Skip to main content

Full text of "KUR'AN----PRIJEVOD NA PREKO 40 JEZIKA"

See other formats


I • )\^jrm]Wt :7j]rr 
\mwnm 

NUpHf Meanings of Selected Verses of 

The Quran 

In The Zulu Language 

IKURAN EYINGCWELE 

INCAZELO 

YAMA VESI AKHETHIWE 

NGESI ZULU iqokelelwe ibe yincwadi njengoba itholakala namhlanje nan- 
jengoba yayaziwa ngalezozinsuku. Ngesikhathi sekubusa 
uKhalif Usman owaba ngumbusi wesine ngemuva komPro- 
fethi, kwenziwa amaKur'an amane afana neKur'an yokuqala, 
leyo naleyo yathunyelwa emizini emikhulu yendawo; eMak- 
kah, Madina, Basra naseKufa, ukuze kuthi ngesikhathi esi- 
zayo izincwadi ezifana ncamashi nalezi zenziwe kusukela 
kulezi ezingumsuka. 

IKur'an engumsuka eyayilotshwe yisandla sikaKhalif 
Usman, ayeyifunda ngesikhathi ebulawa ngamambuka 
isalondoloziwe namanje eGibithe. 

UKUFIKA KUKA-MUHAMMAD NOKUKHANYA KWE-ISLAM 

Echophelweni lokuqhamuka kwe-Islam. 

Esikhathini sobumnyama emlandweni, lapho kwa- 
kungekho lutho ngaphandle kokubhubhisa, ububi nethunzi 
elimnyama selisibekele lokho okuhle ngisho nokukhanya 
okwakusezweni; lapho ukucindezelwa nokusetshenziswa 
kwabantu ababuthaka ngendlela yokubadicilela phansi, se- 
kubusa ilungelo lamandla; lapho amalungelo omunye 
umuntu engasaziwa, nalapho ukukholelwa ezintweni ezinge- 
kho namasiko ayinjabulo yenyama edlangile ezindaweni ezi- 
ningi: kwazalwa uMuhammad umProfethi we-Islam 
(ukuthula kube kuye) kungumsombuluko zingu 12 ku-Rab- 
al-Awwal (okungahambelana nomhlaka 20 August 570 A.D. 
ngemuva kukaKrestu), edolobheni laseMakkah ezweni eli- 
wugwadule eArabiya. 

Kusukela ezikhathini eziphambili impela, abantu 
baseArabiya babehlukaniswe izigaba ezimbili, umphakathi 
oqoqelene ndawonye emadolobheni, kanye nomphakathi 
ohlezi ngokugqagqana emaphandleni (babizwa ngokuthi 
amaBadawin). Ababesemadolobheni amakhulu ikakhulu lawo 
angaseNingizimu yeArabiya, base bephakeme babaluleka 
kakhulu njengabantu abasebenzisa ulwandle behlanganisa 
elaseNdiya kanye neAfrica. Eceleni kwemigudu yohwebo XI ukuya ngasenyakatho kwavumbuka amadolobha amabili 
amakhulu enedumela futhi elikhulu iPetra nePalmrya. 
Abantu ababehlala kulendawa abakwazanga nabo ukugwema 
impilo uwonke wonke ayegxile kuyo. Uphuzo, ukubhejelana 
ngemali, ukugqilaza nokunye ukukhohlakala nobuthakathaka 
emphakathini kwase kuyehlisile impilo yabantu kulemizi 
emikhulu; kanjalo nokuntuleka kokuphathwa kwamandla 
ombuso, okuyinto esemqoka, kwase kunokudideka okukhulu 
kubantu. 

Kulabo ababehlala emaphandleni amaBadawin, in- 
quebekela phambili yayingasekho sebemindawonye. Ukuzi- 
philisa kwabo kwase kuzimelele ekufuyeni amakameli 
nezimvu; babefuya amahashi ngaphandle kwempumelelo, 
bezingela babuye bahlasele. Babehlala ngokuzulazula befuna 
amadlelo, besuka kulendawo baye kwenye indawo, bephila 
ngokudela imiphefumulo yabo. 

Ukuze basinde ezitheni zabo kwakungenxa yokushesha 
nokuqunga kwabo isibindi ngokubhekana nempilo enzima 
ebazungezile, benobuchwepheshe bokuzenzela izinto, be- 
bambelele empilweni yabo, futhi bebekezela. 

IBadawin lahhlala ematendeni njengoba Usenza na- 
manje. Lelo nalelo tende limele umndeni, kuthi leyo naleyo 
nkambi imele isizwana esithile. Umgwamanda wesizwana 
sasizakha sibe yisizwe esikhulu. Yize kwakukhona uk- 
wethembeka kumuntu ngamunye esizwanenzi, nobudlelwane 
phakathi kwezizwana nesizwe esikhulu, leso naleso sizwe 
sasizimele ngokwaso siziphilisa, futhi sizimele ngakho konke. 
Ukubanga amanzi namadlelo kwakuyinto esemqoka kubona, 
futhi naleso sizwe sasithatha ngokuthi kusemthethweni uku- 
thi sigebenge futhi selelese esinye. 

Ubukhulu besizwe esithile bebahlulelwa ngamandla 
nomfutho wokulwa kwaleso sizwe. Umthetho munye vo 
ababewazi; yinhlonipho exubene nolaka, ubudlelwane bo- 
buzwe nobuhiobo, futhi babejwayele ukuphathwa yinkosi Xll kuleso naleso sizwe, kanti nalokho futhi kwakuyinto 
eyayingasena sisindo emahlombe amalunga esizwe. Kwa- 
kuhlalwa emphakathini owawucekela phansi yonke into. 

I-Arab ikakhulu iBadawin, laliphila impilo eqokwa 
yintando yalo. Ukuba ngaphansi komthetho obalulekile, 
noma ukuhlangana kwezizwe esincane kwenziwe isizwe esi- 
khulu kwakungakaze kuzanywe ngaphambili. Ubudlwembe 
nolunya Iwaludlangile, futhi nokuqubuka kwezimpi kuvamile, 
ukubulalana komuntu nomfowabo kwashiya umkhondo 
omkhulu wenzondo, amagqubu nokuhlalela ovalweni. 

Akusikona ukuthi amaArab angesikhathi esingaphambi 
kwese-Islam, kwakungabantu ababephila impilo yobulwane 
bengaphucuzekile. Phezu kwemikhuba yawo enonya no- 
kuxhaphazana wodwa, ayenako nokho ukuziphatha okutu- 
sekayo njengokuphana, ukuphatha kahle izihambi nokufeza 
izwi lesivumelwano. Uma liyisitha iBadawin laliyingozi, ke- 
pha uma lingumngane lalithembekile. Ukuphila edolobheni 
noma emaphandleni ogwadule, amaArab ayekuthatha njen- 
gento eyisipho esimqoka, ubugagu, ukusebenzisa umcibisholo 
ngobumpetha kanye nolwazi lokugibela ihhashi konke lokhu 
kwakuyinto esezingeni eliphezulu. Uthando lokubuthwa em- 
pini kuyigugu elikhulu entuthukweni yeBsfseom. 

Abantu baseArabiya ngokuvamile babekhonza izithixo. 
Lapha nalaphaya kwakutholakala imithonseyana yamaJuda 
namaKrestu. Kubalandeli kwasekuyinqubo yokulandela nje 
kepha indaba yenkolo sekuyinto engasathi shu. Abanye 
babezisho ukuthi balandela uAbraham, kepha amaArab 
amaningi ayezikhonzela izithixo. Lowo nalowo muzi 
omkhulu, njengaleso naleso sizwe sasinonkulunkulu baso, 
kanye nendlela yokubakhonza. Ngisho iKa'ba (indlu 
kaNkulunkulu eyakhiwa nguAbrahm) yayisigcwahswe nge- 
zithixo. AbaseMakkah bona babebuye bakholwe kuNku- 
lunkulu uSomandla, uMondli, Obedlula bonke, ofanele 
ukunxuswa ngezikhathi zobunzima nezezingozi. Ukuqonda 
mayelana noNkulunkulu Oyedwa OnguMdali, kwase xni kuwulwazi oluthe gqwagqwa lapha nalaphaya. Kwase 
kuzicacela ukuthi kudingeka umholi omkhulu kwezenkolo 
namayelana nokuziphatha kwabantu ngaleso sikhathi. 

UKUZALWA KOMPROFETHI 

UMuhammad (ukuthula kube kuye) wazalelwa edo- 
lobheni laseMakkah eArabiya zingu 12 Rabi-al-Awwal 
onyakeni owaziwa ngokuthi Owendlovu, ngenxa yesimanga- 
liso esenzeka uMdali uAllah Esindisa umuzi waseMakkah 
kulabo ababewuhlasele (funda isahluko 105 nencazelo). Lo- 
nyaka onokuhambelana nomhlaka 20 August 570 A.D. 
ngemuva kukaJesu). 

U-Abdullah Muttwalib ubaba kamProfethi uMu- 
hammad (ukuthula kube kuye), wadlula emhlabeni izi- 
nyangani eziyisithupha engakazalwa. Wayebuya kohweba 
eDamaseku, wathunwa eMadina. Ngenxa yokuthi unina 
uAmina wayengenalo ubisi, umkhulu wakhe uAbdul Mutt- 
walib owayengumholi wesizwe esihlonishwayo sakwaHashim 
esizweni samaKuraish, wamtholela owesifazane owayethem- 
bekile wesizwe sakwaSa'd okwakunguHalima. 

Kwathi engakayihlanganisi iminyaka eyisithupha, wam- 
shiya unina emhlabeni, wasala nomkhulu wakhe owayem- 
thanda ngendlela emangalisayo. Wayehamba naye umzukulu 
ngisho noma eya esigcawini kubhungwa ngezindaba eziba- 
lulekile. Umkhulu wakhe naye wamshiya iminyaka emibiH 
umama wakhe amshiya emhlabeni, wasala esandleni sikayise 
omkhulu uAbu Twalib, owaba ngumholi wamaKuraish. 

Ngenxa yothando lukamfowabo kanye nolukayise uAbu 
Twalib wathanda uMuhammad (ukuthula kube kuye) ngen- 
dlela eyisimanga. Wayehamba naye ngaso sonke isikhathi 
ngisho noma eyohweba eDamaseku, nakwamanye amazwe. 
Ngelinye ilanga bengaseBasra, indoda yomKrestu eyayizide- 
Hle ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu yababona yabamemela 
lapho yayihlala khona, ngemuva kokuthi isiboniswe isibo- 
nakaHso esithile ngalomfana, yamvivinya ngokuthi ifuna XIV ukumbuza umbuzo, yathi akafunge ngezithixo ukuthi uzo- 
wuphendula lowombuzo. UMuhammad (ukuthula kube 
kuye) waphendula ngokuthi impela lamagama ezithixo awa- 
thandeki kuyena, lendoda okunguBahira yabuye yathi futhi 
adafunge ngoAllah, uMuhammad (ukuthula kube kuye) wa- 
vuma. 

Ngemuva kwengxoxo noMuhammad (ukuthula kube 
kuye) uBahira wathatha wathi kuAbu TwaHb: «Lomfana 
uzoba nekusasa elingajwayelekile neliqhakazile. Uma ama- 
Juda engathola lokho esengikubone kuye azombhubhisa. 
Umqaphele amaJuda angamlimazi». UAbu Twalib wathi: 
«Umise)we ukwenzani na, namaJuda azomsukela ngaliphi 
nje?» UBahira wathi: «Umiselwe ukuba umProfethi, ingelosi 
kaMoya oyiNgcwele izomembulela okuyiNgcwele». UAbu 
Twalib wathi: «U-Allah Akasoze Amyekelele, Uzomhlenga 
kumaJuda nasezitheni ezinokuba yingozi kuye». 

Wabangumelusi wezimvu zikayise omkhulu uAbu Twa- 
lib, kanye nezabanye abantu baseMakkah. Lomsebenzi 
wokwelusa wamnika isikhathi esihle sokuqhelelana nomsindo 
nezinkinga zabantu basedolobheni, kakhulukazi isikhalo 
ezazivamise ukuzothulwa ngabantu kuyise omkhulu uAbu 
Twalib owayengumholi esizweni samaKuraish. 

Impela lomsebenzi wamfundisa ukubekezela, uzwelo, 
ukuziphatha kahle, ukubonelela abanye abantu, ukugwema 
ububi. Waduma ngokuthi 'uMuhammad, Al amin' (uMu- 
hammad othembekileyo). Isimo sobulwane kubantu bakubo 
asikwazanga ukumngena, waze waba neminyaka engu 25 
bengamazeU lutho olubi, bemethemba njengomuntu omsulwa 
nolungileyo. 

Udumo lukaMuhammad njengomuntu othembekile 
Iwathinta owesifazane owaye ngumfelokazi uKhadijah Khu- 
walid, wayengumhwebi futhi eziphethe ngokwethembeka 
emsulwa. Wayengowesizwe samaKuraish, ngokuzwa ngoMu- 
hammad (ukuthula kube kuye) wayesemqasha ukuze amb- 
hekele ibhizinisi lakhe. XV U-Masara isisebenzi esidala sikaKhadijah, samchazela 
ngokuziphatha kukaMuhmmad (ukuthula kube kuye) emse- 
benzini, nangekhono lakhe mayelana nokuhweba nabanye, 
ukwenyuka kwezinga lomsebenzi, inzuzo enkulu nesibusiso 
abasitholile, umbono womuntu omgumKrestu ngekusasa li- 
kaMuhammad (ukuthula kube kuye), umbono wendoda 
ethize yomJuda ngobuProfethi bakhe. Sekukonke lokhu 
kwabangela ukuthi isikhathi singengakanani lomfelokazi 
wamshada lomlisa owayesemusha kunaye. 

Kuyoyonke iminyaka engamashumi amabili nanhlanu 
beshadile behlala ndawonye, uKhadijah (iNkosi Imbusise) 
waba wusizo olukhulu, futhi konke ayenakho wakunikela 
kumProfethi ukuthi akusebenzise emsebenzini wakhe wobu- 
Profethi. Wazalela umProfethi (ukuthula kube kuye) abant- 
wana abayisithupha: uKasim noTwahir bashona besebancane 
eMakkah amadodakazi ayemane uRukiya, Umm Kulsum, 
noZainab, noFatwima owagqama futhi wahlonishwa kakhulu 
kunabanye. 

UMPROFETHI NOMBIKO 

I-Makkah yayihlonishwa ngenxa kaAbraham ukhokho 
kaMuhammad (ukuthula kube kuye) owafundisa amaArab 
ngoNkulunkulu oyedwa vo, futhi ayeseqala ukuvakashela 
umuzi oNgcwele kanye neKa'ba Indlu yokukhonzela uN- 
kulunkulu. Kungalokho isizwe esasizinze edolobheni lase- 
Makkah sasihlonishwa njengabalindi bomuzi oNgcwele. 

Ukukhanya kwase kufikile ngoMuhammad (ukuthula 
kube kuye) owaqala ukubika umsebenzi wakhe ezihlobeni 
zakhe. Umkakhe uKhadijah, uAli kaAbu Talib umzala 
wakhe base bengabalandeli bakhe. UmProfethi (ukuthula 
kube kuye) wayengafuni lutho kubona, wayebabuyisela end- 
leleni yokukhonza uNkulunkulu (uAllah) uMdali wezinto 
zonke. U-Ali kaAbu Twalib (iNkosi imbusise) waye- 
sengumfana omncane, futhi eyisihlobo sakhe. 

Ngemuva kweminyaka emithathu, ngokuyalwa nguAllah 
uSomandla, uMuhammad (ukuthula kube kuye) wakhipha XVI isimemo emzini waseMakkah. Kwaphuma nesinedolo, um- 
Profethi wema esiqongweni sentaba iSwafa wakhipha isime- 
mezelo wathi: «0, bantu bakithi! Ningakholwa yini uma 
nginitshela ukuthi izitha zenu zihlose ukunihlasela ngokusa 
noma ebusuku na?» Baphendula bathi: «Asikaze sikuzwe 
ukhuluma amanga empilweni yakho yonke». 

Waqhubeka wathi: «Sizwe samaKuraish! Ngiyanixwayi- 
sa ukuthi nesabe isijeziso sikaAllah. Zihlengeni emlilweni. 
Isimo sami siyefana nesomqaphi obona isitha sisekude ax- 
wayise abantu bakubo ngengozi yezitha. Kungabe umuntu 
onjalo uke aqambe amanga yini kubantu bakubo na? Ye- 
mukelani ukuthi: Akekho uNkulunkulu ngaphandle ku- 
ka Allah, nizobusa umhlaba». 

UAbu Lahab waxova yonke inkulumo yangalolosuku, 
ezama ukuhlenga izithixo zabo, uAllah Wembula isahluko 
111 seKur'an emqalekisa. Iningi labantu bathathwa umfutho 
wombiko wenkolo enombiko amnandi. Baqala ukuhlushwa 
abantu, amaKuraish ebona uMuhammad engavumelani ne- 
zethembiso zabo zokuthi angasaqhubeki nalombiko, futhi 
bemthembisa ukumenza inkosi yabo uma engazudidisa in- 
kolo yabo. 

I-Makkah yonke yazamazama kwaze kwacaca ukuthi 
umProfethi (ukuthula kube kuye) uzohlaselwa kobunye 
ubusuku, uSomandla wamnika lesosibonakaliso, waphuma 
emzini waseMakkah kanye nomngane wakhe uAbu BAkar, 
eshiye ekhaya lakhe umkakhe kanye nomzala wakhe uAU. 
Babaleka baze bayobhaca emgedeni waseThaur okuyindawo 
engamamayela amathathu ukusuka eMakkah. Lokhu kwaba 
isiqalo somlando welslam eyayilindelwe ngabomvu eMadina. 
Lona kwaba unyaka wofuduko kanye nempumelelo kuma- 
Muslim.. 

UKUKHOTHAMA KOMPROFETHI 

Onyakeni wesishiyagalolunye ngemuva kofuduko (Hij- 
ra), abahoU bezinxenye zeArabiya babeza edolobheni 
laseMadina bezozinikela kumProfethi oNgcwele uMuhammad xvn (ukuthula kube kuye), befuna neziyalo zeKur'an. UmProfethi 
(ukuthula kube kuye) wayesengumholi weArabiya yonke 
kodwa wayeziphethe ngendlela eqotho njengasekuqaleni. 

Kuleminyaka eyishumi waqeda ukukhonzwa kwezithixo 
eArabiya, wakhuphula izinga labesifazane baphila ngendlela 
ehloniphekile; waqeda ubudakwa nokungaziphathi ngendlela 
yomthetho eyayihlaza amaArab, wenza abantu bathuthuka 
ngakhokonke, baphila ngokholo nethemba, ubuqotho 
nokusebenza ngokwethembeka; kwaguquka abantu ababe- 
phila amakhulu eminyaka ngaphandle kolwazi, baqala 
ukomela ulwazi. Waqopha umlando ngokuhlanganisa 
ubuzalwane esintwini, iqiniso kanye nezimiso emthethweni 
olinganayo kubo bonke. Kukho konke lokhu wayeholwa 
ngamazwi kaAUah alotshwe kuKur'an eyiNgcwele. 

Onyakeni weshumi ngemuva kofuduko (Hijra), waya 
emzini waseMakkah eyokwenza iHajj okwaba eyokugcina 
okuthiwa «iHajj yokuvalelisa». Washumayelo esixukwini 
esasiminyene entabeni iArafat. Wasikhumbuza ngomsebenzi 
osemahlombe aso njengamaMuslim, nokuthi ngelinye ilanga 
bayovela phambi kweNkosi yabo, behlulelwe ngezenzo zabo. 
Ngemuva kwentshumayelo wababuza wathi: «Ngiwudlulisele 
yini umbiko na?» Eminyakeni engamakhulu, nasezinyangeni 
esezedlula lesosixuku sasikhonza izithixo, lesosixuku saqubula 
simemeza sithi: «0, Allah! Yebo (mProfethi)!» UmProfethi 
(ukuthula kube kuye) wathi: «0, Allah! Mawube ngufakazi!» 

Kwaba ngalesosikhathi seHajj yokugcina lapho embu- 
lelwa khona umProfethi (ukuthula kube kuye) isahluko 110, 
esaziwa ngokuthi «Usizo», futhi lesambulo sasesibika isi- 
phetho somsebenzi wakhe. Ngemuva kokuba abuyele eMa- 
dina, phakathi kwamabiH zingu 18 enyangeni kaSwafar 
emuva kofuduko, umProfethi (ukuthula kube kuye), wa- 
hamba waya emathuneni omphakathi, ukuthi ayocelela labo 
abalele lapho izibusiso zikaAIIah. 

Lapho ephindela endhni yakhe wazizwa engaphathekile xvni kahle. Wagula waze waphetha ngokukhothama. Izwe la- 
seArabiya lafikelwa ukwesaba, isililo sasisikhulu kubantu 
baseMadina, eMakkah kanye naseTa'if. Lapho isimo som- 
Profethi (ukuthula kube kuye) sesisibi ngempela, engasakwazi 
ngisho ukuhola umkhuleko, wayala ukuthi umhlonishwa 
uAbu Bakar (iNkosi Imbusise) ahole umkhuleko. U-Ibn Sa'd 
ubika ngegunya likaAnas kaMalik, noUbayd kaAmr, nolbn 
Abbas (uAllah engathi Angathokoza ngabo) wathi: «Umh- 
lonishwa uAbu Bakar wahola umkhuleko izikhathi eziyishu- 
mi nesikhombisa ngesikhathi umProfethi (ukuthula kube 
kuye) esaphila, kanti umProfethi (ukuthula kube kuye) wema 
kanye ngemuva kwakhe, lapho umhlonishwa uAbu Bakar 
ehola umkhuleko. UmProfethi wadlula emhlabeni zingu 12 
kuRibi-al-Awwal onyakeni weshuminanye ngemuva kofuduko 
(Hijra). XIX Isahluko UKUVULA 1 Part 1 \ *^l \ ;4iiii •j^-* SUMAHFATIIim-UKUVULWA 1. Egameni likaAllaht^^ (uN- 
kulunkulu) Onomusa, Onesihawu. 

2. Udumo malube kuAllah, 
(uMdali) noMondli wamazwe 
onke. 

3. Onomusa'"^', Onesihawu. 

4. Mbusi woSuku lokwahlulela! 

5. NguWena kuphela esiM- 
khonzayo, futhi kuWena wedwa 
sicela usizo. 

6. Siholele endleleni eqondile, 

?• Indicia yalabo Owabehlisela 
umusa waKho^"*^, kungabi yindlela 
yalabo abehlelwa wulaka IwaKho, 
noma labo abedukayo. INCAZELO 

[1] Lesisahluko (Surah) Sandulela yonke imikhuleko, futhi siyibika le- 

Kur'an isiyonke. 

[2] Bismlllah «Egameni lika-Allah». Igama likaNkulunkulu Owadala 

konke uAllah, aliphathwa ngeze. Yonke imisebenzi emihle yandulelwa 

yigama laKhe. 

[3] Rahman (Onomusa). Umusa KaAllah wengamele zonke izinto ku- 

lomhlaba, kwabahle nakwababi. Rahim (Onesihawu) kuphela kwaba- 

kholwayo kuleH nakweLizayo. 

[4] Laba bachazwe kahle esahlukeweni 2:136-137. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 \ f.j^\ Y 'ijAj\ ^JJ^ SURAH BAQARAH-INKOMAZI Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Alif Lam Mim^^'. 

2. Lena yiNcwadi enenkokhelo 
yeqiniso engengatshazwe, yilabo 
abesaba uAllah;^'^^ 

3. Labo abakholelwa kulokho 
okungabonwayo, futhi beqikelela 
ukwenza umthandazo, besebenzisa 
lokho eSibabele'"^' kona. 

4. Nalabo abakholelwa kulokho 
okwembulelwe wena^"*' (Mu- 
hammad), nalokho okwembulwa 
ngaphambi kwakho, futhi bene- 
siqiniseko ngempilo yakweLizayo. 

5. Labo-ke basekuholweni 
(kweqiniso) okuvela eNkosini 'm\m s 9 t\i ^^<ii > &^^My^. [1] Alif, Lam, Mim. Labongwaqa bayisifinyezo sombiko okulesisahluko. 

[2] Ukwesaba kuchaza ukuba nonembeza, ukucophelela: yilabo-ke aba- 

thandekayo kuNkulunkulu. 

[3] (a) Ungwaqa omkhulu egameni elithi «eSinabele» kona, lapha aku- 
qondisiwe ebuningini; kepha lapho ungwaqa omkhulu eset- 
shenziswa uchaza umsebenzi kaNkulunkulu Yedwa. Silandele 
indlela okuchazwe ngayo olimini IwesiArab. Nakwamanye ama- 
vesi 23, 35, 38, ukuqhubeka. 
(b) Isabelo noma imfundo yakho yinhle kuAllah uma ibawusizo 
emphakathini noma esizweni sonke. 

[4] Um Prophethi uMuhammad wembulelwa iKur'an eNgcwele (Izihayo). 

UAUah wembula iTorah (uMthetho) kuMose, iZabur (amaHubo) ku- 

Davide, nelnjil (iVangeli) kuJesu (ukuthula kube kubona). Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 \.:^\ Y SyoJI »J^ yabo, yibona labo futhi abayo- 
phumelela. 

6. Ngempela kulabo abaphika 
ukholo, kuyefana nje ukuthi 
uyabexwayisa noma awubaxwayisi; 
abasoze bakholwa. 

7. UAUah Uvale izinhliziyo 
zabo kanye nezindlebe zabo, futhi 
kunesisithezo phezu kwamehlo 
abo, sikhulu futhi isijeziso esizoba 
phezu kwabo'^^ 

ISIGABA2. 

8. Futhi phakathi kwabantu 
kunalabo abathi: «Siyakholwa 
kuAUah, nasoSukwini lokuGcina»; 
kepha bengakholwa. 

9. Bezama ukukhohlisa uAUah 
kanye nabakholwayo; kepha bazi- 
khohlise bona uqobo, futhi aba- 
boni. 

10. Izinhliziyo zabo zinesifo, 
no Allah wabandisela isifo sabo: 
bamelwe yisijeziso esibuhlungu, 
ngoba benamanga. 

11. Uma kuthiwa kubona: 
«Musani ukona emhlabeni». 
Bathi: «Thina singabalungisayo 
nje!» 

12. Ngokwempela yibona kanye 
izoni, kepha abanakile. ®(oj>^^{j»^\)^ ^ 9 9 9^^^^ [1] UAllah wabayekelela badlula, ngokuba bengalithandi iqiniso. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 \ ^;^\ Y 'ijAj\ 'ijj*^ 13. Uma betshelwa kuthiwa: 
«Kholwani njengoba abanye 
abantu bekholwa!» Bathi: «Sin- 
gakholwa kanjani thina njengezi- 
wula na?» Kepha empeleni 
yibona kanye iziwula kodwa 
bona abazi. 

14. Uma behlangana nalabo 
abakholwayo, bathi: «Siya- 
kholwa». Kuthi lapho sebebodwa 
nosthane phakathi kwabo, bathi: 
«Ngempela sikanye nani, besifane 
sibhinqa nje». 

15. UAllah Uyophindisela kubo 
imibhinqo yabo, futhi Abayeke 
benhlanhlatha bedukise okwe- 
zimpumputhe. 

16. Yibo-ke laba abazinanele 
ukweduka kunokuholwa, kepha 
umsebenzi wabo awuzukuba nan- 
zuzo, futhi abehko endleleni 
eqondile. 

17. Bafaniswa nalabo aba- 
phemba^^' umlilo okuthi lapho 
usubakhanyisele yonke indawo, 
uAUah Athathe ukukhanya kwa- 
wo, Abashiye ebumnyameni 
(obukhulu), bengaboni. 

®Oj 

[1] Ukuziqhayisa, ukukhohlisa nokuphikisa iqiniso, kuyinto ethokomali- 
sayo okwesikhashana. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 ^.^l r 0^1 'J,^- 18. Bayizithulu, zimungulu, (fu- 
thi) zimpumputhe, yingakho ben- 
gezukuphindela endleleni^^'. 

19. Noma njengezulu ligqunqe 
limnyama linemvula eningi emafi- 
ni, liduma futhi linyazima; bavala 
izindlebe ngeminwe yabo, ngenxa 
yokuqeqebula kwezulu, besaba 
ukufa. UAllah Uyabakaka aban- 
gakholwa. 

20. Umbani uthi awufiphaze 
amehlo abo njalo uma linyazima, 
bahamba ngokukhanya kwawo, 
futhi uma benganyelwa ubumnya- 
ma bame^^l Ngempela uma u Al- 
lah Wayethandile Ubeyobavala 
izindlebe, kanye namehlo abo, 
ngoba ngempela uAllah Un- 
amandla phezu kwakho konke. 

ISIGABA3. 

21. O, Sintu! Khonzanif^l iN- 
kosi yenu Eyanidala kanye nalabo 
abangaphambili, ukuze nikwazi 
ukugwema ububi. 

22. Leyo Eyenza kinina umhla- 
ba (ubukeke) undlaleke okwecansi, 
nesibhakabhaka sawuphahla; Eph- 0(^i^j:i>;^^^i^ [1] Lokho konke wumphumela wokuba yisitha seqiniso. 

[2] Iqiniso liyinto ebadidisayo, bayalizwa kepha babuye balahleke labo 

abathukuse ubuqili ezinhliziyweni zabo. 

[3] Ukuzinikela, ukuthanda noma ukusebenzela iNkosi uAllah. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 \ »>L.l Y ojXJI "ijj"^ emba imvula emafini, ukuze 
nikhiqize izithelo enizidlayo. Nga- 
kho-ke ningabi nezimbangi esi- 
khundleni sikaAUah nibe nazi. 

23. Akuthi uma nina ningabaza 
eSikwembulele inceku Yethu 
(uMuhammad) nilethe isahluko 
esinjengalesi, nize nofakazi benu 
ngaphandle kukaAllah, uma nine- 
qiniso. 

24. Kepha uma ningekwazi 
ukukwenza (lokho), ngempela an- 
isoze nakwenza, ngakho-ke qa- 
phelani ukunqwamana nomlilo 
obaselwe ngabantu nangamatshe, 
olungiselelwe abangakholwa. 

25. Ngempela shumayela izin- 
daba ezimnandi kulabo aba- 
kholwayo futhi benza nokulungil - 
eyo, umvuzo wabo uzoba yiziva - 
nde ezigobhoza amanzi ngaphansi, 
kuthi njalo uma bondliwa ng- 
ezithelokuzo, bathi: «Yiko lokhu 
esake sakuphiwa ngaphambili!» 
-ngoba bephiwa okufanayo, futhi 
phakathi lapho bayophiwa izith- 
andwa ezimsulwa, bahlale nazo 
kuze kube phakade. 

26. Ngempela uAllah Akanawo 
amahloni okufanekisa ngezinamb - 
uzane nangokungaphezu kwazo; 'ill >9 f m sVX': ^'i 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 \ ^j^\ Y ^j^^ *jj^ 


Sc 


ukuze labo abakholwayo bazi 
ukuthi leli yiqiniso elivela eN- 
kosini yabo, kepha labo aban- 
gakholwa bathi: «Uchazani uAUah 
ngalomfanekiso na?» Udidisa 
abaningi ngawo, futhi iningi 
Ulihola ngawo; kepha Akadidisi 
lutho ngawo ngaphandle kwabo- 
nayo^^l 

27. Labo abephula isethembiso 
sikaAllah ngemuva kwesiqiniseko, 
futhi behlukanisa lokho uAUah 
Ayale ukuthi kuhlanganiswe^^', 
abenza futhi ububi emhlabeni. 
Yibo-ke labo abalahlekelwayo'^l 

28. Anikholwa kanjani kuAUah 
kanti naningenakho ukuphila 
Yena wanipha ukuphila, futhi 
eSazokwenza ukuthi nife, Abuye 
Anivuse bese nibuyela kuYe? 

29. NguYena Owanidalela kon- 
ke okusemhlabeni; Wayese phen - 
dukela ezulwini Walenza lane- 
mikhakha eyisikhombisa , futhi 
nguYenaOnolwazi ngezinto zonke. [1] UAllah Ufanekisa ngezinto zonke, ngokuba izinto eziphathelene no- 
buhlakani zichazwa ngemifanekiso. 

[2] Inkolo eyashumayelwa nguJesu igcwaliseke kuMuhammad (ukuthula 
kube kubona), kuJohane 14:16 uchazwe njengoMduduzi kanye noMoya 
weqiniso. 

[3] Abuwutholi umusa KaAllah. 


^ .''' -K 9^ ^^' J/99 ^^^u^!^T^A< r^tir^^^\^ 


Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 8 \ ^j^\ Y ljA^\ Ijj^ ISIGABA4. 

30. Bheka! INkosi yakho yathi 
eZingelosini: «Ngempela Ngizobe- 
ka indlalifa emhlabeni»^^l Zathi: 
«Kungani Uzobeka kuwo ozokona 
achithe negazi^^', kanti thina 
sidumisa ubuNgcwele baKho na?» 
(u Allah) Wathi: «Ngempela Ngazi 
lokho nina eningakwazi». 

31. Ngempela Yena Wembulela 
uAdam ulwazi Iwamagama ezinto 
zonke; wayeseziveza eZingelosini, 
Wathi: «Ngaziseni amagama ale- 
zinto uma nineqiniso!» 

32. Zathi: «UbuNgcwele bungo- 
baKho! Asinalwazi ngaphandle 
kwalokho Owasembulela kona, 
ngempela nguWena Onolwazi, 
Nobuhlakani». 

33. Wathi (uAllah): «0, Adam 
zibize ngamagama azo». Kwathi 
esezibizile ngamagama azo, Wathi 
(uAllah): «Anginitshelanga yini 
ukuthi Ngazi izimfihlo zamazulu 
nomhlaba, futhi Ngazi enikuveza 
obala nalokho enikuthukusayo 
na?» 

34. Bheka! Sathi eZingelosini: 

® .9»ti^A»'l"ll". a 


\l:>^^%'olZ,\-^0.^ [1] Indlalifa yilowo onolwazi ngomthetho nenjongo yoMnini. Izimisela 
ngohlelo loMnini, futhi Ihlala ethokozile ngalo. Leli yizinga elanikezwa 
umuntu. 

[2] UAllah Wanikela umuntu isigaba esikhulu ngokolwazi nobuhlakani, 
hhayi ubuqili, amandla nokuchitha igazi. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 ^»>l.l Y ^jAJ\ *jj*^ «Khothamelani uAdam!» Za- 
khothama, ngaphandle kukal- 
blis^^'. Wala, futhi waqhosha: 
waba ophika ukholo. 

35. Futhi Sathi: «0, Adam! 
Hlala wena nomkakho esivandeni, 
nidle kuyo yonke indawo lapho 
nifuna (ukudla) khona; kepha 
ningasondeli kulomuthi nobabili, 
ngoba nizoba abenzi bokubi». 

36. Kepha usathane wabakhu- 
bekisa kulokho, wabakhipha 
esimeni (esimnandi) ababekuso. 
Sase Sithi: «Yehlelani phansi 
(nonke), abanye phakathi kwenu 
bayizitha zabanye! Emhlabeni 
kuyakuba yindawo yenu yokuhla- 
la, kanye nenjabulo yesikha- 
shana». 

37. UAdam wayesethola amaz- 
wi (okushweleza) eNkosini yakhe 
Yase Iphendukela kuye. Ngempela 
lyathethelela njalo Inomusa. 

38. Sathi: «Yehlelani phansi, 
nisuke lapha, ngempela uma 
kufika kinina izaluleko zaMi, 
kulabo abazozwisisa uma Ngiba- 
hola, abasezukuba navalo, futhi 
abasoze bakhathazeka». 


®.-:ij^\ [1] U-Iblis ngusa thane noma umphambuki. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 10 \ ^j^\ t S^/iJl Sjj— 39. Kepha labo abangakholwa, 
futhi bethi izambulo zeThu 
amanga, yilabo-ke abezwana 
nomlilo. Bazojeziswa kuwo ngo- 
naphakade». 

ISIGABA5. 

40. O, Bantwana bakwalsrayeli! 
Khumbula umusa lowo En- 
ganenzela wona, futhi fezani 
isivumelwano (enasenza naMi 
njengoba) Ngifeza isivumelwano 
saMi nani, futhi nesabe Mina 
kuphela! 

41. Ngempela nikholwe kulo- 
khu Engikwembulayo, nokugcwa- 
lisa isambulo leso esikinina, 
ningabi abokuqala abenqaba uku- 
kholwa yiso, futhi ningachithi 
izambulo zaMi ngenxa yenzuzo 
eyize; futhi nesabe Mina nged- 
wa![il 

42. Ngempela ningasithezi iqi- 
niso ngamanga, futhi ningagodli 
iqiniso nibe nilazi. 

43. Gcinani umthandazo, nisisele 
abampofu, futhi nikhothame na- 
labo abakhothamayo (enkonzweni). 

44. Niyala ukuthi abantu benze 
ukulunga nibe nina ngokwenu 
^\\J^jCk)i^\\^3S ^(^j^j^\j r'S^%'^\%i;^\\M^ ^yi' (^^:^J^l,j^Slt(^\jf [1] AmaJuda namaKrestu ayecacelwa kahle ngomProfethi uMuhammad 
(ukuthula kube kuye), kepha abalukhuni ngenxa yenzuzo encane uma 
iqhathaniswa naleyo yakweLizayo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 Ti I ^ -^' Y -.^1 tjj^ nikhohlwa (ukwenza), futhi nina 
ningabafundi bemibhalo na? In- 
gabe aninakuqonda na? 

45. Ngempela celani usizo ngo- 
kubekezela nangomkhuleko: futhi 
lokhu ngempela kunzima, hhayi 
kodwa kulabo abazithobileyo. 

46. Labo abanomqondo oqini- 
seke ngokuthi bayohlangana neN- 
kosi yabo, nokuthi bayophindela 
kuYo'^l 

ISIGABA6. 

47. O, Bantwana bakwalsrayeli! 
Khumbulani umusa waMi en- 
ganenzela wona, nokuthi ngani- 
qoka kuzozonke izizwe (ukuze 
nidlulise umyalezo waMi). 

48. Futhi yesabani loloSuku 
lapho umphefumulo ungezusiza 
omunye ngalutho, nokuzincengela 
kwawo kungena kwamukeleka, 
futhi kungekho nhlawulo en- 
gathathwa kuwo, kungekho ono- 
kuwusiza ngalutho. 

49. Futhi khumbulani Sani- 
khulula esizweni sikaFaro: esa- 
nithwesa imithwalo enzima 
sibulala amadodana enu, futhi ^i^%\t^\^^fi^j'^\ ^m^m^^^M^^ [1] Ngemuva komsebenzi omkhulu wokugcina intado ka Allah, umuntu 
uzothola injabulo engapheliyo kuMdali uAUah. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 | 12 | ^ ^>^' T 'ijAj\ ijj-^ sishiya abesifazane benu. Lesi 
kwakuyisivivinyo esikhulu seNkosi 
yenu. 

50. Nikhumbule futhi Sanehluk- 
anisela ulwandle, futhi Sanihlenga, 
kepha Saminzisa abantu bakaFaro 
nibhekile. 

51. Nikhumbule Samisela uM- 
ose ubusuku obungamashumi am - 
ane , nasala ( nikhonza ) ithole, 
ngoba engekho, futhi niziphethe 
kabi. 

52. Noma kunjalo Sanixolela 
emuva kwalokho, ukuze ni- 
khombise ukubonga. 

53. Futhi khumbulani Sanika 
uMose umbhalo kanye nokwahlu- 
lela (phakathi kokuhle nokubi), 
ukuze niholwe ngendlela eqotho. 

54. Nikhumbule futhi lapho 
ethi uMose: «0, bantu bakithi! 
Ngempela nizedukise nina uqobo, 
ngokukhonza ithole; ngakho-ke 
phendukelani ku-Mdali wenu, nizi 
bulale nina uqobol wenu'^' lokho 
kuzoba kuhle kinina nakuMdali 
wenu» Wabe Esephendukela kini- 
na ngentethelelo; ngoba ngempela 
Yena Ungumthetheleli Onomusa. 

[1] Nibuiaie izoni phakathi kwenu. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 13 > ^>Jrl Y «^;AJI Sjj*- 55. Nikhumbule nathi futhi 
kuMose: «0, Mose! Singeze 
sakukholwa soze sizibonele thina 
uAllah mathupha!» Nase ni- 
thathwa umbani nibhekile. 

56. Sase Sinivusa emveni koku- 
fa kwenu, ukuze nibe noku- 
bonga^^l 

57. Futhi Senza amafu angu- 
mthunzi wenu, Sanipha imana 
nezigwaca. (Kwathiwa): «Dlanini 
lokho okuhlanzekile eSinipha 
kona». Futhi abaSikhubazanga 
ngalutho, kepha bakhubekisa imi- 
phefumulo yabo. 

58. Nikhumbule futhi mhla 
Sithi: «Ngenani kulelidolobha ni- 
dle kamnandi lokho enikufisayo 
lapho; kepha ningene esangweni 
ngokuzithoba, futhi nithi: "Sicela 
intethelelo'. Siyonithethelela izono 
zenu, futhi Siyobandisela labo 
abalungileyo». 

59. Kepha izoni zasho izwi 
okungelona abalinikiwe, Sase 
SehHsela izoni isijeziso esivela 
ezulwini ngokona kwazo. 


^^J^^I^P^^ [1] Ama-Israyeli ayefuna uNkulunkulu afane nento ethile, noma eset- 
sheliwe ukuthi angabazi izithombe nemifanekiso. Ngaphezu kwalokho 
afuna ukuMbona ngeziqu zamehlo uAllah. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 14 \ »^l Y ^jAJ\ AJJ^ ISIGABA7. 

60. Khumbula futhi lapho 
uMose ecelela abantu bakhe 
amanzi; Sase Sithi: «Shaya idwala 
ngenduku yakho!» -yingakho-ke 
kwagobhoza imithombo eyishumi 
nambili kulo, kwayilelo nalelo 
qembu lanendawo yalo lapho 
liphuza khona. (uMose wathi): 
«Dlanini niphuze kwenikwabelwe 
nguAllah, ningenzi amachilo ez- 
weni ngokona». 

61. Khumbulani nalapho nithi: 
«0, Mose! Singemele ukudla 
inhlobo eyodwa yokudla (njalo), 
ngakho-ke Sicelele eNkosini yakho 
Isiphe okumila emhlabathini-imifi- 
no amakhukhamba, ogaliki, ama- 
lintisi, kanye no anyanisi». Wathi 
(uMose): «Nifuna ukuguqukela 
kulokho okungelutho kunalokho 
okungcono na? Yanini edolobhe- 
ni^^', yilapho niyothola khona 
lokho enikufunayo!» Ngakho-ke 
bathola ukudunyazwa noku- 
khathazeka; bazidonsela ulaka 
lukaAllah, ngoba babengakholwa 
yizambulo zika Allah, futhi bebu- 
lala nabaProfethi ngo kungem- 
thetho, kwakungenxa yokuhlubuka 
nokweduka kwabo. 

[1] Uhlobo olulodwa lokudla Iwalungcono kunezinkinga ababhekana 
nazo edolobheni elaliseduze nabo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 15 \ ^y^\ T fljiJl 'Jj^ ISIGABA8. 

62. Ngempela labo abakholwa- 
yo ( kweSikwembulele wena Mu - 
hammad ) , nalabo abangama J - 
uda, namaKrestu, namaSabiya '^\ 
noma ubani okholwa kuAllah 
nasoSukwini lokuGcina, futhi enze 
ukulunga, ngempela umvuzo wabo 
useNkosini yabo, futhi abazukuba 
navalo, abazukukhathazeka. 

63. Bheka futhi Senza isivu- 
melwano kanye nani, Senza 
iNtaba (iSinayi) yaqonga ngaphe- 
zu kwenu, (Sathi): «Bambelelani 
niqinise kulokho eSanembulela 
kona, futhi nikhumbule okuqu- 
kethwe lapho, ukuze nimesabe 
(uAllah)». 

64. Kepha naphambuka nge- 
muva kwakho konke lokho! Uma 
futhi bekungayi ngomusa nesiha- 
wu sikaAllah kinina, ngempela 
naniyokuba ngabadukileyo. 

65. Futhi niyazi kahle ngal - 
abo phakathi kwenu abephula 
[1] Kubantwana bakalsrayeli owathatha uboholi nguJuda, kwase kwanda 
kakhulu ukuthi bangamaJuda. Gen. 49:8. 

Abalandeli bakaJesu baziwa ngokuthi amaNaswara (abaSizi), ngoba 
uJesu kungowase Nazaretha. Luke 2:36. Igama elithi Krestu elesiGriki, 
yiwona-ke lamaGriki aseAntiyokiya etha abalandeli bakaJesu ngokuthi 
amaKrestu. Izenzo 11:26. 

AmaSabiya yisizwe saseEthopiya naseYaman, sake sabizwa ngokuthi 
yiShiba; sake sabuswa nguSolomon umPrefethi kanye neNkosazana 
yaseShiba. Funda 1 Amakhosi 10:1, Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 16 \.yir^ Y * »2JI ^jj^ (umyalo) weSabatha, kweSakusho 
kubona Sithi: «Yibani izinkawu 
nizondeke!». 

66. Ngakho-ke Sakwenza lokho 
kwaba yisibonakaliso esikhathini 
sabo, futhi nasezizukulwaneni 
zabo ezizayo. Kuyisixwayiso futhi 
kulabo abesabayo (Allah). 

67. Khumbula futhi uMose ethi 
esizweni sakubo: «Bheka! uAllah 
uyale ukuthi ninikele ngomhlabelo 
wethole». Bathi: «Uhlekisa ngathi 
na?» Wathi: «0, Allah ngihlenge 
ngingabi phakathi kwabantu 
abangazi lutho!» 

68. Bathi: «Sicelele eNkosini 
yakho ukuthi Isicacisele (yinko- 
moni) na?» Waphendula wathi: 
«Ithi ngempela yinkomazi en- 
genathole; nengencane kakhulu, 
ibe phakathi kwalezigaba zombih; 
ngakho-ke yenzani nje ngalokho 
niyaliwe». 

69. Bathi: «Sicelele eNkosini 
yakho Isicacisele ukuthi ibe mbala 
muni na?» Wathi (uMose): «Ithi 
ngempela kube yinkomazi en- 
combo, embala ogqamile en- 
comekayo kwabayibonayo». 

70. Bathi: «Sincengele eNkosini 
yakho Isicacisele ukuthi enjani na, 
lokhu bheka zonke izinkomo 
ziyefana kithina. Isifiso sethu 


Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 17 \.^\ Y *j^^ ^jj^ ngempela ukuholwa ngendlela 
(ecacile) uma uAUah Ethandile!» 

71, (UMose) wathi: «Bheka, 
(u Allah) Uthi: ngempela kube 
yinkomazi engafundisiwe ukulima 
noma ukunisela amasimu. Ephilile 
engenasici». Bathi: «Manje ususi- 
lethele iqiniso!» Base beyanikela 
ngayo, noma babengasazimisele 
ngalokho. 

ISIGABA9. 

72, Kwathi futhi senibulele 
umuntu, seniphikisana nodwa 
ngalokho, nokho uAUah Wembu- 
lela obala lokho enasenikufihla. 

73, Ngakho-ke Sathi: «Mshayeni 
(umufi) ngesitho sayo (inkomazi, 
uzovuka). UAUah Ubavusa kanjalo 
abafileyo, futhi Unikhombisa 
izimpawu zaKhe ukuze nibe 
nokuqonda». 

74, Nokho ngemuva kwalokho 
izinhliziyo zenu zalukhuni okwed- 
wala, noma ukwedlulela ngobuli- 
khuni: ngoba bheka, phakathi 
kwamadwala, kunalawo ethi imi- 
fula iqala igobhoza ibe isuka 
kuwo, futhi kunamanye aklayeka 
phakathi kuphume amanzi kuwo; 
kunalawo futhi azikayo ngokwe- 
saba uAUah. Ngempela akusikona 
ukuthi uAUah Akakunakile en- 
ikwenzayo! 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 18 ^.^l Y ijAj\ ^Jj^ 15. Ninalo yini ithemba lokuthi 
bazonikholwa njengoba abanye 
phakathi kwabo balizwa Izwi 
likaAUah, base belona ngamabo- 
mu emveni kokuliqonda kahle 
futhi benolwazi na? 

16. Bheka! Uma bekanye na- 
bakholwayo, bathi: «Siyakholwa 
(njengani), kepha uma sebebodwa 
ekusithekeni (abangakholwa) 
bathi: «Ngabe besenibatshela yini 
ngalokho uAllah Akwembula ki- 
nina, (futhi) hleze baqhudelane 
nani phambi kweNkosi yenu. 
Anikuqondi yini (lokho) na?» 

77. Abazi yini ukuthi uAllah 
Uyakwazi lokho abakufihlayo 
nalokho abakwembulayo na? 

78. Futhi phakathi kwabo ku- 
nalabo abangafundile abangayazi 
iNcwadi ngaphandle kwalokho 
okusyizifiso^^^ (zabo), futhi bona 
abenzi lutho ngaphandle ko- 
kungathekisa. 

79. Yeka usizi kulabo aba- 
zibhalela incwadi ngezandla zabo, 
base bethi: «Lena ivela kuAllah», 
beqonde ukuzitholela inzuzo en- 
cane ngayo. Wo! Usizi kubona 
ngalokho izandla zabo ezikulobile, 
yeka futhi usizi ngalokho abaku- 
zuza ngayo. ^-S. \ V A"^ ^'f^ ^9^ 9^\ u. (>.f < 

[1] Noma izinhloso zabo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 19 \ ^j^\ Y SjaJI •jj—' 80. Futhi bathi: «Umlilo (we- 
sijeziso) awuzusithinta, ngaphandle 
kwento yezinsukwana nje ezim- 
balwa». Yithi (kubona): «Ni thole 
isiqinseko kuAllah yini-njengoba 
Yena Engasephuli isethembiso 
saKhe, noma mhlawumbe ni- 
khuluma eningakwazi ngoAUah 
na?» 

81. Yebo! Labo abazuza nge- 
sono, lesosono sibakakile yibona- 
ke abayokuba yiqembu eli- 
semlilweni (wesihogo), laph'o be- 
yohlala khona (njalo). 

82. Kepha labo abakholwayo 
benze nemisebenzi emihle, labo-ke 
bazokuba yiqembu laseJannat 
(Parades!)'^', bayophila ngona- 
phakade kuyo. 

ISIGABAIO. 

83. Nikhumbule futhi Senza 
isivumelwano nabantwana bakwa 
Israyeli (esithi): «Ningakhonzi lu- 
tho ngaphandle kukaAllah, futhi 
niphathe kahle abazali benu, 
nezihlobo, nezintandane, kanye 
nabadingayo. Nikhulume kahle 
nabantu, futhi nigcine umthanda- 
zo, nisisele abampofu (zakat)». 
Khona lapho nahlehla nyova, 
ngaphandle kwesigejane phakathi 
kwenu, futhi (iningi) laqembuka. 
[1] I-Jannat noma iParadesi, yisivande sakweLizayo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 20 S.y^\ Y -.^1 »j^^ 84. Futhi nikhumbule isethe- 
mbiso eSasenza nani (esithi): 
«Ningachithi igazi phakathi kwe- 
nu, futhi ningadingisani emizini 
yenu: lokhu nakwemukela futhi 
nani ningofakazi (bakho lokhu)». 85. Kunalokho, yinina uqobo 
enibulalana nodwa, nidingisa aba- 
nye benu emizini yabo, nilekelela- 
na nodwa ngesono, niphambana 
nabo ngenzondo^^l Uma beza 
kinina njengabathunjwa nibakho- 
khele ukuba bakhululwe, njengoba 
ukubadingisa kwenu kwakungagu- 
nyzaiwe. Nikholwa yinxenye 
yomBhalo, enye aniyikholwa na? 
Uyini umvuzo walabo abaziphatha 
kanjena phakathi kwenu, akulona 
yini ihlazo empilweni yaku- 
lomhlaba na? NgaloloSuku loku- 
buka (kwabafileyo) bayothola 
isijeziso esibuhlungu kakhulu. 
Ngokuba uAllah akakukhohHwe 
konke enikwenzayo. 86. Banjalo - ke labo abafu - 
mbethe ^^' impilo yakulomhlaba 
kunempilo yakweLizayo. Isijeziso 
sabo asizuncishiswa, futhi abazu- 
lekelelwa. 

^T^ ^ p^* e - ^^ X ^9KY::^ i^,^ 


t^9p^9pyfi^.^ [1] Lapha kukhulunywa ngezizwe ezimbili zamaJuda kwaBanu Quraizah, 
nakwaNazir ezazilwa zombili zilekelelwa abahlobo bazo bamaArab. 
[2] Abathenga impilo yakulomhlaba ngempilo yakweLizayo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 21 w>Li Y ^j^\ ^jj*^ ISIGABAll. 

87. Ngempela Samnika uMose 
iNcwadi, futhi Salandelisa nange- 
zinye iziThunywa emva kwakhe, 
Sanika futhi uJesu indodana 
kaMariya izibonakaliso ezicacile, 
Samqinisa ngoMoya oyiNgcwele. 
Akwenzeki yini ukuthi uma kufika 
uMprofethi kinina nalokho en- 
ingakufuni niziqhayise, abanye 
nithi abakhohlisi, futhi abanye 
nibabulale na? 

88. Bathi: «Izinhhziyo zethu 
zifumbethe (amazwi ka Allah; 
kwenele), uAllah wabaqalekisa, 
ngoba bengakholwa. Kuncane 
kabi abakholwa yikho». 

89. Uma futhi kufika kubona 
uMbhalo ovela kuAllah, ukugc- 
walisa lowo abanawo^^', nakuba 
ngaphambiH babefuna ukunqoba 
labo abangakholwa, kwathi seku- 
fike abakwaziyo benqaba uku- 
kholwa yikho. Ngakho-ke 
isiqalekiso sikaAllah siphezu kwa- 
labo abangakholwa. 

90. Kubi lokho abanikele^^' 
imiphefumulo yabo kukho, ngo- 
kuphika lokho uAllah Akwembu- 


cl)p^-5>it3>^iOjIft3^^^^ 


^jit^(I)t^^l^'%*S!^ [1] I-Kur'an umbhalo oNgcwele ophelelisiwe, ozogcwalisa, futhi ozofa- 
kazela eminye imibhalo yabaProfethi basendulo. 
[2] Abathengisele impihefumulo yabo kukho. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 22 \ ^y^\ T S jZJI ^jj-^ lile, benziwa umona ngalokho 
uAUah Akwembule ngomusa 
waKhe kulabo abathandileyo 
ezincekwini zaKhe^^^ futhi-ke ba- 
zidalela ulaka phezu kolunye 
ulaka. Kulabo futhi abangakholwa 
kunesijeziso esihlazisayo. 

91, Ngokuba uma kuthiwa ku- 
bona: «Kholwani kulokho uAllah 
Akwembulile», bathi: «Sikholwa 
yilokho okwembulwa kithina 
(kuphela)» kepha bengakholwa 
yilokho (okuze) ngemuva kwakho, 
nakuba kuyiqiniso elifakazela lo- 
kho abanakho^^l Yithi: «Nani 
babulalelani abaProfethi ba- 
ka Allah emandulo, uma (ngem- 
pela) ningamakholwa na?» 

92, Futhi uMose weza kinina 
nezibonakaliso ezicacile, noma 
kunjalo nakhonza ithole (legolide) 
engekho, futhi naziphatha kabi. 

93, Nikhumbule futhi Senza 
isivumelwano nani, futhi Senza 
intaba yaqonga kunani. (Sathi): 
«Bambelelani ngobuqotho kweSa- 
ninika kona, futhi nilalele!» 
(Kepha) nathi: «Sivezwa, futhi 
siyaleqa izwi». Ngokuba kwase 
kuzike ezinhliziyweni zabo uku- ^ •>9\\\ 

[1] Abathandekayo kuAllah yilabo abakholwa abaProfethi basendulo, 
balandele nomProfethi wokugcina uMuhammad (Ukuthula kube kuye). 

[2] Uhlelo olutusekayo kuAllah uMdali, ukuthi isintu sonke simthobele. 
Imithetho iyefana okumele igcinwe yibo bonke abantu. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 23 ^^3+1 Y S^l 'J.^-* khonza ithole, ngoba babenga- 
kholwa. Yithi (kubona): «Kubi 
lokho enikuyalwa yinkolo yenu, 
uma ningamakholwa!» 

94. Yithi: «Uma ikhaya lo- 
kugcina kuAllah kungelenu nodwa 
hhayi abanye abantu, ziceleleni-ke 
ukufa uma niqinisile!» 

95. Kepha bangeke bafune 
ukufa, ngenxa yemisebenzi eseya- 
thunyelwa yizandla zabo. UAllah 
Uzazi kahle izoni. 

96. Ngempela uzobathola pha- 
kathi kwabo bonke abantu, 
behalela impilo (yakulomhlaba) 
kakhulu, ukwedlula ngisho labo 
abakhonza izithixo. Emunye ku- 
bona ufisa engathi agngaphila 
iminyaka eyinkulungwane, futhi 
noma enikwa impilo ende, ayisoze 
yamphephisa ekujezisweni: ngoba 
uAllah Ubona konke abakwen- 
zayo. 

ISIGABA12. 

97. Yithi (Muhammad): «Lowo 
oyisitha sikaGabriyeU, ngokuba 
elethe ngeqiniso (isambulo) en- 
hHziyweni yakho ngentando kaAl- 
lah, ukugcwaUsa lokho 
(okwembulwa) ngaphambi kwa- 
kho, sibe sihola futhi silethe 
izindaba ezimnandi kulabo aba- 
kholwayo». C::^^Oe WiiOol ?LyUX-f (jJ J 
•, •• • •/ 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 24 \ ^>JL) Y •^;2J| SjJ-i- 98. Noma ubani oyisitha si- 
kaAUah nezingelosi, neziThunywa 
zaKhe, noGabriyeli noMikhayeli! 
Bhekake! UAUah Uyisitha kulabo 
abangakholwa. 

99. Empeleni Sikuthumele imi- 
biko ecacile, futhi abekho abayi- 
phikayo, ngaphandle kwalabo 
abayizoni. 

100. Akuthi njalo uma benza 
isivumelwano, elinye iqembu labo 
lisichithe na? Iningi labo aba- 
kholwa neze! 

101. Kwathi lapho sekufike 
isiThunywa sikaAllah kubona si- 
zogcwalisa^^' lokho ababenakho, 
iqembu elalithole iNcwadi pha- 
kathi kwabo, layilahla iNcwadi 
kaAllah, layifulathela yangemuva 
kwemihlane yabo, kwangathi aba- 
nalwazi (ngayo). 

102. Balandela lokho okwa- 
shiwo osathane ngenzondo yom- 
buso kaSolomoni, ngempela 
uSolomoni wayengesiy umuntu 
ongakholwa, kepha osathane aba- 
bengakholwa, befundisa abantu 
imihngo^^', kanye nalokho okweh- 


[1] Ngempela uJesu (ukuthula kube kuye) wayezogcwalisa oku- 
semthethweni, bangamamukela; yena wayesebika ngomunye emuva 
kwakhe, waze wabika nokuthi lowo uzanalo lonke iqiniso. 
[2] Imilingo ayivumelekile, amaJuda agxila kuyona ayilahla inkolo 
kaAllah, futhi ahlambalaza ngoSolomoni umProfethi (ukuthula kube 
kuye) ngendlela eyesabekayo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 25 S .y^\ Y 0^1 'J>*- lela ezingelosini uHarut noMarut 
eBabele, nakuba zingazange zin- 
fundise muntu ngaphandle ko- 
kuthi: «Thina size nezivivinyo 
(ngezono), ningayidikili inkolo!» 
Kepha lokho abakufunda kulaba 
bobabili bakusebenzisela ukwahlu- 
kanisa indoda nomkayo. Kepha 
abakwazanga ukonela noyedwa 
ngalokho, ngaphandle kwemvume 
kaAllah. Ngempela bafunda oku- 
ba lahlekiselayo, futhi okungesiyo 
inzuzo kubona, ngempela bebazi 
ukuthi umthengi (wemilingo) 
akayikuba nasabelo (esihle) kwe- 
Lizayo. Mubi ngempela lowo 
mvuzo abanikele umphefumulo 
wabo ngawo, ukube bebazi! 

103. Uma bagcina ukholo Iwa- 
bo, futhi begwema nobubi, 
ubuyokuba ngcono ngempela um- 
vuzo (wabo) kuAllah, ukube 
bebazi! 

ISIGABA13. 

104. O, nina enikholwayo! 
Ningasho (kuMprofethi) ukuthi: 
«Bukela kithina»^^', kepha ano- 
kuthi: «Sibheke»,futhi nimlalele, 
ngokuba abangakholwa bazothola 
isijeziso esibuhlungu. 
[1] Igama elithi «ra'ina» (sibheke), amaJuda ayeliguqulela kwelithi 
«rayna» (bukela kithina), begcona umProfethi (ukuthula kube kuye). 
UAllah Wabaqokela elithi «unzurna» (sibheke). Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 26 ^.:^\ T « »A*J' "JJ*^ 105. Akusona isifiso salabo 
abangakholwa, kulabo bantu 
beNcwadi nabakhonza izithixo, 
ukuthi kube khona okuhle ok- 
wehlela kinina kuvela eNkosini 
yenu, kepha uAllah Ukhethela 
umusa waKhe lowo Amthandi- 
leyo, ngempela uAllah UyiNkosi 
yomusa ongapheliyo. 

106. Ayikho imibikof^^ Yethu 
eSiyicimayo, noma eSenza niyi- 
khohlwe, kepha Siletha engcono 
noma efana nayo. Awazi yini 
ukuthi uAllah Unamandla phezu 
kwezinto zonke na? 107. Awazi yini ukuthi un- 
gokaAllah ngempela uMbuso 
emazulwini nasemhlabeni na? Fu- 
thi ngaphandle kukaAllah ani- 
namngane, noma umlekeleli? 

108. Kumbe ningamfaka yini 
imibuzo uMprofethi wenu, njen- 
galokho uMose wayebuzwa kuda- 
la na? Ngempela lowo ophen- 
dukayo abe ongakholwa nge - 
muva kokuba ekholwa, ulahlekile 
ngempela endleleni esobala. [1] UNkulunkulu Usibikela njalo ngezimpawu zaKhe, imfundiso iyodwa 
kaAllah kepha ikhula nesigaba sentuthuko yabantu yaze yapheleliswa 
kwi-Kur'an: nje ngalokho abantu sebesezingeni eliphakeme ngobuchwe- 
pheshe. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 27 \ ►^i-i Y «j^l ^jj-^ 109. Iningi labantu beNcwadi 
lifisa ukuniguqulela ebuqabeni 
ngemuva kokuba senikholiwe, 
lenziwa umona nokuzicabangela 
lona lodwa, ngemuva kokuba 
iqiniso elisobala selafika kubona. 
Nokho thethelelani ninganaki, 
kuze kufike umyalo ka Allah. 
Ngempela uAUah Unamandla 
phezu kwezinto zonke. 

110. Ngempela melani umthan- 
dazo, nisisele abampofu, ngokuba 
noma yikuphi enikwenzayo kwan- 
dulela imiphefumula yenu, niyo- 
kufica ku Allah. Ngempela u Allah 
Ubona konke enikwenzayo. 

111. Futhi bathi: «Akekho 
oyongena eJannat (Paradesi)^^' 
ngaphandle uma engumJuda noma 
umKrestu». Yizifiso zabo lezo 
(eziyize). Yithi: «Vezani ubufakazi 
benu uma nineqiniso!». 

112. Lutho! Noma ubani ozini- 
kele ngakhokonke kuAUah, futhi 
enza ukulunga uyothola umvuzo 
wakhe eNkosini yakhe; ngempela 
(labo) abasezukuba naluvalo, 
abasezukukhathazeka. 

ISIGABA14. 

113. Nangaphezu kwalokho 
amaJuda athi: «AmaKrestu awa- 


!l^^c;J^t^iia^^^J [1] I-Jannat yiParadesi noma insimu nendawo yasekuqaleni. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 28 ^ "A^ Y *^i ^jj*^ 


nasisekelo», kanti namaKrestu 
athi: «AmaJuda awanasisekelo», 
kepha bangabafundi beNcwadi^^^, 
kanjalo labo abangenalwazi basho 
amazwi afana nalawo abawa- 
shoyo. Ngakho uAllah Uzobehlu- 
lela ngoSuku lokuvuka kwabafi - 
leyo, mayelana nalokho abaph- 
ikisana ngakho. 114. Ubani lapha oduke ka- 
khulu kunalowo ovimba ukuthi 
ezindaweni zenkonzo kaAllah ku- 
dunyiswe igama lakhe^'^^, none- 
nhloso yokubenzela phansi na? 
Ingani labo babengafanele ukun- 
gena lapho (eMasjid)^^^ nga- 
phandle kwalabo abanovalo. 
Bayohlazeka labo kulomhlaba, 
futhi nakweLizayo bathole isijezi- 
so esibuhlungu. 115. Ngempela ingekaAllah im- 
pumalanga nentshonalanga, futhi 
noma ngabe uphendukela ngaku- 
phi, uphambi kobuso bukaAllah 
khona lapho. Bheka! UAllah 
Undawo zonke, Wazi konke 
kabanzi. [1] INcwadi yinye abayifundayo, kepha bayaphikisana, Abanye phakathi 

kwabo basekuphikisaneni kepha bengenalwazi. 

[2] AmaArab angakholwa kuAUah, ayengathandi ukuthi abanye baM- 

khonze. 

[3] I-Masjid yindlu yomkhuleko. 


mx:ii3'd>^\^m^ ® S^^j5ai.iaw4S|^ Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 29 \ *>U| Y S^^i-Jt ^jj^ 116. Futhi bathi: «UAllah Wa- 
zitholela (wazala)^^^ indodana». 
Makangcweliswe Yena! Akunjalo, 
konke okusemazulwini nasemhla- 
beni kungokwaKhe: kuthobela 
nentando yaKhe. 

117. UnguMdali wamazulu 
nomhlaba, futhi uma Emisa udaba 
oluthize Uyaye Athi: «Yenzeka!» - 
besekwenzeka. 

118. Futhi labo abangenalwazi 
bathi: «Kungani u Allah En- 
gakhulumi kithina, noma kufike 
kithina izimpawu na?» Njengoba 
bekhuluma nje, nalabo besendulo 
babenenkulumo enjengalena. 
Izinhliziyo zabo ziyefana. Ngem- 
pela Siyenze yacaca imibiko 
kulabo abaqinisekile. 

119. (O, MproFethi) Sikuthu- 
mile ngeqiniso ukuze uben- 
gumthwah wezindaba ezimnandi, 
nomxwayisi, kepha awuzubuzwa 
lutho ngeqembu lomlilo wesihogo. 

120. AmaJuda namaKrestu aw- 
asoze athokoza ngawe, nga- 
phandle uma uzolandela inkolo 


[1] UAllah Akazali, kepha Uyadala kuphela. Izisho ezithi «Amadodana» 
kaNkulunkulu Gen. 6:4, nakuMath. 6:9 «Baba wethu»; azisetshenziswa 
esambulweni lesisokugcina: ngoba sezasetshenziswa ngendlela en- 
gaqondile. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 30 W>Lt Y S^aJI <jj>wrf yabo. Yithi: «Bheka! Ukuholwa 
nguAllah yikona kuholwa (kwe- 
qiniso)». Ngempela futhi uma 
ungase ulandele izifiso zabo 
ngemuva kolwazi oselufike kuwe, 
ungeze waba namvikeli noma 
umlekeleli ovela kuAllah. 

121. Kulabo eSabathumela iN- 
cwadi, abayifunda ngeqiniso eli- 
kuyo, laboke bakholelwa kuyo; 
kodwa abangakholelwa kuyo, yi- 
bona labo abalahlekelwayo^^l 

ISIGABA15. 

122. O, bantwana bakwals- 
rayeli! Khumbulani umusa waMi 
Enganenzela wona, nkuthi Ngani- 
khetha kuzozonke izizwe (uku- 
dlulisa imiyalo yaMi). 

123. Futhi nesabe loloSuku 
lapho umphefumula ungezusiza 
omunye ngalutho, ngisho nesinxe- 
phezelo singena kwamukelwa 
kuwo, ngisho ukuncengelwa kun- 
geze kwaba wusizo kuwona, futhi 
engekho onokulekelelwa. 

124. Futhi (nikhumbule) uAb- 
raham wavivinywa yiNkosi yakhe 
\£sJj/ y^h^/ Xi./ " ?>t / erJL 


'^^'^}^^^jm>^^ [1] Lelivesi likhuluma ngamaKrestu aseAbysiniya (Ethopiya), ayehamba 
noJafar ka-Twalib ukuya emzini waseMadina lapho bafike bamukela 
khona ukuholwa ngumProfethi uMuhammad ((ukuthula kube kuye). Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 31 \ ►>l.l Y Aj^t ^JJ^ 

ngemiyalo wayigcina^^'. Yathi: 
«Bheka Ngizokwenza ubengumho- 
li wesintu». (uAbraham wacela) 
wathi: «Kanye nozalo lwami?» 
(INkosi) yathi: «Kepha isethembi- 
so Sami asizufinyelela neze kulabo 
abonayo». 

125. (Nikhumbule) futhi, Sa- 
misa Indlu (eMakkah) njengen- 
dawo yokuhlanganela isintu, 
nephephile; (Sathi): «Thathani 
isimiso sikaAbraham njengenda- 
wo yomkhuleko. Senza futhi 
isivumelwano noAbraham nols- 
mayeli, (esithi): «Indlu yaMi, 
bayihlanzele labo abajikeleza 
kuyo (ngomkhuleko), noma 
abahlala kuyo izinsuku (ezithile) 
bejule ngomkhuleko, naba- 
khothama bawe ngobuso (be- 
khuleka)». 

126. Khumbula futhi mhla 
uAbraham ethandaza ethi: «0, 
Nkosi yaMi! Yenza lehdolobha 
kube eUphephile, futhi Wondle 
nabantu abakulo ngezithelo, labo 
abakholelwa kuAUah nasoSukwei- 
ni lokugcina». Wathi (uAUah): [1] (a) Ukukhonza uAllah yedwa. (b) Ukuchitha izithixo. (c) Ukush- 
umayela iqiniso ebhekene nokulifela. (d) Ukusuka kwelakubo nakubantu 
bakubo eholwa nguAllah. (e) Ukunikela ngendodana yakhe, nokushiya 
ulshmayeli nomkakhe uHajar (Hagar) ehlane laseParan (Makkah). (f) 
Ukwakha indlu yomkhuleko kaNkulunkulu, nokunye okuningi. 


Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 32 ^»>Ll Y ^jA^\ *JJ*^ «Nalowo ongakholwa Ngizomja- 
bulisa okwesikhashana, bese 
Ngimdudulela ekujezisweni ngom- 
lilo: futhi sibi kakhulu isiphetho 
esinjalo!» 

127. Khumbulani futhi u Abra- 
ham nolshmayeh bephakamisa 
izinsika zendlu^^^ (bethi): «0, 
Nkosi yethu! Amukela (lomse- 
benzi) wethu, ngempela Wena 
Uzwa konke, Wazi konke!» 128. «0, Nkosi yethu! Senze 
sibe ngamaMuslim (abathobe- 
laintando yaKho), nozalo Iwethu 
lube yisizwe esikuthobelayo, futhi 
Sibonise izindlela zethu zoku- 
khonza^^^, futhi Usithethelele, 
ngoba ngempela, nguWena wedwa 
onguMthetheleli, Onomusa. 

129. «0, Nkosi yethu! Uvuse 
phakathi kwabo isiThunywa esi- 
zobalethela imibiko yaKho, futhi 
sibafundise ngemiBhalo eNgcwele, 

djj\ 


[1] Lendlu isedolobheni laseMakkah ezweni laseArabiya, ibizwa ngokuthi 
yika'ba. Kusobala ukuthi uJesu ngesikhathi etshela amaJuda ukuthi 
azophucwa umbuso kaNkulunkulu unikezwe esinye isizwe: yiso lesisizwe 
esiwuzalo lukalshmayeli esingabafowabo bamaJuda amaArab, ngokuba 
uAbraham wathenjiswa Gen. 26:4. Abakwalsrayeli kuDut. 18:18-19. 
Waphinda uJesu wabakhumbuza kuMat. 21:42-43. UmProfethi okwagc- 
waliseka kuye konke lokhu nguMuhammad. 

[2] Lapha uAbraham (ukuthula kube kuye) wayecela izindlela ezimsulwa 
zokukhonza uNkulunkulu uAllah. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 33 \ f^j^\ Y 'j^l *JJ^ nangobuhlakani, sibuye sibahla - 
nze^^^: ngokuba ngempela nguW - 
ena kuphela Onamandla, Ono- 
buhlakani!». 

ISIGABA16. 

130. Ubani ngempela olahle 
inkolo kaAbraham, uma kunge- 
siye ohlaza umphefumula wakhe 
na? Bheka futhi Samkhetha 
kulomhlaba, nakweLizayo bheka 
uzoba kanye nabalungileyo. 

131. Bheka! INkosi (yakhe 
u Allah) Yathi kuye: «Zinikele!» 
Wathi: «Ngizinikele eNkosini 
edale amazwe onke jikelele». 

132. (Ngempela) futhi uAbra- 
ham wayala amadodana akhe 
kanjalo, (kanye) noJakobe (wathi): 
«Madodana ami! Bhekani uAUah 
Unikhethele inkolo (yeqiniso), 
ngakho-ke ningalinge nificwe 
ukufa ningewona amaMuslim 
(abazinikele kuAllah)»f^'. 

133. Kungabe nanikhona yini 
lapho ukufa kumfica uJakobe na? 
Lapho ebuza emadodaneni akhe 
(ethi): «Yini enizoyikhonza emva ®;^\^fi\^\^i%0;:. 1<r^ ^^A\^ k'^t?'-?.^.^!'?:?'!': cL; oil (^ ^illkol Lj^ji^<I^ 

[1] U Abraham (ukuthula kube kuye) wayekhulekela labo abakholwayo 
ukuthi kuvele phakathi kwabo umProfethi ozobahlambulula. Lomkhule- 
ko waphendulwa ngoMuhammad ongowozalo lukalshmayeli (ukuthula 
kubo kubona). 

[2] AbaProfethi bonke babe ngamaMuslim okuchaza ukuzinikela kuAl- 
lah. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 34 ^ ^>V' t ^jaj\ ijj^ kwami na?» Athi: «Sizokhonza 
uNkulunkulu wakho, uN- 

kulunkulu wobaba bakho oAbra- 
ham, nolshmayeli, nolsaka, futhi 
uNkulunkulu Oyedwa thina esizi- 
nikela kuYe (njengamaMuslim)». 134. Laba abantu asebadlula 
kuleli. Bazomukeliswa izithelo 
zalokho abakusebenzela, nani 
ngalokho enikwenzayo! Futhi ani- 
zubuzwa ngezenzo lezo aba- 
zenza^^l 

135. Bathi futhi: «Yibani ama- 
Juda» noma nibe «amaKrestu 
ukuze niholwe (kahle)». Anothi: 
«Neze! (Sizo landela) inkolo 
ka Abraham owayeqotho, futhi 
wayengesiye umkhonzi wezith- 
ixo»'^'. 

136. Anothi: Siyakholwa KuA- 
llah, nakulokho esikwembu lelwe, 
nalokho okwembulwa ku Abraham, 
nolshamayeli, nolsa ka, noJakobe, 
nasezizweni, nalo- 
kho okwembulwa kuMose, noJesu 
nakwabanye abaProfethi kuvela 
eNkosini yabo: asibandlululi 
noyedwa phakathi kwabo, futhi 

<:^^l^63^c;JvI^;i(S^l^^lSlli ^ t^jf^^'^L?^^. 

[1] Akekho oyothwala isono somunye, futhi engekho oyojeziswa ngalo- 
kho angakwenzanga yena. 

[2] UAbraham wakhethwa ngu Allah njengoba sifundile kuvesi 130. Ku- 
vesi 131 uthi: «Ngizinikele eNkosini edale amazwe onke jikelele» nge- 
siArab sithi uyiMuslim. Isahluko INKOMAZI 2 Part 1 35 \ *jX\ Y *j^^ *jj^ sizinikele kuYena (uAllah) kuphe- 
la (singama Muslim)». 

137. Uma bekholwa njengoba 
nina nikholwa, ngempela baholwe 
ngokweqiniso, kepha uma beful- 
athela (lombiko), yibona abadala 
uqhekeko, futhi uAllah uzoniseka 
uma nibhekene nabo: ngokuba 
nguYena Ozwa konke, Owazi 
konke! 

138. Umbhaphathiso (umbala)^^^ 
okaAllah, kambe ubani ongabha- 
phathisa kangcono kunoAllah na? 
NguYena futhi esimkhonzayo. 

139. Yithi (kumaJuda na- 
maKrestu): «Ningaphikisana yini 
nathi^^^ ngoAllah, uma kunguYena 
oyiNkosi yethu neNkosi yenu, 
kanti imisebenzi yethu iqondene 
nathi, kanjalo nemisebenzi yenu 
iqondene nani, futhi sizinikele 
ngobuqotho kuYena na?». 

140. Noma kambe nithi uAb- 
raham nolshmayeh, nolsaka, no- 
Jakobe, nezizwe kwakungamaJuda 
[1] KumaArab angamaKrestu kwakuthi uma ebhaphathiza afake udayi 
echibini lamanzi azobhaphathiza ngawo. Ngemuva kombhaphathizo 
kwakuthiwa usuthole «umbala» omusha. UmProfethi wafika nombha- 
phathizo kaMoya oyiNgcwele nomlilo. Funda Mathe. 3:11. 
[2] AmaJuda ayevamise ukuklolodela amaMuslim ethi: I-Klibla okuwu- 
kubhekisa amabombo ezweni elingcwele uma ukhuleka, bethi ingeyabo; 
futhi ingeyokuqala. AbaProfethi bonke abakwalsrayeli; ukuba uMu- 
hammad ubengumProfethi ngabe ephuma esizweni sethu. UAllah Waye- 
sembula lelivesi. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 36 Y *^l Y • j^l ^J¥^ noma kwakungamaKrestu na? 
Yithi: «Inina enazi kangcono 
noma uAUah na? Futhi ukhona 
yini omubi kakhulu kunalowo 
ofihle ubufakazi anabo abuthole 
kuAllah na? Nokho akusi kona 
ukuthi uAllah Aka kunakile 
enikwenzayo». 

141. Manje labo ngabantu ase- 
badlula kuleli; bayovuna izithelo 
abazisebenzela, kanye nani niyo- 
vuna kwenikusebenzile, futhi ani- 
zubuzwa ngezenzo zabo»^^^. 

ISIGABA17. 

142. Iziwula phakathi kwabantu 
zizothi: «Yingani befulathele ikli- 
bla^^' (yaseJerusalem) okuyiyona 
ndawo abayijwayele na? Yithi: 
«IngekaAllah impumalanga nent- 
shonalanga: Uholela lowo Am- 
thandileyo endleleni eqondileyo». 

143. Yingakho Sinenze nayi- 
sizwe (Ummat)^-^^ esiphakathi nen- 
dawo, ukuze nibe ngofakazi 
kubantu, futhi nesiThunywa sibe 
ngufakazi kinina. Futhi Sini- 


Y<^ ? '^^^/\'^ f'^^lr ^-f^. 9^^9 ^9 ^ 9 
t • 9^1 • ^ -^ 

[1] Umbhaphathizo kuthiwa owokususa isono sokuqala sikaAdam noE- 
va, lapha u Allah Uyasihlambulula kulokho. 

[2] I-Klibla yibombo lapho siphenduka sibhekise ngakhona uma sikhu- 
leka. Funda 2 IziKronike 6:29 naku 32, yingakho umProfethi uMu- 
hammad (ukuthula kube kuye) engazange ayibandlulule, UAllah 
wayeseletha umyalo wokuyifulathela ngemva kwezingcono zamaJuda. 
[3] I-Ummat yisizwe esibunjwe ngezinhlanga ezahlukene. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 37 Y »>l-l Y <t^^l "^j*^ khethele iklibla (eMakkah)'^^ ebe- 
niyijwayele, ukuze Sazi lowo 
olandela isiThunywa nalowo 
ophambana naso: ngokuba ngem- 
pela (isivivinyo) besinzima nga- 
phandle kulabo abaholwa 

ngu Allah. Nokho u Allah Akasoze 
Aluthatha njengeze ukholo Iwenu, 
ngoba uAUah Unozwelo Nesihawu 
maqondana nesintu. 

144. (O, Muhammad) Sibone 
uphendula ubuso bakho ububhe- 
kise ezulwini (ukuze uholwe): 
Ngakho-ke Sizokwenza ukuba 
ubhekise eklibla ezokugculisa. 
Manje-ke phendulela ubuso bakho 
eMasjid eNgcwele (eMakkah), 
futhi noma ngabe nikuphi, nibo- 
phendulela ubuso benu kuyo (uma 
nikhuleka). Futhi labo abathola 
iNcwadi (kuqala) bayazi ukuthi 
leliyiqiniso elivela eNkosini yabo: 
ngempela akusikona ukuthi uAl- 
lah Akakunakile abakwenzayo. 

145. Noma ngabe usulethe 
izinhlobonhlobo zezibonakahso 
kulabo abathola iNcwadi (kuqala), 
bangeze babhekisa kuleklibla ya- 
kho. Kanjalo nawe ungabhekisi 
ngaseklibla yabo, kanti nabanye 
phakathi kwabo ababhekisi nga- 
[1] Lendlu yomkhuleko eseMakkah yakhiwa nguAbraham nolshmayeli, 
kanti iThempeli laseJerusalema lakhiwa uSolomoni umzukulu kaAbra- 
ham (ukuthula kube kubona). Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 38 y.^\ Y ljXS\ Ijj^ seklibla yabanye'^'. Uma wena 
futhi ungase ulandele izifiso zabo 
ngemuva kokuthola ulwazi, 
ngempela ungaba omunye wabe- 
dukileyo. 

146. Labo eSabanika iNcwadi 
bayawazi (lombiko)^^^ njengoba 
bekwazi ukubona amadodana abo; 
kepha, bheka, abanye kubona 
bafihle iqiniso lelo abalaziyo. 

147. Iqiniso livela eNkosini 
yakho! Ngakho-ke ungabi onga- 
bazayo (nakancane). 

ISIGABA18. 

148. Ngoba yilowo nalowo un- 
enjongo yalapho ephendukela 
khona, ngakho-ke ncintisanani 
ngokuhle^^'. Noma ngabe nikuphi 
uAUah Uyonihlanganisa ndawo- 
nye, ngoba, ngempela uAUah 
Unamandla phezu kwezinto 
zonke. 

149. Kanjalo, noma ngabe uq- 
hamuka ngakuphi phendulela 
ubuso bakho (uthandaze) ubhekise 
ngaseMasjid eNgcwele (eMakkah) ^(^>(^l3i 
[1] AmaJuda abhekisa eJersalem uma ethandaza, kanti amaKrestu ab- 
hekisa noma kuphi. 

[2] UAbdullah bin Salaam ngowokuqala esizweni samajuda ukwemukela 
i-Islam kumProfethi (ukuthula kube kuye), mhlazane efika okukuqala 
emzini waseMadina. Kwamcacela ukuthi nguyena lomProfethi okwaku- 
bikezelwe ngaye ezincwadini zabo. 
[3] Inkolo ihambisana kakhulu nezenzo ezinhle ezifakazela ukuholwa. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 39 T »_)i.l T 0j2Jl *jj^ - ngokuba, bheka, yiqiniso leli 
elivela eNkosini yakho; futhi 
akusikona ukuthi uAUah Akaku- 
nakile enikwenzayo. 

150. Uma njalo uliqhamukisa 
noma ngakuphi, phendulela ubuso 
bakho eMasjid eNgcwele; futhi 
noma ngabe nikuphi niphendulele 
ubuso benu kuyo (uma nikhule- 
ka), ukuze abantu bangalokhu 
bephikisana nani, ngaphandle 
kwalabo abanochuku. Ngakho-ke 
ningabesabi, kepha nesabe Mina! 
ukuze Ngiphelelise umusa waMi 
kinina, nokuthi futhi nize nithole 
ukuholwa. 

151. Njengoba Sathumela iSi- 
thunywa phakathi kwenu, esinibi- 
kela imiyalo Yethu, futhi 
sanihlanza, sanifundisa ngoMbha- 
lo nobuhlakani, futhi sanifundisa 
ngisho lokho ebeningakwazi. 

152. Ngakho-ke Ngikhumbuleni, 
naMi Ngizonikhumbula nani. Nin- 
gibonge, futhi ningadikiH ukukholo- 
wayiMi. 

ISIGABA19. 

153. O, nina enikholiwyo! Ce- 
lani usizo ngokubekezela nan- 
gomkhuleko: ngoba, bheka, 
uAUah Ukanye nalabo ababe- 
kezelayo. %^%y^^^\'^3 

^^0U00MjM ))Ji\SjM>)^\\^(^MS /» .Vii^'''^V,i^i Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 40 Y ^>JL.| Y S^l ^J^ 154. Futhi ningasho kulabo 
ababulawe besendleleni kaAllah, 
(ukuthi): «Ngabafi». Lutho! 
Bayaphila noma nina ningakuboni 
lokho^^l 

155. Ngempela futhi Sizonivi- 
vinya ngezinto ezisabisayo, ngen- 
dlala, nangokulahlekelwa yingcebo 
nemiphefumulo kanye nezithelo 
(zezithukunthuku zenu), nokho 
dluliselani izindaba ezimnandi 
kwababekezelayo. 

156. Labo okuthi uma bev- 
elelwe amashwa bathi: «Ngempela 
singabakaAUah, futhi isiphetho 
ngempela ukubuyela kuYe». 

157. Banjalo-ke okwehlela ku- 
bonai izibusiso nomusa ovela 
eNkosini yabo, futhi yibona 
abaholeleke endleleni elungileyo. 

158. Bheka! (izintaba) iSwafa^^^ 
neMarwah ziphakathi kwezinye 
zezimpawu zikaAUah, kulabo 
abenza iHajj kuLendlu ngesikhathi 
okuyiso onyakeni, noma ngezinye 
izikhathi zonyaka (uMrah), aku- 


m .»i ^^< [1] Funda isahluko (surah) 3:169-171. 

[2] Kulezintaba zombili kulapho uHagar (Hajar) unina kalshmayeli 

ayegijima khona efuna amanzi ukuze aphuzise umntwana, uAUah Wa- 

phemba umthombo abathi yiZam-zam. Kulendawo yilapho uAbraham 

amisa khona umuzi wakhe kanye nendlu kaAllah. funda kuGenesise 

21:17-21. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 41 Y »^l Y kdJI ajvu* nacala uma bejikeleza (phakathi) 
kwazo (ngomthandazo), ngoba, 
uma kukhona ozenzela okuhle 
kuzisukela kuyena, (akunacala), 
qiniseka ukuthi uAUah un- 
guMbuleli Owaziyo. 

159. Ngempela labo abafihle 
ubufakazi kanye nezaluleko eSe- 
sazembula, ngemuva kokuba Se- 
sazicacisela abantu ngemiBhalo: 
yilabo-ke abazokwenganyelwa yi- 
siqalekiso sikaAllah, kanye nesa- 
labo abanamandla okuqalekisa. 

160. Ngaphandle kwalabo aba- 
phendukayo balungise, baveze 
obala (amaqiniso). Yibona-ke labo 
Engiphendukela kubona (ngen- 
tethelelo), ngokuba Mina Ngi- 
phenduka ngomusa. 

161. Ngempela labo abaphika 
inkolo baze bafe beyiphika, 
phezukwabo kunesiqalekiso si- 
kaAllah, nesezingelosi kanye ne- 
sabantu bonke. 

162. Bayophila kuso njalo; 
(futhi) isijeziso sabo asizuxegiswa, 
kanti nelinye ithuba bengezuli- 
nikezwa. 

163. Ngempela uNkulunkulu 
wenu nguNkulunkulu munye vo; 
akuna Nkulunkulu ngaphandle 
kwaKhe, Unomusa, Unesihawu. 
^16^1^^5'l^^^r^^ @, 


''^j^\M43%\fAM 6^ Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 42 Y.^L. t SjiJi oj^^ ISIGABA20. 

164. Ngempela ekudalweni 
kwamazulu nomhlaba, nasekugu- 
qulweni kobusuku nemini, emi- 
khumbini entanta olwandle 
nalokho okuyinzuzo kubantu, ka- 
nye namanzi (emvula) uAllah 
Awehlisa esibhakabhakeni, nempi- 
lo Ayiletha ngawo emhiabeni 
osufile, ezilwaneni ezinhlobonhlo- 
bo ezandiswe umhlaba wonke, 
ekuphendukeni kwemimoya, na- 
mafu eweuthobele, phakathi kwe- 
sibhakabhaka nomhlaba: kuyizim- 
pawu ( zobuKhosi bukaAllah) 
kulabo abaqondayo. 

165. Noma kunjalo kunabantu 
abakhonza izithixo esikhundleni 
sikaAUah, bazithanda ngalo- 
lothando okufanele bathande 
ngalo uAllah: kepha labo aba- 
kholwayo baphuphuma uthando 
ngoAllah, Ukube lezozoni bezina- 
mehlo okubona, (ngempela) be- 
ziyobona isijeziso, nokuthi 
amandla onke ngakaAllah, kanye 
nokuthi uAllah Unesijeziso esinzi- 
ma! 

166. ( Kuyothi ngaloloSuku ) 
labo ababelandelwa sebezihlangula 
kubalandeU babo, bazobona isije- 
ziso nobuhlobo babo buyophela 
nya! 

167. Futhi nalabo ababenga- 
WJ %mm\^\:xM^'> Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 43 Y»;J.| Y •jaJ\ •jj^ balandeli bayothi: «Uma besineli- 
nye ithuba bsiyozihlangula njen- 
galokho nabo sebezihlangulile 
kithina!» Kanjalo uAUah Uyoba- 
khombisa izenzo zabo, babelusizi, 
kodwa kungekho ndlela kubona 
yoku phuma emlilwemi, 

ISIGABA21. 

168. O, sintu! Dlanini konke 
okusemthethweni (halal) no- 
kuhlanzekile emhlabeni, futhi nin- 
galandeli ezinyathelweni zikasa- 
thane: ngoba, ngempela uyisitha 
senu esisobala. 

169. Ngokuba uniyala kuphela 
ngokwenza okubi nokuyihlazo, 
nokuthi nikhulume ngoAllah lo- 
kho eningakwazi. 

170. Kepha uma kuthiwa ku- 
bona: «Landelani lokho uAUah 
Akwembulile», Bathi: «Neze! Si- 
zolandela (kuphela) emikhodweni 
yobaba bethu». Maye! Noma 
ngabe oyise babengenabo na- 
kancane ubuhlakani nokuholwa 
(kweqiniso) na? 

171. Futhi-ke labo a banga- 
kholwa bafaniswa nalabo abame- 
mezisa okomhlambi wezimbuzi, 
ubhekise ezintweni ezingezwa lu- 
tho, ngaphandle (komsindo) 
wokumemeza kanye nezikhalo. 
Bayizithulu, izimungulu, bayi- 


^j} 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 44 T»>L| Y •^^^ *jj*^ zimpumputhe ngalokho abanabo 
ubuhlakani. 

172. O, nina enikholwayo! 
Dlanini konke okuhlanzekile eSi- 
nabele kona, futhi nibonge kuAl- 
lah uma kunguYena kuphela 
enimkhonzayo. 

173. Unenqabela (ukudla) in- 
gcuba (isilwane esife singanqu- 
nyiwe), ububende, inyama 
yengulube nalokho okuthe uma 
kunqunywa kwathethwa amanye 
amagama kunelika Allah. Kepha 
uma kukhona ophoqwe yisimo 
engeqanga (umthetho) ngenhloso, 
lowo akanacala, ngokuba, bheka 
uAUah Uyathethelela, Unomusa. 

174. Ngempela labo abafihle 
izambulo zikaAllah eziseNcwadini, 
futhi bazuze okuthile ngalokho, 
labo-ke abafaki lutho ngaphandle 
komlilo eziswini zabo. Futhi 
uAlIah Akazukhuluma nabo ngo- 
Suku lokuvuka (kwabafileyo), fu- 
thi Akazubahlambulula. Ngempela 
bamelwe yisijeziso esibuhlungu 
(kakhulu). 

175. Yilabo-ke abakhethe uku- 
phambuka kunokuholwa (ngeqi- 
niso), nesijeziso kunentethelelo. 
Nakho, bazimisele kangakanani 
ngokufmyelela emlilweni! 
<!.! 


Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 45 Y »>LI Y Aj^l AJJ>^ 176, (Bazojeza) ngoba uAllah 
Umbule iNcwadi ngokweqiniso, 
kepha labo abafuna abangaphi- 
kisana nakho kuyo iNcwadi, 
baqembukele kude le! 

ISIGABA22. 

177, Akusikona ukulunga uku- 
phendulela ubuso benu empuma- 
langa noma entshonalanga, kepha 
ukulungu kuwukukholwa kuAUah 
nasoSukwini lokugcina, nase- 
zingelosini, emiBhalweni, nase- 
ziThunyweni; futhi nokunikela 
ngengcebo ngenxa yokuMthanda 
(uAllah), ezihlobeni, nezintandane, 
abampofu, nabasohambeni, nak- 
wabacelayo, nokukuhulula izigqila, 
nokumela umthandazo, nokusisela 
abampofu (zakat), nokugcina izi- 
vumelwano kulabo ozenze nabo, 
nokubekezela ebuhlungwini nase- 
mashweni, nangezikhathi zosizi. 
Banjalo-ke abantu beqiniso, futhi 
yibona labo abaqotho. 

178, O, nina enikholwayo! Ni- 
lotshelwe umthetho wokuzi- 
phindiselela uma kunobulewe. 
Okhululekile ngokhululekile, uma 
kuyinceku ngenye inceku, uma 
kungowesifazane ngomunye wesi- 
fazane. Kepha uma kunesinxephe- 
zelo esifunwa ngumfowabo 
wobulewe, makahlawulelwe ngen- 
dlela ekahle. Lokho kuwukux- 
egiselwa kanye nomusa ovela 


^^ 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 46 t»>».| Y oj^Jl Sj^^ 


eNkosini yenu. Ngakho-ke lowo 
ophambukayo ngemuva kwalokhu 
uzothola isijeziso esibuhlungu^^l 

179. Ngokuba umthetho woku- 
phindisela (uzohlenga) impilo 
yenu, o, nina bantu abaqondayo, 
ukuze nigweme ububi'^l 

180. Nilotshelwe ukuthi, uma 
omunye wenu eficwa ukufa, eshiya 
ifa, (ashicilele isiqiniseko) mayela- 
na nokwabiwa kwalo, kubazali 
nezihlobo, ngendlela ekahle, Lona 
umgomo kulabo abesaba uAUah. 

181. Futhi lowo ozoguqula lo- 
khu (ekubeni) esezwile, isono 
sizoba kuphela kulabo abaguqu- 
layo, ngempela u Allah Uyezwa, 
Uyazi. 

182. Kepha uma omunye esaba 
isiphosiso noma isono nga- 
sohlangothini lalowo owenza izin- 
qumo encwadini yefa, bese yena 
elamula ngesu loxolo phakathi 
kwabo, akunasono kuyena, ngem- 
pela uAUah Uyathethelela, Un- 
omusa. [1] AmaArab ayevamise ukuba nezimpi, kuthi uma kufa umuntu oyedwa 
kuphindiselwe ngokubulawa kwabaningi. UAllah unxusa ukusindisa imi- 
phefumulo yeningi labantu: onoknbulawa umbulali, kodwa okungcono 
kakhulu, ukufuna isinxephezelo. Umthetho ophelele ngololudaba un- 
gaphansi kwesihloko esithi Klisas (Qisas). Akukhulunywa ngomuntu ofe 
ngengozi kukhulunya ngobulewe ngenhloso. 

[2] Uma umuntu azikahle ukuthi uma ebulala naye uzobulawa ngo- 
komthetho, lokho kunciphisa izinga lokubulala ngenhloso. 


Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 47 T py^\ Y Sj^JI Ijj^ ISIGABA23. 

183. O, nina enikholwayo! 
Kunqunywe ukuthi nizile (ukudla) 
njengalokho kwanqunyelwa labo 
abasemandulo, ukuze Nisabe 
(uAUah). 

184. (Zilani) ngezinsuku ezin- 
qunyiwe, kepha kulowo ogulayo 
phakathi kwenu noma esohambe- 
ni, isibalo salezo zinsuku (si- 
khokhwe) ezinsukwini ezilandelayo. 
Kulabo okunzima kubona, uma 
benamandla bano kuzikhulula ng - 
okondia umuntu odingayo. 
Kepha lowo owenza okuhle 
ngokwakhe, kuzoba ngco no 
kuyena; nokuthi kuzobangcono 
kinina ukuthi nizile uma ngabe 
ninolwazi. 

185. Inyanga kaRamadhan'^^, 
iyona okwembulwa ngayo 
iKur'an^^^, ukuhola isintu, kanye 
nezimpawu ezicacile zezaluleko 
nokwahlulela (kokuhle nokubi). 
Ngakho-ke noma ubani okhona 
phakathi kwenu azile kuyoyonke 


^\i^\^.:sM^\Q'-'^'- 


^'9*i<.Y 9li99 ^ ^yj. X^'(9jlt< [1] Inyanga kaRamadhan eyesishiyagalolunye ezinyangeni zonyaka 
ekhalendeni lamaMuslim. 

[2] Ubusuku bomhlaka 27 kuRamadhan baziwa ngokuthi «ubusuku 
baMandla» (Lailat-ul-Qadr). Kwembulwa ngabo amavesi amahlanu 
esahluko 96 seKur'an, okuyisambulo esafika kuqala kumProfethi uMu- 
hammad (ukuthula kube kuye). Wayezilile esemgedeni entabeni iHirah 
eseMakkah. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 48 Y ^^4-1 Y A^JtJl ^JJ^ lenyanga; kepha uma omunye 
wenu egula, noma esohambeni, 
akazile isibalo esifanayo ezinsuk- 
wini ezilandelayo. UAUah Ufuna 
ukunixegisela, Akathandi Uku- 
nithwalisa ubunzima; ukuze nik- 
wazi ukumela lezosonsuku 
ezinqunyiwe, futhi niMdumise 
uAUah ngokuba Enihola, futhi 
nibe ababongayo (kuYe). 

186. Futhi uma izinceku zaMi 
zibuza ngaMi-ngempela Ngiseduze 
(kwazo). Ngiphendula isicelo sal- 
owo ocelayo, uma ecela kiMi, 
ngakho-ke mabezwe izwi laMi, 
futhi bakholwe yiMi, ukuze 
bahambe ngendlela elungileyo. 

187. Okuvumelekile kinina, 
ngnobusuku (enyangeni) yokuzila, 
ukuhlangana namakhosikazi ^^^ 
enu: ayizingubo zenu, nani niyi- 
zingubo zawo. UAUah Uyazi 
ukuthi benizikhohlisa ngasese, 
ngakho-ke Waphendukela kinina 
Wanikhulula. Manje - ke se- 
ningahlangana nawo nifune lokho 
uAllah Animisele kona ngo- 
komthetho^'^^, futhi nidle niphuze 
kuze kudede ubumnyama kuqale 
ukuntwela kokusa ngesikhathi 

^ 9 9 9, 9^ 99Y<9 i»f la'i ^ 


^\^^.^i\^\^'^'' 


[1] Ukuhlangana ocansini kuvumeleke kubantu abashadile kuphela. 

[2] UAllah Waxegisa lomthetho ngemuva kokuzibika kwabanye mayela- 
na nokuzila amakhosikazi abo inyanga yonke. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 49 Y ►^Ll Y ft^;AJl 5jJ-<* somkhuleko weFajr^^^. Niqale la- 
pho ukuzila lize liyoshona (ilan- 
ga), kepha ningahlangani nam- 
akhosikazi enu (kulezonsuku) ni- 
gogobele eMasjid nijule ngom- 
khuleko^^l Lena yimigomo emiswe 
nguAllah, ningasondelani nawo. 
UAUah Uyicacise kanjalo imibiko 
yaKhe kubantu, ukuze bagweme 
ububi. 

188. Ningasaphazi phakathi 
kwenu imphala yenu ngeze, futhi 
ningafumbathisi abehluleli, ngenh- 
loso yokushwaqa ngokungafanele 
ifa labanye abantu ngolwazi^-^^. 

ISIGABA24. 

189. Bakubuza mayelana no- 
kuthwasa kwezinyanga ezintsha, 
yithi: «Leyo yimikhawulo yezi- 
khathi zonyaka kubantu, neze- 
Hajj. Akusikona ukulunga 
ukungena imizi ngemuva^"^^, kodwa 
ukulunga ukwesaba uAUah. Nga- 
kho-ke ngenani emizini ngemi- 


i''ir'*iiU<tf 


(^:^% <. i'lr'^T^^'' ii^ 


[1] I-Fajr yintathakusa. Ukuzila kuqala ngaphambi kwembizo yomkhu- 

leko wentathakusa. 

[2] Uma umuntu egogobele endlini yomkhuleko, uhlala izinsuku 

eziyishumi ngaphambi kokuphela kwenyanga kaRamadhan; ejule ngom- 

khuleko efunda iKur'an eyiNgcwele ngezikhathi zonke. Lapho usuke 

ezihlukanisile nezinto zomhlaba: lesisenzo kuthiwa yi-Itikaf. 

[3] Ukuzila kufundisa umuntu ukuthi akwazi ukuzithiba, sizihloniphe 

thina kanye nabanye, futhi siqede nomona ezinhliziyweni zethu. 

[4] Ngenyanga yeHajj isizwe samaArab sasinenkolelo yokukhombisa 

ukulunga ngokungena imizi yawo ngemuva. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 50 Y ►_>JL.| Y ljAj\ AjJ-* nyango efanele, futhi nesabe 
u Allah ukuze niphumelele». 

190. Yilwani endleleni kaAllah, 
kanye nalabo abanilwisayo, kepha 
ningeqi izinqumo, ngempela uAl- 
lah Akabathandi abephuli bom- 
thetho. 

191. Futhi nibabhuqe lapho 
nibathola khona, nibakhiphe la- 
pho banikhipha khona, ngokuba 
incindezelo ingaphezu kokubula- 
la^^l Nize ningabalwisi eMasjid 
eNgcwele (eMakkah), ngaphandle 
uma benilwisela khona lapho; 
kepha uma benilwisa nibabhuqe. 
Unjalo umvuzo walabo abansa- 
kholwayo. 

192. Kepha uma bepheza, uAl- 
lah Uyathethelela, Unomusa ka- 
khulu. 

193. Ngakho-ke nilwe nabo 
kuze kuphele incindezelo, kusale 
umthetho nenkolo ka Allah. Kepha 
uma bepheza bungabikho ubutha, 
ngaphandle makuyikulabo abo- 
nayo. 

194. Inyanga eNgcwele, nge- 
nyanga eNgcwele akuvumelekile 
ngayo konke, ngisho ukuziphindi- 
®'!^jS^^''^\^^\^\o3 

^:^!;^^i^y!^^j;^i ''t\\ [1] AmaMuslim ayesekudingisweni eMadina naseAbysiniya (Ethopiya) 
ayebuyela eMakkah ngesikhathi seHajj. Lapha yiziyalo zokuziphatha 
ukubhekana nabacindezeli kusukela kuvesi 190-195. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 51 Y ♦>LI Y A^/^l *jj^ selela^^l Ngakho-ke uma kukhona 
oweqa umthetho onivimbele, nani 
wephuleni ngokufanayo nibhekane 
naye, kepha nesabe uAUah, futhi 
nazi ukuthi uAUah Ukanye nalabo 
abemesabayo. 

195. Nikelani ngeninakho end- 
leleni kaAUah, futhi (niqaphele) 
ningazinikeli ekubhujisweni ngenxa 
yemisebenzi yezandla zenu: kepha 
nenze okuhle: ngempela u Allah 
Uthanda labo abenza okuhle. 

196. Futhi nifeze iHajj kanye 
neUmrah eqondene noAllah; ke- 
pha uma nivimbezeleka (ukuyi- 
qedela), nithumele iminikelo 
yemihlabelo noma iyiphi en- 
ingayithola. Kepha ningaphuci 
amakhanda enu umnikelo uze 
ufinyelele endaweni okuhlatshelwa 
kuyo. Uma kukhona phakathi 
kwenu ogulayo, noma enezilonda 
ekhanda (ezimbangela ukuthi ali- 
phuce), ahlawule ngokuzila, noma 
ngokondla umuntu ompofu, noma 
anikele ngomhlabelo. Uma futhi [1] Noma amaArab ayengasamkhonzi uAllah, kepha ayezithoba engalwi 
ezinyangeni eziNgcwele lezi: Zil-Qadah, Zil-Jajj, Muharram neRajab. 
I Hajj yona umcimbi owenziwa ngabantu bezindawo nobuzwe 
obahlukene, ngomoya woxolo badumisa uMdali bevakashele izwe 
eliNgcwele laseMakkah. 

Umcimbi weHajj wenziwa ngenyanga yawo, i-Umrah yona wuvakasho 
olucishe lufane nolweHajj; alunayo imininingwane efana ncamashi 
neyeHajj, futhi yenziwa noma yingasiphi isikhathi sonyaka. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 52 Y ►j^l Y flj^l ^jy^ nisesimeni esikahle, kulowo ofisa 
ukuqhubeka neUmrah kanye ne- 
Hajj, kumele anikele ngalokho 
okulingene namandla akhe; kepha 
uma ehluleka, kumele azile izin- 
suku ezintathu ngesikhathi seHajj, 
kanye nezinsuku eziyisikhombisa 
ekubuyeni kwakhe: kube yizinsuku 
eziyishumi sezizonke. Lokhu kub- 
hekiswe kulowo umuzi wakhe 
okude neMasjid eNgcwele. Nesabe 
uAUah, futhi nazi ukuthi uAUah 
Ujezisa kanzima. 

ISIGABA25. 

197. IHajj ingezinyanga ezazi- 
wa kahle. Kulowo osezimisele 
ngeHajj kulezo (zinyanga) kun- 
gabikho ukuhlambalaza lapho, 
nokwenza okubi, nengxabano 
ngesikhathi seHajj. Futhi noma 
yikuphi okuhle enikwenzayo uAl- 
lah Uyakwazi. Ngakho-ke ni- 
phathe umphako wendlela, kepha 
umphako ongcono kakhulu 
ukugwema ububi. Ngempela ne- 
sabe Mina, o, nina en- 
ihlakaniphileyo! 

198. Akusilona icala uma nizi- 
funela izipho ezivela eNkosini 
yenu (ngesikhathi seHajj)^^l Futhi 
uma senehla entabeni iArafat 
[1] Ngemuva komcimbi weHajj ungazingela kepha hhayi ngesikhathi 
somcimbi akuvumelekile ukubulala izilwane noma ukukha nokuphula 
izinto ezimilile. Isahluko EMKOMAZI 2 Part 2 53 T^^UI T ijA^\ Sjj*-* nihaye indumiso KaAllah, nga- 
sendaweni yesikhumbuzo esiNgc- 
wele, nihaye futhi indumiso yaKhe 
njengoba Eseniyalile, noma esi- 
khathini esiphambili ngempela 
beningabadukiley o . 

199. Base nidlulela phambili 
ngokushesha lapho iningi labantu 
liza ngokushesha, futhi nicele 
intethelelo kuAUah. Ngempela 
uAUah Uyathethelela, Unomusa. 

200. Uma futhi seniwufezile 
umsebenzi eniwumiselwe wokuzi- 
nikela, nihube izibongo zika-AUah 
njengalokho nanyie nihaye izi- 
bongo zoyihlo^^^, noma zithi 
ukwedlulela ngogqozi! Ngokuba 
kunabantu abathi: «0, Nkosi 
yethu! Siphe (izipho) kulomhla- 
ba», kepha abazukuba nalutho 
kweLizayo. 

201. Kunabantu futhi abathi: 
«Nkosi yethu! Siphe okuhle 
kulomhlaba, nokuhle kweLizayo, 
futhi Usihlenge ekujezisweni 
ngomUlo))^"^'. 

202. Labo-ke abamelwe (okuhle) 

55 


l^iis^i^i^ji [1] AmaArab ayenomkhuba wokuthetha izibongo zoyise. UsoMandla 
uAllah Uyala ukuthi uYena kuphela okumele sihaye izibongo zaKhe. 

[2] Njengoba sicela okuhle emhlabeni futhi sikusebenzela, nalokho kwa- 
sezweni eLizayo siyakucela futhi kumele sikusebenzele. Ufakazi uvesi 202. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 54 r.>i.i Y S^^SJl Sjj^ abakusebenzele. Futhi uAUah Uy- 
ashesha ukwahlulela. 

203. (Ngempela) nidumise uAl- 
lah kulezo zinsuku ezinqunyiwe, 
kepha kulowo ojahe ukuhamba 
ngemuva kwezinsuku ezimbili, 
akuzuba nacala kuyena, futhi 
ozosala akuzuba nacala kuyena, 
uma egwema ububi. Ngakho-ke 
nesabe uAUah, futhi nazi ukuthi 
niyoqoqelwa kuYe nonke. 

204. Manje phakathi kwabantu 
kunegagu okuthi uma Hkhuluma 
ngempilo yakulomhlaba un- 
okugculiseka ngayo, futhi hthi 
uAllah ungufakazi ngalokho oku- 
senhUziyweni yalo, kanti hyisitha 
esilukhuni kabi. 

205. Kepha uma selifulathela 
injongo yalo kuwukwandisa uku- 
khohlakala emhlabeni, no- 
kubhubhisa isivuno kanye 
nemfuyo: futhi (ngempela) u Allah 
Akayithandi ukumosma. 

206. Uma futhi kuthiwa kuye- 
na: «Yesaba uAllah». Uku- 
ziqhayisa kwakhe kumholela 
esonweni: ngakho-ke uyozuza isi- 
hogo-indawo ngempela yokugcina 
yobubi. 

207. Futhi phakathi kwabantu 
kunalowo onikela ngempilo yakhe 
2jll5 cijjM(I^ u*^' ^^ Isahluko FNKOMAZI 2 Part 2 55 Y.>1.1 Y o^^l ^jj*" ukuze azuze injabulo ku Allah: 
futhi uAUah Unozwelo ezincekwi- 
ni zaKhe. 

208. O, nina enikholwayo! 
Ngenani kubulslam (ukuthobela 
uAUah) ngokuphelele, futhi nin- 
galandeli ezinyathelweni zika- 
sathane, ngoba, ngempela, uyisitha 
senu esisobala. 

209. Kepha uma nihlehla nge- 
muva kokufika kombiko ocacile 
kinina, nazi-ke ukuthi uAUah 
Unamandla, Unobuhlakani. 210. Bazolinda yini kuze kufike 
uAUah ngesithunzi samafu kubo- 
na, Ekanye nezingelosi, futhi 
nodaba Iwabo selunqunyiwe na? 
Izindaba kanye nezinqumo zonke 
ziyobuyela kuAUah^^l ISIGABA26. 

211. Buza kubantwana bak- 
walsrayeli ukuthi zingaki izibona- 
kaUso ezicacile eSabathumela 
zona! Lowo futhi oguqula okunye 
ngemuva kokufika komusa ka- 
Allah kuyena, ngempela uAllah 
Ujezisa kanzima. a^tj^^i^L^^^U^i © ^^.^v 

[1] Kulowo osewuzwile umbiko kaAllah akafanele ukubeka izaba 
mayelana nokungahambisani namaqiniso, hleze aficwe ukufa; angabe 
esathola ithuba lokuphenduka. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 56 r »jJL.i Y lj!aj\ 'ij^->* 212. Impilo yakulomhlaba iya- 
baheha labo abangakholwa; futhi 
benza inhlekisa ngalabo aba- 
kholwayo: kepha abalungileyo 
bayakuba ngaphezu kwabo (nge- 
sigaba) ngoSuku lokuvuka kwa- 
bafileyo. Ngempela u Allah Wabela 
labo Abathandayo ngaphandle 
kwesilinganiso. 213. Isintu besiwumgwamanda 
owodwa'^^; uAUah Wayeseletha 
iziThunywa nezindaba ezimnandi 
nezexwayiso, futhi Wembula kuzo 
iNcwadi ngeqiniso, ukuze yahlu- 
lele phakathi kwabantu ngalokho 
abahluke ngakho. Kwathi labo 
abayinikwa bona baphikisana 
bodwa mayelana nayo, ngemuva 
kwezibonakaliso ezicacile sezifikile 
kubona, ingenxa yenzondo pha- 
kathi kwabo. Kepha uAUah 
ngemvume yaKhe Wabaholela 
eqinisweni labo abakholwayo, 
elimayelana nalokho ababephiki- 
sana ngakho. Ngokuba uAUah 
Uholela Amthandileyo endleleni 
eqondile. 

214. (Kepha) ingabe nicabanga 
ukuthi niyongena eJannat (Par- 
adesi) ningazange nihlangabezane 
[1] Funda incazelo 55. Noma abantu behlukile ngenswebu, ngebala, 
noma ngezinwele: isiko linye ukuzithoba kuNkulunkulu. Kwakunjalo 
emandulo abantu babenokuzithoba ngolimi lesiArab sithi amaMuslim. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 57 T»>LI t 'ijiA\ Ijj^ nalokho okwake kwehlela labo 
(ababekholwa) abanandulelayo na? 
Behlelwa okubuhlungu kanye na- 
mashwa, futhi bashukuma 

(emoyeni), kwaze kwathi uMpro- 
fethi kanye nalabo abakholwayo 
ababe naye bathi: «Luzanini usizo 
lukaAUah na?» Awu! Impela usizo 
luka Allah luseduze! 

215. Bakubuza ngokufanele ba- 
nikele^^^ ngakho. Yithi: «Noma 
yikuphi okuhle eninganikela, nga- 
kho, kubazah, nasezihlobeni, izin- 
tandane, nabasweleyo, kanye 
nabasohambeni; futhi noma yiku- 
phi okuhle enikwenzayo, impela 
uAUah Uyakwazi». 

216. Ukulwa nikumiselwe (ngo- 
komthetho), kodwa niyakuzon - 
da, futhi kunokwenzeka ukuthi 
nizonda into enokuba yinhle 
kinina, besenithanda into en- 
geyinhle kinina. Kodwa uAUah 
Unolwazi nina anazi^^l 

ISIGABA27. 

217. Bakubuza mayelana no- 
kulwa ngenyanga eNgcwele. Yithi: 
«Ukulwa ngayo (kuyiphutha) eli- 
khulu; kodwa ukwala ngama- 
lungelo endleleni kaAUah, ^j'itr- ^lj\ai (J<^ t\jLA 1^^ I (^C)Jij V^' (Ji4l}%.!i£iiz 
'' .^fl'C h\:^^y^^\^\i4:^ [1] Incazelo yomProfethi ithi uAllah wathi: «0, ndodana yomuntu, se- 
benzisa onakho, naMi futhi ngizochithekelwa enginakho kuwe». 
[2] Funda nakulamavesi 153-157. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 58 Y »>t.| Y AjJLlI »jj^ nokuMphika, nokwala ngama- 
lungelo eMasjid eNgcwele, no- 
kuxosha amalunga ayo kuyo, 
(kubi) kakhulu kuAkkah, ngokuba 
incindezelo ingaphezu kokubula- 
la». Futhi abasoze bapheza uku- 
nilwisa ukuze banenze amambuka 
enkolweni yenu, uma kungenzeka. 
Kodwa kulabo phakathi kwenu 
abaqembuka enkolweni yabo, baze 
baficwe ukufa bephika ukholo, 
imisebenzi yabo ayizukuphumelela 
kulomhlaba kanjalo nakewLizayo; 
labo-ke bazokuba yiqembu lomlilo 
(wesihogo), bazophila kuwo ngo- 
naphakade. 

218, Impela labo abakholwayo, 
kanye nalabo abadingiswa, futhi 
belwa (bezabalaza) besendleleni 
kaAUah, yibona labo aba- 
nethemba lomusa kaAllah: ngo- 
kuba uAUah Uyathethelela 
Unomusa^^l 

219. Bakubuza mayelana nezi- 
dakamizwa (notshwala) kanye 
nokubhejelana. Yithi: «Kunesono 
esikhulu kokubili kanye nenzuzo 
kubantu; kepha isono sikhulu 
ngaphezu kwenzuzo». Futhi ba- 
kubuza mayelana nomnikelo'^^. 
Yithi: «Lokho (okuhle) okuseleyo [1] Funda amavesi 153-157. 

[2] Funda incazelo 7 kwisahluko (Surah) 2:3, naku 2:215. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 59 r.>Li Y a^Sjl ojj—* kinina». Kanjalo uAUah Uni- 
cacisela imibiko yaKhe, hleze 
nicabange. 

220. Ngokusemhlabeni nakwe- 
Lizayo'^l Bakubuza mayelana ne- 
zintandane. Yithi: «Eningabenzela 
kona okuhle, kepha uma ni- 
hambisana nabo, sebengabafowe- 
nu: ngokuba uAUah Uyamazi 
oqonde ukwenza ububi, nalowo 
oqonde ukwenza ubuhle. Futhi 
ukube uAUah Ubethandile, Ube- 
nokunifaka ebunzimeni. Ngempela 
uAUah Unamandla, Uhlakani- 
phile». 

221. Futhi ningaganwa neze 
abesifazane abakhonza izithixo, 
ngaphandle uma sebekholwa: 
ngokuba isigqilakazi esikholwayo 
singcono kunowesifazane okhonza 
izithixo, noma ngabe beniyenga. 
Futhi ningaganiseU abesilisa aba- 
khonza izithixo, kuphela uma 
sebekholwa: ngojuba ngempela 
isigqila esikholwayo singcono ku- 
nomuntu okhonza izithixo, noma 
ngabe eseniyenga. Labo banime- 
mela emlilweni, kuyilapho u Allah 
Enimemela esivadeni (Jannat) ka- 
nye nase ntethelelweni ngentando 
yaKhe; futhi Ucacisa umbiko 
waKhe kubantu ukuze baM- 
khumbule. 

[1] Lomusho uqedela ivesi engenhla. ^(jjp53 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 60 T.^l Y 0^1 OJ^ ISIGABA28. 

222. Bayakubuza (Muhammad) 
mayelana nokuya (kwesifazane) 
esikhathini. Yithi: «Siyisifo, nga- 
kho-ke nibazile abasifazane uma 
besesikhathini, ningangeni kubo, 
baze bahlambuluke. Kepha uma 
sebezihlambile yilapho-ke se- 
ningangena kubo njengalokho 
uAUah Enimisele. Impela uAUah 
Uthanda labo abaphendukayo 
ezonweni, futhi Uthanda labo 
abazigcina behlanzekile. 

223. Amakhosikazi enu ayizi- 
vande zenu; ngakho-ke ngenani 
ezivandeni zenu ngendlela en- 
iyithandayo, kodwa nithumele 
(okuhle) kwandulele imiphefumulo 
yenu, futhi nesabe u Allah, nazi 
futhi ukuthi nizohlangana naYe. 
Shumayela izindaba ezimnandi 
kwabakholwayo. 

224. Ningabhaci futhi ngoAUah 
ezifungweni zenu eziphambene 
nokulunga ngempela nesabe uAl- 
lah, futhi nenze uxolo phakathi 
kwesintu: ngoba uAUah Uyezwa, 
Uyazi. 

225. UAllah Akazunibeka cala 
ngalokho ebeningakuhlosile ezi- 
fungweni zenu, kuphela kuzoba 
ngalokho obekuhloswe yizinhliziyo Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 61 Y ..j^l Y S^l ^J^ zenu: ngoba uAUah Uyathethelela, 
Uyabekezela. 

226. Kulabo asebenze isifungo 
sokuzila amakhosikazi abo, ma- 
balinde izinyanga ezine, eziyi- 
sinqumo; uma-ke sebeguqukile, 
ngempela uAUah Uyathethelela, 
Unomusa. 

227. Kepha uma bezimisele 
kuphela ngokwahlukanisa-bheka, 
u Allah Uyezwa, Uyazi. 

228. Abesifazane asebehlu kani - 
siwe emendweni kumele baUn- 
de izinyanga ezintathu zokuya 
kwabo esikhathini: ngoba akuvu- 
melekile ukuba bafihle lokho 
uAllah AkudaHle esizalweni sabo, 
uma bekholwa kuAUah naso- 
Sukwini lokuGcina. Futhi abayeni 
babo kungangcono uma beba- 
buyisa kuleyonkathi, uma befisa 
ukuba babuyisane nabo futhi 
(abesifazane) banamalungelo afana 
nalawo (abesilisa) abhekene nabo 
ngobumnene, kepha amadoda an- 
ezinga elithexaxa kunabo. Ngem- 
pela uAllah Unamandla, Uhlak- 
aniphie. 

ISIGABA29. 

229. Isaziso sesahlukaniso ku- 
mele siphimiselwe izikhathi ezim- 
bili ( kuphela ), lapho-ke (ow- 
esifazane) angabuyiswa ngen- 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 62 T»>1.1 Y jxJI ^jj-^ dlela ekahle, noma kwahlukaniswe 
kahle. Akuvumelekile kinina uku- 
thi nithathe izipho enabapha zona, 
ngaphandle uma nesaba ukuthi 
ningeze nakwazi ukugcina imigo- 
mo emiswe nguAUah: ngakho-ke 
uma nesaba ukuthi bangeze 
bakwazi ukugcina imigomo 
emiswe nguAUah, kulokho akuso- 
na isono kubona, uma owesifa- 
zane ebuyisela okuthile ukuze 
akhululeke. Lena y imigomo 
emiswe nguAUah; ngakhoke nin- 
gayeqi, ngokuba labo abeqa 
imigomo kaAUah yilabo abenza 
ububi! 230. Ngakho-ke uma indoda 
isihlukanisile nomkayo, (esemazise 
kathathu), akasavumelekile kuyena 
ngemuva kwalokho, ngaphandle 
uma eseke wagana enye indoda; 
uma nayo seyehlukanisile naye, 
akusesona isono kubona bobalih 
uma bephinda beganana, futhi 
bebona ukuthi bazokwazi ukufeza 
izimiso zikaAUah: ngokuba lena 
yimigomo kaAllah, Uyicacisela 
labo bantu abanolwazi. 231. Futhi-ke lapho nehlukani- 
sa nabesifazane, futhi sebeqede 
isikhathi sabo sokulinda (iddat; 
eyizinyanga ezintathu), ninokuba 
buyisa ngezivumelwano ezikahle, ^^ cUj LU*) >i ^ I ;>ju>- 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 | 63 | ^ ►^t-' Y •^;2JI SjJ— noma nibakhulule ngezivumelwano 
ezinhle. Kepha nigababuyiseli 
ukuzobezwisa ubuhlungu neqa 
(iziyalo): ngokuba noma ubani 
owenza lokhu wona umphefxmiulo 
wakhe. Futhi ningayenzi inhlekisa 
imiyalo kaAllah (ngemisebenzi 
yenu), kepha nikhumbule umusa 
kaAllah kinina, kanye nalokho 
Anembulela kona eNcwadini, no- 
buhlakani Aniyala ngabo; niMe- 
sabe uAUah futhi nazi ukuthi 
(ngempela) uAUah Wazi konke. 

ISIGABA30. 

232. Uma nehlukanisa nabesi- 
fazane, futhi sebeqede isikhathi 
sabo sokulinda (iddat), ninga- 
benqabeli ukuba bagane abayeni 
babo (bokuqala) uma sebevume- 
lene kahle. Lona umyalo kulowo 
phakathi kwenu okholwa kuAUah 
nasoSukwini lokuGcina. Lokho 
kunilungele kakhulu, futhi kuh- 
lanzekile kinina: futhi uAUah 
Uyazi, nina anazi. 

233. Omame futhi kumele ban- 
celise izingane zabo iminyaka 
emibili egcwele, kulabo abazimi- 
sele ukuqedela isikhathi sokunce- 
lisa. Futhi umsebenzi wokondla 
nokwembeswa nokunakekelwa ko- 
mame ngendlela ekahle, kuse- 
mahlombe kayise womntwana. 
Akukho noyedwa okumele 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 64 Y ^;JL1 Y S^iJl •jj** athweswe ngaphezu kwamandla 
akhe. Umame angehlushwe ngesi- 
manga sengane yakhe, futhi naye 
ozalelwe ingagne angehlushwe 
ngenxa yengane yakhe. Indlalifa 
imelwe yisimo esifanayo'^l Uma 
futhi (abazah) befisa ukuyiyekisa 
ibele ngemuva kwezivumelwano 
sebebonisene, akunacala kubona, 
kanti uma nifisa ukumnika 
ozomncelisa (ibele), akunacala 
kuphela uma nizomkhokhela lowo 
ngokufanele. Ngempela nesabe 
uAUah, futhi nazi ukuthi uAUah 
Ubona konke enikwenzayo. 

234. Kulabo abafayo beshiya 
amakhosikazi ngemuva, (abafe- 
lokazi) kumele bazile izinyanga 
ezine nezinsuku eziyishumi; uma- 
ke sebesiqedile leso sikhathi, 
akunacala kinina ngalokho abah- 
lele ukuzenzela kona ngendlela 
elungileyo. Futhi u Allah Ukwazi 
konke enikwenzayo. 

235. Akunacala futhi ukwenza 
isethembiso somendo nabesifazane 
noma nisigcina ezinhhziyweni 
zenu. UAllah Uyazi ukuthi 
nizobakhumbula. Kepha ningenzi 
izethembiso ngasese, ngaphandle 
uma nibazisa ngendlela evumele- 
kile; futhi ningenzi izinqumo 
[1] Indlalifa nayo ingahlushwa ngesimanga sabazali. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 65 Y *jir\ Y Oj^l ^jj*^ eziphathelene nomendo (nabafe- 
lokazi) baze baqede isikhathi sabo 
sokuzila. Nazi futhi ukuthi uAl- 
lah Wazi okusezingqondweni 

zenu, ngakho-ke niMqaphele; nazi 
ngempela ukuthi uAUah Uyathe- 
thelela, Uyabekezela. 

ISIGABA31. 

236. Akunacala kinina uma 
nahlukanisa nabesifazane kuyila- 
pho ningakabathinti, noma ninga- 
kabanqumeli inxenye yesabelo 
sabo; nokho nibaphe izipho, 
isicebi senze nogukulingene na- 
mandla aso, nompofu ngoku- 
lingene namandla akhe, isabelo 
kube esigculisayo: lesi yisibopho 
kulabo abafuna ukwenza okuhle. 

237. Uma futhi nahlukanisa 
nabo ningakabathinti, seni- 
banqumele nesabelo esi- 
semthethweni, kumele nibanike 
inxenye yalokho ebenibanqumele 
kona, ngaphandle uma bona 
besibuyisa, noma sipheleHswe yi- 
lowo umshado osezandleni zakhe 
(owesihsa). Ngempela ukusiphe- 
lelisa (lesosabelo) kanjalo kuwu- 
kulunga. Nigakhohlwa futhi 
ukwenzelana umusa phakathi 
kwenu: ngempela uAUah Ubona 
konke enikwenzayo. 

238. Nimele imikhuleko ka- 
khulukazi umkhuleko omapha- 

® ^9 9fi^i:9< k9ei 9 ^^999i^yf9iy 

r-^ 9, ' ,<A <^< '^9^9t 9^''< 9 c^ 

i^ 9 '^y9\^9'CXy '^J\ i;Liif;^;uj(^tiK>u: Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 [ 66 | ^ >>^' Y a^Aji ^jj^ kathi; ngempela nime phambi 
kuka Allah ngokuzinikela. 

239. Kodwa uma nihamba 
ngokwesaba, (nikhuleke) nimile, 
noma nigibele. Akuthi uma seni- 
sendaweni ephephile, nidumise 
uAUah ngendlela Anifundisa 
ngayo enaningayazi. 

240. Kulabo abafayo phakathi 
kwenu beshiya abafelokazi, baba- 
shiyele isondlo sonyaka wonke, 
kanye nendawo yokuhlala. Kepha 
uma bekhetha ukuyishiya, akuna- 
cala kinina ngalokha abahlelele 
ukuzenzela kona ngendlela elungi- 
leyo. Ngempela uAUah Un- 
amandla onke, Uhlakaniphile. 

241. Kulabo abesifazane abat- 
hole isahlukaniso, mabathole iso- 
ndlo ngendlela ekahle: lona 
umsebenzi walabo abanonembeza. 

242. Ngalendlela uAUah Uni- 
cacisela imibiko yaKhe ukuze 
niqonde. 

ISIGABA32. 

243. Awusakhumbuli yini 
(Muhammad) ngalabo abashiya 
imizi yabo beyizinkulungwane, 
ngenxa yokwesaba ukufa na? - 
ngalokho Wathi kubona: «Yifani» 
Waphinda futhi Wabapha im- 
piolo. Ngokuba uAUah Unomusa ®efei.4ijij^; Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 67 Y,>L| Y «^;^l ^JJ^ kubantu, kepha iningi labantu 
alinakho ukubonga. 

244. Ngakho-ke yilwanini ngen- 
dlela kaAUah, futhi nazi ukuthi 
uAUah Uyezwa, Wazi konke. 

245. Ubani lowo ozoboleka^^^ 
uAllah ngalokho okuhle, ukuze 
Amandisele ngokuphindaphindiwe 
na? Ngokuba, nguAUah Onciphi- 
sayo, noWandisayo, futhi niyo- 
phindela kuYena. 

246. Awukhumbuli yini nga- 
baholi kubantwana bakwalsrayeli 
ngemuva kukaMose na? Lapho 
bethi kuMprofethi ababenaye: 
«Siqokele inkosi ukuze silwe ngen- 
dlela kaAllah!» Wathi: «Kungen- 
zeka yini ukuthi uma senimiselwe 
ukulwa ningabe nisakufuna ukul- 
wa na?» Bathi: «Singayeka kanja- 
ni ukulwa ngendlela kaAllah 
njengoba sadingiswa emizini yethu 
kanye nabantwana bethu na?» 
Kepha kwathi uma sebeyalezwa 
ngokulwa babaleka bonke, nga- 
phandle kwedlanzana phakathi 
kwabo (elalwa); nokho uAllah 
Uyabazi abenzi bokubi. 

247. Futhi uMprofethi wabo 
wathi kubona: «Ngempela uAllah %j^^yui^ 

^oS 4i)l6U^ie^a^i [1] Uma umuntu esebenzisa isabelo sakhe emsebenzini kaAllah, uAllah 
Uthatha ngokuthi Ubolekiwe, futhi Uzokhokha. Funda incazelo 7 kwi- 
sahluko 2:3, naku 2:215, 2:219. Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 68 Y ..>JL1 Y jiJI «j ♦*** umise uSawuli (Twalut) ukuba abe 
yinkosi yenu». Bathi: «Angaba 
nobukhosi kanjani kithina, kanti 
yithina esifanelwe wubukhosi ku- 
naye, futhi enganikwanga nengce- 
bo ngokwenele na?» UMprofethi 
wathi: «Ngempela uAUah Usem- 
khethile kunani, futhi Wamandi- 
sela ulwazi kanye nomzimba 
oqatha: futhi uAUah Unikeza 
ubukhosi baKhe lowo Amthandi- 
leyo futhi u Allah Wazi kabanzi». 

248. Futhi uMprofethi wabo 
waqhubeka wathi: «Ngempela 
uphawu lobukhosi bakhe yilolu, 
kuzofika kinina ibhokisi (leNcwadi 
yomthetho) linokuyinduduzo ku- 
lona evela eNkosini yenu, kanye 
nokwasalela emndenini kaMose 
noAroni, liphethwe yizingelosi. 
Lokhu, bheka, kuwuphawu kinina 
uma ningabakholwayo». 

ISIGABA33. 

249. Kwathi futhi lapho uSa- 
wuli ehamba namabutho wathi: 
«Ngempela uAllah Uzonivivinya 
ngasemfuleni: ngakho-ke lowo 
ozophuza kuwo, akasiyena owami, 
kephal lowo ongezuphuza kuwo- 
yena ngempela ungowami; nga- 
phandle kwalowo okhe ngesandla 
uzoxolelwa». Kepha iningi laphu- 
za lapho, ngaphandle kwedlanzana 
kubona, Kwathi futhi lapho 
esewelele ngaphesheya (komfula), 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 2 69 Y ^j^\ Y O^xJl Oj 4*i« yena kanye nalabo ababekholwa 
bathi: «Asinamandla namuhla 
ukumelana noGoliyathi kanye 
namabutho akhe!» Labo ababe- 
kholwa ukuthi bayohlangana 
no Allah bakhuza bathi: «Ku- 
kangaki idlanzana lebutho hnqoba 
elikhulu ngentando kaAUah na? 
Ngokuba uAUah Ukanye nalabo 
ababekezelayo». 

250. Kwathi futhi bengena en- 
kundleni ukuba bahlangane no- 
Goliyathi namabutho akhe bathi: 
«0, Nkosi yethu! Senze ukuba 
ababekezelayo, futhi Wenze ama- 
nyathelo ethu aqine, Usisize 
nalapho sesibhekene nabantu 
abangakholwayo!». 

251. Kanjalo banqoba ngen- 
tando kaAllah, uDavide wabulala 
uGoHyathi; futhi u Allah Wamnika 
ubukhosi nobuhlakani, Wamfun- 
disa futhi lokho Akuthandayo. 
Ngempela ukube uAUah Aka- 
gudluzi abantu ngabanye, umh- 
laba ubuzokonakala: kepha 
uAUah UyiNkosi yozwelo ezi- 
dalweni zonke. 

252. Lena yimibiko kaAllah, 
eSikubikela yona ngeqiniso (Mu- 
hammad)- ngokuba wena un- 
gomunye eziThunyweni. 

253. Kulezi ziThunywa, ezinye ?^^\y^\<4>]lW^.^ ®^j^\ Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 70 r »>i-i t SjAjI Sjj--- Sazipha ngaphezu kwezinye. 
Kwezinye uAllah Wakhuluma 
nazo Yena (mathupha); kwathi 
ezinye Waziphakamisa ngezinga. 
Futhi Samnika uJesu indodana 
kaMariya izibonakaliso ezicacile, 
Samqinisa futhi ngomoya oyiNgc- 
wele. Futhi ukube uAllah Waye- 
thandile, izizukulwane ezalandela 
ngabe azilwanga zodwa emveni 
kokufika kwezibonakaHso ezicacile 
kuzona, kepha (noma kunjalo) 
abezwananga, abanye babo be- 
kholwa futhi abanye kubona 
bengakholwa. Kepha uma uAllah 
Wayethandile ngabe abalwanga 
bodwa: nokho uAllah Wenza 
lokho Akuhlosile. 

ISIGABA34. 

254. O, nina enikholwayo! Ni- 
kelani ngalokho eSanabela kona^'^, 
ngaphambi kokuba kufike uSuku 
lapho kungasezukuba khona izi- 
vumelwano zokuthengiselana, no- 
bungane kanye nokukhulumelana 
kungasekho. Futhi (ngempela) 
abaphika ukholo yibona abaduki- 
leyo! 

255. UAllah! Akukho Nku- 
lunkulu ngaphandle kwaKhe, 
Ophilayo njalo-njalo, Ongona- 
phakade. AkozeH futhi Yena 


k9 9 n^ 

[1] Funda incazelo 85, nencazelo 7 kwisahluko 2:3, naku 2:215, naku 
2:219. Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 71 r ^j^\ Y 0^1 "j^*- Akalali. KungokwaKhe konke 
okusemazulwini nasemhlabeni^^^. 
Ubani ongakhulumela omunye 
kuYena ngaphandle kwemvume 
yaKhe na?^^^ Wazi okwakukhona 
nghaphambili, nokungemuva kwa- 
zo (izidalwa), lapho zingahaqe 
lutho zona elwazini IwaKhe, 
ngaphandle kwalokho okuyim- 
vume yaKhe. Isihlalo sobuKhosi 
baKhe songamel amazulu nomh- 
laba, futhi Akakhathazwa ukuku- 
londoloza konke: Futhi Yena 
uPhakeme Mkhulu. 

256. Akukho mpoqo enkolweni. 
Iqiniso Hcacile kunamanga: nga- 
kho-ke lowo ogwema ukukhonza 
izithixo abesekholwa kuAUah, 
ubambelele esibambelelweni esi- 
qinile esingasoze sadoncuka: ngo- 
kuba uAllah Uyezwa, Wazi 
konke. 

257. UAllah UnguMngane noM. 
vikeli walabo abakholwayo . Uba . 
khipha ebumnyameni abalethe ek. 
uk hanyeni, kepha labo abango. 
kholwa bazwana nezithixo, ziba- 
khipha ekukhanyeni zibahlome 
zo ebumnyameni. Labo-ke bayi- 
qembu lomhlo (wesihogo): ba- 
phila kuwo ngonaphakade. 
[1] Uma sikhuleka konke sikucela kuAllah akekho omunye ngaphandle 

kwaKhe, ufakazi uvesi 256-257, 

[2] Imvume iyonikezwa iziThunywa ngomhla wokuvuka. Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 72 r ^^1 Y «^;aJI ^JJ-^ ISIGABA35. 

258. Khumbula lowo owaphi- 
kisana noAbraham ngeNkosi 
yakhe, ngokuba Imuphe umbuso. 
Okwathi lapho uAbraham ethi: 
«INkosi yami yileyo Edale impilo 
Eletha ukufa». (Inkosi yezwe)^^^ 
yathi: «Nami ngidala impilo futhi 
ngiletha nokufa». UAbraham wa- 
thi: «Ngempela uAllah Wenza 
ilanga liphume empumalanga, 
ngakho-ke wena yenze liphume 
entshonalanga». Lapho wa- 
jabhiswa kanjalo owayenga- 
kholwa: ngokuba uAllah 
Akabahoh abantu abonayo. 

259. Noma ngalowo owayedlula 
umzana osuwile ubhujiswe ngisho 
nophahla^^^, wathi: «Angawuvusa 
kanjani uAllah ngemuva ko- 
kubhujiswa kwawo na? UAllah 
Wamphuca umphefumulo iminya- 
ka eyikhulu, Wayesephinda Em- 
vusa. Wambuza Wathi: «Uhlale 
isikhathi esingakanani lapha na?» 
(Waphendula) wathi: «Ngihlale 
usuku noma inxenye yosuku». 
(UAllah) Wathi: «Neze! Uhlale 
iminyaka eyikhulu! Kepha bheka 
ukudla kwakho nophuzo akona- 
kele-bheka nembongolo yakho! 
Nokuthi Sizokwenza ube yisibo- 

[1] KwakunguNimrod owayephikisana noAbraham (ukuthula kube 

kuye). 

[2] Lomuntu kwakungu Uzair, umuzi yiJerusalem. Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 73 r ^>JL.i Y SjiJl Sjj-- nelo kubantu. Futhi bheka ama- 
thambo ukuthi Siwahlanganisa 
kanjani, beseSiwembathisa in- 
yama!» Kwathi ukuba acacelwe 
yilokho wathi: «Ngempela ngiyazi 
(manje) ukuthi uAUah Unamandla 
phezu kwezinto zonke!» 

260. Bheka, futhi, uAbraham 
wathi: «0, Nkosi yami! Ngibonise 
ukuthi abafileyo Ubavusa kanjani 
na?» Wathi (u Allah): «Ingabe 
awukholwa yini na?» Wathi 
(uAbraham): «Yebo (ngiya- 
kholwa), kepha (ngibuza) ukuze 
ngigculise ukuqonda kwami». 
Wathi (u Allah): «Thatha izinyoni 
ezine; uziffundise zikujwayele, bese 
uzibeka ngokwahlukana kuleyo 
naleyo ntaba, ubese uzibiza. 
Zizoza kuwe ngesikhulu isivinini. 
Yazi-ke (ngampela) ukuthi uAllah 
Unamandla amakhulu, Uhlaka- 
niphile». 

ISIGABA36. 

261. Labo abesebenzisa lokho 
abanakho endleleni kaAUah, ba- 
faniswa nohlamvu (lombila), omila 
ukhiphe izikhwebu eziyisikhombi- 
sa. Kuleso naleso sikhwebu kube 
nezinhlamvu eziyikhulu. Ngempela 
uAllah Wandisela kakhulu lowo 
Amthandileyo; futhi uAllah Un- 
akekela konke, Wazi konke^^'. [1] Lamavesi 261-277 afakazelana ngomnikelo. Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 74 r ^j^\ Y 0^1 *jj^ 262. Labo abasebenzisa ingcebo 
yabo endleleni kaAllah, benga- 
landelisi izipho zabo ngoukhlaza, 
nangokulimaza (abaswelayo); um- 
vuzo wabo useNkosini yabo, 
ngempela abazukuba nakwesaba, 
futhi abazukuba nasizi. 

263. Amazwi amnene nen- 
tethelelo, angcono kunosizo olu- 
landelwa ukuphoxeka. Futhi 
u Allah Akadingi, Unobubele. 

264. O, nina enikholwayo! 
Ningashabalalisi umnikelo wenu 
ngokuhlaza, nokulimaza (imi- 
phefumulo yabanye), njengalabo 
abanikela ngoba befuna uku- 
bonwa ngabantu, kepha benga- 
khowa kuAllah nasoSukweini 
oLuzayo: ngoba bafaniswa ned- 
wala elinothuli lomhlabathi, lapho 
kuna imvula i shay a kulona li- 
zihlalele obala. Abanakwenza lu- 
tho ngalokho abakuzuzayo: 
ngokuba uAllah Akabaholi abantu 
abangakholwa. 

265. Futhi labo abasebenzisa 
ingcebo yabo ngoba bejonge 
injabulo ku Allah, nokuqiniswa 
kwemiphefumulo yabo, bafaniswa 
nesivande esiphezulu esivundile, 
okuthi uma imvula enkulu ina 
kuso sikhiqize izithelo ngoku- 
phindwe kabili; kuthi uma kun- 
geyona imvula enkulu efinyelela 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 75 r ►j^i Y %jAJ\ ^jj*^ kuso, kube umswakama osaneli- 
sayo. Ngempela uAUah Ubona 
konke enikwenzayo. 

266. Ingabe ukhona yini pha- 
kathi kwenu ofisa ukuba nesi- 
vande esinezithelo zesundu 
nomvini, kanye nemithombo 
ephuphuma ngaphansi kuso, esi- 
nayo yonke inhlobo yesithelo 
abeseyaguga, futhi izingane sakhe 
zisencane. (Isivande) bese sifikelwa 
yisishingishane nomlilo, ushise 
konke na? UAllah Unicacisela 
kanjalo imibiko yaKhe ukuze 
nicabange. 

ISIGABA37. 

267. O, nina enikholwayo! Ni- 
kelani ngokuhle enikuzuzile, na- 
kulezo zithelo zenu eSenza 
aiphume emhlabathini. Futhi nin- 
gahlosi ukuzuza okubi ukuze 
ninikele ngakho, kanti nina uqobo 
ningekwamukele ngaphandle ko- 
kuvala amehlo nincimfa. Yazini 
futhi ukuthi uAllah Akaswele 
lutho, Ufanelwe wudumo lonke. 

268. Usathane unesabisa ngo- 
bumpofu, abeseniyala ngezenzo 
ezimbi, kanti uAllah Unethembisa 
uxolo kanye nomusa waKhe. 
Futhi uAllah Unakekela konke, 
Wazi konke. sj^u^^tij ^ii^5^ Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 76 r ^_>JLi Y j^l Oj 4*« 269. Unika ubuhlakani lowo 
Amthandileyo, futhi nalowo 
onikwe ubuhlakani, wemukele 
ngempela inzuzo echichimayo. 
Abekho futhi abanokukhumbula 
lokhu ngaphandle kwalabo aba- 
qondayo. 

270. Noma yimuphi umnikelo 
eninikela ngawo, noma izifungo 
enifunga ngazo, ngempela u Allah 
Uyazazi; kanti izoni azinabaleke- 
leh. 

271. Uma nidalula umnikelo 
wenu lokho kuhle; ;kepha uma 
niwusitheza bese ufinyelela kwa- 
bampofu ngasese, lokho kuzoba 
ngcono kinina, futhi uzomela 
okunye ezonweni zenu. Futhi 
uAUah Ukwazi kahle konke 
enikwenzayo. 272. Akukho emandleni akho 
(Mprofethi) ukubaholela endleleni 
eqondile, kepha nguAUah Oholela 
lowo Amthandileyo endleleni 
eqondile. Futhi noma yikuphi 
okuhle eninikela ngakho kuyo- 
zuzwa yimiphefumulo yenu, nik- 
wenza futhi lokho kuphela ngoba 
nihlose ukuhlangana no Allah: 
ngokuba noma yi kuphi okuhle 
eninikela ngakho, kuzobuyiselwa 
kinina, futhi anizuphathwa kabi. 
<9^ < y 9^iy 9^ 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 77 r ^j^\ Y 3 »aJ| •jj— * 273. (Umnikelo) owalabo abas- 
wele, bevinjwe umsebenzi kaAllah, 
abangakwazi ukuhamba (ba- 
zihwebele) ezweni. Lowo ongazi 
enokucabanga ukuthi bacebile, 
ngoba ebona ukuzithiba kwabo. 
Nizobazi ngezibonakaliso (ze- 
zenzo) zabo: abahambi becela 
kubantu njalo Noma yikuphi 
okuhle eninikela ngakho, ngempe- 
la uAUah Ukwazi kahle. 

ISIGABA38. 

274. Labo abanikela ngengcebo 
yabo, (emsebenzini kaAllah) ebu- 
suku nasemini, ngasese noma 
obala, ngempela umvuzo wabo 
useNkosini yabo, futhi abazukuba 
nakwesaba, abazukuba nasizi. 

275. Labo abadla imali yenza- 
lo^^^ abamile kahle, kodwa bamise 
okwalowo ophambaniswe uku- 
thintwa ngusathane. Imbangela 
ukuthi bathi: «Ukuhweba kuyefa- 
na nje nokuzalanisa ngemah» - 
kepha uAUah Uvumele ukuhweba 
Wakwenqabela ukuzalaniswa kwe- 
mah: ngakho-ke, noma ubani 
ngemuva kokwamukela umyalo 
ovela eNkosini yaKhe abese 
eyapheza, nokho uzogcina (in- 
zuzo) yalokho osekwadlula, futhi 
udaba Iwakhe lukuAllah; kepha 

[1] U Allah Akayibusisanga imali eyinzalo kepha uyinzalo kepha uyiqa- 
lekisile. Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 78 r »ji-i Y AyoJI •jj**» 

noma ubani ophikelelayo owa- 
bahlobene nomlilo, bayophila 
kuwo ngonaphakade. 

276. UAllah Akanakewehlisela 
isibusiso emalini eyinzalo, kepha 
Uyokwandisela okunikelwe nge- 
sihle: ngokuba (ngempela) uAllah 
Akabathandi bonke abangenakho 
ukubonga nabaile esonweni. 

277. Ngempela labo aba kho- 
Iwayo, benze nezenzo ezinhle, be- 
gcina umthandazo, futhi beni- 
kela kwabampofu, umvuzo wabo 
si useNkosini yabo. Abazukuba 
nakwesaba, futhi abazukuba na- 
zi. 

278. O, nina enikholwayo! 
Yesabani uAllah, futhi nishiye 
izinsalela enzuzweni eyinzalo, uma 
(ngempela) ningamakholwa. 

279. Ngokuba uma ningakwen- 
zi lokho, niqaphele impi evela 
kuAllah nasesiThunyweni saKhe^^^; 
kuzothi uma niphenduka namu- 
kele ingqikithi (yemaU) yenu 
(engena nzalo). Ningoni, futhi 
nani anizuphathwa kabi. [1] Impi lapha ichaza: Izingelosi, isiThunywa kanye nabakholwayo be- 
sizwa nguAllah ukubhekana nalabo abangakholwa. Funda isahluko 
3:121-129. 
IsaWuko INKOMAZI 2 Part 3 79 r »>L-i Y ajaJI ^jj^ 280. Kepha uma lowo (okwe- 
letayo) esebunzimeni, nimuphe 
isikathi esenele (ukuze akwazi 
ukukhokha) ngaphandle kobunzi- 
ma, Kepha uma nisiyeka njen- 
gomnikelo wabampofu, lokho 
kungangcono kakhulu kinina uma 
beninolwazi. 

281. Futhi nesabe loloSuku 
enizobuyiselwa ngalo kuAUah, 
lapho yonke imiphefumulo iyo- 
thola umvuzo ngalokho eyakuse- 
benzelayo, futhi abazuphathwa 
ngokungemthetho . 

ISIGABA39. 

282. O, nina enikholwayo! Uma 
nithengiselana kwesinye isikhathi 
ngesikweletu nizibhale phansi. 
Umbhah futhi ashicilele isivu- 
melwano ngeqiniso phakathi kwe- 
nu, futhi angenqabi ukubhala 
njengalokho afundiswa yena nu- 
gAUah, ngakhoke makalobe. 
Akuthi lowo onelungelo (lo- 
kukweleta) abeke amazwi anga- 
lotshwa, esabe iNkosi yakhe 
uAllah, futhi anganciphisi lutho 
kulokho akukweletayo. Kepha 
uma lowo onelungelo lokukweleta 
eyisiwula, noma ebuthakathaka, 
noma engakwazi ukuzimela, la- 
phoke ummeli wakhe amumele 
ngeqiniso. Kubekhona futhi ofa- 
kazi ababih besilisa, phakathi Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 80 r *jir\ T ijAj\ ^JJ"^ kwenu. Kepha uma engekho 
amadoda amabili, ibe, yinye, 
kanye nabesifazane ababili kulabo 
abathandekayo kinina, babe ofa- 
kazi, ukuze uma omunye wabo 
enza iphutha, omunye akhumbule. 
Ofakazi futhi bangenqabi uma 
bebizwa. Futhi ningenqeni ukub- 
hala isivumelwano esincane noma 
esikhulu mayelana nesikhathi 
esinqunyiwe. Lokho kuhle kakhu- 
lu kuAllah, futhi kuwubufakazi 
obugcwele, ukuze kungabikho 
izinsolo phakathi kwenu, nga- 
phandle uma nithengiselana futhi 
ninikezana okwangaleso sikhathi, 
akuna sono uma ningakulobanga 
phansi. Kepha nibe nofakazi 
lapho nithengiselana ngezivu- 
melwano, kodwa kungabikho 
ukuhlukumeza ufakazi noma um- 
lobi; ngokuba uma nikwenza 
(lokho), ngempela lokho kuyisono 
kinina. Ngempela nesabe uAUah, 
ngokuba nguAUah Onifundisayo. 
UAUah futhi Unolwazi ngezinto 
zonke. 

283. Uma nisohambeni, nan- 
gamtholi umlobi, nikhiphe isi- 
bambiso esithize komunye: kodwa 
onikezwe isibambiso akhombise 
ukwethembeka ngokubuyisela isi- 
bambiso, futhi akhombise ukwe- 
saba uAUah iNkosi yakhe. Futhi 
ningabufihh ubufakazi ngoba, 
ngempela lowo obufihlayo wakhe- 

Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 81 r.^Li Y «^;2Jl ajj— ' la isono enhliziyweni yakhe; futhi 
uAUah Wazi konke enikwenzayo. 

ISIGABA40. 

284. KungokukaAUah konke 
okusemazulwini nasemhlabeni . 
Futhi noma ngabe niyakufihla 
noma niyakwembula okusezinhli- 
ziyweni zenu, uAUah Uzonahlulela 
ngalokhol; futhi Uyothethelela 
lowo Amhtandileyo, Ajezise futhi 
lowo Amthandileyo; ngokuba 
uAUah Unamandla phezu kwe- 
zinto zonke. 

285. IsiThunywa sikholwa yilo- 
kho okwembulwe kuso kuvela 
eNkosini yaso, (kanjalo) naba- 
kholwayo. Yilowo nalowo ukhol- 
wa kuAUah, nasezingelosini 
zaKhe, naseziThunyweni zaKhe: 
«AsibandluluH noyedwa eziThu- 
nyweni zaKhe», futhi bathi: 
«Siyezwa futhi siyalalela. Sicela 
intethelelo kuWe, Nkosi yethu, 
ngokuba isiphetho sikuWe!» 

286. Akukho mphefumulo uAl- 
lah Awuthwesa ngaphezu kwa- 
mandla awo. Uthola okuhle 
okusebenzele, uhlupheke ngobubi 
obenzile: «Nkosi yethu! Un- 
gasijezisi uma sikhohlwa noma 
siwela esonweni! Nkosi yethu! 
UngasithwaUsi umthwalo onjenga- 
lowo owawuthwesa labo base- 
ndulo! Nkosi yethu! Ungasithwesi 
Isahluko INKOMAZI 2 Part 3 82 r *.>Jr) Y SjJaJl Ijj^ umthwali esingenawo amandla 
okuwumela! Susa izono zethu, 
Usithethelele, futhi Ubenomusa 
kithina! NguWena Oyisiphephelo 
sethu, sisize ukubhekana nalabo 
abangakholwayo!» Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 83 r ..>i-i T jlj.*^ (JT ^jj^ SURAH AL'IMRAAN- 
UMNDENIKA IMRAAN Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Alif Lam Mimt^'. 

2. UAllah! Akukho Nkulunkulu 
ngaphandle kwaKhe, Ophilayo, 
Ongonaphakade! 

3. Wembula kuwena (Mu- 
hammad ) umbhalo ngeqiniso , 
ofakazela lokho obekukhona nga- 
phambili; futhi Wembula iTorah 
( umthetho kuMose), nelnjil ^^^ 
( iVangeli kuJesu ) , ngaphambi 
kwalokhu, ukuze kuholwe isintu, 
futhi Wembula amandla okuhlun- 
ga (phakathi kokuhle nokubi). 

4. Ngempela labo abangakho- 
Iwa yizimpawu zikaAllah, bayoje- 
ziswa kanzima, futhi uAllah Uya - 
kwazi ukujezisa. 

5. Ngempela, akukho lutho olu- 
fihlekile ku Allah, kungaba sem- 
hlabeni noma emazulwini. 

6. NguYena Onibumba esizal- 
weni ngendlela Ayithandayo. 
.9 <Ai '^'T.li .V ^is^t^^jj^j^ oJJl [1] Funda incazelo 5 ngalelibika. 

[2] I-Injil yivangeli, ngesiZulu sithi yizindaba ezinhle noma ezimnandi. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 84 r ,._>^i r o^jA^^ JT flj,^ Akukho Nkulunkulu ngaphandle 
kwaKhe, Onamandla, Ohlakani- 
phile. 

7. NguYena Owembula kuwena 
(Muhammad) iNcwadi, enemibiko 
okuyiyona ngqikithi, nesisekelo, 
seNcwadi, kanti eminye iyimfane- 
kiso nje. Kepha labo inhliziyo 
zabo ezisinga ukuphambuka ba- 
landela imibiko eyimifanekiso, 
befuna okungavumelani futhi be- 
funa nencazelo yawo efihlekile: 
kepha akekho owazi incazelo 
yawo ngaphandle kuka Allah. 
Ngakho-ke labo abagxile ngolwazi 
bathi: «Siyakholwa kuyo yonke 
ivela eNkosini yethu-nokho ake- 
kho ozwisisayo ngaphandle kwa- 
labo abaqondayo. 

8. «Nkosi yethu! UngazivumeH 
izinhhziyo zethu ziphambuke, 
ngemuva kokuba UsusihoHle, 
Usiphe futhi umusa ovela kuWe- 
na: ngemplela nguWena Ophana 
ngomusa ongabalwa». 

9. «Nkosi yethu! Ngempela 
nguWena Ozoqoqela isintu nda- 
wonye ngaloloSuku olungengat- 
shazwe; impela, uAUah Akasoze 
Ahlulwa yisethembiso saKhe». 

ISIGABA2. 

10. Bheka, kulabo abanga- 
kholwa, kungaba yingcebo noma ®j:^^Ji^\^%''^&^. 
^ t^li^ijy" 3 *ij^(^^'* oi Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Parts 85 r.^^i T (j'j-»* Jl ^Jj^ uzalo Iwabo alusoze Iwabasiza 
phambi kukaAUah; yibona futhi 
labo abayokhashelwa emlilweni! 

11. Njengesizwe sikaFaro, ka- 
nye nalabo ababengaphambi kwa- 
bo: abangakholwanga yizimpawu 
Zethu, ngakho-ke uAUah Waye 
sebajezisa ngokona kwabo: ngoba 
uAUah Ujezisa kanzima. 

12. Yithi kulabo abaphika 
ukholo: «Maduze nje ni- 
zonqotshwa, bese niqoqelwa nda- 
wonye esihogweni, okuyindawo 
yokuhlala kanzima. 

13. Senike nanikwa uphawu 
lapho amaqembu amabili ama- 
butho ehlangana empini. Elinye 
iqembu laliwa lisendleleni kaAUah, 
kanti elinye laliMphika; futhi lelo 
lazibonela ngamehlo, (aba- 
kholwayo) kungathi bayisibalo 
esingaphezulu kwenani ababeyi- 
lo^^l Kanjalo uAUah Usekela 
ngosizo IwaKhe lowo Amthandi- 
leyo. Lokhu bheka, kuyisifundo 
ngempela kulabo abanamehlo 
okubona. 

14. Okutuswa ngabantu yilokho 
okubayengayo, njengesifazane, na- 
madodana, izingqumbi zegolide &y^4,Q;^'Sir^J 

b\S^la!aS4i>tJ 
[1] Incazelo uzoyithola kwisahluko 3:121-129. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Parts 86 r 9-j^\ X o'j-*^ J' *jj*^ nesiliva; amahhashi ohlobo Iwe- 
khethelo: izinkomo kanye namasi- 
mu alinywe kahle. Injalo-ke 
ingcebo empilweni yakulomhlaba. 
Kepha kuAUah kunendawo en- 
gcono eninokubuyela kuyo. 

15. Yithi: «Nginethulele yini 
izindaba ezimnandi zezinto ezing- 
cono kunalezo na? Nakhu okwa- 
labo abagwema ububi, yizivande 
ezisondelene neNkosi yabo, ezine- 
mifula egobhoza ngaphansi kuzo, 
bayophila kuzo kanye ne- 
zithandwa ezimsulwa, nokwene- 
liswa nguAllah. Futhi u Allah 
Uyazi ngezinceku zaKhe. 

16. Lezo ezithi: «Nkosi yethu! 
Ngempela sesikholiwe: ngakho 
Sithethelele izono zethu, futhi 
Usihlenge ekujezisweni ngomlilo. 

17. Labo ababekezelayo, futhi 
abaneqiniso bezithiba, nabezwayo, 
nabasebenzisa abakwabelwe, be- 
thandaza becela intethelelo ngezi- 
khathi zangovivi. 

18. Ubufakazi bukaAUah (bu- 
thi): akukho Nkulunkulu nga- 
phandle kwaKhe, nezingelosi, 
kanye nalabo abanolwazi begxile 
emthethweni (bafakaza bathi): 
«Akukho Nkulunkulu ngaphandle 
kwaKhe, Yena Onamandla, Ohla- 
kaniphile». Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 3 87 r «.>JLi T (jljA^ J I «jj— ' 19. Ngempela inkolo ephambi 
kukaAUah yilslam (ukuzinikela 
kuYe). Nabo labo bantu beNc- 
wadi baphambuka emveni kokuba 
ulwazi selwafika kubona, bona 
phakathi kwabo. ngakho-ke yilo- 
wo nalowo ophika imibiko kaAl- 
lah, uAUah Uyashesha 
ukumgweba! 

20. Uma bephikisana nawe, 
uthi: «Sengizinikele ngakho konke 
ku Allah, kanjalo nalabo abangi- 
landelayo». Uthi futhi kulabo 
bantu beNcwadi, nalabo abanga- 
fundile: «Ingabe nani niyazinikela 
yini kuYena na?» Uma bezinikela, 
ngempela baholwe kahle; kepha 
uma behlehla nyova, -bheka, 
umsebenzi wakho ukwethula um- 
biko kuphela: ngokuba uAUah 
Uzibhekile izinceku zaKhe. 

ISIGABA3. 

21. Impela labo abangakholwa 
yimibiko kaAllah, futhi bebulala 
nabaProfethi ngokungemthetho, 
bebulala nalabo abafundisa aban- 
tu ukuziphatha kahle, baxwayise 
ngesijeziso esibuhlungu. 

22. Yibo-ke labo imisebenzi 
yabo engena kuba nazithelo 
kulomhlaba nakweLizayo, futhi 
bengena kuba namsizi. 

23. Awubonanga yini labo 
abembulelwa inxenye yeNcwadi <:^\^^m!;/M^Jji Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Parts r «.>JL-i T O'^f*^ J' •Jj** na? Bamenyelwa eNcwadini kaAl- 
lah, ukuze baxazulule izimpi- 
kiswano zabo, kepha abanye babo 
bahlehlela emuva futhi bephika. 

24. Yingoba bethi: «Umlilo 
uzosihangula izinsukwana nje 
ezimbalwa». Lokho futhi abazi- 
qambela kona kubakhohlisile 
mayelana nenkolo yabo. 

25. Ingabe bayokwenza njani, 
uma Sesibadidiyela ndawonye 
ngaloloSuku olungengatshazwe, 
lapho lowo nalowo mphefumulo 
uyomukeliswa ngalokho okuse- 
benzele ngokomthetho na? 

26. Yithi: «0, Allah! Mnini 
wamandla nombuso! Unika um- 
buso lowo Omthandileyo, futhi 
Uphuca umbuso lowo Othande 
ukumphuca; Uphakamisa futhi 
isithunzi salowo Omthandileyo, 
Wehlise isithunzi kulowo Othade 
ukumehlisa. Esandleni saKho 
kundabo bonke ubuhle. Ngempela 
phezu kwakho konke nguWena 
Onamandla. 

27. Wenza ubusuku ukuba 
bongamele imini, futhi Wenza 
nemini ukuba yongamele ubusuku, 
Wenza abaphilayo ngokufileyo, 
Uletha nokufa futhi kulabo 
abaphilayo. Wabela nalowo futhi 
Omthandileyo, ngaphandle kwesi- 
linganiso. 


i-^i ^^^y^ 


"f . 99^ < ®(^m?^ ',?t,^ -?^- .?.^ 

Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 3 89 r^j^^ V (l)'>*^ (jl •Jj** 28. Abakholwayo bangathathi 
labo abangakholwa nje nga- 
bangane kunalabo abakholwayo; 
kepha uma bona bekwenza lokho, 
aluzukuba khona usizo lukaAllah; 
kuphela babe namaqhinga abo 
okuziphephisa kubona. Ngempela 
uAUah Uyanixwayisa Yena uqo- 
bo, futhi isiphetho sikuAUah. 

29. Yithi: «Noma ngabe niya- 
kufihla, noma niyakuveza okuse- 
zinhliziyweni zenu, uAUah 
Uyakwazi: ngokuba Wazi okuse- 
mazulwini, nokusemhlabeni; futhi 
uAUah Unamandla phezu kwe- 
zinto zonke». 30. NgaloloSuku yonke imi- 
phefumulo iyohlangana nabo 
bonke ubuhle ebenzile, nabo 
bonke ububi ebenzile iyofisa 
engathi kungaba khona ibanga 
elide kakhulu phakathi kwayo 
nalokho (okubi). Ngakho-ke uAl- 
lah Uyanixwayisa Yena Uqobo, 
futhi uAllah Unomusa ezincekwini 
zaKhe. 

ISIGABA4. 

31. Yithi: «Uma niMthanda 
uAllah, landelani mina, uAllah 
Uzonithanda futhi Anithethelele 
izono zenu: ngokuba uAllah 
Unentethelelo, Unomusa». 

'^\^S^ylJ^'M 

^\Mq:^'^^6Mj^<j0 ®%:->-jjy>^wyj^:^i '>:<f'\\''&. -■'■'' Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 90 r ^ji-\ T Olj**-^ Jl •j^- 32. Yithi: «Thobelani uAUah, 
kanye nesiThunywa saKhe». Ka- 
pha uma behlehlela emuva, uAllah 
Akabathandi ngempela abanga- 
kholwa. 

33. Ngempela uAllah Wamqoka 
uAdam noNowa, kanye nomndeni 
kaAbraham, nokalmran (uku- 
dlulisa umbiko) emazweni onke. 

34. Uzalo olunye luphuma ko- 
lunye. (Impela) futhi uAllah 
Uyeyzwa Wazi konke. 

35. Bheka! Umkalmran^^^ wa- 
thi: «0, Nkosi yami! Impela 
ngizonikela kuWe ngokusesizalwe- 
ni sami, emsebenzini waKho. 
Amukela lokhu kimina: ngempela 
nguWena kuphela Ozwa-konke, 
Owazi-konke!» 

36. Kwathi ukuba abelethe wa- 
thi: «0, Nkosi yami! Bheka, 
ngi thole intombazanyana!» -kanti 
uAllah Wayazi kangcono ngaku- 
belethile, ingani isihsa asifani 
nesifazane- «futhi sengimqambile 
nguMariya. Futhi impela, sengini- 
kele ngaye kanye nozalo Iwakhe 
ukuba bahlengwe nguWena ku- 
sathane oqalekisiwe». 

37. Kwayilapho iNkosi yakhe 
Imamukela ngokugcwele, wakhula 

[1] Unina kaMariyam (Mariya). 

dij ojoo (^tvj ci^ ob-lcJl* ji ^l;^' 
Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 91 r ^j^\ T o\j^^ Jl ^jj^ kahle enesimilo eqashelwe nguZa- 
kariya'^^. Kwakuthi njalo uma 
uZakariya eya elawini eyombona, 
amthole enokudla. Athi: «Mariya! 
Kuvelaphi lokhuna?» (uMariya) 
Athi: «Kuvela ku Allah. Ngempela 
uAUah Wabela lowo Amthandi- 
leyo ngaphandle kwesilinganiso». 

38. Lapho-ke uZakariya wa- 
khuleka eNkosini yakhe ethi: «0, 
Nkosi yami! Ngiphe ngomusa 
waKho uzalo olumsulwa: ngokuba 
nguWena ngempela Ozwa imi- 
khuleko (yonke)». 

39. Izingelosi zamemeza lapho 
esakhuleka elawini: «U Allah 
Ukunika izindaba ezimnandi 
(zendodana) uJohane^^^, ongufaka- 
zi weqiniso ngezwi HkaAUah, 
uhloniphekile, umsulwa, futhi un- 
guMprofethi ovela phakathi kwa- 
balungileyo». 

40. (UZakariya) wathi: «0, 
Nkosi yami! Ngingaba nendodana 
kanjani, lokhu sengimdala kanga- 
ka, futhi nomkami eyinyumba 
na?» (Ingelosi) yathi: «Ngaleyon- 
dlela uAUah Ufeza lokho Aku- 
thandayo». [1] UZakariya kwakungumalume kaMariya. 

[2] UJohane (Yahya) owayebhaphathiza ngamanzi, owethu namhlanje 

siwuthola esahlukweni 2:138, funda nencazelo 51. ,,,^'y'y'.' ©J Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 92 r ..^JLi v jij-*p JT Sj^^ 41. Wathi: «Nkosi yami! Ngi- 
nike uphawu!» (Ingelosi) yathi: 
«Uphawu kuwe ukuthi awuzu- 
khuluma nabantu izinsuku ezin- 
tathu, uzosebenzisa izimpawu 
(zezandla) kuphela. Uhlale ngo- 
kukhumbula iNkosi yakho njalo, 
futhi Uyidumise ngokuhlwa nan- 
gokusa». 

ISIGABA5. 

42. Bheka! Izingelosi zathi: «0, 
Mariya! Ngempela uAUah Uku- 
qokile, futhi Wakuhlanza, Waku- 
qoka phezu kwesifazane ezizweni 
zonke. 

43. O, Mariya! Khonza iNkosi 
yaKho ngenhlonipho, uwe ngobu- 
so, ukhothame (emthandazweni) 
kanye nalabo abakhothamayo». 

44. Lezi yizindaba ngezinto 
ezingabonwayo , eSikwembulela 
zona (Muhammad) .Wawungekho 
phakathi kwabo lapho benza 
inkatho ngemicibisholo, behlola 
ozoba ngumqapheh kaMariya, 
futhi wawungekho lapho bephiki- 
sana. 

45. Bheka! Izingelosi zathi: «0, 
Mariya! UAllah Ukunika izindaba 
ezimnandi ngezwi eliphuma 
kuYena: igama (lomntwana) ku- 
zoba nguMesiya (uKrestu) uJesu, 
indodana kaMariya, ehloniphekile 
Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 93 r <._>jui V jlj*«^ Jl ^jj^ kuleli nakwe-Lizayo, futhi uzoba 
kanye nalabo abasondelene 
(noAllah)». 

46. Uzokhuluma futhi nabantu 
kusukela esembelekweni noma 
esekhulile, futhi uzoba omunye 
wabalungileyo». 

47. Wathi (uMariya): «0, 
Nkosi yami! Ngizoba nendodana 
kanjani, lokhu indoda ingakaze 
ingithinte na?» Yathi (iNgelosi): 
«Noma kunjalo: uAUah Udala 
ngendlela Ayithandayo, uma Eh- 
lose ukwenza utho, umane Athi: 
'Yenzeka!'-bese kwenzeka». 

48. UAUah Uzomupha ulwazi 
IweNcwadi, nobuhlakani, noM- 
thetho'^' kanye neVangeh. 

49. AbeyisiThunywa futhi ku- 
bantwana bakalsrayeli (athi): 
«Ngithunyelwe kinina nophawu 
luvela eNkosini yenu. Ngalo 
nginenzela ngobumba isimo se- 
nyoni, ngiphefumulele kulo bese 
luphenduka luba yinyoni ngen- 
tando kaAUah; futhi ngiphihsa 
labo abazelwe beyizimpumputhe , 
nabanobulephelo, ngivusa futhi 
nabafile ngentando kaAUah. Ngi- [1] I-Torah umthetho owembulwa kuMose entabeni yaseSinayi. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 94 r ^;^\ T Ci^j*s- Jl «jj— nazisa futhi ngalokho enikudlayo, 
kanye nalokho enikugcina ezindli- 
ni zenu. Bheka, kukho konke 
lokhu ngempela kunophawu kini- 
na uma ningabakholiweyo». 

50. «Futhi ngizo gcwalisa iTor- 
ah (umthetho) owawungaphambi 
kwami, ngizo nixegisela kokunye 
obekungavumelekile kinina. Ngize 
kinina futhi nophawu oluvela 
eNkosini yenu. Yesabani uAllah, 
futhi ningilalele. 

51. Ngempela u Allah UyiNkosi 
yami, futhi UyiNkosi yenu; nga- 
kho-ke Mkhonzeni. Lena yindlela 
eqondile». 

52. Kwathi ukuba uJesu abone 
ukuthi abakholwa wathi: «Ubani 
ozongisiza kulendlela kaAllah 
na?» Abafundi bakhe bathi: 
«Singabasizi bakaAllah, sikholwa 
kuAllah, futhi wena yibangufakazi 
ukuthi thina singamaMuslim 
(abathobela uAllah)! 

53. O, Nkosi yethu! Siyakholwa 
kulokho Osukwembulile, futhi 
silandela isiThunywa, ngakho-ke 
Sibhale kanye nalabo abafaka- 
zayo». 

54. Benza uzungu (abanga- 

® 19',". »-£ 

Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 95 r ^>Li T o'j*** (jl 'jj-^ kholwa), noAUah Wenza icebo 
(ukubhekana nabo); futhi uAllah 
Ungcono kunabenza uzungu^^^. 

ISIGABA6. 

55. Bheka! UAllah Wathi : 
«Jesu! Ngempela ngizokuthabatha 
ngikwenyusele kiMi, Ngikuhlam- 
bulule kulabo abanga kholwa^^^; 
ngenze laba abakulandelayo ba- 
bengcono kunalabo abangakho - 
Iwa kuze kube ngoSuku loku - 
vuka. Ngakho-ke nizobuyela ki- 
Mi Nginehlulele ngalokho ebeni - 
phikisana ngakho». 

56. «Uma kuyilabo abanga- 
kholwa, Ngizobajezisa kanzima, 
kulomhlaba nakeweLizayo, futhi 
abazukuba namsizi». 

57. «Kanti labo abakholwayo 
benze nezenzo ezinhle Uzobakho- 
khela umvuzo ngokugcwele: ng - 
okuba uAllah Akabathandi abe- 
nza ububi». 

58. «Lokhu eSikuchazela kona 
ngemibiko, kuyisikhumbuzo no- 
buhlakani». 

^ 9 w 

[1] Uzungu olwenziwa amaJuda ukubulala uJesu, kanti icebo likaAllah 
kwaba ukumhlenga. Ibhayibheli lithi: wasindiswa ekufeni uJesu (ukuthula 
kube kuye) Heberu 5:7. 

[2] Babefuna uJesu ahlazeke ngokufela emthini: «Ophanyekiweyo uqale- 
kisiwe nguNkulunkulu». Dut. 21:23. UJesu (ukuthula kube kuye) akaweli 
kulesosigaba sokufa ngalendlela eqalekisiwe. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 96 r.>Li f (jlj^^ JT ^jj^ 59. Ngempela iyefana indicia 
adalwa ngayo uJesu nguAllah, 
izifanela nekaAdam. Wamdala 
ngothuli, Wathi kuye: «Yenzeka». 
Kwenzeka. 

60. Leliqiniso livela eNkosini 
yakho; ngakho-ke ungabi womu- 
nye wabangabazayo!^^^ 

61. Futhi noma ubani ophiki- 
sana nawe ngaloludaba, ngemuva 
kokuba ulwazi selufikile kuwena, 
uthi: «Wozani! Sihlangane nda- 
wonye, amadodana ethu kanye 
namadodana enu, amakhosikazi 
ethu kanye namakhosikazi enu, 
thina kanye nani; masithandaze 
sijule sicele isiqalekiso sikaAUah, 
sibe kulabo abaqamba amanga 
phakathi kwethu!» 

62. Bheka! Loluwudaba Iweqi- 
niso: akukho Nkulunkulu nga- 
phandle kuka Allah, futhi 
ngempela uAUah Unamandla, 
Uhlakaniphile. 

63. Kepha uma behlehla nyova, 
ngempela uAllah Unolwazi olugc- 
wele ngezigangi. 

ISIGABA7. 

64. Yithi: «0, bantu beNcwadi! 

[1] UAllah lapha Usicacisela ngokudalwa 
nokudalwa komuntu wokuqala; wadalwa 
emhlabeni. 

9^ ^ - "^ \ ®ijsi===C>J\ ®^j^V^'M^\^So^ kukaJesu, kufana ncamashi 
kungekho muntu ophilayo Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 97 I ^->^' T j\j^»s- Jl »jj^ Asivumelaneni ngezwi elilodwa 
phakathi kwethu kanye nani, 
ukuthi asikhonzi lutho ngaphandle 
kukaAllah, nokuthi asiMbhangqi 
nalutho, nokuthi asizuthatha aba- 
nye nje ngamaKhosi esikhundleni 
sikaAllah^%. Kepha uma behlehla 
nyova, nithi: «Yibani ngofakazi 
ukuthi singamaMuslim (abazini- 
kele kuAllah)». 

65. «0, bantu beNcwadi!^^^ 
Kungani niphikisana ngoAbra- 
ham, kanti uMthetho neVangeli 
kwembulwa ngemuva kwakhe na? 
Anina kuqonda na?» 

66. Bheka! Niyilabo asebangen- 
elwa ukuphika, ngisho nangezinto 
enizaziyo! Manje niphikiselani 
izinto eningenalo ulwazi ngazo na? 
U Allah ngempela Owaziyo, nina 
anazi lutho!» 

67. UAbraham wayengesiye 
umJuda noma umKrestu; kepha 
waye kholwe ngokweqiniso eyi- 
Muslim, futhi engaMbhangqi 
uMdali kanye nezithixo. 

68. Ngempela labo bantu ®(iJiC^\^ (i^.^^^y.k^J^\^M [1] «INkosi (uAllah) uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye». Marko 12:29 
Funda isahluko 3:79-80, 112:1-4. 

[2] Lapha uAllah Wayekhuluma nabantu asebathola izambulo zaKhe, 
phakathi kwabo amaJuda namaKrestu. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 98 r ^j^\ V O'j**^ <Jl •jj--' abahlobene kakhulu noAbraham, 
yilabo abamlandelayo, njengoba 
kwenza lomProfethi, kanye nalabo 
abakholwayo. U Allah futhi Un- 
guMhlengi (noMngane) walabo 
abakholwayo^^^. 

69. Kuyinjongo yabanye pha- 
kathi kwabantu beNcwadi ukuba 
baneduse: kanti bazilahlekisa bona 
uqobo kepha ababoni. 

70. O, bantu beNcwadi! Kun- 
gani niphika izimpawu zikaAUah, 
nibe nina uqobo Iwenu ningofa- 
kazi ngazo na? 

71. O, bantu beNcwadi! Kun- 
gani nisitheza iqiniso ngamanga, 
futhi nifihla iqiniso nibe nilazi na? 

ISIGABA8. 

72. Inxenye yabantu beNcwadi 
ithi: «Kholwani kulokho okwem- 
bulwe kulabo abakholwayo ngezi- 
khathi zasekuseni, futhi nikuphike 
okokugcina kuso^^^ hleza babuye. 

73. Futhi (bathi): «Ninga- 
kholwa (abanye) ngaphandle 
kwalowo osenkolweni yenu». Yithi 
(Muhammad): «Ukuholwa kweqi- 


^A J\^'' j»^ _r 4 .^ '1 


•X 

[1] UAbraham wayemesaba uNkulunkulu futhi elungile, waze waziwa 

ngokuthi umngane kaNkulunkulu; waziwa futhi njengoyise waba- 

kholwayo. 

[2] Kuso isambulo. Isahluko 

UMNDENI KA-BMRAN 3 Part 3 99 r ^j^\ T j\j^t^ J\ ijj*^ niso ukuholwa nguAllah: (nesaba) 
ukuthi omunye unikezwe lokho 
enanikezwa kona, nokuthi ba- 
zoqhudelana nani phambi kweN- 
kosi yenu na? Ngempela konke 
okuhle kusezandleni zikaAIIah, 
Upha lowo Amthandileyo, futhi 
uAllah Usingathe konke, Wazi 
konke. 

74. Umusa waKhe Uwu- 
khethele lowo Amthandileyo. Fu- 
thi uAllah UyiNkosi yomusa 
ongapheliyo». 

75. Phakathi kwabantu beNc- 
wadi, kunalowo okuthi uma 
ungamphathisa ingqumbi yegolide, 
engayibuyisela kuwena; kepha 
abanye uma ungabaphathisa uh- 
lamvu olulodwa Iwesiliva, bengeke 
balibuyisele kuwe, ngaphandle 
kokuba ubabelesele njalo, njalo. 
Kungenxa y okuthi bathi: «Aku- 
namsebenzi ukwephula isethembi- 
so kwabezizwe». Ngempela 
bakhuluma iphutha ngoAllah, 
futhi bayazi. 

76. Kulabo abagcina izethembi- 
so zabo, futhi begwema nokubi, 
ngempela uAllah Uyabathanda 
labo ababugwemayo. 

77. Ngempela labo abagudluka 
ezivumelwaneni zabo noAllah, 
kanye nenkolo yabo, ngenxa 
yenzuzo encane, labo-ke abanaso 
^JSi\&i J^ljSLi^i jjf(^(>' @r^\ 


Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Parts 100 r ^j^\ T jlj*** JT Ijj^ isabelo kweLizayo: futhi no Allah 
Akazukhuluma nabo, Akazubabu- 
ka futhi Akana kubahlanza. 
Impela bazojeza kabuhlungu. 

78. Futhi kunequembu labo 
elidunga iNcwadi ngolimi Iwabo, 
ningaze nicabange ukuthi kuyin- 
xenye yeNcwadi, kanti akusiyo 
(inxenye) yeNcwadi; futhi bathi: 
«Lokhu kuvela kuAllah». Kepha 
kungaveli kuAllah: ngempela be- 
qamba amanga ngoAllah, futhi 
bazi kahle. 

79. Akusoze kuthi umuntu oni- 
kezwe iNcwadi nguAUah, no- 
buhlakani kanye nobuProfethi 
athi: «Yibani izinceku zami esi- 
khundleni sika-Allah»; kunalokho 
uye athi: «Yibani yizinceku ezi- 
thembekile zeNkosi, ngokuzimisela 
ukufundisa iNcwadi, nangokuyi- 
funda ngokuthembeka». 

80. Angeze futhi aniyaleza 
ukuthi nithathe izingelosi, kanye 
nabaProfethi njengamaKhosi na- 
bameli. Anganiguqulela yini ebu- 
qabeni ngemuva kokuba 
senizinikele na? (ningamaMushm). 

ISIGABA9. 

81. Bheka! Mhlazane uAUah 
enza isivumelwano nabaProfethi 
(ethi): «Ngininika iNcwadi kanye 
nobuhlakani, ngemuva kwalokhu 
kuzofika kinina isiThunywa esi- Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 101 r ^j^\ T j)^;-*P Ji ^JJ-^ zogcwalisa lokho eninakho. Nize 
nisikholwe futhi nisisize. (UAUah) 
wathi: «Niyavuma ukuthwala lesi- 
vumelwano nje ngesiphoqekile 
kinina na?» (AbaProfethi) bathi 
«Siyasemukela». (U Allah) Wathi 
«Yibani ngofakazi, naMi futhi 
Ngizoba ngomunye wofakazi»^^l 

82. Uma behlehla ngemuva 
kwalokhu, labo-ke abaphambu- 
kile. 

83. Bafuna enye inkolo nga- 
phandle kwekaAUah, kanti zonke 
izidalwa ezisemazulwini, na- 
semhlabeni ziMthobela zithanda 
noma zingathandi? Futhi isiphetho 
ukubuyela kuYe. 

84. Yithi: «Siyakholwa kuAllah, 
nakulokho esambulelwa kona, 
nokwembulelwa uAbrahama, nols - 
hmayeU, nolsaka, noJakobe, ka - 
nye nasezizweni , nalokho ok- 
wembulelwa uMose, noJesu kanye 
nabaProfethi kuvela eNkosini 
yabo. AsibandluluH noyedwa pha- 
kathi kwabo, futhi sizinikela 
kuYena (uAllah)». 

85. Uma kukhona ofuna enye 
inkolo ngaphandle kwelslam S'^9^ 


j>^ dU^S eU'i uoo Jy (^ ^ \^i 

^(^il^^^^^^^^^^ [1] UmProfethi wokugcina okukhulunywa ngaye nguMuhammad (uku- 
thula kube kuye), kwawacacela amanye amaJuda kanye namaKrestu 
ayesedolobheni laseMadina, ayesemlandela. Labo abaphikisayo bayax- 
wayiswa emavesini alandelayo. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 3 102 r «.j^i V jlj^** Jl ojjy--- (ukuzinikela kuAllah), ingeze ye- 
mukelwa kuyena; futhi kweLizayo 
uzoba kanye nalabo abalahle- 
kelwayo. 

86. Angabahola kanjani uAllah 
labo abaphika ukholo ngemuva 
kokulamukela, futhi sebafakaza 
ukuthi isiThunywa eseqiniso, ne- 
zimpawu zisobala kubona na? 
Ngempela uAllah Akabaholi 
abantu abedukayo. 

87. Umvuzo wabo uzoba yisi- 
qalekiso sikaAllah, futhi nese- 
zingelosi zaKhe, kanye nesabantu 
bonke. 

88. Bazophila kusona: futhi 
isigwebo sabo asizuncishiswa, ne- 
sikhathi sokuphenduka abazu- 
nikwa. 

89. Ngaphandle kwalabo aba- 
phendukayo, ngemuva kwalokho 
balungise abakonile; ngempela 
uAllah Uyathethelela Unomusa. 

90. Kepha labo abalahla inkolo 
ngemuva kokuyamukela, bequhu- 
beka nokuyiphika, akusoze kwe- 
mukeleka ukuphenduka kwabo. 
Labo-ke abedukileyo. 

91. Ngempela labo abanga- 
kholwa, futhi baze baficwe ukufa 
bengakholwa, akusoze kwemuke- ®a5^t(^f>5ia^i 


d>\o2\j4^ ^si^S'^^.Q.^ ©, nre»»L<?' ^(^j>i^% 

Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 103 i.^l r :jI. Jis tjj^ leka konjalo, noma igolide lonke 
elisemhlabeni lingalethwa nje nge- 
sinxephezelo. Labo-ke bazohlan- 
gabezana nesijeziso esibuhlungu, 
futhi abazukuba nabasizi. ISIGABAIO. 

92. Anisoze nifinyelele ekulun- 
geni, noze ninikele ngalokho 
enikuthandayo, noma yini en- 
inikela ngayo, ngempela uAllah 
Uyazi kahle. 

93. Konke ukudla kwakuvume- 
lekile kubantwana bakalsrayeli, 
ngaphandle kwalokho azinqumela 
yena ulsrayeli ukuthi akuvumele- 
kile, ungakembulwa umthetho 
(kuMose). Yithi: «Lethani iTorah 
(umthetho) niyifunde uma ninga- 
bantu beqiniso»^^'. 

94. Uma kukhona ngemuva 
kwalokhu abazoqamba amanga 
ngo Allah, yibona-ke abayizoni. 

95. Yithi: «U Allah ukhuluma 
iqiniso, ngakho-ke landelani in- 
kolo kaAbraham owayelungile; 
futhi wayengesiyena okanye naba- 
khonza izithixo». 


t y 9 \ 9 ^ 

[1] Abakwalsrayeli abawudli umsipha wenqulu esesikhoxeni senyonga. 
Gen. 32:32. Okunye kwenqatshelwa nguNkulunkulu ngomthetho kuMose. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 104 i^'?r^ T jlj.*^ J I "ijj-^ 96. Indlu yokuqala (yomkhule- 
ko) eyamiselwa isintu yileyo 
eseBakka (Makkah), egcwele izi- 
busiso kanye nenkokhelo yezi- 
dalwa zonke. 

97. Kuyona kunezimpawu ezi- 
cacile, njengendawo okwamisa 
kuyo uAbraham, lowo ongena 
kuyo uthola ukuvikeleka; ukuva- 
kashela kulendlu kuwumsebenzi 
isintu esiwenzela uAllah, kulabo 
abanokuba namandla okumela 
lolohambo, kepha uma kunaba- 
phika ukholo, ngempela u Allah 
Akazincengi izidalwa zaKhe. 

98. Yithi: «0, bantu beNcwadi! 
Kungani ningakholwa yimibiko 
ka-AUah, kanti uAllah Ungufakazi 
wakho konke enikwenzayo na?» 

99. Yithi: «0, bantu beNcwadi! 
Kungani nithikameza labo aba- 
kholwayo endleleni kaAUah, niza- 
ma ukuyigwegwisa, kanti nina 
uqobo naningofakazi (niholwa 
ngu Allah) na? Ngempela akusiko- 
na ukuthi uAllah Akakunakile 
lokho enikwenzayo». 

100. O, nina enikholwayo! Uma 
ningase nilalele inxenye yalabo 
bantu beNcwadi, bazonenza nih- 
lamuke ukholo, ngemuva kokuba 
senikholiwe. 


a#&^l Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 105 I ..^1 r o'j-**' <J' •j,^^ 101. Ningaluhlamuka kanjani 
ukholo, njengoba yethulwa kinina 
imibiko kaAUah, kanye nesiThu- 
nywa siphambi kwenu na? Ngem- 
pela lowo obambelele ku Allah, 
uzoholelewa endleleni eqondile. 

ISIGABAll. 

102. O, nina enikholwayo! 
Yesabani uAllah ngeqiniso njen- 
goba kumele Esatshwe, futhi 
ningaficwa ukufa ningesiwona 
amaMuslim (abathobele u Allah). 

103. Bambelelani ndawonye 
nonke, endophini kaAUah ninga- 
qembukelani; futhi nikhumbule 
ngokubonga umusa kaAUah kini- 
na, ngokuba naniyizitha Wahlan- 
ganisa izinhUziyo zenu ngothando, 
kwathi ngomusa waKhe naba 
ngabazalwane; futhi nanisogebeni 
lomgodi womlilo. Wayesenihlenga 
kuwo. Ngalendlela uAUah Ucacisa 
izambulo zaKhe kinina ukuze 
nithole ukuholwa. 

104. Futhi makusukume idlanzi 
labantu emphakathini wenu, eli- 
zomemela abanye kokuhle, liyale 
ngokulunga, lenqabele ububi: 
ngempela labo bazophumelela. 

105. Ningabi njengalabo abaq- 
hekekayo, futhi bephikisana nge- 
muva kokwamukela izimpawu 
ezicacile. Ngempela labo-ke 

@cii4^t;^^iii 


Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 106 i ^j^\ V jlj»»^ Jl •JJ-* (abanjalo) bamelwe yisijeziso esin- 
zima. 

106. NgoSuku (lokuvuka) ubu- 
so buzokwenziwa mhlophe^^', ku- 
thi obunye benziwe mnyama. 
Kulabo ubuso babo obu- 
zokwenziwa mnyama kuzothiwa 
kubona: «Nahlamuka inkolo nge- 
muva kokuyamukela na? Yizwani 
isijeziso, ngokuba naphika ukho- 
lo». 107. Ngempela labo ubuso 
babo obuyokwenziwa mhlophe, 
bayokuba semseni kaAllah; ba- 
phile kuwo (ngonaphakade). 

108. Lezi yizimpawu zikaAllah, 
eSikulandisa zona ngeqiniso: futhi 
uAllah Akaqondile ukuphatha 
izidalwa zaKhe ngokungemthetho. 

109. Ngempela kungokukaAllah 
konke okusemazulwini noku- 
semhlabeni, yiku Allah lapho 
zonke izindaba ziyophetha khona. ISIGABA12. 

110. Niwumphakathi omuhle 
ngokwedlulele, ophakanyiselwe isi- 
ntu, niyala ngokuhle, nenqabela 

[1] Bayogqama, noma bayokhazimuliswa. (l^&lCw^cau JJlJ 

©6Jo^^J^'^i 

^M.'^J^V^'J^'^ Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 107 i.^i T jlj.** JT ^jj^ ububi, futhi nikholwa kuAllah. 
Ngempela uma abantu beNcwadi 
bebekholiwe, bekuzoba ngcono 
kubona. Phakathi kwabo kunala- 
bo abanokholo, kepha iningi 
lingabephuli bomthetho^^^. 

111. Abasoze babayingozi kini- 
na, kuphela bazonicunula nje, 
uma bengase banilwise bazo- 
phenduka babaleke, futhi abana- 
kuthola sizo. 

112. Usizi luphezu kwabo, 
noma yikuphi lapho bekhona, 
ngaphandle uma besesivumelwa- 
neni esisuka kuAllah nakubantu; 
bazihehela isijeziso esivela kuAl- 
lah, amashwa abongamele, lokhu 
kudalwa ukugakholwa yimibiko 
kaAUah, futhi babulala nabaPro- 
fethi ngokungemthetho. Lokhu 
kungenxa yokuba bahlubuka, fu- 
thi bona kakhulu. 

113. Abefani bonke abantu 
beNcwadi, kunenxenye ezimisele 
ngokufunda imibiko kaAUah nge- 
zikhathi zasebusuku futhi bewa 
ngobuso beMdumisa. 

114. Bakholwa kuAllah naso- 
Sukwini lokugcina, bayala ngoku- 
lunga benqaba okungalungile, 
futhi baphakamela phezulu ek- 


'1 11 %>a!' 
^ ^9^9^*^ . 999^\[ '^ 999^ry ^ [1] Umphakathi wabazithobayo (Muslim) ubuziphethe kahle unconywa 
ngisho nawuMdali, futhi Ewuhlenga ezintweni ezimbi. Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 108 i ^j^\ r o'j-*^ ^ *jj^ wenzeni imisebenzi emihle. Ngem- 
pela labo abasohleni Iwabalungi- 
leyo. 

115. Futhi kulokho okuhle 
abakwenzayo, akusoze kwa- 
thathwa njengeze, futhi uAllah 
uyabazi labo abagwema ububi. 

116. Kulabo abaphika ukholo, 
kungaba ubucebi babo kanye 
nozalo Iwabo, akuzubasiza sebe 
bhekene no Allah. Labo-ke ngem- 
pela abangane bomlilo, bayophila 
kuwo (phakade). 

117. Lokho abanikela ngakho 
kulempilo yakulomhlaba kufa- 
niswa nomoya wesithwathwa, 
oheleza ubhubhise isivuno sabantu 
abazonele bona ngokwabo; aku- 
siYena uAllah obonelayo, kepha 
bazonela bona uqobo. 

118. O, nina enikholwayo! 
Ningabazisi kakhulu abanye nga- 
phandle kwalabo abasenkolweni 
yenu: bangeze bayeka ukunididisa, 
futhi bafisa ukuthi nibhuntshe. 
Sebeze baphimisela elenzondo 
ngemilomo yabo, kepha abaku- 
fihle ezinhliziyweni zabo kukhulu. 
Siwucacisile umbiko kinina uma 
ningabaqonday o . 

119. Bheka nina niyabathanda, 
kanti bona abanithandi, nibe 
nikholwa eNcwadini iyonke. Uma 

®GH 


Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 109 i <.^l T o^ytS- Jl tjj^ bekanye nani bathi: «Siyakholwa, 
kepha uma sebebodwa baququda 
izinzipho ngenxa yentukuthelo. 
Yithi: «Felani olakeni lweni». 
Ngempela uAUah Uzazikahle 
izimfihlo zesifuba. 

120. Uma ngenhlanhla nehlelwa 
okuhle, kubakubi kubona, kepha 
uma nehlelwa amashwa baya- 
kuthokozela lokho. Ngempela 
uma nibekezela futhi nesaba 
uAUah, abusoze nakancane bayin- 
gozi ubuqiH babo. Ngempela 
uAUah Ukake konke abakwen- 
zayo. 

ISIGABA13. 

121. Futhi khumbula mhlazane 
ushiya umndeni wakho en- 
tathakusa, uyohlela umbutho wa- 
makholwa ngezigaba zawo 
elungiselela impi. Ngempela u Al- 
lah Uyezwa, Wazi konke^^^. 

122. Khumbula amaqembu enu 
amabih ekhombisa ukuphelelwa 
yithemba, kepha uAUah Waba 
nguMvikeU noMngane wawo. 
Ngempela yikuAUah lapho ithem- 
ba lamakholwa Hkhona^'^'. [1] UmProfethi lapha wayevivela impi yase-Uhud. 

[2] U-AbduUah Ubay umzenzisi owayengumJuda, washiya inkudla yempi 
wahamba nebutho lakhe elalinamadoda angu 200. Lokho kwabangela 
amaMuslim ezizwe ezimbili, abakwa Banu Salama nabakwa Banu Harith 
baphelelwa yithemba. Funda uvesi 155. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 110 i.^1 V O^y^ Jl ftjj-* 123. Futhi uAllah Wenza uku- 
thi ninqobe eBadri, lapho naniyi- 
sigejana; ngakho-ke yesabani 
uAllah nikhombise ngalokho uku- 
bonga. 

124. Khumbula mhlazane uthi 
kulabo abakholwayo: «Akwenele 
yini kinina uma iNkosi yenu 
Ithumela phansi izinkulungwane 
ezinthathu zezingelosi ukuzonisiza 
na?» 

125. Imbala! Uma niqinisela, 
nigwema ububi, noma ngabe 
ninokuhlaselwa manje ningazelele, 
iNkosi yenu izothumela usizo 
Iwezinkulungwane ezinhlanu ze- 
zingelosi zibashanele. 

126. Ngempela uAllah uhlose 
ukuthi lokhu kube umbiko wen- 
duduzo kinina, kanye nesiqiniseko 
ezinhliziyweni zenu, futhi akukho 
sizo ngaphandle kolusuka kuAUah 
Onamandla, Ohlakaniphile. 

127. Ukuze Anqume inxenye 
yalabo abangakholwa, noma 
Abavimbele ukuze basale be- 
didekile. 

128. Akusona esakho isinqumo, 
sokuthi (uAllah) Uphendukela 
kubona ngomusa noma Uyabaje- 
zisa; ngoba bayizoni. 

129. Futhi okukaAUah konke 
okusemazulwini nasemhlabeni, 

Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 111 i ^'j^\ V olj*»^ J I 5 J J*.* Uthethelela lowo Amthandileyo, 
futhi Ajezise lowo Athande 
ukumjezisa. Ngempela uAllah 
Uyathethelela Unomua. 

ISIGABA14. 

130. O, nina enikholwayo! 
Ningabizi inzalo emalini en- 
ibolekisa ngayo, niyandisa ngoku- 
phinda phindiwe; futhi nesabe 
u Allah ukuze niphumelele. 

131. Ngempela nesabe umhlo 
lungiselelwe labo abangakholwa. 

132. Ngempela nilalele uAllah 
nesiThunywa, ukuze nizuze umu- 
sa. 

133. Ncintisanani nilibangise 
entethelelweni evela eNkosini 
yenu, kanye nasesivandeni (kwe- 
Lizayo) esibanzi kuhle kwamazulu 
kanye nomhlaba, esilungiselelwe 
labo abagwema ububi. 

134. Labo futhi abanikelayo, 
kungaba sesikhathini sempumelelo 
noma sobunzima, abazibambayo 
ekuhluthukeni, bathethelele aba- 
nye, ngempela uAllah Uthanda 
abenza ukulunga. 

135. Futhi labo abenza izinto 
ezijabhisayo noma ezephula imi- 
phefumulo yabo, bakhumbule 
uAllah, besebecela intethelelo 
ngokona kwabo, ubani on- 


^^jjj^l^\^ 
Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 112 i ^j^\ T (jl^^«^ Jl ^jj^ gathethelela izono ngaphandle 
kukaAUah na? Futhi bengeke 
baphinde benze sebenolwazi lokho 
asebakwenza. 

136. Umvuzo walabo, uzoba 
yintethelelo eNkosini yabo, kanye 
nezivande ezigobhoza imifula 
ngaphansi, okuyindawo yabo yo- 
kuphila phakade, muhle ngempela 
umvuzo walabo abasebenzayo. 

137. Maningi amasiko asadlula 
ngaphambi kwenu, ngakho-ke 
hambelani emazweni ukuze nibone 
okwaba wumphumela walabo 
ababephika iqiniso. 

138. Nasi isimemezelo esintwini, 
izeluleko kanye nezixwayiso kula- 
bo abagwema ububi. 

139. Impela ningadikibali futhi 
ningakhali, ngokuba nizonqoba 
uma nikholiwe. 

140. Uma nithole inxeba, nala- 
bo bantu bathola inxeba ngoku- 
fanayo. Lezi yizinguquko eSenza 
ukuthi zidedelane kubantu, ukuze 
uAllah Azi labo abakholwayo 
Akhethe ofakazi (abafela ukholo) 
phakathi kwenu; futhi uAllah 
Akabathandi abanayo^^l 


i»i. * 9 < -^ >" 

[1] UAllah Wayeduduza amaMuslim ngemuva kokudumazeka kwawo 
empini yase Uhud. AmaMuslim ehlulwa kulempi kanti anqoba kweyo- 
kuqala eyayiseBadr. Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 113 i^>Jri T jlj*P Ji "ijj^ 141. Ngakho-ke uAUah Uhlose 
ukuhlanza labo abakholwayo, ab- 
hubhise labo abaphika ukholo. 

142. Kambe nicabanga ukuthi 
nizongena eJannat (parades!) nga- 
phandle kolwazi lukaAUah ngala- 
bo abazabalaza kanzxima 
phakathi kwenu, noma ngokwazi 
ngalabo ababekezelayo na? 

143. Futhi nanike nifise ukufa 
ngaphambi kokuhlangabezana na- 
kho (enkundleni yempi), manje 
senikubona ngamehlo enu^^'. 

ISIGABA15. 

144. Ngempela uMuhammad 
uyisiThunywa nje kuphela, futhi 
ziningi iziThunywa esezadlula esi- 
khathini esiphambili. Kungenzeka 
yini ukuthi uma efa noma 
ebulewe, nifulathele na?^^^ Uma 
kukhona ofulathelayo, lokho aku- 
zuMhlupha uAllah futhi uAUah 
UzoklomeHsa labo ababongayo. 

145. Futhi akuna mphefumulo 
ongaphuma ngaphandle kwem- 
vume kaAUah nangesikhathi esi- 
misiwe. Kulowo othanda umvuzo 


[1] AmaMuslim ayeze ngomkhulu umfutho ezimisele ngokunqoba, athe- 
neka amandla negenxa yokwephula kwawo iziyalo. Funda uvesi 152-155. 

[2] Kulempi umProfethi walimala, kwase kwanda amahlebezi okuthi 
ufile; uAllah Wayesembhula lamavesi. Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 114 i.^1 T jlj*** Jl »jj— • wakulelizwe, Sizomnika, futhi na- 
lowo othanda umvuzo wakweLi- 
zayo naye Sizomnika. Sizonika 
umvuzo (wangempela) labo aba- 
bongayo. 146. Bangaki abaProfethi belwa 
bekanye nabantu abaningi aba- 
thembekile na? Abazange baphe- 
lelwe yithemba ngokwehlelwa 
yingozi besendleleni kaAUah, futhi 
abaphelelwanga yithemba kanye 
nomfutho, ngempela u Allah 
Uthanda labo ababekezelayo. 147. Ngempela abashongo lu- 
tho ngaphandle kokuthi: «Nkosi 
yethu! Sithethelele izono zethu, 
nangezenzo zethu eziyize, Wenze 
namanyathelo ethu aqine, futhi 
Usisize ukubhekana nabantu 
abangakholwa. 

148. Ngalokho uAUah Waba- 
pha umvuzo wakulomhlaba, kanye 
nomvuzo omuhle wakweLizayo, 
ngempela uAUah Uthanda labo 
abenza akuhle. ISIGABA16. 

149. O, nina enikholwayo! Uma 
nilalela labo abangakholwa, ba- 
zokwenza ukuba nihlehle nyova, 
bese niphenduka abalahlekelwayo. ®4i;iftr^f L?.^^A^-5 W^f;!V 


ly&2w(Cy t^axAtflij ^t(^^^ 
Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 115 i P'j^\ T jlj.*^ Jl ^jj^ 150. Kanti uAllah UnguMhle- 
ngi wenu kanye noMsizi Obed- 
lula bonke. 

151. Sizofaka uvalo ezinhliziy- 
weni zalabo abangakholwa, ngoba 
bahangqa uAllah nezithixo , 
okuyinto engavunyelwe uYena; 
futhi indawo yabo izoba semlil- 
weni. Ngempela yimbi indawo 
yabonayo. 

152. Impela uAllah Wasifeza 
isethembiso Asenza kinina, ok- 
wathi lapho seniziqothula izitha 
zenu ngemvume yaKhe, kwayila- 
pho nithikamezeka, futhi niphiki- 
sana mayelana neziyalo, nangalalei 
ngemuva kokuba Anibonise (um- 
phango) lowo enaniwulangazelele. 
Abanye benu babefuna okomhla- 
ba, kanti abanye babelangazelele 
eLizayo, ngalokho Wanenza uku- 
thi ningazinaki izitha zenu ukuze 
Anivivinye. Manje Usenithethelele, 
futhi umusa kaAUah wengamele 
labo abakholwayo. 

153. Bheka! Ngesikhathi nikhu- 
phuka (eqgumeni) ningasanake 
ngisho noyedwa, nesiThunywa 
singemuva kwenu sinikhuza 
(ukuthi nibuye)^^^. UAllah Waye- >J4& bjc^ *^^u ^_>^ '^l^vi ^/^r: I 


[1] UmProfethi wayeyale abemicibisholo ukuthi balinde bangehleli phansi 
kodwa kwathi sebebona kungathi sebeyayinqoba impi, behla bejahe 
umphango. Izitha kanti ezinye zijikele ngemuva kwentaba yase Uhud, 
zase zibaqhamukela ngemuva bengalindele, behlulwa. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 116 i^>+> T jij*.^ u' *jj*^ senipha umvuzo wosizi phezu 
kolunye usizi, Enzela ukuthi 
ningabe nisakhalela lokho okwa- 
niphunyukayo kanye nokunehla- 
kalele. Ngempela uAUah Ukwazi 
kahle konke enikewenzayo. 154. Kwathi ngemuva kosizi 
Wehlisela ukuphepha kwabanye 
baze bafikelwa nawubuthongo, 
kwathi elinye iqembu kinina 
lacabanga okubi ngoAUah, okuyi- 
midlinzo yokungazi. Lathi: «Be- 
siphatheleni yini thina naloludaba 
na?» Yithi: «Ngempela loludaba 
ngokuphelele olukaAllah». Bafihle 
imidlinzo abangeke bakutshela 
yona, bathi. «Ukube besiphathe- 
lene naloludaba besingeke sibu- 
lawe (kanjena) lapha». Yithi: 
«Noma ngabe benisemakhaya enu, 
labo ukufa ebese kubafanele 
bebeyosuka baye lapho kuyobafica 
khona, kepha konke lokhu be- 
kuyisivivinyo sikaAllah, ngalokho 
okusezifubeni zenu, nokuthi Ah- 
lanze izinhliziyo zenu. Ngempela 
uAllah Wazi zonke izimfihlo 
zesifuba. 155. Futhi labo ababaleka 
phakathi kwenu ngosuku ok- 
watholana ngalo phezulu amqem- 
bu womabiH, benziwa usathane 
ukuba babaleke, ngenxa yalobobui ^j^a\t3j}^^\:^<:f ©< ^'V.':-.[^^ J^ 1 tl\i: <U)1^ 

Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 117 i.;J-l jtj^^ JT ojj— ababenza. UAllah Usebaxolele 
manje ngoba uAllah Uyathethele- 
la, Uyabekezela'^l 

ISIGABA17. 

156. O, nina enikholwayo! 
Ningabi njengalabo abanga- 
kholwa, okuthi uma abafowabo 
behambele kwamanye amazwe 
noma besempini, bona bathi: 
«Ukuba bebehleli kanye nathi 
bebengeke baficwe ukufa, noma 
babulawe». Ngalokho-nje UAllah 
Angabehlisela ukukhala kanye 
nokuzisola ezinhliziyweni zabo, 
futhi nguAUah Odale impilo 
kanye nokufa, ngempela uAllah 
Ubona kahle konke enikwenzayo. 

157. Kunani uma nibulewe 
noma nifele emsebenzini kaAllah 
na? Ngoba ngempela intethelelo 
kakhulu kunakho konke abaku- 
qongelelayo. 

158. Bekunani uma nibulewe 
noma nifile na, njengoba nizoqo- 
qelwa kuAUah nonke? 

159. Kungenxa yomusa kaAllah 
ukuthi ube nokubabekezelela, 
(Muhammad), kanti ukuba ubu- 
nolunya kanye nobudlova, bebe- 
zohlakazeka bahambele kude 4^5^ 


• 9^ "^ 9 X %j^^4iijis);^it*i^; 


[1] Funda incazelo 113. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 118 i ^j^\ T jlj^^ Jl Sjj*- nawe. Ngalokho bathethelele, fu- 
thi ubacelele intethelelo, ubonisane 
nabo ngezinto; uma sewenze 
isinqumo, beka ithemba lakho 
kuAUah: ngoba ngempela uAUah 
Uthanda labo abathembele kuYe- 
na. 

160. Uma uAUah Enisiza, ake- 
kho onganinqoba; futhi uma 
Enihlubuka, ubani onganisiza 
ngemuva kwalokho na? Ngempela 
yikuAUah lapho ligxile khona 
ithemba labakholwayo. 

161. Akasoze umProfethi noma 
yimuphi abangumkhohlisi, futhi 
noma ubani okhohHsayo, uzocaci- 
sa ngoSuku lokwahlulela ngalokho 
akhohhsa ngakho. Ngakho-ke 
yonke imiphefumulo iyothola um- 
vuzo ophelele ngalokho eyakuse- 
benzela, futhi akekho ozophathwa 
ngokungemthetho . 

162. Ingabe uyefana yini lowo 
olandela intokozo enhle kaAllah, 
kanye nalowo ozihehela isijeziso 
sikaAllah, futhi indawo yakhe 
okuyisihogo, okuwuhambo oluyo- 
phetha kabuhlungu na? 

163. Basezigabeni ezahlukene 
phambi kukaAUah, futhi uAUah 
Ubona kahle konke abakwenzayo. 

164. Impela, u Allah Ubenzele 
umusa abakholwayo, ngokuthu- 

Ob J^ <^^ <J*J (jt(>y^ (jte U^ 

Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 119 i ^^1 T jlj.*^ Jl Sjj--* mela isiThunywa phakathi kwa- 
bo^^^, esibalandisa ngezimpawu 
ezibahlambululayo, futhi sibelule- 
ka ngemiBhalo nangobuhlakani, 
njengoba esikhathini esiphambili 
babesezonweni ezisobala. 

165. Kungani uma nivelelwe 
yingozi, phezu kokuba nina 
nigadle kwaze kwakabili (ezitheni), 
kodwa nithi: «Wokunjani-ke lo- 
khu?» Yithi (Muhammad): «Ku- 
bangelwe yinina uqobo». Impela 
uAllah Unamandla phezu kwe- 
zinto zonke. 

166. Futhi lokho kukhahlame- 
zeka enakuthola mhlazane ama- 
butho elwa womabiH, 
kwakungemvume kaAUah, ukuze 
Azi ngalabo abakholwayo. 

167. Ukuze futhi Azi ngalabo 
abangabazenzisi, (labo) okwathiwa 
kubo: «Wozani nil we ngendlela 
kaAllah, noma nizivikele». Bahti: 
«Ukube besikwazi ukulwa besizo- 
nilandela. Ngalolosuku babeseduze 
kokuphika inkolo kunokuba babe 
abakholwayo. Basho ngemilomo 
yabo izinto ezazingekho ezinhli- 
ziyweni zabo, nokho uAllah [1] Inhlanhla yayehlele abantu phakathi kwamaArab ayengamaKrestu 
kanye namaJuda, nabantu nje ababelungile ukuthi kube khona isiThu- 
nywa phakathi kwabo esizoba cacisela, futhi sibakhipha ezonweni eza- 
bacacela ngemuva kokulandela isiThunywa. Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 120 i ^;^\ T jtj-*^ Jl Sj^f— • Unolwazi Iwakho konke aba- 
kuthukusayo. 

168. Yibo kanye labo ababe- 
khuluma ngabafowabo ababe- 
sempini, bona behlezi (emakhaya) 
bethi: «Ukube basilalela, ngabe 
abazange babulawe». Yithi (mPro- 
fethi) : «Kuphebezeni-ke ukufa 
kunganifici nina, uma nikhuluma 
iqiniso!». 

169. Ningacabangi ukuthi bafile 
labo ababulawelwe endleleni 
kaAUah. Qha, bayaphila! Bane- 
sondlo phambi kweNkosi yabo'^^l 

170. Bayathokoza ngenxa yalo- 
kho uAUah Abaphe kona ngo- 
musa waKhe. Bathokozela futhi 
labo abangakabuthwa kanye nabo 
kepha besasele ngemuva (ku- 
lempilo): ngoba abasena kufikelwa 
ukwesaba, futhi abasenakukhala. 

171. Bayathokoza ngenxa yo- 
musa nezipho ezivela kuAUah, 
futhi uAllah Akahchithi iholo 
labakholwayo. 

ISIGABA18. 

172. Kulabo abezwe imbizo 
kaAUah kanye nesiThunywa 
saKhe ngemuva kokwehlelwa yin- 
gozi (empini); kulabo phakathi 


.^lO^ci^^I^'toP^S 9 ^^^9 ^^TS'3<^.^i,r^i [1] Funda isahluko 2:153-157. Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 121 i *.j^\ V jlj^iP JT ^jj*^ kwabo abenza ukulunga, begwema 
ububi, bazokuba nomvuzo om- 
khulu'^'. 

173. Labo okwathi abantu be- 
thi: «Ngempela kunebutho elikhu- 
lu elizonihlasela, ngakho-ke sab - 
elani ( impilo yenu ) » . Kepha 
baqina ukholo Iwabo bathi: 
«Senele thina ngoAUah, futhi 
UnguMhlengi Ongcono». 

174. Ngakho-ke babuya nomu- 
sa kanye nokuhlengwa nguAllah, 
bengatholanga ngozi: ngokuba 
balandela okuyintokozo kuAllah- 
futhi uAllah UyiNkosi yezipho 
ezingapheliyo. 

175. Usathane kuphela onok- 
wenza nesabe abahlobo bakhe: 
ngakho-ke ningabesabi, kepha 
nesabe Mina uma (ngempela) 
nikholiwe! 

176. Futhi bangakudabukisi 
labo abazikhethele nje kalula 
^^^T 


'^^M^m^^s^^M [1] Kwathi lapho impi yaseUhud isiphelile, abahedeni sebephinda 
eMakkah; umholi wabo uAbu Sufyan wakhipha izwi lokuthi kubuyelwe 
emuva ukuze bayocoboshisa wonke amakholwa kungasali nelilodwa. 
Kwathi ukuba umProfethi akuzwe lokho, wabaxosha ngamabutho ama- 
Muslim ayeselimele kakhulu; aze ayofika eHamra-ul-Asad: okuyindawo 
engamamayela angu 8 ukusuka eMadina. Kwathi ukuba abahedeni 
baseMakkah bezwe ukuthi amaMuslim ayabaxosha babaleka, lapho 
amaMuslim ahlangana neviyo labahwebi elahwebelana nabo ngenzuzo 
enkulu. Kukhulunywa ngalesosigameko evesini 172-175. Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 122] ^^J^^ r :jI jTo, j}jA^ Ui tjj^ ukungakholwa: ngempela, labo 
abazuMkhubaza uAllah na- 
kancane. Inhloso kaAllah, uku- 
bancisha inxenye yakweLizayo; 
futhi bazothola isijeziso esi- 
buhlungu. 

177. Impela labo abakhethe 
ukungakholwa kunokuba ba- 
kholwe, abazuMkhubaza uAllah 
nakancane, kepha bona bazobhe- 
kana nesijeziso esibuhlungu. 

178. Futhi labo abangakholwa 
bangacabangi ukuthi lelithuba 
eSibanike lona limnandi kubona: 
Sibanika kuphela ithuba ukuze 
bazandisele ububi babo; Kepha 
bazothola isigwebo esijabhisayo. 

179. UAllah Akazunishiya ma- 
kholwa nikulesisimo enikuso 
njengamanje, Uyoze Ahlukanise 
okubi kokulungileyo. Akasoze 
futhi uAllah Anivezela izimfihlo 
ezingabonwa, kepha uAllah 
Ukhetha eziThunyweni zaKhe 
lowo Amthandileyo. Ngakho-ke 
kholwani kuAUah naseziThuny- 
weni zaKhe; ngokuba uma ni- 
kholwa, futhi nigwema ububi 
nizokuba nomvuzo omkhulu. 

180. Bangacabangi futhi ukuthi 
kubahambela kahle labo aban- 
cishana ngalokho uAllah abaphe 
J)»\. "if"! 


Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 123 i ^^1 T O'j**^ tjl ^jj^ kona ngomusa waKhe: neze, 
kuzoba nzima kubona. Lezizinto 
abazigodlile ziyoba yijoka ezinta- 
nyeni zabo ngoSuku lokuvuka 
(kwabafileyo): ngokuba uAllah 
UnguMbusi wokusemazulwini no- 
kusemhlabeni; futhi uAllah Wazi 
kahle konke enikwenzayo. 

ISIGABA19. 

181. Ngempela uAllah Ubezwile 
labo abathi: «Impela uAllah 
Uyisichaka, thina sicebile!» Sizo- 
loba amazwi kanye nokubulala 
kwabo abaProfethi ngo kungemthe - 
tho, futhi Sizothi: «Yizwani isijeziso 
ngomHlo»^^l 

182. Lokhu kungenxa yalokho 
okuthunyelwe yizandla zenu nga- 
phambiU!» -ngoba ngempela uAl- 
lah Akazuziphatha kabi izinceku 
zaKhe. 

183. Labo abathi: «UAllah 
Wasiyala ukuthi singakholwa yi- 
siThunywa size silethe phambi 
kwethu umhlabelo ozadliwa umlilo 
(ovela ezulwini)». Yithi (kubona 
mProfethi): «Ingani kwafika kini- 
na iziThunywa ngaphambi kwami, [1] AmaJuda ayegcona umProfethi ngesambulo esahlukweni 2:245 esithi 
«Ubani lowo ozoboleka uAllah ngalokho okuhle, ukuze Amandisele 
ngokuphinda phindiwe na?» Lapha ivesi ligqugquzela ngomnikelo wa- 
bampofu. Isahluko 

UMNDENI KA-EMRAN 3 Part 4 124 i ^>JL.i T j^j'iS- Jl "ijj*^ nezibonakaliso ezicacile kanye 
nalokho okwakufunwa yinina 
uqobo: kungani phonababulala, 
uma nineqiniso?» 

184. Uma futhi bekuphika-in- 
gani, zaphikwa ngokufanayo izi- 
Thunywa esikhathini esingaphambi 
kwakho, ezeza nezibonakaliso ezic- 
acile, namahubo kanye neNcwadi 
eletha ukukhanya. 185. Yonke imiphefumulo iyoz- 
wa ukufa. Niyothola futhi umvuzo 
wenu ngoSuku lokuvuka kuphela. 
Noma ubani oyokhishwa emlilwe- 
ni abesefakwa eJannat (Paradesi), 
uyobe ephumelele ngempela: ngo- 
kuba impilo yakulomhlaba in- 
entokomalo ekhohlisayo. 

186. Ngempela nizovivinywa 
ngempahla yenu, nani uqobo 
Iwenu, futhi nizozwa okuzonidu- 
maza kulabo abanikwa iNcwadi 
kuqala kunani, bekanye nalabo 
abakhonza izithixo. Kepha uma 
nibekezela, niqaphela ububi lokho- 
ke ngempela kuwumkhawulo 
ezintweni zonke. 

187. Khumbulani futhi mhla- 
zane uAllah Enza isivumelwano 
nalabo abanikwa imiBhalo, ukuze 
bazise futhi bacacisle isintu, 
nokuthi bangayifihH. Kepha bona 
Isahluko 

UMNDENI KA-BMRAN 3 Part 4 125 i->lrl V ^\jaS' J I Sjj*- bayiphonsa ngemuva kwemihlane 
yabo, futhi bazifunela inzuzo 
encane ngayo. Yimbi inzuzo 
abayenzayo! 

188. Abangacabangi labo aba- 
thokozela izinto abazenzileyo, na- 
bathanda ukutuselwa lokho 
abangakwenzanga, bangacabangi 
ukuthi bazosigwema isijeziso: 
ngoba bazothola isijeziso esi- 
buhlungu. 

189. Impela obuka Allah ubuN- 
gameli basemazulwini nasemhla- 
beni, futhi Unamandla phezu 
kwezinto zonke. 

ISIGABA20. 

190. Bheka! Ekudalweni kwa- 
mazulu nomhlaba, kanye nase- 
mehlukweni wobusuku nemini, 
lokho ngempela kuyizimpawu ku- 
bantu abaqondayo. 

191. Labo abakhumbula uAUah 
bemile, futhi behlezi noma be- 
cambalele, becabanga ngokudalwa 
kwamazulu nomhlaba (bethi): «0, 
Nkosi yethu! Awukudalelanga ize 
konke lokhu, ubuNgcwele bungo- 
baKho! Uze Usisindise ekuje- 
zisweni ngomhlo!» 

192. «0, Nkosi yethu! Noma 
ubani Ozomphonsa emhlweni, ■^iyu55jli5lei5,^^a%^' Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 126 i.-^\ T o'j-*^ <JI ^jj^ ngempela Umhlazile; futhi labo 
abonayo abazukuba namisizi». 

193. «Nkosi yethu! Ngempela 
siyizwile imbizo yalowo osibizela 
okholweni (ethi): «Kholwani eN- 
kosini yenu!»- ngakho-ke sa- 
kholwa. Nkosi yethu! Sithehelele 
izono zethu, futhi Usule izono 
zethu, Uthathe futhi imiphefumulo 
yethu singabalungileyo!» 

194. «Nkosi yethu! Usiphe futhi 
lokho Owasithembisa kona nge- 
ziThunywa zaKho, futhi Usihlenge 
ekuhlazekeni ngoSuku lokuvuka. 
Ngempela, Wena Awusephuli ise- 
thembiso!» 195. Inkosi yabo Yabaphendu- 
la: «Ngempela Angiwuthathi 
njengeze umsebenzi wanoma ubani 
osebenzayo, kungaba owesihsa 
noma owesifazane: (ngoba) omu- 
nye uyinxenye yomunye. Ngakho- 
ke labo abafudukayo noma 
abadingiswa emizini yabo, futhi 
behlushwa endleleni yaMi, belwa 
noma bebulawa, ngempela Ngizo- 
cima izono zabo, bese Ngibagcina 
ezivandeni (Paradesi) ezinemifula 
egobhoza ngaphansi kuzo; 
okuyisibusiso phambi kukaAUah. 
Impela phambi kukaAUah kunezi- 
busiso ezingcono. 
Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 127 I ^jX.\ T oij^*p JT «j^^ 196, Ungakhohliswa amasu ez- 
weni alabo abangakholwa. 

197- Awukunethezeka okun- 
cane-nje ingani isiphetho sabo 
yisihogo, okuyindawo yesiphetho 
sobubi! 

198, Kepha labo abagcina um- 
sebenzi weNkosi yabo, bazoba 
sezivandeni ezigobhoza imifula 
ngaphansi kuzo, lapho bayophila 
kuzo phakade: okuyisipho abe- 
mukelwa ngaso wuAllah. Kuno- 
kungcono futhi uAllah Akugcinele 
labo abalungileyo. 

199, Futhi, bheka, phakathi 
kwabantu beNcwadi kunalabo 
abakholwa ngempela kuAllah, 
nakulokho okwembulwe kinina, 
nakulokho okwembulwe kubona, 
bezithoba phambi kuka Allah. 
Abasoze bakhetha okuyinzuzo 
encane kunemibiko kaAllah. In- 
zuzo yabo iseNkosini yabo. 
Impela uAllah Uyashesha ukunika 
umvuzo! 

200, O, nina enikholwayo! Be- 
kezelani nidlule abanye ngokube- 
kezela, futhi nibumbane, ngempela 
nesabe UAllah ukuze niphumelele. 
Isahluko MARIAM 19 Part 16 128 ^^ ^^1 \'\ ^.r <»jj^ SURAH MARYAM-^MARMM UKUZALWA KUKAJESU KRESTU. 
KUQALA ESAHLUKWENI 
lAL-IMRAN - ISAHL UNO 
3:45-54. 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

16. Xoxa futhi eNcwadini ngo- 
Mariya, mhla esuka emndenini 
wakubo eya endaweni en- 
gasempumalanga. 

17» Wabe esezisitheza kubona, 
Sase-Sithumela ingelosi^^' yeThu 
kuye, yabonakala kuye kungathi 
ngumuntu ophelele. 

18. Wathi (uMariya): «Ngem- 
pela ngicela ukukhosela koNomu- 
sa, (ungasondeli lapha) uma 
umesaba uAllah!» 

19. Yathi (ingelosi): «Mina 
ngiyisiThunywa esivela eNkosini 
yakho, Ekumisele ukuba nendo- 
dana emsulwa». 

20. Wathi (uMariya): «Ngizoba 
nendodana kanjani, lokhu indoda 
ingakaze ingithinte, futhi nginga- 
ziphethe kabi na?» 

21. Yathi (ingelosi): «Kuzo- 
banjalo; iNkosi yakho Ithe: 
«Kulula lokho kiMina: futhi %>»Qii 

[1] Saletha isiThunywa sikaMoya (INgelosi) uGabriyeli. Isahluko MARIAM 19 Part 16 129 ^n ^^1 \'\ ^.j* ^jj^ Simenze nokuthi aze abeyisibonelo 
esintwini, nomusa ovela kiThina». 
Lokhu futhi kuwudaba oselunqu- 
nyiwe». 

22. Wabe esemkhulelwa, futhi 
wemuka naye waya endaweni 
ekude^^l. 

23. Izinhlungu zomsiko, zam- 
pampisa waze wayofika esiqwini 
somuthi wesundu. Wakhala: 
«Maye! Bekungcono ukuba ngafa 
ngaphambi kwalokhu, futhi ngaba 
yinto engekho nesebayikhohlwa!» 

24. Kwezwakala ngezansana 
kwakhe (izwi) Hthi: «UngakhaH! 
Ngempela iNkosi yakho iku- 
phembele umfudlana lapho nge- 
zansana kwakho. 

25. Nyakazisa isiqu sesihlahla 
sesundu (usigobele) ngakuwe: sizo 
qathakisa phezu kwakho ama- 
sundu amasha navuthiwe. 

26. «Ngakho-ke yidla, uphuze 
futhi uphoUse namehlo akho! 
Uma kwenzeka ubona umuntu 
uthi: «Bheka! Ngenze isifungo 
sokuzila koNomusa, futhi angizu- 
khuluma namuntu namhlanje!» 

27. Wamletha (umntwana) 
kwabakubo emphethe. Bathi: «0, ©l^^iS^i 

@ 
[1] Wasuka kwelaseNazaretha eya eBethlehema, okuyibanga lamamayela 
angu 71. Isahluko MARIAM 19 Part 16 130 \n ^'j^\ \\ ^,j^ •j^ Mariya! Impela kuyisimanga lo- 
khu okulethile!» 

28. «Dadewabo kaAroni! Uyih- 
lo bekungesiyona indoda ekhohla- 
kele, kanye nonyoko engesiyena 
umuntu oziphethe kabi!» 

29. Wayesekhomba ( umnt - 
wana ). Bathi : « Singakhuluma 
kanjani nosana lusembelekweni 
na?» 

30. Wathi (uJesu): «Ngempela 
ngiyinceku ka Allah. Ungembulele 
iNcwadi, futhi Wangenza umPro- 
fethi. 

31. Wangenza ngabusiseka no- 
ma kuphi lapho ngikhona, futhi 
Wangimisela umkhuleko, nokuni- 
kela uma-nje ngisaphila. 

32. Futhi Ungenze ngamnene 
kumama, ngangabi umthwalo 
omkhahlamezayo, ngosizi. 

33. «Ngakho-ke, ukuthula ma- 
kube kimi, kusukela osukwini 
engazalwa ngalo, nangosuku en- 
gizofa^^^ ngalo, nangosuku en- 
giyovuselwa ngalo ekuphileni!» 

34. Kunjalo-ke ngoJesu in- 
dodana kaMariya, ngamazwi eqi- 
niso, mayelana nalokho abakup- 
hikisayo. ®t5J^cj> 


® 0^i^c^;^ia*S3 ,* »y'r^j-"' i » L» ^^"'■^ ,11 ■ill" 


[1] Funda incazelo 129 esahlukweni 4:159. Isahluko MARIAM 19 Part 16 131 n ivj^i \^ p^.y vj^ 35. AkuMfanele uAllah, ukuthi 
Angazala indodana. Ungcwele 
Yena! Uma Enquma udaba 
umane Athi: «Akwenzeke», be- 
sekwenzeka! 

36. (UJesu wathi): «Ngempela, 
uAllah UyiNkosi yami, neKosi 
yenu, ngakho-ke Mkhonzeni. Lena 
yindlela eqondile». 

37. Kepha amabandla ngokwa- 
wo abanemibono ehlukahlukene 
(ngaye): yeka labo abangakholwa, 
mhlazane sebelubona ngamehlo 
loloSuku olunzima! 

38. Bezwe, futhi ubabone ngo- 
Suku abayovela ngalo phambi 
kweThu! Kanti izoni namhlanje 
ziphambuke kakhulu. 

39. Ngakho-ke baxwayise ngo- 
Suku olubuhlungu okuyonqunywa 
ngolo udaba, ngokuba kuze kube 
manje abanakile, futhi abakholwa 
(kulo)! 

40. Yithina ngempela esiYi- 
zindlahfa zomhlaba, nakho konke 
okukuwo, futhi konke kuyobuyela 
kiThina. " -•^'l?'-"'!!''"' '^J -'.1' 
Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 132 I "^'i+i 1 «-L.jj| Ijj-^ SURAH AN-NISA-ISIFAZANE UJESU AKAZANGE 
AB ETHEL WE 

ESIPHAMBANWENI, FUTHI 
UNGUMPROFETHI! 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

153. Abantu beNcwadi bacela 
(kuwe Muhammad) ukuthi wenze 
iNcwadi yehlele kubona, esuka 
ezulwini. Ngempela bacela ku- 
Mose ngaphambili okukhulu ku- 
nalokhu, ngoba bathi: 
«Sikhombise uAllah obala»-lapho 
umbani wabathatha baphuphuthe- 
ka, ngenxa yobubi babo. Phezu 
kwalokho bakhonza ithole (lego- 
lide), nanxa izimpawu ezicacile 
sezafika kubana! Noma sekunjalo 
Sabathethelela, futhi Sanika 
uMose amandla acacile^^'. 

154. Senza futhi intaba (yase- 
Sinayi) yaqonga kunabo mhla 
wesivumelwano, futhi Sabeluleka: 
«Ngenani ngesango nikhothame»; 
futhi Sathi: «Ningaphambuki 
mayelana nesabatha!», futhi Sa- 
misa nabo isivumelwano esiqinile. 

155. Ngokwephula kwabo isi- 
vumelwano, kanye nokuphambana 
nemibiko kaAllah, nokubulala 
kwabo abaProfethi ngo- 
kungemthetho, kanye nesisho sabo 
[1] Lesisehlakalo sisesahlukweni 2:55-56. Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 133 n ^y^\ i 9-Umlj\ Sj 4*iM esithi: Izinhliziyo zethu ziyawa- 
londa (amazwi kaAUah, asikufuni 
okuzonezezela). Nembala uAllah 
sewavala izinhliziyo zabo, ngenxa 
yokungakholwa kwabo, nokho 
kuncane abakholwa yikho. 

156, Futhi ngokuba baphika 
ukholo, nokuthi bahlambalaza 
ngoMariya ngendlela esabekayo^^'. 

157. Futhi bathi: «Impela sam- 
bulala uMesiya (uKrestu) uJesu 
indodana kaMariya isiThunywa 
sikaAllah!» Kepha abambulalanga 
futhi abambethelanga, kepha kw- 
abonakala engathi kunjalo kubo- 
na^^^; futhi labo abanomehluko 
kulokhu bayangabaza ngaye, aba- 
nalwazi kulokhu, ngaphandle ko- 
kungathekisa nje kuphela, ngoku- 
ba, ngempela abazange bambulale. 158. Cha, uAllah wamenyusela 
kuYena, futhi uAllah Unamandla 
onke Uhlakaniphile. 

159. Nokho, akukho noyedwa 
kubantu beNcwadi ongekholwe ^sm^^^^ mf^^Mj^^^s^S^ 


@\^^Ji:^\gsM\M^j:s^. C^i^.&M#c^i^^i^ [1] AmaJuda athatha uJesu (ukuthula kube kuye) njengomlanjwana, yi- 

leyondlela abamhlambalaza ngayo; unina uMariya (iNkosi Ibenaye) 

bamthatha njengomuntu owayengaziphethe kahle. 

[2] Wamelwa omunye owayenjengaye. Abanye bathi kwaba nguJudas 

owaphanyekwayo ngoba wayefana noJesu, futhi kwenzeka lokhu kuse- 

busuku. Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 134 •V.^Ll t «-L«jjl ^jj*^ 

^Lg'f'' ^ >• pM ^ r:'' I ^ u-H >? * ^'(sr nguye (uJesu), ngaphambi kokuba 
afe^^^; futhi ngoSuku lokuvuka 
uzobe engufakazi obhekene nabo. 

160. Ngenxa yokona kwamaJu- 
da, Sabenqabela kokunye (ukudla) 
okuhlanzekile okwakuvumelekile 
kubona (ngaphambili); ngokuba 
bavimbele iningi endleleni kaAl- 
lah. 161. Nokuthi bathatha inzalo, 
noma babenqatshelwe, futhi bash- 
waqa ingcebo yabantu ngobuqili; 
futhi Silungiselele labo phakathi 
kwabo abangakholwa isijeziso esi- 
buhlungu. 162. Kepha abanye phakathi 
kwabo abanolwazi oluphelele, ka- 
nye nabakholwayo, bakholwa yi- 
lokho okwembulelwe wena^^^, na- 
lokho okwembulwa ngaphambi 
kwakho, futhi kulabo abagcina 
umthandazo, nalabo abanikela 
(izakat) kwabampofu, futhi be- 
kholwa ku Allah nasoSukwini lo- 
kugcina: abanjaloke labo eSiyob- 
apha umvuzo omkhulu. [1] Uzofa ekubuyeni kwakhe okwesibili. Lokhu kuchaza isahluko 19:33. 

[2] Ukukholwa ylNcwadi iKur'an akusho ukuphika izambulo ezazikhona 
ngaphambili, ngoba ifakazela lezo ezembulwa. Abafuni beziNcwadi 
eziNgcwele ababeneqiniso kanye nolwazi, bamemukela umProfethi 
uMuhammad (ukuthula kube kuye) kanye nesambulo ezanaso. 'k^Y ^9^ 19^^ 9^'^ ^ ^^\i^^ *^^lSr 


Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 135 ^ ^yX.\ I ^L^\ S OJJ^ ISIGABA23. 

163. Impela Sikwembulele wena 
(Muhammad) nje ngalokho Sem- 
bulela uNowa, nabaProfethi emva 
kwakhe: futhi Sembulela uAbra- 
ham, nolshmayeli, nolsaka, noJa- 
kobe, naseZizweni zonke, nakuJ- 
esu, noJobe, noJona, noAroni, 
noSolomoni, futhi uDavide Sam- 
nika amahubo. 

164. Futhi Sesikulandisile nga- 
phambih udaba ngezinye iziThu- 
nywa, ezinye futhi asikulandisanga 
ngazo. KuMose u Allah wakhulu- 
ma naye ngqo. 

165. IziThunywa zaletha izin- 
daba ezimnandi, kanye ne- 
zexwayiso, ukuze abantu bangabi 
nokuziphendulela kuAllah emveni 
kweziThunywa^^'. Impela uAUah 
Unamandla onke Uhlakaniphile. 

166. Noma kunjani uAllah 
(nguYena) Ofakazayo ukuthi lo- 
kho Akwembule kuwe, Ukwem- 
bule ngolwazi laKhe, futhi 
nezingelosi ziyafakaza, kepha 
uAllah Ungufakazi Owenele. [1] Ubuhlakani buka Allah ukuthi Waletha Waletha IziThunywa phakathi 
kwethu ezingabantu, futhi zibhekene nesimo esifana naleso esinzima 
esibhekene naso; ngakho-ke singeze sakwazi ukuseka ubuvila bokuca- 
banga nokudlubulunda kwethu ngokuthi sibeke izaba eziningi. Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 136 n ^^1 i ^LmjJI «jj>^ 167. Ngempela labo abaphika 
ukholo, futhi bevimbe endleleni 
kaAllah, balahlekele kude ngem- 
pela. 

168. Nalabo abaphika ukholo 
futhi benze nokubi, uAllah ngem- 
pela Akasoze Abathethelela, futhi 
Akasoze Abaholela endleleni. 

169. Kungaba indlela kuphela 
eya esihogweni, ukuze bahlale 
kuso ngonaphakade: futhi kulula 
lokho ku Allah. 

170. O, sintu! IsiThunywa sesi- 
fike kinina neqiniso elivela eN- 
kosini yenu: ngakho-ke kholwani 
kuso, lokho kuzoba ngcono 
kinina! Kepha uma niphika 
ukholo, ngempela kungokukaAllah 
konke okusemazulwini nasemhla- 
beni, futhi uAllah Wazi konke 
Uhlakaniphile! 

171. O, bantu beNcwadi! Mu- 
sani ukwengeza'^^ (ngamanga) en- 
kolweni iyenu, futhi ningasho 
lutho ngoAllah ngaphandle kwe- 
qiniso lodwa. UMesiya (uKrestu) 
uJesu, indodana kaMariya, [1] AmaKrestu athi Ujesu nguNkulunkulu, kanti amaJuda athi un- 
gumlanjwana. Womabili lamaqembu ayakhuzwa ukuthi ayeke ukwengeza 
ngamanga. Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 137 n ^>LI i f'L.uJI Sjj^ wayeyisiThunywa nje sikaAUah^^', 
kanye nezwi laKhe Alimemezela 
kuMariya, noMoya ophuma kuY- 
ena. Ngakho-ke kholwani ku- 
Allah, naseziThunyweni zaKhe, 
futhi ningathi: 'Uziquntathu!'^^' 
Phezani: kuzoba ngcono kinina. 
UAllah uNkulunkulu Oeydwa 
kuphela. Ungcwele Yena ngaphe- 
zu kokuthi angazala indodana. 
KungokwaKhe konke okusema- 
zulwini nasemhlabeni. Wenele fu- 
thi u Allah njengoMvikeli. 

172. UKrestu akazange akweye 
ukuba yinceku kaAUah, kanjalo 
nezingelosi ezisondele (kakhulu 
kuYena)^^^ Kanti labo abak- 
weyayo ukuba yizikhonzi zaKhe 
(uAllah), futhi beziqhayisa, Uzo- 
baqoqela phambi kwaKhe bonke. 

[1] UAllah Uvumelana nokuthi: 

1. UJesu wayeyisiThunywa saKhe. 

2. UnguLizwi elamenyezelwa kuMariya (ngokusho koMdali ukuthi 
kudaleke utho esizalweni sowesifazane; kwasekwenzeka). 

3. Waqiniswa ngoMoya oyiNgcwele. 

4. AmaJuda namaKrestu mawakholwe eziThunyweni zikaAUah, uJesu 
noMuhammad njengoba bekholwa kwezinye ezabendulela. 

[2] UAllah UnguMoya akanasiqu ngoba akabonwa ngamehlo enyama. 

«Anizange nizwe izwi laKhe, anisibonanga isimo saKhe. Johane 5:37. 

Funda futhi isahluko 5:76 kwiKur'an nencazelo. 

[3] ...yona lemisebenzi engiyenzayo, iyangifakazela ukuthi uBaba* un- 

githumile. Johane 5:36. ...ngokuba ngingafuni eyami intando kepha in- 

tando yongithumileyo. Johane 5:30. 

* Funda incazelo 139 ngoBaba kanye namadodana. Leligama lichaza 
isikhundla sobuholi bukaNkulunkulu noma umuntu wesilisa omdala, 
lisetshenziswe njengesisho; uNkulunkulu uYadala akazali, 2:116. Isahluko ISIFAZANE 4 Parte 138 n»>Li 1 «-L«J!jl »jj^ 173. Ngakho-ke labo aba- 
kholwayo, benze nokulunga, Uzo- 
banika umvuzo (ophelele), futhi 
Anezezele ngoMusa waKhe; bese- 
kuthi labo abeyayo, futhi be- 
ziqhayisa bona Uzobajezisa 
ngesijeziso esibuhlungu. Abasoze 
futhi bamthola onokubavikela, 
nozobasiza ngaphandle kuka Allah. 

174. O, sintu! Ngempela seku- 
fike kinina iqiniso elivela eNkosini 
yenu, futhi Sesinembulele uku- 
khanya okucacile. 

175. Kulabo abakholwa kuAl- 
lah banamathele kuYena, Uzobe- 
mukela emseni waKhe, nangezip- 
ho, futhi Abaholele kuYena ng - 
endlela eqondile. 

176. (O, mProfethi) bafuna 
kuwe isinqumo ngokomthetho 
(ngamafa), yithi: «UAllah Uyala 
ngalabo phakathi kwenu ab - 
nagenalo uzalo, noma abazali 
aba nokudla ifa labo. Uma 
kungowesihsa ofayo, engenayo 
ingane enodadewabo, kumele 
udadewabo athole inxenye yefa. 
Kanjalo uma kungowesifazane 
ofayo, engenamntwana, umfowabo 
athathe ifa lakhe. Uma en- 
odadewabo ababih, mabathole 
izinxenye ezimbih kwezintathu 
efeni lonke. Uma kunabafowabo 


j^^-^OA^ 


k\'^''-'' 


Isahluko ISIFAZANE 4 Part 6 139 n,>ui i P-t^jjl SjjMtf nodadewabo, owesilisa makathole 
ngokuphindwe kabili kokutholwe 
ngowesifazane». U Allah Uyani- 
cacisela ukuze ningaphazami, futhi 
uAUah Unolwazi ngezinto zonke. &c^X' Isahluko ITAFULA 5 Part 6 140 1.^1 oJb'lil Sj^^ SURAH AL-MAA 'IDA-ITAFULA VJESV AKASIYENA 
UNKULUNKULU. 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

12. Futhi u Allah ngempela 
Wenza isivumelwano nabantwana 
bakalsrayeli, lapho seSimisa ama- 
khosi ayishumi nambili phakathi 
kwabo. UAUah futhi Wathi: 
«Bheka! Ngikanye nani! Uma 
nigcina imithandazo, futhi ninikela 
kwabampofu, nikholwa futhi ezi- 
Thunyweni zaMi, futhi nizihloni- 
pha, (nizisize) nithseleke uAllah 
isikweletu esihle. Ngempela ngizo- 
sula izono zenu, futhi Nginingen- 
ise ezivandeni ezigobhoza imifula 
ngaphansi kuzo. Kepha uma 
kukhona ophika ukholo ngemuva 
kwalokhu phakathi kwenu, up- 
hambukile endleleni esobala!» 

13. Ngenxa yokwephula kwabo 
izivumelwano, Sabaqalekisa, futhi 
Senza izinhliziyo zabo zalukhuni: 
basusa amazwi lapho ayekhona, 
futhi bakhohlwa nawumbiko aba- 
bewuthunyelwe. Awusoze futhi 
wahluleka ukubona ukungethem- 
beki kweningi labo, ngaphandle 
kwengcosana nje yabo. Kepha 
ubathethelele, ungabanaki: Impela 
uAllah Uthanda labo abenza 
okuhle. i* mmm T . ^ ^U ^-^1^11 \ 
Isahluko ITAFULA 5 Part 6 141 n.>i-i O oJLjILI "ijj^ 14, Ngokunjalo kwabazibiza: 
ngama 'Krestu', Senza isivu- 
melwano nabo, kepha seba- 
khohlwa umbiko ababewu- 
thunyelwe, ngakho-ke Sabhebhe- 
zela ubutha nenzondo ephakathi 
kwabo^^^, koze kube ngoSuku 
lokuvuka (kwabafileyo) lapho 
uAUah Eyobazisa ngalokho aba- 
bekwenza. 15. O, bantu beNcwadi! Seku- 
fike kinina isiThunywa Sethu 
esembula okuningi ebenikuca- 
shisile eNcwadini, futhi sichitha 
nokuningi (okungadingeki)f^^.Nge - 
mpela sekufike kinina ukukuhanya 
okuvela kuAUah, kanye neNcwadi 
esobala. 16, UAllah Uhola ngayo bonke 
abafuna okuhle kuYena, Abase 
endleleni yokuthula nephephile, 
futhi Ubakhipha ebumnyameni, 
ngentando yaKhe, Abase ekukha- 
nyeni, Ubaholela futhi endleleni 
eqondile. 
[1] ...yilowo nalowo kinina uthi: mina ngingoka Pawulu; mina ngingo- 
kaApholo (umGriki); mina ngingokaKhefase (umRoma), mina ngingo- 
kaKrestu. UKrestu wahlukaniswa yini? 1 KwabaseKorinte 1:12-13. 

[2] Umbiko kaAllah Awembulela uMuhammad (ukuthula kube kuye) 
iKur'an eyiNgcwele, ungowokugcina nozohlunga phakathi kweqiniso 
namanga. Isahluko ITAFULA 5 Part 6 142 n ^j^\ ojjai «j>-* 17. Abakholwa ngempela labo 
abathi; «Impela uAllah nguKres- 
tu^^', indodana kaMariya». Yithi: 
«Ubani-ke owaye nokwenza utho 
kuAllah, uma ngabe Waye hlose 
ukubhubhisa uKrestu indodana 
kaMariya, kanye nonina, nabo 
bonke labo abasemhlabeni na? 
NgobukaAUah ubuKhosi base- 
mazulwini nasemkhathini. Wadala 
lokho Akuthandayo: futhi uAllah 
Unamandla phezu kwezinto 
zonke!». 

18. AmaJuda kanye namaKres- 
tu athi: «Singamadodana kaAl- 
lah^^^, kanye nabathandekayo 
kuYe». Yithi: «Pho kungani, 
nijeziswa ngenxa yezono zenu 
na?» Cha, ningabantu nje aba- 
dalwe nguYe. Uthethelela lowo 
Amthandileyo, futhi Ajezise lowo 
Athande ukumjezisa; ngokuba 
obukaAUah ubuKhosi base- 
mazulwini nasemhlabeni, kanye 
nasemkhathini, futhi konke kuyo- 
phindela kuYena. 

19. O, bantu beNcwadi! Manje 

^^'J::ji^'Ji<^\:S^%. [1] UKrestu ungoweNkosi. Luka 2:26. UKrestu wazalwa. Luka 2:11. 
Igama elithi Krestu lisho ogcotshiweyo, pho ubani ongagcoba uN- 
kulunkulu na? UNkulunkulu kuphela ogcaba lowo amthandileyo ezi- 
Thynyweni zaKhe. 

[2] Isisho esijwayelekile kumaJuda namaKrestu ukuthi uNkulunkulu 
unguBaba wabo. Lokho akusho ukuthi abasezugwetshwa ngamacala abo. 
Mabaphenduke ukuze bathethelelwe. Funda isahluko 5:77. Isahluko ITAFULA 5 Part 6 143 I ^^-3^' SJlSlil Sj_^ sekufike isiThunywa'^' Sethu kini- 
na ukuzo nicacisela (izinto), 
ngemuva kwekhefu (ohleni) Iwe- 
ziThunywa, hleze nithi: «Akufi- 
kanga isiThunywa kithina 

nezindaba ezimnandi nomxwayisi»: 
manje sekufike isiThunywa kinina 
nezindaba ezimnandi nezexwayiso, 
ngoba uAUah Unamandla phezu 
kwezinto zonke. (^9,'^9pf^^ 9 ^^. ^ ."kit; ^. ^.^ 
L ir fi^>"^ V^ 'i^?i i^^'^^ \^i [1] Funda incazelo 137, kanye nesahluko 3:144. Isahluko ITAFULA 5 Part 6 144 n ^>JLi lX\i\ Ijj^ SURAH AL'MAA 'IDA-ITAFULA AKANAZO IZIQU 

EZINTATHU. 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

67. O, Sithunywa! Bazise ngok- 
wembulelwe wena, kuvela eN- 
kosini yakho: ngokuba uma 
ungakwenzi lokho, uzobe un- 
gafezanga okuthunywe nguYena. 
Futhi uAllah Uzokuvi kela^^^ 
kubantu: ngempela uAllah Aka- 
baholi labo abangakholwa. 

68. Yithi: «0, bantu beNcwadi! 
Aninaso isisekelo ngaphandle ko- 
kuba nigcine iTorah (uMthetho 
kuMose) ne Vangeli, kanye nakho 
konke okwembulwe kinina kuvela 
eNkosini yenu! Impela lokho 
okwembulelwe wena (Muhammad) 
kuvela eNkosini yakho ku- 
zokwandisa kwabaningi ukuhlu- 
buka nokungakholwa. Kepha 
ungabi lusizi ngabantu abanga- 
kholwa^^^. 

69. Ngempela labo aba- 
kholwayo (yiKu'ran), nalabo MBm^ di^^^^^^^^i i^yiic^iiO)];^ 9«ia 

^i%(jL0'^^y^\ (■h$\ 61 [1] UAllah Wasivikela isiThunywa saKhe sawufeza umsebenzi, nanxa 
kwakunezimpi ezazihlose ukubhuntshisa lomsebenzi. «UmProfethi oya- 
kukhuluma izwi ngokuziqhenya engameni lami engingamyalanga ukuli- 
khuluma noma ekhuluma egameni labanye onkulunkulu, lowo mProfethi 
uyakufa. Dut. 18:20. Lokhu kusho ukuthi uAllah angeke amhlenga ezi- 
theni zakhe. 

[2] Lamazwi kaAllah agcwalisa kulawa: «Bheka, lo umiselwe ukuwa 
nokuvuka kwabaningi kwalsrayeli nesibusiso esiphikwayo. Luke 2:34. Isahluko ITAFULA 5 Part 6 145 n ^j^\ JJJlit tjj^ ®:: 

t^^-'^-- 


abangamaJuda, namaSabiya, na- 
maKrestu, noma ubani okholwa 
kuAUah nasoSukwini lokugcina, 
enze okuhle, abaseyukwesaba, fu- 
thi abaseyukuba lusizi^*^. 

70. Ngempela Senza isivu- 
melwano nabantwana bakwals- 
rayeli, futhi Sabathumelela 
neziThunywa; kuthi jalo uma kuza 
isiThunywa nalokho abanga- 
kuthandi, inxenye bayiphikisa, 
kanti ezinye bayazibulala. 

71. Bacabanga ukuthi futhi 
abazubekwacala ngokona, bese 
bevaleka amehlo kanye nezindlebe. 
Noma kunjalo u Allah Waphendu- 
kela kubona (ngoMusa), kepha 
iningi labo laba yizimpumputhe, 
futhi liyizithulu. Kepha uAUah 
Ubona konke abakwenzayo. 

72. Bayahlambalaza ngempela 
labo abathi: «Ngempela uAUah 
nguKrestu indodana kaMariya», 
kuyilapho uKrestu wathi: «0, 
bantwana bakwalsrayeli! Khonza- 
ni uAUah (kuphela), iNkosi yami 
neNkosi yenu»^'^l Futhi lowo 
obhangqa uAUah nezithixo, uAl- 
lah Akazumvumela eParadesi, fu- 
thi indawo yalowo izokuba [1] Funda incazelo yesahluko 2:62. 

[2] «Yizwa Israyeli iNkosi uNkulunkulu wethu iNkosi yinye». Marko 

12:29. 

Isahluko ITAFULA 5 Parte 146 •\.>L) ;j:lli ij^^ semlilweni, ngempela labo abo- 
nayo abazukuba namsizi! 

73. Abakholwa ngempela labo 
abathi: «U Allah ungoMunye eziq- 
wini ezintathu; ngokuba akekho 
omunye uNkulunkulu ngaphandle 
kwaKhe Yedwa^^^. Uma futhi 
bengakuyeki abakushoyo, impela 
isijeziso esibuhlungu sizokwehlela 
kwabangakholwa phakathi kwabo. 

14. Kungani bengaphendukeli 
kuAllah, bacele nentethelelo 
kuYena na? Ngokuba uAllah 
Uyathethelela, Unomusa. 

75. UKrestu indodana kaMar- 
iya waye ngesilutho, ngaphandle 
kokuba yisiThunywa nje. Ziningi 
ezinye iziThunywa esezadlula nga- 
phambi kwakhe, futhi nomama 
wakhe wayethembekile; babedla 
futhi ukudla bobabih. Bheka 
ukuthi Siyicacise kanjani imibiko 
kubona^^', futhi-ke bheka ukuthi 
badukiswe kanjani (eqinisweni)! 

76. Yithi: «Ningakhonza yini 
esikhundleni sikaAllah, okungena- 
mandla okunilimaza, noma oku- 
nisiza na? -ngakho-ke uAllah 
nguYena Ozwayo, Owazi konke!» [I] «Wokhleka eNkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. 
Mathewu 4:10. Funda futhi esahlukweni 4:171 uthole nencazelo yakhona. 

[2] UAllah Uyasicacisela nas esahlukweni 4:171, ufunde nencazelo 131- 
133. Isahluko ITAFULA 5 Part 6 147 ■\ ^^1 Sjb'UI « Oj*^ 77. Yithi: «0, bantu beNcwadi! 
Musani ukwengeza enkolweni 
yenu, ngokungelona iqiniso, futhi 
ningalandeli izinjongo eziyize za- 
bantu abaphambuka emandulo, 
asebedukise iningi nabo balahle- 
kelwa yindlela ekhale». 

ISIGABAll. 

78. Baqalekiswa labo ababenga- 
kholwa phakathi kwa bantwana 
bakwalsrayeli ngomlomo kaDavide, 
nokaJesu indodana kaMariya: imb- 
angela yalokho, bahlubuka, bephi - 
kelela ngokwengeza. 

79. Babengakhuzani bona bod- 
wa ebubini ababebenza: zimbi 
ngempela izinto ababezenza! 

80. Futhi manje ubona iningi 
labo linabangane kulabo abanga- 
kholwa. Kubi ngempela lokho 
okuthunyelwa yimiphefumulo 
yabo, futhi isijeziso sikaAUah 
siphezu kwabo; nokuthi bayohlala 
esijezisweni esibuhlungu njalo. 

81. Ngokuba ukube bebekho- 
liwe ku Allah nakumProfethi, na- 
lokho Akwembule kuye bebengeke 
bazikhethela labo njengabangane, 
(nabavikeh) babo, kepha iningi 
labo yizoni. 

82. Abamandla kakhulu ngo- 
kuzonda amakholwa esintwini ©,: '"4 \'^^"\*'•^■f <^6\-' NJ (jS^j^(i*'i^^^^j!^^<>^ IsahlukoITAFULA 5 Part 6 148 V ^j^\ SJ^llI %jj^ sonke, ngempela uzothola ukuthi 
kakhulukazi ngamaJuda, nalabo 
abakhonza izithixo, bese kuthi 
uthole ngempela abasondele ka- 
khulu ngothando kwabakholwayo 
yilabo abathi: «SingamaKrestu». 
Lokhu kungenxa yokuthi phakathi 
kwabo kunalabo abazimisele ngo- 
kufunda, nabangazinakile izinto 
zasemhlabeni, futhi yingoba ben- 
gaziqhayisi'^^^. 

83. Uma futhi bezwa okwem- 
bulelwe isiThunywa, ubona behe- 
lengezela izinyembezi ngokubona 
iqiniso. Bathi: «Nkosi yethu! 
Siyakholwa; silobe phansi njengo- 
fakazi». 

84. Kungenziwa yini ukuthi 
singakholwa kuAllah, kanye nase- 
qinisweni seHfikile kithina, futhi 
sibe siphokophelele ukuthi iNkosi 
yethu iSamukele kanye nalabo 
abalungileyo na?» 

85. Ngalokho abakushoyo uAl- 
lah Wabapha umvuzo weziVande 
ezigobhoza imifula ngaphansi, 
okuyikhaya labo laphakade: ngo- 
;j^\pmh'&?^^ 


[1] Lamavesi asilandisa ngamaMuslim ayekhosele eAbysiniya (Ethopiya) 
esuka eMakkah, eholwa nguJafar Talib. AmaArab aseMakkan acela 
kumbusi kanye namalunga aseAbysiniya ukuthi avunyelwe ukubamba 
amaMuslim, abuyele nawo eMakkah, ngoba azodunga inkolo yobuKrestu 
eseAbysiniya. AmaMuslim acelwa ukuba afunde ngoJesu eNcwadini 
iKr'an eNgcwele. UJafar wafunda isahluko 19 kwiKur'an eyiNgcwele. 
Bayizwa abaholi baseAbysiniya futhi bahambisana nalenkolo. Isahluko ITAFULA 5 Part 7 I 149 I V ^^JL-l aJIjUI "^j^ kuba unjalo umvuzo walabo 
abenza okulungileyo. 

86. Kepha labo abangakholwa, 
futhi bethatha imibiko yeThu 
njengamanga, labo-ke abangane 
bomlilo wesihogo. Isahluko MARIAM 19 Part 16 150 n ^j^\ \^ ^.j^ hj^ SURAH MARYAM-MARIAM UKUHLAMBALAZA UKUTHI 
UNKULUNKULU UMVELIN- 
QANGI WAZALA INDODANA 
ENGUJESU. 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

83. Awuboni yini ukuthi Sithu- 
mela osathane kwabangalkholwa, 
ukuba babaqhubele phambili ngo- 
kubadida na? 

84. Ngakho-ke, imgajahi ukub- 
hekana nabo; ngokuba Sibabalela 
(izinsuku) ezimbalwa nje. 

85. NgoSuku eSiyoqoqa ngalo 
abalungileyo phambi konoMusa, 
beza beyibandla elihle. 

86. Siholela futhi izoni esihg- 
weni kungathi umhlambi uyophu- 
ziswa amanzi. 

87. Abazukuba namandla nga- 
loloSuku okukhulumela omunye, 
ngaphandle kowathenjiswa (nguN- 
kulunkulu) Onomusa. 

88. Bathi futhi: «(uNkulunkulu) 
Onomusa Uzele indodana!» 

89. Ngempela nisho into eye- 
sabekayo!^^^ 

[1] Into ngempela eyesabisayo ukuqokela 
akazali kepha Uyadala. f^:^ijr^ mm 


W/*'iL^^t & uMdali uzalo, kanti Yena Isahluko MARIAM 19 Part 16 151 \n pj^\ S'K ^^jA ^JJ^ 90. Ngalokho isibhakabhaka 
kuthi sisakazeke, nomhlaba uvu- 
thuzeke, nezintaba kuthi azisha- 
balale! 

91. Ngenxa yesimemezelo so- 
kuthi (uNkulunkulu) Onomusa 
Unendodana. 

92. Noma kungavumelani nge- 
mpela nobuKhulu ( bukaNku- 
lunkulu) Onomusa ukuthi Anga- 
zala indodana! 

93. Akukho nesisodwa ezi- 
dalweni ezisemazulwini nasemhla- 
beni esingezukuza (kuNkulunkulu) 
Onomusa njengenceku. 

94. Ngempela Uzazi zonke, 
futhi Uzibale ngesibalo sazo. 

95. Futhi yileyo naleyo (nceku) 
kuzo, ngoSuku lokuvuka iyo- 
qondana naYe ngayinye. 

96. Labo abakholwayo ngem- 
pela benze nemisebenzi emihle, 
(uNkulunkulu) Onomusa Uzo- 
bandisela uthando. 

97. Ngempela Senze (iKur'an) 
yalula olimini Iwakho, ukuze 
unike labo abagwema ububi 
izindaba ezimnandi kanye ne- 
zixwayiso kubantu abanempi- 
kiswano. Isahluko MARIAM 19 Part 16 152 ^^->^' s^ ^,j* ^jj^ 98. Kambe zingaki izizu- 
kulwane ezingaphambi kwabo 
eSazibhubhisa, anisatholi noyedwa 
kubo, noma nizwe amahlebezi 
ngazo na? lii \u. 'i'^ 'inrXi'^^:^: Isahluko IZINTLANGANO 33 Part 21 153 r \ ^j^\ rr <^\j>-'i\ Sjj- SURAHAL^HZAAB' 
IZINTLANGANO UYISIBONELO ESIHLE 
SOKUZIPHATHA 

Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

21. Impela, esiThunyweni si- 
kaAUah ninesibonelo esihle, kulo- 
wo ozobuyela kuAllah kanye 
nasoSukwini lokuGcina, no- 
khumbula uAUah kakhulu. 

22. Kwathi lapho amakholwa 
ebona (iqembu) labahlanganyeli 
(ebubini) athi: «Yiko lokhu 
esakuthenjiswa nguAllah kanye 
nesiThunywa saKhe! - Futhi 
uAUah kanye nesiThunywa saKhe 
basitshela iqiniso!» Lokho nje 
kwagcwalisa okholweni Iwabo, 
nentshisekelo yokuzithoba^^^. 

23. Phakathi kwabakholwayo 
kunamadoda ami ngeqiniso ezi- 
fungweni zawo ngoAllah: futhi 
kubona kunalabo asebasifeza 
ngokufa (besempini), futhi abanye 
basami kusona, abaguquki futhi 
nakancane. 

24. Ukuze uAUah Anikeze um- 
vuzo abantu beqiniso ngeqiniso 
labo, futhi ajezise abazenzisi uma 
kuyintando yaKhe lokho, noma 
Aphendukele kubona ngentethele- ^&PT^\^iir^ ^iS\i:B\^^A 


w'i-t 


®^i 

[1] Esahlukweni 2:155-157 besithenjiswe izivivinyo ezinje ngalesi. IsahlukoIZINTLANGAN0 33 Part 21 154 "(S *._>JL.| rr ^\'jpJi\ s. ^^j>-i\ *jj^ lo: ngoba impela uAUah Uyathe- 
thelela, Unomusa! 

25. Kanjalo u Allah Wababuyi- 
sela emuva labo abangakholwa 
ngenxa yolaka Iwabo; abazuzanga 
lutho oluhle, nokho uAllah Uya- 
benelisa abakholwayo empini, in- 
gani uAllah Unamandla, Uhloni- 
phekilet^l 


[1] Kuyoyonke imizamo yezitha zenkolo ezazihlasela amakholwa, ngem- 
pela uAllah Wabhuntshisa amacebo azo. IsahlukoIZINTLANGAN033 Part 22 155 YT ^j^\ rr ^\j>-S\ ijj^ SURAH AL-AHZAAB- 
IZINTLANGANO UMPROFETHI WOKUGCINA. 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

40. UMuhammad akasiyena 
ubaba womunye kumadoda apha- 
kathi kwenu, kepha uyisiThunywa 
sikaAllah, nesivalo sobuProfethi, 
futhi uAllah Unolwazi olugcwele 
ngezinto zonke. 
. 9 <\i '^''ii \ Wlcr-^l^j^ Isahluko 

UMNDENI KA-IMRAN 3 Part 4 156 I ..>JL| T jlj-*^ JT Ijj--' VimilmtM mmm UNGUMPROFETHI NJE. 

Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

144. Ngempela uMuhaimnad 
uyisiThunywa nje kuphela, futhi 
ziningi iziThunywa esezadlula esi- 
khathini esiphambili. Kungenzeka 
yini ukuthi uma efa noma 
ebulewe, nifulathele na? Uma 
kukhona ofulathelayo, lokho aku- 
zuMhlupha uAllah futhi uAIIah 
Uzoklomelisa labo ababongayo. 
, 9 ^u '-^^ik > IsahlukoISIGABA61 Part 28 157 YA *.;JLl *% \ kjL^\ tJJ^ SURAH ALr SAAF-ISIGABA UJESU WABIKA NGO-AHMAD 
OKUNGELINYE IGAMA LIKA- 
MUHAMMAD, 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1, Zonke izinto ezisemazulwini 
nasemhlabeni, mazidumise uAllah: 
ngoba nguYena kuphela Ona- 
mandla, Ohlakaniphile! 

2, O, nina enikholwayo! Kun- 
gani nisho izinto, bese ningazenzi 
na? 

3, Kuyisinengiso esikhulu pha- 
mbi kukaAUah ukuthi nisho 
into bese ningayenzi! 

4, Ngempela uAllah Uthanda 
labo abalwela ukugcina intando 
yaKhe, beyibutho okungathi yisa- 
khiwo esiqinile. 

5, Futhi khumbula uMose ethi 
kubantu bakhe: «0, bantu bami! 
Kungani ningihlupha, nibe nazi 
ukuthi ngiyisiThunywa sikaAUah, 
ngithunywe kinina na?» Kwathi 
ukuba baphambuke, uAllah 
wayekela izinhliziyo zabo ukuba 
ziphambuke: ngoba uAllah Aka- 
baholi abantu abaphambukayo. 

6, NoJesu futhi indodana ka- 
Mariya wathi: «0, bantwana 
bakwalsrayeU! Impela ngiyisiThu- 
nywa sika Allah phakathi kwenu. 
NgizogcwaUsa uMthetho owan- '^^Jpi&^:^^\^S^^^ ^:^.^^^'M\M i-'Y/w X\'\'l )jMJ) 


IsahlukoISIGABA61 Part 28 issH ^^^>^' -w 9JJ^ gendulela, futhi ngilethe nezindaba 
ezimnandi zesiThunywa esizoza 
emva kwami, igama laso nguAh- 
mad». Kwathi ebabonisa nge- 
zimpawu ezicacile bathi: «Lena 
yimilingo ecacile!» 

7. Ubani ngempela odlulele 
ngokona kunalowo oqamba 
amanga ngoAllah, noma esebi- 
zelwe kwilslam^^' pho? Nokho 
uAllah Akabaholi abantu abo- 
nayo. 

8. Bahlose ukucima ukukha- 
nya^^' kukaAllah ngamazwi abo, 
kepha uAllah Uzogcwalisa uku- 
khanya kwaKhe, ngisho noma 
labo abangakholwa bangakuzonda 
lokho. 

9. NguYena Othumele isiThu- 
nywa saKhe ngokusihola kanye 
nenkolo yeqiniso, ukuze igqame 
ngaphezu kwazozonke izinkolo, 
gnisho noma labo ababhangqa 
uAllah nezithixo bangakuzonda 
lokho. 
0-. 

[1] Igama elithi Islam lisho ukuthobela uSomandla uAllah. 
[2] Umbiko ocacile kaAllah. Isahluko 

AL- FIL - INDLOVU 105 Part 30 159 ^* ->+• \ • J^l »JJ— SURAH AL' FIL - INDLOVU Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1, Awubonanga yini, ukuthi 
iNkosi yakho yabenza njani 
abanikazi bendlovu na?^^' 

2, Ayizange yini Idunge icebo 
labo elibi na? 

3, Futhi Yathumela iqulu lezi- 
nyoni phezu kwabo (uku- 
bahlangabeza). 

4, Elabakhanda ngamatshe 
obumba olukhanguliwe. 

5, Yabenza baqungquluza kuhle 
kwamakhasi namakhoba adliwe 
ensimini. 

oJ^ 


® c^.jt' ' ^!^^4^Cy^J^ h U^cl^l^^-^ ?^ ©j^C'^ou^^i^ii^ ©( [1] Onyakeni ka 570 A.D. (ngemuva kukaJesu), izwe laseYaman la- 
lingaphansi kombuso wamaKrestu aseAbysiniya (Ethopia). Abenkolo 
yobuKrestu babexoshe ababusi abangamaJuda akwaHimyar. 

Umholi wamaKrestu kwakungu Abraha Ashram. Kwathi ngokuzibona 
enamandla amakhulu, wayesehola ibutho ukuze ahlasele amaArab 
aseMakkah; ayeseyeke imfundiso kakhokho wabo uAbraham 
yokukhonza uMdali: kepha amaArab esekhonza izithixo. 

Kwathi uAbraha nebutho lakhe kanye nendlovu eyayihamba phambili 
besondela eMakkhah, amaArab ebona ukuthi awanakuzivikela esebaleka; 
kwavela iqulu lezinyoni ezabhuntshisa icebo labo. Lesisigameko senzeka 
izinsuku ezimbalwa onyakeni okwazalwa ngawo umProfethi uMuhammad 
(ukuthula kube kuye). Isahluko KURAISH - 
AMAKURAISH 106 Part 30 160 r» ^j^\ ^^"^ okjh^ SURAH KURAISH - AMAKURAISH. 

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Ukuze kulondeke (isizwe) 
samaKuraish^^^. 2. Ukulondeka kwabo (ekuh- 
webeni) ebusika nasehlobo. 3, Ngakho-ke mabakhonze 

(uNkulunkulu) uMnini waloMu- 
Wcri'l^l^ '^iS^^i ®c^\f^r^j^^\ hs^c^j \yj:;^ [1] AmaKuraish (Quraysh) kwakuyisizwe esasihlonishwa eArabiya, futhi 
siwuzalo lukalshmayeli indodana kaAbraham; nomProfethi uMuhammad 
(ukuthula kube kubona bonke) wayengowozalo kulesisizwe. 

Sasingabalindi bendlu yenkonzo kaNkulunkulu okuthiwa yiKa'ba, 
eyamiswa nguAbraham nendodana yakhe ulshmayeli (ukuthula kube 
kubona). Lendawo eyidolobha laseMakkah yayibusisekile ngalamaphuzu: 

(1) AmaKuraysh ayenesithunzi kanye nethonya kwezinye izizwe. 

(2) Ayephahlwe ezinye izizwe ngapha nangapha, lokho kuwusizo 
kuwona mayelana nezohwebo, kanye nokwazana nabanye; okwabangela 
ukuthi amaKuraysh ahlonipheke futhi enze nenzuzo. 

(3) AmaArab ayephahle umuzi waseMakkah ayehlala ngokulwa izimpi 
zemibango, amaKuraysh wona esendaweni ehlonishwayo eNgcwele. 
Ukuhlonishwa kwawo kanye namathuba ayebangelwa ukuba 
engabalindi bendawo eNgcwele yaseMakkah. Lokho bekuphiwe 
nguAllah. Kuleyo minyaka ukuphepha kwakuyinto eyindlala. 
AmaKuraysh njengabalindi bedolobha laseMakkah, ayenezivumelwano 
zokuphepha kanye nokuhlengwa ababusi abase mazweni 
angomakhelwane macala onke: iAsiriya (Syria), Peresiya (Persia), 
Yaman neAbysiniya (Ethopia). Wonke lamazwe ayehlenga uhwebo 
Iwabo ngezikhathi zonke zonyaka. 

[2] Umuzi yiKa'ba. Isahluko KURAISH - 
AMAKURAISH 106 Part 30 161 r» *-^i ^ ' "^ cAy •-»-^- 4. OkunguYena Obapha ukudla 
belambile, futhi Obaphephisa 
ovalweni Iwezingozi. Isahluko I 1 

AL- MA'UWN - UKUSIZA 107 Part 30 162 ^ * '^^^l ^ * V oy\i\ ijj^ SURAH MA'UWN - UKUSIZA Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Uyambona yini lowo ophika 
inkolo na? 

2. Nguyena-ke lowo oxosha 
intandane. 

3. Engakukhuthazi ukondliwa 
kwabampofu. 

4. Yeka usizi kulabo abathan- 
dazayo. 

5. Labo abangayinaki imi- 
thandazo yabo'^'. 

6. Labo abenzela nje ukuba 
babonwe. 

7. Kepha bengafuni nosizo 
(komakhelwane). 

®;s^^^;:(i^i^,^ %^UUt'cH^:^i W^'ii^ 


[1] Emthandazweni sidumisa uMdali uAllah, futhi sizicelela intethelelo 
kuYe ngokona kwethu, sicelela nalabo asebasishiya intethelelo; oku- 
landelayo ukuphenduka ekoneni: uma singanakile asiguquki ebubini 
nomthandazo wethu ungafaniswa namazwi angasho lutho. Isahluko 

AL-KAWTHAR-INALA. 108 Part 30 163 ^>^) s • A jj$:s\ ij^ SURAH KAWTHAR - IN ALA. Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Ngempela Sikuphe inala'^l 

2. Ngakho-ke thandaza eN- 
kosini yakho, futhi unikele 
ngomhlabelo (kuyona kuphela)^^^ 

3. Ngempela okuhlambalazayo 
yena uyakunqanyulwa. mm 9^Jtc^j)l4i.U 


[1] I-Kawthar umthombo wakweLizayo ongapheliyo ongapheliyo, uni- 
kelwe esandleni sikaMuhammad (ukuthula kube kuye). Imfundiso yakhe 
isinika ulwazi, umusa nokulunga, iqiniso kanye nobuhlakani, amandla 
ngokomoya okubona okusithekileyo. Funda futhi kuSurah (isahluko) 
2:269. 

[2] Umhlabelo ugcwalisela ekunqobeni izivivnyo ezifika ekholweni nge- 
zikhathi zonke, njengoba noAbraham (ukuthula kube kuye) wavivinywa 
ekugcineni kwathiwa anikele ngendodana yakhe ulshmayeli. Ukubulawa 
kwezilwane akuphelelisiwe uma singayigcini imithetho kaAllah. Funda 
kuSurah 2:124 naku 2:177. Isahluko AL-KAFIRUN - 
ABANGAKHOLWA 109 Part 30 164 r« ►j^i \ * ^ Ojyi^i Sj^- SURAH AL-KAFlRUN ABANGAKHOLWA. 

Egameni likaAUah (Nkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Yithi: «0, nina en- 
ingakholwa!^^^ 

2. «Angikukhonzi lokho en- 
ikukhonzayo. 

3. «Futhi nani ningeMkhonzi 
lowo engi Mkhonzayo. 

4. «Nami futhi angisoze nga- 
kukhonza lokho enikukhonzayo. 

5. «Anisoze futhi nani naM- 
khonza engiMkhonzayo. 

6. Ninezindlela zenu enikholwa 
yizo, nami ngineyami engikholwa 
yiyo!». 
.^ ^U 'll^ll % 


(J^a-i^v^O^<^l^ 


opo^u oul^lilSl? (z)j 


©ci^'-^cl^y^^^ [1] Labo abangakholwa bacaciswe kahle esahlukweni (surah) 3:18-22. Isahluko 

AN-NASR - USIZO 110 Part 30 165 r« ^^1 \ \ * j-toJi ijj-^ SURAH AN-NASR - USIZO. Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Uma kufika usizo luka Allah, 
kanye nokunqoba^^'. 

2. Futhi nawe ubona abantu 
bengena enkolweni kaAUah ngo- 
buningi. 

3. Haya-ke indumiso yeNkosi 
yakho, ucele nentethelelo kuYo. 
Ngempela Ihlala Ithethelela (nja- * rCr.Wi'C'^ ""^^s^f^a^ Wc^i^-^i^j^ m\jji,\:^it\h\ (d r) ui-i^c- [1] Ukunqotshwa kweMakkah ngaphandle kwegazi, nokuphenduka 
kweningi labantu bethobela intando ka Allah, kwaba ukwenaba kombiko 
wokugcina kaAllah wenabela emazweni onke. 

[2] UAllah Usifundisa ngomProfethi ukuthi sicele intethelelo njengoba 
kulotshiwe kuSurah (isahluko) 2:286 naku 3:8-9. Isahluko 
AL-MASAD- 111 Part 30 166 r. .'/,\ ^^^ jL-ii ^jj^ SURAH AL-MASAD - Egameni likaAllah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Imisebenzi yezandla zikaAbu 
Lahab"^^^ izobhujiswa, naye abhu- jiswe! 

2. Awuna kumsiza ngalutho 
umcebo wakhe, kanye nenzuzo 
yakhe yonke! 

3. Uzosha angqongqe emlilweni 
ovutha amalangabi! 

4. Nomkakhe, abe umthwali 
wezinkuni (zokubasa). 

5. Umgexo ophothwe nge- 
zintambo zesundu usentanyeni 
yakhe! r--CiSifi4"*<i(^F= iM^ 9 ^n ^:^<n V °i>i«c:^J)>^l^. [1] U-Abu Lahab yisithopho esanikezwa umalume womProfethi, esichaza 
ukuthi «uyise welangabi». Wayevutha engafuni ukuyizwa indaba ngel- 
slam (ukuthobela uMdali), ezithandela amasiko abantu bakubo; nom- 
kakhe wayezama ngakho konke ukujivaza umsebenzi womProfethi: 
uAllah Wembula ngesiphetho sakhe kanye nomkakhe. Isahluko IKHLAS - 
UBUMSULWA 112 Part 30 167 r* ^j^i \\y ^t>U)li Sj^ SURAH IKHLAS - 
UBUMSULWA Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Yithi: «Yena uAllah (uN- 
kulunkulu) Munye vo^^^. 

2. «UAllah,Umingonaphakade». 

3. «Akazali, futhi Akazalwanga». 

4. «Futhi Angefaniswe Vena 
noyedwa». ums\m . 9 <,|, \9^.. S 


[1] U-Allah yedwa Ongenasiqalo nasiphetho, uYena Odalayo now- 
engamele konke, Owazi konke, uSomandla Ongasizwa kepha zonke izi- 
dalwa zibe zidinga usizo IwaKhe, esiMkhothamelayo nozosahlulela 
emisebenzini yethu. Isahluko 

AL-FALAQ - UKUSA 113 Part 30 168 r» ^j^i \\T JJUII %jj^ SURAH AL'FALAQ - UKUSA Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Yithi: «Ngicela ukukhosela 
eNkosini yokusa^^^. 

2. Ukuqhelelana nobubi bezinto 
Ezidalile. 

3. Nasebubini lapho ubumnya- 
ma banda kakhulu. 

4. Nasebubini (babelumbi) aba- 
phephetha amafindo (bethakatha). 

5. Nasebubini balowo onomona 
lapho evukwa umona^^^. mym .9 t\^ \9^., ,V| 


^^0, ?).-n*-*.^i^.^tr:^/' r^I^C:;!? 


[1] Intathakusa yilapho kugudluka amathunzi amnyama. 

[2] Ubuthakathi abufuneki, kanjalo abanye bathakatha ngokufisela aba- 
nye amashwa; befisa ukuthi izinto zingabahambeli kahle abanye. Funda 
futhi kuSurah 2:102. Isahluko 

AN-NAS - ISINTU 114 Part 30 169 r* ^;JLi \ M ^Ul Ij^ SURAH AN-NAS - ISINTU Egameni likaAUah (uNkulunkulu) 
Onomusa, Onesihawu. 

1. Yithi: «Ngicela ukukhosela 
eNkosini yesintu, 

2. «Umbusi wesintu, 

3. «UNkulunkulu wesintu, 

4. «Ukusuka ebubini (buka- 
sathane) umnyenyezi (wobubi) 
abesededa, 

5. Lowo onyenyeza ezifubeni 
abantu, 

6. «Phakathi kwamaJinni (imi- 
moya) nabantu»^^^. * ii^mm .9 t\i »^^h \ ^t^jll^l^ m\c>'4'f\'^ 


^ij^hj(^'d.J'j^l(j^\ ®C^^'-53^*C^ [1] AmaJinni yimimoya enobuchwepheshe okuziguqula isimo noku- 
khohlisa abantu, azenza kungathi awumoya omuhle kanti akunjalo. 
Asebenza ngabantu, ezilwaneni, kanye nasezintweni ezimilileyo. «Usobani 
bani unomoya omubi». «Kunemimoya emibi kulendawo». «Usebenzisa 
imithi emibi». Zonke lezizisho siyazazi. Usathane naye uwela ohleni 
Iwawo amaJinni. Akhona amanye alungileyo amaJinni, kepha imvamisa 
anobuqili. 170 UMBIKO WE-KUR'AN Ngempela uNkulunkulu wenu nguNkulunkulu munye 
vo, akuna Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe. Unomusa, 
Unesihawu. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:163). 

U-Allah! Akukho Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, 
Ophilayo njalo, njalo, Ongonaphakade. Akozeh futhi Yena 
AkalaH. KungokwaKhe konke okusemazulwini nasemhlabeni. 
Ubani ongakhulumela omunye kuYena ngaphandle 
kwemvume yaKhe na? Wazi okwakukhona ngaphambih, 
nokungemuva kwazo (izidalwa), lapho zingahaqe lutho zona 
elwazini IwaKhe, ngaphandle kwalokho okuyimvume yaKhe. 
Isihlola sobuKhosi baKhe songamele amazulu nomhlaba, 
futhi Akakhathazwa ukukulondoloza konke: futhi Yena 
Uphakeme Mkhulu. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:255). 

Ngempela ingekaAllah impumalanga nentshonalanga, 
futhi noma ngabe uphendukela ngakuphi, uphambi kobuso 
bukaAllah khona lapho. Bheka! UAllah Undawo zonke, Wazi 
konke kabanzi. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:115). 

UnguMdah wamazulu nomhlaba, futhi uma Emisa 
udaba oluthize Uyaye Athi: «Yenzeka!» -besekwenzeka. (I- 
Kur'an eyiNgcwele 2:117). 

Wembula kuwena (Muhammad) umbhalo ngeqiniso, 
ofakazela lokho obekukhona ngaphambili; futhi Wembula 
iTorah (umthetho kuMose), nelnjil (iVangeh kuJesu), 
ngaphambi kwalokhu, ukuze kuholwe isintu, futhi Wembula 
amandla okuhlunga (phakathi kokuhle nokubi). (I-Kur'an 
eyiNgcwele 3:3). 

O, nina enikholwayo! Ngenani kubulslam (ukuthobela 
uAllah) ngokuphelele, futhi ningalandeli ezinyathelweni 171 

zikaSathane, ngoba, ngempela uyisitha senu esisobala. (I- 
Kur'an eyiNgcwele 2:208). 

Kepha uma nihlehla ngemuva kokufika kombiko ocacile 
kinina, nazi-ke ukuthi uAllah Unamandla, Unobuhlakani. (I- 
Kur'an eyiNgcwele 2:209). 

O, nina enikholwayo! Kungani nisho izinto, bese 
ningazenzi na? (I-Kur'an eyiNgcwele 61:2). 

Kuyisinengiso esikhulu phambi kukaAllah ukuthi nisho 
into bese ningayenzi! (I-Kur'an eyiNgcwele 61:3). 

Futhi khumbula uMose ethi kubantu bahke: «0, bantu 
bami! Kungani, ningihlupha, nibe nazi ukuthi ngiyisiThunywa 
sikaAUah, ngithunywe kinina na?» Kwathi ukuba 
baphambuke, uAllah wayekela izinhHziyo zabo ukuba 
ziphambuke: ngoba uAllah AkabahoH abantu 
abaphambukayo. (I-Kur'an eyiNgcwele 61:5). 

NoJesu futhi indodana kaMariya wathi: «0, bantwana 
bakwalsrayeh! Impela ngiyisiThunywa sikaAllah phakathi 
kwenu. NgizogcwaHsa uMthetho owangendulela, futhi 
ngilethe nezindaba ezimnandi zesi-Thunywa esizoza emva 
kwami, igama laso nguAhmad.» Kwathi ebabonisa 
ngezimpawu ezicacile bathi: «Lena yimilingo ecacile!» (I- 
Kur'an eyiNgcwele 61:6). An-nv 
^A-Ar A:nA^i^^j 


^-SJ 


) 


> 


r 


r 


Ar 


r 


>rA 


n 


>rt 


1 


u* 

Ui 

^o» 


n 


>or 


^^ 


>DD 


rr 


\o\ 


r 


>oV 


n> 


>o^ 


S ^0 


n* 


^ •^ 


>nt 


> •v 


nr 


^ •A 


>nt 


> •'^ 


no 


n • 


>^n 


> ^ > 


nv 


\\y 


^^A 


nr 


n'^ 


n t 


:... " ^^ ' ' " >:-^-^-: ' - '"■" - :.-.-.^ ^- ^^. - -'"'■- 'S—' - 'm-v , ,::;ir-. w"- , "to. -^ w-'^wt. i --^j 


SURAH 


ISAHLUKO 


No. 


nCHASI 

No. 


VESI 


Surah Fatiha 


Ukuvulwa 


1 


1 
Surah Baqarah 


Inkomazi 


2 


2 
Surah Al-Imraan 


Umndeni kalmraan 


3 


83 
Surah Maryam 


Mariam 


19 


128 


vesi 16-40 


Surah An-nisa 


Isifazane 


4 


132 


vesi 153-176 


Surah Al-Maa'ida 

i 

Surah Al-Maa'ida 


Itafula 


5 


140 


vesi 12-19 


Itafula 


5 


144 


67-86 


1 Surah Maryam 


Mariam 


19 


150 


vesi 83-98 


Surah Al-Ahzaab 


Izintlangano 


33 


153 


vesi 21-25 


Surah Al-Ahzaab 


Izintlangano 


33 


155 


vesi 40 


Surah Al-Imraan 


Umndeni ka Imraan 


3 


156 


vesi 144 


Surah Al-Saaf 


Isigaba 


61 


157 


vesi 1-9 


Surah Al-Fil 


Indlovu 


105 


159 
■ Surah Quraysh 


AmaKuraysh 


106 


160 
^ Surah Al-Ma'uwn 


Ukusiza 


107 


162 
'i Surah Al-Kawthar 


Inala 


108 


163 


[ 


Surah Al-Kaafirun 


Abangakholwa 


109 


164 
; Surah An-Nasr 


Usizo 


110 


165 
i Surah Al-Masad 


Al-Masad 


111 


166 
1 Surah Al-Ikhlas 


Ubumsulwa 


112 


167 
j Surah Al-Falaq 


Ukusa 


113 


168 


s 


J Surah An-Naas 

i 


Abantu 


114 

- i^^ » 


169 


■i Ungqongqoshe wezinqubo zelslam neze waqf ne dawah 

wase Saudi Arabia 

ohlola I(printing press ye nkosi uFahd) 

yokubhala Ikoran engcwele eseMadina Munawwarah 

iyathokoza ngokundlulisa lengcazelo yama vesi akhethiwe kwi Koran 

eyingcwele ngolwimi lesi Zulu 

Sicela umdali ukuthi asize ngayo isintu nokuthi avuze 

(umnakekele wama mosque amabili angcwele) 

Ngokuhle inkosi Fahd bin Abdul Aziz umndeni ka Saud 

Ngokuzinikela kwakhe ekundluliseni izwi lika Allah 

elingcwele 

UAllah onamandla Ezinto zonke 
_l I ' I ' I I, 
t^' ' ' ■ 1 1 I f.\\-''' 


i 
Amalungelo agciniwe u didiyelo 

IweNKOSIuFAHDloku 

shicilela kwe KORAN engcwele 

P.O.BOX 6262 Madinah munawarah 

Kingdom of SAUDI ARABIA ^^^JL:// i^Uii^jJf J^ dUli i^ 2Uj^ 

((v^>>) ^^i ^Jij-wall i^UaJ Ju^ ^jJULlI «-«^-l ^\J-'0\yi^- \ ^s^s^^^