Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats


Translation of the Meanings of 

THE NOBLE QURAN 

in the Yoroba Language 
•'-'■ 

OlutQJu He QIqwq (Harami) mejeeji 

Qlpla Qba Fahd qitiq Abdul Azeez Al-Su'ud 

Qba il? Saudi Arabia fi apQnl? pas? tit? 

Al Qur'an Alappnle yip?lu itump R?. —————— ■ 
fi *&A\V&* ^>V^i> wmm. Al Qur'an Alapgnle yi p^lu itump R? j? $bun lati 9W9 

OlutQJu He QIqwq (Harami) mejeeji, 

glpla gba Fahd 91119 Abdul Azeez Al-Su'ud ITUMQ AL QUR'AN 
ALAPQNLE Nl 

EDE YORUBA 


AGBO ILE ITEWE AL QUR'AN ALAPQNLE 

TI O JE TI QBA FAHD 

MADINAH, SAUDI ARABIA =^ ^= z^ 


^U»j^\j SjPJLJIj J>\£/^j *^>L^I jj-iJl jjjj 
: JJtfJl c .U* b_J t C^-^'j *W^ ^r»» J^ f*>LJ»j 5*>LaJlj 

. « 4*Apj OT^iJl ^xi ja p$ ' jsf- » 

: Jju Ul 

ajbaJb aU) Aki?- cij*~i JT jjj*Jl*LP jj Xtf dllil juijj^iJl gy^-t ^b»- Ol^r^ libiilS 

cOjwjJJj ibj — 0^**J U^J*^' c3j^* <J cJnaJLJJ jm **ijyj tflj-io JJ—- 5 ^^ J-**^J '^' V'^N 

. jluJl OUJ ciJb£ Jl AJbo a>yj 

cioj* Jl OyJl A&Uib abij^lj o^jJlj cJl3/tflj 4-**>L^I Ojj-iJl fljljj j* UUJj 

job jukLii j^JHi Js> a*4& %4~3 i4*$L» {lull OUJ ^jsr Jl t£j&' oT^iJi ^bo a>y iu£b 
• « *i\ j^j (£* 3*^>. » : $S *Jy J *< JJ*^' 'A *>M^ ^M^j i*-o*^ 

cijj— ^J» J» -n.Ml ^ f-LkJ J^d dUil £*£ v-Jaj cbjjJl AaL j^LJI Liiy-^ i*JL^j 

c*l U*Jl j_* 4 Jr Ig j fl3 jjJl cbjjjl 4aJL» 4-3^1 oJLa a£J| lSjUAJ ^JLA> jl cfljjjj ibaib 

44*- j} UaJb* l)^j l)» yry (J<M\ <-+*&*l\ J**J< l-U* jfci}[ J3j jl Jbuj 4Jbv» aUJ *U£j 

. ^bJl 4j £jb ^J 'f-J^ 1 
jl ail s-bl j— P 3^13 jj£i*> tbjsfc CJtb Uf* c^jSCil jT^ail ^bo 4-3?y 01 iijJLl bJl 

. ^oiij tlaas- j^ 4iT j-iJl J^P l^j=M l» W^>»i *i»j c^^il i» ^UT ^ J ^yil jJIp 

UUj iJl ^tuall a>LkJ 043 dllil «-*j* JIjj jf i>^i» oJLi ^jl3 Ji' j^ p? j * jaj 

Cj\ JuUl J OlTljJi^^l oJlA ja o^ld^AJ cfl^bj jl (J AA5 j\ \kvf- ja \qJ OJbi J13 b: Ajj^JI *ja!b 

. aJtil s.U* jj 4A}bUl Ni orukQ QlQhun, Qba AJQke aiye Asake Qrun 

QRQ ITISIWAJU 

Lati qwq Asseikh Salih bin Abdul Azeez bin Muhammad Al-sseikh, A lakoso 
(Minister) Qrq esin Islam, awqn ohun itore aanu, 
ipepe ati itqnisqna. Ti o tunje alamojuto agbafun ile ite 
Al Quran Alapqnle. 

Qpe fun QlQhun, Qba gbogbo agbaiye, Eniti O sq ninu Tira 
Re AlapQnle bayi pe: i^j^Z^^^^^^^^^sk $> «Dajudaju 
imQle ti de wa baayin ati tira kan ti o han lati QdQ QlQhun». 

Ki ike ati ige (QlQhun) ki o si maa be fun Annabi wa 
Muhammad, eni ti oni appnle ju ninu awQn Annabi ati Ojis? 
Qlphun, ^ni ti o sq bayi pe: «fni ti o fin loore ju ninuu yin ni 
eni ti o ba kq Al Quran ti o si tun fi k$ elomiran». 

Lehinwa igba naa; 

Ni amuse ase olutQJu ile Oluwa alapQnle mejeeji; QlQla Qba 
Fahd bin Abdul Aziz al Suud «Ki QlQhun ki O sqq» nipa ise 
ikoleya Tira QlQhun (Al Quran), ati latise titanka ati pinpin Re 
laarin awQn musulumi jake jado, lati ibuyQ orun to fi de 
ibuwQQ re ni irQrun, ati ise ifQsiwewe alaye Re pelu itumQ Re 
si gbogbo oniran ran ede agbaiye. 

Bakanna, ni ibamu pelu igbagbQ ile ise ti on se akoso 
(Ministry) qrq esin Islam, awQn ohun itQre aanu, ipepe ati 
itQnisQna ni orile ede Saudi Arabia, si babara titumQ q Al 
Quran AlapQnle si awQn oniranran ede agbaiye ti o se pataki, 
nitori ati le sq agboye Re di irQrun fun awQn musulumi ti ede 
larubawa kiise ede abinibi fun wQn, ati ni ifi rinle mimu ise 
QlQhun de ogongo, eleyi ti Annabi (ki Ike QlQhun ati Qla Re 
ki O maa baa) pawa lasee re ninu QrQ re ti o 1q bayi pe: «5mu 
nkankan fi jise lati QdQ mi, koda bi o se eyQ Ayat kan soso». Bakanaa, lati se awpti 91119 iyaa wa ti ede yoruba j? ede 
abinibii W911 ni anfaani; on j? idunnu fun ile it? Al Quran 
Alap9nle, ti 919k 9ba Fahd eyi ti o kal? si ilu Madina, lati fi 
Al Quran Alap9nle ti a tum9 si ede yoruba yii si ar9W9to aw9n 
olukaa. Itum9 naa j? eyiti ik9 kan ninu aw9n oni mim9 se 
agbekal? r?, ti agbey?wo o r? si waye lati 9W9: Sheikh Ibrahim 
Abdul Baqi ati Sheikh AbdurRazaq Abdul Majeed Alaro (nipas? 
ile it? Al Quran naa). 

Asi wa ndup? fun Ql9hun, mim9 9 R?, Qba ti O ga, lori 
sise pipari is? nlala yi ni ir9run, eleyi ti a sinni irankan pe yi o 
j? is? ti a se nitori ti Ql9hun nikan soso, ki O si fi se gbogbo 
eniyan ni anfaani. 

Lai se aniani, a m9 am9daju pe itum9 Al Quran Alap9nle bi 
otilewu ki o jinl? to, ki yio se dede e aw9n itum9 nlala ti 9r9 
Al-quran Akonilagara ko sinu. Atipe aw9n itum9 (si ede miran) 
W9n yii, ko j? kinikan bikose odiw9n bi agb9ye olutum9 ti se 
m9 nipa Tira Ql9hun Alap9nle. Nipa a b?? gbogbo ohun ti o 
man ba is? ?dam9niyan, yala ni asise ni o tabi ?diku ko ni sai 
baa. 

Nidi eleyi, anse ireti lati 9d9 gbogbo oluka itum9 yi, lati fi 
eyikeyi asise, ?diku tabi afilekun ti o ba wa nib? S9W9 si ile it? 
Al Quran Alap9nle, ti 919k 9ba Fahd eyi ti o kal? si ilu 
Madina, ki iruf? akiyesi b?? le fi see mulo nibi aw9n atunt? 
itum9 yi ni 9J9 iwaju, ti Ql9hun ba f? b??. 

Ql9hun ni Olufini se kong? (iy9nu R?), Oun naa si ni 
Olufini m9 9na ti o t9. 

Anb? Q Oluwa Ki O t?W9 gba is? yi ni 9W9 wa dajudaju 
Iw9 ni 01ugb9 01um9. Suratul-Fatihah 1 Part 1 \ *£\ ^ 4^uji ojj** (1) Suratul-Fatihah 1. Ni orukp Qlphun Ajpk? aiye, 
A$ak? prun [1] . 

2. Gbogbo pp? ti QlQhun ni, 
Olutpju gbogbo ?da [2] . 

3. Ajpk? aiye, A?ak? Qrun. 

4. Olukapa pjp idajp. 

5. Ir? nikan ni awa yio ma sin, 
pdp R? nikan ni a o ma tprp iran 
Ipwp. 

6. Tp wa si pna tara. 

7. Qna awpn ?niti Ose id?ra 
R?fun, p?lu tit?le a§? R? ati ijpsin 
fun [3] £ laij? (pna) awpn ti Obinu 
Si, b?ni laij? pna awpn ti nwpn 

sina [4] . 
[1] Alanu-julp, Onike. Aladipele-esan. 

[2] Rabba ni itump ti o pp, sugbpn nitori ki prp ma gun ju lori r? ni a 

fi le tump re si Oluwa Olutpju. Itump ti awpn onitafsiri miran fun 

Rabba ni Olure, £niti ntpju nkan (eda) lati isele r<? titi yio fi dagba de 

opin idagba-soke r$. 

[3] Awpn ti Qlphun se idera fun ni awpn Anabi Qlphun ati awpn 

olododo, ati awpn to kusi oju ogun esin Islam, ati awpn oluse rere. 

[4] Awpn ti Qlphun binu si ni awpn «Yahudi», fun pipe ti nwpn pe 

Annabi Issa nirp, ti nwpn kosi gba fun u. Awpn «Nasara» ni awpn ti o 

sina tara, fun pipe ti nwpn pe Issa ni pmp Qlphun. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ *>M T o jAjIS it jMti (2) Suratul-BakQrah Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Mim (QlQhun 
nikan ni O mp ohun ti O gba lero 
p?lu awQn harafi yi) [l] . 

2. Tira yi, ko si iyemeji ninu r?, 
o j? itpspna fun awpn ti nwpn 
nb?ru (QlQhun). 

3. AwQn ti nwQn nni igbagbp 
ninu ohun ti o pamp, ti nwpn si 
ngberun duro, nw<?n si nna ninu 
ohun ti a pese fun wc?n [2] . 

4. Aw<?n ti nwQn ngba ohun ti a 
sQkal? fun q gbp, ati ohun ti a ti 
sQkal? $iwaju r?, nwc?n si ni 
am<?daju nipa <?j<? ik?hin. 

5. Awpn wpnni si mb? lori 
itQsgna lati Qdc? Oluwa wc?n, awc?n 
wpnni si ni wpn jere. r m'~ 4. 

■._,;■;; ^ mm rsag Mm o^y^ij&ij^Sj* 

[1] Awpn harafi ti a ge kuru gegebi Alif, Lam, Mim tabi Ha, Mim ati 
iru wpn bebe je ami prp ti o wa ninu ibere awpn Suratu kan ninu al- 
Kurani Alappnle. Awpn suratu wpnni je mpkandinlpgbpn. Ori§iri§i ni 
itump ti awpn oni-tafsiri fun u. Awpn harafi wpnyi je merinla ninu 
harafi mejidilpgbpn ti ede Larubawa. $ugbpn eyiti awpn Alufa fi ara mp 
julp ni wipe ko si eniti omp ohun ti QlQhun gba Tero pelu awpn harafi 
ti o be-re awpn Surayi. Eyi nipe Qlphun ni O mp ohun t'o-gba lero 
Pelu WQn. 

[2] Awpn die ninu ohun ti o pamp ni awpn Malaika, Qjp igbende, Al- 
Janna ati Ina. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ *-jir\ T o JLJ) ojjmi> 6. Dajudaju awQn ti nwQn ko 
gbagbQ, bakanna ni fun WQn, bi o 
f? bi o kilQ fun wQn tabi o ko kilQ 
fun WQn, nwQn ki yio gbagbQ, 

7. QlQhun ti (fi odidi) di Qkan 
WQn ati igbQrQ WQn, ebibo si bo 
iriran WQn, iya ti o tobi si mb? fun 
WQn. 

8. O si mb? ninu awQn enia ti 
nwipe: Awa gba QlQhun gbQ ati qjq 
ik?hin, b?ni nwQn ki i$e onigbagbQ 
rara. 

9. NwQn ntan QlQhun j? ati 
awQn ti nwQn gbagbQ; nwQn ko si 
le tan ?nik?ni j? biko?e ori ara wqu 
?ugbQn nwQn ko mQ. 

10. Arun mb? ninu Qkan WQn [1] , 
nitorina QlQhun $e alekun arun na 
fun WQn, iya elero mb? fun WQn 
nitoripe nwQn ti npurQ. 

11. Nigbati a ba si wi fun WQn 
pe: 5 ma ?e ?e ibaj? lori il?, nwQn a 
wipe: Awa j? alatun?e ni [2] . 

12. £ kiyesi i, dajudaju awQn 
gan ni obil?j?, ?ugbQn nwQn ko mQ 
ni. 

i jLJa^ci^^j* ^ J^l \j j 4Jd l? Li* \ «. JjAj j^ c£ 111 \ ^* j 


3 ^ js^^ouj^j^^ ici^yj ^>4^^^i ^ $#±d&3 ki^\ jU^rfl [1] Arun ti mbe ninu a won okan won ni aigbagbo ati isiyemeji. 
[2] Awon alagabagebe ro pe awon je alatunse nitoripe nwon nba totun 
tosi se po, nwon si nrin mo won, nwon nfi iru ibasepo yi da rogbodiyan 
ati jamba sil$ larin awon ijo Musulumi ati awon alaigbagbo. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ *>JLI Y ljiA\ 6 Jf 13. Nigbati a ba si wi fun wQn 
pe: £ gbagbQ g?g?bi awQn enia ti 
gbagbQ; nwQn a wipe: §e ki awa 
gbagbQ g?g?bi awQn omugQ ti 
gbagbQ? £ kiyesi i, dajudaju awQn 
gan ni omugQ, ?ugbQn nwQn ko mQ 
ni. 

14. Nigbati nwQn basi pade 
awQn ti nwQn gbagbQ, nwQn a 
wipe: Awa gbagbQ; ?ugbQn nigbati 
o ba ku WQn ku e?u ?gb? WQn, 
nwQn a wipe: Dajudaju awa mb? 
p?lu nyin awa kan n?e y?y? ni [l] . 

15. QlQhun yio san WQn l?san 
y?y? WQn, yio si d? WQn l?k? ninu 
agbere WQn, nwQn yio ma pa 
ragaji. 

16. AwQn wQnni ni WQn fi 
itQSQna ra i?ina, nitorina owo WQn 
ko lere, nwQn ko si j? olutQna tara. 

17. Apejuwe WQn dabi apejuwe 
?niti o da ina, ?ugbQn nigbati 6 ti 
mQl? yi i ka, QlQhun wa mu imQl? 
WQn 1q, O si fi WQn sil? ninu 
okunkun biribiri, nwQn ko riran 
mQ. 

18. Aditi ni WQn, ayaya ni WQn, 
afQJu ni WQn, nitorina nwQn ko ni 
pada mQ. 

&o Jt 


ZL*i-Ui\ ^°- ills \j\i jiyL-l\ iS Jd \ JJlXl^ix* 


[1] AwQn ti a pe ni e$u-egbe WQn yi ni awpn olori wqv\ ninu aigbagbp, 
awpn babalori^a wpn ti nwpn gbojule. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ *j±r\ T o JLJ! oj &m»i 19. Tabi o dabi agbanla ojo ti 
nrQ lati sanma, okunkun biribiri ati 
ara ati manamana wa ninu r?, 
nwpn nfi ika wqii di eti wc?n, nitori 
sisan ara fun ib?ru iku; Ql(?hun si 
yika aw<?n alaigbagbp [1] . 

20. Manamana na f?r? mu iriran 
wc?n 1q, nigbakigba ti o ba m(?l? 
fun w(?n, nwQn a rinlc? ninu r?, 
nigbati o ba si ^okunkun mc? wc?n, 
nwQn a duro si; iba^epe Ql(?hun f? 
ni, dajudaju On iba mu igbQrc? WQn 
1q ati iriran wc?n, dajudaju Qlphun 
ni agbara lori gbogbo nkan. 

21. pnyin enia: $ sin Oluwa nyin, 
Eniti O da nyin ati awc?n ti nwQn 
?iwaju nyin, ki ? le ma b?ru 
Ql(?hun. 

22. Eniti O ?e il? fun nyin ni it? 
ati sanma ni aja, O si nsp omi ojo 
kal<? lati sanma, O si fi mu awc?n 
eso jade ni ipese fun nyin, nitorina 
? ma§e ba Qlphun wa ?gb?, nigbati 
$ m(? (pe ko ni orogun). 

23. Bi $ ba si wa ninu iyemeji nipa 
ohun ti Awa SQkal? fun ?rusin Wa, 
nj?, ? mu sura kan wa ti yio dabi r? 
ki ? si pe aw(?n ?l?ri nyin ti ki i?e 
Ql(?hun, bi ?nyin ba j? olotitQ. 
[1] Itumo owe yi ni wipe ojo tabi agbanla ojo duro fun awon ayah ti 
Qlphun sokal?, okunkun biribiri duro fun aigbagbo tabi adanwo, ara si 
duro fun inira ati aigbadun eyi ti ima j^ ohun aigbodo ma s^ ti o to ti 
o ye fun titan ododo kal$, nigbati manamana duro fun rere ti a ma 
nsaba ba pade larin awon adanwo ati inira ati aigbadun na. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ »jJL| T 3 jAjl oj AMki 24. $ugbon bi e ko ba ?e e, ? ki 
yio si le §e e; nitorina, ? b?ru ina 
eyiti ikona r? j? awQn enia ati awQn 
okuta, a pa a lese fun awQn 
alaigbagbQ. 

25. $e irohin idunnu fun awQn ti 
wQn gbagbQ ti nwQn si n§i§? rere pe 
dajudaju ti WQn ni awQn Qgba id?ra 
ti awpn odo n§an nisal? sal? awQn 
igi ati awQn irugbin awQn eso Qgba 
id?ra Alijanna [1] ; nigbakigba ti a ba 
pese kan fun WQn lara awQn eso ti 
mb? ninu r& 2 \ nwQn a wipe: Eyi ni 
ohun ti a ti pese fun wa §iwaju, a o 
si fun WQn ni ipese ti o jq ara 
wQn [31 ; awQn enikeji (ninu awQn 
obinrin) ti o mg si mb? fun WQn 
ninu n?, nwQn yio si ma gbe ib? 
lailai [4] . 

[1] Al-Janna ni a pe ni ogba-idera nihin, ti al-Kurani njuwe pe awon 
odo nsan ni isale sale a won igi, awon irugbin ati awon esoo alijanna 
naa. Eyi je apejuwe igbesi aiye ti mbo fun awon onigbagbo ododo. Al- 
kurani Alaponle fi ye wa pe awon onigbagbo ododo ti nwon si nse rere 
ni Qgba idera na yio je ti won ni igbesi aiye ti mbo lati fihan pe nwon 
ti mu eso igbagbo hu di Qgba ti o gboro eyi si je idagba soke emi ise 
rere ati ij q sin fun Qlohun ti Qlohun ti fi ta won lore. 
[2] Risku na nje ipese tabi ije-imu, eyi si je eso ati esan ise rere ti enia 
gbe ile aiye se ti yio ri esan re gba lodo Qlohun lehin iku. 
[3] Itumo eyi ni pe nigbati awon onigbagbo ododo ba nto eso awon ise 
rere won wo ni igbesi aiye ti mbo nwon yio ri wipe awon eso na jo ara 
WQn, ti nwon yio dabi awon eso iru eyiti won ti nje ni igbesi aiye yi, 
nitoripe awon eso igbesi aiye ti mbo yio dabi awon eso emi iye ti igbesi 
aiye yi. 

[4] Awon ti a pe ni enikeji yi le je awon iyawo tabi awon oko won. Idi 
ti a si fi tumo re si enikeji ni wipe tokunrin tobirin ni oro na bawi. A 
ko si le lo o fun okunrin nikan. Awon elomiran ninu awon oni-tafsiri fi 
enu ko si pe awon obirin eleyinju-ege ni Al-Kurani ntoka si. O si dabi. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ *>M T o jAJu Sj «**» 26. Dajudaju QlQhun ko tiju [1] 
lati pa owe kan (ti o mc?) bi ?f(?n 
tabi nkan ti o ju u 1q [2] , k^ri 
awQn ti nwQn gbagbQ nwQn mQ 
pe otitQ ni i?e lati QdQ Oluwa 
wpn, ki $ si ri awQn ti nwQn ko 
gbagbQ, nwQn yio ma wipe: Kini 
ohun na ti QlQhun gba lero nipa 
owe yi, On yio mu ki qpqIqpq 
§ina nipa r?, On yio si mu 
qpqIqpq mc?na nipa r<?, $ugb(?n 
On ki yio mu ?nikan §ina nipa r$ 
bikiba $e awQn ?1???. 

27. AwQn ti ny? maj?mu QlQhun 
l?hin ifidimul? r?, nwQn si nja ohun 
ti QlQhun pa$? pe ki a so o pQ, 
nwQn si n$e ibaj? lori il?, gbogbo 
awQn wQnyi ni awQn ?ni ofo. 

28. E$e ti ? nge aigbagbQ si 
QlQhun, b?ni oku ni ?nyin j? On si 
$o nyin di aye? L^hinna On yio sq 
nyin di oku, l?hinna On yio sq nyin 
di aye, l?hinna a o si tun da nyin 
pada si QdQ R?. u*^£^^JzJ^LI^^o^ * / s = enipe, eyi ni Al-Kurani papa fara nig nigbati o wipe: «Awon ati 

awon iyawo won yio ma wa ni abe boji ti nwon yio rogboku lori awon 

ibusun ti a gbega» Al-Kurani Alaponle, Suratu XXXYI Aya 56. 

[1] Eyi ni pe Qlohun ka a si ohun pataki lati fi nkan se akawe nitori eyi 

le mu ki opolopo enia ronu jinle nipa ayah R?. 

[2] Bi a ba wo Suratu XXIX: 41 a o ri wipe Qlohun fi alatakun se 

akawe awon ti nsin nkan miran lehin R?. Bakanna ninu suratu XXII: 

73 O tun fi esinsin se akawe pe awon ti e nsin lehin Qlohun ko le da 

esinsin eyiti o kere ju ti o si yepere ju ninu eda Qlohun. Iru awon owe 

bayi ma nmu awon ti nwon ti ko eko tara na sile ko ese ni igbesi aiye 

won nigbati won ba ronu jinle si oro Qlohun. Suratul-Bakprah 2 Part 1 8 \ *>U Y o^aJI Oj^m. 29. On na ni pniti o da gbogbo 
ohun ti mb? lori il? patapata, fun 
nyin l?hinna On yi iha si sanma O 
si ?e WQn ni sanma meje ni 
dQgbadQgba; O si j? OlumQ ohun 
gbogbo [1] . 

30. Nigbati Oluwa r? si Wi fun 
awQn malaika pe [2] : Emi yio fi arole 
kan [3] si ori il$, nwQn wipe: Ir? yio 
ha fi si ori r? ?niti yio ma ?e ibaj? 
lori r?, ti nwQn yio si ma ta ?j$ sil?; 
awa si n?e a fQ mQ iyin R$, a si nfi 
ogo fun Q? On si wipe: Dajudaju 
Emi mQ ohun ti $nyin ko mQ. 

31. On si fi orukQ gbogbo nkan 
mQ Adama, l?hinna On fi WQn 
siwaju awQn malaika, O si wipe: £ 
sq orukQ awQn nkan wQnyi fun Mi 
bi ?nyin ba j? olotitQ [4] . 

23 JU^ rt^—i j^j *U _a) \ <*U-Jj j Lp3 Ciy* e lHl JjL.1 J & iC^JuJ ^ [1] Nihin Qlohun nfi oro ye awon eda R$; O si mu won ronu lati mo 
pe On ni O da won, odo R$ ni nwon ti wa odo R$ ni nwon yio si 
pada si. p wo yika nyin, e kiyesi bi On ti fi gbogbo nkan se ike nyin, ki 
e le mo iyi ati aponle ti On sefun nyin ninu gbogbo eda aiye. Sanma 
mejeje ti On da jeri si eto r$ ti o kun fun ogbon ijinle nitoripe mimo 
R? yika ohun gbogbo. 

[2] Awon Malaika yi ni a tun npe ni Bafin-orun. Nwon je iranse 
Qlohun, eniti Qlohun fun ni orisirisi agbara ti nsise laiye ati lorun. 
A ko le ro oro ti Qlohun ti O fun awon malaika yi gegebi amoran 
sugbon o je ase pe «bayi ni Mo fe lati se». 

[3] Eyi fihan pe aye ti Qlohun fi enia si lori il^ aiye ga julo tobe ti 
awon Malaika fi njowu aye na. Bi a ba ronu jinl$ daradara oro ti 
Qlohun ba awon Malaika so yi ati esi ti nwon fo fihan ni laisi iyemeji 
pe awon eda kan ti wa lori il<* aiye yi siwaju Adama ati awon omo re. 
[4] Qlohun ko Adama ni o ruko ati elo gbogbo nkan eyti awon Malaika 
ko mo nitori gbogbo nkan lodo awon Malaika eda Qlohun ni nwon mo 
won si. Suratul-Bakprah 2 Part 1 \ +£\ T B^JI ijJ^M 32. Nwpn wipe: Ogo ni fun Q, 
kosi imp kan fun wa ayafi eyiti O ti 
fi mp wa, dajudaju Ire ni Olump, 
Qlpgbpn. 

33. On wipe: Adama, sp orukp 
wpn fun wpn; nigbati o sp orukp 
wpn fun wpn, On Qlphun wipe: 
Nj? Emi ko ha ti sp fun nyin pe 
dajudaju Emi mp ohun ti o panic? 
ni prun ati aiye, Mo si tun mp 
ohun ti ? fihan ati eyiti ? fi panic?. 

34. Nigbati Awa si wi fun awpn 
malaika pe: p t?riba fun Adama, 
nwpn si t?riba ayafi Iblisu nikan [1] , 
ni o kp, on si §e igberaga o si j? 
pkan ninu awpn alaigbagbp. 

35. Awa wipe: Adama! iwp ati 
iyawo r?, ? ma gbe inu pgba-id?ra 
na [2] , ki ? si ma j$ ninu r? nigb?f?, 
ni aye kaye ti ? ba f?; ?ugbpn ? 
ma§e sunmp igi yi ki ? ma ba di ara 
awpn alabosL 

36. $ugbpn e§u mu awpn mejeji 
y? ?s? kuro ninu r<?, o si mu wpn 
jade kuro ninu aye ti awpn mejeji ti 
wa. Awa Si wipe: p spkal?, ki 
apakan nyin ma ba apakan §e pta, oj»t-iS \o JCA iyi 2 j Uii d*Xl jj^> 

[1] Iblisu yi j$ okan lara awpn Malaika. Awpn miran ninu awpn oni- 

tafsir gba pe iblisu yi j$ Alijpnu, Iblisu yi kanna ni a npe ni $aitani tabi 

esu. 

[2] A le bere lpwp ara wa pe: Nj$ pgba-id^ra j^ aye kan lori il$ aiye? 

Agb^dp, o. Nitoripe l^hin ikps$ Adam ni Oluwa to s^s^ sp prp ti wa, 

ayah k^rindinlogoji eyiti o tubp la prp na ye wa yekeyeke. Suratul-Bakprah 2 Part 1 10 \ ^1 Y S^JI ijJtM o si mb? fun nyin lori il? ibugbe 
kan ati ese fun igba di? [l] . 

37. L?hinna Adama ri awpn qtq 
kan gba lati QdQ Oluwa r<?, nitorina 
On gba ironupiwada r$, dajudaju 
On ni Olugba ironupiwada, 
Alanu [21 . 

38. Awa wipe: E §okal? kuro 
ninu r? patapata, nitoripe dajudaju 
itQSQna yio ma de wa ba nyin lati 
QdQ Mi; nigbana, ?nik?ni ti o ba 
t?le itQspna Mi, ib?ru ki yio si fun 
WQn, nwQn ki yio si banuj?. 

39. Ki o si ri awQn ti nwQn 
§aigbagbQ, ti wc?n si pe awQn ayah 
Wa ni irQ gbogbo aw<?n wQnyi ni 
ero ina, nwQn yio si ma gbe ib? 
lailai [3] . 

40. QmQ Israila! ? ranti ore Mi 
ti mo §e fun nyin, ki? si mu 

4^A c!lijlT44%ij|jg bjt^J (J iS^o^l^f^t^ \j$l\ Si&lx^i [1] Gbigbe aiye enia lori ile aiye fun igba die ni ki on le ba §e awpn i§e 
P?P?P e ti ° n * l a ti ? e g?g?bi eda Qlphun lori ile aiye, ki awpn i§e yi si 
je ibu kp ekp fun u fun ilpsiwaju r<? nipa emi iye ati fun ohun ti i§e ti 
Qlphun. 

[2] Itump eyi ni kukuru ni wipe «Qlphun» kp Adama pe ki o tuba, 
nigbati o si tuba, Qlphun fi oriji i, Apakan ninu awpn oni-tafsiri wipe 
gbolohun tabi awpn prp ti Adama ti gba yi ni: «01uwa» wa, awa ti §e 
abosi fun ori ara wa, bi O ko ba foriji wa ki O $anu dajudaju awa yio 
ma be lara awpn ti wpn §ofo». Nigbati Adama ko dekun wiwi gbolohun 
yi nigbakugba. Qlphun gba ironupiwada re, O si dariji i, O si §anu r$. 
[3] Erongba pelu «khalada» ninu ese yi ni: gbigbe ina lp gbere titi lailai, 
fun eniti awpn irohin ti o wa ninu ese yi ba wa fun. Eyini keferi si 
Qlphun, sise atako Qlphun ati awpn arisami re, ati awpn ojise re, ati 
awpn tira re. Suratul-Bakprah 2 Part 1 11 \ *j±.\ T j^J) Sj «**» maj?mu Mi $?. Emi yio mu 
maj?mu nyin §?; Emi nikan$o$o ni 
ki ? si paiya. 

41. 5 si gba ohun ti Mo s<?kal? 
gb<?, ti nj?ri si ohun ti mb? p?lu 
nyin: ? ma§e j? ?ni akcpkc? ti yio ?e 
aigba a gbQ, ? ma si §e ta aw<?n ami 
Mi ni owo pQku, Emi nikan$o$o ni 
ki ? si b?ru. 

42. ^ m & si §e fi irQ bo otitp 
mQl? ki ? si fi otitQ pamQ b?ni ? si 
mQ. 

43. £ m & kirun dede, ki 9 si ma 
yan saka, ki ? si ma t? p?lu aw<?n ti 
nt? (ninu irun). 

44. E?e ti ?nyin nforo aw<?n enia 
lati ma ?e rere, ti ? si ngbagbe ori 
ara nyin, b?ni ? si nke tira na, 9 ko 
ha ?e lakaye ni? 

45. £ wa iranlQWQ p?lu suru ati 
irun kiki, dajudaju o j? nkan ti o 
wuwo, ayafi fun aw<?n ti o paiya 
QlQhun. 

46. AwQn ti nw<?n mc? pe 
dajudaju aw<?n yio pade Oluwa 
w<?n ati pe Qdc? R? ni nw<?n yio 
pada si [1] . 


cp ^li^'i *J i pr ^ pr j !>^-* p-r ^oji^ um! L^/U^j [1] Suru ti Qlphun ni ki a §e nihin pin si pna m^ta. Ikinni, ifarada inira, 
ikeji, iduro $in$in lori sinsin Qlphun, ik^ta, irpju kuro nibi $?$ Qlphun 
ki a ma §e e. Suratul-Bakprah 2 Part 1 12 Wjl-I T o JUI ajj*x 47. pnyin QmQ Israila! ? ranti 
id?ra Mi eyiti Mo §e fun nyin ati 
pe Emi §e ajulQ fun nyin lori 
gbogbo ?da. 

48. ^ b?ru qjq kan, to j? pe ?mi 
kan ko ni le §e anfani kan fun ?mi 
keji. B?ni A ki yio gba ip? §i§e kan 
Iqwq r?, a ko si ni gba an? kan 
Iqwq r?, a ki yio si ran wQn 1qwq [1] . 

49. p si ?e iranti nigbati Awa 
gba nyin la Iqwq awQn enia 
Firiaona to nfi iya buburu j? nyin, 
o ndunbu awQn qixlq Qkunrin nyin 
o si nda awQn QmQbirin nyin si. 
Ninu eyi to n§e nyin ni adanwo ti o 
tobi lati QdQ Oluwa nyin. 

50. 5 si ?e iranti nigbati Awa pin 
okun si QtQtQ fun nyin ti A si gba 
nyin la. A si t? awQn enia Firiaona 
ri, b?ni ?nyin nwo o. 

51. Ati nigbati A ba Musa §e 
adehun fun ogoji oru, l?hinna ? tun 
mu ogedengbe malu (ni oluwa) 
l?hin r?, alabosi ni nyin [2] . 

52. L?hinna A moju kuro fun 
nyin l?hin eyini ki ? ba le ma dup?. 

53. p ranti nigbati A fun Musa 
ni Tira ati ipinya ki ?nyin le ba 
mQna. 


P*)lj Jicl^ ^ji)lj 4j£a^\jL* jiu 


""'f&i3>Sr; 

j^JL^ ^ j ^^ JGi liyLfr ^ [1] Qjo ti ayah yi nso nipa r$ ni ojo Igbende. 
[2] Wo suratu VII: 142 fun ifosi w$w$ Ayah yi Suratul-Bakprah 2 Part 1 13 \ *)JL| T JLJI Ojjmm 54. 5 si ?e iranti nigbati Musa sp 
fun awpn ijp r£pe, enyin ijp mi, 
dajudaju ?nyin ti §e abosi fun ara 
nyin nipa mimu ogedengbe malu 
(ni oluwa) nitorina, ? ronupiwada 
lp si pdp El?cla nyin, ki ? si pa ara 
nyin. Eyini ni o dara fun nyin julp 
lpdp 51?da nyin: O si ti gba 
ironupiwada nyin, dajudaju On ni 
Olugba'ronupiwada, Alanu [1] . 

55. p si §e iranti nigbati ?nyin 
wipe: Ire Musa, a ki yio gba p gbp 
ayafi ki a ri Qlphun ni ojukoroju. 
Nipa bayi, igbe ara mu nyin, ? wa 
nwo-bp. 

56. L^hinna a tun ji nyin dide 
lehin iku nyin ki ? ba le ma dup? [2] . 

57. A fi e§u ojo §iji bo nyin, A si 
sp oyin-funfun ati ?ran ?iy? kale 
fun nyin, $ ma j? ninu ohun aladun 
ti a pese fun nyin, nwpn ko §e 
abosi fun Wa. $ugbpn ori ara wpn 
ni nwpn bo si. 

58. Ati nigbati Awa wipe: 5 wp 

(^=^A E| Qj »UV> i< ^ '" a> ' ^ pJ^J kj^-UJUj [L] Pipa ara nyin to wa ninu ayah yi. apa kan awon alufa oni-tafsiri 
tump re si pe, Qlohun ni ki awon ti ko sin ogedengbe malu pa awon ti 
nwon sin i; $ugbon, apa kan so wipe: ero ngba nibi pipa ara yin nipe: 
ki gbogbo won to si ona meji ki won ma pa ara won. Onka awon ti o 
ku je «70,000»: egberun lona adorin. Lehin eyi ni Oluwa da ogun yi 
duro fun won. O si je «Saiidi» fun awon toku, Osije aforijin fun awon 
towa laiye. 

[2] Igbedide lehin iku ti a wi yi ki ise iku gan. Nigbati won so ohun ti o 
ju enu won lo ni Qlohun se fi idagiri iku da won, sugbon lehinna, 
Qlohun tun so won ji pada. Suratul-Bakprah 2 Part 1 14 \ *y*r\ y s^aJi ijj~. ilu yi ki ? ma j? ninu r? ni ayekaye 
ti ? f? nigb?f? ki ? si gba oju pna 
wp ilu na ni it^riba, ki ? ma wipe: 
Tari ?§? wa kuro, Awa yio fi oh 
$S$ nyin ji nyin. A o si §e alekun 
(?san rere) fun awpn olu§e rere. 

59. $ugbpn awpn ti nwpn §e 
abosi yi prp na pada yatp si eyiti a 
sp fun wpn, nitorina, A sp ajakal?- 
arun kal? lati sanma le awpn to §e 
abosi lori nitoripe nwpn j? pd?$$. 

60. (p tun ranti) nigbati Musa 
nwa omi fun awpn enia r$, Awa si 
wipe: Fi ppa r? na okuta; b?ni 
orisun-omi mejila si n§an jade ninu 
r£, olukuluku iran si mp ibu-mumi 
wpn: 5 j?> ki ? si mu ninu ese 
Qlphun, ki ? ma§e huwa ibi ni ori 
il? niti obil?j$. 

61. (£ tun ranti) nigbati ?nyin 
wipe: Ir? Musa! awa ko le ni 
ifarada lori onj? kan$o$o, nitorina 
b? Oluwa r? fun wa ki O mu jade 
fun wa ninu ohun ti il? nhu jade bi 
eweb? r? ati elegede r? ati pka r? 
ati ?wa r? ati alubpsa r?. On wipe: 
Enyin o ha fi eyito buru parp eyiti 
o dara bi? E spkal? lp si ilu kan, 
dajudaju ohun ti ?nyin bere fun 
mb? nib?, a si mu ir?l? ati o§i ba 
wpn, nwpn si fa ibinu lati pdp 
Qlphun, eyini j? b? nitoripe nwpn 
§e aigbagbp si ayah Qlphun, nwpn 
si pa awpn annabi lai-j^-ori ?tp, 
'Y'^Z. ^tf'i-u' -T' " '" 

^ w^j^i iyi^ay [***£ ^ Suratul-Bakprah 2 Part 1 15 \ *)JL| T tytJ\ ijj^t eyini j? b? nitoripe nwpn $e 
aigbpran nwpn si kgja ?nu ala 
(Qlphun). 

62. Dajudaju awpn ?niti o 
gbagbp ati aw<?n ti nw<?n j? Yahudi 
ati awpn Nasara ati awpn Sabiawa, 
?nik?ni ti o ba gba Qlphun gbp ati 
9J9 ik?hin ti o si n$e i§? rere, ?san 
wpn mb? fun wpn lpdp Oluwa 
wpn, ki yio si ib?ru fun wpn b?ni 
nwpn ki yio banuj? [1] . 

63. (5 tun ranti) nigbati Awa 
gba adehun nyin ti Awa si gbe 
oke [2] ga lori nyin (ti A si wipe): 
5 gba ohun ti A fun nyin mu §in$in 
ki 9 si ma ranti ohun ti mb? ninu 
r?, ki ?nyin ba le b?ru (Qlphun). 

64. L?hinna ? p?hinda l?hin eyi; 
bi ko ba si ore-ajulp Qlphun ti mb? 
lori nyin ni ati anu R? dajudaju 
?nyin iba j? ?ni-ofo. 

65. Dajudaju ?nyin ti mc? awpn 
?niti o kpja ?nu-ala ninu nyin nipa 2p S^fo*>ii3.i£l^ ~&4 


[1] Itumo ayah yi ni pe awon onigbagbo ododo ati awon $l$sin Yahudi 
(Ju) ti nwon gba ojulowo ohun ti Annabi won ko won ati ^l^sin 
Kristiani (Kiriyo) ti nwon gba ojulowo ohun ti Annabi Issa kg won, ati 
awon ^l^sin Sabiina tabi Sabiawa ti nwon gba ojulowo ohun ti Annabi 
won ko won p^lu iwa rere yio ri ^san rere gba lodo Qlohun. Sabi-ina j$ 
$ya kan ninu awon $l$sin Kiriyo kan (Christians of St. John the 
Baptist), ni ilu Babilonia ni nwon wa. 

[2] Oke na ni oke sinai (Turu's-Sinai) Itumo gbigbe oke ga koja won ni 
pe, ni isal$ oke yi ni nwon pago si nigbati Qlohun nba won da maj^mu 
lati odo Musa. Suratul-Bakprah 2 Part 1 16 \ *y)L| Y SyUI 6 jj— QJQ-Isimi; nitorina Awa si wi fun 
wQti pe: E da QbQ, ?ni ?sin ati irira [1J . 

66. A si ?e ni arikQgbpn fun 
awQn ti o ?oju r? ati awQn ti o t?le 
ati ikilQ fun awQn olub?ru 
(QlQhun). 

67. (5 tun ranti) nigbati Musa 
wi fun awQn enia r£ pe: Dajudaju 
QlQhun pa?? fun nyin pe ki ? pa 
abo-malu kan [2] ; nwQn wipe: Iwq 
ha nfi wa ?e ?f? ni bi? O wipe: Emi 
wa i?Qri IqcIq QlQhun pe ki emi j? 
ara awQn ope. 

68. NwQn wipe: Bawa b? Oluwa 
r? ki O fi ye wa, ewo ni. On (Musa) 
wipe: Dajudaju On (QlQhun) wipe: 
Abo-malu ni, ti ki i$e ogbologbo ti 
ki si i?e QdQ, eyiti mb? larin mejeji 
yi ni; nitorina ki ? ?e ohun ti a pa 
la?? fun nyin. 

69. NwQn wipe: Ba wa b? 
Oluwa r? ki O fi ye wa, kini awQ 
r? ti ri. O (Musa) wipe: Dajudaju 
O (QlQhun) wipe: Abo malu ni, i^f .?*-ir >T x .* '?' ^r-» \>~' > r. ' > >- [1] As-Sabtu ni ojo Satide (Saturday) on ni ojo isinmi awon Yahudi 
atipe on ni ojo Isimi ti Annabi Issa na ti o si fi ko awon omo-ehin r^. 
Nwon so ojo Sonde (Sunday) ti ise ti awon ti nwon nbo orun ni ilu 
Romu di isimi dipo Satide lehin odunrun odun ti Jesu ti kuro laiye. 

[2] Idi ti Qlohun fi so pe ki nwon pa iru malu yi ni pe, gegebi a ti ka 
nipa ere ogedengbe malu oni-wura ti awon omo Israila so di oris a ti 
nwon nbo; iferan orisa yi mu won lati ma ke awon malu ti o ni awo bi 
wura ati lati so won di ohun akunlebo gegebi ayah 93 ti so pe nwon ti 
mu ife isin Ogedengbe malu yi. Nitorina ni QlQhun se so pe ki nwon pa 
iru malu yi, ki ife malu bibo le kuro lokan won. Suratul-Bakprah 2 Part 1 17 \ *yU Y oyUl ftj^M. alawQ iyeye ti o mQ, awQ r? a ma 
wu awQn ti nwo o. 

70. Nwqii wipe: Ba wa b? Oluwa 
r$ ki O fi ye wa, ewo ni, dajudaju 
awQn abo-malu na JQra loju wa, 
dajudaju awa, bi QlQhun ba f? a o 
di ?niti o mQna. 

71. O (Musa) wipe: Dajudaju O 
(QlQhun) wipe: Abo malu ni ti ki 
i?e malu y?p?r? ti nroko, ti ko si 
wc?n omi si oko, ti o ni alafia ti ko 
ni abuku kan lara, NwQn wipe: 
Nisiyi ni iwQ mu ododo wa; 
nitorina nwQn si pa a ?ugbQn nwQn 
f$r? ma §e e. 

72. p tun ranti nigbati ?nyin pa 
?mi kan, ti $ si nti i si ara nyin, 
b?ni QlQhun si ni olufihan ohun ti 
? fi pamQ. 

73. Nitorina A wipe: £ hi u (oku 
na) p?lu apakan r?; bayi ni QlQhun 
§e nsQ oku di aye, O si fi awQn 
ayah R? han nyin ki ?nyin ba le §e 
lakaye. 

74. L^hinna Qkan nyin si le l?hin 
eyi ni, o si dabi awQn apata tabi o 
le ju u 1q; dajudaju o si mb? ninu 
awQn apata na ti odo n?an lati inu 
r$ jade, dajudaju eyiti o nsan si nb? 
ninu WQn ti omi n?an jade lati inu 
r$, dajudaju o si mb? ninu WQn ti 
nwo lul? fun ib?ru QlQhun, b?ni 
QlQhun ki i?e onigbagbe nipa ohun 
ti $nyin n?e. -'> '.-'. x ? -*■—• >..- i^J\itt\ L ^ii^ , j6T K^JL m ty>JJ\ Liis JL>W*«^43,ltt£ Joe 0*r£?j& 0—3 Jr Suratul-Bakprah 2 Part 1 18 \ *yU T o Jlj) oj j^ 75. Nj? ?nyin ha ro pe nwQti yio 
gba nyin gbQ nigbati o j? pe 
dajudaju apakan ninu WQn ngbQ 
QrQ QlQhun, l^hinna nwQn a yi i 
pada, l?hin igbati o ba ti ye WQn, 
b?ni awQti na mQ. 

76. Nigbati nwQn ba pade aw<?n 
onigbagbQ ododo nwQn a wipe: 
Awa gbagbQ, nigbati o ba si ku 
awQn nikan p?lu ara wqii, NwQn a 
wipe: §e ? nba wqii sQrQ nipa ohun 
ti QlQhun ti gipaya fun nyin ni ki 
nwQn le fi ba nyin jiyan niwaju 
Oluwa nyin? £ ko ?e lakaye ni? 

77. NwQn ko ha mc? pe QlQhun 
mQ ohun ti nwQn fi npamQ ati 
ohun ti nwQn fihan si gbangba. 

78. O mb? ninu WQn ti nwQn j? 
ope ti nwQn ko mQ Tira biko?e 
agbQSQ, nwQn ko si j? nkankan, afi 
alarosQ. 

79. Nitorina egbe ni fun awQn 
?niti nfi qwq WQn kQ tira, l^hinna ti 
WQn sq pe: QdQ QlQhun ni eyi ti wa; 
ki WQn ba le ta a ni iye owo di? 
kan. Nitorina egbe ni fun WQn fun 
ohun ti qwq WQn kQ sil?, egbe si ni 
fun WQn p?lu fun ohun ti WQn ?e 
ni??. 

80. NwQn si sq pe: Ina ko le 
fQWQkan wa bikoge fun qjq to ni 
onka kan. Sq pe: pnyin ha ti ri 
adeun kan gba lati QdQ QlQhun ni? 

^\ - <r>t Jj^wi li iUo 4JUl 0\ OjJtiV^ j\ 


^£&yifo\yj$yi 


^b£&&^^JJ^J$ 


Suratul-Bakprah 2 Part 1 19 \ + -JA Y ljL}\ *jj~> Qlphun ki nyi adeun R$ pada. Tabi 
? nsp ohun ti $ ko mo mp Qlphun 
ni? 

81. B$ni, $nik?ni to ba $e i$$ ibi 
kan ti awpn 959 si yi ka, awpn 
wpnyi ero ina ni wpn, nwpn yio si 
ma gbe inu r? lailai. 

82. Awpn ti o j? onigbagbp 
ododo to si n$e rere, awpn wpnyi 
ero pgba id?ra ni wpn, nwpn yio si 
ma gbe inu r$ lailai. 

83. p tun $e iranti nigbati Awa 
gba adeun awpn pmp Israila pe, ? 
ma?e ma sin (nkpkan miran) biko?e 
Qlphun (kan$o?o), ki ? si ma ?e 
rere si awpn obi (nyin) mejeji ati 
awpn ibatan (nyin) ati awpn pmp- 
orukan ati awpn talaka, ki 9 si ma 
ba awpn enia sprp rere, ki 9 si ma 
kirun dede, ki ? si ma yan saka. 
L^hinna ? p?hinda ayafi di? ninu 
nyin, $nyin si ??ri. 

84. p tun ranti nigbati a gba 
adeun nyin [l] pe ki 9 ma?e da ?j? 
nyin sil? b?ni ki 9 ma si ?e le ara 
nyin jade kuro ninu ile nyin; 
l?hinna ? gba b?, $nyin si j?ri si i. j^LVit 

i? ] j 

s *> 

[1] Majemu ti a toka si nihin ni eyiti annabi Muhammadu ba awon 
Yahudi $e nigbati o de Madina. Ninu iwe adeun yi awon Musulumi ati 
awon Yahudi jijcp gba lati ma $e gbe ija ko ara won ati lati ma dabo bo 
ara won kuro lowo ota ode. $ugbon gegebi ayah 85 ti wi, awon Yahudi 
gbehin lo padi po mo awon Kurai^awa ti o gbe ogun ti Madina. Suratul-Bakprah 2 Part 1 20 \ *j±.\ r *jaA\ >jj~, 85. L?hinna ?nyin yi na ni 9 npa 
ara nyin ti ? si nle apakan ninu 
nyin jade kuro ninu ile wpn, ti 9 §e 
atil?hin (fun awpn Qta) le WQn lori 
niti 959 ati abosi. ($ugbpn) bi nwQn 
ba wa ba nyin bi ?ru, ?nyin yio ra 
WQn pada, nigbati o j? pe, lile wpn 
jade papa, a ti ?e e lewQ fun nyin. 
§e 9 wa gba apakan tira gbp, 9 si 
gaigbagbp si apakan? Kosi ?san 
kan fun ?ni to ba ?e eyi ninu nyin 
bikoge abuku ni igbesi aiye yi ati pe 
ni qjq ajinde a o da wpn pada lp si 
inu iya to le koko julp. Qlphun ki 
i$e onigbagbe nipa ohun ti 9 n$e. 

86. Awpn wpnyi ni awQn ?niti o 
fi prun ra aiye, nitorina, a ki yio 
mii iya wpn fuy? fun wpn b? si ni a 
ki yio si ran wc?n Iqwq. 

87. Dajudaju Awa fun Musa ni 
Tira na Awa si fi awc?n oji§? t?l? 
ara wpn l?hin r$ A si fun Isa pmQ 
Mariyama ni alaye qtq to han, a si 
fi ?mi mime? ran a 1qwq [1] . O ha le 
j? pe igbakigba ti ojig? kan ba wa 
ba nyin p?lu ohun ti pkan nyin ko 
f? ni ? o ma §e igberaga? tob? ti 
?nyin fi npe apakan ni opurQ (ninu 
wpn), ti 9 si npa apakan. 

88. Nwpn si wipe: Ebibo bo 
pkan wa. B?kp, Qlphun ti ??bi le 


<-.. x,> ^. 

>>M \'^v\'.> ri n-' 


[1] ^mi MimQ ti Al-Kurani ntQka si ni Malaika ti QlQhun ran si awc^n 
oji§e R<?. Suratul-Bakprah 2 Part 1 21 \ *£\ Y *jaA\ ijj^, wqii ni nitori aigbagbQ WQn; nipa 
bayi, igbagbc? WQn kere pupQ. 

89. Nigbati Tira kan de wa ba 
WQn lati q<1q QlQhun ti o nj?ri si 
ohun ti o wa p?lu WQn, b?ni ni§aju 
WQn ti j? ?niti ntQrQ i??gun lori 
awQn ?niti o j? alaigbagbQ, ?ugbpn 
nigbati ohun ti WQn mQ (ti WQn ti 
nreti) de wa ba WQn, nwQn kQ q. 
Nitorina, ibi QlQhun mb? lori awpn 
alaigbagbQ. 

90. Ibi ni ohun ti nwQn fi ?mi 
WQn ra, on ni pe WQn §aigbagbQ si 
ohun ti QlQhun scjkal? niti ilara pe 
QlQhun sq ore ajulQ R<? kal? fun 
?niti o wu U ninu awQn ?rusin R?, 
nwQn fa ibinu lori ibinu, iya ti nr? 
ni sil<? si mb? fun awQn alaigbagbQ. 

91. Nigbati a ba si wi fun WQn 
pe 9 gba ohun ti QlQhun SQkal? 
gbQ, nwQn a wipe: Awa gba ohun ti 
a SQkal? funwa gbQ. NwQn si kc? 
ohun to wa l?hin r?, b? si ni on ni 
ododo to nj?ri si ohun ti mb? p?lu 
WQn. Wipe: Eha?e nigbana ti ? fi 
npa awQn Annabi QlQhun ni§aju bi 
?nyin ba j? onigbagbQ ododo? 

92. Ni dajudaju Annabi Musa 
mu idi-QrQ ti o yanju wa ba nyin, 
l?hinna ni ?nyin mu ogedengbe 
malu (ni oluwa) l^hin r£, ?nyin si je 
alabosi. Gpoj^^"^^ Suratul-Bakprah 2 Part 1 22 \ *£.\ T 6jAJ) 6jJ**» 93. Atipe nigbati Awa ?e 
maj?mu p?lu nyin ti A si gbe oke 
ga kcpja nyin; E gba ohun ti A fi 
fun yin mu §in?in ki ? si gbQ qi*q. 
Nwc?n wipe: Awa gbQ, awa ko gba, 
(nipa bayi) a mu <?kan wQn mu if? 
ogedegbe malu yi nitori aigbagbQ. 
Wipe: Ibi ni ohun ti igbagbp nyin 
nforo nyin si, bi ?nyin ba j? 
onigbagbQ (ododo). 

94. Wipe ti o ba §e pe ti nyin 
nikan ni ile ik?hin ti mb? ni QdQ 
QlQhun ti kosi ti awgn enia kan 
nib?, nj? ? tgrQ iku ti ? ba j? 
olododo. 

95. NwQn ko ni tgrQ iku lailai 
nitori ohun ti qwq WQn ti ti ?iwaju, 
QlQhun si mp awQn alabosi [1J . 96. Dajudaju iwQ yio ri pe awQn 
ni oni ojukokoro ju gbogbo enia 1q 
fun nkan aiye ati ju awQn abQri§a 
1q, QkQkan ninu WQn ni o nf? ki A 
fun WQn ni ?gb?run Qdun lo ni aiye, 
b? ki A fun WQn ni ?mi lo ko le mu 
WQn bQ ninu iya, QlQhun ni Oluri 
gbogbo ohun ti WQn n§e [2] . 

97. Wipe: pniyiowu ti o ba j? Qta 

d^yGU J^a>4 li^^^o <>*J» [1] Nwon ko toro iku nitori won mp ohun ti awon ti ti ?iwaju ni i$e 

buburu. 

[2] Ohun ti awon Yahudi fi feran aiye yi ju orun lo ni pe nwon gba pe 

qjq a jinde mbe, §ugbon nwon ko §e i§e rere, eru orun si mba won; 

Yato si awon keferi alaigbagbo ti ko gba qjq ajinde gbo, ki nwon je, ki 

nwon mu nikan ni nwon mo. Suratul-Bakprah 2 Part 1 23 \ »_jJLI Y SysJl Sj^*< Jibrila nitoripe dajudaju on na ni o 
sq q kal? si Qkan r? p$lu a?? 
QlQhun, eyi ti o j?ri si ohun ti o 
?iwaju r£, ampna ati iro idunnu fun 
awc?n onigbagbp. 

98. pniyiowu ti o j? Qta QlQhun 
ati awQn malaika R?, ati aw<?n 
oji?? R? ati Jibrila ati Mikaila, nj? 
dajudaju QlQhun j$ Qta awQn 
alaigbagbc? [1] . 

99. Dajudaju Awa ti sq awQn 
ayah ti o yanju kale fun q, $nikan 
ki yio ?e aigbagbQ si i, biko?e awQn 

100. O ha le j? pe nigbakigba ti 
nwQn ba ?e maj?mu kan, ijq kan 
ninu wQn a pa a ti, ?ugbQn qpqIqpq 
WQn ko ni igbagbQ. 

101. Ati nigbati oji$? kan lati 
QdQ QlQhun de wa ba WQn ti o nj?ri 
si ohun ti nb? p?lu WQn, apakan 
awQn ti a ti fun ni tira, gbe tira 
QlQhun si ?hin WQn bi $nipe nwQn 
ko mQ. 

102. NwQn si t?l? ohun ti awQn 
e?u ka mQ iJQba Sulaimana ni ?$?, 
b?ni Sulaimana ko ?e aigbagbQ, 
?ugbQn awQn e?u ni nwQn $e 
aigbagbQ, ti nwQn nkQ awQn enia 
ni idan ati ohun ti a SQkal? fun 

-^*-i 


i^&tf?^' ^ ^ 3y -^5 f^i^* Hi 3l^i 


[1] Gbogbo awQn ti o ba kp awpn Malaika Qlphun bi ti awQn Yahudi 
fi qwq wpn mu QlQhun ni pta ni, nitori ?niti o ba da oju Qta kp $niti o 
ba ju u lp nwa iya fun ara r$ ni. Suratul-Bakprah 2 Part 1 I 24 I ^ *& Y SyUI Ojj^. malaika mejeji Haruta ati Maruta 
ni (ilu) Babila atipe nwQti ko ni fi 
kp ?nik?ni ayafi ki awQn mejeji 
wipe, adanwo ni awa j? ma§e §e 
aigbagbQ. $ugbpn nwQti nkQ lati 
pdp awQn mejeji ohun ti nwQn ma 
nfi §e ipinya larin Qkp ati aya r?. 
B?ni nwQn ko le fi §e ipalara fun 
?nikankan ayafi p?lu a§? QlQhun; 
nwQn nkQ awQn ohun ti o ma §e 
ipalara fun wQn ti ko ni §e WQn ni 
anfani, dajudaju nwQn si mp pe 
?niti o ba ra a ki yio si ipin (rere) 
kan fun u ni qjq ik?hin ibi si ni 
ohun ti nwQn ta ?mi WQn fun bi o 
ba §e pe nwQn mp ni [l] . 

103. Bi o ba §e pe nwQn gbagbp 
ti nwpn si b?ru Qlphun, dajudaju 
?san ti nwpn ko ba ri gba lati pdp 
Qlphun iba dara julp, ti o ba §e pe 
nwpn mp ni. 

104. pnyin onigbagbp, ? ma§e pe 
ede «Raina» ? ba sp pe «Unsurna» 
ki ? si t?'ti sil?, Iya ?l?ta ero si mb? 
fun awpn ti ko gbagbp. 

105. Awpn ti n§e aigbagbp ninu 
[1] Awpn Yahudi b^r^ ibaje ti nwpn ?e ni asiko ijpba Sulaimana si 
Annabi Muhammadu. g?g?bi plpt$ nwpn ni ami kan ti wpn nlo bi ti 
alawo ti nwpn fi da ijpba annabi Sulaimana ru, irufi? pt$ bayi ni nwpn 
di si Annabi Muhammadu nipa ki nwpn ni awpn gbagbp ki nwpn ma 
gbagbp, nwpn si bp si arin awpn onigbagbp lati se jamba fun awpn 
onigbagbp ododo. Qlphun ni g?g?bi awpn plpt$ igba annabi sulaimana 
ti pofo i$$ wpn b^ni awpn ti o ndi ot$ si Annabi Muhammadu yio pofo 
i$$ wpn. Suratul-Bakprah 2 Part 1 I 25 I s *}+■• Y S^JI 6JJ^ awQn oni tira ati awQn abQri§a ko 
f? ki ore kan ti QdQ QlQhun wa ba 
nyin, $ugbQn QlQhun a ma $a ni 
?§a ?niti O ba f? fun anu R?, 
QlQhun si j? Olore ti o tobi. 

106. Ohunkohun ti a ba par? 
ninu ayah kan tabi ti a ba sq di 
igbagbe, Awa yio mu eyiti o dara 
ju u 1q wa tabi iru r? na, abi iwQ ko 
ha mQdaju pe QlQhun ni agbara 
lori gbogbo nkan. 

107. Abi iwQ ko ha m<? pe 
dajudaju ti QlQhun ni ikapa sanma 
ati il? i§e, b?ni ko si o1u§q kan fun 
nyin laij? QlQhun b? si ni ko si 
oluranlQWQ. 

108. Abi ?nyin f? lati ma bere 
QrQ Iqwq oji?? nyin ni g?g?bi nwQn 
ti bere QrQ Iqwq Musa ni^iwaju, 
?niti o ba ?e pa§iparQ aigbagbQ 
dipo igbagbQ, nitorina dajudaju o 
ti §ina oju Qna tara. 

109. QpqIqpq awQn oni tira ni 
nf? lati da nyin pada si aigbagbQ 
l?hin igbagbQ nyin, ni ti egan lati 
QdQ WQn wa, l?hin igbati otitQ ti 
han si WQn; nitorina §e aforiji fun 
WQn ki o gunri kuro ni QdQ WQn titi 
QlQhun yio fi mu a?? R? wa 
dajudaju QlQhun ni agbara lori 
gbogbo nkan. 

110. 5 ma kirun ni akoko ki ? si 
ma mu saka wa, ohunkohun ti ? ba 


P ^Jp'igJaiiViiSij il^o^ 

Gp J> ; V. ."J \ » \jl» J^ JlA3 


ytjjf Ij\;j i££fi\J~$l Suratul-Bakprah 2 Part 1 26 \ *jJL| T S^JI ajj^ ti ?iwaju funra nyin ni rere ? o ba 
ni qcIq QlQhun, dajudaju QlQhun 
mQ ohun ti ? n§e ni§?. 

111. Nwqii si wipe ?nikan ko ni 
le wq Qgba-id?ra ayafi ?niti o ba j? 
Yahudi abi Nasara; eyi ni ero Qkan 
wQn. SQpe: 5 mu idi QrQ nyin wa ti 
?nyin ba j? olododo. 

112. B?ni ?niti o ba jurar? sil? 
fun QlQhun ti o si j? a?e rere, ?san 
i§? r? mb? fun u lQdQ Oluwa r?, b? 
si ni ko ni si ib?ru fun WQn, nwQn 
ko si ni banuj?. 

113. AwQn Yahudi si wipe aw<?n 
Nasara kosi lori kinikan, awQn 
Nasara na SQpe awQn Yahudi kosi 
lori kinikan, b?ni awQn lo nke tira; 
bayi ni awQn ti ko mQ nkankan yio 
ma sq iru qvq WQn yi, §ugb<?n 
QlQhun yio §e idaJQ ni arin WQn ni 
qjq ajinde nipa ohun ti WQn yapa 
?nu si. 

114. B? si ni ko si ?nikan to §e 
abosi ju ?niti o kQdi masalasi ti 
QlQhun ti ko j? ki WQn ma darukQ 
R? ninu r? ti o si nwa Qna lati 1q 
wo ile na, awQn elewQnyi ko tQ fun 
WQn lati ma wq b? ayafi p?lu ib?ru, 
ti WQn ni abuku ni aiye ni bi, iya ti 
o tobi si wa fun WQn lQrun [1] . 


[1] Aya yi spkal? ni iro nipa awpn Romu ti wpn lp jagun ni Baitu Al- 
Makidisi, abi nipa awgn 9??bp ti nwgn kpdi Annabi, ninu pdun ti wpnz Suratul-Bakprah 2 Part 1 27 \ *y±\ T JUI 6jA**t 115. Ti QlQhun ni ibuyQ oriin ati 
ibuwQ r$, nitorina ibikibi ti ? ba da 
oju nyin kQ ib? na ni adojukc? 
QlQhun, dajudaju QlQhun ni 
Olugbaye, OnimimQ. 

116. NwQn wipe: QlQhun bimQ; 
mimQ ni fun U, b$kQ, ti R$ ni 
ohun ti o wa ni sanma ati il<? i§e, 
gbogbo nkan lo nt^riba fun U. 

117. £l$da sanma ati il$ ni, ti O 
ba ti pinnu QrQ kan, yio sq fun u pe 
ki o j<? b<?, yio si j<? b<?. 

118. B$ si ni awQn ti ko mQ 
kinikan sQpe: E§e ti QlQhun ko ba 
wa sq QrQ tabi ki ayah kan wa ba 
wa; bayi ni awQn ti o ti §iwaju wQn 
ti sq iru QrQ WQn yi, Qkan WQn JQra 
WQn, dajudaju A ti §e alaye awQn 
ayah na fun awQn $niti o mQ 
amQdaju. 

119. Dajudaju Awa ni A ran q 
ni$$ p$lu ododo, ni oniro-idunnu ni 
olukilQ, b$ni a ko ni bi q lere nipa 
awQn ?ni ina. 

120. AwQn Yahudi ati Nasara 
ko ni le yQnu si q ayafi ti o ba t$le 
isin WQn, SQpe, imQna ti QlQhun ni 
imQna, atipe ti o ba fi t$le if? inu 
WQn l$hin igbati ohun ti o wa ba 9 E -s ' > »^ ^-r • \'* s-s- 5p ^^j^^^^V^^^^S-^ 

= jagun Udaibiya, nwon kg fun u pe ki o wo ile Qlohun, awon 
wonyi ko to fun wgn pe ki won wo be ayafi pelu ipaya, eyi je a§e pe ki 
e da eru ba won ki nwon ma le wo ibe bi ko je pelu iberu. Suratul-Bakprah 2 Part 1 28 S +yiA Y o^J! 6jJ^ ninu imQ ti de, ko ni si fun q lati 
QdQ QlQhun alaf^hinti kan b?ni ko 
ni si oluranlQWQ. 

121. AwQn ti a fun ni tira na 
nwQn ke e ni kike totQ, awQn wQnyi 
ni nwQn gbagbQ, $ugbQn awQn ti o 
ba ?e aigbagbQ awQn WQnyi ni ?ni 
ofo. 

122. Mo pe ?nyin QmQ Israila! ? 
?e iranti ik? Mi ti Mo ?e fun nyin 
dajudaju Emi ni Mo da nyin lQla ju 
awQn $da yoku 1q. 

123. Ki ? si b?ru qjq kan, ti ?mi 
kan ko ni le $e anfani kan fun ?mi 
keji, ti a ko si ni gba arc? kan Iqwq 
r?, ti ip? ?i$e ko si ni $'anfani fun 
u, b? si ni a ki yio ran wQn Iqwq. 

124. Nigbati Oluwa n? si dan 
Ibrahima wo p?lu awQn qtq kan [l] , 
o si mu WQn ??. On QlQhun si wipe: 
Emi yio ?e q ni a?iwaju fun awQn 
enia. On (Ibrahima) wipe: Ati ninu 
awQn arQmQdQmQ mi. On (QlQhun) 
wipe: Adehun Mi ko ni kan awQn 
alabosi. 

125. Nigbati Awa si ?e He na ni 
ibusimi fun awQn enia ati aye 


l?^ L> &IS (jfy,%& op ^fl^>- ji S [1] Awon oro kan ninu ayah yi duro fun awon ofin QlQhun, oranyan 
R?, awon as$ R^ to pa las^. Apa kan ninu awon Onitafusiru So wipe: 
Ogoji ofin ni Oluwa fise Idanwo fun anabi Ibrahima, m?wa nb^ ni: 
Suratu Barahat, ayah «112» m^wa nb^ ni Suratul Ahzab: ayah «35», 
m?wa nb? ni Suratul Muminina, ayah «l-9» m^wa nb^ ni Suratul 
Ma'ariji ayah «22-34». Awon miran tun so oro miran yato si eyi. Suratul-Bakprah 2 Part 1 29 \ *y±A Y Ijl1\ *jy* ifaiyabal?: 5 mu ibudo [l] Ibrahima 
g?g?bi ibukirun. Awa si ?e maj?mu 
p?lu Ibrahima ati Ismaila pe: £ ?e 
ile Mi ni mimQ fun awpn ti o nyi ile 
na ka, ati awpn to duro si inu ile 
naa ti anpe ni (ITIKAF) ati awpn 
ti awpn nt? ti nwpn si nforibal?. 

126. Nigbati Ibrahima si wipe: 
Oluwa ?e ilu yi ni ilu ifayabal?, ki 
O si pese awQn eso fun awpn enia 
inu r? ?niti o ba gba QlQhun gbQ 
ninu wpn ati pjo ik?hin. On 
(Qlphun) wipe: Ati ?niti o ba ?ai 
gbagbQ, Emi yio fun ni igbadun 
fun igba di?, l?hin igbana, Emi yio 
dari r? sibi iya ina, apadasi buburu 
ni eyi j?. 

127. Nigbati Ibrahima ati 
Ismaila si gbe ipil<? ile na duro, 
(nwc?n wipe) Oluwa wa gba a Iqwq 
wa, dajudaju Iwp ni Olugbp, 
OlumQ. 

128. Oluwa wa! ki O si ?e awa 
mejeji ni Musulumi fun Q ati ninu 
arQmQdQmQ wa ni iran ti yio j? 
Musulumi fun Q, ki o si fi ilana 
?sin wa han wa, ki O gba 
ironupiwada wa. Dajudaju Ir? ni 
Olugba ironupiwada, Alanu. 


$£&+$<■ G? ^ ■&> S*^ 4^ ^y- y ^ H^ 
[1] Makama Ibrahima ni aye kan ni Kaaba fun ibukirun. Eyi duro fun 
ile Qlghun na papa (Kaaba). Idi eyi ni gbogbo Musulumi aiye se nkgju 
si ile Qlghun na ti nwgn ba nkirun. Suratul-Bakprah 2 Part 1 30 \ *j±.\ Y ljkA\ ijj^ 129. Oluwa wa! gbe dide ninu 
wqu oji?? kan lara wpn ti yio ma 
ke awQti ayah R? fun WQn ti yio si 
ma kQ wpn ni tira na ati Qgbpn 
ijil?, ti yio si ma sq wpn di mimQ. 
Dajudaju Ir? ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

130. Tani $niti yio kQ isin 
Ibrahima sil?, afi ?niti ogQ ?mi ara 
r? si. Dajudaju A§a a l??a ni aiye 
ati ni Qrun, on yio si wa ninu awpn 
$ni mimQ. 

131. Nigbati Oluwa r? wi fun u 
pe: Ju ara r? sil?, o si dahun wipe: 
Emi ju ara mi sil? fun Oluwa gbogbo ?da. 132. Ibrahima si sq asQt?l$ r? 
fun awQn QmQ r?; ati Yakuba na 
p?lu. (O wipe) Enyin QmQ mi, 
dajudaju QlQhun ti §a isin na l?$a 
fun nyin, nitorina ? ma?e ku ayafi 
ki? j? Musulumi [1] . 

133. Nje ?nyin ha wa nib? 
nigbati iku de ba Yakuba ti o sq 
fun awQn QmQ r? pe: Kini ?nyin 
yio ma sin l?hin mi? NwQn dahun 14<tiyfi3J &\^&j 
[1] «p mase ku ayafi ki $ je Musulumi» — Itumo eyi ni pe fun gbogbo 
Musulumi, a sa esin Islam lesa. §ugbon pe a gba Islam gegebi isin atipe 
a je Musulumi ko to, ayafi ki o se pe a ntele ofin ati eto Islam ni igbesi 
aiye wa, ki a si ma gbe igbesi aiye Musulumi ododo ki iku to de ba wa. 
Ise sise ni nje Musulumi, ki ise jije Musulumi lenu lasan, Nigbakigba ti 
ife wa ba fori sq ife ofin Qlohun ki a ju ife ti wa sil£, ki a tele ti 
Qlohun, eyi ni nje pe a ju ara wa sil$ fun Qlohun, ti itumo r$ nje 
Musulumi ni ede Larubawa. Suratul-Bakprah 2 Part 1 31 \ *)JL| Y oyUl >J^M» pe: Awa yio ma sin Qlphun r? ati 
QlQhun awQn baba r? Ibrahima 
Ismaila ati Ishaka, Qlphun 
kan§o§o, awa yio j? Musulumi 
(?niti o ju ara r? sil?) fun U. 

134. Ijq kan ni awc?n wQnyi ti 
nwQn ti rekQJa, ti wc?n ni ere i?? wc?n, 
ti nyin si ni ere i?? nyin. A ko si ni bi 
nyin lere ohun ti awQn §e ni§?. 

135. NwQn si wipe: E j? Yahudi 
tabi Nasara ki ?nyin le wa ni Qna 
tara. Sq fun nwQn pe: B?kQ! (awa 
t?le) ?sin Ibrahima, ?niti o duro 
dede, ti ko si ninu awQn ti nwQn da 
nkan pq mQ QlQhun. 

136. 5 wipe: Awa gba QlQhun 
gbQ, ati ohun ti a sq kal? fun wa 
ati ohun ti a sQkal? fun Ibrahima, 
Ismaila, Ishaka, Yakuba ati awQn 
arQmQdQmQ; ati ohun ti afi fun 
Musa ati ti Issa ati ohun ti afi fun 
awQn Annabi lati QdQ Qlphun 
wQn [1] , awa ko ya Qkankan sQtQ 
ninu wc?n awa si j? Musulumi (?niti 
o ju ara sil? fun U). 137. Nitorina bi awQn ba gba 1 [2] §p bj^A&i^i fyl&^lj p- 

/^v^-lit >.i* £^Mlr llSybi^^saijJlSj #/k£# Sp O^S^LJ^o^oo lij 


« > - [I] Awa ki ya okankan so to ninu awon ojis^ tabi Annabi Qlohun. Eyi 
ni o mu isin Islam tayo gbogbo awon isin iyoku nipa pe o ko ni lati 
gba gbogbo awon ojis$ tabi Annabi Qlohun gbo ati gbogbo isin ti o wa 
laiye ayafi ohun ti awon $da fi kun isin ti ki ise isin ni bi o ti wa lati 
odo Qlohun. 

[2] Ohun ti Musulumi gbagbo niyi: Qlohun kansoso ni o wa, On ni o si 
ran awon ojis$ tabi Annabi wa si aiye lati ko awon $da ni ifi? R$, ni 
ohun ti awon $da yio se ti nwon yio wa loju ona tara ti nwon yio le = Suratul-Bakprah 2 Part 1 32 ^ *-£\ T QjAJi Sj ***» ohun ti ? gbagbQ gbQ dajudaju 
nwQn wa ninu Qna tara, gugbQn ti 
nwQn ba §?ri, awQn ni nwQn wa 
ninu iyapa. Nitorina QlQhun yio to 
9 lori wQn. On QlQhun ni Olugbc?, 
OlumQ. 

138. Ir?ro ti QlQhun niyi! Tani 
?niti o dara ninu rir?ni laro to 
QlQhun. QlQhun ni awa nsin. 

139. ^ wipe: £nyin yio haba wa 
jiyan nipa QlQhun? $e On ni Oluwa 
wa ati Oluwa nyin. Ti awa ni i$? 
wa. Ti ?nyin si ni i§? ti nyin. Awa 
ni olufQkansin fun U. 

140. Tabi ?nyin nsQ wipe: 
Dajudaju Ibrahima ati Ismaila ati 
Ishaka ati Yakuba ati awQn 
arQmQdQmQ j? Yahudi abi Nasara? 
Sq wipe: pnyin ni ? ha ju ni imQ 
tabi QlQhun? Tani ha §e abosi ju 
?niti o fi ?ri ti o mb? lQdQ r? lati 
QdQ QlQhun pamQ 1q? QlQhun ko 
nigbagbe ohun ti ?nyin n§e. 

141. Ijq kan ni awQn wQnyi ti 
WQn ti rekQJa. Ti WQn ni ere i§? 
WQn. Ti nyin si ni ere i§? nyin. A ,<J>\ V lo^j-Jifii 


!>y+&%c£j fifck\ fc\> C2&5 <OJ\ Uj 4$\ ^J^d JUf; ft (M QjU «>U-^ JA.au 


= jere aiye ati 9 run. A nfl awon $ko isin wonyi kg won lati iran de 
iran g?g?bi oye ati imo won ba ti to. Awon $ko isin wonyi de opin ni 
asiko Mohammad Ki ik$ Oluwa ati ola R$ ki o ma ba a Qlohun si so 
oruko isin na ti awon oji$e ti fi nko ni lati igba ti aiye ti ?? ni Islam. 
Ni asiko ti Annabi Muhammad (Suratu V. aya 3). Ni kukuru ohun ti 
Musulumi gbagbo jasi bayi: Qlohun kan, isin kan, awon oji$e Qlohun 
kan ni apapo won ati awon $da kan ni apapo won. Suratul-Bakprah 2 Part 2 33 T *>A-I T IjlS\ *jy* ko si ni bi nyin lere ohun ti nwc?n 
?e ni??. 

142. Awqii omugQ ti nb? larin 
aw(?n enia yioma wipe: Kini yi wc?n 
pada kuro ni ibuk(?jusi wQn [l] , ti 
nwpn ti wa t?l?? Wipe: Ti Qlphun 
ni ibuyp ati ibuwp orun, On a ma 
tp s'pna ?niti On ba f? lp si pna 
tar a na. 

143. Bayi gan ni Awa si ?e nyin 
ni ijp ti o $e dede [2] , nitori ki ? le j? 
?l?ri fun awpn enia na ati ki oji$? le 
j? ?l?ri ?nyin na, A ko si ?e 
ibukpjusi ti ? wa ni nkankan bi-ko- 
?e ki Awa le mp ?niti o t?le oji?? na 
yatp si ?niti o p?hinda lori gigiris? 
r?, dajudaju o j? ohun ti o ?oro, 
ayafi fun awpn ?niti QlQhun ti tQ 
s'pna. QlQhun ki yio si fi igbagbp 
nyin [3] rare; dajudaju QlQhun j ? 
Oninu-ire ati Alanu si awpn enia. 

[1] Qrp ti a pe ni ibukpjusi yi ni Qiblah, ibi ti awpn Musulumi ndojukp 
nigbati nwpn ba nkirun. Iyipada ibukpjusi ti awpn alaigbagbp ntpka si ni 
eyiti o $ele nigbati awpn Musulumi de Medina lehin pdun kan ti wpn ti 
kuro ni Mekka. A ni lati kiyesi i pe nigbati Annabi wa ni Mekka on a ma 
dojukp pkankan mpsalasi ti mbe ni Jerusalem ti a mpe ni Baitul-Makdis, 
$ugbpn nigbati o de Medina nibi ti awpn Yewudi ni agbara; Qlphun pa§e 
fun u ki o ma dojukp pkankan mp§ala§i abiyi na ti mbe ni Mekka ati pe 
ibe ni yio ma je Qiblah r? ati ti awpn pmp ehin r<? nibikibi ti nwpn le wa. 
[2] «Wasat» ni a tunmp re si dede ninu ayah yi nitoripe awpn Musulumi ni 
ijp ti o §e dede niwaju Qlphun. «Wasat» ma tun nje ohun ti o wa larin ti 
ko ya si ptun ti ko ya si osi. Nipa fifi Kaaba $e Qiblah fun awpn 
Musulumi, Qlphun fi han pe awpn ni ijp na ti Ibraheem ti gbadura fun, 
awpn si ni yio jogun ibukun ti Qlphun §e ileri r? fun Ibraheem. 

[3] Awpn oni-tafsiri miran ntump «igbagbp yin» ti o wa nibiyi si «irun 
yin», eyiti e ti nki nigbati e ndojukp Baitul Makdis ni Jerusalem. Suratul-BakQrah 2 Part 2 34 Y *yJL| T o JLJI bj&+*i 144. Nitotp, Awa ri yiyi ti o nyi 
oju r? si sanmp [l] , nitorina Awa yio 
mu q yipada si ibuk<?jusi kan ti yio 
dun mQ q ninu; ma kp oju r? si 
agbegbe MQsalasi Abiyi na, ni 
ibikibi ti ? ba si wa, ? ma k(? aw<?n 
oju nyin si agbegbe r<?, dajudaju 
awpn ti A si fun ni tira na mc? daju 
pe ododo ni i $e lati qAq Oluwa 
wpn, Qlphun ko si j? Onigbagbe 
nipa ohun ti nw<?n n?e. 

145. Ko-da, bi o ba til? nmu 
ayah kpkan t<? aw<?n ti a fun ni tira 
na 1q, nwpn ki yio t?le ibuk<?jusi r?, 
iwQ papa ki yio t?le ibuk<?jusi w<?n, 
apakan w<?n ki yio si t?le ibukgjusi 
apakan [2] , bi o ba si t?le iff-inu 
w<?n, l?hin imc? ti o ti de wa ba<?, 
dajudaju iwQ nigbana yio ma b? 
ninu awpn alabosi. 

146. Aw<?n ti Awa ti fun ni tira 
mQ Q g?g?bi nw<?n ti mQ Qmp w<?n, 
dajudaju awpn ijp kan ninu wpn si 
nfi ododo pam<?, b?ni nw<?n mQ. 

147. Ododo na wa lati Qd(? 
Oluwa r?, nitorina ma $e j? ara 
aw<?n oniyemeji. 


x^ *^i\ . f^ . - -T .- , - >> ~ tfj£^6*!?^$ifcjctf i^" [1] Yiyi ti Annabi nyi oju r? si agbegbe sanrng tpka si wipe on nreti a§? ati 
itgs'gna Qlghun nipa Qiblah (ibudojukc?) tabi ibiti on yio ma k^jusi kirun. 
[2] Botil? j?pe awgn Y^wudi ati awpn Nasara nka Jerusalem si akori 
ibujpsin wpn, ?nu w<?n ko kosi pe o j$ Qiblah tabi ibukQJusi wQn 
nitoripe awgn Nasara ma doju kg Gabasi nigbati nwgn ba ngbadura. 
B^ni ofin Musa ni awpn Y^wudi ati awpn ?l?sin miran bi iru WQn t?le; 
§ugbgn sib^sib? $nu wgn ko ko si ibukgjusi kanna, nitori iyapa ti mb? 
larin wpn. Suratul-BakQrah 2 Part 2 35 Y +£\ Y SyUI \jy* 148. I^nikpkan (ninu awpn 
?l?sin) ni o ni ibukpjusi ti ndojukp, 
nitorina ? tara gbawaju ninu i$? 
rere nibikibi ti ? le wa, Qlphun yio 
mu gbogbo nyin wa papp; dajudaju 
Qlphun j? Alagbara lori ohun 
gbogbo [1] . 

149. Lati ayekaye ti o si ti le 
jade wa, doju r? kp pgangan 
Mpsalasi Abiyi na. Dajudaju o si j? 
ododo lati pdp Oluwa r?, Qlphun 
ko si je Onigbagbe nipa ohun ti ? 
n$e. 

150. Ni ayekaye ti o ba si ti jade 
wa, doju r? kp pgangan Mpsalasi 
Abiyi na, ati nibikibi ti ? ba si wa, 
£ doju yin kp pgangan r£ nitori ki a 
wijare ma ba ma b? fun awpn enia 
le nyin lori, ayafi awpn ti nwpn $e 
abosi ninu wpn; nitorina, ? ma $e 
b?ru wpn, Emi ni ki ? si b?ru ki 
Emi si le ba $e a$epe ore Mi fun 
nyin ati ki ?nyin le ba mp pna tara [2] 


^ '*-'„' *'"%': s**" 9 -' , ^" 

-J^o*' Oo^i^ ,^i^ 


[1] Itumo ayah yi ni wipe Qlohun fe lati so gbogbo awon Musulumi di 
kan tabi ijo kan, nitorina On fe ki gbogbo won patapata ma dojuko 
ibikansoso ki won fi ohun asureba won se okansoso ki won si ni akori 
ibujosin kansoso ti won yio ma dajuko nibikibi ti nwon ba wa, ki eyi si 
je igbekal^ eto ije omo-iya kansoso larin awon Musulumi ni gbogbo 
agbaiye. Idi eyi ni o mu Anabi Mohammad (Ki ik e ati ola Oluwa ki o 
ma ba a) wipe: c Ma se pe eniti e jo nkojusi Qiblah kanna ni alaigbago». 

[2] «Asepe ore Mi» ti Qlohun wi nihin ni mimus^ tabi sisika awon ileri 
ibukun ti Qlohun se pelu Ibraheem nipa awon aromodomo Ismail, bi o 
ba se ibomiran ti ki nse Kaaba ni a se ni Qiblah fun Anabi ni, ibaje 
ohun awijare ti awon Yewudi ati awon Nasara ma mu dani lati ma fi se = SuratuI-BakQrah 2 Part 2 36 Y »)JL| T a «aJI oj «**> 151. G?g? bi Awa ti ran oji?? si 
nyin lati ara nyin ti nke awQn ayah 
Wa fun nyin, ti o si nfQ nyin mc?, ti 
o si nkQ yin ni tira na ati QgbQn- 
ijinl?, ti o si nkQ nyin ni ohun ti 
?nyin ko niQ t?l?. 

152. Nitorina, ? ranti Mi, Emi 
yio si ranti nyin, e si ma dup? fun 
Mi, ? ma si s? aimore si Mi [l] . 

153. Mo pe ?nyin ti ? gbagbQ ? 
ma tQrQ iranlQWQ p?lu sum ati 
irunkiki, dajudaju QlQhun mb? 
p?lu awQn onisuru [2] . 

154. ^ ma si §e ma sq nipa awQn 
ti a pa ni oju-pna QlQhun pe oku ni 
WQn, agb?dQ, o, alaye ni WQn, 
sugbpn ?nyin ko roye ni [3] . 


^ l<^= Ojj &$* f^5^ 

= atako ati ijiyan fun Anabi, nitoripe nigbana ileri ibukun ti QlQhun se 
fun Ibraheem ati asQtel? na iba kan wa lai mu se; sugbQti nigbati ileri 
ibukun ti a se fun Ibraheem ati isQtel? na di ohun ti a muse, (ti a si 
sika), ki yio si enikan ti yio se atako itiq ayafi awQn alabosi. 
[1] Qna ti enia le ma fi ranti QlQhun ni ki on ma fi iyin ati ogo fun 
oruko R$, ki on si ma fi tQWQtQWQ t^le ofm ati Qna R$ pelu irel? ati 
iteriba. Qna ti QlQhun si ma fi ranti enia ni pe On ma rQ ojo ibukun 
ati anu R? le e lori. 

[2] MQsalasi Abiyi ti mbe ni Mekka ti wa Iqwq awQn QsebQ, sugbQn 
mQsalasi na ni QlQhun si wa sq di Qiblah awQn Musulumi. A si ti se 
ileri fun awQn Musulumi pe mQsalasi yi yio di ti WQn laipe ti a o si ko 
gbogbo awQn orisa ti awQn QsebQ na nsin ninu r$ kuro. $ugbQn ki eyi 
to je be awQn Musulumi na papa ni lati ma tQrQ iranlQWQ lQdQ 
QlQhun, ki nwQn ma kirun, ki nwQti si ma se suru ati ifarada, ki 
nwQn si duro sinsin gege bi Qkunrin nigbati adanwo ba de. 
[3] Bi a ba tile pa awQn ti nwQn fi emi WQn jin nitori ki ododo le ba ye 
laiye, nwQn ki nse oku. Gege bi ododo ti ma aye ti irQ si manku, ohun 
ti nwQn fi emi WQn jin le lori koku, ko-da bi a ba tile pa WQn si Qna = Suratul-BakQrah 2 Part 2 37 >& T o JLJI ojj~* 155. Dajudaju Awa yio si ma 
dan nyin wo p?lu nkan bi ?ruj?j? 
ati ebi ati idinku dukiya ati awQn 
?mi ati awQn eso. $e'rohin idunnu 
fun awQn onisuru, 

156. AwQn ti i ma wi nigbati 
adanwo ba kan wQn, pe; Dajudaju 
ti QlQhun ni awa i ?e, QdQ R? ni 
awa yio si pada si [1] . 

157. AwQn wQnyi ni ibukun ati 
anu mb? fun lati QdQ Oluwa WQn, 
awQn wQnyi si ni nwQn j? ?niti o 
mQna tara. 

158. Dajudaju Safa [2] ati Marwa 
= ododo tabi si ona Qlohun Awon ti nwon fi emi jin si ona Qlohun 
yio ma wa laye titi ni ogba alijanna awon ti won je oku ni awon ti 
nwon ku sinu ogberi ati ope ati ai§ ododo ati ebo §i§e. 
[1] «Qdo Qlohun ni awa ti wa odo R^ la o si pada si» je pro ti o dara ki 
o ma jade lenu Musulumi nigbati adanwo ba de ba a. Ko si adanwo tabi 
arito kan ti o le ko idamu ba awon emi Musulumi ododo nitori ohun ti o 
leke okan won ju igbadun lasan ti aiye yi lo. Nitorina o dara pupo fun 
Musulumi ododo ki o ma wi gbolohun na ti ofo emi tabi ti dukia ba kan 
a. «Inna lilahi wainna ilehi rajiuu na». A§a ti odara ni eyi je. 
[2] Safa ati Marwa je awon oke meji ni ilu Mekka. Aye yi ni Hajara Iya 
Ismaila po§e§e lo siwaju, sehin ti o n§e adura si Qlohun fun omi fun 
omo owo r$ Ismail nigbati o wa ni on nikan §o$o pelu omo r$ ninu 
a§al<?. Nibiti oti nwa omi kiri yi ni adura r$ gba, ti o gbe oju s'oke, o si 
ri odo kekere kan (Zamzam) ti o n§an, o si fun omo na mu. Ayah yi ko 
wa ni eko sum ati ifi gbogbo igbekele wa si Qlohun ni asiko i§oro. Idi 
r? niyi ti awon eniti o ba lo si ile Qlohun ma fi npo§e§e ni aye yi lati 
ran ara won Teti eko pataki yi. Omi ti ojade fun i§ele yi ni omi 
«Zamzam» ti awon Al-haji ati awon al-haja ma mu bo lati ile Oluwa. 
Ijiko keji ti ayah yi ko wa ni wipe awon o§ebo ninu awon Larubawa 
ni igba kan nsin ori§a meji ni aye mejeji yi (Safa ati Marwa). Awon 
Musulumi wa nberu wipe boya ki n§e eto fun won lati ma §e isin 
ipp? e ? e n i a Y e ori§a. $ugbon ayah yiko wa wipe aniyan ti afi §e nkan = Suratul-BakQrah 2 Part 2 38 Y *)JL.| T JLJI 6 j a*a> wa ninu awQn ami QlQhun, ?nik?ni 
ti o ba rin irin ajo 1q si ile na ni 
asiko Haj tabi ti o 1q b? ? wo ni 
igba miran, kosi ??? fun u, bi o ba 
tq kiri ka wQn. £niti o ba si 
fmuf?dQ ?e rere nitotQ. £ni ti nsan 
ore ni QlQhun, OlumQ si ni. 

159. Dajudaju awQn ti o fi awQn 
ohun ti A sQkal? ninu ?ri ododo ati 
itQSQna pa mp l?hin igbati Awa ti 
?e ala-ye r? fun awQn enia ninu tira 
awQn WQnyi ni Oluwa yio ??bi le, 
awQn ??bi??bi [l] yio si s?bi le WQn 
p?lu. 

160. Ayafi awQn ti nwQn 
ronupiwada, ti nwQn si wa n?e 
atun?e awQn ohun ti nwQn ti ?i?e, ti 
nwQn si ?e ifihan otitQ, awQn WQnyi 
ni Emi yio gba ironupiwada WQn 
nitoripe Emi ni Olugba 
ironupiwada, Alanu. 

161. Dajudaju awQn ti ko 
gbagbQ, ti nwQn si ku nigbati nwQn 
j? alaigbagbQ, lori awQn WQnyi ni 
egun QlQhun mb? ati ti awQn 
MQlaika ati awQn enia patapata. 


&^\ > f^y&\$&&£i\ 

= ni a mafi da wa l'ejo, ki nse ilo odi ti awon enia miran nlo aye na. 
Ti wa ni ki a sq ibe di mimo pada, ki a si ma se mimo nibe gegebi o ti 
wa ni mimo ni ipile qjq. 

[1] Awon s'ebis'ebi WQnyi ni Molaika ati enia. pnikeni ti o ba mo 
ododo esin ti o si fi pamo ibi lati pdo Qlohun yio sokal^ le lori nipe 
yio jina si Qlohun ati si ore ati anu R£ ti esin ma nmuwa fun eda. Ibi 
ti awon Molaika ni eyi ti o ma nwa ba eda nipa pipadanu emi ise rere 
ti awon Mplaika je ap^re r$. Ibi ti awon eda ni wipe awon eda ko ni 
soro rere si eniti o je Qta Qlphun. Suratul-BakQrah 2 Part 2 39 T p£\ t s^aJi ijj** 162. Nwqii yio ma gbe inu r?, A 
ko ni i ?e iya na ni fufuy? fun wQn, 
b?ni ko ni si isinmi fun wc?n. 

163. QlQhun Yin, QlQhun 
kan$o$o ni; kosi QlQhun miran 
ayafi On, AJQk?-aiye, A?ak?-Qrun. 

164. Dajudaju ninu ?i?e ?da 
sanmQ ati il?, ati iyipada oru ati 
Qsan ati awQn Qk<? ti nwQn nrin 
gere lori okun p?lu ohun ti o n?e 
anfani fun awQn enia ati ohun ti 
QlQhun nsQkal? lati sanmQ ni omi 
ojo, ti O si fi nji [l] il? l?hin iku r?, 
ti O tan awQn ?ranko ni ori§iri§i ka 
si ori r?, ati yiyipada at?gun ati 
??ujo ti A t?ba larin sanmQ ati il?. 
Dajudaju ninu awQn nkan WQnyi 
awQn ami ariwoye wa fun awQn 
enia ti o ni lakaye. 

165. O si mb? ninu awQn enia ti 
nwQn mu awQn nkan miran (ni 
isin) laij? QlQhun ni ?gb?ra 
(QlQhun); nwQn nf?ran wQn g?g?bi 
nwQn i ba tif? QlQhun, sugbQn 
awQn ti nwQn gba QlQhun gbQ 
l'ododo le-koko ni if?ran si 
QlQhun; kiba si $e wipe awQn ti o 
$e abosi le ri nigbati nwQn yio ri 
iya, pe gbogbo agbara ti QlQhun ni 
ati pe dajudaju QlQhun le-koko 
ninu iya. 


y* Cjt d*-^ \ot*& J/^ J S 1 ^ \ r^X+i TO J JuJf Jo -uS *k\ cAj &~^>. *& ~oy& \ [1] «Nji ile lehin iku r$» - itumo eyi ni wipe ojo ti o nrin il? ti o si nmu 
ohun ogbin jade. Suratul-BakQrah 2 Part 2 40 Y ^JLI Y S^aJI >j^ 166. Nigbati awpn ti a t?le ba 
yago fun aw<?n ti nw<?n nt?le WQn, 
ti nwQn si ri iya, ohun ti o so w<?n 
P9 yio si ja. 

167. AwQn ti o t?le WQn yio si 
wipe iba?epe ipada si aiye mb? fun 
wa, awa kiba k(? wpn sil? g?g?bi 
nw<?n tikQwa sil?. Bayi ni QlQhun 
yio fi i?? wQn han WQn ni ofo fun 
w<?n, nwpn ko si ni jade ninu ina. 

168. £nyin enia, ? ma j? ninu 
aw<?n ohun ti o t<? ti o si dara lori 
il?, ? ma si ?e t?le ipas? e?u; 
dajudaju on j? Qta ti o han 
(pQny<?nhun) fun yin. 169. Yio ma sun yin si i?? ibi ati 
iwa ibaj? ati ki ? le ma sq ohun ti ? 
ko mQ nipa QlQhun. 

170. Nigbati a ba sq fun w<?n pe: 
£t?le ohun ti QlQhun sq nwQn a 
wipe: B<?kQ, awa nt?le ohun ti a ba 
Iqwq awQn baba wa. Kinla! B?ni 
awQn baba WQn ko ni oye kan, 
nwQn ko si ni itQSQna. 

171. Apejuwe awQn ti nwQn ?e 
aigbagbQ dabi apejuwe ?niti o nke 
pe ohun ti ko gbQran, afi ipe ati 
igbe, aditi, odi, afoju niwQn; nwQn 
ko si ni lakaye. 

172. Enyin ti ? gba QlQhun gbQ 
lododo, ? ma j? ninu awQn ohun ti «j^^^ i^^==»\_^i*^^^l i QLls Sura tul- Ha k(> rah 2 Part 2 41 Y *_)JL| T Oj^il Oj^mi o dara ti A pa lese fun yin, ki ? si 
ma dup? fun QlQhun ti o ba j? wipe 
On ni ?nyin nsin. 

173. Dajudaju O ?e ni ewQ fun 
yin oku [l] mbete ati ?j? ati ?ran 
?l?d? ati ohun ti a pe orukc? miran 
le lori yatQ si ti QlQhun. $ugb(?n 
?niti inira ba mu (j??), tiki i §e if? 
inu r?, ti ki i si $e ikQJa ?nu ala, ko 
si 959 fun. Dajudaju Alaforiji ni 
QlQhun, Alanu si ni. 

174. Dajudaju awQn ti o fi ohun 
ti QlQhun sq kal? ninu tira pamQ, ti 
nwQn si nta ni owo pQku, awQn 
WQnyi ko j? nkankan si inu WQn afi 
ina; QlQhun ko si ni ba WQn SQrQ ni 
qjq igbende, b? si ni ko ni fQ WQn 
mQ. Iya ?l?ta-elero ni o si mb? fun 
WQn. 

175. AwQn WQnyi ni awQn ?niti 
nfi Qna mime? ra i§ina, ati aforiji ra 
iya. Bawo ni nwQn yio ti ni ifarada 
ina to! 

176. Eyi ri b? nitoripe dajudaju 
QlQhun ti sq Tira na kal? p?lu 
otitQ, ati wipe dajudaju awQn ?niti 
o ba ?e iyapa ?nu si Tira na wa 
ninu itako ti o ga. 

177. Kosi ifiQkansin nipa ki ? yi 
oju nyin si iha gabasi ati (iha) 
yanma; ?ugbQn ifQkansin (on) ni 


[1] «Oku-mbete» - Itumg eyi ni ohun ti o ku fun ara r?. Suratul-BakQrah 2 Part 2 42 r *jjLi T JUI Ojj^y ?niti o gba QlQhun gbp, ati pjp 
ik?hin ati awpn Mplaika ati tira na 
ati awQti anabi ati pe o fi owo tpr? 
nigbati on na ni if? si i (owo) (abi o 
tpr? nititori if? R?) fun $ni-isunmp 
ati pmp-orukan ati awQn alaini ati 
pmp ori irin-ajo ati awpn a tprpj? 
ati fun irapada awpn ti mb? ninu 
igbekun ?ru, ati kikirun dede, ati 
zaka yiyan, ati awc?n olu-mu a 
dehun wpn §? nigbati nwpn ba §e 
adehun, ati awpn oni sura nigba 
inira ati ippnju ati ni asiko ogun. 
AwQn wQnyi ni ?niti o §e ododo, 
awpn wpnyi si ni olub?ru [1] 
(Qlphun). 

178. pnyin ti 9 gbagbp; A pa 
igb?san la§? fun nyin nipa ipania: 
Qmpluwabi fun pmpluwabi ati ?ru 
fun ?ru ati obirin fun obirin [2] ; 
§ugbpn ?niti a ba §e idariji 
nkankan fun lati pdp pmp-iya r? (ti 
a pa enia r?), nigbana tit?le ofm 
(sisanwo ?j? lo kan) g?g?bi ?tp owo 
ni a o san fun u p?lu daradara; eyi 
J9 igbefuy? ati anu lati pdp Qlphun 
nyin, §ugbpn ?niti o ba kpja ?nu 


W^ it [1] - Ayah yi kg ni pe igbagbp tabi irun-kiki nigba gbogbo lai si i$$ 
rere, asan ni, b^ni i§e rere wpnyi lai si igbagbp pe pkan§o§o ni Qlphun 
ati pe oji?$ R$ ni Anabi Muhammad (ki ik$ ati pla ki oma ba a) ati 
irun-kiki asan ni. Itump yiyi oju si gabasi ati yanma ni pe didojukp 
Qiblah kirun nikan lai si i§^ ko le gba ni la. 

[2] Itump «pmpluwabi fun pmpluwabi» ni pe pmpluwabi ti o ba pania, 
yala pmpluwabi tabi $ru tabi obirin ni o pa, $mi pmpluwabi ti o pania 
ni a o pa dipo r$ fun igb^san. Ti ?ru ba pa $ru ^ru na ni a o padi. Suratul-BakQrah 2 Part 2 43 Y >y}A T o JLJl Sj a** ala (ofin) l?hin eyi, nj? iya elero 
mb? fun u. 

179. I$?mi mb? fun nyin ninu 
igb?san, ?nyin ti ? ni lakaye, ki ? 
ba le $Qra nyin. 

180. A $e ofin le nyin lori (pe) 
nigbati iku ba de si Qkan ninu nyin, 
bi o ba fi dukia sil?, asQt?l? fun 
awQn obi mejeji ati awQn ibatan 
p?lu daradara j? ?tQ fun ?niti nb?ru 
QlQhun. 

181. $ugb<?n ?niti o ba yi i pada 
l?hin ti o ti gb<? q (sieti), nigbana 
?$? r? mb? lQrun awQn ?niti o ba yi 
i pada nikan; dajudaju QlQhun ni 
OlugbQrQ, Oluni-imQ. 

182. $ugbpn ?niti o ba ni ifoiya 
iwa-abosi tabi iwa-??? si ?nitosQ 
aspt?l?, nj? ki o $e atun$e larin WQn 
kosi ?$? fun u; dajudaju QlQhun ni 
alaforiji, Alanu. 

183. £nyin ti ? gbagbc?! A $e aw? 
ni pranyan le nyin lori g?g?bi A ti 
$e e ni Qranyan le awQn ?niti o 
$iwaju nyin lori ki ?nyin le b?ru 
(Qlphun) [1] . 

§p ^f *~£ a$\ oVi *jl J^j rJU^Uuj 5) ,11 OT j_yaJo [1] Aw? gbigba j? ohun ti Qlphun $e ni pranyan fun awpn oji$? R? ti o 
§iwaju g?g?bi O ti §e e ni pranyan ninu Islam §ugbpn aw? ti awpn ero 
i§aju ngba ko ni idi ati eto pataki g?g?bi ti Islam. Ninu Islam ni ?kp, 
eto ati idi ti o jinl? fun aw? gbigba pari si. Idi ti awpn ?l?sin i§aju fi 
ngbaw? ni pe bi ibanuj? tabi idamu ba ba wpn. §ugbpn nitori ki a le 
paiya Qlphun lati §e if? R? ni O §e §e aw? ni pranyan fun Anabi wa : Suratul-BakQrah 2 Part 2 44 T *^JL| T SyUl OJ^M. 184. Fun awpn pjp ti o ni onka 
ni; ?ugbpn ?niti o ba n?e aisan [1] 
tabi ti mb? lori irin-ajo ninu nyin, 
(yio san aw? na pada ninu) onka 
awpn Qjp miran; ati fun awpn ?niti 
o ba ni lara ki wpn ?e irapada nipa 
bibp alaini yo; ?ugbpn ?niti o ba 
finuf?dp ?e ore kan eyini ni o dara 
julp fun u; ati pe ki ? gba aw? ni o 
dara-ju fun nyin bi ?nyin ba mc). 

185. 0?u «Ramadhana» ni eyiti 
a sp Al-Kurani kal? ninu r?, ilana 
ni o j? fun awpn enia ati ?ri ododo 
ti ilana-otitp na ati ipinya (ododo 
p^lu irp); nitorina ?nik?ni ti o?u na 
ba ?e oju r? ninu nyin, nj? ki o gba 
aw? ninu r?; ?niti o ba n?e aisan 
tabi ti o mb? lori irin-ajo (yio san 
aw? na pada ninu) onka awpn pjp 
miran. Qlphun nf? irprun p?lu nyin 
ko si f? inira fun nyin, ki ? si ?e 
a?epe onka na, ki ? ba le ?e agbega 
fun (orukp) Qlphun nitori pna ti O 
fi mp nyin ati ki ?nyin le ma ?e 
9P?. 

186. Nigbati awpn ?rusin Mi ba 
bi p lere nipa Mi, dajudaju Emi 
mb? ni tosi; Emi nj? ipe olupe-ipe f > >'. .\'S\»". '>'. {•'. ' < ST- '< O^J-^i \ a^Jj J_>J \X£jS \ uLs^j^^j, 
4.»- ya jft^JSJ 1 ^-^ JLyU* ^j^S jL3yJ \j >^:-*^ 


d*j; 


= (ike ati pla Qlphun ki o ma ba a) ati gbogbo Musulumi, ati ki a le 
mp inira ebi nigba ayo ati ki awpn ti orije le mp inira awpn ti ebi npa 
lati se anu wpn. 

[1] Ati abo-yun ati abiyamp ti o nfun pmp lpmu ati arugbo ti ko ni 
agbara lati gbaw? mp wpnko ni gba aw? lasiko r£. $ugbpn wpn o san 
pada gege bi Qlphun ti se alaye sisan r?. Suratul-BakQrah 2 Part 2 45 r *jjLi r s^iJi »j^- nigbati o ba pe Mi, nitorina ki 
awpn na ma j? ipe Mi, ki nwpn si 
gba Mi gb<? ki nwpn le ba mQ Qna 
ti otp. 

187. A ge oru aw? ni ?tp fun 
nyin lati sunmp awpn aya nyin; a?p 
ni nwpn j? fun nyin, ?nyin na si j? 
a?p fun wpn, Qlphun mQ pe e ge 
abosi fun $mi-ara nyin [1] , nitorina 
O §i ju anu wo nyin, O si §e 
imojukuro fun nyin, nitorina 
nisisiyi ? sunmp wpn, ki ? si wa (lati 
?e) ohun ti Qlphun pa lag? fun nyin, 
ki ? ma j?, ki ? si ma mu titi iyatQ 
owu funfun si owu dudu yio fi han 
fun nyin ni af^mpjump owurp, 
l^hinna ki ? ge a?epe aw? na titi di 
al?, ? ko si gbpdQ sunmp wpn, 
nigbati ? ?e atipo sinu mpsalasi; 
iwpnyi ni ?nu-ala (ofin) Qlphun 
nitorina ? mage sunmp q, bayi ni 
Qlphun ?e alaye awpn ayah R? fun 
awQn enia ki nwQn ba le b?ru. 

188. 5 ko gbpdp j? ohun ini nyin 
larin ara nyin p?lu eru ati lati mu 
ninu r? fi wa Qna (are) lpdp awpn 
onidaJQ ki ? ba le j? apakan gun 
ninu ohun ini awpn enia p?lu iwa 
?Se, b?ni $nyin mQ. A^ {HrL*J <4 L^j^j 
[1] Ni akoko awon Sabe ki i sunmo awon aya nwon ni oru inu aw? ati 
osan r$ papa nigbati nwon ba wa ninu aw?, b?ni a§a awon Y^wudi ati 
Nasara ni, ati pe o j? ohun ti yio mu inira wa, nitorina ni aya yi se 
spkal? lati ko wa ni $ko nipa r$. Alai sunmo awon aya won ni oru yi 
ni «abosi» ti nwon §e, nitoripe kosi pro b? ninu Al-Kurani. Suratul-BakQrah 2 Part 2 46 Y *>U T o^aJI Oj^. 189. Nwqii yio bi 9 lere nipa 
ilete o$u [11 wipe: WQn j? akoko ti a 
yan fun awpn enia ati (fun) Haj; ki 
i ?e iwa rere pe ki e gba ?hin-ikule 
wq ile; gugbQn iwa rere ni ki enia 
b?ru QlQhun ki ? si ma a gba ?nu 
Qna wq ile; ki ? si b?ru QlQhun ki ? 
ba le jere. 

190. Ki ? si ma ba (wQn ja) l'oju 
Qna QlQhun awQn ?niti o nba yin 
ja [2] , ?ugbQn ki ? ma$e rekQJa ala, 
dajudaju QlQhun ko f?ran awQn ti 
o nrekQ ja ala. 

191. Ki $ si ma pa [3] WQn 
nibikibi ti qwq nyin ba t? WQn, ki ? 
si le nwQn jade nibiti nwQn ti le 
nyin jade; idamu buru ju pipa 1q. 
§ugbQn ki ? ma $e ba WQn ja ni 
MQsalasi MimQ ni titi nwQn yio fi 
ba nyin ja ninu r?. Bi nwQn ba ba 
nyin ja ki $ pa nwQn. Eyi ni ?san 
awQn alaigbagbQ. 

192. $ugbQn bi nwQn ba d'^kun, 
dajudaju QlQhun ni Alaforijin, 
Alanu. 


x c > ,^ - * > ^t^ ^ ■'^'■".-s/ ' 'fS^ -»>*>• Zs*''' ' O^Uf^^O^ [1] Awon ti a pe ni ilete osu ninu won ni osu ti awon Larubawa ya si 
mime); nwon ki i jagun ninu awon osu na. Awon osu wpnyi ni Rajab, 
Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja ati Muharam. Ninu apakan awon osu mer^rin 
wonyi ni a ma nse abewo aye mimo gbogbo ni Mecca ti a npe ni Haj. 

[2] Ayah yi je okan ninu awon ti a koko sqkal^ nipa eyiti a gba awon 
Musulumi laye lati ba awon ti o ba gbe ija ko won ja. O si tun ban 
ninu ayah yi pe ogun idabo bo esin ni awon Musulumi nja. 

[3] Bi ogun ba ti be sil£ a le pa awon ota nibikibi ti a ba ri won. Suratul-BakQrah 2 Part 2 47 t *>LI t s^Jl s jj— 193. Ki ? si ma ba nwpn ja titi ti 
ki yio fi si idamu mp ti ?sin yio si 
wa (ni ominira) fun Qlphun. 
§ugbpn bi nwpn ba d'?kun (ija), 
nigbanna ko gbpdp si igbogun ti 
ayafi si awpn alabosi [1] . 

194. 0?u mimp fun o?u mimp [2] , 
ati pe awpn pwp ni igb?san. 
Nitorina ?nik?ni ti o ba kpja ?nu- 
ala si nyin, ki ?nyin na kpja ?nu-ala 
si i g?g?bi iru ikgja ?nu-ala ti o ?e 
si nyin; ki ?si b?ru Qlphun ki ? si 
mp dajudaju pe Qlphun mb? p?lu 
awpn olub?ru (Qlphun). 

195. Ki ? si mana ohun-ini si 
oju-pna Qlphun, ki ? ma si $e fi 
pwp yin fa iparun [3] , ki ? si ma ?e 
rere; dajudaju Qlphun f?ran awpn 
ti o n$e rere. 196. Ki ? si ?e a?epe (i??) Haj [4] 
'^Jji\ \j jrJ^J j Is mI dj^i \j p3-\ 1^5 \j [1] Ero pataki gan ti a fi gba awon Musulumi laye lati ja ogun tubo 

han gbangba nihin pe ki ominira le wa fun $sin ni, ki olukuluku le ma 

$e $sin ti o j$ $sin otito ti o si le ti ipa r$ ri igbala. 

[2] Bi awon ota ba gbe ija ko awon Musulumi ninu awon o$u mimo ki 

awon na ba won ja. 

[3] G^g^bi o $e j$ pe ogun idabobo ara-^ni ni inawo ninu, a fun awon 

Musulumi ni amoran lati dawo sinu apo owo ogun ti a pe ni inawo si 

oju-ona Qlohun. Bi won ba kiina lati $e iranlowo owo fun idabo bo ara 

won, nwon yio fi owo ara won fa iparun. 

[4] Isin Haj tabi irin-ajo mimo lo si Mekka ni ipari opo $sin Islam marun. 

Lo wo ayah 197 titi de 203 nipa oro Haj. Akoko ninu opo $sin Islam 

mararun nipe: Kagba Qlohun ni Qkan $o$o atipe Anabi Mohammad 

Oji$$ R$ ni, ekeji ki a ma ki irun wakati mararun lojojumo, $k$ta ki a 

ma yan saka ni odo dun ninu qro wa, $k$rin ki a ma gba aw? Ramlana, 

Ekarun ki arin irin ajo losi ile Oluwa ti a ba ni agbara Haj. Suratul-BakQrah 2 Part 2 48 T *)JL| T s^aJi °jj~» ati Umura [1] fun Qlphun. $ugbpn 
bi a ba se yin mp pna, ki ? fi ohun 
ti o ba rprun ni pr? (ran??), ki ? ma 
si $e fa (irun) ori yin titi ti pr? na 
yio fi de aye r?. $ugbpn ?nik?ni 
ninu yin ti o ba $'aisan tabi ti ori 
ndun u, ki o ?e irapada nipa 
(gbigba) aw? tabi sara tabi ?ran- 
pipa. Nigbati ? ba si ti fi pkan bal? 
(ninu ewu), ?nik?ni ti o ba pa 
Umura pp mp Haj, ki o fi ohun ti 
o ba rprun $e itpr? anu. $ugbpn 
?nik?ni ti ko ba ri (ohun ti yio fi $e 
itpr?) ki o gba aw? pjp m?ta ni Haj 
ki o si gba meje nigbati o ba pada 
(de ile), eyi yio j? (aw? pjp) m?wa 
perepere eyi wa fun ?niti ko si ?bi 
r? ni Mpsalasi-Mimp. Ki ? b?ru 
Qlphun ki ? si mg daju pe Qlphun 
le koko ni iya. 197. Haj ?i?e ninu awpn o?u ti a 
mp ni [2] ; nitorina ?nik?ni ti o ba 
pinnu lati ?e Haj ninu wpn, ko 
gbpdp sp prp ispkusp, ko si gbpdp 
si ebu b?ni ko gbpdp si ija t3] ni "*.'-'*•£ < \T<\' C S* *\--",\ ,/ - \1a^*j*j-$Za P^ ^ ^jji^^;^^^jdij^^i\ <UJ \ <CJl_*> jJ>-{jA \_^JKUli U J [1] Itump Umura ni abewo. A le pe Umura ni isin Haj kekere. 
Igbakigba ni a le se Umura yatp si Haj ti o ni akoko kan pataki larin 
pdun gegebi ayah 197 ti wi. Gbogbo ohun ti ose pataki lati se ninu isin 
Haj gan na ni o wa lati se ninu isin Umura ayafi Arafat Muzdalifat ati 
Mina nikan ni ko si ninu eto ti Umura. 

[2] Awpn osu ti a mo dada na ti a nse isin Haj ninu r? ni Shawal, 
Dhul-Qada ati lati pjp kinni titi de pjp kewa osu Dhul-Hijja. 

[3] Isin Haj je ipari ijosin ninu Islam o si je isin mimp; nitorina, a ni lati 
se e ni mimp. Nipa bayi, enikeni ti o ba wa ninu isin Haj na ko gbpdp 
se ohunkohun ti ko dara bi prp ispkusp, prp buruku, ebu ati ija. Eto = Suratul-BakQrah 2 Part 2 49 Y *jJL| Y SyUl >j^- Haj. Ohunkohun ti ? ba si ge ni 
rere Qlghun mg q. Ki ? si pese 
dani [11 , ese ti o dara ju ni ib?ru 
Qlphun; ki ? si b?ru Mi, ?nyin 
onilakaye. 

198. K6 si ibawi fun yin lati wa 
oju-re Oluwa yin [2] . Nitorina, bi ? 
ba ndaribp lati Arafat [31 , ki ? ge 
iranti Qlphun nibi aye mimp ni 
(Muzdalifa), ki ? ge iranti R? 
geg^bi On ge ti tp yin s'pna 
botil?j?pe nigaju ? wa lara awpn ti 
o s'pnu. 

199. L^hinna ki ? darikQ ibiti 
awpn enia badarikp, ki ? si wa 
aforijin Qlphun, dajudaju Qlphun 
j? Alaforijin, Alanu. 

200. Nigbati ? ba pari ijpsin yin, 
ki ? ranti Qlphun g?g?bi iranti yin = Islam ni lati mu alafia sqkal? si aiye jakejado nipa mimu ki awon 
enia ma gbe po ni alafia. Nipa bayi, ninu isin Haj to j$ ipari isin Islam 
a f<? pe ki a yago fun gbogbo awon ohun ti o nse idiwo fun iwa (bib?) 
ni alafia ati ir^po awon enia. 

[1] pnik^ni ti yio ba lo se isin Haj gbodo mu awon nkan ti yio j? ki 
irin-ajo na j? irorun fun u dani. Ki o mu owo dani dada ti yio to o na 
lo nabo l^hin ti o ba ti fi ile n* si eto dada. Ohun pataki julo ti a tun 
f? pe ki a mu dani lo si Haj ni ib^ru Qlohun nitoripe ori eyi ni ohun 
gbogbo duro le. 

[2] Ojure Oluwa nihin, owo sise, Poduro fun; eyi ni pe a le s'owo l'asiko 
isin Haj. Ki i se ewQ fun Musulumi lati wa ilosiwaju ti aiye g?g?bi o se 
nwa t'orun. 

[3] Arafat ni aye ti (awon) Alhujaji npejo si ni Mekka ni ojo k^san osu 
Dhul-Hijja. Pipejo si Arafat yi j? ori gun kan pataki ninu isin Haj to b? 
ti ofi j? pe bi enia ba kuna lati ba won pe si ib? l'ojo na oluwa r^ko ti 
di Alhaji tabi Alhaja. Suratul-BakQrah 2 Part 2 50 Y *jJM T OjAJI fij _5-w si awQn baba yin tabi iranti ti o le 
ju u 1q. $ugbQti o wa ninu awpn 
enia ti o nwipe: Oluwa wa fun wa 
(ni ore) ni aiye yi; ki yio si si ipin 
kan fun u l'Qrun. 

201. O si mb? ninu WQn ti 
nwipe: Oluwa wa fun wa ni rere ni 
aiye yi ati rere l'Qrun, ki o §q wa 
ninu iya ina [1] . 

202. AwQn wQnyi ipin ere i§? 
WQn yio wa fun WQn. QlQhun si 
yara ninu i§iro (i§?). 

203. ^ §e iranti (isQ'rukc?) 
QlQhun larin awQn qjq ti o ni onka, 
l?hinna ?niti o ba kanju 1q ni qjq 
meji kosi ?§? fun u; ?niti o ba t?s? 
duro di? kosi ?§? fun u; eyi mb? 
fun ?niti o b?ru QlQhun; ki ? b?ru 
Qlc?hun; ki ? si mp pe a o ko yin jq 
si QdQ R? [2] . 

204. O mb? ninu awQn enia ti o 
j?pe qvq r? yio jq yin l'oju nipati 


£p t->u4-> Air* ^L? 


\ps\j 9^>Jl <4> jy ^-tL>oo a 4 ^^ ^ o^j [1] Adua Musulumi pataki ni eyi. G^g^bi a ti kg MusuJumi pe ki o ma 
gb'adua lati ni ipin rere ni aiye yi ati ipin rere ni grun, bakanna ni o ni 
lati ma sa apa lati j$ $ni rere ni aiye yi ati rgrun. Eyi ni iyatg ti o wa 
larin ^sin islam ati awgn ^sin miran nipa pe awgn ^sin miran kg ni pe 
bi o ba nf<? grun o ni lati kg $hin si aiye; sugbgn Islam kg ni pe bi a ti 
nwa grim ki a ma wa aiye. §ugbgn a ko gbgdg j^ki wiwa aiye ko di 
wiwa grun lgwg. 

[2] Qjg mejeji ti a wi yi tobi pupg; awgn gjg na ni a ma lo ni Mina 
l^hin ti a ti se Haj, tan, Eyi yi ni gjg kgkanla, ekejila ati $k$tala ti osu 
Dhul-Hijja. Awgn gjg wgnyi ni a ma nlo ni Mina lati ma yin Qlghun 
Togo; ati lati ma sg orukg R$. Suratul-BakQrah 2 Part 2 51 Y + *£\ Y SyUI >j^. igbesi aiye yi, ti yio si fi Qlphun ?e 
$l$ri si ohun ti o mb? ni Qkan r<?, 
sib^sib? pta gidi ni [1] . 

205. $ugbpn ti o ba ti yi pada, 
yio ma sare kiri lori il$ lati ?e ibaje, 
yio si ma pa awpn pgbin ati ohun 
Qsin run; Ql(?hun ko f^ran ibaj$. 

206. Ati pe nigbati a ba sp fun u 
pe: 'b?ru Qlphun\ igberaga a si mu 
u da e?e si, nipa-bayi ina a wa to o, 
ibusinmi buburu si ni. 

207. O mb? ninu awpn enia ti o 
j? pe yio gbe ara r$ ta lati le fi wa 
oju rere Qlphun atipe Alanu ni 
Qlphun fun awpn $ru R<?. 

208. A pe ?nyin onigbagbQ, $ ko 
si ?sin Islam patapata, ? ma ?e t?le 
i?is? esu, dajudaju, on j? Qta ti o fi 
oju ban fun nyin [2] . 

209. $ugbpn ti ? ba j? ki ??? yin 
y$, l^hin ti ohun ti ofi oju ban ti 
wa ba yin n?e ni ki ? mp pe 
Alagbara ni QlQhun, QlQgbQn si ni. 

210. NwQn ko reti nkankan ju ilr^^ifjJj frjillj ^ ^^^S 5^ UJL^» j-^p^ssii^^ 


y>&$&*^.ffi&j&j& [1] Awon ti ayah yi bawi ni awon ti enu won dun pe o to ki a se rere 
fun ara aiye, sugbon ti ohun aiye na ba te won lowo tan ti ara won ni 
won fi i gbo. 

[2] Lehin ti a ti so grg awon ti o je pe aiye ni won le ba, o to ki a ba 
awon onigbagbo ati awon ti igbagbo won ko rinl? to so ki won wo 
Islam ti apa ti ese patapata ki won ba le ri ere r^ je. Ki a si kilo fun 
awon ti igbagbo won kg duro ki won ya fun esu. Suratul-BakQrah 2 Part 2 52 Y *£\ y o^aJi >JJ*rf pe ki Qlghun wa ba wqii lati inu 
iboji ??u-ojo, p?lu awQn MQlaika 
pe a si ti pari qvq na. Qd<? QlQhun 
ni apadasi gbogbo QrQ. 

211. Bi awgn pmp Israila l'ere: 
Idi qvq ti o yanju melo ni a ti fun 
wpn. Eniyowu ti o ba yipada oju 
rere Qlghun l?hin ti o ti de wa ba 
a, dajudaju QlQhun le koko ninu 
iya. 

212. A ?e ile aiye yi ni ohun ti 
yio ma jq awgn ti ko gbagbc? l'oju, 
(nipa bayi) nwgn a ma fi aw<?n 
onigbagbc? ?e ?f?. $ugbgn awQn ti o 
b?ru QlQhun yio ju wgn 1q (nipa 
ik? QlQhun) ni qjq ik?hin. QlQhun 
A ma $e arisiki fun ?niti O ba f? lai 
ni o$u -wpn tl] . 

213. Gbogbo awQn enia j? iran 
kan$o$o; QlQhun gbe awQn anabi 
dide ni onijihin rere ati olukilp ati 
pe On si sgkal? fun wgn tira na 
p?lu ododo ki O ba ?e idajc? larin 
awgn enia nipa ohun ti wQn $e 
iyapa ?nu si; ?nikan ko si ?e iyapa 
?nu nipa r?, ayafi awQn ti A ti fi 
fun l?hin ti ododo ti wa ba wpn niti 
ilara larin ara WQn. QlQhun tg 
awpn ti o gbagbp si <?na nipa ohun 


^^ i- ♦r > < 

[1] Awon ti aiye ye ma nsaba ro pe kosi ohun ti o le $e awon mo, won 
a si ma fi eyi $e fari lori awon ti o n$e ti Qlohun ti won ko si ni qrq 
lowo to won; §ugbon igba kan nbp ti won ko ni je nkan kan mo ti 
awgn ti won nwo n'il^ tun ma wa di eni agbega. Suratul-BakQrah 2 Part 2 53 r *>JL| r o^ji Dj^» ti wqii ?e iyapa ?nu si ni ti ododo 
p^lu as? R? QlQhun A ma fi ?niti O 
ba f? iiiq Qna ti o ?e tara [1] . 

214. Tabi ?nyin ro pe ?nyin yio 
wq Qgba id^ra na nigbati iruf? 
ohun ti o de wa ba awQn ti o 
Siwaju yin ko i ti ba yin? A fi inira 
ati aisan kan WQn A si mi WQn 
jigijigi to b? g$ ti ojige ati awQn 
onigbagbQ ti WQn gbagbQ p^lu r? 
sq bayi pe: Nigbawo ni iranlQWQ 
QlQhun ma de? Ha! Dajudaju 
nisisiyi iranlQWQ QlQhun sunmQ [2] . 

215. NwQn o bi q l'ere pe kini ki 
awQn ma na. Wipe: Ohun ti o ba 
dara (ninu) qpqIqpq qi*q (ki o j? 
fun) awQn obi mejeji ati awQn ara 
ati awQn QmQ orukan ati talaka ati 
QmQ oju-Qna. Ohunkohun ti ? ba ?e 
ni rere, QlQhun mQ [31 . 


iJ <.*/*& O&J^C/Z lA^^J J^^^^J [1] Qlphun fi han wa nibi pe bi O ti pe iran kan ni awa eda ni ipil<? 
qjq. Beni On QlQhun tun wa $e wa ni irankan lati qcIq Anabi 
Muhammad ti o fi Tira Al-Kurani AlapQnle ran si gbogbo aiye ati pe 
aigbagbQ je ilara larin awQn enia ni. Anabi Muhammad ni o wa da'JQ 
ariyan jiyan ti o mbe nipa awQn tira ti o §iwaju, gegebi Ataorata, 
Sabura ati Injila... 

[2] Gbogbo eniti yio $owo jere yio $e a$e lagun pelu i fi ara da. Bayi na 
ni qjuQna ti QlQhun fun awQn onigbagbQ ododo; nwQn ni lati ri wahala, 
qwq ko ni to £nu tob<*, inira yio ma b?, b^ni a o gbo wQn jigijigi ti 
wQn o fe fi bQ un ki aran^e QlQhun to de; nitori b^ni a $e fun awQn 
ara i^iwaju ninu esin ki nwQn to di eni rere niwaju QlQhun. 

[3] Ohun ti o ba dara ni a ni ki WQn na: Eyi ni bi owo ti nwQn $e i$e 
r$ ati qtq ti nwQn ba ni, QrQ ti a wi yi le je agbara, alafia, a§Q, imQ, 
qtq enu ti o tutu tabi ipari ija larin awQn meji tabi ohun bi irufe b$. Suratul-BakQrah 2 Part 2 54 y *yi?\ y ijl)\ >jj~. 216. A pa ogun jija ni a?? fun 
nyin, $ugbQn o j? ohun ti ? korira. 
B^ni o le j? pe ?nyin korira 
nkankan ti nkan na yio si j? ore 
fun nyin; b^si ni ?nyin yio f?ran 
nkankan ti yio j? aburu fun nyin. 
QlQhun mQ, ?nyin ko mQ. 

217. NwQn yio bi q fere ogun 
jija ninu o?u mimQ; sq fun WQn pe: 
Jijagun ninu r? j? ??? ti o tobi 
?ugbQn ki a di enia Iqwq ni oju-Qna 
ti QlQhun ati aigba A gbc? ati ki a 
di enia Iqwq ni MQsalasi MimQ ati 
ki a le awQn ti o wa ni ib? jade tobi 
juIq ni ??? niwaju QlQhun: ?ugbQn 
ki a ni enia l'ara ni inira buruku ju 
ki a pa enia 1q; nwQn ko si ni ye yin 
baja titi ti nwQn o fi le yin kuro 
loju-Qna ?sin yin ti nwQn ba ni 
agbara. pniyowu ti o ba yipada 
kuro ninu ?sin r? ninu yin ti o si 
wa ku, o ku iku aigbagbQ, awQn 
WQnyi ni i?$ WQn yio ja si ofo ni 
aiye ati Qrun, awQn ni yio j? ero 
ina, nwQn o si gbe ib? gbere. 

218. Dajudaju awQn ti o gbagbQ 
ati awQn ti o ?ile wa ti nwQn si sa 
ipa ni oju-Qna ti QlQhun, awQn 
WQnyi ni nreti anu QlQhun. QlQhun 
j? Alaforijin, Alaanu [1] . *" t*\» ^->^ \*' m r* >l. <' ' >s~ ^U\ s>^^l iil^ljb khfI ^ju jj 1 4 


[1] QlQhun se adehun fun aw(?n Musulumi nihin pe ati awgn ati awpn ti 
nwpn si ile wa ati awpn ti wpn fi gbogbo ohun ini nwpn se ti Qlphun 
pe awpn ni yio ri oju rere QlQhun ati ike R$. Alaforijin ni QlQhun, yio 
fi ori gbogbo ese wpn jin wpn, yio si ke wpn pelu. Suratul-BakQrah 2 Part 2 55 Y *)JL| T SyUl OJ^M. 219. Nwqii o bi q Tere nipa Qti 
ati t?t?; wipe: 5?? nla mb? ninu 
mejeji, anfani (ore) tun wa nib? fun 
awQn enia, $ugbQn ??? awQn mejeji 
ju anfani awQn mejeji 1q. NwQn o 
tun bi q Fere kinni ohun ti nwQn 
yio ma na; sq pe: Ohun ti agbara 
ba ka. Bayi gan ni QlQhun $e la 
awQn ayah R? ye yin ki ?nyin ba le 
ronu. 

220. Ni aiye ati Qrun. NwQn o 
tun bi q l'ere nipa awQn q>mq> 
orukan; wipe: I?e daradara fun 
wQn ni o daraju, bi ? ba si ko wc?n 
mQ'ra QmQ iya nyin ni nwQn i §e. 
QlQhun mc? obil?j? yatQ si alatun^e, 
bi QlQhun ba si f? ni, dajudaju I ba 
ni yin lara. Dajudaju QlQhun j? 
Alagbara, QlQgbQn. 

221. pko gbQdQ f? awQn abQri?a 
obinrin titi nwQn yio fi gbagbQ; 
dajudaju ?ru-binrin ti o gbagbQ 
san ju abQri?a obinrin 1q bi o til? 
je pe o wu yin. £ ko si gbQdQ fi 
QmQ yin obinrin fun awQn abQri?a 
Qkunrin titi nwQn yio fi gbagbQ; 
ati pe dajudaju ?ru-kunrin ti o 
gbagbQ san ju abQri?a Qkunrin 1q 
bi o til? j? pe owu yin; awQn 
wQnyi npe ipe 1q si ibi ina, QlQhun 
si npe ipe 1q si ibi Qgba-id?ra ati 
aforijin p?lu a§? R?. O si n§e alaye 
awQn ayah R? fun awQn enia ki 
nwQn ba le ma ranti. 


3 ^ty&\h\fc3$iZ\'&'& 


Suratul-BakQrah 2 Part 2 56 Y + -JA Y oyUl *jj~* 222. Nwpn o si bi p l'ere nipa 
nkan o§u (obinrin); sp pe: Egbin ni, 
nitorina ? y?'ra fun awpn obinrin 
ni asiko na ki ? ma si §e sunmp 
wpn titi nwpn yio fi mp. Nigbati 
wpn ba mp ki ? lp ba wpn ni aye ti 
Qlphun pa la§? fun yin; dajudaju 
Qlphun f?ran awpn ti o ronu 
piwada, O si f?ran awpn ti o mp. 

223. Awpn obinrin nyin oko ni 
wpn je fun nyin; ? ma lp si oko 
nyin bi ? ba ti f?, ? ti dada giwaju 
fun ara yin ki ? si b?ru Qlphun, ki 
? si mp pe ? o pade R?, ki ? si fun 
awpn onigbagbp ododo ni iro 
idunnu. 

224. 5 m a ?e fi Qlphun ?e idina 
fun ibura nyin lati §e rere. 5 Sp'ra, 
ki 9 si ma §e atun§e larin awpn 
enia. Qlphun s i j? Olugbp, 
01ump [1] . 

225. Qlphun ko ni mu nyin fun 
ibura yin ti ko ti inu wa. $ugbpn 
yio mu yin fun ohun ti pkan yin §e 
ni'§?. Qlphun si j? Alaforijin, 
Alafarada. 

226. Ikoraro o§u m?rin mb? fun 
awpn ti nwpn ti bura pe awpn ko 
ni tp iyawo wpn lp §ugbpn bi wpn 
ba pada, dajudaju Qlphun j? 
Alaforijin, Alanu. 


[1] Ohun ti ayah yi kg ni ni wipe ka ma fi wipe a ti fi Qlphun bura $e 
awawi lati ma §e i§e rere tabi ohun ti o tQ. Suratul-BakQrah 2 Part 2 I 57 I T *>JL T o ȣ*J' 6ja^t 227. $ugbQn bi nwQn ba pin-nu 
kikQ sil?, daju-daju QlQhun j? 
OlugbQrQ, OlumQ. 

228. Awqii obinrin ti a kQ sil? 
yio ko ara WQn ro fun igba m?ta. 
Ko tQ fun wQn ki wc?n fi ohun ti 
QlQhun da si apoQmQ WQn pamQ bi 
WQn ba gba QlQhun gbQ ati qjq 
ik?hin; QkQ WQn lo ni ?tQ juIq lati 
gba WQn pada l'asiko na bi WQn ba 
f? atun?e; o wa fun awQn obinrin 
lori QkQ iru ohun ti o wa fun QkQ 
WQn lori WQn p?lu dada, ?ugbQn 
ajulQ si mb? fun awQn Qkunrin lori 
WQn. QlQhun si j? Alagbara, 
QlQgbQn [1] . 

229. IkQ sil? ?meji ni, ? mu WQn 
dani p?lu dada tabi ki ? fi WQn sil? 
p?lu dada, ko si tQ fun nyin pe ki 9 
gba nkan kan (pada) ninu ohun ti 9 
fun WQn, ayafi ti awQn mejeji ba 
mb?ru pe WQn ko ni le duro ni ?nu- 
ala QlQhun. Bi ?nyin na (alatun§e) 
ba mb?ru pe awQn mejeji ko ni le 
duro ni ?nu-ala QlQhun nigbana ko 
si ibawi fun awQn mejeji nipa ohun 
ti (ay a) ba fi ?e irapada ara n?. 
AwQn wQnyi ni awQn ?nu-ala 
QlQhun, ? ma ?e r?-kQJa WQn, 
?nik?ni ti o ba si re awQn ?nu-ala 
QlQhun kQJa awQn yi ni alabosi. $5 jL^£^^6is<3^^l>^ob o^UiJiJ t p>lg$&\'*/jL '£££} [1] Igba meta na ni i§e nkan-o$u l^meta: ko gbodo gbe oyun ti o ni fun 
oko pamo nitoripe ija de larin on ati oko r£. Irufe eto ti awon 9kg ni 
le awon obinrin won lori na ni awon obinrin ni le awon oko won lori 
§ugbon pkunrin ni lati §e ifarada ju awon obinrin lo. Suratul-BakQrah 2 Part 2 58 Y p^JLI Y oyL)l >j>^ 230. Bi on (<?kp) ba k<? iyawo 
sil?, l?k?ta ko t<? fun mp l^hinna 
titi yio fi fie QkQ miran. Bi on (c?kQ 
keji) ba kg sil?, ko si ibawi fun 
awpn mejeji pe ki wpn pada si pdp 
ara WQn bi awQn mejeji ba ro pe 
awQn le duro ni ?nu-ala QlQhun. 
Awpnyi ni awpn enu-ala QlQhun ti 
O ?e alaye r? fun a wqu enia ti o 
mQ. 

231. Nigbati ? ba kp obinrin sil<? 
ti wqu ba de opin igba wgn, yala ki 
$ mu wqu dani p^lu dada tabi ki ? 
ju wpn sil£ p?lu dada. 5 m a mu 
wpn dani niti ipalara nitori ki ? le 
kgja ?nu-ala. ^niti o ba §e bi? 
dajudaju o ti bo ori ara r? si. £ ma 
mu ayah QlQhun ni y?y?. £ ranti 
ore-ajulg QlQhun ti o $e fun nyin. 
Ati ohun ti QlQhun SQkal? fun nyin 
ni tira ati oye ijinl? ti O fi n$e ikilQ 
fun nyin. E b?ru QlQhun ki ? si mQ 
pe dajudaju QlQhun ni OlumQ 
gbogbo nkan [11 . 

232. Nigbati ? ba si kQ awQn 
obinrin nyin sil?, l^hinna ti nwQn 
ba si de opin igba WQn, ? ma $e kQ 
fun WQn lati fi? awQn QkQ WQn 
nigbati WQn ba ti yQnu si ara WQn 
niti dada. Eyi ni a fi nkilQ fun eniti 
o ba j? olu-gba QlQhun gbQ ninu 


-rr Tv-if * ^ b) •> 'J bt>* 4M y^' * ' J -J^i 1 J 

^^&^3V£k& - > 4 > •■£ ''. ' > 3^&$\'fJ&\i\} >"' i*' " . i >*- -.-I, 


[1] Alaye ayah yi ni pe ti awon o binrin na ba sunmo opin akoko won, 
eyi ni pe larin o$u meji si m^ta, ^ le fi? wpn pada tabi bi $ ko ba ni 
WQn fi? mQ ki ? j? ki WQn ma lp ni ti dada. Suratul-BakQrah 2 Part 2 59 T *^JL| T JLJl Ojjmh yin ati pjp ik^hin. Eyi ni o dara ju 
fun yin ti o si mp. Qlphun ni 
Olump ati pe ?nyin ko mQ [l l 

233. Ati ki awpn abiyamp ma 
fun awpn pmp wpn lpmu mu ni 
pdun meji gbako fun ?niti o ba f? 
?e agepe ti ifun pmp lpmu mu; ije, 
imu ati a?p ni wiwp wpn ?e 
pranyan fun ?niti wpn bi-mp fun ni 
pna ?tp. A ko gbe e kp ?mi kan 
l'prun ayafi iba agbara r<?. A ko 
gbpdp ni abiyamp lara nitori pmp 
r<?, be si ni a ko gbpdp ni baba lara 
nitori pmp n? p?lu nitori iru eyi na 
$e pranyan fun ?niti yio j? ogun. Bi 
awpn mejeji ba si f? ja pmu T?nu 
pmp ni ipanu pp awpn mejeji ati i?e 
agaro, ko si ??? fun awpn mejeji. 
Ati bi e ba si f? fi awpn pmp yin 
fun alagbatp, ko si ?$? fun nyin 
nigbati ? ba ti fun wpn ni ohun ti ? 
fi? fun wpn, ki ? si b?ru Qlphun, ki 
$ si mp daju pe Qlphun ri ohun ti ? 
n$e. 

234. Ati awpn ti o kii ninu yin ti 
wpn si fi awpn iyawo sil<?, awpn 
obinrin na ni lati kora ro fun o?u 
m^rin ati pjp m?wa; l^hinna nigbati 
nwpn ba de opin igba wpn ko si ??? 

[1] Idi ti ayah 232 yi fi SQkal^ ni pe ara-binrin «Makalu» 91119 «Yasari» 
ti pkp r$ kg sil$, pkp na si f? da pada si qcIq; Makalu 91119 Yasari si 
kg fun pe ki o ma$e pada si pdp 9 kg r? na mQ. O un ni Oluwa fi ayah 
yi sq fun awgn ala$e obinrin pe ki wpn ma $e kg fun wpn mp. Nitoripe 
pkp wpn ti ak^kp ni oni §tq julp lati gba wpn pada. Suratul-BakQrah 2 Part 2 60 Y *<JA Y SyLl! Sjj^» fun nyin nipa ohun ti WQn ba $e 
fun ara WQn ni Qna ?tQ. B?sini 
QlQhun ni O ni iro ohun ti ? n?e [l] . 

235, Ko si ?$? fun nyin nipa 
ohun ti ? ba p?SQ ni ti iba awQn 
obinrin na sqtq tabi ? ti ? fi pamQ 
sinu ?mi nyin; QlQhun si hiq pe 
?oma ranti WQn. $ugbQn ? ma si ba 
wc?n ?e adehun ni ikQkQ, ayafi ki ? 
ma s'QrQ ti o dara ati ki ? ma §e ta 
koko yigi ayafi ti asiko na ba de 
opin ati ki ? si mQ pe QlQhun mQ 
ohun ti o wa ninu ?mi nyin; 
nitorina ki ? ?Q'ra nipa r? ati ki ? 
mQ pe QlQhun ni Alaforijin, Olu-fi- 
ara-da f2] . 

236. Ko si ?§? fun nyin ti ? ba 
» awQn obinrin nyin sil? la i ti fi kQ aWQn uuiiiiin nyin mi^; let l u n 

vq kQn WQn, ti ? ko i si ti fi qwq 
§e ohun-Qranyan kan fun nwQn, ki 

ci t-\/aco run r»\T7/"\-r» A \17r\t1 fi -nvi; QWQ ? si pese fun nwQn. AwQn ti nwQn 
ni g?g?bi agbara nwQn ti mQ: ki 
?niti ko ni ma ?e g?g?bi agbara r? ilil lip !X_«*iJ \ XJ >ll-<^=3 1 j 1 *llal \ *> 4-' 


[1] Ayah yi ni Oluwa fi npa la'se fun awgn obinrin pe ki won ma ko 
ara ro fun osu merin ati gjg mewa lehin iku gkg wgn. Nigbati wonba 
jade ko si ese fun won lati fe gkg miran. Idi eyi ni pe Qlohun ko fe ki 
awgn obinrin gbe oyun gkg won lo fun elomiran. Boya ki oko t'oku 
oyun ti wa lara iyawo r<? na. Ikoararo yi ni awon Musulumi npe ni 
«Opo» eniti 9 kg r$ ku (Iddat). 

[2] Ayah yi nko wa bi o ti ye ki a ma ba awon obinrin ti o wa ninu 
opo s'oro ni ona £ro. Otun pa lase fun wa pe a ko gbodo la fife mgl^ 
fun obinrin ti o nse opo lowo tabi ba wgn lo po nigbana pelu, ayafi ki 
a ma pe sg fun u; nitorina ni Oluwa se kg wa ni ona ti a o gba ma sg 
g; tabi ki enia se rere fun nwgn titi gkan nwgn yio sg fun nwgn pe 
tabi o fe fe on ni. Suratul-BakQrah 2 Part 2 61 Y *y}A T JLJI Jflrfrfl 


J^^i^fj^S^^'J^i ti m<?. O j? igbadun fun awQti ti o 
kQti ni Qtia ?tQ; o si tun j? Qranyan 
fun olu-?i?? rere [,] . 

237. Ati bi ?nyin ba k<? nwQn 
sil? ?iwaju ki ? to fi qwq kQn nwQn 
b? si ni ? ti bu Qranyan kan fun 
nwQn; nitorina idaji ohun ti ? ba 
bu ni Qranyan ni ki o ma j? ti wQn, 
ayafi ti WQn ba ?e amoju kuro 
tabiki ?niti ita koko yigi na ba wa 
ni qwq r? ?e amoju kuro ati pe ki ? 
?e amoju kuro To sunmQ ib?ru 
QlQhun; ati ki ? ma ?e gbagbe Qla ti 
arin nyin. Dajudaju QlQhun ni 
Oluri ohun ti ? n?e [2] . 

238. Ki ? ma ?q awQn irun papa 
irun ti arin; ki ? si dide duro fun 
QlQhun ninu irun, ki ? si t? ori nyin 
ba fun U [3] . 

239. ?ugbQn ti ?nyin ba mb?ru 
Qta, ki ?ma ki irun nyin lori irin 
tabi lori rakunmi; nigbati Qkan [l]Ayah yi kg wa pe ki a ma fun awQn obinrin ti a ba ti kg s'il? ni 
nkan bi a ko ba ti fi qwq kQn nwQn tabi ti a ko ba ti bu Qranyan kan 
fun nwQn; ki a si fun nwQn ni nkan gegebi agbara wa ba ti mQ ki 
talaka ma se ju agbara r$ 1q. Irufe awQn o birin ba WQn yi ni anpe ni 
Iyawo oju Qna. 

[2] Ayah yi pa lase fun wa pe ti a ba kQ awQn obinrin sil? lai ko ti fi 
qwq kQn nwQn ti a si ti bu Qranyan kan fun nwQn, idaji iye na ni ki a 
fun nwQn ninu r$, ayafi ti nwQn ko ba gba tabi ti alase WQn ko ba gba 
tabi ti QkQ ti o fun nwQn ni owo na ko gba a pada mQ. 

[3] Ayah yi ntQ'ka si irun ti arin. AwQn onitafsiru yapa enu si ara nwQn 
nipa r$. Apa kan sq pe Salatu Subhi, Salatu Suhuri, Salatul Asiri, 
Salatul Magrib ati Salatu Ishai; sugbQn gbogbo WQn nikehin p'anu pq si 
Salatul Asiri (irun Alasari). 

Suratul-BakQrah 2 Part 2 62 Y *-£\ T JLJ) tjjMi nyin ba ba'l?, ki ? ma ranti QlQhun 
g?g?bi O ti fi ohun ti ? ko mg mg 
yin. 

240. Ati pe awQn ti o ba ku ninu 
nyin ti nwQn si fi awQn iyawo WQn 
s'il?, ki nwQn sq asQt?l? ti ipese fun 
awQn iyawo WQn titi di Qdun kan 
lai ko ni le WQn jade. $ugb(?n ti 
WQn ba jade ko si ?§? fun nyin nipa 
ohun ti nwQn ba ?e fun ara WQn ni 
Qna ?tQ. B$ si ni QlQhun ni 
Alagbara, QlQgbQn si ni. 

241. Ipese wa fun awQn obinrin 
ti a ba k(? s'il? bi agbara ba ti mq>. 
O j? pranyan fun awQn olu-b?ru 
QlQhun. 

242. Bayi ni QlQhun yio ma §e 
alaye awQn ami R? fun yin ki ? ba 
le ?e Takaye. 

243. pnyin ko ha ri awQn ti o 
jade ninu ile WQn nitori ib?ru iku, 
?gb?gb?run ni WQn, QlQhun si sq 
fun WQn pe: p ku. O si tun sq WQn 
di alaye dajudaju QlQhun ni Olore- 
ajulQ le awQn enia lori, §ugbQn 
QPQlQpQ awQn enia ki i dup?. 

244. Ki ? si ma jagun ni oju Qna 
QlQhun ki ? si mp pe dajudaju 
QlQhun ni OlugbQrQ. OlumQ. 

245. Tani ?niti yio win QlQhun 
ni Qt*Q ni wiwin ti o dara, On 
QlQhun yio di adipele fun u ni 
adipele pupQ? QlQhun A ma ko o 

{ftp j^Ujo^sJlJ ^-^y i^jtfj^f j.^ jjjoidj 


Suratul-BakQrah 2 Part 2 63 Y *>JL| Y o^Jl ijj*" ro A si ma t? 9 sil? (fun ?niti O wu 
u) qcIq R? ni a o si da nyin pada si. 

246. Iwq ko ha ri awQn a§iwaju 
ninu awQn qitiq Israila l?hin Musa? 
Nigbati nwQn wi fun Annabi WQn 
pe: Gbe ?nikan dide fun wa ni Qba, 
ki awa le ja loju Qna ti QlQhun. O 
wipe: Nje ko ha le j? pe ti a ba pa 
la?? fun nyin pe ki ?nyin ja, ?nyin 
ki yio ja? NwQn (dahun) pe: Bawo 
ni awa §e le kQ lati ja ni oju Qna ti 
QlQhun, nigbati a ti le wa jade 
kuro ni ile wa ati larin awQn QmQ 
wa? $ugbQn nigbati a pa la?? fun 
WQn lati ja, nwQn pa ?hin da, ayafi 
di? ninu WQn. $ugbQn QlQhun mQ 
awQn alabosi. 

247. Annabi WQn sq fun wQn 
wipe: Dajudaju QlQhun §e «Taluta» 
ni Qba fun nyin. NwQn wipe: Bawo 
ni yio §e j? Qba le wa lori, awa si ni 
?tQ si Qba jij? ju u 1q, a ko fun u ni 
igbaye qi*q. O wipe: Dajudaju 
QlQhun ti sa a l?§a fun nyin, O si ti 
§e alekun imQ ati ara fun u. QlQhun 
a ma fi iJQba R? fun ?nik?ni ti O 
ba wu U. QlQhun ni Olugbaye, 
Oni-mimQ. 

248. Annabi WQn si wi fun WQn 
pe: Dajudaju ami iJQba r?, on ni pe 
apotikan ti ifaiyabal? mb? ninu r? 
yio wa ba nyin, lati QdQ Oluwa 
nyin ati ohun ti o §?ku ninu ohun 
ti awQn QmQ ?hin Musa ati QmQ ;1 '-i&)j ^jriiij* ^4-J ir <^*^i^&\j | f ^--^ J ci^0JL3 4Jio)J ilOJJJjU^J '£^3* i*£ r- a\» l^X. b\ ^ > $\\ )J*-£ 3^J ^3 O^LS) I p *-=*~hjO\ Suratul-BakQrah 2 Part 2 64 T *)JL| T e JLJI oj a<md ?hin Haruna fi sil<?, awQti malaika 
yio ru u; dajudaju ami kan mb? 
ninu eyi fun nyin bi e ba j? 
onigbagbQ. 

249. Nigbati «Talutu» jade p?lu 
awQn qitlq ogun na, o wipe: 
dajudaju QlQhun yio fi odo kan 
dan nyin wo, ?nik?ni ti o ba mu 
ninu r<? kosi ninu awQn ?ni mi, 
SUgbQn ?niti ko ba tQ q wo 
dajudaju o mb? ninu awQn ?ni mi, 
afi eniti o ba bu iwQn ?kunwQ r? 
kan mu, ?ugbQn nwQn mu u afi di$ 
ninu WQn. SugbQn nigbati nwQn 
SQda r<?, on ati awQn ?niti o gbagbQ 
p?lu r<?, nwQn wipe: Kosi agbara 
fun wa loni si Jaluta ati awQn QmQ 
ogun r?. AwQn ?niti o mQ amQdaju 
pe awQn yio pade QlQhun wipe: 
Melo-melo iJQ (ogun) kekere ti 
n$egun iJQ (ogun) nla p?lu a?? 
QlQhun, QlQhun si mb? p?lu awQn 
onisuru. 

250. Nigbati nwQn jade si Jaluta 
ati awQn QmQ-ogun r?, nwQn wipe: 
Oluwa wa, tq (ojo) suru le wa lori 
ki O si fi e?e wa rinl? $in?in ki O si 
ran wa Iqwq le awQn alaigbagbQ 
lori. 

251. NwQn si ??gun WQn p?lu 
a?? QlQhun. Dauda si pa Jaluta, 
QlQhun si fun u ni iJQba ati QgbQn, 
O si kQ q ni imQ ohun ti o wu U. 
Atipe bi ko ba j? pe QlQhun nfi *-&-l **-Jb if U^ Istir-^ 'i^ri 'M/^ 

^T ^ 4 1-' ^ Mfll- G * > " 


^^Ji^jiHJib 1'\'- >.f- > >rv^C ■5 ^ S^^^^>'^> > p~*y i J : -4* Suratul-BakQrah 2 Part 3 65 r *)jLi Y SyUl »J^* apakan enia dabobo apakan WQn 
ni dajudaju il? na iba baje, ?ugbpn 
QlQhun j? QlQla si gbogbo ?da. 

252. IwQnyi ni ayah QlQhun, 
Awa ke wQn fun q p?lu ododo; 
dajudaju iwQ si mb? ninu awQn 
oji?<? (QlQhun). 

253. AwQn oji$? wQnni, A gbe 
apakan nwQn ga ju apakan 1q [1] ; o 
mb? ninu WQn ti QlQhun mba 
s'QrQ. O si gbe apakan WQn ga ni 
iyi. A si fun Isa QmQ Maryam ni 
awQn ami ti o yanju; A si ran a 
Iqwq p?lu ?mi mimQ. Bi QlQhun ba 
f? ni, awQn ti o wa I?hin WQn ki ba 
ti ba ara WQn ja l?hin igbati ami ti 
o yanju ti de wa ba WQn. $ugbQn 
nwQn ?e iyapa ?nu (larin ara WQn). 
O mb? ninu WQn awQn ti WQn 
gbagbQ; o si mb? ninu WQn awQn ti 
WQn $e aigbagbQ. Bi QlQhun ba f? 
ni, nwQn ki ba ti ba ara WQn ja; 
$ugbQn QlQhun A ma $e ohun ti o 
wu U. 

254. pnyin ti ? gbagbQ, ? ma na 
ninu awQn ohun ti A pa Pese fun 
>•-' '- <^ - > '"i-"* -'. \> '\\ ",r- Jk, 

.^-»^.^^ c s * ' * A ^ •' ". <" >Z 1' "£> " 

_/-> CT 4 pr^J Cr 4 »* <>• p-^ L**^' C/H-2 f^S^jj ^ lyii fyJ* \'+ OJ J3 \ C^K [1] Awon ojise Qlohun, agbe apa-kan won ga ju apakan lo. Loto Islam 
ko wa ki a gba gbogbo awon ojise Qlohun gbo. O si ko wa ki a ma ya 
okan kan s'oto ninu won (Sura II ayah 136). $ugbon o nfi han wa nibi 
yi wipe gege bi ise ti a gbele won l'owo ati awon enia ti nwon ma j'ise 
fun ti yato si arawon si, beni agbara won ti yato si ara won. 

£mi mimQ ti a wi nibi yi ni Molaika Jibril ti a fi ran anabi Isa l'owo 
gegebi a ti fi ran awon Anabi iyoku l'owo nipa pe on ni o nmu ise lati 
odo Qlohun wa fun awon ojise. Suratul-Bakprah 2 Part 3 66 *& T o JLJI sj awk yin [l] §iwaju ki qjq kan to de eyi ti 
ko si 6 wo ?i?e ninu r£, b?ni ko si 
Qr? b?ni ko si i?ip?, awQn 
alaigbagbQ awQn ni alabosi. 

255. QlQhun; ko si QlQhun 
miran ayafi On, Alaye, Oludawa, 
ki ntorugbe, b?ni ki nsun. Ti R? ni 
ohun gbogbo ti o wa ni sanmc? ati 
ohun gbogbo ti o wa ninu il$. Tani 
?ni ti o le §ip? lcpdc? R?, ayafi p?lu 
a?? R?. O mg ohun ti o mb? ni 
waju WQn ati ohun ti mb? l?hin 
wQn, nwQn ko si le tq kirika 
kinikan ninu imQ R? ayafi ohun ti 
O ba f?, aga (Qla) R? gb'aye ju 
awQn sanmQ ati il? 1q. I$q awQn 
mejeji ko si ko ar? ba A. On ni Ijmi 
ti O ga (ni Qla) ti O si tobi (ni ogo). 

256. Ko si ifi agbara mu ni ninu 
?sin. Qna otitQ ti farahan kuro 
ninu Qna i?ina. Nitorina ?ni ti o ba 
kQ e§u (TQguti) ti o si gba QlQhun 
gbQ, o gba okun ti o yi ti kole ja 
mu. QlQhun ni OlugbQ, OlumQ. 

257. QlQhun ni Alaf?hinti awQn 
?ni ti o gba QlQhun gbQ. O nmu 
WQn kuro ninu okunkun 1q sinu 
imQl? $ugbQn awQn ti ko gbagbQ 
awQn ??u (TQgutu) ni awQn 
alaf?hinti WQn. NwQn nmu WQn lati 
inu imQl? 1q sinu okunkun. AwQn 


»S >>>\s [1] Ki $ ma na ninu awon ohun ti a pa lese fun yin ni dukia, alafia ara 
tabi imo fun is? rere fun awon $da QlQhun ati fun ilosiwaju $sin Islam. 
Nkan ti a ni ikapa r$ ni QlQhun ni ki a ma na ninu r$. Suratul-Bakgrah 2 Part 3 67 r +£\ Y SyL)! %jy* wQnni ?ni ina ni wqii. Nwqii yio 
gbe inu r? gbere. 

258. Iwq ko ha wo'ye nipa ?ni ti 
o mba Ibraheem jiyan [1] nipa 
Oluwa r?, nitoripe QlQhun ti fun u 
ni iJQba? Nigbati Ibraheem wipe: 
Oluwa mi ni Ijini ti n$e aye, ti si n$e 
oku, on wipe: 'Emi n$e aye, emi si 
n$e oku'. Ibraheem wipe: 'Dajudaju 
QlQhun ni nmu oriin wa lati ila- 
orun, nj? iwQ mu wa lati iwQ-orun. 
Bayi ni A ko idamu ba ?ni ti ko 
gbagbQ na. QlQhun ki i tQ awQn 
alabosi enia s'Qna. 

259. Tabi o dabi ?ni ti o kQJa 
ninu ilukan, ti o wo lul? lori aja 
r? f2] . O wipe: Bawo ni QlQhun yio 
$e sq (ilu yi) di aye l?hin iku r?? 
QlQhun si sq on na di oku fun 
QgQrun Qdun, l?hinna O si gbe 
dide. O wipe: 'Igba wo Poti wa 
nihin? On (?nina) wipe: 'Mo wa 

[1] £ni ti o mba Ibraheem jiyan nipa Oluwa R$ ni awQn kan ninu awQn 
oni tafsiru pe ni Namrudu. On je Qba ti o kanka ti o si ya poki ni igba 
Annabi Ibraheem. 

[2] «Ilu ti o wo lul$ kan aja r$» ni awon oni-tafsiru pe ni Baitul Makdis 
(Jerusalem) ti Nebehandnessar sq di ahoro ni 599 B. C. Awon ohun ti a 
se apejuwe wonyi sel$ ni oju-iran si Ojise QlQhun Isikilu ni pa wipe ti o 
ba gba agbegbe ilu yi koja lehin igbati a ti mu ilu na ni eru ti o si ri 
opolopo ohun meremere ti a ti sq di egbe, yio ma ro ninu ara re pelu 
edun okan pe nigbawo ni QlQhun ma se adapada awQn nkan wQnyi. 
Oluwa wa fi han ni oju'ran wipe yio to QgQrun Qdun ki awQn nkan 
WQnyi to le pada si ipo wQn ati wipe ti qrq ba je bi o ti je yen, pele- 
pele ni o se ma to padas'ipo nitoripe Oluwa ni agbara lori ohun 
gbogbo. Suratul-Bakprah 2 Part 3 68 r *)jLi T OjAJl Oj ***** nihin fun qjq kan tabi abQ qjq. On 
(QlQhun) wipe: c B?-kp, iwQ ti wa 
nihin fun QgQrun Qdun; nj? wo onj<? 
r$ ati omi r?; ko yi pada! Ki o si 
wo k?t?k?t? r?; ki a le ba fi q §e 
ami fun awQn enia, si wo awQn 
egungun na, bawo ni A ti §e to wQn 
jq pq, l^hin igba na ti A si fi ?ran 
bo WQn'. Nigbati o han si i o wipe: 
Emi mp wipe dajudaju QlQhun ni 
agbara lori ohun gbo-gbo. 

260. Ati nigbati Ibraheem wipe: 
'Oluwa mi! Fi han mi bi O ti ma §e 
sq oku di aye. On (QlQhun) wipe: 
'Iwq ko ha gbagbc? ni? On 
(Ibraheem) si wipe: c B$ni, Sugbpn 
ki Qkan mi le ba 1? ni\ On 
(QlQhun) wipe: c Nj? mu m^rin ninu 
awc?n ?iy? ki o si fi WQn mQ oju r$ 
l^hin igbana fi apakan WQn si ori 
oke kpkan lQtQtQ, l^hinna ki o pe 
WQn, nwQn yio si yara tQ q wa. Ki 
o wa mQ wipe QlQhun ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

261. Apejuwe awQn ?ni ti o nna 
owo WQn si oju-Qna QlQhun, o da 
bi $yQ igbado kan ti o hu §iri meje, 
ti QgQrun eyQ si wa ninu §iri kcpkan. 
QlQhun A ma §e alekun ni ilppo 
fun $ni ti O ba wu U. QlQhun 
gbaye (ni funfun ni) (O si j?) 
OlumQ. 

262. AwQn ?ni ti nna owo WQn 
si Qna ti QlQhun, ti nwQn ko si fi 

p33£$ ^ y j^ j \s*^» £&& cr**-* y^ * *>■ 

Suratul-Bakprah 2 Part 3 69 r *)jLi T o JLJI oj 4*w iregun ati ipalara t?le e, ?san wpn 
mb? fun wpn ni pdp Oluwa wpn 
ib?ru ko ni si fun wpn, b?ni nwpn 
ki yio banuj?. 

263. Gbolohun rere ati aforijin 
dara ju pr? ti a fi (iwa) ipalara tp 
l?hin lp; Qlphun ni Qlprp, 
Onifarada. 

264. pnyin ti ? gbagbp! £ ma §e 
fi iregun ati ipalara ba pr? nyin j? 
g?g?bi ?ni ti nna ihun-ini r? fun 
oju-aiye, ti ko si gba QlQhun ati pjp 
ik?hin gbp, apejuwe r? o dabi 
apejuwe apata kan ti erup? mb? 
lori r? ti ojo nlanla si rp le e lori ti 
o si sp di pandanran; nwpn ki yio 
ni agbara lati jere kini kan nipa 
ohun ti nwpn §e n'i??; Qlphun ki 
yio si tp awpn alaigbagbp enia si 
<?na [11 . 

265. Ap?r? awpn ?ni ti nwpn si 
nna ohun-ini wpn lati fi wa iypnu 
QlQhun ati (fun) iduro-$in$in-pkan 
wpn, o dabi pgba kan ti mb? ni ibi 
il?-oke kan ti ojo nla si rp si i, o si 
(fi) mu eso r? jade ni ilppo meji; bi 
ojo nla ko ba til? rp si i, nigbana 
iri (sis? to fun u); Qlphun si ri ohun 
ti ?nyin n$e [2] . 


9 o*J*>- 6 j±**j ^*ju** oy w 

' i' i < >*'s* Kir'*'?' 
-JL>- (J^ *uilj t£*\ L^Jtj^j 

[1] Ohun ti ayah yi ko ni nipe g?g? bi $niti o gbin nkan s'ori apata ko ni 
ni eso, b$ni ^niti o $e ore nitori oju-aiyekarimi ko ni ni $san. 

[2] Ayah yi fi inawo-nara p^lu aniyan lati wa iyonu Qlphun we gbigbin 
nkan si il$ ti o ni ora. Suratul-Bakprah 2 Part 3 70 r p^jli r s^ui >j^. 266. Qkan ninu nyin ha nf? pe 
ki Qgba kan ma b? fun on bi? ti o 
ni Qp$dabinu ati ajara ti odo n§an 
n'isal? r$ ti o si ni ori§iri§i eso 
ninu r$, ti ogbo si de si on (oluwa 
Qgba) na, o si ni awQn QmQ 
(kekeke) ti ko ni agbara kan, b$ni 
at?gun-aja ti ina mb? ninu r$ si wa 
ba a, o si j'ona; bayi ni QlQhun $i 
awQn ami na paya fun nyin ki $ 
ba le ronu. 

267. £nyin ti 9 gbagbQ £ ma n & 
ninu ohun ti o dara ninu eyiti 9 $e 
n'i§? ati ninu ohun ti Awa mu jade 
fun nyin lati inu il$, ? ma §e ronu 
kan eyiti ko dara ninu n? lati fi 
t'Qr?, b?ni ?nyin na ko j? gba a afi 
ki ? (mQmQ) mojukuro ninu r$; ki $ 
si mQ dajudaju pe QlQhun ni QlQrQ, 
Olutoyin. 

268. E§u nfi o§i d?ruba nyin o si 
nforo nyin lati hu'wa ibaj? (bi ahun 
§i§e) b$ni QlQhun si §e adehun 
aforijin fun nyin lati QdQ ara R$ ati 
QPQlQPQ-Qr?; QlQhun si ni 
Olugbaye-Qr?, OlumQ. 

269. On nfun $niti owu U ni 
oyeijinl?, ?niti a ba sifun ni oye 
ijinl?, on gan ni a fun ni ore ti o 
PQ, $nikan ki yio ranti (eyi) bi ko§e 
awQn onilakaye. 

270. Ohunkohun ti ? ba fi t'Qr? 
ninu ohun it'Qr? tabi ?j? ti 9 ba j? 
\j&£=> Ia»- c5_?l -*** i*-^==*>d T 

y3V'li jjl vV^Ui^j 


Suratul-Bakprah 2 Part 3 71 T +y}A Y IjtiS >jj~> ninu ?j? [I] kan, dajudaju QlQhun 
m<? q; ki yio si oluranlQWQ kan fun 
awQn alabosi. 

271. Bi ? ba ?e afihan itQr?-anu 
nyin, o dara; bi ? ba si fi pamQ ti ? 
si fifun awQn alaini, on ni o si dara 
juIq fun nyin, yio si pa ninu iwa 
aburu nyin r? fun nyin, QlQhun ni 
Alakiesi gbogbo ohun ti ? n?e. 

272. ImQna WQn ki i ?e iwQ t'ir?, 
$ugb<?n QlQhun nfi ?nik?ni ti o wu 
U m'Qna; ohunkohun ti ?nyin ba si 
na ni rere fun (anfani) ara yin ni, ? 
ki yio na ohun kan bi-ko?e lati fi 
wa oju rere QlQhun. Ohunkohun ti 
? ba si na a o san a pada fun nyin 
ni ?kun-r?r$, a ki yio si ?e abosi 
fun nyin. 

273. (Qr?-anu) wa fun awQn 
alaini ti a se mQ l'oju Qna QlQhun, 
nwQn ko le rin kakiri Tori il$, 
alaimQkan nro WQn si QlQrQ nitori 
iko'raro WQn n'ibi titQrQ. Iwq yio 
mQ nwQn p?lu ami nwQn. NwQn ki 
i tQrQ Iqwq awQn enia ni 
lemQlemQ [2] ; ohunkohun ti ? ba na 


^ .it. ■» \ ^ 4* '"s^ J * [1] Itumo '^j^ ni alukawani tabi ki enia se adehun pe on yio se nkan 
nigbati oluwa-r? da fun nkan na. Eyi ni pe bi Musulumi ba se adehun o 
nilati mu u s^, nitoripe Qlohun ko f^ ki a se adehun ti a mo pe a ko ni 
mu s^. 

[2] Ninu awon ti itor^-anu to si ni eyi; awon alaini ti o fi ara nwon 
s'owq ti nwon ki ntoro lati oju'le d'ojule g?g?bi awon ti o fi ara nwon 
jin Poju-ona Qlohun; ati awon ti o wa ninu idamu ota ti nwon ko ri bi 
a tise. Suratul-Bak^rah 2 Part 3 72 r *yLi T JLJ) Oj $»%*» ni rere, dajudaju Qlphun j? Olump 
nipa r?. 

274. Awpn ti o nna owo nwpn 
l'oru ati l'gsan ni ikc?kQ ati 
ni'gbangba, ?san nwpn mb? fun 
nwpn lpdp Oluwa nwpn, ki yio si 
ib?ru fun nwpn, b?ni nwpn ki yio si 
banuj?. 

275. Awpn ti o nj? ele [l] , nwpn 
ki yio dide biko§e g?g?bi idide ?niti 
e?u la mp'l? nipa ifi pwpkan (r$). 
Eyi j? b$, nitoripe nwpn wipe owo- 
§i§e bi ele lori; Qlphun si ti §e owo- 
?i?e ni ?tp O si ?e ele ni ewp [2] . 
^nik?ni nigbanna ti ikilp ba de pdp 
r? lati pdp Oluwa r? ti o si ?'iwQ, 
nj? t'ir? ni eyiti o ti rekpja, gran r? 
si mb? lpdQ Qlcphun. $ugbpn 
?nik?ni ti o ba tun pada (si idi r?), 
ero ina ni awpn wQnyi i ?e, nwpn 
yio si ma gbe inu r? gbere. 

276. Qlcphun yio ma di ele ku, ^&z{tfszf&-$z-'fs 


4i?j c-^Jc^Jl^j i£) f'Sttf [1] «Riba» ni a pe ni ele o si j$ owo tole lori owo ti a ya enia. Islam 
lodi si owo ele nitoripe egun Qlphun wa lori r^ Musulumi si ni lati 
jinna si gbigba owo ele. 

[2] Qlphun se owo sise ni $tQ, o si se owo ele ni ewe) nitoripe nipa owo 
sise, awpn enia ma nj'anfani ara nwpn, ati ^niti onta, ati ^niti onra, 
awpn mejeji lo ji jq nj$ anfani ara nwpn. Ati pe nipa owo ni awpn ilu 
ati oril^-ede gbogbo ngba t$-siwaju nipa asiki. $ugbpn nse ni ele ngbin 
iwa Qdaju, ole ati ahun si awpn enia l'pkan. B? sini Islam j$ pe ki a j$ 
oninurere, nipa bayi o fi $kQ itpr^-anu kg wa nipa eyi ti a nse iranlpwp 
fun ?l?gb? wa ti ko ni Iqwq to wa tabi ti o mb? ninu isoro. $ugbQn 
dipo ki olowo-ele yp ara-kunrin r$ ninu isoro r$ nse ni yio tubp fi kun 
un. Eyi lo fa ayah ti o t$le eyi. Suratul-Bakprah 2 Part 3 I 73 I V *£ T JLJI oj $•%»• yio si ma bu si itQr?-anu [1] . QlQhun 
ko f?ran gbogbo alaimore, ?1???. 

277. Dajudaju, awQn ti o gbagbc? 
ti nwQn si n?e i?? rere, ti nwQn si 
nkirun dede, ti nwQn si nyan 
'zakat', ?san nwQn mb? fun nwQn 
lQdQ Oluwa WQn; ki yio si ib?ru fun 
nw<?n, b?ni nwQn ki yio si banuj?. 

278. ^nyin ti ? gbagbQ, ? b?ru 
QlQhun, ki ? si fi eyi ti o ku sil? 
ninu ele bi ?nyin ba j? onigbagbc? 
ododo. 

279. §ugbQn bi ? ko ba ?e (be), 
nigbana ki ? ma reti ogun lati qdq 
QlQhun ati oji?? R?. Bi ? ba pada 
kuro nib?, nigbana oju-owo [2] nyin 
yio j? ti yin. £ ma $e g'abosi, a ki 
yio si s'abosi fun nyin. 

280. Bi (onigbese na) ba j? ?ni ti 
ara nni ki ? 1q q l'ara di igbati yio 
rQrun (fun un). Ati pe ki ? fi t'Qr? 
(fun un) o dara ju fun nyin bi ?nyin 
ba mQ nL 

281. Ki ? si b?ru qjq kan ti a o 
da nyin pada ninu r? si QdQ £)M$<i£i 

2;>\ o'j |p <££&>%$£&•$ 


JiipM\^^^<^y^ [1] Owo ele ko le ni ibukun ninu nitoripe ogun-ologun wa ninu r$; 
ohunkohun ti a ba si fi ogun-ologun ko jo dajudaju ko le ni ibukun bi 
ko se iparun. Qre-anu To nmu ibukun wo inu ohun-ini enia; ele a ma le 
ibukun jinna, a si ma fa iparun. Eyi ni al-Kurani alaponle tubo fi ye wa 
ninu sura XXX. ayah 39. 

[2] Eyi ti a pe ni «oju-owo» ni owo ti a ya enia gan pelu ero pe ki o le 
si . £to wa lati gba eyi pada, sugbon a ko gbodo gba ele kankan lori Suratul-Bakprah 2 Part 3 74 r +yU Y oyUI >J^- Qlphun. L^hinna a o san 
olukuluku ?mi ni ?kun-r?r? ?san 
i§? ti o §e, a ki yio s'abosi fun 
nwpn. 

282. pnyin onigbagbp ododo, 
nigbati ? ba j? gbese kan di akoko 
kan ti a yan, ki ? kpp sil?. J?ki 
akpwe kp p sil? larin nyin p?lu ?tp, 
b?ni ki akpwe ma §e kp lati kp p, 
g?g?bi QlQhun ti fi mp p. Ki 
(akpwe) o kp (p). Ki ?ni ti iwp 
gbese wa l'prun r$ si pe e (fun 
akpwe), ki o si b?ru Qlphun Oluwa 
r? ki o ma si §e din ohun kan ku 
ninu r$. $ugbpn bi ?ni ti o j? gbese 
na ba j? alailoye tabi alar£-pkan 
tabi ko le pe e fun ara r?, j?ki 
onigbpwp r? pe e p^lu ?tp, ki ? si 
pe awpn $l$ri meji ninu awpn 
pkunrin yin ki wpn j$ri si i, sugbpn 
bi e ko ba ri pkunrin meji, ki ? wa 
pkunrin kan ati obinrin meji ninu 
awpn ti e f? pe ki nwpn j<? ?l?ri; bi 
pkan ninu wpn ba §'ina (tabi 
gbagbe), pkan ninu wpn yio ran 
ikeji l'eti. Ki awpn ?l?ri ma si ?e kp 
(lati j?ri) nigbati a ba pe nwpn. Ki 
? ma si §e k'ar? lati kp p ko ba 
kere tabi ko pp p?lu akoko r$. Eyi 
Totp ju niwaju Qlphun, o si daju ju 
fun $ri, o si tun je pna Vo mu ni 
sunmp ki $ ma se'ye-meji, ayafi bi 
o ba je pja tita ti o wa n'il? ti ? n§e 
ni atpwpdpwp larin ara nyin, ko si 
£§9 fun nyin bi ? ko ba kp p s'il?. 
Ki ? si ma pe ?l?ri si i bi ? ba nta'ja 


'^U^cP ^^i^jS3\i^\:^:^C^l& 


Suratul-Bak^rah 2 Part 3 75 r *jjLi T o JLJI oj $•%*» (§9 >-^o^u-joL->4ilj fun ara nyin. Ki ? ma si ?e ?e 
ipalara fun akpwe tabi ?l?ri [1] . Bi ? 
ba si ?e (b?) nigbana dajudaju ibaj? 
ni fun nyin. Ki ? si b?ru Qlphun. 
Qlphun si nkp nyin (ni ?kp). 
Qlphun si j? Olump ohun gbogbo. 

283. Atipe ti ? ba wa Tori irin- 
ajo ti ? ko si ri akpwe kan, 
nigbana ohun idogo gbigba dani 
Tokan; ?ugbpn ti ?nikini ba fi pkan 
tan ?nikeji, ki ?ni ti a fi pkan tan ki 
o da ohun ti a fi pkan tan a le lori 
pada, ki o si b?ru Qlphun Oluwa 
r? 9 ki enia ma si fi ?ri pamp. 
pnik?ni ti o ba fi i pamp dajudaju 
pkan r? da ???. Qlphun mq ohun ti 
?nyin n?e [2] . 

284. Gbogbo ohun ti o mb? ni 
sanmp ati il? ti Qlphun ni. Ti ? ba 
§e afihan ohun ti o wa ni ?mi nyin 
tabi ? fi pamp, Qlphun yio ?i'ro r? 
fun nyin bi ? ba ?e e; l?hinna yio fi 
orijin awpn ti O ba f?, yio si fi iya 
j? awpn ti O ba f?; Qlphun ni 
agbara lori gbogbo nkan [3] . [I] Ipalara ti a sq pe ki a ma se se fun akowe tabi eleri ni wipe ki o ma 

se 1q ba akowe tabi eleri lehin ki o le gba abode lati yi iwe tabi yi oro 

yala fun eni ti a ya Fowo tabi eni ti o ya ni l'owo. 

[2] Ayah yi kg wa ki a se iwe fun ara wa ti a ba fe ya'wo Iqwq ara wa, 

ti a ko ba si ri akowe, nje ki a fi ohun-ini wa dogo ki a si pe eleri si, ki 

awon eleri si se dede. A tun le gba ohun idogo Iqwq eni ti a fe ya 

Fowo bofe bi akowe wa ti a ko ba fi okan tan eni ti a fe ya Fowo. eyi 

je ofm ti Al-Kurani ko wa lati le ma fi ba ara-eni 16 ati ki igbe si aiye 

wa ki o le dara ki o si ni alafia. 

[3] Ayah yi fi-han wa pe nigbati a ti mq pe gbogbo ohun ti mbe Forun = 


Suratul-BakQrah 2 Part 3 I 76 *& T OjAJl Oj Amd 285. Qji§? QlQhun na gbagbQ 
ohun ti a SQ-kal? fun u lati QdQ 
Oluwa r?, b? sini awQn onigbagbQ. 
Olukuluku wQti ni o gba QlQhun 
gbQ, ati awQn MQlaika R?, ati 
awQn tira R?, ati awQn oji$? R?; 
awa ko ya Qkan si QtQ ninu awQn 
pji§? R?. Nwpn sp wipe: Awa gb<? a 
si t?le tabi a t?'riba; Oluwa wa, 
af orijin R? ni awa nt'pn?, QdQ R? 
ni a si ma pada si. 

286. QlQhun ko gbe ?ru ti o ju 
$nikan 1q le Tori bi ko §e bi agbara 
r? ti mp; ti r? ni anfani i§? ti o ba 
§e, ti r$ na si ni iya ohun ti o ba §e. 
Oluwa wa ma mu wa ti a ba 
gbagbe tabi ti a ba §e a§i§e. Oluwa 
wa, ma §e di ?ru ti o wuwo le wa 
lori bi iru eyi ti O di le awQn ti o 
§iwaju wa Oluwa wa, ma §e di ru 
wa ohun ti ko si agbara r$ fun wa. 
Mojukuro fun wa. Ki O si $e anu 
wa, Ir? ni Alaf?hinti wa, nitorina ki 
O ran wa Iqwq lori awQn 
alaigbagbQ enia [l] . j±^S\d&£ . - .T ..\ \. \ £ \ I g - . n J *SM 1 ^. ■■ fl\ Ai\\ » 1» ic «N = ati ni aiye ti QlQhun ni, o y? ki a ya fun ohun ti QlQhun ni ki a ya 
fun ki o ma bo si iya fun wa, ki a si ma se ohun ti QlQhun ba ni ki a 
se ki a ba le se ori rere ati iwon igba ti o ti j$ pe gbogbo ohun ti a f<? fi 
pamo ati eyi ti a fi han gbogbo r$ ni QlQhun mg. QlQhun si ni alagbara 
lori gboggbo nkan. 

[1] Adua nla ni o wa ninu ayah yi ati meji ti o siwaju r$, nitori ninu 
ip^kun ayah yi, a b$ QlQhun ki O fi oju fo awQn asise wa. L^hinna ki 
otun fi ori jin wa ni ipari r$ ki Osi k$ wa. On ni Alaf^hinti wa, ki O si 
ran wa Iqwq lori awQn alaigbagbQ. Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 77 V f-ji r \ V jlj^P Jl ojj^t (3) Suratu Ali-Imrana Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Mim (QlQhun 
nikan ni O mc? ohun ti O gba lero 
p?lu awc?n harafi yi). 

2. QlQhun, kosi QlQhun miran 
ayafi On, Alaye, Oludawa. 

3. O sq Tira na kal? fun q p?lu 
ododo ti o njeri si eyi ti o giwaju 
re, On na ni O sq Ataorata ati 
Injila kal?. 

4. Ni igiwaju, amQna fun awQn 
enia, O si sq olupinya kal?. 
Dajudaju awQn ti nwQn kc? ayah ti 
QlQhun iya ti o le koko mb? fun 
WQn. QlQhun si j? Alagbara, 
01ugb?san. 

5. Dajudaju QlQhun ko si ohun 
kan ti o pamQ fun U ni ori il? ati 
ni sanma. 

6. On ni pniti o da nyin sinu 
apoluku bi O ti f?. Kosi QlQhun 
miran ayafi On, Alagbara, 
QlQgbQn. 

7. On ni pniti o sq Tira na kal? 
fun q; ninu r? awQn ayah ti o yanju 
mb?, awQn ni gbongbo Tira na, ati 
pe awQn miran wa ti o ruju, awQn 
ti igunri mb? ninu Qkan WQn, nwQn >v ))&&- ^ m ._-^ g . J 3g !i)i Qi%$$fi§$l'3& 


^ ' * ^ 


t^^U^VljJL^i^^il^ 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 78 V *j*?\ T o\j+& Jf *jj~» a t?l? apakan ti o ruju ninu r? lati 
fi da rogbodiyan sil? ati lati fun u 
ni itumQ tir?. B? si ni ko si ?niti o 
mQ amQJinl? itumQ r? gan ayafi 
QlQhun. AwQn onimimQ-ijinl? sima 
nsQ pe: awa ni igbagbQ p?lu r? pe 
lati QdQ Oluwa wa ni gbogbo r? ti 
wa, b?ni ?nikankan koni ma §e 
iranti ayafi awQn onilakaye. 

8. Oluwa wa! ma$e j? ki Qkan wa 
yapa, l^hin ti. o fi Qna tara mQ wa, 
ki o si ta wa lQr? anu lati QdQ R?, 
Ir? ni Qba onibu-Qr?. 

9. Oluwa wa! dajudaju Ir? ni 
olukoJQ gbogbo enia ni qjq kan ti 
ko si iyemeji ninu r$, dajudaju 
QlQhun ki iy? adehun. 

10. AwQn ti ko gbagbQ, awQn 
owo WQn ati awQn QmQ WQn ki yio 
le se WQn ni ore rara ni QdQ 
QlQhun, awQn wQnyi ni ohun 
ikona. 

11. I$esi WQn dabi ti awQn enia 
Firiaona ati awQn ti o §iwaju WQn, 
nwQn pe awQn ayah Wa ni irQ, 
nitorina QlQhun mu WQn nipa ?§? 
WQn, QlQhun si le koko ni iya. 

12. Sq fun awQn ti ko gbagbQ pe 
a o segun nyin a o ko nyin jq pq 
sinu ina (Jahannama), ile buru ni. 

13. Dajudaju ami mb? fun nyin 
nipa awQn iJQ meji ti nwQn pade, ^¥\#ffil£*& Q3 4»IajHc^1vsaSia1 

\xl» ah\j fry* A^\pJb Ji-la Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 79 T *j*r\ T j\j^s> Jl Ijj^t ijp kan nja ni oju pna ti Qlphun, 
ikeji ti ko gbagbp nwo wpn bi ilppo 
meji si ara wpn ti nwpn ri ni riri ti 
oju, bayi ni Qlphun ma nfi okun ge 
iranlpwp R? fun ?niti O ba f?, 
dajudaju ariwoye mb? ninu eyi fun 
awpn ti o ni oju inu. 

14. A ge ni ??p fun awpn enia, 
if? igbadun ti awpn obirin ati awpn 
pmp ati owo pupp ni ti wura ati 
fadaka ati awpn ??in ti wpn ri itpju 
ati awpn ?ran-psin ati oko. Eyi j? 
igbadun igbesi aiye yi, pdp Qlphun 
ni abp rere wa [1] . 

15. Sp pe: p j? ki nsp ohun ti o 
san ju iwpnyi lp fun nyin? Fun 
awpn ti o b?ru (Qlphun), awpn 
pgba mb? fun wpn lati pdp Oluwa 
wpn, ti odo abata si ngan ni isal? 
r?, ib? ni nwpn yio ma gbe, ati 
awpn iyawo ti o mp ati oju-rere lati 
pdp Qlphun wa, Qlphun si ri 
gbogbo ?ru (R?) [2] . 

16. Awpn ?niti nwpn nwipe: 
Oluwa wa! dajudaju awa gbagbp, 
nitorina fi ori awpn ?§? wa jin wa, 
ki o si §p wa nibi iya ina. 


"Z* A t> . s *■> 

[1] Aya yi fi ohun ti ki j? a ri aye gbo ti Qlphun han wa, ki a le ba 
$pra nipa af^ju wpn, ki a si ba le koju wa si Qlphun ki a le ri ere a-j?- 
ij^-tan ni aiye ati orun. 

[2] £sin Islam ko ni ki a ma gbadun aiye, $ugbpn ko ni ki a fi $e 
pataki; ki a wa gbagbe ohun ti Qlphun titori r$ da wa si aiye. pniti o 
ba §e i§£ ti o fi ri oju rere Qlphun ni o wa aiye ni o si §e ohun ti a wa 
aiye wa $e. Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 80 V *^i-l T jlj^-P Jl Sjj— 17. Awpn onisuru ati awpn 
olododo ati awQti ti ngbpran (si 
QlQhun l?nu), ati awpn olutpr? ati 
awpn ti nwa aforiji ni owurp. 

18. QlQhun j?ri pe kosi QlQhun 
miran ayafi On (nikan) b?ni awpn 
malaika ati awQn ti o jinl? ninu 
imQ, On si duro ?in?in si ?tp. Kosi 
QlQhun (miran) ayafi On, Alagbara 
ni, QlQgbQn ni. 

19. Dajudaju ?sin (kan$o$o) ti 
mb? lpdQ QlQhun ni Islam. AwQn ti 
a fun ni Tira (?iwaju) ko si ?e 
iyapa-?nu, ayafi ?hin igbati 
amQdaju (r?) ti wa ba wpn niti ilara 
larin ara WQn. pnik?ni ti o ba kQ 
awQn qtq QlQhun (ki o mc?) daju pe 
QlQhun yara nibi i$iro (i??). 

20. Bi nwQn ba si ba q jiyan, 
wipe, Emi ti t? ara mi ba fun 
QlQhun ati awQn ti o t?le mi (p?lu). 
Ki o si sq fun awQn ti a ti fun ni 
Tira ati awQn ti ko ni mimQ pe: 
Enyin ki yio ha t? ara nyin ba (fun 
QlQhun bi)? Ti nwQn bat? arawQn 
ba (fun QlQhun) nj? nigbana nwQn 
t?le Qna tara, ?ugbQn ti nwQn ba 
yipada, nigbana iba ki o mu i?? jij? 
de opin ni tir?, QlQhun si ri awQn 
?rusin (R?). 

21. Dajudaju awQn ti o kQ awQn 
aya QlQhun ti nwQn si pa awQn 
annabi lai ni ?tQ ti nwQn si pa 
E|jU-VV 
^\?^*$p\&& - \> -" -r- si- / >t&'' -fr-i 

jyCuuj ^Sk^Zj}!} vl^j^iSw) <jU) i o\ Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 81 T *j^-\ ? b\j»* J? *JJ**> awpn enia ti ntp wpn si ?tp §i§e, 
fun wpn ni iro iya ?l?ta-elero. 

22. Awpn wpnyi ni i§? wpn baj? 
ni ile aiye ati prim, nwpn ki yio si 
ni oluranlpwp. 

23. Ir? ko ha woye awpn ti a fun 
ni ipin kan ninu Tira? A pe wpn si 
Tira ti Qlphun ki o ba §e idajp ni 
arin wpn, l^hinna ijp kan ninu wpn 
si yipada, nwpn si gbunri. 

24. (Nwpn §e eyi) nitoripe nwpn 
sppe: Ina ki yio jo wa, ayafi awpn 
9J9 kan ti o ni onka; ohun ti nw<?n 
da adapa'rp r? tan wpn j? ninu ?sin 
wpn. 

25. Kini yio ti ri (fun wpn) ni 9J9 
ti Awa ba ko wpn jp ni pjp ti ko si 
tabitabi ninu r£, ti a o si san ?san 
i§? ti onikaluku §e fun u ni ?kun, ti 
a ko si §e abosi fun wpn. 

26. Wipe: Qlphun Olukapa 
ijpba, Ir? ni o ma nfi ijpba fun ?niti 
O ba f?, Ir? ni o si ma ngba ijpba 
kuro Iqwq ?niti O ba f?, Ir? ni nfun 
?niti O ba f? ni iyi, Ir? ni o si 
ny?p?r? ?niti O ba f?. Lpwp R? ni 
gbogbo rere wa, Ir? ni Alagbara 
lori gbogbo nkan. 

27. Ir? ni O nmu oru wp inu 
Qsan, Ir? ni nmu Qsan wp inu oru, 
Ir? ni nmu aye jade lati inu oku, >•!" ^O&K ■ijVN^->jt^y \^ fi. "V if. > 


rtrt£\3\\^3\j££\& •. >*r'tr. 


£».< >\fi-*l 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 82 V *^-l V jlj*-£ Jl 6JJ~* Ir? ni O nmu oku jade lati inu aye, 
Ir? ni O npese fun ?niti O ba f? lai 
ni i§iro. 

28. Ki awpn onigbagbp ododo 
ma§e mu awpn alaigbagbp ni pr? 
laij? awpn onigbagbp ododo, 
?nik?ni ti o ba §e eyi, oniy?n ko ni 
kinikan lpdp Qlphun, ayafi ti ? ban 
b?ru ewu kan ni pdp wpn Qlphun 
funra R<? nkilp (iya R$) fun nyin, 
Qdp Qlphun ni ipadasi. 

29. Wipe: Bi ?nyin ba fi ohun ti 
mb? ni pkan nyin pamp tabi ? til? 
fihan, Qlphun mp p, O si mp ohun 
ti mb? ni sanma ati il?. Qlphun s i 
ni Alagbara lori gbogbo nkan. 

30. Ni pjp ti ?mi kpkan yio ri 
aridaju ohun ti o §e ni rere ati eyi ti 
o §e ni aburu (ni pdp ara n?), yio fi? 
pe ki orere ti o jinna ma b? ni arin 
on ati i§e buburu n?. Qlphun funra 
R? nkilp (iya R?) fun nyin. Qlphun 
j? Alanu si awpn ?rusin. 

31. Wipe: Bi ?nyin ba j? ?niti o 
f^ran Qlphun, ^ t$le mi, Qlphun yio 
f?ran nyin, yio si fi ori awpn ?§? 
nyin jin nyin. Qlphun j ? alaforiji, 
Alanu. 

32. Wipe: £ t?le ti Qlphun a ti 
Oji§? na; §ugbpnbi nwpn ba pada, 
dajudaju Qlphun ko fi?ran awpn 
alaigbagbp. M ^^ yOqiLSi <>• 
®X*$$&j*£Zffi 4&Ui£j »jJC^jJ j^sstp li^li \y£z o[S* 
*U)lJj4— *A> Alii p^sssj^rtjj \ jy ^LJbujfj 

Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 83 ¥ *ji?\ V jlj^P Jl ljj~* 33. Dajudaju QlQhun $a Adama 
l?$a ati Nuha ati awQn arQmQdQmQ 
Ibrahima ati awQn arQmQdQmQ 
Imrana ju gbogbo ?da 1q. 

34. ArQmQdQmQ apakan wQn 
lati inu apakeji. QlQhun ni OlugbQ, 
Oni-mimQ. 

35. Nigbati obirin Imrana wipe: 
Oluwa mi, emi j? ?j? fun Q, pe 
ohun ti mb? ninu mi yi, emi yio ya 
a sQtQ (fun ?sin R?). Nitorina gba 
(a) b? fun mi, dajudaju Ir? ni 
OlugbQrQ, OlumQ. 

36. Nigbati 6 si bi i, o wipe: 
Oluwa mi, dajudaju emi bi ni 
obirin, QlQhun si itiq juIq nipa 
ohun ti o bi, b?ni Qkunrin ko dabi 
obirin, dajudaju emi si sq q ni 
Maryama, emi si fi si ab? abo R? 
ati arQmQdQmo r? kuro lQdQ e$u 
?ni ?kQ. 

37. Oluwa r? si gba (adua r?) ni 
gbigba ti o dara, O si mu (QtnQ na) 
dagba ni idagba ti o dara, O si 
fifun Sakariya tQ. Nigbakigba ti 
Sakariya ba wQle tQ q ninu ile-isin 
a si ba ese ni QdQ r?. O wipe: Iwq 
Mariyama, nibo ni eyi ti wa ba q? 
On si wipe: lati QdQ QlQhun ni. 
Dajudaju QlQhun a ma pese fun 
?niti O ba f? laini i$iro. 

38. lb? na ni Sakariya ti kepe 
Oluwa r<?. O wipe: Oluwa mi! ta mi 
>feVii\j^ l^ij<ill>j vLi(slJ£^jUid 


<-*j J \§* ajj \jjj^=>j U j^ii) La Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 84 T *j>r\ ¥ O^j** Jl *JJ~> lcpr? QmQ daradara kan; dajudaju 
Ir? ni Olugbc? ipe. 

39. Awqii malika si pe e nigbati 
o wa ni iduro ti nkirun ninu ile-isin 
pe dajudaju Qlcphun nfun q niro- 
idunnu nipa Yahyah ti yio j?ri 
ododo nipa qtq kan ti o ti Qdc? 
Qlcphun wa yio si j? ?ni-Qla, ko si j? 
?niti nyanhanhan (nipa obirin) yio 
si j? Annabi yio si wa ninu awcpn 
?ni-rere. 

40. O wipe: oluwa mi, bawo ni 
QmQ-kunrin kan yio $e ma b? fun 
mi, b<? si ni dajudaju agba ti de si 
mi ati pe obirin mi ya agan? O 
wipe: Bayi ni Qlcphun ma n$e ohun 
ti O ba f?. 

41. O wipe: Oluwa mi, $e ami 
kan fun mi. O wipe: Ami r$ ni pe 
ir? ki 6 le ba enia sprc? fun <?j<? 
m?ta ayafi itcpka, ki o si ma $e 
iranti Oluwa r? IqpqIqpq ki o si ma 
$e afc?mQ (orukc? R?) ni a$al? ati ni 
owurc? kutukiitu. 

42. Nigbati Malaika wipe: Ir$ 
Mariyama ,dajudaju Qlcphun ti $a q 
l??a O si ti fc? q mc?, O si tun $a q 
l??a lori awQn obirin aiye. 

43. Iwq Mariyama, t?le ti Oluwa 
r$ ki o si ma foribal? ki o si ma 
t?riba p?lu awQn ti nt?riba. 

44. Eyi mb? ninu iro ohun ti o 
pamc? ti Awa $ipaya r? fun q. Iwq C^^^\^j\Sy^j\^j 


/^v V^^H^ c?^-> c^S Uj i*\J\ A~?-j v^ UW-j ' 02 <i^ Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 85 T *'j>?\ V jlj^-P Jl Sjj** ko si IqcIq w<?n nigbati nw<?n nju 
aw<?n kalamu w<?n (lati m<?) tani 
ninu w<?n ni yio gba Mariama tQ, 
b?ni iwQ ko si lpdp w<?n nigbati 
w<?n nba ara w<?n ge fa-nfa (lori r?). 

45. Nigbati Malaika wipe: Ir? 
Mariyama, dajudaju Ql<?hun fun q 
ni iro-idunnu p?lu gbolohun kan 
lati pdc? R? wa, ?nikan ti orukc? r? 
yio ma j? Masihu Isa Qm<? 
Mariyama, abiyi ni ni aiye ati ni 
<?run, yio ma b? ninu aw<?n ti a 
sunmp (Qlphun). 

46. On yio ma ba aw<?n enia 
s<?rQ nigbati o wa ni Qm<? ori it?, ati 
nigbati o ba dagba yio si ma b? 
ninu aw<?n ?ni rere. 

47. O wipe: Oluwa mi, bawo ni 
pmpkunrin kan yio ge ma b? fun 
mi, nigbati abara kan ko f QWQkan 
mi? On (Malaika) si wipe: Bayi ni 
QlQhun nge ?da ohun ti 6 ba f?. 
Nigbati o ba pinnu <?ran kan yio wi 
fun pe: J?b$, yio si j? b$. 

48. On yio k<? q ni tira na ati 
QgbQnijinl? ati Ataorata ati Injila. 

49. A o $e ni ojig? kan si aw<?n 
QmQ Israila pe dajudaju emi de wa 
ba nyin p?lu ayah kan lati Qd<? 
Oluwa nyin pe emi yio ya aworan 
kan fun nyin lati inu amp g?g?bi 
aworan ?iy?, emi yio si f? (at?giin) 
sinu r? ti yio si di ?iy? p?lu a§? JJ»£3 JL£\ p4*&\ ^SjaL 3]>-£ j! 


+*?&* 


'I' C.\\ ' \' ' ©<&^o*^l^bW^44-w 
Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 86 V *j>?\ T jlj-*^ Jl ljj~* QlQhun, emi yio si ma wo awpn 
afpju san ati awpn ad?t?, emi yio si 
ma sq oku di alaye p?lu ag? 
QlQhun; emi yio ma fun nyin ni iro 
ohun ti ? o ma j? ati ohun ti ? nfi 
pamp sinu ile nyin dajudaju ami 
kan mb? fun nyin ninu eyi, bi ?nyin 
ba j? onigbagbp ododo. 

50. Ati oluj?ri ododo si ohun ti 
mb? ?iwaju mi ni At-Taorata ati ki 
emi le ?e ni ?tQ fun nyin apakan ti 
a ti ?e ni Swq fun nyin; emi si wa 
ba nyin p?lu ami kan ti o ti pdp 
Oluwa nyin wa, nitorina ? b?ru 
QlQhun ki ? si t?le mi. 

51. Dajudaju QlQhun ni Oluwa 
mi ati Oluwa nyin, nitorina ? ma 
sin I, eyi ni pna ti o ?e tara. 

52. Nigbati Isa ge akiyesi 
aigbagbp Ipdp wpn, o wipe: Tani 
yio j? oluranlpwp mi si pna ti 
QlQhun? Awpn prnp^hin r<? wipe: 
Awa ni oluranlpwp (?sin) QlQhun, 
awa gba QlQhun gbp, ki o si j?ri pe 
dajudaju awa j? olugba fun 
QlQhun. 

53. Oluwa wa!. awa gba ohun ti 
O spkal? gbp awa si t?le Oji?? na, 
nitorina kp (orukp) wa sil? p?lu 
awpn oluj^ri. 

54. Nwpn pete, QlQhun si ja ete 
wpn, b?ni QlQhun ni olubori awpn 
apete. 


g? 2.g.:?j,texi 


J^^ ^ Lx*^\j cJ j/> IILj \J!i4 U LjJj $Sj^f Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 87 V *^>-l V jIj-q-p Jl *jj** 55. Nigbati Qlphun wipe: Iwp 
Isa! Emi yio pa p, Emi yio si gbe 9 
wa si pdp Mi [1] , Emi yio si w? 9 mp 
kuro lpwp awpn alaigbagbp [2] Emi 
yio si fi awpn ti o ba t?le 9 leke 
awpn ti o §e aigbagbp lp titi di pjp 
ajinde; l?hinna pdp Mi ni ao da 
nyin pada si, Emi O si §e idajp 
larin nyin nipa ohun ti ?nyin n§e 
iyapa ?nu si. 

56. Niti awpn ?niti o §e 
aigbagbp, Emi yio j? wpn niya ti o 
le ni aiye yi ati ni prun, b?ni ki yio 
si awpn oluranlpwp fun wpn. 

57. Ati niti awpn ?niti o gbagbp 
ti nwpn si §i§? rere, On yio san ?san 
ere-i§? wpn fun wpn ni ?kun, 
Qlphun ko si f?ran awpn alabosi. 

58. Bayi ni Awa nke e fun 9 
ninu awpn aya ati i§iti ti o kun fun 
pgbpn. 

59. Dajudaju apejuwe Isa ni pdp 
Qlphun o dabi apejuwe Adama; O 
§e ?da r? lati inu erup?, l?hinna O 
wi fun u pe: J? b?, o si je b?. &*'t x "C •*' > S *&*' ">t 1 Jb-X-i- \>\^^!£>jdb \jj&tfjf\t3b '^\$&\j££^J\\3; £\{* ><S*X A >S>$- . \'><. 

j^t t &*'< frM'yxl '* St [1] Itumo <<rafiuka ilayya» ni pe emi yio gbe o wa si odo mi. Qlohun gba 
a la kuro ninu iku egun. 

[2] Al-Kurani ni o we Annabi Isa mo kuro ninu awon iro ti awon 
alaigbagbo pa moo. Awon Ju pe e ni omo-ale ati opuro. Aw^n Kiriyo 
ti nwon so pe awon gba a gbo $e a$eju, nipa pe won so Isa 9019 
Mariyamo di omo Qlohun-won ti 1<? pada wa so o di Qlohun-eyi ni o 
so won di eniti a$i ni ona. Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 88 r *jju r j!^p JT *jf 60. Ododo ni lati Qdc? Oluwa r?, 
nitorina iwQ ko gbQdQ wa ninu 
awQn a?iyemeji. 

61. $ugb<?n ?niti o ba ba QJiyan 
nipa r? l?hin ohun ti o wa ba q 
ninu imQ, ki o sq wipe: £ wa! Ki a 
pe awQn QmQkunrin wa ati awpn 
QmQkunrin nyin, ati aw<?n obinrin 
wa ati awQn obinrin nyin, ati ara 
wa ati ara nyin, l?hinna ki a 
gbadua-taratara, ki a si tc?rQ egun 
Qlphun le awpn opurQ lori [1J . 

62. Dajudaju eyiyi j? irohin 
ododo, b?ni kosi plphun miran afi 
Qlphun dajudaju QlQhun, On ni 
Alagbara, Qlpgbpn. 

63. $ugb<?n bi nwpn ba p?hinda, 
nje dajudaju QlQhun mQ nipa awpn 
obil?j?. M yj^tf$%&ji } *&S\ OXJJ J^_J»fl^-S J^Lj>-J | ^ , M.y» J V lmH uM j 


Qp Oi^^-iJ l £-£ *ii <SU vp_y oji [1] p o §e akiyesi pe pre) isin Nasara (Christianity) ni a ti nba bo lati 
ib$r$ sura. yi. §ugbon nipa iwa ifunnu atiiyan jija lori iro ti awon 
Kiriyo ni, on ni ayah yi bawi. Itan na lo bayi: Ninu odun k$wa 
Hijira(631 A.D.), awon ijo Nasara kan ran ike) to Annabi wa lati ilu ti a 
npe ni Najranu, awon ikp yi j$ ogota enia; nigbati nwon de, Annabi fi 
won wq sinu mosalasi. Annabi fi ye wonpe Jesu ki i§e Qlohun b^ni ki 
i§e omo Qlohun biko^e enia abara lasan ti Qlohun ran ni [$$ ni i$e. 
Nigbati iyan jija won poju igbagbo iro wonyi.Annabi pe won, g?g?bi 
oro ayah yi pe, o ya ki awon mejeji pejo tiletile ki won si toro egun 
Qlohun le ^niti o ba j$ opuro ninu awon mejeji lori. Nigbati qtq di 
bibura, nwon ni ki Annabi fun won ni ojo kan lati ro pro na wo; 
nigbati o di ojo keji, ^ru ba won, olori won, Abdul Masihi, so fun 
Annabi pe awon ko bura niQ. Aya yi ba kan na tun toka si akatakiti ti 
awon Kiriyo ma n?e laini idi qtq lowo, lati igba ti ati gbe Annabi 
Mohammed dide (ki ik$ ati 9 la QlQhun ki o ma ba a). Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 89 T *jJH ^ 0^j^ p Jl Sj^*» 64. Wipe: pnyin oni-tira, (ti afun 
ni maj?mu lai lai ati maj?mu titun) 
? wa sibi gbolohun-prp-kan ti o 
dpgba larin wa ati larin nyin pe, ki 
awa ma?e sin nkan miran biko?e 
Qlphun, ki awa ma si ?e wa orogun 
kan p?lu Re, ki apakan wa ma?e 
mu apakeji ni oluwa l?hin Qlphun; 
?ugbpn bi ?nyin ba pfhinda, ? wipe: 
E j?ri pe Musulumi ni awa i§e. 

65. pnyin oni-tira, e?e ti ?nyin fi 
njiyan nipa Ibrahima, b?ni a ko s<? 
At-Ta-orata ati Injila kal? (loju r?) 
biko$e l?hin r?, ?nyin ko ha ?e 
lakaye ni? 

66. Kiyesi, ?nyin wpnyi na ni ? 
njiyan nipa ohun ti ? ni imp nipa 
r?, eha$e nigbana ti ?nyin fi njiyan 
nipa ohun ti ?nyin ko ni imc? nipa 
r?, Qlphun si mc? b?ni ?nyin ko mc?. 

67. Ibrahima ki i$e Yahudi b?ni 
ki i$e Nasara, ?ugbpn o j? ?niti o 
duro dede, o j? Musulumi, on ko si 
si ninu awpn abQri?a. 

68. Dajudaju awpn enia ti 
osunmc? Ibrahima ju ni awpn ?niti 
o t?le e ati Annabi yi ati aw<?n ?niti 
o gbagbp, Qlphun si ni Alatilfhin 
awpn onigbagbp. 

69. Apakan ninu awQn oni-tira 
f? lati ?i nyin lpna, b?ni nwpn ki 
yio §i ?nik?ni lQna afi ara w<?n, 
nwQn ko si ?e lakaye. 


Jy<\-u« 4 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 90 V *j£r\ V* jlj-*P Jl IjJ^t 70. £nyin oni-tira, e§e ti ?nyin fi 
?e aigbagbc? si aw<?n qyq Qlphun 
b?ni ?nyin j? ?l?ri (nipa r$). 

71. £nyin oni-tira, e§e ti $nyin fi 
nru ododo pQ rtiQ irQ ti ? si nfi 
ododo na pamQ, b?ni ?nyin si itiq? 

72. Apakan ninu awQn oni-tira 
si wipe: p gba ohun ti a s<?kal? fun 
awQn onigbagbQ gb<? ni ib?r? qjq, 
ki ? si §e aigbagbQ ni igb?hin r? ki 
nwpn ba le pada (s?hin). 

73. Eyin kd gbpdQ gba (?nikan) 
gbc? afi ?niti o ba t?le isin yin, wipe: 
Dajudaju ImQna na ni imQna ti 
QlQhun. (WQn sq pe) ki o ma wa di 
pe a fun ?nikan ni'ru ohun ti a fun 
yin, Abi nitoripe nwQn yio ma tako 
yin 1'QdQ Oluwa nyin. Wipe: 
Dajudaju 6re-ajulQ, qwq QlQhun ni 
o wa, A ma fun ?niti o ba wu U, 
QlQhun ni Olugbaye (Qr?), 
OnimimQ. 

74. A ma §a ?niti O ba f? ni ??a 
fun ik? R$, QlQhun ni AlajulQ ti o 
tobi. 

75. O si mb? ninu awQn oni-tira, 
?niti o j? pe bi o ba fi <?kan tan a 
p?lu qpqIqpq-owo, yio da a pada 
fun q, o si mb? ninu WQn, ?niti o j? 
pe bi o ba fi <?kan tan a p?lu (owo) 
dinari kan (pere) ki yio da a pada 
fun q ayafi bi o ba si duro (idogo) Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 91 V *j£?\ T $y*& Jl oj^*» ti i, eyi ri b<? nitori nwgn nwipe: 
Kosi pna-ibawi kan fun awpn ope 
(enia) lori wa, nwpn si nda adapa 
irQ m<? Qlphun, b?ni nwpn si m(j. 

76. B?ni, (?ni Qlphun ni) ?niti o 
ba nmu adehun R? $? ti o si b?ru 
(Qlphun), dajudaju Qlphun f?ran 
awQn ?niti o nb?ru (R?). 

77. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
ba $e pagiparp maj?mu ti Qlphun 
ati awgn ibura wgn ni owo kekere 
awpn wpnyi ki yio si ipin fun wpn 
ni pjp ik?hin, Qlphun ki yio ba wpn 
sprp, b?ni ki yio wo wpn ni pjp 
ajinde, b? si ni ki yio f(? wqu mQ, 
iya ?l?ta-elero mb? fun wQn. 

78. Dajudaju awpn ijp kan mb? 
ninu wgn ti nwgn nfi ahgn wgn yi 
tira (Qlphun) pada ki ? le ro pe 
ara tira lo wa, b<? si ni ko si ninu 
tira; nwpn si nwipe: O ti pdp 
QlQhun wa b?ni ko ti pdc? QlQhun 
wa.; nwpn npurp mp QlQhun, 
nwpn si mp b<?. 

79. Ko tQ si abara kan pe ki 
QlQhun fun u ni Tira ati QgbQn ati 
ij<?-Annabi l?hin igbana ki o ma sp 
fun awpn enia (pe), ? j? ?rusin fun 
mi dipo QlQhun; ?ugb(?n (yio wipe): 
5 j? ?ni Oluwa nitoripe ?nyin j? ?ni 
ti o nkp ni ni Tira, ? si tun j? ?niti 
nkp ?k(? (ninu n?). 

Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 92 V *^A-I V jlj^-P Jl Sjj-*» 80. B?ni ko tQ ki o tun pa nyin 
la?? pe ki ? mu awQn Malaika ati 
awQn Annabi ni aw<?n oluwa. Yio 
ha pa nyin la?? pe ki ? $e aigbagbQ 
l?hin igbati ? ti ju ara nyin sil? (fun 
QlQhun). 

81. Nigbati QlQhun si $e maj?mu 
p?lu awpn Annabi (pe): Dajudaju 
Mo ti fun nyin ni Tira ati oye 
ijinl?, l?hinna oji?? kan wa ba nyin 
ti o nj?ri si ohun ti o wa p?lu nyin, 
ki ? gbagbQ, ki ? si ran a Iqwq. 
(QlQhun si) wipe: Nj? ?nyin gba? 
Nj? ?nyin gba adehun Mi lori eyi? 
Nwpn si wipe: Awa gba. On si 
wipe: 5 j? ri (si i), Emi na yio j? 
Qkan ninu awQn ?l?ri p?lu nyin. 

82. £nik?ni ti o ba p?hinda l?hin 
eyi, awQn wgnyi ni obil?j?. 

83. NwQn ha nwa ohun miran 
yatQ si ?sin ti QlQhun ni? Nigbati o 
j? pe ?nik?ni ti o wa ni sanma ati 
il? ju qwq ju ??? sil? fun U, ni bi 
nwpn f<p bi nwpn kQ, pdp R? ni a o 
da WQn pada si. 

84. Sq wipe: Awa gba QlQhun 
gbQ ati ohun ti a sq kal? fun wa ati 
ohun ti asQkal? fun Ibrahima ati 
Ismaila ati Ishaka ati Yakuba ati 
awQn arQmQdQmQ ati ohun ti a fun 
Musa ati Isa ati awQn Annabi lati 
QdQ Qluwa WQn; awa ko ya ?nikan 
kan sQtQ ninu WQn, On ni awa si ju 
qwq ju ?s? sil? fun. 


Oy*j ?=* *-*rj~> /^fj^*^ 59 ^ pb<^&dti>l^>fe£* * M 

Suratu Ali-Imrana 3 Part 3 93 T *j>?\ V* jlj^P Jl Ojami 85. £nik?ni ti o ba tun wa ?sin 
kan yatQ si Islam, a ki yio gba a 
Iqwq r?; ni qjq ik?hin on yio si wa 
ninu awQn ?ni-6fo. 

86. Bawo ni Qlphun yio §e tQ 
spna awQn enia kan ti nwpn tun §e 
aigbagbQ l?hin igbagbQ WQn, ti 
nwpn si ti j?ri pe dajudaju oji§? na 
ododo ni, ti awpn alaye si ti de wa 
ba wc?n? b?ni QlQhun ko ni fi <?na 
mp awpn alabosi. 

87. Awpn wpnni ?san wpn ni pe 
dajudaju egun Qlphun mb? lori 
wpn ati ti awpn malaika ati ti awpn 
enia patapata. 

88. Nwpn yio ma b? ninu r? 
gbere, ako ni §e iya na ni fifuy? fun 
wpn b?ni a ko ni 1q wpn lara. 

89. Ayafi awpn ti o ba 
ronupiwada l?hin eyini ti nwpn si 
§e atun§e (i§? wpn) nitoripe 
dajudaju Qlphun ni Alaforiji, 
Alanu. 

90. Dajudaju awpn ti o §e 
aigbagbp l?hin igbagbp wpn, l?hin 
igbana ti nwpn §e alekun aigbagbp, 
a ki yio gba ironupiwada wpn; 
awpn wQnni si ni awpn ti o §ina. 

91. Dajudaju awQn ti ko gbagbQ 
ti nwpn si ku sinu aigbagbp, 
nitorina a ki yio gba Iqwq 
?nikankan ninu w<?n ohun ti o kun tf^t ' 'si' ' &1 ' ' > ' ^ ,'"'&>* XT'*-' 1 t^tf'W"* * ' 

^^\y^\^M^^\j 


*>*6' > \<'\1>>" *.*.'* •fw •' is< 

sfc&^&pk&zxMci 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 94 t *j^\ V* q\j*S> Jl Ojj** oril? ni wura, bi o ti 1? j? wipe 
nwpn yio fi ra ara wpn pada. Awpn 
wpnni iya elero mb? fun wpn. B?ni 
ki yio si si awpn oluranlpwp fun 
wpn. 

92. £nyin ki yio ri ore (Qlphun) 
gba, ayafi ti ? ba nna ninu ohun ti 
? ni if? si Ohunkohun ti ? ba si na, 
dajudaju Qlphun mp nipa r?. 

93. Gbogbo onj? ni o j? ?tp fun 
awpn pmp Israila ayafi eyiti Israila 
$e ni ewp fun ara r?, ?iwaju kia to 
sp At-taorata kal?. Wipe: £ mu At- 
taorata na wa, ki 9 si ke e bi ?nyin 
ba j? olododo. 

94. pnik?ni ti o ba da adapa irp 
mp Qlphun l?hin eleyi, awpn wpnyi 
ni alabosi. 

95. Wipe: Qlphun ti sp otitp, 
nitorina ? t?le isin Ibrahima ti o 
duro dede, on kosi ninu awpn 
abpri§a. 

96. Dajudaju ile akpkp ti a fi 
lei? (ni ibusin Qlphun) fun awpn 
enia on ni eyiti mb? ni Bakkata [l] ti 
o ni ibukun impna (otitp) fun 
gbogbo ?da. 

97. Ami ti o yanju mb? ninu r? 
(on ni) ibuduro Ibrahima, ?nik?ni 
ij&\fi&p$ 
[1] Bakkata je orukg keji fun Makkah Itumg orukg yi ni «i(,iifunfun» 
eleyi ti ko lese ki o ma waye ni igba ti a ba nse tawaf ninu Ile Oluwa ni 
Makkah. Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 95 1 *j*?\ V ^J** U^ 6jj^t ti o ba wp inu r? ti di ?ni 
ifaiyabal?, irin-ajo lp si He na nitori 
ti Qlphun j? iwp fun gbogbo enia 
?nik?ni ti o ba ni agbara irin-ajo lp 
si ib?, ?nik?ni ti o ba si $e 
aigbagbp, dajudaju Qlphun ti rp 
prp ju gbogbo ?da. 

98. Wipe: Enyin olut?le Tira! e$e 
ti ?nyin fi n$e aigbagbp si prp 
Qlphun b?ni Qlphun ni ?l?ri nipa 
ohun ti ?nyin n$e. 

99. Wipe: Enyin olut?le Tira! e$e 
ti ?nyin $? awpn onigbagbp lori 
kuro loju pna ti Qlphun, ?nyin nf? 
lati da oju pna na ru, b?ni ?nyin si 
j? ?l?ri (nipa ododo na), Qlphun ko 
si gbagbe nipa ohun ti ?nyin n?e. 

100. A pe ?nyin onigbagbp 
ododo! bi 9 ba t?le apakan ninu 
awpn ?niti a ti fun ni tira (ni i?aju), 
nwpn o da nyin pada si aigbagbp 
l?hin igbagbp nyin. 

101. E$e ti ?nyin fi n$e aigbagbp, 
b?ni ?nyin na ni nwpn nka prp 
Qlphun fun, Oji?? R? si mb? larin 
nyin? pnik?ni ti o ba gba Qlphun 
mu $in$in a ti tp p si oju pna ti o 
tp. 

102. A pe ?nyin onigbagbp 
ododo! ? b?ru Qlphun bi o ti tp ki 
? b?ru R?, ? ko si gbpdp ku ayafi 
ki ? j? Musulumi. C-UxLu.^^ 


-if o£\l> S/>>2 2 <_ii53f Ails is 


1 ^ '/ >*>'., 

ifsiiC 


i aa jis 4&1 pf£±cj* j$j!i»j l£=*J*3 oj^i^i Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 96 t *£\ r ji jTs IJ^M. 103. Gbogbo nyin ? di okun [l] 
QlQhun mu ki ? ma?e pinya, ki ? si 
ma ranti ik? QlQhun ti mb? lori 
nyin; nigbati ?nyin mb? ni pta O pa 
Qkan nyin pq, l?hinna ?nyin di 
QmQ-iya p?lu ik? R?; b?ni ?nyin 
mb? ni eti bebe ina O si gba nyin la 
kuro ninu r? bayi ni QlQhun $e 
alaye awQn ami R? fun nyin ki ? le 
mQna. 

104. £ j? ki iJQ kan ma b? ninu 
nyin ti yio ma pe ipe (awqn enia) 
sibi i??-rere ti nwQn o si ma foro 
(awQn enia) sibi iwa ?tQ ti nwQn o 
si ma k(? iwa ibaj? (fun awQn enia), 
awQn wQnyi ni nwQn o ?e orire. 

105. 5 nia?e dabi awpn ?niti 
nwc?n pinya ti nwQn si ?e iyapa-?nu 
l?hin ti alaye ti o yanju ti wa ba 
WQn, awQn WQnyi ni iya ti o tobi 
mb? fun. 

106. Ni qjq ti awQn oju (kan) yio 
funfun b?ni awQn oju (kan) yio 
dudu, ?ugbQn ti awQn ?niti oju WQn 
dudu: (A o bi WQn lere pe) gnyin 
ha ?e aigbagbp l?hin igbagbQ nyin 
bi? Nj? ? tQ iya wo nitoripe ? ?e 
aigbagbQ. 

107. Nipa awQn ?niti oju WQn si 

j^^lyd^-'j 'j^H 4 * ul«^o »_y_£^ *J 

[1] Al-Kurani ni a pe ni ^ablu-'l-lahi)) tabi «okun QlQhun» tabi 
«majemu QlQhun». Al-Kurani ni okun-ibi ti o so gbogbo Musulumi aiye 
P9 ti a fi je Qmp-iya kan^o^o nipa QlQhun, wo sura XLIX: 10 fun ?kun 
alaye. Suratu Ali-lmrana 3 Part 4 97 i *>jl.i r ji^p JT >JJ*M funfun, nw(?n o ma b? ninu anu 
QlQhun, ninu r? ni nwQn o ma wa 
gbere. 

108. AwQn qtq QlQhun ni iwQnyi 
A ke e fun q p?lu ododo, QlQhun 
ko si gbero abosi kan si gbogbo 
?da. 

109. Ti QlQhun ni ohunkohun ti 
mb? ni sanma ati ohunkohun ti 
mb? ni il?, QdQ QlQhun ni a o da 
(gbogbo) Qran pada si. 

110. Enyin ni iJQ ti o dara juIq ti 
a gbe dide fun awQn enia, ?nyin 
nforo (awQn enia) sibi iwa rere 
?nyin si ma nkc? iwa ibaj? (fun 
WQn), ?nyin si gba QlQhun gbQ niti 
ododo, iba§epe awQn olut?le Tira 
(i§aju) gbagbQ niti ododo ni, 
nipapa iba dara fun WQn ju; 
onigbagbQ ododo mb? ninu WQn, 
QPQlQPQ WQn ni o si j? obil?j? [1] . 

111. NwQn ki yio le §e ipalara 
fun nyin afi ipalara-di?; bi nwQn ba 
si ba nyin ja nwQn o kQ ?hin si nyin 
(bi ? ba §?gun WQn tan) l?hinna a 
ki yio ran WQn Iqwq. M^»jibi OjJ^\^3(iA 


3 ( jry^\l&^'iS\Uj 


l&jsWg/ *\ '±s,s ,> > 

[1] Awon olut^le Tira na ni awon Yahudi (Ju) ati awon Nasara 
(Kristiani). ti won t$le awon Annabi won, ti won ko si yi awon tira 
pada tabi di i ku. $ugbon awon ti igba isinyi ti fi opolopo aroso kun 
awon tira won g$g$ bi won ti yo kuro ninu r$ opolopo awon ore) 
Qlohun. Nitori na eyi ti won gbe lowo yi ninu Ataorata ati Injila ko pe. 
atipe won ti yi i pada kuro bi Qlohun ti fi ran Annabi Musa ati Isa 
omo Mariyama. Suratu Ali-lmrana 3 Part 4 98 t *j??\ T C^j** <Jl *JJ*" 112. Ir?l? yio ma ba wpn 
nibikibi ti a ba ri WQn afi (ti nwpn 
ba mb?) p?lu abo lati pdp QlQhun 
ati abo lati pdp awpn enia [l] , nwpn 
si fa ibinu lc?d(? QlQhun, 6?i si kc?lu 
wpn, eyi j? b? nitoripe nwpn $e 
aigbagbc? si awpn ami QlQhun, 
nwpn npa awpn annabi laij? p?lu 
?tQ, eyi j? b$ nitoripe nwpn $e 
aigbpran nwpn si ti kpja ?nu ala. 

113. Nwpn ko ri bakanna; iJQ 
kan mb? ninu awpn olut^le Tira 
(i$aju) ti o duro dede, nwQn si nke 
awpn qtq QlQhun ni akoko oru 
nwQn si nforibal?. 

114. Nwpn gba QlQhun gbp ati 
qjq ik?hin, nwQn si nkQ ni lati ma 
$e rere, nwQn si nkp fun ni lati $e 
buburu, nwQn si nba ara w<?n dije 
ninu i?? rere. AwQn wpnyi mb? 
ninu awpn ?ni rere. 

115. Ohunkohun ti nwpn ba $e 
ni rere a ki yio k<? q fun wQn. 
QlQhun si m<? awQn olub?ru (R?). 

116. Dajudaju awQn alaigbagbQ, 
owo wpn ati QmQ WQn ki yio $e 
WQn ni anfani kan lQdQ QlQhun. 
AwQn WQnyi ero ina ni WQn, ib? ni 
nwQn o si ma gbe titi. p^>\j >1*JS,\> <USv— ■ -J \ *££> C*^**J -»A [1] Maj^mu lati odo Qlohun ni gbigba Islam. «Maj?mu lati odo awon 
enia» ni awon ti ko gba Islam $ugbon ti nwon ba Musulumi $e maj^mu 
ir^pQ ati idabobo. Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 99 t *j^-\ T O^f** Jl «jj~" 117. Apejuwe ohun ti nwc?n nna 
ni igbesi aiye yi dabi apejuwe af?f? 
ti at?gun-agan wa ninu r? ti o f? lu 
oko awQn enia ti o ?e abosi fun ara 
wgn, o si pa a run. B?ni Qlghun ko 
?e abosi fun wpn, ?ugb<?n ara wpn 
ni nwpn ge abosi fun. 

118. pnyin onigbagbp ododo, ? 
ma§e mu pr?-imul? kan l?hin ara 
nyin, nwpn ki yio fi nyin sil? lai ?e 
ipalara fun. Nwpn nf? ohun ti yio 
mu ippnju ba nyin. Irira ti han jade 
l?nu wpn, ohun ti o si pamp si pkan 
wpn (ni aidara) tobijulp. Dajudaju, 
A ti $e alaye awpn qrq na fun nyin, 
bi ?nyin ba $e lakaye ni. 

119. Kiyesi i, ?nyin na ni ?niti 
yio f?ran wpn b? si ni nwpn ko ni 
if? nyin, ? si gba Tira na gbp 
gbogbo r? (ni ? gbagbp). Nigbati 
nwpn ba si pade nyin, nwpn a 
wipe: Awa gbagbp, nigbati nwpn 
ba si ku awpn nikan, nwpn yio ma 
ge ori ika (wpn) j? le nyin lori niti 
ibinu. Wipe: E ku p?lu ibinu nyin. 
Dajudaju Qlphun ni OlumQ ohun ti 
o mb? ni igbaiya (olukuluku). 

120. Bi rere kan ba kan nyin, 
inu wpn yio baj?, bi aburu kan ba 
si ba nyin; inu wpn yio dun si i; 
?ugbpn bi ? ba ?e suru ti ? si b?ru 
Qlphun, ete wpn ki yio $e ipalara 
fun nyin rara. Dajudaju Qlphun rp 
gbaka ohun gbogbo ti nwpn n?e. *-£* -W ' % Jfv \o JUb <J& OyLA^U JJL4 

o>^yj pv>£^ Jf*r>e£ ** J* f^^* «M p jji^jj t oi l^ipSii ^ir^ 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 100 i *>M T jl JT jlj^-P 1 J' *JJ*** 121. Nigbati iwp si ji lp nidaji 
kuro lpdp awpn enia r? ti o nfi aye 
(ibudo) olukuluku han awpn 
onigbagbp fun ijagun Qlphun ngbp 
O si mQ. 

122. Nigbati ijp meji [1] ninu nyin 
ro lati §e ojo, Qlphun si ni 
Alaf?hinti awpn mejeji. Qlphun ni 
ki awpn onigbagbp gbojule. 

123. Dajudaju nitotp Qlphun ran 
nyin lpwp ni (ogun) Badiri [2] 
(nigbati) ?nyin wa lailagbara. 
Nitorina ? b?ru Qlphun ki ? le ma 
dup?. 

124. Nigbati iwp sp fun awpn 
onigbagbp pe: Nj? ko to nyin pe ki 
Oluwa nyin §e iranlQwp fun nyin 
p?lu ?gb<?dogun ninu malaika ti a 
spkal?. l>\\is'l< 


*&&$'&&&k& 

[1] Awgn ijg meji ti aya yi tgka si «Banu Salima» ati «Banu Harisa». 
Nigbati «Abdullah ibn Ubayyi» kuro loju ogun p^lu gdunrun enia mu ki 
di$ ninu awgn Musulumi ro lati sa si $hin nitori pe $ru agbara awgn 
9ta ti o ju ti wgn I9 ba wgn, sugbgn nwgn ko fi 1J9 ogun wgn sil$ gan, 
Qlghun si ran wgn I9W9 g?g?bi aya 122 ti wi. [2] Ibi kan ti o t^ju l^ba ilu «Madina» ni a mpe ni Badiri ibiti awpn <?ta 
Islam kgkg kgju ija p^lu Annabi. Nigbati ogun yi b$ sil$, awgn 
Musulumi nigbana, lgmgde, lagba, ati gkunrin ati obirin, nwgn j$ 
gdunrun ati m^tala (313) pere. £sin meji pere ni nwgn si ni. Nwgn 
ko ni nkan ija Iqwq bi ti awgn gta ti qmq ogun wgn j$ $gb$run kan 
(1000) ti nwgn si j$ jagunjagun ti o ja fafa.. Idi eyi ni a fi tgka si awgn 
Musulumi g^g^bi «Asilatun» tabi alailagbara. $ugbgn Qlghun ran wgn 
Iqwq, nwgn si s^gun na ati Qpglgpg miran ti nwgn tun ja l^hin na. Qna 
ti Qlghun gba se iranlgwg fun awgn Musulumi lati s^gun ota wgn, a o 
ri ninu aya 123 & 124. Ati sura VIII. aya 9 ati 10 ti Al-Kurani. Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 101 i *j^r\ V* C>\j^S> Jl Ijy* 125. B?ni, bi ? ba ?e suru ti 9 si 
b?ru QlQhun, ti nwQti ba si wa ba 
nyin lojiji, Oluwa nyin yio §e 
iranlQWQ fun nyin p?lu ?gb?dQgbQn 
ninu awQn malaika apanirun. 

126. QlQhun ko §e e lasan bikose 
ki o le j? iro ay<? fun nyin ati ki 
Qkan nyin le bal? nipa r?, ko si 
iranlQWQ (lati ibikan) biko?e ti qcIq 
QlQhun nikan, Alagbara, QlQgbQn. 

127. Ki On ba le ge apakan kuro 
ninu awQn ti o §e aigbagbQ tabi ki 
O dojuti WQn. Ki nwQn si wa pada 
lofo. 

128. Ko si eyi ti o kan q ninu 
Qran na, On iba dariji WQn tabi ki 
O j? WQn niya: dajudaju, alabosi ni 
WQn. 

129. Ti QlQhun ni ohunkohun ti 
mb? ni sanma ati il?, O ndariji 
?nik?ni ti o ba wu U, O si nj? 
?nik?ni ti O ba f? niya, QlQhun si j? 
Alaforiji, Alanu. 

130. pnyin onigbagbo ododo, ? 
ma§e j? ele, adipele lori adipele. Ki 
? si b?ru QlQhun, ki ? ba le §e orire. 

131. Ki ? si b?ru ina ti a ti pese 
sil? fun awQn alaigbagbQ. 

132. Ki ? t?le ti QlQhun ati ti 
Oji?? na ki a ba le ?e anu nyin. 


I iL/v-*^**** 69 j£Q^ 5P vl^^-'j^^ 
^J^^^%^\\^y 3 Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 102 i *j£?\ v q\j^s> Ji 5jj^»» 133. 5 sare wa aforiji lpdp 
Oluwa yin, ati pgba-id^ra kan, eyiti 
fifi? r£ (gboro) to aiye ati prim, a 
pa a lese fun awQn olub^ru 
(Qlphun). 

134. Awpn ti nna owo nigba 
id^ra ati igba inira, ati awpn ti nko 
ibinu (wpn) ni ijanu, ati awpn 
olumojukuro (ninu a?i§e), fun 
awpn enia. Qlphun f^ran awpn ti 
n§e rere. 

135. Ati awpn ^niti o j? pe bi 
nwpn ba huwa ?§? kan, tabi ti 
nwpn §e abosi fun $mi wpn, nwpn 
a ranti Qlphun, nwpn a si tprp 
aforiji fun awpn ?§? wpn. Tani ma 
nfi ori e$e jini bikoge Qlphun? 
Awpn ti ki ige orikunkun si ohun ti 
nwpn §e nigbati nwpn ti mQ. 

136. AwQn wpnyi ni $san wpn j? 
aforiji lati pdp Oluwa wpn ati pgba 
ti odo n§an ni isal? r? ti nwpn o 
ma gbe gbere, $san rere ni a o san 
fun oni§? rere. 

137. Dajudaju ppplppp awokpse 
ti kpja §iwaju nyin, nitorina ki $ rin 
il$ lp, ki $ si woye bawo ni igb^hin 
awQn opurp ti ri. 

138. Eyiyi (Al-Kurani) ni Qrp ti 
o yanju, ati impna, ati ikilg fun 
awQn ti on b?ru (Qlphun). 
<M *^ „ „^ -*'. .'^ 'iff < 4/1 

Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 103 I *]f?\ V* jlj-*^ Jl 0jJ~" 139. E $e ara giri, ? ma$e banuje, 
enyin ni yio leke bi ? ba j? 
onigbagbp ododo. 

140. Bi ipalara kan ba ba nyin, 
dajudaju ipalara iru n? ti ba awpn 
(alaigbagbp) enia: awpn pjp b? A 
ma nfi i ba ^nikpkan larin awpn 
enia, nitori ki Qlphun ba mp awpn 
onigbagbp ododo, ki O si le mu 
awpn ?l?ri lati inu nyin, Qlphun ko 
f^ran alabosi. 

141. Atipe ki Qlphun le fp awpn 
ti o gbagbp mp, ki O si le sp awpn 
alaigbagbp di eni-iparun. 

142. Tabi ?nyin ro pe ?nyin yio 
wp pgba-id^ra na nigbati Qlphun 
koi ti mp awpn ?niti nsapa ninu 
nyin ti On (ko si ti) mp awpn 
onifarada? (Mime? afojuri). 

143. Dajudaju ?nyin ni ? ntprp 
iku $iwaju ki ? to pade n?. 
Dajudaju ? ti ri i, ?nyin si nwo (o). 

144. (Annabi) Muhammadu ko 
ju oji$e 1q, awpn oji?? ti kpja $iwaju 
r?. Bi o ba ku tabi a pa a, ?nyin 6 
wa y^hin pada ni? Enik^ni ti o ba 
yi pada ko ni $e ipalara kankan fun 
Qlphun, Qlphun yio si san ?san 
rere fun awpn oludup? fun U. 

145. Emi kan ko ni ku biko$e 
p?lu a?? Qlphun, ipinnu alasiko ni. 
pniti o ba f? ?san ti aiye yi, A o 
fun u ninu r<? ?niti o ba si nf? ere J&>i*pttfi&&W£4ti; w^*y »»sCs*<.\\ <''<.'»*'- /S-*^— .K 


*rr>'^'^ < .-^ ell'**": 9 * %*<'*' 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 104 I *j^?\ V* jlj^-P Jl Ojj** qjq ik?hin Awa yio fun u ninu r?, 
Awa yio san ?san fun awQn 
olumore. 

146. Melo-melo ni awQn annabi 
ti o ti ja p?lu qpqIqpq awQn olusin 
ti Oluwa. NwQn ko jura sil? nipa 
ohun ti o ba WQn ni oju Qna ti 
QlQhun, nwQn ko si ?e ar? b?ni 
nwQn ko si sq ara WQn di y?p?r?. 
QlQhun si f?ran awQn onisuru. 

147. Qrc? WQn ko ju pe nwQn 
wipe: Oluwa, wa, dari awQn ?§? wa 
jin wa, ati a?eju ninu iwa wa, ki O 
si mu ?s? wa duro ?in$in ki O si 
gbe wa leke awQn alaigbagbQ enia. 

148. QlQhun si fun WQn ni ere 
aiye yi, ati eyi ti o dara juIq ninu 
ere qjq ik?hin. QlQhun f?ran awQn 
ti n$e rere. 

149. pnyin onigbagbQ, bi ? ba 
t?le awQn ti nwQn ko gbagbQ, nwQn 
o ?i nyin ni Qna, ?nyin yio si di ?ni 
of 6. 

150. Dajudaju QlQhun ni 
alaf?hinti nyin On si ni o dara juIq 
ni oniranlQWQ. 

151. Awa yio sq ?ruj?j? si awQn 
Qkan awQn ti ko gbagbQ, nitori 
nwQn ba QlQhun wa ?gb?, eyiti a 
ko sq a?? kal? p?lu r? (fun WQn), 
ina ni ibugbe WQn, ibi ni ile alabosi. -^> Su-*?* M>> >ji Cr 4 J ^ SJ5 

i3<jW v*-*U '^ 


^5^ ~>^ -'•-' > 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 105 t *ji?\ V* q\jaS> Jl Ijj^t 152. Dajudaju QlQhun mu ileri 
R? 5? fun nyin nigbati ?nyin pa 
w(?n p?lu as? R?, titi di igbati ?nyin 
fi ge ojo ti ? si njiyan si <?ran ni arin 
ara nyin, ? si §e orikunkun l?hin ti 
O fi ohun ti ? ni if? si han nyin, o 
mb? ninu yin ?ni ti o ni if? aiye, 
ninu nyin si mb? ti o ni if? Qrun; 
l?hin na O yiju nyin pada kuro ni 
QdQ wc?n, ki O ba le dan nyin wo, 
O si ti darijin nyin, Olojurere ni 
QlQhun si aw<?n onigbagbc? ododo. 

153. Nigbati ?nyin sa 1q, ti ? ko 
til? boju wo ?nikankan ni ?hin, 
b?ni Oji§? (QlQhun) npe nyin lati 
?hin, O si fi ibanuj? ?e ?san fun 
nyin, ki ? ma ba banuj? nipa ohun 
ti qwq nyin ko to, ati ohun ti o wa 
ba nyin, QlQhun mc? ohun ti ?nyin 
n§e. 

154. L?hin ibanuj? O sq 
ifaiyabal? kal? fun nyin, ogbe ta 
apakan ninu nyin, nigbati aw<?n 
apakeji nro nipa ti ara w<?n, nw<?n 
gba Qna odi ronu nipa QlQhun bi 
ero alaimQkan. Nw<?n wipe: Nj? ti 
wa mb? ninu a?? ti 6 del? yi. Wipe: 
Gbogbo a§? ti QlQhun ni. NwQn fi 
pamQ sinu Qkan WQn ohun ti nwQn 
kole fi han q. NwQn nwipe. Bi o ba 
§e pe awa ni ninu a§? na ni, a ki ba 
ti pa wa sihin. Wipe: Bi ?nyin ba 
mb? ni ile nyin dajudau awQn ti a 
kQ iku fun; nwQn ki ba jade 1q si ibi 
iku WQn. Ki QlQhun le dan nyin wo ?'.!'>?£>$. JL£j -Oil *j£=K3J '4*"i*s 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 106 i *j*:\ V jlj*-£ Jl «JJ~" nibi ohun ti mb? ni igba aiya 
nyin, ki O si le fp ohun ti mb? ni 
pkan yin mp. Qlphun si mp ohun ti 
mb? ni igba aiya. 

155. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
p?hinda ninu nyin ni pjp ti awpn 
ijp meji pade, dajudaju e?u lo y? 
wpn l?s? nitori apakan ohun ti 
nwQn $e, nipapa Qlphun ti ?e 
imojukuro fun wpn, dajudaju 
Qlphun ni Alaforiji, Onifarada. 

156. A pe ?nyin ti ? gbagbp, ? 
ma$e dabi awpn ?niti ko gbagbp ti 
nwpn nwi fun awpn arakunrin 
wpn nigbati nwpn nrin-kiri lori il? 
tabi ti nwpn njagun pe: iba?epe 
nwpn mb? ni pdp wa ni nwpn ki ba 
ti ku a ki ba ti pa wpn; ki Qlphun 
ba le ?e eyi ni abamp sinu pkan 
wpn; b?ni Qlphun ni O n$e aye On 
(na) ni n$e oku; Qlphun si nri ohun 
ti ?nyin n$e. 

157. Bi a ba pa nyin si oju pna ti 
Qlphun tabi ? ku ni, dajudaju 
aforiji ati anu lati pdp Qlphun n j 
dara ju ohun ti nwpn kojp lp. 

158. Bi ? ba si ku tabi a pa nyin 
ni, dajudaju pdp Qlphun n i a o ko 
nyin jp si. 

159. Nitori anu a ti pdp Qlphun 
wa, ni iwp fi rp fun wpn, iba$epe o 
je oniwa buburu (ati) plpkan-lile 
nwpn iba ti tuka kuro lpdp r? 


.fort ^ \\&£ 

P b£&4*\ j^f jUbijlj^u^j 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 107 I *j*r\ V j'j-*^ Jl «JJ— nitorina mojukuro fun wpn ki o si 
tprp aforiji fun wpn, ki o si ma ba 
wpn jiroro nipa gran na, bi o ba si 
pinnu tan ki o gb?k?le Qlphun, 
dajudaju Qlphun f^ran awpn ti o ni 
igb?k?le. 

160. Bi Qlphun ba ran nyin lpwp 
ki yio si ?niti yio bori nyin, bi O ba 
si fi nyin sil? tani yio ran nyin lpwp 
l^hin R£, Qlphun ni ki awpn 
onigbagbp ma gb?k?le. 

161. K6 tp si annabi kan pe ki 
(omu ninu prp ogun ki nwpn oto 
pin, enik^ni ti obamu ninu r£ yio 
da ohun ti oba mu pada ni) o ge 
jamba ?nik?ni ti o ba ge jamba yio 
mu ohun ti o ?e jamba si jade ni 
pjp ajinde l^hinna a o san ?san 
ohun ti olukuluku ?mi ?e ni??, a ki 
yio §e abosi fun wpn. 

162. Nje ?niti o t?le iypnu 
Qlphun ha dabi ?niti o fa ibinu lati 
pdp Qlphun bi? Ibugbe r£ si ni ibi- 
ina, apadasi buburu si ni. 

163. Gbogbo wpn ni abipo lpdp 
Qlphun, Qlphun si nri ohun ti 
nwpn n?e. 

164. Lotitp Qlphun ti ge ore fun 
awpn onigbagbp ododo nigbati O 
gbe Oji?e kan dide ninu wpn lati 
inu ara wpn ti o nke ayah R£ fun 
wpn, o si nfp wpn mp o si nkp wpn 
ni Tira na ati pgbpn, biotil^jepe |p O^^^v^^oJ-SjI j^ 9 f^ -^ o[j ^ CMy& 4X\fi%a^o[ ti&\> "\i'l '*&" \'\" Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 108 t *j*r\ V* jlj-o-^ Jl Zjj** laini aniani, ni i?aju nwpn mb? 
ninu i?ina ti o han gbangba. 

165. O ha le j? pe gbogbo igbati 
buburu kan ba ba nyin ni ? o wipe; 
Niboni eyi ti wa, dajudaju ?nyin ti 
fi ilppo r? ?e awpn enia. Wipe: O 
wa lati pdp ara nyin, dajudaju 
Qlphun ni Alagbara lori ohun 
gbogbo. 

166. Ohun ti o ba nyin ni pjp ti 
ijpogun mejeji pade ogun j? p?lu 
a?? Qlphun ni ati ki O le mp awpn 
onigbagbp ododo. 

167. Ati ki O le mp awpn ?niti 
n§e agabagebe; a si wi fun wpn pe: 
5 wa, ki ? ja ni oju-pna ti Qlphun 
tabi ? ja gba ara nyin. Nwpn wipe: 
Awa iba mp ija ni awa iba t?le 
nyin. Nwpn sunmp aigbagbp ni pjp 
na ju igbagbp lp. Nwpn nfi ?nu 
wpn sp ohun ti ko si ninu pkan 
wpn: Qlphun si ni imp nipa ohun ti 
nwpn nfi pamp. 

168. Awpn ti nwpn nsprp nipa 
awpn arakunrin wpn (ti a pa), ti 
awpn na joko (sile) pe: Iba?epe 
nwpn gbp ti wa ni, a ki ba ti pa 
wpn. Wipe: Nj? ? gbe iku fo ara 
nyin bi ?nyin ba j? olododo. 

169. p ma§e ro awpn ?niti a pa 
si oju-pna ti Qlphun s i oku; b?kp, 
alaye ni wpn, pdp Oluwa wpn ni a 
ti npese fun wpn. 


1$ $*£}&$& Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 109 t *j*r\ V* q\jaS> J! 6jj** 170. Nwpn nyp ayp nitori ohun 
ti Qlphun fun wpn ninu ojure R?, 
nwpn si nyp nipa awpn ?niti koi si 
p?lu wqii pe ko si ib?ru fun WQn 
b?ni nwpn ki yio banuj?. 

171. Nwpn nyp nitori ik? lati 
pdp Qlphun ati ojure atipe Qlphun 
ki yio pa awpn onigbagbp ladanu 
?san (i§? wpn). 

172. Awpn ti nwpn j? ipe 
Qlphun ati oji§? na l?hin ti ipalara 
ti ba WQn. £san ti o tobi mb? fun 
awpn ti o §e rere ti nwpn si b?ru 
(Qlphun) ninu wpn. 

173. Awpn ?niti awpn enia sp 
fun pe: Dajudaju awpn enia ti 
parojp de nyin, nitorina ? b?ru 
wpn; eyi si mu igbagbp wpn lekun. 
Nwpn wipe: Qlphun ti to wa, O si 
darajulp ni Olufarati. 

174. Nitorina nwpn si pada p?lu 
ik? lati pdp Qlphun ati pla ibi kan 
ko si fi ara kan wpn, nwpn si t?le 
iypnu Qlphun, Qlphun ni Qlpla 
nla. 

175. Esu nfi awpn pr? r? d^ruba 
awpn Mumini ododo, awpn 
togbojule Qlphun. Nitorina, ?mase 
b?ruwpn. Emi Qlphun ni ki ? b?ru 
bi ? baj? onigbagbp ododo. 

176. Ma§e j? ki awpn ?niti nyara 
ko sinu aigbagbp ba 9 ninu je, 
dajudaju nwpn ko le §e ipalara kan X " " " 1@*\ A S 'ft"'' 
Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 110 t *j*?\ T o\j*s> Jl Sjj** fun Qlphun, Qlphun nf? pe ki o 
ma?e si ipin kan fun wpn ni prun, 
iya ti o tobi si mb? fun wpn. 

177. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
ra (?e patiparp) aigbagbp dipo 
igbagbp, nwpn ko le ?e ipalara 
kankan fun Qlphun, iya ?l?ta-elero 
mb? fun wpn. 

178. Ki awpn eniti o ?e aigbagbp 
ma?e ro pe lilpra ti A lpra fun wpn 
je ore fun wpn. Awa lpra fun ki 
nwpn lekun ninu ???, iya onir^l? 
mb? fun wpn. 

179. Qlphun ki yio fi awpn 
onigbagbp ododo sil£ ninu aye ti 
?nyin wa ninu r£ titi yio fi ya 
buburu kuro ninu daradara, 
Qlphun ki yio fi ohun ti o pamp 
han nyin, $ugbpn Qlphun n?a ?niti 
O ba f? ninu awpn oji?? R? l??a 
Nitorina ? ni igbagbp si Qlphun ati 
awpn oji?? R$, bi ?nyin ba ni 
igbagbp ododo ti ? si npaiya, ?san 
ti o tobi mb? fun nyin. 

180. Ki awpn ?niti nwpn n?e 
ahun nipa ohun ti Qlphun fun wpn 
ninu pla R? ma?e rope ore ni oj? 
fun awpn, Qrp ko j? b$, a buru ni 
fun wpn, laip? ao fi ohun ti nwpn 
n?e ahun r? kp wpn lprun ni pjp 
ajinde. Ti Qlphun ni ogun sanma 
ati il? i$e, Qlphun ni Alamptan 
nipa ohun ti ? n?e. 0^£&^ji£3\j 

u— i> \\j * \y£ 2i ^ Uj \^^i 


I^-Jac- 3-1 ^-> y±+ >*t j $~*^~ ' f Ji'ii !>*£ ^ Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 111 t *j>r\ T o^j** <Jl *jj** 181. Dajudaju Qlphun ti gbp prp 
awpn ?niti nwpn sp pe: Dajudaju 
talaka ni Qlphun, awa ni plprp; 
Awa yio kp sil? ohun ti nwpn sp ati 
pipa ti nwpn npa awpn oji§? lai j? 
?tp, Awa yio si wipe: £ tp iya 
jonijoni wo. 

182. Eyi je be nitori ohun ti pwp 
nyin ti ?iwaju, atipe dajudaju 
Qlphun ki ge alabosi fun awpn ?ru 
(?da R<?). 

183. Awpn eniti nwpn nsp pe: 
Qlphun ti $e alukawani fun wa pe 
ki a ma§e ni igbagbp si oji§? kpkan 
titi yio mu ?ran sara kan ti ina yio 
je wa ba wa. Wipe: Dajudaju 
ppplppp oji$e ti wa ba nyin giwaju 
mi p^lu ppplppp alaye ati eyiti e sp. 
E$e ti e pa wpn bi enyin ba je 
olododo. 

184. Bi nwpn ba pe p ni opurp 
dajudaju nwpn ti pe awpn oji$e ti o 
Siwaju r$ ni opurp, nwpn wa p^lu 
prp alaye ati tira ati tira onimpl?. 

185. Gbogbo emi kpkan ni yio je 
ohun ti yio tp iku wo. A o san $san 
nyin fun nyin l?kun ni pjp ajinde. 
pniti a ba mu jinna si ina ti a si je 
ki o wp alijanna dajudaju o ti jere. 
Igbesi aiye ko je nkankan biko$e 
igbadun itanj?. 

186. Dajudaju a o ma dan nyin 
wo ninu awpn dukia nyin ati awpn 
emi nyin. Dajudaju enyin o si ma 


Jj*-' jj^V^^iQj\\i^\^j 


Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 112 t *j^r\ T jlj^ Jl Ojj*j* gbQ lati QdQ awQn ?niti a fun ni tira 
$iwaju nyin ati awQn ti nda nkan 
pQ mQ QlQhun qvq ipalara pupQ, 
$ugbQn bi e ba ?e suru, ti ? si 
npaiya. Dajudaju eyiyi je ipinnu 
QrQ ti o dara. 

187. Nigbati QlQhun gba adehun 
awQn eniti a ti fun ni tira (?aju) pe 
ki e ?e alaye r<? fun awQn enia, ? ko 
si gbQdQ fi pamQ; nwQn si ju u si 
?hin wQn, nwQn si fi parQ iye owo 
di? kan, nitorina §iQ ohun ti nwQn 
nra. 

188. 5 ma?e ro pe awQn ?niti 
nyQ nitori ohun ti nwQn $e, ti nwQn 
si nf? pe ki a ma yin WQn fun ohun 
ti nwQn ko $e ni??-, nitorina ? ma?? 
ro WQn si ?ni imoribQ kuro ninu 
iya, iya oloro si mb? fun WQn. 

189. ti QlQhun ni iJQba Qrun ati 
il$, QlQhun si ni Alagbara lori 
ohun gbogbo. 

190. Dajudaju ninu ?da Qrun ati 
il? ati tittle (ara WQn) oru ati Qsan, 
ami mb? fun awQn oni-lakaye. 

191. AwQn £niti nranti QlQhun 
ni iduro ati ni ijoko ati ni idubul? 
WQn, ti nwQn nronu nipa i$?da 
Qrun ati il?: (ti nwQn nwipe) Oluwa 
wa! Iwq ko da (gbogbo) eyi lasan! 
Ogo ni fun Q! nitorina gba wa la 
kuro nibi ya ina. 


rf^t >v»T y^ - y 9 '***■* /* S'i. \ 9 'C *'' *\ y > > s » ^'-> ' > '" y ?S < y y,'- ' A* <'' K * tl'xS '-*?!' &*'' ?\\ 

• \\\' - '^*tt -7^ •< -""£- <"^ Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 113 i *^M V jlj*^ Jl Sjj**» 192. Oluwa wa! dajudaju ?nik?ni 
ti O ba fi si ina nipapa Iwp ti dojuti 
i, ki yio si si oluranlQWQ fun 
alabosi 

193. Oluwa wa! dajudaju awa 
gb<? (ohun) olupe kan ti npe (ipe) si 
ibi igbagbQ na pe: £ gba Oluwa 
nyin gb<?; awa si gbagbp, Oluwa 
wa! nitorina dari ??? wa jin wa ki 
O si pa wa iiiq kuro nibi iwa 
buburu wa, ki O si j? ki a ku p?lu 
awpn ^ni-rere. 

194. Oluwa wa! Ki o si fun wa 
ni ohun ti O ?e ni ileri fun wa lori 
(ahpn) aw<?n oji?? Re, ma si ?e 
dojuti wa ni qjq ajinde, dajudaju 
Ir? ki iy? adehun. 

195. Oluwa wpn si j? ipe w<?n pe: 
Emi ki yio pa i§? o§i§? kan ninu 
nyin ladanu ni Qkunrin tabi obirin, 
apakan nyin j? ara apakeji; 
nitorina aw<?n $niti nw<?n §i 1q 
(kuro ni Makka 1q si Madina) ti a 
si le jade kuro ni ile wc?n, ti a si j? 
w<?n niya ni oju pna Mi, (ati aw<?n) 
ti nw<?n ja ti a si pa w<?n, Emi yio 
pa ??e w<?n r? fun wc?n, atipe 
dajudaju Emi yio si mu w<?n wq 
Qgba-id?ra ti odd n§an nisal? r?, 
?san lati Qdc? Ql<?hun ni, QlQhun 
Qdc? R? ni ?san ti o darajulc? mb?. 

196. Ma§e j? ki yQ-sibi-yQ-sQhun 
awQn alaigbagbp ninu aw<?n ilu- 
nlanla tan 9 j?. 


^^i£^L^b^b^b u lft..*b^b^i 


>jp \>j£-*j ^\J— j J^ bo Jl^j U bJJ «. j Uj j 


^ ^^t^ijjLSsT^ jj \4li3 i^V Suratu Ali-Imrana 3 Part 4 114 I *J^M V j\y*S> Jl 6jJ**> 197. Igbadun (fun igba) di$ ni! 
l^hinna Jahannama ni ibugbe WQn, 
o buru ni it?. 

198. $ugbpn awpn ?niti o b?ru 
Oluwa WQn, Qgba-id$ra mb? fun 
WQn, ti odd n?an nisal? r?, inu r? ni 
nwQn o ma gbe (titi lai) ibusQ ti 
QdQ QlQhun, ohun ti mb? ni QdQ 
QlQhun ni o si dara juIq fun awQn 
olu§e-rere. 

199. Dajudaju o mb? ninu awQn 
oni-tira awQn ti o gba QlQhun gbQ 
ati ohun ti a SQkal? fun nyin ati 
ohun ti a SQkal? fun WQn, nwQn r$ 
ara WQn sil? fun QlQhun, nwQn ko 
si fi awQn QrQ QlQhun parQ iye owo 
di$ kan, awQn wQnyi, $san WQn 
mb? lQdQ Oluwa WQn; dajudaju 
QlQhun yara ni i$iro (i§?). 

200. pnyin ti ? gbagbQ! ? ?e 
suru, 9 si ma fun awQn enia ni suru 
9 duro §in$in ki 9 si b?ru QlQhun ki 
? le ?e orire. (4) Suratul-Nisdi *i*l \-»f-' 


Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Mo pe ?nyin enia: 9 b?ru 
Oluwa nyin, ?niti o §e ?da nyin lati 
ara ?mi kan$o?o o si ?e ?da aya r? 
lati ara r$, o si tan qpqIqpq 
Qkunrin ati obirin kal$ lati ara 
awQn mejeji, ki ? si b?ru QlQhun, 

^ 1 ^J lit ( U jXl ^^AiJjl 


Suratu-Nisai 4 Part 4 115 t ojpLl X ^LmJJi ojjmd pniti ? fi mb? ara nyin ati okiin ibi, 
dajudaju Qlphun j? olu$p lori nyin. 

2. 5 fun awQn pmp-orukan ni 
ohun-ini wpn, ? ma si $e fi ohun ti 
ko dara pare? daradara, ? ma si $e 
j? ohun-ini wpn mp ohun-ini nyin, 
dajudaju o j? ?§? ti o tobi. 

3. Bi ?nyin ba nb?ru pe ? ki yio 
le $e dede nipa pmp-orukan, nj? ? 
f? eyiti o ba dara niti nyin ninu 
awQn obinrin, meji tabi m^ta tabi 
m?rin, ?ugbpn bi ?nyin ba nb?ru pe 
? ki yio le $e dede (larin wpn) nj? (? 
f?) Qkan$o$o tabi ?niti qwq ptun 
nyin kapa, (Ninu awpn ?rubinrin ti 
owa ni ikapa yin, ti ? ba f? wqu, 
kiise Qranyan fun yin sise dede 
laarin wpn) eyi ni o sunmp pe ki ? 
maje ?e abosi. 

4. 5 fun awpn obirin ni owo-if? 
wpn ni tpkan tpkan, $ugbpn bi nwpn 
ba fi inudidun yQnda nkankan ninu 
r? fun nyin funra wpn, nigbana ? j? ? 
p?lu irpriin ati adun. 

5. E ma?e ko awQn dukia (wpn ti 
mb? lpwp) nyin fun awpn omugp 
(ti lakaye wc?n ko pe to), eyiti 
Qlphun $e ni gb?miro fun nyin, ki ? 
si ma bp wpn lati inu r$, ki ? si ma 
da a$p fun wpn ki ? si ma ba wpn 
sprQ ti o dara. 

6. 5 dan awpn pmQ-orukan wo 
titi di igbati nwpn o fi to gbeyawo, 
a1Si*o(s ^Q\\^?*\j&zJ^\£& Suratu-Nisai 4 Part 4 116 i *j±-\ t *L*jjI e OJJ^ ?ugb(?n bi ? ba ri oye pgbpn-agba 
lara wpn, ? da dukia wpn pada fun 
wpn, ? ma?e j? ? ni ij?-apa ati isare 
j? dukia naa ko too di pe WQn 
dagba ?niti o ba si j? <?l<?rQ ki o 
mojukuro, ?niti o ba si j? talaka ki 
o j? nib? p?lu bi o ti t<? $ugb(?n 
nigbati ? o ba da dukia wpn pada 
fun wpn, ? pe awQn ?l?ri si wpn, 
Qlphun si to ni oni§iro. 

7. Awpn Qkunrin ni ipin ninu 
ohun ti awQn obi ati ibatan (w(?n) 
ba fi sil? (ku), obirin na ni ipin ninu 
ohun ti awQn obi ati ibatan (w(?n) 
ba fi sil? (ku) ninu eyiti o kere tabi 
9P9 r?, ipin tia ti pinnu r? ni. 

8. Nigbati awpn ibatan ati awpn 
pmQ-orukan ati awQn alaini ba 
mb? nibi ipin (ogun). ? fun WQn 
ninu r? ki ? si ba WQn sq qtq itunu. 

9. Awpn ?niti (dukia na wa 1<?wq 
WQn) ki nwpn b?ru nitoripe awpn 
na yio fi pmQ w?w? sil? l?hin wpn, 
ti nwpn o ma paiya lori wpn, ki 
nwpn b?ru Qlphun, ki nwpn si ma 
sprp ti o dpgba. 

10. Dajudaju awpn ?niti o j? 
ohun-ini Qmp-orukan ni ti abosi, 
ina ni nwpn si j? sinu ikun WQn, 
nwpn o si wq ina elejo fofo. 

11. Qlphun pa?? fun nyin nipa 
(ogun) awpn Qmp nyin: pkunrin yio 
ma ni ipin obirin meji, ?ugb<?n bi v-SLj^Ju^p LJL3 \frA3 Qb &*J t-fl «. w..Oft 

01 i^u^^u^j 


J* \y y j ^j ^yj> u*4=*^J i j 


t—J! 


^ii ££^\3y£^^o^oj9££^^n Suratu-Nisai 4 Part 4 117 t *-£\ X pLmJJI oj «■%*» nwpn ba j? obirin ti o ju meji 1q, 
nj? nwQn o ni eji idata ninu ohun ti 
on (oku) fi sil?; bi o ba si j? 
(QmQbirin) Qkangogo ni, idaji ni 
tin?, ti o ba j? awQn obi r? ni yio 
jogun r?, idafa ni yio j? ti QkQkan 
ninu w<?n ninu ohun ti o fi sil?; bi 
pmp ba mb? nil? fun u, §ugbpn bi 
ko ba si QmQ (kpkan) fun u to j? 
awQn obi r? ni yio jogun r?, nj? iya 
r? yio ni idata, sugb<?n bi aw<?n 
arakunrin ati arabirin ba mb? fun 
u, iya r? yio ni idafa l?hin asQ-sil? 
ti o sq tabi gbese; awpn baba nyin 
ati awpn <?m<? nyin, ? ko mp ewo 
ninu WQn ni o sunmQ nyin juIq ni ti 
anfani; Qranyan ni lati QdQ QlQhun, 
dajudaju QlQhun j? Oluni-imQ, 
QlpgbQn. 

12. Ti nyin si ni idaji ohun ti 
awc?n iyawo nyin fi sil? bi nwpn ko 
ba ni QmQ; $ugb<?n bi nwpn ba ni 
Qmp, nigbana idam?rin ni ti nyin 
ninu ohun ti nwQn fi sil? l?hin 
asQl? ti nwQn ba sq tabi gbese. Ti 
WQn si ni idam?rin ohun ti ?nyin ba 
fi sil? bi ? ko ba ni QmQ, sugbQn bi 
?bani QmQ nigbana idam? jq ni ti 
WQn ninu ohun ti ?nyin fi sil? l?hin 
asQl? tabi gbese. Bi Qkunrin kan 
tabi obirin kan ti a f? jogun r? ba 
j? alaini obi ati QmQ ti o si ni QmQ- 
iya Qkunrin kan tabi, QmQ-iya 
obirin kan, nigbana ti QkQkan WQn 
ni idam?fa; §ugbQn bi nwQn ba pq 
ju b? 1q; nwQn yio jiJQ pin idam?ta 

LXiiljAil^i^s^; Suratu-Nisai 4 Part 4 118 i *j±.\ 4 *L*jJI Qja**i l?hin asQl? ti o ba sq tabi gbese ti 
ki i§e ti ipalara 1 1] Ofin-ipingun ni 
eyi lati QdQ QlQhun, QlQhun si j? 
OlumQ, Onifarada. 

13. Eyi ni awQn ?nu-ala QlQhun. 
5nik?ni ti o ba t?le ti QlQhun ati 
Oji§? R?, on yio mu oluwar? wq 
awQn Qgbaid?ra ti awQn odo n§an 
nisal? r? ti yio ma gbe inu r? titi. 
Eyi si j? ere ti o tobi. 

14. £nik?ni ti o ba si kQ ti 
QlQhun ati Oji§? R? ti o si rekQJa 
?nu-ala R?, On yio mu u wq ina, 
yio ma gbe inu r£ titi, iya abuku 
yio si ma b? fun u. 

15. AwQn ti nwQn ba si huwa 
ibaje ninu awQn obirin nyin, ? wa 
?l?ri m?rin ninu nyin le WQn lori; bi 
nwQn ba j?ri, nigbana ki ? ti WQn 
mQle [2] titi ti iku yio fi pa WQn tabi 
ki QlQhun §i Qna sil? fun WQn. 

[1] Ipalara ti a wi yi nipe, nipa pe ologbe kan ti ko ni 91119, o le I9 S9 
as9tele nipa ogun r£ depo ti ko ni seku nk9kan sil£ fun aw9n miran ti 
o ni et9 si i gegebi ofin. A ko gb9d9 S9 as9tele ti yio mu ki a\V9n ti o 
t9 si ogun eni nipa ofin ma le ri gba ninu r£, ohun ti itum9 'ti kise ti 
ipalara' (gaira mud9rin) je niyen. 

[2] Ayah yi nt9ka si ofin ti Islam k9k9 muwa lori obinrin toba hu iwa 
ibaje (Agbere), ki baase eniti otini Qk9 tabi kotii ni 9k9. Ijiya re ni ki a 
tii m9le titi iku yoo fide wa ba W9n tabi ti Oluwa yio fimu ofin miran 
wa. Eyi ko tum9 si bi aw9n kan se nlero wipe: ayah yi ni o pase eha 
fun aw9n obinrin, koribee rara. Nitori wipe Oluwa mu ofm 9na miran 
wa, fun aw9n obinrin ti o ba se iwa agbeere, eyi ni ofm ti a o baa ninu: 
Suratu: Nur ayah «I», bakanna, ni Sunat Anabi wa Muhammad (Salla 
Lahu alei wa Sallam) mu ijiya wa fun oni sina «Agbere» ti o ba je eniti 
oni iyawo tabi obinrin ti o ni 9k9. Suratu-Nisai 4 Part 4 119 i *)JM i *LJI >j^^ 16. A wpn meji ti o ba si huwa 
ibaj? ninu nyin, ki ? j? awpn mejeji 
niya ll] . Bi nwpn ba si ronupiwada 
ti nwpn si n?e daradara, ki ? 
mojukuro lara wpn. Dajudaju 
Qlphun j? Olugba-ironupiwada, 
Alanu. 

17. Igba ironupiwada ti Qlphun 
ma gba on ni ti awpn ti nwpn fi 
alaimp ?i^ buru, l^hinna ti nwpn 
ronupiwada laip?. Awpn wpnyi ni 
awpn ti Qlphun yio gba 
ironupiwada wpn. Qlphun si j? 
Olump, Qlpgbpn. 

18. Ko si igba ironupiwada fun 
awpn ti nwpn $e aburu titi ti iku fi 
de ba pkpkan wpn ti o wa wipe: 
Dajudaju emi ronupiwada nisiyi, 
b$ni ko si si fun awpn ?niti o ku 
sinu keferi §i§e. Awpn wpnyi, Awa 
ti pese iya oloro sil<? fun wpn. 

19. pnyin onigbagbp ododo, ko 
tp fun nyin lati $upo obirin ni 
tulasi. B$ni ? ko gbpdp de wpn 
mpl? ki $ le gbpn apakan ohun ti ? 
fun wpn danu, ayafi bi nwpn ba 
huwa ibaje ti o han. Ki $ si ma ba 
wpn lo p?lu daradara. Bi ? ba 

<^Vo^l^^^^\^i^')S\\2[ e->3^dUlJjli >\"*\-KS 


' >.s " ^ .1 , I -^*'\1 <"<s 

[1] 5?? ti a sp nipa re nihin pkanna ni pelu ti inu ayah ti o siwaju. £se 
na ni «Faisat» tabi iwa aitp. Faisat yi, a ma nsaba tump re fun iwa 
agbere, sugbpn nihin ko tump si agbere bikose iwakiwa miran ti ko boju 
mu. Ijiya ti o wa fun agbere wa ninu sura XXIV. ay a 2. $ugbpn ijiyayi 
je eyiti Qlphun pawa lase ni akpkp bere Islam. $ugbpn awpn oni tafsiri 
tump iya die tinu aya yi si fifi enu ba enia wi. Suratu-Nisai 4 Part 4 120 I *jJL| & ^LmmJI OJJmD korira WQn, o le j? pe ? kQ ohun 
kan ti QlQhun si ti §e qpqIqpq rere 
sinu r?. 

20. Bi ?nyin ba si f? fi iyawo kan 
pare? si aye iyawo kan ti ? si ti fun 
Qkan ninu WQn ni qpqIqpq qtq; ki ? 
ma?e gba nkQkan (pada) ninu r?. £ 
o ha gba a niti adapa irQ (ibanu j?) 
ati niti ?§? ti o ban gbangba? 

21. Bawo ni 9 §e le gba a pada 
nigbati o j? pe ? ti nwQle tQ ara 
nyin ti WQn si ti gba maj?mu ti o 
nipQn Iqwq nyin. 

22. Ki ?nyin ma si §e f? ?niti 
awQn baba nyin ti f? ninu awQn 
obirin ayafi eyi ti o ti §e s?hin. 
Dajudaju o j? iwa ibaj? ati ohun 
ikorira o si j? Qna buburu. 

23. A §e ni Swq fun nyin (lati f<?) 
awQn iya nyin ati awQn QmQbirin 
nyin ati awQn arabirin nyin ati 
awQn arabirin baba nyin ati awQn 
arabirin iya nyin ati awQn QmQbirin 
arakunrin (nyin) ati awQn QmQbirin 
arabirin (nyin) ati awQn iya nyin ti 
o fun nyin ni Qmu ati awQn 
arabirin nyin ti 9 jq mu Qmu pQ ati 
awQn iya iyawo nyin ati awQn 
QmQbirin iyawo nyin ti o gbe wa tQ 
lQdQ nyin eyiti 9 ti wQle tQ (iya r?); 
bi ? ko ba ti WQle tQ WQn kosi ?§? 
fun nyin; ati awQn iyawo awQn 
QmQkunrin nyin eyiti ? bi; atipe (? 
ko gbQdQ) pa QmQiya meji pQ (f? Suratu-Nisai 4 Part 5 121 '*■ I ^LvjJl o ,j^» l?kanna) ayafi ohun ti o ti rekQJa, 
dajudaju QlQhun j? Alaforiji, 
Alanu. 

24. Ati (pe a $e ni ew<? fun nyin) 
awQn abilekc? ninu awQti obirin 
ayafi ohun ti qwq Qtun nyin kapa, 
ofin QlQhun ni eyi lori nyin a §e ni 
?tQ fun nyin ohun ti mb? l?hin 
iwQnyi, ? wa WQn p?lu dukia nyin, 
? f? WQn ni iyawo lai$e agbere (p?lu 
WQn). Nipa anfani ti ?nyin nwo lati 
QdQ WQn ? fun WQn ni owo-if? WQn 
ni Qranyan, kosi 95? fun nyin nipa 
ohun ti ? jq yQnu si l?hin Qranyan 
dajudaju QlQhun j? OlumQ, 
QlQgbQn. 

25. Enik^ni ti ko ba ni agbara 
owo lati f? QmQluwabi onigbagbQ- 
ododo adelebQ nigbana ? f? ninu 
awQn eyiti QWQ-Qtun nyin kapa 
ninu awQn ?rubirin ti nyin (ti nwQn 
j?) onigbagbQ-ododo, QlQhun mQ 
juIq nipa igbagbQ nyin, apakan 
nyin wa lati inu apakeji; 5 f? wqu 
p?lu a?? awQn ?niti o ni WQn ki ? si 
fun WQn ni owo-if? WQn p?lu 
daradara, ? f? wqu ni iyawo lai ba 
wqu §e agbere ati lai j? mimu (wQn) 
ni Qr? ikQkQ ti agbere, l?hin ti ? ba 
ti fi WQn $e aya; ti WQn ba wa huwa 
agbere idaji iya QmQluwabi ni mb? 
fun WQn (?rubirin); eyi yi wa fun 
?ni ti on paya agbere ninu yin; 
atipe ti ? ba §e suru o dara fun 
nyin, QlQhun ni Alaforiji, Alanu. ifC^a^ ^Sy>\ \jCLJ*{j\ />£=^Jb t\jj U 
-x- <Y\ *'t -*v<"-K • ?d\' j_^ <0J\j ^O jy- ij^W^ 0'jft>^5 Suratu-Nisai 4 Part5 122 o > & t *L*jJ1 o jy 26. QlQhun f? lati ?e alaye fun 
nyin, ati ki o fi nyin m(?na awQn 
?niti o ti $iwaju nyin, ki o le gba 
ironupiwada nyin, QlQhun ni 
OlumQ, QlQgbQn. 

27. QlQhun f? lati gba 
ironupiwada nyin, awQn ?niti o t?le 
if?kuf? (inu WQn) si nf? lati gbun 
nyin lori kuro ni igbunri ti o tobi. 

28. QlQhun f? lati $e irQrun fun 
nyin, a si ?e ?da enia ni q1?. 

29. Mo pe ?nyin ti ? gbagbQ; ? 
ma?e j? ohun-ini nyin larin ara 
nyin p?lu eru afi ki o j? owo-$i$e 
p?lu iyQnu nyin, ? ko si gbQdQ pa 
ara nyin; dajudaju QlQhun j? Alanu 
si nyin. 

30. ^nik^ni ti o ba ?e eleyi ni?? 
ni ti ikQJa-?nu-ala ati abosi, Awa 
yio mu u wq ina; irQrun ni eyi si j? 
fun QlQhun. 

31. Bi ?nyin ba jinna si awQn 959 
nlanla ti a kQ fun nyin, Awa yio pa 
awQn iwa ibi nyin mQ kuro fun 
nyin Awa yio si mu nyin wq aye 
apQnle. 

32. £ ma$e ronu ohun ti QlQhun 
fi da apakan nyin lQla ju apakeji 1q; 
ipin mb? fun awQn Qkunrin nipa 
ohun ti nwQn $e, ipin si mb? fun 
awQn obirin nipa ohun ti nwQn ?e. Lu- 9 ( ^==Ci i x^is ixi JfCJS*J&\ -Ljy 


t^ZS^L& s y. ?* ' * y 9 -ty s s 1'y '\^.'* l ' , y > 


:'SJ yf. G9 ll-*>-Jrt>^Oo Aii^O^ 

/^ »> > » »> y -t^y y+^y -ty y 
5"» > ^ ^sryy *y "~* Suratu-Nisai 4 Part5 123 *& i *L«JjI o JJ~> Ki $ si tprp lpdp Qlphun ninu ojure 
R?, dajudaju Qlphun j? Olump 
nipa ohun gbogbo. 

33. Olukuluku ni a §e ?bi (arole) 
fun nipa ohun ti awpn obi ati awpn 
ibatan fi sil? ati nipa awpn $niti ? ti 
ta koko ibura nyin fun nitorina ? 
fun wpn ni ipin wpn, dajudaju 
Qlphun j? El$ri ohun gbogbo. 

34. Awpn pkunrin ni opo- 
mulero fun awpn obirin nitoripe 
Qlphun §e ajulp fun apakan wpnju 
apakan lp ati nitori ohun ti nwpn 
nna ninu dukia wpn; nitorina awpn 
oniwa rere obirin ni onit?riba, 
olu§Q a§iri bi Qlphun ti §9 9; ati 
awpn ti ? nb?ru §i§e orikunkun 
wpn, ? §e kilpkilp fun wpn, ? takete 
si ibusun wpn, ki $ si lu wpn; 
$ugbpn bi nwpn ba t?riba fun nyin 
nj$ $ ko gbQdQ wa Qna (ija) p?lu 
wpn, dajudaju Qlphun j? Qba-giga, 
Olutobi. 

35. Bi ? ba si fura air^pp larin 
awpn mejeji, ? yan plpgbpn kan 
ninu awpn enia pkp ati plpgbpn 
kan ninu awpn enia aya, bi awpn 
mejeji ba f? atun§e Qlphun yio §e 
awpn mejeji ni kong? larin wpn, 
dajudaju Qlphun j? Olump, 
Alakiyesi. 

36. Ki ? si ma sin Qlphun, ki $ si 
ma da nkankan pQ mc? Q, ki $ si i&^ sT 

-/L^- 


JilUolif ' ' ri •i^Jlr^'j $ lAr^^^^^Sf^^ 

Suratu-Nisai 4 Part5 124 a »)JL| t ^Wjj) JA*Al ma ?e rere si awpn obi nyin mejeji 
ati awpn ibatan ti o sunmQ nyin ati 
awpn pmp-orukan ati awpn alaini 
ati awpn aladugbo ti o sunmp nyin 
ati awpn aladugbo ti o jinna ati 
awpn pre alabarin ati pmp oju pna 
ati awpn ti qwq ptun nyin ni (ni 
ikapa), dajudaju Qlphun ko f? 
awQn onigberaga ati afannu. 

37. Awpn ?niti n$e ahun ti nwpn 
si nkQ awQn enia ni ahun-?i§e nw(?n 
si ngbe ohun ti Qlphun fi ta wpn 
lpr? ninu pla R? pamp apese iya 
alabuku sil? fun awpn alaigbagbp. 

38. Ati awpn ?niti nna ohun-ini 
wpn niti karini, ti nwpn ko si gba 
Qlphun gbp ati pjp ik?hin, ?nik?ni 
ti e?u ba j? pr? fun pr? buburu ni. 

39. Kini (ipalara ti) yio ?e fun 
wpn bi nwpn ba gba QlQhun gb<? 
ati Qjp ik?hin ti nwpn si nna ninu 
ohun ti Qlphun pa lese fun wgn? 
Qlphun j? Olump, nipa wpn. 

40. Dajudaju Qlphun ko ni bo 
?nikan si bi idiwpn pmp-inagun, bi 
o (?e pe ohun ti enia ?e) ba j? rere 
yio di adipele r? yio si fun (n) ni 
?san ti o tobi lati pdp ara R?. 

41. Kini prp wpn yio ti j? nigbati 
a ba mu ?l?ri jade ninu ijp kpkan ti 
Awa si mu iwg jade ni ?l?ri lori 
awpn wpnyi. 


</.'-> 

^r^ai J*t&\p4'« < >\*'\Z ^)y^=G'j 


|3 &^UJ^^^£==*Jflu aj^S dSJ^j 
Suratu-Nisai 4 Part 5 125 ■0*' Z £>U«Jjl SjJmD 42. Ni qjq na, awQn ti nwQn ?e 
aigbagbQ ti nwQn ko si gba ohun ti 
oji?? na wi fun WQn, nwQn yio f? pe 
ki awQn ba il? dQgba, nwQn ko le fi 
qtq kan pamQ fun QlQhun. 

43. A pe ?nyin onigbagbp 
ododo; ? ma§e sunmQ ibi irun-kiki 
nigbati ? ba hunrira (bi Qmuti) titi 
?nyin o fi mq ohun ti ? nse ati pe ? 
ko gbpdQ fi egbin kirun ayafi ?niti 
o wa lori irin ajo titi ? o fi w?. Bi ? 
ba mb? ninu amodi tabi lori irin- 
ajo tabi Qkan ninu nyin de lati ibi 
igbQns? tabi ? sunmp obirin ti ? ko 
si ri omi, ? §e taymamu ninu iy?p? 
ti o mp nipa fifi (qwq) pa oju nyin 
ati awQn qwq nyin, dajudaju 
QlQhun j? Alamojukuro, Alaforiji. 

44. Ir? ko woye nipa awQn ?niti 
a fun ni ipin kan ninu tira ti nwQn 
fi nra i?ina, ti nwQn si nf? ki ?nyin 
na §ina. 

45. $ugbQn QlQhun lo mQ juIq 
nipa awQn Qta nyin, QlQhun to ni 
Qr?, QlQhun si to ni OluranlQWQ. 

46. Mb? ninu awQn Yahudi ti 
nwQn nyi awQn QrQ pada kuro ni 
aye WQn, nwQn si nsQ pe: Awa gbQ, 
awa ko gba, ati: GbQ, bi alaigbQ, 
ati Qd?, niti yiyi ahQn WQn ati 
isQkusQ si ?sin; bi o ba §e pe nwQn 
sq pe: Awa gbQ a si gba, ati: GbQ, 
ki o si woye wa, iba dara ju fun 
WQn, iba si tQna, ?ugbQn QlQhun ti A 1 > '\\\> "'\ ''•'C': ?\\* " - '" 
Suratu-Nisai 4 Part 5 126 o fjA X, ^LmJJI Oj 4*rA» gegun fun WQn nitori aigbagbQ WQn 
nitorina nwQn ko ni gbagbQ ayafi 
di? ninu WQn. 

47. A pe enyin ti a fun ni tira; 
$ gba ohun ti a SQkal? gb<?, ti o 
j^ka mp ododo ninu eyi ti mb? 
lQdQ nyin, ?iwaju ki a to f<? awQn 
oju kan l^hinna Awa yio da WQn 
pada si ?hin WQn tabi ki Awa fi 
wpn gegiin gegebi Awa ti fi awpn 
iJQ Asibi gegun, b^ni a?? QlQhun 
nilati ??. 

48. Dajudaju QlQhun ki yio 
foriji eniti o ba da nkan pq mQ Q, 
?ugbQn yio ?aforiji ?$? miran yatQ 
si eyi fun ?nik?ni ti O ba f?, ?nik?ni 
ti o ba da nkan pq mQ QlQhun, 
dajudaju eleyini da adapa irQ, ti o 
je ??? tio tobi. 

49. Ir? ko ha woye awQn ?niti 
nka ara WQn si mime?, b?kQ, 
QlQhun ni nfQ ?niti O ba f? mQ 
b?ni a ko ni ?e abosi tintin fun 
WQn. 

50. Woye bi nwQn ti ?e nda 
adapa irQ mQ QlQhun, o to fun WQn 
ni e?e ti o han gbangba. 

51. Ir? ko ha woye awQn ?niti a 
fun ni apakan ninu tira ti nwQn ni 
igbagbQ si e?u ati ori§a, nwQn si 
nsQ fun awQn alaigbagbQ pe awQn 
wQnyi ni nwQn mQna ju awQn 
onigbagbQ ododo Iq. &1 Suratu-Nisai 4 Part 5 127 >& & »LmJ j I Ojj^ 52. AwQn wpnyi ni ?niti Qlphun 
fi gegun, b?ni ?niti Qlphun ba fi 
gegun, ir? ko ni ri oluranlgwc? kan 
fun u. 

53. Abi ipin kan mb? fun wc?n 
ninu ij<?ba na ni? Nigbana nwpn ko 
ni fun awpn enia ni di? kinkinni. 

54. Tabi nwpn n?e ilara awpn 
enia lori ohun ti Qlphun fun wpn 
ninu ore R<?, dajudaju a ti fun 
awpn enia Ibrahima ni tira ati 
Qgbpn-ijinle a si ti fun wpn ni ijpba 
ti o tobi. 

55. Nitorina o mb? ninu wc?n 
awpn ti oni igbagbp si i, osi mb? 
ninu wpn awpn ti o §?ri kuro lpdp 
r<?, §ugbpn ina Jahannama to ni 
ohun ti yio jo wgn. 

56. Dajudaju awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbg si aw<?n aya wa, laip? ao 
fi wpn wp ina. Nigbakigba ti awp 
ara wpn ba njona A o parp awp 
ara miran fun wpn ki nwpn le tp 
iya na wo, dajudaju Qlphun j? 
Alagbara, Qlpgbpn. 

57. Ati awpn ?niti nwpn gbagbp 
ti nwpn si n§i§? rere A o mu wc?n 
wp inu pgba-id?ra ti otere odo 
n§an nisal? r? ninu r? ni nwpn o 
ma gbe lailai, awpn ?ni keji (obirin) 
ti w<?n mQ yio ma b? fun wc?n nib?, 
a o si fi wpn wp iboji ti o §iji 
daradara. 

a1xJ-\j CJQ\'cJ£j\£>\'<- u2\* JGJ3 Li^J I yU-c-j \yu 1 «. o» Jo \j Suratu-Nisai 4 Part 5 128 o *j^L| & ^LmJJI ojj**» 58. Dajudaju QlQhun pa a la$? 
fun nyin pe ki ? da ohun ti a fun 
nyin tQJu pada fun aw<?n ti o ni 
wQn, nigbati $ ba ndaJQ larin awQn 
enia f da a p?lu ?t<?; dajudaju 
Oluwa dara ni 01u$e ikilQ dajudaju 
Oluwa je OlugbQrQ; Oluriran. 

59. A pe $nyin onigbagbQ 
ododo; $ t$le QlQhun ki ? si t?le ti 
Oji$$ na ati awQn ala$? ninu nyin, 
bi ?nu nyin ko ba ko lori nkankan 
larin ara nyin, ? wa a 1q si Qd<? 
QlQhun ati Oji$? na, bi o ba je pe 
?nyin gba QlQhun gbQ ati qjq 
ik^hin, eyi lo dara juIq ti o si san ni 
igb^hin. 

60. Iwq ko ha woye awQn $niti 
nfannu pe awQn ni nwQn ni 
igbagbQ si ohun ti a SQkal? fun $, 
ati ohun ti a ti SQkal? siwaju r?, 
nwQn nf$ lati wa idaJQ 1q si QdQ 
enia buburu; dajudaju a ti pa WQn 
la$? pe ki nwQn ma ni igbagbQ si i. 
B^ni e?u ngbero lati ?i WQn lQna ni 
i$ina ti o jinna. 

61. Nigbati a ba wi fun WQn pe ? 
wa sibi ohun ti QlQhun sQkal? ati si 
QdQ Oji?? na, iwQ yio ri awQn 
alagabagebe ti nwQn o ma $$ri 
kuro lQdQ r$ p?lu irira. 

62. E$e ti o j? pe nigbati inira 
kan ba wa ba WQn, nitori ohun ti 
qwq WQn ti ti $iwaju, nigbana nwQn 
yio wa ba q, nwQn o ma fi QlQhun 

EJ %> j b <j— **- ■« j J*> 


©^*& 

4 ^rvlfM ^iL^^jil^f^i Suratu-Nisai 4 Part 5 129 o * ■& X. ^LmJJI Oj AMri bura pe kosi ohun ti a gba lero 
biko?e daradara ati ir^pQ. 

63. Awqii eleyini ni ?niti QlQhun 
mQ ohun ti mb? ni Qkan wQn, 
nitorina ??ri kuro ni QdQ WQn, ki o 
si ?i WQn leti ki o si wi fun WQn ni 
?d? qvq ti yio wq WQn lara. 

64. Kosi oji$e kan ti a ran ni§? 
biko?e ki nwQn le t?le e p?lu a?? 
QlQhun Bi o ba j? pe nwQn wa si 
QdQ r$ nigbati nwQn §e abosi fun 
ori ara WQn ti nwQn si wa aforiji 
QlQhun, ti Oji?? na si tQrQ aforiji 
fun nwQn WQn ko ba ri pe QlQhun 
j? Olugba itQrQ aforiji, Alanu. 

65. $ugbQn nwQn ko ?e b?, mo fi 
Oluwa r? bura, nwQn ko ni gbagbQ 
titi nwQn o fi fi 9 ?e onidaJQ nipa 
ohun ti nwQn n§e ariyanjiyan si 
larin WQn, l?hinna ti nwQn ko ri 
ohun ti Qkan WQn kQ ninu ohun ti 
o da 1?jq, nwQn yio gba tQWQ-t?s?. 

66. Bi o ba j? pe Awa pa a la?? 
fun WQn pe: p fi ?mi nyin jinku tabi 
ki e jade 1q kuro ninu ile nyin, 
nwQn iba ti ?e e afi di? ninu WQn, 
bi o ba ?e pe nwQn ?e ohun ti a kilQ 
r? fun WQn, iba dara juIq fun WQn, 
iba si tun mu WQn duro §in§in. 

67. Nigbana Awa iba fun WQn ni 
?san ti o tobi lati QdQ Wa. 

68. Dajudaju Awa iba tQ WQn si 
oju Qna ti o tQ. 


^lijls^ <^^J^3y^jj % 

1 a ^1 ..^1 . ^V ...U iM -,'>7» \ ^ -a \f^- ' pr* J^As? UjUst- f^ot \jrj->-\ £ ^il^^^o^^if^j 


Suratu-Nisai 4 Part 5 130 o *_)JL.| & ^LmJJ) ejjMti 69. Enik^ni ti o ba t?le QlQhun 
ati Oji§? na, awQn wQnni mb? p^lu 
awQn ?niti QlQhun §e id^ra fun 
ninu awpn annabi ati awQn 
olododo ati aw<?n ?l?ri otitQ ati 
awQn oniwa rere, awQn wQnyin ni o 
dara ju ni ?gb? rere. 

70. Eyini ni <?la lati q>dq> QlQhun, 
QlQhun si to ni OlumQ. 

71. £nyin onigbagbQ ododo, ? 
mu ohun i§Qra nyin dani, ? jade 1q 
ni QtQtg tabi ki ? jade 1q ni apapQ. 

72. Dajudaju o mb? ninu nyin, 
awQn ti nfa s?hin. Bi buburu kan 
ba ba nyin a wipe: QlQhun ti §e ore 
fun mi nitoripe emi ko j? ?niti o si 
wa nib? p?lu WQn. 

73. Bi Qla kan lati QdQ QlQhun 
ba kan nyin, iba sq QrQ bi^nipe ko 
si ir^pQ larin ?nyin p?lu r£: Ye! o 
ma§e lara mi, nba wa p?lu WQn ni, 
§e emi iba jere ti o tobi. 

74. Nitorina ki awQn ?niti o gbe 
aiye ta fi ra Qrun ja ni oju Qna ti 
QlQhun. Ijmikeni ti o ba si ja ni oju 
Qna ti QlQhun, yala a pa a ni tabi o 
Segun, laipe Awa yio fun u ni ?san 
ti o tobi. 

75. Eha§e nyin ti ?nyin ki yio fi ja 
ni oju Qna ti QlQhun ati (fun) awQn 
alailagbara ninu awQn Qkunrin ati 
awQn obirin ati awQn QmQde, awQn 
ti nwipe: Oluwa wa; mu wa jade ^ &1&&&&Q3&&& Suratu-Nisai 4 Part 5 131 *£* t *U*JJ| Oj&**i ninu ilu yi ti awpn ara inu r<? j? 
alabosi, ki o si fun wa ni oludabo 
bo kan lati QdQ R?, ki o si fun wa ni 
oluranlQWQ kan lati QdQ R$. 

76. Awc?n ti nwQn gbagbc? nja ni 
oju Qna ti QlQhun, awQn ti nwQn si 
?e aigbagbQ nja ni oju Qna ti e?u. 
Nitorina ? ba awQn Qr? e§u ja; 
dajudaju ete e?u ma nj$ y?p?r?. 

77. Iwq ko ha woye awQn ?niti a 
wi fun pe: p ka qwq nyin ro, ki ?si 
ma gbe irun duro, ki ? si ma yan 
saka. $ugbQn nigbati a ?e ogunjija 
ni Qranyan le WQn lori, nigbana 
apakan ninu WQn nb?ru awQn enia 
g?g?bi ?ni ti nb?ru QlQhun tabi 
eyiti o le juIq ni ib?ru, nwQn a si 
wipe: Oluwa wa; e?e ti o fi ?e ogun- 
jija ni Qranyan le wa lori? E?e ti Ir$ 
ko 1q wa lara di igba di$ kan? wipe: 
Igbadun aiye na di? ni, (qjq) ik?hin 
ni o dara juIq fun ?niti nb?ru. A ki 
yio si bo nyin si ni kinkinni. 

78. Ibikibi ti ? ba mb? ni iku le 
ba nyin, biotil?j?pe ? wa ninu soro 
giga. Bi ore kan ba ba WQn, nwQn a 
wipe: QdQ QlQhun ni eyiti wa, 
?ugbQn bi aburu kan ba ba WQn 
nwQn a wipe: QdQ r? ni eyiyi ti wa, 
wipe: QdQ QlQhun ni gbogbo r? ti 
wa. $ugbQn kini ha n§e awQn enia 
yi, nwQn f?r? ?e alaigbQ-agbQye QrQ 
kQkan. 

K3J. <j *^ yj C>y^ \ >5) Jb \yy<j L!xl> I Suratu-Nisai 4 Part 5 132 *& t p-LmJj) «j***» 79. Ohunkohun ti o ba ba 9 ni 
ire, lati pdp Qlphun n i ? ohunkohun 
ti o ba si ba 9 ni buburu, lati pdp 
ara r£ ni, Awa si ran 9 ni§? si awpn 
enia ni oji§?. Qlphun si to ni ?l?ri. 

80. ^nik^ni ti o ba t?le ti Oji?? 
na, lotitp o ti t?le ti Qlphun ^nik^ni 
ti o ba si p^hinda, nj? awa ko ran 9 
pe ki o je olu§p le wpn lori. 

81. Nwpn nwipe: It^le (tire). 
§ugbpn nigbati nwpn ba jade kuro 
lpdp r? apakan ninu wpn a pete ni 
oru yatp si eyiti o sp. Qlphun si kp 
(sil?) ohun ti nwpn pa ni ete oru, 
nitorina $?ri lpdp wpn, ki o si 
gb?k?le Qlphun, Qlphun si to ni 
Qlugb?k?le. 

82. Nwpn ko ha ni ronu nipa 
Al-Kurani ni? Bi o ba j? pe lpdp 
eniti o yatp si Qlphun ni o ti wa ni, 
nwpn iba ri Qpplppp iyapa-prp ninu 

83. Nigbati prp ifaiyabal? kan 
tabi ti ijaiya ba wa ba wpn, nwpn a 
tan a kal?. Iba?epe nwpn lp wadi 
prp na lpdp Oji?? (Qlphun) na ati 
lpdp awpn ala§? ninu wpn ni, awpn 
?niti o le wadi r? ninu wQn iba mp. 
Bi ko ba si ti ojure Qlphun ti mb? 
lori nyin ati anu R?, nipapa ?nyin 
iba t?le e?u ayafi di? (ninu nyin). 

84. Nitorina jagun ni oju pna ti 
Qlphun a ko fi kg ?nik?ni lprun 


>> dpj~ji£~*ri\ W^^t^^A* Suratu-Nisai 4 Part5 133 *j}-\ t e-L*Jj) ojA^t bikoge ir$, ki o si gba awpn 
onigbagbp ododo niyanju boya 
Qlphun yio ka qwq ija awpn ?niti o 
$e aigbagbp ko, Qlphun ni o le 
koko ju ni ija, o si le koko ni ij?-ni- 
niya. 

85. £nik?ni ti o ba mu (enia) $e 
i§? ore kan on yio ni ipin ninu 
(?san) r?; ?nik?ni ti o ba si mu 
(enia) $e i$? buburu on yio ni ipin 
ninu (buburu) r?, Qlphun j? 01u§p 
lori ohun gbogbo. 

86. Nigbati a ba si ki nyin ni 
kiki kan, ? ki wpn p?lu kiki ti o 
dara ju u lp tabi ki ? da a pada. 
Dajudaju Qlphun j? Onigiro, lori 
ohun gbogbo. 

87. Qlphun ni ko si Qlphun 
miran l?hin R?, dajudaju On yio 
ko nyin jp ni pjp ajinde, ko si 
iyemeji ninu r?, tani ha tun sp 
ododo ju Qlphun lp ninu prp. 

88. Kini §e nyin ti ? fi pin si ijp 
meji nipa awpn alagabagebe? B? si 
ni Qlphun lo da wpn pada nitori 
ohun ti nwpn ti §e ni i$?. £nyin ha 
nf? lati fi mp pna, ?ni ti Qlphun fi 
sil? ninu igina bi? Enik?ni ti 
Qlphun ba fi sil? ninu i$ina ir? ki 
yio le ri pna kpkan fun u. 

89. Nwpn si nf? pe ki 9 §e 
aigbagbp g?g?bi anwpn na ti $e 
aigbagbp nitori ki ?nyin p?lu wpn m 5l^L" JL£>lj \SX jJjS\Ab\j 


"^3 i^ dyy^s \jj& LS Ojyi>o jj \jSj Suratu-Nisai 4 Part5 134 >& t ^LmJjI o 'jy* le j? bakanna, nitorina ? ko gbQdQ 
mu Qr? ninu WQn ayafi ti nwQn ba 
ba nyin §i 1q si oju Qna ti QlQhun; 
bi nwQn ba si yipada (niti ija), ? mu 
WQn ki ? si ba wQti ja ni ayekaye ti 
? ba ba WQn ? ko si gbQdQ mu Qr? 
ninu WQn ati oniranlQWQ. 

90. Ayafi awQn ti o ba 1q dapQ 
mQ awQn iJQ kan ti adehun nb? 
larin ^nyin p^lu WQn tabi awQn ti o 
wa ba nyin ti Qkan WQn ko f? lati 
ba nyin ja tabi lati ba awQn enia ti 
WQn ja. Ati pe bi QlQhun ba f? ni 
iba j? ki nwQn ni agbara le yin lori, 
nwQn ki ba si ba nyin ja. Nitorina 
bi nwQn ba si y^ra fun nyin ti nwQn 
ko si ba nyin ja ti nwQn si ju qwq 
sil? fun nyin, nigbana QlQhun ko §e 
Qna kQkan fun nyin le WQn lori. 

91. Laipe enyin o ri awQn 
?lomiran ti nwQn yio ma f? lati ni 
ifi Qkan tan yin lati ni ifi Qkan tan 
ti awQn enia WQn p?lu. Igba y'owu 
ti a le da WQn pada si ibi ibaj? WQn; 
nwQn yio ko si inu r$, ti nwQn ko 
ba si ye ara fun nyin, ti nwQn ko si 
ju qwq sil? fun nyin, ti nwQn ko si 
ka qwq WQn ro fun nyin, nigbana 
ki e mu WQn ki ? si ba WQn ja ni 
aye y'owu ti $ ba ba WQn. AwQn 
wQnyi ni A §e agbara ti o han fun 
nyin le WQn lori. 

92. Ko si tQ si onigbagbQ-ododo 
kan, ki o pa onigbagbQ-ododo 4$ d^<J)jjt^: cs^ *Q3^(M^j-^2^ y£>£> ^L l. , .1 <Ji I *ul_Pj (i^y \>ui 3^ 


y 


\^l\l&&ZJ&j&<£>?£'j Suratu-Nisai 4 Part 5 135 o *>A-I 4 £>L*JJ) 6 j a*a» kan, ayafi ti o ba $e e§i; ?niti o ba 
si pa onigbagbp ododo kan ni ti 
e?i, ki o sp ?ru kan onigbagbp 
ododo di pmpluwabi ati ki o san 
owo ?mi fun awpn ?ni oku na. 
Ayafi ti nwpn ba fi tpr? (fun u). Ti 
o ba j? ninu awpn enia kan ti o j? 
pta fun nyin, ti o si j? onigbagbp 
ododo, sisp ?ru kan ti o gbagbp di 
pmpluwabi (ni pranyan). Ti o ba 
$e awpn ijp ti adehun nb? larin 
?nyin p?lu wpn ni, sisan owo ?mi 
fun awpn ?ni r? (di pranyan), ati 
sisp ?ru ti o nigbagbp di 
pmpluwabi; ?ni ti ko ba si ri ?ru ti 
o ni igbagbp, nigbana ki ogba aw? 
o$u meji t?le ara wpn (di pranyan 
fun u). O j? ironupiwada lati pdp 
Qlphun wa ati pe Qlphun j? Oni- 
mimp. Qlpgbpn. 

93. pniti o ba si pa onigbagbp 
ododo kan ti o si mpmp, nigbana 
?san r? ni ina; yio $e gbere ninu 
r?; Qlphun yio si binu si i, o si ti 
$? ibi le e, o si ti pese iya ti o tobi 
fun u. 

94. Mo pe ?nyin onigbagbp- 
ododo, nigbati ? ba nrin lp si oju 
pna ti QlQhun, ki ? ma wadi, ki ? 
ma si ma sp fun pniti o ba ki nyin 
pe iwp ki i$e onigbagbp-ododo 
nitoripe ?nyin nwa dukia ti aiye, 
nitorina prp ti o pp mb? lpdp 
Qlphun, B?ni ?nyin na ti j? $iwaju, 
Qlphun si se id?ra le nyin lori, 
Yjy?^ <^j c, j £ ' <^yZ£ lijji oJ3 Suratu-Nisai 4 Part 5 136 o <.yl-\ 4 P'LmJJI 8jj*<( nitorina ki ? wadi dajudaju QlQhun 
ti j? Olufunni niro ohun ti ? n$e. 

95. AwQn ajokosile ninu awQn 
onigbagbQ-ododo lai ko j? ?niti ara 
nni, ati awQn ti njagun ni oju c?na ti 
QlQhun p?lu Qr<? wqii ati ?mi WQn 
ko dQgba. QlQhun da awQn 
olujagun p?lu QrQ wQn ati ?mi wQn 
lQla ju awQn ajoko-sile 1q niti iyi. 
Ati pe QkQkan WQn ni QlQhun ti $e 
adehun rere fun, QlQhun si ti da 
awQn olugbiyanju lQla ju awQn 
ajoko-sile niti ?san ti o tobi. 96. Niti iyi ipo-giga lati QdQ R? 
ati aforiji ati anu, QlQhun si j? 
Alaforiji, Alanu. 

97. Dajudaju awQn ?niti malaika 
pa lori pe nwQn n$e abosi fun ori 
ara WQn, nwQn wipe: Ninu (aye) 
ewo ni ? wa (ti iku fi ba nyin)? 
NwQn si wipe: Awa j? alailagbara 
lori il?. NwQn wi (fun WQn) pe: Nj? 
il? ti Oluwa ko gboro to bi ti ? fi le 
$i 1q si ib? bi? Nitorina awQn wQnyi 
aye ibugbe WQn ni ibi-ina, o si buru 
juIq ni apadasi. 

98. Ayafi awQn ti o j? 
alailagbara ninu awQn Qkunrin ati 
obirin, ati awQn QmQ kekeke ti 
nwQn ko ni agbara kan ti nwQn ko 
si mg Qna kan (ti nwQn le gba 
salQ). jj*£\ Jjl J^cA^il^ ^OjAfciJ l^jlli^/ 

O^oy^^iiWi 


Suratu-Nisai 4 Part5 137 '*» 4 F'ImJJI Oj $*■*» 99. Nitorina awQti wQnyi 
QlQhun f?r? §e amojukuro fun 
wQti na, QlQhun si j? Alamojukuro, 
Alaforiji. 

100. £nik?ni ti o ba sa asala ni 
oju Qna ti QlQhun, yio si ri ibusasi 
ti o pq lori il? ati igbalaye, ?nik?ni 
ti o ba jade ninu ile r? ti o nsa 
asala 1q QdQ QlQhun ati oji§? r?, 
lfhinna ti iku wa ba a, dajudaju 
?san r? ti wa ni q>dq> QlQhun, 
QlQhun si j? Alaforiji, Alanu. 

101. Nigbati ?nyin ba si rin irin 
ajo ni ori il?, ko si ibawi fun nyin 
pe ki 9 dinku ninu awQn irun nyin, 
bi ?nyin ba nb^ru pe awQn 
alaigbagbQ yio yq> nyin l?nu, 
dajudaju awQn alaigbagbQ j? Qta ti 
o han gbangba fun nyin. 

102. Nigbati ir? ba si nb? larin 
wQn nigbana ki o gbe irun duro 
fun WQn, ki apakan ninu WQn kirun 
p?lu r?, ki nwQn si mura ogun. 
Nigbati WQn ba fi ori kanl?. Ki 
nwQn ma b? ni fhin nyin, nigbana 
ki awQn iJQ keji ti nwQn koi ti kirun 
wa kirun p?lu r?, ki nwQn si mu 
nkan i§ura WQn ati ohun ija WQn 
dani. AwQn alaigbagbQ nf? pe 
?nyin iba j? le gbagbera fi nkan ija 
nyin sil?, ati ?ru nyin,nigbana ki 
nwQn wa rQ lu nyin ni ?kanna. Ko 
si si ?§? fun nyin ti o ba j? pe inira 
mb? fun nyin, ojo tabi ki ? ma b? 


63 1' by^ 
Suratu-Nisai 4 Part5 138 o *>JL| I pLmJjI o ^j*" ninu amodi, pe ki ? b<? nkan ija 
nyin sil?, ki ? si mu nkan i?ura nyin 
dani. Dajudaju QlQhun ti pese iya 
?l?t? sil? fun awgn alaigbagbQ. 

103. Nigbati ? ba pari irun, 
nigbana ? ma ranti QlQhun ni iduro 
ati ni ijoko ati ni if?gb?lel? nyin, 
nigbati pkan nyin ba bal?, nigbana 
? gbe irun duro, dajudaju irun kiki 
j? pranyan ti o ni akoko fun awpn 
onigbagbp ododo. 

104. p maje kar? nipa wiwa 
awQn iJQ na, ti ?nyin ba j? ?niti o ri 
irora (Qgb?), dajudaju awQn na nri 
irora g?g?bi bi ?nyin ti ?e ri irora, 
?nyin si ni ireti lpdQ QlQhun ohun 
ti nwQn ko ni ireti r?, QlQhun j? 
OlumQ, OludaJQ. 

105. Dajudaju Awa sq Tira kal? 
fun q p?lu otitQ, nitori ki o ma fi ?e 
idaJQ larin awQn enia nipa ohun ti 
QlQhun fi han q, nitorina ma?e j? 
onija fun awQn oni-jamba. 

106. Ki o si tQrQ aforijin ni QdQ 
QlQhun, dajudaju QlQhun j? 
alaforijin, Alanu. 

107. Maje wi awijare fun awQn 
?niti nwQn ?e jamba fun ori ara 
wQn. Dajudaju QlQhun ko f?ran 
?niti o j? oni-jamba, ?1???. 

108. NwQn fi ara pamQ fun 
awQn enia, b?ni nwQn ko le fi ara 
pamQ fun QlQhun, nitoripe On mb? 
G-ptLwyoi- \L*-j \j^d^d^^j^^^ 


£&' (& iLitlsfe. ofo^jjtf 


Suratu-Nisai 4 Part 5 139 o fjA i, f"U«JJl Ojj^y p?lu wpn Nigbati nwpn fi pamp 
ohun ti ko dun mp 9 ninu prp, 
Qlphun j? ?niti mimp R? rpkirika 
ohun ti wpn ?e. 

109. pnyin ni ? nwa awijare fun 
wpn laiye nbi, tani yio wi awijare 
fun wpn ni pdp Qlphun ni pjp 
ajinde? Tabi tani yio j? oludabo bo 
fun wpn? 

110. £nik?ni ti o ba n?e ig? 
buburu kan tabi o ?e abosi fun ori 
ara r?, l?hinna ti o wa wa aforijin 
lpdp Qlphun, yio ba Qlphun ni 
Alaforijin, Alanu. 

111. Enik?ni ti o ba nge ?§? kan, 
o ?e fun ori ara r£, Qlphun j? 
Olump, Qlpgbpn. 

112. £nik?ni ti o ba §e a§i?e kan 
tabi ?se kan, l?hinna ti o wa di i ru 
?niti ko 5?, dajudaju o gbe irp ati 
?S? ti o han gbangba ni. 

113. Bi ko ba si ti ore ajulp 
Qlphun ti mb? fun 9 ati anu R? 
nipapa, ijp kan ninu wpn ti gbero 
lati ?i 9 lpna, b?ni nwpn ko le ?i 
?nikan lpna bikoge ara wpn, nwpn 
ko si le ?e ipalara fun 9 rara. 
Qlphun si sp tira ati pgbpn kal? fun 
9, o si fi ohun ti o ko mp (t?l?) mp 
9, ore ajulp Qlphun ti mb? fun 9 si 
tobi. 

114. Ko si ore ninu prp-ikQkp 
wpn ayafi ?niti o nforo (awpn enia) 


G3 \^^j\jyje^^\ x_p^4^\ IgP Lx** >-»->iJ bi^: J**^* JLfl3 


^^^^^^J^==»4^t^^> Suratu-Nisai 4 Part 5 140 o pyiA £ pLmmJI 0j Am) si itpr? -anu tabi ore-?i?e tabi ?i?e 
atun§e larin awQn enia. pnik?ni ti o 
ba si §e eyi lati wa iyQnu QlQhun, 
laip? Awa yio fun u ni ?san ti o 
tobi. 

115. £nik?ni ti o ba lodi si Oji§? 
na l?hin ti imQna ti han fun u ti o 
si t?le Qna ti o yatQ si ti awQn 
onigbagbc? ododo, Awa yio doju r? 
kc? ohun ti o doju (ara r<?) kQ, Awa 
yio si mu u wq ina Jahannama o si 
buru ni ibupada si. 

116. Dajudaju QlQhun ki yio §e 
aforiji nipa ki a ba A wa ?gb?, o si 
n$e aforiji ohun ti o yatQ si eyini 
fun ?niti o ba wu U, ?nik?ni ti o ba 
ba QlQhun wa ?gb$, dajudaju o ti 
§ina ni i§ina ti o jinna. 

117. NwQn ko sin nkan miran 
biko§e awQn ori§a nwQn ko sin 
nkan miran biko§e e§u alagidi kan. 

118. QlQhun ti fi gegun, o wipe: 
Emi yio ko apakan ti a yan ninu 
awQn ?rusin R?. 

119. Dajudaju emi yio §i wQn 
lQna, emi yio mu WQn gba erokero, 
emi yio ma foro WQn tob? ti nwQn 
yio ma ge eti awQn ?ran Qsin, emi 
yio si foro WQn ti nwQn yio ma yi 
?da QlQhun pada. pnik?ni ti o ba 
mu e?u ni Qr<? laij? QlQhun, 
dajudaju o ti §6fo ni ofo ti o han 
gbangba. 
^ll-jo^lJL^ji 


Suratu-Nisai 4 Part5 141 *j^ Z F'LmJjI OJJmM 120. O n$e ileri fun wpn o si 
nmu wpn gbero-kero, b?ni e$u ko 
le $e ileri kan fun wpn biko$e 
itanj?. 

121. Ina Jahannama ni ibugbe 
awpn wpnyi, nwpn ki yio si ri ibusa 
jade ninu R?. 

122. Awpn ?niti o gbagbp ti 
nwpn si $i$? rere, Awa yio mu wpn 
wp pgba -id?ra ti odo n$an nisal? 
r?, inu r? ni nwpn yio ma gbe titi- 
lai. Adeun QlQhun ni nitotp. Tani 
ha sp ododo ju QlQhun 1q ninu QrQ. 

123. Kii se p?lu afpkant? nyin 
b?ni kiise p?lu afQkant? awQn Oni- 
Tira. ^nik^ni ti o ba $e i$? buburu 
kan a o san a ni ?san r? ki yio si ri 
alaf^hinti tabi oluranlQwp kan 
l^hin QlQhun. 

124. ^nik^ni ti o ba se is? rere ni 
Qkunrin tabi obirin ti o si j? 
onigbagbp ododo, awpn wpnyi yio 
wp Qgba-d^ra, A ki yio si $e abosi 
kinkinin fun wpn. 

125. Tani ?niti o dara ni ?sin ju 
?niti o ju ara r? sil? fun QlQhun 1q ? 
ti o si je olu$e-rere ti o si t?le isin 
Ibrahima oluduro-dede? QlQhun si 
mu Ibrahima ni pr<?. 

126. Ti QlQhun ni ohunkohun ti 
mb? ni prun ati ohunkohun ti mb? 
ni ori il? 9 QlQhun si ni OlurQkirika 
ohun gbogbo. jj ^i 

Suratu-Nisai 4 Part5 142 *& t, e>L*Jj) ojj^m 127. NwQn o bi q lere idaJQ 
nipa awQn obirin (Nisai). Wipe: 
QlQhun yio $e idaJQ fun nyin nipa 
wQn ati ohun ti a ke fun nyin ninu 
tira nipa awQn QmQ-orukan lobirin 
awQn ?niti ?nyin ko fun ni ohun ti 
a $e ni Qranyan fun WQn b?ni 
?nyin ni ero lati f? WQn ni aya ati 
awQn QmQ kekeke ti ko le da $e 
nkankan atipe ki ? duro ti awQn 
QmQ-orukan p$lu ?tQ. Ohunkohun 
ti ? ba ?e ni rere, dajudaju QlQhun 
ni OlumQnipa r<?. 

128. Bi obirin kan ba b?ru 
ilokulo lati QdQ QkQ r? tabi is?ri- 
ipati, ko si ibawi fun awQn mejeji 
bi nwQn ba le $e atun$e larin WQn. 
Atun$e ni o si dara juIq, A mu ki 
ojukokoro ma b? ni Qkan (awQn 
enia). Bi $nyin ba si $e rere, ti ? si 
b?ru, dajudaju QlQhun ni Alakiyesi 
nipa ohun ti $nyin n$e. 

129. ipnyin ki yio le ni agbara 
lati $e deede larin awQn obirin, 
biotil?j?pe $nyin n$e ojukokoro 
(lati $e b?) ? ma$e pQn sibikan ni 
pipQn patapata ki ? si fi i sil? bi 
$niti mb? ni adede, bi 9 ba $e 
atun?e ti 9 si b?ru, nj? dajudaju 
QlQhun ni Alaforiji Alanu. 

130. Bi nwQn ba si pinya, 
QlQhun yio rQ olukuluku WQn Iqh? 
ninu igbaye-QrQ R<?. QlQhun ni 
Olugbaye-QrQ, QlQgbQn. 

£p !>^^j^lL»>U-) 6& ^il^L>U ■j^y*-^ G9 U~S^lL^ii\ofcj Suratu-Nisai 4 Part 5 143 ^1 t ^UmmJI Oj A**t 131. Ti QlQhun n i ohun ti mb? 
ni sanma ati ohun ti mb? ni il?, 
Awa pa la§? fun awQn ?niti a fun 
ni tira §aju nyin ati ?nyin na, pe, ? 
b?ru QlQhun. Bi 9 ba §e aigbagbQ, 
nj? dajudaju ti QlQhun n i ohun ti 
mb? ni sanma ati ohun ti mb? ni 
il?, QlQhun si j? Ql<?rQ, Olutoyin. 

132. Ti QlQhun n i ohun ti mb? 
ni sanma ati ohun ti mb? ni il?, 
QlQhun si to ni olugb?k?le. 

133. Bi 6 ba f? yio ko nyin kuro, 
?nyin enia; yio si mu awQn 
?lomiran wa (dipo nyin), QlQhun si 
ni Alagbara lori eyini. 

134. £nik?ni ti o b a nf? ?san ti 
aiye nigbana, QdQ QlQhun ni ?san 
aiye ati Qrun mb?, QlQhun si ni 
OlugbQrQ, Oluriran. 

135. Mo pe ?nyin onigbagbQ 
ododo; 9 j? oluduro-§in§in p?lu ?tQ 
ni ?ri-jij? nitori ti QlQhun, 
biotil?j?pe o tako ?nyin funra nyin 
tabi awQn obi mejeji ati awQn 
olusunmQ nyin, iba j? q\qtq tabi 
talaka. QlQhun lo ni ?tQ ju si awQn 
mejeji, nitorina 9 ma§e t?l? if?-inu 
lati yapa (otitQ), bi 9 ba yi-QrQ, tabi 
ti 9 §?ri (kuro nibi otitQ), dajudaju 
QlQhun j? Olufunni ni iro nipa 
ohun ti ?nyin n§e. 

136. Mo pe ?nyin onigbagbQ 
ododo; ? gba QlQhun gbQ ati Oji§? 


m\: 

fgp l^-^i 

-^>ijj 4jiy^L\i f£iC jd\(f\^ Suratu-Nisai 4 Part 5 144 o f. fr i *L*Jjl e jj** R?, ati Tira eyiti O spkal? fun 
Oji?? R?, ati Tira eyiti O spkal? ni 
i§iwaju, ?niti o ba ?e aigbagbQ si 
Qlphun ati awpn malaika R? ati 
awQn Tira R? ati awQn oji§? R? ati 
qjq ik?hin nipapa o ti ?ina ni i^ina 
ti o jinna. 

137. Dajudaju awpn ?niti o 
gbagbQ, l?hinna ti nw<?n §e 
aigbagbQ l?hinna ti nwpn gbagbp 
l?hinna ti nw<?n (tun) $e aigbagbQ, 
l?hinna ti nwpn lekun ninu 
aigbagbQ, QlQhun ^ yj ?e a foriji 
fun wpn b?ni on ki yio t<? WQn si 
oju-Qna (ti o t<?). 

138. Fun awQn alagabagebe niro 
pe iya ?l?ta-elero mb? fun wpn. 

139. Awpn ?niti nwpn mu 
alaigbagbQ ni <?ri? laij? onigbagbQ, 
Nwpn ha nwa <?la lpdp wpn ni bi? 
Dajudaju ti QlQhun ni (gbogbo) <?la 
patapata. 

140. Dajudaju on s<? kal? sinu 
Tira na fun nyin pe nigbati ?nyin 
ba gbQ nipa awpn aya QlQhun pe a 
?e aigbagbQ nipa r? ti a si nfi $e 
?f<?, e ma§e joko p?lu WQn titi nw<?n 
yio fi bQ sinu QrQ miran ti o yatQ si 
i, nitoripe nigbana ?nyin yio dabi 
WQn. Dajudaju QlQhun yio ko 
awQn alagabagebe ati awQn 
alaigbagbQ jq sinu ina Jahannama 
patapata. 
' - t'Kr' ->f*\'\* i^*f*i *>\*» Suratu-Nisai 4 Part5 145 *& 4 pLmJJI Ojjmh 141. AwQti ti nreti (?l?ya) nyin. 
Bi i??gun kan lati QdQ QlQhun ba j? 
ti nyin nwQn a wipe: Awa ko ha 
mb? p?lu nyin bi? ($ugbQn) bi ipin 
(i??gun) kan ba mb? fun awQn 
alaigbagbQ nwQn a wipe: Awa ko 
ha 59 nyin lori ti awa si dabo bo 
nyin Iqwq awQn onigbagbQ? 
Nitorina QlQhun yio ?e idaJQ larin 
nyin ni qjq ajinde. QlQhun ki yio $e 
Qna (i$?gun) fun awQn alaigbagbQ 
lori awQn onigbagbQ ododo. 

142. Dajudaju awgn 
alagabagebe ntan QlQhun j?. On 
na yio san itanj? WQn pada fun 
wQn. Bi nwQn ba duro lati kirun 
nwQn a duro p?lu oroju, ki awQn 
enia le ri WQn, nwQn ko si ranti 
QlQhun afi di?. 

143. NwQn npQ sihin SQhun larin 
eyi, nwQn ko j? tibi nwQn ko j? 
tQhun, ?nik?ni ti QlQhun ba ?i lQna 
iwQ ko le ri Qna tara fun u. 

144. Enyin onigbagbQ ododo; ? 
ma?e mu awQn alaigbagbQ ni Qr? 
laij? onigbagbQ. pnyin ha nf? lati fi 
lei? lori ara nyin idi-QrQ ti o han 
gbangba fun QlQhun bi? 

145. Dajudaju awgn 
alagabagebe mb? ni isal? koto ina, 
iwQ ki yio ri alatil?hin kan fun 
WQn. 4& *Ot r^ 3 (^ O © O V3 J>o Oy^J^ iJJt \ iS^^j^^j^ 
Suratu-Nisai 4 Part 6 146 "\ *j±\ 4 £>L*Jj| Ojj*** 146. Ayafi awpn ?niti o 
ronupiwada ti nwQn si §e atun§e ti 
nwQn si di QlQhun mu §in§in ti 
nwQn si §e ?sin wQn ni ododo fun 
QlQhun, awQn WQnyi ni mb? p?lu 
awQn onigbagbQ ododo, laip? 
QlQhun yio san awQn onigbagbQ ni 
?san ti o tobi. 

147. Kini QlQhun yio fi jij? nyin 
niya ?e bi ?nyin ba ndup? ti ? si 
gbagbQ? QlQhun j? Olumore, 
OhimQ. 

148. QlQhun ko ni if? si ariwo 
p?lu QrQ buburu, ayafi ?niti a ba 
bo si. QlQhun si j? OlugbQrQ, 
OlumQ. 

149. Bi ?nyin ba ?e ore kan ni 
a?ehan tabi ? fi pamQ tabi ti ? ba ?e 
amojukuro nibi iwa-aidara kan 
dajudaju QlQhun j? Olumojukuro, 
Alagbara. 

150. Dajudaju awQn ti ko gba 
QlQhun gbQ ati awQn oji$? R? ti 
nwQn si nf? lati fi oya si arin 
QlQhun ati awQn oji?? R? ti nwQn 
si nwipe: Awa gba apakan gbQ 
(ninu awQn oji??) awa ko si gba 
apakan gbQ; nwQn si nf? lati mu 
oju Qna kan larin (mejeji) yi. 

151. AwQn WQnyi ni alaigbagbQ 
ni ododo; a si ti pese iya ?l?t? fun 
awQn alaigbagbQ. 


^\t^r-^i^ 


© ll-Ja^-fi-l !/^ 


©t^l^&STSlg;! p^-^'«-j 

v >>x T.ff f^-'-M ^ > >- 


Suratu-Nisai 4 Part 6 147 1 »)JLl Z ^UmJj) ejiMi 152. $ugbQn awQn ?niti o gba 
QlQhun gbQ ati awQn oji?? R<? ti 
nwQn ko se ipinya ni arin 
^nikankan ninu WQn, laip? a o fun 
awQn ni ?san, QlQhun si j? 
Alaforiji, Alanu. 

153. AwQn oni-tira yio bi q lere 
pe ki o sq tira kan kale fun wQn 
lati sanma; nitorina, dajudaju nwQn 
ti bi Musa lere ohun ti o tobi ju b? 
1q, nwQn wipe: fi QlQhun han wa 
ni gbangba, nitorina Qwa-riri si 
kQlu WQn, nitori abosi WQn, l^hinna 
nwQn si mu ogedegbe malu ni 
oluwa l?hin ti alaye ti de wa ba 
WQn, sib^sib? Awa si ?e amojukuro 
fun WQn nibi eyi Awa si fun Musa 
ni agbara ti o han gbangba. 

154. A si gbe oke na ga soke 
WQn nitori maj?mu w0n. Awa si wi 
fun WQn pe: 5 wq ?nu-Qna na p?lu 
it^riba, a si sq fun WQn pe: 5 ma?e 
kQJa ?nu-ala ni qjq Isimi, a si tun 
gba adehun ti o nipQn lati QdQ 
WQn. 

155. Nitori yiy? adehun WQn ati 
aigbagbQ WQn si awQn ami QlQhun, 
ati pipa ti nwQn npa awQn annabi 
lai ?? ati QrQ WQn ti nwQn nsQ pe: 
Qkan wa ti di. ko j? b? QlQhun ti 
t? WQn ni ont?, nitori aigbagbQ 
WQn nitorina nwQn ko ni gbagbQ 
ayafi di? (ninu WQn). 53 ^t^-jby^^o^j 4JL*J>Ia) \ j*-£> xj>\$ ~»j4pr <^ «j^ \y «■* M>-r.,-?,':^. \J£- ^ ^i Lis j ^&y*£j& \ ^3y u2jj 


liU-i 


Suratu-Nisai 4 Part 6 148 1 *yi.\ 1 pLvJjI e \)3~* 156. Nitori aigbagbp wpn ati prp 
($nu) wpn, irp nla ti nwpn sp si 
Mariyama lara. 

157. Ati prp nwpn ti nwpn nsp pe 
dajudaju awa ti pa Al-Masihu, Isa 
pmp Mariyama Oji§e Qlphun, b? si 
ni nwpn ko pa a, b? si ni wpn kori 
kan mp agbelebu (alore) §ugbpn a je 
ki o ri b$ loju wpn ni, ati pe 
dajudaju awpn ti o ?e iyapa^nu nipa 
r£ dajudaju nwpn mb? ninu iyemeji 
nipa r$, ko si si mimp kan fun wpn 
nipa r$ ayafi it^le arosp; b? si ni 
nwpn ko pa a dajudaju. 

158. B^kp, Qlphun gbe e lp si 
pdp ara R£, atipe Qlphun j$ ^niti o 
tobi, Qlpgbpn. 

159. Atipe ko ni si ^nikan ninu 
awpn oni-tira ayafi ki o gba a gbp 
§iwaju ki o to ku, ti o ba si di pjp 
ajinde yio je ?l?ri tako wpn. 

160. Nitori abosi kan, ti awpn ti 
o $e yahudi ni Awa ?e ?e ni ewp 
fun wpn awpn ohun-daradara ti a 
ti §e ni $tp fun wpn ati nipa idina 
wpn ti nwpn ndi oju pna ti Qlphun 
ni ppplppp (igba). 

161. Ati gbigba wpn ti nwpn 
ngba owo-ele, b? si ni a ti kp fun 
wpn nipa r£, ati jije wpn ti nwpn 
nje prp awpn enia ni ti ibaje; Awa 
si ti pa lese iya elero sil? fun awpn 
alaigbagbp ninu wpn. iiJii iis£ isji fe ^^y^jsij {Lfij&Cj ffi'fQfii jjp \^^\y^^\o^4j^\^jS* fjp ^-Vr^ (*iz £ ' P.^ l£Q^ f jSj *-Hy* 

Suratu-Nisai 4 Part 6 149 n »_jJLi t ^UmmJI Oj A*rfl 162. $ugbQn awQn ti iniQ w<?n 
rinl? ninu wpn ati aw<?n onigbagbQ 
ododo nwpn ni igbagbp ododo si 
ohuh ti A sq kal? fun 9 ati ohun ti 
A sq kal<? siwaju r?, ati awQn 
olugbe irun duro ati oluyan saka 
ati olugba Qlphun gbp ati 9J9 
ik?hin; awQn wpnyi laip? A o fun 
WQn ni ?san ti o tobi. 

163. Dajudaju A ran§? si 9 
g?g?bi a ti rans? si Nuha ati awQn 
annabi l?hin r<?, A si tun rans? si 
Ibrahima ati Ismaila ati Isiaka ati 
Yakuba ati awpn arpmQdQmp, ati 
Issa ati Ayuba ati Yunusa ati 
Haruna ati Sulaimana, A si fun 
Dawuda ni Sabura. 

164. Awpn oji§? kan mb? ti A ti 
da orukQ w<?n fun 9 ?iwaju, aw<?n 
oji?? kan si mb? ti A ko darukQ 
WQn fun 9. Atipe QlQhun ba Musa 
sprp ni Qrp gan. 

165. AwQn oji?? kan ti nw<?n j? 
oniro-idunnu ati olu?e-ikilQ, nitori 
ki awijare ma§e ma b? fun awpn 
enia Iq6q Qlphun l?hin (riran) 
awQn oji??. QlQhun j ? ^ni-titobi, 
QlQgbQn. 

166. $ugbc?n QlQhun nj?ri nipa 
ohun ti O SQkal? fun 9, O sq 9 kale 
p?lu mimp R? ati pe aw9n malaika 
na nj?ri (si i). Ql9hun si to ni 
Olujeri. O^O 

Suratu-Nisai 4 Part 6 150 i <-~A s i. £>L*JJ) OjfcyM 167. Dajudaju awQn ?niti o $e 
aigbagbp ti nwpn si di oju Qna ti 
QlQhun, dajudaju nwQn ti gina ni 
igina ti o jinna. 

168. Dajudaju awQn ?niti o $e 
aigbagbp ti nwpn si ?e abosi, 
QlQhun ki yio ge aforijin fun WQn, 
Ko si ni fi oju Qna kan mc? WQn. 

169. Ayafi oju Qna ina 
Jahannama, nwQn o $e gbere sinu 
r£, eyini j? ohun ti o rQrun fun 
QlQhun. 

170. Mo pe $nyin enia, dajudaju 
Oji?e na ti de wa ba nyin p$lu 
ododo lati QdQ Oluwa nyin, 
nitorina ki 9 gbagbQ lo dara fun 
nyin. Ti $nyin ba si $e alaigbagbQ, 
dajudaju ohun ti mb? ninu sanma 
ati il? ti QlQhun ni. QlQhun si j? 
Oni-mimQ. QlQgbQn. 

171. Mo pe oni Tira, ? mage koja 
$nu-ala nipa ?sin nyin, $ mage SQrQ 
(kan) si QlQhun ayafi ododo. 
Masihu, Isa QmQ Mariyama, ko j$ 
nkankan ju oji?^ QlQhun 1q, ati QrQ 
R£ ti o sq si Mariyama ati ?mi kan 
lati QdQ R?. Nitorina 9 gba QlQhun 
gbQ ati awQn oji$? R?. 5 ma$e sq 
(pe): M$ta ni QlQhun. Ki $ $iwQ ni o 
dara fun nyin. QlQhun j? QlQhun 
kangogo nikan. MimQ R? tayQ ki 
QmQ kan ma b? fun U. Tir? ni ohun 
ti mb? ninu sanma ati ohun ti mb? 
ninu il?. QlQhun si to ni Alabojuto. Gp \ ±~r-?> ^-^> \j\S^> 

\jjaS2 o\j pJ \j±. \yj*\z* p^j ^ ^o. jj_£j^ ^£$==Jf jjhfci ^!M=J5^^ofJ^J^j Suratu-Nisai 4 Part 6 151 n *>u t pLmJjI &jj**» 111. Al-Masihu ko §e ikorira lati 
je olujpsin fun Qlphun ati awpn 
malaika ti nwpn sunmp Qlphun. 
5nik?ni ti o ba §e ikorira lati jgsin 
fun Qlphun ti o si tun $e igberaga, 
laip? yio ko wpn j<? si <?d<? ara R? 
patapata. 

173. Ki ? ri awpn onigbagbg 
ododo ti nw<?n si tun ?e i?? rere, on 
yio san w<?n ni ?kunr?r? ?san wpn 
yio si §e alekun ore R? fun wpn. Ki 
? ri awpn ?niti nkorira ti nwpn si 
n§e igberaga on yio j? wc?n niya 
?l?ta-elero. Nwpn ko ni ri alatil?hin 
kan kan tabi oluranlpwQ kan fun 
ara w<?n l?hin Qlphun. 

174. Mo pe ?nyin enia, dajudaju 
idi-Qrc? ti de wa ba nyin lati <?dg 
Oluwa nyin A si sq imQl? ti o han 
gbangba kal? fun nyin. 

175. Ki?ri awpn ti nwpn gbabg 
ni ododo si Qlphun ti nw<?n si di I 
mu §in§in laip? yio mu wpn wq inu 
ik? lati gd<? R? ati <?la, yio si fi wgn 
mpna ti o t<? si <?d<? ara R?. 

176. Nwpn yio wa big ni idajc?, 
wipe: Qlphun yio fun yin ni idajg 
nipa are tikoni obi tikoni Qmg. Ti 
enia kan baku tikosi grngkunrin 
kankan fun, ti osini ara-birin kan, 
idaji ni tin? ninu ohun ti o ba fi 
sil?, on (pkunrin) ni yio si jogun r? 
ti ko ba si pmp-kunrin fun u. Bi 
ara birin ba j? meji, nigbana \ luc- ^L~>y^* 0' 7^^-m. J^cJaX^-^j^ lo*ioy^ 

» 4, j" S rJy -J ■* > ft / / ^* " * '*%■' 


V^^ ^-«^ ^ ^->^^ *//■" ^-.O S>K'' Suratu Maidah 5 Part 6 152 1 *jJM oJjlil ljj~» ikomeji ninu idata ninu ohun ti o fi 
sil? yio j$ ti awQn mejeji. Ti nwQn 
ba j? QmQ-iya lQkunrin ati lobirin, 
nigbana iru ipin to wa fun obirin 
meji ni yio j? ti Qkunrin kan. 
QlQhun n§e alaye nitoripe ki ? ma 
ba $ina. QlQhun ni OlumQ, gbogbo 
nkan. (5) Suratul Maidah Ni orukq QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qvun, 

1. Mope $nyin onigbagbQ 
ododo, ? ma §ika alukawani. A §e 
ni ?tQ fun nyin awQn ?ran-Qsin 
?l?s?-m?rin (ni jij?) ayafi ohun ti a 
ti ke fun nyin, lai rutin' Qd$ §i§e, 
nigbati ?nyin si mb? ninu idira 
iJQsin ib^wo ile Oluwa. Dajudaju 
QlQhun a ma pa§? ohun ti O ba f<? . 

2. Mope ?nyin onigbagbQ 
ododo, ? ma§e rufin eto QlQhun (ti 
Hajji §i§e) ati o§u qwq na, ati awQn 
?ran Qr? ati awQn ti a §e Iqsq ati 
awQn ti o wa idabo bo 1q si Ile qwq 
na, ti nwQn nwa ore lati QdQ Oluwa 
wQn ati iyQnu (R?). Nigbati ?nyin 
ba si tura sil?, nigbana ? ma d? 
Qd?, 5 ma§e je ki ikorira awQn enia 
kan mu nyin da ?§? nitoripe nwQn 
di nyin lQna lati de «MQsalasi» 
mimQ na, ki ? ma si kQJa $nu ala. £ 
ran ara nyin Iqwq lori i§? rere ati 
ib^ru QlQhun, ? ma§e ran ara nyin 
cJo-i ;>yLJ Uyji l_>i* I » ^y J! I L^j li 

QJ Ju^li ^Sj£ 4J^f J>" p^J -X~^J > 


Suratu Maidah 5 Part 6 153 n *jjui USUI i ^j** lpwp lati da ?§? , ati lati kpkp tp 
ija, ki ? si b?ru Qlphun, dajudaju 
Qlphun le koko lati san ?san. 

3. A §e ni ewp fun nyin ?ran ti o 
ku funra r? ati ?j? (didi) ati ?ran 
?l?d$ ati eyiti a pa lai pe orukp 
Qlphun si ati eyiti a fun lprun pa ati 
eyiti a lu pa ati eyiti o re lul? ti o ku 
ati eyiti a kan pa ati aj?ku ?ranko 
afi eyiti ? ba dunbu r?; ati eyiti 
nwpn ba fi bp ori§a ati ki ? ma fi pfa 
pin kan; iwpnyi j? ibaj?. Loni awpn 
?niti o §e aigbagbp ti sp ireti nu nipa 
?sin nyin, nitorina ? ma§e b?ru wpn, 
? b?ru Mi. Loni yi Mo §e ?sin nyin 
ni pipe fun nyin ati pe Mo ?e a?epe 
id?ra Mi le nyin lori ati pe Mo ypnu 
si Islam ni ?sin fun nyin. $ugbpn 
?niti tulasi ebi ba mu ti ki i§e if? a ti 
ru ofin (Qlphun) dajudaju Qlphun 
ni alaforiji, Onik?. 

4. Nwpn o bi p lere nipa ohun ti 
o j? ?tp fun wpn wipe: Gbogbo 
ohun ti o dara ni a §e ni ?tp fun 
nyin ati awpn ohun ti ? ti kp ninu 
awpn ?ranko; eyini awpn aja, ati 
?iy? pd?, ti ? ti kp wpn ?g?bi 
Qlphun ti fi mp nyin; ki ? si j? ninu 
eyiti nwpn ba pa wa fun nyin ki ? 
si pe orukp Qlphun le wpn lori, ki ? 
si paya Qlphun, dajudaju Qlphun 
yara nibi i?iro (i§?). 

5. Loni yi a §e ni ?tp fun nyin 
gbogbo ohun ti o dara. Ati onj? 

Wcy »jO*l*liaj\ -\^» Suratu Maid ah 5 Part 6 154 1 + *£\ o sjLjU.1 Ijj^ awQn ?niti a ti fun ni tira ni a §e 
l?tQ fun nyin a si §e onj? ti nyin 
l?tQ fun w<?n. Ati awQn obirin 
QmQluabi ninu awQn onigbagbQ 
ododo ati aw<?n obirin Qmpluabi 
ninu awQn ti a ti fun ni tira §iwaju 
nyin, nigbati ? ba ti fun wpn ni 
owo-if? wQn ni ti fif? ni iyawo lai 
§e pan§aga tabi mimu (wQn) ni ale. 
£nik?ni ti o ba nfi aigbagbp kun 
igbagbQ r? dajudaju i§? r? ti baj?, 
atipe ni qjq ik?hin yio wa ninu 
awQn ?ni ti o ?6fd. 

6. Enyin onigbagbQ ododo 
nigbati ? ba dide lati kirun ki ? §an 
awQn oju nyin ati awQn qwq nyin 
titi de igunpa, ki ? si (fi omi) pa 
awQn ori nyin ati (ki ? fQ) awpn ?s? 
nyin titi de kokos? mejeji. Ti ?nyin 
ba j? ?l?gbin lara, ki ? w? mQ. Ti 
?nyin ba j? alaisan tabi ? wa lori 
irin ajo tabi Qkan ninu nyin de lati 
ibi igb? tabi ? sunmQ awQn obirin ti 
? ko si ri omi, nigbana ? §e aluwala 
oniy?p? to mQ, ? fi pa awQn oju 
nyin ati awQn qwq nyin ninu r?. 
QlQhun ko f? lati §e i§oro kan fun 
nyin ninu ?sin r?. $ugbQn QlQhun 
nf? lati fQ nyin mQ ati ki o le §e 
a$epe id?ra R? fun nyin, ki ? le ma 
dup?. 

7. 5 ? e iranti id?ra QlQhun ti nb? 
lori nyin ati adehun R? eyiti O ba 
nyin §e nigbati ?nyin wipe: Awa 
gbQ awa si gba. Ki ? si b?ru > ^/->Tf^, (^ybjj^V*^ Ja-d- JLA3 <j^? £ V l££tf JU^ \i\)yS\l <ji I \%\L 


Suratu Maidah 5 Part 6 155 n *>u o sjLjILI Ijj^j QlQhun. Dajudaju QlQhun ni 
Olump nipa ohun to wa ninu 
igbaiya. 

8. Mope ?nyin onigbagbQ 
ododo, 9 j? olugbe ?ri duro fun 
QlQhun p$lu ?tQ: ikorira awQn ijQ 
kan, 9 ma j? ki o sun nyin d$g$ lori 
ai ko ni le $e ?tQ nyin. £ $e $tQ, 
ohun lo sunmQ ib?ru (QlQhun). Ki ? 
si b?ru QlQhun, dajudaju (QlQhun) 
ni AlamQtan nipa ohun ti ? n$e. 

9. QlQhun $e adehun fun awQn 
onigbagbQ ododo ti nwQn si n$e i$? 
rere (pe): Aforijin mb? fun wQn ati 
?san ti o tobi. 

10. Ati a WQn alaigbagbQ ti nwQn 
si npe awQn ami Wa nirQ, awQn 
wQnyi ni ijQ ina Jahimi. 

11. Mope ?nyin onigbagbQ 
ododo, ? $e iranti id?ra QlQhun ti 
mb? fun nyin nigbati awQn ijQ kan 
gbero lati nawQ ija WQn si nyin, 
nigbana O ka qwq WQn ko fun nyin 
ki ? si b?ru QlQhun atipe QlQhun ni 
ki awQn onigbagbQ ododo ma fi 
ara ti. 

12. Ati nipapa QlQhun $e 
adehun p?lu awQn QmQ Israila, A si 
gbe awQn ijoye mejila dide ninu 
WQn. QlQhun si wi (fun WQn) pe: 
Emi mb? p$lu nyin. Bi $nyin ba 
nkirun dede ti ? si nyan saka ti ? si 
gba awQn oji$? Mi gbQ ti ? si ran a y y ±* ** ^ t 


J^t^lcJ^c^^^^'-^^ ' 
«L_I*jj ,> >>\*' yy . > J . V- ^ ^U Suratu Maid ah 5 Part 6 156 n *>jli USUI 6jJ~s wqii Iqwq ti ? si win QlQhun ni qtq 
ni wiwin ti o dara, Emi yio pa 
aw(?n a§i§e nyin r?, Emi yio si mu 
nyin wq awQn Qgba-id?ra ti odo 
n§an nisal? r?. $ugbpn ?nik?ni ti o 
ba §e aigbagbp ninu nyin l?hin 
eyini, nipapa o ti §ina kuro ni oju 
Qna tara. 

13. $ugbQn nitori yiy? ti nwpn 
y? maj?mu Awa §? ibi le wc?n Awa 
si §e Qkan wQn ni lile. NwQn si nyi 
awc?n qyq (QlQhun) pada kuro ni 
awpn aye w<?n nwQn si kQ apakan 
sil? ninu ohun ti a ran wpn leti r?. 
Iwq ko ni ye ri iwa jamba lati QdQ 
wpn ayafi die ninu wQn, nitorina §e 
amojukuro fun w<?n ki o si ?e 
aforiji. Dajudaju QlQhun f?ran 
awQn ti n§e rere. 

14. Ati lati QdQ awQn ?niti 
nwipe: Nasara ni awai §e, Awa ?e 
maj?mu p?lu w<?n, $ugbpn nwQn 
gbagbe apakan ninu ohun ti a ran 
wpn leti r? nitorina Awa da Qta si 
arin w<?n ati ikorira titi di qjq 
igbende. Laip? QlQhun yio fun wpn 
niro nipa ohun ti nwQn §e. 

15. £nyin oni-Tira; dajudaju 
oji§? Wa ti wa ba nyin ti o ?e alaye 
qPqIqPq fun nyin ninu ohun ti ? fi 
pamQ ninu tira, o si mojukuro ninu 
QPqIqPq; dajudaju imQl? lati QdQ 
QlQhun ti wa ba nyin ati tira ti o 
yanju. yJX j&s^Vj fcl %^> fe^ 

Suratu Maidah 5 Part 6 157 ^>■ J l r \ oJtflll Ijj^t 16. Nipa r$ QlQhun nfi pna mg 
awpn ?niti o t$le iyQnu R$, awQn 
pna alafia, On si nmu wQn jade lati 
inu okunkun lp si inu impl$ p$lu 
a§e R$, On si nfi wpn mpna si oju- 
pna ti o tp. 

17. Dajudaju nwpn ti §e 
aigbagbp, (keferi) awpn $niti 
nwipe: Laini ani-ani Al-Masihu 
pmp Mariyama ni Qlphun, wipe: 
Tani o ni ikapa nkankan lpdp 
Qlphun bi O ba f? lati pa Al- 
Masihu ati iya r$ run ati awpn ti 
mb$ lori il$ patapata? Ti QlQhun ni 
ijpba sanma ati il$ ati ohun ti mb$ 
larin awpn mejeji. A ma da ohun ti 
O ba f?, Qlphun si ni Alagbara lori 
ohun gbogbo. 

18. Awpn Yahudi ati Nasara 
nwipe: Awa ni pmp Qlphun ati 
ayanf? R$ (p?lu), wipe: E§e 
nigbana ti O fi nj$ nyin niya nitori 
awpn ?§? nyiift ^?Vq, enia rii ?nym 
ise ninu $niti O da. O n§e aforiji 
fun $niti O ba f$ O si nfi iya j$ $niti 
O ba f?. Ti Qlphun ni ijpba sanma 
ati il$ ati ohun ti mb? larin awpn 
mejeji, pdp R<? si ni ibupadasi 
(ohun gbogbo). 

19. pnyin oni-tira, lotitp oji$$ 
Wa ti wa ba nyin ti o n§e alaye fun 
nyin fun idaduro wiwa awpn oji?$, 
ki $ ma ba wipe: oniro-idunnu 
kpkan ati olukilp kpkan ko wa ba >/• 
-»-&'-*«■« ^^&\^£~HdJ >-f^ >r-<^i^ *\"\' >',s K ss ■ »Xn' i* c 

of j^ \j^juii\viJ4> Aj Aii 


Suratu Maidah 5 Part 6 158 1 <.-jA G oJjlil 6jJ**» wa. Nitorina lotitQ oniro-idunnu 
kan ati olukilQ ti wa ba nyin. 
QlQhun si ni Alagbara lori ohun 
gbogbo. 

20. Nigbati Musa si wi fun awQn 
enia r? pe: ?nyin enia mi; ? ranti 
id?ra QlQhun ti mb? lori nyin 
nigbati O $e awQn annabi si arin 
nyin, O si tun $e nyin ni awQn 
ala§e, o si fun nyin ni ohun ti ko 
fun ?nikan ninu gbogbo ?da. 

21. Enyin enia mi; ? wq inu il? 
mimQ na, eyiti QlQhun pa la§? fun 
nyin, ? ma§e pada si ?hin nyin, ki ? 
ma ba pada di ?ni -ofo. 

22. NwQn wipe: Iwq Musa; 
dajudaju awQn alagbara enia kan 
mb? ninu r<?, awa ko ni le wq inu 
r? titi nwQn yio fi jade kuro ninu 
r?; bi nwQn ba si jade kuro ninu r£, 
nigbana awa yio wq q. 

23. AwQn Qkunrin meji ninu 
?niti nb?ru, ti ik? QlQhun mb? lori 
wQn wipe: £ gba oju-Qna wQle tQ 
wQn, bi e ba si wq q dajudaju ?nyin 
yio bori; QlQhun ni ki ? ma gb^k^le 
bi ? ba j? onigbagbo ododo. 

24. NwQn wipe: Iwq Musa; awa 
ki yio wq q lailai niwQn igbati 
nwQn ba wa ninu r?. Nitorina 1q, 
iwQ ati QlQhun r?, ki ?nyin mejeji 
ba WQn ja; dajudaju awa yio joko 
nihin. 

^^■-* ^ '"^y "\*' y *# y }•?* y £•■ *■** f-f- ■*■* *' ^ J % J j£*&£ ^jA^y^t ^ ^ ^^rt ^ — ^ . ^ 1 ■* \' \y * 


Suratu Maid ah 5 Part 6 159 n tyiA o usai 6 Jf 25. O wipe: oluwa mi; emi ko ni 
ikapa lori ?nikan biko§e ara mi ati 
QmQ-iya mi; nitorina §e ipinya larin 
awa p?lu awQn obil?j? enia. 

26. O wipe: Dajudaju ib? na a §e 
e ni ewQ fun wQn fun ogoji Qdun, 
nwQn o ma rin kakiri lori il?. 
Nitorina ma§e banuj? nitori awQn 
obil?j? enia. 

27. Ati ki o ma ka irohin awQn 
QmQ Adama meji fun WQn p?lu 
ododo, nigbati nwQn ?e itQr? wiwa 
ojure QlQhun, a gba ti ?nikan ninu 
awQn mejeji a ko si gba ti ?nikeji, o 
wipe: Dajudaju emi yio pa q. On 
(ikeji) wipe: Dajudaju QlQhun a ma 
gba Qr? ti awQn olub?ru (QlQhun). 

28. Dajudaju bi iwQ ba na qwq 
r? si mi lati pa mi, emi ki yio na 
qwq mi si q lati pa q, nitoripe emi 
nb?ru QlQhun Oluwa gbogbo ?da. 

29. Emi nf? pe ki o ru ?g? mi ati 
?§? ti r?, nitori ki o le j? Qkan ninu 
awQn ero ina atipe eyi ni ?san awQn 
alabosi. 

30. Nitorina if? inu r? si §e pipa 
QmQ -iya r? ni q$q fun u, o si pa a; 
o si di Qkan ninu awQn ?ni-ofo. 

31. QlQhun si gbe kannakanna 
kan dide ti nwa il? lati fihan bi yio 
§e bo ihoho QmQ-iya r?; O wipe: 
He!, o ma §e lara mi o, ti mo fi ko 
ar? lati j? g?g?bi kannakanna yi ki 


*---> ^.« ^— t * eA*L; ' r*-f~^ ^J--^ W^ J IS 

rc^? Suratu Maid ah 5 Part 6 160 1 pyir\ oJtflil o >jj~, nsi bo ihoho pmp-iya mi. O si di 
pkan ninu awpn olukabamp. 

32. Nitori eyi ni A$e $e e ni ofm 
fun awpn pmp Israila pe dajudaju 
?nik?ni ti o ba pa ?nikan laij? pe 
nitori (pipa) ?nikan tabi (§i§e) ibaj? 
kan lori il?, nitorina o da g?g?bi 
?ni ti o pa gbogbo enia patapata. 
Ati ?niti o ba gba ?mi kan la, o 
dabi ?niti o gba ?mi gbogbo enia la 
patapata. Atipe dajudaju awpn 
ojis? Wa ti de wa ba wpn p?lu 
alaye, l?hin eyi ppplppp wpn lo 
rekpja ?nu ala ni ori il?. 

33. Dajudaju ?san awpn eniti nja 
Qlphun logun ati oji§? R? ti nwpn 
si n§e ibaj? ni ori il? ni pe ki a pa 
wpn tabi ki a fi wpn $e alore tabi ki 
a ge wpn ni pwp ati ?s? ni ipasi- 
payp tabi ki a le wpn kuro ni ilu. 
Eyi ni itiju fun nwpn ni aiye nibi 
ati pe iya ti o tobi si mb? fun wpn 
ni prun. 

34. Ayafi awpn ti o ba 
ronupiwada siwaju ki agbara yin to 
ka wpn, nitorina ki ? mp daju pe 
Qlphun na ni alaforiji, Alanu. 

35. pnyin onigbagbp ododo, ? 
b?ru Qlphun, ati ki ? si wa pna 
isunmp pdp r?, ati ki ? si sapa si 
oju pna R? ki ? le ba jere. 

36. Dajudaju awpn ?niti o $e 
aigbagbp bi o ba §e pe gbogbo . -Iff • i^ r A " '< J' "< '\/L- ' 
^ S * ~ >'* . -"iff • x^i* ' ' •' OfJ< Uj^4<^>^^^Lu> 


^O-^clb-^^J ^C~ 2*-^ ^l ^V t 41^^ L&=»^i \ \ Suratu Maidah 5 Part 6 161 1 +& oJtflll ijj~* ohun ti mb? lori il? patapata j? ti 
WQn ati iru r? p?lu lati fi gba ara 
wgn la kuro nibi iya qjq ajinde, a 
ko ni gba a ni qwq wqii; ti WQn si 
ni iya ?l?ta elero. 

37. Nwgn yio f? lati jade kuro 
ninu ina na, b? si ni nw<?n ko ni le 
jade ninu r?, atipe iya gbere yio ma 
b? fun wc?n. 

38. Ole-Qkunrin ati ole-obirin, ? 
ge qwq awQn mejeji ni ?san fun ig? 
awQn mejeji, arikQgbQn lati QdQ 
QlQhun. QlQhun ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

39. Eniti o ba si ronu piwada 
l?hin abosi r? ti o si ge daradara, 
dajudaju QlQhun yio gba 
ironupiwada r?, dajudaju QlQhun 
ni Alaforijin, Alanu. 

40. Iwq ko ha mQ pe ti QlQhun 
ni ikapa sanma ati il?, O ma nj? 
$niti q ba f? ni iya, A si ma nge 
aforiji fun ?niti O ba f?, QlQhun si 
ni alagbara lori gbogbo nkan. 

41. Ir? Ojige, mage j? ki awQn 
?niti nyara 1q sibi aigbagbQ ba-Q 
ninu j?, ninu awQn ?niti nfi ?nu 
WQn sq pe, Awa gbagbQ, ti Qkan 
WQn ko si gbagbQ, ati awQn 
Yahudi, ti nwQn t?ti si irQ, olut?ti 
si QrQ fun awQn enia miran, ti 
nwQn ko ti wa si QdQ r?. NwQn ma 
nyi QrQ pada kuro ni aye WQn, Suratu Maidah 5 Part 6 162 1 *& SJjllI 6JJ~* nwQn nsQ pe, bi a ba fun nyin ni 
eyi ? gba a, ti a ko ba si fun nyin 
? ?Qra. pniti QlQhun ba f? danwo 
ko ni si agbara kan fun ni q<1q 
QlQhun, awQn eleyi ni ni ?niti 
QlQhun ko f? lati fc? Qkan WQn mc?. 
Idojuti mb? fun WQn ni aiye nbi, 
iya to tobi si mb? fun WQn ni 
Qrun. 

42. Nwc?n j? olut?ti si ire?. nwQn 
si nj? ohun ewQ, nitorina ti nwQn 
ba wa ba q, §e idaJQ larin WQn tabi 
ki q §?ri kuro l(?dQ WQn. Ti o ba 
5?ri kuro k?dQ WQn, nwQn ko le ge 
ipalara kan fun q. Ti o ba f? dajc?, 
daJQ larin WQn p?lu dQgbadQgba. 
Dajudaju QlQhun f?ran awQn olu§e 
dQgbadQgba. 

43. Bawo ni nwQn o ge fi q §e 
onidaJQ nigbati o §e pe At-Taora 
mb? lQdQ WQn? IdajQ QlQhun si 
mb? ninu r?, l?hinna nwQn §?ri 
l?hin eyini. AwQn WQnyi ki i§e 
onigbagbQ ododo. 

44. Dajudaju Awa ti sq At- 
Taorata kal?, ona-mimQ mb? ninu 
r? ati imQl? AwQn annabi ti nwQn 
gba fun QlQhun nwQn ndaJQ p?lu 
r? fun awQn Yahudi ati awQn alufa 
WQn agba ati awQn amofin WQn, 
nitoripe a fun nwQn ni Tira 
QlQhun §q, nwQn si j? ?l?ri si i. £ 
ma§e b?ru awQn enia, ? b?ru Mi, ? 
ma§e fi owo di? pare? aya Mi. £niti |yaAr>cLwu I Uj jU>-^f 1 j Oy^y^3 

yS ^TjL^i *&\y(k==>j -ill v^St Suratu Maid ah 5 Part 6 163 n pyiA o SJb'Ul 6JJ** ko ba daJQ p?lu ohun ti QlQhun 
SQkal? awQn eleyini j? alaigbagbQ. 

45. Awa si ?e ni ofin ninu r? fun 
wqii pe ti ?mi kan ba pa ?mi kan ki 
a pa a, ati pe ti ?ni kan ba f(? 
enikan loju, ki a f(? tir? na, atipe ti 
?ni kan ba r? ?nikan ni imu, ki a r$ 
tin? na, atipe ti ?nikan ba ge ?nikan 
leti, ki a ge tire na, atipe ti ?nikan 
ba yQ ehin ?nikan, ki a yQ tir? na, 
ati ?i?a Qgb? p?lu bakanna ni gbiba 
?san. ^nik^ni ti ko ba gba ?san, yio 
je itanran fun u. pnik?ni ti ko ba fi 
ohun ti QlQhun SQkal? daJQ, awQn 
eleyini ni alabosi. 

46. Atipe Awa fi Annabi Isa 
QmQ Mariyama t?le ipas? wQn, ti o 
nje ki a mp ododo nipa ohun ti o ti 
§iwaju r? ninu At-taorata; A si fun 
u ni Injila, imQna mb? ninu r? ati 
imQl? ti o nj? ki a mp ododo nipa 
ohun ti o ti ?iwaju r? ninu At- 
taorata, o si j$ imQna ati i§iti fun 
awQn olub^ru (OlQhun). 

47. J?ki awQn oni Injila ki WQn 
ma §e idaJQ p?lu ohun ti QlQhun sp 
kale sinu r?. pniti ko ba ?e idajp 
p?lu ohun ti QlQhun sQkal?, awQn 
eyini ni obil^j?. 

48. A si ti sq Tira na kal? fun p 
p?lu ododo, olumuni-mQ ohun ti o 
je ododo ninu awpn Tira ti o ti 
§iwaju r? ati olu§Q lori r?, nitorina 
?e idaJQ larin WQn p?lu ohun ti fj^d I JUL) \ J tj^ ,^^Lji§ 


JL) o* J ^-iiit Jji*\ tL. J^4 ^1 JaI ^3 j 


Suratu Maidah 5 Part 6 164 1 *>W •jam o j^-* QlQhun SQkal?, ma?e t?le if? inu 
wqii kuro nibi ohun ti o wa ba q 
ninu ododo. Olukuluku nyin ni A 
ti ?e ofin ati ilana ?sin fun. Ti o ba 
?e pe QlQhun f? ni dajudaju iba ?e 
nyin ni iJQ kan?o?o. $ugbQn ki O le 
dan nyin wo nipa ohun ti O fun 
nyin. Nitorina ? duna lati ?e i$? 
rere. Aye ibupada si nyin QdQ 
QlQhun ni patapata, nigbana On 
yio fun nyin ni iro nipa ohun ti ? 
n?e iyapa ?nu si. 

49. Atipe ki o ?e idaJQ larin WQn 
p?lu ohun ti QlQhun sq kal?, ma?e 
t?l? if? inu WQn, ?Qra ni QdQ WQnki 
nwQn ma le ?? q lori kuro nibi 
apakan ohun ti QlQhun SQkal? fun 
q. Bi nwQn ba p?hinda, ki o itiq pe 
QlQhun nf? j? WQn niya ni nitori 
apakan ?§? WQn. Atipe dajudaju 
QpQlQpQ ninu awQn enia ni nwQn j? 
obil?j?. 

50. IdaJQ igba aimQkan ni WQn 
ha nwa bi? Tani ?ni ti o dara ju 
QlQhun 1q ni idaJQ fun awQn enia ti 
o mQ amQdaju (nipa R?). 

51. £nyin onigbagbQ ododo, ? 
ma?e mu awQn yahudi ati Nasara 
ni oniran Iqwq yin, apakan WQn j? 
oluranlQWQ fun apakeji, ?nik?ni ti o 
ba mu WQn ni oluranlQWQ ninu 
nyin dajudaju oluwar? di ara WQn 
dajudaju QlQhun ko ni fi awQn iJQ 
alabosi mQna. 


-Iajo'^j-^ij 


^j^iy^lyj ^i*?-Q&^ Ji^>*3 * ! OjUji^ ^. ^ . ^ ^ * Suratu Maid ah 5 Part 6 165 1 *>M o USlil o jj^ 52. Nitorina Ir? yio ma ri awpn 
ti ar? mb? ninu pkan wpn ti nwpn 
6 ma yara lp si pdp wpn, nwpn yio 
ma wipe: Awa nb?ru ki ayipo igba 
buburu ma ba kan wa, o le j? pe 
QlQhun yio mu i??gun wa abi a?? 
kan lati pdp R£, ti nwpn yio di 
olu?e abamp lori ohun ti nwpn fi 
pamg sinu gkan wgn. 

53. Awpn ?niti o gbagbp ni 
ododo si nwipe: Nj? awgn elewQnyi 
kp ni ?niti nwpn fi QlQhun bura de 
opin ibura wpn pe dajudaju awpn 
mb? p?lu nyin? Awpn i$? wpn ti 
baj? nitorina nwpn di ?ni-ofo. 

54. pnyin ^niti ? gbagbp ni 
ododo, ?niti o ba pa ?hin da ninu 
nyin nidi ?sin r<?, QlQhun yio mu 
awpn ijp kan wa ti Yio ni if? si 
wpn ti awpn na yio ni if? (si ?sin) 
R?, nwpn yio ma ?e j?j? p?lu awpn 
olugbagbp ododo, nwpn yio si le 
koko mc? awQn alaigbagbQ, nwQn 
yio tun ma sapa ni oju pna ti 
QlQhun nwpn ko si ni b?ru ?gan 
ap?gan. Eyi ni ore QlQhun, a ma 
fun eniti o ba wu U. QlQhun na ni 
Olugbaye-Qr?, Oni-mimp. 

55. Dajudaju Oluran Iqwq yin, 
Olugbojule yin ni QlQhun ati Oji§? 
R? ati awpn ti o gbagbp ni ododo 
awQn ?niti nkirun ti WQn si nyan 
zakat awpn ni olut?riba. 
- E ~<^- f^ > - 

Suratu Maid ah 5 Part 6 166 n *y}A oJLjIII Ojj^i 56. pniti o ba mu QlQhun lQr? 
ati Oji?? R? ati awQn ti o gbagbQ 
ni ododo, dajudaju awQn iJQ ti 
QlQhun ni olubori. 

57. pnyin ti ? gbagbQ ni ododo, 
? ma§e mu ni Qr? imul? awQn $niti 
o mu ?sin nyin ni $f$ ati ere ninu 
awQn $niti a ti fun ni Tira siwaju 
ati awQn alaigbagbQ ?b?ru QlQhun 
bi eyin ba j? olugba QlQhun gbQ 
Lododo. 

58. Nigbati ?nyin ba npe ipe sibi 
irun, nwQn a mu u ni ?f? ati ere. 
Eyi ri b? nitoripe nwQn j? awQn 
enia kan ti ko ?e lakaye. 

59. Wipe, $nyin oni-Tira, $nyin 
ha nkorira wa nitoripe awa gba 
QlQhun gbQ ati ohun ti a SQkal? 
fun wa ati ohun ti a SQkal? ni i§aju 
atipe qpqIqpq nyin j? obil$j$. 

60. Wipe: Nj? emi ki yio ha fun 
nyin ni iro awQn $niti o buru ju eyi 
1q ni ?san lQdQ QlQhun? On ni ?niti 
QlQhun §?bi le ti O si binu si, ti O 
si sq ninu wQn di QbQ ati ?l?d?, ti o 
si nsin e§u, awQn wQnyi ni o buru 
juIq ni ipo ti o si §ina kuro loju Qna 
ti o dQgba. 

61. Ati nigbati nwQn ba wa ba 
nyin nwQn a sq pe, awa gbagbQ ni 
ododo, dajudaju nwQn wQle p?lu 
aigbagbQ nwQn si jade p?lu r?. B?ni 4tt\^-r>y^Jb \j*\+d$\jdy^4il\0yio*j 


&*£p&ffi£\s&$ ^jjb* UJ j G>* Uj j£\ 3jLii \ JJ^ t » M j 

«. Ij-yu ^ J-*?' J u ^» jJi till) ^j 1 Oj^lqJ \ JUCJ 


Suratu Maid ah 5 Part 6 167 1 »y*A eXlil QJJ** QlQhun mp juIq nipa ohun ti nwpn 
gbe pamp. 

62. Iwp yio ri ppplppp ninu wpn 
ti nwpn o ma ba ara wpn duna nibi 
?§? ati itayp-ala, ati jij? ti nwpn nj? 
owo eru. Dajudaju ohun ti nwpn 
n§e ni i§? o buru. 

63. E§e ti awpn alufa wpn ati 
awpn amp-ofin wpn ko kp fun wpn 
nipa pro ?§? wpn ati gbigba owo 
eru wpn? Dajudaju ohun buburu ni 
nwpn n§e ni§?. 

64. Awpn Yahudi sppe: Didi ni 
pwp Qlphun wa. A si ti di pwp wpn 
A si ??bi le wpn nitori ohun ti wpn 
sp. B?kp, tit? ni pwp R? mejeji wa. 
A ma na bi O ba ti f?. Ohun ti a 
spkal? fun p lati pdp Oluwa r? mu 
ki ppplppp wpn tubp lekun ninu 
igberaga ati aigbagbp. Awa si da 
pta ati ikorira si arin wpn titi di pjp 
igbende. Igba yiowu ti nwpn ba da 
ina ogun, Qlphun a si f? ? pa, 
nwpn nsapa lati §e ibaj? lori il?, 
b?ni Qlphun ko f? awpn obil?j?. 

65. Iba?epe awpn oni Tira 
gbagbp ni ododo ti nwpn si b?ru 
(Qlphun), dajudaju Awa iba pa 
awpn i§? buburu wpn r? fun wpn, 
Awa iba si mu wpn wp awpn pgba- 
id?ra. 

66. Iba?epe nwpn duro ti At- 
Taorata ati Injila ati ohun ti a 
^ ji^LaiJ |^ */.AjJ '/%-f4». 1^-^aJ 1?]/"J C3 ^-■v-^ ^$pZtefjzr&i\j&$& Suratu Maid ah 5 Part 6 168 1 *>LI o USUI Ojj~* sgkal? fun wgn lati gdg Oluwa w<?n 
nwgn ba ma j?un lati oke wgn ati 
lati isal? ?s? wgn. Ij<? kan mb? ninu 
wgn ti o duro dede Qggrg si mb? 
ninu wpn ti ohun ti nw<?n n§e j? 
aikodara. 

67. Ir? oji§?, j? de opin ohun ti a 
spkal? fun q lati <?d<? Oluwa r?, bi o 
ko ba $e e nigbana iw<? ko j? i$? R? 
de opin. QlQhun yio si dabo bo q 
lpdp awpn enia, dajudaju Qlphun 
ki yio fi aw<?n alaigbagbp enia 
rnpna. 

68. Wipe: Enyin oni-Tira, ? ko si 
lori kinikan ayafi ti ? ba duro lori 
At-Taorata ati Injila ati ohun ti a 
sgkal? fun nyin lati <?d<? Oluwa 
nyin, ohun ti a spkal? fun q lati 
QdQ QlQhun r? yio mu qpqIqpq 
w<?n tube? lekun igberaga ati 
aigbagbp, Nitorina ma?e banuj? 
lori awpn alaigbagbp enia. 

69. Dajudaju awpn ?niti o 
gbagbg ni ododo ati awpn ti nwpn 
j? Yahudi ati awQn Sabiawa ati 
aw<?n Nasara, ?nik?ni ti o ba gba 
Qlphun gbp ni ododo ati qjq ik?hin 
ti o si n§i$? rere, ki yio si ib?ru fun 
w<?n b?ni nwpn ki yio banju?. 

70. Dajudaju Awa gba adehun 
awpn qhiq Israila Awa si fi awpn 
oji$? rang? si w<?n, nigbakigba ti 
oji§? kan ba wa ba wpn p?lu ohun 
ti Qkan w<?n ko f?, nwQn npe 

|™J S^^y^<^^c^^6^^^ : ^ »> Suratu Maid ah 5 Part 6 169 1 *£\ SJtflll Ijj^t apakan (ninu wpn) ni opurp, nwpn 
Si pa apakan (ninu wpn). 

71. Nwpn si ro pe ki yio si 
idamu (fun wpn), nwpn si fpju 
nwpn si diti (si ododo), Qlphun si 
gba ironupiwada wpn. l^hinna 
ppplppp ninu wpn fpju, nwpn si 
diti (si ododo). Qlphun s j r j hun ti 
nwpn n§e. 

72. Dajudaju nwpn ti ?e 
aigbagbp awpn $niti o wipe: 
Qlphun On ni Masihu pmp 
Mariyama. Al-Masihu wipe: Enyin 
pmp Israila, $ ma sin Qlphun, 
Oluwa mi ati Oluwa nyin, 
Dajudaju $nik$ni ti o ba da nkan 
pp mp Qlphun, dajudaju Qlphun ti 
§e pgba-id$ra ni ewp fun u, ina ni 
ibugbe r$. Ki yio si oluranlpwp fun 
awpn alabosi. 

73. Dajudaju nwpn ti §e 
aigbagbp awpn $niti o wipe: 
Qlphun ni ik$ta (awpn) m$ta. Kosi 
Qlphun kan ayafi Qlphun A?o. Bi 
nwpn ko ba $iwp nipa ohun ti 
nwpn nsp, iya $l$ta-elero yio kan 
awpn $niti o ?e aigbagbp ninu wpn. 

74. Nwpn ki yio ha wa 
ironupiwada lp si pdp Qlphun, ki 
nwpn si wa aforiji R$. Qlphun ni 
Alaforiji, Alanu. 

75. Masihu pmp Mariyama ko j$ 
nkankan ju oji§? lp, dajudaju awpn 

4^1 \jj-& >ZjJ$ ' u- " 1 * :' ^~>yy*i 
;%~3Tg Suratu Maid ah 5 Part 6 170 n *yLi SJtflll ojj*j* oji?e ti rekpja ?aju r<?. Iya r? si j? 
olododo. Awpn mejeji a ma j? 
onj?. Wo bi A ti ?e alaye awpn ami 
(Wa) fun wpn I?hinna tun wo bi 
nwpn $e ??ri kuro (nibi ododo). 

76. Wipe: pnyin yio ha ma sin 
l?hin Qlphun ohun ti ko lagbara 
lati ?e aburu tabi ore fun nyin. 
Qlphun On ni Olugbprp, Olump. 

77. Wipe: Enyin oni Tira, ? ma$e 
kgja ?nu-ala ninu isin nyin laij? 
ododo, ? ma si $e t?l? if? inu ti 
awpn enia kan ti nwpn ti $ina ni 
?aju, nwpn si ti §i ppplppp lpna, 
nwpn si ?ina kuro ni pna ti o 
dpgba. 

78. A s?bi fun awpn ti o ?e 
aigbagbp ninu awpn pmp Israila 
lati ori ahpn Dauda ati Isa pmp 
Mariyama, eyi j? b? nitoripe nwpn 
yapa si qyq Qlphun nwpn, wpn si j? 
?ni ti ma kpja ?nu-ala. 

79. Nwpn ki ikp i$? buburu ti 
nwpn ba ?e funra wpn, dajudaju o 
ma buru ohun ti nwpn $e ni??. 

80. Iwp yio ri ppplppp ninu wpn 
ti yio ma ba awpn alaigbagbp ?e 
or? irnul*?, dajudaju ibi ni ohun ti 
?mi wpn ti ?iwaju fun wpn nitorina 
Qlphun binu si wpn, ninu iya ni 
nwpn o ma gbe. 

81. Ti o ba j? pe nwpn gba 
Qlphun gbp ati Annabi na ati ohun 


Suratu Maidah 5 Part 7 171 V *)JL| oJb'lil o JJ~* ti a sq kal? fun u, nwQn ki ba ti mu 
wqii ni Qr?-imul?, §ugb(?n qpqIqpq 
ninu wqii ni obil^j?. 

82. Dajudaju ir? yio ri pe awQn 
ti o le ju ninu awQn enia ni Qta-§i§e 
si awQn onigbagbQ ododo ni awQn 
Yahudi ati awQn ti nda nkan pq 
mg QlQhun atipe ir? yio tun ri pe 
awQn ti o sunmQ wQn ju ni if? si 
awQn onigbagbQ ododo ni awQn ti 
nwQn nsQ pe awa ni Nasara, eyi ni 
j§ b§ nitoripe awQn alufa mb? ninu 
WQn ati awQn oludara-WQn yanri 
fun ?sin QlQhun a ti pe nwQn ko j? 
onigberaga. 

83. Ati nigbati WQn ba gbQ ohun 
ti a SQkal? fun oji§§ na, ir§ yio ri 
oju WQn ti yio ma da omi nitori 
ohun ti nwQn ti mq ni ododo. 
NwQn a ma wipe: Oluwa wa, awa 
gbagbQ ni ododo, nitorina kQ 
(orukQ) wa sil? p?lu awQn oluj^ri 
(si ododo). 

84. E§e wa ti awa ko fi ni gba 
QlQhun gbQ ati ohun ti o ti wa ba 
wa ni ododo, awa si ni ireti pe 
Oluwa wa yio mu wa wq (ile 
Alijanna) p?lu awQn enia rere. 

85. Nitorina QlQhun fi Qgba- 
id^ra san WQn l?san nitori ohun ti 
nwQn nsQ, eyiti awQn odo nsan ni 
isal? igi ati eso Alijanna naa ninu 
eyiti nwQn ma wa 1q gbere. Eyi si j? 
?san fun awQn olu§e rere. 

X' \" *\ > *** 

Suratu Maidah 5 Part 7 172 V *)JL| oJtflll *jj** 86. Ati awQn ?niti o ?e aigbagbQ 
ti nwpn si pe pre? Wa nirQ, awpn 
wpnyi ni ero ina. 

87. Enyin ti ? gbagbp ni ododo, 
9 ma?e ni ewQ awpn ohun daradara 
ti Qlphun $e ni $tQ fun nyin atipe 
ki ? ma kpja ?nu-ala, dajudaju 
Qlphun ko f?ran awQn olukQJa- 
?nu-ala. 

88. Ki ? si ma j? ohun ti o j? ?tp 
ti o dara ninu ohun ti Qlphun pa 
lese fun nyin, ki $ si b?ru Qlphun 
pniti ? ni igbagbp si. 

89. QlQhun ki yio mu nyin ba wi 
fun ara ti ? bu niti ere, ?ugbpn On 
yio mu nyin fun ara ti ? finuf?dQ 
bu, nitorina itanran r? ni bibc? 
talika m?wa yo ninu onj? ti o 
daraju ti ? nfun awQn enia nyin j?, 
tabi wiwQ wpn la?p tabi ki ? sq ?ru 
kan di pmp, ?niti ko ba ri 
(nkankan ninu ohun wpnyi) aw? 
gbigba <?j<? m?ta (lokan), eyiyi ni 
itanran ibura nyin nigbati ? ba ti 
bura, 9 ma mu ibura nyin ??, bayi 
ni Qlphun n$e alaye awQn qtq R? 
ki 9 le ma dup?. 

90. £nyin onigbagbp ododo, 
dajudaju pti ati t?t?-tita ati ori?a- 
bibp ati fifi <?fa pin nkan, ?gbin ni, 
o mb? ninu i?? e?u, nitorina 9 jinna 
si, ki 9 le ?e orire. jilt c4^i^>.v ijLX^if $5 ai i^jf; C£^^\^Z\l*\jtj 

c£->£& ji UU a^J j ■ti! 


^Uo) i Jj^r*^ UP^ UiH^ L<jUJ 1 IfllS 

fop 0j>4ju Suratu Maidah 5 Part 7 173 V *)JL| o USUI I JJ*" 91. E?u nf? lati da pta ati ikorira 
sil? larin nyin, nipa pti ati t?t?-tita 
ati ki o le kp di nyin lpna kuro nibi 
iranti Qlphun a ti kuro nibi irun 
kiki, ? ki yio ha ?iwp? 

92. pt?le ti QlQhun ? s i t?le ti 
oji§? na, ki ? si ?pra, ti ? ba yipada 
ki ? si mp pe i§? jij? de opin nikan 
ni o j? pranyan fun oji§? Wa. 

93. Kosi ibawi fun onigbagbp 
ododo ti nwpn si n§i§? rere ninu 
ohun ti nwpn ti j?, nigbati nwpn ba 
ti b?ru (Qlphun) ti nwpn si gbagbp 
ni ododo ti nwpn si n§i§? rere 
l?hinna ti nwpn tun b?ru ti nwpn si 
ni igbagbp ododo l?hinna ti nwpn 
b?ru l?hinna ti nwpn §e rere. 
Qlphun si f?ran awpn olu?erere. 

94. Enyin onigbagbp ododo, 
dajudaju Qlphun yio dan nyin wo 
p?lu nkankan ni pd? did?, awpn 
pwp nyin ati pkp nyin yio le to o, 
ki Qlphun le ba mp ?niti nb?ru On 
ni ikpkp. Nitorina ?niti o ba kpja 
?nu ala l?hin eyi, iya ?l?ta elero yio 
j? tir?. 

95. pnyin onigbagbp ododo, ? 
ko gbpdp pa ?ran igb? nigbati ? ba 
wa ninu a?p ?sin Hajji tabi 
Umurah. Atipe ?nik?ni ti o ba 
mpmp pa ?ran igb? ninu nyin ?san 
r? ni iru ohun ti o ba pa ninu awpn 
?ran ?l?s$ m^rin, awpn olododo 
meji ninu nyin yio §e idajp r? ni 
CfjrfpAj JtJaJ\ycioi iy^»*L^'4:^i i^J \ ^1*1 JUb 1X14 J JU>\j j^ ->s5fi Suratu Maidah 5 Part 7 174 V *)JU o SJbnil lj^ (?ran) itanran ti yio mu de Kaaba, 
abi ki o fi bib<? awQn talaka ?e 
itanran tabi ki o fi aw? gbigba dipo 
r?, nitori ki o ba le tQ ?san i§? r? 
wo. QlQhun ti mojukuro ninu ohun 
ti o ti kQJa. Atipe ?niti o ba tun 
pada QlQhun yio j? ? niya r?, 
QlQhun si ni Alagbara, Olugb^san 
iya. 

96. A §e ni ?tQ fun nyin Qd? ti 
odo ati jij? r?, o j? ipese fun nyin 
ati fun awQn arin irin ajo, a si §e ni 
ewe? fun nyin Qd? oril? nigbati ? ba 
si wa ninu a§Q ?sin Hajji, ki ? si 
b$ru QlQhun pniti ao ko nyin jq si 
QdQ R£. 

97. QlQhun §e Kaaba, ile mimQ 
na ni ibuduro §e ?sin fun awQn 
enia, ati o§u mimQ ati awQn $ran- 
Qr? ati awQn ti a §e q$q (ami) fun. 
Eyi je b? nitori ki ? le mQ pe 
dajudaju QlQhun mQ ohun ti mb? 
ninu sanma ati ohun ti mb? ninu 
il$, atipe dajudaju QlQhun ni 
OlumQ nipa gbogbo nkan. 

98. Ki e mQ pe dajudaju QlQhun 
le koko nibi ?san iya, atipe 
dajudaju QlQhun ni Alaforiji, 
Alanu. 

99. Kosi ohun ti o j? Qranyan 
fun oji§? na ayafi iji§? dopin. Atipe 
QlQhun mQ ohun ti ? nfi han ati 
ohun ti ? nfi pamQ. 
iiyjoilj i i jJl *i\ v^Sl V£jL£f 

Suratu Ma id ah 5 Part 7 175 V *)JL| oJLjlil ojj^t 100. Wipe: Ohun buburu ati 
ohun rere ko dpgba, biotil^jepe 
pupp ohun buburu na ba jp p loju. 
Nitorina ? paiya Qlphun, $nyin 
oni-lakaye nitori ki ? le jere. 

101. pnyin ti ? gbagbp ni ododo 
e ma?e bere nipa awpn nkan, ti a 
ba fi nwpn ban nyin tan ti yio j? 
ipalara fun nyin; ti ?nyin ba nbere 
nipa wpn nigbati a nsp Al-Kurani 
kal? a ba §e afihan wpn fun nyin. 
Qlphun ti mojukuro nipa eyi; 
Qlphun ni Alaforiji, Onifarada. 

102. Dajudaju awpn enia kan ti 
bere nipa wpn $iwaju nyin, l?hinna 
nwpn di alaigba wpn gbp. 

103. Qlphun ko ?e ?ran Bahira 
ni ewp fun wpn, ati Saibat ati 
Wasila ati Hami, §ugbpn awgn 
alaigbagbp ni nwpn da adapa irp 
mp Qlphun, ppplppp wpn ko ni 
lakaye. 

104. Nigbati awiwi banwi fun 
wpn wipe: ? ma bp wa si idi ohun ti 
Oluwa Spkal? tiise Alikur ani, ati si 
idi ohun ti Ojis? naa muwa tiise 
«Sunat» nwpn yio wipe: ohun ti a 
ba awpn baba wa lori r? tito wa. 
B?ni awpn baba wpn ko mp 
nkankan nwpn ko si mpna. 

105. Enyin ti ? gbagbp ni ododo, 
? Sp ?mi nyin, ?niti o ti $ina ko le 
u ^ISC ^L^li j^jI> l^-^y L-3 Jj*-^J\ 


Suratu Maid ah 5 Part 7 176 V *£\ SJtflll Sjj** ko ipalara ba nyin nigbati ?nyin ba 
ti t?le oju pna. Qdp Qlphun ni 
ibupadasi nyin patapata, nigbana 
yio fun yin niro nipa ohun ti ? ?e. 

106. pnyin ti ? gbagbp ni ododo, 
?ri jij? larin nyin ki o j? ti enia meji 
ti o j? olododo nigbati iku ba de si 
pkan ninu nyin nigbati o nsp 
aspt?l? tabi awpn meji miran ninu 
awpn ti ki i?e ara nyin, ti ?nyin ba 
nrin irin ajo lori il? ti ajalu iku wa 
ba (?nikan ninu) nyin, ? da awpn 
mejeji duro l?hin irun, ki awpn 
mejeji si fi QlQhun bura ti ? ba ni 
iyemeji si wpn (ibura ni pe) awa ko 
ni ta a ni iye owo kekere kan, 
biotil?j?pe ?ni isunmp ni b?ni awa 
ki yio fi ?ri jij? ti Qlphun pamp, 
nigbana awa yio ma b? ninu awpn 

107. Bi a ba ri pe awpn mejeji da 
?§?, nigbana ki awpn meji miran 
rppo wpn ninu awpn ti akpkp ti 
nwpn ti da ?§? si; ki nwpn si fi 
Qlphun bura pe dajudaju ?ri jij? ti 
wa j? ododo ju ?ri jij? ti wpn lp, 
awa ko kpja ?nu ala, nigbana (bi a 
tayp ?nu ala) awa yio ma b? ninu 
awpn alabosi. 

108. Eyi lo sunmp ju pe ki nwpn 
mu ?ri wa ni oju r? tabi ki nwpn 
b?ru pe ki nwpn ma gba ibura 
awpn elomiran l?hin ti wpn. Ki ? 
paiya Qlphun, ki ? si gbpran. 


"t,* U**$'o4 ^S\^^ 

Suratu Maidah 5 Part 7 177 V +£\ SJtflil Ijy^ QlQhun ki yio tQ awQn obil^je enia 
si Qna tara. 

109. Ni QJQ ti QlQhun yio ko 
awQn oji$^ jq on yio si wipe: Kini 
nwQn ti j? nyin ni ipe si? NwQn yio 
wipe: Awa ko ni imQ (nipa r<?) 
dajudaju Ir? ni OlumQ ohun ti o 
pamQ. 

110. Nigbati QlQhun wipe: iwQ 
Isa QmQ Mariyama, ranti ik? Mi 
lori re ati lori iya r$, nigbati Emi fi 
?mi mimQ ran q Iqwq; iwQ si nba 
awQn enia SQrQ ni QmQde ati ni 
agbalagba, ati nigbati Emi fi Tira 
na mg q ati QgbQn ati At-Taorata 
ati Injila ati nigbati iwQ fi amQ $e 
aworan g?g?bi ?iy? p^lu a?? Mi. 
L^hinna iwQ f? at^gun sinu r<?, o si 
di ?iy£ p?lu a?? Mi; iwQ si nwo 
afQJu ati ad?t? san p?lu a?? Mi; ati 
nigbati iwQ nsi ji oku dide p$lu a?? 
Mi; ati nigbati Emi ka qwq awQn 
QmQ Israila ko lQdQ r? nigbati iwQ 
wa ba wQn p^lu alaye, $ugbQn 
awQn ti o §e aigbagbQ ninu WQn 
wipe: Eyi ko j? nkankan biko^e 
idan ti o han gbangba. 

111. Ati nigbati Emi ran$e si 
awQn ?m?wa (r?) pe: £ gba Mi gbQ 
ati oji$e Mi, nwQn wipe: Awa 
gbagbQ, ki o si j?ri pe oluju-ara-sil? 
ni awa. 

112. nigbati awQn ?m?wa wipe: 
Iwq Isa QmQ Mariyama, Oluwa r$ 

-** £*» ^UJ b 4(^ 


&^^^)J^^jj\y^\^>l Suratu Maidah 5 Part 7 178 V *>U oJtflll 6JJ— ha ni agbara lati sq QpQn-onj? kal? 
fun wa lati sanma bi? O wipe: £ 
b?ru QlQhun bi ? ba j? onigbagbQ 
ododo. 

113. Nwqii wipe: Awa f? lati 
j?un ninu r? ati ki Qkan wa le bal? 
ati ki awa le mQ pe ododo-QrQ ni o 
ba wa sq ati ki awa le j? ?l?ri si i. 

114. Isa, QmQ Mariyama wipe: 
QlQhun Oluwa wa, sq QpQn-onj? 
kal? fun wa lati sanma ki o j? 
aJQdun fun awa ?ni akQkQ ati awQn 
ti nbQ l?hin wa ati ki o j? ami kan 
lati QdQ R?, ki O si pese fun wa, Ir? 
ni O daraju awQn olupese Iq. 

115. QlQhun wipe: Emi yio sq q 
kal<? fun nyin, §ugbQn ?nik?ni ti o 
ba §e aigbagbQ l?hinna ninu nyin, 
Emi yio j? ? niya kan ti Emi ko fi 
j? ?nikan ri ninu gbogbo ?da. 

116. Ati nigbati QlQhun wipe: 
iwQ Isa QmQ Mariyama, Iwq ha ni 
o sq fun awQn enia pe: 5 mu emi 
ati iya mi ni QlQhun meji l?hin 
QlQhun bi? (Isa) wipe: MimQ R?, 
ko tQ fun mi lati sq ohun ti emi ko 
ni ?tQ r? (lati sq), bi emi ba sq q 
nipapa Iwq yio ti mQ q. Ir? ni O 
mQ ohun ti mb? ninu Qkan mi, emi 
ko si mQ ohun ti mb? ninu Qkan 
R?, dajudaju Iwq ni OlumQ awQn 
ikQkQ. jj^oAjU bile' JJajo^ *■-*— v j fcrSh--^ 

4* 


Suratu Maidah 5 Part 7 179 V *^JL| oJtflil ojj**» 117. Emi ko sq kinikan fun WQn 
bikoge ohun ti O pa la$? fun mi pe, 
f sin QlQhun Oluwa mi ati Oluwa 
?nyin na, emi j? ?l?ri lori wQn 
niwQn igbati emi mb? larin WQn, 
gugbQn nigbati O ti pa mi Ir? ni O 
j? 01u§q lori WQn, Ir? ni fieri lori 
ohun gbogbo. 

118. Bi O ba j? WQn niya 
dajudaju oluJQsin R? ni WQn, bi O 
ba si dariji WQn dajudaju Ir? na ni 
Alagbara, QlQgbQn. 

119. QlQhun wipe: Oni yi ni 
ododo awQn olododo yio $e wc?n 
ni ore. AwQn Qgba-id?ra mb? fun 
WQn ti awQn odo n§an nisal? r? 
nwQn o ma b? ninu r? lailai. 
QlQhun yQnu si WQn awQn na 
dunnu si I. Eyini ni orire ti o tobi 
julQ. 

120. Ti QlQhun ni iJQba sanma 
ati il? ati ohun ti mb? ninu WQn, 
On si ni Alagbara lori ohun 
gbogbo. (6) Suratul An' dm Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Gbogbo Qp? ti QlQhun ni, 
fniti o da sanma ati il?, O si se 
okunkun ni anfani fun awQn ?ru 
R? ni al? WQn, O si se imQl? ni 
anfani fun WQn ni Qsan. Sib?sib? Lf$>}&Jcfc^ E3 j^^Jrj/^<^ 

£^i|^ ^S^^ ^j^ b^JjS o»JJ ^ jjU l j o2*lkJ JJ*>-j Suratu An'am 6 Part 7 180 V ,)JL| n f u fti s .j^-i awpn ti ko gbagbp nfi nkan miran 
dpgba Oluwa wpn. 

2. On na ni ?niti O da nyin lati 
inu ?r?, l?hinna O fi igba si i. Ati 
igba kan ti O fun ni orukp mb? 
lpdp R?, sib?sib? ? tun n§iyemeji. 

3. On ni Qlphun ni sanma ati ori 
il?. O mp ikpkp nyin ati gbangba 
nyin. Qlphun s i m p ohun ti ? n§e 
ni??. 

4. K6 si ami kan ninu awpn ami 
Oluwa wpn ti yio wa ba wpn ayafi 
ki nwpn j? olu§?ri kuro nib?. 

5. Dajudaju nwpn ti pe ododo ni 
in? nigbati o de wa ba wpn, iro 
ohun ti nwpn fi n§e ?f? nbp wa ba 
wpn. 

6. Nwpn ko ha mp pe o pp ninu 
iran ti A ti par? §iwaju wpn ti A si 
ti bu ipo fun wpn ni ori il? ni ipo ti 
A ko fun nyin, Awa si rp omi ojo 
pupp le wpn lori lati sanma, A si §e 
awpn odd ti n§an ni isal? wpn? 
Nigbana A pa wpn r? nitori ?§? 
wpn, A si da awpn iran miran l?hin 
wpn. 

7. Bi A ba til? sp tira kan kal? 
fun p (ti a kp) sinu takada, ti nwpn 
si fi pwp wpn mu u dani, awpn 
alaigbagbp iba wipe: Eyi ko j? 
nkankan biko§e idan ti o han 
gbangba. Suratu An'am 6 Part 7 181 V *'JA \ fU ftl 5 'jy* 8. NwQn tun sq pe: E§e ti a ko 
sq malaika kan kal? fun u? ti o ba 
§e pe A sq malaika kan kal? ni, 
Qran iba ti pari l^hinna a ko ba ti 
1q WQn lara. 

9. Bi o ba j? pe Awa §e e ni 
malaika, Awa iba §e e ni Qkunrin, 
A ba §e ni iruju fun w<?n ohun ti 
nwQn §e ni iruju. 

10. Dajudaju WQn ti fi qpqIqpq 
oji§? §e y?y? §iwaju r?, ohun ti 
nwQn fi n§e y?y?, o SQkal? lori 
awQn oniy?y? ninu WQn. 

11. Wipe: 5 rin ori il? 1q l?hinna 
ki ? wo bawo ni atub<?tan awQn 
olu-ja ododo nirQ (ti ri). 

12. Sq pe: Ti tani ohun ti mb? ni 
sanma ati il?? Wipe: Ti QlQhun ni. 
O §e anu ni Qranyan funra R?, 
dajudaju yio ko nyin jq ni qjq 
ajinde ti ko si iyemeji nipa r?, awQn 
ti nwQn ti §ofo ?mi WQn nwQn ki 
yio gbagbQ. 

13. Ti R? ni ohun ti mb? ninu 
oru ati Qsan. On si ni OlugbQrQ, 
OlumQ. 

14. Wipe: Ki emi ha tun mu 
nkan miran yatQ si QlQhun ni 
oniranlQWQ bi? £l?da sanma ati il$ 
On ni AbQni, a ki ibQ On. 
Dajudaju a ti pa a la§? fun mi pe ki 
emi j? akQkQ ?niti yio juwq-jus? sil? 
fun (QlQhun), nitorina ma§e wa 'ox£$'£*Ji\ L_**ail _J "^_>-j 4jJi*>J \£=&a <CjJl*>.j>Jj ^j^jJb L* jk. $ Ac- C3 o^JX^^^i-iPvib 
Suratu An'am 6 Part 7 182 V *;JL| n ^\ >jj~> ninu awQn oluda nkan pq mc? 
QlQhun. 

15. Sq pe: Dajudaju emi nb^ru 
iya QJQ kan ti o tobi bi emi ba §e 
aigbQran si Oluwa mi. 

16. ^nik^ni ti a ba dari r? kuro 
nibi iya qjq na laini ani-ani QlQhun 
ti ?iju anu wo oluwar?; eyini ni ere- 
nje ti o ban. 

17. Bi QlQhun ba fi inira kan 
kan q kosi ?niti o le gbe e kuro afi 
On na. Ti O ba si mu ore kan ba q, 
nitorina (mQ pe) On ni Alagbara 
lori gbogbo nkan. 

18. On ni Olubori ti o ga ju 
awQn ?ru R<?, On si ni QlQgbQn, 
Oloye. 

19. Wipe: Kini ohun ti o tobi 
juIq lati pe j?ri? wipe: QlQhun ni 
?l?ri larin emi ati ?nyin. On ni o si 
fi Kurani yi ran?? si mi, ki nle ma 
fi kilQ fun enyin ati ?niti o ba de 
QdQ r?. Nje enyin ha le j?ri pe 
awQn QlQhun miran mb? p?lu 
QlQhun bi? Sq pe: Emi ko le j?ri 
b?. Sq pe: On j? QlQhun kan§o§Q, 
atipe emi ko ni qwq ninu ohun ti ? 
ndapQ mQ QlQhun. 

20. AwQn ti Awa fun ni Tira, 
nwQn mQ q g?g?bi nwQn ti mQ 
awQn QmQ wQn. AwQn ?niti o §ofo 
?mi WQn ko gbagbQ. ^ j j ,< 


© Ui^JL^ Q3 -^ z<s"<£&j&^£~^M->y i 

4^ °>~1*J X^pf-^'Ltr^c^'f***^.' Suratu An'am 6 Part 7 183 V *}JL| n fUftl Sj^. 21. Tani tun j$ alabosi ju ?niti o 
da adapa irp mp QlQhun 1q?, tabi 
6 pe awQn ami R? nirp Dajudaju 
awQn alabosi ko ni ?e orire. 

22. Atipe ni pjp ti a 6 ko WQn jq 
patapata, l^hinna ti Awa yio ma sp 
fun awQn p$?bp pe: Awpn ori?a 
nyin ti ?nyin nsp pe awpn ni 
igbakeji Qlphun da? 

23. L^hinna aroye wpn ko j? 
ohun miran biko§e pe nwQn nsp pe: 
A fi Qlphun bura, Oluwa wa, Awa 
ko j? oluda nkan pp mp Qlphun. 

24. Wo bi nwpn ti ?e purp mp 
ori ara wpn, ohun ti nwpn da 
adapa irp r? pamp fun wpn. 

25. Eniti yio ma gbp prp ni pdp 
r$ mb? ninu wpn, Awa si fi ebibo 
bo pkan wpn ki nwpn ma ba gbp 
agbpye r<? atipe odidi si mb$ ninu 
eti wpn. Bi nwpn ba si ri gbogbo 
ami nwpn ki yio gba a gbp. Titi 
nwpn yio wa ba p ti nwpn yio ma 
tako p, awpn alaigbagbp yio wipe: 
Eyi ko j? kinikan biko?e itan awpn 
$ni akpkp. 

26. Nwpn si nkp (fun awpn enia) 
nipa r? awpn na si takete si i. 
Nwpn ko pa $nikan run biko$e ori 
ara wpn, nwpn ko si mp ni. 

27. Iba$epe o ri igbati a ba da 
wpn duro sibi ina, nigbana nwpn o 
wipe: Ye, o ma$e o! a ba da wa 


^^yfcw^j^liijo^jj rajr^^iM^Cj^ ^t^^ ^Lu^-j iU]£^> o^ in^-i 

Suratu An'am 6 Part 7 184 *\J^-I *\ aIajjI Ojj*+» pada (si aiye)! awa ki ba ti pe awQn 
ayah Oluwa wa nirQ, awa iba si wa 
ninu awQn onigbagbQ ododo. 

28. QrQ ko j? b?, ohun ti nwQn 
nfi pamQ ni§iwaju ti han fun WQn. 
Bi a tile da wqii pada (si aiye) 
nwQn yio tun pada sibi ohun ti a 
kQ fun wQn. Dajudaju opurQ ni 
WQn. 

29. NwQn wipe: Ko si §i§e $mi 
kan mQ ayafi $mi wa ti a nmi ni 
aiye yi a ko je ^niti a o gbe dide. 

30. Iba§epe o ri igbati a ba da 
WQn duro $iwaju Oluwa WQn ti O si 
wipe: Nje eyi ko ha ti di otitQ bi? 
WQn o wipe: B^ni Oluwa wa, O 
(QlQhun) si wipe: E tQ iya wo 
nitoripe e je alaigba A gbQ. 

31. Dajudaju awQn ^niti nwQn 
pe iba-QlQhun-pade ni irQ ti ?ofo 
titi igbati asiko na yio fi de ba WQn 
lojiji, nwQn nsQ pe: £ wo abamQ wa 
lori ohun ti a fi jafara r^. AwQn ni 
nwQn o gbe ?ru 959 WQn si ?hin 
WQn. £ gbQ o, ohun ti nwQn ru 
buru. 

32. £mi aiye ko j? kinikan 
biko§e ere ati yeye, dajudaju ile ti 
Qrun ni o dara fun awQn ti npaiya 
(QlQhun) 5 ko ha ?e lakaye ni? 

33. Dajudaju Awa ti mQ pe 
ohun ti nwQn nsQ si q yio ba q ninu 
j?, dajudaju awQn na ko le pe q ni 

4£J oj.Jp^frlj 

JOJjl^ ^v ^ * »^ -^i* M" C*»*s >s tr* 


Suratu An'am 6 Part 7 185 V ^JLI n f urti o ] jy* opurQ (ni kQrQ), §ugbQn awQn 
alabosi na n$e atako si awQn ami 
QlQhun. 

34. Dajudaju a ti pe qpqIqpq 
oji§e nirc? §iwaju r? nwQn si $e suru 
lori ohun ti a pe wqii nirQ si, a si ni 
wqii lara titi iranlQWQ Wa fi de. Ko 
si iyipada ninu qtq QlQhun. 
Dajudaju irohin awQn oji§? ti de 
wa ba q. 

35. Bi o ba $e pe ip^hinda wQn 
ni q lara, bi o ba ni agbara lati wa 
iho kan ri ninu il£ tabi akaba kan 
si sanma ki o si mu ami kan wa fun 
WQn, bi QlQhun ba f? ni iba ko wpn 
jq si oju Qna ti o tQ, ma§e wa ninu 
awpn alaimpkan. 

36. Awpn ti ngbQ agbpye nikan 
ni yio ma j? ipe, atipe awQn oku 
(enia), QlQhun yio gbe w<?n dide 
l?hinna pdc? R? ni nwQn yio 
padasi. 

37. NwQn tun nsQpe: E§e ti a ko 
sq ayah kan kal? fun u lati Qdp 
Oluwa r?? wipe: dajudaju QlQhun 
ni alagbara lori a ti sq ayah kan 
kal?, §ugbQn QgQrQ WQn ko mQ. 

38. Kosi ?da kan lori il? tabi 
?iy$ kan ti o nfo p?lu apa r? mejeji 
ayafi ki o j? iJQ kan bi nyin. Awa 
ko §? kinikan ku ninu Tira ni 
(laikQ) l^hinna QdQ Oluwa WQn ni a 
o ko WQn jq si. |p OjJ^i^l 
63 l)y^j $-^{f*^ 
Suratu An'am 6 Part 7 186 V *)JL| n f ufti o^- 39. Awpn ?niti o si pe awpn 
ayah Wa nirp, aditi ni wpn, alailesp 
si ni wpn, nwpn mb? ninu 
okunkun. Eniti Qlphun ba f? yio §i 
i lpna. Eniti O ba f? yio fi si oju 
pna tara. 

40. Sppe: pnyin ha ri iro (fun 
mi) bi iya Qlphun ba wa ba nyin 
abi ki asiko na de wa ba nyin, nj? ? 
ha le pe nkan miran l?hin Qlphun 
bi, bi ?nyin ba j? olododo. 

41. B?kp, On gan ni ? o pe ti yio 
si §i kuro ohun ti ? b? £ fun ti O 
ba f?, b? si ni ?nyin yio si gbagbe 
ohun ti ? fi n§e orogun R?. 

42. Dajudaju A ti rans? si awpn 
ijp kan §aju r? nitorina A si mu 
nwpn p?lu ippnju ati arun ki nwpn 
le t?riba. 

43. E§e ti nwpn ko t?riba nigbati 
iya Wa de wa ba wpn? §ugbpn 
pkan wpn ti le, e§u si ti §e ni p§p 
fun wpn ohun ti wpn n§e ni i§?. 

44. Nigbati nwpn gbagbe ohun 
ti a fi n§e iranti fun wpn, Awa si 
§ipaya fun wpn awpn oju pna 
gbogbo nkan titi nwpn fi nyp nitori 
ohun ti a fun wpn, A mu wpn ni 
ojiji nigbana gbogbo wpn sp ireti 
nu. 

45. Nitorina a ge gbongbo awpn 
ijp ti o §e abosi atipe gbogbo pp? ti 
Qlphun ni, Oluwa gbogbo ?da. y3 tji^ijjic^j Suratu An'am 6 Part 7 187 V +-JA 1 aUjVI Oj^m* 46. Wipe: pnyin ha ri iro (fun 
mi) bi QlQhun ba gba igbQrQ nyin 
ati iriran nyin ti O si di Qkan nyin 
pa, tani QlQhun ti o le mu u wa fun 
nyin l?hin QlQhun? Wo bi A ti nge 
alaye awQn ayah na, sib?sib? nwQn 
tun n??ri pada. 

47. Wipe: pnyin ha ri iro (fun 
mi) bi iya QlQhun ba wa ba nyin ni 
ojiji tabi ni fetete (ojukoroju), 
?nikan ko ni par? ayafi awQn iJQ 
alabosi. 

48. Awa ko ran awQn oji?? ni?? 
biko$e ki nwQn j? oniro-idunnu ati 
olukilQ, nitorina ?niti o ba gbagbQ 
ti o si $e daradara ko ni si ib?ru 
fun WQn b? si ni nwQn ko ni 
banuj?. 

49. AwQn ?niti nwQn si pe awQn 
ayah Wa nirQ, iya yio fi qwq kan 
WQn nitori nwQn j? obil?j?. 

50. SQpe: :Emi ko sq fun nyin pe 
p?p? QrQ ti QlQhun mb? ni QdQ mi, 
b? si ni emi ko mp ohun ti o pamQ 
b? si ni emi ko ni sq fun nyin pe 
emi j? malaika kan. Emi ko t?le 
kinikan ayafi ohun ti a fi ran§? si 
mi. Wipe: Nj? afQJu ati ariran ha 
dQgba bi? E$e ti ? ko ronu jinl??. 

51. Ki o ?e ikilQ p?lu r? fun 
awQn ?niti nb?ru pe a o ko WQn jq 
si QdQ Oluwa WQn, lai ni si 
oluranlQWQ kan fun WQn l?hin R? 
ita*'" 8 

oj_ ^k>j 


Suratu An'am 6 Part 7 188 V +£\ 1 f Ufll «jj— t>? si ni ko si olu?ip? kan (fun wQti) 
ki nwQn le b?ru. 

52. Ma si §e le awQti ti npe 
Oluwa wqii ni owurQ ati ni a§al?, ti 
nwQn nf? ojurere R?. I§iro i§? WQn 
ko si ni Qrun r? rara, b? si ni ko si 
i§iro i§? tir? lQrun WQn rara, 
nitoripe ti o ba le WQn iwQ yio ma 
b? ninu awQn alabosi. 

53. Bayi ni A o ma fi apakan 
WQn dan apakan wo ki nwQn le ma 
SQpe: Nj? awQn wQnyi QlQhun 
?eid?ra le WQn Tori ni arin wa? Nj? 
ko ha i§e QlQhun ni O mQJulQ nipa 
awQn olu§e-Qp?. 

54. Nigbati awQn ?niti o gba 
awQn ami Wa gbQ ba wa ba q, sq 
(fun WQn) pe: Alafia ki o ma ba 
nyin, Oluwa nyin ti ?e ik? ni 
Qranyan fun ara R?, pe ?niti o ba 
§e i§? buburu ninu nyin p?lu 
aimQkan l?hinna ti o si ronupiwada 
l?hin r? ti o si §e daradara, nitorina 
On ni Alaforiji, Onik?. 

55. Bayi ni A o ma §e alaye 
awQn ami na ati ki oju Qna awQn 
?1?§? le han. 

56. Wipe dajudaju a ti kc? fun mi 
pe ki nma§e sin awQn ti ? npe l?hin 
QlQhun. Wipe: Emi ko ni t?le awQn 
if? inu nyin, dajudaju mo ti sina 
nigbana (ti nba t?le e) emi ko si 
ninu awQn ?niti o mQna, G9 ^A^i^\^jj&^3jA£& \yy£j ^J an .'i nc^'! u3^_iiT.X^==>j piU- Jia bob KtiJJy^ii ^jj)$ 1 ii ;u bb 


Suratu An'am 6 Part 7 189 v »)JLi i f\*ft\ ij^s 57. Wipe: Emi mb? lori alaye 
kan lati QdQ Oluwa mi enyin si ti 
pe e nirQ. Ko si ohun ti 9 nkanju r£ 
ni QdQ mi, Ko si idaJQ kan ayafi ti 
QlQhun. On $e irohin ododo (fun 
nyin) atipe On ni o daraju ni 
OnidaJQ. 

58. Wipe: Ti o ba $e pe ohun ti ? 
nkanju r$ mb? ni QdQ mi ni, 
dajudaju qvq iba ti pari larin emi 
p?lu nyin. QlQhun lo si mpju nipa 
awQn alabosi. 

59. QdQ R£ si ni awQn kQkQrQ 
ohun ti o pamQ mb$; ^nikan ko le 
mQ q ayafi On. O si mQ ohun ti o 
mb? ni il$ ati ibudo, ko si ewe kan 
ti yio jabQ ayafi ki O mQ nipa r£, 
ko si horo Qka kan ninu okunkun 
il<?, ko si ohun tutu kan tabi ohun 
gbigbe kan ayafi ki o ti wa ninu 
tira kan ti o yanju. 

60. On na ni Eniti ngba ?mi nyin 
dani ni oru O si mQ ohun ti ? 5a- 
lQgb? (nge) ni Qsan, l?hinna O ngbe 
nyin dide ninu r? nitoriki ? le pari 
asiko ti a da. L^hinna QdQ R$ ni 
ibupadasi nyin, l^hinna QdQ R§ ni 
iro nipa ohun ti ? nge. 

61. On na ni Olubori ti O tayQ 
awQn ?ru R?, On si ni nran 
awQn olu$Q si nyin titi di igbati 
iku yio fi wa ba $nikQkan nyin, 
ti irans? Wa yio fi gba $mi r? awQn i^\ y " Z-* f y > ' * ' Z* -£ * ' •* ^ 


^J\^\j^ N\ -^J<S^J^ Mo^ull&L, ^^^lu^j^Sjtj 

Suratu An'am 6 Part 7 190 V *)JL| n f urti »j^» ti nwpn ki njafara. (Lati ?e nkan ti 
A pa?? re). 

62. Lehinna a o da wpn pada si 
pdp Qlphun Oluwa wpn, Ododo. £ 
gbp o, ti Re ni idajp (ododo) On 
na lo yara ju awpn Oni?iro lp. 

63. Wipe: Tani le gba nyin la 
ninu okunkun ori ile ati ti ibu 
okun (ibudo nla) na, On ni e nkepe 
ni ifara rale ati ni ikpkp: (pe) bi O 
ba gba wa la ninu eyi, dajudaju a o 
ma be ninu awpn oludupe. 

64. Wipe: Qlphun n i ngba nyin 
la ninu re ati ninu gbogbo inira, 
lehinna e tun ba (A) wa orogun. 

65. Wipe: On na ni alagbara lati 
ran iya si nyin lati oke ori nyin tabi 
lati isale e?£ nyin, tabi ki O Sp yin 
di ori?iri?i ijp, ki apakan nyin le tp 
inira apakan wo, woye bi A ti ?e 
n?e alaye awpn ayah na ki nwpn le 
ba gbp agbpye. 

66. Awpn enia re si pe e nirp, be 
si ni ododo ni. Wipe: emi ki i?e 
olu?p lori yin. 

67. Gbogbo asptele lo ni akoko 
ti yio §e> laipe ? nbp wa mp. 

68. Nigbati ire ba ri awpn eniti 
nsp ispkusp nipa awpn ayah Wa, 
nigbana ?eri kuro Ipdp wpn titi 
nwpn o fi bp si inu prp miran ti o 
yatp si i. Bi e?u ba mu p gbagbe, >• } *' 9s 9 *s *** *{ A^ „ s % s ** 


^yialiJ I d£y-A> \A3^J^ <^°~J, 'J^>: cS*" Suratu An'am 6 Part 7 191 *j*?\ *l pUj il ijjm nigbana mase joko (ti wpn) l^hin 
iranti p$lu awQn alabosi. 

69. Kinikan ninu i?iro i?$ wpn 
ko si lori awQn ti nb^ru (QlQhun) 
§ugbpn i§inileti nikan ni ti wpn, 
boya nwQn o b$ru. 

70. fi awpn $niti nwQti mu ?sin 
WQn ni ere ati awada sil$, ti igbesi 
aiye tan WQn j$. Fi on (Al-Kurani) 
§e iranti ki $mi ma ba parun nitori 
ohun ti o ba ?e ni?$. Ko ni pr$ kan 
fun u tabi olu?ip$ kan fun u l^hin 
Qlphun. Bi o ba fi gbogbo nkan §e 
iparQ (ara r?) a ko ni gba a Iqwq 
r$. AwQn wQnyi ni $niti a parun, 
nitori i§$ WQn. Mimu omi gbigbona 
janjan mb$ fun WQn ati iya $l$ta 
elero nitoripe nwQn ?e aigbagbp. 

71. Wipe: Awa ha le ma sin (pe) 
l^hin Qlphun ohun ti ko le ?e wa ni 
anfani tabi ipalara fun wa ati (pe) a 
o tun da wa pada lori gigis? wa 
l^hin ti Qlphun ti fi pna mpwa bi? 
G$g?bi ?niti e?u ti ?ilpna ti ndamu 
lori il$, ti awpn pr$ kan mb? fun u 
ti nwpn npe e lp si oju pna (pe) ma 
bp ni pdp wa. Wipe: impna ti 
Qlphun on ni oju pna. A si pa wa 
la$$ pe ki a ju ara sil$ fun Oluwa 
gbogbo $da. 

72. Atipe ki $ ma gbe irun duro, 
ki ? si b$ru R$, On si ni pniti a o 
ko nyin si pdp R$. 
rL~4 v^-> ^-^ ^ *^ ^ -^ 

^4^'^i ^J [ts Jl \>* j D^iifj V$-^J i j>*~-^ J J 


Suratu An'am 6 Part 7 192~1 V*>M *\ aIjujI ojj~> 73. On si ni £niti O da sanma ati 
il? p?lu ododo ati pjp ti yio Sp pe: 
J? b$, ti o si j? b?. Qrp R? ododo 
ni ti R? si ni ijpba na ni pjp ti a o 
fun fere. (On ni) Olump ikpkp ati 
gbangba; On ni Qlpgbpn, Oluridi 
ohun gbogbo. 

74. Nigbati Ibrahima si wi fun 
baba r? (ti nj?) Asara (pe): Ir? mu 
awpn ori§a ni awpn Qlphun ni? 
Emi ri p ati awpn enia r? ninu i§ina 
ti o han gbangba. 

75. Bayi ni Awa fi ijpba sanma 
ati il? han Ibrahima ki o ba le j? 
pkan ninu awpn ti o mp ampdaju. 

76. Nigbati oru bo o mpl?, o ri 
irawp kan, o si wipe: Eyi ni Oluwa 
mi. Nigbati o wp, o si wipe: Emi 
ko ni'f? si (awpn) oluwa ti nwp. 

77. Nigbati o rio?upa ti o yp, o 
wipe: Eyi ni Oluwa mi. Nigbati o si 
wpkun, o wipe: Ti o ba j? pe 
Oluwa mi ko ba tp mi si pna ni, 
emi o ba j? pkan ninu awpn ti o 
§ina lp. 

78. Nigbati o ri orun ti o yp o 
sp, wipe: eyi ni Oluwa mi. Eyi ni o 
tobi ju. Nigbati o tun wp, o wipe: 
Enyin enia mi, dajudaju emi bpwp 
bps? ninu ohun ti ?nyin ndapp mp 
Qlphun. 

79. Dajudaju emi ti doju mi kp 
£ni ti o pil? da sanma ati il?, emi j^\pj=&\% \j£lS\j 
Jj^jA \^aa S^li^J C^-J cji Suratu An'am 6 Part 7 193 V *)JL.| 1 m\j£i\ Ijj*. ki i§e Qkan ninu awQn ti o da nkan 
pp mQ QlQhun. 

80. Awqii enia r? ba a §e 
ariyanjiyan. O wipe: pnyin nba mi 
jiyan nipa QlQhun ni nigbati On ti 
tQ mi si Qna? Emi ko b?ru ohun ti ? 
fi n$e orogun R£, ayafi bi Oluwa 
mi ba f? kinikan, , Oluwa mi kari 
ohunkohun ni mime?, p ki yio wa 
ranti ni. 

81. Bawo ni emi o $e b?ru ohun 
ti ? fi n?e orogun (QlQhun), ?nyin 
ko si b?ru pe ?nyin nba QlQhun wa 
orogun ohun ti a ko sq idi pataki 
kan kal? fun nyin nipa r?. Ewo ni 
ninu iJQ mejeji ti o ni ?tQ ju si 
ifaiyabal?, ti ?nyin ba j? ?niti o mQ. 

82. AwQn ?niti o gbagbQ ni 
ododo, ti nwQn ko si ru igbagbQ 
WQn pq mQ abosi, awQn wQnyi ni 
ifaiyabal? mb? fun, awQn ni nwQn 
mQna. 

83. Eyi ni idi Qr<? Wa ti A fifun 
Ibrahima lori awQn enia r$. A ngbe 
?niti o ba wu Wa ga ni ti iyi. 
Dajudaju Oluwa r£ j? QlQgbQn, 
Oni-MimQ. 

84. Awa si fun u ni Isihaka ati 
Yahkuba, Awa si tQ QkQkan WQn si 
Qna; Awa si tQ Nuha si Qna ?iwaju 
ati ninu arQmQdQmQ r<?, Dauda ati 
Sulaimana ati Ayuba ati Yusufu ati iitt £s$t j\L^ ^ji\j 


Iojl 

*j~l\ 


^^i^ij^ij i£ r * <y * 

^-> ^>~: ^.^ ^ >.*^*SS 

*$?->J *o?S O^ bt ^i JUb L>i>> j LJ- JJb Suratu An'am 6 Part 7 194~1 V*>U *\ AUU 2 1 Sjj**» Musa ati Haruna. Bayi ni A ?e 
nsan $san fun awQn oniwa rere. 

85. Ati Sakariya ati Yahya ati 
Isa ati Ilyasa: gbogbo WQn lo mb$ 
ninu awQn $nirere. 

86. Ati Ismaila ati Alyasa a ati 
Yunusa ati Lutu; gbogbo (wQn) ni 
A ?e ajulQ fun lori awQn $da. 

87. Ati ninu awQn baba WQn ati 
arQmQdQmQ WQn ati awQn 
arakunrin WQn, Awa si ?a WQn l$$a, 
A si tQ WQn si Qna kan ti o tQ. 

88. Eyi ni itQSQna ti QlQhun, O 
ma nfi tQ $niti o ba wu U ninu 
awQn oluJQsin R<? sQna. Ti o ba ?e 
pe awQn wQnyi nda nkan pq (itiq 
QlQhun) ni, gbogbo ohun ti nwQn 
?e ni?? iba baj$. 

89. AwQn WQnyi ni awQn $niti 
A fun ni Tira ati QgbQn ati ij$ 
Annabi nitorina ti awQn WQnyi ba 
?e aigbagbQ sii, A ti gbe e le awQn 
enia kan Iqwq ti nwQn ko ?e 
alaigba a gbQ. 

90. AwQn WQnyi ni $niti QlQhun 
ti tQ SQna nitorina t$le imQna WQn. 
Wipe: Emi ko bi nyin lere $san 
kQkan fun u. Ko j$ nkankan ju I?iti 
1q fun gbogbo agbaiye. 

91. NwQn ko fun QlQhun ni iyi 
ti o tQ si, I, nigbati nwQn sq pe: 
QlQhun ko sq kinikan kal<? fun Gp c^>tJ\^j^^jSj bjj-l^j *'>^ s~ ' 
Suratu An'am 6 Part 7 195 V *)JLl n f urti s )jj~, abara kan. Wipe: Tani ?niti o 
sokal? Tira ti Musa mu wa to j? 
imQlf? ati itQSQna fun gbogbo enia, 
ti ? fi sinu takada (kelekele), ti $ 
ofi ninu r? han ti ? si nfi qpqIqpq 
pamQ? A sifi ohun ti $ ko mc? mQ 
nyin, ?nyin ati awQti baba nyin. 
Wipe: QlQhun, l^hinna fi wqii sil? 
ninu ibaj? wpn ki nwQn ma ?e are. 92. Eyi si 

A spkal?, ti 
ododo ninu 
ki ir$ le ma 
ilu ati awQn 
AwQn $niti 
nwQn gba a 
irun WQn. j? Tira ti o ni ibukun ti 
o nje ki a mc? eyiti o j? 
eyiti o ti ?iwaju r$, ati 
fi ?e ikilQ fun iya awQn 
ti o wa ni agbegbe r?. 
o gba qjq ik^hin gbQ 
gbQ, awQn ni nwQn n$Q 93. Tani ?niti o si j? alabosi ju 
?niti o da adapa irp mc? QlQhun lp. 
Tabi $niti o sq pe: A ran§? si mi; 
b?ni a ko si sq nkankan kal? fun u; 
ati ?niti o nsQ pe: Emi le SQkal? iru 
ohun ti QlQhun SQkal?? Ti o ba j? 
pe ir? ri awQn alabosi ninu ipQka 
iku ni, ti malaika si na qwq si WQn, 
(pe): 5 mu ?mi nyin wa. Loni ni ao 
san nyin ni ?san iya ?l?t? nitori 
ohun ti ?nyin nsQ si QlQhun lara 
laij? otitQ, ?nyin si n§e igberaga si 
awQn ayah R?. 

94. Dajudaju ?nyin wa ba Wa ni 
QkQkan g?g?bi Awa ti da nyin ni 
akQkQ, ?nyin si fi ohun ti Awa fun 
nyin sil<? ni ?hin nyin. Awa ko ri 
By ujl 


Suratu An'am 6 Part 7 196 V *jJM ±jM >JJ~* awQn olu$ip$ nyin p$lu nyin awQn 
?niti ?nyin nsQ pe lQdp nyin nwpn 
j$ orogun (QlQhun). Dajudaju 
isopp arin nyin ja, ohun ti $ gbe 
oju le ti sapamQ fun nyin. 

95. Dajudaju QlQhun ni nmu eso 
ati horo hu jade. On ni nmu aye 
jade ninu oku On na ni Olumu oku 
jade ninu aye. Eyini ni QlQhun 
nyin. E?e ti $ fi ??ri? 

96. Olumu arc? la; O ?e oru ni 
isinmi ati orun ati o?upa ni i?iro. 
Eyi j$ ebubu Qba Alagbara, 
OnimimQ. 

97. On ni Eniti o ?e awQn irawQ 
fun nyin ki $ le ti ipa WQn mQna 
ninu okunkun il<? ati odo, dajudaju 
Awa ?e alaye awQn ayah na fun 
awQn iJQ ti o mQ. 

98. On ni Eniti O da nyin lati 
inu $mi kan?o?o, l?hinna ibugbe ati 
ibupamQsi mb$ (fun nyin), 
dajudaju Awa ?e alaye awQn ayah 
na fun awQn iJQ ti o gbQ agbQye. 

99. On ni £niti nsQ omi kal<? lati 
sanma l^hinna Awa fi mu gbogbo 
nkan ohun Qgbin jade, l^hinna 
Awa si mu eweko tutu jade ninu 
r?, ninu r? Awa mu ehoro -Qka ti o 
PQn-QmQ jade ati lati ara igi Qp$ 
dabinu ninu ?ka r$ ni padi-eso ti 
nwa ti o sunmQl?; ati Qgba ti eso 
ajara ati igi elepo ati Rumanu ti o 


^r^-'J\ >^ Suratu An'am 6 Part 7 197 V *-jA H UJVI S jy jpra ati eyiti ko jpra. £ wo eso r? 
nigbati o ba so ati pipQti r$, 
dajudaju awQti ami mb? ninu eyi 
fun awQti ijp ti o gbagbp. 

100. Nwpn si fi alijpnu ?e 
orogun Qlphun, b?ni On ni O da 
w<?n, nwpn si purp Qmpkunrin ati 
Qmpbirin mp Q laini imp nipa R?. 
Mimp R?, giga R? si kpja on ti 
nwpn fi nwe (E). 

101. (On ni) Olupil? da sanma 
ati il?. Kini yio ti ?e ni Qmp nigbati 
ko ni aya, O si da gbogbo nkan, 
On si ni Olump gbogbo nkan. 

102. Qlphun yi ni Oluwa nyin, 
kosi Qlphun miran afi On na £l?da 
gbogbo nkan, nitorina ? sin I, On 
si ni 01u§Q lori gbogbo nkan. 

103. Awpn oju kole rpkirika 
Qlphun, nitori titobi R? kpja ki oju 
kan rpkirika R$. On si nri awpn 
oju, On ni Alanu, Alakiyesi. 

104. Dajudaju aw<?n alaye ti wa 
ba nyin lati pdp Oluwa nyin; 
nitorina ?niti o ba riran, fun ori ara 
r? ni; ?niti o ba si fpju, fun ori ara 
r$ ni; emi ki i§e olu?p lori nyin. 

105. Bayi ni Awa n?e alaye awpn 
ayah na ki nwpn le ma sp pe: Iwq 
ti ka (a), ati ki Awa le ?e alaye r? 
fun a WQn ijp ti o mp. 


j^-^i 'S^==>h££&£j .jjL^S tC£ 
Suratu An'am 6 Part 7 198 V *^l *\ pUj^i ojj— 106. T?le ohun ti a fi ran q lati 
QdQ Oluwa r?, kosi QlQhun miran 
biko§e On, ki o §?ri kuro IqcIq 
awQn abQri§a. 

107. Iba§epe QlQhun f? ni, nwQn 
ki bati wa orogun (p?lu R?), Awa 
ko si fi q §e olu§Q lori wQn, b?ni ir? 
ki i§e ?niti o le wonkoko mp WQn. 

108. 5 ma§e bu awQn nkan ti 
nwQn nsin l?hin QlQhun nitori ki 
nwQn ma bu QlQhun niti abosi 
p?lu aimQkan. Bayi ni Awa mu ki 
i§? olukuluku iran kun u loju; 
l?hinna QdQ Oluwa WQn ni ipadasi 
WQn, On yio si fun WQn ni iro nipa 
ohun ti nwQn §e. 

109. NwQn fi QlQhun bura, ni 
eyiti o le ni opin ibura WQn (pe) bi 
ayah kan ba wa ba WQn, awQn yio 
gba a gbQ. Wipe: QdQ QlQhun 
nikan ni awQn ami mb?; kini o le 
mu ?nyin (Musulumi) mQ pe bi o 
ba de nwQn ki yio gbagbQ? 

110. Awa yio yi Qkan WQn ati 
oju WQn pada (kuro nibi otitQ) 
g?g?bi nwQn ko ti ni igbagbQ si ni 
akQkQ; Awa si fi WQn sil? ninu 
igberaga WQn, nwQn npa ragaji. 

111. Ti o ba §e pe Awa sq awQn 
malaika kal? fun WQn ni, ti awQn 
oku si ba WQn sqh?, ti Awa si ko 
gbogbo nkan jq §iwaju WQn, nwQn 


63 drSy.p-fl^ ^ UjUa^fl^ *$\^% 


>"% OjliSe'ioiU.iliL^t ^'■-'"^>j£, 


o^^^^l^^UL^oWi Suratu An'am 6 Part 8 199 A e^)i-l *l aUj^I ljj~» ko ni j? ?niti yio gbagbQ ayafi bi 
QlQhun ba f?. $ugbQn qpqIqpq 
wqii j? alaimQkan. 

112. Bayi ni Awa §e awQn e§u 
enia ati anJQnu ni Qta fun 
olukuluku awQn annabi, apakan 
wQn a ma fi QrQ-didun ran§? si 
apakan niti itanj?. Ti o ba §e pe 
Oluwa r? ba f? ni nwQn ko ba ti §e 
b?, nitorina fi nwQn sil? p?lu ohun 
ti nwQn pa ni adapa ir<?. 

113. Ati ki Qkan awQn ?niti ko 
gba QJQ ik?hin gbQ ba le §?ri si i, ati 
ki WQn le y<?nu si i ati ki nw<?n le 
ma §e ohun ti nw<?n n§e ni i§? (?§?). 

114. Nj? ohun ti ki i§e QlQhun ni 
emi yio ha wa ni onidaJQ bi, nigbati 
o §e pe On ni ?niti O sq Tira na 
kal$ fun nyin ti a §e alaye r?? Atipe 
awQn ti Awa ti fun ni Tira na nwQn 
mQ wi pe ohun ti a SQkal? lati QdQ 
Oluwa r? p?lu ododo ni, nitorina 
ma§e j? okan ninu awQn olu§e 
iyemeji. 

115. AwQn QrQ Oluwa r? pe ni 
ododo ati ni dede. Kosi iyipada fun 
QrQ R?, on si ni OlugbQ, OlumQ. 

116. Bi ir? ba si t?le qpqIqpq 
?niti mb? ni ori il? nwQn yio §i q 
lQna kuro ni oju Qna ti QlQhun. 
NwQn ko t?le kinikan biko§e arosQ 
ati pe nwQn ko j? kinikan biko§e 
aladapa irQ. or* .» 'w* >•' > - \\' 

Suratu An'am 6 Part 8 200 A *j4"l *l aUjVI QJJ~* 117. Dajudaju Oluwa r$, On ni 
O mp julp ?niti o §ina kuro ni oju 
pna R$ atipe On ni O mp julp nipa 
awpn ti o tpna. 

118. Nitorina ki ? ma j? ninu 
ohun ti a ba da orukp Qlphun le 
lori ti ?nyin ba j? onigbagbp ododo 
si awpn ayah R?. 

119. E§e nyinti $ ko fi ni j$ ninu 
ohun ti wpn darukp Qlphun le lori 
b$ si ni o ti §e alaye dopin fun nyin 
ohun ti O §e ni ewp fun nyin, ayafi 
eyiti tulasi ba mu nyin lp sidi r<? 
dajudaju ppplppp ni nwpn fi fif? - 
inu wpn laini mimp $i awpn enia 
lpna. Dajudaju Oluwa r? On ni O 
mp awpn olukgja ?nu-ala. 

120. Ki ? si fi sil? ??? ti o han ati 
eyiti o pamp. Dajudaju awpn ?niti 
n§e i§? ?§? ao san wpn ni $san ohun 
ti nwpn §e ni§$. 

121. p ko si gbpdp j? ninu ohun 
ti a ko darukp Qlphun le lori 
nitoripe dajudaju o j$ ibaje atipe 
dajudaju awpn e§u nwpn a ma fi 
(aidara) sinu awpn ?ni wpn ki 
nwpn le ba ma tako nyin. Bi ?nyin 
ba si t$le tiwpn, dajudaju ?nyin o j? 
oluda -nkan-pp mp Qlphun. 

122. Nj? ?niti o ti j? oku, ti A si 
sp di alaye ti A si §e impl? kan fun 
ti yio ma fi rin larin awpn enia, o 
ha dabi ?niti apejuwe r? mb$ ninu 


^£ll> ^j^\ jdi aII 111 J>i U-* \jteCs A- »/ ~'"i si >\< &. '*''" 

^ • s a 

j*v£~$ ~&\^f~X> ^*^C-^ * Ob J^iJ 


S.^ji^Q.^3 ^4^J g^l%j5 Suratu An'am 6 Part 8 201 *\sM *\ aIaj il Oj j** okunkun ti ko si Qna ti yio gba 
jade ninu r?? Bayi ni a ?e ni q$q 
fun awQn alaigbagbQ ohun ti nwQti 
n?e ni??. 

123. Bayi ni A ?e sinu ilu k<?kan 
awQn agba Qd?§? ilu na, ki nwQn le 
ma da ete ni ib?, atipe nw<?n ko 
pete si ?nikan biko?e si ori ara 
wQn, atipe nwQn ko mc? ni. 

124. Ti ay£h kan ba si de wa ba 
WQn nwQn a wipe: Awa ko ni le 
gba (a) gbQ ayafi ti a ba fun wa ni 
iru ohun ti a ti fun aw<?n oji?? 
QlQhun. QlQhun ni O mQ ju nipa 
aye ti O fi i$? riran R? si. Laip? iya 
kekere ati iya lile koko lati QdQ 
QlQhun yio wa ba awQn Qd??? 
nitori ohun ti nwQn pa lete. 

125. Eniti QlQhun ba f? fi Qna 
mQ yio ?i igbaiya r? fun Islam, ?niti 
O ba fi? fisil? ninu i§ina yio §e 
igbaiya r? ni hiha (funfun) gadigadi 
bi (igbaiya) ?niti ngunke 1q si 
sanma. Bayi ni QlQhun ?e ?gbin 
(iwa) fun awQn ?niti ko gbagbQ. 

126. Eyi ni oju Qna Oluwa r? ti o 
j? Qna ti o tQ. Dajudaju Awa ?e 
alaye awQn aya na fun awQn ti 
nranti. 

127. Ti WQn ni ile alafia ti mb? 
ni QdQ Oluwa WQn, On na si ni 
Alatil?hin WQn nitori ohun ti nwQn 
?e ni$?. _J^)_jX*_JO ijP o U 


^U, 
|p O^-i^jj^Jbl^f ^ 

^JKPS^; ^3tt 


431 ^J_ 


Suratu An'am 6 Part 8 202 A *)JL| 1 aUJ^I Sj^ 128. Ni qjq ti On yio si ko 
gbogbo wpn jq (yio wipe): pnyin 
iJQ aliJQnu, dajudaju ? ti ko 
qPqIqPQ awQn enia sqiiu. AwQn Qr? 
wqii ninu awQn enia wipe: Oluwa 
wa, apakan wa ti gbadun apakeji, a 
si dopin ebubu eyiti O bu fun wa. 
On si wipe: Ina ni ibugbe nyin, 
enyin o ?e gbere sinu r$ ayafi bi 
QlQhun ba ti f<?, dajudaju Oluwa r? 
ni QlQgbQn, OnimimQ. 

129. Bayi ni Awa mu apakan 
awQn alabosi ?e Qr? apakeji nitori 
ohun ti nwQn $e ni$?. 

130. £nyin iJQ alijpnu ati awpn 
enia, awQn oji?? larin nyin ko wa 
ba nyin ni ti nwQn n$e alaye awpn 
ayah Mi fun nyin ti nw<?n si nfi 
ipade nyin ti oni yi ?e ikilc? fun 
nyin? NwQn a si wipe: Awa j$ri le 
ara wa lori. Igbesi aiye si tan wpn 
je, nwQn yio si j$ri lori ara w<?n pe 
dajudaju awc?n j? alaigbagbc?. 

131. Eyi j? b? nitoripe Oluwa r? 
ki yio pa ilu kan run ni ti abosi, 
nigbati o j? pe awQn ara ilu na j? 
alaimQ. 

132. Ipo giga ti $san ti o ju ara 
wQn 1q mb$ fun olukuluku nipa i§? 
ti nwQn se. Oluwa r? ko je 
onigbagbera nipa ohun ti nw<?n ?e 
ni??. Suratu An'am 6 Part 8 203 A *jl?\ *\ aUjVI OjJ-** 133. Oluwa r? si ni Qlprp Alanu, 
ti O ba f? yio ko nyin kuro A fi 
ohun ti O ba f? rppo l?hin nyin 
g?g? bi O ti ?e mu nyin jade lati 
arpmpdpmp enia miran. 

134. Dajudaju ohun ti a ba nyin 
?e adehun r? yio de, ? ko j? ?niti o 
le bp (lpwp r?). 

135. Wipe: pnyin enia mi, ? ?e bi 
agbara nyin ba ti to, emi na yio $e 
(bi agbara mi ti to); sugbpn laip? 
?nyin o mp, ?niti atubptan ile (rere) 
yio j? ti r?, dajudaju awpn alabosi 
ki yio ?e orire. 

136. Nwpn ?e ipin kan fun 
Qlphun ninu ohun ti O da ni 
irugbin ati ?ran, nwpn si sp pe: Eyi 
ni ti Qlphun, g?g?bi aba wpn, eyi si 
ni ti ori?a wa nitorina eyiti o ba j? 
ti ori?a wpn ki idapp mp ti Qlphun, 
eyi ti o ba si j? ti Qlphun ni nwpn 
ma ndapp mp ti awpn ori§a wpn. 
Ohun ti nwpn da l?jp ma buru o. 

137. G?g? bayi ni awpn ori?a 
wpn §e pipa awpn pmp wpn lp§p 
fun ppplppp ninu awpn abpri$a ki 
nwpn ba le parun, ati lati j? ki ?sin 
wpn ruju fun wpn. Ti o ba ?e wipe 
Qlphun f^ nwpn ko ba ti §e e, 
nitorina fi wpn sil? ati ohun ti 
nwpn dapa nirp. 

138. Nwpn tun sp wipe: Awpnyi 
lo j? awpn ?ran ati ohun pgbin ti a \^ m c>l^yj4&\d£jj 
Suratu An'am 6 Part 8 204 A *jJL| n f urti o \>y* ?e ni ewe), ?nikan ko gbQdQ j? wQn 
ayafi ?niti awa ba f?, g?g?bi aba 
wqii, atipe awQn ?ran kan mb? ti a 
?e ?hin wqii ni ewQ, awQn ?ran kan 
si tun mb? ti nwQn ki darukQ 
QlQhun le lori, niti adapa ire? mg 
(QlQhun). QlQhun yio san WQn 
l?san nipa irQ ti nwQn da adapa r?. 

139. NwQn tun sq wipe: Ohun ti 
mb? ni ikun awQn ?ran wQnyi j? ti 
awQn Qkunrin wa nikan$o$o, atipe 
o j? ewQ fun awQn obirin wa, bi o 
ba si j? oku (?ran ni w<?n) nwQn a 
jiJQ pin i. Yio san w<?n l?san afiwe 
WQn. Dajudaju On (QlQhun) ni 
QlQgbQn OnimimQ. 

140. Dajudaju awQn ?niti o pa 
awQn QmQ WQn niti omugQ p?lu 
aini mimQ kan ti ?e 6f6; ti nwQn si 
§e ni ewQ ohun ti QlQhun §e ni ese 
fun WQn, niti adapa irQ mQ QlQhun, 
dajudaju nwQn ti ?ina, nwQn ko si 
j? olumQ Qna. 

141. On si ni Eniti O da awQn 
Qgba ti a t? ni p?p? ati eyiti a ko t? 
ni p?p? ati dabinu ati awQn 
irugbin ti jij? r? yatQ si ara WQn, ati 
igi epo-didun ati eso Rumanu ti o 
jq ara WQn ati eyiti ko jq ara WQn. 
5 ma j? ninu eso r? nigbati o ba so, 
ki ? si san ?tQ (p?lu yiyQ Zakat) r? 
ni qjq kika r?, ki ? ma?e lo ilokulo. 
Dajudaju On ko ni if? si awQn 
onilokulo. » $z& i\jj\ {$& 4x>\^Z>\ jjjuu\ ' c i/ 

-&3\ A'-> 

Suratu An'am 6 Part 8 205 A *y}A \ f Urti o \jy* 142. O si mb? ninu awQn ?ran- 
Qsin ti o wa fun ?ru riru ati fun 
pipa j?. 5 ma j? ninu ohun ti 
QlQhun pa lese fun nyin, ? ma§e 
t?le i§i§9 ti e§u. Dajudaju on j? Qta 
ti o han gbangba fun nyin. 

143. Ori§i m?JQ ni, meji-meji 
ninu agutan (takQ-tabo) ati ninu 
ewur? (takptabo). (Bi wQn lere) 
wipe: Nje On (QlQhun) ni O §e akQ 
mejeji ni ewQ ni tabi abo mejeji 
tabi ohun ti mb? ninu apo-ibimQ 
awQn abo mejeji? 5 fun mi niro 
p?lu mimQ ti ?nyin ba j? olododo. 

144. Meji mb? ninu rakunmi 
(tak<?tabo), meji si mb? ninu malu 
(takQtabo). (Bi WQn lere) wipe: AkQ 
mejeji ni On (QlQhun) §e ni ewQ 
tabi abo mejeji tabi ohun ti mb? 
ninu apo-ibimQ awQn abo mejeji? 
Enyin ha mb? nib? nigbati QlQhun 
pa eyi la§? fun nyin? nitorina 
enikan ko §e abosi ju ?niti o da 
adapa irQ mp QlQhun 1q lati le $i 
awQn enia lQna laini mimQ kan 
dajudaju QlQhun ko ni fi awQn 
alabosi enia mQna. 

145. SQpe: Emi ko ri kinikan 
ninu ohun ti a fi ran?? si mi ti a §e 
ni ewQ fun jij? fun ?niti yio j? ? 
ayafi eyiti o j? oku -nbete abi ?j? ti 
nda jade abi ?ran ?l?d?, nitoripe 
dajudaju on j? egbin abi eyiti o lodi 
si ofin nitoripe orukQ ti ki i?e ti »JH 

j^l lili }1 v 


jls jli-Vj fcLjj^jJ^\^3 A Jb4il^AjJ 


Suratu An'am 6 Part 8 206 *j>-\ *l aUj il J J~* QlQhun ni a fi pa a. Nitorina 
?niti tulasi ba mu laij? pe o 
finuf?dQ f? rufm tabi kQJa ?nu-ala, 
daju daju Oluwa r? je Alaforiji, 
Alanu. 

146. A $e ni ew<? fun awQn 
Yahudi gbogbo ?ran abekanna ati 
ninu malu ati agutan A ?e pra 
awQn mejeji ni ew<? fun wpn ayafi 
eyiti o wa ni ?hin awQn mejeji abi 
ifun WQn abi eyiti o ropQ mg 
egungun. Eyi j? ?san fun WQn nitori 
abosi wpn atipe Awa ni Olododo. 

147. Nitorina bi nwQn ba si pe q 
ni opurQ, nigbana sq (fun WQn) pe: 
Oluwa nyin ni Alanu ti o gbaye; 
enikan ko le da iya R? pada kuro 
fun awpn ijp ?1???. 

148. AwQn ?niti o ba QlQhun wa 
orogun yio ma sq pe: Ti o ba ?e pe 
QlQhun ba f? ni awa ki ba ti da 
nkankan pq mp QlQhun ati awQn 
baba wa p?lu, awa ki ba ti §e 
kinikan ni ewQ. Bayi ni awQn ti o ti 
siwaju WQn ti pe (QrQ QlQhun) nirQ 
titi nwQn fi tQ iya Wa wo. SQpe: 
Nj? ? ni imQ kan ni QdQ nyin bi? 5 
mu u jade fun wa. pnyin ko t?le 
kinikan biko?e arosQ ati pe ? ko j? 
kinikan ayafi aladapa irQ. 

149. Wipe: Awiye dopin mb? 
fun QlQhun, bi O ba f? ni iba fi 
gbogbo nyin mQna. 
' \j^li <l/jj\ jc-j 

£\&Zi\ ili_p ^^it^oyh- 

MjWr if Suratu An'am 6 Part 8 207 A *^~l *l aUjVI 6jj*j* 150. Wipe: 5 m u awQti $l$ri yin 
jade awQti eniti yio j?ri pe dajudaju 
QlQhun lo §e eyi ni ewQ. Bi nwc?n 
ba j?ri ma§e p?lu wpn j$ri. Ma si §e 
t?le fif$-inu ti awc?n $niti npe awc?n 
aya Wa nirQ ati aw<?n $niti ko gba 
9J9 ik^hin gbQ atipe awQn ni nfi 
nkan dQgba p?lu Oluwa wc?n. 

151. Wipe: 5 wa! Ki emi ka 
ohun ti Oluwa nyin §e ni ewe? fun 
nyin pe ki $ ma§e wa orogun 
kankan p?lu R$, ki $ si ma§e 
daradara si awc?n obi (nyin) mejeji 
ki $ si ma§e pa awpn Qmc? nyin 
nitori (ib^ru) o§i. Awa ni A npese 
fun $nyin ati awQn na, ? ma si §e 
sunmQ awQn iwa-ibaj? ni eyiti o 
han sita ninu r$ ati eyiti o pamQ, ki 
$ si ma§e pa $mi ti QlQhun §e ni 
ewQ ayafi p$lu ododo. Eyi ni ni O 
pa la?? fun nyin, ki $ ba le §e 
lakaye. 

152. 5 tna§e sunmQ ohun-ini 
pmp-orukan ayafi ni pna ti o dara 
titi yio fi dagba. E ?e a?epe o§uwQn 
ati idiwQn p$lu dede. Awa ko di 
$ru ru $mi kan ayafi ki o j$ iwQn 
agbara r?. Bi ? ba sqtq $ §e dede 
koda bi o f? ki o ba olubatan yin 
wi, ki $ si ma §ika alukawani 
QlQhun. Eyi ni O pa la§? fun nyin 
ki $ ba le gba i§iti. 

153. Atipe eyi ni Qna mi ti o tQ 
nitorina ? t$le e, $ ma si §e t$le .i4~ J^*-^ "fa ijl^i 6^ ijb fji- 


^i»j a 4j SIZJ3 ^=*yi \j?j\4x\ iy^\3\^^L^ut^y^\JJio\j Suratu An'am 6 Part 8 208 *& *\ AUU J I SjJ-*l awpn pna (miran) ki ? ma ba yapa 
kuro ni oju pna R?. Eyi ni O pa 
la?? fun nyin ki ? ba le b?ru. 

154. L?hinna Awa fun Musa ni 
Tira na ni pipe fun ?niti yio ?e 
daradara, ti yio si ?e alaye fun 
gbogbo nkan, itpspna ati anu ki 
nwpn le gbagbp si ipade p?lu 
Oluwa wpn. 

155. Eyi si j? Tira kan ti Awa sp 
9 kal? ti o ni ibukun; nitorina ? t?le 
e ki 9 ma paiya (ofin Qlphun), ki 9 
le j? ?niti a o ?iju anu wo. 

156. Nitori ki ? ma ba wipe: A 
sp Tira na kal? fun ijp meji pere ti 
o ?iwaju wa, Awa si §e aibikita 
nipa ohun ti nwpn nke. 

157. Tabi ki ? ma ba wipe: Bi o 
ba §e pe a sp Tira na kal? fun wa a 
o ba j? ?niti a fi mpna ju wpn lp. 
Dajudaju alaye lati pdp Oluwa nyin 
ti wa ba nyin ati itpspna ati anu. 
Tani ?niti o j? alabosi ju ?niti o pe 
awpn prp Qlphun nirp ti o ??ri 
kuro nib?? A o san awpn ?niti o 
§?ri kuro nibi prp Wa ni ?san iya ti 
o buru nitoripe nwpn $?ri kuro nibi 
ododo. 

158. Nwpn ko reti nkankan ju 
pe ki awpn malaika wa ba wpn tabi 
ki Oluwa r? wa ba wpn tabi ki 
apakan awpn ami Oluwa r? wa ba 
wpn. Qjp ti apakan awpn ami 


\yu\j dj*-J li I) J^a <dAj>\ <--iS, 1 J X*j 

-£- ^ -^ -- a, „-r> •-:-: *>* 


Suratu An'am 6 Part 8 209 a »)jLi n ^ujVi ij^ Oluwa r? ba wa ba wc?n igbagbc? r? 
ki yio ?e anfani fun ?mi kan ti ko ti 
gbagbp §iwaju tabi ti ko §i§? rere 
kun igbagbp r?. Wipe: £ ma reti 
awa na yio ma reti. 

159. Dajudaju awc?n ti nwQn pin 
?sin wpn ti nwpn si j? ijp kelekele, 
iwp ko ni nkankan p?lu wpn, bi 
pran wpn yio ti j? mb? lpdp 
Qlphun, l?hinna yio fun wpn niro 
ohun ti nwpn ?e. 

160. Eniti o ba mu i?? rere kan 
wa, m?wa iru r? yio b? fun u, ?niti 
o ba si mu buburu kan wa a ko ni 
san a ni ?san ayafi iru r?, a ko si ni 
§e abosi fun wpn. 

161. Wipe: Oluwa mi ti tp mi si 
pna ti o tp, ni ?sin ti o duro dede 
ilana Ibrahima ti o duro dede, ko si 
si ninu oluda-nkanpp (mp Qlphun). 

162. Wipe: Dajudaju irun mi ati 
pipa ?ran §e ?sin mi ati igbesi aiye 
mi ati oku mi fun Qlphun ni, 
Oluwa gbogbo ?da. 

163. Ko si orogun fun U. Eyi ni 
a pa la§? fun mi, emi si ni a?iwaju 
awpn ti o gba pipa ofin Qlphun mp 
ni ?sin (musulumi). 

164. Wipe: Emi yio ha le ma wa 
oluwa kan l?hin Qlphun, nigbati o 
j? pe On ni Oluwa gbogbo nkan, 
gbogbo i?? ti ?mi kpkan ba ?e o$e e 
fun ori ara r$, olur^ru kan ko ni ru Soj^ku-l^ 


'A>K&i'.'V<. 


(p sj^y^j^^yy^y^ '£&\ 


i^'S^/c^^y^M £> ^' £-i *-^<"'» X/ t Suratu A'rafi 7 Part 8 210 A *}JL| V <J\jsH\ Ijf* ?ru ?lomiran l?hinna Qdp Oluwa 
nyin ni ipadasi nyin, yio si fun nyin 
niro ohun ti ?nyin ?e iyapa ?nu si. 

165. On na ni ?niti O §e nyin ni 
arole lori il?, O si gbe apakan nyin 
ga niyi ju apakan lp, nitori ki O le 
dan nyin wo nipa ohun ti O fun 
nyin, dajudaju Oluwa r? yara lati 
san ?san iya, On na si ni Alaforiji, 
Alanu. (7) Suratul A'rafi Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Mim, Sad (Qlphun 
ni O mp ohun ti O gba lero p?lu 
awpn harafi yi). 

2. (Eyi ni) Tira kan ti wpn 
spkal? fun p, nitorina ma§e j?ki 
i?oro ma b? ninu pkan r? si i, ki o 
le ma fi se ikilp ati iranti fun awpn 
olugbagbp ododo. 

3. 5 t?le ohun ti a spkal? fun 
nyin lati pdp Oluwa nyin ki ? ma si 
t?le alaf?hinti kan l?hin R?; iranti 
nyin kere pupp. 

4. Melo-melo ni ilu ti Awa ti 
par? ti iya Wa si ti wa ba wpn ni 
oru tabi nigbati nw<?n nsun orun 
psan. 

5. Ibosi wpn ko j? kinikan 
nigbati iya de wa ba wpn ju pe 

Vf* --U >yu! W& Qu^ 1 £<, " ' i. '> I & '*> U5 ^htj^i^ >J-*>^i 

Suratu A'rafi 7 Part 8 211 A p^JLI V oI^pSI 3jj~- nwQn nwipe: Dajudaju awa j? 
alabosi. 

6. Dajudaju Awa yio bi awQn ti 
a ran§? si lere dajudaju Awa yio si 
bi awpn ti a ran ni§? lere. 

7. Dajudaju Awa yio rohin fun 
wpn p?lu mimp, Awa ko si j? ?niti 
o pamp. 

8. 0§uwpn pjp na si j? ododo, 
?nik?ni ti o§unwpn i§? r? ba t? 
iwpn, awpn wpnni ni yio §e orire. 

9. Emk?ni ti o§uwpn i§? (rere) r? 
ba fuy? awQn wpnni ni ?niti o pofo 
?mi wpn nitoripe nwpn j? alabosi 
nipa awpn ami Wa. 

10. Dajudaju A ti fun nyin ni 
ipo lori il? A si §e fun nyin nib? 
pna-ij? pnaimu; pp? nyin ti ? nda 
kere pupp. 

11. Atipe dajudaju Awa ti da 
nyin l?hinna Awa si ya ?ya-ara 
nyin l?hinna A si sp fun awpn 
malaika pe: E t? oriba fun Adama. 
Nwpn si t?riba, ayafi e§u ni ko si 
ninu olut^riba. 

12. On (Oluwa) wipe: Kini o mu 
p ma t?riba nigbati A pa la§? fun p. 
(E§u) wipe: Emi daraju u lp, ina ni 
O fi da mi, iy?p? ni O si fi da on. 

13. On (Oluwa) wipe: Spkal? 
kuro ninu r?. ko tp si p pe ki o §e 


jl^l^Ujj^^j^Jj^a-'.U 


03 oj_/>-^ U'^ii^ixiii 

Suratu A'rafi 7 Part 8 212 A + -£\ V ^i\y?i\ i jy * igberaga ninu r? nitorina jade, 
dajudaju ir$ mb? ninu $ni y?p?r?. 

14. (E?u) wipe: LQra fun mi di 
qjq ti ao gbe WQn dide (awQn enia). 

15. (Oluwa) wipe: Dajudaju ir? 
mb? ninu ?niti a o lQlara. 

16. (E?u) wipe: Nitoripe O ti pe 
mi ni ?ni ami, emi yio ba de WQn ni 
oju Qna R? ti o tQ tara. 

17. L^hinna dajudaju emi yio 
ma wa ba w<?n lati iwaju w<?n ati 
lati ?hin WQn ati lati qwq Qtun WQn 
ati lati qwq osi WQn, O ko si ni ri 
QPQlQpQ WQn ti nwQn yio j? olu?e 
9P?. 

18. On (Oluwa) SQpe: jade kuro 
nib? ni alabuku ati $niti a o ma le 
?iwaju. Dajudaju ?niti o ba t^le q 
ninu WQn, dajudaju Emi yio fi nyin 
kun ina Jahannama patapata. 

19. Atipe Ir? Adama, ir? ati 
iyawo r$, $ ma gbe inu Qgba id?ra 
na ki ? si ma j? nibikibi ti o ba wu 
nyin, ki ? ma si sunmQ igi yi ki $ 
ma ba wa ninu awQn alabosi. 

20. E?u si ko royiroyi ba awQn 
mejeji ki o le fihan awQn mejeji 
ohun ti a bo fun WQn ni ihoho ara 
WQn. (E?u) sq (fun WQn) pe: Oluwa 
?nyin mejeji ko wul? kQ fun nyin 
nipa igi yi biko?e pe ki ?nyin mejeji •*'«-> 


if - v , < ^ 
Suratu A'rafi 7 Part 8 213 A *)JL| V <JI^I i jy * ma ba di malaika abi ki ? ma ba j? 
?niti yio §e gbere (nib?). 

21. O si bura fun awQn mejeji pe 
dajudaju emi j? afunni-nimQran 
rere fun ?nyin mejeji. 

22. O si mu awpn mejeji §ina 
p?lu itanj?. Nigbati awpn mejeji tp 
igi na wo, ihoho awpn mejeji si han 
si wpn, nwpn si b?r? si fi ninu ewe 
pgba id?ra na bo ara wQn. Oluwa 
awpn mejeji si pe wpn pe: nj? Emi 
ko ti kilp fun nyin nipa igi yi ni, 
Emi si ti wi fun nyin pe dajudaju 
e§u j? Qta ti o han gbangba fun 
nyin. 

23. AwQn mejeji wipe: Oluwa 
wa, a ti bo ara wa si, ti O ko ba fi 
orijin wa ki O si §e anu wa 
dajudaju a o j? ?ni-ofo,. 

24. On (Oluwa) sppe: £ SQkal?, 
ki apakan nyin ma j? Qta fun 
apakan, Atipe aye ibugbe yio ma 
b? fun nyin ni ori il? ati igbadun 1q 
di igba di?. 

25. On (Oluwa) SQpe: ori r? ni ? 
o ma wa laye, ib? ni ? o ku, inu r? 
ni ao si ti yq> nyin jade. 

26. Enyin pmQ Adama, dajudaju 
Awa ti sp a§p kal? fun nyin ti ? o 
ma fi bo ihoho nyin ati Q§p, atipe 
a§p ib?ru Qlphun ni o daraju. Eyi 
mb? ninu awpn ami ti QlQhun ki 
nwQn ba le ma ranti. s^is^ai^^ LSI O Ji »j>t2j \ lib Ills jj^L^J Ja | jru*jJ^L G3 it^Js>S\ ijtiyf^ 
mj ojlP -^^H*J <mo^L o^Ml> Suratu A'rafi 7 Part 8 214 A *)JL| V Jljpty *jj~. 27. Enyin 9^9 Adama, ? ma §e 
j?ki esu §i nyin l<?na g?g?bi o ti §e 
yq> awQn obi nyin mejeji jade kuro 
ninu Qgba id?ra, ti o bQ a§Q kuro 
lara awQn mejeji ki o le fi ihoho 
awQn mejeji han w<?n. Dajudaju on 
ati awQn qitlq ogun r? nri nyin ni 
aye ti ? ko ri w<?n. Awa ti §e awQn 
egu ni <?r$ fun awQn ?niti ko 
gbagbQ. 

28. Bi nwQn ba si §e ibaj? kan, 
nwQn a SQpe: A ba awQn baba wa 
lori r$ atipe QlQhun ni O pa a ni 
a§? fun wa. SQpe: dajudaju QlQhun 
ki ipa ibaje lag?; ? ha le wa sq ohun 
ti ? ko mQ nipa r$ mQ QlQhun bi? 

29. SQpe: Oluwa mi pa§? ige 
dede ati ki $ ma da awQn oju nyin 
kQ (QlQhun) ni gbogbo masalasi ki 
? si ma kepe E niti mimQ isin fun U 
g?g?bi O ti da nyin ni ipil$ ni a o 
da nyin padasi. 

30. Apakan ni O fi mQna, atipe 
apakan, anu ni ?tQ wQn. Dajudaju 
awQn ti mu awQn egu ni Qr$-imul$ 
l$hin QlQhun , nwQn si nrope awQn 
ni nwQn tQna. 

31. £nyin QmQ Adama, ? ma §e 
q$q nyin nigba yiowu ti ? ba nlQ si 
aye ibu JQsin nyin. 5 ma j? ki ? si 
ma mu, ki ? ma§e lo ilo apa; 
dajudaju On QlQhun ko nif? awQn 
onilokulo. 
*- *^ >q ^ > ^> ' 


Suratu A'rafi 7 Part 8 215 A *}JL| JI^Sl • 'J^- 32. Wipe: Tani ?niti o ?e lewQ 
9§9 ti QlQhun, eyiti O mu jade fun 
awQn ?rusin R<?, ati awQn ohun ti 
o daradara ni ipese? Wipe: AwQn 
(nkan wQnyi) wa fun awQn ?niti o 
gbagbQ ni ododo ni'gbesi aiye yi, 
§ugb(?n ti wc?n nikan §o§o ni ni qjq 
ajinde. Bayi ni Awa n?e alaye 
awQn ami na fun awc?n enia ti o ni 
mimQ. 

33. Wipe: Iba ohun ti Oluwa mi 
?e lewQ ni iwa ti ko mQ, eyiti o ban 
ninu WQn ati awQn eyiti o pamQ, ati 
??? ati iwa ida Qt? sil?, atipe ki 9 
tun ma ba QlQhun wa orogun eyiti 
on ko sq idi pataki kan kal? fun, 
atipe ki ? ma sq ohun ti 9 ko ni 
mimQ nipa r? mQ QlQhun. 

34. Akoko mb? fun olukuluku 
iJQ kQkan; nigbati akoko WQn ba 
de, nwQn ko ni lQra ni wakati kan, 
nwQn ko si ni §iwaju r?. 

35. gnyin QmQ Adama, nigbati 
awQn oji?? ba wa ba nyin ninu 
nyin, ti nwQn nke awQn ayah Mi 
fun nyin, ^nik^ni ti o ba paiya ti o 
?e daradara ki yio si ib?ru fun WQn, 
b?ni nwQn ko si ni banuj?. 

36. Ati awQn ?niti nwQn pe 
awQn ami Wa nirQ ti nwQn si fi 
igberaga ??ri kuro ninu r?, awQn 
wQnyi ni ero ina, nwQn yio §e gbere 
ninu r?. 
, ^ £ ^ s^y .<., ^^v y^ <■ *y^ss 0j%il^5 p^\d^J\ Suratu A'rafi 7 Part 8 216 A *^l V oI^p'VI ijf 37. Kosi ?nikan ti o j? alabosi ti 
o ju ?niti o nda adapa irp mp 
Qlphun lp tabi ti o pe awpn ami R? 
nirp. Awpn wpnyi ipin wpn ninu 
akpsil? yio to wpn lpwp titi awpn 
iran§? Wa yio wa ba wpn ti nwpn 
si pa wpn, nwpn o wipe: nibo ni 
awpn ohun ti ?nyin nkepe l?hin 
Qlphun wa, nwpn o wipe: nwpn ti 
ja wa sil?, nwpn o si j?ri lori ara 
wgn pe dajudaju awgn jq 
alaigbagbp. 

38. On (Qlphun) wipe: 5 wp inu 
ijp kan ti o ti rekpja §iwaju nyin, 
ninu alijpnu ati enia ti o ti wp ina. 
Igbayiowu ti awpn ijp kan ba wp 
(p), nwpn o ma §epe le pmp iya 
wpn lori, titi ti nwpn o fi le ara 
wpn ba ninu r? ni apapp, awpn ara 
ikfhin yio ma wi fun awpn ti 
i§iwaju pe: Oluwa wa, awpn wpnyi 
ni nwpn §i wa lpna, nitorina fun 
wpn ni ilppo meji iya ti ina. Qlphun 
yio wipe: Ilppo meji (iya) mb? fun 
olukuluku §ugbpn ? ko mp ni. 

39. Awpn ?ni akpkp wpn yio ma 
wi fun awpn ?ni ik?hin wpn (pe): 
Kosi ajulp kan fun nyin lori wa, 
nitorina ? tp iya wo nitori ohun ti ? 
n§e ni§?. 

40. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
pe ami Wa nirp ti nwpn si fi 
igberaga §?ri kuro nib?, a ko ni §i 
il?kun pna sanma fun wpn, nwpn 

o^^^Jj JLu^3 J\5jQ »St 

Suratu A'rafi 7 Part 8 217 A *^l V iJI^pSI Ijj~> ko si ni wq Qgba id?ra ayafi bi 
rakunmi ba le gba iho ab$r$ kpja. 
Bayi ni Awa nsan esan fun awpn 

41. It? mb$ fun wpn ninu (ina) 
Jahannama, ebibo (ina) si mbe ni 
oke ori w<?n g$g$ bayi ni Awa nsan 
esan fun awpn alabosi. 

42. Atipe aw<?n onigbagbp 
ododo ti nwpn si n§e i§? rere, A ko 
di nkankan ru ?mi kan ju bi o ti ni 
agbara mp, awpn w<?nyi ni ero 
alijanna ninu r? ni nw<?n o ma gbe 
gbere. 

43. A o si ma yp inunibini kuro 
ninu Qkan wpn, awQn odo yio ma 
§an ni isal? wpn, nwc?n o si wipe: Ti 
QlQhun ni gbogbo Qp$, £niti O fi 
wa mpna yi; awa ko ba ti j? $niti o 
mQna bi ko ba si pe QlQhun ti fi 
Qna mQ wa. Dajudaju awpn iran§? 
Oluwa wa ti wa p?lu ododo. A o 
ma pe wpn pe eyi ni alijanna na ti a 
fi jogun fun nyin nitori ohun ti $ §e 
ni§<?. 

44. Awpn ijp alijanna yio pe 
awpn ijp ina pe: Dajudaju awa ba 
ohun ti Oluwa wa ba wa §e adehun 
r£ ni otitp; nje enyin ba ohun ti 
Oluwa nyin ba nyin §e adehun r£ ni 
otitp? nwQn o si wipe: B^ni. Apepe 
kan yio si pe ipe ni arin wpn pe ibi 
Qlphun ko ma b? lori awpn 
alabosi. soy. 

Suratu A'rafi 7 Part 8 218 A *)JL| V uil^l Sjj~- 45. AwQn ?niti nwQn §? awQn 
(enia) lori kuro ni oju Qna ti 
QlQhun ti nwQn f? sq Qna na di 
wiwQ, awQn ni alaigbagbQ ninu qjq 
ik?hin. 

46. Gaga yio si wa larin awQn 
mejeji atipe awQn pkunrin kan 
nwQn o ma wa lori oke ti o ga 
(Arafi), nwQn o si ma mQ 
olukuluku awQn (iJQ mejeji ) nipa 
ami wQn. NwQn o si pe awQn iJQ 
alijanna pe: Alafia ki o ma b? fun 
nyin; nwQn ko ni ti wq ib? (§ugbQn) 
nwQn $e agb?k?le r?. 

47. Nigbati a ba si da oju WQn 
kQ Qgangan awQn ero ina, nwQn a 
wipe: Oluwa wa, ma fi wa p?lu 
awQn iJQ alabosi. 

48. AwQn ero aye giga yio pe 
awQn enia kan ti nwQn mQ nipa 
ami WQn, nwQn o wipe: AkoJQ nyin 
ko ?e nyin ni anfani ati igberaga ti 
?nyin n?e. 

49. AwQn eleyi ha ni ?niti ?nyin 
nbura si pe QlQhun ko ni j? ki anu 
kan kan WQn? 5 wq inu Alijanna; 
ki yio si ib?ru fun yin b?ni ?nyin ki 
yio banuj?. 

50. AwQn ero ina yio ma pe ero 
Alijanna pe: E fun wa ni omi (di?) 
tabi ninu ohun ti QlQhun pa lese 
fun nyin. NwQn o wipe: Dajudaju >■'•/' ,~>^^r ftp djj»p}j>yi 
HOJL 

Suratu A'rafi 7 Part 8 219 A *>U V sJ\ jAl\ Ijj^ Qlphun ti ?e mejeji ni ewp fun 
awpn alaigbagbQ. 

51. Awpn eniti o mu ?sin wpn ni 
ere ati ?f?, igbesi aiye si tan wpn j?. 
Nitorina Awa yio gbagbe wpn loni 
g?g?bi nwpn ti gbagbe ipade wpn ti 
oni yi ati kikp ti nwpn kp awpn 
ami Wa. 

52. Dajudaju Awa ti mu tira kan 
wa ba wpn ti Awa ?e alaye r<? p?lu 
imp, impna ati anu fun awpn ijp ti 
o gbagbp ni ododo. 

53. Nwpn ha nreti nkankan 
biko§e iyprisi r?? Ni pjp ti iyprisi r? 
yio ba de, awpn ti nwpn gbagbe r? 
ni i?aju yio wipe: Dajudaju awpn 
oji$e Oluwa wa ti mu otitp wa ba 
wa. Nj? awpn olu§ip? ha mb? fun 
wa bi? Ki nwpn si §ip? funwa tabi 
ki a da wa pada ki awa le ?e is? ti o 
yatp si eyiti awa ti ?e? Dajudaju 
nwpn ti ?ofo ?mi wpn adapa irp 
wpn ti salp fun wpn. 

54. Dajudaju Oluwa nyin ni 
Qlphun, gniti O da sanma ati il? ni 
pjp m?fa, l^hinna O §e p?t?p?r? lori 
Ala'ra?i na (ni pna ti o tp si I), O 
nfi oru bo psan o si nt?le e laiduro. 
Ati orun ati o§upa ati awpn irawp 
ni O t<?ba p?lu a§? R?. Kiyesi i, ti 
R? ni dida ati a??. Ibukun ni fun 
Qlphun, Oluwa gbogbo ?da. 


\y(k=>l> j \ .xli jL$^.]jS ;UiJ \ 
^£XJ>J&Z}C> AL.,1 ^ <-^>i i>^'^ -^"J 

<j£? ejp"<£ <£>^ f^ £-* ^ 

it ^ Suratu A'rafi 7 Part 8 220 A *)JL| V ol^Vl Ijj^ 55. £ kepe Oluwa nyin tir?l?- 
tir?l? ati ni ik<?kQ, dajudaju On 
(Qlphun) ko f?ran awpn olukpja 
?nu-ala. 

56. £ ma§e §e ibaj? lori il? l?hin 
titun§e r?, ki ? si pe E tib?ru-tib?ru 
ati ireti. Dajudaju anu Qlphun 
sunmp awpn olu§e-rere. 

57. On ni £niti nran at?gun 
iroidunnu §iwaju anu R?, titi di 
igbati yio fi gbe ?§u ojo ti o wuwo, 
ti Awa ti lp si oku il?, nigbana 
Awa fi sp omi kal? Awa si fi mu 
oniruru eso jade. Bayi ni Awa nmu 
oku jade ki ? le ma ranti. 

58. Ilu daradara, awpn irugbin 
r? a ma jade p?lu a§? Oluwa r?, 
sugbpn eyiti ko dara (eso r?) kijade 
biko§e di?. Bayi ni Awa n§e alaye 
awpn ami na fun awpn enia ti 
ndup?. 

59. Dajudaju Awa ran Nuha si 
awpn enia r?, o si wipe: £nyin enia 
mi, ? sin Qlphun, ko si plphun 
miran fun nyin l?hin R?. Emi 
nb?ru iya pjp kan ti o tobi fun 
nyin. 

60. Awpn agbagba ninu awpn 
enia r? wipe: Dajudaju awa ri p pe 
o wa ninu i§ina ti o han gbangba. 

61. O wipe: £nyin enia mi, ko si 
i§ina p?lu mi, §ugbpn oji§? Qlphun 
ni emi, Oluwa gbogbo ?da. 
\^j%~£ 
Suratu A'rafi 7 Part 8 221 A *)JL| V cilj^ll *JJ~* 62. Emi mu i§? Oluwa mi dopin 
fun nyin mo si fun nyin ni imQran 
(rere), emi si mp lati qcIq Qlphun 
ohun ti ?nyin ko mp. 

63. pnyin ha n§e emg pe iranti 
kan wa ba nyin lati pdp Oluwa 
nyin lati qwq pkunrin kan ninu 
nyin, ki o le ma kilp fun nyin ati ki 
e le ma paiya (ofin Qlphun) ati ki ? 
le j? ?niti a o §iju anu wo. 

64. Nitorina nwpn pe e nirQ, A 
si ko o yc? ati awpn ti o wa p?lu r? 
ninu pkp na, A si t?ri awpn ?niti o 
pe pre? Wa nirQ. Dajudaju nw<?n j? 
awpn enia kan ti o fgju (si ododo). 

65. Atipe (a ran§?) si awpn ara 
Hadi arakunrin w<?n ti nj? Hudu. O 
wipe: Enyin enia mi, ? sin Qlphun, 
ko si Ql(?hun miran fun nyin l?hin 
R<?. 5 ki yio ha paiya (Qlphun). 

66. Awpn agbagba ti nwpn j? 
alaigbagbp ninu awpn enia r? wipe: 
Dajudaju awa ri q ni omugp atipe 
dajudaju awa ro pe o je Qkan ninu 
awpn opurQ. 

67. O wipe: pnyin enia mi emi ki 
i§e omugp §ugb<?n emi j? oji§? kan 
lati q>dq> Oluwa gbogbo ?da. 

68. Emi nji§? Oluwa mi de opin 
fun nyin emi si j? olododo 
olu§inileti fun nyin. vucSX 
Suratu A'rafi 7 Part 8 222 A *jJL| V Jl^pVl tjj~* 69. Tabi o j? iyanu fun nyin ni 
pe iranti kan lati qcIq Oluwa yin de 
wa ba nyin lati (ori ahan) Qkunrin 
kan ninu nyin ki o le ma §e ikilQ 
fun nyin atipe ki ? ranti nigbati On 
QlQhun §e nyin ni olurQpo l?hin 
awQn enia Nuha O fun nyin ni 
agbara ti o pQ (ju wQn 1q) nitorina 
£ §e iranti awQn qt$ QlQhun ki e le 
jere. 

70. NwQn wipe: Iwq ha wa ba 
wa nitori ki awa le ma sin QlQhun 
kan§o§o ki awa le pati ohun ti 
awQn baba nla wa nsin ni? Nj? mu 
ohun ti o fi nd?ruba wa wa bi o ba 
je Qkan ninu awQn olododo. 

71. On (Oji$?) wipe: Dajudaju 
iya ati ibinu ti wa ba nyin lati QdQ 
Oluwa nyin. pnyin ha le ma ba mi 
§e ariyanjiyan nipa awQn orukQ 
(lasan) ti ?nyin ati awQn baba nyin 
ro arosQ r<? ti QlQhun ko sq a§? kan 
kale fun? Nitorina ? ma reti emi na 
yio p?lu ninu awQn olureti. 

72. P?lu anu lati QdQ Wa Awa 
ko o yQ ati awQn ?niti o p?lu r?, 
Awa ge gbongbo awQn ?niti o pe 
awQn QrQ Wa nirQ nwQn ko si j? 
onigbagbQ ododo. 

73. Atipe (Awa ran) si awQn ara 
Samuda arakunrin WQn ti nje 
Salihu. O wipe: pnyin enia mi, ? 
ma sin QlQhun $nyin ko ni QlQhun 
kan l?hin R£. Dajudaju alaye ti wa ~Z"\" T \\~*s- *v^>^ '• >>'$"* Suratu A'rafi 7 Part 8 223 A *)JL| V ol^Vl ljj~> ba nyin lati gdg Oluwa nyin. 
Rakunmi Qlghun niyi ti o j$ 
ariwoye fun nyin nitorina e fi sil? 
ki oma j$ lori il$ Qlghun, $ ma §e 
ipalara kan fun u ki iya el^ta-elero 
ma ba j? nyin. 

74. Atipe ki $nyin $e iranti 
nigbati O §e nyin ni olurgpo l^hin 
awgn ara Adi, O si fi idi nyin 
rinl<?, enyin nkg awgn ile nlanla si 
p^t^l? $ si ngb$ awgn apata fi §e 
ile. Nitorina ? §e iranti awgn ore 
Qlghun, $ ma si §e hu iwa buru lori 
il$ ni §i§e ibaj?. 

75. Awgn a§aju ti nwgn ni 
igberaga ninu awgn enia r$ wi fun 
awgn ti ko ni agbara fun awgn 
$niti o gbagbg ninu wgn (pe): Nj? 
?nyin mg pe Salihu j$ oji§? kan lati 
gdg Oluwa r£? Nwgn wipe: 
Dajudaju awa j? onigbagbg ninu 
ohun ti a fi ran a ni§$. 

76. Awgn ?niti o j? onigberaga 
wipe: Dajudaju awa je alaigbagbg 
ninu ohun ti ?nyin gbagbg. 

77. Nwgn si gun rakunmi na pa 
nwgn si tapa si a§? Oluwa wgn, 
nwgn si wipe: Iwg Salihu, mu ohun 
ti o fi nd^ruba wa wa ti o ba j? 
gkan ninu awgn oji§?. 

78. Is?l$ si mu wgn; eyini (mimi 
titi il$), nwgn si di oku ti ko le gbe 
gwg gbe ?s? sinu ile wgn. 3J jJ^ \ c-j\ j& 9 & J^-Ls *^-i K&yLj£*i j 
Jllj^A*3 
Suratu A'rafi 7 Part 8 224 A *y±\ i\yH\ >jj~* 79. Nigbana o §?ri kuro lpdp 
wpn, o si wipe: pnyin enia mi, 
dajudaju emi ji$$ Oluwa mi de opin 
fun nyin mo si gba nyin ni impran 
rere, ?ugbpn ^nyin ko f^ran awpn 
olufunni ni impran rere. 

80. Atipe (Awa ran) Lutu, 
nigbati o wi fun awpn enia r£: 
pnyin nhuwa ibaj? ti ?nikan ko §e 
§iwaju nyin ninu awpn ?da. 

81. Dajudaju ?nyin nip ba awpn 
pkunrin §e pp ? si fi awpn obirin 
sil? §ugbpn $nyin j$ awpn enia kan 
ti o kpja $nu ala. 

82. Awpn enia r<? ko fesi miran 
ju pe nwpn wipe: £ le wpn jade 
kuro ninu ilu nyin, dajudaju nwpn 
j? awpn enia kan ti nwpn f$ §e 
imptoto. 

83. Nitorina Awa ko o yp ati 
awpn enia r? ayafi aya r?, o j? 
pkan ninu awpn ti nwpn gb?hin. 

84. Awa si rp ojo kan le wpn 
lori. Wo bi ik^hin awpn ?1??? ti j?. 

85. Atipe (Awa ran) si awpn ara 
Madiyana arakunrin wpn (ti nj?) 
§uaibu, o wipe: pnyin enia mi. £ 
ma sin Qlphun, $nyin ko ni plphun 
miran kan l^hin R<?. Dajudaju 
awiye kan ti wa ba nyin lati pdp 
Oluwa nyin, nitorina $ ma wpn 
iwpn kun ti igba ati ti iwpn, e ma 
§e din awpn nkan awpn enia ku, $ 


- < '. ♦ f ^ -t ^siii 1 o y v3 W ^»_yi3 J Is 3 1 U?y j S«Sui!i P3 efcl/^C^ OS,0_/\X ^J^>* p^=S*J U 4&\ \>A r^i Suratu A'rafi 7 Part 8 225 A *)JL| V <J\jA\ ijj* ma si ma $e ibaje lori il$ l^hin 
itun$e r?. Eyi ni o dara fun nyin bi 
$nyin ba j$ onigbagbQ ododo. 

86. 5 ma§e ma luge? si gbogbo 
Qtia ki ? ma d^ruba (awQn enia) ki 
$ si ma §? lori kuro loju Qna ti 
QlQhun ^niti o gba A gb<?, ki ? wa 
f? $e e (oju Qna na) ni wiwQ. Ki $ si 
$e iranti nigbati ?nyin j? die, 
nigbana On si sq nyin di pupQ, ? 
wo bi ik^hin awpn obil^j? ti j?. 

87. Bi o ba j? iJQ kan ninu nyin 
ni o gbagbc? ninu ohun ti a fi ran 
mi, ti awepn iJQ kan ko si gbagbc?, 
nigbana ? $e ifarada titi ti QlQhun 
yio fi $e idaJQ larin wa; On ni o 
dara ju ninu awQn oludaJQ. 

88. AwQn agbagba ti nwQn ni 
igberaga ninu awQn enia r? wipe: 
Dajudaju awa yio le q jade, Ir? 
$uaibu, ati awQn ?niti WQn gbagbQ 
p?lu r? kuro ninu ilu wa, abi ki 
enyin pada sinu ?sin wa. ($uaibu) 
wipe: Nigbati o si j? pe awa korira 
(re). 

89. Bi awa ba pada sinu esin 
nyin dajudaju awa ti da adapa irQ 
mQ QlQhun ni l?hin igbati QlQhun 
ti ko wa yQ kuro ninu r$. Atipe ko 
tQ fun wa pe ki awa pada sinu r? 
ayafi ti QlQhun ba fi? Oluwa wa. 
Oluwa wa bori gbogbo nkan ni 
mimQ. QlQhun na ni awa fi ara ti. 
Oluwa wa, §e idaJQ larin wa ati oj^ey^ye, 

U&x*' E3 <y jl~JLU \ *!&£- ^^j &1X-T ftp ^^A^i^'j^y^jU-^. <u>i rtX^i 

Suratu A'rafi 7 Part 9 226 S *^JL| V oly^l ijj~. larin awQn enia wa p?lu ododo, Ir? 
si ni O tayQ ju ninu awQn oludaJQ. 

90. AwQn agbagba ti o ?e 
aigbagbQ ninu awQn enia r? si 
wipe: Dajudaju ti ?nyin ba t?le 
§uaibu, dajudaju nigbana ? o j? ?ni 
ofo. 

91. Nitorina is?l? (mimi titi il?) 
si mu wQn, nwQn si da ?niti o ku si 
ikunl? ninu ile WQn. 

92. AwQn ?niti o pe §uaibu ni 
opurQ o dabi ?niti nwQn ko gbe ib? 
ri. A WQn ?niti o pe §uaibu ni opurQ 
nwQn ti j? olu§e ofo. 

93. Nitorina (§uaibu) si $?ri 
kuro ni q6q WQn, o si SQpe: pnyin 
enia mi, dajudaju mo ti ji$? Oluwa 
mi de ogongo fun nyin mo si ti 
funnyin ni imQran rere; Kini yio 
tun mu mi banuj? lori awQn 
alaigbagbQ enia. 

94. Atipe awa ko ni ran Annabi 
kan sinu ilu kan laij? pe ki Awa mu 
awQn ara ilu na p?lu ipQnju ati 
ailera ki nwQn le ba t?riba. 

95. L^hinna Awa fi rere rQpo 
buburu titi ara fi d? WQn ti nwQn fi 
wipe: Inira ati irQrun ti fi qwq kan 
awQn baba wa ri. Nitorina A si mu 
WQn ni ojiji nigbati nwQn ko ro. 

96. Atipe ti o ba $e pe awQn ara 
ilu na ba gbagbQ lododo ni ti nwQn 


Suratu A'rafi 7 Part 9 227 <\ *)A-I V ±j\jfti\ ijj*. si paiya ofin (QlQhun) Awa iba 
?ina ibukun fun WQn lati sanma ati 
il?; $ugbQn nwQn pe (QrQ QlQhun) 
nirQ, nitorina A si mu WQn nitori 
i$£ ti nwQn §e. 

97. Nje awQn ara ilu na ha le fi 
aiyabal? pe ki iya Wa wa ba WQn 
loru bi nigbati nwQn ba sun? 

98. Abi awQn ara ilu na ha le fi 
aiyabal? pe ki iya Wa wa ba WQn 
ni iyal^ta nigbati nwQn ba n§e ere 
bi? 

99. Nj? nwQn le fi aiyabal? si ete 
QlQhun bi? Nitorina ?nikan ko ni fi 
aiyabal? si ete ti QlQhun ayafi 
awQn iJQ olofo. 

100. Nj? ko ha han si awQn ?niti 
nwQn jogun il? l^hin awQn ti o ti ni 
i pe to ba §e pe Awa f? ni A ba mu 
iya ba WQn nitori ??? WQn A ba si 
di awQn Qkan WQn pa tob? ti nwQn 
ki ba ti gbQrQ. 

101. AwQn ilu ni Awa nfun q 
niro ninu awQn irohin r<? atipe 
awQn oji§? ti wa ba WQn p?lu alaye, 
nitorina nwQn ko j? ?niti o le 
gbagbQ Ohun ti WQn ti pe nirQ 
?iwaju. Bayi ni QlQhun ma ndi 
Qkan awQn alaigbagbQ pa. 

102. Awa ko ri imu-adehun?? 
Iqwq qpqIqpq WQn; ?ugbQn Awa ri 
QPQlQPQ WQn ni obil^j?. 

•»lx^b / » 4 i] bj\&J&\S*\<yAjy ^gu^" < » i l'y i M j^alrt-fcj JL&yJo | »$ w a , ^ l ilij^J o » L^-LaI 

Suratu A'rafi 7 Part 9 228 <\ *)JL| V Jl^l Sj^- 103. L^hinna A gbe Musa dide 
l^hin wqii p?lu awQti ami Wa tQ 
Firiaona 1q p?lu awQti ijoye r? 
nitroina nwQti si §e aigba wqii gbc?. 
Nitorina wo bawo ni atubQtan 
awQn obil^j? ti ri. 

104. Musa si SQpe: Ir? firiaona 
dajudaju emi ni oji§? kan lati Qdc? 
Oluwa gbogbo ?da. 

105. Etc? ni fun mi pe ki emi 
ma§e sq ohunkohun si QlQhun 
ayafi ki o j? ododo. Dajudaju emi 
de wa ba nyin p?lu alaye lati Qdc? 
Oluwa nyin, nitorina j?ki awQn 
QmQ Israila ba mi 1q. 

106. On (Firiaona) SQpe: Bi iwQ 
ba mu ami kan wa, mu u (jade) wa, 
bi o ba je Qkan ninu awQn 
olododo. 

107. Nidi eyi o si ju Qpa r? sil? 
nigbana o si di ejo ti o ban 
gbangba. 

108. O si fa qwq r? yq> nigbana o 
si di funfun fun awQn ti o nwo o. 

109. AwQn ijoye ninu awQn iJQ 
Firiaona si SQpe: Dajudaju eleyi j? 
opidan ti o ni mime?. 

110. On nf? pe ki on le nyin jade 
kuro ninu ilu nyin. Kini ohun ti e o 
mu wa ni imQran. J3 ui-X-iiH E3 os-litf 

Sjj^OUjic^^&ftUafr^^ii 


Suratu A'rafi 7 Part 9 229 <\ *>JL| V cily^l oj^- 111. Nwqii si SQpe: f da a duro 
na ati arakunrin r$, ki o si ran$$ si 
awQti ilu pe ki nwc?n peJQ. 

112. Ki nwQn si mu wa fun q 
gbogbo awQn opidan ti o ni mime?. 

113. AwQn opidan na si de wa 
ba Firiaona, nwQn SQpe: Kini yio j$ 
?san wa bi awa ba bori. 

114. O SQpe: B$ni, atipe ?nyin 
dajudaju $ o ma b$ ninu awQn $ni- 
isunmQ (mi). 

115. (AwQn opidan) wipe: Ir$ 
Musa, ni o kc? ju (Qpa r$) sil<? ni abi 
awa ni a o j? ?niti yio kQ ju sil?. 

116. (Musa) SQpe: ^ ju (ti nyin) 
sil$. nigbati nwQn ju u sil$, nwQn fi 
ru awQn enia loju nwQn si d^ruba 
wQn, nwQn si gbe idan nla de. 

117. Awa si range si Musa pe: ju 
<?pa r? (sil?). Nigbana on wa nko 
ohun ti nwQn pa ni idan mi. 

118. Nitorina ododo si fi idi 
mule, ohun ti nwQn $e nig$ si baj$. 

119. Nitorina a bori WQn nib?, 
nwQn p^hinda ni $ni y?p?r?. 

120. A si mu awQn opidan wo 
lul$, ni ?niti nw<?n t?riba. 121. NwQn wipe: Awa 
igbagbc? si Oluwa gbogbo ?da. ni <>TjiJ 1 ^ J--.3I j iuSj ljj\ V) li >" 'of T> E9 Ov^lj^L^==>o; 


ojsi o^ li^j c^-* o ' ^ 1 &* , >^ !y ^ 


".^TS f ' f > ; 

^ j^\^\^D UJaaJjj^i-l «ij5 

[up l£&\^j&(S£\k Suratu A'rafi 7 Part 9 230 <\ *j±\ V Jl^l hj~. 122. Oluwa Musa ati Haruna. 

123. Firiaona wipe: E?e ti ? fi 
gba A gbQ ?iwaju ki emi to yQda 
fun nyin? Dajudaju eyi j? ete kan ti 
?da pa ninu ilu, nitori ki ?nyin le le 
awQn enia ib? jade, ni torina laip? ? 
o mQ. 

124. Dajudaju emi o ge qwq 
nyin ati ?s? nyin ni ipasi-payQ, 
l?hinna emi o kan gbogbo nyin mQ 
igi. 

125. NwQn wipe: Awa yio ??ri 1q 
si QdQ Oluwa wa. 

126. O ko wul? fi? j? wa niya 
lasan, biko?e nitoripe awa gba 
awQn ami Oluwa wa gbQ, nigbati o 
de wa ba wa. Oluwa wa, jqwq da 
suru le wa lori, ki o si pa wa ni 
oluju-ara-sil? (fun QlQhun). 

127. AwQn agbagba ninu awQn 
enia Firiaona wipe: Iwq yio ha fi 
Musa sil? ati awQn enia r? ki nwQn 
ma ?e ibaj? lori il? ni, ki nwQn si fi q 
sil? ati awQn ori?a r$? (Firiaona si) 
wipe: A o pa awQn QmQ Qkunrin 
WQn a o da awQn QmQbirin wQn si, 
dajudaju awa ni a ga bori WQn. 

128. Musa wi fun awQn enia r? 
pe: 5 wa atil^hin QlQhun, ki ? si 
rQJu, dajudaju il? ti QlQhun ni, yio 
j? ogun r? fun ?niti O ba f? ninu 
awQn ?ru R?. AtubQtan (rere) mb? 
fun awQn olupaya (QlQhun). lojjj-kj^y^c^j 


IgAjbl ^)JrJ^l &-& \ J « Suratu A'rafi 7 Part 9 231 <\ *)JL| V JI^pVi hy* 129. Nwqii wipe: NwQn ti ni 
walara ?iwaju ki o to wa ba wa ati 
l?hin ti o o de wa ba wa. (Musa) 
wipe: O le j? pe Oluwa nyin f? pa 
awQn Qta nyin run, yio si fi nyin 
rQpo si ori il£, nigbana yio mc? bi 
?nyin na yio ti ?e. 

130. Atipe dajudaju Awa fi Qda 
dida j? awQn enia Firiaona niya ati 
didinku ninu awQn eso ki nwQn le 
ronu pa'wada. 

131. Nigbati rere ba wa ba WQn, 
nwQn o wipe: Eyi lo tp si wa. 
$ugbQn ti buburu kan ba wa ba 
WQn, nwQn o wipe: Musa ati awQn 
enia r? ni o ko eyi wa, ? gb(? o, 
dajudaju buburu WQn QdQ QlQhun 
lo ti wa, §ugb(?n qpqIqpq WQn ko 
mQ. 

132. NwQn si wipe: Ohunkohun 
ti o ba mu wa fun wa ni ami lati fi 
pidan fun wa, awa ko ni gba q gbQ. 

133. Nitorina A ran ?kunmi si 
WQn, ati awQn esu, ati awQn 
kokoro ina ati awQn qpqIq ati <?j£, 
ni awQn ami ori$iri$i. $ugbQn 
nwQn §e igberaga nwQn si j? awQn 

134. Nigbati arun ajakal? SQkal? 
le WQn lori, nwQn wipe: Ir? Musa 
b? Oluwa r? fun wa nitori 
alukawani ti O §e fun q (pe): 
Dajudaju ti oba gbe arun ajakal? Joe J* j 1^-jU 1 j4-£ iyi li *J Wj Is E3 OjlU/* 


ij_/OsH— >»ls cAu^c-uU r jjij foliHaJ lj Q po t<^>*ie i iy U j>2 \ j^-f^ A j 111 j Suratu A'rafi 7 Part 9 232 ^ *^JL| V sJ\jA\ ijj* na kuro fun wa a o gba q gbQ, a o 
si je ki awQn qiiiq Israila ba q 1q. 

135. Nigbati A ?i arun ajakal? 
na 1q fun akoko di? kan ti a y<?nda 
fun WQn nigbana nwQn wa y? 
adehun. 

136. Nitorina A gb^san iya lara 
WQn, A si t? WQn ri sinu omi okun, 
nitoripe nwQn pe awQn ami Wa 
nirQ, atipe nwQn j? ?niti o gbagbera 
(kuro nib?). 

137. Awa si fi ibuyQ orun ati 
ibuwQ r? ti il? ti A fi ibukun sinu 
r? jogun fun awQn ?niti nwQn ka 
kun alailagbara. Qr<? Oluwa r? ti o 
dara ju si 5? le awQn QmQ Israila 
lori, nitoripe nwQn ?e ifarada. Awa 
si par? ohun ti Firiaona ati awQn 
enia r? n?e nig? ati ohun ti nwQn 
kQ nile. 

138. Awa si mu awQn QmQ 
Israila la okun ja. NwQn si wa kan 
awQn enia kan ti nwQn kunri ti 
awQn ori$a WQn ni bibQ. NwQn sq 
wipe: Ir? Musa §e QlQhun kan fun 
wa g?g? bi awQn na tini awQn 
QlQhun, on (Musa) si wipe: 
Dajudaju ?nyin j? alaimQ. 

139. Dajudaju awQn ohun ti 
nwQn gbe dani yio di ohun pipar?, 
ohun ti nwQn $e ni?? yio p'ofo. 

140. On (Musa) wipe: Emi ha le 
wa QlQhun miran fun nyin l^hin 

%*—*& ^LJ DU Uj~* 3 J |j>jW?U-> 

Suratu A'rafi 7 Part 9 233 ^ *)JL| V ol^l Sj^- Qlphun bi? Nigbati o j? pe On ni O 
§e pla fun nyin ju gbogbo awpn ?da 
to ku lp. 

141. Atipe (? ?e iranti) nigbati A 
gba nyin la lode? awpn enia 
Firiaona ti nwpn nfi iya ti o buru j$ 
nyin, ti nwpn pa awpn pmpkunrin 
nyin ti nwpn si nda awpn pmobirin 
nyin si. Ninu eyi bayi adanwo ti o 
tobi ni lati pdp Oluwa nyin (fun 
nyin). 

142. Awa $e adehun p?lu Musa 
fun pgbpn oru, Awa si fi m?wa 
kun u. Nigbana akoko-adehun 
Oluwa r? pe ogoji oru. Musa si wi 
fun pmp-iya r? Haruna pe: Ro ile 
mi larin awpn enia mi, ki osi ?e 
atun§e ki o si ma $e t?le pna awpn 
obilej?. 

143. Nigbati Musa wa fun 
akokoadehun Wa ti Oluwa r<? si ba 
a sprp, o wipe: Oluwa mi, fi han mi 
bi emi yio ti §e ri Q. On (Oluwa r?) 
wipe: Ir$ ko le ri Mi; $ugbpn wo 
oke ni; bi o ba fidimul? ?in?in si 
aye r? nigbana ir? yio ri Mi, nigbati 
Oluwa r? han si oke na, O sp p di 
fifp Musa si ?ubu lul? o daku. 
Nigbati o si taji, o wipe: Mimp R?! 
emi ronupiwada si Q, emi si ni 
akpkp awpn onigbagbp ododo. 

144. On (Oluwa r?) wipe: Ir$ 
Musa, Emi ?a p l??a tayp awpn 
enia p$lu i?? riran Mi ati awpn prp >> ^ \'*?C\'- ^ "- 9 " E 


&^&3&sMj£&\& 


Suratu A'rafi 7 Part 9 234 <\ *^JL| V *J\ybl\ Ijj^ Mi. Nitorina gba ohun ti Mo fun p 
mu ki o si wa ninu awpn oludup?. 

145. Awa si kp wpn sinu awpn 
wala na fun u gbogbo nkan ti o j? 
wasi ati alaye fun gbogbo nkan. 
Nitorina gba wpn mu p?lu agbara 
ki o si pa?? fun awpn enia r? ki 
nwpn gba wpn mu daradara. Emi 
yio fi ile awpn arufin han nyin. 

146. Emi yio ?? lori kuro nibi 
awpn ami Mi awpn ?niti o ?e 
igberaga lori il? laij? ?tp. Ti nwpn 
ba si ri ami ki ami kan nwpn ki yio 
gba a gbp; ti nwpn ba si ri gbogbo 
pna ti o tp nwpn ki yio gba a si 
pna; §ugbpn ti nwpn ba si ri pna 
i§ina, nwpn yio gba a si pna. Eyi ni 
j? b? nitoripe nwpn pe awpn ami 
Wa nirp, nwpn si j? alai bikita nipa 
r?. 

147. Ati awpn ?niti o pe prp Wa 
nirp ati ipade ?hin-pla, awpn i$? 
wpn ti baj? Kosi ohun ti a o fi san 
wpn l?san ju ohun ti nwpn ?e ni??. 

148. Awpn enia Musa l?hin r? 
mu ninu ohun-p§p wpn ?e ere pmp 
malu ni abara ti o ndun. Nwpn ko 
ha ri pe dajudaju ko le ba wpn 
sprp, ko si le fi wpn mpna kan. 
Nwpn gba a mu (ni sisin) nwpn si 
j? alabosi. 

149. Nigbati a sp p di y?p?r? 
niwaju wpn, ti nwpn si ri pe u^^^icfj 

oyii li jj*3 z^* JsJ ^L-^JaSj AJa&jA 


o ju^I X-^> rc^ *J 
G3 C^N^k^ fc=>j 


Suratu A'rafi 7 Part 9 235 * *yU V uiljpty Sj^ dajudaju awQti ti $ina, nw<?n wipe: 
Bi Oluwa wa ko ba ?anu wa ki O si 
foriji wa dajudaju awa yio wa ninu 
awQn ?ni ofo. 

150. Nigbati Musa si pada de si 
gdg awQn enia r? p?lu ibinu, niti 
ibanuj?, o wipe: Irole ti ? role de 
mi yi ma buru o! ?nyin ha kanju 
fun idaJQ Oluwa yin bi? O si ju 
awpn wala na sil? o si mu ori pmQ 
iya r$, o si nwQ q mQra. On 
(Haruna) wipe: Iwq QmQ iya mi, 
dajudaju awgn enia na fi oju tinrin 
mi, nwQn f?r? pa mi. Nitorina ma$e 
j? ki aw<?n Qta r?yin mi ma si ?e ka 
mi kun awQn alabosi enia. 

151. On (Musa) wipe: Oluwa mi, 
(jqwq) foriji mi ati QmQ-iya mi, ki o 
si fi wa sinu ik? R?, Ire ni K?nik?ni 
ti o ju awc?n ak?ni 1q. 

152. Dajudaju awc?n ti o nsin 
ogedengbe malu, ibinu lati QdQ 
Oluwa wQn yio ba wc?n ati iy?p?r? 
ni igbesi aiye yi. Atipe B? ni Awa 
yio san ?san fun awQn aladapa irQ. 

153. $ugb(?n awpn ti nwQn §e i§e 
buburu l?hinna ti nwpn tuba l?hin 
r? ti nwpn si gbagbc?, dajudaju 
Oluwa R? l?hin eyi j? Alaforiji, 
Alanu. 

154. Nigbati ibinu Musa si 1q 
sil?, o gbe awQn wala na: pna 


u-Ju Jbu-^ijL^aA^ 4a^^j \l£»y jt^-jLJj 


£# V\ Ji.1 J r ^£y&&Jl j Suratu A'rafi 7 Part 9 236 <\ *>JL.| V «JI^I Sj^- mimp ati anu mb? ninu akpsil? r? 
fun awpn ?niti nb?ru Oluwa wpn. 

155. Musa si yan adprin pkunrin 
ninu awpn enia r$ fun akoko 
(ipade) Wa. Nigbati is?l? ba wpn, o 
wipe: Oluwa mi, bi Ir? ba f? ni O 
ba ti pa wpn r? ni§aju ati emi na. 
Ir? yio ha pa wa r? nitori ohun ti 
awpn omugp ninu wa §e? Eyi ko j? 
nkankan biko§e adanwo R?. O fi 
n§i ?niti O ba f? lpna, O si fi ntp 
?niti O ba f? spna, Ir? ni Oludabo 
bo wa, nitorina foriji wa ki O si k? 
wa Ir? si ni O dara ju awpn 
alaforiji 1q. 

156. Ki o si kp akpsil? rere fun 
wa ni aiye yi ati ni prun, awa §?ri 
wa si pdp R?. (Qlphun) si sppe: Mo 
nmu iya Mi ba ?niti nba f? atipe 
ik? Mi ti kari gbogbo nkan. 
Nitorina Emi yio k<? <? sil? fun 
awpn ti nb?ru (Mi) ti nwpn si nyp 
saka ati awpn ti nwpn ni igbagbp 
ododo si awQn ami Wa. 

157. Awpn na ni ?niti nwpn t?le 
ti oji§? na, Annabi na, ?niti ko mp 
p kp ti ko m<? ka ?niti nwQn ba 
akQsil? nipa r? lpdp wpn ninu At- 
Taorata ati ninu Injila, yio ma foro 
wpn si iwa rere yio si ma kp 
buburu fun wpn, yio si ma §e awpn 
ohun ti o dara ni ?tp fun wpn, yio 
si ma §e awQn ohun ti ko dara ni 
ewp fun wpn, yio si ma gbe aw<?n 


Aj2 -UjlUJCA jllk 


j$4^ ^J>J-*^ Vp-*-^ -4-^f ^ ^ J Suratu A'rafi 7 Part 9 237 <\ *)JL| V ^j\y>i\ l jy * $ru ti o wuwo kuro fun wqti ati 
ajaga ti mb$ fun wQn. Nitorina 
awpn ti o ba gba a gbc? ti nwQn si 
bu qwq fun u ti nwQn si ran a Iqwq 
ti nwQn si t$le imQl£ ti a sQkal? 
p$lu r$, awQn eleyini nwQn o jere. 

158. Wipe: £nyin enia, dajudaju 
emi ni oji§? QlQhun si gbogbo nyin, 
Eniti ikapa sanma ati il$ j$ ti R$. 
Ko si QlQhun kan ayafi On A ma 
ye (?mi) A si ma pa (?mi). Nitorina 
ki $ gba QlQhun na gbc? ati Oji$$ 
R$, Annabi ti ko m(? kQ ti ko mp 
ka $niti o gba QlQhun gbQ ati QrQ 
R<?, $ t$le e ki $ le ba m(? Qna. 

159. AwQn iJQ kan nb? ninu 
awQn enia Musa ti nwQn ntQ (awQn 
enia) si oju Qna p?lu ododo awQn 
na si n§e $tQ nipa r£. 

160. A si pin nwQn si Qna mejila 
ni iran ati ni iJQ A si ran$$ si 
Musa nigbati awQn enia r$ nwa 
omi lati mu pe: Fi Qpa r$ na apata 
(o si fi na a) orisun mejila si §eyQ 
ni ara r$. Dajudaju awQn iJQ 
kQkan si mQ aye ibumumi WQn. A 
si tun fi $$u ojo §iji le WQn lori Asi 
tun sq «Manna» (eyini nkan mimu 
tonsQ kal$ lati sanmQ, oda geg^bi 
oyin) kal? ati $iy? aparo kal$ fun 
WQn. p ma j£ ninu ohun ti o dara 
ti A pa lese fun nyin. B$ si ni 
nwQn ko bo Wa si §ugbQn ara 
WQn ni nwQn bo si. 

■^"3^3 ^* ^ l^W-^ 0jJ^^JJj\ ~ $ : *\i* >j tj^bl J^=» jUf JS b^-jP a^ri^ IJJ^ Suratu A'rafi 7 Part 9 238 <\ **JA V »JI^pVi Sj^- 161. Ati nigbati a wi fun WQn pe: 
5 ma gbe inu ilu yi ki ? ma j? 
nibikibi ti o ba wu nyin ninu r<? ki 
? si wipe: R<? sil? (fun wa) ??? wa, 
atipe ki ? ba oju Qna wq ilu na ni 
it^riba. A o fi ori awQn ??? nyin jin 
nyin A o si ?e alekun rere fun awQn 
oniwa-rere. 

162. AwQn alabosi ninu wQn si 
yi c?rQ na pada yatQ si eyiti a ba 
WQn sq, nitorina A si ran iya si WQn 
lati sanma nitoripe nwQn ?e abosi. 

163. Bi WQn lere nipa ilu ti mb? 
ni ?ba odo nigbati nwQn kQJa ?nu 
ala ni qjq Isimi, nigbati awQn ?ja 
WQn fi nwa ba WQn ni qjq Isimi 
WQn ti nwQn nlefo (loju omi) atipe 
qjq ti ki ba ?e qjq Isimi nwQn ko ni 
wa ba WQn. Bayi ni A ndan WQn 
wo nitoripe nwQn nj? obil^j?. 

164. Ati nigbati iJQ kan ninu 
WQn sQpe: E?e ti ? fi n$e wasu fun 
iJQ kan (ti o ?e pe) QlQhun f? par? 
tabi ti o fi? fi iya ti o lekoko j? 
WQn? NwQn sq pe: (wasu na) j? 
awijare lQdQ Oluwa nyin ni ki 
nwQn le ba paiya (QlQhun). 

165. Nigbati nwQn gbagbe ohun 
ti a ran WQn leti r?, A gba awQn ti 
nkQ iwa buru fun awQn enia la, A 
si fi iya ti o le j? awQn ti o ?e abosi 
nitoripe nwQn j? obil^j?. 

^ 9 s*s* fas,'* »>* *. \" \ > < \''\' ~ijly& Hj Suratu A'rafi 7 Part 9 239 <\ *>JL| V Jl^l Sjj^ 166. Nigbati nwQn $e igberaga 
nipa ohun ti a kQ fun w<?n, Awa sq 
fun w<?n pe ? di QbQ $ni yep?r$. 

167. Ati nigbati Oluwa r$ fi mQ 
(wQn) pe dajudaju On yio gbe dide 
fun wc?n $niti yio fi iya buburu j? 
WQn titi di qjq ajinde. Dajudaju 
Oluwa r$ yara san i§? buburu enia 
fun u, b^nani O j$ Alaforiji, Onik$. 

168. A da WQn kelekele si ori il? 
ni iJQ-iJQ, enia rere mb$ ninu WQn 
?niti o yatQ si eyini mb? ninu WQn. 
A fi awQn ohun rere dan WQn wo A 
si fi awQn ohun buburu dan WQn 
wo, ki nwQn le ba $$ri pada (nibi 
aidara). 

169. AwQn arole kan si role 
l^hin WQn ti nwQn jogun tira, nwQn 
ngba ohun y?y? aiye yi mu, nwQn 
si wipe: (Oluwa wa) f?r? foriji wa 
na. Bi iru ohun y$y$ iru r$ ba tun 
wa ba WQn, nwQn yio wa a maiya. 
Nj? a ko ti ba WQn $e adehun ti tira 
pe ki nwQn ma^e ma sq (c?rQ) mQ 
QlQhun bi ko $e ododo? NwQn si ti 
kQ $kQ ohun ti o wa ninu r?. Atipe 
ile Qrun ni o dara juIq fun awQn 
olupaiya (QlQhun). 5 ki yio ha $e 
lakaye bi? 

170. Atipe awQn ti o ba gba tira 
na mu ni $in$in ti nwQn si gbe irun 
duro, dajudaju Awa ko ni fi $san 
awQn olu$e rere rare. °*J*^yy & Us*^ \jf> lijc. i^x-UJii 

^ *"" Tf -* ^ ^ *' *-* It -* ' > ?" ^ * * ^ " fp UW^l^Lj)^ ill Suratu A'rafi 7 Part 9 240 ^ *)JU V cil^l Sj^ 171. Atipe (ki o $e iranti) nigbati 
A gbe oke le wpnlori ti o da g?g?bi 
iboji kan, nwQti ro pe yio wo lu 
wqii (Awa wi fun wqii pe): E gba 
ohun ti a fifun nyin mu $in$in, ki ? 
si ma ranti ohun ti mb? ninu r<?, 
nitori ki ? le ma paiya (Ql(?hun). 

172. Atipe (ki o tun $e iranti) 
nigbati Oluwa r? $e adehun p?lu 
awQn QmQ Adama, ninu 
arQmQdQmQ wQn ti o ti ibaradi wQn 
jade, o je ki nwpn j?ri lori ara WQn 
(nigbati Mo wipe): Ko ha n$e Emi 
ni Oluwa nyin bi? Nwpn wipe: 
B^ni; awa j?ri. Ki ? ma $ewa sq ni 
qjq ajinde pe, awa j? ?ni ti ko mQ 
ni. 

173. Tabiki? ma ba sq wipe: 
Awpn baba wa nikan ni nwpn ba 
QlQhun wa orogun $iwaju, awa si j? 
arpm^dprnp l^hin wpn. O ha pa wa 
run bi nitori ohun ti awpn alaigba 
otitp $e (ninu awQn baba ati baba 
agba wpn)? 

174. Atipe gege bayi ni A n$e 
alaye awpn ami na, nitori ki nwQn 
le ??ri pada. 

175. Atipe ki o ka fun wpn 
irohin ?niti A fun ni awQn ami Wa 
ti o si ??ri kuro ninu wpn, e$u si 
t?le e, o si di Qkan ninu awpn ?ni 
anu. 


X /O-^x-xx 

$ ^i^^jv^Tj^^^ 


Suratu A'rafi 7 Part 9 241 ^ *)JL| V ^\jH\ l jy * 176. Atipe ti o ba ?e pe A f? ni, 
dajudaju A o ba gbe e ga p?lu (ami 
Wa) $ugbpn on wa aiye mp aiya, o 
si t^le if? inu ara r<?, nitorina 
apejuwe n? dabi aja, ti ir? ba le 
siwaju, yio yp ahQn sita, ti o ba si fi 
sil<? yio yQ ahan, Eyi j? apejuwe 
awQn iJQ ti nwQn pe awpn ami Wa 
nirp. $e irohin na fun wpn nitori ki 
nwQn le ronu. 

177. Apejuwe biburu ni apejuwe 
awpn ?niti nwpn pe awpn prp Wa 
nirp, nwpn si nbo ori ara wpn si. 

178. Eniti Qlphun ba tp spna on 
ni $niti o mpna; ?niti O ba si fi sil? 
ninu i§ina, awpn elewpnyi ni ?ni 
ofo. 

179. Dajudaju A da ppplppp 
enia ati alijpnu fun ina Jahannama 
(nitoripe) pkan mb? fun wpn, nwpn 
ko fi ronu, oju si mb? fun wpn, 
nwpn ko fi riran, eti si mb? fun 
wpn, nwpn ko fi gbprp. Awpn 
elewpnyi dabi ?ran; ? fi eyini sil<?, 
nwpn $ina (ju ?ran lp) awpn 
elewpnyi ni nwpn ko kula (nipa prp 
Oluwa). 

180. Ti Qlphun ni awpn orukp ti 
o dara julp, nitorina, ? ma fi wpn 
pe E ki $ si fi sil? awpn ?niti nwpn 
§e awpn orukp R? ni y?y?. A o san 
wpn l?san ohun ti nwpn ?e ni??. 

sSjUiff Ji Jbjjl j^l 

Suratu A'rafi 7 Part 9 242 <\ +£\ V cily^l Ijj^ 181. Awqii ijq kan mb? ninu 
awQn ti A da, ti nwQn nt<? (awQn 
enia) si <?na p?lu ododo, nwQn si 
n$e ?tQ p?lu r$. 

182. AwQn ?niti nwQn pe awQn 
ami Wa nirQ, A o ma ti w<?n di?di? 
lati ibi ti nwQn ko m<? (1q sinu 
ijiya). 

183. Emi nlQra fun w<?n, 
dajudaju ete Mi le pupQ. 

184. NwQn ko ha ronu jinl? ni 
(pe) ?ni wqii ki i§e were? Ko j? 
ohunkohun biko§e olukilQ ti o han 
gbangba. 

185. Tabi nwQn ko woye ni nipa 
iJQba sanma ati il? ati awQn ohun ti 
Ql<?hun da ni nkankan, atipe o le j? 
pe akoko w<?n ti sunmQ tan, 
nitorina qvq wo ni nw<?n o tun ni 
igbagbQ si l?hin r?. 

186. Eniti QlQhun ba fi sil? ninu 
i§ina, ko si afini mQna (miran) fun 
u, Atipe yio fi w<?n sil?, ki nwQn 
ma poyi ninu agbere w<?n. 

187. NwQn o wa bi q lere nipa 
akoko na (pe), nigbawo ni idide r?? 
Wi fun WQn (pe): Qd<? Oluwa mi 
nikan ni mimQ r? wa. Enik^ni ko le 
§e afihan asiko na ayafi On. O §oro 
fun (awQn ara) sanma ati il?. Ko ni 
wa ba nyin ayafi ojiji. NwQn o tun <■£ j <y*^ •& -^c *■* ' *-**•* i>*-£j 

^ * .' "c< S>\ A- i^ILl^ j* i^*^» SCI a^i£j i^iyslS &■*' 


Suratu A'rafi 7 Part 9 243 <\ +£\ V s3\j&\ l jy * bi q lere g?g? bi ?nipe ir? mp nipa 
r?, wipe: QdQ QlQhun nikan ni 
mimQ r<? wa, gugbQn qpqIqpq awQti 
enia nwQn ko itiq. 

188. Wipe: Emi ko ni agbara 
anfani kan funra mi bakanna ni 
nko ni agbara inira kan ayafi ohun 
ti QlQhun ba f?. Ti o ba ge pe mo 
mQ ohun ti o pamQ, nba wa 
qpqIqpq ore funra mi, buburu ko 
ba si ti ba mi. Ko si ohun ti emi j? 
ju olukilc? ati olufunni ni iro 
idunnu fun awQn enia ti nwQn ni 
gbagbQ ododo. 

189. On ni £niti O da nyin lati 
inu ?mi kangogo, O si ge aya r? 
lati inu r<? ki o le ma ba a gbe. 
Nigbati on (Qkc?) sunmQ q, o si ru 
?ru fifuy? kan, nigbana on ru u 
kiri, nigbati o si di ?ru wiwuwo, 
awQn mejeji wa kepe QlQhun 
Oluwa awQn mejeji (pe): Bi Ir? ba 
ta wa lQr? (QmQ) daradara kan, 
dajudaju awa yio wa ninu awQn ti 
yio ma §e Qp? (fun Q). 

190. $ugbQn nigbati O fun wQn 
ni (QmQ) rere kan tan, nwQn ba A 
wa orogun ninu ohun ti O fi fun 
awQn mejeji. B?ni QlQhun ga ju 
ohun ti nwQn ndapQ mQ q 1q. 

191. NwQn ha nwa orogun (fun 
U) ninu ohun ti ko le da ?da kan 
nigbati o j? pe a da awQn na ni? 

E3 0^r^U-c-4»\ JJjC5U41j\* 


Suratu A'rafi 7 Part 9 244 <\ *yL| v <JI^I Sj^- 192. Nwpn ko ni agbara 
iranlgwp kan fun wpn b^ni nwQn 
ko le ran ara wpn Iqwq. 

193. Ti $nyin ba pe wgn wa si 
oju pna ti o tp, nwpn ko ni t$le 
nyin. Bakanna ni o ri fun nyin, 
enyin iba pe wpn tabi e je ^niti o 
dak?. 

194. Dajudaju awpn eniti e npe 
l^hin Qlphun je ?ru bi enyin na; nje 
£ pe wpn, ki awpn si da nyin lohun 
bi e ba je olododo. 

195. Nje nwpn ni $S£ ti nwgn fi 
nrin bi, tabi nwpn ni qwq ti nwQn 
fi nmu nkan dani, tabi nwpn ni oju 
ti nwgn fi nriran, tabi nwQn ni eti ti 
nwpn fi ngbprp? Wipe: E kepe 
awgn ori§a nyin l^hinna ki edete si 
mi ki e ma si gba mi laye. 

196. Dajudaju Qlphun ni pr? mi 
pniti O sq tira na kal<?, On si ni gr? 
awgn ?ni-rere. 

197. Awpn eniti ?nyin npe l^hin 
R£ ko ni agbara iranlpwp fun nyin, 
b^ni nwpn ko le ran ara wpn Iqwq. 

198. Bi ?nyin ba pe w<?n si oju 
pna imgnQ, nwpn ko ni gbp; ir? ri 
wQn pe nwpn nwo q, §ugbpn nwgn 
ko riran. 

199. $e amojukuro ki o si ma 
foro (awpn enia si) iwa rere ki o si 
?£ri kuro lgdp awgn alaimpkan. ^Ju I y j \jiaj ^1 O j ^ j k l ^jaj Suratu A'rafi 7 Part 9 245 *♦>» v cii sbl\ o I^P^M oj^* 200. Bi i$$ri lati pdp e$u ba wa 
ba p, wa i§pri lpdp Qlphun. 
Dajudaju On ni Olugbprp, Olump. 

201. Dajudaju awpn $niti nb?ru 
(Qlphun), nigbati royiroyi ti e§u ba 
de pdp wpn, nwpn a ranti 
(Qlphun), nigbana nwpn riran (ri 
ododo). 

202. Awpn pmp-iya wpn nwpn a 
ma ?e alekun fun wpn ninu i§ina 
l?hinna nwpn ko ni koraro. 

203. Nigbati ir$ ko ba mu ami 
kan wa fun wpn, nwpn wipe: E§e ti 
o ko §e e funra r?? Wipe: Emi t$le 
eyiti a fi ran?? si mi lati pdp Oluwa 
mi nikan. Eyi j? iriran lati pdp 
Oluwa nyin ati pna mimp ati anu 
fun awpn $niti o gbagbp ni ododo. 204. Nigbati a ba nke Al- Kurani, $ t?tisi i ki $ si dak? j? 
le k? nyin. 205. Ma ranti Oluwa r? ninu 
pkan r? niti ir?ranil<? ati ib?ru ati ni 
ohun ti ki i$e ariwo ni owurp ati 
a?al$, ma si ?e wa ninu awpn 
olugbagbera. 

206. Dajudaju awpn $niti mb? 
lpdp Oluwa r? ki i§e igberaga lati 
sin I, nwpn si n§e afpmp R<?, On ni 
nwpn si fi ori kanl$ fun. x£jj& ^j^LiJiji ^jj^j*y*\j j£$*fi ^ fi ^ >*t -T ^^^^i^u^i",^^fS* 


Suratu Anfali 8 Part 9 246 <\ *>U A Jliftl *jj~* (8) Suratul Anfali Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Nwpn o bi p lere nipa awpn 
ikogun (Anfali). Sppe: Awpn 
ikogun j? ti Qlphun ati ti Oji§? 
(R?). Nitorina ? paiya Qlphun ki ? 
si §e atun§e ede-aiyede ti mb? larin 
nyin, ki ? si t?le ti Qlphun ati 
Oji§? r? bi ?nyin ba j? olugbagbp 
ododo. 

2. Awpn olugbagbp ododo ni 
awpn ?niti o §e pe nigbati a ba 
darukp Qlphun, pwariri a mu pkan 
wpn ati nigbati a ba ke awpn ayah 
R? fun wpn nwpn a si lekun ni 
igbagbp, nwpn a si fi ara ti Oluwa 
wpn. 

3. Awpn ni ?niti nkirun nwpn a 
si ma na ninu ohun ti A pa lese fun 
wpn (si oju pna ti Qlphun). 

4. Awpn elewpnyi ni onigbagbp 
ododo, ti nwpn ni ipo ti o ga lpdp 
Oluwa wpn ati aforiji ati ese ti o ni 
appnle. 

5. G?g?bi Oluwa r? §e yp p lati 
inu ile r? p?lu otitp, dajudaju 
apakan ninu awpn onigbagbp ni ko 
dun mp wpn. 

6. Nwpn yio ma tako p nipa 
otitp l?hin igbati o ti ban (fun 


j^ydW* ' ^ " ^ ^ 
jy j ^aa^j 
Suratu Anfali 8 Part 9 247 <\ *)JL| A JUTtfl Ojj^t wpn), o da g?g? bi ?ni pe a nda 
wpn 1q ba iku b? si ni nwpn nri(i). 

7. Ati nigbati Qlphun ?e adehun 
Qkan ninu awQn iJQ mejeji fun nyin 
pe yio j? ti nyin ti ?nyin si nf? pe ki 
awpn ti ko ni nkan ija j? ti nyin ti 
Qlphun si f? lati mu otitp ?? p?lu 
gbolohun R$, ti O si f? ge gbongbo 
awpn alaigbagbp. 

8. Ki O le fi otitp han ni otitp, ki 
irp o le han ni irp, bi o f? ki awpn 
pd?s? ma f? (ki o j? be). 

9. Nigbati ? nwa iranlpwp 
Oluwa nyin, O si da nyin lohun pe! 
Emi yio ran nyin lpwp p?lu 
?gb?run ninu malaika, ti nwc?n o 
wa ni t?le-t?le ara wpn. 

10. B? si ni QlQhun ko §e e fun 
nyin (lasan) ayafi ki o j? iro idunnu 
ati ki awpn pkan nyin le bal?. Ko 
si iranlpwp kan ayafi lati odp 
Qlphun wa; dajudaju Qlphun ni 
Alagbara, Qjpgbpn. 

11. Nigbati On mu ogbe ba nyin 
niti ifpkanbal? lati pdp R?, O si 
tun sp omi kal? fun nyin lati sanmp 
lati ft? nyin mc? ati ki O le ko ?gbin 
ti e?u kuro lara nyin ati ki O le mu 
pkan nyin duro ati ki O fi mu 
awpn ?s? (nyin) duro ?in?in. 

12. Nigbati Oluwa r? ran?? si 
awc?n malaika pe: Emi mb? p?lu > >c 

IxyL* o^liaJj L^-i*i^l viM i)JXUj 


i^jjlSCii^ ^f^0i*^?j j^ji^L Suratu Anfali 8 Part 9 248 * *>M A JUjVI Sjj— nyin, nitorina ki $ fi ($s$) awQn 
$niti o gbagbQ ni ododo rinl$. Emi 
yio ju $ru-j$j$ sinu Qkan awQn 
$niti o §e aigbagbQ. Nitorina ? ma 
lu oke Qrun w<?n ki $ si ma lu 
gbogbo awQn qibq ika w<?n. 

13. Eyi j$ b? nitoripe nwQn tako 
(qtq) QlQhun ati Oji$$ R$. ^nik^ni 
ti O ba tako (qtq) QlQhun ati Oji§? 
R$ dajudaju QlQhun le koko ni 
?san sisan. 

14. eyi, $ tQ q wo atipe dajudaju 
iya ina mb$ fun awQn alaigbagbQ. 

15. pnyin onigbagbQ ododo, 
nigbati e ba pade awQn alaigbagbQ 
ti nwQn nwQ ti (loju ogun), $ ma§e 
kQ $hin si wQn. 

16. pnik^ni ki yio kQ $hin si WQn 
ni qjq na, ayafi ki o j$ ti i$$ri 1q si 
oju ija abi ki o j$ ti ipapQ mp awQn 
iJQ kan, dajudaju o ti bQsi ibinu 
QlQhun atipe aye ibugbe oluwar? 
ina Jahannama ni. Buburu ni 
apadasi r$. 

17. Nidi eyi $nyin ko pa WQn 
§ugbQn QlQhun lo pa WQn, b$ si ni 
ir$ kQ ni o SQko §ugbQn QlQhun ni 
O SQko ati ki O le ba dan awQn 
onigbagbQ ododo wo ni adanwo ti 
o dara lati QdQ R$. Dajudaju 
Oluwa ni OlugbQ (awQn <?rQ), Oni 
mimQ. 


Suratu Anfali 8 Part 9 249 <\ *>W A JUfll o JJ~* 18. IwQnyi j? b$ fun nyin, atipe 
dajudaju QlQhun ny$p$r$ ete awQn 
alaigbagbQ. 

19. Ti $nyin ba nwa idaJQ, 
dajudaju idajc? ti wa ba nyin; bi 
$nyin ba si §iwQ, on ni o dara juIq 
fun nyin, bi $ ba §?ri pada, Awa na 
yio §?ri pada atipe akoJQ nyin ko le 
§e anfani kan fun nyin bi iJQ na tile 
PQ ju b$ 1q atipe QlQhun mb$ p?lu 
awQn olugbagbQ ododo. 

20. £nyin onigbagbQ ododo, $ 
t$le ti QlQhun ati ti Oji§? R$ ki $ 
ma§e §?ri kuro ni QdQ R$ nigbati 
$nyin na ti ngbQ (qtq QlQhun). 

21. 5 ma da g?g?bi awQn $niti 
nwQn wipe: A gbQ o, b$ si ni nwQn 
ko gbQ. 

22. Dajudaju ?da ti o buru ju ni 
QdQ QlQhun ni $niti o diti ti o si ya 
odi awQn ni nwQn ki ilo lakaye. 

23. Ti o ba §e wipe QlQhun mq 
ore kan lara WQn ni, dajudaju iba 
j$ ki nwQn gbQ. Ti O ba si j$ki 
nwQn gbQ, nwQn o ba yipada, 
nwQn o ba §?ri kuro. 

24. pnyin onigbagbQ ododo, $ j? 
ipe QlQhun ati ti Oji§$, nigbati o ba 
pe nyin 1q si bi ohun ti o sq nyin di 
alaye. Atipe ki ? mg pe dajudaju 
QlQhun ma n§e onpinya ni arin 
enia ati Qkan r$ atipe dajudaju QdQ 
R<? ni a o ko nyin jq si. 


\^f L£~lj*J » £* Aii\ jij 
*\\ **'%' 7--" *^7f ^"'\>' Suratu Anfali 8 Part 9 250 <\ *)JL| A JlfcVl oj^- 25. Atipe ki ? paiya inira kan ti 
ko ni ba awQn $niti o ?e abosi ninu 
nyin nikan$o$o; ki $ si mg pe 
dajudaju QlQhun le ni iya. 

26. p $e iranti nigbati $nyin 
kere, ti nwQn ka nyin kun 
alailagbara lori il£, ti ?nyin npaiya 
pe ki awQn enia ma ba mu nyin, O 
dabo bo nyin O si fun nyin ni 
agbara p$lu iranlQWQ R$, O si pa 
ese fun nyin ninu awQn nkan ti o 
dara nitori ki ? le dupe. 

27. £nyin onigbagbQ ododo, $ 
ma§e ai§ododo si QlQhun ati Oji$? 
na, atipe ki $ ma $e jamba 
(ai^ododo) nipa ohun ti a fun nyin 
dani nigbati $nyin mg. 

28. Atipe ki ? mg pe, awQn 
dukia nyin ati awQn QmQ nyin ko j? 
nkankan ju adanwo 1q, dajudaju 
QlQhun ni $san ti o tobi mb$ ni 
QdQ R$. 

29. £nyin onigbagbQ ododo, ti 
?nyin ba npaiya QlQhun, yio $e 
ibujade fun yin, yio si mu buburu 
nyin kuro yio si fori-ji nyin. 
QlQhun ni QlQla ti o tobi. 

30. ($e iranti) nigbati awQn 
alaigbagbQ pa ete si q pe awQn o ka 
q mg si oju kan tabi ki nwQn pa q 
tabi ki nwQn le q jade, nwQn pa ete, 
QlQhun si nwe-ewe QlQhun lo bori 
awQn elete. >-% 

>^'C »>. lOi 
Suratu Anfali 8 Part 9 251 <\ *j±\ A JUftl S 'jy* 31. Atipe nigbati a ba nke awpn 
ayah Wa fun wpn, nwpn a wipe: 
Dajudaju awa ti gbp ti o ba §e pe a 
f? ni awa na le sp iru eyi, eyi ko j? 
nkankan ayafi awpn alp awpn ?ni 
akpkp. 

32. Atipe nigbati nwpn sp pe: 
Qlphun Qba o, ti o ba j? pe eyi ni 
otitp lati pdp R?, nigbana rp ojo 
okuta le wa lori lati sanma tabi ki 
O mu iya ?l?ta elero wa ba wa. 

33. Qlphun ko j? j? wpn niya 
nigbati ir? wa ni arin wpn; atipe 
Qlphun ko ni j$ wpn niya nigbati 
nwpn ba ntprp aforiji. 

34. Kosi idi ti Qlphun ko fi ni j? 
wpn niya nigbati o ?e pe nwpn di 
awpn enia lpna ni «Mpsalasi» Abi- 
pwp na nwpn ki i§e olutpju r?? Ko 
si ?ni ti o j$ olutpju r?, ayafi awpn 
ti o npaya Qlphun, gugbpn ppplppp 
wpn ko mp. 

35. Irun wpn ti wpn nki ni He na 
ko je kinkikan biko§e ife sisu ati 
pipa at?wp. Nitorina ? tp iya wo 
nitori pe ? j? ?niti o n§e aigbagbp. 

36. Dajudaju awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbp, nwpn nna owo wpn 
nitori a ti di oju pna ti Qlphun 
nwpn yio na a, l?hinna yio j? 
abamp fun wpn, l^hinna a o si bori 
wpn atipe awpn alaigbagbp a o ko 
wpn jp sinu ina Jahannama. 
»>£ 


Suratu Anfali 8 Part 9 252 ^ *>W A Jliftl OjJ~» 37. Ki Ql<?hun le ya aw<?n enia 
buburu kuro ninu aw<?n enia 
daradara ati ki O le fi apakan enia 
buburu lori apakan, nitori ki O le 
pa w<?n pq si ojukan nitori ki O le 
fi w<?n sinu ina Jahannama. Aw<?n 
eleyini ni nw<?n j? ?ni ofo. 

38. Wi fun aw<?n alaigbagbc? (pe) 
ti nw<?n ba §iwc? 9 a o dariji w<?n 
nipa ohun ti nw<?n ti §e rek<?ja; ti 
nw<?n ba si pada, nigbana dajudaju 
ap?r? ohun ti o ba aw<?n ara 
i§iwaju ti rek<?ja. 

39. E ba w<?n jagun titi ko fi ni 
si iy<?nu kan mc? ti gbogbo ?sin yio 
wa j? ti QlQhun nikan. Nitorina ti 
nw<?n ba §iwc? 9 dajudaju QlQhun ri 
gbogbo ohun ti nw<?n §e ni§?. 

40. Ti nw<?n ba si §?ri, ? mc? pe 
dajudaju Ql<?hun ni OluranlQWQ 
nyin. O dara ni OluranlQWQ, O si 
dara ni Alatil?hin. 

41. Ki ? si mc? pe ohunkohun ti 
? ba ko ni kogun ti QlQhun ni 
idamarun r? ati fun Oji§? na ati 
fun ibatan ati aw<?n QmQ-orukan 
ati awc?n talaka ati Qmc? ojuQna, bi 
? ba j? ?niti o gba QlQhun gbc? ati 
ohun ti Awa SQkal? fun ?ru Wa ni 
qjq ipinya, ni qjq ti aw<?n iJQ m?ji 
pade ija. QlQhun si ni Alagbara lori 
ohun gbogbo. 


f ^Xr^ * ?*^^pj\ f4*-<4 <jSaJ jVi -i * d^i l^it >0,U 4ju Ak^= u^ ^ 

Suratu Anfali 8 Part 10 253 \ • Pjir\ A JUfrl Ijj* 42. Nigbati $nyin wa ni tosi ti 
awQn si wa ni okere; awpn 
onirakunmi si wa ni isal? si nyin, ti 
o ba §e pe ? ba ara nyin $e adehun 
akoko ni, $nyin iba y? adehun na, 
$ugbpn ki Qlphun le pari prp kan ti 
a ti §e; ki $niti yio parun nipa alaye 
le parun, ati ki $niti yio ye nipa 
alaye le ye, dajudaju Qlphun ni 
Olugbprp, Olump. 

43. Nigbati Qlphun fi wpn han p 
ni oju orun r? ni fifihan die ti O ba 
fi wpn hanp pe wpn pp, $nyin iba 
§ojo, $nyin iba si§e ariyanjiyan nipa 
pran na, §ugbpn Qlphun yp nyin. 
Dajudaju On ni Oni-mimp awQn 
ohun ti mb? nigba aiya. 

44. Ati nigbati On fi wpn han 
nyin nigbati $ pade, pe nwQn kere 
ni oju nyin, On si mu nyin kere ni 
oju wpn ki Qlphun le mu a§? ti yio 
§? §?. Qdp Qlphun ni gbogbo Qran 
yio padasi. 

45. Enyin onigbagbQ ododo, 
nigbati $ ba pade iJQ (ogun) kan $ 
duro ?in?in ki $ si ranti Qlphun 
pupp ki e ba jere. 

46. 5 tele ti Qlphun ati ti Oji?? 
R<? 9 ma §e §e ariyanjiyan ki $ ma 
ba §e ojo ki agbara nyin ma ba lp, 
ki 9 $e suru, dajudaju Qlphun wa 
p^lu awpn onisuru. liiJ ^ .lf-.« ^ .,.1 


^X$^^\'^^' 3 pi\ ©JjJUil^Oi 1^ ' ^^AJp-^tlg ^^==pJLU)J 


>\£=> 

Suratu Anfali 8 Part 10 254 \* *)JL| A JUtfl ] jj^ 47. p ma?e dabi awQn ?niti 
nwQn jade ni ile p?lu igberaga ati 
karimi, nwQn si n$?ri (awQn enia) 
kuro ni oju Qna ti QlQhun, QlQhun 
ni OlurQkirika ohun ti nwQn ?e. 

48. Ati nigbati e?u ?e i?? wQn 
Iq^q fun WQn, o wipe: Kosi ?niti yio 
bori nyin loni ninu awQn enia, emi 
si ni oluranlQWQ fun nyin. $ugbQn 
nigbati awQn iJQ ogun mejeji ri ara 
WQn, o pada s?hin o si wipe: Emi 
moribQ lQdQ nyin emi ri ohun ti 
?nyin ko ri, dajudaju emi nb?ru 
QlQhun. QlQhun si le koko lati 
gb?san iya. 

49. Nigbati awQn alagabagebe 
ati awQn ti arun mb? ninu Qkan 
WQn wipe: psin awQn eleyi tan WQn 
j?. pnik^ni ti o ba gb?k?le QlQhun, 
dajudaju QlQhun ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

50. ti o ba ?e pe iwQ ri igbati 
malaika f? gba ?mi awQn 
alaigbagbQ, ti nwQn ngba oju WQn 
ati ?hin WQn (nwQn nwipe): 5 tQ iya 
ejo fofo ina wo. 

51. Eyi ri b? nitori ohun ti qwq 
nyin ti ti $iwaju atipe dajudaju 
QlQhun ki i§e alabosi fun awQn 
erusin (R?). 

52. G?g?bi i§e awQn iJQ Firiaona 
ati awQn ti o $iwaju WQn, nwQn $e 
aigbagbQ si awQn ami QlQhun, 
nitorina QlQhun si mu WQn nitori ?$? \jJai^>^i l^Mjptij f// > ^>r? > > Suratu Anfali 8 Part 10 255 W *>JL| A JUtfl o 'jy* wqii. Dajudaju QlQhun ni Alagbara, 
ti o le koko lati gb?san iya. 

53. Eyi ri b? nitoripe QlQhun ko 
j? yi id?rati O §e fun awQn enia kan 
pada titi aw<?n funra wc?n yio fi yi 
ohun ti on b? ni Qkan WQn pada, 
atipe dajudaju QlQhun ni 
OlugbQrQ, OlumQ. 

54. G?g?bi i§e awQn iJQ Firiaona 
ati awc?n ti o ?iwaju wc?n. NwQn pe 
awQn ami Oluwa WQn nirQ, 
nitorina Awa si pa w<?n r? nitori 
?§? WQn, Awa si t? iJQ Firiaona ri, 
Qkpkan WQn si j? alabosi. 

55. Dajudaju ?da ti o buru ju 
lQdQ QlQhun ni awQn ?niti o §e 
aigbagbQ, nwQn ko si ni gbagbQ. 

56. AwQn ti o ba ?e adehun ninu 
WQn l?hinna ti nwQn tu adehun 
WQn nigba gbogbo awQn ni ko b?ru 
QlQhun. 

57. Nitorina ti ? ba mu WQn ni 
ogun ? tu awQn ti o wa l?hin WQn 
ka, ki nwQn ba le ranti. 

58. Ti o ba si npaiya iwa jamba 
lati QdQ awQn iJQ kan ? ju (adehun 
WQn), pada si WQn lori 
dQgbadQgba. Dajudaju QlQhun ko 
nif? si awQn onijamba. 

59. Ki awQn alaigbagbQ ma?e ro 
pe awQn yio gbawaju (QlQhun), 
dajudaju nwQn ko le bQ (Iqwq R?). sjfe l^-*^ X*!m \j*a <&p sii^j^LilJ'i 


^43 \jj&h^ \^j^S\jj^\yL j[ <** 
^$&$&\l[&*& fi§y^jj&jj& \j££$j k*J OjJSKJO J Suratu Anfali 8 Part 10 256 \ * **JA A JlijVl ljj~* 60. 5 pese ohun ija ti $ ba ni 
agbara r$ fun WQn ni siso $sin mQl<? 
lati d^ruba awQn Qta QlQhun ati 
Qta nyin ati awQn omiran yatQ si 
WQn, $nyin ko m<? WQn, QlQhun mQ 
WQn. Ohunkohun ti $ ba na si oju 
Qna ti QlQhun, Ao san a pada fun 
nyin, A ki yio si bo nyin si. 

61. Bi nwQn ba t? si alafia, ki ir$ 
na t$ si i ati ki o si fi ara ti QlQhun. 
Dajudaju On ni OlugbQrQ, Oni- 
mimQ. 

62. Bi nwQn ba si ngbero lati tan 
q j$ dajudaju QlQhun ni yio to q, 
On ni pniti O kun q Iqwq p$lu 
iranlQWQ R<? ati p$lu awQn 
olugbagbQ ododo. 

63. O si pa Qkan WQn pq, Bi o 
ba §e pe o na ohun ti mb$ ni ori il<? 
patapata, o ko le pa Qkan WQn pq, 
§ugbQn QlQhun ni O §e ipapQ ni 
arin WQn. Dajudaju On ni Qba ti O 
tobi, QJQgbQn. 

64. Ir$ Annabi, QlQhun na yio 
to q ati awQn ti o ba t$le tir$ ninu 
awQn olugbagbQ ododo. 

65. Ir$ Annabi, ma gba awQn 
oni gbagbQ ododo niyanju si ija. Ti 
ogun (enia) ti o ni ifarada ba mb$ 
ninu nyin, nwQn yio ma bori igba 
(enia), bi QgQrun (enia) ti o ni 
ifarada ba mb$ ninu nyin, nwQn o 
Suratu Anfali 8 Part 10 257 ^ *>M A JUiVI Sjj— bori egb^run kan ninu awQn $niti 
ko gbagbp, nitoripe awQn na (j$) 
enia kan ti nwQn ko gbQ agbQye 
(<?r<?). 

66. Nisisiyi QlQhun ti §e ni fifuy? 
fun nyin O si ti mQ pe ailagbara 
mb$ fun nyin. Ti QgQrun (enia) ti o 
ni ifarada ba nb? ninu nyin nwQn 
yio bori igba (enia), bi egb^run 
(enia) ti o ni ifarada ba mb$ ninu 
nyin nwQn yio bori egb^run meji 
p?lu iypnda QlQhun. B$ si ni 
QlQhun na mb$ p$lu onisuru. 

67. Ko tQ si Annabi kan pe ki 
imuni-l^ru logun ma b$ fun u, ayafi 
ti o ba ja ti ti yio fi ??gun l'ori-1? 
yanyan, $nyin nf? igbadun ti aiye, 
QlQhun si nfi? nyin f? (ore) ti Qrun. 
B$ si ni QlQhun ni Qba ti o tobi, 
QJQgbQn. 

68. Ti ko ba si ti a?? kan ti o 
gba iwaju lati QdQ QlQhun ni, iya ti 
o tobi iba fQWQ kan nyin nipa ohun 
ti $ ko. 

69. Nitorina $ ma j$ ninu ohun 
ti $ ko ni QrQ ogun niti $tQ ti o mQ, 
ki $ si b$ru QlQhun dajudaju 
QlQhun na ni Alaforiji, Onik?. 

70. Ir$ Annabi sq fun awQn ti 
mb$ ni qwq nyin ninu awQn ti $ ko 
logun pe ti QlQhun ba mQ daradara 
kan ninu Qkan nyin, yio fun nyin ni 
ohun ti o dara ju ohun ti a gba O^U IjJlJo d^>Utf &\*p£==^*{j^iy& #&<£'£&&&£;<&> fi >c 


r -Xi-1 LL-s^s-lwJ J^w-* ^il <>^v^li5. i& 3 \j^\> LJi'lfcU. ^ll^ li*jj£o 

Suratu Anfali 8 Part 10 258 S • +£\ A JUiSfl ojj^ Iqwq yin 1q yio si foriji nyin. B$ si 
ni QlQhun na ni Alaforiji, Onik$. 

71. Bi nwQn ba si f<? jamba r$, 
dajudau nwQn ti jamba QlQhun ni 
i?iwaju, O si fi q bori wQn. B$ si ni 
QlQhun na ni Oni MimQ, QJQgbQn. 

72. Dajudaju awQn $niti nwQn 
gbagbQ ni ododo ti nwQn si §i kuro 
ni ilu WQn ti nwQn si nsapa p?lu 
ohun ini WQn ati ara WQn ni oju 
Qna ti QlQhun ati awQn ti nwQn ko 
(Annabi) mQra ti nwQn si ran a 
Iqwq, awQn elewQnni apakan WQn 
ni Qr? apakan. AwQn $niti nwQn si 
gbagbQ ti nwQn ko si kuro ninu ilu 
WQn, kosi iwQ idabo bo lQrun nyin 
fun WQn ayafi ti awQn na ba §i 
kuro ni ilu ti wqu ba si nwa yin ni 
oluranlQWQ nipa ?sin, Qranyan ni 
fun nyin pe ki $ ran WQn Iqwq ayafi 
lori awQn iJQ kan ti maj^mu mb? ni 
arin ?nyin p$lu WQn. B$ si ni 
QlQhun ni Oluri ohun ti $ n?e. 

73. Atipe awQn $niti WQn §e 
aigbagbQ apakan WQn ni Qr? 
apakan. Ti $ ko ba §e e iyQnu ati 
ibaj? ti o tobi yio ma?$l$ ni ori 

il?. 

74. B$ si ni awQn $niti nwQn 
gbagbQ ni ododo ti nwQn si §i 1q ti 
nwQn si nsa agbara si oju Qna ti 
QlQhun, ati awQn ti nwQn ko 
(Annabi) mQra ti nwQn si nran a 
l^H fig <3>JJJ 'j*** ^*U». by~tj*> ' Suratu Taobah 9 Part 10 259 \* *>JLI ^ i^ll ijj** Iqwq, awQn eleyini ni olugbagbQ 
ododo ni totQ, aforiji mb? fun wQn 
ati ese ti o dara. 

75. Be si ni awQn ?niti nwQn tun 
gbagbQ l^hin (wQn) ti nwQn si tun 
?ilQ ti nwQn si sapa p?lu nyin, awQn 
elewQnni j? ara nyin. Atipe awQn 
ibatan apakan WQn lo ni ?to juIq si 
apakan ninu ofin ti QlQhun. 
Dajudaju QlQhun na ni Oni Mime? 
gbogbo nkan. (9) Suratul Taobah 1. (Ikede) ibQWQ-bQS? (??1?) lati 
QdQ QlQhun ati oji$? R? si awQn 
?niti nwQn ba nyin $e adehun ninu 
awQn Q??bp. 

2. Nitorina ? ma rin ni ori il? ni 
o?u m^rin ki ? mg pe dajudaju 
?nyin ko le be? Iqwq QlQhun atipe 
dajudaju QlQhun yio dojuti awQn 
alaigbagbQ. 

3. Eyi j? ikede lati QdQ QlQhun 
ati Qji§? R<? si awQn enia ni qjq hajji 
ti o tobiju pe dajudaju QlQhun ati 
Oji$e R? bQWQ-bQS? kuro lQdQ 
awQn ti o da nkan pq mQ QlQhun, 
ti ?nyin ba ronupiwada, on ni o 
dara fun nyin; ti ?nyin ba ??ri, 
nitorina ki ? mQ pe dajudaju ?nyin 
ko j? eniti o le bQ Iqwq QlQhun. $e 


fvp f ^^JC^\o^\^i^i 


^j^i^iO^j^JJ^^^K 

Suratu Taobah 9 Part 10 260 W *jJLl ^ hyi\ >jj~* irohin fun awQn alaigbagbQ pe iya 
?l?ta-elero mb? fun WQn. 

4. Ayafi awQn ?niti nwQn ba 
nyin §e adehun, ninu awQn Q§?bQ, 
l^hinna nwQn ko din nkankan ku 
nwQn ko si $e atil?hin fun ?nikan le 
nyin lori; nitorina ki ? mu 
alukawani WQn dopin fun WQn titi 
1q di asiko WQn. Dajudaju QlQhun 
f^ran awQn olupaiya (R$). 

5. Nigbati awQn o$u abQWQ ba 
1q, nigbana ki ? ba awQn Q§?bQ 
jagun, ni aye kaye ti $ ba ba WQn, 
ki ? mu WQn ki ? ha WQn mQ, ki ? si 
joko de WQn, ni gbogbo ibu-lugQsi. 
Ti nwQn ba ronupiwada ti nwQn si 
nkirun ti nwQn si nyan sakat, 
nigbana ? fi oju Qna WQn sil$ 
dajudaju QlQhun ni Oludarijinni, 
Onik?. 

6. Ti o ba si $e pe ?nikan ninu 
awQn ti o da nkan pq mQ QlQhun, 
ti o ba wa idabo bo r?, ki o dabo 
bo ti ti yio fi ma gbQ QrQ QlQhun, 
l^hinna ki o si mu u de aye 
ifaiyabal? r$. Eyi j$ b$ nitoripe 
nwQn j$ enia kan ti nwQn ko ni 
mimQ. 

7. Bawo ni adehun yio $e ma b? 
fun awQn ti o da nkan pq mQ 
QlQhun ni QdQ QlQhun ati Oji$? R? 
ayafi awQn ?niti nwQn ba nyin §e 
adehun nibi «MQsalasi» AbQWQ na? 
Nitorina ti nwQn ba duro dede p?lu 


^&\\£& }>jL\>J&^\ty *> >l ss > 


^ $&&Si\'$pi 'J*-ti Suratu Taobah 9 Part 10 261 >• *yL\ " 4>4*Jl Oj ♦**» nyin, nigbana ki $nyin na duro 
dede p?lu WQn. Dajudaju QlQhun 
f?ran awQn olupaiya (R<?). 

8. Bawo ni ($ o *$e ba wqii $e 
adehun) nigbati o j$ pe ti nwQn ba 
bori nyin, nwQn ko ?q ibatan ti o 
wa larin nyin tabi adehun kan. 
NwQn o ma fi $nu wc?n sq pe awQn 
yQnu si nyin, b$ si ni Qkan WQn kg; 
atipe qpqIqpq WQn j? obil?j?. 

9. NwQn ta awQn QrQ QlQhun ni 
owo pQku. Atipe nwQn tun ??ri 
awQn enia kuro loju Qna R?. 
Dajudaju ohun ti awQn n?e ni'?? 
buru. 

10. NwQn ko ni ka ibatan kun 
tabi adehun nipa awQn onigbagbQ 
ododo, awQn wQnyi awQn ni 
olutayQ ala. 

11. Ti nwQn ba ronupiwada ti 
nwQn si nkirun, ti nwQn si nyQ 
sakat, nigbana awQn ni qitlq iya 
nyin, ninu $sin A n$e alaye aw<?n 
ayah na fun awQn enia ti nwQn ni 
mimQ. 

12. Ti nwQn ba ru ibura WQn, 
l^hin ti nwQn ti ?e adehun ti nwQn 
si tun sQrQ aidara si ?sin nyin, 
nigbana ? ba awQn olori alaigbagbQ 
jagun, dajudaju awQn eleyini ibura 
WQn ko j? nkankan nitori ki nwQn 
le §iwQ. \j?y?i f^=cs* ij^Lo^j^i Suratu Taobah 9 Part 10 262 \« »^UI * 4j aIJI 0j 4*-*» 13. Kini ?e ti ? ko ni ba jagun, 
awQn enia kan ti nwQn ru ibura 
wpn, ti nwQn si ngbero lati le Oji?? 
na jade, awpn si ni nwpn kp b?r? 
(ogun) ni ak<?k<?? f o ha b?ru WQn 
bi? $ugbpn QlQhun lo ni ?tQ pe ki ? 
b?ru R?, ti ?nyin ba j? onigbagbQ 
ododo. 

14. 5 ba wpn jagun; Qlcphun yio 
j? wQn niya lati qwq nyin yio si 
doju ti WQn yio si ran nyin Iqwq le 
WQn lori yio si gbe Qkan awQn iJQ 
onigbagbQ ododo fuy?. 

15. Atipe yio si ko ibinu Qkan 
WQn 1q. QlQhun yio si gba 
ironupiwada fun ?niti O ba nf?. 
QlQhun na si ni Oni-MimQ, 
QlQgbQn. 

16. Tabi ?nyin ro pe a o fi nyin 
sil? ni laij? pe QlQhun mq> awQn 
?niti o j? olusapa ninu nyin ti nwQn 
ko si gba Qr? imul? kan mu l^hin 
QlQhun ati Oji?? R? ati awQn 
onigbagbQ ododo? QlQhun si j? 
AlamQtan nipa ohun ti 9 n?e ni??. 

17. Ko tQ si awQn ti o da nkan 
PQ mp QlQhun pe ki nwQn ma lo 
«MQsalasi» QlQhun nigbati nwQn j? 
?l?ri lori ara WQn si aigbagbQ. 
AwQn eleyini i?? WQn ti baj? atipe 
inu ina ni nwQn o ma gbe titi. 

18. $ugbQn awQn ti nwQn ngbe 
awQn «MQsalasi» QlQhun ni ?niti o *\ . > \ *. '.' $' s^ \ > " 

Suratu Taobah 9 Part 10 263 \> *>U ™ 4j epj\ Oja^m ni igbagbp ododo si Qlphun a tj qjq 
ik?hin, ti nwpn si nkirun ti nwpn si 
nyp saka ti nwpn ko si b?ru ?nikan 
ayafi Qlphun. Awpn eleyini f? ma 
b? ninu awpn ti a fi mpna. 

19. Enyin yio ha ?e ifun awpn 
Alhajji ni omi mu ati gbigbe 
«Mpsalasi» Abpwp na dpgba p?lu 
?niti o gba Qlphun gbp ati pjp 
ik?hin ati isapa loju pna ti Qlphun? 
nwpn ko dpgba lodp Qlphun. 
Qlphun ko ni fi awpn ijp alabosi 
mpna. 

20. Awpn ?niti o gbagbp ni 
ododo ti nwpn si $ilp kuro ni ilu, ti 
nwpn sapa ni oju pna ti Qlphun 
p?lu ohun-ini wc?n ati ara wpn 
awpn ni nwpn niyi ju lpdp Qlphun. 
Awpn wpnyi ni o jere. 

21. Oluwa wpn fun wpn ni iro 
idunnu ti anu lati pdp R? ati iypnu 
ati alijana ti id?ra ti ki itan mb? 
fun wpn ninu r?. 

22. Nwpn o ma gbe inu r? lailai 
Dajudaju Qlphun ni ?san ti o tobi 
ni pdp. 

23. Enyin ti ? gbagbp ni ododo, 
? ko gbpdp mu awpn baba nyin ati 
awpn pmp-iya nyin ni pr? imul? bi 
nwpn ba f?ran aigbagbp ju igbagbp 
lp. Enik?ni ti o ba mu wpn lpr? 
imul? ninu nyin awpn wpnni ni 
alabosi. 


'u* 

^0>^jj<^. >>/ ->>!-> 0'JJ^ 


Suratu Taobah 9 Part 10 264 ^ *>M * AjjZj) ajj^i 24. Wipe: Bi awQn baba nyin ati 
awQn pmp nyin ati awQn pmp-iya 
yin ati awpn aya nyin ati awpn 
ibatan nyin ati awQn prQ nyin ti $ ti 
kojp ati owo kan ti $ nb^ru kikuta 
r$ ati awpn ibugbe ti enypnusi si ba 
wu nyin ju Qlphun lp ati Oji?$ R<? 
ati isapa si oju Qna R<?, nigbana $ 
ma reti titi QlQhun yio fi mu a?? 
R? de. Qlc?hun ko ni fi pna mp 
awQn obil$j$. 

25. Dajudaju Qlphun ti ran nyin 
lpwp ni ppplppp oju ogun ati ni pjp 
(ogun) «Hunaini» nigbati pipp nyin 
(ti ? pp) jp nyin loju, ?ugbpn ko ?e 
nyin ni anfani rara il? si ha mp 
nyin p$lu bi o ti f? to, l^hinna $ 
yipada s?hin. 

26. Lqhinna Qlqhun sq 
ifaiyabal? R<? kal<? fun Oji?$ R? 
ati fun awpn onigbagbp ododo, O 
si sp awpn pmp ogun kan kal? ti 
$nyin ko ri, O si j? awpn 
alaigbagbp niya. Eyini ni $san fun 
awQn alaigbagbp. 

27. L^hinna QlQhun gba 
ironupiwada $niti O f? l^hin eyi. 
Qlphun si ni Alaforiji, Alanu. 

28. £nyin ti $ gbagbQ ni ododo, 
awpn p§?bp egbin ni wpn, nwpn ko 
gbpdp sunmp «Mpsalasi» Abpwp 
na l^hin Qdun WQn yi. Ti ? ba 
nb?ru o?i, Qlphun yio rp nyin lprp -f /S ,S »^ > £" /ss .ss /'^ ,/ *C », s -' •4 

c >^r > v jLJf 3 CL>\XJ* o\ z4L-*23 <>* Suratu Taobah 9 Part 10 265 >& <\ JLjdl *jy* lati inu ik? R? bi O ba f?. Dajudaju 
Qlphun ni Oni-mimp, Qlpgbpn. 

29. 5 ba awpn ti nwpn ko ni 
igbagbp si Qlphun ati si pjp ik?hin 
ja, ti nwpn ko si §e lewp ohun ti 
Qlphun ati Oji$? R? ?e lewp, ti 
nwpn ko si sin ?sin ododo ninu 
awpn ti a ti fun ni tira titi nwpn yio 
fi san owo-ori lati pwp wpn nwpn 
si di kekere. 

30. Awpn Yahudi ni pmp 
Qlphun ni Usairu; awpn Nasara si 
wipe: Qmp Qlphun ni Al-Masihu. 
Iwpnyi ni prp ?nu wpn. Nwpn nfi 
arawe prp awpn ti o se aigbagbp ni 
i§aju! Qlphun gegun fun wpn. 
Bawo ni nwpn $e ??ri (kuro nibi 
otitp). 

31. nwpn mu awpn olusin wpn 
ati awpn alufa wpn ni oluwa l?hin 
Qlphun ati Al-Masihu qitqq 
Mariyama. A ko pa nkankan la?? 
fun wpn biko?e ki nwpn sin Qlphun 
kan?o?o. Kosi Qlphun kan l?hin 
R?. Mimp R? tayp ohun ti nwpn fi 
n§e orogun (R?). 

32. Nwpn nf? lati fi ?nu wpn f? 
impl? Qlphun pa, ?ugbpn Qlphun 
kp biko?e pe O ?e impl? R? ni pipe, 
bi awpn alaigbagbp ko til? f?. 

33. On ni ?niti O ran Oji§? R? 
p?lu pna-mimp ati ?sin ododo lati 

^^ 


-^JL t^j <l£X_$J ^'iiji.j J^-3^ Cl^ JJ\ ja Suratu Taobah 9 Part 10 266 S* *£\ \ Sijdl >jj~* fi bori gbogbo ?sin pata, bi awQn 
Q??bQ ko til? f?. 

34. Mope ?nyin ti ? gbagbQ ni 
ododo, dajudaju qpqIqpq ninu 
awQn alufa (Yahudi) ati awQn 
olusin (Nasara) dajudaju awQn nj? 
owo awQn enia niti ibaje atipe 
nwQti a ma ??ri (awQn enia) kuro ni 
oju Qna ti QlQhun. AwQn ti nwQn 
nko wura ati fadaka jq ti nwQn ki 
nna a si oju Qna ti QlQhun, nitorina 
fun wQn niro iya ?l?ta elero. 

35. Ni qjq ti a o ma yQ ninu ina 
Jahannama, a o ma fi (ina na) jo 
WQn ni iwaju WQn ati ?gb£ WQn ati 
ehin WQn; (A o wipe): Eyi ni ohun 
ti e koJQ fun ara nyin nitorina ? tQ 
wo ohun ti ?nyin koJQ. 

36. Dajudaju onka awQn o?u ni 
QdQ QlQhun j? o?u mejila ninu Tira 
QlQhun lati qjq ti O ti da sanma ati 
il? na, o§u m^rin ti o j? abQWQ nb? 
ninu r£. Eyini ni ?sin ti o duro 
dede nitorina ? ma?e abosi funra 
nyin ninu WQn. Ati ki ? si ma ba 
awQn Q??bQ ja patapata g?g?bi 
nwQn ti §e ba nyin ja patapata ki ? 
si mp amQdaju pe QlQhun nb? p?lu 
a WQn olupaiya (R?). 

37. Dajudaju ilQra j? alekun sinu 
aigbagbQ, a ma §i awQn $niti ko 
gbagbQ lQna, nipa r?. NwQn a ma 
?e ilQra na ni ?tQ lQdun kan nwQn a 
si ma ?e e ni ewQ ni Qdun kan, ki 

iCS. ^liGWjL^^Jllf dJL^oJ. >r-~ 

kjb D>T =3p- iff 


1X1" >^ >*/>",/',• > ^ ^ > f > '^"\^' .'if x» 4 iiuj^ £ yu^ «it pJ-»-l* • Jut iytt i^y Suratu Taobah 9 Part 10 267 \* *>LI <\ hjtt \jy* nwpn le ba fi $e konge onka ohun 
ti Qlphun ^e ni ewp, nidi eyi nwpn 
a ma ?e ni ?tp ohun ti Qlphun ?e ni 
ewp, a $e aburu i?? wpnni p$p fun 
wpn. B? si ni Qlphun ko ni fi awpn 
ijp alaigbagbp mpna. 

38. Mope ?nyin ti ? gbagbp ni 
ododo, e?e nyin nigbati a ba wi fun 
nyin pe ? jade (lp) si oju pna ti 
Qlphun ni ? ma nlpra ni ori il£? 
Enyin ha ypnu si ?mi ti aiye ju ti 
prun lp ni bi? Atipe igbadun ti ?mi 
aiye yi ko j? kinikan ninu ti prun 
ayafi kekere bayi. 

39. Bi ?nyin ko ba jade On yio j? 
nyin niya ?l?ta-elero, yio si fi awpn 
ijp kan parp nyin ti nwpn yatp si 
nyin, ? ko si le ni I lara kankan. 
Atipe Qlphun ni Alagbara lori 
gbogbo nkan. 

40. Bi ?nyin ko ba ran a lpwp, 
dajudaju Qlphun ti ran a lpwp 
nigbati awpn alaigbagbp yp p jade 
(ninu ilu), ti o j? pkan ninu awpn 
enia meji nigbati awpn mejeji mb? 
ninu pgbun, nigbati on sp fun pr? 
r$ pe: Ma?e banuje, dajudaju 
Qlphun na mb? p?lu wa. Nitorina 
Qlphun si sp ifaiyabal? R? kal? fun 
u O si fi awpn pmp ogun ti enyin 
ko ri ran a lpwp, O si sp prp 
awpn alaigbagbp di y?p?r? atipe 
prp Qlphun on lo bori b? si ni 
Qlphun na ni Alagbara, Qjpgbpn. 'jg^?jR*±Zii j3 j^iij£3 C\^C^$\\^\£ 

Suratu Taobah 9 Part 10 268 W p-jU * 4j alJI OjdMi 41. p ma 1q p?lu idira niwQn iba 
ati idira l?kun, ki ? si ma sa agbara 
p?lu qtq nyin ati ara nyin p?lu si 
oju Qna ti QlQhun. Eyi lo dara fun 
nyin ju bi ?nyin ba j? ?niti o mQ. 

42. Ti o ba $e pe (nkan igbadun 
ti o wa ni) arQWQto tabi ki o j? irin 
kan ku$e ni, nwQn ba t?le 9, Qna na 
ti jinna loju WQn. Atipe nwQn yio 
ma fi QlQhun bura pe ti o ba ?e pe 
awa ni agbara ni a ba ba nyin jade. 
NwQn yio ma pa ara WQn ladanu; 
QlQhun mQ pe dajudaju awQn na 
opurQ ni WQn. 

43. QlQhun ti ?e amojukuro fun 
q! Kini $e ti o fi nyQnda fun WQn 
(pe ki nwQn gbele) titi awQn ?niti o 
ba $e ododo yio han fun q ti ir? na 
yio fi mQ awQn opurQ. 

44. AwQn ?niti o gba QlQhun 
gbQ ni ododo ati qjq ik?hin ko ni 
wa awawi ni QdQ r? ki nwQn le baa 
ma sapa p?lu owo WQn ati ara WQn. 
QlQhun si ni Oni-MimQ awQn ti 
npaiya (R?). 

45. §ugbQn awQn ti ko gba 
QlQhun gbQ ni ododo ati qjq ik?hin 
ti Qkan WQn si n$e iyemeji nikan ni 
nwa awawi lQdQ r?, nitorina nwQn 
ndamu ninu iyemeji WQn. 

46. Ti o ba $e pe nwQn f? ijade 
1q ni nwQn o ba $e ipal^mQ fun u, 
ni ipal^mQ gan, $ugbQn QlQhun kQ .>£ ^^^px^\y^i 


^ v ^ * ^ -^--^ 

Suratu Taobah 9 Part 10 269 \. *£S ^ 4-M^J' *J$~* idide WQn, nitorina O ko ifas^hin 
ba WQn, nwQn si sq fun wqti pe: £ 
joko p?lu awQn ti o joko. 

47. Ti nwQn ba jade p?lu nyin, 
nwQn ko ni $e alekun fun nyin 
ayafi ibaje, atipe dajudaju nwQn o 
ba ma ?e ?oke?odo larin nyin. 
NwQn o ma ko iyQnu ba nyin. 
Atipe ninu nyin j? olugbQrQ WQn. 
Atipe QlQhun ni OlumQ nipa awQn 
alabosi. 

48. Dajudaju nwQn ti wa iyQnu 
ni i$iwaju, atipe nwQn ti $e Qt? si q 
ri titi otitQ fi de, ti a§? QlQhun si 
bori, p?lu bi nwQn ko ti f?. 

49. Atipe o mb? ninu WQn ?niti 
nsQ wipe: YQnda fun mi ma?e dan 
mi wo. GbQ o, nwQn ti $ubu sinu 
idanwo atipe dajudaju Jahannama 
ti rQkirika awQn alaigbagbQ. 

50. Ti o ba ?e pe rere kan ba wa 
ba q, a ba WQn ninu je, ti o ba j? pe 
nkan buburu kan ba ba 9, nwQn o 
wipe: Dajudaju awa ti ?q ara wa ni 
$iwaju, nwQn o si p^hinda nwQn o 
ma yp. 

51. Wipe: Nkan kan ko le wa ba 
wa ayafi ohun ti QlQhun ti k(? sil? 
fun wa, On ni Oludabo-bo wa, 
nitorina QlQhun ni ki awQn 
onigbagbQ ododo gb?k$le. 

52. Wipe: pnyin ko reti kinikan 
p^lu wa, biko?e Qkan ninu rere meji /-U^li] \ £* i> JL^l JJjJ 
Suratu Taobah 9 Part 10 270 \* *£\ \ l^\ ijj^t (i$$gun tabi kikusi oju pna 
QlQhun)? atipe awa na si nreti p$lu 
nyin pe QlQhun yio mu iya wa ba 
nyin lati QdQ R$ tabi lati qwq wa. 
Nitorina ki $ ma reti; awa na a o 
ma reti p$lu nyin. 

53. Wipe: 5 na owo nyin ni tifip 
tif$ tabi niti tikQtikp, a ko ni gba a 
Iqwq nyin. Dajudaju ?nyin j? awQn 
enia kan ti o j$ obil$j$. 

54. Ko si ohun ti o k<? fun w<?n 
ti nwQn ko fi gba inawo wQn, 
biko?e pe nwQn j? alaini igbagbc? si 
QlQhun ati oji?? R<? nwQn ko si 
nkirun biko?e pe ki nwQn ki i b?b?, 
nwQn ko si nna owo ayafi ko j? 
p$lu tikQtikQ. 

55. Nitorina ki qyq WQn ma §e q 
ni enmQ ati awQn QmQ WQn. 
$ugbQn QlQhun nf? lati j? WQn niya 
p?lu wqu ninu igbesi aiye yi, atipe 
$mi WQn yio jade (lara WQn) nigbati 
nwQn j? alaigbagbQ. 

56. Atipe nwQn o ma fi QlQhun 
bura pe dajudaju awQn mb$ ninu 
nyin b?ni nwQn ko si ninu nyin, 
atipe nwQn j$ awQn enia kan ti ?ru 
nba. 

57. Ti o ba §e pe nwQn ri 
ibusapamQ si kan ni, tabi inu iho 
kan ni tabi ibusawQ kan, ib$ ni 
nwQn iba ??ri si tiyara-tiyara. 


Mo^J^-A*^ 


^-> 

y^ <;> ♦ ^ / ' Ax's' f> ^y^ > " /\ Suratu Taobah 9 Part 10 271 \* 'j^ 1 * 4j 4*JI 0J9*«*' 58. Atipe o mb? ninu WQn, ?niti 
nda q l?bi nipa (pipin) awQn Qr?. 
Atipe ti a ba fun wpn ninu r?, 
nwQn a dunnu, ti o ba §e pe a ko 
fun wQn ninu r?, nigbana nwpn a 
ma binu. 

59. Ti o ba §e pe nwQn yQnu si 
ohun ti QlQhun ati Oji§? R? fun 
WQn ti nwQn si wipe: QlQhun to wa; 
QlQhun yio fun wa ninu ore ajulQ 
R? ati oji§? R? dajudaju awa j? 
olu?e ojukokoro 1q si QdQ QlQhun. 

60. Qr? (sakat) wa fun awQn 
talika ati awQn alaini ati awQn ti 
n§i§? r? ati awQn ti Qkan WQn f? 
gba (Islami) a ti fun irapada awQn 
?ru ati awQn ti o j? gbese ati si oju 
Qna ti QlQhun ati QmQ ojuQna 
Qranyan ni lati QdQ QlQhun, 
QlQhun ni OlumQ, QlQgbQn. 

61. A WQn ?niti nni Annabi lara 
mb? ninu WQn, ti nwQn nwipe: 
Eleti-Qf? ni. Wipe: Eleti-Qf? rere ni 
fun nyin, o gba QlQhun gbQ, o si 
gba awQn olugbagbQ ododo gbQ, o 
si j? anu fun awQn ?niti o gbagbQ 
ninu nyin. AwQn ?niti nda Oji§? 
QlQhun na lamu iya ?l?ta-elero 
mb? fun WQn. 

62. NwQn yio ma fi QlQhun bura 
fun nyin lati wa iyQnu nyin, b?ni 
QlQhun ati Oji§? R? loy?ki nwQn 
wa ni oluyQnu ti awQn baj? 
onigbagbQ ododo. lj£* l^k^l jbOlio^li J& ^^Ji^^Aj lil OlJ ] fV 


>. :> 

Suratu Taobah 9 Part 10 272 \« *)JLI * 4j 4^" 3JJ*** 63. Awpn ko wa mpni wipe: 
Dajudaju eniti oba ntako Qlphun 
ati oji§? R? iya ina Jahannama yio 
ma b? fun u, inu r? ni yio magbe 
titi lailai. Eyi j? abuku ti o tobi. 

64. Awpn alagabagebe nb?ru pe 
ki a ma sp Surah kan kal? fun 
awpn (olugbagbp) ti yio fun wpn 
niro ohun ti mb? ninu pkan wpn 
(alagabagebe). Wipe: £ ma §e y?y?, 
dajudaju Qlphun yio mu ohun ti ? 
nb?ru r? jade. 

65. Bi ire ba bi wpn lere, 
dajudaju nwpn a sp wipe: Awa kan 
n§e ?f$ ati ere ni. Wipe: $e Qlphun 
ati awpn ayah R? ati Oji$? R? ni 
enyin fi n§e y?y? bi? 

66. ^ ma wa awawi mp, 
dajudaju ? ti §e aigbagbp l?hin 
igbagbp nyin. Ti Awa ba §e 
amojukuro fun apakan ninu nyin, 
Awa yio fi iya j? apakan nitoripe 
nwpn j? ?1?§?. 

67. Alagabagebe pkunrin ati 
alagabagebe obirin, pr? ara wpn ni 
wpn j?. Nwpn npa iwa buburu la§e 
nwpn si nkp iwa rere (funra wpn) 
nwpn si nka pwp wpn ko (nibi ore 
§i§e). Nwpn ti gbagbe Qlphun On 
na si gbagbe wpn (pawpn ti) 
Dajudaju awpn alagabagebe ni obi 
l?j?« 


tjp Cl^jj jl^U r^ 4i»\ CL*>L ,>// ,',xx «{ 1 tf c >'T" * -*•" 


iiuii? 4*^-^ r^-^j^- jo C* Jj^k. J ^ ^ aa1 L «J \ Suratu Taobah 9 Part 10 273 \* *j±\ <\ ijdl ftj^M. 68. QlQhun ti §e adehun ina 
Jahannama fun awQn alagabagebe 
Qkunrin ati alagabagebe obirin ati 
awQn alaigbagbQ, inu r? ni nwQn o 
ma gbe. On (ina na) ti to fun WQn. 
QlQhun si ti §?bi le wpn lori, iya ti 
ki itan si mb? fun w<?n. 

69. G?g?bi awQn ti o ti §iwaju 
nyin, nw<?n le ju nyin 1q ni agbara 
nwQn si pp ju nyin lp ni owo ati 
awQn QmQ. Nitorina nwQn j? 
igbadun ipin wpn, ?nyin na si j? 
igbadun ti nyin g?g?bi awQn ti o 
?iwaju nyin ti j? igbadun WQn, 
?nyin si n§e awada g?g?bi awQn ti 
§e awada. AwQn WQnyi ni i§? WQn 
ti pofo ni aiye yi ati Qrun, awQn 
eleyi ni ?ni of 6. 

70. Irohin awQn ?niti o §iwaju 
WQn ko ha ti wa ba WQn ni, ti awQn 
enia Nuha ati Adi ati Samuda ati 
awQn enia Ibrahima ati ara 
Madiyana ati awQn ilu ti a yi oju 
wc?n po. AwQn oji§? WQn wa ba 
WQn p?lu idi-QrQ. Nitorina QlQhun 
ko §e abosi fun WQn §ugbQn awQn 
ni nwQn bo ori ara WQn si. 

71. OnigbagbQ ododo Qkunrin 
ati onigbagbQ ododo obirin apakan 
WQn je Qr$ apakeji, nwQn pa iwa 
rere la§? (fun enia) nwQn nkQ iwa 
buburu (fun enia) nwQn si ngbe 
irun duro nwQn si nyan saka nwQn 
si t?le ti QlQhun ati Oji§? R?. 
l£jO 


)jAjia>L^~A>y \j f*\\ ".•"." ■ > "\\ ^ »Y Suratu Taobah 9 Part 10 274 >• *>LI <\ ijdl >j^. AwQn eleyi QlQhun yio §e anu WQn, 
dajudaju QlQhun ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

72. QlQhun ti §e adehun alijanna 
fun awQn onigbagbQ ododo 
pkunrin ati aw<?n onigbagbQ ododo 
obirin eyiti akere mc?do n§an nisal? 
igi ati awQn eso Alijanna naa, inu 
r? ni nwQn yio ma gbe ati ibugbe 
daradara ninu alijanna ti yio wa 
gbere, atipe iy<?nu lati Qdp QlQhun 
ni o tobi juIq, eyiyi ni ere ti o tobi. 

73. Ir? Annabi, 16 ipa lori awpn 
alaigbagbQ ati awc?n alagabagebe ki 
o lekoko m<? WQn, ibugbe WQn ni 
Jahannama, apadasi buburu ni. 

74. nwQn o ma fi QlQhun bura 
pe awQn ko sq nkankan. Dajudaju 
nwQn sq qtq aigbagbQ nwQn si §e 
aigbagbQ l?hin gbigba Islami WQn, 
nwQn si ronu nipa ohun ti ko t? 
WQn Iqwq. NwQn ko wul? §e atako 
biko§e pe QlQhun ati Oji§? R? ti vq 
WQn lQrQ lati inu Qla R?. $ugbQn 
bi nwQn ba ronupiwada yio dara 
fun WQn, bi nwQn ba si yipada 
p?hinda QlQhun yio je WQn niya 
?l?ta-elero ni aiye yi ati Qrun, ko ni 
si Qr? kan fun WQn tabi 
oluranlQWQ. 

75. O mb? ninu WQn awQn ti o 
ba QlQhun §e alukawani pe 
dajudaju ti O ba fun wa ninu ore 
R£, dajudaju awa yio ma tQr? ati c 

Suratu Taobah 9 Part 10 275 ^ *>U * Aj aXJI flj«**i pe dajudaju awa yio wa ninu awpn 
ti yio ma ?e rere. 

76. Nigbati O si fun wpn ninu 
ore R?, nwQn $e ahun p?lu r?, 
nwpn si p^hinda ni ?niti o gunri. 

77. Nitorina O san wpn l?san 
agabagebe ti mb? ninu pkan wpn 
titi di pjp ti nwpn o pade R? 
nitoripe nwpn y? adehun ti nwpn $e 
p?lu Qlphun ati nitoripe nwpn j? 
opurp. 

78. nwpn ko mp pe Qlphun ti 
mp a§iri wpn ati ijiroro wpn ni 
kpkp atipe dajudaju Qlphun ni Oni 
Mimp ohun ti o pamp. 

79. Awpn ?niti nwpn $e ?gan 
awpn olutpr? anu ninu awpn 
olugbagbp ododo nipa awpn pr? 
tita ati awpn ti ko ri kinikan ayafi 
isa agbara wpn, nitorina nwpn nfi 
wpn $e y?y?. Qlphun san ?san y?y? 
wpn fun wpn atipe iya ?l?ta-elero 
mb? fun wpn. 

80. Bi o tprp aforiji fun wpn tabi 
o ko tprp aforiji fun wpn. Bi o 
batil? tprp aforiji fun wpn nigba 
adprin, Qlphun ko ni foriji wpn. 
Eyi je b? nitoripe awpn na kp ti 
Qlphun ati ti Oji§? R?. B? si ni 
Qlphun ko ni fi awpn obil?j? enia 
mp pna. 

81. Awpn ti nwpn sa s?hin nyp 
si ijoko sile wpn l?hin Oji§? \JjJ*£j}j£ *£r**dkj*4^+ ^ $$<Jy*f*f*3 
M crural I *jil \ 


Suratu Taobah 9 Part 10 276 \. *>JLI * 4j aIJI Ojj^i QlQhun, nwQn si kQ lati sapa si oju 
Qtia ti QlQhun p?lu owo wqti ati 
ara WQn atipe nwQn tun nsQ pe: £ 
ma§e jade ninu oru. Sq fun WQn pe: 
Ina Jahannama le ju ni gbigbona. 
Ti o ba §e pe nwQn j? $niti o gbQ 
agbQye. 

82. Nitorina ki nw<?n r^rin 
niwQnba ki nwQn si sunkun pupQ, 
o j? $san ohun ti nwQn §e ni§$. 

83. Bi QlQhun ba da q pada wa 
ba apakan ninu WQn, nwQn yio ma 
wa iyQnda ni QdQ r$ lati jade (p?lu 
r$) nitorina sq fun WQn pe: E ko le 
t?le mi 1q lailai b? si ni $ ko ni le 
p$lu mi ba awQn Qta ja nitoripe 
$nyin ti yQnu si ijoko sile ni akQkQ 
nitorina $ joko p$lu awQn 
olufas^hin. 

84. Atipe o ko gbQdQ kirun si 
^nikan lara ninu WQn ti o ba ku 
lailai b$ si ni o ko gbQdQ duro nibi 
sare r£. Nitoripe awQn na ti §e 
aigbagbQ si QlQhun ati Oji§$ R$ 
nwQn si ku b$ni nwQn je obil$j$. 

85. Ma si j?ki awQn QrQ WQn ati 
awQn QmQ WQn jq q loju, dajudaju 
QlQhun nf? lati fi je WQn niya ni 
aiye yi ati ki $mi WQn le jade 
nigbati nwQn wa ni alaigbagbQ. 

86. Ati nigbati a ba sq surah kan 
kal$ pe ki nwQn gba QlQhun gbQ 
ati ki nwQn sapa p$lu Oji§$ R<?, 

^p Jj^jSoI^SUj^ Suratu Taobah 9 Part 10 277 >• *>U ^ ^^jl OjJ— awpn olowo ninu wpn yio ma wa 
iypnda ni qwq r? nwpn o ma sp pe: 
fi wa sil? ki a ma b? p?lu awpn ti o 
joko sile. 

87. Nwpn ypnu si ki nwpn ma 
b? p?lu awpn ti o joko sile a si ti di 
pkan wpn pa nitorina nwpn ko gbp 
agbpye Qrp. 

88. §ugbpn Oji?? na ati awpn ti 
o gbagbp ni ododo p?lu r? nwpn 
gbiyanju p?lu owo wpn ati ara 
wpn, awpn elewpnyi ni rere mb? 
fun, awpn eleyini ni olujere. 

89. Qlphun ti pese pgba id?ra ti 
awQn odo nsan ni isal? awQn eso 
ati igi alijanna naa de wpn, nwpn 
yio ?e gbere ninu r? eyini ni erenj? 
ti o tobi. 

90. Awpn alawawi wa ninu 
awpn ara-oko ki a le ypnda fun 
wpn, awpn ?niti o si pe Qrp Qlphun 
ni irp ati Oji$? R? joko sile Iya 
?l?ta-elero yio ba awpn ti o ?e 
aigbagbp ninu wpn. 

91. Ko si ??? fun awpn alai-ni 
agbara tabi awpn alaisan tabi awpn 
?niti nwpn ko ri ohun ti nwpn yio 
ma na ni owo, nigbati nwpn ba nsp 
ododo fun Qlphun ati Oji?? R?. Ko 
si pna ibawi kan fun awpn olu§e 
rere. B? si ni Qlphun ni Alaforiji, 
Onik?. 
^pti^ j^ftiite l^Sj^i Suratu Taobah 9 Part 11 278 \\ *>U S 4J4^J' Ojj**> 92. B? si ni ko si ?§? fun awpn 
eniti o $e pe nigbati nwQn wa ba q 
lati pe ki o fun WQn ni ohun ti wQn 
yio fi jagun ti o si wipe: Emi ko ri 
ohun ti nma fun nyin ti nwQn si 
yipada, atipe oju WQn nda omije 
niti ibanuje nitoripe nwQn ko ri 
ohun ti nwQn yio na, 

93. Dajudaju oju Qna (ijiya) mb? 

fun awQn ?niti nwQn wa iyQnda r$ 
(lati joko sile), b$ si ni olowo ni 
WQn, nwQn f? pe ki awQn ma b? 
p^lu awQn ti nfa s^hin; QlQhun si se 
Qkan WQn pa, b? ni nwQn ko mc?. 

94. NwQn o si ma wa awawi fun 
nyin nigbati ? ba pada de wa ba 
WQn. Wipe: 5 m a ?e wa awawi, awa 
ko ni gba nyin gbQ, dajudaju 
QlQhun ti fun wa ni iro nipa nyin. 
QlQhun ati Oji$? R? yio si wo i?? 
nyin, l^hinna a o da nyin pada 1q si 
QdQ Oni-mimQ ohun ti o pamQ ati 
eyiti o han, nigbana yio si fun nyin 
niro ohun ti ? ti $e ni??. 

95. NwQn o ma fi QlQhun bura 
fun nyin, nigbati e ba de wa ba 
WQn, nitori ki e le $?ri kuro ni QdQ 
WQn. Nitorina e §$ri kuro ni QdQ 
WQn, dajudaju egbin ni WQn, 
Jahannama ni ibugbe wqu, o j? 
?san nitori ohun ti nwQn $e ni??. 

96. NwQn o ma bura fun nyin 
nitori ki e le yQnu si WQn, Ti ?nyin 
ba ti? yQnu si WQn, dajudaju ^- >..Y yy«j>*-A^i 


~Ml 

^ 

Suratu Taobah 9 Part 11 279 U *j±A ^ ^u^iji 6jj*# QlQhun ko ni yQnu si awQti enia ti 
nwQn je obil^j?. 

97. Awqii ara-oko nwQn le pupQ 
ni agibagbQ ati (iwa) agabagebe, O 
si sunmQ juIq pe ki nwQn ma 1119 
?nu ala ohun ti QlQhun SQkal<? fun 
Qji?? R?. QlQhun ni OIuiiiq, 
QlQgbQn. 

98. Atipe o mb? ninu awQn ara- 
oko ti nwQn mQ ohun ti nwQn na si 
ijeniya ti o si nreti ayipada (igba) 
buburu si nyin, ayipada buburu si 
mb? lori wQn. QlQhun OlugbQrc? ni, 
Oni-mimQ. 

99. O mb? ninu awQn ara-oko 
?niti o ni igbagbQ si QlQhun ni 
ododo ati qjq ik^hin ti o si mQ 
ohun ti nna ni owo si oju Qna ti 
QlQhun ni ohun ti o nmu ni sunmQ 
QlQhun ati adua Oji?? na. 
Dajudaju eyini j? isunmQ QlQhun 
fun WQn; QlQhun yio si fi WQn wq 
sinu ik? R?. Dajudaju QlQhun ni 
Alaforiji, Onik^. 

100. Ati awQn ?niti o gba iwaju, 
awQn ?nikini ninu awQn ti o ?i kuro 
ni ilu ati awQn alatil^hin ati awQn 
?niti o t?le WQn ni iwa rere, QlQhun 
si yQnu si WQn awQn na si dunnu si 
I, O si pa e?e awQn Qgba id^ra sil? 
fun WQn awQn odo si n?an nisal? 
igi ati awQn eso Alijanna naa, 
nwQn o ?e gbere sinu r<? lailai. Eyi 
ni j? ere nje ti o tobi. 

j>^S\j^h 


^^>j jil^-l) pJoyi^>\ uul \j^Ca>^ \j 

\ Jul l^S^>v^^ I l^:^- c^-Ao Suratu Taobah 9 Part 11 280 \\ +£\ <\ i^II *jj** 101. Atipe o mb? ninu awpn ti o 
wa ni agbegbe nyin, ninu awpn 
ara-oko, ti nwpn j$ alagabagebe ati 
ninu awpn ara Madina na, ti nwpn 
wonkoko mp agabagebe §i§e. Ir? 
ko mp wpn §ugbpn Awa mp wpn. 
A o si tun je wpn niya ni ?meji, 
l^hinna A o da wpn pada sinu iya 
ti o tobi. 

102. Awpn elomiran j^wp nipa 
?§e wpn, nwpn fp i§? rere pp mp 
omiran ti o buru. Boya Qlphun yio 
gba ironu piwada wpn. Dajudaju 
Qlphun ni Alaforiji, Alanu. 

103. Gba itpr? anu ninu prp wpn 
ki o fp wpn mp ati ki o fi sp wpn di 
mimp, ki o si §e adua fun wpn. 
Dajudaju adua r? ifpkanbal? ni o je 
fun wpn. Qlphun si ni Olugbprp, 
Oni-mimp. 

104. Nwpn ko mp ni pe dajudaju 
Qlphun On ni ngba ironupiwada 
nipa awpn olujpsin R? O si ngba 
awpn itpre, atipe dajudaju Qlphun 
On ni Olugba ironupiwada, Alanu. 

105. Wi (fun wpn) pe; £ ma §e 
i§£ (ti ? ba f?) nitoripe Qlphun ati 
Oji§e R? yio si ri i§? nyin ati awpn 
onigbagbp ododo. Ko ni p? ti a o 
da nyin pada si pdp (Qlphun) Oni- 
mimp ohun ti o pamp ati eyiti o 
han, nigbana yio fun nyin niro nipa 
ohun ti e ti §e ni§?. 


<** i *.'!'?' >' 


Suratu Taobah 9 Part 11 281 \\ *jJU * 4j all! Oj amx 106. Atipe awpn ?lomiran a lp 
wpn lara de a?? Qlphun, bi yio j? 
wpn niya tabi yio gba ironupiwada 
wpn, Qlphun si ni Olump, 
Qlpgbpn. 

107. Ati awpn ?niti nwpn kp 
«Mpsalasi» kan lati fi da inira sil? 
ati aigbagbp ati lati fi ?e ipinya 
larin awpn onigbagbp ododo ati 
lati fi gba awpn ?niti nwpn 
gbogunti Qlphun ati Oji§? R? ni 
i§iwaju, atipe dajudaju nwpn o ma 
bura pe ko si ohun ti a gba ni ero 
biko?e rere Qlphun si j?ri pe 
dajudaju opurp ni wpn. 

108. Maje duro ninu r? (kirun) 
lailai. Dajudaju «Mpsalasi» kan ti 
afi ipil? r? lei? lori ipaiya (Qlphun) 
ninu akpkp pjp ni o tp pe ki o ma 
duro ninu r? (kirun). Awpn enia ti 
nf? pe ki awpn ma $e afpmp wa 
ninu r?. Qlphun si f?ran awpn ti o 
n§e mimp. 

109. Nj? ?niti o fi ipil? ile mimp 
lei? lori ipaiya ti Qlphun ati iypnu 
(R?) ni o dara ni tabi ?niti o fi ipil? 
ile mimp tir? lei? lori ?gb? kan eti 
pgbun ti o ni iho ti o si gbe e 
(onitphun) §ubu sinu ina 
Jahannama? Qlphun ki yio fi pna 
mp awpn enia ti nwpn j? alabosi. 

110. Ile mimp wpn ti nwpn mp 
ko ni ye j? ohun ti yio ma ko 
iyemeji sinu pkan wpn titi pkan (*T 4*i U i^' (fh&V* ^-^JJ^^J 


j \c*o Aj_d ^j.3 ry*-> o' &-* > ji ?y ot 
01 .^r*j I Ulit <^^^ 4JLSIJ A^^jli cl^jl^lS jL^ 0>_/>- ^ * <^ * .'**f't» *> 't' -- Ism Suratu Taobah 9 Part 11 282 U *)JM * ^J-Jl *J **■*' wqii yio fi ja kelekele. QlQhun si ni 
Oni-mimQ, QlQgbQn. 

111. Dajudaju QlQhun ti ra ?mi 
awQn onigbagbQ ododo ati QrQ wQn 
nitoripe ti WQn ni Alijana. NwQn 
nja ni oju Qna QlQhun, nwQn npa 
(awQn Qta) b?ni a si npa awQn na; 
adehun ni ti o j? ?tQ ti o je ododo ti 
mb? ninu At-Taorata ati Al-Injila 
ati Al-Kurani; tani ?niti o mu 
adehun r$ $$ ju QlQhun 1q? 
Nitorina ? ma yc? nipa ileri nyin 
eyiti ? $e. Eyi si j? a$ejere ti o tobi. 

112. AwQn oluronupiwada, 
awQn olusin (QlQhun), awQn ti nyin 
(QlQhun), awQn olugbaw?, awQn ti 
nt?riba, awQn oluforibal?, awQn ti 
nforo ?ni si i?? rere, ati awQn ti nkc? 
i§? buburu (fun enia) ati awQn 
olu§Q ?nu-ala QlQhun; ki o fun 
awQn onigbagbQ ododo niro 
idunnu. 

113. Ko tQ si Annabi ati awQn ti 
nwQn gbagbQ ni ododo pe ki nwQn 
tQrQ aforiji fun awQn Q§?bQ, bi o f<? 
bi nwQn je ?bi ti o sunmQ wQQn, 
l^hin ti o ti han si WQn pe dajudaju 
awQn (Q$?bQ) ni ero ina. 

114. Kosi ohun ti titQrQ aforiji 
Ibrahima fun baba r£ j? biko§e 
nitori adehun ti o $e fun u; $ugbQn 
nigbati o han si i pe Qta QlQhun ni, 
o ya p?lu r$. Dajudaju Ibrahima j? 
QlQkan it?riba, onifarada. Suratu Taobah 9 Part 11 283 H *>JU ^ 4->^lJl fij^* -- 115. QlQhun ki i?i awQn enia kan 
lQna l?hin ti O ba ti fi wqti m<?na 
ayafi (l$hin) ti O ba ti fi han WQn 
ohun ti nwQn yio gQra nipa r£. 
Dajudaju QlQhun ni OlumQ nipa 
gbogbo nkan. 

116. Dajudaju QlQhun loni 
ikapa (iJQba) awQn sanma ati il£. 
On lo nj$ ki nkan wa lab^mi On lo 
si nsQ nkan di oku. Ko si si 
alaf^hinti kan ati oluranlQWQ kan 
fun nyin l^hin QlQhun. 

117. QlQhun ti gba ironupiwada 
Annabi ati awQn ti o fi ile sil? ati 
awQn oluranlQWQ awQn $niti o t$le 
e ni akoko igoro l^hin ti Qkan iJQ 
kan ninu wqu f$r$ yi, l^hinna O 
gba ironupiwada wQn. Dajudaju 
On si je Onik?, Alanu fun WQn. 

118. Ati awQn m$ta awQn ?niti a 
fi s^hin titi il<? fi ha mQ WQn p$lu bi 
o ti f<? to, $mi WQn na si ha niQ 
WQn. Nwqu si mQ pe ko si ibusasi 
kan kuro lQdc? QlQhun afi QdQ R<? 
l^hinna O $iju anu wo WQn ki nwQn 
le ronupiwada, dajudaju QlQhun 
On ni Olugba ironupiwada, Alanu. 

119. £nyin onigbagbQ ododo, ? 
b^ru QlQhun ki e si ma wa p?lu 
awQn olododo. 

120. Ko tQ si awQn ara Madina 
ati awQn ti o yi WQn ka ninu awQn 

j£_lil \ $s\£m c| *<>y^ ^>!^ bl^a» V lj 

Suratu Taobah 9 Part 11 284 \\ *)JL| * 4jA*JI Oj 4*4 Larubawa tongbe oko pe ki nwQn 
wQnyin si Oji§? tabi ki nwQn f?ran 
?mi ti wqii ju ?mi tir?. Eyi ri b? 
nitoripe ongb? tabi inira ko ni kan 
wqii tabi ebi ni oju Qna ti QlQhun 
tabi ki nwQn t? Qna ti o mu awc?n 
alaigbagbQ binu tabi ki nw<?n mu 
ipalara ba awQn Qta laij? pe i§? rere 
ni ao fi kQ sil? fun WQn. Dajudaju 
QlQhun ko ni ra ?san olu?e rere 
lare. 

121. NwQn ko ni nawo kan, o 
kere ni tabi o p<? ni,tabi ki nwQn la 
afonifo ji kan kQJa ayafi ki a kQ (q) 
sil? fun WQn ki QlQhun le san WQn 
ni ?san rere ju ninu ohun ti nwQn 
§e ni§?. 

122. AwQn onigbagbQ ododo ko 
nilati jade 1q (si ogun) patapata. 
E?e ti apakan ninu WQn ko jade 
ninu iran k<?kan lati 1q wa amQJinl? 
nipa ?sin lati fi kilQ fun awQn enia 
nigbati nwQn ba pada de wa ba 
WQn, boya nwQn yio §Qra. 

123. Enyin ^niti ? gbagbQ ni 
ododo, ? ma ba jagun awQn ?niti o 
wa ni arQWQto nyin ninu awQn 
alaigbagbQ ati ki WQn le ri imura- 
ija ni ara nyin. Ati ki ? mQ 
amQdaju pe QlQhun mb? p?lu awQn 
olupaiya. 

124. Ati nigbati a ba sq sura kan 
kale, o mb? ninu WQn ?niti yio ma 
SQpe: Tani ninu nyin ti eyi lekun c 
w 


Suratu Taobah 9 Part 11 285 > > *^A-I \ A^JI OjJ-w* igbagbQ r?? §ugbQn awQn $niti o 
gbagbQ ni ododo, o ?e alekun 
igbagbQ wqii nwQn a si ma yc?. 

125. $ugb(?n awQn ?niti arun 
mb? ninu Qkan wQn, o ?e alekun 
Sgbin p?lu egbin ara WQn, nwQn a 
si ku si ori alaigbagbc?. 

126. Abi awQti na ko ha mc? pe a 
n dan wc?n wo ni ?kan tabi ?meji ni 
Qdpdun, l^hinna nwQn ko 
ronupiwada, b? si ni nwQn ko n?e 
iranti. 

127. Ati nigbati a ba sq sura kan 
kale apakan wc?n a ma wo apakan 
(loju, nwQn a ma SQpe): Nj? ?nikan 
kan ha ri nyin bi? L^hinna nwQn 
??ri pada. QlQhun ??ri Qkan wQn 
pada nitoripe awQn na j? iJQ ti ko 
gbQ agbQye. 

128. Dajudaju Oji?? kan ti wa 
ba nyin lati inu nyin; ohun ti o ni 
nyin lara j? ohun ti ko dun mQ q, o 
je olutara (lati fi nyin mQna), alanu 
onik? ni fun awQn olugbagbQ 
ododo. 

129. Bi nwQn ba si p^hinda, ki o 
SQpe: QlQhun ti to mi, ko si QlQhun 
kan ayafi On. On na ni emi fi ara ti 
atipe On ni Oluwa it? Al-Ara?i ti o 
tobi. 1 ^^^j^y^^r^'j 


u?*? 
\^ji^2i\ jV-> j 

;CiaJ 
r^==^ 


Suratu Yunusa 10 Part 11 286 U *)JL| W O^Ji hj** (10) Suratu Yunusa Ni orukq QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif Lam Ra, (QlQhun ni O 
m<? ohun ti O gba lero p?lu awpn 
harafi yi). Awpn ayah wpnyi o j? 
ayah Tira ti o kun fun QgbQn. 

2. O j? iyanu ni bi fu aw(?n enia 
pe Awa ran§? si enia kan ninu w(?n 
pe ki o ma §e kilpkilp fun awQn 
enia ki o si ma fun niro idunnu 
awpn ti o gbagbp ni ododo pe 
dajudaju (?san) ati§iwaju i§? rere 
mb? fun wpn lpdp Oluwa wpn? 
Awpn alaigbagbp wipe: Eleyi 
opidan ti o han gbangba ni. 

3. Dajudaju Oluwa nyin ni 
Qlphun ti O da sanma ati il? ni qjq 
m?fa, O §e p?t? p?r? Tori Al'ara§i 
R? (ni pna ti otp si I) O nfi gbogbo 
nkan si eto. Kosi olu$ip? kan ayafi 
p?lu iypnda R?. Eleyi ni QlQhun 
Oluwa nyin, nitorina ? ma sin I, E 
ki yio ha ranti ni? 

4. Apadasi nyin patapata Qdc? R? 
ni. Adehun Qlphun ni nitotQ. On ni 
Olupil? dida ?da, l?hinna On ni yio 
da a pada (si ab?mi) ki O le san 
?san fun awpn ti o gbagbp ni 
ododo ti nwpn §i§? rere p?lu dede 
atipe awQn ?niti o §e aigbagbQ, ti 
wpn ni mimu omi gbigbona yio j?, :■'.:'.,.. _ /': j^\J^s\lL\V^^\ 


A ^ 't^ -/.'!> > >*T' 


Suratu Yunusa 10 Part 11 287 \ \ *j>?\ \ * (j-^ji 6jj**» ati iya ?l?taelero nitoripe nwpn $e 
aigbagbp. 

5. On ni pniti O §e orun ni 
itansan ati o?upa ni impl?, O si 
diwpn r<? ni awpn ibusp ki ? le ba 
mp onka awpn pdun ati i?iro, 
Qlphun ko da eyi lasan ayafi p?lu 
ododo. O n?e alaye awpn ami na 
fun awpn enia ti o mp ampdaju. 

6. Dajudaju awpn ami mb? ninu 
yiyipada oru ati psan ati ohun ti 
Qlphun da sinu sanma ati sinu il<? 
fun awpn enia ti o nb?ru (Qlphun). 

7. Dajudaju awpn ?niti ko nireti 
si ibawapade ti nwpn ypnu si igbesi 
ti aiye yi ti nwpn ni it^lprun si i ati 
awpn olugbagbera nipa awpn ami 
Wa. 

8. Awpn wpnyi aye ibugbe wpn 
ina ni nitori ohun ti nwpn ?e. 

9. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
gbagbp ni ododo ti nwpn si $e i?? 
rere, Oluwa wpn yio ma tp wpn si 
oju pna p?lu igbagbp wpn; awpn 
odo yio ma ?an ni isal<? wpn ninu 
pgba onid^ra. 

10. Adua wpn ninu r? ni: Mimp 
R? Oluwa, ati kiki wpn ninu r? ni: 
Alafia fun yin, atipe igb^hin adua 
wpn ni: Qpe ni fun Qlphun, Oluwa 
gbogbo ?da. ^i^i^ji5)f^jU^ij1 

■5 > 1^ Suratu Yunusa 10 Part 11 288 U *£\ u~>jt °JJ^* 11. Ti o ba $e pe Qlphun ma 
ntete mu buburu wa ba awpn enia 
g?g?bi nwpn ti nkanju wa rere ni, 
dajudaju ebubu akoko wpn iba ti 
pari fun wpn. Nitorina A ti fi sil? 
awpn ?niti nwpn ko reti a ti pade 
Wa sinu agbere wpn ki nwpn ma ta 
rara. 

12. Nigbati inira ba ba enia, yio 
o ma ke pe Wa, ni ifi ?gb? lei? r? 
tabi ni ijoko tabi ni iduro: §ugbpn 
nigbati A ba mu inira r? kuro fun 
u, yio taku (si aigbagbp) g?g?bi 
?niti ko pe Wa si inira ti o ba a. 
Bayi ni a §e lp§p fun awpn apa enia 
ohun ti nwpn §e ni§?. 

13. Dajudaju A ti pa awpn iran 
kan r? ?iwaju nyin nigbati nwpn §e 
abosi, awpn oji§? wpn si ti wa ba 
wpn p?lu alaye, nwpn ko si 
gbagbp, ni ododo. Bayi ni Awa 
nsan ?san fun awpn ?1?$? enia. 

14. L?hinna A §e nyin ni arole ni 
ori il?, l?hin wpn, ki A le ri bi 
?nyin o ti §e. 

15. Ati nigbati a ba nke awpn 
ayah Wa fun wpn, ti o yanju, awpn 
?niti ko ni ireti si ipade Wa nwipe: 
Mu Al-Kurani kan wa ti o yatp si 
eyi tabi ki o yi eyi na pada. Wipe: 
Ko tp si mi pe ki nparp r? funra mi. 
Emi ko t?le kinikan ayafi ohun ti a 
fi ran§? si mi. Emi si b?ru iya pjp 
kan ti o tobi ti emi ba §? Oluwa mi. x 

j>jL±-jc\yb U 

Suratu Yunusa 10 Part 11 289 \\ *jlr\ O^Ji 'JJ** 16. Wipe: Ti o ba j? pe Qlphun 
f? ni emi ki ba ti ka a fun nyin, On 
(Qlphun) naa ki ba ti fi mp nyin, 
dajudaju emi ti gbe arin nyin nigba 
gbprp §iwaju eyi ? ko §e lakaye ni. 

17. Ko si ?niti o j? alabosi ju 
?niti o da adapa irp mg Qlphun 
tabi ti o pe awpn ayah R? nirp? 
Dajudaju awpn ?1?$? ko ni jere. 

18. Atipe nwpn nsin lfhin 
Qlphun ohun ti ko le §e inira fun 
wpn ti ko si le §e wpn ni anfani, 
awpn sp pe: Awpn wpnyi ni olu§ip? 
wa ni pdp Qlphun. Wi pe: 5 o ha 
fun Qlphun n iro nipa ohun ti ko 
mp ninu awpn sanma ati lori il?? 
Mimp R?, atipe giga R? tayp ohun 
ti nwpn fi n§e orogun R?. 

19. Awpn enia ko j? nkankan 
ayafi ijp kan §6§6, ?ugbpn nwpn si 
lodi sira wpn. Ti ko ba si titori prp 
kan ti o gba iwaju lati pdp Oluwa 
R?, a o ba dajp larin wpn nibi 
ohun ti nwpn §e iyapa r?. 

20. Nwpn si nsp pe: Kilo §e ti a 
ko sp ami kan kal? fun u lati pdp 
Oluwa r?? Nitorina wi (fun wpn) 
pe: Dajudaju ohun ti o pamp ti 
Qlphun ni, nitorina ? ma reti; emi 
na yio ma b? ninu awpn olureti 
p?lu nyin. 

21. Nigbati A ba fun awpn enia 
ni ik? tpwo lfhin ti inira ti fi pwp i»j 


^j^Oi^o^' 1 
r^y ,4 ^^^4^ 


iyi^iS si^ ^"^1 jll^Jl SlTlij 


Suratu Yunusa 10 Part 11 290 ' ' *lr?* ' * LT**Ji *J^* M ' kan wpn, nigbana dida ete a ma b? 
fun wpn sinu ayah Wa. Wipe: 
Qlphun ni o yara ni ete. Dajudaju 
awpn iran§? Wa nwpn kp sil? ohun 
ti ? npa ni ete. 

22. On ni Ijmiti nmu nyin rin 
(kakiri) lori il? ati ni oju-okun titi 
igbati ?nyin ba nb? ninu pkp, ti o si 
ngbe wpn sare p?lu at?gun ti o 
dara, nwpn a si dunnu si i, 
(§ugbpn) at?gun oji a wa ba pkp 
na, igbi odd yio yi wpn ka, nwpn o 
ro pe a ti yi wpn ka, nwpn o ma 
kepe Qlphun, nwpn o ma §e afpmp 
?sin fun U (pe): Dajudaju ti O ba 
gba wa la ninu eyi, dajudaju a o 
ma b? ninu awpn oludup?. 

23. $ugbpn nigbati O ba la wpn 
nigbana nwpn a ma se ibaj? p?lu 
ohun ti ki i§e otitp kiri ori il?. 
pnyin enia, dajudaju iwa ibaj? nyin 
wa lori nyin, igbadun igbesi aiye 
(di? ni), l?hinna apadasi nyin pdp 
Wa ni, A o si fun nyin niro nipa 
ohun ti ? n§e ni§?. 

24. §ugbpn apejuwe igbesi aiye yi 
da g?g?bi omi kan ti A nspkal? lati 
sanma ti awpn irugbin il? si ropQ 
mp p, ninu ohun ti awpn enia nj?, 
ati awpn ?ran, titi igbati il? yio fi 
gba ?wa r? ti yio fi ?e <??<?, atipe 
awpn ti o ni wpn ro pe dajudaju 
awpn ni ?niti o ni agbara lori r£, 
a§? Wa a si wa ba a loru tabi ni Suratu Yfinusa 10 Part 11 291 \\ *^M * j^Ji hj~* Qsan, nigbana A si sq gbogbo r? di 
ohun ti yio §ubu lul? g?g?bi §nipe 
ko si nib? ni ana, G$g? bayi ni 
Awa nge alaye awQn ayah na fun 
awQn enia ti nwQn nronu. 

25. QlQhun si npe nyin 1q ile 
alafia, O si nfi ?niti O ba f? mQ Qna 
1q si oju Qna ti o duro dede. 

26. Ore ati alekun rere mb? fun 
awQn ?niti o §e rere, erukuru dudu 
ati iyep^re ki yio bo wQn loju; 
awQn wQnyi ni ero alijanna; ninu r? 
ni nwQn yio ma gbe-titi. 

27. Atipe awQn ?niti o $e 
buburu, esan buburu iru r£ (ni ?san 
WQn), iy?p?r? yio bo WQn (loju), 
nwQn ki yio ri oludabo bo kan 
l^hin QlQhun, bi-^nipe awQn 
apakan ninu oru ti o ^okunkun ni 
a fi bo WQn loju. AwQn WQnyi ni 
ero ina, inu r? ni nwQn o §e gbere 
si. 

28. Ati ni qjq ti Awa yio ko WQn 
jq patapata, l^hinna Awa yio wi 
fun awQn ?niti o da nkan p<? niQ 
QlQhun (pe): E duro ni aye nyin, 
enyin ati awQn ori$a nyin. Awa yio 
fi ipinya si arin WQn, awQn ori$a 
WQn yio wipe: Awa kQ ni ?nyin 
nsin. 

29. Nitorina QlQhun ti to ni ?l?ri 
larin awa p?lu nyin pe awa sq Qkan 
nu nibi iJQsin nyin (fun wa). 

\oy 

«^> ^ ^ V x i^ Suratu Vunusa 10 Part 11 292 \\ *£\ O^Ji °J^ 30. Nib? ni olukuluku ?mi yio 
mp ohun ti o ti ?iwaju, a o si da 
wqii pada si QdQ QlQhun 
Oludabobo wQn ni ododo. Ohun ti 
nwQn da adapa irQ r<? yio sa 1q vuq 
wQn Iqwq. 

31. Wipe: Tani nfun nyin ni ij$ 
ati imu lati sanma ati il$, tabi tani 
$niti o kapa igbQran ati iriran, tabi 
tani nfa alaye jade lati inu oku tabi 
ti nfa oku jade lati inu alaye? Tabi 
tani nfi eto si gbogbo nkan? NwQn 
o wipe: QlQhun ni. Wipe: Enyin ko 
ha ni paiya (R?) ni? 

32. Eyi ni QlQhun nyin, Oluwa 
nyin, Ododo. Kinikan ha tun mb? 
l^hin ododo biko§e i§ina? E§e ti ? fi 

33. Bayi ni qvq Oluwa r? §? le 
awQn ti n§e ibaj? lori ti nwQn ko fi 
gbagbQ. 

34. Wipe: Eniti o le pil? da ?da 
l^hinna ti o le tun u da ha mb$ 
ninu awQn ti ? ndapQ mp QlQhun? 
Wipe: QlQhun ni npilt? $da l?hinna 
ti O tun ntun u da. E§e ti ? fi n§?ri? 

35. Wipe: O ha mb$ ninu awQn 
ohun ti $ ndapQ mp QlQhun $niti o 
le fi enia mQna 1q sidi ododo? 
Wipe: QlQhun (nikan) ni ntQ (awQn 
enia) si Qna ododo. ^niti ntQ (awQn 
enia) si Qna ododo ni o tQ ki a t$le 
ni tabi ?niti ko mp Qna ayafi ki a fi yy ^j^jj^t \y "-~\m 


> >> >^> 'YZt\>*.x '''Si's > *' '* 


Suratu Yunusa 10 Part 11 293 \\ *)JL| o^y* *jj*" on na mQtia? Kini ha ?e nyin? 
Bawo ni ? ?e ngbe Qrc? gba yi? 

36. Eyiti o pq ju ninu wQti ko 
t?le nkankan biko?e arosQ. 
Dajudaju arosQ ko le §e atil?hin 
fun (enia) le ododo lori rara, 
Dajudaju QlQhun ni OnimimQ 
ohun ti nwQn ?e. 

37. Al-Kurani yi ki i§e ohun ti a 
le da ronu §e laij? lati QdQ QlQhun, 
§ugbQn o j? ohun ti nsQ ododo nipa 
eyiti mb? §iwaju r? ati alaye Tira 
na, ko si iyemeji nipa r<?, lati QdQ 
Oluwa gbogbo ?da (ni o ti wa). 

38. Abi nwQn nwipe: o da a ?e 
ni? Wipe: Nigbana ? mu sura kan 
iru r? wa ki ? si pe ?niti ? ba le pe 
l?hin QlQhun (lati ran nyin Iqwq) bi 
? ba j? olododo. 

39. QrQ ko ri b?, nwQn pe nirQ 
ohun ti nwQn ko kari r? ninu imQ 
ti tumQ r? ko si ti wa ba wQn. Bayi 
ni awQn ti o §iwaju kQ (ododo), 
nitorina wo bi atubQtan awQn 
alabosi ti ri. 

40. o wa ninu WQn ti o gba a 
gbc?, o si wa ninu WQn ti ko gba a 
gbQ. Oluwa r? ni O mg ju nipa 
awQn obil?j?. 

41. Bi nwQn ba pe q nirQ, 
nigbana wipe: (Esan) i§? temi, temi 
ni, (?san) i§? ti nyin, ti nyin ni. 
Enyin moribQ ninu ohun ti emi n?e ^ ^ f>T' >',< ^.i// Suratu Yunusa 10 Part 11 294 \\ +£\ * o~*y- 'jf" ni$$, b$ni emi moribQ ninu ohun ti 
$nyin na n$e ni??. 

42. Awqii ti nt^ti si q mb$ ninu 
WQn. Ir$ ha le mu aditi gb(?rQ bi? 
B'of? bi ko ye WQn. 

43. Ninu WQn mb$ ti o nwo q. 
Ir$ ha le fi Qna rriQ afQJu bi? Bi o 
ba f$ bi nwQn ko riran. 

44. Dajudaju QlQhun ko ni bo 
enia si rara §ugb(?n enia \o n§e 
abosi fun ori ara WQn. 

45. Ni qjq ti yio ko WQn jq bi 
$nipe nwQn ko gbe aiye ju wakati 
kan Qsan 1q, nwQn o si ma mq> ara 
WQn. Dajudaju awQn $niti o pe 
ipade p$lu QlQhun nirQ ti pofo, 
nwQn ko si j$ $niti o mQna. 

46. Bi awa ba fi apakan ohun ti 
A $e ni ileri fun WQn han q tabi 
Awa pa q ni, sib? QdQ Wa ni 
ibupadasi WQn, l^hinna QlQhun ni 
Oluj^ri si ohun ti nwQn $e ni??. 

47. IJQkQkan ni oni oji?? (tir$). 
Nigbati oji?? WQn ba de, a o daJQ 
larin WQn p$lu ododo, a ko si ni $e 
abosi fun WQn. 

48. NwQn wipe: Nigbawo ni 
adehun na yio ??, bi e ba j? 
olododo? 

49. Wipe: Emi ko kapa inira tabi 
ore kan fun ara mi ayafi ohun ti J lp \[£&C* ^i\\y^) jb^Apiii ^J ''» >> - '- . Q3 ^y^^cr-^rr^ ^ f ^-^^ ^s J^J j^j ;l^>- 1 i ta Jj*-J j&l tp=^lj 


&\{\1 £ V 1 liiSfJ fe^^i^ V ji Suratu Yunusa 10 Part 11 295 U *>JLl >• O^Ji tJJ*" OlQhun ba f?. Akoko wa fun iJQ 
olukuluku. Ti akoko wqii ba de, 
nwQn ki yio l(?ra ni wakati kan b?ni 
nwQn ki yio le 1q ?iwaju (akoko 
wqii). 

50. Wipe: Nj? ?nyin ri (sq) pe bi 
iya R<? ba wa ba nyin loru tabi 
lQsan? Kini ohun ti awQn ?1??? 
nkanju nipa r$ si? 

51. L?hinna nigbati o ba §?1? 
?nyin o ha gbagbc? bi? Nisiyi? 
dajudaju ?nyin si ti j? ?niti o kanju 
r?. 

52. L^hinna A o wi fun awQn ti 
o ?e abosi pe: 5 tQ iya gbere wo; a 
ko ni san nyin ni ?san kan biko§e 
ohun ti ? ?e ni??. 

53. NwQn yio si ma wa iro gb(? 
ni Qdc? r? pe: nj$ otitQ ni on? Sq pe: 
B?ni, Oluwa mi ni mo fi bura, 
dajudaju on j? otitQ, b? si ni ? ko le 
bQ ninu r?. 

54. Atipe ti o ba ?e pe gbogbo 
ohun ti mb? ni ori il<? (patapata ni 
Qr<?) ba j? ti gbogbo enia kpkan ti o 
?e abosi, nwQn ba fi gba ara wQn 
sil<?, nwQn o si ke abamQ nipamQ 
nigbati nwQn ba fi oju kan iya. A o 
si ?e idaJQ larin WQn p?lu <?tQ, b? si 
ni a ko ni bo WQn si. 

55. J?ki nsQ fun ?, dajudaju ti 
QlQhun ni ohun ti mb? ninu sanma 
ati il?. J?ki nsQ fun ?. Dajudaju 

i?!i o >^ , ^ »>^> >'< ^-> r^,— 

Suratu Yunusa 10 Part 11 296 \\ *)JL| O^Ji **>*" adehun QlQhun j? otitQ, §ugb(?n 
qPqIqPQ wQn ko mQ (be). 

56. On ni nfun nkan ni ?mi A si 
ma gba ?mi nkan, atipe QdQ R<? ni 
a o da nyin pada si. 

57. pnyin enia, dajudaju i?iti kan 
ti de wa ba nyin lati QdQ Oluwa 
nyin o si j? iwosan ohun ti mb? 
ninu igba aiya; ati imQna ati ik? 
fun awQn olugbagbQ ododo. 

58. Sq pe: P?lu Qla (ore-ajulQ) 
QlQhun ati anu R?, nitorina eyini 
ni ki nwQn ma dunnu si. On ni o 
dara ju ohun ti nwQn nkoJQ 1q. 

59. Sq pe: Nj? ?nyin ri ohun ti 
QlQhun SQkal? fun nyin ni ese, ti 
enyin si §e ninu r? lewQ ati ninu r? 
ni ?tQ. Sq pe: nj? QlQhun na ni O 
ha yQnda fun nyin b? bi abi ? nda 
adapa irQ mQ QlQhun ni? 

60. Atipe kini ero awQn ?ni ti 
nda adapa irQ mQ QlQhun ni qjq 
ajinde? Dajudaju QlQhun na ni O 
ni 6re-ajulQ lori awQn enia, §ugbQn 
QPqIqPQ WQn ki dup?. 

61. Atipe ir? ko ni ma b? ninu 
i§esi kan b$ si ni o ko ni ma ke 
ibikan ninu Al-Kurani, b? si ni ? 
ko ni §e i§? kankan ninu awQn i§? 
ayafi ki Awa j$ pl?ri fun nyin 
nigbati ? ba b?r? si §e i§? na. B$ si 
ni kini kan ko pamQ fun Oluwa r$, 
g$g$bi QmQ inagun ninu il$ ati ni 
Oil U ^lJ^LS^ ^*^1&^{J> 


Suratu Yunusa 10 Part 11 297 \\ *'£\ * l y~J ftJ 6 J &»*» sanma iba kere tabi o tobi ju b? 1q 
ayafi ki o ma be ninu Tira ti o han 
gbangba. 

62. Kiyesi i, dajudaju awQn ?ni 
QlQhun, ib^ru ko ni si fun wpn b$ 
si ni nwQn ko ni banuj?. 

63. AwQn ti o gbagbQ ni ododo 
ti nwQn si je olub^ru (QlQhun). 

64. Ti wQn ni iro idunnu ni i?e ni 
aiye nbi ati ni Qrun. Ko si ayipada 
fun awQn QrQ QlQhun. Eyi ni ere- 
nje ti o tobi. 

65. Ma?e j? ki QrQ WQn ba q 
ninu j?. Dajudaju gbogbo agbara 
pata (j$) ti QlQhun. On ni 
OlugbQrQ, Oni-mimp. 

66. J$ki nsQ fun ?, dajudaju ti 
QlQhun ni awQn eniti mb? ninu 
sanma ati aw<?n ?niti mb? ni ori il?. 
B? si ni awQn ti o nsin awQn ori§a 
l^hin QlQhun ko t?le kinikan; ko si 
ohun ti nwQn nt^le bi o§e aba 
dida, b? si ni nwQn ko j? nkankan 
ayafi aladapa irQ. 

67. On ni O ?e oru fun nyin ki $ 
le ma sinmi ninu r£ ati Qsan ni 
iriran. Dajudaju awQn isami mb? 
ninu eyi fun awQn enia ti o ngbQ 
QrQ. 

68. NwQn sQpe: QlQhun bi QmQ. 
MimQ R<?! On ni OlurQrQ. Ti R? ni 
ohun ti mb? ni sanma ati ohun ti £%JL&A^£\'Q$^$\ 


^ 9 >\k ^. > •' 


^jLLai^iii> 


Suratu Yunusa 10 Part 11 298 \ \ *'JA \ • j~lji ijf> mb? ni ori il?. Awijare kan ko si ni 
QdQ nyin fun eyi. Abi ?nyin ha le 
ma sq ohun ti ? ko ni mime? r? mQ 
QlQhun bi? 

69. Sq pe: Dajudaju awQn ti o 
ba da adapa ire? mc? QlQhun nwc?n 
ko ni §e orire. 

70. Igbadun di? ni ti aiye yi, 
l?hinna QdQ Wa ni ibupada bQ WQn 
l?hinna A o fun w<?n ni iya ti o le 
koko t<? wo nitori pe nwQn j? 
alaigbagbQ. 

71. Fun WQn ni irohin Nuha, 
nigbati o wi fun awQn enia r? pe: 
Enyin enia mi, ti o ba j? pe wiwa 
nibi mi j? ohun ti o nni nyin lara 
ati ?i?e (nyin ni) iranti mi p?lu 
awQn ayah QlQhun, nigbana emi 
gb?k?le QlQhun; nitorina ? pa 
imQran nyin ati awQn ori§a nyin 
PQ, l^hinna ki amQran nyin ma j? 
ohun ti o pamQ fun nyin l^hinna ki 
? mu ?? le mi lori ki ? ma lQra fun 
mi. 

72. Ti $nyin ba yipada, emi ko 
bi nyin lere ?san kan. Ko si ?san mi 
Iqwq ?nikan ayafi QdQ QlQhun, 
atipe a pa mi la?? pe ki emi j? Qkan 
ninu awQn ti o gba (fun QlQhun). 

73. Nitorina nwQn pe e ni opurQ, 
nigbana Awa gba la ati awQn ti o 
wa p?lu r<? ninu QkQ, A si ?e WQn ni 
arole (lori il?) A si t? awQn ?niti o ftp oyJuoX L* AWjfc 


Suratu Yunusa 10 Part 11 299 ' ' *J^T ' * LT^^t *J3** > pe awpn ayah Wa nirp ri. Nitorina 
wo bi apadasi awpn ti A $e ikilp 
fun ti ri. 

74. L?hinna A gbe awpn oji?? 
dide l?hin r? fun awpn enia wpn. 
Nwpn si wa ba wpn p$lu awpn 
alaye, nigbana nwpn ko j? ?niti o 
ni igbagbp si ohun ti nwpn pe nirp 
ni^iwaju. Bayi ni An se pkan awpn 
ti o kpja ?nu ala pa. 

75. L?hinna A gbe Musa ati 
Haruna dide l?hin wpn si Firiaona 
ati awpn ijoye r? p?lu awpn ayah 
Wa, $ugbpn nwpn §e igberaga, 
nwpn si j? awpn pd?$? enia kan. 

76. $ugbpn nigbati ododo ti pdp 
Wa wa ba wpn, nwpn wipe: 
Dajudaju eyi j? idan kan ti o han 
gbangba. 

77. Musa wipe: £ ha le ma sp si 
ododo lara nigbati o de wa ba nyin 
(pe idan niyi) Nj? idan niyi bi? 
Awpn opidan ko ni $e orire. 

78. Nwpn wipe: ir? wa ba wa lati 
§S wa lori kuro nibi ohun ti a ba 
awpn baba wa ti nwpn n?e, ki 
titobi ati iyi ilu na le j? ti ?nyin 
mejeji? Awa ko ni gba ?nyin mejeji 
gbp. 

79. Firiona si wipe: 5 niu wa fun 
mi, gbogbo awpn opidan onimimp. V£^\^$$£p> && 

3 CjUjiJ ^~Ca o] 

5p -^f^*>^^i. st^ ^y-J-k^ ^j Suratu Yunusa 10 Part 11 300 \\ *)JL| <j~*Ji ^f* 80. Nigbati awpn opidan si de, 
Musa wi fun WQn pe: p ju sil? ohun 
ti ? o ju sil£. 

81. Nigbati nwQn si ju u sil£, 
Musa wipe: Ohun ti ? mu wa yi 
idan ni, dajudaju QlQhun yio sq q 
di yep^re, dajudaju QlQhun ko ni 
tun$e i§? awQn obil^j?. 

82. QlQhun yio si mu otitQ §? 
p?lu <?r<? R£, bi o f? bi awQn Qd?§? 
kg. 

83. Nitorina ko si ?ni ti o ni 
igbagbQ si Musa biko§e awQn 
arQmQdQmQ ninu awQn enia r? 
nitori ib^ru Firiaona ati awQn ijoye 
r£. Ki nwc?n ma ba ni WQn lara. 
Dajudaju Firiaona j? ?ni ti o ga 
lori il<? atipe dajudaju o mb? ninu 
awQn ti o rekQJa ?nu ala. 

84. Musa si wipe: pnyin enia mi, 
ti ?nyin ba j? ?niti o ni igbagbc? 
ododo si QlQhun, nitorina ki ? 
gb^k^le E ti ?nyin ba je ?niti o ju 
ara sil£ (fun U). 

85. Nigbana nwQn wipe: Awa 
gb^k^le QlQhun; Oluwa wa o, ma§e 
fi wa sinu inira fun awQn enia ti 
nwQn je alabosi. 

86. Atipe ki O gba wa sil<? p^lu 
anu r$ ni QdQ awQn enia ti nwQn j? 
alaigbagbQ. 

87. A si ran§? si Musa ati qitlq 
iya r? pe: E mu aye kan ni ile ninu hi ^^^JmJI^J,^] j^*^ \ j Jul 

|3 S^^^^^^-^^^fj ^^34^3^ o^ ^y&y d))^?*-j\j Suratu Yunusa 10 Part 11 301 \\ *^l \* O^Ji *JJ*" ilu Misra fun awQn enia $nyin 
mejeji ki ? si ?e ile ti nyin ni 
ibudojukQ ki $ si ma kirun ki $ si 
ma fun awQn onigbagbQ ododo ni 
iro idunnu. 

88. Musa si wipe: Oluwa wa, 
dajudaju Ir$ ni O fun Firiaona ati 
awQn ijoye r$ ni nkan q$q ati dukia 
ninu igbesi aiye nbi, Oluwa wa, 
awQn (qvq wQnyi) ni o n$$ awQn 
enia lori kuro ni oju Qna ti R§. 
Oluwa wa, pa awQn (?r<? wQn na r$ 
ki O si mu Qkan WQn le, nitori ki 
nwQn ma le ni igbagbc? titi ti nwQn 
o fi ri iya $l$ta-elero. 

89. On (QlQhun) wipe: Dajudaju 
Mo gba adua $nyin mejeji; nitorina 
ki $nyin mejeji ma t?le Qna ti o tQ 
ki $ ma ?e t?le oju Qna awQn ?niti 
nwQn ko ni mimQ. 

90. Awa si mu awQn QmQ Israila 
la omi okun kQJa. Nigbana 
Firiaona ati awQn QmQ ogun n? t$le 
WQn p?lu lati j? WQn niya ati 
ibani?Qta titi igbati tit^ri sinu okun 
fi ba a. O wa wipe: Emi gbagbQ 
dajudaju pe ko siQlQhun miran 
l^hin Eniti awQn QmQ Israila 
gbagbQ, emi si wa ninu awQn ti o 
gba (fun QlQhun). 

91. A! nisiyi?, dajudaju ir? ti $e 
aigba ni?aju ir? si j? Qkan ninu 
awQn obil?j?. \>" <.' ' > »> " , \t y 9> I \" 

1^(5*- Lr5>„> j>-&y* <¥ ^-^b 


>j ^ 1 1 ^^3*" !^-^j ™?'° ^y^j ^jt'j* 
Suratu Yunusa 10 Part 11 302 ' ' *7^T' * LJ***Ji *J 9*'*' 92. Nitorina loni Awa yio gba 
ara r? la ki o le j? arisami fun awQn 
ti o nbQ l^hin r?. Dajudaju qpq 
ninu awQn enia je olugbagbera nipa 
awQn ami Wa. 

93. Dajudaju Awa fi awQn qiiiq 
Israila wq si ibujoko daradara, 
Awa si fun wQn ni ije-imu ti o 
dara. NwQn ko yapa si ara WQn titi 
imQ fi de wa ba WQn Dajudaju 
Oluwa r? yio daJQ larin WQn ni qjq 
igbende nipa ohun ti nwQn n$e 
ariyanjiyan si. 

94. Ti ir? ba wa ninu i^iyemeji 
nipa ohun ti Awa SQkal<? fun q, 
nigbana bi awQn ti nwQn ti nke tira 
na §iwaju r? lere. Dajudaju ododo 
ti de wa ba q lati q6q Oluwa r?, 
nitorina ma $e wa ninu o?iyemeji. 

95. Ma?e wa ninu awQn ti o pe 
awQn ayah QlQhun nirQ ki o ma j? 
Qkan ninu awQn ?ni-ofo. 

96. Dajudaju awQn ti qtq Oluwa 
r? ti 5? le lori ki yio gbagbQ, 

97. Biotil?j?pe gbogbo ami ni o 
wa ba WQn ayafi ki nwQn ri iya 
?l?ta-elero. 

98. Kosi ilu kankan to gbagbQ ti 
igbagbQ WQn $e WQn ni anfani ayafi 
awQn enia Yunusa? Nigbati nwQn 
gbagbQ Awa mu iya alabuku kuro 
fun wQn ninu igbesi aiye yi Awa si 
pese fun WQn fun igba di?. 
5p <^(Jl'A^jQ^i£^4 Suratu Yunusa 10 Part 11 303 \\ pyL\ U~*Ji 'JJ-" 99. Ti Oluwa r? ba f? ni gbogbo 
?niti o wa lori il? ni iba gbagbQ ni 
ododo patapata. Iwq ha le mu 
awc?n enia lagbara titi nwc?n yio fi 
j? onigbagbQ ododo? 

100. pmi kan ko le gbagbQ ayafi 
p?lu a§? QlQhun. O ti fi iya lei? fun 
awc?n ?niti ko §e lakaye. 

101. Wipe: £ wo ohun ti o wa ni 
sanma ati il?. AwQn arisami ati 
ikilQ ki yio rQ-lQr<? fun awpn enia 
ti ko ni gbagbc?. 

102. Kini ohun ti nwQn nreti 
nigbana biko§e iru awQn qjq ti o ti 
ba awc?n ?niti o ti rekQJa §iwaju 
wc?n? Wipe: E ma reti emi na yio 
ma reti p?lu nyin. 

103. L?hinna Awa gba awc?n 
oji§? Wa la ati awQn ti nwQn 
gbagbQ, g?g? bayi ni o j? Qranyan 
fun Wa lati gba awQn onigbagbQ 
ododo la. 

104. Wipe: pnyin enia, bi ?nyin 
ba wa ninu i§iyemeji nipa ?sin mi. 
Nigbana emi ko ni sin awQn ohun 
ti ?nyin nsin laij? QlQhun; $ugbQn 
emi nsin QlQhun £niti yio pa nyin; 
a si ti pa mi la§? pe ki nj? Qkan 
ninu awQn onigbagbQ ododo. 

105. Atipe ki o gbe oju r? duro 
sibi ?sin ti o duro dede; ma si §e wa 
ninu awQn Q§?bQ. 
Suratu Yunusa 10 Part 11 304 \\ *j±\ o^y* 'jj" 1 106. Ma kepe l?hin Qlphun 
ohun ti ko le §e p ni ore ti ko si le 
§e p nibi; ti o ba ?e b<?, nigbana 
dajudaju ir? yio wa ninu awpn 
alabosi. 

107. Ti Qlphun ba mu inira kan 
ba p, ko si ?niti o le mu u kuro 
biko?e On na. Bi O ba si f? ore kan 
fun p, ko si ?niti o le da ore R? 
pada, O nmu wa ba ?niti O ba f? 
ninu awpn ?rusin R?, On ni 
oludarijinni, Alanu. 

108. Wipe: Ijmyin enia, dajudaju 
otitp ti de wa ba nyin lati pdp 
Oluwa nyin; nitorina ?nik?ni ti o 
ba t?le pna o t?le pna fun ori ara r? 
ni, ?nik?ni ti o ba $ina lp o ?ina lp 
fun ori ara r?. Emi ki ise olu§p 
nyin. 

109. Ki o t?le ohun ti a spkal? 
fun p ki o si rpju titi Qlphun yio fi 
dajp, On ni O dara ju awpn 
onidajp lp. (11) Suratu Hudu Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Ra, (Qlphun nikan 
ni O mp ohun ti O gba l'ero p$lu 
awpn harafi yi). (Eyi ni) Tira kan ti 
awpn ayah r? kun fun pgbpn, 
l?hinna a §e alaye r? lati pdp 
Qlpgbpn, Olump gbogbo nkan. 


y>H ]/ASj^k=^^^^\ dill toij >V3 

^r&&j^j^l&yS*tt^ ■La^Aj 


^g0&* O jJjAcJUfliJriAliUcl^-l £J£.j^ \ Suratu Hudu 11 Part 11 305 U *>M i i ^jjt Sj«^ 2. Pe ki ? ma?e sin nkankan 
ayafi QlQhun. Dajudaju emi j? 
olukilQ ati oniro idunnu fun nyin 
lati qcIq R?. 

3. Atipe ki ? wa aforiji Oluwa 
nyin l?hinna ki ? $e ironupiwada si 
I. On yio fun nyin ni igbadun ti o 
dara di asiko kan ti a sq, yio si fun 
gbogbo ?niti n?e ore ni (?san) ore 
r$. Ti ? ba si yipada, emi nb?ru iya 
qjq kan ti o tobi fun nyin. 

4. QdQ QlQhun ni ibupadasi 
nyin. On ni Alagbara lori gbogbo 
nkan. 

5. J?kin sq fun ? dajudaju nwQn 
yi igbaiya wpn ki nwQn le fi ara 
pamQ (fun QlQhun). J? kinsQ fun ? 
dajudaju nigbati nwgn fi a§<? wc?n 
bora, On mQ ohun ti nwQn fi pamQ 
ati ohun ti nwQn fihan sita. On ni 
Oni-mimQ nipa (ohun ti o wa ni) 
igbaiya. 

6. K6 si ?da kan ti o wa ni ori 
il? ayafi ki ese r? ma b? l<?dQ 
QlQhun atipe O si mg ibugbe r? (ni 
aiye) ati ibupamQ r?, gbogbo (r?) 
mb? ninu Tira ti o han. 

7. Atipe On ni pniti O da sanma 
ati il? ni qjq m?fa b? si ni it? Qla 
R? (Al-Ara^i) ti wa lori omi ki O le 
ba dan nyin wo (ki a le hiq) tani 
ninu nyin ti o dara juIq ni i$?. ti o 
ba $e pe o ba wipe: Dajudaju ?nyin 0j^^^&&$ 


Suratu Hudu 11 Part 12 306 ^Y *>ju 1 1 ^4— A ^J,^** - ni eniti a o gbe dide l^hin iku, 
dajudaju awQn ?niti o §e aigbagbQ 
yio wipe: Eyi ko j? kinikan ayafi 
I dan ti o han. 

8. Ti Awa ba lepra iya fun WQn di 
igba di? kan ti o ni onka, dajudaju 
nwQn ba ma sq pe: Kini o da a 
duro? Nisisiyi qjq ti yio de ba w<?n 
ko ni j$ ohun ti yio §e da pada mQ 
fun WQn, ohun ti nw<?n fi n?e y£y<? 
yio si s<?kal? le WQn lori. 

9. Atipe ti A ba fi ike kan tQ 
enia l?nu wo lati pdp Wa, l^hinna 
ti A ba si gba a ni qwq r$ (pada) 
dajudaju on yio sp ireti nu yio §e 
aimore. 

10. Bi A ba si fun u ni id^ra tQ 
wo l?hin inira ti o ti ba a, dajudaju 
yio ma sq pe: AwQn aburu ti kuro 
lQdQ mi, dajudaju on yio yQ ayQ- 
ayQJu yio si §e iyanran (fari). 

11. Ayafi awQn $niti o §e suru ti 
nwQn si §e i§? rere. AwQn elewQnni 
ni aforiji ati ore ti o tobi wa fun 
WQn. 

12. Boya iwQ le fi apakan ohun 
ti a fi ran§$ si q sil? ati ki igbaiya 
r? le ha nitoripe nwQn nsQ wipe: 
E§e ti a ko sq pepe Qrej kan kale 
fun u abi ki malaika kan ba a wa? 
OlukilQ nikan ni ir? j$. QlQhun si ni 
01u§q lori gbogbo nkan. 


^ , Xx ^ " * -^ > > i 

\jj lb U {*-£ w3 £-J p-f^- ^Xn** \-^s-j ji-5 ^ll^-jUl* o-^*^ t u^ ^'ojJj 


Suratu Hudu 11 Part 12 307 \y *j}a 1 1 djjb 0j A**i 13. Abi nwQn yio ma wipe: O da 
a ?e fun ara r? ni, Nigbana sq pe: 
Enyin ? mu surah m?wa iru r? wa 
niti ada?e, ki ? si pe ?niti ? ba ni 
agbara lati pe l?hin QlQhun (fun 
iranlQWQ) ti ? ?nyin ba j? olododo, 

14. $ugbQn ti nwQn ko ba j? 
nyin nipe, nigbana ? mc? daju pe a 
sq (Al-Kurani) kal? p?lu mime? 
QlQhun atipe ko si QlQhun kankan 
ayafi On. Nj? ?nyin ki yio ha juwq- 
jus? (fun QlQhun). 

15. pnik?ni ti o ba j? pe igbesi 
aiye yi ati ?wa r? lo nf? A o san i§? 
WQn fun wQn ninu r?, b? si ni a ko 
ni din kinikan ku ninu r?. 

16. AwQn elewQnni ni ?niti ko ni 
si nkankan fun WQn lQrun ayafi 
ina. Ohun ti nwQn §e ni§? nib? yio 
j? asan, ohun ti nwQn yio tun ma ?e 
ibaj? ni. 

17. Nje ?niti o nb? lori alaye ti o 
ti QdQ Oluwa r? wa ti oluj?ri kan 
lati QdQ (Oluwa) R? si nke e (fun 
u) atipe Tira Musa ti mb? ?aju r? ti 
o j? a?aju, ati anu? AwQn elewQnyi 
lo gba a gbQ. ^nik?ni ti o ba ?e 
aigbagbQ si i ninu awQn ijQ na, nidi 
eyi ina ni a ?e adehun r?. Nitorina 
ma?e j? ?niti yio ma b? ninu 
iyemeji si i. Dajudaju ododo ni lati 
QdQ Oluwa r?, ?ugbQn qpqIqpq 
awQn enia ko gbagbQ ni ododo. 


Z\jK^LiJJH 


Suratu Hudu 11 Part 12 308 \y *y±\ \\ * j-* hj** 18. Atipe tani $niti o j? alabosi 
ju $niti o da adapa irp mp Qlphun 
lp? Awpn elewpnni a o §? wpn lori 
lp siwaju Oluwa wpn, awpn $l$ri 
yio ma wipe: Awpn elewpnyi ni 
nwpn da adapa irp mp Oluwa wpn. 
J^kin sp fun $ ibi dandan Qlphun 
ki o ma ba awpn alabosi. 

19. Awpn ni $niti nwpn n§? 
awpn enia lori kuro loju pna ti 
Qlphun ti nwpn f$ §e e (pna na) ni 
wiwp. B$ si ni awpn na ni $niti ko 
gba pjp ajinde gbp. 

20. Awpn elwpnni ko le bp lpwp 
iya (Qlphun) lori il?, b? si ni ko si 
awpn oludabo bo kan fun wpn 
l?hin Qlphun. A o di adipele iya 
fun wpn. Nwpn ko ni le gbp b$ni 
nwpn ko ni le riran. 

21. Awpn elewpnni ni $niti nwpn 
ti §ofo $mi wpn, ohun ti nwpn nda 
adapa irp r$ (mp Qlphun) si 
farapamp fun wpn. 

22. Laisi tabitabi awpn ni olofo 
julp ni pjp ajinde. 

23. Dajudaju awpn ?niti o 
gbagbp ni ododo ti nwpn si §e i§? 
rere ti nwpn t? ori ba niwaju 
Oluwa wpn, awpn elewpnni ni ero 
pgba id^ra; gbogbo wpn yio §e 
gbere ninu r$. 

24. Apejuwe awpn ijp meji na o 
dabi afpju ati aditi p$lu $niti o 
>»^ 1 s - *>'*A\~> ^ x > < .y. »> ^oi \j ^y l^= cnLJJ 1 J*i < 
Suratu Hudu 11 Part 12 309 \y *j^-l \\ Jj-A ijj" 1 riran ati ?niti o ngbprp. Nj? awpn 
mejeji le dpgba ni apejuwe bi? Kini 
o §e ti ?nyin ko fi gba ikilp? 

25. Dajudaju Awa ran Nuha 
ni§e si awpn enia r£ (pe): Dajudaju 
emi j? onikilp ti o han gbangba fun 
nyin. 

26. Pe e ko gbpdp sin (nkankan) 
ayafi Qlphun. Dajudaju emi si 
nb^ru iya pjp kan ti o j? ?l?ta elero 
fun nyin. 

27. Awpn ijoye ti nwpn j? 
alaigbagbp ni ododo ninu awpn 
enia r<? si wipe: Awa ko mp p (si 
nkankan) ayafi enia abara bi ti 
wa, awa ko mp awpn ti o t$le p (si 
nkankan) ayafi awpn ?niti o j? 
y?p$r$ ninu wa ti pgbpn wpn koi ti 
dagba. Awa ko ri pe e fi nkankan 
ju wa lp. $ugbpn awa ko ka nyin si 
nkankan ju opurp lp. 

28. O si wipe: £nyin enia mi, 
$nyin ko woye bi emi ba nidi 
pataki kan ti o ti pdp Oluwa mi 
wa, ti O si fun mi ni ik? lati pdp R? 
ti a ko fi han fun nyin ri. Nj? a o 
ha mu nyin nipa si i, nigbati $ ni 
ikorira si i? 

29. Atipe, enyin enia mi, emi ko 
bi nyin lere owo kan lori r<?. Ko si 
?san mi (lpdp enikan) ayafi lpdp 
Qlphun. Emi ko si ni le awpn ?niti 
nwpn ni igbagbp ododo spnu (kuro p3 4i^y Ji^-J 5 ^Ly ^2j 


' <" > ty >> 

Suratu Hudu 11 Part 12 310 >Y »jJU i i ^ a— A Ojj^i lara mi). Dajudaju nwQn o pade 
Oluwa WQn, dajudaju mo ri nyin si 
awQn enia ti o je alaimQkan. 

30. Enyin enia mi, tani yio ran 
mi Iqwq nibi iya QlQhun ti emi ba 
le WQn? pnyin ki yio ha ronu bi? 

31. Emi ko si ni sq fun nyin pe 
pepe Qr<? QlQhun m b$ ni qdq mi; 
atipe emi ko mQ ohun ti o pamQ; 
atipe emi ko wipe: Dajudaju emi j? 
malaika kan. Atipe emi ko wi fun 
awQn ?niti awQn oju nyin nrena pe 
QlQhun ko ni fun WQn ni ore kan. 
QlQhun lo mQ ju nipa ohun ti mb? 
ninu Qkan WQn, dajudaju ti emi (ba 
sq b?) nigbana dajudaju emi j? 
Qkan ninu awQn alabosi. 

32. NwQn wipe: Ir? Nuha! 
dajudaju ire ba wa §e ariyanjiyan, o 
si §e arijiyan na pupQ p^lu wa, 
nitorina mu ohun ti o fi nd^ruba 
wa wa ti ire ba j$ Qkan ninu awQn 
olododo. 

33. O si wipe: Dajudaju QlQhun 
yio mu u wa ba nyin ti o ba wu U, 
enyin ko le bQ (Iqwq QlQhun). 

34. Atipe ikilQ mi ko le §e nyin 
ni anfani ti emi ba gbero pe emi yio 
§e ikilQ fun nyin, bi QlQhun ba f? 
lati pa nyin run, On ni Oluwa nyin; 
QdQ R? ni a o da nyin pada si. 

35. Tabi nwQn sq pe: O ro o ni 
arosQ? Wipe: Ti emi ba nro arosQ 

Suratu Hudu 11 Part 12 311 \ Y *^i-l \ \ ij-fc °JJ~ - r$, emi ni mo ru $$? mi; atipe emi 
ko ni pin ninu ??? ti ?nyin da. 

36. A si ran?? si Nuha pe 
dajudaju ko si ?ni kan ti yio tun 
gbagbQ ninu aw<?n enia r? ayafi 
awQn ti o ti gba t?l?, nitorina ma?e 
banuj? nipa ohun ti nw<?n ?e ni??. 

37. Atipe ki o si kan Qkc? na p$lu 
ifojusi Wa ati itQSQna Wa atipe ki o 
ma tun ba Mi sp nkankan nipa 
awQn ?niti o $e abosi, dajudaju 
gbogbo wQn ni a o t? ri. 

38. O b?r? si kan QkQ na. Atipe 
nigbakigba ti aw<?n ti o j? pataki 
ninu awQn enia r$ ba kgja, \(?dQ r$, 
nwQn a ma fi ?e y?y?. O wipe: Ti 
?nyin ba nfi wa ?e y?y? (loni), 
dajudaju awa na nbQ wa fi nyin ?e 
y?y?, g?g?bi ? ti nfi wa §e y<?y<?. 

39. Nitorina ko ni pe ju ti ? o fi 
mQ $niti iya kan yio wa ba ti yio 
dojuti i, ti iya ti yio wa titi yio 
SQkal? le lori (aromay? iya). 

40. Titi nigbati a?? Wa de omi si 
wa seyQ lati inu aro Awa si wi fun 
u pe: Gbe sinu (c?kQ) tak<?tabo ni 
mejimeji ninu gbogbo awQn 
ori§iri§i $ranko ati aw<?n $ni ti r$, 
ayafi ?niti a?? qtq QlQhun ti $? le 
lori, ati ?ni ti o ni igbagbc?, ko si 
?niti o ni igbagbQ p?lu r? ayafi 
awQn di$. ftp oJajJ^\^<-<£^u\jl£]j>'\ 


^^y u?!^ 4 4-skjr - U==L?< ^iUUJ 1 a^>j 
ftp oj>t--iLo 


lo^^i^ 


Suratu Hiidu 11 Part 12 312 I u *& SS >j~* l j j* 41. Atipe o wipe: £ wpkp na, 
pelu orukp Qlphun ni irin re ati 
gigunle re. Dajudaju Oluwa mi ni 
Alaforiji, Alanu. 

42. O si ngbe wpn rin ninu igbi 
ti o dabi awpn oke nlanla. 
(Annabi) Nuha si pe pmp re, o si 
wa ni okere: Qmp mi, w<?kQ pelu 
wa, ma si ?e wa pelu awpn 
alaigbagbQ. 

43. O wipe: Emi yio lp si (ori) 
oke kan ti yio gba mi la Iqwq omi. 
On (Nuha) wipe: ko si olugbala 
(eniti a o gbala) loni nibi a?? 
Qlphun afi eniti (Qlphun) ba ?anu 
re. igbi na si be si arin awpn mejeji, 
o si je pkan ninu awpn ti o ri (sinu 
odo). 

44. A si wipe: ire ile fa omi re 
mu, ati ire sanma, ye tq (ojo). A si 
din omi kii, a?? na si pari, o si 
gunle si ori (oke) Judi, a si wipe: 
Ijinna rere (si ike Qlphun) ki o ma 
be fun awpn alabosi enia. 

45. Nuha si kepe Oluwa re o si 
wipe: Oluwa mi, dajudaju ninu ebi 
mi ni pmc? mi wa, dajudaju adehun 
Re otitp ni, Ir? si ni O mp eJ9 da ju 
awpn onidajp lp. 

46. On (Qlphun) sc?pe: Ire Nuha, 
dajudaju on ko si ninu ebi r? 9 o je 
oni§e aidara. Nitorina ma bi Mi 
lere ohun ti o ko ni mimp re. Mo 

Suratu Hudu 11 Part 12 313 U »;JL| 1 1 £4— A *J^" nkilp fun 9 ki o ma ba j? pkan ninu 
awpn ope. 

47. O sppe: Oluwa mi, emi wa 
i§Qri lpdp R? pe ki emi bi Q lere 
ohun ti mi ko ni im<? nipa r?. Bi O 
ko ba foriji mi ki O si k? mi, emi 
yio wa ninu awpn ?ni ofo. 

48. A sppe: Ire Nuha, SQkal? 
p?lu alafia lati qcIq Wa ki ibukun si 
ma ba 9 ati iJQ kan ninu aw<?n ti o 
wa p?lu r?. Ati awpn ijp kan ti 
Awa yio fun w<?n ni igbadun 
l?hinna iya el^ta-elero yio ba wpn 
lati Qdp Wa. 

49. Elewpnyi wa ninu awpn 
irohin ti o pamp ti Awa ran?? r? si 
9; ir? ko je ?niti o mp 9 t?le, ir? 
tabi awpn enia re, §iwaju eyi. 
Nitorina §e suru. Dajudaju igb^hin 
(rere) wa fun awpn olub^ru 
(Qlphun). 

50. A ran§? si awpn iran Adi 
arakunrin wpn ti nj? Hudu. O 
sppe: Ijmyin enia mi, ? sin Qlphun, 
ko si plphun miran fun nyin yatp si 
I. pnyin ko je nkankan ayafi 
aladapa irp. 

51. £nyin enia mi, emi ko bere 
owoQya kan lori r?. Owo-pya mi 
ko si nibi kan ayafi lodp £niti O da 
mi. pnyin ko ha ?e lakaye ni. 

52. Enyin enia mi ,? wa aforiji 
lpdp Oluwa nyin, l^hinna ki e 


<^o^ &&J &• j^*J£z^ rJ^zS? 
Suratu Hudu 11 Part 12 314~1 ^ Y *& \\ *j-* hf ronupiwada si I. On yio rp ojo fun 
nyin lati sanma ni pupQ, yio si le 
nyin kun ni agbara kun agbara 
nyin, ? ma§e p^hinda ni olud?§?. 

53. NwQn wipe: Ir? Hudu, ir? ko 
mu alaye prp kan wa fun wa, awa 
ko si ni fi awpn ori?a wa sil? nitori 
prp r?, awa ko si ni gba p gbp. 

54. Awa ko sp nkankan biko§e 
pe apakan awQn ori§a wa fi 
buburu kan p. O wipe: Emi fi 
Qlphun j^ri, ki ?nyin na si j?ri pe 
emi ko ni pwp ninu ohun ti ? 
ndapp mp (Qlphun). 

55. L?hin R£. £ parapp dit? si 
mi, l^hinna ki ? ma si gba mi laye. 

56. Dajudaju emi gb?k?le 
Qlphun, Oluwa mi ati Oluwa nyin. 
Ko si ?da kan ti On ko le mu ni 
a$o r? (irun iwaju ori). Dajudaju 
Oluwa mi mb? loju Qna ti o tQ. 

57. $ugbpn bi ?nyin ba §?ri 
pada, dajudaju emi ti ji§? dopin fun 
nyin ohun ti a fi ran mi si nyin. 
Oluwa mi yio fi awpn enia kan ti o 
yatp si nyin rppo nyin, ?nyin ki yio 
le ?e ipalara kan fun U. Dajudaju 
Oluwa mi ni Olu^p lori gbogbo 
nkan. 

58. Atipe nigbati a§? Wa de, 
Awa ko Hudu yp ati awpn ti o 
gbagbp p^lu r? nipa anu kan lati 

Suratu Hudu 11 Part 12 315 ^ 'JrM i i ^ 9— £ tjo*** QdQ Wa; Awa si ko wqii yQ ninu 
iya ti onipQn. 

59. Bayi ni awQn Adi na jiyan 
nipa awQn ayah Oluwa WQn, nw<?n 
si kQ <?rQ awQn oji§? R$, nwQn si 
nt^le a§? gbogbo alafo-judi 
(aj^ninpa) amodi (si ododo). 

60. A fi egun t$le WQn ni aiye yi 
ati ni qjq igbende. J^kin sq fun $, 
dajudaju awQn Adi ti §e aigbagbQ 
si Oluwa wQn. J^kin sq fun $ ijinna 
rere ki o ma b$ fun iran Adi awQn 
enia Hudu. 

61. A tun ran?? si awQn iran 
Samuda arakunrin WQn Salihu. O 
wipe: pnyin enia mi, $ sin QlQhun, 
ko si Qlohun kan fun nyin l?hin 
R£. On ni O pile da nyin lati inu 
il<? O si fun nyin ni ?mi lo ninu r£, 
nitorina ki $ wa idariji ni QdQ R$, 
l?hinna ki ? si ronupiwada si I, 
dajudaju Oluwa mi ni OlusunmQ 
(?da R<?), Oluje-ipe. 

62. NwQn si SQpe: Ir? Salihu, 
dajudaju ir? ti mb? larin wa ni ?niti 
a nfi Qkan t? §iwaju eyi. Ir? yio wa 
k<? fun wa bi pe ki awa ma?e sin 
ohun ti awQn baba wa nsin atipe 
dajudaju awa mb? ninu iyemeji si 
ohun ti o npe wa si, niti olu§e 
iyemeji gidigidi. 

63. O SQpe: Enyin enia mi, $nyin 
ko ha ri i ni pe nigbati mo ti j$ 

^ Jut I ^^ J Is L>t-U-s^ rtA Li^bj^j jjj <p> 


<-*■-> 02 > 

Suratu Hudu 11 Part 12 316 \Y *>U \\ 5 4— A Oj*~» ?niti o wa lori alaye lati pdp Oluwa 
mi ti O si fun mi ni ik? lati pdp R?. 
Nitorina tani ?niti o le ran mi Iqwq 
nibi iya Qlphun ti nba k<? prp R?? 
Nitorina ? ko le §e alekun kan fun 
mi laij? iparun. 

64. £nyin e n ia mi, eyi ni abo- 
rakunmi ti Qlphun j^ am j ] can 
fun nyin, nitorina ki ? fi sil? ki o 
ma j? kiri lori il? Qlphun ? ma si §e 
fi buburu kan kan a, ki iya ti o 
sunmp ma mu nyin (giri). 

65. §ugbpn nwpn gun u pa, on si 
sp (fun wpn) pe: p ma gbadun ninu 
ile nyin fun pjp m?ta. Iy?n ni i§e 
adehun ti ki i§e irp. 

66. Nigbati a§? Wa de Awa fi 
anu lati pdp Wa gba Salihu ati 
awpn ?niti o gba gbp p?lu r? la ati 
kuro ninu abuku pjpna. Dajudaju 
Oluwa r? On ni Alagbara, Qba 
pwpn. 

67. Ijagbe kan si mu awpn ?niti 
o §e abosi, nwpn si da ?niti nwpn 
ku sori ikunl? ninu ile wpn. 

68. O dabi ?ni pe nwpn ko gbe 
inu r? ri. J?kin sp fun ? dajudaju 
awpn iran Samudu §e aigbagbp si 
Oluwa wpn. Gbp, jijinna rere (si 
ik? Qlphun) ki o ma ba awpn iran 
Samudu. 

69. Dajudaju awpn oji§? Wa ti 
wa ba Ibrahima p?lu iro-idunnu. . > > * ". *'■">■ * 


yy <^» Jul Oc y -X^U «- 4-^ 


^t> xrr-2 '-W* s't'tx j£3i£#t y I* o^/^ ^ i^-^i^*^ *— ■* *^ -j^jj Suratu Hudu 11 Part 12 317 \y *yU \\ ^j* ijj** Nw<?n wipe: Alafia (ki o ma ba p), 
on na sppe: Alafia (ki o ma ba 
nyin). Atipe ko p? ti o fi mu 
ogedegbe malu ti a ti yan wa. 

70. Nigbati o ri pe nwpn ko fi 
pwp kan a, o ni iyemeji si wpn o fi 
ib?ru wpn sinu pkan. Nwpn wipe: 
Ma§e b?ru, dajudaju awpn enia 
Lutu ni a ran wa si. 

71. Atipe aya r? wa ni iduro, o 
si nr?rin. Awa si fun u niro idunnu 
Isiaka ati l?hin Isiaka (A tun fun u 
niro) Yakuba. 

72. On wipe: O ma§e ni ara mi 
o! Nje emi yio bimp bi? Nigbati mo 
ti di arugbo, pkp mi yi si ti di agba. 
Dajudaju eyi j? ohun iyanu. 

73. Nwpn wipe: Ir? ha n§e emp 
si a§? Qlphun ni? Anu Qlphun ati 
ibukun R? ki o ma ba nyin, pnyin 
ara ile (yi)! Dajudaju On ni Ijmiti a 
nyin, Abiyi. 

74. Nigbati ib?ru kuro fun 
Ibrahima ti iro idunnu si wa ba a, 
o si nba (awpn oji§?) wa sprp pp 
nipa awpn enia Lutu. 

75. Dajudaju Ibrahima jq 
onifarada, ak^dun, olufprpti (si 
pdp Qlphun). 

76. Ir? Ibrahima, §?ri kuro nibi 
eyi. Dajudaju a§? Oluwa r? ti de j^*l>0icJu3/^JbuiLi 


3 4^-j\»***»^*»J Suratu Hudu 11 Part 12 318 U *jL\ 1 1 i^—fc SjJ*** atipe dajudaju awQn WQtiyi ni iya ti 
ko §e dapada yio wa ba. 

77. Nigbati awQn oji§? Wa de 
wa ba Lutu o banuj? nitori wqii, o 
si wuwo ni Qkan r£, o si sq pe oni 
yi qjq ti o le ni. 

78. AwQn enia r? si wa ba a, ti 
nwQn nyara tQ q, atipe $iwaju ni 
nwQn ti j? ?niti n§e buburu. O 
wipe: Enyin enia mi, awQn elewQnyi 
ni awQn QmQbirin mi, awQn mQ 
juIq fun nyin; nitorina ki ? b?ru 
Qlc?hun ki ? ma ?e dojuti mi larin 
awQn alejo mi. Abi ko si Qkunrin 
kan ninu nyin ti o gb(?n ni? 

79. Nwc?n wipe: Dajudaju ire na 
ti mQ pe awa ko ni ?tQ kan si awQn 
QmQbirin r?, dajudaju ir? na ti mQ 
ohun ti awa nfi?. 

80. On (Lutu) wipe: Iba ?e pe 
agbara mb? fun mi nipa nyin ni abi 
ki nni alaf?hinti kan ti o ni agbara. 
(Emi iba kQ fun yin). 

81. AwQn (malaika) SQpe: Ir? 
Lutu, dajudaju awa ni oji?? Oluwa 
r?. NwQn ko ni le fi qwq kan q. 
Nitorina mu awQn ?nir? jade 1q ni 
apakan oru ki ?nik?ni ninu nyin 
ma si bojuwo ?hin, ayafi iyawo r?. 
Dajudaju ohun ti o ba wQn yio ba 
on na. Dajudaju akoko WQn ni 
owurQ. Nj? owurQ na ko ha de tan? 


G3 S^^7V»<^\J4^ Suratu Hudu 11 Part 12 319 \r *j±\ \\ 2 4— A Oj «**> 82. Nigbati a§? Wade, A sq 
awQn ayegiga inu r? di p?tel? r? (A 
sori w<?n kodo), A si vq ojo okuta 
kan ti o le koko le w<?n lori, ti o to 
le ara wc?n. 

83. Ti a ti sami si ni QdQ Oluwa 
r?. B? si ni iruf? ijiya bayi, ko j? 
ohun ti o jinna si aw<?n alabosi. 

84. A ran si aw<?n ara ilu 
Madiyana arakunrin wQn $uaibu. 
O wipe: Enyin enia mi, ? sin 
Ql<?hun, ko si Ql<?hun kan fun nyin 
l?hin R?. Atipe ki 9 ma §e din 
aw<?n o§uw<?n ati iw<?n ku. Mo ri 
nyin ni ?niti nkan ndara fun, atipe 
emi nb?ru iya 9J9 kan ti yio yi nyin 
po fun nyin. 

85. gnyin enia mi, ki 9 ma w<?n 
o§uw<?n ati iw<?n pe p?lu dede, ki ? 
ma§e din nkan aw<?n enia ku atipe 
ki ? ma§e §e ibaj? lori il?, niti 
obil?j?. 

86. Eyi ti o ku ni q6q QlQhun lo 
dara fun nyin, ti ?nyin ba j? 
onigbagbQ ododo, emi ki i§e olu§<? 
lori nyin. 

87. NwQn wipe: ir? $uaibu, irun 
r? ti o nki ni o npa 9 la§? pe ki awa 
fi ohun ti baba wa nsin sil? tabi ki 
a ma §e bi a ti f? ninu qtq wa? 
Dajudaju ir? papa onirQJu ni q ati 
?niti o m<?na. 


^L^J^ \jt c£ £J ^ j jc-e iijili 


r*-< 

> oJ_f»SO^- 4&\ O^-ii } J^ iii 


Suratu Hudu 11 Part 12 320 H »^L| * i i a— A 6jA*j* 88. O wipe: Enyin enia mi, ?nyin 
ko ro pe bi emi ba ni idi qvq ti o 
yanju lati QdQ Oluwa mi wa, ti O si 
pese fun mi lati qcIq R<?, ni ese ti o 
dara. Atipe emi ko f? lati tako nyin 
nipa ohun ti mo nkQ fun nyin. Ko 
si ohun ti mo fip biko?e atun$e (fun 
nyin) bi mo ba ti ni agbara mQ. 
$i§e kong? rere mi ko si nibikan 
ayafi Iqwq QlQhun. On ni mo 
gb?k?le On si ni mo ndojukc?. 

89. Enyin enia mi, ? ma j? ki 
atako ti ? ni si mi sq nyin di Qd??? 
ki iru ohun ti oti ??1? si awQn enia 
Nuha ma ba §?1<? si nyin tabi awQn 
enia Hudi, tabi awQn enia Salihu 
b?ni awQn iJQ Lutu nwQn ko jinna 
si nyin. 

90. Atipe ki ? tQrQ aforiji Iqwq 
Oluwa nyin, lqhinna ki q 
ronupiwada si I, dajudaju Oluwa 
mi ni Alanu, Olufijran (?ni). 

91. NwQn wipe: Ir? $uaibu, a ko 
gbQ agbQye qpqIqpq ninu ohun ti o 
nsQ atipe dajudaju awa ri q ni ?niti 
ko ni agbara ninu wa, ti ko ba si 
itori awQn ?bi r? ni, dajudaju a ko 
ba ju q ni okuta atipe ir? ko j? ?niti 
o lagbara lori wa. 

92. O wipe: £nyin enia mi, nj? 
awQn ?bi mi ni o tobi loju nyin ju 
QlQhun 1q? £ wa pa QlQhun ti bi 
ohun ti ? gbe ju si ?nhin nyin, 


&t ,»1^>U» 0.li->» ^SvjLa^*^ J -^J*^-? 


^J O^ H^ IJ ^=zS; l^iJilI* 1J 


^*jS[^J lJu*i llj JLjii ill j 

^J>v ^ ' ^ S </-- ^- ,^- /"' 

Suratu Hudu 11 Part 12 321 U *>JU 1 1 ^ d— A 6 J «** dajudaju Oluwa mi ni mime? R? 
rQkirika ohun ti $ n§e ni§?. 

93. pnyin enia mi, ? ma $i$e lori 
bi ? ti ni agbara to, emi yio si ma 
$e i?e ti emi. Laipe ? o mc? ?niti iya 
ti ndojutini yio wa ba ati ?niti o j? 
opurQ. Ki ? ma reti, emi na yio ma 
reti pelu nyin. 

94. Atipe nigbati a§? Wa de, A 
gba §uaibu la ati awQn ?niti o 
gbagbQ p?lu n? p?lu ik? kan ti o ti 
QdQ Wa wa. Ijagbe (malaika) si mu 
awQn eniti o §e abosi, nitorina 
nwQn di ?niti o ku si ori ikunl<? 
sinu ile WQn. 

95. Bi ?nipe nwQn ko gbe ib? ri. 
$ugbQti jijinna rere (si ik?) mb? fun 
awQn ara ilu Madiyana, g?g?bi 
jijinna rere ti awQn Samuda. 

96. Atipe dajudaju A fi ayah Wa 
ran Musa ni$? ati agbara ti o han 
gbangba. 

97. Lq si QdQ Firiaona ati awQn 
ijoye r?, nwQn si t^le a?? Firiaona; 
atipe a?? Firiaona ko j? ohun ti o 
tQna. 

98. Yio ?iwaju (fun) awQn iJQ r£ 
1q ni qjq ajinde. A o si fi nwQn sinu 
ina ti o j? pe wiwQ r<? buru ni 
ibuwQ si. 

99. A o si fi egun t?le wQn ninu 
(aiye) yi, ati ni qjq ajinde. pbun 
buburu ni a o fun WQn. 


^r 
|VVJ (jfU* |j I w \-^»j U^IL> ^j^ ull*3^ Jjuj 

*^3f Ju 4^1-JU '^y_J <C-*J ^d JCA (^ 'J*-£-> 'J 


Suratu Hudu 11 Part 12 322 \T +y}A \\ 5 4— A OjfcMt 100. Eyi j$ ninu awpn irohin 
awpn ilu ti Awa rohin r$ fun p. Eyi 
ti o wa ni iduro mb? ninu wpn eyiti 
o si par? mb? ninu wpn. 

101. Awa ko §e abosi fun wpn 
§ugbpn nwpn bo ara wpn si. 
Nitoripe awpn ori§a wpn ko §e 
nwpn ni anfani kankan eyiti nwpn 
nkepe l^hin Qlphun nigbati a?$ 
Oluwa r? de, ko si ge alekun fun 
wpn biko?e adanu. 

102. G$g$ bayi ni ij$ ni niya 
Oluwa r$, nigbati yio ba j$ awpn 
ilu kan niya nitori abosi wpn. 
Dajudaju mimu ni R? j$ iya $l$ta- 
elero ti o le koko. 

103. Dajudaju $kp kan mb$ ninu 
eyi fun ?niti o nb^ru iya pjp ik^hin. 
Eyi J? 9J9 kan ti a o ko awpn enia 
jp ninu r$, eyi j$ pjp kan ti awpn 
enia yio ri. 

104. Atipe A ko ni lp lara ayafi 
ki o j? akoko ti a ti mQ onka r$. 

105. Qjq ti yio de, ti ?mi kan ko 
ni le sprp ayafi p?lu iypnda R? 
atipe olori buburu mb$ ninu wpn 
ati olorire. 

106. Nigbana ki $ ri awpn ti 
nwpn §e ori-buburu, nwpn o si ma 
b$ ninu ina; kikunriri wa fun wpn 
ninu r? ati kike irora. 


y^^^jlijd^^l &d *5 


Suratu Hudu 11 Part 12 323 \T *-£\ 1 1 ^ 4— A Oj £*** 107. Nwpn o si wa nib? lopin 
igbati sanma ati il Y ba wa ayafi 
ohun ti Oluwa r Y ba f Y . Dajudaju 
Oluwa r Y 01u?e ohun ti o ba f Y ni. 

108. Ki Y ri awpn ti a ?e ni 
olorire, ninu pgba id Y ra ni nwpn o 
wa, ninu r Y ni nwpn o ma gbe titi 
bi sanma ati il Y ba ?i mb Y , ayafi bi 
Oluwa r<? ba f Y , pr Y ti ki yio duro 
ni. 

109. Nitorina ma?e wa ninu 
i§iyemeji nipa ohun ti awpn 
elewpnyi ti nsin. Nwpn ko sin 
nkankan yatp si ohun ti awpn baba 
wpn nsin ni?iwaju. Atipe dajudaju 
Awa yio san wpn l Y san ipin wpn lai 
ni dinku. 

110. Dajudaju Awa fun Musa ni 
Tira, ?ugbpn wpn ?e ariyanjiyan si 
i. Ti ko ba si prp ti o ti gba iwaju 
lati pdp Oluwa r Y ni, a ba ti ?e 
idajp larin wpn. Dajudaju nwpn 
mb Y ninu royiroyi i?iyemeji nipa r Y . 

111. Dajudaju Oluwa r Y yio san 
olukuluku wpn l Y san gbogbo i§? 
" 7 ™ pada. Dajudaju On wpn ni Alamptan nipa ohun ti nwpn n§e. 

112. Duro ni dede g Y g Y bi a ti pa 
p la$ Y , ati awpn ti o tuba p Y lu r Y . p 
ma kpja Y nu-ala, dajudaju On ni 
Oluri gbogbo ohun ti Y n?e. 

113. p ma§e t Y si pdp awpn Y niti 
o ?e abosi ki ina ma fpwpba nyin; j^Ojl^^oi^^li^i 

(*f4*. c£~ ^5-3 a^^-^?" *^*9 XPj <(&$,» < S>\S*S\S *-> »*\ ' 9 '\ Suratu Hudu 11 Part 12 324 \r »^jli 1 1 ^ a— A 6jft*K ko si awQn oluf?hinti miran fun 
nyin l?hin QlQhun, l?hinna a ko ni 
ran nyin Iqwq. 

114. Atipe ki o gbe irun duro ni 
igun mejeji Qsan ati ni ib?r? oru. 
Dajudaju awQn i$? rere ma npa i?? 
buburu r? ni. Eyi j? iranti fun awQn 
oluranti. 

115. Atipe ki o $e suru, dajudaju 
QlQhun ko ni pa i$? olu$e-rere lofo. 

116. Kini $e ti ko si oni lakaye 
ninu awQn iran ti o ?iwaju nyin ti 
nwQn o ma kQ iwa aidara lori il?, 
ayafi di? ninu awQn ti A ko yQ 
ninu WQn? AwQn alabosi si t?le 
igbadun ninu r?, nwQn si j? ?1???. 

117. Oluwa r? ko j? pa awQn ilu 
run p?lu abosi nigbati awQn enia r? 
n$e daradara. 

118. Ti Oluwa r? ba f? ni, ko ba 
?e gbogbo enia ni iJQ kan?o?o. 
NwQn ko si ni $iwQ ilodi si ara 
WQn. 

119. Afi ?niti Oluwa r? ba $iju 
anu wo; nitori eyi ni O §e da WQn. 
QrQ Oluwa r? si $?: Emi yio fi 
awQn aliJQnu ati awQn enia kun ina 
Jahannama patapata. 

120. Gbogbo r? ni Awa rohin 
fun q ninu irohin awQn oji$? ki 
Awa le fi mu Qkan r? rinl?. Ninu 

a1£o1jj JL$il^ ^-*b ^j (*^-J o^ I McAjU^T *.4j OAiJ U J^P ^L-' 1 (j* <£&£ (j-aii !^5 Suratu Yusufu 12 Part 12 325 \y *)JLI >T UlxD AJ fljfcMt eyi ni ododo wa ba q ati ikilQ ati 
i$iti fun awQn onigbagbQ ododo. 

121. Atipe ki o si wi fun awQn ti 
ko gba ododo gb<? pe: 5 $e bi 
agbara nyin ba ti to, awa na yio 
ma $e ti wa; 

122. 5 m & reti, awa na yio ma 
reti. 

123. Ti QlQhun ni ohun ti o 
pamQ ni sanma ati il<?, q6q R? ni a 

dari gbogbo nkan si. Nitorina sin 

1 ki o si gb?k?le E. Oluwa r? ko $e 
alaimQ nipa ohun ti e n$e. (12) Suratul Yusufu Ni orukq QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq qrun. 

1. Alif, Lam, Ra, (QlQhun ni O 
mg ohun ti O'gba l'ero p?lu awQn 
harafi yi) AwQn yi ni ayah Tira ti o 
yanju na. 

2. Dajudaju Awa sq q kal? ni 
Al-Kurani (ede) Larubawa ki ?nyin 
le gbQ agbQye. 

3. Awa nrohin fun q ni irohin ti 
o dara juIq nipa pe Awa ti fi Al- 
Kurani ran$? si q b?ni ni$aju, ir? 
wa ninu awQn ti ko mQna. 

4. Ati (ki ? ranti) nigbati Yusufu 
wi fun baba r<? pe: Baba mi, 
dajudaju emi ri awQn irawQ 


£>/ £3p <-^^ '-> o^«^ ' v^ ^L> 


J.eAl^' vl: _;>>s*Js>sc7 oiCeilJjl 

Suratu Yusufu 12 Part 12 326 \ y *'j>?\ \ y <*ji<*>j* tjj*** mQkanla ati orun ati o$upa ti 
nwQn nforibale fun mi. 

5. O wipe: Ir$ 91119 mi, ma$e r<? 
ala r$ fun aw9n arakunrin r$ 
nitoripe nw9n yio da ete si 9. 
Dajudaju e$u je 9ta ti o han fun 
aw9n enia. 

6. G?g$ bayi ni Oluwa r$ yio $a 
9 l$$a ti yio k9 9 ni itumc? aw9n 
qvq ki O le mu ik$ R$ dopin le 9 
lori ati lori aw9n 91119 Yakubu 
geg^bi O ti mu u dopin lori aw9n 
baba r$ ni$aju, Ibrahima ati Isiaka. 
Daju-Oluwa r$ ni Olumc?, Ql9gb9n. 

7. Dajudaju aw9n arisami ti wa 
ninu (irohin) Yusufu ati aw9n 9m9 
iya r$ fun aw9n olubere. 

8. Nigbati nw9n S9pe: Dajudaju 
Yusufu ati arakunrin r$ j$ ayanf? 
I9d9 baba wa ju awa lo b$ si ni iJ9 
ti o p9 ni wa. Dajudaju baba wa na 
mb$ ninu i$ina ti o han. 

9. 5 pa Yusufu tabi ki $ ju u si 
il$ miran (kan) ki oju baba nyin le 
ba dil$ fun nyin ati ki $ le ba di 
enia rere l^hin eyi. 

10. As9r9 kan ninu W9n S9r9 pe: 
5 ma$e pa Yusufu n$e ni ki $ ju u 
sinu kanga olokunkun. Ki apakan 
aw9n oni irin ajo le ba he e, bi $ ba 
j$ $ni ti yio $e b<?. 

"JO), 


**rJ J&J J^ U*3 ' *j»v^y ^iji \y±s\ 


Suratu Yusufu 12 Part 12 327 ^ Y * \>A \ Y i*ju*j* 5jj— 11. Nwpn sppe: Ire baba wa, e§e 
ti o ko fi pkan tan wa nipa Yusufu 
ati pe awa ni olutpju r? daradara. 

12. J? ki o ba wa 1<? lpla ki o le 
(raye) ma daraya ki o si le (raye) 
ma §e ere atipe dajudaju awa yio §<? 
9. 

13. O wipe: Dajudaju yio ba mi 
ninuje ti ? ba mu u lp atipe emi 
nb?ru pe ikoko yio pa a j? nigbati 
?nyin ba s<? pkan nu ni ara r$. 

14. Nwpn wipe: Ti Ikoko ba fi 
pa a je nigbati awa j? ijp ti o pp, 
dajudaju awa nigbana a o j? ?ni 
ofo. 

15. Nigbati nwpn mu u lp nwpn 
si panupp pe ki nwpn gbe e ju sinu 
kanga olokunkun, A si ran§? si i 
(nib?) pe: Dajudaju ire nbp wa fi 
gun wpn loju ohun ti nwpn §e yi 
nigbati nwpn ko ni mc?. 

16. Nwpn si de wa ba baba wpn 
a§al? ti nwpn nsukun. 

17. Nwpn wipe: Ir$ baba wa, 
awa lp dije ere sisa a si fi Yusufu 
sil? nidi awpn ?ru wa ni ikoko ba 
pa a j?. B? si ni ire ko j? ?niti o le 
gba wa gbp bi o f? bi a j? olotitp. 

18. Nwpn si de p?lu fwu r? p?Iu 
?j? in?. (Yakuba) sppe: ke §e b?, 
?mi nyin lo §e e lp§p fun nyin nitori 
na suru ni o daraju atipe Qlphun n i ni >A\'.\' <> > aa 

^^2S> j^j clsjli ^^=\^y L3 


(t) ^3&i\l*'£C\ -?&> 


Suratu Yusufu 12 Part 12 328 \ v *j*?\ ^ t u L *^ 6jj-^ OluranlQWQ lori ohun ti ? n$e ni 
irohin yi. 

19. AwQn oni irin ajo si de nwQn 
si ran apQnmi wqii lomi, o si ju 
igba r? sinu kanga O wipe: ir? 
idunnu re! QmQdekunrin kan niyi. 
Nwqii si fi pamQ ni nkan tita, 
QlQhun si m<? ohun ti nwQn n$e. 

20. NwQn si ta ni owo di? ni 
owo fadaka di?, nwQn ko si §e 
ojukokoro nipa r?. 

21. Ara Misira ti o ra a sq fun 
aya r? pe: $e ibugbe r? ni daradara. 
O le j? pe yio wulo fun wa tabi ki a 
fi §e QmQ. Atipe bayi ni A §e Yusufu 
ni ?niti o ni ipo lori il? na ati ki A le 
fi itumQ awQn qvq mQ q. Atipe 
QlQhun ni Olubori a?? R?, §ugb(?n 
qPqIqPQ awQn enia ko m<? b?. 

22. Ati nigbati o dagba to, A 
fun u ni QgbQn ijinl? ati mimQ atipe 
bayi ni A o ma san ?san fun awQn 
olu?e rere. 

23. Atipe (obinrin) ti on wa ninu 
ile r? si nf? ? fun ara r?, o si ti 
il?kun, o si wipe: Sun mc? mi. 
(Yusufu) SQpe: Mo sadi QlQhun. 
Dajudaju On (QkQ arabinrin naa) 
ni olutQJu mi, o si ti tun aye ibugbe 
mi §e. Dajudaju awQn alabosi ko ni 
§e orire. 

24. Dajudaju (obirin na) o gbero 
(if?) si i, on na gbero (if?) si i ti ko 

c.-Jlc- <U^j «i*o\L>-^l \ drL?^0^-4^-"L? o^ 


uWj \££>~ 4i^jJ C j & jui 1 A?Qj ra j£-~Zi$(Sj4 

Suratu Yusufu 12 Part 12 329 \ Y * j>A \ Y uL*^j ~*jy* ba si pe o ti ri idi pre? lati pdQ 
Oluwa r<? ni. Bayi ni (pre? na ri) ki 
A le ba ??ri aburu kuro fun u ati 
iwa aimQ, dajudaju on ni ?niti A §a 
l?§a ninu awQn ?rusin Wa. 

25. Aw<?n mejeji si sare 1q si idi 
il?kun na, o si fa ?wu r? ya lati 
?hin, awQn mejeji si ba Qk<? r? l?nu 
Qna. On (obirin) wipe: Kini ?san ti 
a le san fun ?niti o gbero buburu si 
ay a r?, ayafi ki a sq si ?w<?n tabi 
iya ?l?ta elero. 

26. On (Yusufu) wipe: On ni o 
nwa mi funra r£. gl^ri kan si j?ri 
ninu awQn ?ni r?: pe: Bi ?wu r? ba 
j? ohun ti o faya ni iwaju (obirin 
na) sq otitQ a j? pe on mb? ninu 
awQn opurQ. 

27. Bi o ba si j? pe ?wu r<? ba 
faya ni ?hin (obirin na) pure? on si 
mb? ninu aw<?n olododo. 

28. Nigbati o ri ?wu r? ti o faya 
l?hin, o wipe: Dajudaju eyi j? Qkan 
ninu ete nyin. Dajudaju ete nyin 
tobi gidigidi. 

29. Yusufu, §?ri kuro nibi eyi. 
Ir? tprQ aforiji fun <?§? r?. Dajudaju 
ir? mb? ninu awQn ala§i§e. 

30. AwQn obirin inu ilu na si 
nsQpe: Iyawo Qba na lo wa 
QdQmQkunrin r<? fun ara r?. 
Dajudaju if? r? ko si i lc?kan. 


^^^TSi^M °^ 


Suratu Yusufu 12 Part 12 330 ^Y *)JLI ^T UlM)aj 6 j am Dajudaju Awa ri i ninu i?ina ti o 
han gbangba. 

31. Nigbati o gbp ?gan wpn, o 
ran§? si wpn o si pa ese sil? fun 
wpn, ohun jij? kan, o si fun 
?nikpkan wpn ni <?b?, o si wipe: Ki 
(Yusufu) jade si wpn. Nigbati nwpn 
ri i nwpn gbe e tobi, nwpn si ge 
pwp wpn (fun iyanu), nwpn si wipe: 
Mime? mb? fun Qlphun! Eyi ki i§e 
abara enia, ko si ohun ti eyi j? 
biko§e malaika ti o ni appnle. 

32. O si wipe: Eyi ni ?niti ?nyin 
mbu mi nitori r?. Atipe dajudaju 
mo wa a funrara mi ni, nigba na o 
si kQ. Dajudaju ti ko ba §e ohun ti 
mo pa la§? fun u, dajudaju a o sp si 
?w<?n, atipe yio si ma b? ninu awpn 
?ni y?p?r?. 

33. On (Yusufu) si wipe: Oluwa 
mi ?w<?n na j? ohun ti o wu mi ju 
ohun ti nwpn pe mi si lp. Ti Ir? ko 
ba §?ri ete awpn (obirin) kuro ni 
<?d<? mi, emi iba §?ri si <?d<? wpn, 
emi yio di pkan ninu awpn 
alaimpkan. 

34. Nitorina Oluwa r? si j? ipe 
r?, nitorina O §?ri ete wpn kuro 
fun u. Dajudaju ohun ni Olugbprc?, 
Oni-mimQ. 

35. L?hinna o han si wpn pe ki a 
ju u si ?wpn fun akoko kan l?hin 
igbati nwpn ri awpn ami. <<\'\\*Y\' 9 '< " A\"'*i Suratu Yusufu 12 Part 12 331 \ Y * \?A \ Y ^Jl.."jJ *JJ**> 36. Awpn OdpmQkunrin meji si 
wp ?wpn p?lu r?. Qkan ninu awpn 
mejeji si wipe: Emi ri ara mi ti mo 
nfun pti. £ni keji si wipe: Emi ri 
ara mi ti mo gbe akara ru si ori mi, 
ti ?iy? nj? ninu r?. Fun wa ni itump 
r? dajudaju awa ri 9 (pe o mb?) 
ninu awpn enia rere. 

37. On si wipe: Onj? ti ?nyin o j? 
nwpn ko ti ni mu u wa fun nyin, ti 
emi yio fi sp fun ?nyin mejeji nipa 
r? ki nwpn to mu u wa ba nyin; 
eyihun na wa ninu ohun ti Oluwa 
mi fi mp mi. Dajudaju emi ti fi sil? 
?sin awpn enia kan ti nwpn ko ni 
igbagbp si Qlphun, nwpn ?e 
alaigbagbQ si gjp ik?hin. 

38. Mo si t?le ?sin awpn baba 
mi, Ibrahima ati Isiaka ati Yakuba. 
Ko tp si awa pe ki awa da nkankan 
pp mp Qlphun. Eyi j? ninu ore- 
ajulp Qlphun lori wa ati lori awpn 
?da na, §ugb<?n qpqIqpq aw<?n enia 
nwpn ki dup?. 

39. pnyin <?r? mi ?l?wpn, nj? 
awpn oluwa ti o wa ni ptptp (ti 
wpn p<?) lo dara ni tabi Qlphun 
kan§o?o, Olubori. 

40. Ko si ohun ti ?nyin nsin 
l?hin R? ju awpn orukp kan ti ? sp 
wpn, ? nyin ati awpn baba nyin, 
Qlphun ko sp a§? kan kal? nipa r?. 
Ko si idajp ayafi ti Qlphun. On 
pa§? (fun nyin) pe ? ko gbpdp sin f|p J^yJ*tS\ Ot^l^J* U^r^Jjt 

ji4ii\l,9i^\^ 


Suratu Yusufu 12 Part 12 332 S Y *j>r\ \ Y ui»'^j *jj~* nkankan ayafi On. Eyini ni ?sin ti 
o duro dede, §ugbpn ppplppp awpn 
enia ko mp. 

41. Enyin pr? mi ?l?wpn, ki ? ri 
?nikan ninu nyin, yio ma yp pti fun 
pga r?; ki ? ri ?nikeji, nwpn o si 
kan a mp igi, ?iy? yio ma j? ninu 
ori r?. Qrp ti nwpn nwa itump nipa 
r? di on ti a ti pari. 

42. On si wi fun ?niti o ro pe yio 
la ninu awpn mejeji (pe): Ranti mi 
lpdp pga r?. $ugbpn e§u j? ki o 
gbagbe iranti lpdp oluwa r<?, 
nitorina o wa ninu ?wpn fun awpn 
pdun di?, 

43. Qba si wipe: Dajudaju emi ri 
abo malu meje ti o sanra ti awpn 
(malu) meje ti o ru nj? wpn; ati 
apopo (pka) ti o tutu ati imiran ti o 
gb?. £nyin ojoye, ? fun mi ni itump 
nipa ala mi yi, ti ?nyin ba j? ?niti o 
mp itump ala. 

44. Nwpn wipe: Awpn ala ti o 
ruju, awa ko si ninu awpn ti o ni 
mimp nipa itump awpn ala. 

45. £niti o la ninu awpn mejeji si 
ranti l?hin igba ti o p?, o wipe: Emi 
yio fun nyin niro nipa itump r?, 
nitorina ? ran mi lp. 

46. (O wipe): yusufu, ir? 
olododo, sp itump fun wa nipa 
awpn malu meje ti o sanra ti awpn 
(malu) meje ti o ru nj?, ati apopo 3A^ 


Suratu Yusufu 12 Part 12 333 \ T *j*?\ \ T la^jj *jj-^ (Qka) meje ti o tutu ati omiran ti o 
gb?, ki emi le pada lp si qcIq awpn 
enia nitori ki nwQn le mp. 

47. O wipe: Ki ? ma 1q gbin 
Qgbin ni pdun meje ni t$let?le, eyiti 
? o ba ja nib? ki 9 fi sil? ninu 
apopo, r?, ayafi di$ ninu eyiti ? o 

J?. 

48. L^hinna (pdun) meje ti o le 
koko (fun pda) yio de, l^hin eyini, 
WQn yio si j$ ohun ti ? ti ?e ?iwaju 
fun wpn, ayafi di$ ninu ohun ti $ ti 
fi pamp. 

49. L?hinna pdun kan ti a o rp 
omi ojo fun a wpn enia ninu r<? yio 
de, l^hin eyini nwpn o si ma fun pti 
(eso ajara). 

50. Qba si wipe: E mu u wa fun 
mi. Nigbati iran?? na de pdp r?, o 
wipe: Pada lp si pdp oluwa r$ ki o 
bi i lere pe, kini prp awpn obirin ti 
o ge ara wpn lpwp ti j?. Dajudaju 
Oluwa mi ni mimp nipa ete awpn 
obirinnaa. 

51. On (Qba) si wipe: Kini prp 
nyin ti j$ nigbati o ?e pe $nyin ni $ 
nwa Yusufu? nwpn si wipe: Mimp 
ni ti Qlphun, awa ko mp p mp iwa 
buburu kan. Iyawo ojoye na wipe: 
Otitp na han. Emi ni mo wa a fun 
ara mi dajudaju on j$ pkan ninu 
awpn olododo. t^j&j&o&ty 
^£3p)\ifc&^£\Mtij CP £v^\x&^^A\ ■^(JjdlotZ'^) 


Suratu Yusufu 12 Part 13 334 \r *)Jli \Y CJt«.<>» flj OjA*+l 52. Eyini j$ b? nitori ki o le mp 
pe emi ko j$ ?e jamba fun u l$hin 
atipe dajudaju QlQhun ko ni fi ete 
awQn oni-jamba mQna. 

53. Emi ko kqja $niti o le d$$$; 
dajudaju $mi if?-inu ma npa ni la?? 
iwa aidara afi $niti Oluwa mi ba ?e 
anu fun. Dajudaju Oluwa mi ni 
Alaforiji, Alanu. 

54. Qba na si wipe: E mu u wa 
fun mi, emi yio yan a fun ara mi. 
Nigbati o ba a sQrQ, o sq pe: 
Dajudaju ir$ di $niti a fun ni ipo, 
$niti a fi Qkan tan lQdQ wa loni yi. 

55. On (Yusufu) sq pe: Fi mi ?e 
alamojuto awQn qvq il$ na, 
dajudaju emi j$ olu$Q, oni-mimp. 

56. Bayi ni A $e fun Yusufu ni 
ipo ninu il$ na, o si ni agbara 
nibikibi ti o ba f$ ninu r<?, A wa 
nmu anu Wa ba $niti Awa ba f?, 
Awa ki ipa $san awQn olu?e rere 
ladanu. 

57. Dajudaju $san ti Qrun ni o 
dara juIq fun awQn $niti o gbagbQ 
ti nwQn j$ $niti nb$ru (QlQhun). 

58. Atipe awQn arakunrin 
Yusufu de nwQn si wQle tQ q, o si 
mp wQn b$ni awQn ko si mp q. 

59. Nigbati o WQn onj$ WQn fun 
WQn, o wipe: E mu QmQ-iya nyin 
wa lati QdQ baba nyin. Enyin ko ri 

j»^y*3 4ZX£>\ji&- J3<ulujj 6^1«-v1j>j Suratu Yusufu 12 Part 13 335 \ V e>jX-\ \ T <-A~>ji ijj*" pe emi w<?n ?kunr?r? o?uwQn (fun 
nyin) atipe emi dara ni ?niti a nwQ 
ti i. 

60. $ugb<?n bi ? ko ba mu u wa 
fun mi, ko ni si o?uwQn onj? fun 
nyin IqcIq mi ki ? ma si sunmQ mi. 

61. NwQn wipe: Awa yio sapa 
lati gba a lpdp baba r?, dajudaju 
awa yio si §e b$. 

62. O si sq fun awQn QmQ QdQ r? 
pe: p fi owo WQn sinu apo (onj?) 
wc?n ki nwQn le mQ nigbati nwQn 
ba pada 1q si QdQ ?bi WQn ki nwQn 
le pada wa. 

63. Nigbati nwQn pada de QdQ 
baba WQn, nwQn wipe: Baba wa, 
nwQn k<? lati WQn o§uwQn-onj? fun 
wa, nitorina j?ki arakunrin wa ba 
wa 1q ki awa le ri onj? w<?n, awa 
yio si j? olu§Q r?. 

64. O wipe: $e ki emi tun gba 
nyin gbQ lori r? g?g?bi mo ti gba 
nyin gbQ lori arakunrin r? ni§aju. 
Nitorina QlQhun ni O dara ni 
01u§q, On ni Alanu ti O ju gbogbo 
alanu 1q. 

65. Atipe nigbati nwQn tu ?ru 
WQn, nwQn ri pe a ti da owo WQn 
pada fun WQn. NwQn wipe: Baba 
wa, kini a tun nwa? Owo wa niyi a 
ti da a pada fun wa awa yio mu 
onj? wa fun awQn ?bi wa, awa yio M u\J_aJ I jji- Li Ij lip oy^JL^j 
ny oy*-v L*)j «L-*i <^ zjLfl-~» \y « 

Suratu Yusufu 12 Part 13 336 ^ V 9> jiA \ Y ui->ijj *JJ~* si tQJu arakunrin wa awa yio si ni 
alekun o§uwQn onj? ti rakunmi 
kan, eyi si j? o§uwQn ti o rQrun. 

66. O wipe: Emi ki yio j? ki o ba 
nyin 1q ayafi ti ? ba fun mi ni 
adehun ti QlQhun pe dajudaju ? o 
mu u pada wa ba mi ayafi ti a ba 
ka nyin mQ. Nigbati nwQn si §e 
maj?mu wpn fun u, o wipe: QlQhun 
ni 51?ri nipa ohun ti a nsQ. 

67. O wipe: Enyin qhiq mi, ? ma 
gba oju pna kanna wgle ? gba oju 
pna QtQtQ wple. Emi ko le dabo 
kan bo nyin lpdg QlQhun. Ko si 
idaJQ kan biko§e ti QlQhun, On ni 
emi gb?k?le, On ni ki awpn 
olugb?k?le ma gb?k?le. 

68. Nigbati nwpn wq (ilu) ni 
awpn aye ti baba wpn pa la?? fun 
wpn, ko dabo kan bo wpn lpdp 
QlQhun biko§e (pe o kan j?) 
idunran <?kan Yakuba eyiti o mu 
§?. Dajudaju on ni im<? nitoripe 
Awa fi m<? q, §ugbQn qpqIqpq enia 
ko m<?. 

69. Nigbati nwQn wQle 1q ba 
Yusufu, o fi arakunrin r? wq si QdQ 
ara r<?, o wipe: Emi ni arakunrin r? 
nitorina ma banuj? nipa ohun ti 
nwQn n§e. 

70. Nigbati o wQn o§uwQn fun 
wQn, ofi ife-imumi sinu igba (koto) 
arakunrin r? L?hinna olupe ipe kan \A*y oyy&>- * ^-^ ^^j) ^ J is 
^5yfc&&\$J>4fey Suratu Yusufu 12 Part 13 337 \r *jJL| u <*JL*t *J Ojw si pe pe: Enyin ero, dajudaju ole ni 
nyin. 

71. NwQn yiju pada si w<?n, 
nwQn wipe: Kini ?nyin f?ku. 

72. NwQn wipe: Awa §e af?ku ife 
Qba, ?niti o ba mu u wa yio ri onj? 
?ru rakunmi kan gba, dajudaju emi 
si fi qwq sc?ya r?. 

73. Nwpn wipe: QlQhun ni a fi 
bura, dajudaju ?nyin itlq pe awa ko 
wa lati §e ibaj? lori il? yi, awa ki i§e 
ole. 

74. Nwpn wipe: kini ?san r$ bi 
?nyin ba j? opurQ? 

75. NwQn wipe: £san r$, $niti a 
ba ri i ninu ?ru r$, ni pe on na ni ki 
9 fi di i. Bayi na ni awa nsan $san 
fun awQn alabosi (ni Qd<? wa). 

76. Nitorina o b?r? p?lu awQn 
?ru w<?n §iwaju ?ni ti arakunrin r?, 
l?hin na o mu u jade ninu ?ru 
arakunrin r?. Bayi ni Awa we-ewe 
(da Qgb<?n) fun Yusufu. Ko si le fi 
ofin Qba mu arakunrin r? afi bi 
QlQhun f$. Awa ngbe ?niti A ba fi? 
ga lQla. (Qba) Oni-mimQ juIq mb? 
lori gbogbo oni-mimQ kQkan. 

77. NwQn wipe: Bi on ba jale, 
dajudaju qiiiq iya r? kan ti jale ri 
§aju. Yusufu si fi (QrQ na) pamQ 
sinu Qkan r$, ko fi han wQn. O 
SQpe: Enyin ni aye nyin buru, atipe 


»T . * >>, ^^ ^ >-r ,- lil^=li <*< 'Mll^* iUte^ii^; Suratu Yusufu 12 Part 13 338 ^ V 9-j^A \ T <*jL-^j o )jj^ Qlphun lo me? julp nipa ohun ti e 
nsp. 

78. Nwpn wipe: Ir$ plpla, 
dajudaju on ni baba kan ti o je 
arugbo alagba, nitorina mu enikan 
ninu wa dipo r$. Dajudaju awa ri p 
pe o je pkan ninu awpn ?ni rere. 

79. O wipe: Mo sadi Qlphun 
nipa pe ki awa mu (?nikan) ayafi 
eniti awa ri ?ru wa ni pdp r?. 
Dajudaju nigbana awa yio j? pkan 
ninu awpn alabosi. 

80. Nigbati nwpn sp ireti nu 
nipa r? nwpn y?ba si apakan lati 
ba ara wpn jiroro k^l^k^l?. Alagba 
wpn sp pe: pnyin ko mp pe 
dajudaju baba nyin ti gba ade hun 
kan ni pwp nyin lati pdp Qlphun 
atipe lati i§aju ni ? ti §e aimu§? 
alukawani nipa Yusufu? Nitorina 
emi ko ni kuro nibi yi titi baba mi 
yio fi ypnda fun mi abi ki Qlphun 
§e idajp fun mi atipe On ni O dara 
ju awpn onidajp lp. 

81. 5 pada tp baba nyin lp ki ? 
wipe: Ire baba wa, dajudaju pmp r$ 
jale. Awa ko j?ri ayafi ohun ti a 
mp, awa ko si j? olu§p fun ohun ti 
o pamp. 

82. Ki o si bi awpn ara ilu ti a 
wa ninu r? lere ati awpn ero oni- 
rakunmi ti a jp rin atipe dajudaju 
awa je olododo. 


<i>J^M fofipx^ 

Suratu Yusufu 12 Part 13 339 \r fr^jLi \r itajLwH AJ °J 4*"' 83. O sppe: B?kp, if?-inu nyin ni 
o§e prp na ni p$p fun nyin, nitorina 
suru lo dara julp. Qlphun f?r? mu 
gbogbo wpn wa ba mi. Dajudaju 
On ni Oni-mimp Onidajp. 

84. O si yipada kuro lpdp wpn, o 
wipe: ibanuje mi o lori Yusufu! oju 
r? mejeji si funfun fun ibanuje, 
nitorina o pa a mpra. 

85. Nwpn sppe: Qlphun ni a fi 
bura, o ko ni §e aima ma ranti 
Yusufu titi ir? yio fi di ?niti o f?r? 
ku abi ki o til? ma b? ninu awpn 
$niti o ti ku. 

86. O wipe: Qlphun nikan ni mo 
nrojp ibanuj? mi ati ironu mi fun, 
atipe emi ni mime? ohun ti ?nyin ko 
mp lati pdp Qlphun. 

87. Enyin p m p m '^ ^ lp ki $ (ba 
mi) wadi Yusufu ati arakunrin r$, 
ati pe ki $ ma§e sp ireti nu nipa ik$ 
Qlphun. Dajudaju $nikan ko ni sp 
ireti nu nipa ik? Qlphun ayafi awpn 
ijp alaigbagbp. 

88. Nigbati nwpn wple tp p, 
nwpn sp pe: Ir$ plpla, inira fi pwp 
kan wa ati awpn enia wa, awa si de 
p?lu owo kan ti a ti kp sil? nitorina 
wpn o§uwpn onj? na pe fun wa ki o 
si ta wa lpr$. Dajudaju Qlphun ma 
nsan (rere) fun awpn olutpr?. 

89. O wipe: Nj? ?nyin mp ohun 
ti ? §e fun Yusufu ati arakunrin r? 
nigbati ?nyin j? alaimpkan. <£\ » \ ^>< .* **<\ ^ y \' "" Suratu Yusufu 12 Part 13 340 ^ V *^i-l ^ T <*jL- J* s jy* 90. Nwqii s(?pe: Nj? ir$ ni 
Yusufu bi? O wipe: Emi ni Yusufu 
atipe eleyi ni arakunrin mi; 
dajudaju QlQhun ti §e id^ra le wa 
lori. Dajudaju $niti o ba b$ru 
(Qlc?hun) ti o si ni ifarada, nitorina 
dajudaju QlQhun ki yio ra lare $san 
awc?n olu?e rere. 

91. Nwc?n wipe: Oluwa ni a fi 
bura! dajudaju QlQhun ti fi q bori 
wa atipe dajudaju awa ti j$ ala?i?e. 

92. O wipe: Ko si ibawi fun nyin 
loni. QlQhun yi G fi ori ji nyin atipe 
On ni Oluk^ni ju gbogbo ak?ni lp. 

93. 5 mu ?wu mi yi 1q ki $ 1q fi 
le iwaju baba mi ki iriran r? le 
pada. Ki $ si mu awQn enia nyin 
wa ba mi patapata. 

94. Nigbati awQn ero oni- 
rakunmi na pinya, baba wQn wipe: 
Dajudaju emi ngbc? orun Yusufu ti 
$ ko ba ni wipe (baba) o n?e aran. 

95. Nwc?n SQpe: QlQhun ni a fi 
bura, dajudaju ir$ mb$ ninu i?ina 
(aran) r$ ti atiJQ. 

96. Nigbati oniro-idunnu na de 
o ju (?wu na) le ni iwaju a si da 
iriran r$ pada. O wipe: Nj? emi ko 
ha ti sq fun nyin pe dajudaju emi ti 
mQ lati QdQ QlQhun ohun ti $nyin 
ko mQ? 


Jy^aij ' > * 


^-^JiJl^y) Jldj^^oi^UJj ©0jjl^O^j3< *c^ 1^^±^\^£)^&J&&\J&\^ 


Suratu Yusufu 12 Part 13 341 ^ T *j*?\ ^ T «— A**»^J Oj j**» 97. Nwqii SQpe: Ir? baba wa, 
tQrQ idariji ?§? wa fun wa, dajudaju 
awa ti j? ala§i§e. 

98. O wipe: Laip? emi yio tQrQ 
idariji fun nyin lQdQ Oluwa mi. 
Dajudaju On ni Alaforiji, Onik?. 

99. Nigbati nwQn wQle tQ 
Yusufu, o ko awQn obi r? mejeji 
mQra, o si wipe: p wq ilu Misira ni 
ifaiyabal?, bi QlQhun ba f<?. 

100. O gbe awQn obi r? mejeji si 
ori it? Qla, nwQn si wo lul? fun u 
niti it^riba. O wipe: Ir? baba mi, 
eyi ni itumQ ala mi ti §iwaju, Oluwa 
mi sq q di otitQ. O si ti §e daradara 
fun mi nigbati O mu mi jade lati 
inu Qgba ?WQn ti O si mu nyin wa 
lati inu papa l?hin igbati e§u ti §e 
ibaj? ni arin emi ati arin awQn 
arakunrin mi. Dajudaju Oluwa mi 
j? Alanu fun ohun ti O ba fi? 
dajudaju On ni OnimimQ, QJQgbQn. 

101. (Yusufu wipe): Oluwa mi, 
daju daju Ir$ ti fun mi ni iJQba na, 
O si kQ mi ni itumQ awQn QrQ. 
pl?da sanma ati il$, Ir$ ni 
OluranlQWQ mi ni aiye yi ati Qrun. 
Ki O pa mi ni ?ni ti o ju qwq-j'?s? 
sil? (Musulumi) fun ki O si fi mi 
p?lu awQn enia rere. 

102. Eyi j? ninu awQn iro ti o 
pamQ ti A ran§? r? si q, ir? ko si 
lQdQ wQn nigbati nwQn §e ipinnu 
QrQ WQn, ati nigbati nwQn pete. *%£&^\i\&\)b 


Jldjl-w^^ b^-jc^J 1 J^^y}^fJJ 


ojJsZ^jf^[y^\*lpr:-H Suratu Yusufu 12 Part 13 342 \ V * j?A \ T CjL»»^J> Oj J— »» 103. QpqIqpq awpn enia nwpn 
ko ni j? onigbagbp ododo, bi o fip 
biotil? §e oju kokoro r?, 

104. Atipe ir? ko bi wpn lere 
owo <?ya kan lori r?, ko si ohun ti 
o j? ju i§iti fun gbogbo ?da. 

105. Atipe melomelo ninu awpn 
ami ti inu sanma ati il? ti nwpn 
rekpja lara r?, atipe nwpn $?ri kuro 
nib?. 

106. Atipe ppplppp wpn ko gba 
Qlphun gbp ni ododo lai ni ba 
Qlphun wa orogun. 

107. Nj? nwpn ni ifaiyabal? pe 
ki iya Qlphun wa bo wpn (mpl?), 
abi ki akoko na wa ba wpn ni ojiji 
nigbati nwpn ko ni fura. 

108. Wipe: Eyini oju pna temi: 
emi si npepe si (?sin) Qlphun, ] ri 
aridaju, emi ati awpn ?niti o t?le 
mi. Mime? ni ti Qlphun, emi ko si 
ninu awpn ti o nda nkan p<? mp 
Qlphun. 

109. Awa ko ran ?nikan ni§? 
?iwaju r? ayafi awpn pkunrin, A 
ran §9 si wpn, ninu awpn ara ilu. 
Tabi nwpn ko rin lori il? ki nwpn si 
woye bawo ni atubptan awpn ?niti 
o ti §iwaju wpn ti j?? Atipe ile ti 
prun ni o dara fun awpn ?niti 
npaiya Qlphun. Kilo §e ti ? ko lo 
lakaye? ^Jo-^^=^tj JMj^J^ Suratu RaMu 13 Part 13 343 sr *)jLi sr jlp^ji Sj^ 110. Titi di igbati awpn oji§? na 
fi sp ireti nu nwpn si ro pe dajudaju 
nwpn pe wpn ni opurp, atil^hin Wa 
si wa ba wpn, A si gba ?niti A fi? 
la. A ko si da iya Wa pada lpdp 
awpn enia ti o je pd$§$. 

111. Dajudaju ariwoye kan mb? 
ninu itan wpn fun awpn ti o ni 
lakaye. (Al-Kurani) ko j? awpn prp 
kan ti nwpn da adapa irp r$, 
§ugbpn o j? ki a mp ododo eyiti o 
ti §iwaju r$, o si n§e alaye gbogbo 
nkan ati impna ati anu fun awpn 
enia ti nwpn j$ onigbagbp ododo. (13) Suratul Ra'du Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Mim, ra (Qlphun 
nikan ]'Omp ohun ti Ogba l'ero 
p?lu awpn harafi yi). Eyi ni awpn 
ayah Tira na, Atipe ohun ti a sp 
kal? fun q lati pdp Oluwa r$ ododo 
ni, sugbpn ppplppp awpn enia ko 
gbagbp ni ododo. 

2. Qlphun ni pniti O gbe sanma 
ga laisi opo kan ti ? le ri, l^hinna O 
si §e p?t?p?r? (ni pna ti otp si I) 
s'ori Aliara§i na, O si t? orun ati 
o§upa lori ba. Olukuluku (wpn) 
nrin ni akoko ti adarukp. On §e eto 
awpn prp O §e alaye awpn ayah na 
nitori ki $ le mp ampdaju nipa iba 
Oluwa nyin pade. 

Suratu Ra'du 13 Part 13 344 \r *>u \r jj>j\ \jy* 3. On ni ^niti O t? il? (ni 

p?r?s?), O si §e awgn oke sinu r? 
ati awQti odo §i§an. Ati gbogbo 
awpn ori§iri§i eso O §e ni oni meji 
takQ-tabo. On fi oru bo Qsan. 
Dajudaju awQti ami mb? ninu eyi 
fun awc?n enia ti o nronu jinl$. 

4. Awc?n ori§iri§i Qna mb$ lori 
il? ti nwc?n ko jinna si ara WQn, ati 
awc?n oko (ti nwQn j?) ti aw<?n 
Inabi (ajara) ati irugbin ati dabinu 
ti nwQn JQra WQn ati awQn ti ko 
j(?ra wc?n; ti a nfun WQn mu ninu 
omi kanna; A si da apakan lc?la ju 
apakan 1<? ni jij$. Dajudaju 
arikQgb(?n nb? ninu eyi fun aw<?n 
enia ti nwpn ni lakaye. 

5. Ti 6 ba nya q l?nu, nje iyanu 
ni qvq wc?n j? (wipe): Nigbati awa 
ba ti di iyepe tan nigbana ni awa 
yio di ?da titun bi? Aw<?n elewQnyi 
ni awQn ?niti o §e aigbagbQ si 
Oluwa wpn, awQn elewQnyi ni 
$wc?n mb$ ni Qrun WQn, awQn 
elewpnyi ni ero ina ninu r<? ni nwQn 
yio §e gbere si. 

6. Nwc?n yio ma kan q loju ki 
aburu §iwaju rere, dajudaju §e 
awc?n iya arikQgbQn ti rekgja 
§iwaju wc?n: Dajudau Oluwa r? j? 
Alaforiji fun aw<?n enia lori abosi 
wc?n. Dajudaju Oluwa r? le koko 
lati gb^san (iya). 

olj®k 

Suratu Ra'du 13 Part 13 345 \r *jju \r jlp^i Sj^ 7. Awpn ti o ?e aigbagbQ si 
wipe: Kini §e ti a ko sq ami kan 
kal<? fun u lati qcIq oluwa r?? 
Olukilp lasan ni ir? olutQSQna si 
mb? fun olukuluku awQn enia. 

8. QlQhun mq ohun ti olukuluku 
obirin nru-kiri (ni oyun) ati ohun ti 
apOQmQ fi din (qjq) ku ati eyiti o le 
(qjq) si. Gbogbo nkan lo ni o§uwQn 
IqcIq R?. 

9. Oni-mimQ kQkp ati gbangba, 
Qba ti O tobi, Qba ti O ga juIq. 

10. pniti o nfi pre? panic? ninu 
nyin ati ?niti o fihan sita bakanna 
ni o ri (lQdp R?) ati ?niti o fi oru 
boju ati ?niti o nrin (1q ?e ti r?) 
lpsan. 

11. AwQn olu§p (malaika) mb? 
fun u niwaju r? ati ni ?hin r? ti 
nwQn n§Q q nibi a§? QlQhun. 
Dajudaju QlQhun ki iyi ohun ti 
mb? fun awQn enia kan pada titi 
awQn funra WQn yio fi yi nkan 
(towa r?mi) WQn pada. Bi QlQhun 
ba ro awQn enia kan ro ibi, ko si 
aladapada r? fun u (l?hin Re), 
nwQn ko si ni oludabo bo kan. 

12. On ni Eniti nfi amanamana 
han niti ib?ru ati ireti O si n?e ?da 
9?u ojo d?d?. 

13. Ara n$e afQmQ ?yin R$ ati 
awQn malaika (p?lu) fun ib?ru R?. 
O si nran ara-sisan O si nmu ba ij\* 4^ Jjjl ^fjj )£& 0»jj\ Jyjj 
t .^ ,C *&>'%. > ' fax, A -< - 
Suratu Ra'du 13 Part 13 346 \T *ylr\ \T J*jl\ ojf* ?niti O ba f$, sib? nwQn njiyan 
QlQhun, On si ni O le koko ni 
agbara. 

14. On ni ikepe ododo tQ si. 
AwQn ?niti nwQn npe l?hin R? ko 
le da wQn lohun rara biko§e g?g?bi 
?niti o t? at?l?wQ r? si omi (ojo) ki 
o le de ?nu r?, ?ugbQn ko le de ib?. 
Adua alaigbagbQ ko j? nkankan 
biko§e i§ina. 

15. QlQhun ni awQn ?niti o wa ni 
sanma ati il? nfi oribal? fun, nwQn 
f? nwQn kQ, ati ojiji WQn ni owurQ 
ati al?. 

16. SQpe: Tani Oluwa sanma ati 
il?? SQpe: QlQhun ni. SQpe: Nj? 
?nyin ha le mu awQn alaf?hinti kan 
l?hin R? ti nwQn ko ni agbara 
anfani kan tabi ipalara funra WQn. 
SQpe: AfQJu ati ?niti o riran ha 
dQgba bi? Tabi okunkiin ati imQl? 
ha dQgba bi? Tabi nwQn wa orogun 
fun QlQhun ti nwQn n§e ?da bii ti 
R?, tob? ti ?da na jq ara WQn (depo 
pe o daru loju WQn)? SQpe: QlQhun 
ni £l?da gbogbo nkan, On si ni 
Qba A$o Olubori. 

17. O nsQ omi kal? lati sanma, 
l?hinna awQn ojudo si n§an p?lu 
o§uwQn WQn, agbara si gbe ifofo ti 
o lefo 1q. Ati ninu ohun ti nwQn j/q 
ninu ina lati fi §e ohun-Q§Q tabi 
ohun elo, ifofo iru r? (wa). Bayi ni 
QlQhun fi ododo bori irQ. Eyi tio j? ' > < /> y s f ^0 c3 W\ Jo^y>j Jh\ 4 ^A^p-^J > -"'*< > ' > '■ 
:'■*> -V\ 
Suratu Ra'du 13 Part 13 347 \r **£\ \r jlp^ji i jy * ifofo, yio r? danu bi ohun ti ko 
nilari; $ugbpn ohun ti n$e enia ni 
anfani, yio wa gbere lori il<?. Bayi 
ni Qlghun n?e afiwe. (nkan). 

18. Ore (?san) wa fun aw<?n ti 
nwQn j? Oluwa wpn ni ipe. Atipe 
aw<?n ?niti ko j? ipe R£, iba j? pe ti 
wpn ni ohun ti mb? lori il? 
patapata ati iru r? p?lu r£, nw<?n 
yio f? lati fi ara w<?n ra pada. 
AwQn elewQnyi ni i§iro buburu 
mb? fun. Ina Jahannama ni ibugbe 
wpn, ibusinmi buburu ni. 

19. Nje ?niti o m<? pe ohun ti a 
sQkal? fun q lati pdQ Oluwa r? j? 
otitQ ha le dabi ?niti o fgju (si i)? 
Dajudaju awQn oni lakaye ni yio 
gbQ iranti. 

20. AwQn na ni ?niti nmu 
adehun QlQhun ??? nw<?n ki ntu 
adehun na. 

21. Atipe awQn ni ?niti nwpn so 
p<? ohun ti QlQhun pala?? pe ki a 
so pq nwQn a si ma paiya Oluwa 
wpn, nw<?n a si tun ma nb?ru igiro 
buburu. 

22. AwQn na si ni nwcpn nfi suru 
wa oju rere Oluwa wpn ti nwcpn si 
ngbe irun duro (ni akoko) atipe 
nwcpn a ma na nikQkQ ati ni 
gbangba ninu ohun ti A fun wcpn, 
nwcpn a si ma fi iwa rere ti iwa 
buburu 1q; awcpn elewQnyi ni 
atubQtan ile rere mb? fun. jiiV^ii^^ 

I j£+J\ Oy^iA^ij ^\ Xfr*> <l>jS£<jr0i \ 

Suratu Ra'du 13 Part 13 348 \T pyiA \r JLP^l! Ijy* 23. Qgba id?ra ti ko ni opin, ti 
nwQn yio wq inu r? ati aw<?n ti o 
ba §e daradara ninu aw<?n baba 
wqii ati awQn aya WQn ati aw<?n 
arQmQdQmQ wc?n; ati pe awQn 
malaika yio ma wQle tQ wpn ni 
gbogbo oju <?na. 

24. (Nwqii yio wipe): Alafia ki o 
ma ba nyin nitori ifarada nyin (ni 
aiye), atubQtan ile na ma dara o. 

25. Atipe awQn ?niti ntu adehun 
ti QlQhun l?hin igbati WQn §e e, ti 
nwQn si ja ohun ti QlQhun pala?? 
pe ki nwQn so p<?, ti nwQn si n§e 
ibaj? ni ori il?, awQn elewQnyi egbe 
ni fun WQn atipe ti w<?n ni ile 
buburu. 

26. QlQhun ma ngba laye ese fun 
?niti O ba f? A si ma diwQn r? (fun 
?niti O ba fi?) atipe nwQn y<? si 
igbesi aiye yi. B? si ni igbesi aiye ko 
j? kinikan l?gb? ti Qrun ayafi 
igbadun kan (di?). 

27. Atipe awpn ?niti o §e 
alaigbagbQ yio ma SQpe: Kini §e ti 
a ko sq ami kan kal? fun u lati QdQ 
Oluwa r?? SQpe: Dajudaju QlQhun 
A ma fi ?niti O ba fi? sil? ninu 
i?ina, ?niti o ba §?ri si QdQ R? yio fi 
Qna mp q wa si QdQ ara R?. 

28. AwQn ni ?niti nwQn gbagbQ 
ti Qkan WQn si bal? si iranti 


©J^ n^ Suratu Ra'du 13 Part 13 349 \r *^i \r j*j\ ijj~* QlQhun, J? kin sq fun q, p^lu iranti 
QlQhun ni awQn Qkan fi mbal£. 

29. AwQn ^niti o gba QlQhun 
gbc? ti nwQn si §e i§? rere, igbadun 
ki o ma b? fun wQn ati abc? rere. 

30. G?g? bayi ni A ran q ni§? si 
awQn iJQ kan, dajudaju awQn miran 
ti rekqja $iwaju r? ki o le ba ma ke 
ohun ti A fi ran§? si q fun WQn, 
atipe sib?sib? nwQn n§e aigbagbQ si 
(Qba) AJQk? aiye. Sc?pe: On ni 
Oluwa mi, ko si QlQhun kan ayafi 
On; On ni mo gb^k^le atipe QdQ R£ 
ni ipadasi mi. 

31. Ti o ba ?e pe dajudaju Al- 
Kurani kan wa ti o le §i awQn oke 
nidi tabi ki afi fa il? ya tabi ti a le 
fi ba awQn oku SQrQ (nwQn ko ni 
gbagbQ). $ugbQn ti QlQhun ni 
gbogbo a§£ patapata. Tabi awQn 
^niti o gbagbQ ni ododo ko ha mQ 
(ni jakan) ni pe bi QlQhun ba f? iba 
fi gbogbo awQn enia mQ Qna 
patapata? Iya lile koko ni yio ba 
awQn ?niti ko gbagbQ nitori ohun ti 
nwQn §e ni§$ tabi ki 6 sq si tosi ile 
WQn titi alukawani QlQhun yio fi 
de. Dajudaju QlQhun ki yapa 
adehun (R?). 

32. Dajudaju nwQn ti fi qpqIqpq 
awQn oji§? §e £f? §iwaju r$, Mo si ti 
lQra fun awQn ?niti nwQn §e 
aigbagbQ, l^hinna ni Mo wa mu 


jjyS^^j jid HLijI &#f jl^i£ \^3l£35 

Suratu Ra'du 13 Part 13 350 \r *^jli \r j*j\ *jj~, wqii nitorina bawo ni iya Mi na ti 
ri (lara WQn). 

33. Nj? ?niti o duro ti ?mi 
kpkan, ti n$Q q p?lu ohun ti o ?e 
ni?? (o ha le dabi ?niti ko le ?e b? 
bi?) sib^sib? (awQn alaigbagbQ) 
nwgn fun QlQhun ni orogun. Wipe: 
5 darukQ WQn (ki a gbQ). Tabi 
enyin yio fun (QlQhun) ni iro ohun 
ti ko mp ni ori il?, tabi ? darukQ 
eyi ti o han ninu QrQ? B? til? kQ, a 
?e e 1q?q fun awQn alaigbagbQ ete 
WQn asi s?ri WQn kuro ni oju Qna (ti 
QlQhun). Atipe ?niti QlQhun ba fi 
sil? ninu i?ina ko ni si afini mQna 
fun u. 

34. Iya yio ma b? fun WQn ni 
aiye nbi atipe dajudaju iya ti Qrun 
ni o le juIq. B? si ni oludabo kan 
ko ni si fun WQn lQdQ QlQhun. 

35. Apejuwe Qgba id?ra eyiti a ?e 
adehun r? fun awQn olupaiya 
(QlQhun), awQn odo n?an nisal? r?, 
awQn eso r? yio ma b? titi ati iboji 
n?. Eyini ni atubQtan awQn ?niti 
npaiya (QlQhun); ki ? ri atubQtan 
awQn alaigbagbQ ina ni. 

36. Ki ? ri awQn ?niti A fun ni 
Tira nwQn dunnu si ohun ti a 
SQkal<? fun q, atipe awQn ti nwQn 
parapQ, (awQn ?gb?) awQn kan 
mb? ninu WQn ti nwQn tako apakan 
r?, Wipe: Ohun ti a pa mi la?? 
nikan ni pe ki emi ma sin QlQhun \yL*>-J c^S M^jJ^ ^^j^y^cy^ 
c „ > -,> ,^^ ^ •; ^ »-» 

ot, N _^Jlyu\ s Ml ' - 


Suratu Ra'du 13 Part 13 351 \r *)jLi \r op^ji ijj^ atipe ki nma §e da nkankan pp mp 
On. Emi pe nyin si pdp R? atipe 
pdp r? ni apadasi. 

37. Atipe g?g? bayi ni A sp p 
kal?, ni ede Larubawa ni idajp, 
Dajudaju ti ir? ba t?le if?-inu wpn, 
l?hin ohun ti o wa ba p ninu mimp, 
ko ni si alaran§e kan fun p si 
Qlphun ko si ni si olu§p ni. 

38. Dajudaju A ti ran awpn oji§? 
kan ni§? §iwaju r? A si fun wpn ni 
awpn iyawo ati awpn pmp. Ko si tp 
si oji§? kan pe ki o mu ami kan wa, 
ayafi p?lu iypnda Qlphun. Akpsil? 
mb? fun gbogbo akoko Kpkan. 

39. Qlphun yio ma par? eyi ti O 
ba f? (ninu r?) A si ma fi eyi ti O 
ba f? rinl? ninu r?, akpsil? nla mb? 
ni pdp R$. 

40. Bi A fi han p apakan ohun ti 
A §e ileri fun wpn tabi A pa p ni, 
§ugbpn dajudaju jiji§? dopin ni tir?, 
i§iro i§? Awa la ni. 

41. Nwpn ko ha ri i ni pe Awa 
ni A ndin il? naa ku ni ?b?ba r?? 
Qlphun lo ndajp ti ?nikan ko le 
da idajp R? pada. On si yara ni 
i§iro. 

42. Dajudaju awpn ?niti o 
§iwaju wpn ti pete §ugbpn Qlphun 
lo ni gbogbo ewe-wa patapata. O Cjw! opj U^P LSi 4lJji i ik&j 

4il^d\! uji*J l^il l£XZ jSip-* * \yA &j3 $> U^j tilU^>* 5Ly lL/^ liij li&Uiil 


Suratu Ibrahima 14 Part 13 352 \r *^jli \t ?~z* ] A 'jj** niQ ohun ti ?mi k<?kan n§e ni§?. 
Atipe awQti alaigbabQ mbQ wa mQ 
?niti atubQtan ile na mb? fun. 

43. Atipe awQti alaigbagbQ nsQ 
pe ir? ki n§e oji§? kan. Wipe: 
QlQhun to ni ?l?ri ni arin emi ati 
?nyin ati ?nik?ni ti mime? tira na 
mb? ni QdQ r?. (14) Suratu Ibrahima Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Ra (QlQhun ni O 
mQ ohun ti O gba lero p?lu awQn 
harafi yi) eyi j? Tira kan ti a s<? 
kal? fun q nitori ki o le ma fi yQ 
awQn enia jade kuro ninu okunkun 
1q si inu imQl? p?lu iyQnda Oluwa 
wQn, 1q si oju Qna Qba titobi, Qba 
ti O ni Qp?. 

2. QlQhun ni Eniti gbogbo ohun 
ti mb? ni sanma ati il? j? ti R?, 
atipe egbe ni fun awQn alaigbagbQ 
ninu iya ti o le koko. 

3. AwQn ?niti nwQn f?ran igbesi 
aiye yi ju Qrun 1q, nwQn si n§? 
awQn enia lori kuro ni oju Qna 
QlQhun, nwQn si f? ki Qna na wq. 
AwQnyi ni nwQn wa ninu i§ina ti o 
jinna rere. 

4. Kosi oji§? kan ti A ran ni§? 
ayafi ki o j? p?lu ede awQn enia r? 
ki o le §e alaye fun WQn, QlQhun 


3 te£ ^ )l&dldti££ 

Ofe iU\^ ^^>J» 

Suratu Ibrahima 14 Part 13 353 \r *<ja \i {~*\jil qj^> ma nfi ?niti O ba f? sil? sinu i$ina, 
O si ma fi ?niti O ba f? mQna. On 
ni Qba titobi. QlQgbQn. 

5. Atipe dajudaju A ti fi awpn 
ami Wa ran (Annabi) Musa ni§? 
pe: Ko yQ aw<?n enia r? jade lati 
inu okukun 1q sinu imQl? atipe ki o 
ran wQn leti qjq (id?ra) QlQhun. 
Dajudaju aw<?n ami mb? ninu eyini 
fun gbogbo awQn onisuru ti n$e 
9P?. 

6. Atipe nigbati Musa wi fun 
awc?n enia r? pe: ^ ?e iranti id?ra 
QlQhun ti O §e fun nyin, nigbati O 
gba nyin la ni QdQ aw<?n enia 
Firiaona, ti nw<?n nfi iya ti o buru 
je nyin, ti nwQn ndunbu awQn QmQ 
Qkunrin nyin, ti nw<?n si nda aw<?n 
QmQ obirin nyin si, adanwo ti o 
tobi ni iwQnyi j? lati QdQ Oluwa 
nyin. 

7. Atipe nigbati Oluwa nyin j? ki 
? mQ pe, dajudaju ti ?nyin ba dup?, 
dajudaju Emi yio ?e alekun fun 
nyin, ?ugbQn ti ?nyin ba ?e aimore, 
(? mQ pe) dajudaju iya Mi le koko. 

8. Atipe Musa wipe: Ti ?nyin ba 
$e aigbagbQ ati awQn enia ti o mb? 
lori il? patapata, nigbana (? mo pe) 
dajudaju QlQhun ni QIqhj. pniti 
?yin tQ si, 

9. Iro awQn ?niti o ti $iwaju nyin 
ko ti wa ba nyin ni, awQn enia fi i^tj^t>jli^j; 


J^jc «j^_>^=3 OO J fpO Jo j 2 


J-^1aL\^SU ^^^===aj^^^^ Suratu Ibrahim a 14 Part 13 354 \T *jlr\ Si A*A\j*\ OjJ*+> Nuha ati Hadi ati Samudu ati awQn 
?niti o k?hin wQn? Enikan ko mQ 
wqii ayafi QlQhun. AwQn oji§? wqii 
wa ba wqii p?lu awQn alaye, §ugbQn 
nwQn fi qwq wqii si ?nu wqii nwQn 
wipe: Awa §e aigbagbQ si ohun ti a 
fi ran nyin ni§?, atipe dajudaju awa 
ti mb? ninu iyemeji, awa si ni 
iyemeji si ohun ti ? npe wa si. 

10. AwQn oji§? w<?n wipe: 
Tabitabi kan ha wa lara QlQhun bi, 
El?da Qrun ati il?? O npe nyin lati 
fi ori awpn ?§? nyin ji nyin, ati ki O 
le 1q nyin lara di akoko kan ti a 
darukQ. Nw<?n sq pe: Enyin ko j? 
nkankan ju abara enia iru wa 1q; 
?nyin nf? lati §?ri wa kuro nibi 
ohun ti awQn baba wa nsin ni, 
nitorina ? mu awijare ti o yanju wa 
fun wa. 

11. AwQn oji§? w<?n sq fun w<?n 
pe: Awa ko j? nkankan biko§e 
abara g?g?bi nyin, §ugbQn QlQhun 
ma n§e ore fun ?niti O ba f? ninu 
awQn oluJQsin R?. Ko si tp si awa 
lati mu ?ri kan wa ayafi p?lu a§? 
QlQhun. Atipe QlQhun ni ki awQn 
olugbagbQ ododo ma gb?k?le. 

12. Kini §e wa ti awa ko fi ni 
gb?k?le QlQhun? Dajudaju O si ti 
tQ wa si awQn <?na wa. Dajudaju 
awa yio si farada ipalara yiowu ti ? 
le §e fun wa, atipe QlQhun ni ki 
awQn oluni igb?k?le ma gb?k?le. rt-fc Juo o^ <Zi-J£ ' J ^y^J j\—^J 
^^j^ij^^^ij^^ li» JJb JU>j 4Ml jc J^=|yJ ^ \ TjJ £j 4ilj&jb 


Suratu Ibrahima 14 Part 13 355 sr p^a m ??*" A hy 13. Awqii alaigbagbQ sq fun 
awQn oji§? WQn pe: Awa yio le nyin 
jade ninu il? wa tabi ki $ pada sinu 
?sin ti wa. Nigbana Oluwa WQn si 
ran$? si WQn pe: Dajudaju Awa yio 
pa awQn alabosi run. 

14. Atipe dajudaju Awa yio fi 
nyin joko si ori il? na l$hin WQn. 
Eyini wa fun $niti o b?ru iduro 
niwaju Mi ti o si b?ru ileri Mi. 

15. Atipe nwQn nwa idaJQ, 
gbogbo alafojudi, olorikunkun 
padanu. 

16. Ni ?hin r? ina Jahannama 
mb? a o si fun u ni omi aw?yun- 
w?j? mu(u). 

17. Yio ma mu u di? yio si f?r? 
ma le gbe e mi, iku si nyg si i ni 
gbogbo aye sib? ko ni ku ati pe ni 
$hin r$ iya ti o le mb? (fun u). 

18. Ap$r? awcpn ti o $e aigbagbQ 
si Oluwa WQn (ni pe): AwQn i$? 
WQn a dabi erii ti at$gun lile f? lu u 
ni QJQ oji. NwQn ko ni ni agbara 
kankan lori ohun ti nwQn $e ni$$. 
Eyini i$ina ti o jinna. 

19. Ire kori pe QlQhun n i O da 
sanma ati il? p?lu ododo? Ti O ba 
f?, yio ko nyin kuro yio si mu ?da 
titun wa (rQpo nyin). 

20. Eyini ko si j? inira fun 
QlQhun. *ri&)\* ^aJ^\ z£$p£j 


^y JjJ_^? ^U ^j* ^~^j r4^^ $i\)Jo^ Suratu Ibrahima 14 Part 13 356 sr *j±\ \t ft^A l ~>y* 21. Nwqii si jade si qcIq QlQhun 
patapata, nigbana awQn 
alailagbara yio wi fun awQti ti n?e 
igberaga pe: Dajudaju olut^le ni 
awa j? fun nyin, nj? ?nyin le gbe 
iya kinikan kuro fun wa ninu ti 
QlQhun bi? NwQn wipe: Ti QlQhun 
ba fi wa mQna ni awa na iba fi nyin 
mQna. Bakanna ni o ri fun wa bi 
awa kegbe tabi a tqju; ko si aye 
sisalQ fun wa. 

22. Atipe e?u yio si sq nigbati a 
ba ti ?e idaJQ pe: Dajudaju QlQhun 
ti §e ileri fun nyin ni ileri otitQ, 
emi na si tun $e ileri fun nyin, 
l^hinna emi §e ai?ika alukawani. 
Emi ko ni agbara kan le nyin lori 
biko?e pe ki emi kan pe nyin ?nyin 
si da mi lohun; nitorina ? ma bu 
mi, ara nyin ni ki ? bu. Emi ko 
leran nyin Iqwq b?ni ?nyin na ko 
le ran mi Iqwq. Emi kQ ohun ti ? fi 
mi §e orogun fun QlQhun ri. 
Dajudaju awQn alabosi, iya lile 
mb? fun wQn. 

23. AwQn ti o gbagbQ ti nwQn si 
?i?? rere a o mu WQn wq Qgba id?ra 
ti odo n§an nisal? r?, nwQn o ma 
gbe inu r<? p?lu iyQnda Oluwa WQn. 
Kiki WQn ninu r? ni, Alafia! 

24. £nyin ko ha ri bi QlQhun ti 
fi qvq daradara kan we igi daradara 
kan, isal? r? mul?, ?ka r? si wa ni 
sanma. 

>> Oj+ =3^1 UjvI^ ^j4^^^^0^^ 

Suratu Ibrahima 14 Part 13 357 \r *-ja u f~*\j»i hj~> 25. O nmu eso r$ wa ni gbogbo 
akoko p?lu a§? Oluwa r<?? Qlphun 
si n$e awpn apejuwe fun awpn enia 
ki nwpn le ma ranti. 

26. Ati apejuwe prp buruku o 
dabi igi buburu ti a fa tu lori il?; 
ko si ifidimul? fun u. 

27. Qlphun fi awpn ti o gbagbp 
ni ododo rinl<? p?lu prp ti o rinl? ni 
igbesi aiye yi ati prun; Qlphun si 
nfi awpn alabosi sil? ninu i§ina, 
Qlphun si n§e ohun ti O f?. 

28. Abi ir$ ko ri awpn $niti 
nwpn yi id^ra Qlphun pada si 
aimore atipe nwpn mu awpn enia 
wpn spkal? si ile iparun. 

29. Jahannama. Nwpn yio wp 
inu r$. O si buru ni aiye ibugbe. 

30. Atipe nwpn ba Qlphun W a 
orogun ki nwpn le §i (awpn enia) 
lpna kuro ni oju pna R$. Sppe: £ 
ma gbadun nitoripe dajudaju 
apadasi nyin inu ina ni. 

31. Sp fun awpn olujpsin Mi ti 
nwpn gbagbp ni ododo pe, ki nwpn 
ma gbe irun duro, ki nwpn si ma 
na, ni kpkp ati ni gbangba (si oju 
pna Qlphun) ninu ohun ti A pa lese 
fun wpn §iwaju ki pjp kan ti ko si 
tita rira ninu r$ to de ati pr? imul?. 

32. Qlphun n [ ^ n iti O ?e $da 
sanma ati il$ O si nsp omi kal? lati 


.til S-&-) b-^^jbW-^ i£^4 


J^^j^jo^ililSu-Lfi^ Suratu Ibrahima 14 Part 13 358 \T *y}A \l ^Jblyj Ijj^ sanma O si fi nmu awpn eso jade ni 
ipese fun nyin O si tun t? awpn pkp 
lori ba fun nyin ki o le ma rin lori 
omi p$lu a$$ R$ O si tun t? awpn 
odo §i§an lori ba fun nyin. 

33. O si tun t? orun ati o§upa 
lori ba fun nyin ti awpn mejeji nip 
lpna w<?n. O si t? oru ati psan lori 
ba fun nyin. 

34. O si fun nyin ninu gbogbo 
ohun ti $ ntprp Iqwq R$. Bi $nyin 
yio ba ka id^ra Qlphun, ? ko le ka 
wpn tan, Dajudaju awpn enia j$ 
alabosi alaimore. 

35. ($e iranti) igbati Ibrahima 
wipe: Oluwa mi, §e ilu yi ni ilu 
ifaiyabal? ati ki O mu mi jinna ati 
awpn pmc? mi kuro nibi ki a ma sin 
awpn ori§a. 

36. Oluwa mi, dajudaju awpn 
(ori§a) na wpn ti ko ppplppp ninu 
awpn enia spnu. Nitorina ?nik?ni 
ti o ba t?le mi, dajudaju eleyini 
mbe ninu ?ni mi; ?nik?ni ti o ba si 
yapa mi, dajudaju Ir? ni Alaforiji, 
Onik?. 

37. Oluwa wa, dajudaju emi wa 
apakan ninu awpn Qmp mi do si 
gbangba kan alaini irugbin ni ?ba 
ile R$ QIqwq, Oluwa wa, ki nwpn 
le ba ma gbe irun duro; nitorina §e 
pkan apakan ninu awpn enia ki o 
ma $$ri si pdp wpn, ki O si pa lese ZSj^^+i KjJ»-lziU b-Z&^J* 
LS^Uj^UJCjbJwa^lOjj^^iJ^ij *pr 


>^ x- ^ ^ •x <!rf x- j>^ /" ^^ »x- »<^ x- ^ 


£^°-£ 


Suratu Ibrahima 14 Part 13 359 \t *£\ \i f-J»\j>\ ijy fun wqii eso ki nwpn ba le ma dup? 
(fun Q). 

38. Oluwa wa, dajudaju Ir? ni O 
mp ohun ti a fi npamp ati ohun ti a 
fi nhan si ode. Atipe kinikan ko 
pamp fun Qlphun ni il? ati ni 
sanma. 

39. Ti Qlphun ni pp?, ti O ta mi 
lpr? Ismaila ati Isihaka nigbati mo 
ti darugbo! Dajudaju Oluwa mi 
Olugbp ipe ni. 

40. Oluwa mi, §e mi ni olugbe 
irun duro ati ninu awpn 
arpmpdpmp mi, Oluwa wa, ki O si 
gba ipe mi. 

41. Oluwa wa, §e aforiji fun mi 
ati fun awpn obi mi mejeji ati fun 
awpn olugbagbp ododo ni pjp ti 
i§iro i§? yio ba de. 

42. Atipe ki o ma ?e ro pe 
Qlphun j? olugbagbera nipa ohun 
ti awpn alabosi n§e ni i§?, dajudaju 
O kan nip wpn lara di pjp kan ti 
awpn oju yio f? sil? tototo. 

43. Ni ?niti yio ma yara ti nwpn 
yio gbe ori wpn si oke, nwpn ko ni 
le da oju wpn pada si pdp ara wpn 
atipe awpn pkan wpn yio wa lofo. 

44. Atipe ki o ma kilp fun awpn 
enia nipa pjp ti iya na yio ba de wa 
ba wpn, nitorina awpn alabosi yio 
ma wipe: Oluwa wa, lp wa lara di ^^jtfjcffij *>*o* 


{£r?J * 0*J ~*}y<£v *J>~£* <j^**T <-r>J 
Suratu Ibrahim a 14 Part 13 360 \ V *j£A \ I 1^*1^1 Oj^«- igba di?, ki awa le ba j? ipe R? ati 
ki a le t?le awQn oji§? na. Nj? ?ko 
j? ?niti o ti bura ri pe ? ko ni kuro 
laiye. 

45. 5 si ngbe aye ibugbe awQn 
?niti o ti §e abosi fun ara wpn b? si 
ni o ti han fun nyin ri bi A ti §e 
p?lu WQn, A si §e alaye awQn 
apejuwe na fun nyin. 

46. Atipe nwQn ti da ete WQn, b? 
si ni ?san ete wpn mb? lpdp 
Qlphun, bi o f? bi ete wpn na f?r? 
le j? ki oke §idi. 

47. Nitorina ma §e rope Qlphun 
A ma sepa adehun R? ti O ba 
awpn oji§? R? §e. Dajudaju Qlphun 
ni Alagbara, Olufiya j? ?1???. 

48. ($e iranti) pjp ti a o ba parp 
il? na yatp si il? yi ati awpn sanma, 
nwpn yio si jade si Qlphun, Qba 
kan§o§o Olubori. 

49. Ir? a si ma ri awpn ?1?§? ti a 
o so wpn pp mp ara wpn ni pjp na 
si inu §?k?§?k? (kanna). 

50. Awpn ?wu wpn yio j? ti ?pa 
to ti ina, ina na yio bo oju wpn 
daru. 

51. Ki Qlphun le ba san ?san 
ohun ti olukuluku ?mi §e ni§?. 
Dajudaju Qlphun ni Ayara §e i§iro. 


J-V 


>j>*j 0Wi .>L-~>J 1 ^>— * <u 1 6} Suratu Hijri 15 Part 14 361 \t *>U \o j>JA *jj~* 52. Eyi j? iji§? de opin fun awpn 
enia ati ki nwpn le fi ma $e ikilp ati 
ki awpn na le mp dajudaju pe On 
ni Qlphun n jk an Qba A§o ati ki 
awpn oni lakaye le ba ma §e iranti. (15) Suratul Hijri Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Ra, (Qlphun ni O 
mp ohun ti O gbal'ero p?lu awpn 
harafi yi) Awpnyi ni awpn ayah 
Tira na ati Al-Kurani ti o han 
gbangba. 

2. Awpn ?niti o j? alaigbagbp 
Qpplppp igba ni nwpn o ma f? pe 
iba§epe awpn j? ?niti o ju ara sil? 
fun Qlphun. 

3. Fi wpn sil? ki nwpn ma j?, ki 
nwpn si ma gbadun ara w<?n, j? ki 
erongba ma tan nwpn j? laip? 
nwpn o mQ. 

4. Awa ki dede pa ilu kan r? 
ayafi ki akpsil? ti a ti m<? ma b? 
fun u. 

5. Kosi awpn ijp kan ti yio §e 
amuwa akoko wpn §iwaju igba r$, 
nwpn kosi le 1<? <? lara. 

6. Nwpn si wipe: ir? ?niti a s<? 
iranti kal? fun, dajudaju a?iwere ni 


-jm£&:J i v Jlft!A 


—5 

^.vt^JiA^ 1^4^ J o^UicJ^--«3 $ }&^&Ax&*$£^ 


"»"> ^'.^t ^f ^ <4^ J>> c$^ \ l^ is ty Uj Suratu Hijri 15 Part 14 362 \ I *jU \ jhIA Ijj^ 7. Kini o $e ti iwp ko wa ba wa 
p?lu malaika ti iwp ba j? pkan ninu 
awpn olododo. 

8. A ki dede sp malaika kal? 
laij? p?lu ?tp nigbana nwpn ko ni j? 
?niti a ma lpra fun. 

9. Dajudaju Awa ni A sq iranti 
na kal? atipe dajudaju Awa ni 
Ohi?p fun u. 

10. Dajudaju A ti fi (awpn oji??) 
ran§? §iwaju r? si awpn ijp ti o pin 
kelekele ninu awpn ara i?iwaju. 

11. Atipe oji?? kan ko ni wa ba 
wpn ayafi ki nwpn j? ?niti yio ma fi 

?e y?y?. 

12. Bayi ni A $e j? ki o ko sinu 
pkan awpn ?1???. 

13. Nwpn ko ni gbagbp si i; 
dajudaju a?a awpn ?ni akpkp ti 
rekpja lp. 

14. Bi o f? bi Awa si oju pna 
kan fun wpn ninu sanma ti nwpn 
sin ngunke lp. 

15. Dajudaju nwpn wipe: N$e ni 
a bo wa loju, B$ti?kp, awa j? enia 
kan ti a sa idan si. 

16. Atipe dajudaju A §e awpn 
ibusp (irawp) sinu sanma, A si $e e 
ni p§p fun awpn ti yio ma wo o. W— '•Oj^JLr? ^U^J ' tj^* 3 !- -AiJj Suratu Hijri 15 Part 14 363 \ t *)JL| \ o j>JA ijj^ 17. Atipe A dabo bo o IqcIq 
gbogbo e§u ?niti a ti gbe jinna si 
ik? (Qlphun). 

18. §ugbpn ?ni k?ni ti o ba ji prp 
gbp; nitorina ogun'na ti o han 
gbagba loma t?le e. 

19. Ati il? na, A t? ? A si ju 
awQn oke (apata) si ori r?, A si nj? 
ki o hu jade ninu r? gbogbo nkan 
ti o dara fun ohun ti a da wpn fun. 

20. A §e Qna jij? fun nyin ninu 
r? ati awpn ?niti ?nyin ko pese fun. 

21. Atipe ko si nkankan ti prp r? 
ko si ni pdp Wa, A ki spkal? ayafi 
p?lu o§u wpn ti a ti mp. 

22. Atipe A ran awpn at?gun ti 
nj? kinkan hu A si nsp omi kal? 
lati inu sanma, A si nfun nyin mu, 
?nyin kp ni ? nko o jp. 

23. Atipe dajudaju Awa ni A n§e 
alaye Awa ni ngba ?mi, Awa ni A 
o jogun (wpn). 

24. Atipe dajudaju Awa mp ?niti 
o §iwaju ninu nyin aitpe dajudaju 
A tun mp eniti o ma gb?hin (ninu 
nyin). 

25. Atipe dajudaju Oluwa r? On 
ni yio ko wpn jp, dajudaju On ni 
Qlpgbpn, Oni-mimp. 

26. Atipe dajudaju Awa da enia 
lati inu amp dudu ti a sun jina ti a 
si yi pada si ?da. 
3^Jl/. '^(^-^Cr'Jo^r*^ Wr* y*S\^**-j 
j£s_U ur\-* JjuJIJ \ Luc Oiij £^ >- \>»*"> ^^^^\^J^y>^jl)\j 


Suratu Hijri 15 Part 14 364 M *j±\ \o j^JA \ jy * 27. Atipe alijpnu A fi ina ti o 
gbona da a ?iwaju. 

28. Atipe (ki o ranti) igbati 
Oluwa R? wi fun awpn malaika pe: 
Emi f? da abara kan lati inu amc? 
dudu ti o jinna ti a nyi pada (si 
?da). 

29. Nigbati Mo §e e dpgba tan 
Mo si f? ninu ?mi Mi sinu r?, 
nigbana (Mo wipe): 5 t<? 1<? sil? ni 
?niti o ma t?riba (fun u). 

30. Nitorina gbogbo awpn 
malaika yanyan si t?riba. 

31. Ayafi Ibilisi (e$u), On k(? lati 
wa ninu awpn ti o t^riba. 

32. (Oluwa) si wipe: ir? Ibilisi, 
kini o ?e p ti ir? ko ma b? p?lu 
awpn ti o t?riba. 

33. On si wipe: Emi ko j? t^riba 
fun abara kan ti O da ?da r<? ninu 
amp ti o gb? ti o si dudu ti a nyi 
pada (si ?da). 

34. (Oluwa) si wipe: Nitorina 
jade kuro ninu r?, atipe dajudaju 
iwp di ?ni lile junu. 

35. Atipe dajudaju egun wa lori 
r? lp di pjp ?san. 

36. On si wipe: Oluwa mi, 
nitorina lpra fun mi lp di pjp ti a o 
gbe awpn (enia) dide. 


w£j^ ojSJ^j^p/\ Gp ^Ofl^l^O^^ViifiCl jIaL'Is JIS 

'^ 


© s£^ * /yj^-^ * ^^ i^ S Oj^i^^cilDj-^^ so J ^ Suratu Hijri 15 Part 14 365 u *)jLi \ o ^i-i ijy* 37. On (QlQhun) wipe: Dajudaju 
ir? o ma b? ninu awQn ?niti a lQra 
fun. 

38. Lq di qjq asiko ti a mQ. 

39. On (Ibilisi) wipe: oluwa mi., 
nitori $i$e ti O ?e mi ni ?ni ami, 
dajudaju emi yio §e awQn nkan 
buru 1q§q fun wpn lori il? atipe emi 
yio sq gbogbo wQn di ?ni ami. 

40. Ayafi awQn ?rusin R? ninu 
WQn ti a fQ WQn mQ. 

41. O si wipe: Eyi j? oju Qna kan 
ti o tQ lQdQ Mi. 

42. Dajudaju awQn oluJQsin Mi, 
agbara kan ko ni si fun q lori WQn, 
ayafi ?niti o ba t?le q ninu awQn 
?ni ami. 

43. Atipe dajudaju ina 
Jahannama ni a ?e ileri fun WQn 
patapata. 

44. AwQn oju Qna meje wa fun 
u. Ipin kan ti a pin wa fun oju Qna 
kQkan ninu WQn. 

45. Dajudaju awQn olupaiya 
(QlQhun) nwQn o ma b? ninu Qgba 
id?ra ati awQn orisun omi yio ma 
b? nib?. 

46. (A o wi fun WQn pe) 5 wq 
inu WQn 1q p?lu alafia ati 
ifaiyabal?. 


^uw-i 23 wA^UvJ 1 f^A i] * 1—-OI I 


r»-r^ L r > V u^*>S- , l>? 4-*~->' Li > r^».» > dp ^^^s- s ^4c^A^^^ , i tf^\5 ^ i-' <^ K s \> ,-f Suratu Hijri 15 Part 14 366 U +£\ So j*iA *jy* 47. Atipe Awa yio y<? ohun ti o 
wa ninu Qkan wQn ni kQdQyi kuro 
bi QiiiQ-iya kanna, lori ibusun ti 
nwQti o dojukQ ara wqii. 

48. Wahala kan ko ni ba wqii 
ninu r? nwQn ki yio si jade nib?. 

49. Rohin fun awQn ?rusin Mi 
pe dajudaju Emi j? Alaforiji, 
Alanu. 

50. Atipe dajudaju iya Mi on ni 
iya ?l?ta-elero. 

51. Rohin fun wQn nipa awQn 
alejo Ibrahima. 

52. Nigbati nwQn wQle 1q ba a, 
nwQn wipe: Alafia fun ?! o wipe: 
£ru nyin ba wa. 

53. NwQn sq pe: Ma b?ru, awa 
wa fun q niro idunnu nipa 
QmQkunrin kan, ti yio j? oni mimQ. 

54. O wipe: pnyin ha nfun mi 
niro idunnu (qihq bibi) nigbati o ?e 
pe ogbo ti de si mi? Iro idunnu wo 
ni ?nyin o tun fun mi. 

55. NwQn sQpe: Awa nfun q niro 
idunnu p?lu otitQ, nitorina ma§e 
wa ninu awQn ti o sq ireti nu. 

56. O sq pe: ko si ?niti yio ja 
tanma anu Oluwa r? afi ?ni i§ina. 

57. O wi pe: Kini ? wa fun, 
?nyin oji$?? 


l^&^&-$XS&t£ § Q >J V \ 4»LJuJ\yb j\x^j\j m^;i ^ f£y)t-4~*'u c 'r-&£j 


fp j^^^Aj^&J^yti y Ij ./^ssJlj^U <j\^ J^jJLL>\ J\5 

Suratu Hijri 15 Part 14 367 \ t *j^-\ \ d T 5 !*^ *JJ~* 58. Nwgn wipe: Dajudaju aw<?n 
?1?§? enia ni a ran wa si. 

59. Afi awQn ?niti o t?le Lutu. 
Awa yio ko w<?n y<? patapata. 

60. Afi obirin r?: Awa ti pari r? 
pe on mb? ninu aw<?n ti o gb?hin. 

61. Nigbati aw<?n oji§? na de Qd<? 
awQn ?ni Lutu. 

62. O SQpe: Dajudaju ?nyin j? 
awQn enia kan ti a ko m<). 

63. NwQn SQpe: Qr<? ko ri b?, 
awa wa ba q nipa ohun ti nw<?n n§e 
ariyanjiyan si. 

64. Awa mu ododo wa ba q, 
atipe dajudaju olododo ni awa. 

65. Rin jade p?lu aw<?n ?ni tir? 
ninu apakan oru ki o si t?le w<?n 
l?hin, ki ?nikan ma §e wo ?hin ninu 
nyin, ki ? si 1q si ibiti a pa la§? fun 
nyin. 

66. Awa si j?ki o m<? idaJQ yi, pe 
gbongbo awQn elewQnyi ni a o ge 
kuro (lori il?) lowun?. 

67. AwQn ara ilu na si de ni ?niti 
nwQn nyQ. 

68. O SQpe: AwQn alejo mi 
niwpnyi, 9 ma dojuti mi. 

69. Atipe ki 9 paiya Ql<?hun ki ? 
ma dojuti mi. -i " <.r>- \~C<L »-•*.' $ *£^4$$&M$i 0<<^^j£&l±)X% § ^jtgjXZJ <^\ij%,3y.\% 0'&jp>±yx -x& to'-sz—^p^ ^jj£=c:^ &3Z, ^}j?&Jj6L;$\)i 
Suratu Hijri 15 Part 14 368 \i *£\ \o j^ 6 jj~* 70. Nwpn sppe: Awa ko ha ti 
kilp fun p nipa awpn enia (ni 
alejo). 

71. O sppe: Awpn pmpbirin mi 
ni wpnyi, bi ? ba f? ?e nkankan. 

72. £mi r? ni a fi bur a! ninu 
itarara wpn ni nwpn npoyi-kiri. 

73. Ijagbemp si mu wpn ni 
owurp. (ni akoko yiyp oorun). 

74. Awa si sp ibigiga r? (ilu na) 
di p?t?l? r? Awa si rp ojo okuta lile 
le wpn lori. 

75. Dajudaju ami wa ninu eyi 
fun awpn ti o nwa ?kp kp. 

76. Dajudaju o si wa ni oju pna 
ti yio ma wa b? lp. 

77. Dajudaju ami wa ninu eyi 
fun awpn onigbagbp ododo. 

78. Awpn ara oko (igbonla) j? 
alabosi. 

79. Awa si j? wpn niya. 
Dajudaju awpn mejeji si wa 
p?lua?aju ti o han gbangba. 

80. Dajudaju awpn ti ngbe inu 
iho apata pe awpn oji?? nirp. 

81. Awa si fun wpn ni awpn ami 
Wa, ?ugbpn nwpn $?ri kuro nidi r?. 

82. Nwpn si ngb? awpn ile sinu 
awpn apata, niti ifaiyabal?. p^y^\^^^^j\\)i Sp cj^^o\oC <^/££j\s ^^'^M^*i ^J^J^^Jb^ fLYTJ iln* r%~* A*J**i\(+f~Jo-\s 


M o-c-Jiii ^b'StlU 1 i 46[ $ j^$£$\L&&&> Gp OJ-r*^^»U U^lj p^i* Liiiili 3 j^/^^>J-\ «^irf^\»j5Sjil> 


j^U l^ JlJL^j^ j^>w |y dj Suratu Hijri 15 Part 14 369 \ t **£\ \ o j>JA ijj^ 83. Ijagbemc? si mu wc?n ni 
owurQ kutukutu. 

84. Ohun ti nwQn §e ni?$ ko §e 
wqii ni anfani. 

85. Awa ko da sanma ati il<? ati 
ohun ti mb? larin awc?n mejeji ayafi 
p?lu ododo. Dajudaju akoko na 
yio de, nitorina §e amojukuro ni 
amojukuro ti o dara. 

86. Dajudaju Oluwa r$, On ni 
pl^da, Oni-mimQ. 

87. Dajudaju Awa ti fun q ni 
ayah meje ninu oni mejimeji ati Al- 
Kurani ti o tobi. 

88. Ma tan oju r? mejeji 1q sibi 
ohun ti A §e ni igbadun fun ori§i- 
ri§i ninu WQn, ma si banuje nitori 
w<?n, ki o si r$ ara sil$ fun aw<?n 
onigbagbQ-ododo. 

89. Atipe ki o wipe: Dajudaju 
emi j? olukilQ ti o han gbangba. 

90. G?gebi Awa ti scpkal? fun 
awpn ti o bur a. 

91. Awc?n eniti nwpn pin Al- 
Kurani si kelekele. 

92. Oluwa r$ ni A fi bura, 
gbogbo WQn ni Awa yio bi lere. 

93. Nipa ohun ti nwc?n §e. 


•rr- ^b£# &Lii dSij o^'W ^ T?> KH > \'\"' > 59 Oj^^^^^Ly 2 ^""^ f^f^ ^j^ 1 *^j 


Op uu^oUjiiliyiS^^Jll <£$*' '•'*• *'\' S.'\ s'f' Suratu Hijri 15 Part 14 370 \t *>JL| \ o j»iA >jj~* 94. Nitorina kede ohun ti a pa p 
lag? r£ sita ki o si kuro lpdp awQn 
P§?bp. 

95. Dajudaju Awa yio to p lori 
awpn §?f?§?f?. 

96. Awpn ?niti nfi plphun (ori§a) 
miran p?lu Qlphun, nitorina nwpn 
nbp wa mp. 

97. Dajudaju Awa mp pe pkan 
r? kun fun ohun ti nwpn nwi. 

98. Nitorina ge afpmp p?lu pp? 
Oluwa r?, ki o si wa ninu awpn 
oluforibal?. 

99. Atipe ki o sin Oluwa r? titi 
ampdaju yio fi wa ba p. (eyini: 
iku). 


Jp op>s-J i cjt-JtAj^y w f^» & (76> 5irrofiif - iVaM M #rwA:<? QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. A§? Qlphun (yio) de, nitorina 
? ma kanju dide r?. Mimp R? ? ati 
giga R? tayp ohun ti nwpn fi $e 
orogun R?. 

2. A ma sp awpn malaika kal? 
p?lu ?mi (mimp) lati inu a§? R? fun 
?niti O ba f? ninu awpn ?rusin R? 
pe: 5 ma §e ikilp pe dajudaju ko si 
Qlphun miran ayafi Emi nitorina ki 
? b?ru Mi. C|P >^*j^iJidtiM3\_ 

^ cP-J ^-^ JL*^rty«3 fp si^^^t^Jir! Jui^ 

*®#$*. 

Suratu Nahli 16 Part 14 371 \ t *)JL| \ n J^dl ij^ 3. O da sanma ati il? p?lu 
ododo. O ga tayp ohun ti nwpn fi 
n§e orogun R?. 

4. O da enia lati inu omi 
gbplpgbplQ, sib?sib? (enia) j? 
alariyanjiyan tohan gbangba. 

5. Atipe awpn ?ran O da wpn 
fun nyin. Ohun ti ? o ma fi gba 
otutu mb? lara wpn ati awpn ohun 
anfani (miran), b? si ni ? tun nj? 
ninu wpn. 

6. Atipe ohun 959 mb? fun nyin 
ni ara wpn, nigbati ? ba nda wpn 
pada 1q si aye wpn ati igbati 9 ba 
nko wpn jade (lp j?). 

7. Atipe nwpn nru awpn ?ru 
nyin ti o wuwo lp si ilu kan ti 9 ko 
j? ?niti o le de ib? ayafi p?lu 
wahala ?mi. Dajudaju Oluwa nyin 
Qlppplppp anu ni, Onik?. 

8. O si tun da awpn ?§in ati 
awpn ibaka ati k?t?k?t? ki ? le ma 
gun wpn ati ki o j? 959 (fun nyin). 
O si tun da ohun ti ? komp. 

9. Atipe ifi oju pna han ti 
Ql(?hun ni, (c?na) ti o wp si mb? 
atipe ti O ba $e pe (Oluwa) ba f? ni 
iba fi nyin mpna patapata. 

10. On ni pniti O nsp omi kal? 
fun nyin lati inu sanma ti ? nmu 
ninu re, A si ma fi omi na hu ewe 
ti 5 fi nbp awpn ?ran nyin. -**=> a^Oj Uj^==3j\J_^^SJ \j J \jJ ^ jii-b 

>--Vf£ iiJCliS jmi\<<^ JjJ^t^ Suratu Nahli 16 Part 14 372 \ i *)JL| ^ "V J^JI Ijj^ 11. A tun ma fi omi na hu awpn 
irugbin fun nyin ati igi ororo didun 
ati awQn dabinu ati awpn ajara ati 
gbogbo awpn eso. Dajudaju ami 
kan mb? ninu eyi fun awpn ijp ti o 
nronu jinl?. 

12. Osit? oru ati <?san lori ba fun 
nyin ati orun ati o§upa ati awpn 
irawp ti a t? lori ba p?lu a§? R?. 
Dajudaju awpn ami mb? ninu eyi 
fun awpn ij<? ti n§e lakaye. 

13. Ati ohun ti O tun da fun 
nyin ninu il? ti awpn aw<? wpn j? 
orisirisi. Dajudaju ami kan mb? 
ninu eyi fun awpn ijp ti wpn nranti 
(wasi). 

14. Atipe On ni Eniti O t? odo 
lori ba fun nyin ki ? le ba j? awpn 
?ran tutu (?ja) ninu r? ati ki ? le 
ma mu jade lati inu r? ohun ti ? fi 
n§e (?§(? ti ? o ma lo. Atipe ir? o ma 
ri awpn <?k<? ti yio ma la oju omi 1<? 
ki ? le ma wa ninu ore-ajulp R? ati 
ki ?nyin le ba ma dup?. 

15. O si fi awpn oke si ori il? ki 
o ma ba mi mc? nyin ati awpn odo 
$i§an ati awpn oju <?na ki ? le ma 
mpna. 

16. Ati awpn ap?r?. Atipe awpn 
yio ma mpna p?lu awpn irawp. 

17. Nj? ?niti nda ?da ha le dabi 
?niti ko le da ?da bi? E§e ti ? ko 
gba iranti? 


j~>xr* 


Q}kMj-£{ 


iw^ j*^ x > «*-»^ 1-1 <>>'/ x »V PJ- '-tfr: -1 Suratu Nahli 16 Part 14 373 \ I *'JA \ 1 J*JI Ijj^ 18. Atipe bi ?nyin yio ba ma ka 
id?ra Qlphun, ? ko le ka a tan. 
Dajudaju Qlphun ni Alaforiji, 
Onik?. 

19. Atipe Qlphun mc? ohun ti ? fi 
npamp ati ohun ti ? fi nhan. 

20. Atipe awQn ?niti nwpn 
nkepe l?hin QlQhun nwQn ko da 
kinikan, b? si ni awpn na a da wQn 
ni. 

21. Oku ni wpn, nwpn ki i?e 
alaye. B? si ni nwpn ko mQ akoko 
ti a o gbe wpn dide. 

22. Qlphun nyin Qlphun 
kan§o§o ni: nitorina awpn ti ko ni 
gbagbp si pjp ik?hin pkan wpn ti 
§?ri atipe awpn na onigberaga ni 
wpn. 

23. Kosi iyemeji pe dajudaju 
Qlphun mp ohun ti wpn fi npamp 
ati ohun ti wpn n§e afihan r?. 
Dajudaju On ko ni if? si awpn 
onigberaga. 

24. Ati nigbati a ba sp fun wpn 
pe, Kini ohun ti Oluwa nyin 
sQkal?? Nwpn a sp pe: Awpn alp 
awpn ?ni akpkp ni. 

25. Ki nwpn le ba gbe ru, ?ru 
?§? wpn ni pipe ni pjp ajinde ati 
ninu ?ru ?§? ti awpn ?niti nwpn ?i 
lpna laini mimp kan. J? kin sp fun 
•*i2j*-~^ ^J £*■— s*-' JiP'<- i j A ' jgj ^j£^*<+*j >J*c-* fry* 


*r** 

Suratu Nahli 16 Part 14 374 \ i *>JL| \ 1 J^JI ijj* ? ohun ti nwpn yio ru ni ?ru na 
buru. 

26. Dajudaju awQn ti o ti gba 
iwaju WQti ti pete, QlQhun si bi ile 
wqii wo tipil^tipil?, orule r? si wo 
lu wc?n mQl<? lati oke w<?n, iya na si 
wa ba wc?n laye ti nwQn ko mQ. 

27. L?hinna yio da oju ti wqii ni 
qjq ajinde yio wipe: Nibo ni awQn 
orogun Mi wa awQn $niti $ nyapa 
?nu si? AwQn $niti a fun ni mimQ 
yio wipe: Dajudaju abuku ti oni ati 
nkan buburu mb? fun awQn 
alaigbagbQ. 

28. AwQn $niti malaika pa lori pe 
bibo ara wc?n si ni nwc?n wa. 
Nigbana nwQn o f<? juwq-jus? sil? 
(fun QlQhun): awa (ni ?ni ti on wipe:) 
ko j$ $niti o ?e ibi. B$ni dajudaju 
QlQhun mQ ohun ti ? n$e ni??. 

29. Nitorina ? wq awQn ?nu Qna 
Jahannama ki ? ?e gbere ninu r$. 
Nitorina oburu ni aye ibugbe fun 
awQn onigberaga. 

30. Ti a ba si wi fun awQn ti o 
paiya QlQhun pe: kini Oluwa yin 
SQkal?? NwQn a si SQpe: Rere ni. 
Rere mb? fun awQn $niti nwQn ?e 
rere ni aiye yi atipe ile ti Qrun ni o 
dara ju atipe ile awQn olub?ru 
(QlQhun) ma dara o. 

31. Qgba id^ra ti yio b$ gbere, 
nwQn o wq inu r?, ti awQn odo c » ^- "*-" > » > V-' ^ ^- r^ "> 

^\ " • ."> Y\ 's ' -'-5 \\'"'*\\ 


4j^<l)i 
s->rss 9 o^-aU b^ f**~L* ^*" }j-h$* ^ 


Suratu Nahli 16 Part 14 375 U p.^i-1 ^ *\ J^Ji *jj^ n§an nisal? r? ohun ti nw<?n ba nf? 
yio ma b? fun WQn ninu r? bayi ni 
QlQhun yio ma san awQn olub?ru 
ni ?san. 

32. Awgn ti malaika pa ti nw<?n 
j? ?ni mime?, nwQn yio ma s<? pe: 
Alafia ki o ma ba nyin, ? wq Qgba 
id?ra na nitori ohun ti ? ti ?e (ni§?). 

33. NwQn ko reti kinikan biko§e 
pe ki malaika wa ba w<?n abi ki a§? 
Oluwa r? de. Bayi ni awQn ti o 
§iwaju WQn ti §e. B? si ni QlQhun 
ko bo WQn si, §ugbQn awQn ni 
nwQn bo ara WQn si. 

34. Nitorina buburu ohun ti 
nwQn §e si ba WQn atipe ohun ti 
nwQn fi n§e ?f? si yi WQn po. 

35. AwQn ?niti nwQn ba A wa 
orogun wipe: Ti o ba ?e pe QlQhun 
ba f? ni a ki ba ti sin kinikan l?hin 
QlQhun, awa ati awQn baba wa a ki 
ba ti §e nkankan ni ewe? l?hin R?. 
G?g?bayi ni awQn ?niti nwQn §aju 
ti $e. Nj? nkan miran mb? fun 
awQn oji§? biko§e iji$? de opin. 

36. Atipe dajudaju A ti gbe oji§? 
kQkan dide ninu iJQ kQkan (pe): Ki 
? sin QlQhun ki ? si jinna si awQn 
ori$a. pniti QlQhun fi mQna mb? 
ninu WQn atipe ?niti i§ina tQ si mb? 
ninu WQn. Nitorina ? ma rin ori il? 
l?hin na ki ? ma wo bawo ni 
atubQtan awQn opurQ ti ri. ^>^A^\%\(S^J^^^y^^ ^rt 


l*vi*y 

Suratu Nahli 16 Part 14 376 ^ i *>jli ^ n j^Ji ij^ 37. Bi ir? ba n§e ojukokoro lati 
fi wpn mpna, sib? Qlphun ko ni tp 
spna ?niti O si lpna, b? si ni ko ni 
si oniranlpwp fun wpn. 

38. Atipe nwpn ti fi Qlphun bura 
de opin ara bubu wpn pe: Qlphun 
ko ni gbe dide ?niti o ba ti ku. B?ni 
adehun ni ti o j? otitp lori R? 
$ugbpn ppplppp awpn enia ko mp 
b?. 

39. Ki O le ba §e afihan ohun ti 
nwpn yapa ?nu si ati ki awpn ?niti 
nwpn ko gbagbp le ba mp pe nwpn 
j? opurp. 

40. Dajudaju prp Wa si nkan 
nigbati A ba f? ki nkan na ri b?, A 
o wi fun u pe, ki o ri b?, yio si ri 

b ? . 

41. Atipe awpn ?niti nwpn §i lp 
(si ilu miran) ni oju pna ti Qlphun 
l?hin ti a ti bo wpn si, dajudaju A o 
sp wpn kal? si (ile) rere ni aiye nibi; 
atipe dajudaju ore ti prun ni o tobi 
ju ti o ba §e pe nwpn mp ni. 

42. Awpn ni ?niti nwpn rgju ti 
nwpn si fi ara ti Oluwa wpn. 

43. Awa ko ran (?nikan) ni?? 
$iwaju r? biko^e awpn Okunrin ti A 
ran$? si, nitorina ki ? bi awpn oni 
iranti lere bi ?nyin ko ba mQ. 

44. P?lu alaye ati awpn Tira. A 
si sp iranti na kal? fun p ki o le ma 


gjfej\zfi-*CjA\ zj&32&g$\$x&& '^'J^&&$&sJbc^\ Suratu Nahli 16 Part 14 377 \ t +y*A \ 1 J>dl Ijj^ ge alaye fun awQn enia ohun ti a 
sgkal? fun wQn ki nw<?n le ba 
ronu. 

45. Nje awQn $niti nwQn da ete 
buburu ha le fi aiyabal? si pe ki 
QlQhun j$ ki il? gbe WQn mi bi, abi 
ki iya na wa ba WQn lati aye ti 
nwQn ko ni ero? 

46. Abi ki O mu w<?n lori irin 
WQn, nitorina nwQn ko le bQ (Iqwq 
iya)? 

47. Abi ki O ma mu w<?n di^di?? 
Nitorina dajudaju Oluwa nyin j$ 
QlQP<?lQP<?-anu, Onik$. 

48. Abi awQn ko §iju wo ohun ti 
QlQhun da ni nkan ti iji r$ nt£ si 
Qtun ati si osi niti it^riba fun 
QlQhun, b$ si ni nwQn nt^riba. 

49. Atipe QlQhun ni ohun ti mb$ 
ni sanma ati il£ nt^riba fun ninu 
awQn $da ati awQn malaika nwQn 
ki i§e igberaga. 

50. NwQn a ma b$ru Oluwa WQn 
ni oke WQn nwQn a si ma §e ohun ti 
a ba pa la§? fun WQn. 

51. QlQhun si wipe: £nyin ko 
gbQdQ gba QlQhun meji mu (ni isin), 
On ni QlQhun kan§o§o: nitorina 
Emi nikan ni ki $ ma b$ru. 

52. Ti R£ ni awQn ohun ti mb$ 
ninu sanma ati il$, ti R$ si ni $sin $ ^j^ffiy^ffi^M 


loS^«**?i •> > K ". " tec • **'*.}' 3 


C*!3 c»yl »2j q^5 vS^ ^cjt^j Suratu Nahli 16 Part 14 378 ^ i *)JU ^ n j^Ji Sjj- ti o wa titi. Nj? ? o ha paiya 
QlQhun miran l?hin QlQhun? 

53. Atipe ohunkohun ti mb? fun 
nyin ni id?ra lati qcIq QlQhun ni o 
ti wa; l?hinna ti inira ba wa ba 
nyin, qcIq R? ni ? o ke 1q fun 
iranlQWQ. 

54. L?hinna ti O ba mu inira na 
kuro fun nyin, nigbana apakan 
ninu nyin nwc?n a ma fi nkan miran 
?e orogun fun Oluwa wc?n. 

55. Nitori ki nwc?n kc? (§e 
aimore) ohun ti A fun w<?n, 
nitorina ki ? ma gbadun, laip? ? o 
mc?. 

56. Nwc?n si nfi ipin kan lei? fun 
ohun ti nwc?n ko ni mime? nipa r? 
ninu ohun ti A pa lese fun wc?n. 
Mo fi QlQhun bura dajudaju a o bi 
nyin lere nipa ohun ti ?nyin da 
adapa irQ r?. 

57. Atipe nwQn tun fi awQn 
QmQbirin (bibi) §e ti QlQhun. MimQ 
ni fun U, atipe nwQn tun fi ohun ti 
o wu WQn §e ti ara WQn. 

58. Atipe nigbati a ba fun 
enikan WQn niro idunnu (bibi) 
QmQbirin, oju r? yio yipada di 
dudu on na a kun fun ibanuj?. 

59. Yio ma fi ara pamQ fun 
awQn enia nitori buburu ohun ti a 
- * A 


^OJJ^Ai 

Suratu Nahli 16 Part 14 379 \t Pj>-I \ *\ J^fcJl 6JJ— fun u niro r?. Yio ha mu u dani 
lori pe abuku ni tabi ki o ri i mQl? 
(laye)? 5 gbQ o, ohun ti nwgn da 
1?jq ma buru o. 

60. Apejuwe buburu mb? fun 
awQn ?niti nwQn ko ni igbagbc? si 
qjq ik?hin, apejuwe ti o ga wa fun 
QlQhun, On ni Qba titobi, 
Qlogbpn. 

61. Ti o ba §e pe QlQhun yio mu 
awQn enia nitori abosi WQn ni, ko 
ba ti fi ?da kan sil? lori il?, §ugb(?n 
On lepra fun WQn di asiko ti a sq. 
Nigbati akoko WQn ba de, nwQn ko 
ni l(?ra ni wakati kan, nwgn ko si le 
gba iwaju r?. 

62. Atipe nwpn fi lei? fun 
QlQhun ohun ti nwQn korira funra 
WQn, atipe ahQn WQn sQrQ irQ pe 
dajudaju ?san rere mb? fun awQn. 
Ko si tabitabi pe dajudaju ina mb? 
fun WQn atipe dajudaju a o ju WQn 
sil? nib?. 

63. Mo fi QlQhun bura, dajudaju 
A ran (awQn oji§?) ni$? si awQn 
iran kan §iwaju r?, e§u si §e i§? WQn 
1q§q fun WQn. Nitorina on ni 
oluranlQWQ WQn loni, iya ?l?ta- 
elero si mb? fun WQn. 

64. Ko si ohun ti A tori r? sq 
Tira na kal? fun q biko§e pe ki o le 
§e alaye fun WQn nipa ohun ti 
nwQn §e iyapa ?nu si, afinimQna ni 


<&£& > y<y *■'> y ~" > ^ ^»^ r-» 


loy± 


y S ys y »y ■£ y ~* , * < » ^ ^ y *y 


Suratu Nahli 16 Part 14 380 S t *)JL| ^ 1 J>«JI oj^ ati ik? fun awc?n enia ti nwc?n ni 
igbagbQ ododo. 

65. Atipe Qlphun l nsQ omi 
kal? lati sanma, A si ma fi ji il? 
l?hin ti o ti ku. Dajudaju eyi j? ami 
kan fun awc?n enia ti nwc?n gbQrc?. 

66. Atipe dajudaju oye mb? fun 
nyin ninu awQn ?ran ?l?s? m?rin: A 
nfun nyin mu ninu ohun ti mb? 
ninu ikun wc?n, ninu arin meji igb? 
(bQtQ-agb?du) ati ?j?, wara ti o itiq 
ti o si rc?run fun awc?n ti o nmu u. 

67. Atipe ninu awc?n eso dabinu 
ati eso ajara, ? nmu jade lara wpn 
ohun ti o npa enia bi Qti ati ipese ti 
o dara. Dajudaju eyini j? ami kan 
fun awQn enia ti nwc?n ni lakaye. 

68. Atipe Oluwa r? ran§? si 
(kokoro) oyin pe: Ki o kc?le si ara 
awQn oke (apata) fi §e ile ati ninu 
awQn igi na ati ninu awQn ohun ti 
nwQn mQ ti o ga. 

69. L?hinna ki o j? ninu gbogbo 
awQn eso na nigbana ki o si ko si 
oju <?na Oluwa r? niti it?riba. Ohun 
mimu ti awQ r? yatQ njade lati inu 
r?, iwosan mb? ninu r? fun awQn 
enia. Dajudaju ami kan mb? ninu 
eyini fun awQn enia ti nwc?n ronu 
jinl?. 

70. Qlphun lo da nyin, l?hinna 
yio pa nyin; ?niti o ma dagba di 
arugbo yio ma b? ninu nyin, tob? ti G| byu^/^U IS* <jih ^o^ 
jp oj>i- ^*] V^> £lAo^"^ 


Uli^Jjo. &\ Suratu Nahli 16 Part 14 381 M *)JL| H J^JI ojjm. ko fi ni m<? nkankan lfhin ti o ti 
mQ. Dajudaju Qlphun ni Oni- 
mimQ, Alagbara. 

71. Atipe Qlphun §e ajulp fun 
apakan nyin ju apakan lp nipa 
ipese; ?ugb<?n awpn ti a fun ni ajulp 
nw<?n ki fun awpn ti mb$ ni ikapa 
w<?n ni ese w<?n, nitori ki nwpn ma 
ba ba wpn dpgba. Nitorina nwpn 
ha le ma §e atako si ore Qlphun bi? 

72. Atipe Qlphun §e awpn 
iyawo fun nyin lati inu ara nyin, 
atipe O fun nyin ni <?m<? pkunrin 
lati <?d<? awpn aya nyin, ati awpn 
arpmpdpmp, O si npa ese fun 
nyin ninu awpn ohun ti o dara. 
Nje nwpn o ha ni igbagbp si in? 
ki nwgn §e aigbagbp si id^ra 
Qlphun? 

73. Atipe nwpn nsin ohun ti ko 
ni agbara ipese kan fun wpn l^hin 
Qlphun ninu sanma ati lori il$; ti 
nw<?n ko si ni agbara kinikan. 

74. Nitorina $ ma §e ba Qlphun 
wa afijp, dajudaju Qlphun lo mp 
$nyin ko mQ. 

75. Qlphun powe kan: £ru kan ti 
o ni Oluwa, ko ni agbara lori 
kinikan, atipe ?nikan mb$ ti A §e 
ije-imu fun lati pdp Wa ni ij$-imu 
ti o dara, nitorina o nmu na ninu 
r$ (si <?na ti Qlphun) ni kcjkQ ati 
gbangba. Awpn mejeji ha dpgba 

Zf > -_ >>„, >^ ^ jibe 3 6 J. J L^*y 1 4i \jiyjii5k 
MJ~>-\*jj Ma 4jJ» jj ^ j *^^ 

r" >;: *"n tit*' ""r '* £• > " > < Suratu Nahli 16 Part 14 382 U *>JL| H J^JI *jj*" bi? Qp? ni fun Qlphun! Qrp ko ri 
b?, ppplppp wpn ko mp. 

76. Atipe Qlphun ?e afilel? 
apejuwe awpn pkunrin meji: pkan 
ninu awpn mejeji j? odi, ko si ni 
agbara lori kinikan, o si j? wahala 
fun oluwa r?; ibikibi ti o ba ran a 
lp ki imu ore kan bp. O ha dpgba 
p?lu ?niti nkp enia ni $tp ?i?e, o si 
wa lori pna tara. 

77. Ti Qlphun ni ohun ti o pamp 
ni sanma ati il?. Qrp akoko na ko 
ju bi ig?ju kan tabi ohun ti o 
sunmp ju b?. Dajudaju Qlphun ni 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

78. Atipe Qlphun mu nyin jade 
lati inu awpn iya nyin ti ?nyin ko 
mp nkankan. O si ?e igbpran ati 
iriran ati awpn pkan fun nyin ki ? 
le ma dup?. 

79. Nwpn ko ha wo ?iy? ti o 
duro ni ofurufu sanma? pnikan ko 
mu wpn duro bikoge Qlphun. 
Dajudaju ami mb? ninu eleyi fun 
awpn enia ti o ni igbagbp ododo. 

80. Atipe Qlphun ge aye ibugbe 
fun nyin ninu ile nyin, O si ge ile 
fun nyin ninu awpn awp ?ran psin 
eyiti o fuy? fun nyin ni pjp irin 
nyin ati ni pjp iduro (sinmi) nyin, 
atipe ninu irun mul?mul? r? ati 
irun l?ul?u r? ati irun 


Suratu Nahli 16 Part 14 383 \t *j*?\ \ *\ J^wJl *JJ~* wpnranwpnran r? igbadun ati p§p 
wa (fun nyin) fun igba di?. 

81. Atipe Qlphun §e iboji fun 
nyin ninu ohun ti O da O si §e fun 
nyin ninu oke-nlanla aye ibusinmi, 
O si §e ?wu fun nyin lati gba nyin 
lpwp oru ati ?wu lati gba nyin ninu 
ijagun nyin. G?g? bayi ni O §e ik? 
R? le nyin lori ki ? le ju ara nyin 
sil? (fun Qlphun). 

82. Ti nwpn ba si yipada, iji§? ti 
o han gbangba nikan ni pranyan 
fun p. 

83. Nwpn mp ik? Qlphun, 
sib?sib? nwpn tako o, ppplppp wpn 
si j? alaimore. 

84. Atipe ni pjp ti A o gbe ?l?ri 
kan dide ninu olukuluku ijp, 
l?hinna a ko ni ypnda (aroye) fun 
awpn alaigbagbp b?ni a ko ni 
ypnda §i§e atun§e fun wpn. 

85. Atipe nigbati awpn ti o §e 
abosi ba ri iya, a ko ni §e e ni 
fifuy? fun wpn b?ni a ki yio lp wpn 
lara. 

86. Atipe nigbati awpn ti o da 
nkan pp mp Qlphun ba ri awpn 
ohun ti nwpn fi §e orogun (Qlphun), 
nwpn o wipe: oluwa wa, awpn eleyi 
ni awpn ori§a wa awpn ti awa nsin 
l?hin R?. $ugbpn wpn o da esi prp 
pada fun wpn pe: Dajudaju ?nyin 
wpnyi opurp ni nyin. 


|p Cj^\^\^\^\^jo^ 


^d^jj^'py^ 


Suratu Nahli 16 Part 14 384 \t *>u nj^is^ 87. Nwqii o ju ara WQn sil? fun 
QlQhun ni qjq na, ohun ti nwQn pa 
ni ete irQ yio fi WQn sil?. 

88. Awqii ti ko gbagbQ ti nwQn 
si ndina oju Qna ti QlQhun, A o ?e 
alekun iya fun WQn lori iya nitori 
pe nwQn ti ?e aidara. 

89. Atipe ni qjq ti A o gbe ?l?ri 
dide fun olukuluku iJQ larin ara 
WQn, ti Awa yio si mu ir? jade ni 
?l?ri lori awQn eleyi. Awa si sq Tira 
na kal? fun p ti o j? alaye fun 
gbogbo nkan ati Qna mimQ ati anu 
ati iro idunnu fun awQn ti o ju ara 
sil? (fun QlQhun). 

90. Dajudaju QlQhun npa la?? 
?tQ ?i?e ati i$? rere ati ki a ma fun 
awQn ?bi (ni ?tQ WQn), O si nk<? fun 
ni iwa ibaj? ati iwa buburu ati 
rukerudo. O n?e ikilQ fun nyin ki ? 
le ba gba ikilp. 

91. Ati ki ? ma mu adehun 
QlQhun $? nigbati ?nyin ba ?e 
adehun, ati ki ? ma si tu ara bubii 
nyin pal? l?hin igbati ? ti ?e e, b? si 
ni ? ti ?e QlQhun ni ?l?ri le ara nyin 
lori. Dajudaju QlQhun mQ ohun ti 
? n?e ni i$?. 

92. Atipe ki ? ma ?e dabi obirin 
ti o ntu pal? owu r? ti o ti ran ni 
titu pal? y?l?y?l? l?hin igbati o ran 
a le. Enyin n$e ara bubu nyin ni 
itanj? ni arin ara nyin nitoripe (S AAj ^^ J>J lli-JL) t_-i>J ^ ^qj ^.^; J^j^tei ♦ 'f I j3 Jut) O^.L^JJ^' sJl-'.. > iafl'> JjJ D jjiyO 2 j 


Suratu Nahli 16 Part 14 385 \ I *)JU \ *\ J*Jl OJJ^ awpn iran kan pp ju iran kan lp. 
Dajudaju Qlphun f<? dan nyin wo 
nipa r£ ni. Yio §e afihan fun nyin 
ni pjp ajinde ohun ti ? nyapa ?nu 
si. 

93. Ti O ba $e pe Qlphun ba f? 
ni iba ?e nyin ni ijp kan§o§o, 
?ugbpn A ma §i ?niti O ba f? ni 
pna A si ma tp eniti O ba f? si pna 
atipe dajudaju a o bi nyin lere nipa 
ohun ti enyin n?e ni§$. 

94. Atipe ki $ ma ?e ibura nyin 
ni ti itanj? larin ara nyin ki ?s? 
nyin ma ba ye l^hin diduro ?in?in 
r$, ki $ ma tp iya buburu wo nitori 
?i§? awpn enia lori kuro ni oju pna 
ti Qlphun ati pe ki iya ti o tobi ki o 
ma j$ ti nyin. 

95. 5 ma ?e pa?iparp adehun ti 
Qlphun p$lu owo di$. Dajudaju 
ohun ti mb? ni pdp Qlphun ohun 
ni o dara julp fun nyin ti $ ba j$ 
$niti o mp. 

96. Ohun ti mb$ ni pdp nyin yio 
tan atipe ohun ti mb$ ni pdp 
Qlphun ni yio ??ku atipe dajudaju 
Awa yio san $san fun awpn ?niti 
nwpn §e ifarada ?san eyiti yio dara 
ju ninu ohun ti nwpn §e ni§$. 

97. pnik^ni ti o ba ?e i$$ rere 
lpkunrin abi lobirin ti o si j? 
olugbagbp ododo nitorina Awa yio 
j$ki o lo igbesi aiye ti o dara, 


,j\ilxlj *U^ <^^f j *L£*> c>» J~^ 


^il JupC3[ !iLidUJ ^il ji^o IjtA^xi 


0— *• v >**-' 'JUS* <jyl \ 


Suratu Nahli 16 Part 14 386 \t *£\ \ \ J^JI Ijy* dajudaju A o san w<?n ni ?san fun 
eyiti o darajulQ ninu ise ti nw<?n §e. 

98. Nitorina nigbati o ba tike 
Al-Kurani ki o sadi QlQhun \q6q 
e?u ?ni egun. 

99. Dajudaju ko si agbara kan 
fun u lori awQn ?niti nwQn gbagbc? 
ni ododo ti nwQn si fi ara ti Oluwa 
wQn. 

100. Dajudaju awQn ti o ni 
agbara le lori nikan ni aw<?n ?niti o 
mu u ni Qr? ati aw<?n oluda nkan 
pQ mQ QlQhun. 

101. Nigbati A ba pan? ayah 
kan si aye ayah kan, b? si ni 
QlQhun lo mQ juIq ohun ti On 
SQkal?, nwQn a si wipe: Ir? aladapa 
irQ ni q. B? ti? kQ, qpqIqpq WQn ni 
ko mQ. 

102. SQpe: Emi MimQ (Malaika 
Jibreel) ni o sq q kal? lati QdQ 
Oluwa r? p?lu ododo ki o le ba mu 
awQn ?niti o gbagbQ ni ododo duro 
§in§in atipe ki o le j? imQna ati iro 
idunnu fun awQn oluju-ara-sil? 
(fun QlQhun). 

103. Atipe Awa mQ pe awQn na 
yio ma SQpe: Dajudaju abara kan 
ni o nkQ q ni mimQ. Ede ?niti nwQn 
nro o si (pe on lo nkQ q) ki i?e ede 
Larubawa, b? si ni eleyi j? ede 
Larubawa ti o han. 

>;< r> ,/•; 

» <" >>-T">t 


Suratu Nahli 16 Part 14 387 S I +y*A \ n J>dl Sj^ 104. Dajudaju awQn $niti ko ni 
igbagbQ si awQn ami, QlQhun, 
QlQhun ko ni fi wqii mQna atipe ti 
wqii ni iya $l$ta-elero. 

105. AwQn ti nda adapa ir<? mp 
QlQhun nikan ni awQn ti ko ni 
igbagbQ ododo si awQn ami 
QlQhun atipe awQn elewQnni ni 
opurQ. 

106. ^nik^ni ti o ba ?e aigbagbQ 
si QlQhun l^hin igbagbQ r? (ibinu 
QlQhun mb? lori r$) ayafi $niti a ba 
tulasi r$ ti Qkan r$ si wa ninu 
igbagbQ, ?ugbQn $niti o ba ?i 
igbaiya r? sil? fun aigbagbQ, ibinu 
ati QdQ QlQhun mb$ lori wQn atipe 
ti WQn ni iya ti o tobi yio j$. 

107. Eyi ri b$ nitoripe nwQn ni 
if? si igbesi aiye ju ti Qrun 1q atipe 
dajudaju QlQhun ko ni fi iJQ 
alaigbagbQ mQna. 

108. AwQn elewQnni ni $niti 
QlQhun ti di Qkan WQn ati eti WQn 
ati iriran WQn awQn elewQnni ni 
alaimQkan, onigbagbe (p?lu ohun ti 
WQn gbero r$ gba WQn, tiise $sin 
QlQhun). 

109. Ko si tabitabi nwQn yio j? 
$ni ofo ni Qrun. 

110. L^hinna dajudaju Oluwa r$ 
ni (Alaforiji) fun awQn $niti o ?i 1q Suratu Nahli 16 Part 14 388 St py^\ \ 1 J^JI Ijf* ni ilu l?hin igbati a ti ko iy<?nu ba 
wQn l?hinna ni nwQn gbiyanju 
nwQn si §e irQJu, dajudaju Oluwa r? 
ni Alaforiji, Onik? l?hin eyi. 

111. Qjq ti gbogbo aw<?n ?mi 
kpkan yio wa ti yio ma du ori ara 
r?, a o si san awQn ?mi kc?kan ni 
?san ohun ti nwQn ba §e, a ko si ni 
?e abosi fun WQn. 

112. QlQhun §e apejuwe ilu kan 
ti o j? (ilu) ti ko ni ewu ti o si ni 
ifaiyabal?, ipese jij? r? si nwa ba a 
ni ti gb?f? lati gbogbo aye; sib? 
nwpn §e aimore si ik? QlQhun 
nigbana QlQhun fun u tQwo ibora 
ebi ati ib?ru, nitori ohun ti nwQn 
n§e ni§?. 

113. Atipe dajudaju oji§? kan ti 
wa ba WQn ninu WQn nwQn si pe e 
ni opurQ, nitorina iya si mu WQn 
nigbati gbogbo WQn j? alabosi. 

114. Nitorina ki ? ma j? ninu 
ohun ti QlQhun pa lese fun nyin 
niti ?tQ ti o si dara, ki ? si ma dup? 
ore QlQhun ti o ba $e pe On ni 
?nyin nsin. 

115. Dajudaju On §e oku ?ran ni 
ewe? fun nyin, ati ?j? didi ati ?ran 
?l?d? ati eyiti a kepe QlQhun miran 
pa; §ugbQn ?niti ara ba ni laij? p?lu 
ifinuf?dQ ati itayQ ala, nitorina 
dajudaju QlQhun ni Alaforiji, 
Alanu. 


Suratu Nahli 16 Part 14 389 u *>u s 1 J^JI B J^ 116. Atipe ki ? ma §e ma sq 
ohun ti ahQn nyin §e apejuwe r? ti 
o j? irQ pe: Eyi ni ?tQ atipe eyi ni 
ewe?; nitori ki $ le da adapa irQ mQ 
QlQhun. Dajudaju awQn ?niti nw<?n 
da adapa irQ mQ QlQhun nwQn ko 
ni jere. 

117. Igbadun di? kan (lo wa fun 
wQn laiye), iya ?l?ta-elero mb? fun 
wQn (ni Qrun). 

118. Atipe lori awQn ?niti o j? 
Yahudi A §e lewQ awQn ohun ti A 
?e irohin fun q ni i§iwaju, Awa ko 
§e abosi fun WQn, sugbQn nwQn j? 
?niti o ?e abosi fun ara WQn. 

119. L?hinna dajudaju Oluwa r? 
(j? alaforiji) fun awQn ?niti nwQn ?e 
i§? buburu p?lu aimQkan, l?hinna 
nwQn ronupiwada l?hin eyini, 
nwQn §e daradara Dajudaju Oluwa 
r$ j? Alaforiji, Alanu. 

120. Dajudaju Ibrahima j? 
a§iwaju kan ti o j? ?niti o gba ti 
QlQhun, o si duro dede, ko si j? 
Qkan ninu awQn ti o da nkan pq 
mQ QlQhun. 

121. Oludup? fun 6re-ajulQ R?. 
On si §a a l?§a, O si fi Qna mQ q 1q 
si oju Qna tara. 

122. A si fun u ni rere ni aiye yi, 
atipe dajudaju on yio j? Qkan ninu 
awQn ?ni rere ni Qrun. iL^Jlju^-^lili ^^^X^/i^i 'o* 


Suratu Nahli 16 Part 14 390 \ t +£\ \ n j^wJi ijj^ 123. L?hinna A ran?? si q pe: ki 
o t?le ?sin Ibrahima, ti o duro 
dede, ti ko si ninu awQn ti o nda 
nkan pQ mQ QlQhun. 

124. Dajudaju a §e (qjq) Asibi 
(ni Qranyan) lori aw<?n ?niti nwQn 
§e iyapa?nu nipa r? nikan atipe 
Oluwa r? ni yio daJQ larin w<?n ni 
Qrun nibi ohun ti ?nu ko ko si i. 

125. Pe ipe si oju Qna Oluwa r? 
p?lu QgbQn ati wasi ti o dara, ba 
w<?n jiyan p?lu eyiti o dara (ni qtq). 
Dajudaju Oluwa r? On lo mQ ju 
nipa ?niti o §ina kuro ni oju Qna ti 
R? atipe On na lo mQ ju nipa ?niti 
o mQna. 

126. Ti ?nyin ba si nf? gba ?san 
(iya), ki ? gba ?san ni iru iya ti a ba 
fi j? nyin. $ugbQn dajudaju ti ? ba 
roju, dajudaju ohun ni o dara fun 
awQn onisuru. 

127. Ati ki o ?e suru, ko si ohun 
ti o mu q §e suru biko§e QlQhun, ki 
o si ma§e banuj? lori wQn, ki o ma 
si j? ki Qkan r? ha gadigadi nitori 
ohun ti nwQn pa ni ete. 

128. Dajudaju QlQhun wa p$lu 
awQn ?niti o npaya (R?) ati awQn 
?niti nwQn j? olu§e-rere. 


&$CM 


±* > -- > , 

^^^^j|yLi\^jii\^ii\ol Suratu Israi 17 Part 15 391 \o +£\ W *\jj)l\ lj^ (17) Suratul Israi Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. MimQ ni fun ^niti O j? ki 
oluJQsin R? rin loru lati MQsalasi 
AbQWQ 1q si MQsalasi ti o jinna 
rere ti Awa fi ibukun yi ka r? ki 
Awa le fi ninu aw<?n ami Wa han a. 
Dajudaju On(QlQhun) ni OlugbQrQ, 
Oluriran. 

2. Atipe Awa fun Musa ni Tira 
Awa si §e e ni afinimQna fun awQn 
QmQ Israila pe: £ ko gbQdQ ni 
olufarati kan l?hin Mi. 

3. ArQmQdQmQ awQn ti A gb 
p?lu Nuha. Dajudaju ^~ ; oluJQsin ti o ndup?. On >e 
J? 4. Atipe Awa ran§? si awQn 
Israila ninu Tira na (pe): Dajudaju 
? o ?e ibaj? lori il? l?meji, atipe 
dajudaju ? o tun §e igberaga ti o 
tobi. 

5. Nitorina nigbati Qkan ninu 
adehun mejeji ba §?1?, Awa gbe 
awQn iran§? Wa kan dide si w<?n ti 
o le ni agbara, nitorina nw<?n §e 
ibaj? larin aw<?n ile (nyin). Atipe o 
je adehun kan ti a mu§?. 

6. L?hinna Awa da adapada 
(i§?gun) fun nyin le w<?n lori, Awa 
si fi owo ati awQn QmQ ran nyin 
Iqwq, Awa si §e nyin ni iJQ ti o pQ. >'W Wb%& b«| 


<jj^ \*fc '<j&j &s&jR$ 

Suratu Israi 17 Part 15 392 SO *yL\ W jj^\ ijj~* 7. Bi ? ba $e rere ? $e fun ?mi 
ara nyin, bi ? ba si $e buburu, ? $e 
e fun WQn ni. Nitorina nigbati 
adehun ti ?keji de, (A gbe awQn 
?lomiran dide) ki nwQn le ko 
ibanuj? ba nyin ati ki nw<?n le wq 
inu MQsalasi g?g?bi nwQn ti wq q 
l?kan ri, ati ki nwQn le parun 
ohunkohun ti nw<?n ba s? logun (ni 
agbara lori r?) ni piparun patapata. 

8. O le j? pe Oluwa nyin yio se 
anu nyin. Bi ? ba si pada (si iwa 
Qt?) Awa na yio pada (si ?san iya), 
Awa si $e ina Jahannama ni ?w<?n 
fun awQn alaigbagbc?. 

9. Dajudaju Al-Kurani yi a ma 
tQ ni si oju <?na ti o tQ, o si nfun 
awQn onigbagbQ ododo niro 
idunnu aw<?n ti nw<?n n$e i$? rere 
pe ti nwQn ni ?san ti o tobi. 

10. Atipe awQn ti ko gba qjq 
ik?hin gbQ, Awa ti t<?ju iya elero 
sil? fun WQn. 

11. Atipe enia ntQrQ ibi g?g? bi 
itQrQ rere, enia si j? onikanju. 

12. Atipe Awa $e oru ati Qsan 
ni ami meji, l?hinna Awa si pa ami 
oru r?, A si $e ami ti Qsan ni iriran 
nitori ki ? le ma fi wa 6re-ajulQ 
lati QdQ Oluwa nyin ati ki ? le fi 
mQ onka awQn Qdun ati i$iro. Awa 
si $e alaye gbogbo nkan ni alaye 
gan. ^ til 

f\K cb* 


Suratu Israi 17 Part 15 393 >o *)JU W *\jj$\ Ijj^ 13. Awa si fi i§? olukuluku enia 
kp q lQrun, Awa yio si mu Tira kan 
jade fun u ni pjp igbende ti yio 
pade r? ni §i§i sil?. 

14. Ke Tira r?. Ir? ti to ni 

oni§iro fun ara r? loni. 

15. pniti o ba tpna o tpna fun 
?mi ara r?, ?niti o ba §ina o §ina 
fun u ni. Ar?ru kan ko ni ru ?ru 
?lomiran. Awa ki fi iya j? ?nikan 
titi Awa yio fi gbe oji§? dide (si 
wpn). 

16. Atipe ti Awa ba gbero lati 
pa ilu kan run, Awa yio pa§? fun 
a wpn ti ara d? nib?, §ugbpn ti 
nwpn ba §e ibaj? ninu r?; prp na a 
si §? le e lori, nitorina Awa o si pa 
a run ni piparun patapata. 

17. Melo-melo awpn iran ti A ti 
parun l?hin Nuha! Oluwa r? to ni 
Alamptan, Oluriran nipa ?§? awpn 
olujpsin R?. 

18. pniti o ba nf? ohun didan ti 
aiye yi Awa o tari ohun ti A ba f? 
si i ninu r? fun ?niti Awa ba f?, 
l?hinna Awa yio §e ina-Jahannama 
fun u, yio si wp p ni ?ni y?p?r?, 
?ni-?kp. 

19. Atipe ?niti o ba si nwa prun 
ti o si sapa fun u ni isapa r? ti o si 
j? olugbagbp ododo, awpn 
elewpnni isapa wpn yio ni ?san. ly^&jb 1.1" ^-P J^-^Vjj cai 


\^&\j*+Jc& l^i/U li^tl ^/^ <2^ J ^ ^j\ te] J 


Elf La^jA*-^^ vi^--^ \AjA JQ> I {M yrtj ^\^J^>JQ UU>->-> JU/(>J 


Suratu Israi 17 Part 15 394 so *-u w *\s«y\ 6jJ«* 20. Gbogbo wpn ni A ran lowp, 
awpn elewpn yi ati awpn elewpnni 
ninu pr? Oluwa r?, pr? Oluwa r? ko 
ni opin. 

21. Wo bi A ti fi apakan wpn ju 
apa keji lp. Dajudaju prun ni o tobi 
julp ni ipo, o si tobi julp ni igbe pla 
fun. 

22. Ma §e fi plohun miran p?lu 
Qlphun ki o ma di ?ni ebu, ?ni- 
<?kp. 

23. Atipe Oluwa r? pala§? pe: E 
ko gbpdp sin kinikan ayafi On 
nikan ati ki ? ma §e rere fun awpn 
obi mejeji. Bi pkan ninu wpn ba 
dagba si p lpwp abi awpn mejeji, o 
ko gbpdp §e §ip wpn b? si ni o ko 
gbpdp jagbe mp wpn, §ugbpn ki o 
ma ba wpn sprp alappnle. 

24. Ati ki o r? ara nil? fun wpn 
niti anu ati ki o ma sppe: Oluwa, 
(ba mi) k? awpn mejeji g?g?bi 
nwpn ti r? (k?) mi ni kekere. 

25. Oluwa nyin lo mp ohun ti 
mb? ninu pkan nyin. Bi ?nyin ba j? 
olugerere, dajudaju On j? Alaforiji 
fun awpn oluronupiwada. 

26. Ati ki o ma fun awpn ?bi 
(r?) ni ?tp wpn ati awpn alaini ati 
pmp ori irin ati ki o ma si na 
inakuna. dp 4^-ot tXP*J i^P* -ui"» 


$%^&±*&j'>J& 


-a^ 
Suratu Israi 17 Part 15 395 \0 pyiA W p\j~y\ Sjj- 27. Dajudaju awQti oni inakuna 
j? qhiq iya awQn e§u. B? si ni e§u 
na j? ?ni ti o k<? ti Oluwa r?. 

28. Atipe bi ir? ba §?ri kuro ni 
qcIq wqii lati wa ik? kan lati QdQ 
Oluwa r? ti o n§e ireti r?, sib?sib? 
QrQ p?l? ni ki o ba wpn sq. 

29. Atipe ki o ma §e di qwq r? 
m<? Qrun ati ki o ma si t?-sil? (qwq 
na) tit?-sil? patapata, ki o ma di 
?ni ebu ti nkan yio tan mQ Iqwq. 

30. Dajudaju Oluwa r? A ma 
gboro ipese fun ?niti O ba f? A si 
ma diwQn fun ?niti O ba f?. 
Dajudaju On j? OlumQ, Oluri awQn 
oluJQsin R?. 

31. Atipe ? ma pa awQn QmQ 
nyin mQ nitori ipaiya o§i. Awa ni 
n§e ij? imu WQn ati fun ?nyin na 
Dajudaju pipa ti ? npa WQn j? ?§? ti 
o tobi. 

32. Ati ki ? ma si §e sunmQ 
«§ina»; (agbere) dajudaju o j? iwa 
aimQ. O si buru ni oju Qna. 

33. Ati ki 9 ma §e pa ?mi ti 
QlQhun §e (pipa r?) ni ewQ ayafi 
p?lu ?tQ. Eniti a ba si pa ni ti abosi, 
dajudaju Awa fun ?ni ti o kangun 
si i ni agbara, nitorina ki o ma §e 
tayQ ?nu ala ninu ipa (enia) 
nitoripe on j? ?niti a o ran Iqwq. y >*i'''+ *„'■"•<' **>>*"* ' "ts* ' ^ ,»>*' ' ' ' » < *' >*' '" 9 ' 9 c <, 
Suratu Israi 17 Part 15 396 ^o *jJL| W ^>l Ijy* 34. Ati ki ? ma §e sunmp dukia 
<?m<? orukan ayafi ni pna ti o dara 
titi di igbati yio fi dagba. Ati ki ? 
ma §ika adehun; dajudaju adehun 
je ohun ti a o bere nipa r£. 

35. Ati ki e ma w<?n o§uw<?n pe 
nigbati ? ba nw<?n p, ki ? si ma w<?n 
p?lu o§uw<?n ti o dpgba. Eyi ni o 
dara o si tun dara ni ibu §?ri si. 

36. Ati ki o ma §e t?le ohun ti 
mime) r£ kan ko si fun p. Dajudaju 
igbpran na ati iriran na ati awpn 
<?kan, gbogbo awpn elewpnni ni a o 
bi <? lere nipa r£. 

37. Atipe o ko gbpdp ma rin irin 
?ni igberaga ni ori il£, nitoripe ir? 
ko le fa il? ya atipe o ko le de 
gongo oke ni giga. 

38. Gbogbo eyi, buburu r? j? 
ohun ti Oluwa r? korira. 

39. Eyi je ninu ohun ti Oluwa r? 
fi ran§? si <? ni pgbpn ijinl?. Ati ki o 
ma §e fi plphun miran p?lu Qlphun 
ki a ma wa s<? <? si ina Jahannama ni 
?ni ebu, ni ?niti a le kuro (nibi ik?). 

40. Nj? Oluwa nyin §a ?§a awpn 
pmpkunrin fun nyin O si mu awpn 
<?mp birin ninu awpn malaika funra 
R£? Dajudaju ?nyin ns<? pre? ti o 
buru (jade). 

41. Atipe dajudaju Awa ti §e 
alaye sinu Al-Kurani yi ki nwpn le i^j^uj^JL^^I^^JCfcc^U^jiXj Suratu Israi 17 Part 15 397 \o +£\ W *|^| Sj^- ba ma §e iranti, sib$sib$ ko §e 
alekun kinikan fun WQn ayafi 
sisalQ. 

42. SQpe: Ti o ba §e pe awQn 
oluwa kan ba mb? p$lu R<? ni 
g$g$bi nwQn ti nwi, nigbana nwQn 
ba ti wa oju Qtia kan 1q si QdQ 
Onit$ Qla (Al-ara§i). 

43. Ogo ni ti R$, O si ga tayQ 
ohun ti nwQn nsQ ni giga pupQ. 

44. AwQn sanma mejeje n§e 
afQmQ fun U ati il<? na ati awQn ti 
mb$ ninu WQn atipe kinikan ko ni 
ma b$ ayafi ki o ma §e afQmQ ati 
Qp? fun U, §ugbQn $ ko le gbQ 
agbQye afQmQ WQn na. Dajudaju 
On j$ Onisuru, Alaforiji. 

45. Ati nigbati o ba nke Al- 
Kurani, Awa ti §e gaga kan ti o j$ 
abo si arin r$ ati arin awQn $niti ko 
ni igbagbQ ododo si qjq ik^hin. 

46. Awa ti §e ebibo si ori Qkan 
wqu ki nwQn ma ba gbQ agbQye r? 
atipe odidi mb$ ninu eti WQn ati 
nigbati o ba darukQ Oluwa r? 
nikan §o§o ninu Al-Kurani, nwQn a 
yipada biri niti $niti o nsalQ. 

47. Awa ni a mQ ju nipa ohun ti 
nwQn gbQ nigbati nwQn ba t$ti si q, 
ati nigbati nwQn ba tun nsQ QrQ 
k$l$k$l$, nigbati awQn alabosi ni 
nwipe ?nyin ko t$le kinikan ayafi 0!\jyiAl Ojyu[£i aA)«- jAjla JD^I Jfl 
y «. C ' / > * V * > ' * _ "VT" > * ' Suratu Israi 17 Part 15 398 \o +£\ w *\j~,y\ o r"r y 'JJ** Qkunrin kan ti wqii sa ogun (idan) 
si ti lakaye re si ti 1q. 

48. Wo bi nwQn ti n§e apejuwe 
re, nitorina nwc?n ti §ina b? si ni 
nwQn ko ri Qna. 

49. Atipe nwQn sq pe: Nj? bi a 
ba ti di egun ti o ti k?fun, nj? awa 
dajudaju a o tun gbe wa dide ni 
?da titun bi? 

50. Wipe: Ijidi okuta tabi irin. 

51. Tabi ?da kan ninu ohun ti o 
tobi ju ninu Qkan nyin, sib^sib? 
nwQn a ma wa SQpe: Tani yio da 
wa pada (si alaye)? Wipe: Eniti O 
pil? da nyin ni akpkp, sib^sib? 
nwQn yio mi ori WQn si q nwQn o si 
wipe: Nigbawo ni eyini (yio j?)? 
Wipe: O le j? pe o ti sunmQ. 

52. 0J9 ti yio pe nyin jade, ti 
?nyin o si j? 5 ni ipe, p?lu fifi Qp? 
fun U, ?nyin o wa ro pe ? ko gbe 
aiye ju igba di? 1q. 

53. Wi fun awQn oluJQsin Mi pe 
ki nw<?n ma sq eyi ti o dara juIq 
(ninu qtq). Dajudaju e§u yio ma da 
iyapa si arin WQn. Dajudaju e§u j? 
Qta ti o han gbangba fun enia. 

54. Oluwa nyin mQ nyin juIq. Bi 
O ba f? yio §iju anu wo nyin, tabi ti 
O ba f? yio j? nyin niya, A ko ran 
9 pe ki o j? olu§Q le WQn lori. 

M^JuJu.- 

* '.' *\ ^*^ s\" ^^ > x *t t^*' Suratu Israi 17 Part 15 399 ^ P £\ w *\jjy\ ijj^ 55. Oluwa r? lo mp julp nipa 
ohun ti o mb? ninu sanma ati il?, 
Atipe dajudaju A fun apakan awpn 
annabi ni ajulp ju apakan lp, A si 
fun Dawuda ni Tira Sabura. 

56. Wipe: £ pe awpn ohun ti 
?nyin sppe (Oluwa ni) l?hin R?; 
nitoripe nwpn ko ni ikapa agbara 
lati ?ipaya inira kuro fun nyin, 
nwpn ko si le yipada. 

57. Awpn wpnyi ti ? npe (l?hin 
Qlphun) awpn naa nwa akasp lp 
pdp Oluwa wpn, ewo ninu wpn ti o 
le sunni mp (Qlphun), nwpn si ?e 
agb?k?le anu R?, nwpn si nb?ru 
iya R?. Dajudaju iya Oluwa r? j? 
ohun ti a o ma foya. 

58. Atipe ko si ilu kan (ti yio ma 
b?) ayafi ki A pa ilu na r? ?iwaju 
pjp ajinde tabi ki a j? wpn niya kan 
ti o le koko. Eyini mb? ninu Tira ti 
a ti kp. 

59. Atipe ko si ohun ti o kp fun 
Wa ti ko j? ki A fi awpn ami ran§? 
biko§e pe awpn ?ni akpkp ti pe e 
nirp. A si fun Samudu ni rakunmi 
ni ami ti o han, nitorina nwpn §e 
abosi fun u, ko si ohun ti Awa ti 
tori r? fi awpn ami rang? biko?e pe 
ki o j? id? ruba (fun wpn). 

60. Atipe nigbati A wi fun p pe: 
Dajudaju Oluwa r? rpkirika awpn LajiUj Je*? l Jp' q^H '(j^V ^-^a» fo°j\' \>J!J*>3 h 

3»j 


il^^^allul^Jo^i^^ Suratu Israi 17 Part 15 400 \o ^JA W AjJ^S ojj^ enia ko si ohun ti A $e Ala na 
eyiti A fi han p biko§e ki o j? 
adanwo fun awQn enia, ati igi ti a 
$?bi le ninu Al-Kurani. Atipe Awa 
nd?ruba wpn, sib?sib? ko §e 
alekun fun wc?n ayafi iwa agbere ti 
o tobi. 

61. Ati nigbati A wi fun awpn 
malaika pe: pt?riba fun Adama, 
nwpn si t?riba ayafi Ibilisi, o wipe: 
Emi ha le t?riba fun ?niti Ir? fi amp 
da? 

62. O si wipe: O ha le ri iro fun 
mi, nipa eyiti O ppnle ju mi lp yii, 
Dajudaju ti Ir? ba lp mi lara lp di 
pjp ajinde, dajudaju emi yio pa 
awQn arpmpdpmp r? run ayafi di? 
(ninu WQn). 

63. On Qlphun si wipe: Ma lp, 
?niti o ba t?le p ninu wpn, dajudaju 
ina Jahannama ni ?san nyin, ni 
?san ti a o wpn kun k?k?. 

64. Ki o ma da wpn lara ya, 
?niti o ba ni agbara le lori ninu 
wpn p?lu ohun r?, ki o si fa wpn 
p?lu ?§in r? ati ?s? r?, ki o si ma ba 
wpn §epp nipa (nini) owo ati awpn 
pmp, ki o si ma §e ileri fun wpn. 
E§u ko §e ileri kan fun wpn biko§e 
itanj?. 

65. Dajudaju awpn ?rusin Mi, 
ko si agbara kan fun p lori wpn. 
Oluwa r? to ni 01u§p. 

$1 C^c&&J^+$JJ0l 


$ !SA^C^&> 

Suratu Israi 17 Part 15 401 SO P y^\ W *\jj}\ l jy * 66. Oluwa nyin ni ?niti O nmu 
qIcq sure fun nyin lori omi ki $ le 
ma wa ninu ore-ajulc? R$. Dajudaju 
On j$ Alanu fun nyin. 

67. Nigbati inira ba fi qwq kan 
nyin loju omi, awQn ohun ti ?nyin 
nsin yio sapamp (fun nyin) ayafi 
On nikan; nigbati O ba si gba nyin 
la si ori il$, ? o wa §?ri. Enia si j? 
alaimore. 

68. pnyin yio ha fi Qkan bal? ki 
apakan il? gbe nyin mi bi tabi ki A 
ran ?wQrQ okuta si nyin? l^hinna ? 
ko ni ri olu$Q kan fun nyin. 

69. Tabi ?nyin o fi Qkan bal? pe 
ki O da nyin pada sinu r$ nigba 
miran, nigbana ki O wa ran at^gun 
iji si nyin ki O t? nyin ri nitori 
aimore nyin? L^hinna ti ?nyin ko 
ni ri olutQpa fun nyin lori Wa. 

70. Atipe dajudaju Awa §e 
apQnle fun awQn QmQ (Annabi) 
Adama, Awa ngbe WQn (rin) lori 
il$ ati odo, Awa si nfun WQn ni ij?- 
imu ninu awQn ohun ti o dara, 
Awa si da WQn lpla ju qpqIqpq ninu 
awQn $da ti A da niti Qla. 

71. Ni qjq ti A o pe gbogbo 
awpn enia p?lu awQn a§iwaju wc?n: 
Nigbana ?niti a ba fun ni tira r$ ni 
qwq Qtun r?, awQn elewQnni ni yio 
ka tira WQn, a ko ni §e abosi 
kinkinni fun WQn. 
hi >--*■' 
5p ^Lw^LiU-^^lI jZ£=>$£> 


Suratu Israi 17 Part 15 402 \o p^Ll W *l^l S j~**i «j^ 72. Eniti o ba j? afQJu ninu aiye 
yi, nipa ododo, ti ko gba ododo 
gbc?, ti ko si muu lo, If?nu Ion t??le 
ati anun, on yio si fQJu ni Qrun, ko 
ni mQ oju Qna Alijanna, g?g?bi ko 
se tQ Qna r? laiye, O si sina kuro ni 
oju Qna. 

73. Atipe wQn f?r? ko iyQnu ba 
q (lati dari r?) kuro nibi i?$ ti A fi 
ran?? si q ki o le da adapa irQ ti o 
yatQ si i mQ Wa, nigbana nwQn iba 
mu q ni Qr$. 

74. Ti ko ba j? pe Awa fi ?s? r? 
mul? ri, dajudaju ir? iba t? si QdQ 
WQn di? kinkinni. 

75. Nigbana Awa iba j? ki o tQ 
ilQpo (iya) wo ni igbesi yi ati ilQpo 
(iya) l?hin iku, l?hinna ir? ko ni ri 
oluranlQWQ kan si Wa. 

76. NwQn f?r? damu r? lori il? ki 
nwQn le le q jade ninu r? atipe 
nigbana nwQn ko ni gbe ib? l?hin 
r? afi (igba) di?. 

77. liana (Wa) ti A ti fi ran 
awQn oji§? Wa ti o giwaju r$, ir? ko 
ni ri iyipada kan fun ilana Wa. 

78. Gbe irun duro ni (igba) i§?ri 
wal? orun titi di (igba) okunkun 
oru atipe kewu kike (inu irun) ti 
owurQ kutu, dajudaju kewu kike 
(inu irun) ti owurQ kutu j? ohun ti 
a j?ri (re). 


Gp^ia-'j^L? in 

^Lilijiiv^j ii\iS^io^=5 


3 !A^\l£pJjflji4^r 

G3£ ^^4 Suratu Israi 17 Part 15 403 \o *jjLi w +\jJ$\ ij^s 79. Atipe ni oru, fi (irun) ?e 
aisun, eyi j? afikun (ij?) fun p laip? 
Oluwa r$ yio gbe p si ipo kan ti o 
ni appnle. 

80. Sppe: Oluwa mi, mu mi wple 
ni ibuwple ti otitp, ki O mu mi jade 
ni ibujade ti otitp, ki O si $e agbara 
iranlpwp fun mi lati pdp R$. 

81. Sppe: Otitp ti de, $bp sise ati 
aigba Qlphun gbp ti salp, dajudaju 
ohun ti o nsalp ni irp j?. 

82. Awa sp ohun ti o j? iwosan 
kal? ninu Al-Kurani ati ik? fun 
awpn olugbagbp ododo, atipe (Al- 
Kurani) ko $e alekun fun awpn 
alabosi biko§e ofo. 

83. Atipe nigbati Awa ba $e 
id^ra fun enia, yio ??ri yio si ?e 
igberaga; nigbati buburu kan ba 
kan a yio sp ireti nu. 

84. Sppe: Olukuluku yio ma ?e 
g?g?bi iwa r$. $ugbpn Oluwa r? mp 
julp nipa ?niti o mpna si oju pna. 

85. Atipe nwpn o bi p lere nipa 
?mi. Sppe: £mi mb? ninu a§? 
Oluwa mi, atipe a ko fun nyin ni 
imp biko§e di$. 

86. Atipe Dajudaju ti Awa ba f? 
ni Awa iba gba i§? ti Awa ran si p 
lp, l^hinna ir$ ko ni ri olugb?k?le 
kan si Wa. 


£>^ (^v^L? 3-w» J^-^ J^" 5 ' ^ J»J 

4-f-JJ ^U^^UgU^^^O^MJVJ 
^ ^ ^ ^ 4*1* Ujj^ji&J ^ 


j^^A^bUu^ M^Lu-«i-Ub\yfcj^ 


Jl_ 


Suratu Israi 17 Part 15 404 \o *-u w p\jJ^\ ijj^ 87. Afi ik? lati pdp Oluwa r?. 
Dajudaju ore-ajulp R? ti o wa fun 
p tobi julp. 

88. Sppe: Ti awpn enia ati 
alijpnu ba papp lati mu iru Al- 
Kurani yi wa, nwpn ko ni le $e iru 
r? bi o f? ki apakan wpn ran 
apakan lpwp. 

89. Atipe dajudaju Awa ti $e a$e 
dopin fun awpn enia ninu Al- 
Kurani yi gbogbo ori$iori$i 
apejuwe, $ugbpn ppplppp awpn 
enia kp lati gba afi atako. 

90. Atipe nwpn sppe: Awa ko ni 
gba p gbp titi ir? yio fi j? ki omi 
kan $? (yp) fun wa lori il? ni 
i$?l?ru. 

91. Tabi ki o ni oko igi dabinu 
ati ajara ki o j? ki odo ma $an ni 
arin wpn ni $i$an. 

92. Tabi ki o j?ki apakan sanma 
ja lu wa mpl? g?g?bi o ti ro tabi ki 
o mu Qlphun ati awpn malaika R? 
wa ni oju koju. 

93. Tabi ki o ni ile wura kan 
tabi ki o gunke sanma lp. Awa ko 
ni gba igunke r? papa gbp titi ir? 
yio fi sp tira kan kal? fun wa ti 
awa yio ma ka a. Sppe: Mimp 
Oluwa mi, emi ko j? nkankan ju 
abara oji$? lp. J^^^^l^ja^^J^l 


\jy k^V^&lffiffi 


0} SLi ik===J&\j ZL ^j\jj\ >t>jj-to Uib, Lib JJ\j £>■ <iXj3jJ sLr*jj> CrJ Suratu Israi 17 Part 15 405 \o ^JL| W ->' IimH J I OjJ**» 94. Ko si ohun ti o k<? fun awpn 
enia ti nwpn ko fi gbagbp nigbati 
impna de wa ba wpn biko§e ki 
nwpn wipe: Abara ni Qlphun yi G 
ha gbe dide ni oji§? bi? 

95. Sppe: Ti o ba j? pe malaika 
lo mb? lori il? ni ti nwpn nrin p?lu 
ifaiyabal?, daudaju malaika ni Awa 
iba spkal? le wpn lori ni oji§?. 

96. Sppe: Qlphun j n [ ? i ?r j i ar j n 
emi p?lu nyin. Dajudaju On j? 
Alamptan, Oluriran nipa awpn 
?rusin R?. 

97. pniti Qlphun ba fi mpna ni 
?niti o mpna; ?niti Qlphun ba fi sil? 
ninu i§ina ir? ko le ri oluranlpwp 
kan fun u l?hin R?. Atipe Awa yio 
ko wpn jp ni gjp ajinde ni 
idojubol?, ni afpju, odi ati aditi. 
Jahannama ni ibugbe wpn. 
Nigbakigba ti yio ba 1<? sil?, Awa 
yio §e alekun jijo r<? fun wpn. 

98. Bayi ni ?san wpn nitoripe 
nwpn j? alaigba awpn ayah Wa 
gbp, nwpn si nwipe: Igbati awa ba 
di egun ti o k?fun ni a o wa gbe wa 
dide ni ^da titun bi? 

99. Abi awpn ko ri pe dajudaju 
Qlphun, pniti O §e sanma ati il<? ni 
Agbara lati §e ?da iru wpn ni? O si 
§e igbakan ti ko si tabitabi ninu r<? 
fun wpn. Sib^sib? awpn alabosi kg 
I <*J>U jloCOD^) 
Suratu Israi 17 Part 15 406 ^o *-m w 9\jSi\ ojj~- lati gba, biko^e pe nwQn 
aigbagbQ. ?e 100. SQpe: Ti o ba $e pe ?nyin 
ba ni ikapa pep? qvq ik? ti Oluwa 
mi ni, nigbana ? ba mu u dani 
§in§in niti ib?ru ki o ma tan ati pe 
enia j? ahun pupQ. 

101. Atipe dajudaju A ti fun 
(Annabi) Musa ni awQn ami m^san 
ti o han gbangba; nitorina bi awQn 
QmQ Israila lere. Nigbati o de wa 
ba WQn, Firiaona si sq fun u pe: 
Dajudaju emi ro p si ? niti a ti gba 
iye inu r$, Ir? Musa (ti a sasi). 

102. On (Musa) SQpe: Dajudaju 
ir$ na ti mq> pe (?nikan) ko le sq 
awQn ami WQnyi kal? ayafi Oluwa 
sanma ati il? (o si j?) iriran atipe 
dajudaju emi na nro q si ?ni 
iparun, ir? Firiaona. 

103. Nitorina o si f? d?ruba WQn 
kuro ni ori il<? na, A si t? ? ri ati 
awQn ti o p^lu r? patapata. 

104. A si sq fun awQn QmQ 
Israila l^hin (iku) r? pe: Ema gbe 
ori il$ na. §ugbQn nigbati adehun ti 
igb^hin ba de A mu nyin wa ni 
apapQ. 

105. Atipe p^lu ododo ni A fi sq 
q kal$, atipe p?lu ododo ni o 
SQkal<? atipe Awa ko wul? ran q ni 


J^—a C^» Cul *--£ es-^ ^ '* -^J 

ojpj^ , j J lis ^ ;u j\_ Je C^izs-? 

M U^ *u* ^j al^a^ Is 


Suratu Israi 17 Part 15 407 \o *-u w *\jjy\ oj^m. i§? lasan ayafi ki o j? oniro-idunnu 
ati olukilQ. 

106. Atipe Al-Kurani A §e alaye 
r? ki o le ba ma ke fun aw<?n enia 
law? law?, A si sq q kal? ni 
sisQkal? (di?-di?). 

107. SQpe: £ gba a gbQ tabi ki ? 
ma gba a gbQ. Dajudaju awQn ?niti 
a ti fun ni mime? §iwaju r?, nigbati 
a ba nke e fun w<?n nwQn a si wo 
lul? niti ifi ori kanl?. 

108. Atipe nwQn a ma SQpe: 
MimQ Oluwa wa. Dajudaju adehun 
Oluwa wa ti j? ohun ti yio §?. 

109. Atipe nwQn yio wo lul? ni 
idojubol? nwQn a si ma sunkun, on 
(Al-Kurani) yio lekun (fun) w<?n ni 
it?riba. 

110. SQpe: £ m & pe E ni QlQhun 
tabi ki ? pe e ni Qba AJQk? aiye. 
Eyikeyi ti ? ba fi pe E (ninu r?), ti 
R? ni awQn orukQ ti o darajulQ-ati 
ki o ma ma lQgun kewu ninu irun 
r? ati ki o ma si ma fi (kewu kike 
na) pam<? ju, atipe ki o si wa <?na 
kan ni arin mejeji. 

111. Ati ki o SQpe: Qp? ti Oluwa 
ni, pniti ko ni qmq ti ko si si 
orogun fun U ninu iJQba (R?), b? si 
ni ko si oluranlQWQ kan fun U 
nitori ailagbara, atipe ki o si gbe E 
ga ni gbigbega ti o tobi. 


~^ot fa * ^J^c^j^y^j^^^ 53 »: O^y^ojy^^^ci^i^i 
t&*&iU'j$^J&j^4 Suratu Kahfi 18 Part 15 408 \ o *jiA \ A ulfr&l Ijj^t (18) Suratul Kahfi Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. Gbogbo pp? ti QlQhun ni, 
Eniti O sq Tira na kal? fun ?rusin 
R? ti ko si ?e wiwQ kan fun u. 

2. Ti o duro dede, ki 6 le ba ma 
fi iya ti o le koko ti mb? lQdQ 
QlQhun ?e id?ruba (awQn 
alaigbagbQ) ati kio le ma fun awQn 
onigbagbQ ododo ti nwQn §e i§? 
rere niro idunnu pe ?san ti o dara 
mb? fun wQn. 

3. NwQn yio ma gbe inu r? 
lailai. 

4. Ati ki o le ma §e ikilp fun 
awQn ?niti nwQn wipe: QlQhun 
bimQ. 

5. Ko si mimQ kan fun wQn nipa 
r? ati awQn baba WQn p?lu. QrQ ti 
o njade l?nu WQn tobi pupQ. 
Dajudaju nwQn ko sq nkankan 
ayafi irQ. 

6. Iwq yio fi ibinu pa ara r? nipa 
pe o nbanuj? nitori ti WQn, bi nwQn 
ko ba gba QrQ yi gbQ. 

7. Dajudaju Awa ti §e ohun ti 
mb? ni ori il? ni qsq fun il? na, ki 
A le ba dan WQn wo ni (ki A le mc?) 
tani ninu WQn ti o dara juIq ni i§?. mm^ 1 tv.y<e\\i<\K ^^sm : 8OT1S&L <^m *&$&*. 

Mljul^ (h\%%\: ^i^i3^i\jj45 

yb^Li d iiy c^VU&ii bLxdi 


Suratu Kahfi 18 Part 15 409 S o *jiA \ A i-gfrdl 6jj*+» 8. Atipe Awa yio §e ohun ti mb? 
ni ori r? ni iy?p? gbigb? (tiko ni 
irugbin). 

9. Abi ir? yio ma ro pe dajudaju 
awpn ara inu iho (Kahfi) ati akple 
j? emp kan ninu awpn ami Wa? 

10. Nigbati awpn pdpmpde na 
ko ara wpn sinu Qgbun-iho na, 
nwpn si wipe: Oluwa wa, fun wa ni 
ik? kan lati pdp R? ati ki O §e 
impna ni irprun fun wa ninu i§e 
wa. 

11. A ko j? ki eti wpn gbprp 
ninu iho na ni awpn pdun ti o niye. 

12. L?hinna ni A si gbe wpn 
dide ki A le ba mp ewo ni ninu ijp 
mejeji ti 6 §p opin igba ti nwpn gbe 
(ninu iho na). 

13. Awa n§e irohin wpn fun p 
p?lu otitp. Dajudaju awpn j? 
pdpmpde (kunrin) ti nwpn gba 
Oluwa wpn gbp lododo a si §e 
alekun itpspna fun wpn. 

14. A si fun pkan wpn ni agbara 
nigbati nwpn dide duro ti nwpn 
sppe: Oluwa wa ni Oluwa sanma 
ati il?; a ko ni le pe oluwa kan 
l?hin R?, nigbana dajudaju awa ti 
sp prp ti o yatp (si otitp). 

15. Awpn enia wa yi ti mu ori§a 
ni Qlphun l?hin R?. E§e ti nwpn 
ko mu awijare kan wa ti o han ^^l^UujUliKl \ii\j 

«-ii>J \ J| rv^-J^J \+ ^ L*J^3 
M c^J^>^^jj>^^>^'*-A c J^^^ 

Suratu Kahfi 18 Part 15 410 so f.£\ ^A <j^\ \jj~> nipa WQn? Atipe ko si ?niti o §e 
abosi ju ?niti o da adapa irQ mp 
QlQhun 1q. 

16. Ati nigbati $ ba y?ra fun 
WQn ati ohun ti nwQn nsin l^hin 
QlQhun, nitorina $ salQ sinu iho ki 
Oluwa nyin le fQn ik$ R<? ka fun 
nyin, ki O si ge irQrun ti yio rQgbQ 
fun nyin ninu i§e si nyin. 

17. Atipe ir? yio ri orun nigbati 
o ba yQ, a y? kuro nibi iho WQn, si 
qwq Qtun, atipe nigbati o ba f<? wq, 
a tun y$ WQn sibi qwq osi, awQn 
yio wa nibi ti o gbaye ninu (iho) r?. 
Eyini mb$ ninu awQn ami QlQhun. 
pniti QlQhun ba fi mQna oluwar? lo 
mQna^niti O ba fi sil? ninu i§ina, 
nitorina ir$ ko ni ri oluranlQWQ 
atQni-sQna fun u. 

18. (Ti o ba ri WQn) ir? yio ro pe 
nwQn wa ni ojufo, b? si ni nwQn ti 
sun 1q, atipe Awa nyi WQn pada si 
Qtun ati si osi, aja WQn si na apa r<? 
mejeji si ?nu Qna. Ti o ba §e pe ir? 
yQ si WQn ni, ir$ yio p^hinda lati 
QdQ WQn lati salQ, ir$ yio si kun fun 
ib^ru nitori wqu. 

19. Atipe g?g? bayi ni A gbe 
WQn dide ki nwQn le bere QrQ larin 
ara wqu. AsQrQ kan ninu WQn si 
wipe: (Qjq) melo ni ?nyin ti wa 
nibi? nwQn si wipe: Qjq kan tabi 
idaji qjq. NwQn si wipe: Oluwa 
nyin lo mp juIq nipa igba ti $ ti wa 

J^^ JJ^ v^^J -Xlf-J lj^3 <Ail ^ ----'„ ' / s / '' * ' Z. ,,*■" < r^*-"-'f^ 7/" \&^Jo\yt\.,,^ j _«■ g >, .t«U<J^JL^-ajl Cy\^\)^^^^p^p irft'ttS e < 


Suratu Kahfi 18 Part 15 411 ^ o *^jli ^ a «_A0^]i ijj^t nibi. Nitorina ? gbe ?nikan dide 
ninu nyin p?lu owo nyin yi 1q si ilu 
(lati ra onj?) nitorina ki osi wa eyiti 
6 mQ ni onj? ki osimu ese wa fun 
nyin nib?, nitorina ki o si §e 
p?l?p?l?, ki ?nikankan ma ba fura 
si-yin. 

20. Dajudaju awQn, ti nwQn ba 
bori nyin, nwQn o ju nyin ni oko 
pa tabi ki nwQn da nyin pada sinu 
?sin wQn nigbana ? ko si ni jere 
lailai. 

21. Atipe g?g? bayi ni A $e j? ki 
WQn m<? nipa WQn, ki nwQn le m<? 
pe dajudaju aluka wani QlQhun 
ododo ni atipe dajudaju akoko na 
ko si tabitabi ninu r?, nigbati 
nwpn ba ara WQn §e ariyanjiyan 
larin ara WQn, nipa qtq WQn, 
nitorina nwQn wipe: Ki ?nyin mQ 
ile kan le WQn lori. Oluwa WQn mQ 
juIq nipa WQn. AwQn ti nwQn bori 
lori QrQ WQn, nwQn si wipe: 
Dajudaju awa yio kQ 'mQsalasi' 
kan (lori oju Qna ib?). 

22. NwQn yio si tun ma sq pe: 
m?ta ni WQn, ?niti o k?rin WQn ni 
aja WQn, nwQn si tun wipe: marun 
ni WQn, ?niti o k?fa WQn ni aja 
WQn, ni aronu sq si ohun ikQkQ. 
Atipe nwQn tun ma nsQpe: Meje ni 
WQn, atipe eniti o k?JQ WQn ni aja 
WQn. Wipe: Oluwa mi lo ni mime? 
juIq nipa onka WQn, ?nikan ko mQ 


J£ji^y/£^\j^^j\^l f&4\ 


^ \&\\l\&±2£j j£>j s^L; \ \j^-*^ (n?^ ^J^ 4^' — a J 

, A Jl.y, ^ '*" -„\ >'S* 

^5^ > \ \- 

■' J*-i~'_J-1ri?'~. 2% Suratu Kahfi 18 Part 15 412 ^ o *jiA \ A ulgjOl ojj** iye WQti ayafi di? (ninu w<?n). 
Nitorina ki ?nyin ma §e ba ara nyin 
§e ariyan jiyan nipa w<?n ayafi 
atako ti o ban, ki ir? ma§e wa idi 
nipa wqii lpdc? ?nikan ninu wpn. 

23. Atipe ki ir? ma §e ma sq 
nipa nkankan pe: Dajudaju emi yio 
§e eyi ni <?la. 

24. Ayafi (ki o fi kun u pe) ti 
Ql<?hun ba f?. $e iranti Oluwa r? 
nigbati ir? ba gbagbe, ki o si wipe: 
laipe Oluwa mi yio fi <?na m<? mi ti 
emi yio fi sunmQ oju pna ju eyi 1q. 

25. Atipe nw<?n gbe inu Qgbun 
w<?n ni Qdunrun <?dun, nwQn si §e 
alekun m?san si i. 

26. Wipe: Ql<?hun lo ni mime? 
julc? nipa bi nw<?n ti gbe to. ti R? ni 
(mimQ) ohun ti o pam<? si sanma 
ati il?. On lo ni riri ati gbigbc?. Ko 
si oluranl(?WQ kan fun wpn l?hin 
R?, On ko ni fi ?nikankan kun ara 
ninu idajc? R?. 

27. Ke ohun ti a fi ran§? si q 
ninu Tira Oluwa r?. Ko si ?niti o le 
yi qtq R? pada atipe ir? koni ri 
olusadi kan l?hin R?. 

28. Fi ara r? m<? aw<?n ?niti 
nwQn kepe Oluwa WQn ni owurc? ati 
ni al? ti nw<?n nf? oju rere R<?, 
ma§e j?ki oju r? §?ri kuro ni Qd<? 


li^^Ji j j J^S/Sj^J y£==^ ii3j^\U J2lJ JUO j[><*L$j>-J <-D-Si/„ ( ^-* J l> *J-JL-«i b Suratu Kahfi 18 Part 15 413 \ o *jiA \ A (wft^sll ojj— wpn lati ma 1<? wa 959 igbesi aiye. 
Ma§e t?le ?niti A ti s<? pkan r? nu 
kuro nibi iranti Wa, ti o si t?le if? 
inu r? atipe Qrp r? j? a§eju. 

29. Wipe: Otitp lati <?d<? Oluwa 
nyin ni o ti wa; nitorina ?niti o ba 
f? ki o gbagbp ?niti o ba si f? ki o 
§e aigbagbp. Dajudaju Awa ti pese 
ina fun awpn alabosi, <?gba r? yio 
rpkiri ka wpn. Ti nwpn ba wa 
atil?hin a o §e atil?hin fun wpn 
p?lu omi kan ti o dabi id? ti nwpn 
y<?, ti yio se awpn oju wpn. Mimu 
r? buru, o si buru ni irpgbpku. 

30. Dajudaju awpn ti nwpn 
gbagbp lododo ti nwpn si n§e i§? 
daradara, dajudaju Awa ko ni ra 
lare ?san ?niti o §e i§? rere. 

31. Awpn wpnyi ni <?gba id?ra ti 
ibugbe gbere mb? fun, awpn odo 
yio ma §an ni isal? wpn; nwpn yio 
ma §e <?§<? ninu r?, ninu awpn 
kerewu wura, nwpn yio si da a§<? 
alawp ewe bora ninu (a§<?) aran ti o 
f?l? ati ti o nippn, nwpn yio si 
rpgbpku ninu r? lori ibusun <?la. O 
dara ni ?san, o si dara ni 
iburpgbpku. 

32. Atipe ki o fun wpn ni ap?r? 
awQn Qkunrin meji kan, ti A fun 
pkan ninu wpn ni <?gba meji ti 
awpn eso ajara, Awa si fi awpn igi 
dabinu yi wpn ka, Awa si fi awpn 
oko igbado si arin wpn. 

>^-« 

^r 

Suratu Kahfi 18 Part 15 414 \ 9>j^-\ \ A twftfr&l Ojf 33. Awpn oko mejeji nso eso 
wpn, nwpn ko si ?e aiso eso rara, 
atipe Awa j?ki odd ?an larin wpn. 

34. Atipe o ni eso. Nitorina o sp 
fun pr? r<? nigbati o nba a ?e tami- 
o-rpmi pe: Emi ni owo ju 9 I9, emi 
si ni iyi niti ppp enia. 

35. Atipe o wp inu oko r<?, 
nigbati o j? alabosi fun ara n?, o 
wipe: Emi ko ro pe eyi le parun 
lailai. 

36. Emi ko ro pe akoko na yio 
de, atipe bi emi ba pada si pdp 
Oluwa mi, emi yio ri ifab<?si ti o 
dara ju eyi I9. 

37. Qr? r<? wa sp fun u nigbati o 
mba a ?e tami-o-rpmi. Iy?n ni pe, 
ir? ko ha gbagbp ninu pniti O da 9 
lati inu iyepe ati lati inu omi y?p?r? 
ti O si ?e 9 ni enia ti o pe. 

38. $ugbpn ni ti emi On ni 
Oluwa mi, emi ko ni ba Oluwa mi 
wa orogun kan kan. 

39. Kini §e nigbati ir? nwp inu 
oko r$ ti ir? ko wipe: Bi Ql<?hun ba 
f? ni, ko si agbara (kan) l^hin 
Qlphun? bi ir? ba ro pe emi kere si 
9 ni owo ati pmp. 

40. Nigbana o le je pe Oluwa mi 
yio fun mi ni oko ti o dara ju oko 
tire 1q, yio ran ?san (iparun) si tir? 
lati sanma ti yio di iyepe a?al? fe| iff U4-LU- b^j 


Gp ^Jul ** Jl* jlJ J IQI L...U.U LjJU iAi-o -WV E3 ^^db^^^liuaj^^^^a^diii^ 
Suratu Kahfi 18 Part 15 415 \ *j£?\ \ A uAg^Jl bjy* 41. Abi ki omi r? di gbigb? tob? 
ti o ko ni le wa a kan. 

42. Atipe a pa eso r? run, 
nigbana o b?r? si fi qwq ra qwq lori 
ohun ti o ti na sinu r? nigbati o 
parun ti orule-ti-orule r? 9 o wipe: 
Egbe mi o, ko ba j? pe emi ko ba 
Oluwa mi wa orogun kankan! 

43. Atipe ko si ijp fun u ti yio 
ran a Iqwq l?hin QlQhun, atipe ko 
ni le ran ara r? Iqwq. 

44. Bayi, ti QlQhun ni iJQba, Qba 
Ododo. On ni O daraju lati san 
?san, O si daraju niti igb?hin. 

45. Atipe fi apejuwe ile aiye le 1? 
fun wpn, o dabi omi ti A sc?kal? 
lati sanma, l?hinna ti o ropp mp 
irugbin il?, l?hinna o si di gbigb?, 
at?gun si tu u ka. QlQhun si ni 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

46. Awpn dukia ati awpn pmp j? 
9§9 igbesi aiye; $ugbQn ohun ti yio 
ku ni i§? rere, o dara ni ?san lpdp 
Oluwa r?, o si dara ni ireti. 

47. Atipe ni qjq ti A o ku oke 
danu, ir? yio si ri il? ni p?t?l? atipe 
Awa yio si ko w<?n jq, A ko si ni fi 
pkan sil? ninu wpn. 

48. A o si ko wpn wa siwaju 
QlQhun r? nijp-nijp, (QlQhun yio 
wipe): Dajudaju ?nyinwa ba Wa 
(nisiyi) g?g?bi A ti da nyin ni ^^\l^^*J^L^cJ^^^^j^r^p^ 


(gMoyjj IriJLfjP *>jp-J*J 


®ki£,ftj ©t^j^ b|y^^^l^^^ Jil.UA vj^jpii^oS £5^ *JJ ^11;4a ^ • •-»•*•»-£ - 


*jy v o^ * * <-£/-> <J W4* --^ f->!-> 

Suratu Kahfi 18 Part 15 416 > 9>j^A \ A ul$£)l Oj j— akpkp ri. Qrp ko ri b?, §e ? ro pe a 
ko fun nyin ni adehun akoko kan. 

49. Atipe a o gbe tira na kal?, 
atipe ir? yio ri awpn ?1?S9 ti ohun ti 
o wa ninu r? yio ma ba wpn l?ru, 
nwpn o wipe: Egbe wa o, iru akpl? 
wo niyi, ti ko fi ohun kekere kan 
tabi nla kan sil? ayafi ki o §iro 
gbogbo r? pe? nwpn o si ri ohun ti 
nwpn §e nib? perepere, Oluwa r? 
ko si ni §e abosi fun ?nikan. 

50. Atipe nigbati A sp fun awpn 
Malaika pe: £ t?riba fun Adama, 
nwpn t?riba afi Ibilisi (ni o kp). O 
j? okan ninu awpn alijpnu, o si §e 
afojudi si a§? Oluwa r?. Ijmyin o ha 
mu on p?lu arpmpdpmp r? ni pr? 
l?hin Mi, ti nwpn si j? pta nyin? 
Iparp buburu ni fun awpn alabosi. 

51. Emi ko j? ki nwpn wa nibi 
dida sanma ati il?, b? si ni nwpn ko 
si nibi dida ara wpn, b? si ni Emi 
ko j? Olumu awpn olu§ina ni 
oluranlpwp. 

52. ($e iranti) pjp ti On yio wipe: 
E pe awpn orogun Mi ti ? nro. 
Nwpn yio si pe wpn, nwpn ko si ni 
da wpn lohun, b? si ni Awa ti §e 
aye (ibu parun) kan si arin wpn. 

53. Atipe awpn ?1?§? yio ri ina 
na yio si ti da wpn loju pe dajudaju 
awpn na ni ?niti yio ko sinu r?, b? A_-3LiL* c^jvlI^* ij^jp^ \ <£_}& <^&S\*^$jj 

\^j»jXa \jJ*>-JJ \-£~U>-\ V| d_/NJj Sfj d^^AJ^ 

>Jl*^L> U^<c£«;l=»ri >j^b J^i> fyj L^J U)y 


Suratu Kahfi 18 Part 15 417 ^ o +-JA \ A ci$£)l Zjj~* si ni nwQn ko ni ri aye ibug?ri si 
kuro nib?. 

54. Atipe dajudaju Awa ti ge 
alaye gbogbo apejuwe sinu Al- 
Kurani yi fun awQn enia atipe enia 
j? oluge atako nkan pupQ. 

55. K6 si ohun ti o k<? fun aw<?n 
enia ti ko j? ki w<?n gbagbc? ni 
ododo nigbati im<?na na de wa ba 
WQn, ati ki nwQn si t<?rQ idarijilQdQ 
Oluwa WQn biko ba ge pe ki ige 
awQn ?ni akQkQ wa ba WQntabi ki 
iya na wa ba w<?n ni idojukQra. 

56. Atipe Awa ko ran awQn ojig? 
ni ig? (lasan) ayafi ki nw<?n j? oniro 
idunnu ati olukilQ, atipe awQn ?niti 
nwQn ge aigbagbQ yio ma ge atako 
p?lu ivQ ki nwQn le fi ba otitQ j?, 
nwQn si mu aw<?n ami Mi ati ohun 
ti afi nge ikilQ fun w<?n ni y?y?. 

57. Atipe tani j? alabosi ju ?niti 
a ndarukc? awQn ami Oluwa r? (ni 
QdQ r?) ti o si g?ri kuro nib? ti o si 
gbagbe ohun ti qwq r? mejeji ti ti 
giwaju? Dajudaju A ti fi ebibo kan 
bo wpn lQkan, ki nwQn ma gbQ 
agbQye r?, atipe odidi mb? ninu eti 
WQn. Atipe bi o til? pe WQn wa si 
oju Qna nigbana nwQn ko ni le 
mQna lailai. 

58. B? si ni Oluwa r? Alaforiji 
ni, Onik?. Bi yio ba mu WQn nitori 
ohun ti nwQn ge nig? ni, iba kan iya 

| \}~*,jio\ o"^ fC-j*\j»j 


s>l > p <U^\Jji\^l}\jAjj\ 


\'jJ\\1\\JjL£$ 


Suratu Kahfi 18 Part 15 418 ^ *jiA \ A cftfr^Jl ojj~t na loju fun wQn. B? ti ? k<?, akoko 
mb? fun WQn ti nw<?n ko ni le ri 
aye ibusasi yatQ si i, 

59. Atipe awQn ilu na A pa w<?n 
r? nigbati nw<?n §e abosi. A si ?e 
akoko kan fun iparun w<?n. 

60. Ati nigbati (Annabi) Musa 
sq fun QmQ qcIq r? pe: Emi ko ni ye 
rin titi emiyio fi de aye ibupapQ ibu 
odo meji abi ki emi o ma 1q fun 
9P9 Qdun. 

61. Nigbati aw<?n mejeji si de 
aye ibupapQ (odo mejeji) aw<?n 
mejeji gbagbe ?ja w<?n, nidi eyi, ?ja 
na si bQ si oju Qna r? ninu odo niti 
mimoribQ. 

62. Nigbati aw<?n mejeji rekQJa 
(aye na) siwaju, o sq fun QmQ QdQ 
r? pe: Mu onj? Qsan wa fun wa, 
dajudaju awa ti ba pade wahala 
ninu irin wa yi. 

63. (QmQ QdQ r?) SQpe: O ko ?e 
akiyesi igbati a de ibi apata ni, 
dajudaju emi ti gbagbe ?ja na, ko si 
si ohun ti o mu mi gbagbe r? ayafi 
e§u ni ko j? ki nranti r? atipe ?ja na 
fi ori le Qna r? ninu agbami niti 
enmQ. 

64. (Musa) SQpe: eleyi ni ni ohun 
ti a nwa. AwQn mejeji si pada ni 
eniti ntQpa oripa ibiti awQn mejeji 
ti mbQ. >1 ,^.<^>rf« 
U^3j>-L^U ^'a> f-*-^ 1-*Ij u^3 U *\ j£ ill) *- 4LJi] j 15 Lb U- Ills 
G9 lli\ JObU^Ju- iy*}cJ& jil 


i>jw;^iiji3^^^Ji5 Suratu Kahfi 18 Part 15 419 \ 9-'jbA \ A t-fl^&l 0JJ~* 65. awQn mejeji si ba ?rusin kan 
ninu awQti ?rusin Wa ti A ti fun ni 
ik? kan lati qcIq Wa ti A si ti kQ 9 
ni mime? lati qcIq Wa. 

66. Musa sq fun u pe: Nj? emi ki 
yio t?le 9 lori ki o le ba k9 mi ni 
im9na ninu ohun ti a fi mc? 9. 

67. O S9pe: Dajudaju ir? ko ni le 
ni ifarada p?lu mi. 

68. Atipe bawo ni o $e ma $e 
ifarada lori ohun ti o ko mQ 
am9tan nipa r?? 

69. O S9pe: Bi Ql9hun ba f? ir? 
yio ba mi ni onifarada, b? si ni emi 
ko ni yapa a§? r?. 

70. O S9pe: nitorina bi ir? ba f? 
t?le mi, nigbana o ko gb9d9 bi mi 
lere nipa kinikan ayafi ti nba S9 
fun 9 nipa r?. 

71. Nigbana nw9n si J9 nl9 titi 
di igbati nw9n fi W9 9k9, o da a lu. 
(Musa) S9pe: O da a lu lati t? aw9n 
?ni inu r<? ri ni? Dajudaju o gbe 
nkan ti o buru de. 

72. O wipe: Nje emi ko ti S9 fun 
9 pe dajudaju ir? ko ni le ni ifarada 
p?lu mi. 

73. O S9pe: Ma§e ba mi wi nitori 
ohun ti mo gbagbe, ma si §e le 
koko mQ mi nitori ohun ti mo $e 
(nipa tittle ti mon t?le9). 

1 13^c^/~-^J^i3^ MJ^^jL^jSQ^^iJ^ ^> Ly* -oil Xli o^3-J^— J £ ■"1* s / ' 


5p ^J^L^r^^c) C±&$\jS\fo 


Suratu Kahfi 18 Part 16 420 \ *\ *j^-\ \ A <Jl$Q\ ojj— 74. NwQn si tun jq nl<? titi nw<?n 
fi ba QmQdekunrin kan pade, o si 
pa a. (Musa) wipe: E§e ti o fi pa 
emi kan ti o mQ laipania? Dajudaju 
o §e nkan ti ko dara. 

75. On si wipe: Emi ko wi fun q 
pe: dajudaju ir? ko le §e suru p?lu 
mi? 

76. O si wipe: Ti emi ba tun bi q 
lere kinikan ]?hin eyi, nigbana ki o 
ma ba mi §e pq mQ. Dajudaju o ti 
de opin aroye l<?d<? mi. 

77. Nitorina awQn mejeji nlQ titi 
nwQn fi de QdQ awQn ara ilu kan, 
nwc?n wa onj? ni QdQ awQn ara ilu 
na, nwQn si k<? lati §e awQn mejeji 
ni alejo. NwQn si ba ogiri kan ti o 
f? wo nib?, o si gbe e duro. On si 
wipe: Ti o ba $e pe ir? f? ni, o ba 
gba owo Qya kan lori r?. 

78. O si wipe: Eyi ni onya larin 
emi ati ir?. Emi yio fun q niro itumc? 
ohun ti ir$ ko le §e suru lori r?. 

79. Ki o ri QkQ ni, o j? ti awQn 
talaka ti nwQn fi n§e i§? lori omi, 
mo si f? lati fi alebu kan a, nitoripe 
Qba kan nb? ni iwaju wQn to ngba 
gbogbo QkQ nipa. 

80. Atipe QmQkunrin ni, nitoripe 
awQn obi r£ j? onigbagbQ ododo 
Awa si nb?ru pe ki o ma sq awQn 
mejeji di alagbere ati alaigbagbQ. 

C3 IjJ^JjJo-oib J* 

Suratu Kahfi 18 Part 16 421 \ *\ *j^r\ ^ A t-flfl^ll Sj^~* 81. Nitorina Awa nf? pe ki 
Oluwa aw<?n mejeji ?e pa?iparQ rere 
to ju u 1q ti o si mQ fun aw<?n 
mejeji, ti o si sunmQ juIq ni ami. 

82. Atipe ogiri ni, o j? ti aw<?n 
QmQkunrin meji ti nw<?n j? 91119 
orukan ninu ilu na, dukia kan mb? 
nisal? r? fun awQn mejeji, baba 
awQn mejeji si j? enia rere. Nitorina 
Oluwa r? si f? pe ki awc?n mejeji 
dagba (ba a) ki nw<?n si hu QrQ w<?n 
jade, niti aim kan lati q6q Oluwa 
r?, atipe emi ko ?e e nipa a§? temi. 
Eyini ni itumQ ohun ti o ko le §e 
suru si. 

83. Atipe nwQn o wa bi 9 lere 
nipa «Sul-Karinaini». Wipe: Emi 
yio ke fun nyin iranti kan nipa r?. 

84. Dajudaju Awa fun u ni ipo 
ni ori il? atipe A fun u ni oju <?na 
gbogbo nkan. 

85. O si t?le oju <?na kan. 

86. Titi o fi de ibuwQ orun, o si 
ba a ti o nwQ sinu p?t?p?t? dudu 
kan (ni riri oju) atipe o ba aw<?n 
?nia kan nib?. Awa wi (fun u) pe: 
Ir? «Sul-Karinaini» ninu ki o j? w<?n 
niya tabi ki o mu rere kan ba w<?n. 

87. O si wipe: $ugbQn ?niti o §e 
abosi laip? aoj? niya r?, l?hinna a 
o da a pada 1q si QdQ Oluwa r? yio 
tun fi iya ti o le j? ?. 

Suratu Kahfi 18 Part 16 422 n *)JL| \A Ui4&\ ijj** 88. $ugbpn ?niti o ba gbagbp ni 
ododo ti o si §e i§? rere, ?san rere 
wa fun u, A o si tun sprp ti o rprun 
fun u ninu a§? Wa. 

89. L?hinna o t?le oju pna kan. 

90. Titi ti o fi de ibuyp onin, o si 
ba a ti o nyp lori awpn enia kan ti 
A ko fi ebibo kan bo wpn l?hin r? 
(ni riri oju). 

91. Bayi ni Awa rpkirika imQ 
nipa ohun ti mb? ni pdp r?. 

92. L^hinna o tun t?le oju pna 
kan. 

93. Titi o fi de arin oke meji, o si 
ri awpn enia kan l?hin awpn mejeji 
ti nwpn f?r? ma gbp agbpye qvq 
kan. 

94. Nwpn si wipe: Ir? «Sul- 
karinaini», dajudaju (iran) Yajuju 
ati Majuju ti ?e ibaj? ni oril?. 
Nitorina o ha le j? ki a fun q ni 
owo kan, lori pe ki o ?e gaga (odi) 
kan si arin wa ati arin wpn? 

95. O si wipe: Ohun ti Oluwa mi 
fun mi ninu ipo dara (ju owo yin 
lp), nitorina ki ?nyin fi agbara ran 
mi Iqwq ki emi §e gaga (odi) kan si 
arin nyin ati awpn. 

96. p fun mi ni egige irin titi ti 
yio fi ba arin oke mejeji mu, o si 


6j C£2f? 


ra [/*-*>-& \L\S^\j^j^\£ 

«r--rr>^- \*rj>- till Juuf J^ofjV 1 J OJ J^JL» 

^ lis 'fc^£T ji? Jz£ 

Suratu Kahfi 18 Part 16 423 \ 1 *j^r\ \ A t-gfl^ll ljj~» wipe: 5 f? ewiri hiq q, titi ti yio fi 
sq q da gegebi ina, o wipe: E mu 
id? wa fun mi ki nyQ le lori. 

97. Nwqii ko si ni ni agbara pe 
nwQn yio gun ori r£ atipe nwQn ko 
si ni da a lu. 

98. On si wipe: Eyi je ik? kan 
lati Qd<? Oluwa mi nigbati akoko 
Oluwa mi ba de yio di wiwo, 
alukawani Oluwa mi je ohun ti yio 
$?• 

99. Awa yio fi apakan w<?n sil? 
ni qjq na ti nwQn o ropQ mQ ara 
wQn A o si fun fere A o si ko wQn 
jq ni apapQ. 

100. A o §?ri ina Jahannama si 
awQn alaigbagbQ ni qjq na ni ?i??ri. 

101. A WQn ti oju WQn mb? ninu 
ebibo si iranti Mi, ti nwQn ko si ni 
agbara lati gbQ QrQ. 

102. AwQn ?niti o ?e aigbagbQ 
ha ro pe awQn yio mu awQn ?rusin 
Mi ni oluranlQWQ l^hin Mi. 
Dajudaju Awa pa Jahannama lese 
ni ibusQ fun awQn alaigbagbQ. 

103. Wipe: Nj? A ko ni fun nyin 
ni irohin nipa awQn ti nwQn pofo 
ninu i?$. 

104. AwQn ti i?e WQn ti baje ni 
igbesi aiye yi, ti nwQn si nro pe 
dajudaju awQn ni nwQn n?e i§? 
rere. 
gp ^Io^^LS^JaJj 


Suratu Kahfi 18 Part 16 424 \ *\ *^A-I \ A ulfr£)l ijj~* 105. Awpn eleyini ni awpn ti 
nwQn $e aigbagbQ si awQn ami 
Oluwa wQn ati ipade p?lu R?, 
awQn i§? wpn si baj?. Nitorina A 
ko si ni gbe o$uwQn kan duro fun 
WQn ni QJQ ajinde. 

106. «Jahannama» yi ni ?san 
WQn, nitori aigbagbQ WQn, nwQn si 
mu awQn ami Mi ati awQn oji§? Mi 
ni y?y?. 

107. Dajudaju awQn ?niti nwQn 
gbagbQ ni ododo, ti nwQn si n?i?? 
rere, arin gbungbun Qgba id?ra na 
(Alfiridaosa) ti j? ibusQ fun WQn. 

108. NwQn o wa titi ninu r?, 
nwQn ko si ni wa iyipada kuro 
nib?. 

109. Wipe: Bi ibudo ba j? 
tadawa fun QrQ Oluwa mi, 
dajudaju ibudo iba tan ?iwaju ki 
awQn QrQ Oluwa mi to tan, bi o f? 
bi a mu iru r? wa ni alekun. 

110. Wipe: Emi sa j? abara kan 
bi ti nyin, a ran§? si mi pe QlQhun 
nyin QlQhun kan$o$o ni. Nitorina 
fniti o ba ngbero lati ba Oluwa r? 
pade, ki o §e i§? rere, ki o ma si §e 
fi ?nikan $e orogun ninu iJQsin p?lu 
Oluwa r?. 


Suratu Mariyama 19 Part 16 | 425 | ^ *>^H ) ^ p-p* hj~> (19) Suratu Mariyama <$m i *'-*i ^^^^ ,>-.c-5f>y.. M orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq qrun. 

1. Kaf, Ha, Ya, Aein, Sad 
(QlQhun ni O mp ohun ti O gba 
Pero p?lu awQn harafi yi). 

2. Iranti ik? Oluwa r? si ?rusin 
R? Sakariya. 

3. Nigbati o pe Oluwa r? ni pipe 
ikQkg. 

4. O sq pe: Oluwa mi, dajudaju 
awpn egungun mi ti hu, ori mi si 
kun fun ewu, emi ko si pasan nipa 
ipe mi si Q, OluwamL 

5. Emi si npaiya awQn ibatan mi 
l?hin mi nitoripe aya mi ti ya agan, 
nitorina ta mi l'Qr? (QmQ) arole kan 
lati pdp R?. 

6. Ti yio jogun mi ti yio tun 
jogun awQn QmQ Yakuba, ki O j?ki 
o j? ?ni it?wQgba (lQdQ R?), Oluwa 
mi. 

7. Ire Sakariya, dajudaju Awa n 
fun q ni iro-idunnu QmQkunrin kan 
ti orukQ r? nj? «Yahya»: Awa ko §e 
?nikan ni§aju ti anpe 1'orukQ r?. 

8. O wipe: Oluwa mi, Bawo ni 
QmQ kan §e le ma b? fun mi nigbati 
aya mi ti yagan, emi na si ti de 
opin agba? tya^*-^ 


G3 Liii- i\jz>4£^J*k 31 G3 Lll^t-'jjJ^Llc^j £-~»\~\j\.' 1 x jji 
Suratu M ariyama 19 Part 16 I 426 I * n **Jr s \\ fij* *JJ~* 9. (Malaika) wipe: B?nani (yio 
ri). Oluwa r? wipe: o rQrun fun Mi 
(lati §e), dajudaju Emi ni Mo da q 
ni akgkg nigbati ir? ko j? nkankan. 

10. O SQpe: Oluwa mi, §e arisami 
kan fun mi. (Malaika) wipe: 
Arisami r? ni pe oko ni le ba awQn 
enia s<?rQ fun qjq m?ta laij? pe ti 
amodi tabi aisan. 

11. Nitorina o jade si awQn enia 
r? lati inu ile ?sin, o si tQka fun 
wQn pe ki nw<?n ma §e afQmQ (fun 
QlQhun) ni owurQ ati a§al?. 

12. Ir? Yahaya, mu Tira na dani 
girigiri. Awa si fun u ni agbQye ati 
mimQ lati kekere. 

13. Atipe o j? ik? lati pdp wa ati 
mimQ. O si j? olub?ru (QlQhun). 

14. Ati oniwa rere si awQn obi r? 
mejeji, ko si j? aj?ninpa, ?1?§?. 

15. Atipe alafia ki o ma ba a ni 
qjq ti a bi i ati ni qjq ti yio ku ati ni 
qjq ti ao gbe e dide laye. 

16. Atipe ki o ranti <?rQ 
M ariyama ti mb? ninu Tira. 
Nigbati o y?ra kuro lQdQ awQn 
enia r? si aye kan ni ila orun. 

17. O fi ara r? pamQ kuro lQdQ 
WQn. L?hinna Awa si ran ?mi Wa 
(Jibreel) si i, o si fi ara han g?g?bi 
Qkunrin kan ti o pe ni ?da. ^$£^jjsd^Tj& tM, c. 


> '■>' ss 1>> s 4^L \ *.jlyiii ^"^r =^ \ j±. 
Suratu Mariyama 19 Part 16 | 427 | ^ 1 *&\ ^ ^ ^./ *jj~ 18. On (Mariyama) wipe: Emi 
sadi Qba Ajpk? aiye kuro lpdp r? 
bi ir? ba je olub^ru (Qlphun) . 

19. On (Malaika) wipe: 
Dajudaju iran^ Oluwa r? ni emi j? 
pe: Emi yio fun 9 ni (iro) 
pmQkunrin kan ti o mQ. 

20. (Mariyama) wipe: Bawo ni 
pdp mQkunrin yio ge wa fun mi 
nigbati abara kan ko fpwQkan mi 
b?ni emi ko si j? alagbere 
(pan§aga). 

21. O wipe: B^ni yio j?. Oluwa 
r? wipe: O rprun fun Mi (lati §e); 
atipe ki A le ?e e ni arisami fun 
awc?n enia ati anu lati pdp Wa. O si 
j? Qrp ti a ti pari. 

22. O si ni oyun r?; o si gbe e lp 
si aye kan ti o jinna. 

23. Tit? (irpbi) Qmp si mu u wa 
si idi kukute-dabinu. O wipe: Ye, o 
ma ?e lara mi o, nba ti ku ?iwaju 
eyi ki nti j? eniti a ti gbagbe r<?! 

24. Nitorina on si pe e lati isal? 
r$ pe: ma?e banuje, dajudaju 
Oluwa r? ti §e omi kan ti n§an ni 
isal? r?. 

25. Ati ki ir? mi igi-dabinu si 
pdp r?, dabinu tutu yio rebp sil? 
fun 9. Cp ^^Jfol^^cJ^k^^l^ 

£'>" {"{sis*' K/*' x ' 

3 ll-v^bfc^OjJLiUi3ll>i # 
Suratu Mariyama 19 Part 16 I 428 I n ^' \* (H/ 6 JJ~* 26. Nitorina ma j? (eso na) ki o 
si ma mu (omi na) ki o si tutu oju 
(r$) nitorina bi iwQ ba ri $nikan 
ninu awQn abara ki o si wipe: 
Dajudaju emi ti $e ileri imu 
$nuduro fun QlQhun Alanu, 
nitorina emi ko ni ba $nikan sQrp 
loni. 

27. O si mu u wa ba awQn enia 
r£, o gbe (<?m9 na) dani. NwQn 
wipe: Ir$ Mariyama, dajudaju ir$ ti 
gbe nkan iyanu wa. 

28. Ir$ arabirin Haruna, baba r$ 
ko j$ enia buburu, b$ si ni iya r? ko 
je alagbere. 

29. O si tQka si (qihq na). NwQn 
wipe: Bawo ni a o §e le ba $niti o j? 
Qmp oponlo ti o wa ni ori it? SQrQ. 

30. (Annabi Isa) SQpe: Dajudaju 
emi ni $rusin QlQhun. O fun mi ni 
Tira O si ti §e mi ni Annabi kan. 

31. O si ?e mi ni onibukun ni 
aye yiowu ti mo le ma b$, O si pa 
irun kiki la§$ fun mi ati saka yiyan 
nigba yiowu ti nba mb? laiye. 

32. Ati ki nma §e rere fun obi 
(Iya) mi, atipe (QlQhun) ko §e mi 
ni aj^ninpa, olori-buruku. 

33. Ati ki alafia ki o ma ba mi ni 
qjq ti a bi mi, ati ni qjq ti emi yio 
ku ati ni qjq ti ao ba gbe mi dide ni 
aye. 


• ^ ^ S , y, . ■*'' 

Suratu Mariyama 19 Part 16 | 429 | ^ 1 *>^ ^ ^ pj>» q jj~> 34. Eyi ni Isa pmp Mariyama (ti 
o J?) Q r( ? otitp ti nwpn n$e 
ariyanjiyan si i. 

35. Ko tp fun Qlphun pe ki O 
bimp. Mime) R£! nigbati O ba f<? $e 
nkankan yio kan sp fun u pe: j? b<?, 
a si j? b?. 

36. Atipe dajudaju Qlphun na ni 
Oluwa mi ati Oluwa ?nyin na, 
nitorina ki ? sin I. Eyi ni oju pna ti 
o tp. 

37. Awpn ijp na si $e iyapa ?nu 
larin ara wpn; nitorina egbe ki o 
ma b? fun awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbp, ni aye ibupejp ti pjp ti o 
tobi. 

38. Bawo ni igbpran ati iriran 
wpn yio ti ri ni pjp ti wpn yio wa 
ba Wa; $ugbpn awpn alabosi ni pjp 
na nwpn yio ma b? ninu i?ina ti o 
han. 

39. Ati ki o ma §e kilpkilp pjp 
abamp fun wpn, nigbati a ba ti pari 
prp. B? si ni awpn mb? ninu 
igbagbe (nisiyi) atipe nwpn ko 
gbagbp. 

40. Dajudaju Awa ni A o jogun 
il? ati awpn ti mb? ni ori il? na 
atipe pdp Wa ni ao da wpn pada si. 

41. Ati ki o $e iranti (prp) 
Ibrahima ti o mb? ninu Tira. 
Dajudaju on j? olododo Annabi 
kan. 
™o £2i J£a1 J yuQu fcV*** y oj JL^Ii y^JJ tJ^/J^ olj 

E3 j^ii«^ J?>>u> !v*-> ou]J J*y I^a. 0^!>>- ^ ^ cJd^-ls 

P^^^b^d^j^^^o^^i 


Suratu Mariyama 19 Part 16 I 430 I ^ 1 *>^ H ^>y» Sj^m* 42. Nigbati o sp fun baba r$ pe: 
Ir? baba mi, e§e ti o fi nsin ohun ti 
ko gbprp ti ko riran ti ko si le §e 9 
ni 5re kinikan. 

43. Ir$ baba mi, dajudaju emi, 
nipapa mimp ti de wa ba mi eyiti 
ir$ ko ni (iruf? r$) nitorina t?le mi, 
emi o tp 9 si pna t'o dpgba. 

44. Ir? baba mi, ma §e sin e§u, 
e§u j? ?1?§? si (Qba) Alanu. 

45. Ir$ baba mi, dajudaju emi 
npaiya ki iya kan lati pdp (Qba) 
Alanu ma ba fi pwp kan 9, nitori ki 
o ba ma di ?gb? e§u. 

46. (Baba r?) wipe: Ir? Ibrahima 
ko ha f? awpn plQhun temi bi? Bi 
ir$ ko ba §iwp (ninu ohun ti o nsp) 
emi yio ju 9 loko atipe ki o ya fun 
mi fun igba gbQQrp. 

47. (Ibrahima) wipe: Alafia ki o 
ma ba 9, emi yio ba 9 t9r9 idariji 
l9d9 Oluwa mi. Dajudaju On j? 
Olore mi. 

48. Atipe emi yio y?ra fun nyin 
ati ohun ti $nyin nsin l$hin Ql<?hun, 
atipe emi yio ma kepe Oluwa mi. 
Emi f?r? ma pasan ninu kikepe 
Oluwa mi na. 

49. Nigbati (Ibrahima) y?ra fun 
W9n ati ohun ti nw9n nsin l$hin 
Ql9hun, A si ta a l9r? Isihaka ati ftp l^ii^^^J^N^Vj 
QP 111* ^j^j<*X~?rji ^ 
Suratu Mariyama 19 Part 16 | 431 | S 1 »>M S ^ f->y> ij^» Yakuba. A si §e pkpkan wpn ni 
Annabi. 

50. Atipe A si ta wpn lpr? lati 
inu ike Wa, A si fun wpn ni ahan 
ododo ti o ga (A ni ki wpn ma sprp 
wpn ni dada). 

51. Ati ki o §e iranti (prp) Musa 
ti o wa ninu Tira na. Dajudaju on 
ti j? ?niti a fp mp, on si j? Oji§?, 
Annabi. 

52. Atipe Awa pe e l?ba oke 
«Turisina» ni pwp ptun A si fa a 
mpra niti ibasprp j?j?. 

53. A si fi Haruna arakunrin r? 
ta a lpr? ninu ik? Wa, ki o j? 
Annabi. 

54. Ati ki o §e iranti prp Ismaila 
ti o wa ninu Tira na. Dajudaju on 
j? amu-ade-hun§?, o si tun j? Oji§?, 
Annabi. 

55. O si j? ?niti oma npa awpn 
enia r? ni a§? irun kiki ati saka 
yiyan, atipe o j? ?niti a ypnu si ni 
pdp Oluwa r£. 

56. Ati ki o §e iranti (prp) Idrisu 
ti mb? ninu Tira. Dajudaju on ti j? 
olododo, Annabi. 

57. Atipe Awa gbe e ga si ipo 
kan ti o ga. 

58. Awpn elewpnni ni ?niti 
Qlphun ti §e ibal? pkan (id?ra) le 

M lii ^fJo+ii\ly& \ S-*W\>J 4<-£>J 

I^^Ji^Slg \$% ©^li^oK^c^is-«^^<X^!S 


^0^6^^(^^^i^^S^^ Suratu Mariyama 19 Part 16 I 432 I ^ *.}+■• \S fij* QJ^* wqii lori ninu awQn annabi, ninu 
awQn arQmQdQmQ Adama ati ninu 
awQn ti A gbe (gun qIcq) p?lu 
Nuha, ati ninu awQn arQmQdQmQ 
Ibrahima ati Israila ati ninu awQn 
ti A ti fi mQna ti a si ti §e ni ?§a. 
Nigbati a ba nke awQn ayah (Qba) 
AJQk? aiye fun wQn, nwQn a wo 
lul? niti iforikanl? ati niti ?kun 
sisun. 

59. AwQn arole kan si role l?hin 
WQn, nwQn si nra irun-kiki lare 
atipe nwQn t?le awQn adun, 
nitorina laip? nwQn o pade ofo 
(tabi odo kan ninu ina 
Jahannama). 

60. Ayafi ?niti o ba ronupiwada 
ti o si ni igbagbQ ododo, ti o si §e 
i§? daradara, awQn eyini ni nwQn o 
wq Alijanna, a ko si ni §e abosi kan 
fun WQn. 

61. AwQn Qgba id?ra ti o j? 
ibugbe (gbere) eyiti (Oluwa) AJQk? 
aiye §e adehun fun awQn ?rusin R? 
ni ipamQ. Dajudaju adehun R? nbQ 
wa §?. 

62. NwQn ko ni ma gbQ QrQ 
isQkusQ ninu r?, ayafi (kiki) alafia! 
ij?-imu mb? fun WQn ninu r? ni 
owurQ ati al?. 

63. Eyi ni Qgba id?ra na eyi ti 
Aoj? logun fun awQn ?niti o j? 
olupaiya ninu awQn ?rusin Wa. 1 &j^\j%c0\^: 

>y \' *:•*£'" At- " s' 


Qli^e^V TO l^ol^li^ij^^^^i^^ Suratu Mariyama 19 Part 16 I 433 I ^ ^1 \<\ fjjA Ijy* 64. Awa ki nsc?kal? ayafi p?lu 
a§? Oluwa r?. Tin? ni ohun ti mb? 
niwaju wa ati ohun ti mb? ni ?hin 
wa ati ohun ti mb? ni arin meji 
eyini, atipe Oluwa r? ko j? 
onigbagbe. 

65. Oluwa sanma ati il? ati ohun 
ti mb? ni arin awpn mejeji, nitorina 
jpsin fun U ki o si §e suru lori 
ijpsin R<?. Nj? ir? mp ?nikan ni 
olorukp R£ bi? 

66. Enia a ma sppe: Nj? ti mo 
ba ku. laip? a o tun mu mi jade ni 
alaye? 

67. Enia ko §e iranti ni pe Awa 
ni A §e ?da r? ni i^iwaju, nigbati on 
ko j? nkankan. 

68. Atipe mo fi Oluwa r? bura! 
Dajudaju Awa yio ko wpn jp ati 
awpn e§u, l?hinna dajudaju A o mu 
wpn pes? si ori ikunl? ni ?b?ba ina 
Jahannama. 

69. L?hinna dajudaju A o mu 
jade ninu ijp kpkan eyikeyi ti o le 
julp ni ?s? si (Oluwa) Ajpke aiye. 

70. L?hinna dajudaju Awa lo ni 
mimQ julp nipa awpn ?niti nwpn ni 
?tp si ijo ina (Jahannama). 

71. Kosi ?nikan ninu nyin ayafi 
ki o wp 9, o j? pranyan ti Oluwa r? 
ti §e idajp r? ti ko ni y?. ll S>\ c&CA &jjtei [oj^&j 
<i)V3 <Cj3» ^*j LiLi-Uj 


»40 ^ iL-l,^ jfe Jjb ^ jc^pj^5 gi£± Z' -l' '\ ' » "Z t ' ' \ > ' *' \ >" 
> ^ .^r >r*^> ^** * »^^> ll^^^L^i^J^ 


Suratu Mariyama 19 Part 16 I 434 I ^ *>M ><\ fij* hj~* 72. L?hinna A o gbala awpn 
?niti nwpn paiya, A o si fi awpn 
alabosi sil? ninu r? ni ikunl?. 

73. Atipe nigbati a ba nke awpn 
ayah Wa ti o han fun wpn, awpn 
?niti o §e aigbagbp ma nwi fun 
awpn onigbagbp ododo pe: Ewo 
ninu awpn ijp mejeji ni o dara julp 
ni ibugbe ti o si dara ni aye 
ibupejp. 

74. Atipe melomelo ni awpn iran 
ti A ti par? §iwaju wpn, ti nwpn 
dara ni prp ati irisi. 

75. Wipe: Eniti o ba nb? ninu 
i§ina, (Oluwa) Ajpk? aiye yio §e 
alekun pjp fun u ni ti alekun titi 
nigbati wpn ba waa ri ohun ti a ba 
wpn §e adehun, o le j? ti iya tabi ti 
akoko (pjp igbende) na. Nitorina 
nigbana nwpn o mp ?niti o buru ni 
aye ti o si 1? ni pmp ogun. 

76. Atipe Qlphun yio §e alekun 
pna mimp fun awpn ti nwpn t?le 
itpspna. Atipe awpn eyiti o §?ku ni 
dada ni oj? ore ni ?san ni pdp 
Oluwa r?, ni o si dara ni i§?ri si. 

77. Nje ir? ri ?niti o §e aigbagbp 
si awpn ayah Wa ti osi sp pe: 
dajudaju a o fun mi ni dukia ati 
pmp (ni pdp Qlphun). 

78. Nj? o ha ti naga mp ohun ti 
o pamp bi, tabi o gba adehun kan 
mu ni pdp (Oluwa) Ajpk? aiye ni? 
tlj&d\ »V* 

f$l \ J l^$Q\^j£\^C^& Suratu Mariyama 19 Part 16 j 435 ~[ n »>M ^ ^ ^y» Sj j~* 79. Rara ko j? be, A o kp ohun 
ti o nsp sil? A o si ge alekun iya 
fun u ni gige alekun. 

80. Atipe A o jogun ohun ti nsp 
fun u yio si wa ba Wa ni on nikan. 

81. Atipe nwpn mu awpn origa 
ni sisin l?hin Qlphun ki wpn lej? iyi 
fun wpn. 

82. Rara ko j? b?, (awpn origa) 
nwpn o kp ?sin wpn atipe nwpn yio 
j? pta fun wpn. 

83. O ko ri pe dajudaju Awa ni 
A d? awpn egu si awpn alaigbagbp 
pe ki o ma ti wpn ni itikuti (lp si ibi 

84. Nitorina mage kanju (iya) 
fun wpn. $ugbpn A nge onka kun 
onka (pjp) fun wpn ni. 

85. ($e iranti) pjp ti A o ko 
awpn olupaiya jp si pdp (Oluwa) 
Alanu ni ?niti o gun nkan irins?. 

86. Awa yio da awpn $l$g$ lp si 
Jahannama ni dida ?niti ongb? 
ngb? (lpsi idiomi). 

87. Nwpn ko ni ikapa igip? kan, 
ayafi ?niti o ba gba adehun lati pdp 
(Oluwa) Ajpk? aiye nikan. 

88. Atipe nwpn sp pe: (Oluwa) 
Ajpk? aiye fi ?nikan ge pmp. 


'*']' 3" \ t' X " >>i'.' £*JJ \*j3 Ljj \jj jjhy> >*~>jj UpyQ 
w^^y^^9^'J^}k 

t$\^yj^\xJ-\\J\jj Suratu Mariyama 19 Part 16 | 436 | ^ *l *j^\ ^ ^ ^y» ijj** 89. Dajudaju ?nyin gbe prp ti o 
buru wa. 

90. Sanma f?r? faya nitori r?, il? 
si f?r? faya, awpn oke (apata) f?r? 
wo ni wiwo tutu. 

91. Nitoripe nwpn sppe: Qlphun 
bi pmp kan. 

92. Atipe ko tp fun (Oluwa) 
Ajpk? aiye pe ki O mu ?nikan ni 
pmp. 

93. Kosi ?nikan ninu sanma ati 
lori il? ayafi ki o wa ba (Oluwa) 
Ajpk? aiye ni jij? ?rusin. 

94. Dajudaju On mp wpn, O si 
§e onka wpn ni §i§e onka. 

95. Olukuluku wpn yio wa ba a 
ni pjp ajinde ni a§o. 

96. Dajudaju awpn onigbagbp 
ododo ti nwpn si n§e i§? rere, 
(Oluwa) Ajpk? aiye yio fi if? si arin 
wpn. 

97. Nitorina a §e (Al-Kurani) 
kike ni irprun p?lu ahpn r? ki o le 
ma fi §e irohin idunnu fun awpn 
olupaiya (Qlphun) atipe ki o fi §e 
ikilp fun awpn olujiyan enia. 

98. Melomelo iran ti A ti par? 
§iwaju wpn! Nj? ir? le ri ?nikan 
ninu wpn tabi ir? tun gbp ohun 
wpn ni? ^fe^JaJ 

>'*"> '* .\jtfl {§•} \xs-^j^ypc^>\ ^hl^z)^^^ ^\ Ass- ' • *-' ^ '*>\t 


Suratu Tpha 20 Part 16 437 \ *\ *j±\ r • aJ> ijj^ (20) Suratu Tqhd Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. Tp, Ha (Qlphun ni O mp 
ohun ti O gba l'ero p?lu awpn 
harafi yi). 

2. A ko sp Al-Kurani yi kal? fun 
9 ki o le ?e wahala. 

3. $ugbpn o je iranti kan fun 
?niti npaiya (Qlphun). 

4. Ohun ti a spkal? lati pdp pniti 
O ?e ?da il? ati sanma ti o ga soke. 

5. Qba Ajpk? aiye ?e p?t?per? 
lori Al-Ara?i (ni pna ti o tp si I). 

6. Ti R£ ni ohun ti mbe ni 
sanma ati ori il$ ati ohun ti mb? 
larin wpn ati ohun ti o wa ni isal? 
il?. 

7. Ti ire ba sp pre? jade, dajudaju 
On mp ikpkp ati ohun ti o pamp. 

8. Qlphun,ko si plphun kan 
biko§e On na. On lo ni awpn orukp 
ti o dara ju. 

9. Nj? irohin (Annabi) Musa ko 
ti wa ba p bi? 

10. Nigbati o ri ina kan, o si sp 
fun awpn enia r£pe: pduro nibi, mo 
ri inakan, boya emi yio mu ogunna 


±4$$A* \*L ^^\:$\^<S3& <Ki\ **■ » f • I ' ' ' ' ' u • \ ' *'\ {^^W&3\2$&\ G3 £$*>j* J^-X^-^iilolJjb^ 


Suratu Tpha 20 Part 16 438 n *>jli Y* aJ* o IJ^M. kan wa fun nyin, tabi ki nsi ri 
imQtia. 

11. Nitorina nigbati o de ib?, a 
pe pe: Ir? Musa. 

12. Dajudaju Emi ni Oluwa r?, 
nitorina bp bata r? kuro, dajudaju 
afonufoji mime? ni ir? wa yi. 

13. Atipe Emi §a q l?§a nitorina 
fi eti si ohun ti a o fi ran p: 

14. Dajudaju Emi ni Qlphun, 
kosi Qlphun kan ayafi Emi, nitorina 
ma jpsin fun Mi, atipe ki o ma gbe 
irun duro fun iranti Mi. 

15. Dajudaju asiko na yio de, 
Mq f?? le gbe pamp (fun ara mi 
gan ki ?nik?ni ma baa le mp igbati 
yio j? ayafi Emi Qlphun), ki a le 
san olukuluku ?mi ni ?san g?g?bi 
isapa r?. 

16. Nitorina ma j? ki ?niti ko 
gba a gbp ti o si t?le if?-inu r? §?ri 
r? kuro nib?, ki ir? ma ba parun. 

17. Kini ohun ti o wa Iqwq ptun 
r? yi, Ir? Musa? 

18. O sppe: Qpa mi ni, mo ma 
sinmi le e, mo si fi nja ewe fun 
awpn agutan mi, mo si ma nlo ni 
pna miran. 

19. O wipe: Musa, ju u sil?. 

20. Nigbana o si ju u sil?, o si di 
ejo ti o nrin. M ^j^ ci jji L^io 1 Ills 


-5 ^ » * 


{wj ^^1j ^rs*-^. ^%^ J 


Suratu Tpha 20 Part 16 439 n +^\ Y * 4J0 Sj j** 21. (Qlghun) sQpe: Mu u dani, 
ma si ?e b?ru. Awa yio da a pada si 
bi o ti wa t?l?. 

22. Fi qwq r? si abiya r?, yio di 
funfun jade, laisi ipalara (iy?n ni 
arun ?t?), o si j? ami miran. 

23. Ki Awa le fi eyi ti o tobi 
ninu awQn ami Wa han q. 

24. Lq si c?dp Firiaona, dajudaju 
o ti gbe agbere. 

25. On (Musa) wipe QlQhun mi: 
$i aiya mi paiya fun mi: 

26. Ki O si §e irQrun fun mi ninu 
QrQ mi. 

27. Ki O si tu koko ahgn mi. 

28. Ki nwQn le gbp Qrp mi 
lagbQye. 

29. Ki o si fun mi ni a§oju kan 
ninu awpn ara He mi. 

30. Haruna, arakunrin mi. 

31. Ki O fi kun mi Iqwq. 

32. Ki O si fi ?e ?nikeji mi ninu 
i§? mi. 

33. Ki Awa le §e afQmQ (orukQ) 
R? IqpqIqpq. 

34. Ki awa le ma ranti R? 
IqpqIqpq. 

Gp(Jj*W"2 


S^'^ P3\ V^> Suratu Tpha 20 Part 16 440 \1 *yiA r» u* *jj~* 35. Dajudaju Ir? ni O nri wa. 

36. O wipe: Dajudaju A ti fun q 
ni ohun ti o tQrQ, Ir? Musa. 

37. Dajudaju Awa ti §e ore fun q 
ni'gba kan ri. 

38. Nigbati Awa fi m<? iya r? 
ohun ti a fi mc? q. 

39. Wi pe ju sinu apoti ki o si 
gbe e ju sinu odo, odo yio si gbe e 
ju si eti ebute, Qta Mi ati Qta r? yio 
gbe e. Emi si da if? lati Qd<? Mi bo 
q; atipe ki a le tQJu r? loju Mi. 

40. Nigbati ?gb<?n r? obirin nrin 
1q. ti o sq pe: $e ki emi ba nyin wa 
?ni ti yio gba a t<? wa? Awa si da q 
pada si Qd<? iya r? ki oju r? le tutu 
ati ki o ma ba banuj?. Ir? si pa ?mi 
kan, Awa si y<? ? ninu ibanuje, 
Awa si mu aw<?n adanwo ba q, ir? 
si gbe Qdun die ni Qd<? awQn ara 
Madiyana. L^hinna ni ir? wa sihin 
lori akoko ti apa ebubu r? func?, Ir? 
Musa. 41. 

Mi. Atipe Emi §a q l?§a funra 42. Ir? ati QmQ-iya r? ?1q p?lu 
awQn ami Mi ? ma§e §e ar? p?lu 
iranti Mi. 

43. £nyin mejeji ? 1q si Qd<? 
Firiaona dajudaju o ti §e agbere. ijpW.^ 


Q3 X^CjP^-^j <j?i *^~ ^^ 

Suratu Tpha 20 Part 16 441 \ i +-JA r • <± ijj^ 44. Ki ?nyin mejeji ba a sprp 
p?l?p?l?, o le j? pe yio ronu tabi ki 
o b?ru. 

45. Awpn mejeji sp pe: oluwa 
wa, dajudaju awa nb?ru pe yio 
yara §e wa ni aburu tabi ki o §e 
a?eju. 

46. On (Qlphun) wipe: pnyin 
mejeji ? ma§e b?ru, dajudaju Emi 
mb? p?lu ?nyin mejeji. Emi yio ma 
gbp, Emi yio ma riran. 

47. Nitorina ? tp p lp ki ? si sp 
fun u pe: Dajudaju Awa j? oji§? 
Oluwa r?, nitorina j? ki awpn pmp 
Israila ba wa lp, ki o ma si fi iya j$ 
wpn. Dajudaju awa mu arisami 
kan wa ba p lati pdp Oluwa r?, ki 
alafia ma ba ?niti o ba t?le itpspna 
ododo. 

48. Dajudaju a ti ran?? si wa pe 
iya yio j? ?niti o ba kp ti o si 
p?hinda. 

49. On (Firiaona) wipe: Tani 
Oluwa ?nyin mejeji, Ir? Musa. 

50. O wipe: Oluwa wa ni £niti O 
fun gbogbo nkan ni ohun ti o ri bii 
wpn naa ninu ?da, ti O si tun tp p 
spna. 

51. O sp pe: Ipo wo ni awpn ara 
i§iwaju wa? 


^p JJLJjl iL&J^Jo&SiG^ls $ J&/^&^Jf$& jls 

$ ^TpiaiOCu jti Suratu Tpha 20 Part 16 442 n +yiA y> <J* i ^j** 52. O sq pe: Mime? r? mb? ninu 
Tira kan l<?d<? Oluwa mi; Oluwa mi 
ki §ina b?ni ki gbagbe. 

53. pniti O t? il? ni p?r?s? fun 
nyin ti O si la awQn Qna sinu r? fun 
nyin O si sq omi kal? lati sanma 
Awa si fi mu ori§iri§i irugbin jade 
ni mejimeji. 

54. p ma j?, ki ? ma be? awQn 
?ran nyin. Dajudaju arisami mb? 
ninu eyi fun awpn ?niti o ni 
lakaye. 

55. Ninu r? ni A ti da nyin atipe 
ninu r? ni A o da nyin pada si 
atipe lati inu r? ni A o ti fa nyin y<? 
jade ni gba miran. 

56. Atipe dajudaju A ti fi aw<?n 
ami Wa gbogbo han a, o si pe e 
nir<? o si k<?. 

57. O wipe: Nj? ir? de wa ba wa 
ki o le ba yQ wa jade kuro ninu il? 
wa p?lu idan r?, Ir? Musa? 

58. Nitorina dajudaju awa yio 
mu wa ba q idan iru r?, nitorina ki 
ire da akoko kan larin wa ati ir? ti 
awa ati ir? ko ni sepa r? ni aye kan 
ti o d<?gba. 

59. O sq pe: Akoko nyin ni qjq 
Qdun ati ki awQn enia koJQ ni 
akoko iyal?ta. ML>- © l$!j v«J^ U-& &$* «CJ>1 JjoJj 
Sc^c^^ AQl 


Suratu Tpha 20 Part 16 443 \ *\ *>JL| Y • aA? Ijj^ 60. Nitorina Firiaona si yipada 
biri o si ko awQn ada-ete r? jq 
l^hinna ni o pada wa. 

61. Musa sq fun WQn pe: Egbe 
nyin e ma§e da adapa irQ iiiq 
QlQhun, ki O ma ba fi iya pa nyin 
r$, atipe dajudaju eniti o ba da 
adapa irQ (mc? QlQhun) ti §e ofo. 

62. Nitorina nwQn n§e tami-o- 
rQmi ni arin ara WQn, nwQn si nfi 
QrQ na pamQ. 

63. NwQn wipe: Dajudaju awQn 
mejeji yi opidan ni WQn nwQn nf? 
lati yQ nyin jade kuro ninu il<? nyin 
p^lu idan WQn ati ki awQn mejeji le 
gba Qna nyin ti o dQgba mQ yin 
Iqwq. 

64. Nitorina ki ? ko awQn ete 
nyin jq l?hinna ki ? wa ni tito atipe 
dajudaju eniti o ba bori loni ti jere. 

65. NwQn sQpe: Ir? Musa, o le j? 
iwQ ni o kQ ju (idan tire) sil<?, o si le 
je awa ni yio j? eniti yio kQ ju sil£. 

66. O SQpe: B$kQ, ?nyin e ju sil<?. 
Nigbana okun WQn ati Qpa WQn 
yira pada si i lati ara idan WQn 
geg^bi enipe o nsare. 

67. Musa si fi ?ru pamQ sinu 
Qkan r£. 

68. A SQpe: Ma§e b?ru, dajudaju 
ir? na ni ?niti yio bori. 

Suratu Tpha 20 Part 16 444 n *jU T * 4JP *JJ*" 69. Atipe ki o ju ohun ti mb? ni 
qwq Qtun r? sil?, yio gbe mi ohun ti 
nwQn §e. Dajudaju ohun ti nw<?n §e 
j? ete opidan ni, b^si ni opidan ko 
le §e orire ni aye yiowu to le gba 
wa. 

70. Nigbana aw<?n opidan na 
wolul? niti iforibal?, nwQn SQpe: 
Awa ni igbagbQ si Oluwa Haruna 
ati Musa. 

71. (Firiaona) SQpe: £ ti yara 
gbagbQ §iwaju ki emi to yQnda fun 
nyin? Dajudaju on ni pga nyin ?niti 
O kQ nyin ni idan. Nitorina 
dajudaju emi yio ge awQn qwq nyin 
ati awpn ?s? nyin ni ipasiparp atipe 
dajudaju emi yio fi nyin §e alore 
(agbelebu) si ara igi kukute dabinu, 
ati pe ?nyin yio mQ ampdaju tani 
ninu wa ?niti o le juIq ni iya ti yio 
si p? titi. 

72. NwQn SQpe: Awa ko niigba 
tir$ lori ohun ti o ti de wa ba wa ni 
alaye ati pniti O §e ?da wa, 
nitorina daJQ ohun ti o ba f? da 
1?jq. Dajudaju ir$ yio kan §e idaJQ 
ti aiye yi nikan ni. 

73. Dajudaju awa ti gba Oluwa 
wa gbQ ki O le §e aforiji awpn $$$ 
wa fun wa ati ohun ti iwQ tulasi wa 
si ni idan atipe QlQhun l dara juIq 
ti yio si wa titi aiye. 
D'ic^li^^ij^j'J^ ^^AjL^ jjfli Oi^li o^r^ y* 3 fe9 l&byr- ^jy^^bt^ Suratu Tpha 20 Part 16 445 n *^i Y» 4_b >jj— 74. Dajudaju ?niti o ba wa ba 
Oluwa r? ni ?1?§? nitorina dajudaju 
ina Jahannama ni yio j? tir? ko ni 
ku ninu r? b?si ni ko ni $e ?mi. 

75. Atipe ?niti o ba wa ba A ni 
olugbagbp ododo ti o si ti §e i§? 
rere, awpn elewpnni ti nwpn ni ipo 
ti o ga. 

76. Awpn pgba id?ra onibugbe 
(lptiti) ti awpn odo n§an ni isal? 
wpn, nwpn yio §e gbere ninu r? 
atipe eyi ni ?san awpn ti o §e 
mimp. 

77. Atipe dajudaju A ti ran§? si 
Musa pe: Mu awpn ?rusin Mi rin 
loru, ki o wa pna kan ti o gb? fun 
wpn loju okun, ma§e b?ru lileba ki 
o ma si b?ru (tit? ri sinu omi). 

78. Firiaona si t?le wpn p?lu 
awpn pmp ogun r?, ohun ti o bo 
wpn daru ni okun si bo wpn daru. 

79. Firiaona si §i awpn enia r? 
lpna b?si ni ko tp (wpn) spna. 

80. Eyin pmp Israila, dajudaju A 
ti gba nyin la lpwp pta nyin, A si 
ba nyin §e adehun si ?ba oke ni 
pwp ptun, A si sp 'Manna' ati ?ran 
aparo (Salwa) kal? fun nyin. 

81. 5 ma j? ninu ohun ti o dara 
ti A §e ni ese fun nyin, ? ma si kpja 
?nu ala ninu r?, ki ibinu Mi ma ba 
spkal? le nyin lori; ?niti ibinu Mi 

&& > &r<ty£ 


>> *■*'*. •>'. >/**"' *<<>'** y'f'v- 1 s >. ^^ Suratu Tpha 20 Part 16 446 n *>jLi Y * 4-Jp OjJ~- ba SQkal? le lori, dajudaju oluwar? 
ti se oriburuku. 

82. Dajudaju Emi ni Alaforiji 
fun eniti o ba ronupiwada ti o si 
gbagbc? ti o si ?e i$? rere, l^hinna ti 
o si t^le imQna. 

83. Kini mu q kanju fi awc?n 
enia r? sil?, Ir? Musa? 

84. O wipe: Aw<?n niyi w<?n wa 
lori oripa mi, emi si kanju si Qdc? 
R$, Oluwa mi,ki o le y<?nu ni. 

85. (Oluwa) si wipe: Dajudaju A 
ti dan aw<?n enia r? wo l^hin r?, 
Samiriyu si mu wc?n $ina. 

86. Musa si pada si qdq awc?n 
enia r£, ni ?niti o binu ni ti 
ibanuje. O si wipe: pnyin enia mi, 
nje Oluwa nyin ko ti ba nyin $e 
adehun ni adehun ti o dara? Nj? 
adehun na dabi ?nipe o p? ju loju 
nyin kq tabi ?nyin f? pe ki ibinu ti 
o ti QdQOluwa nyin wa di ?tQ le 
nyin lori ni, ni ? ba fi yapa adehun 
mi? 

87. NwQn wipe: Awa ko dede 
yapa adehun r? funra wa, $ugb<?n a 
di ?ru ti o wuwo ruwa ninu q$q 
awQn iJQ naa (aw<?n ara Misra) a si 
ju awQn q§q na sinu ina, bi 
Samiriyu ti ju tir? sina. 

88. Nigbana o mu ere Qmq> malu 
jade fun wc?n, ni abara, ti o ndun, ^4^o^3<>'^j <-^w<>y^<ib ^<^JCJb\^ 

&' h< ,*! I JL-*>-^AjC:1^ £>*-k Suratu Tpha 20 Part 16 447 I n *& Y* *J> ijj** wqii si wipe: Eyini oluwa nyin ati 
oluwa Musa; on si gbagbe. 

89. Nje nwQn ko ri i mc? ni pe ko 
le da esi qtq kan pada fun wc?n, ko 
si ni agbara lati §e ipalara kan fun 
wc?n, ko si le §e WQn ni ore kan? 

90. Atipe dajudaju Haruna wi 
fun WQn ni i§iwaju pe: ^nyin enia 
mi, a fi dan nyin wo ni, atipe 
dajudaju Oluwa nyin AJQk? aiye ni, 
nitorina, ? t?le mi ki ? si t?le a§? 
mi. 

91. Nwc?n si wipe: Awa ko ni y£ 
a ko si ni gbo, nidi r? titi ti Musa 
yio fi pada de wa ba wa. 

92. (Musa) si wipe: Ir? Haruna, 
kini ohun ti o k<) fun q nigbati ir? 
ri WQn ti nwQn n§ina 1q? 

93. Tabi o ko t?le temi mQ ni 
tabi oyapa a§? mi ni? 

94. O si wipe: Ire Q^iQ iya mi, 
ma§e ko mi ni irungbQn, ma si wq 
mi ni ori mQra. Dajudaju emi b?ru 
pe ki o ma SQpe: Ire da awQn QmQ 
Israila si meji o ko si §q qtq mi. 

95. O wipe: Kini tire tij? (ero r?), 
ir? Samiriyu. 

96. O si wipe: Mo ri ohun ti 
nwQn ko ri,nigbana mo si bu 
?buwQ kan, ninu oripa oji§? na, mo ^\ \-A^ 9> ''Y"\ '{"f* > '"\\- 

Suratu Tpha 20 Part 16 448 n +£\ Y* <J* °JJ-*» si ju u, bayi ni ?mi mi §e (§e e) Ipse? 
fun mi. 

97. O si wipe: Nitorina ma 1<?, 
dajudaju o mb? fun <? ni igbesi aiye 
r? pe ki o ma sppe: Ma fi ara kan 
mi. Atipe adehun ti ko ni y? mb? 
fun q. Ki o si wo plphun r? eyiti ir? 
fi ?s? mul? ti o duro lori r? §in§in. 
Dajudaju a o sun u ni ina, l?hinna 
a o ku eru r? danu sinu omi ni 
didanu. 

98. Dajudaju Qlphun nyin nikan 
ni Ql<?hun ti ko si <?l<?hun miran 
ayafi On. O gbaye ni mime? lori 
gbogbo nkan. 

99. Bayi ni An se irohin awpn 
ohun ti o ti §iwaju fun q. Dajudaju 
A ti fun q ni iranti lati <?d<? Wa. 

100. pniti o ba §?ri kuro ni <?d<? 
r?, nitorina Dajudaju oluwar? yio 
gbe ?ru ?§? ti o tobi ru ni qjq 
Ajinde. 

101. Nwpn yio §e gbere sinu r?. 
Yio si buru fun wpn ni ?ru ni gjp 
Ajinde. 

102. Ni pJQ ti nwpn yio fun fere 
sinu iwo; A o si ko awpn ?1?§? j<? ni 
gjQ na, ti oju w<?n ma dudu. 

103. NwQn yio si ma sq qvq j?j? 
larin ara wpn pe: pnyin ko gbe aiye 
ju QJQ m?wa !<?. 


yjjA\^p^\^\^p^i 

I y&*£$Vy *a *Wj^^A" 


&£u4ffijffi<£j&£ Suratu Tpha 20 Part 16 449 ^ n pyiA y • u* i jy » 104. Awa si mp ju nipa ohun ti 
nwpn sp nigbati ?niti o dara ju 
ninu wpn ni pna yio sppe: Enyin ko 
gbe (aiye) ri ju pjp kan lp. 

105. Atipe nwpn o bi p lere nipa 
awpn oke apata. Wipe: Oluwa mi 
yio tu wpn ka niti kuku danu. 

106. Nigbana yio wa fi sil? ni 
p?r?s? ti o ma dpgba. 

107. Ir? ko ni ri ibi ti o wp kan 
tabi gegele kan ninu r?. 

108. Ni pjp na awpn (enia) yio 
t?le Olupeni ti wpn ko niile gunri 
kuro lpdpp r?; awpn ohun yio 
dak? rprp fun (Oluwa) Ajpk? aiye, 
ir? ko si ni gbp prp kan ayafi 
girigiri (?s?). 

109. Ni pjp na ip? ?i?e ko ni $e 
anfani ayafi ?niti (Oluwa) Alanu ba 
ypnda fun, ti O si ypnu si ni 
gbolohun prp (r?). 

110. On si mp ohun ti mb? 
niwaju wpn ati ohun ti o wa ni 
?hin wpn, Atipe awpn ko si lee ni 
imq ohungbogbo nipa Rq 
(Qlphun). 

111. Awpn oju yio r?l? fun 
(Qba) Alaye, Qba ti kiisun, ti O nse 
eto gbogbo nkan pata. Eniti o ba 
gbe abosi ru ti padanu. 


\^4)^%$i&£,0i\ 


<&&* Suratu Tpha 20 Part 16 450 n *)JM r* aJ> 6 jj~* 112. pniti o ba §e i§? rere ti o si 
j? olugbagbQ ododo, ko ma§e paiya 
abosi tabi ituj?. 

113. Atipe bayi ni Awa sq q kal? 
ni Al-Kurani ni ede Larubawa, 
atipe A si §e alaye adehun iya sib? 
ki nwQn le b?ru (QlQhun) tabi ki o 
j? i§iti fun wQn. 

114. Nitorina QlQhun ni O ga 
juIq, Qba, Ododo. Ma kanju p?lu 
(kike) Al-Kurani na §iwaju ki a to 
ke e dopin fun q ki o si wipe: 
Oluwa mi, §e alekun imc? fun mi. 

115. Dajudaju A §e adehun fun 
Adama ni i§iwaju, §ugbQn o 
gbagbe, Awa ko ri irQJu fun. 

116. Atipe nigbati A sq fun 
awQn Malaika pe p forikan 1? fun 
Adama, nwQn forikan 1?, afi Ibilisi 
ni o k<?. 

117. Nitorina Awa SQpe: Ir? 
Adama, dajudaju eleyi bayi pta ni 
o j? si ir? ati aya r?; nitorina ma§e 
j?ki o yQ ?nyin mejeji jade ninu 
Qgba id?ra yi ki o ma ba §e 
oriburuku. 

118. Dajudaju ebi ko ni pa q 
b?ni o ko ni wa ni ihoho ninu r£. 

119. Atipe dajudaju ongb? ko ni 
gb? q b?ni 6 run ko ni pa q ninu r?. 
jgJll^VjUk 
^r-jyj ciJUjJ^^ JCao^ jliiblis 


Suratu Tpha 20 Part 16 451 n +^\ T • 4_k o °JJ~> 120. $ugb(?n e§u si ko erokero si 
i lQkan; o wipe: Ir? Adama, §e ki 
emi fi igi (ti yio mu q wa) gbere 
han q ati iJQba ti ko ni lopin? 

121. Nitorina awQn mejeji si j$ 
ninu $, nigbana ihoho awQn mejeji 
si han si wqti; awQn mejeji b$r$ si 
1$ ninu ewe Qgba na mp ara WQn. 
Adama si §e aigbQran si Qluwa r<?, 
o si kQJa a ala. 

122. L^hinna Oluwa r$ §a a l$sa, 
O si gba ituba n?, O si tp q SQna. 

123. O wipe: pnyin mejeji, $ jade 
ninu r? patapata, ki apakan nyin 
ma j$ Qta fun apakan. Nigbati 
itQSQna ba wa ba nyin lati QdQ Mi; 
$niti o ba si t?le Qna Mi na, 
(oluwan?) ko ni §ina b?ni ko ni §e 
oriburuku. 

124. Emti o ba §?ri kuro nibi 
iranti Mi, dajudaju igbesi aiye inira 
ni yio wa fun u, A o si gbe dide ni 
qjq ajinde ni afQJu. 

125. Yio wipe: Oluwa mi, nitori 
kini O §e gbe mi dide ni afQJu, b?ni 
emi ti riran ri. 

126. Yio wipe: Bayi na ni awQn 
ami Wa wa ba q, §ugb(?n o pa a ti. 
Nitorina ni a §e pa q ti loni. 

127. Atipe bayi na ni Awa nsan 
$san fun alageju ti ko gba awQn ^J^JLzh\^i ^&y<&jj&}^&^\S* 


| c> -XJbj <Cb i^iXls, Aij <UJL»-I J~ (J^j£p£s=*sJ& lip #^ »t-^ 'Jit'"** ^»^ fu3r 

Suratu Tpha 20 Part 16 452 n *>u Y* A± *jy* ami Oluwa r? gbp. Dajudaju iya ti 
prun lo le ju, yio si wa gbere. 

128. Ko wa han si wpn ni pe 
melomelo awpn iran ti A ti parun 
§aju wpn ti awpn nrin ni ibugbe 
wpn. Dajudaju arisami mb? ninu 
eyi fun awpn ti o ni oye. 

129. Ti ko ba j? ti prp kan ti o ti 
gba iwaju lati pdp Oluwa r? ni, ati 
akoko ti a sp ni, (iya) iba j? wpn. 

130. Nitorina §e suru lori ohun 
ti nwpn nsp, ki o si ma §e afpmp 
iyin Oluwa r? §iwaju ki orun to yp 
ati §iwaju wiwp r£, ati ni asiko oru, 
ki o si §e afpmp (R?) ati ni apakan 
psan ki inu r? le dun. 

131. Ma§e fi oju r? si ohun ti A 
pa lese fun wpn ni ori§iri§i, ni ohun 
<?ye ti aiye yi ki A le fi dan wpn wo 
ni ib? ni. Atipe ipese ti Oluwa r? lo 
dara ju ti yio si wa gbere. 

132. Atipe ki o pa awpn ara ile 
r? la§? irun kiki, ki o si ni suuru 
loriire, Awa ko ni bere ipese kan 
lpwp re, Awa la npese fun p. 
Igb^hin (rere) mb? fun ib^ru 
Qlphun. 

133. Atipe nwpn wipe: Kini §e ti 
ko mu ami kan wa fun wa lati pdp 
Oluwa r?? Alaye ohun ti mb? ninu 
Tira ti akpkp ko ha ti wa ba wpn 
ni bi? @<^>!jl/^ 

Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 453 I W ^1 Y> *lJi\ \ jy * 134. Ti o ba j? pe A ti fi iya kan 
pa WQn run ni?iwaju r? ni, nwQn 
iba SQpe: Oluwa wa, kini ?e ti O ko 
ran oji§? kan si wa nigbana awa 
iba t?le awQn arisami R? $aju ki 
awa to ri iy?p?r? ati idojuti. 

135. SQpe: Ki pkQnkan wa ni o 
nreti, nitorina ? ma reti, ?nyin yio 
mc? $niti o wa ni Qna ti o dpgba ati 
?niti o tQna (ododo). (21) Suratul Anbiyai Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. I?iro i$e WQn o sunmQ fun 
awQn enia p?kip?ki sib^sib? nwQn 
?e aikunla nwQn ??ri kuro (nibi 
ododo). 

2. Kosi iranti kan ti yio wa ba 
WQn lati QdQ Oluwa WQn ni Qtun 
ayafi ki nwQn gbQ q ki nwQn si ma 
fi ?e <?f$. 

3. Qkan WQn ti gbagbera. AwQn 
$niti o §e abosi si ba ara WQn 
jiroro ni ikcjkQ: Eleyi ha i?e 
kinikan ju abara ?gb? nyin 1q? Nj? 
?nyin 6 ha wa t$le idan bi? Nigbati 
?nyin na ri i. 

4. O SQpe: Oluwa mi m<? QrQ ti 
mb? ninu sanma ati il<? atipe On ni 
OlugbQrQ. OnimimQ. 

h^ 
d£H\>*) 


Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 454 I W *>JLI U *uSll i jy « 5. BetiekQ, nwQn sQpe: Ala ti o 
ruju ni, betiekc?, o da a $e ni, betiekc?, on je akQrin ni, nitorina ki 
on mu ami kan wa fun wa gegebi 
ohun ti a fi ran awc?n ?ni akQkc? 
ni??. 

6. Ilu kan ko gbagbQ giwaju WQn 
ki A si pa WQn re (§ugbQn nitori 
aigbagbc? WQn ni a se pa WQn re) 
nje awQn yio ha gbagbQ bi? 

7. Awa ko ran (enikan) ni?? 
§iwaju re ayafi ko je awQn Qkunrin 
kan ti A nran se si WQn; nitorina e 
bi awQn olu§iti lere bi enyin ko ba 
m<?. 

8. Besi ni A ko §e WQn ni abara 
kan lasan ti nwc?n ko njeun, besi ni 
nwQn ki i§e ?niti yio §e gbere (ni 
aiye). 

9. Lehinna A si mu adehun wa 
§e; A si gba WQn la ati awQn ti A 
f?, A si pa awQn ti o pe WQn nirQ 

10. Dajudaju A ti sq Tira kan 
kale fun nyin ti iranti nyin yio ma 
be ninu re. 5 ki yio ha §e lakaye bi? 

11. Atipe melo-melo ilu ti o je 
alabosi ti A ti pare, A si gbe awQn 
enia miran dide lehin re. 

12. Nigbati nwQn mQ idunra iya 
Wa, nigbana awQn na nsalQ fun iya 
na. 


JjS\ \^S^\^JJ^^\J^Z\Xa 


'ft&igsJg &Z$&J O^A-U^Uj 


03 v^^r>-^liy U JUobQjlj 


Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 455 I %V ^>L-I Y ^ *uSll 5j^- 13. (Nwpn sq fun wpn pe): £ ma 
sale? atipe ki ? pada lp sibi ohun ti 
a §e ni id?ra fun nyin, ati awpn 
ibugbe nyin, ki a ba le bi nyin lere. 

14. Nwpn sppe: Egbe wa o, 
dajudaju awa j? alabosi. 

15. Ibosi wpn na ko duro titi A 
fi sp wpn dabi koriko ti a ge, ti o 
ku. 

16. B? si ni Awa ko da sanma 
ati il? (lasan) ati ohun ti mb? ni 
arin awpn mejeji fun ere §i§e. 

17. Ti o ba §e pe A ba f? lati ma 
§e ere ni, A ba mu (ere na) §e lati 
pdp wa; bi Awa ba j? olu§e (ere). 

18. B?ti?kp, Awa yio sp ododo 
ni oko lu irp, yio si fp agbari r?, 
nigbana ni irp na yio ku danu. 
Egbe ki o ma b? fun nyin nitori 
ohun ti ? n§e irohin r?. 

19. Ti Qlphun ni ?niti mb? ninu 
sanma ati il?, ati awpn ti mb? ni 
pdp R? ti nwpn ko si n§e igberaga 
tayp ijpsin fun U,ti agara ki ida. 

20. Nwpn a ma §e afpmp Foru 
ati l'psan ti nwpn ko si nja nibi §i§e 
r?. 

21. Abi awpn mu awpn Oluwa 
kan lati ori il? ni ti nwpn le §e ?mi 
bi? ^i^J^ (a $)\J**rj>\j \y&Ji Ep oyl^ &*& S^i^j»j 
p SjtA^Vjl^^ JdiS^lli f|p 4j^(^c^j^t^^^b-^^ Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 456 I w *& ^ *W/^ s jj~- 22. Ti o ba ?e pe awQn QlQhun 
miran ba nb$ ninu awQn mejeji 
l^hin QlQhun, awQn mejeji iba ti 
baj?. Nitorina mime? QlQhun, Oni 
It$-Qla (O ga) tayQ ohun ti nwQn 
n$e ni irohin R$. 

23. A ko le bere nipa ohun ti O 
ba n$e, b? si ni awQn ni ao bi lere. 

24. A bi awQn mu awQn QlQhun 
miran l?hin R*?? SQpe: pmu idi-QrQ 
nyin wa. Eyi ni iranti awQn ti mb? 
p?lu mi ati iranti awQn ti o ti gba 
iwaju mi. $ugbQn qpqIqpq wQn ko 
mQ ododo, ni nwQn ban gunri 
(kuro nibi ododo). 

25. Atipe Awa ko ran oji?? kan 
ni§$ §iwaju r? ayafi ki A ran?? si i 
pe dajudaju ko si QlQhun kan ayafi 
Emi, nitorina ki $ ma sin Mi. 

26. Atipe nwQn sq pe: Qba 
AJQk? aiye bi QmQ kan. MimQ R£, 
b?kQ, ?rusin ni WQn ti a pQnle. 

27. NwQn ki si igba iwaju R£ 
p?lu QrQ sisQ, awQn a si ma lo a?? 
R?. 

28. On mQ ohun ti mb? niwaju 
WQn ati ohun ti mb? l^hin WQn, 
atipe nwQn ko le §e ip? ayafi ?niti 
O ba yQnu si, atipe nwQn a ma 
pay a fun ib?ru R?. 

29. Atipe ?nik$ni ti o ba sq ninu 
WQn pe, dajudaju emi ni QlQhun 

>^/ > »> >< ^f oj*j"i£&&^ &$&*'' 
Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 457 I W *>U Y S *L/VI lj^ kan l?hin R?, nitorina eleyini 
Jahannama ni A o fi san a ni ?san. 
Bayi ni A o san awc?n alabosi ni 
?san. 

30. AwQn ?niti o §e aigbagbQ ko 
ri i ni pe dajudaju sanma ati il?, 
mejeji j? ohun ti o papQ, sugb(?n 
Awa ya wc?n si QtQtQ. A si §e 
gbogbo nkan alaye lati inu omi. 
Nje nwQn ko ni wa gbagbQ wayi? 

31. Atipe A §e awQn oke ti o ga 
si ori il? ki o ma ba mi mQ wc?n, A 
si tun §e oju c?na ti o f? sinu r<?, ki 
nwQn le ma mQna. 

32. Atipe A §e sanma ni aja ni 
ohun ti a n§Q, sib?sib? nwQn si $?ri 
kuro nibi awQn ami r?. 

33. On ni £niti O da oru ati 
Qsan ati orun ati o§upa. Olukuluku 
wQn nluw? ninu at? (a wo wo). 

34. Awa ko §e bib? gbere fun 
abara kan §iwaju r?. Nj? tir? ba ku 
awQn yio ma wa b? gbere ni? 

35. Olukuluku ?mi kQkan ni yio 
tQ iku wo. Atipe A o dan nyin wo 
p?lu buburu ati rere niti adanwo. 
QdQ Wa ni a o da nyin pada si. 

36. Atipe nigbati awc?n ti o §e 
aigbagbp ba ri 9, nwc?n ko ni gba 9 
si nkankan ayafi ki nw<?n ma §e 
y?y? pe: Nj? eyi ni ?niti nfi ?nu (J^^^J^^^US^l^A **~&~*~0^ 

> ^ ^ ' ■> s > > . KJ Oj^a^ ^J*- 0*p-*J 

Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 458 I W +yU Y \ *uSll 3j^- ?gan kan awQn QlQhun nyin? Nwqii 
si je alaigbagbQ si iranti Oluwa 
AJQke aiye. 

37. A da enia lati nu ikanju. Emi 
yio ma fi awQn ami Mi han nyin 
nitorina ? ma $e kan Mi loju. 

38. NwQn si tun SQpe: nigbawo 
ni ileri yi yio $?, ti ?nyin ba j? 
olododo. 

39. Ti o ba $e pe awQn 
alaigbagbQ mc? pe awQn ko ni le ti 
ina kuro niwaju wQn ati ni ?hin 
WQn, atipe nwQn ko ni ni ?niti yio 
ran WQn Iqwq nigbana. 

40. B?kQ, yio wa ba WQn l'ojiji 
nigbana yio ko idamu ba WQn, 
nwQn ko si ni ni agbara didapada 
r<?, atipe a ko ni lQra fun WQn. 

41. Atipe dajudaju nwQn ti fi 
QPQlQPQ awQn oji$? $e y?y? $iwaju 
r?, ohun ti nwQn fi n$e y?y? o 
SQkal? si awQn ti o n$e y<?y? ninu 
WQn lori. 

42. Wipe: Tani ?niti n$Q nyin ni 
oru ati ni Qsan Iqwq (iya) Qba 
AJQk? aiye na? Rara o, awQnyi j? 
eniti o $?ri kuro nibi iranti Oluwa 
WQn. 

43. Tabi nwQn ni awQn QlQhun 
miran ti o le gba WQn sil? l?hin Wa 
ni? NwQn ko ni agbara iranlQWQ pr^ Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 459 I w *& T ^ '^ hj~ fun ara WQn, kosi ni si ?niti yio gba 
wqii sil? IqcIq Wa. 

44. Rara o, A fun awc?n wc?nyi 
ni igbadun ati awQn baba wc?n titi 
?mi wQn si gun. Nj? nwQn ko mQ 
ni pe Awa ni An din il? na ku ni 
?gb?gb? r?? Nj? nwc?n ha le bori ni? 

45. Wipe: Mo sa nfi ohun ti afi 
rans? si mi $e kilQkilQ fun nyin; 
$ugb(?n aditi ki igbQ pipe nigbati 
nwQn ba n$e ikilQ fun wc?n. 

46. Atipe dajudaju ti af?si iya 
Oluwa r? ba ba WQn, dajudaju 
nwQn o ma SQpe: Egbe ni fun wa o, 
dajudaju awa j? alabosi. 

47. Atipe A o fi awQn o$uwc?n ti 
o ge dede lei? ni qjq idide, nigbana 
Awa ko ni $e abosi kankan fun ?mi 
kan. Ti o ba $e wipe o$uwc?n (i$? 
enia) j? horo «Kharidali» kekere 
kan, A o mu u jade. Awa ti to ni 
01u?iro. 

48. Atipe A fun Musa ati 
Haruna ni ohun ti o nya irQ kuro 
ninu otitQ, ati imQl? ati iranti fun 
a WQn ti nwQn paiya (QlQhun). 

49. AwQn ?niti nwQn b?ru 
Oluwa wpn ni ik(?kQ atipe nwc?n si 
nb?ru nipa asiko na. 

50. Atipe eyi j? iranti kan ti o ni 
ibukun ti A sQkal?. Nj? ?yin yio ha 
j? alatako si i bi? 9 &y&^f-& ^&M&, J^^JLi^^ljt^j^OjJi Z^jxA iiw;klri 
r^ - ^i -^ *r ^ - >^ j iS^Soi »^/AiW4lJj^ 5j0lA ^-^ Suratu Anbiyai 21 Part 17 460 W *jJLl Y> *Ljty ijj* 51. Dajudaju A ti fun Ibrahima 
ni imQna r? §iwaju, Awa si j? pniti 
O m<? q daradara. 

52. Nigbati o sq fun baba r? ati 
awQn enia r? pe: Kini awQn ere 
WQnyi ti ? taku si bibQ r?? 

53. NwQn sQpe: Awa ba aw<?n 
baba wa ti nw<?n nsin WQn ni. 

54. O SQpe: Dajudaju ?nyin p?lu 
awQn baba nyin wa ninu i§ina ti o 
han. 

55. NwQn wipe: OtitQ ni o mu 
wa ba wa ni, abi ir? j? Qkan ninu 
awQn §?f?$?f?. 

56. O SQpe: B^kQ, Oluwa nyin ni 
Oluwa sanma ati il?, pniti O da 
WQn: emi si j? okan ninu awQn ?l?ri 
si eyi. 

57. Atipe QlQhun ni mo fi bura, 
dajudaju emi yio da ete si awQn 
ori?a nyin l^hin ti ? ba 1q. 

58. O si fQ WQn si w?w? afi eyiti 
otobiju ninu WQn, ki nwQn le pada 
wa ba a. 

59. NwQn wipe: Tani $e eyi p?lu 
awQn QlQhun wa? Dajudaju 
oluwar? j? Qkan ninu awQn alabosi. 

60. NwQn SQpe: Awa gbQ ti 
QmQde kan ti nwQn npe ni 
Ibrahima nfi ?nu ?gan kan WQn. *^ x ><" \\ 9> \ 

Qpf^ie^ <3 li *-*£ -^(^ bc^*- y Is Suratu Anbiyai 21 Part 17 461 w *)ju r\ *uSi i jy * 61. Nwqii wipe: 5 mu u wa ki 
awQn enia ri i, ki nwQn le j^ri si i. 

62. NwQn SQpe: §e Ir$ Ibrahima 
ni o §e awQn QlQhun wa bayi? 

63. O SQpe: Rara o, olori wQn yi 
lo §e e. Nje e bi WQn lere bi nwQn 
ba nsQrQ. 

64. Nigbana nwQn yiju si ara 
WQn, nwQn sppe: Dajudaju enyin ni 
alabosi. 

65. L^hinna nwQn s'orikQ (nwQn 
ni): Ire na mQ pe awQn WQnyi ki 
isQrQ. 

66. O SQpe: 5 ha nJQsin fun ohun 
miran l^hin QlQhun ohun ti ko le §e 
nyin ni ore kan rara b^ni ko le §e 
ipalara kan fun yin bi? 

67. $iQ nyin ati ohun ti e nJQsin 
l?hin QlQhun, ? ko ni lakaye ni? 

68. NwQn wipe: £ sun u ni ina, 
ki e si ran awQn QlQhun nyin Iqwq; 
ti e ba f? §e. 

69. Awa SQpe: Ire ina, di tutu ati 
alaafia fun Ibrahima. 

70. NwQn gbero lati da ete si i, 
§ugbQn A je ki nwQn padanu. 

71. Awa si ko o yQ p^lu Lutu 1q 
si il£ ti A fi ibukun sinu r£ fun 
gbogbo $da. 
^Lsl^ilo^j^N i^i^J 3 ^S?^-^^rt-^^^^'^ J l>J 


^^ulUl.1^1^^1 Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 462 I w *& ^ *W/^ j h^ 72. Awa ta a 1'Qr? Isihaka; ati 
Yakuba ni eni, A si §e gbogbo wQti 
ni ?ni rere. 

73. Awa si §e WQti ni a§iwaju ti 
ntQ (awQn enia) s'Qna p^lu a§? Wa, 
Awa si range si WQti lati ma §'i§? 
rere ati gbigbe irun duro ati saka 
yiyQ, atipe A wa ni nwQn nJQsin 
fun. 

74. Ati Lutu, Awa fun u ni idaJQ 
ati mime? A wa ko o yc? ninu ilu ti 
nwQn $i§? buburu. nwQn j? awQn 
enia buburu, obil^j?. 

75. Atipe Awa mu u wq inu ik? 
Wa, dajudaju on wa ninu ^nirere. 

76. Atipe Nuha, nigbati o pe ipe 
ni i§iwaju, nitorina Awa da a lohun 
Awa si ko yQ ati awQn enia r? kuro 
ninu ibanuje ti o tobi. 

77. Awa si §e aran§e fun u lori 
awQn enia ti o pe awQn ayah Wa 
n'irQ. Dajudaju nwQn j? awQn iJQ 
buburu, nitorina A t? wQn ri ni 
apapQ. 

78. Ati Dauda ati Sulaimana 
nigbati awQn mejeji n§e idaJQ nipa 
oko nigbati awQn agutan awQn 
enia 1q j^ko ninu r$, Awa si j?ri si 
idaJQ WQn. 

79. Awa si fun Sulaimana ni 
agbQye r?, Onikaluku (wQn) ni A pC 


1 ^ir^LC^l -.ilL'NA^l— ■ »jj'»*'-'' Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 463 I w *& Y ^ *»«&• *-u- fun ni ij? Annabi ati mimp. Awa t? 
awpn oke l'oriba fun Dauda ti 
nwpn n§e afpmp (fun Wa) ati awpn 
?iy?. Awa ni Eniti O §e e. 

80. Atipe Awa kp p ni sise ?wu 
irin fun nyin ki o le dabo bo nyin 
ninu ogun jija nyin; ?nyin ko yio 
ha dupe bi? 

81. Atipe (A t?) at?gun lile 
(l'oriba) fun Sulaimana ti o nf? lp 
p?lu a§? r? si il? ti a fi ibukun si, 
Awa si j? Eniti O mp nipa gbogbo 
nkan. 

82. Atipe o mb? ninu awpn e§u 
awpn ti o nwpkun fun u, nwpn si 
tun n§e awpn i§? ti o yatp si eyi; 
Awa si j? olu§p fun wpn. 

83. Atipe (ki o §e iranti) Ayuba 
nigbati o ke pe Oluwa r? pe: 
Dajudaju inira fi pwp kan mi, b$ si 
ni Ir? ni Ak?ni ju gbogbo awpn 
ak?ni lp. 

84. Nitorina A si j? ipe r? A si §i 
kuro fun u ohun ti mb? fun u ni 
inira a si fun u ni awpn enia r? ati 
ilppo iru wpn p?lu wpn: niti ik? lati 
pdp Wa ati iranti fun awpn ?rusin 
(Wa). 

85. Ati Ismaila ati Idrisa ati 
Sulikifuli; pkpkan wpn ni mb? ninu 
awpn oni suru. ^rUaJ\j < j>tL-^JU->J^ Ajjb £* \jjJ 
Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 464 I w ^ ^ 'W/^ 1 s j^- 86. Atipe A fi wpn wp sinu ik? 
Wa; dajudaju nwpn mb? ninu awpn 
olu§e rere. 

87. Ati (ki o ranit) pl^ja na 
nigbati o lp ni ?niti o nbinu ti o si 
ro pe A ko ni sa agbara Tori on, o 
kepe (Oluwa r?) ninu okunkun pe: 
Kosi plphun miran ayafi Ir$, mime? 
R$, dajudaju emi ti j$ pkan ninu 
awpn alabosi. 

88. Nitorina A si j? ipe r? A si 
gba a la kuro ninu ibanuje atipe 
bayi ni Awa ngba awpn olugbagbp 
ododo la. 

89. Ati (ki o ranti) Sakariya 
nigbati o ke pe Oluwa r? pe: oluwa 
mi, ma fi mi sil? ni a?o, atipe Ir? ni 
O dara ninu awpn jogunjogun. 

90. Nitorina A si j? ipe r$ A si ta 
a l'pr? yahya A si tun iyawo r? ?e 
fun u. Nitoripe dajudaju awpn j? 
eniti nyara lp si ibi i?? rere atipe 
nwpn a si ma ke pe Wa, p?lu ireti 
ati ipaiya nwpn si j? olut^riba fun 
Wa. 

91. Ati (obirin kan) ti o pa ara 
r? mp ti A si f? at?gun ?mi Wa 
sinu r$, ti A si ?e on ati pmp r? ni 
ami kan fun gbogbo ?da. 

92. Dajudaju ijp yi j<? ijp nyin 
kan na, atipe Emi ni Oluwa nyin, 
nitorina ki ? ma sin Mi. 


^ >C^jrj b JJiJ\'^ < lj^ 

s » s >j,/ »s ss ^ ^ »^^ • '*'' ~T 5 

^ >> -fr »>^ £'?<?' Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 465 I W *>LI T> *uSfl h^ 93. Atipe nwQti da qyq (?sin) 
wqii kelekele ni arin ara WQn: 
gbogbo wqii ni yio pada si QdQ Wa. 

94. Nitorina ?nik?ni ti o ba ?e 
ninu i?? rere ti on si j? onigbagbQ 
ododo, nitorina ko ni si kike? fun 
i$? r? (ti o ?e) atipe Awa yio k(? q 
sil? fun u. 

95. Atipe ewQ ni fun ilu kan ti A 
ti par? (pe ki o tun pada si aiye): 
dajudaju nwQn ko ni pada mQ. 

96. Titi di igbati a o fi ?i awQn 
Yajuju ati Majuju sil? b? si ni 
nwQn yio yara jade lati gbogbo aye 
toga. 

97. Atipe adehun ododo na ti 
sunmQ p?kip?ki, nigbana awQn oju 
awQn ?niti ko gbagbQ yio f? toto 
(nwQn yio ma wipe): Egbe wa o, 
dajudaju awa ti j? ?niti mb? ninu 
igbagbera nipa eyi; b?ti?k(? awa ti 
j? alabosi. 

98. Dajudaju ?nyin ati ohun ti ? 
nsin l?hin QlQhun ni ikona 
Jahannama; ?nyin yio wq q. 

99. Ti o ba ?e pe awQn ori?a 
WQnyi ba j? QlQhun ni, nwQn ki ba 
ti wq q. B? si ni Qkcjkan wQn ni yio 
gbe ib? gbere. 

100. Kikun yio ma b? fun WQn 
ninu r? b? si ni nwQn ko ni gbQ 
(QrQ) ninu r?. 


y^&^jpjc^^^y * *ti 
Suratu Anbiyai 21 Part 17 466 w *>u y\ *uVi s 'j^ 101. Dajudaju awpn $niti 
daradara ti wa ba lati pdp Wa, 
awpn elewpnyi a o gbe wpn jinna si 
(ina). 

102. Nwpn ko ni gbp kikun r$, 
atipe awpn yio si §e gbere sinu 
ohun ti $mi wpn nf$. 

103. Ipaiya ti o tobi ko ni ba 
wpn ninu j$, awpn Malaika yio ma 
pade wpn: (nwpn yio wipe) eyi ni 
pjp nyin ti a §e ni adehun (fun 
nyin). 

104. Qjp ti A o ba ka sanma 
geg^bi kika ewe tira. G$g$bi A ti 
b$r$ $da ni akpkc? ni A o da a pada 
si. Niti adehun ti Wa, dajudaju 
Awa j$ Eniti yio §e b$. 

105. Atipe Awa ti kp sinu Tira 
na l^hin iranti pe dajudaju il$ na 
awpn $rusin Mi ti nwpn j$ enia rere 
ni yio jogun r$. 

106. Dajudaju imu <?rp de opin 
mb$ ninu eyi fun awpn kan ti o j$ 
$rusin (Mi). 

107. Atipe Awa ko wul? ran p 
ni§$ ayafi ki o le j? ik$ fun gbogbo 
aiye. 

108. Sppe: dajudaju ohun ti anfi 
ran§$ si mi ni pe Qlphun nyin 
Qlphun kan§o§o ni; nj$ $nyin ki yio 
wa ju ara sil$ (fun U)? 


•r^X". ' ^ ^ < \\a,£^j\+L±~*. 


Suratu Anbiyai 21 Part 17 I 467 I w *>*■' ^ '^ hs~> 109. Bi nwQn ba si §?ri, nitorina 
SQpe: Emi fi mQ nyin lori dQgba 
dQgba (wipe ogun nb? laarin emi 
ati eyin), be si ni emi ko mQ bi 
ohun ti a ?e ni adehun fun nyin ti 
sunmQ tabi o jinna. 

110. Dajudaju On ti mQ eyiti o 
han ninu <?rQ na, O si mQ ohun ti ? 
fi npamQ. 

111. Atipe emi ko mg boya o le 
je adanwo fun nyin ati igbadun 1q 
di igba di$. 

112. O SQpe: Oluwa mi, $e idaJQ 
p?lu ododo atipe Oluwa wa ni Qba 
AJQk? aiye OluranlQWQ lori ohun ti 
$ n$e irohin r£. (22) Suratul Hajji Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Enyin enia, e paiya Oluwa 
nyin; dajudaju mimi titi akoko na 
je nkan ti o tobi. 

2. Ni qjq ti enyin o ri gbogbo 
awQn ti o nfun (qitiq) l'Qmu,yio 
gbagbe QmQ ti wQn fun ni Qmu ati 
gbogbo awQn aboyun ti nwQn o ma 
bi oyun WQn, atipe ir? yio ri awQn 
enia ti nwQn o ma hunrira, bi^nipe 
nwQn muti, b?ni nwQn ko muti 
§ugbQn iya QlQhun le koko ni. 


>'T *" 
<X^jSy&\ 9-'" ^'st' *. >* S A * ' 

^4 L$-l^J-.->- o\j J^= j-^b <^*~&} Suratu Hajji 22 Part 17 468 W *^M TT st. CJJ^, 3. £niti o n?e ariyanjiyan nipa 
(prp) QlQhun laini mimp kan mb$ 
ninu awQn enia, o si nt^le gbogbo 
esu olorikunkun. 

4. Ati pa ni ebubu (kadara) lee 
lori pe dajudaju ?ni ti o ba t$le e 
dajudaju on yio ?i oluwar? lpna, 
yio si tp si pna iya ina ti o njo fofo. 

5. £nyin enia, ti $nyin ba nb$ 
ninu iyemeji si igbende dajudaju 
Awa ni A ?e $da nyin lati inu 
iy?p?, l^hinna lati inu omi 
gbplpgbplp, l^hinna lati inu $j$ 
didi, l^hinna lati inu basi $ran, ti a 
da pe ni $da ati eyi ti a ko da pe ni 
$da, nitori ki A le ?e afihan (agbara 
Wa) fun nyin. Atipe Anfi ohun ti 
A f<? rinl? sinu apo ibimp titi lp di 
akoko ti a sp, l^hinna A o wa mu 
nyin jade ni oponlo, l^hinna ki $ le 
dagba. pniti yio ?anku yio ma b$ 
ninu nyin, ?niti a o dapada lp si ibi 
ki o lo $mi titi di y?p?r? yio ma b$ 
ninu nyin tob$ ti ko fi ni mp 
nkankan mp, l^hin ti o mp nkan. 
Ir$ yio ri il$ ti o ti gb$ pe nigbati A 
ba sp omi (ojo) kal? lePori yio yira- 
pada, yio si gberu yio si hu jade 
ninu gbogbo awpn ori§iri§i irugbin 
ti o dara. 

6. Eyihun j$ b$, nitoripe 
dajudaju Qlphun On ni (Qba) Otitp 
atipe dajudaju On ni yio ji awpn 
oku, atipe dajudaju On ni Alagbara 
l'ori gbogbo nkan. • " <,' . \ /As fa's ' 

Suratu Hajji 22 Part 17 469 W *)JL| yy g^ Sj^M* 7. Atipe dajudaju akoko na nbQ 
wa ti ko si tabitabi ninu r?; atipe 
dajudaju QlQhun yio gbe ?niti mb? 
ninu sare dide. 

8. Eniti njiyan nipa QlQhun laini 
mimQ kan mb? ninu awQn enia, 
ko si si imQna kan (fun u), ko si 
si Tira kan ti o ni im<?l? (fun u). 

9. Yio ma fi igberaga yi <?run si 
Qtun ati osi ki o le $i wQn l'pna 
kuro ni oju Qna QlQhun. Abuku 
mb? fun u l'aiye nbi, A o si fun u 
ni iya ti njo enia t<?wo ni qjq ajinde. 

10. Eyihun j? b<? nitori ohun ti 
qwq r? ti ti siwaju, atipe dajudaju 
QlQhun ki i§e alabosi fun awQn 
?rusin R?. 

11. Atipe ?niti nfi y?suy?su sin 
QlQhun mb? ninu aw<?n enia, tob? 
ti rere kan ba wa ba a, a fi Qkan 
bal<? si i (?sin r?), §ugbQn ti adanwo 
kan ba wa ba a, a yi oju r? pada 
(kuro nibi ?sin r?). O §e ofo laiye 
ati Qrun. Eyini ni ofo ti o han 
gbangba. 

12. On kepe l'?hin QlQhun ohun 
ti ko le §e ni inira kan, ti ko si le 
§e e ni rere; eyini i§ina ti o jinna si 
otitQ ni. 

13. On kepe ohun ti inira r? 
sunmQ ju rere r? 1q, dajudaju o 
buru ni oluranlQWQ atipe dajudaju 
o buru ni ?l?gb?. X s-S \»' s" S "*i 


***** . Al'S-' -^^-tT^^^ .-?"ft r. Suratu Hajji 22 Part 17 470 W *)JL| TT 7f&~\ 6 j y** 14. Dajudaju QlQhun yio fi 
awQn onigbagbc? ododo ti nw<?n si 
n§e i§? rere wq inu awQn Qgba id?ra 
ti awQn odo yio ma §an nisal? r<?. 
Dajudaju QlQhun n§e ohun ti O ba 
f?. 

15. pniti o ba nro pe QlQhun ko 
le §e aran^e fun u (Annabi) ni aiye 
ati ni Qrun. Nitorina, ki o na okun 
1q si sanma, l^hinna ki o ge e (ki o 
pa okun so). L?hinna, ki o wa 
woye boya idit? (ete) r? yio le ohun 
ti nbi ninu 1q? 

16. G?g?bayi ni A sqq kal? ni 
awQn ami ti o han, atipe dajudaju 
QlQhun yio ma fi ?niti O ba f? 
mQna. 

17. Dajudaju awQn ?niti nwQn ni 
igbagbQ ododo ati awQn ?niti o j? 
Yahudi ati awQn Sabiawa ati awQn 
Nasara ati awQn Majusi ati awQn ti 
nda nkan pQ mQ QlQhun, dajudaju 
QlQhun yio §e idaJQ l'arin wQn ni 
qjq ajinde. Dajudaju QlQhun ni 
0?ri Tori gbogbo nkan. 

18. Ire ko ri i ni pe dajudaju 
QlQhun ni nwQn fi oribal? fun, 
awQn ?niti mb? ninu sanma ati 
?niti mb? ni ori il<? ati orun ati 
o?upa ati awQn irawQ ati awQn oke 
apata ati igi ati awQn ?ranko ati 
qPqIqPQ ninu awQn enia? B? si ni 
QPQlQpQ WQn iya j? ?tQ Tori WQn. 
Eniti QlQhun ba fi abuku kan S^k^l \ y^j>j \^*U$dh^^*ol ^ol^Sfilt^Cr <L sI'X > \S 

Suratu Hajji 22 Part 17 471 W *>i-l YY «^-l Oj 4** nigbana ko ni si alapQnle kankan 
fun u. Dajudaju QlQhun ni O ma 
n?e ohun ti O ba f?. 

19. Awqii meji yi j? onija-ara- 
wqii ti nwQn n?e atako ara WQn 
nipa Oluwa WQn. Nitorina awQn ti 
o je alaigbagbQ a o ge a?p ina fun 
WQn. Ao da omi gbigbona le WQn 
lori lati oke WQn. 

20. A o fi yc? ohun ti mb? ninu 
ikun WQn ati awQ ara (wQn). 

21. Atipe odurQ oni-irin yio ma 
b? fun WQn. 

22. Igbakigba ti nwQn ba f<? jade 
kuro ninu r?, niti ibanuje, a o da 
WQn pada sinu r<?, (ao si wipe): £ tQ 
iya ina ti o njoni wo. 

23. Dajudaju QlQhun yio fi 
awQn ?niti o gbagbQ ni ododo ti 
nwQn si ?i?? rere wq awQn Qgba 
id?ra ti odo n?an nisal? r<?, ao ?e 
WQn Tq§q p^lu egba wura ati alulu. 
Atipe ??da (alari) ni a?Q WQn yio j? 
nib?. 

24. A tQ WQn si eyiti o daradara 
ninu QrQ a si tQ WQn si Qna QlQhun 
ti eyin tQ si. 

25. Dajudaju awQn ti nwQn §e 
aigbagbQ ti nwQn si ns?ri awQn 
enia kuro ni oju Qna ti QlQhun ati 
(kuro) ni MQsalasi AbQWQ eyiti 
Awa ?e ni dQgbadQgba fun awQn 

>Y\1" A> -A' .>' *> 


&£&&**$> 
Suratu Hajji 22 Part 17 I 472 I W *>U YY j^i dj^m. enia, awpn ti ngbe inu r? ati awpn 
olub?wo (r?); ?nik$ni ti o ba ni ero 
(a ti $e) iwa buburu niti abosi ninu 
r?, Awa yio mu u tp iya ?l?ta elero 

wo. 

26. Atipe nigbati A fi aye ile na 
han Ibrahima, pe: Ir? ko gbpdp da 
nkankan pQ mp Mi atipe ki o ft? Ile 
Mi m<? fun aw<?n olurpkirika (a) ati 
awpn olugberunduro ati awc?n 
olub^r? oluforibal?. 

27. Ki o si pe ipe larin awpn 
enia fun isin Hajji; nwc?n yio ma wa 
ba p ni irin ?s? ati Tori gbogbo 
ohun gigun, nwc?n o ma wa lati (?na 
ti o jin rere. 

28. Ki nwpn le ri rere awpn 
anfani ti o wa fun w<?n, ati ki nw<?n 
le ma pe orukc? Ql<?hun ninu aw<?n 
<?j<? ti a mQ, lori awpn nkan ti O pa 
Pese fun w<?n ninu ?ran <?sin; 
nitorina ? j? ninu w<?n ki ? si fun 
?niti ara nni (ti o j?) talika j?. 

29. L?hinna ki nw<?n tunra w<?n 
§e atipe ki nw<?n mu adehun w<?n 
$?, ki nw<?n si r<?kirika Ile Lailai na. 

30. Eyini (j? b?). Eniti o ba ?e 
aw<?n ofin Ql<?hun ni pataki, eyini ni 
o dara fun u l<?d<? Oluwa r?. Atipe a 
§e aw<?n ?ran <?sin ni ?t<? fun nyin 
ayafi aw<?n ti an ka (ewg r?) fun 
nyin, nitorina 9 jinna si ?gbin orisa 
atipe ki 9 jinna si <?r<? in?. 


Suratu Hajji 22 Part 17 473 W *)JL| YY «t>-l ZjJ~» 31. Ni ?niti ofp ?sin r? m<? kanga 
fun Qlphun n j a j a j ^a n k a npg mp 
On (Ql<?hun). pnik^ni ti o ba da 
nkan pp mp QlQhun, o dabi ?nipe 
o ja lati oke sanma ti ?iy? si gbe e 
1q tabi ti at?gun gbe e 1<? si ibiti o 
jinna. 

32. Eyini (j? b?). pniti o ba §e 
awpn ami QlQhun ni pataki, 
dajudaju eyi mb? ninu ifi ib^ru si 
pkan. 

33. Awpn ore mb? fun nyin lara 
w<?n di akoko kan ti a yan, l?hinna 
aye (ibupa) wc?n ni He Lailai. 

34. Awa §e oju <?na $sin fun 
olukuluku iran pe ki nwpn ma 
darukp Qlphun lori ohun ti O pa 
lese fun wpn ninu awpn ?ran psin 
(ti nwpn ba f$ pa wpn). Nitorina (? 
mp pe) Qlphun nyin QlQhun 
kan§o§o ni, nitorina On ni ki 9 
juwgjus? sil? fun. Atipe ki 9 fun 
awpn ti o ni pkan ir?l? niro 
idunnu. 

35. Aw<?n ?niti o j? pe ti a ba 
da'rukp Qlphun awpn pkan wpn a 
gbpn riri, ati awpn onifarada Tori 
ohun ti o ba ba w<?n ati awpn ti o 
ngbe irun duro ti nwpn si nna ninu 
ohun ti A pa lese fun wQn. 

36. Ati awpn rakunmi Awa §e 
wc?n ninu ohun ami Qlphun fun 
nyin, ore mb? lara wpn fun nyin. 


\^v ''1' ->"' 9 \.'> " 'wC. ft *"t>\ A K'* <»(w 


£#^T^«j3l£K^3~j Suratu Hajji 22 Part 17 474 W *j±.\ YY ^t>-l *jj**» Nitorina ? darukc? QlQhun le w<?n 
lori ni iduro. Nigbati nwQn ba fi 
?gb? lei?, ? j? ninu WQn, ki ? fun 
?niti o ni it?lQrun ati olutQrQ. Bayi 
na ni Awa t? WQn lori ba fun nyin 
ki ? le ma ?e Qp?. 

37. £ran W p n a ti ?j? wc?n ko ni 
de (?d(? QlQhun, §ugbc?n ipaiya 
QlQhun nyin ni yio de QdQ R?. 
Bayi na ni A t? WQn lori ba fun 
nyin ki ? le gbe QlQhun tobi lori pe 
O fi Qna mc? nyin, ki o si fun awQn 
olu§erere niro idunnu. 

38. Dajudaju QlQhun ma nti 
(buburu) kuro fun awQn ?niti o 
gbagbQ ni ododo. Dajudaju 
QlQhun na ko ni if? si gbogbo 
awQn oni-jamba, alaimore. 

39. A yQnda fun awQn ti nwQn 
gbogun ti (pe ki awQn ma ja) 
nitoripe a bo WQn si atipe dajudaju 
QlQhun ni Alagbara lati §e aran?e 
fun WQn. 

40. AwQn ?niti a le jade kuro 
ninu ile WQn laij? ti ?tQ ayafi toripe 
nwQn nsQpe: Oluwa ti wa ni 
QlQhun. Bi ko j? pe QlQhun nfi 
apakan awQn enia dabo bo awQn 
apakan ni, ile isin (awQn ju) ati ile 
isin (awQn Nasara) ati awQn ile isin 
(gbogbo awQn Yahudi) ati awQn 
mQsalasi ti a nda orukQ QlQhun 
ninu r? pupQ, nwQn ibati wo WQn, 
atipe dajudaju QlQhun yio ma j\y\ iif-j±-*i J^l$'&(l>\£^jJ-& Suratu Hajji 22 Part 17 I 475 I W *>JL| YY «^-l OjJ**» ranlQWQ eniti o ba ran A Iqwq. 
Dajudaju QlQhun ni Alagbara, 
Olubori. 

41. Awqii na ni eniti o j? pe bi A 
ba gba WQn laye ni ori il$, nwQn o 
ma gbe irun duro nwQn o si ma 
yan saka nwQn o si ma kc? enia ni 
rere nwQn o si ma kc? buburu fun 
enia atipe atubQtan awQn qtq ti 
QlQhun ni. 

42. Bi nwc?n ba si pec? ni opurQ, 
b$ni awQn iJQ Nuha ati (iJQ) Adi ati 
(iJ9) Samuda ti pe (awc?n oji?$) WQn 
ni'rc? giwaju WQn. 

43. Ati awpn iJQ Ibrahima ati ijg 
Lutu. 

44. Ati awQn ara ilu Madiyana, 
a si tun pe Musa ni opurQ; 
nitorina Emi 1'gra fun awQn 
alaigbagbQ l?hinna emi mu wpn 
giri, nj? bawo ni ibinu Mi ti ri! 

45. Nitorina melomelo ni ilu ti A 
ti par? nigbati ilu na j? alabosi, ti 
(awQn ile) ilu na wo lul? ati kanga 
kan ti a pati ati pet^si ti o ga. 

46. Abi awQn ko rin ori il<? wo ni 
ki awc?n Qkan ti mb$ fun WQn je 
ohun ti nwQn yio ma fi ro nkan, 
abi awc?n eti wc?n ki nwQn ma fi 
gbQrQ? Dajudaju awpn oju (ti ode) 
konfQ, gugbQn awQn (oju inu) Qkan 
ti mb$ ni igbaiya ni o nfQ. <-*jj*uA \j\ir+\j *j£=>y\ ]y\*j 


0^3 
*2><3fa >&?-*&&' <yfcC3 


j^\^Zffi^c£& Suratu Hajji 22 Part 17 476 w +£\ rr ^li ojj^. 47. Atipe nwpn yio ma kan 9 
l'oju iya na, b? si ni Qlphun ko ni 
se adehun R?. Dajudaju pjp kan ni 
pdp Oluwa r? da g?g?bi ?gb?run 
pdun ninu ohun ti ? nka. 

48. Melomelo ni ilu ti Emi lpra 
fun ti ilu na j? alabosi, l^hinna ni 
Emi wa mu u, atipe pdp Mi ni 
apadasi gbogbo nkan patapata. 

49. Sppe: gnyin enia, dajudaju 
emi j? olukilp ti o han gbangba fun 
nyin nikan ni. 

50. Nitorina awpn ?niti nwpn 
gbagbp ni ododo ti nwpn si n§i§? 
rere ti wpn ni aforiji ati ese ti o 
dara yio j?. 

51. Atipe awpn ti nwpn sapa 
(lati ba) awpn ayah wa (j?) lati le 
kpl? ba (awpn enia nipa tit?le ti 
ojis? Qlphun) awpn elewpnni ni ero 
ina Jahimi. 

52. Awa ko ran oji§? kan ni§? 
§iwaju r? abi Annabi kan ayafi 
nigbati o ba kewu ki e§u gbe 
royiroyi ju sinu kewu r?; $ugbpn 
Qlphun yio pa ohun ti e§u ju si i r?, 
l?hinna Qlphun ma ntun awpn 
ayah R? §e. Atipe Qlphun ni 
Onimimp, Qjpgbpn. 

53. Ki (Oluwa) le §e ohun ti egu 
ngbe ju (si i) na ni adanwo fun 
awpn ?niti arun kan mb? ninu 
pkan wpn ati awpn ti pkan wpn le 

fit » '<* : ' &r$ CSj 3 ^** &■&& ]>*-» e£% x \s££ •J 
Suratu Hajji 22 Part 17 477H W »>M T T ^>-l ^jj^ - atipe dajudaju awQn alabosi ni mb? 
ninu iyapa ti o jinna. 

54. Ati ki awQn ti a fun ni mimQ 
le mQ pe dajudaju on j? otitp lati 
Qdp Oluwa r$, ki nwQn si le gbagbQ 
ni ododo ati ki Qkan wQn le ba 
t?riba fun U. Atipe dajudaju 
QlQhun ni OlutQ si Qna awQn ?niti 
o gbagbQ ni ododo 1q si oju Qna ti 

o tQ. 

55. Atipe awQn ?niti nwQn §e 
aigbagbQ nwQn ko ni y? nwQn ko 
ni gbo ninu i?eyemeji si i, titi ti 
akoko na yio fi de wa ba WQn lojiji 
abi ti iya qjq iparun yio fi wa ba 
WQn. 

56. Ti QlQhun ni Qla nse ni qjq 
na. Yio si $e idaJQ ni arin WQn. 
Nitorina awQn ?niti o ba gbagbQ ni 
ododo ti nwQn si ?i?$ rere nwQn yio 
ma be ninu awQn Qgba id?ra. 

57. Atipe awQn ^niti o §e 
aigbagbQ ti nwQn si pe awQn ami 
Wa nirQ, nitorina awQn elewQnni ti 
WQn ni iya t?nit£ni yio j$. 

58. Ati awQn ?niti nwQn ?i kuro 
nile ni oju Qna ti QlQhun l^hinna ti 
a si pa WQn tabi nwQn funra WQn 
ku ni, dajudaju QlQhun yio pese 
fun WQn ni ese ti o dara, dajudaju 
QlQhun On ni O dara juIq ninu 
awQn olupese. && 

Suratu Hajji 22 Part 17 478 W *)JL| rr «^-l fijj*x 59. Yio fi wpn wq si aye ibuwQ 
kan ti nwQn yio ypnu si, atipe 
dajudaju QlQhun na ni OnimimQ, 
Onifarada. 

60. Eyi j? b?. £niti o ba gba 
?san iru iya ti a fi j? $, l^hinna ti a 
tun ni i lara, dajudaju QlQhun yio 
$e atil^hin fun u. Dajudaju QlQhun 
ni alamojukuro, Alaforiji. 

61. Eyi j? b?, nitoripe, dajudaju 
QlQhun ma nfi oru wq inu Qsan A 
si ma fi Qsan wq sinu oru, atipe 
dajudaju QlQhun ni OlugbQrQ, 
Ariran. 

62. Eyi je b?, nitoripe, dajudaju 
QlQhun On ni ododo, atipe 
dajudaju ohun ti nwQn npe l^hin 
R<? on ni irQ, atipe dajudaju 
QlQhun On ni Qba ti O ga, ti O si 
tobi. 

63. Ire ko ri i ni pe dajudaju 
QlQhun lo nmu omi sQkal? lati 
sanma, nitorina il<? a wa di tutu? 
Dajudaju QlQhun ni Alanu, O si 
mp amQtan. 

64. ti R<? ni ohun ti o wa ninu 
sanma ati ninu il<?. Atipe dajudaju 
On ni QlQrQ ti Qp? tQ si. 

65. Ir? ko ri i ni pe dajudaju 
QlQhun ni O t? lori ba fun nyin 
ohun ti o wa ninu il? ati QkQ ti o 
nsare ni ori omi p$lu a§? R£? Atipe 


±4><^\)P>\j* i y^^jA\^Cy A J^jJ^ $ 
®j-£^&S\j> 

Suratu Hajji 22 Part 17 479 \V p^JLI TT 9t3-l djA** Onmu sanma dani ti ko fi jalul? 
ayafi p?lu iyQnda R?. Dajudaju 
Qlphun ni Onid?kun, Qlppplppp 
ik? fun awpn enia. 

66. On ni pniti O ?e nyin ni 
alaye, l?hinna yio pa nyin, l?hinna 
yio ji nyin. Dajudaju enia j? 
alaimore. 

67. A fun olukuluku iJQ ni Qna 
igba j(?sin r?, ma si §e j? ki nwpn 
ba q §e ariyanjiyan nipa Qrc? na, pe 
ipe si bi (?sin) Oluwa r?. Dajudaju 
ir? lo wa lori pna ti o tpna. 

68. Atipe ti nwpn ba nba 9 §e 
ariyanjiyan, nigbana ki o sppe: 
Qlphun lo mp ju nipa ohun ti ? n§e. 

69. Qlphun yio §e idajp larin 
nyin ni 9J9 ajinde nipa ohun ti ? 
n§e iyapa ?nu si. 

70. Ir? ko wa mc? ni pe dajudaju 
Qlphun mc? ohun ti o mb? ninu 
sanma ati il?? Dajudaju eyiun mb? 
ninu tira kan. Dajudaju eyiun j? 
irprun fun Qlphun. 

71. Nwpn nsin l?hin QlQhun 
ohun ti On ko sp idi pataki kan 
kal<? nipa r?, atipe ko si mime) kan 
fun wpn nipa r?. Atipe ko ni si 
alaran§e kan fun awpn alabosi. 

72. Atipe nigbati a ba nke awpn 
ayah wa fun wpn, ti o han 


*^_£JUb V <\' >YV''\ & \\' ' 

t>^/5 J^£j(^i: ^I^^cl^jiil^jjt ^^^>^>oL^44^«;^i 


•J 


Suratu Hajji 22 Part 17 480 W *£\ TY St IJJ** gedegbe, ire yio ma mc? kike? ninu 
oju awpn alaigbagbp ti nwpn yio 
f? talu awpn ti o nke awpn ayah 
Wa fun wpn. Sppe: Emi ki yio ha 
fun nyin niro ohun ti o buru ju eyi 
1q? On ni ina ti Qlphun ?e ni ileri 
fun awpn alaigbagbp. O si buru ni 
apadasi. 

73. Enyin enia, a fi apejuwe kan 
lei?, nitorina ? t^ti si i. Dajudaju 
awpn ohun ti ? npe l^hin Qlphun 
ko le da e§in§in kan, bi o f? bi 
nwpn parapp lati §e e. Ti e§in§in ba 
si gbe nkankan lpdp wpn, nwpn ko 
le gba Iqwq r£. £niti o ntprp nkan 
ati eniti nwpn ntprp Iqwq r? pi? ni 
wpn. 

74. Nwpn ko fun Qlphun ni 
papa iwc? R? g?g?bi o ti tp. 
Dajudaju Qlphun ni Alagbara Qba- 
Qwpn. 

75. Qlphun ma §a awpn oji§? 
l?§a ninu awpn malaika ati ninu 
awpn enia. Dajudaju Qlphun ni 
Olugbprp. Oluriran. 

76. On mQ ohun ti mb? niwaju 
wpn ati ohun ti mb? ni ?hin nwpn. 
Apadasi awpn qvq pdp Qlphun n i. 

77. £nyin ti e gbagbp ni ododo, 
? t^riba ki ? si fi oribal?, ki ? si 
jpsin fun Oluwa nyin, ki ? §e i§? 
rere ki ? ba le jere. - > 
^i^^5^j^^^ujt?jc^3li 'jrf£ 


^ ^^^la-**^! 


<&&< 

Suratu Mu'minuna 23 Part 18 481 \A *ji?\ TV j^yO^ll Ijj^i 78. p jagun si oju c?na Qlphun 
nipapa ijagun r?. On si ?a nyin l??a 
ko ?e i?oro kan fun nyin ninu ?sin, 
?sin baba nyin Ibrahima. On ni o 
sq nyin ni Musulumi ni?iwaju ati 
ninu eyi, nitori ki Oji?e na le j? 
?l?ri le nyin lori, ati ki ?nyin na le 
j? ?l?ri lori awc?n enia; nitorina, ki ? 
ma gbe irun duro ki ? si ma yan 
saka ki ? si di opo Ql<?hun mu 
§in§in. On ni Oludabobo nyin On 
ni O dara julp ni Oludabobo On ni 
O si dara ni OluranlQWQ. (23) Suratul - Mu'minuna Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qrun, 

1. Papa awc?n onigbagbc? ododo 
ti jere (la). 

2. Awpn $niti nwpn npaiya 
QlQhun ninu irun kiki w<?n. 

3. Ati aw<?n ?niti n??ri kuro nibi 
qyq isQkusQ. 

4. Ati awc?n ?niti wc?n nyan 
«Saka». 

5. Ati awc?n ti n§Q ab? wc?n. 

6. Afi l(?dQ awc?n aya wc?n tabi 
awQn ti nwQn fi qwq Qtun wc?n mu 
logun, nitorina nwQn ki i§e ?ni ebu. 

7. $ugbQn ?nik?ni ti o ba wa 
nkan miran l?hin eyini, awc?n ni 
olukQJa ?nuala. 


is* /'— mm& : : € m ^o^tJt^ Ji^yliJ^ Si^O^ Suratu Mu'minuna 23 Part 18 482 \A *^i-l YV j^jll Ojj~* 8. Ati awpn ?niti nwpn j? olu?<? 
ohun ti a fun wpn pamQ ati adehun 
wpn. 

9. Ati awpn ?niti n?p irun wpn. 

10. Awpn elewpnyi ni olujogun. 

11. Awpn ni ?niti yio jogun 
Alijana Firdaosa ninu r? ni nwpn o 
si ?e gbere si. 

12. Dajudaju Awa da enia lati 
inu eyiti a y<? ninu erup? amp. 

13. L^hinna A see ni omi 
gbplggbplp sinu aye irprun Kan. 

14. L^hinna Awa s<? omi 
gbplggbQlp na di ?j? didi, l^hinna 
A sp ?j? didi na di basi-?ran, 
l^hinna A s<? basi-^ran na di egun, 
l^hinna A fi ?ran bo egun, l^hinna 
A sp 9 di ?da miran kan. Ibukun ni 
fun Qlphun, £niti O dara julp ninu 
awpn d?dad?da [l] . 

15. L^hinna dajudaju l?hin eyini, 
?yin yio ku. 

16. L^hinna dajudaju ni pjp 
ajinde a o gbe nyin dide. 

17. Dajudaju A ti da awQn 
sanma meje le nyin lori, Awa ko ?e 
aikula nipa ?da. >ik*J \ bj-jSsi HJJojC; 4J»^LJ 1 L^ii->*3 


[1] Itumg awQn d^dadeda ninu ayah yi ni: awQn olusenkan qwq 
Lorisirisi. Suratu Mu'minuna 23 Part 18 483 \A *ji?\ TV jjLajjl! Ijj^t 18. Atipe Awa sq omi kal? lati 
sanma ni iwQntuwQnsi, l?hinna A 
j?ki o joko sinu il?, dajudaju Awa 
ni agbara lati mu u 1q. 

19. L?hinna Awa da aw<?n Qgba 
fun nyin lati inu r$, pgba ti dabinu 
ati ajara (inabi) qpqIqpq eso mb? 
ninu r? fun nyin, ti 9 sin j? ninu r?. 

20. Ati igi kan ti nhu ni oke 
Sinai, ti nmujade epo ati 9b? fun 
awQn ti nj? 9. 

21. Atipe dajudaju ?kQ wa fun 
nyin lara awQn ?ran Qsin. Awa 
nfun nyin mu ninu ohun ti o wa ni 
inu wQn, atipe ore pupp wa lara 
WQn fun nyin atipe ?nyin nj? ninu 
WQn. 

22. Atipe lori WQn ati lori QkQ ni 
a ngbe nyin (kakiri). 

23. Dajudaju Awa ran Nuha si 
awQn enia r?, o SQpe: Enyin enia 
mi, 9 sin QlQhun, 9 ko ni QlQhun 
miran l?hin R$, ?nyin ko ha ni 
paiya (R?) ni? 

24. AwQn olori ti nwQn j? 
alaigbagbQ ninu awQn enia r<? SQpe: 
Eleyi ki i§e ?nikan ju abara bi 
?nyin 1q, o nf<? lati j? Qga lori nyin 
ni. bi QlQhun ba f? ni, On iba sq 
awQn Malaika kal?. Awa ko gbQ 
iru eleyi lQdQ awQn baba wa ni 
i§iwaju ri. 


Suratu Mu'minuna 23 Part 18 484 ^A *j£?\ TV Oj**^ *JJ~* 25. On ko j? kinikan ju $niti 
amodi (arun-were) mb? p?lu r$, 
nitorina ? lepra fun u fun igba di$. 

26. O SQpe: Oluwa mi, ran mi 
Iowq lori pipe ti nwQn pe mi 
lopurQ. 

27. Nitorina Awa ran§? si i pe: 
Kan QkQ ni oju Wa ati g?g?bi Awa 
ti fi m<? q; nigbati a§? Wa ba de, ti 
aaro si s$ omi yQ, mu meji-meji 
takQ-tabo ninu oniruru (?da) sinu 
r<? ati awQn $bi r? afi $niti a§? Wa 
ti gba iwaju fun ninu w<?n, ki o ma 
si ba Mi sQrc? nipa awQn ti o §e 
abosi, dajudaju aot? wQn ri. 

28. Nigbati ir? ba joko ati awQn 
ti o wa p?lu r? sinu QkQ na, SQpe: 
Op? ni fun QlQhun, gniti o ko wa 
yQ kuro Iqwq awQn iJQ alabosi. 

29. Atipe ki o wipe: oluwa mi, 
sq mi kal<? ni ibusQ alabukun, Ir? ni 
O dara ni OlusQnikak? . 

30. Dajudaju awQn ami kan wa 
ninu eyi, Awa si ma ndan (enia) 
wo. 

31. L^hinna Awa gbe awQn iran 
miran dide l^hin WQn. 

32. Nitorina Awa ran oji§? kan 
si WQn lara WQn pe: 5 sin QlQhun, ? 
ko ni QlQhun miran l^hin R$; $ ko 
ha ni b?ru (R<?) ni? Suratu Mu'minuna 23 Part 18 485 \A 9>j>A TV Of**^S tjj"' 33. Awqii QlQla-kankakanka 
ninu awQn enia r? ti nwQn $e 
aigbagbQ ti nwQn si pe ipade qjq 
ajinde nirQ ti A si se id?ra fun ni 
igbesi aiye yi wipe: Eleyi ko j? 
nkankan ju abara bi enyin na 1q, 
on nje iru ohun ti $nyin na nje, on 
si mu ohun ti enyin nmu. 

34. Ti ?nyin ba t?le abara kan bi 
?nyin, dajudaju enyin di ?ni ofo 
nigbana. 

35. On ha §e ileri fun nyin pe bi 
e ba ku ti ? ti di iy?p? ati egungun 
nigbana ni a o mu nyin jade (laye) 
bi? 

36. Ohun ti a §e ni adehun fun 
nyin, pna r? jin (pupQ). 

37. Ko si igbesi aiye kan mc? 
ayafi eyiti a wa ninu r? yi: a nku a 
n§e ?mi atipe awa ko j? ?niti ao gbe 
dide. 

38. On ko je kinkikan ju enia 
kan ti o da adapa ire? mc? QlQhun, 
awa ko ni gba a gbQ. 

39. O wipe: Oluwa mi, ran mi 
Iqwq nitori pipe ti nwQn pe mi ni 
opurQ. 

40. O sq pe: Laip? nwQn yio di 
alabamQ. 

41. Igbe (iya) si mu wQn g?g?bi 
wQn ti l?tQ sii nitorina A si sq wpn 


Qp i^^iiJ lSl_ ^l£Q[rZ*j>Z*lAyAj 

3 Ca» JCj/pt^^JJfiUi J Is VL-^g-p ^^U>»3 ( ^J b ^J^il/y^ J^»ift Suratu Mu'minuna 23 Part 18 486 \A *j£?\ TV j^-ajil *JJ~* da g?g?bi panti nitorina igbe-jinna- 
si ik? mb? fun awQn iJQ alabosi. 

42. L?hinna ni A da awQn iran 
miran l?hin wqii. 

43. AwQn enia kan ko ni 1q 
?iwaju akoko wQn b? si ni nwQn ko 
ni lQra fun u. 

44. L?hinna ni A ran awQn oji?? 
Wa ni i?? t?le ara WQn. Igbayiowu 
ti oji?? awQn iJQ kan ba wa ba WQn, 
nwQn a pe e ni opurQ, A si fi 
apakan WQn t?le apakan A si sq 
wQndi itan. Nitorina igbejinna (si 
ik?) ki o ma ba awQn iJQ ti nwQn 
ko gbagbQ ni ododo. 

45. L^hinna ni A ran (Annabi) 
Musa ati QmQ-iya r$ Haruna ni?? 
p?lu awQn ami Wa ati awQn idi 
pataki ti o han. 

46. Lq si QdQ Firiaona ati awQn 
iJQ r?, ?ugbQn nwQn ?e igberaga ati 
pe nwQn j? iJQ ti o ?e motomoto. 

47. NwQn si sq pe: Awa yio ha 
gba abara meji iru wa gbg kc?? 
nigbati o ?e pe awQn enia WQn j? 
?niti nsin wa? [1 l 

48. Nitorina nwgn pe awQn 
mejeji ni opurQ nitorina nwQn si di 
?ni iparun. %&^\^\j£* 
$5^^&&j^ [1] Itump si sin ti wpn sin wpn ni pe wpn tele ase wpn, wpn si sq ara 
WQn di yepere fun wpn. Suratu Mu'minuna 23 Part 18 487 \A *j>-\ TV j^ojll *jj** 49. Atipe dajudaju Awa ti fun 
Musa ni Tira na ki nwpn le ba mp 
pna. 

50. Atipe A $e pmp Mariyama 
ati iya r? ni ami kan, A si ko wpn 
jp si aye kan ti oga ti osi se deede ti 
o j$ oni is$l$ru. 

51. pnyin oji§? ? ma j? ninu 
ohun ti o dara ati ki $ ma ?e dada, 
dajudaju Emi ti mp ohun ti 9 n§e 
ni??. 

52. Dajudaju ijp nyin yi o j<? ijp 
kan?o?o atipe Emi ni Oluwa nyin, 
nitorina ki 9 b$ru Mi. 

53. Nwpn si pin si ori§iri§i ijp 

nipa pran ?sin wpn larin ara wpn, 
gbogbo olukuluku ijp ni nwpn nyp 
si ohun ti mb$ ni pdp wpn, 

54. Nitorina fi wpn sil$ sinu 
i§ina wpn lp di igba di?. 

55. Abi nwpn nro ni pe dajudaju 
ohun ti A fi nran wpn lpwp ni owo 
ati pmp. 

56. A nkanju ore wpn ni (nipa 
r?), b$ ti$ kp nwpn ko fura ni. 

57. Dajudaju awpn $niti nwpn 
paiya nipa ib^ru Oluwa wpn. 

58. Atipe awpn $niti nwpn ni 
igbagbp ododo si awpn ami Oluwa 
wpn. G9 Oj JC^^^iiiw-liSJt^s-^ GiUjjiij >^jj&&&j£j&l 

C9 S^Cs^Mt^^j^J^ © 0^4^0^-A^ Ql<S > lIlki 

pdjij^^^^^^^ol 


Suratu Mu'minuna 23 Part 18 488 \ A * j>A Y V j j^a jll oj j**» 59. Ati awQn ti ki fi nkan p?lu 
Oluwa wqii sin. 

60. Ati awQn ti o j? pe ohun 
yiowu ti nwQn ba fi tor? tib?ru- 
tib?ru Qkan ni nwQn fi ntQr? pe 
dajudaju awQn yio pada tQ Oluwa 
wqii 1q. 

61. AwQn elewQnyi ni awQn 
nyara 1q sibi i§? rere awQn lo si 
nduna lati gba iwaju nipa r?. 

62. Atipe Awa ko la be? ?mi kan 
lc?run ayafi ohun ti o ba lagbara r?, 
Tira kan ti o nsQ ododo mb? lQdQ 
Wa, b? si ni a ko ni bo wQn si. 

63. B?ti?kQ, Qkan WQn mb? ninu 
aimQkan nipa eyi, awQn i§? mb? 
fun wc?n ti nwQn yio ma §e l?hin 
eyi. 

64. Titi Awa yio fi mu awQn 
onid?ra inu wc?n p?lu iya nigbana 
nwc?n yio ma ke ibosi. 

65. p mase kigbe loni. Dajudaju 
enikan ko le gba yin la Iqwq Wa. 

66. Dajudaju a ti ke awQn 
ariwoye Mi fun nyin, sib?sib? 9 j? 
?niti o fa s?hin. 

67. Ti-igberaga-ti-igberaga, 
gbogbo oru (nyin) ni 9 fi nsQ 
isQkusQ nipa r?. 

68. Abi awQn ko ronu QrQ na wo 
ni? Abi ohun ti ko wa ba awQn 
baba WQn akQkQ lo wa ba wc?n ni? 0^%*$ 


fjp ^y^\i^j^^\^dyj^j^y^ 

'>S*"l>*' i/ ^li^JJl^^bJ^-Uil^ >^t& ^Co^^l^>iW y^A^^j^^A S^e^ <s^* OiDJi 

Suratu Mu'minuna 23 Part 18 489 \A *ji?\ TV jjlajil Ojj+* 69. Abi nwpn ko mp oji?$ wpn 
ni depo ti awpn na fi ntako o? 

70. Abi nwpn yio ma sppe: 
Amodi mb$ fun u ni? B$ti?kp, o de 
wa ba wpn p$lu ododo ni, sib$sib$ 
ppplppp wpn je olukorira ododo. 

71. Atipe ti o ba ?e pe (Qlphun) 
ododo na ba t^le if?-inu wpn ni, 
sanma ati il$ iba baj? ati awpn $niti 
mb$ ninu wpn. $ugbpn A ti mu wa 
fun wpn iranti wpn, nwpn §?ri kuro 
nibi iranti na. 

72. Abi ir$ bi wpn lere owo-pya 
ni bi? B$ si ni owo-pya Oluwa r$ lo 
dara ju atipe Onni O dara julp ninu 
awpn olupese. 

73. Atipe dajudaju ir? npe wpn 
si oju pna ti o tp. 

74. Atipe dajudaju awpn eniti ko 
gba pjp ik^hin gbp dajudaju nwpn 
je olu??ri kuro ni oju pna tara. 

75. Ti o ba ?e pe A ?e ike wpn, ti 
A si $i ohun ti o mb? fun wpn ni 
inira kuro, sib^sib? nwpn iba taku 
sinu orikunkun wpn, nwpn iba si 
ma damu ninu i§ina wpn. 

76. Dajudaju A fi iya j? wpn, 
sib^sibe nwpn ko t^riba fun Oluwa 
wpn, ati pe wpn kosi jir$b$. 

77. Titi ti A fi ?i il^kun iya ti o 
le koko le wpn lori,nigbana nwpn 
sp ireti nu. ($} ^jj^^^pbj^\j^^ 


Po^js^aa^j; ' »> J^'-'x Z. ' %■?'"*■? \ 


*< •**{•'•* 


*t \ ' 'U 9> *"1 '?K 

l^y [yislLTCi cJ JuJ L p-£j J&.1 JJaJj 


Jo-Li^Us- \iUUrt^llbL>Cili|5*- 


Suratu Mu'minuna 23 Part 18 490 ^A *j*?\ TV J^ojll *JJ~* 78. Atipe On ni Eniti O §e fun 
nyin igb<?r<? ati awQn iriran ati 
awpn pkan. Idup? nyin kere jqjq. 

79. Atipe On ni 5niti O da nyin 
si ori il?, a o si ko nyin j<? si QdQ 

80. Atipe On ni Eniti O n§e 
alaye ati oku ati iyapa sira wc?n oru 
ati Qsan ti R? ni. £ ko §e lakaye ni? 

81. Rara, nwQn sq iruf? ohun ti 
awpn ?ni akQkQ ti sq ni. 

82. Nwpn sc?pe: Nigbati awa ba 
ti ku ti a si di iy?p? ati egungun, 
nj? a o gbe wa dide bi? 

83. Dajudaju a ti ba wa §e 
adehun yi, ati awc?n baba wa 
ni§iwaju. Eyi ko j? nkankan biko§e 
alQ awQn ?ni akQkQ. 

84. Wipe: Tani ?niti o ni il? ati 
?da ti o wa lori r?, ti ?nyin ba j? 
?niti o mQ. 

85. NwQn o SQpe: Ti QlQhun ni. 
Sq (fun wQn) pe: Kini o §e ti ?ko 
gba ikilQ? 

86. SQpe: Tani Oluwa sanma 
meje ati Oluwa ti O ni It?-Qla ti o 
tobi? 

87. NwQn o SQpe: Ti QlQhun ni. 
Wipe: Kini o ?e ti ? ko paiya 
Oluwa? 


&j&&JLZtij$ (&&ffi3\i£fc$ts. U^($&^££&Ji#£ *&j o^ft^j 


> „< r^ ^ * > 


©iCr*^ 


Suratu Mu'minuna 23 Part 18 491 ^A *j£?\ TV J^a^ll Zjj*+t 88. Sppe: Tani ijpba gbogbo 
nkan mb? ni qwq r<? ti o si ndabo 
bo o ti a ki i si gba ni la lpwp R$, ti 
$nyin ba j? ?niti o 1119. 

89. Nw<?n o sppe: Ti Qlphun ni 
(ni nini ati ni ikapa). Wipe: Bawo 
ni ?nyin §e j? ?niti nwpn ntanj?. 

90. Ko j$ b$, A ti mu ododo wa 
ba wpn atipe awpn ni nwpn j? 
opurp. 

91. Qlphun ko fi ?ni kan §e pmp, 
atipe ko si plphun kan p$lu R$, ti o 
ba j? b?ni, <?l<?hun k(?kan iba ti mu 
?da wQn lp, apakan wpn iba siti 
bori apakeji. Mimp ti Qlphun ju 
ohun ti nwpn §e irohin 1q. 

92. On ni OlumQ ik<?kQ ati 
gbangba; nitorina O ga tayp ohun 
ti nwQn fi n§e orogun(R^). 

93. Sppe: Oluwa mi, ti O ba fi 
ban mi ohun ti a §e ni ileri fun 
wpn. 

94. Oluwa mi, ma?e fi mi sinu 
awQn ijp alabosi. 

95. Atipe dajudaju Awa ni 
agbara lori ki A fi han 9 ohun ti A 
§e ni ileri (iya) fun w<?n. 

96. Fi iwa rere ti buburu s?hin. 
Awa ni A mpju nipa ohun ti nwpn 
§e irohin (r$). 


as^^r^i^j^-S 

A&\Cjt ,A *** ^J^=^J J!^q*A^\1J^.\ (a 


lp <^i^l£ J^^yJ Ji •s*-> 

Suratu Mu'minuna 23 Part 18 492 SA *'j^\ YV j^ajil Ijj^t 97. SQpe: Oluwa mi, mo sadi Q 
nibi royiroyi buburu ti awQn e?u. 

98. Atipe mo sa di Q, Oluwa mi, 
nipa ki nwQn ma le wa ba mi. 

99. Titi nigbati iku ba de waba 
Qkan ninu won yio wipe: Oluwa 
mi, $da mi pada. 

100. Ki nba le ?e i§? rere ninu 
eyiti mo ti fi s^hin. Rara ko j? b?, 
dajudaju o j? qtq kan ti on ti sq; 
gaga si mb? niwaju WQn titi 1q di 
qjq ti ao gbe WQn dide. 

101. Nigbati a ba fun fere sinu 
iwo ko ni si iwulo okun ibatan ni 
arin WQn ni qjq na, nwQn ko si ni le 
bi ara WQn lere (kini kan). 

102. Enikeni ti o§uwQn (i§? rere) 
WQn ba t? iwQn, awQn ni ?niti o la. 

103. ^nik^ni ti o?uwQn (i$$ rere) 
WQn ba fuye, awQn ni ?niti nwQn 
pa ?mi WQn lofo, inu ina 
Jahannama ni nwQn yio gbe gbere. 

104. Ina ni yio jo oju WQn, nwQn 
yio wa ninu r? p?lu inira ti WQn o 
fa oju ro. 

105. Nje nwQn ko ke awQn ayah 
Mi fun nyin ni, ?ugbQn $ pe WQn 
nirQ? 

106. NwQn yio wipe: Oluwa wa, 
ori-buru wa pq ju wa 1q, awa j? 
awQn enia kan ti o ?ina 1q. 

s'^rAxitr-WirU'trti' ^PiS** 3 ^^ JI»C>j^rti -U-l *W-ta}2jj*- <2$fe> • >^»> ^ ^ £^ ' ^yy y^t'-ssA O^ ♦ ^ ^^ »s" 'y s ' J" s Suratu Mu'minuna 23 Part 18 493 ^ A *j??\ T V 0j*fijp>\ S j j**t 107. Oluwa wa, yp wa jade kuro 
ninu r£; ti awa ba tun pada sibi 
ounti Ir$ kp, nigbana aoj? $niti o 
bo ori ara wa si. 

108. Yio wi (fun wQn) pe: 5 t^ri 
sinu r£, ? ma ba Mi sp nkankan. 

109. Dajudaju awQn apakan 
mb? ninu awQn erusin Mi ti nwpn 
ma nwipe: Oluwa wa, awa gbagbp 
ni ododo, nitorina fi orijin wa, ki O 
si §iju ami wo wa, nitoripe Ir? lo 
dara ni Ohi§iju-anu wo ni. 

110. $ugbpn $nyin nfi WQn ge 
?f<?, titi o fi j? ki ?nyin gbagbe 
iranti Mi,?rin ni ?nyin nfi WQn rin. 

111. Dajudaju Mo san wpn 
l^san loni nitori ifarada wpn, 
dajudaju awQn ni olujere. 

112. On yio wa wipe: Qdun melo 
ni ? §e lori il$? 

113. NwQn yio sQpe: Qjp kan 
tabi di? ninu qjq kan ni a §e: bi 
awQn oni§iro. 

114. On yio wipe: E ko p? nib? 
ju igba di? lp, ti o ba §e pe e mp 
b?. 

115. Nigbana, ? ha ro pe asan ni 
A da nyin fun ni, atipe ako ni da 
yin pada si pdp Wa ni bi? 

116. Qlphun si ga lQla, Qba, 
Ododo, ko si plphun miran ayafi 
On, Oluwa Oni-It?-pla Alappnle. W<ZJ4&ty^tyQ£p ^ ^^iK3S?:Llk\Aai.1i; \^j <l*>yj»j£* ^.ot <3i>*o v>*j>\ Suratu Nuru 24 Part 18 494 \A »jJL| T t j aJJl ojA**t 117. pniti o ba npe QlQhun 
miran l?hin QlQhun, ko ni idi ti o le 
mu wa fun u, ?ugbQn dajudaju i?iro 
r$ mb? lQdQ Oluwa n?, dajudaju 
awQn, alaigbagbQ nwQn ko ni ?e 
orire. 

118. Wipe: Oluwa mi, ?e aforijin 
ki O si se ik?, Ir? ni O dara ju ni 
oluk^ni. ( 24) Suratul - Nuvu Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Surah kan ti Awa SQkal<? (ni 
eyi) Awa ?e e ni ofm, Awa si SQkal? 
sinu r<? awQn ami ti o han gbangba 
ki ? le ranti. 

2. Pan?aga obirin ati pan§aga 
Qkunrin £ na ^nikQkan ninu awQn 
mejeji ni QgQrun egba, ? ko si 
gbQdQ j?ki anu wQn §e nyin nipa 
idaJQ QlQhun bi o ba j? pe ?nyin 
gba QlQhun ati qjq igb^hin gbQ ni 
ododo, ki apakan ninu awQn iJQ 
olugbagbg ododo si j?ri si iya 
WQn. 

3. Pan?aga Qkunrin ko gbQdQ f$ 
$lomiran afi pan§aga obirin (?gb? 
n?) tabi abQri§a obirin; pan§aga 
obirin ?nikan ko gbQdQ f? ? afi 
pan§aga Qkunrin (?gb? r<?) tabi 
abQri§a Qkunrin; a ?e ni ewQ fun 
a WQn olugbagbQ ododo. oJpXfXA 


v^^3^i^^v^f ^jU^j $3ei^>^>c^j Suratu Nuru 24 Part 18 495 \A *>U Yi j>Jl oj^ 4. Awpn ti nwpn pe (pan^aga) 
mp awpn obinrin ti wpn kii se oni 
pansaga, l?hina ti nwpn ko ri ?l?ri 
m?rin mu wa, ? na wpn ni pgprin 
?gba ? ko si gbpdp gba ?ri wpn 
lailai, awpn eleyi ni poki. 

5. Afi awpn ?niti o ba 
ronupiwada l?hin eyi, ti nwpn si ?e 
rere; dajudaju Qlphun ni Alaforiji, 
Oluk^ni. 

6. Ati awpn ?niti nwpn pe 
(pan§aga) mp awpn aya wpn ti ko 
si awpn ?l?ri fun wpn afi awpn 
funra wpn, ?ri ?ni kpkan wpn ni ki 
o fi Qlphun j?ri l?m?rin pe 
dajudaju on wa ninu awpn 
olododo. 

7. Atipe ekarun ni pe ki ibi 
Qlphun ma b? lori on bi on ba j? 
pkan ninu awpn opurp. 

8. Nigbana a o tari iya kuro fun 
on (obirin) ti o ba fi Qlphun j?ri 
l?m?rin, pe dajudaju on (pkp) j? 
pkan ninu awpn opurp. 

9. £l?karun ni pe ki ibinu 
Qlphun ma b? lori on (obirin) bi on 
(pkunrin) ba mb? ninu awpn 
olododo. 

10. Bi ko ba ?e ti ore ajulp ti 
Qlphun ati ik? R? ti o wa lori nyin 
ni atipe dajudaju Qlphun j? Olugba 
ironupiwada, Qlogbpn. \9- Cpj^^£$ Suratu Nuru 24 Part 18 496 \A *)JL| Yl j>Jl ijj^ 11. Dajudaju awQn ?niti nwQn 
wa p?lu adapa irp j? iJQ kan ninu 
nyin, £ ma ?e ro pe (irQ na) buburu 
ni fun nyin, qvq ko j? b$, rere ni 
fun nyin. Olukuluku ninu WQn ni 
ere i$? ?§? r? yio ma b? fun, atipe 
?niti o ba §e eyiti o pqju ninu r? 
ninu WQn, iya ti o tobi mb? fun u, 

12. Kini §e nigbati ? gbc? q ti 
awQn onigbagbQ ododo Qkunrin ati 
awQn onigbagbQ obinrin ko fi 
daradara ro ara WQn ki WQn si 
wipe: IrQ ti o han gbangba ni eyi? 

13. Kini §e ti nwQn ko ri ?l?ri 
m?rin mu wa fun u? Nitorina, 
nigbati WQn ko ti ri awQn ?l?ri mu 
wa nigbana awQn eleyiun ni opurQ 
lQdQ QlQhun. 

14. Ti ko ba si ti ore-ajulQ 
QlQhun ati anu R? ti o wa lori nyin 
ni aiye ati lQrun ni dajudaju iya nla 
iba fQWQ ba nyin nitori isQkusQ ti ? 
nsQ kiri. 

15. Nigbati ? nfi ahQn nyin ngbe 
e kiri ?yin si nfi ?nu sq ohun ti ? ko 
ni mime? nipa n?, ? si ro o si nkan ti 
o fu y?, o si j? nkan nla lQdQ 
QlQhun. 

16. Kini $e nigbati ? gbQ Q ti ? 
ko wipe: Ki i§e ?tQ fun wa ki awa 
sq eyi. Ogo ni fun Q! IrQ nla ni eyi. \jt> ^Lli5 Y^kU \^a& <J&)1 \jjXr OuJ \ d[ 

Op ^k^lic GJ 0>r* cSAdi 'JObiy \J>j [/^^^J)j[j> 


L^ I? W^ J ^Al^jjxi Ail jJ^Ypj ^1 £ t. " - ^tci^ClJ 

Suratu Nuru 24 Part 18 497 \A *£\ Yi j>JI OJJ** 17. Qlphun nkilp fun nyin ki ? 
ma§e pada si iru r? mp lailai, bi ? 
ba j? onigbagbp ododo. 

18. Qlphun si n§e alaye awpn 
ami R? fun nyin, Qlphun n i Oni- 
mimp, Qlpgbpn. 

19. Dajudaju awpn ti nwpn 
f?ran ki a ma sp prp ?gan nipa 
awpn ti o gbagbp ni ododo, iya 
?l?ta-elero mb? fun wpn ni aiye yi 
ati prun, Qlphun si mp §ugbpn 
?nyin ko mp. 

20. Ti ko ba si ore-ajulp Qlphun 
ati anu R? ti o mb? lori nyin, atipe 
dajudaju Qlphun j? Alanu, Onik?. 

21. pnyin onigbagbp ododo, ? 
ma§e t?le awpn oju pna ti e§u atipe 
?nik?ni ti o ba t?le awpn oju pna ti 
e§u, dajudaju on (e§u na) yio ma 
kp (nyin) ni iwa ibaj? ati iwa 
buburu. Bi ko basi ore-ajulp ti 
Qlphun ti mb? lori nyin ni ati anu 
R£, enikan ninu nyin ki ba ti mp 
lailai. $ugbpn Qlphun ma nfp ?niti 
O ba f? mp. Atipe Qlphun na ni 
Olugbprp, Oni-mimp. 

22. Atipe ki awpn plpla inu nyin 
ati awpn ti aye gba ma§e bura pe 
awpn ko ni fun awpn ibatan wpn 
ati awpn alaini ati awpn olu§ilp si 
oju pna ti Qlphun ni (ohun ti wpn 
tin fun wpn t?l$); ki nwpn si se 
amojukuro (fun wpn) ki wpn si ma 

13 ojAju y^\jjX*i4x)j ^ ol^<c^j ^==^^1 J^ SfJJj Suratu Nuru 24 Part 18 498 >A *)JU| Yl j>Jl ijf se fi iya j? WQn. Abi ?nyin kof? ki 
QlQhun je aforiji fun nyin ni? Atipe 
QlQhun na ni Alaforiji, Onik?. 

23. Dajudaju awQn ?niti nwQn 
nda adapa irQ mQ awQn adelebQ ti 
nwQn ko ara wpn duro kuro nibi 
i$eku$e ti nwQn j? olugbagbQ 
ododo, a ti $?bi lewQn l'aiye ati 
l'Qrun, atipe iya ti o tobi mb? fun 
wQn. 

24. Qjq ti awQn ahQn wpn yio 
ma j?ri tako wpn ati awpn qwq 
WQn ati awQn ?s? wpn p?lu ohun ti 
nwQn $e ni i$?. 

25. Ni qjq na QlQhun yio san 
?san WQn ti o j? ododo fun wpn 
atipe awQn na yio m<? am<?daju pe 
QlQhun na On ni (Oluwa) OtitQ, 
ti O han. 

26. AwQn onibaj? ni obinrin 
(lotQ) fun awQn onibaj? l'Qkunrin 
atipe awQn onibaj? lQkurin (lotQ) 
fun awQn onibaj? lobinrin, atipe 
awQn obinrin rere (lo dara) fun 
awQn Qkunrin rere atipe awQn 
Qkunrin rere (lo dara) fun awQn 
obirin rere; awQn elewQnyi ni a ti 
mu awQn mQ nibi (isQkusQ) ti nwQn 
nsQ si WQn. Ti WQn ni aforiji ati 
arisiki ti o ni apQnle. 

27. pnyin ?niti ? gbagbQ ni 
ododo, ? ko gbQdQ wo awQn ile 
kan ti ki se awQn ile nyin, ayafi ki ? 
ctdS\ /^ll*4j\J 

\j*X~Aj L<obLJ Suratu Nuru 24 Part 18 499 U *)JM T & J A*JI Oj fl** wa iypda (ki ? to wq ile na) atipe ki 
$ ki awpn ara ile na. Eyi lo dara 
julp fun nyin ki $le ba se iranti (prp 
Qlphun). 

28. Bi $nyin ko ba si ri ?nikan 
ninu ile na, ? ko gbpdp wp 9, titi a 
o fi ypda fun nyin; bi a ba si wi fun 
nyin pe ki $ pada; ki ? yara pada; 
on ni o dara julp fun nyin atipe 
Qlphun ni OnimimQ ohun ti ? n?e 
ni i?$. 

29. 5?? kan ko si fun nyin 
nitoripe $ w<? awpn ile kan ti ki ise 
ibugbe ti anfaani mb? ninu r? fun 
nyin. Atipe Qlphun lo mp ohun ti $ 
n?e afihan ati ohun ti $ fi npamp. 

30. Sp fun awpn olugbagbp 
ododo lpkunrin pe ki nw<?n ma r? 
oju wpn sil? ati ki nwpn ?<? ab£ 
wpn. Eyini lo mp ju fun wpn. 
Dajudaju Ql(?hun na ti m<? ohun ti 
nwpn n?e ni§?. 

31. Ati ki o sp fun awpn 
olugbagbp ododo Tobirin pe ki 
awpn na ma r? oju wpn sil? ati ki 
wpn si §9 ab$ wpn ati ki nwpn ma 
si §e afihan Q?p wpn ayafi eyiti ko 
le §ai han ninu r<?. Ati ki nwpn ma 
fi ibori wpn le ori ?wu wpn ki wpn 
fi bo igbaya ati prun w<?n. Ati ki 
nwpn ma?e fi <??p wpn han si ode 
ayafi fun awpn pkp wpn abi awpn 
baba (ti o bi) wpn abi baba pkp 
wpn, abi awpn pmp wpn pkunrin 
-^ 5K 

kS;W M -i^? 1 


Suratu Nuru 24 Part 18 500 U p'jLS T I J^' *J9** 1 abi awQn qhiq qkq WQn l'Qkunrin, 
abi aw(?n Qm<? iya wqii l'Qkunrin 
abi awQn QmQkunrin ti awQn QmQ 
iya w<?n lQkunrin bi, abi awQn 
QmQkunrin ti awQn QmQ iya wQn 
l'obirin bi, ati awQn obirin bi ti 
WQn na, abi awQn ti qwq Qtun WQn 
kapa r? (l'Qkunrin), abi awQn 
olut^le (wQn) ti nwQn ko le f? 
obirin ninu awQn Qkunrin, abi 
awQn qiiiq oponlo ti nwQn ko ti ma 
naga ri ihoho awQn obirin. Ati ki 
nwQn ma§e ma fi ?s? WQn lu ara 
WQn ki a ba le mc? ohun ti nwQn fi 
pamq ni q$Q. Nitorina q 
ronupiwada 1q si q<1q QlQhun 
gbogbo nyin patapata, ?nyin 
onigbagbQ ododo ki ? le ba la. 

32. Ati ki ?f? iyawo fun awQn 
apQn inu nyin, ati awQn enia rere 
l'Qkunrin ninu awQn ?rukunrin 
nyin ati awQn ^rubirin nyin bi 
nwQn ba j? alaini, QlQhun yio r<? 
WQn lQrQ ninu Qla R?. Atipe 
QlQhun ni Olugbaye, Oni-mimQ. 

33. Ki awQn ti ko ri (owo lati f?) 
iyawo mu oju WQn kuro nibi 
i§eku§e titi QlQhun yio fi n? WQn 
lQrQ ninu Qla R?. Atipe awQn ?niti 
nwQn ba nwa iwe (ominira) ninu 
awQn ti agbara nyin ka (ni ?ru) ?kQ 
iwe na fun WQn, bi ?nyin ba mq 
amQdaju ore ni ara WQn ati ki ? ma 
fun WQn ninu owo QlQhun eyiti O 
fun nyin. £ ma si ma tulasi awQn 

A* 


Suratu Nuru 24 Part 18 501 \A ►yLl T & jjJ! oj «*m» ?runbirin nyin lori i$eku$e bi nwc?n 
ba gbero ikora wc?n duro, nitoripe 
?nyin nwa dukia ti aiye yi. Atipe 
?niti o ba tulasi wc?n, nitorina 
Qlphun ni alaforiji, Onik? (fun yin) 
l?hin itulasi wpn. 

34. Atipe dajudaju Awa ti sQkal? 
fun nyin awc?n ami ti o yanju ati 
apejuwe ti awc?n ?niti o ti rekpja 
§iwaju nyin ati i§iti fun awc?n 
olub?ru (Oluwa). 

35. Qlc?hun ni imQl? sanma ati 
il?. Apejuwe imQl? r? da g?g?bi 
opo (ifi atupa kc?) ti atupa kan mb? 
ninu r?, ti atupa na wa ninu jigi 
kan, ti jigi na dabi irawp kan ti o 
ntan yanranyanran, ti nwc?n tan lati 
inu igi kan ti o ni ibukun, Ohun 
(igi) naa ni igi zaetun, ti ki i§e ti 
iyQ-orun ti ko si n§e ti iwQ-orun, 
epo r? f?r? ma §e impl? bi o f? bi 
ina ko kan a; imol? lori imol?. 
Qlc?hun ma nfi ?niti O ba f? mpna 
lpsi ibi impl? R?, Qlcphun si npa 
owe fun awpn enia, Qlcphun ni Oni- 
mimc? nipa gbogbo nkan. 

36. Ninu awc?n ile kan ti Qlcphun 
yc?da pe ki a gbe tobi (Masalasi) ki 
nwc?n si ma §e iranti (On) ninu r?. 
Ki nwc?n si ma §e afcpmc? fun U 
ninu r?, ni arc? ati ni a§al?. 

37. Awc?n enia ti nwpn ko j? ki 
tita rira di awc?n Iqwc? iranti 

4C%Sxjii Qi^iilLi ^]j^lJj^6.«V^»/^ ( C ( -«i5'i/Jl»J Suratu Nuru 24 Part 18 502 U ,_ji.| T 4 J A*JI 3j «**» Qlphun, ati lati kirun ati lati yp 
saka, nwpn b?ru pjp kan ti awpn 
pkan yio ma yi sptun-sosi ninu r? 
ati awpn oju. 

38. Ki Qlphun le san wpn ni 
?san eyi ti o daraju ninu ohun ti 
wpn se nis?, ati ki O le se alekun 
ninu ore-ajulp R? fun wpn. QlQhun 
lo npa ese fun ?niti O ba fp lai k 6 
ni i§iro. 

39. Ati awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbp, awpn is? wpn dabi 
ahunpena, ti o wa ni aye kan ti o 
t?ju, ti $niti orugb? ngb? wa nro pe 
omi ni titi igbati o de ib?, kosi ba 
nkankan nib?, atipe o ba Qlphun 
nib?, O si §e a§epe i§iro r?. Qlphun 
lo yara ni i§iro. 

40. Tabi o dabi okunkun kan 
ninu ibudo ti o jin ti igbi kan nbo 
o ni oke r?, (ani) igbi kan ti ?§u 
ojo mb? l'oke r?. Awpn okunkun 
biribiri ti apakan wpn mb? lori 
apakan, nigbati on ba mu pwp r? 
jade ko ni le ri i. £niti Qlphun ko 
ba fun ni impl?, ko le si impl? 
fun u. 

41. Ir? ko ri i ni pe dajudaju 
Qlphun ni gbogbo ?niti mb? ninu 
sanma ati il? nfi ogo fun ati awpn 
?iy? ti nwpn t? awpn iy? wpn? 
Qkpkan wpn lo mp pna igbasin I 
(Qlphun) ati fifi ogo fun U. Qlphun 
ni Oni-mimp nipa ohun ti nwpn §e. 

>*?'*'!/ >'"''>' S*' K "" Je2* r> & 


^c)^5J£fe^J'»^g^^i io?*>. 


j?ji\s <yj*^ \<j,cj*'a £4^2^ ol^jrt Suratu Nuru 24 Part 18 503 U *_)JLI T t J «JJl Oj4*K 42. Ti QlQhun ni ikapa sanma 
ati il?, qcIq QlQhun ni apada si 
gbogbo nkan. 

43. Ir? ko ri i ni pe dajudaju 
QlQhun nda ?§ujo kakiri l?hinna 
yio papQ larin ara wc?n, l?hinna yio 
wa gbe wc?n si ori ara WQn, nigbana 
ir? yio ri ojo ti yio ma jade lati arin 
r?? Atipe yio ma scjkal? lati sanma, 
yiyin leyi ti ope? bi oke, nitorina O 
si nmu l(?ba ?niti O baf?, O si n§?ri 
r? kuro fun ?niti O ba f?, kike? 
yanranyanran mQnamQna r? f?r? le 
fQ oju. 

44. QlQhun lo nmu oru ati Qsan 
ki nwpn ma t?le ara WQn ni §is?- 
nt?le. Dajudaju ?kp mb? ninu eyi 
fun awc?n ?niti oni oye. 

45. QlQhun ni O da gbogbo 
ab?mi lati inu omi. eyi ti o nfi aiya 
wqI? mb? ninu WQn, eyi ti o nfi ?s? 
meji rin mb? ninu WQn eyiti o nfi 
?s? m?rin rin mb? ninu WQn. 
QlQhun (tun) ma nda ohun ti o ba 
wu U. Dajudaju QlQhun na ni 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

46. Dajudaju A sq awQn ami ti o 
han kal? QlQhun lo nfi ?niti O f? 
mQna lQsi oju Qna kan ti o tQ. 

47. Atipe nwQn nsQpe: Awa ni 
igbagbQ ododo si QlQhun ati Oji§? 
na a si t?le (e); l?hinna awQn 
apakan ninu WQn ns?ri kuro ni ftp j^J\a^\ JljcfJ* [) V>^ ' dft»4£j ■Jftll, 65 CM 

"'t'LfVV &y*j>$ \m&j dj-v \>J*^4 ^*- ^>yj*>J Suratu Nuru 24 Part 18 504 \ A *j^-\ Y i jjiS\ *jj** ?hin eyi, aw<?n iy?n ki i§e 
onigbagbQ ododo. 

48. Atipe nigbati a ba pe w<?n 1q 
si ti QlQhun ati si ti Oji§? R? ki o le 
daJQ larin wqti, nigbana awQn iJQ 
kan ninu WQn a §?ri. 

49. Ti o ba si j? pe awQn ni w<?n 
ni ?tQ (are) wqii o ba waa baa ni 
tQkan tQkan. 

50. Nj? arun ha mb? ni Qkan 
WQn ni, tabi nw<?n §e iyemeji tabi 
nwQn b?ru pe ki QlQhun ma§e 
abosi fun WQn ati Oji§? R?? B?kQ, 
awQn wQnyi j? alabosi ni. 

51. Iba ohun ti qvq awQn 
onigbagbQ ododo yio j?, nigbati a 
ba pe WQn si QdQ QlQhun ati Oji§? 
R? ki o le daJQ larin WQn, nwQn yio 
SQpe: Awa gbQ awa si t?le (e). 
Atipe awQn elewQnni ni nwQn yio 
la. 

52. pniti o ba t?le ti QlQhun ati 
Oji§? R?, ti o si nb?ru QlQhun ti o 
si npaiya R?, nitorina awQn WQnyi 
ni nwQn yio jere. 

53. NwQn a fi QlQhun bura (fun 
q) ni eyi ti o le ju ni ibura WQn pe 
dajudaju bi ir? ba pa§? fun WQn, 
dajudaju nwQn yio jade. SQpe: 5 
ma§e bura; ki ? gbQran lo dara. 
Dajudaju QlQhun m<? ohun ti ? n§e. <j^3 b^Jrt^Ui j>OhJ ^4J^*y 4JJ> J] ]y^ bjj Iby^j^^tt E| U&J^&^y&QftX J^olj 
Suratu Nuru 24 Part 18 505 U *)JL| Yt jjl\ ijj^ 54. S<?pe: 5 t?le ti Ql<?hun ? si 
t?le ojis? R?, ti w<?n ba wa s?ri 
pada, ohun ti a gbe ru u nikan ni 
tir?, atipe ohun ti a gbe ru nyin 
nikan ni ti nyin. Ti ? ba si t?le e ni 
? o mc?na ti o tp. Kosi ohun ti o j? 
oranyan fun Oji§? na biko?e iji?? 
dopin ti o han. 

55. QlQhun §e adehun fun awpn 
ti o gbagbp ni ododo ninu nyin ti 
nwpn §i§? rere pe dajudaju On yio 
fi wQn ?e arole lori il? g?g?bi O ti fi 
awpn ti o §iwaju wpn §e arole atipe 
On yio fi idi ?sin w<?n joko fun 
wpn, eyiti On ti ypnu si fun wpn 
atipe On yio fun wc?n ni ifaiyabal? 
dipo ib?ru nwQn yio ma sin Mi; 
nwpn ko ni wa orogun kan p?lu 
Mi. Eniti o ba §e aimore l?hin eyi, 
awQn wpnyi ni poki. 

56. Atipe ki ? ma gbe irun duro 
ki ? si ma yan saka ki ? si t?le pji?? 
na, ki a le ?e ik? nyin. 

57. Ir? ma?e rope awpn 
alaigbagbp le b<? m<? QlQhun Iqwq 
lori il?: ina ni ibugbe wc?n, apadasi 
buruku si ni. 

58. Ijmyin ti ? gbagbc? ni ododo, 
? j?ki aw<?n ti qwq <?tun nyin ni 
ikapa r? ati awc?n ti ko ti to iyawo 
gbe ninu nyin gba a§? Iowq nyin 
l?m?ta ?iwaju irun idaji, ati akoko 
igbati ? ba bp a§Q sil? fun orun d^^^yJ^^Q/j^s 
i < * CW \«\k s*\\'> ' " 
Suratu Nuru 24 Part 18 506 ^A 9.-JA ti j^ji \jy* (Qsan) ati l?hin irun al?. (Akoko) 
ibQra sil? ?m?ta ni eyi j? fun nyin. 
Kosi ?§? fun nyin ati awQn na, 
l?hin (asiko) WQnyi, ki ? ma 
rQkirika ara nyin. G?g? bayi ni 
QlQhun n§e alaye arisami (R?) fun 
nyin. Atipe QlQhun ni Oni-mimQ, 
QlQgbQn. 

59. Ti awQn QmQde ninu nyin ba 
to aya ni, ki nwQn ma gba a§e 
g?g?bi awQn ti o §iwaju WQn ti gba 
a§?. G?g? bayi ni QlQhun n§e alaye 
awQn arisami R? fun nyin. Atipe 
QlQhun ni OnimimQ, QlogbQn. 

60. Ati awQn ti o ti koja QmQ 
bibi ninu awQn obirin ti nwQn ko 
nireti QkQ nini mp, kosi ?§? fun 
WQn pe ki nwQn bQ a§o sil? lai fi 
q$q (ara WQn) han, atipe ki nwQn 
mu oju kuro lo dara ju 1q fun WQn. 
Atipe QlQhun ni OlugbQrQ, 
OnimimQ [1] . 

61. Ko si ?§? fun afQJu, ko si ?§? 
fun arQ, ko si ?§? fun alamodi, ko 
si si ?§? fun ?nyin funra nyin pe ki 
? j?un ninu ile nyin tabi ninu ile 
awQn baba nyin tabi ile awQn iya 
nyin tabi ile awQn QmQ iya nyin 
Qkunrin tabi ile awQn QmQ iya nyin 
obirin tabi ile awQn arakunrin baba 


%t^V^%\ 


l^-ic- C?^ 


^£>j?j\ 
[1] Iru aso ti iruf? awon obinrin bayi l^to lati bo sil? (nibiti awon 
okunrin wa) ohun ni asp ti won ba da bo ara won l^yin ti won tifi ibori 
ati aso ti obal? d^d^ bo ara won. Suratu Nuru 24 Part 18 507 \A *)JL| T t j aJjI &jA**t nyin tabi ile awpn arabinrin baba 
nyin, tabi ile awpn arakunrin iya 
nyin tabi ile awpn arabinrin iya yin 
tabi (awpn ile) ti ? ni a§? kpkorp r<? 
tabi (ti) pr? nyin. Ko si ?§? fun 
nyin ki ? j?un papp tabi lptptp. 
Nitorina ti ? ba wp awpn ile kan, 9 
ki ara nyin ni kiki lati pdp Qlphun, 
tioni bukun, daradara. G?g? bayi 
ni Qlphun n$e alaye awpn arisami 
(R?) fun yin ki 9 le §e lakaye. 

62. Awpn olugbagbp ododo 
nikan ni awpn ti nwpn gba Qlphun 
gbp ni ododo ati Oji§? R?, ti nwpn 
ba wa p?lu r? (Oji§?) nipa pran kan 
papp ti o kan gbagbo nyin, nwpn 
ki lp (lpdp r?) afi ti nwpn ba gba 
a§? lpdp r$. Awpn ti nwpn ngba 
a§? lpdp r? dajudaju awpn elewpnyi 
ni nwpn gba QlQhun ati pji§? R? 
gbp ni ododo, nitorina ti nwpn ba 
bere a§? lpdp r? fun apakan pran 
ara wpn, fun wpn ni aye fun ?niti o 
ba f? ninu wpn, ki o si tprp aforiji 
fun wpn lpdp Qlphun. Dajudaju 
Qlphun ni alaforiji Onik?. 

63. 5 rna$e pipe Oji§? na larin 
nyin g?g?bi pipe apakan nyin si 
apakeji. Dajudaju Qlphun mp 
awpn eniti nyp salp ninu nyin ni 
ifarapamp. Nitorina ki awpn ti 
nwpn nsepa a§? r? lp spra, ki 
idamu ma ba ba wpn tabi ki iya 
elero ma ba j? wpn. ^=^1^ 
f^\ ^ -i - *- *>y '{a 


Suratu Furkpni 25 Part 18 508 ^A *£\ To iliyal ijj~, 64. Egbp o dajudaju ti Qlphun 
ni ohun ti o wa ni sanma ati il?. 
Dajudaju O mp nkan ti ?wa lori r? 
ati pjp ti a o da wpn pada si pdp 
R?, On yio si fun wpn niro nipa 
ohun ti nwpn §e. QlQhun si ni 
mimp nipa gbogbo nkan. (25) Suratul Furkqni Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ibukun ni fun ^niti O sp 
Olupinya ododo kuro ni ara irp 
kal? fun ?rusin R? ki o le ba j? 
olukilp fun gbogbo ?da. 

2. On ni Eniti ikapa sanma ati 
il? n§e ti R?, atipe ko mu ?nikan ni 
pmp b? si ni ko si orogun fun U 
ninu i§e ijpba na, O si da gbogbo 
nkan, O si diwpn r? ni didiwpn. 

3. Awpn alaigbagbp si mu awpn 
oluwa miran l?hin R? ti nwpn ko le 
da kinikan, b? si ni a da awpn na 
ni, atipe nwpn ko ni ikapa inira 
kan ati anfani kan fun ara wpn, 
nwpn ko si ni ikapa iku ati aye ati 
igbende (ajinde). 

4. Atipe awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbp sppe: Eyi ko j? kinikan 
ayafi adapa irp ti o da adapa r? 
(mp Qlphun) ti awpn enia miran §e 
atil?hin fun u le lori. Dajudaju 
(awpn alaigbagbp) gbe abosi ati irp 
nla de. ^^&&\j\&\l> 


<&<U^>£l 
Suratu Furkpni 25 Part 18 509 ^A f-jj-l To jlSyaJI oj^m. 5. Atipe nwpn wipe: Alp-alp 
awpn ?ni akpkp ni, ti nwpn ba a kp 
sil? eleyini ni nwpn nka fun u ni 
owurp ati ni a§al$. 

6. Sppe: pniti O mp kpkp ti mb? 
ninu sanma ati il? ni O sp pkal<?. 
Dajudaju On ni O j? Alaforiji, 
Onik?. 

7. Atipe nwpn sppe: E§e Oji§? yi 
ti nj^un ti o si nip si awpn pja kiri? 
E§e ti a ko sp malaika kan kal<? fun 
u ki o j? olukilp p?lu r$? 

8. Abi ki a ju pep? prp kan si i, 
tabi ki pgba oko ma b$ fun u ki o 
ma j? ninu r<?? Atipe awpn alabosi 
wipe: Enyin ko t^le kinikan ayafi 
pkunrin kan ti a ti gba lakaye r? 
(p^lu idan). 

9. Wo bi nwpn ti nfi p we, 
nitorina nwpn ti §ina, nwpn ko ni 
agbara (lati mp) pna kan. 

10. Ibukun ni fun Eniti O ba §e 
pe O f<? ni, iba §e ore kan fun p ti o 
daraju eyi lp: awpn pgba kan ti 
awpn odo yio ma §an ni isal? n? ati 
pe yio §e awpn p^t^si kan fun p. 

11. B? ti? kp, nwpn pe akoko na 
nirp, A si ti pese ina «sairi» kal? 
fun $nik$ni ti o ba pe akoko na 
nirp. 12. Nigbati (ina) ba ri wpn 
aye kan to jinna ni nwpn yio ti 
gbp hiho n? ati kunkun r<?. lati 
ma i£\/ '/*' '\'s >< \ L -Iff" \^jjS&*C>^ 


y^L. 'oyj&lj&j " 'Z * 

!yj/HL2J Suratu Furkpni 25 Part 18 I 510 I ^ +& *° JtfyiM hj~> 13. Atipe nigbati a ba ju WQn si 
aye kan ti o ha gadigadi ninu r? ni 
eniti a de Iqwq 1?s?, nwQn yio ma 
kigbe oro o lQhun. 

14. (Nwqii yio wi fun WQn pe): p 
ma ke ibosi oro l?kan hiq, ? ma ke 
ibosi oro IqpqIqpq. 

15. SQpe: Nj? eyini lo dara ni 
tabi Qgba id?ra onigbere, eyiti a $e 
ni ileri sil? fun awQn olub^ru, ti o 
j? ?san fun WQn ati apadasi (rere). 

16. Ohun ti yio ma wu WQn mb? 
fun WQn ninu n?, nwQn yio $e gbere 
(nib?). (Gbogbo eyi j?) adehun ti a 
o ma tc?rQ lQdQ Oluwa r?. 

17. Atipe qjq ti yio ba ko WQn jq 
ati ohun ti nwQn nsin l^hin 
QlQhun, nitorna On yio ma SQpe: 
Nj? ?nyin ni p $i awQn ?rusin Mi 
WQnyi lQna abi awQn fura WQn lo §i 
ara WQn lQna? 

18. NwQn yio wipe: MimQ r?! ko 
tQ fun wa pe ki a mu alatil^hin kan 
l^hin R?, $ugbQn Ir? na ni O fun 
WQn ni igbadun ati awQn baba WQn 
titi nwQn fi gbagbe iranti na, ti 
nwQn si fi j? awQn ?ni iparun. 

19. Nitorina nwQn ti pe nyin 
irQ lori ohun ti ? nsQ, ? ko ni 
agbara yiyi pada (ibi) tabi iranlQWQ 
kan atipe ?nik?ni ti o ba ?e abosi 
ninu nyin A o fun u ni iya ti o tobi 
tQ wo. ni 
Op]** jl*4d2>JBj * "'^J^I^sajLi* 


Suratu Furkpni 25 Part 19 I 511 I >* *>W Y* jlSyUI lj^ 20. Awa ko ran oji§? kan ni i$? 
siwaju r? ninu awpn oji§? ayafi ki 
nwpn ma j? onj? ki nwpn si ma 1q 
sinu awpn pja. A si ?e apakan nyin 
ni adanwo fun apakan. Nj? 9 o 
rpju bi? Oluwa r? j? Oluriran. 

21. AwQn ?niti nwpn ko ni ireti 
fun ipade Wa,nwpn SQpe: Kini o §e 
ti a ko sp Malaika kal? fun wa, 
tabi ki a ri Oluwa wa lojukoroju? 
Dajudaju nwpn §e motomoto ninu 
?mi wpn, nwQn si gbe agbere ti o 
tobi. 

22. Ni pjp ti nwpn ba ri 
Malaika, ko ni si iro-idunnu fun 
awQn ?1?§? ni pjp na, nwpn (awpn 
malaika) yio ma sp pe: EewQ eewp 
ni fun yin (loni wipe ki iro idunun 
maa b? fun yin). 

23. Dajudaju A o §iju wo ohun 
ti nwpn §e ninu i§?, A o wa spdi 
eruku ti a ku danu. 

24. Awpn ero pgba id?ra ni pjp 
na yio dara fun wpn ni ibugbe, o si 
dara julp ni ibusinmi si. 

25. Atipe pjp ti sanma yio faya 
p?lu awpn ?§u ojo (ti o funfun) a o 
si sp Malaika kal? ni sispkal?. 

26. Ijpba ododo yio j? ti Qba 
Ajpk? aiye ni pjp na, pjp kan na 
yio nira fun awpn alaigbagbp. \L& J^Sfili;l^<<^v^\ jig * 
by? £* jP*jf4^Q 

!95^&3b 

Suratu Furkpni 25 Part 19 I 512 I ^ **J?\ T« jM 1 hj~> 27. Atipe 9J9 ti alabosi yio ma 
ge ika r? j?, ti yio ma SQpe Ye, 
nbamQni ti emi ko ba ti ba (?ji$? na 
t(? oju Qna kanna. 

28. Ye, ? wo egbe abamc? mi o ! 
emi ko ba ti mu lagbaja ni 91*9 ayo! 

29. Dajudaju o $i mi lQna kuro 
nibi iranti na l?hin igbati o wa ba 
mi, atipe esu j? ?niti yio da qhiq 
?nia da ara r?. 

30. Oji§? na si SQpe: Oluwa mi, 
dajudaju awc?n enia mi nwQn fi Al- 
Kurani yi sil?. 

31. Atipe bayi ni A n$e Qta fun 
Annabi kQkan ninu awQn ?1???, 
Oluwa r? to ni AfinimQna, ati 
Alatil^hin (fun 9). 

32. AwQn ?niti o $e aigbagbQ 
SQpe Kini o $e ti a ko sq Al-Kurani 
na kal? fun u ni apapQ l?kanna? 
Eyi j$ b?, nitori ki A le fi joko sinu 
Qkan r?, A si to o l?s?s?. 

33. Atipe nwQn ko ni mu ibere 
kan wa ba 9 ni apejuwe lai j? pe A 
ti fun 9 ni ododo (r?) ti o si dara ju 
ni itum9. 

34. Aw9n ?niti a o ko J9 ni 
idojubol? I9 sinu Jahannama, aw9n 
eyini lo buru ni ipo ti nw9n si $ina 
JUI9. 


I XXIJ,^ l£ty$$gi ij^^^^L^\<^\^j 


}JJ^ G3 5>?^4-* O^ *^U ^JCJb 

^^^vi^da^ts?J 


Suratu Furkpni 25 Part 19 I 513 I ^ *>JU To jli^Jl i JJt + 35. Atipe dajudaju A fun Musa 
ni Tira na A si ?e arakunrin r? 
Haruna ni oluranlpwp (wple-wpde) 
pelu r?. 

36. A si sppe: pnyin mejeji ? lp 
si pdp awpn enia na awpn ?niti o 
pe aw<?n ami Wa nirg. A si pa w<?n 
run patapata. 

37. (p §e iranti) enia Nuha, 
nigbati nwgn pe aw<?n ojis? na ni 
opurp. A t? wpn ri, A si ge wpn ni 
ami kan fun awpn enia. A si pese 
iya ?l?ta-elero sil? fun awpn 
alabosi. 

38. Atipe (? ranti) Adi ati awpn 
Samudu ati awpn ijp Rasi ati awpn 
ppQlppp iran miran larin wpn. 

39. Atipe pkpkan wpn ni A fi 
apejuwe lei? fun atipe pkpkan wpn 
ni A parun patapata. 

40. Atipe dajudaju wpn kgja 
l?ba ilu ti a rp ojo buburu le wpn 
lori. Nwpn ko ha ri wpn ni? B?kp, 
nwgn ko ni ireti ajinde ni. 

41. Nigbati nwpn ba ri 9, ko si 
ohun ti nwpn o fi 9 ?e ju y?y? lp 
(nwgn yio sgpe) Nj? eyi ni ?niti 
Qlphun gbe dide ni oji??? 

42. O f?r? yi wa pada kuro nibi 
ori§a wa ti ko ba §e pe a taku lori 
r?. Atipe laip? nwpn o mQ, nigbati 
r»*^ -£ > ^ ^ ^»* •+*' /•*' ' '* * ' P9 1/ Suratu Furkpni 25 Part 19 I 514 I ^ *>M Y* jlS^JI l jy » nwpn ba ri iya na, pe tani eniti o 
§ina julp. 

43. Nj? ir? ko ha ri ?niti o gba 
if?inu r? mu ni Qlphun r£? Nj? ir? 
ha le j? olu§p fun u bi? 

44. Tabi ir? nro ni pe dajudaju 
ppplppp wpn ni o ngbprp tabi ni 
nwpn §e lakaye? Ko si ohun ti 
nwpn je biko§e bi ?ran 
(?l?s?m?rin); b?kp, nwpn $ina ju 
(?ranko) lp. 

45. Ir? ko woye i$? Oluwa r? ni 
bi O ti $e n$e iboji ni gungun? Ti o 
ba $e pe O f? iba $e e ni diduro (si 
oju kan). L?hinna A $e orun ni 
itpspna fun u. 

46. L?hinna A si ngba mpra si 
pdp Wa ni gbigba mpra ti irprun. 

47. Atipe On ni pniti ose oru ni 
ibora fun nyin, atipe O $e orun 
(sisiin) ni isimi (fun nyin), O si $e 
psan ni ohun ti 9 o ma fiwa jij? 
mimu nina lilo kiri. 

48. On ni ^niti O nran at?gun ni 
iro-idunnu $iwaju ik? R?; A si sp 
omi ti o mp kal? lati sanma. 

49. Ki A le fi sp ilu ti o ti ku di 
aye nipa r?, atipe ki A le fun a wpn 
?ran ninu awpn ?da ti A da mu 
ninu r? ati ppplppp awpn enia. fjr) % %S> J^\^C^-^4Li^ 

^)^j^\\L^\^'^^ 
Suratu Furkpni 25 Part 19 I 515 I ^ *>U To ^IS^H i jy « 50. Atipe dajudaju A sq 
asptunsQ r? larin WQn ki nwQti le 
ma ranti, $ugbQn qpqIqpq awQti 
enia k<?, ayafi aigbagbQ ni WQn ?e. 

51. Ti o ba §e pe A f? ni, A o ba 
gbe olukilQ dide ninu awQn ilu 
kpkan. 

52. Nitorina ma ?e t?le awQti 
alaigbagbQ, §ugbQn fi (Al-Kurani) 
tako wQn ni atako ti o tobi. 

53. Atipe On ni pniti O mu 
awQn odo meji §an, Qkan dun ti 
odun gaan, ikeji ni iy<? o si muro. 
O si fi gaga si arin awQn mejeji ti a 
fi di WQn mg. 

54. Atipe On ni Eniti O da enia 
lati inu omi. l^hinna O ?e e ni 
ibatan ati ana. Oluwa r? j? 
Alagbara. 

55. Atipe nwQn nsin ohun miran 
l?hin QlQhun ohun ti ko le §e WQn 
ni ore tabi ki o ?e WQn ni aburu. 
AlaigbagbQ j? oluranlQWQ (e?u) si 
Oluwa r<?. 

56. Atipe Awa ko ran q ni?? ju 
pe ki o j? oniro-idunnu ati olukilQ 

19. 

57. SQpe: Emi ko bere owo-Qya 
kan Iqwq nyin lori r? ayafi ?niti o 
ba f? lati t?le Qna 1q si QdQ Oluwa 
r?. Qkr^^^J^i^ ^ £rUi i->J d—^ jU3iJ iSL^jjJ 
©^ii^^i^^^J 


Suratu Furkpni 25 Part 19 I 516 I ^ *& ^° jM 1 ij^ 58. Atipe ki o gb?k?le (QlQhun) 
Alaye £niti ko ni ku, ki o si §e 
afQmQ p?lu ?yin R?. Atipe O to ni 
AlamQtan nipa ??? aw 911 ?rusin R?. 

59. Eniti O da sanma ati il? ati 
nkan ti o wa larin aw<?n mejeji ni 
9J9 m?fa, l?hinna O se p?t?p?r? 
lori aga Qla R? (ni Qna ti o tQ si I). 
Qba AJQk? aiye, nitorina beere 
(nipa R?) Iqwq ?ni ti o nimQ nipa 
R ? . 

60. Atipe nigbati a ba sq fun 
wQn pe: 5 foribal? fun (Oluwa) 
AJQk? aiye, nwQn yio sq pe: Tani 
(Oluwa) AJQk? aiye na? §e ki awa 
foribal? fun ohun ti ir? pa la?? fun 
wa ni? O si §e alekun sisa s?hin fun 
WQn. 

61. Ibukun ni fun £niti O §e 
awQn irawQ si sanma atipe O §e 
orun ati o?upa ti onimQl? sinu r?. 

62. Atipe On ni £niti O ?e oru 
ati Qsan ti nwQn nrQpo ara won, 
fun ?niti o ba f? lati ranti tabi ti o 
f? lati dup?. 

63. Atipe awQn ?rusin (Qba) 
AJQk? aiye ni awQn ?niti nwQn nrin 
lori il? j?j?, nigbati awQn ope ba si 
ba WQn SQrQ, nwQn a sq (orQ) alafi 
a. 

64. Ati awQn ?niti nwQn nlo oru 
fun Oluwa WQn ni iforibal? ati 
iduro kirun. 

l^J^^e^^J^^^^O 

-^S^J Suratu Furkpni 25 Part 19 I 517 I ^ *>*-! *o jlS^JI i jy * 65. Ati awQti ?niti nwipe: oluwa 
wa, §?ri iya ina Jahannama kuro 
IqcIq wa, dajudaju iya r? ko lopin 
(aromay?). 

66. Dajudaju o bum ni ibugbe 
ati ibuduro. 

67. Atipe awQti ?niti o j$ pe 
nigbati nwQti ba nnawo, nwQti ko 
nna inakuna, nwQti ko si §e ahun, 
nwQti wa larin ™~ ; * 
dQgbadQgba. meji eyi ni 68. Ati awQn ?niti ki npe QlQhun 
miran p?lu QlQhun nwQn ki si ipa 
?mi ti QlQhun §e (pipa r?) ni ewQ 
afi p?lu ododo (?tQ) nwQn ki n§e 
pan§aga. pniti o ba §e eyini yio 
pade (idaJQ) ??? (n?). 

69. A o §e iya ni ilQpo fun u ni 
qjq igbende yio si §e gbere sinu r<? 
ni ?ni y?p?r?. 

70. Afi ?niti o ba ronupiwada ti 
o si gbagbQ ni ododo ti o si se i?$ 
rere; awQn elewQnyi ni QlQhun yio 
sq i§? buburu wQn di i?? rere. 
QlQhun j? Alaforiji, Alanu. 

71. Eniti o ba ronupiwada ti o se 
is? rere (ki o mQ) dajudaju pe QdQ 
QlQhun ni ironupiwada oun si, ni 
ironupiwada (daradara). 

72. Ati awQn ti ki ij?ri eke, ti 
nwQn ba si kQJa nibi ibaj? nwQn a 
koja p?lu apQnle. J\J£>\ls> J*s*?\ lip byj*i^j& L? Pp C\jJ>ob\^j\Sc s Ml^LLj^ 4^4*- 11 .A a i\ 


SJSMJJ, Suratu Furkpni 25 Part 19 I 518 I >^ +& ^° 0M 1 hf 73. Ati awQn ?niti o j? pe ti a ba 
ran wQn leti nipa awQn qvq Oluwa 
WQn, nwQn ki wo lul? nitori r? bi 
aditi ati afgju. 

74. Ati awpn ?niti nwpn sppe: 
oluwa wa, ta wa l<?r$ imu oju tutu 
ninu awpn aya wa ati awpn 91119 
wa ki O si §e wa ni a§iwaju aw9n 
olub^ru. 

75. AW911 elew9nyi a o san W911 
l?san ile p?t?si (ninu Alijanna) 
nitori nw9n §e suru, kiki alafia ni a 
o fi pade W9n nib?. 

76. lb? ni nw9n yio ma gbe. O 
dara ni igbugbe ati ibuduro. 

77. S9pe: Oluwa mi ko ba ti 
bikita fun nyin, ti ko ba si ti adua 
nyin. Dajudaju ?nyin pe (ami R<?) 
nir9, nitorina (ipe nir9 yi) yi oj? iya 
ar9m9ni (fun yin). (26) Suratul §uarai Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. T9, Sin, Mim, (Ql9hun ni O 
mQ ohun ti O gba lero p?lu aw9n 
harafi yi). 

2. Aw9nyi ni aw9n ami Tira na 
ti o yanju. 

3. Boya o le pa ara r? nitoripe 
nw9n ko j? ?niti o gbagb9. 63 liLl^liiL^iUl^jiail 


^^ti** ■^"t ^'\^ • ^&\*' 

klaJOJLAd 

mm^ 4^$$* 


cOT^i^jf^ciji S^ri^lfcLr^-!'^ IciOu^tlj.cifc) Suratu §uarai 26 Part 19 519 \% py^\ n *\j*j^\ i jy * 4. Bi o ba §e pe A f? ni, A ba sq 
ami kan kal? fun WQn lati sanma, 
aw(?n Qrun WQn iba di ohun ti o 
t?riba fun (ami na). 

5. Kosi iranti kan ti yio wa ba 
wc?n lati qcIq QlQhun AJQk? aiye ti 
a o fi ba wc?n sQrg ni Qtun, ayafi ki 
nwc?n j? ?niti nwQn yio gunri kuro 
(ni ara r?). 

6. Dajudaju nwQn si ti pe e ni 
irQ nitorina iro ohun ti nwQn fi §e 
y?y? mb(? wa ba wc?n. 

7. Abi awQn ko §iju wo il? ni pe 
melomelo ni ori§iri§i nkan ti o dara 
ti A nmu jade ninu r$? 

8. Dajudaju ami kan nb? ninu 
eyi; sib?sib? qpqIqpq WQn ko 
gbagbc?. 

9. Atipe dajudaju Oluwa r? On 
ni Abiyi, Onik?. 

10. $e iranti igbati Oluwa r? pe 
Musa pe ki o tQ awQn iJQ alabosi 

11. A WQn enia Firiaona pe: 
NwQn ki yio b?ru (QlQhun) ni? 

12. O SQpe: Oluwa mi, dajudaju 
emi nb?ru pe ki nwQn ma §e pe mi 
ni opurQ. 

13. Ki igba iya mi ma wa ha, 
atipe ahan mi ko ja gara, nitorina 
ran?? si Haruna. cik* 4tW *fi^ \J*^£> J>j Llio], CD j±*^^[i(+4Ai^\ 


\j> p l^ii^Ljll^L ...% jjajSjLii 


f3&$ct^#^ti&$ 


03 jwl^Uji\^lg^(^>* , -^cl^^^^j G9 OyfcjStf <Si*>f U ^J o>AJb^ i QyL£py 6p o^J>0(j^^ois^;<J^ 


Suratu §uarai 26 Part 19 520 ^ *)JL| Y1 plyciJl Ij^m 14. Atipe mo ti ni ?$? wqii 
lprun, nitorina mo nb?ru pe ki 
nwQn ma pa mi. 

15. (Oluwa) SQpe: Rara o, (nwc?n 
ko le pa q), nitorina ?nyin mejeji ? 
lp p?lu awQn ami Wa, dajudaju 
Awa mb? p?lu nyin niti OlugbQrQ. 

16. Enyin mejeji 9 tQ Firiaona 1q 
ki 5 sq fun u pe: Dajudaju awa j? 
oji$? oluwa gbogbo ?da. 

17. Ni pe ki o j?ki aw<?n prnp 
Isiraila ba wa 1q. 

18. (Firiaona) SQpe: Nj? ki i§e 
awa ni a tQ 9 lQdQ wa ni QmQde, ti 
o si gbe <?d<? wa fun pdun pup<? 
ninu ?mi r?. 

19. Ti o si fi §e i§? r? ti o $e, 
atipe ir? mb? ninu awQn alaimQ 
ore. 

20. (Musa) sppe: mo §e e ni 
igbana emi mb? ninu alai mQna. 

21. Mo si sa fun nyin nigbati mo 
b?ru nyin, Oluwa mi si ta mi lc?r? 
imQ ijinl? O si §e mi ni (pkan) ninu 
awQn ti a ran ni§?. 

22. Atipe eyi ni id?ra ti o 
nsinregun r? le mi lori nitoripe o 
mu awpn Qmp Isiraila ni ?rusin ni. 

23. Firiaona SQpe: Kini Oluwa 
gbogbo ?da na? 


^ &££ ^a ^t^bGX ^jls Gp eA*lljJ ^ vly J>^ iSi, Sfyii ^Jc^Ljli 

Gp Ji€r^)l^^-^ J^ V^^*^^-^ 


Suratu §uarai 26 Part 19 521 H *>U n *lyuiJI >J>- 24. (Musa) sppe: Oluwa sanma 
ati il? ati ohun ti mb? ni arin awpn 
mejeji ti enyin ba je olump 
ampdaju. 

25. (Firiaona) sp fun awpn ti 
nwpn yi i ka pe: E ko ha gbp bayi 
bi? 

26. (Musa) tun sppe: Oluwa nyin 
ati Oluwa awpn baba nyin akpkp 
ni. 

27. Firiaona sppe: Dajudaju 
oji§e nyin ti a ran si nyin, dajudaju 
were ni. 

28. O (Musa) wipe: oluwa ibuyp 
oriin ati ibuwp r$ ati ohun ti mb? 
lagbede awpn mejeji ni, ti ?nyin ba 
je onilakaye. 

29. (firiaona) sppe: Bi ir? ba mu 
Qlphun miran l^hin mi, emi yio §e 
p ni ?l?wpn. 

30. (Musa) sppe: nj$ ti emi ba 
mu idi-prp kan ti ohan wa ba p 
nkp? 

31. (Firiaona) wipe: Mu u wa bi 
ire ba mb? ninu awpn olododo. 

32. Nitorina on si ju ppa r£ sil?, 
nigbana on (ppa) si di ejo ti o han. 

33. O si tun fa pwp r£ yp, 
nigbana pwp na di funfun fun 
awpn ti nwo (o). 


>c*-.»1 y 3 jyi*~± V \ T^Sy^J J\5 }L^^"2^P*siy>SL>j^ 3 0>0^^3»^^p^r-Joyl5 

4 •'••»- : "W& 


Suratu §uarai 26 Part 19 522 ^ *>£\ n +\j*ja\ ijj^ 34. (Firiaona) wi fun awQn 
agbagba ti o yi i ka pe dajudaju 
opidan ni eleyi ti o ni mime? (idan 
na). 

35. On f? lati yQ nyin jade kuro 
ni ori il? nyin p$lu idan r? ni. 
Nitorina kini imQran nyin? 

36. NwQn SQpe: £ l<? r a fun on ati 
arakunrin r? ati ki o gbe awQn 
akoniJQ dide si awQn ilu. 

37. Ki nwQn mu wa fun q 
gbogbo awQn agba opidan ti o ni 
mime?. 

38. A si ko awQn opidan jq fun 
asiko QJQ kan ti a mg. 

39. A si wi fun awQn enia pe: 
Nje ?nyin yio koJQ bi? 

40. Ki awa le t?le ti awQn 
opidan bi nwQn ba j? ?niti o bori. 

41. Nitorina nigbati awQn 
opidan na de, nwQn sq fun 
Firiaona pe: Nj? owo <?ya ha mb? 
fun wa bi, ti awa ba j? ?niti o bori. 

42. Firiaona SQpe: B?ni, 
dajudaju ?nyin nigbana ? o ma b? 
ninu olusunmQ (mi). 

43. Musa sq fun wc?n pe: £ ju 
ohun ti $nyin f? ju sil?. 

44. NwQn si ju awQn okiin WQn 
ati awQn Qpa WQn (sil?) nwQn si 'JiJfj^J &l\J&- *pi ju 


>% 


ra^J^jl (( T A }) A . \ ._ A **»,", A * I A *-^_ 


dJS4 £*S*oztyS& 


Cil^j^W 1 ^" Op j^^^U^ii^^ji^jls oj^A $y£y ^ \+4^%j p* y^ry" « Suratu §uarai 26 Part 19 523 \^ *)JL| Y1 *lyuJl 5j^- S(?pe: p?lu agbara Firiaona awa ni 
a o bori. 

45. Musa na si ju Qpa tir? sil?, 
nigbana Qpa na ngbe mi ohun ti 
nw<?n da adapa ire? r?. 

46. Awpn opidan na jpwp sil? 
niti iforikanl?. 

47. NwQn SQpe: Awa gba Oluwa 
gbogbo ?da gb<?. 

48. Oluwa Musa ati Haruna. 

49. (Firiaona) SQpe: £ ti yara 
gba a gbp ?iwaju ki nto yc?nda fun 
nyin; dajudaju on j? Qga nyin ti 
okQ nyin ni idan na, nitorina laip? 
? nbc? wa m<?, dajudaju emi yio ge 
awc?n qwq nyin ati awQn ?s? nyin 
ni ipasipayQ, atipe dajudaju emi yio 
fi gbogbo nyin §e alore (agbelebu). 

50. (Aw<?n opidan na) SQpe: ko 
buru, dajudaju awa, Qd<? Oluwa wa 
ni a o padasi. 

51. Dajudaju awa ni ireti pe 
Oluwa wa yio ?e aforijin aw<?n 
a?i?e wa fun wa pe awa j? ?ni 
akQkQ ti o j? olugbagbQ. 

52. A ran§? si Musa pe: Ki o mu 
aw<?n ?rusin Mi rin ni oru pe 
dajudaju nwQn yio lepa nyin. 

53. Nitorina firiaona ran awQn 
akonijc? sinu awQn ilu. 


>. " s y * ' V&J tej^jlsry^j 


sjp Sjs^fcjcli Cj^^y is -^^•J-rv ' ' '*' ' pou-jjljjl P&^J$&P$$$> # >s~l fop j^^^jLU) Ij Oy^3 jljjU Suratu §uarai 26 Part 19 524 ><\ ,}jLi n *i^i ojj^- 54. Dajudaju awQn elewQnyi iJQ 
di? ni wqii. 

55. Atipe dajudaju nwQn ti §e 
ohun ti o bi wa ninu. 

56. Atipe dajudaju gbogbo wa j? 
olu$Qra. 

57. Nitorina A mu wpn jade 
kuro ninu aw(?n Qgba id?ra ati 
i§?l?ru omi. 

58. Ati awQn pepe-Qn? ati 
ibujoko tio ni Qla. 

59. Bayi ni A si j? ogun wQn fun 
awQn QmQ Israila. 

60. Nitorina nwQn si t?le WQn ni 
(asiko) yiyQ oriin. 

61. Nigbati ij(? meji na ri ara 
WQn, awQn iJQ Musa wipe: 
Dajudaju nwQn yio le wa ba. 

62. On (Musa) si wipe: Rara ko 
je b?, Oluwa mi wa p?lu mi, yio fi 
Qna mg mi. 

63. Nigbana Awa ran§? si Musa 
pe: Fi Qpa r? na okiin. Nigbana (o 
fi na a) o la apa kpkan si dabi oke 
ti o tobi. 

64. Atipe A sun awc?n iJQ keji 
mg ib?. 

65. A si la Musa ati gbogbo 
awc?n ti o p?lu r<? patapata. 

»' f - > &i^j*i*^r&v*b ^jZ^jjjfij $ i ^&^>Jt><4^ 5p ^^j>y^'o\yss^ 

Suratu §uarai 26 Part 19 525 \* +yU n *r^i ijj^ 66. L^hinna A t? aw<?n ij<? keji 
ri. 

67. Dajudaju ami kan mb? ninu 
eyi atipe qpqIqpq w<?n ko j? 
onigbagbQ ododo. 

68. Atipe dajudaju Oluwa r? On 
ni Alagbara, Onik?. 

69. Atipe ki o ka irohin 
Ibrahima fun w<?n. 

70. Nigbati o sq fun baba r<? ati 
aw<?n enia r<? pe: Kini ohun ti e 
nsin WQnyi? 

71. Nw<?n si wipe: Awa nsin 
aw<?n ori?a, aw<?n ni awa yio taku 
ti. 

72. O si s<?pe: Nj? nw<?n ngb<? 
QrQ nyin nigbati e ba pe (w<?n). 

73. Tabi nw<?n le ?e nyin ni ore 
tabi nw<?n le ?e nyin ni aburu kan? 

74. Nw<?n si s<?pe: Rara o, bayi 
ni a ba aw<?n baba wa ti nw<?n n?e. 

75. O SQpe: Nj? enyin ?e akiyesi 
nipa ohun ti ?nyin nsin. 

76. Enyin ati aw<?n baba nyin ti 
o ti ?iwaju. 

77. Dajudaju <?ta ni nw<?n je fun 
mi, ayafi Oluwa ti O da gbogbo 
?da (ni emi yio sin). S3 &h& r*J& \Jb\*j '*!% <IiJ> <3oi 

^^^ > "C m'^T >' '^ T" 1u 


vp o^l** v£ih& teutelsju^jjy IS 


$ o^Vi^jt CJ ill ;.*>-. >?,r f|p oS^^^id^^r Suratu §uarai 26 Part 19 526 \^ *)jLi rn ^lyuiJi \jy* 78. Eniti O da mi, nigbana ti 
yio si fi Qna m<? mi. 

79. Atipe On ni Eniti O nfun mi 
ni jije ati mimu, 

80. Atipe nigbati mo ba n$e 
aisan nigbana On lo nwo mi san. 

81. Atipe On ni pniti yio pa mi 
l^hinna yio ji mi. 

82. Atipe On ni Eniti mo n§e 
ireti pe yio fi ori a$i?e mi jin mi ni 
9J9 ?san. 

83. Oluwa mi tami lQr? imQ 
ijinl£, ki O si fi mi p^lu awQn enia 
rere. 

84. Atipe ki O ?e ahan ododo 
fun mi larin awpn ?ni ti mbQ l^hin 
(ki WQn ma sqtq mi ni daradara). 

85. Atipe ki O ?e mi ni Qkan 
ninu awQn ti yio jogun alijanna 
onid^ra. 

86. Atipe ki O fi ori jin baba mi, 
dajudaju on je Qkan ninu awQn ti o 
?ina 1q. 

87. Atipe ki O mage dojuti mi ni 
qjq ti a o gbe w<?n dide. 

88. Qjq ti owo ati awQn QmQ ko 
ni ?e $ni k<?kan ni rere. 

89. Ayafi eniti o ba wa ba 
QlQhun p$lu Qkan ti o mQ. 

|5p ^SficjOJU^oQ j S**^J !*p ^J&\ ^'&o\£**b Gp<^ l^o*o^^iQX/**5 t" *'+^i' w'*' '*k\'~' Suratu §uarai 26 Part 19 527 \s *'JA rn piyc^Ji \jy* 90. Atipe a o sun alijanna mp 
awQn olupaiya (QlQhun). 

91. Ti a si fi ina Jahimi han si 
awpn alaigba gbQ (ti o sina). 

92. Atipe nwQn o wi fun wQn pe: 
Nibo ni ohun ti ? nsin wa. 

93. L?hin QlQhun? Nj? nwQn o 
ran nyin Iqwq tabi nwQn o ran ara 
wpn Iqwq. 

94. A o ju WQn sinu r? ? awQn ati 
awQn esu tabi awQn ti WQn j? Qga 
fun WQn. 

95. Ati awQn QmQ ogun Iblisi 
patapata. 

96. AwQn alaigbagbQ yio ma sq- 
nigbati WQn ba n ba ara WQn jiiyan 
ninu r? wipe: 

97. A fi QlQhun bura, dajudaju 
awa mb? ninu i$ina ti o han 
gbangba. 

98. Nigbati awa fi nyin $e 
dQgbadQgba p?lu Oluwa gbogbo 
?da. 

99. (NwQn yio wipe): Ko si ohun 
ti o ?i wa lQna biko§e awQn $1$$$. 100. Ko si siawQn olu§e ip? fun wa. 101. Atipe ko si Qr$ imul$ kan 
(fun wa). 


8 O^n^bjt '^tr^J^^y^^ 

Ej o^U^yfitJj^jlP ^ 


Suratu §uarai 26 Part 19 528 \^ p^li rn ^lyuiJi \jy* 102. Ti o ba §e pe dajudaju 
pipada (lp si aiye) mb$ fun wa, 
nigbana a o ba j? pkan ninu awpn 
onigbagbp ododo. 

103. Dajudaju ami kan mb$ 
ninu eyi; §ugbpn ppplppp wpn ko j$ 
onigbagbp ododo. 

104. Atipe dajudaju Oluwa r$ 
On ni Alagbara, Onik$. 

105. Awpn enia Nuha pe awpn 
oji§? ni opurp. 

106. Nigbati arakunrin wpn 
Nuha sppe: 5 ko b$ru Qlphun ni? 

107. Dajudaju emi j$ ojis? kan ti 
a fi pkan tan fun nyin. 

108. Nitorina ki $ b$ru Qlphun 
ki e si t?le mi. 

109. Atipe emi ko bere $san kan 
lpwp nyin lori r$ ko si $san mi lpdp 
$nikan ayafi lpdp Oluwa ti O da 
gbogbo ?da. 

110. Nitorina $ b$ru Qlphun ki $ 
si t$le mi. 

111. Nwpn sppe: §e ki awa gba 
p gbp nigbati o j$ pe awpn $nia 
y?p?r$ nt$le p? 

112. O sppe: Emi ko ni mimp 
ohun ti nwpn n§e ni§$. 

113. I§iro (i§?) wpn pdp Oluwa 
mi nikan lo wa, bi $ ba mp. £p a±*£$ \i£by^± \pQ olsfr ll vy&?& ^ ^$v V^l> <ioi 0^i%^^;^ 


0bj&$&5¥\p>Ml 


J3 Oj*J?\j 4J^ jyL> fe ' ' ^^^i^^^it;; ^t^ncs/r'a EaSuk«H M O^utSj ii\ iyaili ^ b$&\^\j&&$\%+ 

Suratu §uarai 26 Part 19 529 \* *)JL| Y1 ^lyuill Sjj- 114. Emi ko gbpdp le awpn 
onigbagbp ododo lpdp mi. 

115. Emi ko j? nkankan ju 
olukilp ti o yanju lp. 

116. Nwpn sppe: Bi ir? Nuha ko 
ba §iwp, ir? yio di ?niti a o ju ni 
oko. 

117. O sppe: oluwa mi, dajudaju 
awpn enia mi pe mi ni opurp. 

118. Nitorina §e idajp larin emi 
p^lu wpnni idajp, ki O si ko mi yp 
p?lu awpn olugbagbp ododo ti mb? 
p?lu mi. 

119. Awa si ko o yp ati awpn ti 
mb? p?lu r? ninu pkp ti o kun 
d$d$. 

120. L^hinna A t? awpn ti o 
§?ku ri l?hin wpn. 

121. Dajudaju ariwoye kan mb? 
ni nu eyini,§ugbpn ppplppp wpn ni 
ko j? olugbagbp ododo. 

122. Atipe dajudaju Oluwa r? ni 
Alagbara, Onik?. 

123. Awpn iran Adi pe awpn 
oji§e ni opurp. 

124. Nigbati arakunrin wpn 
Hudu sp fun wpn pe: 5 ko yio ha 
paiya (Qlphun)? 

125. Dajudaju emi j? ojis? kan ti 
a fi pkan tan fun nyin. SP c&^i*J^J$*j fp j^j^I^jI t^-s* ^ y *' **'' - ' )y ' > > ' ' ' "\ sots \ O^i^^i^^^j^jA^ils 

5p JyjJ *)l \ jyb rt-*^ ^ J ^ J J_ 


Suratu §uarai 26 Part 19 530 w +£\ n +\j*&\ i jy * 126. Nitorina ? paiya Qlphun ki 
? si t?le mi. 

127. Atipe emi ko bere ?san 
lpwp nyin fun u, ?san mi pdp 
Oluwa gbogbo ?da lo wa. 

128. Enyin ha nmp ile nlanla si 
gbogbo oke ni isami ? nfi n§e ere 
(ibaj?). 

129. gnyin si nkp awpn ile bi 
?nipe ? o §e gbere (laiye). 

130. Atipe nigbati ? ba f? j? enia 
niya ? nj? ? niya p?lu agbara (niti 
aikoni aanu). 

131. Nitorina ? b?ru Qlphun ki ? 
t?le mi. 

132. £ paiya £niti O ran nyin 
lpwp P?lu ohun ti ? mp. 

133. O §e atil?hin fun nyin p?lu 
agbo ?ran ati awpn pmp. 

134. Ati awpn pgba id?ra ati 
awpn i§?l?ru omi. 

135. Dajudaju emi npaiya iya 
pjp nla fun nyin. 

136. Nwpn sppe: Bakanna ni o ri 
fun wa bi ir? kilp tabi o ko j? pkan 
ninu awpn olukilp. 

137. Eyi ko j? nkankan biko§e 
iwa awpn ara atijp. 

138. Awa ki i§e ?niti aoj? niya. 


i ^ »^ ^ < x „£^^ > ''■f - 


Suratu §uarai 26 Part 19 531 \* *jir\ n ^lyuiJI 6j^- 139. Nitorina nwpn pe e nirp, 
Awa si pa wpn run. Dajudaju 
arisami mb? ninu eyi; sib? ppplppp 
wpn ko gbagbp. 

140. Dajudaju Oluwa r? ni 
Alagbara, Onik?. 

141. Awpn iran Samudu pe 
awpn oji§? nirp. 

142. Nigbati arakunrin wpn 
Salihu sp fun wpn pe, ? ko paiya 
(Qlphun) ni? 

143. Dajudaju emi j? ojis? kan ti 
a fi pkan tan fun nyin. 

144. Nitorina ? paiya (Qlphun) 
ki e si t^le mi. 

145. Atipe emi ko bi nyin lere 
?san kan fun u, ?san mi ko si 
nibikan ju pdp Oluwa gbogbo ?da 

146. Nje a o fi nyin silt? ni 
ifpkan bal? ninu eyi (ti ? wa yi). 

147. Ninu awpn pgba id^ra ati 
i§?l?ru-omi. 

148. Ati oko irugbin ati igi 
dabinu ti pgpmp r? tutu. 

149. Atipe ?nyin ngb? awpn yara 
sinu awpn oke p^lu niti ayp. 

150. Nitorina ? paiya Qlphun ki 
? t?le mi. 


5P oj^i^^ls Suratu §uarai 26 Part 19 532 \* *'j}a rn *\j*jS\ i jy * 151. Atipe ki ? ma?e t?le a?? 
awQn ?l?bQ (awQn ti oj? olori ninu 
wqii). 

152. AwQn ?niti nwQn n?e ibaj? 
lori il? ti nwQn ko ?e rere. 

153. NwQn sQpe: Ir? je Qkan 
ninu awQn ti a gba lakaye wQn 
(p?lu idan). 

154. Ir? ko j? kinikan ju abara 
?gb? wa 1q, nj? mu arisami kan wa 
bi o ba j? Qkan ninu olododo. 

155. O SQpe: Rakunmi kan niyi, 
o ni ipin ninu omi, ?nyin na si ni 
ipin (ti nyin) ni qjq ti a mc?. 

156. 5 ma?e fi aidara kankan 
kan a, ki iya qjq ti o tobi ma ba j$ 
nyin. 

157. NwQn si pa a, nitorina 
nwQn kabamQ. 

158. Iya na si j$ WQn, dajudaju 
ariwoye mb? ninu eyi, sib? qpqIqpq 
WQn ko je olugbagbQ ododo. 

159. Atipe dajudaju Oluwa r? ni 
Alagbara, Onik?. 

160. AwQn enia Lutu pe awQn 
oji?<? nirQ. 

161. Nigbati arakunrin WQn 
Lutu sq fun WQn pe, ? ko ni b?ru 
(QlQhun) ni? M cy^r^i^y^^j |jp dy^^iij u°H \ (j ojx^jjl \ |p ^t^^oitOjj^li 

J^^yj^^cSjiX^^^ \jbjLS)lj ^joj\^_^UU>. *JJL*S 

§P u^-ji^ j^ fi c- jo fvp 5^^ J^^ A^iJ^i Suratu §uarai 26 Part 19 533 ^ *)JU n piyuiJi Sjj- 162. Dajudaju emi j? ojis? kan ti 
a fi Qkan tan fun nyin. 

163. Nitorina 9 paiya QlQhun ki 
9 t?le mi. 

164. Atipe emi ko bi nyin lere 
?san kan fun u, ?san mi ko si 
nibikan ju qcIq Oluwa gbogbo ?da 
lQ. 

165. Qkunrin ni ?nyin yio ha ma 
tQ 1q (lati le jq se asepQ g?g?bi tQ 
kQ taya) ninu gbogbo ?da bi. 

166. Enyin si pa awQn ay a ti 
Oluwa nyin da fun nyin ti? QrQ ko 
ri b(p, ?nyin j? awQn enia ti o kc?ja 
?nu ala. 

167. NwQn SQpe: (Ir? Lutu), bi o 
ko ba §iwQ, ir? yio j? Qkan ninu 
awQn ti a o le jade. 

168. O SQpe: Emi nbinu si i§? 
nyin. 

169. Oluwa mi, ko emi ati awc?n 
enia mi yQ ninu ohun ti nwQn n§e. 

170. Nitorina Awa si ko o yQ ati 
awQn enia r? patapata. 

171. Afi obirin arugbo kan, ninu 
awQn ti o fa s?hin. 

172. L^hinna Awa pa awQn 
iyoku run. 

173. Awa si rQ ojo kan le wQn 
lori, ojo buru ni fun awQn ti a kilQ 
fun. 


Ep oy^\j<$\J*y& 
ijp ^^^o^^4^.^>i^i^^ 1$ ^u5fS^P4i^ fvp OjU^u^^ij^f JlJ M Own T^Alj^l^t^ \U^\d&j*£*l 


Kp^xJ^Ja* 'X^V^aA f&tkj^>\j Suratu §uarai 26 Part 19 I 534 I ^ *£\ n d/uiM Sj^ 174. Dajudaju ariwoye kan mb? 
ninu eyi; sib? opqIqpq wqti ko j? 
olugbagbQ ododo. 

175. Atipe dajudaju Oluwa r? ni 
Alagbara Onik?. 

176. Awqii ara inu igbo na pe 
awQn oji§? nirc?. 

177. Nigbati §uaibu sq fun wqti 
pe: 5 ko paiya (QlQhun) ni? 

178. Dajudaju emi j? ojis? kan ti 
a fi c?kan tan fun nyin. 

179. Nitorina ? paiya QlQhun ki 
? t?le mi. 

180. Atipe emi ko bi nyin lere 
?san kan fun u, ?san mi ko si 
nibikan ju QdQ Qluwa gbogbo ?da 
lQ. 

181. Ki 9 ma wQn o§uwQn na pe, 
? ma si ma b? ninu awQn oludin 
o§uwQn ku. 

182. 5 si maa WQn p?lu osuwQn 
ti o dQgba. 

183. p ma ma din ?tQ awQn enia 
ku ati ki ? ma huwa buruku ni ori 
il? niti obil?j?. 

184. Ati ki ? b?ru pniti O da 
nyin ati awQn iran akQkc?. 

185. NwQn sQpe: Ir? j? Qkan 
ninu awQn ti a gba lakaye WQn 
(p?lu idan). 

$3^l^^jlS3} 

© ^V 4^^'r^^^L^Ii |p hJ^lS^Cj* cJ\X*J>\fy\d Suratu §uarai 26 Part 19 535 \<< *)JL| n *\j*J*\ >jj~* 186. Atipe ir? ko j? kinikan ayafi 
abara iru wa, atipe dajudaju a nro 
q si Qkan ninu awQn opurQ. 

187. Nitorina ir? j?ki apakan 
ninu sanma ya lu wa, bi ir? ba j? 
Qkan ninu awQn olododo. 

188. O SQpe: Oluwa mi lo mc? ju 
nipa ohun ti ? n?e ni i$?. 

189. NwQn si pe e ni opurc? 
nitorina iya qjq ?i?u si mu wQn. 
Dajudaju o j? iya qjq kan ti o tobi. 

190. Dajudaju ami kan mb? 
ninu eyi; sib?sib? qpqIqpq WQn ko 
gbagbQ ni ododo. 

191. Atipe dajudaju Oluwa r? 
On ni Alagbara, Onik?. 

192. Atipe dajudaju eyi (Al- 
Kurani) j? ohun ti o SQkal? lati QdQ 
Oluwa gbogbo ?da. 

193. £mi ododo (Jibrilu) lo sq q 
kal?. 

194. Sinu Qkan r? ki o le ba j? 
Qkan ninu awQn olukilQ. 

195. Ni ede Larubawa ti o 
yanju. 

196. Atipe on mb? ninu Tira ti 
awQn ?ni akQkQ. 

197. Abi ko ha j? ami kan fun 
WQn ni pe awQn alufa awQn QmQ 
Israila mc? b?? 

$«i&fc#££ Z&s$£§&3& Suratu §uarai 26 Part 19 536 ^ *)JLI n *iycjJi >j^ 198. Ti o ba §e pe A sq q kal? 
fun apakan awQn elede miran ni. 

199. Ki on si ma ke e fun wpn, 
sib^sib? nwQn ko ni gba a gb<?. 

200. Bayi ni A fi wq sinu Qkan 
awQn ?1?§?. 

201. NwQn ko ni gba a gbQ titi 
nwQn yio fi ri iya $l$ta elero: 

202. (Iya na) yio wa ba wQn ni 
ojiji, b$ si ni nwQn ko ni fura. 

203. Nitorina nwpn yio wipe: 
Nj? a le 1q wa lara bi? 

204. Nje iya ti Wa ni nwpn 
kanju r$ bi? 

205. Ir$ ko §e akiyesi pe bi A ba 
fun nwcpn ni igbadun ni Qdun 
gbprp. 

206. L^hinna ti ohun ti a §e ni 
ileri iya ba de wa ba WQn. 

207. Ohun ti a §e ni igbadun fun 
wQn ko $e WQn ni anfani. 

208. Atipe A ko pa ilu kan r$ 
lasan ayafi ki olukilQ ma b$ (fun 
ara ilu na). 

209. Niti iranti, Awa ko si j$ 
alabosi. 

210. Awqu e§u k<? lo sq q kal?. |*p (j^iVt ^^^J3»3Jj |K| ^^U^^b jyV^=aU. t I fe.O^tf ^J/TtljT^djiv^ ^ ^Vf iOj^^^>^ 

4*} o^Uo»l--ibiJJL»-9l L^OC-*, 
3 ^^Q^^ri^c^^^^J 


Suratu §uarai 26 Part 19 537 \<\ *yU n oiyuiJ! ijj^ 211. Atipe ko tp si wpn, nwpn 
ko si til? ni agbara (lati sq q kal$). 

212. Dajudaju awpn na ni 
atanikete si gbigbp r£. 

213. Nitorina ki o ma§e kepe 
oluwa miran p?lu QlQhun nitori ki 
o ma ma b? ninu aw<?n ti a o j? ni 
iya. 

214. Ati ki o §e ikilp fun awpn 
?bi r? ti o sunmQ q julg. 

215. Ati ki o r$ iy$ apa r? nil? 
fun awpn ti o ba t?le tir? ninu 
awQn olugbagbp ododo. 

216. Ti nwpn basi kp tir$, sppe 
dajudaju emi b<?ri kuro nibi ohun ti 
? n§e ni§?. 

217. Ati ki o fi ara ti Qba 
Alagbara, Onik$. 

218. pniti O nri q nigbati o nnaro. 

219. Ati yiyi pada r? laarin awgn 
olufi ori kanl^. 

220. Dajudaju On ni Olugbprp, 
OnimimQ. 

221. Nj? ki emi fun nyin niro 
lori eniti awpn e?u ns<?kal£ ti? 

222. (AwQn e§u na) a ma s<?kal? 
ti gbogbo awQn opurp pd?§?. 

223. Nwc?n a ma d? eti, atipe 
PPqIqPP w<?n j<? opurQ. 

W dj^J^^Jy^J^J |p ^^J^St^^l^^i Ja£$j 


O^yjfjp^g 


^^*^ci*2jQjuj > r.ft> ^f*'* ^ip^S>2i 


0^U&$&& !SI<£-#: 


Suratu Namli 27 Part 19 538 H p£.\ TV JuJl Ijj^ 224. Awqii akQrin awQn ti o ?ina 
ni o ma nt?le wQn kiri. 

225. Abi ir? ko ri pe WQn a ma fi 
orin wqii ya si orisirisi Qna (bi ?yin, 
eebu ati b??b?? 1q). 

226. Atipe awQn na a ma sg 
ohun ti nwQn ko ni le ?e ni??. 

227. Ayafi awQn $niti nwQn gba 
QlQhun gbQ ti nwQn si ?e i?? rere ti 
nwQn si ranti QlQhun pupQ ti nwQn 
si ri iran Iqwq l?hin igbati a ti bo 
wQn si,a tipe ko ni p? awQn ti nwQn 
§e abosi ti nwQn yio fi mc? ewo ni 
aye ipadasi ti nwQn yio pada si. (27) Suratul Namli Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq QYun. 

1. Tp, Sin (QlQhun ni O mc? 
ohun ti O gba lero p?lu awQn 
harafi yi), eyi j? aw<?n ayah Al- 
Kurani ati Tira kan ti o han 
gbangba. 

2. O j? afini-mQna ati iro idunnu 
fun awQn onigbagbQ ododo. 

3. AwQn $niti nwQn nkirun ti 
nwQn si nyan saka ti nwQn si j? 
awQn ti nwQn mQ amcpdaju nipa qjq 
ik?hin. 

4. Dajudaju awQn ti nwQn ko ni 
igbagbQ si qjq ik?hin, A ?e awQn i§? 

4^0^ 3 t^c-*l^^^^^c^jic JiJjjlU 4J u^j^c^-^tiJub 


*-"-;>■& j^Sji^xy-^cyi^i Suratu Namli 27 Part 19 539 ><\ *^JL| TV JuJl ljj~> (buru) wpn ni <??<? fun w<?n, 
nitorina nw<?n ndamu. 

5. Awpn ni ?niti buburu iya mb? 
fun wgn, awgn ni nw<?n yio j? ?ni 
ofo julp ni 9J9 ik?hin. 

6. Atipe dajudaju ir? yio ma gba 
Al-Kurani lati <?d<? (Qlphun) 
Qlpgbpn, Oni-mimp. 

7. ($e iranti) igbati Musa sq fun 
awpn enia r? pe: Dajudaju emi ri 
ina kan; mo f? lp mu iro kan wa 
fun nyin lati ib? tabi ki nmu 
ogunna kan ti ntan wa fun nyin 
nitorina ki ? le ri ina ya. 

8. Nigbati o de ib?, a pe pe: 
Ibukun Qlphun ko ma b? fun ?niti 
o wa ni ibi ina na ati ?niti o wa ni 
agbegbe r?. Atipe mime? ni fun 
Oluwa gbogbo ?da. 

9. Ir? Musa, dajudaju Emi ni 
Qlphun Alagbara, Qlpgbgn. 

10. Atipe ju Qpa r? sil?. (O si ju 
u sil?). Nigbati oripe onyi rapada 
g?g? bi ?nipe ejo kan ni, on si 
p?hinda (ti o nsalp) ti ko pada. (A 
si sppe:) Ir? Musa,ma?e b?ru. 
Dajudaju awpn oji?? ki ib?ru lpdp 
Mi. 

11. Ayafi ?niti o bo ara r? si, 
l?hinna ti o yipada si rere l?hin 
aburu; nitorina dajudaju Emi ni 
Alaforiji, Onik?. 

ff£$± ^ >< *' ^*/* " s ^ ' »* 
Suratu Namli 27 Part 19 540 \% +yiA TV JuJl Ijj^ 12. Atipe ki o ki qwq r$ bQ Qrun 
?wu r$, yio jade ni funfun ti ko ni 
ni abawQn kankan, (o j? Qkan) 
ninu ami m?san si Firiaona ati 
awQn enia r? 9 Dajudaju nwQn j? 
awQn obil?j?-agbQmagba-enia. 

13. Nigbati awQn ami Wa de wa 
ba wpn, ti o han gedegbe, nwQn 
SQpe: Eyi j? idan kan ti o han 
gbangba. 

14. Igberaga ati abosi mu WQn §e 
atako si WQn, Qkan WQn mQ 
amQdaju r? (pe ododo ni), Nitorina 
woye atubQtan awpn poki bi o ti ri. 

15. Atipe dajudaju A fun 
Dawuda ati Sulaimana ni mime?. 
Awpn mejeji si SQpe: Qp? ni fun 
QlQhun, pniti O da wa I<?la ju 
QpQiQpQ 1q ninu awQn ?rusin R<? 
olugbagbQ ododo. 

16. Atipe Sulaimana jogun 
Dawuda, o si SQpe: pnyin enia, a fi 
mQ wa sisQ QrQ ?iy?, a si fun wa 
ninu gbogbo nkan. Dajudaju eyi j? 
ajulQ Qla ti o han gbangba. 

17. Atipe a ko awQn QmQ-ogun 
jq fun Sulaimana ninu awQn 
aliJQnu ati enia ati ?iy?, gbogbo 
WQn ni nwQn peJQ ti i. 

18. Titi nigbati nwQn de 
afonufoji awQn awurebe (Namli), 
Qkan ninu awQn awurebe si wipe: 
pnyin awurebe (Namli), ? wq aye ■j'j 


■w?ri 
?\jj»\)\s 

MJaIpq' 4tt.jui.Wl5j uLj^il^j^jbliUjLiJj 
&$*&&$& &&<J$ ^OJ^^-^J 


Suratu Namli 27 Part 19 541 ><\ *yJL! TV JuJl ojj- ibugbe nyin ki Sulaimana ati awQn 
Qvnq ogun r? ma ba t? nyin r?, 
nwQn ko si ni iiiq. 

19. Nigbana on si r^rin muy? 
nitori QrQ r<?, o si wipe: Oluwa mi, 
fi mc? mi bi emi yio ti §e ma dupe 
id^ra R?, eyiti O ?e ni ore lori mi 
ati lori awQn obi mi (mejeji), ati bi 
emi yio ti §e ma ?e i?? rere ti O 
yQnu si, atipe p?lu ik? R? ki O fi 
mi si aarin, awQn ?rusin R? ti o je 
awQn $ni rere. 

20. Atipe o se ab?wo awpn ?iye 
na, o si wipe: Kini o §e ti emi ko ri 
(?iy?) Hudihuda, tabi o j? Qkan 
ninu awQn ti ko wa ni? 

21. Dajudaju emi yio j? ? niya ti 
o le koko, tabi ki ndunbu n?, ayafi 
ki o mu idi QrQ ti o han gbangba 
wa fun mi. 

22. Nigbana ko p? pupQ ti o fi 
(de) ti osi wipe: Emi ri idi ohun ti 
ir? ko ri idi r?, mo si mu iro kan ti 
o daju wa ba q lati (ilu) Sabai. 

23. Dajudaju emi ba obirin kan 
ti o JQba fun wQn, a si fun u ni 
gbogbo nkan o si ni it? Qla kan ti o 
tobi. 

24. Atipe mo ba a ati awQn enia 
r<? nwQn nfi ori bal? fun orun l?hin 
QlQhun, e§u si §e awQn i$e WQn ni 
q$q fun WQn, nitorina o §?ri WQn 


?^<il i f -» -lit' >> '"l^^»-'l"t "' 

5p Ojj^/y^ Suratu Namli 27 Part 19 542 ^ *yL| TV J*JI Sj^m. kuro ni oju Qna nwQn ko si j? ?niti 
o mQna. 

25. Ko j? ki nwQn foribal? fun 
QlQhun, Ijiniti O nmu ohun ti o 
pamQ sinu sanma ati il<? jade ti O si 
niriQ ohun ti ? fi pamQ ati ohun ti $ 
fi nhan. 

26. QlQhun na ni Qba ti, ko si 
QlQhun miran biko§e On, Oluwa ti 
O ni It? Qla ti o tobi. 

27. O SQpe: Awa yio woye bi 
otitQ ni o ba sq ni tabi o wa ninu 
awQn opurQ. 

28. Mu iwe mi yi 1q ki o si ju u 
si WQn l?hinna ki o §?ri kuro IqcIq 
wQn, ki o si wo ohun ti nwQn yio 
dapada (ni esi). 

29. On (Bilkisu) wipe: Ijinyin 
ijoye, a ti fun mi ni iwe abiyi kan. 

30. Dajudaju lati QdQ Sulaimana 
ni o ti wa, dajudaju p?lu orukQ 
QlQhun, AJQk? aiye, A§ak? Qrun ni. 

31. p ma§e gberaga si mi ki 9 si 
wa si QdQ mi ni ?niti yio gba (fun 
QlQhun). 

32. On (Bilikisu) SQpe: £nyin 
ijoye, ? gba mi lamQran nipa Qran 
mi,emi ko ni pinnu Qran kan laij? 
pe ?s? nyin pe. 

33. NwQn SQpe: alagbara ni awa, 
awa si ni akQni, QdQ r? ni a§? wa, /^J^\^<lS^\^^^^\^\jjJ^y 


0t j^j^tJJjA^Vi^ 


bt 


f^^niJ^i^ ($&& 

«^?i^ ^-^o^. \j>$j)j \j$j* y ^ Suratu Namli 27 Part 19 543 \^ *)JL| YV JuJl Ijj^ nitorina wo ohun ti ir? yio pa la?? 
(fun wa). 

34. On (Bilikisu) SQpe: Dajudaju 
ti awQn Qba ba wq ilu kan, nwQn 
yio ba a j?, nwc?n yio sq QlQla ib? di 
?ni ir?l?, bayi na ni nwQn ma n?e. 

35. Atipe emi yio fi ?bun kan 
ran?? si wQn, emi yio si ma wo 
ohun ti awQn irans? na yio mu 
pada (ni esi). 

36. Nigbati o de Qdg Sulaimana, 
o SQpe: pnyin yio ha fi qtq ran mi 
Iqwq? Ohun ti QlQhun fun mi ni 
ore ju eyiti O fun nyin 1q; b?kQ, 
?nyin nyQ lori ?bun nyin. 

37. Pada tQ wc?n 1q, dajudaju 
awa yio gbe qitlq ogun ti apa WQn 
ko ni ka wa ba WQn, awa yio le 
WQn jade ninu r? ni ti abuku, nwQn 
yio di ?ni y?p?r?. 

38. O SQpe: pnyin ijoye tani yio 
le gbe aga r? wa fun mi ninu nyin 
?iwaju ki nwQn to wa ba mi niti 
it?riba? 

39. Ifiritu, Qkan ninu awQn 
aliJQnu SQpe: Emi yio gbe e wa fun 
9 §aju ki o to dide ni ibi ii o wa yi, 
atipe emi ni agbara lati ?e e ni ?niti 
a le fi Qkan tan. 

40. Emti o ni mime? tira lc?dg 
wipe: Emi yio gbe e wa fun g 
?iwaju ki o to ??ju. Nigbati o ri i ni 

Aj^ljl^LaJUi^jj^JUjjL^^LJ^ 

^t < > A' %"• ' *\ X £", V T- *»*' ■i"Xi>% (*4^pid pf?ic£^ 


Suratu Namli 27 Part 19 544 H *)JL| YV JuJl lj^ pdp r$, o sppe: Eyi j? ore-ajulp 
Oluwa mi, O fi dan mi wo ni, boya 
emi yio dup? tabi emi yio ?e 
aimore. Enik?ni ti o ba dup?, o 
dup? fun ori ara r? ni, ?nik?ni ti o 
ba si §e aimore, dajudaju Oluwa mi 
j? Qlprp, Alappnle. 

41. O sppe: ?yi aga r? pada fun u 
ki awa le woye bi yio mp p tabi yio 
j? pkan ninu awpn ti ko ni mp p. 

42. Nigbati o de, a wi (fun u) pe: 
Bayi ni aga r? ri bi? O sppe: O dabi 
?nipe on ni; atipe a ti fun wa ni 
imp §iwaju r?, awa si j? ?niti o 
juwp jus? sil? (fun Qlphun). 

43. Awpn ohun ti o nsin l?hin 
Qlphun §i i lpna, dajudaju on si j? 
pkan ninu awpn alaigbagbp enia. 

44. A sp fun u pe: Wp inu afin. 
$ugbpn nigbati o ri i o §ebi ibu-odo 
ni, oka a§p kuro ni ojugun r?. O 
sppe: Dajudaju afin ni ti a t? il? r? 
ni jigi. On (Bilikisu) wipe: Oluwa 
mi, mo ti bo ?mi ara mi si, mo si 
juwp-jus? sil? p?lu Sulaimana fun 
Oluwa gbogbo ?da. 

45. Dajudaju Awa ti ran si 
Samuda arakurin wpn (ti nj?) 
Salihu, pe: £ ma sin Qlphun. 
Nigbana nwpn pin si ijp meji, ti 
nwpn nba ara wpn jiyan. 

46. O sppe: Enyin enia mi, kini 
?e ti ?nyin nkanju wa aburu ?iwaju 


&* ®^j&<^$j*C/!J 


'Jib \^\^\oj^u^J^C^oU\jbl^9j jj-w* rin*> aJ\o £ Lf-*U» cf£**2>J 

Suratu Namli 27 Part 19 545 \<\ *)JL| TV J*J! ijj»* rere? Kini §e ti ? ko wa idariji lpdp 
Qlphun ki a le k? nyin. 

47. Nwpn sppe: Iwp ni o ko 
oriburuku ba wa ati awpn ti o wa 
p?lu r?. O wipe: Oriburuku nyin 
wa lpdp Qlphun (ni tori si se 
aimoore yin) b?kp, ?nyin j? awpn 
enia ti an dan wo ni. 

48. Awpn enia m?san si wa ninu 
ilu na ti nwpn n§e ibaj? lori il$, 
nwpn ko si §e rere. 

49. Nwpn sppe: 5 jump fi 
Qlphun bura larin nyin pe awa yio 
ta lu on (Salihu) p$lu awpn enia r$ 
ni oru, l^hinna awa yio sp fun 
mpl^bi r? pe: Awa ko ri iparun 
awpn enia r<? awa si j? olododo. 

50. Awpn da ete kan, Awa na 
we-ewe kan, nwpn ko si fura. 

51. 5 wo bi atubptan ete wpn ti 
ri, Awa pa awpn ati awpn enia wpn 
run y any an. 

52. Nitorina awpn ile wpn ti di 
ahoro nitoripe nwpn §e abosi. 
Dajudaju ariwoye kan mb$ ninu 
eyi fun awpn enia ti nwpn mp. 

53. Atipe Awa ko awpn $niti o 
gbagbp yp ti nwpn si paiya 
(Qlphun). 

54. Ati Lutu, nigbati o sp fun 
awpn enia r<? pe: I§? buburu ni $ o 9 ^==^^\<^j^c^i'} 


i^J^Jl^^JiLb^iii^U ■*>» ' »> ■• »' ''s E| Oy~^^jJ^^. A^XJZ; > ,> x ~-£s. m ^ 

M;^C 13 P J^^Jjf^ls* ■> 


i££^fc^& ^j^^iijij Suratu Namli 27 Part 20 546 *y» TV Awl ojj^ ma $e ni. B?ni ?nyin nri i (pe: ko 
ba oju mii). 

55. £nyin yio ha ma yanhanhan 
ba Qkunrin (16p<?) lai$e obirin? 
B^kQ, enyin je ope enia. 

56. Esi aw(?n enia r? ko j? 
kinikan biko§e pe nwgn sq pe: £ le 
awpn ?ni Lutu jade kuro ninu ilu 
nyin; dajudaju awQn j? awQn enia 
kan ti nwQn n§e imQtoto. 

57. Nitorina A si ko (Lutu) ati 
awc?n ?ni r£ yq ayafi iyawo r? ti a 
ti kakun awQn ti yio gb^hin (sinu 
iya). 

58. A si tq ojo le wc?n lori; 
nitorina ojo bum ni fun awQn ti a 
kilp fun. 

59. SQpe: Qp? ni fun QlQhun ati 
ki alafia ma ba awQn erusin R<? 
awQn ?niti QlQhun §a l?§a! QlQhun 
na lo dara juIq ni abi ohun ti ? fi 
n§e orogun R<?? 

60. Tabi ?niti O §e ?da sanma ati 
il<? ti O si nsQ omi kal? lati sanma 
ti A si nfi omi na hu awQn Qgba 
oko ti o dara jade, ko si agbara fun 
nyin lati mu igi r? hu jade. Nj? 
oluwa kan ha mb? p$lu QlQhun bi? 
B? ti^kQ, awQn ni iJQ kan ti nwQn 
nwa orogun fun (QlQhun). 

61. Tabi pniti O §e il? ni 
p?tep<?r<? ti O si $e awQn odo si arin ^L*4?^-? j l^ l^f^JW^ opb]^>3o! »>- »>^- ^»" ^ > s ^«^> "i ;*^i\>^j3\» $^e& &j&£2-\& 

^ t«%3^ fj\A&"SZr& Suratu Namli 27 Part 20 547 Y* *>JLI YV J*JI Sj^ r<?, O si §e aw<?n oke si ori r?, O si 
fi gaga kan si arin ibu odo meji? 
Nj? oluwa kan ha mb? p?lu 
QlQhun bi? B?ti?kQ, qpqIqpq wQn 
ko mQ. 

62. Tabi pniti O nj? ipe ?niti ara 
nni nigbati o ba pe E ti O si §i 
buburu \q fun u ti O si §e nyin ni 
arole ni ori il<?? Nj? QlQhun kan ha 
mb? p?lu QlQhun na bi? Ohun ti ? 
nt?ti gbQ (ninu qtq QlQhun) kere 
pupQ. 

63. Nje pniti O ntQ nyin si oju 
Qna ninu okunkun ni ori il? ati inu 
ibu odo, atipe pniti O nfi at?gun 
ran?? niti iroidunnu $iwaju ik? R?? 
Nj? QlQhun kan ha mb? p?lu 
QlQhun bi? QlQhun na ga ta yQ 
ohun ti nwQn fi n§e orogun R?. 

64. Tabi Eniti O pil? da ?da 
l?hinna ti yio le tun u da (L?hin 
iku) ati pniti O $e ese fun nyin lati 
sanma ati il?? Nj? QlQhun kan ha 
mb? p?lu QlQhun na bi? SQpe: p 
mu idi QrQ nyin wa bi ?nyin ba j? 
olododo. 

65. SQpe: Gbogbo ?niti mb? 
ninu sanma ati ori il? ko mQ ohun 
ti o pamQ ayafi QlQhun; b? si ni 
nwQn ko mQ igbawo ni qjq ajinde. 

66. B?ti?kQ, imQ wQn ko de qjq 
ik?hin. B? ti? kQ, nwQn wa ninu jbj^l Jj^i\ ^*C3c,\ r^U 

5^(> — l>*^*i"* 
^\y\^J&^\^'c}+\uO^]j 


^<¥?}^\4j+&ffiS. Suratu Namli 27 Part 20 548 Y * *>U TV J*J| Ijj^ iyemeji nipa r$. B$ ti$ kQ, nwQti ti 
fQ Qkan nipa r<?. 

67. Awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbQ sQpe: Nigbati a ba di 
iy?p$ ati awQn baba wa, nj$ a o tun 
yp wa jade. 

68. Dajudaju a ti fi eyi da $ru ba 
wa ati awQn baba wa ni§aju; eyi ko 
j$ kinikan ayafi akQsil? awQn $ni 
akQkQ. 

69. SQpe: £ rin ori il$ 1q ki $ wo 
bawo ni atubQtan awQn $1$$$ ti ri. 

70. Atipe ki o ma§e banuj? nitori 
WQn, ma si j$ki ohun ti nwQn da ni 
ete ni q lara. 

71. Atipe nwQn yio ma SQpe: 
Nigbawo ni ileri yi o de bi $nyin ba 
j$ olododo. 

72. SQpe: O le j$ pe apakan 
ohun ti e nkanju r? o ti sunmQ nyin 
tan. 

73. Atipe dajudaju Oluwa r? ni 
Qla lori awQn enia, §ugb(?n qpqIqpq 
WQn ki dupe. 

74. Dajudaju Oluwa r? ti mQ 
ohun ti igbaiya WQn ngbe pamQ ati 
ohun ti nwQn n§e afihan r$. 

75. Atipe ipamQ kan ko ni ma 
be ninu sanma ati ni il$ ayafi ki o 
ma b<? ninu tira kan ti o han. 1 D^^L^^JiL^iiL^J 
3 <^£^? £■* j^4 
Suratu Namli 27 Part 20 549 Y» *^JL| TV J*JI ojj- 76. Dajudaju Al-Kurani yi yio 
ma §e irohin fun awc?n quciq Israila 
nipa ppplppQ ohun ti nwpn ?e 
iyapa ?nu si. 

77. Atipe dajudaju o j? impna 
ati ik? fun gbogbo onigbagbp 
ododo. 

78. Dajudaju Oluwa r? yio §e 
idajp ni arin wpn p?lu idajp R<? 
atipe On ni Alagbara, Oni-mimQ. 

79. Nitorina gb?k?le Qlphun 
dajudaju ir$ mb? lori ododo ti o 
han. 

80. Dajudaju ir? ko le mu oku 
gbprQ b$ si ni o ko le mu aditi gbp 
pipe nigbati nwpn ba yipada biri ni 
?ni ti o peyin da. 

81. B? si ni o ko le fi afpju mpna 
kuro ninu i?ina wpn. O ko le fun 
(enikan) lprp gbp ayafi ?niti o ba 
gba awpn ami Wa gbc?, ti nwpn 
juwp jus? sil<? (fun Qlphun). 

82. Atipe nigbati qvq na ba ?? le 
wpn lori, A o mu ?ranko kan jade- 
fun wpn lati inu il<? yio ba wpn 
sprp pe, dajudaju awpn enia j$ 
alaimQ ampdaju nipa awpn ayah 
Wa. 

83. Atipe (ki o ?e iranti) pjp ti A 
o ko awpn ijp kan jp ninu ijp 
kpkan ninu awpn ?niti nwpn pe 


t|P U^JlW ^>z)J L$Jl^\j ± 4»»Ss^I f+j^i t (s^ki^^iXj o \ ^JLJUlf^iJiJ <^\^&^\^\&$p A'Ar-w A& z- 
> - -VI 


Suratu Namli 27 Part 20 550 Y • *^Ll TV J*Jl Ijj^ awpn aya Wa nirp, a o ko gbogbo 
wpn jp. 

84. Titi igbati nwQn ba de, On 
yio sp (fun wpn) pe: £nyin ha pe 
awpn ayah Mi nirp, ? ko si rpkirika 
mimp kan nipa r?? Abi kini ohun ti 
?nyin §e ni§?? 

85. Atipe prp na ?? le wpn lori 
nitori abosi wpn, nigbana nwpn ko 
ni le sp prp kankan. 

86. Nwpn ko mp ni pe Awa ni A 
da oru nitori ki nwpn le ma sinmi 
ninu r? ati psan fun iriran? 
Dajudaju awpn ami kan mb? ninu 
eyi fun awpn enia ti nwpn ni 
igbagbp ododo. 

87. Atipe pjp ti a o fun fere sinu 
iwo ?niti o mb? ninu sanma ati 
?niti o wa ni ori il? nwpn yio ma 
jaiya, nitorina ayafi ?niti Qlphun 
ba fip. Atipe pkpkan wpn yio wa ba 
On (Qlphun) ni ?niti oti di y?p?r$. 

88. Ire yio ri awpn oke, -ti ir? 
ma rope nwpn fi idi mul? sinsin ti 
wpn yoo maa re kpja bi rirekpja 
?su ojo niti i?? Qlphun, p n iti O ?e 
gbogbo nkan daradara. Dajudaju 
On mp amptan nipa ohun ti ? n?e. 

89. ^niti o ba mu (i??) rere wa 
(?san) rere ti o ju u lp mb? fun u; 
atipe awpn ni nwpn ma ni 
ifaiyabal? ninu ijaiya ni pjp na. dJ^'^\l^(Sc^\J^^j ^p oy^y^4*\j&\^ftyd^\*3jL) 

Ju^ 

Suratu Namli 27 Part 20 551 Y * *>JL| YV JuJl Sj^- 90. Atipe ?niti o ba mu (i§?) 
buburu wa, ti asi da oju wc?n bol? 
ninu ina. Nj? a o san nyin ni ?san 
miran ju ohun ti ? ba §e ni§? 1q. 

91. Ohun ti a pa mi la§? r? ni pe 
ki nsin ^niti O j? Oluwa ilu yi, 
pniti O ?e e ni ab<?WQ, ti R? si ni 
gbogbo nkan, a si pa mi la§? pe ki 
nje c?kan ninu ?niti o Jqwqj^s? sil? 
(fun Qlphun). 

92. Atipe ki nma ke Al-Kurani, 
Nitorina ?niti o ba mpna, dajudaju 
o mpna fun ori ara r<? ni, ?niti o ba 
si $ina, SQpe: Dajudaju emi mb? 
ninu awpn olukilQ. 

93. Atipe ki o sppe: Op? ni fun 
Qlphun, yio fi awc?n ami R<? han 
nyin ti ? o si mp wc?n. Atipe Oluwa 
r? ko gbagbe ohun ti ? n§e ni§?. (28) Suratul Kqsqsi Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Tp, Si, Mim (Qlphun ni O mp 
ohun ti O gbarero p?lu awpn 
harafi yi). 

2. Awpn eyi ni awpn ayah Tira 
na ti o han gbangba. 

3. Awa nke fun p ninu iro 
(Annabi) Musa ati Firiaona p?lu 
otitp,nitori awpn enia ti o gbagbp 
lododo. 


\<K\Yi#A wbt gjk- ^b ^jj* Jjig 


Suratu Kpspsi 28 Part 20 552 Y ♦ *j^r\ YA j/i./aSlI oj^m» 4. Dajudaju Firiaona se 
motomoto lori il? o si ?e awpn enia 
r? ni ijp kpkan, o ka awpn kan kun 
pi? ninu wpn, a si ma ndumbu 
awpn pmpkunrin wpn, a si ma da 
awpn pmpbirin wpn si. Dajudaju o 
j? pkan ninu awpn obil?j?. 

5. Atipe A nf? pe ki A ge id?ra 
lori awpn ?niti nwpn kakun 
alailagbara ni ori il? na, ki A si §e 
wpn ni awpn asiwaju kan atipe ki 
A §e wpn ni ?niti yio jogun. 

6. Atipe a o fun wpn ni aye 
ibugbe ni ori il? na, atipe A o fi 
han Firiaona ati Hamana ati awpn 
prnp ogun awpn mejeji ni ati ara 
w<?n (awpn ijp musa) ohun ti nwpn 
b?ru r?. 

7. Atipe a rang? si iya Musa pe: 
fun u ni pmu; ti ir? ba jaiya lori r$, 
nigbana ki o ju u sinu omi it<? okun 
ki o si mage b?ru ki o ma si banju?; 
dajudaju Awa yio da a pada fun 9 
A o si §e e ninu awpn ti A o ran 
ni??. 

8. Nigbana awpn enia Firiaona 
si ri i he nitori ki o le j? <?ta fun 
wpn ati ibanuj?. Dajudaju Firiaona 
ati Hamana ati awpn <?m<? ogun 
awpn mejeji nwpn j? alagige. 

9. Atipe iya wo Firiaona sppe: A 
j? imu-oju-tutu fun mi ati ir? na, ? 
mage pa a; o le j? pe yio ge wa lore 


Cp ^^Jy* ^A-^-j oJ»>-\i]i 4^^^ Zsryjh &\y~?*-j\j 
<^^^^}^j^^JZ\ \jj£,J^]Oj£=*J v^3y^3 JU r<* Wa'.lte 
*'(\' \." *'** s""- >\"'\ \v' Suratu KpsQsi 28 Part 20 553 Y » *j^r\ Y A j /a ./*<?)! 3jj~* tabi ki a fi §e QmQ, Atipe nw<?n ko 
mQ. 

10. Qkan iya Musa di ohun ti 
opofo o f?r? §e afihan r? ti ko ba 
§e pe A ki i lQkan, nitori ki o le j? 
Qkan ninu awQti onigbagbQ ododo. 

11. O si wi fun arabirin r? pe: 
Ba mi tQ ipa r?, nigbana o si nji i 
wo ni ?gb? kan (ni okere) atipe 
nwQn ko fura si. 

12. Awa ko j? ki o mu Qyan 
(miran) §iwaju, arabinrin r? si SQpe: 
$e ki emi fi aw<?n ara ile kan han 
nyin ti yio gba a tQ fun nyin, nwQn 
yio si j? olutQJu r? daradara. 

13. Bayi ni Awa ?e da a pada si 
QdQ iya r? ki oju r? le tutu ati ki o 
ma?e banuj? ati ki o le mQ pe 
ododo ni adehun QlQhun. $ugbQn 
qPqIqPQ WQn ko mQ. 

14. Atipe nigbati o dagba tan ti 
o di Qkunrin, Awa ta a lor? QgbQn 
ati mime?. Bayi ni Awa ns?san fun 
awQn oniwa-rere. 

15. Atipe o wq ilu nigbati awQn 
enia r? ti gbagbe (ra), o ri awQn 
Qkunrin meji ti nwQn nja, Qkan j? 
iran r? ikeji j? Qta r?; ?niti o j? iran 
r? ke si i fun iranlQWQ lori ?niti o j? 
Qta r<?, nitorina Musa kan a 1?§? o 
si pa a. O wipe: I§? e§u ni eyi, 
dajudaju on j? Qta a§ini-lQna ti o 
han gbangba. 


cJ ui ji {j* ^\/^ ^^^ ^t/^j ^ X^^V^o* ^-A^U^ci^ ^-.-Ui\ ( j^OJ Suratu Kpspsi 28 Part 20 554 T » *}JL| TA ^ja»/2j&\ ljj~> 16. O sppe: oluwa mi, mo ti ?e 
abosi fun ori ara mi, nitorina ki O 
foriji mi, O si foriji i,dajudaju On 
(Qlphun) j^ Alaforiji, Alanu. 

17. O sppe: Oluwa mi, nitori ti 
Ir? ti ?e ik? le mi lori, emi ko ni j? 
oluranlpwp fun awpn ?1???. 

18. Nitorina o di ?niti nb?ru 
ninu ilu na, o si nreti, b?ni ?niti o 
pe e fun iranlpwp ni ana tun ke pe 
e fun iranlpwp, Musa sp fun u pe: 
Dajudaju ?ni ijina ti o han ni p. 

19. Nigbati o f? ki ?niti o j? pta 
awpn mejeji mpl?, o sppe: Ir? 
Musa, ?e iwp f? pa mi bi o ti pa 
?nikan lana? Iwp ko gbero kan ju 
ki o j? aj?ninpa ni ori il? lp iwp ko 
til? gbero lati j? okan ninu awpn ti 
n?e atunse. 

20. Atipe pkunrin kan sure wa 
lati pna jijin ninu ilu na. O sppe: 
Ir? Musa, awpn ijoye ndampran 
lati pa p, nitorina jade (ni ilu yi), 
dajudaju alampran (rere) ni emi j? 
fun p. 

21. Nitorina o jade kuro ninu r? 
p?lu ib?ru o nreti. O sppe: Oluwa 
mi, ko mi yp lpwp awpn alabosi 
enia. 

22. Atipe nigbati o dojukp ilu 
Madiyana, o sppe: O le j? pe 
Oluwa mi yio fi pna mp mi ni pna 
ti o tp. 

Suratu Kqsqsi 28 Part 20 555 T * *j4*l ^A j/a.^dll Sjj— 23. Atipe nigbati o de ibi omi 
(ilu) Madiyana, o baiJQ awpn enia 
nib? ti nwQn nfun (awpn ?ran ni) 
omi; l?hin w(?n o ri awQn obirin 
meji ti nwpn fa s?hin (p?lu ?ran 
WQn). O SQpe: Kini §e nyin? Nw<?n 
ni: Awa ko le fun awpn ?ran wa 
lomi afi bi awQn adaran wpnyi ba 
(ko awpn ?ran w<?n) 1q (nibi omi); 
baba wa si j? arugbo pupQ. 

24. O si fun aw<?n ?ran lomi fun 
WQn, l?hinna o pada si ab? iboji, o 
si wipe: Oluwa mi, emi j? ?niti nwa 
ohun ti Ir? ma mu sQkal? fun mi ni 
ore. 

25. Qkan n i nu awQn mejeji wa 
ba a o nrin p?lu itiju, o SQpe: 
Dajudaju baba mi npe 9, ki o le 
san 9 l?san fun omi ti o fifun 
(aw9n ?ran fun) wa. Nigbati o de 
9d9 r?, ti osi rohin (nipa ara r?) 
fun u. O S9pe: Ma b?ru, o ti 
morib9 kuro I9W9 aw9n alabosi 
enia. 

26. Qkan ninu W9n wipe: Baba 
mi, gba a si i??, ?niti o dara lati 
gba si i$? ni, alagbara ti a le fi 9kan 
tan. 

27. O S9pe: Emi ngbero lati fi 
9kan ninu aw9n 9m9 mi obirin 
mejeji yi fun 9 ni aya lori (adehun) 
pe ir? yio sin mi fun 9dun m?J9, ti 
o ba ?e 9dun m?wa, o ku si 9W9 r?, 
emi ko si f? ni 9 lara. Bi Ql9hun ba 

y-to 


j*- ^H>i i^>^Jj^ li il£ j^cJ is 


'&'^\<sQ££& y ijt&Jfc cyCL-A^o •Soli 


^0£ Suratu Kpspsi 28 Part 20 556 T * *jJH ^ A j/a./aall ijj** f$, ir? yio ri pe emi j? Qkan ninu 
awQn enia rere. 

28. O SQpe: Eyi ni adehun larin 
emi ati ir$, eyikeyi ti mo ba mu?? 
ninu adehun mejeji ko ni si iwa 
abosi si mi; atipe QlQhun ni ?l?ri 
qtq ti ansQ yi. 

29. Nigbati Musa pari akoko na, 
o si mu awQn enia r? rin, o ri ina 
kan ni ?ba oke. O sq fun awQn enia 
r<? pe: 5 duro (sibi), dajudaju emi ri 
ina kan boya emi le mu iro kan wa 
ba nyin lati ib? abi ogunna kan ki $ 
le ba ri ohun yana. 

30. Nitorina nigbati o de idi r£, 
a pe e lati ?ba afonifoji qwq Qtun ni 
aye onibukun lati ibi igi na, pe: Ir? 
Musa, dajudaju Emi ni QlQhun, 
Oluwa gbogbo ?da. 

31. Atipe ki o ju Qpa r<? (sil?). 
Nigbati o ri i ti o mira bi ejo, o si 
yipada (o nsalc?) lai pada si ?hin 
(Oluwa si pe e pe): Ir? Musa, ma 
be? ki o ma si b?ru; dajudaju ir? 
mb? ninu awpn onifaiyabal?. 

32. Ti qwq r? bQ Qrun ?wu r$, 
yio jade ni funfun lai ni j? ti aburu, 
ki o pa mQra si abiya r? nitori 
ib?ru. Nitorina awQn mejeji j? idi 
QrQ meji lati QdQ Oluwa r? si QdQ 
Firiaona ati awQn ijoye r$. 
Dajudaju awQn ti j? enia kan ti o j? 
obil?j?. ^j^i^ii JGii^ij \y^cZlCxji l^^Ua^taS ^^^o^^^ii^'Sfi <I^!>*-iO'jt/ ^2uuJ\j 


ldC_y \j\£=*L+>\ > Suratu Kpspsi 28 Part 20 557 T * *ji?\ TA j/a^aU 6jj*j* 33. O SQpe: Oluwa mi, dajudaju 
emi ti pa ?nikan ninu WQn, nitorina 
mo si nb^ru ki nwQn ma ba pa mi. 

34. Atipe QmQ iya mi Haruna on 
da §aka ni ah(?n ju mi 1q, nitorina 
ran a p?lu mi ni alatil^hin ki o ma 
j^ri mi. Dajudaju emi nb?ru ki 
nwQn ma ba pe mi ni opurp. 

35. (Oluwa) SQpe: Aofi QmQ iya 
r? ran q Iowq, A o si fun ?nyin 
mejeji ni agbara ti nwQn ko ni le de 
QdQ ?nyin mejeji p?lu awQn ami 
Wa, ?nyin mejeji ati ?niti o ba t?le 
?nyin mejeji yio bori. 

36. Nigbati Musa de wa ba WQn 
p?lu awQn ami Wa ti o yanju, 
nwQn SQpe: Eyi ko j? kinikan ayafi 
idan kan ti a da adapa irQ re, atipe 
awa ko gbQ eyi ri ni arin awQn 
baba wa ti akQkQ. 

37. Musa si SQpe: Oluwa mi lo 
mQ jii nipa ?niti o mu imQna wa 
lati QdQ R£, ati ?niti atubQtan ile 
na yio j? ti r?, Dajudaju awQn 
alabosi ko ni moke. 

38. Firiaona si SQpe: Enyin ijoye, 
emi ko mQ QlQhun kan fun nyin 
l?hin mi; Ir? Hamana, nitorina da 
ina si ori amQ fun mi ki o si kQ ile 
giga kan fun mi, ki nle ba naga ri 
QlQhun Musa, atipe dajudaju emi 
nro o si Qkan ninu awQn opurQ. |Kf o^uJb J 
Suratu Kqsqsi 28 Part 20 558 Y * *j^r\ YA j/a./aSll ljj~* 39. On ati awQn QmQ-ogun r$ si 
?e igberaga ni ori il? laije ti ?tQ, 
nwQn si rope dajudau a ki yio da 
wqii pada wa si QdQ Wa. 

40. Nitorina A si mu u ati awQn 
QmQogun r$, A si ju WQn nu sinu 
ibu okun, nitorina wo bawo ni 
atubQtan awQn alabosi ti ri. 

41. A si $e wQn ni awQn asiwaju 
kan ti npe ipe 1q sinu ina, ti o ba si 
di qjq ajinde a ko ni ran WQn Iqwq. 

42. Atipe A fi egun tQpa WQn ni 
aiye nibi atipe ni qjq ajinde awQn 
yio ma b$ ninu awQn ti o buruju ni 
iwasi. 

43. Atipe dajudaju A ti fun 
Musa ni Tira l^hin igbati A ti pa 
awQn iJQ akQkQ r$, ni ariwoye fun 
awQn enia ati imQna ati anu ki 
nwQn le ba gba ikilQ. 

44. B$ si ni o ko si ni $ba iwc? 
oriin nigbati A fi QrQ na ran?? si 
Musa, b$ si ni o ko j$ $niti o mb$ 
ninu awQn ti o wa nib?. 

45. $ugbQn Awa $e $da awQn 
iran kan ti $mi WQn si gun. B$ si ni 
o ko j? eniti o ngbe arin awQn ara 
ilu Madiyana, ti ir$ nke awQn ami 
Wa fun WQn, $ugbQn Awa j$ Olufi- 
oji$$-ran$$. 

46. B$ si ni ir$ ko si ni $gb$ Oke 
(Sinai) nigbati A fi pe, ?ugbQn o j$ ^J^ufj^K ^J^^l^\Vj±j 

yi v^ju* jjbl ^ ii^ C*c*^= lij ->,*£ 


Suratu Kpspsi 28 Part 20 559 Y • *^M TA j,n,/ie\\ Sjj^» ik? lati pdp Oluwa r?, ki o le ba §e 
ikilp fun awpn enia kan ti olukilp 
kan ko wa ba ri §iwaju r?, ki nwpn 
le ba gbp ikilp. 

47. Ti o ba se pe ki wpn mp baa 
sp-nigbati inira kan ba wa ba wpn 
nitori ohun ti nwpn ti fi pwp wpn ti 
siwaju-wipe: Oluwa wa, ese ti O ko 
ran oji§? kan si wa, §e aba t?le 
awpn ami R? a ba si ma b? ninu 
awpn olugbagbp ododo. 

48. $ugbpn nigbati ododo de wa 
ba wpn lati pdp Wa, nwpn sppe: 
E§e ti ako fun u ni iru ohun ti a 
fun Musa? Nj? awpn ko ha ti §e 
aigbagbp si ohun ti a fun Musa ni 
i§iwaju bi? nwpn sppe: idan meji ni, 
ti nwpn nran ara wpn lpwp. nwpn 
si sppe: Dajudaju awa j? alaigba 
awpn mejeji gbp. 

49. Sppe: Nitorina ? mu tira kan 
wa lati pdp Qlphun ti o ntp ni si 
pna ju awpn mejeji yi lp ki emi t?le 
e, bi ?nyin ba j? olododo. 

50. Nitorina bi nwpn ko ba j? 
ipe r?, ki o mp pe dajudaju nwpn 
kan nt?le if? inu wpn ni. B? si ni 
?nikan ko §ina ju ?niti o ba t?le if? 
inu r? lp laisi impna kan lati pdp 
Qlphun wa. Dajudaju Qlphun na 
ko ni fi ijp awpn alabosi mp pna. 

51. Atipe dajudaju A §e alaye 
prp na fun wpn nitori ki nwpn le 
gba iranti. 


j\*Sj*\ j^jC^^Jiyib «^J I {j4^» J^' (jAJ *-A «. \j& \ t$^£z^&\p>^y^j ♦ Suratu Kpspsi 28 Part 20 560 Y • *j£?\ YA ./?./! 2 ll 6JJ— 52. Awpn $niti A fun ni Tira 
giwaju r$, nwpn ni igbagbp ododo 
si i. 

53. Atipe nigbati aba nke fun 
wpn nwc?n sppe: Awa ni igbagbp si 
i. Dajudaju ododo ni lati pdp 
Oluwa wa, dajudaju awa ti j$ $niti 
o ju-pwp-ju-$s$ sil? fun Qlphun 
giwaju r$. 

54. Awpn wpnyi a o fun wpn ni 
?san wpn ni <?meji, nitori ifarada 
wpn,atipe nwpn fi (iwa) rere nti 
buburu s^hin atipe nwpn nna ninu 
ohun ti A fun wpn. 

55. Atipe nigbati nwpn ba gbp 
prp a san nwpn a s$ri kuro nib?, 
nwpn a sppe: Awpn(^san) i§$ wa 
mb$ fun wa awpn ($san) i§? nyin si 
mb$ fun nyin. Alafia ki o ma ba 
nyin. Awa ko wa awpn alaimpkan 
(lati ba ?e). 

56. Dajudaju ir$ ko le fi pna mp 
$niti o f?ran, §ugbpn Qlphun lo nfi 
pna mp $niti O ba f$, atipe On lo 
mp ju nipa awpn ti nwpn mpna. 

57. Nwpn si sppe: Ti a ba t$le 
pna mimp p$lu r?, a o ko wa kuro 
ninu il$ wa. Nj? A ko ti fun wpn ni 
aye pwp gbe ti o ni ifpkanbal?, a 
sin fa awpn ori§iri§i eso sib?, ni ese 
lati pdp Wa, §ugbpn ppplppp wpn 
ko mp. 


69 uui-li^4^3^ HMjJ 


o^^"^l r V 


Suratu Kpspsi 28 Part 20 561 T • *jJH TA ^y? »/7 2,11 Sj^~* 58. Melo-melo ninu ilu ti A ti 
par? ti nwpn yp aypppra fun ijaiye 
nb?. Eyi ni ibugbe wpn, a ko fi 
?nikan gbe ib? l?hin wpn ayafi di?. 
Awa ni A j? Eniti O jogun (wpn). 

59. Atipe Oluwa r? ko j? pa ilu 
kan run, ayafi ki Oti gbe oji?? kan 
dide sinu Olu ilu na ti yio ma ke 
awpn ayah Wa fun wpn, atipe Awa 
ko j? pa ilu kan run ayafi ki awpn 
ara ib? j? alabosi. 

60. Kosi ohun ti a fun nyin, 
nitori igbadun igbesi aiye lasan ni, 
ati 0§p ib?, atipe ohun ti mb? ni 
pdp Qlphun lo dara julp lo si ma 
5?ku. £ ko ?e lakaye ni? 

61. Nj? ?niti A ba $e adehun ni 
adehun ti o dara,ti on na yio ba a 
pade, o ha dabi ?niti A fun ni 
igbadun igbesi aiye, l?hinna ni pjp 
ajinde on yio j? pkan ninu awpn ti 
a o kojp sinu ina. 

62. Ni pJQ ti On (Qlphun) yio 
ma pe wpn ti yio sppe: Awpn 
orogun Mi da awpn eyiti ?nyin 
nro? 

63. Awpn ?niti Qrp na ?? le lori 
yi o sppe: Oluwa wa, awpn wpnyi 
ni ?niti a ko spnu, a ko wpn spnu 
g?g?bi awa na ti spnu. Awa ypwp- 
Yps? niwaju R?, ki i§e awa ni nwpn 
nsin. \- 4' < mA^c^L) A^j^3Q> Iv ^-m \*>\ 9 £j AlldlC ^l&j S ^o^l^S^Ui^i 


' * . «",^»£'* s" f v > '". ". - > ■»-> „ ■\J£,J*Li±£,J^+* s\ 

'^ ^^(i^l^JJj^^^jbpjj 

Suratu KpsQsi 28 Part 20 562 Y • *j£?\ YA j/a./aaU ijj** 64. A o wi fun wpn pe: 5 pe 
awpn ori§a nyin. Nwpn o si pe 
wpn; §ugbpn wpn ko ni le da wpn 
lohun, nwpn yio si ri iya na. 
Iba§epe nwpn j? ?niti nwpn mpna 
ni (iya iba ti j? wpn). 

65. Ati ni pjp ti On (Qlphun) yio 
pe wpn, ti yio si sppe: Esi wo ni ? 
fun awpn oji§?? 

66. Esi yio ru wpn loju ni pjp na, 
nitorina nwpn ko ni le bi ara wpn 
lere (prp kankan). 

67. $ugbpn ?niti o ronupiwada ti 
o si gbagbp ni ododo ti o si se i§? 
rere, yio ni ireti pe on yio j? pkan 
ninu awpn ti yio la. 

68. Oluwa r? lo n§e ?da 
ohunkohun ti O ff, On lo si n§a 
9§a. $i§a ?§a ko tp si wpn. Mimp ni 
fun Qlphun, o si ga ju gbogbo 
ohun ti nwpn fi n§e orogun R? lp. 

69. Atipe Oluwa r? lo mp ohun 
ti igba-aiya wpn fi pamp ati ohun ti 
nwpn fihan. 

70. Atipe On ni Qlphun, kosi 
plphun miran ayafi On, pp? mb? 
fun U ni akpkp ati igb?hin; atipe ti 
R? ni idajp, a o si da nyin pada si 
pdp R?. 

71. Sppe: Nj$ ?nyin ko ri pe ti 
Qlphun ba §e oru pe ki o wa titi 
fun nyin lp di pjp ajinde, tani 


\ Cj^J^\^S^\\jlAjjk^^2\^P>JJ JU*£ A-SX 'rt^g C^;« •* Suratu Kpspsi 28 Part 20 563 Y ♦ *j£r\ TA ( j/i»/aa\\ Sjj— QlQhun miran l^hin QlQhun ti yio 
mu impl? kan wa fun nyin, tabi 
enyin ko gbQrQ ni? 

72. SQpe: Nje ?nyin ko ri pe ti 
QlQhun ba ?e Qsan pe ki o wa titi 
fun nyin 1q di qjq ajinde, tani 
QlQhun miran l^hin QlQhun ti yio 
mu oru wa fun nyin ti ?nyin yio ma 
sinmi ninu r?? Tabi ?nyin ko riran 
ni? 

73. Atipe ninu ik? R? ni pe O ?e 
oru ati Qsan fun nyin, ki 9 le ma 
sinmi ninu r? (ni oru), ati ki 9 le 
ma wa ninu ore-ajulQ R? (ni Qsan) 
ati nitori ki ?nyin le ma dupe. 

74. Atipe ni qjq ti On (QlQhun) 
yio pe wQn ti yio si SQpe: AwQn 
ohun ti 5 fi §e orogun Mi da, awQn 
?niti enyin ro? 

75. A o mu ?l?ri kQkan jade 
ninu awQn iJQ kQkan, A o si SQpe: 
5 mu idi-QrQ nyin wa. Nigbana 
nwQn yio mQ pe dajudaju otitQ niti 
QlQhun, ohun ti nwQn da adapa irQ 
r£ yio salQ fun WQn. 

76. Dajudaju Karuna j? Qkan 
ninu awQn enia Musa, ?ugbQn o ?e 
igberaga le WQn lori, Awa si fun u 
ni qpqIqpq QrQ eyiti awQn kQkQrQ 
r? npa awQn alagbara l?ru. Nigbati 
awQn enia r? sq fun u pe: Ma?e yQ 
ayoju; dajudaju QlQhun ko f?ran 
awQn ti nyQ ayqju. i*XJ\ \%AX^j&%^^ )b*<3 W^L }j^^y^^[y^XJj *Js <s& Zr"Jl $ZZ^i?-& '-^J^-^i/ J^-^ ^-^ ^r 

Suratu Kpspsi 28 Part 20 564 Y * *j^r\ YA j/a./aall ojj«*> 77. wa ile ti prun p?lu ohun ti 
Qlphun f un p ki o ma si ?e gbagbe 
ipin r? ni aiye ki o si ?e daradara 
g?g?bi Qlphun ti ?e daradara fun 
iwp na, ma?e wa lati ?e ibaj? lori 
il?. Dajudaju Qlphun ko f?ran 
awpn onibaj?. 

78. O wipe: A fun mi ni eyi 
nitori mimQ ti mo ni ni. On ko ha 
mQ pe dajudaju Qlphun ti pa awpn 
iran kan run $aju on ni, awpn ti o 
lagbara ju u lp ti nwpn si ko owo 
jp juulpp. A ko nii bi awpn arufin 
leere ?s? wpn. 

79. O si jade si awpn enia r? 
p?lu 9?p r?. Awpn ti nwpn ni if? si 
igbesi aiye yi wipe: O ma?e o, awa 
iba ni iru ohun ti a fun Karuna 
nkp, dajudaju on ni ipin ti o tobi. 

80. Awpn ?niti a fun ni mime? 
sppe: Egbe ni fun nyin, ?san 
Qlphun ni o dara fun ?niti o 
gbagbp ni ododo ti o si sis? 
daradara, ko si ?niti yio ri i gba 
ayafi awpn onifarada. 

81. Nitorina Awa j? ki il<? gbe on 
ati ile r? mi. Kosi ni ijp kan ti o le 
ran a lpwp l?hin Qlphun, ko si si 
ninu awpn ti o leri iranlpwp (lati 
pdp Qlphun). 

82. Awpn ?niti nwpn rankan si 
ipo r? lana b?r? si sppe: Ye, 
Qlphun ngboro pre? fun ?niti O f? 
Suratu Kpspsi 28 Part 20 565 T * *j^?\ ^A ./>.,<? all ljy*» ninu awQn erusin R?, A si diwQn r? 
fun ?lomiran; bi ko ba j? pe 
dajudaju ik? QlQhun wa lori wa, 
iba ti j?ki il? gbe wa mi. Ye, awQn 
alaimore ko ni la. 

83. He ti Qrun A o se e fun awQn 
?niti ko f? igberaga lori il? ati 
ibaj?. Igb?hin rere mb? fun awQn 
olub?ru QlQhun. 

84. Enik$ni ti o ba mu i§? rere 
wa, yio ri rere ti o ju u 1q, ?nik?ni 
ti o ba §e i§? aburu a ko ni san 
aw<?n ti o §e i§? buburu ni ?san ju 
ohun ti nwQn §e 1q. 

85. Dajudaju pniti O §e Al- 
Kurani ni Qranyan le q lori yio da 
9 pada si Ibupadasi na (ni Makka). 
S<?pe: Oluwa mi lo mg juIq nipa 
?niti o mu imQna wa ati ?niti o wa 
ninu i§ina ti o han gbangba. 

86. Atipe ir? ko ni ireti pe a o 
fun 9 ni Tira (Al-Kurani) na biko§e 
pe o j? ik? lati QdQ Oluwa r?, 
nitorina ma§e j? alatil?hin fun 
awgn alaigbagbQ. 

87. Ma§e j?ki nwQn §? 9 lori 
kuro nibi awgn ayah QlQhun l?hin 
igbati a ti sq 9 kal? fun 9, ki o si pe 
ipe (awgn enia) si 9d9 Oluwa r$, 
ma si §e wa ninu awgn Q§?bQ. 

88. Ma§e pe QlQhun miran kan 
p?lu QlQhun, ko si QlQhun miran 
afi On. Gbogbo nkan ni yio parun 3 OjJo^S\p}Jl^li^»b^J Lj 09-!l>J ^*^t ' '**uZ'-'k?\*\'<*3' -Ire ■ 

£9 uyilJ A-iiJ^bU3 Xjjfji\^ Suratu A'nkabuti 29 Part 20 566 T * * jpA T ^ <Zj j .S>m\ ojj^t afi On. Ti R£ ni idaJQ, qdq R£ ni a 
o si da nyin pada si. (29) Suratul A'nkabuti Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Alif, Lam, Mim (QlQhun ni O 
mp ohun ti O gba le ro p^lu awQn 
harafi yi). 

2. Nje awpn enia nro ni pe a o fi 
wpn sil? (lasan) pe ki nwpn ma 
sppe: Awa gbagbp ni ododo lai ko 
ni dan wpn wo rara? 

3. Atipe dajudaju Awa ti dan 
awpn ^niti nwpn ti siwaju wo 
nitorina dajudaju Qlphun (ti mp) yi 
o si se afihan awQn ^niti nwpn sp 
ododo (O si ti itiq) yio si se afihan 
awpn opurc?. 

4. Abi awQn ^niti nwQn $e 
buburu ma nro pe awQn le be? mp 
Wa lpwp ni? Ohun ti nwpn nda l^jp 
ma buru o. 

5. pnik^ni ti o ba nireti pe on 
yio ba Qlphun pade, dajudaju 
akoko ti Qlphun yio de, atipe On 
ni Olugbprc?, Oni-mimQ. 

6. Atipe ^nik^ni ti o ba gbiyanju, 
dajudaju o gbiyanju fun ara r<?. 
Dajudaju Qlphun ti rprc) tayp 
gbogbo ?da. 

tii^.^^.^- KP^ 1 


k JJ i jywUj Suratu A'nkabuti 29 Part 20 567 Y • * ji-1 Y ^ 0^*£uJl oj j,** 7. Atipe awQn ?niti o gbagbQ ni 
ododo ti nwQn si §e i§? rere, 
dajudaju Awa yio ha buburu i§? 
wqii kuro fun WQn A o si tun san 
WQn ni ?san WQn ti o dara ju ohun 
ti nwQn §e ni i§? 1q. 

8. Atipe A pa la§? fun enia pe ki 
nwQn §e rere fun obi w<?n mejeji. Bi 
awQn mejeji ba si gba 9 niyanju lati 
pe ki o fi ohun ti o ko m<? nipa r? 
§e orogun Mi,ma?e t?le ti WQn. 
QdQ Mi ni ibupadasi nyin, Emi yio 
si fun nyin niro ohun ti 9 n§e ni i§?. 

9. Atipe awQn ?niti nwQn 
gbagbQ ni ododo ti nwQn si §e i§? 
rere, dajudaju A o fi nw<?n wq sinu 
awQn ?ni rere. 

10. Atipe o mb? ninu awQn enia 
?niti yio ma SQpe: A gba QlQhun 
gbQ bi a ba ni i lara ni oju <?na ti 
QlQhun, a ma fi inira awQn enia §e 
dede iya QlQhun. §ugbQn bi 
iranlQWQ kan ba de lati QdQ Oluwa 
r? nwQn yio SQpe: Dajudaju awa 
mb? p?lu nyin. QlQhun ko ha mg 
jul<? nipa ohun ti mb? ni igbaiya 
awQn ?da bi? 

11. Atipe dajudaju QlQhun (ti 
mp) yi o si se afihan awQn ti 
ogbagbQ lododo, (O si ti hiq) yio si 
se afihan awQn munafiki 
(alagabagebe). 
^j\ ^Zu» L^=9 i>[ '^JiS^jJZj Jp^» lyl^2j \jSC^^^\^\^J^C}j Suratu A'nkabuti 29 Part 20 568 Y • *j^t\ Y ^ Oj-^jJI ojj^» 12. Atipe awQn ?niti nwQn §e 
aigbagbQ sq fun awQn ?niti nwQn 
gbagbQ ni ododo pe: £ t?le oju Qna 
tiwa ki awa le ba gbe ?ru ?§? nyin. 
B?ni awQn ko le gbe kinikan ninu 
$ru e§$ ti wqii na. Dajudaju opurQ 
ni WQn. 

13. Atipe dajudaju nwQn yio gbe 
?ru wc?n ti o wuwo ni ati ?ru 
wiwuwo miran kan p?lu ?ru ti WQn; 
a o si bi wc?n lere nipa ohun ti 
nwQn da adapa irQ r? ni qjq ajinde. 

14. Atipe dajudaju Awa ti ran 
Nuha ni i§? 1q si QdQ awQn enia r£, 
o si gbe ?gb?run Qdun o din adc?ta 
Qdun ni arin WQn pkunmi si bo 
WQn mQl?, b? si ni awQn j? alabosi. 

15. Nitorina A gba a la ati awQn 
ero inu QkQ na, A si see ni ami kan 
fun gbogbo ?da. 

16. Ati ki o §e iranti Ibrahima 
nigbati o sq fun awQn enia r? pe: 5 
sin QlQhun ki ? si b?ru R?. Eyihun 
ni o dara fun nyin ti o ba §e pe ? 
ba mQ. 

17. Dajudaju ?nyin kan nsin 
awQn ori?a l?hin QlQhun atipe ? si 
nda adapa irQ. Dajudaju awQn ?niti 
?nyin nsin l^hin QlQhun ko ni 
ikapa arisiki kan fun nyin; nitorina 
e wa arisiki (ese) lQdQ QlQhun ki ? 
si sin I ati ki ? dupe fun U. QdQ R<? 
ni a o da nyin pada si. \JxS\\jSC <^sj& li^£^ ayb^bj 


ZJ^^jjL>\^\p*jJ6 
Suratu A'nkabuti 29 Part 20 569 *£\ n o^Suii Oj^m. 18. Atipe bi ? ba si pe ni ir<?, 
dajudaju awpn ijp kan ti pe (prp 
QlQhun) nirQ §iwaju nyin; atipe ko 
si kinikan fun oji§? ayafi iji§? 
(Qlphun) de opin ti o han. 

19. Abi awpn ko ri bi QlQhun ti 
§e nb?r? ?da, l?hinna ti yio tun u 
da (si ?da tuntun)? Dajudaju eyi j? 
irprun fun Qlphun. 

20. Sppe: £ rin ori il? lp ki ? si 
wo bi On §e b?r? ?da (ni ipil?) 
l?hinna ni Qlphun yio tun da a ni 
?da miran. Dajudaju Qlphun ni 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

21. A ma j? ?niti O ba f? niya A 
si ma k? ?niti O ba f? atipe Qdp R? 
ni a o da nyin pada si. 

22. Atipe ? ko j? ?niti o le bp 
(lpwp QlQhun) lori il? ati ni sanma, 
b? si ni ko si olu$p kan fun nyin ati 
alarange l?hin Qlphun. 

23. Atipe awQn ?niti nwQn §e 
aigbagbc? si awpn ami Qlphun ati 
ipade R? 9 awpn eleyini ni nwpn ti 
sp ireti nu ninu ik? Mi, ati pe awpn 
elewpnni ni iya ?l?ta elero mb? fun. 

24. Esi aw<?n enia r? ko j? 
kinikan biko$e pe nw<?n sppe: p pa 
a tabi ki ? sun u nina. Nitorina 
QlQhun la a nibi ina na. Dajudaju 
awQn ami mb? ninu eyi fun awQn 
enia ti nwpn gbagbp ni ododo. 
» \lr]±& Jfji \ ^Jj^m ji 
Suratu A'nkabuti 29 Part 20 570 Y • *j^l Y <\ o^JoJl tjj** 25. Atipe o sppe: E kan mu 
awpn ori§a ni ohun inif?si l?hin 
Qlphun ni arin ara nyin ni aiye 
nibi, l?hinna ti o ba di pjp ajinde 
apakan nyin yio §e aigbagbp si 
apakan atipe apakan nyin yio ma 
§?bi le apakan, atipe aye ibugbe 
nyin ina ni, b? si ni ko ni si 
alaran§e kan fun nyin. 

26. Lutu si ni igbagbp si i. (On 
Ibrahima) si sppe: emi yio sa tp 
Oluwa mi lp. Dajudaju On ni 
Alagbara, Qlpgbpn. 

27. Atipe A fi Isiaka ta a lpr? ati 
yakuba, A si §e ninu awpn 
arpmpdpmp r? ni ij? Annabi ati 
(Asi fun wpn ni) Tira, A si fun u ni 
?san (i§? rere r?) ni aiye yi, atipe 
dajudaju on yio j? pkan ninu awpn 
enia rere ni prun. 

28. Atipe (ki o ranti) Lutu 
nigbati o sp fun awpn enia r? pe: 
Dajudaju ?nyin §e ibaj? ti ko si 
?nikan ninu awpn ?da ti o ti (§e iru 
r?) §iwaju nyin. 

29. ^nyin ha ntp awpn pkunrin 
lp ti ? si tun nda pna bi, ti ? si tun 
n§e ohun ikorira ninu apejp nyin. 
Nigbana kosi ohun ti esi awpn 
enia r? j? ayafi pe nwpn sppe: Mu 
iya Qlphun wa ba wa, ti ir? ba j? 
pkan ninu awpn olododo. X^JLJ& \ j>y j^ L.J JO* \ Xy^^jl rt^JcH 

£*j J <3 UUcj-j c-^Ajoj ^^t^J. r^ UJbj^ 
O JO \ c|>d^->-l 4^bUj <-^o]j *^-J ' 


■^ 


Suratu A'nkabuti 29 Part 20 571 *>t.| Y<\ o^£jJ! °j^ 30. O si sppe: oluwa mi, ran mi 
lpwp lori awpn obil?j? enia. 

31. Atipe nigbati awpn oji$? Wa 
de pdp Ibrahima p?lu iro idunnu, 
nwpn sppe: Dajudaju awa yio pa 
awpn ara ilu yi r?, dajudaju awpn 
ara inu r? nwpn j? alabosi. 

32. On sppe: Dajudaju Lutu wa 
nib?. Nwpn si sppe: Awa ti mc? ju 
nipa awpn ?niti o wa nib?; 
dajudaju a o gba a la ati awpn ?ni 
r?, ayafi iyawo r?; o j? pkan ninu 
awpn ti o ma gbe ?hin, (sinu iya). 

33. Atipe nigbati awpn oji$? Wa 
de pdp Lutu, o banuj? nitori wpn, 
Qwariri mu gkan r?, (nitori kole 
dabo bo wpn) nwpn si sppe: Ma$e 
b?ru, ki o ma$e banuj?, dajudaju a 
o gba p la ati awpn enia r?, ayafi 
iyawo r?, o j? c?kan ninu awpn ti o 
ma gbe ?hin (sinu iya). 

34. Dajudaju Aosp iya kal? lori 
awpn ara ilu yi lati sanma, nitoripe 
nwpn j? obil?j?. 

35. Atipe dajudaju A fi ami kan 
ti o ban sil? ninu r? fun awpn enia 
ti o ni lakaye. 

36. Atipe (A ran) arakunrin wpn 
ti nj? $uaibu si awpn ara 
Madiyana, o si sppe: pnyin enia 
mi, ? jpsin fun Qlphun ki ? si ni 
ireti pjp ik?hin, atipe ki ? ma $e 
ibaj? ni ori il? niti obil?j?. ^\>s^4-^lJ XJu..o.J\ 
!34^ *£>y& * j^j* jii^ ^Jj£ \1\ ■_^L^Ju \y & Uj ^HlJ \^ :* ./f^,.r, ^jA^ 4^i> 4^U L^Jw* L'^-caj) JUJj 

^y^iu \J& Cli-i j^jbLJ ^jj+ c},\j Suratu A'nkabuti 29 Part 20 572 Y* *>U n o^uJl *jy* 37. $ugb<?n nwpn pe e ni opurp, 
nigbana pwariri il? si ki wpn mol? 
nitorina nwpn si di ?niti o ku si ori 
ikunl? ninu ile wpn. 

38. Atipe (A tun ran§?) si awpn 
ara Adi ati Samudu, atipe dajudaju 
ninu awpn ibugbe wpn (iparun wpn 
ti) han fun nyin. Atipe e§u §e awpn 
i§? (buburu) wpn ni q§q fun wpn, o 
si §? wpn lori kuro ni oju pna (ti 
Qlphun) nwpn si j? ?niti o riran. 

39. Atipe (A ran§?) si Karuna 
ati Firiaona ati Hamana, atipe 
dajudaju Musa wa ba wpn p?lu 
alaye ti o han, nwpn si §e igberaga 
ni ori il?; atipe nwpn ko le bp 
(lpwp Wa). 

40. A si mu olukuluku wpn nipa 
?§? r?. O si mb? ninu wpn ?niti A 
ran at?gun lile le lori, atipe ninu 
wpn ?niti ijagbe mp mu mb? ninu 
wpn, atipe ?niti A t?ri sinu il? mb? 
ninu wpn, ?niti a t?ri (sinu omi) 
mb? ninu wpn. Ati pe Qlphun ko 
§e abosi fun wpn, §ugbpn nwpn j? 
?niti nwpn §e abosi fun ori ara 
wpn. 

41. Apejuwe a wpn ?niti nwpn 
mu awpn (ori§a) ni alatil?hin l?hin 
Qlphun o dabi alantakun 
(Ankabuti) ti o kp ile kan, b? si ni 
dajudaju ile ti o y?p?r? ju ni ile 
alantakun, ti o ba j? pe nwpn mp 
ni. 

j*ji \ ej \jj^=sd» & cili \ ^J*y C9 ^3 > «j4*,> I " ' tf^ j^l^g^c^ljj 


Suratu A'nkabuti 29 Part 20 573 Y * *j^-\ ^ ^ Oj^jJI Sjj^# 42. Dajudaju Qlphun si mp 
ohun ti nwpn kepe l?hin R?. Atipe 
On ni Alagbara, Qlpgbpn. 

43. Awpn apejuwe wpnyi, A nfi 
wpn lei? fun awpn enia, ko si ?niti 
o ?e lakaye si i ayafi awpn oni- 
mimp. 

44. Qlphun da sanma ati il? p?lu 
otitp. Dajudaju ami kan mb? ninu 
eyi fun awpn onigbagbp ododo. 

45. Ma ke ohun ti a fi ran§? si p 
ninu Tira na ki o si ma gbe irun 
duro. Dajudaju irun kiki na yio ma 
kp iwa ibaje fun enia ati iwa 
buburu; atipe dajudaju iranti 
Qlphun ni o tobi ju atipe Qlphun lo 
mp ohun ti ? n§e ni§?. 

46. p ko gbpdp ba awpn oni- 
Tira jiyan afi ni pna ti o daraju afi 
awpn ?niti o §e abosi ninu wpn. 
Atipe ki $ sppe: Awa gbagbp ni 
ododo ohun ti a spkal? fun wa ati 
ohun ti a spkal? fun nyin, atipe 
Qlphun wa ati Qlphun nyin 
pkan§o§o ni, On ni awa juwp-jus? 
sil? fun. 

47. G?g$ bayi ni Awa sp Tira na 
kale fun p. Nitorina awpn ti A ti 
fun ni Tira gba a gbp ni ododo, 
awpn ti nwpn gba a gbp ni ododo 
wa ninu awpn elewpnyi; ko si ?niti 
yio tako awpn ayah Wa afi awpn 
alaigbagbp. 

T'- '.' >x »",^e > ;> - Suratu A'nkabuti 29 Part 21 574 t \ *j*?\ y ^ o ft^inji ojj^» 48. Ir? ko ke tira kan §iwaju r? 
atipe ir? ko fi pwp Qtun r? kp p, 
nitoripe nigbana awpn alaigbagbp 
wpn ba §e iyemeji. 

49. B$kp, awpn ayah ti o yanju 
ni (Al-Kurani) ni igba-aiya awpn ti 
a fun ni mimp. pnikan ko ni tako 
awpn ayah Wa afi awpn alabosi. 

50. Nwpn sppe: Kini §e ti a ko 
sp awpn ami kal? fun u lati pdp 
Oluwa r$? Sppe: Qlphun nikan ni 
ami wa ni pdp R? atipe olukilp ti o 
han gbangba ni emi j? (nikan). 

51. Abi Tira (Al-Kurani) na ti 
Awa spkal? fun p ti a nke fun wpn 
ko to fun wpn ni? Dajudaju anu ati 
igileti wa ninu eyi fun awpn enia ti 
o gbagbp ni ododo. 

52. Sppe: Qlphun to l?l?ri larin 
emi p?lu nyin, On ni mimp ohun ti 
o wa ni sanma ati il$. Atipe awpn ti 
nwpn gba irp gbp ti nwpn ko gba 
Qlphun gbp, awpn elewpnyi ni ?ni 
ofo. 

53. Atipe nwpn yio ma kan p 
loju iya. Atipe ti ko ba §e pe a ti 
yan akoko kan ni, dajudaju iya na 
iba de ba wpn. Atipe dajudaju ojiji 
ni yio de ba wpn nigbati nwpn ko 
ni mp. 

54. Nwpn o ma kan p loju nipa 
iya na, atipe dajudaju (ina) 


y ^>»^'i-'^ ^^C "•■» S'> 9 s»ss x^fr^olj v*^-AjJ\< ctb^UJir ^ Suratu A'nkabuti 29 Part 21 575 Y ^ *J^?\ ^ ^ Oj^ i C^ J i ©JJ-y- Jahannama ni yio rpkirika awpn 
alaigbagbp. 

55. Ni pjp ti iya yio bo wpn lati 
ori wpn ati lati isal? $s$ wpn. On 
yio si SQpe: 5 tQ iya ohun ti ? §e 
wo. 

56. pnyin $rusin Mi ti ? gbagbp 
ni ododo, dajudaju il$ Mi f? 
(gboro) nitorina Emi nikan ni ki ? 
ma sin. 

57. Gbogbo $mi ni yio tp iku 
wo; l?hin na <?d<? Wa ni a o da nyin 
pada si. 

58. Atipe awpn ?niti o gbagbp ni 
ododo ti nwpn ?i§? rere, Awa o fun 
w<?n ni aw<?n ibugbe ti o ga ninu 
<?gba id$ra ti odo n§an nisal? r$, 
ib? ni nwpn yio ma gbe titi. psan 
awpn ti o §i§? (rere) ma dara o! 

59. Awpn ?niti o rpju, Oluwa 
wpn ni nwpn sin gb$k$le. 

60. Melo-melo ninu $ranko ni 
ko le da gbe ij$ r$; Qlphun ni O 
npese fun wc?n ati $nyin na. On ni 
Olugbprp, Olumc?. 

61. Ti ir$ ba si bi wpn lere pe: 
Tani da sanma ati il? ti o si t? orun 
ati o§upa loriba (fun nyin)? 
Dajudaju nwpn a sppe: Qlphun ni. 
E§e ti nwpn §$ri? «&><£# 


* y y n' ***)• * s ** y y y ^ y 9 ) y y y>h* »'\'* ' "~y »' ***s 
Suratu A'nkabuti 29 Part 21 576 n pyiA n o^ioJi Sjj- 62. Qlphun ma ngbaye ij$-imu 
fun ?niti o ba wu U ninu awpn 
^rusin R£, O si ndiwpn r£ fun u. 
Dajudaju Qlphun ni mime? nipa 
gbogbo nkan. 

63. Dajudaju ti ire ba bi wpn 
lere pe: Tani eniti osp omi kal? lati 
sanma ti o fi sp il£ di aye l^hin 
kiku r£? Dajudaju nwpn yio sppe: 
Qlphun ni. Sppe: Qpe ni fun 
Qlphun! B?kp, ppplppp wpn ko ni 
lakaye. 

64. Igbesi aiye yi ki i§e nkan 
miran biko§e igbadun (di?) ati ere, 
atipe ile ti ik^hin ni i§e-?mi (ti yi o 
b? gbere) bi o ba §e pe nwpn mp. 

65. Nitorina nigbati nwpn ba wp 
inu pkp (oju omi), nwpn o ma kepe 
Qlphun ni ?niti omp ?sin wpn 
kanga fun Un $ugbpn nigbati O ba 
ko wpn yp si ori il?, nigbana nwpn 
a wa orogun (fun U). 

66. Nitori ki nwpn le §e aim ore 
nipa ohun ti A fun wpn, ati ki 
nwpn le gbadun. $ugbpn nwpn o 
mp laip?. 

67. Awpn ko ha mp pe Awa §e 
il£ pwp na ni onifaiyabal*? nigbati 
nwpn nki awpn enia mpl? ni 
agbegbe wpn? Irp ni awpn yio ha 
gbagbp ti nwpn yio si §e aimore si 
id^ra Qlphun bi? 


L>-fe iU ^llli \ <^£ <-L* t>*>^ ^ Ilk) 


^jji^) <y2\^oyf\^^\ ]y^ <4^jS\ <j]£%=£> \*$ fyMlft£ffi ^y* )jJ^\'£J\J' " 1 >|V«--^^ S^k 


Suratu Rumu 30 Part 21 577 Y^ *ji.i '• yj \jy* 68. Kosi alabosi ti o tayp ?niti o 
da adapa irp mp Qlphun lp tabi ti 
o pe ododo nirp nigbati o wa ba a, 
nj? ibugbe kan koha wa fun awpn 
alaigbagbp ninu ina bi? 

69. Atipe awpn ?niti ngbiyanju 
nipa (?sin) Wa, dajudaju Awa yio 
fi wpn mp awpn pna Wa. Atipe 
Qlphun wa p?lu awpn ti n?e rere. (30) Suratul Rumu Ni orukQ QIqHuh AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Mim (Qlphun ni O 
mp ohun t'Ogba l'ero p?lu awpn 
harafi yi). 

2. A bori awpn ara ilu Rumu. 

3. Ni il? tosi, atipe awpn na yio 
bori l?hin bibori ti abori wpn. 

4. Ninu pdun di?. ti Qlphun ni 
a§? ni i§iwaju ati ti igb?hin atipe ni 
pjp na awpn olugbagbp ododo yio 
ma dunnu. 

5. P?lu iranlpwp ti Qlphun. On 
ma n§e iranlpwp fun ?niti O ba f? 
atipe On ni alagbara, Onik?. 

6. Adehun Qlphun (ni eyi)! 
Qlphun ki sepa adehun R? sugbpn 
ppplppp awpn enia ko mp. 

7. Nwpn mp ohun ti o han kan 
nipa ti aiye yi, §ugbpn nwpn j? 
alaikula nipa pjp ik?hin. 

9^' Suratu Rumu 30 Part 21 578 Y ^ *j±A T * *jj\ ljj~* 8. Abi awpn ko til? ronu ninu 
ara wpn ni? Qlphun ko wul? da 
sanma ati il? ati ohun ti mb? ni 
arin awpn mejeji lasan ayafi p?lu 
ododo, O si bu igba kan ti a yan. 
Atipe ppplppo awpn enia ni nwpn 
§e alaigbagbp si iba Oluwa pade. 

9. Abi awpn ko rin ni ori il? ni 
ki nwpn wo bawo ni atubptan 
awpn ti o ti §iwaju wpn ti ri? Nwpn 
ni agbara ju wpn lp, nw<?n si lo il? 
fun irugbin nwpn si tun lo il? na 
pupp ju bi awpn ti lo o lp. Awpn 
oji§? wpn si wa ba wpn p?lu alaye 
ti o han. Nitorina Qlphun ko j? §e 
abosi fun wpn, §ugbpn awpn lo j? 
?niti nwpn §e abosi fun ara wpn. 

10. L?hinna atubptan awpn ti o 
§e buburu jasi buburu, nitoripe 
nwpn pe awpn ayah Qlphun nirp 
nwpn si j? ?niti o nfi §e y?y?. 

11. Qlphun A ma pil? ?da dida, 
l?hinna yio tun u da, l?hinna pdp 
R? ni a o da nyin pada si. 

12. Atipe pjp ti akoko na ba de, 
awpn ?1?§? yio sp ireti nu. 

13. Atipe ko ni si olu§ip? fun 
wpn ninu awpn ori§a wpn, atipe 
nwpn yio kp ti awpn ori§a wpn na 
(ni 9jp na). 

14. Atipe pjp ti akoko na yio ba 
de, pjp na ni nwpn yio pinya p?lu 
ara wpn. 


ioi 


^ji^^y^^li 


«fjr«3^^ I$ju "ill QP <j^>>W^-^A£.L!ljl fj£f£j 

Suratu Rfimu 30 Part 21 579 Y \ 9>*£\ V ♦ AJ^Jl 0j^* 15. Nitorina awQn ?niti nwQn ba 
gbagbQ ni ododo ti nwQn si se i?? 
rere, awQn ni yio ma dunnu ninu 
abata (ti Qgba id?ra). 

16. $ugbpn awQn ?niti nwQn ?e 
aigbagbp ti nwpn si pe awpn ami 
Wa nirQ ati ibapade ti prun, awpn 
elewpnni a o o ko wpn jp sinu iya. 

17. Nitorina ? ma ?e afpmp fun 
QlQhun nigbati al? ba 1? ba nyin ati 
igbati il? ba mp ba nyin. 

18. Atipe ti R? ni pp? ninu 
sanmp ati il?, (? ?e afpmp fun U) ni 
a?al? ati igbati psan ba ppn ba 
nyin. 

19. A ma yp alaye jade lati ara 
oku A si ma yp oku jade lati ara 
alaye, A si ma ji il? l?hin iku r?. 
Bayi si ni a o yp ?nyin na jade. 

20. Atipe o mb? ninu ami R? pe, 
O fi iy?p? da nyin, l?hinna nigbana 
ni ?nyin di abara ti ?ntuka (sori 
il?). 

21. Atipe o mb? ninu awpn ami 
R? pe, O da awpn aya fun nyin lati 
ara nyin ki ? le ba ma ri ifaiyabal? 
lpdp wpn, O si $e if? ati ik? si arin 
nyin. Dajudaju awpn ami mb? ninu 
eyi fun awpn enia ti o nronu. 

22. O si tun mb? ninu awpn ami 
R? dida sanma ati il? ati iyatp si ra 
wpn awpn ede nyin ati awpn awp 
t-j \^ J* pX*!*- O^^l^*- OU 

Suratu Rumu 30 Part 21 580 1\ ^ ( V* fj^ 1 hj~* nyin. Dajudaju aw<?n arisanmi mb? 
ninu eyi fun aw<?n oni mime?. 

23. Atipe o mb? ninu aw<?n ami 
R? orun nyin ti oru ati ti Qsan ati 
wiwa ti ? nwa ore R?. Dajudaju 
awc?n ami mb? ninu eyi fun awc?n 
enia ti o ngbc? (qtq). 

24. O si mb? ninu aw<?n ami R? 
fifi manamana han nyin niti ib?ru 
ati ireti, ati pe A ma sq omi kal? 
lati inu sanma, l?hinna A ma fi ji 
il? l?hin ti o ti ku. Dajudaju aw<?n 
ami mb? ninu eyi fun aw<?n enia 
onilakaye. 

25. Atipe o mb? ninu ami R? 
diduro sanma ati il? p?lu a§? R?. 
L?hinna nigbati O ba pe nyin ni 
pipe <?kanna nigbana ?nyin yio jade 
lati inu il?. 

26. Atipe ti QlQhun ni awQn 
?niti mb? ninu sanma ati ninu il? 
gbogbo w<?n lo t?le (ti QlQhun). 

27. Atipe On ni O nb?r? ?da 
dida l?hinna yio tun u da atipe 
eleyini r<?run jul<? fun U. Atipe ti 
R? ni apejuwe ti o ga-ju ninu 
sanma ati il?; On si ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

28. O fi apejuwe kan lei? fun 
nyin nipa ara nyin. Nj? o mb? fun 
nyin ninu aw<?n ti qwq Qtun nyin 
ni, (?ru yin) ti nw<?n ba nyin dQgba j^Xl^ 

^^y \y±>" ^z**-** <3^*J ' b -V-<^ \y*J 
Suratu Rumu 30 Part 21 581 Y ^ ^\ T * fjj\ Ijj^ ninu ohun ti A pa ni ese fun nyin, 
ki ?nyin (ati awpn na) j? 
dpgbadpgba ninu r?, ti ? o ma 
paiya wpn g?g?bi ipaiya nyin ti $ 
npaiya ara nyin bi? Bayi ni A o ma 
$e alaye awpn ami na fun awpn 
enia ti o ni lakaye. 

29. B$ti?kp, awpn $niti nwpn $e 
abosi t$le if$-inu ti wpn laisi mime? 
kan; tani $niti yio fi $niti Qlphun 
ba fi sil? ninu i$ina mpna? b? si ni 
konisi alaran^e fun wpn. 

30. Nitorina da oju r$ kp $sin 
ododo, ni $ni ti o gunri sii ti osi 
duro ni deede Lorii r$, adamp 
Qlphun eyiti O fi da awpn enia. 
Kosi iyipada ninu adamp Qlphun. 
Eyi ni ?sin ti o duro dede, $ugbpn 
ppplppp awpn enia ko mp. 

31. Ni eniti n^ri pada si pdp 
R<?; ki e si ma paiya R£, ki ? si ma 
gbe irun duro ki ? ma si j? pkan 
ninu awpn ti o nda nkan pp mp 
Qlphun. 

32. Ninu awpn $niti nwpn da 
?sin wpn si kelekele ti nwpn si j? ijp 
ptptp; ti olukuluku ijp ti wpn nyp 
$<? 5? si ohun ti o wa lpdp wpn. 

33. Nigbati inira kan ba si fi 
pwp kan awpn enia, nwpn yio kepe 
Oluwa wpn, ni ?niti n^ri pada si 
pdp R£, l^hinna nigbati O ba fun 
wpn ni ike kan tpwp lati pdp R£, 


> /r *\ vK'\ p-i Uj *il <J^— *»i a 4 <S X(i iy& 
u. $$. s J. < , ." , -^ 


Suratu Rumu 30 Part 21 582 Y \ *ji?\ V * f jji\ Sjj— nigbana apakan ninu wqii yio ba 
Oluwa wQti wa orogun. 

34. Ki nwQn le §e aimore nipa 
ohun ti A fun WQn. Nitorina ki ? 
ma gbadun, laip? ? o mQ. 

35. Tabi A sq awijare kan kal? 
fun WQn ni ti o mba w<?n sqyq nipa 
ohun ti nwQn fi n§e orogun si On 
(QlQhun)? 

36. Atipe nigbati A ba fi ik$ kan 
tQ awQn enia wo nwQn o ma y<? 
§?§? nitori r?, ti buburu ba si ba 
WQn nitori ohun ti qwq WQn ti 
§iwaju, nigbana nwQn o sq ireti nu. 

37. Tabi nwQn ko mp ni pe 
dajudaju QlQhun lo ngboro arisiki 
fun $niti O ba f<?? Atipe On ndiwQn 
(r? niba-niba) (fun ?lomiran). 
Dajudaju awQn ami mb? ninu eyi 
fun awQn enia ti nwQn ni igbagbQ 
ododo. 

38. Nitorina ki ? fun $bi ti o 
sunmQ nyin ni ?tQ r$, ati awQn 
talika ati awQn QmQ oju Qna (arin 
irin ajo ti o tan). Eyini lo dara juIq 
fun awQn $niti nwQn f$ oju rere 
QlQhun, atipe awQn y$n ni nwQn 
yio la. 

39. Atipe ohunkohun ti ? ba mu 
sil? ni owo-ele, ki o ba di pupQ lara 
dukiya awQn enia, ?ugbQn ko ni 
lekun ni QdQ QlQhun; atipe 
ohunkohun ti ? ba mu sil? ninu 


^JLio 


Suratu Rumu 30 Part 21 583 T > *^U V ♦ AjjJl ojj** (owo) sakat, ti ? nwa oju rere 
Qlphun, nitorina awpn elewpnyi ni 
nwpn yio di adipele (?san). 

40. Qlphun ni ^niti O da nyin, 
l?hinna O pa ese fun nyin, l?hinna 
yio pa nyin, l?hinna yio ji nyin 
dide. Nj? awpn ohun ti ?nyin dapp 
mp Qlphun eyiti o §e nkan ninu 
awpn yi mb? ninu wpn bi? mimp ni 
fun U, atipe O ga ju awpn ohun ti 
? fi n§e orogun R? lp. 

41. Awpn ibaj? han ni okel? ati 
ni ibudo (ibaj? kari) nitori ohun ti 
pwp awpn enia §e ni??, ki O le fun 
wpn tpwp apakan ohun ti nwpn ?e 
ni??, boya nwpn le §?ri pada. 

42. Sppe: £ rin ni ori il?, 
nigbana ki $ woye atubptan awpn 
?niti o ti §iwaju bawo lo ti j?, ti 
ppplppp nwpn j? ?niti nda nkan 
miran pp mp (Qlphun). 

43. Nitorina 9 da oju nyin kp 
?sin ti o duro dede, §iwaju ki pjp 
kan to de ti ko ni si oludapada fun 
u lati pdp Qlphun. ni pjp na awpn 
(enia) yio pinya. 

44. pniti o §e aigbagbp, 
aigbagbp r£ mb? lori r$; ?niti o ba 
§e i§? daradara awpn ni nwpn t? it? 
rere fun ara wpn. 

45. Ki O le san ?san fun awpn 
?niti o gbagbp lododo ti nwpn si se 
i§? rere lati inu ore R? (ni yio ti san 

]^LS$J£*& m ^ozQ\<sS>} 
Suratu Rumu 30 Part 21 584 T ^ *J^:\ f * f J^ *JJ** wqii l?san). Dajudaju On ko f?ran 
awQti alaigbagbQ. 

46. Atipe ninu awQn ami R<? ni 
pe On ran aw<?n at?gun niro 
idunnu, ati ki O le fun nyin t<? wo 
ninu ik? R?, ati ki Qkc? (oju omi) le 
ma sare 1q p?lu a§? R?, ati ki ? le 
ma wa ninu ore-ajulQ R? ati ki 9 le 
ma dup?. 

47. Atipe dajudaju A ran awQn 
oji§? kan §iwaju r? si aw<?n enia 
wQn, nwQn si wa ba w<?n p?lu 
alaye ti o yanju, A si gba ?san (iya) 
lara awQn ?1?§?, §i§e atil?hin fun 
awQn onigbagbQ ododo j? ?tQ fun 
Wa. 

48. QlQhun ni ^niti O nran 
awQn at?gun, ti o si ntu ?§u-ojo ka, 
ti O si nt?? ninu sanma bi O ti f<p, ti 
O si nfi si orikerike (lQtptQ); 
nigbana o ma ri ojo yio ma jade ni 
arin r?; nitorina ti O ba da si (oko) 
?niti O ba f? ninu ?rusin R?, 
nigbana nwQn yio ma y<? §?§?. 

49. Biotil?j?pe ni i§iwaju ki a to 
sq q kal? fun WQn nwQn ti j? Qkan 
ninu awQn ti o ti sq ireti nu §iwaju. 

50. Nitorina woye sibi ami ik? 
QlQhun bi O ti §e nji il? l?hin ti o ti 
ku. Dajudaju Eleyiun (QlQhun) 
Ohun naa ni yio ji oku dide atipe 
On ni Alagbara lori gbogbo nkan. 

^Jfc. ^ > »^ »** »> ^ I ^ * 

Suratu Rumu 30 Part 21 585 n *>^ r * f^ 1 hj^ 51. Atipe dajudaju ti o ba §e pe 
Awa ran at?gun ti nwgn si ri tio 
(irugbin wpn) ppn dajudaju wpn 6 
ba di ?niti o §e aimoore l?hin r?. 

52. Nitorina dajudaju ir? ko le j? 
ki oku gb<?r<?, atipe ir? ko le j? ki 
aditi gbp ipe nigbati wpn ba ti 
p?hinda. 

53. Atipe ir? ko le fi <?na mp 
afpju kuro ninu i§ina w<?n. Kosi 
?niti ole fun ni qtq gb<? ayafi ?niti o 
ni igbagbp ododo si awpn ayah Wa 
ti nwpn si ju <?w<? jus? sil? fun 
Qlphun. 

54. Qlphun ni £niti O da nyin 
lati inu ailagbara l?hinna O fun 
nyin ni agbara l?hin ailagbara, 
l?hinna O §e nyin ni alailagbara ati 
(arugbo) ab'ewu, L?hin lilagbara O 
nda ?da ohun ti O ba f?, On ni 
Olumc?, Alagbara. 

55. Ni gjp ti asiko na yio de 
awc?n ?1?§? yio ma bura pe: Awgn 
ko gbe (aiye) ju wakati kan lp. 
G?g?bayi ni nwpn ti man s?ri kuro 
n'ibi otitp. 

56. Awpn ti a ta l'<?r? mime? ati 
igbagbp ododo yio sppe: Dajudaju 
?nyin ti gbe (aiye) ninu akpsil? 
Qlphun titi di gjp Ajinde, nitorina 
oni ni gjp Ajinde na, §ugbpn ?nyin 
ko mq ni. 


V> \- 


KDj Suratu Rumu 30 Part 21 586 Y ^ py^\ T • aj^JI Sj^m. 57. Nitorina ni qjq na aroye wqii 
ti nwQn yio ma ?e ko ni ?e awQn 
alabosi ni anfani atipe ako si ni wa 
IqcIq wQn wipe ki w<?n s$ri kuro 
ninu ohun ti w<?n ti nse. 

58. Dajudaju Awa fi oniruru 
apejuwe lei? fun aw<?n enia ninu 
Al-Kurani yi. Bi ir$ ba mu ami wa 
ba WQn, awQn ti ko gbagbQ yio 
SQpe: 5 ko j$ nkankan ju obil$j$ 1q. 

59. G$g$bayi ni QlQhun nfi odidi 
di Qkan awQn ti ko ni mime?. 

60. Nitorina ?e ifarada; dajudaju 
ododo ni adehun QlQhun; ma?e 
j$ki awQn ti ko mQ amQdaju Poju 
di?. (31) Suratu - Lukm<?nu Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Alif, Lam, Mim (QlQhun ni O 
mQ ohun ti O gba lero p$lu awQn 
harafi yi). 

2. Eyi ni awQn ayah Tira ti o 
kun fun QgbQn. 

3. (O j$) itQSQna ati ik$ fun 
awQn oniwa-rere. 

4. AwQn ti ngbe irun duro ti 
nwQn si nyQ saka awQn ni nwQn 
mQ amQdaju nipa Qrun. 9 i* } S 9 S » %.S S ^ * * }. S S * s " 

u£& 
0^ ^ ^^i^jfiij-ii: 

Suratu Lukmpnu 31 Part 21 I 587 I ^ *jr^ ^ o^ hj~* 5. Awpn elewpnyi mb? lori 
itpspna lati pdp Oluwa wpn atipe 
awpn elewpnyi ni yio la. 

6. O wa ninu awpn enia, ti nra 
prp ere lati fi ?i (awpn enia) lpna ti 
Qlphun laisi mimp kan o si mu u ni 
y?y?. Awpn elewpnyi iya t?nit?ni 
mb? fun wpn. 

7. Nigbati nwpn ba nka awpn 
ami Wa fun u, a yi pada niti 
igberaga, bi ?nipe ko gbp p, bi 
?nipe odidi wa ninu eti r?; nitorina 
fun u niro iya ?l?ta-elero. 

8. Dajudaju awpn ?niti o gbagbp 
ni ododo ti nwpn si se i?? rere. 
Alijanna onid?ra mb? fun wpn. 

9. Nwpn yio wa ninu r? titi, 
ododo ni adehun Qlphun, On ni 
Alagbara, Qlpgbpn s i ni. 

10. O da sanma laini opo ti ? 
nri, O si fi awpn oke-nlanla $e ekan 
sinu il? ki o ma ba ma mi mp nyin, 
atipe O tan oniruru ?da ka sarin r?, 
Awa si sp omi kal<? lati sanma ti 
Awa fi nhu oniruru (eso) alappnle 
fun nyin si ori il? na. 

11. Eyi ni ?da ti Qlphun, ? wa fi 
ohun ti awpn ti ki i?e On (Qlphun) 
da han Mi? Qrp ko ri b$, awpn 
alabosi wa ninu i?ina ti o han 
gbangba. 


|Jp J±fZ £>l j£ pi <£\0 \jy* )j\£rzsL.,.»* Cij L^i'*- ^ £& '"V 

-A4h 


y>j u>- 4$ J<cj if^cP^- \'y^ 0*>J 


Suratu Lukmpnu 31 Part 21 I 588 I Y ^ *'?r s r s ^ UiJ hy* 12. Dajudaju Awa ti fun 
Lukumanu ni QgbQn, pe: Fi Qp? 
fun QlQhun. pnik?ni ti o ba ndup?, 
o ndup? fun ?mi ara r? ni; ?nik?ni 
ti o ba si ?e aimore, dajudaju (ki 
QmQ pe) QlQhun ti tq qi*q, On lo ni 
?yin. 

13. Atipe (ki o ranti) nigbati 
Lukumanu sq fun QmQ r? nigbati o 
n$i i leti pe: Ir? QmQ mi, ma?e da 
nkan pQ mQ QlQhun. Dajudaju 
dida nkan p<?mQ (?bQ ?i§e si) 
QlQhun j? abosi ti o tobi. 

14. Atipe Awa sq asQt?l? fun 
enia nipa obi r?, iya r? gbe e (ninu 
oyun) p?lu ailera lori ailera atipe 
jija Qmu r? gba Qdun meji, pe: 
Dup? fun Mi ati fun awQn obi r? 
mejeji. QdQ Mi ni ipadasi. 

15. Bi nwQn ba ngba q ni iyanju 
pe ki o wa orogun p?lu Mi eyiti ir? 
ko ni im<? kan nipa r?, ma?e t?le ti 
awQn mejeji, ki o si ma ba WQn r? 
ni aiye yi niti daradara, ki o si t?le 
Qna ?ni ti o §?ri si QdQ mi, l?hinna 
QdQ mi ni ipadasi nyin, nigbana 
Emi yio fun nyin niro ohun ti ? ?e 
ni??. 

16. Ir? QmQ mi, bi (is?) ko ju iba 
eso «haridali» ti o si wa ninu apata 
tabi sanma tabi ninu il?, QlQhun 
yio mu u jade. Dajudaju QlQhun ni 
Alanu, OlumQ. !L^#'di$^£ 


p^jxi^ji^^i J^<t\£&j S%==&b) 


^4\ J* ^ £ ^ ^ ''' ^ ** ' Suratu Lukmpnu 31 Part 21 589 T S 9>'j^\ T S jUil Sj^m» 17. Ir? qitlq mi, ma gbe irun 
duro ki o si ma pa§? i§? rere ki o si 
ma kp i§$ buburu, ki o si ma ni 
ifarada lori ohun ti o ba ba q. 
Dajudaju eyini wa ninu ipinu awQn [i] 18. Ma§e gbe ?r?k? r? kuro lQdQ 
awQn enia (niti ifojut^b?) ma si §e 
rin lori il? niti fari Dajudaju 
Ql<?hun ko f^ran gbogbo 
onigberaga afpnnu. 

19. Rin irin ni iwQntuwQnsi, ki o 
si r$ ohun r? nil?, dajudaju ohun ti 
a korira ju ni ohun k?t?k?t?. 

20. Enyin ko ri pe QlQhun t$ lori 
ba fun nyin ohun ti mb? ni sanma 
ati ohun ti mb? ni ori il$. O si pe 
ik$ R<? le nyin lori ni gbangba ati ni 
ik(?kQ? O si wa ninu awQn enia ti 
njiyan nipa Ql<?hun laini mime? kan 
tabi itQSQna kan tabi Tira kan ti o 
ni impl?. 

21. Atipe nigbati a ba sq fun 
wQn pe: 5 t?le ohun ti QlQhun 
SQkal?, nwQn a wipe: Qtq ko ri b$, 
awa yio t$le ohun ti a ba Iqwq 
awQn baba wa, biotil^j? pe e§u npe 
WQn sibi iya ina ti o njo. 

22. ^nik^ni ti o ba juwq jus? silt? 
fun QlQhun, ti o m(? $sin r$ kanga 
fun U ti o si j$ olu§e rere, nitorina 

[1] (tio j$ Qranyan). 4£ ^0\Z&^\j£3\cf ^ 'iff"- 


jdj&ij Jx*ij o\k==*£y u*L»U Albb J£jU 


Suratu Lukmpnu 31 Part 21 590 yw>JU n jiuJ Sj^-. dajudaju o ti gba okiin ti o nippn 
juIq mu. Atipe qcIq QlQhun ni 
atubQtan aw 911 qtq npada si. 

23. Atipe eniti o ba si $e 
aigbagbQ, ma j? ki aigbagbQ r<? ba 
9 ninu j?. QdQ Wa ni aye ibupadasi 
WQn, Awa yio si fun WQn ni iro 
ohun ti nw(?n ti ?e ni??. Dajudaju 
QlQhun na ni Oni-mimQ ohun ti 
mb? ni igbaiya. 

24. A o fun WQn ni igbadun die, 
l?hinna A o tari WQn sinu iya kan ti 
o nipQn. 

25. Atipe bi ire ba bi WQn lere pe 
tani da sanma ati il?? Dajudaju 
nwQn yio SQpe: QlQhun ni. SQpe: 
Qp? ni fun QlQhun, §ugbQn 
qPqIqPQ WQn ni ko mp. 

26. Ti QlQhun ni ohun it o mb? 
ninu sanma ati il?. Dajudaju 
QlQhun na On ni O n?rQ, ti ?yin tQ 
si. 

27. Atipe ti o ba §e pe ohun ti 
mb? ni ori il? ni igi ba j? kalamu ki 
awQn ibudo si j? (tadawa r?), ki a 
si tun ri ibu odo meje l^hin r? 
awQn QrQ QlQhun ko ni tan. 
Dajudaju QlQhun na ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

28. Dida nyin ati gbigbe dide 
nyin ko j? kinikan biko?e g?g?bi 
$mi kan §o§o. Dajudaju QlQhun ni 
OlugbQ (QrQ), Oluriran. 


»/ > r gp ^JL^l0ULUp4il j[\J^[^^Cx 

ftp >-X>^^^>o]^^^^-u^ ^ S-^-Jo^ =tf] $y%&& 9- 'f> 


Suratu Lukmpnu 31 Part 21 I 591 I T \ *y}A T \ jL£J ljj~> 29. Abi ir? ko ri pe dajudaju 
QlQhun A ma fi oru ko sinu ara 
Qsan, A si ma fi Qsan na ko sinu 
ara oru, O si t? onin ati o§upa lori 
ba, QkQkan w<?n lo nrin titi 1q di 
igbakan ti a yan fun w<?n, atipe 
dajudaju QlQhun na ni O mg 
amQtan ohun ti ? n§e. 

30. Eyi ri b? nitoripe QlQhun na 
On ni Ododo, atipe dajudaju ohun 
ti nwQn kepe l?hin R? j? irQ atipe 
dajudaju QlQhun On ni O ga juIq, 
ti O si tobi. 

31. Abi ir? ko ri pe dajudaju QkQ 
a ma sare loju agbami p^lu id^ra 
QlQhun ki O le ba fi ninu awQn ami 
R£ han nyin? Dajudaju awQn ami 
mb? ninu eyi fun gbogbo awQn 
onirQJu, OlusQpe pupQ. 

32. Nigbati igbi (omi) ba bo wQn 
(daru) geg?bi iji (?sujo) nwQn o ma 
kepe QlQhun, ti nwQn yio ma sin I 
niti ododo niti ?niti nfQ ?sin na mQ 
fun U. Nigbati O ba si ko WQn yQ 
si ori il£, awQn ?niti o j? oni 
dQgbadQgba yio si ma b? ninu WQn, 
atipe enikan ko ni tako awQn ayah 
Wa ayafi gbogbo oni jamba 
alaimore. 

33. pnyin enia, ? paiya Oluwa 
nyin ki ? si tun b?ru qjq kan ti obi 
kan ko ni §e anfani fun QmQ r?, b? 
si ni QmQ kan ko ni §e anfani kan 
fun obi r<?. Dajudaju adehun 
» \zt >•< "\[ 'u ~ > S*<\'*\< '. "\\K 


Suratu Sajdah 32 Part 21 592 y \ *)Jli rr oo^ji ojj^ QlQhun j? otitQ, ? ma§e j?ki igbesi 
aiye ko itanj? ba nyin ki ? ma si j? 
ki onitanj? tan nyin j? nipa 
QlQhun. 

34. Dajudaju QlQhun na ni 
mimp akoko IqcIq, A si ma sq ojo 
kal?, O si mp ohun ti o mb? ni apo 
ibimQ. Atipe ?mi kan ko itiq ohun 
ti on yio §e ni§? lQla. B? si ni ?mi 
kan ko mp il? wo ni on yio ku si. 
Dajudaju QlQhun ni OnimimQ pniti 
O itiq amQtan. (32) Suratul - Sajdah Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Alif, Lam, Mim (QlQhun ni O 
mQ ohun ti O gba l'ero p?lu awQn 
harafi yi). 

2. SisQkal? Tira na, ko si iyemeji 
ninu r?, QdQ Oluwa gbogbo ?da ni 
o ti wa. 

3. Abi nwQn yio ma SQpe: On 
(Muhammadu) o ro o sq ni? 
B?ti?kQ, on j? ododo lati QdQ 
Oluwa r? ki o le ba ma §e ikilQ fun 
awQn enia kan ti olukilc? kan ko wa 
ba ri §iwaju r? ki nwQn le ba mQ 
Qna. 

4. QlQhun na ni pniti O da 
sanma ati il? ati ohun ti mb? ni 
arin awQn mejeji ni qjq m?fa, 
l?hinna O si §e p?t?p?r? sori it? Qla 


^^t P ' 9- \' '* \"* \ ■* *1 


s^sik 59^ Suratu Sajdah 32 Part 21 593 y\ *j±A VY SJL^Jl Ijj^ R? (ni pna ti o tpsi I). Ko si 
alaran?e kan fun nyin lfhin R? b? 
si ni ko si o?ip? kan fun nyin. E?e 
ti ? ko gba ikilp? 

5. A ma §e eto prp lati sanma wa 
si il?: l?hinna yio gunke tp Q lp 
ninu pjp kan ti idiwpn r? yio j? 
g?g?bi ?gb?run pdun ninu ohun ti ? 
nka. 

6. (01u§e) eyi ni Olump ohun ti 
o pamp ati eyiti o han, On ni 
Alagbara, Onik?. 

7. pniti O ?e gbogbo nkan ti O 
da ?da R? dada ti O si b?r? ?da 
enia lati inu amp. 

8. Lfhinna O ?e awpn 
arpmpdpmp r?' lati ara omi 
lpgbplpgbp ti o j? ti omi pi?. 

9. L?hinna O §e e ni 
dpgbadpgba O si f? ninu ?mi R<? si 
i. O si §e igbp prp fun nyin ati 
awpn iriran ati awpn pkan, di? ni 
pp? nyin ti ? nda. 

10. Atipe nwpn sppe: Nj? nigbati 
a ba pamp sinu il?, nj? awa yio ha 
tun ma b? ninu ?da titun bi? 
B?ti?kp, awpn j? alaini igbagbp si 
iba Oluwa wpn pade. 

11. Sppe: Malaika iku eyi ti a fi 
ti nyin yio pa nyin, L?hina a o da 
nyin pada si pdp Oluwa nyin. 


l^"*^^- $$\&^\&i^&A 


$ jL^\>>J( ol^^v^J^iirS 


l^i^-as^rt Suratu Sajdah 32 Part 21 594 Y \ *j*?\ VY oJb*-*Jl Ijj^t 12. Ti o ba §e pe ir? ri nigbati 
awQn ?1?§5 ba sorikQ ni qcIq Oluwa 
wqii: (Ti nwQn yio sQpe): Oluwa 
wa, awa ri awa si gb<?, sugbcpn da 
wa pada (si aiye) ki awa le §e i§? 
rere; dajudaju awa ti iiiq amQdaju. 

13. Ti o ba §e pe A f? ni, 
dajudaju A ba fun gbogbo ?mi 
kpkan ni Qna im<?na r? §ugb<?n qtq 
Mi ti §?; dajudaju Emi yio fi ninu 
aliJQnu ati awQn enia kun (ina) 
Jahannama yanyan. 

14. Nitorina ? t<? (iya) wo, nitori 
igbagbe nyin ti ? gbagbe pipade qjq 
nyin oni yi; dajudaju A o fi nyin 
(sinu iya); ki ? t<? iya gbere wo 
nitori ohun ti 9 §e ni§?. 

15. Dajudaju aw<?n kan§o§o ti 
nwQn ni igbagbQ ododo si awQn 
ayah Wa aw<?n ni ?niti o §e wipe 
nigbati a ba ran w<?n leti awQn 
nkan wQnyi, nwQn a wo lul? nitori 
r<? niti iforikanl?, nwQn o si ma §e 
afQmQ ati fifi ?yin fun Oluwa w<?n 
atipe nwQn ki n§e igberaga. 

16. NwQn o fi ibusun wQn sil?, 
nwQn o ma kepe Oluwa w<?n niti 
ib?ru ati niti ireti, nwQn o si ma na 
ninu ohun ti A pa lese fun WQn (si 
oju Qna rere). 

17. Kosi ?mi kan ti o mg ohun ti 
a fi pamQ fun w<?n; ninu ohun ti o 
(p \Jj^=* i ^O^ ^ ^3% t>t>d L^i [p iff <j^iA^V^Jb? 

Suratu Sajdah 32 Part 21 595 y ^ *j^-\ VX oJl>fc%Jl Ojj~* nmu oju tutu, ni ?san ohun ti nwpn 

18. Nj? ?niti o j? onigbagbp 
ododo ha le dabi obil^j? bi? Nwpn 
ko le dpgba. 

19. $ugbpn awpn ?niti o j? 
onigbagbp ododo ti nwpn si se i§? 
rere, nitorina pgba id?ra ni aye 
ibugbe wpn ti a o gba wpn lalejo si 
nitori awpn ohun ti nwpn §e ni§?. 

20. §ugbpn awpn ?niti o j? 
obil^j? ina ni aye ibugbe wpn. 
Igbayiowu ti nwpn ba nf? jade ninu 
r?, a o da wpn pada sinu r? 5 a o si 
wi fun wpn pe: Ki ? tp iya ina wo, 
eyiti ?nyin npe ni irp. 

21. Atipe dajudaju A o fun wpn 
ninu iya ti o sunmp tpwo §iwaju iya 
ti o tobi, ki nwpn le §?ri pada. 

22. Atipe tani ?niti o j? alabosi 
ju eniti, a si leti p?lu awpn ayah 
Oluwa r<?, l?hinna ti o $?ri kuro 
nib?? Dajudaju A o gba ?san iya 
lara awpn pd???. 

23. Atipe dajudaju A fun Musa 
ni Tira na nitorina ki o ma §e si 
ninu tabitabi si ipade r?. A si §e ni 
afinimpna fun awpn pmp Israila. 

24. Atipe A fi awpn a§iwaju kan 
ninu wpn §e afinimpna p?lu a§? 
Wa, nigbati nwpn rpju. Atipe nwpn 


Suratu Sajdah 32 Part 21 596 r ^ *^jli rr sjb^Ji »j^- j? ?niti o mp ampdaju nipa awpn 
ayah Wa. 

25. Dajudaju Oluwa r$ On ni yio 
§e idajp larin wpn ni pjp ajinde 
nipa ohun ti nwpn §e aiko ?nu si. 

26. K6 wa han fun wpn ni pe, 
melomelo ninu awpn iran ti o ti 
§iwaju wpn ti A ti par? ti nwpn 
nrin ninu awpn ibugbe wQn? 
Dajudaju awpn ami mb? ninu eyi. 
Tabi nwpn ko gbp ni? 

27. Tabi nwpn ko ha ri ni pe 
dajudaju Awa ni A ndari omi (ojo) 
si oril? ti o ti gb?, nigbana A o wa 
fimu irugbin jade (nib?) awpn ?ran 
wpn ?l?s? m?rin yio ma j? ninu r? 
ati awpn na. Tabi nwpn ko ri i ni? 

28. Atipe nwpn sppe: nigbawo ni 
i$?gun na ma de, ti ?nyin ba j? 
olododo? 

29. Sppe: Ni pjp i??gun na 
igbagbp awpn ?niti o §e aigbagbp 
ko ni §e wc?n ni anfani, atipe a ko 
ni lpra fun wpn. 

30. Nitorina §?ri kuro lpdp wpn 
ki o ma reti, Dajudaju awpn na 
nreti. -^L Suratu Ahsabu 33 Part 21 597 y \ *-jir\ rr <^\j>^\ *jj~* (33) Suratu - Ahsabu 
Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. Ire Annabi, ma paiya QlQhun 
ma si ?e t?le awQn alaigbagbQ ati 
awQn alagabagebe. Dajudaju 
QlQhun je OnimimQ, QlQgbQn. 

2. Atipe ki o t?le ohun ti anfi 
ran?? si q lati qcIq Oluwa r?, 
dajudaju QlQhun j? AlamQtan nipa 
ohun ti $ n§e. 

3. Atipe ki o gb?k?le QlQhun, 
atipe QlQhun to ni Olu^Q. 

4. QlQhun ko fun enia kan ni 
Qkan meji ninu ara r£, atipe 
QlQhun ko $e awQn iyawo nyin ti ? 
fi wQn we iya nyin ni iya nyin, 
atipe (QlQhun) ko §e awQn QmQ ti ? 
npe mQ ara nyin ni QmQ bibi inu 
nyin. QrQ ?nu nyin ni iwQnyi. Atipe 
ododo ni QlQhun nsQ, On ni o si 
nfi ni mQna. 

5. 5 ma fi orukQ baba WQn pe 
WQn, eyini ?e dede ju lQdQ QlQhun; 
?ugbQn ti $ ko ba mQ baba WQn 
nj$$ QmQ-iya nyin ninu $sin ati Qr? 
nyin ni WQn (ti ? bQ okun ?ru kuro 
lQrun WQn). Atipe ko si ?§? fun 
nyin nipa eyiti ? ba fi $i?e, ?ugbQn 
(?bi wa fun nyin lori) eyiti Qkan 
nyin mpniQ $e Atipe QlQhun j? 
Alaforiji, Alanu. 


AttU 

Suratu Ahsabu 33 Part 21 598 y \ tyiA rr uiy>H\ Sj^- 6. Annabi ni ?tp si awpn 
onigbagbp ododo ju ara wpn lp, 
atipe awpn iyawo r? ni awpn iya 
wpn. Atipe awpn $bi apakan wpn 
l'?to si ara wpn (nipa ogun jij?) 
ninu akpl? Qlphun ju awpn 
onigbagbp ododo ati awpn ti nwpn 
kuro nile (nitori ?sin), afi ti ? o ba 
se rere si awQti pr$ nyin. Bayi ni o 
j$ akpsil? ninu Tira (Qlphun). 

7. Atipe (ki o ranti) nigbati A §e 
adehun p?lu awpn Annabi ati p?lu 
r? ati p?lu Nuha ati Ibrahima ati 
Musa ati Isa Omp Mariyama, atipe 
Awa gba adehun ti o nippn p$lu 
wpn. 

8. Ki O le bere ododo Iqwq 
awpn olododo, O si ti pese iya 
el$ta-elero de awpn alaigbagbp. 

9. Enyin ti ? gbagbp ni ododo, ? 
ranti id^ra Qlphun lori nyin, 
nigbati awpn pmp ogun kan de ba 
nyin, Awa si ran at^gun si wpn ati 
awpn pmp ogun kan ti ? ko ri. 
Atipe Qlphun ri ohun ti e n$e. 

10. Nigbati nwc?n yp si nyin lati 
oke nyin ati lati isal<? nyin ati 
nigbati awpn oju yipada (lori) ti 
pkan si de pna-pfun, atipe $nyin 
nro orisirisi ero nipa Qlphun. 

11. Nib? a dan awpn onigbagbp 
ododo wo, a si mi w<?n ni mimi ti o 
le. 


$<^$j#J&&JgSX$$2> Suratu Ahsabu 33 Part 21 599 r \ t£\ rr ^\j>^\ hj~* 12. Atipe nigbati awQn 
alagabagebe ati awQn ti arun mb? 
ni Qkan wpn nsppe: Qlphun ati 
Oji§? R<? ko §e ileri kan fun wa ju 
itanj? lp. 

13. Atipe nigbati awQn iJQ kan 
ninu wpn sppe: pnyin ara Yasiribu, 
(Yasiribu ni orukQ ti ilu Medina 
nj? ki Annabi to ko de ib?) ko si 
iduro fun nyin, nitorina ? pada, 
atipe ijp kan ninu wpn ntprQ iypda 
lodp Annabi, nwpn nsppe: 
Dajudaju ihoho (alaini olu§p) ni 
aw<?n ile wa wa. $ugbQn (ile w<?n) 
ko si ni ihoho (ni aini olu$p). 
NwQn ko wa nkankan ju a ti salQ 
lQ. 

14. Ti a ba WQle 1q ba wpn lati 
awpn agbegbe r<?, l^hinna ti a ba pe 
wQn lati §e ?bp p?lu Qlphun nwQn 
iba §e e, nwpn ko ni lpra nipa r<? afi 
igba di?. 

15. Dajudaju nwpn ti ba Qlphun 
§e adehun ni akQkc? (pe), awQn ko 
ni p^hinda. Atipe a o bere adehun 
Qlphun (Iqwq wpn). 

16. SQpe: Sisal q (nyin) ko ni §e 
rere fun nyin, bi ? ba sa fun iku 
tabi pipa, nigbana ? ko ni gbadun 
afi fun igba di$. 

17. Sppe: Tani ?niti o le dabo bo 
nyin Iqwq (iya) Qlphun ti O ba f<? 
aburu kan fun nyin tabi ti O ba f? . j. '>T't >' * ' 

^$&\^£j&y$ 
Suratu Ahsabu 33 Part 21 600 r \ *y*A rr <^\y^i\ *jj- ik? kan fun nyin? Nwqii ko ni ri 
?bi tabi oniranlQWQ l?hin QlQhun 
fun WQn. 

18. Dajudaju QlQhun mQ awQn 
ti nfa enia s?hin ninu nyin ati awQn 
ti nw<?n nsc? fun awQn arakunrin 
wpn pe: £ ma b<? l<?d<? wa. Wpn ko 
si ni ja ogun (p?lu yin si oju <?na ti 
Qlphun) ayafi di?. 

19. Nwpn ni ahun si nyin (lati 
ran nyin §e). §ugbpn nigbati ib?ru 
ba de, ir? yio ri wpn pe ir? ni nwpn 
yio ma wo, oju w<?n yio ma yi kiri 
bi ?niti o f? ku. §ugbpn nigbati ?ru 
ba 1q, nw<?n yio ma fi ahc?n (wc?n) ti 
o mu bu nyin, nwpn ?e pkanjua fun 
nkan rere. Awpnyi ko ni igbagbp 
ododo, nitorina Qlphun ba awpn 
is? wpn j?. Eyini si j? irprun fun 
Qlphun (lati ?e). 

20. Nwpn ro pe awpn ij<? ti o 
parapQ nwpn ko ti lp, ti awpn ij<? ti 
o parapQ na ba tun de, nwpn yio f? 
ki awpn wa p?lu awpn Larubawa 
oko, ti nwpn o ma wadi lati gburo 
nipa nyin. Ti nwpn ba wa lQdp 
nyin, nwc?n ko ni ja afi di?. 

21. Dajudaju ik<??e rere mb? fun 
nyin lara oji§? Qlphun fun ?niti o 
mb?ru Qlphun ati gjp ik?hin ti o si 
ranti Qlphun ni ppQlppp (igba). 

22. Atipe nigbati awQn 
onigbagbQ ododo ri awpn ijp na, m {frpij&j ^^b\jjl^jlf]pl 

^j^A^y^^\^\j^v\^ (ij^^ilii^^i^Vroj^uijQj Suratu Ahsabu 33 Part 21 601 y \ *y±\ rr ^\j>H\ ijj*. nwQn SQpe: Eyi ni ohun ti QlQhun 
ati oji§? R? ba wa §e ni adehun, 
QlQhun ati Oji?? R? sq ododo. 
Atipe ko lekun nkan miran fun 
w<?n ayafi igbagbQ ododo ati ijuwQ- 
jus? sil?. 

23. AwQn Qkunrin ti nwQn mu 
adehun ti nw<?n ba QlQhun $e 55 
mb? ninu awQn olugbagbQ ododo; 
nitorina ?niti o ku sori r? mb? ninu 
WQn, ?niti o si nreti (iku tir?) mb? 
ninu WQn, b?si ni nwQn ko yi 
(adehun WQn) pada ni yiyi. 

24. Ki QlQhun le ba san ?san fun 
awQn olododo nitori ododo WQn 
ati ki O le j? awQn alagabagebe ni 
iya, ti O ba f? tabi ki O gba 
ironupiwada WQn. Dajudaju 
QlQhun j? Alaforiji, onik?. 

25. Atipe QlQhun da awQn 
alaigbagbQ pada p?lu ibinu WQn, 
nwQn ko ri ore. QlQhun si to fun 
awQn olugbagbQ ododo ni 
onigbeja (Ohun nikan ni o s? ogun 
naa). Atipe QlQhun j? Alagbara, 
Olubori. 

26. (QlQhun) O mu awQn ?niti 
oran WQn Iqwq ninu awQn onitira 
SQkal? kuro ninu odi WQn O sq 
Qwariri sinu awQn Qkan WQn; ti 9 fi 
npa apakan ninu WQn 9 si nmu 
apakan (wQn) l?ru. 


^* '.' s< *\ > ' ' 1 ■" > ' ' >\ s y '>*■"*, 


^U-^j^A^ 


<^£>J I *-fr>yA (^<^J3J *- i > ^ W^O^ Suratu Ahsabu 33 Part 21 602 t \ *£\ rr ^\j>>i\ ijj~> 27. (QlQhun) O si j? ogun il? 
wpn fun nyin ati ile wpn ati owo 
wpn ati il? kan ti ? ko t? ri. Atipe 
QlQhun j? Alagbara lori gbogbo 
nkan pata. 

28. Ir? Annabi sq fun awpn 
iyawo r? pe: ti ?nyin ba j? ?niti o 
nf? igbesi aiye yi ati q§q r?, ? wa 
nibi, ki emi o fun nyin ni ipese ki 
emi si fi nyin sil? ni fifi sil? ni 
irQWQ-irQS?. 

29. $ugbQn bi ?nyin ba j? ?niti o 
nf? ti QlQhun ati ti Oji§? R? ati ile 
prun ni; dajudaju QlQhun ti pese 
?san ti o tobi sil? de awQn olu$e 
rere l'obirin ninu nyin. 

30. pnyin iyawo Annabi, ?nik?ni 
ti o ba §e ibaj? ti o han gbangba 
ninu nyin, a o di adipele iya ilQpo 
meji fun u. Eyi si j? irQrun fun 
QlQhun. 

31. Eniti o ba t?le ti QlQhun ati 
Oji$? r? ninu nyin (?nyin obirin) ti 
o si n$e i§? rere, A o fun u ni ?san 
r? ni ilQpo meji, A si tun pese jij? 
mimu ti o ni apQnle fun u. 

32. pnyin iyawo Annabi, ?nyin 
ko dabi awQn obirin miran. Ti 
?nyin ba npaiya (QlQhun) ki ? mase 
se ohun ni rir<? (p?lu awQn Qkunrin 
miran) ki ?niti arun wa ninu Qkan 
r? ma ni ireti (si nyin), atipe ki ? si 
ma sq QrQ ti o dara. ■UJl> tjp 1*^*4 VjS^j ^^ „4jft JcJJJ 1 Suratu Ahsabu 33 Part 22 603 YY +y*A rr ^>\j>H\ o 6jJ^ 33. Atipe ki ? gbe inu ile nyin ki 
? ma§e fi ?wa nyin han sita g?g?bi 
fifihan ti awpn alaimpkan ti akpkp; 
ki ? si ki irun, ki ? si ma yp 
«sakati», ki ? si t?le ti Qlphun a ti 
Oji§? R?. Dajudaju ohun ti Qlphun 
f? §e fun nyin ni lati mu iwa ti ko 
mp kuro fun nyin, ?nyin ara ile, 
atipe ki O le sp nyin di ?ni mimp. 

34. Atipe ki ?nyin (obirin) §e 
iranti ohun ti a nke ninu awpn 
ayah Qlphun n i nu awpn ile nyin ati 
pgbpn. Dajudaju Qlphun j ? Alanii 
ti O si mp gbogbo nkan. 

35. Dajudaju awpn ti o ju pwp- 
ju§? sil? fun Qlphun n i pkunrin ati 
ni obirin, ati awpn onigbagbp 
ododo ni pkunrin ati obirin, ati 
awpn ti o t?le ti (Qlphun) ni pkunrin 
ati obirin, ati awpn olododo ni 
pkunrin ati ni obirin, ati awpn 
onisuru ni pkunrin ati ni obinrin, ati 
awpn ti npaiya Qlphun lpkunrin ati 
lobinrin, ati awpn ti o ntpr? ni 
pkunrin ati ni obirin, ati awpn ti o 
ngbaw? ni pkunrin ati ni obirin, ati 
awpn t'on§p ab? wpn l'pkunrin ati 
l'obinrin, ati awpn ti o nranti 
Qlphun ni ppplppp (igba) ni 
pkunrin at ni obirin, Qlphun ti pa 
lese de wpn aforiji ati ?san ti o tobi. 

36. Atipe ko tp fun onigbagbp 
ododo kan ni pkunrin ati obirin, pe 
nigbati Qlphun ati Oji§? R? ba ti 
*PJ< C^yC^aJ \j iJ^/C^^j Old Alia) \j 


\\J*\ Suratu Ahsabu 33 Part 22 604 tt +£\ yt ^i^i Sjj- pari QrQ kan, pe ki awQn na tun ma 
$a $$a QrQ miran funra wqii. Atipe 
?niti o ba yapa QlQhun ati Oji§? 
R?, dajudaju o ti §ina ni i§ina ti o 
han gbangba. 

37. Atipe (ki o §e iranti) nigbati 
ir? nsQ fun ?niti QlQhun §e ore fun 
ti ire na si tun §e ore fun pe: Mu 
iyawo r? dani §in§in ki o si b?ru 
QlQhun; atipe ir? (Annabi) nfi 
pamQ sinu Qkan r? ohun ti QlQhun 
yio §e afihan r?, o wa nb?ru awQn 
enia, b? si ni QlQhun ni o tQ pe ki o 
b?ru R? ju. Nigbati Sedu ti pari 
bukata r? ni QdQ r?, A ?e e ni 
iyawo fun q, nitoripe ki o ma ba j? 
laifi fun awQn onigbagbQ ododo 
nipa fif? iyawo QmQ ti WQn npe mQ 
ara WQn (ti o ti kQsil?) nigbati o ti 
pari bukata tir? (p?lu r?). A§? 
QlQhun j? ohun ti o nilati s?. 

38. Ko si laifi fun Annabi nipa 
ohun ti QlQhun $e ni ?tQ fun u, ti O 
si paa las? r?. (O j?) a§a QlQhun 
nipa awQn ?niti o ti rekQJa ni 
i§iwaju. Atipe a§? QlQhun j? ebubu 
kan ti a ti bu sil? ti ko le yi. nwQn j<? i§<? 
nwQn si nb?ru 39. AwQn ?niti 
QlQhun de opin ti nwQn si no?ru 
R?, ti nwQn ko si b?ru ?nikan ayafi 
QlQhun. On QlQhun na lo to ni 
01u§iro. 

40. Muhammadu ki i?e baba 
$nikankan ninu awQn Qkunrin (jp HlJ y^^jj^ } AjJjj4^\ 
>JJ\ 


jrj «^ii ^4^ o?^ y -^-^ ^ ° ^ Suratu Ahsabu 33 Part 22 605 rr *>jli yt ^\y^i\ ajj^ nyin, $ugbQn (o j?) Oji$? QlQhun 
ati ip?kun awpn annabi. QlQhun si 
j? Oni-mimQ nipa gbogbo nkan. 

41. Ijmyin ti ? gbagbQ ni ododo, 
? ma ranti QlQhun ni iranti ti o pq. 

42. Ki ? si ma $e afQmQ R? ni 
arQ ati ni irQl?. 

43. On ni pniti nsQ ik? kal? le 
nyin lori, ati awc?n Malaika R? (ti 
w(?n ntQrQ aforijin fun yin) ki O le 
yp nyin jade lati inu okunkun 1q 
sinu imc?l?. Ati pe o j? Alanu fun 
awQn onigbagbp ododo. 

44. Kiki ti nwpn o ma ki ara 
wpn ni qjq ti nwQn ba pade R? ni 
pe, Alafia! (ki o ba WQn) O si ti pa 
ese ?san ti o ni apQnle sil? fun WQn. 

45. Ir? Annabi, dajudaju Awa ni 
A ran q ni?? ni oluj?ri, ati afunni 
niro idunnu ati olufunni ni ikilQ. 

46. Ati olupeni si ti QlQhun p?lu 
iyQda R<?, atipe (ir?) ni atupa ti o ni 
imQl?. 

47. Atipe ki o fun awQn 
onigbagbQ ododo niro idunnu pe 
dajudaju 6re-ajulQ ti o tobi mb? 
fun WQn ni QdQ QlQhun. 

48. Ma?e t?le awQn alaigbagbQ 
ati awQn alagabagebe, fi (QrQ) inira 
WQn sil?, ki o si gb?k?le QlQhun. 
On QlQhun lo to ni olugbe-Qkanle. J>o 4&\ o £j o-4V^ 1>J ^-J *X\ ^pU-Jc^^ t$<$SiM&\\pCi *<•"* Op y^yf]J \^J0^X^MJ 


<i^^\d\^=RJ^J^^l<^^^^C^ 


il^l JbLj T!£3 1 L^ls © I^W-ir^J^^i*.^ Ji^^J © r^x^^o^^^V^^J^LrAi 


Suratu Ahsabu 33 Part 22 606 yy *ji?\ rr ^\y>^\ Qjj** 49. Enyin ?niti e gbagbg ni 
ododo, nigbati ?nyin ba fi? awpn 
onigbagbp ododo obirin, l^hinna ti 
?nyin si kc? wpn sil? ?iwaju ki ? to fi 
qwq kan wpn nitorina ko si opo 
?i?e kan ti nwpn o ?e fun nyin ti e o 
maa kaa Nitorina ki ?nyin fun wpn 
ni nkan ti nwpn o fi ma gbadun ki 
$ si fi wpn sil? ni fifisil? ti o dara. 

50. Ire Annabi, dajudaju a ?e 
awpn iyawo r? ni ?tp fun q awpn 
eyiti ir? ti fun ni owo-if? wpn, ati 
awpn ti qwq ptun r? ni ni ikapa 
ninu awpn ohun ti Qlphun dari 
wpn si q, ati awpn gmp obirin 
arakunrin baba r? ati awpn gmp 
obirin arabirin baba r? ati gmp 
obirin arakunrin ati gmp obirin 
arabirin iya r?,awgn ti o ?ile p?lu 
r?; ati obirin ti o j? onigbagbp 
ododo, ti o ba fi ara r? fun 
Annabi, ti Annabi ba f? lati f? ?. O 
?a l??a fun q laij? ti awpn 
onigbagbg ododo, dajudaju A mp 
ohun ti A ?e ni pranyan fun wpn 
nipa awpn iyawo wpn ati ohun ti 
qwq ptun wpn ni ikapa r? nitori ki 
o ma j? isoro fun q Qlphun si je 
Alaforiji, Onik?. 

51. Ir? le lgra fun sisunmp ?niti 
o ba wu q ninu wpn, o si le fa ?niti 
o ba f? mQra ninu wQn. Atipe ?niti 
ir? ba f? ninu awQn ti o ti yago fun, 
ko si ??? fun q (pe ki o sunmp 
wpn). Eyi lofi nsunmQ ju lati mu 

5p iL-^r^i^iiif^i^ 


Suratu Ahsabu 33 Part 22 607 yy *)jLi yt yi^i Sj^. oju wpn tutu ati ki nwpn ma ba 
banuj? ati ki nwpn le ni it?lprun si 
ohun ti o ba fun gbogbo wpn. 
Atipe Qlphun mp ohun ti o wa 
ninu awpn pkan nyin. Qlphun si j? 
Olump, Onirpju. 

52. Ir? ko ni ?tp (lati f?) awpn 
obirin l?hin (awpn) eyi, tabi ki o fi 
awpn iyawo miran parp wpn, bio ti 
wu ki ?wa wpn wu p to, afi awpn ti 
pwp ptun r$ ni (ni ikogun). Atipe 
Qlphun j? 01u§p lori gbogbo nkan. 

53. £nyin ti ? gbagbp ni ododo, 
? ma§e wp awpn ile Annabi afi ti 
nwpn ba ypda fun nyin lati j?un 
laij? pe ? nreti ki o jina. $ugbpn 
nigbati a ba pe nyin, ? wple, 
nigbati $ ba j?un tan, 9 tuka, ki 9 si 
ma tun joko lati maa sp prp (L^hin 
ounj?). Dajudaju eyi j? inira fun 
Annabi, §ugbpn o ntiju fun nyin ni, 
atipe Qlphun kii tiju nipa (sisp) 
otitp. Atipe nigbati 9 ba f? tprp 
nkan lpwp wpn (awpn aya r?) ? 
bere lpwp wpn l?hin gaga, eyi j? 
afpmp julp fun pkan nyin ati fun 
pkan awpn na. Ko tp fun nyin ki 9 
§e ohun ti yio j? inira fun Oji§? 
Qlphun atipe ? ko gbpdp f? awpn 
iyawo r? l?hin r? lailai. Dajudaju 
eyi j? nkan ti o tobi lpdp Qlphun. 

54. Ti 9 ba §e afihan kinikan 
tabi 9 fi pamp ni, dajudaju Qlphun 
j? Olump nipa gbogbo nkan. >o\i±>\ 


&5f&$&&&&^ ^^^o\^=^^ & L^o^Uj J^<j3£^0^ oyJ^y lijLijjJiJ o! 


Suratu Ahsabu 33 Part 22 608 yy *)A.i rr ^\j>^\ s 'j^ - 55. Ko si 959 fun wpn nipa (pe 
ki awpn ti o WQle bere nkan j?) 
awpn baba wpn tabi awpn 
pmQkunrin wpn tabi awpn 
arakunrin wpn tabi awpn 
QmQkunrin arakunrin wpn, tabi 
awpn gmpkunrin arabirin wpn tabi 
awpn obirin wpn (awpn obinrin 
?gb? wpn) tabi ?ru wpn, atipe ki 
enyin (obirin) b?ru Qlphun. 
Dajudaju Qlphun j? pl?ri gbogbo 
nkan. 

56. Dajudaju QlQhun ati awpn 
malaika R? nfi ibukun fun Annabi. 
pnyin ti ? gbagbp ni ododo, ? ma 
tQrQ ibukun fun u, ki ? si ki i ni 
kiki alafia. 

57. Dajudaju awpn ti nwQn nni 
Qlphun ati Oji?? R? lara, Qlphun ti 
S?bi le wpn ni aiye yi ati Qrun, atipe 
QlQhun ti pese iya t?nit?ni de wpn. 

58. Atipe awQn ?niti nni awQn 
onigbagbp ododo Qkunrin ati awQn 
onigbagbQ ododo obirin lara laij? 
nipa ohun ti nwQn ?e, dajudaju 
nwQn ru ?ru irQ ati ??? ti o han. 

59. Ir? Annabi, sq fun awQn 
iyawo r? ati awQn QmQbirin r? ati 
awQn obirin aw<?n olugbagbQ 
ododo pe ki nwQn j? ki awQn a?Q 
jalabu WQn ma bal?. Eyi ni o dara 
lati le fi mc? wc?n yatQ. Ki wpn ma 
ba ma yQ wc?n l?nu. QlQhun j? 
Alaforiji. Onik?. 

'?'•> \S>'\ '«£ V - .f / * y Suratu Ahsabu 33 Part 22 609 yy *jjLi rr ^>\j>>i\ Sjj- 60. Bi awpn alagabagebe ko ba 
§i wp (ninu iwa buburu) ati awQn 
?niti arun mb? ninu pkan wpn ati 
awpn oluda idagiri sil? ninu 
Madina, (nipa irohin ire?) dajudaju 
A o d? q si WQn, (A o si fun p 
lagbara lori wpn), l?hinna nwpn ko 
ni le ba p §e aladugbo pp ninu r? 
ayafi fun igba di?. 

61. pni egun ni WQn, ni aye 
yiowu ti a ba ba wpn pade ki a mu 
WQn ki a si pa WQn ni pipa. 

62. I§e Qlphun ni eyini p?lu 
awQn ?niti nwQn ti rekpja ni 
i§iwaju; atipe ir? ko le ri ayipada 
kan ninu i§e Qlphun. 

63. Awpn enia yio bi p lere nipa 
akoko na. Sppe: Dajudaju pdp 
Qlphun nikan§o§o ni mimp r? mb?. 
Atipe ko si ohun ti o le fi mp p 
boy a akoko na ti sunmp? 

64. Dajudaju Qlphun ti §?bi le 
awpn alaigbagbp O si ti tpju ina 
«Sairi» (elejo fofo) sil? de wpn. 

65. Nwpn yio §e gbere ninu r? 
lailai; nwpn ko si ni ri olu§p kan 
tabi alaran§e kan. 

66. Qjp ti a o yi oju wpn pada 
ninu ina, nwpn yio ma sppe: O 
ma§e lara wa o, ko ba j? pe a ti t?le 
ti Qlphun ati ti Oji§e na. 

^ J^^ii^DjJ^V ^^S-^ 


Suratu Ahsabu 33 Part 22 610 YY *>i-l YT ^\j>H\ X 'jj** 67. Nwpn o si tun sppe: Oluwa 
wa, dajudaju awa ti t?le ti awpn 
a^iwaju wa ati awpn agbagba wa, 
nitorina nwpn si ?i wa lpna kuro 
loju pna (ti o tp). 

68. Oluwa wa, jpwp fun wpn ni 
ilppo meji iya ki O si fi wpn gegun 
ni egun ti o tobi. 

69. Enyin ?niti ? gbagbp ni 
ododo, ? ma§e da g?g?bi awpn ?niti 
o ko inira ba Musa, ti Qlphun si 
w? ? mp kuro ninu ohun ti nwpn 
nsp (si i lara). B? si ni on ti j? abiyi 
lpdp Qlphun. 

70. Jjmyin onigbagbp ododo, ? 
b?ru Qlphun ki ? si ma sp prp ti o 
dpgba. 

71. Ki O le ba tun awpn i§? nyin 
§e fun nyin ati ki o le ba fi ori 
awpn ?s? nyin ji nyin. Atipe ?nik?ni 
ti o ba t?le ti Qlphun ati Oji^ R$, 
nitorina dajudaju oluwa r? ti jere ni 
ere ti o tobi. 

72. Dajudaju Awa ti fi i§? 
ifpkantan ni lp sanma ati il? ati 
awpn oke wo, nwpn rpri lati gbe e, 
nwpn si paiya r?, enia si gbe e, 
dajudaju on j? alabosi alaimpkan. 

73. Ki Qlphun le ba j? awpn 
alagabagebe pkunrin ni iya ati 
awpn alagabagebe obirin ati awpn 
PS?bp pkunrin ati awpn p^bp 
Tobirin, ati ki Qlphun le gba 

&&± 


a > >x ■£*»>>'*■'» >^ x ' "\' Sty ' 

Suratu Sabai 34 Part 22 611 YY *>JL| rt Oj^rf ironupiwada fun awQn onigbagbQ 
ododo l'Qkunrin ati onigbagbQ 
ododo l'obirin, atipe QlQhun s i j? 
Alaforiji, Onik?. (34) Suratu - SaAai Ni orukq QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qriin. 

1. Op? ni fun QlQhun, pniti 
ohun ti mb? ninu sanma ati ohun ti 
o wa lori il? j? ti R<?; ti R<? na ni 
Qpe ni Qrun atipe On ni QJQgbQn, 
AlamQtan. 

2. O niQ ohun ti o nkosinu il? ati 
ohun ti o njade lati inu r? ati ohun 
ti o nsQkal? lati sanma ati ohun ti 
o ngunke 1q sinu r?. Atipe On ni 
Onik?, Alaforiji. 

3. Atipe awQn alaigbagbQ SQpe: 
Akoko na ko ni wa ba wa. SQpe: 
B^ni, mo fi Oluwa mi bura, OlumQ 
ohun ti o pamQ, dajudaju (akoko) 
yio wa ba nyin. IdiwQn QmQ inagun 
ko pamQ fun U ninu sanma ati lori 
il£, ko si si ohun ti o kere ju b? 1q 
tabi o tobi ayafi ki o ma b? ninu 
tira kan ti o han gbangba. 

4. Ki O le ba san ?san fun awQn 
?niti nwQn gbagbQ ni ododo ti 
nwQn si $e i§? rere. AwQn elewQnni 
ti wQn ni aforiji ati ese ti o dara. 

5. Atipe awQn ?niti nwQn 
sagbara lati ko agara ba awQn ami ^jbyu^ L J&^MM 


^\j^\^l^\j^Aj 
Suratu Sabai 34 Part 22 612 YY py^\ n Oj^- Wa, awQti elewQnyi ni iya buburu 
?l?ta-elero mb? fun. 

6. Atipe awQn ti a ti fun ni 
mimp ti mp pe ohun ti a spkal? fun 
p lati QdQ Oluwa r? on ni ododo, a 
si ma tpni si oju Qna (Qba) 
Alagbara, Eniti eyin tQsi. 

7. Atipe awQn alaigbagbQ SQpe: 
nj? awa le tQka Qkunrin kan fun 
nyin bi ti yio fun nyin niro pe, 
nigbati a ba fan nyin ka ni gbogbo 
fifQnka (ti a ja nyin kelekele), pe 
dajudaju ?nyin yio tun ma b? ninu 
?da titun. 

8. O ha pa ire? mp QlQhun abi o 
n§e were ni? B^ti^kp, awQn ?niti ko 
ni igbagbQ ododo si prun mb? ninu 
iya ati i§ina ti o jina. 

9. Abi awpn ko til? woye si 
ohun ti mb? niwaju wpn ati ohun ti 
mb? ni ?hin wpn ni sanma ati ni 
il£? Ti A ba f? ni A ba j?ki il? ri 
mp wpn abi ki A j?ki apakan 
sanma ja lu wpn mpl?. Dajudaju 
ami kan mb? ninu eyi fun gbogbo 
awpn erusin, olu§?ri si pdp Qlphun. 

10. Atipe dajudaju A fun 
Dawuda ni pla lati pdp Wa: £nyin 
oke ati ?iy? ki ? ma §e afpmp p?lu 
r£, atipe A sp irin di rirp fun u. 

11. Pe: Dajudaju ma §e ?wu irin 
ti obal? ki osi hun oruka irin na ni 6j| Jo jitaJ ulj^fi^i*- 


Suratu Sabai 34 Part 22 613 TT *>LI rt QJJ+M dede, ki ? si ma §e i§? rere. 
Dajudaju Emi ri ohun it ? n?e ni??. 

12. Atipe (A t$) at$gun lori ba 
fun Sulaimana; irin o§u kan a rin i 
ni owurQ irin o§u kan a rin i ni 
irQl$; atipe A $e id? ni yiyQ fun u ti 
on san. Atipe ninu awc?n aliJQnu 
eyiti o n$e i$$ niwaju r? p$lu a?? 
Oluwa r? (mb?). Eyi ti o ba $?ri 
kuro nibi a?? Wa ninu wc?n, A o j? 
ki o tQWQ ninu iya ina elejo-fofo. 

13. Nwqu n§e ohun ti o f? fun u, 
ninu awQn ile alagbeka ti o ga ati 
aw<?n ere ati awo onj? ti o f<? bi 
abata ati ikoko ti idi r$ mul£. 
pnyin enia Dawuda, $ $e Qp$, atipe 
awQn ti o ndup? ninu awQn ?rusin 
Mi kere pupQ. 

14. Nigbati A daJQ iku fun u 
(Sulaimana) ko si ?niti o fi mq> 
awQn aliJQnu nipa iku r$ biko^e 
kokoro inu il$ ti o j? Qpa r?. 
Nigbati o $ubu lul<?, o wa han si 
awQn aliJQnu pe ti o ba j? pe awQn 
m<? ohun ti o pamQ ni, awQn o ba 
ti joko sinu iya iy?p?r?. 

15. Dajudaju ami kan mb? fun 
aw<?n Sabai ninu ibugbe w<?n, oko 
meji ni Qtun ati osi. £ ma j? ninu 
ipese Oluwa nyin ki ? si ma dup? 
fun U. O j? ilu kan ti o dara atipe 
Oluwa ni Alaforiji. 


^r 1 '*» . V^pf^ feifJ^J ^k^-^-^ 


z^^^^jL jU iliyJ \ £k> L'< l>^ Ills 


Suratu Sabai 34 Part 22 614 YY *>JLl rt *jj~* 16. $ugbQn nwQti $$ri kuro (nibi 
imQ QlQhun lQkan ati iJQsin fun Un 
ati sise Qp? fun Un) ni A fi ran 
agbara omi nla le wQn lori, A si fi 
oko meji miran pare? oko meji WQn 
awQn ti eso ib? koro ati awQn igi 
?l?gun ati nkan bi ewuro ti o kere. 

17. Eyi ni A fi san wQnni ?san 
nitoripe nwpn §e aigbagbp; nje 
Awa yio j? ?nikan niya biko§e 
alaimore? 

18. Atipe Awa ?e si arin WQn ati 
awpn ilu ti Awa fi ibukun si, ilu 
t'ohan (latiri), A si diwQn irinajo 
rinrin larin r$; $ rin ninu WQn ni 
oru ati psan p?lu ifaiyabal?. 

19. $ugbQn awQn (ti QlQhun 
binu si) SQpe: oluwa wa, mu irin- 
ajo wa jinna larin wa. NwQn si se 
abosi fun ori ara WQn A si sq WQn 
di itan (ti A si ti pa WQn r?); ti A si 
fc?n WQn ka patapata Dajudaju 
awQn arikQgbpn mb? ninu eyi fun 
gbogbo qIqpqIqpq irQJu ti o ndup? 
pupQ. 

20. Atipe dajudaju, Ibilisi sq ero 
r$ di otitQ le WQn lori, nwQn si 
t^lee, ayafi apakan ninu awQn 
onigbagbQ ododo. 

21. Atipe ko si agbara kan fun u 
lori WQn, biko$e ki A le mQ ?niti o 
ni igbagbQ si qjq ik^hin yatQ si ?niti 


1 >''{[' ><*" "\\< 


^>~* tP flHlrU d*oU1 +4LA*>4 u^> f. > >' -?r > 

Suratu Sabai 34 Part 22 615 T T *j£?\ V £ ^-*» Sj^** o wa ninu iyemeji si i. Atipe Oluwa 
r? ni OIusq lori gbogbo nkan. 

22. SQpe: £ pe aw<?n ti ? npe (ni 
Oluwa) l?hin Ql<?hun; nw<?n ko ni 
agbara ikapa o$uw<?n ti o kere bi 
qitlq inagun ninu sanma ati lori il? 
w<?n ko si ni nkan adijppin kan 
p?lu QlQhun ninu aw<?n mejeeji 
(sanma ati il?) ko si si oluranlQWQ 
kan ninu wc?n fun U. 

23. §i?ip? ni qcIq R? ko ni $e 
anfani, ayafi ?niti O ba ypda fun. 
Titi nigbati a ba mu ijaiya kuro 
ninu c?kan w<?n, nw<?n yio wa sc?pe: 
Kini Oluwa nyin sq? Nw<?n yio 
s(?pe:Ododo ni, atipe On ni O ga ti 
O si tobi. 

24. SQpe: Tani npese fun nyin 
lati sanma ati il<?? sc?pe: Ql<?hun ni. 
Atipe awa tabi ?nyin ni mb? lori 
itQSQna tabi ti o wa ninu i§ina ti o 
han. 

25. SQpe: A ko ni bi nyin lere 
nipa e§e wa, nw<?n ko si ni bi awa 
lere ohun ti ? §e ni§?. 

26. SQpe: Oluwa wa, yio ko wa 
jq, l^hinna yio dajc? larin wa p?lu 
ododo. On ni Oludajc?, OlumQ. 

27. SQpe: £ fihan mi aw<?n ohun 
ti ? fi n§e orogun fun U (QlQhun). 
Agb?dc? rara, On ni Ql<?hun, 
Alagbara,QlQgb<?n. *JyL \ ."..lis, i^Jjl^<23>^==^i^iSf 

(^v^C^C^ >^.> ; > 

{3 j^Vl3i)\y*> Suratu Sabai 34 Part 22 616 TT *yU rt OJJ** 28. Atipe Awa ko ran q ni$? 
ayafi si gbogbo enia ni olufunni 
niro idunnu ati olukilQ, $ugbQn 
qPqIqPQ enia ko mc). 

29. Atipe nwQn wipe: igbawo ni 
adehun yi yio ?el? bi ? ba j? 
olododo. 

30. SQpe: Asiko qjq kan mb? fun 
nyin ti ? ko le sun u siwaju ni 
wakati kan b?ni ? ko le fa a s?hin 
(ni wakati kan). 

31. Atipe awQn alaigbagbQ SQpe: 
Awa ko ni gba Al-Kurani yi gbc?, 
ati eyiti o wa ?iwajju r?. Atipe bi 
ir? ba ri i igbati a ba da awQn 
alabosi duro niwaju Oluwa wc?n, 
apakan wc?n yi oma da qtq pada si 
apakeji. AwQn ?niti ?nu WQn ko to 
il? nwQn yio ma sq fun awQn ti ?nu 
WQn to il? pe: ti ko ba si ?nyin ni, 
awa iba gbagbc?. 

32. AwQn ti ?nu wc?n to il? sq 
fun awQn ti ?nu WQn ko to il? pe: 
Awa ha ?? nyin lori kuro ni Qna 
otitQ l?hin ti o ti wa ba nyin? B?kQ, 
?nyin j? ?1<??? ni. 

33. Atipe awQn ti ?nu WQn ko to 
il? sq fun awQn ti ?nu WQn to il? 
pe: B?kQ, ete (nyin) ni loru ati Qsan 
nigbati 9 npa wa la?? pe ki a ?e 
aigba QlQhun gbQ atipe ki awa wa 
awQn orogun fun U. WQn yio si 
gbe abamQ (wQn) pamQ (fun ara 

&£> PM^ 


Suratu Sabai 34 Part 22 617 YT *>JL| rt Oj^-i WQn) nigbati nwQn ba ri iya. Awa 
yio si ko ?WQn si Qrun awQn ?niti o 
§e aigbagbQ. A ko ni san WQn l?san 
biko§e ohun ti nw<?n ba §e. 

34. Atipe Awa ko ran olukilc? si 
ilu kan ki aw<?n QlQla (ala§?) inu r? 
ma ma wipe: Awa ko gba ohun ti a 
fi ran nyin ni§? gb<?. 

35. Atipe nwQn nsQpe: Awa ni 
owo ati QmQ ju (nyin 1q), a ko si le 
jiya. 

36. SQpe: Dajudaju Oluwa mi, A 
ma gboro arisiki fun ?niti O ba f? 
A si ma fun pinpin (mQ ?lomiran), 
§ugbQn qpq enia ko mQ. 

37. Atipe awQn qvq (owo) nyin 
ati awQn QmQ nyin kQ ni ohun ti 
yio mu nyin sunmQ qcIq Wa 
p?kip?ki, afi ?niti o gbagbQ ni 
ododo ti o si §i§? rere, awQn eleyini 
?san WQn mb? fun WQn ni ilQpo i§? 
ti nwQn §e, awQn yio wa ni 
ifaiyabal? ni awQn aye giga [1] . 

38. Atipe awQn ti nsapa lati ko 
agara ba awQn ami Wa, awQn 
elewQnyi ni a o mu wa sinu iya. 

39. SQpe: Dajudaju Oluwa mi A 
ma gba ?niti O ba f? laye on? ninu 
awQn $ru (?da) R? atipe A si ma 
diwQn (r<?) fun u. Atipe ohunkohun 

[1] (ni Alijanna). 

/^ A^" '> >' -V* ^ £~^<^ V>^ *~v^ 

Suratu Sabai 34 Part 22 618 TT *)JL| rt i~- s jj** ti 9 ba na, On yio pan? r$ (ni 
ilppo), atipe On ni O tayp ninu 
awpn olupese. 

40. Atipe ni ojp ti yio ko gbogbo 
wpn jp patapata, l^hinna On yio sp 
fun awpn Malaika pe: Awpn 
elewpnyi ha nsin nyin bi? 

41. Nwpn o sp pe: Mime? R$, Ire 
ni Oludabobo wa, ki i§e awpn, 
b?kp, alijpnu ni nwpn nsin. 
OpplppQ wpn si gba wpn gbp. 

42. Nitorina ni oni, apakan yin 
ko le ni agbara anfani kan tabi 
ipalara kan fun apakeji. Atipe Awa 
yio sp fun awpn alabosi pe: £ t<? 
iya ina ti ? npe nirp wo. 

43. Atipe nigbati a ba ke awpn 
ayah Wa ti o yanju fun wpn, nwpn 
a wipe: Eyi ko j£ nkankan ju 
pkunrin kan ti nf? lati §?ri nyin 
kuro nibi ohun ti awpn baba nyin 
nsin. Nwpn si sppe: Eyi ko n§e 
nkan miran ju in? ti o da adapa r£ 
lp, atipe awpn alaigbagbp nsp nipa 
ododo nigbati o wa ba wpn pe: Eyi 
ko j? nkankan biko§e idan ti o han. 

44. Awa ko fun wpn ni awpn 
tira kan ti nwpn nke atipe Awa ko 
ran olukilQ si wpn ti o ?iwaju r?. 

45. Awpn ti o §iwaju wpn na ti 
pe (ododo) ni in?, nwpn ko de pkan 
ninu idawa ninu ohun ti A fun 
awpn (ti o §iwaju wpn), nwpn si pe 

'v'\ y - >.\>\\.' '\\\>-'.' &}-y "> ~v y y* >.' y y'*y ^ 'y y> ' y 

c f.y<y^. ** y y yZ- fy •> &•» "**. -~s y .y 
>£^. jf> >J5>» "" ■"/ y » 9 > -> s\y " y * f3 _y\>o oB«-JL>i ci^i^^Sol^lib^U Suratu Sabai 34 Part 22 619 YY +-JA rt 'jj** awQn oji§? Mi nirp. Bawo ni iya Mi 
ti ri! 

46. SQpe: Ohun kan$o$o ni emi 
n§i nyin leti nipa r£, pe ki ? duro 
nitori ti Ql(?hun ni meji-meji ati ni 
9 kpkan, l?hinna ki ? ronu jinl? pe 
were ko si lara ?ni nyin. On ko j? 
kinikan ayafi olukilQ fun nyin 
§iwaju iya kan ti o le koko. 

47. s<?pe: Emi ko bi nyin lere 
owo c?ya kan, ti nyin ni eyini. Ko si 
owo-Qya mi (lpdp ?nikan) ayafi 
IqcIq Qlphun, atipe On ni £l?ri lori 
gbogbo nkan. 

48. S<?pe: dajudaju Oluwa mi nfi 
otitp rans? (si ojis? r? lati sanma), 
Olumg awQn ikcpkc?. 

49. SQpe: Ododo ti de atipe irp 
(Iblisu-Esu) ko le da ?da kan b? si 
ni ko le jii pada l?hin ti oba ti ku. 

50. SQpe: Bi emi ba §ina, 
nigbana mo §ina fun ori ara mi; bi 
emi ba si mc?na, o j? nitori ohun ti 
Oluwa mi fin rans? si mi. Dajudaju 
On ni Olugbo.ro,, 
01usunmQnip?kip?ki. 

51. Ti o ba §e pe o le ri nigbati 
?ru ba nba wc?n, ko ni si jijabc? fun 
wQn (Iqwq iya QlQhun) a o si mu 
wQn lati aye ti o sunmQ. 

52. NwQn yio ma SQpe: Awa ni 
igbagbQ si I. Bawo ni wpntise le ri ^o J&\y>JJLi o\ \j^?y Ss^\ Uj^JS $ 

£$* < .<" » "'*' Vf» .'Ay '>• •, ' *\ "Ty"*'*' 9 \ * " ^<A^\\^ \ y 9> 


-J^.v ~> ,> §) J<^ujS*^^^S*J <S^ *W"<-£ > »^»<f x ^ »-f 
Suratu Fatiri 35 Part 22 620 YY *)JL| ro p*U lj^ igbagbp ododo ati igba aforinjin 
?s? wpn ni aye ti o jinna. 

53. B? si ni nwpn ti ?e aigbagbc? 
si I ?iwaju, nwpn si nsp abusp qh? 
si ohun ti o pamp lati aye ti o 
jinna. 

54. A o si fi gaga si arin wpn ati 
ohun ti nwpn n?e oju kokoro r? 
g?g?bi a ti §e fun awpn egb? wpn ni 
i?iwaju. Dajudaju awpn je ?niti o 
mb? ninu iyemeji ti o ruju. (35) Suratu - Fatiri Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Qpe ni fun Qlphun Olupil^da 
awpn sanma ati il<?, 01u?e Malaika 
ni awpn oji§? kan ti nwpn ni iye 
meji ati m^ta ati m^rin. A ma §e 
alekun ohun ti O ba fi? ninu ?da. 
Dajudaju Qlphun ni Alagbara lori 
gbogbo nkan. 

2. Ohunkohun ti Qlphun ba §i 
pna r£ sil? fun awpn enia niti ik$, 
ko si ohun ti o le da a duro, atipe 
ohunkohun ti (Qlphun) ba mudani 
kosi eniti o le mu u wa l^hin R£. 
Atipe On ni Alagbara, Qlpgbpn. 

3. pnyin enia, ? ma ranti id?ra ti 
Qlphun ti o mb? lori nyin, nje 
oluda kan ha mb? yatp si Qlphun ti 
o le ma pese fun nyin lati sanma ati 
il£? Kosi plphun miran ayafi On. EJ Ju>*> o&S 


lO^LJ- ill 


r ,^^%5f^P «:v^^^;M^ 5>v£M> J^iJ* JfyJ^tai*-^^ 

Suratu Fatiri 35 Part 22 621 TT +£\ To ^ Sj^ E§e ti e fi n$?ri (Kuro ni bi imQ 
QlQhun Qba yin lQkan ati iJQsin fun 
U)? 

4. Bi nwQn ba si pe q ni opurQ, 
dajudaju nwQn ti pe awQn oji$? ni 
opurQ $iwaju r?. Atipe QdQ QlQhun 
ni a o da gbogbo awQn qyq padasi. 

5. Enyin enia, dajudaju adehun 
ti QlQhun j? otitQ, ? ma$e j?ki 
igbesi aiye tan nyin j?. Atipe ki ? 
ma?e j? ki atannij? tan nyin j? si 
QlQhun. 

6. Dajudaju e$u j? Qta kan fun 
nyin, nitorina ki ?nyin na mu u ni 
Qta. Dajudaju on a ma pe awQn iJQ 
r? ki nwQn le ba j? Qkan ninu ero 
ina jonijoni. 

7. AwQn ?niti nwQn $e aigbagbQ, 
iya ti o le gidigidi mb? fun wQn. 
Atipe awQn ?niti nwQn gbagbQ ni 
ododo ti nwQn si §e i§? rere, aforiji 
ati ?san ti o tobi mb? fun WQn. 

8. Nj? ?niti a §e i§? bum r? ni 
q$q fun u ti o si nwo o si i§? rere? 
Nitorina dajudaju QlQhun ma nfi 
?niti O ba f? sil? ninu i§ina A si ma 
fi ?niti O ba f? mQna, nitorina ma 
lo ?mi r? danu niti ibanuj? lori 
WQn. Dajudaju QlQhun na ti mQ 
ohun tin WQn n§e ni§?. 

9. Atipe QlQhun ni Eniti nfi 
awQn at?gun ran§? ti A fi ntu (dari 
r?) awQn ?§u ojo ka A si ma nfi <Al*i3 Cj>jfc Jj^3 frLLi^ ^r^fj *-l^<>* at j^LJ^l^ci ££P \ J^foj]£i\j Suratu Fatiri 35 Part 22 622 rr *>jui ro jjtu ij^ omi na fun ilu kan ti o ti ku mu A 
si ma fi ji il? l?hin iku r?. Bayi na 
ni igbende. 

10. pniti o ba nf? titobi, (ki o 
mQ pe) ti QlQhun ni gbogbo titobi. 
QdQ R? ni qtq ti o dara ngunke 1q 
is? rere asi maa gbe (qyq ti o dara) 
1q si oke (lQdQ QlQhun). Atipe 
awQn ti nwQn npete buburu, iya ti 
o le mb? fun wQn atipe ete awQn 
elewQnyi ni yio parun. 

11. Atipe QlQhun lo §e ?da nyin 
lati inu iy?p?, l?hinna lati inu omi 
gbQlQgbQlQ, l?hinna O §e nyin ni 
takQtabo, atipe obirin kan ko ni ni 
oyun b? si ni ko ni bi QmQ ayafi ki 
(QlQhun) mc? nipa r?. Atipe ?mi 
?nikan ko ni gun b?ni ?mi kan ko 
ni kuru ayafi ki o ma b? ninu tira 
kan. Dajudaju eleyi j? irQrun fun 
QlQhun. 

12. Atipe awQn ibu odo meji ko 
le ba ara WQn dQgba: eyi j? omi 
tutu ti o dun ti o rQrun lati mu; 
atipe eleyi j? omi iyQ ti o mu'ro. 
Atipe lati inu gbogbo WQn ni ? ti 
nj? awQn ?ran tutu (Eja), ? si tun 
nmu jade ohun q$q ti ? nlo. Ir? yio 
si tun ri awQn QkQ ti o nla omi 1q 
ninu r?, ki ? le ma wa ninu ore 
ajulQ R? ki 9 si le ba §e Qp?. 

13. On muoru ko sinu Qsan,A si 
ma fi Qsan na ko sinu oru, O si tun 
t? orun ati o§upa lori ba, QkQkan »r/ * ,'f» :'.<,' i^^tT ""i" ^^^j^LJj 431^14111^1^14^^. Suratu Fatiri 35 Part 22 623 TT **JA To jJjU Ijj** w<?n nrin fun igba kan ti a yan. Eyi 
ni Qlphun Oluwa nyin; ti R£ ni 
ij<?ba. Atipe aw<?n nkan ti e nkepe 
l^hin R£ nw<?n ko ni agbara lori 
epo horo dabinu kan. 

14. Bi enyin ba pe w<?n, nw<?n ko 
le gb(? ipe nyin rara; bi nw<?n til? 
gb<?, nw<?n ko ni da nyin lohun. Ti 
o ba si di qjq ajinde nw<?n yio k<? 
fifi w<?n §e orogun ti ? fi w<?n §e 
(p^lu Ql<?hun). B? si ni kosi ?niti o 
le fun q ni iro g?g?bi ti (Ql<?hun) 
AlamQtan. 

15. pnyin enia, alaini ni e je si 
Ql<?hun. Ql(?hun si ni Ql<?rQ Qba- 
Qlppt?. 

16. Bi O ba f<? yio mu nyin 1q, 
yio si mu ?da tutun wa. 

17. Atipe eyini ko nira fun 
Ql<?hun. 

18. Atipe olu ru ?ru ?§? kan ko 
ni le ru ?ru ?§? ti ?lomiran. Ti $niti 
?ru pa ba pe elomiran si gbigbe r£, 
ko ni le gbe nkankan ninu r<? bi o 
f? ki o j? ?bi ti o sunmc?. ($ugb<?n) 
iwc? yio kan le se kilc? kil<? fun awpn 
?niti nw<?n nb?ru Oluwa w<?n ni 
ipamQ ti nwc?n si gbe irun duro. 
Atipe eniti o ba f(? ara r£ mc? 
dajudaju o f q q mc? fun ori ara r? 
ni, (?d(? Ql<?hun ni apadasi. 

19. Atipe af<?ju ati ?niti o riran 
nwQn ko le d<?gba. » * s '.S ^"('y » > ^ »-' K < »> > *^ ^UiC^^Ufr 

E| j^f^j^^i \ <syL~A*j Suratu Fatiri 35 Part 22 624 YY *jJL| To ^ ij^s 20. Atipe okunkun ati impl? 
(nwpn ko le dpgba). 

21. Atipe iboji ati 6 run yanyan 
(nwpn ko le dpgba). 

22. Atipe awpn alaye enia ati 
awpn oku enia nwpn ko le dpgba. 
Dajudaju Qlphun lo nfun ?niti O f? 
ni prp gbp, atipe ir? ko le fun ?niti 
o wa ninu sare ni prp gbp. 

23. Ko si ohun ti ir? j? ju olu§e 
ikilp lp. 

24. Dajudaju A ran p ni§? p?lu 
ododo ni olufunni niro idunnu ati 
olu§e ikilp. Kosi iran kan ti olu§e 
ikilp ko ti rekpja larin wpn. 

25. Atipe ti nwpn ba pe p ni 
opurp, dajudaju awpn ?niti o ti 
§iwaju wpn tipe (awpn oji§? wpn) 
ni opurp, (nigbati) awpn oji§? wpn 
wa ba wpn p?lu alaye ti o yanju ati 
awpn tira ati akpsil? ti o ni impl?. 

26. L?hinna Mo mu awpn ?niti 
nwpn §e aigbagbp, nitorina bawo 
ni iya ti Mo fi j? awpn ?niti o §e 
atako prp Mi ti le koko to? 

27. Ir? ko ha ri (i) ni pe dajudaju 
Qlphun To sp omi kal? lati sanma, 
nigbana Awa si fi mu awpn eso 
jade ti nwpn j? orisiri si ni awp? Ati 
pe ninu awpn oke oju-pna wa ni 
funfun ati pupa ti awp wpn yatp si 
ara wpn ati awpn dudu kirikiri. 


^&\%W^ 

©^2 ^J£S& i^ijjyl I O Ju.l > 


Suratu Fatiri 35 Part 22 625 YY +-JA To p,l3 ijj^ 28. Atipe o wa ninu awQn enia 
ati awQn ?ranko ati awpn ?ran 
?l?§?-m?rin ti awe? WQn yatQ si ara 
wqii g?g?bi awQn eleyi. $ugbQn 
awQn ti o nb?ru QlQhun nikan ninu 
awQn ?rusin R? ni awQn oni mime?. 
Dajudaju QlQhun ni alagbara, 
Alaforiji. 

29. Dajudaju awQn ?niti nwQn 
nke tira QlQhun ti nwQn si gbe irun 
duro ti nw<?n si na ninu ohun ti A 
pese fun WQn ni kcjkQ ati ni 
gbangba, nwQn nse ireti owo kan ti 
ko ni parun. 

30. Ki O le ?e a$epe ?san WQn 
fun WQn ki O si le ?e alekun fun 
wc?n ninu 6re-ajulQ R?. Dajudaju 
On ni Alaforiji, Oludup? IqpqIqpq. 

31. Atipe ohun ti A fi rans? si q 
ninu tira na on ni ododo ti o pe 
awQn (tira) ti o siwaju r? lododo. 
Dajudaju QlQhun ni AlamQtan, 
Oluriran nipa awQn ?ru R?. 

32. L^hinna A j? tira na logun 
fun awQn ?niti A $a l??a ninu awQn 
erusin Wa: ?niti o j? alabosi fun ori 
ara r? wa ninu WQn, olu§e dede wa 
ninu WQn, olu§e yarayara si (i§?) 
rere wa ninu WQn p?lu iyQda 
QlQhun. eyini, on ni oreajulQ ti o 
tobi. 

33. AwQn Qgba-id?ra ibugbe ti o 
wa titi, nwQn yio wq inu r?, a o ?e 


9- >.< * <<&('{& „\', ..\ 3 j>y^j&&' i &^Ji !j?*^W^u5 


z^^a* J* *A -SriiHJ f*J^r J^r^X!^ 
Suratu Fatiri 35 Part 22 626 TT *3JL| To ^M ijj^ wpn I959 awpn kerewu wura ati 
okuta owo iyebiye ninu r?, atipe 
a?p ti nwpn yio ma wq ninu r? 
5?da-alari. 

34. Nwpn yio si sppe: Qp? ni fun 
Qlphun ti O mu ibanjuj? kuro fun 
wa. Dajudaju Oluwa wa ni 
Alaforiji, Oludup? lppplppp. 

35. £niti O sp wa kal? si ile 
ibugbe ti yio ma wa titi; ninu ore- 
ajulp R?, ti wahala ko ni kan wa 
ninu r? ti a ko si ni kar? ninu r?. 

36. AwQn ?niti nw<?n si $e 
aigbagbp, ina Jahannama mb? fun 
wpn; a ko ni pin ?mi wpn depo ti 
nwpn yio fi ku, a ko si ni gbe ninu 
iya b? fuy? fun wpn. Bayi ni A o 
san awpn alaimore ni ?san. 

37. Atipe nwpn yio ma wa 
iranlpwp ninu r? (wpn yio sppe): 
Oluwa wa mu wa jade, ki awa ba le 
?e i$5 rere ti o yatp si iru eyi ti a ti 
$e ri. Nj? A ko ti fun nyin ni ?mi lo 
ni asiko ti ?niti yio gba iranti ti fi 
gba iranti 01u?e kilpkilp si wa ba 
nyin nitorina ? tp iya wo; ko ni si 
alatil?hin fun awpn alabosi. 

38. Dajudaju Qlphun ni Oni- 
mimc? ohun ti o pamp si sanma ati 
il?. Dajudaju On ni Oni-mimQ nipa 
ohun ti o wa ninu igbaiya. 

39. On ni Eniti O ?e nyin ni 
arole ni oril?. £niti o ?e aigbagbp, $5^i^^g;§j)jyi^ 
Uxi2-^ J-*-*J ^rf^ *-^ ^t 0>>> g ^J<v^ 

Suratu Fatiri 35 Part 22 627 YY *jJL| To p,U s 'Jj** aigbagbQ r? wa lori r?. AigbagbQ 
wqii ko le $e alekun fun awQn 
alaigbagbQ ni qcIq Oluwa wqii ayafi 
ibinu; aigbagbQ WQn ko le $e 
alekun fun awQn alaigbagbQ ayafi 
adanu. 

40. SQpe: Nj? ?nyin ri ohun ti 
enyin fi n§e orogun si QlQhun awQn 
ti ?nyin nkepe l?hin QlQhun? Nj? ? 
le fi han mi kini ohun ti nwQn da ni 
?da ni oril?, tabi nwQn ni ipin ninu 
sanma? Tabi A ti fun wQn ni Tira 
kan ti nwQn wa lori alaye nipa re? 
B?kQ, apakan awQn alabosi nwQn 
ko se ileri kankan fun apakeji ayafi 
itanj?. 

41. Dajudaju QlQhun lo mu 
sanma ati il? duro §in§in ti nwQn 
ko fi ye kuro (ni aye WQn). Ti nwQn 
ba si ye kuro (ni aye WQn), ko si 
enikan ti o le mu WQn duro lehin 
R?. Dajudaju On j? Onisuru, 
Oludarijini. 

42. Atipe nwQn fi QlQhun bura 
ni ibura WQn ti o le juIq pe ti 
olukilQ kan ba wa ba WQn, nwQn o 
tQna ju iran-kiran 1q. §ugbQn 
nigbati olukilQ wa ba WQn, ko le 
WQn kun ni nkankan afi sisa ni 
nwQn nsa (fun u). 

43. Tigberaga-tigberaga lori il? 
ati ipete buburu, atipe ete buburu 
ko ni yi ?nikan ka afi ?niti o $e e. 


Suratu Fatiri 35 Part 22 628 YY *jJL| fo ^ild i jy + Nitorina nwQn ko reti nkan miran 
ayafi i?esi (QlQhun p?lu) awQn ?ni 
akpkc?. Ir? ko le ri iparp ninu i?esi 
ti QlQhun, atipe ir? ko le ri iyipada 
ninu i§esi ti QlQhun. 

44. Abi awQn ko yio ha rin kiri 
lori il? ki nwQn ri bi igb?hin awQn 
ti o §iwaju wQn ti ri. Ti nwQn ni 
agbara ju awQn (eyi) 1q; ko si ohun 
ti o le tayQ QlQhun ni sanma tabi 
ni il?. Dajudaju On j? OlumQ, 
Alagbara. 

45. Bi o ba §e pe QlQhun yio mu 
awQn enia fun i§?-?$? WQn ni, ko ni 
§?ku ?da kan lori r?. $ugbQn O nlQ 
WQn lara di akoko kan ti a sq; 
nitorina ti akoko WQn ba de, 
dajudaju QlQhun j? Oluriran nipa 
awQn ?rusin R?. ( 36) Suratu - Ydsin Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Ya, Sin (QlQhun ni O mp 
ohun ti O gbal'ero p?lu awQn 
harafi yi). 

2. Al-Kurani ti o kun fun QgbQn 
ni Mo fi bura. 

3. Dajudaju ir? j? Qkan ninu 
awQn oji§?. 

4. Ti o wa ni oju Qna ti o tQ. 


fib ^HJ^llJ^^SlSuJ 
WcH ®^&£»5 ^SjC^iii^Jici 


Suratu Yasin 36 Part 22 629 TT *j£?\ V*l {J*— I *JJ~* 5. Ohun ti a spkal? lati pdp 
Alagbara, Alanu. 

6. Ki ir? le ma fi §e kilpkilp fun 
awpn enia kan ti nwpn ko §e ikilp 
fun awpn baba wpn ri, ti nwpn fi 
ya alaikula. 

7. Dajudaju pre? na ti §? le 
ppplppp wpn lori, wpn ko si ni 
gbagbp. 

8. Dajudaju Awa ti ko ?wpn si 
wpn l'prun ti o ga de agbpn (wpn), 
a si ga wpn lori soke. 

9. Awa fi gaga kan si iwaju wpn 
ati gaga kan si ?hin wpn, nitorina 
Awa bo oju wpn, ti nwpn ko fi 
riran mp. 

10. Bakanna ni o ri fun wpn bi o 
kilp fun wpn tabi o ko kilp fun 
wpn, nwpn ko ni gbagbp. 

11. £nikan§o§o ti ir? le kilp fun 
ni ?niti o t?le i§inileti na ti o nb?ru 
(Qlphun) Ajpk? aiye ni ikpkp; 
nitorina fun u niro idunnu idariji 
ati ?san ti o ni appnle. 

12. Dajudaju Awa ni A nsp oku 
di aye, Awa nkp i§? ti nwpn ti 
§iwaju sil? ati i§i§? wpn, atipe Awa 
kp gbogbo nkan sil? ninu tira ti o 
han. 

13. Fi apejuwe kan lei? fun wpn 
nipa awpn ara ilu kan nigbati awpn 
oji§? wa ba a. s^- 4. <»><»> >7>,' -..4r^ /•-". >» ky^y^ £^\&&\(3 > -~& &r£$^r&^& 


Suratu Yasin 36 Part 22 630 TT *^JL| rn cr-i 'JJ** 14. Nigbati Awa ran awQn ojig? 
meji si wqii, nwQn pe wc?n ni 
opurc?; nitorina A fi ik?ta kun wc?n. 
Nwqii ni: Ojig? ni awa j? fun nyin. 

15. NwQn sQpe: pnyin ko j? 
nkankan ju abara ?gb? wa 1q, 
(QlQhun) AJQk? aiye ko sq 
nkankan kal?, irQ ni ? wul? npa. 

16. NwQn SQpe: Oluwa wa m<? 
pe dajudaju awa j? ?niti a ran si 
nyin. 

17. A ko fi ig? miran ran wa ju 
i$? jij? dopin lp. 

18. NwQn wipe: a ri pe ? o ko ibi 
ba wa. Ti ? ko ba §iwp awa yio sq 
nyin Toko, iya ?l?ta-elero yio j? 
nyin lati pdp wa. 

19. NwQn SQpe: Oriburu nyin 
mb? p^lu nyin. Nj? bi a ba ran 
nyin leti B?kQ, ?yin kanj? iJQ kan ti 
o kQJa ?nu ala. 

20. Atipe Qkunrin kan wa lati 
ip^kun ilu na ti nsare. O wipe: 
Enyin enia mi, 9 t?le awQn ojig? na. 

21. ^ t?le awQn ti ko bere owo- 
9ya, nwQn j? ?niti o t(?na. 

22. Kini o le fa a ti emi ko fi ni 
sin Eniti O pile da mi atipe Qdp R? 
ni a o da nyin pada si. 

23. Emi yio ha mu awpn Qlphun 
miran l?hin R? ti ip?-gige wQn ko le 

^oj^^ll^^ls > ^tT^ Pp ^>-J Ic-^lJ^ III J^.VIl ft : >J 


M s^A^^\l>^U^^ J ^ (>^i 


$ 0>^^lJ<jJ^<iii^^ V^liJ o^ ^^ii^z^i^o^-^f ' «■ Suratu Yasin 36 Part 23 631 yr +£\ rn j^> i IJ^M. $e anfani fun mi bi (Qlphun) Ajpk? 
aiye ba f? j? mi niya kan atipe 
nwpn ko le gba mi sil?. 

24. Nigbana emi yio ma b? ninu 
i$ina ti o han. 

25. Dajudaju emi gbagbp ni 
ododo nipa Oluwa nyin, nitorina ? 
gbp temi. 

26. A si sppe: wp pgba id?ra na. 
O sppe: O ma$e o, ko ba j? pe 
awpn enia mi m<? nkp? 

27. Bi Oluwa mi ti foriji mi ti O 
si ti $e mi ni pkan ninu awpn ?ni 
appnle. 

28. Awa ko sp Qmp ogun kan 
kal? lati sanma fun awpn enia r? 
l?hin r?, atipe Awa ki isp (p) kal?. 

29. (Iparun wc?n) ko j? kinikan 
biko^e ibosi kan$o$o, nigbana ni 
nwpn di oku. 

30. O ma$e o, fun awpn ?ru na 
(ti o $epe) oji§9 ko ni wa ba wpn 
ayafi ki nwpn j? ?niti yio fi $e y?y?. 

31. Abi nwc?n ko ri i ni pe o p<? 
ni iran-iran ti A ti par? $iwaju wpn 
ti nwpn ko tun ni pada si pdp wpn 
mp. 

32. Gbogbo wpn patapata ni a o 
ko jp $iwaju Wa. 
<8>^^u^i& 

QpcJj-^^^c^^^^r^^ 
oJ$\^^<^\T& $&${£)$ 03jy*£- Uj-aX a-*: lli jp, C>b Suratu Yasin 36 Part 23 632 rr *)jLi rn cT-i °JJ^ 33. Atipe il<? ti o ti ku je ariwoye 
fun w<?n, ti A ta a ji A si nmu 
irugbin jade lati inu r£ ti nw<?n nje 
ninu r?. 

34. A si tun ?e aw<?n Qgba 
dabinu ati ti ajara sinu r$ A si tun 
?$ omi i§$l$ru yQ jade ninu il<? na. 

35. Ki nw<?n le ba ma je ninu eso 
r£, b$ si ni qwq nw<?n kQ lo §e e. 
E§e ti nw<?n ko fi dupe? 

36. MimQ fun pniti O §e ?da 
gbogbo nkan ni ori§iri§i ninu ohun 
ti il? nmu jade, ati ninu aw<?n ?mi 
w<?n ati ninu ohun ti w<?n ko m<?. 

37. Atipe oru na j? ami kan fun 
w<?n: A nyQ Qsan jade lati inu r£, 
nigbana aw<?n a wa ninu okunkun. 

38. Atipe orun a ma rin \q si aye 
r?. Eyi ni eto ti (Qba) Alagbara, 
Oni-mim<?. 

39. Atipe o§upa, A ti diw<?n 
ibusQ fun u titi yio fi pada di 
g<?g<?bi imQ (pp<?) gbigb<?. 

40. Orun ko ni le le o§upa ba, b? 
si ni oru ko ni gba iwaju Qsan. 
Atipe Qkpkan w<?n ni o mb? ninu 
awowo kan ti w<?n nluw$. 

41. Atipe aw<?n ami tun mb? fun 
WQn (pe) Awa gbe aw<?n 
arQmQdQmQ w<?n sinu QkQ (oju 
omi) ti o kun k?k?. 

Suratu Yasin 36 Part 23 633 TV *j*?\ Y**\ <J*-l *JJ~* 42. A si tun da iru r<? fun WQn ni 
ohun ti nwQn yio ma gun. 

43. Bi Awa ba f? ni Awa le t? 
WQn ri, b? si ni ko ni si alaran§e 
kan fun WQn, atipe awQn ko ni le 
Y9 jade. 

44. Ayafi p?lu ik? kan lati pdQ 
Wa ati igbadun 1q di igba (di?) 
kan. 

45. Atipe nigbati a ba sq fun 
WQn pe: 5 b?ru ohun ti mb? ni 
iwaju nyin ati ni ?hin nyin ki a le 
ba k? nyin. 

46. Atipe ami kan ko ni wa ba 
WQn ninu awQn ami ti Oluwa WQn 
ayafi ki nwQn j? olugunri kuro 
nib?. 

47. Atipe nigbati a ba wi fun 
WQn pe: p ma na ninu ohun ti 
QlQhun pa ni ese fun nyin, 
alaigbagbQ nwQn a sq fun awQn ti 
o gbagbQ ni ododo pe: Awa ni a o 
ha fun eniti o ?epe bi QlQhun ba f? 
ni, O le fun u ni onj? j?? Enyin ko 
si ninu kinikan biko?e i?ina ti o 
han gba-ngba. 

48. Atipe nwQn a ma SQpe: 
Nigbawo ni ileri yi yio de, bi ? ba 
j? olododo. 

49. NwQn ko reti nkankan 
biko?e ijagbe kan ti yio mu WQn 

Qp <J^d^^J^J^V^i >y^r' t yl „> >>?^^ 


Suratu Yasin 36 Part 23 634 rr *)Jli ri cT-i tJJ*" giri nigbati wpn yio ma ba ara wpn 
se fanfa (anriyanjiyan) lpwp. 

50. Nitorina nwpn ko ni le ni 
agbara lati s<? aspsil?, b? si ni nwpn 
ko ni le pada t<? awpn ?ni wpn lp 
mp. 

51. Atipe a o fun fere sinu iwo 
nigbana awpn (enia) yio ma y<? jade 
lati inu sare 1<? si <?d<? Oluwa wpn. 

52. Nwpn yio sppe: Egbe wa o, 
tani ji wa lati oju orun wa? Eyi ni 
ohun ti (Oluwa) Alanu ?e ni 
adehun atipe awpn oji§? s<? ododo. 

53. Eyi ko j? kinikan biko§e 
ijagbe kan§o§o, nigbana gbogbo 
wpn yio pes? si <?d<? Wa. 

54. Nitorina ni oni a ko ni bo 
?mikan si §in§inni; b? si ni a ko ni 
san nyin l?san ayafi ohun ti ? ba ?e 
ni§?. 

55. Dajudaju awqn qmq 
Alijanna wa ninu iroju (id?ra) loni 
ti nwpn ndunnu. 

56. Awpn ati awpn iyawo wpn 
mb? ni ab? iboji ti nwpn rpgbpku si 
ori ibusun (wpn). 

57. Oniruru eso mb? fun wpn 
ninu r?, ohun ti nwpn yio ma bere 
fun mb? fun wpn ninu r?. 

58. Kiki ti alafia ni qtq ti yio ma 
wa lati <?d<? Oluwa Onik?. ^Cy^f^z^J L^Ul C^ij *^ey o y *-) f - ■ «j£te p 0>4$3ji^ c| f_3 ^ i*-3^ v^>v^l (S^ $ djS&^&^j/K^yf |*p Oy*J»l> A? *•&>* Hf-f* 


Suratu Yasin 36 Part 23 635 rr *)JM rn ^ ijj^ 59. £nyin Qd???, ? bQ si QtQ loni. 

60. £nyin QmQ Adama, nj? emi 
ko ha §e adehun fun nyin, pe ? ko 
gb(?d(? sin e§u? Dajudaju on j? Qta 
ti o ban gbangba fun nyin. 

61. Atipe ki ? JQsin fun Mi. Eyi 
ni Qna kan ti o t<?. 

62. Atipe dajudaju on ti §i 
QPQlQPQ ?da ninu nyin k?na. £yin 
ko ti ni lakaye nibi? 

63. Eyi ni ina Jahannama ti a 
leri r£ fun nyin. 

64. p wq inu r? loni nitoripe 
enyin j? alaigbagbQ. 

65. Loni ni A o di ?nu WQn, a o 
j^ki qwq WQn ma SQrQ fun Wa, ?s? 
wpn yio ma j?ri nipa ohun ti nwQn 
§e ni§?. 

66. Ti o ba §e pe Awa f<? ni, A o 
ba pa oju WQn r$, nwQn iba si yara 
si oju Qna na, bawo ni nwQn iba §e 
riran? 

67. Atipe ti o ba §epe Awa f<? ni, 
Awa iba yi WQn pada si ?da miran 
ninu ibugbe WQn, nwQn ko si ni ni 
agbara H1q, nwQn ko si ni bQ. 

68. pniti A ba fun ni emi gigun 
16, A o si tun da a pada sinu ?da (ti 
o di q1?) kilo §e ti nwQn ko ronu. 
Gp oy^^jsJ^Asi 


s^O^>i^^3»^4»--5-Vlft 
s 4^*>^^l^4, Suratu Yasin 36 Part 23 636 rr *j^i rn jl* i >JJ~S 69. Awa ko kp p ni orin, atipe 
ko j? ?tp fun u. Ko si ohun ti o j? 
ju iranti ati Al-Kurani ti o han lp. 

70. Ki o le ma fi $e kilpkilp fun 
?niti o j? alaye enia,atipe ki 
gbolohun na le §? lori awpn 
alaigbagbp. 

71. Nwpn ko mp ni pe Awa ni A 
da fun wpn ninu ohun ti pwp Wa 
§e (?da r?) ni awpn ?ran, ti nwpn j? 
?niti o kapa wpn. 

72. A si t? wpn lori ba fun wQn, 
nwQn ngun ninu wpn, nwpn si nj? 
ninu wpn. 

73. Anfani wa fun wpn ninu 
wpn ati ohun ti a nmu. Kilo ?e ti 
nwpn ko dup?. 

74. Nwpn si mu awpn plphun 
miran (ni sisin) l?hin Qlphun boya 
nwpn yio $e atil^hin fun wpn. 

75. nwQn ko ni ni agbara lati ran 
wpn lpwp, awpn (alaigbagbo) si j? 
pmp ogun ti o pes? fun wpn (awpn 
orisa). 

76. Nitorina ki o ma j? ki prp 
wpn ba p ninuj?. Dajudaju Awa 
mp ohun ti nwpn fi pamp ati ohun 
ti nwpn nfi han. 

77. Enia ko mp ni pe dajudaju 
Awa ni A da on ni lati inu omi 


* ^'A7> jl l^^lcJL^U-*/^ LiU-bi \x^y K&p'*"< | ops tl^j^^jl^^l^iliJ jj (§J s^j^3i^^4i;^^j/*^^(^ 
2jAai){j* <cllL- \ji I O-^V 1/ >li ' Suratu Yasin 36 Part 23 637 YV *j>"1 Y**\ <J**-£ *JJ~* gbplpgbQlp? Nigbana on wa j? 
alatako ti o han gbangba. 

78. Atipe o $e apejuwe fun Wa o 
si gbagbe ?da r?. O wa wipe: Tani 
yio ji egungun ti o ti k?fun. 

79. SQpe: On yio ji i dide, ^niti 
O $e ?da r? ni akQkc?, On si ni Oni- 
mimQ nipa gbogbo ?da. 

80. Eniti O nmu ina jade ninu igi 
tutu fun nyin, Nigbana ni ?yin sin 
wan fi ko ina. 

81. Nj? £niti O da sanma ati il? 
ko ha ni agbara lati da iru w<?n? 
B?ni On ni O da aw<?n $da, (On ni) 
Oni-mimQ. 

82. Ohun ti o j? a§? R? ni pe 
nigbati O ba gbero nkankan, yio sq 
fun u pe: Ki o j? be, nigbana yio si 
j? b?. 

83. Nitorina ogo ni fun Eniti 
ij<?ba gbogbo nkan mb? ni qwq R? 
atipe QdQ R? ni a o da yin pada si. (37) Suratul - Sqfati Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Dajudaju Mo fi aw<?n 
Malaika ti o to dpgbadQgba bura. 

2. Ati awQn (Malaika) ti w<?n 
ndari $su ojo ni didari. 

*l£'$^f&^^^'^l&~^ WJ 3K£&> «A&am. Bfei^kl g)f^% 


M^ Suratu Spfati 37 Part 23 638 \T *^JL| rv ottUM ojj^ 3. Ati awpn (Malaika) ti nwpn 
nka iranti. 

4. Dajudaju Ql(?hun nyin 
pkan?o?o ni. 

5. Oluwa sanma ati il? ati ohun 
ti o wa larin awpn mejeji ati Oluwa 
ibuyp orun. 

6. Dajudaju A ?e sanma ti o 
sunmQ ni p?p p?lu awpn irawQ. 

7. Ati niti i?Q kuro ni q6q 
gbogbo e?u olorikunkun. 

8. Ki nwpn ma fi le t?ti si ijp ti o 
ga, a si tu (imQl? r?) ba WQn lptun 
losi. 

9. Ni lile WQn; atipe iya ti ko ni 
ja mb? fun wpn. 

10. Ayafi eniti o ji qtq gbp, 
nigbana a o wa fi itanna (Ogunna) 
ti o mpl? t?le e. 

11. Bi wpn lere bi awpn ni nwpn 
leju lati da ni tabi awpn ti A da. 
Dajudaju Awa ni A da wc?n 
(babanla wpn Adama) lati inu amp 
ti o 1? (mp ara wpn). 

12. B?kQ, Ir? se emp ni, awpn si 
nse y?y?. 

13. Atipe nigbati a ba n?e iranti 
fun wpn, nwpn ki igba iranti. 

14. Nigbati nwpn ba ri ami kan, 
nwpn yio ma ?e y?y?. ^^clBE & 

GO oj>J5j ^-4^- J-t* 


Suratu Spfati 37 Part 23 539 I TV *j±A VV oliUall oj^*- 15. NwQn yio si SQpe: Eyi ko j? 
nkankan biko?e idan ti o han 
gbangba. 

16. Nj? nigbati awa ba ku ti a di 
iy?p? ati egungun, nj? dajudaju 
nwQn yio tun gbe wa dide? 

17. Ati awpn baba wa awpn ?ni 
akQkQ? 

18. Sppe: B?ni, ?nyin yio di 

y?p?r?. 

19. Nitorina eyini j? ijagbe 
kan$o?o, Nigbana nwQn yio ma 
woye. 

20. Nwpn yio si SQpe: egbe wa, 
eyi ni qjq ?san. 21. Eyi ni qjq ipinya, eyiti ?nyin 
pe nirQ. 

22. 5 ko awpn alabosi jq ati 
awpn ?nikeji (iyawo) WQn ati ohun 
ti nwpn nJQsin fun. 

23. L?hin QlQhun, nitorina ? mu 
WQn 1q sibi ina Jahimi. 

24. 5 da WQn duro, ?niti a o bi 
lere QrQ ni WQn: 

25. Kini o $e nyin ti ? ko ran ara 
nyin Iqwq? 

26. B?kQ, loni ni nwQn yio juwq 
jus? sil?. !p ur^4^ V iJjUbOij) \ij mojJ^^}&^jtij[£j&\U ] WdJjV^jl^j 

fjp OU^ £i ^ ^o?l^ ^ 3 <l^ : ^^^l^^^jJi^Jj l JCA pOj^jybliJ^j£\jl^ to ^L\l>y^ J\ >jJub£^ <J>>tJ2 


Mo^iLJ^j^OU ea&^w'tf I: Suratu Spfati 37 Part 23 640 rr +£\ rv oUUJi i^ 27. Apakan wqii yio dojukc? 
apakan, nwQn o ma bi ara wc?n 
lere. 

28. NwQn o SQpe: Dajudaju 
?nyin ni ? ngba Qtun wa ba wa. 

29. NwQn o SQpe: B?kQ, ?nyin ni 
ko j? olugbagbQ ododo. 

30. Atipe awa ko ni agbara le 
nyin lori, b?kc?, ?nyin funra nyin j? 
iJQ alagbere. 

31. Qr<? Oluwa wa ti §? le wa 
lori; dajudaju awa yio tQwo. 

32. Awa ti mu nyin ?ina, awa na 
j? ?ni anu. 

33. Nigbana, ni qjq na nwc?n yio 
papQ sinu iya. 

34. Dajudaju g?g? bayi ni Awa 
n§e p?lu awQn ?1???. 

35. Nigbati a ba sq fun WQn pe: 
Ko si QlQhun miran afi QlQhun, 
nwQn a §e igberaga. 

36. Atipe nwQn SQpe: $e ki awa 
fi awQn ori^a wa sil? nitori akQrin 
ayiri kan. 

37. B?kQ, o mu ododo wa, atipe 
o j?ri awQn iran$? (ti o §aju). 

38. Dajudaju ?nyin yio tQwo, iya 
?l?ta-elero. 


^•^ ,,*■» s *s }+* tikis''' "-"* " 

$ 6>^L£Jll^J lai^U iLjoJyifj ^£ni^ * 3iij <p-W£ J? ^ ^J lV\y\13\ I^TjJ joj^ Suratu Spfati 37 Part 23 641 rr *)Jli rv oUUJi ij^ 39. A ko ni san nyin l^san kan 
afi ohun ti $ ba ?e. 

40. Afi awQn $rusin QlQhun ti a 
ft? mQ. 

41. Awqii elewQnyi, arisiki ti a 
mQ yio wa fun WQn: 

42. Awqii eso (ipapanu). Awqii 
yio j$ $ni apQnle. 

43. Ninu awQn Qgba id^ra. 

44. Lori it?, nwQn o kQJu si ara 
wqii. 

45. A o ma gbe ife kan yi wQn 
ka ti nkan mumu aladun. 

46. Funfun ti o dun l$nu ?niti 
nmu u. 

47. Ko ni gba iye (wQn) ko si ni 
pa WQn. 

48. Atipe awQn obirin ti nwQn ki 
iwo ibomiran (ju QkQ WQn 1q) ti 
WQn j$ $l$yinju $g$ yio wa lQdQ 
WQn. 

49. NwQn dabi $yin ti a fi pamQ. 

50. NwQn yio dojukQ ara WQn ti 
nwQn yio ma bi ara WQn lere. 

51. OlufQhun kan ninu WQn yio 
SQpe: Emi ni Qr$ kan. 

52. Ti o SQpe: ir? ha j? Qkan 
ninu awQn ti o gba ododo? 


Go^JJI. ■J'ol^J CpOjl^jJr^ SP <~^^<Jt^M^<^4. |S| OVL/-^ }-^ * - ^ fl t J . © ^CjAa-^i^^ JJ^^*^ s&,» . *r»f> ' ^ »^ - j^^t-^ - - '>\\' '\ '& W *-' Suratu Spfati 37 Part 23 642 rr *jjLi rv oidUJi Sjj^ 53. Nigbati a ba ku ti a di iy?p? 
ati egun, nj? a o san wa l?san bi? 

54. On yio SQpe: pnyin ki yio ha 
ma naga wo o. 

55. On yio naga wo o, yio si ri i 
ni arin ina Jahimi. 

56. O SQpe: Ql<?hun ni mofi 
bura, ir? f?r? ko iparun ba mi. 

57. Atipe ti ko ba j? ami Oluwa 
mi, $e bayi ni emi o ba wa p?lu 
nyin. 

58. Awa ko ha ni ku m<?. 

59. Afi iku ti a ti ku ni ak<?kQ. A 
ko ni j? wa niya mp bi? 

60. Eyi ni ere jij? ti o tobi. 

61. Nitori iru eyi, ?niti yio ba $e 
i$? ki o $e (daradara). 

62. Nje eyi lo dara ni $i$e alejo 
ni abi igi qtq (?l?gun)? 

63. Dajudaju Awa $e e ni 
adanwo fun aw<?n alabosi. 

64. On ni igi ti nhu ni isal?-sal? 
ina Jahimi. 

65. AkQkQ yq eso r? dabi ori 
aw<?n e$u. 

66. Dajudaju nw<?n yio j? ninu 
r? yo. fg^OyjJLJ E J UJifrjCj/G^llLli J M dy±&JdS*3fc M ^ihJJ^M <4,*\*J* A^u G3 U>£$CjJ&j\4kb jlfl 


«oaw • ^. - " "" . . * Ji I \\ 


i-H-i ?>ij»»x ^ ,"£ ||^l e^^^>^^> ra o^L^S Alisl^*>-^1 


M j^L^^jcjtJJb L^jJlI? (jp U>la^ ^ l^O^Hlil^U OpC^fif^li Suratu Spfati 37 Part 23 I 643 I rr *& rv ^^^ j >jj- 67. L^hinna dajudaju nwQn yio 
mu omi hiho le e. 

68. L^hinna dajudaju aye 
ipadasi wQn ni ina Jahimi. 

69. Dajudaju nwQn ba awQn 
baba wqii ninu i$ina. 

70. Awqti na nsure t^le Qtia wqii. 

71. Dajudaju qpqIqpq awQti ?ni 
akQkQ ti §ina §iwaju wqii. 

72. Dajudaju Awa ti ran olukilc? 
si arin WQn. 

73. Nitorina wo atubQtan awQn 
ti nwQn kilQ fun. 

74. Afi awQn erusin QlQhun ti o 
mQ. 

75. Dajudaju Nuha pe Wa, Awa 
si je ipe (r£) daradara. 

76. Awa gba a la ati awQn ara r<? 
kuro ninu inira ti o tobi. 

77. Atipe Awa da awQn qitlq r<? 
si l^hin r<?. 

78. Atipe Awa fi (eyin) sil<? fun 
un ninu iran igb^hin. 

79. Alafia ki o ma ba Nuha larin 
gbogbo $da. 

80. G^ge bayi ni Awa ns^san fun 
awQn ?ni rere. ?p ^-^{j*m^ ^^ J>~^ ZJif 

(|p up JO- ^ bi^y luSJ GJ 6»-; JC-U 1 <J_i J h^JL*k===>y&> £ lOUIil^i >tf^ * T'-** * p «j^->fcj 1 (>-*^ r >> bl> j u jlo]j M^t*] 1 ^/pO \ ;<3* AUl* 4±^£j 


Qj^i^iyj |p 0>5^f jg^^it fp CjCySt^^/r tiWloti Suratu Spfati 37 Part 23 I 644 I Yr *& rv oUL ^ 1 lu- 81. Dajudaju on j? Qkan ninu 
awQn ?rusin Wa ti o gbagbQ. 82. L^hinna Awa t$ awQn iyoku n. 83. Dajudaju Ibrahima mb? ninu 
awQn iJQ r$ m . 

84. Nigbati o de wa ba Oluwa r? 
p^lu Qkan mimQ. 

85. Nigbati o sq fun baba r? ati 
awQn enia r? pe: Kini ohun ti ? 
nsin? 

86. Nj? awQn QlQhun irQ miran 
ni enyin f? l^hin QlQhun. 

87. Nitorina kini ero nyin si 
Oluwa gbogbo ?da? 

88. O si wo awQn irawQ ni wiwo 
?kan. 

89. O si wipe: Dajudaju emi j? 
alar?. 

90. NwQn si yipada kuro ni Qd<? 
r£, nwQn 1q. 

91. Nitorina o si §?ri si aw<?n 
origa wQn o si SQpe: Ege ti ?nyin ko 
j?un? 

92. kinige nyin ti ? ko le fi s<?rQ? 

93. Nitorina o si §?ri si WQn, niti 
lilu p^lu QWQ-Qtun. 

[1] (ninu awpn ti o t^le ilana r^). Spuj^^^^S - '^! © o^^^^V^V © ^££i *£*?? ^^Aj ^ ^ j*-Juui<^&,A^Z\a*-,}\ MdjJ^\^^^j^Si^[j i\ |jp OJJjy ^Hoj^ X£V<&qJ\ }(jull*l\< 'Si* 


Ijoi^jyui M 0^-u a^ ijiyi @sj^3&^>3££ raoJLkh/;$3ii ^u^Lt^Ifip^ Suratu Spfati 37 Part 23 645 yr *)jLi rv ouuii ij^ 94. Nwpn si dojukp q, nwpn 
yara tp p lp. 

95. On sppe: £ ha le ma sin 
ohun ti ?n (fi qwq nyin) gb?? 

96. Atipe Qlphun ni O da nyin 
ati ohun ti ? n§e. 

97. NwQn SQpe: £ mp ile kan fun 

u ki ? si ju u sinu ina Ti ongbona 
riri. 

98. Nitorina nwpn gbero etekete 
kan si i, nitorina A sq wpn di ?ni 
ir?l?. 

99. O si sppe: Dajudaju emi o sa 
tp Oluwa mi lp, yio fi mi mpna. 

100. Oluwa mi, ta mi l'pr? (pmp) 
ninu awpn ?nirere. 

101. Nitorina A si fun u niro 
idunnu Qmpkunrin kan ti o ni 
ifarada. 

102. Nigbati o to ba a §i$?, o 
sppe: ire pmp mi dajudaju emi la 
ala pe dajudaju emi ndumbu r£: 
nitorina wo o kini o ri si i. (Qmp 
na) sppe: ir? baba mi, §e ohun ti a 
ba pa q ni a§? r?; ir? yio ba mi ni 
onifarada, bi Oluwa ba f?. 

103. Nigbati awpn mejeji gba, o 
si da oju re del?. 

104. A si pe e pe: ir? ibrahima. M^*3"j<C^*lild Jp O^^UOj-XouUld 

|^.^L>yftl!u0 4l^.c"..Xft ^^iUu^oID^^^^^U Joel Qcju>4 >ijij 12L-1 Ills Suratu Spfati 37 Part 23 646 yr *^jli rv oUUJi ij^ 105. Dajudaju o ti mu ala r? ??. 
Dajudaju bayi ni Awa nsan ?san 
fun awQn olu$e rere. 

106. Dajudaju eyi j? adanwo ti o 
han gbangba. 

107. A si fi agbo (?ran ileya- 
Qdun) ti o tobi rQpo r£. 

108. Awa si ?e e ni ?niti awpn 
ara ?hin yio ma yin. 

109. Alafia ki o ma ba (Annabi) 
Ibrahima. 

110. Bayi ni A ma nsan ?san fun 
awpn olu?e rere. 

111. Dajudaju on mb? ninu 
awpn erusin Wa ti nwpn j? 
onigbagbp ododo. 

112. A si fun u ni iro idunnu 
Isihaka ti yio j? Annabi kan ti o 
mb? ninu awpn ?ni rere. 

113. Atipe A §e ibukun rere fun 
u ati fun Isihaka. Olu^e rere mb? 
ninu arpmpdpmp awQn mejeji ati 
eniti yio ma bo ori ara n? si ni eyiti 
o han gbangba. 

114. Atipe A ti $e ore fun Musa 
ati Haruna. 

115. A si gba awpn mejeji la ati 
awc?n enia awQn mejeji kuro ninu 
ibanuje ti o tobi. 


Gp ^*-*P i W^i^i SN^^illJ^^iJ^t^^Aij^iij 


© ^Lt£-*J ^yd? li— i« Jjaij fjp .^^L^^l^u.^^3^ ^; :-fj Suratu Spfati 37 Part 23 647 rr +y}A rv oUUJi i jy * 116. Atipe A §e iranlpwp fun 
wpn, nwpn di ?niti o bori. 

117. A si tun fun awpn mejeji ni 
Tira ti o han. 

118. A si fi awpn mejeji mpna ti 
o tp tar a. 

119. Atipe A §e awpn mejeji ni 
?niti awpn ara ?hin yio ma yin. 

120. Alafia ki o ma ba Musa ati 
Haruna. 

121. Dajudaju bayi ni A ma 
nsan ?san fun awpn olu?e rere. 

122. Dajudaju awpn mejeji j? 
pkan ninu awpn ?rusin Wa ti o j? 
olugbagbp ododo. 

123. Atipe dajudaju (Annabi) 
Iliyasa mb? ninu awpn oji??. 

124. Nigbati o sp fun awpn enia 
r? pe: £ ki yio wa b?ru Qlphun bi? 

125. pnyin o ha ma kepe (ori§a 
ti nj?) «Ba'la» ni atipe ?nyin fisil? 
pniti O daraju ni oluda ?da. 

126. Qlphun na ni Oluwa nyin 
ati Oluwa awpn baba nyin ti 
akpkp? 

127. §ugbpn nwpn pe e ni opurp, 
nitorina gbogbo wpn ni a o kojp 
(sinu iya). 
Suratu Spfati 37 Part 23 I 648 I Yr *& rv ^^^ aJI hf 128. Ayafi awpn ^rusin Qlphun 
niti ododo. 

129. Atipe A §e on ni ?niti awpn 
ero ?hin yio ma yin. 

130. Alafia ki o ma ba Iliyasa. 

131. Bayi ni Awa ma nsan ?san 
fun awQn olu§e rere. 

132. Dajudaju on j? pkan ninu 
awpn ?rusin Wa ti nwpn j? 
olugbagbp ododo. 

133. Atipe dajudaju (Annabi) 
Lutu je pkan ninu awpn oji§?. 

134. Nigbati A ko o yp ati awpn 
ara r? patapata. 

135. Ayafi arugbo kan lo §?ku 
gb?hin. 

136. L^hinna ni A pa awpn ti o 
§?ku run. 

137. Atipe dajudaju ?nyin na ? 
nrekpja ni pdp wpn larc? larQ. 

138. Ati loru na. E§e ti ? ko lo 
lakaye. 

139. Atipe dajudaju (Annabi) 
Yunusa j? pkan ninu awpn oji§?. 

140. Nigbati o sa lp sinu pkp ti o 
kun k?k£. 

141. O si ba wpn mu aje p<? ni o 
ba si di ?niti aje mu. f§3 ^WaUui) I <Jjl X^i \ 


^c^^cA^)Uj 
!p V&s^ Cy^oAji^ 


Suratu Spfati 37 Part 23 649 rr *yU rv oUUJi Sjj~- 142. Nitorina ?ja si gbe e mi, o 
si di eni ibawi. 

143. Nitorina bikobage pe on j? 
Qkan ninu awQn oluge afQmQ fun 
Oluwa ni. 

144. Dajudaju iba ?e gbere sinu 
?ja na titi di qjq ajinde. 

145. Nitorina A gbe e ju si oke 

il? ni etido, on si n?e amodi. 

146. A si je ki igi kan hu fun u 
ni igi gbprQ-ayaba. 

147. Atipe A ran a ni?? si 
?gb?run Qna QgQrun (enia) tabi ki 
nw<?n lekun ju b$ 1q. 

148. Nigbana nw<?n gba ni 
ododo, A si fun w<?n ni igbadun di 
igba di?. 

149. Ki o wadi ni QdQ w<?n pe 
awQn QmQ obirin lo ha tQ si Oluwa 
re ki awQn QmQ Qkunrin wa j$ ti 
wQn? 

150. Tabi A da awQn Malaika ni 
obirin, ti awQn wa wa nib?? 

151. Ko je be, dajudaju iwQnyi 
wa ninu adapa irQ WQn ti nwQn sq 
ni: 

152. Pe QlQhun bimQ. Atipe 
dajudaju opurQ ni WQn. 

153. On ha le ma ?a e$a 
QmQbirin ju QmQkunrin 1q bi? 


Ep 5y^l^^o?<S& »U VjS Hp 4>^^^L 2 ^^4 C ^ 


5p cx^**tJ* '"j- 3 ^ ^c^^v'j @ ^S>ji>_>J^ i-$&* ci[&&)j < ,> ^»^^<»>^.--r Jp «^^i4U*i*diy^ll9 $ ^^^jiO^U^i^S 

Suratu Spfati 37 Part 23 I 650 I Yr *& rv oliUdl hj~> 154. Kilo§e nyin ti ? nda ?jq b?? 

155. Kilo§e ti ?nyin ko gba 
iranti? 

156. Tabi idi qtq ti o han ha wa 
fun nyin ni? 

157. Nitorina ? mu tira akQsil? 
nyin wa, ti ?nyin ba j? olododo. 

158. NwQn fi ibatan si arin On 
ati aliJQnu. Atipe dajudaju awQn 
aliJQnu mQ pe dajudaju awQn yio 
pes?. 

159. Ogo ni fun QlQhun (O) ju 
awQn ohun ti wQn fi rohin (R?). 

160. Ayafi awQn ?rusin QlQhun 
ti a ti fQmQ. 

161. Atipe dajudaju ?nyin ati 
ohun ti ? nsin. 

162. pnyin ko le ko wahala ba 
enikan lori r$. 

163. Ayafi ?niti o ma wq ina 
Jahimi. 

164. Atipe ko si ?nik?ni ninu wa 
biko§epe ki ipo kan ti a mQ ma b? 
fun u. 

165. Atipe dajudaju awa j? ?niti 
o ma nto jq. 

166. Atipe dajudaju awa nfi ogo 

fun (U). 


^ ox $£y$ &JScS\c JCalj Cli 4J^ J>jj , auo )y*>i? ©5\-*al^ULfcl^\ 

Suratu Spfati 37 Part 23 651 rr *jjLi rv oUUJi Sj^- 167. Atipe dajudaju bo til? jqpe 
nwQti j? ?niti o ma sQpe: 

168. Ti o ba j? pe a ni oluranti 
kan g?g?bi ti awQti ?ni akQkQ. 

169. Dajudaju awa iba j? ?rusin 
QlQhun ti a fQmQ. 

170. $ugbQn nwQn ?e aigbagbQ si 
i, nitorina nwQti nbQ wa mQ. 

171. Atipe dajudaju qtq Wa ti 
?iwaju 1q ba awQti ?rusin Wa ti 
nwQn j? awQn oji??. 

172. pe dajudaju nwQn yio j? 
?niti a o ran?e. 

173. Atipe dajudaju awQn qkiq 
ogun Wa, awQti lo ma bori. 

174. Nitorina ??ri kuro ni QdQ 
WQn fun igba di?. 

175. Atipe ki o ma wo WQn, 
awQn na nbQ wa riran. 

176. Nje iya ti Wani nwQn 
nkanju si? 

177. Nigbati o ba sc?kal? si 
agbole WQn, owurQ qjq na yio buru 
fun a WQn ti a ti ki nilQ. 

178. Atipe ki o kuro lQdQ WQn 
fun igba di?. 

179. Ki o si wo, awQn na nbQ wa 
riran. E9 oJjj^ ^jr^j^fh Suratu Spd 38 Part 23 652 TV *j}?\ Y*A JJ* **jy-» 180. Ogo ni fun Oluwa r$; 
Oluwa ti O ni agbara (bibori), O ju 
ohun ti nwpn fi n$e irohin R? lp. 

181. Alaafia ki o ma ba awQn 
oji??. 

182. Op? n i f un QlQhun, Oluwa 
gbogbo awQn ?da. (38) Suratul Sqd Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Spd (QlQhun ni O Mq ohun ti 
O gba l'ero p?lu harafi yi). Mo fi 
Al-Kurani ti o kun fun iranti bura. 

2. B?kQ, awQn ?niti o $e 
aigbagbQ wa ninu motomoto ati 
iyapa. 

3. Melomelo ninu iran ti A ti 
par?, siwaju WQn nigbana nwQn 
kegbe nigbati kosi ibusasi. 

4. Atipe nwQn ?e emp pe olukilQ 
kan ninu WQn wa ba WQn, atipe 
awQn alaigbagbQ SQpe: Opidan niyi, 
opurp ni. 

5. On wa fi awQn ori$a ?e 
QlQhun kan-$o§o bi? eyi j? nkan ti 
o yanil?nu. 

6. AwQn a§iwaju WQn si nsQpe: E 
ma 1q ki ? si duro ?in$in lori awQn 
ori§a nyin: eyi j? nkan ti nwQn gba 
lero. 


m ■ &#%& i^M- 

Suratu Spd 38 Part 23 653 TV *j^r\ VA ^p «jj~- 7. Ako gbp eyi ninu ?sin ti o 
gb^hin: Kosi ohun ti eyi j? ju 
adapa irQ lp. 

8. Nje nwQn ha le sp iranti na 
kal<? fun u ni arin wa bi? B^kp, 
nwQn wa ninu iyemeji sinu iranti 
Mi. B$kp, nwQn ko ti tQ iya Mi wo. 

9. Tabi p?p? prp ik? anu Oluwa 
r? wa ni pdp wQn ni, Alagbara, 
Qlpn?? 

10. Tabi ijpba sanma ati il<? ati 
ohun ti o wa larin mejeji WQn ti 
nwQn ni? Nigbana ki nwQn wa 
nkan gunke. 

11. NwQn je QmQ-ogun kan ti a 
o s?gun lphun ninu awQn iJQ ti o 
parapp. 

12. AwQn enia Nuha ati awQn 
Adi at Firaona ti o ni ekan ti pe 
(awQn Annabi) ni opurQ ?iwaju 
WQn. 

13. Ati Samudu at awQn enia 
Lutu ati awQn ara igbo kiji kiji. Ijp 
ni awQn wQnyi (ti o tako ododo). 

14. Kosi ^nikankan ninu WQn ti 
ko pe awpn oji§? nirQ. Nitorina iya 
Mi sidi ?tp fun WQn. 

15. Awpn elewpnyi nwpn ko reti 
nkankan ju ijagbe kan?o?o ti ko ni 
si iduro fun u. 

\fi^^^^jJ?J^ b^yl^^»^-g-L»* 
Suratu Spd 38 Part 23 654 yr *>jLi rA <j^ 6 jj*" 16. NwQn SQpe.Oluwa wa, yara 
pin ak<? sil? is? wa fun wa §iwaju 
qjq isiro na. 

17. $e suru lori ohun ti nw<?n sq, 
sise iranti ?rusin Wa Dawuda 
alagbara. Dajudaju on jq 
oluronupiwada. 

18. Dajudaju A t? oke lori ba 
fun u, nwQn fi ogo fun Oluwa ni 
a§al? ati ni iyQ orun. 

19. Ati ?iy? na a ko w<?n jq. 
QkQkan wQn a ma §?ri si QdQ r$. 

20. Atipe A fun iJQba r? ni 
agbara A si fun u ni QgbQn ati 
mimQ-?JQ-da daradara. 

21. Nj? Awa sq itan aw<?n onija 
fun q nigbati nwQn pQn ogiri (wa 
ba a) ninu ile isin. 

22. Nigbati nwQn w<?le 1q ba 
Dawuda, ?ru w<?n si ba a. NwQn 
SQpe: Ma jaiya, onija meji (ni awa), 
Qkan ninu wa bo Qkan si, nitorina 
da $jq na fun wa p?lu otitQ, ma si 
§e abosi, ki o si tQ wa si <?na ti o§e 
tar a. 

23. Dajudaju arakunrin mi ni 
eyi. O ni ewur? mQkandilQgQrun 
emi si ni ?yQ ewur? kan§o§o. 
$ugbQn o SQpe: fun mi ni (Qkan 
tir$) j$ ki nba QtQ q, o si fi qh? (r<?) 
bori mi. ^yl^i^jjL^SjfCji^lb 


^^ li 'Sty's, >.„■,*<,■>, 

$^J <^i\j\ r^Jjp 0jj^-ju£\j 

Suratu Spd 38 Part 23 655 yr *£.\ TA <j* *jj** 24. Dajudaju (Dawuda) SQpe: O 
ti bo q si fun bibere ewur? tire 
n\Q ewure tin?. Atipe dajudaju 
pupQ ninu awQn alabarin ni 
apakan w<?n nbo apakeji si afi 
awQn to gbagbQ ni ododo ti 
nwQn si n§i§? rere, die si ni w<?n, 
atipe Dawuda y<?ri qvq na si pe A 
kan dan on wo ni, nitorina o wa 
aforijin lQdc? Oluwa r<?, o wolul? 
ni rukuu o si ronupiwada (si q6q 
QlQhun). 

25. A si §e aforijin fun u ninu 
eyi, atipe dajudaju o j? ?ni isunmQ 
lQdQ Wa ati ipo ti o dara (ni 
ibuserisi). 

26. Ire (Annabi) Dawuda, 
dajudaju Awa ti fi q §e arole lori 
il<?; nitorina ki o ma daJQ ododo 
larin aw<?n enia atipe ki o ma§e t?le 
ife-inu ki o ma ba sq q nu kuro ni 
oju <?na QlQhun. Dajudaju awQn ti 
nwQn SQnu kuro ni oju <?na 
QlQhun, iya ti o le wa fun w<?n 
nitori igbagbe wQn ti nwQn gbagbe 
9J9 i?iro. 

27. Atipe Awa ko da sanma ati 
il? ati ohun ti o wa lagbedemeji 
wQn lasan. Ero awQn ti ko gbagbQ 
niy^n. Nitorina egbe ni fun awQn ti 
ko gbagbQ ninu ina (ti nwQn yio 
wq). 

28. Nje Awa le §e awQn ti o 2^2 jkj *JbU JJdj C^-dl^al \ \y**cj 
oi4^^1^^!A^^^U-^ Suratu Spd 38 Part 23 656 rr *^jli r/\ <y »j^ gbagbQ ni ododo ti nw<?n §i§? rere 
g?g?bi aw<?n obil^j? lori il? abi 
Awa le §e aw<?n olub^ru Ql<?hun 
g?g?bi aw<?n ?ni buburu bi? 

29. (Eyi je) tira kan ti A sQkal? 
fun q, onibukun, ki nw<?n le ronu si 
aw<?n ayah r? ati ki aw<?n ti o ni 
lakaye le ma ranti. 

30. Atipe Awa fi Sulaimana ta 
Dawuda l<?r?. Erusin rere, on si j? 
olu§?ri (si QdQ Wa). 

31. Nigbati nw<?n mu aw<?n ?§in 
ti a ti be? ti nw<?n le sure wa fun u 
ni irQl?. 

32. O SQpe: Emi ni if? ohun 
daradara kuro nibi iranti Oluwa 
mi, titi ti (orun) fi wq. 

33. 5 mu w<?n pada wa ba mi. O 
si b?r? si fi qwq pa w<?n ni ?s? ati 
<?run. 

34. Atipe dajudaju A dan 
Sulaimana wo Awa si fi abara (esu) 
kan si ori aga r?, l^hinna o §?ri (si 
inu <?la r?). 

35. O SQpe: Oluwa mi, dariji mi 
ki O si fun mi ni ij<?ba kan ti ko ni 
tQ si enikan niQ l?hin mi; dajudaju 
Ire ni Qba QlQr?. 

36. Nitorina Awa t? ?fufu lori 
ba fun u, a ma f? p?lu a§? r? ni 
ir<?run 1q sibi ti o ba f<?. 


ftp c^Uci-uO;l>><l^ 


-> U^i C*^~ *-\^j*-2y* 4 C£/£ f5^/ ' ^ "/■ Suratu Spd 38 Part 23 657 rr *jjLi rA <j^ *jj~* 37. Ati awpn alijpnnu, gbogbo 
awpn kple-kple ati awpn wpmi- 
wpmi. 

38. Ati awpn kan ti a fi ?wpn de. 

39. Eyi ni pr? Wa, ma fi tpr? 
tabi ki o mu u dani laisi i§iro. 

40. Atipe dajudaju o j? ?ni 
isunmp l<?d<? Wa ati ipo ti o ga. 

41. Atipe ki o ranti ?rusin Wa 
Ayuba. Nigbati o kegbe pe Oluwa 
r? pe: E§u ko inira ba mi, p?lu 
arun ati iya. 

42. (Awa wi fun u pe): Fi ?s? r? 
janl?, (omi) fifi w? tutu niyi ati 
mimu. 

43. Atipe Awa fun u ni awpn ara 
r? pada ati iru wpn kun u, ik? l'oj? 
lati <?d<? Wa ati iranti fun awc?n 
onilakaye. 

44. Fi <?w<? r? mu o§u§u pwp ki o 
fi na a, o ko gbgdp y? ileri. Awa ri 
i pe onifarada ni, ?rusin daradara 
ni. Dajudaju on n§?ri (wa si pdp 
Wa). 

45. Atipe ki o ranti awpn ?rusin 
Wa Ibrahima ati Isiaka ati 
Yakuba, awpn alagbara enia, aw<?n 
oluriran [1] . [1] (nipa 91*9 ^sin). IS? of \y*L) t&i <!f oy^r^j 

Ep ^JL^^^ij^j^^y^Cj 
ftp ^l-^^cfi^ijl^^lal^Ufl^-l JI* 

>^ f»>".y\v:' tit*' 
Suratu Spd 38 Part 23 658 rr *yU rA ^ tjj** 46. Dajudaju Awa §a wc?n ni ?§a 
iranti ile na (Qrun). 

47. Dajudaju nwc?n j? Qkan ninu 
awQn ^niti a §a ni ?§a lQdQ Wa, ti o 
daraju. 

48. Atipe ki o ranti Ismaila ati 
Alyasaa ati Sulkifuli, gbogbo wqii 
je eni rere. 

49. Iranti kan ni eyi, atipe 
dajudaju o mb? fun awQn olub^ru 
QlQhun ibufabQsi ti o dara. 

50. AwQn Alijanna ibugbe, ti a 
§i awQn oju Qna r£ sil? fun wQn. 

51. NwQn yio rQgbQku ninu r£, 
nwc?n yi o ma bere fun awQn eso 
pupQ ati nkan mimu. 

52. Atipe awQn (obirin) ako- 
ojuduro ti nwQn je egb? kanna mb? 
ni QdQ WQn. 

53. Eyi ni ohun ti a §e ni adehun 
fun nyin ni qjq i§iro. 

54. Dajudaju eyi ni ese ti Wa ti 
ki itan. 

55. Eyi (mb? fun awc?n 
onigbagbQ ododo). Dajudaju abQ 
buburu mb? fun awQn onigberaga. 

56. Ina Jahannama. NwQn yio 
joo. O si buru ni it?. 

57. Eleyi ni omi gbigbona ati 
awQyun-w^je, ki nwc?n tQ q wo. 

m i^MwAigJ 


|3 <->!/' SM^lr^y^-^3 ^ © v llL^T>j3 ojJ^yl^JCjb 


^ ^£j3;iiv*Jiu dSiyjci f§P ^[^i^jui^ 


Suratu Spd 38 Part 23 659 TV *jl?\ VA Ji? ajj*+* 58. Ati (iya) miran ti o j? 
ori?iri?i. 

59. Eleyi ni awpn ijc? kan ti yio 
wq (ina) p?lu nyin, ko ni si ma-wo- 
lf ma-rQra fun wQn. Dajudaju 
awQn yio jo ina. 

60. NwQn a SQpe: B$ ti ? kQ, ko 
si ma-wol? ma-rpra fun nyin, ?yin 
ni 9 fa eleyi fun wa o si buru ni aye 
ibugbe. 

61. NwQn a SQpe: Oluwa wa, 
$niti o ti eyi si iwaju wa, ?e alekun 
iya fun u niti adipele ninu ina. 

62. Atipe nwQn a tun sppe: 
Kini?e wa ti awa ko fi ri awQn 
pkunrin kan ti a ka WQn kun inu 
awQn $ni buruku. 

63. Ti a nfi WQn dapara abi 
awQn oju fo wc?n da ni? 

64. Dajudaju eyi j? otitQ pe 
awQn ero ina yio ma ba ara WQn ?e 
tami-o-rQmi. 

65. SQpe: Dajudaju emi kan j$ 
olukilQ kan; atipe ko si QlQhun 
miran ayafi QlQhun, Qkan$o$o, 
Olubori. 

66. Oluwa awQn sanma ati il? ati 
ohun ti mb? lagbedemeji awQn 
mejeji, Alagbara, Alaforiji. 

67. SQpe: on ni irohin ti o 
pataki. 

^p^^y\^s>cj>^\ iij^ppj^ Jj jlllf J^^ii^^Oi M jl^ljy tt^^jo^^J^^ ^ L^i J 5 ^p_^iiJ !_>i}jJ i l^uj u j <ji?yy i^ oyliJ Li*; .£^> »> gp^ IjJybJi Suratu Spd 38 Part 23 660 TV *jir\ VA ^0 *JJ~* 68. Eyiti ?nyin n§?ri kuro nib?. 

69. K6 si mime? kan fun mi nipa 
awQn iJQ ti o ga (ti o wa ni Qrun) 
nigbati nwQn n§e tami-o-rQmi. 

70. NwQn ko fi ran§? si mi 
biko§e pe ki emi j? olukilQ ti o han. 

71. Nigbati Oluwa r? sq fun 
awQn Malaika pe: Dajudaju Emi 
nf? da abara kan lati inu ?r?. 

72. Nigbati Mo ba see dpgba ti 
Mo si f? ninu ?mi Mi sinu r?, 
nitorina ?wo lul? niti iforikanl? fun 
u. 73. Gbogbo awQn 
patapata si forikanl?. Malaika 74. Ayafi e§u ni o §e igberaga 
atipe o j? Qkan ninu awQn 
alaimore. 

75. (Qlphun) sppe: Ir? e§u, kini 
ko fun q ti ko j? ki o forikanl? fun 
ohun ti Mo fi qwq Mi da? O ha §e 
igberaga ni tabi o j? (Qkan) ninu 
awQn ti o ga juIq. 

76. O SQpe: Emi dara ju u 1q; O 
da mi lati ara ina, O si da on lati 
ara ?r?. 

77. (QlQhun) sppe: jade kuro 
nib?, nitoripe dajudaju ir? ?niti a le 
danu ni 9. > ,> >»s >< I oyCsA L+JJss* 4>JLul\ Jiiwi p ^ii^f^S/^^Jl^iVi 


GP ^^Ot'^^^J^O^i^^^J^^^ 


Suratu Spd 38 Part 23 661 YV *j^\ V*A ^ Sjj-** 78. Atipe dajudaju egun Mi yio 
ma b? lori r? titi 1q di 9J9 ?san. 

79. (Esu) SQpe: Oluwa mi, lQmi 
lara titi di 9J9 ajinde. 

80. (QlQhun) SQpe nigbana ir? 
wa ninu awQn ti Ao 1q lara. 

81. Titi di 9J9 asiko na ti a 1119 

y?n. 

82. (E§u) S9pe: P?lu agbara R?, 
dajudaju emi yio §i gbogbo W911 ni 
9na patapata. 

83. Ayafi aw9n ?rusin R? 
olododo (ti ase af9m9). 

84. (Oluwa) S9pe: Ododo niyi, 
atipe ododo na ni Emi ns9. 

85. Dajudaju emi yio fi kun ina 
Jahannama ir? ati gbogbo aw9n ti 
o ba t?le 9 ninu W9n. 

86. S9pe: Emi ko bi nyin lere 
?san kan lori r? b? si ni emi ko j? 
ninu aw9n ti npe ara W9n ni ohun 
ti nw9n ko j?. 

87. On ko j? kinikan ayafi 
i?inileti fun gbogbo ?da. 

88. Atipe dajudaju ?nyin yio m9 
irohin r? l?hin igba di?. ^^^^is^*^^ 


0$%tijQ&ti 
6p juji^y0&jj>y *^VM Suratu Sumari 39 Part 23 662 vr *>jLi r<\ ^\ i jy * (39) Suratul - Sumari Ni orukq Qlqhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ispkal? Tira na lati pdp 
Qlphun, Alagbara, Qjpgbpn ni. 

2. Dajudaju Awa ni A sp Tira 
na kal£ fun p p$lu otitp, nitorina 
ma jpsin fun Qlphun na, ni $niti 
n$e afpmp $sin na fun U. 

3. j$ki nsp fun ?, ti Qlphun ni 
£sin ti o mp. Atipe a wpn ?niti 
nwpn mu alaf^hinti l$hin Qlphun 
(nwpn yio ma sppe): A wa ko sin 
wpn biko?e pe ki nwpn le sun wa 
mp Qlphun ni p$kip$ki. Dajudaju 
Qlphun ni yio ?e idajp ni arin wpn 
nipa ohun ti nwpn yapa $nu si. 
Dajudaju Qlphun na ko ni tp $niti 
o j$ opurp alaigbagbp spna. 

4. Ti o ba ?e pe Qlphun f$ lati fi 
$nikan $e pmp ni, iba §a ohun ti O 
ba f? ninu ohun ti O da ni ?§a. 
Mimp R£, On ni Qlphun Qba A$o, 
Olubori. 

5. O da sanma ati il$ p$lu otitp; 
A ma fi oru bo psan, bakanna A si 
ma fi psan na bo oru, O si t$ orun 
ati o?upa lori ba (fun nyin); 
pkpkan wpn lo nrin fun akoko ti a 
sami si. J$ki nsp fun ?, On ni 
Alagbara, Alaforiji. AH •■>: "7' -V_#- ~*A ffij ^S^yyi\^\^^^l\j^j j>» 
$\&\$&£j£.%£& 


Suratu Sumari 39 Part 23 663 rr *>jli r<\ j*-)\ i jy ^ 6. O $e ?da nyin lati ara ?mi kan 
$o$o, l^hinna ni O da iyawo r? lati 
ara r£. O si da fun nyin origi m$jp 
kan ninu awpn ?ran. O nge ?da 
nyin sinu awpn ikun awpn iya nyin 
ni $da kan l^hin dida kan sinu 
okunkun m?ta. Eyi ni Qlphun nyin 
ti O j? Oluwa nyin; ti R? ni ijpba. 
Ko si plphun miran ayafi On, kilo 
$e ti ? fi ng^ri? 

7. Bi enyin ba $e aikomore, 
dajudaju Qlphun na rprp lai si 
nyin. Atipe ko ni ypnu si awpn 
erusin R? pe kiwpn $e aikomore. 
Atipe bi ?nyin ba $e pp? yio ypnu 
si fun nyin. B? si ni aru-?ru ?§? kan 
ko ni le ru ti ^lomiran. L^hinna 
pdp Oluwa nyin ni apada si nyin, 
yio si fun nyin ni iro ohun ti ? $e 
nig?. Dajudaju On ni mimp ohun ti 
mb? ni igba aiya. 

8. Atipe nigbati inira kan ba 
fpwpkan enia a kepe Oluwa r? ni 
eniti n$?ri si pdp R£; l^hinna 
nigbati O ba $e id^kun fun u lati 
pdp R£, a gbagbe ohun ti nkepe E 
si (ninu inira) ni igiwaju, a si fi 
orogun lei? fun Qlphun ki o le $i 
awpn (elomiran) ni pna kuro ni oju 
pna R?. Sppe: Ma gbadun p?lu 
aigbagbp r? fun igba die, dajudaju 
ir? j? pkan ninu awpn ero ina. 

9. Nje ?niti o j? olut^le ti 
Qlphun, ti o nfi ori bale ni akoko &£$%$$&&$ ¥>*'*'••>,> > .'*&' 'u'* A "\" 


^^ L ^J^UjL^lj^UjdUljIfrO^ybjil Suratu Sumari 39 Part 23 664 tv *>u r% j*ji\ i jy » oru, ti o si ngbe irun duro, ti o si 
njaiya prun ti o si n§e agb?k?le ami 
Oluwa r?? Sppe: Nj? awpn ?niti 
nwpn ni mime? ati awpn ?niti nwpn 
ko ni mimp nwpn ha le dpgba bi? 
Awpn onilakaye nikan ni nwpn yio 
ma §e iranti. 

10. Sppe: pnyin ?rusin Mi ti ? 
gbagbp ni igbagbp ododo, ? b?ru 
Oluwa nyin. Esan rere wa fun 
awpn ?niti nwpn §e rere ni aiye nbi, 
(ki 9 ri) il? Qlphun o gboro. On yio 
§a san awpn olu§e suru ni ?san wpn 
ti ki yio ni i§iro. 

11. Sppe: Dajudaju a pa mi la§? 
pe ki njpsin fun Qlphun, fa n f[ 
tododo tododo §e ?sin fun U. 

12. Atipe a pa mi la§? pe ki nj? 
akpkp awpn ti o jpwp j?s? sil? fun 
Qlphun. 

13. Sppe: Dajudaju emi nb?ru 
iya pjp kan ti o tobi ti emi ba §? 
Oluwa mi. 14. Sppe: Emi 
Qlphun, emi yio ma 
?sin mi fun U. njpsin fun 
fi ododo §e 15. Ki ?nyin ma sin ohun ti 
enyin ba f? l?hin R?. Sppe: 
Dajudaju awpn ?ni ti o§6fo ni 
awpn ?niti nwpn §ofo ?mi wpn ati 
awpn enia wpn ni pjp ajinde. J?ki 
nsp fun ? dajudaju eyini on ni ofo 
ti o han gbangba. 

3 ^jj u! U*\& 4I1I J^y itaJ^O] j» j^pllijjto^loVoJ-tj 


A\s i* >>JL "^\ i- M JJj ij liaUi JL^ Attf Ji 


Suratu Sumari 39 Part 23 665 TV *ji?\ Y"^ J*^ tJJ" 1 16. At? ina yio wa fun wpn ni 
oke ori WQn ati ni isal? WQn. 
QlQhun fi eyini nd?ruba awpn 
?rusin R?: pnyin ?rusin Mi, ki ? 
ma paiya Mi. 

17. AwQn ti nwQn yago fun ori§a 
ti nwQn ko sin i, ti nwpn s?ripada 
si QdQ QlQhun, iro iduunu mb? fun 
wpn. Nitorina rohin idunnu fun 
awQn ?rusin Mi. 

18. Awc?n ?niti nwgn ngbg qtq ti 
nwQn si t?le eyiti o dara ju ninu r?. 
AwQn iy?n ni ?niti QlQhun fi wpn 
mc?na, atipe awQn iy?n ni nwQn ni 
lakaye. 

19. Gbolohun iya na, ?niti o ba 
di ?tp fun, nj? ir? ha le gbala ?niti 
o wa ninu ina? 

20. $ugbQn awQn ?niti nwpn 
paiya Oluwa WQn, ile alagbeka yio 
wa fun WQn, ninu oke r? agbeka ti 
a ti mq> yio wa nib?, awc?n abata 
odo yio ma §an ni isal? r?. Adehun 
QlQhun ni. QlQhun ko ni y? adehun 

(Re). 

21. Ir? ko mc? ni pe dajudaju 
QlQhun lo nsQ omi kal? lati sanma, 
yio si fi wq inu il? 1q; l?hinna yi osi 
ma fi mu irugbin jade ti awQn awe? 
r? yatQ si ara WQn; l?hinna yio si 
tun gb? nigbana iwQ o wa ri i ti yio 
PQn, l?hinna yio wa sq q di rirun? 
Dajudaju iranti wa ninu eyi fun 
a WQn onilakaye. 

0^y'\\)}\p* 

d5 ftUfift 


Suratu Sumari 39 Part 23 666 rr *jjLi r<\ ^i ij^ 22. Nj? eniti QlQhun gba Qkan 
r? laye fun ?sin Islam ti oluwar? si 
wa lori imQl? ti o ti QdQ Oluwa r? 
wa (ha le dabi ?niti ko ri b?)? Egbe 
ni fun awQn ti Qkan WQn le si iranti 
QlQhun, awQn wQny^n, wa ninu 
i§ina ti o han gbangba. 

23. QlQhun ti sq qtq ti o daraju 
kale ni akQl? ti o jq ara WQn, ni 
mejimeji, awQ ara awQn ?niti nwQn 
b^ru Oluwa WQn yio ma wariri 
nitori r?,l?hinna awQn awQ ara WQn 
ati Qkan WQn yio n? si iranti QlQhun. 
Eyi ni itQSQna QlQhun, ama fi ?niti 
O ba f? mQna p?lu r<?.£niti QlQhun 
ba ?i lQna ko ni si afmimQna fun u. 

24. Nj? eniti yio pade buburu 
iya ni qjq ajinde p?lu oju r<?? NwQn 
yio sq fun awQn alabosi pe: £ tQ 
iya ohun ti ? §e ni§? wo. 

25. Bayi ni awQn ti o ti ?iwaju 
WQn ti pe (QrQ QlQhun) nirQ, 
nitorina iya si wa ba WQn ni aye ti 
nwQn ko fura. 

26. Nitorina QlQhun fun WQn ni 
abuku tQwo ninu igbesi aiye yi, 
atipe iya ti Qrun lo tobi juIq ti o ba 
§e pe nwQn mQ ni. 

27. Atipe dajudaju Afi qpqIqpq 
apejuwe lei? fun awQn enia ninu 
Al-Kurani yi nitori ki nwQn le gba 
ikilQ. "T * s *\\ *' ' ' **\ ""* '"'•1 

^$&&jty$M£*c£$$* (j£ (VTJ 


f|p jli 05, i! \J Sif JX^£ i^j 
^%<- y&'s *>\A s.' 'fr Suratu Sumari 39 Part 24 667 Y t *ji?\ V ^ j*y 1 6JJ~* 28. Al-Kurani ti (ede) 
Larubawa, ti ko yapa si ara WQn, 
nitori ki nwQn le paiya. 

29. Oluwa fi apejuwe Qkunrin 
kan (?ru) lei? ti o j? aJQ ni fun 
awQn onifanfa (ti WQn ni iwQ 
bakan na lori ?ru-kurin kan yi), ati 
(?ru) Qkunrin kan ti o da gede-gbe 
j$ (?ru) Qkunrin kan. Nj? awQn 
(?ru) mejeji dQgba ni apejuwe bi? 
Qp? fun Oluwa. B?kQ, qpqIqpq 
WQn ko mc? ni. 

30. Dajudaju oku ni ir$ atipe 
dajudaju awQn na nwQn yio ku. 

31. L^hinna ti o ba di ni qjq 
ajinde ? o ma ba ara nyin $e 
ariyanjiyan ni QdQ Oluwa nyin. 

32. Tani j? alabosi ju ?niti o 
purQ mQ QlQhun 1q ti o si npe otitQ 
nirQ, nigbati o wa ba a? Ko ha n$e 
ina ni yio j? ibugbe awQn 
alaigbagbQ bi? 

33. Atipe $niti o mu otitQ wa ti 
o si gba otitQ na gbQ, awQn 
elewQnyi ni olub^ru (QlQhun). 

34. Ohunkohun ti nwQn ba nf? 
nwQn yio ri gba lQdQ Oluwa WQn, 
eyiyi ni ?san awQn ?ni rere. 

35. Ki QlQhun le par? fun WQn 
eyiti o buru ninu i?? ti nwQn $e 
atipe On yio fun WQn ni ?san WQn © ^jfep4&7&&'*J!P^^^tf s "i C — » ■» ■* <^J^ (*fO -^r <^-i? «-Li^t* rt-i Suratu Sumari 39 Part 24 668 Yt *>M r<\ ja}\ ijj* p?lu eyiti ofin dara ju ninu ohun ti 
wqii se ni s?. 

36. Qlc?hun ha kc? ni O to fun 
?ru R?? Awc?n (abc?ri§a) yio ma f? 
lati fi awc?n nkan miran l?hin R? 
d?ruba q. Enik?ni ti Ql(?hun ba §i 
l(?na, ko le si amQna kan fun u. 

37. £nik?ni ti Ql(?hun ba fi c?na 
niQ, ko le si a§inilQna fun u. 
Ql(?hun ha kc? ni alagbara, Qba 
Agba ?san? 

38. Bi ir? ba bere Iqwq wc?n pe, 
tani da sanma ati il?? Nwc?n yio 
SQpe: Ql(?hun ni. Sc?pe: Nj? ?nyin ri 
pe bi QlQhun ^ a f[ j n j ra j can j can m j 

awc?n ohun ti ? npe l?hin Qlc?hun 
ha le gbe inira R? 1q bi? Tabi ti O 
ba ro ik? kan ro mi, nwc?n ha le ko 
ik? R? duro bi? Sc?pe: QlQhun to 
mi, On ni aw<?n ti nf<?kanbal? 
nfQkanbal? si. 

39. Sc?pe: £nyin enia mi, ? ma §e 
ti nyin ni aye nyin, dajudaju emi na 
yio ma §e temi, ?nyin mbc? wa mQ. 

40. Tani iya yio wa ba ti yio 
dojuti i, ti iya aromay? yio SQkal? 
le lori. 

41. Dajudaju Awa sq Tira na 
kal? fun 9 fun (ore) awc?n enia p?lu 
otitQ. Nitorina ?niti o ba t?le 
imQna, o t?le e fun ori ara r? ni, 
?niti o ba si sc?nu, o sc?nu fun ori E3 9^-Ac^^*-*- 3 


J 1 jJ====»^j aib ill ^^-J» 


Cp J-^o^J -<-*A^ s_L5-LJJb I ^>*-3 Suratu Sumari 39 Part 24 669 y t *j*?\ v^ j*y>\ ®jj-^ ara r? nikan ni. Ir? ki i§e olu$Q 
(a§oju) fun wpn. 

42. QlQhun nmu awQn ?mi 1q ni 
akoko iku r? ati awQn ti ko ku ni 
oju orun. O si nmu (?mi) awQn ti O 
pa§? iku le lori dani, O si nda (?mi) 
awQn ?lomiran sil? di asiko ti a sq. 
Dajudaju arisami mb? ninu eyi fun 
awQn enia ti o ni ironu. 

43. Abi nwQn mu onip? miran 
l?hin QlQhun ni? SQpe: (Eyin yio ha 
mu wpn ni onip? ni) koda boj?wipe 
nwQn ko ni agbara kankan ti nwQn 
ko si ni lakaye!. 

44. SQpe: QlQhun lo ni gbogbo 
ip$ §i§e. Ti R? ni iJQba Qrun ati il? 
i?e, l?hinna QdQ R? ni a o da nyin 
pada si. 

45. Atipe nigbati a ba pe orukQ 
QlQhun kan?o?o, Qkan awQn ti ko 
gbagbQ nipa Qrun a sunki, nigbati a 
ba si pe orukQ awQn ti ki i§e On 
(QlQhun), nigbana inu wQn a dun. 

46. SQpe: QlQhun, £l?da sanma 
ati il?,Eniti O mQ ohun ti o pamQ 
ati ohun ti o han, lr? ni Onse idaJQ 
larin awQn ?rusin R? nipa ohun ti 
nwQn njiyan si. 

47. Ti o ba j? pe dajudaju ohun 
ti o wa lori il? j? ti awQn alabosi 
patapata ati iru r? p?lu r?, nwQn 
yio f? fi §e pa§ipan? nibi aburu iya >*r^ a 

Suratu Sumari 39 Part 24 670 rt +£\ r<\ j*ji\ i jy * qjq igbende. Ohun ti nwQn ko ronu 
si yio han fun WQn lati QdQ QlQhun. 

48. Atipe buburu ohun ti nwQn 
$e yio han fun WQn, ohun ti nwQn 
fi se y?y? yi o yi WQn ka, 

49. Atipe nigbati inira kan ba 
fQWQkan enia yio ma kepe Wa; 
l^hinna ti A ba j?ki o ri id?ra kan 
lati qcIq Wa, yio SQpe: A fun mi 
lori mimQ mi ni. B^kQ, adanwo ni, 
§ugbQn pupQ WQn ko mQ. 

50. Dajudaju b?na ni awQn ti o 
§iwaju WQn wi, §ugbQn ohun ti 
nwQn $e ni?? ko rQWQn k?rQ. 

51. Buburu ohun ti nwQn ?e 
ni?? ba WQn. Atipe awQn ti nwQn $e 
abosi ninu awQn elewQnyi, buburu 
ohun ti nwQn $e yio ba WQn, nwQn 
ko le moribQ. 

52. Abi nwQn ko mQ pe dajudaju 
QlQhun lont? QrQ fun ?niti O ba f<? 
ni, atipe O n$e e niwQntuwQnsi (fun 
eniti O ba f?); dajudaju awQn 
arisami wa ninu eyi fun awQn enia 
ti o gbagbQ ni ododo. 

53. SQpe: Enyin ?rusin Mi, ti ? 
d'es? bQ ?mi yin (l'Qrun), ? ma §e 
sq ireti nu nipa ik? QlQhun; 
dajudaju QlQhun na A ma $e 
aforijin ?§? patapata. Dajudaju On 
ni alaforijin, Onik?. 
63 ^^^^JuJ^yb^^bu^r Suratu Sumari 39 Part 24 671 U *)JL| V^ j^jJ^ ijjm 54. Atipe ki ? $?ri si qcIq Oluwa 
nyin ki ? si juwp-jus? sil? fun U 
?iwaju ki iya na to wa ba nyin, 
l?hinna a ko ni ran nyin Iqwq. 

55. Atipe ki 9 t?le ohun ti o 
darajulc? ti a spkal? fun nyin lati 
pdp Oluwa nyin §iwaju ki iya to wa 
ba nyin ni ojiji nigbati ?nyin na ko 
ni mQ. 

56. Nitori ki ?mi kan ba ma ma 
sppe: Ye, 9 wo adanu mi o, lori 
ohun ti mo fi jafara nibi ait?le ti 
Qlphun, atipe mo j? pkan ninu 
awpn ti (nfi qvq Qlphun) ?e y?y?. 

57. Abi ki o ma sppe: Ti o ba ?e 
pe dajudaju Qlphun ba fi mi mpna 
ni, mba ma b? ninu awpn olupaiya 
(Qlphun). 

58. Tabi ki o ma sp nigbati o ba 
fi oju kan iya pe: Dajudaju ti o ba 
?e pe mo ni agbara lati pada lp (si 
aiye l?kan si i), emi iba j? pkan 
ninu awpn olu?e rere. 

59. B?ni, Mo?ebi dajudaju awpn 
qtq Mi ti wa ba 9, o si pe wpn nirp, 
o si tun ?e igberaga o si ti j? pkan 
ninu awpn alaigbagbp. 

60. Atipe ni pjp ajinde ir? yio ri 
awpn ?niti nw<?n pa ire? mp Qlphun 
ti oju wpn yio dudu. Nj? inu 
Jahannama kp ni ibugbe awpn 
onigberaga bi? 
Suratu Sumari 39 Part 24 672 Yl *)JL| V^ jA'JS 6jf 61. Atipe QlQhun yio gbala 
awQti ?niti nwQti b?ru (QlQhun) 
p?lu erenj? WQn, b? si ni buburu ko 
ni fi qwq kan WQn, b? si ni nwQn 
ko ni banuj?. 

62. QlQhun ni pl?da gbogbo 
nkan atipe On si ni 01u§q gbogbo 
nkan. 

63. Ti R? ni awQn kQkQrQ ti 
sanma ati ti il?. Atipe awQn ?niti 
nwQn §e aigbagbQ si awQn ayah 
QlQhun, awQn elewQnyi ni olofo. 

64. SQpe: Nj? ohun ti ki i§e 
QlQhun ni ?nyin pala§? fun mi pe 
ki nma sin, ?nyin alaimQkan. 

65. Atipe dajudaju a ti ran§? si q 
ati si awQn ?niti nwQn ti §iwaju r? 
pe: Dajudaju ti o ba §e pe ir? ba ba 
(QlQhun) wa orogun, dajudaju i§? 
r? yio baj? atipe o ba ma b? ninu 
awQn ti o §e ofo. 

66. B? ti?kQ, QlQhun ni ki ir? ma 
sin ki o si j? Qkan ninu awQn ti o 
n§e Qp?. 

67. Atipe nwQn ko bu iyi fun 
QlQhun ni bi o ti tQ si I; atipe 
gbogbo il<? patapata (QlQhun) yoo 
gba mu ni qjq ajinde atipe sanma 
na yio j? kika ni QWQ-Qtun R?. 
MimQ R?, atipe O ga tayQ ohun ti 
nwQn fi n§e orogun (R?). 


^j^^^MJ^^}^ 

JOi ra 5i^^ * ^Utcyj Jdefc'fflS* 


Suratu Sumari 39 Part 24 673 Y 1 p-jJ^-I T^ j*y\ *j+*** 68. Atipe a o fun fere sinu iwo, 
awpn ti o wa ninu sanma ati awpn 
ti o wa ni ori il?, nwpn yio daku, 
ayafi ?niti Qlphun ba f?. L?hinna a 
o tun fun u ni ?keji, nigbana ni 
awpn yi o dide ti nwpn yio ma wo 
§un. 

69. Atipe il? na yio ma tan 
yanranyanran p?lu impl? ti Oluwa 
r?, a o gbe Tira na lei?, a o si mu 
awpn Annabi wa ati awpn ?l?ri, 
atipe a o §e idajp ni arin wpn p?lu 
ododo, b? si ni a ko ni bo wpn si. 

70. Atipe a o san ?san (l?kun) 
fun olukuluku ?mi ohun ti o §e 
ni§?, atipe On (Qlphun) ni O mp 
julp nipa ohun ti nwpn n§e ni§?. 

71. Atipe a o da awpn ?niti 
nwpn §e aigbagbp lp si inu ina 
Jahannama nijpnijp titi nwpn yio fi 
de ib?, ao wa si il?kun r? sil?, atipe 
awpn olu§p r? yio sp fun wpn pe: 
Nj? awpn oji§? kan ko ti waba nyin 
lati inu nyin ti nwpn nke fun nyin 
awpn ayah Oluwa nyin ti nwpn si 
§e ikilp ipade pjp nyin ti oni yi fun 
nyin? Nwpn o sppe: B?ni, §ugbpn 
gbolohun ti iya ti §? le awc?n 
alaigbagbp lori. 

72. A o wi fun wpn pe: £ wp ?nu 
awpn pna Jahannama ki ? si §e 
gbere ni ib?; o si buru ni aye fun 
awpn onigberaga. *<£ ^-X-3 L^tl/o^^Ji-pr <*-?>l)>\ \y*-J>\ J^s Suratu Sumari 39 Part 24 674 Y i *j£?\ V^ J*^ *JJ~* 73. Atipe a o ko aw<?n ?niti o 
paiya Oluwa WQn 1q sinu Qgba 
id?ra niJQ-niJQ titi nwQti yio fi de 
ib$, awQn oju Qna ib?, nwQn yio ti 
§i sil?, awQn ti o n§Q ib? yio sq fun 
wqii pe: Alafia ki o ma ba nyin, Is? 
yin (ti ?se laye) dara, ki ? si wq inu 
r? ki ? §e gbere ninu r?. 

74. Nwqii yio SQpe: Op? n i fun 
QlQhun, ^niti O mu adehun R? §? 
fun wa ti O si j'ogun il? na fun wa; 
ti awa fi nsQ (kal?) sinu aye ti o wu 
wa ninu Qgba id?ra na, Nitorina 
?san awQn olu§e i§? rere ma dara o. 

75. Atipe ir? yio ri awQn 
Malaika ti nwQn nrQkirika ?b?ba 
«Aliara§i», ti nwQn yio ma §e 
afQmQ p?lu Qp? fun Oluwa wQn. 
Atipe a o §e idaJQ ni arin WQn p?lu 
ododo, atipe a o SQpe: Op? ni fun 
QlQhun Oluwa gbogbo ?da. ( 40) Suratu - Gafiri Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Ha, Mim, (QlQhun ni O mg 
ohun ti O gbalero p?lu awQn harafi 

yi). 

2. IsQkal? Tira na lati QdQ 
QlQhun Alagbara, Oni-mimQ ni. 

3. 01u§e-aforijin (Gafiri) ?§?, 
Olugba ironupiwada, O si le lati 
gba ?san iya, QlQr? ni, ko si QlQhun 


|vp { j^JL>d\j> r \ pjC? <\JLb C-^>- 


x nm *^a-_ Q>r ^^l^^^s-j^tjp^b 
jU&d\ %-3$[i!}J& U> Suratu Gafiri 40 Part 24 675 U *jJLl *• ^ilp Oj*" miran bikoge On; Qdp R? ni 
ipadasi. 

4. Kosi ?niti yio $e atako sinu 
awQn Qrp QlQhun ayafi awQn ?niti 
nwQn ge aigbagbp, nitorina ki o 
mage j?ki bibQ sihinsQhun wpn (niti 
igbadun) ninu Ilu na tan q j?. 

5. Awc?n enia Nuha ti pe (awQn 
ojis?) ni opurQ giwaju wpn, ati 
awQn iJQ miran l?hin WQn, awQn 
iran kpkan ti gbero si ojig? WQn lati 
ki i mpl?, atipe nwpn ti ba WQn se 
ariyanjiyan p?lu irQ lati fi ba otitg 
j?, nitorina Mo ki nwQn mol?, 
atipe bawo ni igb^san iya Mi ti ri i. 

6. Atipe bayi ni qvq Oluwa r? ti 
§? lori awQn ?niti o §e aigbagbg pe 
dajudaju awQn ni ero ina. 

7. AwQn ?niti nwQn gbe 
'Al-Aragi' ru ati awQn ti o wa ni 
agbegbe r? nwpn nge afpmQ p?lu fifi 
9P? fun Oluwa nwQn, awQn si ni 
igbagbQ si I, nwQn si ntQrQ aforiji 
fun awpn $niti nwQn gbagbp 
lododo: pe: Oluwa wa, anu R? ati 
imQ R$ §o gbogbo nkan, nitorina fi 
oriji awQn ?niti nwQn ronupiwada ti 
nwQn si t?le oju pna R$, ki O $q 
WQn ninu iya (ina) Jahimi. 

8. Oluwa wa, fi WQn sinu Qgba 
id?ra ibugbe ti yio ma b? titi, eyiti 
O ba WQn §e adehun r? ati awQn ti 

™p& 

Suratu Gafiri 40 Part 24 676 Yi *)JU t * j-^* tjj*' o §e dada ninu awQti baba wQti ati 
awQti iyawo wqti ati arQmQdQmQ 
WQti, dajudaju Ir? ni Alagbara, 

QlQgbQtl. 

9. Ki O si §q WQti nibi buburu, 
?niti O ba §q nibi buburu qjq na, 
dajudaju O ti sik? r<?, atipe eyini ni 
erenje ti o tobi. 

10. Dajudaju awQn ?niti o se 
aigbagbQ, a o maa pe WQn (Iqjq 
ajinde nigbati WQn ba ti wq ina) 
wipe: ibinu ti QlQhun si yin otobi 
ju ibinu ti arayin si arayin 1q, 
nigbati a pe yin sibi igbagbc? ododo 
ti ?si se aigbagbQ. 

11. NwQn o SQpe: Oluwa wa, Ir? 
ti pa wa l?meji, O si ti ji wa ni 
emeji; awa si j?wq ?§? wa. Nitorina 
nj? oju Qna kan wa lati jade bi? 

12. AwQnyi j? b? nitoripe 
dajudaju nigbati a ba pe QlQhun 
nikan§o§o ?nyin ? §e aigbagbQ. 
$ugbQn ti nwQn ba nda nkan miran 
PQ mg Q, ?nyin yio gbagbQ. 
Nitorina idaJQ ti QlQhun ni, Eniti O 
ga, ti O si tobi. 

13. On ni £niti O nfi awQn ayah 
R?, han nyin atipe O nsQ ipese kale 
fun nyin lati sanma, atipe ko si 
eniti yio gba iranti ayafi ?niti o §?ri 
kuro nibi dida nkan pq mg 
QlQhun. J^\^\^JM^ 


W j^J^jd \jyti \yb ^J-Apj >*S^j Juts 


^o Jb-j 4W Jo U r^b pSOb 

jSl\^i\ 


Suratu Gafiri 40 Part 24 677 T i * % £\ i ♦ j-*[* ejj~* 14. Nitorina $ kepe QlQhun niti 
?niti yio fi ododo $e ?sin fun U, bi 
o f$ bi awQn alaigbagbQ kp. 

15. pniti oni awpn ipo giga, Oni 
it? pla, A ma ju $mi (i$$ riran R$) 
p^lu a$? R<? si ?niti O ba fi? ninu 
awQn ?rusin R?, ki o le ma fi §e 
kilpkilp (fun) pjp Ipade. 

16. Ni pjp ti nwpn o jade (lati 
inu sare). Ti kinikan ko ni pamp 
fun Qlphun lpdp wpn. (QlQhun yio 
sppe:) Tani $niti o ni Qla ni pjp oni? 
Ti Qlphun Qkan$o$o, Olubori (ni 
i?e). 

17. Loni yi ni a o san ?san 
olukuluku $mi nipa ohun ti o $e 
ni$?. Ko si abosi kankan ni oni. 
Dajudaju Qlphun ni O yara ni 
i$iro. 

18. Atipe ki o fi pjp ti o nsunmp 
na §e kilp kilp fun wpn, nigbati 
awpn pkan ti o ba ga de gogongo, 
l$ni ti o kun fun ibanuj?. Ko ni si 
pr? imul? fun awpn alabosi, atipe 
ko ni si olu$ip$ ti a o gba fun. 

19. On si nmp ijamba awpn oju 
ati awpn ohun ti pkan fi pamp. 

20. Atipe QlQhun yio dajp p^lu 
ododo. Atipe awpn ti nwpn nkepe 
l^hin R$ nwpn ko le $e idajp 
kankan Dajudaju Qlphun ni 
Olugbprp, Ariran. '*// . -*i ./ 9 it's y y.y ,*- » 
|vp ^jJL^» ( J^Uj^J»A^U-rti*» Suratu Gafiri 40 Part 24 678 Yi *jJLl i * J-*^ «JJ-»» 21. Abi nwQn ko rin 1q lori il<? ki 
wqii woye si bi atubQtan awQn ti o 
ti wa giwaju WQn ti ri? NwQn ni 
agbara ju WQn 1q nwQn si juwQn 1q 
ni ilapa lori il£, sib^sib? Ql(?hun j? 
wqii niya nitori 959 wqii. NwQn ko 
si ri $ni gba wqii sil? Iqwq QlQhun. 

22. Eyi j? be nitoripe awQn ojige 
wqii wa ba WQn p^lu alaye ti o han, 
SugbQn nwQn ko gbagbQ, nitorina 
QlQhun pa wQn r$. Dajudaju On je 
Alagbara ti O le koko ni iya. 

23. Dajudaju Awa ran Musa 
ni$e p^lu awQn ayah Wa ati awijare 
ti o han. 

24. Lq si q6q Firiaona ati 
Hamana ati Karuna, sugbcpn nwQn 
sQpe: Opidan opurc? ni. 

25. Nigbati o mu otitQ na de QdQ 
WQn lati QdQ Wa, nwQn SQpe: 5 pa 
awQn QmQkunrin awQn ti nwQn gba 
a gbQ ki 9 si da awQn QmQbirin 
WQn si. Ete awQn alaigbagbQ ko ge 
nkankan ju igina 1q. 

26. Atipe Firiaona SQpe: 5 ju mi 
sil? ki npa Musa ki o kepe Oluwa 
r£. Dajudaju ?ru mba mi ki o ma 
ba yi ?sin nyin pada tabi ki o fi 
ibaje gba il<? kan. 

27. Atipe Musa SQpe: Emi sadi 
Oluwa mi ati Oluwa nyin Iqwq 
gbogbo onigberaga ti ko gbagbQ 
nipa qjq igiro. C S % a » 9~ ' ^ *s » i- '* ' * * -* s ** 

&Vfi£& e^Vfef \^y3 fT* 


,lU\ ^ikL^j Lj-IiSIL <^>* LL-3\ -Ailj £&drflU^£^£j 

v-i o*. Suratu Gafiri 40 Part 24 679 T i *^U i ♦ j_ilp Sj^m. 28. Atipe pkunrin kan 
onigbagbp ti o fi igbagbp r<? pamp 
ninu awpn $ni Firiaona sppe: ^ o 
ha pa enia kan nitori pe o sppe: 
Oluwa mi ni Qlphun, dajudaju on 
si mu otitp ti o han wa fun nyin 
lati pdp Oluwa nyin? Atipe ti o ba 
je opurp ni, irp r$ wa lori r<?, ti o 
ba si je olododo ni, apakan ohun ti 
o n?e ileri r$ fun nyin yio ?? le nyin 
lori. Dajudaju Qlphun ko nfi awpn 
ala?eju opurp mpna. 

29. pnyin enia mi, $nyin ni 9 ni 
ijpba loni ti ? si j? ala§? lori il? na, 
?ugbpn tani le ran wa lpwp ti iya 
Qlphun ba de wa ba wa? Firiaona 
sppe: Emi ko fi nkankan han nyin 
ju ohun ti mo ri lp, atipe emi ko fi 
nyin mpna miran biko?e pna ti o 
tp. 

30. Atipe eniti o gbagbp ni 
ododo wipe: Enyin enia mi, emi 
npaiya iru pjp (iya) awpn ijp Ahsab 
(ti odi mp pp) na. 

31. Ni iru eyiti o ?e awpn enia 
Nuha ati Adi ati Samudu ati awpn 
ti o t$le wpn. Qlphun ko si gbero 
lati §e abosi p?lu awpn ?ru (R?). 

32. Atipe enyin enia mi, $ru mba 
mi fun nyin nitori pjp ti a o ma pe 
ara $ni. 

33. Qjp ti ? o p^hinda ti 9 o ma 
sa lp, ko ni si olugbani-sil<? fun 


&j\^A\ Suratu Gafiri 40 Part 24 680 T t *j^-\ t • j-ilp ojj^ nyin lpdp Qlphun atipe ?niti 
Qlphun ba §i lpna ko le si 
afinimpna kan fun u. 

34. Atipe dajudaju Yusufu tp 
nyin wa ni i§iwaju p?lu ami ti o 
han, §ugbpn ?nyin ko ye §e tabi- 
tabi nipa ohun ti o mu wa fun 
nyin, titi o fi ku, ? sppe: Qlphun ko 
ni gbe oji§? kan dide l?hin r? mp. 
G?g?bayi ni Qlphun n§i ala§eju 
oni-tabi-tabi lpna. 

35. Awpn ti nwpn ma njiyan 
nipa awpn ami Qlphun laisi idi-prp 
ti o wa ba wpn. 5?? nla ni lpdp 
Qlphun ati lpdp awpn onigbagbp 
ododo. Gegebayi ni Qlphun nfi 
odidi di pkan gbogbo onigberaga, 
ajeninpa. 

36. Atipe Firiaona sppe: Ir? 
hamana: mp ile ti o ga kan fun mi 
ki nle de pna na. 

37. Qna sanma; nigbana emi yio 
le de pdp Qlphun Musa, atipe 
dajudaju emi ro o si opurp kan. 
Gegebayi ni a §e j? ki buburu i§? 
Firiaona kun u loju, a si §? ? lori 
kuro loju pna. Atipe ete Firiaona 
ko j? nkankan biko§e ofo. 

38. Atipe eniti o gbagbp ni 
ododo sppe: Enyin enia mi, ? t?le 
mi, emi yio fi pna mp nyin ni pna ti 
o tp. 


„> sj. *s >'*'*' > "\\< ',*> 


\ix il^J £^J<j)cA&~ oy£?<J»j ^Qi^l^jeSi ^==^j Oyt^j>\^yu>^ •CcsJJylsJ 


a Suratu Gafiri 40 Part 24 681 Yt *>U £ ♦ j-il£ 0jJ~* 39. I^nyin enia mi, i§?mi aiye yi 
igbadun lasan di$ ni atipe dajudaju 
<?run ni ile ti (yio wa titi) orinl$. 

40. pniti o ba ge buburu kan a 
ko ni san a l^san ayafi iru r? atipe 
eniti o ba si ?e rere ni Qkunrin tabi 
obirin ti o si j$ olugbagbp ododo, 
awQn eleyi ni yio wq Qgba id$ra, a 
o ma pese fun wQn ninu r? laini 
onka. 

41. Atipe $nyin enia mi, e?e ti 
mo fi npe nyin wa si <?na <?la ti 
?nyin si npe mi 1q si inu ina? 

42. Enyin npe mi pe ki n§e 
aikomore si QlQhun ati ki emi fi 
ohun ti emi ko ni mimQ r? ?e 
orogun fun U, ?ugbQn emi npe 
nyin 1q si Qdp (Qba) Alagbara, 
Alaforiji. 

43. Laisi tabitabi, dajudaju ohun 
ti ? npe mi si $tQ jij? ipe ko si fun u 
ni aiye ati ni Qrun, atipe dajudaju 
apadasi wa pdQ QlQhun ni, atipe 
dajudaju awQn olukqja $nu ala 
a wc?n ni QmQ ina. 

44. Nitorina laipe $ o ranti ohun 
ti emi nba nyin sq, atipe mo ti fi 
QrQ mi ti si QdQ QlQhun. Dajudaju 
QlQhun ni Oluriran ri awQn $da. 

45. QlQhun si dabo bo o nibi 
buburu ohun ti nwQn da lete; iya 
buburu si sQkal? le awQn $ni 
Firiaona lori. *v>\. 


Jill li *4t &j£j aH \Sjd===hl_ <jr>y^-£ ^5^ ^ • I *v^ 


Suratu Gafiri 40 Part 24 682 Ti *^l t* jJIp Vj*" 46. Ina na ni a o §? WQn lori Iqsj 
QdQ r? ni owurQ ati ni a§al?, atipe 
qjq ti akoko na yio ba de (nwQn o 
SQpe): 5 fi awQn enia Firiaona wq 
inu eyi ti o le ni iya. 

47. Ati nigbati nwQn ba mba ara 
wQn §e tami-o-rQmi ninu ina, awQn 
ti ko ni agbara yio ma sq fun awQn 
?niti o se igberaga pe: Dajudaju 
awa j? ?niti o t?le ti nyin; nj? ?nyin 
ha le ti ipin kan ninu ina na s?hin 
fun wa bi? 

48. AwQn ti o §e igberaga na yio 
SQpe: Dajudaju gbogbo wa ni a wa 
ninu r?: Dajudaju QlQhun na ti §e 
idaJQ ni arin awQn ?ru (R?). 

49. Atipe a WQn ti o wa ninu ina 
na yio sq fun awQn olu§Q ina pe: £ 
ba wa b? Oluwa nyin ki o ?e iya ni 
fifuy? ni qjq kan fun wa. 

50. NwQn yio SQpe: Nj? awQn 
oji§? nyin ko ti j? ?niti o ti wa ba 
nyin p?lu alaye? NwQn o SQpe: 
B?ni. NwQn o SQpe: pnyin na ? 
b?b? (fun ara nyin). B? si ni ?b? 
awQn alaigbagbQ ko j? kinikan 
ayafi i?ina. 

51. Dajudaju Awa A o §e aran?e 
fun awQn oji§? Wa, ati awQn ?niti o 
gbagbQ ni ododo, ni igbesi aiye yi 
ati ni qjq ti awQn ?l?ri yio ba dide. 

52. Qjq na aroye WQn ko ni ?e 
awQn alabosi ni anfani, atipe egun £3 <J Jl«J \ JJ^ i ^Jy-Jt 3 \* )yh**\ '&3S\ 
\^^\\j^^=^\^J\3 (5 <ms &&<<A 


{3 ^^\cj^*^==& \p*il>j 

Suratu Gafiri 40 Part 24 683 Y I *'JA I * jJIp ojj^t yio wa fun wpn atipe ile buburu 
mb? fun wpn. 

53. Atipe dajudaju A ti fun 
(Annabi) Musa ni impna, A si 
jogun Tira na fun awc?n pmc? 
Israila. 

54. O j? impna ati iranti fun 
awpn oni-lakaye. 

55. Nitorib? ki o rpju; dajudaju 
adehun ti Qlphun j? otitp ati ki o 
tprp idariji fun ??? r? ki o si ma ?e 
afpmp (fun U) p?lu fifi pp? fun 
Oluwa r? ni a?al? ati ni owurp 
kutukutu. 

56. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
n$e atako nipa awpn ayah Qlphun 
laini idi kan pataki ti o wa ba wpn, 
ko si kinikan ninu igbaiya wpn 
ayafi motomoto wpn ko le lepa ba 
a (ohun ti wpn binu r? lelori). 
Nitorina sadi Qlphun Dajudaju On 
ni 01ugbp,Ariran. 

57. Dajudaju ?da sanma ati il? 
tobi ju ?da enia lp; ?ugbpn ppplppp 
awpn enia ko mp b?. 

58. Atipe afpju ati ariran ko le 
ba ara wpn dpgba, b? si ni awpn ti 
o gbagbp ni ododo ti nwpn si $e i$? 
rere ati awpn a?e buburu (ko le 
dpgba). It?ti nyin si prp Qlphun 
kere pupp. Suratu Gafiri 40 Part 24 684 rt *)jLi i * jj\* ijj^t 59. Dajudaju akoko na yio de, 
ko si si iyemeji ninu r?, ?ugbpn 
ppplppp awpn enia ni ko gbagbp. 

60. Atipe Oluwa nyin sppe: £ pe 
Mi ki Emi j? ipe nyin. Dajudaju 
awpn ?niti nwpn n§e igberaga ??ri 
kuro nibi ijpsin Mi laip? nwpn yio 
wq Jahannama ni ?ni y?p?r?. 

61. Qlphun ni £niti O ?e oru fun 
nyin ki ? le ma sinmi ninu n? ati 
psan ni iriran. Dajudaju Qlphun na 
ni Alajulp pla lori gbogbo awpn 
enia, ?ugbpn awpn ppplppQ enia ki 
i?e pp?. 

62. Eyi ni Qlphun Oluwa nyin, 
£l?da gbogbo nkan. Ko si plphun 
miran ayafi On. E$e ti ? fi ngunri. 

63. Bayi ni a §e n§?ri aw<?n ti 
nwpn ntako awpn ayah Qlphun. 

64. Qlphun na ni pniti O ?e il? 
fun nyin ni p?t?p?r? ti O si ?e 
sanma ni ohun ti a mp (leyin lori), 
ti O si ya aworan nyin O si ?e 
aworan nyin na ni daradara, O si 
?e arisiki fun nyin ni eyiti o mp. 
(Eniti o §e eyi fun nyin) ni Qlphun 
Oluwa nyin, nitorina ibukun ni fun 
Qlphun Oluwa gbogbo ?da. 

65. On ni Alaye, ko si plphun 
miran ayafi On; nitorina ? ma kepe 
E niti ?niti o ?e afpmp ?sin fun U. 
Qpe j? ti Qlphun Oluwa gbogbo 
?da. 


*&$<s>U&£=*\ 


<uiV 
J^jol^il^S,! 

Suratu Gafiri 40 Part 24 685 T I *'JA I » jj>\s> o j j— 66. SQpe: Dajudaju a k<? fun mi 
pe ki nsin awQn ohun ti ?nyin nsin 
l^hin QlQhun, nigbati awQn alaye ti 
o yanju ti wa ba mi lati qcIq Oluwa 
mi; atipe a pa mi la§? pe ki nju qwq 
ju ?s? sil? fun Oluwa gbogbo ?da. 

67. On ni Eniti O da nyin lati 
inu iyepe l^hinna lati inu omi 
gbQlQgbQlQ, l^hinna ninu ?j? didi, 
l^hinna O mu nyin jade ni oponlo, 
l^hinna ki ?nyin le de gongo agbara 
nyin, l^hinna ki ? wa di agbalagba 
ti o di ogbo; atipe o wa ninu nyin 
eniti a o pa §iwaju (ki o to di agba) 
atipe ki eyin le di akoko kan ti ati 
§q atipe ki ?nyin le §e lakaye. 

68. On ni Eniti O §e nyin ni 
ab^mi, yio si tun pa nyin, nigbati O 
ba pinnu nkankan, yio kan sq fun 
u pe je b^, nigbana yio si j? b?. 

69. Ir? ko woye si awQn ?niti 
nwQn §e ariyanjiyan nipa awQn 
ayah QlQhun, bawo ni nwQn §e 
nyipada? 

70. AwQn ?niti nwQn pe Tira na 
nirQ ati ohun ti A fi ran awQn oji§? 
Wa. Nitorina nwQn mbQ wa mQ. 

71. Nigbati §?k?§?k? ati ?wQn ba 
wa ni Qrun wQn. A o fi wq wQn. 

72. Sinu igbona (Jahannama), 
l^hinna a o ma fi WQn kona. 


rt>vJ^J X^yyJ^i \yjSsjJ >-J /V^==» jJi> ' 


loJ^cr^Jj^i 


\lXl/)\ XL>j u £ ^=sj L i^ii^ouft 3^^U^O^^Li-* i;^ J^tfJiJ^ar.^ti j^%i 


Suratu Gafiri 40 Part 24 686 Y i *^A-I I * j_dlp ojj~* 73. L^hinna a o sq fun WQn pe: 
Nibo ni ohun ti $nyin fi n$e orogun 
wa. 

74. L?hin QlQhun? Nwqii o SQpe: 
nwQn ti fi wa sil?; b?kQ, awa ko j? 
?niti o npe nkankan ?iwaju. Bayi ni 
QlQhun ge nfi awQn alaigbagbQ sil? 
ninu i§ina. 

75. AwQn yi j? b? nitoripe ?nyin 
nyQ ni oril? lai j? ?tQ ati nitori ayQ 
ayQpQrQ nyin. 

76. p wq awQn oju Qna 
Jahannama ki ? ?e gbere sinu r$; o 
si bum ni ibugbe fun awQn 
onigberaga. 

77. Nitorina ki o ?e ifarada, 
dajudaju adehun QlQhun otitQ ni. 
Ninu ki a fi han q apakan ohun ti 
A ?e ni adehun fun WQn tabi ki A 
pa q, nitorina a o ??ri WQn pada si 
QdQ Wa. 

78. Atipe dajudaju A ti ran 
awQn oji$? ?iwaju r$, awQn ti A 
SQtan wqu fun q wa ninu WQn. 
AwQn ti A ko SQtan WQn fun q wa 
ninu WQn. Atipe ko tQ si oji$? kan 
pe ki o mu ayah kan wa ayafi p?lu 
iyQda QlQhun; atipe nigbati a?$ 
QlQhun ba de, a o daJQ p?lu ododo, 
awQn obil?j? ti ?dfo nib?. 

79. QlQhun ni pniti O da awQn 
?ran ?l?s?-m?rin fun nyin ki ? le ma 
gun ninu WQn, ki ? si ma j? ninu 
WQn. C30k ^^ 


^JJZ\c> ^ja^oju pJ j* (*-g-^>j >^-uk. U^ixad 


Suratu Gafiri 40 Part 24 687 T I *>U i * ^ilp »JJ^ 80. Atipe awpn anfani miran wa 
fun nyin lara wpn, ati nitori ki $ le 
ma wa bukata ti o j$ idunran pkan 
nyin lara wpn, atipe lori wQn, ati ni 
ori pkp ni $ o j$ ?niti a o ma gbe 
(kakiri). 

81. Atipe O sin fi awpn ayah R? 
han nyin; atipe ewo ninu awc?n 
ayah QlQhun ni ? le ma se atako? 

82. Nwpn ko ha rin ni ori il$ ni, 
ki nwpn woye bawo ni atubptan 
awpn $niti o ti §iwaju wpn ti j$? 
Nwpn j$ $niti o pp ju wpn lp nwpn 
si ni agbara ju wpn lp nwpn si lapa 
lori il$ juwpn lp, ohun ti nwpn kojp 
ko rprp nkankan fun wpn. 

83. Nigbati awpn oji§? wpn de 
wa ba wpn p?lu alaye ti o han, 
nwpn yp si mimp ti o wa ni pdp 
wpn, ohun ti nwpn fi §e y?y<? si 
spkal? le wpn lori. 

84. Nigbati nwpn si ri iya Wa, 
nwpn sppe: Awa ni igbagbp ododo 
si Qlphun On-ni kan$o$o, atipe 
awa $e aigbagbp si awpn ohun ti 
awa fi n$e orogun si I. 

85. Igbagbp wpn ko $e wpn ni 
anfani nigbati nwpn ti ri iya Wa, 
bayi ni i?e Qlphun eyiti O ma n$e 
p?lu awpn $ru R? awpn alaigbagbp 
ti ?e of 6 nib?. 

^\c^\*<su±£^y*py^Jjj Vox 
Suratu Fusilat 41 Part 24 688 Yi *>Jrl t\ 'Jf (41) Suratu Fusilat Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$ahq Qrun. 

1. Ha, Mim (Qlphun ni O mp 
ohun ti O gba lero p?lu awpn 
harafi yi). 

2. Ohun ti o spkal? lati pdp 
(Oluwa) AJQk? aiye, A§ak? prun. 

3. Eyi ni Tira kan ti a ?e alaye 
(Fussilat) awQn pre? inu r?, Al- 
Kurani ni ede Larubawa fun awpn 
enia ti nwpn ni mimp. 

4. O j? olufun-ni ni iro-idunnu 
ati olu?e ikilp. $ugbpn ppplppp 
wpn $?ri kuro, nwpn ko gbp. 

5. Atipe nwpn sppe: Qkan wa 
wa ninu didipa sinu ohun ti o npe 
wa si, ati pe eti wa di gbpingbpin 
atipe gaga wa larin awa ati ir?, 
nitorina ki o ma ?e i?? (tir?), 
dajudaju awa na yio ?e i?? ti wa. 

6. Sppe: Abara bi ti nyin na ni 
emi. A ran$? si mi ni pe Qlphun 
nyin Qlphun kan§o?o ni, ki ? si 
duro ti I (?sin R?), ki 9 si tprp 
aforiji R?. Egbe nifun awpn ti o ba 
A wa orogun. 

7. Awpn ?niti nwpn ki nyp saka, 
ti nwpn si ?e aigbagbp si pjp ik?hin. 


J'4l: -_ 


„>< »>-*£ 


^ U^dLbj Li o?jJ*j lite ^tjj 

Suratu Fusilat 41 Part 24 689 1 t *^i-i 1 ^ C.l>/ai Sj^~- 8. Dajudaju awpn ?niti nwpn ni 
igbagbp ododo ti nwpn si n?e i?? 
rere, ?san ti ko ni ja l^kan wa fun 
wpn. 

9. Sppe: Nj? lotitp ni ?nyin §e 
aigbagbp si pniti O da il£ ni pjp 
meji, ?nyin si nfun U ni orogun? 
eleyini ma ni Oluwa gbogbo aiye. 

10. Atipe O da awpn oke nlanla 
si ori r? (il? na), O si fi ibukun si i 
O si pin awpn onje r? sib? ni awpn 
pjp m?rin ni dpgbadpgba fun awpn 
ti nbere. 

11. L?hinna O gbero sanma o si 
j? efin, O si wa sp fun on ati il? pe: 
5 wa, bi ? f? bi ? k<?. Aw<?n mejeji 
wipe: Awa wa, ni $niti ofmu f?dp 
t?le a§?. 

12. Nitorina O pari wpn si 
sanma meje ni qjq meji, O si fi i§? 
onikaluku sanma han a. Atipe Awa 
fi awpn atupa (irawp) §e sanma 
akpkp ni p§p ati ki o j? idabo bo. 
Eyini j? eto ti Qba Alagbara, Oni- 
mimp. 

13. Ti nwpn ba si ??ri nigbana 
SQpe: Emi n?e kilpkilp iya kan fun 
nyin g?g?bi iya ti Adi ati Samudu. 

14. Nigbati awpn oji?e wpn wa 
ba wpn niwaju wpn ati l?hin wpn 
pe, ? ko gbpdp sin nkankan afi 
Qlphun, nwpn sppe: Bi Oluwa wa 
ba f? ni dajudaju iba ti sp awpn 
^L-Cytf -W U JO 1 (Xa. « J I L->Jj lA^* ' *!"*-**' 

Dp ojjiS^ *X?L>\ ^+$g <&^fb Suratu Fusilat 41 Part 24 690 T t *^-l I ^ cl./a^ ljj~* Malaika kal<?. Nitorina awa ko gba 
ohun ti a fi ran nyin ni§? gbp. 

15. Ki ? ri awpn Adi, nwpn §e 
igberaga lori il? laij? p?lu ?tp, 
nwpn si sppe: Tani o lagbara ju wa 
lp? Nwpn ko ri pe Qlphun ti O da 
wpn lagbara ju wpn lp? Atipe nwpn 
n§e atako si awpn ami Wa. 

16. Awa si ran at?gun ti o le si 
wpn ni awpn pjp ti o buru ki A le 
je ki nwpn tp iya itiju wo ni igbesi 
aiye. Atipe dajudaju iya prun ni 
t?nit?ni julp, atipe a ko ni ran wpn 
lpwp. 

17. Ki ? ri awpn Samudu, A fi 
wpn mpna, §ugbpn oju fifp wu wpn 
ju itpspna lp, nitorina igbe iya 
t?nit?ni ba gba wpn mu nitori i$? ti 
nwpn §e. 

18. Atipe Awa ko awpn ti o 
gbagbp ni ododo yp ti nwpn si 
nb?ru (Qlphun). 

19. Atipe ni pjp ti a o ko awpn 
pta Qlphun jp sidi ina, ao si ko 
wpn pp; akpkp wpn ati igb?hin 
wpn. 

20. Titi di igbati nwpn de ib?, 
awpn eti wpn ati awpn oju wpn ati 
awpn awp ara wpn yio ma j?ri le 
wpn lori nipa ohun ti nwpn §e. 

21. Nwpn yio sp fun awp ara 
wpn pe: Kini §e ti ? j?ri le wa lori? " x- '** ^ > s 

\y bj Sy «rf* jJm \yt *&&>- <J Jo \ 


^ <>jr? oyC^jy oj y* u <yj} \ ts^rj EJ oy^^yoK^^Jti^y^j Suratu Fusilat 41 Part 24 691 T I *J^A-I I \ cJUai Sjj— Nwpn yio sppe: Qlphun ti o nj?ki 
gbogbo nkan sQrp lo mu wa SQrQ, 
atipe On ni O da nyin ni akpkp 
atipe pdp R? ni a o da nyin pada si. 

22. 5 ko si fi ara nyin pamQ ki 
awpn eti nyin ati awpn oju nyin ati 
awpn awQ ara nyin ma le j?ri le 
nyin lori, gugbQn ?nyin ro pe 
Qlphun ko ni mc? pupQ ninu i§? ti ? 
n§e. 

23. Eyi ni ero ti ? nro si Oluwa 
nyin ni o ko iparun ba nyin, 
nitorina ? di ?ni ofo. 

24. Ti nwpn ba §e suru (fun iya, 
sib?sib?) ina ni ibugbe fun wpn, bi 
nwpn ba f? s?ri pada si iypnu 
Ql(?hun wc?n ki yio j? ?niti a ogba 
i§?ri pada wpn. 

25. Atipe A yan awQn alabarin 
fun wQn, ti nwQn si §e 1q§q fun 
wpn, ohun ti o mb? ni iwaju wpn 
ati ohun ti o mb? ni ?hin wpn, 
atipe Qrp (Oluwa) ti di otitQ le wpn 
lori ninu awpn ijp kan ti o ti rekpja 
giwaju wpn ninu aliJQnu ati awpn 
enia; dajudaju awQn na ti j? olofo. 

26. Atipe awgn ?niti nwQn §e 
aigbagbp sppe: 5 ma§e t?ti gbp al- 
Kurani yi atipe ? ma sp iscpkusp si 
i, boya ?nyin le bori. 

27. Nitorina Awa yio fun awpn 
?niti nwpn §e aigbagbp ni iya ti o le 
koko tpwo, atipe dajudaju A o san j?J-a Jjl ^CiU-ybj t&> J>&*>\ %£ jliiil 

.i^pJox-^li 

© oj^ yU*J $£& !5 


Suratu Fusilat 41 Part 24 692 Yt *>U i\ *JJ~* wpn ni ?san fun eyiti o buru ju lp 
ninu ohun ti nwQn §e ni§?. 

28. Iy?n ni ?san awpn pta ti 
Qlphun ina na yio j? ti wpn, ile 
gbere wa ninu r? fun wpn. p j? ?san 
fun atako wpn si awpn ami Wa. 

29. Atipe awQn ?niti nwpn §e 
aigbagbp yio tun sppe: Oluwa wa, 
fi awpn ?ni meji ti nwpn §i wa lpna 
han wa ninu awc?n alijpnu at ninu 
awpn enia ki a le fi awpn mejeji si 
isal? gigiris? wa, ki nwpn le ma b? 
ni isal?-isal? wa. 

30. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
sppe: Oluwa wa ni Qlphun l?hinna 
ti nwpn si duro §in§in, awpn 
Malaika yio ma SQkal? wa ba wpn 
(nwpn yio sppe): £ tna§e foiya ki ? 
ma si ba inuj?, atipe ki $ dunnu si 
pgba id$ra eyiti a ti §e ni adehun 
fun nyin. 

31. Awa ni pr? nyin ni ile aiye 
ati ni prun na p?lu, ohun ti awpn 
?mi nyin yio ma f? yio ma wa fun 
nyin nib? atipe ohun ti ? o ma bere 
fun tun wa fun nyin nib?. 

32. Niti ikona alejo lati pdp 
(Qba) Alaforiji, Onik?. 

33. Atipe ko si ?niti o dara ni 
prp ju ?niti o pe ipe wa si (idi ?sin) 
Qlphun ti o §e i§? rere ti o si sppe: 
Dajudaju emi j? pkan ninu 
olujuwp-jus? sil? (fun Qlphun). Jp jyjjj'*'- \p&jj- : '-«" G3 c^i-lJ^tPi u^j^^ Suratu Fusilat 41 Part 24 693 Ti *^JL| n ftj^M. 34. Iwa rere ati iwa buburu ko le 
ba ara w<?n dpgba. Ma fi iwa rere ti 
iwa buburu 1q, atipe ki o sq ?niti 
Qta kan ba wa ni arin ir$ p$lu r$, 
da g?g?bi pr$ imule. 

35. A ko ni fi §e kong? $nikan 
ayafi aw<?n $niti w<?n §e suru, ani a 
ko ni fi §e konge $nikan ayafi aw<?n 
olorire nla. 

36. Atipe ti §i§?ri kan ba f? wa 
ba p lati q6q e§u, nigbana ki o sadi 
QlQhun. Dajudaju On ni Olugbprp, 
Oni-mimQ. 

37. Atipe oru ati Qsan mb$ ninu 
awQn ami R? ati orun ati o§upa, 5 
ma§e fi orikanl? fun orun ati fun 
o§upa, atipe QlQhun ti O §e ?da 
wpn ni ki ? fi orikanl? fun, bi ?nyin 
ba je ?niti njpsin fun U. 

38. Bi nwQn ba si §e igberaga, 
nitorina aw<?n ti o mb$ ni pdQ 
Oluwa r? nwQn n§e af<?mQ fun U 
loru ati lQsan, b? si ni aw<?n ko nko 
agara (susu). 

39. Atipe o mb? ninu awpn ami 
R? pe dajudaju ire yio ri il? ti o ti 
gb? p?r?p?r? nigbati A ba si sq omi 
kal? le e lori, a mira, a ru. 
Dajudaju Eniti O ji (il? na) 
dajudaju On ni yio ji aw<?n oku 
dide. Dajudaju On ni Alagbara lori 
gbogbo nkan. C3 ^A^k^J^l?^! 


gp >CL>J JU*> 6UJ. 


"r *-'- ^-'^ 


Suratu Fusilat 41 Part 24 694 T 1 *jJt"! ^ ^ C.l./a^ ojj~- 40. Dajudaju awQn ti nwQn yi 
awQn qvq Wa pada nwQn ko pamQ 
fun Wa. Nj? ?niti a ju sinu ina lo 
dara ni abi ?niti o wa p?lu 
ifaiyabal? ni qjq ajinde? 5 ma §e 
ohun ti ? ba f?, dajudaju On ni 
Oluri ohun ti ? n§e. 

41. Dajudaju awpn ?niti nwQn §e 
aigbagbQ si iranti na nigbati o wa 
ba WQn, atipe dajudaju on j? Tira 
kan ti o ni agbara. 

42. Ibaj? ko le wa ba a lati iwaju 
r$, b? si ni ko le gba ?hin wa ba a: 
ohun ti a SQkal? ni lati QdQ (Qba) 
QJQgbQn, (Qba) ti ?yin tQ si. 

43. «NwQn ko sp kinikan fun q 
bikose iru ohun ti a ti sq fun awQn 
ojis? ti nwQn ti siwaju r$. Dajudaju 
Oluwa r? ni Alaforiji ati Oluni iya 
?l?ta elero. 

44. Ti o ba §e pe A §e Al-Kurani 
na ni ohun ti a le ma ke ni ahQn 
ede miran ni, nwQn ba SQpe: E§e ti 
nwQn ko §e alaye ayah r$? Bawo ni 
Al-Kurani §ele j? ede miran ki 
Annabi si j? Larubawa. SQpe: On j? 
itQSQna ati iwosan fun awQn ?niti 
nwQn gbagbQ ni ododo, atipe awQn 
?niti nwQn ko gbagbQ, odidi mb? 
ninu eti WQn atipe osi j? ifQ loju fun 
WQn. AwQn elewQnni ni a o ma pe 
lati aye ti o jinna. 

Suratu Fusilat 41 Part 25 695 to *jJL| t\ cXa* \jy* 45. Dajudaju A ti fun Musa ni 
Tira na, nwpn si yapa ?nu si i, Ti 
ko ba $e pe gbolohun kan ti o ti 
gba iwaju lati pdp Oluwa r? ni, a 
ba ti $e idajp ni arin wpn. Atipe 
awpn na mb? ninu iyemeji ti nwpn 
n$e tabitabi si. 

46. £nik?ni ti o ba ?e i$? rere, o 
$e e fun ara r?; ?niti o ba $e i?? 
buburu, o §e fun ara r?. Atipe 
Oluwa r? ki $e alabosi fun awpn 
?ru (R?). 

47. Mimo akoko igbe nde na a o 
dapada si pdp R?. Kosi eso kan ti 
yio jade ninu apopo r?, ko si si 
obirin kan ti yio loyun tabi ki o 
bimp ayafi p?lu mim<? R<? ni. Atipe 
ni pjp ti yio pe wpn pe: Nibo ni 
awpn orogun Mi wa? Nwpn yio 
sppe: Awa j?wp fun Q pe, ko si 
oluj?ri kan ninu wa. 

48. Ohun ti nwpn nkepe ni 
i$iwaju yio salp fun wpn, nwpn yio 
si mp ampdaju pe kosi ibusapamp 
si kan fun awpn. 

49. Enia ki kar? nipa itprp rere, 
ti buburu ba si kan a, yio baraj? 
yio sp ireti nu. 

50. $ugbpn dajudaju ti A ba fun 
u ni ik? kan tpwo lati pdp Wa l?hin 
inira ti o ti ba a, dajudaju yio sppe: 
eyi j? temi, atipe emi ko ro asiko 
5p o^^u3f*-*^l>^ 

Suratu Fusilat 41 Part 25 696 Y o pjJl-I £ ^ cJUIafr °jj~" na pe yio de, dajudaju ti a ba da mi 
pada si QdQ Oluwa mi, dajudaju 
ore tun wa fun mi ni c?d<? R?. Nipa 
bayi dajudaju A o si fun aw<?n 
alaigbagbp ni iro nipa ohun ti 
nw<?n §e ni§?, atipe dajudaju A o 
fun wQn ni iya ti o le tQwo. 

51. Atipe nigbati A ba §e id?ra 
fun enia, yio §?ri (ko ni dup?) yio 
ma yi SQtun yi si osi; atipe nigbati 
buburu ba wa ba a, nigbana a wa 
di oni qpqIqpq adua. 

52. SQpe: £nyin o wa ri ni pe, ti 
o ba j?pe (Al-Kurani) wa lati QdQ 
QlQhun ni l?hinna ti ?nyin §e 
aigbagbQ si i, kosi ?niti o §ina ju 
?niti o wa ninu iyapa ti o jinna. 

53. A o fi awQn ami Wa han 
WQn ni oferefe ati ninu ara WQn, titi 
yio fi han si WQn pe ododo ni. Nj? 
ko ha to; pe Oluwa r? ni El?ri lori 
gbogbo nkan. 

54. B?ni dajudaju nwQn wa ninu 
iye meji nibi ipade Oluwa WQn. 
B?ni dajudaju On (fi im<? R?) 
rQkirika gbogbo nkan. 

^J^jJjXj plj Q-\ 4j\ ^$J Cf^i &~ 


Suratu §ura 42 Part 25 697 To p^JL| iY ^j>Jl 3jj~- ^2> Suratul - $&ra A7 orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Ha, Mim. 

2. A'in, Sin, kpf (QlQhun ni O 
mq ohun ti O gba lero p?lu awQn 
harafi yi). 

3. Bayi ni O §e fi ran?? si q, ati 
si awQn ?niti o ti §iwaju r?, QlQhun, 
Alagbara, QlQgbQn. 

4. On lo ni ohun ti o wa ni 
sanma ati ohun ti o wa ni ori il? 
atipe On lo Ga, ni O si Tobi. 

5. Sanma f?r? faya lati oke wQn, 
atipe awQn Malaika nfi ogo ati Qp? 
fun Oluwa WQn nwQn si ntQrQ 
aforiji fun awQn ?niti o wa ni ori 
il?. B?ni dajudaju QlQhun On ni 
Alaforiji, Onik?. 

6. AwQn ?niti WQn gba nkan mi 
mu ni alatil?hin l?hin R?, QlQhun 
si ni Oludabobo lori WQn; atipe ir? 
ki i§e olu§Q lori WQn. 

7. Bayi ni A fi Al-Kurani ran§? 
si q ni ede Larubawa, ki o le ma fi 
§e kilQkilQ fun iya-ilu na ati awQn ti 
o wa ni agbegbe r?, ki o si ma §e 
kilQkilQ nipa qjq akoJQ, ti ko si 
iyemeji ninu r?. Awqu iJQ kan (yio 
wa) ni alijanna Qgba id?ra ti awQn 
iJQ kan yio wa ninu ina ti o njo. 


7$£ ■■'■* KWA ^^ji.;i: }^y~C- 

Suratu $ura 42 Part 25 698 To *}JL| IT ^j>Jl Sjj~- 8. Atipe ti o ba §e pe Qlphun f? 
ni dajudaju iba §e wpn ni ijp 
kan§o§o, §ugbpn yio fi ?niti O ba f? 
wp sinu ik? R$. Atipe a wpn alabosi 
ko ni si oluranlpwp fun wpn ati 
alatil?hin. 

9. Nwpn ha gba nkan miran mu 
ni oluranlpwp l?hin R? ni? $ugbpn 
Qlphun On ni Oluranlpwp, On si ni 
yio ji awpn oku ti o ti ku, On si ni 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

10. Atipe ohunkohun kan ti ?nu 
nyin ko ba ko si, idajp r? di pdp 
Qlphun; Qlphun Oluwa mi ni eyini, 
mo si gb?k?le E, emi yio si pada si 
pdp R?. 

11. 01upil?da sanma ati il?. O si 
§e nyin ni takp-tabo lati inu ara 
nyin, awpn ?ran na O §e wpn lakp- 
labo, On se ?da yin sib?. Kosi 
kinikan ti o dabi R?; (Qlphun) On 
ni Olugbprp, Ariran. 

12. Ti R? ni kpkprp sanma ati 
il? On ni O ngboro 'arisiki' fun 
?niti O ba f?, A si ma diwpn (r<? 
fun $niti O ba f?). Dajudaju On ni 
Oni-mimp nipa gbogbo nkan. 

13. O §e lofin fun nyin nipa ?sin 
ohun ti O pa la§? fun Nuha ati 
eyiti A fi ran§? si p ati eyiti A sp 
aspt?l? r? fun Ibrahima ati Musa 
ati Isa, pe ki ? gbe ?sin duro atipe 
ki ? ma§e pin y?l?y?l? nidi r<?. 


13 ji-^^cj?^-^^* 31 
O^l^J jc£/?«F ty-^J *-*J ^™ 1 ^-^3 ' Suratu $ura 42 Part 25 699 Yo *-jA IT ^jjJJI ijj~> Ohun ti ir? npe awpn p$?bp si j$ 
inira fun wpn. Qlphun si nyan $niti 
O ba fip funra R$, O si ntp $niti o 
n§eri (si pdp R<?) si pna pdp ara R$. 

14. Atipe nwpn ko ya si ptptp 
ayafi l^hin ti mimp de wa ba wpn, 
niti keta larin ara wpn. Ti ko ba ?e 
pe prp kan ti gba iwaju lati pdp 
Oluwa r$ ni, titi di asiko ti a sp ni, 
a ba ti dajp larin wpn. Atipe 
dajudaju awpn ti a jogun Tira fun 
l^hin wpn wa ninu iyemeji si i p$lu 
tabitabi. 

15. Nitori eyi, ma pe ipe, ki o si 
duro dede g?g?bi a ti pa p la§$, ki o 
ma si t$le iff-inu wpn, atipe ki o 
sppe: emi ni igbagbp ododo si ohun 
ti Qlphun spkal? ni Tira, atipe a pa 
mi la?? lati ?e dpgbadpgba larin 
nyin. Qlphun ni Oluwa wa ati 
Oluwa nyin. £san [^ wa m |3^ f un 
wa; $san i§? nyin mb$ fun nyin, ko 
si ijiyan larin awa ati ?nyin, 
Qlphun yio ko wa jp papp, pdp R$ 
ni ibu padasi. 

16. Atipe awpn ti o njiyan nipa 
Qlphun l^hin ti a ti ju ara sil$ fun 
U, ijiyan wpn baj? Ipdp Oluwa 
wpn, ibinu si mb$ lori wpn, atipe 
iya ti o le koko mb$ fun wpn. 

17. Qlphun ni pniti O sp Tira na 
kal? p?lu otitp ati o§uwpn, kini yio 
j$ki o mp pe boya akoko na ti 
sunmp? 5p >4-^i <>• ^&±r m J ^kc^^l A-f^. LJe rt-L*3 ' /«Jb * U-U Jul) j^Jl J,|_>*/ Jj ^J 

5£Jf> ^l^j i j^l t^i te\ 

4^&l^tj3^j££j Suratu §ura 42 Part 25 700 To *j}?\ iY l$jj~<^ *jy* 18. Awpn ti ko gba a gbp 
nkanju si i, atipe awpn ti o gbagbp 
ni ododo npaiya r<?, nw<?n si mp pe 
ododo ni. J^ki nsc? fun ? dajudaju 
awpn ti njiyan si akoko na wa ninu 
i§ina ti o jinna. 

19. Qlphun je Alanu fun awpn 
?ru Re; O npese fun ?niti O ba f?; 
On ni Alagbara, ti O si pataki. 

20. Eniti o ba nf$ irugbin ti 
prun, Awa yio fun u ni alekun ninu 
eso r<?; ?niti o ba nf? eso ti aiye yi 
Awa yio fun u ninu r<?; atipe ko ni 
ni ipin kan l'prun. 

21. Abi nwpn ni awpn ori$a ti 
npa§? ?sin kan fun wpn ti Qlphun 
ko pa la§?? Ti ko ba j? pe qvq idajp 
ni a ba ti pari (r?) larin w<?n. Atipe 
dajudajudaju awpn alabosi ti wc?n 
ni iya ?l?ta-elero. 

22. Ir? yio ri aw<?n alabosi ti 
nwpn o ma gbpn nitori i§? ti nwQn 
§e, yio si bp lu wcpn. Atipe awpn ti 
o gbagbp ni ododo ti nwpn si n§i§? 
rere yio wa ni arin awpn abata 
pgba id^ra, ohun ti nwpn nf? wa 
fun wpn lpdp Qlphun Qba wpn, 
eleyini j? ore ajulc? ti otobi. 

23. Eyi ni Qlcphun §e ni iro- 
idunnu fun awpn ?rusin R<? ti nwQn 
gbagbp ni ododo ti nwpn si §i§? 
rere. Sppe: Emi ko bere owo-pya 
lpwp nyin lori r? afi ki ? niif? mi 

Suratu §ura 42 Part 25 701 TO *jju| tt l$jj£}\ ijj~> nitori okun ?bi towa laarin wa. 
gniti o ba §e rere kan Awa yio §e 
adipele r? fun u ni rere nib? 
Dajudaju QlQhun ni Alaforiji, Olu 
se pp? IqpqIqpq. 

24. Abi nwQn nsQpe: O da adapa 
irQ mQ QlQhun ni? Nitorina ti 
QlQhun ba f? yio fi odidi di Qkan r? 
(si wQn). Atipe QlQhun yio ma pa 
irQ r? yio si j$ki ododo rinlt? p^lu 
awQn QrQ R?. Dajudaju On ni 
OnimimQ nipa ohun ti o wa ni 
aiya. 

25. On ni O ngba ironupiwada 
awQn ?rusin R? atipe O n?e aforiji 
awQn ?$?, atipe O mQ ohun ti ?nyin 
n§e. 

26. Atipe Ongba adua awQn ti o 
gbagbQ ni ododo ti nwQn si n§i§? 
rere, atipe A si ma §e alekun fun 
WQn ninu Qla R?. Atipe iya ti o le 
wa fun awQn alaigbagbQ. 

27. Ti o ba §e pe QlQhun gboro 
arisiki fun awQn ?ru R? ni, nwQn 
ba ?e agbere ni ori il?; ?ugbQn On 
SQkal<? ni iwQntuwQnsi bi On ba ti 
f?, dajudaju On ni OlumQ amQtan 
O si nri awQn ?ru R?. 

28. Atipe On ni Eniti O nsQ ojo 
kal? l^hin igbati nwQn ti sq ireti nu, 
A si ma fQn ik? R£ ka. Atipe On ni 
Qr? ti Qp? tQ si. 

Suratu §iira 42 Part 25 702 To *)JL| IT ^jj-JI hf 29. Atipe o mb$ ninu awQti ami 
R<? dida ti O da sanma ati il<? ati 
ohun ti O tan ka ninu awQn mejeji 
ni awQn ab^mi. Atipe On ni 
Alagbara lori kiko wQn jq nigbati 
O ba f?. 

30. Atipe ohunkohun ti o ba ba 
nyin ni inira, nitori ohun ti $ fi 
awQn qwq nyin ?e ni?? ni, A ma ?e 
amojukuro ninu qpqIqpq ($$$ 
nyin). 

31. Atipe $nyin ko j$ ?niti o le 
bQmQ (QlQhun) Iqwq ni ori il<?, b$ 
si ni ko ni si olu?Q kan fun nyin 
l^hin QlQhun atipe ko ni si alaran?e 
kan fun nyin. 

32. Atipe o mb? ninu awQn ami 
R? awQn QkQ to dabi oke ni oju 
agbami. 

33. Bi O ba f$ yio mu at^gun 
duro (awQn QkQ na) nwQn a di 
ohun ti ko ni le 1q lori (omi), 
dajudaju awQn ami mb? ninu eyi 
fun gbogbo awQn onisuru olu$Qp$. 

34. Abi ki O pa awQn QkQ na 
run nitori ohun ti nwQn ?e ni??, A 
si tun ma ?e amojukuro fun 
qpqIqpq. 

35. Atipe awQn $niti nwQn n?e 
atako si awQn ami Wa ti mp pe ko 
si aye ibu sasi fun WQn. 


m^i\^\\ u— i< T^Ot^ l*3>\\j*J (M j& &\j*^j'iP^^£^& 


ra^Jb^f *L^\£j]^£&J*j 3 j^^j&^^y^&l 


£pO~fc*?, ^ li 1^9 *cJ0jUj£ 0^*i*fj Suratu §ura 42 Part 25 703 Yo ,jJL| iy ^jjJ^\ ijj~, 36. Nitorina ohunkohun ti a ba 
fun nyin nitori igbadun aiye nikan 
ni, atipe ohun ti mb? ni pdp 
Qlphun lo dara julp ni yio si ??ku 
fun awpn ?niti nwpn gbagbp ni 
ododo ti nwpn si fi ara ti Oluwa 
wpn. 

37. Atipe awpn ?niti nwpn 
takete si awpn ?$? nla ati awpn iwa 
ibaj?, atipe nigbati nwpn ba binu, 
awpn a ma$e amojukuro. 

38. Ati awpn ?niti o nj?pe ti 
Oluwa wpn ti nwpn si ngbe irun 
duro, atipe prQ wpn ni igbimQran 
($ura) ni arin ara wpn, atipe awpn 
a ma na ninu ohun ti A ?e ni ese 
fun wpn. 

39. Ati awpn ?niti o j? pe ti 
abosi kan ba ba wpn, nwpn a ma 
gb?san fun ara wpn. 

40. Atipe ohun ti o j? buburu, 
buburu ni ?san r? ?nik?ni ti o ba si 
mojukuro ti o si ?e atunse, ?san r? 
mb? ni pdp Qlphun, dajudaju On 
ko ni if? si awpn alabosi. 

41. Atipe ?nik?ni ti o ba gb?san 
l?hin ti a ti bo o si ko si pna ibawi 
kan fun awpn elewpnni. 

42. $ugbpn Ona iba wi wa, 
nikan fun awpn ?niti n?e abosi fun 
awpn enia ti nwpn si ?e abosi kiri 
lori il? laini idi. Awpn elewpnni ti 
wpn ni iya ?l?ta-elero. X^S* "\'\*' Ip OjJbJ^ p£j &>j ly-4 1 * urUJJ^'JLAi- 1 ">\\' l ^\' ~(< >'^' -\\' | oj^r^JfQ&ty^-C^ y*\c&\) K_Ja£,{j<lJ> IfrU* 4lu-< A!Xuj \jy>rj 


Suratu §ura 42 Part 25 704 To *)JU IT ^j>Jl Sjj~- 43. Atipe ?nik?ni ti o ba §e suru 
ti o si §e amojukuro, dajudaju eyi 
mb? ninu awpn prp ti odara ti 
QlQhun si palas?. 

44. Atipe ?nik?ni ti QlQhun ba fi 
sil? ninu i§ina, ko ni si alaran§e 
kan fun u l?hin R?. Atipe ir? yio ri 
awQn alabosi ti nwQn ba ri iya 
nwQn yio SQpe: Nj? c?na kan ha 
mb? bi ti a le fi pada (si aiye)? 

45. Atipe iwp na yio ri wpn ti a 
o §? WQn lori si (ina na), ti nwpn 
yio t?riba niti y?p?r?, nwQn yio ma 
jiwo lati ?ba oju topamc?. Atipe 
awQn ?niti nwQn gbagbQ ni ododo 
SQpe: Dajudaju awQn olofo ni awpn 
?niti nwpn §e ofo ?mi wc?n ati awpn 
?ni WQn ni qjq ajinde. J?ki nsQ fun 
? dajudaju awQn alabosi yio ma b? 
ninu iya aromay?. 

46. Atipe ko ni si alatil?hin kan 
fun WQn ti yio ran WQn Iqwq l?hin 
QlQhun. Atipe ?niti QlQhun ba fi 
sil? sinu i§ina ko si Qna kan fun u. 

47. 5 j?pe Oluwa yin §iwaju ki 
qjq kan ti ko ni si oludapada fun u 
ni QdQ QlQhun too de. Ko ni si aye 
ibusala fun nyin ni QJQna, b? si ni 
ko ni si ?niti yio k<) iya na fun yin. 

48. Nitorina bi nwQn ba si gunri, 
A ko ran q ni olu§Q fun WQn. Kosi 
kini kan fun q ayafi iji§? de opin. 
Atipe dajudaju nigbati Awa ba fun ffjl jffisj^^^ol^^Jj^O^J 


y. y y <$ S^, ^"Ib- y *, 


'^*$$id ^Jt f^)y \y?2^ 

irf y y Suratu §ura 42 Part 25 705 To *jJL| IT ^jjJ^\ Ijj^ enia ni ik$ tpwo lati pdp Wa, inu r$ 
a dun si i, §ugbpn ti buburu kan ba 
si ba wpn nitori ohun ti awpn pwp 
wpn ti ti §iwaju, dajudaju awpn 
enia j? alaimore. 

49. Ti Qlphun n j ikapa sanma 
ati il$. A ma da ohun ti O ba f? (ni 
$da). A ta $niti O ba f? lpr? 
pmpbirin A si ma ta ?niti O ba f? 
lpr? pmpkunrin. 

50. Tabi ki O §e wpn ni akp ati 
abo, A si ma §e ?niti O ba f? ni 
agan. Dajudaju On ni Oni-mimp, 
Alagbara. 

51. Atipe ko tp fun abara kan pe 
ki Qlphun ba a sprp (ni ojufo) ayafi 
ki O rang? (si i) tabi ni $hin gaga, 
tabi ki O ran oji§? kan (si i) ki o si 
la ohun ti O f? ye (e) p?lu iypda 
R$. Dajudaju On Qlphun ga, 
Qlpgbpn si ni. 

52. Atipe bayi ni A §e fi i§? riran 
Wa ninu a§? Wa ran§? si p. Ir? ko 
mp ohun ti Tira na j? ati igbagbp 
ododo, §ugbpn a §e e ni impl?, A 
nfi ?niti A f? mpna nipa r<? ninu 
awpn $ru Wa. Atipe dajudaju ir? 
yio ma tp awpn enia si oju pna ti o 
tp. 

53. Oju pna QlQhun, ^niti ohun 
ti o wa ni sanma ati ohun ti o wa 
ni ori il<? j$ ti R<?. B?ni, pdp Qlphun 
ni gbogbo pran yio pada si. 


' ' * " 

Suratu Sukhurufi 43 Part 25 706 To *^JM if ±jj*--J\ Ijj^t (43) Suratul - Sukhurufi Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ha Mim, (QlQhun ni O mQ 
ohun ti O gba l'ero p?lu aw<?n 
harafi yi). 

2. Mo fi Tira na ti o ?e afihan 
bura. 

3. Dajudaju A ?e on Al-Kurani 
ni ede Larubawa nitori ki ?nyin le 
?e lakaye. 

4. Atipe dajudaju on, ninu iya 
Tira na ni QdQ Wa o ga osi kun fun 
9gb<?n. 

5. Nj? Awa ha le ko Iranti duro 
lQdQ nyin bi nitoripe ?nyin j? ?ni 
kan ti o wa orogun p?lu QlQhun. 

6. Melo-melo ninu Annabi ti A 
ti ran si awQn ?ni akQkQ. 

7. Kosi Annabi kan ti o wa ba 
wQn ayafi ki nwQn j? ?niti yio ma fi 
?e <?f<?. 

8. Nitorina A ti pa WQn r£; awQn 
ti o ni agbara ju awQnyi 1q, 
apejuwe awQn ?ni akQkQ ti rekoja 
lQ. 

9. Atipe dajudaju ti ir? ba bi 
WQn lere pe, tani da sanma ati il?? 
Dajudaju nwQn o SQpe: (QlQhun) 
Alagbara, OnimimQ lo da WQn. ■ ,;ylx-; ■■■,■-■ -SL> mm -v^BSh Q^r- pCj^^0j 
dJ&& 


Suratu Sukhurufi 43 Part 25 707 To *^JL-| if ci^pl ojj~* 10. Eniti O §e il? ni it? fun nyin 
ti O si fi oju Qna sinu r<? fun nyin 
nitori ki ? le ma mQna. 

11. Atipe Eni na lo nsQ omi kal? 
lati sanma p?lu idiwQn, nigbana A 
o wa fi ji il? ti o ti ku; bayi ni ao 
mu nyin jade. 

12. Atipe On ni Eniti O da 
ori§iri§i gbogbo nkan, O si §e Qk<? 
fun nyin ati awQn ?ran (?l?s? 
m?rin) eyiti ? ngun. 

13. Ki ? le joko p?t?p?r? lori r?, 
l?hinna ki ? ma ?e iranti id?ra 
Oluwa nyin nigbati ?nyin ba joko 
p?t?p?r? lori r£, ki ? si ma SQpe: 
Ogo ni fun pniti O t? eyi lori ba 
fun wa atipe awa ko ni agbara r?. 

14. Atipe dajudaju awa yio $?ri 
pada si QdQ Oluwa wa. 

15. Atipe nwQn fi apakan kan 
ninu awQn ?rusin R? §e (QmQ) fun 
U. Dajudaju enia j? alaimore ti o 
han gbangba. 

16. Tabi O ha le fi ninu ohun ti 
O da §e QmQbirin funra R? ki O wa 
§a ??a awQn QmQkunrin fun nyin 
bi? 

17. Atipe nigbati a ba fun 
$nikan wQn ni iro idunnu nipa 
ohun ti nwQn fi lei? ni ap?r? fun 
(QlQhun) AJQk? aiye, oju r? yio 
dudu on na yio kun fun ibanuj?. 


/ yy s*y yyy y >; / t/*>/ ^ Suratu Sukhurufi 43 Part 25 708 To *)JL| tr >>ji OJJ** 18. Abi ?ni (obirin) ti a tQ larin 
awQn q$q, ti o si jepe ti ija bade ko 
le wi awiye (ni eyin npe ni QmQ 
QlQhun)? 

19. Ti nwQn wa nfi awQn 
Malaika, awQn ti nwQn je ?rusin 
(QlQhun) AJQk? aiye, ?e QmQ birin. 
nwQn ha wa nibi dida WQn ni? A o 
kg $ri jij? WQn sil<? a o si bi wqii 
lere. 

20. Nwqti si SQpe: Ti QlQhun 
Onike ba f<? ni awa ko ba ti sin 
wc?n. Kosi mimQ fun WQn nipa eyi; 
ko si ohun ti nwQn j? ju opurQ 1q. 

21. Tabi A fun WQn ni Tira kan 
giwaju r? ti awQn wa mu dani 
§in?in? 

22. B?kQ, nwQn SQpe: Dajudaju 
awa ba awQn baba wa lori ilana 
kan, atipe awa na si nrin ni oripa 
WQn. 

23. Atipe bayi ni kosi olukilQ 
kan ti A o fi range sinu ilu kan 
?iwaju r$ ayafi ki awQn ti ara d? 
nib? SQpe: Dajudaju awa ba awQn 
baba wa lori ilana ?sin kan awa si 
kQ?e oripa WQn. 

24. O SQpe: Nje bi mo ba mu wa 
fun yin ohun ti 6 tQna ti o dara ju 
eyiti ? ba awQn baba nyin lori r<? 
nkQ? NwQn SQpe: Dajudaju awa ko j^^y^\^\jlii^ 


rt-f -^'fl-^'_ ^J>-^-^r| goU-U 1 ^ rJ ©oyii^j 


*4jp43^>. Suratu Sukhurufi 43 Part 25 709 To *>JL| IT <Jj±jl\ )JJ~* ni gba ohun ti a fi ran nyin ni?? 
gbp. 

25. Nitori be Awa gb^san (iya) 
ni ara w<?n, ir? wo bi igb?hin aw<?n 
ti o pe (awQn qtq Wa) nirQ ti ri. 

26. Atipe (ki o ?e iranti) nigbati 
Ibrahima sq fun baba r? ati aw<?n 
enia r? pe: Dajudaju emi ko ni qwq 
ninu ohun ti e nsin. 

27. Afi pniti O da mi, dajudaju 
On yio si fi <?na han mi. 

28. Atipe o ?e e ni qtq ti yio ma 
wa 1q gbere ni ?hin r? ki nw<?n le 
pada. 

29. B?k<?, Emi fun aw<?n eleyi ati 
awQn baba wpn ni igbadun titi 
otitQ fi wa ba wpn ati oji?? ti n?e 
alaye. 

30. §ugbQn nigbati otitQ de wa 
ba wpn, nwpn sppe: Idan ni eyi, 
atipe dajudaju awa ko gba a gbp. 

31. Atipe nw<?n sQpe: Kini ?e ti a 
ko sp Al-Kurani yi kal? fun 
pkunrin pataki kan ninu aw<?n ilu 
mejeji? 

32. Nj? awpn ni yio ha ma pin 
ik? Oluwa r? bi? Awa ni A pin ipin 
ij?-imu wpn ni arin wpn ni igbesi 
aiye, A si gbe apakan w<?n ga ju 
apakan lp niti ipo ki apakan le ma n — aS ll^UA^uLliiJb 


>lJ\' 1' '* X'x" xj*~' >**' V 

rt^x» La— djj* 1 <i«j C^l? O ^ft - M . a^ ^pft Suratu Sukhurufi 43 Part 25 710 To *^U tT ciyJ-^Jl ojj~> §i§? fun ara WQn, atipe ik? Oluwa 
r? dara ju ohun ti nwQn nkoJQ 1q. 

33. Bi ko ba §e pe gbogbo enia 
yio je iJQ (alaigbagbQ) kan§o§o ni, 
dajudaju Awa iba j^ki orule ile 
awQn ti nse aimore si (Qba) AJQk? 
aiye je fadaka ati akaba (fadaka) ti 
nwQn yio ma fi gun u. 

34. Atipe awQn ?nu Qna ati 
ibusun awQn ile wQn ti nwQn yio 
ma rQgbQku le (iba je fadaka). 

35. Ati iworo (goolu). Atipe 
gbogbo eyini ko je nkankan ju 
adun igbesi aiye yi 1q; atipe Qrun 
lQdQ Oluwa r$ fun awQn olupaiya 
(R?) m- 

36. ^nik^ni ti o ba §?ri kuro nibi 
iranti (QlQhun) AJQk? aiye, Awa 
yio yan e§u fun u, Qn yio si di 
alabarin fun u. 

37. Atipe dajudaju awQn (e§u) 
yio ma §? WQn lori kuro ni oju Qna 
(ti o tQ), atipe nwQn yio ma ro pe 
dajudaju a ti fi awQn mQna. 

38. Titi yio fi wa ba Wa, on yio 
SQpe: A! iba §e§e ki Qna jijin wa 
larin emi p^lu r$, ni jijin IyQ-orun 
ati IwQ-orun, nitorina Qr? buru loje 
fun mi. 

39. (AbamQ nyin) ko le §e nyin 
ni anfani ni oni, nigbati e ti §e 
abosi, pe e jq pin iya na. 
LJaLi^Ja-ij Jl*9 \^p i o^O~*d l>*J 


j^-l^j J-AjJ ^ ^J-CaJ ^ Ij g^Oj-C^p-iri 

Suratu Sukhurufi 43 Part 25 711 To *)JL| tr «J^>JI l jy « 40. Iwp hale fun aditi ni prpgbp, 
o kosi le fi afpju mp pna, ati ?niti o 
wa ninu i§ina ti ohan? 

41. Nitorina bi Awa ba mu p lp, 
jib? A o gb^san lara wpn. 

42. Abi A le fi ohun ti A §e ni 
adehun fun wpn han p; dajudaju 
Awa j? Alagbara lori wpn. 

43. Nitorina ki o mu ohun ti a fi 
ran§? si p dani §in§in; dajudaju ir? 
wa lori pna tara. (Al- 44. Atipe dajudaju on (ai- 
Kurani) j? iranti fun p ati fun awpn 
enia r$, atipe laip? a o bi nyin lere. 

45. Atipe ki o bere lpwp awpn ti 
A ti ran ni§? §iwaju r? ninu awpn 
oji§? Wa. Awa ha §e plphun miran 
kan l^hin (Qlphun) Ajpk? aiye ti 
nwpn yio ma sin bi? 

46. Dajudaju A fi awpn ami Wa 
ran Musa si Firiaona ati awpn 
fmfwa r$, o si sp pe: Dajudaju emi 
j? oji§? Oluwa gbogbo $da. 

47. $ugbpn nigbati o mu awpn 
ami Wa wa ba wpn, nigbana nwpn 
nfi wpn r?rin. 

48. Atipe A ko fi ami kan han 
wpn ayafi ki o j? eyiti o ju ti akpkp 
lp, atipe Awa fi iya j? wpn ki nwpn 
le pada. 


>r* 


Suratu Sukhurufi 43 Part 25 712 Y o *j£?\ tT ±Jj>-^\ 3jj— 49. Atipe nwpn sppe: Ir? onidan, 
kepe Oluwa r? fun wa g?g?bi 
adehun ti O §e p?lu r?, dajudaju 
awa yio t?le pna (r?). 

50. $ugbpn nigbati A mu iya na 
kuro fun wpn, nwpn y? adehun. 

51. Atipe Firiaona pe ipe larin 
awpn enia r?; o sppe: pnyin enia 
mi, temi ha kp ni ijpba Misira ati 
awpn odo yi ti n§an lab? (ile) mi? 
pnyin ko ri i ni? 

52. Nje emi ko san ju eleyi lp, 
eyi (enia) y?p?r? yi atipe o f?r? ma 
le §e alaye prp. 

53. Kini§e ti a ko fun u ni 
kerewu iworo tabi ki awpn 
Malaika ba a wa ki nwpn ma t?le 
e. 

54. Nitorina o fi mu awpn enia 
r? ni fufuy? (o tpn wpn) nwpn si 
t?le e. Dajudaju nwpn j? poki enia 
kan. 

55. Nitorina nigbati nwpn mu 
Wa binu, A wa gb?san lara wpn, 
nitorina Awa t? gbogbo wpn ri. 

56. Atipe Awa sp wpn di ohun 
irekpja ati apejuwe fun awpn ti 
igb?hin. 

57. Atipe nigbati a bafi pmp 
Maryama §e apejuwe nigbana ni 
awpn enia r? nwpn nr?rin nipar? 
(apejuwe yi). ^vrr\j\\^ 


'"^'^^i^Jij^Gl^ 

•6'v*^ *J>y^ £&Z/^J& 


Suratu Sukhurufi 43 Part 25 713 To p^i-l tT ci^-^Jl Sjj~- 58. Nwqii sQpe: Nj? awc?n 
QlQhun wa ni o dara ni abi on? 
NwQn ko wul? §e apejuwe r? fun 9 
lasan biko?e atako. B^ti^kQ, awQn 
j? enia kan alariyanjiyan. 

59. On ko j? kinikan ju ?rusin 
kan ti A §e id?ra fun lp atipe A §e e 
ni apejuwe fun awQn 91119 Israila. 

60. Atipe ti o ba §e pe A ba f? 
ni, A ba §e aw9n Malaika ni arole 
ni ori il? r9po nyin. 

61. Atipe on j? mim9 kan fun 
akoko na, nitorina ? ma §e iyemeji 
si i atipe ki ? t?le mi. Eyi ni oju 9na 
ti o t9 tar a. 

62. Atipe ? ma?e j?ki e?u §? nyin 
lori; dajudaju on j? 9ta nyin ti o 
han. 

63. Atipe nigbati (Annabi) Isa 
na de p?lu alaye, o S9pe: Dajudaju 
mo de wa ba nyin p?lu 9gb9n, 
atipe lati le §e alaye fun nyin 
apakan ohun ti ? yapa-?nu si. 
Nitorina ? b?ru Ql9hun ki ? si t?le 
temi. 

64. Dajudaju Ql9hun na On ni 
Oluwa mi ati Oluwa nyin nitorina 
ki 9 ma sin I. Eyi ni oju 9na ti o t9. 

65. Aw9n ij9 na si yapa ?nu ni 
arin ara W9n, nitorina egbe ki o ma 
b? fun aw9n ?niti o §e abosi nipa 
iya 9J9 kan ?l?ta-elero. S>i^pyyj?^j£^ 
t£ j5 \ JiaL rt^J orb *^J iiis^J \j 

Suratu Sukhurufi 43 Part 25 714 To *jJL| IT J^))l Uj— 66. Nwc?n ko reti kinikan ayafi 
akoko na, ki o wa ba WQn lojiji, b? 
si ni nwc?n ko ni mQ. 

67. Awqii Qr?, apakan WQn yio 
di Qta apakan ni qjq na, ayafi awQn 
olub^ru (QlQhun). 

68. pnyin ?rusin Mi, ko si ib^ru 
fun nyin loni, b? si ni ?nyin ko ni 
banuj?. 

69. AwQn ?niti nwQn ni igbagbQ 
ododo si awQn ayah Wa ti nwQn si 
j? olujuwQ-jus? sil? (fun QlQhun). 

70. p wq Qgba id?ra na, ?nyin 
ati awQn aya nyin ki ? si j? ?niti yio 
ma dunnu. 

71. NwQn yio ma rQkirika WQn 
p?lu awQn awo iworo ati awQn ife 
imumi atipe ohun ti yio ma b? nib? 
yio je ohun ti ?mi nf? ati ohun ti 
yio ma dun mQ oju, ?nyin yio ?e 
gbere ninu r?. 

72. Atipe eyi ni Qgba id^ra eyiti 
a jogun r? fun nyin nitori ohun ti ? 
?e ni$?. 

73. Eso ti o pq mb? ninu r? fun 
nyin ti ?nyin yio ma j? ninu r?. 

74. Dajudaju awQn ?1?$? yio $e 
gbere ninu iya Jahannama. 

75. A ko ni gbe e fuy? fun WQn 
b? si ni awQn yio sq ireti nu ninu 
r?. 

^1^i^f^d>^ : .^J-* © dA^^|y\^-^lS^lLjyul»j*Jf 
^^nAjsl'l a\1 "k a*S 1 ^Noil _«*Ss. Sp OjU^i^^J^^uM^tll^ 


Suratu Sukhurufi 43 Part 25 715 To frj^i-l if o^jJl ojj~- 76. Awa ko bo WQn si §ugbQn 
awQn ni nw<?n bo ori ara WQn si. 

77. Atipe nwQn yio kepe (aw<?n 
Malaika) pe: :lr? Maliku, j?ki 
Oluwa r? pa wa. (Maliku) yio SQpe: 
Dajudaju ?nyin yio ma gbe inu r?. 

78. Dajudaju Awa ti mu ododo 
wa ba nyin, $ugb<?n qpqIqpq nyin 
ni o kQ ododo na. 

79. Abi awQn ti pinnu QrQ kan 
ni? Dajudaju Awa na a npinnu-QrQ. 

80. Abi nwQn nro pe Awa ko 
gbQ (ohun ti nw<?n wi) ni agiri w<?n 
ati QrQ j^j? wQn? B?ni awQn oji§? 
Wa ti mb? ni QdQ WQn ti nwQn nkQ 
q sil?. 

81. SQpe: ti o ba j? pe QmQ ba 
mb? fun (Oluwa) AJQk? aiye ni; 
nitorina emi ni akQkQ awQn ?rusin 

(R?). 

82. MimQ fun Oluwa sanma ati 
il?, Oluwa it?-Qla ti ga ju irohin ti 
nwQn nfu U 1q. 

83. Nitorina fi nwQn sil? ki 
nwQn ma sq isQkusQ ki nwQn si ma 
§e erekere titi nwQn yio fi ba qjq 
WQn pade eyiti a $e ni adehun fun 
WQn. 

84. Atipe On ni pniti o j? 
QlQhun ninu sanma ati QlQhun lori 
il? atipe On ni QJQgbQn, Oni-mimQ. u^^sy^&^j 

&j ll£ ^J u^S \j%j 
% U^'$\&%^J&0$ Gp ojJL^Al^ 
-*Aajj \_jiiL £>■ \yr*~j \y*"y^ fi-*-*-* 3 


Suratu Sukhurufi 43 Part 25 716 To +yL\ it o>->ll lj^ 85. Ibukun ni fun £niti ikapa 
ijpba sanma ati il? n$e ti R? ati 
ohun ti mb? ni agbedemeji awpn 
mejeji; atipe mime? akoko na mb? 
ni pdp R?, atipe pdp R? ni a o da 
nyin pada si. 

86. Awpn ?niti nwpn nkepe l^hin 
R? ko ni ikapa ip? §i§e ayafi ?niti o 
ba j?ri ododo b? si ni awpn ti mp 
b?. 

87. Atipe bi o ba bi nwpn lere pe 
tani eniti o da wpn, dajudaju nwpn 
yio sppe: Qlphun ni. Nitorina 
kini^e ti nwpn fi n^ri (kuro nibi 
ododo). 

88. Atipe prp r? ni pe, Oluwa mi 
Dajudaju awpn elewpnyi j$ awpn 
enia ti nwpn ko gbagbp. 

89. Nitorina ki o $e amojukuro 
fun wpn ki o si wipe: Alafia, Laip? 
awpn yio m<?. (44) Suratul - Dukhdnu Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ha, Mim. (Qlphun ni Omp 
ohun ti O gba l'ero p?lu awpn 
harafi yi). 

2. Mofi Tira alalaye na bura. 

3. Pe dajudaju A sq 9 kal? ninu 
oru onibukun kan, daudaju Awa ni 
Olu^eikilp. 
^1 O^A^o>*^rt^^jAj/v^rtA^»id ---■:< r^s^ .-< <,-$£ ^Tr'-^^Yl^''^ ^-*s~ rtV- -,,.,1 :JZK~-: '&J&&* ^r~ ^p'Li^=Jg 
h_j^&%&j£~^&&^-'\ Suratu Dukhanu 44 Part 25 717 Y o +-JA 1 1 jU-jlJI oj^m. 4. Ninu (oru) r? ni a n§e ofin 
awQn qyq ti Ati pinnu. 

5. A?? lati qcIq Wa, atipe 
dajudaju Awa ni Oluran awQn oji?? 
ni??. 

6. Niti ik? lati QdQ Oluwa r?, 
dajudaju On ni OlugbQ (QrQ), Oni- 
mimQ. 

7. Oluwa awQn sanma ati il<? ati 
ohun ti mb? ni agbedemeji awQn 
mejeji bi ?nyin ba j? olumQ- 
amQdaju. 

8. Kosi QlQhun miran ayafi On; 
A ma ye (?mi) A si ma pa (?mi), 
Oluwa nyin ati Oluwa awQn baba 
nyin ti akQkQ. 

9. B?ti?kQ, awQn wa ninu 
i§iyemeji ti nwc?n n?e erekere. 

10. Nitorina ma reti qjq ti sanma 
yio mu efin (Dukhan) ti o han 
gbangba wa. 

11. Ti yio bo awQn enia mQl? 
daru. Eyi ni iya kan ?l?ta-elero. 

12. (AwQn enia yio sQpe): Oluwa 
wa ()P W P) 5* iy^ na kuro fun wa, 
dajudaju awa yio gbagbQ ni ododo. 

13. Bawo ni iranti yio §e §e wQn 
ni ore, nigbati o j? pe dajudaju ni 
oji§e kan alalaye ti wa ba WQn? ES j*£o-^a\ J& 3/^i ^ I Uft^*^l£ li^ljJ^^l^l 


fst's.s' „*: 

EJJ Clij^L^!Li.4^i jj 


(|JjLJ)4*\jiijLiiJ^l!li t Suratu Dukhanu 44 Part 25 718 T o *)JL| 1 1 jU-jJI 6jj~* 14. l^hinna ni nwpn $?ri kuro ni 
pdp r? ti nwpn si sppe: Ak'^kp 
(Eniti wpn nkp) ti o j? were ni. 

15. Dajudaju Awa yio gbe iya 
kuro die, dajudaju ?nyin o tun 
pada (si aigbagbp). 

16. 0J9 ti A o ba fi iya ti o tobi 
j? (awpn ?1???); dajudaju Awa yio 
gba ?san iya ni ara wpn. 

17. Atipe dajudaju A dan awpn 
enia Firiaona wo ?iwaju wgn atipe 
oji?? kan ti o ni appnle wa ba wpn. 

18. On sppe: £ ko awpn ?rusin 
Qlphun le mi lpwp. Dajudaju emi 
j? oji$e kan ti a ni lati fi pkan tan 
fun nyin. 

19. Atipe ki ? ma?e ?e igberaga 
si Qlphun, dajudaju emi mu idi-pn? 
ti o han gbangba wa ba nyin. 

20. Atipe dajudaju mo sadi 
Oluwa mi ti o j? Oluwa nyin pe ki 
£ ma sq mi ni okuta pa. 

21. Atipe ti ?nyin ko ba gba mi 
gbp, nigbana ki ?nyin fi mi sil? j?. 

22. Nitorina o pe Oluwa r<? pe 
dajudaju awpn wpnyi j? enia kan ti 
o j<? pd<??<?. 

23. Nitorina mu awpn ?rusin Mi 
rin loru; dajudaju ?nyin yio j? ?niti 
nwpn ma t?le. f$I b£>& \j\&&\y£^ E| c^i^i^^^^Oj^^l^^O^J Q3 9^y^y^jjd^ <-> -v* <^p 

| jyt-JL* rtJ==?j| !xJ c£ jL«j_ >r ll9 Suratu Dukhanu 44 Part 25 719 Yo *-JL| it jUuJl )jj~> 24. Atipe ki o fi okun sil? ni 
didak? j$j$. Dajudaju awpn j? qitlq 
ogun ti a ma t?ri. 

25. Melo-melo ninu awpn oko 
ati i§?l?ru ti nwQti ti fi sil?. 

26. Ati awpn irugbin ati awpn a 
aye ti o ni appnle. 

27. Ati awQn nkan id?ra ti nwpn 
gbadun ninu r?. 

28. Bayi ni A si j? wQn logun 
fun awpn enia miran. 

29. Nigbana sanma ati il? ko 
sunkun wpn, atipe a ko ni lepra fun 
WQn. 

30. Atipe dajudaju A ko awQn 
QmQ Israila yQ ninu iya y?p?r?. 

31. Kuro Iqwq Firiaona. 
Dajudaju on j? onigberaga ninu 
awpn ti o kepja ala. 

32. Atipe dajudaju A §a wpn 
l?§a p?lu mim<? (kan) ti nwpn fi 
tayQ gbogbo ?da. 

33. Atipe A fun wpn ni awQn 
ami ti adanwo ti o han gbangba wa 
ninu r?. 

34. Dajudaju awQn wpnyi nwpn 
ma ns(?pe: 

35. Kosi (iku kan) ayafi iku ti 
ak(?kQ ti awa ti ku atipe awa ko j? 
?niti nwpn ma ji dide. 


^Jrf-J^rot <MX 


jv^Ssli \+^}y o £*>*>j 
If y\s T <s *>'""Z (jp tSyiiil J^L^^^^^i 

Mu^ii^o^uj J-j j » toy J^^l Suratu Dukhanu 44 Part 25 720 To ^JL| ii jU-jJI ijj^ 36. Nitorina ? mu aw(?n baba wa 
wa ti ?nyin ba j? olododo. 

37. Nje awQn ni o dara ni tabi 
awQn enia Tubai', ati aw<?n ?niti 
nwQn ti ?iwaju WQn? A pa w<?n r?, 
dajudaju nw<?n j? ?1???. 

38. Atipe A ko da sanma ati il? 
ati ohun ti o wa larin mejeji fun are 
?i?e. 

39. Kosi ohun ti A da mejeji fun 
biko?e p?lu otitQ, sugb<?n qpqIqpq 
WQn ko mg. 

40. Dajudaju qjq Ipinya ni 
akoko gbogbo wc?n patapata. 

41. Qjq ti pr? kan ko ni le ?e 
anfani kan fun <?r? r?, atipe nwQn 
ko si le ran ara WQn Iqwq. 

42. Ayafi ?niti QlQhun ba k?. 
Dajudaju On ni Alagbara, Onik?. 

43. Dajudaju igi QrQ na. 

44. Ni ohun jij? awQn ?1???. 

45. Ti o dabi epo gbigba ti yio 
ma ho ninu w<?n. 

46. G?g?bi hiho omi ti nho. 

47. £ ki i mQl?, ki ? wq q si arin 
ina Jahimi. 

48. L?hinna ki ? da iya olomi 
gbigbona le e lori. I U^Jl^j^<j[{^\j\Li\J)\3 


ftp Oj^oOf 
^^j 1*12. Jji o^ j>* c^d* (Ji Suratu Dukhanu 44 Part 25 721 Y py^\ 1 1 jU-JllI Ijj*. 49. Tqwo, dajudaju ir? j? 
alagbara ti o si ni apQnle (Ti onpe 
ara r? b??). 

50. Dajudaju eyi ni ohun ti 
?nyin $e tabi-tabi si. 

51. Dajudaju awpn olupaiya 
(Ql<?hun) nw<?n yio wa ninu aaye 
ifaiyabal?. 

52. Ninu awpn Qgba kan ati 
aw<?n omi i§?l?ru. 

53. Nwpn yio da a§p aran 
f?l?f?l? ati eyiti onipc?n bora, nwpn 
yio dojukQra wpn. 

54. Bayi ni A o fi aw<?n obirin 
?l?yinju ?g? §e iyawo fun w(?n. 

55. Nw<?n yio ma pe ninu r? 
(bere fun) ori?iri§i eso niti ?ni 
ifaiyabal?. 

56. Nw<?n ko ni t<? iku wo nib? 
ayafi iku ti akcpkc? (ti aiye) atipe On 
yio §Q w<?n ninu iya ina-Jahimi. 

57. O j? <?la lati <?d<? Oluwa r?. 
Iy?n ni ere ti o tobi. 

58. Nitorina A $e e (Al-Kurani) 
ni irprun fun ahc?n r? nitori ki 
nw<?n le gba ikilc?. 

59. Nitorina ma reti (iparun 
wQn), dajudaju aw<?n na nwpn 
nreti. 


C23 jyi>uL*<30>i^oi ($} ^jiijc^i-ci 


S3 OJ; ^~" ^ -A^J f-$i*J (^UlL AJJ^ljUjb 


Suratu Jasiyah 45 Part 25 I 722 I Y ° *& i0 V 1 ^ 1 hj~> (45) Suratul - Jasiyah 


Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ha, Mim (QlQhun ni O mQ 
ohun ti O gba Tero p?lu awQti 
harafi yi). 

2. Tira na SQkal? lati qcIq 
QlQhun, Alagbara, QlQgbQn. 

3. Dajudaju ninu sanma ati il? 
ami mb? fun awQn onigbagbQ 
ododo. 

4. Ati ninu dida nyin ati ?da (ile 
ati ti igbo) ti O tan kakiri (oril?) j? 
awQn ami kan fun awQn enia ti 
nwQn mQ amQdaju. 

5. Ati yiyapa sira wQn oru ati 
Qsan ati ohun ti QlQhun SQkal? lati 
sanma ni eese ti O si fi nji il? l?hin 
ti o ti ku ati yiyipada awQn at?gun, 
o j? awQn ami fun awQn enia ti 
nwQn ni lakaye. 

6. Eyi ni awQn ayah QlQhun, A 
nke e fun 9 p?lu ododo. Nitorina 
ewo ni Qrc? l?hin ti QlQhun ati awQn 
ayah R? ti nwQn le gbagbQ. 

7. Egbe ni fun gbogbo aladapa 
irQ ?1?§?. 

8. Ti o ngbQ awQn qi*q QlQhun ti 
nwQn ke fun u l?hinna o wa duro 
?in§in s'ori igberaga g?g?bi ?nipe 
§4M& fa -J"**" 


Suratu Jasiyah 45 Part 25 I 723 I r ° +& i0 V 1 ^ 1 5 jj~- ko gbp q. $e irohin fun u pe iya 
?l?ta-elero mb? fun u. 

9. Atipe nigbati o ba mp kinikan 
ninu awpn ayah Wa, o fi n?e y?y?. 
Awpn eleyini iya t^ni-t^ni wa fun 
WQn. 

10. Ina Jahannama wa niwaju 
WQn, ohun ti nwpn ?e ni?? ko le ?e 
wpn ni anfani kankan, ati ohun ti 
nwQn mu lQr? l^hin QlQhun, iya ti 
o tobi wa fun WQn. 

11. Eyi ni itQSQna; atipe awQn 
?niti nwQn ?e aigbagbQ si awQn 
ayah Oluwa WQn, iya egbin ?l?ta- 
elero kan wa fun WQn. 

12. QlQhun ni Eniti O t? okun 
lori ba fun nyin ti awQn QkQ fi 
nsare ninu n? p^lu a?? R? ati ki e le 
ma wa ore-ajulQ R<? ati ki ? le ma 
dupe. 

13. Atipe O t? lori ba fun nyin 
ohun ti o wa ni sanma ati ohun ti o 
wa ni il? patapata, lati qcIq ara R<?. 
Dajudaju awQn ami wa ninu eyi 
fun awQn enia ti o nronu. 

14. Sq fun awQn ti o gbagbQ ni 
ododo ki nwQn mojukuro fun 
a WQn ti ko b?ru awQn qjq ti 
QlQhun ki O le san ?san fun awQn 
enia kan nitori ohun ti nwQn ?e. 

15. pniti o ba ?e i$e daradara, (o 
?e e) nitori ara r? ni, atipe ?niti o o^^^J.aU^^I^j 

\^^*Luj\ ( y»j±4 ^J^UU^Jl^_^J^ Suratu Jasiyah 45 Part 25 I 724 I ^° *>M *° V^r 1 hy ba ?e buburu, fun ara r? ni; l?hinna 
q<1q Oluwa nyin ni ao da nyin pada 
si. 16. Atipe dajudaju Awa fun 
awQn QmQ Israila ni Tira ati idaJQ 
ati jij? Annabi atipe Awa ?e arisiki 
fun wQn ninu ohun ti o d 

:bo iun WQn ninu ohun ti o dara, Awa 
si ?e agbega fun w<?n lori gbogbn 
?da. 17. Awa fun w<?n ni alaye ninu 
Qr<? na. Nitorina nwQn ko si yapa 
afi l?hin ti mimQ wa ba w<?n, niti 
ilara larin ara w<?n. Dajudaju 
Oluwa r? yio dajQ larin WQn ni qjq 
igben'de nipa ohun ti ?nu WQn 
pakasQ si. 

18. L?hinna A fi q si oju Qna 
nipa Qran na, nitorina t?le e, atipe 
o ko gbQdQ t?le if? inu awQn ti ko 
ni mimQ. 

19. Dajudaju nwQn ko ni §e q ni 
rere (anfani) kan lQdQ QlQhun 
Atipe dajudaju awQn alabosi ni Qr? 
ara WQn, atipe QlQhun ni Qr? awQn 
olupaiya (R?). 

20. Eyi j? idi - QrQ (atQni SQna) 
fun awQn enia ati imQna ati ik? fun 
awQn enia ti o mc? amQdaju. 

21. Abi awQn ?1??? nro pe A o ?e 
WQn g?g?bi awQn ti nwQn gbagbQ 
ni ododo ti nwQn ?i?? rere ni, aye 
WQn ati oku WQn bakanna ni; nkan 
ti kodara ni nwQn nda F?jq. 


4*~>^j <£ -Ub_j (j^UIi ^vls-a> i-Ub Suratu Jasiyah 45 Part 25 I 725 I ^° +& *° V^ 1 s jj~- 22. Atipe Qlphun da sanma ati 
il? p?lu otitp ati ki a le fi san 
olukuluku $mi l^san ohun ti o §e 
ni$?, atipe a ko ni bo wpn si. 

23. Nj? ir? ri ?niti o fi if?-inu r? 
§e Qlphun r?, Qlphun si mpmp fi i 
sil? ninu i$ina, atipe Qlphun fi 
odidi di eti r? ati pkan r?, O si fi 
ebibo bo oju r?? Tani ?niti yio fi 
pna mp p l?hin Qlphun? £nyin ko 
niran ni? 

24. Atipe nwpn sppe: Kosi i$e 
?mi kan mp ju igbesi aiye wa yi lp; 
a nku a si tun n$e ?mi, atipe 
kinikan ko le pa wa r? ayafi akoko, 
atipe nwpn ko ni mimp nipa eyi; 
nwpn kan nro arose? ni. J? 26. Sppe: Qlphun lo nfun nyin ni 
?mi l?hinna O nsp nyin di oku 
l?hinna yio ko nyin jp ni igbende 
(Alikiyama), eyiti ko si tabitabi 
nipa r?, sugbpn ppplopp enia ko 
mp. 

27. Atipe Qlphun lo ni ijpba 
sanma ati il?. Atipe ni pjp ti akoko 
na yio de, ni pjp na awpn alaiko 
gbagbp yio $ofo. ^^^J^^jVjjo^l^liilji^j ly, 

Suratu Jasiyah 45 Part 25 I 726 I r ° *& io V^ 1 s jj~- 28. Atipe ir$ yio ri gbogbo iran 
ni ikunl<? (Jasiyah). Onikaluku iran 
ni a o pe sibi akpl<? r£. Oni yi ni a o 
san nyin ni ?san ohun ti ? §e ni§?. 

29. Tira Wa yi nsc? otitQ nipa 
nyin. Dajudaju Awa nkp ohun ti ? 
n$e sil?. 

30. Ki 9 ri awpn ti o gbagbp ni 
ododo ti nwgn si §e i§? rereOluwa 
wpn yio fi wpn wq sinu ik? R£. Eyi 
je ere-nje ti o han gbangba. 

31. Atipe ki 9 ri awpn ti ko 
gbagbg, (a o bi WQn pe): nj? nwc?n 
ko ka awpn prp Mi fun nyin bi? 
$ugbpn ? gberaga, ? si j? ?1?§? enia. 

32. Atipe nigbati a ba sppe: 
Otitp ni adehun Qlphun atipe 
akoko na, ko si tabitabi nipa r£, 
?nyin nsQpe: Awa ko mQ ohun ti 
akoko na j?. Awa ko ro si nkankan 
ju aba dida lp awa ko si ni 
amcpdaju. 

33. Atipe buburu oun ti nwQn §e 
yio han si wpn, atipe ohun ti nwpn 
fi n$e y?y? yio yi wpn ka. 

34. Atipe a o sppe: A o gbagbe 
nyin (sinu ina) loni g?g?bi ? ti 
gbagbe ipade pjp nyin yi, atipe ina 
ni ibugbe nyin, ? ko si ni ri 
oluranlQWQ. 

35. B?ni eyi j$, nitoripe ?nyin 
mu awpn ayah Qlphun ni yeye 

1 JCAy^ji ^^L*-^^ l^yCwL*AJ /»j^ \ J-^j 


Suratu Ahkpfi 46 Part 26 I 727 I T1 ^>LI 11 otb-SlI Sjj>~- atipe igbesi aiye tan nyin j?. 
Nitorina ni oni a ko ni mu wpn 
jade ninu r? a ko si ni wa tuba 
wQn. 

36. Nitorina ti QlQhun ni pp^ 
Oluwa sanma ati Oluwa il£, Oluwa 
gbogbo eda. 

37. Atipe On lo ni titobi ni 
sanma ati ni il?; atipe On ni 
Alagbara, QlQgbQn. (46) Suratul - Ahkqfi Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ha, Mim (QlQhun ni O mp 
ohun ti O gba l'ero p?lu awQn 
harafi yi). 

2. IsQkal? Tira na lati QdQ 
QlQhun Alagbara, QJQgbQn ni. 

3. Awa ko da sanma ati il<? lasan 
ati ohun ti mb? ni agbedemeji 
awQn mejeji ayafi p?lu ododo ati 
akoko kan ti a sami si. Atipe awQn 
ti nwQn ?e aigbagbQ ti ??ri kuro 
nibi ohun ti a fi se ikilQ fun WQn. 

4. SQpe: Enyin hari ohun ti ? 
nkepe l?hin QlQhun? £ fihan mi 
kini nwQn da ni ori il£, abi aJQge 
kan mb? fun WQn ninu (dida) 
sanma na ni? p mu Tira kan ti o ti 
?aju eyi wa, tabi a§*?ku mimQ kan ti 
?nyin ba j? olododo. 


^^ 

Suratu Ahkpfi 46 Part 26 I 728 I n *& n oUb-Sfl l^ 5. Atipe ko si ?niti o ?ina ju ?niti 
o npe nkan miran l?hin QlQhun, 
?niti ko le j? ? nipe titi di 9J9 
igbende, b? si ni awQti na j? 
onigbagbera nipa ikepe w<?n? 

6. Nigbati a ba ko awQti enia jq 
nwQn yio di Qta fun w<?n, nwQn yio 
si tako sisin ti nw<?n nsin wqii. 

7. Atipe nigbati a ba nke awQn 
ayah Wa ti o han ni fun w<?n, aw<?n 
alaigbagbQ a sq isQkusQ si ododo 
nigbati o ba de wa ba w<?n pe: Eyi 
j? idan ti o han. 

8. Abi nwQn yio ma SQpe: O da 
a ?e funra r? ni. SQpe: Bi emi ba da 
a ?e ?nyin ko ni ikapa kinikan fun 
mi 1'QdQ QlQhun On lo hiq isQkusQ 
ti ? nsQ si i. On to ni ?l?ri ni arin 
emi p?lu nyin. Atipe On ni 
Alaforiji, Onik?. 

9. SQpe: Emi kQ ni ?ni ak<?kQ 
ninu awQn oji??, b? si ni emi ko mQ 
ohun ti a o ?e fun mi ati fun ?nyin 
na. Atipe emi ko t?le kinikan ayafi 
ohun ti a ba fi ran?? si mi, emi ko 
j? kinikan ayafi olukilc? ti o han. 

10. SQpe: Enyin ko ?e akiyesi pe 
ti o ba j? QdQ QlQhun lo ti wa ti ? si 
tako o, ti ?l?ri kan si j?ri ninu 
awQn QmQ Israila lori iru r?, ti o si 
gbagbQ ti ?nyin si?e igberaga (si i). 
Dajudaju QlQhun n a ko ni fi awQn 
enia alabosi mQ Qna. 


Suratu Ahkpfi 46 Part 26 I 729 I ™ *& ^ JUb-Sfl • Oj^M. 11. Atipe awQn ?niti o $e 
aigbagbQ sq fun awQn ?niti o 
gbagbQ pe: Ti o ba §e pe o j? rere 
ni, ?nikan ki ba ti gba iwaju wa de 
idi r?. Atipe nigbati nwc?n ko mQna 
de ib? nitorina nw<?n yio ma SQpe: 
Eyi ni adapa ire? ti lailai. 

12. Tira Musa ti §iwaju r? ni 
a$iwaju, ati niti ik? Atipe eyi ni 
Tira kan ti o j? olupe lododo ni 
ahc?n Larubawa, ki o le ma fi §e 
ikilQ fun awQn ?niti nw<?n §e abosi, 
atipe oniro-idunnu ni fun awQn 
olu$erere. 

13. Dajudaju awQn ti o SQpe: 
Oluwa ti wa ni QlQhun, l?hinna ti 
nwQn si duro dede, nitorina ko ni si 
ipaiya fun wc?n b? si ni nwQn ko ni 
banuj?. 

14. AwQn elewQnyi ni ero 
'Alijanna', nwQn yio si $e gbere 
ninu r?, o j? ?san nitori ohun ti 
nwQn $e ni$?. 

15. Atipe A pa la§? fun enia pe 
ki o ma $e dada si awQn obi r? 
mejeji. Iya r? ni oyun r? ni p^lu 
inira o si bi i ni p?lu inira. Ati 
oyun r$ ati jija Qyan r? j? QgbQn 
o$u. Titi di igbati o fi dagba ti o si 
di QmQ ogoji Qdun, o SQpe: Oluwa 
mi fi mQ mi ki nle ma dup? id?ra 
R9, eyiti O §e ni id^ra le mi Tori ati 
le awQn obi mi mejeji ati ki nle $e 
i§£ rere ti yio dun mQ Q; ki O si §e 

&&\Ja^&\<£\j£vMi 


■rr>--J 

Suratu Ahkpfi 46 Part 26 730 n *yi-i in uiia^Si hj~* rere fun mi ninu awQn arQmQdQmQ 
mi. Dajudaju emi ti ronupiwada si 
QdQ R? atipe dajudaju emi j$ 
olujuwQ-jus? sil$ fun Q. 

16. AwQn elewQnyi ni $niti A o 
gba i$? rere wQn ti nwQn $e A o si 
$e amojukuro ninu buburu i$? WQn, 
(A o fi WQn) sinu ero Qgba id$ra. 
Adehun ododo ti a $e ni adehun 
fun WQn ni yi. 

17. Atipe $niti o sq fun awQn obi 
r$ mejeji pe: $iQ nyin! 9 o ha ma 
d^ruba mi ni bi $nipe a o yp mi 
jade (lati inu sare), b? si ni qpqIqpq 
awQn iran ti rekQJa $iwaju mi? 
Atipe awQn (obi r$) mejeji a ma wa 
QlQhun ni alarange (fun QmQ yi). 
nwQn a SQpe: Egbe r?, gbagbQ 
lododo; dajudaju adehun QlQhun j$ 
otitQ. On yio si tun sq pe: Eyi ko j$ 
kinikan ayafi alQalQ awQn $ni 
akQkQ. 

18. AwQn elewQnyi ni awQn $niti 
QrQ na ti $9 le lori ninu awQn iJQ ti 
o ti rekQJa giwaju WQn ninu awQn 
aliJQnu ati awQn enia. Dajudaju 
awQn ni nwQn j$ olofo. 

19. Ipo yio ma b$ fun olukuluku 
(?mi) g?g?bi ohun ti nwQn ti $e 
ni??, Atipe ki O le san $san i$$ WQn 
fun WQn ni $kun. Atipe a ko ni bo 
WQn si. 


'rj^ ^ u£! -^ i2^J ^ ^i J\-3 <^ jJ s5 
Suratu Ahkpfi 46 Part 26 H731 I Y1 ^jJLl 11 ciU^fl Sj^ 20. Ni pJQ ti a o ba ?? awQn 
alaigbagbQ lori si ina na: (A o sq 
fun wpn) pe: E ti lo igbadun nyin 
tan ni igbesi aiye nyin ? si ti 
gbadun r£; nitorina loni ni ao san 
nyin l'^san iya alabuku nitori jij? ti 
£ j? onigberaga ni ori il? laij? ti ?tp 
ati nitori jij? ti ? j? olu?e ibaj?. 

21. Atipe ki o ?e iranti arakunrin 
(awpn ijp) Adi; nigbati o n?e i?iti 
fun awcpn enia n? ninu il<? ebutu 
(Ahkpfi), dajudaju qpqIqpq awQn 
oni?iti ti rekpja niwaju r<? ati ni 
?hin n?, pe: £ ko gb(?dQ sin nkan 
miran ju Qlphun lp. Atipe dajudaju 
emi nb?ru iya pjp kan ti o tobi fun 
nyin. 

22. NwQn sppe: O ha wa ba wa 
lati ?? wa lori kuro nibi ori?a wa 
ni? Nitorina mu ohun ti o fi 
nd^ruba wa na wa ba wa ti ir? ba 
j$ Qkan ninu awpn olododo. 

23. O sQpe: Mimp r<? wa ni pdp 
Qlphun nikan, emi yio si j? i?? ti a 
fi nran mi de opin fun nyin, $ugb(?n 
emi ri nyin ni awQn enia ti o j? 
alaimpkan. 

24. Nigbati nwc?n ri (iya na) ni 
<??u (ojo) ti o nwp bp ni gbangba 
ilu wpn, nwpn sppe: Eyi ni ?§u-6jo 
ti o ma vq fun wa. B$kg, ohun ti 
enyin kanju r<? ni, at?gun ti iya 
?l?ta-elero wa ninu r$ ni. 


^liiVt ,iiy Jit \&\£$% $> ^ » < »-> . 


*^y^J 


Suratu Ahkpfi 46 Part 26 I 732 I f 1 *>M il oU^SlI Sj^-. 25. Ti o npa gbogbo nkan r? 
p?lu a§? Oluwa r?. nigbana nwQn 
di ?niti a ko ri kinikan ju ibugbe 
wqii 1q. Bayi ni A nsan aw(?n ?1?§? 
enia l?san. 

26. Atipe dajudaju A fun wqii ni 
ipo iru eyiti A ko fun ?nyin, A si 
fun wQn ni igbQrQ ati iriran ati 
aw(?n Qkan, sib?sib? igbQrQ WQn ati 
iriran WQn ati Qkan WQn ko §e 
anfani kankan fun WQn, nitoripe 
nwQn §e atako awQn ayah QlQhun, 
atipe ohun ti nwQn fi n§e y?y? (j? 
iya) ti o rQkirika WQn. 

27. Atipe dajudaju A ti par? 
ninu awQn ilu ti o wa ni agbegbe 
nyin, atipe A §e alaye awQn ayah 
(Wa) ni orisirisiQna ki nwQn le $?ri. 

28. AwQn orisa ti WQn mu ni 
ohun isunmQ (QlQhun) l?hin 
QlQhun, kilo §e ti nwQn ko §e 
iranlQWQ fun WQn? B?kQ, nwQn salQ 
fun WQn ni. Atipe eyi ni adapa irQ 
WQn ati ohun ti WQn da adapa r?. 

29. Atipe (ki o §e iranti) nigbati 
A §?ri awQn iJQ kan ninu awQn 
aliJQnu si q, ti nwQn gbQ Al- 
Kurani; nigbati nwQn pe sib?, 
nwQn sQpe: 5 dak? nigbati a pari 
r?, nwQn yipada 1q si QdQ awQn 
enia WQn, ni olu§e ikilQ (fun WQn). 

30. NwQn SQpe: Enyin enia wa, 
dajudaju awa gbQ akQl? kan ti a 


ED Or^^* >^t>* OiJ^J c^f 3 ^ Ji£ qi>^;'yii Suratu Ahkpfi 46 Part 26 733 n *)Jli n ciu^^i Sj^ SQkal? l?hin Musa, ti o nj?ri ododo 
fun ohun ti o ti ?iwaju r$, o nfini 
mpna sibi otitp ati si ojupna ti o tp. 

31. pnyin enia wa, ? j? ipe 
olupeni si ti Qlphun ki ? si 
ni'gbagbp ododo si I. Ki O ba le fi 
ori jin nyin ninu ?$? nyin atipe ki O 
$9 nyin ninu iya ?l?ta-elero. 

32. Atipe ?niti ko ba j? ipe 
olupeni si ti QlQhun, ko le be? mc? 
(Qlphun) lpwp ni il?, ko si si 
oluranlpwp fun u l?hin R?. Awpn 
elewpnyi wa ninu i$ina ti o han 
gbangba. 

33. Nwpn ko ha mp ni pe 
dajudaju Qlphun pniti O da sanma 
ati il?, atipe ko si ko ar? nipa dida 
wepn, O ni agbara lori pe ki O ji 
awpn oku? B?ni dajudaju On ni 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

34. Ni pjp ti a o §?ri awpn ti o §e 
aigbagbp si ibi ina (a o sp fun wpn 
pe): Nje eyi ko ha n§e otitp bi? 
Nw(?n yio SQpe: B?ni abura p?lu 
Oluwa wa! Yio SQpe: Nitorina ? tc? 
iya wo nitoripe ?nyin §e aigbagbQ. 

35. Nitorina ki o §e ifarada, 
g?g?bi ifarada awpn ti nwpn ni 
aniyan (pkan) ninu awpn oji§?, 
atipe ki o ma§e kanju (wa iya) fun 
wpn. $ugbpn pjp ti nwpn ba ri 
ohun ti a ba wc?n ?e adehun r?, yio 
dabi ?ni pe nwpn ko gbe aiye ju 


£ Jo <j\) uj Is jJU-* &y< 
•V \ * ■ *" \ > \" *i' \'\ > 'Si"'"'-' ±o* 
fiQJL &■*») ^ o? <&•** ^ \yyJy \&j^> b Suratu Muhammadu 47Part 26 734 I Y1 * % JA IV ju£ ijj^s wakati kan lp ninu psan. o j? imu 
dopin. A ko ni pa ?nikan r? ju 
awpn poki enia lp. (47) Suratul Muhammadu Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Awpn eniti nwpn §e aigbagbp 
ti nwpn si n§?ri awpn ^lomiran 
kuro ni oju pna Qlphun, O 
(Qlphun) ti ba i§? wpn j?. 

2. Awpn eniti nwpn gbagbp ni 
ododo ti nwpn si n§e i§? rere ti 
nwpn si ni igbagbp ododo si ohun 
ti a spkal? fun Muhammadu on ni 
ododo ti o wa lati pdp Oluwa wpn 
(Qlphun) yio pa buburu wpn r? yio 
si tun isesi wpn §e. 

3. Eyi ni j? b? nitoripe dajudaju 
awpn eniti nwpn §e aigbagbp nwpn 
t?le irp, atipe awpn ?niti nwpn 
gbagbp lododo nwpn t?le ododo ti 
o ti pdp Oluwa wpn wa. Bayi ni 
Qlphun nfi apejuwe wpn lei? fun 
awpn enia. 

4. Atipe ti ?nyin ba pade awpn 
eniti nwpn §e aigbagbp (l'ogun) ki ? 
lu wpn ni prun, titi di igbati ? ma fi 
bori wpn, ki ? de wpn ni igbekun, 
(nigbati ? ba ni is^gun ifpkantan 
lati pdp wpn), l^hinna ninu ki ? da 
wpn sil?, tabi kiwpn fi nkan ra ara 
wpn titi ti ogun yio fi pari. Eyi j? (mm ^^^^^^^^\}i^j]x^f^ 


0^ 


Suratu Muhammadu 47Part 26 735 rn *>jli IV OJ^M. b?. Ti oba §e pe QlQhun f? ni iba 
gba ?san lara w<?n, ?ugbQn (ko $e 
b?) ki On le dan apakan yin wo 
lara apakeji. AwQn $niti nwQn pa 
(si ogun) ni oju Qna QlQhun 
nitorina On ko ni pa i?e wQn l'ofo. 

5. On yio wa fi WQn mQna yio si 
tun i?esi WQn §e. 

6. Atipe yio fi WQn wq Qgba 
id?ra ti Ojuwe fun WQn. 

7. £nyin ?niti $ gbagbQ ni 
ododo, ti ?nyin ba ran QlQhun 
Iqwq, On yio ran nyin Iqwq, yio si 
mu ?s? nyin duro ?in?in. 

8. Atipe awQn ?niti nwQn §e 
aigbagbQ, nitorina egbe ni fun WQn, 
atipe On ti ra i§? WQn lare. 

9. Eyi j? b? nitoripe dajudaju 
nwQn korira ohun ti QlQhun 
SQkal?, nitorina On si ti ba i§? WQn 

10. NwQn ko rin kiri lori il? 
nigbana ki nwQn wo bi atubQtan 
awQn ti o §iwaju wpn ti ri? QlQhun 
pa WQn r$. Iru r? wa fun awQn 
alaigbagbQ. 

11. Bayi ni o ri nitoripe QlQhun 
ni oniranlQWQ fun awQn onigbagbQ 
ododo, atipe kosi oluranlQWQ 
kankan fun awQn alaigbagbQ. Qft$Q%r& 

iX&fflSp£^&'&M> Qj^s&ffiffi\j>/$\& 

Suratu Muhammadu 47 Part 26 736~1 "^' tV JU^ Oj^i 12. Dajudaju Qlphun yio j? ki 
awpn onigbagbp ododo ti nwpn si 
n§e i§? rere wp awpn pgba id?ra ti 
odo n§an ni ab? wpn. Atipe awpn 
ti ko gbagbp yio ma gbadun nwpn 
yio ma j? onj? bi ?ranko ti nj? onj?, 
atipe ina ni ibugbe fun wpn. 

13. Melomelo ni awpn ilu ti o 
lagbara ju ilu tir? ti o le q jade lp, 
Awa pa wpn r?, ko si si oluranlpwp 
fun wpn. 

14. Nj? ?niti o wa lori alaye prp 
lati pdp Oluwa r? le dabi ?niti a §e 
aidara r? lp§p fun? Atipe nwpn t?le 
fif? inu wpn. 

15. Apejuwe Alijanna eyiti a §e 
ni adehun fun awpn olupaiya 
Qlphun: Omi odo ti o wa nib? ki 
iyipada ati odo wara ti didun r? ki 
iyipada, ati odo pti-didun ti o ndun 
l?nu awpn ti yio mu u, ati odo oyin 
ti o mp; atipe oniruru eso lo wa 
ninu r? fun wpn ati aforijin lati pdp 
Oluwa wpn. (Eyi ha) dabi ?niti yio 
§e gbere si inu ina ti a nfun ni omi 
gbigbona mu ti o fa ifun wpn ja bi? 

16. Atipe o wa ninu wpn ti o 
nfetisi prp r? titi nwpn yio fi jade ni 
pdp r?, nwpn yio ma sp fun awpn ti 
o ni mimp pe: Kini o sp l?kan ri? 
Awpn elewpnyi ni awpn ti Qlphun 
ti di pkan wpn pa, atipe nwpn t?le 
if?-inu wpn. 


|v>| yb AjuA *kA3 U-*^ *- U \j>-*j ,> s*s t >. 


Suratu Muhammadu 47Part 26 isTl "*>M IV JU5t o 'jj— 17. Atipe aw(?n ti nwQn t?le 
itQSQna, On yio $e alekun itpsQna 
WQn On yio fun wQn ni ib?ru 
(QlQhun) wc?n. 

18. Nwc?n ko reti nkankan ju 
akoko na ki o wa ba w<?n lojiji? 
Dajudaju ap?r? r? ti de. Bawo ni 
nwc?n yio ti gba iranti nigbati o ba 
wa ba wpn? 

19. Mq am<?daju pe kosi QlQhun 
miran l?hin QlQhun, ki o si wa 
aforijin kuro nibi ?$? dida fun ara 
r? ati fun awQn onigbagbQ ododo 
rQkunrin ati awQn onigbagbQ 
ododo lobirin. Atipe QlQhun mQ 
lilQ bibQ nyin ati ibusinmi nyin. 

20. Atipe awQn ti o gbagbQ ni 
ododo wipe: Kini?e ti a ko ?q surah 
kan kal?? $ugbQn nigbati a ba sq 
surah kan kal? ti o yanju, ti a pa?? 
ogun jija ninu r?, ir? yio ri awQn ti 
arun wa ni Qkan WQn pe nwQn ma 
wo q bi ?ni f? daku, fun ?ru iku, 
nitorina ohun ti o dara fun WQn ju 
ni. 

21. It?le (ti QlQhun) ati QrQ 
daradara. Nitorina nigbati a ba 
pari QrQ, nigbana ti nwQn ba mu ti 
QlQhun §? iba dara ju fun WQn. 

22. Nje ? ha le ma reti pe ti ?ba 
JQga, ki ?yin wa §e ibaj? lori il?, ? o 
si tun ja okun ?bi yin bi? *>^zi *>,-;. " s>'f-'s.\»"„ 


7 » x ^ 


S^ J J-*J TV?'> JL^aJ\l^i^,ij 4-^sji ^j- 4 " «^Lh' 

Suratu Muhammadu 47Part 26 738 rn p^jli IV JU^ s Oj^» 23. A wpn elewpnyi ni Qlphun ti 
$?bi le, nitorina O di wpn leti O si 
fp oju wpn. 

24. Awpn ko ronu nipa Al- 
Kurani ni abi awpn agadagodo wa 
lori awpn pkan wpn ni? 

25. Dajudaju awpn ti nwpn $?ri 
pada l?hin ti itpspna ti han fun 
wpn; e§u j?ki o r?wa loju wpn atipe 
o fun wpn ni ireti asan. 

26. Eyi yio j? b? nitoripe nwpn 
nsp fun awpn ti nwpn korira ohun 
ti Qlphun spkal?: pe awa yio t?le 
nyin ninu apakan prp na. Atipe 
Qlphun mp asiri wpn. 

27. Bawo ni yio ti ri nigbati 
awpn Malaika ba pa wpn ti nwpn 
yio ma gba wpn ni oju ati ?hin 
wpn. 

28. Eyi yio j? b? nitoripe nwpn 
t?le ohun ti ko dunmp Qlphun, 
nwpn si korira it?lprun R?, 
nitorina O sp i§? wpn di asan. 

29. Abi awpn ti arun wa ni pkan 
wpn nro pe Qlphun ko ni fi 
adispkan buburu wpn han ni? 

30. Atipe ti Awa ba f? Awa iba 
fi wpn han p ir? iba si mp wpn p?lu 
ami wpn atipe dajudaju ir? yio mp 
wpn nipa prp asan wpn. Qlphun lo 
mp awpn i$? nyin. 

Cj3 Cy& \ Ux/.-X* ^ 

j£U iifj jji) \ o^cjJLjl»p^L> r*tf Suratu Muhammadu 47Part 26 739 n *jjLi IV JU^t ej^*. 31. Atipe dajudaju Awa o dan 
nyin wo titi Awa yio fi mg awQn 
olugbiyanju ninu nyin ati awQn 
onisuru atipe Awa o fi irohin nyin 
han. 

32. Dajudaju awQn alaigbagbc? ti 
nwQn ??ri (awQn enia) kuro loju 
Qna ti QlQhun ti nwQn si ni oji§? 
(QlQhun) lara l?hin ti itQSQna ti han 
fun wQn, nwQn ko le §e inira kan 
fun QlQhun, atipe yio sq i$? WQn di 
asan. 

33. £nyin onigbagbQ ododo, ? 
t?le ti QlQhun ? t?le ti oji$?, ki ? si 
ma pa i§? nyin lofo. 

34. Dajudaju awQn ti WQn §e 
aigbagbQ ti nwQn si n??ri (awQn 
enia) kuro loju Qna QlQhun, 
l?hinna nwQn ku si ori aigbagbQ 
nitorina QlQhun ko ni mojukuro 
fun WQn. 

35. 5 ma kar?, ki 9 ma wa pe ipe 
sibi atun§e, ?nyin ni ? o bori, 
QlQhun wa p?lu nyin, ko si ni pa 
awQn i§? nyin lofo. 

36. Ohun ti igbesi aiye yi j? ni 
ere ati awada, ti ?nyin ba gbagbQ 
lododo ti ? si npaiya (R?), yio si 
fun nyin ni ?san i$? nyin, ko ni 
bere awQn QrQ (owo) nyin Iqwq 
nyin. 

37. Ti O ba bere r? Iqwq nyin ti 
O si wonkoko mQ nyin, ? o $e 
(55) ^^pOM.O(&j>-'>Si l£=s%i>fcj\jb Suratu Fathi 48 Part 26 740 Y*l *jJM iA *^a)I Ijj~> ahun, yio si mu arun Qkan nyin 
jade. 

38. Enyin na ni ?niti a pe pe ki ? 
wa nawo si oju Qtia ti QlQhun, 
$ugbQn ninu yin wa ti o n?e ahun, 
?niti o ba ?e ahun, o ?e e fun ori 
ara r? nikan. QlQhun ni Q1qi*q 
?ugbQn alaini ni ?nyin. Ti ? ba ??ri 
pada yio fi awQn ^lomiran parQ 
nyin ti nwQn ko si ni §e bi ?nyin. fcJ^U (48) Suratul - Fathi Ni orukQ QlQhun Ajcjkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Dajudaju Awa ti fun q ni 
i$egun ti o han gbangba. 

2. Ki QlQhun le ba ?e aforiji 
ohun ti o ti ?iwaju ninu a?i?e r? ati 
eyiti o gb^hin, ati ki O le ba ?e 
a?epe id^ra R? le q lori ati ki O le 
tQ q si oju Qna ti o tQ tara. 

3. Ati ki QlQhun ba le ran q 
Iqwq ni iranlQWQ ti o tobi. 

4. On ni £niti O sq ifaiyabal? 
kal? sinu Qkan awQn onigbagbQ 
ododo ki nwQn le ba lekun ni 
igbagbQ p?lu igbagbQ wQn atipe ti 
QlQhun ni awQn QmQ ogun sanma 
ati ti il? atipe QlQhun na je Oni- 
mimQ, QlQgbQn. 

5. Ki o le ba fi awQn olugbagbQ 
ododo ni Qkunrin ati olugbagbQ 
\^\^j^^\^^^WS^\Sy\^^y^ O^Jjlj r^J ^ £$£CL£ fifctg^f £ ^^^^y^^i^'S^i^'fe^i Suratu Fathi 48 Part 26 741 Y*l *jA-l iA £CJ>}\ OJJ— ododo ni obirin wq Qgba-id?ra ti 
awQn odo n$an ni isal? r? nwQn yio 
$e gbere ninu r? yio si ma pa awpn 
aidara i$? WQn r? fun wQn. Eyi j? 
erenj? ti o tobi ni QdQ QlQhun . 

6. Ati ki O le j? awQn 
alagabagebe Qkunrin niya ati awQn 
alagabagebe obirin ati awQn oluba 
QlQhun wa orogun lQkunrin ati 
awQn oluba QlQhun wa orogun 
lobirin, awQn oludaba buburu si 
QlQhun. Apadasi buburu (igba) 
mb? ni ori WQn atipe QlQhun ti 
binu si WQn O si ti fi WQn gegun O 
si ti tQJu Jahannama sil? de WQn 
atipe apadasi buburu ni. 

7. Atipe ti QlQhun ni awQn qihq 
ogun sanma ati il? atipe QlQhun j? 
Alagbara, QJQgbQn. 

8. Dajudaju Awa ni A ran q ni$? 
ni ?l?ri ati ni oniro-idunnu ati ni 
olukilQ. 

9. Ki 9 le ba gba QlQhun gbQ ati 
oji§? R? ati ki ? le ma §e iranlQWQ 
fun ati ki ? le ba ma fun ni qwq. 
Ati ki ? le ma §e afQmQ fun U ni 
owurQ ati ni a$al?. 

10. Dajudaju awQn ti nwQn ba q 
$emaj?mu pq dajudaju QlQhun ni 
nwQn ba $e maj?mu. Qwq QlQhun 
mb? ni oke qwq WQn. Enik?ni ti o 
ba tu maj?mu na, eleyini tu u fun 
ara r? ni. pniti o ba si $ika <3y ^^^^v^^Ct^i^^Q^^^^l O* J <■£*?**& o*- 5 ^: IC^^iM^^^^^i^ Suratu Fathi 48 Part 26 742 Yn *jJM iA pzlAJ) Sj o**> alukawani ti o ?e p^lu QlQhun 
nitorina On yio fun u ni ?san ti o 
tobi. 

11. AwQn ti o kandi s?hin ninu 
awQn Larubawa oko nwQn yio ma 
sq fun q pe: AwQn owo wa ati 
awQn ?ni wa ti ko airoju ba wa, 
nitorina ki o tQrQ idariji fun wa, 
NwQn yio ma fi ahQn WQn sq ohun 
ti kosi ninu Qkan WQn. SQpe: Tani 
?niti o le kapa kinikan fun nyin 
lQdQ QlQhun bi QlQhun na ba f? 
nyin fi? inira tabi ti O ba f<? nyin f? 
ore kan. QrQ ko ri b? QlQhun j? 
AlamQtan ohun ti ? n?e. 

12. B?ti?kQ, ? ti gbero pe Oji§? 
na ati awQn olugbagbQ ododo 
nwQn ko ni le pada 1q ba awQn enia 
WQn mQ lailai, a §e eyini 1q§q sinu 
Qkan nyin, ? si ngberokero, ? si di 
?ni iparun. 

13. Atipe enik^ni ti ko gba 
QlQhun gbQ ati Oji?? R?, dajudaju 
A pese ina elejo fofo sil? fun awQn 
alaigbagbQ. 

14. IJQba sanma ati il? QlQhun 
loni i. On yio fi ori ji ?niti O ba f? 
A si ma j? ?niti O ba f? niya. 
QlQhun j? Alaforiji, Onik?. 

15. AwQn ti o kandi s?hin yio 
ma sq nigbati ? ba nlQ sibi ikQrQ- 
ogun lati 1q ko o, pe: £ j?ki a ba 
nyin 1q. NwQn f? yi QrQ QlQhun L3ki» «-H^^ ^b* ci>ii~i \ <iil Jy-^ 
i^ ' • **{ ^ i-> ' jZ'" ^ > -r^x •<* :-Ti' J\Jl^M\^ylX^\^^ 


Suratu Fathi 48 Part 26 743 Yl P-jJ^-1 iA *dJl}\ Ijyj* pada. Sppe: p ma t?le wa o, bayi ni 
QlQhun ti sq ni i^iwaju. NwQn yio 
ma SQpe: B?kQ, ? n?e keta wa ni. 
B?ti?kQ, nwQn j? ?niti ko gbQ 
agbQye afi di? (ninu WQn). 

16. SQfun: AwQn ti o kandi s?hin 
ninu awQn Larubawa oko: A o pe 
nyin si awQn enia ti nwQn j? 
alagbara pe ki ? ba wc?n jagun tabi 
ki nwQn fi gba (fun QlQhun). Ti ? 
ba t?le (QlQhun), QlQhun na yio 
fun nyin ni ?san ti o dara, ti ? ba 
??ri g?g?bi ? ti ??ri ni akQkQ, yio si 
j? nyin niya ?l?ta-elero. 

17. Kosi ??? fun afQju kosi si fun 
arQ kosi si fun alarun (ti nwQn ko 
ba 1q si ogun). pniti o ba t?le ti 
QlQhun ati Oji?? R?, yio fi wq sinu 
Qgba id?ra ti awQn odo n§an ni ab? 
WQn. pniti o ba ??ri yio fi iya ?l?ta- 
elero j? ?. 

18. Dajudaju QlQhun ti yQnu si 
awQn onigbagbQ ododo nigbati 
nwQn ba q ?e adehun ni ab? igi na, 
On si m<? ohun ti o wa ninu Qkan 
WQn, nitorina O sq ifQkanbal? kal? 
sori WQn O si san WQn ni ?san 
i§?gun ti o sunmQ. 

19. Ati kiko Qr<? qpqIqpq ti 
nwQn o ri ko. QlQhun ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

20. Atipe QlQhun ba nyin ?e 
adehun kiko QrQ pupQ ? ma ko, O 

Suratu Fathi 48 Part 26 744 rn »3jli ia g*3i oj^ si tete mu eleyi wa, O si ko qwq 
awQn enia duro fun nyin; atipe ki o 
le j? ami kan fun awQn onigbagbQ 
ododo atipe ki O le fi nyin mQna si 
oju Qna ti o tQ. 

21. Ati awQn omiran ti ?nyin ko 
ni agbara lori r£, (imc?) QlQhun 
rQkirika WQn, QlQhun si j? 
Alagbara lori gbogbo nkan. 

22. Ti o ba ?e pe awQn ?niti 
nwQn ?e aigbagbQ nwQn ba nyin 
jagun ni, nwQn o ba p^hinda, 
l^hinna nwQn ko ni ri oludabobo 
ati alatil^hin. 

23. I§esi QlQhun eyiti o ti rekqja 
ni i§iwaju, atipe ir? ko ni ri 
yiyipada fun i§esi QlQhun. 

24. Atipe On ni Eniti O ko qwq 
WQn duro fun nyin ti O si ko qwq 
nyin duro fun WQn ninu ilu Makka 
l?hin igbati O ti fi nyin bori WQn. 
QlQhun si j? ^niti nri ohun ti ?nyin 
§e ni§?. 

25. AwQn ni ?niti nwQn ?e 
aigbagbQ ti nwQn §? nyin lori kuro 
nibi MQsalasi AbQWQ na ati ?ran 
(hadaya) nwQn de e mQl<? nwQn ko 
j? ki nwQn mu u de aye r?. Ti ko 
ba §e awQn Qkunrin onigbagbQ 
ododo ati awQn obirin onigbagbQ 
ododo ti eyin ko mQ WQn ki ? ma 
waa pa WQn, ? ba si waa d?s? lati 
QdQ WQn nipa aimQ, ki QlQhun le fi 
qp U^jQj^/^fXfi 


pJtyJas o l rtJbj^Lu^J <^-~ *y* *L~0 J Ojrty* 

>'\\- ''1*1 " " '- >9 " ¥' *-' 

^Um^. ill I^i-^J3 iti$i>* -j^-j 4 Suratu Fathi 48 Part 26 745 Y*l *^A-I iA «ii)l ojj— ?niti O ba f<? wq sinu ik? R?. Ti 
nwQn ba yQ si QtQ, Dajudaju Abaje 
awQn ?niti nwQn $e aigbagbQ ninu 
nwQn niya ?l?taelero. 

26. Nigba ti awQn alaigbagbQ fi 
igbona sinu Qkan WQn, igbona 
(Qkan) ti alaimQkan, nigbana ni 
QlQhun sq ifQkanbal? R? kale fun 
Oji§? R$ ati si ori awQn onigbagbQ 
ododo atipe O j?ki gbolohun ipaiya 
QlQhun duro ti WQn atipe nwQn ni 
?tQ si i atipe awQn ni o tQ si. 
QlQhun j? OnimimQ nipa gbogbo 
nkan. 

27. Dajudaju QlQhun sq ala lila 
Oji?? R? di otitQ. Dajudaju enyin o 
wq MQsalasi AbQWQ na, bi QlQhun 
ba f? p?lu ifaiyabal?, ti e o si fa ori 
nyin tabi ki ? r? irun nyin mQl?, 
?nyin ko si ni b?ru. $ugbQn On mq> 
ohun ti ?nyin ko mg, o si se i??gun 
ti o sunmQ l?hin iy?n fun nyin. 

28. On (QlQhun) ni pniti O ran 
oji$? R? ni i§? p?lu itQnisQna ati 
esin ododo ki o le fi bori gbogbo 
?sin-ki-?sin. QlQhun to juIq fun 

29. Muhammadu Oji?? QlQhun 
ni$e, awQn ?niti nwQn p?lu r£, 
nwQn j? eniti nlekoko mQ awQn 
alaigbagbQ, nwQn si n$e anu larin 
ara WQn. Ir? yio ri WQn, nwQn a ma 
t^riba (rukuu) nwQn a ma 
forikanl?, ti nwQn nwa ore-ajulQ 
Suratu Hujurati 49 Part 26 I 746 I ^ + % £* ^ ^Lr^ 1 hj~* lati c?d(? QlQhun ati iypnu R?. Ami 
wqii wa ni awQn oju WQn ni oripa 
fifi orikanl? (wqii). Eyini ni 
apejuwe WQn ninu At-Taorata ati 
apejuwe WQn ninu Injila, nwQn 
dabi irugbin ti o mu Qmunu r<? 
jade, ti o wa fun u ni agbara ti o si 
nipQn ti o wa duro §in§in lori opo 
r? ti o wa nJQ awQn agb? loju ki o 
le ma fi WQn bi awQn alaigbagbQ 
ninu. QlQhun §e adehun aforiji ati 
?san ti o tobi fun awQn ti nwpn 
gbagbp lododo ti nwpn si §e is? 
rere ninu WQn. (49) Suratul - Hujurati Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. £nyin ^niti ? gbagbQ ni 
ododo, e ko gbpdQ b? niwaju 
QlQhun ati Oji§? R?, ki 5 si wa 
paiya QlQhun na. Dajudaju QlQhun 
j? OlugbprQ, Oni-mimp. 

2. pnyin ?niti ? gbagbc? ni 
ododo, ? ma§e gbe ohun yin ga 
bori ohun Annabi mQl£ atipe ? ko 
gbQdp kegbe ba a sqi-q g?g?bi 
ikegbe sqi*q apakan nyin si apakeji 
sprQ ki i§? nyin ma ba baje nigbati 
?yin ko ni mQ. 

3. Dajudaju awpn ti nr? ohun 
WQn sil? ni QdQ Oji§? QlQhun awQn 
eleyi ni ?niti QlQhun ti dan Qkan 


Suratu Hujurati 49 Part 26 I 747 I Tn *j^l H ol^l Sj^ wpn wo fun ipaiya (R?). Idariji wa 
fun wpn ati ?san ti o tobL 

4. Dajudaju awpn ti nkigbe pe p 
l?hin awc?n yara (Hujurati) ppplppp 
wpn ko ni iye ninu. 

5. Atipe ti o ba j? pe nwc?n $e 
ifarada titi ir? fi jade si wpn ni, iba 
dara fun wc?n ju. Qlphun si ni 
Alaforiji, Onik?. 

6. pnyin onigbagbp ododo, bi 
awc?n enia buburu ba mu irohin 
kan wa ba nyin, ? wadi r? wo ki ? 
ma ba ?e awc?n enia kan ni $uta 
p?lu aimp, l^hinna ki ? ma ba di 
eniti o ?e abamp lori ohun ti 9 $e. 

7. Atipe ki 9 mp pe dajudaju 
oji?? QlQhun mb? larin nyin. Ti o 
ba je pe o nt?le ti nyin ninu 
ppplppp nkan ni, dajudaju ?nyin 
iba ti ko si idamu; sugbpn Qlphun 
mu ki ? f? igbagbp ododo atipe O 
§e e l'p§p sinu pkan nyin, O si j? ki 
? korira si inu pkan yin aigbagbp 
ati iwa buburu ati aigbpran. Awpn 
eleyi ni olutpna tara. 

8. Eyi j? ore-ajulp kan lati pdp 
Qlphun ati id?ra. Atipe Qlphun ni 
Onimimp, Qlpgbpn. 

9. Atipe ti ?gb? meji ninu awpn 
onigbagbp ododo ba nba ara wpn 
ja, ? ?e atun?e larin awpn mejeji. Bi 
pkan ninu wpn ba kpja ala lori 
ikeji, ? ba eyiti o kpja ala ja titi yio ra jL5^jLk£iL> ^-"-L? «^S* *^-i>* 


Suratu Hujurati 49 Part 26 I 748 I ^ *& ^ ^ , >*« Ll hf fi ??ri wa sibi a?? Qlphun, ti o ba si 
??ri 9 $e atun^e larin awpn mejeji 
p?lu dede ati ?tp. Dajudaju Qlphun 
f?ran awpn olu$e-?tp. 

10. Qmp-iya ni awpn olugbagbp 
ododo j$ nitorina 9 ?e atun^e larin 
awpn pmo iya nyin mejeji atipe ki 9 
paiya Qlphun ki a le k? nyin. 

11. £nyin ti 9 gbagbp ni ododo, 
ki awpn enia kan ma?e ma fi awpn 
enia kan ?e yeye, o le j? pe nwpn 
dara ju wpn lp (lpdp Qlphun); ki 
obirin ma?e (y?y?) obirin, o le j? pe 
nwpn dara ju wpn lp. £ ko gbpdp 
bu ara nyin, 9 ko si gbpdp pe ara 
nyin ni oriki buburu. Aidara ni 
orukp buburu l^hin igbagbp 
ododo; eniti ko ba ronupiwada 
awpn eleyini ni alabosi. 

12. £nyin ti 9 gbagbp ni ododo, 
9 jinna si ppplppp erokero, 
dajudaju apakan erokero (abadida) 
je ???; atipe ki 9 ma?e tppinpin ara 
nyin ki apakan nyin ma?e pegan 
apakan l?hin. Qkan ninu nyin ha f? 
lati j? ?ran pmp iya r? ti o ti ku ni? 
Enyin korira eyi, ki 9 paiya 
Qlphun, dajudaju Qlphun j? 
Olugba-ironupiwada Onik?. 

13. Enyin enia, dajudaju A da 
nyin lati ara pkunrin ati obirin, A 
si §e nyin ni oril<? ede ati iran-iran 
ki $ le ba ma mp ara nyin. 
Dajudaju ?niti o ni pla ju lpdp 
'(^VL^ 

i^-i-lJb 


2 Suratu Hujurati 49 Part 26 I 749 I n *>U H ol^l Sj^-. QlQhun ninu yin ni ?niti o paiya 
(R?) ju. Dajudaju QlQhun ni Oni- 
mimQ AlamQtan. 

14. Awqii Larubawa oko SQpe: 
Awa ti gbagbg, SQpe: Enyin ko 
gbagbQ, §ugbQn ? SQpe, Awa ti 
juwq-jus? sil? (fun QlQhun); atipe 
igbagbQ na koiti ko sinu Qkan nyin. 
Atipe ti ?nyin ba t?le ti QlQhun ati 
oji§e R<?, On ko ni din kinikan ku 
fun yin ninu (?san) i§? nyin. 
Dajudaju QlQhun ni Alaforiji, 
Onik?. 

15. Dajudaju awQn olugbagbQ 
ododo ni awQn ?niti o ni igbagbQ 
ododo si QlQhun ati Oji§? R? 
l^hinna ti nwQn ko §e tabitabi, 
l^hinna ti nwQn si sapa si oju Qna 
QlQhun p?lu owo wQn ati ara wQn. 
AwQn elewQnyi ni olu§e ododo, 

16. SQpe: ^nyin o ha ma fi ?sin 
nyin mQ QlQhun ni? Nigbati 
QlQhun na ti mQ ohun ti mb? ninu 
sanma ati inu il<?. Atipe QlQhun na 
ni Oni-mimQ gbogbo nkan. 

17. Nwqu yio ma sinregun fun q 
nitoripe nwQn gba Islamu. SQpe: p 
ma wul? sinregun fun mi nitori 
gbigba Islamu nyin, §ugbQn QlQhun 
ni o le sinregun fun nyin nitoripe O 
fi nyin mQna sibi igbagbQ lododo ti 
$nyin ba j$ olododo. 


IdASJU^ Suratu Kpf 50 Part 26 750 rn p^a *J hj** 18. Dajudaju QlQhun mp ohun ti 
o pamQ sinu sanma ati il? atipe 
QlQhun ni Oluri ohun ti ? n?e ni$?. (50) Suratu - Kqf Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Kpf, (Qlphun ni O mp ohun ti 
O gba l'ero p?lu harafi yi), Mo fi 
Al-Kurani ti o tobi bura. 

2. B?ti?kp, $ugbpn nwpn n?e 
emQ nitoripe olukilQ kan wa ba 
wpn lati inu wpn; awpn alaigbagbp 
si sppe: Eyi j? ohun iyanu. 

3. Nj? nigbati awa ba ti ku tan ti 
a si ti di erupe, iy?n j? idapada ti o 
jinna rere. 

4. Dajudaju Awa ti mp ohun ti 
il? j? ninu wpn, Tira kan ti o sq 
(gbogbo nkan) mb? ni pdp Wa. 

5. $ugbpn nwpn pe ododo na 
nirp nigbati o de wa ba wpn, atipe 
awQn wa ninu idamu. 

6. Abi awpn ko §iju wo sanma ti 
o mb? ni oke wpn bi A ti ?e mp p ti 
A si ?e e ni p§p ti ko si si alafo kan 
fun u. 

7. Atipe il? na, A t? ? ni p?r?s? 
A si gbe awpn oke nlanla ju si ori 
r? A si nhu jade lati inu r<? gbogbo 
orisirisi irugbin ti o dara. 

3j^"gCjiJf 


p Ju^j £p^* C\J (§ ill* \ 3 J iaU Xcj/vf^u^/^ ^^^oAjULip -A3 ,* . »>< »> ^"s?. t&UiJlt* 'EV* <^£ felly Ijl^l^J^fyfj p ©^ jyXJfe fe^vlJ Suratu Kpf 50 Part 26 751 n *jjLi 1 * O 6 JJ^* 8. Niti ariwoye ti o si j? iranti 
fun gbogbo $rusin olu§?ri (si ti 
Qlphun). 

9. Awa nsQ omi ti oni ibukun 
kal? lati sanma Asi fi nmu awc?n 
Qgba oko ati awQn eso ti a ma nka 
hu jade. 

10. Ati awQn igi dabinu ti o gun 
ti awc?n eso r? pQn le ara w(?n. 

11. O j? ipese fun awc?n ?ru A si 
tun fi (omi na) ta il? ti o ku ji. Bayi 
ni ijade (ninu sare) ri. 

12. Dajudaju awQn enia Nuha ti 
pe (ododo) nirQ ?iwaju wQn ati 
awQn ara Rassi ati awc?n ijc? 
Samudu. 

13. Ati awQn Hadi ati Firiaona 
ati awQn qvciq iya Lutu. 

14. Ati awQn ara aginju igbo ati 
a WQn enia Tubai. Qkpkan WQn lo 
pe awQn oji?? ni opurQ, nitorina 
ileri iya Mi si §? le w<?n lori. 

15. Nj? awQn ?da akQkc? ha ko 
ar? ba Wa bi? B?ti?kQ, awQn wa 
ninu iyemeji nipa titunni da. 

16. Atipe dajudaju A ti da enia 
A si mc? ohun ti ?mi r? mba a sq 
atipe Awa sunmQ 9 ju ika?an Qrun 
r? 1q. 

17. Nigbati awQn olugba (qtq) 
meji b?r? si gba (Qrc?), nwc?n a joko 
ni qwq Qtun ati osi. Dp v^r* ^^ J^4 <$r 2. J I 


jL^.jita^i.cj^jij 

-' '"S^ I''*'' 'wis** s *~ ■?■>* 


Suratu Kpf 50 Part 26 752~1 " >& q ♦ 3 *jj~> 18. (pnikan) ko ni sp gbolohun 
prQ kan ayafi ki olu?p kan ti joko 
ni Qdp r?. 

19. Atipe ipQka iku ti de niti 
otitQ; eyi ni ohun ti o nsa fun. 

20. Atipe a o fun fere. iy?n ni 
QJQ ileri iya. 

21. Olukuluku ?mi yio wa p?lu 
oludari (r?) ati ?l?ri. 

22. Dajudaju ir? ti j? alaibikita si 
eyi, Awa si ti ?i ebibo r? kuro fun 
9, nitorina iriran r? yio mu ?an?an 
loni. 

23. Atipe alabarin r? yio SQpe: 
Eyi ni ohun ti o ti wa lQdp mi. 

24. 5 ju gbogbo awQn 
alaigbagbQ olorin kunkun sinu ina. 

25. OlukQ ore (fun enia) olukQJa 
?nu-ala, oniyemeji. 

26. pniti o fi Ql(?hun miran p?lu 
01phun-kan?o?o, nitorina ?ju u 
sinu iya ti o le koko. 

27. Alabarin r? yio SQpe: Oluwa 
wa, emi kQ lo §i i l'Qna §ugb(?n o j? 
?ni ti o wa ninu i§ina ti o jinna 
rere. 

28. (Qlphun) yio SQpe: 5 ma?e 
ba ara nyin ?e ariyanjiyan ni QdQ 
Mi, dajudaju Emi ti ?e ileri ?iwaju 
fun yin. *xu,iSj*l %Sjot^<4& 

Gpjuii jJ £ \ iUUj j Uj 

^3^^- -^ > 


^4^i^^jaj^^i^^vj\i Suratu Kpf 50 Part 26 753 n *)JLi o • 3 Sj j^» 29. Qrc? na ko ni yipada ni pdp 
Mi, atipe Emi ko ni §e abosi fun 
awpn ?ru. 

30. Ni pjp ti A o sp fun (ina) 
Jahannama pe: Nj? o ti kun to bi? 
Yio si sppe: Nj? a le ri kun u bi? 

31. Ogba id?ra na a o sunmp 
awpn olupaiya (Qlphun), ko ni 
jinna (si wpn). 

32. Eyi ni ohun ti a $e ni adehun 
fun gbogbo awpn oluronupiwada ti 
o si n$p majemu. 

33. Eniti o nb?ru (Oluwa) Ajpk? 
aiye ni ikpkp, ti o si wa p?lu pkan 
ti o §?ri (si pdp Qlphun). 

34. p wp inu r? p?lu alafia. Eyi 
ni pjp i$e gbere. 

35. Ohun ti nwpn nf? yio ma wa 
fun wpn ninu r?, alekun si mb? ni 
pdp Wa. 

36. Melomelo ijp ti A ti par? 
Siwaju wpn, nwpn si ni agbara ti o 
le ju wpn lp, nwpn salp ninu ilu na. 
Nj? ibusala wa nib? (fun wpn bi)? 

37. Dajudaju iranti wa ninu eyi 
fun ?niti o ni pkan tabi ?niti o d? 
eti sil? ti on na si j? ?niti o fi pkan 
sii. 

38. Atipe dajudaju A da sanma 
ati il? ati ohun ti o wa larin awpn 
mejeji ninu pjp m?fa, A ko si kar?. tB ^J^^Jsl^SSX 


fnj xJ*>j*> J&& iX\ c^^j G9 ^2~J^^j\^jL)jJ&yC\J>i* 


^ j^tijj JU; j^Lls Ui^i l\ 


ULL^i > U^a ^fig. p-fi-f L^=*lJ ^5j jti}\ £&/*) ol?>lij^=*iiti;S ^h » < '> 


Suratu Kpf 50 Part 26 754 n *jjLi ♦ 3 ftjj~* 39. Nitorina §e suru lori ohun ti 
nwpn sp, ki o §e mimp ati <?p? fun 
Oluwa r? §iwaju ki orun to yp ati 
siwaju ki orun to w<? (ki irun). 

40. Ati ni oru ki o §e afpmp fun 
U ati l?hin irun. 

41. Atipe ki o t?ti si <?j<? ti apeni 
yio pe ipe lati aye kan ti o sunmp. 

42. Ni pjp ti nwpn o gbp ijagbe 
p?lu otitp. Iy?n ni pjp ijade (ninu 
sare). 

43. Dajudaju Awa ni A nda 
ab?mi Awa ni a si npa ?niti o ku, 
<?d<? Wa ni ipada si. 

44. Qjp ti il? yio faya mp wpn 
lara, wpn yio ma jade ni yarayara, 
iy?n ni akojp ti o rprun ni pdp 
Wa. 

45. Awa ni A mp ju nipa ohun ti 
nwpn nsp, ir? ko le mu wpn nipa. 
Ki o fi Al-Kurani §e iranti fun ?niti 
o nb?ru ileri Mi. (51) Suratul - Sdriydti Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Mo fi at?gun ti o ma ntu 
iy?p? ni titu bura. 

2. Ati olugbe ?ru ti o wuwo ni 
gbigbe. 


M J>^cJlJ l^-l^'j 4»J— 3 J^J \ {j*J Op ^,j^o&^^}\£S\^rjtL^J\j l^g^^y^l CpbiPvi^i> ^f^ciUXli Suratu Sariyati 51 Part 26 I 755 I Tn *)JL| o\ oLjlUl lj^ 3. Ati olu sare p?Iu irprun. 

4. Ati awpn olupin nkan. 

5. Dajudaju ohun ti a fi ge 
adehun fun nyin ododo ni. 

6. Atipe dajudaju (pjp) ?san 
ododo ni yio de. 

7. Mo fi sanma ti o ni ppplppp 
oju pna bura. 

8. Dajudaju ?nyin wa ninu qi*q ti 
o yapa. 

9. A o s?ri kuro (nibi inigbagbp 
si Al Quran) ?ni ti ao s? ri r?. 

10. Egbe ni fun awpn opurp. 

11. Awpn ?niti nwpn gbagbera si 
inu aimpkan. 

12. Nwpn bere pe nigbawo ni 
9J9 ?san? 

13. Ni gjp na a o j? wpn ni iya 
ninu ina. 

14. 5 t<? iya nyin wo, eyi ni iya ti 
?nyin nkanju r? (laiye). 

15. Dajudaju awpn olupaiya, 
nwpn yio ma b? ninu pgba id?ra ati 
omi i§?I?ru. 

16. Nwpn o ma gba ohun ti 
Oluwa wpn ba fun wpn. Dajudaju 
nwpn j? olu§e rere $iwaju iy?n.. 

s£&>>K "*' *.f" y^ob Jp<ifflv£^&5 Cpydi£j^ c ^r^Sl^jJWjJb^iii^ 


^^\yb^\^j^\l^J±.C Suratu Sariyati 51 Part 26 I 756~1 rn *& oS ^^j 1 ^ 1 hj^ 17. Nwpn j? $niti o nsun orun 
di? ni oru. 

18. Nwpn ma ntprp aforiji ni 
af^mgjump. 

19. NwQti ma nmu ninu dukia 
wpn fun $niti o tprp ati ?niti ko 
tprp. 

20. Awpn ami wa ni ori il£ fun 
awgn $niti nwgn mp ampdaju. 

21. (Ami wa) ninu ara nyin 
papa, ?nyin ko woye ni? 

22. Awpn ese nyin wa ninu 
sanma ati ohun ti a $e ni adehun 
fun nyin. 

23. Mo fi Oluwa sanma ati il? 
bura, dajudaju o j? ododo g?g?bi o 
se j$ ododo wipe $yin na nsprp. 

24. Nj? Qrp awpn alejo Ibrahima 
ti nwQn j$ alappnle ti wa ba q bi? 

25. Nigbati nwpn wple t<? q 1q, ti 
nwpn sppe: Alafia ki o ba <?, on na 
sppe: Alafia ki oma b? fun yin, 
?nyin ijp ti ako mp. 

26. On si yiju si awpn enia r? o 
si de p?lu Qdp ?ran ti o lpra (ti 
nwpn din). 

27. O si gbe e sunmp pdp wpn. 
O si wipe: pnyin o wa ni j?un bi? 

28. Nigbana o fi ib?ru wgn si 
pkan. NwQn sppe: Ma§e b?ru, ^bp^$&S^y£ 


~x -^ ->> 


Suratu Sariyati 51 Part 27 I 757 I TV ^1 o\ oLjIJJI lj^ awpn si fun u niro idunnu nipa 
qitiq Qkunrin kan ti o j? onimimQ. 

29. Nigbana iyawo r? wa dojukp 
9, o ke ibosi o si gba oju ara r?, o 
si wipe: Arugbo ti o ti di agan. 

30. Nwqii s(?pe: Bayi ni Oluwa 
r? wi. Dajudaju On ni QlQgbQn, 
Oni-mimc?. 

31. O s<?pe: Kini i?? nyin, Enyin 
ojis?. 

32. Nwpn SQpe: A ran wa si 
aw<?n enia oni§? buburu ni. 

33. Ki a le ju w<?n ni okuta amp 
ti a sun. 

34. Eyiti a ti sami si lati Qd(? 
Oluwa r? fun awQn butulu. 

35. Nitorina Awa mu aw<?n ti 
nwQn j? onigbagbp ododo jade 
kuro ninu r?. 

36. Awa ko ri ju ile kan ti o j? ti 
awc?n olupa ofm QlQhun niQ 1q. 

37. Awa si fi ami kan sil? ninu 
r? fun awc?n ti nwQn b?ru iya ?l?ta 
elero. 38. Atipe ninu Musa (ami wa) 
nigbati A ran a si Firiaona p?lu 
agbara ti o han gedegbe. 

39. $ugb<?n o (Firiaona) §?ri p?lu 
Qm<? ogun r<? o SQpe: Onidan kan 
tabi were kan ni. 


l$4^J cS^eiiJj^^i^ Q^j^cilSj 


Suratu Sariyati 51 Part 27 I 758 I w *& ° s d*JU\ hj^ 40. Nitorina A mu u ati awQn 
QmQogun r$, Awa si ju w<?n sinu 
okun, on si di ?ni ebu. 

41. Atipe (ami wa) ninu (iparun) 
Adi, nigbati A ran at^gun iparun si 
WQn. 

42. Ko fi ohunkohun ti o ba sil<? 
laije pe o sq q dabi ohun ti oti gbo 
y<?b<?y<?b<?. 

43. Atipe ninu Samudu (ami wa) 
nigbati a sq fun WQn pe: 5 jaye fun 
igba di?. 

44. NwQn si gberaga si a§? 
Oluwa WQn, nitorina igbe iparun 
ba WQn, nwQn si nwo (o). 

45. Nitorina nwQn ko le dide 
duro mQ, nwQn ko si le ran ara 
WQn Iqwq. 

46. Ati awQn enia Nuha ni i$aju, 
dajudaju nwQn j? $1$$$ enia. 

47. Atipe sanma A mQ q p?lu 
agbara Wa, Awa ni A mu u f? . 

48. Atipe il? Awa t? ?, awQn 
olut? (il?) na ma dara o. 

49. Atipe gbogbo nkan ni A da 
ni meji-meji ki $ le ma ranti. 

50. Nitorina ? salQ SQdQ QlQhun, 
dajudaju emi j? olukilQ fun nyin 
lati QdQ R? ti o han. 


®W&$ Jui»j«iy»y^4-V»-tt Mli^l ^y)\i^cG^^ ty&jj @^^Kci*^[AdicJ\ *^»u^>^t 

3o l .r^^6U)>lJ 1 y^^w''''^ ^5 <j&~&j |>l^=» ^Ji o* gy pyJ )SJ o^*^j [t[j sz\j i ^ a. ^jju ij f|p Jji^jf^i \i!Li> u$'\j 


3 L^j^^jWtiJ^JlL?^ Suratu Sariyati 51 Part 27 I 759 I TV **£\ o\ oLJill ij^ 51. Atipe ? ko gbQdQ fi QlQhun 
miran p?lu QlQhun. Dajudaju emi 
j? olukilQ gbangba fun nyin lati 
qcIq R?. 

52. G?g? bayi ni o j? pe ko si 
oji§? kan ti yio wa ba awQn ti o 
§iwaju wqii afi ki nwQn pe e ni 
onidan tabi were. 

53. NwQn ha sq asQl? yi sil? fun 
ara wc?n ni. B?kQ, nwpn j? enia kan 
ti nwQn gbe agbere. 

54. Nitorina §?ri kuro lQdQ WQn, 
nitori ir? ki i§e ?niti a o bawi. 

55. Atipe ki o ma (fi Al-Kurani) 
se iranti, dajudaju ise iranti ma n§e 
a WQn onigbagbQ ododo ni anfani. 

56. Atipe Emi ko §e ?da aliJQnu 
ati enia lasan ayafi ki nwQn le ma 
sin Mi. 

57. Emi ko f? ese kan Iqwq WQn 
atipe Emi kosi f? ki nwQn o fun Mi 
ni onj?. 

58. Dajudaju QlQhun ni Olupese, 
Alagbara ti o le. 

59. Dajudaju iru iya ti o j? iJQ 
?1?§? bi ?1?§? iru WQn ni yio j? awQn 
alabosi, nitorina ki nwQn ma§e kan 
Mi loju. 

60. Nitorina egbe ni fun awQn ti 
o §e aigbagbQ ninu qjq wc?n ti a ?e 
ni adehun fun WQn. ^J^c^JiXl^J] 4^£< \jC^>ij 


$btyj£v^&v£\3KS0 ^P^i^VfJo^iili-lij 


t..'\\-A\iA i?-''\\'UX*\ 


Suratu Turi 52 Part 27 760 TV *)JL| oY ^^JaJl % jy « (52) Suratul - 7«ri Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Mo fi oke «Turi» na bura. 

2. Ati Tira kan ti a kp. 

3. Sinu takada ti a t? sil?. 

4. Ati He ti a nb^wo. 

5. Ati aja ti a gbe ga. 

6. Ati okun ti o kun k?k£. 

7. Dajudaju iya Oluwa r? yio 

8. Kosi ohun ti o le da a pada. 

9. Ni Qjp ti sanma yio mi ni 
mimi gan. 

10. Atipe awpn oke nla yio ma 
rin ni ririn lp. 

11. Egbe ni qjq ni fun aw<?n ti 
nwpn pe (aw(?n oji?e) nirQ. 

12. Awpn ti nwpn nfi ibaje §ere. 

13. Ni pjp ti a o ti wpn lp sibi 
ina ni titi. 

14. Eyi ni ina na ti ?nyin pe 
nirp. 

15. Idan ha ni eyi bi abi ? ko 
riran ni? 
> ^ggavg^g 4^$$*. QjM 

^"^ 'jATJ^Ijiil 


Suratu Turi 52 Part 27 761 YV +-JA oY j^JaJl lj^ 16. f wp p, ? fi ara da a tabi ? 
ko fi ara da a bakanna ni fun nyin. 
Dajudaju ?san is? ti ? se ni ao san 
yin. 

17. Dajudaju awgn olupaiya 
(QlQhun) yio wa ninu Alijanna ati 
ik?. 

18. Nwgn yio ma yc? nitori ohun 
ti Oluwa wc?n fun wpn; atipe 
Oluwa WQn yio ?q wc?n ninu iya ina 
Jahimi. 

19. E ma j?, ? nia mu ni gb?f? 
nitori ohun ti ? ?e. 

20. Ni irQgbpku lori it? ti a to, A 
o §e igbe iyawo awQn ?l?yinju ?g? 
fun WQn. 

21. Atipe awQn ti o gbagbp ni 
ododo, ti awQn arQmQdQmQ WQn fi 
igbagbc? t?le WQn, Awa yio da 
awc?n Qmp WQn pc? mQ WQn, Awa 
ko ni din nkankan ku ninu i§? WQn. 
Olukuluku enia ni yio §e oniduro 
fun i§? r?. 

22. Awa yio fun wc?n ni eso ati 
awQn ?ran ti nwQn nf?. 

23. Nwc?n yio ma gbe ife kan fun 
ara WQn, ko ni si qtq isQkusQ ninu 
r? tabi iwa ?§?. 

24. Aw<?n QmQ QdQ WQn yio ma 
rQkirika WQn (awQn QmQ QdQ na) 
da g?g?bi okuta oniyebiye (alulu) ti 
a fi pamQ. 


I ^^j^^>ri^i^kLJ \j\ 


3^-^Ojcl 


\' ■\'"' '* fa x s t' ' \*' 9 \'\ > &' ^V*!^ >"'#-' > 63 cryt? v-*^ ^ «A^cP G9 ^bSfJl^ijJ *^ Cbtji dy£* 


Suratu Turi 52 Part 27 762 TV *^l ot jjJaJl ojj- 25. Apakan wpn yio da ojukp 
apakan ti nwpn yio ma bere prp 
lpwp ara wpn. 

26. Nwpn yio sppe: Dajudaju 
Awa j? olupaiya (Oluwa) laarin 
awpn ?ni wa ni i§iwaju. 

27. §ugbpn Qlphun §iju anu wo 
wa O si ko wa yp nibi iya ina. 

28. Dajudaju awa j? ?niti a nke 
pe E ni igiwaju. Dajudaju On j? 
Olore Onik?. 

29. Nitorina ma §e iranti atipe o 
ki i§e adagbigba b? si ni o ki i§e 
were p?lu id?ra Oluwa r?. 

30. Abi nwpn yio ma sppe: 
Akprin ni a nreti buburu kan fun 
ni. 

31. Sppe: p ma reti, dajudaju 
emi na yio ma b? ninu awpn olureti 
p?lu nyin. 

32. Abi iye inu wpn ni o nkp 
wpn ni eyi ni bi? Abi awpn na j? 
enia kan ti nwpn gbe agbere ni? 

33. Abi nwpn yio ma sppe: O da 
a sp funra r? ni. B?ti?kp, nwpn ko 
gbagbp ni. 

34. Ki nwpn mu prp kan iru r? 
wa bi nwpn ba j? olododo. 

35. Abi a da wpn ni, laisi 
nkankan bi? Abi awpn ni oluda 
(ara wpn)? 


MQ>A^llU^jjll^=^GU^li m ^^llJ^^iliJJlliiii^S^ 6 y> Jo J_3 o^5 u-==» U[ $ ^U$iSt ftp cijyt fi iyi^^^yoJ^l^tS 


Suratu Turi 52 Part 27 763 TV *)JL| OT jjJJI 6JJ^ 36. Abi nwpn da sanma ati il? 
ni? B?ti?kp, nwpn ko mp ampdaju m. 37. Abi p?p? prp ti Oluwa r? 
mb? lpdp wpn ni? Abi awpn ni o ni 
gbogbo agbara. 

38. Abi at?gun (akaba) kan mb? 
fun wpn ti nwpn ngbprp lori r?? ti 
o ba ri b? ki olubawpn gbprp mu 
idi pataki kan ti o han wa. 

39. Abi awpn pmpbirin mb? fun 
U ni ti awpn pmpkunrin mb? fun 
?nyin? 

40. Abi o bi wpn ni owo pya kan 
ni depo ti gbese (r?) wp wpn lprun? 

41. Abi mimp kpkp kan mb? fun 
nwpn ni ti awpn nkp p sil?? 

42. Abi nwpn ngbero ete kan 
ni? Atipe awpn alaigbagbp ?niti ete 
yio da lelori ni wpn. 

43. Abi nwpn ni plphun miran 
laij? Qlphun kan§o§o ni? Mimp ni 
Qlphun (ti O ga) tayp ohun ti nwpn 
fi n§e orogun (R?). 

44. Atipe ti nwpn ba ri apakan 
ninu sanma ti yio ya lul?, nwpn yio 
ma sppe: p§u ojo ti o di jp ni. 

45. Nitorina fi wpn sil? titi nwpn 
yio fi ba pjp ti nwpn yio ku ninu r? 
pade. c&&J$%&^\]y&fi 

I j^l'j^joij^p ^^ -r* - ".'rV*.-. 

|Jp ojijo^j^^^jlfrj^ 
Suratu Najmi 53 Part 27 764 yv »)jLi or f^ult ijj^ 46. Qjp ti ete wpn ko ni rp wpn 
lprp kinikan, b$ni a ko ni ran wpn 

47. Atipe dajudaju iya kan mb$ 
fun awpn ?niti nwpn §e abosi l^hin 
eyi; §ugbpn ppplppp wpn ni ko mp 
b?. 

48. Atipe ki o si ni suru fun 
idajp Oluwa r$, dajudaju ir$ mb$ ni 
ojuto o Wa (p?lu isp Wa) ki o si 
ma §e afpmp p$lu eyin Oluwa r$ 
nigbati o ba dide duro. 

49. Ati ni oru ki o si ma §e 
afpmp R$, ati ni ip^hinda awpn 
irawp. (53) Suratul - Najmi Ni orukq QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Mo fi irawp (Najmi) bura 
nigbati o ba jabp. 

2. £ni nyin ko §ina b? si ni ko 
spnu. 

3. Atipe ki nsp prp if^-inu. 

4. On ko j? kinikan biko§e i§? ti 
a ran (si i). 

5. Ale-ni-agbara ni o nkp p. 

6. Alagbara o si rinl? dede. 

7. Atipe on mb$ ni ofurufu 
sanma ti o ga. 


Q5-U' 
... -' ■■■jp r ^y 
gsvgS% q^u^i; 

Suratu Najmi 53 Part 27 | 765 | *V *j±\ or p-^Jt s JJh * 8. L?hinna o sunmp, o si tun 
sunmp p p?kip?ki. 

9. O si da g?g?bi sisunmp ti pnin 
meji tabi o sunmp ju b? lp. 

10. Nitorina (Qlphun) ran§? si 
?rusin R? (Muhammadu) ohun ti 
O fi ran§? si i. 

11. Qkan (Annabi) ko pe ni irp 
ohun ti o ri. 

12. Abi ?nyin o ma ba jinyan 
ohun ti o ri ni? 

13. Atipe dajudaju on ti ri i ni 
?kan si. 

14. Ni ip?kun igi «Sidirah». 

15. Nitosi pgba ibugbe. 

16. Nigbati ohun ti o bo igi 
«sidirah» na bo o. 

17. Oju (r?) ko y?, b? si ni ko 
gbe agbere. 

18. Dajudaju on ti ri ninu awpn 
ami Oluwa r? ti o tobi. 

19. Nj? ?yin ko ha ri (ori§a) 
«Lata» ati (ori§a) «Usa». 

20. Ati (ori§a) «Manata» eyiti o 
k?ta nik^hin. 

21. Nj? ti nyin ni pmpkunrin j? 
ti pmpbirin j? ti R?? IJjSiiY* H^s "\' '' >'. > y> ''\ 

Suratu Najmi 53 Part 27 766 yv *£\ or p^ji i jy * 22. Eyi ni nigbana ipin kan ni ti 
o j? ti ituj?. 

23. Awpn ko j? kinikan biko§e 
awpn orukp kan ti ?nyin ati awpn 
baba nyin sp p, Qlphun ko si sp idi 
kan kal? fun u. Nwpn ko t?le 
kinikan biko§e aba dida ati ohun ti 
(nwpn) nf?. B? si ni impna ti de wa 
ba nwpn lati pdp Oluwa wpn. 

24. Abi ohun ti pkan ba ro ni 
yio ma b? fun enia bi? 

25. Ti Qlphun ni prun ati aiye. 

26. Atipe melomelo ninu awpn 
Malaika (ti o wa) ninu sanma ti ip? 
§i§e wpn ko ni §e anfani kankan 
ayafi l?hin igbati Qlphun ba ypda 
fun ?niti O ba f? ti O si ypnu si. 

27. Dajudaju awpn ?niti nwpn 
ko ni gbagbp si (pjp) ik?hin. 
Dajudaju awpn ni nsp awpn 
Malaika ni orukp obirin. 

28. Atipe ko si mimp kan fun 
wpn nipa r?. Nwpn ko t?le 
nkankan ju arosp lp, b?ni dajudaju 
arosp ko le §e anfani kankan nibi 
otitp. 

29. Nitorina §?ri kuro ni pdp 
?niti o kp ?hin si iranti Wa, ti ko si 
f? nkankan ju igbesi aiye nikan lp. 

30. Iy?n ni opin mimp wpn. 
Dajudaju Oluwa r? On ni O mp ju " " " * $$&£cp>^ ®d}j\j03"& Suratu Najmi 53 Part 27 767 tv »yU or j-^Jt ojj^ nipa ?niti o §ina kuro ni oju (?na 
R? On ni O si mc? ju nipa ?niti o 
mQna. 

31. Atipe ti Ql(?hun ni ohun ti o 
wa ninu sanma ati ohun ti o wa 
lori il?, ki O le san awQn ?niti 
nwQn §e i§? buburu ni ?san i§? wc?n 
ati ki O le san awQn ?niti nwQn §e 
i§? rere ni ?san i§? rere. 

32. AwQn eniti nwQn jinna si ?§? 
nlanla ati (iwa) ibaj? ayafi awQn 
?§? p?p?p?, dajudaju Oluwa r? je 
(Qba) ti O gboro ni aforiji. On lo si 
mQ ju nipa yin, nigbati O dayin lati 
inu il? (Baba wa Adamc?) ati 
nigbati ? wa ni 9I5 ninu awc?n iya 
yin, nitorina ?ma §e ma fQ ara yin 
mQ, Qlphun lomQJu nipa ?niti o 
npaiya R?. 

33. Nj? o ri eniti o §?ri bi? 

34. Atipe o ma nfi nkan di? tQr?, 
a si ma ha pupQ mQWQ. 

35. Abi on ni mimQ ohun ti o 
pamQ ni ti o fi le ri? 

36. Tabi nwQn ko fun u niro 
nipa ohun ti o wa ninu Tira Musa. 

37. Ati ti Ibrahima ?niti o mu 
ofin Qlphun §?? 

38. Pe aru-eru (?§?) kan ko ni le 
ru ?ru (e§e) ^lomiran. ^^^t^^jij^^i^^ 


^^^ {j33j^i-*£l3 


Suratu Najmi 53 Part 27 768 TV »)JL| or p^Jl lj^ 39. Atipe ko si ohun ti o wa fun 
enia ju ohun ti o §e ni§? lp. 

40. Atipe dajudaju i§? r£ a o fi 
han laip?. 

41. L^hinna a o san a ni ?san r£, 
ni esan it o kun r£r£. 

42. Atipe dajudaju (pdp) Oluwa 
r$ ni opin. 

43. Atipe dajudaju On lo npani 
l^rin lo si npani l^kun. 

44. Atipe dajudaju On ni O npa 
(enia) ti O si tun nji (i). 

45. Atipe dajudaju On lo da enia 
ni ori§i meji, pkunrin ati obirin. 

46. Lati inu omi gbplpgbplp 
nigbati nwpn ba da (sinu apo 
pmp). 

47. Atipe dajudaju On ni pniti 
yio tun u da fun ajinde. 

48. Atipe dajudaju On ni nfun ni 
ni pre? ati it^lprun. 

49. Atipe dajudaju On ni Oluwa 
ti O ni (irawp) ti o nje «$i'ra». 

50. Atipe dajudaju On lo pa iran 
«Ada» ti akpkp r?. 

51. Ati (iran) «Samuda» ko §? 
wpn ku pkan. 


(&&fy&& 


Suratu Najmi 53 Part 27 769 TV pyiA or p-^Jl l jy * 52. Ati awQn enia Nuha ni 
i§iwaju. Dajudaju nw<?n j$ $niti o §e 
abosi ju nw<?n si tayQ ala ju. 

53. Ati awQn ilu ti (ope aw<?n 
Annabi wc?n nir<?) a soju r$ del?. 

54. Ohun ti o bo (m<?l?) o si bo 
o mQl?. 

55. Nitorina ewo ni id?ra Oluwa 
r$ ti $nyin le tako? 

56. Eleyi j? olukilQ kan ninu 
awpn olukilQ ti akQkQ. 

57. Ohun ti o ma §?1? na ti 
sunmQ tan. 

58. Ko si ?niti o to ka a kuro 
l^hin QlQhun (pe ki o ma de). 59. Qtq yi na ni ?nyin n§e eniQ r?? 60. Ti $nyin nr^rin ti $nyin ko 
ma sunkun. 

61. Atipe ?nyin j? alai ka a kun? 

62. Nitorina ki ? forikanl? fun 
QlQhun ki ? si JQsin (fun U). ( 54) Suratul - KqmQYi Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Asiko na ti sunmQ tan, o§upa 
(KpmQru) si ti faya. 


^pc^JLJ-uAjI) »-r^ - f ^'fr EJ M bjS\j4H\jJ4? U 
J^jj$$* } ^^v-iii^ij^ 4£.LlM C-^A^ Suratu Kpmpri 54 Part 27 I 770 I *V **JA ot ^i\ Sj^ 2. Atipe ti nwQn ba ri ami kan, 
nwQn yio §?ri, nwQn o si sppe: Idan 
kan ti o ni agbara ni. 

3. Nwpn si pe nirQ nwQn t?le fif? 
inu wqii; atipe gbogbo qyq lo fi ?s? 
rinl? . 

4. Atipe dajudaju ninu awQn 
irohin ti wa ba wqii ti ohun ti a fi 
nki wqii ni ilp wa ninu r£. 

5. Qgbpn ti o dopin ni, sugbcpn 
ikilc? ko §e anfani (fun wc?n); 

6. §?ri kuro lpdp WQn ni pjp ti 
apeni yio pe ipe 1q sibi nkan ti ?mi 
korira. 

7. Awpn oju WQn yio yep^r^, 
nwpn o ma jade lati inu sare g?g?bi 
enipe e§u ni wcpn ti nwcpn fQnka. 

8. Ti nwQn o ma yara si Qd<? 
apeni. Awc?n alaigbagbQ yio SQpe: 
Eyi ni 9J9 i§oro. 

9. §iwaju wc?n, awpn enia Nuha 
pe (qvq Wa) nirQ, nwpn pe ^rusin 
Wa ni opurp, nwpn SQpe were ni, 
nwQn si jagbe mp. 

10. Nitorina o kigbe pe Oluwa 
r£ pe: NwQn bori mi, nitorina ran 
mi Iqwq. 

11. Nitorina Awa §i il^kun 
sanma p^lu omi ti o nda sil£. (ft*j^^\y±:\±i'z\i 
•* *-' : **JsXa 


> , x x »• » > *^ V'"r 
3^^ pi^ ^r!P^ ^j*t fW ^(J JoruL^ 
Suratu Kprnpri 54 Part 27 \ 771 1 TV *)JL| oi J _^aJl Sj^ 12. Atipe Awa j? ki i§?l?ru omi 
ma san ni il$, omi si koJQ nipa a?? 
ti a ti pebubu r? sil? fun WQn. 

13. Atipe Awa gbe e lori ohun ti 
a fi pako ?e ati i§o. 

14. O 11I9 (lori omi) loju Wa, eyi 
j? ?san fun ?niti WQn kQ ti?. 

15. Atipe Awa fi i sil? ni isami. 
Nje olurantikan mb? bi? 

16. Bawo ni iya Mi ati ikilQ Mi 
ti ri? 

17. Dajudaju Awa §e Al-Kurani 
ni irQrun fun iranti (Oluwa). Nj? 
oluranti mb? bi? 

18. (A WQn iran) Adi pe (Hudu) 
nirc?, bawo ni iya Mi ati ikilc? Mi ti 
ri? 

19. Dajudaju Awa ran at?gun ti 
o le si WQn ni qjq ti o buru ti mb? 
titi. 

20. O nfa awQn enia jade g?g?bi 
?nipe kukute igi Qp? ni WQn ti afa 
tu. 

21. Bawo ni iya Mi ati ikilQ Mi 
ti ri? 

22. Atipe dajudaju Awa §e Al- 
Kurani ni irQrun fun iranti 
(Oluwa). Nj? oluranti kan mb? bi? 

23. (AwQn enia) Samudu pe ikilQ 
nirQ. J»\ 2P-1D \ <JL& b ^yf^J^ji \ \}*J |>p Jul- j* J43 jJil^yJjAj © J Joj <j\J£> O bLiSi $ £&<j>M5Wffi^&> J3 j Joj J^\ J^<j I^LiSsi *\o oj Jo @>^-%^ jW*^W &J*& ^ Fv^ ^ ^u >>1 •-^ Suratu Kpmpri 54 Part 27 I 772 I ™ +£\ oi ^\ i jy * 24. Nitorina nwgn sgpe: Abara 
kan§o§o larin wa ni awa yio t$le? 
Bi o ba j? b?, dajudaju awa yio wa 
ninu i§ina ati inira. 

25. O wa j? pe on nikan ni a fun 
ni iranti larin (gbogbo) wa yi? Qrp 
ko ri b? 9 opurg onigberaga ni. 

26. L<?la nwpn yio m<? ?niti o j? 
opurp onigberaga. 

27. Awa yio ran abo rakunmi si 
wpn lati dan wpn wo, nitorina ma 
§9 wgn ki o si §e ifarada. 

28. Atipe ki o rohin fu WQn pe 
omi j? pinpin larin wpn; gbogbo 
ipin (omi) na ni onikaluku yio 1q 
ma mu ni Qtptg. 

29. Nwpn pe ?ni wpn, o mu 
(9b?) o si pa a. 

30. Bawo ni iya Mi ati ikilp Mi 
ti ri? 

31. Dajudaju Awa ran ijagbe 
kan§o§o si wpn, ti nwpn fi di 
g?g?bi igi gbigb? ti afi di Qgba. 

32. Dajudaju Awa §e Al-Kurani 
ni irprun fun iranti (Oluwa). Nj? 
oluranti kan ha mb? bi? 

33. Awgn enia Lutu pe ikilp 
nirp. f^% >>' \'\'- %"A^&*$>^&$WJ& ^^\^\'3&\£\'j&$^ IjpjvW^lf^JklgJ 4^^Q\\yL-^»b[ 
^^^^y^j/^^^j 


Suratu Kpmpri 54 Part 27 I 773 I TV +£\ oi ^\ l jy * 34. Dajudaju Awa rpjo okuta le 
wpn lori, afi awpn ara Lutu, A ko 
wpn yp ni idaji-owurp (sari). 

35. Ik? lati pdp Wa, g?g? bayi ni 
Awa nsan ?san fun ?niti n§e pp?. 

36. Atipe dajudaju o kilp 
gbigbamu iya lile Wa fun wpn, 
§ugbpn nwpn §e ariyanjiyan si ikilp 
na. 

37. Atipe dajudaju nwpn f? y? 
lojus?hin lpdp awpn alejo 
r?,§ugbpn A fp oju wpn; nitorina 5 
tp iya Mi wo ati ikilp (Mi). 

38. Atipe dajudaju O j?ki il? mp 
wpn sinu iya aromay? larp kutu. 

39. Nitorina ?tp iya Mi wo ati 
ikilp (Mi). 

40. Dajudaju Awa §e Al-Kurani 
ni irprun fun iranti. Nj? oluranti 
kan ha mb? bi? 

41. Atipe dajudaju ikilp wa ba 
awpn enia Firiaona. 

42. Nwpn pe awpn ayah Wa 
patapata nirp, Awa mu wpn ni 
mimu ti Alagbara, ti Olukapa. 

43. Awpn alaigbagbp nyin ni o 
dara ju awpn elewpnni ni, abi 
?nyin ni imoribp ninu tira ni? 

44. Abi nwpn nsppe: awa j? ijp ti 
a osi bori? 


I jX)L \jjl±Z& L. "v-> Ja> ^-A; jj\ SsSj . *s ' > > ' <£% >>.' S.' Gp J^J *J^ \$JJ* I ^^J^i^oCj^t^jjij © j £\\by^o\* *C j[i5j 


^ .> * » -* y s >/* <>^ '\-> »s £< *>/< ^J!> -" >,<^ \ K' 


Suratu Kpmpri 54 Part 27 I 774 I TV *>U ot J ^si\ ij^ 45. Awa yio fp ogun na, nwpn 
yio sa pada s?hin. 

46. Qrp ko ri b?, akoko na (pjp 
Ajinde) ni a da fun wpn, akoko na 
bum o si koro ju. 

47. Dajudaju awpn ?1??? wa 
ninu anu ati ina-jonijoni. 

48. Ni pjp ti a o doju wpn del? ti 
a o ma wp wpn lp ninu ina (ao 
sppe): 5 tp iya ifpwpba a ina wo. 

49. Dajudaju Awa da gbogbo 
nkan p?lu ebubu (kadara). 

50. A?? Wa ko ju ?kan$o?o 
g?g?bi i§?ju kan lp. 

51. Atipe dajudaju Awa ti pa 
awpn enia bi nyin run; nj? oluranti 
kan ha mb? bi. 

52. Gbogbo nkan ti nwpn $e lo 
wa ninu tira. 

53. Atipe gbogbo kekere ati nla 
ni a kp sil?. 

54. Dajudaju awpn olupaiya 
(Qlphun) wa ninu pgba id?ra ati 
awpn odo. 

55. Ni ibujoko otitp niwaju Qba 
Alagbara. 


G9 yy^' te\jJ\jAr*>J£:j* 4£>LUlJ? Gp_/«ij J^? 4 uryt^J \ o I 


^^^ 


J^3 ^sx-L- ill IjSJlaI jlaJj Q jJJL^«iLU JL^g-^r^*^**-! Suratu Rahmanu 55 Part 27 I 775 I rv *JrH 00 J^^ hj~* (55) Suratul - Rahmanu f?). Ni orukQ QlQhun Ajcjkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. (QlQhun) Ajpk? aiye. 

2. O fi Al-Kurani mp (?niti O ba 
). 

3. O da ?da enia. 

4. O si kp p ni qtq sisp. 

5. Oriin ati o§upa t?le odiwpn (ti 
A bu fun wpn). 

6. Atipe itakun il? ati awpn igi 
nt?riba (fun QlQhun). 

7. Atipe «sanma» na (Oluwa) 
gbe e ga, O si fi (ofin) o§uwpn lei?. 

8. Ki 9 ma ba kpja ?nu-ala ninu 
o§uwpn na. 

9. Nitorina ki ? gbe o§uwpn na 
duro p?lu dpgbadpgba ati ki ? ma 
si bu o§uwpn na ku. 

10. Atipe il? na (Oluwa) t? ? sil? 
fun awpn enia. 

11. Nkan eso mb? ninu r? ati 
dabinu alapopo. 

12. Ati awpn irugbin abepo ati 
olo run. 

13. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji (enia ati 
Anjpnu)) ti ? npe nirp? 


4&&& — > Q&^i' 
$^u^j>:V\j ^>l^ VloU JiO^j A^Sslil^i &£)\j ^3jic2-\j ib JXjL^b t^ ^ <i^ Suratu Rahmanu 55 Part 27 776 TV *jJL| oo j>^3l ijj^ 14. (Oluwa) da enia lati inu amp 
gbigb? ti o da geg^bi ikoko ti a fi 
$r$ ti a sun mp. 

15. O si da anjpnu lati ara ahpn 
ina. 

16. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

17. (Qlphun ni) Oluwa ibuyp 
orun mejeji (ti'gba otutu ati ti igba 
oru) ati ibuwp orun mejeji. 

18. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti ? npe nirp? 

19. On lo mu odo mejeji (oniyp 
ati aladun) §an pade ara wpn. 

20. Ti gaga kan mb$ larin awpn 
mejeji ti nwpn ko si da a kpja. 

21. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

22. Okuta oniyebiye ati awpn 
il$k$ pupa a ma jade ninu awpn 
mejeji. 

23. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

24. Atipe ti R<? ni awpn pkp ti o 
ga ti o dabi oke ni oju agbami. 

25. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

26. Gbogbo $niti mb$ ni ori il<? 
ni yio tan. ^jJ^^^y^^oic^^Cj^ fjp JJ> JA ryli ^ O L^>J \ Jyli-J 1 6v jSoL^o^ £$\'+!s\j5 f[vp Cflij*x\ <i>jj Oj*/-*^ s-L> 


Suratu Rahmanu 55 Part 27 777 TV *jJL| oo v>^^ hf 27. Oju Oluwa r? ni yio si ??ku, 
pniti o tobi Alappnle. 

28. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

29. Awpn ?niti mb? ninu sanma 
ati il$ ni nwpn ntprp ni pdp R$. Ni 
gbogbo pjp ni On (Qlphun) nwa 
ninu i?esi kan. 

30. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti $ npe nirp? 

31. A o mu ti nyin ran ?nyin ijp 
meji yi. 

32. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

33. £nyin ijp anjpnu ati enia, bi 
$nyin ba ni agbara lati sa jade ni 
agbegbe sanma ati il?, nitorina ? sa 
jade. 5 ko le sa jade ayafi p$lu 
agbara (Mi). 

34. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti $ npe nirp? 

35. A o ju ?tapara-ina sil? le 
nyin lori ati etapara id?, $nyin 
mejeji ko ni le ran ara nyin lpwp. 

36. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirp? 

37. Nitorina nigbati sanma ba 
faya (tobu) ti o si di pupa bi epo 
pupa. ®&fj^S>&£Z&) p t)CS2lii5£?CiU dp ^&4j$d£* 5 ^^^cs'fek 

^oLjSoL^; ^U(jU er' t^j j ^Jt i !P» ^4^ S^j. Mol^s^u^Ai % j£!&3 L&J £fa :/U C*p o \ub jj b © jJJ vlibo *\l£j \ cJLi^ \ jji Suratu Rahmanu 55 Part 27 778 YV *)JL| oo ^J\ ijj** 38. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti ? npe nirQ? 

39. Nitorina ni qjq na a ko ni bi 
enia kan lere nipa ?§? r? ati anJQnu. 

40. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirQ? 

41. A o ma mc? awQn ?1??? p?lu 
ami wQn, a o ko a§o§o ori wQn ati 
gigiris? WQn. 

42. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirQ? 

43. Eyi ni ina Jahannama ti 
awQn ?1??? npe nirQ. 

44. NwQn yio rQkirika arin r$ ati 
arin omi gbigbona ti o gbona 
janjan. 

45. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti ? npe nirQ? 

46. Qgba meji ni mb? fun $niti 
nb^ru ibuduro r? niwaju Oluwa r$. 

47. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa $nyin mejeji ti $ npe nirQ? 

48. NwQn j$ qIqpqIqpq $tuntun. 

49. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti $ npe nirQ? 

50. I§?l?ru meji ti o n§an mb? 
ninu awQn mejeji. Ep <J b jSo \jSsjj £} \«. 1$ La 


>j^\t-sC* "ill >'>K ~> s> ' > »>f'>^,> 

<^ .X s Sss ss*ssj> Is 


Suratu Rahmanu 55 Part 27 779 TV *)JL| oo j>^l ijf* 51. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti 9 npe nirp? 

52. Ninu gbogbo eso, ori§i meji 
meji ni mb? ninu awpn mejeji. 

53. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti 9 npe nirp? 

54. Nwpn yio rpgbpku lori it?, 
awpn it?nu r? j? aran ti o nippn. 
Atipe eso awpn pgba mejeji na wa 
ni arpwpto. 

55. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti 9 npe nirp? 

56. Awpn (obirin) ti o fi ara wpn 
si pwp mb? ninu wpn, ti enia kan 
ko fpwpkan wpn ri §iwaju (awpn 
pkp wpn) b?ni anjpnu ko fpwpkan 
wpn. 

57. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirp? 

58. Nwpn si da g?g?bi il?k? s?gi 
ati il?k? iyun. 

59. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti 9 npe niro? 

60. Nje ?san miran wa fun iwa 
rere ju ?san rere lp bi? 

61. Nitorina ewo ni ninu id^ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti 9 npe nirp? 

62. Qgba meji kan mb$ l^hin 
awpn meji (ti akpkp). ^oC^3\^3;^C^U QpL>Ujj 4^2 j^ll^S Suratu Rahmanu 55 Part 27 780 TV *)JL| oo j>^JI oj^- 63. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti ? npe nirQ? 

64. Qgba mejeji na dudu (bi 
eweko). 

65. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirQ? 

66. AwQn i$?l?ru meji ti n$an wa 
ninu awQn mejeji. 

67. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirQ? 

68. Eso ipanu ati dabinu ati eso 
ti o dun (rumanu) mb? ninu awQn 
(Qgba) mejeji. 

69. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirQ? 

70. AwQn obirin oniwa rere ti o 
dara mb? ninu awQn Qgba na. 

71. Nitorina ewo ni ninu awQn 
id?ra ti Oluwa ?nyin mejeji ti ? npe 
nirQ? 

72. AwQn eleyinju eg£ ti a fi 
pamQ sinu ile$Q. 

73. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirQ? 

74. Enia kan tabi anJQnu ko fi 
qwq kan wQn $iwaju wQn. 

75. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa enyin mejeji ti ? npe nirQ? i ^l^Jxjl^vJ^fC^U Mofiu Ou-Laju ra <jC jSo LSvJ eSf C c^u ^M vljui-U^o^-^ L*-f~3 


E9 ofyDJ&J 4 " v * 1 - * M ^uJ^l^oj**a l«-^li 


-^.'<V_x r<.- potjpoL^oS *V U £U 


M l)C J&lSoJ^CcsU 


Suratu Waki'ah 56 Part 27 781 TV *)JL| ol JuSI^JI 5j^ 76. Nwqii yio rQgbQku lori it? 
kan alawc? eweko ati igb?s?le (tabi 
ibusun) ti o dara pup<?. 

77. Nitorina ewo ni ninu id?ra ti 
Oluwa ?nyin mejeji ti ? npe nirQ? 

78. Ibukun ni fun orukQ Oluwa 
r? ti O ni titobi ati apQnle. (56) Suratul - WakVah Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Nigbati i$?l? (Waki'ah) na ba 

2. K6 ni si olupe ni ivq kan fun 
i??l<? r?. 

3. Yio r? awQn kan nil?, yio si 
gbe awQn kan ga. 

4. Nigbati a ba mi il? titi ni 
mimi gan. 

5. Nigbati nw<?n ba si fQ aw<?n 
oke ni ni fifQ gan. 

6. Ti nwQn si di eruku ti a ma 
ku danu. 

7. pnyin o j? ori§i m?ta. 

8. AwQn ero QWQ-Qtun! Kini yio 
ti dara to fun ero QWQ-Qtun (fun 
idunu). 

9. AwQn kan yio si j? ero qwq- 
osi! Kini yio ti (buru) ri fun aw<?n 
ero QWQ-osi. * . i / * <•" T-? .'*' '\" {"** 0o£&(&^\:^s $f^^fffi$ 
bC; tew! Iia* \ : nmm 

_ = ^^r^^p! 4^S$&> ^ At^J\c^5j\'^\ QJJ 4j'J&\ 1^1*3^ J-ol 

Suratu Waki'ah 56 Part 27 782 TV *<JA M kil^Jl I j j* 10. Awqii ti yio j? ?ni iwaju yio 
j? ?ni iwaju. 

11. AwQnyi ni yio j? ?ni asunmQ 
(Qlphun). 

12. Ninu awQn Qgba onid?ra. 

13. Ero ti o pQ ninu ?ni i^iwaju. 

14. Ati awQn di? ninu awQn ero 
ik?hin. 

15. Ni ori it? ti ahun (p?lu goolu 
ati okuta olowo iyebiye). 

16. NwQn o rQgbQku lori WQn, 
nwQn o si dojukQ ara WQn. 

17. AwQn QmQkunrin <?dQ ti 
nwQn ko ni darugbo nwQn yio ma 
rQkirika WQn. 

18. P?lu awQn ohun-elo irQmi ati 
ife ti nwQn kun fun nkan mimu lati 
ibi is?l?ru Qti aladun. 

19. Ko ni fQ WQn lori, ko si ni pa 
WQn (bi Qti). 

20. Ati ori^iri^i eso ti nwQn o §a 
ti nwQn o r<). 

21. Ati ?ran ?iy? ni eyiti nwQn 
ba f?. 

22. Ati awQn (obirin) ti o mQ ti 
o si ni ?wa (?l?hinju ?g?). 

23. Ti nwQn dabi okuta olowo 
iyebiye ti a ti fi pamQ. *^ --r > --i >> <' 

^^21^^35 

ypjahy 


*^?f \A>f po^i^jiifji;^ Suratu Waki'ah 56 Part 27 783 rv *jjLi on i*s\j)\ 6JJ^ 24. Nwpn j? ?san fun ohun ti 
nwpn §e ni§?. 

25. Nwpn ko ni gbprp ispkusp 
nib? ati qvq ?§?. 

26. Ayafi sisp pe, Alafia, Alafia. 

27. Ati awpn ero pwp-ptun; kini 
(inu) awc?n ero Qwp-ptun (yio ti 
dun to). 

28. Ni idi igi ti ko ni ?gun. 

29. Ati (?g?d? ti o so w?l?k?. 

30. Ati iboji ti o gboro lp titi. 

31. Ati omi ti o n§an. 

32. Ati Qpplppp eso. 

33. Ti ko ni ja, ti a ko si ni kp 
fun wpn. 

34. Ati awpn it? ti a gbe ga. 

35. Dajudaju Awa ni A tun wpn 
da ni ?da titun. 

36. Awa §e wpn ni Wundia. 

37. Ti nwpn o f?ran pkp wpn ti 
nwpn yio si j?gb? kan na. 

38. Fun awpn ero pwp-ptun. 

39. Ti nwpn j? pp<? ninu awpn 
?ni akpkp. 

40. Ati 9P9 ninu awpn ?ni 
ik?hin. Jp OJ^lylSll^J*. Mllpjj X> ]yS feS^ZSd ($&£&&?§l ^k ^ ,1 "X" 
0Jy^\^Si &&&*& 


Suratu Waki'ah 56 Part 27 784 YV *^JL| ol UI^II Sjj~- 41. Ati awQn iJQ QWQ-osi; kini ti 
awQn iJQ qwq osi (yio ti buru to ni 
QJQ na). 

42. Ti nwQti o wa ninu at?gun ti 
o gbona ati omi gbigbona (wc?yun- 
w?j?). 

43. Ati lab? iboji efi ti o dudu. 

44. Ti ko ni tutu ti ko si ni ba 
ara mu. 

45. Dajudaju awQn ti wa ninu 
irQrun §iwaju eyi. 

46. Atipe nwQn j? ?niti o §e 
orikunkun lori ?§? ti o tobi. 

47. Atipe nwQn tun nsQpe: 
Nigbati a ba di oku ti a si di iy?p? 
ati egungun ti o k?fun, nj? a o tun 
gbe wa dide bi? 

48. Ati awQn baba wa lailai? 

49. S<?pe: Dajudaju awQn ara 
i§iwaju ati ero ik?hin. 

50. Dajudaju nwQn o j? ?ni 
kikoJQ fun asiko qjq ti a ti m<?. 

51. L?hinna dajudaju ?nyin ti ? 
§ina 1q ti ? si pe (e) nirQ. 

52. Dajudaju ? o ma j? igi kan 
Sakumi (<?r<?) buruku. 

53. Nitorina, ? o si fi kun inu 
nyin. ^j^i^ltji^i^lj 0^J/J0 ^^jVlbjtCjl 
Suratu Waki'ah 56 Part 27 785 YV *)JL| on ^|^J| i j j* 54. 5 o si mu omi gbigbona le e 
lori. 

55. p o ma mu bi mimu omi 
rakunmi ti orungb? gb?. 

56. Eyi ni adebpwaba wpn ni pjp 
idajp (?san). 

57. Awa ni A da yin, kilo§e ti 
?nyin ko gba ododo? 

58. Enyin ko ri ohun ti ?nyin da 
jade (lara nyin)? 

59. pnyin ni ? da a ni tabi Awa 
ni A j? Oluda wpn? 

60. Awa ni A §e eto pe ki iku ma 
b? larin nyin Awa kosi sai lagbara. 

61. Lori pe ki A yi ipo nyin 
pada ki A tun sp nyin di ?da miran 
ninu ohun ti ?nyin ko mp. 

62. Dajudaju ?nyin mp dida ti 
akpkp, kini o §e ti ?nyin ko gba 
iranti? 

63. pnyin ko ha ri ohun ti ?nyin 
gbin ni? 

64. pnyin ni ? j? ki o hu ni tabi 
Awa la nj? ki nwpn hu? 

65. Ti A ba f? ni A o sp p di 
gbigb?, ?nyin o di ?niti o nb?ru ti o 
si n§e emp. 

66. Dajudaju awa di onigbese! 63^ 


"*"'%& 
5p j^ll^Ji. Cj cjll I>Sai bjoi^ 


'^-UAj/ii ty^jj*^fr*j 


Mdj^J^^Sa3 HlL>- ^Si^^-llip 


Suratu Waki'ah 56 Part 27 I 786 I YV *& °^ **l*J» *jj~- 67. B?ti?kQ, a ?e e lewQ fun wa m. 68. Enyin ko ri omi eyiti ?nyin 
nmu ni? 

69. £nyin ni ? nsc? wc?n kal? lati 
inu ??ujo ni, tabi Awa la nsc? WQn 
kal?? 

70. Ti A ba f? ni A o ?e e ni omi 
iro (iyc?) kilo§e ti ?nyin ko dup?? 

71. pnyin ko ri ina ti ?nyin nda 
ni? 

72. pnyin ni ? da igi r? ni tabi 
Awa la da wc?n? 

73. Awa ?e wc?n ni iranti ati 
nkan ilo fun awc?n arin irin ajo. 

74. Nitorina fi ogo fun orukc? 
Oluwa r? ti O tobi. 

75. Mo fi awc?n ibusc? irawc? 
bura. 

76. Atipe dajudaju on j? ibura ti 
o tobi ti ?nyin ba mc?. 

77. Dajudaju on j? Al-Kiirani 
AlapQnle. 

78. Ninu tira kan ti a sq. 

79. pnikan ko le fQWQkan a afi 
a WQn ti o mp. 

80. Nkan ti o nscpkal? ni lati Qdc? 
Oluwa gbogbo ?da. 

Gp OjbU \j^f > '9j*^b* iy^y^ r^> ' *■ ^^^$&$&^'aZ$ >*- \i'\'\i»~A 


> • • * if-* •'t^.t -> ^ 

63 >. .h»UtiI>j^-^l)rtLJ» p^^fo^LjL-^ilxi Qj _^-Ja£- O^JLujl^ M.fll j AjJ j 


I o>j^« J—^lij^i fe^H^ ©6U^^3^JkA Suratu Waki'ah 56 Part 27 I 787 I rv ^ ° n ^J^ S J>- 81. Abi qtq (Al-Kurani) yi ni 
?npe ni y?p?r?? 

82. ^ nse (c?p?) arisiki yin ni ire? 
ti ?n pa (wipe ojo losee). 

83. Kini§e nigbati (?mi) ba de 
Qfun. 

84. Atipe nigbana ?nyin o ma 
wo. 

85. Atipe Awa sunmc? q ju ?nyin 
1q, §ugbc?n ? ko le ri. 

86. Kini§e ti o j? pe ti ? ko ba 
wa lab? agbara (Wa), ti ? o si 
gb?san is? yin ni. 

87. £ da (?mi na) pada ti ? ba j? 
olotitQ. 

88. Nigbana tio ba j? c?kan ninu 
awc?n olusunmc? (Wa). 

89. Nigbana isinmi ati ese ati 
alijanna onid?ra. 

90. Atipe ti 6 ba wa ninu awc?n 
?ni QWQ-Qtun. 

91. Nigbana alafia fun q ninu 
awc?n ?ni QWQ-Qtun. 

92. Atipe ti o ba j? ninu awQn 
olupe nirc?, awc?n ?niti a nu. 

93. Nigbana omi gbigbona ni 
adebQwaba (r?). 

94. Atipe yio jo ina Jahimi. gp <J_yJ> -U Ail y-J -U-l \ J^3 


||^^lsfS[> 


>A s<s>> >'<\>*<r 
j^&j -- r-*!'^' Suratu Hadid 57 Part 27 788 TV *)JL| oV JbJbL-l ijj^ 95. Dajudaju otitQ ti o han ni 
eyi. 

96. Nigbana ?e afQmQ orukQ 
Oluwa r? ti O tobi. (57) Suratul - Hadid Ni orukq Qlqhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Gbogbo nkan ti o wa ni 
sanma ati il<? n$e afQmQ fun 
QlQhun, Alagbara, QlQgbQn ni On. 

2. IJQba sanma ati il? ti R? ni. O 
nfun nkan ni ?mi O si npa a, On lo 
ni agbara lori gbogbo nkan. 

3. On ni pni-akQkQ On si ni 
Eniigb?hin, On ni O han, On na 
sini O sunmQ On ni O mg gbogbo 
nkan. 

4. On ni pniti O ?e ?da sanma 
ati il? ni qjq m?fa, l^hinna O ?e 
p?t?p?r? si ori Al'ara?i (ni Qna ti o 
tQ si I). O mQ ohun ti o nwQ inu il<? 
1q ati ohun ti o njade lati inu r?, ati 
ohun ti o sQkal? lati sanma ati 
ohun ti ngunke 1q ba a. Atipe On 
wa p?lu nyin nibikibi ti ? ba wa. 
QlQhun ri nkan ti ? n$e. 

5. IJQba sanma ati il<? ti R? ni 
atipe QdQ QlQhun ni a o da gbogbo 
nkan pada si. OpuyQ \ &- _y* ^-^* l>\ tjc\<j\ijfj*\ip -r L> / wtf V rc--*3 £^2*1*- 


Suratu Hadid 57 Part 27 789 YV *)JL| oV JbJbLl Ijj^ 6. O nfi oru wp inu psan, O si 
nfi psan wp inu oru, atipe On lo 
mp ohun ti o wa ni awpn igbaiya. 

7. £ gba Qlphun gbp ni ododo 
ati Oji?? R?, ? na ninu ohun ti O fi 
nyin ?e arole r?. Nitorina awpn ti o 
gbagbp ni ododo ninu nyin ti nwpn 
si nnawo (si oju c?na QlQhun), ?san 
ti o tobi wa fun wpn. 

8. Kini ko j? ki ? gba Qlphun 
gbp ni ododo atipe Oji?? na npe 
nyin lati pe ki ? gba Oluwa nyin ni 
ododo, dajudaju O ti gba adehun 
nyin, ti ? ba j? olugbagbp ododo. 

9. On ni £niti O nsQ aw<?n ayah 
ti o han kal? fun ?rusin R? ki O le 
yp nyin jade ninu okunkun lp sinu 
impl? atipe dajudaju Qlphun ni 
Qlppp-anu, Onik? fun nyin. 

10. Kini ko j? ki 9 ma nawo nyin 
si oju pna Qlphun? Atipe Qlphun 
ni yio jogun sanma ati il?. Awpn ti 
o nawo wpn ?aju ki ? to ?i 
(Makkah p?lu i$?gun), ti nwpn tun 
ja (ogun), nwpn ko le dpgba larin 
nyin, awpn elewpnyi ni nwpn tobi 
ni ipo ju awQn ti nwpn nawo l?hin 
i$?gun ti nwpn tun ja. Atipe 
pkpkan (ninu ijp mejeji) ni Qlphun 
?e adehun ?san rere (fun). Atipe 
Qlphun ni AlamQtan nkan ti ? n?e. 

11. Tani yio ya Qlphun ni owo 
ni yiya ti o dara ti On yio san ilppo 


!**' **- 


\jAJLi\ £& \J* 4&Z ikc^\ &£$ S^J >^3 JULwii \H1>- U^^l^ji^/J^J^ M J Suratu Hadid 57 Part 27 790 YV *)JL| ov JbjU-l Ijj^s r? fun u, ti yio tun fun u ni ?san 
alappnle. 

12. Ni pjp ti ir? yio ri awpn 
onigbagbp ododo pkunrin ati awpn 
onigbagbp ododo obirin ti impl? 
wpn yio ma tan niwaju wpn ati ni 
pwp-otun wpn (a o sppe): iro- 
idunnu wa fun nyin loni: Qgba- 
id?ra ti awpn odo n^an nisal? re, 
ib? ni nwpn o $e gbere si, eyi j? ere 
ti o tobi. 

13. Ni pjp na awpn alagabagebe 
pkunrin ati awpn alagabagebe 
obirin yio sp fun awpn ti o gbagbp 
ni ododo pe: 5 duro, ? j?ki a tan 
ninu impl? nyin. A o sppe: £ pada 
s?hin ki ? wa impl? kan (funra 
nyin). Nigbana a o fi ogiri kan si 
arin wpn ti yio ni il?kun, ik? ni inu 
r?, atipe ode r? iya ni. 

14. Nwpn yio kigbe pe wpn pe: 
$ebi awa wa p?lu nyin. Nwpn yio 
sppe: B?ni, sugbpn ?nyin ? ko 
iypnu ba ara nyin, ? nreti, ? n$e 
iyemeji, ireti asan si tan nyin j? titi 
a§? Qlphun fi de, atannij? tan nyin 
j? nipa Qlphun. 

15. Loni yi a ki yio gba pa^iparp 
lpwp nyin b?ni a ko ni gba lpwp 
awpn alaigbagbp. Ina ni ibugbe 
nyin, on ni o tp si nyin, o buru ni 
ibupadasi. 


.' y \i' ' -t .'*\i \K' 
Suratu Hadld 57 Part 27 791 TV +-£\ OS JbJbL-l 3jj~- 16. Nj? ko ha to akoko fun 
awpn eniti nwpn gbagbp lododo ki 
awpn pkan wpn rp fun iranti 
Qlphun ati ohun ti o spkal? ni 
ododo ati ki nwQn ma§e j$ g$g$ bi 
awpn $niti a ti fun ni Tira §iwaju, ti 
igba na si gun gbprp le wpn lori 
tob$ g? ti awpn pkan wpn fi le 
koko atipe ppplppp ninu wpn ni 
obileje. 

17. Ki e mp ampdaju pe Qlphun 
ni O nji il<? l^hin igbati o ti ku. 
Dajudaju A ti §e alaye awpn ami 
na fun nyin ki e le ba lo lakaye. 

18. Dajudaju awpn olutpr? 
lpkunrin ati awpn olutpr? lobirin ti 
nwpn ya Qlphun ni owo ni yiya ti o 
dara, a o di adipele r$ fun wpn 
atipe ti wpn ni esan ti o ni appnle. 

19. Atipe awpn ?niti nwpn ni 
igbagbp ododo si Qlphun ati si 
awpn oji§$ R$, awpn elewpnni ni 
olododo ati $l$ri lpdp Oluwa wpn. 
Tiwpn ni $san i§$ wpn ati impl? 
wpn. Atipe awQn $niti nwpn §e 
aigbagbp ti nwpn si pe awpn ami 
Wa nirg awpn elewpnni ni ero ina 
Jahimi. 

20. Ki e mp ampdaju pe igbesi 
aiye yi je ere ati awada ati q§q ati 
i§e iyanran ni arin ara nyin ati iwa 
nini si, ninu owo ati awpn pmQ. 
(Gbogbo re) da gegebi e§u ojo ti 
irugbin r<? ko idunnu ba agb$, 


Suratu Hadid 57 Part 27 792 TV *)JL| *V JbJLi-l Sjj- l?hinna ti o tun re?, iwQ yio si ri i pe 
o pQn l?hinna yio di ohun ti o run. 
Atipe iya ti o le mb? ni Qrun ati 
aforiji lati QdQ QlQhun ati iyc?nu 
(R?). Nitorina igbesi aiye ko j? 
kinikan ju igbadun itanj? 1q. 

21. p ma sare ije 1q sibi aforiji 
lati Qdc? Oluwa nyin ati Qgba-id?ra 
ti fif? r? to sanma ati il?, ti a ti pa 
lese sil? de awQn ?niti o gba 
QlQhun gbc? lododo ati awQn oji§? 
R?. Eyi ni ore ajulQ QlQhun A ma 
fifun ?niti O ba f<? atipe QlQhun ni 
Olore ajulQ ti o tobi. 

22. Adanwo kan ko ni §?1? ni ori 
il? tabi ninu ara nyin ayafi ki o ma 
b? ninu Tira kan §iwaju ki A to mu 
u jade, dajudaju eyi j? irQrun fun 
QlQhun. 

23. Nitori ki ? ba ma banuj? lori 
ohun ti o ti bQ fun nyin atiki ? ma 
si yQ ayqju nitori ohun ti O fun 
nyin atipe QlQhun na ko ni if? si 
gbogbo onigberaga, oniyanran. 

24. AwQn ?niti nwQn n§e ahun ti 
nwQn si nkQ awQn enia ni ahun. 
Atipe ?nik?ni ti o ba pa ?hinda 
nitorina dajudaju QlQhun na ni 
QlQrQ, pniti Qp? tQ si. 

25. Dajudaju Awa ti ran awQn 
oji$? Wa p?lu awQn alaye atipe A 
sq Tira kal<? p?lu WQn ati iwc?n ki 
awQn enia le ba duro p?lu ?tQ. A si 


** ^J^l? Sr^y ^ Lii; UU»_^ -^ ,hn.allj c ^\3^/»^^>ClC>^^^ Suratu Hadld 57 Part 27 793 TV *)JLI oV JbJbU Ijf nyQ irin (Hadidi) jade (lati inu il?) 
ohun ijagun ti o le koko mb? ninu 
r? ati ohun ti o n§e anfani fun 
awpn enia, ati ki QlQhun le ba mp 
?niti yio ran ?sin R? Iqwq ati awpn 
oji§? R?, ni kc?kQ. Dajudaju 
Qlphun na j? Alagbara, Olubori. 

26. Atipe dajudaju A ti ran 
(Annabi) Nuha ati Ibrahima, A si 
?e ij? Annabi sinu arpmQdpmQ 
awpn mejeji ati Tira p?lu tob? ti 
olumpna mb? ninu wpn, b? si ni 
ppplQpp ninu wpn si j? obil?j?. 

27. L?hinna A fi ppplppp awpn 
ojis? Wa t?le oripa wpn, A si mu 
Isa Qmp Mariyama t?le wpn A si 
fun u ni Tira Injila. A si ?e ami ati 
ik? sinu pkan awpn ?niti o t?le tir?. 
Ati pe a?a ki a ma ni iyawo j? ohun 
ti nwpn da sil?. A ko ?e e ni 
pranyan fun wpn, bikoba?e lati fi 
wa iypnu Qlphun, sib?sib? nwpn ko 
?9 9 bi o ti tp ki nw<?n ?p p. 
Nitorina A fun aw<?n ?niti nwpn 
gbagbp lododo ninu wpn ni ?san 
wpn, §ugbpn ppplppp ninu wpn j? 
obil?j?. 

28. pnyin ?niti ? gbagbp lododo, 
? b?ru QlQhun ki ? si gba Oji§? R? 
gbp, ki O le ba fun nyin ni ilppo 
meji ninu ik? R? ki O si §e impl? 
kan fun nyin ti ? o ma fi rin, ki O 
si §e aforiji fun nyin atipe Qlphun 
ni Alaforiji, Onik?. 

l^a^jULu^i pAjijtS*. "fa Liai ^ Ml 1 ■y' *->-*-£/* <j/.\ j*-*l?r\ r*-(~i[y~* '*■ <-£ Jo 1 Ly Its 

Suratu Mujadalah 58 Part 28 I 794 I *A *>U *A &U1I 8jj- 29. Nitori ki awQn oni-tira le mg 
pe awgn ko ni agbara lori kinikan 
ninu oreajulQ QlQhun, atipe Qla na 
wa ni qwq QlQhun. A ma fifun 
?niti O ba fip atipe QlQhun ni Olore 
ajulQ ti o tobi. (58) Suratul Mujadalah Ni orukc? QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Dajudaju QlQhun ti gbQ QrQ 
(obirin) eyiti on ba 9 §e ariyanjiyan 
nipa QkQ r<? o si nke ibosi 1q si qcIq 
QlQhun; atipe QlQhun si ngbQ 
tamiorQmi ?nyin mejeji. Dajudaju 
QlQhun ni OlugbQrQ, Ariran 

2. AwQn eniti nwQn fi $hin 
(iyawo wQn) we ti iya wQn ninu 
nyin, nwQn ki i§e iya WQn, ko si 
?niti o je iya WQn ju eyiti o bi WQn 
1q, dajudaju nwQn sq ohun ti Qkan 
kc? ninu QrQ ati irQ atipe dajudaju 
QlQhun je Alamojukuro, Alaforiji. 

3. Atipe awQn ?niti nwQn fi ehin 
awQn iyawo WQn we ti iya WQn, 
l^hinna ti nwQn wa nf? §?ri nipa 
ohun ti nwQn ti sq, nigbana nwQn 
yio sq ?ru kan di ominira ?iwaju ki 
nwQn to le fQWQkan ara WQn. 
AwQnyi ni a §e kilQkilQ nipa r? fun 
yin, QlQhun j? Eniti O mp nipa 
ohun ti enyin nse ni§?. ®m%& .—^^)f '<■& ^% fi 'p ' 

Suratu Mujadalah 58 Part 28 I 795 I TA *<JA oA ikUll lj^ 4. Nigbana ?niti ko ba ri (?ru) ki 
o gba aw? o§u meji ni t?l?-t?le ara 
wqii §iwaju ki nwQn to le fQWQkan 
ara WQn. Nigbana ?niti ko ba ni 
agbara (aw?) ki o be? QgQta talaka. 
Eyi j? b? ki ?le ni igbagbc? ododo si 
QlQhun ati Oji§? R?. Eyi ni awQn 
?nu ala ti QlQhun. Iya ?l?ta-elero 
mb? fun awQn alaigbagbQ. 

5. Dajudaju awQn ?niti nwc?n 
tako QrQ QlQhun ati Oji§? R? a o 
y?p?r? WQn g?g?bi a ti y?p?r? awQn 
?niti o ti §iwaju WQn; dajudaju A sq 
awQn ami ti o han kal?. Iya t?ni- 
t?ni mb? fun awQn alaigbagbQ. 

6. Ni qjq ti QlQhun yio gbe 
gbogbo WQn dide, nigbana yio fun 
WQn niro nipa ohun ti WQn ti §e 
ni§?. QlQhun ti kQ q sil? awQn si ti 
gbagbe. QlQhun ni Olujeri lori 
gbogbo nkan. 

7. Ir? ko ha mQ ni pe dajudaju 
QlQhun lo mQ ohun ti o wa ninu 
awQn sanma ati il?? Kosi QrQ ikQkQ 
kan ti nwQn yio j? m?ta (sq) ayafi 
ki On (QlQhun) §e ik?rin WQn, 
nwQn ko si ni j? marun biko§e pe 
ki On (QlQhun) §e ik?fa WQn, nwQn 
ko si ni kere ju eyi 1q, nwQn ko si 
ni pq ju be 1q ayafi ki On wa p?lu 
WQn nibi yiowu ti nwQn le ma b?; 
l?hinna On yio fun WQn niro nipa 
ohun ti nwQn §e ni§? ni qjq ajinde. 
Dajudaju QlQhun ni OnimimQ nipa 
gbogbo nkan. Suratu Mujadalah 58 Part 28 I 796 I TA *^\ oA &UU Sj^ 8. Ir$ ko woye si awpn $niti a k<? 
fun nibi <?rp ik(?k(? l^hinna ti nwpn 
tun pada si ohun ti a kc? fun wpn, 
atipe nwpn ba ara wpn sq <?rp 
ikQkQ p$lu ?§? ati idit? sira^ni ati 
lati §? Oji$$. Atipe nigbati nwpn ba 
de <?d<? r$ nwpn o ki 9 ni kiki ti 
QlQhun ko fi ki q, nw<?n si nsQ ninu 
$mi wpn pe: Kini o §e ti QlQhun ko 
j$ wa niya nitori ohun ti a nsQ? 
Jahannama yio to w<?n; nw<?n o jo 
ninu r$ o si buru ni ipadasi. 

9. pnyin $niti $ gbagbQ ni 
ododo, nigbati ? o ba ba ara nyin 
sprp ikQkQ, nigbana ki $ ma §e sq 
QrQ ikQk<? nipa ?§? ati idit? sira^ni 
ati lati yapa si Oji§? na ki $ si ba 
ara nyin sq QrQ ikQkQ p$lu niti rere, 
ati ki 9 paiya. Ki $ b$ru QlQhun 
Eniti a o ko nyin jq si QdQ R<?. 

10. QrQ ikQkQ ki i§e nkankan ju 
QrQ e§u 1q ki o le fi ba awQn eniti o 
gbagbQ lododo ninu je, atipe ko le 
§e ipalara kankan fun wQn ayafi bi 
QlQhun ba f$. Ki awQn onigbagbQ 
ododo gbe Qkan le QlQhun. 

11. pnyin $niti ? gbagbQ lododo, 
nigbati nwQn ba sq fun nyin pe ki $ 
gba ara nyin laye ninu ibujoko, 
nigbana ki $ gba ara nyin laye. 
QlQhun yio fi aye gba ?nyin na. 
Atipe nigbati nwQn ba sq pe: 5 
dide, ki ?nyin na si dide. QlQhun 
yio si §e agbega ati iyi fun awQn 
' <<S ^ SliO^fllk -T \\\>'\< 9 ''\>\-t\ >> -f< -i'Ti " Suratu Mujadalah 58 Part 28 I 797 I TA *>LI oA &ULI ijj* ?niti nwpn gbagbp lododo ninu 
nyin, ati awpn $niti a fun ni mime?, 
atipe Qlphun lo mp ju nipa ohun ti 
? n$e. 

12. pnyin ?niti 9 gbagbp lododo, 
nigbati 9 ba f$ ba Oji§$ na sprp 
a?iri pp, ki enyin fi pr? tita §iwaju 
prp a§iri nyin. Iy$n j$ ore fun nyin 
ati afpmp. §ugbpn ti enyin ko ba 
ri, nigbana dajudaju Qlphun ni 
Alaforiji, Onik?. 

13. Enyin ha le ma b?ru lati ta 
pre $iwaju wiwa ampran nyin bi? 
Nigbati enyin ko ba sile se b^, ti 
Qlphun si gba ironupiwada (ti o 
mojukuro fun) yin nigbana ki ? ma 
kirun ki 9 si ma yan saka ki 9 si 
t^le Qlphun ati Oji?e R£. Atipe 
Qlphun ni Oni-mimp. nipa ohun ti 
9 n§e. 

14. Ire ko wo awpn eniti nwpn 
mu awpn eniti Qlphun binu si lpr$? 
Nwpn ko si ninu nyin, nwpn ko si 
si ninu awpn tphun, nwpn a si ma 
bura eke, nwpn si mp (pe awpn 
npurp). 

15. Qlphun ti pa lese de wpn iya 
ti o le koko. Dajudaju nkan buru 
ni nwpn §e ni§$. 

16. Nwpn fi ara bibu wpn §e 
abo, nwpn si n§? awpn enia lori 
kuro loju pna Qlphun; nitorina iya 
t?ni-t?ni mb? fun wpn. 
1^1 jry^^U^ Suratu Mujadalah 58 Part 28 I 798 I ™ **JA oA &ULI \ jy « 17. Qyq (owo) wQti ati awQti 
qhiq wpn ko le tq wqii \qyq kan 
lpdc? QlQhun. AwQn elewQnyi ero 
ina ni wqii; nwpn yio §e gbere sinu 
r?. 

18. Ni 9J9 ti QlQhun yio gbe 
wqii dide patapata, nwQti yio si ma 
bura fun U g?g?bi nwQti ti mbura 
fun nyin, nwQn o ro pe awQn n§e 
nkan kan pataki ni. T?ti ki o gbc?, 
dajudaju opurQ ni WQn. 

19. E§u JQba le wc?n lori o mu 
WQn gbagbe iranti QlQhun. AwQn 
\v9nni ni iJQ e§u. B?ni iJQ e§u ni 
awQn ti o §6fo. 

20. Dajudaju awQn ti nwQn yapa 
QlQhun ati Oji§? R?, awQn 
elewQnni mb? ninu awQn enia 
y?p?r?. 

21. QlQhun ti kQ q sil? pe: 
Dajudaju emi ati awQn oji§? Mi ni 
yio bori. Dajudaju QlQhun ni 
Alagbara, Olubori. 

22. Ir? ko ni ri awQn enia kan ti 
nwQn gba QlQhun gbQ lododo ati 
qjq igb?hin ti nwQn yio ni ifip si 
?niti o tako QlQhun ati Oji§? R? bi 
o f? bi awQn j? awQn baba WQn 
tabi awQn QmQ WQn tabi awQn 
arakunrin WQn tabi awQn ibatan 
WQn. AwQn wQnni ni QlQhun ti fi 
igbagbQ rinl? si Qkan WQn, awQn na 
ni QlQhun fi ?mi-iye kan lati QdQ 

.- ~? C ■ O^^^jU^W^o^S 


'&dJ&j$<£ffi%^ ffj Jrf^i^ > tt • '"> "i V4*>"' -'A Suratu Ha^ri 59 Part 28 799 YA *jJL| o<\ jJlJ~\ i jy * R? ranlQWQ,yio mu WQn wq inu 
Qgba id?ra ti awQn odo yio ma §an 
lab? wqii. lb? ni nwQn yio §e gbere 
si. OlQhun yQnu si WQn, awQn na 
dunnu si OlQhun. AwQnyi ni ijp ti 
QlQhun. Dajudaju iJQ ti OlQhun ni 
yio jere. (59) Suratul - Ha$ri t^Oj>r£&\p>> &\^J^Cl \ Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$ak% Qvun. 

1. Gbogbo nkan ti o wa ni 
sanma ati il? n§e afQmQ fun 
OlQhun ni, atipe On ni Alagbara, 
OlQgbQn. 

2. On ni Eniti O mu awQn 
alaigbagbc? ti o wa larin awQn 
onitira kuro ni awc?n ile WQn ni lile 
jade (Ha§ri) akQkQ. E ko ro pe 
nwQn yio jade atipe nwc?n nro pe 
awQn ile olodi wc?n yio dabo bo 
WQn lQdQ OlQhun. $ugbQn QlQhun 
wa ba WQn lati ibiti nwQn ko ro, O 
si ju ib?ru sinu Qkan WQn, nwQn nfi 
qwq WQn wo awQn ile WQn ati qwq 
awQn olugbagbQ ododo. Nitorina ? 
woye, ?nyin ti ? ni iriran. 

3. Atipe ti ko ba §e pe QlQhun 
pa§? lile jade lori WQn ni, dajudaju 
On iba j? WQn niya ni aiye ati pe ni 
Qrun iya ina wa fun WQn. f ^m ■^ 
Suratu Ha^ri 59 Part 28 800 TA *)JL| o<\ Ojj** 4. Eyi j? b? nitoripe nw<?n k<? ti 
QlQhun ati Oji§? R$, ?nik?ni ti o 
ba tako QlQhun, dajudaju QlQhun 
le lati fi iya j? ni. 

5. Igi dabinu yiowu ti ? ba ge 
tabi ti ? fi sil? ki o duro lori egbo 
r$, nipa a?? QlQhun ni ati ki O le 
dojuti awQn obil?j$. 

6. Atipe ohunkohun ti QlQhun 
ba dapada fun Oji§? R? lati QdQ 
wQn, ti ? ko §e wahala kan p?lu 
?§in tabi rakunmi 1q sib?, §ugbQn 
QlQhun ma nfun awQn Oji§? R? ni 
agbara lori ?niti O f$. Atipe 
QlQhun lo ni agbara lori gbogbo 
nkan. 

7. Ohun ti QlQhun dapada fun 
Qji§? R? lati QdQ awQn ara ilu j? ti 
QlQhun ati ti Oji§? (R?) ati ti awQn 
ibatan ati awQn QmQ orukan ati 
awQn talaka ati QmQoju-Qna, ki o 
ma ba j? adapin larin awQn olowo 
ninu nyin. Atipe ohunkohun ti 
Oji§? na ba fun nyin ? gba a, 
ohunkohun ti o ba si k<? fun nyin 
ki 9 kQ q, ki 9 si paiya QlQhun. 
Dajudaju QlQhun le koko lati fi iya 
j? ni. 

8. (Ikogun na) o wa fun awQn 
alaini ti o §i kuro ni ilu, awQn ti a 
le jade kuro ni ile WQn ati ohun ini 
WQn, ti nwQn nwa 6re-ajulQ ti 
QlQhun ati iyQnu (R?) ? ti nwQn 
nran QlQhun Iqwq ati Oji§? R?. 
AwQn elewQnyi ni olododo. 
Suratu Ha?ri 59 Part 28 801 TA *)JL| o^ ^Lj-i Zjf* 9. Atipe awQn ti nwQn fi (Ilu 
Madina) §e ile, ti nwQn ti ni 
igbagbQ t?l? ni if? si awQn ti nwQn 
§i kuro ni ilu wa ba WQn, nwQn ko 
ni keta kankan si ohun ti a fun 
wQn ninu igbaiya WQn, nwQn f? 
wQn ju ara WQn 1q, biotil?j?pe awQn 
na ni bukata si (nkan tiwQn fi nta 
Qr?). £nik?ni ti a ba §e pe ko le ?q 
ra nibi ahun ti ?mi r? (yio ma kQ) 
a WQn elewQnni ni olujere. 

10. Atipe awQn ti o de l?hin WQn 
nsQpe: Oluwa wa, foriji wa ati 
awQn quiq iya wa ti nwpn gba 
iwaju wa ninu igbagbQ ododo, ki O 
ma?e j?ki adisQkan buburu wa ninu 
Qkan wa si aw<?n olugbagbQ ododo. 
Dajudaju Oluwa wa, Ir? ni Alanu, 
Onik?. 

11. Nj? ir? ko ri awQn ?niti 
nwQn ?e-oju-meji? Ti nwQn nsQ fun 
awQn QmQ iya WQn ti nwpn §e 
aigbagbQ ninu awQn oni-tira pe: ti 
a ba le nyin jade (kuro ni ilu), 
dajudaju awa o jade p?lu nyin, 
atipe a ko ni t?le ?nikan nipa nyin 
lailai; atipe ti nwQn ba si ba nyin 
ja, dajudaju a o ran nyin-lQWQ, 
atipe QlQhun ti j?ri pe dajudaju 
awQn j? opurQ. 

12. Atipe bi a ba yQ WQn jade 
(kuro ni ilu), nwQn ko ni ba w<?n 
jade, bi nwQn ba si ba WQn ja nwQn 
ko ni ran wc?n Iqwq; bi nwQn ba si 
ran WQn Iqwq dajudaju nwQn yio ^A^Jb rs^ui <_$y {jAj 4^?Ua*-/v^ ooyj 

&£$£\p>34& *& \£t rZ-J <-*J +) ^IHJ ] J~* u 


Suratu Ha^ri 59 Part 28 802 TA *)JL| o^ j^JA l jy * p?hinda l?hinna a ko ni ran wpn 
lpwp. 

13. Dajudaju ib?ru nyin le ninu 
igbaaya nwpn ju (ib?ru) ti Qlphun 
lp. Eyi ri b? nitoripe awpn na j? 
enia kan ti ko gbp agbpye. 

14. Nwpn ko le ba gbogbo nyin 
ja ti ? ba wa pp ayafi ninu ilu olodi 
abi l?hin ogiri. Ija wpn le larin ara 
wpn. Ir? yio ma ro pe nwpn wa ni 
ir?pp, b? si ni awpn pkan wpn ya si 
ptptp. Eyi ri be, nitoripe awpn na j? 
enia kan ti ko ni lakaye. 

15. Nwpn da g?g?bi awpn ti o 
?iwaju wpn laip? yi; nwpn tp wo ibi 
<?r<? wpn atipe iya ?l?ta elero mb? 
fun wpn. 

16. O da g?gbi e§u nigbati o ba 
sp fun enia pe: $e aigbagbp. 
Nigbati o ba §e aigbagbp, (e§u) a 
sppe: Dajudaju emi ti moribp kuro 
ni pdp r?: Dajudaju emi nb?ru 
Qlphun, Oluwa gbogbo ?da. 

17. Nitorina atubptan awpn 
mejeji ni pe nwpn wa ninu ina 
gbere. Atipe eyi ni ?san fun awpn 
alabosi. 

18. pnyin ?niti ? gbagbp lododo, 
? paiya Qlphun ati ki ?mi kpkan 
ma woye ohun ti o nti §iwaju fun 
pla, atipe ki ? b?ru Qlphun. 
Dajudaju Qlphun na ni Alamptan 
ohun ti ? n§e ni§?. 

Suratu Ha$ri 59 Part 28 803 TA pyiA o<\ *jy* 19. Atipe ki ? ma§e da g?g?bi 
awpn ?niti nwpn gbagbe Qlphun ti 
Qlphun si mu wpn gbagbe ori ara 
wpn. Awpn elewpnni ni obil?j?. 

20. Awpn ero ina ati awpn ero 
pgba id?ra ko le ba ara wpn dpgba. 
Awpn ero pgba id?ra awpn ni 
olujere. 

21. Ti o ba §e pe Awa sp Al- 
Kurani yi kal? le oke kan lori ni, o 
ba ri i ni (ohun) ti o nt?riba ti o 
nfp p?r?p?re fun ib?ru Qlphun. 
Atipe eyi ni awpn apejuwe ti A nfi 
lei? fun awpn enia ki nwpn le ba 
ronu jinl?. 

22. On ni Qlphun pniti ko si 
plphun miran ayafi On: ^niti O mp 
ohun ti o pamp ati ohun ti o han; 
On ni Alanu julp, Onik?. 

23. On ni Qlphun pniti ko si 
plphun miran ayafi On, Qba (?da), 
^ni Mimp, ^niti o la nibi gbogbo 
abuku (ara) Oluse ifpkanbal?, Oluri 
gbogbo nkan, Alagbara, pniti o le 
tulasi awpn ?dar?, Eniti O to bi 
julp (ti O ni motomoto), Mimp fun 
Qlphun, O mp ju ohun ti nwpn fi 
n§e orogun R?. 

24. On ni Qlphun Oluda ?da, 
Olukan ?da da, Oluya aworan ?da: 
awpn oriikp ti o dara ni ti R?; 
ohun ti o mb? ninu sanma ati il? 
n§e afpmp fun U; atipe On ni 
Alagbara, Olpgbpn. 
Suratu Mumtahinah 60 Part 28 804 TA +£\ V h>cA\ °jj~* (60) Suratul - Mumtahinah Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. Enyin ti ? gbagbQ ni ododo, ? 
maje mu awQn Qta Mi ti i$e Qta 
?nyin na ni Qr? (imul?). Ti ? o ma 
wa lo if? si WQn, b? si ni nwQn ti $e 
aigbagbQ si ohun ti o de wa ba 
nyin ni ododo, nwQn yio f? lati yc? 
Oji$? na jade (kuro ninu ilu) ati 
?nyin na p?lu nitoripe ?nyin gba 
QlQhun Oluwa nyin gbQ! Bi ?nyin 
ba jade 1q si ogun loju Qna ti Emi 
ati lati wa iyc?nu Mi ? o ha ma ni 
if? WQn ni ik<?k(? bi? Atipe Emi lo 
mQ juIq ohun ti ? fi npamQ ati 
ohun ti ? n$e afihan r? (sita). Atipe 
?niti o ba $e b? ninu nyin nitorina 
dajudaju o ti $ina oju Qna ti otQ. 

2. Bi nwQn ba bori nyin, nwQn 
yio j? Qta fun nyin, nwQn yio si na 
qwq ija WQn si nyin ati ahQn WQn 
p?lu aidara, atipe nwQn f? pe ki 
?nyin $e aigbagbQ. 

3. AwQn ?bi nyin ati awQn QmQ 
nyin ko ni le $e nyin ni ore kan ni 
qjq inaro (ajinde), On yio si $e 
ipinya larin nyin. Atipe QlQhun ni 
Oluri ohun ti ? n$e ni$?. 

4. Dajudaju ikQ$e rere ti wa fun 
nyin ni ara Ibrahima ati awQn ?niti 
o p?lu r?, nigbati nwQn wi fun 
awQn enia WQn pe: Dajudaju awa 
0^ 


jj 

Suratu Mumtahinah 60 Part 28 805 Y A *ji?\ *\ * 4l^fcUil Ijj^t moribQ kuro ni qcIq nyin ati kuro 
ninu ohun ti e nsin l^hin QlQhun. A 
ti kQ ti nyin, Qta ati ibinu ti han ni 
arin wa ati ni arin ?nyin titi lailai 
ayafi ti e ba gba QlQhun kan$o$o 
gbQ, ayafi qyq ti Ibrahima sq fun 
baba r? pe: Dajudaju emi yio tQrc? 
idariji fun q, b$ si ni emi ko ni 
ikapa kinikan fun q lQdQ QlQhun. 
Oluwa wa, Ir? ni a gbarale atipe 
QdQ R? ni a nronupiwada si, QdQ 
R? ni a o si pada si. 

5. Oluwa wa, (J9 W( ?) ma§e wa ni 
eniti awQn alaigbagbQ yio ko iyQnu 
ba, ki O si foriji wa, Oluwa wa. 
Dajudaju Ir? ni Alagbara, 
QlQgbQn. 

6. Dajudaju ikQ§e rere ti wa fun 
nyin ni ara wQn fun eniti o nni ireti 
si QlQhun ati qjq ik^hin. Atipe 
$nik$ni ti o ba §?ri pada, dajudaju 
QlQhun na On ni OlurQrQ, gniti 
QP<? tQ si. 

7. O le je pe QlQhun yio fi if^ran 
si arin nyin ati awQn ?niti ?nyin mu 
ni Qta ninu WQn. QlQhun ni Ale§e, 
QlQhun si ni Alaforiji, Onik?. 

8. QlQhun ko kQ fun nyin nipa 
awQn ?niti nwQn ko ba nyin jagun 
nipa esin ti nwQn ko si le nyin jade 
kuro ninu ile nyin, pe ki e ma$e ore 
fun WQn ati i?e dede si WQn. 
Dajudaju QlQhun f?ran awQn olu?e 
dede. '* '*'*' 


Suratu Mumtahinah 60 Part 28 806 T A 9> j^A 1 » 4>fcUil j j~* 9. Ohun ti Qlphun kp fun nyin 
ni pe ki ? ma mu wpn ni pr? imul? 
awpn ?niti nwpn ba nyin jagun 
nipa ?sin, ti nwpn si le nyin jade 
lati inu ile nyin ti nwpn wa n$e 
iranlpwp (fun awpn pta nyin) lati le 
le nyin jade; ?niti o ba nba wpn $e 
pr?, awpn wpnni ni alabosi. 

10. Enyin onigbagbp ododo, 
nigbati awpn onigbagbp ododo 
obirin ba wa ba nyin ti wpn n$i 
kuro (lpdp awpn alaigbagbp) ni ilu 
wpn, nigbana ki ? wadi prp l?nu 
wpn wo. Qlphun lo mp ju nipa 
igbagbp wpn. Nigbana ti ?nyin ba 
mp wpn pe onigbagbp ododo obirin 
ni wpn nigbana ki ?nyin ma$e da 
wpn pada si pdp awpn alaigbagbp. 
Awpn obinrin yi koj? ?tp fun wpn, 
b?? si ni awpn pkunrin (keferi) yi ko 
j? ?tp fun awpn (obinrin musulumi) 
yi naa. Ki ?nyin fun wpn ni ohun ti 
nwpn na ni owo (lori awpn obirin 
na); ko si ?$? fun nyin pe ki ?nyin f? 
wpn, nigbati ?nyin ba ti fun wpn ni 
owo if? wpn. Ki ? ma$e fi wpn $e 
aya ti nwpn ba $i wa ni alaigbagbp 
obirin, ? bere ohun ti ? na ni owo 
(fun wpn), atipe ki awpn na bere 
ohun ti nwpn na. Eleyiun ni idajp 
Qlphun; nse idajp ni arin nyin. atipe 
Qlphun ni Oni-mimp, Qjpgbpn. 

11. Ti nkankan ba bp fun nyin 
ninu awpn iyawo nyin si pdp awpn 
alaigbagbp, ti ? ba jagun ti ? si ri 


if ^i &"\1 -ii*-* * •'-■£ .' s»*> >f .~\- \yuu ] :>3^^y°^b £/*4>-liL>'v Suratu Mumtahinah 60 Part 28 807 YA +£\ V SmuII Ojj^. prp ko ki ?nyin fun awpn ?niti 
iyawo wpn lp ni iruf? ohun ti nwpn 
na ni owo, ki ? si b?ru Qlphun 
pniti ?nyin ni igbagbp ododo si. 

12. Ir? Annabi, nigbati awpn 
onigbagbp ododo obirin ba wa ba 
p ti nwpn wa ba p §e maj?mu lori 
pe awpn ko ni da nkan pp mp 
Qlphun mp atipe awpn ko ni jale 
atipe awpn ko ni §e agbere atipe 
awpn ko ni pa awpn pmp wpn 
atipe awpn ko ni da adapa irp eyiti 
nwpn fi pwp wpn ati ?s? wpn se 
(nipa gbigbe pmp ti kiise ti pkp fun 
u) ti nwpn ko si ni yapa r? nibi 
daradara, nigbana ba wpn §e 
maj?mu, ki o si tprp aforiji lpdp 
Qlphun fun wpn, Dajudaju Qlphun 
ni Alaforiji, Onik?. 

13. pnyin Onigbagbp ododo, ki 
?nyin ma?e ba awpn enia kan ti 
Qlphun ti binu si §e pr? imul?, 
dajudaju nwpn ti sp ireti nu nipa 
prun, g?g?bi awpn alaigbagbp ti sp 
ireti nu nipa ero sare. \Oy*y (61) Suratul - SQffi Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Awpn ohun ti o wa ninu 
sanma ati ohun ti o wa ni ori il? 
nwpn nfi ogo fun QlQhun; atipe On 
ni Alagbara, Qlpgbpn. 'y^^XS$\'&\\j&\j 

Suratu SQffi 61 Part 28 808 Y A *j£?\ *\ ^ c-i-^aJl Sj j«*> 2. Ijinyin ?niti ? gbagbp lododo, 
kilo§e ti ?nyin fi nsp ohun ti ?nyin 
ko ni §e ni§?. 

3. O j? ohun ibinu ti o tobi ni 
pdp Qlphun pe ki ?nyin ma sp 
ohun ti ?nyin ko ni §e ni§?. 

4. Dajudaju Qlphun nf?ran 
awpn ?niti nwpn njagun si oju pna 
R? leto-leto, nwpn da g?g?bi (odi) 
ti a mp ti o 1? pp mp ara wpn. 

5. Atipe (ki o §e iranti) nigbati 
Musa sp fun awpn enia r? pe: 
Enyin enia mi, kilo§e ti ?nyin fi nni 
mi lara, b?ni dajudaju ?nyin mp pe 
oji§? Qlphun ni emi j? si nyin? 
Nigbati nwpn $?ri, Qlphun na §?ri 
pkan wpn. Qlphun ko ni fi pna mp 
awpn obil?j? enia. 

6. Atipe (§e iranti) nigbati Isa 
pmp Mariyama sppe: Enyin Qmp 
Israila, dajudaju emi j? oji§? 
Qlphun si nyin ti o j?ri ododo si 
ohun ti o ti §iwaju ninu At-Taorata 
mo si j? olufun (nyin) niro idunnu 
nipa Oji§? kan ti yio de l?hin mi ti 
orukp r? yio ma j? Ahmadu. 
§ugbpn nigbati o de wa ba wpn 
p?lu alaye ti o yanju, nwpn sppe: 
Idan kan ti o han gbangba ni eyi. 

7. Tani j? alabosi ju ?niti o nda 
adapa irp mp Qlphun lp nigbati a 
npe e sibi Esin Alafia (Islam). 


j^fiU^y&j^j^i Suratu SQffi 61 Part 28 809 Y A *^A-1 *\ ^ ±Jl./i}\ Ijj^t Atipe QlQhun na ko ni fi 
awQn alabosi enia. Qtia han 8. Nwqii f? lati pe ki nwQn pa 
imQl? QlQhun nipa (<?rQ) ?nu wQn, 
QlQhun yio si pe imQl? R?, biof? bi 
awQn alaigbagbQ k<j. 

9. On (Qlcphun) ni pniti O ran 
Oji§? r? p^lu itQnisQna ati ?sin 
ododo, ki O le fi bori gbogbo ?sin 
miran, biof? bi awQn ti o nda nkan 
P9 mQ QlQhun k<?. 

10. Enyin ?niti e gbagbQ lododo, 
nj? emi ko ni tQka fun nyin sibi 
6 wo kan ti yio gba nyin la ninu iya 
?l?ta-elero. 

11. (On ni pe) ki ?nyin gba 
QlQhun gbQ ni ododo ati Oji§? R?, 
ki enyin si gbiyanju si oju Qna 
QlQhun p?lu owo nyin ati ?mi nyin. 
AwQnyi dara ju fun nyin ti ?nyin 
ba j? ?niti o mQ b?. 

12. On yio si fi ori ?§? nyin ji 
nyin, yio si fi nyin wq Qgba-id?ra ti 
awQn odo n§an ni isal? WQn, ati 
awQn ibugbe ti o dara ninu awQn 
Qgba-id?ra ibugbe ti yio ma wa titi, 
eyi j$ erenj? ti o tobi. 

13. Ati awQn miran ti ?nyin 
f?ran r?: On ni aran?e lati QdQ 
QlQhun ati i??gun ti o sunmQ; ki o 
si fun awQn onigbagbQ ododo niro 
idunnu. cjjy A* <U L> (H^lJ 9 ^ by yaw : Ul)JJj^> 
%^0)j&j\ oj£=syj W 0f^bjti*£ 


Suratu Jumu'ah 62 Part 28 810 TA 9>j±A IT <U*JM ijj** 14. pnyin ?niti ? gbagbp lododo, 
? j? ?niti yio ran ?sin Qlphun lpwp, 
g?g?bi Isa pmp Mariyama ti sp fun 
awpn pmp l?hin r? pe: Tani yio ?e 
iranlpwp fun mi si oju pna ti 
Qlphun? Awpn Qmp l?hin r<? sppe: 
Awa yio ran ?sin Qlphun lpwp. 
Awc?n apakan gbagbc? ninu awQn 
pmp Israila awpn apakan si ?e 
aigbagbp (keferi); nigbana A fun 
awpn ?niti nwpn gbagbp lododo ni 
agbara bori awpn pta wpn ti nwpn 
wa j? ?niti o bori. (62) Suratul - Jumu'ah Ni orukQ QlQhun Ajqkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. (Gbogbo) ohun ti o wa ni 
sanma ati ohun ti o wa ni il? n?e 
afpmp fun Qlphun, Qba ti O mp, 
Alagbara, Qlpgbpn. 

2. On ni £niti O gbe dide larin 
awpn alaikomppkp mppka Oji§? 
kan ninu wpn ti o nke awpn ayah 
R? fun wpn ti o si nfp wpn mp 
(kuro ninu ?bp), o si nkp wpn ni 
Tira ati pgbpn, botil?j?pe nwc?n 
spnu §iwaju. 

3. Ati awpn miran ninu wpn ti 
nwpn ko iti lepa ba wpn. Atipe On 
ni Alagbara, Qlogbpn. 

4. Eyi j? ore ajulp ti Qlphun, A 
si ma fun ?niti O ba fip. Atipe 
Qlphun ni Olore-ajulp ti o tobi. 


W*'£&8M»' r Wl 


_ 

Suratu Jumu'ah 62 Part 28 811 YA p^-\ IT hu*jL\ Ijj^t 5. Ap?r? awQn ti a fi (Tira) At- 
Taorata ran ni§? si ti nwQn ko t?le 
e, o da g?g?bi ap?r? k?t?k?t? ti o 
ru ?ru iwe; ibi ni ap?r? awQn enia ti 
o pe awQn ayah QlQhun nirQ. Atipe 
QlQhun ko ni fi Qna mg awQn 
alabosi enia. 

6. SQpe: Enyin Yahudi, ti ? ba ni 
ero pe ?nyin nikan ni Qr?-imul? 
QlQhun ju awQn enia ti o ku 1q, 
nigbana ? tQVQ pe ki ? ku ti o ba j? 
pe olododo ni nyin. 

7. NwQn ko ni tQVQ r? lailai, 
nitori ohun ti qwq WQn ti ?iwaju, 
atipe QlQhun mg awQn alabosi. 

8. SQpe: Dajudaju iku na ti ? nsa 
fun yio le nyin ba, l^hinna a o §?ri 
nyin 1q si QdQ pniti O mg kc)kQ ati 
gbangba, On yio §e irohin i§? ti ? §e 
fun nyin. 

9. pnyin olugbagbQ ododo, 
nigbati nwQn ba pe irun ni qjq 
Jum'ah (akoJQ), ? yara 1q sibi iranti 
QlQhun, ? fi rira-tita sil£, eyi ni o 
dara fun nyin ti o ba j? pe ? mg. 

10. Nitorina nigbati ? ba pari 
irun na tan, ? tuka si ori il? ki ? si 
ma wa kiri ore-ajulQ QlQhun, ki ? si 
ma ranti QlQhun pupQ, ki ? le jere 

11. Atipe nigbati nwQn ba n 
owd kan tabi ohun idaraya kan, 
nwQn yio da 1q sib?, nwQn yio si fi 
ir? nikan sil? ni iduro. SQpe: Nkan 

©cJ^-^J^ol j^ Jj\ C^ j^Uj i Jul T^iyulj^ 
<Jy£\^±& Cj\d/(/J^ (*^~^*£& 


" •> T . >s 

1^ ojw i/y*" ^ 'j Suratu Munafikuna 63 Part 28 812 YA *^i-l "W j^&Lil ojj-» ti o wa IqcJq QlQhun lore ju ere 
idaraya ati owo §i§e 1q, atipe 
QlQhun ni Olupese ti O dara juIq. (63) Suratul Munafikuna Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$ak% Qrun. 

1. Nigbati awQn alagabagebe ba 
wa si QdQ r$, nwQn yio SQpe: 
Dajudaju awa j$ri pe Oji$$ QlQhun 
ni ir$. QlQhun si mQ pe dajudaju 
Oji$$ On ni ir$ j$. QlQhun si ti j$ri 
pe dajudaju opurQ ni awQn 
alagabagebe (Munafikina). 

2. NwQn fi awQn ara bubu WQn 
$e idabobo (fun arawQn), nwQn 
sin$$ri (awQn enia) kuro ni oju Qna 
QlQhun. Dajudaju aidara ni ohun ti 
nwQn $e ni$$. 

3. eyini j$ b$ nitoripe nwQn 
gbagbQ, l^hinna nwQn tun $e 
aigbagbQ nitorina a ti fi odidi di 
Qkan WQn, nwQn ko ni gbQ agbQye. 

4. Atipe nigbati o ba ri WQn ara 
WQn yio jq q loju; bi nwQn ba si 
SQrQ, ir$ o t?ti si QrQ WQn. NwQn da 
g?g?bi igi patako ti a fi ti (ogiri). 
NwQn a ma ro gbogbo ibosi (kike) 
le ara WQn lori, awQn wQnyi ni Qta, 
nitorina $q ara r? lQdQ WQn. Ibi 
QlQhun ki o ma ba WQn, bawo ni 
nwQn $e le ma ngunri. - 1 -:._- -- -_..^wMm j^0^ 

rt- 5^6 
Suratu Munafikuna 63 Part 28 813 TA *j^U IV j^2dbil ljj~* 5. Atipe nigbati a ba sp fun wpn 
pe: p wa nibi ki Oji$? Qlphun wa 
idariji fun nyin, nwpn a si gbpnri 
wpn atipe ir? o ri wpn ti nwpn o 
ma §?ri ni ti olu§e igberaga. 

6. Bakanna ni fun wpn o tprp 
idariji fun wpn abi o ko til? tprp 
idariji, Qlphun ko ni fi oriji wpn. 
Dajudaju Qlphun na ko ni fi awpn 
ijp obil?j? mpna. 

7. Awpn na ni ?niti nwpn nsppe: 
5 ko gbpdp na wo (nyin) fun awpn 
ti nwpn wa ni pdp Oji§? Qlphun titi 
nwpn yio fi tuka (kuro ni pdp r£). 
B? si ni ti Qlphun ni p?p? pre? ti 
sanma ati ti il?, $ugbpn awpn ko$e- 
eku-ko§e ?iy? enia ko gbp agbpye. 

8. Nwpn yio wa sppe: Dajudaju 
bi awa ba pada de sinu (ilu) 
Madina, dajudaju awpn alagbara 
(ilu na) yio wa yp awpn ?ni y?p?r? 
jade kuro ninu r?. $ugbpn ti 
Qlphun ni agbara ati ti pji$? R? ati 
ti awpn agba (Qlphun) gbp lododo, 
$ugbpn awpn alagabagebe nwpn ko 
mp b?. 

9. ^nyin onigbagbp ododo, ? 
ma§e j? ki awpn owo nyin ati awpn 
pmp nyin ko airoju ba nyin kuro 
nibi iranti Qlphun; ?nik?ni ti o ba 
§e eyi, nigbana awpn elewpnni j? 
?ni-ofo. 


^U^M^\^\^J fi 
Suratu Tagabunu 64 Part 28 I 814 I YA *& ™ Cf^ s jj~ 10. Ati ki e wa na ninu ohun ti 
A §e ni ese fun nyin §iwaju ki iku 
to de wa ba ?nikan nyin, depo ti 
yio fi ma SQpe: Oluwa mi, kilo?e ti 
O ko 1q mi lara di igba kanti o 
sunmQ, ki emi le fi tQTQ anu ati ki 
nle j? Qkan ninu awQn ?ni rere. 

11. Atipe QlQhun ko ni 1q 
?mikan lara nigbati akoko r? ba 
de, atipe QlQhun na ni AlamQtan 
ohun ti 9 n§e. (64) Suratul - Tagabunu Ni orukQ QlQhun AjQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ohun ti mb? ninu sanma ati 
ohun ti mb? ninu il? n§e afQmQ fun 
QlQhun. ti R? ni Qla, atipe ti R? ni 
QP?; atipe On ni Alagbara lori 
gbogbo nkan. 

2. On ni Eniti O §e ?da nyin, 
alaigbagbQ mb? ninu nyin atipe 
onigbagbQ ododo si mb? ninu nyin. 
Atipe QlQhun na ni Oluri ohun ti ? 
n?e. 

3. On da sanma ati il? p?lu 
ododo, O si ya awQn aworan nyin, 
O si ?e awQn aworan nyin na 
daradara; atipe QdQ R? ni e o 
padasi. 

4. O mQ ohun ti mb? ninu 
sanma ati inu il?, O si mQ ohun ti ? 
fi npamQ ati ohun ti ? n?e afihan r? 


oJil2ll)^^fj i#< ']$&&%& **£ ,J\: '\ ; - : X- ^Ix.^fe-i: 0k c > - .1 'fry*'**' \\>\' Cftyy^tj y\£^jis^ys}b±-iSJfi_y* 

' * *\' A'" Ait' "t\\ -vA" Snratu Tagabunu 64 Part 28 I 815 I YA '& *\ t iJ*\m\ Ojj^i sita. Atipe Qlphun na ni Oni-mimp 
ohun ti mb? ninu awpn igbaiya. 

5. Nj? iro awpn ?niti nwpn §e 
aigbagbp ni i§iwaju ko ti wa ba 
nyin bi? Nitorina nwpn tpwo 
buburu iya ?§? wpn. Atipe ti nwpn 
ni iya ?l?ta-elero. 

6. Eyi ri b? nitoripe awpn oji§? 
wpn ti j? ?niti nwpn ti wa ba wpn 
p?lu idi prp ti o yanju ti nwpn si 
sppe: Nje abara ni yio fi wa mpna? 
Nwpn si §e aigbagbp nwpn si 
p?hinda atipe Qlphun ti rp prp (ju 
?sin wpn lp). Atipe Qlphun na ni 
Qlprp, Qba ti a ndup? fun. 

7. Awpn ?niti nwpn §e aigbagbp 
rope: (Qlphun) ko ni le gbe wpn 
dide. Sppe: B?ni, Oluwa mi ni mo 
fi bura, dajudaju a o gbe nyin dide 
l?hinna a o fun nyin niro ohun ti ? 
ti §e. Atipe eyi j? irprun fun 
Qlphun. 

8. Nitorina ki ? gba Qlphun gbp 
ati pji§? R? ati impl? eyiti A spkal?. 
Atipe Qlphun na ni Alamptan 
ohun ti ? n§e ni§?. 

9. (Ranti) pjp ti yio ko nyin jp 
fun pjp ikojp, eyihun ni pjp ere (fun 
awpn olugbagbp lododo) ati pjp 
adanu (fun awpn alaigbagbp). 
(Tagabuni). Enik?ni ti o ba ni 
igbagbp ododo si Qlphun ti o si §e 
i§? rere, On yio pa-r? a§i§e r? fun u > *' » %'"'<> '">" -5-^*^ ''*■ Suratu Tagabunu 64 Part 28 I 816 I YA *& *\ t "jAJCJ\ 6jj** yio si fi sinu Qgba id?ra ti awQn 
odo n§an ni isal? r? ti nwQn yio §e 
gbere ninu r? lailai. Eyi ni ere ti o 
tobi. 

10. Atipe awQn ?niti nwQn §e 
aigbagbQ ti nwQn si pe awQn ami 
Wa nirQ, awQn elewQnni ni ero ina, 
ti nwpn yio §e gbere ninu r?; atipe 
o buru ni apadasi. 

11. Adanwo kan ko le s?l? ayafi 
p?lu iyQda ti QlQhun. Atipe ?nik?ni 
ti o ba gba QlQhun gbc? yio fi Qkan 
r? mQna. QlQhun ni Oni-mimQ 
gbogbo nkan. 

12. Atipe ki ? t?le ti QlQhun ati 
ki 9 t?le ti Oji§? na; bi ?nyin ba si 
yipada, nitorina ohun ti o j? 
Qranyan fun Oji§? Wa ni iji§? 
(QlQhun) de ogongo ti o han. 

13. QlQhun, kosi QlQhun miran 
ayafi On. Atipe ki awQn olugbagbQ 
ododo fi ara ti QlQhun. 

14. gnyin ? n iti ? gbagbQ lododo, 
dajudaju Qta yio ma b? fun nyin 
ninu awQn iyawo nyin ati awQn 
QmQ nyin, nitorina ki ? SQra nyin ni 
QdQ WQn. Bi 9 ba si §e (id?kun) 
amojukuro ti ? §e ipamQra ti ? si §e 
aforijin, nitorina dajudaju QlQhun 
ni Alaforiji, Onik?. 

15. Dajudaju awQn owo nyin ati 
awQn QmQ nyin adanwo ni WQn j?, 
atipe QlQhun ni ?san ti o tobi lQdQ. %^%&$^j&^&\ Suratu Talak 65 Part 28 817 YA *)JL| >\o JftUaJI Ijf* 16. Nitorina ? b?ru QlQhun bi ? 
ba ti ni agbara mc?, ki ? si gbQrc? ki 
? si t?le (ti QlQhun) ki ? si ma na 
owo nyin (si ti <?na Oluwa); o j? ore 
kan fun nyin. Atipe ?ni-ti a ba ?q 
(da'bobo) nibi ahun ti ?mi r? (l'epe 
k'o§e), awQn elewQnyi ni olujere. 

17. Bi ?nyin ba ya QlQhun ni 
owo ni yiya ti o dara, yio di adipele 
r? fun nyin yio si foriji nyin. Atipe 
QlQhun na ni Oludup?, Oni-suru. 

18. Oni-mimQ k<?kQ ati ti 
gbangba, Olupataki ni QJQgbQn ni. (65) Suratul - Talak Ni orukq QlQhun Ajqkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Ir? Annabi nigbati ?nyin ba f? 
kQ awQn obirin sil?, nigbana ki 
?nyin k<? wQn p?lu tit?le akoko 
WQn, ki ?nyin ka onka akoko na 
(pe); ki ?nyin si paiya QlQhun 
Oluwa nyin. Ki ?nyin ma§e le WQn 
jade ninu ile WQn, atipe awQn na ko 
gbQdQ jade, ayafi ti nwQn ba 1q §e 
ibaj? ti o han gedegbe. AwQnyi ni 
?nu-ala QlQhun, ?niti o ba tayQ 
?nu-ala QlQhun, dajudaju o ti ?e 
abosi fun ori ara r?. Ir? ko le mQ 
boya QlQhun le j? ki qi*q miran §?1? 
l?hin eyini. 

2. Nigbati nwQn ba lo akoko 
WQn tan, ki ?nyin fara nyin mQra 

I^^S« *j#$^ 


cA^^s^*^. 6*£^oW>M $ Suratu Talak 65 Part 28 818 YA +£\ >\o J^UaJl lj^ p?lu daradara tabi ki ?nyin ya p?lu 
WQti p?lu daradara, ki awQti 
olododo meji j?ri si i ninu nyin, ki 
? si j?ri ododo tori ti QlQhun.Eyiun 
ni anseni wasi fun ?niti o ba j? 
onigbagbp ododo si Qlphun ati <?j<? 
ik?hin. Atipe ?niti o ba npaiya 
Qlphun yio fi <?na han a. 

3. Yio si pese fun u ni aye ti ko 
ni ero. Atipe ?nik?ni ti o ba 
gb?k?le Qlphun On yio to o. 
Dajudaju Qlphun yio mu <?r<? R? 
de opin. Dajudaju Ql<?hun ti diw<?n 
eto akoko gbogbo nkan. 

4. Awpn obirin ti nwpn ko ni 
ireti nipa nkan o§u ninu awpn 
iyawo nyin, ti ?nyin ba n§e iyemeji, 
nigbana onka wpn j? o§u m?ta, ati 
awpn ti ko §e 'hela' ri rara. Atipe 
awpn ti nwpn ni oyun, akoko ti 
wpn ni ki nwpn bi oyun inu wpn. 
£nik?ni ti o ba paiya Qlphun, yio 
§e Qrp r? ni irprun. 

5. Eyi ni a§? Qlphun ti O spkal? 
fun nyin. ^nik?ni ti o ba npaiya 
Qlphun, yio pa buburu r? r?, yio si 
fun u ni ?san ti o tobi. 

6. 5 fun wpn gbe ninu ibugbe 
nyin bi aye ba se gba yin mp, ki ? 
ma§e ni wpn lara nipa fifun aye mp 
wpn. Ti nwpn ba si ni oyun 
nigbana ki ? ma nawo fun w<?n titi 
ti nwpn yio fi bi oyun inu wpn. Ti 
nwpn ba nfun pmp ni pmu fun !^-»'jys^ J^cxSj* 'J-^jj *y*JU**i Suratu Talak 65 Part 28 819 TA *yU lo J^kJl Sjj^ nyin, ki ? fun WQn ni owo Qya WQn, 
ki $ si damQran larin ara nyin p$lu 
daradara; ti qtq nyin ko ba papQ, 
nigbana ki ? gba (alagbatQ) o 
miran ki o fun u lQmu. 

7. pniti o ni (qvq) pupQ ki o na 
ninu pupQ r?, $niti a si diwQn 
arisiki r$ (fun ni iwQnba ipese), ki 
on na si na ninu ohun ti QlQhun 
fun u. QlQhun ko fi kQ $mi kan 
lQrun kQJa ohun ti O fun u. QlQhun 
yio mu irQrun wa l^hin inira. 

8. Melomelo ninu ilu kQkan ti 
nwQn yapa kuro nibi a?? Oluwa 
WQn ati awQn oji§? R£, Awa ba 
WQn §iro i§? WQn ni i?iro ti o le, 
Awa si j? WQn niya ti Qkan kQ. 

9. Nigbana yio tQ ?san buburu 
i?? r$ wo, atubQtan qvq r$ j? ofo. 

10. QlQhun ti pa lese de WQn iya 
ti o le, nitorina ?nyin onilakaye ti $ 
gbagbQ lododo, $ paiya QlQhun. 
Dajudaju QlQhun ti sq (oni) ?inileti 
kal? fun nyin. 

11. Oji§e kan ni ti yio ma ka 
awQn ayah QlQhun ti o yanju fun 
nyin, ki o le yQ awQn ?niti o 
gbagbQ lododo ti nwQn si n?e i?? 
rere kuro ninu okunkun (aigbagbQ) 
1q sinu imQl? (igbagbQ-ododo), 
pnik^ni ti o ba gba QlQhun gbQ 
lododo ti o si n§e i§? rere, On yio fi lli «Jl\ vJ&S'if A&1 Alii* ll^^yliU, A3 jj 

•»-»^ »>•» ^,»^» ns 

>" SjZ C^r A)^ JjUi^J^j Ail ^C^l/'J Suratu Tahrimi 66 Part 28 820 TA *)JL| 11 f-Lr*^ hj*" wq Qgba-id^ra eyiti awQn odo n§an 
nisal? r?, nwQn o si §e gbere sinu r? 
lailai. Dajudaju QlQhun ti pese ti o 
dara juIq fun u. 

12. QlQhun ni pniti O da sanma 
meje ati iru w<?n ni il?. O si ns<? a§? 
kal<? larin wc?n ki ?nyin le mQ pe 
dajudaju QlQhun ni Alagbara lori 
gbogbo nkan, atipe dajudaju 
QlQhun fi mimQ R? rQkirika 
gbogbo nkan. (66) Suratul - Tahrimi Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qvun. 

1. Ir? Annabi, kini§e ti o sq 
nkan ti QlQhun §e l?tQ fun q di ewQ 
(fun ra r?)? Ir? fi nwa idunnu awQn 
iyawo r?? QlQhun j? Oludarijini, 
Onik?. 

2. Dajudaju QlQhun ti §e ofin 
fun nyin bi 9 ti ma moribQ ninu 
ibura nyin; QlQhun si ni 
OluranlQWQ nyin, On si ni Oni- 
mimQ, OlQgbQn. 

3. Atipe nigbati Annabi ba Qkan 
ninu awQn iyawo r? sq QrQ ni 
ipamQ, nigbati oniy?n sq q (fun 
$lomiran), QlQhun si fi on han a 
(Annabi). On (Annabi) fi apakan 
mQ q, o si fi apakan pamQ Nitorina 
nigbati on sq q fu u; (iyawo r?) o 
SQpe: Tani o sq eyi fun q?.0 SQpe: 4I1I U5 jer^lLI Jil&ib ^>^mz 

9 ( b* i & i )At 


Suratu Tahrimi 66 Part 28 821 TA *j^-\ *l*l +Jj>d\ Ojj-y- (QlQhun): Oni-mimQ, AlamQtan ni 
O sq fun mi. 

4. Ti ?nyin (iyawo r? mejeji) ba 
ronupiwada 1<? ba QlQhun, <?kan 
?nyin mejeji papa t? si §i§e eyi; ti ? 
ba si ran ara nyin Iqwq si (Annabi), 
Dajudaju QlQhun ni OluranlQWQ r? 
ati Jibrilu ati awQn oniwa rere ninu 
awpn olugbagbQ ododo ati awQn 
Malaika ti nwQn j? oluranlQWQ 
l?hin eyi. 

5. O lej? Oluwa r? yio firQpo fun 
u awc?n obirin (miran) ti wc?n dara 
ju yin 1q. Ti o (Annabi) ba kp yin 
sil?. AwQn (obirin miran) ti wQnj? 
olupa-ofin-QlQhun-mQ, awQn 
onigbagbQ ododo, awpn olut?leas? 
(QlQhun), awQn oluronupiwada, 
awQn oluJQsin, awQn gbaw?gbaw?, 
awQn adelebQ ati wundia. 

6. Enyin ti ? gbagbQ ni ododo, ? 
gba ara nyin la ati awQn enia nyin 
nibi ina ti o j? pe awQn enia ati 
awpn okuta ni a fi nko o; awpn 
Malaika ti o ni ipa ati agbara ni 
olu?Q r?, nwQn ki yi a§? QlQhun ti 
O ba pa fun wpn pada, nwpn a si 
ma mu a§? ti a ba pa fun wc?n §?. 

7. pnyin alaigbagbQ, ko si aroye 
kankan (awawi) fun nyin loni, 
dajudaju a o san ?san i§? ti ? §e fun 
nyin nikan ni. 

S S. jf 


"»li '<&<^j&&$<$k IoJl^o^jSu Suratu Tahrimi 66 Part 28 822 YA p^JLI 11 (H^^ 1 y sjy* 8. Ijinyin ti ? gbagbQ ni ododo, ? 
ronupiwada 1q ba QlQhun ni 
ironupiwada ti otitQ. O le j? pe 
Oluwa nyin yio pa ?§? nyin r? fun 
nyin ki O si fi nyin wq sinu Qgba 
id?ra eyiti awQn odo n§an nisal? r?, 
qjq ti QlQhun ko ni dojuti Annabi 
ati awQn ti o gbagbQ ni ododo p?lu 
r?. ImQl? wQn yio ma tan niwaju 
WQn ati QWQ-Qtun WQn, nwQn yio 
SQpe: Oluwa wa, §e imQl? wa ni 
pipe fun wa ki O si dariji wa, 
dajudaju Ir? ni alagbara lori 
gbogbo nkan. 

9. Ir? Annabi, ma sapa le awQn 
alaigbagbQ ati alagabagebe lori, ki 
o si le koko mQ WQn lori; ina 
Jahannama ni ibugbe WQn, apadasi 
buru ni. 

10. QlQhun fi apejuwe lei? fun 
awQn ti ko gbagbQ, iyawo Nuha ati 
iyawo Lutu. AwQn mejeji wa lab? 
awQn ?rusin Wa meji ti nwQn j? 
oniwa rere, (awQn obirin mejeji) 
nwQn §e jamba fun (awQn QkQ) 
WQn, awQn mejeji (bale WQn) ko si 
rQ WQn lQrQ nkankan lQdQ QlQhun, 
asisQ fun awQn mejeji pe: E w 9 ina 
p?lu awQn ti o wq ina. 

11. QlQhun si tun fi apejuwe lei? 
fun awQn onigbagbQ ododo nipa 
iyawo Firiaona nigbati o SQpe: 
Oluwa mi kQ ile kan fun mi ni QdQ 
R? sinu Qgba id?ra atipe ki O Suratu Mulki 67 Part 29 823 n +£\ nv dUli ijj^ gbami la Iqwq Firiaona ati i?? r?, 
atipe ki O gbami la Iqwq awQn ijq 
alabosi. 

12. Atipe Mariyama QmQbirin 
Imrana ti o ?q ab? r?, A si f? (si 
ara r?) ninu ?mi Wa, o si gba 
lododo qi*q Oluwa r? ati awQn tira 
R? o j? Qkan ninu awQn ti o t?le 
a??. (67) Suratul - Mulki Ni orukQ QlQhun AJQkq aiye, 
A$akq Qrun. 

1. Ibukun ni fun pniti iJQba wa 
ni qwq R?, atipe On ni Alagbara 
lori gbogbo nkan. 

2. £niti O da iku ati wiwa laye 
ki O le ba dan nyin wo; ewo ninu 
nyin ni yio ?e i?? rere juIq, atipeOn 
ni Alagbara, Alaforiji. 

3. On ni Eniti O da sanma meje 
ni ipele (kan lori) ipele (kan), o ko 
le ri ipakasQ ninu ?da (Qba) AJQk? 
aiye. Nitorina tun wo o yida: Nj? o 
le ri lila p??p?? kan bi? 

4. L?hinna ki o tun wo yida 
l??meji si, iriran na yio si pada si 
QdQ r? ni ti yiy? p?r? on na yio di 
alar?, (kiir?). 

5. Atipe A ti ?e sanma aiye ni 
q$q p?lu awQn atupa A si ?e (awQn 
atupa na) ni oko asQbade fun awQn 


«^:M^ 


^Js&2C£J>&J*J <^& ^5^<^ * 4A? 

li^liy^aJ ^ Jill ^yjj^i t£ry^ \^f 


Suratu Mulki 67 Part 29 824 n