Ateruppstandelsens Dag. 

3. Och vittnet och det bevittnade! 

4. Fordomda var gropens folk. 

Ett icketroende folk som gravde en grop 
dar de brande alia troende manniskor 
bland sig. 

5. [Gropen] Med elden full av 
bransle. 

6. Da de satt ned kring den. 

7. Och de var sjalva vittnen till 
vad de gjorde mot de troende. 

8. Och de hade inget emot dem 
forutom att de trodde pa Allah 
Den Allsmaktige, Den Prisade. 

9. [Han] Som himlarna och 
jordens rike tillhor, och Allah ar 

vittne till allting. 

Som bander och existerar. 

10. De som utsatte de troende 
mannen och de troende kvinnorna 
for provningar och ej sedan ^0A -^ o %0c£>:&3 )Jy&$5 9 ->. y 

if) ^\cj%p\ 
iL>YSc ZQj jnfr o^ )$& )&yi 

0&£f Surah 85 al-Burudj DeI30| 28 \* ' »>' Ao £}j^\ 3jj-*»» atervande [till Allah] i anger, de 
ska sakerligen fa Djahannams 
straff, ja de ska fa det brinnande 

straffet. 

Provningar: Da de brande de troende 
bland sitt folk. Djahannam: Helvetets 
mest anvanda namn pa arabiska. 

11. [Men] De som tror och gor 
rattfardiga garningar, de ska 
sakerligen fa Tradgardar med 
rinnande floder nedanfor dem. 
Det kommer att vara den stora 
segern. 

12. Din Herres angrepp ar 

sannerligen strangt. 

Hans straff och hamnd. 

13. Det ar sannerligen Han som 

paborjar och sedan aterstaller. 

Skapelsen, sa som Han paborjat den. 

14. Och Han ar Den Evigt 
Forlatande, Den Karleksfulle, 

15. Tronens Agare, Den Hedrade, 

16. Den som absolut gor vad Han 
an v ill. 

17. Har berattelsen om armeer- 
na natt dig? 

18. [Om] Faraon och Thamiid 
[folket]? 

19. Men de som fornekar 
[sanningen/Islam] fortsatter med 


& &\ 


<&*>'■ ^^Llib^^J? Surah 85 al-Burudj Del30| 29 \ r ' *>' Ao r j^-Ji Sjj-»» sin [standiga] vagran att tro. 

20. Och Allah omfattar dem 

bakifran. 

Utan att de ar medvetna om det, med Sitt 
allvetande och Sin makt, och de kan aid- 
rig undvika Honom. 

21. Detta ar dock en arad Koran, 

Pa arabiska: Qur'an, som betyder "det 
som reciteras." 

22. [Skriven] Pa en Valbevarad 

Tavla. 

Pa arabiska: al-Lauh al-Mahfuth, som 
finns hos Allah. 

© fj^^y^ 
Surah 86 at-Tariq Del 30[ 30 1 r > *> j A*\ (3;UaJl3jj-o Surah at-Tariq 
(Den som kommer fram pa natten) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid himlen och den som 
kommer fram pa natten! 

2. Och vad kan fa dig att inse 
vad den som kommer fram pa 
natten ar? 

3. [Det ar| Stjarnan med sitt ge- 

nomtrangande ljus. 

Som tranger igenom nattens morker. 

4. Varje manniska medfoljs 
sakerligen av en overvakare. 

Anglar som vaktar manniskorna och 
antecknar deras garningar infor 
Domedagen. 

5. Lat da manniskan se vad hon 
har skapats fran. 

6. Hon har skapats fran en 
framv iillande vatska. 

7. Som utgar inifran ryggraden 
och brostkorgen. 

8. Han [Allah] ar sannerligen 

kapabel att aterstalla henne. 

Till liv for att domas eflter att hon dott. 

9. Den Dag da allt hemligt ska 
granskas. 

Det som manniskor dolt inom sig utav ^0$*- 


&&fxfj& 


j^&u Surah 86 at-Tariq Del 3o| 31 1 r « *> A*\ (ijlkllSjj-- gott eller ont. 

10. Da kommer hon varken att 

ha nagon styrka eller hjalpare. 

Mot Allahs straff. 

11. Vid hi mien, med sitt 
aterkommande regn! 

12. Och jorden, som delar sig! 

Da vaxterna vaxer fram. 

13. Den (Koranen) ar 

sannerligen ett avgorande ord. 

Som avgor mellan sanning och falskhet. 

14. Och den ar inget skamt. 

15. De smider sakerligen en plan. 

D.v.s. fornekarna; mot dig Muhammed 
pjL.j 4_ju aJi ^j-U for att forsoka hindra san- 
ningen. 

16. Och Jag smider [ocksa] en 

plan. 

Som gensvar pa fornekarna, att framhava 
sanningen aven om de ogillar det. 

17. Lat darfor fornekarna vara, 

[och] ge dem lite tid. 

Och du Muhammed ^jl-j 4_j* aJi ^Lp kom- 
mer att fa se vad Allah har forberett for 
dem. © ^Hjfjif^'O »J l&'&&\ (|) Jj4^_y^J 


D \i|3^j © C^^^i^^^afeJ^ 
Surah 87 al-A f la Del 30 32 I ? • *>» AV ^H\ 5jj~- Surah al-A'la 
(Den Hogste) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Glorifiera din Herres Namn, 
Den Hogste! 

D.v.s. upphoj Det over all mangguda- 
dyrkan och brister, sa som det passar 
Hans Storhet och Valdighet. 

2. Han som har skapat och 

sedan format. 

Skapelsen i dess basta former. 

3. Och som matt ut [allting] och 

sedan vaglett. 

Se25:2 

4. Och som frambringat 
betesvaxterna. 

5. Sedan gor Han dem torra och 
morka. 

6. Vi ska lata dig (Muhammed 
^j^aji^) recitera sa att du 

inte glommer. 

Koranen. 

7. Forutom det Allah vill. 
Sakerligen vet Han bade det som 

gors oppet och det som ar dolt. 

Utav manniskornas tal och handlingar. 

8. Och Vi ska underlatta vagen 
for dig till allt gott. *g0^ —A 

jpfe;%; 

&&&fa£pfcx3i &&%4j Surah 87 al- A f la Del 3o| 33 I *" • *>» AV ^*H\ Sj^ 9. Sa paminn, ifall paminnelsen 
kan ge nytta! 

10. Den som fruktar [Allah] 
kommer att bli formanad. 

11. Men den belt fordomde kom- 
mer att undvika den. 

Paminnelsen. 

12. Han som ska brinna i den 
Storsta Elden. 

13. Sedan ska ban varken do 
dari eller leva. 

14. [Men] Den som renar sig 
sjalv bar forvisso natt framgang. 

15. Den som namner sin Herres 
Namn och utfor [Salat]. 

16. Men ni foredrar istallet det 
varldsliga livet, 

17. Fastan det efterkommande 
[livet] ar battre och 
langvarigare. 

18. Detta finns sannerligen i de 
tidigare skrifterna. 

19. Ibrahims (Abrahams) och 
lYlusas (Moses) skrifter. $$^cJ$b YJ>X~<* j8$$&S 
^\^^\J\x^ll <&fc^j*L^ Siirah 88 al-Ghashiyah Del 30 34 r * *& AA ^^ hy* Surah al-Ghashiyah 
(Den Overvaldigande) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Har berattelsen om 

al-Ghashiyah natt dig 

(Muhammed)? 

al-Ghashiyah: Den Overvaldigande, ett av 
Ateruppstandelsens Dags namn, eftersom 
den overvaldigar manniskorna med sin 
skrack. 

2. [Vissa] Ansikten kommer den 
dagen att vara fornedrade, 

3. Utarbetade och uttrottade. 

4. [Men] Kommer att brannas i 
en valdigt het eld. 

5. De Ska fa dricka ur en kokhet 
kalla. 

6. De far ingen mat forutom Iran 
en taggig vaxt. 

7. Som varken ger naring eller 
stillar hungern. 

8. [Men andra] Ansikten kommer 
den dagen att vara belatna. 

9. Nojda med sin stravan, 

10. 1 ett hogt liggande Paradis. 
11. Dar kommer de ej att hora 
hbM&^&x 


K^'^fc ^i^^Xy^ 

^§^M Surah 88 al-Ghashiyah Del 30 35 r * *>H A A JLJ^UJl 0jj*4> ett enda onyttigt ord. 

12. Dai i finns rinnande ka!Ioi% 

13. Samt finns dar upphojda 
troner, 

14. Och framlagda koppar, 

15. Och kuddar [placerade] 
i rader, 

16. Och utspridda mattor. 

17. Att de (icketroende) inte bara 
tittar pa kamelerna, hur de ar 
skapta. 

18. Och pa himlen, hur den 
upphojts. 

19. Och pa bergen, hur de stallts 

upp. 

Och darmed stabiliserar jordytan. 

20. Och pa jorden, hur den 

bretts ut. 

D.v.s. jordytan. 

21. Sa paminn! Ty du 
(M uhammed) ^j *-ju .oji <s ^u 
ar blott en som paminner. 

22. Du ar inte en som kan tvinga 

dem. 

Att tro, d.v.s. de icketroende. 

23. Forutom den som vander sig 

bort och fbrnekar. 

Sanningen/Islam. ^rS£^ 

A.%' K ,< ft \'Z V 


% to £'*-'- eg) d^^J^jjpSO^ Surah 88 al-Ghashiyah Del 30| 36 \ r * *> j A A <L-il*Jl Qjj**> 24. For honom ska Allah straffa 
med det Storsta Straffet. 

25. Det ar sannerligen till Oss de 
ska atervanda, 

26. Sedan ar det sannerligen upp 
till Oss att doma dem. # ^Mv^y^xi^ -' < ■* % xm^m. (§) j^^cJ&bl%$ 
Surah 89 al-Fadjr Del 30J 37 |r«»>' A^ j*Jd\ Ojj**> Surah al-Fadjr 
(Gryningsljuset) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid gryningsljuset! 

2. Och de tio natterna! 

De forsta tio dagarna och deras natter i 
den lslamiska manaden Dhul-Hidjah. 

3. Och det jamna och det udda 
[antalet]! 

4. Och natten nar den avlagsnar 

sig! 

Med sitt morker. 

5. Finns det inte i detta en Ed 
for den som har forstand? 

6. Har du inte sett hur din Herre 

handskades med T Ad[folket]? 

'Ads soner vars stam uppkallades efter 
'Ads far, [ram. 

7. 1 ram | stam men | med pelarna. 

De var ett stort och starkt folk som hade 
sina hus uppbyggda pa stora pelare. 

8. Vars like aldrig forr hade 
skapats i landerna. 

9. Och Thamud[folket] som hogg 

ut stora stenblock i dalen. 

For att bygga sina hus med. 

10. Och Faraon med palarna. 

Som det sags att han straffade folk pa. iVS2)U 


it) j>j>\j%3\j 


© &ji\s£y>£3 Surah 89 al-Fadjr Del30l 38 \*'*& AHj^caJI 5jj-rf) 11. De [stammar och folk] som 
overtradde i landerna. 

Overtradde Allahs lagar. 

12. Och spred mycket fordarv dari. 

13. Din Herre lat darfor ett hart 
och smartsamt straff drabba dem. 

14. Din Herre har sakerligen 
standig uppsikt. 

Over skapelsen. 

15. Men vad betraffar manniskan, 
sa sager hon nar hennes Herre 
provar henne genom att hedra 
henne och gora hennes liv bekvamt: 
Min Herre har hedrat mig! 

16. Men nar Han provar henne 
med att begransa hennes 
tillgangar sa sager hon: Min 
Herre har fornedrat mig! 

17. Nej! Men ni ar inte givmilda 
mot den faderlose. 

18. Och inte heller uppmanar ni 
varandra att ge mat at den fattige. 

19. Men ni slukar upp [andras 

andelar av] arven helt och hallet. 

Pa vilket satt ni an kan vare sig halal eller 
haram. 

20. Och ni alskar pengar med en 
enorm karlek. 

''jf^.'^t. 

^)\&iiJ &&\djJJsj ^ l^^j\^ilo^5 Surah 89 al-Fadjr Del 30| 39 |r«»>' AHj-?caJ1 ojj^i 21. Sannerligen! Men nar jorden 
krossas till smulor i 
skalvande omgangar. 

Pa Domedagen. 

22. Och din Herre Kommer 
med anglarna [uppstallda] i 

rader. 

Ett av Allahs attribut ar att Han kommer 
pa Domedagen, sa som Han vill och sa 
som det passar Hans Storhet, for att doma 
mellan skapelsen. Men hur Han kommer 
ar for oss manniskor okant och gar darfor 
ej attbeskriva. Se 42:11 

23. Samt ska Djahannam den 
Dagen foras fram. Den Dagen 
kommer manniskan att minnas, 
men hur ska minnet da kunna 

gynna henne? 

Djahannam: Helvetets mest anvanda 
namn pa arabiska. 

24. Hon kommer att saga: Om 
jag bar a hade forberett mig 

infor mitt fnu eviga] liv! 

Med goda garningar. 

25. For den Dagen kommer ing- 
en att straffa [sa hart] som Hans 

(Allahs) bestraffning. 

Som Han ger dem som ej lydde Honom i 
detta liv. 

26. Inte heller kommer nagon att 
binda fast [sa hart] som Hans 
bindning. 

Da Hans straffanglar binder fast dem som <S> &\Lz jS?\£&$? A ^ ^ ^ "J B I-* *J 


{ %) ^^j^^^^^y^ 


)&w&£y$j?}j Surah 89 al-Fadjr Del 30| 40 1? * *> j A^j^fcAil Ojj^) fornekat sanningen. 

27. O du belatna sjal! 

Belaten med sin Herre och beloningen 
Han forberett for de troende. 

28. Kom tillbaka till din Herre, 
nojd och tillfredstalld! 

29. Stig in bland Mina slavar! 

'slavar' har: Rattfardiga dyrkare. I Islam 
betecknas alia manniskor, bade troende 
och icketroende, som Allans slavar. 

30. Stig in i Mitt Paradis! ® %^^\jMk$$ (Ja) 4^ \l^j SjJ C^J0 (f) (^aiLpj^S^ )^r^-% 
Surah 90 al-Balad Del 30| 41 |i" • *>» ^ % jJUl djj^t Surah al-Balad 
(Staden) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Jag svar vid den har staden! 

Mekka. 

2. Och du (Muhammed^jui t5 _ju 

fJ-ij *^± ) ar boende i den har staden. 

3. Och [vid] fader n och bans 

avkomma! 

'fadern': Adam. 

4. Vi har forvisso skapat 
manniskan i [hennes] 

vedermoda. 

Hon moter standigt svarigheter i sitt liv 
som hon bekampar. 

5. Tror hon att ingen nagonsin 
ska kunna fa makt over henne? 

6. Hon sager [skrytande]: Jag 
har slosat stora summer pengar! 

7. Tror hon att ingen har sett 
henne? 

8. Har Vi inte gett henne tva 
ogon? 

9. Och en tunga samt tva 
lappar? 

10. Och Vi har klargjort for 
henne de tva vagarna. 

Gott och ont. fSssmF 
jnUitti-M ^J^^hsA 'C^u ty&jj$jj &&p$&'& \jj"fo£s3^&* 7 fr \ * '*" 


Surah 90 al-Balad Del 30| 42 W • *>' S%jULM Ojj^ 11. Men hon skyndar sig inte att 
trada fram pa den branta stigen. 

12. Och vad kan fa dig att inse 
vad den branta stigen ar? 

13. [Den ar] Att befria en slav. 

14. Eller att skanka mat under 
en dag av hungersnod, 

15. At en faderlos slakting. 

16. Eller at en fattig i behov. 

17. Samtidigt som hon 
(manniskan) ar en av dem som 
tror och uppmanar varandra att 
ha talamod samt uppmanar va- 
randra att visa nad. 

18. Dessa ar den hogra sidans 

folk. 

De framgangsrika pa Domedagen. 

19. Men de som fornekade Vara 
Tecken, de ar den vanstra sidans 

folk. 

Tecken: Uppenbarade budskap. 

20. En sluten eld kommer att 

omge dem. 

Se 104:6-8. ?"" ^■^ , " i © k^\'*>di\yi ® k^&&y$z w i^lAl 


® i^tola^j © ^\4^>t^%]^J^ © *olz$$2& Surah 91 ash-Shams Del 30| 43 I ? • *>* ^ cr-^ »j>- Surah ash-Shams 
(Solen) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid solen och dess 
formiddagsljus! 

2. Och manen nar den foljer den 
(solen)! 

3. Och dagen nar den gor den 
synlig! 

4. Och natten nar den skymmer den! 

Da den gatt ned. 

5. Och himlen och Han som 
byggt upp den! 

6. Och jorden och Han som brett 

ut den! 

D.v.s. gjort den vid och utbredd till ytan. 

7. Och sjalen och Han som 
fullandat den, 

8. Sedan hanvisat den till vad 
som ar syndigt for den och vad 
som ar gudfruktigt. 

9. Den som renar den (sjalen) 
har sakerligen natt framgang. 

10. Men den som nedsatter den 

har sakerligen misslyckats. 

Nedsatter den med synd och olydnad till 
Allah. ^0^ 

Surah 91 ash-Shams Del 30| 44 I? • *>' ^ ^ ^jn^iJI 3j^» 11. Thamud[folket] vagrade tro 

pa grund av sin overtradelse. 

Av Allahs lagar, som formedlades till 
dem via Allahs sandebud Salih. 

12. Da den mest ondskefulle 

bland dem rusade fram. 

For att representera sitt folk. 

13. Och Allahs sandebud (Salih) 
sa till dem: Akta er for att 
utsatta Allahs kamelsto for 
skada och hindra henne inte fran 
att dricka! 

14. Men de vagrade tro pa 
honom och slaktade henne, sa 

deras Herre forgjorde dem pa 
grund av deras synd och gjorde 
straff et lika [for dem alia]. 

15. Och Han fruktar inte dess 

foljd. 

Allah fruktar aldrig en foljd av nagot Han 
gor. (^tyj^y^c^ <r ^ ^ ?-? (f) \£jL%\&iJ\2l v» X£&jffi&4& dj^3&$& 


® x&SQ^j 
Surah 92 al-Lail Del 30 45 *& ^TJJLHSj^- Surah al-Lail 
(Natten) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid natten nar den tacker! 

Tacker skapelsen med sitt morker. 

2. Och dagen nar den gor sig 

synlig! 

Med sitt skinande ljus. 

3. Och Den som skapat det 
manliga och det kvinnliga konet! 

4. Era garningar ar sannerligen 
olikartade! 

5. Sa den som ger och fruktar, 

Skanker av sina agodelar till de i behov 
och fruktar Allah genom att lyda Honom 
och halla sig borta fran det Han forbjudit. 

6. Samt tror pa det Godaste. 

Beloningen i livet efter detta. 

7. For honom ska Vi underlatta 

[vagen till] allt gott. 

Genom att en god gaming leder till en 
annan. 

8. Men den som snalar och 

forsoker vara oberoende, 

Oberoende av Allah. 

9. Och vagrar tro pa det 
Godaste, 

10. For honom ska Vi underlatta *g0A -vJ* o &*&$> &%Q&> ~&y$yd\&£>j y-^oi $$$&&& o &£§&$ S'&J&Lz 1 {^&$$&j 


Surah 92 al-Lail Del 30 46 r * *> ! HTJJUISjj-. [vagen till] ondskan. 

Genom att en ond gaming leder till en 
annan. Jfr. 6:110 

11. Och hans rikedom kommer 
ej att gagna honom nar han 

faller [dod]. 

Eller faller ned i Djahannam. 

12. Vagledningen ar sannerligen 
upp till Oss. 

13. Och Oss tillhor sannerligen 
bade det sista och det forsta. 

Av era tva liv, livet har pa jorden och ert 
kommande liv efter doden. 

14. Jag har darfor varnat er for 
en flammande eld. 

15. Endast den som ar helt 
fordomd ska brinna i den. 

16. Han som vagrade tro och 
vande sig bort. 

Fran att lyda Allah. 

17. Men han som ar hogst 
gudfruktig ska for as langt bort 
fran den. 

18. Den som ger utav sina 
agodelar for att rena sig, 

Rena sin sjal, sin religion samt sina 
varldsliga rikedomar. 

19. Och ej har for avsikt att 
aterbetala en tjanst som nagon 
gjort honom, &£\ivk&J& Surah 92 al-Lail Del 30 47 *>' srjjuiojj^ 20. Utan endast for sin Herres, 

Den Hogstes, Ansiktes skull. 

D.v.s. i hopp om att fa se Det i nasta liv 
efter att ha kommit till Paradiset, vilket ar 
en beloning for de troende och rattfardiga 
som Profeten Muhammed (JL-j <uu aJi ^_u 
bar bekraftat. Men Allahs ansikte ar inte 
likt vara ansikten oeh kan inte beskrivas, 
utan Det ar sa som Det passar Hans 
Storhet. Se42:ll 

21. Och han kommer sakerligen 

att bli nojd. 

Med den beloning han far av Allah i 
Djannah/Paradiset tor det han givit. ffi&^y&4% ® &kSyAj 
Surah 93 ad-Duha Del 30| 48 I ? • *>' ^V^t-^JI Ojj^i Surah ad-Duha 
(Formiddagen) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid formiddagen! 

2. Och natten nar den stillsamt 
morknar! 

3. Din Herre har varken overgett 
dig eller hatat dig 

(Muhammed^j^^ 1 ^ ). 

Vilket pastods av Muhammeds uji c5 _ju> 
(O- j *-!* fiender under ett langre uppehall 
som skedde mellan uppenbarelserna av 
Koranen. 

4. Och livet efter detta ar 
sannerligen battre for dig an det 
tidigare. 

f det tidigare': Detta liv. 

5. Och din Herre ska med 
sakerhet ge dig [en beloning] sa 
att du blir belt nojd. 

6. Fann Han dig inte faderlos 
och beskyddade dig? 

7. Sa som Han fann dig 

ovetande och vagledde dig. 

Ovetande om Koranen och Allahs lagar. 
Se 42:52 

8. Och Han fann dig fattig men 
gjorde dig oberoende. 


^O^S4>3« jj ^fcli^J ^li^SU^r' Surah 93 ad-Duha Del 30 49 *>' ^f ^t-^ail Sjj-^ Oberoende av andra an Allah. 

9. Fortryck darfor inte den 
faderlose. 

10. Och stot inte heller bort den 
som ber dig om nagot. 

11. Men beratta daremot oppet 

om din Herres valgarningar. 

Som att Han gjort dig till Sin profet och 
uppenbarat Koranen till dig etc. Att 
beratta om Allans valgarningar mot en ar i 
sig sjalv ett satt att visa sin tacksamhet for 
dem. •»^--»vl' s --''lll'il. 
Surah 94 ash-Sharh Del 30 50 F* *>' S t r j-iJl SjJ-*' Surah ash-Sharh 
(Oppnandet) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Har Vi inte oppnat ditt brost at 

dig (Muhammed ,-l-j *-m «ui ^ ) ? 
D.v.s. gjort det brett, rymligt och 
valkomnande samt fyllt det med Islams 
ljus. (Jfr ocksa med 6: 125) 

2. Och tagit bort din borda fran 
dig, 

3. Som tyngde pa din rygg? 

4. Och [har Vi inte] upphojt ditt 

namn for dig? 

D.v.s. det namns standigt i samband med 
Allah i vittnesmalet som sags i salat 
(bonen) och athan (boneutropet) bl.a. 5. Ty varje besvar 
sakerligen av lattnad. foljs 6. Varje besvar foljs sakerligen 
av lattnad. 

7. Sa nar du ar fardig, strava dk 

hart. 

Fardig med dina varldsliga syssel- 
sattningar, strava da hart med att agna dig 
at dyrkan till Allah. 

8. Och vand dig till din Herre i 

hopp. 

Rena din avsikt infor varje gaming och 
rikta endast dina onskemal till Honom. *g0^ -wJ> Qjjj &^XL^jj ® %&j£k9& i&i$kzk>3 W.JSJV ftP^Oi (J) CtZwC&fiVjf cJ^&<iK5^ Surah 95 at-Tin Del 30| 51 I? • *>' ^ jr^Jl ^J-** Surah at-Tin 
(Fikonen) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid fikonen och oliverna! 

2. Och Sinai berget! 

3. Och denna trygga stad! 

Mekka. 

4. Vi har sannerligen skapat 
manniskan i den basta 
upprattstaende skapnaden. 

5. [Men] Sedan gor Vi henne till 

den lagsta av de laga, 

I helveteselden, om hon inte lyder Allah 
och Hans sandebud. 

6. Forutom dem som tror och 
gor rattfardiga garningar, for de 

ska fa en beloning utan ande. 

Evigt liv i Paradiset. 

7. Vad skulle da fa dig 
(manniska) att vagra tro pa 

Gottgorelsen. 

Och atervandandet till Allah, da alia 
manniskor ska sta till svars for sina 
garningar och belonas med gott eller ont 
for dem. 

8. Ar inte Allah den Rattvisaste 
av domare? 
«A -~* &&$& 

${£&£pfffii'J& jtef' JjuL I <& x£>jj 


Oi^J^.<i!bJp4to ^^^\j3j^i\ Surah 96 al-'Alaq Del30| 52 |r» »>' ^ i jji(j( ijj~i Surah al-'Alaq 
(Den tjocka blodklumpen) 


I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Recitera! I din Herres Namn, 

Han som skapat, 

Allt som existerar. 

2. Skapat manniskan fran en 
klump tjockt blod. 

3. Recitera! Och din Herre ar 
Den Givmildaste, 

4. Som lart [hur man skriver] 
med pennan. 

5. Han har lart manniskan vad 

hon ej forut visste. 

Dessa fern verser var det forsta som up- 
penbarades till Muhammed ,jl.j <Op aji ju , 
da han befann sig i grottan pa berget Hira 
i Mekka, under den natt som beskrivs i 
nasta surah. 

6. Sannerligen! Manniskan gar 

verkligen for langt, 

I sin gladje, vildhet och arrogans. 

7. Da hon anser sig sjalv vara 

oberoende. 

Av Allah p.g.a. sin egendom. 

8. Atervandandet ar sakerligen 
till din Herre. 9. Har du (Muhammed 4JUI, &^M&jj^$ i&c&fW? Q -^XMi\o\Q^\ &&K$i<k ^(Jy^AJ'C^^i Surah 96 al-'Alaq Del 30[ 53 [^ *> j ^ \ jJUJl Sjj^» ^j^ju ) sett han som hindrar, 

D.v.s. Abu Djahl, en av Profetens aji ju> 
p-Lsj <uu farbroder som utsatte honom for 
mycket trakasseri och fSrtryck. 

10. En slav nar han utfor sin 

bon? 

En slav till Allah. 

11. Vad skulle du (Abu Djahl) 
tycka om han verkligen ar 
vagledd? 

12. Eller beordrar gudsfruktan? 

13. Vad skulle du tycka om han 

vagrade tro och vande sig bort? 

Fran Sanningen/Islam. 

14. Inser han (Abu Djahl) da inte 

att Allah ser? 

Ser honom liksom allting annat. 

15. Sannerligen! Om han (Abu 
Djahl) inte slutar kommer Vi att 
greppa honom i hans pannlugg. 

16. En lognaktig och syndfull 
pannlugg. 

17. Lat honom sedan kalla pa 
sina slaktingar. 

18.Vi ska kalla pa straffanglarna. 

19. Sannerligen! Men 1yd honom 
ej, utan fall ned i dyrkan och sok 
dig allt narmare [Allah]. 


&\p^\j\ 


© Z0^ ">■* . f © t^j^^^- Surah 97 al-Qadr Del 30| 54 K « *>' ^VjOiJl Sjj^i Surah Al-Qadr 
(Arans Natt) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vi har sannerligen sant ned 
den (Koranen) under Arans 

Natt. 

En av de sista tio natterna i manaden 
Ramadan. 

2. Och vad kan fa dig att inse 
vad Arans Natt ar? 

3. Arans Natt ar battre an tusen 

manader. 

Att dyrka Allah under Arans Natt ar vart 
mer an att dyrka Honom i tusen manader 
som inte omfattar denna natt. 

4. Under den (Natten) kommer 
anglarna och ar-ruh ned i 
mangfald, med sin Herres 
tillatelse, tillsammans med varje 

beslut. 

Som Allah har faststallt, om vad som ska 
ske under hela det kommande aret, se 
44:4. Ar-ruh: angeln Djibril. 

5. Den ar full av frid anda till 
gryningens framkomst. *g0A -v^ jX&&^$% 

fi*$& J^\^^(^j^Cm Surah 98 al-Bayyinah Del 30| 55 \*> »>' ^ A k - jy jl Sjj-j Surah al-Bayyinah 
(Det klara beviset) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. De som fornekade [Sanningen/ 
Islam] bland Bokens folk och 
manggudadyrkarna skulle aldrig 
ha upphort forran det klara 

beviset kom till dem. 

Upphort med sin misstro. Det klara 
beviset: Koranen. Bokens folk: Judar och 
Kristna. 

2. Ett sandebud fran Allah som 
reciterar renade skrifter, 

3. Som innehaller rattvisa [och 
uppriktiga] texter. 

D.v.s. rattvisa befallningar och sannings- 
enlig information. 

4. Och de som gavs Boken split- 
trade inte upp sig [i olika sekter] 
forran efter det att det klara 
beviset kom till dem. 

D.v.s. sanningen som fanns i deras 
uppenbarade bocker. 

5. Och de blev inte beordrade 
med annat an att dyrka Allah 
och endast utova sin religion for 
Honom som Hunafa, och att 
etablera Salat samt att betala 
Zakat och detta ar den 
uppriktiga religionen. |\4&L 


Q ^^^u^^^o^^r Jyt) 4j£&i*J^ u^^LC^^Jji^p^: •j "^Q\'/^r 


Surah 98 al-Bayyinah Del 30| 56 1 T » »>' H A 4 L >. t j! Ojj^t Hunafa: plural av ordet Hanif som 
betecknar en som vander sig bort fran all 
manggudadyrkan till art endast dyrka 
Allah. Salat: De regelbundna bonerna. 
Zakat: Allmosorna till de fattiga. 

6. De som fornekar [Sanningen/ 
Islam] bland Bokens folk 
och manggudadyrkarna ska 
sakerligen forbli eviga i Djahan- 
nams eld. De ar de varsta av alia 

skapade varelser. 

Djahannam: Helvetets mest anvanda 
namn pa arabiska. 

7. [Medan) De som tror och gor 
rattfardiga garningar, De ar de 
basta av alia skapade varelser. 

8. Deras beloning hos deras 
Herre kommer att vara Eviga 
Tradg&rdar med rinnande floder 
nedanfor dem. De kommer att 
forbli eviga dari for alltid. Allah 
ar nojd med dem och de kommer 
att vara nojda med Honom. 
Detta ar for den som fruktar sin 
Herre. 


e2Q^U«L^J\£ Surah 99 az-Zalzalah Del 30 57 1" • *>H nna^is,^ Surah az-Zalzalah 
(Jordskalvet) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Nar hela Jorden skakar i sitt 
jordskalv. 

2. Och Jorden kastar upp sina 

bordor. 

D.v.s. De doda som begravts i den. 

3. Och manniskan sager: Vad 
hander med den? 

4. Den Dagen kommer den att 
beratta om vad den bevittnat, 

Av varje manniskas handlingar pa den. 

5. For din Herre har beordrat 
den [med detta]. 

6. Den Dagen ska manniskorna 
trada tram i skingrade skaror 
for att se alia sina garningar. 

7. Sa den som gor [sk lite som] en 
liten myras vikt av gott kommer 
att se det, 

Den Dagen. 

8. Och den som gor [sa lite som] 
en liten myras vikt av ont 
kommer att se det. -*A O^J^cpl W* j>5?f tywjzjx \ C^r/>± 


Surah 100 al-'Adiyat Del 30| 58 ]**_*& V" g^ 1 5 jj^ Surah al-'Adiyat 
(De galloperande hastarna) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid de galopperande hastarna 
som frustar, 

Da de skickas ut i strid och andvands i 
Allahs vag, d.v.s. for Allahs skull. 

2. Och skapar gnistor, 

Nar deras hastskor slar emot stenarna pa 
marken. 

3. Da de blir ridna till anfall pa 
morgonen. 

4. Och som virvlar upp 
dammoln, 

5. Medan de tranger in mitt 
bland fienderna. 

Pa slagfaltet. 

6. Manniskan ar sannerligen 
valdigt otacksam mot sin Herre. 

7. Och sannerligen ar hon sjalv 
vittne till det. 

Vilket framstar fran hennes tal och hand- 
lingar. 

8. Dessutom ar hon sannerligen 
valdsam i sin karlek till rikedom. 

9. Inser hon inte, nar gravarnas 
innehall spills ut, 

10. Och det som funnits inom ^W- -w* 


UJ ^ x$3$&8& 4^Uu^£yU£&1* ^i^5-^J Surah 100 al- T Adiyat Del 30| 59 | r » »>H ^ " ^^ hy* brosten avslojas, 

Det som folk dolt inom sig. 

11. Att den dagen ar [och var] 
deras Herre sakerligen val 

medveten om dem. 

Och deras garningar, goda saval som 
onda, under deras liv pa jorden. $d-^Mi/&k 
Surah 101 al-QarTah Del 30| 60 K» »>< * * * **j^ hy> Surah al-Qari f ah 


I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. al-Qari f ah! 

Ett av Domedagens namn som betonar ett 
plotsligt brakande tillslag. 

2. Vad ar al-Qari f ah? 

3. Och vad kan fa dig att inse 
vad al-Qari f ah ar? 

4. [Det ar] Den Dag da 
manniskorna kommer att vara 
som kringspridda flygande 
insekter. 

5. Och bergen kommer att bli 

som borstad ull. 

Som borjat bli sliten och sonderriven. 

6. Sa vad betraffar den vars vag 

da ar tungt belastad, 

Med goda garningar som overvager de 
onda. 

7. Han kommer att finna sig 

sjalv i ett bel&tet liv. 

I Paradiset. 

8. Men den vars vag ar for latt 

belastad, 

De onda garningarna overvager de goda. 

9. Han ska falla ned med 
huvudet fore i al-Hawiah. m$^* fc^T 

%^$s Surah 101 al-Qari'ah Del 30| 61 \ r • »>' > • ^ "^ 8 j>" Ett av helvetets namn som betonar djuphet. 

10. Och vad kan fa dig att inse 
vad det ar? 

11. [Det ar] En valdigt het eld. ^Al^Aijffcj © %&& 
Surah 102 at-Takathur Del 30| 62 I * ♦ *> j ^ * j^ 1 s jj~- Sui ah at-Takathur 
(Den gemensamma tavlan) -^ • ^-- I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Den gemensamma tavlan om 
att utoka era formogenheter 

distraherar er. 

Fran att strava efter framgang i Nasta Li v. 

2. Fram till det att ni besokt 

gravarna. 

Da ni dott och begravts i dem. 

3. Sannerligen! Ni ska fa veta! 

4. Igen, sannerligen! Ni ska fa 
veta! 

5. Sannerligen! Om ni bara 

visste med overtygande kunskap, 

Sa hade ni inte latit er bli distraherade. 

6. [Att] Ni sakerligen ska fa se 
den Djupa Elden. 

7. Sedan ska ni sakerligen fa se 
den med era egna ogons 
overtygelse. 

8. Sedan kommer ni sakerligen 
[ocksa] att fragas, den Dagen, 

om ert valbehag. 

D.v.s. vad ni har gjort for att tacka Allah 
for det. *g0& §£\£^>£$] 


H^i/1 (f) ^^tfi^Jufcj* ^^cf'^yjj^'y Surah 103 al-'Asr Del 30 63 F * *>' ^ ♦ T j ->A*Jl 0jj-»» Surah al- f Asr 
(Den forbigaende tiden) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vid [den forbigaende] Tiden! 

Vari manniskans handlingar av gott och 
ont utfors. 

2. Manniskan ar sannerligen 

forlorad. 

Pa vag mot sin undergang. 

3. Forutom de som Tror och gor 
rattfardiga garningar, och 
uppmanar varandra att anta 
Sanningen samt uppmanar 
varandra att ha talamod. 

'anta Sanningen': Ta till sig och lyda 
Allahs beordringar. *g0A i^s3; 'i? Vol d^\\^\j3\Vcs$\% j^^jj^S^y^- a> 
Surah 104 al -Humazah Del 30| 64 I r • *> j ^ * IrH 11 $j>" Surah al-Humazah 
(Baktalaren) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Ett hart straff ska mota varje 
baktalare och felfinnare! 

2. Som samlat massor med 
pengar och h&llit rakning pa 

dem. 

I sin girighet och snalhet. 

3. Han tror att bans pengar har 

gett honom evigt liv. 

I denna varld. 

4. Nej! For han kommer att 

slangas in i al-Hutamah. 

Ett av Helvetets namn som betonar att 
krossa, eftersom det krossar sina invanare. 

5. Och vad kan fa dig att inse 
vad al-Hutamah ar? 

6. [Det ar] Allahs flammande 
Eld, 

7. Som branner anda in i [dess 
invanares] hjartan. 

8. Den kommer sakerligen att 
vara sluten kring dem. 

9. 1 [den finns] utspridda pelare. 

Som dess invanare straffas med. m^&K -^ i^i^^===4J5 
\z£j$&\ 


Surah 105 al-Fil Del30| 65 !?•*>» > » o i yj}\ ijj*> Surah al-Fil 
(Elefanten) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Har du (Muhammed uj» <s -u> 
t^j^) inte fatt veta hur din 
Herre handskades med elefan- 

tens folk? 

Etiopiern Abraha och hans arme som hade 
for avsikt art forstora Ka'ban i Mekka med 
hjalp av en stor elefant, under det ar Pro- 
feten Muhammed ^J-j ^ ^ J-t> foddes. 

2. Gjorde Han inte deras onda 
plan vilseledd? 

3. Och Han skickade svarmar av 
faglar i foljd mot dem, 

4. Som slangde h&rda lerstenar 
over dem. 

5. Da lat Han dem bli som 
[rester av] uppaten sad. *g0$* O^x^L dCj lP <%£**&}$ osS ^*ti>%£"- J& J^fife^fe ■on J^6^i3^j*4i«? 
Surah 106 Quraish Del 30| 66 [ V ' »>' ^ % *i J*tj* hj^ Surah Quraish 
(Quraishstammen) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Hur forvanande ar det inte att 

Quraish[stammen] samlas, 

Och enas i sin hemstad Mekka i fred och 
trygghet. Quraish: Den stam som Profeten 
Muhammed <•-*-» j *-^* *-W ^-^ var fran och 
som utgjorde Mekkas invanare pa hans 
tid. 

2. Sa som de ar samlade, [enade 
och trygga] under bade sina 

vinter- och sommarfarder. 

Till Yemen pa vintrarna och till Syrien pa 
somrarna, p.g.a. handel som var deras 
arliga vana samt levnadsbehov. 

3. Lat dem darfor endast dyrka 
detta Husets Herre. 

D.v.s. Allah. Huset: Ka'ban i Mekka som 
forst byggdes av Ibrahim och hans son 
Isma'il (Ismael). Se 2:127. 

4. Han som forsorjde dem da de 
led av hunger och gav dem 
trygghet da de var i fara. 

Seocksa 2: 126 och 16:112-114. WS^iW'3 
-vJ> u0^*4 § <X^\j ^J^\"^Jr))^4i\ ^ ^\\&Z>5\jZj& ^-6* 
Surah 107 al-Ma ? un Del30| 67 k**> ! > ♦ V dj£\i\ Ojj^ Surah al-Ma'un 
(Smatjansterna) 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Har du sett han som vagrar 

tro pa Gottgorelsen? 

Och atervandandet till Allah, da 
manskligheten ska sta till svars for sina 
garningar och belonas med gott eller ont 
for dem. 

2. For det ar han som fortrycker 
den faderlose. 

3. Och han uppmanar inte heller 
att ge mat at den fattige. 

4. Men ett hart straff ska mota 

dem som gor Salat, 

Den obligatoriska bonen/dyrkan som 
utfors fem ganger om dagen. Denna vers 
maste lasas i samband med den foljande. 

5. Dem som inte utfor sina Salat 
vid dess ratta tidpunkter. 

6. Dem som bara vill synas, 

Genom att utfora sina goda garningar 
framfor folk for att fa deras berom och 
inte enbart for Allahs skull. 

7. Och nekar folk smatjansterna. 

Som att lana ut en skal, hink eller en ham- 
mare etc. trots att dessa sedan aterlamnas. *g$0&> ^ cy^i^XL^isM^S 


<<^2Qk& Z>jfc\£j^$JZ(fijJ* (J^\ ^'^311 © C>y*)s> {-*£*# 


Surah 108 al-Kawthar Del 30 68 * ' *>' > * A yj&\ 3jj-> Surah al-Kawthar 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Vi har sannerligen gett dig 

al-Kawthar. 

Namnet pa en flod i Paradiset. 

2. Be darfor till din Herre och 

slakta. 

Be i tacksamhet och slakta endast dina 
offer for Honom och i Hans Namn. 

3. For din hatiske fiende ar 

sakerligen den som ar avklippt. 

Fran att minnas och namnas i framtiden, som 
fornekarna sa om Profeten Muhammed 
j, — Uj 4_JL^ aUi ^^JUeftersom alia hans soner 
dog i spadbarnsalder. *^0$» -vJj ^3$^\^&$M\ Oji-^^icp 58&3&&Z[ 
Surah 109 al-Kafirun Del 30| 69 I *•*& > ^ *>>£« hy* Surah al-Kafirun 
(Fornekarna) 
I Allahs Namn, Den N&derike, 
Den Benadande 

1. Sag: Hor, ni Kafir un! 

Kafirun: Plural av ordet Kafir, som 
betyder fornekare, d.v.s. den som doljer 
eller vagrar erkanna Sanningen/Islam och 
darmed fornekar den. Det ar ocksa 
motsatsen till ordet Muslim (en som 
accepterat Sanningen/Islam i sitt liv och 
underkastar sig Allah och Hans vilja) och 
anvands darmed generellt for art benamna 
en ickemuslim, vare sig denna ar Jude, 
Kristen, manggudadyrkare eller ateist etc. 

2. Jag dyrkar inte det som ni 
dyrkar. 

3. Och inte heller dyrkar ni Den 
som jag dyrkar. 

4. Och jag kommer inte att 
dyrka det som ni har dyrkat. 

5. Och ni kommer inte heller att 
dyrka Den som jag dyrkar. 

6. Ni har er religion och jag har 
min Religion. __ ^ ?r -~* OJ Surah 110 an-Nasr Del 30| 70 k * *>' > > * j-^flJl 8jj^» Surah an-Nasr 
(Hjalpen) I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Nar Allahs Hjalp kommer, 
tillsammans med Erovringen, 

4 JUaJUI^^ Till dig Muhammedf 

D.v.s. erovringen av Mekka med dess 

icketroende invanare som fordrev honom 

darifran. 

2. Och du ser manniskorna 
overga till Allahs Religion i 
enorma mangder. 

3. Glorifiera da din Herre med 
lovprisningar och be Honom om 
forlatelse. Sakerligen ar Han 

standigt forlatande. 

Mot de troende som vander sig till 
Honom i dyrkan och bon. 
*g0^ O ALjdjj <$J^a> *Lirl:4 \>. ■*•* *■ Surah 111 al-Masad Del 30| 71 k* *fr\ > S > Jl^Al 5jj-*> Surah al-Masad 
(Det flatade repet) 

^1m&^ I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Ma Abu Lahabs bada hander 
forstoras, och han ar sakerligen 

forstord. 

En av Profetens r-^j M* ^ ^-^ farbroder 
som utsatte honom for mycket trakasseri 
och fbrtryck. 

2. Varken hans rikedom eller 
hans soner kommer att gynna 

honom. 

Pa Domedagen. 

3. Han ska brinna i en Eld med 
flammande lagor, 

4. Medan hans fru bar pa dess 

ved. 

Hon deltog ocksa, tillsammans med sin 
man, i att trakassera Profeten ^ j M* *w J^> 
och forsokte utsatta honom for skada. 

5. Runt sin hals har hon ett flatat 
rep av eld. *g0$»- -—> I C^L^J,H-\JC^0 C^^jQ\a'&^\& L^O^i^A^ 2 ^ <J^^6^(^/^y\j ^-^ (jt S^*- ^ r^-^T<3 
Surah 112 al-Ikhlas Del 30| 72 k • *>» ^ * u**0" *jj- Surah al-Ikhlas 
(Den rena tron) ~TOa»ss 
I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Ben&dande 

1. Sag: Han ar Allah, [och Han 
ar] En. 

D.v.s. Unik, utan like eller partner. 

2. Allah ar Den Evige. 

Den oberoende Herren, som skapelsen 
vander sig till da de ar i behov och nod, 
och som varken ater eller dricker. 

3. Han har inte avlat och inte 

heller ar Han fodd, 

Se ocksa 6:101 

4. Och det finns ingen [och inget] 

som ar Honom lik. 

Eller kan jamforas med honom. Se 42:1 1 1£ 
*g£0&- &4&$ 
Surah 113 al-Falaq Del 30[ 73 \ r ' *> ! S \ T jUIl Ijyo Surah al-Falaq 
(Gryningen) '-" -"^r 


^§1^ I Allahs Namn, Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Sag: Jag tar skydd hos 
gryningens Herre, 

2. Mot ondskan i det som Han 
har skapat. 

3. Och mot ondskan i natten nar 
den morknar, 

4. Och mot ondskan hos dem 
som blaser [och spottar] pa 

knutarna, 

D.v.s. magikerna da de praktiserar 
haxkonst och magi. 

5. Och mot den avundsammes 
ondska nar han avundas. 
f ^ 9 i% ~J O^^Ji^J 5 © &±>&y^ot C^5j\il^lij^o5j 
^\^J£c&^o6 AlX-\i[X^\^JL-i'^s} 
Surah 114 an-Nas Del 30 74 * • *> \ \ i ^Ul 5jj-» Surah an-Nas 
(Manniskorna) 
I Allahs Namn Den Naderike, 
Den Benadande 

1. Sag: Jag tar skydd hos 
manniskornas Herre, 

2. Manniskornas Konung, 

3. Manniskornas Gud. 

4. Mot den forradiske frestarens 

ondska, 

D.v.s. Shaitans/Satans ondska. 5. Han som viskar 
manniskornas brost, inom 6. Bland bade Djinnerna och 

manniskorna. 

Dj inner ar osynliga varelser som Allah 
har skapat fran eld, och liksom manniskan 
har de fri vilja och halls ansvariga for sina 
garningar. Se 55:15 och surah al-Djinn. *M0^*~ >. >\\i o0&>Jd& 

o^^Ufe 
76 Forteckning over kapitlens namn och uppenbarelseperiod S urah 


Nr. 


Sida 


A^uuflJ! 


l^Jj 


3jJ ,m\\ 


Surah al-Fatihah 


1 


1 


Mekka 


k&> 


\ 


\ 


n&\ 


Surah an-Naba 


78 


2 


Mekka 


\& 


y 


VA 


£-3\ 


Surah an-Nazi'at 


79 


6 


Mekka 


k&> 


% 


VH 


cAejGJl 


Surah 'Abasa 


80 


11 


Mekka 


~M& 


u 


A* 


^ ^ ^r 


Surah at-Takwir 


81 


15 


Mekka 


k& 


\ 


A^ 


jip& 


Surah al-Infitar 


82 


18 


Mekka 


\&> 


u 


At 


j&$i\ 


Surah al-Mutaffifin 


83 


20 


Mekka 


k&> 


y « 


AT 


ij\.flflW 


Surah al-Inshiqaq 


84 


24 


Mekka 


k&> 


Yi 


At 


$Zi£i\ 


Surah al-Burudj 


85 


27 


Mekka 


<^S 


TV 


Ad 


gP» 


Surah at-Tariq 


86 


30 


Mekka 


k&> 


r* 


An 


Ojl&l 


Surah al-A'la 


87 


32 


Mekka 


ki& 


rt 


AV 


Jp&> 


Surah al-Ghashiyah 


88 


34 


Mekka 


\& 


rt 


AA 


ZzX& 


Surah al-Fadjr 


89 


37 


Mekka 


klf^ 


rv 


AH 


^i5l 


Surah al-Balad 


90 


41 


Mekka 


~M& 


n 
^k^i 


Surah ash-Shams 


91 


43 


Mekka 


44SS 


it 
.w-ft-u/J 1 


Surah al-Lail 


92 


45 


Mekka 


\lf^ 


to 
j^in 


Surah ad-Duha 


93 


48 


Mekka 


kl& 


iA 
.iu^ 


Surah ash-Sharh 


94 


50 


Mekka 


\& 


0* 
^_ij\ 


Surah at-Tin 


95 


51 


Mekka 


\lf^ 


o\ 
C^3 77 Forteckning over kapitlens namn och uppenbarelseperiod Surah 


Nr. 


Sida 


hnJLya}\ 


^j 


Ojj -Jt 


Surah al-'Alaq 


96 


52 


Mekka 


\l& 


or 


51 


JLsJi 


Surah al-Qadr 


97 


54 


Mekka 


<& 


oi 


*V 


j\3>\ 


Surah al-Bayyinah 


98 


55 


Medina 


<^>X* 


00 


*A 


'<%& 


Surah az-Zalzalah 


99 


57 


Medina 


<?X* 


ov 


M 


*£b» 


Surah al-'Adiyat 


100 


58 


Mekka 


\lf^ 


OA 


S * * 


o&tai 


Surah al-Qari'ah 


101 


60 


Mekka 


\1& 


"V* 


\ O 


ii^uJI 


Surah at-Takathur 


102 


62 


Mekka 


<1& 


\y 


S *Y 


y&&\ 


Surah al-'Asr 


103 


63 


Mekka 


\lf^ 


\r 


^ %r 


j-ZaJ&\ 


Surah al-Humazah 


104 


64 


Mekka 


\1& 


\t 


nt 


■£L3>\ 


Surah al-Fil 


105 


65 


Mekka 


k& 


10 


^ <o 


^ 


Surah Quraish 


106 


66 


Mekka 


44C 


in 


^ *n 


Ji^Jj 


Surah al-Ma'un 


107 


67 


Mekka 


\lf^ 


IV 


^ <v 


0>lill 


Surah al-Kawthar 


108 


68 


Medina 


k*x* 


1A 


^a 


J£=^ 


Surah al-Kafirun 


109 


69 


Mekka 


<^$S 


H 


\ <% 


ojj&\ 


Surah an-Nasr 


110 


70 


Medina 


&x» 


V< 


w * 


^\ 


Surah al-Masad 


111 


71 


Mekka 


<&> 


V^ 


\s\ 


x^2X\ 


Surah al-Ikhlas 


112 


72 


Mekka 


k&> 


VY 


nt 


J&$\ 


Surah al-Falaq 


113 


73 


Mekka 


k&> 


vr 


nr 


&5h 


Surah an-Nas 


114 


74 


Mekka 


\lf^ 


Vi 


m 


u-dJI 
; i ii '' 

__ Mjj4« OtaD ix\M V M\ e 

tf^^gJ^ii ' ' I I I I .i- 

www.qurancomplex.org : cJ^Vi £*^» 
kfcphq@qurancomplex.org : j j>^W JUjJl Med Allans hjalp 
" har det nu gjorts mqjligt att " 
f irycka 'Ammadelen(Djuz 'Amma) * 
^och Inledningskapitlet (Surah al- 
fFatihah) tillsammans med deras^ 
yversers oversatta betydelser pa svenska, 
[pa Kung Fahds Anlaggning for| 
iTryckning av den Adla Koranen 
il-Madinahal-Munawwarahi 
Winder uppsikt av Ministeriet av Islamiska/ 
AAngelagenheter, Donationsmedel och/ 
sjslams Kail och Vagledning i Saudiy 
^Arabiens Kungarike 
1425 H / 2004 \J\\^JS^)^J^X^/U Copyright 

Kung Fahds Anlaggning 

for Tryckning av Den Adla Koranen 

PO BOX 6262 

AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH 

Website: wvwv.qurancomplex.org 

E-mail: kfcphq@qurancomplex.org 


^v-Atv-vt-A :dU^ (^ ) O) (^c/~^-*°* * ♦ )