Skip to main content

Full text of "Scutum Herculis; librorum mss. et veterum editionum lectionibus commentarioque instruxit David Iacobus van Lennep. Ex schedis defuncti edidit I.G. Hulleman. Praefatus est I. Geel"

See other formats


KANDBOI ND 

Al 1111 iinivi nsm "i 

inlmyTi * l>IM *.*, *• u /■ / -^r H E S I O D I SCVTVM HERCVLIS. > HESIODI 
SCVTVM HERCVLIS. LIBRORVM MSS. ET VETERVM EDITIONVM 
LECTIONIBVS COMMENTARIOQVE INSTRVXIT DAVID TACOBVS VAN LENNEP. / tX 8CIIED1S DEFVNCTI EDIDIT 

I. G. HVLLEMAN. PRAEFATVS E8T 

I. G E E L. AMSTELODAMI, 
APVD IOANNEM MVELLER. 


HCCff i 7 37 i \ rti ' . \ ipni > i i " ii jlL ij. !S. » Persuasum sibi habet, ut videtur, typographus, diu adhuc 
in vivis me futurum. Sed bonis de causis ego aliter censeo; 
atque ideo iam XIV dies specimen typographicum vehementer 
exspecto, cuius tamen, quod nunc audio, proximo demum die 
Lunae initium sunt facturi." Haec quum scriberet Tjamnopku 
a. d. III Kal. Febr. a. MDCCCLIII, prospera etiam tum 
valetudine utens, et dici vere potest mortem cecinisse ut vates 
(obiit enim a. d. IV Id. eiusdem mensis), et sollicitudinem , quam 
extrema vita ei afferret Scuti vulgandi cura , satis ingenue pro- 
didit. Me autem cur huius solliciti animi sui faceret certiorem, 
vix alia causa fiiit quam quod humanissime roganti pridem 
meam qualemcunque operam in paranda Scuti editione pro- 
miseram; quae ipsa res movit deinde defuncti filios, ut milii 
mandarent quas iatn sustineo editoris partes. Quibus precibus, 
quamvis haud mediocrem fore laborem probe intelligerem , ideo 
facillime cessi, quod nefas videbatur fallere mortuum, cui fidem 
vivo dedissem. 

Sic igitur pia quadam necessitate adductus gaudeo equidem, 
quod aliquatenUs saltem illud praestare offcium potui, quod se- 
mel atque iterum in Praefatiordbxis utriusque a se editi Hesiodei 
carminis sibi Lennepius rogarit: namque omnino praestare non 
licuit. Sunt quidern schedae mihi traditae, quibus Vir Clar. 
sua ipse manu scripta collegit Hesiodi Fragmenta, adiectis pas- VIII 

sim brevioribus observationibus, sed nec digesta neque ita elabo- 
rata, ut possint typis describi. Habueritne Lennepius in animo 
haec una cum secundis curis in Theogoniam atque Epya 9 
in horum Praefatione commcmoratis , et Indicibus in omnia 
Hesiodea sua singulari volumine complecti, an postea mutave- 
rit sententiam, res est in incerto posita. Mecum saltem quoties 
de Scuto edendo confabulatus est, quid consilii porro ageret ne 
uno quidem verbo communicavit , nec quidquam quod eo specta- 
ret repertum in scriniis videtur. Itaque solum Scutum cum 
apparatu critico et commentario vulgandum ut accepi, ita curavi. 
Qua in re hanc milii legem praescripsi, ut nihil mutarem nisi 
quod errori sive scripturae sive memoriae tribuendum esse certo 
constaret, ab aliis omnibus abstinendum ratus. Vnum a<ldo, 
non mea causa, sed Lennepii. Si qua sunt quae inchoata »nt- 
gis quam perfecta videantur, in primis in extremo commentn- 
rio, toii/tdn») est, huic praesertim parti defuisse suprctiiant 
<piae dicitur Auctoris manum. 

Diri quae Levtori Editor dicenda putabam, pf€uttrmun$ 
pii laudibtis, quas cognoscere eupienti Geel%U4 sntisfaciet. 
Ilnnr igitur adeas praefantem. 

lluliiiliai 1. (i. HYLLBMAN. 

prid. Kal. Oct. .\. MD00CU1 PRAEFATIO. Exspectatur a me praefatio huic tertio volumini 
Carminum Hesiodeorum praemittenda; si — quod 
Veteres in rebus ag*endis praefari solebant — ut bona 
fausta felix fortunataque siet haec editionis perfe- 
ctio, religio sit hoc officium detrectare, praesertim 
in opere postumo viri egregii, qui labantes vires in 
hoc senili opere consumsit, eoque exantlato multis 
desideratus occidit; sin liac recenti signiflcatione verbi 
requiritur praefatio, quae operis consilium exponat,, 
niliil fere est quod desiderent leetores, quippe his 
ipge Lennepius in prioribus voluminibus satisfecit. 

Sed mirum non est haec considerantem me redire 
in memoriam, quam inde ab iuventute retinui insti- 
tutionis Lennepianae, ipsiusque studiorum ac labo- 
runi , quorum si ratio abhorruit ab eo quod nonnulli 
spe et exspectatione praeceperant propter Lennepii 
splendidissimas dotes ingenii, liarum quidem liaud 
multa reliquit monumenta pro virium alacritate, \ PRAEFATIO. 

robustaque valetudine et inoredibili industria; sed 
quae eondidit sunt dig*na auctore, tuebaturque Len- 
nepius lianc sententiam ntilissimum quidem civem 
esse eum qui in veteribus literis omnique antiquitate 
perscrutanda umbratilem operam poneret, sed requiri 
etiam alios, qui ex illa solitudine identidem in com- 
munis vitae celebritatem opinionumque certamina 
descenderent. Inter haec extrema medium tenuit, in 
quod natura ferebatur, quoque eum impellebat varie- 
taa et multitudo domesticarum externarumque occu- 
jjationum. Sed ego quum initio liuius seculi eius 
sdiolas frequentarem y Terentium ita eum interpre- 
tantem audivi, ut discijmlos ex antiquitate ad cito- 
riorem elegantiam liaud conscios transferre videretur. 
De sigTiincatione verborum et constructione interro- 
irabat, tum quod scripto excipercnt parce dictabat, 
ex eis qui maiores progressus liabebant unum altcrum- 
ve eum quem tractaverat locuin pronuntiare iubebat, 
tum ipse artificiose recitabat. Idom Bequebatur iu 
Ovidio; in Ciceronis autom oratiouibus arguinenta ei 
■'•'«■larabnf , olicitis frequenter iuvonum responsio- 
nilnis, <jui quuin intollocta a plerisque verba iussu 
leptoru alta voce legissent, hic eadom fcanta arte 
«•:i(jiio voce doclainabat, ut ipsuiu Tulliuin aut Bubti- 
litrr armiinontantoni, ant tacoto irridontoin , aut 
■• • -li. menter indignantcin rofcrret. 

Eodom toiv nnido, qiimn lloinoruin inlorpivtaiv- 

tor, in rooabuloruni expheatioTM ad stymologiatn PRAEFATIO. XI 

usque hemsterhusianam descendebat; sententiae diffi- 
cultates nonnumquam praetermittebat, quarum eno- 
dationem aut minus gratam auditoribus fore putaret, 
aut non tam necessariam esse, ut hac omissa haud 
satis aperta essent Poetae verba. Properabat ad de- 
clamationem, quae discipulis, qui quidem possent 
intelligere, quasi monstraret sing-ulas virtutes poeti- 
cas; idque voce, vultu, gestu ita effieiebat ut mo- 
desti iuvenes vix plausum cohiberent. 

Convocabat praeterea ad se certis horis vespertinis 
provectiores , quibuscum graeeum scriptorem legeret 
et patrio sermone interpretandum poneret; eratque 
haec tamquam esoterica exercitatio utilis et propter 
confabulationis suavitatem iucundissima : nec dubi- 
tari potest quin haec institutio sensum amoremque 
pulcri in auditorum animis excitaverit. Sed prodie- 
runt quoque e Lennepii schola Hamakerus, Heuven- 
sius, aliique, ne superstites conimemorein, qui Gra- 
tiis quidem sacra facere minime contemnerent, sed 
dura asperaque et spinosa appeterent magis quam 
vitarent, ut quibus ing-enii vires solertiamque iudicii 
confirmari sentirent. Tales autem adolescentes Len- 
nepius ope, consilio subsidiisque e locupletissima 
bibliotheca sua large iuvabat, videturque omnino, 
experientia doctus, severiorem docendi rationem con- 
iungere voluisse cum modica quadam doctrinae dis- 
pensatione in statione amstelaedamensi. Planius 
exponendum videtur quid velim. XII PRAEFATIO. 

Iuvenis erat Lennepius, iamque iuris peritus forum 
eogitabat, quum in Wyttenbacliii Amstelaedamo 
Leidam vocati eatbedram, a Curatoribus oblatam 
suasu Boscliii, eiusdem monitu cunctanter succederet. 
Etenim tametsi egregie tinctus esset veteribus et 
recentioribus literis, earunique suavitatein toto animo 
eoncepisset, sentire debuit quid esset Wyttenbacbio 
succedere, iam tum veterano. Vicit, ut arbitror, eius 
ha< -sitationem multiplex rei consideratio. Scilicet 
regnabat Wyttenbacliius in Graecorum bistoricis, 
philosopbis, oratoribus commentandis ; artem vero 
liittricam non ita callebat ut esset ei pro fundamento 
eritices, cui firmiter insisteret ad corrigenda quae 
oorrupta essent in poetarum «rraecoram reliquiis; 
;is autem Bomanorum parum curans, artom pan- 
tli latinos versus tantum non contemnebat. 

Leimojtius ad poftin ])ronus erat, eiusque studium 
poetarnm latinorum JNodellius, Boscbius et Sante- 
oioj praeceptis aluerant. Hinc factum est ut excel- 
leret latinae poeticae facultate, sermonique poStaram 
itfl assnefieret, ut latine scribens nonnuni<|iiam di- 
• poetica abutorotur. Sed \V\ttonbach!um Am- 
stelaedami, Rulinkeniuniquo Leidao dooontos, quum 
minu lue audiret, gruocas (juidem literas non 

oiiiniiiM oniisit, sed eoriiiu viroruni D6C praestaut iam 

intelligere nec disciplinam imbibere tune* potuit, Pro- 

ior qnuni ossct aotato, insl it nl ionis (|iiam uo- 
i (idmirabili dilijrontia partini sarcivit, PRAEFATIO. XIII 

ae dcpreliendi eum, aliquando visens, Eustathii com- 
mentarios ad Homerum legentein, quum mihi confi- 
trretur, lioc quidem Valckenariano modo nunc facere 
se non posse, sero enim esse. Haec autem Eustatliii 
aliorumque scriptorum lectio eausa fuit quamobrem 
ad Hesiodum edendum apparatum copiosum colli- 
geret, cuius usum multis annis post ita occupavit 
Mutzellius, ut Lennepio industriae suae laude con- 
stiterit cunctatio. 

Sed quo tempore aggressus est ad officia muneris 
professorii, hoc praecipue videtur meditatus esse ut 
doctrinae existiniationem et fructum civium moribus 
et voluntati accommodaret; nec successu caruit: erat 
quippe Lennepius exemplum humanitatis, lionestatis, 
elegantiae, urbanitatis, nobili genere natus, in lau- 
tissima re vivens, multorum familiaritates usurpans, 
quibuB honcsti aliquid flagitautibua raro abnuebat; 
hinc sodalitiorum et conventuum particeps, in quibus 
tum recitandis orationibus doctaque collocutione oble- 
ctatio quaerebatur, tum de rebus civitati salutaribus 
Bermones instituebantur. 

Laudandi AmsteiaedameiLses, qui tantae auctorita- 
tis virum ad publica conmioda tuenda traherent. Sed 
Lenuepiua iam tunc lougius spectabat, cogitabatque 
eani eruditionem iuventuti ex scholis publicis hau- 
riendam, quae non antiquitatis terminis aut severis 
doctrinarum formulis esset circumscripta , sed libe- 
rius vagaretur, ac civium, qui quidem liberaliter XIV PRAEFATIO. 

essent educati, mentes populari scientia expleret et 
ornaret. Quis enim non suspicetur Lennepium, quum 
ab llege designatus esset in numero eorum, quibus 
nova Universitatum et Atlienaeorum disciplina de- 
seribenda mandaretur, tunc in primis persuasisse col- 
legis, quae sunt in decreto regio, quod eorum suasu 
anno decimo quinto liuius seculi pronmlgatum etiam- 
num legis vim obtinet? Ibi enim scriptum est a ut 
in Athenaeis pulcri sensus, elegantia doctrinaeque 
quantum eius fieri possit, cum urbis incolis commu- 
nicentur — tum ut adolescentes, qui quavis de causa 
intt ^rum cursum in aliqua Universitatum absolvere 
non possint, partim certe in Atlienaeis academica 
erudiantur i nstitutione." 

Non quaeram an professores Atlienaei Amstelae- 
daniensis semper liuic legi obtemperaverint, aut non- 
nulli, harum quasi angustiaruin pertaesi, limitesque 
legis transgTessi, cum institutione aeademioa ita con- 
tenderint, ut propter paucitatem professorum unus 
r\ ;iltci- omnes fere discijdinae suae partei traderet. 
Adinirabantur sane nonnulli tantam industriam et 
praedicabant : in «pio quum usurparent illud %$ei 
yap woMwv afyu. povvoc euv , non rocorilabantur Poetam 
laudare inilitom *trenuum, qui innllis prostratis ho- 
stilnis ipse denique oooumberet. Sod Lemiepium non 
; Im»c incommodum, paulumque a priua fuaoepta 

• >|iini< leflexit; identiden] oerte aliquam antiqui- 

partem prae relinuia aocuratius traotare ©onsue- PRAEFATIO. XV 

verat; itaque non tantum publico legis mandato ser- 
viebat, sed si quem eximium iuvenem naetus esset, 
liunc stimulis additis privatim praeceptis informabat. 

Apparet mente Lennepium adumbratam habuisse 
professoris imaginem eximie isti muneri satisfa- 
cientem, eamque suo ipsius exemplo quam proxime 
expressisse: unde plerique viri ex eius schola pro- 
dierunt, qui veri pulcrique instrumenta ad sua quis- 
que doctrinae studia ornanda contulerunt. Enimvero 
baud multi reperientur, qui ad eamdem docendi 
rationem iis facultatibus animi, ingenii, fortunae in- 
structi sint, quae in Lennepio tanto consensu conspi- 
raverunt, ut simul varias partes antiquitatis explo- 
raverit, easdemque editis scriptis illustrando noniinc 
in philologis digiius evaserit. 

Itaque fieri non potuit quin Lennepius saepe de 
otio suo invitus decerpserit homs, quas deberet le- 
ctionibus publicis, aut concedere cog^eretur convietui 
familiarium et minus fortasse literatorum inter cives. 
Ex illis tamen horis subsecivis et nestiva rustica- 
tione mature prodiit Heroidum Ovidii editio, speci- 
men superbissimi iudicii, facultatisque critieae, cuius 
ratio elegantiae sensu regeretur, eiusque praestantiam 
iudex peritissimus , Niebuhrius, praeuic-uv eumque 
librum commendare solebat tamquam poetas latinos 
rite interpretandi exemplum. Promisit tunc Lenne- 
pius ampliorem editionem eorumdem carminum; at 
non stetit promissis, sive quod satis se tribuisse XVI PKAEFATIO. 

operae huic poesi arbitraretur, sibique instauraudum 
esse antiquitatis graecae studium, sive quod in col- 
ligendis subsidiis sibi haud satisfaceret. 

Rediit tamen aliquamdiu ad metricam Romano- 
rum, quuni Terentiani Mauri editionem Santenianam 
post editoris mortem absolveret. Erat hic ei labor 
amicitiae et amoris causa susceptus^ facilisque fuit 
Lennepio, praeter curam conquirendi dispersos libel- 
los et schedas Santenii. Exercitatus erat in hoc 
n rgmnento Lennepius; non multas tamen observa- 
tiones de suo adiecit, in quibus una excellit uberrima, 
ad vs. 1059, disputatio de positione debiU , quae do- 
cumento est, eum inde ab iuvenili aetate liane artem 
cxcoluisse, potuisseque vel cum Santenio contendere, 
si lectionis diuturnae veterum metricorum fructus 
eJ suppetivisset. 

Praecurrerat huic labori eiusdem generis cura eden- 

di magnam partem Anthologiae graeeae, cuius com- 

mentarinm BocohiuB integTum reliquit. Lennepius 

i Imius doctissimi viri, cuins moinoriain 

in primil oolebat, tvpis doseribondam euravit tnni 

p.irtcin voluniinis (jiiarti , tuin qiiiiitmii integruni. Sed 

ehins bantum inchoaveral huius postroini volumi- 

iuk eonniientarium, pertdnentem ad libros Antliolo- 

tortiinn et so(|ii('iitos, nim inantissis. Doerat 

lii- amplior probatio eonatituti textue «•< cmrrectaonnm 
Mi rerbii po^tarnni epigrammaticorum, eademqne 
diapntandi nbertasj quae priora volumina ornabat. PRAEFATIO. XVII 

In liac difficultate quum laboraret Lennepius, suum 
non esse censuit defuncti Interpretis partes agere et 
commentarium istius voluminis explere; huiusque 
modestiae in praefatione rationem reddidit. Addita- 
menta autem ipsius Boschii paucis verbis inter pla- 
gularum correctionem supplevit. Haec breviter de- 
scripsi, quandoquidem sunt qui putent Lennepiiuii 
istam partem commentarii composuisse, amboque 
viros revera ac necessario consociatos fuisse in edi- 
tionis perfectione. Sed copiosissimos indices adiecit 
Lennepius ? ornavitque illud volumen laudatione Hie- 
ronymi Boschii, in qua tum egregias Viri virtutes 
di^ne celebravit, tum ]}ietatis et eloquentiae prae- 
clarum documentum reliquit. 

Ileliquam eius industriam per annos fere quadra- 
ginta vindicarunt sibi commentationes tredecim, lectae 
in consessibus Regii Instituti Neerlandici. Erat au- 
tem Lennepius socius Secundae et Tertiae Classis, 
ita ut in utraque ingenii doctrinaeque laudem oonse- 
queretur, sive in altera disputaret de antiquitatis 
locis, eosque accurate exponeret, sive in altera de 
literis neerlandicis et de vetusta historia nostrae 
patriae. Sunt omnes editae in Actis Instituti — 
de antiquitate graeca et romana his indicibus: 

De imperatore Gallieno. . 

De Iudaeorum origine damascena. 

De rege Bostreno, aliisque rebus memorati,-. in 
epistola Ciceronis ad Q. Fratreni, II. 12. XVIII PRAEFATIO. 

De regibus Coinmagenes et Ciliciae, Seleucidarum 
posteris. 

De varia variisque temporibus areopagi potestate 
— non autem ab iis iudicibus damnato Socrate. 

De Horatii epistola ad Bullatium, I. 11. 

De Daplmide Theocriti et aliorum. 

De papilione seu psyche, animae imagine apud 
Veteres. 

Veris quaedam epitheta apud Veteres illustrata. 

Non omnes elaborate scriptae sunt, sed eminent 
plcraeque suavi genere demonstrationis et multa in 
modieo ambitu iudicandi prudentia. 

His si adnumerantur commentationes in Secunda 
Claese lectae, orationes, laudationes, libelli de va- 
ria matcria, carniina denique , quae imaginum splen- 
dore, suavitate sensuum animi. formae denique por- 
lcctione et nitore ineignia, quo pauciora reliquit, 
eo magis ab eis, quibus cum Musis commercium est, 
snspiciuntur ac «lil ioimtu r — iniranduiu est Lenne- 
pium in tani occupata vita ct in tanta negotinrum 
miiltitiuliuo (|uum niuneris officio tum literarum stu- 
«liis satistacero potuisse, eaque scripta relinquere, 
rjuue nomcn cius postoritati cominendatura sunt. 

Sr.l (|iiuin aniiiim aclalis quartum ei se\aevsiinum 

t. ac vclut iu LoBgB (litlicili(|iic navijrat iouc 

vcla contraherc cuporet, -iinul ct lcclionuin publica- 

rum nnere lcvari cl niunus ^nu issininm iu Collegio 

Slatuiiiii l'rc\ incialiiim llollandiae iiuponi silii p.-issus PRAEFATIO. \I\ 

est. Otium eum quaesivisse quis non laudet? De 
novo illo munere quid alii vere iudicaverint igTioro; 
ego susceptum ab Lennepio dolui. Sed si ne tunc 
quidem otio abundavit, nec totum se, quod depo- 
scere multis visus erat ; literis dare potuit, sat tameu 
multa negotia in hac mutata vitae ratione deponere 
potuit, constituitque illam vacationem edendo Hesiodo 
impendere, quamquam eius rei consilium iam ceperat, 
quum Heroides ederet, conferrique iusserat Hesiodea 
cum codicibus, quos in praefatione Theogoniae re- 
censuit — tunc quidem par erat arduo alicui operi 
efficiendo, ideoque, ut puto, taedio correptus tain 
parum fructuosae collationis, quae long^e maximam 
partem de librariorum recentiorum socordia errori- 
buwque arcessita esset, totum editionis opus abiecit. 
— nunc vero Hesiodi memoria instaurata, quumque 
per illain diuturnam intermissionem aliena multa 
tractavisset, eosque nunc libros circumspiceret ac le- 
gevet, qui prodierant de Hesiodi carminum orjgine 
et integritate, iactabatur in fluctibus ingeniosissinia- 
rum divinationum , protervaeque cuiusdam novandi 
audaciae; in quibus interiturus erat novus Lennepii 
ardor, nisi subvenisset liuic sollicitudini ipsa senilis 
iudicandi lenitas. Persuadebat enim sibi non adeo 
mag^nam vim esse arg-umentorum , quae ab illis pro- 
merentur, quin aliquid opponi posset ad vindicandam 
Hesiodeorum formam diuturna traditione cognitam. 
Hinc factum est ut raro aliquid illis concesserit; sed X X PRAEFATIO. 

eoedem in frequenti dissensione numquam aut taci- 
tus praetermisit , aut in obloquendo reprehensione 
castig-avit : amplectebatur enim in Literis sententiam 
Tullii, vetustatem suo loco conservandam esse , 
opinionumque commenta delere diem. 

Saepe mecum Lennepius vel coram vel per literas 
de Hesiodo disceptavit, eg*oque de nonnullis in lmius 
Scuto contrariam Lennepio sententiam tuebar; sed 
niliilo minus affirmo non poenitere me , si quid valuit 
adhortatio mea apud virum mei amantissimum ut 
Hesiodi editionem aliquando ad finem perduceret: 
etenim fore sperabam ut senis gravissimi ac pruden- 
tissimi vox in tanta opinantium contentione lubenter 
amliivtur. 

Hoc autein volumen I. G. Hulleman, vir perdo- 
ctus et mecum existimationis Lennepianae studiosus , 
eadem diligentia t \ j > i ^ <lescribondum curavit, qua in 
snis i|»sius scriptis perpoliendis uti solet. 

pn Lngthmi-Batava 

i av k i 

M« n-<- Scptctiibri mihcci.iy. ' T ' J ' HZIOAOT AEniX HPAKAEOTS. *H divi irpoAtTTovtrsi S6(jlov<; kcl) TUTpidcL yutcLv 
v\h)§ev eg QvjficLs ixer' ccpviiov 7 A[J.(PiTpvcovcL 
'AAKfJLvjvy]) QvyccTvjp Xolqq-gqqv 'HteKTpvuvos. 
jjf pa yvvcLiK<x)V <PvXov \kcl\vvto §v\XvTepc(.uv VARIAE LECTIONES. vs. 1. f\ ofy cum Tzetzc Par. C. I. 
Bav. Schcll. In Parisinis A. F. G. H. 
ct Vossiano, sicul in Ald. Frob. I., nulla 
est super arliculo acccnlus vcl spiritus 
nota, ut incertum sit , voluerintne *j 
o't'vi, an i\ oYy , idemque oblinere puto 
in Italis meis nonnullis, tamctsi nullam 
cx iis enotatam vidco ab Edd. Hcinsia- 
nae et Graevianae lectione discrepan- 
liam. Abest articulus a Par. E. AikiL- 
tus videtur ab recentiore manu in Par. 
K, in quo post cfy superscriptum Js. 
In Ed. Bas., ubi comparet, scd sine ac- 
centus vcl spirilus nola, redditur heu 
qualis. In Iu. 1. est oAf, sed spatio 
relicto ut litera prima scriberclur. »f o'/»j 
habent Mosq. 2. Trinc. Steph. , quod 
Wassius , Bobinsonus aliique proba- 
runt, fi oly\ illa sola inlerpretali. Conl'. 
Obss. Miscell. Vol. III. T. I. p. 81, 
L. Bos Obss. Crit. p. 114. toivi exhi- 
bent Mosq. 1. Med. d'Orv. Iu. 2. Farr. 
Benen. ^o/i* Scliol. Paris. C, ut Schol. 
Ven.ad II. T. 342 apud Bekkcr. p. 527, 
50, ut sit adicclivum, non tamcn eo 
scnsu, quo vult accipi Guictus, ut matutitia, vel , quo Palmcrius Gr. An- 
tiq. p. 331, ut Orientaiis significelur, 
scd ut, derivalo vocabulo nxpx t>)v tf<5, 
idem sit quod itpepx i. c. ccyccSy. 
Conf. Elym. M. p. 439, 55. Certe 
vjo/f unum visum est vocabulum Her- 
mesianacti in notissimo fragmenlo p. 150 
Schneidew., fortasse ct Grammalieis , 
quibus passim tfotxt, vel ifolxt cilanlur. 
Conf. Rankius in Appar. Crit. Pro re- 
ccpta vulgo, inde a Comm. et Hcins. 
lectione faciunt fragmenta Hcsiodi apud 
Strabon. IX. p. 442. XIV. p. 647. 
Schol. ad Pind. Pyth. IV. 33. IX. 6, 
quamquam ibi quoque varianl SS. irpo- 
/.otoCo-x Par. I. $6fiov Emm. 

vs. 2. JjAfls; Neap. 1. s<« Flor. 1). 
F. ©t//3«5 Trincavellianae vitium est, 
nescio an ex iotacismo ortum , ul est 
in v. 3 Harleiani Codicis vilium 'AAx- 
fivv^. 'AnfyiTpvovx Schell. 

vs. 3. 'HteKTpvuvos Par. B. et cum 
Ven. 2. Trinc. Bog. 

vs. 4. ijv px Par. m. Mosq. 1. Med. 
d'Orv. <}>t/AAcv Neap. 1. <pv/.x Par. I. 
sKxtvvvTO Par. E.Sihcll.sxa/VroFlor. F. HSIOAOT 

5 diSet re fxeye&ei re' voov ye pev ourig epi^e 
rccuv, ccg Qvqru) Qvyrotg rsKQv evvyQeto-ui. 
rijg ku) cctto Kpvfiev flAeCp&puv r' cctto Kuuveuuv 
rotov uvfi olov re TroXu^pvo-ou 'ACPpoMrqg. 
v\ Se KCi) ug y.urcc Qu/jlov iov riecKev ccKoiryv, 
10 (»>g ovttw rig erio~e yuvutKuv ^XurepaW 

ij fxev ol irurep eo~§Xov ccrey.ruvev l(pi du/Acco~o~ag 

VARIAE LECTIONES. vs. 5. fftet te Par. A. E. m., Med. 
d'Orv. Voss. e'i$ef r' ev ex Diacono, 
ut videlur, Neap. 1. Vit., 6ed hic ex 
correctione. fityiStt vScv Par. A. yi- 
fitv Par. B. C. Rchd. yi fiev Par. D. 
ye fiiv Ald. Bass. Bog. yi fj.iv Par. E. 
K. Vit. ye fiivtv (sic) 'ipi^e Flor. D. 
'ifiZ,ev Flor. A. B. Ven. 2. Trinc. Re- 
cepil hoc Wolfius. 

vs. 6. 6vtfro7a-i Bav. a m. scc. tu- 
vtfdtja-ai Neap. 2. 

vs. 7. txToxpy.iev Vit. cum Elym. M. 
p. 495, 29 seq. et Eustath. ad II. 
p. 1257, 59 seq. Reccpit hoc Wolf.j 
sed conf. a me notala iu Varr. Lccll. ad 
Th. v. 574. (3Xe$6pt»v xirl Eustalli. 
ad II. I. c. ct p. 1303, 55. ad Od. 
p. 1501, 50. Etym. Gud. in xxTxxpfj- 
tn, Schol. B. V. ad II. T. I. xtq 
Vit.Schcll. dri vulgo Lihri SS. cl Kdd. 
«T8 rccto post Winicriinmm t.octllin- 
gius. xieoxvxvitav Rchd. xvxviuv 
Fl..r. I). F. Nr.ip. lit. T.iv. Vit. Mosq. 
1. Med. «rOrv. Voss. ParisiriDiuiii cii.iin 
apud l.ankiiini A. <'.. B. K. (scd ex qui- 
bus, in meot usus ad LoMMrl Rd< * < >l - 
Utif, niillani ciiolatani inveni ali ciii^ 
<li (rcpanliaiii) N. Thicrscliii , 

tiim i liUoottn Aid. lu. I. I. Fii.h. 
Farr. ISait. Btatjfc. BMMMt Counn. 
■ehn. hvxviSvtoiv llor .(]. Par. D.C Mosq. 2. Schell. Bog. xvxve w VT 
Flor. B. xvxveeim Wintert. At xv 
vtxuv cxhibent cum Eustathio et Scl 
liis ad II. T. 1. 1. c. Parisinorum m< 
rum certe quidam, Flor. A. Vcn. 
Tiinc. Amplexi idcm Guictus, Schm; 
tius, Graevius, Clcricus , Robinsont 
omnesquo hinc recentiores. 

vs. 8. olov Trore Flor.C. Vit.Mosq. 
Schell. Rehd. 

vs. 9. uc sine accentu Mosq. 2. 
Emm. Hxoitiv Flor. D. 

vs. 10. oVxu ti Par. A. Med.d'Or 
oVttuti Ald. Iunl. 1. 2. Frob. Fai 
Bass. , scil in intcrpretc Bas. recle a 
qua. Coniccit Schmidtius lcgendum S&c i 
&v oV itot 'irio-e, praclcr ncressilatoi 
vs. 11. 3 f*i* oi (Foi) rcci|>iciiilu 
duximus, oblatum a Par. B. II. I. I 
apud Hank. cliam C. E., Vil. Mc 
d'Orv. 6 fjciv ot Par. 1). F. G. Mosq. 
Sclicll. Ilehd. 6 fi^v ol (scd in mar 
>> /iiv) Flor. C. 3 ftifv omisso oi Par. . 
Ald. Iu. 1. Fiob. Ilas. Hi fs.ijv $c Ba 
a pr. ni. qaod sccuiiila in oi mutavil 
•fJMTM riplo xvt$c, ct ila in gl. 5 fu 
o! iu. 2. ci iiim- vulgo F.iid. cimi rel 
qnis SS. xirixTiive Flor. A. xirtKTt 
vtv eiiin Diarono Flnr. C. F. l'ar. I 
F. II. I. Vil. Mosq. 1. Eniin. Me<. 
d'Orv. Schcll. Rchd. xitixbttvtv Near ASniS HPAKAEOTS. ywo-ct\i£vog T£f>} flova-r A/twi/ <$' oye Turpida yuiuv 
\g ®vj(dug UiTewe (p£p£<ro-uK£ug Kudfidovg. 
eV0' oye Scc/jlut foate cruv ctldoiy tupukoiti 

15 voo-cpiv urep (pihoTVjTog ecpipepov , ouhe ol vjev 
7rp)v te%£cov £Ti(3ijvcci huo-cpvpov 'HteKTpuccvqg, 
Trpiv y£ <p6vov tktuito KUcriyvyTUv jx£ycSv(xccv 
vjg ah6%ou, fxuMpco Ss KUTucpX^ui rvp) Kcofiug 
uv^pm vjpuuv Tucpicov ISe Tv\h£fioucov. 

20 ug yup ol Sisk£ito, $£o) cT WiyupTupoi vfuv" 
tojv oy' oTri&To pijviv, hwtfyere cT otti tu^io-tu 
£KT£Xea-ai yjyu ¥pyov, o ol Aiofev Ufug v\£v. 

VARIAE LECTIONES. 1. ccxiKrtiv" l$t Trinc. e Yen. 2. 
Videlur fuisse u.%iKrxve TtQi. fy^' 
Vit. 'i$t Neap. 2. Trine. Sxizxcrxc; 
Flor. C. D. F. Par. B. C. Mosq. 1 . Voss. 

vs. 12. Trspi fjoucriv Mosq. 1. Par.m. 
iript Goetll., ut sit adverb. valde. Scd 
vide infra Comni. $' ore Par. A. Bav. 
| pr. m. Mosq. 1. in marg. $' o re 
Ald. Iu. 1. Frob. Bass. 

vs. 13. elt; Flor. D. cpepecrtrxKext; 
Flor. B. C. D. F. Neap. 1.2. Par. A. 
D. G. I. Sclicll. Bebd. Edd. anle 
Schmidt. cpepetrxKixt; Mosq. 1. fyepe- 
ctxkixc; Par. H. <pepe<rxxiov$ Vil. cpe- 
petrcrxKiovt; Flor. A. Ven. 2. Trinc. 
{pepetrcrxKeec; Wintert. 

\s. 14. 'ivxiev Mosq. 1. Par. m. 
nxpxy.oiTi Vit. irxpxKo7rtliav. a pr. m. 
Par. A. Ald. Iu. 1. 2. Frob. Trinc. 
Farr. TrxpxKoiry Par. K. 

vs. 15. s<p' imipou Par. K. Emm. 
etyynep) Vit. ou yxp oi yev omnes SS. 
Attamcn ovSe oiyev ex Ucrmanni con- 
iectura in Orph. p. 125 et 780 cum 
Dind. et Goeltl. non veriti sumus in 
contextum recipere. yxp pro $e in- trusum est ab ignorantibus digamma. 
e7ev Emm. 

vs. 16. 'HAexTpuovtfc Vit. 'HAex- 
rpvuvot; Flor. D. 'HAexTp<wvjf? Voss. 

vs. 18. x\6yov Mosq. 1. xvpt kx- 
rx<pxi%xi Flor. C. Par. B. C. F. K. 
apud Bankium eliam A. E. G. Vil. 
Mosq. 2. Emm. Schell. Rehd. 

vs. 19. it$e Flor. C. D. F. Neap. 1. 
Par. E. K. (apud Bank . eliam G. et m) Vit. 
Med.d'Orv.Einm.Scliell.Bchd.J$sVoss. 

vs. 20. 6eoi $s emfi. Par. K. ent 
(zaprvpoi Par. II. I. Trinc. Idom Guieto 
placuil per tmesin explicanti bsoi 5' sir- 
tfcrxv (/.xprvpot, qualcm tmesin admil- 
tcndam eliam Ucynius censuit apud 
Hom. U. H. 76. 'itrtrxv Par.B.D.F. G. 
Vit. Schell. Rehd. ytrtrav Flor. B. C. 

vs. 21. rm y' (nri^ero Ven. \. 
Par. C, cui scripturac non merum vi- 
tium subesse, sed lectionem rmv y" 
diTi^ero (4. haud temere opinatur Ban- 
kius, collalis Homeri locis U. 2. 216. 
Od. S. 283. ori rx%. Par. K. 

vs. 22. sKre\itrcrxi Behd. exreAi- 
trxt; Mosq. 2. 

1* H £ I O A O T 

ru> cJ' ccfxa, lijxevoi TroXe^oio te tyvXoTrtdos re 9 
Boivro) irKy^iiriroi, vTsp a-ay.euv TrveiovTeg , 
25 Aoxpoi t' dy^e/xa^oi y.a) ^oay.^eg jxeycc^vfjioi 
r i(T7rovT K t]px,e Se tqIviv evg irout , A/\y.aioio 9 
y.vhouv XclqIti. Traryp c5' ccvdp&v Te Qeojv ts 
ocKXvpj {xv\Ttv vtyaive (JiSTCi (Ppertv, o(ppa Qeof<riv 
ccvdpccri r' cc^cp^CTVj^iv ccpy,g ccXy.Tvipa (pvTe6o-ai. 

VARIAE LECTIONES. vs. 23. UfJttvoi, ut Trincavcllus, cx- 
hibent Par. H. Bav. Mosq. 1. Addit 
Gocltl. Med. 1.2. In collatis mifai FIo- 
rentinis non inveni. (piXdxiSo^ t< Par. 
C. Vit. Mosq. 2. Med. d'Orv. Ald. Iu. 
1. 2. Frob. Trinc. Varialum iam an- 
liquitus fuisse arguit in Elym. M. <f>/- 
Xoxi^ p. G27, 47, 4>ty'AoT<? p. 802, 35. 
In Scholio Mosq. 2 explicatur <J)/Ao- 
xtf *i axovdif tv)c, hxio-TpoQiis. 

vs. 24. 7rA«f|/VToy Emm. 9tA#|<t- 
xoi Flor.C. Mosq. 2. (sed superscripto 
t>) apud Ilankium Par. D. E. In Pari- 
sinorum nieoruin nullo inveni. xhx- 
ZiTxot Schcll. x^^ixxot Bcncn. exi 
o-xk. Mosq. 2. Schcll. xveovreo l';ir. 
G. Mosq.2 . Holid. iroveiovrec Par. B. 
vs. 2."». iy^lfiuxoi Flor. B.C. PW. 
E. Vil. Si licll. iyxfptX 01 Flor.A.D. 
cl c Vcn. 2. Trinc. In B.is. 2. rcddi- 
uim hatlaii. 4>t/x?»; ll.irl. &UKfi$ic 
Par. A. 

vs. 26. 'do-xovro Flor. F. Mosq. 1. 
Par. m. Voss. 'io-xovr' Par. K. Bav. 
xiiC, til F.dd. anlc Diinl., cxhibcnt SS. 
omncs, OMOftB BoMi qui rxtt. Milii 
quoque vidctur apud antiquiorM Epicos 
DOB odmiisa dincrciis fuissc, nifl po -iu- 
m ii". Dm lyloram ludioi i i 

rcctnlior liin. Inhriitiiis i;im .l.liniftit . 
"AAiuriO Pai vs. 27. KvSidvuv Par. B. xxrvip 
Ald. Trinc. $' omissum in Par. B. 

vs. 28. Vfyyve Par. C. In Bav. n 
ccntiorc manu VQxtve mutatum est 
V^y.ve ct supra lilcram »/ vclut interpr 
tamcntum adicclum xi. vtyxivet lcmn 
Mnnac. 'i^txive Voss. kxtx <f>/>. Mci 
d'Orv. sed superscriplo [ie. uc px i 
Flor. B. D. F. Par. B. C. (sed ciiin a< 
dito in marg. ^typx) II. Mcd. d'Or 
Harl. Mosq. 1. Voss. 

vs. 29. xvSpio-tv «A<f>. Par. K 
Neap. 2. Bav. Ald. Iu. 1. ctiam Ba; 
scd inlerprctationc addita it liomiuibii; 
xMpt<rrv)<rtv , ut Ald. ct Iu. 1., habci 
Flnr. B. Mosq. |. I, Kehd.; apud Kai 
kiuiii ciiani Par. D. E. G. Ex Parlsi 
norum nieoiiiin nnllo cnolatum inveni 
ut neqnc «A^tfo-Tija-/ , quod <• Parisin 
M (inco II) citalur. xpxc Par. I! 
Uptuc Icgi vult d'Orvill. Vann. Ci 
p. 310; aed vido, quac scripsi in Van 
Lect. ad Tli. (i.'>7. <pvrtvo-ui , ut scri 
ptlBMM ciiin Diml. Bl l.niiil., cxhibcn 
I'ar. 1). Mcd. d'()iv. Sehetl. Rehd 
Ald. Iu. 1. Fmli. lt.is. Sttpbiol inai;;o 

BonoMtt F.ius Borruptela est ^pvrtto-xi 

(|iniil hahcul I li.r. II. (',. I). Vcn. I 
Par. A. B. I.. P. G. I. K. Voss. Bav 
Vn. llail. Mnsq. 1. 2. Bog. <J>«/reCo-£ 
Par. (',. QvTtvo-y Vcn. t - > . Nc.ip. I, I ASniS HPAKAEOTL 30 W/3T0 <T #t' OuXvfJLTTOtO) cJoAoj/ <PpeTt fivTTohjJ.evUV, 

i[/,eipuv cpiXoTviroQ sv^uvoio yvvutKog, 
evvu%iog' tuj^u cT i<;e Tv<puovtov Tore J' avrtg 
tbUiov oiKpoTdTOv TpoTefiyTUTO fjLVjTteru Zevg. 
evQu KubeZpfievog <ppeT s t ^ero QsTKeXu epyw 

35 uvtv\ fxev yap vvkt) TuvvT<Pvpov 'HheKrpvcovyjg 
evvy ku) <piX6rv}Ti \iiyvi, reXeTev cP ap eeKhup, 
cojry <J" 'AfityiTpvoov AuoTTOog, ay/\uag ypw, 
eKreXeTxg fxeyu epyov a<P'tKeTo ov$e Jo/jiovJe, 
ov¥ oy' hr) dfJLoiug ku) TTOtfJLevug aypotwrag 

40 upr* levut, Tpiv 7' v\g uhoy^ov erifiqfJLevut evvijg' 

VARIAE LECTIONES. Iu.2. Trinc. Farr. Steph., quem seculi 
sunt ante Dind. Edd. omnrs. 

vs. 30. 'OAvpTroto Voss. (apud Ran- 
kiuin Par. G.) Rchd. Frob. xiro Kvfi- 
xoto Scliell. kvto-o$o{i.svuv Par. B. 

vs. 31. i^.efpuv Par. G. 

vs. 32. $' 's%e Flor. F. Med. d'Orv. 
Par. II. I' Sf£« Par. E. Variant porro 
libri inter 7|e elYj;s, SS. pariter atque 
Edd. Goeltl. in Ed. 1. Y|s, in 2. l$ft 
tots $' xvtig recipicndum duxinius ex 
Harl. et Voss. Favent 15av. et Par. A., 
in quibus est tots xvat$ , ut habent 
Ald. Iu. 1. Frob. Benenat., pro quo 
t6ts $' xvHii; rcclius Bas. 1. 2. Bog. 
Winterl. Omisso $' in quibusdam cxem- 
plis, pro eo , quod requirebatur ad sup- 
plcndum bialum , roCsv invcclum et 
hinc vulgo in libios SS. et Edd. rece- 
ptum est. t68sv xv8is in Flor.D. Neap. 
1. 2. Par. E. F. G. I. Med. d'Orv. 
Iu. 2. Farr. Steph. Heins. Rob. Loesn. 
Gaisf. rdiev xZtis in Flor. A. B. C. F. 
Par.B. D. II. K. (apud Rank. ctiam C.) 
Vit. Mosq. 1. 2. Schell. Rehd. Vcn. 2 
h hinc Trinc. Uoiss. Goettl. vs. 33. QotKiov Emm. Qvkiov llarl . 
Tfoo-eii^o-XTO Par. B. [i^Tterx Par. 
B. F. G. II. I. Mosq. i. 2. Rehd. Ald. 
Iu. 1. 2. Frob. Farr. 

M. 35. yxp nev Vit. vvkt^ Neap.2. 
TXwa-tpvpM 'HA.eKTpvwvy Flor. F. Par. 
II. I. Hail.Mosq.l. Med. d'Orv. Voss. 

vs. 36. xvTy Kxi Vit. elvy ev <J). 
llor. A. Ven. 2. Trinc. Stephani margo. 
evvy abest a Par. E. evvxv Flor. F. 
tihm llor. C. Par. F. K. Schell. 
TsAeo-o-e Flor. F. nreKeo-ev vitium est 
llcinsianae et multarum hinc Editionum. 
xp Par. E. Vit. Mosq. 1. 2. Schell. 
Trinc. Iu. 2. Farr. Schrev. alii. ibv 
'eA$up Par. F. 'esAwp Par. M. 

vs. 57. AaoVo-oo; Par. B. 

V8.58. SofiovTe Mosq. I. Med.d'Orv. 
Voss. ionotcrtv Emm. 

vs. 39. '6ye eiri Mosq. 1. Par. m. 
■xspi $tiuxc. Neap. 1. xypiurxs Flor. 
D. xypiuv Vit. 

vs. 40. apT in Bav. manu receniiore 
mutatum in upr' . Voss. upTO y"insv. 
crpiv y" eJJs Par. C. Abcst y' a Voss. 
Fuissc Trpiv F5f? uX6%ov suspieatus est 6 HSIOAOT tqIqq yap y.paSivjv ttqQoq divvTO 7rQifxiva ha&v. 

US J' oV CCVVjp aa"7TCtCTT0V VTSKTTpoCpCyOl KaKQTVJTa 

vovcrov ut' apyaXiv]? tj y.a) y.paTspov vtq Ss(T[iov 9 
coc pa tqt' 'AfJLQiTpvoov, yaXtTov tqvov SKTOAvTrsvcraQ, 
45 cccnrao-iicQ ts cpiXug ts sov Sopov s)cra(piKavs. 
rravvvy^ioQ J 1 ' ap > saskto crvv alSoiy Tapay.oiTi, 
rspTOfJtsvoQ Svpoicri troXvfcpvcrov 7 A<Ppoc)iTV]<;. 
vj Ss Qscp SfJLqQefcrot y.a) ccvipi ttoaaov dpicrTCp 
®vj(3y sv STTTaTTvXu SiSvfxdovs ysivaro izaiSs, 

VARIAE LECTIONES. Fiorillo. Sed ncglcctum saepe digamma 
in hoc pronomine (vid. Spitzner. de 
vers. her. p. 128) et yt suavitatem habet 
lioc loco. a\6%oio Flor. F. 

vs. 41. a'/wvTo Schell. 

vs. 42. vTtKxpocpvyoi pro vulgato 
vTtKTpocp&yy recipiendum duximus e 
Diacono, Par. B. I. (apud Rankium 
ctiam A. D. G. K. et N. Thierschii) Voss. 
I.av. Yit. Schell. Rchd. ct sic iam Ald. 
Iu.1.2. Frob. Bcnenat. vTeKTpo<pvo-oi 
Flor.C. vxtpxpofyvyyi Emm. vTtKTpo- 
<pjy*l Trinr.. viiioso pro vTtKTpo<p6yvi. 

vs. 43. v6o-ov Mosq. 1. 2. Schell. 
Rchd. apud Rankium etiam Par. C. 
G. m. VToSvtrfiov Flor. C; apiid 
Rankium ivrfzoC ctiani Par. G. 

vs. 44. ufHpx Flor. C Vii. Kohd.; 
.ipul Ilankinm ctiam Par. G. ut; $a 
tot Mod. d'Orv. Par. w. px abcsi | 
Vom. t6t' I Par. I;. vToKvTivo-at; 
l lor. D. JxTOA/ittjiratc Par. A.I. IS. Mp, 
1. Bav. M.mI. ,l'Or\illii. Al.l. Iu. I. I. 
I rol>. l.li.mi in P.u. C., tilii seiiptimi, 
iil viilj-u, ixT0At/Tfi/<r«{, a.l.lilur yp. ex- 
TOA.M<ra<. In I l..r. 1.. S.li.ll. 1 ; < I . « 1 . 

I ttt IKTOXflSv. 

»•.43. ao-xatr/wt; t* QiA/mc t> P.u . 
Q l Uav.Mot4|.S. MH. dorv. Srh.-ll. Rehd. Ald. Iu. 1.2. Bas.1.2. cccttx- 
tr/wc; <f>/A<u; te Par. C > pr. m.; sed 
allera addidit / post A, ut sit xcttx- 
tr/wt; cpiK/wc; Tf, ut Frob. Schmidt. Sed 
ao-Txo-iwg te <p/hwt; re plerique SS. et 
Edd. cslque 4>/A«$ cpicorum , non Cpi- 
A/cw;. Vid. Uom. II. A. 347. <f>/Aoi/« 
Ttf vitiosc Par. K. N. ti<;x<p/Kavtv 
Flor. A. B. Trinc. tlt; xcp/xxvt Par. K. 

vs. 46. Txvv<j%tot; Flor. C. txvv- 
X'Ot; Voss. Bav. Ald. Iu. 1. 2. Txpx- 
ko/ti rcclc hic Par. 1). G. H. I. Mosq. 
1.2. Voss. Schcll. Relul. Bog. et re- 
eentiiis Boisson. Dind. Goettl. Txpx- 
ko/tv Vit. Par. K. TxpxxolTt Tiinc. 
TxpxKotTi ccteri SS. ct Edd. 

vs. 47. 'Aii<Ppo$iT>i<; vilium cst AI- 

diuac. 

vs. 48. toAAiBv Par. K. toAA^ 

on 

Par. N. 

vs. 49. iv abrst | II. ir. F. Mosq. 1. 
Voss. <'l aptul Raukiiuu I Par. A. vi. 
i<P' «VratT. Harl. SiSv(a£ov' iyt/vxTo 
Ilor. F. Par. II. K. Vn. Vfett. Hed. 
tl'Orv. Bfcf* (in <|ii.i e\ o leeenlior ma- 
Dtl l.iil w, ul sil SiSvftawv'). Coaf. 
Il.iii). II. /.. 'H'< , ulii i-adcui srripliirae 
■ liv.i iii.. Sthvjiucriv ty. Ilnr. C SiSu- 
H&ovt y/varo Floi'. A. TalSit; Flor. D. ASniS HPAKAEOTL 7 

50 ovk£(? ofuc (ppoveovTe' KctriyvqTW ye fCev 'yja-TVjv' 
tqv fjCsv ^eipoTepw, tov cT ctv ftey' 'ctfieivovot <PaTct, 
Setvov Te KpctTepov Te, (divjv 'Hpcty.tyeivjv 
tov fCev vTo^ftvjQeia-ct y.eXctivepii Kpovivvt, 

CtVTUp 'l<PlKh%0& dopVQVOO) ' AfJL<PlTpvUVl 9 

55 KeKpi^evvjv yeveyv' tqv fCev fipOTGi avdp) fziye?Q~ct, 
tqv 3e Ai)' Kpoviuvi, Qe&v a-^fnccvTopi tccvtuv. 
os Kcti Kvkvov eTetyvev, ' ApvjTictdvjv fLeyoc^vfxov' 
evpe yup ev Te/xevei eKCtTvjfioAov 'AttcAAwvo? 
otVTov y.ct) TctTepa ov ' Apvjv , cctov toMliqiq , VARIAE LECTIONES. vs. 50. oi/xif Sfiac, ut iam e Ven. 2. 
Trinc. edidit, cxhibct etiam Par. C. 
Recipiendum boc duxi cum Wolf. Dind. 
Goettl. Ceieri SS. et Edd. disiunctim 
olx 'e&' 6fix. Est i[Lx praecedcnte 'iQ' 
in ISav. ■ pr. ni. ut apud Ald. Iu. 1. 2. 
tyoveovre Voss. ye abest a Par. B. 
yi ftev Par. C. Schcll. Ald. Iu. I. 2. 
Frob. Ss fiev Flor. B. Vit. vftr^v 
Par. L. 

vs. 51. tov Se fiiy' Flor. A. F. 
Trinc. fiiy' a^s/vovas Par. II. fteyx- 
(j.e!ovx Par. A. 

vs. 52. xxprepot re Schell. Rehd. 
@fav superscriplo i Par. m. 'Hpx- 
xheiv\v Par. E. K. Mosq. 2. Voss. 

vs. 53. v7roSi4iQe7<rx Par. A. Ald. 
Frob. Ante hoc verbum in Par. m. 
Xeipdrepov male inlrusum est, male item 
post illud in Voss. rexev. 

vs. 54. 5 I4><xAi?# Sopvo-o-Sta, ut, Her- 
manno de melris p. 74 obsecuti, iam 
Heinrich. et Boisson. sciipserunt, reci- 
pere non dubilavimus e Flor. B. D. F. 
Par. C. E. G. H. Mosq. 1. Voss. Med. 
<l'Orv. 'ftfxxAija ye Sopvtrtrda habent 
Flor. A. Ncap. 1. Par. B. C. F. Bav. Trinc. Comm. Heins. et hinc fere Edd. 
'HpixMja ye Sopitrtrota margo Mosq. 2. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. 'Kpixtfx Kxotr- 
ffou Flor. C. Par. D. F. I. (apud Ran- 
kium etiam G.) Vit. Schell. Rchd. 
'l<p/xAij hxotrtrotp post Hermannum in 
Ep. ad Schacf. (Greg. de Dial. p. 879) 
maluit Dind. et in Ed. altera Goett- 
lingius. 

vs. 55. xexpuftiv^v Par. K. xexpift- 
fievviv Par. E. Vit. Mon. xexpififiiv^ 
Mosq. 1. 

vs. 56. 0*<2vabcst aPar.G. Mosq.l. 
Voss. trifixvTopi Bav. Ald. Iu. 1. 
Bas. 1. Frob. 

vs. 57. elpvfTiHvfv Flor. D. 'A.pviii- 
Stfv corrigendum suspicabalur Wolfius. 
Scd vulgalura, ut Hcsiodeum, agnoscit 
Herodianus apud Eustath. adll.p.518, 
24 seqq. hinc et ipse Eustath. p. 1133, 
14 seqq. et ad Dionys. Perieg. v. 685. 
Conf. Rankius. 

vs. 5S. evpe Se Emm. ixxTifioKov 
Par. m. 

vs. 59. nxTepx <5v"Ap.,utcumHein- 
richio et recentioribus scripsimus, ex- 
hihent Flor. A. B. C. D. F. Par. F. 8 HLIOAOT 60 TeC^eiri hafJL7ro[jLevoug 7 o~eXag ug Trupbg alQofjievoio, 
ioTctQT' hv SiCPpca' xfiova $ ezru7Tov uKeeg Httttoi, 
vvorovTeg fflAycri' yJvig Se <r<J>' ccfiQiSefyei , 

KOTTOfJLivq TTteKTofolV vty* CtpfJLaO~- KCi) 7T0Q~)v 'iTTTTUV. 

ctpfJLC&TCC <T euTOtyjTa Kct) otVTuyeg ci[JL<Papctfii%ov , 
65 'i-tttuv le/JLevuv Key^apviTO tTe KvKvog ctfJLvfJLccv, 
eX7?6\JLevog Akk ulov apv\iov qviQ%6v re 
X a ^ y *y fyureiv Ka) cctto kXutol Tev^ea hvo~eiv. 
cctXhct ol eu^^euv ouk enXue Qolfiog 'AtoAAwi/' VARIAE LECTIONES. (apud Bank. etiam E. G. m. N.) Vit. 
Mosq. 1. 2. Schell. Behd. Ven. 2. 
Trinc. Bas. 5.Bog., et sic scribcnduni 
coniccerat Guictus. Bcliqui Codd. vrcc- 
rip' $v "Ap. ut est in Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. et plerisquc hinc Edd. cv omitlit 
Par. I. "Apjf" Flor. C. Neap. 1. Par. 
D. F. U. (apud Rank. eliam E. G. K.) 
Vit. Schell. "Aprj Mosq. 1. 2. Voss. 
Bchd. Par. I. apud Bank. ctiam m. N. 
Formam "ApMtv probavit Herodianus, 
lcste Schol. Ven. ad II. E. 409. Jtov 
"Apyv Flor. D. 

v». 60 in Veneto 2. a recentiore 
manu additus cst. Agnoscunt cum Scho- 
liastac. u( Par. D. G. (apud Bank. 
etiam C.) Behd. Ba». 3. Heinr. Pro 
«•«' A«c &~ Voss. ucil. 

vi. 61. io-T&or' iv Bchd. i<rr*oV 
iv Trinc. isTot&r ivi Mosq. 1. Mc.l. 
d'Orv. Voss. ivi cliam Flor. 1'.. 1 . 
Forlasse volucrunl «Vt«4V (ab Arislar- 
cbo probatiun , ul tradtinl Sr.liolia Ven. 
2. ad b. I.) livi Stypu. 

vi. 62. vtWtfv* (»ic) Par. B. liaty' 
<*nj,i ii ijn Kmm. in^iotoyn Bats. 
<M li M l.dd., < lim iii .inli- 

'luioribut, Ald <i (cl«'ri:i, inie iam cditum exslaret sinc iola subscriplo, ut 
editum cliam ab Heinr. Dind. Gocltl. 

vs. 63. pro 'xXtx.Toictv legendum 
Guietus TTtfKTo^itriv censuit, quem recle 
rcfutavil Graevius. Conf. infra vv. 506, 
370. Hom. II. *F. 535. 

vs. 64. apiiZTX re S' elnr. Par. F. 
oivTvy' cefifyecp. Emm. cificpecpxfiityv 
Par. K. ctfi<pccp&Kt%ov Mosq. 1. 

vs. 65. Ufiivwv recepimus sccundum 
Par. F. (apud Bank. ctiam C.) Bav. 
Vil. Mosq. 1. 2. Mcd. d'Orv. Ven. 2. 
Schcll. Behd. Ald. Iu. 1. 2. Frob. 
Farr. Bass. Trinc. Bog. Schmidt. Krebs. 
Boisson. Gocltl. ^efiivuv Par. K. In 
rcliquis SS. ct Edd. est Ufiivuv. 
xtx&piro Flor. A. ifilfiwv Bav. 

vs. 67. Syiwtrnv apud Bank. Par.C. 
(a m. pr.) G. K. m. Mosq. 2. Voss. 
Srlirll. Kclid. ^ifwtriiiv Trinc. Sxtwtreiv 
Vit. Par. A. Ald. Iu. 1.2. Frob. Fnrr. 
l.ciicn. iyt uo-iv Par.N. Syfiuoiv F.niin. 
iviiiffitv Mosq. 1. Mcd. d'0rv. otito- 
xAt/T« Vcn. 2. Trinc. ockOkXvtx I';ir. 
II. Mosq. 1. ocko, k\\itx Vit. Scholl. 
ouijiiv Emni. 

v». 68. luxo^iuv Vil. Mosq. I. 
|| cl .inud li.inK. P.u. C. 1 . K ASniS HPAKAEOTL uuTog yccp ot eTvpcre fiiviv 'HpuKtyeiqv , 
70 ttocv J' ochtroQ ku) fiufjLog ^AToXXoovog VLuyucuiou 
hccfjLwev vvru) detvoto Qeov reu^euv re ku) uutov' 
7rvp cJ 1 ' ug bcpQuA.fJLOjv 0C7reXccfi7reT0. rU x£v ey.etvo) 
erKvf QvqTog elov KUTevuvTtov bp[JJv$v\vut, 
ttXvjv 'HpciKhqog ku) y.ubuXtfiou lobccov, 
75 Keivoov yccp fJLeyccXv\ Te fiivf ku) xefyeg ccctTTOt 
e% tifJLoov exetyuKOv Itt) CTtfiupoHcri fJLeheawtv' 
og pu Tofr vjvio%ov Trpocetpv], KpctTepbv 'loXuov. 

l 'Hpag w 'IoAaf, /S/sorau/ 7ro/\u QiXTUTe ttccvtuv, 
vi ti fxeT^ ccQuvccTQvg fJLCCKupug, ot' QXvfLTTov eyovvtv, VARIAE LECTIONES. m. N. Ue mcorum nullo enotatum hoc 
inveni, sed ev^uKuv ex Par.B. 'ey.hvae 
Vit. Med. d'Orv. 

vs. 69. Abei-t ab Emm. 'e-xspae 
Neap. 2. 'Hp«xAe/V vitiose Mosq. 1. 
Voss. et apud Bank. Par. E. K. m. 

vs. 70 abcst a Mcd. d'Orv. 

vs. 71 in vxx) Codd. non variant. 
Videtur tamen ctiam liic a poela pro- 
feclum essc vtto Seiv. (viroSdetvaZo), ut 
infra v. 98 vnoSSeto-xs. y.zi abcst a 
Bav. Mcd. d'Orv. Iu. i. 2. Farr. 

vs. 72. nxp $' £»; Vit. Schell. irVa 
h' &>e Par. C. apud Bank. Bas. 5. Wolf. 
exeivuv Flor. F. Harli Mosq. 1. Med. 
d'Orv. Voss. Bobins. Heinr. 

vs. 73. xxr evxvriov Par. I. 

vs. 74. irpfo Y 'Hp. Flor. F. Harl. 
Med. d'Orv. Voss. et apud Bank. Par. 
E. M. 5TA)jv y' 'Hp. Flor. A. D. Mosq. 
1. apud Bank. Par. K. N. y' adscivit 
Wolf. e Trinc. Ceteri Edilores, Aldum 
secuti, omnes ttAijv 'HpaxA.,et sic reli- 
qui Codd. 'HpaxAeou; Par. F. 'Hp«- 
xAeo; Mosq. 2. Schell. Rehd. xvlx- J\v/j.ov Voss. xvoxKifiov xxt 'loAx"ov 
Flor. B. Par. C. 'ioaAou viliose Ald. 

vs. 75. xeivib Flor.B. Vit.,quae lectio 
praefercnda visa est Hermanno ob se- 
quens v. 77 &';. Sed superiore versu non 
minus Iolai, quam Herculis, virtus el 
vircs praedicantur. xxroi Par. B. 

vs. 76. o-Txfixpolo-t Par. K. apud 
Rank. eliam G. \Leheo-at Flor. C. 
Hexeaat Schcll. (ieheat Mosq . 1 . pe- 
heeaatv Emm. 

vs. 78. exefouv pro ttxvtuv Flor. F. 

vs. 79. H t/ Med. d'Orv. Iu. 2. 
ifTt Mosq. I. Par. m. vi ri Schell. 
Diac. ijTC/ Behd. Par. G. (sed »}t/ 
in marg.) Voss. {ter omnes libri SS. 
et Edd. (exceplis Med. d'Orv. et Iu. 2, 
ubi neQ') firmantque eam lectionem 
Scholiastae. pey' tfAtrev coniectura est 
d'Orv illii, quam rcceperunt Heinr. Gaisf. 
Dind. Goettl., probavit Bankius, sed ita, 
ut fiey' ad tfAirev, non ad rt referatur. 
Sane, quamvis frequens sit fieyx n, 
vereor ut itcm usurpaverint Epici rt 
(ieyx. Conf. infra Comm. fitixpx: 10 HZIOAOT 80 vJMtsv 'AfJL(biTpvuv, ot eucrTsCpavou ttot) ®v\@viu 

yAQs, A/T&JJ/ TlpVV$0U 9 SVKTlfJLSUOU TTTohisQpou , 
KTSivUS 'HXSKTpvUVa fioOOU 'svSk' SUpVfJLSTOjTUV. 

Hksto <T sg KpsiouTd y.a) 'Hvio^v TavvTS~rhov 9 

01 fX fJLlU v)o~TCC(^OUTO Ku) CCpfJLSUU TCXUTOC TUpSl%0U 9 

85 v\ h'iKVf e'o~6' ikstv}q~i 9 t'iou <T ccpa KvjpoQi fiakXou. 
Z&s & cLyaXXofASuoQ o~uu svcrCPvpco 'H^SKTpvoouyi, 
y ocKo^t-y tcc^u §* ccfLfLsg eTiT^OfJLeucou euiuvTuv 
ysiuQusQ' , outs <Pvv)u suaXiyKioi) ovrs uovjfia, VARIAE LECTIONES. Emm. roi "0~w[itov Bav. Ald. Iu. 1. 
's%ovo-i Flor. B. 

vs. 80. ifAirtv Par. A. Heins. ifA/T' 
«v Mosq. 1. «JAiflfv Ald. Ev<rrs<pacvov 
Scbcll. Kehd. Trinc. 

v». 81. JjAflsi» Mosq. 1. T/pwSx 
Flor. C. P;ir. B. G. (apud Rankium 
eliam D.) Voss. 1.2. Mosq.2. T/pvvS' 
Flor. F. Voss. TipwSo% Winlert., ut 
postea Kuhnkcnius coniccit Ep. Cr. I. 
p. 242. Celeri libri SS. ct Edd., ut 
Diaconus, vulgalam tcncnt, quae non 
temcrc sollicitanda , cum TipwSovSt 
agnoscat Slephanus de Vrbibus iu v. 
T/pw(. Conf. Rankius in App. Crit. 

vs. 82. "HXtxrpv&vx Trinc. yXtxrpl- 
uvx Vos». 

vi. 83. Ifxtro Flnr. V. Mcd. .rorv. 
Par. m. i' omissum iu Flnr. I". i", 
quod pntavil llcmr., icfii.it Wulfius, 
cxhibcnf 1 lor. A. D. 1'. I'ar. m. M.>-i|. 

i. ■!. Hm* Nn 

vs. 84. icppttvx, ut Al.l . •) plcracquc 
antiquiorcs Edd., ila Codd. Mbiboflt 

Il.ili iini omncs, a.l llcinsianam ,i. I(i0."i 

l Iiil :■ in Kvo csl 

dpiitva); apml Kunkiuui cliaui quatuur 

Pnriiiiu in. -i A. C. I 0., ex .|iiiIhib la- men in collationc mihi facta non nota- 
tum id invcni. xppcxrx Emm. 

vs. 85. % S/xy Bav. Vit. Mosq. 1. 2. 
Trinc. Steph. Comm. Hcins. cctt. % Stxy 
Par. A. Ald. Iu. 1.2. Frob. W pro 
icrS' Flor. F. ixsryi Emm., quoil pro- 
bat Uankius, rccepto t7ov , ut scripsit 
Hcinsius, uiquc exbibet Flor. F, apud 
Rank. ctiam Par. C (ro7ov Emm.); sed 
in talibus usurpat;ir fcrc miiiicnis plu- 
ralis. t/ov llcins. iu Ed. a. 161S. t/ov 
S' xp Bav. Ald. Iu. 1.2. Frob. t7ov 
Ss xttp. Flor. F. t/ov Ss ys xypdSi 
l'ar. II. Harl. Mc.l. d*Orv. Voss. t/ov 
<rs yt Mosq. 1, undc Kankio cfiici vi.lc- 
lur allcra piaestalulior lcclio Si i. ry- 
K6St pro xtfpoSi Par. 1. I'.av. I pr. m. 
(scil iiiiil;iliiin al> allcra in xypoSi) Ald. 
Iu. 1. I. Frob. 

vs. 87. iirixAoiitVN ivixvrli Flor. A. 
Tiinc. ■xtpfKkonsvtcv ivixvrfiv Par. I> 
(i, iii i.uicius in.iliici;it , scripto sxfjcne 
pro Hnnic;, cuius scnlcuiiain pruluvit 
OmBAOI fed Pliilcinnncui. Conf. ;i nic 
iiulala iii V.in. l.ccit. ail Th. vs. !!).">. 

VI. 88. yivdpitS' Flor. A. ytvdfitoS' 
apml Itauk. Par.C. hcrt ^>vitv Par. Iv. 
oUrt <Ppivot( Par. A. Ald. Iu. 1. 2. ASllIS HPAKAEOTI. 11 a~6g re 7rarvjp koi eyu' rov pev (^pevag e%eXero Zevq, 
90 o? TpoMTccv 0-cperepo'v re ho\LOv cr(perepovg re roKv\ag 
fyyero rifivjcroov uhiry[j,evov EvpvcrQqa, 
cryerkiog' vprov ttoXXcc n.erevrovayjZer' bTricrcrw, 
v)v ar^v ayiw v\ h"* ov TraAivayperog ecrriv. 
avrap efJLo) Suiijmv ya^e7rovg e7rereh/\er' aeSXovg. 
95 qo (piXog, ahXct crv Qaa-(rov ey' v\viu (poiviKoevru 
"ttvv ukvto^uv [zeyu de (Ppeo~) Qapcrog ae^uv 
}Qvg eyeiv Qoov apfia ku) uKVToduv crSevog e iTTuv 9 VARIAE LECTIONES. Frob. Farr. In Mon. Sch. est rov ftev 
fypevx^yp.otire <|>W(jv. evxhiyxtov Flor. 
D. Par. A. Ald. Iu. 1. 2. Frob. Farr. 
etiam Dav. a pr. m. , ubi tamen, parte 
literae v erasa , t reliclum est et inler- 
prelalio H[x.otoi apposila. uhiyxtot Emm. 
evxhiyxot Voss. 

vs. 89. Pio rov Schol. Cantabr. apud 
Bass. toj- Abcst [tev a Voss. 

vs. 90. ffQerepdv re Su/zix Flor. C. 
Bav.apr.m. Vit. Mosq. 2. Ald. Iu.l. 
2. Frob. Farr. re ante roxvjxt; ex- 
cidit in Iu. 2. roxv~tx$ Trinc. 

vs. 91. lf%ero o" xrt^viouv Par. K. 
Emm. ii%ero T0 H-fawv Par. A. ii%ero 
ro[/.yowv Bav. a m. pr. Ald. Iu. 1. 
Frob. xKtr^[tevov Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Farr. x^r^ftivov Bav. uKtrt- 
ftivov apud Bank. Par. K. uXtrift^vov 
Voss. xhtrvifutvov Mosq.l . Med. d'Orv., 
quorum hic EvpvoSix habet, ut Voss. et 
Par. m. Evpvoo-~x Trinc. CeteriCodd. 
in vulgata leciione xXtrvmevov Evpvod~u 
consenliunl, pro qua GuietUl a.htrv\[j.e- 
pov Evp. maluit, Dentleius et Heynius 
Evpvo&~' y\tr6[j.yvov. Guieti coniccluram 
in contexlum reccperunt Gaisf. et Dind. 
Sed vide infra Comm. 

vs. 92. iJTcv \txXx Bav. Par. A. AUI. Iu. 1. Frob. [terxorovx%t^tr' 
Stobaeus IV. 56. [terx <rrovx%iX,er 
Par. F. [terxorovx%i%ero Mosq. 2, 
sed superscripto eorc. [terxoroftx (sic) 
%i%ero Par. D. [teriorovx %ff,er' Trinc. 
CTrio-o) Flor. C. F. Voss. 

vs. 93. xrxv Flor. C. Mosq. 2 (sed 
y superscriplo ab recentiore manu). 
urrxv Vit. b%iuv pro x%iuv legendum 
coniiciebat Graevius cx Hom. II. «J>. 300, 
quod in contexlum recepit Dind. Sed 
vulgatam cum Stobaeo Codd. et Schol. 
h. 1. lucnlur, poteslque accus. pendere 
a ftereo-rovx%i^ero. *j $' ov Par. A. 
Ald. Iu. I. 2. Frob. Sic et Bav. a pr. 
m., pro qua recentior if $' ov, utbabent 
etiam Par. K. Vit. Trinc. 

vs. 94. enereiKxr' Flor. D. evi- 
retXev Flor. A. Ven. 2. Trinc. margo 
Stephani. eirireKXev Par.K. eirirehx' 
Neap. 1. Activo usus est Hesiodus Th. 
v. 995. Sed medium h. 1. firinatur 
Ilomeri loco Od. A. G22. 

vs. 95. *ivix trtyxAoevrx Par. K. 

vs. 9G. uxviri$uv Ven. 1. $e abest 
a Par. H. dxpoov Ven. 1. ui%u Vit. 
Flor. D. »i%° u v eadem manu Flor. F. 

vs. 97. i%6vi; pro /flwsMosq.l. 'i%uv 
Voss. Harl. 'i%^v Par. B. 12 HSIOAOT fxvj^sv vrro^Scicrag ktvttov ' Apsog <zv$po(pdvoio 9 
og vvv KSK^qyhg xspifiaivSTai ispov otXcrog 
100 4>o//3ou 'AtoAAcwo?, eKXTVifisXhcLO otvuKTog. 

VJ fJLV\V KOLi KpOLTSpQQ TTSp hcbv CiC&TCil ITOXsflOlO. 

Tov cT ctuTS Trpoo-ssiTTSv ocfJLUfJL^Tog 'loXaog' 

'H^r, V] fLCtXu % Tl 7TCiTVip CtVOp&V TS §SCQV TS 

TifjLcc cryv y.s(puhy)v ku) Tuvpsog 'Evvocriyuiog, 
105 og Q^yjg Kp^sfivov sfcsi pvSTai ts TrotyW 

olov Sv) y.ai Tovhs (dpoTov y.paTspov ts fisyav ts 
acig eg xelpag ccyovcriv , Hvct Kksog hcrQXbv apyui. 
oAA' aye Svcreo TevyJ oipyfia, otypa TCt^icTTu VARIAE LECTIOMES. vs. 98. vxo$Sei; Par. II. Mosq. 1. 
virolitie llarl. viroSSeto-yt; Voss. 

ts. 99. $c Ktxi vVv Flor. B. Par. C. 
Ven. I. KtKhoyui Mosq. 1. Ven. 1. 
Par. vi. irtfi, (ixlvtrxt Vit. non malc, 
iudiceHankio. Conf. Hoyn.aclIl.X. 165. 

«.100. tKxrviCloXerxo Flor.D. Dav. 

»». 101. Kxi abcst a Par. 1). G. 
xxrxt Vit. et in Mon. Schol. xxrxr 
•x^foZrxi. irxi Heyn. ad 11. E.588. 
curxi Flor. D. Offcnsus praescnlc pro 
fuluro Guiclus scribcndum coniccil 5 
(iifv Kxi Kfxrtf6( irtf xxo-trtirxi woAe- 
fiOio , scd niliil emcinlatioiic opuB. 

v». 102. rov &' xvrt Schcll. rdv 
i' ulrt 3tj Momj. v 2. «^«/xi/tcc l'..iv. 

a. ai.i. lu. i. I. lYoh. r.in. 

v». 107,. "il 6tV Jj, Bl DOOt Conun. 
dcdit llcitiMils, cxhilx 1 l'..i\ . ;i pr. 111., 
nc»ciu .111 .1 1 l"i . A. B. 1». .Vap 
HUihiis ccric nihil ciiolaluiii invcni ah 
llcnii.iii.i lcctionc diMicp;iiili:ic. '\\ r Jtli 

■ i | i'.,i. it. <:. r. Sih.ii. itchd. 
i |Mr 5 Fioi. i. i';.i. ii. 
Mom i mt 4'0n 1 li Trinc. cum Diac. Slephani margo. tyet' 
3 Ald. lu. 1. Frob. wfl ti , tj Iu. 2. 
Farr. w jjAeT' 5 cty t< Voss. [ixj\x 
abcsl ab Harl. ij'o> t< Par. II. 5^'to/ 
Flor. F. Syj px Par. B. 

vs. 104. £voovy«7o; Par. G. II: apud 
Haiik. eliam \\. el ('.. evotrtytot; Flor. 
F. evoo-tytot Emm. 

vs. 103. Otljpat; Flor. A. D. ?r6^xt; 
Flor. D. 5roAi?«; Vil. Bfotq. 1. Hehd. 
Cod. llavu. Elym. M. p. 5">7, 29 seqq. 
•ff6i\vio-t Flor. C. n6KKyx Voss. 

vs. 100. Kfxrtfbv fityxv rt Par. II. 
Mos(|. i. Mcd. d'Orv, 

vs. 107. tii %. '•oelll. Hfovo-tv 
litiose Tiinc. 

108. «AA' xyt, ut rectc iain 
Trioo. wripMnt, Bkfoe e MS. Par. re- 

i ipiciiiliim mi;imi;iI Hiilinkcn. ad llom. 
II. in Ctr. v. 495 ct rcccpciunl hinc 
(i.n |f, BoltB, Dind. Goetll.| evhihent 
l-.ir. ('.. 1'. k. (apud Kank. cliaiu C.) 
Vil. Mom|. I. I. Il.ul. ln ll;,lis incc 
oiiuiilni-., ilcin Vos ., csl «AAa yt, lll Btl 

iii Ahl ci coterii iiinc i'.ihi. anic Gai i. ALniZ HPAKAEOTL 13 Sicppoug siiTsXacravTSQ "ApyoQ 9' vi/zhepov ts 
110 [mpvco^scrft - sts) ovtoi aTapfiyTov Aioq viov 
ov$' 'KPiK^eiSvjv Sedi%eTai, ccXXcc [jliv o'ico 
(Pev%e<rQui Svo tcu^clq c\[jlC[jlovoq 'Ahxeidc&o, 
o^ h\\ crcpi a-yedov elcri, XiXai6[Levot tqKs[iqio 
cpvXoTiha o~TV[creiv , tcc arCpiv toXv cpikTspa ftoivviQ. 
115 a fl# cpccTO' [uihvpev Ss fiiv\ ^paxKvjsivi, 

QufJLOj yyQycraQ' fJLCcAa ydp vv oi apjJLSva e\itev VARTAE LECTIONES. $vato scripsimus secundum Flor. A. B. 
Par. C. K. Ven. 1. Yoss. Trinc. Simi- 
liler Boisson. Dinii. Goettl. $vaxto 
Flor. F. Suo-iTxto Mosq. 1. Par. m. 
Ceteri SS. $vo-aeo, ut Ald. et hinc prac- 
ter Trinc. Edd. anle Boisson. Tevx e 
evpviix Flor. D. 

vs. 109. IjWTeAaa-cvTf; Vil. Upeoc; 
Mosq. 1. Par. M. Voss. 

vs. 110. i^xpvaifie^ Flor. F. Par. 

E. K. oVtoi, quod exbibent Flor. C. 

F. Par. A. C. (apud Kank. eiiam E. et 
G.) Bav. Mosq. 2. Voss. Schell. Belid. 
Hail. Ald. Ia. 1.2. Frob. Farr., prac- 
ferendum cum Bcnlleio et Ilermanno 
duximus alteri multorum Codieum ct 
Edd. lcctioni oV ri. xTxp^Thv 
Emm. xTxp(3vT0v Trinc. $tov pro viov 
Kchd. 

vs. 111. ov F/<J>'*Ae/cV Bcntl. Mihi 
fcrri poluisse videtur $F , ut in septen- 
trionalibus Europae linguis dw. $' et$i- 
\eTxi Par. A. Ald. Bas. 1. c'/iu Par. 
A. (secundum Bank. eliam C. E. G.) 
Schell. Behd. Trinc. 

vs. 112. <pev%xo-(lxi Flor. B. Par. I. 
Vit. Schell. 'AAkiSxo Flor. A. D. 

Trinc. 'AAicetS* Par. m. 

■ 

vs. 113. o-<ptv Flor. D. Par. C. F. 
K. Trinc. <rxe$6v eio-i pro vulgato o-Xe$av fltrt , vel , quod habcnt Trinc. 
Iu. 2. Farr. Benen., c-%e5cv tM, recc- 
pimus e Par. C. H. Mosq. 1. Bcne sic 
scripserat iam Pasor. irToAeptoio Flor. 
B. In Vit. pro TcAe/tc/o esl ftxxw e 
glossa. 

vs. 114. tx o-cpt Flor. B. Par. G. 
Mosq. 2. Ttxo-cpetv Par. K. <peprepx 
Flor B.C. F. Par.C. (secundumBankium 
etiam A. E. G. K. rn.) Bav. a pr. m. (/A in 
litura) Mosq. 1. 2. Med. d'Orv. Voss. 
Pal. Harl. Schell. Rehd. Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bass. Bog. Benen. Farr. Scd 
ipi^Tepx Flor. A. D. Ncap. 1. 2. Ven. 

I . 2. el Parisinorum cerle B. D. F. H. I. 
atque ita Trinc. Steph. ct hinc omnes 
Edd. 

vs. 115. tif <Pxto Trinc. y.et$yo-e 
Flor. C. D. Par. C. Mosq. 2. Schell. 
Behd. Trinc. 'Hpxxheiy Noap. 1 . Emm. 
Par. E. m. Mosq. 1. Voss. 

vs. 116. (tvbm pro QvfiSi. Flor. A. D. 
Ven. 2. Trinc. Stephani margo, pro- 
banlc Graevio. Pro vulgala facit Hom. 

II. H. 189. yyTyo-xc; Emm. vu abcst 
a 1 lor. A. B. C. D. Par. C. F. G. I. 
Mosq. 2. Emm. Schell. Vratisl. c/ a 
Flor. F. Med. d'Orv. xppievx Bav. 
Ald. Iu. 1.2. Trinc. Bass. tlne Flor. 
F. Vit. Schell. Rehd. 14 HSIOAOT Kai fjnv a\iei$Q\ievog eirea TTepoevTU Trpoo-qvda' 
°Hpug w 'lcA#£, SiOTpeCpeg, ovvJti tv\Xov 

vo-fxivvj Tpvj^eta' crij J', ug Tupog vphu Suicppwv, 
120 ug Kd) vvv [xeyav 'itttov 'Apeiovu KvavoyjutT^v 

tccvt^ avao~Tpu(pav ku) apyye/jiev 9 oog v.e dvvyut. 
*£lg eWuv Kwiyu^ag opety^uXv.oto <Puetvov 9 

'IKPaio-Tov kXvtu S&pu, Trep) xvy[JLy<riv eQyy.e. 

SevTepov av fciopyKU vrep) o-T^eo-o-iv e$we 
125 y.ahov, xpvretov, ToXvduiduXov, ov oi eduy.e 

YlatXug 'AQyjvatq, KQvpv\ Atog , ottot' ejxeXM 

TOTrpcoTov crTOvcevTag e(pop(juli<rao-Qat usftXovg. 

Qvjkuto <T ccficp 1 tifjioio-iv apqg ukKTvipu (rifypov VARIAE LECTIONES. vs. 111. aixoifiopevos Voss. xpoo*- 
tfix Vit. 

vs. 118. SiorpoQit; Vit. Scbell. ovx 
Vt« Par. H. 

vs. 119. Tpx%e~ix Par. D. (apud 
Rank.cliamG.)Harl.F.mm. Vil.Mosq.2. 
Schell. Reh.l. Ald. Iu. 1. I. Frob. Bo$ 

vs. 120. xpttovx xvxvo%. Ven. 2, ut 
sit xpttovz a.lieclivum, xt/asva^amfc no- 
roen cqui. 'Aptovz Par. K. 'Apvovx 
Tiinc. xvxvo%eTyv Vi 

vs. 121. xxvti Vit. Rehd. Ald. 
Trinc. avxa-TpoQzv Par.C. ltav. Tiine. 
tityt Fli.r. C. l'ar. II. Kch.l. fij xtv 
. I . 

v». 122. xvtfp/3«c Par. D. (apn.l 
K.uik. ciiam C. m.) Vit. Noorf I . 2. 
S.hdl. Vom. Ald. !u. I. 2. l.nb. 
0pil%xKxioiO Ncap. I. hpn%. tyxttvov 
(»lt) in ('i.iiii. Anccdd. I. p.417, ir.. 

v». 12V Kvuf/u/Vany Vit. ^fp/xvtfVjf- 
«•/vSchell. Vflxxfv 1 I.... A B I I 
til. 

V». 124. iivrip' zl l'ar. 0, Haipixx Mosq. 1, o-rtfflffl-fl"/ Relid. <TTifr£0"<|>/v 
Flor. E. o-Sytleo-i Voss. 'e$vvev Flor. A. 
Ven. 2. Trinc. 

vs. ISSl. %pCo-etov abest a Par. I. 
%pvi<reiov Ald. TrokvSxtSxAeov Par. C. 
G. Emni. Schell. Rehd. tcoKvoziXov 
SztSz^ov Par. N. Tliicrs.h. 
5a/5«AgV (sic) Par. K. tiv p& ot Swxe 
Voss. ov px oi eliam Ennu. Rchd. 
Par. M. iv pxoi Mosq. 1. Mc.l. d'Orv. 
b'v o! pro VulgStO b'v p" oi recepimus e 
Flor. 11.1). Vit. Vcn. 2. Trinc. p' in- 
strtum ;,1. i;:noi anlibus i!i;;aimna. Conf. 
1 1. i iii . in Orph. p. 780. 

vs. 126. tffUMAiv Ven. 2. Par. m. 
Trinc 

vs. 127. To-Kp&Tov rc.lc iani Ald. 
l.i. I. ■ 1 .nb. Trinc. , ul Schell. 
0T*vrffVT«c Vit. Trinc. lu. 1, Benon. 
OTfvo'«vT« Par.F. i4>cp/.tif<r»fl-fl«/ Flnr.F. 
Par. II. I'.av. Hotq. I. Mc.l. .1'Oiv. V.ms. 

v». 128. HptfQ Trinc. iifjtoto-i Par. K. 
xpxT~px Par. vi. «AaxTtfpa Fl.ir E, 
el vii^pov. 


A£ni£ HPAKAEOTE. 15 Setvb' ctvvif KoiXvjv 3e -rep) o~Tv]becrQ~i (pctpeTpvjv 
130 Kdp(2ccAeT eZoriQev -roXXo) 3 evroa^ev cHq-to) 
piyyXoi, ftotvc&TOio ActQiCpQoyyoio Sorvipeg. 
-rpoo-Qev \xev Qccvc&tcv t el%ov ku) dccKpva-t fivpov, 
fjLearoi Se %eo~Toi 9 -repi^Kees, ctvTccp OTriaSev 
\ioptyvoio cpXeyvao Kcthj-TTo\ievQi TTepvyeraiv 
135 vja-ctv. 6 3* ofiptfiov eyxps aKct^fxivov eiXero XoXkw' VARIAE LECTIONES. vs. 129. tpxpsrpxv Bav. Mosq. 1. 
setl >> supersciipto. o-TyOetri Mosq. 1. 
Par. m. Voss. o-T^Seo-cpi Flor. E. 

vs. 130. x«/3/3aAe t \%6iz. Par. E. 
Bog. kx$$xKxt' l|cV. Par. A. Ald. 
Iu. 1. Frob. Bas. 1. x«^/3«AA£t' 
lljoV. Bav., poslremft syllaba in lilura 
positfl ; xx|x.(3x^XT , sl i>r. m. xa/3/3«A' 
eijjoV. Par.l). Rebd. Kzi-ifixAe t\\6-k. 
Flor. E. xa/^/3/3«A£v \\6ir. Par. K. 
xa/3/3«A£i/ e'£,6x. apud Kank. Par. G. 
ctN. Thierscliii. xx\2x\\xt' s^o-jt. Iu. 
2. x2/3/3#AA£t' \%6x. Beneuat. \%6- 
•xitrbev llor. E. Mosq.l. Med. d'Orv. 
Voss. Schell. Rehd. et ajud Rank. Par. 

C. E. G. m. N. E meorum nullo nota- 
tum id invcni. wcAAov S. Par. A. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. $' 'etrxv oitTToi 
Flor. D. $e toi 'ioaxv oitTToi Ven. 2. 
Trinc. Stephani margo. 

vs. 131. ptyxKoi Par. F. Schell. 
jfyyjjAo* Par. m. pty^Aoi eadcm manu 
Flor. C. Xx^Uyyoio Flor. E. Par. 

D. F. G. I. Bav. Vit. Mosq. 1. Schell. 
Rehd. Ald. Iu. 1. Frob. 

vs. 132. sTaov xxi Bav. S&xpvtrt ts 
Voss. (iCpov Bav. Mosq. 1. 

vs. 133. %svcttq) Bav. a pr. m. ns- 
ptfiviKeei Par. B. 

vs. 134. (4op<pvo7c Par. D. Rehd. (zopvolo Par. B. m. reliqui SS., ut vulgo 
Edd., y.op$vo~io. Mihi i*6p<pvoto praefe- 
rendum visum est cum Goetllingio se- 
cundum Arcadium de Acc. p. 62, 9. 

vs. 135. c'5' 'c/3j>. Schell. t¥ 'o>/3p. 
Flor. B. 1S' '6j3p. Neap. 2. '6p(2ptptov 
Flur. B. E. F. Par. F. Emm. Bav. Vit. 
Goettl. «Kxxpiiov Flor. F. Mosq. 1. 
Med. d'Orv. sed xKX%pievov ibi in marg. 
k&owi pro s'iheTo Flor. B. E. Par. A. 
C. D. F. I. K. Bav. Schell. Emm. 
Ald. Iu. 1.2. Frob. SvpiiZ pro %«AxS 
Flor. F. Par. G. m. narl. Mosq. 1. 2. 
Voss. Rehd. Molus hac diversilale le- 
clionis Iiermannus in Ephem. litt. Lips. 
I. 1. p. 94 legcndum coniecit t'i\STo 
$' '6(3pifiov 'ey%oc XKX%fj.evov x"iboT?t 
%x/.xio, ut oslll. O. v.482. Neque veri 
specie caret, veterem hanc lectionem 
corruptam fuisse ab iis, qui ad explen- 
dam in vv. 133 et seq. senlentiam ~trxv 
deesse crederent, quo malc inlruso aliud 
vocabulum delendum fuit, ne iusto lon- 
gior esset versus. Attamen, quamvis pro- 
babilem, coniecturam non sum ausus 
cum Goettlingio in conlextum recipere. 
Codicum Sjar«v agnoscere eliam Tzetzes 
videlur. Rankius tentat %tp<riv $' '6(3p. 
'ey%. xx. sVasto %xAx~i, cclerum pro 
vulgata lectione pugnans. 16 HEIOAOT y.pc&Ti j' hc l lcpftifjiu kvvsvjv svtvktov hfivjKe, 
^cnSaAsvjv , cc^dfzavrog, st) y.porci0oic ccpapvtav , 

V\T HpVTO KCCpVj 'HpC&K^vjOC (JSIOIO. 

Xepcri ys fCsv ctcckoc siXs vavaioXov ovcJs tiq uvto 
140 ovt sppvj%s fiukcov, ovt' sftXucre, Quvfiu \hecr§ui. 

TUV fLSV yccp KVKXCO TlTCCVbi , XSVKCC T sAsQuVTl 

vjhsKTpu 0' v7roAc&fJL7rsc svjv , %pvcru re ty&sw$ 
Xufiirofisvov kvccvov Se Sict TTv^eg v)Xv\XavTO. 
ev fiscrcrco Ss dpccKOVTOc svjv (pdfioc, ovti <§c&tsiqc, VARIAE LECTIONES. vs. 136. xpocri t' Sclirev. nullo ad- 
slipulanle Codice. sni<p6i'ixi>i Mosq. 1. 
Schell. kvzvszv Flor. C. Schell. svktv- 
tov Yoss. sVtvktov , ut Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Trinc, exhibent Par. C. E. K. 
Keliqui SS. et Edd. svtvktov. Conf. 
Muelzell. dc emend. Tb. p. G8 et a me 
supra dicta ad v. 26. 's^ksv Flor. A. 
Ven. 2. Med. d'Orv. Trinc. 

vs. 137. SziSzhiyv Flor. F. Par. II. 
o\Su\iuvtov Flor. E. Par. D. G. Mosq.2. 
Schell. Kehd. 

vs. 138. Vtfvro Par. C. Vjpuro Flor. 
A. C. D. Mosq. 2. Yen. 1, Trinc. 
y,pvro Kehd. Sjpt/XTO Flor. E. Kup\\v 
Flor. I. Par. F. 11. K. et H. Thierschii. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. 'HpaxAjoTo 
llnr. E. — Pnsl icioio spaliuni cst ali- 
i|iiol vcrsiiimi in Bda Ald. el viiMii ir.ii 
praefiguntur bacc : zpx*t Ti K a<rntSoc. 
Similiirr lu. l. liuii. ci Codtcau Bav. 
cl Par. C. c.i.Icnnpic c>i Sihiilidiiim 
ni.la a.l \. 1.-.'.). 

vt. 139. &i pro yt 1 l..r. 1 ■'. Mc.l. 
d'Onr; Kotq, i. ipad ■taakiam i'.u v . 

"i. Al.. i | | | r.n \. (.. Vil. binr 
X*f*t* hi» Kiunek. f*i>v Par. ii. (tpod 
Knnk. . 1 1.. iii I i Mi. .| I . \ ,, . Iiiik . g7%e pro e7ae Flor. K. E. tz v zi'oAov 
sic cadeni nianu Flor. F. olSe tic Ald. 

vs. 140 et tres sequentes in Flor. C. 
leguntur post v. 162. In Scliell. scripli 
in niargine lig. rubro. 'eThzos Trinc. 
tQzo-e Par. m. ot/V uv pvjijje legendum 
coniecit I. H. Voss. Itandgl. p. 30, 
praeler necessitatcm et refraganlibus SS. 
Qzvfiz e'i'SeoSzi Par. A. 

vs. 141. 7rzc pro ttqlv Par. K. yzp 
omissum in Par. m. Aet/xJ) Flor. F. 
Par. U. Tp' e*e<p. (sic) Voss. 

vs. 142. inreKhznnec Par. G. Kchd. 
\nrephzi-j.i:ec Flor.K. Par. E. Vit. Emm. 
Scbcll. eTi^ufJLttsc Neap. 1. 

vs. 143. kvzvoO Kav. Trinc.Stephani 
maigo. 5i abcsl a l'lor. 1',. Par. D. I. 
Vil. Schell. SiU7TTvx g e p ar. C. II. 1. 
Tiinc. Iu. 2. SizTTvxfi Voss. Steph. 
Sizirrvxifi Par. A. 1). G. Mosq. 2. 
Sch.ll. llchl. AUI. Iu. I. 1'rob. Kas. 1. 
Siuttvxxii( Par. F. StwxTuxtctc Kav. 
Siwktvx^c Vit. ttvx«c eliani Flur. E. 
*TfJx tc ,lor - &■ »?AaAavTC Par. F. 
♦jAif AatTO Pai . K . 

vs. 114. flfofl llor. C. 1). F. Kav. 
H(Mq. I. 2. Scbell. Ilchd. apud Kan- 
kiimi cliam Par. (). Iv neiro-ii S' o\S&- AEniS HPAKAEOTE. 17 145 e/JLTrctXiv ocro-oicriv nvpi XctfjmofJLevoitTt SeSopKug. 

tov xct) qSqvtuv fxev TrXyfro crTOfxct /\evxct QeovTUv, 
$etvuv 9 ccT/\yTuv 9 eir\ <fe (3/\o<rvpoto fieT&Ttov 
£etvv) "Eptg TreTOTVjTO, xopvcrcrovcrct k/\6vov avSpav' 
o-^eT/Xik], y) pct voov re xot) ex CPpevag etXeTO (Qqotcov, 

150 o r iTives dvTtfitvjv 7ro/\efiov Aibg vli cpipotev. 

Tcav xct) ^v/jti fCev y^ova c)vvovcr > ' Aidog et<r<a 
auToiv ocrTect $e crcpi, irepi pivoto o-ct7reicnjg , VARIAE LECTIONES. (j.xvto$ 'iyv <t>6fios le^isse Tzetzes vicJc-. 
lur, quod Rankius praefcrendum ct in 
conlcxlum rcripiendum ccnsct. Sed 
Codd. omncs cum Diaeono ev fiio-o-ca Se 
Sptxxovrot; 'i. cp., quod milii cum Ediii.s 
omnibus rclincndum vidclur. Conf. in- 
fra Comm. Siot; pro <p6@ot; Flor. E. 
(Pccthvoq Par. F. Emm. 

vs. 145. 'iy.icxht S' ! 6<ro-. Flor. B. 
Rchd. Vft***JV S' '6<r<r. Flor. C. Par. 
D. F. G. Vil. Schcll. '6o-<rot<rt Flor. E. 
D. Par. 1). E. K. Dav. Yit. Mosq. 1. 2. 
apud Rankium G. m. '6<ro-t o-oi viliosc 
Trinc. 

vs. liG. %Xe7ro Flor. E. wASto 
Par. A. Bav. Ald. lu. 1. 2. Frob. 
*A*to Mosq. 2. (scd in margine yp. 
tAJJto) ttAvjto jwtv iuvcrso ordiiu! Neap. 
1. BeclivTcov apud Rankium Par. G. 
8ee6vTuv Par. m. 

vs.147. Seiv u v apudRankiumPar.G. 
«TAtfrwv Voss. ut^xtcov coniecil 1. 
H. Voss. Sed viuc Muetzcll. dc cm. 
Th. p. 50. /3a o<r<rvpo7o Par. II. (apud 
Rankium ctiam E.) Schell. (3Xu<ro-vpo7o 
Vit. $Ku<r<rvpioto (sic) Par. F. /3/ic- 
o-vpo7o Voss. •xpoo-uirov pro \ieTuirov 
Diac. Flor. A. D. F. Par. II. (apud 
Rankium eliam E.) Bav. Voss. Vit. 
Med. d'Orv. Ven. 2. Trinc. vs. 148. Setvij S' "Ep. Flor. E. its- 
•x6tocto Par. G. (sed »f superscripto) 
Schcll. Rehd. Ittotjsto lcgendum con- 
iecil Rankius. xopv<rov<rct Flor.E.apud 
Rankium eliam Par. D. 

vs. 149. a-%tThioc Flor. C. Par. 1). 
Mosq. 2. Schcll. Rehd. ix abest a 
Flor. C. F. Mosq. 2. Schell. Yoss. 
Rebd. Med. d'Orv., secundum Rankium 
cliam Par. E.G.i/j. cppcivctc; Vil. «'/- 
Aeto Bav. slAs Mosq. 1. Med. d'Orv., 
apud Rankium ctiam Par. E. ccivvro 
pro e'/A£Te Flor. A. D. Emm. in mar- 
ginc, Ven. 2. Trinc, quod receperunl 
Dind. cl Goclll., hic quidem ob Hom. 
II. A. 531, E. 155. Scd vide II. T. 
294, T. 577. flvtjTwv pro cpuruv Voss. 

vs. 150. t/7» Trinc. Bog. Goelll. 
•)« Par. II. 

vs. 151. Svovtr' Par. K. Siovo-' 
Emm. S6vov<riv Flor. A.C.D. Par. D. 
(apud Rankium ctiam G.) Schell. Rchd. 
Trinc. Iu. 2. Svycevxt Flor. F. Par. E. 
H. Harl. Mosq. 1. Med. d'Orv. Voss. 

vs. 152. o-cptv Mosq. 2. (sed v addi- 
lum alia manu) Ald. Iu. 1. 2. irvpl 
ptvolo Vit. irept ppivoio (sic) Par. C, 
apud Rankium eliam K. xep ptvo7o 
Mosq. 1. Mcd.d'Orv.,apud Rank. ctiam 
Par. E. 

2 18 H2IOAOT Esipiov a^a^ioio, y.eXxtvy rrvQsrat divj. 
sv cTf YlptifwZU ts UaAtu^ig re rerw.ro' 
155 ev <$' °Ofiot#6e re <&6vo$ r ^ hvdpoy.raviv) re Setysi. 
ev <?' "Epu, ev Se Kv3ot[xbs eQvveov' ev 2' oAovj Kvip, 
ccXXov fyiov sy^ovora veovrarov, cchhov ccovrov, 
ahXov rsQvvj&ra y.arcc fxoQov eXy.e ttoSoTiv. 
elfia 2' \y£ ccfx(p' ) w[ioi<ri ^aCpoiveov dlfxari (pur&v. 

VARIAE LECTIONES. vs. 153. Zeipoiou Vit. Rehd. Zeipo$ 
vn coniectura est Guieti, ul sit a Se/p, 
tara practer neeessitalem , quam invitis 
Codd. u%x\eoio Mosq. 1. ctfixXsoio 
vitioseWiiilerlon. KeXxivy — x'ivj Mosq. 
2. Frob. xeAa/vjf — xiv) Vit. kxKxi- 
vif — xiv\ Par. A. Ald. y.xhxtvy — «VVj 
Iu. I. Bog. y.e^xivvj — «Y$j Flor. A. 
Par. E. II. K. N. Thierschii , Mosq. 1. 
Med. d'Orv. Trinc. Stcpliani margo. 
pteXxivy Harl. \iiXxvYt Par. B. Kehxt- 
v&v Schell. 7retdsTxt Voss. 

154. irxhim%is rs irpo'tu%i$ re 
Voss. npo/«|<? Par. m. reruKro Bav. 
reruKrxt Par. I). 1'. G. Mosq. %, (sod 
addilo yp. rerunro) Schcll. Rehd. re- 
tukto supcrscrii>lo xt Vit. r' ersruKTO 
malnit llcyn. ad H.nii. T. VI. p. 2SS. 

vs. 155. evQ' Up. Par. C <p6voc. , 
quoil hahcnl cuiii Diacoiio Ilor. A. II. 

G.B. i'. Ptr. i>. i ■'. «•. Ii r.av. vu. Etdm. 

Schcll. Kchd. Vcn. |« Trinc, ciiin llcr- 

ma iKanluo |iro VttlgMO <p6(3ot; ina- 

luimus, ob lOCOf miihIi I lloiiiiii Od.A. 

(Jll, TllC.fi. tM(T). T« XvipOKTXvivf 

I lor. I Etohel). re 

ivipOKrwim Mnsq. 2. r' xvip&v xv- 
opoKT. I'ar. I. r.iiiin. Uchd. n otv- 
ipGv xvip lit I 0, Tf xvip&v xv- 
ipoKTxa-ftic Par. I>. ri xvipGv xvipo- 
KTOLViXetv Iloi . I Vil. T* ilivfli \\;\\ Par. G. Bog. Steph. Comm. Ilcins 
Heinr. re ieixet Par. C. D. re iieh 
Par. K. t' eieiyet cum Diacono Guie 
tus, Schrevclius, Graevius, Robins. 
Loesn. Abest verbum a Par. B. Vit 
re ieivtei , ut dedimus, reliqui SS. e 
Edd. 

vs. 156. KvSoiij.og Flor. F. Huvero 
Bav. a pr. m. , secunda r dclevit 
bxovi Vit. Kvip, ut habent iam Trinc. c 
Bog., exhibent Par. B. D. II. I. Bav 
Mosq. 1. 2. Schcll., visumquc id clian 
milii cum Guieto, Dind., Goetll., praefo 
rcnduin altcri plurium et CodicumMSS 
et Edd. lcctioni Kvjp. 

vs. 157. £<3cv Par. II. xxrov Flor.D 

vs. 158. reSvvi&rx , ut Aristarclx 

coiiscniionlo- seripscrunt Trinc. Sleph 

Wolf. Dind. Coeltl., cxhihcnt Mosq. I 

Mcd. ii'Orv. F.inin. Scholia loohnologio; 

DUooai, prteittre el aoa duxtafts ple 

ioriinii|iic SS. ct Kild. leclioni redvetu 
rx, pro qua reQvetorx Vil. reSveSrc 
1 lor. A. 1'. Conl'. Winlciton. ad v. 175 
fi6%(l3v l!av. a |>r. m. Scd % dcindi 

rm, 

U. I»9. alftx i' Vit. Mos,|. | 
Scli.ll. r.ch.l. ci a|iud KanKiiini Par. D 
(i. ix* r' XfJL^ Flor. C. 'ix tr ' *r t( l ) 
l'.n. I) , |pud Kanliiiim ctiain '!. Vil, 
\|n q, '. Scholl. Itchd. ixtpoivtbv , iil AEllII HPAKAEOTL 19 160 §eivbv depKOft&q xotva^crl re fiefipvyyla. 

ev <T bcpiuv xeQuXa) Seivuv eo~av, ovri (Pareiuv, 
Suo^exa' ra\ (pofieeo-xov It) ybovi $u/\' avQpuTUv, 
dirive? avrifiiw Toke\xov Aibg vii cpipoiev. 
ruv xa) b^ovruv \xev xavayy TeXev, evre [xcc^oiro 

165 'AfJLCpirpvuviafys' ra 3e Saiero §av\iara epya. 

VARIAE LECTIONES. rectc scripsil iam Goctll. sccunduni Eu- 
stath. ad 11. 2. p. 1160, 52, exhibent 
Par. II. Mosq. 1. Stxcpoiviov lu. 1. 2. 
Benen. Sxcpeivtcv Comm. lleins. 2. 
Ceteri SS. el Hdd. Sxc\>oivsov . 

vs. 160. Pro vulgaio (3e(3pi(tv7x Gttie- 
lus scribi voltiit fie(3pii%v7x , citans He- 
sychii glossam (3e(3p*i%ev ^X^ fv - ^cd 
Ruhnkenius iu Ep, O, p. 109 legen- 
dum in Hesychio cnntcndit (3e(3pv%ev 
\\%ytrev (ut glossa referatur ad II. P. 
264, Od.E. 412), el li. 1. xxvx%t,<ri Te 
(3e(3pv%v7x. Kulinkenii coniccluram in 
contexlum rccepit Gaisford., confirma- 
tum ivit Hermannus seholio Tzctzae in 
Monac. Codice : Kxvx%yo-r yoot$, Kpxv- 
yxi$- Stx ruv xpxvyuv $pv%o\i.evy fit- 
mat validius Par. C, in quo plane scri- 
ptum est pe(3pv%v7x. Itaque id reci- 
piendum etiain nos duximus. Variatio 
Codicum in (3e(3pi6e et (3e(3pv%e observa- 
tiiv etiam II. n. 381. Cuieli (3e(3pyf%v7x 
placuil lleynio ad II. <r>. ">8. r >, aed nulla 
exslat huius formac auctorilas. Noltim 
ex poelis lautum cst '4{3px%e. Pro vul- 
gato (3e(3pt$v7x ptiguat Heinrichius, cni 
facile concedo, frcqucns esso (3piQstv 
pro pollere, valere. Sed tamen aplius, 
ut puto, in cilalis ab co veterum locis 
dicitur (3pf9etv %eipi, %($eo-t, ttAovtu , 
Kpxrei , evSo%(a. , quam b. 1. xxvx%y<rt 
(3pi(jetv. Coetllingius, in priore Ed. (3e(3pi6v7z ilcm , sed alia ratione , tueri 
conatus, in altcra Ruhnkenium sequi 
maluit, favente Ven.l, ubi (3e@pv%v7xi. 
Ouod auiem e Med. 2. citat @e(3pv%v7x, 
e Med. 1. (3eptQe7x , eas lecliones facta 
mibi Floreutinoruin collatio ignorat. In 
Vit. ett (3e(3pi<r8v7x, inSchell. (3e(3ptde7x. 
Celeri omnes SS., ut vulgoEdd., f3e- 
(3pidv7x. 

vs. 161. 'ivd' oQitav Par. C. foxv 
Par. H. Mosq. 1. ovrt Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bas. Trinc. 

vs. 162. rxi (36o-kovtxi Flor. B, ve- 
runi in margine ett alia mann , sed an- 
liqua yp. rxi cpofieeaxov . Pro co Vit. 
<Po(3oveo~Ksv . 

vs. 16". «T/ Par. II. In Bav. alia ma- 
nus vTi in viei refinxit. 

vs. 161. %xvx%y\ Trinc. kxtxvx%*i 
lu. \. 2. fix%otvro Par. I. 

vs. 163. 'A/MPirpvwviSvtt; Par. I. 
Bav. 'AficpirptmtiSn; Trinc. rxSeSxie- 
ro Diac. Par. C. rx Sii Sxiero Emm. 
t«cV eSeero Flor. F. Vil. rx S' eSxiero 
Schell. Rebd.,apud Rankiutn etiam Par. 
E. rx Se Sxietrdxt Med. d'Orv. rxS' 
eSxieo-dxt Mosq. 1. Par. m. rx r 
eSxiero Mosq. 2. a pr. m. Correxit 
altcra in rx S' eSxiero. Abest rx a 
Par. I. 

QxvpxTX 'epyx , quod, ut exstal in 
Hom.II. inMerc. 80,459, H. in Bacc.b. 

2* 20 HSIOAOT CTiyfxoLra <T u>$ eTecpavTO }$eiv deivolcri h$ay.ovo~i 
y.vavea xara vooTa, fj.eXav§v\o~av Se ysveta. 
ev £e crvccv ayeXai y^Xovvccv ecrav v\$e Xeovrcov 
e? crtyea' ^epy.o/j.evccv , xoreovTcov 0' le/j.evcov ts. 
170 tccv y.a) bfuXv\$bv crri^eg %'icrav' ovSe vv Towye VARIAE LECTIONES. 34 , iia apud Hesioilura lcgcrunt Scho- 
liastes Pindari ad 01. I. 43 el Diacon. 
ad li. I., nolans cum Euslalhio ad II. 
p. 400, 30, sic vocabulo usum eliam 
Pindarum (1. c), quodque commenda- 
tum ab Buhnkenio Ep. Cr. p. 26 cum 
Trinc. Gaisf. Boisson. Dind. Goettlin^io 
rccipiendum eliam nos tluximus , exhi- 
bent Flor. A. B. Ncap. 2. Pal. Ven.2. 
Par. D. Pro eo 6xv//.xo , Tce 'ipyu, ad- 
vcrsante metro, csl inFlor. D.F. Par.B. 
E. F. II. I. K. ct R. Thierschii, Bav. 
Vil. Mosq. 1. 2. Schell. Belid. Stc- 
phani marg. Sxvp&o-ict 'ipyx inNeap.l. 
QierKeAa 'ipyx in Flor. E. Olim vulgo 
ediium 0»t/T«, ut habent Flor. C. Par. 
A. C. ct Bnv. supra rasiuam. Corrupte 
Iu. 2. QeoC tx. Servavit AKIi et rcli- 
qaorom Quvtx Wolfiut ob inaolenliam 

formae, quao vix ulli librario aut cor- 

raelori m olim potuissct, nisi ln 
antkraJi librii faiuel. Sed Quivtx boo 

miIiiiii iiiMilens, veriim cii.un ob dialysin 
BUspoctuui csi, c-l polesl ipsuni Qxv[j.xtx 

rarku vUum vniiii ortun dodiiM cor- 
roctionibui. 

v». 1CG. <rriyLfj.XTX Par. I. o-Tty- 
nu) lofradtun oosiccll ibim. :ci Orpb. 
702 ex Diacono, scd IpM << -traciavii 
Opusc. I. <•. |» 197. A' S.hcll. Ald. 
IidIi. Itas. iriQxvT' oldtlv l'.u . K 
Ipixovriv Flor. A. t, 'Iinn . 

VI. 1G7. Kv£vtOl KXTX v&tx FIOT.B. 

, .... i. |, l\.i. ,\. |, D F. 0. 1 Pal. Bav. Vit. Schell. Rehd. Ald. Iu. I 
Frob. Bas. Benen. Slephani margo. Q< 
ad Orph. 702 legendum Kvcivext conii 
cerat, Hermannus poslea in Opusc.l.( 
Kvciveoi probavit, ut sit similis conslri 
clio atque infra in v. 183. Recep 
illud Goeltlingius, post SpxKovo-i inlei 
pungens et vjo-xv intelligens. Mihi vidc 
tur aliquis de mclro sollicitus bir 
Kvcivex in Kvxveoi mulasse. Sed offer 
derc nos non debet media in quinqu 
brcvibus producta. Conf. Od. K. 55? 
"Epy. 130. 

vs. 16S. xyehexi Flor. C* ""o~c 
Vit. Mosq. 2. Schcll. 

vs- 169. et; o-cpixq SepKoptiv^ (sii 
Par. A. e? o-cpix$ $/\e\J.eivm (sic) Floi 
E. KOTiivTiav Flor. C. Neap. 1. Pai 
A. D. G. Bav. Vit. Mosq. 2. Schcl 
Rolul. Ald. lu. 1. Frob. lias. « 
Tiiruv Flor. E. Q' fepivwv , quodcui 
Frob. Bas. Sclnnidl. Wolfio ol Goeitlingi 
recepimui pro vulgato r' tsnivwv, exh 
benl Par. i . ii.k.n. Tbienchii, iiar 

Hotq. I. Mcd. <l'Orv. Voss. Tteiiivu 

Par. a. i). c. Sciidi. iichd. r' typ 

vuv viliosc llcinr. r.oiss. Neicio M 
lcni an UlliquiUll lucril KOTtdvTO, 
Vitfiivuv ti. 
V8. 170. kxi abcst a Flor. C. Par.G 

Schcll. Kchd. lnMosq.2 iiisciliini • 
alia manii. 6fit\xo'ov a/<rr7%<TC Par. K 
dniAxbov ctiam Par. A. D. B. N. Thiei 
srhii, Vcn. 2. Tiine. Slcphani niargn ASniS HPAKAEOTS. 21 ovSerepot rpesrvjv' (PpfcTcrov ye fjtev ctvyJvcLS ccfx<P^. 
'vjfy yccp o-(piv h.etro fxeyctQ Afc, ccpCp) 3fe Kccrrpoi 
Sotoi, cc7rovpa.{JLevoi -^vyjcs' Kctrcc Se q-Qi KeXutvov 
ctt\jJ ccTveXeifier' epa^' ol <5' av%evci<; e%epi7rovres 
175 y.eiaro reQvqares vtto fihocvpolcrt Keovo~t. 

VARIAE LECTIONES. oiu^Suv Med. d'Orv. Par. m. cfithi 
Suv Mosq. 1. vi<rxv Flor. E. Vit. 
'ivi<rxv Flor. B. 'itrxv Flor. C. Par. C. 
D. F. G. Sehell. Rehd. ruvye , quod 
cum Bobinsono maluiinus, liabent Flor. 
B. D. E. F. Neap. 1. Par. E. H. K.N. 
Thicrseliii, Mosq. 1. Harl. Bav. a pr. 
m. T«/yg Par. C. riys Neap". 2. roi- 
ye Par. A. D. Bav. ex corr. (Schol. 
Mon. ovrot) Ald. Iu. 1. Frob. Bas. 
Bog. Goeltl. ruye , ut csl in Edd. 
ante Robins. ulquc inde repelierunt 
Ileinr. Caisf. Dind. Boiss., pauciores 
exliihent Codd. Flor. A. Par. B. G. I. 
Vit. Schell. Rehd. 

vs. 171. ovSsrspov Par. D. Mosq.2, 
sed addito yp. ovSsrepoi Rchd. ovS' 
'erepot Par. C. Vit. Motq. 1. Schell. 
Schol. Mon. Ald. Iu. 1. Frob. Bas. 
Bog., et sic scribeiulum esse suspicatus 
est Graevius in Lectt. Hcsiod. rpeirv\v 
Flor. B. Supra autem alia , scd anliqua 
manu, sciiptum sei. <Ppio-o-6v ye (j.ev 
scripsimus cum Dind. et Goeltl. <Ppio~- 
<rov ye (ilv cum plerisque SS. Trinc. 
el hinc fercEdd. <ppi<ro-cv ye ftev Ald. 
Iu. 1. 2. Bas. Bog. typio-srov ye (iev 
Par. C. <Pp1<ro-ov ye fitv Par. N. Tbier- 
schii. (Ppio-o-ovre (iev Par. D. G. <Ppio-- 
aov re (iiv Mosq. 2. xv%svo<; Flor. D. 
<Ppevx<; pro xv%svx<; Flor. F. 

vs. 172. ifdsf Ss o-<p. Neap. 1. Pro 
atyiv Vit. vtv , Par. F. o-<pt<rtv. sire- xsiro Flor. D. IxSfAfle legisse videlur 
Diaconus. A/$ pro vulgalo A"? malui- 
mus, oblatum a Flor. F. Par. B. G. 
II. I. Mosq. 1. 2. Ven. 1. 2. Trinc; 
ex verissima, inquil Rankius, Arislarchi 
legc. Conf.Wolf. Anal.4.p. 508 ; Lehrs 
Aristarch. p. 26G seqq.; Lobcck Para- 
lip. Gr. Gr. p. 85. Ss xxtrpotu (sic) 
Par. A. Ald. Ssxxirpoiw Iu. 1. 2, quod 
correctum iam apud Frob. Bas. Trinc. 
et Bog. ctfiQiSs Belnl. 

vs. 173. Svoi Flor. F. Svo Bav. a 
pr. m. Svoi a sec. Svtoi Mosq. 1 . 
utroxpxfisvoi Vit. xiro xpxpisvoi Flor. 
E. nxrxSs Vit. <r<ptv Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. 

vs. 174. xneAi(2er' Flor. F. xns- 
tei-xsr Par. B. xireXeifixr Ald. Iu. 
1.2. Frob. xneXe~t$s t' Trinc. ipxtfi 
Flor. D. Voss. Bav., apud Bankium 
etiam Par. C. et N. Thierschii ; 'epx^ev 
Flor. F. Par. D. Vit. Mosq.l. Scbcll., 
apud Bankium ctiam Par. G. De eli- 
sione insolila vid. Spitzn. de versu hcr. 
p. 171. 0'iS' Schell. Schrev. Graev. 
Interpres Bas. aliqui autem. e%epi- 
itovre Flor. D. 

vs. 175. rsSvsiursf Par.C.E. K. m. N. 
Thiersehii, Mosq.l. Voss. Schell. incxi 
Flor.B. fihoo-mpoio-i Flor. D. Mosq.l, 
apud Bank. Par. G.etm. /2A»j<rt/j>o7<7* 
lu. 2. [Zhoa-vpoio hsovrt (sic) Flor. E. 
Ksovmv Flor. A. Iu. 2. Trinc. 22 HSIOAOT to) J' sti jjl&XXqv sysipsQ-Qvjv , kotsovte fJLCC^EoSat, 
cx/JLtpoTSpot, y^Xovvai TS o-vsg ^apoToi ts asovtes. 

SV S 1 VjV VQ-fJUVVl KOLT&OCUV CtlfcfAVjTCtWV 

Katvsa t ccfjKp) ccvciKTa ApvavTcc ts YlstpiQoov TS 
180 'OTAsa r' 'EZccdiov ts <baAvjpov ts YlpoAo%6v ts 
Motyov t ' AfATvyJSvjV , TtTapya-tov, otpv Apvjog , 
©vjo-sct t Aiysi^vjv, sirtsiy.SAov dSavccToto-tv 
ccpyvpsot, y^pvosta Tspt ^pot tsv^ s^ovtsq. 
KsvTavpot cJ" ETspuQsv svavTiot v)yspiSovTo 
185 cc[jl(P) /JLsyav YIsTpatov \tf "Aq-(2>oaov oIoovio-tvjv 

VARIAE LECTIONES. vs. 176. roiV 'irt Schell. Ven. 2. 
Trinc. to7$' srt Mosq. 1. rot Ss rot 
Bav. syttpi&ttv Flor. F. systpir^v 
Par. H. Mosq. 1. Med. d'Orv. tysi- 
pfVfltjv eadem manu in Flor. 15. uyst- 
pio-Stt* Par. B. x6reov rt Vil. Pal. 
Stcpbani margo. Conunel. 

vs. 177. unQwTtpot Bav. ^AoCto/ 
ti (sic) Ncap. 1. o-vst; Par. D.ll. Vit. 
%aAfrot Vit. Sic ad %apoiroi Od. A. 
010 Sc.holia yp. %«Ae9ro/. 

vg. 178. uo-^vif Trine. vo-pivti y.&%* 
A«t. Par. 1), apml Bank. eliaiuG, Ven. 
1. Srlirll. r.ilul. txr/i/vti rt puxi 
Par. B. Awxybuaiv Par. ?/i. Auiridcnv 
Par. A. I. I',iv. Al !. Iti. I. 2. 1 tol>. 

v». 179. kuI viac Ven. 1. unfytu- 
vaxra P.ir. <.. Bftl . Miii-i). 2. (ium glossa 
uhQiiuvuktuc ttoyov Toi/Q SiOvpunfio- 
rrotovo Ald. lu. 1. Aplavru Par. II. 

MoW|. 1. VOM. llliptSoov Tl Cuiiini. 

ilvpiioov Ti Vii. 
v». IKH. "OtAi* Bav. Vil. t' A$&- 
iitv ti Bav. ti iuii6v t« |il.u ini 
ll.inki.. Itd rld« OfWi Ml ll I <t>uAyp6v ts Par. F. II. Mosq. 1. Iu. 2. 
<t>/*AA»jpo'v ts Vit. 

vs. 181 el scq. in Knim. sic confun- 
duntur: Mo'/x4/ov t' 'ApysiSviv s-xtsiKt- 
Aov aOuvurotaiv. M6fi\pov eliam Flor. 
F. Par. E. K. Mosq. 1. MoVtov 
Par. I. TifT«p»}0-/cv Voss. Tupyo-tov 
Flor. D. Harl. Super p in Ttrapvjo-tov 
in Flor. F. allera niaims v posuit. '6pov 
"Ap. Par. »/. 

vs. 182. 'ApysiSvjv Emin. sirtoi- 
ksKov Par. II. sirteiKv\hov \\\. 1. 2. 
aiavi.TOto-1 Flor. B. Vit. Schell. 

I.s:> alict a Flnr. D. Voss. Ilarl. 
In P.ir. E. aililitus est ab scc. liiatiu. 

Qmiuue fidenlur ad tOMtractionem ofr 
Sc.l oouf. inlYa C.oinni. %pvosa 
Par. D. C. liav. Vil. Scliell. Bchd. 

\s. I8i. KivTUvpoi 0' Bav. a inaiiii 
nnnl. Kinin. Ald. lu. 1. 2. Bas. 
inpiOev Med. d'()rv. zu suprrsrripio. 
«V irip&dtv Scboll. iv«vt/ov Vii. 

185. llirputiov Couun. Titrpuiiov 
ll.iiis. W "A<r(3. Flor. C. K. I'ar. C. 
II. \il. .Mosq. I. |, S.hcll. Hcl.il. Ald. 

iu. i ".. iinii Bae. Sicpii. c.niiini ASniS HPAKAEOTS. 23 "ApKTov t Oupeiov re iieXuyyjMTvp tb MtfLuvTu 
ku) Svo YleuKeidag, nepipydeu ts kpvuXov re' 
ccpyvpeot, fcpuo-iag e/\a.Tug ev xepcriv e^ovTeg. 
kui Te fuvciiydyv , wo-e) ^oooi wep sovTsg, 
190 eyxecriv vft eXuTyg uuToo-yeo^bv wprp&vTo. 

ev cT ' Apeog fiXoo-vpolo wo^Keeg eo-Tacrav 'Itttoi^ 
%pvo-eot' ev Ss ku) uuTog hvupQopog ofXiog ' Apyjg , VARIAE LECTIONES. Hcins. "A07/0A0V Flor. F. Neap. 1. 
Mosq. 1 , apud Uankinm ctiam Par. E. 
"Ao-/3wAov Voss. 

vs. 186. "ApTcv Par. H. 'Aperov 
Mosq. 1. Oovptov rt cum Diacono, dp- 
\j.v\tixov exponculc, Par. I>. Vil. Vcn.2. 
Trinc. Slephaui margo. In liav. eadem 
inanus b" oVpidv re mutavit in Oovpidv 
re , glossamque addidit dovptov dp\j.y- 
Ttxdv. 6' oVptdv t£ Ald. Iu. 1. 2. 
Das. (scd Viiuiii rcddilum) Stepli. Ilcins. 
Graev.,alii, quibus llurius reddilur. 
In Par. H. Mosq.l. Voss.Uehd. esl, ut 
apud Schmidt., t' oVptdv Te. Legenduin 
Guietus coniccit t' OVpetdv re , quod 
rcceperunt Heinr. Doiss. Dind. Goettl. 
recipiendumque ctiam niilii vistim est, 
cum sit "Opetoi Gcntauri nomen apud 
Diod. Sic. IV. 12 ct Pausan. III. xvm. 
8. OVpetoc. fornia cst Ionica. Apud 
Ovid. XII Met. 510 pro Areos fortasse 
legendum Oreos. (j.e/\eyxu'tTxv Par.II. 
Mosq. 1. [LeKoiy%zTW Vit. Par. G. 
(sed ott superscripto). {j.ehxxxtTviv Dav. 
(j.e/\xyxxioTX Voss. 

vs. 187. TlevxiSxc. Par. D. G. Dav. 
Vit. Schell. Voss. Uehd. Ald. Iu. 1.2. 
Frob. Farr. irepi pjSex lu. 2. Farr. 

vs. 188. xpyvpixc Harl. $' ehxTxc. 
Par. 11. Mcd. d'Orv. Mosq. 1. evi 
Xepo-iv Flor. I!. 'ixovTxc. Harl. vs. 189. owa/yoV, oblatum aCodd. 
llor. F. Par. D. E. K. Voss. Mosq. 1. 
Mcd. dOrv., hnnatum ab Elym. M. 
p. 41, 29 scqq., cum Viro Docto iu 
Misc. Obss. I. p. 416, Uuhnk. in V.\>. 
Cr.p.lOr> ) \VakelieldioSilv.Cr.I.p.lH), 
Heiur. Gaisf. Doisson. Dind. Goclll., 
pro celeruruin Codd. ct veleruin Edilio- 
nuni lcctione o-vvxixTVjV , ut superscri- 
plum rccent.manu habent eliainPar. E. 
Mcd. d'0rv. Mosq. 1, recipicndui» ct 
•nos duximus, cum duo vcrba non lacile 
periodus admittat, nulla iniercedeiHe 
copula. 1 n Guicli aiinotalionc o-vvxtx^v 
viliosc sci iplumesl proo-i/va/yoV : nani- 
que hoc eum voluissc docct adiccla ex- 
plicatio o-vvopnviTtKuc.. In Par. m. le- 
gilur oweySqv , sed xt superscriptum 
est et e punctis infra additis deletum. 

vs. 190. 'eyxeo-t $' >jo" e/\. Par. K. 
!a«tjj97v Flor. F. Par. E. m. Voss. 
e/\UTyo-' Par. C, apud Uankium ctiam 
F. iipiyvuvTXt Flor. D. wpviyvuvTO 
Par. D. 

vs. 191. /3Aoo-o-t/po7o Mosq . 1 . llehd., 
apud Uankium cliam Par. G. ut. 7o-tx- 
o-xv Guictus, Hcinsius, invitis onmibus , 
quod sciam, SS. 

vg. 192. %pt/o-£/o< Voss. §v» $i xxi 
xvTQc. Scholia paraphraslica Par. E. 
evxpoQdpof Flor. E. Par. G. Vit. Mosq. 24 HSIOAOT alyftw ev yjipeo~<7iv eyoov, -rpu^sscrcri zehsvwv , 
di\iari (poiviKoeig, wos) ^uovg evapifyv, 
195 Sicppi» s-re/Apepaou-s' -rapa Ss Asi[jlo? re <&6fio$ re 
ecrrao-av, tsfxevot -toXs/jlov y.ara^vfxevai avdpuv. 
sv Se &tb<; Quyartip, ayeXeivi Tpiroysveia, 
ry hety, wo~ei re fAccyyiv sQshoutra Kopvcrosiv, VARIAE LECTIONES. 1. Med. (l'Orv. Addit Rankius Par.A. 
D. E. m. ivx'j,o<p6pot; Flor. F. ivxpi- 
<p6poc Eintu. ivxpoc(p6poc Voss. ivxpo- ■ 
cpopoc Flor. A. B. C. D. Ven. 1. Rav. 
Schcll. Rchd. Trinc, quam lectionem 
posl Buttmann. Gr. Gr. II. p. 352 ct 
Sclmeidew. Coni. Critt. p. II unice ve- 
ram habct Bankius, addcus, rcccplac 
indc ab Aldo in omnibus fere Edd. le- 
clioni evxp<p6poc nullos pene libros SS. 
favere. At favcnt de mcis Ncap. 1. 2, 
PuWnl icrlc B. C. V. II. I. K, tum cf 
Mosq. 2. Harl., \iilclun|uc milii runi 
liocltlingio pracler neres-ilatciu hic ail- 
tdfld o- , ul ncquc ailscilnin csl in %ep- 
vtxTOfixi , in iripcpxvtc. Variat parilcr 

inptura in nomine proprio hcrois apud 
Apollod. III. x. 5; Plularch.inThcs.7,1. 
vg. 103. xh%fti\v Flor. D. *VaJ«« 
iv %. Harl. 'iy%oc ivi %. Voss. Vy%oc 
t" iv %. 1'lnr. Y. Par. II. Mosq. 1. 
Mcd. d'Orv. %ttpt7tv Mosq. I. Par. m. 
wpuxito-civ l'.ir. (',. KtMuQttiv Floi . B. 
xiAAuv \it. 

vi. 105. Stypy iirtpt.(3i(3xus cum 

ii.-l.lio in Silv. Cr. I. p. I It, 

Wollii., limlll. n ■cipn mIhiii tluximiifl , 

..l.l.iltim | I l.,r. II. <',. I . I'.n A I'.. C. 

II Btrl \.l. Mosq.1.2. Mcil. 

. Vom. Schcll. Uclnl. Ald. Iu. I. 
Iimidt. Sippov ixtixfhftxwc llail. Sicpptp iKiep(3e(3xwc Par. K. 
Sicppcoc i7ref*(3e(3xi&c Emm. Stcppta ifx.- 
(3e(3xuc , ut Diac. el Trinc, exhibcni 
Flor. A. E. D. Par. F. I. Trincavcllum 
secuti sunt Steph. Comm. Heins. Schrcv. 
Winlert. Robins. Heinr. Gaisf. Boiss. 
Sicppov enen(3e(3xc!)c scripsit Dind. ct in 
niarg. Hcinr., ut sine vaiialionc lcpilur 
infra v. 324 , quemadmodum ovSoO 
iire\j.\3. II. 1.582, maluitquc id Ran- 
kius ob g9r< in composilo; ncscio an 
recte. Sed ob* tat Codicum in retinendo 
dativo conscnsus. irepi S\ Bav., scd iu 
inarg. yp. irxpx. Pro $e csl Sy in Par. 
D. m. apud Rankium, Mosq. 1. 2. 
Mcd. d'Orv. Rehd. Dcbctnr itl dc me- 
tro sollicitis. Sed vidc Winlcrlon. ad h.l. 
Abest Si a Flor. B. C. Vit. Schcll. 

vs. 196. 'io-rxo-xv cum Trinc Bav. 
cl ipud Rankiiim Par. K.G.K. iifievot 
Trinc cl apiul llank. Par. B. I. iifievov 
Vil. Fuilnc 'io-TXv Viifievoi 4 ! 

vs. I!>7. ccytKi^ 1'lor. V. Vit. Mosq. I . 
apml liaiikiiim Par. E. tn. Tptrro- 

yivnx Trinc, lecutui Diaconum, ut 

viilctui , qui: TptTTM ykp f/ xecpx~.ii 
xxp' AloAiCo-t. 

1 108. Tji /««AtfSchcll. T% /x*Ajf 
Von. Rchtl. Ald. lu. 1. 2. lroli. Btt. 
TJj /x*Atf Rav. Vit. Trinc. Connn. Ilcnii 
Kopvio-anv lu. 2. ASllIS HPAKAEOTL 25 eyx°$ zxpvtr' ev X £ P°~"i XP V(re ' iy l v re rpvcp&heiav , 
200 aiyiSa r ccjx(p' co/xoic' stt) J' yx er0 Qv^o^iv a}vv t v. 
ev J' v)v ccQavaruv lepog X°P° Q ' ev cT ccpa /jlswo} 
Ifxepoev KiSccpt^e /\io? y.cti Avjrovg vibs VARIAE LECTIONES. v*. 199. evi %eipi Flor. U. ev %eipi 
Flor. F. Par. B. H. K. Mosq. i. Mcd. 
tl'Orv. Voss. ev %ep<riv Flor. C. '4%ov<rx 
%ep<riv Par. I. %pv<riv\v Flor. A. B. 
C F. Neap. 1. Par. A. B. C. E. 
G. H. Voss. Bav. Vit. Med. d'Orv. 
Schell. Ven. 1.2. Ald. Iu.1.2. Frob. 
Bas. 1. Trinc. (%py<riv\v mcndose) Farr. 
Bog. Guiet. Winlert. Wolf. Gaisf. Bois- 
son. %pv<reixv Flor. E. D. Neap. 2. 
Par. 1). F.I. Mosq. 1. 2. Behd., qua 
lectione primum a Bas. 2 , deinde a 
Comm. lleins. Schmidt. Graev. Robins. 
Heinr.Goettl. recepta, vcrsusexpriapcio 
facluscst tolcrabilior, modo primam in 
%pv<retyv contra morcm Epicorum cor- 
rcplam fcras, in quo olfensi Bcnllcius 
(vid. Dindorf. ad Hesiod. p. 108), Hcr- 
mami. ad Orph. 813 et Thiersch. Gr. 
Gr. p. 21."», versum ita refingendum 
ccusucrunt : 'iy%o<; 'i%ovo-' ev %epo~iv tSe 
%pv<riv\v rpvfyxtetxv , quod Dindorf. in 
coiiicxtumrecepit, quodque egodunlaxat 
|)iaclcrcndum censeam utrique a Goelt- 
lingio piopositac coniccturae 'iy%ot; 
'e%ov<rx %epi %pv<reiv\v re rp. vcl 'iy%o<; 
'e%ovo-' ev %ep<ri y.xpv\xri re rp. Minus 
ctiam arridet, quod Vir doclus, lcste 
Wolfio in Animadv., pro %pvo-eiv\v re- 
scribi voluit tyxetvfo, ul sit cadcm clau- 
6iila atquc II. K. 76. Muetzellio iudice 
dc cm. Th. p. 268 in nol., vcrsus in 
duas parliculas dispesccndus esl, qua- 
rum utiaque olim vcrsum integrum 
inchoabal : ey%ot; e%ovo- ev %epat.... 
%pv<revjv re rpvfyxXetxv. 
Beliqua cum singulari inforlunio periis- 
senl, ista ab indocto librario in versus 
speciem disposita fuerinl. Mihi visus cst 
locus traiectione posse corrigi sic: %ep<riv 
'i%ovo-' 'iy%o<; %pv<reiv\v re rp. Conf. 
infra Comm. rpiQtiAetxv Schell. 

vs. 200. xiyi r %(i<P' ttpoto-i Flor. 
B. liy.ot<rtv Flor. C. D. Par. E. C. 
K. m. Bav. Vit. Mosq. 1. 2. Voss. 
Behd. siri $' u%ero Schell. Bchd. 
Trinc. £«■? $' 'ip%ero ceteris omissis 
Harl. et Voss. 

vs. 201. u$' v\v «0. Flor. E. ev $i 
ot &Q. Einm. ipbt; Par. H. %6po<; Trinc. 
(ie<r<Ji Bav. cl apud Bankium Par. K. 

vs. 202. KtSxpt^e Atbt; Kxi Av\rov<; 
vibc. rectc iam Trinc. (c Ven. 2) et Bog. 
Kidxpi^e Florentini omncs, Neap. 1. 
Par. A. II. K. Ald. Frob. Iu. 2. kv 
6xpt%e Par. C. G. Kidxpi^ere Par. F. 
Atbt; kxi At\rov$ vibt; eliam Flor. A. B. 
1). Neap. 1. Oui cum aliis SS. invcrso 
ordine secundum II. A. 9 Ayrovt; kxi 
A/o; vibf dedcrant, iis recipiendum fuit 
KiSxpi^ev, ut scriptum in Par. D. E. I. 
Vit. Mosq. 2. (a sec. m.) Pal. (mcndose 
KxQxpt^ev in Par. B). Adoptavit boc 
Sleph., quem reliqui secuti sunt Edd. 
praetcr Schmidl. ct Winlert., qui xtdti- 
pt%i ri dederunl, sivc ex translatione 
Basil. dtsidirabile quiddam , sive ex Co- 
dicis alicuius leclionc, cuius dcpravalio 
fuerit illa supra ex Par. F. memorala. 26 HSIOAOT ^pua-eivj (^opfityyt' Qs&u c$' ehg ccyvbg ' OXufJLTrog- 
ev J' ocyopv\, Tep) t)' ohfiog cvrretptTog eo-TecpccvuTo 

205 ccQccvcctwv ev ccytivr §ect) cJ' e^vjpxov uothv\g 
Movo-ctt YltepiSeg, Xtyv fiehirofievotig e)Kutctt. 
ev Se Xifjtyv evopfiog ccfLcttfictKeToto Qcthcca-o-vjg 
KUK^OTepv)g Itstukto TrocveCpQou Kcto-o-tTepoto, 
y.Xu^ofxivco "tKeXog' TroXXot ye fCzv ccfL fieo-ov ccvtov 

210 JeXCptveg tvj kcci tv\ eQvveov IfcQuccovTeg, 
vvf/jjfi.evotg %KeXot' $oto) eJ' ocvotCpuo-iocovTeg 

VARIAE LECTIONES. xtbuptfyv 6 A. x. A. vioc est ad restitucn- 
dum versum conieclura Slephani. Vc- 
ram Trincavelli lcclionem reduxerunt 
Wolf. Boiss. Dind. Coelil. , agnovil 
lleinr. iu marg. 

vs.203. $' omissum in Par. B. C. 
6tuv 6' 'iSoc Flor. A. B. (". I. Neap. I. 
Par. V. Sleph. Cuinra. Heius. e" 'iSoc 
Trinc. uyvoc Par. A. 11. (apud Bank. 
eliara C.) Bav. Mosq. i. 2. uyvov 
llor. I). uyvov "OAvpiTOV Par. B. Ge- 
icii (iiiiiii-s uyvhc "OAv/utoc, DeqUQ ali- 
Ua Tielzei i i Diaconiu legerant. Qe&v 
b" 'iioc ayvvr' "OAu/xto; elegans con- 
iectura etl Beiniii, a Graevio primum 

in « iiiiliMiini ii'cipl.1, ipn-iii m -culi sunl 
< !cii(ii>, BobiiiN. llciur. Cai.-f. Dind. 
ipyvvr' "OA. poH Cuictum nialiiil W.i- 

kd. Nlf, Cr. i. p. li'.'. Coni. iniia 

Coiiim. 

v». 204. «v i' uyopv\ Vit. iv S' 
iytp*. I .ii . i.. Ma q. S. AU. Iu. I. 
1 1 ■ 1j. Jjv ayoptf coaiecittri Mt Goett* 

lin^n . roiiiuiipiili 1i.hi ( iim pinMiiii- 

KiptS' Vil. -Ktpt V 

'•• Moiq. 2. 3' oiiii-iiiu iii 

Scball. VifcAcc pro '6a(2oc im-pi.i oi 

• (. uviipqToc. Triuc. vs. 205. u&uvutuv r' evuy. Par.I. 

vs. 200. TltepiuSei; Pal. TliepitiSec 
Flor. B. Par. F. Vit. Myii omissuiu 
in Ilor.B. Ai/yu Ald. At/yi) Iu. 1.2. 
Frob. Bas. 1. 3. Farr. peKnoycivyc 
Neap. 1. Par. B. C. Heinr. in marg., 
GoeUl. pt,eKi:o\j.ivv\c Flor. D. Trinc. 
//sAtto/zsvjjo-' Par. K. 

vs. 207. 6x\uttv\c Flor. E. 

vs. 208. fiTEXTt/XTO Belid. nuvev&ov 
Par. II. Vit. Mosq. 1. Med. d'Orv. 
Kxo-iTipoto Flor. C. Schell. x*tt/t£- 
poto Flor. F. Pai. n. Moeq. I. Mcd. 
d'Orv. 

vs. 209. K^v^o/zivov Flor. 1). VksXoc 
Vit. M,is.|. 1. |. Sclicll. Al,l. Trinc. 
Stcph. «'/««Aoc Pnr. K. yi pttv Par. 
('.. i.. Motq. S. Schcll. Uelul. ys piv 

rioi . C. Neee-, -. r..>\ . Motq, i in 
in. ii-. Aid. iu. i. 2. Frob. Baa». Ferr. 

Si iu.iv Par. I. u\i.yuvov plciiipic libri 
SS. el Edd. ciiiiiiiiiclmi ; divisiin, ul 
nos, Woll'. Ilind. (ioclil. 

vs. 210. itMpivtc Schcll. tv\ kui tv) 
-iin- iui.i lubtoriptO Ald. lu.l. ihvveov 

Mini o r.i iii . ci i.ocmi. 

\ . ill. nvj%ontvotc Par. A. vij^o- 
/*#vh< lu. 2. vvxotitvotc Frob. /««Aoi 


AEliIS HPAKAEOTS. ocpyvpeoi SeACpiveg eQoivuv eXkoirotg \^vg. 

T&V V7T0 %0CA.K6l0l TpeOV \%Qveg 9 OtVTOCp st' OCKTOtU 

vj(tto ocvvip ocXiebg ^e^oKVjfxevog' e\%e h\ %£p<r)v 

215 \%Qv<riV OCfJL<pifityQ~TpOV, OCTTOppi^OVTl eOlKUQ. 

ev S 1 v)v vjVKOfxov /\ctvocv\Q tskoq, Ittqtu Ylepcrevg, 
ovW ocp* eTi^avuv crocKeog "rocriv , ovtf SKOcg ccvtov , 
hocviLot fAsyot (PpoccrrotrQ' , eire) ovSotfxij \o~Tv\piKTQ. VARIAE LECTIONES. Vit. Schell. Ald. Soiu S' Flor. A. 
Ven. 2. Trinc. Iu. 2. Farr. ctvcpv- 
a-iowvTSi Flor. F. ct[i<pv<ri6uvTst; Par. 
H. Mosq. 1. Voss. cifitpvo-iouvet; Mcd. 
d'Orv. xvztyvtriotvTtt; Par. B. 

vs. 212. ipyvcptoi Voss. StAcpoivtf 
Par. m , sed punclis sub o posilis. 
sQoituv Flor. B. C. F. Neap. I. Par. 
A. B. C. G. H. I. (apud Rankium ctiam 
D, cum gl. iSiuxov) Bav. (sed adiecta 
interprelalione xvti tov ^o-dtov) Harl. 
Mosq. i. 2. Med. d'Orv. Voss. Schell. 
Hebd. Ald. Iu. 1. Frob. Bass. Fair. 
Dind., quocum facil Hermannus Opusc. 

1. p. 198. e*p6vTUv Vit. i<p'tTuv Iu. 

2. icpoifiuv Vcn. I. icpoifiuv (sic) 
Par. D. Ceterorura SS. Trincavellique 
c Vcii. 2. et hinc ferc Fditorum lcctio- 
nein , a Diacono firmatam , rclincndam 
equidem censui cum Gocttl. Att;unen 
eSotvuvT' a poeta profectum hatid teme- 
re opinalur Rankius, quod Qoivxo-Qsci 
pro ve.sci frequentatum usu sit, aclivum 
non ilem. Conf. inlia Comm. sAAo - - 
icoSoct; Par. F. ix^vt; malc Heins. 
ct alii. 

vs. 213. tSv vtox»^ksoi Par. C. I. 
Vit. Schcll. tuv 'vtto x^Keot Flor. 
C. F. Ncap. I. Par. H. Bav. Voss. 
Mosq. 1. 2. Uehd. t&v S' vitox^- xetot Flor. A. D. tuv $' Vvo %«Axe/o/ 
Emm. Vcn. 2. Trinc. Goettl. tuv S' 
vxb x<**Keot Flor. B. deov pro rpeov 
Flor. F. Neap. 1. Par. 11. (apudKank. 
etiam E.) Mosq. 1. Med. d'Orv. Voss. 
ocTscp Bav. eTocKTxif Trinc. 

vs. 214. *)Vto Ald. Iu. 1. Heius. 
Cler. Gaisf. 'i^tr' ccvijp Benll. legcn- 
dum coniecit , ut vilaretur hiatus. 
ctkttvc. Bav. Par. II. I. SsSoksvhsvoc; 
Par.G. (apud Bank. ctiam D.) Mosq.2. 
Kehd. X e P ff * Voss. 

M. 215. ix&vriv Par. C. Vit. Kehd. 
ct<p't$Kvio-Tpov Bav. Iu. 2. Farr. chxop- 
p/ypxvTt Par. I>. Vit. Emm. Trinc. 

vs. 216. iv Sivctit; pro iv $' ^v Vii. 
*lvx6pe.oto Flor. C. F. Par. I. (apud 
Bank. etiam E. ct G.) Voss. Mosq. 2. 
Schcll. Rehd. Ald. Iu. 1. I. Frob. 
Bass. «Miruin, iuquil Goettlingius, ni 
ii, qui ifvxojzoio scripseruut, Axvxq vel 
legcrunt, vel pronuutiaruni. v. Hero- 
dian. itspi \iov. Asjj. p. 8, 1." tvK6- 
(loio Par. II. Mosq. i. Med. d'Orv. 
vivx6fJL0to Voss. Ttxot; abest a Par. H. 
(apud Kank. etiam a D. G.) Schcll. 
Rchd. Iu. 4- -• Uass. Frob. Tltpo-it 
Vit. 

ns. 217. ivi^iuiov Emm. 

vs. 218. fJLsyoc omissuni in Par. (. 28 HSIO AOT t(i)s yccp fMtv nrotXccfJ.cttg Tev%e z/\vTog ' ' AfJL<Piyvv\eiq 
220 %pvcreov' ccfjt<p} cTe Trocrcrlv e%e TTTepoevTct TrehXct. 
ufxotcriv §e fjuv ctfjc(p} fxeXccvdeTQv ctop ezetTO, 
'XuXx.eov , Ik TeXctfxcovog' 6 cJ' uscrTe vovjfjf \%otocto. 
tccv <?e fxercicppevov ely^e xocpv\ Setvoto %eXupov , 
Topyovg' ctfJiCp) $e fJLtv yjfltcrig Qee, Qctvfict ISecrQcti, VARTAE LECTIONES. m. Qp&axad' Flor. C. (apud Rank. 
Par. G.) Mosq. 2. Trinc. <ppxaxaixi 
Flor. A. B. Par. C. Moscj. 1. <Ppx- 
%xa6xi Par. m. <PpxaaxaQxt Flor. F. 
Ven. 1.2. Bav. Med. d*Orv. Schell., 
quod cum Hermanno ad Orph. Lithica 
442 amplcxi in conlcxlum reccperunl 
Dind. ct Goetll., ut eirei oii contralian- 
lur. Sed neque neccssario hoc fil (vid. 
infra vs. 556; II. II. 196; Od. A. 297, 
P. 451 , 2. 584) ct suut elisionis, ut 
hlc, in arsi excmpla cliam inlra v. 174 
et 268. ovSxpuc. Bav. 

vs. 219 in Schell. post v. 221 posi- 
tus cst. t&c Par. H. -xxXefiev Flor. 
I!. Ttv%xt Flc >r. A. r\%t Par. M. 

vs. 220. •kosIv Flor. G. F. (aptid 
Kank. Par. K. G. K. m.) Mosq. 1. 
Setaell. Hchd. In Miisq. I. altcrum <r 
Mipra «criplum est. '^X* ' >ar - ( • 
Vcn. 1. arii^x Par. <'.. 

vs. 221. ii/i3iat cniii Diacnno llor. 

I h.l. ,,-n I |;.,,,| v . |\,r. L <:. K. M.) 

I. BoMil. IM ln M„m|. t. 

v . i ■ I • 1 1 1 1 1 1 1 1 i- i. lofiotatv Si ol xfi<p) lc- 

iin Goctll. conlccil ; u/iotaiv tJ' $ 

ftiv &p<p} sc. nipaivt llciin.iiiii. OpciHC. 

vi. p. IM , 'i i dfc Kuf -jeiplKttfixi 

%(<Poc , ut ■xipi(Ji(3\\fnxt 1 ufioiatv yt 
fiiv u/i^t Hankius. Snl Codd. <5*' \uv 

i , ,i. in i.ni- i.iicni , et dum \ • M4 

I xfi<pi &i fttv Ki'(3tric Oit. Conf. et Od. T. 467, N. 454. xfi<pi 
Par. H. Emm. xfi.fyifj.eXzvSeTov Par. 
G. Schell. Rchd. Ald. lu. 1.2. Froh. 
l!as. 1. Farr. Bog. iiop apud Rankium 
Par. C. E. G. m. Bav. Vit. Mosq.1.2. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bass. Trinc. 

vs. 222. %xXxetov Flor. D. %xXxeov 
Flor. F. Par. H. Mosq. 1. Med.d'Orv. 
X xMttov Par. B. oT Schcll. Rchd. 
Alcl. Iu. 1. 2. Frob. Bas. 1. Trinc. 
votffjx totxto Flor. A. D. F. Ncap. 1. 
Par. B. (apud Rank. eliam C. E. m.) 
Mosq. 1. Med. d'Orv. Voss. Ven. 2. 
Trinc. Stcphani margo. v6yfix evTXTo 
Pal. v6yffi"i7tTXTo Vit.,undeHermann. 
ad Orph. p. 694 corrigendtim slatuit 
6 5' 'iitTXTO , tiare v6yfj.x, quod in cc.ii- 
lcxttim rcccpit Dind. Postea autcm 
llciiiKiiiniis Opusc. 1. e. ciiin Goettlingio 

lciciiin hic iiiin esse aoiislo ccnsiiil , sod 

reoopluna sb eo vo^fix ttotxto ui mi- 
lms iiiyiiiiniciiiii improbtes, oum Hoin- 
iicinn ,i pleriaque librii SS. atque Edd. 
voiffj.' ixoTXTo praeferendum duxit. 

vs. 225. xzpx Flor. A. Vcn. 2. 
Triao. Iu. 2. fj,eTx$piviav Bav. 

vs. 224. xt(iiai<; fciriiiain, praelalain 

ali Ucynin ad Apollod. II. iv. 7, agno- 

scinil , ii.iiii hic ciiiii F.lvin. M. |i. 512, 

I lor. B, I . Noap. I. Par. II. E. 

II. I, \it. Mn,|. I. I, F.niin. Mcd. 

d'Orv Bchmidt. Pator. Schrev. Gler. I 


ASniZ HPAKAEOTI. 

225 upyupev}' $va~uvot Se Kur^pevvTo (paetvoi 9 
^pvcretoi' Setvv) Se ~rep) KpoTU<poio-iv uvuKTog 
wetr* Kidog kuvsvj, vuktoq Zotyov ctivov e^oucru. 
uvtoq Jf o~7rev$ovTi kcc) eppiyovTt eotKcag 
Uepcredg Aavciify? eTtTuiveTo' rut Ss \x.eT* uvtov 

230 Topyoveg ccTtyTci Te kui cv (paTu) eppojovTO, 
UjJLevat (JLUTsetv' s-r) Se ^copov a$u[JLUVTog 
fiutvovo-ewv \uj(eo~y.e <rccKog [leyuXoj bpufJLuydcp 29 VARIAE LECTIONES. Graevius et hinc Edd. x//3/o-o-/; scri- 
ptum iu Flor. D. x/jStja-/? cum Etym. 
Gud. p. 525, 53 et Diacono ad li. 1. in 
Flor. A. Ven. 2. Trinc. (sic Ttjv xffi*i- 
atv Eudocia p. 555. Conf. Orio Tlieb. 
Lex. Etym. p. 87.) Kvpitrt- in Flor. C. 
Par. A. D. G. Bav. Schell. Rehd. Ald. 
Iu. 1. 2. Frob. Bas. Bog. Sic et 
Schol. Monac, sed addita scriptura yp. 
Kvfitptc;, pro quo Par. C. x//3/p/;. Quod 
Steph. Comm. Hcins. Wintert. habent 
x//3i/o-/jj, scriptum exstat in Neap. 2. 
Voss. Par. F. I, videlurque el Tzetzcs 
hanc lormam probatM. 

vs. 225. dpyvpsot Par. B. xpyv- 
pso*i (sic) Par. m. Qvo-o-xvoi Par. C. 
KXTywpovvTo Emm . KZTywpwvTo Hail. 
KXTywpsvvTO Ald. Iu. 1.2. Frob. kx- 
TyopsvvTo Trinc. KXTywpyvTO Voss. 

vs. 220. xpvarsoi Par. B. (apud Ban- 
kium etiam C.) Bav. Vit. Mosq. 2. 
Schell.Kehd. Ss/voi Par.K. Iu.l.Trinc. 

vs. 227. xsTto &" 'AfSot; k. lemma 
Scholl. Bass. 'AtSot; Ileins. vvktoc; 
abcsl a Par. B. xisv 's%. Par. H. 
Mosq. 1. xVov'i%. Iu. 1. 2. Farr. 

vs. 228. sppv\yovTi Par. B. spi- 
yovTt Par. F. 

vs. 229. AxvxtSot; Flor. F. Voss. apud Bank. Par. E. m. Mosq.1. Mcd. 
d'Orv. AxvxtSt Neap. 1. AxvxtSy 
apud Bank. Par. II. titxivsto Voss. 
tstitxivsto Flor. F. s-KtTsivtTO Bav. 
a pr. in. Mox prima manus ibi scripse- 
rat stitsivsto , quod alia correxit in 

STITxivSTO. 

vs. 230. Topyuvsc; Par.I. axAo/To/ 
Tg Iu. 2. Farr. ov tpxToi Flor.C. Bav. 
apud Bank. Par.D.G. Mosq. 2. Schell. 
Behd. sppdwvTO Par. F. G. Vit. 
Mosq. 2. 

vs. 251. isfisvs Bav. errore ex pro- 
nunciatione orto. ispisvat Par. G. (apud 
Kank. ctiam E. nt.) Mosq. 1.2. iiptsv 
xi iJ.xvseiv Emm. pixtssiv Par. B. 
Flor. C, sed in quo mauu eadcm supra 
t scriptum p , quae litera supra vulga- 
tam lectionem alia manu scripla exslat 
in Flor. F, incerlum, voluerintne (ix- 
pisiv an pixp7rssiv t ut est apud Bank. 
in Par. D.G. Schell. Behd. (Lxpirristv 
Voss. ^AwpoT; Emm. 

vs. 232. fixivovtrxwv Par. B. /3ai- 
vovo-fwv Mosq. 2. fixivovaxiwv Bav., 
scd in gl. rectc fixtvovcriwv . dpvypxSti 
Flor. D. Par. B. (apud Bank. eliam D. 
E. G. K.) Bav. Kehd. Ven. 2. Trinc. 
Bog. opvpxSii Mosq. 1 et 2. a pr. m. 30 HSiOAOT b%ect KC&) Myew It) Se ^oovyjcri dpctKovTe 
Souo cLTrywpevvT, eTiKvpTooovTe Kczpyvct. 
235 XiyjLotfyv J 1 ' ccpct Tooye, fjosvst J' e^ccpcxra-ov bcJovTuc:, 
ocypiu Sepy.ofjoevoo' hr) Se Seivottri Kupyvoig 
TopyeioiQ edovsiTO fxsyug <p6(2oc 01 J' vTsp uvtsocv 
ocvSpeg efJLccpvccrQqv , TroXe^iu Tevyj? e^ovTeg, 
to) fiev vTrep trCpeTspyjg wbkioq crtpeTspoov Te tokvjoov VARIAE LECTIONES. vs. 233. ot-ecot; apud Rankium Par. 
F. m. Mosq. 1. Med. d'Orv. xex\y- 
y6c, ut pro xxi Xiyetac legenduni con- 
iecerat Guietus, exhibet Par. G, apud 
Hank. etiam D. xexXyyuc ex eodem 
cilal Gocltl.; dubito an recte. /\i%emc 
vitium cst Heinsianae. Sptxxsvrec Flor. 
A. B. C. D. F. Par. C. F. (apud Rank. 
etiam E. G. m.) Bav. Vit. Mosq. 1. 2. 
Med. d'Orv. Voss. Schell. Behd. Ald. 
Iu. 1. Frob. Bas. Bog. , et sic legissc 
videlur Diaconus. 

vs. 234. d^opevvTO apud Rank. 
Par. C. K. ocjrviciipevvTO Bav. a pr. in. 
Vit. iirywpiovTO Bav. a scc. m. 
iirtiwpsGvT' Ald. et ahtiquiorum Editio- 
mim pl era e que . loia prinnui Htbaeriptit 
Bof., quen sceuli sunt Schmidt. Win- 
tert. Paaor. Robioi. Iiiinr. Boiu. GoetU. 

Iti xvpTtiiovTt Vil. eirixoprouvTe Bav. 
et Mosq.2. a pr. m. iirtxipT6tovTt Voss. 
ixtxvpr6coTt Bav. a scc. m. ixixvp- 
t6uvti Par. G. (apud Kank. cliam D.) 
Schcll. ixixvpTJiicvTt Par. I. m. Motq. 
1. Htdi doiv. Bog. lirixvpTcvcdTt 
Ald. Iu. 1 inixvpTutVTU 

llnr. B. 

v». 235. >.ix\i*<tqv l lm . A. i:. lt. p, 

III. !•?. ffc. Schcll. 

Icmma Viil. Sclioll. Al.l. Iu. I. -1. 

TriOC. htxncto-vov Voss. A/xiiCt- o-ecv Neap. 1. /\iy/j.xo-o-ov Par. K. 
hixiJ.tt.aov Par. II, item C; sed altcro 
<r supra scriplo manu eadem. /\ixfj.tto-o-ov 
Par. N. Thierifchii. ctixfj.ccorov Par.B. 
oSovrec Flor. F. apr.ni., scd oSovtxc 
a sec. 

vs.236. Sepxofievoj) viliose Bog. Win- 
tert. Loesn. iiri Seivoia-tv Se Flor. B. 
Sic ct Mosq. 2 , sed in quo v Se ex ad- 
ditione cst, et post lir/erat rasura. F.di- 
torum iiiius sic Bog. Jti Setvoio-i Si 
Par.A.AId. Iu.1.2. Froh. Farr.Sclunidt. 
xxpvjvoto-t apud Bankium Par. G. 

vs. 257. Topyeivic Par. A. I. Bav. 
a pr. m. Mosq. 2 a MC. m. Voss. Ald. 
Iu. 1. 2. Frob. Topyitfc Flor. F. 
Mosq. 1. Par. m. Topyeiot, in liiic mi- 

pertcripte y, apod Rank. Par. g. Top- 
yoveioic Par. B. *o'i$' Par. 0. i\S' Floi •. 
A. I). Ven. 2. Trine. ai>T<Ci/ Voss. 
Mom|. I. Mcd. d'Orv. 

' Bft. irotetifiac (sic) Par. m. 
Ttv%e' .ilnst a Par. C. 

vs. 239. tJv /x*v Flor. I). virep 
a-tptTJpyc rectc probaliim ah Hciinanno 
tH lianKio, iil coiisliiiatur cuin iftxp- 
vxo-dtjv , rcccpiinus o Diaconb, Flni . B. 
l). F. Ne*p. t. Vcn. i. Voss. Par. C. 
K. II. K.N. Mosq. 1. Ilail. Bav. vtto 
rtp. Floi. A. C B. Netp. 2. Pai. A. 
i i. (apud BanK. ciiam <;.) tfotq. f. ASnil HPAKAEOTL 31 240 Xotyov k/xvvovrec ro) Ss irpafyeetv f/,e[xauTeg. 
toAAo) fiev yJc&TO, TXeoveg J' Ifrt $v)ptv ey^ovTeg 
fjiccpvctvQ' ' cd $e ywcuy.eg evSfxvjToov far) 7rvpyovv 
^ccXy.eov o%v (36w xztol S' eSpvTTOVTO 7rapetccg 9 
fyycriv "ty.eXat , epya kXvtov 'HCpato-Toto. 

245 avhpeg cT, oi Tperfivjeg eo~av yv)pag Te fxefxapTrov , VARIAE LECTIONES. Ven. 2. Schell. Behd. Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Trinc. Bass. Bog. Steph. Comm. 
Heins. Schmidt. Wintcrt. x%b legen- 
dum coniecerat Guietus, sc. conslruens 
euni t.otybv x(/.vv., et sic a Pasore iam 
scriplum rcccperunt Schrev. Graev. 
Cleiic. Robins. Heinr. Gaisf. Boisson., 
nescio an favenle Par. B, cuius nulla in 
facta ad Locsncrianam collatione nolala 
varielas. Med. I. Goettlingii, ex quo 
xxb citat, meus C, non xxb, sed virb 
exbibet. TrfA^o; Par. G. Vit. Schell. 
Behd. 

vs. 240. /.oipov vitiose Bas. o. 4. 
x(jlvvovt' ol Js Flor. B. oi $e eliam 
Flor. F. iixxpxUetv Flor. B. Par. G. 
I. Bav. Mosq. I. Schell. Behd. In C. 
inter Ss et irpxQietv exstant literae era- 
sae. xxpQietv Voss. irpoQietv Par. A. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bass. Schmidt. 
Wintcrt. $tx7rpoQietv Par.F. Vit. ttx- 
pxQieiv Flor. D. Mcd. d'Orv. Mosq. 1. 

vs. 241. xiovTec. Par.I. $i re Bav., 
quod pro vero habet Rankius. 

vs. 242. (itxpvxo-Q' Flor. F, apud 
Rankium eliam Par. E, sed in marg. 
yp. (JLxpvxvTO. Pro eo (JLxpvxQ' Bav. el 
Par. m. scd hic v supra scripto. xi 
fiev y. Par. I. evS/ivJTODv Par. E. 
Ivtwtwv Iu.2. xtto itvpym Flor. A. 
F. Par. K. Ven. 2. Trinc. Stephani 
margo. Vulgatam firniat Uiaconus. vs. 243. ^aAxsov omnes libri SS. 
XxAxext legendum coniecit Spitznerus 
de vers. Gr. her. p. 99. %«Ax£<uv 
probahilior conieclura est Hermanni. 
Conf. inliaConim. kxtx ii Sp. Par. G. 
y.xTx '£ipv7TT6v ts Par. I. et m. , qui 
irxptixz. 

vs. 244. ^cdPio-iv t'Vj«a' ' .'ipyx Par. C. 
(in quo t' illml additum est et erasio 
facta post A') Ald. Iu. 1. 2. Frob. 
Bas.1.2. 'UsXx Par.F. Schell. Yxs/\xi 
Par. H. Voss. Fuit %uy<riv Fi'xs/\xt 
Yepy. xA. 'H<p. 

vs. 245. Si, o/ Flor. F. npeo-(3vet; 
Flor. Ii. irpeo-fivet; Voss. v]o-xv Par. H. 
(apud Bank. eliam E.) Mosq. 1. Voss. 
yvipx Tt pepixpTxi Par. C. el in marg. 
yp. yypxc. t' eycipxpTTTov. Contra in 
Scliol. Monac. y$pac. t' sy.i^j.xpirTOv' 
to yvjpxc. xxTi/\xj3ov yp. yv]px ts (ii- 
fixpTXi, viyovv (/.epixpxvTxi virb tov yv\- 
pwc, Est yvipxc) Tt (j.e(iX7rov inPar.w; 
yvipxc. Te (iefixpTTOv in Par. I. Vil. 
Mosq. 2. (sed ibi v ex addilione) Voss. 
Schell. Bog. ; yv)pxt; ts (ti(ixpTov in 
Par. F; yvipxc, t' ey.epcxpirTov in Par. 
A. Ncap. 2. Ald. Iu. 1. Frob. Bass. 
Stephani marg.; yvip&c. re (iipxpirev, ul 
Ileinr. legi volebat, in Par. K; yvjpxt; 
t' efiiizxpTrrev in Par. N. Thierschii , 
nccnon in Bav. (sed ibi alia manu su- 
perne notatum est yp. ov.) yVipxc. rs 32 HSIOAOT aQpooi eKToa-Qev %v/\ew eauv, ocv Se Qeoio~i 
X £ 'P as *X 0V HMJcdpea-a-i 9 irep) a-cpere^oiai TeKeaai 
Sethores' to) $* ctvTe /jciz^v e^ov' ctl 3e U4T uvtov< 
Kijpeg xuavew, Xevy.ovg xpaflevo-ai bdovTag, 
250 SeivoMro) (2/\oavpoi re 9 SaCpoivol r' cctXvjtoi re 9 
%piv e%ov Trep) ttitttqvtoov. TcWacti J' ap HevTO 

VARIAE LECTIONES. \j.iy.xf7tTo in Rchd. ct apud Rank. in 
Par. G. cum gl. kxts\x\j.$xvsto. Din- 
dorfius ex Hermanni coniectura recepit 
yvipccc; ts iu.ep£p7r£i. Postea aulem Her- 
mannus c diversitale scriplurae dupli- 
cem recensionem eruil, aut yvipocc, ts 
li.sfj.xpTO i. e. oTc. ts yvipxc; s7/j.xpT0 , 
aut yvipxc; t' sfj.sfj.xpirsv i. c. ovc. ts 
yypxc; sfj.sfj.xpxsv, quorum hoc ample- 
ctitur Rankius et recepil in altera Ed. 
Goetllingius. yijpcct; ts fj.efj.xpnov ha- 
bent Florentini omnes, Neap. 1. Parisini 
B. D. E. II. Mosq. 1. Ven. 2. Trinc. 
Iu.2. Steph.Comm.IIeins.rcliqui, idquc 
rctinendum cliani nos duximus, faciliore 
utique conslructionc. Dicitur yvipxc; 
'sx ttv > s<piK&vstv Tivi, sed et Hxstv > 
's<piK<ivsiv tic; yvipcct; , male neganlc id 
lliinrichio. Vid. Od. 0. 226, T. 367, 
/1.248 seq.; Th. 604. yvjpxc; ls\x<r6xt 
cst ap. Pindar. Isthm. VI. 21. senectu- 
tem assecuti erant bcnc Lai. Interprea 
iii lltiiisiana, ut passim iro<ri \iccpitTStv 
esl assiqui. 

vs. 246. x6poov apud Uank. Par. 0. 
Rchd. VxTotrit Par. K. (apud Rank. 
ctiam 6.) Ilclid. Hxto6iv Vit. TrinC. 
tvToa6tv, invitis Cndd., excepU) Wn. I, 
Dtodorfi <iiin iiiiin. et 11« yiiiu ad U.s. 
515, ubi itaDiei iii niiMniiius praeier 

''• '•■ <■! |iimiIiis niciniii.iii \ 

iii.iin Mneti Bed uode, quaeeo, oon> 

iiiiii.i hlr l'n l.i v v lliinu ■rii milia? tum 'svtoctSsv ttvAsoiv vix cst, u 
de slanlibus supra mocnia accipias : ne 
que tamen apparet , quomodo alilcr ii 
clypeo conspici potuerinl. %v/\xw\ 
Neap. I . Vit. Hjo-xv Mosq. 1 . Par. m 
Num pro '(<rxv , quod cum I. H. Vossic 
reponenduin censet Rankius, ad Scholi; 
provocaas technologica? h $s 6' Vil 
6so7criv Flor. A. B. Mosq. 2. Trinc. 

vs. 247. '/^wv Trinc. cnpsT^poii 
roKsso-trt Voss. tskso-o-iv Flor.A. 

vs. 248. ro/y Ald. Iu. 1. 2. Fiob 
Trinc. 

vs. 249. xvxvsot Flor. F. Par. II 
(apud Rank. etiam E.) Mosq. 1. Med 
d'Orv. c\pcc$s~io-cu Vit. sed eadem ma 
uus correxit. x(3x(3sC<rxi Med. d'Orv. 

vs. 250. dstvcoirxi Par. B. Ssivwto 
Flor. F. Par. E. m. Mosq. 1. Med 
d'Orv. $stvaiTcci Harl. hoivaivroi Par 
K. $Ko<rvpx( ts Par. B. (3t.o<r<rvpo 
ti apud EUnklum Par. G. Vit. Rchd 
P/\o<r<rvp£'f ts cadcm manu Flor. F 
fiXoo-o-vpolcti ts Par. nt. Mosq. I. Med 
il'('i v. Zx<poivx( r' Par. B. Sx<pot 
votcci t' Flor. F, apud Rank. Par. F 
m. Mosq. 1. $ct<Poivx(oi t' Med.d'Orv 
Sx<potvl)sc; t' Voss. 8x$sivo( ts Vit 
Hit^txI Tt Par. B. ctichvio-Tol t\ 
Par. A. Ne«p. 2. Bav. a pr. in. Mosq 
I PUUTgO, Ald. Iu. 1. 2. Frob. «a-A« 

T0t Tt Vo89. 

T>. S51. fxwv Vil. ■xtpfKn-T6vTOi\ ASniS HPAKAEOTS. 33 

difia {AShaV 7TISSIV' OV 3s TTp&TQV [XSfLCC7r0lSV 
KSlflSVOV V) TlTrOVTCi VSOVTC&TOV) <%[/,<$)} [JLSV CiVTCp 

/3#AA' ovvfcag [XsyaXovg^ ^ V X^ ^ 'AV^o^e narelev 
255 Tdprapov sg xpvoevtf' ai Je, <Ppsvag svt' upsa-avro VARIAE LECTIONES. Par. I. (apud Kank. etiam C.) Vit. 
Mos([. 2. Trinc. irtirrdvrsc. Par. A. 
•xxa-i Neap. 1. 'ievro Par. A. (apud 
Rank. cliam E. rn.) Bav. Vit. Mosq.l. 
Schcll. Al.l. lu. 1. 2. Frob. Bass. 
S' xp' (vcl, ul ex scholiis apud Trincav. 
colligas lectum cliam fuisse, yxp) inve- 
ctum ab ignorantibus digamma. Fuit 
irxvxt Se Yievro. 

vs. 252. irtxivetv Vit. "6v $' &v irp. 
Flor. D. iJ.epeipiroiev Flor. F. Par. F. 
G. II. (apud Rankium etiam E. et N. 
Thicrschii) Mosq. 1. Mcd.d'Orv. Schell. 
Rehd. (j.e[x.a.fKroiev Par.B. Vil. Voss. 
pLxpxrotev Flor. A. D. Vcn. 2. Trinc. 
Iu. 2. Bog. Stcphani margo. 

vs. 253. veairxrov Par. G. Schell. 
Rchd. Vide infra ad 263. xlrwv Harl. 

vs. 254 in (3#AA' '6vvxxc_ (iey. nulla 
Codicum variatio est. Singulari offen- 
sus Wakeficld. Silv. Crit. I.p.120 le- 
gcnduni conicoit j3aAAov V%cvq, et codem 
modo corrupta apud Hcsychium V%tot' 
vt>|, corrigcnda essc Vxoc,- '6vv%. Proba- 
bilius coniicias inlcr profeclum a poela 
/3aAAov ct 'Svvxxc. omissum ab oscilante 
aliquo libiario vocabulum fuisse, v. c. 
'oyttac, vcl ab Hermanno in Hcinrichia- 
nae ccnsura p. 94 propositum 'iiretr', 
el hinc alium luvandi sc. loci gratia 
|3«AAcv nnitassc in /3«AA'etad supplen- 
dum versum \ieyxKovc_ adiccisse. Scd , 
ut ipsi poslea Hermanno visum , acquie- 
scere salius in vulgala. Conf. infra 
Comm. ytsyxlxc. apud Rank. Pai . K. ifw^tjv Flor. B. F. Par. A. E. F. G. I. 
K. M. N. ISav. Vit. Mosq. 1. 2. Voss. 
Schell. Rehd. Ald. Iu. 1. 2. Frob. 
Farr. Bass. Bog. Verisimilis hinc vi- 
deatur coniectura Hermanni Op. VI. 
p. 201 ^t/^ijv $' xi$6c_oe xxYtet, quam- 
vis el Diaconus etCodd. vulgatum xx- 
reiev lueanlur, cuius non nisi c.orru- 
plelae sunt in Bav. Ssxxrsisv , in Pat*. 
A. Se xxxeiev, in Mosq. 2. marg. Ald. 
Iu.l. Frob. Bass. Sexxxeisv. Scd 4>t/%ij, 
quod ex Triclinii Veneto, ut videtur, re- 
cepit Trincav., quem Steph. et hinc re- 
liqui omnes secuti sunt, aliorum quoquc 
CodicumetDiaconi se auctoritate tuetur. 
Forma aulem xxreie neminem offendcre 
debet , reputanlem 'vfix, xc., e non esse 
antiquorum. Hesychius e7ev sTopevero. 
xiSt Se pro UiS6c.Se Vit. 

vs. 255. ec. xpvoevrx Bav . Vit. (apud 
Rankium Par. G.) Mosq. 2. Schell. 
Rehd. Qpivec. Par. B. C. D. elr"dp' 
'itrxvro , quod pro vai ia Iectione citat 
M cxplicat Diaconus, iidem habent Pa- 
risini cum Ven. 1 ; noquc alitcr Trinc. 
Bog. Verum id ccnsuit Hcyn. ad II. T. 
402 ; in conlcxtum recepit Boissona- 
dius. eZr' xp' 'eo-oxvro cst in Ven. 2. 
evr' xv 'eoxvro (apud Bank.) in I'ar. K. 
et N; xvrxp 'ioo-xvro in Flor. F. Par. 
E. II. Mosq. 1. Mcd. d'Orv. ctvrxp 
xo-xvTO inHarl. xvrxp 'ipvoxv in Voss. 
ebr' xp' xoxvto in Par. G. Mosq. 2. 
(sed in marg. yp. xpio-xvro). Hoc vr-1 
eZr xrxvro placuit Rankio. Mihi norf 34 H2IOAOT MflCiTQg UvSpOfJLSOV, TOV fMV ptTTCVTKQV QTIVLTU , 
OC^/ cT 'ofLCthoV KCt) fJL&XoV lOvVEOV CtUTl? }ovQ~Ctl. 

KAwflw y.a) hcc%eo~U q-Qiv e<pso~TCto~uv' v) (jCsv v(p^o~o~i 

"hTpOTTOq OVTl TS\SV fieycih/f 8s6g , CthXcZ KC&) tfUttJt 

260 tojv ye /jCsv ccAXcccov rpocpepys r' v)v TpecrfiuTccTVj t 
TCCQ~Ctl S' CifJLtP' sv) CpOdTl fiocxjp hptfJ\stcLv eQevTO' 
Setvh J' eg khXv]Xctg SpccKQv ofxficuri QufjLyvctcrcti, VARIAE LECTIONES. recedendum visum est a leclione, quani 
plerique SS. et Edd. tuculur. Conf. 
infra Comin. 

vs. 256. xvSpoiiioi Par. K. apud 
Kank. Bav. xvSpofi^ov Pav. tn. xv- 
Spopixiov Mosq. 1, apud Rank. Par.E. 
xvSpo/zoiov Flor. F. piirxGKov Mosq. 1. 
Par. m. oirio-u iidein et Par. C. 

vs. 257. S' omissum in Par. C. 
ofixSov Vit. eOeiveov Voss. 

v-. 258. KAuQu ct *x%ecri<r(piv Vit. 
Aa^ecr/o-cjxv ctiam Ven. 1. Kx%eo*ic 
<J)/v Mosq. \. *>&%sa-tc o-cptv Triuc. 
e<p&<rrx<rxv Voss. *ip.sv v<p' ifcrcruv le- 
gendom coniecit Heynius, iibcr dic Kas- 
ten des Cypstlos p. G6 ct ad Hom. II. 
Z. 519, quod rcccpit Koisson. Scii ^f- 
liiv vix [iro kxi usurpatur, nisi soquonte 
ifSi, utll. B. 781), O. 226, 612. Hcr- 
inaiinuui offendit anlc vcrba i\ fiiv 
u$fa<ruv copuiae defectui. c.odd. rod 
varianl, uisi quod v<p' ifo-o-uv liabet 
i'.ir. k. e| ab reeantiore nianu Boy. 
Mihi ikiii adeo deaiderari copuia vidctur. 
iuipriiccia \\v ct Ttihtv pertinent ad ii- 

linl, qUOd clliclum cial in cl/peo. I'.rut 
n paullo tninor (sororibui) Atra- 

po$, liuiiit utigue taagna Dea, ted tavusn 
B aakio dlaUnguendua videlur pcet 

"Krpoxoc, ui equentia ini inferie 

ctuin da c.i piMi.ic ii iiiim vs. 259. Abcsl xetev a Par. I. * 
Af< Par. A. C. Ven. I. Ncap. 1. Al 
Iu.1.2. Frob. «AA' xpx ifye Flor.l 
Ncap. 2. Pal. Par. A. B. C. F. G. I. 1 
(apud Rarik. etiamD.) Bav. Vit. Mos 
2. Scbell. Ald. lu. 1. 2. Frob. S( 
phani marg. Bog. Coettl. «AA' i 
ifye Neap. 1. Behd. «AA' bcpx ij 
Par. E. II. Haii. Mosq. 1. Mcd. d'Or 
Voss. «AA' itpx ^Syj Flor. F. In n 
liquis Florcntinis cst «AA.* xxi ijiXlt 
ut Trinc. et cx co Edilorcs reliqui, c: 
ceplo Goetllingio. 'ey.irv^ lcgissc vid 
tur eliani Tzcl/.cs, cxplicans HfJcuc. S 
militor Schol. Canlabr. 

vs. 260. r&v pcsv «AA. Par.C. ri 
[iiv t' #AA. ex priore Hernianni COI 
ioclura Dindorf. i\ [iev *AA. Vil. Inc 
Heriuann. Op. VI. p. 201 hicuin i 
relinxit : aAA' xpx rHv yt ifSt [isv «A; 
KaiiLin aulcin roseribenduni videli 
aAA' lipx ifyt r&ivSs (ilv «AA. Sai 
haud ferenda ifys r£v ye. vpoipipi 
r' yv Par. «i. Tcpo^tp^c re np. Pai 
C. Trpoo-tyepyc. r' \\v Vit. 

(Jl. xxi 5' Nc.lp. 1 . 7rx7<r£ 
l'.u. C. lii.ug. Ald. lu. 1. 2. xfz.4 
.Ncap. 1. Vit. Schcll. Kchil.apud Kanlv 
ciiaiii Par, G. SpiOelxv lior. A. 

aba i i P«r. i). <•. ei 

lloi. V. l'.ii. K. in. Mos.|. I. Mcd ASnil HPAKAEOTS. ev J' ovvfccis "X/tpas T2 Qpua~eiug \q~&q~uvtq. 

■rccp J' 'A^Ai)? elo-TviKei ei?iT\xvyep\\ Te ku) uhvi 9 

265 ^AO)/}^, CCViTTUAe^, hlfJLO) KUTUTeTTYiViu, 

yovvo-ruy^g' \xuKpo\ cT ovvy^eg yjcipevo-w v-t%o~uv. 
tvjs Ik /Jtev pivav /xv^ai peov, \k de Tupeiuv 
atfjC aTetelfieT 1 epa^' v) <T utXvjtov o~eo~upv1u 

VARIAE LECTIONES. tfOfv. Sxkov Vil. !b/^//«T( apud Kuiik. 
Par. C. Ov/zjvxo-xt Neap. 1. Harl. 
Trinc. Winlert. Sv/isivxo-xi l>av. "v- 
fivivxaixt Flor. D. 

vs. c 2(i". sv onincs Codd., nullus xv, 
quod Helnricbio rectius legi visum, cum 
inamlilum adliuc sit vcrbuin svio-oCv. 
Sed neque neoettario iw eiim ituo-xvto 
couiungas. 6pxosx$ Vit. ipxo-ext; Cler. 
Robins. Tpx%six(; Neap. 1. to-o-u- 
o-xvto Flor. A. Ven. 2. Trinc. t<r6- 
cxvto l'ar. K. 

Post hunc versum Par. D. (apud 
Ranli. ciiam G.) Vit. Mosq. 2. Scliell. 
Relid. repelunt versum supra 253, in 
([uo vscotxtov cxliibcnt pro vsoCtxtov. 

vs. 26-1. STio-iivyepti ts Trinc. sti 
a-(j.vyspvi ts Ald. Iu. 1. 2. Frob. Qas. 
Conl". Etym. M. p. 721, 1R. enio-fzv- 
yepvi t£ Vit. e-Kio-yctyepvj ts Par. F. 

(TKvipUTV, T£ /-^ p ar ,»_ T£ abesl a 

sttio y.vytpvt 
Mosq . 1 . Par. n . 

vs. 2G5. %Xupvi Ald. Iu. 1. xv- 
o-TX\ev\ bcne iam Ald. et hinc Iu. 1.2. 
Frob. Farr.,reccntiorum Boisson. Dind. 
Goelll. Habet idem Mosq. 2. et Bav. 
a pr. ra., secunda delevit puncla supcr 
v. Conf. Od. T. 327. xvxh.s-4 Par.G. 
I. m. Neap. 1. Mosq. 1. Med.d'Orv. 
Voss. Relul. xhxhiy Par. E. «vT«Astf Flor. F. Reliqui SS. et Edd. ccvo-tx- 
".ey. kxtxtt^vix Par. H. 

vs. 2G6. yowoirxyvis, ut legendum 
suaserat iam Maltby ad Thes. Morell. 
p. 212, conferens yvtoirxyfc , recepi- 
mus ePar.D, conspirantibus apudRank. 
Par. E. G. m. Mosq. 1. 2. Med. d'Orv. 
yowoxxyvi Harl. Rcliqui SS. et Edd. 
yovvoTrxxvjt;. Sed literamjj prisca aelas 
ignoravil. IiaqueCodicumSS.auctoritas 
non est ut in hac re nos moveat. Attamen 
recenlius eliam nacla est obvia ibi forma 
patronos suos in Muellero (Zeitschr. f. 
d. Alterth.1834. p.891) et Goettlingio, 
citanti Lobeck. ad Phrynich. p. 535, ubi 
plura memorantur desinentia in tccx?I~- 
yovvxTX kx) Par. B. yttKpo) Schell. 
Xsipsa-tv Mosq. 1. Par. m. sT^trxv 
Flor. A. D. Ven. 2. Trinc. Dind. i/x- 
elo-xv Bav. vxvipxov gl. Par. E. 

vs. 267. TSf« V sk Flor. D. Par. C. 
Bav. Trinc. Probat hoc Rankius. nsv 
abcst a Par. C. \iv%xt Par.C. E. m.N. 
Mosq. 1. Voss. Trinc. ft/!£a< Flor. B. 

vs. 268. xTskstfisv Ven. 1. el apud 
Bankium Par. C. 'ipxK,s ad Heinsianam 
collati Florentini onines, Neap. 1.2. 
Bav. Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bass. Bog. 
Sleph.Comm. Heins. et praeterSchmidt. 
ac Winterlon. usque ad Heinrichium 
reliqui. 'spxXpv Vit., apud Bank. Par. 

3* 36 HSIOAOT eicrTv\y.et' ToAAjij §s y.ovtg x,ctTevv\vo§ev u/JLOvg, 
270 Sccapvcri fJLV$ctXsvi. Tctpct J' euTvpyog ToAig c&v$p&v 
Xpvcreicti Se fitv ei%ov vTepQvptotg otpotpvtctt 
sttcc TvXat' to) <P c&vSpeg sv ctyXdticttg Te y^ppotg r 
Tepfytv e%ov to) fjCev yctp evcrcruTpov \t c&Tvivvjg 
ifyovT c&vSp) yvvaiKct) ToXug J' vfMsvctiog bpuper 
275 rjjAe cT o&t' atdofjLevuv Saitdwv creXctg e}Xv<pct^e 

VARfAE LECTIONES. E. G. Schell. Rehd. ifS* Ald. Iu. 1.2. 
Frob. ijS' Schell. Trinc. Bog. tj Ss 
Pasor. Schrev. 6$' Par. B. liirXvi- 
a-Tov Flor. F, quod praefert Hermann. 
1. c. p. 202. Conf. Muetzell. de em. 
Th. p. 56 seqq. o-eo-ypvtx Flor. F. 
Par. E. Mosq. 1. Med. d'Orv. Voes. 
treo-xpyx Flor. D. 

vs. 269. sio-rijxei Bav. /a-tjjxs* Vit. 
iroAif Mosq. 1 . Par. m. kxtsvJvoI}' 
Bav. eyrev^voSev maluit Guietus. Yul- 
gatum dcfendit Ruhnkenius ad II. in 
Cer. 278. 

vs. 270. paiSxket) Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bas. Farr. nxpxS' s\jw. Vil. 
trxpxSe oiirupyac Flor. F. Mcd. d'Orv. 
■xxpx Se oi irupyoz Voss. Par. II, apud 
Kank. ctiam E. irxpx Seoi irupyoc 
Moeq. 1. -xxpx S" 'tiirvpyoc Flor. 1). 
irspi $' ttiir. Bav. a pr. m. -rxpx $' 
svTypyoc Mosq. 2. 

vs. 271. xpvatxt Flor.F. xpvo-eiot 
Xpvtrsiov Par. F. uirepboupiotz 

Par. r. \it. 

V8. 272. STtTX-KVKXl Vil. ilTTXXV- 

Aa< Par. lt.(i. Mo |q, 3. Scliclt. llchd. 
xyKxl^c Flor. B, xyKxiyc llcini. in 
marg. iyKxioit Vit. xyXxixic %J- 
poie ts Motq.t. Udnl. Pro t« x°P°^t 
t» iu Scliell. t# Aao7c ti. Iii Par. 1). 
ipH I ll.iiikium TtixAvlxi. vs. 275. yxp abest a Flor. F. Par 
D. G. Mosq. 2. a pr. m. Rehd. evo-u 
Tpov Par. A. Rchd. Ald. lu. 1. 2 
Frob. Trinc. Farr. Sleph. Comm. Heins 
ct cum huius Edilione collati Ilali mc 
omnes, exccplo, quod cst evauTpov ii 
Flor. F, ut in Mosq. 1. et Par. m 
evaaaiTpov Par. C. ctaaiTpov Vit. gii 
o-uTTTpov Schell. «Tifvifc Par. A. Mosq 
2. in marg. Ald. Iu.1.2. Bas. 1.2 
ttbyvyc Frob. 

vs. 274. viyov $' Voss. viyov t' ve 
viyov t cum Diacono Vil. Schell., u 
Icgcndum llt-ynius censuil ad II. S. 495 
Sl. 578. Sed cum de nupliis sernio sii 
relincndum videtur mcdium. Cerlc di 
citur ctiam patcr lilio xyeaOxi yvvxlax 
Vid.Od.A.10, <t». 2U,VV.DD.adTho- 
main Mag. v. xyeTxt. In Flor. A. M 
fiyoCvT' , in Vcn. 2. Trinc. iiyoGvT' 
to^uc 0' vfiev. volebal lleyniiis 1. c 

ut sanr legaadam tdmiuo yydvT'. Set 

repugnat ratHH lloinoriciis II. S. 492 
vptxivxioc llav. 

V8. 275. T«fA« $s t* ulL Etym. M. 
p. 500,4. $' aTXtSoptevtuv Par.C. $ 
vir' xlQofi. Flor. II. Sxfywv Floi . I». 
ilAvtpx^sv Elym.M. Se.lioll. Mon. Flor. 
A. Vcn. 2. Trinc. Wolf. ilkiQutjv 
S.licll. IW-hd. Iu. 2. 1'arr. slkvcpx^e 
Ald. Iu.l. Frob. i4>Aif<?>a$r Neap. 2. ASniS HPAKAEOT2. 37 %epo~)v evi dpuwv tu) <J' uyXuivf Tebukuiui 
T/3c<r0' skiov TVjcriv $s %opo) iruiZpvTes 'ewovTO. 
to) [jCsv v7ro *\iyupccv crupiyyvv 'lecruv uudqv 
e% ocrrukm o-to/xcctuv, irep) Se <r(picriv ccyvuTO >}%(*>' 
280 ui cT v7ro <pop[jt,iyyuv uvuyov %opov ifiepoevTu. 
evQev J' uuW eTepuQe veoi KWfxu^ov vt' uuXov' VARIAE LECTIONES. vs. 276. 'evi scripsimus cumWintert. 
Dind. Goettl. pro vulgato in SS.etEdcl. 
plerisque evi. xvi^ijluccv Vit. b*nuuv 
scriplum voluit iam Guietui ob seq. 
Txi — TeHxAvixi, probatumque id Hein- 
richio, Hermanno et Goetil. oftVnmt 
Scholl. paraphr. Par.D.F.G. Mosq.2. 
Schell. Rchd. Ilaque recipiendum et 
nos duximus pro ceterorum Godd. et 
Edd. vulgata leclione Spuuv. Conf. ta- 
men infra Comm. xi $' xyh . Flor. A. D. 
Trinc, probante id Stepb. inThes. s. v. 
xyhxix. Txib" xyK Ald. Iu. i. 2. 
Frob. txi t' xyX. Flor. E. Schell. 
Rehd. xyAxixiq Flor. F. Par. A. E. 
G. II. Neap. 2. Harl. Pal. Mosq. 1. 
Schell. Rehd. Bav. ab sec. m. Ald. 
Iu. I. 2. Frob. Farr. Bog. Winlcrt. 
xyhxixi Flor. B. item Voss., sed $ ad- 
dilum ab secunda manu. xyhxi^ 
Flor. E. uyhxiy cum Diacono reliqui 
SS. et ex Trinc. Stephanus, alque hinc 
reliqui Edilorcs omnes. TevyKvixi Par. 
m. Mosq. 1. Mcd. d'Orv. Voss. 

vs. 277. irp6abev Flor. A. Trinc. 
7rp6a6e x.iov Voss. Tyai Se Flor. D. F. 
Neap. 1. Par. C. E. G. K. m. N. Bav. 
Vit. Mosq. 1. Med. d'Orv. ab sec. m. 
llchd., unde Tytrtv, ut iam Bog., verum 
csse duximus, exposilum ab Diacono 
txvtxk;. Heceperunt id etiam Boisson. 
et in ed. 2. Goolllingius. Ttf? oe Trine. Txiaiv $i Schmidl. etWinlert. In aliis 
SS. et Edd. csl to7<tiv, in Voss. Toiat, 
quod, si tueri vclis, referas ad omncs 
supra memoralos, in quibus certe eliam 
viri erant. Vid. v. 273. •xxiZpvToq, Vit. 

vs. 278. txi (jiev Hcrmannus pro- 
pter x-rrxXx o-t6imxtx. Sed Codd. nihil 
variant, et possunl %opoi intelligi puero- 
rum , quorum ilem x-rrx\x sunl itt6- 
fiXTX. Conf. II. S. 571. v-rro , quod 
antiquum et verum est, cumGoeltl. re- 
cepimus e Flor. B.E. Ven. 1. Neap. 1. 
Par. C. K. (apud Rank. etiam D. G.N.) 
Bav. Vit. Med. d*Orv. Schell. Behd. 
Sic et Ald. Iu.I. 2. Frob. Vulgo vvrxi. 
'ietrav Par. G. H. Vit. Mosq. 1. Voss. 
'ieaaxv Par. C. Bav. xottyv Flor. A.D. 
Par. B. C. Bav. Ven. 2. Trinc. Iu.2. 
Conf. Muelz. de em. Th. p. 36 seqq. 

vs. 279. x-rrxhuv Mosq. 1. Par. m. 
Schrev. x-rrX&v Schmidt. mendosc. 
irepibea^taiv Vit. irepi be a(ptv Flor. E. 
Par. H, non male, cum fucril irtpi bi 
a<piv YxyvvTO. 'xyvvrr Bav. o eraso. 

vs. 280. x'ib\ utVoss., Ald. Iu.1.2. 
Frob. ol 3' invitis libris SS. omnibus 
scribendum Guietus et Herm. censue- 
runt , rccepilque in contexlum Goelt- 
lingius. 

vs. 28t. aZ irep. Par. C. D. G. 
Vcn. 1. Schcll. Behd. Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bas. Farr. Bog. eTtpufev Pai . K 38 HSIOAOT roiys fiev ctv Toti^ovTe? vt 1 opyyi^xo) Kct) doicjyj, 
Toiye pev ctv ye/\6uvTeg, vt ctvXvjTvipi ex,cto'TO$ 9 
Tp6a~(f eKiov' Tcccrctv Jf tqXiv Qcthic&i Te yopoi Te 
285 ccyXotioti t' elyov. to) J' ctv TpoTotpoSe to/Xvjoc 
voofr 'ittuv eTificcvTes IQvveov. ol <$" * upoTY t pe? 
ypeiKov "xfiovct Sictv, eTKTTo/Xczfyv §e 'xjt&vcls 
eo-TccXctT\ ctiiTccp ev\v fictQv Xvjiov' olye (jCev yJ/jluv 
cttyjLV^ b^eivjci KopoovioavTct TiTVj/Xa, VARIAE LECTIONES. Vn. iripuOi Flor. F. Par. E. H. 
Mosq. 1. srsp^Qt Mcd. d'Orv. k6\ix- 
X,ov Par. II. ku(j.x%ov Mosq. 1. ut' 
abcst a Par.D. G. Sclicll. Rchd. cci/?.m 
Flor. A. Vcn. 2. Triuc. x/\ov Par. A. 

vs. 282. T%ys Flor. D. TS^ovrtc 
Mosq. I. Par. m. Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. 

vs. 283 abcst a Flor. F. Par. II. K. 
Harl. Mosq. I. Mcd.d'Orv. Rehd. Voss. 
Agnoscunt cum Schol. ad Aristoph. Aves 
v. U26. roiSt (itv Flor. D. toI St 
//.iv Veu. 2. Trinc. roi ys piv Par. 
I). 0. Sehell. ys*.6uvTtQ vir' atvA. 
P»r. A. Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bog. 
l)ind.,intcrpunctione sublala. atvAjfTvjp/ 
iKxaroc, ul scripsimus, Flor. B. Par. A. 
i:.C. I). K.C. Jlav. Vit. Mosq. 2. Ald. 
In. 1 . 2. Froh. ct c rcrcntioi ilms Din.l. 
atAijTijpoc Vx. Schol. Aristoph. I. c, 
qUQd iii .li^aninia peccatj scd ihi Cod. 
I.awnius uvXv\rv\pi '4k. Iii roliqn 

• t Kdd. '>t bk I* antc '4kxttoc, lc^il- 
<|ue |k) in < xciiiplu siin Di.iconus, non 
iliin nllii Silnili | 

v». 284. *p6o-6t x/ov Voss. irp6o-6i 

• xicv Vit. urpdc 6' V*. Mosq. 2. irp6b" 
ii I l.n. I. -kxKiv Flor. I). Uaa««/ 

!i-ll li.h.l. Al.l. Iu. 1.2. Frob. Bass. Bqg, dxKsixi n 
Bav. bo/\s~txi re Ven. 1. 

vs. 2So. ctyXxtxi ts sl%. Mosq. 1 
to/<5' xv Vit. Schell. et aceenlii omisst 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. tqv S' ctl Flo-r 
D. 7r poirxpotSsv Bav. Vit. to'A«ci 
Par. II. 

vs.286. vur Vit. tnifixvTE Flttr. F 
sirifixvr' Par. II. Mosq. Mcd. <I'Oiv 
xpotrypsc Par.K. «p Tv}p<?c(si< - ) Par. E 

vs. 287. VpstKov Conim. Hcins. niale 
vtpstirov Par. P.. oY.zv Par. C. K. II 
Mosq. I. 2. Voss. Rehd. Wintert 
eirio-ro%ccSyv Flor. F. Par.m. Mosq. I 
Med.d'Orv. lirto-TSt*.xS>iv Vit. %tru 
vtc Voss. 

vs. 188. </<tt<xAt' Par. A. liav. Al.l 
lu. 1. Frob. Bas. 1. 2. sjtxAxt 
Kclnl. svt&Kxvt' Par. B. eoTsAavT 
Neap. I. i<rr«/A«VT' l'lor. F. Par. II 
(npn.l Kank. eiiani K.) Mosq. 1. Hed 
d'Oiv. Yoss. 'ijTXhOV ct uv 5' <£ 
Schmidt, el VVinterl., ex comeetura 
(ixivAtiov Par., 0. (i.iiv A. I\u. I 
A>»<ov Pai . K. Vii. Rebd. Tiiiu-. Dindt 

ininiis ri'i le. oiye 1'ar.A. ifyt lloi . ¥ 
liix.uv \ i 

189, x'i%\ixic 1'ar.C. I.iv \ rii 

I. n^vy/Ti 1I..I. C. K0pWl6tVTX , II AiniS HPAKAEOTI. 

290 flpiS6[zevu VTciyyw , uo-e) Avi^rspo? cckty\v' 

ol J' ap h eXteSuvofa-i Ssov kou sttitXov ccXuv\v' VARTAE LECTIONES. malebal Guietus, habent Flor. A. D. 
Ven. 2. Trinc. Bog. Slephani margo , 
Graev. Gaisf. Goctll. xopuvtoevrx 
Flor.F. Par.B.E.H. Mosq. 1. Schmidt. 
Agnoscit hanc lectionem (cuius corru- 
ptelae sunt in Med. d'Orv. xopuv6evrx, 
in Par. K. xopovt6evrx) Diaconus, ex- 
plicans [lihxvx, sed et alteram lectionem 
xopvvioevrx cilat, quam exponil pa/3- 
iuSvj. Quod Iu. 2. alquc inde Ilein- 
rich. habet, xopvviouvrx , exstal cliam 
ante Tzct*ae scholion, cuius tamen ex- 
plicatio Ittlkxiakvi magis convenire vul- 
galo xopuviouvrx videlur. Equidem 
neque xopvvtduvrx , neque xopvvioevrx, 
neque, quod poelam scripsisse Goeltl. 
censet, xopwuevrx admilti posse h. I. 
cxislimo, cum xopvvy mediam apud an- 
tiquiorcs poclas sempcr brevem habeal. 
Deinde xopvvtoevrx iriryXx dici possunl 
arislae quaevis, in clavae uioduni fasli- 
(jiatae; at xopuvtouvrx ■xirtiXx , quam 
leclienem Godd. exhibent Flor. B. G. E. 
Yen. 1. Neap. I. I. Par. A. C. 1). F. 
G. I. Hail. Bav. Vil. Mosq. 2. Vo». 
Schell. Behd. el cum AKIo libii cdili 
plerique, sunt vevovrx 'ipx^e, quod hlc 
reqtiiritur. Conf. infra Comm. nrirxhx 
Vit. Par. E. 

vs. 290. @pv$6pievx ar. Par. II. 
Trinc. f3pi66pitv' x<ttx%vuv Flor. F. 
Par. E. ni. Mosq. 1. Med. d'Orv., ct 
sic legit Diaconus, recle, iudice Kan- 
kio. Avtiu.yrepoG iepbv xxryv Bav. 

vs. 291. c?3' Mosq. I. Schell.Bog. 
o'tb" Par. G. Ald. lu. 1. Frob. ev 
abest a Floi.l). Ven.2. Tiinr. xpivtihe 
hxvxo~t<rt Bav. a pr. m. e\^e$xvo7<ri Voss. Par. A. Ald. Iu. i. 2. Frob. 
Bass. Bog. Comm. Heins. Bobins. Loesn. 
Heinr. Gaisf. Boisson. sKKxlxvo~it 
Par. K. Vit. eKelxvo~io~i Flor. C. F. 
Par. C. E. e*e$xvo~o-t Par. II. Mosq.l. 
ii pro $iov Flor. F. Par. m. Mosq. 1. 

Ex Scholiastis constat, duplicem iani 
horum aevo leclioncm fuissc 'eVi-ttAov et 
'iirirvov xKuv[V. Tzetzae svrAvjpovv ad 
'ifwrhov spectat , reliqua ad 'inrtrvov , 
recteque Heinrich. vidit, in Etym. M. 
ad 'i<xirvov p. 56G, 44 similiter lur- 
batum fuissc , cum ibi quoque e-xh^povv 
ad altcram leclionem 'ixm-Kov speclet. 
Eaedem turbae iu glossis h. I. Ad 
'iirtirKov gl. Par. B: 'ippnrrov eic y~v, 
ad 'intrvov gl. Par. G: %\pnrrov , ItAij- 
povv. Habenl 'sT/srAov Flor. B. E. 
Neap. 1. 2. Bav. a pr. m. Par. A. 
Par. E. marg. Mosq. 2. et cum Aldo 
pleraeque Edd. 'imptirKov, ut coniecii 
Guiclus, Bav. ab sec. m. 'iirtTvov Flo 
renlini et Parisini mei celeri , Vil. 
Motq. 1. 2. Pal. Schell. Behd. Voss. 
liog. Stephani margo, Bobins. Boisson. 
eirtTvov Mcd. d'Orv. 'iirtrpov Par. m. 
'inrtrvov xhu~ primus edidit Bobins., 
quod probavit Buhnk. Ep.Cr.I. p 105, 
amplexi sunl Krebs. Loesn. Heinr. 
Boisson. Sed vcl sic parum commode 
post copulam iit transilus ab liganlibus 
aristas ad ipsas colligalas; neque favent 
Codd., in quorum nullo est xAuy , sed 
«Aftivjv in Vit., ohuv\v in Par. K, «AS 
in Par. B, xKoyv in Mosq. i , ul aAosjv 
in Trinc, aAftufv in omnibus reliquis . 
quod mclius cum 'iiwrKov qnadrat i 
nam vix feicnltim 'iirtrvov aA«>fv,qtiair. 40 HZIOAOT oi o' eTpvyuv 6'tvag , hpeiravag ev yepatv eyj>vceq' 
ol <J' avT* eg Takapovg e<p6pevv vwo TpvyvjTvipodv 
Xew.ovg y.cit txeXavag (doTpvag [xeydkoov cctto op^w, 
295 fipiQo/jLevuv cpCkXoia-t y.at apyvpsyg eXtx,eo-o~iv. 

oi cT ai/T^eg TaXccpovg etyopevv, itapa §e vtytcnv opyog 
Xpvo-eog yv, kXvtcc epya Tepl(ppovog 'Hcpaia-TOio , 
o-eio\ievog (pvMoto-t y.at apyvpeyo-t y.afJLa^t, 
[roiye f£ev aO naiZpvTeg, vtt* avXv\Tv)pt eKao~Tog,^ vis accusativum defendi posse putetBan- 
kius exemplis, quae Mattli. Gr. Gr. 
jj. 421 not. 2. c. p. 774 dedit. Ilaquc 
malui cum Gaisf. et Dind. priorum Edi- 
tionum leclionem, altera non minus an- 
tiquam, omniquc diflicultalc carentcm, 
retincre. 

vs. 292. isAAo< rpvyuv Flor. E. c/ 
$s Tpvyuv Spitzner. de vers. her. p. 95. 
1 ii Vit. est }$' pro o/ $'. 'ivxc. Par. B. 
ivi %spa-iv Flor. 15. 

vs. 293. o'/$' Vit. ccVt' Trinc. o3vt' 
Vit. lv TxAxpott; cum Diacono, cx- 
poiicnte sv KxKxbio-Koit; (ut inlerpres 
Bas. 2 in calalhis), Flor. A. D. Par.K. 
Ven. 2. Trinc. Slephani margo. Ce- 
leri SS. el Edd.cumEtym. M. p. o'34, 41 
i( TxAxpovi. Scd conf. infra (iunini. 
'itpspov Etym. M. 1. c. i<p6povv Vii. 
xno Flor. D, ut lcgcndum ccnsucral 
Guiettu. Favcrc vidcri polcsl apud 
Diaconuin hxnfaxvovTsc. «t3 t&v Tpi/- 
yuvTuv. TpvyvfTvipuv Vil. TpvyyTQpuv 
apud Bank. Pai . & 

vs.294. v pro xxi Flor. F. Par. E. m. 

Mostq. I. Mcd. d'Orv. /xiAa Par. m. 

(36rpvx( deeel Ln B»». Pro {tty&kuv 

lcgciuluin lleinr. coniccil ^sAxt m , m- 

I odd. 

l'J'o. (ipviopivuv Pai . II. <pvA- VARIAE LECTIONES. 

Xoisiv Par Mosq. i . xpyvpsoit; 
Flor. F. Par. E. H. K. Mosq. 1. Med. 
d'Orv. Voss. sKikso-o-iv Par. C. /a/- 
Kso-o-t Flor. B. Par. D. (apud Bank. 
eliam G.) Mosq. 2. Bchd. 

vs. 296. c5v t' Vit. sv TX\xpoio 
Bav. ct margo Stephani, quod probavil 
ac rccepit Goettlingius. Hermanno 
I? \yvovc. corrigondum videlur. stpdpxv 
Vit. sdpsvv Mosq. 2. (sed <p additum) 
Behd. sxtpsvv Flor. C. Schcll. 

vs. 297. %pi/e-SM$ mendum csl Hein- 
sianae. irohvcppovot; Voss. 

vs. 298. o-TxtpvXyai pro tpihXoto-i 
Zouaias p. 1147. Vulgatum agnoscil 
Etyin. M. p.487, 42. cipyvpsyo-i cum 
Zonara cl Etym. M. 11. cc. et Diacono 
habcnt llor. A. Ncap. 1. I. Par. B. 
K. N; xpyvpioio-i reliqui C.odil., cl su. 
di.iin Ald. lu. 1.2. Frob. Trinc. lleins. 
Schmidt. xpyvpioit; Hcinrich. el Hois- 
son.,<|iiando cl KXfiXKSo-a-i rcqnircbalur; 
ied Qodd. in hoc voc.ibulo non varianl. 
xpyvpiytri praoluli cum (iaisf. Dind. 
Goelll. ob lloincn 1 1 x-ti iii II. E. 563, 

quenvii ibi qooque Zeoodotua xpyv- 
pioio-t poUui bibuerh. Tseuao etElym. 

M. I. c. kx\jlxS; fcm. gen. cst paiun , 
masc. milittirtx /o.v.w/ <i vnllum. 

v>. 108 Bbttl i fllor. a. B G P A211IS HPAKAEOTS. 41 300 fiptQ6[jLevo$ crraCpuhvioT /xe^ccvS^o-ccv ye /iev aiSe. 
olye fjCev erpccTeov, ro) J' yjpuov ol cT e/xccy^ovro 
tv% re Kc&i ehy.vjdov ro) cT coKvToSag /\ayo? v\peuv 
ctvdpeg Qqpeurai, kcu y,ap%apodovre Kvve Tpo, 
ie/ievoi (jLUTeeiv , oi c$' iepevoi vTuXv^ai. 

305 Tccp J' aiiroU iTTv)eg eyov tqvqv, cc/i(p) <J* a£0Aw VARIAE LECTIONES. F. Ncap. 1. Par. B. C. D. F. G. K. N. 

Vil. Mosq. 2. Sclicll. Ven. 2. Behd. 
Iu. 2, ncquc lccius a Diacono luit. 
Schol. Monac. ita vcrsum oxliibet: t3 
ys (j.sv oZv nxi^ovrxt vir' xi//\yrijpi '4kx- 
aroG. In Voss. praemissum versum 297, 
subicclum liabet v. 298. Similiter in Par. 
E; scd est ibi rubra linea inductus. In 
Mosq. 2. addilus est iu margine. Vnci- 
nis inelusimus cum Gracvio et plerisque 
liinc Editoribus. 

\s. 300. <rst6(j.svo$ pro (3pid6(j,svo9 
Ilail. Ss (Jt.lv cum Schol. Monac. Par. 
A. B. C. D. E. H. K. N. Vit. Mosq. 2. 
Srlicll. Behd. Ald. Iu. 1. 2. Frob. 
Bass. Uog. Schmidt. $s (itv Ven. 1. 
x't'ys?ar. B. E.H.K. Harl.Bav. a pr. m. 
Veu. 1. Mosq. 1. Mcd. d'Orv. Trinc. 

vs. 301. o'i ys (tsv Schell. oi Si 
(isv Flor. F. Par. II. o'ths (jsv Mosq. 
1. Med. d'Orv. Voss. yrspxTrov (sic) 
Par.B. T0/5'(sine accenlu) Behd. roiV 
Vit. Ald. Iu. 1. o'iS' Ven. 2. Trinc. 
vtpsov Voss. otV IfJ,. Mosq. 1. Ald. 
Iu. 1. 2. Frob. b'v$' l(i. Flor. D. 
oi Ss (ab%ovro Bebd. ohv Ss (jx- 
Xovro Etym. M. p. 695, 56. 

vs. 302. -ku% re Schell. irv% rs 
Vit. sKk^Sv^v Etym. M. 1. c. s^kvSov 
Voss. JXxyuf Vnr.C AxyoiJc, Flor.E. 
Par. E. II. K. Mosq. t. Mcd. d'Orv. 
hxyut; Bav. (scd intcr lincas hxyoiic, adiectum) Vit. Par.G. Mosq.2. Bchd. 
Ald. Iu. 1.2. Frob. Bas. vipsvv Bav. 
a pr. m. Behd. Ald. lu. 1. 2. Frob. 
Bas. viptvv Bav. ab scc. m. Par. F. 
G. H. 'ypsvv Mosq. 2. tfpxv Vit. 
ijpuv Voss. 

vs. 303. xxp%xp6$ovrs$ Vil. xvvsc, 
Flor. C. Vit. itpa Vit. irpoc. Par. A. 
C. Ncap. 2. Mosq. 2. mg. Ald. Iu 1. 
2. Frob. Bass. Schmidt. Wintert. 

vs. 304. li(j.svot Vit. Mosq. 1. Par. 
m. (txp-Kssiv Flor. C. Par. D. G. 
Schell. Behd. In Mosq. 2. (ixirsstv 
cx correctionc. (j,xpirrestv Voss. roiic. 
is(j.svov$ VTtxXv\xt conicclura est Guieti, 
ad vilandum sc. hialum; sed sequcntc 
spirilu aspero non cst, ut hic oflcndal. 
xitxhvlxt Flor. B. C. Par. A. F. Pal. 
Ald. Iu.l. Frob. Bass. Stephani mar- 
go. xitoXv\xt Schell. 

\-.305. itxpx y Bav. xvrovc. Par. 
C. Bav. a m. pr., quod secunda in xv- 
to7; rcfinxit. &(j.$i S' Vit. Trinc. xn$t 
J' Par. G. Behd. xsS/xtp , quod cum 
Baukio praelulimus ob v.3I2, cxhibcnt 
Flor. B. F. Neap. 2. Par. A. B. C. H. 
(apud Bank. etiatn E. K.) Mosq. 1. 
Mcd. d'Orv. Ald. Iu. 1. Frob. Bas. 
Schmidt. xshhu Par. A. Voss. xsfauv 
Flor. C. Par. U. G. Vit. Mosq. 2. 
Schell. Behd., vidcturque sic ctiam 
legisse Diaconus, 'ivtKsv ruv <rrs$xvuv 42 HSIO AOT c)v\piv 'e%ov ku) fjioxfiov. evzteKew S' «ri diQpvv 
vjvlo^ot fiefiuonec e(pieo~uv uyJug 'iTrTovq, 
puTOi y^aXaivovreq' rbt J' erriKpoTeovTU TriTOVTO 
ap/jLUTu KoXXvjevT\ mtJ Se 7rXv)fjivut fiey' uvTevv. 
310 ol jjCev up i uihov ei%ov ttovov' ovU 7tot£ o-(piv 
viKVj eTrvjvvG-Qq, #AA' uKpnov elyov aefaov. VARIAE LECTIONES. explicans. xsSXotc; cum Trinc. Iu. 2. 
Bog. Str-ph. rcliquis Flor.A.E. Par.F. 
I. ct in miht facta collalionc ctiam 
I". K. Neap. \. 

vs. 50G. jitoflov, quod ut variam 
loclionem citat Diaconus, habenl Flor. 
A. B. D. Ven. 1. Bav. a pr.m. Trinc. 
siiirteKeuv Par. D. F. H. elxKoKewv 
Flnr. ('.. llchil. elxteKTiuv Bav. a 
pr. m. e£> "ttKsktsojv nb sec. ctxKs- 
xitnv Flor. F. svz-Askswv Voss. y'hwt 
pro vnlgnto 3' iiri unde Uobinsonus edi- 
ilcrit, inc latet. Vulgatum cxstare ut in 
Italis mois omnibus, ita in Parisinis A. 
('.. 1). F. H, ex collalione mihi ad I.ocs- 
nerianam lacla compcrtum habco, de 
Parisinis B. E. G. I. K. non ilein. 

vs. 307. $s$viK&Ts$ Voss. i$',so-xv 
manu eadem Flor. F. In boc versu" 
delicit Par. K. 

vs. 308. rx$' Schell. Frob. ri. $' 
Ahl. Iu. 1. 2. Trinc. hiri xporiovrx 
l'.u. B. iirtxporiovro Flor. I . I 
i"KtKfor6tvTx Par. D. F. (i. (npud Hank. 
diam ('..) Ncap. K, H;iv. ab scc. in. 
Vii. Mttcq. 2. iirixpor6i»vru Voss. 
iwi KfOitdivTzSclwU. Disiuugcndum hiri 
■ KpOTSOVTX cltaill B.mk. ccrouil « I a I 
wirovro trahcnduni. lTiKpox6tvrctYUir . 
i.. 1 1 f-ni B, a pr. iii. ; Md ( niiciiiiui i l>i 

iwiXp3Tll6lVTX. I'l(i I i-l i>| lim llli I SS. cl 
tWttTlini l'll I . i 1 1 ■ >i ii ■ iTiKpOrioVTX primus Sicphanus ex errorc typograph 
i-jrtxpxriovrx , quod lemerc inde rece 
perunt Comm. lleins. Schrcv. Winlcii 
Clcricus. wsTyvTo Flor. C. tt/vtovt. 
Bav. rrsr6ovrx Flor. F. Par. E. H 
tst6ovto Mcd.d'Orv. itot&vto Voss. 

vs. 309. xoKXfevTX Par. C. xoA 
Aif&iv Flor. D. «V/ <3i) Rehd. w^ftsvx 
Par. D. wA^juva Vil. ir\v\i.vxt Flor 
D. \tsyx Par. C. uVtsvv Hclul. 

vs. 310. ot fiev yxp Par. C. a'/'3.o 
3>j 'e%ov ir6vov Flor. B, quo admissi 
vitatur hiattts in ctt$iov sl%ov, ad quen 
olTcnsus Cocttl. pro fl%ov lcgendun 
suspicatus est xxrs%ov. Hermanni, queti 
olTciulit Kpicis non usitatum utSiov, con 
iectura esl o! psv 'up s"hts$ov xliv 'e%o 
■ttovov. Est 'i%ov ctiani inFlor . A.C. D. F 
Ven.1.2. Neap. I.Voss. Pat.A.C.ll 
V,av. Vil. Ahl. lu. 1. B. Ptob. BwilvJ 
Trinc. ov$sxore Par. 0. ov$siro 
rio-Qt l'.av. 

\s. B 11. v/xx Flor. Q, apiul Batik 
Par. ti. IMosij. I. Schcll. l.elul. vsik 
Voss. iwxvvo-Qxv Flor. ('. Par, l> 
npud Kank. cliain (i, Vil . Schcll. Rehd 
Ald. Iti. 1.2. Froh. T.ass. Kog. 8T») 
vi/o-fli' Med. d'Orv. tTifvt/flif Mosq. I 

ihni Flor, i', led supertcripto «• ninn 
c.nlcin. iirxvvcrStfrti Par. m. irxv>j6 
ll.nl \ ii iiryv v 6ij (tio) Pai I 

•}'p. IVTtfVt/a-fllf. XKhlTOV Ahl ASniS HPAKAEOTE. 43 Toict h s e kui Tpovv.etTO \xeyu- rpiTog evTog dyuvog, 
%pvo~etog, kKvtcc epya TepiCppovog 'H<Paia~TOto. 
&(/,<$) cT 'itvv peev 'ClKeavog tXy^ovti eotKug, 

315 tccv Se o~vvei%e o~d>iog ToXvduiSuXov' ol Se kut' uvtov 
kvkvqc depctTorut \xeyd>? yJtvov, 61 pd ye toaXo) 
vviy^ov Dt 7 ccKpov vhccp' -rap <T iyjtieg eKXoveovTo. 
Qavpa Ideiv kui Zyjv) (ZupvKTvTW , cv hcc fiovXug 
''Hcpata-Tog Toivjre o~uKog fjieyu re o~Ttfiup6v rt", 

320 upo~d\i,evog TuXduyaT to fjtev &tbg db.Kifi.og vldg 
TotKhev eTtKpaTecog. \t\ h' tTTeiov Qope dicppov, 
etKehog da~TepoTV) TUTpog Atoc dtyioyrptQ, VARIAE LECTIONES. lu. 1. 2. Frob. '4%ov Flor. F, liav. 
'tj%ov Par. C. 

vs. 512. Tolo-tv Si Flor. I!. xxi 
abeat a Flor. 15. tiav. xpovxetTo 
Sclirev. Graev. Uobins. Loesn. Tpi-rovc. 
Floi. I). E. Bav. Vit. 

vs.515. %pt/o-£o; Voss. x~>vtx Supx 
■xepityp. Flor. 1). 

vs. 514. xpctpi $s TOt piev Harl. 
xpc<pi $' 'itvjv l!av. a pr. m. neXev pro 
peev Flor. D. Neap. 2. Par. C. Bav., 
ted in lioc alia manus adseripsit yp . peev. 

vs. 315. SxiSxKov Bav. a pr. ni. 
xxt' xvtovc. Flor. F. Par. F.II. Mos<|. 
1. Mcd. d'Orv. 

vs. 316. o/ px i Flor. A. Trinc. 
oipxTt Flor.D. Par.D.C. Bav. Voss. 
lielid. o't px ts Dind. Goettl. 

vs. 317. v$mp abest a Par.C. nxpx 
V Flor. A. C. D. E. F. Par. II. Harl. 
Moaf. i. Med. d'0rv. Vcn. 2. Trinc. 
xspi $' Bav., Rankio iudice, non male. 
i%QCec. Bav. <%flt/e Flrtr. A. C. F. 
i%^" Trinc. 15og. Thierscliius lcgen- 
'lnni suspicatus esl irxpic $e <r$' i%&vc xAov/cvto. Habenl xAoviovTO Floi. D 
I. Par. C. II. (apu 1 Bank. cliain E. 
Bav. Mosq.l. Med.d'Orv. Voss. xxp 
veovTO ct in marg. expoTeovTO Par. B 
SoveovTO Flor. B. Par. A.F.C.I. (apud 
llank. eliam D.) Vit. Mosq. 2. Schell 
Ilelid., margo Parisini C. et Bavari. 

vs. 318. fixpvySovirm Flor. E. ov 
Ald. Iu. 1. Frob. 

vs. 51'J. "H$xi?toc crxxoc piey' 
enoiyo-ev 'HpxxXeiov "eioio (sic) Flor. E. 
pteyx ts Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bas. 

vs 320. xpo-xptevoc Schell. Trinc. 
TxAupcxio-i Voss. ir° x ?. l ,i4 'cri (sic) eadcm 
manu Flor. U. xx^kpcgfCri Par. m. 

vs. 321. xi.>.tv extxp. Flor. E. hxi 
xpxTewc Par. m. exi$' et 'dpev Vit. 

vs.322. eixeAo? Trinc. VxfAoc Flor. 
B. C. I). E. F. Par. E. G. I. Bav. 
Mosq. 2. Rebd. Ald. Frob. Iu. 1. (2 
sinc accenlu et spirilu). 7xsAoc Vil. 
Mosq. 1. Scbcll. xo-Tepoxi) Scliell. 
xo-Tepoxuv Mosq. 1. Med. d'Orv. Par. 
m. xvTepo-KviTX xpbc. Vit. In boc 
versu Flor. F. dcsinit. 


44 HSIOAOT y.ovcta fliflccg' rcjj $' ^vto^oc; y.parepbs 7 l6/\aog 
Si<ppov e7re[jt,fiefiaci)s IQvvero y.afXTrvXov ap/xa. 

325 ccyxJfJ.oXov Se <r(|)' v)/\Se Qecc yXavKuiTrtg 'Afljji/y, 
Kdi crCpec&s QupfvvovQ-' eirea vrrepoevra Tpoo-vjvda' 

Xaipere , AwyKqog yevev) rvjXey.Aeiroto. 
vvv Sv) Zeus Kparog u\i\u SiSot, \iaKapeo-Q-tv ocvccq-q-ccv, 
Kvkvov r h%evapetv y.at ccto y.Avrcc rev%ea Svcrai. 

330 ccaAo Se roi ri e?rog speco, \xeya cpeprare Xaccv' 

VARIAE LECTIONES. vs. 323. (3//35« Iu. 1. 2. Abest 3' 
a Flor. B. Par.C.G. Bav. Vit. Mosq.2. 
Schell. Ald. Iu. \. 2. Frob. Bog. 
'l6/\xtot; Flor. A. 

vs. 32 i. S/<Ppov Vit. et Kx\nrv7\ov. 
i-xt(tPx<ti$ Voss. xp\ix Par. G. Bav.a 
pr. I». Schcll. Ald. 

vs. 325. xy%(\iu7\ov Par. E. cty%vi- 
liuAov Mosq. i. Par. m. xy%i\j.o/\ot; 
Par. B. i" *}Afle Vit. Si oi $Afle Scho- 
lia paraphr. Cod. Par. E. 

vs. 326. Kctl trfyixc. Par. m. Ald. 
lu. 1. 2. Frob. Bas. Trinc. Bop. Stcph. 
Hcinr. Boisson. dxpo-vvxtr' Flor. C. 
Mosq. 2. Par. F. dxpo-wxo-' Par. D. 
Kehd. Sxpcrvvxc. Par. 0, sed dxparvvxo-' 
in margine. dxpo-vtrxc. Vit. Cpuvfoxr' 
Flor. F. Neap. 1. 2. Par. A. E. II. 
Ilarl. Mosq. \. Voss. Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Esl idem intcr lineas scriplum 
iii P.ir. ('.. Ccierum I poc.la profceliiiu 
wlciiir 6xpo-vvovo-x Yiirtx. 

v». 327. At/yxSfflc rcrcpi c Hor. A. 
C I' I . I'.r. I'.. C. Voss. Ilarl. S.ln.l. 
hr. I12i. i i iii.-. lu. %t Aiy- 
yHot Flor. II. AiyK^oc Hclnl. I'.u .0. 
Auyyljoc celeri Parisim , Al.l. Iu. I. 
I n.l.. BOf. St'|.li. M Iiiik' lcrc l.il.l. 
(.aisf.inluin. TyktKXvrolo V Tv\/\SK\vTOto Bav. Voss. TH/\£K/\SlTOIO 
Par. H. 

vs. 328. Svj KpxToc v'\j.\j.i lei/c Flor. 
F. Par. E. rn. Mosq. I. Voss. V(t\j.t 
Par. B. (apud Ilank. cliam G. m.) Vit. 
Mosq. 1. 2. Behd. Ald. lu. 1. 2. 
Frob. Trinc. SiSoi Trinc. Sol Bav. 

vs. 329. 3' i%evxpe~v Flor.C. Par.G. 
Schell. Rehd. r' i%xvxipiiv Flor. F. 
Par. E. M. Mosq. 1. Voss. t' i%- 
ctv^peiv Mcd. d'Orv. xtok/\vtx Par. 
II. Svaxt Par. G. m. Mosq. 1. 2. 
Schell. Ald. Iu. 1.2. Frob. Svo-trxi 
Vit. Svo-ttv Flor. D, item Bav. et 
Par. C. Se.l in iilroque xi superscri- 
ptum ab recentiorc manu. Svvxt Par. I. 

vs.330. «AAo oi toiti 'inroc ipiu, pro- 
balum Ilcrinaniio, rcccpimus c Flor. D. 
1'ciil simililudo soni el lileianini in toi 
ct t/ , ut iu inullis libris SS. alterutrum 
omiltciclur. Sic. «AAo Si toi itroc ipiu 

Netp. I. Ptr. i'>. C. Voss. Bav. (sed 

o-oi alia niaiius laptnoriptil) Mosij. I, 
■ pr. iii. (ti iec> inanus ad.liilil , il ll 
niarp. yp. aoi ti) Bchd. icAAo Si t< 
'ixoc i%tpiu 1'lor. A. otAAo Si toi feVcc 
i%tpiu Ven. 2. Trinc. Stephani DMfgQ, 
i|ilod praclcrcinlum \isiim Wnllio. «AAo 
ii voIti Woc ipiu ptarique SS. el l'.dd. ASllIZ HPAKAEOTL 45 evr av J>j Kvkvov yXvy.epv^g aicavog acfJLepavjg , 
tov jjCev 'evetr? avTov kmieiv y.a) reCyjcc roto, 
avrog ae fipOToXotyov "Apqv eitiovTa SoKevo-ag, 
evQa Ke yv[/,vuQevTC£ aay.evg vtq SaiSaXioio 

335 bQQotAfioitrtv 'ityg, fV9' ovTcc\iev b%i'i ^o^kw, 

a^ cP avayaaaaaSar hne) ov vv toi diai^ov eo~Tiv 
01$' 'iTTovg ehieiv, ovWe kKvtoc Tevyea roto. 
^Clg eWovQ-'' eg cHQpov hflyraTO Slfa Qeauv, 
vikvjv aQavccTVjg yepor)v Ka) y.vhog eyovaa, 

340 eovvfievug' TQTe h\\ pa StoyvvjTog ^loXaog VARIAE LECTIONES. «aa© $s o-oi ti '€7roi y' spsu e metriea 
correctiono Par. C. Sed minime neces- 
sarium id addilamentum. 

vs. 331. tskvov pro Kvkvov Flor. D. 

vs. 552. 's-ksitx Vil. s7titxvtov pro 
'4<jtsit' xvrov Flor. F. 

vs. 333. (3/jOToA/ydv Rchd. stti 
vmtx pro sttiovtx Flor. C. D. F. Neap. 

1. 2. Par. A. C. E. F. G. H. I. Voss. 
Harl. Pal. Vit. Mosq.2. Schell. Rehd. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. Slephani margo. 
Sed conf. iafra v. 425 et 458. 

vs. 554. y.e omissum in Ald. Iu. 1. 

2. Frob. Schmidt. '£v6x kxi Par. E. 
G. N. P.av.. Mosq. 1. Med. d'Orv. 
crxKsot; Par. C. «*o Sxi$. Flor. D, ut 
scriptum voluit Guietus. Sed conf. 
mlra v. 460 et II. A. 423. 

vs. 535. 6{p6x*no7o-i, ni fallor, poela 
dederat sequente digammate. ViSys 
Par. m. '/3oi<; Voss. 'sv6x rxpisv Vil. 
'sv6* oh tx fitv Trinc. 

vs. 356. xvx%<io~xo-6xi Flor. A.B.D, 
apud Rank. Par. G, Bav. Vit. Mosq. 2. 
a pr. m. Rchd. Trinc. &vx%xo*o-eo-Qxi 
Flor. C. Neap. 1. Schell. xvxxxv- trxa-6' Par. C. ex correctione. xvxx&- 
pfoxo-dxi, quod e glossa natum, Flor. 
F. Neap.2. Par. A. E. II. N. Mosq. 1.2. 
Voss. Ald. Iu.1.2. Frob. Bog. xvx- 
%tupvja-xo-6' Schmidl. Wintert. ov vv 
toi Behd. a';V//*ov svtiv Bav. 

vs. 537. sAisiv Bav. Par. m. Trinc. 
sXxstv Flor. B. 

vs. 358. fivto-STo augmcnto deleto 
Mosq. 2. ixsfSvicrtTQ Par. A. Schell. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bass. Bog. sics- 
Pyio-xto Flor. C. Par. F. G. Rehd. 
s^vitrxTO (sed inlcr vcrsus et inserto) 
Bav. 

ys. 559. Mxvx-nit Trinc. x6xv&txii; 
Flor. F. Par. E. ?/i. Mosq. 1. Med. 
d'Orv. Voss. x6xvxt$ Mosq.2. x6x- 
vxTyo-i Flor. D. Bav. ab sec. m. x6x- 
vxT%<rt Par. G. ex corr. xdxvxTyviv 
Par. C. x6xvxtoi$ Flor. A. Neap. 2. 
x6xvxtoio-i Par. A. Vit. X e P r ' *' or - 
C. D. F. Par. C. E. Vil. Schell. 
Rehd. 

vs. 340. so-Tviisvot; Par.H. InFlor. 
B. supra it6yvv\Toq, scriptum alia manu 
6s6. 'UAa/oc Flor. A. 46 H 2 I O A O T 0-fj.spSaXsov "wiroicriv skskXstq' roi <5' wr' ofj.OKKv\g 

pifJlty StpSpOV &00V CCpfJ.Ct, KOVlOVTSg TTsSioto. 

sv yccp a-tyiv fj.svog vjks §scc yXavKojirig 'A^vjj, 
ciiyib'' ccvc&ro-sto-ctcrcf Tspio-TSvcc%i%s Ss yciici. 
345 to) J' 'cx.fj.vhg 7rpoysvovT > "r/.sXoi wvp) v\s QvsXty, 
Kvy.vog 0' iTTTroScifJLOg y.ct) ' Apyg ocKopv\Tog c\vTv]g. 
tw J 1 ' \tcitoi fxsv STrsifr vTSvctvTioi ccXXyiKoiq-iv 
b^sia %psfj.io-civ , Trsp) $s Q-cpiviv ccyvvTO VJX<d- 

V.VRIAE LECTIONES. 

vs. oi 1 . <r\i£plSct\iav "irxoum , ut Stephani margo. irepio-TOvxxwe Voss 

iamCuiclusmalebat,reccpimuseFlor.B. irept o-T£vxx*to-e Ald. Iu. 1. Frob. Bas 

Par. C. Vii. Bav. Sic ctiam Schmidt. 1. 2. trepto-Tevxx^o-x Flor. F. vept 

Boisson. Dind. Gocltl. o-y.£pZxXiov o~tcvxx'X s ^* 7- Flor. B, scil i\ eor 

6" <Vt plerique SS. etEdd., quac lcclio rectionc; namque antca cral •jrepto-TO 

iovecia a temcre melucnlibus metro. vxx''(,eTO yxtx. 

ay.epoxhim 0' Voss. o-fiepSx^i^v 0'7tt. vs. 545. toio' Schcll. Alcl. Iu. 1.2 

Mosq. 1. Par. m. In Mcd. d'Orv. iicm Trinc. xy.vlic fefosq. 3. uyv$i,c P»r 

cst <ryep<ixXiyv , scd supcrscripto coc, m. irpoyivovb' 'iKeXot Par. I>. C. I 

undc o-i4£p$ccAiu<;lli>rman\M placuit l.c. Bav. Mosq. 2. Schcll. Uchd. Trinc 

p. 215. vt' SfioxAtjt; male quidain irpoyivovd' 't'y.£\oi Ald. Iu. 1.2. Frob 

libri. irpoyivovTO 'UeXot Par. E. m. Mosq. 1 

vs. 542. p7/x<|> ' tfpov (sic) Voss. ko- lcmma Monac. ■jrpoo-iyevd' YxeAo/ Flor 

v/ci/toc Flor. F. xovfoc T£ Vit. Tf- B. irpoo-syivovT"iKe\oi Voss. Vii. 

iYtj/e. Mosq. 1. Mcd. d'Orv. pro •)) Vil. j apud Uank. Par. 1'.. (i. II 

vs. 543. c^i Flor. C. F. Par. C. E. Mosq. 1. Schcll. Ilchd. In Voui pr 

II. I. Vii. VOMK Mosq. I. Schell. vjJ 0i/sAA>i lantuin oxstat se Ov. 

I.tdid. dv\K£ |)ro v,K£ Bav. v». 546. xK6pvroc Flor. I). <£ko'/j« 

vs. 344. ciiyiS" Par.C. m, Musq.l. toc Voss. 40t*)c TrioO. ccvt%c Voss 

Ald. xvxo-tfoxr' Par. A. C. E. m. Par. ///. <ii/T/iv)« Ncap. I. 

Bav. Vil. Mosq. 1.2. Voss. Schrll. «0.347. t&v $' 'iirxot rcccpi o Floi 

l.rh.l. Ald. TrtpttTTtvxxtfy, quod rccc- F. I'ar. B. II. Bav. Mosq. I, 01 si 

pimus, exhibent Floi . 1>. Par. C. Bav. Scliolia paraphrast. Bcliqui SS., n 

Pracfcrt l.ue ctiam Haiikius, ronlcrri VolfO I.dd., rSSv 6' '/ttoi, proquo t<Bv( 

iubcDI Spit/u. BlC. adll.lll, Murl/tdl. 1'ttw Dind., TtSv 1'ttc/ Coclll. CUI 

■ ih. p, i;."> scq. Vid. el <|n:i«- Bermaano. 'ivQ' pro fcTfi»' Vit. &a 

miLivi iii V.in. I.i-i-ti. ;n! Tp. 159. T». AifAoiiw Mor. C. l'ar. 1>. <-. 

«i«TTfi/«x , «« Floi. c. Vin. i. Neep. "oi. Siiu-ii. Rebd. «AAvjAoifw Vii. 

I. Il.i.l T.il. HJ .|. i.S. h%ia XP- Flor. 1). o$i/ 

Hed.d'Onr. bofeetl it.h.i. I...2. X f- Vcn.2. Pnr.G. \u. s.-i.rii. iu>h<i A211IS HPAKAEOTS. 47 rov wporepog Trpoo-eenre (3'iq 'WpaK^ei^' 
350 KvKve TfVov, ti vu vuuv eirivfcerov uKeotg 'iTTTovg 
rzvdpxo-tv , o e i re tqvqu h&) oityog 'icipieg ei\x,ev\ 
kX?Ccc 7rupe% e%e Sicppov eu%oov vjSe KehevQou 
etKe Tctpet; Uvou. Tp^ivot S£ roi TotpeXotvvu 

VAIUAE LECTIONES. Trinc. Guielus lentabat 6%£x t' i%p£- 
[ittrxv , irspi r£ <T$i<rtv xyvvro v\%u. 
Rarius quidem est 6%s~ix nculrum plur. 
pro 6%£x, nec vitiosum tainen. Theocr. 
Id. 1. 95: vjvfli ys i-lxv xSsix xxt x 
Kvirptc. yskxoto-x , ubi iuugeuduiu t)v$£ 
ys [ixv kxi x Kvirptc, yshxoto-x xSeix , 
dulcc ridens. Aratus l)ios. 53G $vj\six 
(iijAx. Conf. Bruqck. el Ilermanu. ad 
Soph. Trach. 122. Staluendum aulem 
s in tulibus pronuneialionc in st abiisse, 
qua raiione et xsiv' '6%sx apud Ilom. 
II. A. 1G0 est pro k£vx, vacwt. %£pfit- 
o-xv Flor. F. Par.E. Mosq. 1. %p£o-(At- 
o-xv Neap. 1. o-<piotv Flor. B. F. 
Neap. I. Par. B. E. H. Bav. Harl. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. Bas. 3. Heinr. 
Dind. Goeltl. Beliqui o-(piv cum Ste- 
pfaano. Equidem cum Bcntleio puto 
anliquitus luisse 7cspi Ss o-tyio-i Yxyvv- 
to. x%vvro Flor. B. 

vs. 3-i9. ov pro rov apud Bank. Par. 
E. II. Mosq. 1. Mcd. d'Orv. wpdrspoc. 
recle iara Ald. lu. 1. 2. Frob. Dass., 
neque aliler babent Flor. B. C. D. F. 
Par. B. D. E. F. G. I. Vit. Mosq. 2. 
Schell. Kehd. Trpurspoc Par. II. Mosq. 
1. Vulgo irporspov , pro quo wporspoc. 
bene reposuit Hcinr. et recenlius Wolf. 
Gaisl". Boisson. Dind. Gocltl. 'Hpx- 
xae/sj Par. ra. Voss. 

¥8. 550. Kvkvov Par. I. irsirov abest a Par. B. irsvov Flor. D. n 
vvv Flor. D. rot vvv Par. E. Harl. 
roivvv Par. :«. Mosq. 1. roivv Med. 
d'Orv. roi vvv sirio-%s( Flor. F, sed 
lupra scripluni vuiv alia manu. sici' 
o%sc. eliam Par. E. II. Haii. Mosq. 1. 
Med. d'Orv. sir£a%sc. Voss. sxi<r%e 
Flor. D. sirio-Ksrov Trmc. i)%£xc 
Mosq. 1. 

vs. 351. o/VeTrinc. 'iSpvsf Flor.D. 
Par. I. Yoss. Triue. 'iSpis; Bav. Est 
6'ityoc. in boc versu trisyllabum, cum 
'iSptsc. digamma babucrit. Vid. II. n. 
559. tlititt pro tifiev Vit. Pro eo in 
Voss. tantum esl st. 

vs. 352 abest a Par. II. 7rxps% 
Par. ):. G. I. Vil. Mosq. 1. 2. Aid. et 
hinc mullac Edd. Sed est vetcribus 
irxps% %wpic., frxps% '£%u. Vid. Diaco- 
nus ad h. 1.; Etym. M. p. G52, 39 seqq.; 
Herodianus xspi fiov. *.£%. p. 25; Va- 
rinus Ecl. p. 342, IG; Hcyn. ad II. 
I. 7. Becentiorum autem quibusdam 
nimis subtilis visa haec dislinctio. 

vs. 353. ^rxps% Par. li. II. I. Vit. 
Mosq. 1. 2. Ald. ct hinc multae Edd. 
xxps%t£vxt iunctim Par. F. G. Trinc. 
IzTCxp s%t£vxt (sic) pro sIks trxp\% i£vxi 
Flor. D. Tpx%7vx Flor. F. Par. E. 
Tpx%tvx Par. H. Mosq.l. Voss. irxp- 
ehxvvuv Vil. et eiUBfl haec Schol. So- 
phocl. Trach. 39. 48 HSIOAOT eg Kyvkcc ocvccktu' 6 yccp Svvocfjcei re kcc) ctlSot 
355 Tpnjxjivog TpofiefiqKe, o~v tf ev ficcXcc oio~Scc kcc) ctvTog' 

TQV yOCp OTTvUlQ TCtlScC <defJUG~TOVOV\V KVCtVWTlV. 

d> TeTov, ov fiev yccp toi ' Apyjg Qccvcctoio TeXevTVjv 
ccpyJcei, el Sy vui o~vvoi~-6fJceQcc TToKe\ii^eiv. 
yi$vi /jcev Te e cpvffLi kc&) ccXXoTe Teipy-Qyvoti 
360 eyy^eog vjfieTepov, ffl vTep YIvAov vjfjiocQoevTog 
ccvTiog ecrTt} efxelo , ficc^g oc\jcqtov fjceveccivoov. 
Tp)g fiev hfjccp vTb $ovp) TVTe)g \\peio~ccTO yctiv\ 
ovTCtfJcevov cccKeog' to 3e TeTpcwov v\koco-cc fxypov , 
tolvt) fievei o-TevScov, hoc tTe fiiyct crapKog ccpu^ct' 

VARIAE LECTIONES. vs. 354. Kv^kx Par. m. Bav. Vit. 
d yxp Par. E. Ald. Iu. 1. 2. Frob. 
llass. Trinc. 

vs. 355. Tpyix*i v ~' Voss. i-po$e$yKg 
Par. m. trvv o*' xv Par. G. Mosq. 2. 
xv pro ev cliam Bav. Akl. Iu. 1. 2. 
Frob. Slcphani margo. 

vs. 35G. tov Voss. bnvti' Flor. B. 
1'ar. 15. C. Vil. Voss. Trinc. b-rvxic, 
Mosq. 1. &tfiKTrovol^v Flor. F. Par. 
»;i. Mosq. 1. Med. d'Orv. &efx.to-ro- 
vstfv Flor.C. Par.D.G. Mosq. 2. fticrro- 
vovfv Flor. D. difJ.io-ri)v 'okvxv '6-riv Par. 
B. xvxvuiriv Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bas. 

vs. 357. ftifixov (5 omisso) Par. m. 
Mosq. 1. 

vs. 35R. MHrEktr.C. Mosq.i. vtit 
I lor. D. v««y«Vrn.2. Trinc. va! yt 
Stepbani margo. <rweio-6fj.t'x Flor. D. 
ToAf/tt/^V/v riur. C. D. r. Par. r. G. M. 
Mosq. l.ft, 

v«. 359. niv t. 'i Flm. A. Vcn. I, 
GoflUl. /iiv t/ 'i<t»tixt Flm . A. 

niv tii cpiini Fiin . i). Ignorant n 
s ( boll vs. 360. v\fi.xr6evro- Mosq. 1. 

vs. 361. 'io-Tvio-' Par.B. efJtolo Flor 
C. D. F, apud Rank. Par. E. G. m 
Vit. Mosq. 1. 2. Mcd. d'Orv. Voss 
fj.eAexivo)v Bav. 

vs. 562. rpe7' Bav. a pr. m. yxi\ 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. 

vs. 365. rerxprov Flor. C. D. F 
Par. E. F. II. Mosq. 1. 2. 

vs. 364. fax fa) Par. C. /j.t pn 
(jceyot Voss. o-uko', ut in suis cxem 
plis iamSclioliastac lcgcrunl, omncs li. I 

Codd. babeot, eioepto Plor. B, in qui 

cst o-xkkoc, , nt sciipsit Bog. Utqae vo 
cabuluni olVctri polnisse pulat Thiei 
?cliius ilc llcsioilo p. 2.S ; quod probabi 
lius atiqtie, (|uam si cuin Winlerton 

loribatur o-xko-. Scd meliorein leciic 
iicin mlia in v. 461 , sinnli loco, Codd 
olVeruni r.n. B. llail. ."Mosq. 1. Metl 
d'Grv. o-xpKo'. Ilaquc sic, ut Ibi, it 
ii. i. : cripai ciim BoUaoa. el Goetll., h 
ftiyu o~xpx.6- hlc dicatur, quemadmo 

diliii tcAAov trxpKOQ apllil llnm Od 

T 451, Qonl, HemwaMii i c. p. 93 ASllIE HPAKAEOTE. 49 %uvt) (livei <T7revSuv 9 hcc <Ts \xiyu crupKos ccpu^w 
365 Tpww y h Koviv\<rt %u{jlu) tsosv eyjeog opfzyi. 

evQa y.e c)v) Ao)/3j;to$ ev aQuvccTOtcrtv eTv%Qvi, 

%ep<r)v vQ' v)fjLeTepvi<ri /\t7ruv 'evupu fipoToevTu. 
a H<? eCpdT 1 ' ovS' ccpct KvKvog ev\JL\JLeKiv]s efJLevoivu, 

tix) eTi7retQ6[JLevo<; , e%e[Jiev epvo-ccp[JLUTu? 'tirirovq. 
370 c)v) tot' cct evwheyAtov ditppuv §6pov citty eir) yutuv 

?ruig Te Aibg [xeycc^ov ku) 'EvvuXioto ccvuKTog. 

vjvio^ot J' efjLTrhvjv ehucruv KuXMrpffcUQ 'iTnrovs' 

t&v <V vto crevofjJvuv KuvccyyZe ttoct evpelu y$uv. 

VARIAE LECTIONES. Celerum Boissonadius locum ahius esse 
corruplum putat, forsan sic restituen- 
dum : ovtx\j,svov o-xkso$, Stx $e \i£yx 
oxhov xpxt-x, txvti \j,£vsi o-Trevdwv to 
Si TBTfXTov 'vjhxvx \J,v\p6v . Non ad- 
sentior. 

vs. 365. Tpivv)t; Flor. A. ev koviv\- 

trtv lSav. eyxoviyio-i Vit. , ^ „ (sic) 

' <*>XM 

eadem manu Flor. I!. . Etiam in Bav. 
super 6pfj.fi sciiplum cst oii%y-y, sed 
alia manu. 

vs. 7.66. '£v6x xe Vit. Ald. lu. 1. 
Steph. 'evQx kxi Flor. A. Par. m. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. 

vs. 367. v$>' v)\j.. Med.d'Orv. Trinc. 
h$' v)(j.. Flor.C.F. Par.A.E. Mosq.2. 
Ald. Iu. 1. HanKio iudice, non male. 

vs. 368. ov$' xpx oi Kvkvoi; Flor. B, 

C. D. Par. A. C. I. Bav. Mosq. 2. 
Ald. Iu. 1. 9. Frob. Abest Kvkvoc; 
aFIor.F. Par.H. Mosq.l. Med.d'Orv. 
Voss. evfj,shiv\c; Bav. Mosq. 2. Ald. 
Iu. 1. Frob. ev\j.eh'm Flor. B. C. 

D. F. Par. C. Mosq. 1. Voss. svfj,v\- 
A/tf? Iu. 2. x\i.s\iv\c; Yil. vs. 369. twv Voss. ix,e\J.ev' epvv. 
Par. C. 

vs. 370. $v) t6ts xic' apud Bankium 
Par. C. C. Vil. Mosq. 2. Bebd. ev- 
■KhexTsm Bav. <p66pov Vit. £\|/ Par. 
B. C. F. Vit., non male, iudicc Ban- 
kio; scd pro vulgata facit Diaconus, 
TU%£<»t; exponens. yuiv\v Flor. F. 

vs. 371. irxilsc; tc Yoss. Legen- 
dum Geclius coniicit TxlSe A. (i., iu- 
cogamur antc Marlis mentionem ilem 
7r«7? intelligerc. 'Evvixkioio Mcd. 
d'Orv. 'Evv\xhioto Mosq. 1. 

vs. 372. sie/\v\v Flor. A. Bav. a pr. 
m. Ven.2. Voss. Trinc. Iu.2. Slepb. 
Comm. Heins. Scbrcvel. Winlert. 

vs. 373. tuv $' V7T0 <revo\J,svav re- 
ccpimus e Yoss. ct Par. B, favenle 
etiam Par. F, in quo vno 7sf2ofJ,£vwv. 
Ex Homeri II. II. 105, 794, rcslituen- 
dum Hcrmannus in Orph. p. 694 cen- 
suit : ruv o' Vno vevofj.evwv kxvx%v)v 
'£%ev elpetx %6tAv. Divisim vto o-evofj,. 
]>ro vulgalo virorsvofj.hwv (yitoao-svo- 
\isvuv Par. G) scripsere etiam Gaisf. 
Boisson. Dind. Goctll. ■xxs pro tcV 


50 HSIOAOT cbg cT bV otty uvf/^Afc y.oputyij? opeog fxeyccXoto 
375 -rerpai &ToQp6o~Kwo-iv, sr' cct\kr\haig Se -Teo-ua-i, 
TohXu) Se Spvg C^UofjLOty TroXkcti $e re -revKui 
diyeipoi re ravvppic^oi pvfyvuvrut utt' ctvrcov 
pifityct KuXivdo/JLevuv, eiug TeSiovd' ccCpiKCovrur 
ug oi £7r' cc/\^/\oio-( 7reo~ov fjceyu KeKkv\yovreg. 
380 -rccuu Se MupfJuMvoov re ToMg Kt\etrv\ r' 'IuuXkoc 
"hpvvj r ffi "'EtiKVj "AvQeicc re TOi^ecra-a VARIAE LECTIONES. Flor. F. Par. C. D. E. G. II. Harl. 
Mosq. 1 (eliam 2 a pr. m., sed ex cor- 
rect. c) Med. d'Orv. Voss. Sctaell. 
Rehd. iroV Flor. D. Par. B. Vulga- 
lum firmat Diaconus, videturquo liic 
pedum mcntio requiri. Conf. II. B. 
784. Itaquc vcreor, ut admitti possit 
Hcrmanni supra memorata coniectura, 
aut proposila abRankio xxvzx i & "-"*<"* 
irspl ^fltuv. Attamen in ?roV eliso pro 
Tocri mcrito offcndas cum Hcrmanno. 
Mihi lcDissima ralio corrigendi locum 
videtur xxv&xtt? svpslx •zoa-i %6uv. To- 
lumversum haud malc rcddidilSchmidt. 
Iinrum autcm irrueutium pcdibus sub- 
slrepcbat lata lerra. 

vs. 574. «$' tty. Flor. C. Vit. xo- 
fvi^vtt Trinc. 

vs. 375. icsrpx Flor. D. itirodpu- 
o-xovo-iv Flor. B. C. Par. A. E. G. I. 
Harl. Bav. Mosq. 2. Ald. Iu. 1. t. 
I iol>. Bas. 1. Schmidt. xTcobputrxovo-t 
i l..r. F. Par. II. II. Mosq. 1. axo6pu- 
o-xovvai, Jt' i\\iij\aicri iricr. Par. 6. 
Jw. u\Kvi*.ottrt Bav., scd Jt' iAAif Apc &i 
Voss. ix' «AAtfA» J» Flor. D. Vul- 
gatum ftrmal Dianonus. icitrwrtv Flor. 
A. Triu. vs. 376. ts omittunt Schell. Reh. 

7TSVX0I Vit. 

vs. 377. diyvpoi Mosq. 1. ot api 
Trincav. Diaconus. uiystpot Iu. ' 
rs omittit Vii. rxvvvpityt Vit. r, 
vvppvtyt Trinc. vxtvvpifyi Mosq. 
ruvuivvpttyt Med. d'Orv. rxvvpotl 
Par. A. rxvvppoiXoi Ald. Iu. 1. 
Frob. Bas. i. Sleph. ScdhicinThe 
sub v. rxvvppttyi. pviyvovvrxi Par. 

vs. 378 abest a Vit. xvA.tvSovpt.svi 
Flor. F. 'iuc Flor. F. Par. C. E. « 
Mosq. 1. Mod. d'Orv. vrsdioV S' pl 
racquc Edd. male. irs$fovx<p. Flor.. 
Par. C. atpixovrxi Par.F. (apud Ran 
ctiant G ) upitpixuvrxt Voss. 

vs. 379. &c oY y' Jar' Flor. F, q 
in hoc vcrsu desinit. utt' Flor. 
tSjr' Vit. xix^ySirsc Flor. B. V 
xixAtfycVfc Flor. F. Par. E. 1". G. 1 
Schcll. 

vs. 380. r$ posilum post TtfA/c 
Flor. I). Par. B. Mosq. 1. M(>d.d'Or\ 
OiaU nin in Vil. Vcn. l 2. Trinc. xt 
TtfT. Vit. 'iaoAxdc Par. B. 'laot/Ax 
Bav. 'IwAxdc Flor. D. Par. I'.. i 
Mo q. t. Mc.l. dOrv. 

V5. 381. "Ajn/tfS" Trinc. IfT "E ASniS HPAKAEOTS. 51 (pwvjfi utt' ccfJL0OT£pccv fieyct 'lCt^OV 01 cT Ci^CtAi}TCC 
becrwecTico q-vvktuv txeyx cT Hxrwre fjyfrieTct Zevg, 
y.ccS c$' ccp > oct > oupuvoQev ^iccSctg ficcXev ctifJt,ctToecro-ct<;, 
385 crfyjcct TiQe)s ToKefMoio eco [Leyc&ctpo-si irctihi. 
olos J' ev fiyo-crvis opeog y^ukeTQ? irpoihecrbou 
vcctirpos "fcctuModccv (ppoveei Qufxcfj [jLCi%eo~cto-Qcti 
ccvdpoccri QypeuTvis, Qyyei Se Te heuKov oSqvtu 
cioxfjL.coQeis, ccCPpos Se vrep) o-TOfjcot fActo-TiyjMVTi VARIAE LECTIONES. Par. C. Ald. Iu. 1. 2. Frob. 'Av6yx 
re Vit. 

vs. 382. <pwvy $' vir' Flor. D. Par. 
E. H. (apud Uank. etiara C.) Mosq. 1. 
Med.d'Orv. Voss. tywvy «$5r'Edd.omnes 
praeter Dind., Goettl. el Rank. ttiyx 
'iocxov pro vulgalo ijeyxA' V«%ov unus 
Voss. recte. Fuit tiiyx Fixxov. Conf. 
infra v. 451. o't' b" Ald. Iu. 1. 2 
Frob. Bas. 1. Trinc. 

vs. 383. trvviea-xv Par.F. Vil. <rvv 
eo-xv Par. I. Neap. 2. Ald. Iu. 1. 2 
Frob. Bas. 1. ttvtnirx Mosq. 1. 2 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bas. i. 

vs. 381. Kx$f xp Par.C. Ald. Iu 
i . 2. Frob. Bas. 1 . xxo' $' cum Ste 
phano Edd. omnes ante Boisson. f3x 
Aev Vit. xifixroer pro xifixroirrxe; 
Voss. xi(ixr6era-ui Schell . ettxr6er 
ext\ Bav. 

vs. 385. & pro e!i Par. I. fieyx 
dxprei Par. B. C. F. G. II. I. Trinc 
itiyx Qxprei Par. A. Bav. Mosq. 2 
Rehd. Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bas. 1 
Schmidt. i(J.iJ,eyx6xpo , i'i pro eu> \j.ey 
Vit. eS> [ieSxpret Voss. irxt$e Par. mi 

vs. 586. fifoo-xtt) Flor. D. Par. E 
Mosq.l. Med.d'Orv. Voss. npoiSio-Stf 
(sic) Par. II. TpotSio-dy Med. d'Orv. 7rpot$io-6t) Par. tn. <xpo<rtoio6\i Flor.D. 
Tpoo-iSio-Qxt Par. E. Ilarl. Mosq. 1, 
quod praeferendum ducit Rankius. Sed 
vide Comment. 

vs. 387. £«uA/d$w$ Flor. A. Ven.2. 
Trinc Iu. 2. Bog. (ppoviei $e (tx- 
%eo-8xt 6v(tu) Voss. (ppoviei Si 6v(tti (t. 
Flor. D. Par. C. E. F. G. H. (apud 
Rank. etiam A) Bav. Vit. Mosq. 1. I. 
Ald. Iu. 1.2. Frob. Bas. 1. <popiei 
6v(tii Flor. A. Ven. 2. Trinc, et lege- 
rat fortasse sic Diaconus, exponens <pi- 
perxi iv roic) 'operiv ev 6v[tii , wo-re 
ij.xxiorxo-dxt. (/.lixeo-Qxi Flor.D. Ven. 
2. Mosq. 1. Med. d'Orv. (txxir6xt 
Par. E, item apud Rank. G. ct N, o-x 
superscripto. 

vs. 388. xvSpxo-i Vit. 6^pevrxit) 
Flor. A. Ven. 2. Trinc oypevryo-i 
Par. C. F. G. Bav. Vit. Voss. 6»px- 
rvtpo-i Flor. D. 6ypevrv\pa-i Par. E. H. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. 6'tyet Voss. 

vs. 389. $oy(tw6et$ Par. E. $ox(to- 
6ei$ Ald. Iu.l.Bas.l. avxftbi; pro x<Ppb<; 
Voss. irepi o-r6(tx o-nx6wvri Par. C. 
7repi aroptxo-iv x iouvrt Flor. A. Trinc. 
Iu. 2. <tt6(jlxo-i Bog. (txarty^aivn 
Flor. C, ut Heins. Habet eliam Par. G. 
in (JLxvrix^uvri superscriptum y. 

4* 52 HLIOAOT 390 Aeifierat, b'o~cre de bi rrvp) Xajx-rerooivrt etKrvjv, 

bphag 3' ev XoCpiy (ppio-crei rpi%ag 9 a\x<pi re Setpvjv 
rca 'tKsAog Atbg vibg k<p? hnreiov Ups $'t<Ppov. 
VjfjLOg Se ^Aofpto Kvavoirrepog vffctrct rsrrtZ, 
o%o) ecpec^ojxevog Qspog uv^pccirotcrtv ccsihstv 

395 apy^erut , <ure rrocrtg kc&) fipcecrtg Qfavg espo~y n 
Kdi re -ruwifjLsptog re ku) v)ojog ^set uvfyv 
'iSei ev utvordrcp, oTore y^poa Heiptog utet' 
(r%[jLog Sq y.syy^potcri irspt yhtifceg re?Movcrt, VARIAE LECTIONES. vs. 590. o/ omissum in Bav. cl Vit. 
tiKTov Goetll. ad plusq. pcrf. offcnsus. 
Quam autcm illc ex suo Med. 2. lectifi- 
ncm cilai eotKryv , cam in meo Flor. 
non invcni. 

vs. 591- Ao^vij Flor. D. Par. E. m. 
Mosq. 1. Mcd.d'Orv. uit$'i Se $. Voss. 

vs. 592. tuv Voss. Yke^oc Par. E. 
H. I. Voss. un<p' <Vt. Bav. Vit. 
Trinc. Mirc Diacon. avewi^tjo-ev evr) tou 
upitocroc. iTtTicv Mosi|. 1. 

\s. .".95. %Koepx Voss. 

vs. 594. h$i%6nevoc. Par. G. Mosq. 
2. Sehcll. Ospeoc Voss. 

vs. 595. eepo-y Ald. Iu.1.2. Frob. 

vs. 596. y&oc Ald. Iu. 1.2. Frob. 
Trinc. it&ot; Vit. aoiSifv ISeap. 1. 
\. C. I, (iipnd Bank. eliam 1>. cl 
G Bav. Vit. Mosq. 2. Schcll. Bchd. 
Ald. Iu. I. 2. I i<»b. Has. 1. 2, quod 
lncri sludiiil Mnct/cll. I. 0. p.3t> seqq. 
duiitv Mcd. d'Orv. 

vb.597. b'n %p6x Flor.JD. Ncap. 1 . 
I'ai. C. E. <■• II. I. Bftf. \ it - Mci K), I. 

r.chd. 
o't# Kxi %p6x FlOf. A. VoQ. B, 1 1 1 in . 
'6rt Kip xp6» Flor. I'., iii II. A. 

I". Hll'2. tfrf T» XP°<* 1 '■ l > til . P 58, ut II. B. 471, 782, E. 500, 805 ; 
quod rccqpit Dind. vcrumque habc 
Bankius, ut re omissum occasionen 
dedcril variispostea mulalionibus. Mih 
ilhul re hie incommodum videlur; est 
quc 6w6r* , quod babent reliqui mc 
Parisiui cum Scholl. paraphr., Aldo e 
Edd. pracler Dind. omnibus, ccrte apuc 
Hedodom frcquens. o-elptoc Ald. <ri 
dypoc Schell. 

\s. T>98. rvjiioc, quod, ut Edd. ant< 
Grae\iuni lanluin non omnos, ila Codd 
exbibent pleriqtte, Itali quidem ooe 
oninos, Parisini aulcin A. i>. ('.. 1). E 
II, tiim et Vcn. I. Mnsq. 1. -• Med 
(l'Oiv. Bav. Vil. Schcll. Bchd., rctiiicn 
iluui ccusui ciuu llonnaimo cl i.oolllin 
gio, ul inlcricctuni a pii( ; la ad accura 
liorcm lenipoiisexplicalioiiem. Atlamci 
vj/izoc, (|uod posl luntinain I. aniplcxii: 

cst OraoTtui el blno aiii, Godd. Dfittruti 
Par. r. <■, ot ■ lc legisse iatn Dfttoonui 

videtur, BtpOl s orr , Veiillsquc h;o 

licn posMt, si post illud sal\o ineln 
I DfO 5*t admitli oi , quod 081 ii 
1 lol. II. I';u B.G. Mos,|.2. Vil. Schcll. 
licli.l. In PtTi I. abcst b.icc parlicula- 
Kiyxpy-viv Par. I. iripi yAiO^fC Ptl • AEliIE HPAKAEOTS. 53 TQvQTS Qepei Q-TreipovtriV) oV ofjLCpctxe? ctl6X/\ovTcti, 
400 oict Aiwvvcrog SwJ ctvfycccri y^ccpiJict kx) ct%fiog') 
tv}v cepviv [xccpvctvTO, 7ro/\vg <J' bpvixctySog bpwpei. 
ug Se XiovTe Svu cc[x(p) KTCt[i,evv]g ehcctyoio 

CcXhv]j\oig K0T£0VT6S 6t) CT06Ctg 0p[LV\CT^CTl , 

deivvj Se crty lc4%vi bcpctflog 6' cc/JLct yiveT - ' bdovTW 
405 %$' &g cilyvTTio) yu^covv^eg , otyKvhoyfiXcti , VARIAE LECTIONES. Bav. irept yASxet; Par. H. Mosq. 1. 
Hed. d'Orv. ■prepty/.uxet; Par. I. ite- 
pty^xet; l>al - A - B. C. Ven. 2. Ald. 
Iu. 1. 2. Frob. Trinc. Bog. et sic 
Tieties. TSKeboocrt Ven. 2. Par. A. 11. 
('.. Neap. 2. lemma Monac. 6e\eacccri 
Ncap. I. TeAeduxrtv Flor. A. Tiiuc. 

vs. 599. axe:pC')<7i Ncap. 1. crfreipwcriv 
Flor. A. Ven. 1 . 2. Trine. xIoKovtxi 
Flor.A. Par.A. (apud Bank. etiamG.) 
Vit. Mosq. 2. Schell. llclid. Ald. Iu. 

1. 2. ITob. Bass. «/oAAovto Flor. D. 
Par. B. II. Mosq. i. Mod. d'Orv. 
xioXXccvTxt Voss- xiwXqvtxi Par. C. 
xiwhwvTxt Flor. 0. 

vs. •400. Atavvcrcrot; Flor. I». Par.E. 
II. I. Mosq. 1. Voss. Ald. Iu.l. Bog. 
Schmiclt. Atovvcrcroc; Iu.2. Frob. A<rf- 
vvcrot; Par. G. Mosq. 2. Vit. Schell. 
Behd. avdpxtri Trinc. 

vs. 401. T>jv wp>}i/ Par. A. Ald. 
lu. 1. 2. Frob. e(ixpvxvTO Par. C. 
•xaXvt; 3' Par. A. Ald. Trinc. opv(J.x- 
Sot; Par. 15. opvypxSoc; Par. G. Neap. 

2. Voss. Ald. Iu. 1.2. ITob. Trinc. 
Winlert. cpupet Par. A. AIJ. Iu. 1. 
2. IToh. 

V8. 402. Aecvre; Vit. Mosq. 2. 
Schell. a^oAIJ. Iu. 1.2. ITob. Bas. 
Wintert. u/j.ipiKTX(zev^t; Trinc. 

V9. iO.V clMfaovc; Flor. 1!. Par. A. F. G. (apud Uank. eliam C.) Schell. 
AIJ. lu. J. Frob. Bas. i . 2. kotsov- 
Tet; cum Goctllingio reeepimus, obla- 
lum a Flor. B. D. Par. C. G. (apud 
Uank. eliaiu U. K. m.) Bav. a pr. rn. 
Vii. Mosq. 1. 2. Med. d'0rv. Ven. 1. 
Fnim. Schell. Kehd. xct/ovte reUqui 
SS. el omnes anle Goeltl. Edd. opfivi- 
crovtrtv Flor. A. Triuc. 6pfj.ytrov<ri 
Flor. D. Par. E. II. Possit lioc prae- 
ferenJum videri ob sequens yiver'. 
opfito-cvcri Bav. 

vs. 404. 31 crcph \x%v\ Par. F. G. 
(apud Hank. ctiam D.) Vit. Mosq. 2. 
(scd ubi yp. o-tp'!) Schell. Behd. Vt 
lioc manifeslo viliosum est, ita vulga- 
tum peccat in digamma. Fuitne betvif 
b"e Fixxv T \ quod pronuncialum fero 
sonuerit Setvij Sevtxxij t'? t' xvx- 
ytver' Flor. A. Trinc. 6' x(J,x yiveTxt 
Par. C. 3' 'd(J,x yiver' Vit. yfyver', 
quod scripserunl Wolf. Dind. Goclll. et 
probal Bankius, c nullo libro notatur. 
Scholia paraphrastica Seivoc $e yix o S 
eyeveTO tccv oSovtcdv xvtuv. 

\s. 405. 5(3', a Graevio praelatum 
vulgalo ot 3', in contcxlum iam ab 
Sehmidtio el Winicrtono , recenlius a 
Boi>sonadio el DinJorlio rcceplum , ex- 
hibent Ven. 1. Neap. 1. Par. C. Bav. 
1'osl «3' in duubus Ilalis esl »;, in l'.i 54 HSIOAOT ntTpyi £<$' v^^AJ^ fieyuXu KKcctpvTe /xuyso-^v 
ulybg opeo-civofiov vj uypoTspvjg eXutyoio 
7rlovog, vjvr sdufJLUo~ore (3uXuv alffiog uvyp 
up utc> vevpqs, uvtos S* uTrahfaerai aXty, 
410 "Xjupov oiidpiQ ewv ol S J orpuXews svoyruv, 

ea-o-vpevug H o! apCp) ^ayvp $pi\ttiuv sQsvtq' 
Ss o K ) KSKhvjyovTsg W ctXkv]Xoia~iv opovo-uv. VARIAE LECTIONES. risino et Bavaro, ut vulgo in SS. atque 
Edd., iia-r. Praeferendum mihi cum 
Graevio visum est tyo' u(. Quod in si- 
mili comparatione apud Hom. II. n. 
428 exstat oi o' wo-t', inde videri polest 
iinportune in hunc locum translalum. 
Ceterum agnoscunt illud cum SS. et 
Kdd. plerisqnc otiam Diacon. et Scholl. 
paraphr.;scdconf.infraComm.ad v.402- 
404. ulyvxxtoi i Vit. yon^iuvvxsc Voss . 
yuft^uvixs' Ald. Iu. 1. 2. Frob. 
yap$/6vvx"" Trinc. «yxoAo;£>5Aa/ 
Par. I. Vit. 

vs. 40G. vsuipy «/<£' Vil. x~.u%ovt' 
ificcxeo-dtfv Flor. B. kiKuXovtsc. Flor. 
A. Vii. Mid.d'Orv. Trinc. KpxfyvTet; 
Par. II. P.av. Mosq. 1. xputyvTS Harl. 
Ituxso~oov Elor. A. 1). Par. K. 
<». II. Mosq. I. 2. (sed in hoc ex corr. 
iiecxtc^v) Med. «POrv. Voss. Ilclxl. 
TftaC. {jittxovTXi Par. P». C, ct sic 
lBfjM6 Di.iconus vidclur. itux*l<~6cv vd 
I/.&Xmtch legendum HermauiMH putat. 
Priua equidcin ciim Kankio malim. 

vs. 407. bpio-tvoitov Par. <». Itchd. 
KCti pn> tj P.ir. I». ayporipov Kimu. 

vt. 40S. ti6voc. 61 $v io&it. Par. 0, 
ifvTi o&ituoot Bav. Voss. ^vt' «J4- 
Ittftt I lor. I). l'.u. m. Mhm|. 1. 2. 
sihcll. r.ch.l. Trmc. atjtfioc. Qtt. A. 
Ml. I I. xl&u vs. 409. /a Par. A. Ald. tu Vit. 
iSi Bav. a?rd, ut scripserat iam Aldus, 
et liinc Iu. 1. 2. Frob., rccepimus e 
Flor. B. D. Par. A. C. (apud Bank. 
eliam D. E. G.) Bav. Vit. Mosq. 1. 2. 
Schell. Behd. Sic et Boisson. Dind. 
Goelll. ctwov svpvi" Par. M. Quod in 
aliis SS. et Edd. est uitcii, debetur 
Grammaticis perperam de mctro solli- 
citis. vsvpyc. Vit. utcuMvio-stui P;ir. 
A. F. Bav. Vit. Ald. Iu. 1.2. Frob. 
Bas. 1.2. unuX-fasTO Neap. i. Hehd. 
«waAA>j9-£T0 Kmm. SfxuK^o-UTO , quod 
Goolllingio et Kankio placuil, Par. G. 
(cx corr.) Mosq. 1. 2. Sehcll. In 
I.a.-. "2. roddilum rmjattt.s est. ofTcovio-- 
osTCti Harl. Voss. e glossa , ul videtur. 
otTcoxyo-STctt Ktym. M. p. 4S, .",2, qno 
firmari vtit-alum eonscl llci niannus , 
ocituhvio-STUi formam csso slnliions c|ii- 
eam coiiiujicliw pro ftT«Aifo-tfT*/. Milii 

viiiciur sic icrii pme valgala, ut sii 

nanaiili- icm ftiliiram posl ocei.sam ab 
ni i -:.i \enatoio ferain. 

V8. 410. x^P MV Kinm. aiopoc. Par. 
C.I. o',V Sclicll. Al.l. Iu. 1.2. Frob. 
Baw. Trinc. 

\>. 411. ioovitivuc kui Par. A. 
ifavitivoc. Si, siipotscripio tcc, Mo.l. 
(i'Oi v. ctft$t abost a Par. It. 

t l l 2. uc o'i. ul seripseral sna A£ni£ HPAKAEOTS. 55 M' v\toi Kukvoq fxsv vTspfJLSvsog A/os utbv 
KTetvsfxevat fisfjcalos <rccy.si s/xj^aXs ^ccXksov ^yxJJQ' 

415 oucP sppvj%sv ^oXkov spvTO fe Sojpu 0so7o. 
'AfJLCptTpuwviufys $e, fttv} 'HpctKtyeiy, 
/jLecro-yydg KopuQog re kcu occrwihQ "syyji fAUKpu 
uvysvu yvfzvuSevTa Qofa virevephe yeveiou 
v^acr eTTiKpciTSuq' bi7ro J' ufi<P<a Kepcre tsvovts 

420 ccv3po<p6vog fis^ivy fisyu yccp q-Uvoq efjvrea-e Qwtoq. 
v\ptire cP, (tis ore tiq Spvg yptTev, tj ore TSTpv\ 
vjhific&TOc, irK^yeto-ci A/bs tyohoevTt Kepuvvcp' 

(tiQ Spt7T' UfL<p) Ss 01 $pCC)(S TSV^SU TTOlKtXu ^U^KCti. VARIAE LECTIONES. manu Wolfius , cum Goettlingio recepi- 
mus, oblatum a Par.II. I. w? oi Par.C. 
iic, 01 Schcll. KSKKyySiTts Flor. 1>. 
Hurl. xexAvjyOTe? Flor. D. Par. E. F. 
G. II. Iiav. Vit. Mosq.1. Schell. MM. 
Ald. Iu. 1. 2. Frob. Bass. 

vs.413. 'ivr' Vit. v%ep\J.iveot; Par.I. 

vs.4I4. xreivx\ievxi Neap. 2. o-xxei 
%x\xeov 'iy%oc, ehxa-o-uo. mire Ven. 2. 
o-uxei %. 'iy%. ehxo-xc, Trinc. o-xxe 
'ifJLfi. %. 'iy%. Bav. (e corr.) Par. A. 
Ald. Iu. 1. I. Frob. i?/3aAs Flor. D. 
Par. E. M. 'i^xo-e Neap. 1. ijAao-f 
Par. C, sed in marg. yp. 'ipjZxXe. 

vs. 415. 'ippvfee Flor. D. Par. G. 
Vit. Rehd. 'ipvfce Voss. Bav. 'epfaQv 
Schell. 'ippv^ev lu. 2. %x\kq<; Flor. 
D, quac, Tzctzc tcste, leclio vcl cor- 
reclio 1'uit Scleuci, %x\xb(; ad haslam 
referenlis, quod sculum non cx aere, 
sed cx alia maleria faclum esset, unde 
eliam gl. 1'ar. G. evi rov Sopxroc;. Sed 
vidc infra Comm. %xKx°$ Par. E. 

vs. illi. |9f)if Par. m. HpxxAew 
Par. E. m. Hosq.1. Voss. (3fy 'Hpx- xAtfe/fl mendose Sleph. Comm. lleins. 
Corrcxit Guielus. 

vs. 417. tj omillit Trinc. 'iy%e"t 
%x\y.iiA Neap. 1 . iy%ei %x\k& Par. 
C. Sed in marg. yp. f/,xxpu. 

vs. 418. xv%ivi Par. G. (sed x su- 
perscripto) Mosq. 2. Schell. Rehd. 
yvfJLvybivTX Par. G. vnivepbev Schell. 
yiveiov Flor. A. Ven. 2. Trinc. rov 
yeveiov Bav. 

vs. 419. Legendum Rankius putat 
e-KiKpxriuc; r' ob Diaconi rx%iuc; xxi 
i<r%vpa$; sed Codicum nutlus addicit. 
xipo-xt Vit. Tepo-e Emm. revoovTe 
Voss. rivovret; Par. m, sed c subla- 
lumcst. rivovrx Vit. rivovrxf Par.C. 

vs. 420. \J.e\iv\ Par. A. 'iy.mo-e <rt 
Vit. 'ewea-e Par. E. H. m. 

vs. 421. vjpiire $' Ald. t»; abest a 
Flor.D. Par.E.m. Mosq.l. Med.d'Orv. 
Voss. Spiif Par. m. Scbell. 'epimv 
Schcll. Wmtert. >j 'ori ■xevxvi Flor. 15. 

vs. 422. YjKtpxTOi) Par. G. 
vs. 4«. IjpiV Par.C. Voss. Scbell. 
RHid. 'ipix' Ald. Iu. I. 56 HSIOAOT tov fxsv stsit' iiuos kiog TuXuKccphog uiog' 
425 uurbg bs fipoTohoiybv "Apvjv stiovtu doKSva-ug, 
Sstvbv op&v ocrcroiri, hswv tig q-wijluti Kvpa-ug, 
ogTS (jlccX' svSuKSoog pivbv KpuTspoig ovv^so-crt 
Q-%io-(rug o tti tcc^iq-tu fxsMcppovu Qufxbv ccTVjvpu' 

SfL fXSVSOg (P CCpCi TOvyS KS^UIVQV TlfJLTTAuTUi PjTOp' 

430 yXctuKiQuv b' > OQ-Q-Qig Ssivbv TXsupocg ts ku) lofxoug 
oupjfi fiuQ-Tiouv toq-q-) yXcctyei , ouSs Tig UUTQV VARIAE LECTIONES. V», 124. ei\xae Rehd. 'ixo-e Vit. 
aao-e Voss. 'it*e (sic) Par. m. 

vs. 425. "Apyx Flor. B. Ncap. 2. 
Par. A. C. F. G. I. Emm. Vit. Fal. 
Hchcl. Ald. Iu. 1.2. Frob. Bas. -1.2. 
apex Schell. -xpoo-idvTX Flor. B. Par. 
B. C. F. I. Vit. Emm. Pal. Voss. Bog. 
Schmidl. •xpoaievTx Par.A.G. Neap. 
2. Schcll. Bchd. Ald. Iu. 1.2. Frob. 
Btt. I. 2. maigo Stephani. tcpdtovTx 
Flor. D. Par. 11. Mosq. 1. Mcd. dOrv. 
Vulgalum hirtdvTX firmat Diacomis. 

\^. 42G. ipfiv Bav. 6pxv Vil. '6tr- 
ffeo-t Flor. C. Schell. tio-o-ouri Rehd. 
Ald. Iu. 1. 2. Bas. I. Correxit iam 
Frob. 0-Z/j.z Ti Ald. Iu. 1.2. Frob. 
Bas.1.2. In Par. G. gl. ttwj^«t/. 

vs. 127. ii? t« Trinc. ivSvxxio/f 
rini. C Schell. evZtKxtui Vit. ivSo- 
x/«c Par. E. Mosq. 1. bvvxtoro-iv 
Hor. A. Bav. Trinc. 

vs.428. rg/ir*crior.B.D. Par.n.c. 

(apttd l'i.ink. eliam E. G. m.) Bav. Moaq.' 

v,,-.. n.ii.i. aii. i... i.t. Freb. 

I. 2. t/«t«c h<m . <:. r.n. 1.1. 

Sebell. jfi ii ftdhitwM r>r B ni Beri. 

Motq. 1 MimI. d'Oi v. Vn-s bWi t&X- 
\h. I.i.j (uAi+Sova Par. II. (itAiQpx 
xxtlCpx llav. any&ipa Pai I vs.429. e(i(ieviut; coniunctim omncs 
SS. et hinc fcrc Edd., quod tametsi 
rectc, utadverbium, ab Hesychio ex- 
positum Tpoflt/jww?, fitxius, locum suum 
tueri potcst in v. Theog. 714, lamcn 
hic resolvcndum esse in Iv (iivsoi, ut 
tcriptere Heinr. etBoisson., vel e(i (ii- 
veoi;, ut Dind. et Gocttl., ul sit efiwi- 
ttAxtxi /iiveot;, salis constat e disputa- 
tionellcinrichii ad h. l.,cuiadsensi sunl 
Hoyn. ad II. T. 172, lloimann. 1. c. 
p.217. S"xpx Tolo-t Flor.C. Par.D.G. 
Schcll. llehd. TrtiiTT^xTO Flor. C. Par. 
D.G. Mosq.2. Schell. Behd. . •xi^K^ 
Txt Par. E. II. Mosq. i. Med. d'Orv. 

vs. 4.~0. S' omillit Par. C. oo-ooio-i 
llor. B. C. 1). Par.C.E.II. liav. Voss. 

Yit. Bcbell. Rehd. Sstvdv tbeai a 
rior. n. Vii. te oiniiiit r.av. 

vs. 431. (iXTTtdtuv, probalunilloynio 

ad II. I. c, reoepluia a Gaiaf. Bplaaoa. 
Diu.i. Cociii., redpiendum et ego duxi, 

olilalum a P.ir. ('.. E. II. Von. 2. Vil. 

Emm. Moaq, i. 'i. Mod. d'Orv. Bchell. 

Hiini. Kius oorruptela eai o-txo-tiouv 

in P.ir. G, cuiii j;lossa (iXOTidaiv, (ix- 
o-Ti^cov baboat. (ixo-Ti%QD)v Par. A. I. 

Neep, 1, Bai . Moaq, -• BMg. -^' (l - 

lll. I • llnl,. Bal. I. I. SlcplKIIH ■ ASniS HPAKAEOTE. 57 lirty eg ccvtcc JJoh/ cr^eSov eXQelv oude [JLccfceo-Qcti' 
Totog ccp' 'ApCpiTpuuviccSyjs, ocKopvjTog kiJTVjg, 
ccvTiog eo-TY] ' Apqog, ev) <Ppeo-) Qctprog cce^cuv 
435 eo-o-u/AsvW 6 Se ol o-^eSov ijAuQev, cc^vvy.evog Kvjp. 
cc/JiCpoTepoi J' lcc^ovTeg eTr' ctXXv]Xoio-iv opouo-ctv. 
cos J'' oV octtq (xeyccXou TreTpvj Tpvjuvog bpovo-v} 9 
(xctKpcc £' e7riQpociQ-KOucrct KuXivSeTcti, v) Se ts v)%vi VARIAE LECTIONES. marg. Sehmidt. (/.x-jTtyowv Bog. Comm. 
Heins. Graevius ex Pal., Clericus, Uo- 
bins. Locsn. In Florcnlinis, ad Hein- 
sianani collatis, nullam ab ca ditcre- 
pantiam enolatam miior. Trotrtrtv Par. 
C. Trotr) Bav. Par. G. Mosq. 2. Rchd. 
7ro5i Voss. ypz^et Par. II. Mosq. 1. 
Mcd. d'Orv. yhvfyet Emm. xutou 
Harl. Bobins. Loe=n. 

vs. 452. etrxvTx Par. B, el sicWolf. 
Heinr. mg. Dind. Goeltl. Apud Ho- 
merum coniunclim scriptum legitur II. 
P. 554, Od. A. 145, 0. 552, II. 458, 
varianlibus tamen ibi scriptis. Vid.Heyn. 
ad Il.l.c. Equidcm secundum Uesiodi 
Codd. plcfosquo ct Edd. lantum non 
omnes disiunctim scribendum censui , 
ut sit et; '£vtx t$uv pro eo-tSav xvtx. 
Dixit civTX l$e"tv Ilcsiod. Tli. 700, xvt^v 
tSeetv Calliin. II. in Dian. 65, ubi vid. 
Graev. Bav. \% evxvrtxt; , et in marg. 
yp. et; xvtx. 

vs. 455. 'AtJt,<piTpuwvet'$yt; Emm. 
'Ai^.<ptTptovtxSijQ Trinc. xuSfc Flor.B. 
xvTVjt; Voss. 

vs. 454. xvtiov lTor. B. "Apeot; 
\ftmt lTor. A. B. C. D. Par. B. E. II. 
(apml Bank. eliam D. G.) Vit. Voss. 
Alosq. 1.2. Harl. Mcd. d'Orv. Schcll. 
Rebd. Tiine. "Apyot; etrTvi Bav. dpx- 
trot; Flor.C. Par. A. F. Ald. lu. 1. 2. vs. 455. IjAt/S' Par. C. x%Q6pevot; 
xijp Flor. D. Par. E.H. Harl. Mosq. I . 
Med. d'Orv. Yoss. tcvjp Vit. 

vs. 456. $' tx%ovTet; Bav. eirxK- 
^Kottrtv Bchd. 

vs. 457. w? $' b'$ t' xtto Flor. B. 
xirb pro xttxI etiam hic cum Gaisford. 
aliisque lecenlioribus scripsimus secun- 
dum Flor. B. C. D. Neap. 1. Par.C. E. 
(apud Bank. eliain D. G. m.) Bav. Vit. 
Mosq. 1.2. Schell. Bchd. Ald. In.I. 
2. Frob. Bas. 1. Schmidt. Winterl. 
x7txi cx Trinc. receperunt Bog. Stepli. 
Comm. Heins. alii. fieyxtyt; TreTpyc. 
Voss. opoutry Flor.A.B. Neap.l. Ven.l. 
Par. C. Trinc. Iu. 2. Slephani margo. 
opoutrifi legendum censuit iam Guictus, 
favente Diaconi cxplicaiione opiAVjtry , 
et sic Par. B. In conlextum recepe- 
runt Heinr. Wolf. Boissou. Goetll., 
quos seculus suin. opoutrtrx habenl 

Mosq.l. Med. d'Orv. opo^Qxt ( sic ) 
Par. E. ipouo-xt; Par. m. opxtrQxt 
Voss. Reliqui Codd. opoutrx , ul Ald. 
Iu. 1. Frob. Bas. Bog. Sleph. alii; 
recenliorum etiam Gaisf. ct Dind. 

vs. 458. (MXKpx $' Ald. Trinc. fix- 
xpx e7ri$pditTK. Guietus, quod recte 
improbat llcinrich. v)$e re Par. m. 
Behd. $ $1 i*£t' 'iXYit; legendum 
eeusutt Wakeficld. Silv. Crit. I. p. 20. 58 HSIOAOT ep^erui efxfiefiotvtot' Tccyog Ss ol ecvTefioXvjcrev 
440 v^vjhog, tco Sv) crvveveixeTcu , evQot fJtiv Vcr^er 
Too-o-y 6 fiev la%yi fipicrccpfJLUTog ovkiog ' Apvjg 
KSKhvfycjjg ewdpovcrev' 6 J' hfJLfianriut vksSskto. 
ctvTbcp 'AQyjVSiiy, KOvpv) Aibg ctiyioyjjio , 
ocvTivi ijt.Qsv ' Apvfog-) spsfxvyjv ctiylS 7 s^ovcrx, 
445 Seivcc S J v-rdSpct ISovr' stsdl TTTsposvTct TpoQ-vpScc 

"Apsg, STTio-fcs fxsvog KpuTspov Kcti xslpctg ccocttov;' 
ov yocp tqi bsfiig sg~t)v octo kXvtcc TSvy^ect Svo~oti VARIAE LECTIONES. i\ Si re ifxfi Uermannus , favcnle 
Schell. Reliqui CoJd., quod sciam, 
omnes, ft Ss re vix*ii sed, cum iola 
subscriptum facilc liic quoque per ne- 
gligcntiam omitti poluerit, proposilam 
ab Mcrmanno, ut item ab Heinrichio in 
marg., emendationem in contexlum re- 
cipere non dubitavi. Suadet enim com- 
paralionis ratio , ut i\ $e ad pctram re- 
feralur cum fragore advenientem. 

, TXl 

vs. 459. 'epx eT ' Par - c - *fX e Tg 
Med. d'Orv. eK\j.e\ixvix Kmm. xv 
\ie\JLX\iict apud Bank. Par. G. xvrifid- 
h.r\atv Bav. xvrefZdqo-ev Klor. D. 

vs. 440. t{/*fAdc Schcll. t/^/AocTrinc. 
awttKtrxt Voss. avvtvvjVtKrxt Vil., 
undc llciniannus legen.lum coniccit t«j 
S*l irvvevyvtKT '• tvdct fnv "tox tl - 
sanc ffvvevetKtrxt inler &xx% ^eydfitvx, 
ncquc l.imcii i<!co soHicil.inilnm. Ab 
liinicn a-vvtvtiKU csl avvevtiKXitv ;i|>iul 
\ll. III. Alia dahit Ki.cn. ad 
. .!«• I>. 1. | (18. Vv6i fitv 
Bog. Stcph. Sclimidl. 

?>.4il. rSa-ay, 10I.1 iimi snbscii|iio, 

(.. (i. m. Kchd. Ald. lu. |. «. 

Iiuh. \Sinicit. roo-aov Par. I. rde 6 fiiv Par. B. Aiticulus mihi non ma- 
gis placel, quam Goetllingio. Fuissc 
puto rda-a-jfl pev Fia%>j. Est <«%•} in 
Vit. \m%% in Behd. Ald. Iu. I. "2. 
Trinc. fipva-xpnxroc Hav. (ppia-ipfix- 
roc Bas. 5. oVpioc Mosq. 1. 

vs. 442. emixreuc Kmm. eirwpov- 
trev lu. 2. Krob. eirdpevo-ev Mosq. 2. 
sed in marg. yp. lir6povo-ev. eiropovo-s 
Par. C. xitopovo-ev Bas. I, e%eoeKTO 
Vit. vTSK$ero Par. C. 

vs. 445. Ad xlyt6xoto Par. B. in 
marg. yp. eKyeyxvlx.. 

vs. 444. xvn" >i\0ev Par. K. Mosq. 
1. xvri v) JjA0' "Ap. Trinc. 3a0' 
"Apyoc eliani llor. A. Par. D. (1. 
"A/ifcc Par.G. Schcll. Bclul. lpenvi\v 
(iiinics SS., ul K(l(l.,scd epviivifV I. 
Diacoims \idcinr, exponens o-Tipxpyv. 
U5. iooCa-x Vii. P.ir. G. Schcll. 
Bclul. liccic. 1 uit tSoGaxYetex. -rpoo-- 
tfVix Par. A. Bav. Ald. lu. 1. 2. 

ii.iii. r.;iss. 

\ . 446. "Apec Bclid. Tiinc. M- 
o-x'C ''• ll - '' • '■• Wlt Mosi|. S. I',nini. 
Schcll. B.d.d. \cu. '2. Tnnc 

\ . V47. oi. 7/4p ti Bav. «<tt/ Schcll. ASniS HPAKAEOTL. 59 ^Wpav^Xea y.TeivavTa, Atog ftpatrvy.aphov viov. 
#AA' ocye, Tave ij.ccyvjg, fJLVjd' ccvTtog "vtcut* e\ieto. 
450 °Qj etyuT' ^AA' ov TeiS' "Apeog \j.eyaKy]Topa Qv\jl6v. 
aX^cc \ieya )ccyyv, (pXoy) ely.eXa Tevy^ea TccXhoov, 
KctpTaAifJLwg eTopovcre fiiy 'Hpcty.tyeiyj , 
y.ay.Tccixevai \j.e\j.at')g' y.ai p' e\x$a/\e yJt.Xy.eQv eyyog 
o~Tep%v6v, TaiSbg eov y.oTecov Tspi TeQvqwTog, 

VARIAE LECTIONES. xttok^vtx Vit. Schcll. Behd. onro 
kX^tx Trinc. Svo-xt Par. G. Mosq. 2. 
Schell. Behd. Svtro-xi Vil. 

vs. 448. Tpxo-iKxpSiov Vcn.2. Trinc. 

vs. 449. x\Kx ye Par. E. Schell. 
Voss. trxvo-xi Flor. D. Par. E. H. 
Mosq. 1. Mcd. d'Orv. Voss. (x.ij S' 
Schell. Trinc. (i*jS' Ald. lu. 1. ti 
Frob. Bog. /stogsf Ald. Iu. 1. 2. (J.&XV 
l!as. 1. 'io-txo-Q' Par. F. ~io-txo-xi 
Vit. 'so-txo-' Bav. Ifioio Par. E. m. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. Voss. Trinc. 
Hobins. I.oesn. 

vs. 450. ireib' Bav. 7reldev Flor.C. 
Par.l). G. Vit. Schcll. Rebd. Treloer' 
Harl. "Apeot; cum Goelllingio restilui, 
oblalum a Floi . G. Par. C. 1). E. G. 
Bav. Mosq. 1.2. Schell. Rehd. Ald. 
lu. 1. 2. Frob. Iiass. Trinc. Sleph. 
(ireliev "Apeo$ pracfert Rankius, conferri 
iubcns Muelzell. de cm. Th. p. 107.) 
"Apyot; Flor. B. Pal. Par. I. "Ap*t<; 
Harl. "Apeus reliqui SS. ct Edd. (ie- 
yx^ropi 6v(/.iS Haii. 

vs. 451. fiey' txx® v Flor. B. Par. 
A. B. I. Slosq. 2. (ab sec. manu , x 
rasura delelo) Ald. lu. I. 2. Frob. 
Hass. Bog. (iey&)C \xx m ^av. Voss. 
(iey' ixxx uv Schmidt. Fuit (ityx 
Ytxxoiv. Conf. supra v.582,, 404. 'UeXx 
lior. A. B. C. D. Par. A. B. <'.. H. I. Bav. Vit. Mosq. 2. Voss. Rehd. 
Ald. lu. 1. 2. Frob. Bass. Trinc. 
'ix.ehx Mosq. 1. Schell. 

vs. 452. y.xp-K&Xipt.os Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bass. Schmidt. xitdpovre Mosq. 
1. \-K6povtrev Mosq. 2. j3/tj 'Hpx- 
Khyety Par.A. Bav. Schell. Hehd. Ald. 
Iu. 1.2. Frob. Conrelum iam in Bas. 
1. Bog. (3i*i 'HpaxAe/jj Par. E. H. 
Voss. 

vs. 453. xxK*TX(j.evxi Par. C. Uoi-- 
son. xxTX(isvxi Emm. kxktxhsvxi 
Schcll. y.xTXKTX(ievxi Par. E. II. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. 'i$x\e Par. I. 
Voss. fe'/3«AAe Vit. Emm. 

vs. 454. <T7repx v &$ ( m marg. yp. 
o-jcepxv6v) Par.C. o-rr/^vov Yoss. ttxi- 
$b$ iov pro vulgato iov xxiSbf cum 
Dindorfio recepi , oblatum a maiori 
parte Codicum , Flor. B. C. D. Par. A. 
C. D. E. G. II. I. Emm. Haii. Bav. 
Vil. Mosq. 1. 2. Schell. Behd.; Edi- 
lionum ctiam Ald. Iu.1.2. Frob. Bass. 
Bog. Sihmidt. Kcareuv Trinc. KOTeov 
Hcins. 7reptTeQvei£JT0S Par. G. irepi 
reQveajTOt; lior. D. Par. II. Bav. Mosq. 
1. Trepi TeSvyfSiTOi; , ut cum Woliio el 
Goeillingio scripsimus, Codicum unus, 
quod sciam, Par. C. Reliqui omnes 
irepi Tebvei&Toc, , in" Aldus ct hinc vulgo 
F.dd. 60 HSIOAOT 455 sv (rzKsi fjLsyd/\a. ccrb $s yXuvK&wts 'A0j^ 
syX,soi cpfjviv srpccT ? bps^uixsvv} utto 3i(ppov. 
Sptfjv <5' ' Kpvjv ocfcOQ slAsv spva-Q-ocfJ.svoQ J' ccop b<;u 
, io~avT > £<£>' ^Rpuv.Xsu KpuTspo(ppovW rbv <5' stiqvtu 

'A[J,(PlTpUUVlOi$VI<", SstVVjQ CCKOpVjTOq CCVTvjg , 

460 fjcvjpbv yvfiv&cQsvTU ctccksvq vtq $ui$uksoio 

ovtuq j> STiKpuTsuQ' Six Ss fLsyu o-upKog ocpu%s 
SovpuTi, voofJLyjau;' hr) Ss yjtov) kcc(o(2uAs fxsacrv]. 
Ttp Ss Q>6(3og ku\ Asifjtog svrpoy^ov apfj.u kui 'ivtttovq 
vjXuQ-uv #lvj/' syyvg, ku) octtq y^ovbg svpvo^stvjg VARIAE LECTIONES. vs. 455. (jolxsi Par. C. Voss. 
vs. 456. dpfiyv Bav. 'eTpxrcev Vil. 
eTpxneT Par. B. x7rope%X(j.evy ITor. 

A. C. Par. D. G. Schell. Behd. «to- 
pe^opcev^ Trine. 

vs. 457. Spttcv $' xp' ux°S eltev 
Voss. optpuz b" Vil. Sptpv $' Ald. 
Iu.1.2. Frob. "Apn* Flor. B. Par.A. 

B. D. F. G. 1. Vit. Schell. Ald. Iu. 1. 
2. Frob. "Aptf Bav. Mosq. -2. Uchd. 
xp Flor. D. Par. E. II. M«aq. 1. Med. 
d'Orv. "Apvfc Emm. : s'yx 3 S P ro «AJ°C 
r.iinn. 'eV%£v pro eltev 1'lor.A. Tiine. 
Slrphani nargO. Fuil EiAe Vepv<ro~u- 
Htvo(. Est epvcr&nevot iu Flor. B. I». 

■ . E. <;. II. Hoaq. I. 2. Voss. 
Fmm. Sclicll. Uchd. ipe^x^evoc; pro 

eo iu lioi. a. Tiinc. ci Sicpii.ini narfi 

va. 458. S/Wijt' l'ar. m. \\pxK\ex 

xpxTipdQpovx <• P.ir . B. ci DiaooM poel 

iicmi iciiinin ci alioa recepi pro vulgata 

'HpaKAijV ('Mp*«A«7 IJas. i!. Schmidl .) 
KpatTipotypovi. Iu P.ir. 1>. cst xatpTi- 
pitypovi. 

v». 459. ai/rfz!fcN(M|>. 1 . awTlfC Vo»8. vs. 460. yvycvobevTX Triuc. o-xksol; 
Vit. LTXKovt; (iaislbrd. vTroSxtSx/Xsoio 
Par. II. ctiro Guiclus. 

vs. 461. crxpKOc; pro vulgalo <7«>coc 
etiam hic reseripsi sccunduni Par.B.H. 
Ilarl. Mosq. i. Med. d'Orv. Voss., et 
metro sic flagilante el praecedenle ver- 
su, lum cullalo v. 564. c-axoc Bog. 
ctxkkoc; Thicrschius. upx%ev Flor. A. 
Ncap. 1. Trinc. Stepfa. Comin. HeiuB. 
Sic cliain Vil. a pr. m., ixp^.sv o corr. 
t-pjfjje Flor. ("-. jpxi-e Par. I). 'epx^e 
Par. I. Schell. Ald. lu. I. 1. 1'rob. 
Das. 1. 

vs. 462. vccptjo-xv Par. A. Ald. Iu. 
1.2. Fioli. Bm. 1. vofJLy)0-xc; llchd. 
Tiinc. vo/x/<rac Bav. xdcifixAe ITor. 
lt. Par. B. B. (apud Bank, etiamG. »<•) 
Moeq. 1. Voss. 

vs.46r>. rflaBohell. T$!<J«<5<iTriiic. 
As7//oc kxi <P6(3o; Flor. A, el hinc , ut 
videtur , Trino. «i/Vpo^ov Flor. a. 
Par. (i. Vosa. 

v 164. vjA^Tti* Flor. Oi Par.B.m. 

Mcd. il'Oiv. ASniS HPAKAEOTL 61 465 et ciicppov Qijy.av -rohvhaidakov' a\\\>a J' IhretTot 
r i~r-rovg [AUG~TieTtfV Hkovto Ss fj.ay.pov ' OXvfJt/TOV. 
vtbg ~f 'Ahy.fvjvys y.at y.v$a/\t[j.og 'ti/Xaog, 
Kvkvov GvhvpavTSg a~r cofJLCov Ttvjrsct y.aXcc, 
vio~Q~ovT' a\^/a 3' STrsiTa ~toMv Twxjvo" 'ikovto 

470 r i~r~rotg (1wv~tg$sq~g~iv. ocTccp y/\avKco~rig ' A§y]vv\ 

sfyy.ST* Ou/\u[x,~r6v ts [xsyav y.at h6}[j.ara -rarpog. 
Kukvov cJ' au Kv^ $a~rTSv y.a) /\abg a-rsipuv^ 
ol p hyydg vatov ~r6/\tog kXsitqu (3acrt^og y 
"AvQvjv Mvp[Li$6vocv ts -toKiv y.Xstrvp r' 'lauXy.ov 

475 " Apv^v t' ^J' 'EA.ik?iV ~ro/\/\og $ vjysipsro /\u6g, VARIAE LECTIONES. vs. 463. ?ro/\vSs<>xhov Voss. 

vs. -466. \j.cto-rii'TVi\) Par. F. ycu- 
ctistov Ncap. 2. /zaiTTiyETifv Emm., 
apud Rank. Par. C. 

vs. 468. Kvkvov Emm. so-kv/\svo-xv 
xxi 0.170 Par. B. o-xuAf vo-xvtsc. , ut 
Edilionum Trinc. Comm. Heins. Win- 
tcrt. Gracv. Robins. Locsn. Goettl., 
ila cum Diacono Codd. cxliibent Flor. 
A. B. C. D. Par. C. D. E. F. G. II. I. 
Vit. Mosq. 1. 2. Voss. Schell. Sed in 
Parisini C. ct Mosq. 2. margine scri- 
plum cst yp. o-vAyo-ccvTec., ut habent 
Ncap. 2. Par. A. Dav. Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bass. Bog. Schmidt. Praefe- 
rendum hoc duxi cum Uermanno 1. c. 
p. 219, ut magis epicum. 

vs. 469. viio-ovT (in marginc yp. 
vio-o-ovT') Par. C. v^o-otovt' Vit. vi- 
o-ovt' Scbell. Tpx%ivoc, Par. II. Bav. 
Bog. Tp«%7vov Par. A. Ald. Iu. 1.2. 
Frob. Conf. supra notala ad v. 81. 

vs. 470. ccvTccp Flor. C. D. Par. B. 
C. D. E. G. H. Vit. Mosq. 1. 2. (a 
pr. m.) Schell. Rehd. vs.471. "OAi/juttov Ss Flor.D. Celcri 
SS. omnes OiJ/\v(iv6v ts. Primus Ov- 
Kvij.kqv$s scripsit Gracvius, qucm secuti 
suntClericus, Robins.Loesn.Ueinrichius. 

vs. 472. Kviv% Par. B. H. I. apud 
Rank. ctiam C. E. Kvvfe Vit. lu. 2. 
OceKTS Flor. C. D. Par. E. m. Bav. 
Vit. Mosq. 1. Voss. Schell. Rehd. 

vs. 473. o'i y. Iu. 2. vxiwv Ald. 
Iu. 1. 2. Frob. Bas. 1. 7r6/\^x<; Par. 
B. C. D. E. G. H. Vit. Mosq. 1. 2. (a 
pr. m.) Schell. Rehd. -x67\<xc, Par.A. 
I. Bav. Mosq.2. a scc. m. Ald. Iu.l. 
Frob. Bas. 1. Schmidt. Winterl. ir6- 
Kstx$ Voss. Iu. 2. kKsitxc. Voss. 
kKvitov Iu. 2. 

vs. 474. "Avrtjv Steph. et hinc alii; 
correxil Clericus. Mup^tfoMvwv Vit. et 
K/wryjv t\ Abesl t' a Voss. 'IcwAxov 
Flor. C. TaoAxov Par. A. B. Schell. 
Ta/3>jAov Flor. D. Par. E. H. Mosq. 1. 
Med. d'Orv. 'IxpsAKbv Vit. TacA/^ov 
apud Rank. Par. C. 

vs. 475. 'EA/x^v Ald. Iu. 1. 2. 
Frob. Bas. 1. wot/ASj; Flor. B. 62 HSIOAOT AEIIIS HPAKAEOTI. TifAOdvret; Kyvx,c&, CpiXov fzay.ccpeo~o-i Qeoto~i. 
rov Se raCpov y.cti o~yijj? ciidsg ~roi^o~sv" Avctupog^ 
ofJLppoj "^eijxepiw vrXyQuv' Tobg yccp fxiv 'AtoAAwv 
Av}ToUy,g yvoo%\ oti pct, xXeiTCtg sxctTO\j.^ctg 
480 ogrig ocyoi YluSich , fiivj o~vXao~y.s Soxsvoov. VARIAE LECTIONES. vs.476. Kuvxcc Flor.C. Vit. Schell. 
Kvvxx Par. H. 6eo7<rtv Flor. A. 
Trinc. 

vs. 477. rovSe Schell. toc^ov abcst 
a Par. D. G, item ab Rehd., sed in lioc 
adscriptum est in margine. 

vs. 478. rut; Par. II. Mosq. 1. 

vs. 479. ^vuy" Flor. D. Par. E. H. 
Mosq. 1. Med. d'Orv. Voss. i}v/|' vel 
ijvw^' legisse Diaconus videtur. o'tti 
Bav. a pr. m. xAt/T«; Bav. vs. 480. 'ccyei Ncap. 1. btpoi Flor. 
A. TIvQuds seripsi cum Goelll. Quod 
Dindorfius dedit, TIvQuSe, exhibet Par. G. 
TIv'f t 2e Par. D. Plerique SS. ei Edd. 
nv$ol$e, quod analogiae repugnat. n>j- 
dolSe Trinc. Vide , quos Goetll. con- 
fcrri iubct, Apollonium de Pron. p. 112, 
citantem Od. A. 581 TIv8u$e ep%o- 
IJLevyv , cl Suiclam iu v. Tlvbul" Uvctt. 
0-vA.Acta-xe Flor. A. Par. G. Trinc. 
Soxeevuv Trinc. 

COMMENTARIVS in HESIODI SCVTVM. COMMENTARIVS II E S I O D I SCVTVM, HSIOAOT ASniE. Heslodo poema hoc, ut cetera ei 
trjbuta praeter Epyct, abiudicarunt Boeoti , teste Pausania 
IX. xxxi. 4. Ex veleri Scholio, cuius copiam nobis iam 
Aldus in editione sua fecit, suspicatum esse discimus Ari- 
ttophanem Grammaticum non esse illud Hesiodi, verum 
alterius poetae , 'O/JLyjptKVjV oca-7ri$07rQi'iotv aemulati. Longi- 
nus 7rep) u$/. IX. 5 versum ex Scuto citans, addit iiye 
'Haodov kcli tv)v 'Ao"7ri$ct Qereov. Refertur inter ^ev&eTriypctCpa. 
ab Dionysio Thrace apud Villoison. Anecdd. Gr. p. 174 et 
Bekker. p. 672. At genuinum, teste supra citato Scho- 
liasta, habuerunt Megacles Atheniensis, Apollonius Rho- 
dius, Stesichorus. Horum ignotus nobis Megacles. Sed 
mihj cnm Heinrichio videtur peccatum in nomine fuisse, 
quod ab Scholiasta scriptum fuerat MeyctK^eiSv}?, qui cri- 
ticus, teste Athenaeo XII. p. 502 E, poetas post Homerum et 
Hesioduin res Herculis tractare aggressos reprehenderat, 
cuiusque in Homeri oTrXoTrouctv animadversionem memorat 
Schol. ad II. 11. 140. Esse, quod me monuit Hulleman- 
nus, Vir doclissimus, eius eritici peius etiam corruplum 
nomen in MeveKKei^ et MeveKXfc , apparebit conferenti 
Schol. V. cum Schol. A. ad II. X. 205, et Schol. ad II. X. 
36 cum Schol. ad E. 640. Apollonius Rhodius 'Ao-Tr/Jas 
Hesiodi carmen esse ceusuit 1£k re tou ^ctpotKTVipog Kct) Ik 4 COMMENTARIVS 

rov tov y \6Ku>ov sv rw KxTuXoycp evpta-Keiv vpioy^ovvroL rc 
^Rpa.Ktel. Statuit scilicet etiam Kurahoyov esse Hesiodl 
Stesichorum Heinrichius certe clarum poetam lyricum noi 
fuisse dicit: uimis audacter, ni fallor. Quidni potuit He 
siodum, ut Piudarus Isthm. VI. 98, ila Stesichorus citare 
qui, si verum est , quod Athenaeus tradit XII. p. 512 fin. 
Herculem ab eo primum clava et leonis exuviis instructun 
fuisse, fortasse Hesiodum perstrinxerat , quod tam multu 
fuisset in clypeo Herculis describendo, cuiusque carmei 
Cycnus ccrte in eodem argumentu, atque Hesiodo tributun 
hoc, versatum est. Conf. Marksclieffelius p. 149. Sitn 
Apollodoro Iribuenda, quae nunc exslat . apud eum II. IV. 2 
mentio Hesiodi ev rvj 'AfTTT^cum cilalis Scuti vv. 226 seq. 
dubium videatur ob ea , quae in nota subiecta scripsi 
Heynius. Sed Albenaeus ceite IV. p. 180 Sculi versuni 19 
citans, eius aucloreui edit Hesiodum. Tinn et Slrabo VIII 
p. 385 scribens: 'Ho~io$og $e ku) <zAAjj£ c EA/fcty{ //.efJLVVjTC 
®err3tXiKYi$ , omnino videtur versus Sculi 381 et 475 w 
spexisse. 

Veterum eliain, sed supra memoratis niull.o iuniorum 
Scuti auclorein eilalis ex eo versibus Hesioduin agnoscUU 
Io. Pbiloponus in Anal. poster. p. 82,0; Stobaeus IV. 36 
Suidas in v. gtAvj et in v. toit^ Etyin. JM. p. 42, 31 
p. 366, 43, p. 436, 52, p. 465, 39, p. 487, 42, p. 495, 30 
l>. 513, 1, p. 634, 40, p. 615, 41, p. 650, 54, p. 695, 56 
p. 721, 18, p. 745,3, p. 760, 46, p. 796, 1; Emlocia ii 
Vi«.l. p. 264, Z -uaras p. 864, p. 1147. Tuili et Sehol. eil 
in Apollon. I\h. I. 747-, Sehol. in Arisloph. Arharn. 74i 
(740), in Av. 1434 (1426), iu Ka... 990 (994); Schol. in Soph 
Anlig. 1180, Trach. 3il; Schol. a,l LyCOpbr, 1124; Sehol 

ad TIickt. Id. A. 48 \ Schol. Ven. B. ad II. 6. 349, E 
•"I II. A. 36, <A. ad II. E. 100; SchoJ. Victqr. apud II.m. 

' \IN. .i.l li. Y. 346; Euslalh. ad llo.n. p. 518, 26 


IN IIESIODI SCVTVIM. p. 1113, 14, p. 1154, 39, p. 1160, 46, p. 1257, 54, 
p. 1363, 54, p. 1480, 20. 

Recentiores aulem maguo nurnero ac nostra quidem aetate 
tanlum non omnes ita in Aristoplianis Grammatici et Lon- 
gini partes trausierunt, ut neque in eorum suspicione seu 
dubitatione subsisterent, sed plane Scutum non esse Hesiodi 
pronunciarent. Iam Ios. Scaliger in Ep. 247 ad Salmas. 
p. 50 carmen illud Ascraeo poetae abiudicavit. Simililer 
deinceps alii, iu quibus Vir Doctus in Misc. Obss. Vol. II. 
p. 314, cuius argumenlis primum se opposuit alius V. D. 
in Vol. seq. p. 71 seqq., deinde Robinsonus in Diss. de 
Hesiodo, sed quibus posteriorum , quod sciam, nemo adsen- 
sus est, cum in hac re piurimum valuisset principum in 
his lileris Virorum, Heynii, Wolfii , I. H. Vossii, ab Robin- 
sono dissenlienlium auctoritas. Ceterum, ut magnus bodie 
est eruditorum consensus in negando Scutum opus esse 
Hesiodi, ita in definienda carininis origine, vel aetate, mi- 
rus est corum dissensus. Adstipulatus Heinricbius est Sca- 
ligero referenti illud ad aetatem Onomacriti , Solonis , 
Tyrtaei. Goeltlingius ad vs. Scuti 217 totam clypei 
descriptionem vv. 141 — 317 poetae alicuius Alexandrini 
esse credit, nulla sic ab Apollonio Rhodio proditae sen- 
tentiae ratione babita. At vero Thierschius (de Hesiodo- 
p. 27) descriptionem Scuti antiquius esse carmen putat, 
cui deindi reliqua addita ab rhapsodis fuerint. Marck- 
scheffelius p. 139 et 151 ut Eoeas, ita Scutum ad aetatem 
refert inter Olymp. XXX et XL. Rankius autem, quo 
certe nemo accuratius et subtiliore iudicio quae praecipue 
in quaestione hac consideranda sunt tractavit, p. 371 
poema hoc non pro parte, sed totum Homero et Hesiodo 
recentius, attamen certe haud infra trigesimam Olympia- 
dem collocandum statuit. 

Mihi in re tam obscura lux potissimum ex ipso ear- 6 COMMENTARIVS 

raine petenda videbatur. Quid inde collegerim , expo- 
nam. 

Carminis Auctorem ex antiquiorum aetate epicorum poe- 
tam arguere mihi videtur constans ferme in illo observatio 
digammatis. Cernitur ea in vv. 22 bis, 23, 34, 38 bis, 54, 
58, 100 bis, 117, 125, 140, 165, 166, 179, 215, 224, 226, 228, 
244 bis, 297, 313, 318, 323, 330, 348, 354, 355, 359, 371, 
374, 390, 392, 432, 438, 439, 441, 445, 451 bis, 467. Quibus 
autem in locis neglectum digamma apparet, eorum in ple- 
risque facilis est observati a poeta restitutio. Videantur 
versus 11, 196, 251, 283, 326, 335, 382, 445, quaeque ad 
illos sub contextu notavimusj neque oi^vog "tdpieQ in v. 351 
dimcultatem habet, si crasis vocalium vo admittatur, ne- 
que est ut ad Kpar) S* st. lcpdifjca) in v. 136 oftendamur, 
cum apud Homerum etiam pluribus in locis digamma in 
'((pQifJLOC neglectum observetur. Sola igitur dimcultatem 
adhuc exhibent in v. 393 KVCtvoTTepog ijfcerot, in v. 404 
Seivy de <r<£' <#%>?. 

Pro antiquitate poetae pugnat etiam, quod in eius car- 
mine Hercules inducitur, non, ut apud recentiores, pelle 
indutus leonina , nec nisi clava armatus, sed iis inslructus 
armis, quibus eliam apud Homerum horoes iustructi prod- 
eunt, quodque arma, ut Herculis, ita quoque Cycni et 
Martis passim meraorantur, qualia antiquo tempore apud 
Graecos fuerunt, aerea. Vid. vv. 135,222, 414 seq., 453. 

Ab recentiore poclaruin cyclo nescio an noslrum eliam 
Miiungat diversa de causa caesi ab Aiuphitryone Electryo- 
nis traditio. Conlcranlur a nol)is dicenda inlra ad 
v. 11 seq. 

Siuli Aiu loivm Iloeolorum regiouis incolani indicat, ui 
lallor, luui (|iiod eiu.s eapul Tliebas, septcin portariun ur- 
l)em prae aliis in Graecia iuler clypci oruainenla esso 
\o|uil vv. 270 seqq., idem disertius (dyfiqv cl lutelareni 1N HESIODI SCVTVM. 7 

eius Deum taureum Neptunum memorans v. 205 seq., tum 
forma plane Boeotica sive Aeolica huyog v. 302. 

Auctorem ' Epywv ab Scuti Auctore non diversuin haud 
sine veri specie tibi informes hinc, quod in Scuti vv. 393 
seqq. pugnae inter Herculem et Cycnum gestae tempus de- 
signatur per illud, quod in re rustica certo anni tempore 
contingit. Levius est, sed tamen animadvertendum , quod 
in utroque carmine certus quidam famis effectus poetae 
meuti sic obversatus est, ut eximie notatu dignus ei vide- 
retur. Vide "Epy v. 497, Sc. v. 265 seq. 

Eundem Scuti et Theogoniae Auctorem similiter colligas 
e respondentibus pene ad verbum sibi invicem versibus 
Theog. 530 seq., Sc. 103 seq.; Tb. 954, Sc. 28 ; Theog. 951, 
Sc. 94 et 127, ut recte iam observatum ab Rankio p. 358. 
Accedit, quod item scite observatum ab eodem p. 355, 
vocabula plura, quae in Homero non exstent, in Hesiodeis 
autem Epyoig et Theogonia vulgaria sint (videatur horum 
recensus apud eum d. 1.), passim in Scuto recurrere. 

Haec cum reputo, miuirae omnium probabilis mihi vi- 
detur Goettlingii ad Sc. v. 217 edita sententia, probabilior 
illa Rankii et MarckscheHelii , praeferenda quoque haec 
ei quae, ab Scaligero primum orta, hinc tum aliis tum no- 
vissime Heinricbio placuit. Sed cum tota fere antiquitas 
ita in agnoscendo Scuti Auctore Hesiodo consenserit, ut ex 
ea pauci, qui dissenserint, intra suspicionem ac dubitatio- 
nem substitisse memorentur, puto equidem nobis quoque 
non esse procedendum ulterius. Nondum persuasum mihi 
fit, plus tribuendum esse iudicio Wolfii in Auimadv. ad 
Scutum apud Rankium p. 72, profitentis sibi in isto poe- 
matio nunquam quicquam coloris vere Hesiodei suboluisse, 
quam Apollonii Rhodii, poema Hesiodeum esse ex, tov y^u- 
poiKrijpog statuentis. Quae Viris Doctis in carmine visa 
sunt recentiorem, quam Hesiodi, spirare aetatem (col- 8 COMMENTARIVS 

legit nonnulla eorum Heinriehius in Prolegg. p. LIX), de 
iis singulis dicam suo loco, nunc satis habens dicere non 
magni ponderis ea mihi videri. Scuti Auctorem rhapsodum 
fuisse ipsa carminis fabrica evidentissime arguit. Namque 
ut ex Scholio supra memorato discimus, primi versus eius 
56 ex Eoeis sumti sunt. His subiuncta est narratio de 
pugna Herculis et Cycni, quae, si, quod non fugit Goett- 
lingium , demantur inde versus, quibus Scuti descriptio 
continetur, per se subsistere sola possit. Descriplio illa 
mediae narrationi interiecta est. Factum*id Heiurichius 
Prolegg. p. LXV seq. statuit a rhapsodo, »qui, cum ab alio 
»recitatam Homeri cvttiSqttquolv magno auditorum plausu 
»acceptam animadvertisset, inde imitandi studio accensus 
»simili descriptione celebrandum sibi censuerit scutum 
»Herculis famigeratissimi tum perGraeciam herois, maxime 
»autem Thebis; itaque recitaverit eam iu ludis in ipsa The- 
»barum vicinia institutis, cui commodam rei experiundac 
woccasionem praebuerint ipsae Hoioti ad certamina musica 
»ex more adhibitae, ex quo iutegro poemate decerptus ipsi 
»locus de Alcmena et Herculis natalibus, sed non tolus, 
wverum eo tantum perductus, quo ad fabulam de pugua 
»Herculis cum Cycno et herois TravoTrXictv splendide exor- 
»nandam qualiscunque transitus esset." In his nihil eal , 
quod non probabiliter dictum mihi videalur. Scd addp, 
nibil adhuc mihi vidcri magnoperc obstare , quominua 
rhapsodus illc habcri possil ipse Hesiodus, quem TftCOTQV 
pcffytohYpotl Iraditiun t*st anli(|iiilus (vid. Schol. ad Pind. 

Nem. II. 1) qnemque ipsius testimdnio li^y. 654 seq. cog- 
noviiuiis ludi certamei obiiaie, qnod ut il>i memorata 
occasiuiic lccit, rero simiie eit leepiua enm feciaae. Atque 
in c.iiu opinionem oonoeaiinet Fortajae ipse jSeinrickiua , 

iiius, ul liijiict c\ iis, qute «I. I. |>. 1A\I1 si -ripsil , 

(|n.un Wnliiu.s ci alii VV. DD. de boc poemete aentieni, IN HESIODI SCVTVM. 9 

nisi nimium moLus fuisset iis, quae yvvjCiOTVjTi carmiuis 
obiecta ab aliis memorat p. LIX. 

Iu Catalogo et Eoeis quin multa iuterpolata fUerinl iam 
antiquitus, non equidem ambigo. Attamen nihil in iis He- 
siodeum fuisse miuime conslare arbitror, neque de ea re 
persuasum plerisque veterum fuisse, ut certe non fuit Apol- 
lonio Rhodio, non Hermesiauacti, fortasse neque Aristophani 
Grammatico, cuius in citato Scholio prolatum iudicium 
mihi, ut Heinrichio et Rankio, pertiuere ad solam descri- 
ptionem clypei videtur. Iam iri iis, quae sunt in carmine 
desumta ex Eoeis, non video equidem quid tantum ab He- 
siodeo colore difierat, ut non ab illo pdeta proficisci potuisse 
censendum sit. Sed neque diversi mihi coloris esse viden- 
tur, quae in carmine exstant versihus 57—141, quaeque 
sunt post descriptionem clypei usque ad fiuem carminis. 
Liceat mihi sic modeste discrepare ab aliis, quamvis sint in 
iis Viri in literis principes, vel, si malis, liceat mihi in 
tantis rei anliquissimae tenehris dubitare et (TKiTTStTUM 
etiam nunc, ubi plures tam certam et claram lucem sibi 
obortam existimant , ut nullus amplius dubitationi locus 
supersit. 

vs. 1. t) o'ivf\ Hoc, quod toties in Eoearum carmine re- 
currebat, certe referendum fuit ad praecedens aliquid in 
carminis initio. Heinrichius in Commentario: »Poterat, in- 
»quit, carminis teuor ita ductus esse, ut poeta ab illustris 
»alicuius feminae laude ordiretur, eamque sequentibus fe- 
»minis compararet hac fere ratione: ista tam pracclara fuit 
y>femina quam Leda , aut quam ($ oiy) Alcmena. Potest 
»quoque alia partium coniunctio assumi, fortasse huius- 
»modi: Dic mihi , Musa, qualis fuerit haec , aut qualis illa , 
y>aut qualis Alcmena." Mihi suspicio oborta est, fuisse 
aliquid in carmine, quod Hermesianactem iu Elegia, quam 10 COMMENTARIVS 

servavit Athenaeus XIII. p. 597, vv. 21 seqq. duxeril ad 
credendum, condentis illud Hesiodi mentem occupatam fuisse 
cogitatione rei amatoriae et optandi sibi coniugii cum puella 
Ascraea, quam amaverit, nomine Eoea : itaque fortasse 
huiusmodi iuisse carminis initium: To/V <$v\ pct yvvctiK iiv\ 
fioi oikcsS 1 ccyea-Qcti OHvj ktK. Liceat mihi quoque subinde 
in his hariolari. 

Goettlingii opinioni, fuisse tautum in hoc carmine inc- 
moratas feminas, quibuscum Iupiter rem habuerit, refra- 
gantur fragmenta ex Eoeis apud Schol. Pind. Pyth. IV. 33, 
IX. 6. 

dofJLOvg] Tirynthe, ubi fuit Electryonis regia. Vid. infra 
v. 81 et conf. Apollod. II. iv. 4, Pausan. II. xxv. 9. De 
regiis aedibus frequentissimus est eliam apud Homeium 
pluralis numeri usus in hoc vocabulo. Itaque miror Wolfii 
verba apud Rankium in Appar. Crit. »So'[/,ov si in vuigalo 
«textu esset, nemo mutaret, opinor." 

v. 2. fJLer apv\iov 7 A[JL(piTpvwvct 9 secuta m&rtium Amphi» 
tryonem , ut recte Clericus; cum ex interpretatione BasiJ. 
altera typographicum, ut videtOT, vitium secuta maritum 
Amphitryouem per uiiniam socordiam Commeliuus, Pasor, 
Heinsius et Graevius recepissent. Pessime Wintoi tonua 
vcitit ad bcllicosum Amphitryouem. Sed seculus il le Tzelzcn 
et Diiicoiiiiiu [JLSTCi per str) expouentes. Confert Wolfius 
II. K. 149 /3>j Se fttr! uvtoOq. 

\. 3. Aac<nrcou, popufos (;ul pugnam) cicutis. Est enim 
iu hoc roetbalo, al inlra v. 54 io ^opvo-croog, porterioc 
pars a o~6u 9 dgito t OOH§tto t unde apud Calliin. 11. iu la;ul. 
Pall. v. 54 (roDcrOe, movtto yo9 % agtto* Conft lle\n. iul 
11. N. 128. 

, HAeKTp6uvo<; | Coire vtt in hoo nmniuc pTonunoiando in IN HESIODI SCVTVM. 11 

unara syllabam recte iam animadvertit Wintertonus. Simi- 
lis crasis admittenda, ut puto, infra v. 294 in fioTpvug, 
v. 351 in oic^uog. Conf. Spitznerus de versu heroico p. 95, 
quem p. 187 ibid. non fugit, Hesiodum in usu synizesis 
Homero liberiorem esse. 

v. 4. SKCtivuro verbum est in Homeri Iliade nonobvium; 
sed in Od. I\ 282 legimus og skuivuto <£0A' ctvQpuT&ev Nija 
Kufiepvvjcrui, et est compositum huius Od. @. 127 tv\ J' o.vt' 
Evpvuhog ccTeKcuvvTO TocvTocg ctpio~TOug, et v. 219 Olog hv\ \ie 
QthQKTyTVjg CiTSKCtivUTO to^oj , simili ubique constructione. 
Praepositionem addit Apollon. Rh. I. 138 og Tep) TocvTug 
SKuivVTO vuvTi/Kiycriv. Super etymo Schol. B. ad Od. T: 

TO Ss SKUiVVTO, SVtKW KUptOCg Ss CCTO TOV KUtvetV, SCTt 
KOTTSIV. TCCg yctp KCtivVV VjTOl TtTpO)0~KU)V TOV hvUVTIOV VIKOC, 

oQev ku) Kotivco pvjpLU Kct) Kctivupi. Consentit Eustath. 
ad II. p. 741, 11, ad Od. p. 14G8, 1. Conf. Etym. M. 
p. 126; Hesych. in vv. ocTeKuivvTO , skuivvto, kuivvo~§ui, 
kuivvtu; Helladius Chrestom. p. 7. ed. Meurs. Hinc nomen 
viri Kuivedg infra v. 179. 

v. 5. \ieyehet Te~\ Grandior statura eo tempore etiam mu- 
lierem maxime commendare censebatur. Conf. Od. Z. 107, 
0. 417. 

vqov\ Wolfii in animadversione mentem si assequor, non 
videtur e! sic simpliciter satis usitate dictum pro prudenlia. 
Sed nonne simili prorsus ratione accipiendum apud Ho- 
merum II. 0. 643 ku) vqov ev TpQJTOia-iMvKVjvuiuveTSTVKTo! 

vv. 6, 7. Quod censuit Wolfius, poetam, cum iam voov 
subiecisset eiSei , horum versuum panno supersedere de- 
buisse, in eo non adeo dissentientera me habet, sed , quod 
deinde opinatur idem, pannum esse assutum ab alio non 12 COMMENTARIVS 

admodum antiquo, Certe noti oplimo poeta, fundum ciu.s 
opinionis sufficientem non videre me fateor. Commode iam 
Rankius animadvertit , videri poetam primo loco cum femi- 
riifl mortalibus, deiude cum Dea comparare Alcmeuam vo- 
luisse, neque esse praetereuuda , quae in reliquis Hesiodi 
carminibus et apud Homerum similia leganlur. Confert 
deinde "Epy. v. 65, Th. 910, Od. E. 191, H. Hom. iu 
Ven. 174 seq. 

v. 7. fltetpzpuv r' cctto y.vu.veocuv] Citans haec, ut He- 
siodea, Eustath. ad II. p. 1363, 55 esse vult pleonasmum 
tov a. Qui verba tanlum cilant, metri causa insertum ct pu- 
tant, etiam Apollon. p. 61, 21 Lex.Hom. v. eoi et Herodianus. 
Pro exemplo cum neutrius generis suhstantivo iuncti ad- 
iectivi feminijii generis habet Schol. Ven. adll.T. 1. Nihil 
equidem horum facile admittam. Recentiorum super hac 
re varias opiuiones vide apud Rankium in App. Crit., ex 
quibus mihi maxime probatur etiam vj fiheCpccpy vel v\ 
fiXeCpupoi. Pro hoc quidem puguare videatur fragmentuni 
Ibyci p. 97 Kuxveyjiv vtto fiXeCpccpois , satis si fidendura 
leclioni. 

v. 8. &J0'] Ita sj/irare aniores puella dicitor apud llorat. 
IV. xnr. 19, ubi looum hunc et alia eiusmodi contulit 

Mit.M hcrlich. Sed ohlilus est conferre Hom. H. in Cer. 
v. 275 Trepi r hc\x(pi re kocXXoi; ocv\to, ad qtue vid. Ruhnk. 
Simile autcin illod de Gratiu in Th. 910: tuv y.cii cctco 
fihetpccpwv e'po$ eifieTo hepy.o\ievocuv. 

' AcppoJm^] (luius Milciiiiic epitheton ehiy.ofiXtyupo; (vid. 
Th. 19.), qitiH' csset argutts oculis , ul reclc (iraevius explicat. 

t, 9« y, Ji y.u) a\*J Pertinuil boc etiem ad AJcmenAe lau- 

marituin suuiH dilcxil, ul uull.i unquani IN HESIODI SCVTVM. 13 

cet. Simplicissimum enim est, ut cW h. 1. ad sequens ws 
referatur. Plerique tamen VV. DD. y.ott Ioq accipiendum 
censuerunt vel sic, talis cum esset, qua ratione acceptum 
Robiusono lepidam elicuit in sui temporis mulieres inve- 
ctivam. Wolfius autem cum Heiurichio ad v. 11 pertinere 
censuit, locumque sic reddendum : Ea tamen ex animo 
venerabatur coniugem suum , sicut nulla unquam mulierum , 
etsi patrem eximium ipsi occiderat. 

v. 10. Nullum esse luculenlins poterat Alcmenae in ma- 
ritum affectus indicium quam quud, cum patrem ille eius 
oceidisset, nihilominus eum exsulem secuta erat Tliebas. 
In q fuv, quod restituimus, tam gravis est asseveratio , 
quam in vulgalo y fiVfJ. Conf. Hoogeveen de partic. Cap. 
XXI. Sect. III. § 5. 

v. 11. Verba in hoc versu l(pt ^cn/JLatTfroig et in seq. 
yjacrcifJLevos 7rsp) (jovtr) dubitare nos vix sinunt, quin signi- 
ficare poela voluerit, orta de bubus contentione ab irato 
Amphitryone vi interemtum fuisse Electryonem. Attamen 
ipsa illa %wj". tt. /3. male accepta ortum dederunt alteri 
iradilioni, quae apud Apollod. II. iv. 6 et Io. Diaconum 
ad h. 1. exstat, bovem a grege divagantem indigne Am- 
philryo ferens cum clava iniecia peteret, infelici casu 
socerum suum occidisse. Magis etiam a poetae narratione 
discedit, quod Scholiasta ad Apollon. Rh. I. 747 oinni culpa 
Amphitryonem liberaus tradit, inlerfectum a Taphiis et 
Telebois Electiyonem , caedem huius ab Amphitryone in 
illis vindicatarn; ubi ([uae in Scholii fine apud Brunckium 
exstant verba: vj i<7Topiu a uCpoog Totp c H<nc^<w, additamentum 
sunt posterioris matu.s, quod Scholia ex Cod. Par. (in ed. 
Schaaf.) non agnoscunt. Contra gravautis Ampliitiyonem 
traditionis variatio exstat iu Scuti Argumento, tradens Am- 14 COMMENTARIVS 

phitryonis socero succensentis impulsu Taphios et Teleboas 
Electryonis boves invasisse ac resistentes sibi Electryonem 
cum filiis occidisse, quod certe ex poetae verbis non colli- 
gas. Sed cum his omnino convenit, quod in Schol. Ven. 
ad II. H. 323 interfectum ab Amphitryone socerum legi- 
mus /Soojj/ cc/JiCpKrfiyTytre u? %&piv, eodem fere sensu, quo dici- 
tur infra v. 82 factum hoc fiotiv %HK eupu/JLeTVTWv. Se- 
cundura autem Argumentum 'Atrr/Jos A. acta res est tum , 
cum Amphitryoni iara adulto tutor ab eius patre relictus 
impuberis Electryo bona ipsius fidei commissa restituere 
deberet; in qua re si tum iustam socero succensendi causam 
habuit Amphitryo, minus sane mirum est, quod excusan- 
dum et ignoscendum mariti sui faclum Alcmena censuit. 
Ne quis autem cum Tzetze ad h. 1. putet, partem memorari 
hic pro toto, boves pro omnibus facullatibus, quod essent 
illo tempore praecipuae in pecoribus divitiae (conf. Epy. 
163). Obstat primum, quod infra v. 82 addito epitheto 
defiuitius boves significantur, deinde quod 7rep) sequente 
dativo fere notat eius, quod illo casu memoratur, prae- 
sentiam. Conf. II. 11. 568, P. 4, 6, 133, 286, Od. B. 245, 
E. 310, £. 402, T. 14, ut mirer Euslathium p. 1828, 4 ad 
Od. P. 472, ubi item, ut hic, mentio fit [xzyyis Tep) (ZouQ~i) 
dictic potuisse kc&ivw' ibi posiUun esse ~rep) [Jt,eTcc SoTix.fc. 
Agebatur autem fortasse de dividendo pccore, ut actuni iuter 
Labauum et Iacobum , negante Amphitryone iustum sibi 
paterni gregis heredi boum numcrum ab Electryoue tribui. 
Certe greges postea inler Amphitryonis bona fuisse, arguit 
infra v. 39. 

\. 13. ts B>j/3a? tKiTeucre] Planc ut Epigeus, cousobriuo 
I TlqM? lY.heuve kdl) e- ®hiv ctpyup6Tetyv , apud 

II. 1 f. 574. Valet aulciii ulroque loOO UeTeuQ~e snp/i/irn- 
liim vrnit. Infra V. 83 'UeTO tj' f}| KpeoVTCi, a <|llo, ut IN HESIODI SCVTVM. 15 Apollod. 1. c. § 6 tradit, vjyvitrQv}. Conf. Schol. ad 

n. n. 480. 

v. 15. voo~Cpiv arep tyiK e(p.~\ Cum a Tapliiis et Tele- 
bois in pugna interfecti fuissent Electryonis filii, pater eos 
ulcisci cupiens filiam suam Alcmenam Araphitryoni ita 
commisit, ut ab eo iusiiuandum exigeret, fore ut illam 
virginem servaret, usque dum ipse ab expeditione reversus 
esset. Cum vero Electryonis consilium insecuta eius mors 
turbasset , Alcmena , quod ipsa quoque fratrum ultionis 
studiosa esset, coniugiura suum promisit ei , qui ultionem 
oam peregisset. Vide haec narrantem Apollod. 1. c. § 6, 7, 
collatis scholiis ad Hom. Od. A. 265, ad Apollon. Rh. l.c, 
cui narrationi nihil hic apud poetam est, quod plane obstet, 
([uamvis, si illa non exstaret, fortasse in mentem nobis 
iucidisset coniicere, ea lege receptum lustratumquea Creonte 
fuisse Amphitryonem , ut ab uxoris concubitu abstineret , 
usque dum fratres eius ulciscendo tum ei satisfecisset (quam 
adeo ipsam hoc exegisse tradunt Schol. ad Od. 1. c), tum 
hoc facinore susceptam priore cctvjv aliquatenus eluisset; in 
quam coniecturam nescio an inducerent vocabula Trapcxr 
koitk; et aAofcog iam Alcrnenae tributa. 

votrCptv ccTep, nt hic, ita "Epy. 91 et 113 exstat; (J)/Ao- 
TviTOi etpifJLepou pariter liabet Th. 132. 

v. 19. TaCpluv ISe TyXefioct&ov] Taphus una ex Echina- 
dibus insulis, Acarnaniae obiectis, incolas habuit cum alios, 
lum Teleboas, seu deductos eo Mycenis a Persei pronepote 
Taphio, sive Acarnanes origine. Piius tradentera videa» 
Apollod. 1. c, posterius Scholiastam Apollonii Rh. 1. c, 
quocum facit Strabo X. p. 461. Naves, quibus in expedi- 
lione contra illos Amphitryonem usum facit Plautus et 
quihus utique opus ei fuit, ut in iusulam Taphon perve- It5 COMMENTARIVS 

niret, nulla apud poetam mentio fit, ita ut statuisse videa- 
tur, bellum ab* Amphitryone gestum contra degentes adhuc 
in coutinente Teleboas , quibus auxilia Taphii miserint ; 
quo sane, ut recte animadvertit Goettlingius, ducere vide- 
iur, quod in v. 18 tantum memorantur eorum KUjfJLCti, 
ut caput regionis Taphon Amphitryo non attigerii. Apud 
Herod. V. 59 raentio fit dedicati ab Amphitryone tripodis 
cum inscriptione, in quam recentiores nonnulli emendando 
'AfxCPiTpvuv fjL ccveQvjne v e co v cctto TvjXefloccoov navium 
menlionem intulerunt. Sed vide Boeckh. Corp. Inscr. 
Gr. I. 35. 

v. 20. fieo) <J* eTTifjLccpTvpot vpctv\ Sic Od. A. 273 Qeo) cT 
ZTTiftccpTvpoi eo-rccv, II. Z. 76 Zed$ cT cifJLfjL eirificcpTvpoi eo-Tu, 
quem versum respiciens Hesychius eTrifJLCipTvpog explicat 
(jLCcpTvs er) toU yevofJLevoig. At vero Eustath. et Schol. 
Ven. ad illum versum ew) abundare volunt, ut in eTi- 
fiovKoXot;, £7Ti',ToifjLyjv , ewiovpoq. 

v. 24. Boiuto) ThvjZiTTTTOi] Universis Boeotis hic tribui- 
tur, quod apud Homenim non nisi singulorum heroum 
est epitheton, notandumque quod ttXcc^ittttov Qvjfictv, itaque 
universam civitatem, simililer dix.il Pindarus 01. VI. 85. 

v. 25. AoKpoi t' ccyyJiiccyjii] Mysorum idem epithetOD 
ipud Hom. II. N. 5. Ab Hesychio in v. robte exponitur 
oi eyyvQev fxuyJifjLevoi. At oontrarium de Locris tradit 
Ilnin. II. N. 713, ubi Ih yiiius aotat rideri diyersis tempo- 
ribus divcrMini Loorensibus pugnandi morem Fuisse^ cete- 
runi necesse er Souti Auctorein aliquanto serius 

yixisse Iliadia Auctore, I. bellica virtute laudal Pin- 

m <)l \. (Boeekb. X l) oirca bnem. IN HESIODI SCVTVM. 17 v. 26. TCtig'' AKy.ctioio] Araphitryo. Non audiendus Au- 
ctor Argumenti, quando filium Alcaei etiam Eleclryonem 
facit, qui Alcaei frater fuit , non filius. Ambo autem pa- 
trem habuerant Perseura. Vid. Apollod. II. iv. 5. 

v. 28. oCPpoi fteolcriv] Ex antiqua formula ccvSpcov re 
Seuv re adiectum Qeotcrtv h. 1. putat Heyn. ad II. T. 96 
(conf. Th. 220); sed depulit Hercules etiam a Prometheo 
pestem (Th. 526 seqq.) , ab Apolline iniuriam (infra 
v. 69, coll. v. 478 seq.). 

v. 29. ccpijg c\^Krijpa 9 ut Hesiodi , ex h. v. vel infra v. 
128 citat Schol. Ven. A. ad II. S. 100. 

v. 30. wpro iuugendum cum evvvfctog v. 32. Sic Th. 10 
evvvy^tctt GTetyjtv , v. 596 v)[/,ccTtzt crTevSovcrtv, infra v. 46 
Tctvvvyiog J' ap eXey.To. Est autem ccpro eum inipetu te 
movit, ita quidera, ut ab Olyrapo, Thessaliae monte, statim 
gruderetur in montem Boeotiae Typhaonium, hinc vero in 
vicinum Thebis monlem Phicium. Sic apud Hom. II. N. 
20 seqq. Neptunus quatuor gressibus ex Samothrace perve- 
nit Aegas, urbem Euboeae , item per montes gradiens, ut 
arguit ibi v. 18, et similiter Iuno II. S. 225 seq. ab Olympo 
Yltepiyv eTtficccrct kcc) 'HfJLCtQiyjV \pciTetv\\v , Y.evctr eCp 1 itto- 
toXcov ©pyy.uv opect vtCpoevTct 'Ay.poTccTCtg y.opvCpccg' oucfe 
%()6vc6 //.ccpTTe ToSoTiv. Conf. et Pind. Pytli. III. 75. 

So'Xov] Dolus hic qualis fuerit, dicere poeta neglexit. 
Iovem adsumta Amphitryonis forma cum uxore huius 
concubuisse posteriorum traditio est, qui et noctem eum 
TptTXctcricccrcii commenti sunt. Vid. Apollod. II. iv. 8-, 
Diod. Sic. IV. 9; Schol. Hom. Od. A. 265, Plautus in 
Amphitr. 

(2vo~crodo[jLevu!v frequens est etiam in Odyssea verbum; in 

2 18 COMMENTARIVS 

Iliade autem nori exstat. Reddunt hic clolum alta vel pro- 
funda inente volvens. Corrige struens. A fivu est /3v0cs, de- 
pressus locus, fundus, profunditas, pro quo etiam dixerunt 
fivo~o~o$. Vid. II. Cl. 80, unde j2vo~o~6(Ppccv 9 vir alta mente 
praeditus, apud Aeschyl. Choeph. v. 850. 

v. 32. Tvcpaovtov] Boeotiae mons, ita dictus quod eum 
Typhaoni superiniectum quidam existimabant. Vid. Schol. 
ad Pind. 01. IV. 11; Tzetz. ad h. 1. et ad Lycophr. 177, 
Alia fuit ei nominis forma Tv<Ptov 9 unde Hesych. Tvipiov' 
opo~ Boi&otic&S) nisi fortasse ibi TvCpccvtov corrigenduni , ut 
censuit V. D. in Misc. Obss. II. p. 350. Conf. K. O. Miillei 
Orchom. p. 62. 

v. 33. <biztov\ Item fuiL mons Boeotiae, nomen hahens al 
resedisse ibi credila Sphinge, quam Boeoti ^tzoi nuucupa- 
l)aut. Vid. Tli. 326 ibique Scholia, quosque citat Valcken, 
ad Phoeu.813, tuiu el Anecdd. Bachmanni II. 285, 20 seqq 

v. 34. (ppeo~) fJL^ero ^ecmeXci epya) Quomodo scilicet Dii. 1 
atque homiiiibus c\pv)" cchKTvjpa generaret. 

v. 35. cajTy — vvkt) i. e. T^avTVj, ead-.-m rwcte, ut. explical 
• liaui Schol. llom. Od. A. 265. De pronomine ctVTOq hac 
significatioue vid. Honnannus Opuso. I. p. 333. 

\ . 39. st) — %ot\xevcit; c\ypQMTCt£\ Diaconus: eTto~Ke^6[JLevOi 
toc "tha Qpe/JL/jiczTci. ILicc (Joettlingius fuijse vult praeilam. 
i; li.iDi e bello sciiiin (Iii\ci;ii Ampliiiryo. CogUem equi- 
dem potiui de pastpribui <t boum atque oviua gregibui, 

qin.s ille, in expi-dilioiiciu pnmY isrrns, doini roliquei al. 
v. 40. w/jt' Mvctt | Noi.ii in Itis Diecomifl l O\xv\piK0V ty\hov. IN HESIODI SCVTVM. 19 

cura Horaerus quoque passim /3ij <? levai et wpr' Uvat dixe- 
rit pro upfJitjTO, Trapey.tvvfiv]. Est autem copr' ieV#/ magis 

Kysseae quam Iliadis. 
i. 42. co? cJ' oV tfi/^p x. t. /. RecteHeinrichius: wSuavis- 
simam comparalionem, sed ingeniosius expressam adhibuit 
Auctor Odysseae E. 394." Minus adsentior Clerico, Home- 
rica illa imitatum esse Hesiodum allirmauti, quamvis etiam 
Wolfius ab Scuti Auctore ita adumbrata haec ex Homero 
dixerit, ut nihil praeter umbram reslet. Vnde enim de 
imitatione vel adumbratione satis conslat? Equidem neque 
eandem prorsus esse video comparationis liuius atque illius 
rationem et esse in Homerica cultioris iam artis iudicium. 

br avvjp — v7rey.Tpo<Pvyoi carpit Wolfius ut minus recte 
dictum pro brav. Sed bre cuni optativo sic iunclum vi- 
deas apud Horaerum, ex. gr. II. A. 610, A. 263, K. 14; 
cum subiunclivo II. B. 782, E. 91, 597. 

v. 44. ey.Tohu7revo m a$'] Composito hoc non usus est Ho- 
merus, sed exstat simplex verbum apud eum II. Q.. 7 et 
aliquoties in Odyssea. Ad Tohv7revo~e Schol. Ven. B. M. 
IJ. 1. c: eU TiXos vjyayev cctto tm epiwv Tokvirq yap v) 
crCpalpa rcov epicov. 

v. 46. Travvvfciog h. e. ex quo venit, omnem reliquam 
noctem. Itaque ex mente poetae anteverterat eum apud 
Alcmenam Iupiler. Conf. supra vv. 35, 37. 

v. 50. ovy.efr 6/jlcc <PpaveovTe.~] Fuit, cum emendandum 
putarera ov y.cc^ c\J.a <PpoveovTe: sed iani niliil opus esse 
emendatione intelligo. Sensusest: Erant quideni germani et 
gemini fratres, sed non etiam, ut lales, eadem mente prae- 
diti. Infra v. 88 dicuntur ovre cpuvjv evaAiyKtoi, ovre vovjfjca. 

2* 20 COMMENTARIVS 

Versus 55 et 56 ob putidam in iis post superiora tauto- 
logiam fuere W. DD. qui tollendos censerent , quibus recte 
opposuit Rankius, non esse hic tautologiam, cum poeta his 
versibus diversitatis, quae in Ipliicle et Hercule fuerit, 
causam explicet, dicens alterum hominis mortalis, al- 
terum regis Deorum progeniem fuisse. 

v. 56. Oecev G-ytJLtxvTopi itocvTCCv\ Occurrunt haec etiam in 
fragmento ex Catalogis apud Laur. Lydum de mensibus c. 4. 

v. 57. Factus hic post decantatos a rhapsodo versus ex 
Eoeis ad sequentia de Cycni et Herculis pugna transitus-, 
factus aulem ille non nimis concinne per particulas os KCti 9 
qui (natus ex Iove et Alcmena Hercules tum alias res prae- 
claras gessit, tum) eliam Cycnwn occidit. 

Kvxvov—^ApyjTiccdy/V, Martis filium ex Pelopea (vid. Apol- 
lod. II. VII. 7.), probe distinguendum ab altero Martis 
filio, sed ex Cyrene, Cycno, item interfecto ab Hercule. 
Vid. Apoliod. II. V. 11 et ibi Heyn. Fuit eliam tcrtius 
Cycnus, Neptuni filius, de quo videSchol. Pind. 01. II. 147 
et Schol. Aristoph. Ran. 994, cuiusque mentio alieubi etiam 
ab Hesiodo facta, teste Schol. ad Theocr. Id. XVI. 49. Saepe 
autera confusi sunt hi Cycni; qua de re videantur W. DD. 
ad Hygin. fab. 31 ct Heyn. 1. c. 

' 'ApyjT ioa)y,<; fbrmatura ab ' Apys, ' ApvjTOt; pro ' Apvjo?. Sic 
'ApvjTictdoc MehuviTTVjV dixit Apollon. Rh. II. 968, quem 
«rideetiam ibid. 1032, III. 118'J. Conf. etDion. Alex. v. 685. 

Ab hoc Marti.s filio Cycno et Marte piiore pugua viclum 
fiigatumqin.' Heroulem, qui derade demuiu altera pugna 
Cycnum oociderit, tradidiaie in carmine de Cycno Stesi- 
cborum referl Schol. Pihd. ad illa huiua 01. X. 19 (Boeokh. 
\l. 15): Tpccre Se KuKveiot \iccyjt tov uTripfitov 'Hpcty.Xict. 

o in Violeto p. 264: Kvkvov tov //,ev ' Apscot; kxkoj; 


IN HESIODI SCVTVM. 21 tcc Tep) ftotXouTcioLv (corrige ex Schol. Pind. 01. B. 147, cui 
sua haec Eudocia debuit, ®etr<rctXictv) hothkvrcc 'HpctK^g 
oiTSKTeivev , cos ev tvj 'Actt/c^ ^HcrioSog Svjhot Agit Eudocia 
ibi de duobus Cycnis, altero Martis, altero Neptuni filio; 
ad quos ab se invicem distinguendos jiertinent citati iam 
ab Rankio veterum loci, Schol. ad Arist. Ran. 941 (ubi item, 
ut apud Eudociam , mentio fit 'Hq-io^ov ev 'Actt^/), Schol. 
ad Pind. 1. c, Schol. ad Theocr. XVI. 49. 

v. 58. ev Teuevei eKUTvjfioAou 'AtoAAcovos] Wotyoto-otiou , 
cuius infra v. 70 memorantur aXcrog y.ct) (^ufxog. Fuisse 
illud iepov Tpog Tpoityvi traditur in Schol. Ven. A. B. D. 
ad II. *¥. 346, ubi Tpuyuvi corrigendum ex Scuti v. 353 pro- 
babiliter coniecit Heinrich. In Schol. ad h. 1. apud Ran- 
kium varia est Codd. lectio Tpot^tva, QpctKqv, TeX%7vct. 

v. 59. •KOLrepoi ov\ Puto hoc TCtTepct Fov pronunciatum 
fere sonuisse TTCtTepctuov. Certe Latini digamma per v vel u 
reddiderunt: tfAif, vXFct — sylva, sylua. 

v. 61. ev §i<Ppcp\ Martis, ut bene animadvertit Rankius. 
Conf. infra v. 109, 463. 

v. 62. vu<T<TOVTeg fflhyo-i, ut Hesiodeum, citant Suidas in 
v. otAvj et Schol. Aristoph. Ach. 740. Contulit iam Ful- 
vius Vrsinus Virgiliana III. G. 86, ubi item , ut hic, morae 
impatientia in equis significatur, quemadmodum et apud 
Sidonium Apollin. Carm. XXIII. 331 — 338. In aliis ani- 
malibus irae est indicium. Infra v. 431 de leone to<t<t) 
y\ot$et. Conf. et Statium Theb. XI. 255. 

v. 69. ctVTog yccp oi STcopcrg /3. c Hp.] Causa, cur hoc fe- 
cerit Apullo, exponitur infra v. 478 seq. 22 COMMENTAMVS 

v. 70 citatur, ut Hesiodi ev 'Ao-t/cJ*, ab Etym. M. 646, 
41. lepov id Apollini conditum ab Argonautis tradidisse 
Callimachum videas apud Hyginum P. A. II. 37; a Tro- 
phonio conditum prodidisse Heraclidem Ponticum ait 
Tzetzes ad h. 1. 

v. 71. Kott uvtov] Fulgor oriebatur non tantum ab armis 
Dei, verum et ab ipso. Scilicet Deorum adventum vel 
praesentiam maxime fulgore agnosci veteres credebant. Vide 
citatos iam ab Heinrichio Hom. Od. T. 36, H. in Cer. 278; 
Virg. Aen. I. 402, Heyniique Exc. XIII ad eum librum. 

v. 74. 'lohtzov] Quod Herculi sociam ad puguas operam 
Iolaus praestitisset, hinc Plutarchi adhuc aetate q-v[a(3co[AOv 
Herculis Iolaum venerabantur, TC&pcurTaTtjv 'HpcutAeovs bvo- 
[JLCC^ovTSg. Vide Plutarchi Moral. p. 492 D. Festa Thebis 
celebrata 'HpccKAeiu, tcc KOt) 'lohccici, memorat SchoL Pind. 
01. XIII. 148. Conf. Plut. in Pelop. c. 18. 

v. 75 seq. exstant etiam Th. 152 seq., "Epy. 148 seq.,unde, 
me iudice, potius colligas, aliquid inter tria haec rarmina 
necessitudinis intercedere, quam cum Koeppenio versus eos 
h. 1. resecandos. Conf. quae diximus in Comm. ad Tli. 
J. c. et Rankium ad h. 1. 

v. 77. oq pa i. e. Hcmilcs, cuius praecipua fuerat in su- 
perioribna mentio. U ooyain pugnam sibi instare videns 

cl litiius ct supciinnun, quai exanllavcral, laboruiu causain 
confeii in quoddajd patrii tut advcrsus Deos peccatura, ex 

(oiuiuuiii scil. cius acvi jicrsiiasiouc, qua graviorum scele- 
ruiu iudicia a Diis iulcrduin iu no\ ioruin posleros diHcrri 

credebantnr, Cortf. Miiscbcrl. ad II. .r. I. xxvm. 30 et 

III. VI. |. 1N HESIODI SCVTVM. 23 

v. 79 seq. /xfr' ctQctvciTOus — yXnev] Dictum hic //er' 
Muvcctouq pro el$ agnoscendum et ferendum duxerunt Scho- 
liastae, quibus adsensi H. Stephanus in Lex. p. 894 F et 
Heyn. ad II. T. 265, neque repugnat Boissonadius. At, 
iudice Rankio, ita est conlra usum epicae poesis usurpa- 
tum , ut nulla ratione ferri aut defendi possit. Nec mihi , 
quo defendam, suppetit exemplum, nisi fortasse unum hoc 
II. N. 301 : 'ECpvpous jJLera dupqa-Q-ea-Qov. Attamen in tanto 
Codicura //er hlc tuentium consensu acquiescendum nobis 
puto in notando, quod rarum et mirum videatur. 

vv. 79 — 94 alius esse auctoris suspicato Thierschio (de 
Hesiodo p. 28) sufFragatus in priore ed. Goettlingius, in 
altera post Hermanni monitum Opusc. T. VI. p. 194 recte 
sententiam mutavit, quera in primis movit,quod illa v. 78 
j3p orcav ttoAj) (pikro&Te 7tccvtwv statim excipiens v. 95 w <£/Aos, 
ccAXcc crd x. r. A. prorsus langueret. Thierschium offende- 
rat sortem suam deplorans Hercules, quod illi indignum 
hoc heroe visum. Sed bene animadvertit Rankius, potuisse 
lieroem quaravis fortem queri de ingruentibus sic semper 
sibi sine remissione laboribus, tum et tam arcte cohaerere 
verba Herculis cura Iolai responso, ut iis remotis etiam 
hoc delendum foret, atque ita abiectis omnibus, quae ad 
rera exornandam facerent . , ipsa epicae poesis indoles pror- 
sus exstingueretur. 

v. 83. c UeT0 cT eU KpeiovTot ku) 'Hvio^v citat, ut Hesiodi, 
Schol. Sopli. Antig. v. 1180 Brunckii, in quo versu Creon- 
tis uxor Eurydice vocatur. Hesiodum sequitur Schol. Ho- 
raeri II. E. 323. 

v. 84. txpfMvct vocabulum Hesiodeuni. Vid. Th. 639, 
"Epy. 405, 540, 806. 24 COMMENTAMVS v. 91. ocXiTYifJLevov Evpu<rftv]a. i. e. , ut Hesychius cxponil, 
yizxpfjisvov, iniquum, i/iiurium, sc. in Amphitryonis familiam. 
Quod pro hac per se probabili Codicum fere omnium le- 
ctione Guietus ccAiTvjfjLepov rescribi voluit, idque adeo in 
contextum receperunt Gaisfordius et Dindorfius, quodque, 
magis etiam a Codicum lectione recedentes, Bentleius et ad 
IJ. T. 115 Heynius (T. VII. p. 632) EvputrSvj' v\Mto\iv]Vqv 
scribendum coniecerunt, ortum habuit ex concepta iis opi- 
nione, quam fuisse etiam Scholiastarum ad h. 1. videas, 
obversatum hic menti poetae traditum ab Homero II. T. 
98 seqq. mythuin de Eurystheo ante iuslum tempus edito, 
quo factum sit, ut servire ei Hercules deberet. At vero 
Hesiodus, aut quisquis Auctor fuit huius sane antiqui car- 
minis, tum Herculis aerumnas, tum Iphiclis, erepta per 
Iovem ei bona mente, cctvjv ab altiore fonte repetentem 
Herculem facil, Amphitryonis peccato quodam, neque imjDO- 
sitos novit Herculi ab Eurystheo labores, sed eum v. 94 
dicentem inducit: ctUTCcp e(xo) dc&ifiwv y^aAeTrodg fTfrfA/fr' 
oceuXovg. Vide omnino, qui plenissime lianc quaestionem 
tractavit, Rankium. 

v. 93 et scq. citat, ut Hesiodi, Stobaeus IV. 36. 

v. 95. ccXXoc cru 6ccq-o~ov %j£ v)via <£ow;c.] Haec dicens 
Hercules censendus est habenas, qutfl anloa ipse tenuerat, 
[olao tradere, simulque de ourru desiliena arma inde, quat 
iudueret, deiaoepfl eximere, verba Lnteriiq ea proferens, 
quibm exoitaretur Iolaus, ut iutrepide currum reota in 
obviofl adver»ariofl dirigeret. Sio si accipiaraus, sublata eril 
dilli» nlta.s, quae Bermannum I. c. p. 194 movit, ut w. 
95 — 101 eflflc alteriua putarel rooensibnifl, quae desoriptio- 
iii iii artnor-um Herculta prorsus nen habuerit. Tliiersobius, 
repetitione offenflua vocabulorum HYttv e1 uttvwSoW Wtoov^ IJi HESIODI SCVTVM. 25 

versus 95 el 96 ita cibiiciendos censuit cum praecedentibus, 
ut versum 78 versus 97 excipiat; sed recle Goettlingius el 
Rankius monuerunt, frequentissimas esse tales apud Epicos 
repetitiones. 

Celerum tenendum est , Herculem et Marlem ita quidem 
in propinquo (ov rqhov, infra v. 118) fuisse, ut elamorem 
Martis, in vicino viae luco TepifJLOiivofisvou , fragoremque 
eurrus (ztv7T0V, v. 98) audire Hereules, quemque et arma 
Dei et ipse Deus fulgorem emittebant, videre posset; verum 
non ealenus in propiuquo, ut non Hereuli tempus esset 
inter colloquium cum Iolao arma expediendi induendique. 
Via, per quam vehebatur Hercules, Trachinem potius (vide 
infra v. 353) ducebat praeter Apollinis lucum, ex quo, ut 
tradit Schol. Pind. 01. X. 19, consueverat Cycnus in prae- 
tereuntes impetum facere. Videtur id non ignorasse Her- 
cules, qui inde instare sibi pugnam certum habens, ad eam 
in tempore se paraverit: et sane brevi post ex eo luco 
Cycnus cum Marle progressus appropinquanti Herculi se 
cum curru in ipsa via opposuit. Vide infra vv. 350 seqq. 

<QoiviK6evTCt pronunciandum, ut quadrisyllabum , (poivi- 
kovvtol. Nam secunda vocabuli syllaba haud dubie longa est. 

v. 99. TrepifJLaivSTOii^ Observatum iam Rankio, Tepifxoti- 
vecrbui apud Homerum frustra quaeri. 

v. 101. occ&toli praesens est pro futuro, ut recte gl. 
Cod. Bav. apud Rankium. Hercules ex animi fiducia de re 
mox peificienda loquitur, ut iam locum habente. Herman- 
num Op. VI. p. 195 vete praesens opinantem hac sententia: 
vel fortissinms satiatur aliquando jjugna, bene refulavit 
Goeltlingius. Conf. et Rankius ad h. 1. 

v. 103 seqq. Nolens Iolau- Herculem nimium indulgere 26 l.OMMENTARIVS 

opinioiii, se ob aliquod Amphitryouis patris sui in De< 
delictum illos sibi adversos habere, qui iude nullam ip 
dilficilium laborum remissionem darent: Immo, inqui 
sane pater hominum et Deorum et tutelaris Thebarum Dei 
Neptunus valde te honorant, qui huc in manus tuas addi 
caut huncce validum et magnum virum, quo devicto mu 
tum gloriae reportabis. 

v. 104. ruvpeog 'Evvocriyuto?^ Quamvis uno hoc loco e: 
stet epitheton Neptuni Tuvpeog, non est, ut per se il 
parum cougrue tribui videatur. Neptuno in Boeotia, in pr 
mis Onchesti, culto immolatos tauros fuisse, atque in( 
cognominatum eum ruvpeov, auctor est Tzetzes ad h. 1., ci 
cur fidem in hac re negemus causae nihil est, nec fe 
dubitandum, quin ita secundum antiquiores tradideri 
Memorantur ab Hesychio Tuvpiu, festum Neptuni. Deniqi 
in nummis urbis ab hoc Deo dicti Posidonii, quae dein< 
Paestum appellata, semper est tauri figura (vid. Mazoc 
ad tabb. lieracl. p. 506); sive ratio huius rei et iinniolab 
rum passim Neptuno taurorum (vid. Hom. II. T. 403 seqc 
Od. T. 6; Pind. Nem. VI. 69; Virg. Aen. II. 202, III. 11 
ibique Serv.) in eo quaerenda sit, quod ob vicina fere ma 
] ;iscua Neptunum tam taurorum altorem crediderunt, qua 
equoruni, a quibus Wttio? n<J<7£/Ja'i/ dictus, quae sentent 
csi 1. 11. Vossii iu Epp. Mythol. T. II. p. 276, sive cauaa ba 
1'ucril , quod peT ntarc piiinitus tauri iu Graeciam adved 
>i\c inaris slrcpitus ciiiu lauri iiiugilu, vcl lliicluuin litt 
iiivadcnliiini luiitr cuin laui i irruculis iuipctu coiiiparalus l 

ionem dederit f ouiusmodi saue qui(j iu cauaa luisse vid 

lur, curcl lluvios, \ cliciuciil iorc.s iluula\al, laiirir<)rmes,cer 

laiirinis cornihus pi \icdilos sibi in forniiui nt . Vid. (iracv. , 

h. 1.; Spaiiliciiiius <lc usu cl pr.nsl. iiuiuisui. , Diss. VI 

't(;;(:, M „iM.()!)ss. III. 10; Milsclictl.ad lloral. 1V.XIV.2 IN HESIODI SCVTVM. 27 

. 105, Ut Hesiodi in Scuto, cilatur ex Cod. Havn. Ety- 
moiogi M. in annott. Etym. Gudiano subiectis p. 933. 
0£ ©^/3ij? Kp. £%£t ?•>• 1* ^«] Cliorus apud Aeschyl. in 
'" VII conlra Theb. post pvo~'i7TT oXiv Thebarum Herculem, in 
primis quoque Neptunum , sed illum iT7Ttov, invocat v. 130 
seq. Schiilz. Neptunum in Boeotia cultum cum Tzetze 1. c. 
tradit etiam Eustath. ad Dionys. Per. v. 476, unde frequens 
etiam Neptunus in Boeotorum nummis. Vide illos apud 
Harduin. p. 35; Haym. Thes. Brit. tab. XXII. 2, 3; Eckhel. 
II. p. 197. 

pvETUi pronunciandum, ut disyllabum , pvTCtt. Vid. 
Heyn. Exc. IV ad II. A. 

v. 107. Hvol K^eog eo~§hov otpnjou'] Maximopere Iovi curae 
fuisse honorem 'HpctK^og ®y]fiaysveo' tradere etiam videas 
Hesiodum Th. 530, ad quem versum memorandus nobis fue- 
rat citans illum Schol. Sophocl. Trach. v. 112. 

v. 112. TCtiSote i. e. posteros, filium et nepotem. 

' AXKeiSoto] Pater Amphitryonis modo ' AhKOUOQ appella- 
tur, modo ' AKv.ev<;. Ab hac forma patronymicum est 
'A^Keifye. Conf. Heyn. ad Apollod. II. IV. 5 in nott. 
critt. p. 177. 

v. 114. Toi rCptvToAuCpihTepo&Qoivyjs] Miror Heinrichium 
Td hic explicantem TCtvTU. Rectius, ni fallor, ab Latine 
haec interpretatis acceptum redditumque</«<w res, ut in Graecis 
etiam intelligi potest epyu. Pluralis numerus pertinet ad plu- 
ra eiusmodi certamina, quae loquentis animo obversabantur. 

Apte cum sententia huius loci contulit VVolfius, quod 
ut Hesiodeum citat Polybius V". 2: AluyJSug 7ro}.i\xu> K£%u- 
pvjo'TCi<; vjuTe Scuti. Sed couferendum eliam viderat Gaisford. 
ad Fr. XLIX. 28 COMMEINTARIVS 

v. 120 seq. \x,eyctv Htttov 'Apelovct Kvctv. ttocvtvi ccvct- 
(TTpuCPccv.^ Non unum Herculis currui iunctum Arionem 
fuisse tum res ipsa et constans in bigis consuetudo docet, 
tum supra arguunt vv. 96 seq. Sed maiori et praestan- 
tiori equo Arioni, promte ad aurigae regimen se conver- 
tenti, facile obtemperabat alter equus. Itaque praecipit 
Iolao Hercules, ut Arionem quoquoversum converlat pro 
exigente id puguae ratione, ne scilicet, si fortasse ex curru 
pugnandum esset, in eo stans Hercules aliqua re, fortasse 
ipsius Arionis inter eum et Cvcnum stantis magnitudine, 
impediretur, quominus libere telum in adversarium emit- 
teret. 

De Arione Schol. Ven. A. B. D. ad II. Y. 346: tovtu 
dictyvvirccfJLevos c H/>#y.Ai}? Trpog Kvkvov tov "Apews vlbv Kctfr 
iTToSpojJACtv eviKyo-ev ev tw tov Ylctycta-uiov 'AtoAAwvo? lepco. 

Kvavo^uiTtjg Arion dictus etiara Antimaclio in The- 
baide, cuius versum servavit Pausanias VIII. xxvi. 5. At 
rutilas ei iubas tribuit Statius Theb. VI. 301, ubi splendida 
est huius equi descriptio, ad quam Barthium inspexisse 
non pigebit. 

v. 122 integrum, ut Hesiodi ev rvj 'A<rx/^/, citat Io. Philop. 
ad Aristot. Anal. Poster. p. 82, addens ad complendum sen- 
Mim $vg~uto. Postrema duo verba, ut Hesiodi, citantur in 
llmncri 'ETi[JLepio-fJLOis apiul Cramer. An. Ox. T. I. p. 417, 13. 

Vt liic, ita apud lloim ■runi ul)i(|ue inilium aimulurae 
iit ab ocreis, quas fibulis circom pedea oonstringebant. Vid. 
Hom. II. T. 330 ibique Heyn. Et debnit omnino fieri ao 
his initium, oorpore iiondum ab ceterii armia impedito, 
eetque etia.ni oirca reliqua arma induenda ordo, quem se- 
quitur po£ta, naturalia. Namque thoracetn indnere Hercu- 
l« . debuit, antequam ei iniiceretur cnsis, c balteo {eK Te- 
h&fJMvoe, inCr.i \. 221) pendena, el huic balteo superiniice- 


11V HKSIODI SCVTVM. 29 retur alter, unde penderet iu tergo pharetra. His peractis 
dernura ita liberas manus habebat heroS, ut posset dextra 
haslam arripere, sinistra sibi capiti galeam iraponere et 
eadem denique scutum sumere. 

bpeifccchKOto <paeivou] Album ttichaleum vocat Virg. Aen. 
XII. 87, quod item recte ad splendorem trahas. Memora- 
tur bpei^a^Kog etiam in Hom. H. in Ven. v. 9, non item 
in Iliade vel Odyssea. Multiplex autem et incerta est dis- 
putatio de hoc metallo. Veterum videas fuisse, qui nati- 
Tum et e montibus erutum aes explicarent, favente utique 
etymologia vocabuli; fuisse, qui incendio sylvarum e va- 
riis metallis forte confusum dicerent; denique fuisse, qui 
opet^aXKOV appellatum traderent, quod artifex quidam Oreus 
primus eius temperandi rationem invenisset. Vid. Festus 
in v. Orichalcus; Serv. ad Virg. 1. c. ; Schol. Apollon. Rh. 
IV. 973. Repertum in terris Orichalcura, sed reperiri longo 
iani lempore desiisse aitPJin. H. N. XXXIV. 2; itaque postea 
in locum nativi Orichalci aliud commenticium successisse, 
sed minoris pretii : vilius enim illud auro habitum, cum 
veri Orichalci pretium essct supra aurum. Vid. Plautus in 
Curcul. I. m. 45; Cic. de OiT. 111.23; Sueton. in Vitell.c. 5; 
Philoponus 1. c. et apud Diacon. ad h.l. Conf. de recentio- 
ribus Viri Docli ad Callim. H. inLaud. Pall. 19; Reckmann. 
ad Aristot. Mirab. Auscult. p. 132 seqq. ; Heyn.adVirg. 1. c. 
Marlinius in Exc. VII ad Ernestii Archaeolog. liter., quos- 
que citat Roissonadius ad Philostr. Her. p. 602 et ad h. 1. 

v. 123. 'HQctiTTCV y.Xvroi $upc&\ Plerosque Deos Herculi 
dona contulisse tradunt etiam Apollod. II. iv. 11, Diod. 
Sic. IV. 14. Sed illi thoracem eum accepisse dicunt a Vul- 
cano, peplum a Minerva. Conf. ad Apollod. I. c. Heynius. 

v. 124 est ilem, ut hic, II. A. 19. 30 COMMENTAMVS 

v. 128. Qyy.XTo d' <£//,<£>' «/(*. ocpijg oc^KTijpa crifypov i. e. ensen 
e balleo suspensura. Conf. II. B. 45, A. 29. Miror autec 
Viros Doctos non oflendisse ad illud cifypov hic de ens 
usurpatura , cum non raodo apud Horaerum passira ciop e 
<Pcio~yxvov fcccXxeov et TxyfccckKeov dicantur (vid. Od. 0. 402 
T. 241, X. 79 seq.), sed etiam infra v. 221 meraoretu 
ccop y^x^Keov. Num igitur peculiare quid in Herculis ens 
obtinuisse statuendum est, ut, quemadraodum Chrysaoi 
fuit ccop xpua-eiov (Th. v. 283), sic illi fuerit' o~i%peov 
ut esset maior eius in caedendo vis, quam quidem ill 
aetate satis iam cognitam habebant? Itaque instruraenta a< 
secandura ferrea raemorantur varia II. A. 485, II. in Merc 
41, 109, et videri potest in his II. E. 34: o^elSie yxp fi 
Ac&ifAOV ccTrOTfxfoeie Q~i3ypcp, ensis adeo significari , quamquan 
si verba illa non, ut quidam Graniraatici voluerunt, intel 
ligenda sunt de Achille, raetuente ne caesi Patrocli capu 
liector abseinderet, sed de Anlilocho, raetuente ne Aehille 
prae dolore ob mortem amici inauum sibi inferret, etian 
tle cultro, qui in lentorio fuerit, cogilari potest. At cert 
ferri quoque usuiu iam in armis fuisse, hiuc ellicias, quo( 
Telemachus Od. 11. 294 removcri procnl a procorum cou 
\ivio arma iubens, hanc adfer t rationem : UUTOg yap etyeA 
KeTcti avSpx o~iSqpog. 

v. 129 seq. Koityv o*e Tep) o~S. (pxpeTpqv k. t. A.J Recfc 
Goietua ad li. I. »JLorum, inquit, sive fascia, ex qua pfearetn 
»ptndebat , prius in oollum induebatur, et inde pharetn 
Da peolore, a<! quod posita erat, in tergum i*eiiciebttur,' 
Apud Piop. II. i\. 10 dieiiur pharetro in humerp iacer*. 

Notal .111 1 • -i 1 1 Woifiui a<l I). I., m if.s e\ licrouin llomo- 

uetndine iudicanda sit, pharetram oum sagittii 

y.voTXictv nofl pertineroi al Berouli fortasse propriun 

| M ,( poetam putaasc <'t sagittas quatuor rersibuj axornan IN HESIODI SCVTVBT. 31 

voluisse. Sed quidni proprium hoc poeta putaverit? Num 
oblitus erat Wolfius, etiam Homerum iam Od. 0. 224 seq. 
Herculis ro%a celebrasse, ut quibus maxime excelluerit, tum 
et Od. A. 607 arma et sagittas habens inducere Herculis 
ii^wXovl Immo et per se credibile est, eum semper fere 
arcum et sagittas secum habuisse, et apud Apollodorum se- 
cundum antiquos poetas saepissime iis usus traditur, ut ad- 
versus Hydram Lernaeam , Stymphalides aves, Geryonem, 
aquilam Promethei, Nessum. 

Quod hic, ut sagittarum, non item diserta arcus mentio 
facta est, facilem explicatum habet. Puterat arcus, in curru 
relictus, cito inde si res exigeret promi , sed non tam 
cito pharetra e loro pendens corpori aptari poterat eo modo, 
qui describitur v. 120 seq. 

v. 131. ^clvcctqiq — SoTvjpeg] Ita dictum, \it"Epy. 356 ccp-rctZ, 

bctVCCTQlQ SoTSipd. 

v. 132. 3ccKpuo~i fjJvpov , laerymis mudebant , poetice , seii 
audacius dictum pro iacrymas ciebant, scilicet occisorum 
cognatis, unde et o~Tov6evTe? b'io~TO K t apud Uomerum Od. <£. 
12, 60. De venenatis sagittis potius intelligendum ait 
Goettlingius, sed vereor ut Graeca verba id sinaul. 

v. 134. fiopCpvoio (pkeyvxo} Etym. M. p. 796 pr.: /ji.6p- 
tyvoio cpXeyvao' 'Ho~io^o? 'Ao~7rih — TOvTeo~Ti \iehctvos cceTOv: 
iuin recte (P^eyvao dictum ait cctto tov (pXsyeiv Kct) Xccijl- 
rpov elvai. Hesychio et hinc Euslathio ad II. Np. 933,26 
(pXeyvag exponilur cceTOC ZavQos, Suidae sirnjDliciter yevo? 
cceTOv. Epitheton aquilae fxopcpvov tribuit Homerus II. Q. 
316, quod ab aliis cxponitur celer, ab aliis rtiger, ab aliis 
perniciosus. Scilicet incerta est, ut origo vocabuli, ita 
significatio. Ab Arislotele H. A. IX. 32 (22 Schneid.) et 32 COMMEKTARIVS 

hinc Plinio ii. N. X. 3 inter genera aquilarum recensetur 
fJwpCpvog, cui nomen fuerit etiam KXccyyog et wiTTotyovog. 

v. 136. Legitur idem II. T. 336, O. 480, X. 123, ut videa- 
tur in tali re poetis pene solemnis fuisse. 

v. 137. c&ccfLUVTog i. e. s£ cc^ccfJLCtvTog , cc$ufJLctvT(vv,v. 
Apud Homerum nulla fit aSccfJLUVTog mentio. Sed exstat 
illa apud Hesiodum "Epy. 147, Th. 161 et 188, ut infra 
quoque v. 231, addito epitheto ^AtopotJ, ubi Heinrichius 
vertit in aere pallido , sicut liic aeream fuisse vult gaieam. 
Goettlingio udctfLug habendus videtur in numero ficticio- 
rum metallorum vel incognitorum posteris. Ilaque repre- 
hendit Blomfieldium in Aeschyli Proni. 6 hduLtuvTivog 
reddentem Jerreus , qui tamen non omnino temere provoca- 
vit ad Hygini fab. CXLIV, ubi dicitur Prometheus in Cau- 
caso illigalus clavis ferreis. Conf. et Schol. Aeschyli d. 1. 
v. 64. Iu ferrum utique optime convenit Th. v. 161 tri- 
butum ccM/jluvti epitheton ttoMov (conf. II. I. 366, T. 261, 
Od. H. 167.), videlurque ipsum uomen ccdccfLUVTog metal- 
lum significare durissimae naturae, quale est ferrum. Vid. 
Th. 864. Attamen Tzetzae uSufiug non metallum, sed 
Xi^og \<tt\v ccSc6[xcto-Tog y el sic Proclo quoque visum ad -Epy. 
147, quo looo sane rei ratio baud repugnal prorsus. Sed 
<• Uipide galcam h. i., vel lalccm Tl). 162, quis est qui in- 
lorniaif sihi possil? 

\v. 139 — 318 deacribitur clypeua Herculia, cuiua artifex, 
ut Achillis olypei apud Homerum, fuiase Vulcanua treditur 

\< r.Mbus 297 , 313, 311); ila nl mirum videri nequeat, si iu 
<•<• iuulta fuifte memorantur &u6fiuTu 1 rea eiusmodi, quas 

nulla liiitiiaua ars c\liil>ere potttit, Profecta illa al) tnge- 

nio poelae faoile oonoodimua; ai noii iicm, eum in hac 


1N HESIODI SCVTVM. 33 clypei descriptione ornnia ex suo ingenio promsisse; neque 
ulla carmen hoc condenlis vel oculis subiecta vel animo 
obversata fuisse humanae arlis opera, quorum exemplum 
in informando sibi Herculis clypeo sequeretur. Quousque 
processerit ars Graecorum in talibus iam illo tempore, quo 
composita haec cJypei descriptio, ignoramus iuxta atque 
ipsam conditi carminis aetatem. Quo recentior haec habea- 
tur, eo probabilius fit, poetam ex iis, quae efficta in 
aequalium cJypeis vidisset, proficere potuisse, erecto iam 
tum in ornandis clypeis Graecorum studio, neque, ut credi 
par est, minore in iis quam in arca Cypseli se prodente 
artificum industria. Sed potuerunt etiam apud antiquio- 
res minusque cultos adhuc Graecos multa exterorum artis 
opera in notitiam venire, cum apud Aegyptios, Assyrios, 
Phoeniccs, inque variis Asiae minoris reguis et civitatibus 
iam valde antiquo tempore haud infelkem in eJlingendis 
vario modo rerum simulacris operam extitisse, magis ma- 
gisque in dies manifestum fiat, ut vel illa aetate poeta in 
effbrmaudis sibi talibus habere exempla, quae sequeretur, 
potuerit; sicut Homerus etiam in efformando sibi Achillis 
clypeo, tot mira arte eilictis imaginibus ornato, cum alias 
in Iliade magis robusti quam ornati clypei memorentur, 
indicio, ni fallor, Homeri aevo longe minus frequentem 
illum ornatum fuisse, quam fuit postea cultiore iam Graecia. 
Cum igitur vero simile videatur, describentem Herculis 
clypeum poetam tale quid descripsisse, quod arte humana 
eilici alque exhiberi potuerit, ceterum additis ex ingenii 
fictione admirandis iis, quae artificis Dei opus decere ipsi 
videbantur; cumque constet insuper e versibus 236 et 270, 
eum clypei recensentem imagines certam aliquam earum 
dispositionem animo praesentem habuisse, quamvis in indi- 
canda illa parcus fuerit, non est, ut operam pJane lusisse 
videantur, qui, quomodo fuerint in Herculis clypeo memo- 

3 34 COMMENTARIVS 

iatae imagines dispositae, aliqua ratione nobis evidentiu 
facere sunt conati; de quorum iam conatibus dicendum. 

Effigiem igitur clypei Comes de Caylus, qualem ipse e: 
poetae carmine animo conceperat, delineatam atque hin 
aere expressam edi curavit in Academiae Regiae Francica 
Inscriptionum Tom. XXVII. Sunt in ea circa mediur 
orbem, in quo draco, Eris aliaeque figurae, concurrente 
ad illum ab ambitu clypei Oceano , diversae duodecir 
areae, exbibentes totidem descriptas in carmine imagines 
I. aprorum et leonum pugnam; II. Lapitharum et Cen 
taurorum, auspicibus Marte et Minerva, pugnam; III. su 
per nubes, concilium Deorum ; infra, mare cum piscibns 
iuxta adsidente piscatore; IV. Perseum et Gorgones; \ 
urbem obsessam; circa occisorum corpora Kypcts; VI. Dear 
'A^Auv; VII. septem portarum urbem, inque ea nuptias 
VIII. circa muros exercitium equestre; IX. messera ; 3 
vindemiani, circaque eam vindemiatorura opera, laetitiair 
ludos ; XI. venationem leporum ; XII. curule certamen d 
tripode. Sed, aut fallor , aut diligentius lecto carmin 
facile cuique apparebit, in illa dispositione contra poeto 
mentem multa, quae ille coniunctim sibi informavrrat 
ab se invicem divelli; alia rursus coniunctim exliiberi 
quae coniuncta eum voluisse vix putes, ut omnino adseri 
tiendum videatur illam Caylusii disposilionem improbani 
Scliliclitegrollo , Uebrr <lrn Srliild <lrs llrntklrs , p. 112seqc 

Atque hic quidem in »a disputatione, edita Gothae 178 
8 ro , novam ipse iniit ralioiicm , niullis parlibus liaud dubi 
meliorem (conf. Millin, Dictionu.dcs Hcaux-Arts, T. I. p. 147 
scd vitiosam iu co , <|iiod conlra \<>tcruin (iraccoruni i 
morcin lormam airirldos fuisse ovatam statuil 
nfjiiiri id ratusad praclxwidum singnlia imaginibus locun 
Probftbiliter utique duodecim scipcnlcs (v. 160 seq.), «pn 
iuiii nullaiii Rerme rAtionem Caylusius habaeret, ita int< tN HESIODI SCVTVM. OO 

se iraplicatos finxit, ut in raedio clypeo draconem et Erin 
quasi corona cingerent; neque absurde porro statuit, esse in 
descriptione progressum a medio orbe poetam ad alterutrum 
latus; quod, si dextrum fuerit, priraam aream habuerit 
exhibentem aprorum et leonum pugnam, proximam huic, 
versus inferiora clypei, Lapitharum et Centaurorum pu- 
gnam, auspicibus Marte et Minerva ; hinc aream, in 
qua Apollo, Musae, Deorumque in Olympo conventus; 
deinde eam aream, in qua portus et delphines; porro 
illam, in qua Perseus et Gorgones; supra hanc (v. 236) 
illam, in qua urbs obsessa, pugna ante eam, Kypsg, Parcae, 
'A^Auf ; proximara ei (v. 270), de circuraiectu orbi raedio, 
septimam, in qua pacata urbs cum omnibus pacis in ea 
vel circa illam operibus, ad quorum recipiendam imagi- 
nem fere omnis superior clypei pars vacarit. Voluit autem 
Schlichtegrollus (neque hoc absurde) omnia in clypeo sic 
fuisse disposita, ut iinagines singulae recto figurarum statu 
in adspectuntium oculos incurrerent, neque ad illud , ut in 
Caylusiana effigie, opus esset conversione clypei. 

Verum enim vero neque rotunda clypei forma per se 
obstitit, quominus idem illud, quod Schlichtegrollus voluit, 
obtineri potuerit sine clypei conversione. Certe obtinetur 
id secundum Hermanni rationem, quam exposuit in Goett- 
lingianae editionis Hesiodi censura, Opp. T. VI. p. 204 
seqq. Ei scilicet ibi p. 212, ut simplicissiraa, ita maxime 
vero similis videtur rotundi clypei divisio in quatuor areas, 
quarum pro variis carminis recensionibus variaverint ima- 
gines, ut in areis vel fuerint 

Urbs obsessa Urbs pacata 

Mars. Pallas. 

vel 

Vita Deorum beata Hominum opes (?) 

Lapithae et Centauri. Apri et leones. 

3 ¥ 36 COMMENTARIVS 

Tum ut in medio clypeo, item pro variis recensionibus, 
Q>6(3og fuerit cum comitatu suo, vel draco, vel Perseus. 
Sic sane nihil impedit, quominus imagines singulae recto 
figurarum statu sese adspectantium oculis obtulerint; sed 
iis, qui , ut in artis opere , elegantiam requirerent, id 
certe, quod prioris recensiouis esse voluit Hermannus, ve- 
reor ut placere potuerit, in superiore parte clypei in- 
numerae imaginum figurae, in inferiore duae tantum, Mars 
et Minerva. Tum opinio illa de variis recensionibus ut 
nullo idoneo nititur fundamento, nisi id quaeras in sta- 
tuendo quaternario arearum numero, ita quo probabilis 
aliquo modo redderetur, Hermanno necessitatem imposuit 
multa in carmine novandi, nunc transpositis, nunc muta- 
tis, nunc reiectis versuum baud paucis. 

Ceterum fecisse videtur ipsa illa opinio, ut nullam Vir 
egregius habendani rationem esse putaret aliorum circa 
hanc rem industriae, cum tamen post Caylusium etSchlich- 
tegrollum eam quoque dedita opera tractasset ingenio pa- 
riler ac doctrinae laude spectatissimus Vir Welckerus, in 
Dissertatione de Homerico Achillis et Hesiodeo Herculis 
clypeo, edita Goettingae a. 1818 in Zcitschr.f. Gesch. ttmd 
Auslcg. dcr altcn Kunst , p. 553 seqq. 

Optime usus hic loco Aristidis T. I. p. 99 ed. Oxon. , 
ubi meminit. f7r' cco"riSog kvk^oov eig ccMfaous efifiefivjKOTUV, 
explente illos raedio quinto e)$ o/xCpctXov (ad quae Schol. 
ni < (1. Dind. T. III. p. 32: "iGTeov oti to TaXctibv cti cc<T7ri$ec 
y.uK^OTepeU v)o~ctv Kct) TiVTe Tovt a-vfLXctvTCtg kvkXouq ely^ov 
^Xpt tov bfJLtycthovy ihe \k o~(pupyjXctTOu ^ct^Kov, ehe cckXut 
xut ev ^pu/xctTi) — hoo igitor loco oaos Welckeroe taleaf 
etiam Hercolia clypeom libi informavil orbioularera , qain- 
ttiplicem, qoinque lamiiurom orbibos, alio super alioni 
imjxisiti.s (efifiefivjKSat), de or ea oen te sic earum orbe, ut. media 
atque altiasima tota, oetererura aotem non oiai extrema IN HESIODI SCVTVM. 37 cuiusque ora conspiceretur, quae conspicuae partes totidem 
distinctae essent areae recipiendis figuris; ipsae aulem in- 
ductae prima circa mediam gypso, altera ebore, tertia 
electro, quarta auro. YlTiffcug igitur accepit, ut apud 
Hom. II. H. 247, T. 270, damnata I. H. Vossii et aliorum 
interpretatione. Super dracone in medio, cingente eum ex 
implicatis inter se serpentibus corona, consensit cumSchlich- 
tegrollo. Imagines autem in areis circa hanc fuisse duode- 
cim voluit: I. pugnam aprorum etleonum; II. Lapitharum 
et Centaurorum pugnam, instigantibus eos Marle et Mi- 
nerva; III. Apollinem, Musas, Deorum in Olympo coetum; 
IV. portum, delphines, piscatorem ; V. Perseum et Gorgones; 
VI. urbem obsessam ; VII. urbem beatam; VIII — XI. quatuor 
anni tempestates, arationem, messem, vindemiam; XII. cu- 
rule certamen , proposito praemio. Has autem imagines sic 
distribui posse censuit in areis, ut media duas urbes exhi- 
buerit, praecedens eam interior imagines II — V, sequens me- 
diam exterior imagincs VIII— XI ; inter has autem insignio- 
res, quo melius ab se invicem distinguerentur , duo parvula 
relicta intervalla fuerint, quorum unum primae imaginis 
feras uno ordine incedentes, alterum imaginem XII, curule 
certamen, repraesentaverit. Ceterum dubitanter haec pro- 
posuit, fassus imagines VIII — XII posse etiam cum beatae 
urbis imagine coniungendas censeri, nec certum sibi videri 
ipsius poetae menti satis clare semper obversatum fuisse 
illud, quod ponere ac describere vellet totum, eiusque par- 
tium inter se nexum et rationem; incertum quoque esse, 
an non quaedam ab aliena manu in carmen venerint. 

Aliquanlo maiore cum fiducia postea in eadem hac re 
versatus est desideratissimus Vir K. O. Muellerus, cuius 
exstat archaeologica vindicatio scuti Herculis Hesiodei in 
Zeitschr. filr d. Altherthumswissensch., a. 1834, p. 882 
seqq. , vel in Kl. dcutsche Schrift. T. II. p. 615 — 634. Is, 38 COMMENTARIVS a Welckero super significatione vocabuli tttv^s? dissen- 
tiens (vide infra ad v. 143), ceterura item , ut ille, in 
clypei orbe omnes areas orbiculatim fuisse statuit disposi- 
tas, mediam, in qua draco circum se habens ex implicatis 
inter se duodecim serpentibus coronam, illi autem mediae 
proximam, in qua pugna aprorum et leonum; circum 
lianc inde latioris orbem areae, cuius fuerit in superiore 
parte Perseus cum Gorgonibus, in inferiore conventus Deo- 
rum, in dextra Lapitharum et Centaurorum pugna, prae- 
sentibus Marte et Minerva, in sinistra portus; illi inde 
areae circumiectam latissimam, cuius superior pars urbem 
obsessam atque omnes belli miserias, inferior pacatam ur- 
bem cum omnibus pacis artibus exhibuerit, cui imaginum 
dispositioni consequens fuerit, ut omnia, quae ad terrorem 
incutiendum facerent, ad quod multa in clypeo compa- 
rata fuerunt (vid. vv. 149 seq. , 162 seq.), ita fuerint in 
superiore clypei parte collocata, ut prae ceteris maxime 
adversariorum oculos ferirent; quo melius autem distin- 
guerentur ab se invicem areae, fecisse tum variuin indu- 
ctum iis splendidum colorem (v. 141 seq.), lum quas poeta 
dixit TTTu^cti, ita discurrentes inter areas, ut alteram ab 
altera separarent, cingente omnes illas in clypei ambitu 
Oceano. Fateor equidem hanc Muelleri rationem niihi, 
ut Rankio, prae ceteris maxime probabilem esse visam. 
Secutus quoque in multis eam , qbi plastico opere clypei 
miauiiicjii cxprimero studuit Schwauthalerus (vid. Knnst- 
bhitt, 1840, n°. 48), item qui postea aliam in Mouacensi 
conventu cxhibuit Widcinaiirius (vid. Kiinstblatt , 1843, 
n°. 19), aed hic (jiiiclciu lilxiiu.s in ea re versatur, ila ul 
li. uic iinaginem suam magis ad artis plasticae leges quaiu 
ad [inclac dcsfriplioiicin coiiloi m.ircl , inull.i ihi uiciiioiala 
o/uitlcrcl , alia 01 IUO ingcnio niciiioral i.s adderet , in quo 
ut niiiii.uii ciiin lihcrlalciii sil)i iiidul.si.ssc ccii.scnius , ila 1N HESIODI SGVTVM. 39 

facile adsentimur Goettlingio ad h. 1., in iis, quae poeta 
memoret, multa esse eiusmodi, quae nemo artifex aliquo 
modo vel exsculpere vel delineare possit. 

v. 139. %£f><ri ye /*ev o-cckoq e/AfJ Ad praegravem clypeum 
ex curru tollendum opus Herculi fuit ambabus manibus. 

Ta.vuiot.0V) omni ex parte varium, sc. metallorum diverso, 
tum et eboris colore, Sic est ^Wrjjp wctvcuohos apud Hom. 
U. A. 188, ubi vid. Heyn. Probabiliter autem Muellerus 

I. c. varia materiae genera, de quibus agitur v. 141 seq. , 
sic disposita fuisse in clypeo coniecit, ut mediae proxi- 
maeque areae planities e gypso, sequentium prior ex ebore, 
altera ex electro, extrema in ora circuli ex auro fuerit. 

v. 141. Kvk^oj] i. e. ev KVKhbl , per totum elypei orbem. 
Conf. Hom. II. A. 33, M. 297. Erat Herculis clypeus 
evKVKhoq , ut aetate illa omnes Graecorum , teste Homero 

II. E. 453. Conf. Schol. Aristid. 1. c. •, Eustath. ad II. 
p. 828, 55, p. 996, 23; Etym. M. p. 157, 13 seqq. | Serv. 
et Heyn. ad Aen. III. 637. 

titccvo}~\ Tradit Suidas in v. sic dici yv\\jov e lapide 
perusto, quem seriores occrfiecrTov dixerint, itaque tituvov 
Hesychius in v. cco~(2eQ~TOv expouit, addens alios sic vocare 
t) yv^/ov %pio-fjLCi. Planius Tzetzes ad h. 1. Tives pev yv^/ov 
fzeTCC Mvkov a)ov. Certe quoddam fuit temperamentum 
calcis. Conf. Schneider ad Nicandri Alexiph. v. 43 et in 
Eclog. physic. 89. Ignorat TiTCivov Homerus. 

hevKO) t e^e(pOiVTi] Multum iam Homeri teraporibus 
fuisse eboris usum ifl Graecia ad varia equorum , ar- 
morum , aedium, utensilium ornamenta , arguunt II. 
A. 141 seq., E. 583, Od. A. 73, 2. 195, T. 56, 4>. 7, 
T. 200, ut profecto mirandum non sit, quod etiam inter 
clypei decora h. 1. memoratur ebur, quamobrem haud 40 COMMENTARIVS 

capio, cur illud hoc loco meraoratura Heynio in Nov. 
Comm. Soc. Reg. Goetting. T. I. P. II. p. 111 visum sit 
a summa vetustate abludere. 

v. 142. jjAfxrpwj Erat, ut tradit Pausan. V. xii. 7, 
ijXeKTpov ccvcifiefiiyfLevog ccpyvpcp ^pvoSg. Frequentatam 
autem hanc teraperaturam fuisse Sardibus, colligas ex So- 
phoclis Antig. v. 1037, ubi conf. Scliol. Fuisse autem aliud 
fossile electrum, aliud cura factum, auctor nobis est Pli- 
nius H. N. IX. 40, XXXIII. 23. Conferre iuvabit I. H. 
Vossiura ad Virg. G. III. 522 p. 663; Buttmann. in 
Lexilogo Vol. II. Fit huius faeKTpov mentio etiam apud 
Hom. Od. A. 73, ad quae videndus Eustalh. p. 1483, 24 seq. 

vToXccfiTTeg eqv, sublucebat. Scilicet gypsi, eboris, electri 
minor erat splendor, quam ^pvcrov (^ueivov hctfixofxevov. 
Vocabulum vToXctfJJTryg alibi frustra quaeras. Simile v(pyo~- 
cruv infra v. 258. Ceterum probabiliter Heyn. ad II. T. 
398 huc referenda censuit vitiosa illa apud Apollon. in 
Lex. ad v. v\XeKTwp' nrapa tv}v tqv vjhexTpov ovo~iav, Tep) ov 
(Pyo-iv' vjXeKTcop vTrohcifLTetf. 

v. 143. kvccvov Ss hcc m-Tvy^eg fafaavTO.] Kvccvov Theophr. 
de Lapid. (p. 399 ed. Heins.), cui sua debuit Plin. H. N. 
XXXIII. c. olt.| duo fuisse genera dicil, n;ilivum et. facti- 
cium. Erat, ut iidem auctores Iradunl, luitivuni metal- 
lica arena colore nigricautc splendido. Videntur ea iam 
•DtiqoitOf ita feriimi imbu is.se, ut inde catirulei (sic Latine 
Kvctvog dicitor) eplendorem illum □igrioantem contraherat. 
Certe hoo son.su aocipiendum , ubi II. A. 24 in tboraoe 
nemnonui memoraotor oIlioi ^havog kvccvoio , Od. H. 
87 iu |),uirtil)us aedium Alcinoi OpiyKog kvccvoio. l.un, 
qualcs .ipiid 1 1 1 > 1 1 1 1 1 niii iu Agamemnonis thoraoe fuiaae <li- 
cuiiiui- pJfiotfUAtt fuime fidentor in Heroolis clypeo TTvyeg, 


IN IIESIODI SCVTVM. 41 ab explicante Diacono non male redditae o~vp[iocaeg fj.iXu.vos 
eyyeypot[L[J,evott 9 ad visum utique in clypei superficie pa- 
tentes, non laminae altera alteri superimpositae, quibus 
componi sculum solebat, quasque Homerus 7TTv%otg dixit 
locis supra citt. Alio ducit h. 1. htv\Ky\hctVTO. Itaque pro- 
babiliter coniecit Muellerus, ductas fuisse per clypeum ad 
magis distiuguendum ab se invicem illas, v. 141 seqq. me- 
moratas, vario colore areas. Puto autem equidem eas, quo 
evidentior esset distinctio, vel in clypei superficiem reces- 
sisse, vel ex ea prominuisse, quando sane appellatio KTvyfiv 
iis optime convenerit, ut in montibus pars vel depressior 
vel eminentior, quales sunt in vestibus plicae, passim 
ttv% dicitur. Vid. Od. T. 237, H. in Ger. 176, in Merc. 
326, 555, in Apoll. 269. Temere igitur, etiam Rankio 
iudice, ob usum vocabuli non Homericum, poetae versum 
abiudicavit Heynius ad II. S. 481. 

v. 144. hv [Lecrcrcc Se hpocKOVTog evjv <p6(3of\ Pro ev [Leo~o~cti 
(pofiepQg v)v SpccKCOv poetice et epice dictum , quo ipso prae- 
stat alteri lectioni , vel , ut Hermanno dicitur, recensioni 
ev [Leo~o~ca S' ochocLiotVTog evjv <&o'fiog, quam item extitisse 
arguunt haec Tzetzae in Schol. ad h. 1.: GWLictTOTQiel tov 
Q>6flov evTctvQot, ws o\v ev tw Lieo~co l£ ocSocfxccvTog v)v 9 ovSot- 
Li&g dvvctfJLevov pvj^Svjvott, ut item in Monacensi Tzetzae 
scholio additur: yp. ev ll6o~o~ci) J' cc$ ccLcctvTog. Pro 
hac lectione pugnans Rankius: »Primum , inquit, nexus 
»sententiarum fere postulat, ut materia commeraoretur, 
»unde prima imago constiterit. Ac totum scutum si ubique 
»et gypso et ebore et electro et auro splendebat, praeclare 
wconvenit, quod mediam partem ait alio fuisse colore prae- 
»ditam aliaque ex materia eaque firmissima factam. Deinde 
»vero propter ea , quae sequuntur, de dracone vix cogitari 
»potest. Paullo post enim (vv. 161—167) invenimus ser- 42 COMMENTARIVS 

»peiitum imaginem accurate descriptam , ut imaginem tam 
»similem antea potuisse fingi vix verisimile videatur. Tum 
»vero de serpentibus apte dici non possunt, quae dedentibus 
»et fronte v. 146 et 147 enarrantur." Ad postrema haec 
obiicere mihi liceat, similitudinem imaginum, quam notat 
Rankius, non ita apparere, si distinguantur h. J. SpctKOOV, 
qualis Latinis etiam draco dictus, et infra v. 161 merao- 
rati b'(pi6$ , serpentes. Inmagno draconis capite locum omni- 
no habuit fteTWTOv ; suntque de dracone h. 1. dicta v. 145 
seq. tam similia his, quae apud Ovid. Metara. III. v. 33 seq. 
leguntur: Jgne micant oculi — r triplici stant ordine dentes , 
ut Latino pogtae obversatus videatur hic nostri locus. Quod 
autem attinet ad illa, quae de nexu sententiarum dixit 
Rankius, observari velim priora pertinuisse ad splendida 
illa varii generis, quibus obducta erat clypei superficies , 
non ad imagines seu figuras, quales e gypso certe nullae 
fuerunt. Ex quanam illae maleria fuerint, aliquando qui- 
dem, sed non ubique narrantem videas poetam. Provocat 
Rankius, quo firmetur h. 1. 4>o/3os, ad exemplum Homeri 
II. E. 739, sed ibi verba ipsa yv Tipi pev ttocvtv) (pofios 
eo~T£(PavttTCii non esse de persona <&6(2ov cogitandum ar- 
guunt. Fuit utique persona Qtofiov in Agamemnonis clypeo, 
quem exliibuitarca Cypseli, teste Pausania V. xix. 4, ad quem 
item Rankius provocat, largiorque non ineptain in herois 
scuto fuisse talem iinagiiiein, praesertim ita, ut in arca 
Cypseli expressam. Namque h. 1. nisi s» quentia accederent, 
vix cuiquam in lncntem \ciiini de profopopoflia cogitare, 
ridenturquc milii ldm illa, quae secjuuntur, minoa ia 
$>6fiov poi.sonam (|iiain iu (Ir.iconcin convenire. Ceterum 
r.ilctur ipse Rankius, dracoiiem in mcdiu sculo positum 
j)ci m: noii iiH|)luin cssc, ct. draconem in scuto Menelai 
|iiii\iral 1'olygnotus, ul rclcrt Paiisanias X.wvi. I,citalque 
^iinilia cxcinpla VVclckcrus I. c. p. 574. IN HESIODl SCVTVM. 43 v. 145. 'efJLTCihiv-deSopxws, torva tue/is, ut bene redditum 
a Zamagna. 

v. 146. bdovTOW-AevKOi Seovruv^ Alborum dentium se- 
ries significatur. Contulit iamGraevius tchjv X^up& ^eovo~otv 
in Herodis Attici Consecrat. saepti v. 24, postea Heinrichius 
Oppiaui Hal. III. 283 tAwtwv yevoQ vyfcc Qeovrwv. Citantur ab 
eodem, qui liunc usum verbi Qeeiv illustrant, Iacobs. Ann. 
ad Anth. Gr. Vol. II. P. II. p. 379, Eichstaedt. in Quaestt. 
philol. p. 32. 

v. 147 seq. £T; Se fihoa-vpolo fxerddirov k. t. A.] Colli- 
gendum ex his videtur, draconis caput ex clypeo promi- 
nuisse umbonis instar. Super illud autem volans, item, ut 
videtur, obversa in liostern, eflicta erat Dea Eptg, Discordia. 
Est haec etiam in Palladis aegide apud Homerum U. E. 
742. Goettlingio non est epiQ hic persona, sed per draco- 
nis faciem quasi volitans (expressus ea) beilandi furor! 
Neque Welckerus p. 575 hic personam agnovit, ut neque 
agnoscenda visa est MuelJero 1. c. p. 884. Adsentirer, si 
memoratus esset <p6(2og 9 ut apud Hom. 1. c. Tum, ut recte 
ait Rankius, Kopvo~Q~ovo-% kXovov avSpuv, nisi de Dea sermo 
est, non intelligitur. Conf. huius loci, ut videtur, me- 
mor Q. Calaber V. 31 seq. 

v. 148. Ad haec d'Orvillius, cuius dictata ad Scutum 
mecum communicavit doctissimus atque humanissimus Vir 
Bergmannus: »Intelligitur uae) , quasi, quamvis neque isto 
»opus est effugio. Optimi poetae in picturis descri- 
»bunt res pictas etiam in motu , et quidem vario, quasi 
»irent ex loco in locum, quasi alternatim aliquid facere 
»possent, quasi essent animatae: quare Clerici et aliorum 
»sunt futiles crises, qui poetam reprehendunt quasi exce- 44 COMMENTARIVS »dentem rerum naturam. Ita Virgilius iu scuto Aeneae, 
»ita Homerus in scuto Achillis, ita Theocritus in poeulo 
»pastoris Id. I, et alii in aliis picturas mobiles exhibent." 
Vid. etiam Obss. Misc. Vol. I. T. 1, Achillem Tatium 
Lib. V. c. 1. 

Kopv<r<rov<rci kXqvov c\v3pw~\ Sic infra v. 198 fi&xyiv eU- 
/\ov<rc6 Kopvo-Q-etv. 

v. 151. toqv KCtt k. t. A.] Similia de caesis in bello ex- 
stant apud Homerum II. A. 3 seqq. Alia autem hic rei 
enunciatio. Ceterum satis inepte recepta liaec in Caylu- 
sianam clypei effigiem , quasi ipsa quoque in eo fuerint 
exhibita. 

v. 152. irept ptvoto (TWTreirys , pelle , quae circum ossa erat, 
putrefacta. Verbum iveptQ-Yfreo-^at alibi non exstat, kcitql- 
o~vpretv legitur II. T. 27. ptvbs de pelle fem. gen. usurpa- 
tur etiam apud Euripidem in Rheso v. 780 ed. Matth. et 
Apollon. Rh. II. 58. 

v. 153. Hetpiov a^uXeoto sc. ovtos, Sitio ardente. Geni- 
tivus est, rei tempus indicans, ut in vvktos , %eifxoovos, 
Qepovs. Conf. Matthiae Gr. Gr. § 378. 2. Est autem liic 
etiam, ut infra v. 397 et "Epy> v. 417, inceiium, sitne 
*Leiptos de sole, an vero decanicula dictum. At cerlum est, 
effectum hic descrihi per caniculae aeslum caesorum cada- 
vera torrentii Bolis, iisque putredinem accelerantis. 

\. 154 seqi ev Se npdiwt-is Te k. r. A.] Videtur poeti 
has figurea sibi informaateitein in media.olypei area circa 
\«l pone prominentiorem Discordiam dispositaai utconeuer 
tiim <\liil)ciiics cius oomitatumi Quod autena tales perao- 
nae \i\ iiotiiniiii slique arte satis olare exprimi* hinc IN HESIODI SCVTVM. 45 

Welckerus ibid. p. 576 non minus hos duo versus, quam 
quatuor sequentes poetae abiudicandos statuit. Sed dicen- 
dum potius, poetam hic magis suo obversalas animo ima- 
gines, quam quod exprimere possit artifex, secutum. Conf. 
supra d'Orvillius. Ceterum est, ut recte monuit Hein- 
richius, Trpdicc^ig persecutio victoris , 7rct/\ioo%i<; propulsatio 
victi. Homericum hoc vocabulura (vid. II. M. 71 ibique 
Heyn.), non item alterum. 

v. 155 'AvdpOKTCtcrivj rs SeSyei sic accipiendum, ut II. T. 
18 l^cc-X^ — $e%ei, Od. T. 353 o\fJMyv) $e$v\ei i. e. ferve- 
bat, acris et vehemens erat. 

vv. 156 — 159 exstant etiam apud Hom. II. 2. 535 seqq., 
unde plerique W. DD. huc translatos opinantur. Heynius 
autem ad eum locum illos magis esse censuit Hesiodeae ve- 
nae, quam Homericae. Sed certe hic minus commode 
memoratur EpiSj cuius mentio iam facta supra v. 148. 
Apud Hom. 1. c. v. 535 pro eQvveov , quod h. 1. exslat, est 
OjJiiheov, et sic versum citat Plutarchus adv. Coloten p. 1113 
A, a quo citantur item versus h. 1. 158 et seq. in Quaestt. 
Platon. p. 1010 E, utroque loco non addito poetae nomine. 
Quod a Grammatico in Crameri Anecdd. Ox. 1. p. 55 hQvveov 
ut Hesiodeum verburn citatur, pertinere potest ad veisus 
infra vel 210 vel 257 vel 286. Vtrius poetae locum 
Philostr. Iun. Imag. c. 10 (p. 878) respexerit, pariter in- 
certum est. Reiectis autem quatuor his versibus, proxime 
sequentes duo ad memoratam v. 155 'AvfyoKTotciqv refe- 
rendi erunt. 

v. 160. KCtvct%yo~i re fie(3pv%vlci] Scilicet vultus ita effi- 
ctus erat, ut vehementer clamantis. 46 COMMEISTARIVS 

vv. 161 — 167. Nova imago: serpentes duodecim. Quod 
enim v. 161 oQtuv KetyctXcti memorantur, non ita accipien- 
dum, quasi tantum capita serpentura in clypeo fuerint: 
nam contrarium liquet e v. 167, ubi diserte memorantui 
vutu ^pctKOVTUVj qui iidem sunt atque hic otyieQ, serpentes; 
sed seorsum, ut puto, memorantur capita, quod illa ex cly« 
peo exstantia et obversa hostibus praecipuum terrorem ha- 
bebant (v. 162 seqq.). 

v. 164. tuv Kc&i o$qvtw fiev k. t. A.] Illud t&t Rankiu: 
ad <$uA' ccvQp<d7rocv retulit, quorum dentes crepuerint pra< 
timore. Sed sic languet ku), quod vim habet, si dicatui 
ortus terror et ex anguinorum capitum horrendo aspectu, 
et vero e dentium stridore (yM.vctyjjj), quem pugnante Her- 
cule angues ederent, quasi prae ira dentibus infrendentes, 
ut Achilles apud Hom. II. T. 365. Conf. et Apollon. Rh, 
II. 281; Virg. Aen. III. 664. Goettlingius capita serpentum 
ita scuto infixa fuisse putat, ut thysanorum instar propen- 
dula moverentur cum scuto sublato et ultro citroque moto, 
atque hincefiectum esse stridorem denlium collisis faucibus, 
Non nego equidem potuisse aliquo huiusmodi artificic 
(Stoc tivos fjaj^ctvvjg, ut dicitur in Schol. p;u;iplir.) motuni 
et crepitum serpentum dentibus conciliari. Sed tenendura 
est, poetam illa non arlis humanae opera, sed Vulcani 
bctvfJLCCTbc epyct nobis proponere. 

v. 165. tcc 3s dctleTO 0. epy.} Inepte Diaconus cxplic.il: 
fxefJt,ept<T[JL^vci v)<rctv Kct) ov o-vyKefcVfjitvct) quem taraen Ilein- 
sins, (ii;ic\ ius ■liiqae sccuii siiui. Meliua Scholia perapbn 
apud Rankiuni eXctfiTov wo~Tep Trvp KcuofLSvov Kctt XctfLTOv. A 
(iuietoquoqueexpositum KCtieTO, paulo languidiusa Bas. inter- 
prete redditam tucebat, Magisconvcnii rjvod Virgilius Am. X. 
262 A«'ii«'«i<* clypeum, iiem aVulcano faotam, ardentem dicit. IN HESIODI SCVTVM. 47 Versum 166 seq. ob oculos habuisse videtur Virgil. Aen. 
V. 87 seqq. Quod cyani color in serpentum tergis memo- 
ratur, facere mibi videtur ad firmandam Schlichtegrolli et 
Muelleri coniecturam, implexa inter se terga illa mediam 
aream , in qua draco, quasi corona cinxisse, ut in Hippo- 
medontis clypeo apud Aeschylum VII contra Th. v. 497, 
in clypeo Aventini apud Virgil. Aen. VII. 658, nec non 
alleram coniecturam Muelleri, kvxvov TTv%ag distinguen- 
dis ab se invicem areis inserviisse. Sic enim ad mediam 
aream a proxima distinguendam ttv^oq vicem praestitit 
illa ex implicatis inter se serpentibus corona, simili ac 
ceterae TTv^eg colore; videnturque mihi media clypei, si 
sic informemus nobis, haud fuisse elegantiae sensum ha- 
bente artifice vel, si mavis, poeta indigna, nec superesse 
causam, cur in posterum quis cum Hermanno ad meraora- 
tos post draconem serpentes offendat. 

vv. 168 — 177. Nova imago: suum sylvestrium s. apro- 
rum et leonum pugna. Apud Homerum Od. A. 611 in 
Herculis balteo similiter fuisse dicuntur ccypoTepoi re o~ve<; 
%apo7roi ts XeovTeg. Exstat apud eundem II. II. 823 seq. 
descripta apri et leonis pugna, sed non ita, ut dici possit 
inde profecisse poeta h\ 1. 

^Aouvcoi/J In magno veterum super origine et significa- 
tione huius vocabuli dissensu, in quo exponendo multus 
fuit Heinrichius ad h. 1., mihi adhuc standum videtur cum 
illis, quibus %Xovvvjs exponitur ^oevvvjs, ev X^ov} evvoi^o- 
fxevo?. Vid. Apollon. in Lex. et Hesychius ad ^Xovv^v 
(II. I. 539); Etym. M. p. 812, 46; Zonaras in ^Ao^s ibi- 
que Titimann. Zv$ •fcXovvvjt; hoc epitheto distinguitur a 
domestico. Vid. Callim. H. in Dian. 151 ibique Spanhem. 
Guietus %Xovvuv hic genitivum esse voluit a ^Aovvog. At 
certe infra(v. 177) y^Xovvui est a yXovvv]^ neque, ut mihi vi- 48 COMMENTARIVS 

detur, yJKcvvos aptum hoc loco. Namque adsentior H. Ste- 
phano in Lex., Hesychjanum yXovvog %pv<ros referenti ad 
pallidum in auro colorem. 

v. 170 seq. Tcovys ovSeTSpOi TpssT^v.~\ Pertinet dualis 
hic et infra v. 176 ad duo agmina aprorum et leonum, unde 
mox etiam cc[x(pcc. Conf. Od. A. 210 seq., H. in Merc. 501. 
ObservavitRankiuSjOuJeVfpo/ apud Hesiodum exstare Th.638, 
apud Homerum niliil nisi ovdsTepooos II. H. 18, ubi tamen 
libri nonnulli ovS' ST£pwo~S scriptum habent, ut etiam 
edidit Heynius. 

v. 171. (Pptavov ys [xev ctvyevccs, certe quidem horrebanl 
setis in cuiusque cervice erectis , quod mauifestum in his 
animalibus irae indicium. Conf. v. 391; II. N. 473, Od. 
T. 446; Theocr. XXV. 244. 

v. 172. jjJjj yccp <r(piv k. t. A.] Iam enim pugnam institue- 
rant et utrimque stragem ediderant, caeso hinc leone, illinc 
duobus apris. A<£, poetica forma pro Aj-ojj/, exstat etiam 
apud Hom. II. A. 239, 480, O. 275. 

v. 173. cvrcovpcc\ievoi\ Est activum carovpcts apud Hom, 
II. A. 356 et alibi, ccrovpccfxevos non nisi hoe mio loco in< 
renittir. Pas.sivuni id cum aliis habuit Buttmann. inLexil 
T. I. p. 76. Medium esse vult Hermannus Opp. T. VI. p. 19' 
seq., nt referatur tam ad luoiicm caesum quam ad apro.s, e 
sensus sit : qui m inviccm intcr/ccerant, sive, ut adsensus Her- 
maniKi R;uikiu.s vertil, qui sibi citam cripucrant ; sed nesci( 
an obstet, quod iacere caesi apri dicuntur sub leonibm 
(iungendum enim vtto Xiovri cum KeictTO, non cum ts- 
Qvvjonss: nam (Iraeci dicuut. Tsbvv\lss vtto Tivog, non vm 
T/i//), ni.si ibi fiuga.s leoncs, atpote iam pro parle vict.ores IN HESIODI SCVTVM. 49 

2 loco, ubi primum pugnaverant, anteriora versus supra 
xjcisorum corpora progressos. 

Vbi hic KeXaivbv alfia in terram destillasse dicitur,dubium 
rideri potest, sitne ksXouvov epitlieton simpliciter ornans, 
m voluerit eo poeta conspicuum in clypeo colorem desi- 
mare, cum alioqui in hac imagine nulla sit coloris aut 
tnateriae figurarum significatio , sicut pariter in incerto re- 
lictum est, fuerintne extrinsecus applicatae ad aream figurae, 
an cohaerentes cum ea sive incisae seu coelo exsculptae. 

v. 174. avyevag e^epiTOVTeg] i.e., ut recte accepit Heyn. 
ad IL P. 440, KaT avysvag, av^eo-iv. Mortui iacebant de- 
iecta cervice, quam erectam habuerant [vivi. Diaconus: 
(tyavTeg rccg KeCpaXccg eKetvTO. Contulit Heinr. Virgil. 
Aen. X. 714. 

v. 177. %apoTo) XeovTeg^ ut hic, dicuntur etiam Od. 
A. 610, H. in Ven. 70. Variae sunt vocabuli yjx.poTbg 
apud Hesychium in v. explicationes, nulla rei hic signi- 
ficatae conveniens. Rectius ab Suida exponitur evotybak- 
\iog. Omnino leoni inditum hoc epitheton ab oculis, 
quemadmodum etiam id, quod supra v. 175 habuimus, 
pAoo-upog. Conf. Etym. M. p. 201, 7. Compositum enim 
%apo7rog ex %ctpcc et oji^, proprie notat eum, cuius oculi 
sunt laeti, vividi , hinc universe acrem oculis. Est enim 
leoni, ut ait Plinius N. H. VIII. 16, praecipua vis in oculis. 
Ipsum Xeuv proprie est acutum videns , a Af o> , unde Aewfl"cra;. 

vv. 178 — 190. Novaimago: Lapitharum et Centaurorum 
pugna. Veterem ac celebrem de ea traditionem fuisse con- 
stat etiam ex Hom. Od. 4>. 295 seqq. Neque dubium est, 
quin eam exornandam sibi sumserint antiquiorum poeta- 
rum plures, ex quibus profecerit multus in ea tractanda 

4 50 C0MMENTAR1VS 

Ovidius Met. XII. 210 seqq. Conf. Heyn. ad Virgil. Aei 
VII. 304. 

v. 179. Ko&ivsct r oc>JL<p) ocvaKTa] Graevius ad h. 1. omni 

accusativos inde ab hoc versu usque ad 183 exponend< 

ait per nominativos, Caeneus mr, Dryas cett. , e noi 

loquendi formula, qua oi ocjm<p) XYkctTUsvct ponitur pi 

nAgrcw; unde mox etiam sequi nominativum v. 18 

ccpytpeoi k. t. A. Sed non video equidem , quomodo locui 

hic inveniat nominativus, cum, si vel maxime intelliger 

dus sit articulus, qui tamen in eiusmodi locutionibiu 

qualem h. 1. obtinere vult Graevius , non intelligi, se 

expresse addi solet , tojv intelligendum sit, non oi y ut cor 

veniat cum antecedente AutiQccuv. Itaque vel reddendur 

cum antiquis interpretibus Latinis Caeneum circa regem 

Dryantemque cett. , vel per genitivos Lapitharum bellict 

sorum, Caeneiy Drjantis, cett. Sed multo simplicii: 

est, ut CCfiCp) hic propria vocabuli significatione accipialm 

et, quemadmodum apud Homerum II. I. 80 seqq. dicuri 

tur custodes exiisse c\fi<P' 'Ao~KCcAct<Pov koci 'lcchfJLevov alioj 

que (conf. ibid. v. 85 seq.), sic h. 1. Lapithae pugnasse di 

cantur circa ip6orum principes, ut item infra v. 184 seq 

Gentauri. Plures quidoni, quam hic memoratos, Ovidius bn 

uiorat d. 1. Memoratorum hic Homerus U. A. 262 mgq 

cum laude memorat ctiam Pirilhoum, Dryantem, Cac 

neum, Exadium , Theseum (?). Fit Caenei praecipua menli 

• tiaiu iipud Ovidiuiu <l. 1. v. 172 Bequ* ubi dicilur Perrhae 

bus, Othryos incola, v. 180 seqq., v.459 — 535. AntiquM arti 

upera de <<> lminnial Weh k<-r. I. c. p. 578. Dryauti.s iorii 

HOn <r|,l)ial ()\iilius ihid. v. 296 seqq., 310 
Pirithoum, iu cuiu.s nuptiis <>rta intcr Lapilhas tt Ceii 
i < .mii.uii.., oIj iimilia praiedical ilmJ. \. 830 seqqi 

l letpi&otv Tt\ S.hol. I*ar. G: ovTot 6 UeipiQooi e- fc)>f/3a IN HESIODI SCVTVM. 51 

ehQuv hcc Tiva cruyyeviKov Qovov, ooctts Kcxhciphvivcu, yyotye 
yuvouKct, AJav tyjv tov BouXcctou QuyctTepct. Habet eadcm 
ferme Tzetzes, sed nomen proprium edens Boutcctou. Verum 
fuit BouTtx.hu. Ab aliis Ata mater Pirithoi habetur, uxor 
Hippodamiae, Butae vel Butadae filia. Vid. Schol. Ven. 
A. D. ad II. A. 263; Eustath. ad II. p. 101, 3; Meziriac 
ad Ovid. Heroid. II. p. 153. 

v. 180. 'OTXsci t 'E^cchov Te Qcttypov Te np6ho%6v Tf] 
Hoplei nulla, quod sciam, alibi facta apud veteres mentio, 
nisi sit idem Hoples, cuius filiam Aegeum duxisse tradit 
Apollod. III. xv. 6; sed vix conveniunt tempora. Exadium 
raemorat Ovid. 1. c. v. 266, nou item Phalerum; sed Gor- 
tynae in Thessalia conditorem Phalerum, eundem, ut vide- 
tur, inter Argonautas celebrant Apollon. Rh. I. 96, Or- 
pheus 142 seqq., Val. Flacc. I. 398. De Prolocho rursus 
incerta omnia. 

v. 181. Motyov t 'AfiTUKidqVyTiTCipfaiovli Mopsus, Am- 
pyci filius, a Thessaliae vel monte vel fluvio dictus est TtTa- 
pfaios, etiam ab Apollon. Rh. 1.65. Conf.Orph. Arg. 126. 
Celeberrima fuerunt eius auguria. Vidd. poelae laudati 
et Ovid. I. c. v. 455 seqq. Plura de eo dabit Burmann. 
in Catai. Argonautarum. 

TiTctpyo-iog , ut Hesiodi £v'A<rx<J/, citatur ab Etym. M. 
p. 760, 46. Habet versum integrum Tzetz. ad Lycophr. 
881 , priora eius Scholia ad Lycophr. apud Bachm. Anecdd. 
II. p. 251. 

v. 182 legitur etiam apud Hom. II. A. 265, sed, ut recte 
censuerunt Wolf. in Prolegom. ad Hom. p. XXVII, Hey- 
nius et Spitzner. ad illum versum , ex hoc loco illuc 
translatum. De Theseo nota sunt omnia. 

4* 52 COMMENTARIVS 

vs. 183 spurius visus Ruhnkenio Ep. Crit. p. 103, liinc 
et Heinrichio , Gaisfordio, Dindorfio. Sed recte illum 
tuitus est Goettlingius. Namque , ut infra Centaurorum 
anna memorantur, ita hic Lapitharum memoranda erant, 
Quod autem , ne constructio offensionem pareret, Goettlin- 
gius suppleri inssit v\cra.v , fortasse neque hoc necessarium 
est, cum post illa viTfAivvi Ac&ttiQxoov menti poetae obversari 
potuerint Lapithae pugnantes. Conf. Hermannus 1. c. p, 19*3 
ad vs. 167. Agnoscuut versum Scholiastae. 

v. 185. a/JiCp} (xeyuv Ylsrpciiov k. t. A.] Scita est obser- 
vatio Muelleri in Orchom. p. 197, ipsa Centaurorum h. 1, 
nomina YleTpciiov, "ApKTOv, Ovpeiov, ApvctXov , UevKei^ctg. 
feram et agrestem eorum naturam indicare. Memorat Pe- 
traeum etiam Ovid. Met. XII. 327. 

' AcrfioXov o}<i)vi<TTyv~\ Restituendum hoc nomen Ovidk 
1. c. v. 307 seq., ubi nunc est augur Astylus. At nou 
recte Barnesius in carmine Fornace apud Herodot. in Vita 
Homeri v. 9 memoratum ibi Ao~(2eT0v in ArfioXov refictum 
voluit. Conf. VV. DD. in Miscell. Obss. Vol. II. p. 314 el 
Vol. III. p. 73. Centaurorum in illo carmine inferius 
demnm mentio fit. Sed memoratur Asbolus Centaurul 
etiam apud Philostr. in Her. p. 252 ed. Boisson., Tatianum 
contra Graecos, Eusebium Praepar. Euang. X. p. 495, qui 
diio illnni referunt intef nnliquiores Homero scriptores. 

\. 180. "ApKTOv t Ovpeiov re [xeX. Te y['i\iavTct\ Non 
memorantur alibi inter Centauros Arctus et Mimas. Sed 
Oni mentio fil apud Diod. Sic. IV. 12 et Pausan. III. 
wiii. 8. MeXuyy^citTviq apud Diod. I. <-. nomen vs\ pm- 
prium; sed epitheton etiam Centauro Nesso oonveniena 
dii-ii Sopheoles Ti.kIi. N57. Apml Homerura uon exstat. IN HESIODl SCVTVM. 53 v. 187. n.£UKei$ctg) uioug tov YI^UKecog, ut Diaconus ex- 
ponit. Sed neque Peucei, neque filiorum eius Perimedis 
et Dryali alibi, quam hic, mentio exstat. 

v. 188. %puG~£cig \kuTug h %£po~\v £j(QVT£g\ Apte sic 
etiam armorum genere designatur Centaurorum feritas. 
Apud Ovidium quoque 1. c. eorum multi inducuntur evul- 
sis arboribus utentes pro telis (vid. v. 327, 356 et conf. 
Eudocia p. 250). Ceterum ibi tumultuaria pugna , quippe 
subito in ipso Pirithoi nuptiali convivio orta, describilur; 
hic iusta pugna, orto propter Eurytionis Centauri in illis 
nuptiis iucontinentiam inter Centauros et Lapithas bello. 
Conf. Hom. Od. $. 1. c. 'EXuTUtg instructum Centaurorum 
thiasum memorat etiam Euripides Iphig/ in Aul. v. 1046 
ed. Matth. Eorundem y^kupuig £ha,TUtQ-tv occisum Caeneum 
tradit Pindarus apud Schol. Apoll. Rliod. I. 57. Centaurorum 
igitur arma descripsit poeta; formam non item. Eum tales 
eos sibi informasse, qualis fuit Centaurus in arca Cypseli, 
pedibus anterioribus humanis, posterioribus equinis, con- 
iicienteui videas Muellerum 1. c. p. 886, cui tamen conie- 
cluiae, ni fallor, unice ortum dedit, quod carmen com- 
posilum eadem ircdidit aetate, qua Cypseli elaboratum fuit 
donarium. Coni". idem p. 881. 

v. 189. cruvdiyS^v, concorde impetu. Vocabulum ut He- 
siodi citat Etym. M. p. 41, 31. Simplex ai'yS'ijv exstat 
apud Apoll. Rh. II. 880. Aliud compositum KUTaiyStjv , 
quod legitur ibid.I. 64, restituendum Eudociae p. 230 init. 
pro Kariy^yjv, quod nihili est. 

w<T£; ^uoi 7T£p \ovT£g\ Cum his Heynius comparans II. S. 
539, lectione h. 1. a-uvdtKTViv admissa, sequentem inde versum 
insilicium habuit. 54 COMMENTARIVS 

v. 190. wpiyvwvTO~\ Verbum bpiyvcta-Qcti ignorat Home- 
rus. Vsos eo praeter nostrum poetam Heinricliius indicat 
Euripid. in Bacch. 1253, ubi vid. Barnes., Theocr. Id. XXIV. 
44, Aeschin. Axioch. 5. Apud Hesyehium exponitur eri~ 
QvfJLefcQat, bpeyeo-Qcti. Posterius in hunc locum quadi-at. 
Cognata sunt bpeyw et bpiyw , unde bpiyvvjfu , bpiyvccoc , 
cuius medium bpiyvccop,ai proprie notat extendo me versus 
aliquid. Itaque hic est: se invicem appctebant. Bene Tzetzes: 
upeyovTO 7cctp > cchXfaovg crvvsfrTtKu^. Sed quae sequuntur 
apud eum sic supplenda : "eyyeori yap oi AarriQai [hhctTc&ig 
ds oi KevTavpof] ecMfaovg v}ko'vti%ov. 

vv. 191 — 196. Nova imago: Mars currui insistens arma- 
lur, stipantibus eum de more (conf. infra v. 4G3) Pavore 
ac Terrore; cui imagini mox velut opposita altera vv. 197 
— 200 Pallas bellicoso habitu. Sed forlasse utraque e mente 
poetac sic cum praecedente imagine coniungenda, ut pro 
Centauris stare videretur Mars, pro Lapithis Pallas. Conf. 
Schlichtegroll. d. I. p. 65 seq., Mueller. 1. e. p. 886, Ran- 
kius p. 199. 

v. 192. ev de Kctt ctvTog ev. oi/A, "Apvj{\ Vetat Kcti adoe- 
dere meWolfii sententiae, sv referentis ad praeeedens iTiroi 
et explicantis ev ittoh;, in bigis. Exponitur id deiiium 
v. 195 inili<>. 

v. 193. 7rpuAtW<n ksXsvuv] Sunt xpvhssq iidem fere qui 

Tpo/na^O/janU-signani iu bello. Videdorte lioc probanleiu 11< l- 
ni;innuin ( )|>u.sc. IV. p.288. Cognata TpuTCtVlc^TpvpiVOC^primitx. 

v. 194. (potviKoeig pronuncianduni ut Irisyllahuin. Conl". 
supra dicta ad v. 95. Colore 60 liiirtain lui.sse iM.ulis inia- 

iii tignifioat. IN HESIODI SCVTVM. 55 

evapityv] Non adsequor, quid sibi voluerit Goettlingius 
notando, hanc vocabulo evapi^etv inditara interficiendi no- 
tionem nondum usurpatam esse Homericae aetati. Passim 
est apud Homerum evapt^etv hac notione. Vide e. gr. 
II. E. 155, 844. 

v. 198. rvj hJXy] i. e. ita efficta, ut appareret, eam 
concitare velle pugnam et iamiam obire eam : namque 
hunc eius animum esse et gestus et arma indicabant. 
Memorantur ambae manus eius occupatae, altera hastam 
tenens, altera galeam, ut eam mox capiti impositura. 
Hoc intellecto, nihil est, cur cum Muetzellio de em. 
Th. p. 262 in nol. aliquid hic excidisse suspiceris. Simi- 
lis imago apud Horat. I. xv. 11 seqq. : Iam galeam Pallax 
et aegida currusque et raUiem parat, ad quae Mitscher- 
lich. opportune contulit et h. 1. et II. B. 446 seqq., E. 
733 seqq. 

v. 199. "fcpvreiviv re rpvCpahetav] Vt passim iu huius 
clypei figuris aurea arma memorantur, ita in Dea vel 
maxime talis memoranda erat galea; unde in variis super 
hoc versu coniecturis minime probamus ilias, quibus pro 
Xpvtreiqv, vel fcpvcreqv , aliud quid infertur. 

v. 200. alyida t' #//,(£>' ufJLotg] Si sermo sit de clypeo, 
quod fere colligas e versu infra 344, cogitandum est de 
loro s. balteo ad humeros aptato, unde pendebat clypeus , 
ut de pendente e balteo ense supra v. 128 usurpatum vidi- 
mus UfJL<P' cofJLOto-tv. Conf. II. 11. 803. Sed vel si thoracem 
intelligi coniicias, erat ille etiam aliqua ratione circa hu- 
meros aptaudus. 

vv. 201 — 206. Nova imago: Deorum chorus, medio Apol- 56 C0MMENTARIVS line iis accineute cithara; proxime Olympus, Deoruua 
sedes, referta divitiis omnis generis, exhilarata Musarum 
cantu. 

v. 203. Qe&v S' r eSog ccyvog "O^vfJiTTog] Cum Codd. omnes 
in his tuendis consentiant (excepto, quod ccyvbv quidam 
pro tzyvbg), servanda liaec duxi in contextu. Multum ta- 
raen abest, ut persuasum mihi habeam, poetam ea sic 
edidisse. Primum illud ccyvog mihi, ut aliis, minus vi- 
detur Olympo conveniens; deinde durum est omissum 
ev §* jji/, in quo suppleto unicum est laboranti iuncturae 
subveniendi remedium. At neque substitutum primum 
ab D. Heinsio, receptum deinde ab aliis ccyvvro placet, 
tum quod peccat in digamma, tum et magis etiam quod, 
ut recte iam auimadvertit Bauermeisterus Obss. in Hes. 
cannina p. 16, nisi de gravissimo et fortissimo sono dici 
possit, qui non conveniat huic loco, ubi Apollo ifxepoev 
KiSccpt^e. Sane, si citatos a Graevio et Heinrichio locos, 
quibus usum verbi ccywcrScii, qualis h. 1. requiratur, con- 
firrnatum volunt, inspicias, statuendum tibi erit cum Rankio, 
nihil esse in iis eiusdem generis. Itaque Guietus ayvvT 7 
'OXv/XTTOg [pandcbatur Olympus) scriptum voluit; sed hoc et 
longius abit a vulgata, et nescio an non, ut oiyvvrftctt tvXui^ 
ita recte dicatur ' OhvfAirog oiyvvo~§M. Facilis quidem est 
expediendi se ex his dillicultatibus via, si vel cum Din- 
dorfio spurium versum 203 habeas, vel cum Bauermeistero 
reiecli.s tucdii.s iuugas xpvcreivj tyopfityyt' Qecc) § e^p^ov 
ccot$v)g', sed audacior utraque •gendi ratio,et, si possii illa 

Bauenmistt ri pl.iccrc, quod sic Musae de more Apollini 
adiuuguntur, at parum commode sic tollitur 01yni|)i mcii- 
tlO, COID t .imcii videalur iudicari ddniisse initi chori loouf, 
01ympi(|uc addil.i iniago ali(|iiid ctuifcrrc potucnl atl de- 

« l.n .tinliim exbiberj Deorum chorura, Coniicit Rankius 1N HESIODI SCVTVM. 57 

post v. 203 aliquos excidisse, vel, admissa Bauermeisteri 
ratione, versum 206 excepisse hos duo: 

ev cT ccyopv\' T£p) <T oAfiog awelpiTQg ea-TeCpdvuTO 
cnAa.va.Tuv hv ccyowi' Qeuv S' e^og ccyvvT ' OXv^Tog. 
Cuius sententiae, in qua ille sibi acquiescendum putat, non 
perspicere me rationem fateor , nisi illi sic ccyvvT est rum- 
pebatur, sc. affluentia divitiarum, ut messes rumpere horrea 
dicuntur. Mihi aliquando in mentem venit, esse eyyvg 
legendum pro ayvbg, ut significetur, Olympum fuisse ex- 
pressum iuxta chorum Deorum, qui egressi inde aedibus 
suis censerentur cum Apolline ad chorum ante aedes cele- 
brandum, iuniores quidem hi, sedem suam retinentibus 
aliis, ubi in Olympo celebrabatur ccyopvj et aQavaTUV ccyuv 
in summa rerum opulentia, non sine Musarum cantu, quo 
Deorum convivium exhilaratur etiam II. A. 603 seqq. 

v. 204 spurium censuit Heinrichius, non sine causa 
utique post ayvvT ab eo receptum. Hermannus autem 1. 
c. pp. 198, 211, 213, servato versu, sed post v. 206 posito, de 
rerum venalium foroetopibus hominum accipi illum voluit. 

oAfiog ccTetpiTog] Olympi divitia yjxiceov SaTeSov , 
%pvo~eci Uira memorat etiam Hom. II. A. 2 seq., Zavog 
7rohv%pvo-ov oJkov Eurip. in Hippol. 69. 

vv. 207 — 215. Nova imago: portus maris, in quo del- 
phines aliique pisces, adsidente in ripa piscatore. Priorem 
huius loci partem expressit imitando Virgil. Aen. VIII. 
671 seqq. In portu delphines fugientesque eos pisces exhi- 
buit etiam in Achillis clypeo Homerus II. T. 22—24. 

v. 207. ctfJLaipaKeTOio ftakaa-Q~vig.] Male in Heinsiana et 
Graeviana redditum est immensi maris. Rectius Basil., 
Schmidt., Wintert. reddidere indomiti, "Tpog v\v ovSe)g Sv- 58 COMMENTARIVS 

vaTcti /JLaxstrairQui) ut bene Tzetzes. Conf. quae notavimus 
ad Th. 319. Notat Rankius de mari hac voce Homerum 
non usum esse, sed tovtov ctiJicti[ZCCK£TOv dixisse Pindarum 
Pyth. I. 28. 

v. 208. KUxhoTepyg , circulari forma, sicut bene Basil. in- 
terpres; ut praeterquam in introitu undique cingerent eum 
litora. 

7rctv£(pQou Kdcro-iTepoio citat, ut Hesiodi h 'Ao-tiSi, Etym. 
M. p. 650, 34. Metalli traveCpQou 9 quod purum factum 
esset excoquendo, nulla fit apud Homerum mentio ; sed 
ccTeCpQov %pv(roy eodem sensu meraorat Theognis v. 449, 
1102 ed. Gaisf. Conf. Hemsterh. ad Pollucem III. 87, 
W. DD. ad Aristaen. I. Ep. 4. ed. Boisson. p. 309 seq. 
x.a<ro~iTepQu, ptumbi candidi (vid. Plin. H. N. XXXIV. 47), ut 
Hesiodus mentionem fecit Tli. 861, ita aliquoties Homerus. 
Vid. II. A. 25, E, 565, 0>. 592 et alibi. 

V. 209 KXu^OfJLSVCp 'iKeho? non est i/atndanti similis, ut 
redditum in Heinsiana et plerisque Editionibus; sed signi- 
ficatur, ita ellictum fuisse portum, ut agilatus lluetibus 
videretur. Dicuntur fluctus K^v^eiv, quando agilati sonum 
edunt; dicitur portus in mari K/\v£ea-Qui, quando lluctibus 
agi'alur. Conf. I. D. Lennep. in Animadv. ad Coiuth. 
II. c. 8 extr. 

v. 210. eftvveov] A Quveu, pra quo apnd UotBtcmn oonatan* 
• r esl dvvu. 
\y$uccovTe<;, tlenAktu jdtoUkdo$, ( lonf. Hom. Od. A. 368,M.95. 

v. 211. ocvctcpucriQoovTee , aeotptum man $urtum tfflatties. 

H.ilx-nl enim drlpliincs, nl balaenae, fislulain iii capilc, 

qna loceptam aquam mxwitn clllani. Gonf. Arisioi. II. \. IN IIESIODI SCVTVM. 59 VIII. 2, Ovid. Met. III. 686, ubi splendkla est delphino- 
rum descriptio. Ignorat ccvu<Pu(Ti6oov Homerus; sed , ut 
Rankius nolat, dicitur apud Apollon. Rhod. II. 430 seq. 
Zetes: ccTTrerov ex ku[jlxtoio cc<tQ(jl uvct<puo-t6oov. 

v. 212. eOoivoov eAho7rct$ ^X^^ Reddunt vescebantur pisces. 
Sed activuin §otv$c apud Euripid. in Ione v. 982 est epulis 
excipit. Vescendi autem, seu comedendi, sensu passim idem 
usurpavit medium sequente accusativo. Apud Homerum 
nus^iuam invenitur activum illud verbum , sed exstat 
hotVY$v)VCtt medium epulandi significalioue Od. A. 36. Ita- 
que, ut sit li. 1. qui requiritur sensus, omnino cum 
Rankio einendandum videtur eQotv&VT. Offensus activo 
Hermannus et hinc quoruudam Codd. lectionem etyohoov 
probans, accusativura eM0T06$ <%$u? pendere vult ab 
avctCPuo-to&ovTe g , quod sit aufsclieuchend, et conferri iubet 
Oppianum Hal. V. 427 — 447, ubi narrantur piscatores in 
Euboeae litore ad piscatum uli auxiliantibus delphinis, qui 
perterrefactos pisces eo compellant, ubi facile capiantur a 
piscatoribus. Sed neque ccva(pua-iooovTes id, quod Herman- 
nus vult, notare potest et durior est ea conslructio. Cete- 
rum quod Oppianus narrat, potuit aliquando observatum 
fuisse poetae, homini Boeoto, ab Euboea non longe dissito, 
qui colores inde h. 1. duxeril. 

eXhoTCt? l^yvs vertunt nttitos pisces, dissentiente Guieto, 
qui vult esse veoug Kcti oiov eXXous vefipou?. Est utique 
eXXoq in hoc vocabulo pars primaria, eXXov autem Hesy- 
chius expouit ctyahov , yhxuxov, ;^#/)07rei/, evQuAccTTtov, 
Twxjt , <z<poovov, vypov 9 e^ctCpov veoyvov , quae sane inter- 
pretationes omnes verae esse vix possunt. EMov dictum 
hinnulum fuisse constal, dictamque liinc Dianam eXXoCpovov. 
Vid. VV. DD. ad Hesvch. 1. c. Sed pisces etiam eMoug 
dixit Sophocl. iu Aiace v. 1291. Quaerenda igitur signi- 60 COMMEJiTARIVS 

ficatio , quae tam in pisces, quam in hinnulos conveniat. 
Iam ex omnibus, quibus fAAov exponit Hesychius, maxime 
probandum mihi videtur tu%6 , cum sit fAAo? ab fAw, 
moveo, agito , unde fA#a>, sXaQo?, sXutypoq. Motus autem 
celeritas tam est piscibus, quam hinnulis propria. Placuit 
tamen veterum plerisque, esse sXXottuq pisces dictos Tupa, 
ro shXsiTSiv ty\v qtu. Vid. Hesych. in sXXqtsq, Etym. M. 
p. 331, 51 ibique Sturz., Gud. p. 183, 18seq., Schol. ad 
Theocr. I. 42. Latini quoque hiuc fortasse pisces eximie 
nmtos dixere, quaraquam id de omnibus verum esse negat 
Atben. VII. p. 308, quem sequitur Eustath. ad Hom. Od. 
p. 1720, 34. Et inepta certe est etymologia. Fuit autera 
fraudi, quod vocabuli exitum omnes ad tvjv otu, vocern, 
retulerunt, qui potius referendus ad visum fuerat, ut in 
uiQoTU, vwpoTU. Vix enim dubilo, quin sXXoTSq dicti 
fuerint, quorum celeritas in oculos incurreret, vel qui cele- 
riter e visu se proriperent, quod de piscibus eximie verum 
est. Apud Homerum non invenitur hoc vocabulum, ut 
neque sXXoq de pisce. 

v. 213. uvrccp st uktuU *. t. A.] Suavissimam deeori* 
ptionem eleganhr imitatua est Theocritus I. 39 seqq. 

v. 214. dsdoKyjfisvog hao observandi significatione exstat 
etiam II. O. 730. Conf. Apollon. Lex. ra \. 

v. 215. }%Qv<riv ct(Jc(p!fity<rTpov] Piscibns eapiendis destv» 
iiaimn rete ita Graece dictnm, quod iactu missura pisces 
orbe sno captos inoludit, nnde u[/.<ptfi^(rTpcp TspifiaXhsrut 
Menandev dixeral in fabula Piacatorei teete Polluoe X. 32. 
Pertinenl hucetiam iila Oppiani Hal. IV. 148 seq.c ovrs Xivoto 
ctfAtytfioXcK; s<pivjKuv ocXio-Tovoi aypsvTvipss. Quod autem 
i a'/Cp//3A^o"rpoi/, hoc Latini rnte iaculum w\ el sim- IN HESIODI SCVTVM. (51 

pliciter iaculum vocabant. Vid. Plautus Asin. I. i. 86, 
Ovicl. A. A. T. 763. 

Ceterum iu SchoL Paris. C. haec leguntur: veoTeptKCtjg 
(sic) ro yivdoo-y.eiv tvjv tov oi/JL(pi(3&vJQ-Tpou ftpvjo-tv 6 Se "O/xvipog 
ccyKio-rpevoyJvou? ctvTOug ol£e' 

Trerpvj evrt 7rpoj2^v)rt Kct^v\\ievog iepav l%Quv 

Ik 7TQVT010 Qvpu^e ^tVCj) KCi) vjvOTl ^CtkKO) 

sc. 'eXy.ev. Eadem habet Tzetzes, apud Rankium etiam 
cum citatione loci, qui est II. II. 407 seq. Quod autem 
Homerus cc\i<pi^Xv\Q-Tpov non memorat, liinc nou sequitur 
eius aetate ignotum fuisse huius relis usum. 

vv. 216 — 236. Nova imago: Perseus, cum continente 
Medusae caput pera iu dorso avolans, et persequentes eum 
Gorgones, argumentum sane primarium in clypeo Hercu- 
lis, genus a Perseo ducentis. Sic apud Apollon. Rh. I. 763 
Iasonis laenae inest Phrixus cum ariete intextus, item ob 
generis cognationem ; in clypeo Aeneae apud Virgil. Aen. 
VIII. 628 seqq. genus omne futurae stirpis ab Ascanio , 
Roraulus et Remus , aliaeque res Romanae. Conf. omnino 
Heinr. ad h. 1. Ipsi poetae primarium id argumentum 
habitum, arguit cura ab eo in describendis singulis imaginis 
partibus, admirandis fere illis, diligentior adhibita. 

v. 216. tTTTroTctYlepo-eui;] Est iiTTOTCt comraune epitheton 
heroum, curru vehi solitorum, ut poetae obtrudenda non sit 
equi Pegasi, quo vectura Perseum alii tradiderunt, notio. 
Certe ab Hesiodo Th. 284 seqq. in coelum avolasse Pegasus 
traditur, qui, cum opus esset, ibi fulgur et tonitru Iovi 
afferret. Ineptissime autem Tzetzes ad h. 1.: eoiKe kcctcc 
touc yhuacroypccCpoui; ixT0Tv\v ccy.ovetv tov (puyceSct, exsulem. 
Fuisse hanc explicationem tCxv vecorepoov docet Hesych. in 
v. iTTTQTvjg, quem vide etiam in inrneus et Wrrv^OLTQg. 02 COMMEHTARIVS 

y. 217 seqq. ovW ccf eTi^aviov k. t. A.J Figura Persei 
non ita cohaerebat. cum clypeo, ut reliquae figurae, sed ad 
speciem erat extra clypeum, similis volanti. Pedes certe 
nullam clypei partem contingebant, nec apparebat omnino, 
quomodo clypeo iimiteretur Perseus. Censet Hermaumis 
d.l. fuisse emblema, clavulis vel cuneolis ad fundum clypei 
affixum, ut affixa Sphinx fuit in Parthenopaei Arcadis 
clypeo, quem describit Aeschyl. VII. adv. Th. v. 541 seqq. 
ed. Schuetz. Schlichtegroll. autem d. 1. p. 75 seqq. , ut e 
versu quidem 217 liquere agnovit, pedes figurae liberos a 
clypeo fuisse, attameu corpus Persei sic in clypeo coe- 
latum statuit , ut quamvis exstans cum eo cohaereret. 
Sed poetae verba iu vv. 218 seq. mihi, ut Muellero d. 1. 
p. 890, arguere videnlur, voluisse eum hic miraculum 
agnosci ab opifice Deo editum, non humano quodam arti- 
ficio paratum opus. Illud quidem ov^ctjxv] £0~TypiKTG vix 
est, ut ad solos pedes referas. Male enim vulgo reddunt 
insistebat, melius Bas. in/iaus erat. I. H. Vossius , nirgend 
befestiget hing er. Minus probabiliter Goettlingius , quo 
scilicet poeta recentior Alexandrinus videretur, eius menti 
obversatum fuisse statuit artificium Dinocharis, qui Arsinoes 
templum Alexandriae magnete lapide concamerare inchoa- 
verat, ut in eo simulacrum eius e ferro pendere in afire 
videretur. Vid. Pliniui II. N. XXXIV. 42. 

v. 219. T0cXa,fiui<i] Kankius: »De manu artificis saepis- 
»sime apud Henodnm TccXccf^ iisiiipaliii, infra 320, Theog. 
»580, 8(i(i, ut ap. Pind. Pyth. II. 72 alibi; in Iliade de 
Dheroibua II. T. 128, E. 558. ,, 

v. 220. TTtip6eVTCt X^<Afl5, talaritt pinnata s. alata , PODBO 

donai.i Meundnm quosdam .i Mercurio (vid. Kratoslh. Catast. 
ius P. A. 12), scciinduin aiil i(|iin>rcs a iN \ mphis. IN HESIODI SCVTVM. 63 

Vid. Apollod. II. 1.2; Pausan. III. xvii. 3, Eudocia p. 335. 
Huiusmodi talaria ipsi Mercurio abiudicans I. H. Vossius 
Epp. Mytholl. I. 15, neque Perseo talia a Mercurio donata, 
sed TrrepoevTM simpliciter celeritatem, qua illa, ut Mercu- 
rium, ita Perseum ferebant, declaratam censuit-, non au- 
tem, ut voluit Heinrich. Praef. p. LIX, ob TTepoevTa h. 1. 
non antiquum hoc esse poema statuit, imo diserte ibi p. 84 
auctorem eius dixit Hesiodum. 

v. 221. oofJLOicriv Se fiiv afxCpt k. t. A.j Conf. supra dicta 
ad v. 128. 

fjcehavdeTOv aop^\ Est aop hic simpliciter ensis, nec cer- 

tum est, intelligi ap~rviv 9 ensem falcatum, cuius in Persei 

rebus mentio fit etiam apud Ovid. IV. Met. 726, V.69, 80, 

quodque Mercurii donum fuisse auctor est Apollod. II. iv. 

2. Sed Aeschylus tn Phorcysin a Vulcano datum dixe- 

rat, teste Eudocia l.c. MeXavhra (^ao-yava memorat etiam 

Hom. II. O. 713, ubi Scholia Ven. B.L.V. rtfypaSeTa ex- 

ponunt, ob Hesiodi ' Epy. 151 fLehas J' ovk eo~Ke o~\<$v\po<;. 

Conf. Eurip. in Or. v. 809, 1141 , ed. Matth. 

v. 222. xaXKeov] 'AdafiavTivqv ap~ry]v Perseo Vulcanum 
fabricasse tradiderat Aeschylus d. fab., nec differt, quod ad 
hanc ensis materiam attinet, Apollod. 1. c. 

6 d' uwTe voyjLt e~TOTaTo\ Summa celeritas significatur. 
Conf. Hom. II. 0. 80, Od. H. 36, ad quos locos in Scholiis 
citatur to 7rapoifLioo$eQ' ctte~rTaTO cJ' cco-re vovffia. 

v. 223 seqq. Perseus abscissum Medusae caput (conf. 
Th. 280) indiderat in peram (y.iflio~tv). Conf. Apollod. l.c. 
§ 2 extr., 3 init. Erat aulem caput illud tam vastum, 
ut in pera conditum Persei totum tergum occuparet. Id 
poetice sic extulitNoster, ut diceret irav he fieratypevQv el%e 64 COMMENTARIVS 

•/.. §. sr. Yopyovq- oifiCp) Se [uv (i. e. ccfx(p) Kccpy) y.i[2i(ris 
Q£e, currebat, ferebatur. Conf. supra dicta ad v. 146. Male 
Scholia paraphr. e\ye exponunt eficco-rct^e, ut sit [xercc- 
(Ppevov nominativus. Rectius Tzetzes: ro Se ccyyetov eKetvo 
erx.ewe ro \j.eTcc<Ppevov. 

Citantur haec, ut Hesiodi , apud Apollod. 1. c. § 7, sed 
quae ibi exstant, Heynius ad eum locum recte non deberi 
Apollodoro censuit. 

y.ocpq Seivo7o Trehwpov Yopyovi] Similiter apud Hom. II. 
E. 741 dicitur Topyely y.eCpctXvj detvoto 7reXupov, et ob ter- 
ribilem eius adspectum Yopyu> (3hoo-vp&7rtg deivbv SepKOfJLevv]. 
Conf. et Od. A. 633. Aeivcc YopySvw, sororum Medusae, 
Kxpyvcc memorantur infra v. 236. Attamen suaviorem 
nobis Medusae notionem suggerit memoratus eiusTh.v. 278 
seq. cum Neptuno concubilus ev fJLCtA.cty.cp XeifLcovi y.ct) ctvbecrtv 
elctpivoliTi. Quomodo conciliata haec fuerint, ex Ovidio 
discas Met. IV. 797 seqq., ubi suos haud dubie secutus 
est auctores. Conf. quae notavimus ad Theog. 1. c. 

v. 224 citat, ut Hesiodi ev 'A<tt^, Etym. M. p. 512, 
513. K//3/0"/? vocabulum Cypriorum fuisse auctor est He- 
sych. in v. Sed eodem auctore x//3/3# pera dicta est Aeto- 
lis. Habet quoque KVfSpjcrixv' Typctv, quorum omnium stirps, 
ut videtur, quaercnda in x/oj, kvu , turgeo, capax sum, 
unde etiam x</2aiT0?, (item pro arca. Conf. Isidor. Origin. 
XX. 9) kv$v\, Kvfio?. 

v. 225. Qvo-ctvo; Se kclt. <Pctetvoi~] Pera, e pelle animalis 
facta, d(|)(ii(lciilcs liabuit Su<rccvou? 3 /imbrins. Similitcr 
aegis Iovis apbd llom. 11. B. 448, Minervae II. E. 738. 
Conf. et H.n.d. IV. 189, Apollou. Rh. IV. 1146. 

y.uTVjupevvTo non exital intw Homeri vocabula. IN HESIODI SCVTVM. 65 

. 227. "Aidog Kvvsy, vvktqq ^6<pov ctlvov eyrovvct] Fa- 
ciebat sic ea, ut caligine tectus Perseus visum aliorum 
falleret. Conf. Apollod. d. 1., qui et galeam hanc a Nym- 
phis eum accepisse tradit, in eo quoque sequente ipsum 
Eudocia 1. c. Memorat etiam Homerus II. E. 845 ' Aidog 
Kvvi^v simili efFectu. Nomen autem ei ab re impositum. 
Namque est ccig, ccihg, is qui non cernitur. 

v. 228. eppiyovTi, propter metum insequentium Gorgo- 
nmn. A fVyoi, pro quo frequentatur piyeco, horreo, perf. 
med. est eppiyct fvid. II. P. 175), unde novum verbum 
fluxit eppiyv, cuius partic. eppiyuv. Conf. Od. Y..216. 

v. 229. ActvciiSqg] De prima hic in tribus brevibus pro- 
ducta conf. Spitzner. de versu Hom. p. 73. 

ZTiTCtiveTOy se extendebat volando , ut est TiTCtivo/ULSvog 
de equo celerius currente II. X. 23. Conf. et Apollon. 
Rh. II. 280. 

vs. 230. Topyoveg] Yopylsv non dicere Hesiodum, sed 
Topyui , allirmat Scholiasta Ven. ad II. ©. 349, sive huius 
loci immemor, sive abiudicans hoc poema Hesiodo. Certe 
serius magis invaluit Topycov, ovog 9 estque frequens apud 
Euripidem, quem vide e. g. in Phoen. v. 459 et ad eum 
Valcken., placuitque forma haec Latinis. 

ou (QctTCti] Hesiodea vocabula sunt (pctTog et (pctTetog. 
Vid. Th. 310, "Epy. 3. At non sunt Homerica. 

v. 231 seq. err) 3s %Ao/)oD ctJcc/JictvTog k. t. A ] Nexus 
est: koli crccKog \a.yea-K£ peyccAco bpvfJiaySu (dcttvovaiuv 
(ctUToiv) eir\ yXoopov ccdcc/ACtVTOg, magno strepitu resonabat 
clypeus incedentibus illis in adamante pallido. Scilicet Gor- 
gones quoque non presse cohaerebant cum clypeo, sed raoto 

5 66 COMMENTARIVS 

illo ipsae agit.abantur , ac tum quidem pedibus tangentes 
adamantem in illo, sic faciebant, ut acutum clypeus ede- 
ret tinuitum. Confert Hermannus Euripidea in Rheso 
v. 301 seq. ed. Matth.; sed eius loci alia, ni fallor, ra- 
l.io est. 

^Awpcu oc^XfxavTo;] Infra v. 415 %uAkov dicit. 

v. 233 seq. st) de t,<cvv\<rt dpuy.ovTe k. t. A.] Ovid. IV. 
Met. 483 de Tisiphone tortoque incingitur angue; sed in 
Gorgonum zonis duo erant angues, ita inter se irapliciti 
nodo, ut prominerent e nodo capita. Conf. citatus a Goett- 
lingio *Heliodorus III. 4. errtKvpTUOVTe Kupvjva egregie 
dictum ex serpentum natura, capita supra se intorquen- 
tium. Conf. Ruhnken. Ep. Cr. II. p. 189. Colores ex h. 1., 
iudice etiam Corayo, in similis cinguli descriptione mu- 
tuatus est Heliodorus Aethiop. IV. 3. 

v. 235. hty^fJLCttyv <V apu Twye] Glossa Parisini G: eket- 
yjjv Se ocXXv\Xovq ovtoi. Guietus contra : y>T<iye an eas? 
Gorgones scilicet, illas duas Medusae sorores. tw Topyove At- 
tice, ut TO) %f/jD5, tw wviyoc" Verum tciyt hic non es1 
accusativus, sed nominativus. Angues hi duo exsertis 
linguis ipsorum more sibi os lambebant. Sic dicunlui 
Tli. 825 seq. skutov y.etyuXut otyio$-yX<c<ro-V]<Tt dvo<pepjfiQ7i 
Xeht^fJLOTeg 9 nullo addilo acvusativo. Simililcr Thcocr. 
Id. XXIV. 20 de anguibus Heivuli ab mfotta luuouc iui- 
missis; MxfJLUfxevot eyyvQsv >fA0oi/; Virgil. Aen. II. 211 dc 
• i l>cntil)us Laocoonti iminissis: sibila laiubcbunt linguis vi- 
hrantibus orn. 

fjLtvei <? sy^upuo-<rov oSovtus} Couf. scnpra dicta afcj \. 1(54. 
vv. 237 270. Nov.i imago: super Gorgonuni oaput |>«>- 

mI.i: hi I)- ..li,i,.i, iM ciiius tiuTilius slanlcs niulicres aniini IN HESIODI SCVTVM. 07 anxietatem clamore et lacerando sibi genas exprimunt-, 
extra portas urbis conferti senes, sublatis ad coelum ma- 
nibus; ante m^bem campus, in quo iuventus urbis ita cum 
hostibus pugnat, ut ante Troiam pugnatum inter Graecos 
et Troianos, praesentibus, ut ibi saepe ab Olympo Diis, 
ita hic fatalibus Deabus, quibus adstat horrenda specie 
'Ayjkvg. Quod autem iam far) 3e Seivo7o~i xctpqvoig Top- 
yeiotg eSovefro \xeyctg (po(2og ad novam hanc imaginem per- 
tinere volunt Schlichtegroll. 1. c. p. 80, Heinrich., Goettl., 

I. H. Vossius, vereor ne horum sententiae sequens oi cT 
obstet. Potius est, ut <p6(oog intelligatur, quo terribilia 
Gorgonum capita intuitos illa afficiebant. Recte Rankius: 
»Ter eadem praepositione usus poeta singula annectit: e7r) 
Se %X<i)pou ccdctfJictvTog , e?r) Se ^ccv^i, ex) $e Seivafoi 
Kctpyvoig." 

v. 237. oi cP virep ctVTeccv] Diaconus: e tccvco tojv Fopyovwv. 

v. 239 seq. to) fjCev-To) Se] Duo sunt exercitus, alter oppi- 
danorum , alter obsidentium. Alia ratio est loci Homerici 

II. S. 509, ad quem Heynius hunc versum citans perpe- 
ram accepit. 

v. 242 seqq. cti Ss yvvctiKeg ev^fiv\Tccv eir) Tvpyccv k. t. A.] 
Est eadem imago, sed brevius expressa apud Hom. II. S. 
512 seq. Potest uterque locus obversatus esse Horatio 
Carm. III. II. 6, ubi conf. Mitscherl. 

v. 243. ^«Axfov b%v (ooccv'] In Th. v. 311 facile feri- 
mus 'Atdecc kvvcl ^cc^Keocpuvov , sed est y^ocXKtov (ooccv de 
mulieribus nimium. Itaque pro "fcaXy.eov hic legendum 
esse yakKeccv recte iam coniecit I. C. de Pauw, cuius pe- 
nes me notae sunt MSS. Placuit idem Hermanno 1. c. 

5* 68 COMMENTARIVS 

bene raoiienti, passim in hoc carmine memorari cninsque 
iraaginis maleriam. Conf. in primis v. 192, 220, 222, 
225 seq., 313, ubi prorsus eadem est positura. Tum , quo 
minus de veritate emendationis dubites, lioc facit, quod , 
quo tempore primum scriptum est hoc carmen, vel si non 
antiquius fuit Onomacriti aetate, tam genitivus pluralis 
adiectivi, quara adverbium, una cademque ratione scribi 
solebat XAAKEON. Adverbium esse maluit recentior da- 
ctylorum studiosa aetas. Potuit autem clamor mulierum 
in imagine ex earum ore diducto colligi. 

v. 246. aOpooi exToo~Qev TrvXeuv e<ruv] Non ab re incon- 
graum erat, ut ante portas urbis exhiberetur globus senum, 
quos de liberis suis extra urbem pugnantibus sollicitudu 
eo compulerat, ubi possent et vulneratos excipere et for- 
tasse ipso adspectu suo monitisque iuniores ad fortius 
pugnandum excitare. 

v. 249 seqq. Kvjpes xvccveui] Sunt hic Kfjpe^ neces, nxov- 
tem iuferentes Deae, disertius Kvjpeg QuvctTOio diclae Ho- 
mero II. B. 302, M. 326, et Pindaro apud Plutnrch. Quaesl.t. 
Conv. IX. 15. p. 748 B. Habuit unani liarum diain 
Achillis elypeus, II. E. 535 seqq., ubi versus 540 brevius 
id exprimit, quod h. 1. Iradilur v. 251 seqq. Exhibitac 
autem in Herculis clypeo Kv)pe$ eon vcnietilc iis colorc 
KVUveut dicuntur, ut Lalinis passim mors atra, cl sic Kv,pa 
\xehutvuv Hesiodus dixit Tli. 211. Cuin scijucnlc auleiu 
hic earura deacriptione conrenit, quod Paasanias V. xix. 6 
in ..k.i Cv|.M-li exhibitnm luisscait: Ylo^vveixovg oTta-Qev 
'icrTVjKev oSovtu; t& efcovcct ovdev vjfJLepuTepovs Qvjpiov, xui 
ol ku) tuv %£ipu>v eWtv ewiHttfXireU ol ovv^et' eiriypu\x\iu 
He Itt uvtv) eivai <$vj<ti Kvjpu, ubi neque huiufl k>ci 

«.l.l.ti siuil inlcipivl IN HKSIODI SCVTVM. 69 

Est, uL in arca Cypseli, Kvjp singulari nuraero supra 
v. 156, Th. 211, apud Hora. II. E. 535, X. 79. Plurali 
autem numero, ut hic, Kijpeg meraorantur Th. 217, sed 
suspecto loco, Apollon. Rh. IV. 1665 seqq. ; quodque sunt 
praesertim in bello infinita necis genera, [xupicti esse Kijpeg 
dicuntur apud Hom. II. M. 326 et Simonid. fr. XVIII. 20. 

tevxoug otpctpeva •oti oSovTug) Similis constructio est apud 
Apollon. Rh. II. 281. Fuit autern certe ille crepitus den- 
tium, si audiri potuit, inter clypei Qwj/autw, sed fortasse 
dicendum, poetam, ingenii fervore abreptum, ad revera ex- 
hibita in clypeo aliquid de suo addidisse, siquidem neque 
omnia, quae v. 251 seqq. deinceps perpetrasse Kype? nar- 
rantur, simul in clypeo spectari potuerunt. Conf. supra 
notata ad v. 148. 

v. 250. detvwTo)] Suidas et Hesychius: SeivuToi' hei\iu~ 
TuSei? , (Pofiepoi. Num respicientes hunc locum? Certe, 
ut iam et Rankius notavit, neque alibi in Hesiodeis, neque 
usquam apud Homerum exstat SeivuTog. Dicitur autem 
ut [jje/\uvu)T6g' 9 sed a Seivufy dicuntur Furiae Seiv&Teg apud 
Sophocl. Oed. Col. 84. 

dutyoivoi] Hesych. in v. bene /\iuv (poivtot explicat. 
Conf. Scholia paraphr. et Monac. apud Rankium. 

b&TtyToi Tf] i. e. ut Schol. paraphr. explicant, uig ou 
SvvuTui Tig Ttycriccccti, quam notionem etiam vocabulo 
tribuunt vv. 147, 230, 268. Conf. Muetzell. de em. Theog. 
p. 56, et super quatuor sic iunctis in h. v. Kypav epithe- 
tis Rankius ad h. 1. 

v. 251 seq. Toicrcti <T up 'tevTO ui/jlu (JieXctv Tieeiv] San- 
guis gratissimus habebatur inferorum potus. Sanguinem 
apud Homerura Od. A. 35 bibunt mortuorum aniraae. 
Sanguinem apud Eurip. in Alc. v. 846 bibit ipse ®avuTog> 70 COMMENTARIVS 

neque aliam ob causam Theocritus Id. II. 13 Hecaten, iteir 
inferorum Deam, incedentem finxit vey.vuv ccvu r v\piu ku 
fjcehuv 3U\J,U. 

v. 254. /SaAA' ovu%ug fJLeycckoui] Nisi statuas versun 
ante hunc excidisse, censendum est, poetae menti hic ob- 
versatum esse eKUVTV] vel tu>v Kypcov fJLtu, quippe qua< 
notio comprehenderetur praecedente tucui. Similia trans 
itus a plurali ad singularem numerum exempla praeben 
Matth. Gr. Gr. § 303 et Bernhard. Synt. p. 411 seqq. 

v. 255. TupTupov eg KpuoevQ'] Additum ad explicatio- 
nem superioris 'Aioogoe. Ceterum apud Homerum et He- 
siodum Tartarus magis est locus evepfr 'AiSeu, Titanuir 
aliorumque ab Iove eo detrusorum carcer, non mortuorun 
apud inferos sedes; ut vere monitum ab Heinrichio Praef 
p. LIX et Goettlingio ad h. 1., qui inde referendum hoc 
carmen ad recentiorem aetatem statuunt. Certe, si illuc 
cum veterum multis Hesiodeum haberi volumus, dicen- 
duni erit, poetam procedente aetate aliam, quam prius, 
Tartari sibi informasse notionem, plane ut super Eridt 
sententiam mutavit. Sed certe non obstat liic locus, qiic 
miiuis sati.s auli<|uuni dunlaxut hoc carmen habealur, cuin 
iaiu T hc-oguidi.s aelate (\ id. eius versum 1030 ed. Gaisf.)per- 
vulgata fuerit d<9 Tarlaro lnortiionuu apud inferos sedcopinio. 

Ad y.puoevTU , j'rii;i<lt.wi Tarlariun conliTeiidus Plutarchus 
d<! 1'iiuio Trigiilo p. 948 F. 

v. 2f)5 Mq, (Ppevug euT upecuvTo ulixuTog uvdpofJLeou] i. e* 

iuni .snii^iiini.s liuniaiii satia /tau.si.s.siiit <ul placnnilitni silu uni- 
ntum. Sic fjiiin iioii oll«ii(lcl »i'iiili\ u.s, pro (jiioaj)ud lloiue- 
iiini, (iii Iikjimii.s ( ci.riun upeo~uo~()cd, ctpea-wbui) upea-ufJLSvog^ 
uidi isignificaliouc dalivus nsurpatur. (louf. Bwrnhwpdg 1N HESIOM SCVTVM. 71 Synt. d. Gr. Spr. p. 166. Diaconi (ppsvas e~T\v\puo~av 
incongrua niihi dictio videlur, itaque etiam, quod Heynio, 
Boissonadio et (apud Rankium) Heinriohio placuit, (ppevas 
evr ccp ecruvTQ. 

v. 257. /jluAqv I Est a stirpe /xvu) (unde Latinum moveo) 
jWwAo? motus et agitatio puguae, hinc ipsa pugna. Inepta 
sunt, quae super hoc vocabulo prostant apud Apollon. in 
Lex. ad v. et Eustathium ad Ho*n. variis locis. 

v. 258. KAcoflw Kd) Aa^eo-U crQiv epio-Tao~av\ In 
clypeo eifictae. 

vj fisv vCpyitrcroov "ATpoTToe k. t. A.] Rankins ad h. i. : 
»Poeta, ut solet hac in carminis parte, res nobis monstrat 
wquodammodo; haec vero inferior s. debilior {y(pviG~<ru)v ovo~a) 
»Atropos est, non illa fuit magna Dea." Conf. tamen 
quae sub contextu notavimus. l T(Pvjo~o~u)v non est Horaericum 
vocabulum ; sed apte Heinrichius observavit simile esse eius 
II. S. 518 VTolifyveg. Quod autem de Atropo hic tradi- 
tur, poetae nostro proprium est-, neque facile nunc inve- 
stigari causa potest, cur eam sibi talem finxerit. Num 
agnoscendus hic Auctor Theogoniae? 

v. 260. wpopepvis t v}vj Notat rpopepeiv Tivog praestare 
alicui. Hinc est irpo<Pepv\s praestans, unde 7rpo(pepeo~TCtTy 
in Th. 79, ususque comparativo et superlativo passim etiam 
Homerus, at non positivo. Upopepetg kui 7rpeo~fivTepoi 
similiter iunguntur ab Aeschine m Or. contra Tiraar- 
chum p. 7. 

v. 261. 7rcco~ai malim equidem ad solas Parcas referre, 
cum ob praecedentia simul intelligi Kypeg vix possint. Quod 
autem ad has reverti poetam statuit Goettlingius, ut quae 72 COMMENTARIVS 

versibus 258-260 leguntur quasi in parenthesi dicta accipian- 
tur, vereor ut admitti possit. Offendunt VV. DD. in eo, quod 
ab aliis poetis concordes Parcae memorantur (vid. Virgil. 
Ecl. IV. 47), sed certe illud non hanc habere vim debet, 
ut propterea versum 261 et duo sequentes cum Hermanno 
1. c. p. 209 perperam huc intrusos, cum Rankio, versus 
258 — 260 post v. 263 collocandos statuamus. Haud sane 
fuit indoli poetae conveniens, ut Parcas hic adstare pugnae 
faceret nihil agentes; magis autem, ut harum quoque tetram 
nobis imaginem effingeret. 

v. 263. ev Diaconus exponit ev ctVToug^ quod in Hein- 
siana et plerisque postea Edd. redditum inter se. Fortasse 
non peius Basil. interpres reddiderat ibi y i. e. in illa clypei 
imagine. 

\o~u<rctVTO , exaequabant, i. e. unguibus et manibus ex 
aequo jjugnabant. 

v. 264. TC&p cT 'A%Aj)$ eltTTviKei k. t. A.] Complectitur 
exhibita hic persona omncs miserias, quas bellum parit, 
luctum, vastitatem, famem , illuviem. Videtur antiquitus 
in usu fuisse cognatum cum yeXuw verbum yeXvco, niteo , 
splendeo, atque inde yeXvg, nitor, splendor, et hinc factum 
esse ocyeXvQ, contracle ccfcXvq, quo proprie signifiearetur 
absenfia nitoris, splendoris, lucis. Itaque apud lloiucrum 
oc^bg frequentius caliginem nOtat, sed sine dubio signifi- 
care etiam potuit moerorem, tristiliam ; ut saepe ponitur 
(pM, lu.v , pro gaudio. Conf. Gracv. in Lectt. Hesiod. ad 
h. 1., II">n. in nota subiecta ad II. T. 418 seqq. 

eirt<r\wyep\\\ A (Tfivyu s. c\ivyy^ proprie fonto igne 
oonwmOf hine con/ieio t absumo (vid. Hemstefh. ad Luciani 
D. M. 6extr.), rerbale ortum ett Q~\wyepog, tabe rel asmmna 
squnlidus « unde etiam ab Etym. M. |>. 721, 18 <r\wyepv^ IN HESIODI SCVTVM. 73 

exponitur afxa eTiTOvog koi al<r%pa , simulque ad Hesio- 
dum provocatur, in cuius tamen reliquiis simplex <Tfwyep^ 
non exstat; unde videatur Etym. hunc locum et compo- 
situm eTKTfiuyeptf respexisse. Formatum inde adverbium 
eTicr^uyepoi? exstat apud Hom. Od. T. 195, A. 672. 

v. 265. auQ~TuXevi\ Gl. Par. G. fypov TpocruTov e^oucra. 
Scilicet ab auv , torreo, torrendo sicco, arefacio, sunt 
auaXeoq et ab aucTTOg, auTTaXeog , aridus, siccus, squalidus, 
qualis est habitus miseria ac fame afflictorum. Itaque 
Vlysses mendicantis habitu auo-Takeoq dicitur apud Home- 
rurn Od. T. 327, ubi in Schol. B. exponitur auy^fLVfpog. 
Sic etiam est apud Apollon. Rh. II. 200 seq. dePhineo: Tivai 
de ol aua~Tak(oQ Xplvs evxMjxei, Conf. Schaef. et Kiess- 
ling. ad Theocr. Id. XIV. 4. 

kifjccp KaTaire TTVpna , membris fame collapsis. Ovid. Ep. 
Her. XXI. 215: Concidimus macie. ZufJLTiTTeiv eo sensu 
frequens apud Hippocratem. Vid. Foesius in Ind. 

v. 266. youvQTayviq\ Rigentibus ex angore animi vel 
fame genubus. De Andromache super mariti sorte anxia 
Homerus II. X. 452: vepQe $e yovva Tv\yvuTai\ de fame 
Ovid. Met. VIII. 808 seq. : Auxerat articulos macies , genuum- 
rjue rigebat orbis. Quodsi cum C. O. Muellero et Goettlingio 
quorundam ut scriptorum , ita editorum librorum youvo- 
TajQ^Q probes, accipiendum erit tumidis genubus, qui fa- 
mis eflectus indicatur Epy. 497. 

fjcav.po) <T ovu%es %etp. vTVjcrav~\ Pertinent haec ad squa- 
lorem trislitiae proprium. Erat mos lugentibus, ut barbam 
et capillos, ita ungues alere, etiam quo aptiores sibi ha- 
berent ad lacerandum genas. 

v. 267. Tijs sk fJLev piv&v [Jiv^ai peov] Bene Goettlingius: 74 COMMENTARIVS 

»Iis, qui vehementer lacrymas effundunt, etiam nares hu- 
»mere solent;" hanc autem spurcitiem in se relinquere 
evidentissimum est indicium animi prae summa tristitia nul- 
lam amplius munditiae curam habentis. Citans autem, 
quod hic exstat, Longinus de Suhlim. IX. 5 ut Hesiodeum 
ht\ tvjq 'A%Auos, sed addito iiye 'Hcriodov Kd) tv}v 'Ao"7ri8ct 
SeTeov, ex suo cultiore elegantiae sensu pronunoiat: ov 
deivbv Woiqtre to elSvhov, a^Xoc (xio-^tov ; in quo neque 
nos ei refragamur. At simul agnosci volumus, non modo 
hoc loco , sed passim in hac tristium Dearum descriptione, 
sensum se prodere rudioris antiquitatis, non eum, qui fuit 
cultiore Graecia, tum et idem observari posse in bene mul- 
tis Theogoniae locis. 

\k cfe TCtpemv] Exscissis, ut in luctu, genis. Conf. Lu- 
cian. de Luctu c. 12; VV. DD. ad Petron. p. 666. 

v. 268. cctXvjtov QreGctpvlct] i. e. ita rictu facieui detor- 
(inrns, ut propius ad eani accedere nema facile vellet. 
Ycupeiv, Latinis ringi, est ita os aperire, ut dentes appa- 
reant. Fit autem hoc in risu quidem lenius, fctft apud 
Theocr. Id. VII. 19, in ira autem ac desperatione vohe- 
mentius; quare ad haec Aristophanis in Pace v. 620: 
vjypiufjLevovs *t' <*AAj?Ao/<n kcu Q-eo~v}pQTOtt , scholia notant: 
ccto Toiv kvvw v) (MTcityopci' otuv yctp o pyityvT cti , crecrvi" 
pounv cchhv\hoi$. 

v. 269. toXXv] <5f kovi; Kanevv\vo§ev co/xovs] NotLssimus 

ctiain bio nios lugentiuiu , pulvcrc s i 1 > i capul cl luuncios 
conspergere. Vid. Iloin. II. O. 164 scq.; Diod. Sic. 1.91; 
lauiaii. df Lurtu c. 12. Il;it|iie eliani ' AfcXvi suae pocla 

imidenteni bnmerii pulverem tril>uit. Verhcun y.ctTevvivovev 

est eliani iii lloin. II. iu C»t. 278, alleruiu aulein coiu- 
|M,silimi l-7TbVVlVQ()tV e\sial II. li. 21«), k. 149; (pioruln \ei IN HESIODI SCVTVM. 75 

borum originem Butlmann. in Lexil.I.§ 63 repetendam recte 
censuit ab IveQc*}, ut Homericum II. A. 266 Civyvobev ab 
ccvi^w, contracte ccvQco, unde ccvQog. Vsurpantur autem 
haec verba de iis, quae sunt in rei alicuius superficie. 

v. 270. SccKpucri [JLuScihevj] Quaeri possit, dictumne hoc 
de pulvere, lacrymis in illum delapsis madente, an de ipsa 
Dea, ut toAAjjj Se kqvis kolt. ccfJLOug accipiendum sit, ut 
in parenthesi dictum. Hoc equidem cum plerisque inter- 
pretibus praeferam. 

TCtpcc J' euTupyog tqXiq ccvSpuv] Nova item urbis imago, 
Tapcc, iuxta (in superioribus descriptam) posita, eique vel- 
ut opposita, magis sic elucentibus contrariis. Fuisse id in 
mente poetae nescio an arguat etiam hic in medio versu 
faetus transitus ad describendum urbem pacatam, in qua 
nuptiae summa hilaritate celebrantur, vv. 270 — 285. Ante 
urbem eam, pariter atque ante alteram, supra memoratam, 
campus, sed in quo non nisi pacis exercentur opera, de- 
cursus equitum, aratio, messis, vindemia, caestus et luctae 
certamina, venatio, ludi curules de tripode certantium, 
vv. 285 — 313. Lucianus de Astrol. 22 memorans Tccg 
ToXias, Tccg ev t\>\ 'cvTTih^WtyaiQ-Toq eTotfactTo, y.a) tov y^o- 
pov , KCi) tvjv aXccv\v 9 videri potest respexisse tum urbem 
hanc et supra memoratam , tum infra v. 280 et 291. 

v. 271 seq. ^pvcreiai $e /jliv ely^ov vTepQupioig apapuiai 
sttcc Tv\ai\ Vix dubium esse potest, ut nec dubitatum 
in Scholiis paraphrasticis, quin poeta hic significare voluerit 
Thebas, septem portarum urbem, STTaTuhov iam Homero 
diclam II. A. 406, Od. A. 262; quam magis etiam hoc 
nomine celebravit nobilissima Aeschyli labula, quamque sine 
clubio respexit etiam Ovidius, nescio an et huius loci memor, 
Met. XIII. 685 seq., ubi de cratere figuris ornato sermo est. 76 COMMENTARIVS 

£i%ov accipiendum hic continendi ac tuendi sensu, ut 
usurpatura est verbum etiam II. M. 8, Od. Y. 42. Iunctae 
erant portae v7r£pQupiois, trabibus supra eas transversis. 
Conf. Od. H. 90. Videntur autem haec et epitheton urbis 
euTupyoQ pertinere ad declarandam civium in ea urbe 
securitatem. 

In vv. 272 — 285 descriptio est pompae nuptialis, in qua 
multa inveniuntur similia iis, quae beatae urbis imago in 
Achillis clypeo exhibuisse proditur ab Homeroll. S. 491 seqq. 

v. 273. euovwTpou £T cctt^v^ Accipiendum de mulari 
vehiculo. Vid. Pausan. V. ix. 2 et conf. Spanhem. ad Callim. 
H. in Laud. Pall. v. 3. 

"LcoTpcc dicebantur rotarum ligna, circum quae ferreum 
eral Wio-fUTpov. Vid. Hom. II. E. 725; Pollux I. 144 ; 
W. DD. ad Hesych. in v. crooQ-TpevfJLCiTct. Hinc euo-coTpoc 
otrtViVYi dicitur, cuius bene sunt aplata ligna. Pro eu^ecrTOu 
ccTWtfSi ut nunc legitur II. O. 578, multis iam antiquitus 
placuit £uo~o-wTpou. 

v. 274. ttoXus cT vfievaiog opccpei~\ Habet eadem Home- 
rus II. S. 492, quae, ut hic, accipienda sunt de cantu, quo 
Deus Hymenaeus invocabatur. Nolat aulcni llcynius ad 
illuin lociiin, vfxevcaov alibi in Homericis non occurrere, et 
:ie se, an vox d. 1. usurpala inter ea sit, quae seriorem 
aelalcni carminis arguaut. Sed locus vocabulo nou erat, 
ui.si iu nuptialia pompae ct. fectivitatia descriptione a Puel- 
iaruiii fuisae ll\ iiiciiaciiiu cainrc IVIuellerus 1. c. p. 894 li- 
quere .<ii vx Pindaro 1'vili. 111. 80aeqq«, Aeeohyl. IVom. 556, 
i:u..|). I|)h. A. 1042, Tlieocr. Id. XVIU. Itaque ei tcc) 
iu \. 27G siinl lly mciiacuiu cauculcs hoiic.sla condilione 

intelligendae ian iii \. -74, faoea autem qui IN HESIODI SCVTVM. 77 portanf, noti SfJtucti, sed SfJLueg. Verura hic quidera Hyme- 
naeum cecinisse etiam pueros arguit v. 278. Pariter in 
nuptiali carmine apud Catullum LX Hymenaeum canere 
iubentur tam pueri v. 121 seqq., quara virgines v. 36 seqq. 

v. 275 citat Etym. M. p. 300, 4. Conf. et Etyra. Gud. 
p. 167, 3 seqq.-, Orion. Theb. p. 66, 9. 

<re/\ag e)/\v(pa%e] h.e.volvebat se, facibus, dum portabantur, 
agitatis. Ab £'Aw, volvo , produetior forma est £/Auw; liinc 
e)^v(pu, etiuCpav, unde apud Hom. II. A. 156 e)Xu(pouv 
avepog, apud Hesiodum in Th. 692 (pXoya e)ku(pouvTeg, 
atque hinc denique e)/\u0a<^co , quam forraam habet etiam 
Homerus II. T. 492, ubi verbum est transitivum. Quae apud 
Etyra. M. p. 300, 1 ut Hesiodea citantur, ave/JLog 3e QAoy 9 
e)ku<PaZuv , adeo sunt Homericis in proxime citato versu 
similia, ut errasse Etymologus in poetae nomine videatur. 

Heynius ad Iliadis 11. cc. versum hunc et sequentem non 
esse primi poetae censuit ob neglectum in e&utyaZe di- 
gamma. Fortasse pro <rit\ag antiquitus aliud fuit nomen 
unius syllabae, ex. gr. (p/\o% (conf. infra v. 451), quod 
posteriores digamraa ignorantes et dactylorum studiosi mu- 
taverint. Sed fortasse neque necesse sit eo recurrere, cura 
ipse Heynius in fAa>, r i/\u et compositis variatum fuisse 
agnoscat, neque digamma habeant fAucrflty, e/\u<rveig, II. T. 
393, H. 510, Od. I. 433. 

Vt aulem res hie relata se visendam in clypeo praebe- 
ret, eificere potuit in area clypei, qua parle haec imago 
erat, aureae maleriae splendor. 

v. 276. %ep<Tiv evi SfJtuuv] Oifendit Wolfius ad faces a 
mulieribus praelatas. Sed unde, quaeso, constat seraper fuisse 
mares, qui praetulerint? Certe matris aliquo tempore apud 
Graecos id oilicium fuisse, tradit Schol. ad Apoll. Rh. IV. 78 COM.MENTARIVS 808 , citans Euripidea in Phoeniss. v. 346 seqq., ad quae 
videndus Valcken. Conf. quoque VV. DD. ad Petron. c. 25 
p. 122; Wetsten. ad Matth. XXV. 1. Fuit, ni fallor, 
variatum in hac re pro variis temporibus et locis. 

roti cP ayXciiy rsftotXulcti] Vertunt venustate florentes , 
non mal-e. Est enim saepe ctyKouvj pro venustate. Vid. 
II. Z. 510, 0. 267, T. 82, modo non cum Diacono eximie 
de vestium nitore accipias. Potest autem etiam notare 
affatim habentes laetitiae. Conf. supra v. 272, infra 285. 

v. 277. Tpotrtf skiov, incedebant ante iuvenes, quorum etiam 
infra v. 280 %opov kvocysiv dicuntur. 

%opo\ TCiffyvTS?) Chori ludentium et saltantium puero- 
rum et iuvenum , quo sensu frequens Tai^Siv , ut Latinis 
lndere. Conf. Graev. ad h. ].; Wetsten. ad I. ad Cor. X. 7; 
Mitscherl. ad Hor. II. xn. 19. 

v. 278. vrrb Xiyupcav (rupiyyoov reddendum ad canoras 
fistulas, sicut mox v. 280 vrb tyopfjuyyuiv ad citharas, 
v. 281 vtt' uuXov ad tibiam. De hac significat ione rov v7T0 7 
praeter Graev. ad h. ]., egerunt Kuhn. ad Diog. Laert. IX. 
52, Pierson. Verisim. p. 227. 

v. 279. ayvuro v\xfd, sono percussa resonabat. Conf.Gr.icv. 
adv.202, ubi largam dedil locutionum eiusmodi copiam. E.st 
a Latinorum /hinyre usurpatum hoc sensu de sono frdgoi : 
Cetenun, quod liic exstat, refercndum ;ul ea, quae pocta 
sibl iiMiitr iulormavit, ut in lali re fieri solita, nou ad 
.utificiuni Vulcani. 

v. 281. 'tvbsv <T ctvft srtpoobs vioi m\mZpv vt ctuXov) 

Iinl.- riirsiini ;il) ;ili.i p.trlc supi.i mcnioral is obvii, qui sr. 

notam nuptam exoiperent, iuvenes KVfiOVy tadibundam ao 1N HESIODI SCVTVM. 79 

lascivam saltationem , exercebant ad tibiam. Quod apud 
Homerum non exstat kco(jlos, hinc KCOfxcc^etv quoque Home- 
rica atque Hesiodea aelate recentiorem et rem et locutio- 
nem esse post alios in Praef. p. LIX statuit Heinrichius,cuius 
iudicium probasse Goettlingius videtur. Sed, modo non 
accipiatur, quo sensu apud Theocr. Id. III pr. dicitur 
KCOfxcccrdco , neque ut Latini inlerpretes h. ]. accepenmt, 
reddentes comissabantur , me quidem iudice nihil obstat, 
quominus Homero non multo iunior poeta Kcofiovs, quales 
hic describuntur, qualesque iam «utiquitus in BaccJii festis 
solemnes erant, novisse et KCOfLccfyiv de his usurpare po- 
tuerit. In Thebani vatis Pindari carminibus frequentis- 
sima est Kcoficov et KCOfjcuc^ovTCov mentio. KcofictfyvTU (jlst 
uv^TVjpos memorat Theognis v. 1061 ed. Gaisf. 

v. 283 citat, ut Hesiodi , Schol. Aristoph. ad Aves 
v. 1426 (1434). 

vT uvtyTvjpi £kucttos] Suum quisque tibicinem secutus 
gressumque ad eius cantum moderans. 

v. 284. Tpbcrty eKiov~\ Tzetzes : efJLTpooSev tv^s vvfjccpyjs 
eTopevovTO. Recte, ut puto. 

v. 285. TpoTCcpoiSe Totyog^ In campo ante urbem. 
Conf. Virgil. Aen. VII. 162 seq.-, Ovid. VI. Met. 218 seqq. 

v. 286. voiS' \ttcov eTiflccvTes] Tergis equorum conscen- 
sis, quae ludicra pacis exercitatio erat. In bello temporibus 
heroicis, quorum hic imagoexhibetur, numquam ex equorum 
dorso pugnabant , sed viri principes currum agitabant equis 
iunctum. Conf. Schol. Ven. ad II. 0. 679, ubi KetyTt&iv 
iTTOis is dicitur, qui veloci saltu ab uno equo in alium 
transsilit. At est ks^s^ttos OJ. E. 371 equitem tergo vehens. 80 COMMENTAKIVS vv. 286 — 313 memorantur deinceps exliibita in clypei 
pacis opera per varias anni tempestates: aratio, messis, 
vindemia et huius tempore varia lascivientium et luden- 
tium exercitia, denique venatio et ludi curules. Videntui 
autem haec visenda se in clypeo praebuisse, quo ordine hic 
memorantur, equitantibus proximi aratores, hinc messo- 
res, et sic porro. Conf. v. 305. 

v. 287. ypeiKOv "xfiovct Sictv citant, ut Hesiodi, Etym. M, 
p. 436, 52, Zonaras p. 864, atque hic quidem etiam ad- 
dito ev 'Ao"7r^. Habet eadem Suidas in v\peiK0V, sed sint 
poetae nomine. 

v\peiK0V , frangebant , scindebant. Apud Hom. II. N. 441 
dicitur aliquis epeiKQ\xevoi irepl Jovpi , hasta transfixus. De 
aratione autem verbum usurpavit etiam Apollon. Rh. III. 
1331 seq. : epeiy.eTO veiog oTtcrcru, cr^i^o^evvi Tctvpuv re (3iv t 
Kparepcti t aporypi. Hiuc compositum KctTepeiKCo apud He- 
rod. III. 66, ubi vid. Valcken. 

eirKTToXu^viv $e ^irmciQ ecrTciXctT'] Est crTeXXofjccti 
paro me ad aliquid habitu vestium. Conf. Hom. II. Y. 
285. Memorati hic agricolae ad arandum se puraverant 
veste succincta; induti erant eTicrToAccdqv, ita ut nihil 
veslium haberent praeter tunicam, eamque succinctam, 
cetera nudi, quo pertinenl npta praecepta Hesiodi Ep^. 
391 seq. et Virgilii G. I. 299. 

v. 288 seqq. auTap ev\v fictQu Xvjiov k. t. A.J In alia parte 
iraaginis erat alta segea (oonfi 11. B. 147, A. 599, Od. I. 
134), et oirca illam alii quidem (diye uCev) in ea mcicuda 

occupali crant, alii vcro {oi <5') in colligendis messae iaiu 

manipulio. 
\. 289. ctiXfAyis b%eiy<ri] 'Ev dperccvctis b%elctis Duaoonua IN HESIODI SCVTVM. 81 

et Scholl. paraphr. Significari id certum est. Alibi tamen 
haud faeile notionis eius vocabulo ai^fJLV} tributae exempla 
invenies. 

xopooviooovTCt 7TSTV]Ku\ Dicuntur liic TTSTVjXa cuimi, ra- 
riore usu vocabuli, de quo vid. Graev. ad h. I. et Ruhn- 
ken. ad Hom. H. in Cer. 451 seq. Epitheton additum 
gravitate incurvos fuisse significat. Tzetzes: STiKdfiTSis 
(TToi^iiGte. Sic apud Dion. Chrys. Or. LXXVIII. p. 659 
et Philippum Anth. Pal. IX. Ep. 777 Kopuviojv dicitur equus 
collo incurvo gestiens, yaupiav, ut explicant Suidas et He- 
sych. in v., et similiter Koposvig navis proram habens in- 
curvam. Vid. Heyn. ad II. B. 392. 

v. 290. fipMfiSva <ttc&X i vwv~] Vult Ruhnkenius ad II. 
Hom. in Cer. v. 455, qui locus est huic nostro simillimus, 
genitivum pendere ab intelligendo vto. Veriora docuit 
Bernhardy (JFissensch. Synta.v der Gr. Sprache, p. 168), 
conferens cum ap£Q~avT0 utfJLUTog et aliis implendi notione 
verbis. 

v. 291, ut Hesiodi h 'Ao~Tiat, citat Etym. p. 366, 43. 

h s^Xs^uvotai $iov~\ Dicuntur skXsduvo) vincula, qui- 
bus spicarum manipuli ligantur. Vid. Heyn. ad II. £. 553. 
Est autem shAsSavog ab KAw, fAAw, ut a piyco ptysSuvog, 
a tsvkvj TSvy.shavog. 

stitXov u\uv\v\ Est stitXov a t<VAoj, quod non minus 
in usu fuisse potest, quam (TtTty[Ji,i) TtfiT^vjfxt. Sic ccva- 
tXy^ovv uAtootv dixit Theocr. Id. VII. 34. 

v. 292 — 301. Vindemia. Locum misere alienis laciniis 
foedatum dicit Heynius ad II. 2. 563. Trium poetarum 
operam in his versibus agnoscit Dindorfius, »quorum unus 
versui 292 adiunxerat vv. 293, 294, 295; alter eorum 

6 82 COMMENTARIVS 

loco versus 296, 297, 298. Tertius servatis secundi prio> 
ribus nonnisi ducentesimi nonagesimi octavi loeo po- 
suit trecentesimum." Probavit eius rationem Hermannus 
Sane, ut quisqne videt in v. 299 ineptissime lnc repet 
versum supra 283, ita vel paulo solertioribus offensan 
creare debent iterata eadem versibus 293 et 296 ol cT uvr 
eg Tukupovq stpopevv , quae, ut recte monet Rankius , sint 
accusativo in v. 296 posita, ne intelligi quidem possunt 
Melins se habebunt omnia resectis inter Xevy.ovq kui (jleX 
florp. et Tupcc Se o~(piariv opyjaq mediis omnibus, quae Scho 
lia paraphr. Codicis Paris. E. non agnoscunt; quamquan 
scrupulum adhuc iniicit prima in TpvyvjTVjpw producta 
idque contra morem ipsi poetae observatum in v. 292. 

v. 293. Citat Elym. M. p. 634, 41 seq., ut Hesiodi 
O/ cT uvt' eg TuXupov? eQepov-floTpuug fjceyu^cov ocrb opyyv 

vto TpvytjTypoov] Boissonadius praepositionem accipit d< 
inferiore positione eorum, qui uvas in calathos ferebant 
Sic iam olim d'Orvillius, cuius hanc vide notam : nvTo 
sub vindemiatoribus; namque illi decerpentes uvas eran 
in scalis, portatores calathorum in plano. y.ufJLUKSq voca 
bantur illae scalae." Rankio visum , vto Tpvy. nihil esst 
nisi »ducibus vindemialoribus, iussui eorum obedionles.' 
Sane vto tivos saepe sic est aliquo causam praebente. 

v. 294. (oorpvug h. 1. disyllabum esse recte statuit Her 
mann. in Orph. p. 757. 

v. 296. ee ruXupovq e(p6pevv y ut Hesiodi, citat Etym. M 
p. 745, 3. Kst nulcm Tuhupcc, qn;ilus, scu (juasillus, 
viininibiis lcxlus. Httin. II. S. 568, Itict» simili : ThSKToi 
€V TuXapOHTl (pipoV fXeXlYlHu KUpTOV. 

Tupu cJ/ o-cptTtv b'p%oe Xpvo-eos yv, ut Hesiodi, cita IN HESIODI SCVT\M. 83 

Etym. M. p. 634, 42 seq., et liunc locuni respiciens Schol. 
Theocr. Id. I. 48, Hesiodum op%ov dicere aii tvjv eirio-Tiyjiv 
tojv cclitt&uv (pVTeictv, ordinem vitium. 

v. 298 integrum citant Etym. M. p. 487 , 42 seq. et Zonaras 
Lex. p. 1147, apud quem tamen est crTCctyvKvivi pro (pvhhoio~i. 

De genere vocabuli Kccfict^ videantur quae dixi in nota 
contextui subiecta. Sunt autem KCCfJ.oty.eg perticae, non, ut 
d'Orvillius voluit, scalae. 

v. 299. Toiye ;j.ev ctv TTctifyvTeg k. t. A.] Apud llome- 
rum in sua vindemiae descriptione II. S. 569 seqq. vin- 
demiatoribus inlerest puer tenella voce ad citharam canens, 
ipsique cantantes ac tripudiantes sequuntur. Nescio an haec 
recordatus aliquis simile quid desiderari crediderit h. 1. 
ideoque margini versum adscripserit supra 283, fortasse ut 
reciperetur in contextum post 295, qui posteriorum stupore 
deinceps in hunc locum receptus sit. 

v. 300, ut praecedentem , uncinis inclusit Gaisford. cum 
Heinrichio. Est tamen, si seorsum spectetur, haud malus. 
Suspectum facit similitudo cum v. 295. 

fJLeXccv^viQ-civ ye fCev uifo] Nigrae quidem hae erant i. e. 
maturae erant. Supra v. 294 fj.eXctvctg fioTpvctg dixit colo- 
ris tantum habita ratione, ut manifestum ex opposito 
hevv.ovg. Alias vero fLeXctveg fioTpveg magis sunt maturi 
racemi (vid. II. E. 562), et fieXouveiv fioTpvg dicitur, cum 
maturescit. Conf. Philodemi epigramm. in Anall. Brunckii 
T. II. p. 86 et ad illud Iacobs. , ubi notat, GTCttyv)tyv 
eximie dictam fuisse uvam maturam, ut Ofj.cpcty.ct immatu- 
ram. Citat Crates apud Athen. XIV. p. 653 ex vetere 
hymno versum auTvpi <TTCt(pv^vio-i fjcehuivya-iv KOfJ.o'ccvTeg. 6 84 COMMEMARIVS 

v. 301. oiye fjCev eTpaTreov] Teste Etym. Gudiano p. 69 
43, notaverat Epaphroditus in l T7rofJt,vqcrei (corr. 'Tto/avj^ 
fjLCtri) 'Acr7ri$og 'Hcrtodou, Tpairetv esse oxjto to 7raTvjcrat 
uude Tpb tov TaTqQijvai ytvofievov aTrocrTayfia Tvjg o~Ta<Pu/\v, 
aTOTpoTOQ olvog diceretur. Tpaweetv proprium in ha 
re verbum usurpavit iam Hom. Od. H. 125. 

to) <T vjpuov] Scil. mustum e lacu. Cognata sunt apvcc i 
Lat. haurio. 

vv. 301 — 304. Gommode menlioni viudemiae subiicitu 
mentio tum pugilatus et luctae, cui ludorum generi i£j 
vindemiae lascivia occasionem dare potuit, tum et venatk 
nis leporum in ipsum vindemiae tempus incideutis. Citi 
Etym.M.p. 695, 57, ut Hesiodi: otov <$' efiayovTO Ylv^ Te xc 
e/\y.ijS^v, vitiose iu primo et postremo verbo. Est auter 
ehy.etv proprium in lucta verbum, quod luctantium allc 
alterum attraliit et prosternere conatur. Homerus II. Y. 71 
seqq. : Terpiyet $ apa vooTa Qpacretaccv cctto %etp(i)v 'EXkc 
[Jieva (TTepe&g. Vnde sumta ab lucta metaphora Pindar. P 1 
IV. 154 seq.: a7raXaicrTog ev Xoyiu eXxet, ubi vid. Heyr 
Adde citatum a Goettliugio Nonnum Dionys. XXXVII. 56( 
Sed in usu quoque fuit eXy.ecc , unde hic eXKVjdov. Con: 
item lleyn. ad II. Z. 465. 

v. 302. coKvTroSag haybg vipeuv} Notandus hie accu 
Doricus /\aybg pro /\ayovg, ul est apud Tlieocr. Id. IV. 1 
tcV; /\uy.og. 

ypeuv proprium iu hac ne verbuna. Tbv /\ayh KaT 
7r6Sa; atpetv de eodem irenaiionia gehere dixit Xeuopho 
Cyroj). I. vi. 40, ut tou; aipovVTag veuatores idem d 
\ - ii. \I..'{, eatque aipetv venando capere etiana ajKtd Luoi« 
I). I) \l\. 2. IN HESIODI SCVTVM. 85 

v. 303. xxpfcupodovTe y.uve Tpo] Venatoribus praeibant 
duo canes, qui numerus in venatione solemnis erat, ut 
feram insequente altero alter praeverteret ac deinde facto 
circuitu exciperet, Vid. II. K. 360; Arrian. de Ven. c. 16 
et. 20; Philostr. Iun. Imag. 3. Noti sunt duo canes Bootae. 
Pallanleni quoque apud Virg. Aen. VIII. 461 gemini canes 
comitantur. Itaque, iudice etiam Wolfio, non , ut Her- 
manno visum, opus hic fuit addito §uo. Similiter sine 
hoc passim apud Homerum invenias Wttu, solerani ibi 
quoque duorum numero iu bigis; item (26e de iugo boum 
Od. N. 32, Hes. "Epy. 430, 451. 

Postpositum, ut hic, rrpb etiam II. 0. 561, K. 12, T. 118. 

vv. 305 — 313. Curule certamen ob U*ipodem. /TTJjfc (i. 
e. cuvru vecti, currum agitantes, ut passim apud Home- 
rum) e%ov ^ovov, laborabant, summa contentione certabant; 
quod disertius poeta expressit sequentibus: ccfiCp) £' ocsQhcp 
kvjpiv e%ov y.a) fJt,6%Qov, sed parum eleganter repetilo ibi 
exov. 

v. 305. trccp S' ctVToU docet, hanc imaginem in clypeo II 1 i 
venationi proximam fuisse. Erat quidem etiam curnle 
certamen inter pacis opera. 

cceftXca hic dictum de praemio certaminis, ut v. 311 de 
ipso certamine. 

v. 307 seq. ecpiecrccv ccaecc; 'Iwttovs 'Pvtcc xaXci[vovTe<i\ 
Latini in hac re dicunt equos admittere. Vid. Cic. de Fin. 
II. 19, Liv. II. 19. Quae pvTci hic dicuntur, apud Hom. 
II. n. 475 sunt pvTYjpeg, habenae eurules, lora, quibus 
equi adductis sistuntur, laxatis admittunlur. 'IttoJ/t^v 
pvTYipot similiter dixit Sophocl. in Aiace v. 241. Auriga 
autem , quo pvTCC regeret, manu tenebat aptatum iis pvTCC- 86 COMMENTARIVS 

ywy&ct. Vid. Xeuoph. de Re Eq. VII. 1 , ibique Sclmeider.; 
Hemsterh. ad Poll. X. 55. Stirps est pvb), OfLui,traho,traho 
ad me , adduco. Conf. Heyn. ad locum II. citatum. 

v. 308 seq. Venuste dicuntur apfXUTa STiKpoTslv , cum 
strepitu subsultare. Nam neutro sensu positum hic STi- 
y.poTSOVTU. At vero II. 0. 453 et H. in Apoll. 234, 
ubi dicuntur equi y.poTstv o%sa, verbum est activum. Neutro 
autem sensu dicitur eliam apud Lucian. in Philopatr. c. 21. 
T. III. p. 608: toU h$ovo~iv STTiKpOTSW, coitcrepans dentibus. 

v. 309. TXv)fLVUi\ In Schol. Par. D. G. tXv)livvi exponitur 
v) ot>7, $i v}$ 6 u%uv wpQKv7TTSi tov ap/ULUTog, addito v) avTv\ 
Je XsysTUi y.a\ %vov\ ku) avpiy£. Conf. Hom. Il.E.726, ibique 
Schol. etHeyn.; Valcken. Animadv. ad Ammonium p. 197. 

v. 310 seqq. oi fL'sv ap aihov sl%ov tqvov k. t. A.] Illi 
curruurn agitatores in clypeo perpetuum habebaut labo- 
rem, neque unquam ad optatum fiuem perveniebant victo- 
riae, sed anceps semper ac dubium certamen habebant. 

Ad tuendum h. 1. aihov, quod neque in Iliade neque in 
Odyssea exstat, contulit Rankius H. Hom. in Vestam v. 3: 
'sdpviv aidiov sXu^sg. 

V. 312. Toto~l Jf KUl TTpOVKSlTO fLSy. TpiTQq] llis etiam. 
Eratcuim tripus soleniue in ceilaiuiiiilnis praeinium. Conl. 
"Bpy. 656, Hom. II. X. 164, quo loco siinilil.cr est TptTog, 
loiina exquisitiorc pro vulgari Tpi~rovg 9 ut est. asXkQTroq 
ptw asXXoTTovi II. fc). 409. 

svTog aywvog] i. e. iu ipto ciroi siadio, <( m> seusu legitur 
ayw <ii;nit .i|)iul lluin. Od. (-). 200. 

\\. .'114 — 317. In <\I<ti<>ic <!\|>< I)ilu <'\|)rcssa ct.tl m JlESIODl SCVTVM. Oceani iinago cuni cycnis super eum et piscibus in eo 
natautibus. In Achillis clypeo apud Ilom. II. 2. 607 seq. 
est item haec imago Oceani ccvTvyu Tccp TV(jlxtV/V o~0CKeog. 
Namqwe est ocvtv% idem, quod hic 'hiig, extrema clypei 
ora, vi TepiQepeiu ot^QV. Conf. Suidas in v. Vt igitur 
Oceauus terrarum orbem ambire creditus veteribus, ita hic 
ab utroque poela varias rerum terrestrium in clypeo ima- 
gines fictus est circum ambiens. 

v. 316. kvkvoi uepo-iTOTCti f/.eyccX' v)tvov\ Apte Goett- 
lingius contulit T^yuig ff' 'Q.Keuvov cycnum canentem in 
Euripidis Phaeth. fr. (ed. Matth. T. IX. p. 261.) 

ccepcnroTui] altwolantes , ut est ' Epy. 777 ccepriTQTViTQg, 
quasi volatu in sublime se attollens. 

fieyoc^ ijTVOv] magnum insonabaiit , clangebant, quod 
raihi cum (Joettlingio videtur iu clypeo declarasse cycno- 
rum os aperlum. 'HTveiv universe est sonitum edere. Apud 
Jlom. II. 3. 399 usurpatur de venti fremitu, Od. P. 271 
de citharae sonitu, Od. K. 83 de clamore hominis. Hinc 
vprvTCt Kv]pv%, clamosus praeco, II. H. 384. 

v. 317. eKXoveovTO] natantes saliebant, lasciviebant. YJkovog 
est motus incompositus. Vid. II. 1~I. 729. 

Scholia paraphr. in Par. E: Tctp > ctVTotg Se eTCtpciavovTO 
ol Ifcdveg, (pofiovflevoi {Avj Twg vt uvtuv ccvuipeQowv ojjlqiqi 
de v)o~uv ol l^Qveg ^ooii. Quorum ex postremis colligitRankius, 
versum ab Scholiasta lectum qui nunc desit, eumque ferme 
huiusmodi : tyolQ-iv^Kehot, epyu kXvtov 'HCpotia-TOio, quo simul 
transitus ad sequentia muniretur. Fateor equidem, apud me 
Scholiastae istius paraphrasin tantum momenti nonhabere, ac 
nescio, an ibi postremis illis verbis ortum dederit, quodScho- 
liastes eKhoveovTQ de vero et spectabili in clypeo piscium motu 
accepit, quoVulcaniartescilicetsimilesessentfacti viventibus. 88 COMMLNTARIVS 

v. 318. dctvfJLa ISeiv kui Zvjv) ficapuKT.^ Non ad solos 
referendum est pisciculos, sed ad omnem superiorem ima- 
ginem, si non ad omnia in clypeo insculpta aut aliquo 
modo expressa. 

v. 321. st) cJ" iTTeiou 66pe SiCppou] Fictum id, ait Wol- 
fius, contra Epicorum omnium usum et rationem. Sed, ni 
fallor, recte fingitur in currum insiliens llercules, quo 
celerius obviam Cycno procedat. Neque enim iam tum 
facti erant sibi in propinquo obviam , sed contigit illud 
aliquanto post demum. Vide infra v. 345 seqq. et conf. 
supra v. 125. 

v. 322. iiKeXos atTTepoTV} k. t. A.] Quo celerior Hercu- 
lis in currum insilientis motus erat, eo maiorem arma 
eius splendorem edebant. Itaque fulguri similis erat tum 
splendore, tum celeritate. Sic apud Virgil. Aen. IX. 441 
ensis dicitur fulmineus , qui celeriter rotatus etiam fulgebat. 

v. 325. ky^ifLohov Se <r(p' vjX$e k. t. A.] Venit hic Mi- 
nerva auxiliatum llerculi,sicut aliis etiam in laboribus opem 
ei tulerat. Conf. Hom. II. 0. 362 seqq., apud quem si- 
mililer II. 4>. 290, probanle Iove, Minerva Acbillem adiuvat. 

v. 327. XcupeTe, AuyKVjos yevev\ tjjA£;cA.] Tam Iolaum 
qnara Herculem alloquitur Minerva. Duoebal enim uterque 
genufl ab Lynceo. Quippe Lynceus pater luil Abantis, 
Abas Acrisii, Acrisius Danaes, Dauaii mater Persei, Per- 
■us pater Eleetryonia el Aloaei, Electryo Alcmenae, ex 
qaa natcu Eiercules; Aloaeue pater Amphitryonia , hic 

anltin Ipbicli, cuius filiu.s luil lolaus. Vid. Apollod. II. 

ii- l, iv. 5, 6, 8, 11; T/.Hz. ad h. I. [taque mox IN HESIODI SCVTVM. 89 Tria priora huius versus verba, ut Hesiodi, cilat Schol. 
Lycophr. ad v. 1124. 

v. 331. evT* ctv fy Kvwov y'A. ctlwv. oc/xspo-yg'] Eipuvixwg 
adli.l. Wolfius: » Admirabilis, inquit, est providentia divina. 
Praescit Dea, Cygnum etsi defensum a patre Marte pro- 
pugnatore primuni casurum esse." Sed, me quidem iudice, 
non minus probabiliter Minerva hic inducitur sciens, 
quid esset di<ri{xov Herculi, qualesque futuri essent pu- 
gnae inter eum Cycnumque et Martem eventus, quam apud 
Homerum II. <£. 290 seqq. cum Neptuno praescia inducitur 
futuri eventus pugnae inter Achillem et fluvium Sca- 
mandrum. 

v. 332. tqv fjCev eTreiT ctvTOv AiTeetv^ Prudens Minervae 
monitum huc pertinet , ne forte in exuendo Cycno occu- 
palus Hercules minus sibi ab irruenle Marte caveret. Itaque 
Cycni spoliationem haud prius eum peragere iubet, quam 
et Martem vulneratum in fugam verterit. Conf. infra 
v. 467 seqq. 

v. 333. ctVTbq Se reddendum cum Wolfio tu ipse vero. 
Opponuntur sibi invicem tov fiev et cwtqq Se. Geelius 
autem meus clvtov Se a poeta profectum coniicit, ut oppo- 
nantur sibi invicem Cycnus interfectus et Mars. 

v. 334. evQa xe yvfivooQevTct o-ccy.evs vrro Scttd.] i. e.qua parte 
sub clypeo non nisi superiora corporis tegente nudatum 
videris. Itaque Hercules infra v. 460: fJLYipov yvfivuUvTot 
(tcck, vto Ja/J. OvTCt^ eTriKpctTeug. ^Tepvov yv[/,vvQevTCi 
wap c&Q-7riSci dixit Homerus II. 11. 312 de eo, cuius pectus 
pro parte nudum clypeus reliquerat. Conf. et II. A. 424, 
quaequc ad cum locum notavit Koeppen. 90 (JOMMENTABIVS 

v. 338. h Mtypov IfiviQ-QiTQ tfioL fteauv] Currus, quo Mi- 
nerva advenerit, nulla in superioribus mentio facta est, 
ut neque fit eius raentio II. A. 194, ubi ad Aehillera venisse 
Minerva dicitur. Num igitur statuendum, in Herculis eara 
currum adscendisse? Suadet quidera secuta raox mentio 
Iolai et equorum Herculis. Sed sic tertiam personam cepit 
Si<Ppog, quod quomodo fieri potuerit, quaerit Wolfius. 
Apud Homerum quidem II. E. 835 Minerva, ut currum 
adscendat Diomedis, prius aurigam liuius Sthenelum inde 
propellens deiicit. At sunt infra quoque v. 463 seqq. tres 
in Martis curru, Mars ipse et duo comites eius, <J>o/3os kcu 
AsifMOi. In Herculis autem curru non nisi pauxillum tem- 
poris tres fuerunt. Mox enim v. 370 de curru desilienlem 
Herculem videmus. Equis autem, ne sub onere curriis 
fatiscerent, animura addidit Minerva v. 343. 

v. 339. Erat in Minervae potestate victoriani atque inde 
gloriam adferre ei, cuius tutelam suscepissel: iaraque ad- 
ferebat eas Minerva Herculi, cuius currum adscenderat. Hinc 
poetae dicitur vikvjv uQuvcctvis %zpo- s iv kui kv^oq efcouo-u. 
Namque, ut bene vidit iam Heinrichius, locutionem ey^eiv 
hv XF9™ illustrans collatis locis II. E. 593, A. 4, Mi- 
mnermi fr. II. 6, non hic nobis inforraanda estDea, qualis 
nonnunquara in nuinmis aliisque artis mouuiuciiti.s cxhi- 
betur, victoriam manu lcnens, itaquc hifl quidem allera 
manu vikvjv, altera kv$os 9 quo fieret, ut neulra ei libera 
reliuqucrclur ad eoucut icndam aegida, inlra v. 344. Neque 
ad hanc dillicullalcin lolleiidani iudigemus Goetl lingii ouu- 
niciitu, vikviv KUi y.vSog de ipsa aegide uccipientis. Cete- 
rum vix (liil)ilaii(liun csl , <] ti i n hacc poclae Joeulio iu causu 
lucrit, cur p.i.stca Mincrva VlKtftyopos et dicerelur cl in 
artis nK.nuiiiciiti.s eo liahilu c\ li ibcrcl ur. Vid. EcUiel 
DoOtTi mimni. \cll. 1. 2. |>. 214 seq. Quod T/el/.cs ail: IN HESJODI SCVTVM. 91 

euKoupug (SclioJ. Par. C. ccKC&ipoog) heo-TOchKev Tvjg 'AQv/vocg 
tvjv vikvjv, ev Tc&tg c&VTv)g %epo-\ KC&TSfcoucroi tv}v vikvjv, pertinet 
hoc ad Minervam ipsarn Athenis Nikvjv dictara et teraplo 
cultam. Vid. Pausan. I. xlii. 4. 

v. 342. KQVtovTeg TreSioto exstat etiam apud Homerum 
II. N. 820, Y. 372, 449, Od. 0. 122, ubi genitivum pen- 
dere Grammatici volunt ab intellecto Sicc (vid, Schol. 
Ven. A. ad II. N. 1. c; Eustath. ad II. p. 961, 37, p. 1306, 
29); redditumque sic etiam vulgo La\ine pulverem excitantes 
per campum. Mihi magis est pulverem de campo seu campi 
excitant.es. Erat Kovig in carnpo, cuius partem equi cur- 
rentes excitabant. Conf. Bernhard. Synt. p. 145 seqq. 

v. 344. c&iytS 7 avoKTcreirc&cc&^ Pallas aegide concussa ma- 
iorem equis indidit ardorem. Sic apud Virg. Aen. XII. 332 
seq. : Sanguineiis Mavors clypeo incrcpat alipie furentes Bella 
movens immittit cquos. Apud Homerum autera II. A. 167 seqq., 
O. 310, 321, P. 593, vibratio aegidis ad terrorem incutien- 
dum valet. Conf. Heyn. ad Virg. Aen. VIII. 357. 

Ad c\,vo&Q~<reicro&(rat, conferri Wolfius iussit Hom. H. in 
Apoll. v. 344. Voluit v. 403, ubi est ccvcwa-eicurice. 

irepi.Q-Tevocy^iZe o% yutu] Si Mitscherlich. ad Horat. III. 
IV. 56 et Rankium ad h. 1. audias, ob concussam aegidem. 
Equidem malim cum Heinrichio ad pulsalain currus rotis 
et equorura pedibus terram referre. Sic apud Virgil. Aen. 
XII. 334 seq., ubi locura faunc imitatus videri potest: ^cmit 
ultima pu/su Thraca pcdum. Medium TrepiQ-Tevc&^ic^eQ-Qc&i 
eadem significatione usurpavit llom. Od. "¥". 146: Tofotv 
Se [JLsya StifJLct %epiQ-Tevo&yjiZe ro ^ Q(T ^ V 'Avfycov ttcliZqvtuv. 

v. 345 seq. TQt J' cxfivhg TrpoyevovT | i. e. simul vero 
etiam in llerculem et Iolaum progrediehantur, appropin- 92 COMMENTAIUVS 

quabanl , TpoyevovTO (ut apud Koui. II. £. 525) Mars et 
Cycnus. 

'iy.e^ot Tvp) v)e Qvshty] Similis comparatio apud Hom. 
II. N. 39: Tpueg Se (pkoy)'ia-oi aoXkse? v)e QvsAty. Conferri 
lleinrichius iubet etiam II. A. 595, 746, M. 375. 

v. 348. oheict ^pefJLia-av, ut Hesiodi ev^Ao-Tih, citat Etym. 
M. p. 814, 45. 

v. 350. KvKve tstcv, ti vv vooiv hrfofc wk. Htt.] Cycnum 
primum alloquitur Hercules, sed, quod illi Mars adstabat, 
mox plurali numero verbi subiicit: ti vv vmv STicr^eTOv 
coKea" 'ittovs; cur in nos intcnditis cquos veloces? 

Ad TeTOv recte Wolfius: nignave verlunt, non pro reliqua 
sermonis lenitate." Adde, quod neque ignavia, qualis ca- 
renti bellica virtute obiiciatur , obiici ab Hercule potuit 
Cycno, quem sciebat ac videbat pugnae avidum in se 
venire. Conf. v. 458. Sed, quodnam aliud vocabuluni pro 
improbato illo substituendum sit, neque Wolfius dixil, 
neque dictu facile est, et vereor ut Latinum aliquod inve- 
niri possit, quod Graeci vim apte reddat. KvKve t^Tov 
a Diacono et in Scboll. paraplir. expositum est cb tyiAe 
KvKve , ac similiter I. H. Vossius accepit rcddcns o Freund. 
Sed addit Diaconus: to tstov ov fiovov tqv (piXov a-qfJLaivet, 
ccto fzeTaCpopag tojv TeTovccv, ovg (PtXovfJLev It) toXv, aAA' 
v$y Kcti tov Ke^avvufjievov kz) skXvtov , oToioi e\o~iv oi 

VTSp TO fJLSTptOV TSTOtV^eVTeg 0~'(KVOl *) CCT101. KC&) "O/JLVipO- 

(II. B. 235) e^eSe^ccTO It) tclvtv\ tvi a-vffJLaa-icc tov TtTova' 
y -riToveg, kcck e Myx/ , ^A^aiideg, ovkst' ' ' Ay^aioi. 
Tom, inipectii tliii Homeri Locii, ubi lic compella{i me* 
morantnr ib imtoii, Sthenelui i Diomede (II. E. 109), 
Meneleni eb Again<inii<>ne (II. /. 55), Achillcs a Phoenioe 
(II. I. 252), Dtomedei eb Vlym (II. A. 314), Petroclua IN HESIODI SCVTVM. 93 

ab Nestore (ibid. 765), Glaucus a Sarpedone (II. M. 322, 
11. 492), Achivorum principes a Neptuno (II. N. 120), 
Teucer ab Aiace (II. O. 437, 472), Meriones a Patroclo 
(II. 11. 628), Glaucus ab Hectore (II. P. 171), Vlysses a 
Minerva (Od. X. 233), — iis igitur locis inspectis apparebit, 
eorum qui sic appellarentur simul, quamvis amice, notari 
negligenliam vel tardilatem in eo faciendo, quod facere 
eos oportebat. Kpis ttsttov arieti suo Cyclops Od. I. 447, 
quod solito tardius, neque, ut dux gregis, primus, sed 
postremus omnium antro exiret. 'H TTtVcv, u MeveXae, 
Agamemnon fratri suo (II. Z. 1. c), qui non satis sibi con- 
suleret, parcens Troianis pessime de ipso meritis. Sic et 
Hercules h. 1. Cycno Kvkvs TfVoi/, qui pravo consilio mal- 
let cum fortioribus ipso puguam inire, quani iliis de via 
discedere. Itaque accipiendum ut amice monentis eum , 
cuius vicem miseraretur. 

v. 353. elae Tdpe^ UvaiJ Cer/e, scil. devia, ut praeter- 
grediaris. Contulit iam Diaconus Homericum Od. B. 5: 
fivi <T 'ifxev sk QctAccfJLOio. 

Tpviyuvct Jf toi 7rupeAa,vvu 9 ut Hesiodi , citat cum prin- 
cipio sequentis versus Schol. Sopliocl. ad Tracb. 39. Her- 
cules cum in coena apud Oeneum, Calydonis regem, citra 
voluntatem puerum occidisset, eius caedis causa cum uxore 
ao liberis exsulatum iverat Trachinem ad regem Ceycem; 
inde vero plurimas susceperat expeditiones, sed peractis 
iis iam Trachinem denuo petebat. Vid. Apollod. III. vii. 
6, 7 ; Sophocl. Trach. 1. c; Pausuu. I. xxxii. 6. 

v. 355. TpnjxJvos Tpo(2s(3y]Ke~] i. e. Trachini praeest, 
Trachinem tuetur. Sic apud Hora. II. A. 37 Apollo dici- 
tur cc[/,(Pi(3ciiveiv XpvTijv. 94 COMMENTARIVS 

v. 357. Soivxroio TsXsvTvp idem est ac ftuvocTOio TSAog 
"Epy. 166, II. T. 309, I. 416, A. 451, N. 602, pro bocvctTOv. 

v. 360. v7rsp YlvXov Y^fioth6svTQg\ pro Pylo arenosa. Per- 
tinent haec ad illustrem historiam de Pylo, Peloponnesi 
urbe, a Neleo condita, ab Hercule capta et eversa, inter- 
fectis etiam Nelei filiis omnibus praeter Nestorem. Vid. 
Flom. II. A. 689 seqq.; Apollod. II. vn. 3, et ibi Heynius. 
Tractaverat eam Hesiodus sv KccTOtAoyoig, teste Schol. Ven. 
A. D. ad II. B. 336. 

v}fJL0t$6svT0g\ Solemne est Pyli epitheton etiam apud Ho- 
merura. Vid. II. B. 77, I. 153, 293; Od. A. 93, B. 214, 
359. Conf. et H. in Apoll. 398, 424, H. in Merc. 348. 
Inditum urbi quidam voluerunt a fluvio iuxta illam Ama- 
tho; alii probabilius a natura soli. Vid. Etym. M. p. 428, 
54; Eustath. ad II. A. 250; Schol. Ven. ad II. B. 77. 

V. 361. fJLCtfflg OCfJLOTOV fJLSVSOitVOOv] Sic CSt CCfJLOTOV fJLS- 

fjLuug II. X. 36, oifJLOTOv KS%oAco[JLsvog Y. 567, quibus vehe- 
raentia affectus significatur. Graramatici repetunt a fJLOTog 9 
quo vocabulo medici designant liutea carpta, quibus vul- 
uera implenliir; hinc esse otflQTQV idera, quod ccTAyjpcoTOv. 
Vid. Schol. ad II. A. 440, Apollon. in Lex. et llesyeli. 
in v. Absurda Mtten haec clymologia, cui iniror adsen- 
sum praebuisse Gesnt niin in Ind. Orphei, nec refragalum 
csse Ilfynimii ad II. l.e. Seeundum eain apud Tlieocr. Id. 
XXV. 204 Qvip oCfJLOTOg ab Interprclibus redditum bcllua 
insatiahilis. Dubito an rcetc. Orle apud Moschum Id. IV. 
104 trvp ocfJLOTOV non nisi vehementiae signifieationem re- 
tipit. Goettlingio ocfioTov oognaium eat eum /jlcct^v, craod 

tjuonititlt) vclil liaml satis asscqnor. Kquidcm coniposiluni 

eue ]>u i « • rocabnltun ex u intenairo et rerbali ■ /jlcco, cwi 

■ it ii ni fJLCCUy ii t sit in/r/ito aniini motu , stiulio. Sie IN HESIODI SCVTVM. 95 aptissime toties apud Homemm iuncta occurrunt cc^otqv 

[MfJlUUS, fXefJLOiVld. 

Ad \ia>X>Vfi [Leveuivuv ofFendit Wolfius, quaerens »ubi sic?" 
Sane haud facile constructionis huius exemplum alibi re- 
perias. Cum tamen [Jieveaivuv idem sit ac TrpoQvfJiiuv e^oov, 
ut explicant Scholia paraphr. h. ]., mihi ferri posse illa 
constructio videtur. Conferri quoque fortasse possit ope- 
ye<rQui rtvog. 

vv. 362 seqq. Quater hastam in Martem iaculatus Her- 
cules , ter quidem non nisi clypeum eius ferit, sed tanta 
vi ictus, ut casurns Mars fuisset, nisi demissa in terram 
mauu se sustinuisset; quartum autem Martis femur vulne- 
rat, qua parte non defensum erat clypeo corpus. 

Ceterum vulneratos in hac pugna ad Pylum ab Hercule 
praeter Martem etiam Iunonem etOrcum perhibet Homerus 
II. E. 392 seqq., ut de Orco ibi vulnerato mentio quoque fuit 
iu tributis Hesiodo KaTaXoyoig. Vid. Schol. ad II. B. 366. 

v. 363. ovtu[jlevqv <rccxeo$\ Sic II. H. 258, N. 646, 0. 528 
(rccy.OQ ovTOUxe hovpi. Latinis quoque non infrequens vulne- 
rare pro perforare. Vide d'Orvill. in Vanno Cr. p. 309. 

v. 365. eyy^eoq opfjcyj lmpetu in illum Jiastae. Conf. 
infia v. 456. Sic e? op/xyjv ey/eoi e/\Qeiv dicitur aliquis 
apud Hora. II. E. 118. Conf. Heyn. ad II. 11. 315. 

v. 366 seq. evQa ze fy Aw(2>}tq$ « t. A.] Ad verbum: 
ibi factus fuisset vituperabilis intcr inunortales Deos , relictis 
inter manus mcas armis sanguinolentis. evvu y.e eTufcQV) 
pro hTv%fivj av (conf. Hom. II. B. 155). Sed , tum quoque 
ne spoliaretur Mars, item obstitisse videtur, quod illud 
ciirifJLOV , fato concessum, Herculi non erat. 96 COMMENTARIVS 

Ili v. 369 postrema iu eTiTeiQofJLevog ut media in quin- 
que brevibus producta, postrema in eye^ev ob sequens in 
spvcrapiJLCCTCigdigamma. Vthic habemusaccus.pl.e/)iJ<r#p//,45T#£, 
ita est nomin. pl. spvo-ccpfJLCCTeg apud Ilom. II. 17. 370, quod 
Greg. Cor. de D. Ion. § 44 dictum vul t pro epvcupfJLUTOi, 
per metaplasmum Ionicum tov oi in eg. Sic et Eustath. 
ad II. p. 1064, 59. Sed esse potest epvo~ccpfxccTeg ab epv- 
crccpfiag. Vid. Heyn. ad II. O. 354. 

v. 370. Quo magis expediti pugnent, de curru desiliunt 
Hercules et Cycnus, ille quidem etiam, ut videtur, currus 
sui onere, quod nimium erat, levandi gratia. Aurigae 
autem currus propius admovent, quo melius in tempore 
suis adsint. 

vv. 374 seqq. ug ^' bV ccty v^Xv]g KopvQvjg k. r. A.] 
Comparantur Hercules et Cycnus, magno clamore in se 
invicem irruentes, cum duobus de montis cacumiue volutis 
saxis, maximo cum impelu et fragore in se invieem inci- 
dentibus. Sirailiter apud Hom. II. N. 137 seqq. Hector, 
apud Virgil. Aen. XII. 684 Turnus comparatur cum saxo, 
quod de montis vertice volutum obvia quaeque sternit. Sed 
hic sunt duo saxa sibi invicem occurrentia. Infra autem 
v. 437 est saxum, quod a rupia cacumine volutum Uuidem 
llcin impingit ibique sistitur. Operae pretium fuerit 
("iilene eliam Stalium VII. Theb. 744 seqq. 

v. 377. diyeipoi Te Tavvppi^oi] Sunt diyetpoi popuii, quae 
arborea proprie diountur Tuvvppityt-, quod radices quaqua- 
vcrMiui exteadunt quam longiasime* Male autem Latine 

al) lnlei|)ictil)ii:, redd i tuili e.sl radiccs allas habcntcs ; ue(|iie 

«II i 1 1 1 iu profundum aguntur bae radices, sed in laium, nec 
paulo iulia inperficiera telluris, hN HESIODI SCVTVM. 97 

v. 380. Tcccru 3e Mupfii^ovuv re ToKiq k. t. A.] Vt rei 
hic narratae non aliquid etiam adiiciatur ad prodigiura 
(est per se prodigiosa satis) , omnia h. 1. memorata oppida 
Thessaliae fuisse dicendum est, ut haud dubie Thessaliae 
fuit Mup[/,i$6vuv 7ro%s Phthia, Pelei regia, quae Mupfjudo- 
vuv ccorru dicitur Od. A. 9; item 'IuuXkos, etiam 'IuXkos et 
'luXyys dicta; cumque Apvtj tam Thessaliae memoretur 
oppidum quam Boeotiae (vid. Steph. de Vrb. in v.; Strabo 
IX. p. 630 C, 633 B), de illa potius quam de hac cogi- 
tandum est. NequeHelice hic intelligenda Peloponnesi urbs, 
biennio ante pugnam Leuctricam fluctibus absorpta, sed 
Thessaliae oppidum, iudice etiam Strabone VIII. p. 590 C, 
ubi testem invocat Hesiodum, Scutum Herculis aperte re- 
spiciens, vel h. 1. vel infra v. 475, ubi Arne et Helice me- 
morantur in vicinia Trachinis sitae. Nec proinde dubitan- 
dum, quin fuerit etiam Thessaliae urbs quaedam Anthea, 
quod nomen, ut pluribus urbibus ob similera loci naturam 
conveniens, ita pluribus etiam inditum fuit. 

Ad Mup/ju36vuv ttqXis Schol. Paris. C: $upfuXiu) et in 
raargine: ddvuTui Xeyeiv ku) tvjv ©eo-Q-uXiuv. Schol.Paris. G: 
Tqv Qupo-uXiuv ku) t\v QeovuXiuv. Vell. I. 3: Thessalus 
cam regionem armis occupavit , quae nunc ab cius nominc 
Thessalia appellatur, ctnte Myrmidonum vocitata civitas. 
Saepe utique ttoXis usurpatur hac significatione , sed hic 
de urbe dici docet adiecta oppidorum mentio. 

Ad v. 381 Schol. Par. B: tcc 7rep) Aupi(r<ruv Xeyei fjLep^. 
Ad "AvQetu Schol. Par. C. G: voMs sv <de<r<ruXiu, Schol. 
Par. F : roXis Iv ®eQ-Q~uXlu y.u) Audiu. hfioius Se ku) 
Qpuyius ku) BoiUTius. Habet plures etiam Steph. de Vrb. 
in v. "AvQetu. 

v. 383. f/eyu cJ' eKTuire f^TieTU Zevs | Iupiter tonans 

7 98 COMMENTARIVS ac sanguinolentum irnbrem demittens Herculi victoriam, 
Cycno caedem portendebat. Conf. Hom. II. ©. 170, A. 
53 seqq., II. 459. 

v. 384. ^iaSug fluXsv uifiaroscrcrag] A vf/<o>, rado, radendo 
minuo, attenuo, y^iuSsg et micae dicuntur et guttae tenuis- 
simae, quae et ^uy.uSsg dictae a v|/#&>, ^uklc. Conf. He- 
rod. III. 10, ibique Wessel. Aifiaroscrcrag ^iuSug habet 
etiam Homerus II. 11. 1. c, easdem sspcrag difJLurt fivduXsxg 
vocans II. A. ]. c. Zonarae fyiug est v) Spocrog, Hesychio 
^idSeg sunt -^UKudsg, puvihg, crruyovsg. Apud Apollo- 
nium ia Lex. vocabulum Homericum interpretantem alia 
eius forma exstat ^SKaSsg a $/sw. 

vv. 386 — 392. Nova comparatio Herculis cum apro ve- 
natores invadente. Nihil hac comparatione apud potUM 
frequentius. Vid. Hom. II. A. 414, N. 471 seqq. -, Apollon. 
Rh. III. 1351 seqq.; Virgil. III. G. 255, X. Aen. 707 seqq.; 
Stat. XI. Theb. 350 seqq. 

v. 386. %uAsTog Tpoidscrbui] Quaerit Wolfius: »quis 
ito et quid est?" Irao est aper, qui sv flycrcrys opeoc, 
ev fyXoy^y fiaQeiy, sv ^o^jl^ tvkivvj (vid. II. A. 415, Ocl. 
T. 439) latens, hinc est y^uXsTog TpdidscrQut, y^uteTog 
ucrre QeuQvjvui, ut reddunt Scholia paraphr.; quem non 
facile videas, antcquam e latebra prorumpat. Conf. omnino 
locus Odyss. citatus. Pessime mldiderc Lalini Inl< i piclcs 
saevns vel asprr vel arrrbas asprctu. 

Apud Homerum non Tp6i$i<r§ut, scd passim aclivum oc- 
ciii rit, Tpoiiuv, Tpo'i$6vre, Tpcftdcocrtv. Vid. II. P. 756, £. 
527, X. 275; Od. A. 396, E. 393. 

v. 388. bvfyei c)i re XevKbv b$6vra} Notum tttc de ■pro, IN HESIODI SCVTVM. 99 

neo praelermissum ab Homero 11. cc. Acuit auteui apur 
dentes ad saxa vel truncos arborum terendo (vid. Ovid. VIII. 
Met. 369), nec potest facere hoc nisi hoyf^eiq, inflexus y 
incurvatus. 

v. 389 seq. ciCppog o"e irept q-t6[jlu fJLuaTtyocovTt AeifleTut] 
A fJLUW, unde fJLU^ic et Lat. mando, ortum etiam est fJLUCuoo, 
CiOfJ.ui, dentibus subigo; hinc fJLCiaTufy ipsum os apudLycophr. 
in v. 1453; at fJLa.a-TCiy.cn Photius explicat fJLCcayjfJLU, rpo<P$v, et 
fJLCtorT ctZetv edendi significatione est apud Nicandr. Ther. 
918-, cui verbo cognatum fuit alterum fJLuaTi^etv, unde 
fJLuanyJi, et hinc fJLaaTiyciCi), manduco , dentes ad cibum 
subigendum moveo, unde etiam apud Latinos medicos in 
usu sunt masticatio et masticatus. Conf. Apul. de Herbis 
c. 79 et Coelius Aurelian. Tard. pass. IV. 3. Est autem hic 
fxcLGTiyjJLtiVTi dentes prae ira moventi, dentibus frendenti. 
Hom. II. A. 417 de apro: vttu) he ts KOfxtroi oSovtuv Tiyve- 
tui. Stridorem dixit Ovid. VIII. Met. 287: Feivida cum 
rauco latos stridore per armos Spuma fluit. Namque haec 
ipsa dentium collisio spumam excitat. Virg. IV. Aen. 135: 
Stat sonipes ac frena ferox spumanlia mandit. 

v. 390. oaae §e ol Tvp) XufmeTOuvTt eiKTvjv] Verba sunt 
Homeri II. A. 104, sed de homine; at II. N. 474 de apro 
dicitur: hcpQuhfjLU) o" apa ol Tvp) XccfJLiceTOV. Conf. et Od. 
T. 446; Ovid. 1. c. v. 284. 

v. 391. opfta? S' ev Xocpiy (pipiaa-et Tpi%&<i\ Sic supra 
v. 171: (pptarov ye fjCev auyevas ufJLtyw. Hom. Od. 1. c. : 
(ppi^u? ev hocptqv. Virgil. X. Aen.711: Substitit , infrauuit- 
que ferox et inhorruit armos. 

v. 392. Toj "tKeAo<; Atb<; viog aty' t7r?reiov hbpe §i(ppov\ 

7* 100 COMMENTARIVS 

Supra iam v. 370 desiluisse eum dixerat de curru. Sed 
hoc non contenius poeta declaralum voluit, qualis fuerit. 
Hercules desiliens. Fatendum tamen minus commode re- 
peti hic desilientis raentionem, tot iara interiectisinter hanc 
et priorem , quibus adeo iam congressi pugna Cycnus et 
Hercules narrantur. Vid. vv. 378 seqq. Dandus fuerat 
liuic, ceterum eleganter elaboratae comparationi locus sta- 
tim post v. 370. Scd pmnino de liuius etiam carminis 
auctore verum est, quod de auctore Theogoniae bene mouuit 
Muetzellius de em. Tli. p. 101. Conf. nosler ad Theog. 
Commentarius p. 200. 

vv. 393 — 401. Significalur anni tempus, quo commissa 
pugna'. Scilicet aestas erat, eaque iam summa et plena; quo 
tempore cicada in arboribus canit et aristae niilii surgere 
iuc ipiimt , uonnihil etiam varianlibus iam uvis. 

w. 393seqq. Canentis cicadae iu aestatis descriptione IVe- 
quens est ac fere solemnis mentio. Vide iLpy- 582 seqq.; 
Aiist.,ph. in Pace 1159; Virgil. Ecl. II. 13, G. III. 328; 
quoaque praeterea citat Kacobs. ad Anal. Brunckii I. p. 121. 

llinc ac.s/h-fit' cicmhic (licunliir Neniesiano EcI.1V. 43. Conf. 
• I H.iisstniadiiis in nola ad h. I. 

Vl hic v. 393 cicada y.vuvoTTSpog, ila uiQioTi %/wt) dici- 
tni iu Mcleagi i Epigr. CXI apud Brunelc. Aual. 1. )>. ;>2. 
Scbol. autcm Par. B: v.vuvoTTSpoq' 6 CTTUKTOTTSpog, i. c. alh 
i mcrcis. Nani CTTUKTq receul ioribus Graecis dlOtUS cinis. Malc 

Goettlingius aU$ coeruUis, E^ 9 Wra diximua ad V.pj.\.c. 

\i ln. esl y^Xospcp ofyo scps^ofxsvog r4rn£, ita de oicadia 
Hpud lloin. II. r. 151 stq.: oits kuW vtyv &sv$pscp stysZfifJLSVOl 
otu Xsiptoscrcruv istcrtv. Conf. Eieaiodus et Virgil. II. cc; 
A ? i.-i« i •< "ii gp, \uii; Mcic.iiMi Epigr. laml., et olterura 
l\iMi|>inli apod Brunck, in An.il. 1. p. 258. IN HESIODI SCVTVM. 10 1 

v. 395. one toV/s Kcti fip&Q-tg Qfaug eep<rvf] Antiquissinia 
haec veterum opinio fuit, primum a poeta nostro prodita 
Iioc loco, cicadas rore vesci, quae opinio hinc fluxit, quod, 
cum excitatae subvolant, humorem emittunt. Vide Plin. 
H. N. XI. 26, quaeque notavit Cerda ad haec VirgiliiEcl. V. 
77: Dumque tkynio pascentur apes f dum rore cicadaCj et 
Iacobs. ad Meleagri Ep. CXI. Est autem SvjXug h. 1. vel, 
ut. Hesychius interpretatur, v\ tcc CpUTCC bccKhetv TOtoucrcc 
QpeTTiKvj (conf. Graev. ad h. 1.), vel, ut Diaconus censuit, 
v) xtccXvJ, ut hpoo-QQ dicitur Meleagro Id. in Ver v. 5. 
Exslat locutio etiam apud Hom. Od. E. 467 , ad quem 
Schol. B. Q: e\ kcu ccpareviKug heyercti 6 Qfaug, #AA' 'eyjet 
to o~Y\\xQuvQ\xevov 6ijAu. Conf. Eustath. ad Od. d. 1. p. 1546, 
47; Alhenaeus V. p. 189 D. 

v. 396. -rav^ixepiog Te y.ctt v\ccog yjet ctuhv\v] Matutinum 
cicadarum cantum niemorat etiam Calpurnius Ecl.V. 55; 
sed maxime dicuntur meridic canere. Vid. Cerda ad Virg. 
Ecl. II. 13. 

Vt hie "x/ei ctuSyv, ila est yiet (puvvjv apud Hom. Od. 
T. 521. 

v. 397 citat iutegrum, ut Hesiodi, Etym. M. p. 465, 38 
seq. ; priorem versus partem sine poetae nomine Schol. ad 
Od. T. 204 et Eustath. ad Od. p. 1505, 12. Locum aulein 
liunc respicit Suidas, ubi, "tSet exponens rcf) iSpojTt, addit: 
Kcti euSetot tq "t$og koli {hoTtKvf) 'iSer Q~v}fj,c&ivet Je to Qepog 
-rxp'' ^Wq-iq^co. Cognala suut 7Ja>, 'i$og 9 uSvp, sudor, idpug. 
Itaque 'iSog 9 ut recte Suidas, proprie sudorem notat, hinc 
aestum, aestatem. Ab't$og est \^ocM\iog 9 Epy. v. 415. Neu- 
trum vocabuluni apud Homerum exslat. 

OTOTe %poct> Y.eiptog ccc^et] Similiter "Epy. 587: £Tf) v.e- 
(pcthyv re y.ctt yovvctTct 'Eeiptog <zQt. 102 COMMKKTARIVS 

v. 398. y.syxpoitri -ripi yKCs^eq T£hsQou<ri~\ rAov^fs k' c 
dicuntur spicae, quas milium emittit aestate iam adulta, 
cum satum illud fuerit aeslatis initio. Plinius etiam H. N. 
XVIII. 7 milium memorat in aestivis, quae aestale ante 
Vergiliarum exortum seruntur. Scribit Seneca Ep. 86, seri 
se vidisse illud mense Iunio exeunte. Sed fuisse eliam 
vernam milii sationem indicant Columella de R. R. II. 9, 
Geopon. II. 38, non dissentiente Plinio in sequentibus 1. c, 
quem vide etiam XVIII. 26. § 66. Cognata sunt yA&j£, 
yAw^/i/, yXoj o~o~a , et communis est omnibus significatio rei 
in cuspidem exeuntis. 

v. 399. bV o[ji(Puk£? aUXXovrai] Referendum hoc ad su- 
perius, non ad proxime antecedens; neque enim quo tena» 
pore seritur milium, sed quo terapore spicas milium emillit 
mutare uvae colorem incipiunt. 

Dicuntur o^aKB" uvae immaturae, acerbae. Cognata sunt 
Cifxo-y crudus, et ofJLOi^, ouFu^, ofJiCPu^. 

v. 400. Vt Hesiodi h tuU 'Hoicti- cilal Athenaeus X. 
p. 428 B: 

Oict &iuvuo~o- <JoW dv^pao~t yjcpi^a ku) ufcQo", 
oo~Ti" u^v "Ttvet, olvo- c/e ol sttMto jj^apyo". 
Vnde priorem vcrsuin Umere huc translatum facile adsen- 
tiorViris Doctis. Nam quod in Eoeis poela de lnaturi.s, ui 
fallor, uvis recte omnino dixerat , non itera recte dici po- 
tuil de iinnialuris. 

\. 401. tvjv upvjv \iapvavTo\ Respondet praecedenti i)i^0' 
in v. :w:i. 

w. 402 — 404 uiicis imiu.sii Goettlingiuti ut aliui recen- 
•lonis pro renibua 405—411. Disscnlil Ranfcius, nao 1a- IN HESIODI SCVTVM. 103 

men ausus est certuin iudicium facere, sitne in v. 405 
01 cJ' &jctt', an ffi ws legendum. At nisi j}c5' u)£ legas, 
carebit praecedens comparatio altero suo membro, quo leoni- 
bus de cervo pugnantibus assimilantur Hercules et Cycnus; 
neque enim, sequente ol J 1 ', erit, ut recte quod v. 412 
exstat ad priorem quoque comparationem trahas. Equi- 
dem versus 402 — 404, si abessent, non desiderarem. Prae- 
terquam enini, quod hic affatim est comparationum, prior 
illa, qua parte aliquid habet ab simili Homerica II. 11. 
756 diversum, offensionem creat tum neglecto digammate 
in <r(/)' iayy\ 9 tum, et magis etiam , quod dicuntur leoni- 
bus ct{/.a yiyvecrftai ia^ et tzpaflog o$6vtuv 9 quod rei na- 
turae repugnat, cum fiat alterum hiante, alterum presso 
ore. 

vv. 405 seq. et 412 exslant etiam apud Homerum II. 11. 
428 seqq. , ad quem locum Heynius nostra liaec ex inter- 
polatione orta censet. Sed exstat versus 405 etiam Od. 
X. 302 in simili comparatione , quae sic videatur et in 
primis adamata fuisse Epicis et solemne fere apud eos ini- 
tium habuisse. 

ctlyuTto) ya^cvvv^ecy OLyxuXoyeiKai , incertum unde, 
citat Etym. M. p. 11, 20; yau^mv%H idem p. 221, 11. 

v. 406. K^cc^ovre] Duo vultures, ut esl fere par ita pu- 
gnantiuin. 

v. 407. ctiyos Qpetr<riv6[JiCv\ Intelligilur ccf^i, vel Kepi, 
ut saepe. 

Versus 409 extrema cum principio sequentis citat Etym. 
M. p. 42, 32, sed non sine variatione; de qua dixi in no- 
tis contextui .subiectis 104 COMMliNTARIYS uutos <T hcKuKvpeTUi ocXX\f\ ipse autem {Jt,nruhv[<T6TUi pro 
cCTTU^tfcrqTUi) aberraverit alio loco ; Gallice et il sera egare 
autre part. Fera scilicet haud statim e vulnere conciderat, 
sed fuga se subduxerat in sylvam vel petram, nec sciebat 
venator, quorsum. Res hic narrata et sequens illud de vul- 
turibus (o/ d' OTfuXscog svo'qo~uv) diligentem in poeta rerum 
harum observationem prodit. 

v. 415. ov^ sppvfesv %ahy.6v~] i. e. clypeum, hic, ut apud 
Hom. II. T. 348, H. 259, P. 44, nullo habito respectu 
materiae. 

spvTO Ss Sojpa Qso7o] Contulit opportune Clarkius Ho- 
merica II. T. 267 seqq. 

v. 417. fJLSovyyus y.6pv$6$ ts k. t. A] Hercules Cycno 
vulnus intulit in cervice inter galeam et scutum infra men- 
tum, itaque in anteriore colli parte. Simile vulnus ab 
Achille illatum Hectori. Vid. II. X. 324 seqq. Conf. 
et Virgil. Aen. XI. 691 seqq. , ibique Heyn. in Varr. 
Lectt. 

v. 418. Qow$ iungendum cum seq. v\ku<re. Valet auteni 
statim atnue nudatum vidit. 

v. 419. ccto cJ' ccfxCpu Kspcs tsvovts] Eadem phrasis est 
II. K. 456, E. 466-, similis II. N. 546: bcrro Ss CpXsfiu 
rrcccruv SKSposv. Dicmitur autem hic tsvovts e.ximio duo illi 
cervicia nervi maiorea, quibua circumagnntur colli verte- 
braft Gon£ II. U. cc. et A. 521, E. 307-, Foesius iri Endi 
Hippocr. ad v. Hinc esl tsvovtou cervicemabscindo,iuguh. 
Vid. lli\ih. in TevovTUcreis, et ibi Intcrpp. 

v. 420. /uya yccp cOsvoe sfj.Tscrs <Puto:\ Male Diaco- 1N HESIODI SCVTVM. 105 

num secutus Graevius verba haec ad Cycnum retulit caden- 
tem, quando certe ineptum est yccp', quod Graevius ut 
dissimularet, reddidit magrutm vero robur concidit viri. 
Imo reddendum cum Basil. et ceteris hinc Interpretibus 
mognum enim robur incidit viri, in Cycnum scil. Poeta 
hoc vult: non mirum, si hasta ambo nervos prorsus absci- 
dit. Namque incidebat in hos ea vi, qua iaculatus eam 
erat magno robore praeditus Hercules. 

v. 421. vjptire S\ oos ore ti$ Spv$ ijpiTrev] Exstant eadem 
II. N. 389, n. 482. Comparatio autem similis exstat etiam 
IJ. N. 178 seqq., S. 414 seqq. Praeclare exornavit eam Ca- 
tullus LXIV. 105 seqq. 

v. 421 seq. *j ore rrerp^ 'HXifictTog k. t. A.] Gravissi- 
mus sane ilie casus, quando excelsae rupis, TreTpqg vjht- 
fi&TOV, cacumen fulmine percussum deiicitur. Conf. infra 
v. 437 seqq. 

v. 423. kfiCp) 3e ol k. t. A.] Leguntur haec etiam II. 
N. 181 , S. 420. 

v. 424. tov (jfev eiren* eicccre Aibg tuX. vloi] Memor 
mandati Minervae supra v. 330 seqq. TctXctKctp8io$ apud 
Homerum non exstat. Ab Hesychio exponitur tX^tikoq, 

VTOfJLOVqTlKOS KCtTCC TV\V KCipStdV. 

vv. 426 seqq. Ke uv &? crw\ictTi Kvpcrc&s X. r. A. J Compa- 
ravit Heynius cum Homericis II. T. 165 seqq., et frequens 
est apud omnis aevi poetas comparatio haec heroum cum 
leonibus, sed suo apud unumquemque modo, ut sunt hic 
nonnulla ab Homericis diversa. 

Dicitur hic crca/JLCt corpus vivum, ut arguit infra v. 428. 106 COMMENTARITS 

Frequentius auleni dicitur de corpore interleclae bestiae, ut 
ex. gr. II. T. 23, £ 161. 

Q-ccfJLuri y.vpo-ug liic, ut ccpfLuri Kvpcru- II. Y. 428. 

v. 427. sv$vkscc$] Legitur lioc adverbium etiam apud 
Homerum II. T. 90, ubi ab Eustathio p. 1289, 31 expo- 
nitur STtfJLShcog i. e. accurate, diligenter. Vertunt etiam 
hic accurate. Sed magis est toto animo in rem intento, sive, 
utEtymologi exponunt, fisr' STKTrpoQfc. Derivatum quippe 
svSvkscos ab ev$iSvy.u 9 et evdvKSco? -roielv ri proprie dici- 
tur, qui anirai intenlione quasi penetrat in rem, quam 
agit. Conf. Od. S. 109. 

v. 428. peticppovu ftvfAbv] Virgilii G. III. 495 dulces 
animas comparavit Heyn. ad illum locum. 

v. 429. siu, fAsvsos cT ccpu rovye k. r. X. | Construe 
vpop -V ctpu rovye s/jl-titAutui fisvso-. Sic Hom. II. A. 
103: fxeveo- §e fLsyu <Ppsvsg ctftcp) fishcuvcu Y11[/,tAuvt\ 

v. 430. yXuvKiocov cT oo~o~oi" hstvov dictum pro fiXeTcov 
cV oo~o~ot- ykuvKol- Setvov. Sunt enim tales oculi maxime 
vividi, et in leone quidem, cum irascilur, minaces. Ho- 
merus etiam II. T. 172 de leone: yXuvKtocov $* IQd- Cpepe- 
rcti fxsvei 9 quem locum eitans Apollonius in Lex. v. 
yAuvKcoTi', cxplicat oiov TvpcoSs- pAsTSt. Dictus hoc signi- 
ficatu lco ((ic.sius Catullo XLV. 6: Solus in Libya IruUave 
tosta Caesio vcniam ohviam lco/ii. Ad quac \ i«Ic ium im- 
iiniiiinciii Imiii.s iu Scuto looj Vulpiuin. 

v. 431. oupvj huq-tiquv] lluiiicnis in siniili coiiip.ua- 
tiOM II. T. 170 scq. ovpvj fLUQ-risrcti. A fioco-rt- lacta fxu- 
TTtCO (imdc iiilV.i v. 466 \J\UQ-TiiTV\v) «I pimlnet ior lorni.i IN IIESIOUI SCVTVM. 107 

}j.uq~tiuw. De re hic significata Plinius H. N. VIII. 16: 
Leonum, inquit, animi index cauda. Immota, ergo placi- 
dus , clemens blandientique similis, quod rarum est; crebrior 
enim iracundia. Eius in principio terra verberatur , incre- 
mento terga ceu quodam incitamento flagellantur. Conf. 
Hom. 1. c. ; Lucanus I. 208, ibique Scholia. Ovpcc liaec 
proprie uXyuiu dicebatur, htcc to eh uhy.qv uvtqv Tpstretv. 
Vid. Etym. M. p. 66, 5. Addit Etym. Gud. 36, 13: tfgii 
yup ev Tifi ovpu yJvrpov, u(p' ou TctpoZvvercti, y.utf o (p^o~tv 
'ETucppodtTOg hv 'TTro/Jvycrei (corr. ^7ro}Jvyi}JLUTi) 'Ka-irifoq 
'Hcrtodou. 

7T00~Q~ s i yXupet] pedibus jbdit terram , ut solent animalia 
in ira. Apud Homerum non lioc verbum, sed compositum 
htuy/\u<§etv exstat Od. A. 438. Conf. Hesychius v. hu- 
yXu^uq. Cuguata yhuQetv et y/\v(petv communem etiam 
habent cavandi significationem. Hinc yAutpupos proprie 
est cavus, cavatus. Th. 297: o~T%i hv) yXuQupcp, spclunca 
in cava. 

Mirum Wolfio et Rankio visum, quod hic accus. deest. 
Mihi videtur ille hic quidem facillime posse intelligi. Quid 
eniin, quaeso, leo pedibus fodiat, nisi terram? Num ad 
accusativum/Epy. v. 485 post ccpocreiQ omissum,quisoffendat? 

v. 435. u%yv[j,evog xyp] moeslus ob interitum filii. Conf. 
infra v. 454. 

vv. 436 — 441 comparalur Mars, in Herculem cum cla- 
niore irruens ab eoque repulsus, cum saxo, quod de montis 
vertice volutum cum fragore defertur in collem ibique 
sistitur. 

v. 437. uto ;jeyuXou-7rpvjicvog\ Ylp&uv , rrptcv, Tpewv et 
T/>jjau/ dicilur promiuens montis vertcx. Vid. Hom. II. 0. 108 COMMENTARIVS 

553; Aeschyl. in Persis 131; Suidas v. Trpetcv , quaeque 
notavit Rittershus. ad Oppiani Cyrieg. III. 315. 

v. 439. 7rctyog Se ot ctvTefiotyo-ev] Citat Zonaras p. 288 , 
sed per fxvvjfJLOviKov ccfLOcpTVjfLa ut Homeri. 

A Trdyw^J/go, dicitur Trayog, collis, aliquo loco quasi fixus. 
Conf. Hom. Od. E. 405. Talis Athenis erat "Apetog 7rccyog. 

v. 440. svQa fj.iv 'io-fcei] sc. outoq 6 Trccyoq, ch q-uvsvsiks- 
TCti. Sic est "Epy. 515: Kdi Te ha ptvov fioog sp%STar ouSs 
fuv \o")(ei, sc. 6 ptvoQ. Quo loco autem petra in colleni 
impingit, tco Sq cruveveiKeTat, evQa, ibi, sistit eam collis. 

v. 441. fiplQ-otpfJtaTOQ] currum «ravans sub pondere, quippe 
Deus. Conf. Homerus de Minerva II. E. 835 seq.; H. Horn. 
in Bacch. 18. Vide hoc Deo datum epitheton etiam H. 
Hom. in Martem v. 1. 

v. 442. o <$' efifJLctTreoos vts^skto] A [accttu, unde fiaTrscc 
(vid. supra v. 304), verbale est fJcaTrvjS, hinc SfJLfJLUTVjg, s/Jt,- 
fxa7rsccg, rapttm t rapide, cupide, ut bene explicat Guietus. 
Ridicula veterum quoruudam ratio, dictum opiuanlium pro 
CCfJLSTSCcq, ut significet ctfxa tco sItsiv. Vid. Etym. M. 
p. 335 piv, Hesycb. in v.; Schol. Ven. B. ad II. E. 8.SG, 
ubi V. : (TUVTO/xug xapa to fxocp^at. 

v. 444. ctvTtvi ijhQsv ' Apyo$\ Adbuc currn, ui. videttrr, 

vccta, ciiin (licilur infra v. 455 ni;iiiiim de ill<> extendisse. 

spefjivv\v alyifia dixii etiam Homerue II. A. 167,quod 

iii^raiitcn/ aegida rcddidil Virgil, Aen. VIII. 353, ubi vidc 

Interpp* 

\ . 445. Jetvot <3' vrrobpa }Sov<r] Horrtmda rci/diini /// /iioauni 1N HESIODI SCVTVM. 109 

torve intuens. Similiter IJ. O. 13: Seivbt J' vxo^pa ISwv 
"Hpyv 7rpog [jlv()ov eecrrev. 

v. 448 ^HpavJksa notandum , cum sit Epicis magis pro- 
prium ^HpaK^a. Fuitne KTelvavT ^HpaKXya! Sed est infra 
quoque v. 458 'HpaKXsa trisyllabum. Conf. et H. Hom. 
iu Herc. v. 1. 

v. 451. <pXoy) eiKeXc&\ flammae instar coruscantia. Gonf. 
swpra dicta v. 322. 

v. 456. bpe^ctfisvtj] sc. %eip\, quod additur Th. 178. 
Pallas igitur manu extensa hastam Martis, quae in Hercu- 
lis corpns ferebatur, ita declinare fecit, ut in eius scutum 
impingeret. Similia Minervae facta in salutem heroum, 
qnibus favebat, referuntur II. A. 129 seqq., E. 853 seqq. 

v. 460 spurium habuit Guietus; male, si quid video. 
Yei.sinn enim 334 si inspicias, apparebit nunc perfectum 
fuisse, quod fore praedixerat Minerva. 

v. 461 seq. Suspecta ob q~ccko$ priore longa et constru- 
clionem dovpaTi vwfJt,yo~as, verba ha Se-vu^crag delenda cen- 
suit Guietus, uncinis inclusere Heinr., Gaisf., Dind. Sed 
poeia <rapKb<; dederat, nec constructio oifensionem creabit, 
si hovpxri iungas cum apa^e , non cum vuftqcras, quod ac- 
cusalivum regit. Vid. Hom. II. T. 218, E. 594, H. 238. 
Ineptissime autem haec Latine ab Interpretibus reddita 
/tasta perrumpcns vcl dividens , cum sit Vttfiav idem quod 
o-KOTSiv (vid. Wessel. ad Herod. IV. 128) et liuius loci 
haec sententia: Hereules, directa in Martis femur, quod 
indefensuin observaverat, liasta , multum inde carnis avul- 
sil. 


• 110 COMMENTARIVS 

v. 463. Qofiog KOti Affyccs] Martis comites et aurigae. 
Conf. supra v. 195 et Hom. II. A. 37. 

v. 466. fxci(TTi£TViv] Habet etiam Hom. II. P. 622 //,#- 
<TTi6y 11. T. 171 fxoKTueTM, a jW,«o"t/co, pro quo postea 
magis usurpatum ficuriifyo. Conf. dicta ad v. 431. 

v. 469. woXivTwxJvoq] Pro Tpvj^ivct. Sic apud Aristoph. 
rn Equit. 806: TcA/s "Apyovg pro " ApyoQ. Plura dabit 
Brunck. ad Apollon. Rh. IV. 269. 

v. 474 seq. ab recentiore poeta additos e v. 380 seq. censet 
Goettlingius, quem oflendit post hubs ccreipwv languens 
ToXXot; £' vjysipSTO Xctog. Sed declaratum poeta voluit, 
unde factum sit, ut congregarentur adeo multi. Datum scil. 
hoc honori Ceycis (v. 476), non ipsius mortui , qui violen- 
tus erga homines, impius erga Deos fuerat. 

'' 'AvQv} itt v. 474 eadem nrbs est, quae supra dicta AvQeict. 
Sic promiscue dicuntur Uvjve^oTV] et YlyvehoTeict. 

v. 475 seq. Xaos, Ti^oiVTes KvjvKCt.) Simile hoc Diodori 
Siculi VI. 4: 6 iv)[xo; ovtos TrepiTTOTepov tu\v cc^Auv tti~ 
\LV\fotv tov Qeov, ad quae vidc Wesselingium. 

v. 477. tou $e tccCPov kcu o-y\x cciSes roiqcrev "Avctvpof\ 
Citat (Irammaticus in (aaiue ri Anecdd. Oxon. T I. p. 65, 2(J. 
Dicitur o~vj[Jt,ct sepulcro superpositum monumeutum, ex quo 
cognoscebatur, qoffi ibi scpulcro esset conditus. Sic apud 
Homerum memoral ur "\Xov o~v)[Ji0i II. K. 415, A. 166,371. 
Cbnf. ctiam H. 89. Erat autem crvjfzct tuniulus, Tuufios, 
■r inortiii M|)iilci-iun, T&Pot, Bggesta lacltis, uiide- 
:.l elicitur (TVJlJLCt X^ lV ' Vi(,! --' ^* 8C » *-"• 45 ' 256 

c.|. Ei tiunulo lcie- laperimponebatur wl lapis aut la- IN HESIODI SCVTVM. 111 

pidum congeries, vel columna, vel aliod quid. Vid. II. 
A. 371 seq., n. 458, P. 434 seq., Y. 329, 331 ; Od. A. 76 seq. 
cciSss Toiqirsv' Ayuupog] Thessaliae fluvius, notus etiam ex 
Iasonis historia. Vid. Apollon. Rh. I. 9. Sed eundem et 
Euripides memorat in Herc. Fur. v. 387 ed. Malth., 
coniunctim ibi cum mentione caesi ab Hercule Cycni. 

v. 478. 0///3/56J ^eifxepia) tAj^&jj/] Sic ^etfjiepioto peebpoL 
'Avetvpou memorantur ab Apollon. Rh. 1. c. 

TOdQ ya,p fxiv 'AtcAAou/ k. t. A. ] Apollini, ut maiori 
Deo , ius erat in minorem. 

v. 480. fiiy <ruhaorx,e] Apud Euripidem 1. c. v. 388 
Cycnurn ^evohotiyjrav, hospitum interfectorem , dici videas, 
cum hic tantum vi spoliasse eosdicatur. Sed ab huius carmi- 
nis narratione abit etiam Euripides eo, quod sagittis Herculis 
interfectum Cycnum tradit. Ceterum peracta quoquo modo 
Cycni caedes non diii Delphos petentibus tutum iter prae- 
buit. Paulo post enim templa profanus Invia cum Phlegyis 
Delphica Phorbas fecit, quo coactus Ceyx ad Apollinis 
Clarii se oraculum conferre, naufragio periit. Vid. Ovid. 
XI. Met. 410 seqq. CORRIGENDA. In contextu v. 322 pro utyt6%oto leg. atyt6%oto 

v. 360 n {ffier^pou n iifierepov 

In VV. LL. p. 7 col. 1 v. 9 v $s fiev w 3s fiev 

v - ff - v. 10 v Par. L. * Par. I. 

,/ 16 « 2 v. 24 v Flor. D. ,/ Flor. F. 

i/ 21 ii 1 v. 17 // ovSerepot » oiiSerepot, 

In comment. // 57 v. 20 // divitia » divitias n '■rsLriWUi £*■-•<,!. MUb U iy55 PA 


Hesiodus 


4009 


Scutura Herculis 


S3 
1854 

PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY