Skip to main content

Full text of "Sgeul Ioseiph"

See other formats


wst Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/sgeulioseiph1810scot 'SGEUL JOSEIPÌL 

BHA duìne bochd ann am baile Lunnuinn, do 'm b' ainn Jos- 
eph, letb-amadan, a b* abhaist bhi ruith air ghnothaichibh 
agus ag gialan eallaichean feadh a' bhaile. Là do Joseph ag 
gabhail na sraide, agus pocan snàtha air a ghualainn, thachair dba 
bhi dol seachad air eaglais ', cluinnear sailm 'g an seinn, agus 
rachar asteech a dh' fheuchainn ciod a chitheadh uo chluinneadh 
e. Chunnaic e ministeir 's a' Chrannaig *, agus co thional dh' 
uaislibh urramach uigheamail 'n an suidheadh 'n a fhochair. 
Sheall gach fear is tè a dh' fhaicinn an duine bhochd luideagaich 
a thainig asteach air an dorus : ach dh' amhairc Joseph gu geur 
air a' mhinisteir, ag caisdeachd ciod a theireadh e. B'e ceann 
teagaisg a leugh e na briathra brioghmhor blasda ta ann 1 Tim 9 
i. 15. " Is fior an radh so, agus is fìu e air gach aon chor gabhail . 
ris, gun d'thainigJosaCiiosd do'n t. saoghal a thearnadhpheacach, 
d'am mise an ceud fhear." Shearmonaich am ministeir, gu glan 
soilleir, fior theagasg an t-Soisgeil, mar a rinn na h-Abstoil o 
shean, ag taisbeanadh gu bheil slainte shiorruidh ann do na pea- 
caich a's graineile, tre thoillteanas Josa Criosd arahain, neach is 
e an Dia mòr a rinn na h-uiJe nithe. " Cha n iomadh duine glic 
a thaobh na feola, cha n iomadh duinc cumhachdach, cha n iomadh 
duine urramach, a ta air a ghairm,'' mar a deir an t-Abstol, u ach- 
roghnaich Dia nithc amaideach an t-saoghail so, chum gu n 
cuireadh e i-àir air na daoinibh glice,'' 1 Cor s i. 26, 27. 

An uair a bha na h-uaislean ag cluinntinn briathra fallain na 
Searmoin le beag suim, bha fear nan luideagan ag toirt geur aire 
do gach focal ; agus gus an do sguir am ministeir, cha do thog 
Joseph a shùil dheth. Sgaoil càch mar a chruinnich iad, gun 
umhail gun chuirrihne air na chualadh - y ach bha cridhe Joseiph 
Vun t agus e 'g imeachd dhachaidh ag comhradh rjs fein j •* Cha 
chual Joseph sud riamh roimhe *, Josa Criosd — an Dia a rinn na 
h-uilenithe — gun d'thainig e do 'n t-saoghal athearnadh pheacach 
truagh mar joseph j agus gu bheil so gle fhior, agus gur cìnn- 
teach am fccaì e." 

Goirid 'n à dheigh sud, dh' fhàs Joseph tinn, agus bha e ri h 
uchd bàis. 'Na luidhe 'g a charuch' air a leabaidh, b'i so an 
comhnuidh bu chainnt da, " 'Se Joseph ceann-cinnidh nam pea« 
feach ; ach thainlg Josa Criosd do 'n t-saoghal a thearnadh phea- 
cach - y agus is ro chaomh leamsa f Criod air a shon sin." £u 
mhòr iongantas nan coimhearsnach a thainig g J a shealltainn, ag 
cluinntinn an fhocail ud an comhnuidh 'n a bheul. Thubhairt 
cuid bu mhò foghium na chètle ris, M Ach ciod do bharail mu 
do chridhe, Joseiph > Am faic thu comharan iompachaidh ort 
fein, a dhuine bhochd ? An d'fhuair thu cridhe nomha ? Am 
bheil creideamh fìor agad ? An do dhùin thu ri Criosd ? Aa 
* Phupaid, Chupaidh. i is ro thoigh kamsa. 


aithne dhuit sin a dheanamh, a tìmiaghain ?" tl Och ! ars' e^ara,. 
cha n nithne do Joseph ni sam bith a dheanamh. Cha n aithne 
dhomh ach so, gar mi fein ceann-cinnidh nam peacach ; ach ma 
's fior am focal agus is deimhin leam gur fior, gu n d'thainig 
Criosd do 'n t-saoghal a thearnadh pheacach, c'uime nach feud 
Joseph bhi air a thearnadh leis?", 

An sin dh' fhiosraich iad c'àit an cual e an teagasg a bha co. 
thaitneach dha ; agus an uair a fhuair iad brath, chuir iad fios 
dh' ionnsuidh a' mtytaisteir ag iarraidh gu n tigeadh e a sheallt- 
ainn Joseiph. Thainig esan air ball, ach bha 'n duine tinn air 
fàs co lag gu m bu ghann a bheireadh e an aire do ni. Thòisich 
am ministeir air labhairt, agus cha bu luaithè a. chual Joseph a 
ghuth na dh r eirich e gu grad air uilinn, rug e air a laimh, agus. 
thubhairt e le guth fann, " O Ghaolaich, is tusa caraid an Tigh- 
earna Josa •, is toigh leam gu brath thu air son mar a dh' innis 
thu 3n deadh naidheachd mu Chriosd : is mise ceann -feadhna 
nam peacach ; ach is fior am focal so, gu n d'thainig Criosd do 
*n tsaoghal a thearnadh pheacach, agus c' uinie nach tearnadh e 
Joseph ? O dean thusa urnuigh air mo shon •, guidh gu n saoradh. 
Criosd mise j abair ris gur mòr, thar leam, mo ghradh dha, air 
son gu n d'thainig e do 'n t-saoghal a thearnadh pheacach mar 
mise.'" Rinn am ministeir urnuigh. Air dha- sgur, thug Joseph 
buidheachas dha o 'chridhe. An sin, chuir ea lamh fo'n chiuasaig^ 
agns thug e as sin sean chlùdan anns an robh aige cuig Ginidhean 
ceangailte. Chuir e sud an laimh a' mhinisteir. " So dhuitse, 
arsa Joseph, an t-airgiod a bha mise tasgaidh fa chomhair feum 
na sean aoise. Ach cha n f haic Joseph gu brath sean aois. Gabh 
thus e, agus roinn e am measg chairdean bochda an Tighearna, 
Josa ; abair riu gu n d 7 f hàg Joseph sud aca air sgath an Fhir- 
saoraidh a thainig do 'n t-saoghal a thearnadh pheacach, seadh a 
thearnadh ceanu-feadhna nam peacach, 's e sin Joseph." — Leis 
an t-sàruchadh a bha air ag labhairt dh' f halbh a lùgh, dh' 
fhannaich a chridhe, leag e a cheann ris an adhart, agus thug e 
suas an deo.. 

A leughadoir, ciod i do bharail mu sgeul Joseiph ? 
1. Nach f haic thu an so ard uachdranachd agus saor ghràs an 
Tighearna ? Bha an co-thional ud uile a chual an t-searmoin 'n 
am peacaich co mhath ri Joseph \ bha iad uile ciontach ann an 
sealladh Dhe, a 's glaine suil na gu n amhairc e air peacadh ach 
le fuath agus grain •, bha iad uile feumach air an t-slainte mhòir 
sin a chuireadh an cèill doibh anns an t-soisgeuL Ach am feadh 
a bha an co chruinneach ag cluinntinn an teagaisg gun umhairl 
gun sgoinn, thainig am focal le cumhachd an spioraid gu cridhe^ 
Joseiph, agus dh' fhairich e a bhrigh, Ciod a b' adhbhar air sa, 
sch saor ghras tabhachdach an Ti sin a nì trocair air an dream 
air an dean e trocair ; neach a dh' f holaich na nithe sin o dhaoia . oh eagnaidh agus tuigseach, agus a dh' fhoillsich do leanabaibh 
f d y neach a thagh bochdan an t-saoghail so gu bhi sa ibhir ann 
ì \\ creidearah, agus 'n an oighreachaibh air an rioghachd a gheall 
j dhoibhsan aig am bheil gradh dha. 

! 1 A.chum gufaicteadh cia saor agus cumhachdach Gras De tha 
\\ t-Abstol ag innseadh gu n do roghnaich Dia nithe amaideach 
t t-saoghail, chum gu n cuireadh e nàire air na daoinibh glice ^ 
;rus nithe anmhunn an t-saeghail, cbum gu n cuireadh e gu nàire 
a uithe laidair j agus gu n d'rinn e mar sin chum na ceart crìche 
L nach.deanadh feoii sam bi-th uaill 'n a fhianais, acbesan a ni 
aill gu. n deanadh e uaill anns an Tighearn, 1 Cor.i. 21, — 31»- 
'ha n ionann so agus barail ioma duine.. Mar is trice, nuair &t 
heirear duine fuidh fhaireachdainn pheacaidh, 's ann bu mhath 
:is ni eigin a dheanamh leis an tugadh e as e fein o fheirg Dhe, 
gus leis an cosnadh e a dheadh-ghean. Is iomadh iad a ta 'g: 
irraidh am fireantachd. fein a chur air bonn, gun striochdadh do 
hireantachd Dhe ; agus muinntir eile ag iarraidh an chridhe- 
ìasacbadh le 'n dìchill fein agus a chur am fonn gu gabhail n 
'riosd. Cha b' i sin idir barail a bha aig Joseph mu shlighe na 
ainte. 'Nuair achuràad a' cheist air, ciod an caochladh a dh r 
hairich e 'n a chridhe j ciod an comhar math a f huair e ana 
:in ; ciod a rinn e, no ciod a bha e tionnsgal a dheanamh £■ 
Gu deimhin, ars' esan_, cha naithne do Joseph aon ni a dbean* 
mh •, cha n-fhaic mi aon ni math annam fein ; cha n'eil aig 
oseph r''a radh ach gur e fein ceann-feadhna nam peacach, &c." 
2. A leughadoir, nach fhaic thu an so gur e toradh an t- 
ìoisgeil gradh do Dhia agus d' a phobull l Ghabh Josephris an 
hocal a chual e, cha b' ann mar fhocal dhaoine ach roar fhocal 
Jhe \ ghabh am focal sin freumh 'n a chridhe tre chreideamh t,. 
gus an sin dh'fhàs e suas gu tarbhach, Fhuaradh ann an cridhe 
oseiph an gradh do Chriosd mu 'n do labhair an t-Abstol Eoin, 
' Tha gradh againn dha-san do bhiigh gu n do ghradbaich esan 
inne an toiseach. 1 Eohx. iv. 19. " O dean urnuigh," arsa 
oseph ris a' mhinisteir, ** air mo shon y guidh gu n saor Criosd 
nise. Abair ris gur toigh le Joseph e air son gu n d'thainig e 
lo 'n t-saoghalathearnadhpheacachmar Joseph.'' Ged dhligheaw 
aor ghradh agus urram do Dhia mar a ta e ann fein, iomlan 'n 
i uill fheartaibh glormhor -, gidheadh b' e gradh Dhe ann a 
nhac ionmhuin a thabhairt thairis air son pheacach y b' e gradh 
^hriosd ann a theaehd a shireadh agus a shaoradh pheacach 
ruagh caillte ;. b'e so an ceud ni a bhean ri cridhe Joseiph, a 
.Jiuìsg f haireachdainn, agus a bhuinig a ghradh. Is ann mar 
in a tharlas a thaobh gach anama a chosnar le saor ghras. 'Se 
^radh Chriosd, air a sgaoileadh feadh a' chridhekis an Spiorad 
»aomh, a bheothaicheas gradh ann an cridhe a' pheacaich. 
Taisbeanaidh an gradh so e fein ie umhlachd do uile aithntibh an Tighearna, agus ann dichioll air " teagasg an Tiglieai 
sgeadachadh," agus maise chu£ air aidmheil no diudhaidheacl 
le deadh bheus agas caithe beatha do reir an t-Soisgeil, Cha 
urrainn Joseph, air adhart a' bhais, a ghradh do Dhia a th 
beanadh le a chaithe-beatha j ach nochd e dùrachd a chridhe 
a dheadh rùn d' a phobull air son gu b' iad cairdean Chrio: 
Co luath 's a chual e gulh a' mhinisteir aig oir a leapa, ghlac 
e tè O is tusa caraid an Tighearria j is maith a dh' innis thu 
a thimchioll j is toigh leam gu brath thu air son mar'a labl 
thu mu Chriosd j is ionmhuin leam gach.aon leis an ionmh 
CrÌGsd." Agus dhearbh e gu m b' fnior mar thubhairt, 'nu 
a thug e na bfa' aige 's an t-saoghal do chairdibh bochda 
Tighearna Josa. 

3. Naeh fhaic thuan so rithist, gur e Creideamh ad t-Sois 
an t-aon ni a chumas suas misneach duine, 'nuair a chi e am 
teann air a thòir ? Cha b' ann a ghlac Joseph misneach, Irii 
bàis, a chionn gu robh a pheacan beag no tearc. Cha dubhai 
41 tha ioma fear a 's miosa na Joseph anns an t-saoghaì ; tha 
trocaireach, agus tha mi 'g earbsadh nach cunthart domh j 
mhath dh' ioma fear mur biodh r' a agairt air ach na tha 
Joseph bochd." Cha b' i so idir bu chainnt da. B' i ìoba 
Chriosd an t-aon bhonn air àn do leag e a thaic agus air an 
thog e a dhochas, an uair a bha e mar cheum do 'n bhas, an u 
a bha breitheanas agus bithbhuantachd lan shoilleir 'n a bheac 
Air fhireanachadh tre cbreideamh, bha sith aige ri Dia trid 
Tighearna J^osa Criosd, agus rinn e gairdeachas ann an doch 
gloire Dhe, Hom. v. 1, 2. 

A leughadoir, an do smuainich thus air crieh do bheatha fe'. 
An do chuir am bàs riamh curam no eagal ort ? Tha am bàs 
dàn do gach neach, agus an deigh a' bhàis am breitheamhn; 
O thoir fanear so, thusa tha michuimhneachail air Dia, ag kig( 
bibhuantachd as d' aire, agus ag radh ris an Eug " c'ait sam bitl 
a-m bheil thu, fan as mo shealladh." Cuimhnich nach 'eil an 
na beatha ach a' dol 's a' tighinn. Feudaidh e bith, air 
oidhche so fein, gu n iarrar d' anam uait, Luc. xii. 20. Ciod i 
cor duit an sin ? O gabh comhairle ', seall romhad agus 'n ac 
dheigh \ thoir fanear an t-slighe air an d' imich thu ; faic d< 
chionta agus do chunthart, agus grad theich chum didein dh 
ionnsuidh an dochais a chuireadh romhad 'san t-Soisgeuì, Eabhr 
vr. 1S. Tha am focal ud fathast co f hior 's a bha e, gu d'thainig 
Josa Criosd do 'n t-saoghal a chum gu n tearnadb e peacaich 
eadfaon na peacaich a 's graineile ta ann. Agus biodh cinnt 
agàd dheth so, nach 'eil aìnm eile fuidh neamh tre am feud thu 
bìii tearuinte, ach ainm an Tighearna Josa amhain. Gniomh.iv. 
ì 2. Gu n tugadh rDia dhuitse gu n gabh thu ri Criosd, le inw 
tinn iriosal thoiieach, mar a rinn Joseph, agus gu m bi do chnccfl 
òheireannacfa cosmhuil r'a chrìchsan.