Skip to main content

Full text of "Sententiæ Ali ebn Abi Talebi, arabice et latine"

See other formats


SENTENTIJE 

ALI EBN ABI TALEBI ARABICE ET LATINE. E CODICIBUS MANUSCRIPTIS DESCRIPSIT, LATINE VERTIT, ET ANNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT, CORNELIUS VAN WAENEN. O X O N 1 1, 

j 

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO. 
1806. 
#w ^ 1*7s | e^-U<> L E C T O R I. PAUCIS edoeendus es, Leclor benevole, unde evenerit hanc Ali 
Ebn Ali Talebi Sententiarum Editionem, Viri Cl. Cornelii 
Van Waenen opera et ftudio elaboratam, e Prelo Oxonienfi in lu- 
cem emiflam efie; quod, fi rem intelligere velis, ita factum eft. 

Opus multis abhinc annis abfolutum Senex o pcMa,^Tv\s apud 
Batavos fuos typis mandare conftituerat, liquidem commode illud 
faciendi occafio fibi oblata fuhTet. Conturbatis interea in patria 
fua rebus omnibus, et ingravefcente indies temporum iniquitate, 
cum annis quoque ipfe provectior effet, quod optabat femper, di- 
mittere coactus eft, Schedas fuas ad nos ultro tranltulit, et ut 
fumptibus noltris publici juris fierent impenfe rogavit. Acceffit 
infuper, quae, ut rem aggrederemur, magno certe incitamento erat, 
Viri eruditiflimi Hermanni Muntinghe Sacrae Theologias Pro- 
felforis in Academia Groningenfi aucloritas, et teltimonium tam de 
Opere quam de ipfo Editore luculentiuimum. Fidei noftrae itaque 
quae ita concredita funt non illubenter accepimus ; et, quod iis qui 
Literas Arabicas colunt gratum fore arbitramur, Opus Viri doc- 
tiliimi evulgari curavimus, non modo eruditione multiplici refer- 
tum, fed, quod Tironibus apprime utile fit, Punctis Vocalibus, ut 
appellantur, quoad Voces Arabicas, accurate inrtructum. 

Quo autem fideliter imprimerentur omnia, plagulas corrigendi 
provinciam Viro egregio Joanni Mousley, A. M. detulimus, Col- 

a 2 lV 

legii Balliolenfis apud noftrates Socio, quem et fingularis diligentiae 
efTe, et veros in Literis Orientalibus profeclus fecilTe omnino cog- 
novimus. 

Caetera quod attinet, fi de Editore quaeras, quali ingenio fuerit, 
aut qua ufus fortuna, videfis quae de Yita ejus Cl. Muntinghe, 
poft mortem venerandi Senis, nobifcum benigne communicavit : 
denique, fi Operis originem, progrefliim, atque indolem fcire velis, 
de rebus hifce te edocebunt, quae ex Editoris ipfius Literis ad nos 
datis fubjunximus. 

DABAMUS EX ^EDIBUS CLARENDONIANIS t> i * ' i V <<'>- 
The REV? COKNE.LIUS VAN WAENEN. VITA 

CORNELII VAN WAENEN, 

AUCTORE 

HERMANNO MUNTINGHE, 

SACRJE THEOLOGLE IN ACADEMIA GRONINGENSI PROEESSORE. CORNELIUS VAN WAENEN ex honeftiffima gente natus Gorin- 
chemice, haud ignobili Hollandiae Auftralis urbe, die xxv. Novembris, anno 
aerae vulgaris mdccxxxii. poflquam prima ftudiorum literariorum tirocinia 
magna cum diligentiae laude in patriae urbis gymnafio pofuiffet, anno 
mdccli. Academiae Leidenfis civibus adfcriptus, omnibus, quae erudito 
Theologo formando inferviunt, literarum ftudiis ita invigilavit, ut praecipuam 
femper curam diligentiamque ad literas Orientales converteret, duce im- 
primis ufus Joanne Jacobo Schultenjio, viro clariffimo,, tum temporis ibidem 
linguarum Orientalium Profeffore, adjutus infuper eximio Codicum MSS. 
Orientalium, praefertim Arabicorum, quos Academiae hujus Bibliotheca 
fervat, thefauro, e quo quod expediret defcribendi vel excerpendi copiam 
ipfi faciebat officiofiffima Schultenfii humanitas. 

Quos vero in ftudio literarum Orientalium fecerit progreffiis, et quam 
accuratam imprimis earum fibi comparaverit notitiam^ in ipfa juvenili aetate 
jam palam fecit, confcripta, ac praefide J. J. Schultenfio publice defenfa, 
anno mdcclix. differtatione De linguce Hebrcece pomceriis ampliandis ; qua VI 

imprimis hoc agere aggrefius eft, ut veterem linguae Hebraeae amplitudi-» 
nem, priftinafque copias, ope imprimis diale6ti Arabicae, adverfus pauper- 
tatis criminationem linguae huic a J. Clerico et quibufdam aliis impaclam, 
in lucem protraheret. Hoc vero cum in ipfa difiertatione egregie praefti- 
terit, ratione habita grammatic3e Hebraeae, etiam ulterius argumentum 
iftud continuare promiiit, cui autem promifiioni, aliis deinde laboribus oc- 
cupatus, non ftetit. Recufa autem exftat haec diflertatio in Sylloge dijfer- 
tationum philologico-exegeticarum, a diverjis aucloribus editarum, fub pr<e- 
Jidio A. Schultens, J. J. Schultens, et JV. G. Schroeder defenfarum, Part. ii. 
pag. 717, etfeqq. 

Poftquam deinde, ftudiis Academicis ad finem perductis, anno mdcclix. 

Sacris Ordinibus initiatus fuerat, anno fequente ftationem na6tus eft 

Ecclefiafticam in pago Noordeloos prope patriam Gorinchemice urbem, ubi 

cum per quatuor annos fidelem fe exhibuiflet Do6trinae Evangelicae prae- 

conem, anno mdcclxiv. ad minifterium facrum, in celebri Hollandiae 

Auftralis vico Maafluis, obeundum vocatus eft. Poftea vero quam ibi 

xxxiii. annos magna cum diligentiae ac verae pietatis laude provinciae fibi 

demandatae confecraflet, tandem varia corporis infirmitate fraclus, anno 

mdccxcvii. rude donatus fuit, a quo inde tempore, in ipfo Delforum, 

nObiliflimi Hollandiae oppidi, fuburbio 3 in amceniflimum, qnod fno fibi aere 

comparaverat, habitatum conceflit praedium ; ubi vitam inter ftudia litera- 

ria et nitidiflimi horti curam dividens, otium egit minime otiofum ; donec 

tandem, morbo correptus afthmatico, vitam hanc terreftrem cum beatiore 

commutavit die xxvn. menfis Junii, anno mdcccv. natus annos Lxxiiet 

vii. menfes", viduam relinquens aetate ac moribus venerabilem, Cathari- 

nam de Koning, quacum inde ab anno mdcclxiv. matrimonio junclus 

fuerat, et e qua, praeter filiam, fufcepit etiam filium, Jm$8$83& Alhertum, 

Evangelii in oppido Woerdenfi praeconem fideliflimum. 

a Confer ipfum Corn. Van Waenen de aetate fua loquentem, pag. xiv. va Uti eruditionis fama, ita et optimorum morum laude omnibus bonis 
acceptifllmus vixit, cum haud fucata erga Deum pietate, indeque profe&a 
accuratiflima in minifterio Divino fidelitate, mentem conjungens ab omni 
fuperbia alieniflimam, et quibufcunque q>iXotv§f>w7ricig, benevolentiae, huma- 
nitatis, lenitatis, honeftatifque univerfae ftudiis maxime intentam ; quae uti 
viventi omnium, quibus cognitus erat, venerationem, amoremque concilia- 
runt, jam trifte demortui deliderium relinquunt. 


NARRATIO DE OPUSCULI ORIGINE, PROGRESSU, ARGUMENTO, ET INDOLE, C^UUM in Academia Lugduno-Batava olim ftudiorum colendorum caufa 
aliquot annos verfarer, Vir Clariffimus J. J. Schultenfius, quo imprimis 
Doctore et Duclore me ufum fuifTe gratus agnofco, animadvertens, me in- 
genti Linguariun Orientalium amore correptum efle, illum magis magifque 
infiammare annitebatur, quem in finem varios libros Arabicos mecum evol- 
vebat. Dein vero ut MSS. Arabicis legendis, interpretandifque magis ad- 
fuefcerem, nitidiflimum elegantique calamo exaratum Codicem in quarto 
e Gazophylacio Codicum MSS. quibus merito gloriatur Bibliotheca Batava, 
defcribendum Latineque reddendum mihi exhibebat. Hujus MS. quod in 
illius thefauri Catalogo fub numero -1457. memoratur, antiquitatem invefti- 
gare haud potui. Exftant autem in eo, fub nomine Imperatoris Ali ebn 
Abi Talebi, 278 Sententiae, quas a me defcriptas poftea comparavi cum 
ejufdem Auctoris Sententiis, quae fimul cum Carmine Tograi, et Aben Sinse 
DifTertatione Arabica Lugd. Bat. in o<5tavo apud Elzevirum anno 1629, nifi 
penitus fallar, a Th. Erpenio V. C. editae funt in lucem. Quod quidem 
agendo variantibus non tantum Le6tionibus, quas occurrebant, diligenter 
annotandis operam adhibui, fed et Codicem meum plus centum Sententias 
continere non fine quodam laetitiae fenfu comperi, quae in Editione Erpe- 
niana defiderantur ; quum contra in hac tres aderant, quae in MS. meo 
fruftra quaerebantur. 

Pofteaquam vero in familiaritatem me accepiflet E. Scheidius V. C. 
amiciffime hic ille per literas mihi fignificabat, Fratrem fuum tunc tempo- 
ris Ecclefiaftico minifterio fungentem apud Neomagenfes cum Batavorum 
Legato Parifios profeclum efle, meque adeo monebat, ut hanc occafionem, 

b X 

qua opportunior haud exfpeclari unquam pofTet, Apographum meum ipfius 
ope conferendi cum Codice Parifienfi MS. qui in Bibliotheca Regia ferva- 
retur, captando, id ipfi tranfmitterem. Quam oblatam occafionem abfque 
ulla mora quum amplecterer, meum Apographum mox ipfi reddendum 
curavi, quod cum memorato MS. exacle collatum non dia poft mihi re- 
mittebat, addita veriione Latina, quae ifti Codici N. 1422. eft annexa, quae- 
que, quemadmodum in Catalogo ibidem notatum eft, procul dubio Gallan- 
dium Interpretem Regium, qui vixit aetate Ludovici XIV. audtorem habet. 
Hsec autem verfio utilitatis parum mihi attulit ; multo certe majori ufui 
mihi fuit ipfa collatio ; utpote quas non modo quam plurimas variantes 
Lectiones, eafque inter quafdam obfervatu digniflimas, mihi fuppeditavit ; 
fed et infuper oclo novemque fententias mihi exhibuit, quse in Codice Lug- 
dunenfi defunt, in quo tamen undecim occurrunt, quae in Codice Parilienfi 
non reperiuntur. 

Eadem autem illa tempeftate, quum forte in colloquium veniflem cum 
Clariflimo N. Barkey, ex eo audiebam, Generum ipfius Clariflimum Ber- 
gium, Theologum Duifbergenfem, verfione Editionis Erpenianae Latina 
gaudere, cujus Auclor Eruditiflimus Golius haberetur. Ego hujus verfionis 
confulendae defiderio flagrans, literis mox ad Bergium datis, expetebam, ut 
eam in aliquod tempus mihi commodaret; cui petitioni perlibenter ille fatif- 
faciebat. 

Verum, eheu ! haec illa verfio nullius frugis mihi efle poterat ; valde 
enim erat vitiofa, et, nifi fufpicio mea fallatur, a difcipulo quodam Golii 
elaborata; quare et eam mox ofBciofe Viro Clariflimo remittebam. Quum 
itaque Apographum meum ad fuperiorem perfeclionis gradum evehendi 
nulla mihi fpes eflet reliqua, continuo tum aliis exemplis, tum verfionibus 
qualibufcumque inveftigandis, corrogandifque modum figere decrevi, opuf- 
culum meum hac ratione digerere inftituens, ut, primo, Textum Arabicum 
Cod. Leidenfis in una, verfionem vero meam Latinam in altera pagina 
collocarem. Secundo, Variantes Lectiones juxta ac fententias, quas Cod. 
Parifienfis et Editio Erpeniana habent, in Codice vero meo defiderantur, ad 
paginarum calcem exhiberem. Tertio, Adnotationes quafdam adjicerem, 
atque fic opufculo finem imponerem. 

Non enim mihi hanc operam fufcipienti conftitutum erat, illam ulterius 
extendere. Verum quum in adnotationibus meis conficiendis adhuc haere- XI 

rem, alium Cod. MS. in folio, cujus in Bibliotheca? Leidenfis Catalogo 
N. 1448. fit mentio, mihi mittebat Clariffimus Schultenfius, omnis mei 
laboris et fuafor et auclor. Quo quidem MS. aliquot millia Proverbiorum 
ejufdem Imperatoris Ali continentur, quae Abdul Wahid Ibn Muham- 
medis collegit, atque ordine Alphabetico digeffit. Suadebat mihi Vir 
Clariflimus, ut ex hoc Codice praecipua quaedam Proverbia feligerem, 
eaque in Latinum fermonem a me tranflata, fimul cum priori MS. luci 
publicae exponerem. 

Tali tantoque Viro, cujus in me benevolentia adeo erat perfpecta, 
obfiftere, quum mihi efTet Religio, ipfius nutui mox morem gerens ex ifto 
Codice circiter mille Proverbia defcripfi, eaque dein ex Arabico in Latinum 
fermonem transfudi. Interea dum de hifce vertendis adhuc follicitus eflem, 
maximo rei literariae detrimento, Maecenas ille meus humanae focietati 
morte eripiebatur. Quod quidem fiebile fatum mihi fere omnem de opuf- 
culo meo unquam in vulgus edendo fpem ademifTet, nifi, qui Patri optimo 
mox dabatur fuccefibr, claritatis itidem famam eximiam ubique adeptus 
Filius H. A. Schultenfius, fludiorum meorum patrocinium in fe fufcipiens, 
opem fuam ultro mihi obtuliffet ; quam grata ego mente hanc ab excellen- 
tiflimo Viro in me collatam benevolentiam celebrarem, laetus recordor. 
Omnium, quas ex Codice Wahidi defcripferam, Sententiarum colleclionem 
huic illi perluflrandam mittebam, efflagitans, ut quas editione dignas judi- 
caret, afierifco vellet notare ; quo faclum efi, ut numerus fere millenarius 
ad oclingenarium redigeretur. Poftea vero quum et alter hicce meorum 
fiudiorum Patronus acerbo Literis Orientalibus fato mortalitatem exple- 
viffet, hunc numerum oclingenarium ad 537 Sententias diminuere mihi 
vifum fuit. Satis dein ac diu circumfpicienti de harum feleclarum Senten- 
tiarum cum alio Codice MS. conferendarum occafione mihi omnia huc 
tendentia vota ac conamina fuerunt irrita. 

Invenies itaque in hac fecunda colle6lione, Primo, Prooemium Abul 
Wahidi elegantiflimum ; cujus editionem haud inutilem judicavi, non tan- 
tum, quia verborum inde granditas, magnificumque loquendi genus, quo 
uti folent Arabes, elucet ; fed etiam, quia in eo Imperatoris ingenium acu- 
tiffimum, fapientia folidifiima, indoles generofiffima, ajiasque virfcutes prae- 
fiantiffimae, quibus casteris antecellebat, declarantur. Secundo, 537 Sen- 
tentias Arabicas cum verfione mea Latina e regione locata. Tertio, Anno- 

b2 XII 

tationes quafdam, fed breviores quam in primam Sententiarum colle6tio- 
nem, ne libelli moles crefceret ultra modum. 

Tertia Colleclio 4Q Proverbia continet, addita mea verfione. Quae 
Proverbia amiciffimus mihi J. J. Schultenfius ex Cod. MS. Meidanii, in 
quo fub nomine Ali Imperatoris una quidem ferie exftant, ante obitum 
fuum defcripfit, mihique ad colleclionem meam augendam fuppeditavit. 
Poftea, quum intellexiflem, Amicum optimum E. Scheidium amplae, quam 
fibi comparaverat, MSS. Arabicorum fupellectili, etiam pervetuftum, optimae 
vero notae, Meidanii Codicem annumerare ; obnixe eum rogavi, ut variantes 
iftius Codicis Le6tiones mecum communicaret ; cui defiderio Vir ille offi- 
ciofus libenter fatisfecit. Quas cum accepiflem, illas inter comperiebam 
quafdam, quae Codicis Leidenfis lectionibus longe praeferendae mihi vide- 
bantur ; quam ob caufam haud inutile duxi eas, fimul cum meo de optima 
leclione judicio, ad finem cujuflibet paginae adjungere. 

In quarta denique colle6lione tantummodo 17- reperies Proverbia, quae 
Clariffimus E. Scheidius, fuum Codicem Meidanii evolvens, hic illic dif- 
perfa invenerat, quorumque Auclorem etiam fuifTe Ali noftrum effici poteft 
ex addita ipfius Meidanii explicatione Arabica, quam fimul cum hifce Pro- 
verbiis in Latinum fcrmonem transfundere mihi placuit. Verum horum 
Proverbiorum cum Codice Leidenfi conferendorum mihi defuit occafio, 
quare variantes hujus Codicis Le6tiones addere nequaquam potui. 

Hae quatuor inter fe diverfae Sententiarum colle&iones jam ante aliquot 
annos in lucem fuiflent editae, nifi amiciffimus mihi E. Scheidius, bene 
meritus H. A. Schultenfii fucceffor, vitam fuam Reipublicae literariae uti- 
liffimam, in ipfis novi muneris primordiis, morte commutaviflet. 

Vix enim docendarum Linguarum Orientalium munus Lugduni-Bata- 
vorum aufpicatus effet, quin maximopere mihi perfuadere inftitueret, ut 
Collecliones meas in lucem proferrem, fidem fuam adftringens, fe non 
primas modo fecundafque opufculi mei praelo mandandas plagulas a vitiis 
typographicis purgaturum, fed et praeterea id illud praefatione fua rei litera- 
rum publicae commendaturum efle. Quinimo me tantopere ad id impel- 
lebat, ut quodam tempore me in domum introduceret Bibliopolae cujufdam 
Leidenfis nomine Herdingh, hunc hominem ad collecliones meas praelo 
mandandas commovere fatagens, quod quidem negotium quum in initio in 
fe fufcipere hic ille neque fine jure fubtimeret, eo imprimis, quod Lingua- Xlll 

rum Orientalium ftudium, antea adeo excultum, tunc temporis pene fupi- 
num jaceret et neglectum, dein vero cum a Scheidio intellexirTet ipfum 
libello meo ad docendos difcipulos fuos ufurum effe, tandem ejus votis an- 
nuebat, colleclionum mearum fuis fumptibus in lucem emittendarum fpem 
minime dubiam ipfi injiciens. Ego vero metus follicitudinifque plenus 
quum domum rediiflem, vehementer fperabam fore, ut aliquantulum tem- 
poris huic operi incipiendo concederetur ; donec faltem ea, quae in fchedu- 
lis meis deficiebant, abfolviflem. Verum fpe decidi, poft duas enim vel 
tres feptimanas mittebat mihi Scheidius primum jam bis correctum col- 
leclionum mearum prselo mandatarum fpecimen, eo quidem confilio, ut 
tertia ultimaque vice illud luftrarem, atque a refiduis vitiis typographicis 
perpurgarem. Ego Scheidii voluntati gratus lubenfque obtemperans, illud 
a me caftigatum, ipfo curante, imprimi pafTus fum. Pofteaquam vero 
fpecimen fecundum praelo adhuc fubjeclum eflet, Amicus optimus, gra- 
viffimo tentatus morbo, intra paucos dies vitae fuae, immenfo Academiae 
Lugduno-Batavae damno, curriculum peregit. Quo fato inopinato funefto- 
que omnis mea ad irritum cadebat fpes. 

Ab hoc inde tempore collectionum mearum in lucem edendarum abjeci 
confilium ; tum, quia praefagiebam, Bibliopolam a fpe lucri faciendi nunc 
deftitutum ab inccepto efle defifturum, (quemadmodum et eventu com- 
probatum eft,) tum vero, quia imbecillitatis meae probe confcius fine Viri 
cujufdam probatiffimi duclu aufpiciifque auclorem publice agere non aude- 
bam. 

Quibus tamen nihil obftabat, quo minus mihi fixa maneret fententia, 
ut annotationum mearum, quae eo tempore nondum confummatae erant, 
telam pertexerem. Eo etiam deinceps progrefTus fum, ut annotationes 
meas non in primam modo colleclionis meae partem, fed et in prooemium 
Wahidi hujufque Codicis aliquot a me feleclas Sententias abfolverim. 

Quod vero tertiam et quartam Proverbiorum colleclionem attinet, mihi 
nequaquam fuadet animus ullas praeter variarum Lectionum indicem anno- 
tationes iis adjicere. 

Hifce fuperfedere mihi conftitutum erat, aliorum, qui mihi erunt fnper- 
ftites, arbitrio quum efTem reliclurus, utrum opufculum meum luce publica 
dignum fit, necne. Quod autem propofitum fufceptumque confilium ut im- 
mutarem, quam plurimi ex doclorum Virorum choro, qui animadverterent, XIV 

me multum temporis ac laboris in hoc opufculo adornando confumpfifle, 
identidem adhortari me non definebant, me ad ipfius qusedam certe fpeci- 
mina in lucem proferenda quafi cogentes. Horum ego admonitionibus 
aflentiri nec volui nec potui, nifi ea lege, ut non folum Viri Linguarum 
Orientalium edofti labores meos calculo fuo adprobarent, verum etiam, ut 
eorum aliquis fchedulas meas elimaret, mihique editionem molienti opis 
aliquid impertiret. Ex eo enim tempore, quo muneris Ecclefiaftici negotio 
detinerer, tam grave mihi fuit onus impofitum, ut nullum fere hujus opuf- 
culi elucubrandi otium mihi relinqueretur. Tantae profeclo, tamque infi- 
nitae mese erant occupationes, ut inde fermone bene Latino fcribendi peri- 
tia, ut ut exigua, haud parum ceperit detrimenti ; cui vero nunc reparandae, 
quum jam plus feptuaginta duos annos natus fum, animi facultates mihi 
defunt. 

Poftquam haec fcripferam, hoc unum mihi addendum exiftimavi, quod fi 
nimirum opufculum meum luce publica dignum habeatur, illud in duas, me 
judice, partes dividi poflet, quarum 

I. Prior omnem Sententiarum textum Arabicum contineat, una cum 
verfione mea Latina e rCgione loeata, et variantibus Le6tionibus calci cujuf- 
libet paginas adjec~tis. 

II. Pofterior vero pars Annotationes meas in primam Sententiarum col- 
ledtionem, ut et Animadverfiones quafdam in prooemium Wahidi, et aliquot 
Sententias ex ejus Codice MS. felectas. 

Scripfi prope Delfos tertio die menfis Septembris anno poft Chriftum 
natum mdccciv. 

CORNELIUS VAN WAENEN. ORDO RERUM 

QUJE in hoc volumine continentur. 1. COLLECTIO Prima, continens Sententias Arabicas Impera- 
toris Ali ebn Abi Talebi, e Codice MS. Bibliothecce Lugduno- 
Batavorum defcriptas. Accedunt ad calcem paginarum ex col- 
latione cum Codice MS. Parijienji et Editione Th. Erpenii non 

folum variantes lecliones, fed et tredecim Sententice, quce infuper 
partim in Codice Parijienji, partim in Editione Th. Erpenii 
occurrunt. Pag. 2. 

2. Colleclio Secunda, continens Sententias Arabicas Imperatoris Ali 
ebn Abi Talebi, e Codice MS. Lugdunenfi Abd'olwahdi ebn 
Mohammedis ebn Abd'olwahidi feleclas : quibus ad calcem 
paginarum aliquot Notce Criticce pajjim adjeBcefunt. 40. 

3. Colleclio Tertia, continens Sententias Arabicas quce i?i Codice 
MS. Lugdunenji MEiDANiiy^ nomine Imperatoris Ali ebn Abi 
Talebi unaferie occurrunt ; quibus adjeclce funt variantes Lec- 
tiones ex Collatione cum Codice MS. nitidifjimo Everardi Schei- 
dii. 130. XVI 

4. ColleBio Quarta, continens Sententias quafdam Arabicas quce 
in Codice MS. Meidanii, Everardi Scheidii, fub nomine Im- 
peratoris Ali ebn Abi Talebi, Jimul cum Meidanii explicatione 
Arabica fpaifim occurrunt. 144. 

5. Annotationes in ColleBionem primam. 103. 

6. Notulce qucedam in Tredecim Sententias Ali ebn Abi Talebi, 
quce in Cod. Leid. defunt , fed partim in Cod. Paris. partim in 
Edit. Th. Erpenii exflant, quceque calci paginarum Textus 
Arabici fuis locis adfcriptce funt. 24Q. 

7. Annotationes in ColleBionem fecundam. 255. 

8. Index Arabicus. 373. 
Q. Index Hebraicus. 4 19. 
10. Index Locorum Sacrce Sripturce, 425. _■ — <-^ -r-r'— ■ =— _-?*V— «« _E____S___ . _. COLLECTIO PRIMA. 2 i, -e _ u s -o a ~ O — X J OO J ? J — 0~. » ~ J o .- — ... o2~ - — •— OSO~ J- O 2 — — 

tjj^JL^*^! ,a*o! u-JUU! &AJI cUaJ i^UJu^^U fLJ*_l (%-=l (J!-> 

«2_AJ| f%-== «v-^JLJ- ^jI _jj (_5^ ^CJ^Sr'^' MJ (_5__) 

J,. O - 

<a €t_5 

o — 

.? o — — o *; *.-- Jte- ^. i -o _► _► o *- .- «- ^53»ojo— < -. 

__ $.__ l&Jj- ^bs-r! .__ $jus_ 4*£_jJ £_A~ /__J_aJI y_ lJ\£ 

j rzo-o 

,Ol J.OJ O _ C~ J .. o 

«AJLyjL» ^_ j-xj ^..-Jl (_>l~yjl 

& w ~a ., „ o — — ^, j S 

<bJwJI /^S lTLIi (_^ 0*_J 

o s < ~ „ o~ j „ O 

o s o „ o „ o-o J „ :£ 

< <5U<$ j _}.,* jA__ ^ JV J I V_J J | 

w -o _ O 5: ~ *_„J 

5 4 _jjJ\JI _}w> _j.jJn.JI ilJl O j j „ O „ „ -r „ O ». S 

< »^joUJ' lJJU.- <*_><_! 

o j „ £ j 0-3 „ o o 5 

<J\»Mw* / _>J-^J I / i< I _}-**«—-! J Jd* J J J v~ j „ „ „ 5. ~ -~ „ J „ (J 

fL_UAjJl (jj*£wg IaS* _)LoJI IJ^ (_)U--I 

J„0~ OS ~ J „ „ O 

* cj**W _4 (j*~~Ji A£_iji_wi S. 3. Edit. leg. _U^. S. 4. 5. et 6. in Edit. defunt. S. 7. Edit. leg. _***!! , IN NOMINE DEI MISERICORDISSIMI. 

Dixit nobilijjimus fanclorum et amicorum Dei, Leo Dei, Viclor, Im- 
perator Jidelium et Minijier Domini feculorum, An Ebn Abi 
Talebi, quem Deus fummo honore afficiat! 

H&c ejl fparjio margaritarum fecundum ordinem Literarum Alpha-Betlu 
Prima vero particula inchoatarum a litera 

ELIPH. 

X IDES viri cognofcitur ex juramentis. 

Frater tuus ejl, qui tibi fuccurrit in re angufla. 

Demonflratio contenti animi pars gratiarum aclionis ejl, 

Eruditio viri praeftat auro ejus. 

Solvere debitum pars religionis ejl. 5 

Erudi domefticos tuos, proderis illis. 

Benefac malefacienti, dominaberis illi. 

Fratres hujus aevi fpeculatores funt vitiorum. 

Defperatis rebus quiefcit animus. S, 9. Edit. 1. ^ pro &' et Cod. P. loco u^IaII habet trLJI. 

b 2 10 15 20 i 3 j o«o „ „' -s «e »-, o 

<5« JV JI (^^o JsjlJwdl ili.S».| 

«~^oi 

iUJI 

e .- , o - ,o-o _T 

< . y ktM (^tf-J jj IJ I -J 

O S -o , O , , s: -o , . O, O «< , 

f ,Aa_2J I Jou -.xlaJ l J L_Xw*AJ ,»i*j 

, c -o «-. , 2 , o-o j , , , 

«j^jmoi ^j jyi 2==^ 

o ,oj , Sc-o _ o -5 • -o 
O ,U-o j 55 J — «""""' = "° "* " "" ° <J - °"° *~ — -* 

<(jsjoJI »J5 ^uu «sJJI Aa&sL ^-« ^wJI ^l^aj o , o , o 

_■* -J " J •' — o - O«o j - o , 
<OjJn£ ^__JI -^Lj 

5 - - - - l-o, O S «o J -. o _► 

. <A-=-=> -J ( ^K'.A._-:_k J I * C-*>.*-vJ I 5 •,-=-=.-> 

— - O-o j o J O _» O«o j , , , 

< (.J.Y-X) I (^M-O-. J V *J I «A--E---3 -J 

, ,-. -o , O O-o »— , , 

< (^LkJJI (^.«e (^L>-J_2_l -0\j 
- — • - .». 

s o-o j o o j , , d_ 

. «Xa-jJ U f-xAi--/.J ^ LJ -j 

0» , 5 S , o, 0-o j , , , 

. -KaJU' AaIoC Ai_.jl <\.^L*V.J 
, *^ 

iUJI 

,_, O, S -o ,, o s , , 

. Lj-i.f==j -xUI /Jl-c J^*r==9*j S. ii. 14. et 16. defunt in Edit. et in S. 16. Epitheton JUi' o-mittitur in Cod. P. Occultare adverfa animi virilis eft. 10 

Frater tuus ille e/i, qui tibi fuccurrit opibus fuis, non vero cognationis fuse 
commemoratione. 

BE. 

Pietas erga parentes promutuum ejl. 

Annuntia tibi victoriam poft patientiam. 

Augentur opes liberaliter faclis eleemofynis, 

Vende mundana aeternis, Iucrum facies. 15 

Lacrymae hominis, quce eriuntur ex timore Dei O. M. refrigerant oculos* 

Mane furgas, felix eris. 

Venter viri hoftis ejus. 

Sabbatho et die quinto mane furgere benedictionem affert» 

Bona opera felicem reddunt vitam. 20 

T^Erumna hominis a lingua. Exprobratione beneficentiam tuam ne irritam reddas, Bis dat, qui-hilari fronte dat. - rf/ / ' $£. ' 


TE, Confide Deo/mc tibi fufficiet. S. 18. Loco £ j^\ Edit. 1. ^Lw^l.' et pro *j«Ne Cod. P. habet^A*. S. 19. Deeft 
in Edit. 25 30 3 ^ o-o j i*- 4 (JLo^l (^e SLn^I «JcLJJi 
< AJ^*I f j-3 lXjU L* jy*-'' r 5 ^ lJ* lJ^IJO' 

- O 0.-0 O-O - 5 »o O .- O-o j j ^/ - 

j o o , °-o o s ,. - 

4 aaaj -a3stU (JIaj 

- o j i^o a - j o»o j .?_ 

.< An> -,s I fjs 5(3^JI JL\£==Ij 

ua-^ j o _o-o - o — 

s - -- *• a *e _ „ o 2o-o j j .,„ 

t&£=Sjf (•LxlaJI /jl£ C^A-!^' f^j*' 

^ L_UJ* jj | LJ ,AJ ^j Joj 
— -o-o„ j o j i-o„ j o j Y"0 jr -. o j 3 ~ ^ 

<(SjQ^J J 2 ^* |j 4^?= ' L^l^rsA^ Li-vAj 

Q j jjjj- 5 O - j j j J - » „o O-o J J J 

^Oi^i. AXAJj ^^}^-*^ ^^-Jj ^^ 2 * oW^' Li^AJ 

«— - - J O-o JO— », -o J .- O J 

35 < H^axJI l^j^ tjjJOI A^JLV 

• m O 

(UjyJI ^l I&Jwj ^ c^prM A^Jj' 

^ - O - ij — ., £ -O J O -. 

< / J.AJ JJ A««J\*kJ I L_JaJ 

— O O«o — ^ — O «" -r 

<j'J^a£^Lj lXj'Lkk^.1 (^jsJ 

"". " £ " ;S " 

O - u-o O - O-o j - _ 

< jjvxJL» aa v ji l_>Lj- S. 27. Deeft in Edit. S. s8. Cod. P. et Edit. 1. .JUu . S. 31. Deeft in Edit. 

OS,, J J O — jjoj 0,0-0 J J - — 

S. 33. Pro Jjiaj Cod. P. 1. tijlaj'» et h. 1. inferit 4^-=» ^j*'* £^!p' Modejlia bo- Maleficiorum repulfio eft eorundem provocatio. 0,5 

Fac ut in fenectute afTequaris, quod elapfum tibi eft in juventute. 

Hominis Ianguor in precando debilem prodit fldem. 

Ominare bonum, confequeris illud. 

Amicitiae adftrictio in reverentia. 

Evita, quse fugere oportet, honoratus eris, 30 

Multas manus in patinis benedictio ejl. 

Nobilitatem fectare omiffione peccatorum. 

THSE. 

Tria in perditionem trahunt ; admiratio fui ipfius, avaritia^ et libido. 

Tertia pars fidei S. Religionis eft verecundia; tertia pars intelligentia; tertia 

pars liberalitas. 
Doctorum S. Sapientum mors religionis clades ejl. 35 

Hians aviditatis os non opplet nifi terra fepulcri. 
Veftis falutis non deteritur. 

Duplica beneficentiam tuam deprecando ejus meritum." 
Regni ftabilimentum juftitia. 

minis nobilem reddit eum. P. 33. Cod. P. inverfo ordine 1. <_*^vcj J^j • S. 34. 
Pro Jiis Cod. P. leg. 7 ^o. S. 5$. Deeftin Edit. S. 36. Edit. 1. lAdwwj. S. 37. 
Cod. P. ^j . S. 39. Cod. P. et Edit. ]. .*U*i!. 8 

. O £ »o , o SO, , 5o~o 40 i U j JJ I j»a«j (js^o jA^ 5 y-t-.^ I i-Ay 
o •• , - ** * 

.• Jcsr* L^j Js:s>. 

J O-O 4> O .- , O O-o , , o~o J , o , 

.tyLaA5*Jl ^i f-i^aJl eci^. 

J J O O ,0-o J , 

t &AA-*3 * .^yJ I (j**AA2fc 

, ^ , s/o - ^ Y-o j 
{A^AAf 'jA--Srl (w*AA2s. 

S! O J O - •_,, JO-O , 

J J O , O ,0-0 j o 

i&ijs. -Ol ja. 

j,s«o-_,,^-« _■ J J, Zo-o , „ ~o £ j 

<u^JOI -*U*JUI (^a-^j v^^ 1 J^t" (^=^ S. 40. et4i. defunt in Edit. S. 41. Loco *J.>sxSIj Cod. P. habet *1-xiJlj. S.43. 

J , J O J 

Cod. P. 1. -x==G"- S. 44. Cod. P. 1. -\#=-- Et poft hanc fent. duas alias inferit 

o 0-0 0,0-0 J , , 5,0,0, 0-o j 

*JL=cJI ^s ^j.*.! ,}--»--?■ Hominis decor in fnarfuetudine, et (Jh*J» £y*A\ (j-*As> PeJJimus 

o , 
focius Satanas efi. S. 47. Deeft in Cod. P. et Edit. S. 49. Cod. P. pro -j-j exhi- Praemium vitse alterius praeftat deliciis mundanis. 40 

Cibus vitam fuftinet, mentem avroi^xetx. 
Donatorem nimium laudare eji plus petere. 

GJIM. 

Liberalis efto de eo, quod invenias. 

Multiplex eji pauperis moleftia. 

Mendacium oberrat per horulam ; Veritatis ftadium in futuram vitam pro- 
tenditur. 45 

Praeftantia fermonis in brevitate. 
Sodalis viri nmilis ejus. 
Sodalis bonus-prseda opima. 
Aflide pauperibus, augebis gratiarum a&ionem. 
Solus gloriofus eft, qui mori non poteft. 50 

HHA. 

Hominis manfuetudo auxilium ejus. 

Ornamentum virorum eruditio; mulierum vero ornamentum aurum ejl. 

bet ii^j'. S. 50. Deeft in Edit. Hic ad marginem Cod. P. adfcripta eft fententia 

leftu perquam difficillima, J^vlxJL» xiS^ j.aa*»^L» «Xs.. S. 53. Cod. P. 1. Jkc*. 
ibidem. Tres ultimae voces in Edit. defunt, in Cod. vero P. ad marginem adfcriptae 

funt. 

c 10 > • o ^u-a »_. < O ,a\w * 1 1 iU; <j*J\XJI OUo^-s- _>.*« .a=_ fbllaJl v_jta*„__ 

.. (J SO-o J ^ O J „ 0S0-0 J - O J 

55 <-_.U____{| _j>*,__*e _>J._il &>,__ 

# -- — o j y-o- j o j 

iA^AAC /jA__~l _j,wj__ 

J J^- Oj 0„0~ j c 

<dSX$> S yj\ e<J__ 

J f J O S _. O .. « — . ..O-o .. ». 

< <Xj <J.._>I _> (_}_e ^LiJl |"*-__ 
OD . o , o-o j .. o 

<•»'*_=_? ^.^Jl Ai___' 

*L_yl 

J-O- O ^j! 1 ^ -S -O _ 

60 . o.a_: _•_*_•' aAJI >,__>-- 

u -* ** - -*-**¥- ° ■* 

< ^ .aVmJ L_Aj_JU «^) 1*2». 

o • — 

o _. 7*5 ^ _, -_*•-£ j _. o _. - O io-o _. o - 

^a^I <j_: lXJJo ^ vl__r*_{l j£-> 

O- J .. O-O-o j 

'«UA£ <JuJ(3 =OI J 1 ^--- 

_• O _. u-O itf «» Jl ._ -o j o , 

tv^-JJUI (<*•*-?_-! <xJJI ^^jU*-» 

6b t (j^xXJ I ^ JCo _•_« vjcjV l^J.aJ I J--- 

O .. O-o O J O w .. O.— j j j 

fJS^xJI _j,w*__ _j_* OjjJI (j_?J__. S. 53. Edit. 1. *j_J__* • S. 54. Deeft in Edit. S. 55. Cod. P. pro _L_j___>^1 
1. ^L-Eb^l. S. 56. Deeft in Edit. S. 57. Pro ^\ Edit. 1. ^Uo^l . S. 58. Cod. 

,J, J-O 

P. li^li rv Ss " S. 59. Loco 'xijs> quam le&ionem Cod. MS. exhibet, haud dubie 

J-O 

legendum &$*,_. prout in margine Cod. MS. corrigitur, ita etiam Cod. P. et Edit. 11 

Verecundia hominis tegmen ejus. 

Acida ciborum praeftant acidis fermonis. 

Urentia liberorum verba adurunt praecordia.. 55 

Elegantia morum praeda opima. 

Vehementia viri perdit ipfum. 

Sinceritate defiituitur ignobilis. 

Ars hominis-thefaurus. 

CHA, 

Time Deum, fecurus eris ab omni alio. Qo 

Adverfare appetitui, quiete frueris. 

Optimus fociorum ejl, qui praemonflrat tibi optima. 

Ex amico nofcitur hominis ingenium. 

Timor Dei cor rritidum reddit. 

Vacuus curis animus praeftat repletae crumenae. 65 

Pulcherrimum fcedus facit fincera amicitia, 

legunt. S. 6%. Pro .sU^j Cod. P. leg. ^awj. Hic loci in Cod. P. inferta eft hsee 

^O^-o *. *j *3 . O ^ J .- O .- o ^ ^ 

fententia Lj^!L> ^^ A-} ^ *Jii*» C*J^L Qui religionem mundo vendit, hujus mer- 

catus frujlra eji. S. 65. et 66. in Edit. defunt. Et pro ^k^. Cod. P. 1. A^. . 

$.66. Cod. P. 1. Ijll. 

€2 12 

ci tf AAJI (J^Aaw (^* /J^AJl l*c <JV^ .A3* 

S— J^ 5 ^ j — • «/ -o jb . 

fiJOjJj »0«<Jj =*L*aJ| ,A-i. 

j a S 

JlJUl 
70 ^c^v^l ^S (jjJUJI MjO 

o 
O |-o bs« • 

({jj?j2Sr\ ^s (jajJIaJI i|<3 

<aJ*j> a^Ic <j^aJ«3j <jJjo -s^JI <JJi£ (JoJ^ 

~(j o-o .-^j j £ -o j - - 

t ju/i &f ji3jSTSj3 

75 •J^*" f-^"* ' j&<-* 

' A ~ \ J * f? ' 

< AAJvA*^ t>=b.J I ^J-J^ 

o _o«o j jo-o j„ j 

< Jjodl ^a *-*3V- ^J^ 

* Jij " " " ° - 

,»■. J — ^ O S _ .. O — O-o O _ — .. O J 

<lLouc Jv^-sr 1 i2AjUl >^-==> (i^ (*0 

JlvXJl 

». o o^> - s5o s £ „ 

80 <Aj jlxAii^l ^js^» (AJI f*J 

G- J- 

S. 68. Deeft in Edit. et pro *.ijJj Cod. P. 1. i^^-i pro qua le&ione, ut fufpicor, 
forte legendum &^£\. S. 70. In Cod. P. et in Edit. deeft. S. 71. Cod. P. 1. 

J o 

Lja^srO! omiffo Js . S. 72. Hanc fent. Cod. P. fic exhibet *Sy> #^5 JJis J^J^ 13 

Optfmae divitise, quae erogantur in pios ufus. 
Optima mulierum amans viri, prolifera. 

PAk. 

Acquiefeere in deereto J)ei cordis medicina ejl. 

Medicina animse in filentio, 70 

Morbus animae in aviditate. 

Intelle&um viri adtiones, fcientiam ejus fermones indicant. 

Amicorum confpedtus perpetuum gaudium. 

Imperium ignobilium pernicies virorum. 

Nummus avari lapis ejl. 75 

Religio viri cognofcitur ex ejus didtis fadtifque. 

Profperitas regum juftitia. 

Benigne tradta eum, qui te injuria affecit, ut pudore confundatur. 

Perfevera in compefcenda ira, et extrema tua laudabuntur. 

DSAL. 

Vituperium rei oritur ex frequenti ejus ufu. 80 

*Xxi f} A\ y^\ ^3- S. 78. Cod. P. 1. %s*i^j. S. 79. Cod. P. pro L^xtt 
habet <j£axM et pro &k»\js. Edit. 1. x3\^& • Ibid. Loco .x+sO' forte 1. «x»a=0;j . 
S. 80. Haec fententia in Cod. P. h. m. exhibetur «xj ^lii^i ^ -^^sviiJI -i quam 
Jnterpres Reg. vertit : avarum vitupera ob ejus oecupationes. In Edit. vero omiffa eft. 85 14 

- O J 5 -o 

< J.jJj» A£lb ^_ J m j^==>Jj )^===> «^-Ij V°<3 

»» « #« J »/ — j «—- o 5o-o j o 

*^£ji gj yi jj 

= -°-0 5- O .. V-o j 

5 — O — .. s -o j o 

< 5 jM*2* V-jLaJ I ^=3 J 
ipl 

o,o«o «w.- .. V.O J-i^J 

< (^jsAjJ I i «Xs». L^US^ I AJ «; 
©0 < UCajT L*xl~ J lJTjI V \j ojoe , s! -o ,OJ o O-o j.Oj 

<4-ajJI (Jxl jJ-^JI Aaj; 

o -- O « - J J O ^ .. j o 

♦ * -aVw U LXJla j OoJ m 

J — — o-o O .. O-o j j ,_ 

<&Jjyl ei^JI Jj^j 

S. 82. In Cod. P. vox^S^ deeft. S. 83. Loco XS^i Edit. 1. XiJji quam Je&io- 

O__s-o 

nem praefero, quare et eam in verfione fecutus fum. Ibid. Pro .-jajLkJJ Cod. P. et 

0.-S*/-0 

Edit. 1. (jAAJLiJi. S. 84. Cod. P. pro #LJ^J 1. ^LaJ^J. S. 86. Cod. P. pro - 15 

Relinque perverfum in perverfitate fua, 

Peccatum unum multum quid eft, at commemoratio Dei et mille prasftita 

obfequia paucum quid. 
Quod principes guftandum praebent, adurit labia. 
Gommemoratio amicorum Dei mifericordiam defcendere facit. 
Vilitas hominis in libidine eji. 85 

Contemptiflima creaturarum apud Deum pretiofa ejl. 
Recordatio mortis exhilaratio cordis. 
Recordatio juventutis fufpirium. 

RE. 

Conipe&us amici exhilaratio oculi. 

Reverere patrem tuum, tum filius reverebitur te. go 

Vitae commoditas in fecuritate. 
Scientiae gradus fummus gradus eft. 
Victus tuus quaeret te, ideo quiefce. 
Mortis nuntius nativitas.. 

O - tl<0 J .. _CM5 jj?.. - ,wO J , 

cJiXicOt JJi 1. yiiJI y^z contemptus ex paupertate eth.l. inferit, Jtji (j«r, ..LJd! Xi'^i 
Vrompta lingua fons cjl divitiarum. _ S. 87. In Edit. deeft. Et pro t-JdiJ! Cod. P. 1. 

-J- J-Oj 

u>JoiH> S. 9,0. In Edit. ^XeIjaJ. S. 93. 5U3j in margine Cod. L. explicatur per 
Am.*s Pro quo legendum puto *Uu . 16 

95 <«sJJI tJjfWj; (Jl 4jU*ajI uixOvsrl aj.U^ 

^qJuJI CjGJI Jjl£ (J"*"^ L^ 

1 . O,- J O-O-e J 

<AAJl£ cJ-JJ Ol /J-o/ 
>—- o* 

S — O .» .. ( C .-0 J - O .. 

100 t vy^==> JjWI ^J; 

»-.. .- j O-o O - O J » OJ O O-o j .- _ 

<*lyX«JI Oj* ^ ^l pUJI Jl^) 

^_- .. O O — — — O - O-o j 

<UJ A*l Jfssl ^iAi (^X =OI ^j 

"" *"" -^ j£ **" •• -^ 

(JLj^j JtaJI J^ aJLo^, (<«'-*-" «-^ 

<AA-snrl ^l Jol v_>iAAsrl ^^r?J 

O j 

105 r C|3 JTj J^i^ UiJjl Cljj 

j - C -o - •— j. .. £ -o J - - 

< *-^Ia/JI (^-0 ^IajuoJI 5;IjJ 

S jO _,o «50- .. 0-0 J «. o 

< j^UdJl AAjJ (^3^0 y^k (^JoLJI <"UjJ S. 95. Deeft in Cod. P. et in Edit. In codiee vero P. ejus loco exhibetur haec 

^J>0 OS-O J - „j Oj 

fententia 1$a»U ^ySJiS ^->^-j ubi pro 1#ajoLo legere malim L^kAaJLo ut ita verfio fit : 
OJlentationes fcil. vancB ja&ationes lajfant animdm. Sin vero ledtio MS. retineatur, 
vertenda erit cum Interprete Reg. Animce ad oflentationem ornamentafunt ei arumnofa. 17 

Aliegatio certa traditionis efi, quse refertur ad legatum Dei. 95 

Quum prasvalet concupifcentia, tamen obferva quod juftum eft. 
Socius viri index ingenii ejus. 

ZE. 

Ponderato homines ftateris fuis. 

Ubi frequentia eji re6torum hominum, ibi eft mifericordia. 

Sapientis error multiplex. 100 

Scientiae defe£tus levior efl morte doclorum. 

Vifita virum pro ratione obfervantiae ejus erga te. 

Idiotae pietas vana eft et irrita, quae feducat; pietas fapientis mifericordia 

cernitur. 
Amici vifltatio amicitiae renovatio eft. 

Mundi anguli aerumnis pleni. 105 

Tenues qui humili conditione funt^ vifitare, modeftiae eft. 
Ornamentum interioris partis praeftat ornamento exterioris. 

S. 97. deeft in Edit. S. 98. Cod. P. 1. *^aJ}^j. S. 99. et 100. defunt in Edit. 
S. 102. Pro ^ij.^,5 Edit. 1. A^1y=j et in Cod. P. £& omittitur. S. 103. Edit. I. 
4X^- Et in Cod. P. tres ultimas voces defunt. S. 107. deeft in Edit. 18 

j * 5 

( « *.A>*k»J l 

o j Y-o - ^ s r° $ ■* O J |-~ - 

< O J^ I (^ ^16J I j4AW 
£5 J J _ O ;! -o 0„ O-o J J J 

O J 

- O O-o j _ O - O J l-o .c J 

110 i lgA2 (jy£> JA:<^ I A^ia. « / *+ A ^ I 4>** 

£ \. 

„ O^ i OjO^ O-o J - 

iAJyJy^j (•)*£ / .AAJ a Tr ^TtV^ 

^ w *© ' O — O O-o j _ ,- ^. 

< i«jLw.aJI LaA^ / 's («jl.s»vJJ'l A««cJ\.sw 

— w^-OJ^^ _- O O-O J J J 

< (^IwjJJ! AcsJ^ (^UwJj*.! 0ȣswj 

*— .- ^ J O-O 55 JO-O j ^ *, o j Y- J J «^K SO-o J .. O J 115 <^X:srl^w ^U^I 5' i A ■l<^— >/;i)l ^UuwiJ! -r«X>w j » .s ■.A»mJ I «O -w^ o 3 «o J 

c 

j j - ;s -o o ^ o-o 2 j £ 
( S.*o\aXJ \ ^ yfj\ Jy*** j -- s: -o o o-o j o ^ 

< ^ ^ A/uaJ I ^LxJ ! (m^aaAj 

„, ;; -o ,. , j ^oj j 2o-o ^ _ 

< y£j| / Jl LgJ jil ja^oJSI -j^j S. 108. itidem deeft. In Cod. vero P. pro ^j-s^' legitur «•ysv'" quam ledlionem 
prasfero, et in verfione fecutus fum. S. 109. Loco s.y&\ j$yM Cod. P. legit £j$j+>* • 
S. 110. In Edit. duse ultimse voces omittuntur. Et in Cod. P. pro L^o (jo-A^l 
legitur LjJU ^£k£. t . Sed et hsec leclio vitiofa mihi videtur. Malim legere t 
[qjS uo^lS in qua fcil. futravSpunrla non efl religiojincera, vel l$«*i yai^i. ^) nifi in ea 19 

SIN. 

Pravse fufpiciones de anguftia animi fcil. angunt animum, 

La6latur vana fipe, qui gaudet rebus mundanis. 

Peffima indoles eft f^iarocv^u^ia, in qua non eft religio flncera. 110 

Hominis agendi modus prodit ejus arcanum. 

Hominis falus in lingua? continentia. 

Quies linguas tranquillitas hominis. 

Sacrorum antiftites regunt populum. 

Amicos inebriare peffima ejl indoles. 115 

Debilium arma lamentationes. 

Celfitudo hominis modeftia ejus. 

SJIN. 

Dedecus fcientiae jactantia. 
Peffima negotia pravo commifla. fcil. folitudine fit finceritas, quod eodem redit. S. ni. Edit. 1. ^aj. S. 112. 113. 
et 114. in Edit. defunt, uti et in Cod. P. S. 113. omittitur. S. 116. Edit. per- 
peram 1. *lixAail. S. 119. deeft in Edit. et pro yitiS JJ l^j-SJ Cod. P. 1. \^»fi\ 

D 2 20 
120 <<JU___ J I l-aaL 125 C_5t 'JJT^ y -- -> j *v — V" 

, - 0~> , O 5 O , , O , O-o , S s , , J o < <__Xa_-U L_XA-yij 

, J O-O J , , T_3 N- , 

< ^UUI sl.'i ^jUrsrl ^lAjii w , _, O J ,OS S , O ~y-Sii — O _»_-0>-© j O — _-0.jfo<-o .» O — 

, aaaXJI lJ y _C*J_^I Li -o jj </w*IaJI AAAAJ (^j^c /wAaJI o*j 

J J , t O , 0.0 J o 

< AJ'l_S_ J ^ jv" / V-X^3 

O S "C ^ _. O-O j -s , , S jo J J , > o , 

130 ( -AlaJl lijuj O _aa_j . 5: -o *—,, Of^ J O , , . jI^aJI *lgj c^^JI »*X-3 

J 5* "O , , O-O J , , 

< u_jA___a>*J I /j (^uXaJI *JA«3 

,^-00 ,0 0-0 j , , S. i_30. in Edit. deeft, et pro ^♦xi Cod. P. 1. j*j,. S. 122. Pro _y*j_i Cod. P. 

j , 
habet *XxM. S. 124. deeft in Edit. et pro _Jj.«> Cod. P. 1. i f \jj>. Ibid. Loco 

qjU=_vJ. malim legere qjU=sOJ. S. i«6. In Fabricii Specim. Arab. pro hjm 21 

Subftringite lacinias in ftudio Paradifi. 120 

Avaritia divitis poena. 

Exigua portio fapientiae praeftat multis operibus. 

Canities tua tibi nuntia mortis. 

Cordis medicina Corani leclio. 

Dives avarus liberali paupere pauperior ejl. 125 

Lex amicitiae ejl, non effe importunum. 

Peffimus hominum, quem metuunt homines. 

SAD. 

Veracitas viri falus ejus. 

Corporis fanitas in jejunio. 

Patientia tua vicloriam tibi conciliabit. 130 

Praecatio noclurna fplendor diei. 

Integritas corporis in taciturnitate. 

Incolumitas hominis in linguae continentia. legitur iJta». Ibid. XsX^i^ Ita fine dubio legendum cum Cod. P. et Edit. loco 
x*^\\ fecundum corre&ionem in margine MS. L. S. 137. ^xL> fic lego cum 
Tefdid fupra lit. Cj loco «suAaj uti in Cod. L. fcribitur. S. 128. Pro fji,) Edit 1, 
<isiUi. S. 130. 133. et 133. defunt in Edit. 22 

_ _ o 2co j _.°_ _ _ o o«o _ 

*jl -wjjjl (^.^olJ jU__»_3l L_-A-_J.A_) 

" o 
j j o - 7-o j o j 

]35 <: o ; awj ( J.__ i l_srl C^i^ 

i LJ< v ^ci> ^X£t=3J f l___*;i_ I .^-^ 

„_. _3 *--> JJ __•_-.- _- —■ Or>0 __< -O _» _- _-_ 

( «. v iaJl .3 oJL_i« ^J^-" (5' Cl^r! 1 -^" /• ^"^ 

<__L_aJI 

_ s: -o _ o _ _ _ o _ j o _ __ 

( / _] \.x'S <xAJ I ,a__ l_i»; ^js*e / JUw <__k./-- 

_3 >* j _o j _ ~o _ _ _ 

^ v_X__2^l (_}.£= / «J^ AaJI (•js v ;_3 

_ o 

J _ 0_: _ |-o J O _ 

140 * /*" : r"_5 < -r** A /i'- s -'' ' ^rS*- 5 

o _ 

_ _ i _o O .£ O 0_ O-o «__ 

(JJ^^I <J<-=--l (js-o oaXaJI >lw_ 

_,_•«© o_ o ;£__ _ _• _o j o _ 

( /•» LanwJ I (•*. _-J_- (•>"« -Awo I (•) L»v- AJ I V-_J y_3 

_ o 2o_o _ _ _ o _ a _ 

_^jl »>_j_-l /Jl (j.____3_j (J~- cj^^- 3 

_ O _! «C _ _- «O __ 0_ 5S _ 

i UJlXJu (^.jjoi 9 ij i^j.+f, ^y^o 

_ 0-0 _ 5- _ 2 o _.o-o j o 

145 <; JvaJI / *aa_3 (•*_■- Jvj-l L--\a_--JI • *A__3 

j__ - - o_jo_ _ _ 

_ oJVj , «Lfl (•>"- J^^O 1 «L_3 

_ _ _ J O*o __ _ _! -£> _ _, 

< (j».aa^cIaa v J I As IajJOI c-ajsI^s S. 134. Edit. 1. ,L_-.^. t_A_»U> fed praeftat cum Cod. L. legere jL__-'_;l <_— v_>l__> 
propter feq. jj-cL'. Ita etiam 1. Cod. P. fed pro jL__.'_.l vitiofe fcribitur jL__0(J . 

jOj J O _ JjO JjO_ jOj o _ 

•S. 135. Cod. P. pro __-___-. 1. t_A*/_> et pro xjZmj 1. .jeXw S. 136. Edit. 1. g^X__-_j/. 
S. 137. Loco ^.«XH Cod. P. 1. _j-na5L S. 138. JUu deeft in Cod. P. S. 139. 23 

Comes fis bonis, fecurus eris a malis. 

Stulti filentium tegmen ejus. , 135 

Conciliato tibi cognatos, multiplicabuntur affeclge tui. 

Integritas religionis in abftinentia, et corruptelae ejus in concupifcentia. 

DAD. 

Perditur opera ejus, qui in alio, quam Deo O. M.fpem ponit. 

Suum cuique victum fpofpondit Deus. 

Ictus amici penetrantiflimus. 140 

Frui rebus licitis illuminat animum. 

Ictus linguse gravior confoffione haftae. 

Errat, qui improbis fe acclinat. 

Errat, qui religionem pro rebus mundanis venalem habet. 

Anguitia fcil. affliciio animi gravior eji anguftia manus. 145 

Anguftum eft pedtus ejus, cujus angufta eft manus. 

Arctior eft mundus, quam ut capiat homines fibi invicem infefios. deeft in Edit. S. 140. Cod. P. ultimam vocem legere videtur ^iV^l . S. 142. 
143. et 144. defunt in Edit. S. 146. Cod. P. etiam habetj<X/« fed in Edit. addi- 

J - - -S J - 

tur arfixum s Sj«Xao quod prsefero. Ibid. Pro s^ Cod. P. re&e legit aJo. 
S. [47. Loco <^s fcribitur in Cod. P. ^ . 24 

u> r* — .- -> ' O — -■ - 

i aAJ U /Vj (^.*> 4->U? 

— — o*-© .-. j o —- -- J 

<AaSUJ^ ^JjJ ^^J (^Jjk 

*— >- O JO^O O j O — S5rO ,-, .-, O J O"© J J 

150 (^UaJ^I /J^. (^ AcUaJI 5tw>j V jJI J^lo 

J J O — -- J — O — JOJ ,- — 

< Axxj yuOJ ^j,^, , Y C JUa 

— 33 <■© .- -, O — O 5 ,. JO-O J — «. 

<U-\SkjJl L^-vaIo (^s^o <Jjl ^J^I L--\a1o 

_ O 3o^5 — '.— , o 

< JlfSa^l ^* J^ 

J * - J _ O - J O J - _, 

< O li^ y^" ^** \^)>- J Uo j ^. - .5--. - - **/ j - 0-0 j ., _. 155 i& r /j*£. «sJJI <X-cUa 0>X_£> j<-KxJ| Aslio 

<aJ ^l >! ^ T J ^j^ *UdJI J J — O - O - 0-«3 J O J 

< <XC-a2J ^J 1 j,XJo 

* * -O ..- O — O 2 . J J UrO j o j 

«aaCjJI J^J ^ (Jjl oltyi Jl? 

J J - J o - 0-3 J - — j 

< %£*£) ^ f*«Ai_i v J ! ^e JUd 

^» *- — O-o „- jj j ., 53 *o -*Oj 

160 <OJ^JI ^J\ o<3jaj, JliaJ! Jl_> 

,,l I lllll - - — -1 -.....- 

O J 

S. 148. in Cod. P. deeft. S. J50. Loco uiX_i Cod. P. 1. ^Li quas le&io om- 
nino praeferenda mihi videtur. Verte igitur : Longa vita cum obfequio Dei honorifica eji 

5-. S-0 

Prophetarum frarogativa. *X_i nempe eft plur. ra £xX_i Vejiis qucs donatur bonoris 

- j - - j - 

«rg-o. S. 152. deeft in Edit. S. 154. Pro jtaJi Edit. 1. j.X_==> • In margine Cod. L. 25 

FA. 

Felix qui confidit Deo. 

Beatus ille qui cum fanitate viclu fuo fruitur. 

Longa vita cum obfequio Dei de infltis Prophetarum dotibus. 150 

Protrahitur vita ejus, cujus abbreviatur labor. 

Studium eruditionis praeftat ftudio auri. 

Fuge res confufas et tricis plenas. 

Moeror ejus protrahitur, cujus fpes abfcinditur, vel diminuitur. 

Obfequium hoftis exitium, at obfequium Dei praeda. 155 

Beatus ille cui non eft familia. 

DA. 

Injuftitia viri profternit eum. 

Itegum tyrannis plebis praeftat imperio. 

Oppreflio oppreffi non irrita erit. 

Injuftia tyranni eum ad interitum ducet. l6o 

fcribitur etiam y^> > quam leftionem fi fequamur, verfio erit : Moeror ejus protra- 
hitur } cujus multiplicatur metus. As>j enim non folum^m,fed etiam metum denotat. 
S. 155. Loco *W1 Xclls Edit. habet aN5 'is\.h^ cum ^ prsefixo. Cod. vero P. tres 
ultimas voces ut aliam fententiam exhibet. S. 156. deeft in Edit. S. 158. 159. et 
160. in Edit. defunt. 

E 20 *- f 0.-0 **-55 -- O $J -»* 2 -• O-O *—C! — fiyi ^ ^ j^i ji^ji -n^ 

c; --o w ^ -. o 5 --o £ 

<«5JJI J,L-..==s ^lkUJ! J.L' 

5 ». o»o o j d! • j ». = ». s »o j o j iS_ 

<^»*3 pJjfeJI ^ Jioj l^fi' ^JIUJI ;v ^ JJo 

.- , O O ~o J Uj O »? -o J — O J 

^yi JJaJ Ji-i)l A^AJd 

j »oI ,» '»• So-o .S 

165 < -^cl ^e^l Jjj 

j »o»o 

(^A-XJl 

< l»==Lo -^XJ' L»»vo (ji*£ 
< aAjaJoj' [*sX»0 I v-^a^ 

G— - 55 »o j _ ^ 

f^A^kj JU-i)l a-oIjc 

— o o«o ^ 5; 0>-0 5? j j 

- O 50- £5 £ J , 

170 <JJ--l-Ss. /*ijJW3 (^0 y<C-4» <J-?lc «i-XC 

O J O»o J »v _ J O »- O.O J O J 

i ->**aJ I I* J^JUC ^-.J | -isKKjC 

o o 

f U-»AA*==5 /^!» /^v^' 0|>.^ i^*S J lj OoJ*C 

S. 161. in Cod. P. deeft. Et pro *\Ji> Edit. 1. *Qo. S. 153. Cod. P. pofterius 

membrum ut aliam fententiam exhibet, h. m. »-*^*>*-» (Hj--^ }^> omifia voce y+s. in 
hoc membro. Pocock. vero in not. ad Carm. Tograi, p. 173, utrumque membrum 

s _ .. o»o oj s? j .. 5 — a»o oj £ j 

conjungit h. m. --vA/w-i *^J& y+s. $s 3 jjjgS *.5Ua»l j+s. yis • S. 165. Pro -r-r*^' 
Cod. P. 1. F^s^ quod eodem redit. S. 166. Edit. 1. UiU et poft hanc fententiam 
fequuntur duse alice, quas Codiccs L. et P. omittunt .=-U.v»Ls» ^j ^.x»» hojlis tuus 

— o»o _. o j — o j» o — o»o j «. 

inter latera tua. Et if-\x!l J^s. ^ y^^ _-**£"-" jls Ignominia paupertatis levior ejl ig- 27 

Sitis opum vehementior fiti aquas. 

Sultani umbra eft inftar umbrse Dei. 

Duratio vitas tyranni brevis ejl ; at duratio vitae generoli ampla ejt. 

Tenebrae iniquitatis obfcurant fidem. 

Umbra claudi curva. 1(55 

AIN. 

Vive contentus, rex eris. 

Sermonis vitium prolixitas ejus. 

Finis tyranni gravis admodum efl. 

Nobilitas animi oritur ex religione. 

Inimicus fapiens prseftat amico ftulto. 170 

Fortuna hominis adverfa praecedit profperam. 

Tuum efl memorem efTe rationarium efTe generale inter libros Dei. 

__ __ p — _ 

nominia divitiarum. S. 167. 168. et 169. in Edit. defunt. Et pro X*#JJ in S. 169. 
Cod. P. 1. f*$\ • S. 171. Cod. P. ^OsJui — jms. . Hic loci in Edit. inferitur hsec 

O ->~ -- — OS -. O-O,- O^^ ^ _. OC _ ^ 

fententia, quae in Cod. P. etiam deeft. jji cil_ (^*-^ J**j *Xi L^, ^^ tr^^s 

j • Miror ejje, qui Jperent, nec tamen operentur ; et effe qui timeant, nec tamen C«A abjlineant a malis, S. 172. 173. et 174. in Edit. omittuntur. S. 173. QjLja 

o - O _ 

t_*X_s j, £■•— J' * ta > m f auor ^ legendum puto non folum pro &c. x+ssd t j!««s prout 

Cod. L. habet^ fed et pro v*^— => u-° £*^' u-5' i ut * Cod. P. legit. 

E 2 28 O — 0-o J - J . «S -o j _ j '„ ^o^JI AC.NJ JU_JI <Kj^a_ 

f f*j <_k,\J cj 1 -— -* W^A*-" 

- - O - .- - 

f >A./*i (_*•«■« »»*— " 

- *■ •»- j o-o j o - - - 

< _j.^__5*,.a' t J I jJ_ JM_. 

-^j u^ jd-o^ , o .. u «. - -. ^ o j - o 2 o -o-o j-o ,. 

i-_J_J_ a_>&! _> _>»«> ^*Jls:' ,0 ^^ __}£! ~-_7_JI 5-^i 

- ".% O SO - « — g «. j 

< <J&U- ^^ _j~o ,a=_ <J- 1_ fJ__ 

j j o- - i J ° - 8; 
< Aw*AJ Ljjlc _j~o ___ V-jli j o -oi 
l_* 

- o - 

175 

«v - - J O-O J O - : j o-o j o 180 i ^j^-^y'! j-^> -^- 

*~ - O-O _ - - S - O - —, J - - 

<8 S L._I /J_: _£J_ _j^ <_)Jj\_ 

-o-o - - - cl o - .-, s - 

4-<J_oLJl) _X_i__H _^« U_~_: 

_ O O 

U_^-^ ,J__ J l _,_: _£/.,__: 

* O T-o J — O £ J O-o j _ ^ 

« a y __2_c I <_». I -V^». « _^5V ' *■*-£*—• 

» — 03 

*/ -£> .- . . o _. _. 

185 f _j»jJsJIj ,.__ _*«* Jl- 

oS oCo , oS o - o - o-o j o "• 

< aA_oIj _-__.-' _j_* _JjI <~L_ju ^...Jl .__ a 

S. 173. In Edit. haec fententia cum ea, quse N. 180. occurrit, ut una eademque 
fententia conjungitur h. m. _.d___,_,lj _»<•*_,! ^__ _A_ . S. 177. Edit. 1. 8j~t_ 
et pro <sj^&» Cod. P. 1. _,>>&>• S. 178. deeft in Edit. S. 181. deeft etiam in 29 

Tyranni pcena fubitanea mors. 
Cuique nocti fuccedit dies. 

GAIN. 

Prasdam opimam habet, qui fanus eft. 175 

Pretiofa eft dignitas Deo confidentium. 

Mortem fubire facilius eft, quam familiariter converfari cum eo, quem non 

amas. 
Juvenis fapiens prasftat feni ftulto. 
Caret felicitate, qui caret mente. 

Pretiofa eft dignitas Deo addictorum. 180 

Prodit te, qui te ad malefacla ducit. 
Te decipit, qui te ad iram provocat fine caufa. 
Ira tua fine jufta caufa turpis eft. 
ReperifTe fapientiam opima eft hominis pii praeda. 

FE. 

Salvus evafit, qui viclor eft in religione. 185 

Praeftat gloriari virtute quam ftirpe. 

, ,E, S- U, 

Edit. et pro £la ^» <£j&s Cod. P. 1. $z> ^ ifj^s omifTo £. S. 183. Cod. P. 1. 
Sjus. . S. 184. Cod. L. mendofe 1. **^Ea>.> fed legendum procul dubio £+5C.2S\N 
cum articulo ^- In Edit. vero haec fententia omittitur. S. 185. et 186. in Edit. 
omittuntur. 190 395 200 30 O- M - O - „ o < &»±£.j -&i (^*e »Xwj (^*© J^ 

ui - — dS J - O - O~o j o 

<a).*oI /Ac (JJvj ^^yJI (Jjcs 

— o o^ -. o — o — — . - * i * 

03 O - J O j O 55 -o J O- 

< «jJ^ol i^yS. jAS:- ^r^J I ^ j5 

o^*o o — o— — ^- — 

S O J O- IV J 

< (J^AjCw <^S3 i_}^=s i ^ 

— - - o - J-° °- - - - j . -o2 

iUJI O- S5 - J O J O- O-o J O - 

-O O-O 05 O O-O-O JSJ 

£ " " " " 

J J O - °-o j - 

f ^uo-2a» ^2j.s: I <3>jU 

o— 

<t>JjJI (j~c ^ c> Y *JI (^ j Osi 

J J O J - O - O-o J — O -O-o J J . - O - O-O J - 

( &Xj£> (J^Jd ^JI {-j.JJ> S. 188. Pro ^xi Cod. P. 1. xiLi perfpicacia. S, 189. Pro ^* Cod. P. 1. ^. 

S. 190. et 191. in Edit. defunt. S. 194. deeft in Edit. Uc. Ita bene 1. Cod. P. 

pro U^j uti in Cod. L. mendofe fcribitur. S. 195. Loco ^xi' Cod. P. 1. ^i' . 
S. 196. deeft in Edit. S. 197. (joj^sxII ita procul dubio legendum cum Cod. P. 31 

Salvus evafit, qui immunis fac~tus eft a pravitate animae. 

Ex aclionibus hominis cognofcitur, quo loco natus eft. 

Tolerantia vinces adverfarium. 

Rei ramus indicat flirpem ejus. 190 

Hominis liberatio in veracitatey£ta eji. 

Quolibet in corde follicitudo. 

Praefiitum ingrato beneficium perditur. 

KAF. 

Sermo viri, quid fit in ejus corde, palam facit. 

Veritatem admittere vel eloqui pars religionis eft. ipp 

Robur cordis ex fidei fanitate. 

Avidum enecat fua aviditas. 

Prudenter dirige negotia tua, immunis eris a lapfu. 

Prsetium viri conftituunt bonae ejus actiones. 

Socius hominis indicat ejus religionem. 200 et Edit. pro corrupto (ja^sOi uti Cod. L. legit, quod vitium in margine huais MS. 
ctiam corrigitur in {jaj^=OI . S. 198. jv**^ £ lta ^ ene ^od. P. vel potius «i 
&*£. fine artic. jl uti Edit. 1. pro iiWxJJ J uti in Cod, L. vitiofe fcribitur. S. aoo. 
et 201. defunt in Edit. 205 32 5 55 - - . , o 3o-o j o j ,- -o e*_ O .- O/O J __, 

*-*-$JI (^» v_--JJiJI jj* j , o3 

Jl£=JI O _- o--o -*- - - _r: ^o j __■ „ .l-^UJI iljO aJJI (Ofc 

O J O S , VrC , 02 § , . $ 

dU-S^I / _J / _J_a.il i __=»* -ili , J J , O ■*■ O-O J , O J 

< (^jAj J-C A^JtxJl (^jljA_==. 

~- , o s -o , , 

< s l<_. c-AA/iJlj ,J------> 

j j , , j , s . , , 

. o Jw_s_ t_»AAw < ___r u /Ji_=_p 

O T-o o o~o j , , 

<J^i ^ J^Ji JW-== 

o , o-o , j u £ , ,^, , , 

«cj^JIj UC^ l v $ UU£=, 

j 7 O 0~» j T-o j , , 

210 <j\0J&X\ C*js?\ JI- T --= 

j,, , o , , O 3 , o s ~a jj o , ,^ , , 

< Aju© _JoJ" o (mI IaJJvJI ^jaa..; ^** UHa_==> 

ts , S -0 , , 

< U-^b* ^A/iJb L <*-== 

J , O-o J O , , , O-o j O _ 

.l_^A>JI J\/3 f\X_=_JI ^J O,0-o j o. S. 202. Cod. P. hic inferit hanc fent. a*$j L> ^j-yJ' i<Jo Pretium viri quantum 
animi habet. S. 204. et 205. in Edit. defunt. S. 106. Loco ti----> Edit. 1. Li___b- 
S. 208. Sententia hsec in margine Cod. P. adfcripta eft. S„ 209. et aio. in Edit. 33 

Improborum confortium damnum gfl. 
Satietas (divitice) durum reddit animum. 

KER 

Verbum Dei medicina cordis. 

Infidelis liberalis Paradifum magis fperet, quam Muhammedanus avarus. 

Ingratum effe erga beneficum perdit beneficium. 205 

Senectus ipfa morborum fatis. 

Invidia irtvido malorum fatis. 

Perfectio fcientise in manfuetudine. 

Pro omni cura tibi fufficit, quod fcias moriendum effe. 

Liberalitatis perfeclio deprecatio ejus meriti eft. 210 

Sufficit tibi ex vitiis mundi, quod non permanfurus fis cum eo. 

Canities certiffimus mortis nuntius. 

LAM. 

Lenitas fermonis vinculum cordium. defunt, et pro jlJOCs^l Cod. P. *x* jliO^S. S. 211. Hanc fent. Cod. P. fic ex- 
hibet LitjJS «J^aj y «^jj^x (j* &\x^a fufficit tibi ex vitiis, quod non maneat mundus. 
In Edit. vero convenit cum ea, quae in Cod. L. eft, hae folummodo differentia, 
quod pro axw ^juj legatur ^.Juj' omiflb *x* • S. 213. et 213. in Edit defunt. 34 fc> - O J . - ■ ^U* i) »,- O J O-O j o S -o 215 (■ jy*^ L r' k £'* J ^ U*^ 

< ASkl^/ JyjM>3^ (J^i^ 

S ■* - O O«o _ O J - O - 

tf cV^^^/P ejl JsiJ Sl JUr^ gjlJi J^=J 

j - j j — - - — o-o — — oS— j — j — »- — — 5o-o j o - o-o S— o -. 

(Ouij (J^vXJI ^>2JU^ Q JJy*J cAt"^' «AaxJI C^Ij^J J OS JJ JJ » » JJC o - - o „. 

220 A^Jt^ JUo AAy^ L^a£ ^^ 

j --...., j - j j *. - -^- <* * S- -oj « — u-o j — o — 


«aastI kj^jj {j~o &*ojj *X*JI ^jjsJ^st* 

O — J 55 O - O-O J , O J J J J -O.£0-o J — - — j o .y- 

225 fjS-rl UJ^^ry jl ^l Aa^ Ua^ 

- - - O - - - - 

{ Ll^A ' Ja*J ( •J*'C |'*<-AJ L$ 

- -^- O-o j j j — o-o j ^ — 

<f\X£JI q^2=^ f*l ; ^=JI y^Jlsr* S. 214. Pro aVJt» Cod. P. 1. ,*Uy> . S. 215. deeft in Edit. et pro ^L» Cod. P. L 

— .5 5>0 -. J .- O w «O — O— 

j**xM ^». S. 216. deeft in Edit. S. 217. Cod. P. hic inferit XJj-cjH ^ 'ijQ»A\ u ~.*J 

s - - o - JJ-O^ 

Bona fama non ejl ex fui jaEtantia, S. 2t8. Loco SLsvLao^ Cod. P. L *XsvL\a^o . 35 

Mitem praebe aniraum tuum, amaberis. 

Canities vitae nomen non meretur. 215 

Invido non eft quies. 
Imperium icientiae deflciet nunquam, 

Quaelibet inimicitia conciliari poteft praeter inimicitiam invidi, 
Si homo videret vitae terminum, et quam cito attingatur, fane odio haberet 
opes et ludibria earum. 

MIM. 

Qui magnas res animo molitur, longae funt ejus follicitudines. 220 

Cujus fermo multus eft, multa efl eum reprehendendi oceafio. 

Aquatorium dulce maxime frequentari folet. 

Confeflus fcientiae hortus eft infiar Paradifi. 

Vehementia indolis hominem perdit. 

Improborum focietas ejl navigatio per mare. 225 

Eum non pcenitet, qui tacet. 

Confeflus ingenuorum mummenta. funt fermonis. 

JJ55 O «.« J^S p^ 

S. 219. omittitur in Cod. P. S. 220. a£*tf> £*X&. Sic legere malim pro &m & £*Xs. 

in Cod. L. Cod. P. et Edit. etiam 1. <Zls. , et pro ^Us Cod. P. exhibet J^Ja . S. 221. 
deeft in Edit. S. 223. In Cod. P. \jb\jj ^ omittuntur. S. 224. deeft in Edit. 

S. 226. itidem deeft. S. 227. Pro ljJLssv* Cod. P. 1. uuXss* et pro ^a^» 1. 4j*2j>« 

F 2 36 235 240 _ o . . U - o-o J - ^ - »< -o j — j — O So-o j j - — j J JOJ 

O £ -O J - J J O-O J J 

230 <<_>aXJI |*US i^t>*^'^ J 

O — O-O a^ ^. ^. O .- O-O j ^ o 

i Jda)\ L «J jjJl/^Jlj LJ ->J l*j 

- j i- - - - o -^_ o - - ,. «. 

< lXkwI» V_ r >L$j ^^>A2s>. Ooj^AJ /Jl ^AJU 

o-o-o — o3 o Ks- ** *- "-» 

<(ji*_iJI 1X3*«! (-3 ^-*- J *-***! ^ 

— 0-0 ., j O-o J O .. 

^3;^.— — o c! — S — o j 0*0 j ^ 

i S^. j\J (^o j^.1 iw" aJI ^lJ 

- O - O-o J J O J - .- O - J J 

< ZjyOXy.) I J A-^XiaJ Jj L_£>.a>£j u j 

- =! -O J J 0-0 O - J - - — 

< i^uJ I /j (^-c^Y ' A: r*5 2 j/w2J 

o .* -o o — 0-0 J - — — 

f. «JWiJI /J A: tmJ! 5w2J 

j «o3 
•3 O J O- - O — — O O-o j o — S. aa8. XaJuU. Ita etiam legunt Cod. P. et Edit. fed malim legere X>Jux • 
S. 329. et 230. in Edit. defunt. S. 232. et 233. itidem defunt in Edit. Et in 

o =! -s — . i)- j 

S. 232. loco Jllili Cod. P. J. jJJiJ,. Et in S. 233. Cod. P. pro £**** 1. Oax3. Virtus viri fub ejus lingua. 

ConfefTus-juvenum (fcil. vana narrantium) corrumpit religionem. 

NUN. 
Lumen hominis pii de noctu furgere. 230 

Oblivio mortis rubigo cordis. 

Illumina fepulcrum tuum precibus nocturnis. 

Annuntia tibimet ipfe mortem^ quando incanefcit caput tuum. 

Dormi fecurus, cubabis in lec"lo molliffimo. 

Votorum fumma eft animus fua forte contentus. 235 

Ignis faclionum igne inferni ardentior. 

Lumen canitiei tuas rebellione ne obfcures. 

Cultus Dei colluflrat faciem hominis pii. 

Veracitas colluftrat vultum (exhilarat frontem) . 

VAW. 

Collocare beneficia in loco alieno eft ipfa improbitas. 240 S. 234. jj-jAJL Ita re&e Cod. L. et P. legunt pro corrupto u^jii. uti Edit. 1, 
S. 335. et 336. in Edit. defunt. J^i ita lego pro mendofo ^» . Et pro XSjiJ! Cod. 
P.l. Xj^svJJ. S. 237. Pro i£Lu£ j£ Cod. P. 1. <&uJZ* jy. S. 238. Cod. P. et 
Edit. hanc fent. omittunt. S. 239» Edit. male L «X^ii loco *i»^51 • ry 38 O J- U > , U 1 G r Or^ .. . , _ J O , S -O ; - ... _ O j:u,<5 _> J J O - - J .- J J O J «_ - ** •" | 50- 

< &jdc_. «^"j <*-*A_k 5 Lw ^ V J <J^« 

£ £ rO ., o 90. O- OrO J ,» O x 

£ AwJ I /J^AASs. ^_)~9 V^__, * ^J I 5 _\_S_* 

- — O - ..,.-_ o „ «^- , ,„ 

243 < lJJ~- (Jobu ^^ lJLJ« 

.» ,J o, o - ». < ~ 

~ - o J ' fl so " 

< Ou\>w,__, (^~>© Oaw*^S: (J.J a 

5 JO- o _ «o £ „ 

*,,o2 

- O - O - O«o J j J 

• J . OnO — . O ,, , O _ 

250 <ju\*JI A-S*^ ^o CjlgASb 

J — O J * — "O ,,„ JJ- «_ s: «o , ,. 

< oLy J /Ji>5JI >_b« <3u'__,l JujuiJI Jb 

<l-*-5_* j I ^y Ol i^TJ^ 

, 3o»e - «^_«. <• J „ 02 .-^- O „ O »J - „ 

j j e o - o«o j s „ 

». JO. „ tSK> „ „ „ 

255 <&A____I .a_: JyjJI -ji*„~ S. 241. et 343. in Edit. defunt. S. 343. Pro f^*s Cod. P. et Edit. 1. f^s^- 

S. 344. Loco jaJJ Cod. P. 1. ^awJJ. In Edit. vero haec et feq. fent. 345. defunt. 

„ „3„ — — - 

Pro _)U.t- Cod. P. exhibet ^JU^- S. 347. deeft in Edit. et in Cod. P. S. 348. 39 

Benefida Dei ponderofiora funt, quam merces ejus. 

Stulti imperium (vel amicitia five auxilium) cito evanefcit, 

Vae iili cujus indoles mala et forma fceda ejl. 

Praeflat folum effe, quam converfari cum malo. 

Etiam te male tractat, qui te negligit. 245 

Amicus tuus eft, qui tibi non adverfatur. 

Vas invido ab invidia fua. 

Qui infanti profpicit, a Deo fuftentatur largiter, 

HE. 

Sollicitudines viri funt pro ratione negotiorum ejus. 

Cave ab inimici confilio. 250 

Fortunatum angit vita futura, miferum angit hic mundus, in quo degit. 

Philautia perdit hominem. 

Utilius eft te ipfum fugere, quam leonem. 

Cupido viri anguis eft injinu ejus. 

Cibum praeparavit, nec tamen ipfe comedit. 255 — ^O^O-o. Cod. P. hic inferit hanc fent.^j^»^i JS$ ^^ 3-Jj Vee illi qui odio babct Ubcros ho- 
mines. S. 249.^^00. Sic legendum fine affixo s quod in MS. additur. S. 250. Loco 

- - o^ 

d,l^ii> Edit. corrupte 1. qL&ua4 quse vox nihili eft. S, 251. et 252. in Cod. P, 
omittuntur. S. 253—257, in Edit. defunt. 40 

o 

t Jju ^ j&j tj&Jjsr f UJ& 

j j - o _ 0.0 j a 

i AA^-O I* .^j l A.^ 

O -0 J ,. „ O - ,. 

j s «o...- ^ 5o 3 

Jj ,ijj - O m — O — 

c <v b*.*o -o ^J-J L\h J . c ^ -■» 

- o -O - ,. 

26o < JolxU Jii ^ 

- o s - -, 

< jljUlU *c ^ 
26-5 < 5^1) lij 5* 

<*J oO 2 L^ oO S 

J - — o — «. o _ „ „ *cd1 .-_.- J I* J - «. - i 1 .. 

< lJJ j Jo Lo lJuuU S. 258. Pro iJjsis Edit. 1. ^Ui et in Cod. P. diue ultimae voces defunt. S. 259. 
deeii in Edit. S. 362—265. in Edit. defunt. S. 264. in Cod. P. etiam deeft. 
S. 265. Pro li*, Cod. P. 1. s li 5 . S. 266. ti^jl. Ita quoque Edit.l.fed Cod. P. ex- 41 

Perit avidus, nec ipfe novit. 

Confilia viri ejus pretium conftituunt. 

Profer quod penes te efl, ut inde nofcaris. 

LAM-ELIPH. 

Non efl religio, cui non efl virtus mafcula. 

Non efl paupertas fapienti. 260 

Non eft generofitas mendaci. 

Nulla quies invido. 

Nullus mceror contento forte fua. 

Nihil inviolabile efl improbo. 

Nulla fides mulieri. 265 

Nulla excellentia impudico. 

Non efl fides habenda ei, qui jusjurandum non fervat. 

Qui virtute caret, non efl dives. 

JE. 

Tibi eveniet, quod tibi decretum eft. hibet ( 3Jo quod convitium notat. Verum, ni fallor, prseftat legere ~*3 pp. pes 

fcil. anterioritas et h. meritum, excellentia, S. 267. deeft in Edit. S. a68. Cod. P. 1. 
Ui. S. 269. deeft in Edit. et ^XI in fine omittitur in Cod. P. 

G 42 270 = - * *%P- • 

*> J O-o J , -. S -O J _ 

< jY*J I (^3 AJJ JUfiJ I j\j *J 

J J f i° - . - - J O * .0 .. j j O _ 

<aaALj l Y ^=? /jyyl O^Aiaj 
^Ail^. U (jl J*oj Ijl ^JjLstT ^Ci 

." J -J. J » •* J jio-o j „ 

. ■" _ V? 1 . 1 - - 7. 0^-0 o „ 0-0 j j o - 

^75 <jAa£sJI JjU^ <JI JJ^aJlj Ol aaL 

° ° f I I " vf -»-- 0,0-0 j j .- 

'f&V' oL*osJjy d^Js * J| Ojj^j 

OS-o j ». _, o- O-o j .°,- 

q**JuJI £^\j e-dJJl /vwlj 

S -o ^j, -. ,. j j j * .0 j j O - 

< JvaJUwJ I «X/^L^^J (J^* J I JOIwaJ 

„ s — 0-0 . — 0-0 s j o — 7'«— j _ s -e — s-o s _ — .» _ 

^JU. fXaJI lXJ^JI a_LJ Jy^L? f<XwJlj <JJI ^j /iJw^ 

_ o So-o _ _ j o _ 0-0 _So-o o _ __ j _ s -o _ _ s -o _ « », -o 

^2AJ^I Jx lij^A^JI fLftl -A<* (i^ jjjLjl- (OUiJlj ^IaaIJI 

S-OOO .. Oj _ „ 0-0, _ o * -o _ o 3o-o_ 

A_a_JI J\a_ <_>* -jl^r*** i_^:_.l_,_ H-__aJI^ AySa.Jb __>**._! Ij 
^aaaLJ I aJ I __f £j <^a_ AaJ I ii*a ^ I Jj^J __*___-_J I Jv T :s_" . ^$u_JT S -O O J i, 4A3«aJI (j,„j__a _JJ I rj5-SJ '^-v-J S. 371. Pro «Xj^j Cod. P. 1. -S__ . S. 273. deeft in Edit. S. 273. Jt in Cod. 
P. omittitur. Ibid. Pro .siU- in Edit. mendofum XsLi. S. 274—277. in Edit. 43 

Obtrectator una horula difcordiam facit per menfes multos duraturam. 110 

Auget eleemofyna vitam. 

Victus te appetet, quemadmodum tu illum. 

Securus eft meticulofuSj cum pervenerit ad id, quod metuebat. 

Succedunt negotia patienti ad votum fuum. 

Veracitate (finceritate) homo perveniet ad conditiones nobiliffimas. 275 

Dominium obtinebit vir in fuos^ fi bene eos tractet. 

Defperatio quietem conciliat animo. 

Homo beatus eft in focietate beati. 

Veriffime fuperiora dixit Vicarius Dei. Pax itaque fit et laus Deo, Regi 
fapientiffimo, Creatori lucis et tenebrarum. Sit etiam benedictio fuper 
praeftantiffimo mortalium, qui mifTus efl ad albos et nigros cum gratia et 
muniflcentia., miraculorum, virtute Dei, patratore Muhammede, electo 
Dei Apoflolo. Propitius denique fit Deus ipfi, familiaeque ipfius, homi- 
nibus optimis, fancliffimis. 

Finitum eji opufculum cum auxilio Dei, optimoque ejus adjumento. j ji j- -j jjo, 

defunt. S. 274. Vxojy*i\ Cod. P. \. ^<>S et pro s^lj-o 1. ^\ y ^\. S. 275. iX^, ita 

refte 1. Cod. P. pro corrupto ^Lj uti Cod. L. habet. Ibid. Prsepofitio J! in Cod. 
P. omittitur. 

g2 COLLECTIO SECUNDA. 40 J - - O J j/j 


J «V - J - .. - - O-o », j ,. ^, <-o „ J „ . 0-«0 O^- O c£ _- j> O O - O"0 ^j»^) Jv^JJl Jy.c (jjsj iXy^sr 8 ^.j Jo*J| 

o *, .. - .* j o-o 2 

&g*.j-&\j\ f4== <~rv U^ (^JI ;£ o •» O SS *»0 CS i • O *• o - Q*& .> i »/ -c j> ^. j »/ cs ««o w ^- 5o-c» j „■ o*o j o s; O-o 

0U1 J^c >*>| y ^JOI^U Ju»JI Jo^I fl^l ^\ JU 

O -r - ^ -o J - O ^- -. U-o O - O S/ — J O ^ O-O 


UULii* AAJj^ HJt^. ,JI ^SxsjXj UlJjb C£^' A-A_J Jv "--' 

,* ^ O - j j(i, «U, 2 s5 -<>.. , .. J V"° - -- J .* , O 2 

ouXss. {^-£ y-aij lJs v =5». (f\jXJ\j (^OLxJI AyXj' (^is: oJv^iJ 

j _o2o-o *, _ o , j o T., j , o2o. 

«fl^j^l *oJ^ ^j.£. ^^J i(\&jl Forte leg. 5s«y=» Conf. Gol. in Jc. Col. 473. ubi <Xa» i. q. **las 47 EXCERPTA 

E LIBRO NOBILISSIMARUM SENTENTIARUM 
DICTORUMQUE EGREGIORUM, 

QVJE 

EX SERMONIBUS IMPERATORIS FIDELIUM 
ALI EBN ABI TALEB, 

GLORIOSiE MEMORIiE PRINCIPIS, 
COLLEGIT 

ABD'OLWAHD EBN MOHAMMED EBN ABD'OLWAHID. IN NOMINE DEI MISERICORDISSIMI. 

Dixit DoBor, Antifies illujlrijjimus Dominus Nazireddin Abul'- 
fathi Abd'olwahid, ebn Mohammed ebn Abd'olwahid, cujus 
mifereatur Deus. 

J-/AUS Deo fit, qui benigna fua providentia nos duxit in regiam viam 
fuam, caeterifque mortalibus nos fecit praeftantiores, cum nos doceret de 
fui unius cultu. 

Laudo autem ipfum propter fingularia et conduplicata ejus beneficia, 
laudatione ejufmodi, a cujus termino affequendo deficiant fenfus, cujufque 
excellentiae defcribendae inepta fint mortalium ingenia. 48 - .- - o - - - - - - - e ,---" " v " ■»■><•>" J S ~» c j - - cS j - o 2 - 

/^.laJ (_$_< sot^ aJ LAjj£i ._( oJ>__-« <sJJI ^l aJI _^ _>l oN^ijl* 

o 

J J — — - - i ~o — — — — J J — O _* _3 

< &j'L/.i_. • *:__rLj / *i^4 < AjLwJ . VJW-JLj 

o _ " ^ 

J J J - - - O-o _ J-OJI-OJJ O — s- s. - J s^ J - O .E - 

a_Ja__*j / m < o>U*JI ^._^o jU—cv^I oJv_.a._c l<A _c"° _J c\^>ijl« 

- 3o-o £5 _ j _ _ io.o- j OS _ s; -o - - s •— ' 

f _KaJI_j_I /j AXjLaX* >-*_!« AAj^I < c^l/i Jl <_).AA*jg /j! / _IJnJI 
" " .."■-" \ - -> - - ^* -5 ^^ ■" 

.u -o — /^S. , - -~ " S ° J - ~o S— — ' - J- -O— j E ~o _ — S — — 

f^jJOI *f La-« jAwjj _vaa_: aJJI / A/_ aaaaj «aJLs:^ <jJJI L^i_x.i 

J o - _ 

— - - _- — 1*0 — — — O «O 5=— _ O-O _ _ _ _ _ _ O 5 _ 

jLjj ( «. v Jj /j._= J l ^>l — /._A_>*il (_-*---- ' _r>>^v" /:-^-^'* ^ "f^J^S 

^2^j juji 

O — oi, ., O 3-0*o _- _c -Eo^-o «*© — -- -- — ss -« — O _, — _» 5; *o _c ,. 

<wj _k-kl* <jL^!__I a v j_! «sJI /J-cj *a>-_5 «^^ __.aJI i_J^ 

— *- o o — 

— -- — -- ,Oj:U«o _- — ♦• . J T-o _, _- _- ., — O _-0-o -. — O J O-o 

„ »X_/_ .;!-»_ I ^s^VI aajL__^j ^L_a____I (^aa-u-^JI 

— — o*o _**._. „, _- o "T. — __ ,. ,. . _->o 5; — ,. o . — 

__jLa£_JI 1J\_b -V.U-' (j-_yy___ J /A— /^jMJc-. C^JOI _)-_■ Jou« 
"" "" "" ...." _c 

--Ojj2j--— — - o-— - — - o — — - o-- 

O V^ J. J ' ^J-^ - 'j L-** f L^JtA^AJ * A^J.-—- J^jUi 3L v _i_« < L^aaX_0' « 
1 " o 

— — O-o — O J — — J^S O— O— J — j-~ 

_<jL v JI (^^3 f__>^__J_ /^- °: J Jj o<_>Jv__j < A_m i I _j_- ia__.L_s: J I 

_. J — o 

O — -- O O-o -"^^ 3-> --.c —0 -CO-o — — _s *-o — O l-o 

^js_: ^LAxj'_I ^- l*J JJ a__«__«L_5_I ^Ly^l _j._: tvjj[£j\ ^ Y -_— i_ s _ I 

-";£-"" " - " " " 

— — — J— 'O— — — .- S O^w— — o^> — J o^> 3 

/ JlxJ aAJI (%-==> ^JI -3 /^j! _5>j /5^ f"L^I _r-AA*c* v J! v^o! 

j — --- js-o T— o j — - V~o ja ~3 ^ _>oj- j-o — 

A_-c<X_: a^« c )v_5,J| ! J\_3_ _)^o --^.s:^! a_A )l L_j OvJJii i ^t^J 

— — O j s?--- o O/* ^ — — — - -u3_» 

5 «J J A v Aw.j.J« f w,A_«,J I / ^.S A^eJsAJ 5-./C <Aj!_)>I J^A__.aa < A—jL—ac; b Vid. Cor. S. xx. 130. 49 

Teftor non efle Deum, nifi Deum unicum, cui nullus eft focius, facioque 
id teftiflcatione hominis, cujus lingua loquatur recta, cujufque intellectus 
redundet ipfa veritate. 

Teftor deinceps Muhammedem efle fervum Dei, mortalium le&iffimum, 
legatumque ejus vocantem homines ad viam rectam. Quem miferit, cum 
gentes fe invicem fequebantur in erroribus. Per hunc certe Prophetam 
fuum gloriofae memoriae cognofcendas dedit Deus O. M. vias regias religio- 
nis, et illuftres reddidit celfiffimos cognitionis indubitatae gradus: donec 
pleno die tandem effulgeret veritas, periretque moerore confectum menda- 
cium. 

Huic igitur fauftus flt Deus, aeternumque propitius, ut et genti ejus, 
antiftitibus fanctiffimis, et familiae ej.us puriffimis, optimis, et fodalibus ejus 
le&iffimis, candidiffimis ; faveatque benedictione ejufrnodi, quae non inter- 
mittatur nocte concubia, extremitatibufve lucis. 

Hifce praemiffis, teftor eum, qui inftigavit me ad feparatim colligendos, 
fufpendendofque fructus hujus libri, et congreganda elegantique calamo 
pingenda di<ta utiliffima, eodem comprehenfa, (qualia de fe ipfo commemo- 
ravit Abu Othsman Algsahit, difpofuitque et confignavit libro fuo) tejior, 
inquam, Deum ex furtiva obfervatione fapientiae fugientis ex hominum cir- 
culis collegifle me, quas variis ufibus infervirent fententias relatas ad Ali 
ebn Abi Talebi, fidelium imperatorem piae memoriae. Qxxihxxs fententiis 
conlideratis, proh Deus! dixi, quantum in hoc viro elucet miraculum! 
Quam feculi fui hicce eft eruditiffimus, et aequalium fuorum facile princeps ! 
Quem (cum in fcientia omnes fuperaflet anteriores, et culmen fapientias 

H 50 O «■ 'O-O -* -- rZjO-O O 55 -_ ~_\jUlj ' ( J__._..*.._J | ^3 AJ ^3J Jj-^l j-K_JI ^ Aj.j« 'a^aJ' 

• J H*" ° " H* " " • " - o , , b 2o-o o o-o, , o 2o-o 

•j*V-S-J' J^r* _»--■ L5^ ^?-^--=-= - Jj->-' -"~~*Jlj ' C J<J_-_I 

' cJ^-=" D CJ^ U— ■ J V -- ' — ^ J C>^ ' }*"**-' '"/ *j*V^---— J ' _J~" 1 ( 5^1 

,0-0 j j „ _ ,J, O, O S ,, w J O S J, 

< JIaJI ^^j~n>«__-- «^o l_ilj < cJ^J (_**-* cJ"- %J < J-i> ^_*~o <J--Vj 

^^— O O -. O — \rO _. O O-o,, _. „ _-_ -- O J O _. _■ j O-o,. 

_TI;_| _>_ j--? 4 ^J'^^'j 'Jl v ___JI *K_a__jJ ^__:^_jj_|j 

o - | -o — o — , 2o-o j ^ ~o , ,3o-o 

<J C^j=F I _^- c ^j"*--_3 • c>J.lj^l ^jJva^JI (^o 'J__L-"_I 

— O ^ , J o — «. o , oS O — b , O O , O , 

%AA_3 (^.^o UtV*^ < -^*"*YT'- * (*6 J 'l_)' _*"-*" C S~^ j _— — *— _ /»€ J '^^« J o-o j , o / O L—Jl l— _ej i AaA___>Lwv$ ^jX J Lji=_2__r I (VjgJvAJ* A_A_A.2_Uss/< , O J O-o, ww — o , r-o , , o j o-o , s .__ „. 

.a/_*J_JIj ^^Jot^Jlj <AJt_=_j j_c-V| _^ ^_jJoL ¥ Jl__= _>l _JJj 

-C "* "- "* "V "- ■* j o , O-o , j :Z -o , j , C/JAAaJI ^^^«5 ^;-^^ KW. J I ^** -^ ^ ^A_=Sj < AAa_i A /-5 «J l J ^-j!« 

J J O — — J -*— o 55^^js:-o _.o O^ o _ u .. ^o^ ^ (•*— w — — -O-o 

AJjij JjAJ J I < ^Jj^J^J I JjJ I Aa-*^-> (^aj c^jl~-r Ij f c£jA J I 

^OS-ojsS^O^jOcS — ^,. J O »/ "O J J — ^ ^> ^^ V-« 

<aJJL\JI a_jI IaJI a_jjI I — s> C5^-*- </3' - -^--'l A^c^l_==-j </*l__rl 

j^ ^2 J O ,. - - ss-Oj J , J O - -'- ssO - c,o- ,o, o 

B oJ\jyl^wl C^Aji^j < •^•Y : T ,, "'^ - t ---- , "J--'UJ l- v A*J /^AA^_ L^^-' o' /< Aiju\_s:' ,e 

o 
,,j j o , — j b — j-jj — b j i-o jj .., jbs,, 

/ a_* a__L_A___ (^jV^m^aJ i a3 «j__ j J .**-_- ! S ,j I . *»Jt : — ^ tj-"- ^'yjj 

, , X 3- V j - b jb-o, s J J b, b,,b, , 

«^j) <SaJ_ (•*>"« (^AAJI^JIj < &A3 »13U.aJ AkjJU h /^JjA_S--j < Ajjii c Forte leg. Jjoai^*. d CJonf. Dan. cap. v. 25. et Schult. ad Har. conf. ii. p. 51 occupaflet., et in confeflibus virorum principum ad primum pervenhTet lo- 
eum ; imrao in excellentia fagitta feriret penetrantiffima, et veritatis elibra- 
tifllmae faclus fuiflet particeps) mirari imprimis debemus, quo pacto a fplen- 
dente luna (i. e. metallo fulgidiffimo) fecerit feceffionem> et, cum multis 
gaudere poflet, parvo admodum contentus fuerit. Eftne vero haec mea 
aliud quam particula de toto? et exiguum quid de magno? et roratio de 
imbre? Ego autem etli eclipfln pati foleat mens mea, et attingere haud 
valeam gradum perfeclionis, fponteque agnofcam impotentiam, qua aflequi 
nequeo viros principes,, qui prima tenent loca ; quippe qui longe retro ma- 
neam in curfu Hippodromi ipforum, deficiente quoque meo pondere ipfo- 
rum inter pondera : pro tenuitate mea collegi parum de reconditis fapienti- 
bus diclis ejus, exiguamque particulam de excellentibus ejus fermonibus, 
qui certe talesfunt, ut vel difertiflimi obmutefcere cogantur, ubi hunc semu- 
lari fludent, atque ad defperationem perveniant fapientiffimi, quo minus fefe 
cum ipfo audeant comparare. Itaque facile me patiar hoc in negotio flmil- 
limum ei effe, qui aquam vola fua hauriat de mari, fuamque ipfe agnofcat 
imbecillitatem, licet aliquo provectus forte fuerit in defcriptione. Et qui 
quaefo aliter fieri potuit cum Ali ille, cujus dicla collegimus, de fonte biberit 
filialL ipfamque fcientiam divinam intra praecordia fua complexus fuerit : 
adeo quidem, ut, cum loquatur, dicla ejus flnt ipfa veritas, et verba ejus 
juftitia meraciflima ? quemadmodum tradiderunt nobis traditionis principes. 
Quod fi vero mea intra praecordia quidquam efl fapientiae ad hunc aucto- 
rem eandem retulerim univerfam, utpote cujus allegationes redegerim in 
compendium. 

Difpofui autem eas fecundum ordinem Alpha-Bethi Arabici, quo facilior 
accideret earundem memoriae mandatio lecloribus, et fuavior foret earum pro- 
latio ftudiofis harum elegantiarum. Quicumque igitur facem accendere cu- 47. e Vid. Gol. in 'ij^is- f Legere malim cf^/ii) de fonte Propbetico.- s Vid. 
Schult. ad Har. conf. iii. p. 125. 

H 2. 52 ff - O J ^U^JI &j3 l r J LjU!£=3*e (J^iaJI (^a AAiicL < 1&J;£==>I (JLXiJ 

- fUrO^ J J O-O T — O-O- O -,0-0 — 

fL-Jcj^lj JjJbJI C^J 1 -^ L^^Jj <L_J.-£Jl <^.«o 

j - - O j s »0 - 3 - - , O-o - j - -^, j-o - J - - jjO-OS- 

AJLsr^ aAJI ^js^e U^b /AXJI JjJj j»ASrl ^j-E uIa^s <Xaa y «nJ. 

- *J O --- e - O J - -S-O-OJ 

L=^« < k l_>Ic J»--=> ij"* t«!'" XJ ' a J M JvajLa.**^* <l_j!aaJ1 (^M^Siu 

-- O — — J O S — - O-- = ~° 3 O- 

/<• l /^jU^o AaJ I « C^===>*J AaX_- AaJ L> ^ I /j^AaJ* J' . Aj~» J O - j O j -0 £ 2 j O- j * 2 

f jj-LwJ IxJi-XJ I . .aOXj ^*.j^-XJ I 
<aeUjI ^yiyJI .«V£L4> (N-srl 

? J J O-o j J— «5 — — uj 2 

< »jjv-" U"L' ^jUaoJI 

e - e - J S - O 2 j o j 02 

s - so- iS-Vs 

< »j_>u ^3^ (3 ' 

^ - - - |~3 J -O J o j °2 

<&l v :s: J l (jIjac L r <-s* J l 

o o^ 

J J O-o J.C- J - - T2 

<l_uaxJI o*l^ ^srl 

4> - j-0-0 j o j o s 2 

< AJjXyJ I ^y^J* y*J JUJ I 

-. * «* j o- j.°£ 2 

< y£J! ^«J\^«o f*JJI -»-0 j s . - j -03 10 «OljflSjl jJOU JlyJI h Ibidem conf. v. p. 87. * Lege ULou*** • k Lege u--»Lje fine nunnatione. 53 pit de aucloris mei unionibus lucidiffimis (quorum quidem quam plurimos 
fepofui metu prolixitatis nimiae) hunc rogo, ut contentus fit remedio, quod 
continetur in eleclis hifce noftris contra aegritudines, copiaque (quce in iis 
cft) fufficienti prasditis intelligentia et morum humanitate. 

Infcripfi autem eas, Librum nobilissimarum Sententiarum et radi- 
antium Dictorum, fperans a Deo O. M. praemium pulcherrimum opem- 
que implorans a numine ejus cehrffimo contra quafvis calumnias. Neque 
enim ulla mihi fpes eft nifi. in Deo. Super eo confldo, et ad eum fum redi- 
turus. 

LITERA ELIPH. 

Religio flrmum praeflat praelidium ; mundus prodit. 

Rei familiaris cura opum fundus ; remiffio dilapidatio ejl. 

Fortitudinis caput continentia. 

Vita hominum numeratiywwf halitus. 

Gladius fecans veritas ejl. 5 

Sui iplius admiratio ftultitiae index. 

Vitiorum caput invidia. 

Bona direclio dimidium viclus eji. 

Mali fodina avaritia. 

Cupiditatum fomes divitiae. 10 1 Legendum videtur *-Am propter Rhythmum, qui prseceffit in voce t-A^S et wlc 
pro <->\s. . ^-„ S -O J - •* — —<Ji 

*ttU1 ^jj&j *XJI 

- * -o J - J O f Oj 

Q - - - - 5 J o £ 5= 

i A^jtaw « I U » C**.^a2J I 

»_ S -o J O - J - * S •— -— 55 -o J- — O.C J » .- • » | 

<f.*IJ0t -X£-=j £*-**JI' <*ljJJI £AjT £>^l - _ j o o - oS 

15 < ■-OlcUw (mJ ^wJI J J O-o j _ J .- .- o.e {.i-JaAjUI ^U v»^dxJI 

Oi5 -o J. — - J O v 3 

< J^aaJI Jl v -_==' . «u\a-_JI 

,. , o -o ;S .- O —. J — o o2 

<<'(•) UmJ .9 I y «-A.NW.J (•) Uw,-_. JS I 

a ^ j o-o j .. j ,..,., oS 

20 f jjol* T JI (JL^ A^I^waJI 

gtl^ j: .. -• ~3 _ J - ^OS O .- j: ., _ O-o _ « O OJ 

/ <( L JuljJI /Jl Ulasr^l t^sua JoUAJI /Jl niuj^l 

j j _ - O Jo-o _ j j J 5 

< -V)l !*._!_■ • *I Y <__»__I (jjX U-J 4___-_nwJ I J Oj J _ S _ J O-o J J _-0,_ j - ¥- 
.- ^i .X-srl I^jVjsJu A._J_JA. r JI ^4w>Jl 

O — O-o j> O -- — O-o J> — o. o5 •f-wtoJI X.AA/.-JJ C^JUUlj Jl^Aiig^l 

J — o-o «. — o _ _ _ o d! _■ _ O-o j _ OS < 9 Jj U idcl^JI «jul 

£5 O _» - •*■■-.-. —0---0 £3 O _- j> w^ J 

JJI < ^l-i-JI / _.-> .____S/<i. « ^-XaJI / J ,Aa_3 (/J^^ 
S _ j _OS — < «o j _ o j j _ _ O _ j _ _ 3 S _ _0 s 3- 

i Ai.JU __ (m«« AA==I >m« IajJv,') 55 

Foft fortunam fecundam fedet adverfa. 

Linguae thefaurarius cor. 

Taciturnitas gravitatem conciliat et falutem. 

Medicamentum utiliffimum inedia ; fatietas multiplicat morbos. 

Horae fuse filius homo ejl. 15 

Cordium ignis ira. 

Haeredum fuorum thefaurarius avarus. 

Praeftantiae complementum veracitas. 

Beneficia homines mancipant. 

Frons hilaris arctum amoris vinculum. 20 

Adfcenfus ad virtutes praeclaras difficilis eft ; defcenfus ad vitia facilis. 

Refpondes ftulto fi fileas. 

Res bene ordinatas perdit rebellio. 

Occupatio in eo quod elapfum eft, difpendium temporis ejl. 

Mundus eft inftar diei, qui praeteriit, et vigiliae, quae finitur. 25 

Utiliffimae monitiones^n^ quae caftigant. 

Religio eji patientia in adverfis, et gratiarum actio in profperis. 

Fraternitas in religione amicitia eji conftantiffima. 

Mundus eft venenum, quod comedit, qui eum ignorat. 56 

5-.OJ - -O-o jOj.03 5 , - -Oj«o ., o2" 

30 '''^J- Ly 1 ^' L5* y**- 1 ' ' l>%} £j jUI ^s /^jUI 

- - O SO-O J O J .- , _ Jo-o j O J j - o2 

< JL^J/l Jwiuj JU^I ^-*^. JU' 

- .. O SO - 5 - 5 - 

•" cMj J^ CJ" J*-*" (Jj^ (*UI 

_ o 3o-o i ,— - - - j ti - 2- j OjVi 

<Cjlj < j'l JjU^ ^JI JJLl (jlj ^J_. (^^ZSV^I 

** £ £ " 

JJ oj o ,. ,. o o o«— s o - J J O - Oj 

i AC0>*J (^o J\a£ _L_jLi> Ja^=3 s _j«,..x T JI 

i^s-o J - O sJ S - O O-o _ *2j O.-0-o j _ Oj 3 

35 ^l-jI^JI /-jl C_£<^" 

,. j o-o ,. s! ,. 3 ^_ j o-o .. o 5 i3 

^AAAA^^JI ^^ JWjI A>^2 V JI JvaC ffS: I 

-. ^OS ,. O O J J fiS _> J J .- o_ - O g? -o j _ o 

< I^jIawJ 9 LLiJiJ^ ^jt^A^ 5tLaAAJ' LoJvJI qU:"_I 

_ .. ,. o .. - - - ,. _ ., „ ■, j. _ ,. ., _ _ _ _ j _ o3 

< .AA-J J_J IjU }*==j (3^* ^'j ^^ 3 ^ ^^ 2 ^ 'j' JoLxJI 

_ _ _ o — o<« — — _ c 3 

< .jj Jlj ^jJiJL__=> J^ JAj ,^l<J\Jl 

_ "** • — 0_ 

- €> _ J O-o _ 03 O Oj_ _ f _ . _ J vjj JS J_ o 73 

^Of^j.A.AJU^JI oUil ^j,^ J» LskdJv-sr 5 (j~©5-« Jj aJL^ ^y^rs^r I 
^Oj^iv-M ei^.i j\ JwL-srT lXX^! -^' jjhV ^ *Uc *fci Jw-sr 1 ! 

j _ _ o _ j o j _ j _ o _ s; j _ -s rt , J _ 3o3 

< oL:^ ^j,^ ^A^srU o s l^ ^js^e jij ^LakkJL^zs (J.^cJI 

o_ _ _ _ _ r 3_ o _ ___'o_ Sjs-oj sS 

o_ o_ j—oj o_ ja^> j_o 

<aA.ac ^^A/i? (jU>>£ AamJUj Jv^-JI LjjLs:^! 

-- ____^/ ^ 

S- uIJ J 0_— ..S — ■ wJ, J J- — C — -O ^ -O S J — "r- S 

45 < AaAj J> ^jJ^a^j AAia^». J^ (jwlj L^jU Laj*JJ| v_^^j V ^IjI 

_ _ _ _ J O — O-O O ^ -o - JS— OS5-C _ __ — __ S 

< aa=^La_2,« t J^ £ (Jjaiw.^JI v.^awJ L___3 aJU *a»JI L-^i-L-j ljLjI 

-^.w J- • J^-J-- -_ J^-JJS- --- j-o_ _^_ s 

i lJj Js_: /-s jjj Jj ^-^V' »J*! ^JLi Jw_srU LJLjI 57 Divitise in terra peregrina praeftant patriam ; paupertas vero m patria eam 

reddit peregrinam. 30 

DiviticB dilatant cupiditates, et corrumpunt opera. 
Imperator juftus melior eft pluvia copiofa. 

Beneficus vivus eft, etiamli tranflatus fit ad manfiones mortuorum. 
Beneficium thefaurus eft, fed attende apud quem illum depones. 
Confortium in regno ducit ad perturbationem ; confortium vero in confilio 

ducit ad operis rectitudinem. 35 

Impatientia in adverfis pejor eft afHiclione ipfa. 
Apud homines mundanos ipfa mox amicitia refcinditur, ubi refciflae funt 

ejus caufae. 
Sapiens, cum filet, attente cogitat ; cum vero loquitur, recordatur ; et cum 

videt, exemplum capit. 
Qui orat, nec laborat, inftar arcus eft fine nervo. 
Sapientia eft animal errabundum cujufvis fidelis; captate igitur eam, etiamfi 

ex ore hypocritarum prodeat. 40 

Invidia morbus eft incurabilis ; non cefTat nifi cum exitio invidi, aut morte 

ejus, cui invidetur. 
Spes eft inftar vaporis meridiani camporum, qui decipit intuentem, et fallit 

fperantem. 
Amicus fincerus eft, qui te de vitiis tuis admonet, et te fibi prasfert ipfi. 
Stolidus amor fui indicium eft infirmae mentis. 
Cave tibi ab amore mundi ; eft enim peccati omnis fons., et cujuflibet 

aerumnae fodina. 45 

Recede a focio malo ; eft enim inftar gladii educli contra focios fuos. 
Cave tibi ab invidia; etenim veftigia fua relinquet in te, non vero in hofte tuo. 

F 58 

_ a o-o_ o _ o-o j _ o j _a _ _ _ _ _ V«o«, _ « 

<fJvUI- i_jjAJI jjUac l^jli aast 30 !* LJU 

" " £ £ 

O _ _J 0_JJ0_5=_ _ O _ _ b:-.Sj_03 03 __, S 

^.— ^jJva^j aaxj ^U «_, a h (j*+J lyj |J\_J *-Jv v j (jl OIjI o _ 

»*- _ ^ -O j _ (j-O *w_ _• u-o J _ O 3 50 <4^.JI 9II2AJI OUJI J_d 

_ _ 0-0 j. o _ o j 0-0 j _ o 3 

f L-^/_JtJ I LXLo (_£).._ J I ,J>/_i> I 

_ _ o _ , O, JO» j V-o J _ o 2 

< H; JvjUo Jou *a.c >$--sr I _j.w*_J 

*- _ O-O J o _ 

4aji ^J^ 

j _ o s-o j _ o _ o j a-o o 

(A Y _»J| JjAAawJ <XJJI -_=5j\j 

J S _ J O-o j _ o j o O-o 

< 7 AJt^J I »AAAwj.J >AJlJ U 

j _ o 3o-o J _ O J _ o 3o-o J J 

55 < Jl^c-I ^w*^=2J JL_b_l ^J*__j.j 

< J^^^llj _ <_jUaJI J,___."'. ^J^jJIj 

j j j 0-0 j — o j »— _ a (-0 
<<*-JjAjJI JuwU H-^U 

O s «o j__ J__ O-o _ .e 

< (^.jJOI 5(3^3 ji_.XJUI (j~aj 

o 3u«o _ _ j*>_j_ o_ 0-0 _ _ ojjos-oj _ 0-0 _ _• 

(.,^1 .aa£= _j*ju« , t juI v<a— j / 5 aJu fV^J! /*.-!t*-" cj^^y 

j _j_sa ~o oj_ _ — 0.0 o j j _ _ 0-0 j _ 0.0 _ s- 

JvcUj» ,_iS* Jl («JJ^:!} < , -?\ , \ x -r^ C^Jy-:'. ^^— jJl ^J.JlJl (>waj 

_o 
/<f >A 

< ^&_?r ^jj\ fQJi (Ji aLjJi jj\j 

*UJI ^iJff* 

_. J _ 0_ __ s -o _ O S _ _ _J_0_ _uj_ 0___ 

/< _A.jU,'J AacUoj AaJ I /J I V— yu < _JCju.-J lXj J *.„j!aj _0 _ I 

60 

j _ O 3o-o j o _ o-e 3 _■ -o _ o _ 0-0 j 59 

Cave feftinationem ; nam in fronte praefagit elapfae occafionis feram poeni- 

tentiam. 
Cave tibi, ne quem laudes ab eo, quod in ipfo non efl; opus enim ejus de- 

monftrabit, an recle ipfum defcripferis. 
^Erumnarum maxima abfciffio fpei. 50 

Praeftantiffimum regimen, regimen irae ejl. 
Eximia virtus eft, condonare injuriam, cum ulcifci eam potueris. 

LITERA BE. 

Dei commemoratione mifericordia coelitus elicitur. 

Scientia corrigitur id, quod curvum eft. 

Equitando terrores acquiruntur opes. 55 

Opere acquiritur prasmium, non fegnitie. 

Liberalitate teguntur vitia. 

Vah torquem! torques seris alieni. 

Malus exaclor debiti fomnus eft, brevem ille vitam finit evanefcere, et mag- 

nam lucri partem elabi. 
Vah focium ! iracundia ; illa enim manifefta facit vitia, malumque adducit, et 

removet bonum. Qq 

Exponere fe homini fordido dira mors eft. 

LITERA TE. 

SubmifTus fis Domino tuo, et exaltabit te ; aGcede ad Deum cum obedientia 
ei debita, et appropinquabit ad te. 

i 2 GO ^ o j o«o ^. j o j> - * j o-o - j £ ., r i Aa_ JU b LJ jAi_j «"uajU I lX£j:s: J 

j j o _ o _ u«o j _ 

<aJJsc UJ^JI «rlif 

O _ O J O ,. (J * J _ O" o ,. o ,. 

f(f<J\AJ .>*:_. I* < r*Js__ J w k./_jju 

- . ., o ~ j o j o _ o-o S _ J^Oj J ;S .- 

<AJLJ Ocsr' Sjas-* ^JI (^U Ujj-*J U v a_==j 

*. O«o j^-O -•_>,- -• O*o.* *— .- cS | -o yj ."""" 

^L^I Aaa_ l r6 3 £JjJ'j H-c^ b J—r' 

.55 __ ,._____ ^o „ — o 5 s! ,. o j _2 o — 3— _ _ j o^> s _ " 

JOI _j «XajIc l^A^» J\ v _f A_£._^ jl ,_J .^Jb (j_3*2.iJl 9 ,3T* < AaJUo 

O O . • O _ _ O _ O _■ _ _ O J O _ O _ _ O _ O _ _ O O _ O _ _ o _ o _ • - , O O.. O _ _ O _ O _ _ _ O J O _ o _ _ o _ o _ _ o o _ 05 _ o _ o 5;/ , _ 

iS:^' ^l J-aj* tJ^J) f"«-XJij ^l J*a!5 ijl/ij* f*j- 3t -'' o' cJvi^ v^-^J 

_ - _ o j o _ _. . E _ _ o j o jf , ,o 0-0 _ _ _ 

I ._A_JL-S C-\A_=_ (^U U—Jlj La_: OvA__ ^l <jjl_5 .XxJ I jJoU 

-J ' " i " _ _ \ " V" 

70 < UJU 

*w^.uj^> ------ .- J> O Oj^ *•--.- O^s O *--.- aw^^O-o 3=* — - *^«- — Y"0 O .- .- 

. *L*aJI &'jl__'* JJolj 3 b__l _ii_L s bjJl ?jOL 3 L_: J I Jo ; *jJ 

*w_, - 0-0 3; S *— -- — o^-o c:3 j ss.-^ 

.'UuJI fb_ ^UaJI f*ljl ^s \j^Jj' J 

j j ^. ^ jjo- ^^. j>j>^-- ^j»^- j> — ^ 0-0 5; ^ -~ - 0^0 -- ^. o ^. £ ^. *. 

jj __ Oj - __ JJ__ °r.°. i" 5 *! ^."! J^^Oj 

jo_ j5oj _ s_ 

i aa_ JLw*j _ l^-c *w^ ,0 J O ^- 

^UJI ^ ; =- 

o 
5_ __ «— _ _ 1-0 j _ 5_ __ OS-e j^ .. 

75 A^UJA^o ^Uas: I J5j y j c^UlJvJ 1_j-jUJI 'i ^S S. 74. (^vaJu J ita lego pro ^jy« J 61 

Moerores fi devorare poffis, occafiones poteris captare. 

Regis corona juflitia. 

Virtute excellas, et coleris,, fifque longanimis, et prior eris. 65 

Loquiminij et cognofcemini ; homo enim latet fub lingua fua. 

Exornate temet liberalitate et abftinentia ; funt enim ambse illas fidei monilia. 

Sorbendo exhanri moleftias ; neque enim forbitionem vidi laudabiliorem ea 

in fucceffu, aut fuaviorem in exitu. 
Attentus defpice, antequam animum tuum ad aliquid applices ; et delibera 

cum albj antequam pergas ; agendique modum difponito antequam 

aggrediaris negotium. 
Comparate vobis doclrinam ; nam fi dives fis^ ornabit te ; fin vero pauper fis^ 

fuftentabit te. 70 

Verecundiam pro indufio indue, fidemque ut loricam accinge ; fraternitatem 

ferva, et parum familiariter colloquere cum mulieribus. 
Profpicite vobis in diebus evanidis de commeatu in dies aeternitatis. 
Abftinete a multiloquio; fermonis enim hallucinatio aeque nocet, ac recli- 

tudo ejus prodeft. 
Hominis ftultitia duabus in rebus cognofcitur ; quum loquitur de re, quae 

ad ipfum non pertinet ; et quum refpondet ad aliquid, de quo non in- 

terrogatur. 

LITERA THSE. 

Fru6tus negligentise poenitentia, et fructus peccati opprobriufn. J5 62 -S-o J O - O .- I <<> J . , j , , 0~0 , f 1° j , , , 

/<<--JUl CJji js*-"l e-^j' <uJ_sJI r_s: AJ l 8.-J 

-. ^ O^ J ^Oj „ d£ *o _ O — 

<(j»jj4. v JI ^ j.wl ^ .aaJI v^Jjj 

, o , , , o , , — oi ,, O — , , , J , 

<L_Xaa_ 1#a* lJJ ^jtjl O^C /Jc ^--M^J 

,^i < ;-S - ' O J , JO-O J , , 

{IaJiJJI A/^^J / KKKAJ JL:__I ! t| 4 J 

OJ,- J^-Oj , o<« j^o.,, ..°-'- • •• o O-o J,0, 

80 ^^.juj lJJ^j JLJI Hjjyj <L3^j Li?^ r^*"" *J/ 

— — l>o _» — O -- — O ^ O*o j. ^ O-* 
J J , , O, , , , , O^. j , 

<Ajly (^A-i _ c_>y £ f '-*•*-' t^" [jht^ 

3 ^ O J0.-O.-- J ,*. 53 «O .-. j O— O^ 5 5--- O — O — -. «5 --..-. .* 

. ^ v -__l« {*l r Ajl« J^jyJI Ij~» (Js_JaA**J _ &JA.J 

6 , j o-o, j , , o-o, j , o-o *.*'*> j o , sj j , ' .o , e , , , 

. Aaa*2 v JI« AjJ^JI* JLJl J^JI <J<-* £ L^ L^^ - "^ AJ-)tf 

, 0.0 , o — j o , c-o, ^s SO-O j , j , o j o-o j , o j Y«o c j j , , 

/>jUI Joy JiJJI* £a_.JI /Vljj oUua^JI culijsnrl <jJ& ulOAj 

^ , O , =! ;» -o, 

85 .X Juu JJJl* 

b!,0-o, , Y-o , J ,0-0 -s ,S ,. , , O - J , O, , «5 , - - 

jJIj f^JJbbsr! ^j._-o <J.->bJI IJyl AjXj (^js-o ^*ju_aaj _ AJ\Xi' 

.ff S/ -o — J — O-o, , O-O , 

A^aaaJ! i^j^o »jJ=3j\* . -.^.IaJI ^j,«e 

*. - 3 - - ('-o j o * ^- a -o - o - i* j 0.0 j , s J j - , 

^loU C-oJv^l . VJwJL A_AJI C^^J L^-e^T-" ^.-{J (^^ 5 L^J\_j' 

iJU_l 

•— — S l-O— JJ.-S-0_ J iw -O ».S JI-OSJ J J - T 

t j|^_w*j i • ,_,|yj I* (.j^^ I AA_nr I ^.A^AJ Olj' 

o.- o •-— -— ,5o , — o — o »— — - Sjj o-o j , s j j ,, ^ 

,AC ^j.^ ^L- 5j5« aJ Iakn^ . A_C ^j^* ^liaC Mjv-J I 9 ^y^ (^^ OJLi' 

-O -, JJ, o. 03 Fructus Iitigationis exitium, et fruclus ignaviae rei quaefitae elapfio. 

Indumentum pietatis veftium fplendidiffima eji. 

Veftimentum tuum, quo alium indueris, durabilius tibi erit eo, quo ipfe in- 

duaris. 
Remuneratio vitae alterius oblivifci faciet miferiam praefentis. 
Opulentia fapientiae falvat, et permanere facit ; opulentia vero divitiarum 

perdit, et evanefcere facit. 80 

Sapientis opulentia in ejus fcientia ; ftulti vero in divitiis eyasjita ejl. 
Id age conftanter, ut tanquam praedam aflequaris virtutem, cujus merces 

nunquam interitura eft. 
Tres funt, quibus arcanum non eft commendandum ; mulier, maledicus, et 

flultus. 
Tria funt, quibus virorum ingenium tentatur ; divitiae, imperium, et fortuna 

adverfa. 
Tria funt, quae urunt animum, atque perdunt; difceffus amicorum, pauper- 

tas poft divitias, et vilitas poft gloriam. 85 

Tres funt, qui fuum jus in aeternum non confequuntur a tribus ; fapiens a 

ftulto, pius ab improbo, et generofus a fordido. 
Tria funt ornamenta fidelis ; timor Dei, veracitas in traclitione, et prasftatio 

fidei. 
Tria amorem conciliant ; religio, humilitas, et liberalitas. 
Tria funt virilis animi fumma ; donatio fine petitione, promiffis ftare fine 

fcedere, quo adftringaris, et liberalem efle in paucitate opum. 64 

°-o J - 

ji . J ^ — O-o J O _ - ji5 j _ - 0~o J J 

QO iXJuXj / XjUI J^rj t.A^" r^-A-JI J^^r" 

e .* j s5 j y-e j 5i j — — *> *— 5: -o j ,- 

< ^^ijlci». OaJs.C« r^-cl jJJl jl:^. 

>^-. s;-o j, ol, « — 0-0 s! ,• 3 ^ -o j - 

Hydl Ja^ij f-XJl J^l ^*JI jU- 
i Ojtij Jo=*Jl Jl T =* 

j j - .- o - 0-0 j .. — 

iAA^Uo JloJI Jt T =* 

— 7-0 j — o3 o r -o j ,. 

95 <c^l#srl (J.aojI (j>^aaJI cjL^ 

- O J O-o jt _ „ ■* 0-0 j O - 

< .A>^K>.Mv>. v J I L_> sX^ JklisJ I (J-g-^». 

.* J — O-o — — .- O O-o— * d5 -o _.*.-* .^ J w^-oj^ 

£ «JoJI / Jl A^cU.Awj^il« ^akwJ! (jJ- r L- ? ' AjjLJLe (c* y*JI V l T ia. 

- o — 0.0 .«..*'«- — .- ;2 J .- — O — O-o j „ 

^iAJa^JI JyL$L> /i-^ JJ\ J . Jw2A y JI <J.a v s* 

„ 0-0 — - o £ - 3 _ ,. 0-0 j ^ _ 

<rOA.==JI ^v.U^ ^"0 <-X;Xl (0\==JI ajU 

„ :J - J . - ..-O O 5 0- * - V~o - - »- O . J ^ C_- - 

^jast' l^AJ £>^ (^.^ »■■*■ .-s. ^Jsrl <j-* Q^^==j' I^aj <£cl v 

- 0-0 ,. 

100 fJJ^LJI (^.w> 

— O — 

_. O J O .- 55 - O J--- -J O^ O _c - 4 .- O^ 1-0- O O-o ., o-c O - 

c^a^= (^l lXjU ^XxjUao _x==)I« A. r Xsrlj -AaJI J^-^f ^j^Jl^a. 
i l^L: c-jJJjl L^JLc L^I==. ^lj ^y/J^ S&lL .A2&» .25». 

- — 5; -o j c3 ,. i! -o J O j 

{ jj t3 L3UM.J I J 3 I 5j AA^J ! (^KAW,^ S. 90. a)<X) ita legendum loco aJ<Sj uti in MS. vitiofe fcribitur. S. 100. l$.o , 05 

LITERA GJIM. 

Pauperls liberalitas illuftrem reddit eum ; avaritia vero divitis eum reddit 

vilem, 90 

Dei cliens fecuruS ; hoftis vero ejus timidus ejl. 
Vicinus malus aerumnarum graviffima, et afnictionum maxima. 
Gravitas hominis ornamentum ejus. 
Servi ornamentum obedientia ejus. 

Optimum certamen eft, quod contra te ipfum geras. Q5 

Confiliarii ftultitia pernicies petentis conlilium. 
Cum pravo focio conjun6tum efle, et inimico fecure inniti fumma malorum 

ejl. 
Pulchri mores puros natales indicant. 
Noxa fermoms gravior ejl quam noxa vulnerum. 
ConfefTus, in quo faftidiamini ob juftum et verum melior ejl fecla, in qua 

amemini ob vanitatem. 100 

Aflide docYis et fapientibus, eorumque colloquia frequentato; etenim fi 

fueris infipiens, te docebunt ; et fi fueris dodtus, augeberis fcientia. 

LITERA HHA. 

Forma elegans initium felicitatis. mmmmmmmmm Cod. MS. perperam legit U**. S. 101. ^&*UU Vid. Schult. ad Har. conf. v. 

K 66 

o j T-o j o j- 
J\ .. s »o «. ... j , j. o ». - 3o»o j o j 

». .» —W/-0 J »- O ■ .. ...».» -O J O J 

105 (AanUJI -JiAAjmvJ AmAakmJI rj^>w>2k 


„ o Y-o «. o - ». O j. o-o -£ ' j — „ - °. - <-"° •» o j , o i? ~° s!j 

4 A^XsT I 9 ly*» (jt»C L-^A/tJ I VW2.-M (J^A--0 1 JWAJ ^J^ I 4"* 1 " 2 * 

• o , 

»-Os5«o ........ J _ J — -.0-0 J .. ». .». 

cIaJJOI ""jL-c L^-n^vAJ* JSJ5»,^.I »*J^2s» 

«. yy-flJI -^lj^ U--srr J Jdail Hjjkss*. 

- — o 3o-o j .» o «. _ ». -o ;2 _ 

210- < JLo*^i xi-xiij ^LkkaJI Jv^», 

_ O S5 -O J _ j o _ o 3 —OsS-o 5».. _ J O — J 

<:(C*JuJl AAiS=3wjJ ^jl IaJJO-U aJ*A^ L--AAi* /JX f^r---' r-o -» o . __ V. _ O .CO-O _ OJ _ -> - - ». »— _ 55 »0 J O — 

^Ia^jI «Kaw^JI /J-c d>y-?-» Uj ^IaaOI vV"** 

5 - »- -.tS ".— - 5_0 _ -Ost-o jo — 

t/*JvJ I-^t>*.J "",-vwC--. Iaj'lXJI -».=--» 

__? - o ...,» .ss-j» jo — 

{•U^Ubkl AJJJwJI y|i 

■-■ 3 ©_.- — -_ _ _ o - » — - i<j~o jO_ 

115 •* I j^«l *-*->*-»-*-" /J-C (J^-=--= (J<"« ^'j'*^' T^ 2 ^ 

O^aS. l^J f\jj5=sm U^** °rt*»J (^ s O^""""" C-""** (J^'-aJI j* 2 -* 

- J- ^Sj 

(( |M>---3 'j J ^ C 

— -. O-O J Oj-. p. -. -O J -. _0-!»0 A — o2 J _ O — . 

^i^aaaJI ^ »;.»t>^3j4 (^jJJI (j-a>Suj Laj*J0I ^LajI -UaAd.. 

- O £ -o JJ O ji.U, —OS-O - O - O-o Jj.i 

< IajAJ I jjyC 1^^«-« °^vH C^-^-J I (j-« 4-^a-«U I *-ti- 67 

Morum elegantia religionis dimidium, 

Morum et doclrinae elegantia gencris obtegit turpitudinem. 

Regimen bonum imperium durare faeit. 105 

Amor mundi fons omnis peccath 

Amor mundi ingenium corrumpit, et cor reddit furdum, ne audiat fapien- 

tiam. 
Dulcedo vitae alterius amaritudinem aufert vitas prasfentis. 
Dulcedo vicloriae patientiae amaritudinem obliterat. 

Linguas acies amicitiae vincula amputat. 1 io 

In animo ob res mundanas contriflato pietas fedetn habere non poteft. 

LITERA CHA. 

Optima laus, quae fuper lingua bonorum fluit. 

Optimum vitae mundanae moeror, et peffimum ejus poenitentia. 
Optimum eleemofynarum eft earum occultatio. 

Imperare fibi maximum imperium eft. 115 

Optimus hominum eft, qui fua in profperitate liberalis eft, gratufque ; et in 

adverfitate fua animo excelfb, et patiens. 
Filiorum mundi confortium religionem deturpat, et debilitat firmitatem 

fidei. 

Cor vacuum religione impletur vanis mundi obleclaminibus. 

jc 2 <38 

JO O- _ -. *-* * " "i "j °*~" «" V " 2 ° * T " °/ I** • * 

I J__ _« JU U, /Jl y^Jlj I fj -.» Oul ^.yx, a v a-s ; I Jc_ 

< J- _^ 

J- J - O <^_ J J - - J JS -o J .. ^O «— """J JO-O J .. .. .... O — - 

*>yL_*_=_l« aaa»$*j -« <_).::_ Jl ^Iaa-sJ ^j.^JI ,*a v -> l«3-o i^Ia%___ 

j j — — 

120 <A*+jt U> 

.- o j o - o ,- o~- .. o -. j s ~ j «. j o2 .. o _ S — O — 

<5j_4___\j - ) _^aajI (^jsAJ _j__l_\JI L — iL_j--_j _J i^jlkXj &►*►..___ o .. Ji — -- — J> _■-©,- _- O _. O/O *. _, ., _> ,_ 5_. _. u-o^ _,.£ ►* O «» _/■ 

J O J O-o- - O — «. O J a__: _J-= AajJs_cV «JyJ^JJj < '-.'V^ _;*-*£ /»J sJS 1 !-* __--— -■ 

- O J 

/ _. •• 

<< .JV^A/nN»^ 
j o V-o.- ~- - J o-o j ■? V-o J _ o o «. j - " '. O j o _. 

— «-.._._ j _ o " . -o- »-.- o 3o-o j o j T-«— *— - - j l -» 

ub " UjJI (_5f *=-^L? ^ 1 ^- 1 ci J^_? ^v-"^ 1 cJ .•*uyi _ O" -, 

-rUojiju _ l_J lXJ ^Jixj _ __._ j__ 

S -o J — 

JljJf ^JZf» 

j _. , , o, s ~ J .T " " J " i """■* J u J "* ^* rt*- " " 

#/_ AAjljUt» C__>J^-» /»^^--' aJ*<_ _«3_oU*_ jj^i—J »J-__JI aJ«_. 

.- o 5o-o j o — — o 2o-o j — o — 

J25 ^Iac-JI _^-=** ^l^^l aJj_ 

« _ O-O- O - Y-o ,, SS Oj - 3(j-c j _ O — 

<_LJUL ^j^srl jic aaaa^, _lcj^l aJ«_ 

o - o , o 

S. 122. /j«wt__ ^ fic legendum puto loco u » ♦ s ^ uti Cod. MS, legit. 09 

Hauri fapientiam ab eo, qui eam ad te affert, et attende ad id, quod quis 

loquitur, non vero ad eum, qui loquitur, 
Proprietates, quibus quis fe virum praeftat, duae funt, fi declinet ab eo quod 

ipfi dedecori eft, et lucrum faciat ex eo, quod ipfum ornat. 120 

Quinque funt, qui fe certiflimo contemtui exponunt ; qui intrat inter duos, 

ad quorum res non advocant ipfum ; qui in confefTu, quo indignus eft, 

aflidet; qui hero domus in domo ejus imperat ; qui ad menfam acce- 

dit, ad quam non invitatus eft ; quique narratiunculam adfert ad eum,. 

qui non aufcultat. 
Quinque improbantur in quinque ; multitudo improbitatis in do<5tis ; cupi^ 

ditas in fapientibus j avaritia in divitibus ; deformitas in mulieribus; et 

feortatio in fenibus, 
Impende ex eo, quod tibi non remanebit, ad comparandum id, quod te 

nunquam relinquet* 

LITEEA DAL. 

Frofperitas liberalis virtutes ejus manifeftat ; profperitas avari ejus vitia de- 

clarat. 
Profperitas malorum tentamen bonorum. 125 

Imperium vilium fuper crimine,. et graflatione aedificatur. Jbid. «y^ssA])) ita procul dubio legendum pro Jdultj ficuti vitiofe fcribitur in Cod. 
MS. S. 123, Conf. ufus rs j in W5 infra in S n. 143. 70 j J O - - o 50- j -o- £3 - Ci 

< V -A2J lUj<3 (.*.*« .ASi. SLjUj -£>IC^ k/ — O-o - o s -o - o — o5 — O-o .» - o 

</JoUI jUjJ (j~© <SAJ I J\a£ ,^=->JI jAJuJl *^l<^ 

5 .s — — s! — o — — - — o j o T. - »_- — O-o J - 

< *aaJ I^j vKamj.-; ^j Ht^ C^"* Uazst' ^ ^liJl j!<3 

; o — — O j— OJ-OJ---0- J— — «5 .O — 

130 f jj&i^jl£=a#« ^j~« *\***j* ,^ajU.c ^-*0' (j^UJI jlti 

- 2 j j o-o o j - - - So-o - o T. - j - o o 2 - «.^js j - .- 

<5j_j| UjJOj s_*sLJ>l LaA-.sr' lJJjJjJ ij-sac-Uj O jJ\£ jt<3 
~ °j * r° -_ >*■ j o - o » — --- o j ^ o ^ 

- T»o - - o3 o - o»o j - - 

^sarl Jdcl ^^, t^j.Xx)\ f\j& 

^ ** +> *& J O _~ _- — -■ -V "*** J O - O _£ -O J 0*' * 

i ..xaJI u-vX>w.j« ,aaJI v_^a:s-! JidJI fU<3 

o j - o3- s - j?-o2 ^- -o-o j - - 

135 < >wJ (JsArfdiU AaLc U_k| AajLjUI f*ljti 

as — — O-o O J — O — O-o J - — 

. 5.A/-2aJI (^^y^J AAJUUI (*Ij__> 

O ._• O-O _- __, O ^- <-0 _- O 55 -O «. ^n ... O-O j ^ 

_ J.XxJIj ©j^iJl* C^^Jb i^udjUI UjlO 

. . • c *• •» ° - 

JIJJ4 ^jj^ 

- O J l°-0 J «. = -o J O 

_ ^jsAa^a-sv^ I jb_>__ AaJI ___--_. j 

J J O-O J- J-J- J S? -O - 5 -o j. o 

_4_Jj_UU1 iCLul^j jjJwzJI ^JA.-^ aaJI _j£=J 

— O _! -O — S J - — O — O-O — S O— 55 -O J o 

140 _A_jUaJl ^yo jy^ AajuUI ^o Aaaaj AaJ1 <£=>J 

J 0-o— -— - O So-o j — — J £ -o ,Oj ~— — E -o j o 

.(J^aJIj ^ljJ^I JjlLj Q^aJI JJ^| i|^J AaJI ^j 

— w-' -o j j — — of-o — 00— os;-o j — — 

< Ll^r!^' (^J*tV**r! U /Jl JoaJI (j»«e jA2k JaAJI L-jlibj 

<jlw*jI lyJ /JjL^ Ucj y^ 53 M cM U J J 

• - - - ». ^ O-O J J O-- — - u/ ^ J JO- JO- OO J 

<8jL^ljJ*^^cj iijUwJI L_^A-S^ ^_3juXyJI 4.) 71 Nummus argenteus, qui prodeft, melior eft aureo, qui profternit. 
Nummus argenteus pauperis apud Deum magis fulget, quam divitis dena- 

rius aureus. 
Domus retributionis [i. e. Paradijics] haud vacua eft generofis ; afl in ea 

non commoratur avarus. 
Homines leniter tracta, fecurus eris a malis, quae tibi inferant; et incolumis 

a dolis, quos tibi ftruunt. 130 

Leniter hoflem tuum tradta, et fincere amicum tuum cole, fervabis vitam 

alteram, virtutemque mafculam aflequeris. 
MifTum fac, quod ad te non fpectat, et occupatus efto in negotiis tuis gra— 

vioribus, quae tibi faluti funt. 
Tentaminum duratio maxima aerumnarum ejl. 
Injuflitiae duratio vindiclam poft fe trahit, et gratiam aufert. 
Sanitatis duratio lautiffimum donum, et praeftantiffima fors eft„. 135 

Socordiae duratio mentis perfpicaciam occaecat. 
Medicamini iramfilentio, et cupiditatem inteUectu. 

LITERA DSAL. 

Dei commemoratio piorum fymbolum. 

Dei commemoratio pe6torum fplendor, etcordium quies. 

Dei commemoratio excitat focordiam, et illuminat tenebras. 1 40 ; 

Dei commemoratio fanat aegrotos animos, et repellit morbos atque miferias. 

Praeftat perdere oculos, quam adfpicere ad id quod religionem deturpat. 

MifTum fac id quod exiguum eft, pro eo quod multum -eft, et id quod 

arctum eft, pro eo quod amplum eft.. 
^Equi juftique ftudiofus amatur nbi herus eft, et laudatur ubi fervus eft. 

S. 144. Cod. MS, minus re£te 1. ^i . Ibid. «sUx!! fic legendum loco jjiUIt. 72 j j o - j«Oi ,»;< j j j ■? - ° v »-, J . ° J V^" * . «• - ° * r"? -». 

145 <o, - ? -o ¥-° - o - j - o - -- - 5- o- jj oj - o s -o j 

* -O * , - O-O - - O - .03 JJ Oj s! S -O- J -,«-• J J O .- J 

(^jji *oi*migp ^jjA^ c_^' o.Laj ^jlxjij ^yi *£■}£? s -o sS - jj «. - j_ 

<• j>A>j«\aJ I ,^ A^=».3^ 

J J O-O J J J . J 0-0 o j- "I I 11 I "• " I " I " 1 ■* J « 

/^i jJoJI »^J ^UtH q*-IaJI ^jIjuo A£W.I q^ast'- ^JjaxJI *»_ 

o - - 

. ^ajLx* 

o 

.> U _ 1 -o 3 .-. -- *■ 3 * -» J O-o _> o - 5; -o j O 

. y^A-s-v-M AwJlsr - c-j^aaJI ^>y> aXJI ,-==>J 

- - s -o j zi* -j: - - O-O J J -v -• j o 

i jjl v /-a)l (j^-_h_) _ , .^-- 2 'J' _V\ J . "" Y^ 2 ^ 

•— S -» — 2 - O dt -o JO -~— — — 20-0 J O 

150 «VlJJI ^jjl UJJJI J==>j i*\j& »^l ,£==J 

=» _ - O-o O O»— -1 -O J - - O O-o — 

<tJ\i: ^^aJI ^s i^jjj I^^aX* ^ily-^-id jj 

- - - jf-3 j s -- -- - - -0-0 j-o 

<oU*bcr'l «j ^l QUu ^ oUUJI Sj_i, 

-Ost-O - -f -" jOuw-- •— - 0-0 j O-v-- _ _ 0-0 - O- O m. — 

<IajJJI ^tJ^s:' 3 °y----_5 *LaJUL> ojyj (^-oi.AJU lXaJj <JJj 

k-S -o J O - j o i-< -• - o 0-0 j i"- 

<• j Jw.J I ■(_)ly_!--.l CJ^V 
1« - |-o J J- - O , T-o j 5*- 153 ^Js^l f*jjJ iyX-sr 1 ! <jJj 

J O <-» J J O-o j j^. 

. JJi-srl L-Jjax)I qwI^ 

0-0 j uT. o s 1-0 j 5*- - 0-0 j u .. o s i-e j jr- 

Joxil Ja^ ^L^I (j J, S. 151. olywX)* MS. vitiofe 1. d_£Xl. S. 153. ty fic lego loco jji fin.iliter 73 MhTum fac prodigalitatem ; liberalitas enim prodigi non laudabitur, neque 

paupertas ejus mifericoixliam inveniet. 145 

PofTeffbrem gloriae infolentem non facit dignitatis gradus, quem obtinet, 

etiamfi fit altus adinftar montis, quem venti non concutiunt ; vilem 

vero gradus dignitatis facile infolentem facit adinftar herbae aridae, 

quam commovet aura praeteriens. 
Qui funt vitiis obnoxii, amant aliorum vitia divulgare, ut ipfis eo facilius 

pateat fuorum criminum excufatio. 
Dei commemoratio alimentum cordium, et amicorum confortium ejl. 
Dei commemoratio illuminat oculos, et mentis cogitationes manfdefacit. 
Recordatio vitae alterius medicina; recordatio vero vitae praefentis morbo- 

rum graviffimus ejl. 150 

Relinque prodigentiam redtum tenendo modum, et recordare hodie diei 

craflinae. 
Culmen perfectionum non aflequitur, nifi qui bellum facrum flrenue gerit. 
Subige animum tuum certitudine religionis, et fac ut agnofcat hujus mundi 

vanitatem atque perfpiciat ejus miferias. 

LITERA RE. 

Praecipuum fidei veracitas.. 

Praecipuum fapientiae adhasrere veritati et juftitiae. 155 

Praecipuum vitiorum odium occultum. 

Culmen liberalitatis donorum feflinatio. jryjfj loco xjjSj uti in MS. legitur. 74 

, O S ' -0 _ , , O-O J O , , , O-o j i 1 , 

<5a#$JI« u-wfjUI lXA-« {^j^-^^aJ I (j^lj 

, , , o T. , , s j 

< l-^AJo c^—.r' <*_.*__: l_jj 

.- - o j .-oj: j j .5 j 

. (OA__s _),.* «AjI Oj^a^ UJ; 

O O-o J , , , O S , , O-o J O , 

( JjUI _f-_yj *>_srlj v_*„_oUI ^ Jj J J - O .- J O .- O _£ -o j 

( Aa_____. ■--« AJ 4A-==2J >ALi) ; ~-;:~0 J O , 

•yl-JJ- A.J aa-__=2J ^ALaJ I <_^_____lj ,- — _■ -= .- ^ — J — -^ -7 — J w _ _- _^ -_ ^. V**— ' -- _ U-~ _J 5-^* 

. l^jA^ I3X-3 _._ 5j*J_» y _. , i j-3o' AaajwJI ^L^___i_=. JlxJI &Jj 
165 ( (_)UwJI iuLol (j.^ i _=_Jl ^LwJJI aJJ 

- ** "* ,5 *" *" 

O J .- *+* -O j 3S_p O J .- _ O^O J ^ - 

/.•(^J-j ^jLnJJI aJJ .-,_*__-' fJvjUI aJJ 

O -- 0-0 ^ O O^O J O -- -- £5 -- ^ O — 0*0 ^. ^. o o*-o J — _- 

_W_J_JI _j,- _Vj-aJI (j_-JJ« &,LwLi cJjv*JI cs^ <J<xjUI b<_L_jJ ( ZXjJj 

, 2o~ J ,0J , o j! -o J , o 0-« *- s 2 o ^ » _______ 1 (jL_2AJ LJJJI CCjIjJ 

.- — ■ .S <■<"> _. J J O-O J Oj — O .2 --■ J - — 

i &A£Xao) I _3 **-*J I 0\***JU Lu" _\ J I k,_j) ^J 

O O Oj_- J O .- o<-© .- O ■*—. o 

A il _> (^jI^kn^^I ^luXw-l (*fo wC____=>l j ___ JjJT^yJ I 9 Ia___^jI / i» cij 

oj j - o 5- oj j^-oS 

370 <£=>d _Kv=^_) _t*o i^ny) 

J^T ails^l gl___=j . aXjI a-cIJ_7 ^ Jj_l)l Ai^T g___sj 

_= -o _- 

< *; aAJ I (JsAAwj / i 

J ^ o o*« — _- ^ J O.— ' j o ^ 

< (J l T >___ 1 _Xa___, L_2 t J I _)sjj 75 

Culmen virtutum eft imperare irae et libidini, 

Quandoque exitium fub re quaefita. 

Aliquando cupiditas nimia fcabiem pofl fe trahit. l6o 

Quandoque filentium efficacius fermone. 

Opprimere iram manfuetudine fapientiae fructus ejl. 

Qui inequitat injuftitiam, ejus currus profternit ipfum. 

LITERA ZE. 

Sapientis error eft inflar naufragii, quo navis ipfa demergitur, caeterique 

cum illa demerguntur. 
Lapfus linguae magis vulnerat, quam hafta,, quas fcopum recta ferit. 165 
Lapfus pedis vulnerat ; lapfus linguae perdit. 
Plus praeftare, quam promiferis, magnificum ; minus vero praeftare, quam 

promiferis, demifTum animum oflendit. 
Vitae hujus emolumentum vitae alterius detrimentum. 
Speciofa bona hujus mundi intellectus debiles corrumpunt. 
Abundans efto in praeftandis beneficiis, et multiplica largiffime beneficen- 

tiam; efl enim thefaurus certiffimus in futurum, et recordatio jucun- 

diffima. 170 

Tributum fanitatis ejl ftudium in obfequio Dei; tributum ftrenuitatis certa- 

men in via Dei. 
Societatis decus patientia, qua unus alterius vitia ferre valeat. 

L 2 l^lAKM 

o j o«« j .< _ 70 

W •*> jO - 

-o £ -o i j „ v^, j 

t ty<-Xj I t— -v_» (^snr I ^ 

J - - V-o o j o<« j . 

i -Wsr I ^^^dxJ I U"*>»m 
-» . - t f° . - °-° j-- 

jOss-o^.-_ s ;,« j - _ 

< c^^aJ ! £* JL*J | tw-vA**> 

- O 0»0 j „ „ (; — . 

>fHju_l ,_jOljj fl^l .JL 
<( Ol__JI ^ 5 ,-LJUI JL 

» — * -o j; j 0-0 j .. 

<*_-JJI y-^l ^X* 

•> O J -O-O J - O J J .. - - Oj „ V-o j - O J 

j-g-.id-j <Jobdl (^UclLw <&_a_jI — x_* C^--^j <J.jk_s- J l ^LLLk» 
180 A&ASUi 

«(JoUUI Osjyi J^aJI ysr* *-el>~ 

r- — j .. O 2 O 0-0 J ..... — _ .. j — o 3 o 3: .0 j .- ,. 

/«-AkkiIJJ s i y*tl jtXxJI AkmIjj* < AkwIakki (J"*— ^l ()*»XaJI A^Ixkw 

J -O - I ° ' ~ "" S i*. " | ' ° - ■» * ?.T V ""- ° -O-O J - _. 

tjL—sl* JJ\_ /^i ^L—XAkmIj fj_* .j A_ij AJ\Xj" JjvxJI «XnmUj*. < l-\a_5 / j 

O — J J O J — if — — — Jj O.O J J J 

o 

— O — — l-« — O — -. ■ #«J -. O — 3; -c — O — 

(J_>_j' J^" ' (_J— ^ <J J * 1 ' (3-^3 <J_-A-_> / V ^— »JI _}— ^ <J »*» 

185 t'ij\Sf\ 

<i_aAJUI aJJ_: X,* X-*aj _ _,j_l x v >~ 77 

LITERA SIN. 

Amor mundi calamitatum caufa. 

Odii caufa invidia. 

Pugnae caufa litigatio. 175 

Salutis caufa filentium. 

Continuo benigne facere ingenui armatura ejl. 

Turpia loqui fordidi armatura eji. 

Armatura pii preces^n^. 

Imperium itulti manifeflat vitia ejus; fapientis vero praeclara ejus faci- 

nora. 1 80 

Qui fermonis futilitatem libenter audit, confors eft dicentis. 
Regimen mentis prasftantiffimum, et principatus fcientiae eminentiffimus eft. 
Bona juftitiae adminiftratio tribus in rebus cernitur : firmitatem mentis 

temperando clementia ; fummo ftudio fuura cuique tribuendo ; et exi- 

mie modum fervandq, ut neque dextrorfum, neque Jiniftrorjum defleclas. 
Lastus eft pius, fi obediat Deo ; triftis vero fi peccat* 
Interroga de focio, priufquam viam cum eo ingrediaris, et de vicino, priuf- 

quam domum conducas. 185 

Auditus aurium non prodeft, fi conjunctam habeat mentis focordiam. 
Curfor celer fervatur, aft quaefitor tardus retromanet, vel fperat, i. e. fperare 

non definit, fcil. nunquam fpem fuam explet. 78 

j3 OS^- £ - *■ 0*__« £ 53 r- «* J J 55 -© .- J — 0"O J — _. ,- £> 3S 

»I. V J1« (^_K_a_JI« / -JcXJIj ^j^xjJI* aaaaJI Ij^L^—! _ a — a_>„ 

_ _ -O- 

< /^X/_J I* 
*— ■ — — ;2 -© J *. -.-- *~^ o 5o~o j _- OS-ojO — 

Jjj O-o *-- . . O/-O O j _- O — O-— J — - 

-o J O — 

_ - - 1^.» — - j 0-0 j o j - - - j - o j Jj 0-0 j o - 

J«_sr*. J . _ ,**-_> L. T JI .____» < aa y _ / ^a ,_^_j__j ^_j.^» v JI ._==_£» 

j — — 
/<r AjLmJ — — 5o-o — — — Ci _ - — o 2o-o _ — 

<-fl__l ^^A_=.l Lo J L^^l y~ 

j - - V-o O - 0-0 „ ., - - _ - 

l Jw_T I 3 , Y J I U-^,—-^ 3 Lc y~ O - » — -J 0~3 ' '/* _J ^Jj^^J (_^-== <_r* *!__y' j^ 

- O 30-0 - o3 - * S ~ gS ,. 

195 cj\JljL\ a>_JI Jx Cij 2 ?- ^ *L__J «& 

S j j s -o j -- o - j - o- 5; -o _ - 

< Ixivw,^ /j*jIaJ| ol_; (mI / _JL.j _ (m"* /)_UU I y_ 

, j - V~ - o 0-0 _ - 

. Jjl-srM ojj^l v~ 

_5 — Ov_ j ^, _. O — -- j 0-0 _8 _. 

< Cj£j>J I A_ __ (_j«._ 5 _$LJ I .>__ j 0-0 o - 0-0 

__ . / ^J I -Jud I . j _ - j--?j--jjO-. - O j - o- a-ojj- 

_00 . T >$_ (.<w<*j __ * o____ / -___< ___ (•<__■ / wLJi Ojt^» (j_. cjj _Sa 0-a__ / s ^-_ ! ___ (^j_8 (j~LJi y_ 

_ - 0-0 j _- _: - j o- 0-0 j - a - - - — a ~ _- 

t: ^j--J I AaAAJj cJ-LiyJ I _«J\AJ Lo J I 4aJ I ~&> S. 188. cf<XA!\j. Italegendum puto loco if-sJI^. S. 190. ^yj- Sic lego pro cf_j-»« 79 

Sex funt, qui moram non concedunt ; Prefbyter Mohammedicce religionis 
et Princeps ; Moechus et Adulter ; Mulier et Puer. 

Vigilia noctis amicorum Dei ver, et beatorum prasda opima ejf. 

Virile decus et virilis animus minoris aeftimatus ; quin vilipenditur, fi tenuis 
et imbecillis fermo ore egrediatur. lQO 

LITERA SJIN. 

Hominis fidelis gratiarum a6lio manifeftatur opere ; hypocritae vero linguam 

ejus non tranfgreditur. 
Peflimae opes funt, quae pro lucro ferunt crimina. 
Peflimus viri comes invidia ejl. 

Peflimus confiliarius eft, qui ad facinora perpetranda confiliarium fe praebet. 
Laudari a malis peflima laus eft. 195 

Peflimus hominum, qui non curat, fi homines eum videant malefacientem. 
Peffimus fratrum, qui amicum deferit. 
Peflimus praefedtorum, quem timent innocentes. 
Semper optare (et nunquam contentum ejfe) peflima paupertas ejl. 
Peflimus hominum, cujus fperari non poflit beneficium, neque caveri male- 

ficium. 200 

Peflimum donum, quod prasceflit procraflinatio, et fequitur exprobratio. 

j <j j 
S. 192. -L5^i. Italegendum pro *U^ . S. 301. In Cod. MS. legitur. JJa^ . 80 - j : ' -o j j o - - j o - o-<» - - j j o .. s ^ j! - 

j j o- o I - o - O .» — ,. - o - o 3 „ o - o - 

i (* JWU» (^ I J^ ,^=33« fr"*'-' O ' ci^ Jj^* 

j — - 0-0- j - s -o .- 0-0 a - j j o - j — O j - 2 - 205 <(^.aXaJIj ,4'JwJI (^jJJI uX l r $> (^Ia^ 

- * 1" - ■» r. . °"° - - oi * * 

ijjlsr^l i^jjt.^ ^ajUI 7 U^l Ua>^ 

S -O J o - 

JL2JI ^y^ 

9 -2 -jj— d - - - o £ .0 js ^ 

< Jl l$i'JJj Jum UjJJI k^ 

- .. S «O J J j J s -o J ., .. 

< jjjji ^j-o^j ^y v^ 

< JobJI ^ JJjJl<== <JiM:s: J l V^ 

— So-o - - _ o 2 -o j _ 

210 <Jw^l 4*==,!.==? (^ILaAAwJI u--o».L3 

— O-o £5 -- O -. * w -c j^ «■ ^. 
< (jlyJI /5-» Slji-O y*JI AJjJWS 

- - O J S - J - V-o J „ 

( U-JaxXJ \^,*^ JJ-lsT I /JJ u\vw3 
j j o _ j i j — j j o , -2 », j j - 

J Vj «w - - O O-o J O J i S «o S - w. ■, S ~o - - - - O O J 

jW/jO iv^S ^jlyJ^l jWAJ LX*iJi (^jU LJo*J| (Jw* OuLyjl ^J^ 

£ " =S " ' £ 

- O-O J I - V-o 

215. < J^wjjJI ^VI 

- - O J -- -- 0*/-J -- -JJ)0- --^. - O J - - O J 

U1aj*<3 AjlxAaJ «wLikJci J^XaJ' Xj l^s^J' OlAJJy UJu^ (^jwa 

-JJ o '.' 

-- --0-0 pj^o* ^ o j o 50- ---s-o --j_oj e o^ 

< jLcjLf) I LJvaAXj /*^aJ* (j-« v^L JLojkud 1 LAaJlxj C^jus 81 Peffimus hominum, qui auxilium praeftat contra oppreffum, et juvat oppri- 

mentem. 
Confilium cape priufquam animum tuum ad aliquid applices ; et attentus 

difpice, priufquam progrediaris. , 

Duae funt res, quarum praeftantia non cognofcitur, nifi quum defiderantur, 

juventus et fanitas. 
Duae funt res, quibus religio conftat, veracitas et fides. 205 

Findite aerumnarum fluctus navibus falutis. 

LITERA TSAD. 

Sanitas mundana aegritudo, et voluptas ejus dolor ejt. 

Rectitudo confilii tutum praeftat a lapfu. 

Quum fcopum ferit infipiens perinde eft, ac fi fapiens hallucinatur. 

Praefectus imperio eft ut infeflor leonis. 210 

Eleemofyna occulta multiplicatrix opum. 

Amicus ftulti calamitati expofitus. 

Sua cuique fapientia amicus ; fua cuique infipientia inimicus eji. 

Amicus eft tuus, qui te reprehendit ; hoftis vero, qui te inftigat. 

Cuftodi fidem tuam a dubitatione; nam dubitatio corrumpit fidem, ficuti fal 

corrumpit mel. 215 

Cuftodi religionem tuam erogatione opum tuarum, et lucraberis ambo ; neque 

dilargiare religionem tuam ad cuftodiendas opes tuas, nam perdes ambo. 
Silentium, quod tandem tibi falutem afferat, praeftat fermoni, qui tandem 

tibi afterat vituperium. 

M 82 J O - ■ O -£0.o j - J j J iS - J s ^ -£-~r. J J^OS J .. O ^ J S .- - J O J 

-- o-o j _ o2 ^O £ -© . „S.- O ^ O S ** J J J 

<("L/-zJI (jwisl IajJOI CvIJO ^jX qxJuJI (**a*o 

<* j J O J -- O^-o j O — 

220 Ojm . *«Jw<o JJlxJf iJs/uo 

.- o 3o-o jj - .- j oC. ,o "Eo-o j _ j j 

< jijaon y^j (J^ J T ^ J ji^i ^Lrjj^ 

" "i ■* r ° *■ - J J /* " J . " °^ < j"° "* °*° J . s - 

< C^j"l£= C*a__ I^aL-u A-jJcsr! <jobiJ| «xJLi*. 

J O ,. J .. - V-o J S - 

t 'id>j^j^> ui: J^Lsrl aJLo 

.. o — o<^ j oj o - o-o j ^ -- 5; 5 o — o*-o -- ^ o _» -. o 5 _ 0-0 j _. „ 

(ji*A*J! JVxwJj JL*JI l-Afl (^^> JlAJI J-^ j^o j-A-^31 / cA^Jl Ua£ 

*.*- 2o»o.-. .- & --O -> Oj ,-. o>*> J^ _- — 

225 <sy__.4l« (^jJOI Jwaj (^xJl Jj-^-J 

— — « -c j^/^j ;s« jOj - .- 0-0 j \u .. j o ^ 0-0 j o j 

<jL«JUI JU*j Cj^IJI l^»*^3 jUcxJI Jv&j (^axJI ^xao 

_, o 

_ O "cOrf j o j _ .- — j 0.0 j — j - - js -o j o — j o s 0-0 j o j 

( y^J-l iaA_s--L AAA/va^JI ^^gLajjs C_>'j--' J--U- A -! j**- 2 --! ^iJui 

J?»* .- O o 3 -. O 3 -. 0**> .J) O -. 

_, _. ^. O - O **- .- •£— — ° O — O*--,. _-^_ .- O .j) O "f O*—-. ,-. 5- 

O^-aOjJU ^^*'j LjC-^.JtJ «J.-sr^lj O L. a_j*J JJvjU ULajJvj ^a_) 

<_. __oj j_o__ - jSjj jjo „ 

< 0-.a-L«.>. v j JvXnn»«J4 LXJt^ < j. v £_--2J 

^ 3 & ~ o^.^- s^ ^^o--o— O * ^ ^ O O J O .0.. -4 j. ' \J > o ^. 

U^ ^^ O^ lXj— >•- ^ j-^jlj ^;^-^ 5 -2L_>.lj 0,_k- 5 «.Jj 

, O , O-O JOE^ -^ ^ J-J J - -- - JJO..J JO^ , ., , 

(*ft;JI C^^JCJ l Y ===J (^jlJU ^J^' '•V-^ 1 ^ l -^A!2-S: J 5-JjJ Ly-.Z-J 

s^ O^ . JE-J 

230 IJvC AaA^ (•JvJU' .» -• O -- O -- 0->O j . y*-fl ^^ ^ic C^OtAJ' -JtJtJl !J;l,Jj 'J 83 Silere tui donec ad loquendum cogaris pulchrius eft, quam loqui tui donec ■ 

filere jubearis. 
Jejunare facere appetitum a voluptatibus mundanis jejunium praeftantifli- 

mum ejl. 
Peclus fapientis fui arcani cifta eji. 220 

LITERA DAD. 
Angufliae fortunarum virorum fubjugant colla. 
Anguftiae fortunarum ad inlidendos terrores adigunt. 
Sapientis animal errabundum fapientia, quaerit eam ubique eft. 
Stulti animal amiffum nullibi adeft. 
Divitiarum noxa major eft, quam noxa paupertatis; haec enim vitam hanc 

perdit, illa vero perdit religionem et vitam futuram. 225 

Debilitas oculi lapfus, confilii vero exitii caufa eft. 
Imbecillitas patientiae confundit confilium, duplicat malum, et perire facit 

mercedem. 
Generofi oppreffio melior eft, quam ignobilis honoratio. 
Arc"te ferva religionem tuam, et munifice dona res mundanas ; tenax efto 

exiftimationis tuae, et largiter praebe opes tuas ; hoc modo virilem 

m 

tuum animum perficies, et in converfatione felix eris. 

Depone gloriam tuam, et deprime fuperbiam tuam, et memento fepulcri 
tui ; illuc enim tranfitus tuus erit, et quemadmodum feminaveris me- 
tes, et quemadmodum judicaveris judicaberis^, et quemadmodum hodie 
praebuifti, cras illud ipfum accipies. 230 

Anguftia paupertatis ad res turpiffimas defert. S. 219. Loco pj-Mo forte legendum -_j.*s» vel A**3 jejunium animae. 

M 2 84 »> , , O J 0.O J__, , , ; f* r < y 

. JJw^JI uTXsb J.JJUJ JX_. 

J J O-O O , j j __o J , 

. jjv___*JI u^AIs /^j JaXjJI [•U.wb 

- _. ~° J <J J , O-O J <_ _ 

. (jjjJI JWJU (J»«UuJl . ^JU-3 

- O«o > ^^Ufc. , , _, J , , , , O-O J O , 

235 < S.AA__JI »jI_a_a!>__I *-«o y__>J - y -2 ^' ;jt^3 

o 

. __s_€y J l ^jA? ^JI (S^y »j^*JI _)L_. 

, j o~o i , s jo , j,o3 , _, -o jo, 

.^JU-yJlj _)_JJwl _j.,* Q5^' V^J' Vf^ 

. - 50-0 j j , o So-O J _. 

. JU^I Jj_C /^5 ^A-r^l _ U^ *— . 55 #o _? o ._. 

*UJ| ^iy- 

O _" >« JJ,, O ,0-0 JJO, O T"0 JJ , , O ,0-0 J J O, , , , O , , j 

_ v-==-JJU AJlwjJ* ,_=3aJIj _uA_» ( J._i>i. (^..^1 / _-J4__. 

, O, , , J_, _,Oj . s - - -» J ,j 

_U-X_ __ojl3 _J^Jw»~>_ -AaMJ _ jV-_: f_ U J._==J / ,jij_) 

S5 , , o 3o-_ o, ,o, o , ,, ,,o, ,, 

J\/_-4) Q^UuJl (Va.. ,J«0 AjwJU LJ ._==___ /^__X__-__ ^js^J (^jJ^ J _ , O J 

240 < . CJ^ . ,o o-o 

-Xj^I j O JO, O,, J ■ ,,,, JO O, O , , O, , ,, O , , j 

.A_-=aX v J J« oljifc (^LUj -uJjii' J«j _wiu i_^J__: ^^J /^jJd 

o , , O , , , O , JOOJ O J , O , , O, ,J 

Jj _U»-Ju 5j«cl / 5 a_2__J _uJJ__J J«) «X — J___A — _■ J___=__ (^.yi (c^*^ 3 

J O O J 

. _x£__=J^j , , o o-o >,*,.., , JJ O-o jO,-!o, ,J 

. ^j l-j-.-^! V_ r -J._S_ J « ^AAjJI ^aJ_S_ J (J-yJ (c-^ 4 — ' 

J J O , _< O-o , ,,,, JjO, _., O-o , , , O , , J 

245 . _uJ_J (j-V-Jul (j«%o fUj Oji_A__ J— Ul (_j-< s_a___. (j*yJ C-S^J^ 3 

jj,os j f.f'" JJ i~' J ? j - *; -» "2 -r°- — S"j° -- ,- ° -j - /* 

._utwJ 5L__»J-AJj «iu'*^' CjK^ O' <J^ C^^Jl J^V CJ-r' v^i^ 

J J O-o J, ,jjjO,, -i -. J 

ijjjlj\ -Jj^jljj _3JJ.JU' _ (J-yj ^^J*^- 85 

Aberratio ducis pernicies eft ejus qui ducitur. 

Nimium lucrum fedtari detrimento eft intelledtui. 

Infirmitas perfuafionis religionem perdit. 

Debilitas oculorum non nocet, quum lucidi funt oculi mentis. 235 

Exercitium cupiditatum ad puriffimi fanguinis interitum ducit. 

Amputare capita fervorum facilius eft, quam celare vitia eorum. 

Spei blandimentis aetas confumitur. 

LITERA TA. 

Beatus ille, cujus cor in attenta cogitatione, et lingua in laude Dei occupa- 

tum eft. 
Beatus unufquifque, qui errores fuos dolet, cum fibi recordatur caefpitatio- 

nes fuas praecedentes. 240 

Beatus ille, qui ftudiofe perfequitur fuam falutem antequam angufta fiat 

refpiratio, et vehemens defperatio. 
Beatus ille, qui femet ipfe vincit, neque a fe vincitur ; et qui cupiditatem 

fuam dominio tenet, neque ab ea fe regi finit. 
Beatus ille, qui iram fuam reprimit, neque laxat eam ; (habenas ei committity 

et qui praefe&urae animae fuas (appetitus fui) fe opponit, neque ab 

eadem perditur. 
Beatus ille, qui contenti animi tranquillitatem inftar amiculi induit, et pro- 

digalitatem a fe removet. 
Beatus ille, cujus pe6tus odio vacuum, et cor integrum fraudis eft. 245 

Beatus ille, qui praevertit reclum ductum, antequam portae ejus claudantur, 

et occafiones praefcindantur. 
Beatus ille, quem necatrices mundi illecebrae non occidunt. 85 

O _ l~o J ^ - •— * W •• J - 

£5 O 3 .- O •• O **- O -r a^^3S*o J -- - 

*■ o 

J O^-O-o j -O- — - l-o- - O O^ j j 

250 jjJvJLyJI «J. r J ^ ^Jvsrl* (j*J-A=Oil J Jo 

.- *w -o o J O cJ ,- 3 ,- O-o J O — 

i (•) IamjJ I /r vts» <• *.<* \u2~c ' (•) LwJ.AJ I (. «Jti^? 

J 5ll,- Oj *— — JS ^ O 1-0 ,. O J — J J J .* -- 

c i^J**t, [^j&ycj (^ks^ue Slo aJU J\ji:srl ^^, .»^=2.1 *Jo Ij^ia 

•— 5= -O J O -. 

*Uill ^J ; ^ 

-• V-o .. O & ~Z ■ ~ O-o cJ - » 

oj js-oj-- V j -^ o-o j -• - 

/<Cj>JjJ *A^yU' Jlia < l^F^- /»Hr^' T*^ 

g-oj-Ss;.-" .t a •*> j - - 5 — o- s - o — 5 0- - o-o j - - 

/jtoiio» r* 1 ?^ /»^V^' y*^ < ("Lw.AiJ « (jLw^Jj jAC >J,£==JI ~*Jd 

5. - O» — 

255 /<i j ^ O 5: <o 260 < A>./w2C <X/JvC iLfv:' (M<.iaAi**JI Jlia 

- O - - - O^ O - - - -o - 

< &jj^XJ J tau I (j^j C_£*>^ I vfcl^ 

o i -o j , . 3 0^-0 jOj 

< J.idJ I (ji^s" 5 1 ^puiJ I Jjo 

o 

O _J **« J .- S O — O j o*-o J O j 

^ O O-O J .T „ O O-O J O _9 

. LJJc^l ^ 3 U_0(l J]_? 

- - O-O JO- » . s; (-0 JOJ 

i ^x) I «Js^ ^bs^- 1 JJ_? 

SO-o J . — - 3 - O - _- O ;2 -o je-o jOj 

<&--__._ I [J OjUi^J (JJ>>^ UjjJI /3 J.-S-JI ,-J--' 

O^ O .- _» .- . O — ^jO^. 0--0 ^ ^, 

*^^ ^ O-C ^ O — s= ^- *^-- — O-O ^. ^ ^. 0-J--0^.^^ 

^IaaJI ^!ci (^x I^oac ^UAJl j!'-Xj l^^ c^ ^^-^ ^J^ 87 Morem gerere mulieribus fumma ftultitia eft. - 
Laudem quaerere fine meritis merus ftupor eji. 

Diu fe confervare, et libi cavere non arcent fatum. 250 

Confoffio linguse magis penetrat, quam vulnus haftarum. 
Purificate corda veflra ab odio ; efl enim aegritudo emacians, et morbus 
peffiferus. 

LITERA DA. 

Sapientis fufpicio verior eft, quam certa inflpientis fcientia. 

Generofi vi<5toria fervat, ignobilis vero perdit. 

Generoforum vicloria eji condonatio, beneficentia, et humanitas ; ignobilium 

vero fuperbia, infolentia, et vindicla. 255 

Victoriam reportat Satanas ab eo, quem ira fua vincit. 
Vi6loriam reportat cupiditas prava ab eo, qui ducendum fe prasbet voluptati 

fua?. 
Injuria afficere infirmos turpiflima injuftitia eji. 
Injuria afficere eos, qui fe alterius imperio fubmittunt, maximum peccatum 

eft. 
Jnjuria afficere beneficentiam (i. e. benefaclorem) turpiffima exprobratio 

ef. 2(3o 

Injuria afiicere liberalitatem (i. e. virum liberalem) prohibet donum. 
Injuftitia viri in hac vita indicium eft miferiae ejus in altera. 
Peccat in beneficentiam, qui collocat eam in indignos. 
Inique agit in fe iplum, qui acquiefcit in domo evanefcentiae (i. e. in hac 

vitafuxa et evanida) fubftitviendo eam pro domo, quae permanet. 88 

265 { <LsV ^"^ pft**" <-M°' ' {_5*& ^J fL£=aJ| Jid 

-. O jS *o j -. O 3 O ^. ^ ,-. 0/-o j^. ., O j 5; -o d5 

< UJJJl ^i ollocl ^ V J a^UaJI /j AjLxrV" aAJI Jd^ 

J j> u - < -o „ O-o ., J 5* ,0 o 3 .. O ,. OS-s J O - 

«JjySir! U^*^' -^ (J^LJl C£J\-!' (^ ^o ^ qj^AaJI ^vUo 

o . 

*> — O^o ^ j j — - — j -- «• .-. | *-o „ j j s5 — — j & **> j o -. 

^lXyJI ^J\ &Jj<3U-ej (^)ls:v'l ^c a£>:aj <J^JI w?t^ 

<UJ.& AiJJolj UJ^ ^LJJI UaLj 

„ «. O-o .. „ ,. J Jj „ - O-o .. ., ,0 OS/OJO- 

270 ^L^iaxJI Jt^L* l^MJ U-wixJI UL>lj'<M=>, JUc /w^ajJI LaJo 

„ o £ ~o „ _ o .. ,,o5 o - .. o j 0-0 - o — - - 

fUjJUI ^ ? >laa,i <^x v>^' <c^*° C^v*^' ^yV t*^ O - O^ J o g^ 1 v^f* 

< jL£Lo UjJJI UoU jLai,^U UJJlc 

5 .. i» '5 - O ^S — — O V-o — O - - 

< 9 ^kU Aaa=s* l^jli A^sa^sr' U UJdc 

O 
O ^ J -O J ^a— ^s* -■ .- -» .~ J 0-0 *. o ^ ^ 

<(N*scM «JyJ l^ili jj^jU^JLj Uudc 

*—.- S «-O O^ ;£ -O O -* — * ■ ;* -o ^ 5; ^ *o -= ^ -o —■ O .- *. 

*L*»J! /^i JCiJU UXaa£ <*laU|j SJwJl ^S /^iJl_j UuJlc 

275 fi*\12)\j 

— — po j o „ j s ,. - 3o-= ji_o — — 

<- l-a/jjjst' I ^jjfj ajU ^Jti^L) UCJx 

*" J= - - 

35 -- j T^ j — — — s- — ^. — ^ 0*0 ^ o — -- 

<aa:s:y j I aJU^. L^Jli a>^U*aJLj UCaIc 
<AadIvJ\aJI U^a^iajj a-«>XmJI U^^Jjj «jJU c^^a^JI fjvta UoJx 

«_-, o^ jo^— « s-o j- bji, »—— s-« _o — o — — 

^JUJ! /^i Q^ C J *UiUI ^s AajJ >^ili ^Uv^Jl ^I^sLU UIaaC S. 269. et 270. Loco taxls in initio legendum puto kx*o atque has duas fententias 89 Umbra generofi vitam praebet commodam et lautam ; umbra vero ignobili* 

vitam moleflam et pefiiferam. 265 

Umbra Dei O. M. in refurreclionis die erit ei, qui eandem umbram aliis 

praebuerit in hac vita. 
Continere fe ab iis, quae in hominum manibus funt, avTu^etu laudabilis eft. 
Hominis bonitas in eo fita, quod fe cohibeat a rebus vetitis, properetque ad 

virtutes praeclaras. 
Conftringere linguam fuam regnum ; eandem vero laxare pernicies eji. 
Cohibere animum fuum in initiis iracundiae tutum reddit a praecipitationibus 

in exitium. . 270 

Exhilarantis laetitiae particeps fit, qui declinat a blanditiis mundanis. 

LITERA AIN. 
Te decet operam dare vitae alteri, tunc mundus tibi res parva erit. 
Te decet operam dare fapientiae, efl enim ornamentum praefiantiflimum. 
Tuum eft aliorum uti confilio, hoc enim circumfpeclionis eji. 
Te decet contentum efle in anguflia et amplitudine opum, nec non grato 

efle animo in laetitia et adverfitate. 275 

Te decet operam dare bonis moribus, funt enim ornamentum exifiimationis. 
Te decet operam dare exporreclioni frontis, eft enim amoris vinculum. 
Te decet adhaerere filentio, hoc enim pacem tibi conciliabit, et tutum te 

praefiabit a pcenitentia. 
Te decet operam dare amicis finceris, funt enim ornamentum in profpera et 

auxilium in adverfa fortuna. locarem potius fub litera (ji . S. 272. ^uXs fortafle fubintelligitur verbum 6LaH 
operam dare, pp. adhcerefcere, quod conftruitur cum i-> rei. 

N 90 J O-O „ J _ a 280 'f.T^' Oj^V- »^^1 li^' ^ £ 

- <-> O-O J J - O J Cvw-O J _ _ O 

<■ (mUnJj^I ^J.jUns vgiaj H>-\j£J1 <J « J *-^ c 

_j - _y - - ~~s 

J - J O 3 O - O-o J — - J - • • O O-o _ o 

<o l e J . j 1 j Y JI fr^ g 1 ^^ 1 ^ 

_ ,* -o J JJ J - O _ O j _ T-o - O 

< <J L^..J I <jU-*"£ ^_ ;^JG!jvn>,j s .xs: j I Jva£ 

— Ju-o ^ _ o _ JJJ - 30-0 J J _ O 

< JLcj4I Aaacs* ja^Lj ( jLs*J'l lA/yda» l\a£ 

»-__o-o _ - ___ » o-o - _ J o - 

285 ^UJIjlJ OJj *UJLJI ^IJ -*LxJ C^as £ 

J J J O — J O _ O~o „ _ _ _ j o — - J J O — _ _ J _ 0_ S _ 3 O J _S — J J 0_ O < AaaLj L^a^JI* (JjUU CXA3C" 

o J f S ? J J 0_ O _ JO - 

< l^AAlaj Ji !* A^v^j <J..ol vJo • «XaJLo JV&JLl (/j-yJ C^ais^ 

j_o — J Oj — o - j - o- j o- o - j o 

( OjAC ^ y^2AJ ^^aSSss <WAJ jJiaJ (^.yJ C^vj.3^ 

JS - JO- -O- J-O- j-O- O- JO 

< <3u^ ^_i,xj ^ ^^^ a^aj c^ffT^ c^v' ^*^-?" 

j — o — — — j— s-o a _ o — j o 

290 ( AAasL (Oj a^j AaJ I /^ C-fow (^. V J Cvc: £ 

< yj JA.J (jjj«Ji£=3 cJ-yC sXj ,J.C 

*/ »* -o o— O s! _ 3 - O — -o JO — 

</ jjl «AaC (^.^ jjjl 8*^>SJ| Jy.£ 

jj o2 i--T J _ S 3 — - O-o j o , 

< O-wjI CXaj ^ -A>*>l «^oLb^JI v-XaC 

- O J (rO __ .?_ _ ,* -O J-O- 

<<£s:€y j | ^lc /-J'Lj ^LaJJI js-aC 

-__- o - - j o - V-o j o j -__• o - _ V-o j o 

295 <C-£aa£ ^i -jAASirl ji.A2J C-Waj /i ^JLs: J l JaC 

o-- c-a-o _3_o3oio3_oo_ _ o 0-0 ____ - s j o * - 

< ,^d£ <J./*2AaJIj cXjIJvcI f*^\j *#JI (^U^^U cJc_Uw.=S,. Cjj^£ j - o -o j S. 283. iX&^i^wj. Ita lego pro cjLSaiiiww uti in Cod. MS. fcribitur. 91 

Quum anguftia ad fummum pervenerit terminum, liberatio erit. 280 

Quum anguftia incidat, manifeftantur virtutes hominum. 

Tempore probationis honorabitur vel contemnetur homo. 

Tempore perturbationis (iiegotiorum publicorum) manifefta flt virorum pru- 

dentia. 
Cum immineat mors, apparet fruftratio fpei. 
Miror eum, qui domum evanefcentiaa inftaurat, durationis vero domum de- 

relinquit. 285 

Miror eum, qui focors eft, quum mors eum quaerat. 
Miror eum, qui animal amiffum quaerit, et interea animam fuam aberrare 

finit, nec eam quaerit. 
Miror eum, qui femet ipfe injuria afftcit, quomodo jufte aclurus fit cum 

altero. 

Miror eum, qui femet ipfe ignorat, quomodo Dominum fuum ftt cogniturus. 

Miror eum, qui dubitat de Deo, cum videat creaturas ejus. 29O 

Scientia fine praxi eft inftar arcus fine nervo. 

Servus voluptatum vilior eft homine in fervitutem redaclo. 

Servus concupifcentiarum captivus eft, nec folvuntur ejus vincula. 

Offenfio linguas cordis fanguinem perdit. 

Magnificentia Creatoris in anima tua creaturas diminuet in oculo tuo. 205 

Caftiga invidos tuos benefaciendo iis, et hoftes tuos emenda bene de iis 

merendo. 

n2 92 , , S , «. j o-o , o , ». j , o J os-« «. o .. j: ss -e j o , 

/A_ sl_3___ r Jl <_^ aaXc __>&! l--_J\J! »aa_=_ _*._ *aaaJI ^a_ 

•« — •* .^ ■* V - " *" 

- o o.© , 

< (_,Lw__J'l *A_,a_ 

, o 5o ., g , § , 

fLjjjl—zs ^*.^J (^•'0 -'V— ' / l^ / c^ 2 
o 

,.1-0 , , , . O £5 O , , O.© J , , , 

< _^„S: 1 _.J>lJ\_> (^.« >A_. _)_il_J| »Jj\_: 

;5 , j o , o-o , , , j,o, ,jjj, , , Y-o j o 

300 < Lm — - i-^aaJlJI {_»-__ Ijl ^^ - aJ^_j Jw_s_ I ~___ 

t iSSfi j_\__=_j ___*^T ji_ 

O J O J , , o-o , o 2 o , 

4- <JsAAJ _k|l/_JUI _k^>l y^l_ 

-* _» O O 

o _■ *_•?— 3 JOJ^. _• O .- i-o o _. o _- 5s .- _- _• _• i-o j — 

^^ _}._ ^lyA^ __jjl« l_^a_cv j I _^a_ <^_ tUyC v_ r ^_:v J l <_j»a_: 

, , o-o o , o £ , S ,3o«o j , , , 

<^-JjIj_JI j_mJ _>.,* (j-a-J t--^__l is*f _Xjc 

O - 0<-o jO«> 

J .. O O-o , O O~o 3 „ ,» j , O O-o » ~D J , , 

305 <^Uy_l _)I- V J^-I «V.— - < oW.-?-' Cl^r!-^' *V.— ^ 

^ f ■£ " " 

J , O , O - O-o J O , O , O , o-o j , , 

ftWJu ^jyJI s,_ •>-*-> (_,! __,* Y JI julc 

O , J , O O-o J O , O O , O-o J , , 

< Am*Ju /i _,LwJj| (JJ_*j ^l _)J_JI Ajli: 

" " *vl £ " £ " 

O , O O , O^ J0"0, o Sjj o-o J , , 

<AmJu _>_-■ ^,^1 ^Asr* 1 ^ <_,! SjpJ! _yl_: 

-: -o .£ J o-o , 

( AaJ lj (_^««4yJ ' (^— " 

, , o-o , , 5 o , , , S OJJO, 

310 <_jf_L*JI vU_l _j.« —jli^jJJ _5Jjv!o v^_ 

S. 297. ***-=> _-. Ita lego loco ^«A_b _c- Radix enim lic coaftruitur cum __• 93 

Homini fordido levius eft multa crimina condonare, quam pauca beneficia 

compenfare, 
Blaefus, qui vera loquitur, melior efl facundo, qui mentitur. 
Sapientis inimicitia melior eft, quam amicitia ftulti. 
Corporis crafiities et longitudo ejus non profunt, cum cor fit vacuum (do- 

mus collapfa). 300 

Pudor ob rem turpem turbidam reddit vitae jucunditatem. 
Familiariter converfare cum hominibus qui virtutem colunt, et nobilitaberis. 
Oculus amoris caecus eft in vitiis amafii, aurefque ejus furdae, cum turpe 

quid de eo audiant. 
Inimicitia propinquorum magis nocet, quam aculei fcorpionum. 

LITERA GAIN. 

Culmen religionis fides ; culmen fidei perfuafio. 305 

Culmen cognitionis eft, fi quis femet ipfe nofcat. 

Culmen jufiitiae efl, fi homo fecum ipfe jufte agat. 

Culmen virilis animi eft, fi vir fui ipfius pudore afftciatur. 

Divitiae pii in Deo Jitnt. 

Dignitatis gradum non affequitur, qui receptae confuetudini obediens eft. 310 

S. 303. Loco wi^ fbrtaffe legendum slii^. 94 

r ° -> yol , j O-.. r'° J j-orE _o- -e j 

<OJ*o JLas! t^£=aA^ OJ$ Ja£l ij^J\ &A£. 

& — T»c J O J O ,0-0 j 

t Js:sr I <JIoaj J j^J I A>.Ai: 

o 

J— J .- * J -O-O --- - J JO - - J , vj , O - I»o - — ' - J --O-o , 

ojiAc «JoJI Ajj-bsr ajj12s.j A v Afli». >*a:sr I aaJIjuo Cij^JI 4-Jlc 

j j o - -_» - - 

< aXa v j lJJjJ 

- - O-* J - O - O-o J - - 

< liljl^JI ~Jtaol J.j(jJI ^K?^ 

- o - y-o , , o , o/o _ 

315 < Aaa/j /^i JJM.:srl f^.t ( Aa y ^=2^ /^j JjjljJl /_vAC j , j - o 2 - e - , o £ -o «_ - f fL*; I^jIajnmIj f*l r >*i IaJJJ! ^lJvi 

— J — O 5 O — O-o j „ 

J J J O ~- ^. ^ «- O-O -- O — ,~ .> J J u j -- «. U-o j O .- 

< A==3jc\j ^. ^y^J I Jvxjj <JoUaj ^ (^LAJ I ^jo^ 

O — O-» J J - ^^ J J O-o j , _ 

•— . O-O J o - 

4JJI ^J^ 

j O — O-O j) O .* S -© — j> J> o^ j *- — o *£" ** 

320 A^jJidyJI (JaJ AaJI /^oj /<J <L_jJjJI Jsloa* ,==JJI /_i 

^UuJI j|JJ cI-^jJI ^ < *XsJ! Jl^ (j^iJJI HJJtLsr ^i 

, - O-O J O - 

/< -r ~X jJ I J.A J* 

S — — — oS O - O — O - O-o S — — — U? 6 , O O , O-o 

aA^ «1 JJ-jvwCSk CLUjJI (j <A^,JJ *l AiaA^ '-^v" L«l 

s o — o — iv j s o — ■ o— .* j 

/f C-U3 Oo • <J.-==> (J> i ^-^0 AjvW.AJ <J== / J 

C» 
»*-,, ^, 0"O J> J) ^ O J-o ^ O-o j) ^ ,- ^- ^^.0*0 

A^LajJI ^j»==aj (j^>-s; j I /_3 <^.i.JI q*===sj acLaaJ! /^i 
S. 315. Loco i«At=as» J alibi legitur &»a*j et aJUj pro aXaxs J« Q5 

Vi6toria cupiditatis libidinofae exitium graviffimum ; eam vero fubire fupre- 

mum dominium eft. 
Quum joci praevalent, fruftra funt res feriae. 
Certa contra cupiditatem, uti adverfarius contra adverfarium fuum certat ; et 

oppugna eam, uti hoftis hoftem oppugnat ; forfan tunc eam fubiges. 
Scopus fapientis eft fe ad extremum judicii diem parare. 
Sapientis divitise in fapientia fua, infipientis vero in pofieffione fua. 315 
Cibus mundi venenum, ejufque fupellex putredo. 
Qui fe abfcondit a morte, proximus eft eorum, qui obviam ei eunt. 
Ad fundum intelligentiarum nunquam pervenies, curarumque profundita- 

tem non aflequeris. 
Ira regum mortis nuntius. 

LITERA FE. 

Dei laudatio vitam prsebet cordibus ; in beneplacito divino confecutio voto- 

rum. 320 

Contra fe ipfum certare fumma eft perfeclio ; operari pro domo perenni 

(vita futura) ducit ad felicitatem. 
In morte eft felicitas aut pcenitentia, et in elapfa occafione fufpirium aut 

opprobrium. 
Omnis anima morti expofita eft, quas inftat omni tempore. 
AvTcipKEicc divitias poffidet, aviditas vero follicitudines parit. 9& *. .fO-o j _» — .* «O .» .-.-. .> .-- O j ^o 5o^o JU_1 Jjjt ^s <Jl^.yl j£_» >^J J_>---l ^^Jj U/__j ^a 

.. 3o-o »-. _ o-w j j , 

325 ('< JUJ_I *l_Jul o*fetf 

J O J J .. O J o S -o S-OJS—JJS^,... s .* •« 

(_jsM*:_. ,_@__._J / 4A/_JI /^i {/*4J_\a_JI 'idy^, /^AAAJ ijJwJI / 3 

/<f / '«J JwJ I jj Ui L^ 

-- J ^- -- - ^ -o O j -■ j — — - ** «o O j 

/tf l^J I jj >A>J I y*-=? ,3 < I^aQ I «C__ ^AaJ I ^-f&j / J> 

/< <Jv_ _j L-jUk-T I »-_._ I /i < L_>U™_ _* _k T £ LoJvJ I /i 

- — O-o j o .- _ _ o O-o 

t-AjlJv^JI _j.a_ i*y>i±>Ui_l / 5 i 

" " " " t- " " 

J .. O 2 O _ _ J O _ f ~°- J O - O-o O .. _ .- _ O _ .- J .. .- o .- o~ 

330 i/'iAv_l AaA^ i*S lj JJoJI AaJ— ^ . j"L_ _y.-cj AJt^g JJoJl /j 

— ^- O*o o .- O j ^ Oj ^-- O^ J O -. 

< B-Aa__aJI QkjH ^j.^ (•)_)£! - 2 a_2vJ! JsjlS 

O -- O^O s£ — (js-*>_ j O .- 

i Jik) I Jm (^aaJ I <_\a_» 

_ . --. O-o *»-.- .- O-O J ,. .- 

<v»jJ_CJI ^l^JI _U*i 
< *aaAJI / ^ IM^ (_>>^c__l >J-£_-__JI A_sli> 

— o " . 

..O—l-oj—O.... _ o So-o J _ .. .- O ;J ~o J O - 

*.^. v :_rl iL*w__*, (j_U_=;_l a t aa_ UJJJI i_J*i 335 , O-o J o - 

,_JUJI ^_iy- 

j , V-o j_o.- o, j , V-o £ „ o ^ 

< -aJ._z I / %^ jJ J- ^ aX-^Cs:' I J "j Jvi 

J 55-OJ ^O^ J ^ O-o J J O ^ O ^ 

Au--tAA/_JI (_^aJ>J J^* fL-^U-iLJI J— «.>j J^i' S. 331 . ^_u5L Ita lego loco ^— i • S. 336. J^JK Forfan legendum ,)««« colle6l. 97 

In fortunarum viciilitudinibus virorum indoles cognofcitur, et in vana fpei 

lactatione confummatio mortis eft. 325 

In afflictione manifeftatur amor amici, et in anguftia confolationis ejus 

praeftantia oftenditur. 
Gratus animUs continuat beneficia ; ingratus ea facit ceflare. 
In hac vita opus eft, non vero rationum exactio ; in altera vero haec, fed 

non illud locum habet. 
In deliberatione cum alio diredtionis oculus (optima direSiio) eft. 
In juftitia amplitudo, et cui arcta eft juftitia, hunc magis arctabit injuftitia, 

(fcil. injujlitice posna.) 330 

Defectus oculorum levior eft defectu perfpicacise. 
Defe6tus animse paupertas peilima eji. 
Corruptela decoris mendacium. 
Egeftas generofi pulchrior eft divitiis fordidi. 

Amiflio rerum mundanarum fagacium praeda; ftultorum vero fufpirium. 335 
Defectus magiftratuum levior eft quam plebis dominium. 

LITERA KAF. 

Aliquando caefpitat fapiens ; aliquando difhcilis eft manfuetus. 
Aliquando propinquus longius abeft ; aliquando durus mollis fit. 

a fing. («Aiw. S. 337. In Cod. MS. ^*.^ yrOl et *.A=Oj male tranfponuntur. 98 

s-o j o , j - V ., o - j ,'.SV-o _ J - o - 

i<<^U\ ^t ^H J_ <^VI (j^jy J\i 

o o o 

jO---o i«o jt j - o — - 7-o j> o _. o 7~o :_._ — - o — 

,_a_£ _* v ____rl J^_a_j J\_> ( *AA__r! t-A__ - f»^— = L> LjJJ uA -> 340 < < >a-v -sO^ - - - -0 ' , — .- — ss J J — - - „0 s! -o - £ — 2 O , 

i I *JL_ (•\l__i Lc l^JAxO J_Nl__« I J.__ |jL_3 Lfl LoJvl _J— « y*l J_ 

, s -o , o 9u, 5,25 j, 

< V.-^mjJJ I .AA_=_> _j,-o y^_. ^Jtj I <JoJj> 

J OJ O , — O 0.0 , 9 , 

O Y-o , O 2 O = ^ , J , O , O J?0-o J S5 

< f-vW-STI J_A_t| _*«•* I <AA___> A-^yJ <J_=-_)I &A- 

, , , o-o j , j , , , j o_ j , o , , , o-o j s; 

345 ^UjJI (_j.-e5.-M ^U-* -" t^»**J f*^— =— !l aJ- 

O — — O*o j» — _. — O > _ -o _ O — 

< Aaa_ / <__ Jo LsJI (_)LwJ« <Xa_ / c j-x*i v _._l _--J_ 

O , ., , , o-o j , , i "* i - - - " * 50 ~ o J " — 

. aaXj ^Ijj J_bJ! (jImJj aJLnJ ^Ijj ^ v ____I _-*a_ 

,,0 _■ _, ,. «. O , _ , Y-o j 

j o , - -° J , O , , i j • ■* °~° — — J J O , _* ,. T-o j , 

v__. j .^LaJI J^aaj o' '-*— -^ _U->lJI j-v*— = » _ t - ,, -N" (3 <3"^ 

— o " 

< _^I___r I -aa__> 

o -oS aj o s , — o , o_ c j o »^— — " — -*— * J o _ , 
_K T _-I *J (_j^AAJjj • "J_jl Ji yJL_>J 5L__I J' J Jo 

,Owv-ojj o j, , 

< >*aJ I J^J^J *_> . J I ^_lAi_i' 

O J - O 50 .. O .- J , 

< (_JU_J vSA__> _J-C jfV^ _ / A___J _)..AAi" 

o o , - - ., o_, 

^ Jj*J' C_aJL>J f**i" 

O ^ 0_ J J> O , o^-o j ^. ,Of_ J , 

< _kJijJ I ^JaaJUo (jjaAaJ I _>-2J.«o *_5^'*>- ! (^-Jj^ 

OJO 50, 0-5" 

i C M-l^_ _}»*__ _J_« jA_- ^JoLc ^^ 350 99 

Aliquando fidelis monitor decipit ; aliquando infidus monitor recte admonet. 

Aliquando quis oftentat manfuetudinem, qui non eft manfuetus ; aliquando 
quis loquitur fapientiam, qui non eft fapiens. 340 

Aliquando amarum fit in mundo, quod erat dulce ; atque in eo turbatur, 
quod erat limpidum. 

Pauca morum civilitas praeftat nobilitati multae. 

Pauci admodum funt fratres, qui jufte et ex aequo agunt. 

Modice comedere corporis morbos arcet multos. 

Modice loqui tegit vitia, tutumque praeflat a caefpitatione. 345 

Cor ftulti in ejus ore, et lingua fapientis in corde ejus eji. 

Cor ftulti poft linguam ejus ; lingua vero fapientis poft ejus cor fedet. 

Loquere veritatem etfi fit contra te. 

Parum jufti ac veri multam propellit vanitatem, quemadmodum parum io-_ 

nis multa comburit ligna. 

Menfura fua defini, et dein amputa ; attente cogita, et dein loquere ; clare 

et perfpicue vide, et dein operare. 350 

Refciffio vifcerum mifericordiae ceflare facit gratiam. 

Parum quod fufficit melius eft quam abundantia, quae infolentem faclt. 

Dirige linguam, falvus eris. 

Socius cupiditatis mentis asger et intelleclu debilis eji. 

Sapiens deformis praeftat ftulto formofo. 355 

o 2 100 _ O-O J <J _ j s s 360 < jAJii (^_2jj__ _)$" < .amJ Jt^lL J$^ 

5 J O _ £ -o _o _ _ i j 

o _ _ £_ o _ (3 j 

_ _ O J _ OS j j _ o £ -o _ o _ £ j 

< AjIaC j^o Jacl ACL^ IaJuXJI ^^ ^L^ vj^ 

J S _ J S _ J O O-o S _ J _ J _ ^ _ _ j 

4 %u±AJ <jjU .Jjdl _4I «*a_ (Jjt^ L^J /'yKnij ^_C« vj^ 

o _ O O S «o J " • j O _ 

_So-o jj _ _ j jo j _ _ _ _ o o _ 

<-\j_(l JJjm / J^ «JOj__ «~j J->« <_> J r-* O^* /*---' 

63 _- _» ^/ G J _._._»_*•.- — — — — — o o _. 

i JsA-s.* Or - " ___^ A --j' AJ *^_J 7 j* (^* r* - ^ 

_ O _ -o _ O _ O-o j j o _ 0-0 _ _o-o j s _ _ _ _ o - 

<1*JJUIj -^JJJI Jaa>^ ¥ JI b.__,_4I <J. T *J 5-t^v. ^_^ 

j o _ _o _ jj _ s -« _ j ._ _c 

^--^v" VJ"* f*— ^— "*-- s— .&-^ => lA if^ <*_J-JI {^j.~9 U-F"*" 1 - \__i^ 
365 /<_4Jl__ 

j _ Cl_ cJ J O _ J_0_ 0_ 

< tW-A-i (J/-2-I (jw* °j£-- CJ**^^. v_4 

J _ _ _ j o _ o = o _ o _ 0-0 _ _ 

< «XAjljUe l^JJU (_jl Uka_=__ ^jyJlj /Jj-_=_> 

5 _ j_ S — JO ._ O-o _ _ -s _ _ J ___ _ _ 

<_jjjl_=_ Uul «-XyA-t v_ju\__=JI ^Js. l_s: J ^ lJU___» 

_ " " - .. _ 

5 _ o j_ =_,*__ j o j S _ o j _ _■ _ o j 

/. l_ui' (_^__=2J JU.___jaa*c (_J-= = ' < '•**-- V_J~=-' -'-*-' (J--- 3 

. L w -A___-L JUiUj U^_t f^Xld^XJ ^__=> 

SS _ _ _ O J OS S5 _ s _ O J 

< U_:lj LxyAw*^ jl U_-U LyJLc (_>--=> 

o 

_ j —> J O _ _ O-o j^_ JOS-O S_ isJJ O J 

<- J_fcl_srl J^»_j jJIxJI aajJ Ot^-tJI ^U tj4v--5 < < j*--= > o ,0-0 _ 370 10.1 

LITERA KEF. 

Omnis concupifcens captivus, et omnis avidus pauper. 

Omnis rex praeter Deum fervus eft. 

Omnis avis fe recipit ad fui limilem. 

Cujuflibet rei mundanse fama major eft, quam contemplatio a propinquo. 

Omnis loculus arctior fit eo, quod illi imponitur, excepta fcientia, quae fe 

magis ac magis extendit. 360 

Quot obices aperiuntur patientia! 

Quot funt triftes, quorum triftitia tendit ad laetitiam aeternam ! 
Quot funt laeti, quorum lsetitia tendit ad triftitiam perennem ! 
Quomodo quis vacabit vitae alteri, cujus cor occupatum efl in rebus mun- 

danis ? 
Quomodo quis Deum effugiet, qui ipfum fugit? et quomodo quis mortem 

(perniciem) evadet, qui eam quaerit? 3(55 

Quomodo quis alium ducet, qui ipfe errat ? 
Aftutiae fatis eft homini, fi nofcat fua vitia. 
Sufficit tibi pro increpatore mendacii tua ipfius confcientia. 
Efto contentus, eris dives ; efto confidens, potens eris. 
Efto oppreflb defenfor ; oppreflbri vero adverfarius. 370 

Efto fapiens, qui faeunde loquitur, vel auditor qui memoria retinet. 
Efto taciturnus, lilentium enim eft fapientis decus, et infipientis velum. 102 _• , o - o s O _c -o - — J - O - .e O , - - — 0.0 — O J 

<3-A.«c ,_=__>! _jl *AaXJI _}«*«« -XXa_-&I __l JlX^». _A-= *J-_==JI _j^o _)— == 

j , o , , o , i -o , , j — -_. _» o , o-o - - 

A-MAl-i., (_,l _j<_£l__srl (_*>*_} AJ.ii.L__: _>l ,--_-UUI _»>.*>_. _ _> s; -o- j . - - j _-_Ej - s- , _! j _._=_.- e o,j j___Ej .A-U.C _,l-vyc <J'WI (O^ 

e o, jj_._Ej_- o 5-j 

(_fJt__» Ou-X-UJ — j£ c)^ -3 ' A-J-*___-_*o <J>— ■ *— £ 0v -^H^? — #»^C <J— ==> 

_5_- 7 - 

375 /<aJJv_^ 

s= — , O O _E , _- , _E ,0 , , 3 J 

< sX v __: <_f >*),_-_ U vX_i__l Oo;..} l_ r A_=____i 

O . _—- 5= <— Oj jo,o o, 

<AaA_-_: ^UxJI (^jv»,^:^ _>a>__>v« ^^ , g — ■ 

-O 3- "-> -J J J , ,- - -_,- O - «- - , O-o o, , o , 

. Uj'JvI ♦-_■<-- «3_a__ _j*__C*j (j>--« ^L-OaJIj i^Oji. ___ <r t^~~* 

J _-• , J O S. «o J , O , J Oj O ^O-o j , o 

380 i yoO^t S _j--»JI 5-X__==4 (^-5^J <J.-_-==_l »j*-==> 

_J J 55 — , O _J -O ~ — 0~ , J J — — — — _EO-0 «_-— 0~ — j j 

Jo _)U UjJUI ^L_a_jI __>,* UJ^f 1 — ;V _U »j__._S.I ^UjI ^« IaJj>_==s 

_- _*■ o--> -o., +>£ j _. T — — - 

<A*LJUl ^j -Xs,L( ^__ A £** J J\J. 

_s- ~ j O - 

<0UI o^ 
/. _i_,'vS _-!__ _j-_J < _kS ___ j___=j 

esj o_e e-o j e- - o_e _v j 
' *J"° j' ^ 2 - ^'- C y«l <_k-==J 

s — J o — o-o O — O - J O — 0~ JJ - J S3— j- _Eo-o - j o — 

^__, J*jUI Cj^J-s:- _*J .<JJ--I ajjUj (_->___. v-j^I J^iV^. cjJ 

o t o«o j - a j 
/f(J_X*Jb (J-AAA.J S. 377. il»_ . Sic lego pro ^U uti in Cod. MS. fcribitur. 103 

Cave tibi a generofo, fi vilipenderis eum ; et a fordido, fi honoraveris eum ; 
et ab obfcdeno, fi cum eo focietatem iniveris ; et a ftulto, fi ipfum in 
clientelam receperis. 
Sermo viri intellectus ejus libra. 
Omnis fcientia, intelledlu non firmata, error efl ; omnifque gloria, religione 

non adjuta, dedecus eft. • 375 

Omnis dies labitur ad craftinam fuam. 
Quo propius accedis ad mortem, eo melius age res tuas. 
Quot funt, qui tentantur pulchritudine laudis, quae in eos confertur? 
Quomodo quis beneplacitum haberet in morte 3 in cujus cor inhabitat amor 

mundi ? 
Multitudo cibi fepelit,, prodigentias vero exitio dat. 380 

Eftote de filiis vitae alterius, neque eftote de filiis mundanis ; omnis enim 

filius matri fuae adhaarebit refurreclionis die. 

LITERA LAM. 

Omni viventi morbus ; et omni morbo medicina. 

Cuilibet rei finis dulcis vel amarus eft. 

Nequaquam proderit eruditio, nifi intelle&us fit focius ejus ; nec unquam 
fufficiet didham, nifi praxin conjunclam habeat. 104 _ o , o _ l_>* v JI t^y* *Xmj.j ^jJ <_JLc -jX_-__j (_5^ tiy^ii <J>*« JV?^" tjJ -O 5 385 /<_J._A__4 .AJi_ 

— _£'_'■" 

_ ' j J Y-o _ _.j ' ° T 

< ^i: j^-s- I *-* (j^ 

S _ _j _ o_ o - o _ _o_ 

< L-^AASk (JVa-StV (j__aJ (M^M >_-►; *J->LvJ (J>_aJ 

, _ j O _ ' _ _ _ -o OO __ — _ _ _ J _ _. _ J_ O _ 

l c LJjJO" (jJ <i_-JJ_dl ^i ( J s .__.li lX) j_\_ I — ^ LjvJjJu ^jJ _ _ o j o-o o o (*» __o _ _ j 

/f U_UJ_A_=_- V J I /^3 (J^Ci-li L_La__ L_> jj * 

, o _o-o - - o _ o_ _o_o-o j _"_ o-o <r .> ,9 _ o_ 

;lyig__l -<_>l-_ (j**- (J^J <f*l_U_il j*---W (*'j-_--JI -_,l__ (j-* (J*^aJ _ O O-o J o , " " £ " 

, _ o _ _ " . 7 J * r _ _ ~ o _ _ _ .- _ 

»aa__^ (V^iy - <* A2 ^> r- A — ^" ___> ^J^ Ls^ 3 '*' (l-*** r?:^*-—^ U*^r 

_ O - _ J - o~- _ _ _ O _ 

390 /<j»£y_-» -,*__ /Jl aLLnooI <J^_t-s- (j»-o 

J O I OJ 0_ O _ _ _ o _ o , o, 

. _CS_ . J - J (j,,© __Lo _-^w*A_=_J J 

.1 o _ _ _ o j o _ _ oj _ j _ -o , o j _"_ o , 

<f^ iy£ -41 LXgAJ Jj (j-ggcs_ j __l AaJI lJ._cIj J 

«5 __0 -. w» _- 7 | _. «5 _- O __- .,0 

f_Jjc_ (J-s^-j -JjO J<LLJJ 

. _ua__, ~LoL_ JJ-Lsrl ^LwJ 

_OL___- J_* ^ J^lcs^ <( J L_»1___J J. T __ J£ ^ JoL-JL) 

S _ O j 

395 /. (jl »>*___. J _ _ _=■ J _ S j _ _ s _> . JL-s-JI ^-s-JO' -XjIJwU 

j O j Y»o o_«<_j _ j O _ -o O O»o j _ 

J J j V — . - o_j^ J_ o^> _ JjOjO_ o_-oj_ 

i 0.-=__>JVJ _S (j_^ &*)jl (JLJI (J>'. Cl> , '«^-*-U ,A_k . VJW_J| (jL»*J 105 

Nequaquam a morte liber erit dives multitudine divitiarum fuarum ; nec 
unquam ab eadem faivus erit pauper propter egeftatem fuam. 385 

Improbus contentam animi quietem habet nunquam. 

Non eft propinquus ei, qui abrumpit amicitiam, neque amicus avaro. 

Nunquam elabetur tibi, quod tibi deftinatum eft ; igitur patiens efto in quae- 
rendo : nunquam aflequeris, quod a te remotum efi ; igitur bene utere 

* 

qusefitis. 
DifFerre beneficia non eft generofi hominis ; neque hominis eminentis efl 

accelerare vindictam. 
Non efl vere fapiens, qui queritur de anguftia rerum fuarum apud immife- 

ricordem ; neque vere prudens, qui explicat frontem fuam apud inimi- 

cum fuum. 390 

Non lucratur opes, qui iis non bene utitur. 
Non praecipit tibi Deus aliquid, nifi quod honeftum efl ; nec interdicit tibi 

aliquid, nifi quod turpe efL 
Mendacio aeque ac veritati fuum eft imperium (fcil. fuce funt vices.) 
Infipientis lingua mortis fuae clavis eft. 
In omni opere pulchre fe gerit fapiens; ftultus vero omnibus modis jacturam 

patitur. 395 

Ad res adverfas refervantur viri. 

Sapientiae lingua veracitas; ftultitiae vero ftupor (mendacium) . 
Homini pio melior eft lingua verax, quam opes, quas relinquere cogitur hae- 

redi ingrato. 105 o vu ~o o j o o»w — o — — j ' -o — — o 3 ^ J — 

O-o J O - 

400 /* j* Jsi <j\.ioUJ I ^^=>j ^yc i Jkb. . «rsr U (Jv^ (j"<o 

- - -2 - o - 

< a^ c (J^w <^*o 

— s 5- - =5 — - o - — — o 2 j si — — j - o — 

/<f (jV^U AaIo s Un (j-* i c^Y^ 1 ' ^J^ (j»w*>£a. (^^ 

- #< j -s - - o - - J -55--. o - 

- j - o T< o -o - 

J JO- - S - " o - 

405 vCxj <J^sr a -' (j^« 

J- ss - - o s - O - J-S - - O J -ss - - o - 

/< o> J\£E=3 <&JLw»2r»lj (^/« ^^ < o..X\£ ajIIoa^m / J ,a£=2J ^^ 

— — — J*— S — — O *o — - — — — — O*o — — — O ^ — 

/tfl_\.A^ «VJjJ «-^AAnjI (jjs^ < LJvA/«0 <JolxJl jL&aViJ (^o 

j o - - o - - - - o- j o - - 2 j-0- --o 3 o- 

(U&AJ(.2Sfc AmaJIaJ • *«. j ■* (j,«o < <SaJI£>I <W-*-' |*-^=j| (^k^ 

-- j-o- - -- o- 

- J — S -o — - - O- 

410 f^-Jvck. «sJJI v tiL^ ^js^ 

J--02--- -- o- j - - o2 s - 5=^- o- 

iifOcilJwsl ^ai (-^ij (•)-- i oJjs a! , *Ic <-y*<\-! >-^J^* (•t"-* 

j - s j - - - - V3 o - 

<; ojUw.^» LjVfCw (viArs: I (vj"« 

jo oj - - ---- o- j £ — . - - ^ , , Vr, o^ 

(/< a^n^j vXi LAiaSrj (^s^ i «Ju^ij' sXi lAs: /u:2aAjv * j I (j^o 

-- o -— - - o- 

< ^lj' Jviti r* Jsj* (•*,.•* 

e o- iv 

S. 408. u"OU>l in fcem. gen. quia pertinet ad ^Jo . S. 413, Cod. MS. 1. (j*£»>> . 107 Ut homines tibi confidant, loquere veritatem. 

LITERA MIM. 

Qui operam dat veritati, praedam aufert opimam ; qui vero mendacium 

equitat, poenitentia ducitur. 400 

Qui rogat, diicit. 
Qui bene opinatur de aliis, libere pergit, nihil mali metuens ; qui vero male 

opinatur, continue circumfpicit. 
Qui modefte fe gerit, honoratur ; qui vero fuperbit, contemnitur. 
Qui verecundia afficitur, venerabilis eft. 

Qui feftinat, caefpitat. 405 

Qui femet effert propter imperium fuum, diminuet illud ; et qui exprobrat 

beneficentiam fuam, turbidam reddit eam. 
Qui fapientem confulit, regnat; qui vero in confilio fuo folus verfatur, perit. 
Qui honorat animum fuum, hunc ipfe ille animus exponit contemtui ; qui 

animo fuo confidit, hunc decipit. 
Qui cum fe ipfo computum init, quaeftum facit. 

Qui Deum fallere ftudet, fallitur. 410 

Qui orphanum injuria afficit, rebellis eft contra filios fuos; et qui injuftum 

et infolentem fe gerit, adverfarios fuos juvat. 
Qui turpia loquitur, medicatur invidis fuis. 
Qui te ccnfilium rogat, eum ne decipias ; neque moerore afficias eum, qui 

te exhortatur. 
Qui pcenitentia ducitur, fane jam refipuit. 

S. 414. v^ * I ta ^ e S° l° co V^ • 

p 2 108 - - - - J - O - - - O -. ----J-O- _ -5 O - 

415 & I^aao « AnjJu* /^ac (^»o < I^aaS tWAJ jr tbl (^^ 

^ O O-^s _9 s5 '•O _» .-. O*o ., o io^ *- — o 

< JIaacOM / «J (j^aAaJI cjUUI ^l^i^l .*jIa_» (j.<-o 

O — ^ J . — O - - S — J - O — O S £ ~o * > o 

< A*wAaJ 0)Ia__" Le «SaaCJ ^Ia"_*.*" ^l / s _JJI /*i"*s». ^»* 

* oj — o — j - o — j j — o 3 — o-o ,* — o 

< Oi-Xa^. (JaJ' <WtJU CJ 4WJ.J ^M I O^A^J I r *4_» (•fO 

w — O - J - - j - o - o 2 _ u-o (u - O 

< oJw) cK>J oU^ ^aj i^I ^JjUuI /*i**- (^j-*o 

- - — o — — --o— jSj-oS — o-o .- - o 
AJ'«lA>ij (M^e A-Jj— A KKi* Aa t _7; ^Awg J\AJ (^l ^J^JjL-X Jl / i_» («f-o 

o ~- 
420 < Aw*_Tj 

j i 1 O ("-o - - O ' # - J .. 0-o J O *". - - O-o - - O 

.A_.lj* Jesrl JLy-—* _*~o {Ajja^JI t J.A3r XJ f*j_==JI Jly--* (^* 

- J — O-o 

<'< aj^aaJ I 

.fi — — O-o — — JOtf-o — O O-o j j o 

fL-^jL-tyJI ^ JLg ^AAOJI (_jt v _lJ'l J*A__5 M^S) 

- * j - - o-o - j d5 - s «o s - Y«o ^ o 

t Jl_, J^ ^s c^/_jUI ^l v.*w,aJI jl^srl ^.jUJo _j.-o 

j - ., - Orf ». -o - .Vj o j - - - o-o - .- s .*> - b! O 

AijjLoUI >A**iJl -^l (^.*o <»«InnsaJI is^lJuiJI Ja^l ^^ 

— - 0<O J 55 - — <"■ — - O-o — Oj= O 

425 ^1x^1 J^ t -- J (•jl_=- T JI <J/_il ^o 

e _ s .*- — — o S — 5 - s. j — o — . — - 

/( J^L _l ajI-j v^'"-"-*"' 5 "' *-« < <J^-— - ^' a^kJu Ji_» Lc . »= O -02 O - - - _ 

< LyAC Ia_»I ^js>« »cjL© Lo 


j — o - sJiS-o — - — o— s«d _ — ^. _ 

i <xaAjJ L_aj*wJI i-k^~^ki (/>'« aaJU (/♦.'«1 Lc 

_ s: -o j j — O 2o.o j — — — j — — 5S--0 j j _o 2o-o j — _ ^ 

;AaJI u^-^aJ' ^L/ijJI aa_»L_2/.o i ^_^?,/iJI «w^-^aj jU-I a>*JI:s - — — j 

•'O J -o»- 

S. 416. t-Axi"! refero ad rad. c*i*" 109 

Qui animae fuae morem gerit, occidit eam ; qui vero ei fe opponit, propitius 
eftei. 415 

Ingurgitare fe in res obfcuras et perplexas imperitorum efl. 

Pafloris eft gregi fuo eligere, quod fibi eligit. 

Oportet regem prius fe ipfum, quam milites fuos regere. 

JEquum eft fapienti, ut prius cupiditatem fuam quam adverfarium vincat. 

Oportet fapientem pravas fuas actiones vitaeque fuae modum referre in nu- 
merum calamitatum fuarum. 420 

Summa liberalitas eft accelerare proemia; et fumma manfuetudo differre 
poenas. 

Inter fidei thefauros patientia eft in adverfis. 

Qualibet in re fubito commoveri ad iram ftultorum indoles eft. 

Maxima miferia eft obduratio cordis, turpiffimaque indoles focordia. 

Praeftantirlima generofitas eft mifericordia affici erga obaeratos. 425 

Non contemnit fe nifi fapiens, neque acquiefcit in confilio fuo nifi ftultus. 

Non moritur, qui vivere facit fcientiam. 

Non credit in Deum, in cujus corde habitat dubitatio. 

Piorum confortium celfitatis animi, malorum vero perniciei caufa eft. 110 _ .CO-O J — _ _ _ O _ iO J _ - _ 430 < 8-sO'l _jil__, L/JJUI » t1_*e 

*i — U-o --_-_. O Jl _- 0_c OSjO J — _- 

y_*_Ul Sj_A__, (js-o *JJ| ^r-^l jj| 

_ 30/-O — u — o j -uS _ o _ »o j _ o _ 

f5.__.JI cjIj^ (j.*o o_J^' LyJJI l_Aja* 

*--_• U?U^ p ** TiO- J^- J — J J 3- «O *—*._. J O-O _. j-0-O_- -.O _2 ~o j „ j _. 

*LjujJ| __o_rl u*A^ i (m^-jIJI ^LJoUI jjy__Jlj UjjOI i__TY_.L_< 

J j o j T-o 

/. Q^-A-k-jr I 

J _ _ -o J J _ _ _ J J _ _ O _0«0 J _ _ J 

<<__>LWJ| jjjj Ly-Z-S jjJJ ^j V __._^l 5(_^~. 

£ -o j o - 

o __ 

435 - ^ip^ «l_Sr**Jf ^jj 2xj 

J _ f — » - J O-O _ J _ V,_> _ O 

i S t _ , i »-_r' I /^aoLx^J I (j__ >^L-_r I ju 

a— — — O-* *_-_._* *-o *. _-0 j 3- -o ,_. o 

. *___*JU *1_>JJI ^JJ JjlkJI ^aJ 

o 
J J |-o j _- 0.-O _. O 

(9jS J l flcjJ 1 ! JU 

^__0_ __ ^_0_ — _ j i_d jOj 

< aAj :.« i_A^ _C*i «.£_=_■ J l__j_r I ».sJ 

«£. — _ _ O J O _ _ _ J O _ 

< L_X_i. /_._ »JL__ (j-o ,a___ (jaJ.j / A__ (**J 

_ _ _ -o _ _ o_ '_ O _ _ _ _j o _ _ _ o_ o_-_ 

. _^jl__JI ^l lJJoLw (^l« ^ j '<^ vj-' (j-c l_)Lm_ju o'j" 

" " •• i _>""""" _ 

. juju' *JL_JI ^aj UC__r- 2J 

J — _ O-o _ _ _ O J _ _ _ e~o j 

. » _A.A__-V J 1 C^A^J- Ijl (__^Jv_p! _. __2aJ| ,__j 

£ " " -o — ' 

__ _ o J __J_ ^. o_o _j_o __0_ __ O-o j _ 

_JGIa__.I «Lwu^oj lJ-swjo" ^~o LAiL__il (^Iaaa-!--, f*,__=Jl r^LL-j 440 S. 436. J_-k\J,. Cod. MS. 1. J_-*_l. 111 

Amaritudo vitae hujus dulcedo alterius. 430 

Sincerae admonitionis amaritudo utilior eft dulcedine perfuafionis falfae. 

Mortes vitae hujus leviores funt, quam mortes alterius. 

Reges vitae hujus et alterius pauperes contenti ; reges vitse Paradifi pii finceri 

funt. 
Infipientis amor dimovetur veluti vapor camporum meridianus. 

LITERA NUN. 
Euge praeclara liberalitatis focia eft verecundia ! 435 

Quam potens rebellionis obex eft metus! 

Quam egregie animi follicitudines propulfat acquiefcentia in decreto Dei ! 

Quale opfonium fames ! 

Profperitas ftultorum eft inftar horti fuper fterquilinio. 

Somnus cum fiducia melior eft, quam precatio cum dubitatione. 440 

Cohibe animam tuam ab omni vitio, etfi impellat te ad res expetitas. 

Primoribus viris confilium dare velle exponit verberibus. 

Vifio oculorum non prodeft^ quum casca fit mentis perfpicacia. 

Duplici ratione acquiritur honor jufte agendo, et adjuvando fratres fuos. 


112 

j , o ". , j , o , jo,, j,,3 j j o _. o - 0-o o , j , 

445 c oJVs: J j °__.— ■ _ . i ;•*_) -JwJ j^J ■*■_ ^6^' L-*d3 ._-_ 

O , J J , JO O , O-o J , _ 

. <WA J /,J oJv_S_ J . _)_ _*^c ^Ty" f_.'" AJ 

JJO" -- _. O J - - O-o O ". O»-, ,, , O , ,. a - * ■» ° - (/*_- 

_n_.a_-: j lJ Jv_2_ fj\z=s^}\ /j (JJyL l_)~mJu* "AJ_ _JsT (j^ °r* 

o o 

- l-o , O , , f-o j 

< L_jl_dkr I -a__3J _•<-•* ^jl *^= I A ^-^» 

a j J ^ o-o, _. o_? , j , o-o -s , ., o o , o-o , , 

/5 l^ _j-vL_a_J I « _«Jjl t y J •"—-'•<**"'-' ' OjAJ /VJyl _^-o C^- 3 -' <_)*-* 

A_. ^. jf O-O _- uv -O ,, , -O 0_-= 

^Ia—AJLj (_-*2;-!lj (J^IaJI C_*<-XjI 

— j o-o _ -o , 3 .- , , £ -o , , , , o - o •_■, 

450 «e-UijA^JI o^jJI _j.__»LJ« C_l^A>iJ| _^_ L-L^jo oJ 

<Iaj_\JI _>X o:aaJI« c£_M_JI aAJIsT /^s ^H*-^^ r--* «_,o-o J O , 

^JI *_i/> 

-O-o j ,03 , o s -o j , o , , j , O-a j , o , , , O _c o < C£ Jsj" _»•»*--. I ^aJI (_^J_& 

_| , o-o j , o , , , O 3 o, ,, 

.(_^*JoJI a>>j_«J« (_jxaaaJI <saJo ,jt>i.l (^js^o (j£J_b 

j,o, ,,,js, , , 3 o, ,, 

«aaJJ »_j^j A -i; _U^' _^-« c^J- 5 

JJ^.,J , _*J ,,,, o, o, ,, o, ,,, 

455 < aJ *->wJ Lo _K_=-» /*Jm A/j-vaJ _j._ / ^o; ^^ L_XAi£ 

• CO-T _j-« vl^_j __f^' e^'* ^^ 

j— o, jo,, ejo ,,, 

. O; J_ ^__ijJO _ Jj-cl _£J_$ 

jOS-o ,, , — J, ~, , J O-o, » o3 OJ, ,0 SO-o j £ j , , , 

J.aAJI (__Ju I — e __VV i, -v^"j ^rV--' f^_) J_V«^I 0'j 2 ** -^-^ 

_> , j o , j j 0-0 ojj ,o3, e, jo, Ojj ,03 j ,»-0, 

. »f_b*,_5_4/« V-J*JJ_JI _^i» j.^JLLcl«( 2_j.AJL-o ,^J1a_I jL^aJI* 

.---,. 1 - m ■ .- 1 . 1 . _ ..- ■ ■ ■ — ^ _i , 1 1 ■ . i. 1 ■■ _!■... _■— ■ . „ m m , M — .. | — — , . , 1. ,, , _.■■_■.■■ 

S. 45^* vt^ pr° v^j* 113 Contemplator mediae partis domus videt extenfionem ejus, fimulque intelli- 

git profunditatem et altitudinem ejus. 445 

Hypocrifis viri oritur ex vilitate, quam in anima fua invenit. 
Cohibe animam tuam ab omni vitio, ftudiumque tuum actionibus generofis 

prolixe impende; tunc liber eris ab iniquitate, et virtutes praeclaras 

cuftodies. 
Durum refponfum ex duro alloquio oritur. 
Tribus modis uvrctpxeia. in victu acquiritur ; animo contento efle in iis quae 

donantur ; defperando de iis quae in hominum manibus funt ; et ac- 

quiefcendo in decreto divino. 
Cohibe animam tuam a rebus dubiis, et a locis fcandalorum perniciofo- 

rum. 450 

Adverfari cupiditati et integrum efTe a rebus mundanis monile religionis eft. 

LITERA HE. 

Duclus Dei eft duclus optimus. 

Recle inftituit viam fuam is, cujus cordi fiducia et animae timor Dei inha*- 
rent. 

Recle inflituit viam faam, qui Domino fuo obfequens efl, et metuit peccata 

fua. 
Perit qui fibi placet, et in omni re, quam fibi fingit, fiduciam ponit. 455 
Perit qui gloriatur, et frufiratur qui mendacium fingit. 
Perit vir, qui non nofcit pretium fuum. 
Pereunt divitiarum cuflodes, dum vivunt ; fapientes vero permanent, quam- 

diu nox et dies durabunt; perfonae quidem eorum defiderantur ; adagia 

autem (iinagines) eorum in cordibus remanent. 

Q 114 

- -O«o .. ,. » „_s;~o ,. .. „. o^ > O 2 j> o_ o .. 

t f.$J1 . /_•!*_» _l ^IajSJI A^UaAJI J.&I Jqaj J^sfc 

""■* •• - £ - X* 

460 <JuJI Jjly _l a_c^ j I ij,L_xJI Jstl J^aj Jsfc 

»wi^'j JljjJI s-y x*« ^UJUI ajjI _! 4xaJI gtX-o J^l JaL J^* 

_ O 00 

<JUXOJ! 

o — Orf — o 3 ^oj-* ^ ^ -o ^ o — p# — o _. fV_yJI /^Cjl C^A_=J ^Jt-^J 1 _ J Cjl^A* 

*. ^. ^ O-o,- — O - J O-O ,- j .» £ ~o -. — S *o O— O — — O -- 

f^lLJlj UjAgJI /Jl (^)j£*JI StjlxwJI J,Aj' (^-c ^jt^Ajk 

«... U ^ -o ^. ^O. . tf<4 JO^. w J 

_* ^j^_JI ^x I^aaj _ aAJI ^^a^j [a_a_JI a^-^ ^_A_>i^l] j$ 

«J-s/f jcAA__> 
J J _ O - .- S ,3 O ., J J O — o _ - O _ .- 

465 < &J*LnJ AaaC yj (^^e <W*JU Aaa£ CX>l£ 

<l£Xa£I _!j <xaa_U jJvc J._ =? ^-0 UCaac c^^I cJM> 

£ " * 

,0-0 j 

O J .. v yw .. y v J "5 J .. 

< JCX-o ^_ ^—^» (^*f« j£—* f*^-*^ t)*~\5 

J J O 3 =.-.. J J O .. .. J J.. Ul _ S G •*> — O, 

< 0.:sJ J-ij °Tr^ y*— ' ^j"*— I b >J.LJI *£j 

j - r o3 - _ - o>.-j_.-o3 .- _ _3 o ,0, 

j ^ , ^ 3o-e jO— ^ »< -o j ^ j 1 -o j 3^^3! O ^o^ 

AJul_. UuLiJl O-^j^ /*^JI z*-:!:^ 3 f'^ 1 ? ' ;— A — ^' f*^' (^' ^vj 

^. o 3o-o 

470 ^ejL^JI J o - 

o j - o So - e o j ^ j ^ ^ ..S-o ^ ^-O-o JO^ S. 459. jJfts*' Ita lego pro j_xij. Ibid. c->L>JiJ1 XoLfiili yj>\- Sic legendum puto 

^a-o . ^. jbj —s^-o^^ -0-0 j ojjo^ joSo ,0.. 

pro «_<l>wJiH XaoL_c ^jfc! • S. 460. &s3w_ii S^Lnoil! 3-*' ^■V/ Sic lego pro J>At jiaJCu 115 An unquam refpicient juventutem fuam illi, qui recenti annorum vigpre 

utuntur, nifi cum curva et veluti arcuata fit fene6tus ? 
An unquam refpicient fanitatem illi, qui bonorum affluentia gaudent, nifi 

incidentibus morbis? 460 

An unquam refpicient aeternitatem illi, qui diu vixerunt, nifi tempore 

mortis, cum appropinquat difceflus, et fupervenit migratio ? 
Apage, fi mihi non efTet timor Dei, fane vaferrimus Arabum effem. 
Procul abfit a beatitudinis pofTeffione fe recipere ad commodiufculam (com- 

modiorem fortunam) et otium. 
Tlle [fcil. Afchtar, cui Deus propitius fitj eft gladius Dei, qui non retundi- 

tur ab ictu, neque obtufus eft acie. 
Cujus lingua prsecurrit mentem, is hanc vilipendit. 465 

Cupiditas tua infenfiflimus omnium hoftis efl contra te, vince igitur eam ; 

lin minus te perdet. 

LITERA WAW. 
Amicus opibus deftitutus melior efl divite difficili. 

Vah dormitatorem, quantum damni patitur! vita ejus abbreviatur, et merces 

ejus imminuitur. 
Vah Adami filium ! quam flultus eft, et quam negligit rectam viam. 
Vah Adami filium ! mancipium famis, proflerni folitus a fatietate, ante fe 

habet gerumnas, pone fequuntur mortes. 470 -. ,. *j ~o *. _ _ »— 0-0 s; _ j o S o _ 

*js?w>a55 JSjLas. Similiter in S. 461. Loco ^UuJi 'i&^ JjM j-I=xaj, legere malim 

« „o»o c - o-o j o 5 J J o_ j ji_. _ o j „ 

'As^s Id^S yji\ ^Li. Ibid Cod. MS. 1. o.jl, • S.462. Forte Ieg. 'cSa&^J, 

O J 

S. 467. Cod. MS. 1. ~&x*> S. 469. Conf. Golii Lex. col. 2185 in U. 

a2 110 

O-O J 83-»- „,... J O ? *» -O - O-O J * - "!• J \-» - V-O - o - 

^ajUI UJLJIj y^b a.^ e£JUI JKjUI Js^r 1 ! Ja^I ^j 

< l^AJo oUI (^JJI 

O J J - O J J*-J O J — — J,*- 

< ,£==;Li^r ^sjji' ,£==>; Ia== Ij-jj 

- SS -o — .- - O J , O 2 O S ~o J _ 

<L_jIa>£J| ejudJ (-j>*o (jV~.aJ ^-vyXJI »Lj>* 

- - So^ j "". V „ - ».«»_■ O-o J - o - o - O-o j - 

{ JJI ^Vj Jv*JI £JoL typl J^ 

- - - ..°^- - , i.T°""" "" - -" J ■* " -O jt -o •-— o2 i - 

475 Aaaaam v IkJuL» «iaJLij* < aaaaw (*l«Jy fjJs. LyJJI *LajI c_v« 

- - 0-0 j - O - _. o £ -o j _, o 2 o s -o «-_.._ j 

<«vOi| oLp^j ^y^ 1 oL^' tr^ 1 J U>j 

_. — — — — 0-0 J — — ■ — — J J 0-0 J — - 

s5 *. J». _> s - j - o s -o - - - j 2 o .r - ;: -o - 

/^j -.-=-Jj < IJV^/^O (jjlJsJUsJI L_Ajj*i*i C_^ ^ — ~ — r*' l_j^ w ' *^'j 

•• "" .— — . » 

. - J-J - == -O -02 02 O * _. S -. 2 _t 3» - J «v- *f* 

LyJllo «Ov^jj ^JJI jJJI cjl i^wj ,JI u-oJ . lJuu_t-« J-XcJl 

■" M "* • » £, 

- J °-o _. O - a -02 - -o . ° -* 1 

/< |H]_a___r I (^^o J (5*^J L^oLc «I tjUjJI (^jcJ 

jjw-j - - o oj o«-- j 2 s -o j j j o - 9 - »-- "V— ' " *■ 

( o _]__Ju Lo Jl<v-C JoJli (Jly^Jl O-L-Ju JwLs». _!Lo L_Xg-5fc« 

480 f(^^5 <~^ w^i LsLth ^e- L_5f <*£«^ u^ J.l> 

j - - o 2 - <x - o - - j - o 2 - -0-0 - o- 

<AA^J Uo aL j s» ^»Cj cJVt*"' ^° ^5*o^*JI ^J 2 -- j- - o2 - - V-o - o - 

<aaajo aa=«».L^2j IJvj «sJvAcl U oWsrl ^rj 

- O J O-» - - - - - - V-o - 02 o - -o -o- S. 473. Loco fEsJ^a Cod. MS. legit ^Usl. S. 476. In Cod. MS. pro H7 Vah avarum ! feflinat ad paupertatem, quae ab ipfo fugit, et deferit uvtuo- 

Kstoiv, qua3 ipfum quasrit. 
Reveremini majores veflros, et reverebuntur te minores veflri. 
Seneclutis gravitas pulchrior eft juventutis flore. 
Legatus mortis abrumpit opus, et ignominiae exponit fpem. 
Amor filiorum mundi durat, quamdiu ejus vinculum perfeverat ; finitur, 

cum vinculum ejus refcinditur. 475 

Mali confiliarii injuflitias adjutores, et iniquitatis fratresywn^. 
Pietas fldelis in opere ; pietas vero hypocritae in lingua ejus Jita e/l. 
Per Deum ! etiamfi pernoctarem in tribulis- plantarum fpinofarum, ut dormire 

non poflem, et traherer in vinculis firmiflime conftri£tus, hoc tamen 

mihi jucundius efTet, quam fi rejicerem Deum, ejufque legatum, inju- 

ria afficiendo quofdam fervorum ejus, aut violenter eripiendo aliquid 

creaturis (rebus minutijjimis) ejus. 
Facies tua fit aqua concreta, quam flillare faoit rogans ; fed attende interea, 

dum eam ftillare facias. 
Vae illi, qui perfeverat in flultitia fua; at beatus ille, qui intelligit, et in 

rectam viam fe reduci finit. 480 

Vah contumacem ! quam flultus eft, et felicitatis fuae negligens ! 
Vah invidiam ! quam jufie agit ! herum (pojfejforem) fuum primo aggreditur, 

eumque perdit. 
Vae tyrannis a fummo judice, qui fcit arcana celantium. ^cl vitiofe fcribitur ^y£>\- S. 478. Loco JH\ forte melius legitur JilU / 118 

O S -O - ^ O- - - - - 

/^^aJI i^h ^ laxAo ojj Lo 

^Uj J ^ O Jj ^s: A v J ^ < aJ (jjo J> ^ J\-p.J ^jJUj X 

O — _* 55 5-- -* 3 - -* - J O «- — G — 35 J J O .. — J - 

j - j - -3 

/<aJ AJLel 

J J O - - - O - ;: J - O- - 

485 i&hyxi (^^^* *<£" (5* O^r* ^ 

-^ •. *• .. •* -^ 

j - o - j - T. 0«. o 3 o - - 

< ajc*.*« s j Ls' J /js^ (JL^j' ^ 

o - - - o o - - o - o - - - 

*». O*o - J O .T - o - -' 

< aj =HiJl ^jvC t^F"^ U Jou ^ 

_, O _- -o J ♦ O -. O _- o_- — _, _, 00 — — 

< _00 JVw-JI ^f^y^S J Le (^ fJf*i ^ 

J O - U O/O O O ., - O - O - J - 

49O f<Uo ^ jLflxJ.^1 /Jx jJuu -J ^j.^ (J^e\ju __ 

, U .Uj - ff O - S 3 J - - 1*°'' -0-03,5.. S ;_ J - - 

V__\£==3;ol Lo Ij^- (jJ^*J* ^ < LffcS-» <-V C^_==;cJ>l Lc L& (jJ^XJ __ < L>-g Aj 

_• J O S — — — o«- -_J t>. < Jl^-s» _u /^.__=_i Jju L_ (3>-£J jj_vu _. 
f_v.__A>Jol LJj-S-"*^ UU /^JO ^ iA^JA.^:| l w Ly..Xj L> J\>^>J' ^ 

- - * - 0*0 — J ^O-o — O O^ — •— O— Oj — 

<as^UUI^oJI C^lxi Jsij as^Ij ^x JyJ ^ 

---O-- 5j- O-J ---- O 55 - O-O-- 

4g5 /< -^=jig J« l*J^ ^j-cIj ^ T*^ 5 O^J IJoJ^aO «.LaJU ^ . O - JO J o« i Uwdk o.a>*iL O «Jv£ jj[&J 5{ S. 491. Loco fci^jii Cod. MS. vitiofe legit «iCfe,:*!. 119 

LAM ELIPH, 

Ne confidas foedere ejus, cui nulla eft religio ; neque amicitiam tuam prae- 

beas illi, cui nulla eft fidelitas ; neque focius lis ei, cui non efl intel- 

leclus ; neque fecretum tuum committas ei, cui non eft fides. 
Ne repudies aliquam rem, quamdiu non cognoveris eam. 485 

Ne roges eum, cujus recufationem metuis. 
Ne certes adverfus aliquem, quem repellere nequeas. 
Ne promittas aliquid, quod praeftare non poflis. 

Ne aggredere aliquid, ad quod non rogaveris, qua via perveniendum fit. 
Ne commercium habeas cum eo, a quo juflitiam expectare non licet. 490 
Ne quid malis annumeres, quo boni quid affecutus fuifli ; nec aliquid bo- 

num reputes, quo malum tibi evenit. 
Ne loquaris omnia, quse nofti ; nam in iis ftultitise fatis. 
Cave aliquid perdas, cujus reparatio te defatigaret ; neque portam claudas, 

quam aperire prorfus nequeas. 
Ne rifu apparere facias dentes tuos anteriores, quando res fecifti turpiifimas. 
Ne repudies amicum, etfi ingratus fit; neque inimico credas, quamvis 

gratias agat. 495 

Hoftem tuum ne confulas, fed fortunam tuam ipfi occultes. 120 -» . ■» o . * Lj-AW JLJ Jsj (^yJ Lt^ ^ 

O J O - - ~^- S - O- , -.itf, ~ , - - O .. ^ -^^O^ O O J .. 

J._w*_J J < UJU'-*UwA.? LJ yw ^ic LJJSaCj OLa^jJ 5tA_3J _{ - -» - o «. 3.»., o o ». o »< - 

< ^»^.^? (^ I « 1« Js£ ,x^_»am*j _( .6 ^ <J.*^.I« U^AA_=_3J Le /VjJ ^^ AgsaAJ Jj LAaaxj ^ l^J (JjjJjw.J _i 

o _ 

500 <UIa:s:*V l^J Ol^ 

O^ O .. - J - O-o O .. O .. - 5>J J O J _ J^S-o .. £ _ o .. .- = J J o <UoJ_: Jsa-scV 3 ^^^.iiJI ^jt-J _> 

AUcyXc U l«$ (jJvjiaj J/ ^U-yA-- LJaa_>_: <^-JjU -> 

.. O O.O.. _ O 0.0 j j _ o _ o _ _ 

< j^awj'!* ^?_x)l (^A^j Lo (3-xju' _( 

_o £ -t> j o ___ v- o _o_ _ - H * "° •* — ■ ' " — u •"• — 

505 Iaj*JJI AAxiy ^« 3tiJ' J < (.^AaJI Axi; (^* Jt/_jj" _( 

«~ .* O _. .».-•-» -- O ,, O _- -. .- .*o ^-^^ _. Oj^ ., 

(*( Uj Jo SU_*J Le c_}>*AJ' J ( <~S jjj (JJu L> <Jou _( 

j s -» jji 1 - -- _ _o v oo j j i"_ j - - V-° s — -> - « -■ 

jUa_JI J__=U l v £_^ ^ljpOII j£=.U Jv^__: J l U IjJ^Lsc 1 _( 

J . •". I "" V"° -*- J -J .-,- - - - V-o 

iiouLsrl l<2Jli 1^__cLj J* v_ r -J__-_s_: J I 

$ " 

o 

^ O J O^ - O ^ i« J - O-O O J - , O J T-o — o^ c^ o^^ 

AsjJsJiJI (J.AJs jJsjJU X3jj' J fis-A-krl (JaJj x*jJ^a_;JU ,*1aj _( 

S- #> - -J »-»■ SS - ^O^-O u _, j _, 

i jj.AA__ l^A^U^ (^jU IaJ*JJ| _-a^L^ /J /wmJLaJ' _l 

S. 498. ^uUJy^ Cod. MS. 1. fine Tefdid. 121 

Cave fidem habeas illi, qui fecretum divulgat. 

Secretum tuum ne detegas uxori tuae aut fervo tuo, nam in fervitutem te 

redigerent ; neque modum excedas in tua cupiditate et ira, nam te 

diffamarent. 
Inimicum ne parvi aeftimes, licet fit debilis. 
Ne occupatus fis in eo, quod ad te non fpectat, neque deditus fis alicui rei 

magis, quam tibi fufiicit ; fed impendas follicitudinem tuam ad id, quod 

te falvat. 500 

In fervitutem ne redigat te concupifcentia, fed eflo abflinens ; neque benefi- 

cium cohibeas, etfi non invenias, qui illud pretio fuo asflimat. 
Cum principe ne joceris, nam iram fuam in te fervabit diu. 
Manfuetudinem tuam ne vincat ira tua ; neque fcientiam tuam removeat 

a te cupiditas. 
Ne quid facias, quod exiftimationem, bonamque famam tuam dehoneftat. 
Ne deprimas eum, quem pietas extollit ; neque extollas eum, quem mundus 

exaltat. . 505 

Cave quid dicas, quod crimen tuum aggravet ; aut aliquid facias, quod pre- 

tium tuum diminuat. 
Ne invicem vobis invideatis, nam invidia fidem devorat, quemadmodum ig- 

nis devorat lignum ; neque odio vos invicem habeatis, odia enim dera- 

dunt et excruciant. 
Cave confidas amico, antequam probafli eum ; neque irruas inimico, ante- 

quam ei praevalere potes. 
Ne adfpires mundi dona, illa enim funt vilia. 

K 122 

S — j ; -o >,— —,. O — — j - s -" - j8 - o - — 

510 <Ls_ *\AJI L-XaA-j. JsAJ JC-J-JI UsJJCw*^ -. 

## - J J 55 J -O.T - - O- _ .. 55 J , O- - 

< AJjJtXJ i^.^QV Jj *J_ -J_ (j^ Jvaj -5 

O - '^""^ " ti J-" - - o "£-*"" ,— -" J -» t, "° - J J »o 35 - -. - j - 35 - O J- O - „o-o 2 o - -. «!--o»- -o-oS o ■? s . - o - 3! _a »_- 0»~ 55 - J o 7. - 

_»J__I mjIj _*j.aaaVJ _JJ„I I __U UjJOI *U»I ^s^ _. 

■^ £ 2- £ 

L_> « Jsw™_, 

J _. J J — S "O 55 — *— — — O^— O — O-— '- 35 — O — — — *— — 55 - — — 0.0 O — O — — 

— '- -» _5-. J . L--v-i_Jl ^jU OOJlj- JUJlj JIXJ -_J ^^yij (^f*^ f T* J ^ 

«_— - O-S J 35 - J J .3 J O^- 55 -O 

<*-HaJLj Ux! ^^JljjuJb 
vcjJ S', L_I__=5 Oli Sl _Jl_^ % U*5 <fe_ _l il«a_-» _. 

S- f *J = -55 

515 i U-j Ia«-a_« __ I _* -am 

- *" £ 

j O - V^ 55 - ^O - - J jfo-O - O O— - O £ jO 65 - - O - - . 

"T— • ' O^ AaA_- ja/<iJJI L_>l-l_i„l _a-j /j (jI-oLkJIj (js*w.aaaj __ 

-^ JJ "■ "■'"£" .. - - •* - 

, .. „ o-- -o-— jj — - J j —j-O--.--- 

*.-« _0__J J $A__> iSJ *.__*< *-«» cU.—-?!^ jJw^J _l-__=J _. 

- o«_ - o« — , - o 

< Aa_L-fll ^j|J_u_lj A—tjJ __j JAa_| 
-- - -/ - --- , , ^ 

-_- -J - o- 3j --- -^--- £ - — o- -- o o f. -. 

UJ ^J- U fj-J Ja — * U—_ _U!aaw >-b U-cjr! («J^ cKv 2 -' -" 

j--Oj J55 -a 3; - - OjO j-s-3 j-o - 

«Jul-sr^ -_a_J| (jli U-yC (^.-o -wJl (^-==J (jl_ i A-A-i 
^ - " i " " 

O J — O — O — — . — — J — — — — < J — ^— - — — 

ij_=3J >J (^jU _U >^a l y j JyJs_^ Jv_- ^Jj / j L-XajIaan 

- - - O - - -^,5? - - C^"° J ° 

< _U (J^,aJ l^J _Cy-fc 1^3 _*J T - (J-*0 

S .-O— 53 O _* -* «^ 53^ .-_- 53 5j O*— _- O .-> — 

<aUI AAA-2-t.^j -_l /Jt>i*j __* aAJI acU-j __l J--J Jsj-aw*j __ 

55 5o^ — ^O O O - — - -s:-3 jj O 5-5 j.J-- 

f^*lj>lV| i-_-vj'*j (j.-« f"^*-! _5j _ **; »*_— 5Jt^ C_^"** *-— »» (j-"*'-.-! *» 123 Concupifcentia ne in fervitutem te redigat ; Deus enim te liberum creavit. 5 10 

Veniam aliis conceffam ne doleas, aut ob poenam aliis inflictam ne exhi- 
lares. 

Noli reges nimium frequentare, nam fi diu eos comiteris, faftidient te, et fi 
eos admoneas, tractabunt te fraudulenter. 

Cave affocieris cum filiis mundanis ; fi enim fis pauper, parvi te facient, fin 
vero dives fis, invidebunt tibi. 

Ne gavifus fis opulentia et amplitudine opum, neque moeftus fis ob pauper- 
tatem et adflicliones ; nam aurum probatur igne, et pius adflictionibus. 

Societatem ne ineas nifi cum docto, qui Deum timet ; neque commercium 
habeas familiarius, nifi cum fapiente, qui virtute fit ingenuus ; neque 
fecretum alicui fervandum concredas, nifi pio qui promiffis ftat. 515 

Ne immifceas te rebus ad imperium fpectantibus, quo tempore fluctuant ; 
nam fi mare tranquillum vix fervat navigantem, quomodo non perde- 
ret, cum venti ejus huc illuc fpirent, et fluctus ejus commoti fint? 

Ne imponas diei tuo follicitudinem anni totius ; quolibet die fufficiat tibi, 
quod in eo tibi decretum efl ; fi enim annus ille fit ex vita tua, (i. e. Ji 
totum illum annum Jis vi&urus,) utique Deus O. M. quolibet craftino 
die recenti id tibi dabit, quod tibi deflinatum efl ; fin vero annus ifle 
non fit ex vita tua, ecquid follicitudo tua tunc erit de eo, quod tibi 
non efl ? 

Vir non beatus efl nifi obediens, neque infelix nifi immorigerus fit Deo. 

Nemo fecurus efl a fortunae viciffitudine, neque falvus ab infortunio die- 
rum. 

R 2 124 

O - - tX> - - - J - J J V~ ''- J - - O J J S -O J^- O J - 

^---J ^UxJI BJn^U^-j v_^^jJt {Jvuj ajIs-^ aAJI _X;J\j jf 

520 < n^v.-!^' (3^^^" S-_>^' -JjA-' 

,. Su~ - - - s s -o j - - - j j - — 

<cjUJI »jI ;t j _j!J\AJI sj___ ^ju _ 

J-JS --- - JJ- O - J - o - s . . ..* - Cj J J- ,-j 

(AAAJ ^J_J__4 Aj-J-Msl C^A/*IJ__ (^*C _l <X-A.:S_ L) IaAJ _ 

V^uXj 5 <yj__=0T^ O^i^T ©y__p Sl A_UI ^c CJj-A-J _ 

J J U-C, _ -^ -o _ U -* — ■ — U -o 

/if v *aaJ 1« /^o J I (J-X* _o IaJ I ~_0~ J O . 

*W' •_-*;= < 4j_JI ylJJ cJv X - J - o' £ ^JI V'^ s_ ? j c (^v^ ( > _5 J *-^ 

j " - Y~- J - - j~ J J T J <"j OSj-O- _ O - -O- 

525 <jjs__ j lj pr=^l ^'-V. ^ o' *"*•*-' Su-V^ ^v' (_5*^ 

S -o----J - - 1~ "* i i ~ J " * "°i " " *■ 

_^_a_a_LJI A_>__1_='* _K-^_srl _^L__ J . ^jl CJ L_LxJJ (_5*>-S! 

, o 

., O U-o O J - - O-o O J O J - O - O J I I "" ° | . - V " 

IjjJvaJI .__-vN« (JL—y—JI ,_=_NJ (^j.^ (JJJ-A__ J . ^jl (JvJslxAJ ^_XAAJ 

O ■* J^ S — ■ „ s -_■ O J — O — O-o OvJ — - o~ O J — 

l_f.."0 (jvX_J (•> ' — 5 ^jLajjjJ I ,__3>jj « -r *-^~J I y^ ,/J _) jJ-*J I j£nj « 

^ ^ ^ O-O c3 •» O •• — — O — O-O J J O — tf — — ss — , — 

tjlijJI k ^__* J ** J * <JJuiJ! (--aAwjJ a^a--. l-sr^ _JJJ 

O- .-^- O Oj. - O-o ^ - ^ , ^ o _• 

< Oia_» (JJUj OyiVj ^ak__V iJ.^raJl _J«C (JJWwJ 

^ c -s-o -. j^o-o- j. o.- ,oi - 3! -o _o -.- sS- _ - , - 

lXn»j. v xJIj (Ja__5JI 5LAA^_J *_j;l_J JjJJ! jl — J_l (^J^ (JJWkkJ 

— 3o^5 j i 1 ^ — o 2u-o j o — — j j o<o 

^(JvA-liJl ,A_>lj4 (Jj!;^l *ji-Xaj'« vj-iJLi 
S. 521. »j'j^. Italegendum puto loco 'ijij+t propter praecedens i^Svtr eui op- 125 Deus O. M. non videt vitia, fpectando quod ob oculos eft; fed videt corda 
fecundum praefcripta fidei (religionis) . 520 

In amaritudine calamitatum non confiftit voluptatum dulcedo. 

Nemo potietur Paradifo, nifi is, cujus cogitationes intimae bonae, et cujus 
intentiones fmceraejunt. 

Nihil hominem interioris apud Deum adrniflionis miniftrum facit nifi multi- 
tudo fubmiflionis ac reverentias., nihilque removet paupertatem, veluti 
acquiefcentia in decreto Dei, et animus contentus (ccvTccpxettx). 

LITERA JE. 

Oportet eum, qui domum evanefcentiae cognoverit, ut operam fuam impen- 

dat domui asternitatis. 
Oportet eum, qui fe ipfum noverit, ut triftitia et cautio (metus) ab eo non 

difcedant. 525 

Oportet fapientem, ut ftultum alloquatur, uti medicus asgrotum. 
Oportet fapientem, ut fe ipfum cuftodiat a potu inebriante divitiarum, et 

potentiae, et fcientiae, et encomii, et fervoris juventutis; nam in omni- 

bus hifce ineft odor impurus, qui intelleclum aufert, et gravitatem 

diminuit. 
Liberalem declarat explicitae frontis pulchritudo, et larga bonorum donatio. 
Quatuor rebus apparet imperiorum decrementum : quum ftirpes profperi- 

tatis intereunt, (i. e. cumnulla ratio kabetur nobilitatis,) et folis adhse- 

retur frondibus, quum promoventur ignobiles, et removentur praeftan- 

tiffimi. ponitur. S. 523. v^. Conf. Gol. in t_^i' N. %, 


120 

j> ss ,. » p s -o j o.f ^ o « -o o- <o5 ^o o-o „ .. jj ,. ^ <o. „ 

<JL_A__3« .JuXaaJI *£^5 ,AJ_\/JI ^**JJ SR-Jji—J ^t_Jt3_il (J>— JJwwJ 

., O 0.0 j-O ^ « O o o 

530 »jL>.__l g.X___j jLa__I 

:= 20-P lu - < _.,—•-« . ,- — »— -. »- T-o _ o 3 j j o-o ,. „ s5 ^ ^ O - 

rC£ w -l ^^-—m ^IJsaJI JJoj 4a__M 2.a_-=j »j ;y J! /Ac JJw*j 

7 o (J»p i - s -o _ j> - «. o 5 v- «. - o-o j „ 

.-jlJVA—JaJ (J.AA/JI ^ (^}.>_._J ^LiojJI -jAksnJ 

f" " £ *" " " -S ~ 

J - — -o ., jO c- -o j ,. O .. 

*-5__IjaJI ,J1 ^_ i.>*Jl - Ia__! 

J J?0-O^ — O ?Om> — J J O— 3, J J 0>iO J C HD • j — ^ V 

i Jj*o^l* Jj^e^b _ JjAxJlj f*jAjJL> qj-UJI <J.a_Uuj 

_ O *— - j * _- O-O J> _ _ O -- -- p- O _> -= '- J J> O _, 

535 <aJIaa__Ij ^jjl__=JI __Uwu _ U> A_u\a_j ,7_l_JI j_Uj 

,->a_-J| /A_- fUj _j J_=_jJ| /j,_ cJv^-JI (Haj 

_ O _ Om» -r - S -o O-O 55 - 2 £■ h- - _■ _ O - 0«- _ O - 

ffjX-L-JI (j-C JU_J| (*^i ^ Jw.1 JUdJI /^_A_ f^AJ-yJI fJJ 127 Quatuor funt indicia retrogradientis fortunae : prava rerum adrniniftratio, 

turpis earum profufiOj parum attentas confiderationis, et multum fo- 

cordiae. 530 

Declarat animum virilem multum verecundiae, liberalitas larga, et abfti- 

nentia ab injuriis (a lcefione). 
Donatio modica pulchrior (melior) eft laclatione fpei (conjuncla) cum excu- 

fatione. 
Quidquid elatum eft, deprimi oportet. 
Contendant inter fe homines de fcientia et intellectu, non vero de opibus 

aut ftirpibus. 
Veracitate fua confequitur verax (ingenuus) quod technis fuis nunquam ob- 

tinebit mendax. 535 

Indormiat (fecurus dormiat yelfecurusfit) vir fuper orbitate, non vero fuper 

injuftitia fua. 
Dies oppreffi (infortunium oppreffo illatum) magis anget oppreflbremj quanx 

dies oppreffbris oppreflum. e- COLLECTIO TERTIA, 


130 O .fOo J O . -<J O - O S O S - J o - - o S o -. 0-0 S J ,. 

*^ljjl (_)>J <A Y __I (_}.J iA v 3='° (_).J *-X y --l _>/_i*JI /^jl «XX 

.- o j 0-0 f ■" ° ^ J ' "*' ~° ~ " °~° 

/_/__>' P^JI f.X__=> ^j.w) (^0*jLw-yJl /— I|_\a v JI _-v _JLJ_> ^ <-jl (jj.j / _A, j o .- ja-o _ _ 

<Xa_: <XaJ I / ^ao; O^-.j 35 -o _ j ., O - O -. J - o So-o ^ ^ — . . J J - O SO^o j - s - o - - 

_\jtj^l &J ^VI L_>_Ol A*A/_ ,., - s_ o — -.2 - jjY-o ^ J l VjJJl A*A/_ (_><■«<) 

_ J - - »- o - - .,.* 4> - j j (»0 .. o 

Al6 L^X_ y_2J» (_)-/< 4 *Jl A^4A_J__: I / -3 /*.JI-J ^J 

JJ-O- o .- .. o^- J J __ o .. , o , j - o _ 

AJA^ig <\aA_: Oul^ (WAJ A ^~" -^^o-_=_> ijs^o 

< i^S a_.i y 1j1 oJ\£ £^j **__ 5(1 S. 2. Pro axaa_ legendum ajuxs • Porro fecundum Cod. Scheid. eandem fenten- 

- - o - 

tiam his verbis expreflam dederat Meidanius alio loco p. 721. N. 5117. 6L_> ^ 

- -OjUrfJ- JSrf .. _5 J,050.0JO 

< -sxj^f *5 aXJl -IjI vj^'^' ^*- 5 C-z^/w; propinquitas ad angujliam redacla eft, illi deter- 
minavit Deus remotos. Scil. in fubfidium, ut qffliclio mifere opem ferant. Ubi tamen 

imperatoris mentionem non facit, tanquam ejufdem au£toris. S. 3. Qui refecat } 131 PROVERBIA QU^EDAM 

&VJE COLLEGIT 

ABUL-FADL ACHMED EBN MOHAMMED EBN ACHMED 
EBN IBRAHIM AL-MEIDANI NISABURIENSIS 

E DICTIS DEO ACCEPTI 

ALI EBN ABI TALEBI, 

CUIDEUS PROPITIUS SIT. WUI fibi placet, multos habet, qui indignantur ipfum. 

Quem premunt propinqui, illi divinitus determinati funt remoti. 

Qui modum excedit in movendis litibus, peccat ; qui vero eas refecat, affi- 

citur injuria. 
Quem regit mens generofa, fpernit ille cupiditates fuas. 
Enimvero ingenuus viliores hafce cibi reliquias relinquet feclatoribus 

earum. 5 

j. e. Qui in illis litibus perfequendis negligens efi. Conf. cum h. fent. Gol. fent. 
Poet. pag. 164. N. 41. in fine. S. 4. Qtuem regit mens generofa, i. e. Cujus pranlo- 
minans principium efl generofitas. S. 5. Elsl*! notat, cibi reliquias eafque viliores, a 
iitJ linguam per labia circumduxit ad auferendas detergendafque cibi reliquias. Conf. 
Schult. ad Kar. v. p. 91. 

s 2 10 132 

o 

< l^j Jl I&ajiaaj JAi Aa^stI JM ^j-yJ ȣ=w>JuJ (j^-J a ^ 

«■ < J 35 «O J — — O*— — — O-O — — — 33 — O — 

_■ l<"*^U-=-.J <sJJl O-XajI U^uL_2 T JI jIxaO Ja£ ^jv* 

- .- -o J - J J - - O? 

_ L jU-,JI v^acIa^b u_jUjUJI 

-, - - - _ - .- o-o j o - _ .. o - • 53-3: S - - - O - 

. L_a,a t :__, Lc J\AaJ I ,ac___ J\aj i^~o L_x.J /■ "*-^U «JvXj rjwJ 

- - o jj ,U, S- - 5S^ J - - - - 

. 1<2jIj.___,I oJaAJli <X3ulj AA_i. (J--7-J r _--> ^l^"^ ! jl — O-o j _, j _ O j: 

_j_S_,l_lJI J-^-s»» &AA_-Jl 

O — O-O O J J O — 55 J Aaj ^j aAJ I /j___s3^. (m &aA~o V—Jj 

J — O - J J O - — 5-. JJ 5- £S - O J JJSI 55 — °^| "°" " *"" O «— 

A/jjvAj* , Vj *j __i ^A a:: > oy__J « _CxJ__j* aJ«I (jU ..db^U r*Ol ^jJ-^ J - O - J - O - 

_VAA-i_ ^-SJvj ._-« - j s= »o 55 . _!j-- 5J J-- c!j, -o 5? 2 ^uIaJj^ IjIjj I^aj (^O jJ /^Jbu a)JI ^jl , v Jj y^Jj t*j" LyJJI 

5?— O J - O- - — - -O sJ -O , Oj 55— j: - O 3 s= — - - 

Ua^. >^Uaj 4^___=>._==» UjJOI «jV.._k| ^jIj ajIJscj) -jIj_£ ^* 

j — r.o« — . o j j - _ - - 

< Ua_S""jU j^"_jLn ~ L_3 I jl J 35 - V-O - - - O „ 

15 _VC-/^_ , *«.:_-_: I SjlUs (^* 

- - O-o J — O J — 03: 

< ; a2aJI l *s" 2 '* L-^iUI S. 9. Scil. Fatrium folum omnium optimum. Pro _\aa!' j_»-=_. Cod. Scheid. refte 1. 

_ O-o JO - 

i^jUJi j.A-iJ.- S. 10. ojIaXJLi fine dubio vitiofum eft. Legendum omnino fecundum 

O J O* O O--— 

Cod. Scheid, ^laJU i, e. jJaJli vel JaJ\J patienter ferto forores ipfius i.e. dotes ejus 

J O J 

fequiores. S. II. Cod. Scheid. loco •ilg^- exhibet _*3-=- • S. 12. Belgse : Wie luif- 
tert naar verleidende taal } die is reeds verfirikt. S. 13. Pro o^j-j Cod. Scheid. 133 Utique non eft animabus veftris pretium, nifi Paradifus ; itaque ne vendatis 

eas, nifi pro illo Paradifo. 
Qui minimas adverfitates graves judicat, eum tentabit Deus per maximas. 
Virorum paleeftra principatus funt. 
Una regio aptior tibi non eft altera ; optima tamen illarum ea eft, quse te 

protulit. 
Quando in homine fuerit proprietas una excellentior, patienter feras forores 

ipfius. 10 

Impotentis ftudium obtreclatio. 
Permulti homines tentantur diclis ingeniofis. 
Quid filio Adami cum gloria commune eft? fiquidem principium ejus fit 

fperma genitale, et extremum ejus cadaver; non fuftentat fe, neque 

repellit mortem fuam. 
Mundus fpe ladtat, et nocet, et cito finit; nam Deus O. M. remunerationem 

non dat in eo amicis fuis, neque hoftibus fuis poenam. Sane populus 

mundanus eft inftar manus eorum, qui camelis in itinere fimul vehun- 

tur; interea dum diverforium petunt, ecce aba6lor clamat, et difce- 

dunt. 
Qui luclatur cum veritate, profternit ipfum veritas. 15 

Cor liber eft vifus. recte legit oj^o Conf. nnx <p~iD Edit. Fagii Cap. iv. N. 4. p. m. 69. et ibid. not. 
vide etiam Gol. fent. Poet. pag. 165. N. 44. S. 14. Cod. Scheid. pro !il habet Sft. 
Pro <Sy—i re&e leg. jj ob praeced. *J . Et pro SjkszsJj^ cum s prsefixo habet <_>i 
praefixum. S. 15. Profernit ipfum veritas h. e. fuperatur ab ea. Non enim ei par 
eii congreffu. S. 16. h. e. Qua videt homo } in corfuum refcrt haud aliter atque in 
tahulam, fcil. lihrum. 


134 . - o 2o-o j s - 5 — U _£ ^ 5: -o - O — ss O — *^— ^JO *~— O .fO-O J J — . Oj O- . 3: . - - O J o- o — 

20 

O - --O - - SO -^ - 50- -O- JOS I- { , «.X__^ I (J^AJJ ( AaJ I 

— O 50-o j J - - - - O S - 

(j>>w_Jj «x_a_JI J\a_ lyJ UAL *I_julU 4aa_JI %^\y (_j.*~_J U 

i *UJI /A_ JI_=jI 4a>_:JI ,A_ ^IJuUI aaj a>U 

«. ** * * .» s 

- o - - - - o j i, s- 

. ^l— — ? <XaA_ ,_aJLo _P 

-■* 

& — - O J o - * - -Oj o - o — 

L^J — J_*J J l_X.__l._i ]_JU J .j^ 

. - 50 -^ - 50- -O- JOS I 

^I-AJ _Vj LjJ _,L__? _,l J 1_Xa\_ (-^Jj OJ (*JJ _>L--c*J J&JsJl 

ii*^ J_ _3Cll_ _,___ _,l_j 

j - o — oSj-—-?o — — — — o — 

< <w_u J <$JlJ Lyii u-aAJ- _•*-« 

j os-o- e o — — o — — — — — — — _ o £ ~o — j j c 3 

,3 .a/_JoJ!« (J^-^—-^. I^a^o ^.jbu L_*o %.*<> LyJsJI /Jl _j_=_JI 

— j- — ^ ^> — 60— O — — — 3 -o — O — — — -— O«o o 

^JI aa>JL v _JU i_*.a_ aaXc l_)IjxJL) c^juj Ijl (Jv^jJI _♦>**. 

8 

'i 

— u >u-o .* _, u-o J. _ j u _. p 

<( J^\__^I C^jU^JI ^l_, Jk_^ J l 

-- o— - *^>jj-o O-J- o — 

^ v i aaJI q^UI ^-'^=- ^J-=_ aaa_ aAJI AAyjtj* _j a_=? _».,* j— — a /« — eo— ° — — « — ?."'' — 9 < — . — , . — — °*° " J 

s_— 

90- _. o 0-0 - o - - 2 ^. j 

< j-sr^ ^Iaa-_j'I <J^a_ Jv—^l ^J? 

— o 5o-o — — O^s j - j o - 1 % O-- O- *>• J -- O-J- O-- SJ-ojj-O O-J- o S*J 

S. 17. Cod. Scheid. refte 1. u_5iW.^' • S. 31. Conf. Gol. in voce ^^» ubi 
^jwfcj p^J> (»JW f>J JDi^ boniJlatuS) Dies mali : hic fecundus, ille adverfus eji. Gtuod 
et fic dicunt : j,_y__o 5 jy»*-« yl>-\M Fortuna facilis et difficilis : i. e. modo profpera^ 
modo adverfa. Vid. Gol. in Adag. N. 16. p. 71. S. %%. Pari modo Perfas : v_. j_ 
^jjlJO jo _j— • (jmaJ— > j^ tfjy t5^ L-> ts— _ tr^A- Qu«w w quazfiveris, invenies, dum- 135 

Morum princeps pietas. 

Quam pulcherrima eft humilitas divitum erga pauperes, ftudio placendi 

Deo ! at pulchrior ea ejl faftus pauperum iupra divites confidendo Deo. 
Quicumque forte fua contentus vivit, habet quod fufficit. 
Qui non donatur fedens non accipiet ftans. 20 

Fortuna duplicis diei eft ; altera pro te, altera contra te dies ejl ; fi fit pro 

te, ne nimia hilaritate exultes ; fin vero fit contra te, ne animi angore 

commoveare. 
Qui rem quaerit, confequitur eam, aut partem ejus. 
Inniti mundo, non obftante eo, quod ex illo in oculos incurrit, infipientia 

eji; et cunclari in opere bono, cum de ejus remuneratione certior 

factus fis, negligentia ejl ; et confidere unicuique ante experientiam, 

debilitas ejl. 
Pefiimorum momm receptaculum avaritia ejt. 
Cui Deus copiofam largiatur gratiam, eo indigent multi homines ; qui vero 

modo qu&rere eam non defjlas. Vid. Warnerus Prov. Perfic. N. 43. p. m. 31. 
S. 34. Conf. Apoft. iTim. vi. 10. et Saluft. de B. Cat. c. 10. Avaritiafdem, pro- 
bitatem, cteterafque artes fubvertit. Porro pro ts^L^tJi J-" 3 ^* Cod. Scheid. legit 
ts^L**! £-oL=» . S. 25. Cod. Scheid. re£te exhibet Z*s6 fine affixo * . Ibid. Loco 
fj\^ quod procul dubio corrupturii eft 3 legendum cum Cod. Scheid. &y}*£>- • 13(5 «JJ- O-. O -«. » <J> — ■ JtJ J (_)»«_) ^UuJL fljJdJ I^JjC V**"!-" ^yJ M3£» A-A_J |*li 

- S -o J S5 «. J - - Y-o^ .- s -o j ,0 J ^ o s t 

( _-<*JJI aa_2*o Jwsrlj u^/^aJI ~ Uu_« <Ka_:JI 

«OJ O-o — O .. J — O-o— — O O-o .- O - J .< *j — J O-o j O J |? 

<«K*_yUl J.JU 5 S lj^L (_;l___3^^l <_Lo A-s^Lx^JI /Vj-srl 

o - - ss jj — — ». 53- — o j — • .»- .. es 3 — «. o _ 

«- &AA.50 '• v aJ -i 1 <3UcsX___5 <_)_> AA T _: /j,/« <5\*>c_Ai___ _j I ,AC /j.^ 

** *" "* .£ "*" " V" 

.-. . — O 53 -o .- — 53 J .. ». _ o5_ 55.0 jj _ _ _ O -. 

LJJJvi <Xkk>aJL> ^ao; *J l^j_=_JU (jjJaJI ^-Ua_: / i ,___J (^o J _ O SO-O f &AA.XJ / "iy—*^ l 

..-."' ■» — • — - - - .." " -.»•_> is -o J - - 

30 < l^>.^ jvj ---n&Jvjj I^Uuj c_s*^-> j . Jj^-"--? c__> l j 1 mU*-- 

— 0-0 j- jo _ -o .. o _ 0-0 j - j _ .- o 2 

< L .a^UI <KajJ ._==>iJlj JuUI aajJ ;U_*U1 

O .- J JO J .- O — J J O _ J jT j02 

< AaaJJ / g i> tXJ* '__« A^2_ j , g -> O ->i*j (-js^eA^J I 

9 «. j w .~— JO-OJ.- 0-0_ ,. 0.O £5 « Jj^.j O-o J " l^ 

«x_a_a_>£j ^_ ^xAyJ I JbUI* JLaJU <3.__a__> — ►_. JjtA^JI J_sH_srl 

o 

•V;--^l (_-f-- f"VAJ ^j c >_==aJI ^J_- J-7--JI (*Lw 

*< j? _ J J J S -o ■*.— "' _"i "" _ O _ -o a o«— J S S 

35 <«5-*1 _-*__ /A_: <J_s».Jl (OLj _(. IaJJUI -^IajI (j^IaJI 

-,0 - J O _ - j,Ol .- J - - —_ O _ j _ _ _ _ _ J J _ 

. _JsA_- /UaAj Uo /*JJ l_)oU_. __»« l_A.AA_: (^l v 2_.j _JJ«>*jj 

■ l nw 1 1 .1 1 1 1 1 ■ 1 .1 !■ .i. . . I I n ■ "< 1 ■! 111 . . 

o- - ^ - 

S. 29. Cod. Scheid. ^uJUJ quod praefero. S. 30. Pro L^/jfcjy Cod. Scheid. recle 
legit 1£jU><Xj. S. 32. Nimirum : Spem Jimulat vultu, pfemit altum corde • dolorem. 
S. 33. jJxmJI. Sic procul dubio legendum pro Jjuj! uti Cod. L. vitiofe legit. 137 conftans eft Deo in neceffitatibus hominum implendis, eo quod decet, 

ille exponit gratiam iftam durationi et perennitati ; qui autem non 

conftans efl in ea re, ille exponit gratiam iflam ceffationi et evanefcen- 

tise. 25 

yErumnarum clavis aviditas, jumentumque moleftiae veclarium invidia. 
Mentis ftupor eft rem tractare ante opportunitatem, mentifque cruditas hoc 

facere poft occafionem. , 

Qui fcit fermonem fuum efle de opere fuo, fermo ejus paucus eft, nifi ea de 

re, quae ad ipfum fpectat. 
Qui hominum vitia videt, eaque improbat ; deinde vero fe ipfo delectatur, 

ille fane ftultiffimus eft. 
Confilii fuccefTus fitus eft in fortunae viciffitudinibus ; manet, illa manente ; 

fugit, illa fugiente. 30 

Decus paupertatis abftinentia ; divitiarum vero decus gratiarum aclio. 
Fidelis lastitiam in fronte praefert ; triftitiam vero in corde fuo. 
Infipiens difcens fimilis eft fapienti, fapiens vero exorbitans fimilis eft infipi- 

enti. 
Indormiat (i. e.fecurus Jit fivefecurus dormiat) vir fuper orbitate, non vero 

fuper curis belli. 
Homines funt filii mundi ; jam vero nemo reprehendi folet ob matris fuae 

amorem. 35 

Legatus tuus interpres cordis tui ; at literae tuae eloquentiores funt eo, quod 

de te locutus eft. 

S. 34. Pro Jj£ia51 Cod. L. perperam legit 3>^»-J5Ji* Ibid. vj-aaJJ Cod. L. 1. 
cjjjcvH. S. 35. Cod. L. 1. Lj.».!^ ciim_5 praef. male. 138 

; Aaj U _ (^js^o /J» Ij J__: j I 
< (<sj j£_ (j*oLo *- v — v I 

,. - o«o „ ., o3 o j £ - 3o3 

< ,jL_J| (j.a-1 («y* j _JLe^l 

O S -O -. - - r , «. - C O-C .. ........ | 3 ~o ,, _ O-o , ^- .- .. - 

JjJjjXJU-- JglS ^j LjfJ&t-S» ^j $j Jl_JI J v ~J-= sjbsr 1 _ 

V »« J** >.Jw.xJ l__==> ^j . J^J -J* JL*ol*Jjl__9 <_^_W*__«. ^* 

-■ - o j T-o o j ^ .. ' Ci" » ■"" ^ r° - ° j j o-o .. 

J« ^A_rl (jo*<csr— ' ^j».->y> jU A^AiiJI iA_a_.c i^—i^jJ L===> 
»J_^ ^j .aj^AaJ U==> J»_A_S Jj tj-blJUI ^ I O l__=_> soL- 

o — 

O J i~9 - J - Oj: 

40 , L^ST^I ^j^o j£*_«l 

.. .. — o-o — 3 «. ^ 3o-o - - 3 0- *. 

*JsrxJI *L,I J^l JU-I ^ 

— . — "* o 

(j*a)u _-a£ f* I JUiS ^Jm*. Jvs:^ £ji«._rl ^j.*o J^.^; f-r^J 

■*>— — .- o 5 1), 

< L_X-^ / J B *A/_ (J-'« T^ - * 

J — .. O-o ...... J O — O-o 3 — — 

<f.X__JI <j_JU JJuJI J' Ijl 

5! O — —-. JS-^JO — 

«- Aa^ jt-Xi> _^- J^-t^ J^i 

J J O J _ J O^- * J J - 

45 < Aa^kCS^ Le C_5 t'*! J^ <Oi> S. 40. Conf. Erpen. S. N. 31. ubi loco 'i^i^S &Js. oy^!l_=> £^ ^ legitur 

Iftf 

-^j_?»5^ jj£ (_i'*Jl— 5 gj^ ^5 Neque abjlmentia Jimilis ei, qua abftinetur avetilo. Ibid. 
tJOl_vJl (>«*_»__ y?c«/ frajlantia idolis, fcil. bonitas naturee vel elegantia morum. 
Ibid. *aj*)sa5_=> y?«// prudeus adminijlralio fcil. prudentia. S. 42. Pro ii3Ci ^i Cod. 139 

Bona lors accedit ad eunv, qui non accedit ad ipfam. 

Concupifcentia fponfor efl fidem non praeftans. 

Ees optatae oculos perfpicacium occaecant. 

Non efl mercatura ficut bonum opus ; neque lucrum licut remuneratio ; 
neque gubernatio ficut concurfus Dei ; neque exiftimatio ficut humili- 
tas ; neque gloria ficut fcientia ; neque devotio ficut fubfiftere penes 
rem dubiam ; neque focius ficut praeflantia indolis ; neque cultus ficut 
obfervantia eorum, quae praefcripta funt ; neque intellectus ficut pru- 
dens adminiflratio ; neque folitudo magis vaftans, quam (piXuvTioi. 40 

Qui fpem prolongat, corrumpit opus. 

Quum audivifTet (Alius) virum ingenuum, qui noctu vigilabat, ut legeret, 
dixit : dormitatio fuper fcientia certa melior eft, quam precatio in du- 
bitatione. 

Cum deficit intellectus, deficit oratio. 

Pretium viri efi pro ratione magnanimitatis fuae. 

Pretium cujuflibet viri conjlituunt bonae ejus actiones. 45 Scheid. re&e legit ii£w ^s . S. 43. Vide Scaligeri et Erpenii Prov. Arab. cent. 1. 
N. 84. ubi eadem fententia exhibetur. S. 45. 3UaS Ita re6te legit Cod. Scheid. 
loco X*&> uti in Cod. L. vitiofe fcribitur. Conf. etiam fupra collect. primam 

s 

N. 199. ubi eadem fententia occurrit. Ibid. tS)*\ Ita lego cum Cod. Seheid. 

s 

Cod. vero L. male legit <s^\ • 

12 140 -^s-o js- j^ oJr 

j ^ — - « — ■ US j C' i 

<)S - J .. J O _ 0/-C J V •* 

«aX^J /J| 0IL2L ^JyJI (J*aAJ O O-o .. SO .. J o5 S. 46. Hic loco Cod. Scheid. inferit hanc fententiam: (JJXo^l ^j* j^i. ^Lo^snJI 
"Repulfa fraftat beneficiorum exprobratione. S. 48. Hgec fententia in Cod. Scheid. 141 

Cupiditatum alimentum divitise funt. 
Homines inimici funt ejus, quod ignorant. 
Appetitus viri, greffus ejus ad mortem fuam. fequitur poft N. 45. et pro u^ii et tl^.\ legitur ibi (jju et *Ls»l • — u*Ju appetitus 
fcil. cupiditas, fpirans aviditas. Conf. Schult. ad Har. i. 20. et Lette. Obf, Philol. 
Crit. in Deborae et Mofis Cantica, pag. 318. COLLECTIO QUARTA, 144 ilLiil — KJa 

i, „ O~o ,.,..- ... -.. , - J - .« ~ - O 2o-e - 

jIJva^JI Aaijj lk?UdwJ o-£=-5J (JU^I (^^dsu 

* iji*o 3 ,. j „ o ., o<* 

^ 3 w 

c? •- «• — — ^Tr — 

- - lS"*t J-j.-, 'ff"Ti b-t; I. 

j -oSo-* joss-e - i -o- j o i -s 

<^2AJ^I ^>JI <>==-? I £jJ CUA===I l^Jl ■ 

& 

- - » * - .. J O - J B »e - 4 .. S «» - i 1 j o-o .. 2 ts 3 »0 j 

/_Aa-« LyJl (jlis &ac aAJI i^-oj ty-£ ^^^'MyJI t-v*' ^l (~£jr. 

j .. o2- j-0 3 4> .« .. 2 B5 j ..-.-f «■"^ 3 •»•»•» - O j j - .- _ 

-*» "^ s» .. »* ** ** c 3 "^ 

o - - - tsjo j ""O " i " •■" 5-3 - ^ 6« -» > -- J - O 3 - 

«.O-— sS j - - - - O JO-« o s »e — — — O 2o»e «« ...... O — *■ & — o 

Uaa£ cJvX» ^ jy^^' -»i^'j ^-V}** 1 ^' JV*^ cJ^ a *<^ ^J-6^'--*-* 2 ?''^ 

•"^ - -" " *""*■■" «J" 

.. - O - ». • JO .« J „ O - tB ., ,, - o 2o-o -OC-O S5 - --2 

( Ag (^J >Jj J4^_>i*,— «C AJ*J (^LJ (^^2AJ^I MaJI ^l IaA^CsJ /^3 
•*'••«. sS -S "" " "* 

L»aJ«<3 i.Ui.3 .A~*Jl IaJ 0«.Aa^ aA===(| / ^Jl^ArZTJjJ di L^E— 3J*aJ a Cod. Scheid. Prov. 83. p. a8. 145 EPIMETRUM 
QUORUMDAM PROVERBIORUM, 

au^ PASSIM MEMORAVIT ET RETULIT 

MEIDANIUS, SUPRA LAUDATUS, 

AD 

IMPERATOREM FIDELIUM 
ALI BEN ABI TALEBI 

PliE MEMORIiE. I. 

Utique devoratus fum die, quo devoratus eft taurus albus. 

XRADITUR imperatorem fidelium Alium, cui Deus propitius flt, dixifle: 
Ego et Othsmanus fimili in conditione verfamur, in qua verfati fuerunt 
tres tauri in fylva latentes, quorum unus albi, alter nigri, tertius rufi coloris 
erat, atque cum illis leo in eadem fylva degebat. Leo autem contra illos 
nihil valebat, quamdiu limul congregati erant contra ipfum. Quapropter 
dixit tauro nigro et rufo : Nemo in hac fylva nos prodet, nifi taurus albus, 
fiquidem color ejus nimium confpicuus efl, i. e. in oculos incurrit : color vero 
meus colori veftro fimilis eft ; fi itaque mihi permittatis ipfum devorare, 
tranquilla nobis erit fylva. Et dixerunt ei : Cape et devora ipfum; tum devo- 

u 146 OCJaJ /^£ / ^JJ Vr 5_..XJ JU fUI Ciwi* L^Ji .aA_~=-1? . aJ$s_ 

j o j - - - j - - - j - - 2o~o j " - . _■ — - 2o-o j j «_ o - — 

. aJ£_> Uci*<_> JUi .-a^^JI UJ I^AA^iJ <_^*Jl Jv_=_?l ^a^Jo 

o - _ - - -s - - - - --j •>_ ' _■ - - o So - - ss j j - - 2 

(^.---J JUi .aJLse* ^ Ua__=>l ^jl v^^J JU Ji .aA===U 

— o— j o i w -2 - -_ — — — o - o-o — — — t" ""• "^ 

fjj c-J__=l /Jl ^l jUi C^tiUi .Joiil JUi . UU* (^cjI — il 

-Oj- J O J. _■ -2 «_ •_. g - - - SJ j-02o-<> jOC-o _ £ 

C£jyj] ^^ (^5-»! Sl (jw c (^J^: JU" J* &&4&w ;yd\ J~____l 

i-OJ JJS-OJJ O - J - O - - J -O.. 5 - O J - ^^ J - O «. J O - _. 

Ij-j J^JI «Vy^ «^JV^ ^ ^j^ •o^k* J* — *— ^ O-v. [^^^* 

._u__Jj 

IL 

-^— o- - - o - - - r - - j -3 

<Uo*JU /-» L* / V^j ''-^ > oj^ ^' 

_ -. J - - - | J- | 1 1 "" 5 ^ ° * - •" ijO-ej 2 j - _- 

, l_U_ &__._\*o cJ^r "—^JUo <j5^' Cl^ Lj5^ o^I^*-" i^ ^^ III. 

jj,3 5-o2 — o 2 

* aJ^.1 !_^ol JL__.I • 

- * j — o-2 j- - — jo - > e . !-kwI__» U"«_\c /J-^jI _J J«o ^j-<--. <x»vc «vUI i^cj tXs- aJUj 

j — o2 -»°.-<- - _-_i j - 02 T - j «-_■ 

.C_\._Of _U*J-A_5 (JjCc , «_\a_3| fw\_- JUb 

IV. 

- jo-e — o — o so— D a ,■« j .7.. jj o - «_«__•__ c j o.~ j 2 j - - Pag. 58, N. 231. c Pag. 019. N. 1335. d Pag. 300. N. 1880. 14/ 

ravlt eum Deln poft aliquot dies dixit rufo : Color meus fimilis eft colori 
tuo; fine itaque me devorare nigrum, ut tranquilla nobis fit fylva. Et re 
fpondit ille; Cape et devora ipfum ;.et devoravit eum. Porro dixit rufo : Uti- 
que ego procul dubio te devorabo. Et refpondit: Sine me exclamare tribus 
vicibus; dixitque leo : Fac. Tum exclamavit, et dixit : Enimvero ego de- 
vqratus. fui die [i. e. eo ipfo die calamitas mea jam initium habuit] auo 
devoratus est taurus albus. Dein Ali, cui pax, dixit : Sane ego vili- 
pendi jam ccepi [fcil. infirmatus jam fui] die quo occifus eft Othsmanus, 
idque elata voce pronuntiavit [Ali] . Ufurpatur itaque hoc proverbium ab 
illo, qui ipfe detrimentum patitur ex damno focii fuL 

ir. 

Ego fum minor hoc, fed major eo, quod in animo tuo efl. 

Dixit hoc imperator fidelium Ali ben Abi Talebi cuidam, qui hy- 
pocritice eum laudabat. 

III. 

Cuftodit, fcil. in tuto collocat, virum fatum ejus. 

Dixit hoc Ali, cui Deus propitius fit, cum ipfi dicebatur: Obviamne 
ibis hofti tuo fine armis? Dicitur hoc veriflimum effe proverbium quod 
formarunt Arabes, 

IV. 

Confilium fenis praeftat confeffui juvenum. 

Dixit hoc imperator fidelium, cui pax, in quodam bellorum fuorum 

u 2 148 
V. o _ j j _- j ~- j 2 

>1 e j O _ J C ~ * «• =5 - - £ J O-o j 5 _■ » «. _ 5--. < / AAJ -\-!rM 0"Ha_. v-Xjjl 
_ S - - .° J O-o j 3 

_)»a:_, «—_. AAJI f^ /^_ ^AA-c^JI ,A-el AJ (J-C^J cK^ '--& 

o 

_ _ O . O _ O-o _ _ j £ -o J — — _ _ I J J 0~ J 

ULLJe- |.m t_5\j-\_ <_^aaJI . JsLj* «JJI «UjjJ *s x -° i.ol «X _>_* LJ jJ-AC --aaaJI «e^U* ^ 1 **' ou f^ _H' Aj t «\J„_5 J o «" — >l-«o _^_o VI. 

O __ SJ O _ _ _ 5-. O 

< __>,:> J' u_ i J-b AJi^Ji^ f ■ O-o _ J Oj 3 _■ ~o _ O — J _ O ,_ S _• ». _- _-\ _ O J _ O-o _ _ 

Ijlj ^Li- Ijl «SA3 _f-s> >A-XaJ| L^yS^ AjJL_=> °^i AA^A^JI 

2 - i ° • i°"° j c - J ■ ~ s . - .. - v. ■» -V( j - 

-jA^j . ( J.:_r J Lj A_-A_>igv_j lyjti A_JL_^_A_^ «J L-^AJars:^ JJli* - 0~ «S 3 — O _• ~ J _ O J o,o j J O _ JS _jj| (•)_ «*_~^JVmJLj ^ $jJU <XA_t__ _A_ «XjJI f ^OJ /AC _j.AA-«* v Jf 

o _ _ s ~ - _ •? J o-o - 2 _ j _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ 

<__»_■ J_>! *J ^jsAA^A^JI -A_el Lj <~*,_A._=_> *__> (_JsA_. «J _)L_> (J~La_ O _ OS J o _ o Owli' (v-La_ _fjl I — j C>L^a^> _)La3 C^A/_il — -^a_» ^yc _3_JljUa 

o s_ sj _ _ _ _ 5 _ o 

< CJ J J' _J;_\_k iu^JUw 

VII. 

o _ s _ _ _ 

< 0.___J _)—W / JjJWj g 

_ _ _i~JJO__ J _ J _ O 0~ _ _i _ O-o J o _ oS 

_J_j caj J__ J I aJvJJwj Jl — *.—j* _kj-l _5s-< ^«Jl ._ =_aJI 

JJ- *J_ 55jjj03_ O^-O _ _ _ J_Oj _ V-o 

«Xi-^ (*jL>*i ^^ (_)l «v\A_jIj i,VJw2jl /3 JIa^o S-^t^ ^-i-vJ>A— : 1 

e Pag. 313. N. 1969. S. 5. Modum, quo Ebn Molgjami Alium imperatorem 149 

V. 

Volo ipfum donare, at ille vult necem meam. 

Efl proverbium, quod formavit Imperator fidelium Ali, quum ipfum 
percufferat Ibn Molgjami, cui Deus maledicat. Reliqua autem pars verfus 
fic fonat : Cedo qui te excufet ab amico tuo de mala intentione. 

VI. 

Fremuit pulmo, mox refedit. 

Vox &a£*a.£J I notat pulmonem, quem camelus ex ore promittit, quum 
concitatus efl. Sic v. c. oratorem dicunt dominum pulmonis ; comparatur 
fcil. cum camelo admiffario. Refertur quoque [diclum\. Alii Imperatoris 
fidelium, cui pax, Oratio cognqfcitur ex impetu fermonis, eo quod Ebn Ab^- 
basi ipfi, cum fermonem fuum abrumperet, dicebat : O Imperator fidelium, 
utinam fermo tuus fiuere inciperet ex quo abrupifti illum ! Ad quod re- 
fpondit Ali : Apage Ebn Abbasi, ifle dicendi impetus cejluavit, at nunc 
fedatus ejl. 

VII. 

Vere mihi indicavit setatem pulli cameli fui. 

Vox _^=i>J! notat juvencam camelum, diciturque CIaJjJws conftr. cum 
accuf. et cum / 's , vere indicavi ipji hifloriam. Ufurpatur autem proverbia- 
liter de veritate narrationis. Origo nempe proverbii haec efl ; quod. cum interfecerit narrat Abulpharagius. H. D. pag. 191. Conf. etiam Hottinger. Hift. 
Orient. pag. 366. et 367. f Pag. 377. N. 244. s Pag. 404. N. 355. 15Q 

. ^ j o - O-o «. - - s j G - J J - - - - j - ,. „. - j O - o-o - - - s J ±> - JJ - - - - j - - — — >a . o 

^JUii «^a)! ij J' jjjb &a__,L_ (Juii <ju~n I ^ <JLii.> «^"""V __4 

O O-o _- j -- _- «o ,_■ .»5*' : _-_>_*»-.0_. . _- _. <J . " u _. J J *- _» -* 

<J<J_I (Ms-o ^Ixa^JI l^J ^jsXw^J' __*JU o_\Sb« v J\<i> ^ vA^ _u___L_> _J 

- * -s - - *■ ---'_-_.-'- 

_ - — — o — s — - — — — — - , - o-o . — — o j o-o -.—.,- £ - — 

V_->» ( _j'j <*>t-==J _H~ f_ «AJuX.— _)Lj A v J5v)l Ou\£ (^.Aii^JI *-__*, Lyii 

—<_ .. — — — — —2 j-j o 3 j j — s — s — — o - - — BS 

j^ L^^ h °^' - l( ~** J - ^' >i*^_* _*? t^M* L^*"** ^j^ c*°? 

_. .. «. os -o £ — — — -o j — — — jw _ .. _ £ j s 

^}-—*—^ ^J-"-^ (.^*' l^^ 3 < ^Sjj~ :> j S_it^JyJl ^j lX—. J' f^JO-. 

o— — o j j - — o-o T - - — O — j j3 - - s= sS — — - - - o - -— 

IjX C^Jr* <_Mv-" luXik} vJ\aa_ »\jl (Jl— J f LxanaJ (jojjJJ *«'_>>__JI 

-j -- -j - s 2 J- - __- -2 js2 j - s -o o-- — - 

_,sX"> it^M (j-^i , «aj _,! -J cj^i / >l «x.j'1 f\X>*JI <5o>U_. ___i— ■ 

■•-■ * ••- " " *" V - 

O- - - - 2 J -2 SJ -_ - - - o2- _j j_ ,. „ j „ .____ 

<Jo (JLJL-i _-»l oL_jI J' OJ j -____j'U (j-Mi aaj v^^-Jjii UiJuol 

S — — - s8 — — — — — O JO-O _. „0 -J J — — «. _. 

rjsWJ />J"J»__3 |Jx Jl — .* 9 (_£-C__Jl aAaaaJJ (^sXi a,_A_J 1_-<_L__. <°; o - o - VIII. 

- o _ _ _ _. 

. _\__<_\_> ***m ^ _..o J___> ' 
l r ji« <V-y-2J ^_^>c JJvaJ a«_a_J.___ /^JI _wXaJI ^_XaJ! *->^5 j&j A/ss^JU /i LyJ L^;-^*-- cMr" k^^°J J^^ <JC*vXsd I C*-vjl_=_ 

o-c , ., , oo, jo S. 7. h Hgec vox _];1 abeft ab apographo Reifkii. ' Pag. 411. N. 2593. vm 

aliquis pretium jufto magis pro camelo fuo ab alio pofceret, alter ille roga- 
vit, cujus astatis eflet camelus ? Refpondit Dominus, novennem efle, ipfoque 
momento aufugit. Tum Dominus clamabat 9 *-X^ 9 <-\& qua voce fub- 
fiftuntur pulli cameli. Emptor vefo hanc Voceni audiens dixit : &c. /JoA<o 
(adhibito cafu adcufativo vacis t-j^-) i- e » noto-m mihifeck cetatem pulli ca- 
melifui, ct licet etiam efFerre omiflb ftatu conftra&o : indkavit mihi nego- 
tium cetatis, aut ^j.*** ^XsJ^s in cafu recto cum vocali Damma in fine 
diclionis: i.e. veritatemmihi indicavit &tas, per profopopceiam tributa vCra- 
cifeate aetati. Dixit Abu Obeid proverbium hocce au&orem habere Aliuivi, 
cui pax, occafione, quod aliquis acceffit ad eum, qui juflus erat ipfi dicere: 
Hae tribus pugnarunt cum illis, et vicerunt illae ; quod cum negaflet, alter 
acceflk, qui dicebat : Certiflime vicerunt hae tribus illas. Tum dixit Al& 
&c. /JovA^j vere indicavit mihi tetatem pulli camelifui» 

VIII. 

Vere mihi indicavit ftigma (fignum) fagittas fuae. 

*\Sxi\ »>w« notat fignum fagittae impreflum ad indicandam ejus condi- 
tionem, quale fignum faepe igne imprimitur. Senfus autem proverbii eft t 
Jndicavit mihi quod erat in animafua. Eftque fimile diclo Arabum: Vete 
hidicavit mihi cetatem pulli cameli fui^ 

S, 8. Similis ftru&urse proverbium. 152 
IX. 

«jl^S- _! aJ-^I ^jL _ k 

- , - ^.- - "^ jU iT J "l fi 1 "| - t>- J*J J S-JO-O -.- 

f — — «< — j— .. .» — — j — o .. — , , .» j sS — . , , j o , j , ~o 

^AJtjLwAj 1^$) (<ot5 o^^ a ^ c cM»<^ ajI *«— £J Jj a^ a_a_JI 

O J 0"w s! , „ , , j , 5u~o J O , O , , , - O«o , , , J , , 2 , , , , 

JVxsl ^- JU3 .=__l ^xij Jj »<3l_wjyi /A_ l_$bN_J Joutj 

, , J J S "O — , , , 5 - C , , ', , O-o ,.J, , , , O-o , , 

_jx J^JI Joulj jt_ ____, _l _C^o !__=__=J I ^b _ SiiUyi ^j_: 

X. 

r£i_^ _ ^ cii'^ 1 

5 -o , O j j o , j a >o , , 2 , , .° j O-o j 2 j , , 

/>JI AaxJ__» /J AaC «X. \. II i^ej ( J^ _MV* , *«}-r" t£**' aJ—» 

••***"* •• •• -* •• — ^- — 

J- . o5 , j , j 

< &jl_-*°l 1^3 ^jLxj 

XI. 

^ .- J 35— J J O •• -- „ <J *j ~o j — O .- j> £J *« ^ j j^ _■ 

< oL_v _i~* Af^j p-MJI ^■v^-' *a/-JI_= <^jj<==>\ _ m 

, ij o-o j 3 , , - j £ , ;; -o j , s , j ,oi . o 3 

^a>U^ v JI vy*l a_JI — 3 i A.o J_AaaJ! u-a^st! l Y c _Ka_I _ (^l 

j u , j s -o , ^ , £ , 

4 Aa_ <3tAJ I , ^y^ / __: k Pag. 647. N. 4376. ' Pag. 660. N. 4494. m Pag. 661. N. 4503. S. 11. 
m.job vocatur etiam yAs, -.. Vid. Gol. Adag. N. 48. pag. 88. De Hjena confulas 153 

IX. 

Non reeufat honorem, nifi afinus. 
Dixit Almophadsalus auclorem hujus proverbii efle Imperatorem 
Alium, cui Deus propitius lit, occafione, quod ipfum convenerint duo 
viri, quibus fubjici juffil cervicalia. Quo facto, unus confedit fuper cervi- 
cali, alter vero non ; cui Ali dixit : Sede fuper cervicali; Non recufat ho~ 
ftorem, niji afinus. Tunc fe collocavit fuper illo. 

X. 

Confilio caret, cui non praeftatur obfequium. 

Dixit hoc Imperator fidelium, cui pax, in concione quadam facra, in qua 
auditores fuos increpabat. 

XI. 

Non ero ficut Dfabuon, qui audit Ledem, ut capiatur. 

i. e. Non negligens ero ea de re, quae expergifci me jubeat ex fopore 
periculofo. Au6tor hujus proverbii eft Imperator fidelium Ali, cui Deus 
propitius fit. Bochart. Hieroz. Part. I. Lib. iii. pag. 835. ubi et hoc proverbium citatur. Adeas 
etiam Schult. Ham. pag. 443, et 444. 

x 154 
XII. 

i S^cyA »^U IgJ L* a 
ff ^l£=> L< Ujlf===> jUJ! <5UO C^-Afll L« A<<,/u3JI« fjljJU (^l l^J 

J f? JO • ;, y. jy. \ i "■ — " 0-2 5 .o «. .. .. 0.O _ o — -. 

aAJI / ^oj / ^ls: cVoJo^. / ^ ^ JoJ jlJv! /^s L« (J^cJI i ^^-cj 

- j s ,4.- *. j . - .. _ o _ __- .. j=2 j- _ j s _- jo .. 

(j*U ^l ^U-^ ^U »j11& /^aj ^.^0 (<*J Le &Jl &Jj*~* cj J <u^ 

< AxX_ IoIaj' (i C_> I <5 ^ a * J> (^ 

XIII. 

2 Ui L_tJ lLjLs! _4j 3 Tj| UCJ ctv-JLof U* 

_._ _ _0__ _ O . jj O- O 2 JJ_ O - OS J o s _ 02 

OjUI (X^>o LAAjI Jckl J (^l Adb yg-7Y ^ C_w_ju U (^l 

J »• -» « . * _, _ _ .-: ° - - J J J O T. _ , J H _ _ ' J o _ 

Jvsr* jS LyL.=s_ cJjLo i^-^j &£« aaXst' UaJ Js_s_ J __ U*>__=__-a 

SjS-o _ _ js2 j o _ j S -o _ _ _ _ o - ■?-i '■" *■ _ JO_ _ 

j^AJI JU _v_l <u__. <sJJI ^ly L_5^ L^ c <*-*-) Jj A ^ <-J yW Ua*J 

_ O - J S _ _ « J02 0js_ O _ J _ _ __ b.O} _2 

». ln.-g l«-_t>_3« Cj^Ul UXs_jl j_^_jLi (J**.-M (^ lXjJoU-nJ /Jl 

_ __ _ O .. 

XIV. 

!Jo l^o I Jvx C p 

_ S JO _ _ J ,- _ « £i _ _ _ _ _ s _ _ _ _ _ 02 

i>--JtL /-»! ^.j /Ac «JU <__*! cXJ ^U L^ cXx_Le L* (^! n Pag. 690. N. 4846. ° Pag. 693. N. 4867. » Pag. 703. N. 4998. 155 

XII. 

Ne fit in domo illa qui flare poffit m torrem. 

I3J idem eft, quod^lJvLj domi. Et ii^o^ notat quodcumque ignis pa- 
bulum. Senfus proverbii eft : Non ejl ullus domi. Eft autem in traditione 
Alii, cui Deus propitius fit : Sane optaflet Moavia, ut non remanfifiet ex 
filiis Haschemi fufflator ignis, nifi qui confoflus fit in cremaftro fuo, i. e. 
in fuipenforio cordis fui. 

XIII. 

Non inclinavi tibi mulclrale, neque vacuum tibi reliqui 7r»oczvktov. 

i. e. Non me applicui rei, quam detefteris, neque abripui camelos tuos ft 
adeo ut maneret vas tuum inverfum ; neque invenires lac, quod in illud 
mulgeas; utque maneret TrpoavXiov tuum vacuum, neque invenires camelum 
qui in eo cubet. Auctor hujus proverbii eft Ali, cui Deus propitius fit. Dixit 
ille: O Deus! imploravi te adjutorem contra Kokaiscitas, aft illi inverte- 
runt vas meum et diminuerunt magnitudinem dignitatis et poteftatis meae. 

XIV. 

Quid divertit te ab eo, quod vifum tibi fuerat antea? 
i. e. Quidnam arcuit (repulit) te ab eo, quod tibi primum manifeftum 

X 2 156 

sk - j j o , r-o — o- s - u~o o o-£ -» u - > - ~° - -■ 

(^uXJI L--c <JVr! cJv*? I fcr! r!> 3L " CJV U^f^ **^ A ^' L^ 

O -S - . ° - e j:j T -■ — , - "-° - " ■«■ - - O J s - -_ - - - 

• vJLj-.: ^y-V <J>/y-u-o ■^-•N <aj«.a>JI (^^ •*-^- c c^a£=s LyC LA.iy^ 

*" o 

- - s - - . - o-o o - - o2 j - J I 

< |jy l^ iJss L> Jlj^W (J^4^^ j 1 ^ T 
XV. 

s i*- o j 5 - ^ £ - V-* -o 
< ^sLUaw^ cK-t"^ ^ : *F* ' /»*■' q 

JO-JS-O _ - -. — - i*j O»o 2 O- -Oj 7- 

' &A_- <*JJI IgOJ l «r^g ^AA^^JI VUol (^^-C (-_5jjr! '^^^ 

*• - -5 " •• > 

XVL 

S-S .-_ 7 - - 5-S -J 

- jj.^1 UJ Js-=_=* ibt^l *st r 

— — V- — 

o o 

J^ -s *- w O J» — — — * 33 •* J * •** — -* -- < — '•-© _. 

LJlj' ( AJUel ^^=J jAi yDI /i y-s>LJI «Jsj Ijl CWJV-SrJ /jj 

,*..-•■© _-- - U 5 -- J O .- .- 3 33 •»--> ^,^02 O — _9 — O 3= _•> J> 

< yUl ^J 'ij^\ ^ I_l c^_=d£> (j^L-LJI l_U£1 I JjJu I j& 

J- J - ^. JSJ 535 — J> S5 33 ,£-9 J* O*— — — -• 3-- — 53= «3 .- — J> — _» 

(j *_==3J -4 <*J__ J-Jti *_--< * I ->*J I (^jsjl Jl5 < iut/Jj *_-el J.=->; JUj 

- - J - S--O-06 52- O - - O- JO-- -— j- J-O 

Jl li — J ^ floJx AJUel eL-sol Jl— i' (^o l)j3J Jlj ^AAa^ (J^' 

2o— — O j — O — j 5o— — j — _ ^_» ». 

. — a__^I (^c (^£jjjj <-Xaa>: ^jI ^x ^ cf~" ' ■■ •* » ^j <cXJj ^Iwj-a-U 

^ J> ^ -- O -. 0--0 ^"— — O-.jO—jff-o —-. _. -. — jVj O-O 

l^-fcj /yjr^JI IvA-fc /^i (O*^*^ ***- * 3 **^' L_*^ C_5 (^j-AA^iwJl * Pag. 738. N. 5447. S. 15. Significare videtur : Optimum contra mortem ho- 
mini clypeum prsebere, fi Deo 0. M. diem ejus prorogare placuerit, cum fcilicet 157 

erat. Dixit hoc An ben Abi Talebi, cui Deus propitius fit, AlZobaino* 
Ebn Al-Awaami die cameli, quali diceret : Quidnam ab obedientia (quam 
antea praeftiteras) dimovit te? Cui fimile eft alterum : Agnovifti me in Heg- 

jaas, at abnegajii in Iraak. — Quid vero divertit te ab eo, quod vifum fuerat 

priusP (i. e. a priftina fententia tua.) 

XV. 

Euge clypeum fatum dilatum ! 
Hujus adagii auc~tor eft Ali Imperator fidelium, cui Deus fit propitius. 

XVI. 

Eft imbecillis afTentator (een Iqffejaabroer) pro quo et dicunt: Eft fluc~tuator 

(een wyffelaar). 

Duo haec vocabula '6jl^\ et »' *cl defignant virum imbecillem confilio, 
qui unicuique dicit: Ego tecum. Eftque inter dicta Muhammedis : Quum 

S - s 

in calamitatem inciderint homines, cave fueris ■ AJUei i.e. (ut explicant non- 
nulli) cave dixeris, fi perierint alii, periero etiam ego : nifi forte infortunium. 
hoc alius generis fit. Dicitur autem vir a.-*l et ajsuJ terminatione mafcul. 

5 S 

et foem. Ibn AlSaragi ait efTe nomen formae ^Jjfii duetum ex Spec. II. 
ideo adhibitum quoniam forma <J^o I non exprimit qualitatem (h. e. quae 
forma (Jotil tali in cafu locum non habet). Falluntur autem, qui dicunt, 
mulierem vocari iuuol ; non enim ufurpatur haec vox de mulieribus, uti jam 
obfervavit Ebn Obeid. Recitantur etiam in hunc fenfum Alii Imperatoris 
fidelium, cui Deus propitius fit, duo verficuli ;, 

nemo ante diem a Deo prseftituium moriatur. r Pag. 780. N. 5793.. 158 

( v*.3: ; l U> Ijj Iv-\s3& <_>jLJ U-uLrsrl /^i ajuou C^»J» 

U> _, J S _ _ O _ J S _ X - O 20-O J - O «9 _ _ 

f o£» »|J« .A_i_ LjJjA.i». ^J„XA_5_il O>_\*o /^A____?J* 

XVII. 

^-iSjjl (JuJI ^^^1 ' 

„ «< — J O 2 J O S -o _ _ J £ -o _ O _ i — " " J O-O- J O-o _ j ,oi 

djy o' j^y^b <&j^«ji (j^r> ^^'j c^ 1 l^ oj^ 1 

o -» 

_e _» _» _- O O^ J - O - O «« • » - _- _» - •• -. ^-- _- O O-c* 

fLxjyi* <J^I aaj v-_>i^Ji' <_kj Aa^< ^JI *?Ua» J _, S L^ Ju_4l 

«5 _ - - _ j j - j o _ o - _ - _o_ jo-o ^ o_o-o ■* j _*_ o _ j _ o j 

J-S^ u\ji_> JIaj ^>flAA»**J ^» Uj^JIj ,-e_4l -K--L ^.^J L_J._^c__J 

o _ - - -■ _ o-o o j_2 _ _ o _ j - - - . — j__o2jjo_s _s-_ — 

A>Jo ^JcC AaaJI ^l-^j *£«& (_jl >«-»tJ A-j ajI_s_^I AaS&I ^jli 

- o _ j o j. j j _ o _ _ o _ - s-o j _ o - ^ - - j - _o« — 

(jUij f^j*" c_>-V ^_jj-^---lj5 A ^ c A ^' OJ"V Ls^ L_J' U**^-» 

s 

J- o j b o - _ e o _ - »-o3 
^An^ _\jUw« «JoUn L^CJJaI 

o o-o " - _ - _o_ _ J O - _ 

< Jo__l l-\£ jJLc (£jUJ> ^ -\**" k J . 

j - _ o — -- o j-_ - - o j -o- -* - bj j oa-o o s -o j _ o2 _ - » j 

LJUa__»U *^JLwj j>^ j (Jfr- 5 ( * J < ( ^y^-'l <J^>*JI o_^' -3^* ^ 

< AAxXJ l«_5l ^j 

* Pag. 790. N.5871. 15Q 

Non fum imbecillis mente in negotiis gravioribus, ut modo hunc, modo 

alium interrogem : Quid rei accidit ? 
Enimvero corde potens fum et lingua; fecundae fortunae addu6tor, at 

difcufTor mali. 

XVII. 

Facillima potatio eft dedu6tio animalis in aquam. 

.» -o 2 ^o-j jo^ 

^i^i defcendit ab q*^ et ^m-J^ cum figmficatione facilitatisi «.j.^iuj 
autem valet deducere camelum in aquam, ita ut non opus habeas haurire 
aquam e puteo, fed folummodo camelos ingredi jubeas in illam pedetentim. 
Teritur de eo, qui rem aggreditur a parte faciliori fine acriori fiudio. Nar- 
ratur virum quemdam defideratum fuifle, cujus familia, quum fufpeclos ha- 
beret de caede focios ejus, detulerunt rem ad Sjoreichum. Hic vero argu- 
menta manifefta requirebat, quibus de caede viri conftaret. Itaque rem 
deinceps detulerunt ad Alium, pias memoriae, expofitis fimul Sjoreichi 
di6tis. Refpondit Ali ; 

In aquam deduxit Saadus camelos, idemque Saadus rem tenet omnem. 

Heus Saade ! cave propines his camelis &c. 
Mox addit : Facillima potatio eft deduclio in aquatorium. Poftea homines 
iftos (interfecli virifocios) a fe invicem difcedere jubet, et fingulos interro- 
gat; quorum cum confefliones inter fe pugnarent, caedem confefli funt. ANNOTATIONES IN COLLECTIONEM PRIMAM. ANNOTATIONES AD SENTENTIAS 
ALI BEN ABI TALEB. PROCEMIUM 

j laA.__Ij HaJ_L Intelliguntur fidei Muhammedicae Antiftites fide- 
Iiffimi, quales erant Abubecer, Omar, Otsman, et Ali nofler. Conf. Re- 
land. de Rel. Muham. p. 37- et Vriemoet Arabifm. p. 128, 

AaJI C^vaJ Leo Dei. Figura, qua leonibus comparantur principes et 
viclores potentiflimi, apud Orientales frequentiflima eft. Vid. Hift. Tim. i. 
p. 106. 620, &c. Exc. ex Ifphan. p. 4. Mon. V. A. p. 15. alibi : et in SS. 
Jef. xxx. 6. Jerem. iv. 7- Apocal. v. 5, &c. 

^a v J IsJ I k-Jj Dominus feculorum, vel, fi mavis, mundorum, fcil. creatu- 
rarum. Conf. Vriemoet 1. c. p. 176 feq. 

/ J .XJ I ~<i fparfio margaritarum, i. e. colleclio profaica. Opp. phrafi, qua 
Orientales imprimis Perfe pulcherrima metaphora pro verfus neclere dicunt 
margaritas neclere. Conf. G. Jones de Poefi Afiat. p. 22. et 23. ,XJ enim 
diflinguitur non folum a ,j_j ordo, feries juncla, et per metaph. carmen 

eleganter compofitum. Abulph. H. D. p. 330. / j l_. jLa _.j ^jl__>« 

JCxJla J_aJ I ^ «acLw: Utroque genere tam carmina quam profam fcribendi 
excelluit. Sed et a j%A> carmen. Har. Conf. xliiL quem locum citavit 
H. A. Schult. in not. ad Elnaw. p. 113. 

Y 2 164 

o o5 

S. 1. Paronomalia intcr ^L jI et (jjL^I redibit infra N. 267. Occur- 
rit etiam Tim. i. p. 624. Prius, exponente Gjeuhario, idem valet, quod 
• *IjvA^2J' i. e. 7ri£i$,Jides, fcil. veracitas tenoris Jervantiffima, adeoque incon- 
cujfa etjallere nefcia. Pofterius eft collecL tb ^j-^.-^. dextra manus, et per 
meton. jusjurandum data dextra Jirmatum etfancitum. Qua notione Hebr. 
^iy* venit Efai. xliv. 20. Caeterum de fig. paronomajia Orientalibus mul- 
tum adamata luculenter egit Cel. Verfchuur DifTert. Philol. p. 172 feqq. 

S. 2. Idem affirmat Salomo Prov. xvii. 17- Conf. etiam in feqq. N. 1 1. 
ubi plenius fe explicat Auctor ; et Wahid. Collect. Prov. MSS. fub lit. - 

jLJI /J v_^£JUI Uys* l v f== SL>.iJI /i UCilpJ Vj-^ Proba 
fratres tuos in adverjis,ficut aurum probatur in igne. Cum quibus concinit 

notiffimum illud Ovidii : Trift. Lib. I. Eleg. iv. 25. Scilicet ut Julvum &c. 

et Senecae : Amicos fecundce res optime parant, adverfe certijjime probant. 

Quibus adde monitum Euripidis cit. apud Grotium in Excerptis ex Tragoe- 

diis p. m. 170. T»? (piXovg ev roTg KcacoTg xpy roTg (piXouriv u(peXe7v, Id ami- 

€0s decet adferre amicis rebus in majlis opem. — lw I « unde jsj M I et i *** I 
<equalitas; item idem quod fLyjl complementum, perfetlio rei : ex quo jam 
plenius intelligas, quid vifum fuerit olim LXX Interpretibus de Hebr. "pDN 
in difficillimo loco, Exod. xxi. 22. Si rixati fuerint &c. \"\D& n^rT 1 NTl ro 
TrotiSiov uv\vig efceutovio-pevov : ubi nmiliter Auguftinus nonformatus &c. &c. 
Porro Uw I fecundario ufu valet confolatus fuit, adjuvitque praefertim mu- 
nere &c. LJj, Himjaritarum idiomate pro LJI , cujus ffirps LJ HDN pp. 
valet cequavit, complanavit, h. complevit, confolidavit, et dein confolatus fuit, 
adjuvitque folando praefertim munere aut beneficio, quae notio, admonente 
Gjeuhario et Schol. ad Elnaw. N. 24. imprimis locum habet in II. et III. 
Spec. Hinc i *^J notat etiam folamen, fcil. id, quo levatur dolor. Audiatur 

o 2 == - _j - jjo_3.. jj s, o 3 ## s jjos2 

Gjeuhar: (^£1 sLnI*** /-J L^j _Ua*w!« Aaj>'£ (^! A—a__mjL-j Aaa^J 

«5 _ , s^jjj,—.- — o j j o , , 

&a_> *\aa_*.a_j iVaJ «xa^mI«4 <x-o (^MnJ <*aA_*,2_,. Conf. Gol. ad ftirpem 165 

/ ,**»' Col. 108. et Vid. Har. conf. i. p. 22. 23. et iii. p. 146. ibidemqu* 
Schult. 

S. 3. / «aaJI pp. affiuentia, a them. /Jt ITjy pp.fiuxit, affiuxit, Spec. 
opibus, monente Golio eft a.urapKeix, fcil. contenti animi quies. Conf. Ibn. 
Dor. v. 108. l63, &c— Praepofitio ^yt, p de h. 1. partem defignat, qui 
ufus ab ejufdem origine (a Cel. Verfchuur indicata in DhTert. Philol. p. 2.) 
haud alienus eft. Ita rurfus Ibn. Dor. v. 227. 

Omnium, quee confequi vir folet, partem jam confecutus fui. 

Exc. Ham. p. 600. J" J *a:__ j I {^0 (^y P<zns manfuetudinis vilitas efl, i. e. 
manfuetudo qucedam vilitas eft, et alibi apud auctorem noftrum. E. g. 
fent. 5. &c. Senfus eft : Ubi poft accepta beneficia animum oftenderis 
contentum, eo ipfo jam gratias agis benefactori tuo ; inde enim apparet, 
recle ipfum collocafle munera. 

, jj j .0 j j ,. o s ~o - oa-o j - S j .- SoS 

S. 4. Gjeuhar: __ji_I a_a_*> JUaj ^yJvJI^ <j_JUJI <_-Jc_l l_Jcj_>I 

_ sJ„ jjb;}, £5 2 ^ j- «> _ _> jjs-o 

l_j_>Ia3 aajcjI* v_-ucjI a^j w-aJlj ^2-JI — Unde apud Gol. eft : /jm- 

manitas, civilitas morum, elegantia morum et doclrina, item eruditio, uti 
interpretatus fuerat Schult. Har. conf. ii. p. 42. 56. Latiffime patet vox 

e -S 

_->cj I , quam eruditionem reddidimus, quippe quae, II vere liberalis fit, om- 
nia, quae ad bonos mores, ftudiaque humaniora pertinent, complectitur, uno 
verbo ircci$eiuv, quam tanquam xa.XXtfov xryuu laudat Menander, Sent. Mo- 

ral. p. m. 164. Casterum attendenda elegantia Paronomafiae inter <—jcjI et 

«j^ j venufte captata. Eadem Paronomafia redibit in feqq. N. 52. et 152. 

*— _- jc 

S. 5. ^ltjl folutio. Secundum grammaticos eft infinit. Spec. II. irregula- 
ris e verbo (_Cc>l !T1N idem notante, quod vic. (^J\£> JttTT tetendit, et h. 
perfolvit, q. d. extenfa manu porrexit. Malim tamen accipere pro infinitivo 
antiquo Spec. I. ut fit formae _l__f, quod ipfum L_» pro noftro f «3 1 in 160 

o o - 

eadem conftruclione adhibuit Har. conf. iv. p.42. — Porro \>yj£> as alienum 
pec. cui Jblvendo certus prcefixus cji terminus. Uti Golius ex Camufo dedit, 

£5 

et ex Har. 1. c. illuftrari poteft ^jC* religio. Luditur in vicinia harum vo- 
cum ab eadem ftirpe profeclarum. ^ I o pp. eft premere, premendo fubigcre, 

s o - 

et in potejlatem fuavi redigere. Inde mj.jo ces alienum, quod debitorem 

B 

quafi premit, et diverfo flexu <•«-.-> <-^ fubaclio TTT2&, dein cultus Dei, religio 
pec. vera, qua animus hominum fubigitur et edomatur. 

S. 6. «jUvC domefiici, turba clientum ab aliquo dependens ncfu/ientanda, 
fpec. familia numerofa, qua fujlentanda quis quafi fareina oneratus efl. 
Quo fenfu occurrit apud Abulph. de V. M. p. 17. qui locus ex collatione 
cum MSS. fic legendus : • "lALjLi <JLoi./l •^■'==> ^Jlb bl O Lkl ^l 
<\_> AaC ^ifx^ Le &-V<J t-j-o '_X^.IaJ Frater iuus Abu Taleb numerofam 
habet familiam ; agedum capiamus e domo ejus, quo ipfum fublevemus. 
Conf. etiam de hac voce Schult. ad Har. iii. p. 138. et vi. p. 181. — Porro 
attendenda conftruclio, qua imperativus prasmittitur, officium vel conditio- 
nem defcribens ; futurum fequitur, quod ejufdem conditionis exitum, officii- 
que fruclum promittat : et ita quidem, ut pofterius infuper ad pathos ora- 
tionis tanto fortius exprimendum per afyndeton exhibeatur. Non aliter 
Cor. ii. 136. et in Sent. Erpen. N. 75. iterumque in Sent. Alii noftri, quae 
mox fequuntur N. 7- 15. 17« &c. Talis conftructio in SS. etiam frequen- 
tiffima. 

S. 7. Idem innuit Salomo Prov. xxv. 21. 22. Nec non Deianira apud 
Senecam inquiens : Sed jecur fors horridum Jleclam emerendo, merita vincunt 
malos. — . ■* m*-o Homo nequam, malejicus, it. refraclarius, qui fe aliis ad- 
verfum praebet. Sic defortuna adverfa, infejia. Har. conf. viii. 55. 

^JCot^JI f^-rJI j&AJI l v Jlj 

_ o 7 ,o „ _. s _ „ ,. _ 167 

Utique fortuna adverfa, malefca, inimica 

Eo redegit nos, donec evaferimus omnium indigi. 

S. 8. Poteft etiam heec fent. verti per exclamationem h. m. Fratres hujus 
cevi, quam diligenter funt mutuorum vitiorum fpeculatores ! q^a^Ia^. 
Collect. tov (jjvU^. Captator nuncii, explorator, fpeculator. Vit. Salad. 

p. 7- et Abulph. H. D. p. 557. a (j>*^ pp. palpavit et quali palpando inqui- 
fivit. Tharaph. v. 48. Sic de medico pulfum arteriae segroti explorante. 
Abulph. H. D. p. 238. it. de ccecis, qui manibus pro oculis utuntur, iifque 
res.oblatas palpant. Ibid. p. 23. quo fenfu Hebr. EJffiO femel tantum leclum 
adhibetur. Efai. lix. 10. 

S. Q. Idem docebit auctor in feqq. N. 277- Conf. quoque Prov. apud 

% - o»o „ j .. o S 

Meidan. iii. 34. (jwLUi ^j^> .? *j\ Majorem quietem prcehens quam defpe- 

ratio. Scil. (j~b referente Meidanio N. 2064. notat (^jy^l^ (^<_X:sJ 
unam earum animce adfeclionum, quibus quis aliarum rerum curas mittit, 
fuaque forte praefenti contentus vivit. Hinc opponitur rca 2-J& concu- 
pifcentia apud Wahid. Cod. MS. Sub lit. Eliph. c JtAz* JiS .J^-bJI 
t S ( ,&Uo (<*•£ (j"^' Paupertas prafens concupifcentia ; divitice vero ma- 
nifefia? defperatio, fcil. miffio curarum ac follicitudinumywnJ. Eandem no- 
tionem exferit Hebr. HW 1 Sam. xxvii. 1. et in Pihh. Eccl. ii. 20. ~ IJunI 
fimpliciter eft requievit, q. d. quietem captavit. Sic Abulph. H. D. p. 547. 
^iLXm^j <-$ v-XAj /Jl ^Z+^j aJ <JUj) i. e. w£ requiefcas miflis curis om- 
nibus. 

S. 11. Affine eft illud Euripidis apud Grot. 1. c. p. 172. 

Tovt' eKSivo, XTOio~§ ZTonpovg, py\ to (rvyyevlg uovov 
llq OiVTjp, ogiq Tp07T0iart vvvTcavn, Tvpaioq cov 
Mvpiuv xp£i<r<ruv ofAuif/t.uv ccv$p) KSKT^o-d-ui (piXoq. 
Ergo amicos comparate fanguine haud junclos modo : 
Namque morum copulatus fcedere, externus domo t 
Longe amicus ante amicos, quos dedit cognatio. 168 

Notanda et h. 1. Paronomafia inter l-^mjJ et C^wtJ . 

S. 12. ^.jJJLJI j obfervanda ryntaxis, qua nomen rectum paflivam 
habet fignificationem, et pietatem defignat, non adeo parentum erga liberos, 
fed horum erga parentes. Sic . .JlJ^I . eft pietas in prohinquos. Anthol. 
Sent. Arab. N. 11 6. Pari modo Hebr. dicunt 1D)1 rQHN Amor, fcA.Jlu- 
dium in benignitatemjlagrans; 7T\T\* fWV Timor, fcil. reverentia, quce Deo 
prcejiatur. Alia exempla vid. apud Schroed. Synt. Hebr. reg. ix. — ^A*w 
notat promutuum, fcil. pignus lucri Juturi, imo verojolutionem in antecejfum 
Jaclam, per quam fcil. a liberis tuis idem exfpectes, quocl parentibus prcefti- 
teris. Conf. infra N. QO. Appofite ad auctorem noftrum Euripides 1. c. 
p. 255. 

KocXXi^ov epavov disc yocp uvTikocQjTUi 

JJoilOUV TTOLQ CCVTV T010C0 , 0CV TOKZlKTt ocp. 

Promufuum eji hoc omne, quod genitoribus 
Dat quijque, rurjus ajua prole accipit. 

Adde Menandrum 1. c. p. 158. 'EA7r;^£, Ttpav tv; yoveTg, sroccPetv xccXcog. 
Colens parentes, l&tajperes omnia. 

S. 13. Idem affirmat auctor in feqq. N. 130. et apud Wahid. Cod. MS. 
Sub lit. E/iph ,xUj J/ud et fub lit. Dal ^j^z ,aasJ1 [1. ^j,^] ^J^ 
JtidJ I . Vid. etiam Erpen. Sent. N. 46. ~ JU I ~ Ujt* Jaa^ I . 

S. 14. Hanc fententiam copiofe illuftravit H. A. Schult. in not. ad 
Elnaw. p. 117. &c. Conf. etiam Cor. ii. 262. et 263. 

S. 15. l/JJOl et 5yi>,l faepiflime quidem ita opponuntur, ut prius vitam 
prcejentem, pofterius vitam Juturam defignet, Tim. ii. 90. et apud Wahid. 
paflim. Plenas phrafes LyJUl H*a^s:' / ! et ».=O^I ^U vide in Cor. ii. 86. 
94. xxviii. 6l. 62. xxix. 64. &c. &c. Heic tamen loci LoJsJl videtur mihi 
fignificare bona mundana, opes, divitias, qua notione occurrit Abulph. 
H. D. p. 457. oLaJJ ^js^J 4m*u& Jrequentabant ipjum propter mundum 
•jus. et Tim. i. 18. ^.jJ ^j ,gJ UjJ ^ Nec opes, nec religio illis erat. 16Q 

S. 16. /JtaJ omittitur in Cod. P. quod praefero. Cor. iv. 75. Porro 
ejufdem farinae eft diclum Syrachidis, cap. i. 10. <po&og Kvplv reo^e. v.uoV.av> 
xa\ luve. eu(pooo-vw;v kou %upuv Km fAoMpoypepudv. Phralis i^ajJI b jj 
Frigefaclio, fcil. refrigerium oculi, apud Arabes folatium, lcetitiam, omnem- 
que recreationem exprimit, Cor. xxv. 74. xxviii. 9. 13. xxxii. 18. Vit. Salad. 
p. 256. Exc. Ham. p. 557. et alibi. E contrario, oculus alicujus dicitur 
(j^dc^ incalefcere, cum dolore, cegritudine &c. male ufius et adfeclus efi. 
Abulph. H. D. p. 206. Conf. Schult. de Defe&. L. H. p. 244. ad Ifphan. 
p. 20. et ad Mon. V. A. p. 33. 

S. 17- Non difiimile illud tritiffimum, Aurora mufit amica ; nec non 
vernaculum 3 De morgenflond heefi goud in den mond. 

S. 18. Quadrat haec iententia in hominem voluptuofum, qui, gulse ven- 
trique indulgens, fibimet ipfe noxius atque infeftus efi. Conf. Alexides apud 
Grotiurn, 1. c. p. 587« 

MaSoig uv o.ov uv§pu7ro.g xotxov 

Efiv 7] yag-v\o, cioa.o-y.ei d ct , uvuyKuCei oq-u. 

Videas fat vel hinc mortalihus 

Perniciesft quanta venter, qu<£ doceat, ad qux incitet. 

Idem innuit Euripides ibid. 1. c. p. 425. 

Tugyp, a(p yg dy tzuvtu yiverui jcuxu. 

Venter malorum caufa, quce ferme omnium. 
S. 19. Acumen hujus fententiae non capio. In genere quidem videtur 
fenfus efie, Eum, qui Deum fummo feriarum mane colat, fanclafque cere- 
monias rite obfervet, benediclionem divinam fperare pofie. Sufpicor tamen 
alludi ad ritum quendam Orientalem, quo mulieres diebus praefertim Jovis 
(quae (j**A v 3r I vel plena phrafi ^jjva^.^: ! f«j Diesferice ^wm^ dicitur) 
allata myrrha viridi, quas in vafe teftaceo tumulo adhaerente cum aqua po- 
nitur, in coemeteria confiuunt, ad fiendos mortuos, precefque fundendas. 
De qao ritu confulas J. C. Kallium et A. Bloch. Philofoph. Arabum popu- 

z 170 

lar. Specim. primo, p. m. 13. ct imprimis Excerpt. ex J. Cotov. in Itin. 
Hierof. et Syr. cap. viii. p. m. 183. ubi ritus ille latius defcribitur h. m. 
Cceterum femincv fvngulis cliebus Jovis, (qui Mahometceis profeftus hebdoma- 
darius eft) frequentijjimo concurfu ad fuorum confanguineorum fepulcra, 
preces, facraque pro ritu JMahometceo ibidem diclurcv, conveniunt, eaque ra- 
mis frondentibus, et herbis odoratis in aqua frigida intinclis, adfpergunt ; 
hcerentque ibi a prima ufque inferam lucem, pane, cafeo, carnibus, aliifque 
obfoniis, quibus naturcv necejfitati eo die fatisfaciant, fecum allatis, mifcentes 
hoc modo cum fupplicationibus et parentalia. 

S. 20. &.==><, i"D11, benediclio, felicitas, a LJ _j., 1 "pa j pp. genuaflexit, 
procubuit in peclus camelus. Quo fenfu proprio occurrit Gen. cap. xxiv. 11. 
Hinc fuccrevit vis faufice complicationis, et benedic~lionis. Conf. Schult. 
ad Ham. p. 436. et ad Ifphan. p. 20. 21. Utramque cum propriam tum 
impropriam notionem vid. Tim. i. p. 376. 

I^ajIssV iSlzLJ AJilj C^_==> j 
£___=> y iA___L /j l^j Oulj l Y J 

Procumbere feci camelum migrationis me<e in traclu eorum, 
Sed nullam ibi vidi felicitatern. 

S. 21. Huc fpectant variae apud Arabes fententiae. e. g. . '«OLLl 

^LwJl (j. o *-== ' (^LwJl ^1_: /Jl ^L*J k^jj c lS.\$> (^LnJJI 

^LJ a__=.a^I &c. Cjuibus adcle Gol. Adag. N. 35. p. 82. ubi pro Aaa=__> 
legendum Aa______>. Similiter Menander, 1. c. p. m. l66. if yXuxro-a. 7roAA_r? 

elg oXe^oov iiyocyev' y yXutrtroc 7ro\kuv e$w ounoc, kukuv. Et imprimis Apofl. 
Jacobus, cap. iii. 6. feqq. 

S. 22. ^l-tjl, irritum, fruftraneum fecit, a J^j pp. vacavit, otiofus, vel 
fvne operefuit, qua notione Hebr. 7t_C femel leclum occurrit Eccl. xii. 3. 
IttyD 'O myniSTl V?_3_l1, et molatrices, i. e. dentes molares vacabunt, fcil. 
ferias quali efuriales refidebunt, i. e. otiofce erunt, quia radendo detritce 
funt. — Monet hac fententia Ali, Vitandam effe beneficiorum exprobratio- 171 

nem ; haec enim non folum caufa eft, ut fcopum fuum non attingant, et is, 
apud quem collata funt, ea grato animo haud agnofcat ; fed et ipfum benefac- 
torem parem facit ei, qui bonis fuis avare parcit, iifque tenaciter adhaeret ; 
uti liquet ex Elnaw. p. iQ. N. 34. 

f^j,A^3* AAjU 5LAa£ (•*.*C5 

Accepta beneficia, qui Vibenter exprobrat, 
Et qui eademfordide denegat, virtute pares. 

Pari modo Graeci. Sic Philemon apud Grot. 1. c. p. 779. KotXug Trot^irotg 
v KotXug uveih(rotg, bene quod fecifti, id exprohafii non bene : et Comicus 
quidam ibid. p. 9 17- 

'Eotv ootov itevtrrot yvpvov evedvcotg, 

MotXXov otireovo^ctg ctvrov, eotv uvetitvctg. 

Qui viduum vejie vejlivijii pauperem, 

Idfi exprobrajfis, devejlivijii magis. 

S. 13. Idem docent variae apud Sen. et Syr. M. fententiae: e. g. N. 83. 
Bis efi gratum, quod opus eji, fi ultro qfferas. N. 315. Inopi beneficium bis 
dat, qui cito dat: et N. 779- Duplexfit bonitas,f fimul accejfierit celeritas. 
Quibus adde verba Nazianzeni de cura pauperum, Qui hilari vultu mifere~ 
tur, is promptitudine fua beneficium duplicat : nec non Chryfoftomi, Si ala- 
criter demus, duplex erit eleemofyna, et quia damus, et quia hilariter damus. 
Eodem tendunt Philemonis verba apud Grot. 1. c. p. 779- 

' Attocv oioopevov otopov, ei Kott fuxpov v, 
Meyig-ov egtv, el per ivvototg otoug. 
Beneficium omne fit de minimo maximum, 
Accedit quoties dantis benevolentia. 

Porro phrafis a^JI JCiLLj, exporreclio frontis, fcil. folutio vuitus, notat 
vultum hilarem atque ferenum Abulph. H. D. p. 547. Opp. rri $-&*«, quod 
de odio intefiino et tetrico vultu teritur. Abulph. de V.M. p. 5. Radix nempe 

z 1 172 

{ji^,i)j exponitur per A^aJI /^\c, laxavit vultum, vel laxatus fuit vultu, 
1. e.foluto et hilari vultufuit. Tab. Ceb. p. m. 37. 

S. 24. Non diflimile huic fententiae Imperatoris monitum iri Collecl. 
Wahid. MS. fub litera Lam-Eliph. aJUI ^l &£=>y ^Sj^xX) J^xss:-* ^ 
aJJ I ^l iz^j ^ *. Quo fpeclat etiam illud Perfarum apud L. Warnerum Cent. 
Prov. et Sent. Perficarum. N. 34. J<3 /^£=j JsJlyi jOLj (^l vjl#s* 
i>iu« vAaj (M^yJl o^^* ^^'> Mundus, frater, nemini perpetuus efl : 
Cor acl mundi Creatorem applica, et hocfufficit. Adde Euripidem l.c. p.355. 

®eot o otuv Tty,u>o~iv, voev oet (piXuv, 
' AXtg yup o §eog utpeXuv otocv ^eXv. 
Quos Di tuentur, his amicorum nihil 
Opus efi, ahunde fufficit fautor Deus. 

S. 25. Vario fenfu intelligi poteft hsec fententia. Secundum verfionem, 
quam dedi fenfus erit, Ubi hominis malefici fcelera admonitionibus tuis re- 
tundere ftudes et retro quafi agere, eo ipfo nonnunquam ifta provocas et pro- 
moves. Sin vero cum Interprete Regio ^JLol fumatur pro averfione, qualis 
ab Ibn Dor. v. 6l. laudatur in equis generofis, qui nigredinem oculi ad naji 
mucronem obverfam habent, mens erit, MalefaSlorum retroaclionem, fcil. re- 
pulfionem, vel, fi mavis, dilationem, procedere a generofa illa averfione, qua 
quis fcelera ob eorum turpitudinem foeditatemque torvis quafi oculis intue- 
tur atque defpicit. Exftat etiam apud Giggejum glofla in IV. Spec. (_K«ol 
^SfcJI, pofi fioliditatem fapuit, pofiliminio fapuit. Ex quo verbi ufu bonus 
quoque fenfus oriri poflet. 

S. 26. Pr&fiat fero, quam nunquam. Quamvis enim fenex nunquam 
pubefcere pofiit, ipfique valde difhcile fit ea prasftare, quae florida aetate 
ipfius officii erant; oportet tamen eum, omni, quantum poteft, opera iis in- 
cumbere, quae in juventute ipfum effugerint. — Obferva etiam, Futurum 
0"^Ii-Xj h. 1. vim imperativi habere, quod in praeceptis et hortationibus 
ufitatiflimum eft. Vid. Schroed. Synt. Hebr. reg. xlviii. N. 5. 1J3 

S. 17. ^Jvwo tr==j , torpor, negligentia. A6tio Spec. VI. quam in Gol. 
Lex. fruftra quaeres. Ejus particip. occurrit etiam in Verf. N. T. Arabica. 
Rom. xii. 11. De origine radicis <JovK».r==?, 7D3, quae in gravitate fpijfa 
fpec. lumborum et ilium adipe ohfilorum fita eft, conf. Schult. ad Prov. p. 24. 
— 3 &X*o notat precationes ardentijjimas, praefertim folennes illas, quae cum 
fervore et ardore animi quotidie a Muhammedanis ftatis temporibus infti- 
tuendae funt. Vit. Salad. p. 4. et 8. Cor. lxxxvii. 15. et cvii. 4. et 5. a Jtas, 
Ty7£, torruit, ajfavit igne. — ^Lsl^c, imbecillitas, a plicatione, fcil. complica- 
tione, quae proprietas eft ftirpis $x.j*o, f)3J2 : unde ^V^, peplum pp. velum 
duplicatum, quo puellae et nuptae non folum peclus et faciem, fed et tergum 
obtegere folent. Gen. xxiv. 65. et xxxviii. 14. 19. 

S. 28. <JUu imperat. V. Spec. quae folitaria eft in Lex. Gol. cum notione 

divinationis bonce peculiariter ex omine, a <JU , quae radix propria eft divina- 
toribus, qui exfderibus, aliifque rebus bonum ominantur. Gol. Adag. p. 94. 
N. 57. JUi ^sJ-J tJw===J, cuique orientifideri prcefagia. Exftat etiam glofTa 
apud Giggejum, _-<LaJUf o.^=j* (JWI tw^rs:^, amabat divinationem, et de- 
tejlabatur aufpicia. Hinc (JUUI L_jIs:^I, divinat ionis periti diftinguuntur 
a prafiigiatoribus, aliifque qui artem magicam exercent. Abulph. H. D. 

O _- J -_ 

p. 73. — ^}JJ per apocopen pro Jl*j, a JU* med. (_£ pp. texuit,pertexuit, et 
per metonymiam, confecutus, affecutus fuit boni quid. Tim. i. 30. 44. Exc. 
Ham. p. 464. vit. Salad. p. 23. 49. 54. et 254. Eadem proprietas eft in <JU 
med. vaw et in Hebr. i"T73, quod femel tantum lectum Jef. xxxiii. v. 1. 
T017 ^1723, quum confummaveris prcevaricari pp. quum telam praeva- 
ricationis tuae pertexueris. 

S. 29. iAa===U infinit. II. Spec. rad. iA===f in orig. idem quod 
<J\i==>t,flrinxit, adfirinxit, et dein Jirmavit, confirmavit. Saepiffime adhi- 
betur de amore, cujus vincula firmius adfiringuntur. Vit. Salad. p. 21 6. 
Abulph. H. D. p. 434, &c. 

S. 30. Rad. <J*kt 3 bZsV; in origine valet, %oL\)v^<r^oa,fungofum effe, tumere: 174 

unde notiones negligentice, omijfwnis, focordia? &c. fponte manarunt. Vid. 
Schroed. in Orig. cap. iv. — 3 *,£==a*o in genere notat, omne quod ingratum 
ejl, ac detejiandum. Cor. xvii. 38. Ubi pofl criminum aliquot nefandorum 

mentionem hasc leguntur, oj.£iE=^e ^-^->j i-XaC a*»j ^^—> L_£J j J& ' , 
hoc totum eji malitia apud Dominum tuum, detejlabile. 

S. 31. Significat, «Denfam liberorum cibum una cum parentibus capi- 
entium multitudinem benediclionis loco habendam efTe. .*s_JjJ a &- VI. 
Spec. flirpis »^-j, coarclavit, prejfit, uti fit in denfa hominum turba: in VI. 
et VIII. Spec. in arclum conjluxit, feque comprejfit popidus, praefertim in 
bello. Tim. i. 607- hinc (•l-s^J notat, inultitudinem hominum, qui fe mutuo 
comprhnunt. Tim. i. 96. s .:_*JIj iXtaJI ^si», et prcefocatum ejl oppi- 
dum multitudine denfa. Similiter Abulph. H. D. p. 11 6. Porro die Fejli 
Pafchatis incidentes in confufwnem Judcei fe invicem truferunt, adeo ut 
fLs^JI / fs, prae compreffione morerentur triginta hominum millia. 

OS,- J JO - 

S. 32. Pro ^i-LaJ Cod. P. 1. ^.jJaJ, confpicuus eris, vel, uti Interpres 
Reg. vertit, confpicuum te facies, quod eodem redit. Efl autem ^ j la 'J , 
exponente Gjeuhario, idem quod ^JaJl y J^J , induflriam, acumen, ac 
dexteritatem prcefe tulit, vel, fimulavit fe indufrium et ingeniofum, a . ;J_-", 
fpiH, cujus origo eadem videtur, quas in ^JJ et ^ jJc pp. carpfit, decerpfit, 
peculiariter, res prcejiantiffimas, quibus refpondit Hebr. fpn reflituendum 
non folum ex derivato C-Hfi, fed et ex Ezech. cap. xlvii. 12. ubi HDYin 
non edfanatio, uti vulgo, fed, lcetus, viridifque honor frondis, vel, commodi- 
tas,jucunditas, ac recreatio inde redundans; eadem metaphora, qua Arabes 
aj! L»l ufurpant de elegantia rei. Tim. i. 88. AiJ_> de re nov a, primum 

nata ac vifa, et grata, uti funt primi in fuo genere f.ores. Har. v. 111. 112. 

e u - 
et ijJc de perfona fplendida. Abulph. H. D. p. 3Q3. — _-^J j, _0t, cauda, 

et per metaphoram crimen, peccatum, fpecialiter, deliclum gravius, quod 

caudam pofl fe trahat. Docet itaque au61or, Nobilitatem hominis fitam, 

fcil. quaerendam efle in omiffione peCcatorum. Nimirum., ea demum ele- 175 

gantia, ea veri nominis induftria, ea nobilitas, fi quis peccata mittat. Conf. 
Jobi cap. xxviii. 28. TlFI }T)D "Y)D, recedere a malo prudentia. 

S. 33. Non multum ab hac fententia differt diclum R. Jehofch in Pirke 
Abooth p. m. 33. p C31«n M« ^M^D m^lH nfcWim ^IH *W 5Pi«"» p 
DT)5fi"T, avaritia et cupiditas mala et odium in homines eripiunt hominem e 
mundo. — Porro, ^is: !, admirationem fui ipfius, fcil. oiv§xoeta.v, pernicio- 
fam efTe docet etiam Ali nofter in Colleel:. Wahid. MSS. fub litera Eliph 
<sJJA_^ ^_:s:" 3 H . Idem de ( J_s: > H, avaritia, qua quis divitiis fuis 
vifco quafi tenaci adhceret, teftatur Apoflolus, 1 Tim. vi. 9. et 10. Quod 
et de (j£ a^J I , cupiditate, praefertim mala, vafta et inexplebili, in quam mens 
veluti in profundum barathrum fubfidit, affirmatur in Elnaw. p. 52. N. 83. 
ubi fimul ad originem vocis alluditur, <-\.Jii (J^ \q) ! *,*> <W JLi (J*>±>j I <m~o 
(^«.^J! Ovxj! . i C^4^j qui permittit animamfuam cupiditati, isfane ca- 
dit in profundifjimum barathrorum. Adde quod Cicero teftatur in lib. i. de 
Finibus Bonorum et Malorum, §. 13. Cupiditates enim funt infatiabiles, 
quce non modofingulos homines, fed univerfas familias evertunt, totam etiam 
labefaclant fcepe rempublicam. Ex cupiditatibus odia, difjidia, difcordice^ 
feditiones, bella nafcuntur. — '^jl_=X^o Particip. plur. f. g. IV. Spec. radicis 
i_53.£ , periit, interiit, in IV. perdidit, in perditionem deduxit. Quae notio 
Hebr. "ptl, ivit, ambulavit in Spec. Pihh. praecipue locum habet ; immo 
et eam in Spec. Kal olim viguifle liquet ex Pf. lxxiii. Q. Lingua eorum, "ptlft, 
graflatur in terra. Origo radicis fita efl in vibrando, uti invicle demonftra- 
vit E. Scheideus in Obf. Gramm. ad Pf. i. 1. Addere mihi liceat bina loca, 
Gen. iii. 8. Et audiverunt tonitrum Jehovce, ^prMlD, fe evibrantem per hor- 
tum, i. e. tremulo, reciprocatoque motu per hortum concidentem, et Hab. 
iii. 11. "OTTY 1 ^Sn 1W7, ad lucem, fcil. una cum luce evibrarunt fe, i. e. 

lubrico lapfu lapfa {\mtfulmina tua. 

5 H- 
S. 34. (3-* c intelleclus, intelligentia, fana ratio, h. 1. videtur fignificare 

jufam Jidei IJlamiticce theoriam, quo fenfu venit Elnaw. Sent. 19. Conf. 

not. H. A. Schult. p. 135. — Cod. P. pro ^AS. 1. jAjcs» patientia, bono quo- 176 

que fenfu. — Caeterum cum prima hujus fententiae parte conf. Sen. et Syr. 
M. fent. N. 742. Ubicunque pudor ejl^femper ibifancla ejijides. 

S. 35. A v !j , fraclio, fcil. rei fraclce hiatus, fcijfura, fpecialiter, ruptura 
muri. Belg. bres, a »)j pp.fregit, inciditve. Speciali ufu adhibeturde ruptura 
muri. Abulph. H. D. p. 6o. De acie infracla, etfic debilitala. Exc. Ifphan. 
p. 22. De infraclione dignitatum. Tim. i. 208. &c. Mens itaque erit, Vim 
ac dignitatem religionis morte doclorum vel fapientum infringi atque de- 
bilitari. Sm vero -H^AjiJI «cj^ habeatur pro praedicato, fignificabit, ScifTu- 
ram religionis, i. e. lites, diflidia, odia, quibus religio infringitur ac debilita- 
tur, fapientes adeo contriftare, ut eorum praecordia graviflimis angoribus 
quafi exedantur, immenfoque animi dolore difcrucientur. Prior tamen ex- 
plicatio mihi magis arridet. 

S. 36. l£Jw.\ Ita recte leg. Codd. P. et L. propter feq. l_'!.aJ.I pro quo 
Edit. perperam 1. I^Jwj . — Vox L_jLaJI abfolute hic notat, terram fepulcri. 
Plena phrafis eft ,/JUI vly vel C^a^JI l_jLj. Vid. Gol. Adag. p. 91. 
N. 51. Pingitur aviditas inexplebilis, cujus os hians non nifi terra fepulcrali 
exfatiari poteft. Notum eft illud Ovidii, Faft. i. 211. 
Creverunt et opes, et opum furiofa cupido, 
Et cum pojjideant plurima, plura petunt. 

Et Juven. Sat. xiv. v. 13Q. 

Crefcit amor nummi, quantum ipfa pecunia crefcit. 
Quibus adde Sen. et Syr. M. fent. N. 56. Avarum irritat, nonfatiat pecu- 
nia. . 

O- -Oj „., 

S. 37- (_c^. J . Cod. P. 1. (J>aj, quod perinde eft; /X> enim non folum 
tranfitive, fed et intranfitive ufurpatur, trivit et tritus, confumptus fuit. Fre- 
quentatur imprimis de vejie. Vid. Adag. Gol. N. , Aaj ^ V«J (JotjJI, 
intelligentia vejlis eft, quce non teritur : et Abulph. H. D. p. 36. uti etiam 
Hebr. fhl. Deut. viii. 4. Neh. ix. 21. Pf. cii. 22. Jef. li. 6. et alibi. — -j/j 
notat, vefiem, fpecialiter, tale indumenti genus, quo Arabes, imprimis Scenitae, 177 

totum fuum corpua involvunt. Applicatur haec vox multis diverfiffimifque 
imaginibus. e. g. j^UI 4>*J, vejlis lucis. Tim. i. 206. &_L_JI <-_ uj, vejiis 
obedientice. Ibid. p. 314.366. ^ji/^k. I S- , } J » vejiis imaginationis, fcil.Juper- 
bice. Har.i. 14. sL—r'! <~j>y,vejlisvitce. Gol.Sent.Poet.N. 53. s \juJ\ V»*-'*', 
et jxJ I v-j ±'j ', vejlis vitce prorogatce, et vejiis glorice. Poet. in Ham. cit. a 
Schult. ad Har. vi. 262. H_^. _JI ^-JjJ, vejtisjpei. Gol. 1. c. N. 59. 4_J 
_LdJI, vejiis noclis. Caab ben Zoh. v. 43. &J,~JI 4_uj, vejlis nuditatis 
vafice. Exc. ex Ifphan. p. 10. et quae ejus generis plura funt. Eafdem figu- 
ras amant etiam Scriptores S. Pf. civ. 2. Jef. lix. 17. &c. &c. 

S. 38. i!«Ai_cl, Act. VIII. Spec. Rad. jJ\c pp.Jirinxit, conjirinxit, item, 
Jubjlriclus Juit, in VIII. excufavit Je, q. d. Jubjirinxit Je. Vid. Schult. Lib. 
Colail. p. 82. et Lette ad Amrolk. p. 182. Docet fententia, Beneficia in ali- 
quem collata non memoranda, fed eorum merita potius deprecanda efiTe ;. 
in eo enim <3 4_s: I (JLyi—:?, liberalitatis confummaiio eft. Uti Auctor in 
feqq. ait N. 210. 

S. 39. Affine huic fententiae efl Salomonis dictum. Prov. xvi. 12. et 

xxv. 5. Conf. etiam infra, N. 77» *«— 'to notat, Jlabilimentum, fcil. conjian- 

liam Jirmam et immobilem, a CUaj, 1"Q», pp. paclus, appaclus Juit, five 

Jixus Jedi Juce, ut Je movere nequeat, i. e. Jiabilis et conjians Juit : fic de 

JiellisJixis, quae firmum locum tenent. Abulph. H. D. p. 5. item (\eJirmo, 

immotoque felicitatisy?ato. Har. vi. p. 228. 

S. 40. L_»l *j fpeciali ufu defignat, remunerationem, vel prcemium, quo 
bona opera dde noviffimo compenfabuntur. Vid. in feqq. Collect. i. ex Mei- 
dan. N. 14. 23. et 40. — *aJ*J, 0^-, delicice, in origine valet, id, quod molle 
efl, et tenerum, Juaque teneritudine mulceat. e. g. Jericum molle, quod -»,--» »_U dicitur. Tim. ii. p. 32. Per metaphoram notat, jucunditatem,Juavitatem, 
amcenitatem, oranifque generis delicias, quse vim delectandi habent. Hinc 
aptiffime cum iXt conjungitur apud Ibn. Dor.v. 115. Uij ~kju <J_> , ,3, 
iri umbra voluptatb et opulentice. — Similiter Hebraei D^. Pf. xvi. 1 1 . ufur- 

a a 178 

pant de ipfa beatitudine ecterna, deliciarum quafi gremio, ubi omnia quam 

molliffime mulcent et deleclant. Quo fenfu et Arabes ipfam ftirpem ..sJ te- 

I 
runt, ^?i.J ius: I <Jca*u\j [^yc, qui ingreditur Paradifum., voluptate frue- 

tur, et deliciabitur. 

S. 41. (jjv^J et ~ «•, faepe ita opponuntur, ut prior vox animam vitalem, 
pofterior, fpiritum incorporeum, fcil. mentem rationalem, defignet. Scil. 
rys,xj in origine eft, fpiratio, fcil. aclio fpirandi, halitus, et dein, fpiratio 
oris vitalis, qua notione venit in Collect. Wahid. MS. fub litera Dal. f*Uti 

^««Jl ^c (*Ia*2JI« IaJ JO! ^ Aa srl (y+kXi\, duratio animce vitalis 
abfiinentia a mundo, et jejunatio a cupiditate. Eandem notionem habet 
Hebr. C?D2, Gen.ix.4. Levit.xvii. 1 1. et alibi: a E?S2 xro.Jiavit, fpiravit, exfpi- 
ravit, item, anhelavit, fufpirium duxit, quas radix Hebraeis reftituenda eft ex 
Nah. iii. 18. ubi agitur de grege, qui fine paftore divagatur, et fic ad laffitu- 
dinem, indeque ad animae deliquium, fcil. exfpirationem pervenit, quae notio 

imprimis regnat fub them. cognato tfi*kj . — Porro D lJ\i: (pro quo Cod. P. 
recle legit *l J\i) et Akh in rythmo pulchre fibi refpondent, quorum prius 
*! Jvi. alimentum notat, five cibus live potus fit, a \J\t in orig. idem quod 
iJvsw, iTQ uvere, uvidum ejje, h.Jiuxit fingultatim, fanguinem emifit vena, et 
dein aluit, nntrivit lacle infantem. Pofterius J Ui: animum contentum defignat, 
a / XL, n22?, pp. divite venaJZuxit, ajjiuxit fpecialiter, opibus. Cor. xcii. 8. 
ct xcvii. 7- Secundario, contentus fuit aliqua re, fcil. pro fufficiente Jibi eam 
habuit. Conf. Loca Biblica, quae citavit Haitfma in not. ad Ibn. Dor. p. 260. 
Quibus addas Eccl. v. 19. et x. 19. nec non locum longe emphaticum Hof. 
ii. 20, 21. — Propriam Jiuendi notionem vide Pf. lxxxviii. 8. et Jiuclus tuos 
omnes iy$y Jiuere fecijii. 

S. 42. H/J, encomium, quo quis benefaclorem fuum extollit, eique pro 
acceptis benenciis gratias egit ; a tJfi, in ov\gr\e,Jlexit, duplicavit, et in IV. 
cum / \& conftr. celebravit laude et gratiarum ablione. Sic in Diw. Hudail. 179 

>3aAt >^J i^ta^c ^s)ji vidi familias, quce laude concelebrahtur. — 
«_\jJa>*>^. Particip. X. Spec. Rad. cjlj, Tft vel Tt pp. tumuit, intumuit cum 
fervore. Quae notio apud Arabes transfertur ad aquas, qiiae cum tumore 
excrefcunt. Abulph. H. D. p. 64. Unde fecundario, auclus fuit aliqua re, et 
auxit. Apud Hebraeos vero transfertur adfajlum etfuperbiam, item ad info- 
lentiam et ferociam, qua quis in alios graflatur. Exod.xviii. 11. Deut.i.43. 
et Jer. 1. 2Q. Quam metaphoram apud Arabes etiam in ufu fuiffe liquet ex 
Abulph. H. D. p. 36. ^lolL rj J[) ^UJI lJ\& l_5^J» et eo tempore 
intumuerunt,.\. e. modum tranfgrefli funt in exorbitantia, fcil. rebellione. 

S. 43. i. e. dona de eo, cujus tibi praefens eft copia, vel quod ad manum 
eft tibi : eo fenfu verbum Jls* conftruitur cum l_j rei. Mon. V. A. p. 64. 

v. 3. Cod. P. 1. J^sr*, perperam: legendum pmnino vAsr', per apocopen, 
propter praeced. L«. 

e o - s » j 

S. 44. J^», vel uti Cod. P. habet J^s»., duplicem exferit notionem. 
Primo enim idem valet quod AX^^e, labor, molejlia, difficultas, et quidem. 
gravior, quae fecat quafi. et valde premit. Abulph. H. D. p. 158. l6o. Lib. 
Colail. p. 47- 53. Hift. Sarac. p. 17 . Cor. ix. 18. ubi de molejiia pauperum, 
qui nihil habent, quod aliis largiantur, ufurpatur. Secundo notat etiam fae*- 
piffime, diligentiam etjiudium intenjijfimum : quatenus Radix Jv^». a Gjeu- 
hario exponitur per %} U « AaS Jvs*, fecante acie in ea ufus efi, atqne Jiudio 
intenfijjimo. Hinc J\^ et Js^. non raro junguntur. e. g. Tim. i. p. 168. 
(__£ J\gi>. « (__£ Jv.:5* OJJ ^J Cid J\j «, omnemque in ea pugna alacrita- 
tem meam, vigoremque meum infwrham. Inde jam duplici ratione intelligi 
poteft haec fententia. Priori fignificatione mens erit, Pauperis vitam per- 
difficilem effe, multifque aerumnis ac moleftiis obnoxiam. De quo pulchre 
Menander apud Grot. 1. c. p. 758. 

TleyrjTog vdiv \gi Ivgvyjistpov 
' A7rccvTC6 pojfiu, %ct,ypwxvii, k epyct^sTXt, 
a a 2 180 

' Iv ccXXog fA9w fteTu,\a,£oi, tcTvicrociTo ts. 
NiJ homine egeno ejt ufquam infortunatius, 
Quife labore macerat, atque infomnia, 
Sua ut vefcatur alter opera prcemio. 

Poferiori notione fignificabit, Pauperem omnem operam navare (vel fi no- 
men reclum pro genitivo ofncii accipere velis) ejus effe, ftudium intenfiffi- 
mum adhibere in excogitandis, quaerendifque iis, quae ad vitam fuftentan- 
dam neceffaria funt. Conf/ Gol. Sent. Poet. p. 154. N. 1. «-X^ ^l 
<J.aJ3' ,a£ (JJ^J', utique fiudium parum potentis haud parvum. Quo 
fpeclat illud Theocriti in Pifcat. 

A TzrtvKX. oto<potvT£ fjuovx Tuq Tr/youg tyttqtt, 

Avtoc tu po-xfioio otooi.oncaXog. 

Unica Paupertas, Diophantes,fifcitat artes> 

Tpfa Jaborandi doclrix,fJudiique magiftra. ' 

S. 45. Idem affirmat Salomo, Prov. xii. 1Q. Ijn ivh pn MftN fiDtl? 

"Iptt? \\db Tiy^XMS, labium veritatis conjlabilietur in perpetuum ; at dum 

niclem, i. e. ad momentum, ad niclum oculi, lingua mendacii. — Caeterum, 

quia vox aJ^. , quam in Lex. Golii frufira quaeres, longe rariffime eft ufus, 

s-o- 

neque ullibi legere me eam vocem memini, malim h. 1. pro <xJ ^^. legere 

?." u " 

&) «O, quod uti priori illi vicinum eft, tam origine, quam fcriptione; ita fa- 

0-0- 

cillime in <J*:s>. corrumpi potuit. Eft vero longe elegantius, (JioLJI <xJ «d 
acLw, &c. imperium iniqui, fcil. falfi vel mendacii per horukim ditrat; 
at imperium jiflitia, fcil. veritatis protenditur adhoram ufque refurrectionis. 

Conf. omnino Carmen Togray, v. 43. et ibid. Pocock. — Si quis tamen 

P" u " 

aJ »s» retinere velit, et per eleclionem vertere, En Gjauharii aucloritatem : 

U T — J O _» — *. *. ». *o 3 O - O-o J ., j J - — O-o j *. ., 0.0 

^.^5 IA& c^kzs.j — (*L^**JI cS^I /^js-" (^ J^.-! a^j^l ^Jl^l 

" " " \, " •• " £ £ 

j O - O **- 3 ;s O — O jO J O — O *— — JO JJlf^O ^- 2 T — 

C->JC:=J (jj ^^- f»^« CxU!:sJ* &X*> «XJ'_A=Ll (_£l iJvJb &c. &C — 

Porro (JJ^Ij et /is» faepiffime libi opponuntur. Vid. infra Collecl. Wahidi, 181 

N. 100. 349. 400. Gagnier in not. ad Abulph. de Vita Muh. p. 22. et impri- 
mis Elnaw. p. 28. N. 37- Prior vox notat omne quodfalfum et vanum eft, 
adeoque vanitatem et mendacium, a <J^J , 7101, vacare, de quo fupra N. 22. 

Pofterior , "iis. eft, omne, quod vetum et jujlwm eft, five definita et certa rei 
veritas,Jirmitas, necejjitas, &c. Radix efi , "p*, ppl"T, ipp.fculpftt,fculpendo in- 
cidit, et h. accurate rem delineavit, et definivit quaii infculptis et incijis lineis 
atque terminis; unde pn, tea? five decretum, zutjlatutum publice propofitum, 
quo fummus imperans fuis civibus praefcribit prgefinitos actionum terminos, 
quos tranfgredi non liceat. 

S. 46. Sententia huic oppofita occurrit infra, N. 1 67 • — Conf. etiam Collect . 
Wahidi MSS. fub litera ^ , ubi plenius fe explicat auctor •- J L* (vXX) I -xdL 

^Jk.jtj ^ « vA^j, optima oratio eji, quce neque prolixa neque nimis brevis ejh. 
— ->L2x:sJ, pro quo legendum puto jIa£a=LI, eft infinit. VIII. Spec. Ra- 
dicis .*&L pp.Jirinxit, conjirinxit. Undein VIII. conj. defermone contraclo, 
fcil. compendiofa traclatione teritur. Vit. Salad. p. 2. et Abulpli. H. D. p. 1. 
et alibi. 

S. 47'. i. e. Nofcitur ex focio, quinon cognofcitur exfe; ve\,Ji?nilis Jimiii 
gaudet. Pulcherrime Ovidius de Ponto, Lib. II. Eleg. v. 

Rufticus agricolam, miles fera hella gerentem, 
Reclorem dubi<e ndvita puppis amat^ 

Pari modo Menander in Lib. Plutarchi de difcrimine amici et adulatoris; 

Tepcav yepovTi yXaiTJocv ^oig-rjv £%£*, 
TlccTg •srcciot, xoci yvvectKh wpoc^opov yvvvj, 
T$oo~av r ccvijp vooSvti, xcc) ^vtnrpoc^ic». 
hviq&tig \7r000q egt tco wetpupevu. 
Senisfenili lingua jucundijftma eft;. 
Puero puellus ; mulier apta mulieri ; 
JEgrotus tegroto ; quem tenetfors afpera^ 
Multis malis exercito ejt commodus.. 182 

Sie etiam Thcocritus Idyllio ix. 

TeTTtfc yXv TiTTiyi tylXog, yvpyarct <5e yvpyoc^, 
"ipvjKsg J" l^vj^iv. 

Formicce grata eft forrnica, cicada cicadee, 
Accipiter vero accipitri. 

Quibus ackle Syrach. cap. xiii. 20. Ylav £uov olycnrot to 'oyonov avTa, kou 
wotq av^amiroq tov -arXvicrfov uvth. 

S. 48. a„aa£ prcedam notat, qua? Jine labore acquiritur, et quidem opi- 
mam, a S.t, pro pr&da quid abjiulit citra laborem. Abdall. v. 115. ct 
Tim. ii. p. 656. Cum tali praida comparatur fodalis bonus ob utilitatem, 
fcil. fructum, quem quis ex confuetudine ejus percipit ; cum e contrario 
-'awj.J I /vWkX:i>., fodalis malus, fi forte amicum non prorfus perdat, contami- 
nat faltem, ac dehoneflat. Vid. not. Gol. ad Adag. N. 90. p. 109. 

S. 4Q. Monet Ali, Pauperes haud defpiciendos, verum comiter trac- 
tandos, beneficiifque, quibus ad gratias excitantur, obftringendos effe. Ad 
rem h. 1. facit, quod de Sultano Borhaneddino teftatur Arabsj in Hift. 
Tim. i. p. 548. *^jI^=jj A .aaJI ^JJvjj ^mJIst^ H^AjJI <-^3^, 
amabat doclos, quibufcum familiariter conjidebat, et admittebat pauperes, 

5 O J 

quibus comes erat et Uberalis. — J==l»4 a f—t^, 1507, pp. preffit, compreffit, et 
intranfitive, comprejfus, repletus fuit, turfit. Inde apud Hebraeos fecundario 
notat, inebriatus eji, q. d. largo potuje replevit. Apud Arabes vero laudibus 
celebravit, gratias egit, remuneratus eji. Quam notionem Hebraeis etiam 
non incognitam fuiffe liquet ex derivato "OtiJN, quod ^upt^piov, fcil. munus, 
quod datur ab eo, qui gratias agit, defignat. Pf. lxxii. 10. et Ezech. xxvii. 
15. Quin dubito, an non et ipfa Radix "DUJ ex ambiguo fit locata Cant. v. I. 
ubi VD^N (vulgo ebriamini) bonum quoque fenfum funderet, fi vertatur, et gratias agite. S. 50. Mens hujus fententiee videtur efle, Veram eminentiam, fcil. gloriam 
in hac vita mortali acquiri non pofle. Obferva h. 1. vim futuri potentialem, 183 

qua ^4 V J X non morietur, idem valet ac mori non potejl. Eadem futuri vis 

occurrit in facris Jer. xxiv. 3. et 8. 

S. 51. Conf. omnino Gol. Sent. Poet. p. 15g. N. 27, J^LSl Jb^l 
jLaJbil &\i L_La.===2J A^cJLs „-_;Ij, manfuetudo adjutrix eji optima; itague 
te illi dedito ; fuffecerint tibi pauci adjutores. Vid. etiam Salom. Prov. cap. 
xvi. 32. 

S. 52. Eandem paronomafiam inter L_Ol et ^^j habuimus fupra 
N. 4. Caeterum non aliter intelligenda eft haec fententia, quam quod in 
eruditione viri, at in auro mulieres ornatum fuum plerumque quasrant. 
Alioquin doctrinam, aliaque quae ad ftudia humaniora pertinent, mulieres 
etiam decorare re6le judicat Comicus quidam apud Grotium, 1. c. p. 914. 
yvvouKu. (twk^ocv Too7rog EV[xop(pov TiroisTj deformis mulier pulchra eft pul- 
cliris moribm: et p. 928. yvvauu Koo-pog rpo7rog, xoci * "xpvcia, mulieri or- 

natus mores probi funt, et non ornamenta aurea. 

. ^ • 

S. 53. ^U-., verecundia, pudor : ab t£*> TVH, pro "^Tl, pp. compaclus, 

conghbatus fuit, et h. de eo, qui pudore fe contrahit, Belg. Die van fchaamte 
iveghrimpt. Quae notio aptiffime quadrat in Loc. Thren. iii. 39. plNiT TV2 
1N_n T>y "Q;i Tl D"TN . Omnes, quos confului tam veteres quam recentio- 
res interpretes, voculam Tf ut adjeclivum conjungunt cum praecedenti _T?N, 
ut fit homo vivus ; et ne in pofteriori membro hiatus effet, repetunt ex priori 
verbum piWY 1 h. m. Quid murmurabit, vel, lamentabitur homo vivensf 
Vir, vel, ut alii vertunt, quifque (murmuret, fcil. lamentetur) propter cri- 
mina fua. Meo judicio, praeftabit, Tl pro ipfa ftirpe habere, et ad feq. "CD 
referre. Sic enim non folum -HN, homo plebeius, vilis, et "QJ, vir robore pol- 
lens, fcil. virile gerens peclus, pulcherrime fibi opponuntur, fed et totum 
comma fme ullo additamento verti poteft h. m. Quid femet ipfum effundit, 
fcil. in gemitus, lamentationes, et planctus, quibus totus colliquefcit ac de- 
fiuit homo vilis? pudore fe contrahat vir nobilis, fcil. virile gerens peclus 184 

5 

propter crimhia fua. — ,a*w, velum, tegumentum. Quam notionem Hebr. 

inp in Pfalmis frequenter exferit. Vid. Pf. xxvii. 5. xxxi. 21. lxi. 5, &c. in 
quibus locis "1J"\D non adeo occultum notat, fed femper adfert adytum aliquod 
velo interjeclo, vel, et ipfum velum, fcil. tegumentum tentorii, faciei, ala- 
rum, &c. 

S. 54. Scil. Orationis acrimonia cor hominis faepiffime caedit, luctufque. 
iras, rixas &c. fufcitat ; cum e contrario cibus acidus faflidienti fiomacho 
infervit, et fic fanitati corporis multum conducit. — X_?* v _», cujus plur. hic 
habemus, notat o|;urijra, aciditatem, a radice ^j—ly—., cujus primariam vim 
efle ofcvveiv pluribus demoflravit Bochart. Hieroz. lib. i. p. 112. et 113. 

S. 55. Pro _U_=! Cod P. perperam I. jVj^—>\ majores; quod vitium 
facile committi potuit, quia literae j et _ in MSS. faepiffime una eademque 
figura exarantur. Legendum omnino _U__>!, quae vox, ejufque fing. 
_\a_= non raro ufurpantur, ubi gravis dolor fit exprimendus ; uti obfervavit 
3chult. ad Har. v. 146. Saspiffime etiam _U=__I, ut h. 1. conflruitur cum 
, V T =s-, V^» C-M^"""» aliifque verbis urendi et viflammandi. Vid. Tim. i. 
296. et imprimis locum, quem ex eadem hiftoria citavit Jones de Poefi 
Afiat. p. 20p. 210. ubi Hyems pereleganti profopopoeia invictum illum He- 
roem fic alloquitur: Lente, O infaujle, et leniter incede, tyranne injujlet 
L_T;ljl« Uljjb _U_=__I «-t-^AJj L_T;La_j L-^aaJI , j" _ _ J (Ji~e, 
quoufque tandem hominum corda igne tuo comburesf etjecinora ceftu et ar- 
dore tuo hiflammabis. — Porro radix . « ,_., p~\T\, unde __._. et <3_.__- c de- 
fcendunt, pp. valet, limavit, terendo ac limando elicuit ignem, h. ufjit, com- 
buffit. Unde per metaphoram transfertur ad eos, qui invidia, indignatione 
et vindiclce cupiditate concitati, dentibus limant, frendentque. Tim. i. 40(5. 
Et in facris Thren. ii. 15. Job. xvi. 9. Pf. xxxv. 16. &c. Hoc fundamento 
prior phrafis __J«_J| A-,— ., limatio, fcil. combuftio liberorum, defignabit, 
odia, deffldia, iram, aliofque invidice affectus, quos inter fe fovent, quibuf- 
que fe quafi limant, i. e. atterunt, atque infiammant. Pqflerior <£>' __'* 185 

0>U^==^!, limans jecinora, fcil. comburens corcla, animqfque inftammans,. 
notabit, mordentes acerbitates. Tim. i. 182. »Aa£=> C*3L£j .& j\J *==>», 
(_0*J!, et quot ignes malorum combufferint pracordia virorum! 

S. 56. Phrafis /• 'jlisr I ^w^s*., bonitas, fcil. elegantia morum, quae red- 
ibit in feqq. ap. Wahid. N. 103. et Meidan. i. N. 40. tales defignat mores, 
qui ab omni vitiorum faece purgati, fcil. eliquati, pulchrum prae fe ferunt 
adfpeclum, quales, e. g. funt modejiia, pudicitia, cafiitas, &c. Vid. Tab. 
Ceb. p. m. 36. 37. Radix nempe ^.^jcs*, )pT\, in origine eft, liquavit, eli- 
quavit, unde facerdotis peblorale nomine hDCD |C?h forfan infignitum, q. d. 
eliquatorium judicii : unde judicium ac veritas eliquabantur, i. e. in claro 
lumine, difcufla omni dubitatione, collocabantur. 

S. 57 . Conf. in feqq. N. 224. Idem etiam innuit Graecorum aliquis ap. 
Grot. 1. c. p. 939. f3\a,7rTEt tov oivopot, Svpog tlg ooyrjv Tiricruv, perdit virum 
animus irce traditus. Scil. iiiAcs» pp. notat, aciem, fcil. cufpidem acutam per 
omnia penetrantem et diffidentem, quo fenfu venit TXltl 2*).n, Efai. xlix. 2. 
Impp. ufurpatur de vehementia animi et impetu ejus, uti in excandefcentia. 
Abulph. H. D. p. 337. a radice ^X^, Tin, pp. fecuit, fecantem aciem habuit, 
acutus fuit, et h. vehemens fuit in ira, vel pugna, fcil. acri pr&cipitique 
animo efferbuit, Tim. ii. p. g38. quse notio optime quadrat in locum Hab. 
cap. i. 8. ubi Chaldaei defcribuntur tanquam hofles, qui TTh, impetuofiores 

funt prae lupis vefpertinis, ad omnia proterenda et devoranda. 

S. 58. -'U « eft, plena folutio debiti, et h.Jides, fcil. promifji, paclique ob- 

fervatio^ a / i a, in origine, cumulavit, fpecialiter modum, fcil. frumenti men- 

furam. Har. iv. 38. Cor. xxvi. 180. et dein, plene et cumulate fatisfecit, de- 
bitumque exfolvit. Ham. p. 570. et Ibn. Dor. v. 103. item promijjis Jletit, 

fervavitque paclum, Jidelis fuit. Har. vi. 240. Exc. Abulf. p. 3. et Cor. ii. 

40. — ^y^! non tantum fundum opum, fed et genus, nobilitatem et exifti- 
mationem defignat. Hinc jam duplex oriri potefl fenfus, vel, primo, Ho- 
mini, qui opibus deflitutus pauperrima in conditione verfatur, poteftatem 

Bb 186 

dcefTe, debitum fuum plene exfolvcndi ; vel, fecundo, Hominem ignobilcm 
finceritate deftitui, adeoque promifTis non fiare, fed fidem, fcil. paclum plc- 
rumque violare. 

S. 59. Affine eft illud Perfarum ap. Warnerum 1. fupra cit. N. 87- 
(j^j aj C^wl J.<jj (^j-^aJl a'J, divitice in arte confijiunt, non in opibus. 
Quo fpeclant etiam varia Graecorum di6ta, e. g. BcMTrjpioi yocp igi "srui^cla. 
(2iov, artes ingenuce vitce fujientaculum : et trocpog inrap avrcc Ttrepitpepei tvjv 
£<riuv, fapiens opes fecum ipfe circumfert fuas, &c. Vid. Grot. 1. c. p. 9 13. 
et 943. Similiter Phaedrus Lib. iv. Fab. 21. Homo doclus in fe femper di- 
vitias habet. Cum quo confentit refponfum, quod naufragis dabat Simo- 
nides, Mecum meafunt cumcla, ibid. Hinc appofite monet Aufonius Diflich. 
Moral lib. i. v. 28. 

Quum a tibi Jint nati, nec opes, tunc artibus il/os 
Injlrue, quo pojfint inopem defendere vitam. 

S. 60. Plenius fe explicat Auclor in Collect Wahidi MS. LAj; ^,^^ 
CLUcb*; Lo lXAaaj* j Ls: j l v ~o L_X..<Loaj Aa v :_»; ?j\*, iime Domi- 
num tuum, etfpera mifericordiam ejus; tunc le fecurum reddet ab eo, quod 
timeas; teque id quod fperes confequi faciet. — Phrafis O-kL (^.-cIj non 
facile confuetudini Latinae fe tradi finit. Ad literam fonat, fecurus eris prce- 
ter eum, fcil. Deum, i. e. reliquis omnibus carere fecurUs poteris. — Docet 
ergo fententia, Nihil timendum efle eorum, quae vulgo timentur, fi Deum 
revereamur. Idem affirmat Sen. et Syr. M. Sent. N. 740. Tutiffma res ti- 
mere nihil prceter Deum. Et imprimis Salomo Prov. cap.xiv. 26. TV\XV ]"IN"V_1 
13> ntOlft, in timore, fcil. reverentia Domini prcefdium refugii. — Obferva 
h. 1. ufum, quo verbum ^ l-_. c. c. accuf. non adeo metum ex terrore, fed 
reverentiam cum amore conjunctam notat. Abulph. H. D. p. 54. SsljJ* 
lJj-I-s:^ 5 L_3\X=s.« <5_Ul C_ol L_L>I \^cf^>\ ^J^Jt^, ut fciant populi 
terrce, 4e folum ejfe Demn, teque revereantur. Vid. et Cor. iii. 176. et 
alibi. 187 

~,& J - -_ J * - J 

S. 62. Pro OJJu Cod. P. I. l)Ol\w.vj, quod eodem redit. Radix 
enim Jw> in II. Spec. valet reclo duclu propitius juvit ac bene direxit, item, 
recla intendit hajlam. Tim.i. p. 256. unde gloffa ap. Gigge. .vs^i c^Jwj, 
recle hajiam fuam vibravit. Cceteram cum noflra fententia conf. Erpen. 
fententias Grammaticae fuae annexas N. 55. j0\^. ^^ ^lo^l ,-A-i». 

S. 63. Vide quse fupra notavi ad N. 47. et conf. infra N. 97. ubi eadem 
fententia redibit, hac folummodo differentia, quod pro ^aAsL ibi legatur 
, '\^>j . Eft autem <J^J^L fpeciatim, amicus internus ac Jincerus, a ^Jok, 
■pp.Jidit, perforavit, h. proprius, peculiaris, et dein, amicusfuit; cui refpon- 
det Hebr. 77H cujus notiones partim ad <_}-=*>. partim ad (J^ck referendae 
funt ; indicio, Hebraeos, vivente lingua, literam n aeque ac Arabes duplici 
modo cum et y^ze puncto pronuntiaffe. Vide Differt. meam de L. H. po- 
mceriis ampliandis infertam Differt. Philol. tom. ii. p. 788. 

S. 64. Ejufdem mentis dk, quod Auctor inquit in Collect. Wahid. 
MSS. fub litera Dfal y^JJUI &X^JlJaj jjJwzll *JL* <Jj| £=>j t 
commemoratio Dei peclorum fplendor et cordium quies eft. Vide etiam quae 
fupra notavimus ad fent. N. 16. Radix / J.^., Tlb^, quam copiofa luce 
illuftravit E. Scheidius in Cant. Hifkiae, p. 74. et feqq. pp. valet, terfit, 
rafit, rddendo terfit, deterfit, et in II. Spec. nitidum et manifeftum fecit; 
unde transfertur non folum ad oculos, cum revelentur ac nitidi fiant, et fic 
exhilarentur, (vide infra N. 89. et in S. S. Num. xxii. 31. xxiv. 4. 16, &c.) 
fed etiam ad lcetitiam cordis, quatenus detergere curas ac follicitudines 
jdem dicit ac rubiginem mceroris ab eo difcutere, animumque quafi terfum 
reddere. Har. ii. 60. et iii. 178. Eadem metaphora apud Latinos. Sic Cic. 
de Senecl. cap. i. Confolabor te et omnem abftergebo dolorem. 

S. 65. Phrafis L.-JJJI jA<*, vacuitas cordis, quae in Coliect. Wahidi N. 
118. fed in alium ufum redibit, h. 1. abfolute defignat, animum curis, aliifque 

b b 2 188 

JbUicitudinibus vacuum, quo fenfu animum, vacuum dixit Cic. de claris 
Orat. §. 5. et ad Atticum, Lib. xii. Epift. 38. — ^j^a^sJI -O-L;, plenitudo, 

fcil. repletio crumence, eft, crumena nummis bene referta ac difteuta, a JC<, 
N7D, pp.faift, effarft, difendit, et dein, plenus opum, et divesfuit; unde in- 
VIII. (j^a™=JI -OIa,J, repletio crumence. Har. iv. 50. Docet fententia, 
Melius effe, fi quis foluto et ab omni cura vacuo fit animo, quam fi multis 
abundet divitiis, utpote quas non folum fluxae et inflabiles funt, fed et 
anxias follicitudines et moleftias plerumque adferunt. 

S. 66. {^PjX^L, finceritas, fcil. defecata puritas, a (j^ldL, T7F1, pp. 
vulfit, extraxit, et intranfitive, pura, mera ac fincera fuit res, q. d. extratla 
fuit et purgata uti flt a Chemicis, qui extrahendo fcorias metalla purifi- 
cant; uti liquet ex Har. ii. 93. i»_XavkJ L> ^Lai' .^&ysr I '<i^^K^ fnceritas 
metalli apparet inter coiiflandum; et ex Tim. ii. 126. >^^ U/^a^*^!* 
v_j3\J\JI CuLa^-X^L, et extraxerunt ab iis puriffimas effentias auri. Hinc 
ufurpatur de leclijfimis et eliquatijfnnis, i. e. nitidijjimis rebus, quae aliis 
quafi excerptce, fcil. extraclce funt. e. g. de aqua puriori, cui extracla et 
eliquata eft omnis faex ; de obfequio, cui nullus inefl fucus ; Abulph. H. D. 
p. 101. de amicofncero, cui pe6tus candidum et exquifitum eft; Cor. xii. 
25, 54. de amicitia, vel amore puro ac fincero ; Exc. ex Ifphan. p. 22. et 
23. Qui pofterior Iocus cum noftra fententia omnino conferri meretur. 
Plura de hac ftirpe dabunt Schult. ad Har. 1. c. et ad Ham. p. 341. et 
Schroed. de Veft. M. H. p. 211. et feqq. — <-\^*Jl (js^i», bonitas fcederis, 
tale notat foedus, quo quis fidem fancte promittit, et inviolate fervat. Mens 
itaque hujus fententiae erit, Amicitias finceritatem tali fcedere fancto et in- 
violato non folum manifeftam fieri et confervari, fed et praecipuam ejus 
partem efle. Idem affirmat Cic. de Amicitia, §.18. Firmamentum ft.abili- 
tatis, confanticeque ejus, quam in amicitia qucerimus, Jides ef. Similier 
Sen. et Syr. M. N. 27. Amicitice coagulum unicum effdes. 

S. 67. AaJI iS^i^ generatim notat, omne aJJI cJ^jV^ Lg f-^V. ^*> 189 

quod efficitur, fcil. prceftatur in pios ufus, et quidem gratis in Dei honorem, 
ejufque caufa. Cor. ii. iQl. 263. Vit. Salad. p. l6. 18. Q2. 155. Tim. i. 
42. et Gagnier. in not. ad Abulf. de V. M. p. 12. ubi de Mohammede di- 
citur, / Jbu aIJI ^aa^j l^J Lo , 'lkj\ «,, e£ expendit opes ejus (Cha- 
digjae uxoris fuae) in viam Dei excelf, id eft, in religionem, fcil. in facros 
ufus, ob amorem Dei O. M. Hinc et ipfa flirps ^a** in II. Conj. inva- 
luit pro, confecrare aliquid religioni. 

S. 68. i> J J «, ecjjO «, funt quidem formae paflivae fcem. gen. a mafculi- 
nis Jjj et J j J «, quae in Gol. Lex. non comparent, fed h. 1. ambae viden- 
tur aclive capiendae efTe, ita ut bcjaOj non fit dilecla, vel amata, fed dili- 
gens, fcil. mariti, quae maritum infigni amore profequitur ; et scj Jj, pa- 
riens liberos, fcil. quae faecunda eft. Saltem <^<J4 acliva notione venire 
liquet ex Cor. xi. 90. Utique Dominus meus ef, JjJj rff^i miserigors, 
amans, fcil. fideles fuos, et Ixxxv. 14. cjjcjjJI jaXxJI j&j, et ipfe, fcil. 
Deus eft condonans, amans. Pari modo J Jj active ufurpatur in Adag. 
Gol. p. 122. N. 56. JLssCtff JU: J\£jJI JJj, foecundus faciendo pro- 
mijfb,flerilis praflando. Activam fignificationem poftulat etiam leclio Cod. 
P. qui pro ultima voce 5 JjJj, exhibet JjJjJl, levi, ut fufpicor, vitio pro 
J JjJI in ft. conftr. fecundum quam lecl:ionem verlio erit, Optima inter 
mulieres efl quce liberos- amat. 

S. 69. Religionis Muhammedicae feclatores firmiter credere Deum 
omnia tam bona quam mala immutabili decreto fancivifle, adeoque hominis 
efle in eo acquiefcere liquet ex Poeta citato a Relando de Rel. Muhamm. 
p. 62. 

\.Xj[£=2S lXJ.£ UJja^=i^ (jl£=> Lyj 
UIJjXj ^jjaa-Ls ^jj/^sa^ lXJ Lej 

^L>J^=U*4 JLoJIj (Sf?? o\~AaA3 190 

Quodcumque fcriplum efl contra te,fiet, 

Et quocl pro tefcriptum eji, nec illud prscteribit : 

Trade itaque te Deo, etfcito Dominum tuum potentem ejfe, 
Decreta ejus certo procedunt, et iacere debent fiervi. 

Idem monet Euripides ap. Grot. 1. c. p. 245. To yup -we7rpuf/evov $ei <r Iz- 
xopi^Etv. Zrjvi yctp ooxeT Toice, Quodfato manet, tibi ferendum efl. Quippe 
fic vifum Jovi: et Sophocles, ibid. p. 107- To cpepov ex §ez, xotXcog xpv) <pi~ 
peiv, ptvjcY otyotv irccq <pXeye<r$ov, Quod fata ferunt, idferre decet, et non ni- 
miis luclibus uri. — ^L^Js pp. efl decretum prafinitum, fcW.fatum, a / c a^j', 
in origine, fecuit, prtecidit, h.finivit, definivit. Conjungitur faepiflime cum 

S o „ 

j^i, providentia Dei aciualis in tempore. Hift. Tim. i. 10. 18. 62. <_) 7 '-<o 

v««, et deditioncm fecit committens fe decreto et providentice, acquiefcens in 

Jhdentia decreti divini,five dulcifive amara. Ex quo loco fimul conftat thema 

, efej, TfT\, pp. firmius adhafit, et h. complacuit fibi, acquievil in re, et 

materia ac ferie oratioriis in malam seque ac in bonam rem inclinare. Conf. 

H. Vander Sloot not. in Poem. Togr. p. 146. 

S. 70. Seepifie ab Alio laudatur fllentium. Vid. in feqq. N. 113. Wa- 
hid. N. 13. et in ejufdem collect. fent. MSS. paflim. e. g. &j| CX^JI 

aJJI 8cc. Quibus adde Togr. v. 58. ^* iils^ c^ v ^JI , ij c^ v ^_! 
<JJ Jl. Similiter iEfchylus ap. Grot. 1. c. p. 1Q. ndXoti to criyotv (potppouLov 
fiXdtCrjg exu, filere pridem remedium damnis puto : et Menander. p. m. l66. 
OvStv o~tu7rr)g egt xpW l l Jt ' C0Ti P 0V > utilior haud efi ulla res filentio. Cum quibus 
concinit Horat. Carm. Lib. iii. Od. 2. v. 25. Efit et fideli tutafilentio mer- 
ces. — Porro, filentii notio, quae in them. C^ v Xc, ft128, regnat, orta eft a 
foliditate molis bruta? nullam habentis cavitatem, et quamvis perculfe nul- 
lum tamen fonum repercutientis. Sic de cornubus quse funt folida, neque 
quicquam habent concavum. Damir ap. Bochart Hieroz. Lib. i. p. 912, 191 

Q37. et 040. Apud Hebrseos vero propria illa notio transfertur ad perditio- 
nem, excifionem, plagamque lethalem, qua quis aliquem morte violenta ita 
iriterimit, ut jaceat immobilis tanquam bruta et muta moles, Pf. lxxiii. 27. 
ci. 5. 8. et alibi. 

S. 72. Haec fententia in Cod. P. ut fupra ad textum ipfum annotavi, 
h. m. exhibetur, Aajo -%-gJl <J^f <J^aJo« i&.^y> ^j-^Jf (J-.X.XJ! ^aJo. 
Quam leclionem praefero, quia non tantum pofterius membrum lic conve- 
niet cum fententia quas in feqq. occurrit N. 188. fed et Auctor ipfe in 
Collecl. Wahid. MS. fub litera Gjim, utrumque membrum h. m. expreffit. 

^.£ , c AAJ (Jy.JLAj I ^A^.^. i ^Xsj I M-5J l_4^ <-) ^. <J ^"^ ' (J^y^ 

^ Uc^'l c-^vaIo, pulchritudo fermonis intelleclm copiam ojlendit; pulchri- 
tudo vero operis originis prcejiantiam annuntiat. Sic etiam prius colon non 
diffimile eft diclo Sen. et Syr. M. N. 840. Sermo animi eji imago : qualis 
vir, talis et oratio eji. Quo fpeclat quoque monitum Syrachidis, cap. 
xxvii. 7. •arpo Xoyto-pS pvj e7raiveo-^g ocv&ptx, vrog ytxp 'zreipxo-pog civ^paTruv, 
ante elocutionem ne laudaveris quemquam ; hcec enim eji tentatio hominum. 
Pojierius autem idem dicet quod Latinorum, Facla virum prohant. 

S. 73. Amicorum adfpectnm mcerorem difcutere, animumque perenni 
gaudio afficere docet etiam Auclor in feqq. N. 89. cui oppofttum eft Adag. 
ap. Gol. p. 127. N. 90. \j-? r J\ (jj--o <-X^I ^lJv^! jJt^Uc. Quin con- 
fpeclum amicorum, praefrertim fi felices flnt, omnium efle jucundiffimum 
affirmat etiam Euripides ap. Grot. l.c. p. 321. TepTvvov $s t), ku) (ptXuv dp 
evrixixv iSeoScti, dulcius vero nihil, atque amicos rebus in lcetis hilares vi~ 
dere. 

S. 74. &)*CS non folum profperitatem et fortunce felicioris Jlatum, fed 
etiam imperium nofat. Priori fenfu venit Tim. i. p. 32. V>Uj! C^s^ 3 U, 
iS-^ «vUJOU j5<M.s.wj1, non apertce fuerunt mihi portce felicitatis et for- 
tunce, et Vit. Salad. p. 40. Pofteriori Abulph. H. D. p. 80. ^XX^ l v Aj 
H) «JJI t^£- c^w5-*aj!, et quum ille (j.2a.*j ultimo Perfarum Rege) reg- 192 

naret, debilitatum eji imperium, et Har. Conf. xxii. ubi de Lockmano clici- 
txxv, iUdt-XJI rjlwjJ A Xxh, et calamus ejus erat lingua imperii. — Jlj^I 
funt homines abjeclce conditionis, item perditi animi. Itaque fenfus erit, 
Ejufmodi homines cum ex ftatu vili et contempto ad dignitates et honores, 
vel ad imperium evecli fint, et flc in feliciori ftatu verfentur, plerumque in- 
folentiores fieri, ita ut alios defpeclos habeant, fuifque vexationibus affli- 
gant. Conf. in feqq. Collecl. Wahid. N. 125, et 126. nec non Sen. et 
Syr. M. Sent. N. 215. Felix improbitas optimorum calamitas. Idem ob 
oculos habuit David. Pf. xii. 9. et Salomo Prov. cap. xxviii. 28. D^tin D1p2 
DTN ir\D' 1 , quum Jiant, i. e. imperium, fummamque rerum tenent, fcil. ad 
honoris et dignitatis eminentiam exaltentur, improbi, occultat fe homo, fcil. 
ob eorum infolentias et vexationes. Adde cap. xxx. 21, 22. ubi inter cafus 
intolerabiles, fub quibus terra tanquam opprefla mole praegravante, infremat 
et inhorrefcat, enumeratur *]7?2' , *0 12V, fervus cum regnaverii. De quo 
Claud. in Eutrop. eleganter lic canit ; 

Nec bellua tetrior ulla efl, 
Quamfcrvi rabies in libera colla furcntis. 

O - .- 

S. 75. ^sr^ notat, lapidem peculiariter graviorem et confiricium, quafi 
ab ^S 55 "", *S2n, pp. frinxitj firingendo cinxit. Cum tali lapide nummos 

avari qui fcil. fecundum vim vocis ^^ ' opum fuarum tenacifjimus 
efl, recle comparat Auctor, quia nec ipfe nec alius aliquem fruclum ex illis 
capit. Ejufdem farinae efl Adag. ap. Gol. p. 76. N. 25. ^aju ^!. u^£, 
herba,fed nullus camelus. Ob quam caufam avarus non immerito fig. dici- 
tur &^Xt %^j, laclens oves fuas, ibid. p. 106. N. 85. et ^rsr 3 " I *fj-> 
fudor lapidis. Hift. Sarac. p. 67. 

S. 76. viujJv^. in genere notat, dicla faclaque alicujus. Cor. iv. 41. 
fic fenfus erit, Religionem viri ex ejus fermone, fi praxin conjunclam ha- 
beat, optime cognofci. Sin vero per C^jJ^rsr I intelligere mavis, diclafac- 
taque Muhammedis ex ore ejus recepta, (qua notione fagpiffime venit in 193 

Corano, qui unde xut efaxht ^J^s ■ I (j.»>^l vocatur. Sur. xxjcix. 
23.) mens erit, Religionem viri tum demum fanam efle, fi traditiones Mu- 
hammedicas vera fide ampleclatur, vitaeque rationem fecundum eas, tan- 
quam unicam fidei fuae normam, inftituat. Conf. in feqq. Wahid. N. 
87. ubi inter ornamenta fidelis enumeratur C-oiAcsrl . «Jw>, veracitas in 
traditione. Vide etiam quae de hac voce annotavit Gagnier in Abulf. de 
V. M. p. 33. 

S. 78. In verfione hujus fententise fecutus fum Cod. P. qui procorrupto 
J^ A=s s: J exhibet Jb^^ infinit. Spec. II. Rad. ^s:^, pp. rubuit, h. 
puduit, in II. pudore affecit, pudibundum effecit. Abulph. H. D. p. 341. et 
522. Vit. Salad. p. 13. — j\& pro C»£;l<3, Imperat. III. Spec. a (jCjO, pp. 
Jidit, peculiariter, difcriminavit capillos capitis, pexuit, pecline difcrevit, h. in 
III. Conj. blanditus fuit, benigne et leniter traclavit. Har. ii. 52. et iv. 25. 
peculiariter, placavit, blanditiis demuljit hoftem. Tim. ii. 102. Abulph. H.D. 
p. 481. 486. et 506. — 1&2*, pp. rafit h. vexavit, duriter et inique traclavit 
aliquem. Abulph. H. D. p. 55. Tim. ii. 208. et Ibn. Dor. v. 8. Monet 
ergo Ali, Tui efTe, illum, qui te injuria afficit, fi virtute eum vincere 
non poffis, blanditiis demulcere, ipfique animo vel habitu fimulato te fub- 
mittere, ut fic erubefcat ac mitigetur. Conf. in feqq. Wahid. N. 130. 131. 

et Cod. MS. fub litera Dal. ,>i/-Jlj *%*^\$ /»€r!^^ &*■¥***$ iyXX}\ j\& 
^JIjLo! C^ y j, homines leniter tracla, et obleclaberis fraternitate eorum ; 
eofque vultu hilari excipito, et eorum odium exflingues. Quibus addere mihi 
liceat verba Euripidis 1. c. p. 348. 

' Hxifct (pevyeiv cxcttdv ctvop' ex^pov, XP ee ^ v 
Xo(poTo~i o eixeiv, xcti Te^pot^t^tevotq xctkuq' 
'Pctov yotp ctioag V7ro\ot£av (pi\' ctv T\>xotg. 
Concedere hoflifasputo x non,fi efi malus, 
Sedfi quis animum moribus cultum gerit % 
Namfacile tales mitigat fupplex pudor. 
c c 194 

S. 7Q' Loco _.oUI Cod. P. leg. i^_a.xJ(. Verum utraque le&io haud 
dubie vitiofa. Legendum omnino LxoUI, quae vox excandefcentiam, fcil. 
iram, peculiariter, vehementiam ejus, primumque impetum denotat. Har. i. 
34. Abulph. H. D. p. 73. et 414. Ssepiffime enim haec vox adjungitur 
yerbo »__==>, quod in comprimenda ira frequentiflimum. Cor. iii. 134, &c. 
— —XajLc . Ita bene leg. Codd. P. et L. cum afrix _5~^ non vero v, uti 
Edita habent. — Eft autem L^iiUc collect. rrjg Aa-jLc, Jinem, fcil. exitum rei 
notans. Vid. Sent. Erpen. N. 52. et Excerpt. Ham. p. 356. Unde non 
tantum de mercede, vel prcemio, Cor. vi. 125. xx. 131. fed etiam de pcena 
ufurpatur, ibid. xxx. Q. et in feqq. N. l68. Sicuti Hebr. ZpV^Jinis omnmra- 
que aclionum exitus tam de prcemio, Pf. xix. 12. et Prov. xxii. 4. quam de 
pcena, Pf. xl. l6. et lxx. 4. ufurpatur. 

S. 80. Scil. res, quarum familiaris et quotidianus conceditur ufus, ple- 
rumque v.ilefcere folent ; cum e contra in pretio habentur, quae ex oculis 
noftris fint fublatae. Sic e. g, de quotidiano folis ufu pulcherrime Perfas, 

/ ^m*__j. &===> H o<-XAA>i>,j ■__> <J> c^akkjIajI &_===> , •^3 : ^ _^.-^'\ , 

t-J*A_r"°J _ '^h+JlZS^ A__5 (^jIawj.^J J_ yX*o _.**—_> C-a>jj«_ Lm'> 

qui folem propter ujitatam ejus bonitatem carum habent, audivi neminem : 
fed tempore hyberno, ubi obvelatus ejl, defderatur. Vide L. Warnerum 

Prov. Perf. N. 5. Cod. P. hane fententiam fic exhibet, ^^ ^^^ ' f j 
As _ibL„_lr quae verba Interpres Regius h. m. vertit, avarum vitupera 
ob ejus occupationes. Verum tunc legendum eftet aJbLSJ _^. Praeftat 
igitur r me judice, lectionem Cod. L. retinere, et legere, _)biA/„l, ut fit in- 
Bnit. VIII. Conj. occupatus fuit aliqua re- Tim. i. 34. ii. 456. Abulph. 
H.D. p. 13. et in feqq, Colle6t. Wahid. N. 24. et 132. 

S. 81. Significat, Cum homine perverfo nullum effe habendum com- 
mercium. Radix («^b» unde _i^— et |_,1.a.sL_, pp. valet, ejferbuit, intu- 
muit, et h. copiafuafe extulit et exundavit aqua, torrens, mare. Cor. Ixix. 
1 1 . Unde eleganti metaphora transfertur ad hominem perverfum, qui intra 195 

limites honeftatis contineri non poteft, fed modum excedit, atque in fua 

rebellione et injuftitia exorbitat. Tim. i. 342. et Abulph. H. D. p. 36. 

Eadem vis eft in Hebr. nytD et J"Wt, uti patet ex Pf. xcv. 10. Ezech. xliv. 

10. et imprimis Efai. xxi. 4. "QT7 !"!}tf"\, turhatum efi, i. e. affectibus tan- 
quam undis concitatum eft maris inflar cor meum. 

S. 82. .===» Ju omittitur in Cod. P. quod probo propter rythmum. 
Porro obfervandus h. 1. flofculus orientalis, quo .aa===>, multum, et <Jodj, 
parum, abfolute valent, omne et nullum. Vide Schult. in Jobum, p. 104. et 
ad Ham. p. 396. Sic fenfus erit, Peccatum ut ut exiguum aut femel modo 
patratum, nullo tamen, modo parvi faciendum efle propter graviflima 
mala, quae faepifiime poft fe trahat, cum e contrario obedientia, licet mil- 
Kes praeftita, nullius apud Deum fit pretii vel meriti. Ad prius fententias 
membrum optime facit illud monitum, I^AaAj L-Jaj" JU ! ^yo ^ Jbsr" _ 
Aas &ljjj A^vdl .Li* iSji U> *} rV^=» "«-r^-XJl <^o c J.aAaJI <_,! 
„j Jv£ >**2J Jai' 1 «A.C, exiguitatem peccatorum ne Jpemas, exiguitas enim 
peccatorum multum quid; an non vides pluviam cceli ejufque defcenfumf 
gutta addita guttce evadit Jlagnum. 

S. 83. Vox AJJlj j in Lex. Gol. non comparet. Eft fcem. tx . V'LJ f 
prcegujiator, cujus ftirps . «I j, pH, vel p*l, pp. valet, contudit, comminuit, 
et quidem tenuiter, et dein, tenuis, fubtilis fuit, unde Hebr. j?H 2 Reg. 
xxv. 1 . Jer. lii. 4. et Ezech. iv. 2. notat, injlrumentum militare, quo mcenia 
urbis pulfantur, quafi dicas pulfatorem. A tenuitate vel fubtilitate orta 
etiam notio gujiandi, five tenuandi in ore, et h. exploravit, i. e. gujlavit ali— 
quid, et in IV. gujiandum propinavit, deditque. — Obfervandum autem, 
Arabes formas fcemininas fsepifflme per contemptum adhibere. Sic e. g. 

jjjIJsaj, garrulus, <x_.x_a__j, Aomo eofcr, helluo, a..^.Uu, valde fatuus, 
&jU!aj, obfcosnus, AjLsrT", flolidus, in quo nihil boni, .0»=*, tetricus vultu, 

5 - O J */ 

A£-X__, impofior, aliaque quam plurima. Hoc ergo fiindamento, &'ljj 

c c 2 

190 

guflatrix, vel, fi mavis, pragujlatrix imperiorum, fcil. tyrannidis defignabit, 
hominem levem, fcil, vecordem, qui temere gujlare audeat imperia, eamque 
ob caufam labia adurat fua. Sic fenfus erit, Periculofae aleae plenum opus 
effe tyrannidem, quam qui avide appetit, plerumque noceat fibi.- — Malim 

tamen legere &i'l* j, cujus forma mafculina . Vl « j apud Abu-Horairam 
cit. a Gagniero in not. ad Abulf. de V. M. p. 144. ufurpatur de eo quod 
gujlandum prcebetur, et per ^.xio^Aw intelligere non imperia, vel domi- 
natus, fed Jummos imperantes, principes, reges. Ita verfio erit, Quod 
gujiandum prcebent principes, adurit labia, fcil. vehementiis bellicis, vafta- 
tionibus, extremifque miferiis, quas mortalibus guflandas praebent. Quo 
fenfu figurato thema . «I j in I. et IV. Conj. faepiflime venit. Tim. i. 6. 
Mon. V. A. p. 21. Vit. Salad. p. 140. 142. 150. 245. et alibi. 

S. 84. ■,£==>,_), pp. Jragrantia, vigor penetrans, dein odor Juavis, unde 
dulciffima tranflatione non tantum famam ac bonam exijlimationem notat, 
quo fenfu vetus Poeta ufurpavit, o.£=->j* -Ol^zJI ^j, odor etjuavisaura 
viclori<e, et Hof. cap. xiv. 6 — 8. fed etiam laudationem, qua virtutes et 
beneficia alicujus commemorantur, quam notionem Hebr. "Ot paflim in 
S. S. exferit. Pf. vi. 6. xxx. 5. cxi. 4. Jef. xxvi. 8. et imprimis Prov. x. 7 
ubi Salomo fere idem, quod Auctor docet, Jl^l7 p*H2r? "t3jf, commemoratio., 
fcil. laudatio jujii in benediclionem eft\ ad quem locum vide Schult.com- 
ment. in Prov. 

S. 85. (j j, pp. laxitas pendula, et h. vilitas, fcil. vilis hominis conditio, 
a <Jv3j '"> PP- pendula Juit res, in qua nulla efl gravitas, vel pondus, quo 
fenfu r\V!?t Pf. xii. 9. occurrit; et vTit, quod non tantum ufurpatur de ho~ 
mine prodigo, five de eo qui laxus ejl, et ad omnem nequitiam projujus, 
Deut. xxi. 20. et Prov. xxiii. 20. fed et de re levi nullius ponderis ac pretii, 
Jer. xv. 19. 

S. 86. Pro ,*lA.2srl cJ-aJJ, Cod. P. legit, ,iuU! <J-aJJ, qui ob pauper- 
tatem {uamjpemitur. Utraque leclio bonum fundit fenfum ; ^aJ j, vilis, 197 

abjeclus, contemptus, et r?j£, eximius, potens, item honoratus, carus, pulcher- 
rime fibi opponuntur, quatenus prius in origine laxum, laxe pendulum, 
pofterius adjiriclum, nervo fortius adjiriclo denotat. Eadem oppofitio oc- 
currit Ham. p. 462. Prov. Meidan. edit. ab H. A. Schult. p. 32. Cor. iii. 
26, &c. 

S, 87. Idem quod fupra N. 64. timori Dei attribuerat Auctor, h. 1. de 
recordatione mortis merito teftatur ; haec enim vitae hujus caducae follicitu- 
dines ab animo quafi detergit, hominemque mortalem fpe vitae melioris ex- 

hilarat. i^-UJj cor, exponente Scholiaft. ad Caab ben Zohair, v. 1. fic dic- 
tum &/AaaJ, ob verfationem ejm perennemque mobilitatem. Radix enim 
^.ks pp. valet, vertit, convertit, invertit, in II. verfavit horfum, prorfum, 
velfirfum et deorfum, et in V. verfatus fuit, feque gejfit in negotiis pro ar- 
bitrio; quem duplicem verbi ufum vide Tim. i. 10. o»LL>! / J L-^JjUa 
yoUI (^£<-\j! AaaAS ^! (J! y».£=JI ^Jf AaJaaIoJI (^j~e, et verfatus 

eji infuis negotiis, i. e. fe geffit in iis pro arbitrio ab infantia ufque ad pro- 
veclam atatem, donec eum manus fortunce horfum prorfum jaSlarent. 

S. 88. Docet Auctor, recordationem eorum quae in fiore juventutis per- 
acta funt, homini, cum ad provectam venerit eetatem, multam praebere 
materiam priflinam vitam dolendi, fruftraque cum Poeta ruminandi, mihi 
prceteritos referat Ji Jupiter annosl Quo fpectat et illud Sen. et Syr. M. 
N. 788. Frujira cum ejl ventum adfeneclam, repetas adolefcentiam. Quare 
optime monet Menander p. m. 163. Wltpwi<ro veoq uv, ug yeouv \q-% "srore, 
annis juventce fis memor fenilium. 

S. 89. Vide quae notavimus ad fent. 64. et 73. 

S. 90. Affinis eft fententia, quam fupra habuimus N. 12. Radix . ,£•, 
pavit, in III. Spec. compavit, fcil. cum alio paftus fuit, h. amicitiam coluit, 
obfervavit quod deberet, aufcultavit. Sic Har. vi. 254. et Tim. i. 154. / £. 1 « 
M^l {J^*-J &*■*•> ejufque jujfa in nonnullis obfervabat. Similiter Hebr. 
Hjn in III. Spec. de amicitia, fodalitio, &c. adhibetur Jud. xiv. 20. et alibi. 198 

S. QL. Significat, Mollem et tranquillam vitam ducere eum qui fine 
curis vivit : Aa^Ij^ eft, commoditas vitce cum affluentia bonorum. Ita Tim. 
ii. 232. Aa£>UJI« (-^«^1 ^y\6 i j UlcJl*, et fubditi in umbra fecuri^ 
tatis et mollioris vitce refidebant ; et in Paraph. Arab. Tab. Ceb. p. m. 64. 
ubi deeo, Aa&Vsj -a=L ,j ^l^ 1 -? ^j-*«, qui jucunde ac deliciofevivit. Radix 
eft Ajj, TV3~\, pp. laxus, remiffus fuit, et dein commodam, tranquillam, et 
molliffimam duxit vitam. 

S. 92. Aajj in margine MS. exponitur per [flsu* lege f L**c] i. e. digni- 
tas, quem fenfum figuratum &jJj et Hkj^ faepiffime habent. Ita defq/iigio 
honoris et glorice. Exc. Abulf. p. 7- Abulph. H. D. p. 81. et Abdall. v. 124. 
Item de gradu, fcil. dignitate fcientice. Abulph. 1. c. p. 6l. et 377- Sic 
idem docebit Au6tor, quod infra apud Meidan. i. N. 40. ubi alTerit nullam 
efie *ajiJL£=3 i./jj, gloriam velut fcientia. Vel fi mavis hic refpici ad 
difficultatem, quam quis experitur qui gradum fcientice adfcendere velit, 
fenfus eodem redibit, quo etiam tendit illud in Elnaw. Sent. 53. 

jj\^/^r\ <J<#>w Aa^=J« Joua^JI c^ocua cj^^ .d-aJf 
jJ\*a^j\ c-^A/^3 AjI ^l d>jA^)\ cj»^ (j<q>*i cj^srl*. 
Scientia mons arduus confcenfu,fed facilis defcenfu ; 
At ignorantia vallis, quo facilis quidem efi aditus,fed difficilis reditus. 

S. 93. Phralis LXdlaj <S7:jj, quae redibit N. 272. notat, Deum uni- 
cuique viclum live omne quod vitse necelTarium efl deftinafle et largiri. 
Conf. in feqq. N. 139. Docet itaque fententia, Oportere hominem pras- 
fenti fua forte contentum elTe, anxiafque de futuro vitae fuftentaculo curas 
ac follicitudines mittere. Quo fpectat etiam di6tum Salvatoris Matth. cap. 
vi. 25. et feqq. et Apoftoli 1 Tim. vi. 8. 

S. 94. Affine eft quod Manilius Poeta vetus dixit, 

Nafcentes morimur, fnifque ab origine pendet. 

S. 95. De voce OoJvjs: I confuli omnino meretur Gagnierus in not. ad 
Abulf. de V. M. p. 33. ubi docet hac voce peculiari modo intelligi, dicla, vel 199 

fatla Muhammedis per traditionem ex ore ejus recepta, quaeque apud Mu- 
hammedanos tantae funt aucloritatis, ac ipfe Alcoranus. — jyl *j, rigatio, fig. 
notat, orationem facundam, narrationem deleclabilem. Vide Schult. ad Har. 
i. 8. ii. 52. et iv. 46. Innuit ergo Imperator, Traditiones tum.demum efle 

jucundas, quum Auctorem habeant Muhammedem. 

S. 96. ryjju, anima, h. 1. concupifcentiam, fcil. cupiditatem effrcenatam 
notat. SicHar. i. 20. LA^aJ OvC-XJi» l_XjIv-Xa^I oIamJ cxUjj, e£ re- 
tundis aciem iniquitatis tua?,et inhibes effrcenatam tuam cupiditatem; et Gol. 
Sent. p. 269. N. 120. I^axajI (^J lJaa^^j I^axaj ^l lJ^a^, ^JiaJI, 
concupifcentia rex ejl,jifequeris eam ; fervus vero,f eamfequifacias. Ejus 
radix ry*xJ, WS2, de qua fupra egimus ad N. 41. pp. notat, Jpiravit, anhe- 
lavit, ad quam originem alluditur Pf. xvii. 9. xxvii. 12. et xli. 3. in quibus 
locis C?M gravem admodum vim habet, et adhibetur deJZatu, i. e.feroci et' 
effr&nata nocendi cupiditate, fcil. aviditate. Locutio defumpta ab animali- 
bus ferocibus, quae cum flatu et anhelitu inhiant praedae capiendae. 

S. 97. Eadem fententia, una tantum voce, eaque fynonyma diverfa ad- 
fuit N. 63. Conf. etiam N. 47. et quae ibi notavimus; — , *-!^Ji comes itine- 
ris,focius, adjutor, a , "Isj, pZT\,.Tpp.-fdcivit aliquem et quidem brachio, ut ei 
innitatur h. adjuvit,comesfuit in itinere, item benignus etfacilisfuit erga ali- 
quem, blande cum aliquo egit. Hift. Sarac. p. 113. et Abulph. H. D. p. 443. 
Proprietas verbi manifefta in VIII. Conj. / \*Jjl, innixusfuit cubito, et h. ad- 
jutusfuit. Probo itaque Belgarum verfionem Cant. viii. 5. TTVn hV- fipEnntt, 
die haar lievelyh leunt op haaren Lievjien. 

S. 98. Significat, Suo quemque pede metiendum efle. — ^J pro ^JJ 
Imperat I. Conj. radix ^jj «, pp. gravem effe, ponderofam habere gravitatem, 
hinc ponderavit, libravit-. Abulph. H; D. p. 79. In VL idem Har. iv. 30. 
Refpondet Hebraeorum \T), quam radicem civitati Hebr. vindicavit Schult. 
ex Jer. viii. 5. in not. ad Har. ii. 47.. Clav. Dial. p. 214. et Gram. Hebr. 
p. 338. 200 

S. 99. Obferva paronomafiam inter a v ^) et A r =sw;, quorum prlus notat 
frequentiam, fcil. denfam hominum turbam, poflerius mifericordiam, vel, (1 
mavis, effeclum, fcil. donum mifericordice \ quo fenfu occurrit Tim. i. 8. ubi 
Muhammed jc«t' «|o%iji/ dicitur ^^-j, magnificum mifericordice donum. 
Vide etiam Cor. vii. 57. 58. xxv. 4Q. xxvii. 64. et in feqq. N. 103. — 
^as: L^, homines probi,fnceri, a ^T^, TO^, pp. penetravit, et hinc )t /Mc- 
ceffit profpere,felicem habuit exitum, q. d. penetravit fine obflaculo et obice; 
ad quam originem allufum, 2 Sam. xix. 18. et Amos v. 6. rV! tZNO tlb^ p 
fpY", ne penetret tanquam ignis domum Jofephi. — Docet itaque Auclor, 
Pro fingulari gratiae Divinae dono habendum efle, fi multus fit hominum 
proborum numerus. Rari quippe boni: quo tendit etiam illud Ariflophanis 
apud Grot. 1. c. p. 628. XP^S" " oiv^puirov eav ti$ eva ptcvov tyiruv l'£y, 
oi\/6T Ik tktv "srovYjpovg TrevTe TsraToag yeyovoTaq, at virum bonum qucerendo 
fi quis unum repererit, natos ex illo vitiofos quinque cernetfllios. 

S. 100. Idem affirmat Imperator in Cod. Wahidi MS. fub litera V, 
wx£=2:srl Jjr! ^* Similiter Menander, p. m. 156. 'ApapTctvei $e xa\ 
dvvjp <ro<pooTzooc_, aliquando peccat vir fapientior. Adde Hor. de Arte Poet. 
v. 395. Quandoque bonus dormitat Homerus. — aJJ, hallucinatio, lapjus, 
error, a Jjj, pp. lubricus fuit, lubricavit, quo fenfuproprio occurrit in Ham. 

5 O - 5 -> -f J •; & «O - >*-^ 

p. 370. (J<*£ 5-t^-t*' A ^ tA^JI ^z. (Jji, et lubricavit in eo de petra 
nitida Thorax torto robore, et Amrolk. v. 55. 

Equus fubrufus cujus dorfum lubrlce excutit ftratum, 
Sicut glahra petra excutit quod illuc demittitfe. 

S. 101. Videtur fenfus efle, Levius effe malum, fi fcientia deficiat, 
quam fi fapientes moriantur ; his enim morientibus perit neceflario et ipfa 
fcientia ; illa autem deficiente, facile revivifcere poteft, fi fapientes fuper-! 201 ■ o2 ftites maneant. — ^jj^l hic comparativum gradum format, ut in Adag. 
apud Meidan. N. 521. cit. in Hift. Tim. i. 31 6. ^^ {j>j& vSJI U-^xj 
^sziju, uliud malum alio levius ejl. Radix eft ^J^, pri, vel ptl cujus origo 
in laxitate, h. facilis, levis, item contemptus fuit, q. d. laxus et profufus 
fuit ; inde etiam notio temeritatis inconjideratce et dijfolutce, quae aptiffimc 
quadrat in locum Deut. i. 41. mnn Tvfoyb l^iim, et leves, feil. terae- 
rariifui/lis, vel ex Hiphh. /et>es et temerarios vos gejjijiis ad adfcendendum 
in montem. 

S. 102. Pro U3 a,J.£==I, Edita levi vitio legunt, UCJ a*L_=_=. Cod. 
vero P. omittit L_xJ quod hic retinendum judico, ut fenfus fit, Te oportere 
proximum tuum vifitatione tua honorare, prout tibi praeftiterit. Eadem 
conftructio occurrit Abulph. H. D. p. Q3. /^oL____=l « ^^Ua__J ^l-==> 
, "i___^, eligenda atque honoranda mihi ejl veritas. Vid. etiam p. 274. 

S. 103. Tres ultimae voces defunt in Cod. P. Cceterum obfcurum eji 
diclum. Ni fallor, fenfus eft, Idiotas pietatem fruftra, i. e. vanam et irri- 
tam efle, quae feducat ; fapientis vero pietatem mifericordia cerni ; vel, fi 

mavis, Mifericordiae Divinse munus magnificum efie. — Jv$/, pietas five 
devotio, qua quis fe abftinet a rebus mundanis, eafque quafi rem projecti- 
tiam repudiat, et fic aufteram vitae rationem pras fe fert. Abulph. H. D. 
p. 247- et 274. et Nuweir. p. 380. Unde Jv_fclj abfolute notat, monachum, 
eremitam, religiojwn. ibid. p. 293. et Elnaw. Sent. 17. — igXz, ccecus, et 

dein infipiens, q. d. L-^dJL)! ^<l^, ccecum mente, a v £, TV2V, in origine 
idem cum «£, DD^, volvere, involvere, et h. tegere involucro, cooperire, 
unde notio ccecitatis non tantum oculorum Abulph. 1. c. p. 66. fed et 

£5 0- -- J J J O^,- _» _j> j O*o _. o _- 

cordis in Adag. Gol. N. 29. p. 11 9. gJdb* q^ajJIj v_j_uAaJI i^^xj, 
ccecutiunt corda et oculi vident. 

S. 104. Affinis eft fententiae, quam fupra habuimus N. 73. ^LLI, redin- 
tegratio; act. Conj. IV. a ^Jo, vel c£Jo, mtfl, in origine, turfit prce fucco, 

Dd 202 

h. recens fuit vigore et madore, et in IV. recentavit, recens fuit. Turgefcere 
enim dicuhtur, quae vigorem recentem ct virorem pra- fe ferunt. "Sic Virgil. 
Georg. i. v. 315. Frumenta in viridi ftipula latleniia turgent ; et Ovid. 
Trift. iii. v. 12. 15. Turgefcit in arbore ramus. Unde Iux oritur locis Jud. 
xv. 15. ubi JTH_ "YlfaJl ~*_7 eft, maxi/la afini recenti adhuc vigore humida 
ac turgida. Et Efai. i. 6. ubi ITH!- !T2_ notat plagam, quae materie faniofa 
turgida eft, ulcera putrida, etterbuiten, uti noftrates rectiffime vertunt. 

S. 105. Senfus eft, Vitam mundanam efle aerumnofam, multifque ac va- 
riis obje6tam malis. Idem affirmat illud Perfarum apud Warnerum 1. c. 
p. 44. f*C\ ,^j «.XjiAj ,£__! Js_^»i_>._J >^aj / s >™£_3 Jl_ _h[;<^ 
vX£iUj, nemo eji in hoc mundo, qui cerumnis vacet ; fi vacet, inter filios 
hominum numerandus non ef. Brevius Menander p. m. 157. Ovx. e~< jG/ov 
bvdsTv oKvttov ev v$iv\, efi vila vacua nemini moleftiis. Adde Euripidem 
apud Grot. 1. c. p. 425. v __ TzoXvpojftoq QiotoI ^vutoi^, vita hominum 
plena laboris! 

S. 106. ^IxjuJs colle6t. t» $*-~^- ? ? debilis, imbecillis, impoiens; a 
_ $ ■"-—, pp. plicuit, complicuit, h. irifirmus fuit, q. d. plicuitfe et incurva- 
vit, ut fe arrigere nequeat. Ufurpatur de homine, qui tenuioris eft fortis. 
Abulph. H. D. p. 229. Intelliguntur h. 1. tenues, qui humili conditionefunt, 
quo fenfu mox redibit N. 1 16. Tales vifitare eximiam humilitatis virtutem 
efle-innuit etiam Au6tor in feqq. Meidan. i. N. 18. 

S. 107. Senfum hujus fententiae optime expreffit Auclor Elnaw. N. 130. 
p. 76. -H.-wJl &jii J jAmoJI __.'j J (_j^e, quem non ornant boni mores, 
is frufra vefimentis fplendidis ornabitur. — _jJ_Ij, internus, interior pars 
rei et .£L_ , externus, extrinfeca pars rei, faspiffime fic opponuntur, ut prius 
de animo ufurpetur, uti Hebr. ]ttl, venter, per metonymiam, cor, intimofque 
animi receffus, cogitationes et ajffecliones fignificat. Hab. iii. 16. Job. xv. 
35. et Prov. xxii. 18. Pojierius vero corpus defignet. Ita Abulph. 1. c. 
p. 89. ubi de Socrate dicitur : *.jIj _£li_JI _}.**__ JU_Ji_j _,_=-* 203 

^j^AaJI ^.>jwks:V ^j^aaJI ^xko^ (_5^ (JuXajvkkaS ^.IsLJI (^.w^sr^, 
dicere folebat pulchritudinem exteriorem pulchritudinem interiorem fequi, 
atque a pulchritudine corporis de pulchritudine animi judicium fumendum. 
Vid. etTim. i. 118. 

S. 108. Si ultima vox retineatur, fenfus erit, Trifhtiam malarum fuipi- 
cionum matrem efTe ; quo enim quis infelicior, eo magis fufpiciofus eft. Quo 
fpec"lat illud Sen. et Syr. M. Sent. N. 7- Ad trifiem \ partem Jlrenua efifuf- 
picio. Conf. etiam Terent. in Eunuch. iv. 2. et in Adelph. iv. 3. Prseftat 
tamen cum Cod. P. loco {^jj^r I legere f*jsrl, uti quoque legitur in Sent. 
Synon. apud Gol. N. 46. p. 265. f"j^rl i^fo (j^IaJIj -^nJI ^jdo, pravce 
fufpiciones de angore animi, fcil. angunt animum. 

S. 109. .t unde j « .£, non tantum de mundo decipiente in Collect. Wa- 
hidi N. 118. et Meidan. i. N. 14. ufurpatur, fed et de eo, qui mundi laeti- 
tiis ac voluptatibus indulgendo fallitur, Abulph. 1. c. p. 4/0. 

S. 1 10. Prius colon nullam habet difficultatem ; pofterius vero, (j^JldL^I 
l^AJ, fenfum facit fubobfcurum. In Edit. hasc verba omittuntur, et in Cod. 
P. fic exhibentur, Ua*> ^>^=L. X quae Interpres Reg. h. m. vertit, unde 
non eji exitus. Valde tamen dubito de probitate hujus lectionis, ac pras- 
ferrem omnino leclionem Cod. L. fecundum quam tota fententia fic ver- 
tenda videtnr, pefftmce eji indolis, qui folitudini totumfe permittit. Sufpicor 
tamen et hanc lectionem mendofam effe, et legendum, l^o (j^il^Ll X 
Quando verflo utriufque membri haec erit, pejjima indoles, pp. malum in- 
dolis, eft r, pKra.vtywTrix, fcil. odium focietatis hominum cum triftitia con- 
junclum, in qua non efi religio fincera, i.e. quae triflitia non oritur ex timore 

Dei. Pulchre Har. Conf. xvii. v. 28. </*jJX;srl ^a^j i/\>Jk^r\ ^JX^ 

i<Y jJI im^jIaj i tl .J^JI ^t, odium in homines, turpitudo creaturarum, 

et mala concupifcentia fefe diveUunt a timore Dei; vel, fi pro I^as ^^ilck^f, 

D d 2 204 

legere mavis^ l^j i^^JV^. ^l, nijl in ea, fcil. (oWtxidme, ft fnceritas, fcil. 
religio fincera, fenfus eodem redibit. Improbatur itaque hac fententia foli- 
tudo, qua quis confortii humani impatiens fe ferae fimilem facit, omniaque, 
uti Seneca ait Epift. xxv. fibi mala perfuadit ; non vero, fi quis folitariam 
degat vitam, ut contemplationi Divinae vacet, illique totus inhaereat. Soii- 
tarius enim, uti recle Ariftoteles dixit, ii. Polit. autfera efi, aut Deus. 

S. 111. JJ-jJj^, pp. umhilicatio, h. arcanum, quod quis in medio cordis 
reconditum habet. Ufurpatur de intimis cogitationibus in Collect. Wahid. 
N. 522. Radix efl ."**>, affecit in umbilico, et dein, recondidit in medio ; h. 
lux oritur locis Deut. xxix. 1Q. Pf. lxxxi. 13. et Jer. iii. 17. ubi per JlYTHtt? 
JHil D17, umbilicatio cordis mali eorum intelligitur, perverfitas cordis im- 
puri, quae a prima nativitate in ipfo veluti centro inhaereat. Metaphora de- 
fumpta ab umbilico non refeclo. 

S. 112. Sententia haec, quae cum proxime fequenti ejufdem argumenti 
efi, redibit in feqq. N. 133. hac folummodo differentia, quod pro <w^*w ibi 
legatur f^k*c. Similiter Menander, p. m. 1 66. i$lv <rt&>7rijs eg-i xovjtrtpa- 
tsoov, utilior haud efl ulla resflentio. Conf. etiam quae fupra notavimus ad 
N. 21. et Elnaw. p. 45. N. 64. 

S. 114. iscJ>Lw collecl. tQ Jwn, principes, peculiariter qui e familia 
Muhammedis originem ducunt, Tim. i. 114. Ufurpatur de iis, qui dominium 
in literis obtinent, Abulph. H. D. p. 327- prout ipfa radix 0>Lw abfolute 
valet, doniinari in fcientiis, ibid. p. 355. — A^xk)\ funt, facrorum antifiites, 
doclores juris canonici, fcil. doclcres cafuiftici, praclici, a fing. &*.As,juris, 
rerumque divinarum fcientia peritus. Peculiariter prefbyter Muhammedicce 
religionis. Diflinguuntur a docloribus theoreticis, Vit. Salad. p. 4. quem- 
admodum Arabes aJlrJ I J-£, jurifprudentiam canonicam, fcil. theologiam 
praclicam, a r\X^=JI >i.£, theologia dogmatica diftinguunt. 

S. 115. ji.==2*u, vel 5,£=*w plerumque aclivam habet fignificationem, 205 

notatque, inebriationem. Non raro tamen occurrit fenfu paflivo, ebrietas, 
quae notio in Lex. Gol. non comparet, fed manifefle liquet ex hiftoria Tim. 
ii. 438. 

sL=_=j*i ^l ^iAAjJI Olj (^--== [*• 
[&j\^L (S^J ^^tf I^jIJJ 
Nihil vita hac, niji ebrietas ; 
Voluptates ejus recedunt, etfupervenit crapulci. 

Vide etiam Abulph. 1. c. p. 394. ubi Ebn'l Talmid inquit, 

».=_=>* Aaaa^JI Aaa^aj OoUt--? 
<J s .:s:'" b-akm C^viJU^oL u_j*___ a - 1s 
Fuit jucundus Jiatus juventutis ebrietas, 
At expergefaclus fum, et viani aonarn ingredi ccepi. 

•«Lsr-J efl collect. tQ l-*a>___, amicus dileclus, a _--*__», 11)1, pp. fovit, in 
finufovit, fpecialiter, cum qffiatu, quo calor fufcitatur, h. amavit, quia, quod 
amamus, in finu fovere et brachiis quaii comple&i folemus. Quae notio 
optime quadrat in locum Deut. xxxiii. 3. ubi Deus dicitur U^t2V 111)1, fo- 
vens populos finu fovente, i. e. compleclens omni amoris teneritudine ; et 
Job. cap. xxxi. 33. ubi 1T\,fnusfovens, jucunde depingit vitiofiflimum illum 
amorem, quo quis fe, fuaque omnia folet complec^i atque fovere. 

S. Il6. Idem innuit Salomo Prov. xviii. 23. ©1 llf &y\3nft,Jlridulos 
fonos, i. e. complorationes loquitur pannofus. — Porro L_T<M.>jj, arma, et 
_{jI__=_^j, complorationes, eleganter h. 1. una in fede morantur. Arabes 
enim /jj_=_>$j ut et vic. ^X^ fpeciali ufu adhibent de eo, qui inftruclus efi 
armis acutis, Vit. Salad. p. 238, &c. #J \~—X^> ■,& ^ -"C __ £ a « 
jjl i__OLwJI &c. armifque horridus perftitit eorum exercitus, donec, &c. 

Similiter vic. L_£>ij cum l_J^X*w conjungunt. Sic dicunt / ,__> OC>i 
__TJIwjJI, horruit pp. fpinofus, aculeatus fuit armis. 

S. 117. In laudem humilitatis, fcil. modejiice quam plurimae exitant 206 

fententiae ifl Collect. Wabidi MS. e. g. ^_ > --w — Jl tf-i-J *._1y_M 

^^L_~_3Aj 5__! *aJ I 8 .A__>J ( A-*.- 1 J I (^ «___3_J 5t_)! AaJ Lj * «.„51 »AJ I 

^_3-jiyJI &c. &c. Vide etiam in feqq. Meidan. i. N. 40. et conf. Prov. Sa- 
lomonis, cap. xv. 33. et xviii. 12. nW Tl_l_) *_D7, awZe gloriam fubmiffio. 

e . — 

S. 118. yi^— ' notat, jaclantiam, fafium, fcil. arrogantiam, qua quis 
talis videri vult, qualis non eft, vel aliquid fe poffidere gloriatur, quod non 

habet. Audiamus Gjeuharium : &]*l_5_r° ^ «;a,_J 1 ^l (J^aA—tI ^jj 

O _• ,■ 5 — £» J ~ ^^ ^_< _•- _• •* • .- — O - ._- -. _• O-e, o ~ ~c O ,• 

_\_>« y k*Q (J^J 5^5 l,A__J L_X._J j . «45 ^LcO^'* ^_ j ._. J I jj_ 

»aa_.j, et dixit Alchalil [Abrahamus] F)T_7N notare limitum et cancello- 
rum exceffum, nec non, gloriationem fupra debitum, i. e. arrogantiam. Pari 
modo Phirubzab. sJaIs:'* j rp_7N o_\a_: _^aJ L v j ^ J\ aJ I v cA,_J I 
lJO j . V*i •*'_-__! Ij ^__i T i_JI jj\jj, ufurpatur cmot te z/j/zm laudas ob 
ea, quibus cares, notatque modi, limitumque exceffum et gloriationem fupra 
debitum. Docet itaque fententia, Temperandum e(Te a magniloquentia et 
falfa oftentatione, fiquidem nihil omnium fcientiae magis turpe eft atque 
noxium. Idem innuit Herkules in Paraph. Arab. Tab. Ceb. p. m. 34. ubi 

ait, CX^i ^ ;A_jJ!* .a__>a'J! Aa__*° _-__: __-o_o _!, ^/2 avertas abs 

te amorem arrogantice et jaclantice, intelliges. Eft enim, ut bene inquit 
Abu Jaala MS. p. 155. ^^aa-J! ^w^zsr i _?!, noxa decori jaclantia, cum 
quo concinit Menelaus apud Homerum, £ pev xocXov vttsp^iov evx^Tccoco-^ot.t, 
haudfane pulchrum fefe jaclarefuperbe. 

S. 11Q. Verba ad literam fonant, Peffimum negotiorum efl, quando pravo 
homini proxima funt ; i. e. quum a pravo homine adminiftrantur, et in ejus 

velut contubernio pofita funt. Pro -.>__ I ,JI L^jl 2!, Cod. P. exhibet, 

__JI \^c L^j-sl, perperam, me judice. 

S. 120. ! jjv-i, fubfiringite, fcil. laciniam tuam, i. e.fiudiofifitis. Plena 
enim phrafis eft, AajJ ^v^j? fubfirinxit laciniam fuam, i. e. expeditum fe 207 

reddidit ad opus aliquod aggrediendum, h.fiudiofus, diligens fuit. Tim.i. 44. 
et 472. Har. iii. l6l. 162. et fgepiffime alibi.— •<iX^, jJ, et rr|3, vel rttD, 
hortus, h. 1. K«r' e|o%^, paradifum ccelejiem notat, quae notio in Corano et 
apud Auctorem noftrum frequentiffima. Vide in feqq. N. 204. 223. et Wa- 
hid. N. 433. 522. et Meidan. i. N. 6. Proprie notat, locum munitum, feclu- 

fum, ac teclum arboribus, a <vj.^ 5 \^, tegendo munivit, texit, protexit, unde 
\XO, clypeus. 

S. 121. i &j yx / a^JI *^ J , avaritia divitis posna. Non mirum. 

Omne enim, quod avarus corradit, malediclione occulta adflatum efl ac 
contaclum. Conf. cum hac fententia Prov. Salomonis, cap. i. 19. et xv. 27- 
nec non verba Ambrolii Lib. de Caino et Abele, cap. v. Avaritia, quo plura 
abjlulerit, eo magis inopemfe effe credit ; omnibus invida, fibi vilis, infum- 
mis divitiis inops, &c. 

S. 122. aS ,-s.^JI (^e A-^, odor fcientice . Vox <£^£>, exponente Gjeu- 
hario, notat, minimam partem, parvam quantitatem, q. d. tenuijfimum olfac- 

tum, peculiariter, gratum, fuavem, acfragrantem, a ,.£1, DDD, pp. punxit 
odor naribus, et h. odoratus eji, five attraclione nafi olfecit, et captavit au- 
ram. Ifphan. p. 7- et Mon. V. A. p. 24. Speciatim ufurpatur de odore grato 
ac fuavi. Hift. Sarac. p. 62. L_£^ V JI &^\j (n* v <i\-> (wUJ! ^tfrraj 
C-aa_=_> t^L;! Aj-\j ^<*, odorati autem funt homines fragrantiam mufci 
ex corpore ejus dies multos ; et Gagnier in not. ad Abulf. de V. M. p. 3 1 . 
ubi Acmed ben Jofeph. Libro de Urbibus et Regionibus, de Medina in- 
quit: u^aaLJI <x^z~\j s,^-J l^J.^L.J {^j.*q ^jl, adeo ut qui eam ingreditur, 
fiatim odorem fuavij/imum et fragrantium aromatum auram refpiret; quem 
ufum fpecialem Hebr. DDD etiam habuiffe conflat ex derivato DD, omnis 
res odorata, fpecialiter aroma. — Porro verfionem, quam Interpres Regius 
dat, Odor virtutum prcejiat multce fcientice, non probo. d3-3i~o enim non 
lignificat virtutem, fedfcientiam, fcil. cognitionem, uti in Paraphrafi Arab. 
Tab. Ceb. p. m. 36. I^^^aj io-x^o, cognitio fui ipfius, et ^JJbdl te.s.^ 208 

cognitio intclleclus. Sic phrafis A3 ; * V JI a v ^ itlem notabit, quod v) oa-f.iv} 

rv]<; yvuxreuq, odor fcientice, 1 ad Cor. ii. 14. Unde liquet Cod. P. pro 

<^. v xJI, opusy perperam exhibere -ksJl, fcientia. Nullum enim daret fen- 

fum : Odor fcientice multce fcientice prceflat. Legendum omnino cum Cod. 

L. ^^jJI, fcientia, ut fenfus fit, Scientiae odorem, fcil. olfaclum, licet fit 

tenuiffimus, longe tamen fuaviorem ac jucundiorem efTe multis operibus, 

vel fi mavis, multis opibus aut ditionibus, quo fenfu <J^£ paflim venit. Vit. 

Salad. p. 240. &c. &c. Eo tendunt etiam varia Graecorum di6la : e. g. 

o~o(plot <Js ts-Xvtou KTvjfJtot TiftiooTepov, pretiofor res opibus efl fapientia. Ovk 

egi o~o(ptocq x,T7j[jt,u TtpiuTEpov, haud ulla res pretiojior fapientia. Ovk egi yotp 

yXvavTepov $ 'srocvT eWevoti, &c. &c. Vide Menand. 1. c. p. m. l64. Adde 

Sophoclen. apud Grot. 1. c. p. 0,3. ' Octo xpotTigov ZTVjfxotTtov ev&ovXiot, proh 

fapere quantum fiperat humanas opes ! Et imprimis pulcherrimam piclu- 

ram, qua Salomo fapientiam tanquam omnibus aliis rebus pretiofiffimis 

praeftantiorem defcribit. Prov. iii. 13..etfeqq. 

S. 123. Vide in feqq. N. 212. et 233. et conf. Elnaw. p. g6. N. 167. In- 

telligitur prima canities, cum incanefcere incipit caput, a <— A&, llto, vell^, 

pp. mifcuit, immifcuit, de quo vide Schult. ad Har. iii. 115. v. 160. etvi. 250. 

SF55 
S. 124. Pro ^Ui»., furores, fcil. amentia, a Aa^., legendum fufpicor 

i^Uo»,, cor, ita diclum, quia, exponente Gjeuhario, praecordio quafi tedlum, 

et fic ab omni noxa tutum efl, a ^=?», pp. texit, protexit, de quo vide fupra 
ad N. 120. Videtur autem h. 1. cum allufione ad originem intelligi tale 
cor, quod obvoluto quafi tegumento ita claufum eft, ut nihil boni aut faluta- 
ris amplius percipiat, quo fenfu phrafin, 17 H2^p, obteftio cordis. Thren. iii. 
65. de corde obdurato explicandum effe demonftravit Schult. in Oper. 
Minor. p. 130. — Radix r J*.^, TTSW, unde •'LLi, fanatio, medicina, reme- 
dium. Speciali ufu adhibetur de fanatione cordium. Vit. Salad. p. 1. et in 
Paraphr. Arab. Carm. Pythag. p. m. 12. N. 66. Docet ergo fententia, Sedu- 
lam Corani leclionem cordi medicinam praebere falutarem. Conf. Cor. xli. 43. Ubi impoftor inquit, §\Jk&j lJs& \jX^>\ ^jJOJ j_i>, ipfe [fcil. Co- 
ranusl efi illis, qui crediderunt, direclio et medicina. Cseterum unde Cora- 
nus nomen ^ LaJ I acceperit, vide apud Geuhar. parte prima edit. a Scheidio, 
p. 171. 

S. 125. Eadem oppofitio inter f^' et (J^*** redibit infra N. 204. 
Caeterum ad mentem hujus fententias apprime faciunt verba Zuingeri, 
p. 982. Multa quidem defiderat pauper ad vitcE ufum, fed avarus magis 
eget, qui nec id habet quod habet. Adde illud CEnopionis apud Grot. I. c. 
p. 874. 

Qmjtuv otroi 

Z&coy KUKug 'exovreg ct(p§ovov (3iov, 

ILyu (azv ocuroTg a^Xiotg eivott Xtyu, 
Mortalium 

Qui non bene •uivunt, cum divitice fuppeditant, 

Hos omnium effe pradico miferrimos. 

Conf. etiam quae notavimus ad N. 75. et 121. 

S. 1 26. Commendat haec fententia auream inter amicos familiares liber- 
tatem, ita ut alter alteri nulla in re importunus lit aut moleftus. Hinc 
recle inquit Haririus v. 92. C_£j!j ^ ;aA_CJ I fLw ^j,^ j 1>..-_3__H yi,« 

%aa__ v J!, peffimus autem hofpitum efi, qui injungit molefiiam, et nocet er- 
cipienti ipfum. — Pro ____.&, conditio, lex definita, prafcripta, Fabricius 
Specim. Arab. p. 84. legit , *i___,, quod eodem redit. Radix eft L-y* 1 » t_nto et 
VTSD, de qua vide Schult. ad Har. ii. 174. et v. 98. — Oblerva paronomafiam 
inter _\iJI et AaJ-T, quarum prior vox conjunclionem arcliorem, et \\mcfami~ 
liaritatem intimam notat, ab ^^JI» ^P^, pp. arclius junxit,jungendo nexuit, 
conjunxitque. Pofterior fignificat, importunitatem, molefiiam. Abulph. 1. c. 
p. 56. ubi eadem phrafis aAJSsJI ^SJ occurrit. Ejus ftirps ^iJ^, pp- 
valet, evafit luridus, ad nigredinem inclinavit rubedo ; h. *a_~__j!, ex- 
ponente Scholiafte ad Tharaph. v. 15. notat, «xi-J /i C__>v_\Jl (J^s^-i 

e e 210 

cjI^wj /J! 5j V ^, camelum admiffarium, cujus color ruber vergit ad nigre- 
dinem. Secundario valet, incubuit alicui rei, q. d. ei impalluit ac vehemen- 
tius deditus fuit cum cura et labore, Unde in II. Conj. imperavit difficile 
quid fubeundum, coegit, vexavit, gravavit aliquem. Cor. ii. 234. iv. 83. vii. 
43. Abulol. v. 230. 240. Vit. Salad. p. 1 10, &c. 

S. 127- Intelligitur homo, qui nihil habet, quo fe aliis commendat, fed 
e contrario quibuflibet vitiis fceleribufque plenus eft, ideoque ab omnibus 

aliis hominibus, hoftis inftar peftiferi, fugiatur. Quam notionem / Jij f pro 

^xjjl, a /J «, cavitfibi a malo, faepiffime habet. Vide Gol. Adag. p. 152. 

N. 6l. et Sent. Poet. p. 154. 155. 

S. 128. Affinis efVfententia Golii Gramm. Arab. annexa p. 264. N. 3. 

Sbc** , VJwJI, et in Colle6t. Wahid. MS. fub litera L_«. , VJwJb 
• ., U * U * ' 

S. 129. Idem docet Au&or in Collecl. Wahid. MS> fub litera ), 
(*Ia.\<3 (^J\aJI isl£=?j — acst^ ufurpatur de integritate et fanitate tam 
mepXis Ifphan. p. 26. quam corporis Abulph. H. D. p. 339. Gol. Adag. 
p. 120. N. 40. Elnaw. p. 56. et alibi. Proprie valet, nitorem, nitentem clarita- 
tem, a ^ 3 , pp. nitidus, clarus fuit, quae notio manifefla in Hebr. nTO 
femel lecto Thren. iv. 7- SvJlD IhS, nituerant prce lacle. Speciali ufu teri- 
tur de folo, quod nullis obtectum efi plantis aut arboribus, omnique frugi 
ac frucla caret, Pf. lxviii. 7» Ezech. xxiv. 7- et Jer. iv. 11. in quo pofte- 
riori loco "^IIDI D^SC? TO tlT\, ventus nitoris collium in deferto, notat ven- 
tum, qui loca editiora ac patentia plantis et arboribus nudat, ipfumque pul- 
verem afportat. 

S. 130. Conf. N. 13. 

S. 131. Significat, Preces nocturnas laetum et profperum reddere diem. 
— -'l^j, nitor, fplendor, a I^j, HTf2, in origine, trivit, polivit, fecuit polito 
quaii enfe, h. hiavit : ufurpatur non tantum de domo, quae omni fupelleclili 
^acua eft, unde lux oritur Gen. i. 2. et Jerem. iv. 23. ubi Tft notat kiatuvi 211 

vajlum et vacuum, ubi nulla lux, nullus ordo, fed et transfertur ad nitorem 
Jjplendoremque ampliorem. Paraphr. Arab. Tab. Ceb. p. m. 38. et Abulph. 
H. D. p. 483. 

S. 132. cutilw verti per taciturnitatem. Hoc fenfu Imperator idem 
docebit, quod R. Simeon in miN *p~\Q N. 17. ubi ait, Omnibus diebus meis 
educatus fui inter fapientes, et non inveni jPTrtPQ 1113 f)W, utilius quippiam 
corpori taciturnitate. Potefl tamen ^Li^Si^ etiam verti per tranquillitatem 
animi, fcil. mentemyeafatam, quae corporis fanitati etiam multum conducit. 
Radix enim C*X*w, f"Dty, cujus origo fita in fcecibus quae in fundo vafis 
fubfdunt, non tantum valet, Jiluit, tacuit, fed et quievit, fedata fuit ira. Vel 
fi mavis, loco ci^XlwJ I ij, forfan legendum, ^ja.£**J I /i, in quiete, fecun- 
dum illud vulgare, abjlinentia et quiete, &c. Conf. S. 129. nifi pro ^vXJ' 
legere malis (^LwJ^!, quo modo conferri poterit cum S. 112. et 133.. 

S. 133; Conf. quae notavimus ad fententiam N. 21. et 112. 

S. 134. Oppofitas huic fententias vide infra N. 201. et 225. 

S. 135. Huc fpectat notiffimum illud, Si tacuiffes, philofophus man~ 
fjfes. Cum quo convenit Sen. et Syr. M. Sent. N. 733. Taciturnitas 
ftulto homini pro fapientia ejl, nec non di6tum Palladae m Florilegio : IlS.g 
rig etirotiotVTOS (ppoviy.uTU.Tog £ft o~iu7Tuv, omnis ineruditus fapientijjimus ejl 
tacens. Quod Salomo omnium optime expreffit Prov. xvii. 28. Etiam 
craffe folidus mutum fe agens fapiens reputabitur, obturans labia fua pru- 
dens ejl. 

S, 137. Loco (jjJJl Cod. P. legit ^JyJI. Hinc Interpres Reg. 
vertit, Corporis confervatio in fobrietate ; corruptio in aviditate. Verum 
licet haec lectio bonum fundat fenfum, poftponenda tamen videtur alteri, 
quam Cod. L. exhibet, quia ipfe Auctor fic fe explicat in Collect. Wahid. 
MS. fub litera y^, ubi ait, 9jjM (^r!^' -r«X*o c-^x^. Nifi et in illa 
xfententia pro ^j JO I legcre mavis (^) JyJ I , ut ita accuratior fit oppofitio in- 
ter ^-XaJI et q»*a>J!, fequitur enim, fcb]\ (j*JuJ! t^Lwi v^aakn — 

£62 212 

Porro vocabulum 9 jt peculiariter notat, abftinentiam a rebus dubiis. Vide 
in feqq. Meidan. i. 40. et Hift. Sarac. p. 18. ubi in laudem Abubecri dici- 

tur, LaJJOI U_A_A_A_k> i^j.*c lj_?_3U9 9 lJi« i_\^JI« L-a..kk». v a.*o |mL=__>«j 

er«£ abfinens, et devoius, etfugiens bona mundana. Uti ct radix 9 m, cujus 
origo in quatiendo motu tremulo, ufurpatur de eo, qui meticuhfus eji, fibiquc 
cavit a rebus, de quibus dubitat, licitsene fint, an illicitae, metuens ne in 
peccata incidat. 

o u - 

S. 138. V ^mo, opera, labor, Jludium, a / ,_jum, fiuduit, operam dedit, 
&c. Origo fita in motu concitatiore, quo fenfu teritur de curfu folenni, quo 
a monte Zapha ad Merwam feftinanter contendunt. Ibn. Dor. v. 54. et 
apud Hebrseos de vento rapidijjimo, qui i7i>D Itn dicitur Pf. lv. Q. q. d. ven- 
tum prascurforem, qui omnia vehementi et veloci curfu praevertat. Vide 
Schult. ad Har. v. 223. et Opera Minora, p. 187- 

S. 13Q. Significat, Deum quamlibet creaturam fuftentare, fcil. commea- 

S O 

tum uniufcujufque in fe recipere. , 'ijj compleclitur omne quod ad vitac 

fuftentaculum neceflarium eft, a , 'ijj in origine idem cum Ijj, pp. madefe- 
cit, rigavit, h. fig. largitus fuit omne quo vita fuftentatur. Sic de Deo in 
Verfione Arab. V. T. Pf. liv. 25. et in Cor. pafiim. Vide etiam quae nota- 
vimus ad fententiam N. Q3. 

S. 140. 5t_s».J. Forma intenliva a -*-^j, quae radix de quavis re dolo- 
rem inferente ufurpatur. E. g. de acumine pungente. Abulph. H. D. 
p. 239. de plaga, vel icln, quem quis alicui infligat. Ibid. p. 25 1 . et 252. &c. 
origo radicis fita in hiando, vel hiafcendo, prasfertim ore, h. laboravit ad lajfi- 
tudinem ufque adeo ut os ejus hiafcat, quam notionem varia S. S. loca om- 
nino requirunt. Vide Pf. vi. 7« lxix. 4. Efai. xl. 30, &c. 

S. 141. ^Laas, lux, lumen, fplendor. Ufurpatur pp. de omni re micante 
et lucente, impp. vero et fig. de gloria, Ifphan. p. 5. de jiore et vigore re- 
gionis, ibid. p. 10. de hilari et renidente vultu. Har. ii. 62. et Vit. Salad. 
p. 118. et h. 1. de gaudio et lcetitia animi. — JJAcsr !, pro quo Cod. P. per- 213 

peram legere videtnr J31XII, in genere notat rem lege licitam. Opp. tw 
1*1 .£*., quod facrum et lege interdiclum ejl: Cor. x. 59. <Jj.il Lo j^jI^I cj^ 
y^kz*.* f*'-?^* A- *"* t»'^*-^ 2 t *jj O s ' c »£=d- &Xj-\, dic quid vobis vide- 
turf id quod demifit Deus vaibis de alimento, et fecifiis ex eo illicitum et lici- 
tum. 

S. 142. Idem affirmat Auctor in feqq. CollecT:. Wahid. N. l65. et 251. 

Et in eadem Collect-. MS. fub litera * — j • «=*. ^j^o \j^\ fOOCH ^ j> 

M)L»*:srl, vulnus fermonis penetrantius quam acies gladii. Adde Elnaw. 

N. 178. ^y^x^ilj *aJ5sj.^.-c i-X^jI Jua^JIj ^aJ&j \-Jj,fcepe diclum 

ore pj-olatum durius quam vulnus enfe infliclum. Nec non illud veteris 

Poetae, Enjis fauciat corpus, mentem fermo. Quo refpicit etiam Syrach. 

cap. xxviii. 19. 20. 11X757»? pczfiyog •sroieT pu\u7rctg, "srXyyy] de yXutrcvig trvy- 

jcAcco-et Of«. lloAAo* e7reo~uv ev gopuri ^oc-^utpag, xai %% ug 01 ■uerTTUY.oreg 

•(Jlta y\u<ro-uv. — Porro ^sio, confofflo, a t^j*.lo, p?I3, pp. tetendit, h. /en/a 

/ia/?# confodit, quae notio frequentiffima. Abulph. 1. c. p. 176. -E* aggreffl 

funt alii alios ~LcJlj Iaa^ILjj, et hafiis fe invicem confodere, gladiifque 

ferire cosperunt, et Tim. i. 62. Extulit autem Saburum Gatmefchum, ut 

repelleretobloquentium calumnias, ^LLw ^ ^LwJJ IxLai" «, et prcecide- 

ret linguce omni cufpidem penetrantem. 

S. 143. Monet Auclor, malorum hominum confortia, eorumque confi- 
lia, utpote periculofa ac pernitiofa, fugienda effie. Idem docet in feqq. N. 201 . 
et 225. Huc fpeclat quoque monitum incerti cujufdam Graeci apud Gro- 
tium 1. c. p. 940. 'AvojooV ttoi/ij/j» (pevye (rvvolluv ue), hominis mali ufquequa- 
que congreffus fuge ; et iterum, koltcu <rvv ccvfy) pj<5" oXug cfionrooei, hominem 
malignum nec vice comitem cape. 

S. 144. Ejufdem mentis efl fententia, quam Cod. P. poft N. 62. inferit, 
LyJUu (^jJUI v u (*j~9 Sjjlao l^ajIcs., qui reiigionem vendit mundo 
kujus mercatus frufira ejt. Nec non quse in Florileg. N. 5. occurrit, 214 

Is demum jaclura amantijfmus efi 
Qui vendit religionem denario. 

S. 145. Phrafes ^AJUl /}^ et JyJI /j^, frequentiffimae funt. 
Prior anxium, curifque opprejfum defignat animum. Pofterior ufurpatur de 
eo t cujus res angujla domi eji. Tim. i. 18. Veluti et ipfa radix . VLi, pl^ 
Jtringi, arclum ejfe, non tantum de anxietate animi, Cor. xi. 13. fed et de 
rebus arclis et inopia adhibetur. Vit. Salad. p. 13. et Abulph. H. D. p. 253. 
et 406. Vide et fententiam mox feq. ubi radix . «Lo utrique fignificationi 
infervit. 

S. 147. Significat, eos, qui fe mutuo odio habent, tam numerofos efle, 
ut mundus ipfe, licet amplus ac fpatiofus, anguftetur, eorumque multitudi- 
nem vix ac ne vix quidem capere poflit. — Pro iX^ Cod. P. legit i^y< f 
Utraque le<5tio bona. . «Lo enim in hac verborum ftructura non folum 
conftruitur cum /J^, Tim. i. 54. et Cor. ix. 26. fed et cum ^.*e, Abulph. 
1. c. p. 555. 

S. 148. Conf. quae fupra notavimus ad fententiam N. 24. (cJjk, ut et 
radix ^lb, ab Arabibus faepiflime ufurpatur fenfu abftra&o, ad qualem- 
cunque felicitatem omniumque bonorum ubertatem, qua quis gaudeat, 
prasdicandam ; quemadmodum Hebraei, cum felicem aliquem praedicare ve- 
lint, cum gratulatione et Tsra^vjTim exclamatione, vulgo plur. conftr. "TiQJN 
adverbialiter adhibent. Immo et ipfam radicem 3113 in talibus praedicatio- 
nibus illis haud plane inufitatam fuifle patet ex Pf. cxii. 5. Thren. iii. 26, 
Jef. iii. 10, &c. — /*jj*> PP- Hgavit, h. Jidit, confifus et fretus fuit aliquo, 
q. d. alicui^ adjirinxit, et adhajit. Propria notio ubique obvia eft. Abulph. 
1, c, p. 69. Cor. lxxxix. 27. Hift. Sarac. p. 119. et in Ham. p. 340. 

S. 149. Similiter Menander, p. m. 167. »x e<r$' vyetotg xpsiTTcv v&v tv 215 

/3/w, nilfanitate vita habet beatius ; nec non Grsecorum quidam apud Grot. 
1. c. p. 923. 'Avfioi F vyixiveiv ccptg-cv egw, primum fanitas homini bonum. 
Extollit Imperator fanitatem, fcil, valetudinem bonam et profperam, inftar 
doni Divini grato animo agnofcendam, uti fe explicat in Collect. Wahid. 
MS. fub litera Eliph. Ij.^raiAi aaSLxj A.UI ,==>IjI ^l, fi Deus vos 
fanitate donet, gratias agite; et in Cod. Wahid. N. 135. ubi AajLxJI f*U^, 
fanitatis durationem, ut lautijjimum, fcil. Dei donum, et prafiantijfimam for- 
tem prsedicat. Pari modo in Paraph. Arab. Tab. Ceb. p. 18. «sxSls: enu- 
meratur inter illa dona, quibus fortuna homines felices laetofque reddit. 

1 S. 150. Pro -'Uaj^I /^L Cod. P. 1. Haaj'^1 *-\sL; quas ledtio valde 
mihi arridet, alterique, quam Cod. L. exhibet, omnino praeferenda. Po- 

tius itaque verterem, Longa vita cum obfequio Dei honorifica efi Prophe- 

5 - P.-° 

tarum prcerogativa. Scil. %X^, plur. a &x!kL. notat, veftem pretioforem, 

chlamydem, quae donatur honoris ergo. Uti liquet ex Abulph. H. D. p. 
222. 229. et 235. Aaajsw A3tX<^ AaAc A-k^ <*.*«,£==> li, et ipfum honore 
qffeclum vefie fplendida induit, et Tim. i. p. 78. et 122. et prolixe injecit 
celfitudini fpei ejus LxjLj «XjJ &*eL==K ^'t^ %X^» ^j-^o, chlamydum 
munificentice fuce honorificentijfimce fyrmata Jluentia. Alia exempla larga 
manu dabit Schroed. de Veftitu M. H. p. 214. et feqq. ubi iimul invicle de- 
monflratur, ftirpem slI^L intimam cum Hebr. y7H colere affinitatem, et 
faspiffime de ornatioribus et fumtuofis adhiberi chlamydibus, quas, pro 
more orientalium antiquo, Reges, Principes, et Magnates minifiris, legatis, et 
amicis, tanquam benevolentiae et amoris pignus, condonare, et induere folent. 
— Obfervanda etiam h. 1. figura folennis, qua Arabes vitam cum vefte com- 
parant. E. g. Gol. Sent. Poet. N. 53. p. 169. Tim. i. 78. et Poeta in Ham. 
eit. a Schult. in not. ad Har. vi. 262. 

S. 151. Senfus eft, Vitam hominis jucundam elTe, imo prolongarij 
quando fine moleflia, anxiifque laboribus, qui animum cruciant, virefque 
vitales confumunt, vivere poffit. Quod et intendit Menander, p, m» lOo. 216 

£!<; ?j<5u to *(f\v uvj q&ovua-vjt; ry\g Tv^q, quam vila dulcis, fata dum non in- 
cident! — J)^>, v^E, origo in laxatione, fcil. protenfa laxitate, h. longum ejje, 
diu durare, prolongare &c. — • i^xio, lahor, molefia, fatigalio, a u_^>.L, 
l^ih, pp. tabefcere, contabefcere, h. loffus et defatigatus fuit, item labore, 
molejliaque gravatus fuit. 

S. 152. Conf. quse fupra notavimus ad N. 4. 

S. 153. Mens eft, Ea quae vera ac certa funt prseferenda efle iis, quae 
confufae ac tricis plena funt. Optime huc faciunt verba Ciceronis de Off. 
lib. i. ^.6. ubi vitium efTe ait, Quod quidam nimis magnum Jludium, mul- 
tamque operam in res obfcuras atque difficiles conferunt, eafque non necejfa- 

o 

rias — Jb imperat. a jlLa med. (J^, "YTC3, pp. gyravit, h. volavit, avolavit. 
Sic de avibus, qui, cum volant, fe in gyrum agunt. Prov. Meidan. edit. 
ab H. A. Schult. p. 37- N. 75. item de hominibus celerrime fe aliquo con- 
ferentibus. Ham. p. 306. — ^JlXiJ, res duhice, amhiguce, iricifque plence, 
a ^y ^—^ ^t pp. pleclere, impleclere, h. med. damm. obfcura, perplexa fuit 

res. 

- .» - - j - 

S. 154. Pro ,/-2"a in margine Cod. L. legitur j*==> prout et Edita ha- 

bent. Hanc lectionem praeferendam judico, ut juftior fit a.vT^t<Tiq inter JILj 

et ,a===, quamvis et JUo et *aiJ£J nonnunquam etiam fibi opponantur. Vide 

fupra N. 151. et Ifphan. p. 6. Utraque lectio bonum quoque dat fenfum. 

Si leclionem Cod. L. fequamur, verfio erit, Protrahitur mozror ejus, cujus 

fpes ahfcijfa ejl. Sin vero „a=== legatur, vertendum erit, Protrahitur mce- 

ror ejus, cujus multiplicantur metus. H^ enim non {olum fpem, fed et me- 

tum defignat, quatenus l^-;, pp. vibravit, movit huc illuc, ultro citroque 

agitatus fuit, ufurpatur de animo, cum commoveatur graviori aliquo adfeclu, 

unde notio non tantum follicite fperandi, fed et metuendi fponte emanavit. 

S. 155. Pofterius hemiftichium Cod. P. ut aliam fententiam exhibet. 

Optime tamen cum priori, cui oppofitum eft, in Cod. L. et in Edit. con- 

jungitur. 217 

SOJ 

S. 156. Variis modis, pro diverfa vocis <J^£l fignificatione, verti poteft 

haec fententia. Vel, cum Interprete Regio, Beatus ille, cui non eji uxor. 

Vel, Beatus ille, cui non eji herus five dontinus, i. e. qui fui juris eft. Vel, 

quod mihi placet, Meatus ille, cui non eji familia, fcil. alenda et prote- 

50J 
genda, quique adeo curis aliorum vacuus eft. <J.£>I enim, fcil. plena phrafi 

C^_a_a_JI <J^I, vel ^lJvJI <J.&I faepiffime notat, domejiicos, familiam. 

Abulph. H. D. p. 59. Har. v. 76. et Lib. Colail. p. 3. et 42. 

S. 157. Conf. mox feqq. N. 15g. et 160. — *Aio, injujlitia, et quidem 
violenta, tyrannis, a *X\a, DviJ, pp. tenebricofus, obfcurus fuit, h. de rebus 
quee peraguntur in tenebris, et dein, injujius fuit, opprejjit violenter, rigide 
traclavit. Abulph. H. D. p. 30. et Gol. Poet. Sent. p. 164. N. 41. — 9 _a2j, 
5H_», pp. gravius percujjit et allijit terrce, profravit. Abulph. 1. c. p. 214. 
h. VT^, lepra percujjus. 

S. 158. Affine eft illud Menandri ap. Grot. 1. c. p. 75Q. *E^e <5" cch- 
tceiro TirX4o-iog xost pc^ "srev^, paov (pepetv yecp xpettrovuv rvpocvvidoc, expilet 
dives me quam pauper mavelim : facilius fertur validorum injuria. Quo 
fpectat etiam incerti cujufdam Au6loris monitum, ibid. p. Q45. Tijf rZv 
xpc&rvvrtdv (pepe pto&eTv e^ovcriocv, cequo potentum imperia difce animo pati. — 
Aajs^, pp. ufurpatur de grege, fcil. armento camelorum, &c. Tim. ii. 46. a 
/ j£j, pavit gregem paftor, et h. impp. populum, plebem, fubditos. Ibid. i. 
p. 212. Hift. Sarac. p. 69. et Abulph. 1. c. p. 152. 407. 432, &c. 

S. 15Q. 9 L_>, pp. quaffus, concujjus fuit, et h. periit, in IV. tranfitivam 
vulgo habet notionem, perire fecit, irritam fecit rem. Vit. Salad. p. 166. et 
Cor. ii. 145. Hic vero loci intranfitive ufurpatur. Sic etiam Ham. p. 360. 
ubi vide Schult. p. 363. — Obfervanda hic pceiucrig, qua adverbium ^, verbo 
*-a/-_u praepofitum, ejus quod exprimit contrarium adfirmatum cum emphafi 
denotat, ita ut ^wiJ ^, non irrita erit, idem valeat ac procul dubio gravif- 
fme vindicabitur, dignafque injujlce opprejjionis pcenas luet. Figura hasc 

pf 218 

rhetorica in S. S. ufitatiffima. Vid. GlafT. Philol. Sacra, lib. iii. tra<5l. 3. 
cap. 20. 

S. 15g. Conf. fupra 157. et 15Q. 

S. 161. Loco °l v Lo Edit. habent *lya0, verum haec vox non Jitim, fed, 

exponente Gjeuhario, homines Juientes notat. Forma autem A^j exulat e 
Lexicis Gjeuharii, Giggeji, Golii, aliorumque. Hinc fufpicor legendum £5 effe l v JJ, o^xodijitim notat, Cor. ix. 122. Mens hujus fententiae efir, Nummo- 
rum cupidinem effe inexplebilem. Vide quse notavimus ad N. 36. Quibus 
adde quod Euripides ait apud Grot. 1. c. p. 181. roc, Wjttara ^vvetfjtiv 
•zs-XeigTiv \v a,v^u7roig e^£/. 

S. 862. Figura, qua <J^lo, b%, umbra,ipvo prcejidio, proteclione, et conjo- 

latione tam regibus quam Deo tribuitur, Orientalibus ufitatiflima eft. 
Exempla ubique exftant. Meidan. Prov. edit. ab H. A. Schult. p. 39. 

N. 80. et Vit. Salad. p. 9. ubi praefe&us juftus dicitur <Wj;I ,i aAJI (JJo, 
umbra Dei in terris. Similiter in S. S. Jud. ix. 15. Dan. iv. 12. Jef. xxv. 
4. xxx. 2. xxxii. 2. Pf. xci. 1. cxxi. 5, &c. Metaphora defumpta ab arbori- 
bus patulis, petris, aliifque rebus, quae obumbrant, tegunt, et recreant. 
S. l63. Secutus fum emendationem Pocockii in not. ad Carm. Tograi, 

S , J U J £ - 

p. 173. ubi pro IjA^ — , v £ <J^> uti Cod. L. et Edit. habent, legendum 

5 - o j £ j 

judicat ,a*2}>' — , y £ ^Uo. Sin vero alteram lectionem retinere velis, tum 

5 . o j aS j jUjc — 

etiam in pofleriori membro pro ^** 3 — , v c <JJ^ legere debes .^c ^JL* 

& ". «"- £ j £ 

LstV"* 3 . Dubito tamen an non pro ^Jls, vel JJ^', legendum fit <J.Lj, 
umbra. Sic faltem legifTe videtur Interpres Regius, qui prius hemiftichium 
vertit, Umbra vitce tyrannis brevis. Pofterius vero [quod in Cod. L. ut 
alia fententia exhibetur, omifla voce —c] generoji feu liberalis umbrajpa- 
tiofa. 219 

S. l64. Docet imperator, Fidem [intellige Religionem Muflemicam] 
cum tenebrarum operibus [fub voce injurice comprehenfis] nihil habere 
commune, quin immo ab iis fplendida iua luce privari. — Porro obfervandum 
phrafin JJdJI a v Air, obfcuritas injurice, atram injuriam notare. Scil. vox 
A V A.L*, obfcuritas, aliis fubflantivis addita, eorum fignificationem auget. Sic 

Abulph. H. D. p. 558. ^jXck^l AyUa > jiCuYI jjXj ^kzp^j 

A^jLJI «, et difcutiantur lumine amicitice tenebrce dfcordice et trifiitice, i. e. 
difcordia horrida, trijlitiaque gravijjima; et Prov. Meidan. N.41. p. 22. ubi 
per a ALill £XaJ, obfervante H. A. Schult. intelligitur, nox tenebrofa, qua 
procellse admodum violentae infeflant. 

S. 165. Umbra claudi curva, h. e. fibi non conftans, fed pro corporis 
motu identidem diverfa efl. Fig. enunciatum, ut facile fentitur, de pras- 
fidio ab homine infido nunquam tuto fatis fperando, quippe qui femper 
mutatur. — ? -^s\ forma intenfiva notat eum, qui natura claudus, fcil. man- 
cus eji. Quo fenfu Timurus in ejus Hift. part. i. p. 12. vocatur -r.c^l 
<_) l^.O^I, claudus impofior. In Cod. P. legitur 7*5^!., curvus, fenfu eo- 
dem. 

S. 167. Oppofitam huic fententiam vide fupra N. 46. u^ac, pp. crajji- 
ties laclis, h. macula, peccatum, vitium, a radice ^lc, med. (_<", l^, pp. 
fpijjus, conjiipatus, et compaclus fuit, h. vitiofa fuit merx, &c. Tim. i. 
p. 542. — (JuaLj, prolixitas, fpecialiter fermonis, ibid. p. 588, a JlL, cujus 
origo in laxatione, fcil. protenfa laxitate, h. longus, procerusfuit, vide Schult. 
ad Ham. p. 501. et ad Har. v. 154. 

. S. 168. Significat, illos, qui arduas poteflates et infaufiam ambiunt ty- 
rannidem, nunquam fine timore vivere, uti Macrobius ait in Somn. Scipio- 
nis, lib. i. cap. 10. Nec mirum; hi enim femper exfpeclant, quod meru- 
erunt, cum prava eorum confcientia nunquam fecura fit, uti liquet ex ex- 
emplo Neronis, de quo Tacit. Ann. cap. 10. — di^dLj, cruditas Jlomachi, 
fig. notat malam animi confcientiam, Belgice Wrceging, a *2^j, OIT 1 , cujus 

F f 2 220 

origo in ardore, fcW.fervore interno, h. male habuit ex i?idigefiione Jiomachi 
et cruditate, gravatus fuit cito. 

S. 169. ^yj) hic iterum fpeciatim notat, ReJigionem Muhammedicam. 
Conf. fupra N. 164. Vit. Salad. p. 1. et alibi. 

S. 170. Eadem fententia occurrit apud Erpen. Gramm. Arab. Sent. 29. 
hac folum differentia, quod pro ^«0 ,a^. ibi legatur ^j.^ -^^1 • Similiter 
Perfae, C^^jI (J^ac /^j cu^a^ j\ Aj (Jol^ (^ Y >ii(3, inimicus fapiens 
amico fiulto praflat. Vide Warner. 1. c. p. 13. N. 24. 

S. 171. Concinit illud Latinorum, Pofi nubila Phoebus. Conf. etiam 

5 o j S o j 

fententiam mox feq. N. 174. — ,*>■*£ et ,nku fajpius fibi opponuntur. Cor. 

5- O j _ o j g, o j 

lxv. 6. xciv. 5. et 6. Uti s .**>.£: et (j£, ->*+£. alibi ut oppofita rccTg zL*w.j et 

_ O J _ .. - 

^ ; >jj,j occurrunt. Radix ywX in origine idem valet quod .ic, compegit, 
confirinxit, h. adverfatus fuit e\, repugnavit, item dttra et iniqua fuit for- 

tuna. — -m*j vero, , ^D ,, et *W^ pp. notat, planum effe, mdefacilisfuit, uti via 
plana facilis, afpera autem difficilis eft. 

O ,- i"0 3 - | 

S. 172. «^.srl (^jLjcj. Ita legendum fufpicor pro * Y sr (^ljj, uti 
S^ j j 1 

Cod. L. exhibet. Cod. P. legit, l-^a^=? (^o * Y :srM ^jj. Dubium ta- 

men quid per *. :sr I ^1*jcj intelligendum fit, num fit rationarium ge- 

Tterale, an rationarium lucri. Priori fenfu docebit Imperator, Hominis offi- 

cium effe memoriae fuae femper mandare, Deum omnium hominum dicla 

et facta intueri et animadvertere, de quibus omnibus fuo tempore ab illis 

rationem exiget. Quo fpectat etiam monitum in nGM ^p^Q, cap. ii. N. 1. 

D/nn:w "ibds ftowa tefc n:>™ pw rwn ]y *pD rhynh rra sn, c<m- 

fidera quidfufira tefit. Oculus videns, et auris audiens, et quod omnia fabla 
tua in libro adfcribuntur ; et imprimis quod Maleachias inquit, cap. iii. 16. 
Pofteriori fenfu mens erit, Cave committas alteri librum tuum, in quo quid 
lucri feceris, exfgnatum, defcriptumque habetur. Fortaffe fimpliciter vult 
Auctor, Quemlibet oportere rationarium codicem, in quo fua facla annotan- 221 

tur, inter libros fuos aflervare. — De voce {j\jJd omnino confulendus Schult. 
ad Har. vi. 176. — Porro obfervandus ufus praepofitionis (i-£, quae faepiffime 
ufurpatur ad ofRcium alicui incumbens indicandum. Fortafle fubintelligi-. 
tur verbum , «L2J I, operam dare, pp. adhcerefcere, quod conftr. cum V_J rei. 

Sic Meidan. p. 504. ^ i;==J I ^J ^UJI ^li &a:s: j I) L_£aA£, et p. 795. 

*a_=_JI U lXJ ej ; ^.^lj lXaIc. Vide et Cor. ii. 234. iii. 20. viii. 
75, &c. et in feqq. Collecl:. Wahid. N. 272 — 279. Eundem hujus parti- 
culae ufum apud Hebraeos quoque locum habuifle in praspoiitione bv liquet 
ex Efr. x. 12. Nehem. xiii. 13. Pf. xl. 8. lvi. 13. aliifque locis. 

S. 173. i__-u Jl A^.jsw, fubitanea mors, pp. celeritqs, vel properantia 

_- _» — 

mortis, a 9 -*w, JHfc?, pp. tendere, h. tendere fe, celerem effe, tendere aliquo 
curfim fuum. Vit. Salad. p. 33. 

D 0_ 

S. 174. Ejufdem farinae eft cum fententia praecedenti N. 171. — ^>J, 
nox fig, pro infortuniis faepjflime venit. AbuloL.v. 248. Tharaph. v. 96, 

et alibi ; uti f^j, dies, de /tf^a fortuna, fcil. yfaftj feliciori adhibetur. Ibid. 
v. 96. et 97. 

S. 175. Conf. fent. 149. Radix rJLs ufurpatur de prceda opima, quas 
felicitate quadam, vel fine labore acquiritur : vide loca, quae citavimus ad 
fententiam N. 48. quibus. adde Prov, Meidan. edit. ab H. A. Schult. p. 49. 
et Cor. viii. 41. 

5 o _ 

S. 176. jO<s, obfervante Pocockio in Carm. Togr. v. 41. inter alia notat, 
. >UI %Xk*>, fummam rei, vel terminum ad quem res pertingit, et poten- 
tiam, h. de pretio, dignitate, &e. ufurpatur. — ^aX__=_> ^ plur. particip. V. 
Spec. quae peculiariter teritur de eo, qui Deo confidit, eique fe totum tradit. 
Cor. iii. 160. xii. 67. lxvii. 29. Exc. Abulf. p. 62. Vide etiam fupra N.-24. 
et in feqq. Wahid. N. 369. et Meidan. i. N. 18. 

S. 177» Phrafis ^* V JJ »j T ^, pp. vortex morbis, pro fubire gurgites.- 222 

mortis, apud Arabes frequentiffima eft. VideTim. i. 46. 182. et ig6. Ham. 
p. 338. et Zohair. cit. in Comment. ad Prov. p. 139. 

S. 179- Radix <c-jls med. (_£ pp. valet, denfum, fpiffum effe, et h. in 
denfo et obfcuro delituit. Ufurpatur de denfiori et interiori fjlva, quse ob- 
fcura efl intus, item de menle, quae in delirio abiit. Vit. Salad. p. 5. et 276. 
et Exc. Abulf. p. 60. Refpondet Hebr. T&, cujus derivatum iy, pro diverfo, 
quod fubauditur, fubftantivo diverfam habet fignificationem. Notat, e. g. 
nubem, quee in denfiorem molem compaSia efl. Exod. xix. 9. et Pf. xviii. 12. 
Item fylvam denfam, in qua homines vel ferae femet occultare folent; quo 
fenfu venit Jer. iv. 29. ubi l^iy non funt nubes, uti vulgo, fedfylva- den- 
fiores. 

:S. 181. Origo radicis jJvi: in fluxu iargiore etfoluto. Secundario valet, 
abeffe, defiderari, unde »J^£, ovis quae retromanet a grege et dereiicla ejl. 
Illa notio fecundaria in S. S. pafTim obvia. 1 Sam. xxx. 19. Efai. xl. 26. 
lix. 15. Zeph. iii. 5. et alibi. Notat etiam, perfide egit,fefeilit, etprodidit. Sic 
e. g. perfide agere dicuntur aquae, quum aliquem fallunt, i. e. non adfunt, 
ubi antea fuerunt. Vide Gjeuhar. cit. in Comment. ad Jobum, p. 180. 
S. 182. .ji*^, in origine efl idem cum iM^-t^ tegere, operire, h. de teclis 

- r o 3 

fraudibus, decepit, peculiariter fmulando, etfaifaperfuafione. — la:s:*H IV. 
Spec. a Ldb^, pp. Jidit, diffldit, et intranfitive,yz^/i«£, crepuit ira, h. in 
IV. Spec. quae Golii Lexico addenda, provocavit ad iram. Abulph. H. D. 
p. 45. — ^LdLJIj, pp. in vanum, i. e.fine caufa, a radice (J^j, 7152, de qua 
vide fupra N. 22. 

S. 183. u-^A-a^, ira, a o-wic, "2)&, pp. arblius vinxit ac firinxit, nervo 
fortius adfirinxit, unde animus dicitur fortius conftriclus, cum doloribus vex- 

atur ac irafcitur; inde irafci, Ham. p. 320. et 526. — ('* ' O^"' PP* a 
jufio ac vero, i. e. yfoe caufa jufia, fcil. ^£ efl particula removendi. Ufur- 
patur ad omiffwnem ac negleclum indicandum. Sic in Carm. Togr. v. J5. 223 

/ J^ (*[X'J, dormis a me, i.-e. cum mei negleclu, fcil. nullam mei ratio- 
nem habens. Iterum v. 37- t^£- i^zsl \j, at fortuna a me, i. e. me 
dereliclo, in infipientibus occupata eft; et Tim. i. p. 526. ^jc LjL^ 
Jj«, ofeVfc reliclo filio. Conf. Vander Sloot in Carm. Togr. p. 117- et 
feqq. 

S. 184. Vide quae notavimus ad N. 122. 

S. 185. j\.s,falvus evafit, effugit. In origine forte eft, micare, emicare. 

Specialiter ufurpatur de eo qui motu agili aut curfu ex periculo falvus eva- 

fit. Tim.i. 400. — Jda, *1D!?, pp. torfit, intorjit, h. _AL?, unguis avis voracis 

intortus, et "TID^, quae vox de avibus voracibus, quae unguibus intortis arma- 

tcefunt, [qualis eft aquila] ufurpatur. Ezech. xxxix. 4. Unde jam verbum 

JlL-j c. c. \—> notat, infigere in aliquem ungues, i. e. eum vincere, fuperare. 
Mon. V. A. p. 49. 

S. 186. Non miruro; gloriari enim Jlirpe, fi virtutes abfint, nullius pon- 
deris effe, docetur etiam in Elnaw. p. 50. N< 79» ^-oU^JI «JulLcsJ ^y^ 
v^AMviiAyJI ajuiaJ' J, owm prceclara facinora in crimen pellunt, non pre- 
deji ipfi generis, vel qffinitatis nobilitas; et p. 92. N. 157. 1 JJJI jLs: -0 ! 
' cJ^' ^v^ (^l^laJI ^ljAil^s ^(J^l ^JjjN*^ gloriatio vilis de emi- 
nentia genetis fuce fimilis eji vance fpei, qua laclatur fitiens ex confpeclu va- 

s o T „ - T 

poris. — v^r 3 » g? or ia, a ^ 15 , pp. tumuit, intumuit, h. gloria eminuit, glori- 

atusfuit, fy^-) virtus, exponente Scholiafte ad Tograi v. I. comprehendit 

fcientiam, mores, experientiam, rerum agendarum peritiam, et quodcunque 

yfr, ^mo alter alteri prcefiat. — Jwsl, fiirps,afirmitate et arclijjima ramorum 

cum eadem junclura; vel a connexione, qua terrce innixa efi^ Peculiariter 

fiirpem nobilem, fcil. genus illufire, h. 1. denotat, quo fenfu T^la^a» <j>*J de 

virgine, quae illufiri genere oriunda efi, Tim. i. 144. et ^JouJ, T^N, raefc- 

catus firmus abfolute genere aut exifiimatione nobilem defignat. — Casterum- 

notanda paronomafia inter jjw:s et J^*o\, quas itidem captata in dicto apud i 

Gol J^j J* aJ (J-a^I ^ . 224 

S. 188. Poteit haec fententia etiam verti h. m. Acliones viri ftirpem ejus 

5 ° ' 
indicant. — Loco ^xi Cod. P. legit &Xlx>, bono quoque fenfu. Conf. quae 

fupra notavimus ad N. 72. 

S. 18Q. Mens hujus fententiae haud multum differt ab ea, quam habui- 

mus N. 7' — Loco ^jS. Cod. P. legit /Ac, quod praefero. — (JI y a:sJ, tole- 

rantia A6t. VIII. Spec. radix tJv 5 *» pp. mollis tenerfuit, et h. remollefcere, 

emollefcere, unde in VIII. toleravit, patienter tulit, q. d. mollem fe prcebuit 

erga aliquem, pepercit, non rigide, non duriter traclavit, quae notio fub 

Hebr. 7DH c. c. ?N, vel bv imprimis regnat. 

S. 1QO. c.i, pp. cafaries, coma, h. coma arboris, i.e.fummus ramus, 
et h. vertex rei cujufque, av i, }HD, in origine idem quod Lo-s, folvere, 
diffolvere, diffipare, difurbare feriem nexam, compoftamve, quae notio ele- 
ganter transfertur ad fummam rerum omnium difurbationem, quum linece 
religionis, difciplinceque omnis difcijfce ac disjeclce fmt. 2 Chron. xxviii. 19. 
etProv. xxix. 18. Vide Schult. in Prov. p. 9. in Jobum, p. 100. et Lette in 

Cant. Deb. p. 8. et feqq. — -Sf^- fut. IV. Spec. radix jA^, "12)1, pp. jungere, 
neclere duclis friis, h. friare, Jirias ducere, unde infignire, denotare Jiriis, 
quod ad animum transfertur, in quo ftrice alicvjus rei duclce dicuntur, cum 
is eam percipit et bene callet, h. in IV. indicium prcebuit, palam declaravit. 
Tim. i. 22. et 226. Abulf. de V. M. p. 22. et Schult. Prov. Meidan. p. 38. 
S. 191. Saepiffime ab imperatore laudatur veracitas: vide in feqq. N. 239. 
et 275. Wahid. N. 18. 154. 397. et paffim alibi, h. loci docet, hominem 
fincerum et veracem facillime fe extricare difficultatibus. Quod etiam in- 
nuit fupra N. 128. et in feqq. Wahid. N. 535. ubi plenius fe explicat, 
«sJUJC^lj l_jJI^=:JI A.sLU.j ^ U> , V^jIa^JI AXaj — ^j\.£=='s, liberatio, 
a L_5o, pp. luxare, effringere, quo fenfu occurrit apud Poetam in Hift. 
Joclanidarum, p. 150. et h.folvere dubia. Abulph. H. D. p. 3l6. et 523. 
folvere aliquem e vinculis. Hifl. Sarac. p. 126. et vindicare, fcil. liberare a 
fervitute. Abulph. 1. c. p. 550. 225 

5 O j 

S. 1Q2. (3-ii, occupatio, opus, quo quis occupatur, negotium, h. 1. cu^ 
ram, anxietatem, et follicitudinem, Belgice Kommer notare videtur, quo 
fenfu radix ^Jt^j ufurpatur Ifphan. p. 7- de eo, qui anxius animo, fcil. 
cujus cor curis et follicitudinibus opprejjum, efl et Abulph. 1. c. p. 310. 
f—-'* H »>jj-«X« ^AJiJI ^Jti/ij^e OJj s.*o *^«, ille nihilominus animo 
erat turbatus et cogitationibus variis difiraclus. Conf. etiam Vit. Salad. 
p.36. 

S. 193. Idem docetur N. 205. et in Collect. Wahidi N. 327. — '<L^xj, 
h. I. benejicium, munificentiam notat, qua alteri benefit, uti radix *xj, OV^, 
cujus origo in mollitie et quidem tenerrima, quae teneritudine fua mulceat, 
in II. Conj. adhibetur de Deo beneficiorum donatore. Cor. lxxxix. 16. 
Unde liquet, quam emphatice nomen Jehovae Q^ appellatur. Pf. cxxxv. 3. 
quatenus fons ejl omnis boni, ejufque liberalitas in donando fefe uberrime 
exferit. — T -*===, 1S3, pp. levit, oblevit, lineamento obduxit, h. texit, operuit, 
et dein expiavit, abolevit peculiari ufu teritur de eo qui ingratus efi, et be- 
nefaclorem non agnofcit ; opp. tw .f—it* in Colledt. Wahid. N. 4Q5. et 
Cor. xxxi. 12. 

S. 194. Loco t-r^= haud dubie legendum cum Cod. P. l T £ contracl:. 
ex Lc (^^. Confiruitur enim ,A=iJ cum ^jX rei. Ita Meidan. ^s. ^Sc J 

j jSo - -o„o,jOjjj.,o.- 5 

AJl.^ aJa^^ , quod Scholiaftes exponit, StA^T 6 ^jX ^zkJ. oJd^ (^l. 
Caeterum cum hac fententia conferenda, quae notavimus ad N. 72. quibus 
adde quod Menander inquit 'Avfycg x<x(>oLKTyp Ik Xoyov yvupi^eroci. 

S. 195. Pro /j^ ' Jj"^ 5 ^odi P- * (Jp"* c l^'' ver ^ tatem eloqui, &c. 
bono quoque fenfu. Magis tamen mihi arridet lectio Cod. L. fecundum 

quam v "y^. I cj>o defignabit admifjionem veritatis et quidem talem, quas 
eum voluptate, gaudio et reverentia conjuncla eft., quam vim aucliorem 
verbum ^aj apud Arabes frequentiffime exferit. Abulph. H. D. p. 30: 
Abulf. de V. M. p. 29. Gol. Sent. N. 44. p. 1Q5. Mon. V. A. p. 33. Vit. 226 

Salad. p. 23. Hifh Sarac. p. 10. et paffim alibi. Eodem fenfu Hebr. blp 
in Pihhel ufurpatur Prov. xix. 20. ubi 1D1D 7-,p notat, accipere difciplinam 
nempe cum voluplate, tanquam donum, cum gejiu reverentiam, acquiefcen- 
tiamque animi tejiante. Plura vide apud Schult. Comm. in Jobum, p. 34. 

35. et Verfchuur in Difput. ad S. S. loca p. 30. — , '*__. J| , veritas, h. 1. in- 
telligi videtur Coranus ipfe, qui hoc nomine kcct £ ( ?o%ijj' infignitur Cor. 
xlvi. 7- r "i^- I Ut*^ 3 » increduli funt veritati, i. e. Alcorano. Vide etiam 
quae in feqq. obfervavimus ad CollecT:. ex Wahido N. 5. 

S. 196. »*3, pp.funis plexus, qualem Hebraei «Tlpjn vocant. Jof. ii. 18. 
Secundario notat robur, potentiam, vim integram et quafi intortam, a (^\s 9 
«Tlp, pp. torquere, intorquere cum ex pluribus funiculis unus intorquetur, h. 
robore polluit, validus, fortis fuit, quee notio ad cor tranflata, robur, fcil. con- 
Jirmationem ejus notat. Tab. Ceb. p. m. 30. et Abulph. 1. c. 558. (^£*aS* 
.^.Ia-stI t_J\ "-^^ ' C_J~o 0-oi_A_j /^AJ I L_^AaJ!, m£ confirmentur 
corda eorum, quce prce anguftia ad guttura pervenerant. 

S. 197. Conf. cum hac fententia fupra N. 71. et in feqq. N. 256. 

00 s _ - .. - 

t^j_?.__, aviditas, et ^_5j-__, avidus, ab (^/_5j__, ytif, pp. m cufpidem for- 
mavit, et dein awrfe cupivit, aviditate et fiudio impulfus fuit, totam aciem 
fuam in eam detentam habuit, eam defderavit, ut nos dicimus, zich ergens 
op fpitzen. Plura dabit Schult. in Prov. p. 251. et feqq. 

S. 198. Eodem tendit, quod Auctor ait in Collecl. Wahid. N. 208. — 

o * - - - - 

i<JOJ imperat II. Spec. radixj_NJj, pp. definivit lineis fcriptis, defcripfit men- 

furam, h. in II. adminifiravit et quidem bene et apte rem aliquam, q. d. 
jufiofuo modo,fuaque menfura eam definivit. Sic de adminijtratione imperii 

Tim. i. 10. et 96. De radice ^JJ, unde <JJj, pp. lubricus locus, item lapfus, 
«rupra egimus ad fent. N. 100. 

S. 199. Eadem fententia redibit Meidan. i. N. 45. — a^jo, pretium, va- 227 

lor, a radice f IS, U\p, quae inter multos variofque ufus faspiffime notat con- 
Jiitit, valuit, vide N. 257. et alibi. 

S. 201. Idem docet imperator in feqq. N. 225. et in Collecl. Wahid. 
N. Q7. et 429- Huc fpectat etiam illud Menandri p. m. 166. KaxoTg opi- 
Xuv, k avrog IkSijVtj xcatog, confortium te reddet improbi improbum. Quam 
ob caufam ibidem rectiflime monet : 'Avfyog Tirovr^Q (psvye <rvvo^av ccet. — 

5 O J 

Vox (m-3 quae exulat e Lex. Golii notat propinquitatem., familiaritatem, 

5 O J 

fcil. confortium; opp. rw Jvju Har. ii.62. — jK^U inali, imp ro b i, collecl. t» 
,j Jji a k^, pp- fcintillavit, fcintillas eiecit, unde ad malitiam transfertur, 
quae quafifcintiltasfpargit, ut noceat. Tim.ii.662. oj »^* oj\ JL» ,ALi'J, 
etvolitarunt ejus fcintillce et maleficia : hinc phrafis Ju)\ j\Jo,fcintill<& im- 
probitatis, apud Arabes tritiffima. VideTim. ii. 626. Har. iii. 132. Ifphan. 
p. 22. et alibi. — $-^-c, no>ra, a ^, "n!J, in origine idem cum -at, fortius 
Jirinxit, preffit ad Jiridorem ufque, hinc nocuit, lcefit ; a Jiringendo etiam 

» -ao, yH% crumena, loculus pecunice condendce nomen accepit. 
5,0- - - 

S. 202. « aa^5 in Golii Lex. non comparet. Radix Uwi, TWp, pp. valet* 

<fonw /z«7, h. in III. obduravit et rem duram traclavit. Ham. p. 360. 
Ufurpatur de crajjitie, fcil. obduratione cordis, non folum apud Arabes, Cor. 
ii, 74. Abulph. H. D. p. 17. 40. &c. fed et in S.S. Deut. ii. 30. et Ezech. 
iii. 7. — %.*&, fatietas, h. 1. divitias et opulentiam notat, uti %-^£k>,fatur, 
pro divite et copiofo alibi venit, et verbum ipfum sla^j, cujus origo fita in 
comprimendo, ita ut quid denfum fiat, non tantum de iis, qui carne, pane 
&c. fatiati funt, Abulf. de V. M. p. 19. I *.x«v>i» / «acs* m£=l«, et comede- 
runt donec fatiati funt ; fed et de iis, qui opulenti fiunt apud Poetam cit. in 
comm. ad Prov. p. 18. et 19. ubi L.s.a^, exponente Scholiafti, fignificat 
<Jb> (j£ *^> \y\-^=>, opulenti evaferunt. Similiter in Vit. Salad.'p. 253. 
Pari modo Hebr. Itflto, fatietas pro plenitudine et abundantia venit. Gen. 
xli. 29., et 30. Prov. iii. 10. et Eccl. v. 1 1. 

Gg2 228 O „0*0 »-*. .. S. 203. Phrafis u-d«xJI ^jO», medicina cordis, . quam fupra habuimus 
N. 69. convenit cum altera (^JiaJI ^I.O quas adfuit N. 70. — Docet 

Auctor , Verbum Dei (iub quo nomine Coranum intelligit) eandem utili- 
tatem, quam medicina corpori aegroto adfert, cordi fcil. animo morbido fup- 
peditare, corroborationem, nempe folatium in adverjis, &c. — *UO, medi- 
cina, a (^«ti, pp. cavum, excavatum ejfe, ita ut refonet ex cavitate, etfu- 
furrum vel Jirepitum edat tinnientem. Speciatim dicitur de eo, quod putre- 
dine exefum et excavatum ejl, unde ad morbum intus latentem, et dein ad 
quemvis morbum transfertur, quae notio apud Hebraeos in verbo JTYT et "»11 
praecipue regnat. — In III. Spec. valet medicatus fuit, remedio concinnavit, 
q. d. traclavit cegrotum, rejiauravit. Ham. p.330. Gol. Adag. p. 1 16. N. 1 1. 
et Elnaw. in Procem. p. 8. ubi »«!<A^ de fanatione cordium morbidorum 

ufurpatur. 

2 
S. 204. Eadem oppofitio inter ^ 5 ==**' et ^ 3 ^ adfuit N. 125. Prior 

vox eft a 1^:"% pp. laxavit, inde liberalis et munificus fuit. Pofterior a -^, 
nntZ?, in origine idem cum % Lw, tfW, quae radix in Camufo exponitur per 
K-^»ij, fubfidit et immerjus fuit, unde ?"rtTlC7 et rflTtt?, foffam et quidem lu- 
lofam defignat. Teritur nempe hasc radix de rebus, quae humo molli et 
palufiri fubfidunt ac merguntur profundius, unde notio tenacitatis pro- 
fluxit, uti (olent fceces ejfe tenaciores in fundo, et h. per metaphoram, ava- 
rus, tenax, avidus fuit, retinuit acriter. Hift. Sarac. p. 117- et Elnaw. 
p. 22. N. 24. Apud Hebraeos vero i\h fdendi notio transfertur ad gra- 
vijjimum luclum et profundam fubmijfwnem. Pf. xxxviii. 7- *TNto~15? THTU7, 
deprejfus fum valde ; pp. fubfidi prae mcerore, et debilitate me erigere non 
valens. — 1=^1 forma comparat. cujus radix eft I—*;, de qua vide fupra 
N. 154. 

S. 205. A^ju, beneficium, h. 1. beneficium ipfum defignare videtur, uti 
■A^L^, beneficentia pro benefaclore, et ^3*^, liberalitas pro liberali ufurpa- 22Q 

tur, in lib. ii. Ham. cit. a G. Jones de Poefi Afiat. p. 315. et 31 6. Simili- 
ter in Collect. Wahid. N. 260. et 26 1. ^L*^!, beneficentia, benefaclo- 
rem, et Lsr^, liberalitas, virum liberalem notat. — Porro cum hac fententia 
conf. fupra N. 1Q3. et in Collect. Wahid. N. 351. 

S. 206. Idem affirmat Apollodorus Caryftius apud Grot. 1. c. p. 807. 
to yyoxg tgiv xvto vocrvifix, feneblus ipfa morbus eji. Quod et intendit 
Menander p. m. 158. xxXtnov to yvjpctg egiv xv§pu7roig (3xpoc, durum eji 
feneclus onus mortalibus, et iterum vfeei to yypxg -wxrxv xItixv (pepov, venit 
feneSlus cum querela qualibet. Conf. etiam N. 215. — ^-yy^ et AaajSj, ca- 
nities, per metonymiam notat feneclutem. Cor. xxx. 54. 

S. 207. Invidum fua invidia fibi ipfi damnum ac perniciem afferre docet 
quoque Auctor in feqq. N. 21 6. 247. 262. Colledt. Wahid. N. 41. et 482. 
Meidan. i. N. 26. Quibus adde iEfchylum apud Grot. l.c. p. 30. ubi de in- 
vido tefiatur duplici eum cruciari dolore. 

ToTc. r xv\og xvth "sryiptctnv /3xpvvtrxt, 
Kxi tov SvpxTov bkCov el<ropav gevei. 
Namque eifuis oneratus urgetur malis, 
Neque abfque gemitufpeclat alienas oj>es. 

J AisKKii., invidus ab Jw=s», "TDlT, pp. turft ubertate fucci intus affiuentis, 
unde in malam partem tranflatum, turfit invidia. Belgice, van nyd zwellen. 
Cor. iv. 52. cxiii. 5. Abulph. H. D. p. 46. Erpen. Sent. N. 47. Apud 
Hebraeos vero Jluxus ille uber et copiofus plerumque in bonam partem ufur- 
patur, tum de hominibus, qui in omni virtutis et pietatis officio largo ac 
promto quafi fluxu fe effundunt et exuberant, tum de Deo, fua beneficia 
uberi fiuxu in homines effundente. 

S. 209. Huc facit Latinorum, Memento mori, eoque tendit etiam, quod 
Syrach. inquit cap. xl. 1 — 3. Omnibus hominibus magnum et grave jugum 
impofitum effe per totum vitam, t*V $tx\oyt<rp<,vc, xvruv, xet) (po£ov Kxpllxq, 
eirivotx TvpoG-fioKixs, yptpx reXevryq. 230 

S. 210. Vide quae notavimus ad fententiam N. 38. 

S. 211. Mens eft, Unum hoc mundi vitium, fi reliqua deeffent, fufficere 
tibi pofle, quod-non permanfurus fis cum eo. 

S. 212. Eadem fententia adfuit N. 123. et redibit N. 233. ubi plenius 
fe explicat Auctdr. 

S. 213. Docet, Comitatem et afFabilitatem fcil. blanditiam, verbaque 
mollia, multum facere ad hominum corda vinculo quafi amoris conftringenda. 
Egregie Syrach. cap. vi. 6. Xaovy^ yXvxvg -srX^vveT (piXovg ocvrS, guttur 
fuave multiplicat amicos fuos. Adde fententiam, quam fub nomine Impera- 
toris noflri citat El-Camel. Aaas' C^a^.« ^a^JI^to C^j^ (-j-o, qui 
fermonem lenem facit, ille amorem fibi conciliat. Conf. etiam fententiam 

mox feq. — ^^i lenitas, a ^j^, in origine fovit, fotu caliclo recreavit, h. 
lenis, mollis fuit, remolhdt, fic de natura cegroti, quae medicamento lenitur 
ac diluitur. Vit. Salad. p. 272. de leclo bono aC molli. Hift. Sarac. p. 42. 
aliifque rebus. Peculiari ufu teritur dc fermone leni, fcil. mollibus verbis, 
Vit. Salad. p. 147- 178. Cor. xx. 40. &c. 

S. 214. Ejufdem farinae efl cum fententia proxime preecedenti. — Cod. 
P. pro L-x>.li legit OJyi« 

S. 215. Ad literam fonat, Non efl canities in vita; i. e. vita, fcil. vitac 
nomen non meretur, caduca omnia. Praepof. l_j faepiflime emphafin adfert 
ad indicandam intimam rei vel perfonas qualitatem, fcil. expreffum et emi- 
nentem characterem, quo aliquid infignitum eft, atque diftinclum. Ex- 

empla paflim obvia. Deus efi .j<A*j, in potente, i. e. fane potens Cor 

Neque Deus efl ^JoLxj, in negligente, i. e. negligens cle eo quod facitis 
Cor. ii. 74. 85. Neque tu eris UJ ^j.,e* v -», in credenti nobis, i. e. nobis cre- 
dens. Cor xii. 18. Rex zs \JKxj, in potentia, i. e. potens. Mon. V. A. p. 2. 
v, 6. Similia vide Har. iv. p. 40. Elnaw. p. 56. N. QO. Ham. p. 557. 570. 
Gol. Poet. Sent. p. 157. N. 10. Tab. Ceb. p. m. 56. 02. 66. aliaque. Eun- 
dem idiotifmum amant Hebraei, e. g. Prov. iii. 26. Jehova erit ^pDSl, in 231 

Jirmajiducia, i. e. ipje erit Jirma tua Jiducia. Pf. ix. iO. Jehova erit tenui 
afylum m^l VftFVh, ad tempora in angujiia, i. e. ad tempora, quce mere 
fint angujiia, adeo ut ipfam angujiice naturam quafi induijfe videantur. Pf. 
xxxix. 7- Profeblofane ambulat vir UvSl, in imagine, i. e. mera umbra aut 
imago mera eji. Alia loca vide Jud. xi. 35. Pf. x. 1. Eccl. vii. 12. &c, 
Conf. Rev. Lette Animad. in V. T. p. 15. 

S. 217- Ad lit. Scientice imperio non efl cejfatio, i. e. Imperium fcientice 
nunauam defciet, {cil.femper duraturum eji. Conf. omnino Collect. Wahid. 

e ^ o j 

N. 458. — ^UaLw, Imperium, a Lik^, cujus origo in acri et penetranti ve- 
hementia, cui refjii nequit. Unde non tantum ad demonfirationem eviden- , 
tem et fufficientem, fed et ad dominium cum pleno imperio transfertur, 
quam notionem ID712J apud Hebrseos et Chaldaeos paflim exferit Neh. v. 15. 
Efth. ix. 1. Pf. cxix. 133. Eccl. ii. 19. et Ezech. xvi. 30. h. &kti 3 domi- 
nator fummam potejiatem habens. Gen. xlii. 6. Eccl. x. 5. Dan. ii. 10, 
fiZD7li?, dominatio, quas repugnantiam non admittit. Eccl. viii.4. et 8. Dan. 
iii. 2. et ^ytp, dominium plenijjimum, Dan. vi. 27» 

S. 218. Conf. in feqq. Colle6l. Wahid. N. 41.— De radice J^, thi, 
vide quas fupra notavimus ad N. 99. Addo tantum, IV. Conj. quae exponi- 
tur concinnavit, aptavit, inter varias gloflas etiam adhiberi de emendatione 
hojiium. Collecl:. Wahid. N. 296. — S J<Ac, inimicitia, hojiilitas, ab tJs£, 
pp. volvit, glomeravit pedes, i. e. cucurrit, h. hojiiliter contra aliquem incur- 
rere. Refpondet Hebr. my cujus derivatum 1$, perpetuum, ceternitas, pp. 
eft revolutio, qua quid iteratis vicibus redit, et quali revolvitur, et fic de 
longiore temporis periodo ufurpatur. Pf. xxi. 5. &c. 

S. 219. Eandem paronomafiam inter jjj-e etjj-C captavit etiam Auclor 
inter radices y* et .i:, Meidan. i. N. 14.- — jm notat, tranfitum et quidem 
celerem, a ,*c, pp. frinxit, perjlrinxit, h. tranfivit et quidem celeriter. Sic 
de nubibus velocibus, Cor. xxvii. 89. de aura cito prceteriente. CollecT:. Wa- 

S J J 

hid. N. 145. et de iingua prcecurrente mentem. Ibid. N. 465. — -j*_c ufur- 232 

patur de omnibus rebus, quibus quis decipitur, peculiariter de variis mundi 

obleclaminibus. Cor. iv. 11Q. Collect. Wahid. N. 118. et 247- de vana 

fpei laclatione. Ibid. N. 238. et 325. aliarumque rerum ludibriis, fcil. blan- 

dimentis. — J. v £, vulgo quidem notat opus, fcil. aclionem, verum h. 1. vi- 

detur fignificare opes, quamvis exempla mihi defint. — Porro obfervandum, 

particulam Lam, quae ru> ^cjtjl praefigitur, hic et faepe alibi vim ajfeve- 

randi exferere, et verti debere per equidem, utique, fane. Vide in feqq. 

Colle6t. Wahid. N. 462. Cor. ii. 63. xxiii. 18. xxvii. 75. Har. v. 172. Ham. 

p. 306. &c. Similiter Hebraei partic. 7 ufurpant. E. g. Pf. vii. 14. Sagittas 

fuas Q^biy,fane ardentes in cufpidem acuminatas operatur. Pf. xxxiv. 4. 

Magnificate TVitTh, profeclo Jehovam mecum, et cxxxv. 1 1 . ubi 7 propriis- 

regum nominibus praefixum emphafin quoque infert. Adde Jef. cap. xxxii. 

1. O^WTl, et fane Principes regent. Jef. liv. 12. Et ponam portas tuas 

mp&~^y2tfb, fane lapides fcintillantes. Jerem. xxx. 12. Mortifera efi 

^yjtiibjfane contritio tua. Zach. ix. 1. Nam TVSVb,fane Jehova efi oculus 

hominis, aliifque locis quam plurimis. 

S. 220. Idem docet Auctor in feqq. N. 249. et in Collecl. Wahid. MS. 

s -» -» 
fub litera Be. f^f&\ OJ~--^- f-rc' J-^^. • ^ox fj- r $ > notatfollicitudines, 

angorefque animi, quibus quis confumitur et contabefcit, a radice *&, DDll, 

cujus propria notio liquandi, et hinc liquefaciendi et tabefaciendi transfertur 

ad res molejlas, gravefque, fcil. molimina, vel negotia graviora, quae aliquem 

cura follicitudinibufque confumunt et quafi liquefaciunt. Ham. p. 356. 

2 •» 
TJnde ^o particip. IV. Conj. abfohite venit pro graviori negotio, quod cura 

maceret et tabefaciat. Ibid. p. 394. Plura de hac radice vide apud Schult. 
in Orig. tom. i. p. 125. et feqq. 

S. 221. Ejufdem mentis efi: fententia apud Erpen. Gramm. Arab. N. 39. 

jj a^£= jk<=> ^y^, et in rvQN-^D p. m. 14. N. 17. rtnDrr by\ 

NEfl fcOlD D^ll, qui multiplicat verba, adducit peccatum. Idem docet 
Salomo Prov. x. 19. INDD-TTrP N7 O^HIT 212, in multitudine fpiffa verbo- 233 

rum non remittit tranfgreffio. — Obferva etiam paronomafiam inter fO A^-» 
et fOX«, quas pofterior vox notat, culpam, repreh.enf.onem, a f)L, DN7, con- 
glutinavit, appegit, impegit peculiariter crimen alicui, i. e. accvfavit et re- 
prehendit. Meidan. i. N. 35. A conglutinatione etiam Hebr. DN7, natio 
foederafa nomen accepit. 

S. 222. Phrafis v_x\jJI i-jJu^, aquatorium duJce, h. I. per metonymi- 
am in genere figniflcare mihi videtur, locum amcenum et bonis omnibus pls- 
num, ad quem denfa hominum multitudo plerumque confkiere folet. In- 
terim ab hac phrafi haud multum differre videtur altera, quae exftat Har. v. 

o 

-O _ O-o J . .- 

125. ubi ^J^a^JI ljAc, exponente Teblebio, fig. ufurpatur ad liberalem 
in donando, ad quem accedant aquam petentes, defignandum ; quas figura 
et h. 1. bonum funderet fenfum. Prior tamen expofitio mihi magis arridet. 

O O-o J - O _ 

S. 223. *XxJI (wjJ.rs:'* , confejjus fcientice eft locus, in quo fapientes 
Arabum, more Orientalium, humi confident, ut fcientiarum promovenda- 
rum caufa inter fe colloquantur. Talis confefTus ob plurimos inde crefcentes 
fruclus comparatur cum horto amoeno, Paradifi inftar, omni jucunditate et 
amoenitate abundante. — '&*°}J notat, hortum Jioriferum, pratutn amosnum, 
a \^j£>ij, yn, pp. quajfit, dein agitavit, exagitavit, currere fecit equuleum, 
atque ita exercuit, docuit, &c. Har. vi. 200. Abulph. H. D. p. 85. 12Q. 
Hinc lux oritur loco Hab. ii. 2. Scribe vifionem et declara in tabulis, Vpfch 
11 tfy\p yW, ut currat legens in ea, i. e. in ea fe vel alios exerceat curfu 
docTxinas, tanquam in ftadio et palaeftra. Alia loca, quag inde lumen foene- 
rantur, vide apud Scheltingam in Comm. in Habac. p. 117. et 118. et 
Schult. in Prov. cap. xxiii. 2. 0. 

S. 224. Vide quge notavimus ad N.-57 ; ubi idem docetur. — Obfer- 

S O- 

vandum tantum vocem f~*b notare indolem, fcil. naturam, quae homini Jir- 
miter, et ut nota peculiaris imprejfa efl, quo fenfu homo dicitur / J^X* 

5 J O , Sr" 

jlaUU, a naturafocialis. Tim. ii. 706. et f y$a*s, de intelleclu, qui na- 

Hh 234 

tura alicui ejl infitits. Gol. Sent. Poet. p. 170. N. 55. a radice X*b, 9112, 
obfignavit, h. cudit imprejfa nota fabri, et h. de eo, quod natura imprimit. 
Eodem fenfu Rabbini $2tD ufurpant. 

5. 225. Idem affirmat Au6lor in Collecl:. Wahidi MS. fub litera Mim, 
&c. jzs-^ I ^===>\,i^===> j\.^>\ ^z^l^a^ ; cui affine eft, quod fupra ha- 
buimus N. 201. et infra redibit in Collect. Wahid. N. 42£. Senfus eft, 
Malorum focietatem maxime periculofam efle. Quo fenfu equitare per un~ 
das dicitur pro objicere fe periculis, in Elnaw. p. 96. N. 170. — Proprietas 
verbi \^.===>j, 221, fita in pangendo, appingendo, et compingendo, quae notio 
manifefta in Vita Salad. p. 21. et Ibn. Tophail p. 5. et 70. A compingendo 
^\===>j, 221, valet, currum bene compaclum et compofitum, et h. verbum 
ipfum vehi curru, equitare, inequitare, unde plurimi variique coloris flofculi 
apud Arabes enati. Sic v. g. equitare mortem, terrores, pericula eleganter 
dicuntur, qui audacler ea adeunt, eaque veluti confcendunt. Tim. i. p. 364. 
Ham. p. 428. 429. Lib. Colail. p. 22. et in ColIecT:. Wahid. N. 55. equi- 
tare res turpes, qui illicita et nefanda perpetrant. Abulph. 1. c. p. 12. 66. 
Tab. Ceb. p. m. 70. Carm. Pythag. p. m. 4. N. 11. equitare negotium, 
qui illud aggrediuntur, Carm. Togr. v. 22. inequitare glaciei aciem, qui 
firiclo gladio invehuntur in adverfarium. Ham. p. 580. inequitare menda- 
cium. Colle6t. Wahid. N. 400. &c. &c. 

S. 226. Notum illud Catonis, lib. i. Diftich. N. 12. Nulli tacuiffe nocet, 
nocet ejfe locutum. Similiter Sen. et Syr. M. Sent. N. 838. Stepius locutum, 
nunquam me tacuijfe pcenitet. Cum quo convenit refponfum, quod Val. 
Max. lib. vii. c. 2. Xenocrati attribuit, qui quando maledico fermoni quo- 
rundam fummo filentio intereflet, uni ex his ipfum quaerenti, cur folus ita 
linguam cohiberet, refpondebat, Dixijfe me aliquando pcenituit, tacuijfe nun- 
quam. — Radix fi-XJ in origine valet cEquare, fcil. complanare, item adhce- 
rere adpaclum, et h. duci pcenitentia, quatenus mens posnitentis infilentium 
quafi defigitur, fcil. complanatur, ut prge dolore et luclu fe movere et erigere 235 

non poffit. Quam notionem radix 0"T3 Hebraeis reftituenda exferit, Thren. 
ii. 10. ubi de fenioribus filiae Sionis dicitur yt2Ff], ad terram adpacli hcerent, 
i. e. prae moerore et luclu defiguntur in ftuporem, quo ipfi quali obrigefcunt 
et immoti jacent. Eodem fenfu teritur Amos v. 13. — Porro complanandi 
notio apud Arabes etiam transfertur ad id quod planum petit fundum, et 
ex alto decidens ei adpaclum hceret. Unde egregia lux oritur loco Exod. xv. 
\Q. Ubi de iEgyptiis in mari rubro merfis legimus, JlfcO ^T, complana- 
bantur, i. e. plano fundo maris adpingebantur injlar lapidis. Sic etiam de 
improbisy Pf. xxxi. 18. dicitur, quod T1NE77 ^^, complanantur, i. e. dimit- 
tuntur ad imumfundum orci, eique quali adpacli adhcerent, ut inde nunquam 
fe attollere et erigere valeant. — Denique iidem Arabes (**-\j adhibent etiam 
de compotatione . Sic ftrenui compotores dicuntur, loco fuo adpacli hcerere, 

quando, dum genio indulgent, inde femet non patiuntur avelli; h. A^ciU-s» 

notat, compotorum confortium, Abulph. H. D. p. 210. et ^LbuNJ, compo- 
tores. Har. Conf. xxii. cit. ab H. A. Schult. in not. ad Elnaw. p. 112. 
Peculiaris hicce verbi ufus optime quadrat in locum Jer. viii. 14. Quid de-* 
fidemus f intremus potius urbes munitas OttJ !"f£n2 , l, et adpafli adhcereamus 
ibi : ubi probe obfervandum, adpaclum adhcerere, ex ambiguo poni, et 
non folum fignificare illis, fcil. locis munitis inhcerere tanquamjirmo afylo, 
et in illis certam quaerere fecuritatem, fed etiam fimul complecti Jirenuas 
compotationes, quibus, uti verba fequentia docent, quidquid effet curarum 
publicis gentis calamitatibus injectum, difcuterent et ex animo delerent. 

S. 227. Loco (-jjmz?*. Cod. P. legit Jja2^, quare et hanc fententiam 
Interpres Regius h. m. vertit: Confeffus magnatum fcaturigo, fcil. proventus 
fermonis, ita ut fenfus fit, E magnatum confeflibus tanquam e fonte egregia 
6icla, poemata, &c. ebullire. Mallem tamen cum Cod. L. legere ^ y/y^ ^ 
munimenta, et tunc fenfus erit, Ingenuorum hominum praefentiam conti- 
nere et moderari fermonem, ut non defiectat in temeritatem vel ineptias : 
(MAA22*, munimenta, ab ^aaz*., pft, pp. Jirinxit, conjirinxit, comprejjit 

H h 2 236 

arftius, et intranfitive, confiriclus, undique Jirmus, muniius fuit : fic de urbc 
valde munita, Abulph. 1. c. p. 179- ^ e orce, fcil. loco bene acjirmiter mu- 
nito. Tim. i. 98. de lorica Jirmiffima, Nawab. p. 86. N. 148. Uti et a 
confiringendo, fcil. arclius comprimendo, vocabulum Hebr. pjh nomen fuum 
accepit, notat enim, fpatium ulnarum interfe coeuntium adjormandumjinum 
inter peclus. Item fpatium quod ejl inter axillas et inferiores coflas. Pf. 
cxxix. 7- Jef. xlix. 22. et Neh. v. 13. 

S. 228. Significat, Virtutem hominis ex ejus fermone cognofci. Conf. 

? ~ .. ° -* 
Colle6l. Wahid. N. 66. Loco iuiu^, uti Cod. L. et P. vitiofe exhibent, 

legendum omnino aaAa^, quae vox, exponente Scholiafte ad Nawab. p. 51. 

fignificat &*\x^l I «-X-J-j, omne quod vitio contrarium eft, adeoque virtutem, 
dignitatem, et in genere rem omnem, qua quis gloriari potefi : h. ejus collect. 
v-^oULc, qucevis prceclara facinora, ibid. p. 50. Ham. p. 476. Tim. i. 620. 
Abulph. 1. c. p. 364. &c. fcil. radix u-^A-i, Hp3, pp. valet,j£-n7, confixit, per- 
foravit, uti videre efl Vit. Salad. p. 73. et in S. S. 1 Reg. xii. 10. et xviii. 
21. h. aliquem dijlincle notavit, quod fit Jixa quafi nota, Num. i. 17. et 
1 Chron. xii. 31. unde porro fubnata nobilior adhuc dijtinclio, quae adfert 
eminentiam, qua quid prce reliquis eminet, et injignitum eji. Quae notio 

non tantum apud Arabes in voce 4-^JiJ ejufque plur. fr. --UJu, principes 

cminentiores, Abulph. 1. c. p. 309. fed et in S. S. locum habet. Efai. lxii. 2. 
et Amos vi. 1. 

S. 22Q. cl>!<-\2*.I, juvenes, collecl. t£ OoJ^ca., novus, recens faclus, et h. 

plena phrafi ^jk>*J! Oo-As»., vir juvenili cetate. Senfus videtur effe, Prava 
juvenum colloquia, vanafque eorum confabulationes, quae petulantis ingenii 
fruclus funt, religioni bonifque moribus haud parum detrimenti adferre. 
Hunc fenfum ob oculos habuit Interpres Regius, qui vertit, Confefjus vana 
loquentium corrumpunt religionem. Quo fpeclat illud Latinorum, C&rrum- 
punt bonos mores colloquia prava. 237 

S. 230. fLo aclio radicis f b, Q"\p,Jietit, conjiitit, etfurrexit. Ufurpatur 
peculiariter de iis, <\v\Jlant, vel furgunt, fcil. Jitum corporis ereclum habent 
inter precandum. Cor. iii. 192. et xxii. 27. Vide Reland. de Rel. Muham. 
p. 80. et feqq. Sub phrafi itaque <J^,U ! fU'i, videntur intelligi preces noclur- 
•nce, quas Muselmanni fecundum eorum praecepta, tum hora antelucana, 
cum aurora apparere incipit ; tum prima noctis vigilia, fcil. tertia noclis parte 
peragere debent. 

s ^ o 
S. 231. (^UawJ, oblivio, a laxitate fic dic"la, quia memoria ea, quae obli- 

vifcitur, quafi laxat, fcil. remittit. Radix nempe , g+5, rKEO, originem ha- 
bet in laxitate, vel laxatione, quae {efe ad luxationem ufque aliquando ex- 
tendit, uti manifeflum efl ex Jer. li. 30. ubi fublimi figura dicitur, Robur 
folidum eorum rmu?3> laxatum, vel luxatum eji, facli funt D^tpT^ *n mulie- 
res, quibus a laxitate vel mollitie nomen quoque inditum. — ^lJw?, rubigo, 
fcil. cerugo, a Uw:, idem quod ultimum * et (__£, rubiginofumfuit, rubiginem 

9 3 

contraxit ferrum aut ces, h. glofla apud Gjeuhar. manus aferro AjJwz, i. e. 

e - - .. ' 

&.<Tz-}<Q±i , rubigine infecla. — Phrafis u^aJUI -M^a^, rubigo cordis, h. 1. de- 

fignat omnia illa vitia, quae quis ex oblivione mortis fibi contrahit, quibuf- 
que animus ejus, non minus quam ferrum rubigine inquinatur, quin imo 
quafi exeditur, atque corrumpitur. 

o =3 . S — — O S >o j O .. — 

S. 232. Phrafis JJaJI /J eJ^ eadem efl cum J^aJJI saA^, quam 
fupra habuimus N. 131. notatque, precationes noclurnas, fcil. quas noclu et 
quidem cum fervore et ardore animi funduntur, uti obfervavimus ad N. 27. . 

Os! ^ =J ,;: 

— Porro pro J.L3JI praeflat legere JlaJI, vel cum Cod. P. JiaJL 
S. 233. Conf. N. 123. et 212. 

a 3 

S. 234. U^cl fU idem valet, quod proverbialis Iocutio, I^Jwj^ fL» ■ 
oIJlj tXs-i fuper dorfo fecure dormire, Tim. ii. 52. vel uti Latini dicunt, 
in utramque aurem dormire,— Vox Js^el, quae exulat e Lex. Golii, fignificat 238 

-* — ■ — ^» j> o ^ 

leclum, a J^q~e, Jlravit tcquabiliter, expandit leclulum, unde d^iL^.Jlralurx 
commode difpofitum, de cubili focordiae. Nawab. in Procem. p. 6. — Loco 
(j^-5 quod in Cod. L. mendofum efl, haud dubie cum Cod. P. legendum 
(jK/jJ,, vel (j£v5, uti Edita habent : (j^ji autem, vel yiy notat, id quod 
corpori fubjlernitur, peculiariter leclum, grabbatum, a (j^o, feTlD, pp. /jarc- 
cfoY, expandit, et h. injiravit, fuppofuitve. Sic de terra, quam Deus homi- 
nibus fubftravit in modum lecluli. Cor. ii. 22. li. 48. Docet itaque fententia, 
Eum, qui fuaviflimo fomno frui et tanquam in molli, fcil sequabiliter ex- 
panfo flrato requiefcere velit, oportere, ut rerum mundanarum curas feponat, 
mentemque fuam ad profundam tranquillitatem compofitam, ac veluti con- 
fopitam habeat. 

,- j O-o _> O ,- j O ., O-o J O ,. 

S. 235. Phrafis ,c^ Y JI (J*y convenit cum altera ^JaM^^JI (jVaj, quas 
occurrit in Collecl. Wahid. N. 320. Utraque locutio notat, fummam, vel, 
fi mavis, confecutionem votorum : /J**c eft plur. t^ &yL*, portio optata, 
votum, a / ,a^c, i"l2ft, pp. fcidit, fecuit, et dijfecuit in portiones; vide not. ad 
Ham. p. 326. et 827- per metonymiam certa quantitate, certoque modo 
aut numero dejinivit aliquid, unde notio optandi aliquid ut portionem, quEe 
in II. et V. Conj. imprimis regnat, fponte manavit. Caab ben Zohair v. 10. 

t 

Cor. ii. 94. Har. iv. 28. et Gol. Adag. p. 149. N. 47. Senfus eft, Ei, qui 
fua forte contentus eft, non opus habere, plura fperare; fiquidem ille, qui 
optata fua confecutus eft, fe fatis divitem aeftimare poteft ; cum e contrario 

_ j 0-« O „ 0-0 £ — 

/i.^JI -JJUI -j$j, optare femper [et nunquam contentum effe] pejfima pau- 
pertas ejl, uti Auclor docet in Collecl. Wahid. N. 199. cum quo convenit 
Sen. et Syr. M. Sent. N. 502. Nunquam fatis ejl, quod improbce fpei da- 
tur. 

S. 236. Loco aj> _s Cod. P. legit &>,=*», incendium, ardor, et fig, dijji- 
dium, fcil. ardor animi, ut in ira, vindicla, &c. uti fupra obfervavimus ad 

e„oj 

fent. 55. et fic fenfus eodem redibit. Vox enim «Jo-s in genere quidem 23Q 

difceffum, m fpecie vero dij/idium notat, uti radix /j4, p^S, pp. fregit, dif- 
fregit, rupit, et h. laceravit, divuljit, ad difcordiam, dijjidiumve transfertur. 

s-o 

Ibn. Dor. v. 92. et Fab. Lockm. N. 1. unde et derivata <£>" i, feBam, fac- 
tionem, Collect. Wahid. N. 100. et , «Li, diffdium notant. Har. i. 62. — 
^A^, Gehenna, infernus, et ipfe inferni ignis. Vox defumpta ab Hebr. 
OSrrN^, vallis Hinnom, ubi vivi-comburio liberos immolabant Idolo Mo- 

LOCHI. 

S. 237. lXaa^j jy, lumen canitiei tuce. Pulcherrimas hujus phrafeos 
vim percipies, li obfervemus, Arabes canitiei lumen adfcribere, quando prce 
feneclute albefcant crines, uti videre eft in elegantiffimo Poefeos fpecimine 
cit. ab H. A. Schultenfio in Prologo ad Spec. Prov. Meidan. p. 2. 

Quum iJJucefceret aurora canitiei in nocle genarum mearum, 

Dicebam* fortaffe genis contenta erit : 

PoJJquam vero Jatius fufam increparem, refpondit : 

Die age, an unquam vidijii auroram Jine fubfequente pleno dieP 

<LkhZx»z, rebellio, peculiariter in Deum, cui opponitur aAJI dsMo, obedientia 
Dei, Collect. Wahid. N. 518. Uti et radix L2£, «"Cfc^ immorigerus fuit 
alicui; fpecialiter valet rebellisfuit in Deum. Cor. iv. 13. Abulph. H. D. 
p. 35. &c. 

S. 238. Facies hominis pii dicitur colluftrari, quando exhilaratur. '$.*£$ 
eft fplendor, fcil. nitor, a yJJ, "123, nitore fulfit, JJoride pulcher fuit, la?te 
viruit. Ufurpatur inter alios ufus de facie alicujus, quas fulgere dicitur, 
cum quis beatus eft. Cor. lxxv. 22. A nitore, fcA.Jlorida pulchritudine 240 

nomen etiam accepit Hebr. "^2, germen icete virefcens, fcil. furculus Jioridc 
puichrum. 

S. 240. Ax..soy* -k£. ij, ad literam fonat, immutatione iocijui, i.e. in loco 
non Juo, fcil. alieno. Eadem phrafis occurrit in Lib. Colail. p. 5. ^1« 
&jl*2a*o -*t ij> &x*dia ^^^ j*F (4 «sJuul, quod Ji opes eroget ra- 
tione ineongrua, eafque collocet in loco alieno, &c. et in Colle6t. Wahid. 
N. 263. ubi in ejufdem farinae fententia pro hac phrafi ufurpatur, -kL /i 
aA.$I, in populum nonfuum, fcil. alienum, i. e. in indignos. Scil. «a£, pp. 
eft nomen fubfl. mutationem notans, et h. non tantum diverfitatem rei vel 
perfonae, fed et negationem, quando nominibus aut participiis prasponitur. 
Conf. L'Empereur in not. ad Mofis Kimchi clonroolotv ad fcientiam, p. m. 
7- et imprimis H. A. Schult. in indice ad Lib. Colail. p. 137. ubi varia hu- 
jus vocis exempla profiant. Quibus ex Auclore noflro addere liceat -A.t 
*^.aakk«c, qui Jio?i aufcultat. Cdlle6l. Wahid. N. 121. ^SjJ^ y *t, non 
affequitur. Ibid. N. 310. >*?=*J jA£> Immifericors, et j^-J^- y^t, adverfa- 
rius. Ibid. N. 3pO. (J>* ^t, Jidem non prajlans. Meidan. i. N. 38. 
&a &c. S. 241. jt, onus, res gravis, &jj*, *W> pp.Jirinxit, injlrijjjcit peculiari- 
ter farcinam dorfo, dein hajulavit, fufiinuit onus, et per metaphoram nocens 
fuit, q. d. criminibus Juit onujlus) unde egregia lux oritur loco Prov. xxi. 8. 
ubi "Itl tt^N, vir farcince onerofe, exponente Schult. pinxit, hominem om7ii 
noxa et crimine onufium. — JoJv^, tlpl^, plerumque notat, Quidquid Deo 
datur facrum, fed h. 1. videtur mihi fignificare benejicia, quae Deus ipfe 
hominibus largitur, uti Hebr. TlplS etiam ufurpatur pro benignitate, cequi- 
tate± ciementia, aliifque beneficiis, quae inde profluunt et in homines confe- 

runtur. Pf. xxii. 32. xxiv. 5. li. 16. &c. — (.j^y'" cum aruc - praefixo eft 

5 o 5 

epitheton Dei, qui fua fponte iargituret benefacit. — .:sJ, merces, prcemium, 
qua voce h. 1. intelligi videntur gratiarum acliones, quas quis pro acceptis 241 

beneficiis Deo agere debet, ut ita fenfus fit, Gratiarum a&iones, quas quis 
pro acceptis beneficiis Deo folvere debet, meritis eorum nullo modo refpon- 
<lere, fed iis femper multo minores effe. Vel fi per ^U^, hominem benefi- 
cum intelligere velis, fenfus erit, Benefico cumulate fatis mercedem reddi 
non poffe. Priorem tamen fenfum prasfero. 

S. 242. Aj^, « vulgo notat, imperium, prcefecluram. Poteft tamen cum 
Interprete Regio verti per amicitiam, vel auxilium, quatenus radix # J «, 
cujus proprietas in adftringendo et neclendo fita, non tantum valet, prafuit, 
adminifravit, fed et amicus, adjutor fuit. Hoc fenfu idem docebit Au6tor, 
quod in feqq. Colledt. Wahid. N. 434. ubi inquit : JjjJ •j, v =s^l idj^ 

j - o 2 

i__»LwJ( cJjjJ l-v— — riv 25 *' vox diptoton notans fiultum, fatuum, ab 
, **> v ^», in origine idem cum ^x^, fiaccefcere, mollefcere, et h. ad animum 
tranflatum, mente laboravit, flidtus fuit, q. d. remiffus, torpidus, et vigore 
dejlitutusfuit. Ex hac flaccefcendi notione Haebraeorum thema pfoT\ tribus 
tantum in locis S. S. comparens multum lucis mutuatur. Primus locus eft 
Cant. v. 6. ubi de fponfo ad oftium adftante et pulfante, cum non intro- 
mitteretur, dicitur pDM, fiacidus evafit, i. e. refiluit ab infiantiis fuis, five 
remifit erga me fuum fludium et amorem, atque ita "UP, tranfiit. Secundus 
locus eft Cant. vii. 1. ubi OUT^plDr? fignificat, partes flaccidiores et mol- 
liores, fcil. carnofiores et mufculofas femorum, quae cum gemmis praeni- 
tentibus comparantur. Tertius denique locus exftat Jer. xxxi. 22. Ufque 
quo ppDfinn, temet fiaccidam geras, filia averfa ! i. e. Quoufque flac- 
cidos et diflblutos greffus circumferes^ qui a via re£ta veritatis et virtutis 
exorbitant. — Ultima verba <JUt*J! ?~ j .^ vertenda, cito evanefcit, vel tranfit, 
uti in Prov. Meidan. edit. ab H. A. Schult. p. 3Q. %j^ ^IL-LtJ! ^k? 

SO j 5 O .- . 

S. 243. Luditur in vicinia vocum , 'lk<* et / 'I-bL ab eadem ftirpe enata- 
rum, quarum prior indolem, pofterior formam denotat, a , *jA:i*, pTTl^ cujus 

i i 242 

primigenia vis efi, lcevigare, cequabilem reddere ad rafuram, h. polivit, ad 
eleganiem formam reduxit, ejformavit, dein creavit. Conf. Schult. ad Orig. 
tom. ii. p. 64. et 136. ad Har. i. 7- v, 100. ad Ham. p. 314. et paflim alibi. 
Eandem lufionem captavit Auctor Hift. Tim. ii. 358. et Elnaw. p. 24. 

N. 2Q. quas cum hac fententia conferri meretur, ^l *a*«JUI , »A3£r I \j* L« 
-a^JJI /*i.X:sr !, fub fpecie deformi vilis latet indoles; cui affine eft illud 
Belgarum, Wagt u voor de getekenden. 

S. 244. Docet, Malignum comitem vitandum efTe, vitamque folitariam 
degere multo melius efTe, quam cum malis fociis converfari. Vide quae 
fupra notavimus ad N. 48. 201. et 225. Conf. etiam Collect. Wahid. N. 
42Q. 

S. 245. Loco Ol*»J 5, etiam malefacit, vel male traclat te, quod a 
radice s Lw in IV. LJ [pro 2 L»J] Cod. P. legit O L*J«, confolatur te qui 
te negligit, a radice i^*>\ in III. /^J, pro quo alii dicunt i^L, folatus 
fuit, benefacit et adjuvit. Quaenam leclio praeferenda iit nefcio. Valde 
enim friget hoc dictum, ii verti debeat, Etiam male tibi confulit qui, &c. 
Si vero vertatur, confolatur ie, velfuccurrit tibi qui, &c. ut fupra N. 2. (en- 
fum non fatis aflequor; etfi revera credo aliquod hujufmodi acumen capta- 
tum effe. 

S. 246. Conf. dictum Salvatoris Matth. xii. 30. 

S. 247. Vide quae notavimus ad fententiam N. 207- quae cum hac con- 
ferri meretur. 

S. 248. <JoiLJ! / J «, h.l. notat adjutorem, fcil. tutorem, qui de necef- 
fariis ad vitam infantis profpicit. <_)jtb, infans,parvulus, a (J.AL, 7BE, pp. 
linere, oblinere, et in med. damm. tener et mollis corpore fuit. '««J_-$, 
fuflentatus, fcil. cui de alimento profpeBum efl. Vide Gol. not. ad Sent. 
Erpen. N. 41. vel, li mavis, abunde habet ad vitam fufientandam. Senfus 
efi, Eos, qui infantum tutelam in fe fufcipiunt, omnia, quae ad vitam fuf- 243 

tentandam necefiaria funt, ab ipfo Deo accipere, divinifque benedic~Uonibu£ 
maclari. De radice /%'jj vide fupra ad N. 13Q. 

S. 249. Vide not. ad N. 220. 

S. 250. Affine eft illud Belgarum, Bocr pajl op cuve ganfen, als de 
Duivel van de pajjie prediht. Eadem fere comtructio occurrit apud Mei- 
dan. p. 774. (^acs:- I Oolc; ^o ^dI^.^, et in Colle6l. Wahid. N. 403. 
— ol^ efi inteijeclio averfantis, et depellentis quid tanquam ineptum et 
indignum. 

S. 251. Eandem oppofitionem inter iXoun, fortunatus, et rJiJk>, mifer, 

vide Cor. xi. 106. 

S. 252. Idem docuit Auclor fupra. N. 33. 

S. 253. Elegans fane fententia, docens, Eum, qui femet ipfe tanquam 
animal cane pejus et angue confiderat, fibique a malis cordis fui machina- 
tionibus fbllicite cavit, multo minoribus periculis obnoxium efle, majorem- 
que ex hac cautione utilitatem accipere, quam fi leonem, ut ut terribilem 
ac periculofum fugiat. 

S. 254. £*l& et -sL^, quarum prior, reptile terrce peculiariter noxium t 
quale efl anguis, ferpens. Tim. i. 578. poflerior h. \. cupidinem notat> 
eandem habent flirpem >$, DttH, de qua fupra egimus. N. 220. 

S. 255. Ad literam, Fregit in particulas, fed potius, fregit panem intri- 
tum, alius a comedente illum, i. e. alius panem ad cihum paravit, alius 
comedit illum. Solet autem ,a£ conflrui cum fequenti genitivo. Vide 
N. 240. — --jSjw^, fregit, confregit, peculiariter Jiccum quid et cavum. 
Abulph. H. D. p. 74. ubi . Vj, ppl, pp. contritus, contufus fuit, item con- 
tudit, comminuit, contrivit. Ham. p. 422. et Prov. Meidan. edit. ab H. A. 
Schult. N. 42. 

S. 256» Conf. quae notavimus ad N. 197. 

S. 257. Ejufdem farinas efl cum N. 199, 

i i 2 244 5JjJ S. 259. 'ijy-c notat, virtutem mafculam, fcil. virilem animum, vel deeus 
viro dignum,, in cujus laudem raultae variaeque exftant fententiae. Vide fupra 
N. 10. et in Collecl:. Wahid. N. 3. 131. 22Q. 308. 531. et pafiim alibi. — 
Radix eft L~c, pp. confirinxit, et h. fortem, validum reddidit, unde med. 
damm. virilis, mafculus etfortisfuit, ut virum decet. 

S. '260. Convenit cum fententia quam habuimus N. 5Q. 

S. 261. Ejufdem farinae fententiam vide apud Erpen. Gramm. Arab. 

N. 47. in fine. Radix f* .£==>, tTO, pp. notat, fuccofus fuit, fucco turjit vitis, 
et dein exuberavit in omne genus virtutis, h. «-Lc I »£==>, generofitas, honor, et 
dignitas, quibus homo mendax prorfus caret. Eft enim Hg/Jl cM_u*_3 
v^Jv£~=Jl, corruptela decoris mendacium, uti docetur in Collecl. Wahid. 
N. 333. Eo tendit illud Arabum, cJW^J ^^a t jIc^ ^_>jl__=JI, menda- 
cis facies perpetua efl atra. Quod Perfas plenius fic exprimunt : vjyO 
_\aA*w (__£ tj (,__£*___ Osjgvtj oIaaw (^C,*j CjC*_=:, qui mentitur faciem 
habet nigram ; qui vera dicit albam. Vide Warner. 1. c. p. 26. N. 54. 

S. 262. VideN. 216. 

S. 263. Interpres Reg. hanc fententiam h. m. vertit, Non eft qffliclio 

fobrio, verum ȣ potius moerorem notat, a *_:, volvit, involvit, et inde wce- 

rore ac follicitudine affecit, prefjitque, et *.jl_>' non adeo fobrium quam corc- 

tentum defignat. Senfus itaque, fecundum verfionem quam dedi, erit, Eum, 
qui forte fua contentus eft, gratum habere, quidquid fibi datur, nulloque 
moerore aut follicitudine premi, etiamfi res fibi angufla domi fit. 

e 

S. 264. / '^wmU hominem notat, qui fummo gradu improbus eft, fcil. ho- 

minem nequam, qui nullis obicibus intra repagula contineri poteft. Har. iii. 
168. et feqq. unde ejus plur. , VLwi adhibetur de latronibus publicis, quales 
fane nihil facrofanctum aut inriolabile habent, fed omnia, quae. velint, fibi 
licita effe putant. Radix eft , "y^i, quae pp. valet, rupit e cortice, unde 
transfertur non folum ad gravem eruptionem, qualis eft aquarum, fed et ad 245 

dejeclionem et exorbitationem a mandato Dei. Gor. xviii. 51. Unde Iux 
oritur binis S. S. locis, in quibus Hebr. pDQ remanfit, Prov. xiii. 3. et 
Ezech. xvi. 25. 

S. 265. Pro U« Cod. P. legit jlij, quam vocem Interpres Reg. vertit 
per amorem reciprocum. Quo fundamento nefcio : %ik enim idem notat, 
quod f'- T J, duratio, longitudo, Lib. Colail. p. 71. ubi HjaJI &Xs /i ^l£=> 9 
eji in paucitate durationis, i. e. durat ad breve tempus. Vide H. A. Schult; 
in indice, p. 142. et 155. Praeflat igitur legere U«, quod Jidem, obfervatio- 
nem pacli vel promiffi fignificat, Abulph. H. D. p. 241. Lib. Colail. p. 79> 
et Q4. a radice / j> «, tl£P, cumuiavii, et h. quafi plene et cumulate fatisfecit, 
debitumque exfolvit, promifjis ftelit, fervavitque paclum, fcedus. Ibn. Dor. 
p. 103. Ham. p. 570. Cor. xxvi. 180. et alibi. Conf. Schult. ad Har. iv. 

p. 16. et 38. 

e - - 
S. 266. Loco ^jJsi?', quod in Cod. L. fine dubio vitiofum eft, Cod. P. 
5 T - 
legit ^j jo, convitium; fed et haec notio h. 1. non quadrat. Sufpicor itaque 

legendum efTe fjvjj, quod pp. pedem, meritum, excellentiam, et prcefiantiam 

notat, Cor. x. 3. quam apud hominem impudicum, fcil. improbum, fruftra 

quaerendam efle docet Au6tor. — /vi^U fignificat eum, qui perquam in- 

honefius et improbus eji, a .ji/.csr 5 , valde turpis, et perquam inhonefta fuit 
res, item turpia locutus, obfcoenoque fermone ifus efi; qua notione occurrit 
in feqq. Collecl. Wahid. N. 412. 

5 _0 S _OS 

S. 267. Eadem paronomafia inter ^_)L v jI et-^OJ adfuit N. 1. 

S. 269. Notum eft, Muhammedanos, omne quod Deus decreto fuo de- 
terminavit, fine dubio eventurum efle, firmiter credere. Vide Reland. de 
Relig. Muhamm. lib. i. cap. 7 • Eleganter Poeta, quem citat Ebn Arabfhah» 240 

Ne trijieris ; nam quod decrevit Deus, Jiet ; 
Et res commijfa voci, efio, erit. 

Conf. etiam in feqq. Collecl. Wahid. N. 517- 

S. 270. f l v J, obtreclator, calumniator, fufurro, qui aliorum dida aut 
facla ad alios defert, a -J, detulit, divulgavit in malam partem, et ad conci- 
tandas inimicitias, di6ta fa6taque alterius. — a^L* fine articulo, momentum, 
horulam ; cum articulo, Iremendam illam refurreclionis horam defignare, 
liquet ex Cor. vii. 187. et fent. N. 45. ubi cum et fine articulo occurrit. 

S. 271. Ejufdem fenfus eft cum N. 14. et in Collecl. Wahid. N. 211. 
Conf. etiam quae notavimus ad N. 241. et imprimis H. A. Schult. in not. 
ad Elnaw. p. 117- ct 118. — Porro pro O^jjj Cod. P. legit O^jjj, quod prsc- 
fero. 

S. 272. De voce . 'ijj vide not. ad N. 93. et 13g. li. 1. fimpliciter 
notat viclum, ut in Cor. lxvii. 15. ut ita fenfus fit, De kqfl zocht u zoo wel, 
als gyde hojl, i. e. paratiffimus tibi eft viclus, dummodo tu Iaborare haud 
defugias, eidemque aptus fis et idoneus. Quo fpeclat illud Apoftoli 2 TheiT. 
iii. 10. E* rig £ 9-eAe< IgyctQcftcti, ^l iaftitru. Similiter Ignatius Martyr 
Epift. ad Antiochum, MySelg ocpyog £<r§i£TU. Adde et hoc Perfarum, ^Sjj 
C^jywl \c.^> , *iXjtj ^j\ <w_>Ia>*iIj L*l C^\ak.I (•a.msJuo &£*. .£=>!, viclus qui- 
dem deftinatus (ccelitus), fed ed lege, ut comparando ei opera impendatur. 
Conf. Warnerus, 1. c. p. 18. N. 32. 

S. 273. Significat, Meticulofum mala, quamdiu non coram fint, multo 
graviora, quam revera funt, fibi fingere; cum e contrario fecurus eft, 
quando id, quod metuebat, praefens videt, illudque multo levius, quam 
-cogitaverat, experitur. 

S. 274. ma^, patiens, a radice ,a^;, 11^, pp. compegit, conjlipavit, et 
intranfitive, compaclus, durus fuit, h. obduravit, patiens fuit in adverfis. — 
<jL«, quod quis vult, voluntas, eft derivatum IV. Conj. radicis Ol^, TH, 247 

cujus origo in motu reciprocato animalium libere vagantium, unde ad aber- 
rationem a Deo, ad fcortationem idololatricam transfertur, Jer. ii. 31. ubi 
^TT) non vertendum, domini fumus, fed libere pervagabimur, nulla Dei 
amplius habita ratione, cui apte refpondent verba fequentia, N"Q2 ^7N N7). 
Caeterum de hac radice eonf. Schult. Har. iv. 57- et imprimis Schroed. ad 
Orig. cap. i. 

S. 275. Vide quae notavimus ad N. 191. 

S. 276. Dominium in alios obtinere beneficentiae fruclum effe docuit 
etiam Auctor N. 7. Radix J«*), 1^0, pp. valet, fiipavit, demfulcivit, et h. 
dominus, caput, princeps fuce tribus fuit, prafuit. 

S. 277. Redi ad fent. N. 9. 

S. 278. Significat, Converfationem cum fortunato multos adferre fruclus 
amoenos. 

NOT^E IN EPILOGUM. 

(\XLiJlj J Lwi)l • **JldL, Creator lucis et tenebrarum. Eandem Dei 
defcriptionem vide Efai. xlv. 7. ubi Deus inquit : N"YD1 "V)N "W 1 ^N 

fU^I y*=i», prceflantiffimus mortalium. Elogium, quo Muhammed in- 
fignitur, ut prasftantiffimus non tantum hominum, fed et casterarum creatu- 
rarum. — Vox enim fUI compleclitur omnes, quae in univerfo terrarum 
orbe inveniuntur, fme ulla exceptione, creaturas. Cor. lv. 10. Har. ii. 44. 
et Tim. i. 402. 

c^Aw-j^lj {jj2/*x&\ 1 ^Xc i*1jiXa Jl, miffus ad albos et nigros. Titulus 
folennis, quo indicatur Muhammedem a Deo miffum effe ad omnes homi- 
nes, cujufcunque fint nationis, per univerfum orbem. — Per ^j^aj^I, albus, 
[pro quo alias fcribitur ,^^.^1, rufus, ruber] intelliguntur, Barbari fcil. 
illi qui non funt Arabes. Hi enim nomine Ja^^I, niger, defignantur. 
Conf. Gagnier. Abulph. de V. M. p. 14. et H. A. Schult. ad Elnaw. p. 140. 
141. 248 

CL>1 j^?"* L--0S.L2, Dominus miraculorum, i. e. qui miracula facit, uti 
j[Xj\ l-o^L-az:, Dominus ignis, qui ignem facit. Lib. Colail. p. 24. ct 

v*JI L^^Lr, focius mali, qui malum perpetrat, improbus, malignus, ibid. 
p. 65. Scil. L;-os».Lo, pro ratione adjecti genitivi, varias accipit fignificatio- 
nes, fic domini et poffefforis, fcil. prcediti aliqua facullate. Sic L-*=s»Lfl 
jl^JiJl, alece deditus, Elnaw. p. 42. ^xa^JI v_-<s*L^, pqffeffbr artis. Gol. 
Adag. p. 66. A _==_>JI l-a^I^, dtVj cztz molefla efi pituiia, Elnaw. p. 106. 
"N. 1Q2. A_J«<_Xjl v__-r=^l — ^o, primarius regni minifer. Vit. Salad. p. 46. 
L>Jk>J\ v_-*:^Lo, prcefeclus falellitum. Abulph. H. D. p.73. _o' JUI u-Oi.Lo, 
princeps jeSice. Ibid. p. 77- Plura exempla vide apud Schult. Har. ii. 120. 
et feqq. et H. A. Schult. in indice ad Lib. Colail. p. 120. 127- 

. aL2a^2 v JI, eleclus, excellens, pp. purus et nitidus. Eft cognomentum 
Muhammedis, qui / ^ALa^^JI , aaJ I , propheta excellentijjimus vocatur 
Ibn. Dor. v. 125. Radix eft , Juc, ilD2, pp. nituit, fplenduit, h. clarum, 
defcecatum fuit vinum, aqua, &c. unde in VIII. Conj. elegit,felegit aliquid 
ut melius, excerpfit medullam. 

/•'4.-0*3' in genere notat, quodvis auxilium, et h. peculiariter gratiam 
Dei, fcil. concurfum Dci propitium, quo fenfu etiam occurrit in fine Prologi 
Collect. Wahid. et Meidan. i. N. 40. opp. reo , "Xxi\ , fortunce , Tim. ii. 200. 
Eft autem aclio II. Spec. radicis • 'ji «, pp. nexum ejffe, ut cum quid in orbem 

5 _w 

connexum ef, quae verbi proprietas manifefta in derivato Conj. VIII. , \xX+c, 

concordans circulus, h. conveniens, aptus fuit, et in II. fecit ut aptus ft, 
fecundavit, infpiravit Deus, Abulph. H. D. p. 93. Vit. Salad. p. 20. et El- 
naw. in Prologo, p. 8. inde in X. Conj. petiit , vOaaJI, i. e. propitium im- 
ploravit Deum, etye ab eo dirigi optavit. NOTULjE QILEDAM u* TREDECIM SENTENTIAS ALI BEN ABI TALEBI, 

Quce in Cod. Leidenfi defunt, fed partim in Cod. Parifienfi, partim 
in Editione Th. Erpenii extant, quafque calci paginarum Textus 
Arabicifuis locis adfcripf, I. PRIMA eft, quae occurrit poft N. 32. Codicis Leid. convenitque 
cum ea, quam habuimus N. 11 7« 

II. Secunda et 

III. Tertia fententia infertae funt poft N. 44. Cocl. L. Vox ^lLu^, 
pto, defcendit ex fpecie blPQ radicis (^Ja£i, pto, pp. ligavit, conjlrinxit 

Jirmius, unde ad vim et violentiam transfertur, et h. inobfequens, pervicax, 
adverfatus fuit focio, quae notio optime quadrat in Diabolum, qui in Corano 

5 j § J - - O O 

dicitur (MsAa-o «<As: ^L^J-XJ, infenjijfimus humani generis hojlis. Sur. ii. 
208. xvii. 53. xxviii. 15. xxxvi. 5Q. 

IV. Quarta fententia, qua3 in margine Cod. P. poft N. 50. Cod. L. ad- 
fcripta eft, charac-tere tam difficili exarata eft, ut amicus meus J. Scheidius 
eam vix ac ne vix quidem legere potuerit; quam ob caufam, uti fufpicor, 
Interpres Regius eam in Latinum fermonem non transfuderit. Fateor etiam 
me eam non intelligere, nec dubito, quin in mendo jaceat. 

V. Quinta fententia fequitur in Cod. P. poft N. 62. Cod. L. in quo 
tamen ea alio loco occurrit N. 144. hac folummodo differentia, quod pro 
&aa*a CxA^, frujira ejl mercatus ejus } ibi uno verbo legatur <J^, errat, 

Kk 250 

•— -Oppofitam huic fententiam vide fupra N. 15. Ubi Imperator docet, 
Lucrumfacere eum, qui mundana vendit pro ceternis. Axjua, mercatus, pp. 
complofio manuum, qualis eft contrahentium, a / "Iaa^, percuffit veliemen- 
tius, ut audiretur fonus, peculiariter plaitfit, comploft manus, fcil. manibus, 
Abulph. H. D. p. 2l6. unde ad converfationem et commercium omne tranf- 
fertur. Har. iv. 40. q. d. percuffit utrimque manu, afferuit illi emptionem. 

VI. Sexta fententia exhibetur in Cod. P. poft N. 86. Cod. L. aaJJ 
^jLwJJI, voiubilitas iinguce, \. e. prompta lingua. Radix nempe , yj, 
pvT, pp. valet, volvi, volvendo acuminari, nec non veloci et irrequieta mobi- 
litate vigere. Unde apud Arabes non tantum, fed et apud Hebracos ufur- 
patur de flamma ardente, cujus extremitas in rnucronem acuminatur, in 
quo preecipua ejus vis et vehementia fita eft. Obad. v. 18. Ezech. xxiv. 10. 
et Pf. vii. 14. ubi OvTT? d^r? non {unt fagittce, quas Deus jaculatur in 
ardentes perfecutores (uti vulgo) {edfagittce inflar fiammce in cufpidem acu- 
minatce. Intelliguntur fulmina, quas funt quafi tela ignita ex arcu nu- 
minis evibratce. Prasfixum enim 7 hic pulchre exprimit conditionem et 

-- J .- 

qualitatem, valetque, fane, profeclo. — Radix /Vj med. damm. adhibetur 
etiam de lingua, quae acuta, volubilis, prompta et expedita efl. Tim. ii. 328. 
hinc (JoJt} « / 'iJ j (-^vLlik a Camufo exponitur per oratorem, qui difertus, 
et lingua expeditus eji. Caeterum de hac radice confulatur Schult. in Comm. 
ad Prov. p. 377- 378. 

VII. Septima fententia additur in Cod. P. poft N. 94. Cod. L. ^U«r; 
cujus fmg. &J*£-j mox fequetur N. 11. notat vanas jaclationes, oftentatio- 
nes, fcil. ornamenta ad ojientationem animce, a radice ^jX;, prominuit, pro- 
pendit cum laxitate, fcil. laxe pendulus fuit, et dein ad mentem tranflata, 
fiultus fuit, et femet ornavit, jaclavit. Refpondet Hebr. ]5H, cujus deriva- 
tum ex fpecie ^hv^ in S. S. remanfit. Pf. xxxvii. 35. ubi p*n p? notat 
arborem non viridem (uti vulgo) fed patulam, cujus rami laxe prominent 
atque propendunt. — Loco I^axa^c, quod vitiofum mihi videtur, Iegere 251 

mallera I^aaAA/*, lajfant eam, ut fit particip. IV. Cdnj. radicis l--\,oj, pp. 
Jixit, in IV. Jiare fecit jumentum, pro lajfavit, defatigavit curfu, ut fe mo- 
vere amplius nequeat. Hinc lux oritur locd Zach. xi. l6. ubi PQ22 de 
pecude ob lajfitudinem et debilitatem fubjijiente ufurpatur. 

VIII. Haec et proxime feq. fententia in Edit. Erpenii fequuntur poft 
N. 169. Cod. L. — Senfus hujus fententiae eft, Proprium cuique cor fcil. ani- 
mum, nifi bonae mentis imperio regatur, noxam afFerre et pernitiem. Vide 
Gol. in not. ad Adag. Gramm. Erpenii annexa. p. 82. N. 35. 

IX. jlc, opprobrium, dedecus, ignominia. Abulph. H. D. p. 154. &c. 

Ham. p. 440. Radix jlz. med. (^C, idem valet, quod Hebr. "Yiy, vel "W, 
agilem ejfe, agiliter fe movere, dein ferbuit, csjiuavit, h. cejiuante tiffeclu in 
aliquem invehi, convitiari, et maledicliones prce ira evomere. Abulph. 1. c. 
p. 46. Docere mihi videtur Imperator, Ignominiam pauperis, qui fine culpa 
fua ad egeftatem redaclus eft, multo leviorem efle ignominia divitis, qui bo^- 
norum fuorum profufione in omnem mheriam prolapfus eft, a quo divitis 
inftituto merito dehortatur Syrach. cap. xviii. 3. 37. Turpis enim eft inopia,. 
quce nafcitur de gloria, uti Sen. et Syr. M. Sent. N. 738. Quod et intendit 
Imperator in feqq. Collecl. Wahid. N. 85. ubi inter ea, quae animum urunt 
et perdunt refert /^oUI Joo JlaJI et N. 225. ^~o J<==>l 1 >iJI jJa 
JuUI jJd, Vel, fi mavis, fenfus hujus fententias poteft etiam effe, Pauper r 
tatem, qua quis abfque fua culpa prematur, ipfi non adeo dedecori efle, 
quam diviti opes, quas fibi injufto modo congeflit, quo fenfu Menander 
dixit p. m. 165 : xct\a$ T*rtvz<r$oti puWov tj TirXiSTsTv KctKug, inopia honejla 
potior eji opibus improbis. Conf. etiam in feqq. Collecl. Wahid. N. 334. 
nec non ejufdem Cod. MS. in quo fub litera ^jJ> exhibetur haec fententia, 
/^aaJI -£>l ^j^ *a=*. j*Sj\ j^a r angujiia paupertatis melior ejl quam 
exultans divitiarum lcetitia. 

X. Exhibet hanc fententiam Editio Erpenii poft N. 171. Cod L. Radix 

^ ^==> c. c. ^jsS. abfolute ufurpatur de abjiinentia a malis. Abulph. H. D. 

Kk 2 252 

p. 336. et 445. Ham. p. 498. Tim. i. 518. &c. pp. valet, adjrinxit vinculis, 
et plicuit, complicuit, et dein femet continuit, curvatione inflexus fuit, q. d. 
plicuitfe. 

XI. Inferta eft haec fententia in Cod. P. poft N. 202. Cod. L. De voce 

5 s » 

A v & ejufque radice *&, QD?1 fupra egimus, N. 220. et 254. Conf. etiam in 
feqq. Meidan. i. N. 44. ubi paulo plenius fe explicat Au6lor. 

XII. Suppeditat hanc fententiam Cod. P. poft N. 217» Cod. L. Eodem 
tendit illud Sen. et Syr. M. N. 633. Qui fe ipfum laudat, cito deriforem 
invenit, quam ob caufam laudem propriam evitandam efle recte monet 
Graecorum quidam apud Grot. 1. c. p. Q3 1 . v7reo <reotvTV py (ppatrvis eyxa- 
pix, noli ipfe laudis facere tibi prceconium. 

XIII. Exftat haec fententia in Cod. P. poft N. 248. Cod. L. jL=J 
colle6l. rx ._»». a radice j=s., *Y1)"I, \>^.ferbuit, canduit ferrum, quando totum 
eft ignitum, vel alia materia, quae particulas igneas tam copiofe recepit, ut 
inde tota luceat et fplendeat, unde notio indolis nobilioris et ingenuitatis 
fponte manavit. ^jlj^l igitur notat tales, qui nobili atque ingenua liberali- 
tate prcediti funt, fcil. quibus ineft candor pecloris, in quo nulla asrugo, 
nullae fordes, fed omnia liberalia libero ingenio digna. Pari modo Hebr. 
*Yin cum plur. O^Yin de nobilibus in S. S. paflim ufurpatur. Efai. xxxiv. 12. 
Jerem.xxvii. 20. Eccl. x. 17- &c. — Ad hanc radicem commode etiam referri 
poteft forma "tflN Job. viii. 19. Valde enim friget, II vertatur per alium 
vel alios, ab ^nN. Multo fane praegnantior erit fenfus, ii forma illa habeatur 
contra&a efle ex TinN, a T\t\, et vertatur h. m. et ex pulvere nobilius ge- 
nus [in quo fcil. pectus candidum et ingenuum ineft, quodque omnem 
haud fucatam virtutem exercet] efflorefcet. Sic enim optime opponitur tZ 
fpn, hypocritce, de quo v. 13. et feqq. agitur. Conf. Schult. in Jobum, 
p. 231. ANNOTATIONES IN COLLECTIONEM SECUNDAM. OBSERVATIONES 

IN 

QUASDAM ALI BEN ABI TALEBI SENTENTIAS 

EX CODICE WAHIDI MSS. EXCERPTAS. PrOCEM. pag. 46. lin. 9. ecil^. exponente Gjeuhario eft /jjJLii\ JLajUc, 

via mqjor et regia, nec non dura planaque, in qua quis tute, commodeque 

incedit, uti in Proverbio eft, jUcxJI ^**l <3<-\sr I L_X-Lw (^«e, qui incedit 

via dura planaque, tutus ejl a ccefpitatione. Conf. Tim. i. 52. et Tab. Ceb. 

p. m. 28. 30. et 32. ubi ufurpatur de via yeXfemita, quae re6ta ad beatitu- 

dinem ducit. 

— — > 
Ibid. lin. 11. (^&\.h,Jingularia. Secundum Gjeuhar. eft collect. t» 

OJ, "HS, quod idem ac jJVl, Jingularis, formae (J>j\-*&J, qua Grammati- 
ces pomoeria ampliari poffunt, cum in plural. fra6t. catalogo vulgari haec 

non reperiatur. Addit idem Lexicographus, %^- «*Jl^=> (v*Lo -t-t. i\z- 
^\d>^, i. e. prater analogiam formatum effe, ac fi effet colleclivum tk 
yfHS, a them. J.i, "HD, divifit, feparavit, et h. notione intranfitiva, unicus, 
jingularis, incomparabilis fuit, q. d. feparavit fe, vel fegregatus fuit a caste- 
rorum confortio aut conditione, aliifque eminuit, qualis xar sfcoxrjv vocatur 
^v-XJI OVjS, uniofeculi. Tim. i. 32. 

Ibid. [*l *j", conduplicata, fcil. continua. Eft fecundum Ebn Sikkyt apud 
Gjeuhar. coliecl. formae 1L2J, a radice i*Ij, D^n, tequavit, unde notio co«- 250 

tinui, quatenus partes aequales conjunguntur, ferieque continua fe invicem 

fubfequuntur. Ab cequando orta etiam notio (equalis five focii, et h. iterum 

in verbo, focium adfcivit, item cequalem, i. e. focium habuit in partu, fcil. 

gemellum, unde in IV. [•L.jI, O^NJni"!, cequales, fcil. gemellos peperit 

foemina. Abulph. H. D. p. 25. cujus particip. plur. foem. gen. rVtt-^Nftt- 

remanlit in S. S. Cant. iv. 2. et vi. 6. 

s _ 
Pag. 46. lin. 12. o«_\^., excellentice, fcil. magnitudinis ejus. 0\^ idem 

valet quod A-J-i-: et U.£, magnitudo dignitatis et glorice. Eo fenfu Corani 

phrafis \Xjj >A:s_ a Gjeuhar. explicatur per Ujj a v --C, magnificentiam, fcil. 

majejiatem Domini nojiri. Similiter radix -\s_ apud eundem Lexico- 

graphum exponitur per JnC. Sic Uas -\:s_ ^L y c (_)l-, familia Imrani 

illujiris fuit apud nos, i. e. Uaa_:I / 5 _ *--£, maximo in honore fuit in 

oculis nofiris. 

Pag. 48. lin. 2. -uUs. ,"",:__" Ij /^pj» cujufque intelleclus redundet ipfa 

veritate. Radix /•"".<$*> obfervante Gjeuhar. ufurpatur de vafe vel aquario y 

quum repletum fit ad effufionem. Sic Poeta, 

£ajus_ ^^A-srir 1 Jl (Jx * *y /^.^1 

J«aj ^jlyJl ^M S^Atf^ 

Adventat vefperi ad Mihlafi familiam vir UberaJis, 
Aquarii infiar majoris fenis Arakienfis effufe redundans bonis. 

Hic loci pulcherrime adhibetur de corde, fcil. intelleclu, in quo, tanquam in 
vafe, veritasye late diffundit et redundat. Ad hanc radicem referenda quoque 
fpecies /I^aaj, quae occurrit Tim.ii. p. 212. l_jU__=JI \Ck$> /i -JiA^uj 
^_>lla__r I l_\3> , i ."1^aAj«, infcripto etfermone ampla et diffufa oratione 
ufusfuit. 

Ibid. Iin. 4". <J^_a_JL_3I in Lex. Gol. non comparens efl collecl. tb 

(J-A.a-jI vel ^aa^I, error, a ^j-:, v72, cujus origo in obfcurando, unde 25J 

errandi a reSlo tramite, oblivifcendi, aliaeque notiones fponte manarunt. 

Huc pertinet etiam quadrilitera ^f*6k*o, 72J72J,, cujus derivatum Ja-oI^ 

et aAa^Aac, terram notat falebrofam, in qua facile errat viator. Sic Jef. 

xviii. 1. 727!£ yiN non incbmmode reddi potefl: per terram falebrofam, 
afperam, horridam. 

Pag. 48. lin. 5. ^ LLo, vice regice. Defideratur et haec forma Collect. 

in Lex. GoL ubi ^r^ et - t^A^> i>£a»i patentem, manifeftam et regiam 

notat. Proprie eft duclus, quo fenfu venit Hebr. ^lilSp 2 Reg. ix. 20. et per 
metonymiam, via qua agmina duci ac propelli folent. 

Ibid. lin. 10. jLjaJ! . ;!Jol« cJ^Jl '*'-''» ^ ^ concubia, extremitati- 
bufve lucis. Verba defumpta ex Cor. xx. 12Q. Prius, (J^aJJ! Aj\ a Gjeuhar. 
exponitur per ajIxLm, horasnoclis. Poflerius,jlqX)\ ^ «LLol, exiremitates 
lucis notat, matutinum et vefpertinum tempus. Pro collecl. ^jLLI vulgo 
ufurpatur forma Dual. jI^aJ! / Jyb, <^w^ c?/ei extremitates, i. e. marce et 
vefpera. Cor. xi. 115. et Carm. Pythag. p. m. 14. 

Ibid. lin. 12. ( +a aj aclio II. Spec. radicis , "i^J, fcripfit, exaravit librum 
vel epifiolam. Tim. ii. 222. in II. excoluit, elegantique calamo ornavit fer- 
mones. Abulph. H. D. p. 94. 

Ibid. lin. 14. iicjjLiJI A v ^—?:s:' 1 , fapientia fugiens, i. e. quae aliis mac- 
ceffa atque impervia eft. Sic bcSjLSj AajIj, car/« en fugax, notat carmen 
incomparabile et intractabile^. quod ita praeftatj ut ab aliis attingi nequeat. 
Har. vi. 194. 

Ibid. lin. 16. AJl 'ii lXa^. «4 ajLtJ iv*eJ\£, feculi fui eruditiffimus, et 
iequalium fuorum facile princeps. Eodem fere elogio infignitur Ababsiada 
Do6tor. Tim i. 32. (^£jy\ A^,)K<z .a^juI <AAis.«, temporis fui Phoenix 
et mortalium fapientijjimus. — -XA^e, unus, unicus, paffim ufurpatur pro 
eximio,fingulari, uti Hebr. Tp^ nonnunquam in S. S. venit. 

Pag. 50. lin. 1. <_)«^l jJ\*&)\ ,^j.*e &*^m et in conftffibus virorum 

l1 258 

principum ad primum pervenijfet locum, ad literam fonat, Et accedere ejus 
ad peclus primum. i_V_, peclus, exponitur in Lex. Gol. pevjiipremum locum, 
■accubitumve in confeffu. Qua notione ejus plur. i*J\a_ occurrit in Adag. 
Gol. p. 153. N. 66. Ufurpatur etiam de magnatibus, fcil. viris principibus. 
Tim. i. 368. j aJw; »<2JIa_I« cy *J c^~~~ ^o *•> ei Teges eorum Jiint capita, 
magnates vero veluti peclora. 

Pag. 50. lin. 1. <J.a__s_I ->-\JiJL» _U-*JI ^} aj.^dj, (MS. legit 

jJJn.—^-!) et ferire ejus in excellentia, five in eloquentia, prcejiantijfima 
fagitta penetrantiffima. Intelligitur oratio ejus efficacijffima, qua auditores 
convincuntur, eorumque corda quafi terebrantur et perjbrantur. 

Ibid. lin. 4. JUJ! ^a^——^ 5t^, e£/£ eclipfin pati foleat mens mea. 
Radix ^^ »^__= imprimis de obfcuratione folis ufurpatur Abulph. 1. c. p. 63. 
147. 150. Hift. Sarac. p. 15. et figurate de obfcuratione folis viclorice, 
Tim. i. 472. et h. 1. de obfcuratione folis mentis vel intelleclus. Plena 
phrafis eft, _)'->J! q^ v >SJI ^_J>***__=>, uti liquet ex Tim. ii. 596. ubi pro 
JL» vox <Ja_ adhibetur, _AJi_ (jw. v >$JI ^ $ *m___, _yo/ intelleclus ejus 
■cclipjin pajfus eft. 

Ibid. lin. 7- _)!<-\v < » PP> notat palcejlram, Jladium , vel Mppodromum, in 
quo equitantes gyrant, h. 1. fig. de palcejira eloquentice, conf. Tim. i. 196. 
ubi de verbis, quae <X_JLJ! ___L_aJI (^j_.Ia^ # i, in hippodromis elo- 
quentice, facundiceque gyrant. Sic etiam fig. de _--oU v J! i^j\<J\^, Jiadio 
virtutum ad arcem praeftantiae obtinendam. Ibid. ii. 358. 

Ibid. igJljJ _}._: ij>j* _>-'•*-'*» deficiente quoque meo pondere ipforum 
inter pondera. Hifce verbis agnofcit intelleclus fui defeclum, quo Ali 
fententiis excellentiflimis, diclifque ejus graviffimis jufta fua pretia ftatuere 
non valeret. Conf. cum hoc loco Dan. v. 25. et 27. et Har. Conf. ii. 47. 
ubi vide Schult. — _n— ^J, imminutus fuit, defecit : peculiari ufu adhibetur 
de defeclu orationis. Vide infra Meidan. i. N. 43. 

Ibid. & v ____. >aa_j? _}.<*, de reconditis et fapientibus diclis. tA*_>, pp. 25Q 

notat refeclum, et h. de re quce recondita, et ab aliorum confpectu quafi re- 
fecla efi. Sic a, a^', exponente Golio, idem valet quod Bjv-sJU», mulier 
quce arcliore cuftodia affervata, et m conclavi recondita efi, unde prodire non 
finitur. Cor. lv. 72. — -.^=2^, dicla fapientia five folida, quo titulo etiam 
Lockmani dicla infigniuntur, Har. Conf. 43. Radix ^£=2^, D2J7, pp. notat 
compaclum, confolidatum effe, et h. fapiens fuit, quatenus folidum ingenium 
foluto ac debili opponitur. Sic de fcientia folida. Abulph. 1. c. p. 326. 

Pag. 50. lin. 8. A V A==> ~,Ala<. (^.-e, de excellentibus ejus fermonibus. 
Intelliguntur fermones, qui acumine et fubtilitate conceptuum in cordibus 
hominum vibrant, eaque movent. Radix 4^», "^tl, pp. valet, vibravit, vi- 
branti motu agitavit, et h. in dignitate et exiftimatione fuit, q. d. vibrando 
eminuit, excelluit, unde Sz^., dignitas, exiftimatio, Elnaw. p. 64. v. 106. 
vdari*, vir dignitate et aucloritate pollens, Tim.ii. 126. et -Ll&^., nobiliores 
animi impetus, Ibn. Dor. v. 5. et Abulph. 1. c. p. 3. A vibrando etiam Hebr. 
"iun, virga vibrans, nomen accepit. 

Ibid. -4.3LLJI (jjv.ds: J , ut vel difertifjimi obmutefcere cogantur. Obfer- 
vanda h. 1. fyntaxis, qua fut. tempus fing. num. plur. humano eleganter 
praeponi folet, non raro difcrepante genere. Eadem fyntaxis mox redibit 
lin. feq. — ^btlj colle£t. ns Aaaj, facundus, eloquens, efficax in dicendo, a 
sJU, contigit fcopum et terminum propoftum, unde transfertur ad facundiam 
potentiorem, qua fcopus attingitur. Vide infra N. l6l. et Collecl. ex Mei- 
dan. part. i. N. 36. nec non Har. ii. 52. 

Ibid. lin. 9. *\. f~=3csr 1 /wgXo«, et ad defperationem perveniant fapi- 
entiffimi. Radix m«1j, D7l, primario notat, carpft ut ficcaret, item decerp- 
tus fuit et exficcatus, unde Hebr. thl,ficus, nomen accepit: in IV. Conj. 
transfertur ad mentem attonitam confifione cum defperatione conjimcla, Cor. 
vi. 43. et xxx. 12. Veluti Hebr. CH% arejcere, eadem metaphoiu, transfertur 
ad mentis confufe fraclionem et defperationem. 

L 1 2 260 

Pag. 50. lin. 10. &A___j jst I ^j.^ ^__5 xiJl—s, qui aquam vola fuu 
hauriat de mari, i. e. </ui operam frujlra infumit, fcil. laborem prqfundk. 
Obfervanda h. 1. pulcherrima paronomafia inter ^_ j t ajI v J 1 , hauriens aquam, 
et mox feq. __ j ./.'.*, J I , agnofcens. Eadem paronomafia occurrit Tim. ii. 
p.966. qui locushuc optimefacit; St _ jJoilU oLjU___* o.aa_j\aj s_JtA-_J 
oljLJLaC» &.<-___ ,__ J _>"*> conjitens imbecillkatem, fcil. defeclus fuos et 
peccata fua, haurienfque ex mari liberalkatis et munificentice ejus. 

Ibid. lin. 12. / j^-XJI *a.xJI, fcientia Divina. Vox / Ja^OUI non 
comparet in Lexicis, nec memini me ullibi legiffe. Forfan legendum 

s 

&a^J •_■'!, ex <JI artic. et Aa^JI foem. tjj _^JI, Divinus, poffeffivum ab 

s- •• 

_JI. Sic Metaphyfica vocatur fcientia _UgJ_J|, Divina, Abulph. H. D. 

=5 _ 

p. 33. Legitur etiam ejus mafcul. genus Tim.ii. 106. ubi /^J_M (J^a-aJI 

eft gratia Divina. 

Ibid. lin. 14. _KajLwI, collec"t. a ling. jLLwl et 'i JLa*uI, allegatio aliencr 

aucloritatis etjidei. Aclio IV. Spec. radicis _\a»„, pp. nixus, innixusfuk, in 

'IV. innkifecit, Abulph. H. D. p. 11. Hift. Sarac. p. 7- et Lib. Colail. p. 9. 

Dein retulit aliquid ad aliquem, ut teflem et auclorem fide dignum, allega- 

vit dictum aucloritate alterius nixus. Vide Har. iii. 124. et Tim. i. 138. 

lbid. lin. 15. A__ «Jv__' , compendium. Deeft in Lexicis. Radix eft 
^ jj\__, quae in appendice ad Lex. Golii exponitur, dempjit, detraxk, reje- 
ck,fuflulit quid de alia re. Hinc gloffae apud Giggejum ^ j .__ I ^ j _\_,, 
literce fyncopen effecit, apocopen adhibuk, et fjLwJI ^_ j A— _, brevis fuit in 
falutatione, fcil. falutem paucis abripuit, &c. &x. unde notio compendii, quo 
dicla alicujus in pauca rediguntur. 

Ibid/ lin. 17« ___*J / ,Jaa__ j «, ut fuavior foret earundem prolatio. 
, JjyA__ J - 3. fut. Conj. XII. qua Lexica augenda. Exponente Teblebio 
idem valet ac _u«,X__ _\/_„l, intenfior fuit dulcedo ejus, a radice _A.__, 
nbn, in origine, polivit, polkum reddidit, lccvigavk terendo, h. dulcis et 201 

Jiiavis fuit. Opponitur ru -*o, amarus fuit, Tim. i. 10. et in feqq. N. 341. 
Conf. omnino Schult. ad Har. v. p. 86. et Orig. tom. i. cap. 9. 

Pag. 50. lin. 17. f JJ collect\ r« jJ*J 5 margarita, unic, a radice JJ y 
fuljit ftella, et micuit ut ftella facies. Sic Tim. ii. 504. Quorum facies 
J^Jij C^Jl_~=>, fplendebant veluti fdus Zubur. A fplendore margarita 
etiam «J J dicitur, quae vox multis variifque figuris infervit. Teritur v. g. 
de dentibus candidifimis, quae cum margaritis comparantur, Har. ii. 78. et 
84. de lacrymis, quae margaritarum figuram gerunt. Ibid. p. 100. de can- 
dido rore fupra herba viridi uniorum inftar fulgente. Tharaph. v. 6. de fer- 
monibus pretiofis. Har. ii. 102. et h. 1. defententiis Ali. 

Pag. 52. lin. 2. i~->c^!j ( J*-*..sJl C^j^AJ, fufficienti prceditis intelli- 
gentia, et morum kumanitate. (^C, «J contra6tum ex r»Mi3» a ^ n g- «j> 
Ht /wc, item dominus, pojfejfor, prceditus aliqua facultate. Quod pronomen, 
li fequatur fubfl. in gen. cafu, varios facit idiotifmos, quorum aliquot ex- 
empla enumeravit H. A. Schult. in indice ad Lib. Colail. p. 11 7. Alia 
ejufdem generis vide Ham. p. 570. 576. 578. 59O. Har. ii. 74. iii. 164. 
v. 68. Abulph. H. D. p. 5. 66. Gol. Adag. p. 121. 126. 132. 157. et in 
feqq. N. 144. 147. &c. Vide etiam G. Jones de Poefi Afiatica, p. 317. 

S. I. **2C et »Lw fibi opponuntur. Prius de defenjione, Cor. xi. 43. 
Pofterius de traditione urbis, cafielli, &c. Abulph. H. D. p. 497. 507. 532. 
&c. ufurpantur. Figurantur itaque Religio et Mundus tanquam duo urbis, 
fcil. arcis prsefecti, quorum alter eam ftrenue defendit ; alter vero eam pro- 
dit, hoflique tradit. 

S. 2. Idem docet Au&or in Colledt. Wahidi MSS. fub litera ~ . 

et fub litera \j£>,- -ajJ^oJI (j£aa.xJI -J\*c. Notanda h. 1. paronomafia 
inter <X£Laj et acLwol. 

S. 3. Idem innuit illud Latinorum, Fortior efl qui fe, quam qui for- 262 

tifjima vincit mcenia. iuLw?, continentia, confervatio, a (^L^, p2, pp. con- 
ftrinxit fpecialiter in loculum, h. cuflodivit, confervavit peculiariter vitam. 
Vit. Salad. p. 121. et in V. Conj. quae Gol. Lexico addenda, cufloclivit, oon- 
tinuit fe. Ibid. p. 6l. AaAjJo ,j \.Ja^2X^ ^J^—sa, erat temperam ra, 
univerfa vitce via ac ratione. 

S. 4. Significat, Hominum vitas terminum apud Deum ita fixum ac de- 
terminatum effe, ut illius ne momentum quidem tranfgreffuri fint. Conf. 

Job. cap. xiv. 5. Vel fi per isJouo /jwlAjl intelligere velis, halitus paucos, 
uti in Cor. ii. 80. JJtjjJo^o fUl, dies numerati funt dies pauci, fenfus 
erit, Vitam humanam effe breviffimam. 

S. 5. £.4jsrlj veritas, quo titulo aliquando infignitur Coranus ipfe, 
quem Muhammedani ut'Dei verbum, omnifque veritatis fontem aeftimant. 
Sur. xlvi. 7 • Hoc fenfu idem docebit Ali, quod Apoftolus de verbo Dei 
teftatur Ephef. vi. 17- et Hebr. iv. 12. 

S. 6. Conf. in feqq. S. 44. et diclum Salomonis Prov. xxvii. 12. et 
xxviii. 26. 

S. 7. Jw:sr I, invidia, paffim ab Auclore atro carbone notatur. Vide 
in anteced. S. 207. 2l6. 218. 247- et in feqq. S. 41. 174. 193. 482. 507- 
et apud Meidan. i. N. 26. 

S. 8. Convenit cum fent. II. quam modo habuimus. aj*ji^ idem 
notat quod jmIx,*, res qucevis utilis aut neceffarii 11/iis, adeoque viclus fcil. 
omne quod ad vitam fuftentandam neceffarium eft, a ^x^c,fuxit aqua, et 
fluere fecil. 

S. 9. Idem Apoftolus l Tim. vi. 10. Conf. etiam infra. Meidan. i. 
S. 24. 

S. 10. Vide infra S. 31. et Meidan. i. S. 46. Conf. etiam quae fupra no- 

tavimus ad fent. S. 36. et l6l. ccjLc, augmentum continuum, Tim. ii. 
p. 208. ubi gLkJU! iscjLc, vomica mali. Radix eft Jw, TV2, pp. extendit, 
expandit. 263 

S. 11. «r!^» fuccejfor, fcil. qui poji tergum alterius fubfequitur, & 

iJj, f\T), quae radix, exponente Gjeuhario, teritur de eo ^_ ji\j' Jl 
AiJ; a3>j __^_=_>UI ^^^l... (-^____5; C^-^J' _>^j5' qui pone fequitur, 
qui equitat poji equitantem, et qui eum fubfequitur. Exflat etiam apud 
eundem Lexicographum gloffa : fecundum infejforem alteri poji tergum inji- 
dentem tulit equus. Hinc lux oritur loco Thren. cap. v. 5. fuper cervicibus 
nojiris \3D1^_, vulgo, perfecutionem palimur, malim, pojji fumus infejfores^ 
quorum fcil. unus poft alterum continuo fubfequitur. Talis infejfus intelli- 
gitur etiam in voce fjT^, Efai. xiv. 6. Eadem verbi proprietas manifefta 
quoque in IV. Conj. fecit ut poji tergum fuum aut alterius equitaret. 
Abulph. 1. c. p. 187. et in VI. quse ufurpatur de eo, qui poji tergum alterius 
uni injidet equo. Figurantur itaque hac fententia fortuna fecunda et ad- 
verfa, ut duo equites, quorum pofterior priorem pone fequitur, ejufque tergo 
quafi injidet. Similiter Horatius, lib. iii. Od. I. 40. Pojl equitem fedet atra 
cura. 

S. 12. Conf. dic"lum Salvatoris Luc. vi. 45. Ex abundantia cordis loqui- 
tur os. 

S. 13. Eodem tendit, quod Auclor in feqq. docet. S. 176. 217. et 278. 

S. 14. Abftinentiam a cibus praecipuum atque utiliffimum effe medica- 
mentum jam monuit Hippocrates; fatietatem vero et edacitatem multos 
adferre morbos docet Syrach. oap. xxxvii. 33. ev Ts-oXXoTg yoip (^pu^aa-iv eg-ou 

vo<rog, nou -fj oiTrXvig-ia, lyyteTeug xoXegocg. — Vox ^ *_s: J , inedia, defideratur in 
Lexicis. Eft derivatum Speciei V. radice 9 U*, JVU, pp. hiavit, ore diduclo 
hiavit, h.famelicum ejfe,fame et inedia laborare. Gol. Adag. p. lll.N. 95. 
Eadem tranflatione Belgae dicunt van honger geeuwen. 

S. 15. ___Lw fine articulo ^jl notat, brevijjimum tempus, unam horam, 
fcil. horulam, momentum. Vide fupra N. 45. et 270. et Cor. vii. 35. Omni 
genti meta praefixa eft, cum ergo venerit meta eorum, non procrajlinabunt 
_\_:Ln, unam horam. Phrafis ergo, homojilius horulce, fcil. unius horce fu<e x 264 

figniiicabit, Hominis vitarn efie breviffimam, quae ubi fugerit, revoeari 
non poteft. Quo refpicit etiam Jobus, cap. xiv. 1 . Homo natus mulieru 

J o 

t^X^ "\^p, brevis eji dierum, nec non altera phrafis, qua homo dicitur ^A 
i\~c*j,Jilius dieifue. Gol. Sent. Poet. p. 105. N. 44. 

S. 17- Conf. Syrach. cap. xiv. 4. o o-vvayuv airo ryg t^vxv? oivtS (rvvdyei 
aXXon;, Koci ev ro7g aya^o7q avra Tpvtyvja-ovo-iv erepoi, et Sen. et Syr. M. 
Sent. N. 59. Avarus nifi cum moritur nil recle facit. — A_ji« collecl. 
rov _J>' «, lueres, qui bona defun6li fuis amiecl.it, a <L>j «, nexuit, an- 
nexuit. 

S. 19. Haec fententia in Cod. MS. fub litera L-.- fic exhibetur, ^Lk>._^sIj 

(^LnJ^I JkaxX^j, cum quo convenit Sen. et Syr. M. Sent. N. 71. Bene- 

Jicium accipere libertatem efi vendere. Quae caufa eft, cur ii qui fe locuple- 

tes, honoratos et beatos putant, ne obligari quidem beneficio volunt, ut ait 

Cic. de OfHciis, lib. ii. §. 20. 

S. 20. Idem docebit Auctor in feqq. N. 277. 

S. 21. Senfus eft, Hominum naturam itacorruptam ac depravatam efie, 
ut non nifi cum difficultate virtutum fcalam adfcendant, earumque culmen 
attingant ; cum e contra ad quaelibet vitia quam maxime proclives ac proni 
iint. Quo fpectat illud Euripidis ap. Grot. 1. c. p. 31 9. d $ dperd fiuivei 
Oid pox§ojv, carpit per falebras virtus iter. 

S. 22. Similiter Menander p. m. 166. TzroXXoTg a,7roKpio-ig y\ <riu7ry rvy- 
yjdvei, et Euripides 1. c. p. 429. cria7rrj To7q o~o<po7q a7rox.pto-i$. 

S. 24. Senfus videtur eiTe, Eum operam alicui rei fruitra impendere, qui 
occaiionem ei opportunam praeterire fecerit. Quo tendit illud Catonis: 
Fronte capillata, pofi efl occafo calva. Radix _jIs, fHD, faspiffime de oc- 
cajione elapfa ufurpatur. Tim. i. 544. ii. 11 6. &c. &c. 

S. 25. Scil. Uti dies et vigilia citifiime finiuntur, iic mundus fubito 
praeterit et breviffimse durationis eft. Conf. 1 ad Cor. cap. vii. 31. et 1 Joh. 
ii. 17. 205 

S. 2(5. Idem docetur 111 feqq. N. 431 . Vide etiam Pf. cxli. 5. et Salomo- 
nis Prov. cap. vi. 23. xiii. 18. xv. 31. 32. xxix. 15. et alibi. 

S. 27. Cum priori hujus fententiae membro convenit in feqq. N. 422. 
S. 28. Conf. in feqq. N. 88. ubi Religio inter ea enumeratur, quae 

AAsrarl ^.As^y, amorem conciliant. Porro oppofitam huic fententiam, 
vide infra. N. 37. 

S. 29. Affine eft quod in feqq. ait. N. 31 6. 

S. 30. Ad prius fententise membrum facit illud Ariftophanis apud Grot. 
1. c. p. 529. YloiTpig ya,p eg-i ■sroar iv otv zfoocttv Tig ev, ubicumque vivis 
commode, patriam puta. Similiter Menander p. m. l6o. Ta yoip xc&Xug 
"srpoc<r<rovTi ■BroLtroc. yij TsraTpig, terra omnis illi patria efl, cui res profperce. 

S. 31. Obfervanda pulcherrima paronomafia inter <JLc, (JLJ et (JL^cf. 

Media vox <JU xx\\gofpem notat, fed h. 1. cupiditates fignificare mihi vi- 
detur. Conf. fent. X. quam modo habuimus. 

S. 33. Idem affirmatur de homine probo in fententiis Gramm. Erpenii 
annexis N. 96. Huc facit etiam limilitudo pulcherrima in Lib. Hamafa 
cap. ii. de morte viri fortiffimi ac perliberalis Maani, 

tjtj.^e oL^* <JywJl (.XjtJ ^l£== ^-^ => 
Juvenis erat, qut pqft mortem ob liberalitatemfuam vivit, 
Velut pratum pefl imbris ejfufionem virefcit. 

Vide G. Jones de Poefi Afiat. p. 158. 3l6. et 317.' — Radhe <JJu, tranfpor- 
tavit, fpeciali ufu teritur de tranflatione ^u\y^i\ (JjiX^ tJ,U °d manfiones 
mortuorum, vel s iXxi\ j\j tJlj a d domum mortis, Tim. i. 188. unde in 
VIII. abfolute notat migravit e vita, mortuus fuit. — (JjlL* colle6t. tx 
<J^Lo et aJjx^, locus ubi quis divertit aut fubfifiit, manfio, domus. Specia- 
tim adhibetur de manjione afironomica, Cor. x. 6. ubi manfones lunce vo- 
cantur JjLL*. Unde lux oritur loco 2 Reg. xxiii. 5. ubi cum fole et luna 
fimul recenfentur Jwft?, qua voce commode intelligi pofTunt figna Zodiaci, 

m m 2(50 

pt reliqua? manfiones et dimenfones ajlrologicce fimul cum fatis, quae fuper- 
^titio iifdem annexuit, quae credebantur influcntias in terram habere. 

S. 34. Eodem tendit incerti cujufdarn Aucloris diclum apud Grot. 1. c. 
p. 925 . KaXov oe ^7jcravptcr[ji,a, keijasvti yjcqiq, benefacla bene locata, thefaurus 
gravis. Recte ergo monet Ali, probe attendendum effe, apud quem bene- 
ficium reponatur ; ille enim, uti infra docet N. 263. peccat in beneficeutian>, 
qui collocat eam in i?idig?ws. 

S. 35. A^—i.jij, confortium, a ^J J&i, pp. nexuit, implicuit, et quidem 
per plures flexus inter fe involutos et identidem reduclos, h. conjunclus, et 
dein focius, confors fuit. Eadem proprietas in Hebr. Tp£> Jer. ii. 23. ubi 
n^ntott, vias i/?ipliccms,Vi{m'pat\iv de animali per campos late difcurrente, et 
quafi tortuofs fexibus atque ambagibus huc illuc divagante. A fexibus 
nomen etiam accepit derivatum Tji*^, corrigia calcei, quia pro more vete- 
rum per plures Jiexus pedi circumplicabanlur. — ^jL_a_^I, perturbatio, 
infinit. VIII. Spec. radicis ^j^o, -H- 1 , pp. icere, percutere in VIII. co?i- 
cuffus, quaffatus, perculfus et perturbatus fuit, quae notio de variis rebus 
ufurpatur, v. g. de fententiis, quae co??fuJ'ce hcerent. Vit. Salad. p. 179. et 
214. de perturbato judicio, Abulph. H. D. p. 78. de perturbata acie, ibid» 
p. 378. et 379. de tumultu, ibid. p. 144. et Hifl. Sarac. p. 34. de perturbato 
negotio. Exc. Abulf. p. 53. de fublibus maris concuffis, nec non de imperio 
fcil. regno cujus res perturbatce funt et fucluant, Hifh Sarac. p. 134. et in 
feqq. N. 51 6. qua notione et h. 1. occurrit. 

S. 30. Huc optime faciunt verba Euripidis apud Grot. 1. c. p. 157. 

' Os - riq yocp ovx stuSe ysvso~§ai xctxuv, 
Qspsi fiiv, akysl <T uvyiv svr&elg Qya. 
Quifquis ferendo ferre uon didicit mala, 
Fert ille,jedfic jaclet ut collo jugum. 

S. 37. %LxJ\ fcepiffime ufurpatur de refciffione amicitia? fcil. vinculo- 
ru?n amicitice, in feqq. N. 110. 387- 475. &c. item de prafcijfw?ie ruv 267 

L_>LuJ s occafionum et caufarum, N. 246. et Cor. ii. 1.68. a *iajj, ^.fecuit, 
amputavit, difrupit.— '£Jj^)\ <*_jLa.*J hic videtur fignificare, utilitatis ratio- 
nem, ob quam amicitia inita efl. Redenen van Vriendfchap uit eigen belang. 
Forte ad illuftrationem juvabit glofTa Beidavii ad Cor. ii. 168. [ ..^jLuJ 
^jJOI / Ac "«U.j^I* ^- L02jl (^js^) js^aj oJL-£==s (3^1 (J-^J! 

OLJ j ij\ iucUJ! i^j^I-C^I». — Radix l-*-.kn, !1D, notat, fecare, 

circumfecare, et dein plexu fecante amhire, undique quafi j?/o fringente 

circumdare, circumcingere. Hinc hoftiliter irruere, transfgere probrofs 

verbis, item vulneribus conficere aliquem, quae notio optime quadrat in 

locis 1 Reg. v. 17- Pf. xxii. 17. cix. 3. cxviii. 11. 12. &c. A nexii cir- 

cumfringente orta etiam notio, caufam, occafonem, anfam habendi vel fu- 

mendi, Tim. ii. 770. Quem ufum quoque Hebr. IDD exferuifle liquet ex 

1 Sam. xxii. 22. Ego ^TSZp in omnem animam domus patris tui, i. e. an- 

s — 
fam, vel occafionem prcebui fundendo fanguini. Sic u-^.ww non tantum 

notat funem, imprimis, quo aliquid circumflringitur, aut conneclitur, fed et 

anfam fcil. caufam, qua attrahitur effeblus. Sic J|4a^a v J! u-vy*JI, an/a 

connexa eft occafo data, Mon. V. A. p. 57. quo fenfu Hebr. i"Dp occurrit 

1 Reg. xii. 15. 

S. 39. Comparatio fane elegantifiima. Uti enim arcus, fi nervo noa 

tenfus fit, nihil valet ad fcopum attingendum, fic nemo Iaboris fugiens, ne- 

que media, quibus vota fua confequi poflet, adhibens, ea a Deo exorabit. 

Quo fpe6tat etiam illud Euripidis apud Grot. 1. c. p. 357. 

'Agyog yctj) ilei,g, Seovg e%uv dvoL foy.oc, 
Biov ouvctir ctv fcuXXeyetv ctvev irovov. 
Expers laboris atque iners nemo potejt 
Remfacere, quamvis fepe compellet Deos. 

S. 40. Scil. uti animal amiflum ubivis quaerendum et captandum eft, 
etiamfi e turpi loco prodeat, fic fapientia captanda, licet ex ore hypocrita- 

m m 2 268 

rum proveniat. Conf. in feqq. N. 223. 224. et 340. et Sophocles apud 
Grotium 1. c. p. 10Q. 

^Xl TBK.VOV, U TffOU, KU% tt.ytWy\TM OipOi 
Mv§Ol KOtXuS "STiTTTOWlV. 

O nate,f<epe pulchra ab ore ignobiU 
Oratio procedit. 

/iiULc fpeciatim notat hypocritam, qui fidem Muhammedanam oftentat, 
quum infidelitatem in peclore foveat, quo fenfu hic et in feqq. N. 191. et 
477- opponitur ra ^yc***, Jidelis, qui fidem Muhammedis fincero corde 
ampleclitur et profitetur, a , **AJ, prodiit, exiit, prasfertim e latibulo mus 
campeftris, unde in III. Spec. • jju, hypocritam egit in religione, modo hoc 
modo aliud profejfus ef, ita ut mus campeflris pluribus fe latibulis recondit, 
nunc ex uno, nunc ex alio prodiens, et fic ad uniim foramen non capi- 
endus. 

S. 42. l_jL»*j, 1127, notat fpeciem aquae meridianis horis vafti lacus 
forma eminus apparentem in campis arenofis, quam ardentes radii folis ab 
arenis repercuffi efficiunt, quaeque viatores in defertis fiti preflbs procul in- 
vitat, at propius accedentes decipit et deftituit, uti liquet ex Cor. xxiv. 40. 
/ «a__ *L« ^LJ-J! AAwj>_sr! AJtxJij L_>I.Nw._=_ ^Jl^-:! U-A_=3 (^jJsJL 
ixiii oJKs:" -J OgX^. !jl, eorum, qui impii funt, opera inftar vaporis funt 
in planitie, quem fitibundus aquam exifiimat, donec cum venerit ad eum, non 
invenit eum effe quidquam. Hinc transfertur non tantum adfiem, qua quis 
failitur, fed et ad quaflibet res evanidas, quarum illuftri fpecie allecli homi- 
num animi decipkmtur. Vide Gol. ad Adag. N. 55. p. 93. A Schult. ad 
Floril. p. 166. Animad. Philol. in Efai. xxxv. 7. et H. A. Schult. not. ad 
Elnaw. p. 141. &c. &c. — ^_j;A__^ fut. IV. Conj. a ^_j;l:_., tpTl, pp. °7o- 
merare, glomeratim volvere, h. in IV. fallere Jidem datam aut exfpeclatio- 
■nem, rei promiffce et addiclce aliud fubflituit, frufiratus efl aliquem. Cor. 26Q 

ii. 80. iii. 195. xiv. 22. et in S. S. Gen. xxxi. 7. ubi fpTTH eadem notione 
ufurpatur. 

S. 43. Prius membrum convenit cum N. 214. 

S. 44. Conf. fent. praeced. N. 6. 

S. 45. Prior pars redibit in feqq. N. 10(5. Pojlerior ejufdem farinae eft 
cum N. 173. 

S. 46. Malus focius cum gladio educto pulcherrime comparatur. Uti 
enim aliquis a ftricto gladio, quem alter in manu tenet, fi ei nimis prope 
accedat, faciilime vulneratur; fic ille, qui nimiam cum focio malo familiari- 
tatem habet, ab eo nil nifi quod ipfi pernitiofum et exitiale eft, exfpectare 
poteft. — JuAxw**, educlus, a radice <Jw>w, T?tt?, quae in I. et IV. Conj. fre- 
quentiflime de evaginatione gladii ufurpatur, Abulol. v. 322, Abulph. 
H. D. p. 46. 172. Ham. p. 474. Hift. Sarac. p. 128. Vit. Salad. p. 71. 
Gol. Adag. p. 121. N. 52. &c. &c. Primaria radicis poteftas, quae in ex- 
trahendo alicujus rei e medio alterius fita eft, occurrit Ruth ii. 16. Unde 
notlo jpoliaiidi, praefertim apud Hebraeos, profluxit. 

S. 48. IntelWgitur fejiinatio talis, qua quis occafionem propofitum fuum 
affequendi opportunam non exfpectat, eamque ob caufam fcopum fuum 
non folum non attingit, fed et pcenitentia nimis fera cruciatur. — Caeterum 
de radice J^^, bW, vv. volvit, rotavit, unde &.\c^P, TrJty, pp. rota, vehi- 
culum, currus, et dein fejiinatio, vide Schult. ad Har. iv. p. 96. 

S. 49. Idem monet Cato, lib. iv. v. 28. 

Parce laudato, nam quem tufcepe proharis, 
Una dies, qualis fuerit, ojlendet amicus, 

S. 50. Cui nulla falutis fpes in adverfis relicta eft, ille fane omnium ho- 
minum miferrimus eft. Hinc recte Menander p. m. 160. 

' Kv^auTTog cItvxuv <rct)^e§ vno jy\q tXTrioog. 
Prejfo miferia Jpes Jalutis eji unica. 

S. 51. Conf. in feqq. N. 158. Nec non Menander p. m. 104. 270 

QvfAV xpatTvicrcit •x.ct.Tzfoufua.i; xothov. 
Iram tenere fplendidum a,c cupdinem. 

S. 52. Huc fpectat illud Meidanii, ALloi:sr i <^&XJ is > XjLJ\, potefias 
pellit iracundiam. Diclum antiquiffimum principis Corefchitici, qui hofie 
dudum qusefito potitus, hoc diclo eum dimittebat. Vide etiam Sen. et Syr. 

M. Sent. N. 477- Nocere pqffe et nolle, laus ampliffima ef. Generoforum 

5 ° - 
enim viclaria efi **£, condoiiatio ; ignobilium vero r*lxAj'l, vindicla, uti 

docetur in feqq. N. 255. 

S. 53. Confer quae fupra obfervavimus ad Sent. 84. cui hasc affinis efl. 

J „Cf-» O J 

— (J^aawv.j fut. paffiv. X. Conj. demift coelitus, item imploravit ut cozlitus 
demitteretur . E. g. auxilium, benediclio, &c. Quo fenfu venit Tim. ii. 
p. 28. Et homines perturbati ac commoti c_A==>,>JU _*2>Jl qjaJjjuum^, 
e ccelo petebant auxilium et benedicliones. — Primaria poteftas radicis <J,'Jj 
vT_, lita efl in lubrico lapfu, quo quid ultro deorfum vergit atque defluit. 

S. 54. Convenit cum eo Belgarum, Wetenfchap maaht het hromme recht. 
<- aX^ Particip. paff. II. Conj. radicis <r lc, T&, in origine idem cum ^r, pp. 

torft, intorft, in II. infexit, incurvavit, difiorft, h. 7*x<, curvus opponitur 

s - o j *-■ 

tw ^JuXouo, reclus, in Carm. Togr. v. 52. jEj numquid conveniat * ^ 

(JJOjl^j, curvum cum reclof Notat etiam per metaphoram, hominem for- 
didum in Specim. Prov. Meidanii edit. ab H. A. Schultenfioj N. 9]. ^Joo 
-, *x-^>\ (*^l J^ l^^J.j ^yA *___ , diclum eji pinguedini, quo abisp 
Refpondit, ut erigam curvum. Hoc itaque fenfu metaphorico h. 1. fignificare 
videtur id quod pravum et obliquum eji ; uti »»£, curvitas, diforta forma 
etiam de /eg7.s vel religionis pravitate et obliquitate ufurpatuf Cor. xviii. 1. 

S. 55. Obferva paronomafiam inter <JU£I et <JU_J. Phrafis <-_>*.==/ 
<JU£^_I, equitare terrores, redibit in feqq. N. 222. quae cum hac fententia 
conferri meretur. Porro illud ^j*==j;, equitare, variis diverfiffimifque 
flofculis formandis infervire fupra docuimus ad N. 225. 271 

S. 56. Senfus hnjus fententiae videtur effe, Proemium vitae alterius non 
fegnitie, fed bonis operibus acquiri. Conf. in feqq. N. 82. — ^->Uj enim 
fpeciali ufu fsepiffime ab Imperatore ufurpatur de remuneratione vel prosmio, 
quo bona opera die noviffimo compenfabuntur, uti fupra obfervavimus ad 
N. 40. Cod. L. quibus adde Gol. Sent. p. 27 1. N. 148, Sin vero U->Uj in 
genere accipere velis pro quolibet proemio, fenfus erit, Hominem, defdice 
non deditum, fed laboriofum, vitam jucundam degere ; quo fenfu Menander 
dixit p. m. 168. <pi\o7rovos j<r9"<, xcu (3tov KTyo-vi kocXov, laborem amando vitce 
habebis commoda, nec non Graecus quidam apud Grot. 1. c. p. 923. Ek tcov 
t&ovoov yocp TuyuS ocb^eTou (3poToTg, crefcunt labore cuncla bona morlalibus. 
Priorem tamen fenfum cum Imperatoris mente magis convenire mihi vide- 
tur. — ^y^~=D, torpor,fegnities, defdia, a radice ^J^^?, 7D2, quae expo- 
nitur per ^~==\X), prcegravari, tardari pinguedine, craffitieque, h. torpuit. 
Vide collecl. primam et quse ibi notavimus ad N. 27. 

S. 58. iitiJta', torques, a JvAi, Aram. "Hp, pp. torfit, ficnem. — t ^aj 

_ - s a ^ '"- 

accuf. vocabuli fj***^-, malum, pernicies, affiiclio. Elnaw. p. 88. N. 150. 

Cor. xii. 110. et xxi. 12. Ufurpatur autem in accuf. pro particula imfiro- 
bandi et vituperandi, et conftruitur cum nominativo, Lib. Colail. p. 46. 

<-\i.A^rl (j^J, pudeat te talis doli aut confilii. Radix eft (yvtj, ttfNl, 
pp. acerbus fuit, unde transfertur non folum ad virtutem et vim bellicam, 
firenuus et audax fuit in bello, Abulph. H. D. p. 76. 536. 538. Ham. 
p. 536. Vit. Salad. p. 14. et Carm. Togr. v. 11. fed et ad omnem mife- 
riam, infelix, et mifer fuit, malis et damnis affiiclus fuii. Sic in Verlione 
Arab. N. T. Matth. iv. 24. U>*Aj ^J^==> (j~o ^ , omnes qui male affecli 
erant. 

S. 59. ~j,i non folum debitorem, fed et fubinde, ut h. 1. exaclorem de- 
biti fignificat, a radice f.£, "Efty, cujus origo in conftipando et cojnpingendo, 
h. appaclus htefit, item obceratus fuit debito mulclce, posnceve^ unde f\ji*<j 272 

obitratus, debitis obfriclus. Cor. lvi. 68. cujus colle<5t. £;— t* } obcerati infra 
occurret N. 425. 

S. 6o. C_><-)w, fut. IV. Spec. radicis «Jy, Tm, fdit, et dein idem 
quod j_3_.k>, apparuit, vifum fuit, h. in IV. manifejium et covfpicuum 
fecit. Cor. ii. 33. iv. 148. Abulph. H. D. p. 74. Amrolk. N. 32. Vit. 
Salad. p. 15. et infra N. 180. ubi eadem phrafis manifeflare vitia comparet. 
— L^-vjljt^, collecl. Tys ajIx^,, idem quod >-^a_, vitium, de quo vide fupra 
ad N. 167. — -^Laj fut. 3. Conj. radicis 0\xj, "T3Q, pp. fecuit, refecuit, 
item refeclusfuit, h. periit, longius abfuit, unde in II. III. et IV. SpGC.fecit 
ut longius abeffet, removit. 

S. 6l. Docet Auctor, Familiare cum homine fordido commercium valde 
periculofum effe, eamque ob caufam follicite evitandum. «aaJ eft a radice 
|*_ med. Hamz. pp. appaclus, compaclus, agglutinatus fuit, et h. omnibus 
avaritice, illiberalitatis, aliorumque vitiorum fordibus concretum, iifque quafi 
agglutinatum effe. Vide fupra ad fent. 221. et not. ad Ham. p. 458. et 
502. — Phrafis &=_aJ| cJ 1 -^» exponere faciem, idem valet quod vilem habere 
faciem, fcil. nullamfui rationem habere, i. e. exponere fe. <*:s_« enim fub- 
inde ipfam perfonam denotat. Sic apud Gol. Adag. Arab. p. 131. N. 114. 
_) j'-Xa*c &$22»a »£ J -lA_r I *_ _l, neceffitate prefji vultus expofitus omnibus, 
i. e. perfona ejus ab omnibus conlemnitur ac vilis habetur. Radix <_j_\-, pp. 
notat fecuit, fcidit, Graec. Tepveiv, h. contempfit, vilem habuit rem, et dein 
profudit, large donavit, prodigus fuit, in II. vilem habere animam fuam, i. e. 
in maxima fe conferre pericula. Vide Lette. ad Cant. Deb. p. 122. et ad 
Amrolk. p. 213. — .„___>! "^JU-e, mors purpurea, notat duram et violentam 
mortem. Sic de morte cruenta firage edita in Ham. cit. a Cl. Schult. in 
Comm. ad Prov. p. 39. 

(.£___ __\MJ_I AA_ L_-__->£iI I jl 273 

Qicum proterfe in eum cufpides, hnmergitur illas 
Ad mortem ; Jic ut tnortem linquat purpuream. 

S. 62. Convenit cum monito Jacobi, cap. iv. 8. et 10. 

S. 63. <~ -:sr J ac~t. V. Spec. radicis s- -«2*, 5H5, pp. traxit, attraxit, fpecia- 
liter forbendo, forpjit, hau/itque aquam, quo fenfu venit Job. cap. xxxvi. 27. 
O^D^SlSi }P\X* 'O, quum attrahit fiillationes aquarum, fcil. calore folis, qui 
terras et rnaria radiis fuis feriens aquce parthulas et quafi ftillulas undique 
nttrahit, Jurfumque fublimatas veluti abforbet, ut in pluviam conftipentur, 
atque guttatim iterum decidant. In II. et V. Conj. faepe fig. transfer- 
tur ad Jbrbitionem moerorum, moleftiarum, aliorumque animi taediorum. 
Vide fent. mox feq. N. 68. Cor. xiv. 18. Har. iv. p. l6. et Tim. i. 406. et 
ii. 490. — Aa^JUU lJ ,Ali> ad litt. viclorem te faciet occajionis, i. e. occa- 
Jiones poteris captare, nimirum ulcifcendi tui ; quo fenfu collecl:. ^j^^i venit, 
Tim. i. 138. qui iocus fimul h. 1. optime quadrat, U^-<j;jy^' \^dx. y J[i 

{J0j*J\ jl^AJl ^JJj ^J y^yXJj\ ^^=s)j ^y2^ij\j (j^oiJI ?j^J, 

gravijjimo autem dolore correptus Timur ahforbuit quidem iram et prejjit, 
verumtamen in eo obfervavit occafonem (ulcifcendi fcilicet) quam captavit. 

S. 64. ? lj* in origine vox Perfica eft, tiaram notans. Apud Arabes fig- 
nificat coronam. Har. Conf. xxxix. ^UJ!* ^_ *jlni\ Aa^, conflatus tor- 
ques et corona, item diadema, Abulph. H. D. p. 374. 

S. 65. Prius membrum convenit cum fent. in Cod. MS. Wahidi fub 
iitera Mim, ("u\=k ^jKjJskj (^««e, qui excellit pr<s aliis miniftratur* 

S. 66. Conf. fupra N. 228. et in feqq. N. 374. 

S. 67. Liberalitas et abfinentia paffim ab Auctore laudantur et com- 
mendantur. Vide I. Collect. N. 137. et in hac Colle6t. N. 57. 88. 116. 
et alibi. 

S. 68. Phrafin forbendo exhaurire molejiias modo habuimus ad N. 63. 

(j^2aO£ eft collect. njj <s.*ac, 1. q. *-rs:'% prceclufio gulturis, et h. moleftia 

prafocans, uti radix ^yzt, in gutture prejjus fuit cibo potuve, Lib. Colaih 

n n 2/4 

p. 51. et Prov. Meidan. edit ab H. A. Schult. p. 54. Per metaphoram ufur- 
patur etiam de eo qui anxie prejfus fuit moerore. 

S. 6q. Conf. infra N. 203. Huc facit etiam, quod Auc"tor docet in hoc 
Cocl. MS. fub litera Eliph, jUjJI ^jw**.» cJ^aJI t_)«o -ajJoJI. 

S. 70. Eodem tendunt quae Menander inquit p. m. l64. BotKTqpiot yocp 
egi tvocioeioc (3iov, doBrina baculus dicier vitce ptotefl, et KocXXigov eg-t uTvjpot 

'arocileioc (3qcoto7$, doclrina quavis pidchrior pojfejfo. Radix ^Lc, fujlenta- 
vit, item profpexit fuis de rebus ad vitam necejfariis, curavit, aluitque eos. 
Sic de vitlu Abulph. H. D. p. 341. 

S. 71. Non diffimile hoc monitum diclo Salvatoris Joh. cap. vi. 27. 
'Epyoc^ecrSe pvvj tvjv (3pucriv ttjv d-s-oXXvfytevvjv, ocXXoc ti)v (3pcocriv tvjv fjcevvcrctv 
elg fyvjv ctluvtov. — Radix d\j in V. valet, profpexit fibi de commeatu vice. — 
Videtur mihi Imperator hac fententia imprimis commendare (^«x>JI, 
pietatem, quam Arabes c^lJl ~^, optimum viaticum, vocant, utpote quae 
homini eam fincere colenti tales in hac vita evanida fruclus adferat, quibus 
vitam futuram tranfigere poteft. — ^Ui et %X'j faepiflime ita fibi opponun- 
tur, ut prius vifam hanc fragilem, poflerius ceternitatem defignet. Vide in 
feqq. N. 264. 285. 524. &c. 

S. 73. Conf. Salomonis Prov. cap. x. 19. JflDQ-VirT' \h 0*111 1*Q 
S^TO VTCtt? '"pytfTI. — 'UscL et S->Ua£ pulcherrime fibi opponuntur. Prius 
enim notat peecatum, errorem a jufto, veroque, fcil. aberrationem afcopo, 
a radice / JaiL, NIOfT, peccavit, aberravit, pp. lubrico motu excidit, fpecialiter 
fagitta fcopum nonferiens. Abulph. H. D. p. 348. Pojlerius fignificat recli- 
tudinem operis, peculiariterjemon/.s qmfcopumferit, a l_jLo, pp. percujft, 
recla contigit fcopum fagitta. Ifphan. p. 6. Eandem oppofitionem vide Tim. 
ii. 814. 

S. 75. Negligentiae fructum poenitentiam efle affirmat etiam Poeta cit. 
a Golio in not. ad Adag. Arab. N. 18. p. 73. 275 

■s -. - o .. oi^ o -o.- v- .. o3 ., 

C##? nonfeveris videns ferentem alium, 
Poenituerit te negligentice temporefegetis. 

■3 o .- 

LajJu act. II. Spec. radicis L-i, JHQ, pp.folvit, diffolvit, turbavit feriem, de- 

fecit in re peragenda. Vide Lette in Cant. Deb. p. 8. et feqq. — JLoJCo, op- 

probrium, item reprehenfo, a fJ med. /^aw idem cum f^ med. Eliph, 
conglutinavit, appegit, impegit rpecialiter crimen alicui, i. e. accufavit, re- 
prehendit. 

S. 7& Cum priori membro conf. fent. quae in feqq. occurrit N. 175. 

Radix *£ unde «, fcsr, litigatio, pp. valetfrepuit peculiariter mare, unda, 
fuclus, quando ingenti cum firepitu excefiuant. Ufurpatur etiamde verbo- 

s o - 

rum frepitu, h. litigiofus fuit, litigavit. — t^s^, ignavia, vel, fi mavis, zm- 
potentia, debilitas, a j^sr^, pp.fdit,Jubfdit, et dein in genere infirmus, im- 
potens fuit. 

S. 78. Elegantiflima fententia, qua laudantur beneficia eorum, qui de 
fuis opibus nudos pauperes veftiunt, aliaque vitae fuftentacula ipfis fuppe- 
ditant; utpote quae non folum pauperes illi grato animo diu memoriae 
mandabunt, fed etiam ab ipfo Deo in aeternum remunerabuntur. 

S. 79« Conf. quae Apoftolus docet in Epift. ad Romanos, cap. viii. 18. 
et in feqq. N. 430. — ^Ji/L^a, molefia, qffiiclio, a /-'vSj, pp. Jidit, Jlndendo 
difrupit, h. difficilis, molefus fuit, et in molefiam conjecit. 

S. 80. 5jJ, pp. fignificat, madorem, a lJ' idem cum CJ> J', pp. maduit, 
fic de pratis amcenis cOxJ I ~ Is"*, humorem identidem exfnu emittentibus. 
Ibn. Dor. v. 6. Impp. dives fuit, q. d. opulentia maduit, unde 'i «_j fae- 
piffime abfolute notat opulentiam. Abulph. H. D. p. 262. 443. et Har. iv. 

4. ubi fLj jLiol, veftimenta opulentice. Plena phrafis eft ^Jl^JI iuJ 

n n 2 270 

vel (JL^JI 4«j, mador opum, i. e. opulentia, ut fic dieam, irrigua, nort 
avare habita. Pari modo ~taJl Sjy, mador fapientia notat fapientiam co- 
piofam, quae quafi irrigat etfoecunda efi. 

S. 81. Oppofitio inter ^.alc et (J-ialj infolita, neque alibi me legifle 
memini. Hinc fufpicor, pro (JIsIj, vanus, legendum efTe ^&l^, flultus, 
quae vox ra Jolc, fapienti, frequentiffime opponitur. 

S. 82. \ijj\J, affidui eftotc. Radix -*j idem cum -a>1 et .aj, pp. trivit, 
attrivit, h. perdidit, exitio dedit, q. d. fregit, contrivit in partes, uti Hebr. 
"OtiJ defignat fraclionem vehemenliorem, qua quid p^vitus in partes lacera- 
tur et comminuitur, five couteritur. Jef. xxxviii. 13. 1 Reg. xiii. 26. Dan. 
vi. 25. In III. Conj. illa terendi notio transfertur ad diligentiam afjiduam, 
qua quis rem quandam quafi ter/'*, i. e. continuo ei adhaeret. — cJ-*^' °P US > 
aclio, h. 1. videtur fignificare praxin Religionis, uti in Tab. Ceb. p. m. 58. 
^JoI/uOaJI Jk^c, praxin virtutum notat. 

S. 83. Radix 9 J«, jn* 1 , fpeciali ufu de committendo fecreto alicui ufur- 
patur. Vide in feqq. N. 484. et 515. — Ratio hujus moniti eft, quia mulier, 
maledicus, et ftultus, arcana ipfis concredita divulgare folent. Id quod de 
muliere etiam affirmat Menander p. m. 159. ccg \gi uirtgov v\ yvvaix,etot 
(puo-iq, muliebris quam fexus eft infida res! Idem teftatur de obtreclatore 
Salomo. Prov. cap. xi. 13. et xx. 19. et defiulto monet Syrach. cap. viii. 22. 
Mera jttwo» pyj cTvp&ovXtvv, £ yap dvv^crtTat Xoyov st£at. 

S. 84. Elegantiam hujus fententiae percipies, fi obferves radicem (^sr , 
cujus oclavam fpeciem hic habemus, in origine valere trivit, fricando trivit 
ad lapidem Lydium, fcil. coticulam, veluti aurum teritur et exploratur fitne 
probum, an improbum. Eandem proprietatem fub Hebr. ]f"Q (ft, uti faspe 
fit, in 1 permutato) latere liquet ex Zach. cap. xiii. 9. Conflabo eos, ut 
conflator argenti, et eos ^JrvTD terendo explorabo, ficut qui aurum explorat. 
Hinc titulus Dei folennis Jerem. xi. 20. et alibi ]ril, probans renes et cor. 
Metaphora defumpta ab aurifice, qui virtutem metallorum terendo probat et 277 

improbat. Eandem vim in exploratione metalli exprimit et repraefentat Io- 
cus Efai. xxviii. l6. ubi |PQ pN, lapis explorationis, fcil. attritionis, egregia 
defcriptio eft lapidis Lydii, fcil. rQ ficccrcivov, in quo probentur homines, 
ut proferantur intimae eorum cogitationes. Alios infigniores hujus radi- 
cis ufus vide in Comm. ad Jobum, cap. xii. 11. et xxxiv. 3. et Har. ii. Q5„ 
et 96. 

S. 86. ^U et ,j eleganter fibi opponuntur. Prior vox notat impro- 

hum, qui legihus contineri nequit, fed a vero,juJio, et ohfequio dehito devians 
fefe improhitati tradit. Metaphora defumpta ab aquis, quae aggeres per- 

rumpunt et quaquaverfum effunduntur. Quo ufu fpeciali radix j^r 5 , pp. 
Jindere,Jindendo perrumpere aliquid, ufurpatur Abulph. H. D. p. 367. Cor. 

ii. 74. et xvii. Ql. Pofterior vox ,j notat pium, <\x\\fe eontinet, ahfiinetque 

ah injujio et illicito. Ejus radix ^j, TD, primariam poteftatem in nitida ac 
rajili politura, uti liquet ex phrafi infigniori 1VQ yn, fagitta radendo polita. 
Efai. cap. xlix. 2. fecundario notat henefecit, pium, modejium fe gejjit, uti 
Hebraeorum VH in Niph. 113, nituit, et hinc purus fuit, teritur de eo, qui 
fe prajiat et prohat purum a crimine, i. e. innocentem. Sic Deus dicitur 
^TS2T\T\,fe purum prajiare, quando nullo malo adfectu, nulla ira aut indig- 
natione turbatum animum erga hominem declarat, fed puriffimo et quafi 
meraci amore ipfum complectitur. Pf. xviii. 27. 

S. 8/. De voce OoJs^l vide quae notavimus ad I. Collecl:. N. 95. 

S J J 

S. 88. m^aj, qua? amorem conciliant, fcil. qua? amoris caufe efficien-- 

tesfunt. Proprietas radicis u «•<£». «, DP, fita efl in cadendo fpecialiter in qua- 
drum, uti cum quid cadit propria fua mole et quidem cum vehementia et 
fonitu, unde notio necejfarii du£ta, quod ita cadit et jacet, ut moveri ne- 
queat. Hinc in IV. fecit, ut quid necejjario Jieret, effciens caufa fuit. Ita 
in feqq. N. 429. Conf. Kuipers in not. ad A. C. A. T. 

S. 89. &JL***© yV^ i^^Jine, ahfque petitione, ad literam ah aliena peti- 278 

tione. Scil. ,a£ quod mutationem, et dein alium, diverfum notat, in accuf. 
yfurpatur pro particula negantis, uti fupra obfervavimus I. Collect. N. 240. 
Radix eft jlt med. (__£, pp. ferbuit, afiuavit, cum fervore egit. Sic de 
fluclibus, quando huc illuc moventur, h. flucluavit ex uno in alium locum, et 
dein in V. Conj. mutatus, alteratus fuit. Abulph. H.D. p. 28. Transfertur 
etiam ad varios animi adfeclus. V. g. ad commotionem vehementiorem ex 
zelotypia oriundam, atque mentem penitus alienanlem, zelotypia commotus 
fuit, unde lux oritur loco Hof. xi. Q. Neque veniam "1^1 vulgo in urbem, 
malim cum cemulatione, fcil. zelotypia vel vindicla, quee verfio cum prar- 
cedentibus magis convenit. Similiter Pf. lxxiii. 20. Sicut fomnium ab evigi- 
lando, Domine, XSuTl Ityl iTDfi, vertitur, in urbe, vel ut alii, cum evigiles, 
imaginem eorum contemnes. Sed multo praegnantius et cum verfu prgece- 
denti magis cohaerens erit, fi vertamus cum (emulatione vel zelotypia imagi- 
nem eorum contemnes. Transfertur etiam ad aflum doloris et corflerna- 
iionis, quae notio optime quadrat in locum Jer. xv. 8. Et cadere feci fuper 
eam, "W, non fane urbem, uti vulgo, fequens ]"Y17!~Q1, et terrores poftulat ut 
vertatur per cefiuationem, fcil. aflum doloris, quo quis ita efFervefcit, ut 
patiatur mentis alienationem, atque fui non fit amplius compos. — Adhibe- 
tur denique de magna aquarum copia, fcil. pluvia copiofa. Sic ,ajUc notat, 
agrum., qui largiffima plnvia rigatus efl, unde lux oritur Pf. lxxii. l6. Et 
enitefcent, ""W?, non ex urbe, uti vulgo, fed prce largiffima pluvia inftar 
graminis terra?. 

S. Q2. Nimirum, Vicinus enim malus plerumque caufa eft, qua quis 
vitam moleftiarum plenam degere debeat, uti e contrario vicinus bonus vi- 
tam jucundam et amcenam facit. Optime huc faciunt verba Menandri 
apud Grot. 1. c. p. 76 1. 

Ectv ■srovypv yeiTOVog yurcov eo~y, 
IldivTug TirotSsTv nrovyipov vj po&eTv o~e oe? 279 

Eocv o ocp ccycc-jx ytnovoq ytiTuv to~y, 
'£Lg nrpocroiooccncBig ctyc&cc tcott nrpocrfjcocv^ccveig. 
Habeas vicinum,fi vicinus improbum, 
MaJo nocebit, aut docebit te malum : 
At f probo vicinus vicino fuas, 
Mutuiter et docebis et difces bona. 
Hinc Imperator in feqq. N. 185. recte monet, inquirendum efle de vicino ? 
priufquam domum conducas. Conf. etiam quod Philemon de ingenio 
Cochlese fcite teftatur apud Grot. 1. c. p. 781. 

S. Q3. j\3 «, gravitas, h. 1. notat morum gravitatem, modeftiam et ma~ 
Jefatem. Ita Abulph. H. D. p. 51. et 300. et Tim. i. 612. ubi cum AJljy, 
majefate, et Aaa_=>w, tranquillitate animi conjungitur. Pari modo apud 
Hebr. tTT\ "p\ gravis fpiritu defignat eum,. qui modefla gravitate praeditus 
eft. Prov. xvii. 27. 

S. 95. Conf. in feqq. N. 321. ■ 

S, 96. Scil. a ftulto confiliario non nifi malum exfpectari poteft con- 
fxlium, quod confultori peffimum ejl. Vide Sen. et Syr. M. Sent. N. 386. 
Bene itaque monet Graecus quidam apud Grot. 1. c. p. 927. _cipy Tzrotf 
ccvfyog r zrpocr$£x ) ov trup&ouXiocv, non nif a viro fapienti conflium pete^- — ■ 

5 J 5 - O -> f -*- 

~{\JL+c et y\>^X**«> duo participia IV. et X. Conj. radicis ui cujus origi- 
nem in eliquando melle fitam efle non tantum liquet ex derivatis j IjS^ et 

5 - o j 5-0 

iIa^w, alveare apum, et il *>iu^, lignum, quo ex alveari mel educitur, fed et 

J O P j-3 _ 

ipfa radix ea notione occurrit apud Gol. Sent. Poet. p. 161 . N. 34. <Jv__ \* 

— — O-^ *. *. -. — O-o jO j -. o ,- -. .£ J ;£„ -- .- 

e?wfo'e gracilis et frigofa ef, at ex alveari ejus colligit homo proventum 
■mellis. Hinc in IV. Conj. conflium dedit, et in X. conflium petiit, q. d. 
eliquatum quid alii dedit, et ab alio expetiit. 

S. 97 . Confortium cum pravo homine habere periculofum efle et noxi- 
um docuit etiam fupra in I. Colle6l. N. 201. Et inimico non fecure inni- 280 

tendum effe, monet Syrach. cap. xii. 9. 10. My iTi^svtr^g tu Ix§pu <ra elg rov 
ociuvcc, ug yccp y^aXtcog ivtcci, isrug 7] Ttovv\picc ccvns, ne credas inimico in 
ceternum; nam ut ces rubiginofum, ita eji malitia ipjius. — ( , Ua*jJ conflruc- 
tum cum /J I notat, fretum ejje, inniti a/icui. Eft X. Spec. radicis rU, 
Q12, cujus proprietas in mollitie languidiore, vel languore remollefcente, h. 
dormivit, vel potius dormitavit. Exprimitur enim hoc verbo prima inclina- 
tio ad dormiendum, fcil. primus fomnolentix gradus, uti alter gradus defig- 
natur verbo \W, pp. fufco et nigrante colore fuit, unde obfcuralus dicitur 
homo, quando fufca caligo fomni profundioris oculis ejus obfunditur. Sic 
duo haec verba diftinguuntur Pf. cxxi. 4. ubi de Deo Cuflode Ifraelis dicitur, 
^D^ N T) EI^-NT", non remollefcit, neqne fufcatur fomno. Quibus addo, 
tertium fomnolentiae gradum exprimi verbo OYl, cujus Niphh. D"n3 notat 
fopiri,fopore obftrui quafi et obturari. 

5 - y - 

S. Q8. <-k*2A*>, pp. iter, fcil. locus quo quis contendit, h. 1. fignificat 
mores, viam et rationem agendi, uti YYl apud Hebr. pro confuetudine, more 
et agendi modo, paflim ufurpatur in S. S. Pf. i. 6. Prov. xvi. 1. Efai. viii. 
11. Iv. 7. &c. Pari modo Graecorum olog adhibetur 1 Cor. iv, 17- xii. 31. 
et alibi. 

5 - 5 - - 

S. 99. Luditur in vicinia vocabulorum r*jK==>, vulnus, et r*jK==>,fermo. 
Utriufque ftirps eft J<==>, cujus origo mfecando, {cW.Jindendo, unde notio- 
nes vulnerandi et loquendi, uti in aliis linguis, ita et in Orientalibus, fponte 
manarunt. Vide H. A. Schult. in not. ad Elnaw. p. 132. 

S. 101. Idem innuit Menander p. m. 164. ZotpoTg opiXuv «' ccvrog \%~ 
Cvjo-yi trotpog, fapiens eris fapientibus fcvpe ajfidens. Nec non Ariflophanes 
apud Grot. 1. c. p. 543. Oiov ts rns 'gw cu trotpcii arvviso-ica, proh, quanti eji 
ufus vivere cum fapientibus ! Eo tendit quoque monitum Syrachidis, cap. 
ix. 10. peTcc ctvvstuv eg-u $ix\oyttrpog, cum intelligentibus colloquere. — 
«XXSU~< acl. III. Conj. radicis \i^xi,Jlavit, inflavit, exfpuit fpecialiter ferpens 
venenum. Ham. p. 418. Hinc adhibetur de incantationibus, Cor. cxiii. 4. 281 

ubi UuliUu funt mulieres veneficce, fcil. infuffiantes in nodos magicos ; in III. 
Conj. qua Golii Lexioon augendum fsepiffime apud Har. valet allocutus fuit 
aliquem, fermonem cum eo conferuit. 

S. 102. 'ijy£,forma, fcil. imago bene formata, ajLc, "Y12 vel 1r¥, pp. 
flrinxit, confirinxit, in W.formavit, et quidem cum cura ac veluti fub digito 

jlringente et Uneamenta exprimente, unde in Cor. <xJJ I oj a^r, formavit 
finxitque eum Deus, fpecialiter egregia eumforma condidit. Uti et formula 

y*A> t a^o, de homine beneformato, fcil. egregia forma condito homine ufur- 
patur. Eodem modo Hebr. *Y% imaginem vel formam prceftantem et exi- 
miam defignat. Pf. xlix. 15. ubi 0"fi2, vel fecundum Keri Q-fiSJ de gloriofa 
illa imagine, qua Recti in die refurrectionis induti erunt, quaeque initium 
beatitudinis erit, commode intelligi poteft, uti demonftrare conatus fui in 
DhTert. mea de L. H. Pomoeriis ampliandis, p. 99. et 100. 

S. 108. Conf. N. 430. ubi eadem oppofitio inter il-sL^I sj-Xs* et 
LJJJI 5;L-c. 

S. 109. \y^r J fut. I. Conj. radicis Isr*, rrHS, pp. terfit, exterfit, et ita 
delevit, ut tergendo deletur fbriptura ex tabula. Exod. xxxii. 32. Num. v. 
23. et Pf. ix. 6. Primaria illa tergendi poteflas eleganter adhibetur 2 Reg. 
xxu 13. TfilTD, Tersero Hierofolymas, quemadmodum quis TfHD, terget 
patellam et vertit fuper faciem, ubi metaphora defumpta a patina, quae 
vacuata tergitur, atque inde vertitur, applicatur ad urbem et incolas fun- 
ditus deletos, exterfos, everfos, omnibus vacuatis et folo aequatis. Quo 
fenfu primus orbis dicitur deletus, quafi facla terfione, exterfione, everfione, 
Gen. vii. 23. 

S. 110. Non diflimile huic fententise illud Euripidis apud Grot. I. c. 
p. 239. 

Spjcpaj gjV dpXVS vu%oq ccvSpuirotg pceycc 

TXuo~<r ix.7ropi(!ji. Tvto 01 o~o<poi fiporuv 

'ePsvXscCvvtoci, prj (ptXoig Tev%eiy eptv. 
o o 282 

Immane parvis fcpe de primordiis 
Excivit odinm Iwgaa : quapropler cavent 
Rixas amicis ferere, queis animus fapit . 

«tlsi, pp. fecuit, truncavit, amputavit, fpecialiter abrupit amicitiam. Vide 
N. 37. et in feqq. N. 387. et 475. item repudiavit amicum, N. 495. 

S. 111. aJ aa-c, contrifatus, particip. V. Conj. radicis &J », cujus origo in 
quatiendo, concutiendo, h. mente turbatus, alienatus, impatiens, et impotens 
fuit ex amore, triftitia, metu, alioque affeclu graviore. Refpondet Hebr. 
r^T , , qua3 radix civitati Hebr. haud dubie reflituenda ex Gen. xlvii. 13. 
V*?.^t! "^ ?f)1> et perturbala fuit terra prae fame. Pingitur enim ibi con- 
cuffio mentis penitus confternatae et attonitae. Vide Schult. ad Har. vi. 
p. 248. et ad Prov. p. 366. 

S. 112. Oppofitam huic fententiam vide in feqq. N. 195. 

S. 113. 5-wvk^., mceror, vel, fi ma.v\s, fufjbirium, praefertim defebli viribus, 
a ,**=s»., "^Drr, pp. trivit, detrivit, terendo rajit, et intranfitive, rafus, derafus 
fuit, ut quid minus tenuius et exilius fiat; unde imminutus, et dein laffus 
fuit, item h. fufpiravit pra? dolore, quafi cum rafione gutturis. Conf. 
Schult. ad Har. iii. 154. 

S. 114. Conf. in feqq. N. 211. et imprimis quae Salvator praecipit, 
Matth. vi. 1—4. 

S. 115. Idem innuit Auctor in feqq. N. 182. ubi docet regimen mentis 
praeftantifiimum efTe. Hinc recte Sen. et Syr. M. N. 284. Imperium ha- 
bere vis magnumf impera tibi. Pluribus hanc fententiam exfequitur Seneca 
in Epift. 113. circa finem. 

S. Il6. tJV^j pp- notat eum, qui virtutibus eminentibus atque adeo 
animo excelfo prceditus efi. Radix eft J'i, "W&, cujus origo iri corufcatione 
fplendenti et tremula micatione, unde in II. Spec. notio vefiigii imprejji a 
pede corufcante, et h. notio excellentice et felicitatis feu conditionis fplen- 
dida?, qua quis aliis hominibus praecellit, et ab iis quafi figno diftinclus eft. 283 

Sic J1L* de virtutibus eminentibus ufurpatur. Ham. p. 544. item c^ajL* 
de fama prcenobili Har. iii. 150. Hinc jam liquet emphafis quse eft in Hebr. 
WW ^"WM ad literam, claritudines viri, quod cum exclamatione prolatum 
idem valet, ac fi dicamus, quantce Jiint claritudines viri! quam prce- 
claro fgno felicifjimce conditionis diftinclus ille vir ejl ! 

S. 117- ^laAik, confortium et quidem familiare, a laAik, tDTTT, mifcuit, 
commifcuit, h. in III. immifcuit fe rebus hominibufve, peculiariter commer- 
cium habuit familiarius cum aliquo. Ita in feqq. N. 515. et Tim. i. 626. 
Haec mifcendi, commifcendi, et immifcendi notio transfertur etiam ad prope- 
rationem et inftantiam, qua quis five verbum aliquod five rem injianter 
urget, quem ufum Hebr. tD7I"f, aVa£ "Kiyo^vov, exferere videtur. 1 Reg. 
xx. 33. Et viri illi ominati funt, et feftinarunt ^BpD IEtTYH, et depropera- 
runt, non an ab illo uti vulgo, fedfane hoc ab illo. Prsefixum enim M non 
femper interrogandi, fed et faspe qjfeverandi vim habet. Vide 1 Reg. xvi. 
31 . Job. xx. 4. Pf. xiv. 4. xix. 11. &c. Conf. Schult. in Jobum, cap. iv. 21. 
— Phrafis LoJjl 'Lol, filii hujus mundi, eadem eft: cum illa Grascorum, 
ol vlo) tk ouiivoq, Luc. cap. xvi. 8. Redibit in feqq. N. 381. 475. 513. et 
apud Meidan. i. N. 35. — Phrafes ^,JuXJI ^j-Ajii, deturpare religionem, et 
(•j^-*^ y*^> debilitare firmitatem fidei, recurrent N. 142. et 234. 
Docet fententia, Homines, qui rebus mundanis dediti funt, mundique vo- 
luptatibus indulgent, quando familiare commercium inter fe habent, ple- 
rumque talia tracTare, quae religioni dedecori funt, fideique fundamenta 
evertunt. 

S. 119. Eadem fententia occurrit apud J. Scaligerum, et T. Erpenium 
Prov. Arab. Cent. I. N. 88. Nec non apud Wahid. Cod. MS. uti fub lit. 
Lam-Eliph, inverfo ordine, fic exhibetur; ,kji« ^JU ^,-0 / Jl -MXj ^ 

J£ u Jl. 

"5,.-,. 3- O _ 

S. 120. ^.JLosL, duce proprietates, a fing. &k*2<», pp. portio quce fola 
alicui competit, fcil. id quod qvis folum habet ac proprium. Unde alicujus 

002 284 

morem ac proprietatem fignincat, qua quis ab aliis difcernitur. Vide Sen- 

tentias Gramm. Erpenii annexas, N. 70. — ^Jjy^ / L ^v : 7* , ^&V*> quibus quis 
fe virum praflat, ad literam, in quibus univerjitas virtutis mafculce. — UjLwsJ 
inflnit. VIII. Conj. in latus recefjit et declinavit, a ^X^., obliquusfuit, ob- 
liquavit, a latere fuit, declinavit. Conf. Schult. ad Har. v. 97- — (^^ et 
^j\j faepius opponuntur. Ibid. ii. 48. et Tim. ii. 808. 

S. 121. Quinque funt U-i^J ^l iJv<Xj, quife certifjimo contemptui ex- 
ponunt, ad literam, neceffe efl, ut contemptibiles fiant, fcil. contemptui expo- 
nantur. Radix r-^*-/, <~£D, in VII. Conj. obfervante Giggejo, non nifi im- 
perfonaliter ufurpatur, oportet, decet, neceffe efl, ita in feqq. N. 524 — 527. 
— • l:sr**** J fut. X. Spec. dignus ac meritus fuit, pp. jus ad aliquam rem 

fibi acquifvit, a radice / *p*> PP^> ^e ^ 113 v ^ e Schult. ad Har. ii. 88. 8g. 
iii. ]68. et quae fupra notavimus I. Collect. N. 45. — is<-XjLe peculiariter 
notat menfam, quae parata et cibo injirucla efl, Cor. v. 121. Tim. i. 360. 
Abulph. H. D. p. 53. fi enim cibo vacua fit, ^>U^ dicitur. — l-a^Ia^, fo- 
cius, h. 1. dominum, fcil. poffcffbrem domus notat. Vide not. in Epilogum 
I. Collectionis. — Aaj>Xzs= j ^Aii Y JI, ad literam, qui accedit cum fermone 
fuo ad vel apud &c. OoAi» in genere notat diclum, \e\faclum, nuncium, 
hifloriam, fermonem. Vide Meidan. Prov. Arab. edit. ab H. A. Schult. 
p. 20. et conf. quas notavimus ad I. Collect. N. 05. 

S. 122. m^ 3 , improbitas, a j^" 5 , "I^IB, de quo fupra N. 86. — as^ 
- e LwJj| / 3, deformitas in mulieribus, radix «s^, pp. turpis, et h. deformis 
fuit, peculiariter mulier. Tab. Ceb. p. m. 20. ubi ^ 2 \ -^L^J, mulieres de- 
formes. — HjJl ^: J l^ v Jl , i «, et fcortatio in fenibus. Conf. Syrach. cap. 
xxv. 2. ubi inter tria, quae anima fuo odio habet, enumerat yeoovTcc po%ov, 
fenem adulterum. 

S. 123. &c. / ^Xaj ^ (^•y'* <-^ k > a d literam, accipe ex eo, quod tibi 
non remanebit, &c. i. e. impende ex opibus tuis, quae fluxae et evanidae 285 

funt, eleemofynas ad comparandos thefauros, qui tibi in eeterrium permane- 
bunt. Cui affine eft, quod Salvator cuidam juveni diviti jubet, Matth. cap. 
xix. 21. Poito obfervandum literam Lam in l^J fpeciali ufu hic valere pro, 
pro eo quod, i. e. ad comparandum id quod, &c. Eundem hujus particulse 
ufum vide in feqq. N. 143. — . «j'-*J fut. III. Conj. difcejjit ab eo, reliquit 
eum, pp. divulfit et abrupit fe ab alio. Ibn. Dor. v. Q2. a . «Jf», plD, pp. 
fregit, dijffregit, difrupit. Tim. i. 180. Hinc J71D epitheton poeticum leo- 
nis prcedam membratim difrumpentis. Pf. vii. 3. et Nah. iii. 1. 

o,- oj ., ., _ 

S. 124. Loco C__>*-\gJ legere malim C^/Aaj, a radice «<Jy, cujus IV. Spec. 
faepius adhibetur in manifejiandis vitiis, uti fupra N. 60. et in infra N. 1 80. 
Quem ufum radix (__£<-X£ l , direxit, fcil. protenfa manu viam alicui ofiendit, 
nullibi, quantum fcio, exferit. 

5 O ,. 

S. 125. y3^*, tentamen, quo boni ad coticulam veluti explorantur, a 
(^rsr*, )fTO, de quo vide N. 84. 

S. 126. <3lc«^l aJ«c!>, imperium vilium. Pofterior vox eft collect. t£ 

£5 O _- 

0^tt,famulus, peculiariter comparandi viclus ergo ferviens, h. vilis, fequior. 
Conjungitur paffim cum ^J^^JI, hominem notans, qui ahjeclce conditionis 
vel infimce fortis efi. Tim. ii. 400. et Carm. Togr. v. 43. ubi eadem phrafis 
de ejufdem generis honinum imperio tanquam violento et intolerabili ufur- 
patur. V J- J . *£ j O _ / «-a.*} <-Xa v j (•»! _j «I l_-aa£___-> L O-CO-3 . o _- ©^JUkJIj e>l__«__l aJ«<3 (^l .^* 

-ZVbw optaffem, ut protraheretur mihi tempus meum, 
Donec viderem imperium vilium et infimorum. 

t_>LwJUl « L_jl___r I (J^, fuper crimine et graffatione. Vox L_jl__rl, pp. 
notat nexum, ab L_jI---, lin, vel l^n, pp. nexuit, live firinxit, objlrinxit, 
unde transfertur non folum ad debitum ceris alieni, Ezech. xviii. 7 '• ubi per 286 

appofitionem 2 H ti^ 1*\n "iJ-nhrr, pignus fuum, nexionem vel nexum rejlituit, 

fed etiam ad crimen, quo caput alicujus obligalur. Dan. i. 10. nN OfilTn 

]7u7 H l£W, et caput meum nexu obligaveritis, ubi quivis realum graviorem 

agnofcit. Altera vox 0>Lko fignificat grajjationem, vajlationem, et violen- 

tam opprejfwnem, a Jwj, perdidit, corrupit, in IV. grajfatus fuit inferen- 
dis malis. Tim. i. 12. 34. et Cor. ii. 11. ubi phrafis \^z>pL\ /j Jwvj, 
fignificat latrocinari, deprcedari, atque occidere more grajfatorum. 

S. 127. Senfus eft, Praeftare paucas habere opes, eafque bene et ad res 
utiles expendere, quam multis abundare divitiis, iifque ad luxuriem, quae 
corpori aeque ac menti nocet, abuti. 

S. 128. Conf. quae Salvator docet, Marc. xii. 41 — 44. 

S. 129. Per phrafin -^liJljlJ, do7nusretributionis,fivefolutionisdebiti, 
intelligitur Paradifus, qui alias A ~s. I j\&, beata retributionis fedes. Tim. 

i. 9. — ^li» etiam idem notat quod (*L«J, longitudo, duratio. Sic Aid\ j\J 
erit idem ac -'UC-JI j\d, domus durationis, quo fenfu Paradifus opponitur 

tu s \.Xk)\ j\C>, domui evanefcentice in feqq. N. 285. et 524. — Jk\^j fut. 

X. Conj. radicis .i, m \~}p,friguit, etfiabilis fuit, in ~K.fabilem tenuit manfw- 

nem, hinc .i/i^, firma fedes vel manfo, Har. v. 84. quo nomine infig- 
nitur Paradifus cceleftis, Cor. lxxv. 12. 

S. 130. ^j\a£. collecl:. rijg ^jl-i, malum, infortunium, a <_)lc idem in 
origine cum (jlc, inclinare, propendere, prceponderare, h. irruit, invafit de- 
repente et de improvifo obruit, peremitque eum homo vel res. Sic de hojie 
irruente, Vit. Salad. p. 77- Abulph. H. D. p. 58. 79- 104. et Tim. i. 246. 
de morbo aliquem violenter opprimente, Vit. Salad. p. 62. aliifque malis. — 
. \il<^-?. c collecl:. ryg BAa^=^>, dolus, fraus, infdice, a c}l==?, T^, cujus 
origo in excuffione fcintillarum, unde transfertur ad omne genus malarum 
machinationum etfraudum, quas homo impius ex ignito fomite fuae malitias 
elicit et extundit, ut aliis exitium et perniciem creet, quam notionem pras- 287 

gnantem exferit derivatum Hebr. T5 Job. cap. xxi. 20. ad quem locurn 
confulendus Schult. 

S. 131. De radicibus 1 1 J et ^j_a:_ vide quse fupra notavimus in I. Col- 
le&. N. 66. et 78. 

S. 132. Convenit cum hac fententia, quod in feqq. monet Imperator, 
N. 500. 

S. 133. Significat, Nihil hominem magis affligere, quam 11 tentamina 

5 r. ? - ° 

ejus aflidua fint, eumque perpetuo cruciant. ^Xi collect. eft rys Aaaj, 

tentamen, five res omnis qua homo tentatur, probaturque. 

S. 134. Obferva pulchram paronomafiam inter ^A^. et ^k*», quam 
etiam captavit Arabsj. in Hift. Tim. ii. 70. Prior radix refpondit Hebr. _73, 
pp. trahere, attrahere, et traclim radere; hinc phrafis -*****.) I v^a:^., tra- 
kere, adducere malum, Sent. Erpen. N. 82. Inde etiam Hebr. T?3, tonfor, 
qui inter radendum D;fil _v^, attrahit et elicit fanguinem, Conf. Schult. 

ad Har. iv. 35. Pofterior ^A^w valet, auferre. Abulph. 1. c. p. 6o. 79. et 

s- s - 

13Q. — Non minus elegans eft paronomafia inter ~*J et *xJ, quorum prius 

s - o \ " A 

vocabulum collect. eft Tijs A^aj, vindicla, poena, a *x'), Qp2, iratus fuit, 

reprehendit, in VIII. pcenam et vindiclam cepit de aliquo. Cor. vii. 136. 

s ^ o 

Tim. i. 292. et in feqq. N. 255. et 389. Pofterius collecl. eft a fing. A^aJL, 
gratia et beneficentia, a *ju, D^2, pp. molle, tenerum effe, vide Schult. ad 
Har. iii. 128. in Prov. cap. xiii. et quae fupra notavimus ad I. Collect. 
N. 40. 

S. 135. Ejufdem fignificationis fententiam habuimus in I. Collect. 5 N. 149. — Ia&!, lautifjimus, item faluberrimus. Forma intenf. qua Lexica 

3 - — 
augenda, ab La_$>, linivit, inunxit femet aliqua re i. e. percepit ex ea 

utilitatem, commodum; hinc formula (*! — x___Jl / jIa£, linivit, unxit 
me cibus, i. e. eum jucundum et falubrem expertus fum, et intranfitive 
flx_JI (c^ et «a&, unclus fuit cibus, pro facilis, lautus, falubris fuit. 288 

s o 

Vide Schult. ad Har. ii. 1 13. et v. 104. — *^, portio,fors, a *>*o, fccare, 
fecando dividere in partes, h. aliquid alteri, ut portionem adjignare, Vit. 
Salad. p. 17- 

S. 136. Radix i^ x -^ in origine notat, volvit, involvit, unde transfertur 
ad ccecitatem oculorum tam corporis quam mentis, in feqq. N. 443. et Mei- 
dan. i. N. 39. 

S. 137. Vide not. ad I. Collect. N. 70. ubi filentium ut medicina animae 
laudatur. 

S. 138. ^lxii hic et alibi notat, fgnum, tefjeram militarem, {c\\.fy?nbo- 
lum, quo milites fe invicem dignofcunt in pugna. Tim. i. 264. pp. eft in- 
terius amiculum coiporis, cui opponitur jlj'c3, vejiis exterior, ibid. p. 144. 
et 3 1 6. 

S. 13Q. ^q^, nitor, fplendor, fig. hic notat exhilarationein, uti iiv» 

I. Collecl:. N. 87. et 89. quemadmodum et ipfa radix ^:^., !"H0, pp. de- 
terjit, et deterfus fuit, ad difcufjionem mceroris transfertur. Har. ii. 60. et 

Tim. ii. 84. — AaajI t L>, quies,fecuritas, a radice deperdita t^j-J-o^ fed relidta 

in fpecie quse literam Eliph inter fecundam et tertiam radicalem infertam 

_ 2 o - 

habet, ^l^la, inclinavit dorfum quiefcendi ergo, nec non in fpecie, quae 

a 3- o 

cum Eliph ultimam radicalem duplicat, ^l v lal, quietusfuit, quievit aliquo, 
item acquievit, fecurus, confifus, fretus fuit. Cor. iv. 102. Abulph. H. D. 

5SJ,ll - 

p. 203. 531. et 532. unde Aaa^L^, quietus. Cor. lxxxix. 29. Tim. i. 152. 
et Gol. Sent. p. 276. N. 196. Omnia haec fecundaria ab origine, quam pan- 
dit nobis Hebr. et Chald. \iyD,Jidere, dejidere, fubfidere in profundum, unde 
notio quiefcendi et reclinandifefe apud Arabes profluxit. Apud Hebraeos vero 
et Chaldaeos ufurpatur de rebus abfcondendis. E. g. de cadaveribus cryptis 
recondendis ; de thefauro in gremio terrce defoffo, aliifque rebus. Proxime 
etiam ad originem accedit locus Efai. ii. 10. Intrare in rupem, JOtsrTl, etfub- 
fdere in pulverem, et Job. xl. 13. irP *IDSD 02DV, fidere facito, fcil. pro~ 28Q 

funde mergito eos in pulverem una. Qui plura de hac radice fcire velif, 
adeat Schult. Comm. in Jobum, p. 71- 440. Scc. Hutzi DhTert. de Synon. 
L. H. p. 46. nec non DhTertationem meam de Pomoeriis L. H. ampliandis, 
p. 53. 

S. 140. aAjbUI ^y^ Aaaaj, excitatio, fcjl. expergefaclio efocordia, i. e. 
e fomno focordice, qua quis quafi dormitat atque in ofhcio ceffat. Radix 
enim Aaj in II. Conj. peculiariter adhibetur de excitatione efomno. Tim. i. 
564. in V. evigilavit efomno. Ibid. ii. 596. et Tab. Ceb. p. m. 22. in VIII. 
idem, Abulph. H. D. p. 13. et 23. 

S. 141. <J<X£' non comparet in Lexicis. Eft collect. t» <J*A.c, morbus, 
a (3- C 5 ^ 'V> haifit iteratis vicibus, et dein cegrum effe, morbo affiigi, quia 
morbus vires haurit et humorem vitalem ebibit. Vide hanc radicem copiofe 
illuflratam a Schult. in Orig. tom. i. p. 165. et feqq. — ^UO, medicamentum-, 
remedium, et ?l «c^l, morbus, eandem habent fiirpem (^*<3, TVH, pp. ca~ 
vum, excavatum ejfe, ita ut ftrepitum edat tinnientem. Hinc peculiariter 
adhibetur de eo quod putredine exefum et exaratum efl, unde transfertur 
ad morbum intus latentem; in III. valet remedio concinnavit, medicatus fuit , 

B 

q. d. traclavit cegrotum. — tiiUc, propellens, abigens, a 0.h, pellere, pro~ 
pellere, abigere, quam notionem Hebr. 111D bis tantum in S. S. occurrens 
in una eademque fententia exferit, Prov. xix. 13. et xxvii. 15. Ubi uxor 
rixofa comparatur c\xm flillicidio pellente, fcil. expellente. 

S. 142. Convenit hasc fententia quodam modo cum diclo Salvatoris, 
Matth. cap. v. 2Q. — V^j act. radicis <_-*£> j, 2i"TT, pp. micuit, unde ad 
motum celerem transfertur, cucurrit, h. prceteriit, abiit, item periit. Abulph. 
H. D. p. 9. Veritusfuit f^taJ! L_,«l^j, ne perirent fcientice. Peculiariter 
ufurpatur in caligatione oculorum, fcil. vifus, ibid. p. 23. 

S. 143. Significat, Mundum vilem, arctumque fpernendum efle refpici- 

- o _ _. _ 

endo ad aeterna, ampliflimaque proemia. — j j pro^jjjl Imperat. a ijj, pp. 

pp 2Q0 

fecuit, et quidem mfruflula minutiora, h.fvit, miffumfecit, permift tradi- 
ditve alteri in portionem. Cor. xii. 47- Har. vi. p. '206. 

S. 144. i^JtrX-f^ ^' P°Ju T( 'Jf or J u fe ac wn "> *• e> ( l u i <zuui jifiique flu- 
diofus efl. Vocula * j, HJ, apud Arabes notat dominum, poffejforem, quam 
notionem Hebr. XI), Azc, i/?e forfan etiam exferit. Pf. Ixviii. 9. Contremuit 
lerra, et Jluxerunt cceli afacie Dei "^D nt, afacie Ifraelis. Plerique Inter- 
pretes cum Chaldaeo Tnterprete illud 71) habent pro pronomine deinonftra- 
tivo, et conne6tunt ^D 711 cum feqq. atque repetunt ex antecedentibus 
verbum W% tremuit, vel fp2, fiillavit, vel utrumque fimul h. m. ifle vel 
hic Sinai (contremuit difnuxitque) afacie Dei Ifraelis. Verum, licet hoc 
bonum fundat fenfum, et cum loco parallelo Jud. v. 5. conveniat, poffet 
tamen illud ^p ^h propter accentum majorem Atnach cum LXX. et Vul- 
gato Interprete, referri ad praecedentia, ut fit epitheton Dei, Domini vel 
pofejforis Sinai i. e. qui in monte Sinai Divinitatis fuae maxime illuftria et 
confpicua edidit figna. 

S. 145. Nec mirum. Liberalitas enim prodigi non eft vera illa liberali- 
tas, quam Arabes tantopere laudant, verum potius opum fuarum profufio, 
qua facultates fuas ftulte ac fme ullo frudtu aut utilitate expendit, fuae- 
que ipfius paupertatis caufa eft. Bene igitur dixit Cicero, Stulta libera- 

iitate quajiibet opes exhauriri, vel effiuere potius. — £7'*'» prodigaiitas, 
a „«: ;*■>*, pp. micuit, fplendidus fuit, hinc modum exceffit quavis in re 
quafi dicas, fplendide vixit. Abulph. H. D. p. 324. 422. et 547. et in 
IV. ^ j.^1, prodigus fuit, modum excejit. Ibid. p. 204. et Elnaw. p. 64. 
N. 103. 

5 o - 

S. 146. ^,ji, celftudo, nobiiitas, peculiariter generis, gioria, a Sl _ j^, 
cujus proprietas eadem quae in praeced. ___ i^, micuit, emicuit, h. excelfus 
et nobilis fuit, nobilitate et gloria vicit, unde ^Z,J^-> eminens, nobiiis, pe- 
culiariter genere, fpecialiter Muhammedis. Vit. Sal. p. 1. 5. Elnaw. p. 96. 
N. 168. Gol. Sent. Poet. p. 155. N. 6. Sic etiam Hebr! D^Dlfe? notat no- 291 

J o- 

biles,fatellites Dei, Efai. vi. 2. 6. — ja£L, infolentem faciet 3. fut. fcem. gen. 

Speciei IV. radicis -icy, modum exceffit hilaritatis, petulanter et infolenter 

fe geffit, Lib. Colail. p. 70. et Meidan. i. N. 21. ubi tw t^s:^ 3 , angore animi 

preffus fuit, opponitur. — * l_ jj a_*_'j _, cz/.e?rc non commovent venti. 

_ ^ ~ 

v '_j forma quadril. a ^ lj, yit, cujus origo in nutatione, fcil. vacillatione 

inclinante, h. ^ '£), quaffit, concufjit, agitavit, commovit arborem ventus. 

Inde apud Har. vi. 188. fj^j, vel plena phrafis, JrJ^j js^ ventus concuffor, 

notat ventos turbines, procellofos. Eadem concutiendi, fcil. agitandi notio 

refidet in Hebr. ytjft Hab. ii. 7- Evigilabunt I^WD, owz te exagitabunt, 

g . _ 

i. e. tfz« omnes res tuas commovebunt. — , _;-><^, Aowo _>*7w, a U_, pp. ae- 

^ _ I -• " 

preffus, humilis fuit. Inde etiam / J_l , forma intenf. facilior, Prov. Mei- 
dan. edit. ab H. A. Schult. p. 18. N. 32. Et valde facilis, Cor. iv. 3. — 
j,axmJ, /en„ ac gratus ventus, item c«ra, halitus, a »>±t,j,fpirare, ufurpatur 
de aura venti Euri. Amrolk. v. 8. de halitu vitce. Abulph. H. D. p. 5. de 
odore, Schroed. de Vefl M. H. p. 152. 

S. 147- _vcU-l ac~t. IV. Conj. radicis 9 Im. med. (j£, cujus origo in laxo, 
Jtuidoque, h. diffufus fuit, palam evajit, in IV. palam fecit, divulgavit. — 

*.***X) pro 5t>wA/J, a *-*-;, VW vel y_^, pp. /a:ra et patula fuit res, unde 

inter alios ufus transfertur ad commoditatem et potefiatem faciendi quid. 

S. 148. Cum priori hemiflichio convenit fent. N. 320. -£=__ -XJ ! . i 
l_j*aaJI HLa__, laudatio Dei vitam prcebet cordibus, quae ea fuflentantur 
quafi ac recreantur. In pofleriori membro L-uasv" _\ M ^Ji_s:'* notat 
confortium, in quo amici peculiariter Dei, more Orientalium confidentes, 
praecipue in laudem Dei colloquuntur. 

5s -- Gs - - 

S. 140. Notanda paronomafia inter ,jI_j et ,jL__. Przt„ efl collecl. 
rvjg 5-aa_3j, fz/_s, a -/__.>, pp.fidit,findendofecuit, ac dein fecanti acie vidit, 
profpexit. Pojiei-ius efl collecl:. a j^y^ conceptus animi, arcanum mentis, 
intimce cogitattones. Tim. ii. 300. Abulph. H. D. p. 555. 56l. et 563. et 

p p 2 2Q2 

Gol. Sent. Poet. p. l64. N. 42. Radix eft » r *2>, pp. Jlrinxit, Jiringendo 

comprejfit. (j^JjJ fiit. IV. Conj. radicis (j^Jl, tMN, in origine idem cum 

/vwU et Ool, pp. zt/Jro citroque motus, et agitatusfuit, dein quajfus fuit et 
quatiendo fraclus, unde ©*13N, Ao7?io quajfus, fragilis, omni quajfationi et 
miferice perpetuo obnoxius. Pf. viii. 5. ix. 20. 21 . et alibi, h. et ipfa radix valet, 
humanus, familiaris evajit, et dein manfuetus Juit, notione dudta ab homine; 
et in IV. familiarem et affuetum reddidit, humanum fecit, manfuefecit. 

S O 

Eadem humanitatis notio in derivatis frequentiffima. Sic /^Jl, genus hu- 

s o _ s oi £ 

manum, opponitur rco yXc^*, generi ferarum. (jj^JI, humanitas, Ham. 
p. 402. et Lib. Colail. p. 95. <WiajI, focietas humana, Carm. Pythag. v. 71. 
<WJL,«, urbanitas. Abulph. H. D. p. 51. uti et ©13N aliquando adhibetur 
pro focio familiari. Vide Ven. in Pf. tom. vi. p. 184. et in Jer. p. 496. 

S. 151. Conf. in feqq. N. 224. Ubi beatus prasdicatur, qui prodigali- 
tatem a fe removet. Nec mirum, ea enim ,~oO\j, exitio dat, uti Auctor ait 
in feqq. N. 380. et .xxi\ ^/.w*., caufa paupertatis eft, apud Wahid. Cod. 
MS. fub litera ^. — ^^L/jJ, prodigalitas, a£t. IV. Conj. modum exceffu 
aliqua re cui aptiffime opponitur feq. particip. VIII. Conj. Jw2aJU a JW2J*, 
medio modofe habuit, in IV. neque parcus neque prodigus fuit, fed modum 
reclum tenuit. 

_ _ 0"O J - O 

S. 152. CiAjbUI JMjJ» culmen extremitatum, h. 1. fig. notat culmen 
perfeclionum. i «j j, pp. eft fafiigium, vertex rei, peculiariter montis. Ibn. 
Dor. v. Q4. 117. — ^IjIc plur. -njf <£A£, extremitas rei fummufque termi- 
nus, ad quem tenditur, a radice r^^? ntW, cujus origo intenfone, peculiari- 
ter quae fit in altum vel longinquum, h. in II. erexit vexillum. Apud Hebraeos 
adhibetur in elatione tumida, unde transfertur ad turgidam prae libidine et 
fuperbia elationem, Hof. v. 5. item ad infolentiam tumidam et contumaciam, 
qua quis elatus, et inftar aquarum tumidarum graftans, fuis viribus ad alios op- 
primendos abutitur. Pf. x. 2, cxl. 6. Efai.xiii. 11. xvi. 6. — -^>! JvMzsv I «J, 2Q3 

ad iiteram, bellorum facrorum Jludiofus, i. e. qui omni Jludio bellum facrum 
contra infideles gerit, qua notione radix cX^ in III. Conj. paffim venit. 
Plena phrafis eft aAJ I <J^a*w /i iA£U*, Dei viam armis animofe defendit, 
Cor. ii. 218. iv. 94. xxii. 7Q. &c. 

S. 153. <JJ j Imperat. II. Spec. radicis J j, ?7t, cujus proprietas in 
iaxitate pendula, in qua neque gravitas neque pondus eft, h. abjeclus, vilif- 
quefuit, et dein fubmiffus, humilis, et obfequens; in II. fubegit, fubmifit ani~ 
mum. — ^aXj, certa fcientia, h. 1. abfolute notat certitudinem religionis, 
uti fupra N. 117- — AXa)\.j oj.ij, et coiifirma eum, fcil. animum de vani- 
tate hujus mundi, i. e. fac ut fine ulla dubitatione ejus vanitatem agnofcat. 
Radix '£, "^p, pp- valet, friguit, h. quievit, Jirmiter manfit aliquo loco; in 
II. Jiabilivit,Jirmavit, confirmavit, conjtituit. Sic <3uwJu , i j.i, Jirmiter 
apud animum conjiituit. Lib. Colail. p. 88. — *.jb^ J collect. r%q ajia^;" 5 , 

adverfitas dolore angens, a radice %^?, V3£> origo in ojfendendo in aliquid, 
fcil. incurfando ad laedendum, h. qfflixit, dolore et mosrore affecit. Abulph. 
H. D. p. 485. Tim. i. 434. et Caab ben Zoh. v. 7. 

S. 155. fjJ a&. radicis f.J, firmiter adjiriclus Juit, h. infeparabiliter 
alicui rei adhcefit. 

e o 

S. 156. Idem de invidia affirmavit fupra N. 7- -\a=v,, malevolentia, 
odium occultum, ab Jvx^, raa/e voluit, odit, Abulph. H. D. p. ig3. 215. 
508. 56l. Sic de odio intejlino quo Efavus fratrem fuum profequeba- 
tur, ibid. p. 23. item de ira inveterata, Dam. apud Bochart. Hieroz. lib. i. 
p. 76. 

S. 157. Ejufdem farinae funt Sent. Sen. et Syr. M. N. 315. Inopi be- 
neficium bis dat qui cito dat; et N. 779- Duplexjit bonitas, Ji accejfierit ce- 
ieritas. Conf. not. ad I. Collecl:. N. 23. 

S. 158. Vide fupra N. 5] . 

S. 159. Senfus efi, Saepe fieri, ut ea, quae vehementer defideramus ; nobis 294 

S - - 

magis pernieiofa quam falutaria efTe. — _--\L£ notat exitium, ca/amitatem, a 
l^Ios:, pp. fecuit, exfcidit, et intranfitive exfciffus fuit, h. periit. 

S. l6o. ^jb, defderium, cupiditas, hilaritas, a ^jk", /evitate commo- 
tusfuit, h. valde gavifus fuit, q. d. movit cum levitate quadam corpus prce 
gaudio. Abulph. H. D. p. 206. 443. 470. Adhibetur etiam in commotione 
ob vehementiam doloris, apud Muten. Carm. 232. vide Vander Sloot in 
Togr. p. 114. — ^.^,, fcabies, h. 1. flg. notat lucri fiudium et avaritiam, 
quae femper pruritu, five cupiditate aliqua fcabiei inflar follicitat animum 
atque pungit. Quo fenfu Horatius Epifi. lib. i. Ep. xii. v. 14. 

Cum tu inter fcabiem tantam et contagia lucri, 
Nil parvumfapias, et adhuc fublimia cures. 

S. l6l. Conf. Menander p. m. 166. I,iyq tstot i$\v ulpSTUTBpoc, Xoyov, 
aliquando verbis melius efl filentium. — aIjI, efficacior, perfeclior, penetra- 
bilior, et zAfinem propofitum majore cum effeclu vadens, fpecialiter potentior 
in loquendo, eloquentior, Elnaw. N. 169. et in feqq. Meidan. i. N. 36. a 

xXj, pp. de fagitta cum ferit fcopum, h. pervenit, contigit terminum pro~ 
pofitum. Tim. i. 278. Cor. lxv. 2. 

S O SO 

S. 162. Eandem paronomafiam inter »A=s». et J.£ habuimus in I. Col- 

So^ _.-_ ' "" » 

lecT. N. 208. — v tij acT. radicis ^ 01, cu/w,? origo in tundendo, h. retudit, 
coercuit impetum alicujus, et dein repulit, oppreffit. 

S. l63. ldem qffirmavit Imperator in I. CollecT. N. 157. et 160. Phrafis 
^AiiJI <^.'~=>j, inequitans in juftitiam, notat eum qui injuftitiam fine ullo 
metu perpetrat, eique fe totum tradit. Similes flofculos Orientales vide 
fupra I. CollecT. N. 225. ubi vidimus radicem , ^—>j proprietatem habere 
in compingendo, undeh. 1. ^£=3 ^, vehiculum, fcil. currus bene compaclus, 
et h. ipfa radix vehi curru, inequitare, notat. 

S. 164. Pulcherrime comparatur fapientis error cum naufragio. Uti 2Q5 

enim in naufragio omnes illi 5 qui in navi funt, in aquam fubmerguntur ; fic 
omnes illi, qui fapientis doctrinam fequuntur, cum ipfo errante eundem in 
errorem incidunt. Huc facit proverbium, Jls AaJ„'j ^j JLsJl Jjj Ijf, 
Ji errat eruditus, error ejus mundum in errorem inducit. Conf. Pocock. 
Specim. Hift. Arab. p. 355. cit. a Mang. in not. ad Tim. i. 543. — iLwv£=jl 
infinit. VII. Conj . fracla et ruptafuit res, a .^ 1 —, pp.fregit rem. Impp. 
inter alios ufus adhibetur de conjiernatione animi, Abulph. H. D. p. 340. et 
Vit. Salad. p. 2,34. — Aaa^wj, navis, fic dicla ob mobilitatem et velocitatem, 
(^Aan, ]2D et )pD, cujus origo eadem quae in ULv, radere, abradere, h. 
agilis, ve/ox fuit. Vide Schult. in Orig. tom. i. p. 345. et feqq. et Hufztie 
de L. H. Synonymis, p. 51. 

» o3 

S. 165. Conf. I. CollecT:. N. 142. et in feqq. N. 251. — J l==2Jl malim 

i _ os s _ _- ^ _ _ 

L==JI, ut fit forma comparat. magis vu/nerans, a l===J vic. rrjg / S ^=J, 
cujus primaria virtus in refcindendo, ut quum caro refcinditur, itemque vul- 
nus, vel u/cus, quod denudatur crufta, antequam fanatum eft, h. nece vel 
vu/nere graviori affecit aliquem, et intranfitive do/ore, aJfeSius ejl. Eadem 
poteftas fita in Hebr. rD2 et vic. fcOJ uno tantum veftigio relicla in loco 
Efai. xvi. 7, ubi D^fcCS fignificat contufiones, quibus quid in minutijfimas par- 
tes difcinditur. — tijLJ, direclio fagittce ad fcopum. Tim. i. 12. a ^jLc, 
recla contigit fcopum fagitta, in IV. idem. 

S. 166. Docet fententia, Damna, quae lapfus linguae adfert, multo gra- 
viora effe, quam quae ex lapfu pedis oriuntur. De quo pulcherrime Poeta 
apud Golium in auclario ad Erpen. Gramm. p. 163. «sJLwJj 'iJis. (^k-o , «aaJI 1 'L^ - 0-0 j , j O *. -o _ O _ O O _ O-o _■ _ J _ O _ _ 

*■* o o 

J — > -- J . -> O ^ O-o jj^O,^ \ 29 6 

Malum reportat homo ex lapfu Ungua, 

Non item ex lapfu pedis : 
Nam quod lingua peccat, id capite mulclat ; 

Quod vero pede, corrigitur in lentiore grejfu. 

Optime etiam huc faciunt verba Syrachidis, cap. xxviii. 21. HXviyvj pdg-iyog 
TsroteT [/.uXuTrctg, TrXTjyyj 6e yXuo-crvig o-vyK.Xtx.a-n og-a,' v. 22. HoXXoi e7reo~a,v \v 
gouuri jU,a%a//3«£, kcu a'% ug ol nre7TTUK0Ttg oict yXucrcrcw, plaga fagelli efficil 
vibices ; plaga vero linguce frangit offa. Multi ceciderunt in acie gladii, 
fed non ut qui ceciderunt per linguam. 

S. 167. tJ aJUI tXz- <J**aJI eciLj, ad literam, augmenlum operis Jhpra 
vocem, i. e. plus prcejlare quam promiferis ; uti <J iaaJI ^j.^ ^JjtAJI ^jj2XJ, 
ad literam fonat, imminutio operis de voce, i. e. minus prcefiare quccm promi- 
feris. — »JIjJ et \jj2XJ, vel uti in feq. fententia legitur, (^l^2AJ, faepius 
opponuntur. Vide Tim. ii. 914. — aAaa2_J generatim notat, rem omnem 
qua quis aliis prcefiat. E. g. virlus, fcientia, ars, bonitas, &c. uti opp. 

aXj jj fignificat, rem omnem ignobilem et vilem, ut vitium,, infcientia, &c. 

S. 168. Senfus eft, Bona mundana, quando in dies augeantur, homini 
faepiflime magis nocere quam prodeffe. Non raro enim fit, ut illis in fui 
ipfius perniciem abutatur, et quo magis huic abufui indulgeat, eo minus 
vitae melioris bona fperare poffit. Eo tendit etiam feq. fententia. 

S. 169. Phrafis Ly\>JI „ ^jU^ redibit in feqq. N. 27 1. t $j\£») 

collect. ra s _ j.:a>)„ in genere notans, pulchritudinem cujufque rei. Sic de 
elegantia terrae, Tim. ii. 422. de fermcne, peculiariter mendaciis difpunclo 
et fucato, Cor. vi. 112. et h. 1. de blanditiis mundanis, quibus intelleclus 

^ ^ o ^ 

debiles facillime fe decipi finunt. Radix quadrilitera eft s _ % a»J. compft, 
fucavit, unde. particip. ^ _ j .^j^o, fucum faciens, Tim. ii. 228. 

S. 170. Convenit cum monito Apoftoli 1 Tim. vi. 19. — r UL^I acl. 
Conj. VIII. radicis *./wvc, pp. afciare, afciando parare, facere, conficere. 297 

Har. v. 132 exornare. Abulph. H. D. p. 206. item benefacere. Har. v. 
152. et vi. 276. in VIII. accepit beneficium, et contulit in aliquem benefi- 
cium. — ^IJV&I colle6t. a fing. <AjJ\;L et sJvj^X^, vehemens. Radix eft 
JWj, pp. conjirinxit et adjiriclus fuit vehementer, Vit. Salad. p. 134. Hinc 

■p\iX2S\s ftringere alicui bcneficium, i. e. m aliquem id conferre. — ^j, */ie- 
faurus, fcil. ic/ ^worf zra futurum tempus vel thefaurum reconditur, pp. notat 

rewi adfpiratam, pretiofam, a ,c^j, pp. anhelavit, h. appetivit, cum defide- 
rio adfpiravit, et dein, notione a thefauro ducla, repofuit, recondidit in the- 

faurum futurum. Obferva etiam paronomafiam inter -^. j et ;==> J • 

S. 171. Senfus eft, Eum, qui fanitate a Deo donatur, oportere omne 

fuum ftudium impendere, ut obedientiam fuam tanquam tributum Deo 

_pendeat ; eumque, qui ftrenuo animo praeditus eft, debere fuam ftrenuita- 

tem in eo imprimis oftendere, ut Dei viam contra infideles armis animofe 

defendat. — Ss\^^, ftrenuitas, a x.^.***, pp. furere, in rabiem dari, qua 

notione Hebr. Jttti? in fpec. Puhhal paffim obvia. Apud Arabes vero 

adhibetur de eo, qui audacler contra hofies pergit, ut quafi furibundus euni 

invadat, h. Jlrenuus, audaxfuit in hoftem. Abulph. H. D. p. 49. 156. 279. 

Ham. p. 408. et 570. 
5,0 
S. 172. ^jL^A^.1, patientia, qua quis alterius vitia ferre valeat. A6t. 

VIII. Conj. radicis cJS-=*., 77211, pp. viollis, tener fuit, de qua vide I. Col- 
le6t. N. I89. 

3 5 - O 

S. 173. Conf. N. 45. (^^T° collect. tjjj Aa^s:* , tentatio, exploratio, et 

h. calamitas, affliclio, quia ea tentatur, fcil. probatur homo. Tim. ii. 658. 

et Elnaw. p. 16. N. 13. ubi vide Schult. p. 128. Radix eft ^sr», pi, de 
qua dictum N. 84. 

S. 174. ^iij, odium, a [^j^ju idem cum \j^^j, refecuit, h. exofus 
fuit, averfatus efi, odit. Abulph. H. D. p. 402. in IV. odio habuit. Ibid. 
p. 30. Vit. Salad. p. 7. et I. Collect. N. 21 9. in VI. oderunt invicem, N. 507. 

a q 2Q8 

S. 175. Conf. N. 76. 

S. 176. Conf. fupra N. 13. et in feqq. N. 217- et 278. Oppofitafn huic 
fententiam exhibet Menander p. m. 166. y yXucrtroc, woXXuv tgtv oclrloc koc- 
kuv, malis initium lingua permuhis dat, nec non y yXoxrcroc nroXXovg el$ 
oX&pov viyocyev, multis hominibtis lingua perniciem allulit. 

S. 177- Phrafis fLxJ^I k _^icii.j, fecundum vim verbi ^ h Cj) in VI. 
Spec. notat beneficia, quae continua ferie fibi fuccedunt, fcil. quorum unum 
alterum Jubjequitur . Vide quae de hac radicc diximus ad fent. N. 11. 

S o i C 

S. 181. -s: , fiililitas peculiariter fermonis, ab .s^, abfcidit, refecuit, 
et h. delirare, futilia loqui, q. d. ahfciffa ratione vagari, penes fe non effe. 
Vide Schult. in Ham. p. 580. Phrafis <_)*.*JI t^F n - ^ idem notat quod 
LxJJi jsz ,fermo temerarius, vanus, et obfcoenus. Ibn. Dor. v. 5Q. Quem 
evitandum efle monet Imperator, uti inter leges peregrinatoribus Meccanis 
datus et haec eft : ut fibi caveant ab omnibus fermonibus obfcoenis. Vide 
Marracc. in Prodrom. iv. 

S. 182. Prior pars convenit cum N. 115. Pofterior fenfu non multum 
diftert a fententia quam habuimus in I. Collecl. N. Q2. ubi docetur fcien- 
tice gradum fummum effe gradum. — Porro paronomafia inter A/j>iIa>oj et 
AawUj adfuit etiam N. 105. 

S. 183. In verfione hujus fententiae fenfum paulo liberius expreffi. Ad 
literam fonat, Teneritas fcil. tenero affeclu effe in Jirmo animi propojito ; 
fummaque diligentia uti injufiitia; et excellere in modo recle fervando. 

5 ~- ,. s o _ 

S. 184. A^lb, obedientia, peculiariter Dei, et L-Jj, peccatum, oppo- 
nuntur etiam I. Collecl. N. 82. 

S. 185. Eadem fententia occurrit in Au61ar. ad Erpen. Gramm. N. 22. 

o .- o j o 3- 

hac folummodo differentia, quod pro <J^ ibi legatur ^\\L>\ . 
5 j j 
S. 186. Vox ^t v wj non comparet in Lexicis. Sufpicor legendum efte 

6JJ <5 O - 

v a v wj ? ut fit collecl:. ts *. v >*i, auditus, a %^>, pp. arrexit, peculiariter 299 

O O J 

aures, atque ita audivit. — ^j jl, jti$, auris, fic dicla a librata appsnjione. 
Radix nempe ^j jl, ]tN, ejufdem originis efl cum Jtl, pp. libravit, pondera- 
vit, unde D^tfcto, bilances. Pf. lxii. 10. Levit. xix. 36. Prov. xi. 1. — De 
voce &Xi.L, focordia, vide fupra I. Collecl. N. 30. 

s o - O ^ 

S. 187- /*-f. •£**•> ce/er, et (/J^J, tardus, libi opponuntur, uti *Jbj, <ara7- 

" "*• ~ 5 "° J - 

tas, fecundum Gjeuhar. contrarium eft rijg &£-^>*>, celeritatis. — 9 Ixw pro 

/ «cIuj notat, curforem, peculiariter talem, qui curfu folenni inter Tsaphan 
et Mervam feflinanter contendit, uti obfervavimus in I. Collecl;. N. 138. 
— Prius hujus fententiae membrum per fe fatis clarum. Pofterioris vero 
vim non aflequor. Diflicultas latet in verbo Ls^/, fperavit, quod in IV. 
Spec. valet, differre, procrajlinare, unde duplici modo verti poteft, vel h. m. 
Quaefitor tardus retromanet (blyft agter) veljperat, i.e.fperare non dejinit, 
nunquam fpem fuam explet (blyft altyd hoopende). 

S. 188. Utilyj 3. fut. III. Conj. radicis (^£Juo in origine idem ac Jvc, 
tetendit, prejfit cum nifu, in III. et IV. moram concefjit, toleravit. — &>J«J, 
JPreJbyter Muhammedicce Religionis. Vide de hac voce I. Collecl. N. 114. 
— / Jti idem ac (%-itJ» quod Gjeuhar. exponit per ^*c q^akkkcs: I 
mj«JOI ^JokJI, ignobilis, vilis, fequior inter viros, contemptibilis. Radix. 

efl UJ ult. « et (J^, cujus origo eadem quae in [jd,fuit, evafitque homo 

fequior, adeo ut Aaj -aiL ^, nihil boni effet in ipfo. Qualis kxt Vfcoyjrp moe- 
g"" _ ■£* __ j 

cA?« dicitur. — C_£Jy, impudicus, obfcosnus, peculiariter lingua, a C_£Jv> in 

" s " * 

IV. obfcosne et inhonefle locutus eji. — , «^^, />wer, adolefcentulus. Radix 

eft Uao, micuit, emicuit, h. agiliter fe movere, falire, juvmem ejfe, juvenili 
amore qffeclum et propenfum effe, impotentius amare, unde / <^c, amor 
juvenilis, Ibn. Dor. v. 115. 

S. I89. Senfus eft, Vigiliam fcil. infbmniam tempore nocturno opti- 
inam piis meditationibus occafionem amicis Dei praebere, praedamque opi- 

a q 2 300 

mam fortunatis adferre ; ficuti ver oportunum efl tempus, quo quis in me- 
ditandis naturae amoenitatibus fe oblectari, vitamque felicem ac jucundam 
degere poffit. 

S. 190. Ad literam, Tenuitas fermonis virile decus, et virilem animum 
vilipendit ; vel, fi , *ilaA Y J I ^^^k^ referre velis ad fermonem, fenfus erit, 
Virile decus et virilem animum minoris aeftimari, quin vilipendi, (i tenuis et 

S O - 

imbecillis fermo ore egrediatur. f:s'*', tenuitas, imbecillitas, item Jloli- 

ditas. Tim. i. 210. a ^ jis**', f]tW, origo in radendo, h. attenuatus, et dein 

tenuis et macer fuit ex fame, et ad animum tranfl. tenuis intelleclu, imbe- 
cillis mente, Jiolidus fuit, h. 1. ufurpatur de tenui et imbecilli fermone. Ad- 
hibetur de fententiis bifirmis, quae &xx^* i Aj\ audiunt. Abulph. H. D. 

p. 78. — / "<\aX^ malim • 'ilxLc, loquela, fermo, a. , "iLaJ, pp. ligavit, inde 

-Oj 

locutus efl colligando verba. — (J^jjJ fut. IV. Conj. a (^£jj, TT\1, pp.jparjit, 
unde ad abjeclionem et contemptum rei transfertur; in IV. contempjit, vili- 
pendit. — De voce hqj fupra egimus I. Collecl. N. 131. 

S. 191. Conf. cum hac fententia in feqq. N. 477- jj^^^- fot. VI. 
Spec. radicis jl:s» med. «, pp.fecuit, h.fecare viam, i. e. ire, abire, tranfire. 
Abulf. de Vit. Muhamm. in not. ad p. 34. et in Verfione Arab. N. T. 
Matth. iv. 21. in III. tranfgreffus fuit, excejfit modum, Gol. Adag. p. 87. 
N. 45. in VI. idem. Vit. Salad. p. 22. Abulph. H. D. p. 142. et Amrolk. 
v. 24. 

S. 192. Loco flj^f, homines, uti Cod. MS. mendofe exhibet, abfque 
ullo dubio legendum flj^il, crimina. — LjjL^aI^zsI, infinit. VIII. Conj. a 

1 \m~=z, HtZD, pp. fcalpere, h. fcalpendo et radendo lucratus fuit, acquifi- 

vit, collegit, uti apud nos, te hoop fchrappen. Har. ii. 48. Lib. Colail. p. 2. 
4. et Sent. Erpen. Gramm. Arab. annex. N. 32. 

S. 195. Oppofitam fententiam vide N. 112. 

S. 196. Intelligitur homo, qui nullius refpeclu habito, quasvis malefacla 301 

coram omnibus fine ullo metu et timore perpetrat. — ^JUj fut. III. Conj\ 
radicis ' X>, pp. terere, atterere, h. exploravit, tentavit, in III. idem valet, 

quod A ! CL>J^=?I, curavit, refpexit eum, metu, reverentia, vel follici- 

tudine ductus, q. d. fe attrivit cura, follicitudine. Ham. p. 356. et Har. 
iv. 24. 

S. 1Q7- c3 jUb I, perfldus, qui amicum dejiituit ope, deferitve, a ^jjv^, 
7117, pp.flaccefcere, amittere vigoremfuum. Sic de animo flaccido >. Abulph. 
H. D. p. 518. h. fruftratus efl, ope et auxilio defiituit aliquem. Ham. 
p. 334. et 52,6. Hift. Sarac. p. 6. et 51. Tim. i. l68. et Taraph. v. 7. 
ubi (JaJvi» a Scholiafte exponitur per I^jL^Lo ^jS: C^aAs: j J^j , XUI, 
quce focias fuas reliquit. Eundem ufum exferit Hebr. THH Job. cap. xix. 14. 
^lYlp vVTH, flaccidi evaferunt proximi mei, i. e. omni virore et vigore offi- 
ciorum exftincto torpent. Plura dabit Rev. Lette in Cant. Deb. p. 37. et 
Scheid. in Cant. Hilk. p. 54. 

S. 1Q8. js^* collect. ts JL pro /^J V«, prcefeclus, prcefes provincice, 
prcetor, a (Jj> adminiflravit rem, eique prcefuit, item amicus, adjutorfuit. 

Q 

Hse et aliae notiones omnes pendent a «erw adflringente. — (JO, /f&er, a£- 
folutuSj innocens. Cor. x. 42. lix. 16. Lib. Colail. p. 75. et 95. a Lj, NTJ, •, 
idem quod -j, pp. fecuit, et per metonym\am,fecandopolivit, h. /z'6er, /m- 
munis, innocens fuit, a nitore, quo quis purus efl a vitiis aut debitis. Ita 
apud Gjeuhar. L-Xa^ ^JJ exponitur, //£er ero/j a te, purufque \j.*s 
v-_j*axJI a (majJOI, a& ^re alieno aut vitiis. 

S. 199. Vide quae notavimus ad I. Collecl. N. 235. 

_> <-> . 

S. 200. o^ ^j-rtAJ ^j, ad literam, cujus maleflcium nemo ab eo fecu- 

- o_- j .- _c j 

ra?ft fcil. i.^ztm yac/i vel facere pojfit. In fut. 7 «=s_,j et (-j,-c*j obfervanda 
vis potentialis, uti in I. Collect. N. 50. 302 

S. 201. Conf. cum hac fententia quae notavimus ad I. Collect. N. 22. 
et 23. Vide etiam de donorum exprobratione in feqq. N. 40(5. — Porro 

o o , , , , 

^La^c, procraflinatio, eft a (J^Izk, pp. cmg^, procudit ferrum, h. extendit in 

longum, unde Hebr. T^Dft notat veclem, pp. majfam in longum extenfam. 

Job. cap. xl. 13. A prolongando orta etiam notio procraftinandi donuni 

promijfum, nec non prorogandi moras, fpatiumve folvendi ceris alieni, Har. 

iii. 170. 

S. 203. Eodem tendit fent. in Cod. MS. fub litera Eliph, ,ajJoJI 

S" 
jlxxJI (j^i»j (JouUI <J~o. Quo refpicit etiam illud Latinorum : Quid- 

quid agis, prudenter agas, &c. 

S. 204. Significat, Juventutem et fanitatem, quamdiu durant, ab homi- 

nibus plerumque nullius pretii aefiimari, cum earum praeftantia tum demum 

deprehendatur, quando quis ad provectam aetatem pcrvenerit, aut in morbos 

30 , 
inciderit. Conf. I. Collecl. N. 88. et in feqq. N. 45Q. — o^^ non com - 

paret in Lexicis, nec memini me hanc vocem ullibi legifTe. Sufpicor itaque 
legendum efTe ^jlL^, ut fit dualis tk ^vjlA, quae vox latiffimi ufus eft, 
notans rem, opus, aclionem, negotium. Abulph. H. D. p. 51 6. et Lib. 
Colail. p. 13. quse notio aptiffime quadrat in locum Efai. ix. 4. pfcttZ? 72 "0 
Q?5H!2, quia hominum negotium fcil. atlio in tumultu fiebat hellico. Notat 
etiam flatum et conditionem, quae cum gloriatione fit conjuncta. Lib. 
Colail. p. 11. 78. Abulph. H. D. p. 229. 548. et 556. Hift. Sarac. p. 46. 
Cor. lxxx. 37. Item exiftimationem et dignitatem, Tim. ii. 762. et Lib. 

, i , 

Colail. p. 58. Radix efl ^Li, |ND, pp. Jidit, diffidit, et dein fecit, firenue 
curavit rem fuam. Conf. Schult. Animad. Philol. in locum cit. Efai. ix. 4. 
— l y &i_\AS (^e ^l, nifi quum defiderantur, ad literam, nifi ex defeclu 
earum. Jv&i faspiffime notat defeclum alicujus rei vel perfonae, Tim. 
j. 204. Ibn. Dor. v. 88. uti radix u\aj, IpD, pp, diligenter et accuratius 303 

infpexit, etiam adhibetur de eo, qui frufira quid qucerit, qucefitumque non 
invenit, h. defideravit, Cor. xii. JTl. 72. Gol. Sent. p. 271. N. 144. et in 
Sacris paffim, 1 Sam. xx. 6. 18. xxv. 15. Efai. xxxiv. l6. et alibi. 

_. -o J_ _. _. 

S. 205. Duae funt quibus (^aXJI L_T JA^, religio confat, ad literam, 
fubfftentia religionis. LJ JA^ notat /(/ <po gw/ fubfftit, aut continetur. 
Sic in Corano, J^*w«:s_ ! L_) JLe, fubfftentia corporis. 

S. 206. Monet Imperator, TErumnas, quibus quis huc illuc jadlatur, et 
quafi fluctuatione graviori commovetur, talibus efle evincendas mediis, 
quibus eas tandem evadere, falutifque portum appellere poffit. — &j<Sk>,Jin- 

dite, a , *&, pj7>2J, pp. fidit, Jindendo difrupit rem. Hinc variae phrafes. 
E. g. frangere baculum difjidii. Har. iv. 5. Tim. i. 200. Lacerare Jinum, 
Tharaph. v. 5. perrumpere aciem hqfis. Abulph. H. D. p. 448. diffindere 
capita gladio. Poet. cit. in not. ad Ham. p. 352. Jindere montem, Abulph. 
H. D. p. 118. &c. Ufurpatur etiam defiuviofcifb. Ibid. p. 58. et h. 1. de 

Jluclibus (Erummarum. — .-■ U-J colle6t. tS 7.y*i unda, Jluclus, a ^Uo, 2N5, 
pp. cefiuavit, fiuclibus commotum fuit, et undas jaclavit mare. Vit. Sal. 
p. 17. et 140. Improprie transfertur ad mentis commotae et exterritas^c- 
tuationem vehementiorem. Hifl. Sarac. p. 126. 258. Similiter in Sacris, 
Pf. xlvi. 7. cvii. 26. Ezech. xxi. 20. Nah. i. 5. et paffim alibi. Vide Schult. 
Orig. tom. i. cap. x. §. 19. et Lette in Cant. Mofis, p. 232. et feqq. — ^jLm 
collect. rrjg Aaaa>jj, de qua vide fupra N. l64. 

5:5,- G . 5 G J 

S. 207. Conf. N. 113. nec non Pf. xc. 10. Arsz^ et ^x^, vel Ju^ 
opponuntur etiam in feqq. N. 460. — Phrafis LuJul iCcs^ 3 , fanitas mundi, 
fig. notat omnia, quas vitam hanc mundanam jucundam et exoptatam facere 
videntur. De radice ^, nny, vide I. Collecl. N. 129. — jJuw, morbus 
fig. compleclitur omnes hujus vitas miferias ac calamitates, a ^^, pp. 

_v * 

punclus, compunclus fuit, h. doluit, raale habuit, cegrotavit. — jkaJ, voluptas, 

-• £3^3 

deleclatio, a <>Xj, fuave et jucundum comperit, opp. t&j Jl, dolori con- 301 

Jlringenti, ab Jl, i37N, pp. ligavit, ligando adjirinxit, unde ad dolorcm 
gravijfmum et quafi. conjlringenlem transfertur. Abulph. H. D. p. 4. 22. 
et 354. Har. vi. p. 254. et faepe alibi. Eadem tranflatio locum habet in 
Hebr. 07N, unde 'pu?N, pp. conjiriclio vehemens, et per metonymiam, gra- 
vijjimus dolor, quo alicujus os conjtringitur, atque adeo obmutefcit, et h. 
luclus, item viduitas ab acerbifjimo lublu ; et 1?j7N, viduus vel orphanus, 
quibus os prceclufum eji., quique fimul acerbijfimo lu6lui alligatifant. Conf. 
Ven. in Jerem. p. 1201. et E. Scheid. Obferv. Etymol. in h. vocem. 

u 

S. 208. Phrafis Cj>'r" ^U^s» reclitudo conjilii, fcil. confdium fcojjum 

feriens, redibit in feqq. i. Meidan. N. 30. 

S. 210. Docet fententia, Adminiflrare imperium non minus periculofum 

efTe, quam fi quis leonem inequitat, quo fe mortis periculo exponit. 

o 

S. 211. Vide quae fupra notavimus ad N. 114. — elj^ notat, rem mul- 

tiplicandis opibus idoneam, a \J, pp. viaduit. Vide fupra N. 80. 

S. 212. ^j^yjue, expofitus, particip. II. Spec. radicis ^jJ> £., pp. vibrcuit, 
concujfit vehementius, et agili motu concuffus fuit, h. percelluit, perterruil, 
q. d. vibrando huc illuc quajfavit; in II. Spec. inter alios ufus valet, exponere 
periculo, obnoxium reddere. Har. vi. 203. Eadem proprietas latet fub Hebr. 
yiy, quod amat ufurpari de tyrannis et opprefforibus, qui cives vexant et 
concutiunt, h. YfM, terribilis etformidolofus, et Y~W, tremendum, ad cujus 
quafi adfpectum vibratio exiftit terroris. 

S. 214. Ol^i i-j-^t qui te reprehendit fcil. qui tibi interdicit de malo. 
Radix 1<2J opp. tu l.c, infiigavit, incitavit aliquem fcil. ad mala perpe- 
tranda, ut bellum, litem,, &c. Abulph. H. D. p. 239. 294. 299. Hift. Sarac. 
p. 106. 125. et Abulf. de V. M. p. 30. ubi pro vitiofo ^jfXij fine dubio 

legendum, I^a^j A_j m^N ^ ?**- J v^ (^<s> (j^* J <-^«, defperavit 

itaque de emendatione Thahifitarum, qui in ipfum infiigarunt Jiultijfimos . 
In origine valet, glutine illivit, conglutinavit fcil. hcefit adpaclum, ut quid 305 

glutine ita adpaclum hcereat, ut non pofiit avelli. Conf. Schult. in Prov. 
p. 41Q. et 420. et Vander Sloot in Togr. p. 112. In IV. Conj. agglutina- 
vit, et h. irritavit, impulitque canem, ut morfu quafi agglutinaretur ad 
prasdam. Item, excitavit inimicitiam inter eos. Cor. v. 15. Eandem vim 
exferit etiam Hebr. !T0 Prov. xv. 18. Vir iracundus p*1E_ TT\^, conglutinat 
litem, i. e. facit ut mordicus cohaereant inter fe litigantes. Alia loca quae 
hanc originem demonftrant dabit Schult. in Comm. ad Prov. 1. c. Addere 
tantum liceat Pf. xxxix. 1 1 . ubi derivatum femel le6tum iTOJh, aggiutinatio, 
fcil. adpaclio manus tuae ferientis, notat plagam continuam, fcil. quas nul- 
lam habet remijjionem ; nifi malis iTOh referre ad radicem *"Qh, fiuxit, de- 
Jiuxit largius, ut intelligatur cruor fiuens tuce manus, i. e. vulneris per 
manum tuam infiicli. 

S. 215. Elegans fententia, qua docetur, Nihil magis fidei Muhamme- 
dicae obftare, quam fi quis de Deo, ejufque unitate dubitet ; talis enim du- 
bitatio Religionis iflius veritatem non minus abnegat, quam fal, fi cum 
melle commifceatur, ejus vim ac fuavitatem aufert. Idem innuit Auclor 

in feqq. N. 428. — ^j I t j ;l , fides, et L_Xj£j, dubitatio faepiffime opponuntur, 

uti et (M>-scl, credere in Deum, et L-jCii, dubitare, ut oppofita occurrunt 1. c. 

— L_30L, pp. notat compunxit fpina, h. inhcejit rei, dubitavit, peculiariter de 

5 - - - - - 

Deo. — (J..JSKK-:, mel, a ^Jo^.:, pp. lentus, tenax fuit, h. de melle, Gol. 

Adag. p. 100. N. 70. 

S. 2l6. Conf. cum hac fententia I. Collec~t. N. 15. et imprimis priorem 

partem fententiae mox feq. N. 229. — Docet Imperator, Religionem majori 

in pretio habendam efTe quam res mundanas ; immo quemlibet oportere 

opes fuas pro ea eleemofynis, aliifque piis ufibus potius erogare, quam hifce 

nimis tenaciter adhaerere, et augendarum illarum caufa religionem ipfam 

defpeclui habere. — _J*-A>«J imperat. V. Conj. radicis <J Jvj vilis fuit, et vilem 
habuit, contempjit, profudit opes, vires, animas, religionem, et alias res in 
contemptu habitas. Vit. Salad. p. 18. 275. Tim. i. 142. et 168. In V. non 

r r 306 

curavit, et promifcui juris fecit. Ibid. ii. p. 434. Confulas de hac radice 
Schult. ad Har. iv. 14. et Lette in Cant. Deb. p. 122. et in Ainrolk. p. 213. 

j o 7. _ ,_ 

— (jw.ds: J fut. radicis Q^-i.., pp. rafit, trivit aliquid de pondere aut men- 
fura, h.jacluramfecit, item perdidit, amifit. 

S. 217. Huc fpectat etiam quod Au6tor inquit in Cod. MSS. fub litera 
LJ . L_)^/*kk____j j_\^JI 5j_a___=_- <jIs'aJI L_Xa>^____j C-v_a_2J| 5_X__=» 
«VujJI (1. L_Xa^_=_j), copia filentii gravitate te induet ; copia vero gar- 
rulitatis opprobrio te induet. Vide et fent. feq. 

S J J S J 

S. 219. Loco |*vy_5, quae forma in Lexicis deeft, lege potius (*v*->, vel 

(•Iaa-j, uti in fine fent. — Phrafis /jmjUJ I (*U*_), jejunium animce, notat ^e 

e *i - 

abfiinere, vel coercere appetitum. (j**JL>, anima, faepiflime pro appetitu, et 

concupifcentia ejfrcenata fumitur, Har. i. 20. Gol. Sent. p. 269. N. 126. et 
in feqq. N. 267. Meidan. i. N. 48. Vide Kuipers Ali ii. 48. Pari modo 
Hebr. ttJM faepe notat, appetitum vehementem et infatiabilem. Conf. Ven. in 
Pf. tom. ii. p. 213. et 495. Inde _?D- 7>SO, effrcsnata cupiditate prceditus. 
Prov. xxiii. 2. — LyJJI C_j|JJ, voluptates mundi. Eadem phrafis in fing. 
adfuit N. 207. 

5 J O j 5 — — 

S. 220. , VjJu^s, cujus colledl. ,'jj&U^, occurrit, Tim. ii. 552. in 
genere notat, fcrinium, arcam, cifiam, in quo quid aflervandum locatur. 
Abulph. H. D. p. 26. 138. Hift. Sarac. p. 71. Cum tali arca vel cifla 
comparatur h. 1. fapientis peclus, in quo arcana fua deponit. Sic etiam 
Elnaw. N. 138. 

,M*JI , 4«l»\**_3 (J^A_S_ _} 

»__T I . V.-\a__)| jJSaO _l 

Arca deponendis arcanis tuis, 

Nefit niji peflus amicifidi et ingenui. 

S. 221. Signiflcat, Virorum animos inopia deprimi, vel viros, quibus res 307 9- J , 

5 angufta domi eft, abjecto fieri animo. — i^jI^j.^> colleft. efl rys \)j-f° 

9-02 <3 ,- ' 

angufitia, inopia, indigentia. — JIa;-.| colle6l. t» <J^> Jiatus, res do- 
mefitica. Abulph. H. D. p. 325. aJI=s>. Ov*2Ju, retroivit res ejus domefiica, 
i. e. pauper evafit, cui oppofita phrafis jjlzs: I Aj iJL^, fcetificavit eifa- 
tus domefticus, i. e. dives evafit, ibid. p. 324. vide et Har. iii. 136. et vi. 

208. — JU^JI ! >lSj, colla fcil. cervices virorum, defignant virorum animos, 

vel potius ipfos viros, uti in Elnaw. p. 72. N. 120. et Hift. Sarac. p. 239. 
ubi fyUI ^->taj, colla populorum, notat ipfios populos. 

S. 222. Scil. ut acquirantur opes, uti liquet ex fent. N. 55. quae cum 
hac conferenda. 

S. 223. Conf. fupra, N. 40. 

S. 225. Elegans fententia, qua docetur, Paupertatis incommoda multo 
leviora efle, quam ea quae divitise poft fe trahunt, quae ad luxum, libidinem, 
et voluptates tendunt. Hoc innuit etiam Imperator Cod. MS. fub litera 

\^jJ> . 1 >.jUI yiJ (Ms^e ,A2i. .aaJI )^t angufiiia paupertatis melior efi 

" - 5 -s 

divitiarum lcetitia, quce modum excedat. .jijl, lcetitiam notat, quae cum 

petulantia, protervia, lafciviaque conjuncta eft. Tim. ii. 386. et Har. iv. 

62. 

S. 226. jIa£, lapfus, qffenfio pedis, a J^, pp. appingi, allidi, h. ccefpi- 
tavit, pedem ofifendit. Vit. Salad. p. 12. Abulph. H. D. p. 171. Gol. Adag. 
p. 128. N. 96. et in feqq. N. 405, — yLcO, interitus, exitium, a j*cO, pp. 
trivit, attrivit, h. perdidit, exitio dedit; in II. idem, Cor. xxvi. 171. Tim. ii. 
342. et in feqq. N. 380. 

S. 227. cJ^ A . J . ^t. them. quadrilit. <J^i.j, confufius et commifiius fiuit 
fiermo et lingua, uti in Babele factum. Abulph. H. D. p. 17. et,18. Hic 

J O J 

loci tranfitiva notione, quse Lexicis exulat, ufurpatur. — laA^r! fut. IV. 
Conj. quam fruftra inXex. Gol. quaeres. Radix eft La^, ElfT, cujus pro- 
prietas fita in vibratione fcil. tremula agitatione et jaclatione, h. fufiie in- 

r r 2 308 

jeclo percujjit arborem, ud dejicienda folla, frondes, fruBufque ; qua notione 
Hebr. t-Oll venit, Deut. xxiv. 20. et Jud. vi. 11. item intranfitive, periit, et 

fine premio fuit opus, Cor. vi. 89. in IV. fecit ut frufira, et fine prcemio 
effet opus, fruftratus fuit. Cor. xxxiii. 19. 

e o ., 

S. 228. v^i, oppreffio, injuria, in origine idem valet ac ^C <J *JvaJI 
• 'I-srl, declinatio ajure, unde verbum (*L_3 med. (^£ notat, defexit a via 
juris et cequitatis. Vide Schult. ad Har. iv. 35. et Tauriz. ad Ham. p. 460. 
S. 229. Cum priori hujus fententias membro conf. N. 21 6. — ^a^ impe- 
rat. radicis ^ac, pp.ft?-inxit, adfrinxit; h. cum l__» conftr. tenaxfuit, tenacius 
rei adhceft, unde notio avare tenendi profluxit. Abulph. H. D. p. 525. Hift. 
Sarac. p. 47. et Har. vi. 240. — Pro vitiofo lJC^.xj lege ^Xfojxi. — Porro 

s o O _ „ " . "" 

luditur in vicinia vocum ^^n- 3 ^ et (^^^c, quarum prior exiflimationem fcil. 
famam judicio omnium expofitam ; pofterior opes, bona temporalia mundi 
defignat. Eundem lufum captavit Arabsj. Tim.i. 20. &*&.£* «wj^c <J_A-», 
erogavit opes et exifiimationem. Radix utriufque eft ;_/_?-__, Y*W, de qua vide 

o ., o s ,. ,. - 

N. 212. — ^v^l imperat. a j^zy^, rOE, pp. lcevigavit, unde non folum ad 

lcetitiam, qua animus quafi lcevigatur, quae notio in S. S. frequentiflima, 

fed et ad liberalitatem hilarem transfertur. Hift. Sarac. p. 151. Ham. 

p. 494. 560. Har. ii. 100. vi. 234. 244. Conf. Schult. ad Orig. tom. ii. 

p. 138. 139. et ad Har. iv. 127. 

S. 230. Pofterius membrum convenit cum dicto Salvatoris, Matth. cap. 

vii. 1. 2. Conf. etiam Cod. MS. fub litera L_) , ubi Imperator inquit, 

«_aa_: l y J (^.'_s:-« <^j Lo JV/_2:__:- ^.—s, unufquifque metet, quod fe- 
^~^ j , j j „ „ 

minabit; et penfabitur pro eo, quodfecerit. Et l- v _-=> ^IJO' /^jJO' l v ___=» 
j - j j j- 
^Lxj' ^«ou, quemadmodum judicaveris,judicaberis; et quemadmodum ad- 

juvaveris, adjuvaberis. 

S. 231. Idem Menander p. m. 165. Tlsviu <F uyvufjtovds ye riq woWvg 30Q 

J - o- 

■sroie?, indigna multos facere paupertas jubet. — JUxjJ 2. fiit. a Ovaj inci- 
tavit aliquem ad aliquid faciendum. Ita Tim. ii. 196. I_\$ ^! Jks\ ^J* 
U_OL» . J! L_£a^aj (\X___2JI, ego equidem fcio hunc fermonem excita- 
turum te ad invadendas nojiras regiones. — ^^ , foeclus, turpis, contrarium 
r» (^w*:-», quod honejium notat, N. 3Q2. Uti ^ s et ^j-wj.:__ etiam oppo- 
nuntur, Tim. i. 552. — Per phrafin j^^L\ f&> s , res tuipijfimce h. 1. intelli- 
guntur, furta, fraudes, &c. 

S. 232. Eodem tendit quod Salvator ait, Matth. cap. xv. 14. 

S. 233. Scil. Nimia lucri cupido, uti multa damna adfert, fic etiam oc- 
coecat oculos mentis. Hinc recte quidam Grascorum amicum fuum monet. 
Mrj ro xepSog sv •sruo-i crrco7ret, ubique lucra feclari cave. Vide Grot. 1. c. 
p. 934. 

S. 235. Conf. in feqq. N. 331. et 443. S^UJCmJ act\ X. Conj. radicis 

^U, 112, luxit,fplenduit, refplenduit, in X. idem, Har. vi. 272. Vide de hac 
radice Schult. Comm. ad Prov. p. 249. 

S. 236. jj Afa acl. radicis !__3, quae pp. adhibetur de cane,.qni incitatwr 
ad praedam, eique mordicus adhceret. Tim. ii. 136. et Har. Conf. xxi. ^A 
V_J\/_3j l v J U L/fllj ^S^j t^j L_> \jt\ L^, f*c2v!, Adamida! quid 
te agglutinat, inftar canis mordicus affixi in iis, quce te fafcinant 2 et quid 
te irritat ejufdem inftar canis in ea, quce nociva tibifuntP in IV. incitavit 
ad prcedam, irritavit ad fanguinarium impetum. Vide Schult. ad Har. ii. 
118. Phrafis itaque Ha^J! -jLj-j, incitatio cupiditatis, talem defignat 
impetum, quo quis cupiditatibus- fe totum tradit, iifque adeo affuetus eft, 
ut continuo ad eas irritetur. — a_s6y j I ^^fUa #J! (^ <_»*), ducit ad in- 

J " yJ _ J 

teritum fanguinis. Loco (^Ojj puto legendum ^£Ojj, ut lit fut. Conj. 
II. uti fupra N. 35. vel (*S<^y fut. IV. ab Cj^'» PP- tetendit, in II. et 
IV. attulit, adduxit, &c. — _cs_#jrl notat, fanguinem puriorem et fubti- 
liorem fcil. tenuijfimam partem fanguinis quae fpiritus continet animales. 
Sic de fanguine cordis puriori, vel ywcco vitali, Ibn. Dor. v. 17. et 65. 310 

Har. vi. 2,62. et in feqq. N. 294. Fig. ufurpatur pro indole, mente. Tim. i. 
368. Radix efl *_€'*, nituit facies pojl morbum. 

S. 237. Videtur hasc fententia refpicere ad venditionem fervorum, quo- 
rum corporis defectus et maculas occultare, et fic emptorem defraudare 
difficilius efle ait, quam eorum colla amputare, vel, fi mavis, fervos ipfos 
verberare. — ^^J enim non tantum colla, fed et fervos ipfos cere emptos, 
fubditos, mancipia notat. Abulph. H. D. p. 76. Q5. 464. et Hift. Sarac. 
p. 23Q. — /j^JJsj acl. II. Spec. radicis /wkJ_<, in II. celavit vitia mercis in 

venditione fcil. re venali. — Pro L_Ax-c 1. potius l_>I x_*c, vel collecl:. 

i_-ajI._Uc, a radice 4-»^ , -.^, cujus proprietas in crajjitie laclis, unde ad vitia 
tum mentis, N. 7- 43. 57- 60, &c. tum corporis, N. 303. transfertur. 

S. 238, 9 Iaa_> collect. ts? 5__j_._?, quod adhibetur de eo quod vanum 
• et irritum efi. Elnavv. N. 184. a v i^a, periit,\ttm perditus, amijfus fuit. — 

£3 , O 5o2 5 O — 

» (_______:__> I collecl. t_? , v _, «^ta.?, fjfre tempus, fecula. Elnaw. p. 76. a Jv _", 

'"V3X7, in origine, volvit, convolvit. — Phralis (Jl^-I Jjj^» blandimenta fpei 
fcil. vanafpei laclatio, redibit in feqq. N. 325. 

5 O - O J 

S. 240. _T;uX_a_wj. c, qui fibi recordatur. Particip. X. Conj. radicis 

_j~j(3, ""p"!, pp. volvit, glomeravit, h. incejjit, cucurrit, q. d. glomeravit 
grejfus; in X. Conj. fpeciali ufu valet, ajfecutus ef, comprehendit errorem, 
Tim. i. 405. ubi eadem phrafis occurrit. ^<_ L_=__\j( <__),,__>__ l^Ji 
_\_yt_ _5j JwiJ ja^jJ, et quum Aidecou a Timuro difcejferat, ajfecutus 
eji errorem fuum prcecipitem. — _3;l_ exponitur in Lex. Gol. per ducem, vel 
duces avium Katarum, quas agmina ad aquam volantia prascedunt, a J__, 
prcecejfit, item nimis et prceceps fuit, modum excejft. Phrafis itaque L;l_ 
js J_*J I notat, cafpitationes prcecedentes, vel, fi mavis, prcecipites. 

S. 241. Elegantiffima fententia, quadocetur, Quemlibet oportere animas 
fuae faluti fine ulla mora profpicere, antequam mors interveniat, fiquidem 311 

hora decretoria huic ftudio nimis importunum tempus eft. — De radice 
Jt*w, vide I. Collect. N. 138. et LJo unde LJ l£=j, liberatio,falus, ibid. 

5 --OS 5 o,- -' -r- 

N< 19]. — ^vvIaj! collecT:. rS ry^.kj, fpiritus, anhelitus, refpiratio; a (><>**..>, 

5 ^o 

E?D3, pp. fpiravit, anhelavit. Vide Schult. ad Ham. p. 432. — qwJIj! acl. 

IV. Conj. radicis deperditae ry^kj, thl, pp. carpjit, decerpjit, peculiariter ut 
jiccaret; in IV. defperavit, fratlus fuit animo, q. d.fccatusfuit mente prae 
confufione attonita, h. obmutuit os in judicio. Vit. Salad. p. 12. item Jiluit, 
prse animi follicitudine ac mcerore. Cor. xxx. 12. 

S. 242. Vide not. ad N. 3. 

S. 243. Ejufdem fenfus efl cum fententia proxime praecedenti. Vide 

J O O J o 

etiam I. Collecl. N. 79- — aaALj Jj, neque laxat eam fcil. iram, i. e. 

" o o\> j o j o, 

neque habenas ei committit. /i^bj pro /"iAlaj propter J praeced. efl 

fut. IV. Conj. a / 'iAlo, pp. laxatus fuit, in IV. laxavit. Unde variae phrafes 
diminarunt, e. g. laxare frena, Tim. i. 574. ii. 150. Vit. Salad. p. 201. et 
Elnaw. p. 60. N. 98. laxare, i. e. mittere fagittas. Vit. Salad. p. 69. 142. 
et 194. Soluto et exporreclo fcil. hilari vultu effe, Har. ii. 62. Mifericordia 
prolixum effe fcil. laxare manum, Vit. Salad. p. 256. et Schult. Prov. Mei- 
dan. p. 37. N. 76. Dimittere uxorem, ibid. p. 6. N. 4. Abulph. H. D. 
p. 533. et Vit. Salad. p. 274. Libere dimittere aliquem, ibid. p. 26. 45. 
Exc. Abulf, p. 36. Item, recedere longius, aliaeque. Vide Schult. ad Ham. 
p. 349. 

j o - .•? ,,0,." 

S. 244. Loco u-^/.A.sr' mallem legere l^.a.A:s: j , ut iit II. Conj. quadri- 

- <• o - 

literae ^aA:^»., induit pallam muliebrem fcil. vefiem amplam, quam mu- 

lieres Arab. et Perficae omnibus aliis fuperducunt, quaque fuum caput 

pectufque tegunt, et quum foras prodeunt, ad talos demittunt. Hinc glofla, 

j 0--0 _ 
apud Giggejum AaaaA^., induit talem vefiem mulier,. — Sic etiam pro 
j * _ j . ., s - r. 

k^X^. j potius legerem l-^acs j , ut lit praeteritum tempus V. Conj. radicis 

W\a^., pp. vertit, avertit, declinavit; in V. removit afe, devitavit aliquid. 312 

S. 246. Ejufdem mentis eft cum fententia, quam modo habuimus 
N. 241. Docet enim, Oportere hominem, fine ulla mora, viam rectam in- 
cedere, eamque omni fiudio praevertere, priufquam ipfi fuperveniat mors, et 
pcenitentiae occafiones prsefcindantur. Eodem tendunt multa proverbia. 
E. g. ^lwj.yJI ^y^i ^l^JI /j ^rsr^l, nata in aqua ante vefperam. . <*d\ 
c\ Y XLi)l ^.o i^_Lci-i.jsw, accende lucernam tuam ante tenebras &c. &c. 

S JJ " 

S. 247. M^, illecebrce fcil. LaJJUI, mundi. Plena phrafis adfuit fupra 
N. 118. 

S. 248. (3"€ 3T I &AL, fumma flultitia. Vox AjLs, extremitas rei, adhi- 
betur adfummum gradum vel fafligium cujuflibet rei defignandum. Unde 
varia3 phrafes. E. g. jl^oJI AjL£, extrema paupertas, Tim. i. 6(3. ajLc 
^JL^rsrl, excellens pulchritudo, Tab. Ceb. p. m. 36. CjIaa^)! Ajli, g/o- 
riofiffima moriium. Vit. Salad. p. 18. Sic in feqq. fub litera d- . A-»tc 
. ajre-jl Aj^j J^-^JI 4^1-C, ^._««j*v^l AjIc, (^lyj^l iuLi:, ^jsJ.JOI 
De radice , *£■$ HW, vide quae notavimus ad N. 152. 

S. 24Q. . Vy^», afperitas, durities, five potius inertia, ftupor fcil. mentis, 
.ab «',=*», pp. Jidit, profcidit, laceravit, cui refpondet radix « 7 ^, p"in, de 
qua vide I. Colledt. N. 55. 

S. 250. Conf. I. Collecl. N. 269. et in feqq. N. 388. et 517. 

S. 251. Vide quae notavimus in I. Collecl:. N. 142. et fupra N. 165. 

S. 252. Odium jure merito vocatur cegritudo emacians et morbus pefii- 
ferus. Oritur enim ex invidia, quae morbus immedicabilis dicitur, N. 41. 

O J 

Omniumque vitiorum caput eft, N. 156. — , X*6^ particip. IV. Conj. 

Radicis , J^, cegrotavit, pp. conftipato et contrac~lo corpore fuit, ut fit ex 

■morbo vel dolore, unde in IV. emaciavit, qfflixit, gravavit morbus. Tim. i. 

96. Ufurpatur de corpore attenuato et emaciato, unde / X^o, morbus, qui 

• maciem attrahit nomen accepit. Abdall. v. 6. Tim. ii. 972. Conf. Schult. 

j 
ad Ham. p. 506. et Kuipers Differt. ad varia V. T. loca p. 43. — Lcfy 313 

particip. IV. Conj. radicls Ij*, morho epidemico peculiariter pejle laboravii, 

s 

Abulph. H. D. p. 487- in IV. idem. Hinc L>«, morbus epidemicus et com- 
muniter grajfans, peculiariter pejiilentia, ibid. p. 14Q. Tim. i. 126. Ejuf- 
dem poteftatis olim fuiffe radicem N_l vel ^l^ Hebraeis reftituendam liquet 
ex Ezech. cap. xxiii. 42. ubi particip. Hophal D^N-lft non referendum ad 
radicem Nll venit, uti vulgo, fed ad Nll vel N_% pejle vel lue epidemica 
laborat, itemque infecit. Depinguntur enim ibi fcortatores D^NIID, pejiilenti 
lue infecli, fimulque profligatas tumulentiae, ut adeo venere ac vino compu- 
truerint. Itaque hunc locum fic verto, Eritque in ea vox Jirepitus luxuri- 
antis, idque ad homines e fcece hominum lue correptos, vinoque perditos e 
deferto. 

S. 255. Conf. hanc et preced. fententiam cum N. 52. et in feqq. N. 38Q. 

5 - o 

*— -f\ w^_a__J, humanitas, reverentia, verecundia, act. Conj. VIII. radicis 

" s. 

w£*_., pudore affecit, in VIII. pudorem concepit, maxime prae reverentia. — 
j*Ixaj'I, vindicla, poena, ultio; act. Conj. VIII. radicis *aj, Dp3, cujus origo 
in refraclione, qua impetus refutatur et retunditur, vehementia per vehe- 
mentiam reprejfa, unde notio ultionis et vindiclce, qua quod illatum eft mali, 
malo rependitur, et refringitur, atque adeo compefcitur. Ex illa origine 
etiam profluxit notio crudelitatis et immanitatis. Tim. ii. Q20. ubi A V AJ 
et £ v =*o opponuntur, A v Ji/JI ^-UJ aAJ( a^aJI _\i' — M-yty ^J $& & v mJ 
& v :_Ji *£ r "i; i^yo -e *£ J *' A v^.-! ^3* nomen ejus erat Doulet Timur, — > 
quem Deus vejie crudelitatis texerat, nec minimo mifericordice odore imbu- 
erat. Eadem immanis crudelitatis notio in S. S. non inufitata, uti liquet 
ex Thren. iii. 60. Dfittpi T_ nrWl, vidifi omnem eorum crudelitatem fcil. 
violentiam omnia refringentem. Similiter Pf. viii. 3. ubi Dp2fi_ non ulcifcen- 
tem, neque vindiclce cupidum, fed fevum et truculentum notat, qui nulla lae- 
fione provocatus ipfe ultro injuriam infert, ac innocentes opprimit et vexat, 
uti in loco parallelo Pf. xliv. 17. ubi inducitur opprobriis et blafphemiis 

s s 314 

graffans inimicus, qui ad cumulum malitiae defignandum. etiam vocatur 
Dp2J"TO, truculentus, violentus, omnia refringens. Vide et Ezech. cap. xxv. 
12. et alibi. 

S. 257. Difcrimen inter (Sj,& et %*&* obfcurum eft. Diftinguuntur 
etiam, fed non fatis clare in Cod. MS. fub litera j . ^aj (JJlxJI vl£j 
s iq^.j\ « <^Sjd\, perit intelleclus inter cupidinem et cupiditatem fcil. inter 
cupiditatem et voluptatem. Sufpicor C£^ notare, cupiditatem magis inter- 
nam, fcil. fubjeclivam, qua quis praefertim in malum impellitur. Qua? notio 
aptiffime quadrat in I. Colle6t. N. 33. et in hac Collect. N. 242. 451. 503. 
&c. i*AgwJ vero mihi videtur fignificare, cupiditatem magis objeclivam, fcil. 
voluptates, quibus quis mentis fuae cupidini fe tradit atque fubmittit. Quo 
fenfu venit N. 236. 292. 311. 354. et alibi faepe. 

S. 25Q. Pro f-^a. quae forma non comparet in Lexicis, forte legendum 
r%==», pp. feclio,.refeclio, et hinc peccatum, crimen, a (*^ ? U~)%, cujus pro- 
prietas in refeclione, fcil. divulfione, h. abjlulit, fufiulit, et dein perpetravit 
crimen, delicli reus fuit. Cor. xii. 110. xxxii. 13. Abulph. H. D. p. 501. 
507. 512. &c. Lib. Colail. p. 30. et 67. A refeclione etiam Hebr. D*"^, os 

offis, cujus omnis caro vulfim refecla nomen accepit. 
j ,.002 
S. 260. (^Lw^^l, beneficentia, h. 1. benefaclorem notat, uti in feq. 
1 =s 
fententia Hrs^-M, liberalitas, pro viro liberali fumitur. Nomina aclionis 

faepiffime ipfum ablorem defignant. Ita in Ham. lib. ii. cit. a G. Jones de 
Poefi Afiatica, p. 315. et 31 6. ubi A=*.l ^, beneficentia, pro benefaclore, et 
O a^., Uberalitas, pro liberali occurrit. 

S. 262. Significat, Quemlibet fecundum injuflitiam fuam in hac vita 
patratam, in futura vita punitum iri. Conf. fupra N. 230. efc in feqq. 
N. 420. — Vox 5 «Iaj^i deeft in Lexicis. Eft foem. ra 5 Xx^>, miferia, a 
Uuij, pp. dirutum, diruptum effe, hinc miferum, miferabilem, uno verbo, 
profligatiffimum ejfe, Ham. p. 518. Har. vi. 240. Exc. ex Ifphan. p. 26. 315 

S. 263. Vide quse notavimus N. 34. et in I. Colle6t. N. 240. 

S. 264. Conf. in. feqq. N. 285. et 524. — Lo*£ a6t. radicis ^?l£, com- 
mutavit quid cum alio. Inde Li*£ ufurpatur pro particula in fubftitutione 
alicujus rei pro alia, refpondens Latinorum pro, loco ; ita apud Abulph. H. 
D. p. 39. ubi Jael dicitur Siferam, H^Jl Lo«£, loco aquce, quam petiit, 
lacle potavifje; et p. 57. ubi Rehoboam vafa et fcuta cerea conflaffe dicitur, 
Li*£, pro iis, fcil. vafis et fcutis aureis, quae fecerat Salomo. 

S. 265. <JJ^, umbra, fig. proteclio. Vide I. Collect N. 162. — J\tj act. 
a Jvc ■), "TJH, qffluxit bonis. Origo eadem quae in 0\z^j et Jvc;, tremuit, 
dein tonuit. Specialiter ufurpatur de Jlumine, quod tremere, vel circumtre- 
mere dicitur, quando magnam vehit aquae copiam, quae in exuberantem 
fluxum femet impellens, undique intremifcit. Unde tranilatio facta ad co- 
piam bonorum pleno et exuberante quafi alveo affluentium. Cor. ii. 35. et 
37. et imprimis Ibn. Dor. v. 100. Ubi cum manifefta allufione ad origi- 
nem de bonorum afRuentia ita canit, 

\J\tj /J Lsrl -^U L-^J 
Fecerunt manare mthi aquam pluvi<z ad honorum affluentiam. 
Vides, Poetam hanc originem perfpexhTe, ita ut locum hunc vertere poffi- 
mus : Fecerunt manare mihi aquam .circumtremendo, ita ut exuberans aqua- 
rum copia me circumtremat. Similiter Hebr. JH3, vibrare, circumtremere. 
ulurpatur pro omni opulentia circunifluere, uti demonftravit Schult. in 

Orig. tom. i. p. 293. et 294. — J\~=J, moleflus, durus, a <-X£™sJ, 1*21, quse 
radix proprietatem habet in puteo, qui reliquias aquae continet guttatim 
tantum manantes; h. per metaphoram dixere, vita ejus Jv==J 5 dura et 

angufia fuit, non affluens divitiis et commoditatibus, fed guttatim tantum 
ftillans neceffaria. Ita Tab, Ceb. p. m. 42. isL.:^! i\— -?i, difficultas vitce, 
et Abulph. H. D. p. 41. iw^sl {J^^- ?$) ^ V> == 2 J? affliclam duxit vitam 
populus. Vide et Tim. i. 54. Eandem proprietatem habuifle Hebraeorur» 

s s 2 316 

radicem deperditam *tM liquet ex voce folitaria "liaS, quae non ncpotem, fed 
prolem nepotum, vel potius generationes remotiores, notat, quae fcil. fenfim 
fine fenfu deficere incipiunt, ita ut confiderentur tanquam reliquiae quae- 
dam tenuiores, quae ex primo fonte quidem, fed veluti flillatim emanarunt. 
— De radice L» * unde / ^jj, pejiiferus, vide N. 252. 

S. 266. iCoLo, refurreclio. Plena phrafis eft a^IaaJ! f±j vcl (**j 
A v <uiJI, opp. tw UJJvJI, /mzc vitce, uti in feqq. N. 381. et Abu-Horairae in 
Hift. Adfcenfionis cit. a Gagniero in not. ad Abulf. de V. M. p. 34. 

S. 267. Idem afrirmat in feqq. N. 449. ubi inter illa, quibus uvTccpxetoc, 
acquiritur, enumerat, (j^UJI (__^i_Xji ^J l v £ q^UJI, defperatio de iis, 
quce in hominum manibus funt. — Phrafis /v^UJI (__£Jyj| , i, in manihus 
hominum, idem dicit ac in potejlate eorum, vel quce pojfident homines. Ita 
Abulph. 1. c. p. 399. Erat maxima provinciarum pars o J^aj, in potejiate 
cjus; et p. 406. (J^Jw Lo JLA v ^a., omnia quce in potejiate mea funt, fcil. 
quce pofjideo. Tim. ii. 330. Pleraque loca munita et cajlella *£Jw, in 
eorum polejiate erant. Vide et Hift. Sarac. p. 13. 6l . 62. et alibi. Pari modo 
Hebr. 1\, manus, pro potejiate. Deut. xxxiii. 3. 1 Sam. xvii. 21. Pf. xxii. 
21. Prov. xxi. 1. &c. 

J S ~o J O - 

S. 268. /)o».JI iM, bonitas, fcil. bona hominis indoies. Sic etiam 

- ' > ^ — '> <- , 

5 - - - O _ 

AalJ^, Tim. i. 240. — ^_ jJ^? etiam notat indujiriam, acumen, et dexterita- 
te7», a ^jja, de quo vide I. Collecl:. N. 32. — oJaj acl. V. Spec. radicis 
o,j, cujus vis primaria in remotione fublimi, h. integer, immunisfuit a malo, 
in II. et V. Spec. ionge femovit, cohibuitfe ab omni re turpi et illicita. Vide 
in feqq. N. 450. et 451. h. o:X'J pro continentice Jiudio. Tim. ii. 64. — 
i^tzs:'* colle6t. ra f*}^" , iilicitum, nefas. E. g. atrocia facla, Abulph.. 
H. D. p. 192. latrocinia, Tim. i. 34. Radix eft f*-p», DIH, cujus proprie- 
tas latet fub. Vic. f^> fecuit, refecuit, peculiariter a communi ufu, et ut 
facrum prohibuit, unde confecrationis maximce vis et religio apud Hebraeos 317 

fuccrevit, per quam quid refecatur. A refecando etiam _"nn Levit. xxi. 
18. curtum, mutilum defignat, vel potius eum, qui habet nafum fciffum 
vel aurem. Uti ("._ _J cum * ab Arabum Criticis fpecialiter exponitur 
per ewTre, cui wo/z mucro vel narium imbrex refciffus efi. — jn| Jy^ a6l. III. 
Conj. a jJy, pp. micuit, promicuit, agili motu profiluit, h. properavit, fefii- 

5 _ 

nawV; in III. idem. Tim. ii. 522. et Lib. Colail. p. 8. — f*jl_=_^, virtutes 

prceclarce. Colle£t.. rs ^_==^o et A^.__2^, r&s, fcil. affio generofa, virtus. 

Ham. p. 448. et Mon. V. A. p. 58. a (*;==>, D"£, pp. fuccofus fuit, h. 
exuberavit in omne genus virtutis. Vide not. ad I. Collecl. N. 26l. 

S. 269. Conf. I. Collecl. N. 21. et in feqq. N. 353. — Porro, fufpicor 
hanc et feq. fententiam referendam effe ad feriem fententiarum fub litera 
^jo, et pro J_a_5, quas vox nullibi in Lexicis comparet., legendum efTe I_a„?, 
a radice L/_i, firmiter confirinxit, continuit, et fervavit. Unde variee 
phrafes. E. g. Qjj^._zrl ^J _ia_3, vincere in carcere, Abulph. H. D. 
p. 400. JUu_l Lx/i:, confiringere farcinas, Tim. i. 58. j^_i ]_•>„_<, 
ordinare res publicas, ibid. p. 62. in notis. L_Ol YV JI Iz^^c.Jirmare re<rna 
Abulph. H. D. p. 467. et 501. v-jLsc^I __yi, bene regere focios, ibid. 
p. 473. (^LwJJl i_y_<, conftringere linguam, h. 1. et mox q^oiaJI J_x^_, 
cohibere mentem, N. 270. Quas phrafis etiam occurrit in Verf. Arab. Tit. 
i. 8. 

S. 270. l-aLsJI %.s\^e ad literam, loca exitii, fcil. loca in quibus quis 
caoV* m perniciem. Radix 5_j «, yp 11 , cecidit, concidit, procubuit et quidem 
cum fragore. Vide Schult. ad Ham. p. 388. et Har. v. 138. 

S. 271. (J^/^aJI A__.i, lcetitia lceti nuncii, i. e. fumma lcetitia, lcetitia 
exhilarans, et quafi nitentem faciens. Radix ~ _j, niD, pp. notat fidit 
effidit, dein germinavit, Jioruit, et h. lcetus, lcetatus fuit. — (Cy£f™ 1 , /^ft&y 
nuncius, Evangelium. Cor. ii. 97. Ifphan. p. 20. a _.i*j, liri, pp. rafit, 
polivit ad nitorem, h. lceto nuncio exhilaravit. — De radice \j^^ egimus, 318 

N. 2,12. Addo tantum IV. Spec. ^j^c! cum ^c conflr. habere notio- 
nem declinandi, avertendi fe ab aliquo vel aliqua re. Elnaw. p. 60. N. 98. 
\^jj>.£^\ <J^SV AaJUwJI ^ iXi U>, nihil ceque inhibet ftultum, quam ut te 
avertas ab eo;.item omittendi aliquam rem, Abulph. H. D. p. 15. t^j^yd « 
AawjvJ ajIjI (__)ȣ, et omijit defcriptionem genealogice ejus, fcil. Melchize- 
deci; nec non refpuendi aliquem vel aliquid. Ibid. p. 45. &S.Z. \j^^\, refpue 
'eum. — Phrafis LoJJI s _ ijl-^-J-. hlanditice mundi, adfuit N. 169. 
S. 273. Vide fupra N. 70. 

S. 275. jslX^, anguflia, h. 1. inopiam, fcil. rem angufiam domi denotat; 
opponitur enim ru> %\^.j, quod pp. laxitatem, et h. amplitudinem opum 
fignificat. — ^ly*. et *\Ja opponuntur etiam Tim. i. 30. Cor. iii. 134. 
S. 277. Conf. fupra N. 20. 

S. 278. Conf. fupra N. 13. 176. 217. et in I. Collecl. N. 226.— De 
radice fJ vide quae notavimus ad N. 155. 

S. 280. Idem afBrmat Imperator in Cod. MS. fub litera 9 . 0\Xz. 
^lrkJl _«£=2J O-UJI • *Ijw5j, quum qffiiclio maxime premat, relaxatio 
er it, — , S[X'J VI. Spec. a i^qj, terminavit, adfummum terminum pervenit. 
Ita Abulph. H. D. p. 280. Filii autem Mufce Ebn Shaceri , j ^iW 
«.^oaI^, fummum in fcientiis fuis ad faftigium pervenerunt ; in II. et VI. 
Spec. idem notat. Har. iv. 58. — ^.5, dilatio animi, gaudium, folatium. 
Har. iii. 180. Peculiariter evafio, liberatio, fcil. emicatib in amplam liber- 
tatem; opp. rr? HJWj, Tim. i. 44. b-vXSj J\.*.j ~ -*> UJ ^jK^^r *, prcefio- 
que nobis erit evafio pojl angufiiam. Radix ? ,3 ejufdem originis cum ~ .i 
et _*• ,3, mD, pp. laceravit, Jindendo aperuit, uti liquet ex Cor. lxxvii. 9. 
C^o* *> -*!. »*JI I jl, _ww?n, ccelum diffijfum fuerit. Impp. et per metapho- 
ram notat, difcutere curam, anxietatem, et mcerorem. Har. Conf. xxxiii. 
A v $> (___^JJI .,_J! -_•&•!, diffindet curam, quce eum iabcfaciebat, i. e. ^//P 
cutiet, detergebit. Abulph. H. D. p. 472. A v i. &Xz. » _j I ^J-wJ, «* ?_?_/ww 31C| 

anxietate fua liberarent. Vide et p. 510. Har. i, 8. Tharaph. v. 74. et alibi. 
Afngendo, fcil. rumpendo, orta etiam notio virefcendi, efflorefcendi, et gem- 
mas protrudendi, quam Hebraeorum ITID in S. S. frequentiffime exferit. 

S. 281. Senfus hujus et feq. fententiae eft, Hominum indolem in adverfis 
prsecipue manifeftam fieri. Qui enim in iis prudenter fe gerunt, eaque ge- 
nerofa mente perpetiuntur, prasclaras virtutes, quae omnium laudem meren- 
tur, oftendunt ; cum e contra illi, qui ea segre ferunt, fordideque vivunt, fe 
omnium contemptui exponunt. 

S. 282. Eadem fententia occurrit apud Har. ii. 94. hac folummodo difFe- 

_J S - J J- O J 

rentia, quod ibi pro f\==J in fut. pafT. Conj. IV. legatur f,z==jj, apnd ex~ 
plorationem pretiofus cenfebitur vir aut vilis. Conf. etiam N. 84. 

J — O -. O J j^O^-Oj 

S. 283. y^Xiwj ita haud dubie legendum pro mendofo jJJu.'k»±S 

s - - - 

quod MS. habet. — La^., Jiupor et perturbatio mentis, ab j\.^ med. (^C, 

pp. volvit, convolvit, et intranfitive obvolutus fuit. Adhibetur de oculorum 
prceftriclione. Abulph. H. D. p. 411. de mente attonita et obflupefacla. 
Har. i. 104. et v. 124. Tim. i. 10. Item de rebus perturbatis. Abulph. 
H. D. p. 542. »jA=s». /i AajJv* 5^-X-o <J"<u3 j-J I , pofl hcec urbis Mau- 
felce res diu confufce manferunt. Quae pofterior notio hic locum habet, ita 
ut fenfus fit, Virorum prudentiam praefertim elucere, quando negotia publica 
confufa et perturbata fint, fiquidem in tali rerum publicarum fiucluatione, 
fe iis immifeeant, et follicite fibi cavent. Conf. omnino in feqq. N. 5] Q. 

J .- O ., O J 

— . j,^===tKnJJ 3. fut. pafT. fcem. gen. X. Conj. radicis s yi>===, quam 
Arabes peculiariter ufurpant in removendis, vel potius difcutiendis et deftrin- 
gendis rebus, quibus aliquid obteclum eft. Abulph. H. D. p. 2Q4. Ham. 
p. 4Q2. et 493. Unde notio divinandi apud Hebr. in radice f)tf£j femel modo 
in fpec. Pihhel lecta 2 Chron. xxxiii. 6. profiuxit. Hinc particip. ?]$5P 
faepiufcule occurrens, Divinatorem fignificat, qui nempe familiare cum nu- 
mine colloquium et commercium libi arrogat, et lumine plenus Divina fe 
videre et detegere poffe jaclat. 320 

S. 28-1. Conf. cum hac fententia membrum pofterius fent. N. 325. 

ubi <,JoJ et <JLJ fibi etiam opponuntur. — j»,«2^ acl. radicis ,/^i., prce- 
fens et propinquus fuit. Peculiariter adhibetur de morte inflanli. Uncle 
in VIII. per ellipfin vocis ^* V JI abfolute notat, morti propinquus fuit. 
Abulph. H. D. p. 96. A^! / «Jl «-^aAj c^jl -'cl ^a^I l v J ^j,l£==>«, 
fuitque quum (Alexander Philippi filius) morti jam vicinus effet,fcribi juffit 
ad matrem fuam (literas). Similiter p. 197. 201. 204. Exc. Abulf. p. 61. 

Elnaw. p. 22. et alibi. — d././^L, frufiratio fpei. Acl. radicis L-jlsL., quas pp. 
ufurpatur de ignitabulo quod fallit, nullas edens fcintillas. Hinc per me- 
taphoram, prohibitus, feclufus fuit, fpecialiter fpe et votis, neque confecutus 
fuit quod volebat. Har. iii. 122. -ruXi' U^=> ^« ol^j &*} ^^. J 
<MJ), non fruflra in eo erat confabulator ullus, neque fallebat terebratio 

^5 j~^j o_ _ 5 — .- 

fomitum ignis ; iv. 24. / JLJ L r ->.\;s: J . ^^0 /^JLJ ^«, neque aqjuto qui 

J J J O J O-o,- 

fpem meam frufiratur ; vi. 231. ^as^ i^Jt^Jlj, e£ debilis latus nudans 

jfa///£ i;0ta petentis. Vit. Salad. p. 9. v_ r *x:s: J . (^l ^.^ fj^=l ^-" o^ 
O^Jw2'i, profeclo munificentior efi Deus, quam ut hanc tuam intentionem 
frufiretur. Vide et p. 12. 228. Ifphan. p. 22. Abulph. H. D. p. 136. 387. 
483. &c. 

S. 285. Conf. fupra N. 264. et in feqq. N. 524. 

J J o„ , - - 

S. 287- 0\»*Xj fut. a --X^j, quae radix inter alias notiones etiam valet, 
qucefivit rem amijfam. Ita de onmelis amiffis. Tharaph. v. 70. 

1A.0U0 aJ* v ^ ^Jiil *Xi uuiAawJ . «aj'I .a£ AaAj l40 •££■ j ^ 
Nulla ob convicia, niji quod quafiverim, et non neglexerim camelos one- 
rarios fratris mei Mabed. 

S. 288. Idem docet in Cod. MS. fub litera lJT /J c3^-^* J . . *aT" 
S. 289. Eadem fententia occurrit in Cod. MS. fub litera lJT 321 

S. 2Q0. Convenit cum illo Belgarum, 

fVat 'hoeft men toog om hoog teflaan? 
Elk kruidjB wyfi zyn Godheid aan. 

S. 291. Elegantiffima fententia, qua docetur, Scientiam, fi iit mere theo- 
retica, neque operibus aut virtutibus oftendatur, nullius utilitatis efTe, ficuti 
arcus, quando nervo non fit tenfus, nihil valere vel efficere potefL Optime 
huc facit Sent. Sen. et Syr. M. N. 814. Nil prodeji bene didiciffe, facere 
Ji cejfes bene\ cum quo convenit illud Themifl. p. 328. Tag dpeTccg elfievou 
voev % [Aixpov lc^vei, toc oe epycc £ pixpov, aXhcc to t&uv, virtutes cognqfcere 
ne minimum quidem juvat ; opera vero non parum quid, fed omnia valent. 
Virtus enim non in fcientia, fed in aclione confijiit. — Porro ejufmodi ftruc- 
turas fententiam vide N. 39. 

S. 293. Conf. N. 356. 

o _ 

S ^ — ' 

S. 2Q4. / JSij fut. foem. gen. radicis i^K PP- tendere, et dein tendere 
aliquo, venire, Jupervenire, invadere inopinato aliquem. Hinc cum / A.C 
conftr. fpeciali ufu notat, abolere, delere, penitus perdere, e medio tollere. 
Ita Abulph. H. D. p. 111. »%x.~o . a/usJI ^Ju i^ 1 J' -As ^v^J, 
ut ita puerum illum cum iis e medio tolleret. Tim. i. 78. 'IJ>\ <^l i)\ 
p&j^S 1 .Jx, donec ad unum omnes ejfent deleti; et p. 214. / j'l / <^=s. 
,^^'1 a <_) ^l / J^ ■*#*-* » donec omnibus ad unum fupervenit, i. e. penitus 
delevit. Adde Ifphan. p. 8. ^ajL^aJ! /J-£ sbJJUIj , J'l ^, venit cum 
eradicatione fuper hortos, i. e. funditus eos fubvertit ; ad quem locum vide 
Schult. 

S. 295. Valde abftrufum efl hoc dictum ; fi quidem fenfum ejus bene 
intelligo, quem credo hunc efle, Quo magis fit in animo tuo Creatoris re- 
verentia, eo minus tibi videbitur creaturae pretium. 

S. 296. Conf. I. Collec~t. N. 7- et quae ibi notavimus, nec non pra3cep T 
tum Salvatoris, Matth. v. 44. — l_jJvc Imperat. II. Conj. radicis ^-aAc, 

t t 322 O - . J O . pp. Jlrinxit leviter ; hinc in II. cafligavit, punivit. Cor. v. 21. ^j, v J jijju 

» O .- J t» „J, «- ""«*"■ 

^Li/j /^js^ ^jJ\js.j « ^L>i>.j, Z)ew^ ignofcit cui vult, et punit quem vult. 

53..'' - j 3 r - 

S. 297- elsl==^ a£L III. Conj. radicis Ia== in origine, plicavit; in 
III. fimilis et par fuit ex cequo, vel ex adverfo refpondit, aut tranfitive, op- 
pofuit ex adverfo et contulit, h. penfavit, compenfavit, reprcefentavit, q. d. 

O _ O 3_ 

oppofuit rem rei ad sequilibrium. Ita Har. iv. l6. ^! * ,x>io«JJ , jl« 

-o-o , _ j o- * C ""-.. - 

,a^j.*JU / Jlfsaj J, etfodali integrum prcefio qfficium, quamvis ipfe ne 
decimam partem repenfet. 

S. 298. Non diffimile efl quod Imperator inquit in Cod MS. fub litera 

j o„ .-_ o SO — j .. o .- 2 _ 

j' . «3u L_xJ5sj r\X==> isfc ,A2L «*j »Aaw.j , ,£, blcejitas, qua quis fal- 
vus evadit, melipr efl, quam fermo, quo quis perit. Quamvis hoc didlum 
magis generale fit, et fe latius extendat. ic^» blcefus, a /X, pp. for- 
quere, inlorquere, h. impedita et inexplanata lingua fuit, fe explicare non 

potuit. 

S. 299. Conf. I. Collea. N. 170. 

S. 300. (__£«l:k particip. radicis (^C, *=i., cujus origo in complicando et 

convolvendo, h. efurivit, q. d. complicatus et longa inedia collapfus, fcil. 

convolutus fuit venter ; h. in genere, vacuus, inanisfuit. Ita de arce, wr&e, 

aWo, incolis vacua. Abulph. H. D. p. 226. <£*AaJ( ,Jw*JI ^sLOtj 

Aj*^ AaJI^L l^av-X^.*«, et exercitus arcem ingrejfus, eam incolis, jumen- 

tis, veflibus, viclu, Scc. vacuam invenerunt; et p. 493. ^JUI I^aJI I *J^r*S 

, Vljj^l (M.^o &>*Us». ,/.£ rj-^J \-J~-J I (•*■£ AaJIiL I^aJuI «, et acceden- 

tes ad eam (Damiatam) Franci militibus quidem vacuam invenerunt, et non 

rebus ad viclum necejfariis deftitutam. Similiter Tim. ii. 168. C-ol==>« 

l^j|. r £ C_£t<$Ic rj^ t\jjl^i. I^jIXnw i^j.~o AaJUL, manfitque (Nifibin) 

vacua incolis et defolata habitatoribus cedium fuarum. Ufurpatur etiam de 

palma intus cava, Cor. lxix. 7- de loculis vacuis, Har. i. 4. et h. 1. de corde 

intelleclu vacuo. 323 

S. 301. A^:^ 2 ( jic notat pudorem, vel potius ignominiam, quam quis 

s - 

ex re vel aclione turpijjima fibi contrahit. De voce jt£, opprobrium, dede- 
cus, vide fupra in Auctar. ad I. Collect. N. 9. — A^tV^- 5 , turpitudo, res vel 
aclio turpis. Plena phrafis As^lAJI i*^!, res turpijjimce, occurrit in feqq. 
N, 4g4. Radix efl j^ 2 " 3 , 1"EJD, in origine, rwj&zY, prcerupit corticem alicujus, 
h. alicujus vitia nudavit et vulgavit. Har. ii. 204. aof pudorem adegit ali- 
quem, Abulph. H. D. p. 264. Notat etiam vitiare virginem, Hift. Sarac. 

p. 99. ignominice exponere fpem, in feqq. N. 474. — j^-XXj fut. II. Conj. a 

jjs,^=>, "TT5, pp. Jujcari, opp. rw La^c, limpidus Juit, Ham. p. 468. et in 
feqq. N. 341. h. impurus, objcurus, turbulentus fuit liquor, color, &c. Ufur- 
patur de vita incommodis et fortunae adverfae cafibus conturbata et mo- 
lefta, Togr. v. 54. Item de Jiatu turbulento quafi fsecibus. Exc. Abulf. 

s s _ 

p. 14. — 5<J\J, h. 1. notare videtur vitce jucunditatem, vel, fi mavis, volupta- 
tes mundanas, quae LuJsJI <cijIJU dicuntur, N. 219. 

S. 302. y^jlx Imperat. III. Conj. radicis J**£, 'WV, in ofigine^rcVmY, 
conjtrinxit, et compegit, h. decimus Juit et decimavit, quia numero denario 
minores unam in fummam et quafi unum in fafcem colligentur et compin- 
gantur. Unde in III. Conj. notio Jocietatem vel Jodalitatem ineundi pro- 
fluxit. Vide Meftingh. in Differt. Philol. de Auctoritate quorumdam Che- 
tibim, §. 5; ubi hanc compingendi notionem jure merito vindicavit loco 
1 Reg. xxii. 49. Sine ulla enim ratione "WV ibi a Judasorum Magiftris 
corrigitur in TWV,fecit, cum fine tali correctione, verfio iftius loci fecun- 
dum primigeniam radicis vim bene fic fe habet : Et Jehojaphat ~wy, com- 
pegit, i. e. Jlruxit, cedificavit naves. — (jV-it/^jU ! ^^!, populus virlutum 

J J O J 

funt homines, qui virtutes praeclaras et excellentes colunt. — cJ^ J fut. 

pafiiv. a cJ^ J \ Juperavit Jagittas, earumque prce/iantia ; et dein excelluit, 

Jolertia et generoja indole fuit. Ita Abulph. H. D. p. 325. Fuit autem 

Abdorrahmast ^a/J I^aaJ ^l^sU, vir excellens, ingenio et acumine prte- 

t t 2 324 

Jlans ; et p. 3g3. Fuilque Ebno'l Talmid -^aa:^. -XaaJ q^W*, &wn 
vixit eminens et illujlris. ■ 

j j oi, 

S. 303. AJJI* ita Cod. MS. forfan legendum olJj! *. 

S. 304. Loco i_j! Jj^l, ficuti Cod. MS. exhibet, lego u^jlj&l, quod cll 

colle<5t. ts <~^o-s, propinquus, peculiariter cognatione vel affinitate, a d >.}>, 

np, appropinquavit, item propinquus fuit. — r^^! forma intenfiva ?wa- 
gw tangens, lcedens, a m**^, tDC?D, pp.fricuit, terjit, palpavit, uti fupra dic- 
tum. Speciatim adhibetur de malo vel noxa aliquem attingente et lce&ente. 

O O , 

Cor. xii. 88. xxx. 33. xxxv. 35. Har. vi. 246. — «.^J, morfus fcorpionum, 
%>**.), punxit fcorpio, peculiariter aculeo. Sic de ferpente, Gol. Adag. 
p. ]23. N. 62. — l^L_a_c collect. a fmg. 4-\ac, fcorpio. Fig. paffim 
notat non tantum homines iniquos ac nequam, fed et virulenta alicujus c/*c?« 
ac facla. Vide Schult. ad Har. i. 20. AjiLa£ C^uci, fcorpiones ejus repti- 
tant, pro graffatur cliclis faSlifque virulentis. 

S. 306. Huc fpeclat etiam quod Auctor in feqq. ait, N. 367. 

S. 307. Conf. N. 288. et quae ibi notavimus. 

S. 310. Eodem tendit Imperatoris monitum in Cod. MS. fub litera L . 

j o , , , o-o r-°- -- ° ir- - 0jC J 

I*aa^.j _j1o>IxJ! LJ -J ^ ,Ag >.aj*kAJ| LaJU:, vincere conamini vofmet 
ipfos omittendo receptas confuetudines et fuperiores evadetis. — UL>l_J 11} 

G , , , 

plur. a iing. Ar^iO, gradus per quem adfcenditur. Peculiariter gradus et 

s s o,, ,»- , 

ordo dignitatis, Cor. ii. 229. d.^jC* ^aXc c jl:s»JJ«, e£ maritis convenit 

- " j ,0 , 

habere fuper eas (uxores) gradum dignitatis. Ibidem xii. 76- 2 ', » 

-,,0, . OJ 

^Livj Mj>«e C-jUs.jcj, exaltabimus gradibus dignitatis, quem voluerimus. 

Abulph. H. D. p. 156. Neque tuo officio defis L_a_a:^;J ^y^ cALLlaJ I j! 

LaaVj.^ rjsC d-daLa_^ J l «, g-uoo 7 a 7 e £mo honoris gradu defcenderis, et digni- 

tate tua depojitus Jis. Ita etiam radix lXjcj, T^ PP* volvit, provolvit, et 

h. volvit grejjus, i. e. grejfus et gradatim progrejfus fuit, adfcendit, peculia- 325 

riter notat in IV. Spec fcandere fuperiora, fcandere gradus honoris. Exc. 
ex Abulf. p. 7- et Abdall. 117- 

S. 312. Jj£ et Jes. faspiffime fibi opponuntur. Tim. i. 217. JUU 
,J'& jji^juo / i J^} J^ -L/V*° C(«|) c3j^> et produxit jocofum fub 
fpecie ferii, et ferium fub fpecie jocofi ; ii. 722. (J>£ cXJj /IslsJj 
J-^JI Js:s I ^aanw, otf<pe zra eo verfatus fuit ferio et joco; et p. Q80. ubi 
^K^. ru J '^j oppbnitur. Jj^JI /us"*^ Jvsrl JoJ^ C^s: 1 *^^ e£ 
contexui novum fermonis ferii cum tritis facetiis. Prior vox dj&ijocus^fu- 
tilitas, eft a radice Jj^, macer et ^tate extenuatus fuit, quas notio apud 
Golium primum locum tenet, et apud Arabes ufitatiffima eft. Vide Caab 
ben Zoheir, v. 19. Amrolk. v. 52. Gol. Adag. p. 121. N. 50. Lib. Colail. 
p. 77. &c. Hinc tertio loco apud Golium exponitur, remiffus, minime 
ferius, jocofus fuit. Ita et in III. Conj. Abulph. H. D. p. 397. Dicla quce- 

dam in quibus aJJI^^JI Jcsrl ,}\, cum feveritate lufus fcil. jocus conjun- 

* •* 

gitur. Pofterior vox Jv**>, fludium ferium etfeverum, item ferium, feria rei 

traclatio, ab acie fecante, quas non hebefcit, a Jv^ in origine, fecuit in re 
fecatio, i. e. ferium fuit ftudium in re, quando ea prompte fuccedit, et ad 
perfectionem fuam promovetur; et ,^l Jv^, fecat res quae fevera et 
gravis incumbit, atque negotium facefcit. Adde Ham. p. 550. ubi Js^. tm 
(J.Lbjjoco, opponitur. 

oJ^ lJ Ubd JvsrM J\Xz. Js^ IJ! 

" " " ** ^ 

•* J "" r - " "°~° " ' ° " J . " 

<J&l.k)lj LJ l^JI 0*.A*ii (•)! ^lalj «J» 

Quumferius effet adferia, pJacehat tibi ferium ejus. 
Jocoque ^oJJens,fi veJJes, deleclabat te ejus jocatio. 

S. 313. S-^l^* et Aj^l^sr . Prius imperat. pofterius particip. III. Cohj. 
adveifatus fuit, repugnavit, a CJy***, 1^)1, in origine idem cum ^Jy*^, Jin- 
dere, lacerare, unde varige notiones fecundarige tam apud Arabes, quam 326 

apud Hebraeos profluxerunt, quales funt primo, fpoliandi et vaftandi, quo 
omnia quafi lacerantur, fedibufque fuis diffinduntur ac divelluntur. Efai. 
xxxiv. 10. Ezech. xxix. 9. Malach. i. 4. alibi. Secundo, Jiccitatis, et qui- 
derri talis, quae fe fffione manifeftat, ad quam vim alluditur, Pf. xxxii. 4. 
Converfus efl fuccus meus in ficcitates ceflivas\ seflas enim, ejufque geftus 
omnia ita exficcant, ut fimul findantur. Tertio, attonitce mentis in fluporem 
defixa?, quia mens attonita \e\\x\\finditur, diffinditur, etfatefcit, viribus de- 
jectis ac ftupore defixis. Jer. ii. 12. Efai. xliv. 27. Quarto denique, gladii, 
et gladio cedendi. Eft enim gladius inftrumentum diffindens et occidens. 

S. 314. ciLx v J! *> »X~>!, aptare, concinnare reditum, fpeciali ufu notat, 
fe parare ad diem refurretlionis vel reverfonis ad Deum ; qua notione 
radix c^lc, Tty, pp. volvi in fe redeundo, et dein redire, reverti, peculiariter 
de reverfione ad Deum in ultimo judicii die fexcenties in Corano venit. 
Unde et til*. v J1 abfolute notat reditum ad Deum, refurretlionem, et extre- 
mum ' judicii diem, Tim. ii. 434. 

Qui voluptati indulget, timoris Dei facile oHivifcitur : 

Curis vacicus non metuit reditum ad judicium. 
Et Abulph. H. D. p. 32. JI^__J ^« U^j *gJ ,_=>J^j ^j\ ^t i^yc 
Jtat v J! jv-c' 5 5-j—»— !, ita ut non mentionem illis fecerit rei alicujus qua? 

ad vitam alteram, aut eorum quce ad refurreclionem (fpectant). 

..~ H* . . ..'V.. -' ° 

S. 315. Loco Aa^A— ,,-j alibi legitur aXyo (<*> et ^^ P ro A v-^V» 

quod eodem redit. 

S. 3l6. l_AawJ videtur mihi h. 1. notare fupelleclilem fcil. mundi, ut 

fenfus fit, Omnia mundi bona caduca et putredini fubjecta efTe. — f !■*«;> 
cariofus, a r*i, 0721, pp. fufiulit fe in altum, peculiariter adhibetur de vulnere 
intumefcente et computrefcente, h. in genere, computruit, cariofus fuit. Ita 
de offxbus cariofs, Cor. li. 42. Abdall. v. 46. Gol. Sent. Poet. p. 105. N. 44. 327 

De cadaveribus putridis, Tim. ii. 508. et de vetuflo, putridoque fune, ibid. 
p. 890. Eundem ufum exferuifle etiam Hebr. DKH liquet ex Exod. xvi. 20. 
ubi de manna verminante et computrefc-ente. Hinc et t^ftl, cariojus, exefus 
a vermibus, Job. xxi. 22. et 7VG£\, vermis et putredo verminans. Job. vii. 5. 
Vide Schult. in Jobum, p. 198. 568. et 577- 

S. 317. Nimirum, Nemo eft, qui mortem evitare poteft ; quin imo feepe 
fitj ut ille, qui mortem effugere velit, eo magis ei obviam eat. 

S. 319. Conf. Prov. Salomonis, cap. xvi. 14. mo ^vha ^hl2 nctt, 
excandefcentia regis nuncius mortis. 

S. 320. Cod. MS. mendofe legit zsUoa. pro sIa^, quam lectionem ipfe 
fenfus poftulat. Porro <sJJl <_^J 5 in beneplacito Dei, verti etiam potefl in 
favore Dei, utijUXJl / foj favorem potentium notat. Tim. i. 370. 

S. 321. Cum priori membro conf. N. 95. — -. JU2JI ^1^.^=3, ad lite^ 
ram, perfeclio Jiatus integri, i. e.fumma perfeclio. <Jl v £==5 nominibus prae- 
ponitur ad fummum alicujus rei gradum defignandum. Uti in feqq. N. 
421. f*y-^' (J^v^ 5 ' fumma liberalitas, et J^c^. I ^)V*=d, fumma man- 
fuetudo. — Phrafis HJuJ! j!JU ^ v £, operari pro domo ceternitatis, redibit 
N. 524. — ^JtaJl (_y*J, confecutio felicitatis, i. e. ducit ad felicitatem et 
quidem ceternam, uti et ipfa radix ^r J , Tb%, pp. fecare, refecare, fpecia- 
liter partem eximiam, et dein profperitate gaudere, in IV. Conj. ufurpatur 

defelicitate vitce futurce. Cor. vi. 135. 

?.- °: - -r ' 

S. 322. HlxKt, felicitas, a L>.i, pp. contreclare et explorare, quam opi- 

mum flve pingue Jit animal, unde transfertur ad flatum felicem et opimum. 
Mon. V. A. p. 2. aLja^j Ia~o« UOt^ lcsJ U.az: «, faclique fumus fabula, 
qui eramus opimo in ftatu. Dubium tamen mihi, an non 'Siz^t exponi 
pofTet per lcetitiam, quo fenfu conjungitur cum A^l^>Jl« -. JUL Abulph. 
H. D. p. 547. 

S. 323. Valde difficile eft hanc fententiam verbo tenus reddere. Eam ob 
caufam verfionem liberiorem dedi, cujus fenfus eft, Quemvis hominem quo- 328 

libet momento morti occumbere pofie. — cjaj plerumque elapfam occafio- 
nem notat, uti praeced. fententia. Hic vero ct faepius alibi mortem fignifi- 
cat, unde et cum <«_-u*o non raro conjungitur. Sic Tim. ii. 768. L.Ai 
&'j \h Laaaam) I « aJa-o I *xas j , fimul autem ac certi evaferunt de ejus 
morte, ejufque obitum. accurate explorarunt. 

S. 325. Prius membrum non multum diftert a N. 281. — sjjXZoj 

G J u - 

colle6t. ryjg y*» *v* 2 -S fnutabilitas, viciffitudo fortunce, a ^^?_a£, $)*})£, pp. 
vertit, convertit; hinc phrafis , JIaAJI Sl _ _j «.a_, verfaiio noclium, figniflcat 
vicifjiiudines fortunarum ac rerum. Mon. V. A. p. 1. v. 2. — t^'^-~ collecl. 
tS t^*^», margarita, res qucevis pretiofa, fcil. omne id, quod in re quaque 
nitet et prceftat, Lib. Colail. p. 21. et h. fig. natura, indoles, peculiariter 
prcefantior, ibid. p. 63. Sic in Prov. O^wJ Lj ^sj ^4^:''! «JLsJL^, 
finceritas metalli inter confandum apparet, ubi finceritas metalli notat vir- *w ^ O iutem folidam. Har. ii. 92. — °L_jo', infinit. VIII. Conj.jinitus, confeclus, 
confummatus fuit , a . ,*_«, ff-p, in origine^yecwzV, prcecidit, h. decrevit, item 
abfolvit, confummavit. — (JL_^I colledt. t« ^^»'» terminus, peculiariter 
ritce , falalis meta, mors. Ifphan. p. 9. et in I. Collec"t. N. 219. ab <J^J, 
b^, terminum pofuit. 

S. 326. Vide quae notavimus ad I. Collec"t. N. 2. 

S. 328. Elegantifflma fententia, qua docetur, Quemlibet oportere hac in 
vita mortali operari pro vita futura, fiquidem poft hanc vitam omnis fe aeter- 
nitati prasparandi occafio abfcifta erit. LjLn__. a<5t. radicis l--\aw.__, _.tt,TJ, 
vic. tuv v_^^__ et w^^j,--, cujus originem Gjeuhar. apud Schult. in Comm. 

ad Prov. p. 160. ita pandit, < *j&,__rl, pp. eft aclio, qua quis imponit cotem 

latiorem rei perpoliendce , eamque fricat, utffuerit in ea hiatus autjiffura, 
aut fcabrities aut incequalitas, id omne tollatur, ac lcevigatum reddatur. 
Eandem elimandi et perpoliendi notionem habuifte Hebr. _,_Tt liquet ex 
2 Chron. ii. 13. /TQ_TI?_~7_' l_Tn>"l, ad perpoliendam polituram, i. e. in om- 
nibus ibi memoratis materiis id elaborandum manu et mente fimul, quod 32Q 

artificiofiflima ratio poteft affequi et exfequi. Unde IttJIH Exod. xxvi. 31. 
xxviii. 6. et alibi notat, artificem politijfime etjubtilifiime aliquid elaboran- 
tem, et ItiTT, polituram, perpolitionem, artjficium politijfimum. Exod. xxviii. 
8. et xxix. 5. Adde locum infignem 2 Chron. xxvi. 15. ubi per M1320Jn 
2©in rQtiJnD, intelliguntur Mathematica inventa et Jabricata ad exacliffi- 
mam illam Jubtilitatem, qua talia debent elaborari et perpoliri. Ex hac 
origine varise ac diverfae notiones metonymicae et metaphoricae apud Arabes 
Hebraeofque profmxerunt, quas inter et computandi rationejque Jubducendi 

e 

exaclijfime imprimis locum habet. Unde noftrum L-jL*^, computum notat 
five rationum exaclionem. Cor. lxxxiii. 2(5. Peculiariter in ultimi judicii 
die, qui inde v.a.r l^oxyv V— A>*>.:s: I £jj vocatur, Cor. xxxviii. 17- Et 

dixerunt, Domine nojier, accelera nobis portionem nojiram (**j ^J. *.«J> 

LjjlwvK^r 1, ante diem rationis, i. e. fupremi judicii. Similiter in S. S. Levit. 
xxv. 50. ITOp Dy 2tt?ffi, et perpoliet rationem cum emptore, i. e. exactiffime 
computabit. Vide etiam cap. xxvii. 18. Pf. Ixxiii. l6. Ixxvii. 6. cxix. 5Q. 
aliaque loca quae Schult. 1. c. adduxit. 

S. 32Q. AjIJ^JI jjsaC, oculus direclionis, i. e. optima direclio, quemad- 
modum oculi apud Arabes et Hebrseos in genere, omnes res et perfonas 
maxime pretiofas et amatas, fcil. potiorem ac praecipuam rei partem expri- 
munt. 

S. 330. ajuki a 5Ljsw «, Jine modo et menjura amplus Juit. Eft forma 

infinit. per aphaerefin primae radicalis notans capacitatem amplijfimam, 

fcil. amplitudinem omnis rei. E. g. Jcientice, Jortunarum et opum, potentice 

et glorice aliarumque rerum, quas quis fibi acquirit, qui jufte et aeque erga 

alios agit, cum e contra, qui injuftitiam amat et exercet, ob poenam ipfi 

5 u _ 
exfpectandam angore animi arclabitur. — jj^*, injujlitia, h. 1. fumitur pro 

injijiitice poena. Radix eft j!~», ffi^ \rp.jlexit, defiexit, et exorbitavit a via 
sutjcopo, h. injujius Juit contra alios. 
S. 331. Conf. N. 235. et 443. 

u u 330 

S. 333. Vide quae notavimus ad I. Collect. N. 261. 

S. 334. Asli, paupertas, egejias, necejjitas, a . *ls, pp. frangere vel 
luxare, h. pauper evajit, egejlate laboravit. 

S. 335. Docet, Eos^ qui fagaci ingenio praediti funt, ob amiffionem re- 
rum mundanarum, quarum vile pretiurn bene perfpexerunt, non adeo con- 
triftari, verum multo magis excitari ad bona aeterna tanquam praedam opi- 
mam quaerenda ; flultos vero, qui in bonis temporalibus omnem fuam fpem 

5-02 

collocant, eorum jacluram quam maxime dolere. — ryA^==i\ collecl:. t£ 

iy+*£=>, ajiutus, ingeniqfus, fagax ; a radice tyX~s, D*0, pp. in orbem 

.. ° - 5 

verti, h. ajiutus, ingeniofics Jiiit. — < s -*- e ^' P mr -> aD ('^1 fatuus, Jiuitus ; 

de raclice /i Y ^, pB»"T. Vide I. Collecl. N. 242. 

S. 336. Significat, Facilius efle aliquamdiu line aequo jufloque alicujus 
imperio vivere, quam infimae conditionis hominum, fubditos fuos quibufvis 
modis vexantium, regimini fubje£tum efle. Vide quae notavimus ad I. Col- 

«5 O J - ? - 

Ie£t. N. 74. — ^yJUtj, inferior, in/imus; a ^a^, infimce fortis fuit, ordine 
et dignitate vilis et ignobilis fuit. Togr. v. 43. et Abulph. H. D. p. 199. 
291. 286. et alibi. Refpondet Hebr. 7DE>, humilem effe vel Jieri tam Jiatu 
quam animo. 

S. 337. Cum priori membro conf. I. Collecl. N. 100. — In Cod. MS. 

fententia fic exhibetur; ^xXrs: I /i&rJ ^ ' f^-^ ' c)j J . ^S verum vo- 
cabula .aA^t I et ^A^as^ I abfque ullo dubio funt tranfponenda. — Pro 
• *I3>-j puto legendum , *4&_> ut fit fut. IV. Conj. impofuit quod ferendo 
non ejfet, difficiiis fuit, vexavit. Ifphan. p. 8. Radix efl /j&j, cujus origo 
fecundum Beidavium in fragm. Hageri ad Cor. Ixxii. 13. fita ^U^ui /i 
/ >wJl, in obfcuratione alicujus rei. 

S. 338. u--OjS h. 1. notat propinquum cognatione vel qffinitate, uti Har. 
i. 16. 

S. 340. U,aj fut. V. Spec. apparuit, fe ojiendit. Tim. ii. 447« a (Sy, 331 

i"TN1, vidit. Porro priori hujus fententiee membro non diflimilis efl gloffa 
quam Golius fub IV. Spec. exhibet : J_srl «WAJ ^j.^, (_£;!, prce fe tu/it 
manfuetudinem. 

S. 341. Optime huc faciunt verba in Exc. Abulf. edit. a Schult. p. 13. 
et 14. __l J.___ J ,Jj L_._y_Jj _!l k__x_j J U>_\J| L_)|__ |j_b, 
^JVXJI (_}._« <_k__ J - J U^Aa- _}o -_^_>_Cjj __l ^y-JJ' Jj L__y jj, 
__7c mundi mos, hcec dos eji ; non dat, niji ut repetat ; non dulcefcit, niji ut 
amarefcat; non liquidus Jluit, niji ut conturbetur. Quin imo UmpidiJJima 
ejus turbidis fcecibus ac moleftiis haud vacant. — -*©, amara fuit res f\g. 
ufurpatur de qualibet re, quae hanc vitam acerbam et infelicem facit ; uti 
oppofita radix -M—-, dulcis fuit et fuavis ad omnem felicitatem ac profpe- 
ritatem transfertur. — Pari modo j_\___, turbidus fuit liquor, fig. de in- 
commodis et adverfce fortunce cafibus conturbata et molejla vita ; et U__>, 
clarum et defcecatum fuit vinum, de vita fcil. Jiatu limpido, tranquilloque, 
paflim adhibentur. — Cseterum, eandem oppofitionem inter -** et <X__ nec 
non inter jJ\_==> et UL_, vide Tim. i. lO. Carm. Togr. v. 54. Gol. Sent. 
Poet. p. 171. N. 57. et paflim alibi. — Porro loco !*>__., quae forma in Lexi- 

r__ J :=- _■ 

cis non comparet, fufpicor legendum efle ljA___, vel potius UA___, ut fic in 

rythmo refpondeat r« IjJU-. 

S. 342. Senfus efi, Stirpem fcil. flemma, ut ut nobile et illuftre, nihil 
prodefle, nifi cum humanitate, morumque civilitate conjuncla fit ; cum e 
contra elegantia morum et doctrinae generis turpitudinem tegat. Uti fupra 
docuit Imperator N. 104. 

S. 343. Nimirum, Rari quippe boni. 

S. 344. Conf. N. 14. 

s _ _ . 

S. 345. ^U_: ab Arabibus exponitur per q£<_\_>', fefiuca, vel aliquid 
fimile oculo nocens, v__JI lsb.A_o« Ub-j *_«__, quia exccecant et oculis 

u u 2 332 

nocent. Fig. notat vitia, Tim. ii. 998. Eandem metaphoram vide Matth, 
vii. 3. 4. Radix efl it^, occcecavit, in origine, cejtuavit, 

S. 346. Eadem fententia occurrit in Prov. Arab. edit. a J. Scaligero 
et T. Erpenio. Cent. i. N. 83. Conf. etiam Syrach. cap. xxi. 28. 'Ev go- 
fActri [xupeov 77 Kctpdicc ccvtuV 'Ej/ oe xetQOix, o~o(poov gopict ccvtcov. Quod et 
innuit Salomo Prov. xiv. 33. SHV» D^D^ rrpll noai pna 1*?1, in corde 
prudentis refidet compaclio folida : at quod in medio Jultorum, evulgatur. 
Nec non cap. xxix. 1 1 . n^int^ W«l D3m ^D3 ^W "NTH b$, omnem 
fpiritum fuum profert folidus ; at fapiens mulcet eum retrorfum. 

S. 347. Ejufdem fenfus cum praecedenti fententia. 

S. 349. /i^rl, veritas, et (JJalj, vanitas, fcil. mendacium, faspius op- 
ponuntur; vide fupra N. 100. et infra N. 393. — Veritas non injucunde 
comparatur cum igne. Uti enim multa ligna vim ignis licet exigui refiftere 
non poffunt, fic etiam multae vanitates vi veritatis licet paucae facile propel- 
luntur. Eft enim veritas, uti Sophocles bene ait, lcrxuov, res prcepotens ; 
quam ob caufam etiam comparatur cum gladio fecante, N. 5. et cum manu 
quae L_x^J I \C^j y Jw2J", difcutit peplum dubitationis. Har.i. 92. 

S. 350. Sententia, qua prudentia in verbis factifque commendatur. 
Conf. N. 69. et 203. 

S. 351. Videtur mihi fenfus efTe, Eum qui mifericordiam, vel, fi mavis, 
propinquorum amicitiam abrumpit, omnibus exofum effe, nullamque ab aliis 
gratiam exfpectare poffe. Quo fenfu fe explicat Auctor in feqq. N. 387- 
w-o j> >!vi «.LslxJ (j^aJ, non eji propinquus ei qui abrumpit amicitiam. 

S. 352. Eodem tendunt verba Davidis, Pf. xxxvii. 16. p^rsh DJ?D mta 
D*Q*) D^SNZTt pDnD, bonum eji parum jijio prce eximia opulentia improbo- 
rum multorum, ubi pttn, pp. cejluatio, tumultus cejtuans, per metaphoram 
fumitur pro eximia opulentia, qua quis quali circumfluit magno cum flre- 
pitu, pompa, et oftentatione inani, ut Efai. xvi. 14. et Eccl. v. 9. 333 

S. 353. Conf. I. Collecl. N. 112. et 113. 

S. 354. Phrafis sa^SJI u-vS-s, focius cupiditatis , idem dieit quod <-XxC 
js^iJI, fervus cupiditatis, quae fupra adfuit, N. 292. et *.*oUa v JI <_\a£, 
fervus concupifcentiarum, N. 293. 

S. 355. Quod Auclor hic de fapientis deformitate et ftolidi formofitate 
ieftatur, idem affirmat Cicero cum refpe6tu ad virtutes et vitia, de Legibus, 
lib. i. §. 19. An coiporis pravitates, Ji erunt perinjignes, habebunt aliquid 
offerjionis ; animi deformitas non habebit? cujus turpitudo ex ipjis vitiis fa- 
cillime percipi potejl. h. Recte Sen. et Syr. M. N. 7^5. Ulcera animi fa- 
nanda magis, quam corporis. Quibus adde Menandri monitum p. m. 162. 
yivj xpTv oouv to KoiXXog, olXKoc. rov roo7rov,forma in judicando non fpeblanda, 
fed mores. 

S. 356. Conf. N. 293. 

S. 357. Huc pertinet dictum Sen. et Syr. M. Sent. N. 554. Populi eji 
mancipium quifquis patrice eji utilis ; et N. 834. Regibus pejus multo ipfis 
eji, quam fervientibus. Nec mirum; nam uti Chryfoftomus in Epifl. p. 488. 
bene ait, Dum fubditi dormiunt et cubant fuaviter, hi vim et molejiiam 
fujlinent innumerabilem in foro, illifque vigilant molejiius. Quare Cicero 
fcribens Pseto Imp. in lib. ix. ad Famil. Epift. 25. non immerito inquit, 
Nunc ades ad imperandum, vel ad parendum potius;Jic enim antiqui loque- 
kantur. 

S. 358. Vide not. ad I. Collecl. N. 47- — iS^ &&• l- Con J- radicis 
(_£«J, ITlN, pp. ffeclere, et intranfitive Jlecli, iriflecli, inclinari, h. recepit fe 
^ommorandi vel quiefcendi ergo. Ufurpatur peculiariter in II. et V. Conj. 
de avibus, quas limul congregantur. Abulph. H. D. p. 75. Inde apud 
Golium, (jC, «I ,a1o et ci>Ij&a~o *4a* avesjimul congregatce. 

S. 359. Idem innuit Imperator in Cod. MS. fub litera O. ^==3 
^jtcj ^sj'i, omne propinquum vilefcit. Nec non illud Latinorum, minuit 
prcefentia famam. Plerumque enim res abfentes multo majores nobis 334 

fingimus, quam fi eas coram contemplemur. ^La_£, forma haec non 
comparet in Lexicis. Forte legendum (^tvc ut (it acl. III. Conj. vidit co- 
ram et ob oculos, contemplatus fuit. Har. v. 112. Matth. cap. v. 8. a r^Lc, 
manavit,Jluxitque aqua, pervenit fodiendo ad aquce fcaturiginem . 

S. 360. Veriffima fententia. Nemo eft, qui fummum fcientiae gradum 
attingere poteft unquam ; quo magis enim quis in ea progreffus fecerit, eo 
multa magis agnofcet, fe adhuc nefcire, quibus fcientia fua continuo augeri 
poteft. — %£■*, repq/itorium, vas, loculus, ubi aliquid reconditur vel contine- 
tur, a ( 5 £-j, <~W\ cujus proprietas fecundum Tebrizium ad Tharaph. 
Moallak. v. 2Q. fita mjirma, compaclaque junclura ; h. fecundario, compre- 
hendit, collegit et affervavit rem ; item memoria retinuit aliquod diclum, 
qua notione mox occurret N. 37 1. — ^K-"*^ paffiv. radicis <Jot^_, pp. volvit, 
advolvit, h. pofuit, collocavit. N. 390. %h**j pro %m*jaj fut. VIII. Conj. 
dilatatus fuit, fe dilatavit res, a *.** «, de quo fupro. 

S. 36l. Senfus eft, Multa obftacula ac difficultates patientia tandem 
evinci. " Hoc intendif quoque Syrach. cap. i. 21. "Euc kcuoov dvSefcerxi 
■u.ctKpb"$v[A,o<;, xcn vg^epov avru dvaouo~u evtppovvvvjv, ad tempus fujlinet longa- 
oumis, et poflea exoritur lcetitia. Cum quo eonvenit illud Sen. et Syr. M. 
Sent. N. 1Q8. Miferiarum portus ejl patientia. Eodem etiam tendunt, quae 
Imperator docuit in I. Collecl:. N. 13. 130. 274. et in Cod. Wahid. paffim. 
— , *il£, eft infrumentum, quo ciauditur porta, veclis, pejfulus, obex, a 

, **Ai, pp. appingere, appaclum adhcerere. Sic apud Ifphan. dejylva ramis 
appacla, h. claudere portas appaclo obice \e\peJfulo, Cor. xii. 23. Abulph. 
H. D. p. 38. Ham. p. 341. 

S. 362. Conf. hanc et feq. fententiam cum dicto Salvatoris, Luc. cap. 
vi. 21. 25. et Jacobi, cap. iv. 9. — _\_« vic. rys _\_l, imminuit alicui h. 
venit, accejfit. Ibn. Dor. v. 97. Refpondet Hebr. "1DN, unde TiDN Exod. 
xxix. 5. A.miculum fuperius humeris injeclum et reliquis vejlibus fuper indu- 335 

tujji. Peculiariter Pontificis maximi, ita dictum ab eminendo ; item !"HE& 
Exod. xxviii. 8. et xxxix. 5. Superinducla toga, amiclus, pecuhariter orna- 
tior, fcil. cum dignitate et fplendore eminens, et pras aliis veftibus confpicuus. 
Similiter Dan. xi. 45. ^"TDN "vO*? comm °de reddi poteft tentorium eminen- 
tice ejus. — -XjI, ceternitas, quee quafi perit et fugit noftram aciem, ab J^ol, 
pp. fecuit, refecuit, abfcidit, et intranfitive, abfcffus, refeclus fuit, vide 
Schult. in Jobum, p. 825. 

5= _ J 

S. 363. JvJ^sr*, ceternitate donatus, perennis, particip. II. Conj. a 

<-XA<», pp. niti, cum nifu penetrare, inhcerere, unique fedi affixum effe, h. im- 
motumfiare, et dein manfit, duravit, perennavit, etfempiternus fuit. Plura 
de hac radice vide apud Scheidium in Cant. Hifk. p. 50. et feqq. 

S. 364. Scil. Sine pietate nemo vitas alteri rite vacare poteft ; jam vero 
nemo pius efle potefl, cujus in corde amor mundi fedem fixam occupavit, 

uti docuit Auctor N. 111. et 118. — 4 ^axj fut. V. Conj. a t J, origo in 
vacuo, inde curis et labore vacuusfuit. Tim. ii. 386. Vit. Salad. p. 72.238. 
et Ifphan. p. 7- et cum Lam conflr. vacavit rei vel perfonae, Cor. lv. 31. 
Similiter in V. vacuus ab opere fuit, et cum Lam conftr. omne impendit 
Jludium, operamque rei. Abulph. H. D. p. Q2. 

S. 366. Ejufdem farinae eft fententia in Cod. MS. fub litera v*_T7 
AanJL» (jiAJtJ (/>** OjAC *£ /uaA,J - . $a£==, quomodo quis alium fincere mo- 
nebit, quife ipfe decipit. 

S. 308. j^v}'* particip. II. Conj. radicis deperditae '^\ pro k? «, in II. 
conflr. cum (J>£, comminatus fuit, graviter perfirinxit, increpavit. Abulph. 
H. D. p. 55. OjA£==3 (4^ ^^ J^JJ' ^ ncre P av ^ eum (Salomonem) Deus 
ob infidelitatem ejus', et p. 514. Et Patriarcham Arfenium 1 Xz. A:s: J « 
|J\£> aAju, qui ob hoc faclum eum reprehenderat, in exilium dedit. Con- 
ftruitur etiam cum Lam, ibid. p. 58. fU.^1 5cj.loJ / «-a>JI Ul &:s: j «, 
e£ increpavit eum (Achabum) Elias Propheta, quod coleret idola. Sic 330 

etiam p. 71« ^ Judcei ipfum Ezechielem occiderunt &dz&*j (Jsrs^, quod 
eos increparet. 

S. 369. Conf. prius membrum cum N. 324.- — J^ia-*, conjidens, 
fcil. «jJJI .Ac uti plene fcribitur in I. Colledl. N. 24. et Meidan. i. N. 18. 
Eft particip. V. Conj. radicis (J^rsj, de qua vide not. ad I. Collect. N. 176. 

S. 372. Pofterius membrum adfuit in I. Collect. N. 135. vide quae ibi 
annotavimus. 

S. 374. Conf. N. 66. 

S. 375. Elegantiffima tum rhythmo, cum fenfu fententia, cum qua con- 

ferenda prior pars fententiae N. 384. — ^j^aj fut. II. Conj. radicis cil pro 
<-Xj! vicin. ru Ol, TlN, med. «, pp. gravilate fua prejfit, incurvavitque onus 
impofitum ; h. poteftas intorquendi in majorem molem, fic ut quid condenfe- 
tur inde, etfpijjum ac durum reddatur. Unde in II. Spec. Jirmavit, robo- 
ravit, corroboravit. Cor. ii. 87. lxi. 14. Abulph. H. D. p. 119. Hift. Sarac. 
p. 149. et Tharaph. v. 20. Eandem incurvandi vim primigeniam olim re- 
fediffe in Hebr. radice deperdita TW liquet ex derivato TN vel Tc«i, pondus 
grave, moles prwgravans; unde per metaphoram transfertur partim ad va- 
porationem nebulofam et graviorem imbres parituram, Gen. ii. 6. partim 
ad calamitatem, qua quis ita incurvatur et deorfum premitur, ut fe erigere 
nequeat, donec oneri tandem fuccumbit. Quo fenfu adhibetur Pf. xviii. 19. 
ubi Jehova dicitur Davidi fuiffe in fulcrum, quod ipfum firmiter fuftentave- 
rit, ne ab incumbente mole et pondere calamitatum opprimeretur, et elide- 
retur; et Jobi, cap.*xxxi. 3. ubi moles incubans, i. e. gravijjimum exitium, 
figura graviori pingitur tempeftatis inftar a longo paratae, conglobatae, et 
tandem cum pernicie in caput injufti erupturae. Conf. Schult. in Jobum, 
p. 446. et 560. et in Prov. p. 52. et 174. 

S. 376. . «v*\-> fut. I. Conj. radicis ,'j^, verbum paftoritium, pellere, 
impellere gregem, Vit. Salad. p. 68. uti cogn. /j*»* in X. Spec. valet 33/ 

gregem impulit in unum agmen. Ibn. Dor. v. 134. /j'Uw notat etiam ten- 

dere aliquo. Abulph. H. D. p. 468. Conf. Schult. Animad. in V. T. p. 443. 

S. 377- Signiflcat, Quemlibet oportere fe bonis operibus praeparare ad 

mortem, quo magis ea ipfi immineat. — ^-^ ^ a ' e g° P ro ^'-cj uti Cod. 
M. vitiofe legit. 

S. 378. AjJ^. pertinet ad eum qui laudatur. (£■>, laudavit c. c. / Az. 
perfonae. 

S. 379. Senfu Tion multum difFert a fent. N. 304. — ^Lsi' faepiffime 

notat decrctum, peculiariter Divinum. Tim. i. 6. et 62. a r^oi, fecuit, 

prcecidit, et h. decrevit, prcedeftinavit ; h. 1. vero mortem defignat, uti Tim. 

ii. 142. et ipfa radix in VII. determinata fuit res, abfolute valet, mortuus 

fuit. Ibid. p. 970. 

S. 380. Oppofita fententia adfuit N. 14. et 344. 

S. 381. Prouti quifque in hac vita vixerit, ita in die refurrectionis mer- 

o 

."? " I — 
cedem fuam accipiet. — , \zs: ..*" fut. I. Conj. cum syj praefixo, quo ad fu- 

. . .. J 

turum noftrum reftringitur. Vide Gramm. Erpenii, p. 52. Radix , **-sr » 

pp. adhceft, cohceft, qua notione occurrit in Verf. Arabica Joh. xii. 26. — 

Phrafis A^Uxll f«j occurrit etiam Cor. xxxix. 16. Vide et N. 266. 

s o,- s o 

S. 384. Conf. N. 375. — Porro ^)y> et ^aj h. 1. ita opponuntur ut 
prius meta verha, pofterius praxin, fcil. exercitium bonorum operum defig- 

o _ 

net. Sic etiam Cor. xxi. 73. Har. vi. 256. et alibi. — (^^ fut. I.- Conj. 
radicis (^J^. ult. * et (3 , TH^, pp. uvere, madere, h. profuit, commodo 
fuit, quatenus uvida profunt et deleclant. Abulph. H. D. p. 289. et 51 6. 
Inde Hebr. 'H5, hcedulus tener, mollis, delicatus, fic diclus ob carnem tcvi- 
dam, fuccique plenam, et IVil^, ripce, quia femper uvent et madent. — 

J — SJ J Oj -- — - 

(J^kZa.j pro ^y^jtfj fut. VIII. Conj. a (J^^j, pp. nexuit, connexuit, dein 
junxit, copulavit, in VIII. conjuncla fuit res rei c. c. <-_'.. 

X X 338 

S. 385. Nemo, five dives five pauper fit, mortem effugere poteft. De 
quo eleganter Horatius Carm. lib. i. Od. 4. v. 13. 

Pallida mors aquo pu-lfat pede pauperum tabernas 
Regumque turres. 

et Od. 28. v. 15. 

Sed omnes una manet mox, 
Et calcanda femel via lethi. 

Idem affirmat Sophocles apud Grot. 1. c. p. 71. Hx<ri %vuTO~g e<pv pooog, 
mors omnes homines manet. Nec non Euripides, ibid. p. 231. BooroTg a,7ro&<n 
xctT^ctveTv o<pe[\sToii, reddenda cunclis vita tanquam debitum. Quod et 
Apoltolus teftatur in Epifl. ad Hebraeos, cap. ix. 27. 

S. 387. Priorem partem conf. cum N. 351. 

S. 388. L_Xa.C (^ *j Lc, quod remotum efl a te, idem dicit ac quod tibi 
non decretum e/i. 

S. 380. Loco fL*J^I malim legere fbu^l, ut lit infinit. IV. Conj. *xj 
uti fupra fcribitur N. 177- quae fententia cum hac conferenda. — Phrafes 
flxj^l ,A=klj, differre beneficia, et ("LrJu^I c J.a^: ju , accelerare vindic- 
iarn, oppofitae funt Toug aj*JLxj\ jA^Ij, differre poenas, et < J^azs: , * j 
Ajaa^JI, accelerare prcemia, quae occurrunt in feqq. N. 421. 

S. 3Q0. De ufu voculae ,x£ negationem inferentis vide fupra I. Collecl. 
N. 240. — 1oInw>ajI a6t. VIII. Conj. radicis h»*j, quae fecundum Scholiaftem 
ad Carm. Tograi, v. 8. teritur AaS ajuwJ! / & ^ /i>, de omni rei ex- 
panfione et amplitudine, v. g. de facie exporrecla, fcil. hilari, Vit. Salad. 
p. 13. et 24. Similiter in III. Conj. ibid. p. 256. et imprimis in VII. Conj. 
ibid. p. 108. 137. 236. Exc. Abulf. p. 29. et infinitis aliis locis. 

S. 394. Quod hic de infipientis linguae teftatur, idem affirmat Auctor de 
aviditate, Meidan. i. N. 26. Senfus eft, Infipientem mala linguae fuae di- 
rectione caufam efTe, qua mortern, aerumnas, et infinita alia damna fibi ad- 339 5 O ferat. Vide N. l65. et I. Collecl. N. 21. — .^^- notat mortem et quidem 
violentam, cujus uncum impaclum nemo avertat vel avellat, a ^a^. cogn. 
tw £ £>»=^j quod non fimpliciter rapere, fed dtp7ra^eiv, fcil. violenter et 
celeriter rapere aliquid tanquam wnco injeclo, "unde ad raptationem mortis, 
quas fiat veluti zmco ineluclabili, transfertur. Eandem rapiendi poteftatem 
etiam refidere fub Hebr. F)T2H liquet ex Jud. cap. xxi. 21. Et rapietis vobis 
quifquefuam mulierem ex Jiliabus Schiluntinis ; et Pf. x. 9. Neclit infidias 
fpErV7 ad rapiendum pauperem, FptDrf 1 , rapit pauperem, eum detrahendo 
infuum rete. Nec non in cognato ?]nn Job. ix. 12. ejufque derivato fjJirr 
Prov. cap. xxiii. 28. uti ex ipfis fontibus demonflravit Schult. in Prov. 
p. 296. et feqq. 

S. 396. Senfus videtur effe, Viros qui animo virili aliifque prasclaris vir- 
tutibus praediti funt, plerumque refervari ad res adverfas fcil. perferendas, 
vel, fi mavis, eas ita dirigendas, ut eorum conflantia, fapientia, prudentia- 
que minus noceant, quam fi infimae conditionis hominibus demandatae 
efTent. — J^=v>> fcil. hic et faepe alibi notat viros, peculiariter principes, 
prceftantes, nobiles, fortes, virtutibufque pras aliis eminentes, quo fenfu op- 
ponuntur roTg Jl jil, hifimce fortis hominibus, in I. Collecl. N. 74. Uti et 
<J^>J j, vilis, opponitur roTg Jl^, viris prcefiantibus. Tharaph. v. 93. 
Simile difcrimen videmus apud Hebrasos inter tZ^N, vir, et tTTN, homo. 
Prior enim vox faspe notat virum nobilem etfortem. E. g. Pf. xxii. 7 • Ego 
quidem fum vermis CPN NTl, et non vir, i. e. nihil minus quam dignitate, 
viribufque confpicuies. Iterum 1 Sam. xxvi. 15. Et dixit David Abnero 
TltMS EFN frVHCT, nonne vir tu esP i. e. nonne vir fortis et bellicofus es? et 
quisficut tu in Ifraele? Poflerior Gltt, hominem plebeium et vilem defignat, 
Pf. lxxxii. 7 • et Jer. ii. 6. fic etiam \D ,, ^ - ' ,, 31 dicuntur viri principes et emi- 
nentes dignitale, uti e contra D"T^~ t, 2i appellari folent homines plebeii. Evi- 
dens hujus difcriminis exemplum eft, Pf. xlix. 3. Efai. ii. 9. v. 15. &c. &a 

x x 2 340 

■ — ^JO' pro ,zk: J J\J 3. fut. foem. gen. VIII. Conj. radicis jdLj, de qua 
videN. 170. 

S. 399. Loco *^AiaJl legere malhn /\bj\ ITne afnxo — /j-bj c. c. L_J 
rei, notatque fimpliciter locutus eft, non vero allocutus efl aliquem. 

S. 400. Radicem { ^ r * l ~=3j variis flofcuKs Orientalibus infervire fupra vidi- 
mus. I. Collect. N. 225. — Phrafis <JJoLJI ^^=>j, inequitare mendacium, 
h. 1. notat mendacium loqui vel potius omni fuo Jiudio confingere mendacia, 
iifque frcena quafi laxare. 

S. 401. Ita quoque Belgae, Met vraagen ivord men wys. 

S. 402. <J^ T &I, libere pergit, IV. Spec. radicis cj^-^, cujus origo in 
fluxu iibero et foluto. Ufurpatur de oculo exundante lachrymis ; de aqua ; 
de coeio pluviam largiente ; item de animalibus, camelis, qui fine paftore 
noele dieque libere divagantur. Conf. omnino de hac radice E. Scheid. in 
Differt. ad quaedam V. T. loca, cap. i. ubi Vir ille docliflimus civitati Hebr. 
jure merito vindicavit radicem deperditam httn, e cujus fpecies Pyhal re- 
manfit derivatum i"Hftrr vel !~mftrT, imber copiofe et libero fluxu effufus. 
— cj^j V. Spec. ab (J^*l cujus vis primaria videtur efle tendere, exten- 
dere, protendere, h. fperavit, q. d. extendit mentem ad rem, et alio flexu 
med. damm. longa, fcil. extenfa facie pnrditus fuit ; in V. protendit femet 
ad rem, i. e. attento oculo co?ifideravit, vel acieflxa intuitus fuit et expendit 
eam. Hoc fenfu occurrit, Har. v. 102. Abulph. 1. c. p. &7. Cum ergo ad 
Philemonem accefpjfent l^LeU* ijjAa)\ iX^- ^_ $S«, ille, vifa conflderata- 
que ac probe oculis notata forma, dixit, &c. et p. 284. (J^UCc (J^ob' \ jl « 
dJkXs.===>, et fi quis attento oculo librum ejus perpenderit. — Ab extendendo 
etiam notio debilitatis, infirmitatis, et languoris apud Hebraeos in radice 
*?EN profluxit, quatenus id quod extenditur, attenuatur, atque adeo debilis, 
wflrmus, et languidus fit. 

S. 403. Jj*j, modefle fe gejfit. V. Spec. radicis ,3«, ")pl vel *W pp. 341 

gravem ejfe, unde ad modejiiam, morumque gravitatem transfertur. Vide- 
not. ad N. 93. — y*^=— J V. Spec. a „*=— , pp. compaclus, Jirmus, folidus 
fuit ; h. magnus, corpulentus, et dein gravis et molejlus fuit, unde in V'. 

femet extulit et fuperbivit. — Ji_. paffiv. ab >a_., *\pn, cujus primaria vis 
eft tenuavit, attenuavit, et intranfitive, attenuatus fuit ad fummam exilita- 
tem, unde notio contemptionis apud Arabes; apud Hebrasos vero fcrutationis 
et quidem fubtilioris et profundioris, quae aliquid ad minutiffimum ufque 
pulvifculum excutit, perquirit, atque explorat. 

„ O " b 

S. 404. / ^s^l, fe contraxit, ne quis fe videat, atque ita pudore 
qffeclus eji. X. Spec. radicis /^=* pro /^_, ^ft, convolvi, compingi cum 
convolutione.^De qua vide quse annotavimus I. Collect. N. 53. 

S. 407. Sapientes confulendos effe monet etiam Graecorum quidam 

apud Grot. 1. c. p.927. Zotpa Tiruf uvoooq Ts-pooSexn (rvp£,v\iuv, tu non.niji 

afapiente conjilium pete. Nec mirum, *Zotpvj votpuv yup yivsrui o~vfi£ou\ict, 

fapientis enim corjiiia funt fapientia, cum e contrario injipientia conjiiiarii 

a _- o 

perniciofa eji ei, qui conflium petit, uti docuit Imperator, N. 96. — u\>a>*i!, 
foius in opere vel aliqua re verfatus fuit, Abulph. H. D. p. 59. a u\j, TQ, 
yp. fecuit, refecuit, h.feparavit afe invicem, feparavit fe ab hominibus. 

S. 408. Ool&l et _-ol_. pertinent ad praeced. <j^uu, ideo in fcenr. 

gen. fcrrbuntur. Prius efl 3. fcem. gen. IV. Conj. radicis (jl&, pn vel Wv, 

in origine, laxus fuit, h. levis, item vilis et contemptibilis fuit alicui. Vide 

I. Colle6t. N. 101. Pofterius eft 3. fcem. gen. I. Conj. _l_, pp. fecuit, 

Jidit, h. decepit. Cor. xii. 52. 

S. 409. Phrafis <w>ju u^wl_., cum fe ipfo computum inire, convenit 
cum ea, qua ufus efl David. Pf. cxix. 59. ubi inquit ^T\1 Vtt_f a putatam 
viarum mearum fummam perpoiivi. 

S. 410. Optime huc faciunt verba Cor. ii. 9. «s. A_J I <j *£.£ bb J . 

„ j j O - .- - o j .- .-• 03 a - j _ o _ j „3 .- . s-o,. 

|Mj.x*iv.J l^ >^AJ| ^! (^£<A_; J . Uo^ Ua^I ^j,jJ\JIj, decipere Jiu- 342 

dent Deum, eofque qui erediderunt ; verum non decipiunt niji animas fua$> 
neque fentiunt hoc. Immo Deum fallere res impoflibilis eft. YIocvtvi yoto gp, 
•zrciVToc Te @Xe7r£i Osog, prafens enim ubique eft, omniaque infpeclat Deus, 
uti bene quidam Grascorum inquit apud Grot. 1. c. p. Q33. — v Jvc* et 

Y Ol^. Prius eft pafliv. I. Conj. Pofterius activum III. Conj. radicis v Jvi», 
cujus primaria poteftas fita eft in fubducendo fefe, h. decepit, fefellit, dolore 
circumvenit, in III. fallere jiuduit alium. 

S. 411. Prius membrum fignificat, Eura, qui orphanum injuria africit, 

eo ipfo efficere, ut et filii fui poft mortem fuam ab aliis injuriofe traclati 

fint. — j*aaj orphanus, a Ju, cujus primaria vis eft rumpere, abrumpere 

diffindendo, unde transfertur non folum ad lafjitudinem et virium infraclio- 

nem, quae fecundo loco apud Golium exftat, fed et ad folitudinem et fepa- 

rationem illam, qua quid refciffum ab aliis folum relinquilur. Hinc »aaj 

DVl s , orphanus, fcil. pupillus, qui a parentibus refcinditur per mortem, et 

folus relinquitur. — Ad Drr 1 pertinet quoque forma or^N, Pf. xix. 14. Re- 

fertur quidem ab aliis ad DDJl, ab aliis ad DriN. Verum praeftat ftatuere 

radicem Drr 1 , et totum locum h. m. vertere: A tumidis fubflringe fervum 

iuum, ne dominentur in me, D.TPN tN, tunc innocens ero parvuli inflar ac 

pupilli, et purus ero a defeclione multa: vel, fi magis arrideat, poflunt verba 

illa etiam fic verti : Tunc unionis inflar enitefcam, quatenus »_a-j apud 

Arabes etiam notat : unicus et folitarius fuit. Unde a v aaj, obfervante 

Mangero in not. ad Tim. i. p. 242. duplicem habet fignificationem, deno- 

tans tum quod unicum efi abfque pari, qualis eft in margaritis unio ; tum 

orphanum, qui folitarius eft alienas opis indigus. — , *£, pp. rupit, Jidit ; 

h. abrupit vincula necefjitudinum, rebellis, contumax fuit. Ham. p. 522. 

Abulph. H. D. p. 251. /^.juu / ^jI ^! <5J (jl-As, et dixit ei,Jilius meus 

contumax in me eft. — dc2>IJw:! ,«2.i, adjuvat adverfarios fuos, i. e. efficit, 

ut eo facilius ipfum evincere poffint. — 0>lJw:l collect. ra Jwj, hofiis, ad- 

verfarius, quam notionem Hebr. 72 et plur. D 4 »"^ etiam habuifTe liquet ex 343 

Jud. ii. 3. ubi verba EPISJ D27 VTV) non vertenda, et erunt vobis in latera, fed, et vobis hoftes erunt, uti in Cor. xix. 81. I«JW3 J==2*\<z i^jjjj 
et ipjis hojles erunt. 

N. 412. o<3Lw.=s» UL^, medicatur invidis fuis, i. e. efficit, ne iniqua 
videantur invidias vulnera. — De verbo (ji^s 3 vide I. Collect. N. 266. 

S. 413. v^-^l, confilium rogavit, X. Spec. radicis ^f 2 ^ \ TO3, pp. 
purus, nullifque fordibus turbatus fuit liquor, h. per metaphoram, fdelis et 
ingenuus fuit amicus, et dein fincere monuit, confuluit. — ^J^- idem cum 
/ ^waS, pp. tegere, h. decipere, peculiariter fmulando et falfa perfuafone, 
ibid. N. 182. — ldc« cogn. ru ^*;, y^" 1 , pp. plexuit, et dein dedit confilium 
bene plexum et validis quafi nexibus firmum. Peculiariter ufurpatur de ad- 
monitione facra, quae fit concionando propofita pcena vel praemio. Ita de 
Lockmano filium fuum monitis in religione inftruente. Cor. xxxi. 13. 
Unde et orator facer kclt s^o^v, idcU, \W, audit. — ^jiu^Aj 2. fut. IV. 
Conj. radicis (ji*^.«, cujus origo eadem videtur quae in n«> et i)i^», 
quarum primigenia vis fita eft in re arida et prce ariditate ftrepente. Unde 
ad regionem defolatam et defertam transfertur ; h. in IV. defolatus fuit et 
vacuus locus ; item contrifavit et mcerore affecit. 

S. 415. <wJu v ILal, morem gerere animce fuce, idem dicit quod appe- 
titui ac voluptatibus fuis obfequi. — ^y^jth.l. fpeciali ufu notat favere, 
propitium effe. Inde apud Gol. dX)\ L_xX^«, faveat tibi, p>?'opitiufque fit 
Deus. OJ SO _s S. 41 6. jl^cl collect. tQ y^., inexpertus, indoclus, imperitus. Elnaw. 
p. 76. N. 129. a Jv £, 1D3?, pp. volvit, involvit. — L_>liJl infinit. IV. Conj. sU, inglutivit, alforbft, forbendo hauft falivam, aquam, &c. h. in IV. 

5 o 

Conj. qua Lexica augenda, abforbere fecit,ingurgitavit. — (JL^— ?a__I act. 

VIII. Spec. ab <J^_=___ in IV. et VIII. idem quod ^£=^1, obfcura et 
dubiafuit res. 344 ;-o ^ ^ o S. 417. c_s^r" c'^ ^* 6 ) a d literam, de officio, vel pars qfficii pajloris 
«ft. /y^ fepe notat id quodjieri oportet, qfficium. Lib. Colail. p. 58. 72. 
83. et mox N. 418. 419. et 420. De radice i£j, JXH, vide not. ad I. Col- 
lecl. N. 158. 

S. 420. In verfione fenfum magis quam verba expreffi. Valde enim 
difficile eft verba, ut jacent, in Latinum fermonem transfundere. 

S. 421. Prius membrum convenit cum fent. N. 157- Conf. etiam 
N. 38Q. 

S. 424. »«Lko, durities, obduratio, fcil. u*AJUI, cordis, a / ^i", TWp, 
de quo vide I. CollecT:. N. 202. ubi plena phrafis occurrit. — *^j, Jignum 
a natura imprejfum, indoles, a ("t$j, pp.Jixit, notam imprejjit. Conf. Schult. 
ad Har. vi. p. 264. et 269. feqq. et Tim. ii. 344. — %»[*£., focordia, in- 
curia, a , <-*£, in origine idem cum Ia£ et l>.£, pp. conjiipatus, Jpijfus, 
crajfus Juit, unde ad Jtupiditatem crajfiorem etjocordiam transfertur. Ita 
Har. iv. 42. et Abulph. 1. c. p. 517. Conf. Schult. ad Ham. p. 417. ct 418. 

s - j ^ s- o j 

S. 425. r^ljLo colle6t. tv f*j*-<j obceratus, debitis objtriclus, a (*.£, D"W, 
objtriclus, obceratusjuit. Cor. ix. 62. et in VIII. Conj. qua Lexica augenda, 
ces alienum contraxit. Har. iii. 162. Vide quae notavimus ad N. 59. — 
(^y^zsJ infinit. V. Spec. radicis .^. ^., vftTf, tidit, pertulitque patienter, 
mijericordia affeclus ejl. Lib. Colail. p. 1Q. In V. idem. Vide de hac radice 
I. Collea. N. I89. 

S. 426. Convenit cum diclo Salomonis, Prov. xxviii. 2(5. 1171 ffEll 

v^M N1PF, Jecure recumbens in cor Juum Jlolidus ejt. — De radice r*-==»j ^P^, 
fupra egimus N. 403. 

s o ^ o 2 o ^ 

S. 427. [^£ '-a^»! i^J-t* 9 U * vivere Jacit Jcientiam, i. e. qui monu- 
menta ingenii fui reliquit, et fic efficit ut apud pofteritatem recenti in 
memoria maneant. 

S. 428. Conf. N. 215. 345 

e — ■ 
S. 429. Conf. I. Collect. N. 201. — ■ $ X J, exitium, interitus, pernicies, 

a ikJ, periit, interiit. Ita Abulph. H. D. p. 279* Utique fcio, quod Ji 

mifero ijti puero in mentem venijfet hoc quod contigit, i)J * aAas u-^$>'-\J, 

fane defecijjet ejus intelleclus et periijfet. 

S. 430. Conf. N. 79- et 108- 

S. 431. Conf. N. 26. et quae ibi notavimus. 

S. 434. De voce L^L^JI vide N. 42. 

S. 435. Vel, Euge liheralitatis fociam verecundiam. *s6 hic et 3. feqq. 
fententiis particula efl approbandi, Euge, quam! ita Cor. iii. 136. viii. 
40. et infra Meidan. ii. N. 15. Saepe etiam efl particula ajfeverandi et 
qffirmandi, idemque valet quod v^, certe profeclo, utique, Lib. Colaih 
p. 90. 

S. 436. Idem Sen. et Syr. Sent. N. 401. Metus improbos compefcit, non 

clementia. Metus fcil. poenarum faepiflime caufa eft, qua multi a rebel- 

s - Hi 

lione cohibentur ae deterrentur. — :^Lsr I particip. I. Conj. ab jsr*-, pp. 

Ugavit? conjirinxit camelum in extremitate pedum, quae notio propria apud 

5 
Golium fecundo loco comparet ; h. cohibuit. Ita noftrum j^Us^ adhibetur 

de aggere, fcil. obice aquarum. Cor. xxvii. 62. 

S. 437. Oylb particip. ab O.L, propulit, abegit, repulit. Abulph. 1. c 
p. 183. et 528. Gol. Adag. Cent. i. N. 9. Vide -de hac voce N. 141. — 
^Uo;, acquiefcentia, fcil. in decreto Dei. Plena phrafis occurrit in L Collect. 
N. 69. ubi -^Ia^aJIj A^cj dicitur medicina cordis ejfe, et in feqq. N. 449. 
ubi docet medium efle, quo quis ccvTctpxeiccv, fcil. animum contentum adeo- 
que vacuum afollicitudine acquirere poffit. — »^AJ ex <J,art. <JI et •»£. 

S. 438. Significat, Famelico quaelibet alimenta perquam gratiflima efle. 
— ;'I<J>1 notat opfonium, five ftaiLJI Aj v-^aLij Lc, quidquid pani additvr 
in condimentum, ut butyrum, mel, lacluca, carnes, fructus, &c. 

y y 346 

S. 43Q. Non invenufte comparat Imperator ftultorum profperitatem cum 
horto fuper fterquilinio. Sicuti enim hortus ob foli pinguitudinem abun- 
dantius crefcit, frondibufque fuis fupervagatur, ita etiam ftulti, quibus ab 
omni parte opes ac deliciae affluunt, luxuriare, divitiifque fuis ac facultatibus 
cum faftu et arrogantia fuperbire folent. Eodem tendit etiam diclum Salo- 
monis, cap. xix. 10. Ifijyfi h^Olh mfcW N7, non decorum elumbi, fcW.Jlulto 
diviti faflofce delicice, fcil. divitiae ac voluptates, fiquidem iis plerumque 
ventofae fuperbiae et arrogantiae fraena laxare folent; magnce emmfelicilalis 
comites funt flidtitia et arrogantia; uti bene Zwing. p. 1279. 

S. 441. Idem fere monitum vide in feqq. N. 447. et 450. — De radice 
oJ egimus N. 268. et de . «L*j, unde c^oLw, N. 376. — ^Atj collect. 
rqg AaaC;, res expetita, peculiariter midtuni, amplumque donum, multce 
opes. Ita Abulph. H. D. p. 3QO. u^jIcJI »<jJ (JiAj*, iifque magna proe- 
mia erogavit. Similiter Tim. i. 378. et Lib. Colail. p. 22. Qui non equitat 
terrores L^-uliJl ^aj J, non accipiet midtas opes. Radix efl ^tj, vel 
<~^tj, 1}H, cujus primaria poteftas in cavitate ampliore, praefertim in 
ventre, unde ad infatiabilem vorandi cupiditatem, et latius dein ad omnem 
cupiditatem avidiorem, qua quis aliquid flagranter concupifcit ac vehemen- 
ter defiderat, transfertur. Sic Abulph. 1. c. p. 8. L>jJJI ^i ^j-^Ji magno 

defderio concupiveruntfceminas. Vit. Salad. p. 6. «XacJI <J\ji_X/i, (•>>.£_=_?« 

I 
C-o>\3r I v I v <sn / i, et erat percupidus traditionis hauriendce. Item 

Tim. ii. 6l0. <3;l«-. jO>l_o ^Jj£ Aa_> ^tj*, ejufque amore Jlagrarunt ad 

unum omnes. Vides hinc Hebr. Ijn, efurire, originem fuam itidem habere 

in ventre cavo et vorandi cupiditate. 

S. 442. Valde obfcurum eft hoc diclum. Ad literam fonat, Admonitio tua 

inter turbam, vel, quod praeferrem, inter primores percujfio eji. Senfus, ut 

mihi videtur, duplex efTe poteft. Vel primo, turbas hominum fe immifcere 

ad monendum, exponit verberum periculo. Vel fecundo, primoribus viris 

confilium dare velle, exponit verberibus. Notum fcil. admonitiones, quae 347 

ab inferioris conditionis hominibus primoribus dantur, plerumque ab ipfis 
aegre ferri. — ^Ol^ fgepe quidem turbam hominum, ccetum, ejufque conven- 

o — o •— ^. _; o»o _ 

tum notat. E. g. Cor. ii. 247. -^n non refpexifii ,J^> (m~* ^wX^JI / Jl 

J,O.,O...-0 " " ;£ 

/ <->jj*~o v-XjtJ t^o (^jI-jjJ, ad conventum ex Jiliis Ifraelis poji Mofen? 
Non raro tamen primores, nobiles, optimates defignat. Sic Cor. x. 74. Dein 
mifimus pojl eos Mofen et Aaronem ad Pharaonem AjJLo «, et proceres ejus, 
cumfignis nojiris, fed fuperbe fe gefferunt; et xi. 3Q. Etfabricabat arcam, 

O , O «• , 

e£ quotiefcunque tranfibat juxta illum, &~ejS ^^ ?^.^c, primores e gente 
ejus jocum captabant ex eo. Similiter xii. 43. xxiii. 25. aliifque in locis. 
Eandem notionem obfervavit Onkelos in Hebr. i*7D Gen. cap. xlviii. 19. 
ubi Jacob Ephraimo benedicens ait : D' 1 ' , J N7D XVTV 15nt% quae verba ita 

vertit, 'ptD' 1 7tB T\TV TV\21\ etfilii ejus erunt dominantes in populum. Videa- 

G a - - ■!■■' 

tur Schult. in locum. — Arlr*--' infinit. II. Conj. radicis <r _Js, pp. quafjit, 

quaffavit, h. percufjit, contudit caput fufie. Ufurpatur imprimis de percuf- 

fione graviori. Sic de percujfione cervicis ; de collifione dentium, &c. &c. 

in II. idem, in III. verberibus contendere. Vide hanc radicem copiofe illuf- 

tratam ab H. A. Schult. in not. ad Elnaw. p. 122. et feqq. 

S. 443. Conf. N. 235. et 331. De radice L\^, unde jJ^s^, vide not. 
ad N. 384. 

S. 444. ("HaJ", pp. efl linea conferta margaritarum. Apud Golium ter- 
tio loco exponitur per w^ I ^S^-^o, fundamentum et conflitutio rei, id quo 
negotium confiat et fiubfifiit, fl-r==JI fUii, itaque erit fundamentum hono- 

J ,, o , 

ris, fcil. id quo t honor confiat vel acquiritur. — ^U>Xu2<*, duplici ratione ; 
pp. duce proprietates. Eft dualis a fing. £X*a<>., pp. portio quce fola alicui 
competit, id quod quis folum habet ac propriam, h. mos, proprietas, pras- 
fertim laudabilis, qua quis ab aliis difcernitur. Tim. ii. 996. et N. 120. a 

^J^i*, pp. divifit, dividendo determinavit, et dein portionem alicui dedit. — 

y y 2 348 

.iUaJl, jujtitia, decijio jujia ; ac~l\ IV. Conj. a y__j, i?i media parle at- 
tigit, in IV. medium tenuit, jujle et ex cequo rem compofuit cum alio, quod 
jujium eji,fecit alteri, et de fe tribuit, pro quo etiam dicunt ^j.^, _uu__il 
«Waj. — Affixum t_J in _Jol__Jl et L_£j*Ju docet, ni fallor, h. 1. intelligi 

jujlitiam, qua quis cum fe ipfo jujle et ejr ^omo agaf. Uti sLwl*/* refpicit 
ad auxilium, quod aliis et quidem fratribus adfertur. 

S. 445. Phrafis 0\aaJ| ^Ai, cor domus, notat mediam partem domus, 
uti media acies abfolute « — -vA_>, fubintelleclo „__=_aw_sJ I , vocatur. Vita Salad. 
p. 54. J*s£ owam (Sultanus), cui deftinatum erat confligere, hoc audivijfet, 
ad prcelium fe compofuit, juflaque acie infirucla, Wj* 'i-**±j* aJI y j, et ad 
dextram, et ad liniftram, et ad medium, fortifjimis fuhfidiis Jirmata, hojii ob- 

e -i — 2 

vius procedit. — -X**', extremum, terminus,Jinis, ab Jv^el, pp. tetendit, exten- 

eo- 

oV/, peeuliariter funem. — m£, pp. (sjlus interior aquarum profundarum, et 

dein profunditas,fundus, et imum cujufque rei. Unde et ipfum Themajlc, 
yty, venit in depreffam, cavamque terram. Ejus propria notio comparet 

apud Gol. quarto loco, ferbuit cefiu dies, &c. — J^2_ J , altitudo, a v-*V_s: J , 
"D_, pp. eminuit, prominuit, elatufque fuit ante oculos ; h. manifejla ac c/ara 
fuit res. Unde *T0i7 apud Hebraeos indicavit, demonflravit, ob oculos ha- 
buit ; et 7^1, coram, quod infert perfpicuitatem eminentem, vel eminentiam 
ante oculos verfantem. 

S. 446. Pro , VUu, legere malim . «Uu, ut fit act. III. Conj. /JJ^, hy- 
pocritam agit, a / "L*J, de quo vide not. ad N. 40. 

S. 447. Conf. N. 268. — pJ'Us, iniquitas, act. radicis J'l, DCJN, pp. tarc- 
dere, dein tundendo impingere, fic tundere pedes dicuntur, quando ita ojfen- 
dunt, ut lapfus fequatur ; unde geminus ufus, labi in peccatum et labi in 
perniciem. — Jt-^j cufiodies, ab Jy__., fin, pp. Jirinxit, injirinxit rem ad 
eam fervandam, h. cujiodivit, peculiari ufu adhibetur de baccis, aliifque mo- 
nilibus unojilo confertis, quales ap. Hebrseos D^Vnn audiunt, Cant. i. 10. 34Q 

S. 450. Cia^wJ! plur. foem.gen. t£ AajSj coltecl. r^ A^a^, res dubia 

et obfcura, Abulph. H. D. p. 357. Har. ii. 62.. et infra Meidan. i. N. 40. 

Radix eft aa^j, cujus origo in obfcuro, h. in II. adumbravit, et dein compa- 

ravit, ajjimilavit obfcurius, item obfcurare, incertum reddere ; in VIII. ob- 

fcura mihi fuit res et ambigua. Lib. Colail. p. 43. et Har. vi. 278. ^ ■ 

O . O , O =; OS .«, 

<ua^jI Le jl l»/*l uulj, neque aggrediare aliquid, quod obfcurum et ambi- 

£ £ c- - c- 

guum efi. — ^J) colledl. rris ^jj, fcandalum dubium, &c. a ^^, 1"H J5 
cujus origo fecundum Teblebium ad Har. ii. 89. lita eft in inquieta com- 
motione et concujjione, unde ad omne quodfollicitat et turbat, utfcandala, 
fufpiciones, dubitationes, lites five rixus acriores, omnemque vexationem, qua 
quis quali concutitur, nulla quiete ei conceffa, transfertur. Qui plura de hac 
radice velit, adeat Schult. in Har. 1. c. in Prov. p. 27. et Animad. in V. T. 
p. 45. &c. ^Uij^c plur. fcem. gen. particip. IV. Conj. /yJj,^, perniciofus, 
a / 4J4, periit, interiit, in IV. exitio dedit, perdidit. Ita Tab. Ceb. p. 36. 

J , JC J J 5= 55 3 

&ju±^.)\ <^j!iAXJI, voluptates perniciofe. 

S. 453. ^j.aX), Jiducia, fivejirmitas, fcil. Jidei, uti fupra N. 117. 153. 

, - o 3 

205. et 234. — ..X/ij!, pp.^vWere, h. difcriminare capillos, et dein difiinguere 

a fe invicem,fcire, clare cognofcere, q. d. fubtiliffime et ad tenuitatem ufque 

pili intelligere. Conf. de hac radice Schult. ad Har. ii. 49. et 50. 

j * , j , , . 

S. 455. JUjvwJ 3. fut. fcem. gen. II. Conj. radicis <JLn med. t/-aw, THE?, 

pp. laxus, amplus, et pendulus fuit ; in II. laxare, liberum, promptum, folu- 
tum facere,h.Jingere, adornare alicui negotium. Cor. xii. 19. Et quum ve- 

o - 

niffent, ojiendentes fuper tunicam ejus fanguinem falfum, dixit (Jacob), <Jo 

o ,ss - 

oJ j>jo, atqui apte compofuerunt vobis animae vejirce negotium, i. e. cora- 
Jinxijiis hoc. Similiter v. 83. Cor. xx. 94. xlvii. 25. et alibi. 

, S — o , , 

S. 456. iS-^ pro ^JtJtM VIII. Conj. radicis <£■£, pp. pepulit, pro- 
SiP ^ Sr ^ Sr 

jEwfoV; h. vocem pepulit ex ore prce angujiia, Har. vi. 214. hinc clamavit, 350 

advocavit, vocavit tn auxilium. Abulph. l.c. p. 52Q. et Ham. p. 448. Item 
gloriam Jibi arrogare. Abulph. 1. c. p. 3. Har. ii. 48. in VIII. gloriatus 
fuit de genere aut fortitudine. Ham. p. 448. Har. iii. p. 179- (^Jol Conj. 
VIII. a C_£^> ITHO, origo fita eft mfecando,Jindendo, difrumpendo. Ita apud 
Gol. Adag. Cent. ii. p. 123. N. 6o. aas^ ^s: J^aAJI C£r*-S difrumpitur 
no,r ai aurora, et Caab ben Zoheir v. 33. 1<2aj\£=>j ^UJJI C^-Aj, lacerat 
peclus manihus fuis. A fecando orta eft etiam notio Jlngendi mendacium, 
q. d. a veritate dijfecuit. Unde &j's,Jigmentum, mendacium, fcil. a veritate 
refeclum. Similiter in VIII. qffinxit alicui mendacium. Cor. xxxii. 3. et 
lxi. 7- ubi plena phrafis occurrit, AJJI (i£ (OasI (^y"* a^I (/?-■* 1 

— . - O-o " " \ 

v_jij\£==jl, ^«.s autem eft iniquior, quam qui confingit de Deo mendacium? 

— A Jindendo porro notio germinationis et fertilitatis apud Hebraeos ma- 

navit, quatenus terra flnditur, quum e gremio fuo protrudit germina ; uti 

et ("HD vel N")D, onager a celeberrimo curfu, quo viam et auram quafi 

v 
fecat, nomen accepit. 

S. 458. Conf. N. 427- — .^JU^f, perfonce eorum. ^jUsl collect. eft 

O O - ' 

a fing. ^j-^z-, oculus, unde ad multas diverfiffimafque notiones transfertur. 
Hic loci et facpe alibi ufurpatur de perfona vel re ipfa, fcil. rei ipfius ejfen- 
tia. Liceat mihi aliquot exempla afferre. Abulph. H. D. p. 6. Et creati 
funt (Adam et Eva) hora prima Aaa^sj ^'^Jl lv-X<fc (^-e, ejufdem^diei (Ve- 
neris) ; p. 128. cjIAa^JI .3 ^•^V ly**^ j ^ A -y ' v-^^JX^» fjvjb <J^I 5 
dico hanc ipfijjimam Empedoclis fententiam de attributis; p. 167. JlxJf* 
cjI j I-^a^-j ^£> ajuo C^vajI, fecundi attributa (Deo) ajferunt, quce 
funt ipfa ejfentia ; p. 281. Apud nos conftat defecla Sabceorum, ^'jCO ^J 
l#U.*J LeJOUI ^aaj!Jsa~=JI 5a£<3 /^, profeffionem ipfifjimam ejfe 
cum Chaldceorum antiquorum profefjione ; p. 350. Quando me occupavit 
vel leviffimus fomnus, &c. ^l tg^* I^jIaxIj ^jVjLw^JI l_Xaaj jJoJ, 
de ipfis illis qucefiionibus fomniabam, ita ut, &c. p. 356. Et hoc tibi indi- 351 

cium eft de fummo illius fiudio et diligentia, Aaa.sJ >Xxi\ u-vUoa, quod 

fcientice fui ipfius gratia operam dederit. Quibus addo locum ex Har. iv. 

144. Dixit Harith ibn Hemman, quum condidiffem aure id quod inter eos 

, 3 , O , J , 03 O S , J O J 

reciprocatum erat, L^aas: 4 t _I rJ /J! ^-^aj» defderavi perfonas ipfas 
cognofcere. 

S. 45Q. Senfus hujus fententise facilis eft. Sed conftruclionem verbo- 

O , o, 

rum nequeo expedire, nifi pro M^j, hic et in duabus fententiis fequenti- 

J O J ~S " _ 

bus, legatur ,—JLj, refpicere faciet, et pro UJ.Ia^J!, in accuf. L-jLyiJ'; et 
fic etiam in feq. fententia pro a:_™I, in accuf. <f__ A - 2; !. — Porro phrafis 

, , , J o S "" 

X_L_£ <J-^I» ve ^ P°tins a_jL_.xJ( <J«^I, populus recentis ac nitentis ju- 
ventutis, notat eos, qui recenti juyentutis flore ac vigore gaudent. Vox J^l 
obfervante Schult. in indice ad Lib. Colail. p. 100. pro ratione adjecti geni- 
tivi varias admittit fignificationes, quibus plerumque defignantur, vel rei 
alicujus artifve periti, vel certas conditionis homines, vel prasditi aliqua 
virtute aut vitio infigni. Sic e. g. AxJ\ _k£f, eruditi, Abulph. H. D. 
p. 247. <&Lodl (J^l, augures, Tim. i. 16. maaJ! J.9&I Pf. Ixxvii. 12. 
vel _jIa J! <J^I, fepulti, Ham. 540. A_a_a_j Jv.&!, familia alicujus, 
Abulph. H. D. p. 59. £ajA v JI J,£l, cwes, Abulf. V. M. p. 31. J<£| 
JW_-rl, «-.?;*_*, Elnaw. p. 98. C_£l J! J^l, prudentes, Mon. V. A. p. 51. 
lin. 3. ajU:_:-'! <J>.&\, fraudulenti, ibid. p. 68. <JU-e_l J^£!, divites, 
Erpen. et Scalig. Prov. Cent. ii. N. 87* Similes phrafes apud Imperatorem 
noftrum paffim obviae funt, vide N. 101. 302. 460. 46l. &c..et Meidan. i. 

N. 5. 14. &c. — , <5 J '} :: --* c °ll ec ^' T * ( s ^ ve ^ «^y^» incurvans, ab U_., 
rwn, pp. feclere, inclinare, et intranfitive, inclinari, incurvari; hinc Aaa_, 
arcus infiexa habens latera, ejufque pl. / ,-*:"•-« et IjU_., arcus curvati. Ibn. 
Dor. v. 47. Tharaph. v. 19. et Exc. Ifphan. p. 21. et ig^zr* pro (jC,&X^r°, 

e — 

inflexus. Ibn. Dor. v. 51. — |*-^J I notat decrepitam et extremam feneclutem, 
ab f^&jfenefcere, fenio defecit et confeclus fuit homo. Hift. Sarac. p. 146. 352 

— WjjU4j, adolefcentia, juventus, ab ardore, qui eft prsecipue in aetate juve- 

nili. Radix efl <w^, 11117, pp. arjit, h. adolevit puer,juvenis evajit. Conf. 

Schult. ad Ham. p. 380. et 460. et ad Har. iv. Q. 

S. 46o. Vide quae de conftruclione notavimus ad fententiam praeced. 

N. 459. — jyLdi acl. radicis »*-2£, commoditate vitce et affluentia bonorum 

5 — ■* m s- - „ . . 

donavit eos Deus. — <JJU J " collecT. ryg aJJU, defcendens, a <_)J, bt3, pp. 

S O J „ , 

fiuxit, diffluxit; h. defcendit. — «.JUw, morbus, cegritudo, a jji**j, pp. punc- 
tus, compunSius ficit, h. doluit, male habuit, cegrotavit. 

O •.*!.» J OJ 5 ji „2 

S. 46l. Pro J^-a-v. iterum lege Joaj — v— ijj' ac ^- radicis ^ j ; I , pp. 
movit, h. cito et derepente venit, five fupervenit. Ita Cor. liii. 57. et Tim. 
ii. 670. AJj^! C--vjJI, approperat dies novijjima; h. 1. ufurpatur de migra- 
tione e vita, quo fenfu <J^aj in VIII. Conj. faepius occurrit. Vide fupra not. 
ad N. 33. 

O — 0--0 — O 5 -* _- 0*0 

S. 462. ^-VxJl (J^l leg e S-V^J'» vaferrimus Arabum ; vel, fi mavis, 
infelicifjimus Arabum. Radix enim / ^C^ non folum ufurpatur de eo, qui 
ajlutus, verfutus, vafer, eifubtili ingenio eji, fed et de eo, cui grave infortu- 
nium accidit, vel eo quaii complanatur et opprimitur, unde &a£Io, gravis 
cafus, peculiariter adverfus, malum, infortunium graviffimum. Abulph. H. D. 
p. 452. U V *JI AAAA^yJ I v a-2JI £_JjUJI^ L£_\Jl £a£|_\JI !j_bj, hic 
malum ingens efl, infortunium gravijfimum, et calamitas ineffabilis. Sic 
etiam Tim. i. 456. et Gol. Adag. p. 118. N. 24. Inde etiam forma intenfi- 

». o 5 

tiva / «Skol, calamitojior , infelicior, Cor. liv. 45. ubi hora vel dies judicii 

- o"i 

, <-£_»!, calamitofifjima, vocatur. 

-o — -o- 

£>. 463. L-»*-fc non comparet in Lexicis. Eft diminut. ab rj^, levior, 

- - o 3 - 

comparat. foem. gen. a mafcul. ^*-^l a radice ^j_k, p!l vel pi~T, origo fita 
eft in laxitate, h. levis ac facilis fuit, unde ad fortunam commodiorem 
transfertur. Ham. p. 330. 353 

S. 404. Hic agi de Ashtaro liquet e fententiis quse in Cod. MS. prse- 
cedunt. Erat autem ille Dux Nachaiensis, qui cum feptuaginta millibus 
hominum ab Ali noftro contra Moaviam adverfarium fuum infennffi- 
raum, ejufque numerofum exercitum miffus ipfos, inter Ekakum et Syriam 
caflra habentes pugna aggreffus, repulit, et poftquam per quadraginta dies 
manus conferuerant, gloriofam victoriam ab iis reportavit, adeo ut ex Era- 
kiensibus viginti quinque millia et e Damascenis quadraginta millia occi- 
derunt, uti narrat Abulph. H. D. p. 188. Vocatur hicce Al-Ashtar 

«jJJI t »a>jj, gladius Dei, qui ab iclu non retunditur, neque acie hebes 
fit, ob ejus fortitudinem inviclam, qua omnes, qui cum ipfo in aciera 

defcendebant, vincere folebat, cuique nemo refiftere poterat. — Ly, !"Q3, 
pp. convexus, gibbofus fuit, protuberavit, hinc de gladio qui retunditur a 
cccdendo. Abulph.l.c. p. 177- <£j 7 a^JI («jX ^^1 La>3, et obtufus faclus 
efi ab iclu gladius. Sic etiam apud Gol. Adag. Cent. ii. p. 115. N. 4. 
&a/j jlLzjDLj- ^ ^AjsfjJI^, et gladius fecando obtufus Jit. Hinc lux oritur 
loco 2 Reg. iii. 24. ubi Maforethae perperam legerunt ^l^H loco 12.^, a radice 
Hebraeis reftituenda H12. Tota feries ita decurrit: tSPQ, et percufferunt 
(gladiis nempe) Moabum, fugeruntque Moabitje a facie eorum, 11j)T et 
hebetarunt in i/ia (pugna vel percutione Moabitarum) gladios, idque 
Moabum percutiendo. Plura de hac radice vide apud Schult. in Lib. de 
Defecl. p. 14. et feqq. et in Vindiciis, p. 136. 137. 

5 - O • .. 

S. 467. fJsjt^, idem quod jA^, egenus. Lib. Colail. p. 4. a (0*£r, 
expers fuit opum. — ^__ jl^. pro /• -il^., qui natura durus et immitis, fc- 
vufque efi. Tim. i. 48. a l*.:^., de quo vide not. ad I. Collecl. N. 78. 

S. 468. Conf. N. 59. — \ «o hic et feq. fententia eft particula admi- 

rantis et quidem cum ftupore feq. gemin. accuf. ut I JyJ i^*»*cs.i l e, 

quam optimus eft Zeidus/ Sic etiam Abulph. 1. c. p. 302. Maledicat Deus 
Satance, qui abominanda hcec vobis fuggefjit oLil Lj, quam falfus eft! 

z z 354 

Similiter Elnaw. p. 52. N. 81. L_Jw>. y JI ^j ^a-o! l^ ^AJu*, et dicunt, 
quam fragrans eji mufcus! Vide et Har. iii. 174. et in feqq. Meidan. i. 
N. 18. Pari modo Hebraei fuum !"TC5 ufurpant. Exempla ubique obvia. 
Num. xxiv. 5. Pf. viii. 2. 10. xxi. 2. xxxvi. 8. lxxxiv. 2. cxxxiii. 1. Cant. 

■vii. 2. — Le nonnunquam etiam vim habet minuendi, extenuandi, et contem- 
nendi. Abulph. 1. c. p. 517- Quis ejl Hulacu, Aj,j_\_> L««, et quce ejus 
vires! Quo fenfu Hebraei fuum !"!__ quoque ufurpant. Vide Pf. viii. 5. 
xxxix. 5. &c. 

S. 469. _\>ii, recli Jiudium et recla via, a iX&j, recla injlitit via. Pecu- 

liariter reVtgitmts, Cor. ii. 182. Unde orthodoxi ^^JwJi audiunt. Abulph. 

H. D. p. 170. et Hift. Sarac. p. 2. , 

S. 470. Continet haec fententia miferrimae conditionis, fcil. ftatus, in 

quo Adamitae verfantur, defcriptionem. Phrafis wsrl -£»J< captivus 

famis, notat eum, qui fame et inedia continuo laborat. — -ajmJ, pp. liga- 

— _• s 
tus, conjiriclus, ab _wJ, ""IDN, pp. Jleclendo Jirinxit, conjlrinxit. Conf. 

Schult. Animad. in V. T. p. 337- et 492. et in Har. iv. p. 259. — J*-J-;-- 

5L/_*Jf, prqjiratus fatietatis, i. e. quem fatietas projiernit, multofque in 

morbos incidere facit. Conf. N. 14. — __->lil plur. a ling. _vil, pernicies, 

- s _■ s 

woora, calamitas. Ifphan. p. 25. ab j «J fcil. ij|, corruptus et perni- 

50, e ^ 

ciem pajfus efi. Abulph. 1. c. p. 448. — O^f- e ^ **^A->« fibi ita opponun- 
tur, ut prius per ante, poflerius per pone vel poji commode verti poffit, 
quatenus vj-^-C a£tio eft radicis ^j_?._:, fe obtulit, apparuit illi res, adverfus 
o.ccurrit. — aAaA___ autem fuccefforem notat, a y^-__, j^one venit, ut ita 
fenfus fit, Quafcunque calamitates homini occurrere ; mortes vero cujufvis 
generis ipfum a tergo fequi. 

S. 472. jU_=__> et jlx__ collect. a -aa^ 3 e *- t^-* ,; - 3 ' n * 1* ^ a opponun- 
tur, vXpriori voce intelligantur majores natu, fcil. qui proveBce cetatisfunt. 355 

Abulph. H. D. p. 4Q. et 527. pojleriori vero parvuli defignentur. Abulf. 
de V. M. p. 25. Erant omnes — ocloginta tres viri et oclodecim mulieres, 
Igj JU « (^-e^ j\£*a (^S***>, prceter parvulos et eos qui nati erant. Eadem 
oppofitio occurrit apud Abulph. H. D. p. 533. Tum vero Hulacu — interfici 
jufjit, quotquot in cajiello erant j\./J==j\& juL^JI i^y.*z, tam minores quam 
majores natu,Jive viros,Jive fosminas, ufque ad infantes parvulos in cunis 
jacentes. 

S. 474. Elegantiflima tum fenfu tum rhythmo fententia, qua docetur, 
Poft mortem, nec operandi nec fperandi locum amplius relidtum efTe. Ob- 
ferva paronomafiam inter <J^ V £^I et ^^1 quae recurrit in feqq. Mei- 
dan. i. N. 41. — ^j* Jl \Xs\ «, legatus mortis; J\il e partic. veniens, acce- 

dens, h. legatus, a 0\'s & idem cum J\Sl, 1DN, pp. micuit, vibravit, motu tre— 
mulo et reciprocato agitatus fuit, h. imminuit alicui, et dein venit, accejjit,. 
peculiariter ut legatus ad regenu Hift. Sarac. p. 9. — De radice ^° s , TOS,. 
egimus, N. 301. 

S. 475. Conf. fupra N. 37. 

S. 477- Conf. fupra N. 191. 

S. 478. Continet defcriptionem Muhammedani religiofiflimi, qui potius 
quasvis dura pati velit, quam aliquid facere, quod Religionis fuae officiis 

contrarium efifet. — ^^ !• fut. radicis clAj pro C^aj, rf , l, idem cum 
C^j, nni, ^.fecuit, et intranfitiveye^Zw^yMzV. Per metaphoram, defixusfuit 
vtjirmiter manjit in loco, dein peculiariter pernoclavit. Abulph. H. D. p. 47. 
Amrolk. p. 82. v. 70- — Ovwwis. notat tribulum fpinis horrentem, fcil. acu- 
leis horrentibus pungentem plantam ; ab lXaw^, "pftn, pp. horruit, horrenti 
fuit qfperitate, unde apud Hebraeos ad horridam caliginem, fcil. tenebras 
crajjijjimas, quae horrent et Jiringant, transfertur, uti liquet ex infigni loco 
Efai» v. 30. Ei ecce "12J ^n, caligo horrens Jiringit, i. e. aculeato quafi 
horrore perjiringit et compungit.— ^j I <-\ juwJ I , fpecies fpinofa plantce tri- 
bulo fimilis, quae in arena. crefcit atque a eamelis expetita. Conf. Gol. 

z z 2 356 

<i S - J 

Adag; i. p. *J5. et 76. N. 24. — Jsq>*x^, excitatus ad vigiliam, infomnis fac- 
tus; particip. Conj. II. radicis J\^, vigilavit, infomnis fuit, non potuit 

£~i ~ s- 

dormire. — -:sJ 1. fut. paff. Conj. I. radicis _=*, traxit, traliendo duxit. 

Abulph. H. D. p. 269. Vide de hac radice Schult. in Prov. p. 255. et 256. 

— ^JvXil collecl. r». f^t, jugum, uti boum, vinculum cervicis, five ex 

ferro, five ex /oro, a (_}•.£, preffus fuit jugo, h. de eo, qui zAfauces prehen- 

fus, captus et profiigatus efl. Ulurpatur etiam de eo, qui ardentifiti preffus 

fuit, fig. ducla a vinculo colli, jugo, q. d. prceclufus et obfiruclus fuit prce 

fitis ardore. Conf. Schult. ad Ifphan. p. 9. et Lette ad Caab v. 48. — 

IiAa/u^, Jirmiffime conftriclus, particip. paff. II. Conj. radicis Jva^c, 1^2, 

pp. conftrinxit, ligavit, appaclus fuit. Ita Thren. iv. 8. t272^~b^ DTiy *TD2, 

appabla efi cutis eorum ad offa eorum, fcil. omni carne per famem ab- 

_oS • oi 

fumpta. — Pro ^ «JUI malim legere -^aJI, ut fit 1. fut IV. Conj. radicis 
/ >J, pp. feriit, h. reprehendit, obviam habuit, &c. &c. in IV. abjecit, 
rejecit, projecit. — U/uoLc particip. radicis <^^at, pp. Jlrinxit arclius, h. 
violenter aliquem adegit. Vit. Salad. p. 121. item violenter eripuit. Abulph. 

o - 

H. D. p. 451. 530. et Hift. Sarac. p. 83. 111. — Pro ^ifJ^ legendum 

o, -"r " " " , • - •* 

s / ^.Jl, radix enim L-^/^2i conftruitur cum accuf. rei et ^j,^ vel (A £ 

perf. — flla:srl verti per creaturas. Forfan praeflabit vertere per res mi- 
nutifjimas. Notat enim id quod prce ariditate frangitur. Cor. xxxix. 21. 
Item rem exiguam, minutam, quifquilias. Schol. ad Amrolk. v. 79- Radix 
eft Ja=s» s OtOJf, pp. tutudit, fpecialiter ad perfringendum aliquid, demfregit. 
S. 479. Elegans proverbium, quo idem per figuras docetur, quod fupra 
N. 34. et 263. rotundis verbis monuerat Imperator. Scil. Oportere homi- 
nem in fua liberalitate, prudentia uti, ac probe attendere, cui dona fua dare 
velit, ne ea in indignos collocentur. Jv^L^. -4,^, aqua concreta, fig. ani- 
mum avarum, uti liquefaclio, fcil. fiillatio ejus liberalitatem in donando de- 
fignat. Har. iv. 30. 31. Radix ^A^, TfoZ, pp. compaclus, concretus, con- 357 

Jlriclus fuit in duritiem. Ufurpatur de aqua congelata. Abulf. in Opere 
Geogr. cit. a Gagniero in not. ad Abulf. de V. M. p. 29. 4 V J I J>. v ^ I v jj * 
/-j!«'i: *«;0 ,£, fcepe aqua congelafcit in,JiJJuris Gazwan; et Abulph. 
H. D. p. 286. Fuitque una frigus vehemens, <_}.:srla -*l_ v .J! <A y ^.^ 
(^j^aaJ! «, &c. et congelata funt aqua, acetum, ova, &c. Eandem comprejjio- 
nis, fcil. confriclionis in duritiem, notionem olim quoque refedifle in He- 
braeorum themate deperdito, 112%, liquet ex uno derivato 1K&, femel leclo in 
loco Jud. iiL 16. cubitum notante. Eft enim durijjimus fane nodus, et arclif 

J J O ^ J i* .- j 

Jime coyijlriclus. — J^ju et J^^V. duo futura, prius I. pojlerius II. Conj. 

radicis M'i, "Ittp, pp. Jlillavit aqua, lacryma, &c. et tranfitive, Jlillare fecit, 
in II. guttatim Jluere veljiillarefecit. 

S. 480. C_£<3l v i VI. Spec. a (J^Jw, in origine, tetendit, extendit, prejfit 
cum nifu, unde in VI. afpatio protenfo notio perfeverandi. Sic perfeverare 
in rebellione, Tim. i. 532. in infolentia, ibid. p. 444. in ineptiis, Abulph. 
H. D. p. 122. in errore, ibid. p. 529. &c. — (__£JO!£>l VIII. Spec. radicis 
IJ^, rnflj pp. tendere, protendere reclo curfu, Tharaph. v. 4. h. de eo qui 
manum protendit, et viam oftendit, et dein ducere, dirigere aliquem in via, 
peculiariter religionis verce, Cor. vii. 44. in VIII. recla via in religione in- 
cejfit, Cor. xxxii. 3. Apud Hebrasos THTf femel tantum in S. S. occurrit 
etiam cum notione extendendi manum, Efai. xi. 8. Et verfus fpecum viperce 
i~n!"T TT 1 blfc^, manum fuum extendit laclens. 

S. 48] . /^tx, contumax, rebellis, a Lss:, TV£$, de quo vide I. Collect". 
N. 237. — la^, pp. feclio portionis, h. ybrs ^owa, ampla portio felicitatis. 
Abulph. H. D. p. 79- Gol. Sent. Poet. p. 156. N. 13. Radix eft £=L, pp. 
fecuit, refecuit, item notione ducla ab kb*, Z>ona yorte, commodorum copia 
et facultate prceditus fuit, et in IV. Conj. qua Lexica augenda, profperum 
reddidit, fortunavit. Lib. Colail. p. 16. Conf. Pocock. in Carm. Togr. 
p. 166. 358 

S. 482. Invidiam invido quam maxime perniciofam ac lethiferam effe 
paffim docet Imperator. Vide I. Colle6t. N. 207. 247. et Cod. Wahid. 

s - - 

N. 41. 47- et alibi — !<-\j, iTQ, pp.Jidit, ejjidit, praefertim primus etfolus; 
h. incepit, exorfus Juit, &c. 

S. 483. ^jA v ^=3l2srl *-=n^judexjudicum,i.e.fummusjudex,ve\,ii 
mavis, fapientifjimus judicum. Radix enim ,£==2*,, Dill, pp. compaclum, 
confolidatum effe, non tantum ufurpatur de eo qui judicis munere fungitur, 
Abulph. H. D. p. 38. Vit. Salad. p. 132. 218. Abulf. de V. M. p. 13. fed 
et de eo qui folida fapientia prceditus ejl. — ^j_ v a^: v J I 7 a v ^, arcana 
celantium vel cogitantium, a •,- r *&, pp. firinxit, Jiringendo comprejfit, unde 
ad res maxime refervatas transfertur. E. g. ad conceptus animi, arcana 
mentis; in IV. Conj. occultavit, item concepit, cogitavit. Vide not. ad 
N. 149. 

S. 484. Ultimum fcil. quartum hujus fententise membrum conf. cum 
N. 515. 

S. 488. Radix j^^> fi conftruatur cum ^-£, notat impotens, injirmus 

fuit, defecit viribus, notione ducla a fefjione fuper nates; refidere emmfuper 

nates dicitur is, qui affurgere nequit ad aliquid grande moliendum. Conf. 

Schult. ad Har. vi. p. 197. Eadem conftructio occurrit Abulph. H. D. 

p. 18. 78. Tim. ii. 134. Lib. Colail. p. 45. 47. &c. 

j . o .- o - 

S. 48g. -^«a/*J 2. fut. X. Conj. radicis f^y cujus origo in albedine 
fplendida, h. albicavit, dein manifejia fuit res ; in IV. evidenter demonfira- 
vit. Abulph. H. D. p. 134. et in X. rogavit alium, ut quid manifeftum fa~ 

5 O J 

ceret, exploravit. Tim. i. 194. Conf. Schult. ad Har. v. 134. — ^X&j a6tio 

radicis O^^j, recla injiitit via. Vide N. 469. 

S. 490. (J^ctau 2. fut. III. Conj. qua Lexicon Golii augendum. Radix 

eft <J^ V £> yCiV, cujus proprietas in tundendo, ut ferrum malleo, unde ad 
labores graviores et operofos transfertur, operatus efl. Vide Ven. in Pf. 35Q 

tom. vi. p. 645. in III. traStavit de opere; item commercium habuit cum 
aliquo. Ita Hift. Sarac. p. 3. Anno oSiavo diploma fcripferunt Coraiftce, 
^«iJbk» ^» t-^lia.rJI / >.j >^jU5 4aj I^Lotay ^sl, ne Jiiii Hasjemi 
cwm Jiliis Almotalibis fosdus inirent, aut mifcerentur. Similiter p. 8. — 
^jLg/Jl infinit. VIII. Spec. radicis ^^aj*, de qua vide not. ad N. 444. 
S. 492. Conf. Salom. Prov. cap. xiv. 33. et xxix. 11. 

S. 493. / 5 >-* r ! fut. IV. Conj. radicis (_£&, ^V, ffl.Jluxit, h. lajfus, de- 
fejfits fuit, cui nempe omnes vires qffluxerunt ; h. "OV pro ^V eum notat, 
cujus vigor et fuccus exhaijius eji. In IV. lajfavit, defatigavit. Abulph. 

H. D. p. 355. — De radice ^jXt vide N. 361. 

S. 494. Obferva paronomafiam inter &sr*°l« et As^li duo foeminina 
r«v js^U et ^ u °'-'j quorum j&rzws dentes anteriores, qui rz/w nudantur et 
confpicui apparent, a ^° ^i de quo vide N. 489. — pqjlerius rem tuipem, 
dedecus denotat, a -sf^ 15 , de quo vide N. 301. — Vetat itaque Imperator 
dentes anteriores rifu nudare^ li quis aliquid turpe patraverit, de quo ipfum 
potius erubefcere ac pudore affici, quam ridere oporteret. 

S. 495. , * <r ~— , J ""fi!3, pp. levit, illivit, Hneamento obduxit; h. ingratus 
fuit, q. d. benejicia obtexit, fcil. lineamento quafi obduxit, et fic benefaclorem 
non agnovit, quo fenfu faepiffime rw ^^=2^1 opponitur. Vide N. 327. Cor. 
xxxi. 12. &c. 

Stl - 

S. 496. J>fL, h. 1. fortunam profperam notat. Sic etiam Elnaw. p. 44. 
N. 62. et in Carmine Gjorhamidae v. 3. ubi JfclJa j^^k J I, fortuna cla- 
rijfima. 

S. 497. ^j^y. fut. IV. Conj. radicis v I j med. (^£, pp. fudit, diffudit, 
h. palam faclus et divulgatus fuit nuncius ; in IV. divulgavit, palam fecit 
nuncium. Cor. iv. 82. item arcanum, Abulph. H. D. p. 283. 

S. 498. Arcana mulieri non commendanda efle fupra etiam docuit 
N. 83.^LJliUJC*u ita legendum cum Tefdid, uti mox N. 501. et 510, 360 

■» u j .. ^ , 

In Cod. MS. fcribitur fine eo. — «.AiaV 2. fut. IV. Conj. radicis «.LL-, pp. 

eminuit, furrexit in altum. Sic de Jideribus, aliifque rebus, quafi in altum 
furgentes eminent. Elnaw. p. 78. N. 132. de dente qui prodit ; item de 
gemma autffore quum promicat. Har. ii. 85. et 86. in IV. cognofcendum 
dedit, fecit imminere et infpicere, communicavit cum aliquo, Lib. Colail. 
p. 69. et 72. Peculiariter impertivit alteri arcanum aliquid. Ham. p. 572. 

J _- o - 

— s_ Jj^kkJ 1 2. fut. a ^_by*, modum exceffn in aliqua re. Vide not. ad 
N. 151. — o^i- 3 ' ^ ut> I* Conj. radicis {_;, pp. fparfit, fecundario diffa- 
mavit, vide not. ad N. 190. 

J O , O , , _ 

S. 499. J8.*2Jw*j 2. fut. X. Conj. radicis Ju^, ""lys, fita eft origo iti 
radendo, deradendo, h. parvus, exilis, tenuis fuit; in X. parvum ceflimavit, 
parvi fecit. Tim. ii. 664. Tab. Ceb. p. m. 70. 

S. 500. ^ *A.£~=AJ 2. fut. V. Conj. cum labore ac fludio incubuit alicui 

rei, deditufque ei fuit ; q. d. impalluit, a 4,1==, luruit, luridus evajit. 
Vide not. ad I. Collecl. N. 126. 

S. 501. Obfervanda paronomafia inter ^j <:£. et s _ j «.£, quovum prius 

eft aclio radicis w _ j '£, abftinuit, aliena, averfa, tcedioque captafuit anima: 

pqferius aclio radicis s _ j ; C PpJ7, pp. exferto collo aliquid cognovit, et /on- 

ginquius profpiciendo. Dein in genere, cognovit; peculiariter ufurpatur in 

cognitione pretii, valoris, ac praeftantiae alicujus rei vel perfonae. Vide N. 29. 

204. 457. 485. &c. 

j , j , - - 

S. 502. <? H v 3 2. fut. III. Conj. radicis ^ '-c, jocatus fuit ; in III. collu- 

fit, jocatus fuit cum altero. Hinc ?■ U*'* idem quod JuLcOt, lufus, jocus, 

fcurrilitas. Abulph. H. D. p. 182. — ^y^» Scherifus, peculiariter ewi- 

rcens, nobilis et princeps. Peculiariter ufurpatur de iis, qui originem fuam 

a Mohammede ducunt, quales apud Mohammedanos maximo in honore 

habentur. De radice Jsa^. vide N. 156. 361 

S. 504. *a*jI idem cum »**j, pp. fignum eminens, altum, et dein nomen 
celebre, bonafama, a / „m«, riDUJ, pp. eminuit, elevavitfe, altusfuit. Pari 
modo Hebr. Dty fenfu proprio occurrit in exftruclione turris Babelis, Gen. 
xi. 4. Dtt) 127 illZW), et faciamus nobis fgnum elatum; et 2 Sam. viii. 13. 
0£> Til tL^I, et fecit Davidfgnum elatum,tropceum; et impp. non tantum 
in genere nomen, fed et in fpecie nomen celebre, bona fama. Pf. ix. 3. Efai. 
lvi. 5. Eccl. vii. 1. et alibi. 

S. 506. (_y*J, ■appendere, ponderare, ponderofum ejje, item gravemfecit 
pondere, aggravavit, cui refpondet Hebr. 7ptt?. 

S. 507- Invidiam, ejufque effeclum odium } mala efle valde nociva paffim 
docet Auclor; vide L Collect. N. 207. aliifque locis quam plurimis. — 
AJUlsr I, rafura, a mafcul. , "Jba*, radens, radere aptus ; a radice /v^», 
r«/?£, abraft, h. varise phrafes ; v. g. abradere caput, Cor. ii. 1Q7- abradere 
comam, Hifl. Sarac. p. 120. abradere Caabam, ibid. p. 62. abradere bene- 
fcentiam, Goi. not. in Adag. p. 114. N. 100. 

S. 509- (j>jiUJ 2. fut. III. Conj. radicis (j^JtJ, "E"D3, pp. flavit, fpira- 
vit, anhelavit; in III. c. c. ^i,fudiofJJime adfpimvit ad aliquam rem. 
Conf. rColledt. N.41. — u-^I^e eollecl. tuv ^3^- et c^a^^c, donum, 
a iw-A^», deofrY, donavit, concejjit. Abulph. H. D. p. 141. 4Q5. et Tim. ii. 
434. — H^utrs*, vilis, contemptus, ab ,Jl^, ^ptl, de quo vide not. ad N. 403. 

S. 510. 7 =a., liber, ab j^, de quo vide not. ad N. 13. Sententiarurn, 
quas e Codice P. et Edit. Erpenii primae collec~uoni adjeci. 

S. 511. De radice [*<-XJ, pomitentia facli duclusjuit, rem faclam doluit, 

00 - 
vide not. ad I. Collecl. N. 226. — *jcc, condonatio, venia, indulgentia, a 

Ulc, ND5? vel rTD^, pp. texit, obtexit, obliteravit, peculiariter ventus manfio- 
nis locum. Tim. i. 412. Sic de vefigiis deletis. Mon. V. A. p. 70. Exc. ex 
Abulf. p. 45. Abulph. H. D. p. 515.— ^:s:^ J 2. fut. I. Conj. cum Nun 

3 A 362 

paragogicOj quod in interrogando, imperando, et optando, futuris additur 

cum Tefdid. Radix eft ^ , prD, pp. fplenduit, nituit, fic defplendore et 
gloria, Hift. Sarac. p. 127- h. hilaris et exhilaratus fuit ; q. d. fe nitentem 
fecit. Abulph. H. D. p. 54. Fab. Lockm. N. 2. 

S. 512. lJ *.Ls, faflidient te, ex v^J^et 3. plur. praet. <3"C> PP- cineribus 
calidis, prunifve fuppofuit coquendam carnem, panem, &c. lento igne ex- 
coxii. Tharaph. v. 0,0. h. urenti tcedio aliquem afficere, et intranfitive pertce- 
fusfuit. Ham. p. 326. Har. v. 124. Eadem coquendi et excoquendi notio, 
et quidem lento igne, qui fuccum et vigorem paulatim abfumit, confpicua 
in Hebr. 77Q Pf. xc. 5. 6. Torrente avehis eos, fomnus funt ; ad auroram 
ficut granum, qicod repullulat, ad auroram emicat et repullulxit, ad vef- 
peram T71D'' (ex fpec. Pohal) femet excoquit et "exarefcit. Et Deut. 
xxiii. 26. ubi ni?7Q funt fpicce, quae fole ita coclce et excocl.ce funt, ut 
grana hiafcere et diffindi inciperent. Ad hanc radicem referendum quoque 
T?p^, ex fpec. Hophhal, pro bbpH, more Aramaeo N pro'5l fubftituto, 
quod in hoc verbo conftans eft. Ufurpatur nempe de arboribus ac vitibus 
seftu aeris et pluviae defeclu ita excoclis ut exarefcant. Efai. xvi. 8. Joel i. 10. 
et 12. &c. De radice ^J^t, pp. texit, vide not. ad I. Collect. N. 182. 

S. 513. JvAawjI, parvi fecit, leve reputavit, paucum parumve cenfuit, 

quas notio in Gol. Lex. fub X. Spec. radicis (J^, bbp, oraiffa quid£m, fed 
apud Scriptores Arabum paflim obvia. Har. iv. 17. v. 154. Gol. Adag. p. 144. 
N. 31. Radix ipfa notat paucus, imminutus fuit ; in IV. diminuit, item idem 
quod JCol, pauper evajit, h. (JJLe, pauper, I. Collect. N. 44. et (jJ^sl, 
paupertas, N. 89. et 385. ubi opponitur tu ^JLo 'iji£=>, multitudo opum. 
Sicuti et h. 1. (JJjsl et ,a— ?l fibi opponuntur. 

S. 514. De radice * -3, ms, lcetus et lcetatusfuit, vide N. 27 1. — Juu 
2. fut. VIII. Conj. mcefius fuit, mosrorem concepit, fcil. mcerore qffeclus eji. 
Hift. Sarac. p. 121. 130. et Abulph. H. D. p. 81. ubi pro f*l T A£l legen- 363 

dum f*l v A£l, a radice *£, de qua vide I. Colleel. N. 263. — Vj^ fut. 
pafT. II. Conj. radicis V^, XU, pp. rafit, derafit, item probavit, fcil. 
tentavk aliquem, in II. expertusfuit st probavit. Hift. Sarac. p. 122. Tim. 
ii. 154. iCJJsJJl <3u cxlrs* Cj.^:v j I CJys». ^<> qui tenlat eum a quo- 
tentatus ejl, in eum defcendit fera pcenitentia. Inde et Aaj.cst', experientia, 
qua quis teritur quafi e£ expertus redditur. Ibid. et Abulph. H. D. p. l6l. 
S. 515. (<*■} idem quod /***<■*• Particip. VIII, Conj. timuit, coluitque 
Y)eum, pius fuit, a / j'j, cawY, cuflodivit femet. — LaJLsr' 2 fut. III. Conj.. 

radicis loX^»., "obll, mifcuit, commifcuit. Abulph. H. D. p. 236. in III. im- 

mifcuit fe rebus, hominibufque, atque cum iis commercium habuit familia- 

rius. Ham. p. 373. et Tim. i. p. 626. ubi eadem phrafis quae h. I. occurrit 

-i^ksui C^doJlci». / ^-ils, ego enim' familiariter utor fapientibus. Apud 

Hebraeos vero mifcendi et commifcendi notio transfertur ad properationem 

g 

et injlantiam, uti fupra obfervavimus N. 1 17. — / <^ = ')'> ingenuus virtute, 
pius ac juflus, a ^===>), <"Ot, cujus primaria virtus in nilore, fcil. nitente caii- 
dore, nitefcere, unde ad purum 3 mundum, pietate ekjufiitia eminentem, faci- 

lis eft tranflatio ; in II. purificavit, ita TOt Pf. lxxiii. 13. "'IT? Tl^t, purifi- 

g . - 
cavi cor meum. — u ^*, qui promijjis Jlat. Ita Meidan. i. N. 38. a / s «, 

de quo vide I. Colletft. N. 265. 

S. 5l6. Docet fententia, Valde periculofum efle le rebus publicis, quando 

confufas ac perturbatae fint, immifcere : quam ob caufam virorum prudentia 

eo tempore manifefta fit, uti fupra vidimus N. 283. — i m.wj.aXAj 2. fut. 

VIII. Conj. cum Nun paragogico, immifcuitfe negotio, a radice (j**.d, WJO, 
cujus primaria poteftas fita eft mplicando, complicando, cum plicatione invol- 
vendo, unde omnes ufus qua metaphoricae, qua metonyinicas apud Gol. ma- 
narunt. — Cjl-Luil, perturbatio, infinit. VIII. Spec. radicis c_yi\, v *de 
N. 35. — &\.'==D i 1^5, pp. excitavit ignem ex filice ignitario ; h. prope fuit, 

parum abfuit, quin fuijfet ; item vix potuit facere, anfa defumpta a.fcintillis 

3 A 2 304 

ex tali lapide vel filice excujfis, quatemis interdum ignem capiunt, inter- 
dum exftinguuntur. — Obferva infuper hanc radicem faepe poft fe habere 
futurum reddendum per infinitivum, fubintellecla particula ^f\, quae ali- 
quando adfcribitur. Cor. ii. 20. 71- Ifphari. p. IQ. Gol. Adag. p. 118 
N. 23.— Phrafis j-_:Vl \*^*£=>j vel .:_-. I /i <_>_=?;, equitare, i. e. vehi 
vel navigare per mare, tritiffima eft. Abulf. de V. M. p. 24. Vit. Salad. p. 17 

Abulph. H. D. p. 117- I, Collecl:. N. 225. et faepius alibi. — t ?JLx__J 

diverjitas, varietas, peculiariter ventorum huc illuc fpirantium. Infinit 
VIII. Conj. diverfus varius,fuit, a ^^^Jl-k— -, *p)"l, de quo egimus N. 42. — 
~ I a-bI collecl. ra *> «^, unda, fuclus, peculiariter maris. Amrolk. v. 44. 
Abdall. v. 106. a radice ^U, ^HE), de qua vide N. 206. Obfervo tantum 
hanc radicem fig. ufurpari de commotis Imperii undis, Tim. i. 458. ryc* 
/vwUJl \js-*J jxi L_?a_. {jjPa^. ^ ^Jjtzs: 3 f.^J ^*&l y*1 -— ^ 
!*J j >^a^^.j«, e* 7»are Imperii Indici fibi permiffum tumidis fluclibus fuit 
agitatum, atque omnes inceperunt fefe difceptationihus immifcere, prcedomi- 
nantibus aliis, dejeclis aliis. 

S. 517. Conf. quae Salvator nofter contra inutiles follicitudines monet, 
Matth. cap. vi. 25. et feqq. 

S. 519. {mU*JI ^jj^, viciffitudines fortunce. Similes phrafes funt 
/ JLaJJI ^«.^t, verfatio noclium, i. e. vicijjitudines fortunarum ac rerum. 
Mon. V. A. p. 1. L_a_ v _1I ^J^, vicijjitudo fati. Ibn. Dor. v. 112. 
jJLr—^l »jjL_j, vicijjitudines infortuniorum, fupra N. 325. ubi de radice 
^_j at, *p_, egimus. — qUjJ a ^j-*}» pt, origo forte fita eft in fecando, 
infecandoy incidendo, unde (_)U>j, ]£?, tempus prcefnitum, et dein/briwna tum 
adverfa, Tim. ii. 144. Gol. Sent. Poet. p. 155. N. 11. tum profpera, ibid. 

s: o*-o j — 

p. 272. N. 155. — fu_;i. l^-oIaj, pp, incurrentia dierum per vices, i. e. m- 

fortunia, quae quotidie per vices recurrunt. ^jUj* eft collecl. r^ AajU, 

cafus fortunce, fcil. vicijjitudo fortunce adverfce, Tim. ji. 480. cujus plur. 365 

fanum uyUjU, calamitates, infortunia notat, Ham. p. 308. a radice i «U, 

ITti, incidit illi, etfupervenit per vices, affecit eum mali quid, h. in VIII. de 
calamitatum nigrarum repetitis identidem incurfationibus, Har. iii. 132. ubi 
vide Schult. et in Ham. p. 311. 

S. 520. OjJ^j fut. IV. Conj. radicis OjO, "jn, ajfecutus fuit, irt 

J O O J ,- 

IV. idem, item attigit vifu rem. Sic de vifu, Cor. vi. 103. 6,£=jJ\'j ^ 

j\^ajjL\ Jj-Ju | 4^J jl/^J^sl, worc comprehendunt eum oculi, fed ipfe com- 

prehendit oculos. — b'>-X&L£i>/* a£t. III. Conj. a <-X^ii, 1!1U7, cujus origo in 

ftipando, conftipando, h. fiipavit, replevit locum, mox prafens adfuit ; in 

III. coram fpeSlavit. Tim. i. 40. £i prcefentifjimam mortem fufinuerunt, 

CiujUI {_)U^I IjJ^Lijj, terrorefqUe exitii coram adfpexerunt, et Abulf. 

de V. M. p. l6. ubi de Muhammede dicitur <Jiaj-a2s. J*£>L&j, Gabrielem 

coram contemplatus eft. Vide et Vit. Salad. p. 31. et alibi. — ;"ijUi^rl 

(•X-j^l, prcefcripta religionis, notat veritates, quas ipfa religionis natura 

I ^ 

praefcribit. /jjULsrl collect. ryjg aaaAs^, veritas, ab , 'j^., ppTt, prce- 

fcripfit jus, de quo vide I. Collec"t. N. 45. 

S. 521. Loco zjl * j puto legendum »jlj Y J, in amaritudine, opponitur 

enim tv $ *jK^>, dulcedini. 

j j- - - 

S. 522. j\K'.i potietur, fut. ajli, de quo vide I. ColleCt. N..185. Addo 

tantum h. radicem cuw L_? conftr. fsepius valere, aliquo prosmio vel felici- 

= - 5= u_ J jS 

tate potiri, Cor. iv. 71- J- Y ;S^£ LM J>*'» cerie obtinuijfem proemium mag- 
num, et Abulph. H. D. p. 331. <xJJJ <^U_y J*jJI /Jl ,Jj LJI, ^7«, ^wa 
Z)ez benevo/entia confequenda eji. — De voce SjJt"*» vide not. ad I. Collecl. 
N. 111. — &aj, intentio, animi propqjitum. Tim. ii. 1000. a (J^Uj, cujus 
origo in tendendo. Ibn. Dor. v. 52. hinc intendit, propofuit fibi, q. d. C_>*-> 
o-a.^ /J, propofuit fibi in arcano mentis, vel A/Jo /i C_> 4->, intendit in 
cordefuo. Tim. i. 262. Abulph. H. D. p. 496. Vit. Salad. p. 5. et 195. 360 

S. 523. Rad. ^-M, appropinquavit, h. 1. in II. Spec. peculiarem ufuin 
habet in interiore alicujus admifjzone ad aliquem. Ita Tim. i. 134. AjJs^ 
$Jy£j ^r-rJ 'iO\£- aA.x^.j, eumqice interioris admiJfionisfec.it, ut ejus ope 
nfurus effet in quacumque difficultate. Eundem ufum exferit Hebr. l*p Jcr. 
xxx. 21. *hft 1Dyy\ Vl"GTlpm, eumque interioris admiffionis faciam, et accedet 
ad me, fcil. ad piam mecum communicationem colendam et fervandam. Si- 
militer Ezech. xl. 46. MTTwh mrf^» *\h^22b tPTpl, qui interioris ad- 

J J - ji 

miffionis funt ex Jiliis Levi ad Jehovam, ut miniflrent ei. — tits^ J \,fub- 

miffio, humiliatio, et dein adoralio, a Jvs:**', "OD, pp. oculos in terram de- 

Jixit, vel depreflb capite humiliavit fe-, jacuit humi affixus. Unde notib 

adorandi Deum fponte profluxit. Orientales enim inter precandum folent 

procumbere, frontemque terras imponere ad commonftrandam animi fup- 

plicis dejeclionem atque abnegationem. Cor. xcvi. 19. Abulph. H. D. p. 45. 

Abulf. de V. M. p. 25. in notis, et imprimis Tim. i. 634. ^X/J'J iX^ 

. X-g-^H ». jl£=d^j Ly J .^ / 5 >.jV l_J'' et P recatus e fi Tamerlan ad latus 

meum adjlans, et folennem incurvationem, et adorationem peragens. Eadem 

notione teritur Hebr. "OD quater apud Efaiam occurrens, cap. xliv. 15. 

17. 19. xlvi. 6. Porro cum cjas^M aptiflime conjungitur 9- }£==>JI actio 

radicis «.==;, deorfum inclinavit caput fuum humilitatis ac reverentiae de- 

monftrandae ergo. Cor. ii. 126. Furificate domum meam, fcil. templum 

Meccanum, ab idolis circumeuntibus eam et continentibus fe in ea, «.£=_)!« 

cj A-g^ ! «, et incurvantibus fe et adorantibus. Inde ai^i^ inclinatio ca- 

pitis peculiariter facra, quae fit inter precandum. Vit. Salad. p. 8. — u-^&Jvj, 

J . J 

malim u^^Jsj fut. IV. Conj. abduxit, abjiulit. Conftruitur enim cum 
accuf. uti fupra N. 108. — De voce Aili, paupertas, egeflas. Vide N. 334. 

S. 524. Conf. N. 72. et. 264. (^i^J fut. VII. Conj. a bu, T\pl, de 
quo videN. 121. 

S. 525. /jj^ fut. III. Conj. radicis /lj>, p~lD. Vide N. 123. 367 

j — .> - ^ ^ - 

S. 526. t-^laLsb-! fut. III. Conj. affatus eji, a u^ia—., concionem facram 
Muhammedicam habuit e fuggejlo. Conf. Schult. ad Har. ii. 77- et Mang. 
not. in Tim. i. 118. in III. compellere, affari, alloqui. Vit. Salad. p. 11, et 
Abulph. H. D. p. 5. et 20. — l-^aaLJI, medicus, a u-*L, conjuere, futuris 
munire, h.fanare vulnera, et dein medicinam fecit, in X. medicinam petere. 
Har. iv. 28. 

S. 527. Monet Imperator, Quemlibet oportere fe ab ebrietate divitia- 
rum, potentiae, &c. &c. abffinere, fiquidem non minus quam ebrietas homi- 
nem, qui iis nimis indulgeat, intelleclu privare folent, eumque ad res live 
fa6ta, quae hominem gravem minime decent, abducunt. — *??j, XTT\, ventus, 
aura, h. 1. odorem iignat. Ita quo Cor. xii. 94. et tTH paffirn in S, S. — • 
0\aa_., impurus, malus, ab Li«.A_», pp. rafus, detritus fuit, h. mala ac 
prava fuit res, item impurus, improbus fuit. Teritur e. g. defecla prava, 
Abulph. H. D. p. 78. de malo animo, ibid. p. 295. et 391. Hifl. Sarac. 
p. 124. de belluis turpibus, Tab. Ceb. p. m. 40. et h. 1. de odore impuro. — 

jir^tX. Spec, a ^ £_., tptl, pp. rafus, tritus, abrafus fuit, h. levem 

effe pondere et dignitate. Abulph. H. D. p. 375. in X. levem putavit, de- 
fpeclui habuit, et levem effecit coniilio et mente. Ibid. p. 8. 

-d-oj-O G _ O 

S. 529. _) «v-XJ j ib_l, retrocejjio, i. e. detrimentum imperiorum. AjcM 

£ £■ 

act. IV. Conj. tergum vertit, retrocejjit, Tim. i. 134. Lib. Colail. p. 62. 
Sic de fortuna retrocedente, Hift. Sarac. p. 96. de negotio, quod in 
pejus identidem ruit. Ham. p. 363. De rebus Chalifatus magis magif- 

5 ~ J p _ o _. 

que retroeuntibus. Abulph. H. D. p. 311. — _M<^ collect. Tvjs ~_J*_, 

S O , , 

de qua vide I. Colle6t. N. 74. — % a_a_a__j actio II. Conj. radicis 9 L_, 

5 j2 Sjj s o s 

ibid. N. 159. et Wahtd. N. 2. — J^_ *p\ et vj.i collecl:. ruv Jw;l et 

S O- 

v .i : jbnor vox fiirpem, item genus, nobilitatem notat, uti vidimus in 
I. Collect. N. 58. pofierior, ramum, comam arboris figriat, av.j, de quo 368 

vide ibid. N. 100. — UJLm^j' infinit. V. Spec. a 0**i**, yD72, cujus prima- 
ria vis fita eft in compreffwne rei lentae et tenacis, h. tenuit apprehenfum, reti- 
nuit, continuit vehementius. In V. idem. Illa vis protrahendi leniius mani- 
fefta eft in Hebr. "JlDQ Prov. xiii. 12. ubi rttUJSB tktTNn ed,fpes lenta pro- 
tracla in lentorem ; et Efai. xiii. 22. ubi de diebus dicitur ^5tt?Q ,, VO, non 
protrahentur, fcil. in longum lentumque producentur. Addo tantum Eccl. 
ii. 3. ubi phrafis profundior lEn - nN p* 1 ! "p^E, trahere carnem in vino, 
defignat, molles et lentas delicias, quibus indulget caro, feil. quibus carnalis 

£5 0_ 

cupiditas immoratur. — *J<-X*J acl. II. Conj. radicis (*«-Xj, Enp, prcecefjit, 
prceivit ; in II. prcefecit, promovit, ad prima munera provexit aliquem. Ita 

9 a -• j 

Vita Satad. p. 3. unde |*<-\JUe eum notat qui ad prcecipuas dignitates admotus 
efl, uti prcefeclus, princeps, ibid. et Ifphan. p. l6. — t^-^» repul/io, remotio. 
Acl. II. Conj. diflulit, retromanfit, retroegit, ab -_J, "MlN, cujus origo forte 
eft verti, unde vertendo retrorfum moveriet converti. — ,J j\j\ et ^J.Jjlii quae 
ilbi opponuntur duo collecliva funt ruv <J Jjj! et (J^jl, quorum prius 
notat homines non tantum infimce fortis, fed et perditi animi, uti obfervavi- 
mus I. Collecl. N. 74. pofterius defignat tales, qui non folum dignitate et 
nobilitate generis alios fuperant, fed et virtutibus prceclaris prae aliis excel- 
lunt. 

5 - O 

S. 530. Obferva^bol, retroceffw, h. 1. abfolute fumi profortuna retro- 
cedente. — t-!-^ j a &- H« Conj. radicis j<-Xj, feminavit, ferendo fparfit, etiam 
ventilando; in II. Conj. difperfit, fine modo et \ menfura erogavit opes, eaf- 
que prodigendo difjipavit, Cor. xvii. 26. et 27- ^;! l_-jJyJ j<Js*J ^* 
^aLIaiSJI (^!*_%l IaJI__5 ^j / 7iJ\a v JI, we difjipes facultates tuas diffi- 
pando, diffipatores enim funt fratres Dcemonum. — iL\>x^!, attenta conjide- 

_ " ;£ 

rafto, act. VIII. Conj. radicis ^aC, "Dy, tranfivit, h. in VIII. cmot cwra 36Q 

atque attente confideravit, bene fupputavit et expendit, q. d. tranjiit ab 

5 - O 

una re ad aliam, eas inter fe comparans. Tim. i. 24. ii. 324. — ^La__I, 
focordia, act". VIII. Conj. focors, minime circumfpeclus fuit, et fic deceptus 
fuit, a ._, decepit, laclavit inani fpe, variifque rebus. 

S. 531. ^IJsaJI (J^Aj, profufio, fcil. donatio uvida, liberalitas larga. 
Radix eft 1<-\j, TTO, cujus primigenia vis in madore liquefcente fita eft, atque 
inde diffluente, unde ad liberalitatem, fcil. largiffima dona transfertur. Hift. 
Sarac. p. 103. et 108. Abdall. v. 81. Hinc phrafis apud Gol. (__£Jv_i 

4-XJ I , madidus manu, largijfimus donator. Conf. Schult. ad Ham. p.425. 
Har. iii. 128. 129. Eadem poteftas in Hebr. HTj, uti liquet ex derivato 
tTT5 et O^Tj plur. a fljl pro JTT2 cum Nun Heemantico, Ezech. xvi. 33. ubi 
intelliguntur donaria largiter ejfufa, et i"H2, prqfluvium fanguinis menfrui. 
Hinc D^p particip. plur. fpecialiter Pihhel Efai. lxvi. 5. non fimpliciter 
notatfeparantes, fed tanquam abominabile quid, etmadore menfruo contac- 

tum averruncantes. Similiter Amos vi. 3. 

5 £ - -. ? " LL ■ 

S. 532. ^ykxJ acl. V. Conj. demulfit, laclavit, a (_)■•£, 77V, de quo vide 

Schult. ad Orig. tom. i. p. 164. et feqq. 

S. 536. Phrafis ^_=_xJi 1 <A_ fU, indormire fuper orbitate, redibit in 

feqq. Meidan. i. N. 34. <J<=_J notat orbitatem, a _k~£j, orbatus, vel or&u.? 
/wzY w«to vel amico, unde in proverbio, ^A^— .yll x ■ \ I L 1 1 ^— -> ? Jimilitudinem 
matris orbce referre, pro enixiffima follicitudine angi. Vit. Salad. p. 101. 125. 
138. 173. et 180. Ubi de Sultano dicitur, quod ftatus ejus ^ Ck^\ 
. A__?iJ I 5 vAJ laJ I , multo qffliclior erat, quam orba genetrix, externata 
luclu et calidas lacrymas profundens. Docet itaque Auclor, Oportere homi- 
nem filii vel amicorum obitum non nimium lugere, neque fe eam ob cau- 
fam nimiis follicitudinibus cruciari, verum potius anxias illas curas mittere, 
feque Divinae voluntati fubmittere. Cum e contra nihil magis ipfum decet, 
quam injuftitiam fuam, pravafque adtiones fincero animo dolere. 

3 B 370 

•30.- 

S. 537. f*j, dies, hic abfolute diem malum, infortunium notat, fubintel- 
leclo nomine exilii, inlerilus, calamitatis, &c. quae non raro adduntur. 
Pari modo Hebr. DV pro die calamitofo in S. S. paffim venit. E. g. Job. 
iii. 5. DV ''"THDS 1(1^1% conterreant ipfum amarulenta diei. Obad. v. 12, 
^pn^ DVl fcOJ"» vN, ne adfpicias lcetus diem fratris tui. Sic etiam Pf. 
xxxvii. ]3. cxxxvii. 7- Ezech. xxi. 25. &c. I N D I C E S. I. INDEX ARABICUS. 

II. INDEX HEBRAICUS. 

III. INDEX LOCORUM SA.CR^E SCRIPTUR^E, 3 B 2 INDEX ARABICUS. Prior numerus colleclionem, pqfierior fententiam indicat. — •* - — 
^.\ pro ^j, in II. c. c. ^ic comminatus fuit. ii. 368. 

Sr ,.s *— •• S -S 

JvjI, TIN, pp. fecuit, refecuit, intranfitive refeclus fuit, h. Jyl, ceternitas. 

ii. 362. 
/ 6 J'I, nn^, pp. iendere, h. tendere aliquo, venire et c. c. (J-C, delere, pe- 

nitus perdere. ii. 294. 

~JZ 

J I , "W&, origo in corufcatione fplendenti, h. in II. notio vejligii imprefji, 
item excellentice et felicitatis ; h. jJv*, virtutibus eminentibus prceditus. 

ii. Il6. 

,. ,2 

Jl, OtUN, pp. tundere, tundendo impingere, h. labi in peccatum, item £ra 

perniciem; h. jJ'Le, iniquitas. ii. 447. 
s o s 
_2a.l, merces, prcemiwn, item gratiarum acliones. i. 241. 

<_}.:=J, v^N, terminum pofuit, h. <J^I, terminus, peculiariter tn^, et ipfa 

wors. ii. 325. 
^l, ^n^, origine forte eft z;erft, vertendo retrorfum moveri, h. jA^LIj ac"t. 

II. Conj. repuljio, remotio. ii. 52Q. 
L_'Ol, pp. tabefcere, h. magno fludio alicui rei operam dare, q. d. ei rei m- 

s - 2 

tabefcere, dein eruditum effe, unde ^-'cjI, eruditio. i. 4. 374 „* fc2>l, _HN, pp. cequavit oblinendo colore rubro, h. addidit rem rei, peculiari- 

ter carnem pani, h. fl~>l, opfonium. ii. 438. 
C_£<_l, m^, vic. ttj? Ci> J-b, JTltT, tetendit, in II. et V. attulit, item per- 

folvit, h. *\&\,folutio. i. 5. et ii. 236. 
O- 1 '» P^ idem cum oJj> ]*% pp- Hbravit, ponderavit, h. oJl, «wm, 

ii. 186. 
_. 3 
^ijlj pp. movit, h. czVo venit, Jhpervenit. ii. 46l. 

3~ S 3 

.*wl, "^DN, pp.Jieclendo Jlrinxit, h. ,a>«I, ligatus, conjlriclus. ii. 470. 

- 2 -3 

Lvl pro / c-amI, HDN, pp. cequavit, h. complevit; in II. et III. adjuvit fo~ 

lando, prsefertim munere aut beneficio. i. 2. 245. 
-*„l, crenatim incidit, h. corufcavit fulgur, dein lcetitia exfultavit, h. _**»?, 

lceiitia cum petulentia conjundla. ii. 225. 

, jj ■ S O 3 

^J^ol, hsft, Jrmus, Jirma radice fuit, h. L )vA_!,yzmGfo.s opum, item genus, 

5 3 

nobilitas. i. 58. 186. ii. 52C). <J^a_I, radicatus, abfol. genere aut exijli- 

matione nobilis. i. 186. 
J_ I, *1EN, pp. micuit, h. imminuit alicui, et dein t>em7, accejft. ii. 362. 474. 
J___l in origine i. q. J_=_>*, Jtrinxit, adjirinxit ; in II. idem. Sic de 

amore, cujus vinculaj?r7wm,s adjiringuntur. i. 2Q. 

Jl, fpN, pp. arclius junxit, h. AJUI, conjunblio arblior, et h. Jamiliari- 

tas. i. 126. 

- 3 , S--3 

,JI, DvN, pp. ligavit, ligando adjlrinxit, h. Jl, dolor conjiringens. ii. 207. 

C',3, es^T „ 2 - 

&_}|, TV7&, coluit, adoravit; h. A_A__g — II fcem. gen. tQ / S <§J', divinus. 
ii. Prooem. 

- 3 _ 6-3 

Jv*1, pp. tetendit, extendit, peculiariter funem ; in II. terminavit, h. JO, 

terminus,Jnis. ii. 445. 
^jV/J, 7_)N, in origine videtur efle, tendere, extendere, h. Jperavit, V. af- 375 

s -<— 

tento oculo confderavit. ii. 402. h. <Jl — -J, fpes, item cupidiialcs. 
ii. 31. 
^*J, \0&, confifus fuit, IV. fecurum reddidit, item crerfzV m Deum, h. 

s -o 

rj I v j I , fcdes, religio, peculiariter Muhammedica. i. 164. 169. 
/wv>il, tMN, in origine idem cum (jj-Lj et Oul, pp. ultro citroque motus, 

<lein quaffus et quatiendo fraclus fuit ; h. mollis et manfuetusfuit ; IV. 

humanum fecit, manfuefecit. ii. 14Q. 
r°L)!, omnes in univerfo terrarum orbe creaturce. i. Epilog. 
(Jl, pp. maturus fuit, h. tempus idoneum advenit, h. cJ^aAJI *lit, Aor^r 

noclis. ii. Prooem. 

S O 3 

tj^l, populus, pro ratione adjecti genitivi varias admittit fignificationes. 

iL 45Q. 
^_ j <>l vel , jjl, corruptus fuit, h. Aal, pernicies. ii. 470. 

C_£ J, ITlN, pp. fleSlere, h. recepit fe commorandi vel quiefcendi ergo, 

ii. 358. 

- -* - *" 

jsjl, vic. t^? til, TlN, med. «, pp. gravitate fua preffit, h. notio inlorquendi 

in majorem molem; m II. Jirmavit, corroboravit. ii. 375. 

L_J 

< ) faepe indicat intimam rei vel perfonse qualitatem. i. 215« 

O^.L), ti)Nl, pp. acerbus, et h. firenuus fuit in bello ; h. fj*+£J, malum, in- 

fortunium, pemicies. In accuf. efl particula improbandi et vituperandi, 

ii. 58. 

- • s o _» 

^Jvrsr^, TTO, parcus, tenax, et avarusfuit, h. (J.:^, atiaritia. i. 33. 
uXj, 111, pp.fecuit, refecuit, h. feparavit fe ab hominibus, "X..folus in operc 
vel re aliqua verfatus fuit. ii. 407. 3J0 

t ~ - 

I Jo, TO, pp.fidit, ejjidit praefertim primus et folus, h. incepit. ii. 482. 
jO\j, pp. micuit, promicuit, agili motu prqjiluit, h. properavit ; in III idem. 
ii. 268. 
«<Aj, rtll, Jidit, effidit, et dein apparuit, vifum fuit, IV. manifefiavit. 

ii. 60. 124. 
jO\j,feminavit; II. difperjit,fne modo et menfura erogavit opes. ii. 530. 
jJiAj, p-p.fecuit,fcidit, repveTv, h. contempjit, et dein prodigusfuit; II. vilem 

habere animam fuam ; V. now curavit. ii. 6l. 2l6. 

- J - 2 • - 

(^v-Xj, in IV. ohjccene et inkone/ie locutus efi, h. C^^Aj, obfccenus lingua. 

ii. 188. 

j, T*i!2, origo in nitida et rafili politura, h. jb/um et modefium fe gejfit; h. 
S, 
-j, *"D, pius. ii. 86. 

Lj, N*"G, idem quod .j, pp. fecuit, et per metonymiam, fecando polivit, h. 

/i/'er, innocens fuit. Inde C^rJ, ///>er, innocens. ii. 1Q8. 
O ,J, Y"^ PP- genua Jiexit, dein benedixit, h. &.~>.j, benediclio, felicitas. 

\. 20. ». 

Lj^kj, pp. expandit; fic dc facie exporrecla, fcil. hilari; VIII. idem. ii. 390. 
. viw"**j, laxavit vultum, i. e.foluto et hilari vultufuit. i. 23. 
...^j, **itt"l, pp. ro/i^, polivit ad nitorem, h. /<z^o nuntio exhilaravit; unde 

- O J 

Q_£yi>j, /<2-ft« nuncius. ii. 27 1. 
a^j, p\>. Jidit, Jindendo fecuit, dein fecanti acie vidit, h. js»aa^j, rj/us. 

ii. 14Q. 

J^j, tardusfuit, h. {f^ -j 3 tardus. ii. 187« 

J^j, modum exceffit hilaritatis; IV. infolentem, fecit. ii. 146. 

^ „ , , } ^ 

^J.Lj, 7*3*2, vacavit, otiofusfuit; h. irritum fecit ; h. ^LU, vanitas, men- 

dacium. i. 22. 182. ii. 34Q. 


377 

«•JaJ, tD3, medium intravit locum; h. ^jJolj, interior parsxe\, fig. animu<. 

u 107- 
C^oij, incitavit aliquem ad aliquid faciendum. ii. 231. 
<-\.sj, Ttfl, \)\).Jecuit, item refeclus fuit, h. longius abiuit ; in II. III. et IV. 

yec/Y ?<£ longius abejfet, removit. ii. 60. 
^2jL« i. q. j^jvdx.', refecuit, h. exofus fuit, odit, II. oc/zo habuit, VI. oderunt 

5 o j 

invicem, h. t^^j^jb, odium. ii. 174. 
bL) pro / <jb, iiyi, in VII. imperfon. oportet, decet, neceffe efl. ii. 121. 
(J^Aj, quadril. confufus et commifius fuit fermo et lingua. ii. 227- 
(v**Aj, D71, in origine, carpfit utjiccaret, et intranfitive, carptus et exficca- 

tusfuit, h. in IV. de mente attonita et confufa. ii. Prooem. et 241. 
"Llj. pp. defagitta cum ferit fcopum, h. ^-aAj, eloquens, et ^tXj', eloquen- 

tior. ii. Prooem. et l6l. 
/ J.j, f!72, pp. terere, atterere : intranfitive JnYus /£«*£ peculiariter veftis ; 

III. curavit, q. d.^/e attrivit cura, follicitudine. i. 37. ii. 196. 
^S. J , pm, pp.fplenduit, nituit, h. hilarisfuit. ii. 511. 
Lgj, ftQ, in origine, yecwz^, polivit; h. hiavit; unde transfertur ad domum 

vacuam, item ad nitorem ampliorem; h. -^j, nitor , fplendor . i. 131. 
^jlj, fV 1 !, i. q. C^j, T\TS2, fecuit etfeclus fuit, et per metaphoram, Jirmiter 

manfit, in loco dein pernoclavit. ii. 478. 
\j&\~> med. (_£, micuit, canduit, h. ^2ajI, a/cw, item Barbari, qui non 

funt Arabes. i. Epilog. 

^j ... 

Hj\ DNfi, cequavit, h. notio continui, item cequalis \e\ focii; in IV. cequa- 
les, fcil. gemellos peperit foemina. ii. Prooem. 

3 c 378 

L-j-j, multum terrce in manu habuit, h. ol _j, terra, humus, item fepulchrum, 
1, 36. 

^ ^AJ, periit, interiit, h. »Aj, exitium, pernicies. ii. 42Q. 

" i"" s " 

?li', coronatus fuit, h. *Ij, corona, diadema. ii. 64. 

C-aaj, il3B?, pp. paclus, appaclus, h. Jiabilis fuit ; h. <lj\jJ , flabilimentum. 

i. 39. 
-aj, "QtU, pp. -Wt> *7, attrivit, h. perdidit ; III. affiduusfuit, continuo inhceft 

rei. ii. 82. 
l_j i. q. iSyf, pp- maduit, h. dives fuit. h. s --j, opulentia. ii. 80. et 

s!jc<c, res multiplicandis opibus idonea. ii. 211. 
<3-AJ » 7ptt?, pp. appendere, ponderare, item gravem fecit pondere, aggra- 

vavit. ii. 506. 

■r s r. * 

(J^____3J', orbaius fuit nato vel amico, h. <3>JO> orbitas. ii. 536. 

- , , ~ , - , B - *» -s 

>Aj i. q. l--*AJ, pp. crenatim frangere, h. A^AJ, fraflio, rei fracl<e hiatus. 

i. 35. 
/ J£f •131-', in origine,jfe,r^, duplicavit-, IV. c. c. (J«£> celebravit laude, h. 

§U$, encomium. i. 42. 

ujL»', SltU, pp. Jleclere, h. <-_j*j ', v<?/Zw, quae vox variis flofculis infervit. 
«5 ,, 
i. 37. <--w>1»j, prcemium. i. 40. ii. 5^>. 

!>.__., pp.fecuit, h.ferius, item illuflris fuit, h. Jv^, ftudium ferium etfeve- 
mm, &@&, eycellentia ;. cOl^-, wa major et reg/a, item di^ra pkmaque. 
ii. Prooem. et 312. 379 

{j£«-\=>. ult. j et ^C, «ftt, PP« uvere, mudere, h. profuit, commodo fuit. 

ii. 384. 
7 2s», traxit, trahendo duxit. ii. 478. 
iwJjSs», l^O, pp. radere, deradere, item tentavit aliquem ; II. expertus fuit, 

probavit. ii. 514. h. ^j^^fcabies, fig, lucri Jiudium. ii. J(3o. 
^ -^*, JH3, pp. traxit, attraxit forbendo, h. in II. et V. deforbitione moero- 

rum. ii. 63. 
r*.^., D"^,^)p. refecuit, h. abjlulit, et dein perpetravit crimen,h. r^^fecliot 

refeclio, et h. crimen, peccatum, ii. -25(). 
rvMi., ttfEtt, pp. palpavit, et quafi palpando inquijivit, h. />»yl42>, explora- 

tor. i. 8. 
JkX2», pp. volvit, advolvit, h. pofuit, collocavit. ii. 36o. 
Uts»., pp. ro/z£, h. vexavit duriter. i. 78. h. ^_ «ils*» .£i« natura durus ejl. 

ii. 467. 
sJ-sAcss., 173, pp. trakere, attrakere, et traclim radere. ii. 134. 
u-*aX=»., induit pallam muliebrem, fcil. vejlem amplam. ii. 244. 
ryj\^, fedit, confedit; h. A^wJUs^ 6 , confortium, confejjiis. ii. 148. 
» Jo>.» J"Tv3, pp. ter/z£, radendo deterjit; II. nitidum ae manifejlum reddidit, 
jh. ad revelationem oculorum, et ad latitiam cordis transfertur. i. 64. ii. 1 39. 
^j^, pa,' pp. tegendo munivit ; h. iU^ hortus, paradifus. i. 120. et 

e - - 

^jU^., Cor. i. 124. 
tX^, origo lita eft in fecando, h. operam adhibuit in aliqua re, h. <-X^, 
diligentia, item /a£or, molejiia. i. 44. 

^- - e- o ^ 

^», mtazY, h. ^*^» margarita,fig. natura, indoles, peculiariter prcejlan* 

tior. ii. 325. 

-a^, D2!l-^, Gehenna, infernus, et ipfe inferni ignis. 1. 23§. 

3 c 2 380 

- - «3 - 

j\.^, y&, jip. Jlexit, defiexit a via aut fcopo, h. m^» injujlitia, ejufque 

pcena. ii. 330. 
^1=-, med. j, pp.fecuit, h.fecare viam, i. e. atare, tranfire, III. excej/it mo~ 

dum, VI. idem.. ii. 191. 
v l^., Jftt, pp. hiavit, h. famelicum effe, h * *_s J , inedia. ii. 14. 

c 

v__<__, lin, pp. in finufovit, h. amavit, unde l^aa^, amicus. i. 115. 
!_/._-, i. q. __>>.:__,, cujus proprietas in vibratione, fcil. tremula agitatione et 

jaclatione, TV . fecit utfriflra etfne prcemio effet opus. ii. 227. 

■"«•;■" - r. - s " ■" ' 

fXa. i. q. yi:_-, f\r\n, celeriter raptare aliquid, h. ^ ^a__», mors vio- 

lenta. ii. 3Q4. 
^^^» "^il, pp. firinxit, h. jS*^"", /o/jw, peculiariter gravior et conjiriclus. 

i. 75. 
.• -s :^*, pp. conflrinxit camelum in extremitate pedum, h. .'_j_l-__, o&er potens. 

ii. 436. 
Jv__., Tin, pp. fecuit, fecantem aciem habuit, h. vehemens fuit in tra vel 

s s 

pugna, h. ji Jy=_>, vehementia, fcil. impetus animi. i. 57- 

- - „ " e 

^IaX--,, novus, recens faclus efi,h. C>uiA__», dicla,faclaque alicujus. ii. 121. 

" £5 .- U S 

peculiariter Muhammedis. i. 76. 95. c_;l-\__J, juvenes. \. 12Q. 
- 7 - ?.- ~- ° - 

^^j-X.-,, dempfit, fufiulit quid de aliqua re, h. <& *_\:_-r s5 , compendium. 

ii. Prooem. 

c , S - O S 

„__>, y\T\,ferbuit, canduit ferrum, h. ^L__J, nobiles. Append. ad i. 13. 

- - - J , 

t__>-^., lin, in origine i. q. ui., Jindere, lacerare, h. notiones fpoliandi, 

vafiandi, fccitatis, &c. &c. III. bellum geffit. ii. 313. 
'1 __., tin, pp. inflrinxit rem ad.eam fervandam, h. cujiodivit. ii. 447« 381 

- ^ - SO 

\j£> i*, yin, pp. acuminavit, h. af/<fe cupivit, h. ^?.2s., aviditas, et 

(^j^j^, avidus. i. 197. 
, «.,.=*,, p"^n, pp. limando elicuit ignem, h. de iis, qui invidia, et vindiclce cu~ 

piditate concitati, dentibus limant; h. As^, limatio, fcil. combujiio. i. 55, 
f-cs», D"H"T, pp. fecuit, refecuit, peculiariter a communi ufu, h. f*ly^, ^ 

quod facrum et /ege interdiclum eji; et f-^" 6 , illicitum, nefas. i. 141. 

ii. 268. 
l_-awsk2s. vic. w u-^w^ et ^^^., lUITf, elimavit, perpolivit, unde notio 

£5 

computandi; h. 'wjL^:^, computatio, rationum exaclio. ii. 328. 

- - - " s j _ 

•Jwcs., "TDn, pp. if?^r/z^ ubertate fucci, h. tar/?£ invidia, h. «JWw.^»., invidus; 

apud Hebraeos vero, w&er ?7/e jiuxus, in bonam partem vulgo ufur- 

patur. i. 207. 
_>j*2s*, 1D!l, pp. trivit, terendo rajit, h. fufpiravit prce dolore, quafi cum 

rajione gutturis; h. jLaw.:^., mceror,fufpirium. ii. 113. 
LA^^., "pZtf"!. pp. horruit, h. de horrida caligine; et lAaw.^., tribulus fpi- 

nis horrens. ii. 478. 
^.wj.^, ^ETT, origo fita eft in Uquando, eliquando, h. bonus, elegans fuit ; h. 

S O J G - o 

^j.wj,>., elegantia, bonitas. i. 56, ^LwciJ, beneficentia, pro benefaclore. 

ii. 260. 
,>io»., pudore affecit ; VIII. pudorem concepit, maxime prae reverentia. 

ii. 255. 
^>^2ii., T^Jl, pp. firinxit, conjirinxit arclius; intranfitive conjiriclus, undique 

S J _ 

Jirmus et munitus fuit, h. ^j aa^s*, munimenta. i. 227. 
-^fe*., prcefens et propinquus fuit, VIII. morti proximus fuit.. ii. 284.. 
J^n^, DDfT, pp. tutudit, fpecialiter ao 7 fringendum aliquid, dein fregit. 

ii. 478. :,• 382 

lsb*., py.fecuit, item bonaforle pradilusfuit; h. Lxs»,feclio portionis, et h. 

bonafors. ii. 481, 
^ **2», ppn, pp. fculpfit, h. accurate rem delineavit, item prafcripfit jus. 

i. 45. ii. 520. "X. jus ad aliquam rem fibi acquifwit. ii. 121. 249. h. 

/'ip^., veritas. i. 45. peculiariter Alcorcums. i. 1Q5. ii. 5. item qfficium. 

ii. 417. / "i.jlx.2*., prcefcripta religionis. ii. 520. 

" 00 

i_XA2a., ?«a/e voluit, odit, h. «-Xx^., odium ocultum. ii. 156. 

jt2k, IpTt, pp. Jrfwf, attrivit, h. attenuavit, et intranfitive attenuatusfuit, 

h. notio contemptionis . ii. 403. h. 5.-0125», i>//m, contemptus. ii. 509. 

^j.*^-*^ in IV. et VIII. obfcura et dubiafuit res. ii. 41 6. 

>£=a=»., OSTl, folidum, confolidatum effe, h. fapiens fuit. ii. Prooem. kem 

» s 

judicis munere funclus efi. ii. 483. >a^t»i», fapiens. ii. 337. 
^y.^., folvere nodum, iegem, &c. h. ^JJ^a»., ray U&tG* i. 141. 
/*lX^., pp. ro/^, abrafit, hinc AaJI^, rafura. ii. 507. 
j»A^., origo fita ell in cwzcretione, h. longanrmis fuit, inde *a~*, manfue- 

tudo. 1. 51. 
vX^, in origine, polivit, lavigavit terendo, h. dulcisfuit, fig. de omnifelici- 

- o ,. ,. 

tate et profperitate. ii. 341. in Conj. XII. /Jjass», intenfior fuit duU 
cedo ejus. ii. Prooem. 
„ v :^, ruber, rufusfait; h. Ty^*'? ruber, rufus, purpureus, fic de worte wo- 

/enta. ii. 6l. 
i^j^a^, in origine, ofcvveiv, h. ^Wja^s*,, aciditas. i. 54. 
*1 ~s»., p^n, in origine i. q. *zx^*, flaccefcere, h. raewte laboravit, flultus 
fuit, i. 242. ii. 335. 
^Jl :*., 7EI"T, pp. mollis fuit, h. remollefcere ; in V. et VIII. patienter tulit. 
i. I89. ii. 172. 425. 383 

U=s>., ren, pp, JleBere, intranfitive incurvari ; h. /cJU^, incurvans. 

ii. 459. 
^jl^, y\n vel ITT, pp. Jirinxit, objlrmxit. Ita de debito ceris alieni, item 

e 

de crimine, quo caput alicujus obligatur; h. U-»lis>., crimen. ii. 12(5. 

, , S - o 3 

(Jl^ med. 4, pp. wrti zn orbem; h. ^) l*2sJ , /brtan^. ii. 221. 

y^a., JlTT, pp. compaclus, conglobatus fuit, h. de eo qui pudore fe contra- 

hit. i. 53. ii. 404. h. ^La:^., verecundia, pudor. i. 53. 
jUs» med. (^£, pp. volvit, convolvit, intranlitive obvolutus Juit, h. de eo qui 

mente perturbatus ejl, item de re$&? confujis; inde 'i.*.2*,Jiupor et jber- 

turbatio mentis, item confufio, res confufce. ii. 283. 

e 

Caa=s«., pp. rafus, detritus fuil, h. mala fuit res; item impurus, improbus 
fuit, h. C^AAsk., impurus, malus. ii. 527. 

""Ql"!, pp. jungere, neclere duSIis Jiriis, h. flriare, et dein injignire; in IV. indicium prcebuit. i. 1 QO. 
^s:^, pp. rubuit, h. puduit ; in II. pudore qffecit. i. 78. 
v lAsi., origo fita eft in fubducendo fefe, h. decepit ; III. fallere Jiuduit 

alium. ii. 410. 
^J^Ask, Tin, pp.Jlaccefcere, h. frujiratus eji aliquem ; h. <J jt^, peijidus. 

ii. 197. 
. &£*•* P^n, pp.Jidit, cum fragore profcidit; h. . Ju-as*.; inertia,Jiupor men- 

tis. ii. 249. 
..aw^, pp. r«/fo, frroii aliquid de pondere aut menfura, h. jaeluram fecit. 

ii. 2l6. 
y^ada,, yp.ftrinxit, conjirinxit; VIII. abbreviavit fermonem. i. 46. 384 ^j./uai., pp. divijit, dein portionem alicui </<?^7. ii. 444. h. &X*as*, portio, 

quce fola alicui competit, h. 7tfOs, proprietas, prsefertim laudabilis. ibid, 

et ii. 120. 
/ s l^^-, Nton, pp. hibrico motu excidit fagitta, fcopum non feriens, h. pec- 

cavit ; inde ^Uassvj aberratio afcopo, et h. peccatum. ii. 73. 
iw-^la^., concionem facram Muham?nedicam habuit c fuggejio; III. alloqui. 

ii. 526. 
.la^., IttH, pp. vibravit, et h. vibrando eminuit ; h. ~/.La^L, wr dignitatc 

pollens, et Jbl *:k, nobiliores animi impetus. ii. Prooem. 

i^L, pp. rafus, abrafus fuit, h. levem effe pondere et dignitate; X. levem 

putavit, defpeclui habuit. ii. 527- 
<_)ci>, 7717, pp.fidit, perforavit, h. proprius, et dein amicusfuit; h. ^.aA^, 

amicus internus etfncerus. i. 63. 
i-\X^., pp. wffo", cz/TTi ?/7y"w penetrare, inhcerere, h. immotum fiare, et dein 

5 S ,- J 

manfit, perennavit; h. J^Ars'*, perennis. ii. 363. 
i^Xzk, y^n, pp. vulfit, extraxit, mtrantitive pura, fincera fuit res; h. 

£5 J J 

\^£>t.k.<.,fnceritas. i. 66. 
iaX^i., 12711, mifcuit, III, immifcuit fe rebus, hominibufve, unde transfertur 

ad properationem et infiantiam. ii. 117- 515. 
«J.<>, }r?n, impofuit chlamydem honoris ergo, h. ^J.^, r/e/2/.y pretiofior. 

i. 150. 

^ i^, ?) 7)1, pp. glomerare, h. i/enfi jbo/2 a/mw ; IV. fallerefidem datam. 

P.-r 

ii. 42. 470. VIII. diverfus fuit. ii. 51 6. dk^cL, fucceffor, \tem pone 
vel j&o/Z. ii. 470. 

_- - 5<J J 

, '4A2L, origo fita eft in lcevigando, h. polivit, creavit ; h. / *fAi», indoles, et 
/U=s*, forma. i. 243. 385 

sXi., vacuus et defertus fuit locus; h. *h<> t yacuitas. i. &5. 

^jU^. c c. accuf. non adeo metum ex terrore, fed reverentiam cum amore 

eonjun6tam notat. i. 60. 
^ a^., origo fita eft in complicando, h. efurivit, item in genere, vacuus fuit 

locus. ii. 300. 
^jUk med. (^£, pp. de ignitabulo fallente; h. S^k^., frufiratio fpei. ii. 284. 

,. - So _ 

jlck, med. (^, Z-ene habuit; h. ,^^,fortuna prqfpera. ii. 4Q6. ,jti, jbowe fem/, IV. retroceffit\ h. jUof, retrocejjio, pro fortuna retroce- 

-^ ^ 

dente. ii. 520. 530. 

- - - 5 

r jO, greffus et gradatim progreffus efl; h. £^0, gradus dignitatis. 

ii, 310- 
L-TiO, ^"n, pp. volvit, glomeravit, h. cucurrit; IV. attigit rem vifu. ii. 520. 

item adfajiigium honoris adfcendit. ii. 310. X. comprehendit errorem. 

iL 240. 
(CjO, pp.fidit, difcriminavit capellos capitis; III. benigne traclavit. i. 78. 
/ Xci, pp. pepulit, peculiariter vocem ex ore prte angujlia, vocavit in auxi- 

lium, item gloriamfbi arrogavit; VIII. gloriatus fuit. ii„ 45& 
, «c3, pp*T, pp. contudit et contufus fuit. i. 255. 
tyd<3, in II. celavit vitia mercis in venditione. ii. 237. 

<s - 

-^eO, pp. /nw£, attrivit, h. perdidit; in IL idem; h. tUot^, -exitium. ii. 226. 
LiO ult. « et £_£, pp. depreffus fuit ; h. (<J<^> Ao7no u£/rs; /J<^l» vilior, 

-O .» " 

et Uj"J, vita prafens, item Z>ona mundana, opes. i. 15. ir, 146. 188. 

-- _ _ f.s ,- 

/ ^O, teritur de eo cui grawe infortunium accidit; h. <Ju&!<3, malum gra- 
vijjimum; tP^K infelicior et infelicifjimus. ii. 462. 

3 D 380 

.. _ S ^o ^ 

<j!o med. <, pp. litulas egit; h. <JL.J«J, profperitas; item imperium. 
i. 74. 

- s o 

^lt^ mecl. *,fubmijfusfuit; ^jI*jJ, reitionarium. i. 172. 

- s - "! o 

^lo med. (_^, pp. pj-effit; h. i«>j*J, <w alienum, et (-j».-^» cultus Dei. i. 5. 

CO^, !Tn et ^n, pp. cavum ejfe, h. putredine exefum ejfe, h. de morbo, 

peculiariter zrata.s latente; III. medicatus fuit ; h. ^UtS, medicamentum, 

« — O 5 

et ^U(3l, morbus. i. 203. ii. 14,1. 

j 

, - 5 O j 

■f— j» PP- anhelavit, h. appetivit; ,=i.j, thefaurus. ii. 170. 
-%. - e ^o 

I) j, mt, in origine, ^nntfi^; h. 'i*jj,fafiigium, vertex rei. ii. 152. 

,- - r ' £5 O 

-,£==j, "Ot, pp. penetrare, h. habere vigorem penetrantem; h. -,£==0, 
fragrantia, dein orfor fuavis, item fama bona, nec non commemoratio. 
i. 84. 

jjj, T?T, pp. laxe pendula fuit res; h. abjeclus, et demfubmi/fiisfuit; m 

g r G , 

II. fubegit animum. ii. 153. h. ^) j, vilitas, et cJ<aJ j, vilis, contemptus. 
i. 85. 86. 
-."iJ j, pvT, pp. 7;o/i>*', volvendo acuminari, h. de fiamma ardenle, et med. 
damm. acuta, volubilis, promptafuit lingua ; h. aaJ j, prompta lingua. 
Append. ad i. 6. 

- - c 5 ° - 

L-^Jj, l-Jt, traxit; h. u-oj, cauda, et h. crimen gravius. i. 32. 
w^ j, int, pp. micuit, h. cucurrit, prceteriit, item j&enVi* ; ^jl^ j, perdere. 
ii. 142. 
*»*! j, pVT vel p v "T, pp. contudit, comminuit, et quidem tenuiter, h. gujlavit% 

^ S s: .- s ' •; 

■IV. gufiandum dedit; h. . 4*1 «J, prcegufiator, et , j"! «J, zd ow^ gufian- 
dum prcebetur. i. 83. 387 

(CjJ, contr. ex ^jjj a fing. j j, hic, item pojfejfor, dominus, &c. 

ii. Prooem. et 144. 
v 1J, med. (j£, pp. fudit, diffudit, h. palam fa&us eft\ IV. divulgavit. 

ii. 497. 

>» 

(_£],>, wcfoV, in V. apparuit.fe ofiendit. ii. 340. 

^jj , frmus, fabilis fuit ; h. A/Jj, gradus fcalce, dignitas. i. Q2. 

, - - e - 

^Js.^, pedibus adjiitit; h. (J^-^;, *>in, peculiariter viri principes, nobiles, 

fortes. ii. 396. 

li^;, pp. vibravit, ultro citroque agitatusfuit, h. follicite fperavit, item roe- 

fr«'£. i. 154. 
j,^, mifertus fuit ; h. & y z> : j, mifericordia, item effeclus mifericordice. i. 99. 
%-^j et / «-=^;, laocus, mollisfuit ; h. ?Li^, amplitudo opum. ii. 275. 
S' <3;, origo fita eft in tundendo, h. retudit, coercuit impetum alicujus, 

opprejfit. ii. 162. 
^^jjj, fjTl, equitavit pojl equitantem, &c. VI. idem ; h. «».■> ^j, fucceffor ; 

h. phrafis flxJ^I s _iiM.3'« beneficia, quce continua ferie fibi fuccedunt. 

ii. 11. et 177. 

(^jjj.deterior, vilis fuit; h. aXjJ;, res 0?»mi w7w. ii. 167. c_)'<3j' e ^ 

<J JJj'» homines abjecl.ce conditionis, item perditi animi. i. 74. ii. 529. 
- -■«- 00 

. «Jj, pp. madefecit, fig. largitus fuit omne, quo vita fujientatur ; h. , 7J;, 

necejfarium vitce fufentaculum. i. 139. 
Jwjj vel Jviy, re#a infitit via, peculiariter religionis; h. Jwj;, reclavia. 

ii. 469. 489. 
Lii, pp. appaclum hcerere alicui rei; h. L2;', beneplacitum, item favor. 

ii. 320. et ®Ub; abfol. acquiefcentia in decreto Dei. ii. 437- 

3D2 388 

(^j-Zj, pH, prominuit, laxe pendulus fuit ; h. Jlultus fuit, jaclavit ; h. 

ciAj*£j, vance jaclationes. Append. ad i. 7« 
(J^i, njH, pavit gregem paftor, item populum, fubditos ; III. compavit, h. 

amicitiam coluit, aufcultavit ; h. JLaCj, plebs. i. 90. 158. 
^i; et <^£> i. q. V^v*» 2*0*% origo fita eft in cavitate ampliore, prae- 

fertim in ventre, h. ad infatiabilem vorandi cupiditatem, et dein ad otw- 

wem cupiditatem avidiorem refertur; h. Aaa^, res expetita. ii. 441. 
Jsi:j vel <A£;, "TSH, in origine idem cum -X^; et <-Xc;, tremuit, tonuit, h. 

deflumine intremifcente, dein affiuxit bonis. ii. 265. 
>■ **i m, pD**t, p-p.fulcivit aliquem brachio, h. adjuvit, VIII. innixus fuit cubito, 

et h. adjutus fu.it ; h. x**,a.sj, comes, itinerisfocius, adjutor. i. Q7- 
A3i, HDI, pp. laxus, remiffus fuit ; h. «Xa^Isi, commoditas vitce. i. 01. 
U--O), craffa fuit cervix; h. ^-»1-$;, co//a, item ^/eri;* ^re empti, fubditi. 

ii. 221. 237« 
c~^==m, *2*"n, proprietas in pangendo et compaginando. Notat etiam feA' 

curru, equitare, notione du6ta a i_ r A==y et l^^-^c, currus bene com- 

paginatus. i. 225. ii. l63. 400. 
\£==>j, deorfum inclinavit caput fuum reverentise ergo; h. <^==>j, incli- 

natio capitis, peculiariteryacra inter precandum. ii. 523. 

^- .... 

C*i, DD"% pp. fuflulit fe in altum, peculiariter vulnus intumefcens, h. compu- 

s _ j 

Zn«7, cariofus fuit ; h. [*'-'*;, cariofus. ii. 31 6. 

*!&;, origo lita eft in obfcuratione alicujus rei, IV. difficilis fuit. ii. 337. 

t^li, TH, origo fita eft in motu reciprocato animalium libere vagantium; 

5 _ _ 
h. de divagatione a Deo, h. et oL-c, quod quis vult, voluntas. i. 274. 

i^3lj, yvi, pp. quafit, dein agitavit, currerefecit equuleum, atque ita erer- 

««7, docuit. i. 223. h. O&jj» hortusfloriferus. ibid. 38Q 

C^V, iTH, irriguus fuit et rigavit; h. AjLi, rigatio, fig. oraJzo facunda, 
i. Q5. 

- - s- 

v-j-l; med. (_£, S"H, origo fita eft in inquieta commotione ; h..'&xjj,fcanda- 

lum. ii. 450. 
» Ij med. (_£, idem cum *• y med. «, im, refpiravit ; h. -£^j, ventus, 

aura, odor. ii. 527. 

j 

^>4j coarclavit, prejjit, VI. m arclum confinxit, feque compreffit populus. 

i. 31. h. A^s^Jj G?erc/a hominum turba. i. 99. 
s _ i ^), compJit,fucavit; h. yj^j> blanditice mundance. ii. 169. 
I ly vel cOJj mt, pp. fparfit, h. dijfamavit, IV. contempfit, vilipendit. 

ii. 190. 498. 
(.__==;, !~Dt, origo fita efl in nitore, h. purus, mundus fuit ; inde , ^-y, 

pius,jufus. ii. 515. 
^j, ftit, origo forte fita efl: mfecando ; h. ^l^j, tempus prcefinitum, dein 

fortuna profpera et adverfa. ii. 519- 
<j\£;, ab/iinuitfe ; h. >-X£>;, pietas, devotio ; ij\&lj, monachus. i. 103. 
cilj, Tit vel Tt, pp. tumuit cumfervore, fic de aaw/,s, de fajizi et fuperbia, 

nec non de infolentia eiferocia; X. augmentum aut plus petiit. i. 42. 

^ I), origo fita efl: in nutatione, fcil. vacillatione, h. quadril. 

- -°- 5 .. -- 
^ •£/, 3Wt, pp. quajfit, concujfit, peculiariter arborem ventus; h. 9j^j 9 

ventus concujfor. ii. 140. 
l--vw, HDj fecare, circumfecare, dein circumcingere, h. hojiiliter irr&ere. 3Q0 

A- nexu circumflringente orta etiarrr notio anfam /uzbendi vet fumendi. 
ii. 37. h. L_jU>jj!, caufce, item Juppellex mundi. ii. 3l6. 
-aj^, **if"iD, velare, tegere; h. ,a**, "1HD, velum, tegumentum. i. 53. 

_ - _ -^ 5 J J 

Jss:*^, liD, pp. oculos in terram defixit; 0*3^, humiliatio, et dein orfo- 

rotf/o. ii. 523. 
Lark^, pp.Jidit, diffidit, itemfijjusfuit, crepuit ira, IV. provocavit adiram. 

i. 182. 

^rs^*", f*))""^ origo fita efl in radendo, h. attenuatus, et dein tenuisfuit ; 

et ad animum tranfl. imbecillis mentefuit; item imbecillis fuit fermo ; h. 

s o ,. 

^ ^dz^ijloliditas. ii. 190. 

g » 

Irs^**, pp. laxavit; h. /^k*", liberalis. i.204. et ^i^k^yliberalitas, pro 

viro liberali. ii. 260. 
_>*., 1"1\y, affecit in umbilico ; h. s-J-mj, arcanum. i. 111. 
V—*-^, Jiillando aquam emijit uber; h. v-jL*», IVttL*, vapor meridianus 

camporum. ii. 42. 

- ■». - 5 . - ° J 

v .jvw, 5HC7, pp. tendere, h. tendere fe, et dein celerem ejjfe ; h. A£.aw, ce/e- 

ntas. i. 173. 

SO - 

^ j-j^i, pp. micuit, fplendidus fuit, h. in IV. prodigus fuit; h. ^_ j^, />ro- 

S - O -^ 

digalitas, et ^jl^l idem. ii. 145. 151. 498. 

' £ s 

vXauw, *13/D, pp. fulcivit, med. Kefr. beatus fuit homo; h. «-Xajuw, fortu- 

natus. i. 251. 

5 - o J 

^JJotwj, fpecies fpinofce plantce tribulo Jimilis. ii. 478. 

/ jtAw, HVD, origo fita eft in motu concitatiore, h. Jluduit, operam dedit. 

'• S O - 5 - 

i. 138. h. , .su*, opera, labor, Jiudium. ibid. / ^Lw, curfor. ii. 187. 
(J^juw et <JJun, 7DU7, infimce fortis fuit ; h. <J~***j, Aomo abjeftce conditio- 

5 O J 

m>. ii. 126. et (JJun, inferior, infimus. ii. 336. 391 

^jJun, \Q0., et \QW, m origine i. q. l**w, radere, abradere, h. veloxfuit; h. 
(^^Asm collect. ttjj aaaAam, navis, ob velocitatem. ii. l64. 206. 

"„ - 5 r. " 

*JUw, pp. punclus fuit, h. doluit; inde *JUw, morbus, fig. omnes hujus vitae 

miferice et calamitates. ii. 207 . 46o. 
CV—tmm, fi^E?, origo fita eft in fcecibus quee in fundo vafis fubfidunt, h. 

Jiluit, ltemfedavit ira; h. ^J^==^,Jilentium et mens fedata. i. 132. 
_===j*w, ebriusfuit; h. b-===unn vel jL===3m*>, inebriatio et ebrietas. i. 115. 
^/jj, 7T>\Z7, origo fita eft in extrahendo, h. in I. et IV. de evaginatione gladii; 

item fpoliatus efi. ii. 46. 
c-^-Ljj, abfiulit, rapuit, &c. ii. 134. 
Ja-Lw et L.Ln, I27tZ7, origo fita efl in acri et penetranti vehementia, cui reffti 

nequit; h. qILiXnn, imperium abfolutiffimum, et ^^hJk». , fummi impe- 

rantes. i. 83. 217. 

yLw, ^D, pp. lubricare; h. »A>m, promutuum. i. 12. 
^iv^, roi?, pp. lcevigavit, h. ad lcetitiam transfertur. ii. 229. 
«- v wj, JftDU?, pp. arrexit aures ; h. 9«^ collecl. t* ^jjj, auditus. ii. 186. 
/ 5V an, tlfttt?, pp. eminuit; h. **w', i. q. ^, fignum eminens, i^em Zwwa 

fama. ii. 504. 
c\a^w, pp. nixus, innixusfuit; IV. injiiti fecit, h. allegavit diclicm, auclori- 

tate alterius nixus. ii. Prooem. 
<- \^n, vigilavit, in II. excitavit ad vigiliam. ii. 478. 
i}Lm med. «, "HD, pp. ftipavit, dein fulcivit, h. dominus fuit. i. 276. et 

med. Kefr. nigerfuit. i. Epilog. 
3 Lw, malefecitet malusfuit, in IV. malefecit. i. 245. h. ^m*^, maleficus. 

i. 7- 3Q2 

v L*j, yw, pp. laxavit; h. acLn, horula, et cum (Jl, tremenda illa refur- 

reclionis hora. i. 270- »• 15. 
. '«Ln, vox pajloritia, pellere, impellere gregem. ii. 376. 
(JUw, 711Z7, pp. laxusfuit; II. laxare, h.Jingere, adornare alicui negotium. 

ii. 455. 

,. * - s i 1 - 

r^ti», JND, pp. Jidit, diffidit, et dein jfec/7; h. i^LSj, m, o/ws, 8jc. Dual 

s - 

^IUj. ii. 204. 

v oi, 2HZ7, pp. ar/fo, h. adolevit puer; h. UjlA^jwfettta,?. ii. 459. 

5lajmsi, VUE, origo lita eft in comprimendo, h. fatiatus, et dein opulentus 

fuit; h. iL*/k>,fatietas, item opulentia. i. 202. 
«XajSj origo fita eft in obfcuro, II. adumbravit, et dein comparavit, item o&- 

s-o j s- .» 

fcuravit, VIII. obfcura mihi fuit res; h. a^a.^j et <Umi 4 re^ e/w£/a et o/>- 

fcura. ii. 450. 
»3^, }W, pp. furere, h. Jirenuus, audaxfuit; h. &S.\^* i J firenuitas. 

ii. 171- 
j>^, niTO, in origine i. q. ^ Lw, TVW,fubJidit, immerfus fuit, h. fena^ et per 

metaphoram, avarus fmt ; h. ^ > avarus. 1. 204. S 5= i-Xjij, pp. conjlrinxit; h. is<-\jij, anguftia, et dein inopia. ii. 275. 

yi, pp. fcintillas ejecit; h. ^Ljijl, ma/i, improbi. i. 201. 

v-«>-jij, ifiz/J aquam ; h. l_J-j^^, aquatorium. i. 222. 

OJi*,fugaxfuit fera; h. de fapientia fugienti, i. e. inaccejfa. ii. Prooem. 

-^ - s f - 

L.j$j, tD"rtB et tt^D, in origine, Jijfura incidit; h. Joyij, conditio. i. 12(3. 

^ — — Sti , 

^j -jSj, *p©, pp. micuit, emicuit, h. nobilis fuit ; h. ^_^,j£j, nobilitas. 393 

ii. 146. ^^jj^, eminens, nohilis, peculiariter genere, fpecialiter Muham- 

medis. ibid. et 502. 
LJ .^, *]"W, pp. nexuit, h. conjunclus, et dein focius fuit ; h. A^rj^, 

confortium. ii. 35. 
i^.L^, JtStt?, pp. confirinxit firmius, h. adverfarius fuit focio; h. (^Ucia^, 

Diabolus. Append. ad. i. 3. 
.x^i, pp.fndere, h. difcriminare capillos, et difiinguere a fe invicem, clare 

cognovit ; h. ^bijij, interius amiculum corporis, item fignum militare* 

ii. 138. 
<Jv.r.£j, pp. occupatus fuit labore aliquo h. de eo, cujus cor curis et follici- 

5 O j 

tudinibus oppreffum efi; h. ^jLij, occupatio, item cwra, anxietas. i. 192. 
Ia>5j pro lA.tki, TIEW, fpecialiter ufu adhibetur de fanatione cordium; h. 

*lx£j,fanatio, medicina. i. 124. 
^ "iji>, yp.fidit,findendo difrupit, h. difficilis, moleflus fuit ; h. AA^,^, molefiia s 

qffliclio. ii. 79- et 20(5. 

9J -- 

Ui»£j, pp. difruptum effe, h. miferum effe ; h. is«ljijij, miferia. ii. 262. et 

/ ^Jt/ij, mifer. i. 251, 
OOii i. q. / £=3m, fpinofus fuit, h. inhcefit rei, dubitavit. k 11 6. 
*£==£, 1315?, pp. prefjit, comprefjit et compreffit, repletus fuit, turfit, h. Azw- 

dibus celebravit, gratias egit, remuneratus ejl. i. 49. 
(JuCij, pp. pleclere, impleclere, et med. damm. obfcura fuit res; h. JUwj!, 

res dubice, ambiguce, tricifque plence. i. 153. 
1===^ ult. « et (__£ i. q. OCij, pp. compungi, et quidem ita ut doleat, h. 

dolere, et inde queri, conqueri; unde AjI==;£j, complorationes. i. 11 6. 
,>i, OftD, punxit odor naribus, h. odoratus efl ; h. & T i$j, odor gratus. 

i. 122. 

3 E 394 

, Y ^j, pp.jubjirinxit, fcil. laciniam, h.fiudiofus, diligensfuit, II. idem. i. 120. 
<~\^j, TTC7, origo fita eft mfiipando, h. replevit locum, mox prafcns adfuit, 

III. coramfpeclavit. ii. 520. 

i ■*." . . . . .?-" r 

l^^o, voluit, amavit, cupivit; h. &*$&, voluptas. ii. 257- 

- - £5j 5 _ O j 

juij origo fita eft in eliquando melle ; h. «£&.<*, confiliarius, et .aj^Lj^, 

conjilium petens. ii. 96. 
V_jUj\i med. (J^, 112? vel l^, pp. mifcuit, immifcuit, h. de prima canitie, 

cum incanefcere incipit caput. i. 123. 
^ L*j med. (__£, origo fita eft in laxo Jluidoque, h. diffufus fuit ; IV. cZz- 

vulgavit. ii. 147. 
(*1»Sj med. (_£, pp. jixit, notam imprejjit; h. **&, Jignum a natura im- 

prejjum. ii. 424. 

yj./^, "DS, pp. compegit, intranfitive compaclus, durus fuit, h. obduravit, 

patiens fuit in adverfis; h. j*>^, patiens. i. 274. 
Iaas pro / s a^3, micuit, emicuit, h. agiliter fe movere, dein catulire, et h. 

juvenili amore qffeclum ejje ; h. / ^aao, jbweT, et / «-«^, amor juvenilis. 

ii. 188. 
«^, nhSJ, pp. nitidus, clarus fuit; h. Acs:^, wz7or, item fanitas. i. 129. 

S* - - s 

^\^^°,focius illi, aut comesfuit; h. u-v^Lc, focius. i. Epilog. 
(^Jw?, rubiginofum fuit ; h. ^IJW:, rubigo, fcil. cerugo. i. 231. 

-■"1- -- 5 O , 

iJw^j pp. prominuit; h. iJwj, peclus, item fupremus locus in confejju, et 
s j - 
i*Jw3, peclora, fig. magnates. ii. Prooem. 

- - >- £- - - 

> VJw:, pT£, verax, ingenuus fuit ; h. Ajj Jw:, SlplV, quidquid Deo datur 

facrum; item beneficia, quae Deus ipfe hominibus largitur. i. 241. 395 

.. - - S .. 

v -^, JH2?, pp. percujjit gravius, allifit terrce; h. %->*>>£, projiratus. ii. 470. 

^V- 5 JO, ^ 9 JJ 

^j.A^, ?p2J, pp. verlit; h. ^JjM^^j verjatio fortunae, et ; <u*a, vicijfi- 

tudines fortunce. ii. 519- 
>■ *<Jl^, percujjit vehementius, ut audiretur fonus, h. plauft, complojit manus; 

P. .-r V -" 

h. aaa^c, complojio manuum, et h. mercatus. Append. ad i. 5. 
Ul^, ns^, pp. nituit, h. clarum et defcecatum fuit vinum, aqua &c. fig. de 
wta, fcil.Jlatu limpido; VIII. <?/eg7 - £ aliquid ut melius, excerpfit medul- 
lam ; h. / jd^A^^il, depuratus ; item Elogium Muhammedis. i. Epilog. 

j£ > J"TO, pp. penetravit, h. Juccejfit projpere ; IV. emendavit hoftem. 

h " 

i. 218. h. m^as^Ls, homines probi,Jinceri. i. 99. 

^^X^c, falfo gloriatusfuit; h. ^X^:, jactantia, arrogantia. i. 118. 
>X^:, pp. ajfavit, torruit, et £o/?w,? yi«Y ; h. jj *A^:, precationes, quae cum 
fervore et ardore animi funduntur. i. 27. 232. 

, , , 5 O J 

C^a^, fiQ2J, origo fita efl mfoliditate molis hrutce; h. •■^- f *n,Jilentium. i.70. 

£5 J O , 

. *« «Jv>w:, fcrinium, arca, cifla. ii. 220. 

%j^c, pp. afciare, h. exornare, item benefacere, VIII. accepit beneficium et 

contulit in aliquem. ii. 170. 
V-jLc, pp. re<5?a contigit fcopum fagitta ; h. AjL^jI, direclio fagittce adfco- 

pum. ii. 73. l65. 
iL^j, T)*£ vel 'V2, pp. Jirinxit, II. formavit ; h. 21**0, forma, imago bene 

formata. ii. 102. 
(^Lo med. «, ]% pp. conftrinxit, fpecialiter in loculum, h. confervavit, 

peculiariter vitam. ii. 3. 

hjy&,Jirmiter conjirinxit, continuit, fervavit. ii. 269. 

3 e 2 390 

Jv^, prohibuit, avertit; h. JW), adverfarius, hojlis. ii. 411. 

yjj, 112, in origine i. q. .^2, fortius Jlrinxit, h. nocuit ; h. 5-^, crumena, 

et Sjy-o^c, wcra. i. 201. 
^j,a£, l"ltt?, pp. ?'ce;*e, percutere, VIII. concuffus, quaffatus et perlurbatus 

fuit. ii. 35. 

L^i ult. « et (^, pp. de cane qui incitatur acl prcedam, eique mordicus ad- 
■* 5, — 

hceret; h. 5«L/uO, incitatio cupiditatis. ii. 236. 

pt^, f)l% proprietas in plicatione. i. 27. h. infirmus fuit ; h. ^x*o, 

imbecillitas, et °Um*o colle6l. r» ^ aj^, debilis, impotens. i. 106. 
<J*/i:, 772, origo lita eft in obfcurando, unde notiones errandi, deviandi, 

oblivifcendi, &c. hinc ^a^A^j et «sLL-iL^, terra falebrofa. ii. Procem. 
^*o, pp. firinxit,firingendo compreffit; IV. cogitavit; h. ,jl„^<o collecl;. t£ 

y^A.0, arcana mentis. ii. 149. 483. 
^.s^, pp. frinxit, adfirinxit, et c. c. L_> tenacius rei adhafit ; h. notio 

at>are tenendi. ii. 229. 
/ «a^3, pp. conflipato et contraclo corpore fuit ut fit ex morbo vel dolore, h, 

cegrotavit, IV. emaciavit morbus ; h. / ^aac, morbus qui maciem attra- 

hit. ii. 252. 
^L^, /zm^ micuit ignis ; h. jLa^, /ta 1 , lumen, fig. deflore et vigore regio- 

nis. i. 141. 
v l*b, pp. quaffus, concuffus fuit, h. periit, IV. irritam fecit rem, et intranfi- 

tive, irritafuit res, i. 12Q. ii. 238. 
. «Li, pl^, pp. firingi, arclum effe ; h. , v^s, angufiia animi et manus. 

i. 145. 

- 7 eo r 

j*Li> med. {C,, deflexit a i>*a jwm et cequitatis ; h. *^>, opprefjio, injuria. 

ii. 228. 397 y \\o, confuere, h. fanare vulnera ; h. l-^aaLj, medicus. ii. 526. 

jlxLd, yitfl, objignavit, h. cmg^ imprejfa nota fabri ; h. ^b, natura, in- 

doles. i. 224. 
LL vel cOb, rntS, in origine turjit prce fucco, h. recensfuit vigore et wza- 

dore, in IV. renovavit. i. 104. 
L-J-ir, levitate commotus fuit, h. gavifus fuit ; h. ^-'Jo, dejiderium, hilari- 

tas. ii. l6o. 

s 

<3.io, "ntO, pellere, propellere, abigere; h. c^lb, propellens, abigens. ii. 141. 

O , 

^i-L, pp. carpjit; h. / jJ^» ^ M ^ extremitates diei, i. e. wawe et vefpera. 

ii. Prooem. 
L^-xL?, lajftD, pp. tabefcere, h. laffus, defatigatus fuit ; h. (w-oiL, labor, mo- 

lefiia. i. 151. 
^otb, ttftflj pp. tetendit, h. £ew/a Aa/?a confodit ; h. ^.xb, confoffio. i. 142. 
/ jiL, nytD et Jl^n, pp. ejferbuit, intumuit aqua, &c. h. in rebellione et zVz r 

jufiitia exorbitavit. i. 81. 
<JJUo, 7Dfi, pp. linere, oblinere, med. damm. tercer corporefuil; h. <JJiio, 

infans. i. 248. 
«Jlr, pp. eminuit ; IV. cognofcendum dedit, communicavit cum aliquo. 

ii. 498. 
, "lilo, pp. laxatus fuit, h. laxavit froena, iram, &c. ii. 243. 

^"^ _ _ _ 3 o _ _ _£_ 

.j. L radix relicta in fpec. \^\~J& et ^^ILj, inclinavit dorfum quief- 

s 3 _ o 

cendi ergo, item in Ipec. ^jl v L!, quietus fuit, item acquievit. Origo 
latet in Hebr. et Chald. pDtfl, fidere,fubfidere in profundum, unde notio 

B- .e _ .» 

quiefcendi ; h. AaaJI y L, quies, fecuritas. ii. 13(). 398 

(JlL med. *, origo fita eft in laxatione, h. longus fuit, II. prolongavit, 

peculiariter fermonem. i. 167. 
f- - , j 

L-jIL med. (^£, 11t3, Zwzws fuit. Radix haec et • 5 j*L fenfu abflraclo 

teritur ad qualemcumque felicitatem alicujus praedicandum. i. 148. 

^tlL med. (_£, T1I3, pp. gyravit, h. volavit, avolavit. i. 153. 

^jJj, *)T2 et ?pr>, in origine i. q. ^_ jJd et ^ 4. j, pp. carpft, decerpfit, 

peculiariter res prcefantiffimas ; V. indufriam prce fe tulit. i. 32. h. 

^ j Jo, iorca indoles, item indujiria, &c. ii. 268. 
.- - - e ^-» 

,xL>, T0!£, pp. torft, intorft; h. ,aLj, unguis avis voracis intortus. i. 185. 

ss s - S 

(JJ^, vv^, forte idem cum <JJ<3, rorare, II. obumbravit; h. <JJs, umbra. 

i. 162. ii. 265. 
wUj, Q72J, pp. obfcurus fuit, h. injufusfuit; *AJj, injufitia. i. 157- l64. 

,-^ s 

qU , pp. prodiit, inde fplenduit, manifefe apparuit ; h. ^Ud, extrinfeca 
pars rei, item coipus. i. 107. 

./.C, ""Q^, tranfvit ; VIII. cwm cwra et attentione confderavit. ii. 530. 

-X£, pp. appingi, allidi, h. ccefpitavit ; h. ^iUcc, lapfus, offenfo pedis. 

ii. 226. 
.. - - e ° - 

•-^j pp. yzdzV, fubfdit, h. infirmus fuit, unde j^ £ , ignavia, impotentia. 

ii. 76. 488. 
^J.3^, viy, pp. volvit, rotavit ; h. aA:^", rota, vehiculum. ii. 48. 

_ "- 5 - O j 

f>-X£, expersfuit opum; h. pA;us, egenus. ii. 467. 399 

lAc, niy, pp. volvit, glomeravit pedes, i. e. cucurrit, h. hoftiliter contra 

aliquem incurrere; h. jjJJvc, inimicitia, hojlilitas. i. 218. 
t_jj\£, jyp.Jlrinxit leviter ; II. cajiigavit. ii. 2Q6*. 
i<Ac, pp.frinxit, conjirinxit ; VIII. excufavitfe. i. 38. 

. j -05 

^r~c, pp. feclere, cum Jlexu inclinare, h. claudicavit ; h. ^..cl, claudus. 

i. 165. 
^_>£J-£, pp. vibravit, h. percelluit. ii. 212. in IV. c. c. (_>-£, declinavit ab 

e o e -- 

aliquo vel aliqua re. ii. 27 1. h. i_/^\£, exifimatio, et vj^j^, o/?e^. 
ii. 229. 
^jjg, ?py, pp. exferto collo aliquid cognovit ; et h. in genere cognovit. 
ii. 501. 

o - 

*c, pp. adjirinxit, h. eximia fuit res, potens fuit; h. jVlj^j potens, item 

honoratus, carus. i. 86. 
- s _-j ^£, abftinuit, averfa, tcedioque captafuit anima. ii. 501. 
.w*£ in origine idem cum yi*£, compegit, conjirinxit, h. dwra et iniquafuit 

-* e o j -^ 

fortuna ; h. ^z.,J'ortuna adverfa. i. 17 1. 

- - - -^ e — 

^J.wj.c, pp. lentus, tenaxfuit; h. ^**^, me/. ii. 215. 

■J^£, "^V, confrinxit et compegit, h. decimus fuit, III. focietatem inivit. 

ii. 302. 
t_2£, TOy, immorigerus fuit alicui ; h. rebellis fuit in Deum. i. 237. hinc 

- e- o j 

/ ^uolc, conlumax, rebellis. ii. 481. &a*2juo, rebellio, peculiariter in 
Deum. i. 237- 

- e - - 

i_-viac, pp.fecuit et exfcijfus fuit, h.periit; unde u-aLs:, exitium. ii. 15Q. 

--' eo - 

L*£, ND^ vel HD^, pp. £e#zY, obtexit; h. **£, condonatio. ii. 511. 
/i.£, pp. rupit, fdit, h. abrupit vincula neceffitudinum, rebellis fuit. 
ii. 411. * 400 

v--*A£, fucceffit; h. v^jjus: colleft. t^j AajIc, erjVws rei, de prcemio et 

poena. i. 79- 
^xc, pp. firinxit, confirinxit, peculiariter quid animo ; h. cJ^AC, intellec- 

tus,fana ratio, itemjii/iajidei IJlamiticce theoria. i. 34. 
^J^, T?y, haujit iteratis vicibus, dein morbo qffiigi. ii. 141. V. demuljit, 

laclavit. ii. 532. h. «J^X^I collecl. tv <_)d.c, morbus. ii. 141. 
/ Is, 7173?, altus fuit; h. (J>£j ^V, fuper, faepe indicat officium alicui in- 

cumbens. i. 172. 
. V C, "TOy, in origine volvit, convolvit; h. , v £, <pta,? et colledl.jl^ljTecw/a. 

ii. 238. 
<3- v £, vtt^, proprietas iita eft in tundendo, utferrum malleo, h. operatus eft; 

III. traclavit de opere, commercium habuit cum aliquo. ii. 490. h. <J* V £, 

opus, aclio, item opes. i. 21 9. et praxis religionis, virtus. ii. 82. 
/ V C, riDV, in origine i. q. ,c, DD^, volvere, involvere, h. teg-ere twro- 

izjcro, unde notio ccecitatis. i. 103. ii. 136. et /^elx, ccecus, et dein 

injipiens. i. 103. 

o - 

/js^ particula removendi. i. 183. 

* ,*£, n^y, vv.Jluxit, h. laffusfuit; IV. laffavit, defatigavit. ii. 493. 

•• ^ - s 

tilc, "T1V, pp. volvi infe redeundo, et dein redire; h. jlxc, reditus; abfbl. 

reditus ad Deum, refurreSiio, extremus judicii dies. ii. 314. 
ilc med. «, in origine cejluavit, h. occcecavit ; h. j\*£, fefiuca, fig. uz'tf/a. 

ii. 345. 
t^j^te, commutavit quid cum alio ; h. L<3*£, jbro, loco. ii. 264. 
/ x, pp. torquere, intorquere, h. impedita lingua fuit ; h. ^ ^aS, bicefus. 

ii. 298. 

., S O - 

L-jIc med. «, 1"% pp. fpiffus fuit, h. vitiofa fuit merx ; h. ^-^*^, pp. 401 

crajfities laclls, fig. macula, peccatum, i. 167. WUUs et v_--ol.3Uo i. q. 

V^- ii. 60. 237. 
j\s. med. (__£, Tiy vel Tjf. pp. agilem ejfe, dein Jerbuit, h. ceftuanti qffedlu 

in aliquem invehi, &c. inde^l^, opprobrium, dedecus. Append. ad i. 9. 

et ii. 301. 
_JL_- med. (__£, pp. inclinavit in latus; h. _JU_-, domejtici, Jamilia nume- 

roja. i. 6. 
^jLc med. (__£, manavit, Jluxitque aqua, III. dzgJz. coram. ii. 35g. h. 

(_j-a£, oculus; pro omni re vel petjona pretioja. ii. 329. ^Uc! collecl. 

t£ ^a£, perjona vel re,? *£/a, fcil. re* j_6/zw,s ejfentia. ii. 458. 

. .ii fe 

- — s - o 

J__A_b,'pp. contreSiare et explorare, quam pinguejit animal; h. _\___a£, _/e/*- 

citas. ii. 322. 
/^a^, in origine idem cum Ia£ et U-b, ^.Jpijfus, crajfus Juit; h. s«L_i, 

Jocordia. ii. 424. 
)u\i_, origo fita efl m ffuxu largiore, h. dejiderari, item perfide egit; h. 

.-!-X_-, ou zs, quas retromanet a grege. i. 181. 
I_\_:, in origine i. q. l-X-s., !"n3, uvere, h. aluit; inde ^tJvi, alimentum. 

i. 41. 

s- s - u Sjj 

__:, decepit, VIII. deceptus Juit ; h.j\^t\,Jocordia,etj^,t 3 omniaquibus 
quis decipitur. ii. 530. , , 

(*_£, 0*"W, origo lita efi in conjiipando, h. appadlus adhcejit, item obceratus 

- s - 

_/M_ debito; VIII. ^s alienum coniraxit; h. v.c, debitor, et exaSior 

debiti; (*~sLc, obceratus. ii. 59. et 425. 

! i:, mn, in origine glutine illivit ; IV. agglutinavit et h. irritavit canem 

3 J? 402 

ut morfu quali agglutinaretur ad praedam, et dein in gencre, incilavit 

aliquem. ii. 214. 
iy^t in origine i. q. , A*t, tegere, h. de teblis fraudibus. i. 182. ii. 413. 
( a /___3_ in guiture prejjus fuit cibo potuve, h. anxie prejjus fuit moerore; 

inde (^j^A^i eolle6t. r^ -wzc, prceclufio gutturis, et h. molefiia prce- 
focans. ii. 68. 

- 5 

.-^ac, l_>y, pp. arclius vinxit, h. irafci, et inde l^a-oc, ?Va. i. 183. 
L^ai^ commodilate vitce donavit Deus; h. 5jL_i-C, bonorum qffluentia. 

ii. 460. 
(j^xc, 7D_J, in origine fungofum ejfe, unde notiones negligentice, focordice, 

&c. VI. idem. i. 30. 
£ *jA£, pp. appingere; h. ,"ykt t pejjulus, obex. ii. 36l. 
-£, volvit, involvit, h. mosrore ajfecit. i. 263. VIII. mcejius fuit;h. ±t s _ 
mosror. ii. 514. >v _i, ^ft_>, pp. volvit, involvil, h. fuperfitit rem aqua, texitque ; h. s .^c, 

z/or.er aquarum. i. 177- ^'•v^'? indocli. ii. 4l6. 
^JLi, pro prceda quid abfulit citra laborem; h. ix^s.Xt, prceda. i. 48. 175. 

a_:, n__J, pp. f_.i>.._ vena fiuxit, h. contentus fuit aliqua re ; h. / Xt, 

qffluentia, item contenti animi quies. i. 3. 41. 
j\.t, *fi_>, pp. ferbuit cefiu dies ; fecund. venit in deprejjam, cavamque ter- 

ram ; h.jit, profunditas, fundus et imum cujufque rei. ii. 445. 
(Jlc med. « in origine i. q. <_).£, inclinare, h. invafit derepente; unde 

^j) »__ collect. t^? aAjI^» malum infortunium. ii. 130. 
/ s a£, n^_l, origo fita eft in tenfione, II. erea??, vexillum ; h. <Jul__, extremi- 

tas rei. ii. 152. 248. 
v_jL£ med. (j£, Ity, pp. denfum ejfe, h. m dew/b et obfcuro delituit. i. 179- 403 

jl_ med. (j£, pp. ferbuit, cefiuavit, h. flucluavit ex uno m alium locum ; 

50 - 

V. mutatus eji, item zelavit. ii. 89. h. ,a_:, mutatio, item diverjitas rei 
vel perfonae. In accuf. ufurpatur pro particula negantis. ibid. et i. 240. 

£5 O _ 

1_a_ med. (_£, excanduit; h. 1_a£, excandefcentia, fcil. fra. i. 79- e j . _ >_ 
(JU in V. iewe ominatus efl, pp. de Divinatoribus. i. 28. 

_ _ _ 5 - O 

<_j~_5 probavit, tentavit; h. «wii, tentamen. ii. 133. 

- _ r " s 

,s: 5 , pp. Jindere, findendo perruvipere ; h. y^~U, improbus, et jj-sr 5 , m- 

probitas. ii. 86. 122. 

J-sr 5 , ^ns, origo in offendendo in aliquid ad laedendum, h. „o/ore affecit^ 

unde a.jlrsr' collect. t^ AJtAZS" 5 , adverftas, dolore angens. ii. 153. 
^ j r ^— * " s 

.jiiesr 5 , i/a/c/e turpis fuit res ; h. _vi^__U, perquam inhonejius et improbus. 

i. 266. 

_ _ r s o r 

:sr', pp. tumuit, h. gloriatus fuit ; h. yST 5 ? gloria. i. 186. 

~ J idem cum - -i et i _i , mD, pp. laceravit, findendo aperuit, h. </?/^ 

«^z£ curam, &c. item efforuit, h. ~ _S, liberatio, gaudium. ii. 280. 

,, _ *-' 5 - o_ 

~ j, m_, pip.fldit, effidit rem, dein germinavit, h. lcetus fuit; h. -__*-, 

leetitia. ii. 27 1. 
., _ _ _ _ j 

O*— -, 110, divi/it, feparavit, h. unicus fuit; h. (_£_.l,_i, fngularia. 

ii. Prooem. 1 

5 O,- 5 JJ 

/wi,i, tlHD, pp. pandit, expandit; h. o-yi vel (j^U> leSium. i. 234. 

_- __ 5 _ Oj 

{j*£>'s,fecuit,Jidit, III. obfervavit cum alio occajionem ; h. ___?._ et collect. 

S -J 

i^;--\-, occafio, peculiariter ulcifcendi. ii. 63. 
_. _- 5 

__>._•, prcecejfit; h. l_yU, _.„„ vel „z.ce_ avium Katarum, quae agmina ad 

aquam volantia prseeedunt. ii. 240, 

s p 2 404 

v .j, JHD, in origine i. q. Ld i, folv.ere, dijfolvere feriem nexam, h. de 

5 l>- S j> 

fumma rerum omnium dijiurbatione; h, v j, ramus. i. 190. collecl. v «,.*> 
idem. ii. 52Q. 
t j, origo fita eft in vacuo, V. vacuus ab opere fuit, et c. c. ,_}, owne 
impendit Jiudium rei. ii. 364. 

» -.- 5-Uj 

. *«' S, p">D, pp. fregit, difrupit; III. dijcejfit ab eo. ii. 123. h. <XJi, d//^- 

P.-^ e - 

cejfus, item dijcidium; <£s.i, fe£la,feclio, et . «1.5, difcidium. i. 236. 

(^ i, i"HD, origo fita eft mfecando, VIII. affinxit alicui mendacium. ii. 456. 

«Akko, perdidit, IV. grajfatus fuit inferendis malis. ii. 126. 

- - _ s 

• 'I>jji, ptZJD, pp. ra£/£ e cortice; h. , "y^i,fummo gradu improbus. i. 264. 
-^ 3 , TOD, in origine riv/)/£, prcerupit corticem alicujus rei, h. t>///a wuaa- 
«v&; h. ics:^ - 5 , turpitudo. ii. 301. -^U, dedecus res turpis. ii. 494. 

5 U - ^— " 

^^l^i, excelluit ; h. c _)./«d..Sj virtus, et omrce o?/o a/ter alteri prcefiat ; 

?■- e . - 2 

aAaa^S idem. i. 186. ii. 167. ^ ^ 3 '-' ' » ^ui nobilitate generis et t> irtuti- 

bus prse aliis prceftant. ii. 529. 

- -■- e V.- 

«Joii, IpD, diligenter infpexit, item dejideravit; h. vAJii, defeclus. ii. 204. 

Ajii,fapiens et intelligens fuit ; h. ^lgiii collecl:. t£ Axiii, juris, rerumque 
Divinarum fapientia peritus, peculiariter Prejbyter Muhammedicce Reli- 
gionis. i. 114. ii. 188. 

L_xi, pp. luxare, h. Jolvere aliquem e vinculis, &c. h. O L==i, liberatio. 
i. 191. 

/ JL£, evanuit, periit; h. ^Ui, evanefcentia pro <vz7a hac fragili. ii. 72. 

,; *I$i<, redundavit vas vel aquatorium, h. de intelleclu. ii. Prooem. 

, "_. s u,- 

<^li, n*iD, teritur de elapfa occajione; h. ^_->$i, elapfa occajio, item mo?\?. 

ii. 323. 
*ili, origo forte fita eft in micando, emicando, h. de eo, qui wote agili ex 405 

periculo evafit. i. 185. et cum l_> aliquo prcemio vel felicitate potitus ejl, 
ii. 522. 
, *«'U, pp.frangere vel luxare, h. pauper evafit; h. £>U, paupertas. ii. 334. 

J 

_ J.T 5 _ ' 

js^ 5 , pp. turpis, et h. deformis fuit mulier. ii. 122. h. £:s^ 5 , deformiias. 

ibid. et *^* s , foedus, deformis. ii. 231. 
<J^-5, /Sp, accepit aliquid vel aliquem cum voluptate et lubentia ; h. J **3 t 

admiffio cum lubentia, gaudio, &c. i. 1Q5. Jt-ol a£t. IV. promotio, 

item averfio, qualis eft in equis generofis, qui nigredinem oculi ad nafi 

mucronem obverfam kabent. i. 25. 
jJo, pp. definivit lineis fcriptis II. adminiftravit bene et opte rem aliquam. 

s o - 

i. 198. h. j^3,fumma rei, item potentia, pretium, dignitas. i. 176. 

£5 = - J 

r*i-X"i, prcecejjit, II. prcefecit aliquem ; h. pAJLe, princeps, prcefeclus. 
5 — 
ii. 529. . h. r".tXH, /)es, et h. meritum, excellentia. i. 266. 

yj, ""Hp, pp. friguit, II. confirmavit, X. ftabilem tenuit manfionem. ii. 129. 

' 6S- _ g , .. (1 j 

153. h. ZJ,frigefac7io oculi, i. e. folaiium, lcetitia, &c. ,AX^.^,firma 
fedes, peculiariter Paradifus. ii. 129. 
C_jJ>, 2*^p, appropinquavit, item propinquus fu.it. ii. 304. In II. Conj. 
peculiariter ufum habet in interiore alicujus admijjione ad aliquem. 

5 

ii. 523. v-^J^, propinquus, peculiariter cognatione. ii. 304. 338. 
v j', pp. quajjit, h. percujfit caput fufte ; II. idem ; III. verberibus conten- 
dere. ii. 442. 

- _, 5 Oj 

^j3, junxit unum alteri ; h. rjL>, propinquitas, familiaritas. i. 201. 

_ - ,. s o 

3,fecare,fecando dividere in partes; h. »mj3, portio,fors. ii. 135. ,;,V.- . 400 

L*i', TWp, pp. durus fuit, II. obduravit; h. SajswJj et b*Lno, obduratio 

cordis. i. 202. ii. 424. 
uXa^", tetendit; h. Jw2.s.,.c, zVc? - , fcil. locus, ^mo ^'«y conlendit, item wza, 

fcil. ra^o agendi. ii. Q8. 
yi^j", pp. refecuit ; h. >a/*2J>, refetlus, et h. de re recondiia et ab aliorum 

conipectu quafi refecla; jJ.A/iga, mulier, quce in conclavi recondita efl, 

ii. Procem. 
. ^i?, TOp, in origine fecuit, prcecidit, h. decrevit ; h. °LaS, decretum 

Divinum. ii. 325. 379- 
suL^, yp.fecuit, VII. de refcifjione amicitice. ii. 37. 110. 
^J-i, hbp, paucus fuit, IV. diminuit, item pauper evafit; X. parvifecit; h. 

(3-A-o, pauper ; (J-XjsI, paupertas ; ^aA..?', parum abfol. nullum. i. 82. 

" -E " 

ii. 513. 
l~->a'J, pp. vert.it, convertit; II. verfavit horfum prorfum, V. verfutus fuit ; 

s o- 

h. et u-^AJ', co?\ i. 87- item media pars alicujus rei. ii. 445. 
Jvta', T?p, pp. ior/z^ funem ; h. Bc^Jta', torques. ii. 58. 

" e 

«.AJs, pp. fubduxit caput, h. humiliter rogavit, contentus fuit ; *Jli', con- 

tentus. i. 263. 
fti', Dlp, confflit, valuit. i. 199. item Jietit, furrexit, peculiariter inter 

precandum ; h. <J<aJJI f°Li', preces noclurnce. i. 230. A vt o, pretium. 

i. I99. A^Ls, refurreclio. ii. 266. 
(_Co, JTlp, pp. torquere, intorquere, h. robore poluit; inde 5*i', pp.^/zmw 

plexus, et dem robur potentia. i. 196. 407 

,a==5, pp. compatlus, et h. magnus, grctvis et mdeftus fuit ; V.femet extu- 

lit; hincjt.A£=— >, majores natu. ii. 403. 
,X~r, p-p. Jpifus, et h. multusfuit; ,aa£~=>, multum abfol. omne. i. 82. 
j0\~~d, TO, pp. fufcari, h. turbulentus fait liquor, co/or, fig. de t;z7a wio- 

/e/?a et adverfe fortunce cafbus conlurbata. ii. 341. 
f*.£=r, 0^13, pp. fucco tiirfit vitis, et dein exuberavit in omne genus virtutis; 

h. c\*ol.£=— , generoftas, honor. i. 26l. r^l^-^-a^ virtutes prceclarce. 

ii. 268. 
0;==, pp. horruit, detefatus efi; o a_f~— >« omne quod ingratum ae tfe- 

tefandum ef. i. 30. 
v_>w*f==>, IM, pp. fcalpere, h. fcalpendo et radendo lucratus efi ; VIII. 

idem. ii. 192. 
,m*5=— , pp. fregit rem ; h. de confernatione animi ; VII. fraBa et n$ta 

y^fi res. ii. l64. 
^i^f™— , F]D!3, in origine pallefcere, h. de obfcuratione folis, mentis, intel- 

lectus, &c. ii. Prooem. 

^*w.==>, ;05, origo fita eft in gravitate fpijfa, fpecialiter lumborum et &m 

5 ,. - 
«c/z£e obftorum. i. 27. h. torpuit, unde <J^*w£==>, torpor,fegnities. ii. 56. 

^>J.f=_ j idem. L 27. 
^^j.^*-— , *)\E0, teritur in removendis rebus, quibus aliquid obtectum eft ; 

X. voluit retegi rem velo remoto. ii. 283. 

^_=? c. c. ^j^, abfiinuit a malis. Append. ad i. 10. 
li.==> in origine plicavit, III. fimilis et j&$r /m7 e,r cequo, item penfavit. 

ii. 297. 408 

,i.===, "155, pp. levit, oblevit, h. texit, et deln expiavit, abolevit. i. 193. 

peculiariter ufurpatur de eo, qui ingratus eji. ibid. et ii. 495. 
^lk*—;, pp. luruit, h. incubuit alicui rei, II. imperavit, difficile quid fub- 

S - O J 

eundum coegit, vexavit ; V. idem quod Conj. I. h. <sjlI£=3, imporluni- 
tas. i. 120. ii. 500. 
^a—t origo fita eft mfecando, h. notio vulnerandi et ioquendi; inde ,-.X£==:, 

v e - - 

vulnus, et fjk£=>,fermo. ii. 99. 

- - - 5 - - 

<J. V ===>, integer et perfeclus fuit ; h. <J l v ===, perfeclio. ii. 321. 

cil£==< med. (J^, *TO, origo fita eft in excuffione fcintillarum, unde ad omne 

genus malarum machinationum et fraudum transfertur. ii. 130. item 

vix potuitfacere. ii. 51 6. h. bAa==vc, dolus,fraus; collect. iAjI===uc. 

ii. 130. 
(jjvl=== med. (_£, D^, pp. fn orbem verti ; h. q^a===, qjlutus, ingeniofus. 

ii. 335. 

J 

<_), 7, faspe valet ; equidem, utique, fane. i. 21 9. et li tw Lo praefigatur, 
fpeciali ufu quandoque valet, i. q. ^ro ; lic l^J, pro eo quod. ii. 123. 

yy,ful/it ftella, et micuit ut flella facies ; h. / J J colle6t. r» «J*J, wzor- 
garita. ii. Prooem. 

f"J, DN7, pp. appaclus, agglutinatus fuit ; h. jrK*),fordidus. ii. 6l. 

/v»ji/.J, CHT, origo fita eftin plicando, complicando; VIII. immifcuitfe. ii.5l6\ 

s j e - "j 

*>r, pp. firepuit mare, unda &c. h. litigiofus fuit; h. 7 lisr , litigatio. ii. 76. 
• **:s^, pp. adhcefit, coh&Jit, hinc affecutus efi. ii 381. 
J\),Juave et jucundum comperit; h, iiJvJ, voluptas, item vitce jucunditas. 
ii. 301. 40Q 

r*J, pp.firmiter adfiriclus fuit ; h. infeparabiliter adhceflt. ii. 155. 

- ^ - o o 

j_*J, punxit fcorpio, peculiariter aculeo ; h. *._>_>. J, morfus fcorpionum. 

ii. 304. 
fj) med. «, iri origine idem cum fjJ, _N7, pp. conglutinavit, appegit, 

peculiariter crimen alicui ; h. ("JA^, culpa, reprehenflo ; j_<i JXc, oppro- 

brium. i. 221. ii. 75. 

- - 5 O^ , . 

<JjJ med. (J^ in IV. noclem ingrejfus efl; h. (_}.aJ, T>7, wo^, flg. infortw- 

nium. i. 174. 
i^jJ med. (_^, in origine ybwV, /bftj calido recreavit, h. /em'.?, mollis fuit, 
peculiariteryenwo ; h. _^aJ, lenitas. i. 213. . 

r 

Lc, )"Tft, particula admirantis et quidem cum Jiupore ; item minuendi et 

contemnendi. ii. 408. 
^—C*, JHD, in origine firzuz*, fricando trivit ad lapidem Lydium, VIIL 

S O - <3_ 5_ O 

tentavit. ii. 84. h. ^__*°, tentamen. iL 125. ^— ^^ collect. tjj^ Ajcs:' 15 , 

tentatio, et h. calamitas. ii. 173. 
O^, T!?2, pp. extendit. ii. 10. in III. et IV. moram concejflt. ii. 188. h„ 

25 _>l^c, vomes, fcil. augmentum continuum. ii. 10. 
ij,J\^c, fubfflit, commoratus fuit; h. ^lJwc, palcefra, hippodromus. 

ii. Prooem. 
,,*, "H_, pp. Jirinxit, h. tranfwit celeriter. i. 210. item amara fuit res. 

ii. 341. h. m,»«, tranfltus celer. i. 21 9. 
L*p, pp. conftrinxit, h. fortem reddidit; et med. damm. virilis, mcfculus 

yiizf; h. 5«,-«, virtus mafcula aut (/ec„s wo dignum. i. 259. 
~ ',$, jocatus fuit, III. collufit; h. *• lj*o lufus,jocus. ii. 502. 3 G 410 

y^~o, \DU12, pp. fricuit, terfit, palpavit, peculiariter ufurpatur de malo ve\ 
noxa aliquem lcedente ; h. («***!, magis lcedens. ii. 304. 

lX^.-c, "y&ft, origo fita eft in comprejjione rei lentce et tenacis, h. tenuit 
vehementius. ii. 529« 

■(J^i^oo, <£fe, pp. cudit, procudit ferrum, h. extendit fe in longum ; unde 

£3 0, 

(JJ^^, procrafiinatio. ii. 201. 

- •"• ?.- -» -» 

•mous, fkixit aqua, etfiuere fecit ; h. A-IaJUc, re,? qucevis uti lis, adeoque vic- 

tus. ii. 8. 

^J^e, 7772, pp. cineribus calidis prunifve fuppofuit coquendam carnem, pa- 

nem, &c. h. urenti tosdio aliquem affcere, item pertcefus fuit. ii. 512. 

Jvc, ^hy^,farfit, h. implevit et plenus fuit ; f-X,*, plenitudo. i. 65. J-Ue, 
tar£« hominum, conventus, item primores, nobiles. ii. 442. 

L_VX*, pto, pp. fubegit farinam aqua, h. potefiatem habere, pofjidere ; h. 
O 3Lc, 70? r^jo quidfuhfflit aut continetur. ii. 205. 

^j-m-, 1272, prcecidit, h. benefecit; unde (jLLe, benefcus, et cum <JI Epith. 

o 

jDe/, qui fua fponte benefacit. i. 241. ^j^, )72, er, c?e pp. feclio, item 
jb«?-,s. i. 3. ii. 417. 
/ «a^, pp. fcid.it, fecuit in cequas portiones. Metonymice certa quantitate, 
aut modo et numero dcjinivit aliquid ; II. optare fecit aliquid ut portio- 

S , O _> , j 

7?e?/z ; h. aaa^ et collecl. , >.^, portio optata, votum. i. 235. 
^*°, nituit facies pofi morbum ; h. AisrS"*, fanguis purior, fuccus vitalis. 
ii. 236. 

„ 5 , o3 

Jv^, Jlravit cequabiliter leclum ; h. ^-X^sJ, leclum cequabiliter ftratum. 

i. 234. 
^Lc, J.")?0, pp. cefuavit mare h. de mentis commotce fucluatione vehemen- 

^- 5 , OS 

fio?"e; item de commotis Imperii undis ; h. ^ \^\,fliiclus. ii. 206. 51 6. 411 

(^L* med. f, fujlentavit, curavit, aluitque aliquem. ii. 70. 

, - S - ^ 

i^Lo med. (j£, commeatum qucefwit; h. sJvjLc, menfa parata et cibo m- 
Jlrucla. ii. 121. 

O 
^JsaJ , fu.peravit fagittis, h. excelluit, generofa indole fuit. ii. 302* 
A>J, nobilis et inclytus fuit ; II. excitavit efomno ; V. et VIII. evigilavit e 

fomno. ii. 140. 
Lo ult. a, !"ft2, pp. convexus fuit ; h. de gladio, qui retunditur a ccedendo. 

ii. 404. 
,XJ,JpaiJit; h. J3,fparjio, h. oratio foluta, profa. i. Procem. 

J ji - "i -^ 5 O ". 

Jvs: J , 132, pp. eminuit, h. manifefia fuit res ; h. Jvs: J , altitudo. ii. 445* 
f* JvJ, D12, in origine cequare, fcil. complanare ; item adhcerere appablum ; 

et h. efo«cz pcenitentia. Teritur etiam de compotatoribus, qui locofuo ad~ 

pacli hcerent. i. 226. 
|JJ, iT!2, fita eft origo in madore liquefcente; h. (_£Jv', madidus manu, 

i. e. largifjimus donator. ii. 531. 
(Jjj, 7t2, origo fita eft in lubrico lapfu, quo quid ultro vergit ac dejiuit ; X. 

5 --1- 

dimijit coelitus, et imploravit ut ccelitus dimitteretur. ii. 53.460. h. ^JjLLc, 

manjiones, peculiariter AJironomicce. ii. 33. 

o 'j, origo fita eft in remotione fublimi, h. integer fuit a mak> II. et V. cohi- 

buit fe ab omni re turpi ; h. o 'Xj, continentice Jiudium. ii. 208. 
- ,. - 5 , 

»wvJ, pp. fpirare ; h. -amaJ, /ems et gratus ventus, item awra, halitus. 

ii. 146. 

/ <wjJ, ("JU)0, origo fita eft in laxitate, unde ad luxationem transfertur ; h, 

•• s - o 

-•jLyNwJ, oblivio, a laxitate fic dicta. i. 231. 

3 G 2 412 

iX£J, qiuejivit rem amiffhm. ii. 287. 

^/^2j, *2*£**, pp.,/?,zz7; IV '. Jlare fecit jumentum, pro lajfavit curfu. Append. 

ad i. 7- 
j S ^ 2J , TO3, pp. purus fuit liquor. Metonymice Jidelis fuit amicus, et dein 

Jincere monuit ; X. confilium petiit. ii. 413. 
^^Ca^J, in media parte attigit; IV. medium tenuit. ii. 444. 

- -- O- O- 

y^J, "15J3, nituit, nitore fulfit, peculiariter facies ; h. By^di, fplendor, fcil. 

mVor. i. 238. 
• 'iLaJ c. c. l_j rei, notat fimpliciter, locutus ejl, non, allocutus ejl. ii. 399. 
ilii, 0*0, pp. neclere; h. flLiJ, pp. /mea conjerta margaritarum, item 

fundamentum rei, /irf quo negotium conjiat. ii. 444. 

o 

*•*->, Oi 4 *], in origine molle, tenerum ejfe; h. r »^ 3u *' E"W> owwe z^ ozW 

' s .. o * "" 

mo//e e/Z. Metaphorice delicice; A Jtj, beneficium. i. 40. 1Q3. ii. 134. 

- o 

item beneficus. i. 205. et *JiJ, ewge, item certe, projeclo. ii. 435. 
v_-ajU, inglutivit, abjorpfit Jalivam, aquam, &c. IV. abforbere fecit. ii. 4l6. 
cUJu, Jiavit, exjpuit fpec. Jerpens venenum, h. de incantationibus, III. 

allocutus Juit aliquem. ii. 101. 
/wju, *2JD*J, pp.Jiavit,Jpiravit, item anhelavit. i. 41. III. Jludiojijfime ad- 

O 0_ 

Jpiravit ad aliquam rem. ii. 509. h. (j*Ju, halitus, et dein anima vita- 

5 --OS 

/is. i. 41. item cupiditas effrcenata. i. 96. ii. 219. et ryXkJ\, refpi- 

ralio. ii. 241-. 
( "*Ju, prodiit e latibulo mus campefiris ; III. hypocritam egit in religione. 

ii. 40. 
'_ r AAJ, *2p*J, pp. jftrzV, h. aliquem difiincle notavit Jixa quafi nota ; h. ^Uju, 

5 O - £5 

principes eminentiores ; &aaX+c, virtus, u^jU^, prceclara qucevis faci- 
nora. i. 228. 413 

^j^2AJ, imminutus fuit, defecit, peculiariter Oratio. ii. Procem, 

(Juu, tranfportavit, fpec. ad manfiones mortuorum ; VIII. migravit e vita. 

ii. 33. 46l. 
*aj, Op3, origo fita eft in refraclione, qua impetus refutatur, h. in VIII. 

notio ultionis, item crudelitatis . ii. 255. h. A^JiJ, vindicla,pcena. ii. 134. 
v-N==j, "753, pp. de puteo, qui reliquias aquce continet guttatim tantum 

s 

fiillantes, h. dura et molefta fuit vita ; h. Js==aJ, moleftus, durus. 
ii. 265. 
L~2J vic. tij£ / cf~?-S origo fita eft in refcindendo, h. ??ece vel vulnere 

graviori affecit aliquem ; h. l==2Jl, magis vulnerans. ii. 165. 
J, detulit, divulgavit in malam partem ; h. (*L V J, obtreclator. i. 270. 
, ^ j, fcripfit librum vel epifolam, II. eleganti calamo exaravit fermones. 

ii. Procem. 
j^-*, manifejia fuit res ; h. ^r U~©, m^ regice, et ^^^ 5 , pp. duElus, et per 

metaphoram, wza <pa agmina ducifolent, dein via regia. ii. Procem. 

l^j ult (_£, reprehendit. ii. 214. item terminavit, &c. VI. idem. ii. 280. 

<^_jU med. «, 21J, pp. redire per vices, h. defortuna per vices redeunte ; h. 

* \jUj collecl:. t^ AajU, cafusfortuna'. ii. 51Q- 

- - " 5 j 

jU, *Yti, luxit,fplenduit; X. idem. ii. 235. h.j*J, lumen. i. 23/. 

r"U, 013, proprietas in mollitie languidiore, h. dormitavit. ii. 97. 

(J^*j, origo fita efl in tendendo, h. intendit, propofuit fibi ; h. &aj, intentio 

animi. ii. 522. 
^JU med. (__£, i. q. <JU med. «, et Hebr. !"T7*i, pp. texuit, pertexuit, et per 

metonymiam, confecutus, qjfecutus eft. i. 28. 414 £ ^, n, non tantum interrogandi fed et afjeverandi vim habet. ii. 117. 
j^. , abfcidit, h.futilia loqui; unde ^sz ,fu'tilitas, peculiariteryerwoms. 

ii. 181. 
(j£ J\£>, mn, pp. tendere, h. manum protendit et ffa?» ofiendit, dein ducere 

aliquem, peculiariter m wa religionis, VIII. rec7a w/a incefjit in religione. 

ii. 480. 

.. - s __ 

r*-£>, yfcrafo defeclum effe; h. f-£, decrepita feneclus. ii. 450. 

T- ^ SO, 

<J,'^, ^ate extenuatus efi, h. remiffus, jocofus fuit ; h. J)'$>,jocus. ii. 312. 
ȣ*$>, fregit, confregit, peculiariter^ccwm quid et cavum. i. 225. 
L_)^y>, "pil, origo fita eft in vibrando, h. periit; IV. perdidit. i. 33. 

SS i. 5 J J 

«£, DE!l, proprietas in liquando, h. liquefecit, tabefecit ; h. (V Y ^, follici- 
tudines, quibus quis contabefcit. i. 220. A^, cupido. i. 254. et Append. 
ad i. 11. iuolsb, reptile terrce, peculiariter noxium, quale eft ferpens. 
i. 254. 

(J- v £, T>D!1, origo fita eft in^wjrw /z£ero etfoluto, in IV. libere pergere. ii.402. 

s 

3 _ -. i-oj 

U^, linivit, inunxit femel aliqua re; h. U^l, lautiffimus, item faluberri- 

mus, ii. 135. 
(_£ a^, decidit, peculiariter e.r a/to ; h. (j£*^, cupiditas, peculiariter mala 

et inexplebilis. i. 33. ii. 257. 
^jjL^, pn vel pn, origo fita eft in laxitate, h. facilis fuit ; unde defortuna 

commodiore. ii. 463. item contemptibilis fuit, unde notio temeritatis diffo- 

j - oi _o _ j 

/m^, IV. contempfit. i. 101. ii. 408. q^I, fcwor,i i. 101. et Uj^, 

commodiufcula. ii. 463. 

- — ° - 
CiA^^, interjeclio averfantis ac depelkntis. i. 250. 415 L> ^, Nll vel Nl^, morbo epidemico, peculiariter pejle laboravit ; IV. idem, 

if. 252. 
gvide^f. 

,'Ij*, periit, interiit; IV. erzVzo dedit, perdidit. ii. 450. 
L^ik», U' 1 , pp. cecidit in quadrum; h. notio neceffarii, IV. efjiciens caufa 

fuit. ii. 88. 
«.^a.«, origo fita efl in hiando, h. laboravit ad lafjitudinem ; h. «.^.«I, pene- 

trantifjimus. i. 140. 
<A:s»4 et lX^i, unicus et incomparabilis fuit ; h. lXa^«, wwm, unicus, pro 

eximio, fingulari. ii. Prooem. 
/jiA^a, origo fita eft in re anVia et jbn? ariditate firepente ; IV. defolatus 

fuit locus, item contrifiavit. ii. 413. 

, _ _ s- 

«^. «, DrV 1 , origo fita efl in ardore, {cA. fervore interno ; h. ^L/i» «, cruditas 

fiomachi, fig. wa/a confcientia. i. l68. 
v c^ «, }TP, fpeciali ufu adhibetur de committendo fecreto alicui. ii. 83. 
jje, pp. fecuit, et quidem in frufiula minutiora, h. fivit, mifjum fecit. 

ii. 143. 
J», nexuit, annexuit; h.-£jj* collecl:. r£ ^L)j\t, hceres. ii. 17- 

e o , 

vi «, origo fita efl in quatiendo motu tremulo ; h. 9jj, abfiinentia a rebus 

dubiis. i. 137. 
jj «, ^11, pp. firinxit, injlrinxit farcinam dorfo, h. fufiinuit onus, et dein 

nocens fuit. i. 241. 
(•»j«, "[Vl, pp. gravem effe, h. ponderavit. i. 98. 
3two «, ittlfl vel 5NZ?% pp. laxus, amplusfuit ; h. AAnv, amplitudo. ii. 330. 410 

iJ^o«, pp. nexuit, connexuit, item propitiusfuit. ii. 415. conjuncla fuit res 

rei. ii. 384. 
<^° *, origo fita eft in albedine fplendida, h. manifefia fuit res; IV. evidenter 

demonfravit ; X. rogavit aliquem, ut quid manifefium faceret. ii. 48Q. 

^°l «, dentes anteriores. ii. 4Q4. 
ia£« cogn. t£ b-xJ, \y* f pp. plexuit, h. c/ec^V conjilium bene plexum. 

ii. 413. 
/ X«, ny, proprietas lita eft mfirma, compaclaque junclura, h. ajjervavit 

rem, item memoria tenuit aliquod di6tum; h. ^l.c«, repqjitorium, vas. 

ii. 300. 

«. - - s o „ 

JvC*, fervilis, vilifve fuit homo ; h. <Ac«, famulus, item vilfui collecl:. 

«Jilijl. ii. 126. 
«As* vic. rijf Jvil, quam vide fupra; h. Jvsl*, veniens, et dein legatus. 

ii. 474. 
/ 45«, pp. nexum ejfe ; II. infpiravit Deus ; h. aIaSaj, concurfus Dei, 

peculiariter propitius. i. Epilog. 
/ i «, flD 11 , cumulavit, et h. quafi plene fatisfecit, promiffis fletit\ hinc U«, 
^zcfe, obfervatio pacli. i. 265. *li «, duratio. ii. 12Q. /^s «, ^mz j&ro- 

miffisflat. ii. 515. 
*.:? *, ^p* 1 cecidit, et quidem cum fragore ; h. L-^LaxJl «il *,*, /oca, in qui- 

bus quis cadit in perniciem. ii. 270. 
/ ^ «, cavit, cuftodivitfe a malo ; VIII. metuit, timuit. i. 127- ii. 515. 
/1.== «. fretus,Jifus fuit Deo ; V. de eo quife totum tradit Deo. i. 24. 176. 

ii. 369. 
dS «, i"!^, origo fita eft in quatiendo et concutiendo, h. merate turbatus fuit ; 

V. contrifavit. ii. 111. 417 

. L, pp. ad/iringere 3 neclere, h. adminijlravit rem, eique prafuit ; item 
amicus, adjutor fuit ; h. /-J «, adjutor. i. 248. s_« collect. t» ^_> _}» 
prafeclus provincice ; et A_j^Ij, imperium, item amicitia, auxilium. 
i. 242. ii. 1_8. 

- - - e o - 

t-^A^*, „ecfoY, donavit; h. c-^4^, donum. ii. 509. 

/jj-L>, tW 1 , pp. mollefcere, h. de animo defperante de aliqua re ; hinc 

/jjwIj, defperatio. i. 9. 

e - 
j»a!j, _i"Y\ ) in origine rumpere, abrumpere diffindendo ; h. *a^j, orphanus. 

ii. 411. 

(_, -\?> contigit, affecit, lcefitve in manu ; h. _\j, T. manus, item potefias. 

ii. 267. 

- e o j 

_**u, 1D 11 et "K_?% pp.planum ejfe, h. facilis fuit, unde _m*j, fortuna profpera. 

i. 171. 
(_jJij, certo fcivit, cognovitque rem; h. ^aAj, certa fcientia, abfol. certitudo 

Religionis. ii. 153. 453. 

, ,, e 

_j^?5 pp._#rwwm e_7e ; h. (•j»a v: >, dextra manus, et per menonymiam jusju- 
randum, data dextra, Jirmatum etfancitum. i. 1. 

, - 6<J_ 

f*j, per diem exjiitit ; rV|, „fe*, fig. lceta fortuna, fiatus felicior. i. 174. 
item efoe. malus, infortunium. ii. 537- 3 H INDEX HEBRAICUS. 

« 
Wfc 


ii. 478. 


bw 
ii. 325. 


r*a 


i. 37. 


jtin 
i. 5. 


D 1 ?! 


ii. Prooem. 


11« vel T»N, h 


. T»N vel 1M 


ii. 375. 


W 


— 60. 


m« 
— 358. 


Nia 


» 
— 198. 


\M, h. D^tND 
— 186. 


1« 


i. 20. 


thn 
— 529. 


VQ h. 


tpq et Tbrei 


ii. 86. 


thx, h. p^N 


et pQ^M 


— 207. 


Ttt)l 


— 271. 


^M 
i. 126. 


nm 


— 478. 


7DN 
ii. 402. 


h 
B72M, h. ttTtiN 
— 149- 


a 
HD« h. pDM 
i. 2. 


n«a 


ii. 152. 


1DN 
ii. 470. 


ffiib. 


■na et MTtt 


. 41. ii. 384. 


*»N h. V»2N 
i. 186. 


jm 


ii. 14. 


*TSN h. T1BN, i 


TTBN et pBN 


t ii. 362. 


Drra^ 
i. 236. 


474. 


rAah. 


*3 
ii. 134. 


Dtt?N 
— 447. 


rh> 


1. 64. ii. 139. 


-\tt?N 
— 116. 


nT^ 


ii. 514. 
— 214. 
1 
p h. 


p, rm 


pD et 


rtttB- i. 120. 


1 
ii. 215. 


124. 


ttm 
— 58. 


DTJth. 


otj 
ii. 25Q. 


TQ 
— 407. 


VTJt 


— 63. 


rro 


ii. 


60. 482. 


ttJtttt 


i. 8. 


nni 
i. 131. 


pm 
ii. 511. 


1 
pi 
— 84. 


rrn vel t? 


i. 


203. ii. 141. 


i. 22. 


,TT vel p"H h. 


PH 


i. 83, 


3 


H 2 

420 pbi 


Append 


. ad i. 6. 


MBrt 
ii. 73 


ppi 
i. 255. 


DtOh 
— 478 


T" 
ii. 240. 


pjesn 

ntsn 
— 394 
ii. Prooem 
rr 
nn pro ^n 
i. 53. ii. 404 


n 
ii. 117. 


D2n 
ii. 483 


mn 
— 480. 


vhn 
ii. 117. 515 


nn vei r»n 


i. 101. a. 408. 463. : 


bhn 
i. 63 


^h-W 


) 


i. 33. 


t\bti 
ii. 42 


hnn h. rr^Tprr vel nViDn 


ii. 402. 


fen i. 


I89. 


ii. 172. et 425 


D»n - 
i. 220. 


pnn 
nyn 
i. 242 
ii. 459 
1 
iDn . 
i. 207 


«11 vel Nl> 
ii. 252. 


^iDn 
ii. 113 


P 
i. 98. 


jsn 
i. 227 


hrj 
— 241. 


ppn h. |?n 
— 45 


W vel JW 
ii. 147. 


-iprr 
mn 
ii. 403 
— 313 


, 


t 


, 


nn 
— 447 


snt 
ii. 142. 


tnrt h. dw 
— 268 


Tlt vel T>t 
i. 42. 


fin 
i. 197 


ya h. ytyt 
ii. 146. 


j?in 
— 55 


nst 
— 515. 


Vtil h. ifo et d^nh Append. ad i. 13 


*pt h. *gt 
i. 84. 


apn 
ii. 328 


¥?t h. rvfirt et 


bb^i i. 85. 


ii. 153. 


nun 
— 478 


pl h. )ttt 
ii. 519. 


}u?n 
i. 56 


mt 


n 


— 190. 


spn 


O 


ii. 394 


mn h. nh 
i. 115. 


yats 
i. 224 


inn 
— 190. 


aita 
— 148 


lan 
— 75. 


iitfl 
— 153 


TlM 
— 57. 


nsns vel nyn 
— 81 


^in 
ii. 197. 


$tfl 
— 142 


mn vel i^n 
— 126. 


-75t3 
— 248 421 nta 
ii. 141. 
D 
nita 


^ 


i. 104. 


ttd 

rra 
mD 
ii. 10. 

— 468. 

— 206. 


i. 9. 

ii. 88. 


blSQ h. ^DD 
— 201. 
i. 65. 


fpfi h. T 
— 267. 


fca 
ii. 512. 


srn 
— 83. 


]3D h. )D 
i. 3. 


DV h. DV 
— 537. 


"TU7D 
ii. 029. 


Dm 
nV» 
i. 168. 
ii. 111. 


WWV 
— 304. 


p 4 " h. pD*» 
ID 1 » vel IttF 
i. 1. 
— 171. 


naa 


3 


ii. 464. 


W 
ii. 360. 


iaa 
— 445. 


pyi 
— 413. 


ma h. rro, rro et d\td 

V 7 


— 531. 


n^ 
— 265. 


D13 
i. 226. 


^ 
— 270. 


113 
ii. 519. 


1W vel ID* 1 
i. 171. 


D13 
— 97. 


Dm h. Dn^M 


1 


ii. 411. 


-»13 

133 h. 133 


ii. 


— 235. 
53. 460. 

— 265. 


*ro h. rs 
ii. 130. 516. 


DJ»3 h. D^3 


i. 


40. 


193. 


ii. 134. 


P»3 
ii. 335. 


tDD3 h. tDQa i. 


41. 


96. 


ii. 2 


19. 241. 


Sds 
i. 27. ii. 56. 


323 
Append 


. ad i. 7. 


1E0 
i. 193. ii. 495. 


»123 
ii. 413. 


D"0 
i. 261. 


123 
i. 238. 


aau 
ii. 192. 


ap 
— 228. 


rpa 
— 283. 


Dp3 


ii. 134. 255. 
b 
n©3 
i. 231. 


ON^ h. DN 1 ? 
i. 219. 

— 221. 

ii. 5l6. 


JND h. pND 

niD h. mp 

13D 
TD 

ii. 204. 

— 37, 

— 523. 
i. 276. 422 dftD 


i. 122. 


xns 


i. 190. 


r\yo 


— 138. 


pT3 


— 236. 


JDD et \E0 


ii. 164. 


cna 


— 234. 


nnD h. nriD 


i. 53. 


pffito 


— 264. 


y 
2 
tb> 


ii. 530. 


T12 


i. 274. 


bw h. rhw 


— 48. 


TK h. d^ 


ii. 411. 


TO h. IV 


i. 218. 


prs h. npr» 


i. 241, 


y\y h. ay et d^ny 


— 179- 


pra 


— 145. 


Ttt* 


ii. 314. 


T« h. T«S 


ii. 102 


Tiy vel T5> 


Append. ad i. 9. 


nm 


i. 129 


l^ 


i. 167. ii- 237. 


pj 


ii. 3 


rfe h. *?y 


i. 172. 


rfe 


i. 27 


a* 


ii. 141. 


rfas 


— 99 


HD^ vel dtt^ 


i. 103. 


^S h. b% et Ssfe i. 


162. ii. Prooem 


tttP 


ii. 490. 


cAjl 


i. 157 


dtt5> vide rtdy 
ft»!£ 


— 70 


t&p 


ii. 238. 4l6. 


f]5« h. fpys 


— 27 


TO 


i. 3. 41. ii. 493. 


1DS h. TDS 


— 185 


nd^ vei rtDy 


ii. 511. 


rra 


ii. 35 


3& 


i. 183. 


5H2 h. JTlTif 


i. 157 


w 


i. 237. ii. 481. 


rpa 


i. 32. ii. 325 


BTJ 


ii. 59. 425. 


TK h. "Wtt 


i. 201 


*?D5> 


i. 30. 


*f# 


ii. 501. 


P 
"W 


— 302. 


k* 


i. 195 


w 
mp 


— 196 


*] 
dip 


i. 199. 230 


5ttD 


ii. 153. 


T7p 


ii. 58 


TOD 


— 301. 


HSp 


— 325 


IpD 


— 204. 


3Tp 


ii. 304. 523 


■iTD 


ii. Prooem. 


Tip 


ii. 129. 153 


mo 


— 456. 


mop 


i. 202 


ms 


ii. 271. 280. 423 

n 
pv 


Append. ad i. 3 


m 
ii. 265. 


-0» h. ism 


i. 49. 


*rn 
— 11, 


n5» 


— 132 


rm vel mi h. ) 


tn 


— 527. 


tfl 1 ?» h. tfl^», fitAra et phw - - 217 


yn 
i. 223. 


^» 


ii. 4-6 


sn 
ii. 450. 


ms» h. d» 


— 504 


aan 
i. 225. 


na» 


— 229. 


BB1 h. fiai et d^n 

T • 


ii. 316. 


972» 


— 186 


asn 
— 441. 


ns» 


i. 124 


T5H 
— 265. 


^s» 


ii. 336 


pn h. pn 


Append 


. ad i. 7- 


pD vel jsd 


— 164, 


nai 
i. 91. 


7p» 


— 506. 


pai h. npsSrm 
— 97- 


11» h. si» 

tfll» vel tfllD 


— 42 
i. 126, 
» 
*p» h. mi» 


ii. 35. 


ns» 
ii. 459. 


91» 


i. 173. 


ya» 
i. 202. 


pp» h. o>ai» 


iL 146. 


1127 
ii. 82. 


11» h. rvnn» 


i. lll. 


m» 
i. 39. 


93» 
ii. 171. 


n 
in» 
— 520. 


omm h. nwnQ 


ii. Prooem. 


f?w 
— 455. 


;a#n 


i. 151 


nn» vel trw h. 


nm» 


i. 204. 


nyn 


— 81. 


fpa 
ii. 190. 


f)in h. Q^ain et nsiin 32. I N D E X LOCORUM SACR^E SCRIPTUR^E. Cap. 


Genesis. 
Cap. 

xv. 15. 
i. 104 


ii. 6. 
ii. 375. 


xxi. 21. 
ii. 394 


iii. 8. 
xi. 4. 
i. 33. 
ii. 504. 
1 Samuelis. 
xlii. 6. 
i. 217. 


xxvi. 15. 
ii. 396 


xlviii. 19- 


Exodus. 


ii. 442. 


xxvii. 1. 


2 Samuelis. 


i- 9 


xv. 16. 
i. 226. 


viii. 13. 
ii. 504 


xxi. 22. 


Leviticus. 


— 2. 


xix. 18. 


1 Regum. 


i. 99 


xxi. 8. 
ii. 268. 


xii. 15. 
ii. 37 
NuMERI. 
xx. 33. 
xxii. 49. 
— 117 

— 302 


xxiv. 5. 
ii. 468. 
2 Regum. 
D 


EUTERONOMIUM. 
iii. 24. 
ii. 464 


i. 41. 
i. 101. 


xxi. 13. 
— 109 


xxiii. 26. 
ii. 512. 


xxiii. 5. 
— 33 


xxix. 19. 
xxxiii. 3. 
i. 111. 
— 115. 
2 Chronicokum. 


ii. 13. 
ii. 328 
JUDICUM. 
xxvi. 15. 
— 328 


ii. 3. 
ii. 411. 


xxviii. 19 
3 1 
i. 190. 426 Cap. x. 12. V. 15. 

xiii. 13. IX. 1, lii. 5. 
viii. 19^ 
xv. 35. 
xix. 14. 
xx. 4. 
xxi. 20. 
xxxi. 3. 

33. 

xxxvi. 27. 
xl. 13. 

Pfalmi. 

vii. 14. 

— 14. 

viii. 3. 

— 5. 
ix. 10. 
x. 9. 
xii. 9. 
xiv. 4. 
xvi. 1 1 . 
xvii. 9, 
xviii. 19' Ezra. Nehemia. EsTHER. i. 172. i. 217. 
— 172. i. 217. JOB. ii. 537. 

Appench ad i. 13. 

i. 107. 

ii. 197- 

— 117. 

— 130. 

— 375. 
i. 115. 

63. 11. 139. PsALMI. i. 219. 

Append. ad i. 6. 
ii. 255. 

— 468. 

i. 215. 
ii. 394. 

i. 74. 
ii. 117. 

i. 40. 

- 96. 
ii. 375. Pfalmi. 

xviii. 27. 
xix. 11. 

- 14. 
xxii. 7- 

32. 

xxiv. 5. 
xxvii. 12. 
xxxi. 18. 
xxxiv. 4. 
xxxvii. 13. 

16. 

35. 

xxxix. 5. 

7. ' 

11. 

xl. 8. 
xli. 3. 
xliv. 17. 
xlix. 3. 

15. 

li. 16. 
lv. 9. 
lvi. 13. 
lxviii. 9. 
lxxii. ]0. 

16. 

lxxiii. 9. 

20. 

27. 

Ixxxi. 13. 
lxxxviii. 8. 
xc. 5, 6. 
xcv. 10. 
ci. 5, 8. 
cxii. 5. ii. 


86. 


— 


117. 


— 


411. 


— 


396. 


i. 


241. 


— 


241. 


— 


96. 


— 


226. 


— 


219. 


ii. 


537. 


— 


352. 


Append. ac 


i. 7. 


ii. 


468. 


i. 


215. 


ii. 


214. 


i. 


172. 


— 


96. 


ii. 


255. 


— 


396. 
102. 


i. 


241. 
138. 
172. 


ii. 


144. 


i. 


49. 


ii. 


89. 


i. 


33. 


ii 


89- 


i. 


70. 
111. 
■ 41. 


ii 


512. 


i 


81. 
• 70. 
• 148. 427 Pfalmi. 

cxxxv. 3. 

11. 

cxxxvii. 7 '• 

Cap. 

iii. 20. 
xiii. 3. 
xv. 18. 
xvii. 27. 
xix. 20. 
xxi. 8. 
xxii. 18. 
xxiii. 2. 
xxviii. 28. 
xxix. 18. Proverbia. ECCLESIASTES. ii. 3. 
— 20. 
v. 19. 
viii. 4, 8. 
x. 19. 
xii. 3. i. 193. 
— 219. 
ii. 537. i. 215. 

— 264. 
ii. 214. 

— 93. 
i. 195. 

— 241. 

— 107. 
ii. 219. 

i. 74. 

— 190. ii. 529- 
i. 9. 

— 41. 

— 217. 

— 41. 

— 22. Canticum Canticorum. V. 1. 

— 6. 
vii. 1. i. 6. 
ii. 9. 
— 10. 
iii. 10. 
v. 15. EsAIA. 1. 49. 

— 242. 

— 242. 1. 104. 
ii. 396. 

— 139- 
i. 148. 
ii. 396. Cap. 

ix. 4. 
xiv. 6. 
xvi. 6. 

— 7- 

— 14. 
xviii. 1, 
xxi. 4. 
xxvi. 8. 
xxviii. 16. 
xxxii. 1. 
xxxiii. 1. 
xxxV. 7- 
xliv. 20. 
liv. 12. 
lxii. 2. 
lxvi. 5. ii. 23. 
iii. 17. 
iv. 11. 
— 29. 
viii. 14. 
xv. 8. 
xxiv. 3, 8. 
xxx. 12. 

21. 

xxxi. 22. 
I. 29. 11. 10. 
iii. 26. 

— 39. 

— 60. Jeremia. Threni. ii. 204. 

— 11. 

— 152. 

— 165. 

— 352. 
ii.,Procem. 

i. 81. 

— 84. 
ii. 84. 

i. 219. 

— 28. 
ii. 42. 

i. 1. 

— 219. 

— 228. 
ii. 531. ii. 35. 
i. 111. 

— 129. 

— 179- 

— 226. 
ii. 89. 

i. 50. 

— 219. 
ii. 523. 

i. 242. 

— 42. i. 226. 

— 148. 

— 53. 
ii. 255. 428 


Caji. 


Cap. 


v. 5. 
ii. 11 
Amos. 


EZECHIEL. 
v. 6. 
i- 99- 


xvi. 25. 
i. 264. 


— 13. 
— 226. 


— 33. 
ii. 531. 


vi. 1. 
— 228. 


xviii. 7- 
— 126. 
Obadia. 
xxi. 25. 
■ — 537. 


Ver. 


xxiii. 42. 
— 252. 


12. 
ii. 537. 


xxvii. 15. 
i. 49. 


18. 


Append. 


ad i. 6. 


xl. 46. 
xliv. 10. 
ii. 523. 
i. 81. 


Cap. 


Nahum. 
xlvii. 12. 


Daniel. 


— 32. 


iii. 18. 


Habacuc. 


i. 41. 


i. 10. 
ii. 126. 


ii. 2. 
i. 223. 


iii. 2. 
i. 217- 


— 7. 
ii. 146. 


vi. 27. 
— 217. 


iii. 11. 
i. 33. 


xi. 45. 


HOSEA. 


ii. 362. 


— 16. 


Zacharia. 


— 107- 


ii. 20, 21. 
i. 41. 


ix. l. . 
i. 219. 


v. 5. 
ii. 152. 


xi. 16. 


Append. 


ad i. 7' 


xi. 9. 
— 89.