Skip to main content

Full text of "Simplicii in Aristotelis Physicorum libros quattuor priores commentaria"

See other formats


COMMENTARIA 

IN ARISTOTELEM 
GRAECA EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE VOLUMEN IX 

SIMPLICII IN PHYSICORUM LIBROS QUATTUOR PRIORES BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS G. REIMERI 
MDCCCLXXXII SIMPLICII 

IN ARISTOTELIS PHYSICORUM 

LIBROS QUATTUOR PRIORES 
COMMENTARIA CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE HERMANNUS DIELS BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS G. REIMERI 
MDCCCLXXXII 
OCT 1 4 1950 PRAEFATIO Simplicii in Physica Aristotelis commentaria non solum interpretis 
prudentia atque doctrina, sed etiam ipsa libri magnitudine facile prin- 
cipem locum in hoc scriptorum numero obtinent. nam periit is liber, qui 
unus ambitu quoque comparari possit, Alexandri in eadem Physica com- 
mentaria.^ itaque infinita prope materia in duas imparis sane partes 
divisa est, maiorem quattuor priores minorem quattuor posteriores libros 
complexam. antiquam hanc divisionem iu optimis libris servatam nos 
simili coacti necessitate sumus amplexi. quam ob rem priori nunc parti mihi 
praefaturo eos codices omittere licet, qui posteriora tantum exhibent, nisi 
quod honoris causa nomino Marcianum 226 (A), vetustissimum et optimum 
exemplum, quod unum retinuit ^ antiquum operis titulum, quem nos 
ceterorum librorum ope destituti in prioribus quoque refingere non 
dubitavimus.^ * Si Arabibus fides est (A. MiiUer Die griech. Philosophen in d. arab. Ueberl. Halle 
1873 p. 17, Gasiri Bibl. Arab. I p. 243), Alexandri undecim minimum libri sic Aristoteleis 
respondebant: A II libri (I et pars II extabat), B I liber, P (perierat), A III libri (extabant 
praeter partem tertii de tempore), E I liber, Z I liber (plus dimidio servabatur), H I liber, 
6 I liber (paene totus perierat). simile exemplar fuit Averrois, ut ipse dicit initio [Venet. 
1550 fol. t. IV p. ^ra^] : nec ab Alexandro verborum explanatio cognita est nisi sub partem primi 
et super secundum, quartum quintum sextum et septimum: et ijuod habelur super partem octavi 
7ion est Alexundri; idem confirmant eius ex Alexandro excerpta, de quibus alias [cf. p. xi, 9] 
dicam. apud Graecos mature periisse Alexandi-um non mirum est. duo eius modi corpora 
non tulit Byzantinorum aetas, cum praesertim Simplicius optima quaeque ex Alexandro iure 
tralaticio transcripsisset. nam observandum est summam capitum fere ubique esse Alexan- 
dream, cuius plenimque nomen, nisi ubi dissentire placebat Simplicio, non apparet. haud 
raro aliena i. e. Alexandrea antea repetita esse ita significavit, ut suam interpretationem a [jli^- 
T.OTt illo exorsus contra poneret. eadem ratione quamvis minus frequenter Themistio abutitur. 

^ A inscribit, ut hoc utar, 2. cp. tlz xo C^ixa ttjj i. cp. dxp. 7:p(L-ov o ^axiv Ixtov. quod 
otiosum videatur o Iotiv 2xtov ideo additum est, ut Aristotelis numeros et vulgares Simpliciani 
commentarii diversos esse appareat. sed factum esse potest ut antiquitus ille mos transfer- 
retur, ubi plura saepe volumiua uni Aristotelis libro subtexere nou inusitatum cf. n. 1. VI PRAEFATIO 

Archetypus Igitur librorum I II III IV codices quotquot in notitiam nostram 

venerunt/ ex archetypo aliquanto post Simplicium exarato manarunt, 
icl quod cum ex turbis apparet p. 238,5 in omnibus libris obviis tum 
ex lacunis et fenestris p. 518 relictis. ex illo autem duo deducta sunt 
exemplaria, quorum melius eis quos arclietypus habebat quattuor libris 
contentum fuit, deterius alterum posterioribus aliunde accitis libris totum 
corpus complexum est. 

Utriusque generis ex ingenti codicum numero, quos Adolfus Torstrik^ 
indefesso labore in Italia Gallia Hispania Britannia examinaverat, tres 
digni visi sunt qui quasi fundamentum huic vohimini substruerentur, 
meliores D et E, deterior F. melioris igitur illius exemplaris instar nobis 
sunt DE, cuius scriptor etsi non plane a divinando abstinuit (cf. p. 22,25), 
tamen et integriorem multo et pleniorem memoriam ex archetypo ser- 
vavit. indidem scholia sunt a DE transcripta, quae a christiano homine 
profecta (cf. p. 29,2 n.) non tamen acumine quodam carent. lepidum 
quidem illud p. 201,28 u. adscriptum. 
D Horum codicum auctoritas etsi parili fere momento libratur, tamen 

D paulo praestat,^ non sokim quia doctior est (cf. p. 220,1), quod sane 
vitio magis quam laudi librariis verti solet, sed quia religiosius etiam 
in levioribus rebus fidem exemplaris sequitur. nam in v paragogico 
addendo, hiatu post oi, dlXd sim. tolerando, out(o? ante consonantes ser- 
vando E suo magis quam exeraplaris mori obtemperare maluit. quamquam 
D, qui p. 347,11 deficit, iam antea pristinae virtutis aliquid remittit, velut 
p. 318,4 lacunosus est pariter atque F atque a p. 304,19 malam poste- 
rioris memoriae consuetudiuem sequitur lemmata plene scribendi, quorum ^ de E» infra dicetur. 

^ omnes libros vel a Torstrikio vel post eius mortem a nobis aliisque excussos in 
Supplemento I sub unum conspectum subieci. Brandis de codicibus in Scholiis suis 
librisque adliibitis sic dixit Schol. p. 321 (*): Ad schoHa e SwiplicH commentariis excerpta 
codd. Reg. Paris. 1908. 1907. 1906 et cod. Oxon. Collegii Novi 244 passim coUati sunt. 
in Enchiridio Hist. phil. III 1 p. 222'^ etiam Venetos nonnullos contulisse se refert. in 
exemplo Simplicii Brandisiano, quod in Academia nostra servatur, distinguuntur A = cod. 
Paris. 1908 [P nostri conspectus], C Collegii uovi Oxon. 244 [I'" nobis], D ignotus 
[simiiis D vel T nostris] = Oceanus Laurentianus 85, 1 [i. e. B nobis]. C Bekkeri 
manu, quam certo agnosco, collata est. cetenim fragmenta tantum modo velut lonicorum 
et Eudemi ac ne ea quidem omnia cum suis codicibus contulit Brandis. 

^ primus codicis D praestantiam perspexit Victorius, qui inde selecta quaedam exemplo 
suo adscripsit nunc Monaci adseiTato. hinc Spengelii Eudemo aliquid saltem melioris me- 
moriaeaffluxitcf. p. SVSimpl. p.85,22) 21" (cf. 115,25) 272» (195,3) 28* (195,10) 29 '^ 
(243,3) ^P-*-^ (263,30.31). a Victorio opinor monitus Laurentius Giacomini ex D varias 
lectiones nonnullas adscripsit suo exemplo servato nunc iu B. Marucelliana I.L.V. 14. PRAEFATIO VII 

genuinam formam constanter servavit E, breviavit F. laeunas vel menda 
quaedam prioris mauus D^ corrector D^ (quem aegre interdum a D^ 
distinguas) emendavit velut p. 191,10. 162,3, 

E confectus a rudiore librario est, ut qui compendia scripturae velut E 
TTspt et Trapa mira constantia confunderet, a libidine tamen (si levia illa 
quae commemoravi excipias) abstineret. priorem a correctrice manum 
bic quoque notis E^ et E^ distinxi. particula primo omissa p. 52,17 — 
72,11 suppleta est infra ex libro mendose scripto, cuius lectiones E'' E'' 
signavi. verum iterata illa p. 20,1—30,16 itemque 35,30—44,19 E* E« 
signata, quae in suppletae particulae (E'') viciniam veneruut, ea ex uno 
omnium optimo ducta sunt exemplo quod arcbetypo baud dubie anti- 
quiorem sequebatur memoriam.' namque contra omnes libros unus E* 
recte babet p. 21,21 cuva-ooer/vuTai idemque uuus restituit Anaximandri 
placitum p. 41,19 (oupavwv pro dv&pioT^cuv), ut minora velut p. 38,21. 29. 
40,25 (^poc) cetera omittam. antiquae memoriae vestigium est etiam 
illud i\i TT£i'paci p. 39,27 et alia eius generis leviuscula. 

Deterioris exemplaris propago F aetate codicibus DE suppar est, F 
pretii tamen multo minoris. neglegentius euim ex archetypo descriptum 
erat illius exemplar neque solum lacunis refertum sed etiam interpolatio- 
nibus vel ex ingenio petitis vel ex scriptoribus a Simplicio citatis ut ex 
Aristotele (cf. p. 55,25n.) aut Platone (cf. p. 26,16). praeterea ipsius F 
librarius, cui Gregorius nomen erat, in margine exemplum alterius classis 
ad emendandum accivit (cf. p. 56,3 n.). quin etiam plura ad manum fuisse 
exempla ex p. 556,8 n. elucet (cf. p. 304,1 n.). de reliqua Gregorii in mar- 
gine industria videatur codicis infra descriptio. posteriores Gregorio 
correctiones distinxi nota F^ 

ExF, cuius cognata exempla regnant saeculis XIV et XV, derivata a 
est in libris prioribus editio Aldiua (a), cuius praeter levissimos typo- 
tbetae errores omnem discrepantiam subuotavi, ut illico vulgaris et 
nostrae recensionis comparatio fieri possit. Aldini exempli editor haud 
pauca novavit, infeliciter plurima, sed non nulla nobis quoque probata. 
ut pleraque ipse excogitaverit, tamen multa antiquioribus codicibus licuit 
depromere. nam ut iam codex F ex melioribus libris passim emendari 
coeptus est, ita vulgares postea libri plerique perpetuam 6iopi>(o3iv passi ' ex antiquo aliquo exemplo duae plagulae quafernionis, cui prima ct quarta exci- 
deraut, nescio quo casu delatae in codicis E exemplur simul a lilirario trauscriptae esse 
videutur. 


PRAEFATIO Emendator 
Ambrosiani simt. cuius generis velut exemplar iufra pluribus deseripsi codicem P, 
qui ut ipse ex F descriptus est, ita Aldinae commodum variae lectionis 
tliesaurum praebuit, unde illa valide hausit cf. p. xviii. in prooemio 
etiam Vatieauorum L^ L" L'" L'^ aliquis coniecturas nonnuUas praeivisse 
videtur velut p. 1,19 sufjnrspaivoixlvyjv et p. 3,5 sqq. 

Eiusdem farinae sunt 'ETrioiop&warsis codici Ambrosiano Q 114 inf. 
inscriptae, quas scriba ex codice anni mcxlv (?) petiisse se dicit. num 
antiquus ille codex fuerit numve lectiones omnes inde petierit vehe- 
menter dubito. immo ut pauca codici debeantur (velut p. 192,30 tocri et 
p. 364,22 corrupta haec Tattp S' av ti? ivtsaixo pro veris oGto)? [xb av ti? 
l^yjYT^aatTo), plurima tamen ingenio eius haud male in Platone et Aristo- 
tele versati debeutur. manifesto iuterpolatorem deprehendimus p. 351,10, 
ubi cum Aldina in his xai im ttXsov Xsysiv omittat xai ille participium "Ki^iov 
restituebat. similiter correxit «[xexapXyjTo? iazi xal dxtvrjTOs p. 414,3, ubi 
videatur nota. maxima eius cura in redintegrandis lemmatis fuit, quae 
cum plena exhibeat, haec saltem ex antiquo codice petere eum non potuisse 
manifestum (cf. p. x inf.). ceterum harum lectionum quidquid non plane 
futtile videbatur, in adnotatione commemoravi. 

Ad horum igitur librorum fidem Simplicii verba edidimus paucissimis 
ut institutum ferebat ex coniectura novatis. in orthographicis quoque cum 
illis variare quam normae a nobis fictae constare maluimus. ceterum libris 
nostris si in his rebus obtemperamus (quod ut possim H. Vitellii qui contulit 
sedulitati ac peritiae debetur), non numquam rationem quandam observare 
licet haucl dubie inde ab ipso scriptore propagatam velut usum tt fere con- 
stantem.^ in aliis variant velut in o£ ouoe dlXd ante vocales aut eliden- 
dis aut perscribendis itemque in v paragogico TauTov towutov outo)? [xs/pt? 
ante consonantes poneudis. praevalet tamen haud obscure pleuior forma 
praecipue in Aristoteleis. saepe vel in versibus vocales superfluas perscri- 
bunt, quod tamen imitari nolui. dissentientibus libris, DE aut DF aut EF 
consentientes secutus sum, in ea parte ubi soli EF oppositi sunt, F ut accu- 
ratius in hisce scriptum praetuli. accentus a Simplicio nondum additos 
nostris nos legibus, non Byzantinorum saepe ineptis apponere consentaneum 
erat. itaque perpetua ista Tao? esTavat osixvuvai ne in adnotatione quidem 1 ne hic quidem, ubi de consuetudine Simplicii dubitari nullo modo potest, quid- 
quam aequavi. nam si quid contrarii moris per so scribendi apparuerat, Alexandrea tradi 
aut aperto aut celato nomine saepe observavi. in solo numero x^TTapes etiam contra codices 
constantiam servavi, quia librarii in siglo 5 explicaudo ex arbitrio variant. philosophorura PRAEFATIO DC 

comparent. praeterea semel moneo constanter me ysvyjto? et YsvvrjTixo? scri- 
psisse Byzantinorum formis yoVvtjto? et ysvyjTixo? neglectis. cum duodecimo 
saeculo huius partis libri non sint superiores, iota neque adscriptum 
neque subscriptum usquam apparere non mirum est. ' itaque cum nemo 
istam barbariem in culto scriptore ferre velit, nostrum est omissa iota 
restituere. neque vero dubitavi illa quoque C«jov otpCeiv (sed auisai) Ovifiaxeiv 
(sed Ts&vyjxa) fjLijxvTfjcjxeiv (sed fj.vrj(3at), tum -Kf^ sixtj li-om-zj^ alia eiusdem 
generis postliminio reducere. qua in re non omni sum codicum auxilio 
destitutus. nam C^iov antiquus ille alterius partis codex A praebet et 
atoiCstv Ovr^iaxsiv Tzr^i \iom'/r^\. Simplicii Categoriarum codex pervetustus 
Marc. 224. sed satis de his minutiis. 

In fragmentis philosophorum recensendis non id egi ut ad scriptorum anaq^orum 
ipsorum quam proxime accederem verba (id quod in eius generis 
scriptoribus non nuUos fecisse video)", sed eam tantum modo formam 
accurate repraesentare studui, quam Simplicius in commentaria sua rettu- 
lisse videtur. qua ex re si grammaticae ille minus peritus videbitur, 
noli mirari, cum doctioris saeculi homo et optimus interpres Alexander 
in hac saepe arte pueriliter erraverit. dialectum lonicorum paucis ve- 
stigiis relictis non servarunt librarii. refingendaene igitur antiquae 
formae tamquam a Byzantinis adulteratae? non refinxi equidem ne- 
que si quis refinget Simplicii manum restituturum esse crediderim. 
nam multo ante Simplicium medici Hippocrati lada^, mathematici Archi- 
medi tyjv cpiXyjv Atoptoa [Eutocius in Archim. III 154,9 ed. Heib.] exuere 
conati sunt. quid? quod Galenus tenacissimus ipse antiquae memoriae 
defeusor aliis, quatenus constaret sensus, Hippocratea concessit «j? av eiiik-q 
-j^pacpsiv xal XE-ysiv exaaTu) [XVH 1, 798]. similiter iam ante Simplicii 
aetatem paucos philosophorum ionice vel dorice conscriptos libros, 
qui tum lectitabantur *, ad vulgarem loquendi usum levigatos magistri > in I^Tjprjijivo; similibusque nescio quo pacto subscriptura cst hic illic, maxiine in 
E. contrarium hoc est Monuracnti Ancyrani raori cxtreraura iota servantis, raedium nou 
numquara omittentis, cf. 3,5 p. Lxxi ed. Moraras. 

^ hoc officiura explendum est ei qui edendos ipsos scriptores sibi proponit. velut nobis 
in anirao est Philosophorum ante Socratem reliquias rocensere, quam syllogen eos ex- 
spectare iuberaus, quibus nostra adnotatio consulto brcvior non satisfecerit. 

' Artemidorus Capito Hippocratis editionem paravcrat vel Iladriano quod raireris accep- 
tam, in qua cousulto forraas ionicas ad vulfiarera auvi^iletav dcflexorat sirailiterquo eius 
aequalis Dioscorides cf. Galeni XVII 1, 798. 795. XV 21. IIO. 359. XIX 83 ed. Kuehu. 

* Pythaporeorum qui ferebautur libri in circulis quibusdara studiosc legebantur velut 
a Stobaeo, sed a scholis fere remoti erant. PRAEFATIO discipulis tradebant, quo facilius in ipsas sententias penetrarent. Archytae 
quidem personati fragmentum eodem modo castigatum ac vel eisdem fere 
dialecti reliquiis relictis in Physicis et in Categoriis Simplicii apponitur, 
ut aliunde, nempe lamblicho, translatum esse appareat. itaque omnia 
dialecti vestigia conservanda, nihil ultra corrigendum censeo. 
Eudemus luxta Phjsicos antiquos Eudemi maximi facienda sunt fragmenta, quae 

cum L. Spengel primus editor emendare noUet, aliquantum librorum ope, 
non nihil coniectura ipsi profecimus pleniorem relicturi messem posterorum 
felicitati. gratissimum tamen emolumentum accessit H. Useneri benevolentia. 

Hippocrates qui cum Hippocrati Chio geometrae nobilissimo, cuius magnum fragmentum 
ex Eudemo servavit Simplicius p. 60, 22 sqq., olim operam dedisset, ad 
nostros iam codices denuo eius demonstrationes examinavit et emendavit. 
qua in re non solum Eudemea a Simplicianis certius distinguere, sed etiam 
constructiones ab Eudemo praeteritas ipse supplere conatus est. cuius ob- 
servationum alias aduotationibus adieci alias iu Supplemento II excerpsi. 
idem autem postea quam P. Tannery Havrensis cum aliis mathematicis 
graecis tum Hippocrati insignem curam adhibere coepit, illum quoque 
plagulis quae interim prelum subierant raissis ut suas adiceret observatio- 
nes rogavit. qui petenti humanissime satisfecit et ipse quoque ut sym- 
bolam suam Appendici Hippocrateae adderem benigne concessit. 
piato Platonis locos sedulo investigavi et addita vulgarium exemplorum 

discrepantia subnotavi. cognita Platonicorum codicum praestantia non 
magna est spes meliorem ex Simplicio expiscandi memoriam. sed ne hic 
quidem neglegendus, si quidem nunc primum recte ex Platone ab illo 
citato emersit Parmenidis conclamatissimus versus ou ",'ap [xVjuoxe xouxo oajxxi 
eTvat (XTj eovxa, ut tacituri sint iam qui aut aliter emendandum aut a Platone 
et Aristotele corrupta antiquitus lecta esse exempla autumaverant. ' 

Theophrasti fragmenta, de quibus in Doxographis meis satis dictum 

Aristoteics est, Stratonis aliorum nunc praetereo. restat enim Aristoteles ipse, 
cuius verba aut in lemmatis aut in commentariis plurima afferuntur. ac 
lemmata (non semper accurate ad commentarii cuiusque spatium dimensa, 
quod cave librariis tribuas) ea ratione exhibui, qua meliores utriusque 
partis libri (itemque Categoriarum) scribere solent. nam a Simplicio, non a 
librariis repetendus est mos prima et extrema pr^OEU)? verba interiecto £a>? ' ne quis corriiptara Platonis memoriam ex ipsius exemplo Parmenidis correctam a 
Simplicio opinetur, moneo etiam alios Parmenidis versus diversa constauter forma citari 
prout ex Platone aut ex ipso Parmenide a Simplicio citentur. PRAEFATIO XI 

TO!j! praefigere commentariis. in recentioribus libris et inde in Aldina 
lemmata non solum ampliata sed etiam interpolata sunt ex vulgaribus 
Aristotelis editionibus. unde constitit adbuc viris doctis, qui commentariis 
utebantur, lemmatis nullam esse babendam fidem. quod nunc secus est 
meliore patefacta memoria. ipsius interpretis verba pridem cum ad ex- 
plicandum tum ad emendandum scriptorem adsciri coepta sunt. sed re- 
stant etiam nunc multae lectiones sive neglectae sive prava olim memoria 
obscuratae, quae accurate conferre cum reliquo apparatu operae pretium 
erit. sed boc, ne buius praefationis angustias transgrediamur , peculiari 
propediem scriptione demonstrabimus. 

Scr. Berolini 
Kal. Mart. MDCCCLXXXII H. Diels. SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS I CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM 

A Marcianus 226 posteriores libros continet cf. supra p. v. 

B Laurentianus LXXXV 1 [Bandini III 236 — 247], qui propter ambitum 

— est foliorum 762 — Oceanus nomiuatur, maxima forma bombycinus 
s. XIV ineuntis scriptura minuta secl perspicua scriptus Pbysica Simplicii 
habet a f. 544 — 648. omnes continet libros usque ad f. 292'' Ald., tum 
Pbiloponi zU xb irdXoniov xrp cpuctxrj? dxpoacjiaj?. consentit in boc ut in 
ceteris tam plane cum F, ut ex boc descriptum putes velut p. 119,11 xh 
ex lectione F "o i. e. o-ct ortum. sed extant loci, ubi melioris classis me- 
moriam exbibeat velut p. 2, 16 7:ap£iX7j[x[iEva)v aut p. 23, 22 ex oa[iou, ubi 
recte F £;a|xuou. in Pbilopono autem consensio est plana, ut H. Vitelli 
Pbiloponi futurus editor observavit. itaque exemplar quo B nititur ex F de- 
scriptum, sed emendatum esse praecipue initio aut ex ingenio cf. p. 1,16 aut 
ex altera classe veri simile. specimina debentur Torstrikio et Vitellio. 

p. 1, 1 at[j.7rXtxt'o'j fieyaXou otSaaxotXou di t6 ot ttj; tpuatx^i dxpoaasco; || 5 ttjv alt. 
om. II 8 XeyofjLSvos con". ex Tievdfxevo; || 11 Tac? alterum] toT; || 13 Te om. || tou (post 81) 
om. II 15 TeXetuiv B': TcXctoOv B- |i 16 xa-aYetvofjievrjv sic || cpuaioXoYtxov || p, 2, 1 t6 om. || 
4 opuiat II auToij || 6 eyetv t^; uXtj; || 8 cpuatoXoytxoO t6 || 9 TauTo 8' e. s. || 10 TaT; add. B^ || 
15 aeXiQVT] II 21 a^Tos 6 || 22 otjXov TreTrotVjxev ei-wv] cpT^at || 24 aY^vvTjTOv ut ceteri libri || 
Totv ||. 25 Teaadptov ut ceteri libri || tuj Te] tiov Te || 26 Tijji om. || 29 trptoTOt;] Tiptorjv || 
Toiv Ilepl] TTJc rcpl || 31 tujv om. || p. 118j 27 CJ-c/iapTiooi \\ abzo cprjatv || 29 outio; — 
oi8ev om. j| p. 119, 3 zi yap ^j] t') 8e || 5 tou t6] touto || 6 fj.eT dXiyov — t6 ov (8) om. || 
8 t6 (post Tiav) om. || 9 post (xtjOcv add. elvat || 11 OTt] t6 (cf. F o) || 12 tb;] tiuj; |( 13 tb; 
(ante tcjj) om. || ib; (post outc) om. || 14 ?v] -^v || 15 Tou-tov] tou tujv || t(ov om. || ou8i 
Yotp om, in lac. || 16 xav auveye; om. || 17 auyyujpT^aet in auyytopViaot corr. [auyytopTiaet in 
(SOfY}op-iiaoi corr. F] i| 18 8e xav] in lacuna av || Tt;] Tt || 19 Xeuxuiv] Xc || 21 eToo;] cl 
lac. II 22 6 (ante XtJyo;) om. || 24 XcyeTai uTt' auToO || 25 Ta om. || 26 ciXT]9u); B' sed 
corr. II Tiepl || 31 xal iTi^petatv — <\>'r/rii om. || p. 120,2 Ta om. |] 3 fjiev om. || 8 to't£ 
om. li iioXayoi; || 9 TipcoTov || xal t6 xaTa || 14 cb; Iv dpyTJ || 15 ^8o'xouv 8t(i toO || 18 [j.ev 
Tfi II 19 Tot om. II 21 Sv om. i| 25 Iv a(Ttu) || wv Itt' in lac. om. i| 26 auTuiv || 27 t6 xa- 
vovtxov om. lac. rel. j| 28 6 fj.lv om. || xat om. ii p. 792, 24 ycxp om. || yc] tc || 31 auvcy^; 
Tc II 32 Yevr^Ttx6v ut F || 35 Ixcivot; || p. 793,1 undp^et || 2 cSiXXot; || 5 toXXcc || 7 iiiK- CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xiii 

Xov II 9 oeuTEpov] P' II 11 oe xal || 12 apa || 13 dcpo'piaTat || 18 o^Xov || xuiv — ovtujv om. || 

22 l/ov II 24 dTTo] d in exitu versiculi || UTO(xvT^fjiaTa m ', uiTO(xvT][xdTiov corr. m.^ || 28 ^to- 
pTjYouvTos II ouToc om. II Tov cpuatxov II 29 -/al om. jj 32 TauTr]s || 33 mitl \\ alia ex 1. I 
adnotavi ad Theophrasti fragmenta Phys. Opin. in Doxographis p. 475 sqq. || III libri ex- 
trema lacerata plane omisit. 

RiccARDiANus 18 chartaceus forma maxima s. XV sive XVI, cui in- C 
seribitur in inferiore margine primae paginae lo. Car. de Salviatis. quattuor 
priores libros habet, posteriores Riccardiani 19 et 20. titulus extat rubro 
scriptus f. l'' (3i[XTrXixtou [iz-^aXoo oioaaxaXou st? xa xrj? cpuaixTj? axpoa^ssa)?. speci- 
men misit H. Vitelli, unde conicere licet descriptum eum esse ex B, cuius 

ov 

rei unum exemplum infra non repetitum ponam p. 799, 20, ubi B Setxvuaiv 
(i. e. ou et accentus ex corr.) exhibet. quod imitatur scriptor libri C scri- 
bendo Seixvuooaiv (sic). 

f. Ir aifXTcXtxfou jxeydXou otoaaxdXou di tgc ttjs cpuatXTJ; dxpodaeios rubro || p, 1, 5 ttjv 
(post 6'Xt]v) om. II 10 opexTixou || 11 ope^eat toTs auvepyouvTt || 12 Tipd^tv || 13 te om. || 
t6 8e -^^{0(5X1X0^ TeXo? e^^ov || 15 TeXetouv jj 16 xaTaTetvopievTjv || 17 cpuotoXoYixov (mrg. ^uatxov) 

h TouTotc ouv (mrg. ouaa) || 19 tuj || 22 ^"-'X^'' II P*2jl Xeyouatv ante correct. || xa&o'Xou 
d/wptaTOv e/ouaav II 2 t6 ^u)ptaT6v || 4 SpwatJI auTOU || 5 Soxet || 6 e^^etv ttjc uXtjs || dXXd 
(corr. ex dXXa) || 8 cpuatoXoytxou t6 (| 9 xa96 || 10 Ta (ante TaT?) sup. scr. || dp-/aT; om. || 
13 SiaXeyopievou ante correctionem || 14 Teaadpwv || 15 aTot^e^wv t6v || 16 7iapetX7]fjLfXEva || 
17 xe om. || (18 xaSdXou r^ habet) || (19 xal a^Tos ofxoXoYeT ttjv) || 21 6 dptaTOTeXTji; || 
22 TrpayfjiaTetas cpTjat: Ttept fxev || 24 dy^vvTjTOv || toTv || 25 Teaadpujv tujv te dTto j| 26 Tcp 
om. II 27 yevTjTcJv ante corr. in ras. || 29 TrpcoTjv (pro irpujTot?) cipTjTat toT? Trepl || 30 sq. 
Trept 8e (om. twv) yevTjToiv || p. 792,22 dp^T^TOU || 24 ydp om. || ye] Te || 31 auve- 
yT\z Te sic || 32 yevtjtix^v || 34 Ixetvou] ou in ras. || 35 Ixeivot? || p. 793, 1 uTrdp^et || 
2 otXXotc II 5 TToXXd II 7 fxeXXov || 9 oeuTepov] ^' || 11 Se xal || 12 dpa || 13 dcpo'piaTat || 
15 7rp6s (om. t6) Ixeivou || 17 ante eaTrjXo'? iteravit dfxa xai det Ta 6'vTa del. || 18 of)- 
Xov II Toiv — 6'vTU)v om. || 22 e^^ujv || 24 dTro m.''' suppl. || e(s] e{, corr. m.- || UTrofxvTjfxaTa || 
28 -/ujpTjYouvTos II ouTos om. || t6v cpuatx6v || 29 xat om. || 32 TauTT]s || 33 TroteT || 35 t^c 
add. in mrg. m.^ 

Laurentianus LXXXV 2 [Baudini III 247] quadratus membraneus D 
saeculo XII ineuuti ut Torstrikio, s. XIII ut Bandinio visum exaratus. 
madore et situ valde corruptus, ut difficilis sit lectu. contulit totum 
H. Vitelli, qui locos evauidos accurate designavit, ne quid ex silentio falso 
concludatur. de ceteris cf. supra p. visq. 

]\Iarcianus 229 [Zanetti I 118] forma maxima [sec. Zanettium minore] E 
bombycinus [sec. Zan. chartaceus], s. XIII exeuntis Torstrikio iudice 
[s. XII sec. Zan.] quattuor priores libros contiuens. prooemium deest, 
ultima pagina legi nequit et desunt pauca. contulit totum H. Vitelli. de 
ceteris cf. p. vi sq. 

Marcianus 227 [Zanetti I 118] forma maxima [minore sec. Zan.J F 
bombycinus, s. XIII Torstrikio auctore [s. XII Zan.] omnes octo libros 
continens. lemmata vel atro vel caeruleo vel rubro atrameuto scripta. 
scholia Aristoteleis circumscripta, sed in libris VII et VIII continua post 
exitum libri addita sunt. cum in exemplari uude F eiusque similes ducti XIV SCPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

sunt Simplicii pars extrema periisset, in eius vieem Philoponus adscitus 
est, unde satis mire xou cpiXoirovou itoocvvoo si? xo iTriXoiTcov ttj? cpuaixTJ? 
ctxpoaaeco? inscribi solet illud fragmentum. ultimum Simplicii lemma est Ev 
Ss [xaXXov Ti TToXXa ioi; xou hzoLi dp-/7i xr^; oXtj? xivt^sso)? (f. 292 "^ 24), primum 
Philoponi cpavspov ok sx xouSs oxi avaYxrj sTvat £v xi xal cztSiov xo Trpcoto)? 
[F zptoTov] xivouv. Philoponum excipiunt scholia eadem quae ex Marc. 
219 excerpsi, quorum initium o Xv^ti suvTofito? touto ssti xtX, librarius 
codicis fuit Georgius quidam monachus, qui in margine saepe vel de- 
missas vel ironicas vel impudentes fudit adnotatiunculas velut XpiSTs 
poij&si T(o aSi oouXco •('stopYico ubi de circuli quadratura agitur vel tbpatov 
ironice dictum vel cpXuapeTc evTau&a sifiTrXtxis, acerbius lajxpiCet ad f. 268 •■ t6v 
xuva (sic) aitjL-Xtxiov toSs (sic) [xoi axoTrsi | cpaaxovTa [xu&ou? tou? X()you? jjitouasog. 
G' Marcianus 219 [Zanetti I 117] forma maxima membraneus s. XV. 

manus prima prorsus consentit cum F. postea aliunde correxit manus 
a prima diversa. et Vitelli diligentius examinato Philoponi si? t6 sTrrXoiTrov 
fragmento G' ex F sine dubio descriptum existimat, neque ego dubito 
secundum ea quae praesto sunt Simplicii p. 114,23 — 117,5 a Vitellio 
collata; unde specimen propono 

p. 114j24 £10? — au|i.7T£pafv£Tai om., cf. F'^ || 26 Se iam || £lvai] xal [] 27 xai to 
dx. 11 29 loca II 30 ExdTEpws sic || p. 115)3 ippTJ&r) sic ex sil. || 6 tota || 10 euS^Ts (prima 
littera rubricatori relicta) || ^] d || 15 outcos * oacpu)? (littera ante aacpw? erasa) || 6 £u- 
Stjixos II 16 auvdyEtv || 17 oi)S' || 20 6 (post xat) om. || 23 outcd oe Stj || 24 post Iv duae litterae 
erasae || TauTC) || 25 civa^ioTctaTois m\ tum av, dStoTriaTots m^, sed in mrg. rursus 75, dva- 

^tOTTlOTOt;. 

idem Marcianus 219 f. 350' ut F scholia miscella post Philoponum 
habet quae numeris d — fi(> signata primo propria pleraque habent, tum 
magis magisque Simpliciana inde a f. 300^25 adsumunt. incipiunt 8 Xs^ysi 
auvTotxto; TouTo saTi Tou [xsaou TTOTs [xsv 8uva'[xst Xa[xpavo[X£vou, ttots os Ivspysia. 
OTav [xsv svspysta Xa[x,3a'vYjTai xat oiaipyj tyjv Ypa[X[xrjv, tots Tto uTcoxsi[xsvfo sv ov, 
ouo k6'(ooz dva8sj(STai. eaTi "yap t6 auT6 tou }xev TcpoTspou ^[xiau [1. Tispa?]* tou os 
sTspou czp^^T^. sed de his in altero volumine Simplicii Physicorum dicetur. 
G" Marcianus 220 [Zanetti I 117] forma maxima [quadrata Zan.] char- 

taceus s. XV. nihil continet nisi prologum et quattuor posteriores libros, 
cetera ex Philopono suppleta. suae quoque fabricae scholia ditasse Philo- 
poneis videtur, quorum hoc initium [cf. Pilop. ^i'^^^]: oti tou auXXoyia^xou 
T7]v [xsiCova Osk TrpoTSpov, Traprjxs ttjV sXa^TTOva xat t6 au[XTrEpaa[xa. xsiTai ouv 

£ui)u? £V 7:pOOl[XlOt; 7] [XStCtOV TTpOTaai?. OlOTTSp Tva aacpsaTEpOV £7riaTrjaa)[X£V TfO 

XE*YO[X£vto Ssi Tov sTTsl auvosa^xov «xcp£X£tv xat ouTtog t6 pr]T6v dvaYvaivat* t6 
EiSsvai xai t6 ETctaTaaOat au[xpatv£i TTEpt 7Ta'aa? Tots [xeOooou; tov siatv dpjcd r^ 
oXx\a Tj aTot^sTa Ix tou TauTa 'cvtopiCEtv. ouTto Yotp aacplaTEpov r^ xai)a irpoTEpov. 
Tj ouTtos' irEpt Tudaa? Ta? [xeOoSou? twv EtVtv dp)(at r^ ai.Tta 7] aToij^Eia t6 £io£vat 
xai t6 ETTtaTaaBai xtX. 
"'" Marciani Cl. IV cod. 14. 15. 16. 17. 18 omnes s. XV scripti Physica 

Simplicii complexi nomine tenus mihi noti. neglexit eos Torstrik. CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xv 

Ambrosianus E 4 inf. forma maxima plerumque chartaeeus s. XV. H' 
libros I II III continet, cuius lacunosum finem omittit in lioc ut in ceteris 
F simillimus. 

p. 1, 5 T7]v alterum om. || 13 ts om. |[ 16 ■/aTaTStvoij.EvrjV || cpuatoXoYtxov || 22 'li'^yriv \\ 
p. 2, 4 voouct] opuiai [1 6 l^etv tyj; ^\ri<; || 8 (pustoXoYr/.ou t6 (j.ev || 16 7rapitX7][i.iji£va || 
ouTu) e. 5. II 17 6 om. || 18 -/«96 ■}] \\ 21 «ut^c 6 || 23 tioTov (oin. iaTi) || 24 dydvvrp 
Tov II Tuiv] TTjv II 26 T(i5 om. II 27 yEvvrjTd i| 29 Tuiv Tiept] t^s Trepl tou] || 31 Toiv om. || 
alia vide Doxographorum p. 473 sqq. 

Ambrosianus C 232, rectius 271 inf., forma maxima cliartaceus s. XV. H" 
I librum neque eum totum habet. specimen non dedit Torstriii. 

Ambrosianus A 64 sup. forma maxima membraneus s. XIII. excerpta H"' 
continet ex Simplicii Physicis a Byzantino homiue iuepte confecta, ut 
Torstrikio videtur. exemphim descripsit confereudum illud cum Simplicii 
p. 182, 9sqq.: TrptoTa os svavxia Xi'(ui xa Ysvuwxaxa. oux s^ aXXtov jxev yap 
oxi 07] xal TTpfoxa" oux e$ dXXv^Xtov Ss oxi Srj xat svavxta xal fiyjosv (vox una 
sequitur obscura)" Xs-yojxsv ■^ap sx Xsuxoui x6 [xsXav -((vea^ai. ouxa> [xsv -(ap 
Yipsxat £$ dXXr^Xtov xd svavxta, oTrsp xupKoxspov siTrot dv s^ dXXi^Xtov, dXXd ijlsx' 
d'XXrjXa. akXa ttu)? sTttov [1. sTtisv] [jly] "ctYvsa&ai s^ dXX7]X(ov xd svavxta, (o? 
XsYoiJLev sx yaXxou 71^5^1)^1 x6v dvopidvxa. ou ^dp (o? uTCOjxevovxo? Oaxepotj 
Odxepov [j-exd xou cpuXdxxsiv xrjv otxetav cpuatv ysvvojv (?) x6 svavxtov. osi [tev 
■^dp auxd (3(oCs(5i)at (o? dp/ds. ei os 0(oC6[ieva st; dXXrjXa [xexapdXXot auvuTtdpyoi 
dv xd evavxta or.ep d^xy^/avov . . . dXX' STcetor] [xyj acpoopa auxo&ev YV^opi^xov xo 
X£-|'6[xsvov, e7ri(3xs^(o[xe&a aux6 [xtxpov dvcoDev dp^d[isvot. Xr|Tcxsov ovj Tipaixov 
oxi dTcdvx(ov x(ov ovx(ov ouosv ouxe Ttotstv TTScpuxsv ouxs 7:dayziv x6 xu}(6v 67:6 
xou xuj^ovxo?. ou "(dp TTOisTv TTscpuxsv dvi)p(07:o? rTmov ouxe Tzdays.iv Tiscpuxev 
dSdfxa? 07:6 aior|pou. 

Ambrosianus Q 114 inf. codex miscelhis s. XV. XVI. iuest variarum '■■'"^'"'•■'""" 

Ambrosiam 

lectionum acervus, quae ex vetusto codice transcriptae feruntur. iuscri- 
bitur enim 'E^riStop&toastg ek x/jv elq xd Ouatxd xou at[x7rXixtou kiri^r^aiv, 
subscribitur ex codice I. D. P. circiter MCXLV. Tui amanltssimns loannes 
Pawlowsky Polonus, Patavii scr. eYpa-^e. de variis his lectionibus sive 
potius coniecturis dixi p. viii. 

Baroccianus 152 [Coxe Cat. Bibl. Bodl. I 264] forma maxima char- I' 
taceus s. XV libri tres priores et quarti initium complexus. f. 1 ai[x- 
TtXixioti [xe^dXou cpiXoaocpou e^r^Yvjats ets x6 Trpoixov xrj? 'Aptaxoxe^Xou? cpuatxYJj 
dxpodasojs. desinit (f. 355^) in auxat os oiacpopat xottou p. 524, 9. suppletum 
est ex Themistii quarto Physicorum. liber melioris classis etiam in vitiis 
cum DE (sed D propior) facit, neciue tamen ex alterutro descriptus vi- 
detur. omittit p. 56, 16 — 69,34 ut codex T. specimen variae lectionis: 

p. 23, Usqq. II 20 voou] viit |i 21 ttjv sic || 22 U ac([xoo || 26 ^ om, || 28 UTTeXctpov 
ex sil. II 29 TiapaoeooTai] rapao^otoxe || 31 xal t(o sic || p. 24, 2 STrotTjaav sic || 4 cpT^aiv 
HpcxxXetTos sic || .') xal] Tiapd |j 9 sTt 51 xtX. ut ceteri libri trausposuit || 16 Se xai || 

20 ToO om. II 28 otacpEpsi || 29 oiatpoojj.Evov. XVI SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

I" Baroccianus 79 [Coxe I 139] quadratus minor, chartaceus s. XIV 

exeuntis. subscribitur libri possessor secundum Coxeum: rsopYiou xou 
KpTjTo? £x TToXic Xavoaxoi). scliolia ex Simplicio ducta nullius pretii. primum 
scholium: a-opsttai ttu); sipTjXcV dios ap/a? aixta xal cjToi^^sTa. Xuffi? [sic Torstr., 
Xusxai Coxe] xax' 'AXeSavopov dpxV [dpxa? Coxe] fx£v £t7r£ ota to iroirjTtxov 
[TTOtrTYjv Coxe] aiTiov. aiTiov §£ oia t6 £i8ix6v xat t£Xix6v. (JToi^£tov §£ 8ta 
t6 uXtxov T7)v §£ Xusiv TauTTjV oux d7ro8£5(£Tat 6 [litura] atfjLTCXixto?. 
I'" CoLLEGii Novi 244 [Coxe I p. 88''] forma maxima chartaceus s. XV 

exeuntis priores quattuor libros exhibens. inscribitur ai}xT:Xtxtou zk tyjv 
cpucftxTjv axpoastv. infimae notae exemplum. discrepantiae tantum satis esto: 

p. 23, 14 sqq. 19 au-rdv [| 20 vdou] vdoto in mrg. ead. m. vdou [eadem P] || 21 t7]v 
om. II 22 i^a\i.hj || 26 i) om. || 31 Ttp om. || p. 24,2 iTioi^aavTo || 4 ^paxXeiTos 8e || 
Ttotet xal II 5 xal xP^w^ sic || 6 a\iTo\ \\ 8 ^/o(X£vio; «Tretpov || 10 e^ 8 sic e. sil. || 16 Ti 
om. e. sil. || 20 daiv xal 5(x7]v dXXiQXois || 21 outu); om. || 28 dXXd xal || 29 StatpoufAevov. 

K' Neapolitanus III E 1 (323) [Cyrilli Codd. gr. B. Borb. II 431] bom- 

bycinus, quadratus, s. XIV, foede corrosus, inspexit Torstrik tantummodo: 
p. 257,29 — 34. 257,30 xal habet cum DE || 32 xal om. cum F || 34 TionrjTtxov 
habet cum DE. 

K" Neapolitanus III D 7 (291) ex Cyrillo [II 380] mihi innotuit. chartaceus 

forma maxima s. XIV miserrimum in modum tineis corruptus multisque in 
locis refectus. f. 1 schema exhibet, in quo exhibentur 86^at Stacpopwv aocpoiv 
TTEpt Tu)v dpyaiv xai aiTi(ov tou TiavTo?. Philoponi in Physica praefationem, 
tum f. 3^ Aristotelis librum cum Simplicii scholiis integris habet. cf. codex 
Vindobonensis Z. 
L' Vaticanus 256 t. II bombycinus quadratus s. XIV continet. f. 218 

prooemium tantum s. t. 7rpoXc76[JL£va ek au|XTTXtxiou (corr. atfXTrX.) t6v TrptoTov 
X670V Tf^? cpuatxf^? dxpoda£(o?. tum Aristotelis Physica scholiis non Sim- 
plicianis magis magisque rarescentibus ornata [cf. Brandis Abh. d. Berl. 
Akad. 1831 p. 63 n. 80]. contulit priores paginas P. Corssen. hic codex 
ut L" L'" L'^ prooemium exhibet deductum ex meliore exemplari, at 
interpolationibus audacissimis (cf. p. 3, 5sqq.) deformatum. summam 
quattuor codicum esse similitudinem ex specimine vides, num vero unus 
vel alter ex altero descriptus sit, magis suspicari quam probare possumus. 
certum autem est Aklinam ex his aliquem sibi in prooemio imitandum 
proposuisse cf. supra p. viii. 

p. 1, 5 T7]v om. II 8 oto;] to; || 16 xaTaT£tvopev7|V jj 19 ao[A7r£paivo[A^v7]v || p. 2, 5 axpu)? || 
6 lyeiv TTj? 'jXt); || 14 Teoadpwv |1 16 TiapeiX^jixfjiEva || outw || 17 6 om. || 24 dyevv^^Tov || 
25 TeTTdpwv] o' II 28 |j.ev om. || p. 3,4 Titpi om. || 5 otodaxei || 7 otTjX^xd^i || dcprjyou- 
(jievoc II 8 otSdaxtov 1| 10 iUU^z \\ 18 Se] ydp H 21 |i.ev om. || 24 xat om. || 29 U sed 
del. II 33 nepl (ante xevou) om. || p. 4, 10 ek om. |1 12 ttj; om. |i 19 SetTat Ta-JTT)? || 
20 065' oTt II 21 %zoXo-(ia Ttov «puatxuiv sed del. || 32 6 om. 

L" Vaticanus 614 miscellus, membraneus forma maxima s. XV. inspexit 

P. Corssen. f. 143 — 162 initium commentariorum Simplicii habet 
[Brandis 1. c. p. 68 n. 112]. CONSPECTUS LIBRORUM JIANU SCRIPTORUM xvii 

p. 1, 1. 2 titulum om. || 3 Tov] 6v || laxi || 5 tyjv (post oXtjv) om. || 11 dvaXoyfa || 
IvepyoiJvTt II 16 xaTaTetvo|i.^vT)v |j 19 5up.TTepaivojxs'vT]v || p. 2, 11 5e (add. m.') xal toutojv || 
14 et 25 TC(jaa'p(ov || 16 •jtapctXTjfji.fjieva || outco |] 18 aiofAaTOs cpuatxoO || 19 cprjatv || 24 dyiy- 
VT)Tov II p. 3, 1 ri TOtaijTa om. || 4 ^v Tat; TtSv (jlct. || 5 StSaaxct || 7 6tciX^-/&r) || dcpr]- 
Youji.evo5 II 8 otSaaxtuv || 10 l5toa|c. 

Vaticanus 307 bombycinus quadratus s. XIV (?) prooemium habet L'" 
Simplicii [Biandis p. 67 n. 101]. titulus r.podem^ia ttJs cpuaix^? dxpoacjEiu; 
ApicjxoTsXou?. inspexit P. Corssen. 

p. 1,5 T7]v (post oXt]v) om. II 11 dvaXoy^a || auvepyovivTt corr. m^ ex IvcpyouvTt || 16 xaTa- 
Tcivofx^vTjv II 19 cu(ji.'7rcpatvo[i.^vT]v II "22 xat 5t] Ticpi t6 <\>^x^^ II P» 2, 6 (j.epT] corr. ex {xcpet 
m.^ II 11 iTiet oe xat toutcov || 14 et 25 Tcaaaptuv || uapetXXrj[ji.[j.lva || outoj || 18 au)jj.aTos 

nf^l Jcov ra.- 

cpuatxou II 19 cpT]alv || 24 dy^vvT]Tov || 28 xat irept || p. 3,4 Iv Tat; (jiCTdXXcuv || 5 5t5daxet || 
7 5teiXlx&T] II dcpT]You[xcvo; || 8 5t5dax(uv || 10 lotoa^e || 18 oc] ycip || 24 xat om. || 25 t^s 
m.2, ToTs m.i II 32 CT)TT][jLa || p.4, 4 dpxat; || 10 e{; om. || 12 ttj; om. |i 19 oetTat TauTT|S 
TT)v II 20 ou5' oTt II 23 auXa(jL[idvct || 31 t/. t^c irTofa; || 32 6 om. 

Vaticanus 1025 membraneus s. XIV (?) [Brandis p. 67 n. 102] pro- L''' 
oemium habet Simplicii f. 93. praeterea a Brandisio in Scholiis p. 322^22 
tamquam ineditum inde protractum est exordium TrpoxsiTai t-^os t-^ auY^pacpin, 
quod re vera est Themistii I p. 105 Sp. 

p. 1, 1 titulus TrpoXeyo^fJteva t^; cpuatx^S dxpodaews || 5 tt)v om. || 16 xaTaTetvo(jLcvr,v || 
19 au[JLTCcpatvo[JicvT]v || 'j^uyrjv || p. 2, 6 e/etv tt); uXt)? || 11 IttcI xai toi)T(ov || 14 et 25 Tcaad- 
ptov II 16 7rapctXrj[X[xiva || ouTto ]| 17 tc om. || xuxXocpoptxou || 26 tw Trp^s t6 |1 p. 3,4 h 
Tal; [jieTdXtov || 5 5t5daxet || 7 5tctXlx&T] || dcpT]You(j.cvos || 8 5t5daxtov || 10 i5t5a^c. 

Vaticanus 1463 s. XVI [Brandis p. 68, 110] f. 59 subscribitur Vll Id. V 
Mart. MDV absolvi. f. 1'' yj tou aiixuXixiou ecrfCT^ats (ex — eto^ corr.) Trept 
cpuaixr^c dxpoa'a£u)?. sunt excerpta vilissima lemmatum numeris (uno quam 
rectus minoribus) adpositis. descripsit specimeu P. Corssen. dTtopsiTat 
8ta Ti 'ApiaTOTsXr^? 'i:avm-/ou Xt(e\, oti Tot cpuaixa au)tj.aTa xai Trspl Ta atoixaTa 
xuxXouvTat xal SiaTpipouaiv, suetTa OTav Trspl cpuasto^ irpaYii.aTeueTai t^ti? cptiatxov 
Tt X£7STat eivai, auTrjV dawfxaTov sTvat Xs-^-si. Zu[jLTtXixto? irptoTa) cpuaixuiv utcoixvtj- 
uaTtov zi — 'ATropstTai oTt ou)( otko; to oupdviov aa)[i.a ooxei dyevvr^Tov stvai 
xat doidcpi)apTov. sTt o^ xat to atojjtof to utto asXVjVTjv. 2u[i,TrXixtos TrptoTto 
cpuatxtov uTTOfxv. $E [p. 232,10]. 

Vaticanus 1028 bombycinus quadratus maior [Brandis ]). 67 n. 103]. L^' 
excerpta, quorum initium (f. 45) descripsit Brandis iu Scholiorum p. 322* 
47 sqq., sunt neglegenter facta et corruptissima, sed ex exemplo melioris 
generis deducta. 

p, 91, 1 TouTo t6 dTOTiov xtX. || 2 gv t6 ov XcYO(xcvott II t6 (post t6) om. || 8 tu)v (j.cv 
ouattbv t6 eaxt xaTTjYopouvTtov Xc'yov t6 aco[xa isi\ \\ 10 Ttov ouattov || 11 t6 om. || TOtet || 
p. 191, 18 oua(av X^y^' ^ dXdSav5po; dvTtOT]prj[i.^vT]v toT; -{i^izai^v -^Tot t6 evuXov eI5o; xtX. || 
19 e(5ou;] oua^a; || 22 o6a{a ^v Tat; dXXat; xaTr^yopfati || 25 h\ fiya ovTt] k\l yt ovTt 
Y^vct Xeuxov xal (xAav || dpcTT) xal x. || 26 xal Titxpdv || outco || 30 tbc e(c ei5T) Tidaav || 
31 aT^prjatv. 

Palatinus Vaticanus 366, chartaceus quadratus maior s. XV [Brandis M 
p. 68,111]. quartum Simplicii habet librura uetiuc cum totuni. iiititur Coiuuieut. Aristot. IX. Hiiupl. I^liys. 1. B xviu SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

libro F simili, sed ex altera classe correctus. praeterea ipse ad arbitrium 
ordinem verborum mutasse et addidisse quaedam videtur. 

p. 519,5 T^; T£ uXtj; xai toIj eiSous |] 6 xat tou teXixou j| 7 sTvat xai auTr. |j 8 xa9-' 
auTo [I 11 auaTaTtxT] ousa xal auTT] |( 13 et 16 StetXexiJil || 13 tiSv om. ]| 14 rj Tre-EpaafAeva 
71 a::£tpa || 15 StatpsTTj || 17 post a'j(x7:X7|pti)aas add. outw; || tov] tcov te |! 18 tov TTEpl] 
Tuiv irepl ]] icpeSTJ;] lcpT]; || 20 6 (post xat) om. ]| aibixa cpuatxov ]| 21 ye om. ]| 22 otacpopa ]| 
imiZTri hk \\ 26 tou auToij atuptaTos ]] p. 520,2 utioSoxt) |] 3 xfvTjat? — cpuatxoii om. ]j 4 Tiape- 
5tox£v II 10 Toii To'7:ou II YE om. ]] 11 xa&' auTov || 16 cpuatxwv om. 

N Palatinus Vaticauus 237 [Brandis p. 68 n. 116] f. 113 ayoXia ek lo 

8' e' xal C PtpXiov tyjs cpuaixT)s axpoa'a£to; dpiaTo-ikouq. specimiua protulit 
Brandis in Schol. p. 374*^48^^. pleraque ex Simplicio ducta cf. p.381*7Br. 
cum nostrae ed. p. 697, 17 sqq. 

P Parisinus 1908 olim Mediceus [Catalogus Mss. Paris. II 417] char- 

taceus forma maxima anno MDCXLIV Patavii exaratus. ex eis quae 
ad calcem leguntur patet verba Aristotelis manu Pallantis Strozae, Sim- 
plicii scholia manu loannis Argyropuli scripta esse. continet libros I II III 
(Parisini 1909 librum IV et 1906 V VI VII VIII complexi eiusdem sunt 
originis). f. 1'' in summo margine m. rec. ek xo irpuiTov SeuTepov TptTov 
Tou dpiaTOTeXou? (puctx^? dxpodaeo); uTr6[xv7j[xa ai[X7rXixtou tou cpiXoaocpou xat 
TrXeov oSSev: <-^ tum librarius ipse (P^) rubro titulum pinxit SifxTrXtxiou, 
ek T/jv cpuatxTjv dxpoaaiv: -\- et binis columnis rubris initialibus et lemmatis 
exaravit omnia praeter quaternionem f. 22 — 28 continentem, quem re- 
centior manus P* scripsit. P' secuta est manus posterior P^ omissa 
supplens. ante P* rubro P^ Aristotelis lemmata in imo margine supplevit. 
supervenit P* flavo atramento varias lectiones ex meliore classe petitas 
in margine adnotans usque ad p. 798, 2 ubi exemplar defecit cf. infra in 
specimine p. xix, 5. quam ob rem p. 795,35 — 798,2 ut melioris memoriae 
testem deficiente E in adnotationibus adieci P* nisus A. Schoenei Parisiensis 
comparatione. hunc ego codicem partim excussi, quia non uno nomine 
est memorabilis. nam ut ipse memoriam habet ex F haud dubie derivatam 
— hoc cum ex omnibus tum ex una lectione atTtto loixevai ti «J to ou evexa 
(de qua cf. p. 10, 22) elucet — sed postea ex DE in margine a P* correctam, 
ita tam multa habet Aldini exempli (a) simillima, ut sub oculis eum 
editori Veneto fuisse certissimum sit. velutp. 10,25 consentientibus DEF 
reductum est cpyjai'v, quod omiserunt P et a. tum p. 16,8 consentiuut DEF in 
auvOsTa, interpolat cum P auvTiOsfxeva a. deinde p. 18, 25 omissum iu F 
enuntiatum coniectura falso refecit a, idem exhibet P' in margine, qui 
in contextu omisit. recte DEF habent p. 18,33 cpuaiv, inepte Pa XP^*'^^' 
itemque 19,18 TrpoTeptov H 19,29 dvaTTe[x7rei || 20,20 TrpcoTco tcov || 23,4 xal 
otjTE ol II 24,16 Tt om. || 25,11 udvu ti BDEE»FM: Trdvu toi Pa! || 45, 
10 XoYtov. 

p. 796, 1 fitJXtc P', Yi? supra P* [| 6 Iotiv, dvaYXT) t), del. dvciyxT) P* || 15 o5/] oux || 
16 Iv oXXu)] aXXa |] 28 iaziuxa P» IvEaTtoTa P* |] 29 t6 TotouTO add. t6 P* || 32 5v dno- 
ptLv P', om. 6 primo addebat ante av, tum eraso hoc post fiv superscripsit P' Ii P« 797,3 au[j.- 
Pa(v(uv 11 5 TToSi^pLaai || <t6> om. || 9 fifxa || 10 Iv (ante [xtj) suprascr. P* |j 11 x^vTjatc tJ CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xix 

Iveaxwc ay^owi corr. P^* || 15 oTTOTEpov av, supra scr. ouv P* || 17 zi Se, supra scr. Iv P* || 
18 e[ — [lEYe&oc om. m.i rest. in mrg. P* || 21 Styui; — ypo'va) rest. in mrg. P* || 25 %a\ 

fifgovg 
ante ohx add. P^ || 27 ou] t6 |i 28 oAov P", oXw? P* || |j.Epou? aXpia. punctum subiecit et [xepouc 

superscr. P< || 32 d&pouv ut F i| 36 8' a-j] S' ouv P* || auvlYpt^vov || p. 798, 2 aUoui P || 
in mrg. kuc usque erat in exemplari cum quo correxi P* 

Parisinus 1907 [Catalogus IVIss. Par. II 417] olim Colbertinus, forma Q 
maiore chartaceus s. XV exeuntis, quartum solum librum continens ne- 
que eum integrum. nam ante commentarium de xonu) hiat. tum nitidior 
continuat manus. nuUius pretii iudicavit Torstrik, qui tamen specimen 
non dedit. ex conlatis ab A. Schoeneo p. 795, 35 sqq. veri simillimum 
est ex P descriptum esse varia simul lectione, quae ibi proposita est, 
electa cf. [xspou?, [xepou? a\ia p. 797,2 cum P*. 

p, 795,36 7rpo(Jxeia&(o || p. 796, 1 dva^yxTj om. || 16 Iv aUio] aXXa || 51] or] |1 32 cprj- 
aiv] TTjv 9'jatv, corr. m.^ || p. 797, 2 u7reppa>Ao(j.lvTjs || 3 aofJiPaivcov || 5 TrooVifxaat || (to) 
om. II 7 ouSe, in mrg. 6 8e m.^ || 8 dXk' Iv — 18 xtvetTai om. || 9 apta || 15 ^TitJTepov 
av II IG Iv (xev, suprascr. e{ m.^ || 17 e{ 8e, suprascr. Iv m.^ || 18 6 ypovoc om., rest. in 
mrg. m.> vel m.^ || 21 St/ui; xtX. habet || 27 06] t6 || 28 (jepou;, jj.epou; a[i.a || 6'Xu)s. 

Parisinus 2063 s. XIV. specimina dederunt Torstrik et Vitelli, unde R 
melioris eum generis, at multis locis sine exemplari correctum (interdum 
feliciter) et ad libidinem auctum vel breviatum esse cognoscas. 

p. 80,29 sqq. || 31 &^a&at] X^yea&at || 32 h ipouatv t6 6'v 1| eiSeatv ?aTai TtoXXa || ye 
om. II p. 81, 1 TOUTip StjXovJ §7] TOUTO) II 5 e(arjri[jLevot; || 6 i^^^ujTat || 13 2v] et; || 
14 otea7ra[x^vu)c || "^tat om. || 18 StatpeTeov || 19 auTou] abzG} \\ 21 TiXrjauvofjLeva in rXr]&u- 
vo[jieva m.' corr. || 28 xal aTeppuiv au)[xaTU)v || 30 oe xat] y^P I' 31 [A>iv£c xat iQfiepat || 
34 inii xat t6 || p. 82, 1 av om. |1 Ttjii] t6 || 3 [xev ouv || 8 d)? (post xat) om. |1 17 rp6c 
t6 II 18 u7ro'9otvTO corr. m.' &Tro&evTO || ol (i.evt8a[ superscr. Tiap, sed. om. Trepi || 21 a7)(Aat- 
vo(x^vou II 27 dvTtcpaaeu)? |1 p. 301, 11 touc || 13 xal om. || 15 ttjs aiiT^t laTi (om. xat) || 
27 Tou (ante xai) in lac. om. || 28 tou? om. || if) 6e xal ttjv uXtjv 7:^6? |1 31 YvwaTtxa Ta 
cpuaixa II 8e xat || p. 302, 1 oti xat ^ || 2 aaxo7ro;] aaxTjatt 1| 3 8taxexpt[j.evrj || i^iei 8e || 
8 Svexa |1 10 ifj au^rjat? e. sil. 1| 14 au|ji7rXT]pu)i}^vat e. sil. 1| 17 iaxi \\ 28 tw] t6 || 32 lyet || 
p. 303, 4 Tou; 7rX(v&ouc. 

Parisinus 1947. Excerpta ex Simplicio, quorum specimen extat in S 
Brandisii Scholiis p. 362^^47. 

Matritensis Bibliothecae nationalis 35 forma maxima s. XV vel XVI T 
diligentissime scriptus in margine iuxta Aristotelis primum librum. 
ai[XTrXixioi) [xsyaXou <piXoa6<pou e^VJYTjaic £tc x6 TrpwTov xTp aptaxoxsXou? cpuat- 
x9)? axpoaacco?. est melioris generis, modo D modo E codici propior, sed 
lacunosus velut p. 56, 16 x£xapxT][ji6ptov — 69, 34 vacua charta relicta est 
cf. codex V. 

p. 1, 5 TT]v oXrjV xaT' auT6v lau); ttjj cptXoaotpfac || 9 ola 6, om. xaT Ivepyetav — cv Te 
(11) II 15 (j.eT'] xaT II xaTaTetvo[x^vrjv. huc usque |1 p. 29, 5 t^; om. || G SteiXeySrjaav || 
10 d^retXrjcprf; sic 1| 15 Ta om. || 16 xoii (post 8e) om. || 20 av^xXrj^rxov |1 21 d-c(iy^riTov ut E || 
28 aiTo; || p. 30, 1 dY^/vTjTOv || 3 o68^ || 4 ouv om. |1 dv^xXTj^rTov || dY^vvTjTOv )| 6 TauTo'v 

Te ov xa\ £v TauTui (xlvov xal xa^' iauT6 xetTat || 7 (j.^vov 1| 9 t6] t' |1 10 iTrtoe^s || ^ravTto; || 
huc usque || ad singulos locos inspectus p. 75, 13 T07idaat] lacuuam siguificat |1 30 ^ipoxet- 
Tat II 31 ypTJTai — dXX' om. || p. 7G, I u7T0xet[j.lvu) lypi^aaTO |1 p. 80, 31 Ipouatv §v t6 ov 

*B XX SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

(om. elvai) |i 32 EiSEatv eatat r.oXKd || ?Tt] oTt || p. 153, 1 t^? xtvTjato; IstIv, in mrg. yp- 
xaTa TTJ; voVjatd» loTt. 

V Matritensis Bibliothecae nationalis 15 chartaceus fol. XV. e7riT0[xY) 
tujv £ip7]fji£V(ov aptaTOTsXsi £v T^ cpustx^ dxpoaast. ev oU xai Xoyoi uapa tu>v 
otYttov Ypacpuiv Ipavta^evTs;. Ilept Tuiv cpustxuiv dpyjav xat aiTt'u>v. Tiav t6 atTiov 
xat apy^, 00 Tiacfa oe dpyri ■J]S>] xat aiTiov. OTt Tuiv atTtujv Ta \ikv xupiu)? aiTta 
XsYSTat. 'Oti opyai xat aiTta TrpuJTa Tuiv cpuatxuiv su)[j.aTU)V e$ tov TrpcuTU)? "^e- 
•^ovast. post pauca excerpta ad logica trausit, futtilia omnia. f. 32 ek xaq 
T (ptovct?. irepi "^ivooq. oTt "^ivo? XeysTai rj Ttvuiv aj^eat^ xat T:p6? aXXi^Xou? xal Trp6? 
ev. f. 36 Tropcpupiou £taaYu>YTf]. f. 46 aptaTOTlXou? xaTYjYopiat. ^evo? dptaTOTeXou? 
dpta-oTeXr^s x6 \ikv •^ivo^ TjV [xaxeocov xtX. finitur eCi^jae oe t6v au[x7ravTa )(p6vov 
auT6c 6 dptaTOTeXrj? eTrj ^y- — • ^^^ OxoTzhg xihv xaTrjYoptuiv oute Tuepl Tuiv 
ovTujv ri ovxa laTt otSd^ai usque ad f. 49^, tum categoriarum contextus, 
scholiis vulgaribus additis. f. 63'' dptaTOTeXou? Trept ep[ji.r]V£ta?, f. 73 dpt- 
OTOTeXou; dvaXuTixuiv TrpoTEpujv irpuiTov. alterius libri nihil nisi initium. 

X Angelicanus II C 14 recenti aetate accurate scriptus. a codice F 

proxime distat. 

p. 1, 5 Tr]v alterum om. || 13 te om. || 16 xaTaTetvo[j.^vr]v || cpuatoXoytxov || p. 2, 4 vooijat] 
ipuiai II 6 Ix^tv T^s uXt]? || p. 24, 28 dXXtx xal || 29 Statpoufxevov || 31 xal om. || 

p. 25, 2 au(i7:£cpop£[(i.lvu)s || 12 outco || Siepii^rjaav || 15 tos] oiaTrep || 19 tbs (iptaT0TiX7)i; || 
20 ■/.az6r.riy || rXr|ataaTrjc xal C^XtoTr]; || 21 xal eTt (j.aXXov] fxaXXov 8c || Tuiv om. || 22 Trup 
depa u3(op xat fri^ \\ 23 xal oiaxptatv in mrg. || 24 utp'] if || 25 TroTe — 8taxptvo'fi.cva in 
mrg. II 29 eva TiavTa || 30 vetxos e/et || 31 totI || p. 26, 1 Tt^Te || ttX^io || 4 ouXoufjievov || 
12 TiavBe/^? — (JtYa&ou om. 

Y ViNDOBONENsis phil. gr. 110 [Nesselii catal. p. 66] f. 3'' Simplicii prole- 
gomena Physicorum sub nomine Themistii. nihil de eo compertum. 

Z ViNDOBONENsis phil. gr. 75 (Nessel) chartaceus forma maxima s. XV 

ex Sambuci libris. inspexi anno 1872. f. l"" exstant 8taip£a£t? Tuiv cpu- 
aixuiv TrpaY[idTu)v tum excerptae ex Simplicio Ao^at TraXaiuiv (cf. Simpl. 
p. 23, 21 sqq.): Tuiv cpuatxuiv oi \ihv [xiav dp^^rjv XEyouaiv, ot 0£ 7rX£tou; xat 
Tuiv [xtav X^YOVTujv ot [x£v xivou^xEvrjv xat 7r£7repaa[xevr^v (bc; daXrj? xai f^r^rujv 
t6 uoujp, r^rTraao? 8k xat r;pdxXetTO? t6 Trup. ot oe d^retpov mg dva^i[xav8po? 
xat dva$t[x£vrj;. (p. 24, 13 sqq.) dXX' ot [x^v doptaTov Tivd cpaat cpuatv xal 
^Tepav 7r£pt [1. 7rapd] Ta Xoi7rd || f. l^ || aToty^eia, dva^t[xevrj? §£ t6v dipa. 
* ouoet; 0£ (cf. inde a p. 25, 11) Tr]v "jT^v £T7r£v dp)(r]v oid t6 ouaxivr^Tov Elvai 
xat oua[xeTdpXrjTov. xat 7r£pi touto ou 7rdvu Tt -i^^fujaav auTrjv [xovr^v dpj(r]v 
u7rod£a&at, Tuiv 0£ 7rX£tou^ Xe^ovTtov oi [xev Tre^repaa^xeva? , ot bh d^retpouc Tui 
^rXr^det IO^vto Ta? dp/d?, xat Tuiv 7rE7r£paa[xeva? ot (in litura) [xev ouo to? 7rap- 
[xevior^? ev toT; 7rp6c oocav Trup xai ^r^v. r] [xaXXov cpto? xat axoTo;. f; oi aTtotxol 
Oeov xal uXr)v. oe [1. ouoe? Simpl. p. 25, 17] a-zor/sXov t6v d£6v Xe^ovTS?. 
dXX' (1)? t6 [X£v 7roiouv t6 Se TzdayoV oi ok TpeT? to? uXr^v xal Ta IvavTta 6 
dptaTOTeXr]?, oi o^ Teaaapa tb? l[x7r£ooxXrj? ato[xaTixd aTotj^^ia ^rotEi 8 7rup dlpa 
u8ujp "YrjV, xuptuj? bk dp/ds ucp' tov xtveiTai TauTa cptXtav xal veTxos, ujcxe i^ 
xd 7rdvTa u7rei>£To, (oa7r£p xat TrXaTtov Tpia [xev xtt^yjat Ta xivi^aetu; aiTia t6 ts CONSPECTUS LreRORUM lilPRESSORUM xxi 

TTotouv xal t6 TCptosiYjjLa (1. zapaosqfxa) xai xo xsXoc, Tpia oe ta auvaixia ttjv 
oX>)v xal 10 £100? xal to opYavov." tum excerpuntur p. 26, 26 — 30. 31 — 
p. 27, 19. 28,4 — 19 [ubi p. 17 habet u)? uXryv ^ap toT? ouaiv]. tum sequitur 
scholion eiusdem rei [xiav txsv xal ro7:£paa}X£vr,v xai cxxivtjtov Trapixsvior^? eXsyEV 
xal ^cvocpavr^? xtX. ex Philopono p. 25^31 sqq. excerptum. extrema sunt 
<paiv6[x£va (j^r^YtjLaTa (Philop. a 5'' 54). sequuntur Aristotelis Physica, de 
anima etc. cf. supra K". 

Aldinum exemplum (cf. p. vii), forma maxima, titulum habet: 

ZlMnAIKIOY YnOMXIIMATA EIZ TA OKTH APIZTOTEylOYZ 'PYZIKIIZ 
AKPOAZEP^Z BIBAIA META TOY YnOKEIMENOY TOY APIZTOTEAOYZ. 
SIMPLICII C021MENTARII IN OCTO ARISTOTELIS PHYSICAE AVSCVL- 

TATIONIS LIBROS CVM IPSO ARISTOTELIS TEXTV. tum ancora Aldina 
appicta, deinde subscriptum est: iVe quis alius impune, aut Venetiis, aut 
usquam locorum hos Simplicii Commentarios impritnat, et Clementis VII. Pont. 
Max. et Senatus Veneti decreto cautum est. Clementis VII Papae venia 
data est die XXII Aug. MDXXVI. p. m epistula est Francisei Asulani 
ad Herculem Gonzagam antistitem Mantuanum. subscribitur f. 322 "■ Venetiis 
in Aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri Mensae (!) Octobri M.D.XXVI, 
denique f. ultimo (322^) Aldi ancora. 

Versiones latinas vidi tres 

I Simplicii Peripatetici acutissimi Commentaria in ocio libros Aristo- 
telis de Physico auditu. Numquam antea excusa. Lucillo Philaltheo inier- 
prete. Parisiis i5M. forma maxima, Herculi Gonzagae cardinali dedicata. 
quae non intellegit interpres omittit. stolidae ambages et male intellecta 
multa. scholia margini adscripta parum utilia et ad finem rarescentia. 
specimen erit Simplicii p. 23, 21—33 

CcBterum eorum qui aiunt vnum esse principium et mohile, quos f. 4^ jnf. 
etiam proprie naturales vocat, alii ipsum Jinitum esse assenliunt, ut 
fuerunt Thales Milesius et Hippo, qui videtur fuisse eorum unus 
Epicurus et Lu qui deum esse negabant, coniectura eorum quce sensu apparent de- 
cianus deos es ducti aquam dixere ac statuere principium. Etenim calor humido h 
se negarunt, vi veluti vehiculo, et pahulo vitce viuit, et quce interitura sunt prius 
de de vita et arida et sicca evadunt. Item semen omnium genitale humidum est. 
morte lihellum. Rursus omnis cibus, sive omne alimentum est succi et humidi plenum. 
Vnde singula eo ali nutririque apta sunt. Cum ilaque aqua sit na- 
turcB humidce et cunctarum rerum prolem atque coniunctionem prorsus 10 
conferat, idcirco ipsam omnium principium esse arbitrati sunt. Pra- 
terea, terram sub aqua iacere sitamque ac collocatam esse tradi- 
Thales primus derunt. fertur autem Thales fuisse primus qui \ f. 5r | gracis 
histoiiam de na commentationem historiamque de natura edidit ac patefecit. Equidem 
turaconscripsit. cum multi et alij veteres maioresque natu cssent, ceu Theophrasto Ih 
videtur, ipse longe ab illis dissensit euariauitque tanquam latuerit 
cunctos qui ipsum prcecessere. Prceterea traditur ipsius nullum 
monumentum scriptum prceter illam astrologiam, quce naualis sciticet 
disciplina de ipsis nauibus per tnaria euehendis ducendisque appel- 
latur, posteris reliquisse. 20 XXII SUPPLEMENTUxM PRAEFATIONIS 

II Simplicii commentarii in octo Aristotelis Physicae auscuUationis 
libros cum ipso Aristotelis contextu a Gentiano Herveto Aurelio Noua ac 
fideli interpretatione donati. Huc accessit index copiosissimus, omnium quae 
in hoc opere notatu digna continentur: quae etiam in margine ad studio- 
sorum utilitatem collocavimus : cum eiusdem auctoris uita nunc primum in 
lucem edita. Venetiis apud lantas MDLI. forma maxima, dedicata est 
haec versio Francisco Turiioiiio Sabinensi episcopo, S. R. E. cardinali 
amplissimo. epistulam dedicatoriam sequitur Vita Simplicii qua Suidae 
Agathiaeque memoria repetita fusius christianum eum non fuisse de- 
monstrat. addit „non esse ex eius libris petendam pietatem ac religionem, 
sed philosophiae cognitionem, qua omnes Aristotelis interpretes, meo quidem 
iudicio, longo interuallo superamt. Aristotelem certe ita est interpretatus, 
ut nemo plures ex veteribus, quoties id ad rem pertinuisse nisum est, cita- 
mrit: nemo Aristotelis verba ac sententiam accuratius examinarit: nemo, 
si quid ei deesse visum est, ut nihil est omni ex parte perfectum, id et dili- 
gentius et doctius siippleuerit ." extremum est poemation Gabrielis Phaerni 
Cremonensis in Simplicium a Gentiano Herveto versum. specimen ver- 
tendi esto idem Simplicii p. 23,21—33. 

Eorum autem qui dicunt esse unum 'principium, et quod mouetur, {.4^0^ 
quos etiam proprie vocat Ph)/sicos, alij quidem dicunt ipsumjinitum. 
Thalcs et Hip Vt Thales Milesius et Hippoti, qui videtur fuisse adeo;, hoc est, 
pon aquam di ab omni Dei cultu alienus, dicebant aquam principium: ex ijs quae 
cunt principium- sensui apparent ad hoc inducti. nam et calidum viuit humido et 5 
quce moriuntur exiccantur, et rerum omnium semina sunt humida, et 
alimentum omne est succosum. Ex quo autem siint singula, vt ex 
eo quoque alantur natura insitum est. Aqtia autem est kumidce na- 
turce principium, et omnia continet. quocirca existimabant aquam 
esse omnium principium, et pronunciarunt terram esse positam super 10 
Thales omnes aquam. Traditur autem Thales primus Graecis aperuisse naturcc 
superiores Phy historiam, cum multi quidem certe alij prcecessissent , vt videtur 
sicos superavit. Theophrasto, ipse autem longe caeteris antecelluisset , ita vt omnes 
Thaletis nautica qui cum praecesserunt ohscurauerit. Dicitur autem nihil in scriptis 
Astrologia. reliquisse praeter eam, quae vocatur Nautica astrologia. 15 

III Simplicii philosophi perspicacissimi Clarissima Commentaria in octo 
libros Aristotelis de Physico Auditu Nuper quam emendatissumis exemplaribus, 
innumeris pene locis integritati restituta, et ab innumeris erroribus diligen- 
tissime castigata . . . Venetiis, Apud Hieronymum Scotum MDLVIII. forma 
maxima. discrepantia illius loci p. 23, 21 — 33 a Philalthei versione 
(p. xxi) est haec, unde apparet qua ratione sit haec interpretatio conflata. 

f. T^ p. m. Caelerum etc. 2 assentiunt'] asserunt 1 1 ut Tales Juerunt \ \ in mrg. habet Tales Hippon 

aquam dicunt principium ex Herveto || 7 Item — humidum es<] et rerum omnium. semina 
humida sunt ex Herv. || 9 suntl ^^^' ^^ 9"" *""^ II ^^ i^ marg. Thales omnes physicos 
superavit ex Herv. omissa Philalthei nota || 14 patejicit, cum multi ecjuidem certe alij veteres 
jjraecessissent, ceu (cf. Hervetus) |] 16 latuerit^ observaverit (sic ex Herveti obscuraverit) || 
17 ipsum II 19 naturalisl Nautica ex H. APPENDIX HIPPOCRATEA XXIII II APPENDIX HIPPOCRATEA 1. H. USENKR BONNENSIS DE SUPPLENDIS HlPPOCRATIS QUAS OMISIT EUDEMCS 

CONSTRUCTIONIBUS Ttov T:apaXkrjK(av xpnrXacjtav dxeivcuv 

Fig 


. 1. 


A 


■ 
C ''"'' 
B 


- ■ /,"i p. 67, 32 sqq.), sequitur. 

Fig. 2 (cf. fig. p. 62). 1. Ad p. 62, 16. Lineam ttjv fxEiCo) 
sxaaTyj? ouva'[X£i sic invenies: 

Sit AB trium aequalium trapezii 
latemm longitudo, cuius ex capitibus 
si radium eiusdem longitudinis in utram- 
que partem moveris, ubi secantur arcus 
erunt capita lineae CD, quae cathetus 
est lineae AB eamque bipartitam efficit. 
haec linea postulata erit proportione, 
quemadmodum ex natura hexagoni, 
cuius latera esse oportet CA et AD (cf. 

lam angulum minori parallelae 
accubantem (fig. p. 62) bipartiemus non 
ut Simplicio videtur (p. 62, 27) secun- 
dum Euclidem 1 9, sed ita ut demit- 
tamus in diagonales BF et AA cathetos, 
quibus productis in confinio E centrum 
erit circuli trapezio circumscripti \ nam 
aequales omnes ex E in trapezii quat- 
tuor angulos ductae lineae, unde tria 
aequicruria aequalia triangula BEA 
AEF FEA formantur. eius circuli cur- 
vatura cum trapezii minoribus tribus 
lateribus segmenta tria efficit, quae 
aequalia esse ex chordarum earumque 
angulorum aequalitate sequitur. 

lam interior lunulae arcus quae- 
rendus, quem arcubus trapezii angulis 
desectis similem esse oporteat. quod 
ut fiat, parallela radii AE (fig. 2) ^ de- 
orsum producatur usque eo (v), ubi 
eam cathetus E[x item producta secet. 
ergo Bv erit postulati arcus radius. 
quoniam autem segmenta respondent 

' Simplicius incohavit tantummodo demoustrationem, ncquc Eudemus in culpa est 
quod sumpsit Bretschneider p. 111', cuius crrorcm ctiam J. Allman On greek geoynetry 
(Hermathena 1881 n. 7 p. 198") refutavit. 

^ parallelam non eflfecit figurae scalptor, i(i quod ut alia quaedam non ad amussim 
delineata cxcusatum velim. 
XXIV SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS chordarum suarum quadratis et baseos BA quadratum triplex quadratum 
aequat vel BA cliordae vel Ar vel FA, sequitur ut segmentum cuius 
chorda basi trapezii formatur triplo maius sit quam aliud quodvis mi- 
norum illorum segmentorum sive aequet cuncta tria segmenta lateribus 
trapezii minoribus formata. atqui trapezium adiunctis tribus segmentis 
aequat lunulam BAFA et illud super basin segmentum et quoniam tria 
illa segmenta aequant illud super basin segmentum, sequitur ut lunula 
sit trapezio aequalis. 

3 
2. Ad p. 64, 19. Lineam, cuius quadratum -^ quadrato radii aequalis 

sit, sic invenies\ 
Fig;. 3 (cf. Fig. p. 64). Sit AK radius, in quem me- 

dium (a) demittatur cathetus a^, 
huic si aequabitur linea ay pro- 
ducta, aequicrurium erit triang. 
•yap, cuius hypotenusa P7 ea quae 
postulatur proportione erit. nam 
quadratum cuiuslibet catheti (c) in 
medium radium (r) a circuitu de- 

missae = ^ 1 • m triangulo enim 

quolibet intra circuitum ex catheto, 
dimidio radio, hypotenusa (= r ex 
sexanguli ratione) formato habe- 

1-2 3 

bimus c^ = r' — = — r^ ergo hypotenusa Py huius trianguli ap^, cuius 
crura catheto sunt aequata, erit 2--j^r^=:r\ 

lam linea Py (quam 2a nominamus) ita circulo immittenda est, ut 
inter cathetum in mediam KB demissam et circuitum media intersit atque 
producta ultra cathetum caput diametri B attingat. 

Secet chorda aliqua a puncto B orta cathetum FA in p. Z et deinde 
circuitum in p. E, quae puncta cum centro lineis EK et ZK iungantur. 
tum aequicruria erunt triangula EKB (radii sunt crura) et KZB (basis KB 
catheto ex vertice Z demissa bipartitur) eademque similia inter se, quo- 
niam baseos utriusque anguli aequales (ang. ZBK et EBK utrique basi 
communes). 

Ut EZ sit ea quam desideramus linea eademque sit 2a atque tota sit 
chorda x, ex similitudine triangulorum sequitur, quoniam BZ:KB = KB:EB, 

(x — 2a) : r = r:x 
r^ = x- — 2ax x = a+»/v' + a^ '^praeivit mihi H. Kortum collega. cf. J. Allraan 1. c. p. 199* APPENDIX niPPOCRATEA . xxv Compiitum sequatur constructio. }'Y'^-\-a.'^ quoniam a significat di- 

3 
midiam lineam, cuius quadratum aequat -^r', sic iuvenies: 

Sit a centro K demissa cathetus K6, dimidiae illi linea P7 (= 2a) 
aequalis atque caput iungatur cum B. tum erit hypotenusa oB = yr' + a'. 

nam 8B' = r"- -f ^y^j . quodsi Bo tanto maior fiet quanto distat a 

centro K (i. e. a vel ^), erit tota linea Bs = a + l^r^ + a'. quamlineam 

si circino comprehenderis eumque ex B circumegeris, tanget arcus hemi- 
cyclium in E. ergo EB (= Bs) ea erit natura, ut ab ea FA catheto linea 

aequans rl/^ desecetur. nam 

BE = B£ = a + i/rHV 

BE— a^VrM^ 
(BE— a)^ = BE'— 2a-BE + a^ = r^ + a' 
BE-— 2aBE = r^ 
BE(BE— 2a) = r^ 
et quoniam r est media proportionalis 

BE:r = r:BE— 2a 
ergo assumpta proportione superiore 

BE:BK = BK:BE— EZ 
BK = r EZ = 2a = ry |-. 

Ad p. 66,22. cur esset EK^>>KZ^, Hippocrati ita licuit demonstrare, 

ut ex trapezii natura ang. EKB minori parallelae KB insidentem 

(itemque ang. KEB) obtusum esse probaret. qui quoniam duobus 

radiis includitur, hypotenusa oppositae quadratum esset 2r^, si 

rectus esset. nunc autem cum ^OO" sit, sequitur EB"->2KE^ 

ergo EK->2KZ^ 

Si autem EK==>2KZ\ at 

3 

EZ' = -^ EK^, sequitur 

EZ^>(EKM-KZ-). _ 

£K^2 

nam ita demum si esset EK- = 2KZ"' vel KZ'-= - :,— , secundum 

id quod positum est EZ- = — EK", aequatio EZ^ = EK'- + KZ"^ et 

ratio EZ^ : EK^ : KZ^ = 6:4:2 fieri posset i. e. ang. EKH rectus 
esse posset. nunc autem 

EK- > 2KZ* et EK- : KZ- = 4 : 1 
i SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

(si obiter computes). ergo quoniam 6>441) ©rit 

ergo obtusus erit EKZ et exterior lunulae ambitus minor hemicyclio. 
Ad p. 67, 11 sqq. construendi sunt circuli eodem centro, quorum 

diametri (D et d) sint hac proportione D^ = 6d^ 
FiT. 4 (cf. p. 67). ^^ circulo interiore radius ad circuitum appli- 

p catus efficiet inscriptum sexangulum. coniunctis 

punctis Ar linea AV cathetus erit et AA hypo- 
tenusa. ergo Ar' = 3r\ iam producta linea 
FA usque ad f, ut efficiatur linea Ar longitudo, 
et iunctis Af, hypotenusa erit Af aequicrurii et 
rectaugularis trianguli AFf. ergo Af'=^6r', erit 
igitur radius circuli maioris, qui quaerebatur. 2. Paulus Tannery Havrensis in Simplicii de Antiphonte et Hippocrate 

EXCERPTA p. 54 — 69 

p. 54, lOn. malim "Kes geometricas Simplicius partim ex Alexandri 
commentariis partim ex Eudemi Geometricae historiae libro II petivit 
suis tamen intermixtis observationibus " . quae enim sequuntur de 
quadratura, deinde de Antiphonte ex Alexandro hausta esse facile 
concedas. cf. P. Tannery de Hippocrate Chio (Memoires de la Societe 
des Sciences physiqnes el naturelles de Bordeaux, 2 "^ Serie, t. II Paris 
1878) p. 180. 

55, 6 probo Dielesii coniecturam. 

— 12 xai of^Xov . . . Simplicii est observatio, cuius imperitiam licet de- 
prehendere. etenim quam primam ^.p/T]v ponit to aouvaxov . . . -cpicpcpstcf 
(vv. 16. 17), eam Euclides demonstrat III 16 et III 2, id quod ipse 
S. indicat. quam autem secundam ponit s::' aTrsipov etvat xa [xsys&tj 
oiaipexa (vv. 22. 23), eam ex Eudemo petivit, quem priorem posuisse 
nullo modo veri simile est. neque Eudemum ipsum (dico Geome- 
tricam historiam, nam Physica et Alexander et Simplicius tenebant) 
de ea re lectum a S. credo. nam is liber fortasse ne a Proclo 
quidem ipso lectus Simplicii aetate periisse videtur. et patebant 
tum promptiores thesauri velut Spori 'AptaxoxeXixa xr/pia, quae Eutocius 
in Archimedis de circuli diiii. prooemio (Archimedis ed. Heiberg III 
264, 1.5 sqq. = Eudemi fr. Speng. XCI p. 119, 10) de Hippocratis et 
Antiphontis, quae credit, ^J^cuooYpacpT^fiaat citat. nam Spori ea esse 
elucet ex altero Eutocii loco (p. 300, 23) ubi Hopo? ^ 6 Ntxaisu? Philonis ^ [corrige STtdpo;, quam formam alio loco IH p. 90, 4 servavit codex F. quin idem 
sit Sporus in Arateis scholiis aliquotiens citatus nunc non dubito a C. Wachsmuthio 
per litteras monitus (cf. Fabricius B. Gr. ■* HI c. 14 t. II p. 386), sed ignorabam in Doxo- 
graphis p. 231». Diels.] APPENDIX HIPPOCRATEA xxvii 

Gadareni discipulus in testimonium vocatur. neque aliunde tralata 
videtur Arcliytae ratio quasi ex Eudemo ab eodem Eutocio (III 99, 
17 Heib.) excerpta. ceterum Spori Ceria i. e. Electa [cf. Gell. N. A. 
praef. 6, Birt D. a. Bucbwesen 94'] conicio ab Ammonio Eutocio 
discipulo (III 2, 16 Heib.) commendata esse , qui quidem cum idem 
fuerit Simplicii praeceptor ac de his quaestionibus cum eo coUocutus 
sit (Simpl. Phys. p. 59, 22) huic quoque Ceria suggessisse putandus 
est. Eudemi tamen de Antiphonte narrationem per Alexandrum 
traditum esse non nego. 

p. 55, 19 ante ar^fieTov desidero sv. 

56, 1 or^ai nempe Alexander. 

58. 13 ouy u'(ir^;. hinc Simplicii incipere videtur auimadversio usque ad 
V. 25, unde Alexandrum denuo imperite disputantem afifert (cf. 
Memoires 1. c. p. 181). 

59, 6 ante ttjv desideres xaxa. 

60. 14 n. Nicomedes enumerabat quattuor xox^osiSsT? (sec. Pappum) sive 
xo-j-yosiosT? (sec. Eutocium). at xo/XtostSou? aosXcprj AppoUonii ab hic 
curvis diversa Nicomedis quadratrici ab lamblicho coufertur. 

— 18 6 }X£v o5v. hic paragraphum pones, non v. 22. 

61, 3 xaxa xpoTiov. ex his verbis quae perperam Bretschneider interpre- 
tatus est, contra Eutocium (III 264, 14 Heib.) efiicitur ab Eudemo 
certe Hippocratis ^tuQrj-^pdzir^iia non agnosci, id quod et totus Eudemi 
apud Simplicium locus confirmat et eiusdem Eudemi Ethica H 14 
p. 1247 =* 17, ubi eius geometriae scientiam quodammodo laudat. cf. 
Mem. 1. c. p. 179, ubi t];suooYpacpr^[xaTo? reprehensionem ex iniqua 
Aristotelis opinione Soph. elench. 11 p. 171^15 (cf. Analyt. Prior. 
B 25 p. 69^30) et Phys. A 2 (185*16) originem duxisse probatur. 

— 8 osTcat. haec demonstratio ab Hippocrate non in libello de lunulis, 

sed in Elementis quae composuerat (Eudemus Procli iu Euclid. 
p. 66, 7 Friedl.) scripta fuisse videtur. [veri dissimile est, si Eudemi 
verba recte peusitantur. verius scribes nou solum — sed etiani. 
Usener.] 

— 14 xal Yvcuvia? . . . xa T[XT^}jiaTa (v. 18) Simplicio redde. haec (juoque 

cognita sane Hippocrati in Elementis non in libro de luuulis de- 
monstrata fuerant et ea postea Euclides iu suis Elementis repetivit. 
sed is hoc de segmentorum cum quadratis chordarum proportione 
theorema non servavit; itaque demoustratiouem ab Eudemo destitutus 
expedire non potuit Simplicius, qui pravam similium segmeutorum 
definitionem dedit eamque frustra cum coguitis ex Euclide segmen- 
torum proprietatibus coniungebat. [dissimile veri est (juia uecessaria 
est haec demonstratio ad cetera theoremata (i)raecipue III) coufir- 
manda. praeterea non uuam, sed plures Hii^pocratis positiones 
tradiderat Eudemus (cf. p. 61,5). Usener.] XXVIII SUPPLEMENTDM PRAEFATIONIS 

p. 61. 19 figuram ab Eudemo datam esse non credo. primam quadraturara 
ab Alexandro (p. 56, 1 — 21) aliunde petitam esse clarum est. 

62, 12 si Eudemus dedit figuram, non signavit litteras neque lineas AE 
BE FE AE AZ FZ iunxit et alterutram twv AA BF agere satis habuit 
(cf. V. 31). 

— 17 n. constructionem ab Hippocrate datam non servavit Eudemus 

cf. P. Tannery De la solution geometrique des problemes dti second 
degre avant Euclide (Memoires de la Societe des Sciences de Bor- 
deaux t. IV, 2« Serie, 3« caliier p. 18 [de Textrait]), ubi alterius 

lunulae proponitur haec quadratio 
Fig. 5 (cf. Fig. p. 62). X- = 3a-. 

A r Si AB = a, quadratione construetur 

x = BA, tum BH = — ^ — , unde 

catheti pes finietur. radio usus 
eius magnitudinis qua est a in- 

B H A venies punctum (A), quo cathetus 

in H demissa secetur, quae erit 

AH. qua adscita triangulum efficietur ABH etc. 

— 29 laai (ai). cum demonstrationem non expediat Simplicius, librorum 

scripturam xal servare malim. 

— 30n. male Bretschneider ex Hippocrate Eudemoque demonstrationem 

petitam esse credidit et inde conclusit quae nullo modo possunt 
probari. 
63.1 STret ^ap . . . xai tt^? TA (v. 11) Simplicio restitue, hasque ambages 
brevissimo scriptore iudignas iudica, qui multa minus plana demon- 
strare supersederit. ' patebat enim angulum sub BAF obtusum 
esse, ergo 

Br'>AB' + Ar' = 2rAi 

— 6 n. lacunam haud agnosco. ab imperito scriptore inepta profecta 

noli mirari. 

— 9 lacunam ne hic quidem agnosco. S. videt ang. FAZ = AFZ et 

ponit 8ta xo Xp xoo TiptoToo BAE > AFZ — FAZ. de Tjjxfoeia . . . BAE 
despero. haec latet conclusio: BAr>recto. iam sic argumentatur 
ZAE + TAB = 2rectis (6. 7) 

rAB>ZAr (8.9) 

EAB > recto, 
quae conclusio ad demonstrationem insequentem necessaria est. 

— 12 TTjV BA vel omitte vel Simplicio redde. [hoc litteris non diductis 

ego siguificavi. D.] Trjv scp' q BA dixisset Eudemus sed lineas sine 
litteris hic indicat. vide quae observavi ad p. 62,12. ' [quantum Sporo quantum Eudemo Simplicius debeat ambigi poterit. sed hac ma- 
xime in re fusum fuisse Hippocratem videas etiam in tertio theoremate p. 66, 10 Usener] APPENDIX HIPPOCRATEA xxix 

p. 63, 14 at Y^tp Br . . . xpnrXastov redde Simplicio. Eudemo lioc ex po- 

sitiouibus patebat. 
64, 7 in figura, quam Eudemus dedit litterisque signavit, lineae EA AK 

AB AH a Simplicio sunt additae. 

— 13 male Bretsclineider verba ecp' fi et similia Hippocrati ipsi tribuit, 

quae non minus sunt Eudemi atque aequalium. [idem J. Allman 1. c. 
et Usener observarunt. D.] Hippocratis verba ex Eudemeis enucleari 
posse vanum est somnium. 

— 14 de constructione cf. P. Tannery De la solution etc. 1. c. ad 62,12 

tertiae ibi lunulae aequatio baec proposita est 

3x^+3ax=:2a^ b. e. parabole cum byporbole rectanguli, cuius 
latera proportionem babent 1 : 3. nam bypotbesis est (cf. fig. 3 
supra p. xxiv) 

EZ^=^-|-AK^ 

triangula autem ABE ZBF similia, ergo 

EB.ZB-=AB.Br = AK^ sive 

(EZ + ZB) ZB-yEZ^ sive 

(EZ + ZB) 3ZB = 2BZ^ 
Posui EZ = a et ZB = x. ergo data a, formanda erit ad construen- 
dam X ex 2EZ^ parabole in EZ cum byperbole rectanguli formae 

indicatae. inde erit AK = i/AEZ et Br = -^. atque quoniam nota 

est EZ, construi poterit triang. ZBF. sin data erit AK, quod sumpsit 
Eudemus, construetur quadratione EZ et sequentur cetera similiter. 
ego priorem rationem ut simpliciorem sequi malui. 

— 18 ante B desideres lcp' w cf. v. 14. 15, sed collatis 20. 21 aliis 

variare Eudemum in punctis signandis credam, in lineis variare non 
videtur. [at Aristotelis exemplo in lineis quoque significandis, ubi 
dubitatio nulla esset, breviore ratione siguaudi iuterdum usum esse 
Eudemum mihi persuadeo. unde boc ad discerueuda Simpliciana 
non sufficit auxilium. D.]. 

— 23 uTToxstTai ^ap yj EZ . . . veuouaa (24) redde Sim[)licio. 

— 32 [XYj oia Tou xevTpoi) serva ex Euclide III 3. fj FA Sta tou xevTpou . . . 

■?] EH [XTj oia Tou xsvTpou. Useneri (y|) dele. 
66, 7 Trepi-yeYpa^cp&oj — Tjxr^fxaTtov (8) Simplicio inepta redde cf. Bret- 
schneider p. 116^ Simplicius euim, {pii iam autea circulum EKIill 
descripserat (64,27), figuram ipse oxplero couatiis est. postoa ad 
Eudenmm reversus quod sumi)sorat domoustrandum esse opinatur. 

— 9 tpr^fxt Simplicio redde. [ita feci litteris uou diductis. D.| tpiod in 

praocodeuti quadratura non domoustravit Eudomus no nuuc quidom 
domonstrat. XXX SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

t 

p. 65, 10 t6 «jilv Yotp EKH . . . to Tpa-ECiov (15) Simplicii cveclas. itaque v. 15 
oTTsp (-[jL^tia, hoc S. addit) xat x6 xprYcovov irspie^et x6 e^' ou 
(ecce Eudemus!) EZH Eudemea sunt et cum YSYpacpdo) ouv x6 xjx^fjia 
(23) iungenda. sic digna Eudemo restituitur constmctio. sed lacu- 
nam postea reliquit S., cum v. 8 iam scripsisset. Eudemum quidem 
sine demonstratione dicere oportuit: ' segmentum quodvis EZ aut ZH 
cuivis segmento EK KB BH simile erit.' sed ipsa verba restituere 
non audeo. 

— 24 ou Exx6? irsptcpspsta tj EKBH, tum 26 xoiv BZH BZK EKZ, denique 

20 dcpatpouixsvot; 67:6 xaiv EK KB BH Simplicio redde. 
66, 1 TjfiioXia . . . xat BH (2) et verbi 8uva'[iot omissionem Simplicio tribue. 

— 11 EKH S. otiose addidit, sicut v. 14 67:6 EKH. 

— 16 otoxt . . . KE (17) Simplicio tribuebam. nunc de his 8t6xt . . . hti^tM 

dubito. sed si Hippocratea essent, Eudemum ea servasse vix cre- 
dibile. potius promissis non stetisse Simplicium credo. 

— 18 [Jii^xei sine dubio falso ponitur per hypothesin. sed locus sanus 

mihi videtur. si BK>2BZ, xat tj £<p' ^ KE (iam virgula ponenda 
et audiendum>2BZ. namKE = BK). <Sc5X£ [corrige «>? sic?<^] xr^z i'4 
^ KZ, (virgula ponenda, nempe KE>2BZ = 2KZ) apa [?D.] [x£i'Cu)v 
T| otzXajia ijLVjXEt. (punctum ponendum. [?D.]) xai SuvdtjLet. (iterum 
punctum ponito. quod de ratione }X7;x£t valet, aeque valet de ratione 
ouvdix£t. sed quoniam BK^>2BZ* propter angulum obtusum KZB, 
Hippocrates concludit (21) wtjxs EK^>2KZ'). inepta 8ia xyjv 6[xot6- 
TT^xa . . . TTpo? KZ (20. 21), quae nihil ad rem faciunt, Simplicio 
redde. 

— 24 d [x£v . . . 8uvd[XEi (67, 2) ambages prorsus inutiles Simplicio 

tribue. 

— 27 lacunam in scriptore imperito, qui ad numeros inepte confugit, 

haud agnosco. quoniam EK^>KZ^ exempli gr. proponit rationem 
4 : 1. ergo EZ^* : EK' + KZ^ erit 6 : 5. 
67,4 zdvxa et u-z^ xat Simplicio redde. si scripsit Eudemus, huius, 
non Hippocratis fuit x6 <|^£uoo7pd(p7]txa. 

— 21 00, forsitan (p, cum variet Eudemus cf. v. 29. 

— 27 HI dele. 

— 28 xal 8t(Xov . . . kY{^a^ri^ivo\i sane Simplicii sunt. 

— 32 "Jj Yotp . . . x£xpaT:Xd(5ia Simplicio tribuo. 

68, 6 fj 7ap HI . . . TrXeupa (11) Simplicius scripsit. nam nervus est eius 
demonstrationis qua per x(x-i^[xaxa (13) finem facit. 

— 16 t6 -^ap . . . x[X75[xaxa)v (24) Simplicio tribuenda , id quod confirmat 

rectarum designatio. 

— 28 x6 "fdp . . . xuxXou Simpliciana. 

69, 6 lege xu>v x£ xptuiv (xat xoiv) Iv tuj IXdTTovi (scil. xuxXm). 

— 11 post eauT6v virgulam, non punctum posco. APPENDIX HIPPOCRATEA xxxi 

p. 69, 31 aoptaKuv. Simplicii mauifestus error, quem cleinde corrigrit ad- 
dens wpiaixEvots ttoj^ ouaiv (34). at non ttoj?, sed absolute (juptatxsvot 
sunt arcus lunularum ab Hippocrate quadratarum. 

Addo Tanneryi sententiam ex eius de Hippocrate commentario 
(Memoires H p. 184): Les deux qnadralures obtenues de la sorte tont ete 
par deux tnethodes quHl est facile d un moderne de generaliser de maniere 
d trouver une infinite dauires lunules equivaletites d des polygones definis 
de telle et telle fagon. Mais, en general, ces polygpnes et ces lunules ne 
pourront etre construits avec la regle et le compas. cf. H. Hankel (Zur 
Geschichte der Mathematik im Alteiihum und Mittelalter Leipzig 1874 p. 127): 
Es ist interessant, dass diese von Hippocrates quadrierten Menisken in der 
That die einzigen sind, deren Fldchenraum sich mit Hilfe von Lineal und 
Cirkel, also elementar construieren lassen. Quattuor quidem aequatioues 
planorum rectorum et curvatorum, quas Hippocrateis addidit Th. Clausen 
{Crelles Journal fUr reine und angewandte Mathematik XXI, Berl. 1840 
p. 375 ff.), sola ratione analytica indagatae sunt. CORRIGENDA ET ADDENDA p. 6, n.34 immo S5 || p. 9, 14n. adde i5 ante ii \\ p. 11,2 fost TtQog o dele comma \\ 
3 1. OQyavixov \\ n. 36 dele ii ante xai \\ p. 13,1 tlSrjaiv TOiavTrjv intaTrj/LirjV ci. Vitelli \\ 
p. 14,21 n. adde 2S ante t]] || p. 15, n. 34 immo S5 \\ p. 17,10 restitue librorum leetionem 
7ianal«iA^av6niva cf.p. T6, ii. 295, S5 n. \\ p. 25,16 n. post i6 adde rj fialkov] \\ p. 29,29 n. 
non SfSO, sed Si>'49 (p. i45,3) || p. 30,7 l. 0VT(og \\ 16 n. /. (Jmyoo^? || p, 31,13/. al || 
p. 43,25«. post 1] adde (ante xal) |1 p. 46,17 neQivfVorjjn^vr] inierpretatur Bonitz Stud. 
Arist. IVS89 \\ p. 48, 24 n. adde cf. p. 702, 19 n. || p. 52,14 n. ABF — immo AFB — || 23 n. 
p. 57, 4. 9 irnmo p. 67,6. 9 \\ p. 57,25 /. \piv6oyQaq)rifj.a || 8 n. ante Sh adde iO\\ p. 58, n. V. 3 
a. i. dele 27 8e] — om. a, addito 28 ante x«t« || p. 59,7 xa dele comma \\ 24 rescribe 
uvouoyfvfj ut 60,5 || 25 n. a, immo D || p. 60,15 post Nixofirji^ovg pone comma \\ 30/. 
wde II p. 61,25 n. /. oQitoyioviov \\ p. 63,1 n. (v. 2) l. hic et v. 4 || 11 n. ante tt\v adde 
i2 ||.p. 64, 13n. ante l<f w adde i4 \\ p. 69,23 /. dQi>9f/.eiv; \\ p. 75, 25 iJnoTiO^e/n^vo) 
codex R cf V. 26 || 13 n. jondaai etiam R \\ p. 81, i4 immo iS, sed ante JuanaQu^vog 
adde i4 \\ p. 82,3 fifV ovv etiam cod. iJ || p. 84, 25 immo ^6 || p. 92,15 n. TavTu etiam R \\ 
p. 101, 10 /. OQag II p. 113, n. pone Si ante Xiyr] \\ p, 119,11 vnofxifivr^axiav \\ 18 post 
xa\ D adde: in lac. fiv F || p. 120,9 /. avTO \\ p. 128, n. pro SS l. S2, pro S5 l. S4, 
addito 35 ante fi^Qrj \\ p. 152,22 xa\ post ndvTag susp. Gomperz (Beitr. z. Kritik 138) 
ubi proxima sic legenda conicit: dno yaQ fioi tovtov doxiti 6 voog [sc. Anaxagoreus, voog 
praeiverat Mullach] flvai conl. Philemone CFlVSi \\ p, 211,15. si ex Themistio Boethus 
translatus est (cf.ZellerlllP 625), virgulae ^^ " delendae. sed hau scio an uterque ex Alexandro 
hauserit cf. p. 759,20 et vicinus est Alexander etiam 2ii,iS\\ p, 245,13 pone comma post 
iov II p, 279,32 rj] Simplicio relinquendum r) \\ p. 291,22 n, <r^f> ante i^rjyrja fwg addere 
praestat \\ p. 330, 12n. adde dio tojv emend. Ambros. \\ p. 420, 19 avyxvaiv coniecit L. 
Giacomini in Aldina Bibl. Marucelliance I. L. V i4 cf. p.vi^ || p. 519, n. adde i5 SiaiQiTr\ 
F II p. 520, n. adde ii «iirov F || 594,31 IxaXei. " || p. 641, 33 n. adde Lagarde Gott. gel. 
Am. i88i n. i5 p. 393 sqq. \\ 707, 30 n. adde E. Pais, La Sardegna (Accad. d. Liuc. 
V. Vir 1881) p. 40. SIMPLICII 

IN ARISTOTELIS PHYSICORUM 

LIBROS QUATTUOR PRIORES 
COMMENTARIA SIMnAlKIOr OIAOiOOOT EU TO A TH2 APIITOTEAOTS 
a)T2IKH:S AKP0A2EQ2 TOOMNHMA E2TI HPQTON Tov oxorov TTJ? 'AptCTOTsXou? OusuTjC axpoocascu? fjiotOsTv iaxi paSt'«)?, 
£1 TT^? xaT' auTov oiaipsasu)? tou cpuatxou [i,£pou? tTj; oiXoaocpiac; uttoixvvj- 5 
5 ad£iryp,£v. ou /sipov os lau)? xat ttjv oXr^v ttjV xa^' auTov Tr^? otXoaocsta? 
£xi^£a&at otatpsatv. iTtstoYj 7ap T£X£i(oai? laTi tt^c '^u/r^c vj cstXoaocpta a>a-£p 
Tou acop-aTO? r; taTptxTj, Tr^? os ']'t>/ryC t6 [xsv aXo^ov laTt t6 Ss Xo^ixo^v, xal 
Tou XoYtxou t6 }X£v t'^ dkrt'({a auv^pyouv oFos 6 ouva'}jL£i Tcap' auTuS X^yo- 
jxEvo? vouc, To o£ ^toptCT^v 0^0?; 6 xaT' £V£pY£iav, StTTY] o^ Traavjc tyJs 'j^t^X^? lo 

10 rj OUVa[Xt? Yj 1X£V OpSXTtXrj rj 0£ YvtoaTtxVj, t6 IXSV TOU i^jpSXTtXOU T£X£tU>Ttx6v 

£V T£ T"^ dXoyta xat tui ouva'[X£i V(o Ttp Tatc op£?£at Tai"? dXo^ot? auv^pyouvTt 
7rpaxTix6v TOUTO Tiav ot dTro tou n£pt7rdT0U xaXouat 7r£pt Trpd^tv ;^a}(oXifj}x£vov 
xat xikoq iyrjv ttjv tou dya&ou afp£ai'v t£ xat Tsuctv, t6 0£ tou yvwaTtxou 
T£Xo? lyov Trjv dXvjOEtav xotvuic 0£U)pyjTix6v. dXX' oaov }xev auTou tvjv i5 

15 "/vtoatv Tou 6uvd[x£t vou TEXEtot T7JV [xet' ataOvjaEu); xat cpavTaat^a? rspt Ta 
EvuXa Eforj xat d/coptaTa Tr^c uXr|C xaTa7£ivo[X£vrjV, touto cpuatxov xaXouaiv, 
oTt TCEpi Ta ToiauTa Vj cpuatc xat iv toutoic ouaa d7roo£t'xvuTaf oaov oe 
7r£pi Ta /mpiaTa -Koiyx-q Tr^c uXr^; zioq xat ttjv tou £V£p"j'£t'a vou xaOapdv 
EVEpYEiav xat tou ouvdixEt tyjv tuT cV£pY£t'a auvErratpoixEvr^v, touto {^EoXoytxov 

20 xat TTpwTr^v cpiXoaocpt'av xat [x£Td Ta cpuatxd xaXouatv <os iTiEXEiva Tuiv cpu- 
aixuiv TETa"([xEvrjV • t6 oe 7r£pt Ta 7r-^ jxev /u>ptaTd tt"^ Ss d/toptaTa t^? uXtj; 20 
EiOTj TouTO ixaOr^[xaTtx6v xat TTEpt ^'^xr^s xaXouat. xat -jdp ttjv [xai)vj[xa- 1 Inscripsi ex codicis A librorum V— VIII titulis [cf. Praefatio p. vj, a qua norraa 
optimus quisque liber proxiffle abest. inscribunt autem al) Stij-Xf/.too 'j;To'[j.vr;ij.a ei'? t6 a 
TTj; 'A. cp. d. , E I^TjTjat; tou cptXococpoo atjx-A. ef? tov a Xo'yov t. cp. a., F 2t[j.7:X. ij.£yc(Xo'j 
otoaa7.ctXo'j zii to a t^; cp. av.poczaeiui; 3 omisit prooemium E cf. p. 8, {>2 

scribendum videatur (xai^eiv iaxi fyaotov at cf. e. ^. Porphyrii Quaest. Hom. p. 157,7 Schraderi 
4 ei DF: zt-tp a 5 xal aF: om. D ttjv post oXtjv om. F 9 6 -/at' evEpystav 

DF: 6 ivepYEia Wj^ a Tiaaa <j"JX^? 6'jvaat? a 12 Ttav touto TrpaxTixov collocat a 

iT/oXr^^j.hryi F 13 T£ om. F IG •/.aTayetvoixevrjv codex Laiir. 85, 1: ■/aTaTetvo|/.£'vr;v 

I)F: 7,aTaYtvo;j.cvov a cp'jat7.ov aD: cp-jatoXoytv.ov F cf. Philopoiii prooemium, at vide 

iiifra p. 2, 8. 3, 11 19 a'jveiiatpo[jivTjv DF: a'j[j.7:EfjatvoijL£'vT,v a 22 «I^j/tjv F 

Cuiiiincnt. Aristot. IX. Siinpl. Phys. f. \ 2 SmPLICII IN PHYSICORCM I Prooemium 

Ttxr]V oustav iiiar^v Xsyouat xtp [jlcV xa&oXou to j(o>pt5Tov Ij^ouaav t^? u^?, l*" 
TO) 0£ oiaSTaTu) xat 8tax£xpt[j.svtp t6 dxfoptaTov. xat ttjv '^oyriv 8e 6}i.ota>? 
xaTot u^v Tot; aio&^^ssi? xat cpavTaata? xat xaTa tov 8ovd[X£i vouv itoXu t6 
IvtiXov iyouaav vooust, xaTot os t6v svspYsia vouv, ov xat auT^v t^; ^'"X^/^ 
5 ovTa dxpov osixvutjtv 6 'AptaTOTsXyj?, xdv [i.Yj Sox"^ tw WXs^dvSpci), t6 5(«)- 25 
piaT6v T^? uXrj; s/stv cpaaiv. dXXd Ta [xsv dT.Xa [jLspv] sv TaT? oixsiat? 
zpa7[xaTsiats dxpt^saTspa? TSuCsTat Staxpiastos. 

Tou 5s cpuatxou X670U t6 [xsv iispt Ta; «PX*^^ ^''^^ "^*"^ cpuatxaiv 
TcpaYaaTtov -dvTeuv xa^ 8 cpuatxd, TauT6v Ss eiTtstv aco[xaTtxd, xai Tispt 

10 Ta Tais ToiauTat^ ^?'/^'^^ ^^ dvdYxrj; dxoXouOouvTa, Ta os Tispt Ta dTr6 tcov 
dpyisi)/. srst ok toutcov Ta [xsv saTtv aTrXd Ta os auvi^STa, Trspi [xsv Toiv 
otTrXtov Yj rispt oupavou otSdaxst sv \ihv zoXq irptoTOt? 860 ptpXtois irspt t^? so 
TrsaTrTr^? ouaia;, tou xupi(o; oupavou, otaXsYO[XEvyj xai Tipo; toi? dXXoi? xal 
t6 dtotov auTTj? dTioostxvuouaa, sv os Tots XotTzot? ouo rcspt T(ov TSTTdptov 

15 axoiydviv Ttov u7:6 asXY^vr^v, xaO' oaov dirXd xal TauTa xat dirXd? xtvou[xsva 
xtvr^ast?, xaTa ToaouTov sxsi 7rapEiXr^[X[xsvtov. ourtog -^ap d'[xsivov oi^xat Xeyeiv 
xat ouy (o; 6 'AXs^avopo; TrjV rispi oupavou Trspt tou dtotou te xat xuxXo- 
tpoprjTixou xal STt rspt TravT6; cpuatxou ato[xaTo? xaOoXou r^ irspt tou x6a[xou 
sTvat cprjat. Trspt [xsv ^ap '^''■>^ cpuatxou xai)' cpuatx6v TauTrjv sivat xat 35 

20 auT6; otxoXoYsT tyjv ■jrpaY[xaTSiav. xat saTt xat t6 auvDsTOV cpuatx6v ouosk 
os Trspt auvDsTou Xoyo? ^x£T, dXXd Trspt Ttov dirXtov, to? xat auT6? 'AptaTO- 
tsXyjs ev Ttp TptTtp Tr^? 7rpaY[xaTsia; otjXov TSTrotrjxsv stTrtov ''irspt [xev ouv tou 
TrptoTou Ttov aTotysttov stprjTai xai TroTov Tt saTt Trjv cpuatv xat oti d'cpOapTov 
xal dYEvr^Tov. Xotirov os TrEpl Ttov SuoTv EtTTsTv" otSo XEytov xaq ouo au- 

25 Cuyta? Ttov TETTaptov arotj^sttov Tot? ouo stosat Trj? xtvrjasto? Ttp ts a^ro 
Tou [xsaou xai Ttp Trp6; t6 [xsaov xpaTou[xsva?, aTotysTa os Ta djrXd xaXtov. 40 
iTTSt 8s Ta [XEV auvDsTa irdvTa Y^vrjTa xat cpDapTd saTt, Ttbv 8e dTcXtov Ta 
fxev dtSta Ta 8£ Ytv6[X£va xat cpi)£tp6[x£va, Trspt [xsv Ttov dtoitov sv toT? 
TTptoTots si^prjTai Ttov rispt oupavou, Trspt 8s Ttov Y^vr^Ttov xat cpOapTtov (oq 

30 |XEV dTrXfov ev to) TpiTtp xat TSTdpTtp Trj? Tcpay^xaTsta? Exstvrj?* Trspt Zk 
Ttov "j* YsvrjTfov [xsXXfov Xs^stv TtptoTa cuv£Ypa'];E Ta nspt Ysvsasto? xat cpDopd? 
860 pipXia Tot xoivtb? Trdat toT? Ytvo[xsvot? xat cpOstpo^xEvoi? dxoXouDouvTa 45 4 voojat aD : optLsi F 6 e/etv ziqi uXrjs F 8 cpuatxoij XcJyou aD : cpuaio?vOYtxou F 

cf. ad p. 9, 21 9 xauTO 5' a, qualia adnotare fere supersedi cf. Praefatio p. vii 

11 0£ xal TOUTcov a t(Lv (ante dTrXoiv) om. a 12 Trepl tou oupavou a 

13 7,up{ou a xat (post aXXot;) om. a 14 auT^; DF: auTou a 16 Tcapet- 

XTj(x[jiEva F 17 6 om. a 'AX^?avopos cf. Simpl. de Caelo p. 3^2. 11 sqq. Karst. 

y.uzXocpopf/.ou a 18 cpuat7,ou aa>|i.aTOs DE: aw[j.aTos cpuatxou a xa&o'Xou yj D: 

7.ai}6 ■/) F: T^youv (om. xaddXou) a 20 post ofAoXoyer iterat xat auTo; F 

21 TTspl Tou auv&^Tou a 6 dptaTOT^Xy]; F cf. de Caelo F 1 p. 298^6 22 ante S^Xov 

habet cpfj3i omisso eijiujv F (unde Laur. 85, 1 haec SviXov TteTror/jxev eJTicov in brevius 
cpTjal contraxit) 23 iaxt om. Aristoteles 24 tujv D: toIv aF 26 t(jj (ante 

Trpo;) om. F 31 twv om. F yevrjTuJv] immo auv&eTtuv vel YevrjTdiv co; auv&eTUJV 

quod habet a SIMPLICII IN PnYSICORUM I Prooemiuui. 3 

■^ Toiauxa oioaaxfov. xouttov os Xonrov aXXa aXXoi? {oito; Tcpoasaxi. xai Ir 
xa |x£v oaa Iv xo) Trpoas/a»? uTtsp 7j[i.as auviaiaTai totto) oia Tr^? iSIeteu)- 
poXo"|'txrjC -paY[iaT£ias £Oioa?s, Toiv os iv t(o xa&' vijJ-a? tottio s-cIOY] toc [isv 
saTtv l\v^fr/a za os rh\^Myrj.^ TTspl jxsv t(ov a66/(ov sv Taic rispt [xsTaXXcuv 

5 TTTpaYixaTsiats otoa'axouatv* T(ov os £tx'];6/(ov Ta [xlv iaTt Z(sm xb. 0£ cpuTa Ta 50 
OE C^^ocpuTa* irspt [xsv ouv Cti^">v £V Tat; 7r£pt C«Jwv TtavTooaTiar? Trpa- 
^[xaTstat? oi£X£/i)r/aav r.^ [xsv taToptxo)? Tot TUEpl auT(bv dcprj"^ou[X£voi <o? Iv 
TaTs n£pi C<o«>v taToptaic, 7r-(j os aiTtoXo*|'tx(o; oiodaxovT£c, (b; sv toT? FIspi 
C(p(ov -(EVEa^to? xat [xopi(ov xat xtV7;as(oc; xal u-vou xat t(ov TotouT(ov. 

10 6[xot(oc: 0£ xat -K^pt cpuTfov xaTa tov otTTOv toutov £oioa;av TpoTrov. vj [X£V 
ouv otatpsats TotauT"/j Tt? £aTt tou cpuatxou Trjc; cpiXoaocpta? xaTa Tviv TCcpt- 
TraTr^Ttx7)v atpEatv (b; auv^XovTi £iTC£rv. 

Tr^c 0£ -pox£t[x£vrj? -TrpaYixaTSia? 6 axo-o; rEpt Ttov xotvrj rdatv 
uTap/ovT(ov Tor? cpuatxoT? | Ttpd^^xaat xai>' oaov £iat cpuaixd, TauTov os ci-eIv b' 

15 a«)[xaTtxd, otodcat. xotvai oe TidvTtuv at dp/at xai Ta TaT;; dp/aT? Trapa- 
xoXouiIouvTa. dp/ai 0£ £iat Td t£ atTta xupt(o? X£Y6[i.£va xat Ta auvatTta* 
xai aiTta [xsv t6 t£ T:otr^Ttx6v loTt xat to T^Xtxov xaTa toutous, auvaiTta 
8e t6 T£ £100? xai tj uXrj xai oX(o; Ta aTot/^ia. nXdTtov 0£ toi; [X£v 6 
atTtot? To TiapaoEtY^xaTtxov Trpoati&rjat, Tot? 0£ auvatTtot? to opyavtxov. xat 

20 oTt [xev TTEpt Toiv xotv^ iraatv uTrap/6vT(ov t-oT? cpuaixot? 6 xrf, TrpaY^J-aTEia? 
£aTl oxoTr6?, oyjXoi [xev euOu? xat t6 7rpoot[xtov dvaYxaiov sivat Xiy^ov t(i) 
cpuaix(o "TrpwTov otoptaaaOai Tot Tr£pt toc? dp/d?", orjXot os xai Iv dp/fj tou 
TptTou ptpXtou X£"|'(ov " or^Xov ouv (bs otd T£ TauTa xat otd t6 TrdvT(ov stvat 
xotvd xat xaOoXou TauTa, ax£TrT£ov Trpo/£tptaa[X£vot? Tr£pt ixdcTOU tout(ov 

25 uaT£pa ydp f| Tr£pt Toiv tot(ov i)£(opta Tr^c; Tr£pt T(bv xotvoiv". ItteI os f] lO 
«puat? TroirjTix6v tt^o^ Trpoa£/(b? arrtov ousa t(ov cpuatxwv dp/fj xtvv]a£(oc 
ouaa o£i/t)-/]a£Tai xat Trdv cpuatxov a(o[xa ov dp/fjv iv lauTo) xivr^a£(o^ ^'//^ 
dva-fycaio? 6 Tr£pt xiv»^a£(o? Xo-j^o? T(i) cpuatx(i). £Tr£i oe t6 xtvou[x£vov uTr6 
5(p6vou [xsTpsiTai xaxd ttjv xivrjatv xat a(b[xa ov iv tottco iaTt', 0£t xat Tr£pt 

30 /povou xai Tr£pt T^Trou otod^at. £Tr£toy] os xai t6 a(b[xa xat 6 totto? xat 
6 /p6vo? xai fj xivvjat? auv£/fj iaTt, xat Trepi auvE/ou? dvd-j'X7j oiaXapElv. 
xal xauTa [X£v TrapaxoXou&sT TaT? cpuatxaT? dp/aT?. l[XTrtTrT£t os C^j'f/[J-aTa 15 
xai Tr£pt dTr£tpou xat 7r£pt x£vou, Trept d7r£ipou [xev oTt dvd-f/rj xai Ta cpu- 
aixd a(b[xaTa xat tyjv xtvrjaiv xai t6v t^ttov xat t6v /povov auvE/f^ ovTa 2 Iv T(f) supra add. F. 3 i5(5a?£ DF: 5ioa57.£t a 4 xuiv oin. a -£pt (post 

Talc) 1)F: TuJv a 5 ^iociaxouaiv ])F: ot5a'o7.£[ a, sed una comprcheuduntur Aristotelis 

Tlicophrasti(iue opera cf. V. Rose Ar. pseud. p. 2G1 7 St^X^/tlTjaav F : 5t£t)i-/HTjCjav D: 

5trjXdy«lT) a 8 5i5aaxovT£c DF: 5t5aS7.u)v a ev toT; DF: dv TaT; a 9 xal 

(ante xtvTja^w?) om. a 10 d5(5a^av F: £o{5a^£ aD 11 post cpuatxovi addcbat fx^pou; 

Torstrik 15 xotvat F ct ut vid. D: xoivd a 18 TtXocTtov 0£ (sic) D: TtXoiTwv yap aF 

21 7.ai] immo xaTct X^ytov Phys. A 1 p. 184 »14 StjXov OTt xal ttjc TiEpl cpua£U); ^Tit- 

aTT](j.Tj; 7L£tpaT^ov 5top{aaa!lai TcpioTov Tci u. t. dt. 22 Tci] to F 23 Tp^TOU pi,3X(ou c. 1 

p. 2001)21 2-1 7.al (ante xaOfjXou) om. D Tau-a] Traaiv Arislotelcs 25 xoivdiv 

loTtv Ar. ^t:£1 oe aD : ^7:£t5Tj F 27 aiToTI a 28 dvayxato; post Xo^yo; coUocat a 

1* 4 SlMPLICn m PHTSICORUM I Prooemium. 

xal StacJTaaiv lyyna liz a-stpov sTvai oiatpsxa xai r^ aTisipa eTvat t] tts- h 
TTSoacfasva y; Tifj ijlsv to a-£ipov s/siv tt'^ Ss to TrsTrspacjixsvov • sirst os 
6 tokO.; sooqs Ttat oia'3Tr^aa ti xsvov sivat atufJiaTo^ scJTspr^txsvov, sixotoj? 

6 TTSOt XSVOU XoyO? SliKtTTTSl T(0 TTSpt TOU TOTOU , Xat StOTt TIVS^ TtOV <pUC5l- 

5 xoiv xat ou/ ot tu/ovtsc xai to xsvov sv apyrjc si^svTO Xoy«j. Trspt toutcuv 
ouv 6 TTjC (sucjtxr^c dxpoacjsu)? axoTToc, a xoiv(] Tiacjt toTs cpuatxotc uTrdp}(Et 20 

Tj ooxsT [XSV, OUy^ Ultdp^Sl os. 

Kat 7; aiTta tt,? sirtYpacpT^c Xonrov ot^Xtj. Trspt ydp Toiv xotvoic uaai 
Tor? csucitxot; xa&o cpustxd scjTtv u7:ap)^6vT(ov otodcjxouaa stxoTtoc to xoivov 

10 ovo[xa aTTTjvsYxaTO *Ouaixr|' iTCiYpacpETaa , 'dxpoaaic' os tbc stc dxptpsiav 
ouTtoc 7;axy)u.EV7j (oc st? dxpoaatv dXXtov TrpoTsilsrai^at. "AopaaToc hh. sv 
T(j) Rspt TT^? Td;s(oc T(bv 'xVptaTOTsXouc auYYpa[j.[i.dT(ov laTopsi irapd [xsv 
TtV(ov ' rispi dp}(a>v' S7:f|'SYpdcp&at Tr]v TrpayixaTStav, utt' dXXtov os 'OuatxTj?25 
dxpodas(oc', Ttvdc os TrdXtv Ta [xsv irpaiTa ttsvts 'nspt dp"/(ov' S7rtYpd(pstv 

15 cp/jai, Ta os XotTid Tpta rispi xtvv^ascoc. out(o os cpatvsTat xat 'ApiaTOTsXrj? 
auTuiv ~ri}Xayrjo [xs[xvt^[xsvoC' 

XpT^at^xo; os saTtv r; cpuatoXo^ta ou [xovov sv toT? xaTa tov ptov xal 
faTptx-(j xat [xr^/avtx-^ Tac dp/dc Traps/ouaa xat TaTc dXXatc PorjOouaa Ts/vaic 
(sxdaT/j "jdp auToiv osiTat tyjv cpuatv xal Tac xaTa tyjv cpuatv otacpopdc ttjc 

20 uTToxst^xsvTjC auT-(j uXyj? ^Trsaxscpv^at) ouos oti to ev rj^xTv ttj? ^^'/yfi vZnq 30 
T^ auaTotyov Trpo? ttjv tcov cpuatxoiv Yvoiatv TsXstot (jjc OsoXoyta t6 vospov 
xat dxpov, dXX' oTt xai Trpoc Tac dXXac tyjc '^^'/Ji^ TsXsKoaEic Ta [xsytaTa 
GuvTsXsr. xat -j'dp TaTc irpaxTtxarc dpsTaTc auXXa^x^dvst , otxatoauvo [xsv 
xa&' oaov sirtostxvuat Td ts aTot/sTa xat Ta [xspvj tou TravToc dXXvjXots 

25 E^xovTa xai d7a~(ovTa Trjv sauT(ov Td?tv xat ttjv taoTr^Ta cpuXaTTovTa Trjv 
YE(o[X£TpixYjv xat otd TouTo TrXsovsctac dcptaTTjat, atocppoauvo os tyjv cpuaiv 
ostxvuaa tyjc r;oovr,c, oTt 7:por|-j'outxsvov [xsv ouosv saTtv d-cadov, 7:apaxoXou- 35 
i)r^[xa os Tt S(oc T()TS acpoopov xat aipSTov ooxouv, stoc STt 7roXXcu tco 7rapd 
cpuatv auvavaxsxpaTat. xai [xsvTOt -/) Trspi ttjv cpuatxrjv Oscoptav da/oXta 

30 paotcoc Trjv ']'U/y;v [xs&taTr^aiv dTio te tcov aco^xaTtxtov yjoovaiv xal t9]c 7r£pl 
Ta EXToc 7:T0iac' ot' (ov atocppoauvr^ xai otxatoauvTj xat t6 Euau[x[3oXov sv 
Totc auvaXXd-j'[xaat 7:Ept*ctv£Tat. dvopstoc os Ttc dv ouTtoc siyj toc dTto 
cpuatoXo-^tac £-j'v(ox(oc (uc ouosv ata&rjTov tou ^ravToc ^aTt [xspoc t6 y;[x£Tspov 40 

C(O0V OUOS TOU /pOVOU TOU TiaVTOC TTjC y)[X£T£paC Cf"% "^6 [J-£TpOV Xat OTt 

35 Tto Yivo[X£V(i) TravTt (pOopdv dxoXou&stv dvayxatov otdXuatv ouaav stc Ta d^rXd 
xat dTToooatv T(ov [XEptov si? Ta? otxstac oXoTrjTac xat sxv£aa(x6v Ttov y^- 1 -/.al ^ aD : -/.al eJ F 2 yj (ante 717]) om. P. 3 xtai cf. Ar. Phys. A 1 p. 208 ^ 26 

4 To^ om. F. TtvEc cf. Ar. Phys. I 5 p. 188*23 5 d&evTaXdyto (sic) F 

6 "2 aD: ou F 10 ei? F: om. D: xaT a 13 Ov)ai-/C7i; a-/podaea)c sc. ptpX{a 6-/Tti) 

15 --tal 6 dptcJT. F 19 post SetTat add. TauTrji; (jjOTe a. de constructione cf. p. 5, 10 et 

f. ^■''^l xaTot TTjv DF: xaTd a 25 StayaTiiovTa F 27 7rp07]Y0U[j.£vtus coni. 

Torstrik 27 dyaSdv hii a 30 Ttcpl Td; F 34 toIJ ^pdvou tou TiavTos sc. 

ob&rjTov [x^pos 35 yevofx^vii) coni. Torstrik SmPLICir IN PHYSICORUM I Prooemium. 5 

•jT^pa/oTwv xal dvappwaiv xoiv xsxfjLTjxotfwv ; xo os vuv v] ixst' oXqa stt/ Iv 
(pilsipsaOai £v ouSsvl av siyj Xoyw Trpo? tov ttjv airoipiav -oo /povoo ois- 
7V(oxoTa* £t os xai tyjv /(opiOTTjv OTTSpo/Tjv T% '\>oyr^q ivvooiv Tipoc Ta? aTio 
Totj aai;xaTo; -irpoaYivoiJLlva; aa/oXia? auTYjv z:apa[3alAoi , tots av TcXso)? 45 
5 aYaTrr^aoi tov da'vaTov 6 os Trpoc Oa'vaTov outou? i/ojv Tt av aXko Toiv oo- 
xouvTojv octvuiv xaTaTTTr^^ots; cppovvjacto? 0£ auToOsv iaTt TtotrjTtxyj ttoXu t6 
au7Y£vk t/o6ar^q ■k^oc to -['vtoaTtxov tt^s "["J/^?. }A£Ya>.o'];!j/o'j? os xat ijl£- 
'(OiXofsrjovoL^ TTOtst TTStilouaa [xrjO£v TtJuv avf>p(o-tv«jv riY^TaOat iiiyj.' oKiYjiq 
T£ apxouixsvouc xat ota touto tov t£ £/ouat xotvojvouvTac sTOiixtuc xat Xaa- 
10 pa'v£tv Trap' aX/.ojv ouo£V O£0ix£vouc £X£Ui>ept'ouc diroTsX^u t6 oi [xrj-tatov 5o 
auTr^C ayaOov, oxt xai Trp6c ttjv Tr^ ']>u/txrp ouata? -j-vojatv xat irp6c ttjv 
Tojv /ojptaToJv xat i}£tojv £io(i)V i>£(optav oooc iaTt xaXXiaTyj, (5jc xat nXa'T(ov 
OTjXot 7.7:6 TuJv cpuaixojv -/.vjr^azoy^ 6p[xrjO£i? iirt ~r^v eup^atv Tr^ t£ auTo- 
xtvT^Tou ouatac xat Tr,c vo£pac xat Ost^ac u-oaTa'a£ojc, xai 'xAptaTO-iXrj; 0£ 
15 £v auT^ Taur(j t^) 7rpa7[xaT£ia dir6 tou dtotou Tr^c xuxXtxrjC xtvr^a^ojc to 
(Zxtvr^Tov xat 7:a'arp xtvv^a£(oc atTtov dvspeuvmv. £Tt ok t6 7:p6c Trjv Ofitav 
u^rspo/Tjv a£[3ac auTTj | [xdXtaTa 6taO£p[xatv£t, xaXwc £x Tr^c tojv ut:' auTou 2"" 
7ivo[x£v(ov dxptjSouc xaTavor^a^tuc £tc Oau[xa xat [xrj-aX^toTrjTa tou 7:oir^aavToc 
dv£Y£t'pouaa • T(o 0£ OaujiaTt tootio rj 7:p6? t6v O^ov au[x7:di)£ta xai 7:i'aTi? 
20 xai iXTTtc dacpaXEic auvaxoXouOouai. xai 8td TauTa [xdXiaTa cpuatoXoYt'av 
daxr^T£ov. ou't(oc ouv /pr^at^xou Trj? cpuatoXoYtac ouaTjc /prjat[xojTdTy] dv £i'yj 
oixatojc yj 7:apouaa 7:paY[xaT£ta Tac ^p/dc '/"([J-d? t^c oXr^c c^uatoXoYi^ac dva- 5 
otodaxouaa, (ov Ixtoc douvaTOV (puatoXoYixrjv l/etv £7TtaTyj[xr^v, (oc xat auTo; 
'AptaTOTiXr^c dp/6[x£voc £uOuc Tr^; auYYpacpyjc £V£0£t'?aTo ''t6t£ ydp oi6[X£0a 
25 7tV(oax£tv ixaa-ov" ^iVtov, ''oTav Ta ai'Tta -j'vojpt'a(o[x£v Ta 7:p(0Ta xat Tac 
dp/dc Tac 7:p(oTac xai [x£/pt tojv aTot/£t'tov". 

Et 0£ xat 7:£pi Tr,c Tdc£(oc tou auY7pd;x[xaToc /py] Xrj-^tv, oTt [x£v T(ov 
cpuatxtov 7:porjY£iTat 7:dvT(ov (5jc Tac dp/dc otodaxov Tac cpuatxdc, 7:p66rjXov 
xat £x TYjc 7:apaT£t)£t'ar^C pr^as^oc' [x£Td oi Tac r^Oixdc 7:paY[xaT£t'ac Tac t6 lo 
30 rjtioc y,[X(ov xaTapTuouaac /at Td; Xo-,'txdc Tac t6 xptTTjotov yj^xrv Tr,c oXr^- 
Octa; £UTp£7:tCouaa; Tac ouatxdc /prj 7:pa-j'ixaT£t'a? 7:apaXa[xpdv£ai>at. 

"OTt ok 7vr,atov Tou 'AptaTOTiXouc t6 pt|3Xt'ov, 7:£pt-T6v xaTaax£ua'C£tv, 
dva{xcptX£xTov u7:dp/ov xat sv ^^oXXoi^c Ttov dva^xcptXixTtov auY"|'pa}X{xa'T(ov 2 (f%ziptf5%at DF: cpOapTjadfj.evov a 4 TrapapaXot F 5 aYaTnrjaot a: dyaTrTiaT] DF. 

futuruin rum m quiu adhibuerit Simplicius idque sensu paululiun ab aoristo et prae- 
senti diverso dubitari nequit cf. f. 49^27. IS^MS. 284^47. 289 ^ 28. 293 v 18. 307 r 50 
alias. ergo cave ciyaTn^aai sive potius illius more a-((XTiriaiu corrigas 6 au-rc)- 

Sev F: auTc!'^ D: a'j-dih a 10 o'j8ev DF: [xTjOev a 11 o'ja(av F Trpoc 

Tov Toiv F !.'> OTj>,ot] Ocfxvjatv a 14 ok om. F IG dveupujv F eti oe 

DF: eart oe a 17 xaXdij e margine illatiun coniecit Torstrik o-jtou sc. 8cou 

18 Oauixa tt,; jxeyaXetdTTjTos coni. Torstrik tou 7iot;fj,uaTOs F- 21 outw; ouv F: 

ouTto youv aD 23 post auTo? add. b F 25 dp^djxevos Phys. A 1 p. 184' 12 

ydp om. a 29 xai om. a ,"0 xaTapruo-jaaj DF (cf. Plut. do r. rat. aiul. 2 p. 38 D): 

xaTapTtCo'jaa; a 33 dfjLtpiXexxov F", corr. F- dfAcptXexTtov F', corr. F^ 6 SIMPLICn IN PHYSICORUM I Prooemiuin. 

[xvrjUTjc Totpa xo5 'Apts-OTsXouc -o'f/dvov xotl tu)V a-ouoaio-axcov auxou 2r 
fxaUrjTwv zal Ta»v a-o Tr,c atps3sa>? -a'vT(ov tjLSixvr^iJLZVwv, Toiv oe /al xs- 
csaXaia a'JTr;c xat S'jvo'J;3ic -oiouixsvtov. 15 

At/fj 02 TTjv •irptoTrjV Tr,; oXr^^ -paYfxaTSia^ 6f;fjpr|[X£vr^C xa jxsv TrptoTa 
5 "Aopa3Toc Xi'(Zi ~ivT£ ^tjSXta (oxi) -spi ts twv cp'jaixa>v dijyjiiv scjTt 
-aawv xat tujv Ta'jTatc axoXouOouvTwv xat t(ov sic CTjTrjSiv 7raps|x- 

TriTTTOVTtOV, CtTro 6s Toij SXTOU PlpXtOU TOV TTSpt XtVT^SSU)? dva).aP()jV Xo'j'OV 

sv ToTc Tptat ToTs Xot-oT? xa -avTo6a~a Tspt xtvifjastu; cpuatxa OsajpVj- 
ixaTa 7:apa6t6(o3f 6to Ta txsv -pa>Ta -svts rispt c?.p/(ov si(oi)s xaXsTv 6 

10 AptaTOTsXr|C, Tot os scps^rj? [Ispt xtvrjastoc. T(ov 6s Ilspi drjySiV sv [xsv 20 
T«> -ptoT(o -£pt T(ov auvaiTt(ov 6i6daxst, Tr^c ts uXr^; 9''/^'''^ ''^'' "^^^ 
eioouc xat Tr,? dvTtxst[xsvrp t(5 siost aTsp7Jas(o?* sv 6s t(J) 6suTcp(o Trspt 
Tou TTpoas/u)? -otr^Tixo'j aiTiou, oTtsp TVjv cp'jatv sTvat cprjat, xat [xsvxot 
xat TTspt Tou TsXixou. £-st67) 6s sCTt Ttva xat d'XXa Troir^Ttxd ooxouvTa 

15 aiTta, xaTa au[X(3s,3r^xo; s/ovTa touto (oa-sp t) -u/tj xai t6 auTO[xaTov, 
ou6s Tov TO'jTajv 6topta[x6v d6ta'pf>p(oTov xaTaXsXotTrsv. 6ptaa'[x£vo? 6s ttjv 
cpuatv dp/r^v xivrjasto; xat oX(o; Tuiv cpuaixuiv xaTa xrvr^atv /apaxTr^- 25 
ptCo[xsv(ov, Iv Ttu TpiTO) Tt 'iroT' laTiv 7) xivr^at? 7] T£ xotvY] xai sxaaTov 
auTr^c st6o? dva8i6a'ax£t. l-st 6£ auv£/r,c: r) cpuaixrj xivr^ai?, t6 6£ auvs/s; 

20 £-' d'-£tpov 6iatp£Tov, xat -£pt auvs/ou; xat Trspi dTrsfpou ^taXs-jSTat xaTa 
t6 Tpt'Tov [5t|5X''ov. a(o[xaTa ok ovTa Ta cpuatxd xat Usatv iyrjvir/. ~6rjjo 
6sTTat sv (o Ts saTat xat sv m xtvr^i^T^asTai. 6i6 xai -£pt to-ou 6i£?£iatv sv 
T(o TSTdpT(i). xsv6v 6s 6tdar/;ixa tiv(ov tov tottov uT:oXaixpav6vT(ov xal sv 
dp/Tp Xoyo) t6 xsv6v Tti)svT(ov Ttvdiv, £tx6T(oc xat Tac Trspt to'j xsvou C"/)- 3o 

25 Tr^astc dvaxtv£T. -darp 6£ xtV7)a£(o? ur6 /povou [X£Tpou[xsvrj?, dvayxaTov 
f^v xai -spi /povou t6v cfuatx6v 7:oXu-paY[xovsTv. xat out(o? t6 TSTapTov 
auvs-spdvaTo (3tj3Xtov. sv t(o 7r£[x-T(o 6£ ttjv xtV/jatv dxptpai? d7r6 tujv 
dlhuiv [x£TapoX(ov 6tsxpiv£ xai ttjv dvTt&saiv Ttov T£ xtVTjastov Trp6; dXX^^Xac 
xat Tfov 7)p£[xitov Trpo? ts xd; xtvi^ast? xat -p6; dXXTjXa; 6ttoptas xai tvjV 

30 [xtav xt'vr,atv T^Ttc -ots laTi Trsptlypaijy^v. 

'xAXX' oX^/j-a £Tt Trpoa{)£tc s-i ttjv Xi^iv Tpa-7)ao[xat. Ttov "(dp 7rp6 tou 35 
nXa'Tu)vo? cptXoaoc5rjadvTU)v oi [X£v r^pt ©aXTjv xat 'Avact[xav6pov xai tou? 
TotouTou?, dT£ TrptoTto? t6t£ [x£Td t6v xaTaxXua[x6v xai ttjv Ttbv dvayxattov 
TrspfTrotr^atv cptXoaocpt^a? dp?a[X£vr,? Iv t-^ 'EXXa'6t, Ta? Ttov cpua£t -(ivo^xsvwv 

35 atTia? C.r^-oovzeq dxs xdTtoOsv dp/6[xsvoi xd? uXixd? xal aTot/stto^st? dp/d; 
£i)sdaavTo xat s^scpr^vav d6iopt'aTto? 6)^ -dvT(ov Tuiv 6'vt(ov Ta; dp/dc sx- 3 a'j-Ti; aD (sc. t^; cpoatxrjs a-/.poaS£(u;) : «'jtoTs F .5 Xeyei] te X£7£t F oTt ad- 

didi Ti (post z£pi) F: om. aD iatt DF: elvcd a 8 0£(oprjij.aTa] rpopXTjfj.aTa 

statim corr. F 13 7rpo5£/<5)? a: 7:poa£-/oos DF 14 xat (aute Trspt) om. F 

17 T/jv post xaxa add. a 18 xal (post ■/] xe) scripsi: y,ai)' F: xat xa&' aD 

19 a'jT7is om. a It:£1 oe aD: l^reto-/) F 20 TiEpt (ante aTrefpou) om. a 23 x£v6v 

Sl cf. ad p. 4, 3. 4 24 TtviLv xo xevov tiSevt^ov a 7:£pt (post Tas) ora. F 

27 a7.pt[3(I>s om. a 30 t] ti; aF : a Tt? D 34 aT£ xaT(ui)e (ip/o'|).cvot l)¥: om. a SBIPLICII IN PHYSICORUM I Prooemiura 7 

(parvovtsc. Ecvocpavr^c 0£ o KoXocpwvio; xai 6 xoutou |X7.i)rjtrj; TTaojisyior^; 2^^ 
xal 01 IIuilaYOpiioi tEAsojtatrjV ixsv Ttcpi t£ toiv cpust/fov zal twv UTTsp tY)v 
<pu(Jtv, dXX' atviY[xata)Or] trjv sautoiv cpiXocJocpiav Trapaosoto/aatv. 'Avaca- 
"('opa? Oi KXaCojxsvto.; iTrsatr^iji ;x£v -otr^tixov a^tiov tov vo'jv, iv ok tat? 
5 atttoXoYiatc o/.iYtata autu) -pociiypv^aato, ojc o sv <I)aio(ovt ^(oxpdt/j? stts- . 
(jxr^<j;c. xai iato; ouosv atouov toOto. xal *jdp xal 6 Tiixato; autoc t£ 
xat ov 6 nXdtcov u-sxptvato xat'toi roir^ttxov xat TrapaootYixattxov xat ts- 
Xtxov alttov t(ov Yivo<x£V(jJV TTpou-oiiijXiVOt, o;x(o; tdc twv (3(o;xattx(ov attt'(ov 45 
dTroooast? dTro ts t(ov s-i-soojv xal t(ov ayYi;xdt(ov xat oX(o; d-o tr^c ta>v 

10 atot/£t'(jjv <pu3c(o; sTtotr^aavto. TrXrjv o -,'£ FlAdt^ov td t£ t(ov IluUaYopst^ov 
xat t(ov 'EXsattxwv £-t to aacpsatspov -poaYaY^bv td ts uTiEp tr;v '-puatv 
i^ujxvr^aEv d6i(o; xdv totc cpuaixor? xat Y£vr^tot<; tdc atoty£i(i>o£ts dp/dc t(ov 
dXXojv 6i£xptve xat atot/£ta -poito? auto; (i)Vo;xaa£ tdg toiautac dp/dc, 
ci)? 6 EuoTjfxo? tatop^T, xai to Tcotrjttxov a^ttov xat to t^Xtxov xat Itt Tzpo; 

15 tout(}) to 7rapao£tYp.attxov, td? i§£as, autoi; d£aad;x£vo; oisxptvs* xat ydp 50 
t7]v uXtjv taT? autais )(pto[x£vo? svvoiat? e; uatspov 'AptatotEXrj; dvsups, 
xai to sloo? 6[tot(o;* TcotTjtixov te aittov tov O^tov scpiatrjat vouv xat te- 
Xtzov tY)v toutou d"j'aOotr|ta, 8i' r^v to ataOr^tov Trdv Trpo? to vor^tov -a- 
pdo£tY;xa dcp(o;xoi(oa£V. 6 0£ "(£ 'AptatotsXr^? t(ov ;x£v Trpo tou nXdt(ovo? 

20 cpuatoXoYo>v otr]vs",'xsv ou ;xovov to Tiotr^tixov ai'ttov sTrtati^aa?, dXX' ott xai 
td uXixd a't'tta dp/ostoiatspov silsdaato. £X£t'v(ov Y^p r^ td; 6;xoto;xspsi'ac 
r^ sv tt toiv tsttdptov | azrjiyzluiy r^ irXstova r, Trdvta u-oi)£;xsv(ov r, ;xs/pt 2^ 
t(ov dto;x(ov a(ou.dt(ov sXDovttov, autoc xai tdc 6;xoio;xspst'ac xal td tiaaapa 
atot/sia oisXuas xai autrjv triv ato^xattxrjv cpuaiv £1'^ t£ tr)v uXr]v xat to 

25 etoo? dveXuacV, (5j; -p6 autou IlXdttov xat -p6 tou IlXdt(oyo; 6 RuOaYoptx^c 
Ttjiatoc, 7rpoas/r| ;x£v td tittapa atot/£ta Trotr]aavt£;, Trpo ixst'v(ov 6c td 
£-t'-£6a, dp/dc os Trp(ota? atot/st(o6st;; tr)v uXr^v xat t6 sTooc. 6;xou os 5 
xat tou IIXdt(ovo? xal tu)v 7rp6 nXdt(ovoc d7rdyt(oy 6tr]ys"j'xsv 'Apt- 
atotsXr^c, ott 7rspt tuiv cpuatX(oy 7rpa"j'[idt(ov rj (b; 7rspt 7rdvt(ov toiv 6'vta)v 

30 otaX£"j'0[isy(ov, (o? Tip6 tou IIXdt(ov6^ ttvs?, r] ('oc 7rspi x6a;xou xat [xsp(ov 
x6a;xou xat sv toT; 7r£pt x6a;xou td £ytaui)a C'')~ou^u.sya dvaxtvouvt(ov, ('o? 
auto? t£ 6 nXdtoiv xat tojv 7rp6 autou tive?, 6 'AptatotiXr^? xat td cpu- 
aixd 6t£xpiv£v ■^vttva £v toi? ouatv e/et td?iv xat (b? ei \irfiz r^v xoa^ao^, 
irepl autou xai)' auto 6iodax£t tou cpuatxou a(o[tatOs' xdv toTc atof/£t'otc lo 

35 Se tr)v atspr^aiv ('oc dXXo tt tr^; uXr^; ouaav auto; d7rs6£t?£, tou llXdt(ovo? 2 TsXetOTCtxTjv a 5 6X(ya a t) (potfoiuvt] p. 98 15 G -/.ctt (post Yctp) om. F 

7 xakot DF: t6 a 9 xal tujv om. a 10 tcc xe xwv V: Tct te D: Td xtov a 

12 -/.al (supcrscr. Iv) F 13 7:ptoTtut D 15 toutcu D cf. p. 10,34: toOto F: 

TouTot? a a^jTo; oin. F 20 fxovov t6 (sed cad. m. ui superser.) aF': (xtJvov t(I» 

I) unde conicias Ttjj t6 — Init^aat 24 ziz t£ t6 eIoo; xat ttjv uXtjv a 2.") toO 

post xa\ om. F 28 post T;p6 add. toO a anto 'ApiatoteXrjs add. 6 a ."U) w; 

ol 7:p6 a fiiptov xoafxoo I)F: tjuv toO xoafxoo fXEpwv a 31 xal (antc ^v) om. a 

33 Ttva D 35 toO riXa'Tiovo{ ibs Tat)T6 ttj 'jXtp, cl-^optaafx^voo ttjv OTcpTjatv tcmptabat 

Torstrik 8 SUIPLICn IN PHYSICORUM I 1 [Aiist. p. 184« 10] 

TTC olr,: ri xaxa xyjv olr,v «'^optsaixivou ttjv axspr^Cfiv. zai xo Troir^xixov 2v 
6s aixiov xwv a£v aXXfov 7rapaXi[x-avovx(ov, xou 0£ 'Ava^a-yopou xal xou 
nXaxwvo?, xauxov os Et-sTv xiov nui>a-j'opsi«>v, xov Mov vouv xiUsvxwv, 
auxoc xo TTOoas/sc Cr(Xa>v xu)V csucssi -,'ivo[j.sv(ov Troir^xixov aixiov ttjV cpusiv 

5 sTvai' <pr^cJtv, r,v o FlXaxfov sv xw opYaviX(o xsOsixs xivoufisvr^v [isv 69 
Ixspou, xivouaav os sxspa. ou [jlsvtoi ouos 'ApiaxoxsXrj? eiri xr^? (p6as(o? 15 
sastvsv (oc s-1 -p(oxr(C r^ x'Jpi(oc iroir;TixT,c, aXX' auTOs sirl to dxtvrjTov 
xai -dvTOJV xtvr^Ttxov aiTtov dvTjX&s xai TrdvTa toutou iir^<\)zv STtt TsXst Tr^a- 
os TTC -paY[xaT£ta; xd xtvou;xsva. xai xo stooc oe t^? tou dvopo? toutou 

10 'iuaioXoYtac 6irjV£-'xs T(ov ixsv -aXaioTsp(ov, xa&' oaov to atvtY^i-aToios? 
£xstv(ov si? To aa'f saTspov [xsTs^aXs xai dxpi^stav TaT^ d-o5st'?sat Tupoasi^r^xs, 
Tou os nXdT(ovo;, xaii' oaov -pocpavsaxspa? Tti>rjat Td? twv d7ro3£t'b(ov 20 
dvdyxa? xat xd^ '^PX°^^ OLO'(av oi~6 x£ xr,? aiai>7^a£(oc xat dTro X(ov ixpo- 
y£t'p(ov oocoiv a-ou6dCst Xa[xpdv£tv, Tidvx^ov 6£ 6[xou xto irdvxa xd xr^; cpu- 

15 atoXoYta? [xspr^ [xs/pt x(ov [xspix^oxdTcuv dirsbpTdaaa&at. 

At/fj 6£ 6tT,pr^[xsv(ov auTou t(ov au7",'pa[X[xdT(ov si'^ ts Ta £c(0Tsptxd 
rjia ~a laToptxd xal Ta 6taXo-,'txd xat oX(oc Ta [xrj dxpa; dxpt,3st'a? cppovTt- 
Covxa xat sts -rd dxpoa[xaTtxd , (ov xai auTr^ saTiv rj TrpaY^xaTSt^a, £v toT? 
dxpoa[xaTtxoT? dad^Etav £-STr^6suas otd Taur/jc tou; pai}u[xoTspouc duo- 25 

20 xpouo[xsvoc, (o; Ttap' sxsivotc \ir^hk yEYpd^&at 6oxsTv. TOf/apouv 'AXscdv6pou 
[xsTd XTjv rispawv xaOatpsatv xdos Trpos auxov YSYpacpoTo? "'AXi^avopos 
'AptaTOT£X£i £u TrpdTTStv. oux 6pi>(o? £-ot'r,aac £x6ous xou? dxpoa[xaTtxou? 
T(ov Xoy^ov. Tt'vt -,'dp £Tt 6tot'ao[x£v t;{X£T; Tuiv dXX(ov, si xa&' ou? s~at- 
6sui)rj[x£v Xo-jou?, ouTot irdvTCDV saovTai -/cotvoi. £-((0 6£ pouXot'[XT;v dv TaT? 

25 Tspt Td dptaTa s^xrstptatc r^ Tat; 5uvd[xsat 6tacpspstv", auxo? xdos dvTs- 
-^pa']>sv " 'AptaTOTsXr,? ^aatXsT 'AXsSa'v6p(o su TrpdTTStv. l-cpa'];d? [xot TC£pi so 
T(ov dxooatxaTtxoJv Xoy^ov, oio[X£vos o^Tv auTou? cpuXdTT£tv iv diroppr^Totc. i'ai}i 
ouv auxouc xat £xo£00[X£vou? xat [xrj £x5£6o[x£vou?. auvExot -^dp Eiat [xovot? 
xoTc r^\xwv dxo'jaaatv. Ipp^oao." IlXouxap/o? 0£ 6 Xatp(ov£uc Iv x(p 'AX^^dv- 

30 6pou i3t(o £7rt xfj £x6oa£t xf^? Akxd xd cpuatxd TauTa -,'£-,'pdcpi>at cprjatv. 

p. 184» 10 'ETr£t5fj To £t5£vat xat to £7rt'aTaai}at. 

To 7rpOOt'[J.tOV £Ul}uC TOV aXOTrOV £XCpat'v£t TOU aU-f,'pd[X[XaTOC, OTt TTEpi 

T(ov 'fuatxojv dp/(ov iaTf Trstpaxsov 7a'p, «prjai, TrpoJTov otoptaaa&ai Ta 7rspt 
Tds cpuatxd; do/dc. xat Tf,v dva-,'xat'av 6£ /psiav tou 7r£pt tojv dp/(ov 1 7] om. F 4 post ahibi inserit cfjatv elvat cpr,al expuncta F 6 ou5e 6 tiptaxo- 

T^Xr,; F 7 dXX' DF: «tXXa xai a 11 ef; DF: ^tii a 12 TtpocpavaaTipas F 

cf. p. 15,28: daaevEaT^pa; Da 13 auxo; a twv aJa&T^aewv F 14 aTiooociCet 

DF: aTOu5c«>v a 15 d7:£^£pYC(aaa!}ai D: iTTc^spYdaaaaat aF 20 ^/.£(vt]s a dXE- 

lavopo; D 24 xzi.ml a 25 post otacp£p£iv deest Epptoao cf. Gell. N. A. XX 5 11 

28 v.cd (post a'jTO'j;) om. F. 29 AXE^ivopoo ^10) c. 7 30 &cioptas ante Tauxa add. F 

32 hinc E ad DF accedit 33 xd 7i£pl E : xo TiEpi aDF cf. Aristoteles 1. c. SIMPLICir IN PnYSICORUM I 1 [Aiist. p. I84al0] 9 

XoYou ca^oj; TTOtpsosi^sv outo) tmc auXXo'j'isoc;x£vo?. xa cpuai/a ap/a^ ^'/st' 2^ 
xa drjya:; lyovta STriaxaaUai aujxpatvEt sx xou Ta>; 'Xp/ac auTfov ■('V('JpU2'.v * 
xa apa cp'jciixa SKiCTaaUai CD|x[5atVoi ix to5 Tac ap/ac auTwv YvwptCiiv • 
ava*|'xa[a apa t(i) cpucioXoYtxY)v s-iCTr^ixrjV iqovTi fy TtTjv 'y.p/wv twv '^'jc.xojv 
5 'jVoiat?. dXV oTt [xsv stctv drj/ai Tfuv <puctx(iiv, icpi^fp 'x~ac 6 Xo-,'oc ost;st 
xat ou OciTat vOv aTcoosi^sto? • oto oTjxat Ta-jT/jV auToc TfjV -poTactv rapfjxsv. 
6 ixsvTot Os^JcppaCTOC iv 'zp/"(] tu)v sa^JTOtj <I>'j3txa»v xat Ta'jTr^v a~sostcs 
\i'((av "to ixsvTot tojv (puatxojv ap/ac stvat of^/.ov sx Totj Ta [xsv ''.^'jatxa 45 
awixaxa sTvat cjviIsTa, Tzav os cuvilsxov 'y-^yy-Z s/stv Ta iz 'ov cuy/stTaf 

10 arav 'j'ap xo cpuast f| C(0|xa saxtv f^ s/st ys cajixa* ajxcpco 6s cuviIsTa^'. o 
os Ilopcpupto^ otjos '.p'jatxou (^rjCtv sivat to Ct/Tsiv, si sictv ap/at T(ov cp'j- 
ctxwv, a)Aa Tou avapspr^xoTOs^ o yap cp'jatxo; (jj? osooixsvat; /pf|Tat. STt 
os [xaXXov cpairj av to tivs? ai c?.p/ai tou ava[3s|3rjXOTO? stvat CT^i^stv. ouOi 
yap 6 YS(o[x3Tpr^? f^ 6 laTpo? Ta; sauxou ap/a? a-oostxvuctv, dXX' (j>? oucai? 

15 xal Totaicos oucat? /pfjTat. Trm^ ouv ot cpuctxot c/soov xt Trdvxs; xd^ dp/d? 50 
CrjTouct Twv cpuatxtov; fj oxi [xsv cuvi^sxa xd cpuctxd xat dp/d? s/ovTa xal 
Tdcos Ta? dp/d? tou cpuaixou lcxtv d-itoostxvuvat , (jj? xat tou taTpou oti 
Ix T(Jov TSTTdpcov CTot/sicov To dvi)p(o-stov Coijxa xat Tou -(paix[xaTtxou oTt 
ex xoiv sixoatxsxxdptov cxot/sttov 6 X6-j'oc. xiva ok sxacxov tcov CTOt/sitov 

20 l/£t 6uva[xtv, Tou dvapspr^xoTOs laTtv s-1 [x^v t(ov -(paixixdxojv xou [xou- 
ctxou, s':Tt 03 (tou) dvUptoTTStou C(o[xaToc tou c5ucioX6-j'ou, sttI I Ss xoiv CpU- 3r 
atx(ov dp/(ov xou 7rp(oxou cptXococpou. oto xat 6 'x\ptaTOTsXr^c oTt sctIv f| 
uXv] xai To stoo? ^PZ'^' "^^^ cpuctxcov osica? Tf^v [xsv uXr^v iz dvaXo- la; 
-[tvoiCxsaUat cprjCt xatTot tou TrptoTou cptXoa6cpou xat d-o twv atTt'(ov 

25 auxfjV ostxvjvxo?, "-KSpt os Tf^; xaTa to stooc, cprjCtv, dp/fjC, 7:6TSpov [xta 
fj TToXXat xai Tt^ fj Ttvs? siat, ot' dxptj3stac Tf^; -p(oTr|C cptXococpta? sp-|'ov 
sCTi otopicaaUaf (jjcts st; sxsTvov tov xatpov d-oxst'ai)(o". OTt os Td s/ovTa 5 
dp/d? t6ts cu[xpat'vst s-iCTacflai oTav ai dp/al auTcov -(v^ocOoiat, Ts&stxs 
ixsv xai («s dEiojixa* oto T(o -apaauva-Ttxoj xaXouasvto yof.Tat auv6sC[X(o, 

30 xaU' ov To fj-j'ou[xsvov (b? 0[xoXo-j'0'j[xsvov Xa[xpdvsTaf st -j'dp s-taTfj^xrj 
scTtv fj 6t' dT:o6st'cs(o? -j'V(uat?, d-K^^st^tc os lcxi auXXoYta[x6?, ouxoc 6s diro 
dp/ojv, ofjXov oxt fj |-iaxrj[X7j -j'vu)Ct'$ laxi 5i' dp/oiv. -kXtjV xat •Kaps[xu- 
DfjCaxo auxo Ix xfj? l-a-j-oj-j^fjc; xai xfjc; xotvfj? ukoXyj^soj?. "xoxs "cdp, 
cprjCtv, ot6[xsi}a -('tvtoaxEtv sxaaxov, oxav xd aiTta YV(opiaa>[xsv lo 

35 ^d irpoixa xal xd? dp/d? xd? Trpooxa? xai [J.£/pi t:oiv axot/st'(ov". 
dXX' ou6s xo au[X7r£paC[xa l7rfj-j'a-,'s x6 xd ' cpuctxd dpa S7n'axac})at cuixpatvst 
Ix Tou xds dp/d? auxuiv -i-vajpiCstv', dXXd x6 £7:6[xsvov xtji au[X7:£pda[xaTf 2 xa cipya; — xris (ip/as iu inarg. E 3 xa cepot — p^opi^Etv DE: oin. a 7 ay- 

Toii a 1) Elvcit a^jvihxa DE: ajvSexa elvat uK 10 ye oiii. a lo t6 OEF: 

Ti? a 14 auToij aF Tt oni. a 1(1 ote 1) 21 -co^» (unto avDpojTrefou) 

add. a: om. DEF cpuaioXo'YOu EF: tpuatxou Xoyou al) 21 aiTttuv a 25 cpTjaiv 

Phys. A 9 p. 102 •■'.')4: cpaaiv a 2(i spyov oni. a 27 5iop(aai Aiistotelcs 

32 iaTt ot' dp/d)v i)F: eaTt oici dpyujv !<]: eaTiv dTt' dpycov a 10 SnrPLICII IN PEYSICORUM I 1 [Arist. p. 18 a 410] 

osi Y<zo, C27j(3[', TT^i; Tcspt (puoisu)? sTriCTT^fxrj ? oiopiaaai)ai TcpwTov S"" 
xa -spl Ta? dp/a?, auXXaj^tbv sv TouT(p xal t6 au[X7rspacJji.a. 

*0 aevTOi EuoTjfio; ap/ojxsvo; Ttov Ouaixoiv dvcuTspo) tov Xoyov sTn^YaYe 
xat 6£t'cac oti Ttpo; [jlsv Ta^ -pdcoic su/pyjaTOTspov ciosvat Ta xai)' sxaaTa, 
5 Ttoo? 0£ dswptav Tot xoivd, "xoivoTaTov, 9"/jat', cpaivsTat TTEpi Ta? £7rtaTr|ixa; 15 
t6 Toiv dpyoiv u-dp/ouat 'jdp Tive; xaU' sxdaTr^v. toutojv oh oSto)? I/ovtwv 
dvayxarov tw ouaioXo"j'ouvTt tocs dp/d^ TrpwTov £Trtax£'}aai}at" xal 6 [jlsv 
oXo? Tu)v X£Yoa£V(ov vou; TotouToc. saTi 0£ d^tov C"/iT£tv Ti dp/Yj xai Tl 
arrtov xat ti aTot/stov. xat "|'dp o [i£v 'AXIcavopo^ otacp£p£tv TauTa dXXrjX(uv 

10 cp^/jal To) dp/7;v [i£v XiYsaOat lota)? t6 Trotr^Ttxov, oi)£v tj dp/rj ttj? xivV]- 
aso)?, aiTiov 0£ t6 ou svsxa xai t6 sioo? (ev "^'dp toi? (puasi t6 ou evsxa 
TouTo), aTot/Eiov Ss To evuTidp/ov (jt)? XTjv uXr^v. £otx£ o£ T(i) Euo7J[i.(|) xa- 20 
TaxoXoui}£iv 6 'AX£cav6po? XiyovTt oTt "tou aiTiou T£Tpa/«)? X£yo[j.£vou t6 
[X£v aTot/^Tov xaTot tyjv uXtjv X£Y£Taf £vu7Tdp/£tv ydp ooxeT Td aToi/Eia, 

15 (Sa-£p £v otaX£XT(i) Ta -|'pd[x[xaTa* out(o xat 6 /aXx6? aiTto^ XsysTat t^? 
iroXu/povtoT/jTo? T(Ji)V £p"j'0)V a^Ttov os XrjSTat xat oUsv tj xtv/^^at?* cpa[X£v 
8£ eivat TauTr^v dp/j^v, oUev v£txo? Xotoopta? dp/rj* Ty)V [x£v ouv dp/rjv xal 
t6 OTOt/ciov ouT(o X^youatv atTta* t6 6£ ou Evsxa oux £7Tt5£/£Tat t6v tou 
aTOi/£t'ou Xoyov ou 'jdp £VU7rdp/£t £V toj ai-iaxm oFov sv T(p 7r£pt7Ta- 25 

20 teTv fj uytEta ouoc dp/f| tou 7:£pi7:aT£tv yj uYiEta cpat'v£Tat, dXXd [xdXXov 
atTia' t6 Oc ou Ivsxa xat t6 siooc auvEyYUs cpatvsTat xat TioXXdxt? Ta 
auTd. 010 [xdXtaTa loixev atTi(p t6 ou £'v£xa". TotauTa [xsv xat Ta tou 
Eu6f^[xou. })au[xaaT6v 6£ £t [tf^ U7rdp"/£t t6 £i6o; ev T(p atTtaT(p, et [xt] 
dpa £i6o; t6 xaUoXou Xiyouatv. 

25 '0 [xivToi Ilopcpupto; "Iva [xsv Tpo7:ov dp/f^v X£-|'£t, cprjaiv, oi)£v 7] 

7rp(uT7j xiv/jat; -jivETaf laTi 6£ Totaur/j -/j dcp' ou (uc; 66ou to 7rpa)Tov 

0UT(O 6£ Xat V£(l)? [X£V TpOTit?, OtXt'aC 6£ })£[X£XtOs* TOUTtp 6£ T(p ar][xatvo- 30 

[x£V(p dvTtxEtTat ■/; t£X£ut"/j' £T£pov 6c Tpo7rov (Os t6 ucp' ou, (1)? fj cpuat? 
Tu)V cpuatxoiv xat fj T£/v"rj Toiv Tr/vrjTwv dp"/rj 6£ xat t6 ou £V£xa, oFov 
30 d!)X"/ja£(o; -/] vixrj* xaT dXXov 6£ Tpo^rov dp/"/j X£-j'£Tat, £$ ou 7tp(Ji)Tov 
evuTrdp/ovToc: -j'iv£Tat' ti, («? otxt^ac XtUoi -xai ^uXa dp/fj d)? uX/j* dp-/7] 61 
xal fj [xopcpf] xat t6 a/f|[xa xat oXu)? t6 £i6o?. dXX' 6 [xsv 'ApiaTOTiX"/]? t6 

£V T"^ u'Xl(] [XOVOV l)£aad[X£VOC £l60s TOUTO £X£-j'£V dp/"/]V , 6 6£ nXdTCDV 36 

Trpo? TouTtij xat t6 /(opiaT^v ivvor^aas £t6o? TfjV ^rapa^Et-^jxaTixfjV dp/"/]v Trpo- 
35 aEiaTTj-j-a-i^E* TSTpa/u); ouv ■/] dp/fj xaTa t6v 'ApiaTOT£X"/]v • fj -(dp t6 s? ou 3 EuSrjfxo; fr. 2 p. 2, 7 Spengelii 5 nonne Ttpos 0£ (tY]v>? xotvo^xaTov] xotvdxaTa E 

6 Ttt Tuiv E 15 ouTU) ok 7,cd F 17 post 5&£v fortasse intercidit velut ^ %Ny](si<; 

ii^cpu^xev ap-/£ai)at olov cf. Ar. Metaph. A 1 p. 1013*8, praeterea de anim. gen. 18 p. 724*29 
vewo; in lit. 1) Xotoopia; verxos a 19 dvu7:dp-/£iv E 20 rj alterum om. DE 

21 -/at 7LoXXc«-/t; Ta auTa om. aF 22 Eot-/£v afTtto DE: ahiia dotxlvat t( o) [vitiata 

et emendata lectione coniuncta] F: aiTttj) £Of/C£v a ?v£^iC£v aF xat Ta ex Y.aza. 

corr. D : -/at delebat Spengel 23 ^;u7rdp-/£t aF 25 cprjaiv om. a 30 TrpdiTov 

DE cf. Ar. metaph. A 1 (1013*4): TtptoTTj F: TipduTou a 34 TrpoSEtaVi-i^aYE DE: TipoOT^- 

yayE aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 1 [Arist. p. 184al0] 11 

(l>? 7j uXt] Tj XO xai>' (1)? TO SIOO? Ti XO UCp' OU d)? x6 TTOIOUV ■?) x6 S"" 

6i' 8 u>; x6 x£>.o?. xaxa ok IlXaxtova xal x6 Tipo; 8, (u? x6 7rapaosrj'|xa 
xat x6 oi' ou o)? x6 opyavix^v • hnayjhz os yj apy_Yj XsYsxai, xosauxayu)? 
5 xal x6 aixiov xal X(o [xsv u7rox£t[i.svu) xaux6v atxcpo), x"^ 0£ £i:ivoia ota- 
cpEpovxa- 7) [xsv -('ap ap/r^, cpTjalv 6 riopcpupioc, ETrivocixat, xai}6 Trpor^Ysixat, 40 
x6 0£ aixiov xai}6 Ttoi£t xt xai a~ox£A£t x6 |i.£0-' iauxo, ovxo? xat xou 
atxtou 8uva[i.£t dpyixou xat xy^ dp/7)? ouva'[i.£t XiXtxTjC" ot6 xat 
7rpory-j'£txat r; £7rtvota iir^z o.rjyy^:; xr,^ xou atxiou ETrtvoia?* xoaauxa/a>; 0£ 

10 X(Ji)V dp/a)V xat xo)V atxiVov A£YOii.£V(i)V ou Trdvxa £V Trdstv, dXX' dXXat 
[X£v Y£V£a£(i)s dp/ai, (oc uXr| xai £tooc 7) x6 7rotouv xat 7rd3/ov t) sv xt 
xo)V axoi/£i(ov Exasxot xwv <puatxo)V dD^daavxo. dXXat os Yv^oaEO); dp/at 
at d[i.£aot xat dva7roo£txxoi 7rpoxda£ic' xat dXXat [xsv ouatac dp/at (i)? x6 45 
7r£7r£paa[i£vov xat d7r£ipoy Ia^yov ot FIu&aYop^tot Tj x6 7r£ptxx6v xal x6 

15 dpxtov 7rpdc£(o; os dp/at r^ x6 7roiouv Tj x6 xiXo?". 

Touxo)V 0£ rj[i.rv taxopr|[X£V(ov 7rp6; [X£v x6v 'iVXi^avopov xat 7rp6 xouxou 
7rp6? x6v E'jor|[xov pr^xiov, oxt x6 ou £V£xa xiXoc ov xai dp/rj dv zli] 
7rdvx(o; xai xupttoxipa xou ^rotr^xtxou dp/Y] xat [xdXtaxa xax' auxou; xou» 
x6 dxfvr^xov xal 7rpo)xov at^xtov xiXo? sivat Xiyovxa; xoiv 7rdvx(ov, dXX' ou 

20 TTotrjxtxov xat dp/7]v xo)v 7rdvx(ov 6[xoXoYrjaouaiv, ^ur^p x6 7rp(oxtaxov 30 
aux6 X(ov 7rdvx(ov cpaatv Tru)? 0£ axot/stov [xovov xyjv uXr|V cpaatv, stTr^p 
£; uXr^? xat stoou? oiovxat x6 auvi)£xov ; xdv ^^p xt x£Xtx6v x6 £ioo?, 
aWa axot/£to)0£; [xdXXov laxt. 7rp6? 0£ x6v llopcpupiov, oxt rpwxov [x£v, sS 
(ov xat aux6^ oi£axrjaaxo, ou Xsysxat laa/o)? x6 aixtov xat tj dp/Vj, dXXd 

25 x6 [x£V aixtov Trdv xat dp/r,, rj o£ dp/Tj xou ^rpdyfxaxo? oFov xr^? ooou t^ 
xou opd[xaxoc oux dv XiY''^ -"''•' atxtov* o£ux£pov 0£ oxi ouo£ 7rpo£7rtvo£txat 
xou atxtou rj dp/T^, ^tr^p x6 [xsv atxtov 7:pou|7rdp/£tv dvdYX'»] xotj d7rox£- 3^ 
Xca[xaxos, r; o£ dp/r^, £tx£ (bc [xspo? Trpor^You^x^vov £ix£ (i)? axot/stov Xa[x- 
pdvotxo, auvu7rdp/£t xo) d7rox£Xou[x£vo). [xrj7rox£ ouv 6 'AptaxoxiXrp xrjv 

30 dp/rjv (jIj; xotv6v Xaj^(i)V oi^TXe xauxr^v £1'^ x£ xd xupto)? atxta, oFov iaxt 
x6 7rotrjXtx6v xat x6 x^Xixov, xat £i; xd auvaixta U7r6 xtv(ov X^^o^x^va, otd 
£axt xd axot/^Ta. ot6 xat ^rposXO^ov, oxav xd ai'xta, cpr^at', •^^tarn^na- 
[X£v xd 7rp(oxa xat xd; dp/dc xd^ Trptoxa?, oioxt xd 7rp(ox(o; xat 5 
xupt(o? X£YO[X£va atxta xauxd iaxtv at 7rpo)X(o?; xat xupt(o^ dp/at* xat [X£/pt 

35 X(ov axoi/£t(ov, cpr^at, xouxsaxt x(bv la/dxo)? aixtVov xal dp/(bv X^yo^xivojv 
(ov ouv £tatv dp/at £t7r£v t) aixta r^ axot/^ia. ouvaxat 6£ xd 7rp(oxa 
aixia xal xdg dp/d? xd; 7rp(bxa^ siprixivat, oxt iaxlv at'xia dXXa [X£v xd 2 :rXc<TU)va xal -/al t6 D 7 noli conicerc TrotEi te xai 8 xt\vAriz Torstrik : te- 

XeaTf/.Tj; liliri at cf. v. 22. 31 12 /j exaOTOv u post cfjotxcjjv add. wv a 

17 eirj av ii 20 eiTiep t6 DEF: etirep (oni. t6) a 22 i\ etoou; xal uXtjs a 

yap Tt DEF: yctp (om. Tt) a: fort. ydp ■^ t6 eloo; aF: eloo; DE 25 Tiav xal 

cip-/T^ aF : Trav xat ifj dpyi^ D 'E 26 o'j5c DE : ou aF 30 otciXe xauTTjv DEF : otclXev 

a^T-^v a 31 t6 (ante TeXtxov) om. a Tiva E 34 post prius xopfto? sex lit. 

spat. D fortassc Taora coTtv (d) xai (xcypt xal ot. a 35 iT/d-zw^ DKF: 

^oyctTujv a 36 r^ uj; aiTta r\ tu? aTotyeta aF 11 xal post 6c addcbat Torstrik 12 SDIPLICII IN PHYSICORUM I 1 [Arist. p. 181 aiO] 

-po(3£/Tj xai xaO' sxaaxov, aXXa os xa iz^Siia., xat 6 xa Trpoasyri ;j.£V 3' 
Y'.Vf63xa>v ta 0£ TrptoTa aYvowv ouos xa Trpoasy^ xupifoc olosv, slTrsp xa 
TTpajxa xal £X£''va)V airia ovxa d7V0£T. t6t£ ouv £-i3Ta3i)ai a'j[xpai'v£i, OTav lo 
7ra'vTa toc a^Tia xal 7ra'3ac Ta; dp/a? "p/wprawiJL^v Ta'; T£ TrpwTa; xal Tac 
5 -poas/src, '2-£p EOTi azoiyzXoi. £7r£i07] o£ xal TrpojTai. dp/al at [i£v £iai.v 
£xa'aTtov oiXiTat, U)? ys"^[^-~P''^* ''^^ "^ ^P*^' '''^'^ '^'^ dcia)[j.aTa, ai 0£ xoivat 
TrdvTa)V, 6 'AXscavopoc Ta? xoivac TauTa? cpvjat Ociv 7iva')ax£tv tov iiiKkovxa 
sriaTT^ti-ova £a£a&ai, nXaToivtxaj? touto (p{)£*i76[x£vo?. 6 yap nXaTOiv Tac; 
3? 'jTroiliasto; Tt TT^patvouaac ou ^ouXETat xupt'a>; £7TiaTr^[i.a? xaX£Tai)at. 15 

10 vuv ;j.£VTot 7r£pt T(J6v TTjc ciuatoXo",'t'ac; dp/u)V soi/s XIysiv 6 'AptaTOTiXyjc to 
7r£ipaT£'ov oiopt'aaai}at 7rp(oTov Tot Trspi Ta; dp/d?* a? Srj xat 
otoptr^Tat xaTot ttjv 7rpox£t,a£vr^v 7rpaY;j.aT£t'av, dXX.' ou xotvd? Ta; xm 
TrptoTcp (ptXoa6cp(p UTroPspXr^^xlvac. 

'[o 0£ £io£vai xai to £7riaTaa{>ai OTt oux Ix TrapaXXr^Xou £ip>]- 

15 Tat, xaXo)?; i^rsaTr^a^v 6 'xlXicavopo? siTrtov "tol £x 7rapaXXr^Xou XsY^^xsva 
6vo[xdTa)V ;x6va)V £/£i otacpopdv £V 7rpdY[xaToc TauroTr^Tt xat otd touto 
xat iv £x T(ov TotouTU)V taov ouvaTat toT? 7rdaf to ok sioivat xal to 20 
£7rtaTaat)at ou TatjTov ouvarat Tali ^ioivat ;x6v(p* ^ioivat Y«p X£Y6;x£i>a xat 
Ta 6t' aiai>rja£(oc xai 66;r,c xat Tac d;xsaouc 7rpoTda£t?, (uv ouocv la^xsv 

20 ot' d7ro6£t'c£a)c, TauTov oz £i7r£Tv ou xaT' £7riaTrjar^v". TauTa ;x£v ouv xaXo)? 
erprjxs. Tra); Zz £VTa'jUa -ap^tXr^^rTat d;x'i(o, oux£Tt 7rpoa£i>r^X£V * lotxs 02 
Y£voi; ouaav ty;v sror^atv ttjc £7rtaTy);xrp 7rpoTd;at, 6)C st ikz~(e to Ytv^uaxstv 
£7rtaTr^;xovtx(oc. 6;xotov 6£ iaTi touto ~(o etTcsTv ' 6 Xsyoov ti xat o^jto); X£yo>v 
6)? d7ro'iatv£ai)ai r^ dXr, t}£'j£t r^ '];£uo£Tat'. xat Yap 6 X670? Y£vo; laTt tyjc 25 

25 d-rjddi^^atvi^ (i)? Y) £t'6rjaic, Ta-jTov ol £t7r£Tv 7) Yvwatc:, Tr^? STrtaTi^^xr^c:' oTt 
6i oT6£v sior^atv xat £7rt ttj? aiai)rja£(oc X^yo^xivr^v, ior^Xwsz to 7rpoot'[xtov 
TTi? McTa Ta cpuaixd "7rdvT£? dvi}p(oTroi tou £i6ivat 6p£*,'ovTai cpua£f otjXoT 
0£ 7) Toiv at'ai>rja£a)v dYd^rr^at?" . ;xr^7roT£ ok 6 'ApiaTOT£Xr)? vuv £t6r^atv tyjv 
xuptd); XaP(i)V £t'; TauTov auTr,v -/)Y«Y- "^"(i £7riaTrj;x-(j- xal Y^-p ^^ nXdTU)v 

30 ;xrj ^toivat '.pTjat Ta? eauTuiv dp/d? touc ;xai}7j;xaTtxou? xat 6r^Xov6Tt £7rt- 
ar/j;xovtxu); ;x7j £to£vat («? tt,? xupt'(o? stOiija^u)? T7)c; £7rtaTr|;j-ovtxr|C ouaTjr 30 

*aj Y<^P ^PZi' '■P')^^'''' ? ^ [^^i ''^^^-' 1^^'^^ ^^ "''•^■^ T£XeUT7j Sg (OV [XTj oI5£, 1 -p'j«-/T, -/.al E: -/.al om. aDF piv om. DE 4 Traaot; Td; ap/ac -/.ai Trdvta 

xa aiTta YV(up(5(0fji£V xa te TrpuiTa -/.at Ta 7:p'jas/Tj a 5 TrpoasyeTs F: TTpoasyTJ aD: 

TipoaE-/" E lart scripsi: ^axl xd aF: -/.al DE -xal TipdJTat DEF: -/.ai al 7rp(L- 

Tai a' 8 nXdx(ov cf. Rep. VI 510B sqq. VII 5330 11 x6 -epi E 12 opi- 

Csxat DE 13 'j7:o,3£pXTjfA£vas DEF: zpo^cpXrjix^va; a 14 oxt ou--c DEF: 0'rA (om. 

oxt) a 15 -/.aXdJ; scripsi cf. v. 20: cb? libri 16 [xrJvtuvDE: [xovov aF eyet a: 

lyEiv DEF TrotoxTjxt aF 17 iy. xiuv iterat F -/.at xo eioevai E 18 |xd- 

vov E 21 oe aF: om. DE 24 -/.at 6 )A-(oz y^P ^ 31 (xt; (post ^Triaxrjjxo- 

vfAdi;) om. a cprjatv] memoriter citat Rep. VII 533 C (u ydp dpyr] [xev (xt) oloe, xe- 

Xe'jX7] oe -/.al xd [xera^b 1$ ou [/tj oloe auixTieTrXezxat, xt? (XT;/avY) X7]v xotauxTjV 6[xoXoYfav roxe 
l7:tax-^(ATjV YeveaSai SIMPLICII IN PHTS-ICORUM I 1 [Arist. p. 184» 10] 13 

Tcu)? esxiv siosvat touko xr^v £TriatT^a-/jV xaXsTv;' zal aoL^^wc tyjv oo?av aXXr^v 3^ 
Tiapa xr|V Yvoicfiv sTvai cpr^cstv oxav XeYiQ "xi ouv, sav fjjxrv yaXz-aivq 
ouxo? ov (paijLSv oo;a'C3iv aXX' ou ■Ytvoxjxsiv;" xai xo oo^aaxov 6ixot'(o? 
aTTOXprvsi xou Yvoxjxoij XsYtoy '' TrpofoixoXoYr^saasv os "jS, si' xi xotouxov 
5 «pavsi"/], oo^aaxov auxo aXX' ou ■('vcoaxov osiv Xs"j'sai}ai. or^Xo? os saxi xat 6 
'AptaxoxsXT)? xYjv sior^aiv, xauxov os si-stv X7;v Yvoiatv, ou xfjV xotvf^v aufJLTrapa- 35 
Xa^uiv dXXa xfjV sTrtaxr^fxovtxfjV xai s^ <ov e7ra'YSf xoxs "j'dp oiojxsUa, 'fr^at'v, 
Ytvfocxstv exaaxov, oxav xd afxia Yvtoptawjxsv xd Trpoixa xat xd? 
dpya^ xdc Trpfoxac, <o? ofj "(vuiatv xf^v aTro xoiv dpymv Xi'(UiV T^xts 

10 saxtv 7] s-iaxr^fxovtxr^ • oxt oe dXXo xb So^dCstv xal dXXo xb STrtaxaa&ai, 
eost^sv 6 ev ©saixf^xto Stoxpdxrjs ex xou oo^av [xsv xat dXr^09j xat tj;su3^ 
sTvat, sirtaxy^fxr^v oe [xovojs dXr^Ofj* xat 6 'AXs?avopo? xi^ aux-^ vuv d-iro- 
ost^st £/pf^aaxo. 

'AXXd -Ko)? si-fbv xb stosvat xat xb S7rtaxaai>ai au[xpat'vst 7rspt40 

15 Trdaa? xd? [xs&ooou? s7rY|'a",'sv wv eiaiv dpyat r^ ai'xta f^ axot- 
/sta; fj (b? iotov Traaoiv xoiv STrtaxrjjxovtxtov siov^ascov xouxo 7rpoasi>rjXSV. 
fj -j'dp S7rtaxr^[xrj auXXo",'ta[xbc ouaa d^roostxxtxb; iz d^jyjuv Trdvxtoc saxt 
X(bv d[xsa(ov 7rpoxdas(ov. dXX' si xouxo, STrstofj xdc d[xsaouc ^rpoxdastc dva^ro- 
O£t'xx(oc ra[xsv, iva [xfj £7r' d^rsipov i'(u[X£V, xat xdc dp/dc xuiv (puatx(bv 

20 dva7roo£t'xx(oc £iao[xs{)a' xatxot ot' diroostxxix(ov auxdc auXXo-i^ta^xwv 7rapa- 
otoovat 7r£tpa'a£xat. b [X£V ouv 'AXscavopoc cpr^aiv " S7rsibfj oia(p£p£t dp/f| 45 
xat axot/^Tov (xb "(dp axot/£tov f, uXr^), ou Trdaat 0£ s/ouatv uXr^v (bc at 
[xai}r^[xaxtxat', xb X£"j'b[X£Vov £i'r^ dv or^X^oxtxbv (bc ^raatbv [X£v X(bv £Trtaxy;;x(bv 
£/oua(bv xt xoux(ov, ou 7raa(bv os 7rdvxa, dXXd X(bv [xsv xat dp/dc "/.ai 

25 ai'xia xat axot/^ia, £vt'(ov oe ou, oaat ou 7r£pi "j'£vrjX(bv £iatv oub£ 7rspt uXr^v 
xb sTvai £/ouatv laxi oe ev ot? oux saxt xb ou svsxa, oiov sivat xai "jS(o[xsxpt'a 
ooxst* ouxs "j'dp rj dp/)] sv xot; d"j'svfjXotc ouxs f| uXr^ sv xoTc duXoic-" 
xauxa xat aux-^ Xs^st xou 'AXs^dvopou Xs^j^ovxoc S7rtaxfjaat /pf|, izSi^ iirjvr^ 50 
Yj uXvj axoi/sibv eaxt xat [xbva ex x(bv axot/£t'(ov xd £'vuXa. xat ^dp Xb"j'ou 

30 axot/£Ta X£"j'o[j.£v xat "j'£"cpa7rxat 7rspi xwv xou Xbyou axot/st'(ov xotc cptXo- 
abcpotc xat [xsvxot st axot/stbv eaxtv, s^ ou Trpuixov "j't'vsxat' xt £vu7rdp/ovxoc 
xai zi; sa/axov dvaXusxat, yivsxat os s^ uXr^? xat si^bouc xb auvi}£xov, 
ofjXov oxt xat xb sTboc axot/eibv saxt xou auvOsxou. ttu); os oux l/ouatv 
uXr^v at [xaUr^[xaxtxat xou^ dpti}[xouc xat xd btaax7j[xaxa xat xouc 9i}b"j'"j'0Us, 1 Saxtv om. E to6t(o ty]v D: to6tu)v tyjv E: touto tyjv F': toutov rjv a: toijto r^ 

coni. TorstrLk: xaXetv DE: •/.oiKzi aF xal tyjv So^av ok aacpio; a 2 XeyT) 

Rep. V 47G D 4 dtTtoxptvei DE X^ytov ibid. p. 479 I) TipoaojxoXoYiQ- 

ao[).EV hi ETt a])EF toioOto a 5 auTio EF oeI a o (post xal) om. aF 

G 7iapaXapd)v a 7 -/.al oin. a cprjalv oio'[X£!}a a 11 xal auto dXrjDTi oin. a 

12 (xi^vrj; a Ki loia \)E 18 dvaTcoO£^xT(u; D: dvaTTooe^xTou; aEF aTioSi- 

Sdvat a 21 ir.ii aF 2G eaTt o^ DEF : om. a: eti o^ Torstrik owv DEF: 

67io(a a 28 auTf]] t^ E fxdvr] DE: |jiv aF 29 ex twv DE: iy. a 

31 TTpuJTov D cf. ad p. 10,30: rpiuTou aF: om. E 14 SmPLICII IN PHTSICORUM I 1 [Arist. p. 184 ^ 10. Ifi] 

(ov Tot siovj iTrtsxoTTouaiv; Iti os [xaXXov siriataastoc; a^iov, Trw? oux lcxtv 55 
To ou £V£xa Ev Y2«>IJ--|~p'''^ * "^^^ T°'P '^'^'^ xaTa tov ^(ov ypy|Citixou Ivsxa 4r 
TrapsXT^cp&vi auTT^ ts xai>' sauTTjv xal t^ iirf/avvA^i Tac apxa? svoiSouaa. 
xal [jLsvToi TTpo; aaTpovojiiav Trpo; auv£i}ia[i.6v tt^? aato[jLa'Tou (p6a£(o; Tot 
5 jj.£YiaTa auvTcXsi. £t o& oTt "(vtuaTixT^ laTt xat ou TrpaxTixr|, ota touto ou- 
6£v l/£t TsXo?, laTat xat tj cpuatoXo-jta aaxoTroc; xai y] -uaaa i}£(opyjTtx7] 
«piXoao<pta, TjC teXoc t; stc to TrptoTov a*|'ai>6v avoooc xai t6 li avi^ptoTrou 
d£6v -oiT,aat toc 6uvaT6v ttjv <i>u/7^v. (oc 6 auToc 'xVptaTOTiXyj; £v tco K T(ov 5 
Nixofj,a/£i(ov T(Dix(bv irapa^to^oatv. "AuvaTat 6£, 9T|aiv 6 'AXI^avopoc, £T:t- 
10 aTT^fjLT^v xoiv6T£pov vuv Xrj-ctv xat Tr]v T(ov dp/uiv i7rt7V(oaiv, (ov oux £iatv 
dp/at, xat Trpo^ £x£tvT^v dvTtotatpEiv tyjv I^ dp/(ov lirtaTT^fxvjV. oTt 6£ ou 
xoivoTspov EipT^Tai f| sTrtaTv^fjiyj, ^tjXoi t6 tco £io£vat l-jra^aYEiv t6 ETctaTaa&at. 
6uvaTai xal (o? lOiov Traaoiv Tmv ETrtaTyjfjLOVtxoiv eior^azoiv touto £tpTja&ai t6 
(ov statv dp/ai t^ a^Tta Tj aToi/£ta* 7) ^dp ETriaTvjijLyj auXXoYia[jL6? ouaa lo 

15 dTro6£txTtx6; i^ drjyfav Tzdvxio; lazi T(ov d^iavnv TrpoTda^ojv. dXX' st 
TOUTO, STrEt^fj Ta; d[X£aouc: TrpOTda£tc dva7ro6£ixT(o? ta^jLSV, fva [itj Itt' aTrEtpov 
uo[i£v, xat Ta; dp/d^ tojv cpuatxoiv dva'jro5£txT(o; £ia6[x£i}a' xatTOi 6t' 
dTro6£ixTix(ov auTds auXXoYia[X(ov 7rapa6t56vai 7r£tpda£Tat." [xv^TroT^ ouv 

aUT(J> Trpoa£XT£OV T(0 AptaTOTSXst axptp(0; £IkOVTI TTjV £KtaTT|[XOVlXT^V Eiovjatv 

20 au[j,patv£tv ou Trspt rAvxn. xa rlv-ot. ou6£ 7r£pi Tidaot.g Tac; -^v(oa£t?, dXXd 
Tr£pt rdcsaq Ttts [JL£i)66ouc. £t' Yap [x£i}o56i; laTtv, (o; 6 'AX£^av5p6c cpT^atv, 16 
Trdaa £;t; ihtopr^Tixy] T(ov ucp' £aur};v [x£Td X^-^ou, TOUTsaTi \iz-za ahiaq, 
xaoxrjv 6£ £i7r£tv fj [x£td 65ou Ttvoc: EUTaxTou 7rp6o6oc l^rt t6 ptoatov, 
ofjXov oTt oux dv zvq [x£Uo6oc f^ TTjC dp/f^^ *j'V(oatc, dXX' f^ l7riaTyj[xovtxyj 

25 [x6vT/ f; d7r6 T(ov dp/wv xal atTtojv tou ^vtoaTou -(tvo[X£VT^. div ouv ^vojaTtov 
Eiaiv at dp/at f^ (ji? attta f| (ij; atot/Eia (5jaTi£p xat t(ov cpuatxtov, t6 l^rt'- 
ataa&ai TauTa au[xpatv£t Ix tou Ta? dp/d^ auT(ov YV(opiC£iv. l7rtaT7][xyj "ydp 
eaTiv yj d7r6 tojv dp/(ov "cvoiai?. 

p. 184alG nicpuXE 6^ SX T(OV "|'V(Opl[IL(OT£p(OV. 20 

30 A£tca; oTt dvd~;/.ri t6v [xsXXovTa l7riaTf^[xova t(ov •'puatxojv la^a&at 7rpa- 30 

Y[idTojv Ta? d[jya.<; tojv cpuatxojv £7r£ax£cpDat xai [x^Tapatvojv Xot7r6v l^rt TfjV 
TTspt T(ov dijyjjiv oioaaxaXtav, t6v Tp67rov auTf^g dcpopiCstat 7rpojtov • xat ^fip 1 5£ aF: om. DE inhxoLa%M a?tov DE 3 TcapeiX^cp&T] D t-jj [xrj/avtx-^ tds dp/dc 

DE: Tds dp5(ds t^ (x. (xds om. a) aF 5 ecxat ex Isit corr. D 6 ifj (ante cpuato- 

XoYta) DE: om. aF ■}] (ante Tiaaa) om. a 8 Tr]v 8e i|^. F (bs auros aF 

p TU) K c. 7 d oi (post Suvaxat) D: ora. aEF 10 xotvoTepav D 12 iKd- 

yeiv a 13 «bs lotov — TretpacreTat ad verbum fere p. 13, 16 tamquam sua protulerat Sim- 

plicius, quae hic ex Alexandri disputatione continuat 16 dcvaTiooEixToue DE 

18 dTiootofjvat a oiiv D: yoov aEF 19 e^TtfjvTt iterum ante au[xpa(v£tv sed punctis 

notatum F 20 o6 Trapd Trdvxa E 21 (us cprjatv 'AXi^avopo? a cprjct om. F 

■/)] t( i(3Ti [Ki^ohoz zi E 25 fxovrj om. a 26 tiai\ ai DE : dai\ aF 28 dp/oiv 

aF : a.hl(ov DE 29 i^uipn).uiTdruiv DE 30 lTrtaTi^[xova tov (xdXXovTa ^7itaTT^[xova P 

Ttov om. DE iTTtax^cp&at E 32 xov TptJTrov dcpoptCeTat Tcptoxov auT^s a SIMPLICn IN PHYSICORTOI I 1 [Arist. p. 184 «16] 15 

Cr^TsTxat, st ouvaxov oX(oc Trspl tuJv ap/oiv xt txavOavstv st yap Kasa oi- A'^ 
oaaxaXta xat Traca [i.a'i)-/;atc otavor^-tXT) i? d^jyuiv -,'ivstat, aouvaxov os -aiv 
ap/oiv ap/a? Xapsrv, a-opo^ av t; jxaflrjatc eir^' auto^ o'jv yjij-Tv tov -po- 
TTOV ucprjoiTat tt,; twv ap/wv ■j'V(oa3aj;. oXiyov os avwilsv apxTsov £-£tOYj 35 
5 'irav To Ytvtoaxoasvov r^ auTOTrtaTov iaTt xat ap/rj Yvtoaswc ota to ojjto- 
XoYsrafiat, (o? i/ouatv ot opot xat at ajj.3aoi xaAoutxcvat -poTaastc, r^ ix 
irpotiTrap/ouaTj? Ttvo? "j'tV(oaxsTat YV(oas(oc Tr^c t(ov op(ov xat Tuiv ajj.ia(ov 
7rpoTa'a£(ov, (oc £/£i 7:a'vTa Ta ota a'jXXo"j'ta[j.(ov xat a7:oo£tc£(oc YiV(ijaxo;x£va, 
xai at ap/at or^AovoTt T(ov cpuatxwv auvi)£T(ov ovt(ov * ''^ * oTt jx£v auTO- 

10 -taTot oux £tat', 6r/ov ix tt)? otacpopou twv (puaioXoYtov s-t[3oXTj? aXX«)v 
a/Aac ap/a? u-oti&£[X£V(ov, (bc [xai}T|aoa£v}a* a-oo£txTac 0£ o-jaa? avaYxr^ 40 
ota Yvo^P^H-f^^^P^v TtV(ov d7roo£t'xvuai}ai. Traaa yap otoaaxaXta xat Tiaaa 
[xa'i}rjat? otavor^TtxTj , TouTsaTtv oux e? atajjiijas^o? ouos xaTa vouv -ytvojxsvrj 
dhka auXXoYtaTtxv] ts xat dTrooEtxTtxv^, sx TpouTrap/ouar^c: '(ivz-ai "yvtoasto?, 

15 0)^ £V ToT? 'YaTEpot? dvaXuTtxoT? [x£[xa0^7^xa[X£v. Ta 6s ■j'V(opt[X(oT£pa tj (b? 
dp/at xat aiTta T(ov d7:o6£txvu[X£V(ov 7:apaXa[X|3dvovTai, 07:£p iv TaTc xupi(o? 
d^roosi^sat au[xpatv£i (Ix yap T(bv dp/(bv xat atTt'(ov auTat tou ^rpd-j-jxaTO? 45 
^tvovTat, (b? oTav to xaXov sTvat tov xoa[xov Ix tou iv^ 6T^[xtoup-j'ov d^j'ai}ov 
sTvat au>Ao-,'iC(bix£i}a r) to di}a'vaTov tt^; '^^'/Ji^ ix tou auToxtvTjTou), r^ (b^ 

20 dxoXou&ouvTa s^ dvaYXTjC toTc d^roosixvujxsvoi? xat oid touto auv£taa'-,'0VTa 
auTd. ouT(o 7rapaXa[x[5dv£Tat Ta -(voapt^xtoTspa ((b^ oTav tov i}£ov d"j'a&ov 

6£tXVU(0[X£V £X TOU TOV XOa[XOV XaXoV £lVat Xat T£Ta",'[X£VOV, 7:00/£tOOT£OOU 

TOUTOU xaT' ara&T^atv t)[xTv ovto?, xai tyjv ']^u/7)v auToxtVT,Tov ix tou Ta 
Ijx^liu/a a(b[xaTa IvooB^v xtv^TaUat) xai laTtv outo? T£x[XT,pt(b6rj^ [xdXXov 5o 

25 dXX' oux d7:o6£txTtxoc 6 tou auXXo",'ta[xou Tpo7:oc. xat Ta 7:poc: Tr)v Tot- 
auTTjV 7:t'aTtv T:apaXa[xpav6[X£va tou [xiv d7:o6£txvu[x£vou oux £tatv dp/at 
(£7:ovTat -|'dp auT(5 [xdXXov TJ7:£p 7:pOTj-,'ouvTat), tt^? 6£ Totaur/jc d7:o- 
6£t$£(o? dp/at, otoTt -j-vajpi^x^bT^pd iaTt xat 7:po'^av£aT£pa xat a.~^ auT(ov rj 
Tri(jTt? -,'tv£Tai Tou d7roo£ixvu}x£vou. dvot-yxrj Totvuv xai Tac twv '^uatxuiv 

30 7rpa"j'[xdT(ov dp/d? Tac (b? atTiac X£-(0[X£vac [dp'/dc] 7:dvT(o; ixsv Ix YV(o- 65 
pi[X(oTsp(ov Ttv(bv d7ro6£txvuai}at, dXXd 7roT£ [xsv xat dp/ost6saTsp(ov t^ 
cpuast xat atTtwv X6-|fov £/6vJt(ov, OTrsp oux saTt cpuaioXoyto Trpoar^xov (uTrsp- 4^ 
[jatv£i -]fdp auTou to [xsTpov to Ta? aiTta? T(bv oixsta>v dp/(bv i-j^vojxsvai), 
dXXd TT^? dvapcPr^xuta? auTov iTrtaTT^jxTp, tt,c Trp^oTrjc '■ftXoaocpt'^?- auTTj 3 ^ [j.ai}rjats ctv a 4 apxT^ov aF : prjxeov I)E G loc DE: 8 aF zpo-acjcts 

y.aXo'j(X£vo!t a 8 C'jXXoYta|i.aJv 1)E cf. Ari.st. p. 71'i5: ajAXoYt3[xoi> aF 9 excidit 

apodosis hiiuc*ad modum e.xplouda: (rj «'jxoTrtaTof E^atv fj d-ooEtx-a^ -/at> Sxt fxev xrX. 
11 a-ooetXTa; Torstrik: d-oSetxTtzdj libri 15 'TsT^pot; dvaXuTixoTs A 1 p. Tlal; uaxEpov 

dvaX. DE 17 a^kal DE 20 0£txvu|j^vot; aF 23 xaT aia&Tjatv DEP cf. f. 4^42: 

xaTd Tvjv aia&T^atv (o.k Arist. p. 184 a 25) a 2G ante oux add. TrpdyixoTos aF: item 

Tp(57rou sed expunctuin D : recte E cf. v. 29 £{at DE 30 dpyd? delevit Torstrik 

cf. p. 16, 1 31 fxiv om. a 33 aktas aDE: oixEfa; F 34 auTov] fortasse 

^otIv: U7r£pp£pTf/'j(a; a-jTov coni. Torstrik, (piod melius scribas i-aw^t^-qwia^ auToij cf. 
f. 10v39. 5vl3 16 SraPLICII IN PHYSICORUM I 1 [Arist. p. 184« 16] 

"^ap Toiv aXXcuv xa? OLpja<; ciiroSsixvuai zaq (b? ahiat; Xaii.pavotj.sva?, auto- 4^' 
TTiaxoi? dpyaXi auf/j 5(pa)]j.£vrj. Suvaxov Ss xpoTiOv xiva xai sx xoiv £-o[jL£vtov 
Taic dpyaX; xat a-' auTtov auvxiilsfjisvajv, ouxsxi o>? aTco aixtwv dW 5 
(i)c aTTo Yvtopiu.a>X£p(ov, xa 7T£pt X(ov dpyjjiv xcov cpuaixaiv auXXoYtC^o&ai 
5 oux £-iaxau.£vov auxa aXXa "jVtopiCovxa ixovov. oio oux sTttev Ix xou iTriaxyj- 
[xovixujc -p/tovai xac ap/ac dXX' ix xou yvajpt^^tv auxdc, otoxt dTro xtov 
sTOjj.svajv 7) '(vSiai; auxujv. £-6u.£va 0£ iaxt xoTc dpj^osiosaxepoi? xat axoi- 
y£t(oO£ax£poic xd kz auxtov auvibxa xai xoTc [j,£p£at xd oXa. xat laxtv 
■/;uTv ■j'"''">p-M-^"~-P^ "^ auvUsxa xat auYx£/ua£va x^ov auvxt&ivxtov auxd xai 

10 d-X(ov, oioxt xd [x£v auvi>£xa xfj atai>7;a£t ■j'va)ptCo[j.£v Tcpoystpoxspav lo 
xauxTjV £/ovx£c ot -oXXot XTjv Yvaiatv, xd 0£ aTrXd sx xaiv auv&Exojv 
•k£C5ux£ xaxaXa[j.pdv£ai)at. xat -^dp Cfjjov £xaaxov xat cpuxov £xot[j.(o? -^voipi- 
Co[X£v oxt x66£ dvi}pa)-oc T| ^7:7:0? xai x6o£ auxTj tj d^xTrsXoc* oxi [xlvxoi 
Ix xoiv x£xxdpu)v axoty£ta)v xauxa auYx£txai, oux laxt Travxo? Eioivai* x6 

15 Ss xai 07:a)C [x£v s/ovxa xd axot/sia C^o^iv TTOtET xat x6o£ x6 C^Sov, oTca)? 
6£ csuxov xat x66£ xo cpux6v, [xovtov dv ciyj x(ov £tc dxpov cptXoaocptac sXyj- 
Xaxoxcov. ouxto os xat xd xotvd xai xai)6Xou 6Xoa/£p£ax£pav £/ovxa Yvoiatv 
xai 7:po<pav£axEpav -cvtopttxtoXEpa [xdXXov yj[xTv saxt xmv xai>£xaaxa' x6 ydp 15 
£x 6taaxTj[xaxoc 7:poai6v pdov otaYviovat oxt C^oov T| oxt dvi>pto7ro?, xat oxi 

20 dv&p(07:oc Tj oxt 2i]foxpdxTjC. Eotxs os x6 xa{>6Xou X(i) oX(i) xaxd x6 auy- 
xE/u[x£VT(V £/£tv £v £aux(j) xtJov auvxti>£vxtov aux6 7:oXXa)V xTjv 8tdp{>p(oatv tbs 
£v X(i) oXo) xd [XEpTj' xat -j-dp £V x(t) C<o'ii dotoptaxo? tj xoiv Eiooiv xou C,mrjtj 
Z\.aY>-i>d' xai x6 xa{>6Xou ouv (bc auvi>£xov xaxd x6 auYx£/u[j.£vov -(v^opt^Ko- 
xEpov -/iiiTv Eaxt xat (bc 7:p6c ■?l!-«'dc 7:p(bxov -/axd xrjv -(vtbatv, tba^^Ep xfj 

25 cpuaEt xai xouxo uaxEpov, Ei.'7:Ep £7:t-j'£vvyi[xa' iaxt xoiv xa{>£xaaxa. xfj -jdp 20 
(puast aaccEaxEpa xat "cv(opt[X(bxEpa xd d7:XouaxEpd iaxtv tbc EiXixptvT] xat 
d[xtxxa* 6t6 xat r; otaXExxtxY) E7:taxT^[x/; aux6 sxaaxov oxt 7:ox£ saxtv £7:t- 
axo7:ETv £r{>iaxat £7:1 d7:X(ov X(bv Etowv cptXoaocpouaa, dxz x^^j cpuast X(bv 
ovx(ov au[X7rpotouaa, xa{>' t,v ",'V(opt[X(bx£pa xat cpav£p(bx£pa xd d7:XouaxEpa 

30 X(bv auVl>EXajV Xat xd ElXtXptVT^ X(OV au-(X£/U[X£VO)V. 

'Oxt OE -(V(opi[X(bx£pov TjtxTv x6 dot6ptaxov xai au-,'xE/u[x£vov ofov x6 
oXov ooxeT, 7:taxouxat x6 [xev 6'vo[j.a Exaaxov (bc oXov xt Xap(bv, x6v os xou 25 
6v6[xaxo; 6pta[x6v (bc xtjv 6tdp{}p(j)atv xtov xou 6v6[xaxoc [XEpuJv xat axot/£t(ov 
7:apaoio6vxa. 5yjXov -(dp oxt tj [xev xaxd x6 6'vo[xa ^voiatc xou xuxXou Tcp6- 1 w; add. D^ «'jTOTifaTU)? aF 2 ocutt) a 5 ix to5 om. a 8 cruvTt{}£|XEva a 

9 •(^(a^\.\)MZ'x-:a xa DE 11 ttjv aF: om. DE i-/. Ttjjv auv{}£T(ov DE: t(u vot aF 

13 -xccl t(jo' ('tttios a 14 TravTtuc E t6 oe xal DE: to'o£* -aoX aF 15 t6 quod 

erat inter hz et tpuT6v transposui inter to'o£ et CtjJov 16 tcjOe t6 cpuT6v DE: to'5£ <puT6v 

aF \).6wi aF 18 Yvo)pt[j.toTEpa aE 19 ^aBtov aF l^ 6'Tt] •?] DE 

xal] rj DE 20 avSptoTTo? vj 6'Tt om. D 21 auvT[i%[jiv(ov F' 23 xaTa to 

scripsi cf. v. 20: zal t6 DEF: t6 delevit a 24 iaTtDE: om. aF 26 laTtv aF: 

eiaiv DE 27 a'T£] oute sic DE 30 auvO^Ttuv DE : auv&ETtoTEptov aF 33 TtJiv 

E: om. aDF SIMPLICII IN PHYSICORlUr I 1 [Aiist. p. lS4alfi] 17 

ytWiC /al Tolc -oXXoT? saTiv, o ok ~o'j y,'jy./,o'j opicjjxo;, oxi Isti (syr^yin. 4^ 
£t:i-£Oov utto [xiac Ypaixii,T,c -spic/ofxsvov, -poc r^v aTro svoc ar^;xsiou -aaat 
at -poa-i-TOucai [irpoc ty)v toS xuxXou -sptcpspsiav] laat dXXTjXatc siatv, 
ouToc OTj 6 optajxoc ouxsTt TTpo^Etpoc •JTaat Ta xa{)sxaaTa tou xuxXou 7:a- 
5 paotoous xai toT? [xspsatv auTou xat aTotystotc STre^ttov. dXXa touto [jlsv wc 3o 
TTpoc To auv&STOv xai oXov otxstwc £y(st t6 7:apa'ost-|'iJ.a* auviQprjTat -(dp xat 
au"cxsj(UTai sv T(5 ovo[i,aTt taz £V oXoTr^Tt jxta Ta iv T(p 6pia;xtp ~6yxrf. |xspr^ 
xat aToty^sTa" ouxsTt os tuJ xa&oXou irpoasoixs. t6 [xsv ^dp xaOoXou £xdaT(p 
Tuiv aufx-Xr^pouvTtov auT6 scpapixoTTSi (C(5ov -('dp xai dv^pcu-oc xai f--oc), 

10 t6 os ovo[xa TTpo? TrdvTa [xsv dixa Ta sv T(I) 6pta[X(u -sptXaix,3avo[xsva 
£(pap[xoTT£i , ouxsTt os xai TTpoc cxaaTov ou Yotp ■^o ^/^(1^^ xuxXo? ouos 
t6 U7r6 [itac YpaixtxTiC Trspts/oixEvov ouos dXXo Tt Ev tj 7:Xs''ova T(ov £V T(p 35 
6pta[x(p 7rsptXa[i.[javo[xsv(ov , si [xt; ^rdvTa d[xa. 6t6 t6 osuTspov sTrv^YaYS 
Trapdosfc^xa t6 sttI ttjC xai)' r;Xtxiav 7rpoxo7r^c &£(opou[isvov. ot "j'dp vy^- 

15 7ttot 7:aT6£c 6Xoa/£pr^ xai auYxs/uixsvr^v sTt TrjV Yvoiatv £/ovtsc TrdvTac 
Tou? dvopac 7raTspac xat Tac "j'uvaTxac [xr^Tspac xaXouaf 7:pot6vToc 6s to'j 
/povou 6tapi}pouat t6 6Xoa/Ep£? £ic t6 [xsptxov lotov xat out(o tt^v dxpi^^ 
T(ov "j'svvrjadvT(ov auTouc Xaix,3dvouatv EloTjatv. (oaT£ xal y)[xsTc, ctoc dv T(p 
6Xoa/spsT y.at au"j'y.£/u[xsv(p twv aiai)r^Ttx(ov "i^vouastov s7:6[xsvot Ta 7:pdY[xaTa 40 

20 6ia"|'tV(oay.(o[X£v, Tratotov vrj7:i(ov ou6£V d7r£otxa[X£v 7taT£pac irdvTac touc Trpoa- 
TU'j'/dvovTa? xaXo'jvT(ov oTav 6£ d7:6 Toiv au"(xs/u[xsv(ov S7:t Ta stXtxptvr| xat 
d7:6 T(ov auvi}sT(ov sttI Td dTrXd xai aT0t/st(o6r| 7:posXi}(o[xsv , tots dv si'- 
r^[x£v £"pcuT£p(o 7:poat6vT£c T"(] £7:taT7j[x"(i, dT£ [XTj [xovov Ta xaT' aiai}r^aiv 
"('V(oaTd dXXd xat Ta xaTa Xo-^ov "cvtoptCovTsc xal [xtj [xovov Ta auvD^Ta 

25 aTroTsXsaixaTa '■jjXa. xat Ta atTt^oOTj to'Jt(ov aTOt/£Ta. "iXr/STO §£, (pTjalv 
6 'AXIgavopoc, 6uvaai}at Tiva X£-j'£ai}at xaOoXou 67:' auTou vuv xat Ta 4."i 
d?t(o[taTa, oti; 7:p6c d7:avTa [X£V Ta 0£txvu[xeva /p(o[X£Oa 5td to £Tvai £vap",'^, 
ouo£v6; oe T(ov 61' auT(ov 6£txvu[x£V(ov laTtv lota* OTzoid iaxi t6 et:! 7:avT6c 
TY)v (pdatv Tj TY)v d7:6cpaatv, xdv d7:6 ia(ov iaa d-patpEi}'^), Ta xaTaX£i7:6[x£vd 

30 eOTtv i'aa. TauTa "cdp Ttj) Trpo? 7:oXXd ^Tvat /p7^at[xa xaOoXou t£ iaTt xat 

IxaaTOV TtOV 67:' aUTWV 7:£pt£/£Tat. TJ [XoV OUV oXy] tSv eipTjlXSV^OV £V T(p 

7:poot[xt(p 6idvota xat Tdctc a-jTr^. 

'E7:taT7)aat ok iv auToTc d$iov 7:p(oTov [X£v OTt Totc 7:pox£t[X£votc ot- r>o 
xeTov t6 tou oXou xai auvOiTou dXX' ou/i t6 tou xaOoXou 7:apdo£t",'ixa. ou 
35 vdp (oc ix aTot/£t(ov T(ov xaUixaaTa au-p/EtTat t6 xaOoXou, (oa7:sp t6 
oXov xat t6 auvUsTov ou6sv "j'dp aToi/sTov ttjV tou auvOsTou xaTr|"j'opt'av 
£7:t5£/£Tat. (oc7:£p Td xaUixaaTa ttjv tou xaOoXou. 

A£UT£pov 6£ £7:taTda£(oc d$tov, oTt 8tTT>^ iaTt tou oXou xat tou xa- 
U6X0U T) "cvoiaic <oa7:£p xat toij 6v6[xaToc, vj |x^v 6Xoa/£p7)c xai au-pte/u- 3 Trpo; — TTEpKp^petav del. Torstrik 7 h priimiin om. a 9 a^JTo oin. E 10 7:apaXa[j.^. 
bic ct V. 13 liliri 13 5t6 to] StaTOUTO E 19 xal om. aF 20 Staytvtoaxofxev 

i)F': oin. E zpoarj/ovTa; E 24 Tct (autc xaTd) om. E 29 cpdatv 1)E: xaTa- 

cpaciv aF 31 e/.aaTto F tiuv tlcicvcrim post auTdiv add, 0£txvup.^vtuv aF 

Trepkyei Toistrik ojv om. E 7:pO£(prj(j.^v(ov aF 

Coiuiueiit. Aristot. IX. Siinpl. Pliys. 1. Z 18 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 1 [Avist. p. 184 a 10] 

(isvyj xat v.T-A '|iiX7;v Ivvoiav tou Yvwaxou yivo[isv7], -^ti; x7.l Traj^uxspa 4v 
saxl TT)? xaxa xov 6pia[x6v YvwfJEO);* yj Ss cuv^jpr^ixsvry xai 7)V(o[i.svrj xal 
(-a) xaxa [xspo? TrspisiXTjcpuTa vospa' tic auirj xal | a-Xrj xal (pavxasxixrj os 5r 
[xa>Aov sxsrvvj; xat d7rs(3-sv«)[xsv7j • xai r; [xsv xoT; TroXXoT? cJuvT^&r^c; [-/j oXo- 
5 cj/spT^?], 7] Oc xoT? dxpoxaxot?. xal "j'dp x6 xa&oXou oi [isv tuoXXoI xaxd x6 
xoivov voousi x6 £v xoT? xaxd [xspo; sc dcpaipssscuc auxou ^[/iXrjV xtjv toio- 
xr^xa Xaiipdvovxs? 7rpoXd[i7rousav [xdXXov oid x6 STTixpaxsTv xiov oia^-.popaiv 
XTjv xoivoxr^xa, oi 8s xtjv oXr^v auxou xtov xaxd [xspoc TrspiXr^']/iv xat xrjv 
oid Trdvxfov otiSiv xai xtjv xd; otacpopd? ouvirjpTjxuTav xotvoxr^xa vospto; cu- 5 

10 vatpouaf xat x6 ovo[ta os dxouaa? x6 xou dvi}p(o-ou st xuj(oi 6 [xkv ttoXu; 
EU "V 6Xoa/spf( cpavxaatav dTrocpspExat , 6 6s cptXoaocpos xov 6pta[x6v sv 
dTiXoxr^xt [xi^ auvatpsT, (oaxs y)V(o[xsvov x6 xou optaixou irXfji^o? vof^aat xat 
d[xa x6 TrXfjOo? xat x6 iv Xaj^sTv OTCsp iotov STTtaxfjtxr^c, o xal 6 sv 0sat- 
xr^x(o iltoxpdxrjC ifjVi^axo- * * * [tj Bs xaxd x6v 6pta[x6v xat fj 8td xoiv 

15 axoi)^st'(ov] ^voiatc [tsarj xic saxiv d[xcpoTv Stavor^xtxTj [tdXXov ouaa fj xai 
ooSaaxixT^, xat xf^? [xev ^(stpovoc xaxd x6 dxpt^sc u7TSps;(ouaa , xfjc os lo 
xpstTxovos duoXefiro^xEvrj xaxd x6 ot-(iprj[xsvov xat t) [xdXXov t^ -^xxov x£)(rjv6c. 
oux(o Se xal X(ov xoivujv y) '|'V(oatc f^ [tsv oXoa^^spfjC •Jrpoxps^rst xf^c xaxd 
xdc otacpopdc otapUp^oasojc, f^ os dxptpf^c eTrtyrvsxat auvaipouaa sv x-^ xot- 

20 voxr^xt xd? otacpopdc» oxav ouv 6 'AptaxoxiXTjc xf^v xfiiv xotvoiv "^voiatv Trp^oxr^v 
[XEV (oc ~p6c fj[xdc, uaxEpav 8s xfj cpuast Xs"ci(j, xtjv 6Xoa/spf) xauxr^v cpr^al 
xfjV iz dcpatpsasojc xfjC xotvoxrjXoc '1'tXfjC *j'ivo[«.svrjV, -^xtc ouos ucpsaxrjxs 
xai>' sauxfjV. 

Tpixov 6' icptaxdvstv d^tov, ^-nota xtc saxiv fj Trspt X(ov cpuatx(ov irpa- 15 

25 "^ixdx(ov d-oost^tc. st "j^dp x6 [tsv siosvat xt Trspi xujv cpuatxwv Trpa^j^^tdx^ov 
6Trdp5(st xoTc xdc dpydc xai xd ai'xia xoiv cpuatxoiv £"/v(ox6at, xauxac os sx 
x(ov auvOsxoiv fjOY) xat au-j'xsyu[xsv(ov supt'axo[xsv, d7:sp oux laxtv dxpipwc 
Yvoivat |xfj X(ov atxt(ov sYV(oa[tsv(ov dxptptoc, ofjXov oxt xEX[xrjpt(oorjC laxtv 
■/] "i-voiatc fj TTSpt xoiv dpyuiv dXX' oux aTtoostxxtxfj. xai xaXoic 6 nXdx(ov 

30 xfjv (puaioXo"ciav £ixoxoXo"j'iav £Xs"j'ev sTvat, (p xat 'AptaxoxsXrjC au[t[xapxupst 
xfjV xuptcoc d-oost^tv i^i d[X£a(ov xat auxo7rtax(ov dpymv xat sx xoiv xupt'(oc 
aixitov "xat x'^ cpuast Trpoxsptov eivat PouX6[xevoc. dXX' oux dxt[taaxsov oid 20 
Touxo (poatoXo"^tav, dXX' dpxsTa&at yprj xm xaxd xfjv f)[xsxepav cpuatv xat 
8uva[itv, (oc xat Osocppdaxfo ooxeT. 1 Ivvoiav DEF: iTtfvotav a 3 xdt a: om. DEF xat (post «71X7)) om. a 4 IxetvTj; 

scripsi: iv.thr^ libri d7:o^£vio[xf^T] E cuv^ftsta D ' ;f) om. E i^ oXoayEpi^s 

indiixi otVjgtv aF 11 czTrocpafveTai aF 13 t6 ante Sv om. aF DE: 

om. aF BcatT^Tcp puto p. 146 D 14 ij xaxa tov 6pta(i.6v -xat ^j 5ta xoiv GTOt/Efcuv 

glossema est vocis dfxcpotv, quo iniecto excidit velut aXXirj oe 15 [jicJT]] [XEaoTrji E 

17 xi\ \}.!i)lvi -/.£-/rjvo; a 21 XeyEt F 22 -I-tXTjv a 24 d|iui DE 25 d-o- 

OEtctj — 2C U7:dp-/£i DE: om. F: explcverat supplendo Yvwai? a 28 otjXov oov oti a 

30 Tov cfuatoXc^-j-ov E' ci-/.OTo?;0-;'(av 2X£Y£v cf. Tiin. p. 59 c 33 ypT) tiov E 

cp'jaiv] -/pTiaov a SIMPLlCn IN PnYSICORUM I 1 [Arist. p. 184 alG] 19 

Tetapxov 8e Ttpo? xoT? £ipr^]j.£voi? a^iov C^^^xeTv, tto)? xa xotva cacpeatspa 5'" 
[x£v o); TTpo? r^jxa?, d(5a'.p£5t£pa o£ f^ cpua^i Xey^i 6 'ApiatotlXr^?. ei "j'<^.p 
daacp£at£pa f(j cpua£t. or,Xov oti xai 7:oppa)t£pa xal 3at£pa latai t"fj cp6a£i. 
xattoi ai>vavatp£t [x£v ta xotvd, ou auvavatp^Ttat Se oTiEp j^apaxtr^piCEtv ta 
5 cp6a£t TTpoT^pd cpa[x£v. xat o •(£ 'Acppo8tat£u; 'AX£$avopo? ofxoXoy^T to xotvov 2.j 
xat xai}oXou t^ cpuast 7:pot£pov eivat ttov utt' auto (u; to C(5civ tou dv- 
i}pa)ZOu t(.t) auvavaip£Tv [x£v, [xt] auvavatp^Tadat 8£. xat touto [xkv [X£tpt'toc; 
6 'AX£?avopo^ cprjaiv £t-u>v 0£ ott "to xaOoXou f^ cpua£t Tpaitov eattv" 
iTcd'(Ei "ou [XTjv xat xuptu)? Tcpuitov, oti [X7;8i ouata* xat otd touto vj toiv 

10 xotvoiv -('vtoat'? ttvo? uatlpa t^? 8td twv oix£t'(i)v, £? ^e irpaita £V exdato) 
td tTjv otx£tav cpuatv SrjXouvta". xat'tot {}au[xda£t£v dv tt?, 7:0)? to t^ 
cpua£t TTpoitov ou xupiu); TTpuitov iatt. (XT^-ot^ ouv oiaTrep tou oXou xat 
auv{>£tou td atoty^eTa xat td [J.£pi'j 7rpot£pa f^j cpua£t cpTjatv 6 'AptatotlXrj? 30 
TTpuita 7:po; rj[J.a; td auvi)£ta X£yu)V u)? auYX£yu[X£va xai aiai)r^a£t XrjTitd, 

15 outu) xai xotvd td uat^po^/Evvj xai e^ dcpatpia^u); Xa[Xj3dv£t, aTrep ou auva- 
vatp£T xupt'u)i; td xatd [xlpo?, u)? tot6trjt£s 4''^°^' Xa[xpav6[X£vat, dXX' ou)( 
u)? 7repto)rat toiv xatd [xlpo?. touto [x^v ouv et' tt? ouvatto xai 7rt\)avu)t£pov 
d7:oXo-j't C^a&u). £7:£t8)j 0£ aTro tSv xotvuiv xai auvi)£ta)v xai rj[xTv aacp£- 
at£pu)v £7:1 tdc dp/d? tuiv cpuatxuiv cpr^at 0£Tv dvatp£/£tv 6 'AptatotlXvjs, 3*> 

20 d^tov C^jt£Tv tt'va [X£V eati td xotvd, ttva 8e td t^ cpuaet 7rp6tepa, a7:ep 
xai dp/ai tfov cpuatxuiv £iatv. 6 [x£v ouv 'AX^^avopo? ''^rpuitov {xev, cpr^at', 
0£ig£t ott 7:X£t'ou? at dp/at xat out£ [xia out£ d'7:£tpot, elta ott 0£T xat evav- 
tt'o)aiv ev autaT? eivat xat t^ evavttuiaei ti u^roxeTaOai, dcp' uiv xotvuiv 
ovtu)v [xeteX&wv 8£t'^£t xat ttv£? £tatv autai" 6 ^dp ex^Tva etoo)? ou8£7:u) 

25 td; dp/d? tt'v£; £taiv oTo£v". dXX' ET^tatrjaat d^tov. £t -j'dp to '£t [xia r, 
dp/>] -J) TrXeiou?' xat ' ei evavtto^aiv e/ouatv rj [x>^' xai ' ei U7r6xettat' tt au- 
taT? rj [xr/ 7:£pt autaiv £i'pr^tat taiv dp/uiv xai ou 7:£pt tuiv lc autaiv au-j'- w 
x£t[X£VU)v, 7:ui; d7:o tuiv auvi)£ta)v £7:1 td? dp/d; rjfJi^d^ outo^ 6 tp67:oc 
dva7r£[xc};£t ; "eXe-ceto 8£, cpr^atv 6 'AX£Sav8poc, 8uvaa&at ttva Xe-j^ea&ai 

30 xa&oXou 67:' autou vuv xai td d^toi[xata, 7:£pi (ov erpr^tat 7:p6t£pov oic 
7:poa/prjtat vuv. to -j-dp d^^d'^-'/.-/] rjtoi [xtav ^Tvat tTjV dp/r^v rj 7:X£iou?, l.'aov 
latt t(p [xiav rj ou [xt'av, touto Se toli xatd 7:avto? trjv xatdcpaatv rj trjV 
d7:6cpaatv ocpetX^tv xatr^-j-opETa&at u7:ot£taxtat". dXX' ou8£ tauta td xotvd 
auvi)£ta d7:o toiv dp/oiv £att toiv cpuatxuiv, 07:£p d7:att£T to tou 'Aptato- 46 

35 tiXou; 7:apd-f/eX[xa, dXXd xal autd 7:£pt td? dp/d^ {>£(op£Ttat [to (xiav 7] 2 ddocpiaTaTa I)K )l^mw DE 3 cp-jaet eiirj otjXovcJti F 7:oppii')T£pov DE 

4 (xev aF: om. DE 13 Toij aiitc ouvO^tou add. aF Tct (ante (xdpT)) oin. D' 

15 auvatpsT F 17 ouv om. DE 18 aacpeaT^ptov DE: uaT^p(ovF: TrpoT^pcuv a 

20 T^ om. DE "21 eiatv om. aF ouv iteiat F fx^v om. aF 22 o5Te 

TiXefou; ouTe aTretpot oute (xta F et (omisso ouTe rXe(ou;) a (j.iac E 23 auToi; DE 

25 Tfve; eiaiv otoev E: oToe t(v£; eiatv aF: oblitterata lial)et D alteruin eJ om. E 

27 ou ora. aF 28 tcuv om. DE 2'.) dva-d(x7:et a 'M) xal xaiKJXou K 

auTOu scripsi cf. p. 17, 2(>: auTtov libri 35 to (xfav 7j ou rjtav eTvai del. Torstrik 

9* 20 smrLicn m physicorum i i. 2 [Aiist. p. i84ai6. bis] 

ou jjLtav sTvat] * xal losi airo xoiv auv&o~a)v xal Yva)pi}j.(ox£po>v Tj|xTv yt- Si" 
vwaxsa&at, £t [xia y; *p/Yj 7] -rrXsrou?, xat si svavxtat ■?] ou, xal xtvs? auxat. 
[i.r]-ox3 ouv atxstvov Ix xoiv xoT^ Ziuav/.rn^ irpaYjxastv svapYWs xai '^vojpiixto; 
T^^ aia&T^cjct uTTap^^ovxojv xac ap)^ac: £upt'(jx£tv xwv cpuatxoiv, waTiEp xat xo) 
5 'Aptc>xox£X£t oox£t* otov oxt ou [xta 7j otp/T] £x XTj? x(ov ovxojv otacpopac, 
o)? jxai)Tj(jO[x£f}a* £i -j'a'p laxtv iv xoTc ou3t, '-pi^jai, xai ouafa xat 
~oaov xat ~oiov xat xauxa £rx£ anoXEXu^xsva d~' dXXTjXojv £rx£ «xv^. 50 
TToXXd xd ovxa. xo 0£ dxptp£c xtov X£yo[x£vo>v oXiyov uax£pov [xaDrj- 
a6[X£!)a. oxt os oux dxivT^xot ai drjyai^ Ix xtjC IvapYOu? xoiv cpuatxoiv 
10 xtvy^a£o)c osixvuxat* Tj^tiv os u-ox£t'ai}u), cpT^ai', xd cpua£t tj Trdvxa tj £vta 
xtvou[X£va* OTjXov OE £x XTjC ETta Ya)-j'T| c " oxt OE £vavxt'at at dpj^at Ix 
x£ XTjC xd)V cpuatxuiv TrEpt xouxou au[xcpa)vt'ac, xat oxt £idoc xat axipr^aic 

xat U7:OX£!'[X£v6v Xt £X XTjC [X£XaPoX7)C; XT|C £V Xotc CpuatXoTc 0£t'xVUXat. £1 

-('dp Tj [x£xa|3oXrj [xtj sx xou xuy6vxoc £tc xo xuy6v, dXX' £$ d[xouaou (stc) 
15 xo [xouatx6v, xat oXmc £x xou [iyj xotouxou 7:£cpux6xoc 0£, xat £t rjyd~;xr^ | 
-daav [XExapoXvjv -£pt' xt [xivov u-ox£t[x£vov -|'t'v£ai}at, ot^Xov oxi xai £vavxt'at 5^ 
u)s £iooc xat axip/jatc xat -£pi dv£io£ov u-ox£t'[t£vov. oXtoc 0£ o)c xotvoic 
£i:r£Tv d-o xtov atai)y^a£a)v xat xoiv ata&T^xoiv xyjv TTEpi xoiv cpuatxoiv dp- 
/oiv dXr^ f}£tav dvtj^vsuxsov xai 0£ocppdax(t) 7:£t0o[X£VOt? , oc •::£pt xouxou 
20 C"/i*a)V iv 7Lp(jux(t) <Puatxo)V xdoE -('i-^pacpEv * " £7r£t oe [oux] dv£u [x£v xt- 
vrja£(oc oiJOc 7r£pi ivoc X^xxiov (Trdvxa -j-dp Iv xiV7^a£i xd xr^c cpua£(oc), dv£u 6 
0£ dXXoKoxtx^c xat ^ra&TjXtxTjs ouj( uTisp xoiv Trspt x6 [xiaov, £tc xauxd xs 
xai Trspt xouxa)v XE-^ovxac ou)( otov xs xaxaXtTr^Tv xtjv aiabriaiv, dXX' dizh 
Tauxr^C dpyo[X£Vouc 7r£tpdai)at yprj {)£(op£Tv, r^ xd cpatv6}X£va Xa^x^dvovxac 
25 xai) auxd r^ d-o xouxoiv £t xiv£c dpa xupt(ox£pat xat 7rp6x£pat xoux(ov 
dp/at'." xat xdXXtov oT[xat Totoux6v xtva Tp^Tiov ttjv dTio Toiv tj^iTv -j-v^o- 
pt[t(OT£p(ov £7:t Tac dp/dc STrt^aatv -^(vza^a.i. dXX' £7rt xd i^r^c txsov. 

184bi5 'Avd-cx^] 0£ 7]xot [xtav ^Tvat xtjv dp/rjv tj 7rX£t'ouc. lo 

'AxoXouOov [X£v fjv 7:p(oxov C>]T£Tv £t siatv oX(oc dp/at X(ov cpuatxoiv 

30 xat xoxs xiv£c etai xat 7:6aaf auxr^ -j'dp fj[xTv tj xd^tc xaiv 7:popXrj[xdx(ov 

£V xoTc 'A7:oo£txxtxoTc uTc' auTou 7:apao£Ooxat. "dXXd xouxo, cpaatv, oux 

fjV xou cpuatxou {)£(op£Tv dXXd xou £7:avap£prjx6Toc ' 6 -/■dp cpuatxo? (o? Ss- 1 slvat om. a verba elvat xal — TisptcpEp^s f. 10 >" 18 iterat E postea (in cod. f. 402 " — 407 " 

et 416» — 418 V), quam discrepantiam E» voco xai ISei] xafxot eSei Torstrik: ISet 

Se a 4 T(i)v dptaTOTeXet E-i 5 ^oxet om. E ifj om. a 6 cpYjat p. 185^27 

10 7,iv/j3EU)v Ei OEfxvuTat iiic et V. 13 delebat Torstrik cprjc^ p. 185nl2 12 te 

om. a 13 cp-jcjix^s E» d om. E» 14 zl<; addidi 15 maYAri^ Ea' 16 (xrjvov 

E 07ro7.£i[j.£vov om. E» 17 7.al Ttepl dvefoeov om. lacuna relicta E'"' Tt uTioxet- 

(xevov a 18 eteetv om. lacuna relicta E» xal aEaF: om. DE 20 7:p(oT(|) 

Tujv a ou-x del. Torstrik 27 iTitCTactv £•■»• 28 lemma continuat xal e{ 

(jiav — (jiXicco? aE 29 iJ.k^ av ^v aF zi om. a 31 £v] ou E-'' h toF? 

'A7:oo£t-/Ttxot; cf. Anal. Post. II 1 p. 89 '-> 24 zal ut:' F cpac^v sc. ol d^TjYTjTat cf. 

p. 21, 5 33 ocXXdt Tou lac. rel. om. Ea SIMPLICII IN PinrSICORUM I 2 [Arist. p. 184 M5] 21 

oo|x£V(o touTco ypr^xat. 8i6 xai ev toj Trpooijjiup euOu? u>; Tti)£[X£vo? ap-/ac 5' 
sivai Toiv cpucjixoiv, STreiOTj, cpyjsiv, (ov etaiv dp/_ai r^ alfTta t) aTotyeia, 
8eT TauTa YvtoptCetv tov e7rtaTr^[xr^v [xeXXovTa ~ept auTtov ecetv xat Toiv 15 
rept (puaeu)? s7rtaTii5[x-ifj? TTcipaTeov oioptaaa{}at TrpoiTov Ta -ept 
5 Ttts dpya'c". dXXa TauTa [isv ot e^r^^r^Tat to'3 'AptaTOTeXou; (paaiv. eirt- 
aTr,aai oe d?iov, [xv^TroTe xat t6 ■Troaat xat Tivec at dpyat xal oXto; 6 Trepi 
T(ov dp/jSiv Xoyo; Too dvapepyjxoTO? xaToc toutov t6v Xo^ov eivat ooxsT. 
[xr^TTOTs oe xai dvaYxi'/ ~6v cpu3tx6v oTt acotxaTa eaTt -d <p'jatxd etoevat, 
xal oTt Trdv acoixa auviieTov eaTi, xat oTt t6 auvi)eTov doyaq iyei xd zq 

10 (ov auYxetTat. (oc xat ©eocppaSTOc dTreoetCev. dfxetvov o5v lamq XsYStv, oTt 20 
oux ev Trdat rpopXr^ixaat t6 et eaTt CT/^^stTat, dXX' ev oF? touto d[xcptpdX- 
XcTat, otov et eatt t6 xevov, oi» [xevTot et eaTiv dvl}p(07ro;. xat "j'dp xat to'jto 
ev ToT? XoytxoTc xavoat ot(optaTat. oTt oe etatv dpyal tuJv cp-jatxuiv TrdvTe? 
au[xcp(ovo!jVTe; ot cpuatxot, Ttve; etalv auTat C/Jtouat. xat ^dp touc irept 

15 Tou ovToc CTjTouvTa; irept Tr^? «p/Ji? ~^^^ ovtoc C>/teTv cpr^atv. ot ydp irepl 
Tdc dp-/dc (ptXoaocpouvTec (b? ovtu)v dp/d? eCvjTouv, xat ot [xev dStoptaTcoc, 
ou otaxpivovte; Td cpuatxd d~6 tuJv u-cp cpuatv , 01 oe otaxpt'vovTe; (xev, 25 
(SaTrep 01^ Te IIui)a','6petot xat Zevocpdvr^? xai [lapfxeviOTjs xat 'E[x-s6oxX7J?: xat 
'Ava^aYopac, T-q oe daacpsia Xav()dvovTe? tou; TroXXou?. 816 xat 'AptaTOTsXr^c 

20 (ji>; irp^c t6 cpatv6[xevov dvTtXeyst , toT? STrfiroXato)? exXa[xpdvouat [Bor^i^uiv. 
d[xa os T(o Totdaoe r^ Toadaoe sivat auva:roost'xvuTat xat t6 sTvat oXooc 
dp/d?. uic ouv oua(Jov dp/uiv oetca? oti dva^xata eaTtv rj Trept tojv drjyyy^ 
'(viiiSi^ xat t6v Tpoirov ttj? £"' auTa? ecpooou Trapaoou^ e-jXoyov oTeTat [xt) 
TrpoTspov t6 auT(o ooxouv -spt Tuiv dpyuiv excprjvat Trpiv Tac Tuiv TcaXaio- so 

25 Tep(ov e-taxs']^aai)ai 66;a.;. xat Xap(bv dct'(0[xa 6taipsTtx6v t6 [xtav sTvat ttjv 
dpyrjv 7j TroXXd? (dvaYXTj -('dp otd t6 Tr^c dvTicpdaeto; d?t(0[xa [xtav tj ou 
[xtav eivat, ei os [xrj [xia, -oXXat), xat ei [xta, cpr^at^v, dvaY/./J -dXtv -wixr^'^ 
7J dxivr^Tov -ij xtvou^xsvr^v sivat, u~o,3dXXsi Xot-6v toTc tyjc 6iatpeas(oc 
T[xyj[xaat Tac -poxaTa[depXr^[xeva^ 66ca?. tj ydp [xt'a xat dx''vr^Toc, (bc Ilap- 

30 [xevior^c eooxst Xs-jStv xai MeXtaao;, r^ (xt'a xat xtvou[xsv7j, (ba-ep ot cpuaixot'. 
st os rXstouc, Tj 7rsTrspaa[xsvac T(o dpti)[X(o rj d-et'pouc xat et 
[xev irsTrspaa [xsvac, r^ ouo tj TpsTc tj xaT' dXXov Tivd dpti)[x6v35 
(bpiaixsva?* ei 60 dTreipou;, tj 6[xoYevsT; tj xat toT^ -j'svsaiv dvTtxet[x£va^. 
ouvaTou oe 6'vtoc xat touc [xiav XeYov-ac ei; t6 diretpov xat t6 ~s-epaa[i.svov 

35 8t£XsTv, xat Tou; roXXdi; etg [t6J xivou[xeva? tj dxiVTjTouc, ''t6 otxstotspov. 3 ?;tv E 7 |-ava[i£pr|7.0T0{ a 10 xat DEE» : xai 6 aF 1 1 to e{ oxt E" inito 

^v jvioi; 12 oiov zi OTt E» xat (post Yap) om. aF K) XoytxoT; xavo'ai cf. Aual. 

Post. II 7 p. 92 L' 5 15 cfTjatv Arist. p. 184 '' 22: cpaatv a 18 te oui. aF 1'J post 

xal aild. 6 E" 21 elvat oni. aF a-jva-oocfxvjxat E'': a-jvaTToostxvjvai aDEF 

22 itepl aE"F cf. p. 18,2'.): oui. DE 24 aoTijj a: aO-o} DEE'' F zaXatibv a 

28 ri (post Ta'JT7]v) oin. DE 30 xat (post (x(a) 0111. E-' 32 r,] oj F' xa-r' 

om. aF 34 oivaxat E" e{; too; aTTEtcjov xal tou; ir£7repaa|x^vr|V coni. Torstrik. scil 

audiiiKJuiii post X^yovTa; videtur ttjv pifav cf. p. 22, 2 TaT; oe iroXXaT; t6 Tre-epaajxevov ^ 
aneipov xal t6 iterat F- 35 t6 DEE» : del. a : too; corri|;febat Torstrik 22 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15] 

OTjCiiv 6 'AXi^avocicic, ixoixipo) xtbv ix xr^? oiaipsasoj? uTTSxacsv." otxciotspov 5^ 
§£ r^ jxsv |x'.^ To xiv3Tai)ai r^ [xVj, xai? os iroXXaic xo Trsirspaafisvov v^ 
aTustpov. taxeov os oxi 7rpocXi)(ov sv xot.; ~po? auxouc Xo-jOtc [Xoxa xo Tipoc 
MsXiasov xat napfxsviorjv avxsi-sTv xou^ cptjaixou-; xaXou[xivou^ irpoy^cipiaa- 40 

5 jxavo? oux(Os otEiXsv' r^ iv xo ov Xsyotjatv -ijxot xo axot/sTov, r^ sv xat TroXXa* 
sv }x£v, st xiuv xptoiv xt axotysitov r^ xo [xsxa^u, Ev os xat TCoXXa, (bc 'Ava- 
^aYopac xai 'Etx-sooxXr,?, xaxxst os xai Ar^ixoxptxov sv xouxoi? xo xsvov 
Xrjovxa xat xa^ dzrj\ioo^. 

'ETTtaxrjaai os /pifj, oxt aXXo jxsv saxt xo xaxa iiXfjDos aTrstpov xat irs-irs- 

10 paajxsvov, 8 xoT? roXXac Xsyouat xa;; apy^oc; oixsTov f^v, aXXo 8s x6 xaxa 
(xrjsOo; (XTTcipov r^ Kc-spaaixsvov, oTrsp xat s^cxaCst sv toT? Trpos MsXiaaov xai 
llapfxsvior^v XoYot; xal irpo? 'Avact|xavopov xat 'Ava^ijxsvrjV (xpixfiCsi, Sv jxsv 45 
ocTrstpov 03 X(p [Xc-^sOst x6 axoi)(£Tov uiroi^sfxsvot)?. xai x6 xivou[xevov Bs xat 
(zxtvr^xov xal xoT; [xiav xal xots TrXsiovac Xsyouatv dpya.^ (Xp[x6xxsi 7rp6; 

15 oiatpsatv. xotYapouv xai E'jor^[xo; "«>;: av, cpr^aiv, u7rotp)(«)atv at dp-/oi(^ -Jjxot 
xtvouvxat r^ axivr^xot £taiv." dXXa xouxo [xsv x6 oiaipsxtxov Trapf|XcV 6 'Apt- 
axoxsXrp oi(i x6 [xr^os -^SYovivat oocav 7:oXX(x? xat ctxtvvjxous xa<; dp/tic; 
XsYOuaav. t6 os 7r£7r£paa[x£Vov xat (XTrstpov STri xf^; [J-ias ot(i auvxo[xtav vuv 
7rapa5pa[xsTv sotxsv sv -puv xoTc 7rp6c IlaptxsviorjV («c; sittov xai MsXtaaov 50 

•20 Xfrcotc xat xauxa paaavtCsi. d[xstvov Oc latoc sx xsXstoxspas otaipsastoc; xdc: 
ofjzoLi rdaac TrsptXa^ovxa; ouxu) toT? xou 'ApiaxoxsXous stcsXUsTv. 

'Avd-f/.r^ xoivuv xf^v dpyfjV f^ [xiav civat fj ou [xiav, xaux6v Oc siTrsTv 
TrXsiou?, xai st [xtav, rjxot dxtvr^xov fj xivou[X£vr|V. xat st dxtvrjxov yjxoi 
(X7r£tpov, (5js MsXiaao; o l'd[xto; SoxsT Xs-|'stv, r^ 7C£7r£paa[X£vr^v, «b? nap[X£- 

•25 vtor^; Ilupr^xo? 'EXsdxr^;, ou rspi cpuatxou axot/stou Xs-^ovxs; ouxot, dXXd 
Trspi xou ovxco; ovxos. [xtav Oc xf^v dp/f^v Tjxot sv x6 ov xat Trdv xai 55 
ouTS 7rs7rspaa[xsvov outs (XTrsipov outs xivou[isvov outs i^psjxouv | Hsvocpdvyjv B' 
t6v KoXocp(ovtov Tov nap[x£vi'oou otodaxaXov uTroTtDsaUat cprjatv 6 Bso- 
(ppaaTo? o[xoXo-/(ov sTEpas stvat jxdXXov f^ xf^? 7rspt cpuascus laxopiai; ttjv 

30 [xv/j[xr^v Tf^? TouTou 66$rj?' t6 -(dp sv touto xat 7rdv t6v {}s6v sXe-csv 6 
Hcvocpdv/j;- ov cva [xsv ostxvuatv sx tou 7rdvT(ov xpdTtaTov sivat. TrXstovtov 
^dp, '-pr^atv, 6'vT(ov o^xoifoc u7rdpy£tv dvd^^y.ri 7rdat t6 xpaTsTv t6 o^ 7rdvT(ov 
xpaTtaTov xat dpiaTov Osos. d-^svr^Tov 0£ ISeixvuev ex tou SeTv t6 yivojxevov 5 2 ToTs 0£ mXkoiz a G sv (xev, d aE'''F: xai d ev, rj D: 2v [jiv — TioXXa om. E 

(bs 6 ma^afopaz D 7 raTTEt oe DE: ra/a oe E-'': raoe F: om. a oy)[j.d- 

7.piT05 a 8 Xi-(ui^ a 9 -/.axd to ttX-^^Ios aF 10 xaxci t6 (x^yeOo; a 

11 o-ep y.al DEE'» : oTicp aF I^ETaCeiv a 13 -/.at (ante t6 xtvo'j[j.£vov) delebat 

Torstrik -/al t6 a-/civrjTov a 1.3 cp/jaiv fr. o Speng. cf. f. 9 ^25 17 (jtjoe DEE»: 

[XT] aF 18 8ta xrjv a'jvTO[x{av aF 20 tATzXzwzipa^; libri 21 Ticcaas aE^F: 

oXa; DE 23 e( (xta coni. Torstrik ti-/.tvrjTos coni. Torstrik fjtot DEE-': 

rj aF 25 n'Jpr)TOs 'EXeotTrj; scripsi: 7r'jpiTr]? dXeczTTjs DE : Tiup rjTOt aeXas xt E^F: 

6 iXzdTTfi 6o-/£t Xi^^ziw a 27 ?£vocpa'vrjV aE-^F: ^£vocpa'vrj DE 28 Bedcppaaxos 

Phys. Opin. fr.5 (Doxographi p. 480, 4) 32 cprjafv Xenophanos Pseudaristotelcus p. 977^ 

23. 15. ''2 6[Aofu); aDE: civo[j/j^(uc E": avo(xo(a F ccvayxrj bizdipym a SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184 b 15] 23 

T| iz 6[xoiofj r^ i^ avofjLOcou YtvsaDar dWa xo (jlev ojxoiov (ZTraUic ^"/^aiiv 6^ 
uTTo xotji 6;xotou' ouO£V ",'«[3 [X7.XXov "jsvvav r^ YsvvaaiJat TrpocjyjXSt xo 6|xoiov 
£x toIj 6|xot'o'j* £1 03 i$ avofxotou "j-tvotTO, lcjTat t6 6v t/, tou ;x-}j 6'vtoc. 
xat ouTojc a"j'sv"/)Tov xat diotov sostxvu. outs os aTrstpov oi>t£ Tr&rspa- 
5 a[X£vov civat, otoTt dcTrstpov [xsv t6 [xyj ov (oc: oi)T£ djij^Tjv l^^ov oijts [xiaov 
0'JT£ TsXos, 7r£patv£tv oh Ttp^s dXX"/jXa Ta ttXeicu. TrapaTrXrjato)? 6o xat tyjv 
xtvTjCttv d^x-atp^r xat tyjv "ryp^fxtav. dxt^v/jTov [lev ydp ^Tvat t6 [xyj 6'v 0'jt£ lO 
"(dp dv £1^ auTo £T£pov ouT£ atjT^ 7rp6; dXXo iXUcrv xtvsiaUat 0£ Ta irX£t'(o 

TOU £v6?' iTSpOV "(dp Et? cTSpOV [X^TapdXXsiV, (SaTE xai 6'TaV £V TaiJT(j> 

10 [x£V£iv XIyt^) xal [XTj xtVEia&at 

d£t 8' £V TaUT(0 [Xt[XV£l XtVOlS(X£VOV OUO£V, 

ouol [XET£p)^£ai}ai [xtv ETCtTrpETrEi dXXoTE dXXifj, 

ou xaTa TTjV ir^p£[xtav ty)V dvTtx£t[X£vr^v t^ xtvr^OEi [xeveiv auTo cpr^aiv, dXXd 

xaTd TY)v duo xivY)a£(u? xat rjp£[xi'ag Ecirjprj[X£V"/jv [xovtjV. NtxoXao? Se 6 

15 Aa[xaaxrjv6? (b? aTustpov xai dxt'v"/)Tov , XrcovTO? auToQi tyjv dpj^-rjv iv xf^ Uzpl 15 

i>£(ov dTro[xv"/j;xov£U£t, 'AX£?avopoc oe (o? Tr£7r£paa[X£vov auTo xat Cf atpoEiOE^ ' 

dXX' OTt [X£V OUTE aTrEtpOV OUTE Tr£Tr£paa[X£VOV aUTO 8£t'xVUatV, EX T^OV TtpOEt- 

pYj[X£V(ov 6y;Xov TrETr£paa[X£vov os xat a'^atpo£to£^ auTo otd t6 TravTa/6i)£v 
6;xotov XE^ystv. xat Trdvxa voeiv 8e <pr^Giv auxo X£"j'a)v 

20 dXX' dTrdvEuOE Trovoto voou cppEvl TrdvTa xpaoat'v£t. 

loiv OE ;xt'av xai xtvoup.£V"r^v Xe^ovt^ov tyjv dp^"/jV, ou? xat cpuatxouc 
t6t'(oc xaXEi, ot ;x£v Tr£Tr£paa;x£vr^v auTr^v '■iaaiv, waTrsp 0aXrj? ;x£v 'E^a[xuou 
MiX-/jatoc xat "lTrTr(ov, o? ooxEt xat dUso? "j'£"j'ov£vai, u6(op eXe^^ov tyjv dp/Yjv 20 
£x T(ov (^atvo[X£V(ov -/aTa tyjv arai}"/)aiv £?? touto Trpoa/ilEVTE?. xat "jdp t6 

25 l)£p[i6v T(o u",'p(o C"^ xat Ta v£xpou[x£va Sr|pat'vETai xat Ta a~i[j\iam rdvT(ov 
u",'pd xat Yj Tpo-ipYj Trdaa /uX(o6yjs' e^ ou 61 Eaxiv fxaaTa, tout(o xai Tpi 
cpEaDat Trs^-^uxEV' t6 oe u6(op dp/"/] t^c u"|'pdc cpuaEoJ; ECTt xat auvEXTixov 
TrdvT(ov. oto TrdvT(ov dp/Y)v uTTEXapov sivai t6 u6(op xat ty)v "j'y)v i'-^^ uoa- 
xo; dTrE^-p/jvavTO xEiaUat. BaX"?j; 0£ TrpwTo; TrapaosooTat t"/)V Trspt (puas(o? 25 

30 laToprav Tois "EXX"/)aiv £X'fTjvat, TroXX(ov [xev xat dXX(ov Trpo"|'£",'ov6T(ov, (oc 
xat T(o B£09pdaT(o ooxei, auT6? Se iroXu ot£V£YX(ov £x£iv(ov, (bc: dTroxpu'];ai 
irdvTa? Tou? Trpo atJTOu* X£",'STai 6s sv ypa^^far? [xr^^sv xaTaXtTrsiv ttXtjV xyjc; 
xaXou[XEVYjc NauTtxr,? daTpoXo"(t'ac. "iTTTraaoc Se 6 METaTrovTivoc xai 'llpd- I i^ ultoiuin aE''F: (nn. DE 4 iozUwj ]) xal oure oe a 5 [xr,T£ fxiaov 
[XTjTE aF G xal xal x-z^v F 9 (xexapaXXet liliii : corr. Uscner jxisl Karsiciiium 

II aet 7.tX. Xciiophauis fr. 4 |). 38 Karstcn. [x^vei aF xivo6|j.evov aDK: xtvou- 
[xevos E" K 12 (xtv dTit-p^Tret 1)E'': (xtv eTiiTfieTrirj E: (xtjv ^Trel jrpeTrei aF 13 auxo 
DE:.ai)T6v aE"F 14 (aovtjv 0111. aF Nixo'Xao5 cf. fr. in Rocperi Lectiouibus 
Abulfaragiauis p. 37 11) Ufe.i'^ i)EE"F: Xifii a cf. Doxogr. p, 112 6i voeiv a 
a'jTo DE: auxov aE" F 20 Xcnoph. fr. 3 p. 37 Karst. irc^voto F^ 21 (xtj 
[A{av D' TTjv DEE'': uiii. aF 22 d;a(x'jouF: l;a(x(o'J a: i-A aa^^xou DE: dxadSou E" 
23 eXeYe E 2(! rj Tpocprj EE»: xfjocprj (0111. ifj) aDF 28 ur^XaPev DE 31 xal 
T«uDEE': xai {-i\> om.) aF. variat Simplicii iisus cf. \). 18,34 Heo(fpaaTi|) Pliys. Op. 
fr. 1 (Doxoffr. p. 47."), 1) 33 'HpaxXeixo; cf. fr. 22 Byw. 24 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184bl5] 

xXs-.TOc 'K'ii5io;: iv xal oGtoi xc<i xivoutxsvov xal 7ro7rcpaa|x£vov, otX^va Gr 
-up £-or/jaav ttjv ap-/7)v xal ex -upo? Troioocti xa ovxa -yxvtoasi xal [xava>- 
ast xal oiaXuouat 7ra'Xiv st? irup , <o? Tauxr^; [xtac o-jar^? cpuasujc tyj; utto- so 
XitjxevTp- -upoc yap a[j.otpT)v sivai cpr^aiv 'HpaxXsiToc Tta^vTa. Trotet 0£ xal 
5 Tactv Ttvd xat y^povov tbpiaasvov Tr^; tou xoajxou jxsTapoXrj? xaTot Ttva 
£i[xap[x2vr^v dvaYxr^v. xat orjXov oti xal outoi to Oo^^Tovov xat 6r^[xtoup-j'txov 
xat zsTTTtxov xai Sta T:dvT(ov yoipoov xat TrdvTtov dXXoitoTtxov Tr^? t)£p[xrjTr^TOs 
i)£aad[X£voi -auTr^v eayov ttjv oocav ou Yap syo\).zv oj; dTistpov Tt{}£[X£V(ov 
auTiov. £Ti 6o- £t OTot^^^iov [x£v To dXd/iaTov saTtv £? ou YtvsTat Tot d'XXa 

10 xai £u dvaXu£Tat, X£T:TO[X£p£aTaTov 0£ T(ov dXXtov to Trup, touto dv £1'?] 35 
txdXta-a aTot/^iov. xat ouTot \ikv ot £v xat xtvou[x£vov xat TT£TT£paa[X£vov 
Xiyjvzz^ To OToiystov. 

Tuiv 0£ £v xai xtvou[x£Vov xat d'-£tpov X^^ovtodv 'Iva^i^jxavopo? (x£v 
Ilpacidoou MiXrjato? 0aXou -j-£v6[X£vo? otdooj^Os xat [xaBr^Trjs dp/r^v t£ xai 

15 aTot/^Tov £ipr^x£ Toiv ovtcuv t6 aTTEtpov, TpoiTO? TouTO Touvo[xa xo[xiaac; 
Tr; dp/rc. Xrj'£i 6' auTrjv [X7)T£ uo(op [xr^T£ dXXo Ti T(ov xaXou[i£V(ov ^Tvat 
aToi/£i(ov, dXX' £T£pav Ttvd 'fuatv d'z£tpov, £; r)? aizoivxa^ -psailat tou; 
ouoavouc xai touc £v auToi* xoaiiouc ' iE (ov 0£ rj -j'£V£at'; iaTt toTs ouat, 40 
xat TTjv <pi)opdv £t; TauTa -,'t'v£aUat xaTd t6 /p£(ov. otoovat -^'dp auTd oixrjV 

20 xat Tiatv dXXrjXoi; Tr^? dotxiac xaTd Tr)v tou j^povou xd^tv, Trotr^TtxcuTEpoi? 
ouT(oc ovoaaatv auTd X£-,'(ov' or;Xov 6£ OTt ttjv eU dXXr^Xa [xsTaPoXrjV t(ov 

T£TTdp(OV aT0t/£t'(OV OUTOC i)£aad[X£VOC: OUX rjCl'()ja£V SV Tt T0UT(OV U7:0X£t'[X£V0V 

Troirjaai, aXKd xi dXXo Trapd TauTa. outoc 0£ oux dXXotou[X£vou tou aTot/£t'ou 
Trjv -^£V£atv 7:oi£T, dXX' d7:oxpivo[x£V(ov T(ov £vavTt(ov otd Tr^? dioiou xiv/j- 

25 a£(oc- 6i6 xat toT? 7:£pt 'Avaca-,'6pav toutov 6 'AptaTOT^Xr^c auv£Tac£v. »6 
'Ava?t[x£vrp 6o EupuOTpdTOu MiXrjato?, £TaTpOs Yeyov^b? 'Ava$t[xdv6pou, [xiav 
[XiV xai auT6c ttjv u7:ox£t[x£vrjV cpuatv xat d'7:£tp6v cpr^atv <5ja7:£p £X£Tvoc, 
oux d6ptCT0V 0£ (oa7:£p ix^Tvoc, dXXd (optaixEvr^v, dspa X£-,'(ov aoxr^v 6ta-, 
cj5£p£tv 6^ [xavoTr^Ti xat 7:uxv6Tr^Tt xaTa laq ouaiag. xai dpatouixsvov [X£v T:up 

30 -,'iv£aOai, 7:uxvou[x£vov 6£ d'v£[xov, ^iTa V£cpoc, £Tt os [xdXXov u'6(op, ^iTa -(r^v, 
£TTa XiOouc, Td 6£ dXXa £x tout(ov. xivrjatv oe xat outo? di6tov 7:ot£T, ot' r^v 5o 2 l7ro(r,aav DEE» : dTiot^^aavTO aF ovTa ex Travxa corr. E» cf. Simpl. f. 111^4 

3 xal ata; E* 4 cpaatv a TjpaxXetTOs 0£ Tiavta aF Trotet oe ■/al DEE''> : ttoiei 
ical aF .0 -/.at -/[jovov aE'' F : TTcpi yp. D : Tiapa ypovov E 6 avctyxrjv glossema iiuli- 
cabat Usencr ouTOt DEE^ : «'jtoI aF OTjixtoupyov E^ 8 eayov — auTdiv (v. 9) om. 
E» o'j •/■ap lyo|x£v (us (lyo(x^v(us F) aTietpov Tt&EfxEVOJV auxuiv DEF : oto lyo(x£v(j>s oux ixt- 
Oecav aTzetpov a\j~6 a 9 Ixt oe— aTOiyaov (v. 9—11) ponunt post aTOtyelov (v. 12) DEE''F : 
transposuit a 10 zk "2 F 13 xuiv ok xtX. cf. Theophr. fr. 2 (Doxogr. p. 476, 3) 

1.') -puJTos a'jTo coni. Usener ex Simpl. f. 32^ 12 TtpuJTOC auxo; cJpyTjv 6vo(xaaae to u7tox£1().£vov 
\(> aE-' et oblitt. F: 0£ -/.at DE ti om. a £lvat] vjvl Usener 17 e^t]? E'' 

18 ii Ytv^v£a(; (sic) daTt E 19 y.axa om. E 20 Tiatv xat o(-/rjV aF dXXT^Xot? om. a 

21 0'jTU)t om. aF 23 7:ap' a-jxd Ea 25 auv^Ta^ov (sic) E 27 xai auxos om. a 

(oaTiep Ixetvos prius delevit Usener 28 d^Xa xat (ijpia^x^vTjV aF StacpEpetv aE"F: 

ota'f^p£[ DE 29 otatpo'j[x£vov libri: correxi cf. f. 9^5. 32 ''46 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 18-1^15] 25 

xott T-}jv [i.£TapoXyjv '^(vzaih.i. xai AioYsvyj? 5£ 6 'A7ro>«X(oviaT-/jc. a/soov Gr 
VEtuTaTO? •ysYovo)? Toiv TTspt TauTa ayrAoLadivxoiV, Ta [xev KXoiaTa cufJLTrecpopr^- 
ix£v«); Y^-ipa^fs Ta ix£v xaTa 'Ava;a-,'opav, toc os xaTa A^uxiTnrov Xsyojv 
TYjv Se tou TiavTo? cpusiv dlpa xal outo; cp'/jaiv aTiEipov Eivas. xal dioiov, 
5 £6 ou Truxvou[j.£vou xat jiavouasvou xat [x£Ta[5dAXovTO? Tot? TrdO^at tyjv T(ov 
d'XX(ov Yi'v£af}at [topcpr^v. xat TauTa [x£v 6£0'^paaTo^ taTop£t Tr£pt tou Ato- 
■Ysvouc, xat To £ic £[X£ eXvIov auTou au*fj'pa[x[xa rispt cpua£«); i-tY^-j-pa^x^xEvov 55 
d£pa aacpui; 'ki'(s.i to £$ ou TtdvTa -(tvsTai | Ta dXXa. NtxoXao? [j.£VTOt tou- 6^ 
Tov taTop£t [xsTacu TCUpo; xai dspo; to aToi/stov Tt'}}£ai)at. xai ouTot 0£ 

10 To EUTiaOss xat suaXXottoTOV tou dspo? £1"; [X£TaPoXr)V £7riTrjO£i(o; ^'/^'-V 
£VO[jLtaav • oto tyjv "jr^v ouaxtvr^Tov xat oua^xsTdpXrjTov ouaav ou ~dvu Tt 
r^Ei'<x)aav dp/r|V u~oi}£aDaf xai outcu; [xev ot [xtav Xsyovt^s t-/)v dp/Yjv ot- 
TQpsOr^aav. 

T(ov 0£ KX£t'ou^ X£YovT(ov ot [x£v 7r£7r£paa[Xcvac:, ot oh d-£t'pouc eOsvto 5 

15 T(o 7TXr^i}£t Ta^ drjyj.;. xat Ttov 7:£7:£paa[X£vac ot [X£v ouo, (oc 1 Iap[x£vtor^? 
£V TOt^ TTpOs oo;av 7:up xal ~(r^v (rj [xdXXov 'z^ih: xal axoToc) r, (o;; ot 
^Tcutxoi Usov xat uXr^v, ou/ (oc: a^myzlo'^ or^XovoTt tov i}£ov Xe^ovtsc, dXX' 
(Os t6 [X£v TTOtouv To os Ttda/ov * ot 0£ TpEis, (bc: uXr^v xat Ta EvavTia 
'iVptaTOTlXrjC • oi o£ T£TTapac, (b? 'E[xt:£OoxXt^; 6 'Axpa^avTrvoc, ou ttoXu 

20 xaTOTTtv Tou Avaca^opou ^270^(0«, Ilap[X£vt'oou os C/iXwtyj; xat TcXr^ataaTY];: 1« 
xat £Tt [xdXXov T(bv IluDa^opst^ov. outoc os Ta [X£v atojxaTtxd aTot/sia 7:otst 
TSTTapa, irup xat dspa xat uotop xat "fV-'' diota [xsv ovta TiXrjUst xat 
oXtYOTr^Tt, [xsTaJ^dXXovTa 6£ xaTa ty;v au-f/ptatv xat oidxptatv, Td; 60 xupt(oc 
dp/d?, u(p' (ov xtv£tTat TauTa, (itXt'av xat vsixo?. osi ydp 6iaT£X£iv svaXXdc 

25 xtvou|X£va Ta aTot/^ia, t^ots [xsv utto Tr^; cptXt'a? au"j'xptv6[X£va, 7:oto 6s 
UTTO Tou vsixouc 6iaxptv6;xsva • (baTS xat s? stvai xa^' auTov Tac dp/dc. 
xat ■ydp 07:ou [xsv 7rot/)TtxYjv 6t'6(oat 6uvaixiv T(t) vstxst xat tt '^Oda, 
OTav Xs-fo 

d'XX0T£ [X£V <l)tX6TYJTl auV£p/6[X£v' £1? £V aTTaVTa 15 

30 dXXoT£ 0' au 6t'/a 7:dvTa <popsu[X£va N£t'x£oc £/U£t, 

7roT£ OE Tot; T£TTapatv (b? tooaTot/a auvTdTTSt xat TauTa, oTav Xrj"(j 2 a'j[X7r£'f opTj[jivio£ cf. Doxogr. p. 177 u"22 3 yeYCjotcpE aF/' F : £Yfja'^£ DE 4 ttjvSc 

DE xal ouT(); cprjaiv cf. Anaximcnes p. 24, 2G a-itpov ovta teuiptabat Tdrstrik 

8 xaXXa F xoiiTCiv oin. E: xaiiTOv F' 11 ndw rot a 12 {>7ro»)£S£io; l'> 

15 (b; DEE'' : lijaTrEp al^' aute 7Tap(j.£vtorjS jj. pouit piinclis uotatuui F K! [jiaXXov 

ot a cfio? iiin. E 18 (o; (post TpsT;) trausponcbat post svavTta Torstrik 

TCivavTfa E 1'.) ijJ.7:£Oo/,X7i; xal -/paYavTivo; E" 20 7:Xrjata3TTj; y.at CtjXiott); a 

7iXTj!JtaTr)s E 21 xal Iti (j.aXXov] (jLaXXov 0£ F t(ov uni. aF o-jtio; D 

22 xal antc uotop oiu. DE post ovTa inscruit xal 7L£7:£pa3|i.£va Torslrik, codcm 

transposuit (X£Taj3aXXovTa ok Usencr 2.5 Ta (antc aTotyEia) om. E ot auto auyxpt- 

vo(i.£va F 2^) y.aTa toutov E" 28 XEyrj Eiiipcd. vv. 114. !•.") Karst. (>7. ()8 8l. 

u 
29 a'jv£p-/o(X£v ' aF: aijvep"/o(j.£v ]): a'jv£pyoij.£va E: a'jv£pyo(x^vTj{ E" ha zavTa F 

cf . Simplicius f. 8 "■ 4 30 Vtrxo; ey£i aF 3 1 tote aF TctTT^t aE xouTa F 26 SniPLICII IN PIIYSICORUM I 2 [Aiist. p. 184^15 

TOXi o' au oiscpu kX&ov' £c £Vo; sivat 6^ 

Trup xal oocup xai -caia xai i^spoc: airXsxov o'\to^ 
NcXyA: t' ouXoasvov ot/a xtov axa^XavTov sxaaxov, 
xal <I>tXoTrp £V Torsiv lar^ txrjxoc; ts TrXa'TOc; t£. 
b xat nXaT(ov Tp''a tXiV Ta xupt'to; aiTia Tiilrjai to te Ttoiotiv xal to 
-apaoctYtxa xat to xeXoc, Tpia oh xa covatTia ttjv T£ uXr^v xat t6 ei8o? xai 20 
To op-j-avov. 6 jxevToi ©EocppaOTO? xou; aXXou? Trpotaxoprjaa? "toutoi?, 
cpr^at'v, STTi^Evojxsvo? nXa'T(ov, x-;^ [xsv oo^io xat t^ ouvajxEt TipoTEpo? xoi? 
0£ /povot? uaTEpoc xai xyjv TrXEtaxr^v •Kpa'y|xaT£t'av TCEpt x^? Trptoxr^c; cptXo- 
10 aoot^ac -otr,aa'ix£voc, sTrsStoxsv* iauxov xat toTc cpaivo[X£vot? a'!^atx£vos xrj? 
~£pt cpua£U)^ taxopia?" £V -q ouo Tac; ap/ac [^ouX^Tat 7rot£iv t6 [x£V uttoxei- 
ixevov (o^ uXr^v 8 -poaaYop£U£t Tzoivhzyi^, t6 0£ ('oc aiTtov xat xivouv o 
•ir£pta-x£i x^ xou Ocou xat x-^ xou «YaUou ouva';x£t." 6 [xlvxot 'AXE^avSpoc 26 
lo^ xpEi^ Xeyovto? xd^ apxd? dTO|xvrjixov£U£t xtjv uXr^v xat x6 uotouv xat 
15 x6 -apd6£f|'[xa , xatxot aacptoc t6 teXcxov atTtov tou riXdT(ovoc Tipoai^EVToc;, 
Ev fjU 'fictf "X£-,'(otx£v OYj ot' r^v a^Tt^av YEVEaiv xai t6 Tidv xoo£ 6 ^uvtaxd? 
aiJvi(STf^(Sz.v. d-j-aU^c r^v d'^a\)m 0£ ouoevi -£pt ou6£v6c ou^ettoxe £-fj'iv£xat 
'^Dovo?." xat x6 £t6oc; oe x6 evuXov aacpdii; oiixat 7rapa8t6(oatv £v oic xai 
x6 duXov £i6oc xauxa -£pt dix^-^orv -,'pd'^(ov ' " xoux(ov 6^ ouxto? £/ovx(ov 
20 6[xoXo-f/jX£ov Sv [x£v Elvat x6 xaxd xauxd £i6oc ^y/^v^ ar(ivr^xov xat dvio- a» 
X£i}pov, o'jT£ a!jT6 £tao£/6[x£vov dXXo d'XXoi)£v ouTE auT6 Eic; dXXo t:oi lOV, 
dopaTov oh xat dXX(o; dvaiaUyiTov touto o ovj vorjat? eikrf/ev £iriaxo7r£Tv. 
t6 oe 6ix(ovu[xov ojxotov x£ £X£''v(i) OEuxEpov, aiaUr^x^v yEvr^x^v TrEcpoprj- 
;x£vov, ai£i -^tvo^xEVov x£ £v xtvt xoTKo xai TrdXtv exeTUev d7:oXXu[X£VOV, OO^lfj 
25 [XEx' aiaDr^aE^o; TTEptXr^Trxov", xat xpixr^v ettI xouxot^ zr^v uXyjv Tiapaoiotoat. 
Ttv£; [XEvxot xai [As/pt 6£xd6oc Trporj-ca-^ov xd? d[r/dq^ Et xai [xtj 
xds axoty£tto6£t?, waTTEp ot IluiIa-^opEtot xouc dTc6 [xovd6o? d/pt 6£xd6og 36 
dptUixou? dijydz eXe-^ov xtov dTidvxtov r^ xd? 6£xa auaxot/ia?, dc; dXXot 
dXX(o; dvi'([jOL<yjiV. xat ouxto? [xev xai ot ttXeiouc; xat 7r£Tr£paa[X£vac xio TrXr^- 
30 &£t xd? dp/dc; Xe-^ovxes 6t(jp£{)r^aav. 

Ttov 6£ dTrEipou? X(j) TrXir)i)£t X£-;6vT(i>v ot |X£v aTrXdc; eXe-^ov xai 6;xo- 1 Emp. vv. 103— 106 K. 76— 80 St. to't£ libri: «XXote a ttXeov DEE^F 

2 T^epo? aE^F: dipot; DE 3 dxdXavTOv exccaTij) Panzeibieter : dcTc<XavTov dTravxif] Sext. 
adv. matli. X 317: aTraXataxov ixaOTij) Useuer 5 ()iv Tpfa EE" 7 QeiicppaaTOs 
Phys. Opin. fr. 9 (Doxogr. 484,19) 8 od;£[ F 11 t6 (xev (bs u7rox£(f).evov ttjv 
uXtjv coni. Torstrik 12 verborum Tiavo£/^e — dyayoi) uil exstat nisi uav Se post lac. Viil 
litt. F Travoeyis aDE-': Ttavoeyd); E': Tiavooye; E'» cf. Piat. Tim. p. 51 A 13 Oeou 
DEE^: Oefou aF t-^ (auto toO dyai^oO) om. D 15 Trpol)ivTOs E^^ 16 cpTjGt 
Plato Tim. 29 D X£yo|j.£v 0£ libri cf. f. 107 >• 19 -fivTiva F Platouis memor 
^uv^aTTjOev Plato 17 dYaOos ydp f^v aF ouoeU Plato y^^eTai DE 18 oe 
om. E 19 Ypdcpu)v Tim. 51 E 21 ouTe auTO bis pouit E'': ouxe efs eaoTo Plato 
sed cf. f. 9v49. 49^3. 54 r 4 Ttot Wv Plato: tioioov DEE' : Tiotdv (supcrscr. (6v) F: 
Wv a 22 l7ita7.07ret F 24 dcl E''F d7roXX'j().£vov a: d7roXXud[j.£vov E»: dTio- 
X£X'j(j.6;ov DE: d7ToXeX'j[j.^vo sic F 29 ol] e^ E 31 post xai add. (>.7] aF SIMPLICIl IN PHYSJCORUM I 2 [Arist. p. 184 1)1.5] 27 

^svcts 01 03 cjvDsTou? xott avojxoYsvsr? xat evavxta?, xaxa oe xo ETrixpaTouv 6^ 
/apaxTrjptCo[x£vac. 'Ava^a-jOpac (xsv '(ap 'HYr^atpooXoD KXaCo[xsvioc, xotvwvV)- 
aac: tvjc 'Avactjxevouc: cpiXoaocptac, Tcp(oToc [XcTsaTr^as Tac -spt tojv ap/wv 40 
oo$a; xai TYjV sXXsrirotjaav atTtav dvcitXr^pwao, tocc [xsv a(o[xaTtxa^ dTrstpot>? 
5 iroir^aai;' TidvTa "fdp Ta 6[xoto[X£p9) , otov 5ou)p rj Trup rj /puaov, d",'Evr^Ta 
ixev eivai xat dcpi^apTa, cpatvsa&ai os Yivo[x£va xat diroXXu^xsva ao-j^xpiaoi xat 
oiaxpiast [xovov, TrdvTwv [xsv sv Trdaiv ovTtuv, sxdaTou os xaTa to STrtxpa- 
Touv sv auTtj) /apaxTr^ptCo[xsvou. /puaos ydp cpatvsTai sxsTvo, sv <o TroXu 
/puatov laTt xatTot TrdvTwv svovtwv. Xsyst "couv 'Avaga^copas oTt "sv 

10 TravTt TravTo? [xoTpa svsaTt" xai "ot(o TrXsTaTa svt, TauTa svo/jXoTaTa Sv 45 
sxaaTov saTt xat ^v." xai TauTd cpyjatv 6 ©socppaaTo? TrapaTrXr^attw; T<p 
'Avact[xdv3p(t) Xs-ysiv tov 'Ava^ayopav • sxsTvo? ^dp cpvjatv sv x-q otaxpiast 
Tou dTrstpou Td au-c^sv^ cpspsa&ai irpo? dXXyjXa, xat oTt [xsv Iv T(p iravTt 
/puao; r^v, YivsaOat /puaov, oTt os yr^, ^{r^v 6[j-oi<o; os xai t(ov dXXtov 

15 sxaaTov, <!>? ou Ytyo[XEV<ov dXX' svuTrap/ovT(ov TrpoTspov. ttj? os xtvVjasoic xai 
Tr^s "csvsas^o; airtov eirsaTTjas tov vouv 6 'Avaca"j'opac, ucp' ou 8taxptvo[xsva 
Tou; Ts xoa[xou>; xat tvjv t<ov dXX<ov cpuatv s^j^svvr^aav. " xat out<o [xsv, 50 
cpTjat, Xa[xpavovT(ov oocstsv dv 6 'Avaga^jopas Ta? [xsv uXixdc; dp/d? dTrsipou; 
TrotsTv, TTjV os Tr^c xtV7^as<o? xal Tr^? "i^svsasojs aiTtav [xt'av tov vouv * st os 

20 Ttg TTjv [xT^tv T<ov dTrdvT(ov uTroXd^oi [xiav stvat cpuatv dopiaTov xat xar' 
sioos xat xaTa [xsi^sOog, au^x^aivst ouo xd.q d^jyrj.<; auTov Xs^j^siv tv^v ts 
Tou dTrstpou cpuatv xat tov vouv (SaTs cpatvsTat Ta a(o[xaTtxd aTot/sta 
Trapa7rX7jat(os Troitov 'Ava$t[xdvop(p." xal 'Ap/sXaoc; 6 'Aftr^vaToc, m xat 
l'(oxpdTrj au"fi'S"j'ovsvat cpajatv 'AvaCa"[opou "(svo^xsv^o [xailr^T-^, sv [xsv TfJ 7r 

25 Ysvsast xou x6a[xou xat toT? dXXotg TrsipdTat Tt cpspstv iotov, Ta? dp/d? 6s 
xag auTd? dTrooi3<oaiv otaTrsp 'Ava^a^opa;. ouTot [xsv ouv dTrstpou? to) 
TrX/jilst xai dvo[xo"csvsT? Ta? dp/ds Xs"(ouat , tds 6[xoto[xsp£iac: TtUsvTs; 
dp/ds" 6i' T^v 3c atTtav out<o; s6o6av, 6 'AptaTOTsXyj? [Xct' 6Xt-cov 1 ot 6e — dvo|xoY£V£Ts om. aF avojxoiOYevets curr. iii avo[xoto[x£(-j£[s E-'- xaxa] xat xo: 

E-' t6 ^Trtxpaxouv o^ a 2 6 friai^o^jXou DE -1 dvcTiXrjpiuaEv E" [xev] 

responilet oe v. 15 5 dvo[j.otO[x£p7i E-i 7 [j.evov E" Tiaatv ivovxiov rectius 

infra f. 32^10 cf. Doxogr. p. 478,23 8 xapaxTr|piCo[x^vai DE cx v. 2 9 xo 

ypuafova ^axf om. a: conieci evi h Travxl xtX. fr. 5 Schoruii 10 Ttaat Travxo? 

E^ 0T(i) xxX. fr. G extr. Schorn. 6'tio libri et hic et f. 33 ^ 45 fortassc Simplicii errore. 

Theophrastus ot(ov (sic Usener) ex Anaxagorae oxEtuv (sic Preller) effecisse videtur cf. Ar. 
phys. I 4 p. 187'>(; 11 e£%.aaTO{ Op. fr. 4 (Doxogr. 479, 3) 12 ixetvoc scil. 

Anaxagoras. Siinpl. t6v 'AvaJaYcIpav vidctur cxplicandi gr. addidisse, (|ua ro taiiiou Thco- 
phiasti oratio obscurior cst facta. ixziw; siinilitcr usurjialuiii lialios f. 28vl3 
14 dvT^v Usener yfvEaDat aE"E: ytv^ailto D: yevEailto E 15 EvuTrap/cIvTtov E" (cf. 

Ar. phys. p. 187 »37): urapyovxtov aDEF 17 xo'a[xoc F ^cewTjaav aDE: ^YevvTjaav 

iu dy^vvrjaE corr. E": iy^vvrjaE F (xev ouv Siinpl. f. 33 ■■ 3!), ubi idom Thcophr. loous 

melius itcratur 18 6 dva^aYopa» hic addidit Siinpl. 1'J t6v voOv iiic add. Sim|»l. 

x6v vuv 1<> 20 UTtoXauot DE 21 auxov al"i''F: aux(I)v DE: aux(i) Siiiipl. f. ^^^^^ 

XE om. a 23 dva^fixavopo; F xal dpyafXao? 6^ E" 24 a(oxpa'xr) aD : a(oxpdxEt 

EE": acuxpdxrjv F ^E^oyi^rxi E: auyYEyovat a 2(5 otoioatv a dirEp E" 

28 6 om. E" 28 SniPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15] 

ipci. ccTCOYVovxcs "('«p Tou zhai -jivsaiv, oioxi xo yivoixcvov t^ s; ovxo? t) 7^ 
£x p,-}] ovTo? dvctYXYj "^tvsaOat, sxaTspov 8s douvaTov, au7xpta£t xat oiaxptast 6 
Tyjv ooxouaav "jivsatv xat cpDopav dTroosocuxaat. 

AsuxikTtoc 02 6 'EXodx/^c r^ MtXr]aio? (djxcpoxspu)? "('dp Xs-^sTai Trcpt 
5 auTou) xoivcuvT^aas napjASVtor, xr^c cptXoaocptas, ou xrjv auTTjV spdoias Ilap- 
ixcvtorj xat Esvocpdvsi Ttspt tujv ovtwv ooov, d}X u>? 8oxsT ttjv svavTtav. 
sxstvtov "jdp sv xai dxtvr^Tov xat d",'£vr^Tov xai 7rs7rspaa[X£vov T:oto6vT(ov to 
-dv, xat To [XTj ov [irfik C,r^-cXv au^f/topouvTtov, outo* dTistpa xai dsi xtvou- 
ixsva uTTsDsTo aTotysia xaq dToixoo? xai xoiv sv auxoT? a/r^ixdTujv dTistpov lo 

10 To -XrjOos otd To ixr^osv ixdXXov TotouTov tj TOtouTOV stvat [xauxr^v "(dp] xat 
"j'£V£atv xat [xsxa[5oXr,v dotdXst-KXov sv xoTc ouat Oswpoiv. sTt 6s ouo^v 
jxdXXov To ov r^ to [xtj ov uTrdp/stv, xat atrta o[xota); sTvat toT? Y^vo^xsvot? 
dix'i(o. Trjv "j'dp Toiv dxo[xu>v ouatav vaaTrjv xai 7rX7)pr^ U7toTti}sixsvoc: ov 
sA£",£V £ivat xai £V Toll x£V(i) (pip^ai^at, 07:£p [xrj ov sxdXst xai oux sXaTTov 

15 Tou ovxoc sivat 'fr^at. 7:apa7rXir;at(o? 6s xai o sxaTpo? auxou Ar^[x6xptxo<; 
6 'Aj35r^pixr^? ^PX^'* £i}£"o 'o ^iXr^psc xai xo xsvov, div xo [xsv ov, xo 0£ 15 
[xfj ov iY,dl.zi' (oc (*|'dp) uXr^v xoTc ouat xdc dx6[xou; u7roxti}£VX£? xd Xot7rd 
"C^vvtoai xaTc otacpopaTc auxuiv. xpsTc os £iatv auxat pua[xoc xpoTCTj ota- 
i)t",'T5, xauxov 6i stTTsTv a/f,[xa xat Usatc xat xd;tc. ^rs^^uxsvat "j'dp x6 

20 o[xoiov U7i6 xou 6[xotou xiVcTaUat xat '^ipsaUat xd au"j"j'svfj 7rp6c dXXr^Xa 
xai xtov syriixd-(}iv sxaaxov stc sxspav s"cxoa[xou[X£vov au"j'xptatv dXXvjv 7rotsTv 
otdDsaiv waxz suXo-j^^oc dT:sip(ov oua(ov xuiv dp)^(ov 7:dvTa Ta 7:di)rj xai '2« 
xdc fjuaia; d7:o6(dastv s7:/j"j"j'£XXovxo, ucp' ou xi xt "j^tv^xat xai Truic. oi6 xat 
'iaat [xovot; xoTc; d7:£tpa 7:otouat xd axoi/sTa 7:dvxa au[j,paiv£tv xaxd X6"j'ov. 

2:> xat xuiv £V xaT? dx6[xot; (5'/r^\i.d~(av d7:£tpov t6 TcXfjt)6? cpaat 6td t6 [xr^OEV 
[xdXXov TotouTov fj TotouTov stvat. TauT/^v "|'dp auTOt Tf,; d7:stpta? atTtav d7:o- 
6t66aat. xai Mr^Tp66(opoc os 6 XTo? dpydg ayj.oov xt xd? auxd? toT? Trspt 
Arj[x6xpiTOV TxoisT, x6 7:Xfjp£g xat t6 xsvov xdi; TrptoTac; aiTia? u7:oi>£[X£Voc, 
(ov t6 [xsv 6'v, to os [xrj ov sTvat" 7i:£pt os Tuiv dXX(ov i6tav Ttvd 7:otsTTat 25 

30 TfjV fxs»)o6ov. auTr^ (x^v f| auvxo[xoc 7:spiXr^'j/t? xtov taxopr^[xsv(ov 7:£pi dpyjhv 
ou xaxd )(p6vou; dva"j'pa'^£Taa, dXXd xfjV xr^q 66^rj? au"(Ysvstav. 

Ou ypfj Oc Tou? ToaauTTjC dxouovTa? otacpopd? vo[xiCstv svavTtoXo^^iac 
sivai TauTa? Tuiv (ptXoao'^r^advT(ov , 6t:£p Ttv£c Tat? laxoptxaT? [x6vat? dva- 
■(pacpaT? £Vxu"C}^dvovx£g xat (xr,6£V xuiv X£"(0[xsv(ov auvtsvxs? 6vst5tCstv S7:t- 1 '(v/riii.vw DE 4 AeuxtTrTioc xtX. cf. Tlieophr. Phys. Opiii. fr. 8 (Doxogr. p. 483, 11) 

8 auY/iof^ouvTiov Parmen. V. 45 9 axor/Eta DEE-^: xd GTmydoL aF 10 Ta^JXTjv yap 

DEE^F: Ta-jTTjv a: delevi librarii errorem ad v. 26 delati 11 dotcEXTjTtTov E 

ouoEv DEEa: 06 evF: ou a 14 cp^psa&at -Aoa OTrep E^F 16 au8rjp(T7]s DEF 

'ip/'i;] Ta; dp/a; DE t6 post I&eto om. E=' 17 ydp u: om. DEE^^F 18 Tpets 

8{£taiv E» 8iaaT|Y-^ EE» Tdct; xai %ioi<; aF sed cf. Arist. Metaph. H 2 

(1042i>14) 21 ^/.-/oaixouiAEvov libri: corr. Usener ct Torstrik 23 Tt om. a 

24 S'j[xpa(v£t E 26 aWavDEE«: tyjv aWav aF 27 Tt ora. a 28 t6] Tdj E 

30 t5Topo'j(jiv(ov a 31 post dX/.d iteraut contra morcm xaTd aE» 32 tou? aF: 

T7)? DEEa SIMPLICII IN PnYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15] 29 

yj.ioooai, xaiToi [luptoi? ayiaiiaaiv auTol xaTsa/tciixlvoi ou Trspt Tot? cpustxa? 7«" 
dpyd^ (toutcov yap ouS& ovap s-aiouatv), dXXd Trspt tv^v xai)aipiatv tTjC; 30 
Osta? u-cpo/r^c. ouosv os lau)? X^i^p^^v oXiyov -aps/pav-a toic cpiXojxaDc- 
CTepoi? ETrtosicat, :ru)c xaiTot otacpspsailat ooxouvtsc oi TtaXatoi -spt toc? 
5 Toiv ap/Sv oo^ac, Ivapixovico; oixuj? auixcpipovTat. /7.1 -('ap ot txkv "pt tTjC 
vor^-r^<; xai -pwTr^c: d[jyr^; rAz\iy[}r^anv , wc Hsvo^favr^c T£ xat llapixsvio/^c 
xat MsXtaaoc:, 6 \ikv Hsvocpavr^s xat IlaptxsviorjC sv Xsyovts? xai -STispa- 
a[xsvov. dvd'[y.ri -j'ap to sv tou TrXi^ilous Trpou-ap/siv xat to Traatv opou 35 
xat TTSpaToc: arctov xaTa to irspac [xaXXov f|-sp xaTa tvjV airstpiav acpopt- 

10 C£5i)at xat To TravT"^ TsXstov to tsXo? to oixsTov ot-stXr^oo? TrsTrspaatxsvov 
sivai, [xaXXov os tsXoc Toiv Tzdvzuiv, «><; xai dsfyr^' t6 -,'ap aTsXsc: svoskc 
ov ouTTto Ttspa? d~stXr^cp£V. itXtjv 6 [xsv Esvocpdvr^c (ju; TrdvTwv a't'Ttov xai 
TrdvTcov uTTSpavs/ov xat xtv/^asto? auTo xat f^ps^xtas xai mc, Tzdar^^ dvTtaToi/ta; 
s-sxsiva Tttjr^aiv, toairsp xat 6 OXdTtov iv t-^ Trpwro u:ro!>sast llap[tsvtoou' 

15 6 os napixsvtor^.j t6 xaToc Ta auTot xat (oaauTto? s/ov auTou xat -dar^? lo 
[xsTa[5oXfjC, Td/a os xat svspYstac xat ouvd[x£to?, STrsxstva Osaad^tsvo? dxi- 
VTjTov auTo dvu[tv£t xai [tovov to? TrdvTtov £Q'(jprj[t£vov 

oTov, dxtvr^Tov TsXii^st, Ttp TrdvT' ovoix' slvat. 
MsXtaco? Ss t6 [xIv d[X£Td,3Xr^Tov 6[totto; xat auT6c s&sdaaTo, xaTa 6s t6 

20 dvsxXstTiTov TTj? ouata? xat t6 dVstpov Tfj? ouvd[xsto? dTistpov auT6 dTcscpv^- 
vaTO (oa7t£p xat dylvirjTov OYjXot 6s fj 7r£pt Tf^? dTrEtpia? dTroo^t^ts xaTot 

TaUTT^V Y£VO[X£Vrj Tf^V IvVOtaV. ''■pVlOt "^'dp' "oT£ TOIVUV OUX £"j'EV£TO ECTt T£ 

xat dsl fjV xat sOTat xai dp/f,v oux £/£i ouos tsXsutt^v, dXX' dirstpov saTtv 45 
£1 [xsv -,'dp s-^svsTo, dp/fjV dv £t/sv (7jp?aT0 -j'dp dv ttots -j'tv6[xsvov) xat 

25 XeXsUTV^V (iTsXsUTT^as -(dp dv). OTS O^ [tf^T£ TjpcaTO [xfjT£ £T£X£UTrja£V d£t 
T£ f^V, OUX £/£l dp/fjV Ou3l TsXsUTTjV [dKkd. d'7r£tpOv]." OUTtO? [XEV ouv 

£i; t6 xaTa /povov dvap/ov xai dT^XEUTr^TOV xat dst 6v 6 MsXiaaoc d-t- 
otbv dirstpov dTrscpf^vaTO. t6 os TOtouTov xat 6 Ilap^xEVtOT]'; auTtj> [xapTupEt 
XI",'(ov ot' auT(ov ayzZhv Ttov pr^^tdTtov 2 christianos, quos significat S., dcfendit monachus quidam in marginc: ou 7.a&atpouji.£v 
(i>; ctv&ptu-fsavTa Xeyovtc; tov ■i}£lov Xoyov ciXX' Iv ttj obAtioL [j.£yaX£tfJxr|Tt xat r£pt(o-Tj cpyAax- 
TOVT£; rpo!J7.'jvo'J[j.£V <b; atuaavxa Tjjxa; ot' acpaTOv ciya&OTrjTa I)E 4 <5tacp^p£tv aF 

5 oXto; E=* iTfi om. DE 6 ot£tX£y8Tjaav E 9 ticpopfCEcilat aE(D ol)litt.): 

cicpavtCEa^oti F: aocpfCeoflctt E" 10 dTOtXTjcptiJ; D II fort. cipyTjv 12 outco F 

13 («s Tidarjc DEE^F: (bi; om. a: SXojc TrdarjS tentabat Torstrik 14 tou llapfxeviSou a cf. 

Plat. Parmcn. p. 144E sqq. 18 ofov libri. olov icgit S. apud Platoncm Theaet. p. ISOE 

qucm hic ct f. Sl^li). sequitur. veram Parmenidei ver.sus (97 K., 101 St.) formam exhibct 
infra f. 19 »25. 31 ''12 -avTl ovofj.a hic libri: TidvTTj o. f. Sl^lS ubi item ex Platono 

haustuin: Ttdv ovo[i' a 20 dv£xXrjTiTov DE u7r£cpTivaT0 E" 21 d7t(>8et;tv a 

22 cpT)al Melissus § 7 Braudisii p. 190 cf. Simpl. 1.9^13 et plenius f. 23^49 eaTt 

o^, del ^v f. 9^13. 23^49 24 YivcJfxevov constanter Simplicius: yevdfxevov reddendum 

Melisso cf. Spengcl ad Eudomi fr. p. 18, 18 25 iT^XeuTrjae ydp dv ttote, ytvi^^xevov ov 

f. 2Z^bl. 54 2G dXXd dTretpov ex v. 23 interpolatum. gcnuina clausuhi servatur 

f. 22 '■■ 52 28 -/ol 6 7:ap|A£v(or;i to toioutov auTtjj fx. aF 29 Xeytov vv. 5S — (iO 

Karst., G4 — G6 Stein. cf. Simpl. f. 17^34. ^G--^^. 31 '•39. de caeb p. 250aG 30 SMPLICn IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184 blG] 

(bc: aYsvrjTov lov xal dvcuXs&pov lcxiv, 7r 

OuXoV [XOUVOySVS? T£ xal dtTp£[Jt.£C 1^3' CXTsXEaTOV, 60 

ouSs tcot' ^v ouo' laTcti, £Tr£i v5v IsTtv 6[xo[) Trav. 
ouTtu [X£V oijv xal outo? ois av£xX£i7rTov xal (uc: a"|'iV7]Tov xal a7r£ipov 
5 £iva(' 'i/j(3i. TTjV 0£ Tou "ipaTO^ ivvoiav 8i' £X£rvajv ior^Xcoaz xmv liTtov 
TauTov t' £v TauT(o T£ [lovov xaD' £aUTO (t£) x^TTat. 
ouToj £[X7:£Oov aui)i [x£V£i' xpaT£p7] yap ava^yxvj 
Tr£ipaT0s £v 0£a[xotStv £)(£t, x6 [xtv a[xcpl? £Epy£t, 

OUV£X£V OUX aTcXcUTr^TOV t6 IoV 0£[Xt? zhoLi' 

10 £Sxt "(ap oux £t:io£U£;* "j" [xrj lov 0£ av TravTo? ioEiTO. 

£t' yxrj OV £3Tt Xai 00'/\. \ [XYJ OV, aV£VO££? lcJTtV, OtV£VO££s 0£ OV T£X£t6v 7^ 

loTt, TsXEtov 0£ ov iyEi teXo^ xai oux laxtv aT£X£UTyjTov, teXo^ 0£ £/ov 
ir£pac iyzi xai opov. out(o? [xev otjiv ouO£[xta xaxa xa^ ivvotac; twv dvopwv 
TouTcuv -(iyjvzv ivavTio^atc Iv oF? Trspi xou auTou Xlyouat. [xeteX&^juv oh 
15 aTTo Tuiv voT^Toiv Itti Ta ata{>r^Ta 6 Ilap^x^vtSTji?, TjTot dTio dXrj&Eiac; mg 
auToc «pr^atv £7rt oo^av, Iv oU XlyEt 

Iv rm aot Tiauto Trtarov Xoyov rfih vovj^xa 

dixcpk dXr^lktr^c, Socac o' diro touo£ ppOT£iouc 6 

[xdvi)av£, x6a[xov i\ioiV iizimv dTraT/jXov dxou(yv, 
20 Twv Ycvr^Ttov dp/ots xai auTo; aTot)^£i(oO£t? \ihv tyjv Trp^oxr^v dvTi&^atv eO^eto, 
r^v cpto? xaX^r xai ax6Toc (r,) Trup xal yfjV tj uuxvov xat dpatov r^ TauTov 
xat £T£pov, X£"j'(ov £cp£gf,c Tois 7rp6T£pov Trapax£t[XEvotc; ETTEat 

(xopcpdc ^dp xaTsUEVTO oiSo YV(o[xaic; f^voixdCsiv, 

Toiv [xtav oij /pEtov Eaxiv, £v (o Tr£7rXavr^[X£vot £ta['v 
25 dvTia o' ExptvavTo OE^xa; xat a>^[iaT' sikvTo 

y(optc d7r' dXXr^Xtov, r(j [X£v cpXoyo; atOlptov Trup lo 

f(7rtov *{* t6 [xe^' dpat6v eXacpp^v, EauTto 7rdvToa£ xtijuT^v, 1 dtYEvvTjTOv im iov F 2 (xovoyevi; DE ts om. aF ■/j8' dtx^XEaxov aI)E: ri 

b 

5' ix^XeiT (d-^Xc3xav) E«: rj ctT^Acarov F: o'jo' aTeXeCTov Brandis cf. tatnen f. 17''35. ^(i''^^ 

nollenber^ Empcdoclea (Berl. 185,')) p. 27sqq. 3 ouoe eaTat E vijv EEa: vuv aD: 

ouv F 5 i-M^ vv. 85—89 Karst., !)0— 95 Stein. cf. Simpl. f. d<^21. 31 '-20, ^7 G TauTov 

t' Iv E-'': xauxdv te ov Iv aDF: TauTOv te 8v xcd iv E te (xevov aE-^^F: [jivov -/al DE 

lauT^ Tc f. Sl^^O, ^8: lauxo (om. te) hic omnes libri 7 au&t; Ea 8 exov E" 

t6 [xtv Simpl. f. Oi^^S. 31^8: te jj.tv hic libri ajj.cpE(: (sic) erpyet E» 9 axeXEu- 

ttjtov t' iov D: dtxeXEUTrjTo^v x' iov E: dTeXeuTrjTov xeov F 10 iTztoees DE fXTj £6v 

-xtX. legit Simplicius cf. Stein ad h. v. p. 790 6e DEEa: ydp aF TravTto; aD 

13 o'jOE(xfa ora. aF ivvofaj] aiT^as DE 14 TOUTtov ou y^yovev a 16 o()$av Iv 

ors — cpopa? f. 8^46 om. E^» X^yet 109 — 111 Karst., 113 — 115 St. cf. f. 9^9 

18 a(i.(pt(; F: <i[xcpl aDE 19 dTraTTjXdiv sed corr. F' 20 t(ov (j.£v yEvrjT<ov a 

21 7j ante Tiup addidit Torstrik 22 Xey^ov 112 — 118 K., 116 — 122 St. cf. f. 

9 '•10. 38v54 TrpoT^potc a 23 yvto^xas f. ^--ll cf. Steiu p. 794 25 dvT^a 

aF: i^avzla DE o' i-/p(vavTO a: oe -/.pivavTO DEF 27 tjttiov t6 DE: fjTrtov ov 

aF: TjTitdcppov Prcller cf. f. 9 '"12. 39 '2 (XEy' dpatov sic libri: rjTrtov £(j.[xev dpaiov 

coni. Stein. IXa'.pp6v quod Siinpl. tiil)us locis testatur induxcrunt Karsten, Stein SIMPLICn IN PnYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15] 31 

T(p o' sxepio |i.7j TcuuTov «Tap xaxsivo xaT' auTo 7^ 

TavTia, vuxt' d3a^, Truxtvov Ssfxas ejjL[3piv}£? ts. 
xat OYj xal xaTaXoYaSyjv [xsTa^u twv ETruiv efxcpspsTai Tt pyjosioiov uiq auTou 
nap[i.svtoou s)(ov ouToJs* "sTrt T(t)3s laTi to dpatov xat to Ospjxov xat to 
5 cpdo? xal t6 fxaXOaxov xat t6 xoucpov, sirt os zc^ Truxvto (ovo[j.aaTat t6 
(|iu)(p6v xat 6 C^(po? xat cJxXTjpov xat (5apu ' TauTa ydp dirsxpit)/] sxaTsp^o? 
sxaTspa." ouT(o aacpois dvTi&STa ouo OTotj^sta eXaPs' oto TrpoTspov sv to ov 15 
ou' eYV(o, xat TceirXav^a&at 6s cpvjat tou; ttjv dvTt&satv tojv tyjv Ysvsatv au- 
vtaT(ovT(ov aTotj(st(ov [i.7] auvop(ovTa? ■») [xy] aacpci? dTroxaXuTTTovTa?' (pTtsp 
10 xal 'AptaTOTsXTj? dxoXouOoiv dp/d? s&sto toc evavTta. xat -;rotyjTtx6v os 
atrtov ou a(o[i.dT(ov [xovov t(ov sv t"^ Ysvsast dXXd xat da(0[xdT(ov t(ov t7)v 
■/evsatv au^xirXr^pouvTojv aacpuis Trapaosotoxev 6 llap[xsvi6yj«; Xsy(ov 
ai o' eTct TaTs vuxto?, [xsTa 5^ <^Xoy6? isTai alaa. 
Iv 8s [xsatp TouT(ov oat[x(ov tj TcdvTa xupspv^* 20 

15 •{• TrdvTa "ydp OTUYSpoTo toxou xai [xt^ctos d'p}(st 

Tce[X7uoua' d'pa£vi dijXu [/.rfzv to t' svavTtov auOt? 
dpasv 07]XuTsp(p. 
'AXXd 6rj xat 'EixTre^oxXr^? Tcspt ts tou votjtou xoa[xou xat irspt tou 
aia&yjTou 6t6dax(ov xai sxsTvov toutou dp}(STU7rov irapd^etY^xa Tt&s[xsvos sv 
20 exaTep(p [xsv dp^d? xat arot^^sTa Ta TSTTapa TauTa TsDstxs Tcup dspa uotop 
xai YTjV, xat Trof/jTtxd aiTta TViV (ptXtav xai t6 vzXkoi;^ tcXtjv oTt Ta [xev ev 
T(j) vo7jT(p zji voYjT'^ evtooet xpaTou[xeva 8id cpiXtas [xdXXov auvdYeaOat cprjat, 25 
Ta 8^ ev T(p aiat}"/jT(p utto tou veixou? [xdXXov 6taxpivea&at. (o xat 6 
nXdT(ov xaTaxoXou&(ov, t^ 7rp6 tou IlXdTtovos 6 Tt[xato?, ev T(p Trp(dT(p 
25 7rapa6stY[xaTi to) votjto) Td? TeTTapa? t8sac Tcpou7rdpj(stv cpirjai Tas d^ro T(ov 
TSTTdp(ov aToty^st'(ov )(apaxTyjptCo[xsva; xai t6v TSTpa[xspyj toutov xoa[xov 
Tov atai)yjT6v sv iT/dzoi'; Trapayouaas, tou vsixoug evrauOa xpaTouvTOs otd 
TYjv d7r6 T^? vorjTTj? ev(oas(Os uTropdaav 8tdxpiatv. xat yeyovev 6 Xoyos 
auT^j) 7rept d[xcpoTep(ov Toiv x(Da[X(ov xotvos, TrXyjv xat outos (Os ev uXyj? 'W 
30 X(3Y(p Ta TeTTapa Oek aTotj^sTa ttjv Trspt auTd svavTt(oatv t^; cptXtas xat 
Tou vstxou? Ei)sdaaTo. oTt ydp ouy (o? 01 7roXXot vo[xtCouat cptXta [xsv 
[xovyj xaT' 'E[X7r£8oxXsa tov voyjt^v eTrotyjas x6a[xov, vsTxos 8^ [xovov tov 1 xax' aoTov xavtfa F: xata Taoxo Tdvavxfa DE: xax' auto Tavavxfa a: in Simplioiano 
KATAYTOTANTIA latere xax' ai)To5 avxfa vidit Stoin 2 vjxx' aoarj TruxtvovE: 

v6xt' (iSa r] tiuxtjvov D: voxTaSa rj (rjOe a) 7:uxtv6v aP 3 xal (post Srj) oni. aF 

fjr]a£t5[ov Mclissi putahat Stcin p. 7!)r) G 6 Ccj'cpos Stcin: t6 Co'cpo; libri t6 ante 

axXrjfiov ct anto Papu addidit a 7 avTtt)ETa E: dvTtt}^T(o; aF: oblitt. D 5t6 t6 

TTpoTEpov 'h t6 ov dTi^Yvu) volcI)at Torstrik 8 06' lyvto scripsi: ot^yvio lihri !) (SiaTrep 

F 10 ei)jTO xd IvavTia dp/dj aF 12 Adytov w. 120— l;i() Karst., 134— 138 St. 

cf. f. 9rl7 14 oat[j.ov(rj ndvTa F 1.5 ttcivtt] Mullach, Traatv Stcin c/p^ct DE: 

<ip/r] aF 1(1 [Aty^v t()t' (Tf^xe DE) lihri: (xiYriv, ti^t' Stcin. (xtyrivat Ivavxfa t' Proller 

auTtc F 18 Toii voO tou xf^ap.oo K Ticpl altcr\nn oin. aF 1!) TrapdSctyiaa 

dp/^TOTTov aF 21 xal (ante yrjv) oni. F 21 IIXdT(ov Tini. 3!)E S(|(i. 27 aiaDrj- 

Ttxov a TTapdyouaav F 28 dTtopdaav aK 29 xal outo; Enipcdoclos 32 SIMPLICri IN PHYSICOKUM I 2 [Arist. p. 184^15] 

ai3{)"/jTov, aXX' ajj.cp(o ■Kavzoiyfjii oizsioj? 1)3(0031, axouaov auxoS T(ov ev toTc 7^' 
OusixoT? X37ojx3V(ov, 3V oic xat tt^? 3VTaui)a o-/iixioupYixrjs cuYxpa5£(o? tyjv 
'AcppooiTr^v y;toi ttjv cpiXiav aiTtav cpr^ai. xaXsT os to jxsv irup xat "HcpatSTov 
xat ^Xiov xai oXoya, to os uotop oixppov, tov 6s afpa atOspa. Xsysi ouv 35 
5 ~o)J-ayo'j IX3V TauTa xai sv TouTot; os toT? s-scitv 

■Jj Ss )^l)(bv TouToiatv Tsr^ auvsxupss [xaXtcTTa 

'FI'iaic»T(o t' ou.[jp(o Ts xat aii^spt 7raix'^avrj(ovTt, 

Ku-ptoo? op|xtsf)3Taa TsXetotc sv Xttxsvsaatv, 

eXT^ oXtYOV JXSlC(OV sTt£ kXsOV S3TtV £XaC3(0V. 

10 cx T(ov arixa ts y^vto xat aXXr^ ^Tosa aapxo;. 

xal -po TouT(ov os T(ov £k(ov sv aXXot; ttjv 7.[x'^oTv Iv toTc: auToTc svsp- 
Ystav 7:apaoto(oat Xsy^ov 

srst NsTxoc }x£v ivspTaTOV fxsTO [3svi)oc 
otvr^c, sv 03 [xsarj <I>tXotr^c aTpocpaXtYY' Y^^^y^^^^ ^ 

15 £v r^ 07) Ta'o£ •jrdvTa auvsp/STai Sv [xovov stvai 

oux a'^ap, dXXa DsXr^ixd auvtaTd[xsv dXXoOsv dXXa. 
T(ov 0£ T£ }xtaYO[L£V(ov /£Tt' £i)v£a [xupia Ovr^Toiv. 
TToXXd 0' d'[ti/i)' £aTr^x£ xspato[x£voiatv evaXXd^, 
oaa' £Ti NsTxo? spuxs [tsTdoaiov ou Y^p d[xs[t'f£(o; 
20 TT(o Trav scsaTr^xsv £-' la/aTa T£p[xaTa xuxXou. 

dXXd Ta |X£V t' £V£[lt[XV£ |X£X£(OV, Ta §£ t' i$£,3£pr^x£i. 

oaaov 0' ai£v uTr^xTrpoOsot, Toaov atsv £7n[)£i 
ry7:io'.ip(ov OiXoTr^To; d[X£[tcc£o? d'[i[5poTos 6p[X7). 
ai'j/a 0£ OvrjT' £'iuovTO Ta 7:piv [tdOov di)dvaT' sTvat, 45 

25 C(opd Ts Ta 7:piv dxpr^Ta otaXXd^avra xsXsu&ou?. 1 a'f(o E -aw-a/r/j oixotojc coni. Torstrik 3 7:10; v.aXzi to; arov/ziot. 'E{j.r£ooxX^c 

in mrg. DE 4 ovtv] os a 5 eTreaiv 215—219 Karst., 203—207 St. 6 p.aXia-za 

etiam f. 74'>2 recte cf. v. 9 7 Tycpafsroa xe ofx[3p(o I)E 8 opixtsSelcia recte F : optxr)- 

cjihloa aDE: opixtaSelcii Stein Xt|j.eveatv DE 9 [xet'C(ov DE: [xelCov aF iMncio-^ 

DE: eXaaaov aF: versum explicahat Stein, ^Xfyov }j.e(C(ov ^txe TiXerjveaatv iXaaacuv recte 
corr. Panzerbicter 10 a'f[xaT' e-cev-oE: aiixa TiyevToD: at'[xaT' iyivovto aF 11 tyjv] 

-olv F ^;epYct'ai E 12 Xeyor/ vv. 166 — 181 Karst. 171 — 185 St. cf. Simpl. de 

caelo II 13 p. 236^26 Karst. 15 h rfj ot) aF: Iv t^ ot DE: ev»' y^St) corr. Bergk 

16 i^eXrj[xa DE (et codd. JP de caelo): O^Xrj[xa F: SeXtfxva a: 6)X lOeXrj^xa plerique edi- 
torcs a-jviaTaixev aF : auvtaTa[Xcv DE aXXa de caelo codd. P et Taurin : aXXo libri 

18 a[xtx T£aTrj7,e-/.epaaij.evotat D : a[xf/.T' laxt 7.c-/.epaa[xcvotatv E : a[x[xtxTeaTrj7.e7.epaa[X£votatv F : 
afxtx-' ?aTT,7.e 7.£paaaa[X£votatv a. scripsi quod de caelo exstat x£pato[x£votatv 19 d(j.e(xcpe(o; 

recte libri: a[x' d(x'ft; Panzerbieter: d[xcf.a'.f£(u; de caelo libri unde dcpaupuij volebat Stein 

20 r.io Tzm aF : oyTrcu Tiav DE ex 7^47: to tthv de caelo : i; t6 Titiv Bergk : TtdvTco? Stein 

21 o^ t' om. E 22 oaov DE uTrexTipo&^ot DE et de caelo: 'jTrexirpo&eet aF 
T<5asov E 23 rjTrt^jccptov de caelo: tj Tzicppojv a: 7rtcpp(ov DE: r) Trepfcppcov F cptXoTr^TO; 
DEF de caelo (P): cptXoTr,; a d(j.e[xcp^o? DE: d[x£ixcp£(o; aF: d(xcp^aaov de caelo (P): 
r|7:to'.ppojv cpt>/yTr,; t£ 7.at e(x7rea£v d(j.ppoTos op[x-;^ Stein dpporos E' 25 Ctupd 
oe a rr/prTa Tlieo|)tir. ap. Atben. X424A: dxpi-a libri SIMPLICn IN Pm^SICORUM I 2 [Arist. p. 184b]ij] 33 

Tuiv OE xe \iia'(o\iiv(ov X^'^'^' s^vsa fiupia ftvTjToiv 7^ 

TavToiat? t8£-i{)(3iv dpTjpoTa Oauixa lOsaOat. 
£V 07J TOUTOt? cacpto? xat Ta ftvr^Ta £x tt^; '^tXia? 7jp}i.6s&at 9/^51, xai sv 
oFc: Yj cptXia iTrtxpaTsi ouirto ttSv i^scSTTjxevai to vsTxo?. xat sv Ixstvoi? 8k 
5 ToT? ETrsaiv, Iv oF? xai Ta YvwptaixaTa sxa'aTou Toiv TSTTotptuv aTotysitov 
xat Toui vetxou? xat t9j? cpiXta; Kapaoiotoat. aacpto^ tyjv dixcpoTv iv Traat 
fiT^tv Tou T£ vetxou? xai tt^; cptXta? lcecpTjvev. eyet os outcuc' 50 

r^sXtov }XcV Ocpixov opav xat Xaix-pov d-dvTiij, 

dij.,3poTa 0' oaa' f eosTat xat dp^sTt osusTat auYrj, 
10 oix^pov 0' sv iraai SvotpsovTd ts pt-^aXsov ts, 

sx 0' aivj? TTpopsouat OsXr^txd ts xat aTspSfoixa. 

sv os xoTtp otdfxop(pa xai avoiyjx TrdvTa TtsXovTaf 

cuv S' ipyj kv cptXoTTjTt xat dXXii^Xotai iroOsTTat. 

sx TouTtov ydp Trdv^ oaa t' r^v oaa t' saTt xat saTat 
15 osvopa Ts pspXdaTTyXs xat dvsps? ^os Yuvaixs? 

Or^ps? t' ottovot Ts xai uoaTo|{)pEix[xov£? iypo^ 8' 

Xat T£ 0£0t 6oXt/at(OV£? Ttji^^at CpEpiOTOt. 

xat oXiYov os TrposXiltov cpr^atv 

sv o^ fxspst xpaTsouat irsptirXojxsvoto xuxXoto 
20 xat cp&ivst £ts dXXr^Xa xat au^sTat Iv fxlpsi aiarj?. 

auTa -^dp laTtv TauTa, ot' dXXvjXtov o^ x^lovTa 

"(ivovt' dvOptoTrot ts xat dX).a)V sOvsa xr^ptov 

dXXoTs [XEv ^tXoTYjTt auv£p5(6}X£v' £t? sva x6a[xov, 

dXXoTs 8' aij 6t/' sxaaTa cpopoufxsva Nstxso? s)(t)st, 
25 staoxsv Sv aufxcpuvTa to Trav u-sv£p»)s Ysvr^Tat. 5 

ouTcuc -(j fxsv (sv) sx TrXsovfov fxsixd&r^xs cpusaOat 

1^61 -aT^tv 6tacpuvTo? svos TrXsov' IxTsXsOouat, 1 fxiCTOfA^vcov E yelTat DE 2 ravTofott; aF : -avTo{at5iv DE {oeecfatv DE 

3 ■?jp[j.'ia!}Tj ¥j tpTjit F: cpaat aDE G cptXta; — xai tt); (7) om. E ttjv 

dtfxcpoTv — l-/Et oin. D 7 outio; vv. 12(5— 135 Karst., 98—107 St. cf. Sirapl. fol. 34^32 
8 6pav aDE ct f. 34a32: opa F (opa Plut. de pr. fngid. 13 p. 949) xal XafXTtpov 

DE : xat i^epfxov aF 9 oe 035 ' loe-at aDE : os oaac o^ te F : ' oaaa ISeTto 

f. 34r32: putabam 0' oaaa Oiei te, alii alia aby-i] E 10 ovom^ovTa sic libri cf. 

f. 34r33 11 TipoppEOuat DEF yeXTjfxa Te D': M7][xva te ED'-: ^eXi^fxaTa F: ^iki- 

fxvaTo a: diXTjfxa te f. 34r34: O^Xyfxva te recte con'. Sturz aTspEtoTra melius f. 34r34 

14 ir. Tuiv a Travxa oaa [oaaa F] te tjv oaa [oaaa F] li latt DEF: rctvft' ooa' ^v, 

^aaa T^ laTt a 15 o^vopa aF: of^opea DE te ^zpAaTr^y.z libri cf. ad f. 34r3G 

17 ooXtyatoivEc D, post quam vocem una littera erasa: SoXiy^ovre; isi sic F 18 oo&t? 

antc cpTjatv inserit a cpTjatv vv. 138—149 Karst. 112 — 118. G9 — 73St. 19 Iv 

8e — xuxXoto cf. f. 272^38 21 fan DEF: Ioti ye a: corr. Panzerbicter 22 fl- 

vovTot libri xTjpdiv libri cf. v. 386St.: Orjpuiv rectc Sturz: i^vT/Tuiv Bergk 24 cpo- 

peufjieva Sturz 25 iv E: 8v D: ov F: 3v a: conioci ciaox' iz 2v Ilerm. XV 1G3 

2G ^ [aIv gv Arist. phys. VIII 1 p. 250»' 30 [y^aev gv P.ckkor]: f, fxev (oin. h) DEF: tj 
fxev (item om. Sv) a TrXet(5vu)v F 27 i]hi DE: i, oi F: tJ o^ a irX^ov F 

Commciit. Aristot. IX. Siiii|j|. IMiys. 1. .'» 34 SIMPLICn IN PITYSICORUM I 2 [Arist. p. 184 M5] 

xijj ii.£v ■'((■povTOii T£ xal ou scptaiv ejitcsooc: attov S^" 

■^ 0£ TotS' dXXaaaovTa ota[i.u£pE? ou8ap.a Xi^YEt, 
TauTTfj 6' atsv lastv dxtvTjToi xaTa xuxXov. 
loSTE xai t6 Ev £x TrXEiovtov, oTTEp 8ta TTjv (fiKiav 5u[i.patv£i, xat t6 
5 TrXstova IC £v6c:, OTrsp Toui veixou? ETrtxpaToijVToc: YivETai, xai Iv Toi>T<p Oe- 
(opEl [xat] T(p UTiO CeXtQVTJV x6cJ}X(p, £V (p TOt dvrjTot, xaTii TTEptoSou? 8ifjXov6- 10 
Ti oXXoTE aXXa^ -ote [xIv (tou) VEtxou? TiOT^ Se TTj? cptXia? ETUtXpa- 
Touavjc. [XTjnOTE 81 Trpo-ootcjji.^v Ttva TTj? Taiv ovT(ov £V(oai£(o^ xat otaxpi- 
af£(o? Trapaoto(0(3t irXEtovac Sta^opac: tou votjtou xoafiou uir^p t6v6£ t6v ai- 

10 aOr^Tov xaTot t6 }i.aXXov xat TjTtov tt^c cptXiac ETrtxpctTEtav aivtTT6{X£voc:. 
xat £v T(o atai)r^T(o ok toc otacpopdc ttjc tou veixouc £7rtxpaT£iac Tcapa- 
OEixvuatv opotc; Ttci otstXrjixjxEvac, (o? Iv aXXot? ETrsipotO-ifjv UTroSEt^at. ttXtjv 
OTt xat ouToc ou8£V ivavTtov riaptxEvtorj xat M£Xiaa(p cpv^EYYSTat, dXkd ys 15 
TTjv TE aT0iy(£t(o07j otvTti)£aiv (oc; xat I Iap[XEvt8/jc likotaaTo xat Trot7jTtx6v 

15 a^Tiov exeTvoc jxev Iv xotv6v ttjv ev [xsa^p TrotvT(ov t8pu[X£V7jv xat Trotayj? 
Y£VEaE(oc diTtav oattxova Tifjr^aiv, outo? 61 xat iv toTc: TroirjTtxotc aiTioic 
Trjv dvTtv>£atv EfJEdaaTo. 

'Ava^a^opac o^ 6 KXaCofxlvtoc sotxE T(ov £t8(ov irdvT^ov TptTTYjv \hd- 
aaaOat ttjv oiacpopdv, ttjv jxev xaTa ttjv vor^TTjv £V(oatv auv"(jprj[X£V"/jv, oTav 

20 Xrco "6[tou -dvTa j(p7j[xaTa r,v dirEipa xal TrXrjOoc xat a[xtxp6Tr^Ta". xai 
irdXiv cpr^at " Trptv ok aTroxpt&r^vai TauTa TrdvT(ov 6(xou i6vTiov ou8l XP'"^^'') '^" 
EV^TjXo? ■^v ou8£[xia' d7r£X(6Xu£ "cdp rj au[X[xt^tc dTrdvTOiv 5(p7j[xdT(ov tou 
oiEpou xai Tou ^r^pou xat tou {}£p[xou xat tou tjiu^^pou xat tou Xa[nrpou 
xai Tou C^i^^pou xat ifTjC iroXXTJc EVEOuar^c xat aTr£p[xdT(ov dTCEtp(ov TrXVjOouc 

25 ouSev £oix6t(ov dXXijXot?. tout(ov 8£ ouT(oc £5(6vT(ov £V T(o au[XTravTt 5(prj 
ooxeTv ivETvat TrdvTa j(p-ifj[xaTa". xai eitj dv t6 au[xTrav touto (t6) tou 
nap[x£vi8ou £v ov. TYjv oi Ttva iDEdaaTo xaTa tyjv voEpdv otdxptatv 8ta- 
x£xpt[XEV7jv, Trp6? 7JV 7j ivTauOa dcp(o[iot(oTai. Xeyei ydp [xet' oXtYa ttjC 25 
dp/Tjc Tou Trp(oTou riEpt cpua£(oc 'Ava^a"(6pac out(oc' "tout(ov 8^ out(oc 1 xal 8; atpfatv F 2 oioa[xa F : ouo ' otfxot DE : ouoafxa a 3 TaiTTj 8 ' DE : Tauxr] 

(om. 8') aP cixivT]Toi DEF et f. 34^49 Arist. p. 251*3: dxiviQTa a: cix(v7)Tov Bergk, 

dxtvTjTl Panzerbieter 4 TrXedvtov F t6 TrXsiova F : xa TtXeiova DE G xat (ante 

T(p) delevit Torstrik 9 Toij om. DEF: add. a tovoe tov scripsi: ToBe t6 libri 

10 xaTa t6 E: obl. D: xaTa ttjv aF conicio ti^; (tti?) ^iklaz iTctxpaTatas 12 h 

oXXotc: de caelo p. 23(5 Kar.st. aTiooeT^at D^ 13 outoc ex out(i> P ilapfiE- 

vi6t[j — (u; xai om. F 15 ^v xe (Iv xevTpw) E t3po[i.lvT)V F 18 inter eioiov 

et TtctvTtov deletum quid F TptTTjv F 20 XiyTQ ^r. 1 Schornii et Schaubachii cf. 

fol. 33 V 17 37 r 8 /prjfiaTa F: yp-^piaT' aDE 21 TrctXtv cprjcf fr. 4 Schorn. 6 Schaub. 

cf. f. 33 V 23 23 xat (ante tou i>£p[xoO) om. D xai (ante tou Xafnrpou) om. DE 

24 xai y^s f. 33^25: xal xrjsDEF: om. a dveouaT);] gv douaTjc F 7rX^8oe coni. 

Schom 26 IveTvai scripsi ex fr. 3 (Simpl. fol. 33^22.48): iv elvai libri hic et p. 35, 1 

eiT) av] c{ Trav F t6 post touto add. a 27 Trapfxev^Sous F ttjv 8^] ttjvoe DEF 

Ttva evan. E 28 t)v] •^v E dcpofxo((OTat libri: coit. Torstrik yoip Tiep F 

29 ouTtos — Tjoova'? (p. 35, .3) fr. 3 Schorn, Schauli.- SBIPLICn IN PITYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15] 35 

s5(6vT«)V )(p>] SoxsTv Ivsrvai -olXd xs xoti -avtoia Iv Traat xoic au-fxpivo- 8r 
[xsvotc xai aTTEpjxaTa -riavTtov /pTjixa^xtov xai losa? ravtotac syov-a xat 
)(poiac xat rjOova'c, xat av&pwirouc ts crutx-a-,'TjVat xat ta aXXa Co>a oaa 
tpuvTjV Bjzi. xat xotc ys dvi)pa)7rotaiv sTvai xat -oXstc auv(t)X7][xsvac xai 

5 Ipya xaT£ax£uaa[xsva , waTr^p Tiap' rjfxtv, xat r^sXtov ts auTotaiv sTvat xat 
asX-^vr^v xat za. dtXXa, uiaTr^p irap' yjixTv, xai tt^v ^r^v auToTat «puEtv TtoXXd 3o 
T£ xai iravToTa, (5v IxsTvot Tot ovr^taTa auv£V£Yxd{x£voi stc tyjv oixijcsiv )(pa>v- 
Tttt. TauTa [X£v ouv ixot XsX^XTat ir^pt Tr|s dTroxpiaioc, oTt oux otv 7:ap' 
rjfxTv [xovov dTToxpi^^EiTj , dXXd xat dXXTo". xat oo^st \i.kv lau)? Ttatv ou 

10 Kpoc vospdv oidxptaiv ttjv Iv t"^ Y£V£a£i irapapdXX^iv , dXXd upo? tottouc 
dXXouc T^c ■y% "^V ^^^p' ^i}^^'^ auYxpiv£tv olxTjatv. oux dv 0£ ^Tt:^ Trspt to- 
TTcuv ciXkoiV xat '' -^Xtov auToTatv ^Tvat xat a^XrjvYjv xat Td dXXa &ar^zp irap 3.5 
TjfxTv" xat "aTTspjxaTa os TrdvTcuv yjjr^\iixT(s)V xai lOEac" sxdXsas xd sxsT. dxou- 
aov ^h oTa xat jxst' oXiyov cp7;at ttjv djxcpoTv 7:otou(x£Voc au-(xpiatv ''ouTto 

15 TOUTtUV 7:£piy«)pOUVT«)V T£ xat d7:0XptV0iX£Va)V U7:0 PiTjC T£ Xat Ta)(UT7JT0C. 
^tr^V 0£ Yj Ta)(UT7jC 7:0t£T. T] 6e Ta/UTTJC aUTfOV OUOSVt £OtX£ 5(pY)}XaTt TTjV 

Taj(UTrjTa Toiv vuv Iovtwv j^pr^jxdTtov £v dv{)p(o7:oi<;, dXXd TrdvTtoc iioXXa- 
7:Xaat(oc Ta/u saTt." xat £t'7:£p TauTTjv iayz ttjv svvotav, dXXtoc }x£v 
7:dvTa EV 7:datv ETvat cpr^at xaTa ttjV voyjttjv fvcoatv, dXX(oc os xaTa ttjv 

20 voEpdv auvouatcuatv xai dXX(oc xaxd ttjv ata&7]TT]v aujxTtvotav xat ttjv sx 40 
T(ov auT(ov YEVEatv xai eic Ta auTd dvdXuatv. 

Ot o^ 7:£pt Tov A£uxt7:7:6v T£ xat ArjtxoxptTov xat tov Ilu&aYopix^v 
Ti|xatov oux svavTtouvTat fxsv 7:poc to Td TETTapa aTotj^sTa t(ov auvOsTcuv 
sTvat a(oixdT(ov dp/dc. xai outoi os, wGTzzp ot nui}a*,'6p£tot xai HXdT^ov 

25 xai 'AptaTOTEXyjc , opuivTEc £tc d^Xr/a ixsTapdXXovTa t6 7:up xat tov dipa 
xat t6 uo(op, lacuc oe xai ttjv yrjv, dp/oEtSEaTspd Ttva tout(ov xat aTrXou- 
aTEpa eCtjtouv aiTta, ot' div xat ttjv xaTa Ta? 7:ot6Tr,Tac t(ov aTot/£i(ov 4.') 
TouT(ov otacpopdv d7:oXoYVjaovTat. xat out(oc 6 \iev Ti[xatoc xai 6 tout(i) 
xaTaxoXou{>(ov IlXdT^ov Ta £7:i7:£oa pdOo? Tt iyovza xat a/Yj[xdT«)v otacpopdc 

30 OTOt/ETa 7:p(oTa tcuv TSTTdpcuv toutcuv eiIeto aTot/Etcuv TYjV acoixaTtxTjV cpuatv 
[X£Td T(ov ao)[xaTtx(ov a/rj[xdT«)V dp/0£tO£aT£pav xat atTiav Tr^c ttov 7:oto- 1 Iv2tvai f. 33v49: gv elvat hic libri cf. p. 34,26 3 xal dvaptoTOUs xxX. fr. 10 Schorn, 

fr. 4 Schaub. cf. f. 33^51 aufXTiaY^ E xaXXa a 4 toTs te E dvDpiuTiotoiv 

aF: dvr)pii)Tiotc aot DE 5 ij eXtov (?) I) elvat om. DE <! TaXXa F 

cpuetv] cpuatv F 7 Ta Miia-za. f. 33 v 54 : Taacovi^taTa E : tcz ovtOTa D (?) : Ta (JvtaTa aF 

8 TaiJTa — aXXTj) desunt f. 33^54 et Simpliciana credebat Schorn p. 3!) ciTcoxp/ato; DE: 

dTioxpfaeu)? aF 9 aXXrj (tj ncscio unde corr.) D 11 aoyxpfvetv om. E 12 t^^- 

Xtov a aiTOis Iveivat libri TaXXa aF 13TaixeTDE: IxeT aF 14 dXtyov 

DE: ''jXfYci aF cpT]al fr. 11 Schorn, 21 Schaub. 15 toutcuv te F Ifi yp^aTa 

DE 17 voiiv DE 18 dXX' ibc DE 22 ::epl om. E tov] tc F te 

(antc xai) om. F 23 t6 om. E 25 i<; a 28 dTroXoYTjaovTai EF : obl. D: otto- 

XoY^aovTat a 21t ■/.aTa-/.oXou{}(7jv aF : dxoXooOiiiv DE cf. p. 31,24 f. ir>r22 IlXd-tov 

Tim. p. 53Csqq. cf. Tim. Locr. p. 98 ^ lirfceSa xai pdSo; a 30 aTor/eta] niisus 

incipit E» TrpoiTov DE toiv om. E toutcov DEE" : om. aF 

3* 36 SIMPLICII IN PHYSICORITM I 2 [Avist. p. 184^15] 

T7]T(ov SicxcpopSc votxtC«>v. ot 6c TTcpi Asuxi-Ttov xat AvjixoxptTov Ta ekd- Si" 
ytSTa -poiTa awfiaTa aToixa xaXouvTsc xaTot tyjv t«)V csyr^\idT:mv auToiv xat 60 
TTjC Ossso)? xai TTJc Ta'c3toc otacpopav Ta fjisv {^spjxa YtvscSat xat -upta 
Toiv GtofxaTcov, osa i^ octJT3p(ov xat Xi7:TO|xsps5T£ptov xat xaTa 6|xotav OscJtv 
5 xstjxsvoiv auyxsiTai Tuiv zptoTcov 5(oixaT«)V, Ta 6s <^uypa xai uoaTtoorj, oaa 
ex T(ov svavTt(ov, xat Tot tXiV Xatx-pa xat (p(0Tstva'. Tot 6s otjxuopa xat 
oxoTsiva'. 

Kai oaoi 61 sv I&svto aTotysTov, (bc OaXrjc xat 'Ava^tfxavopoc xat 
'HpotxXstTOc. xal TouT(ov fxaaToc sfc to opaaTi^ptov d-sT6sv to xat Trpoc -('svsatv 

10 l-iTr]6stov sxsivou, OaXT^c }xsv | stc to yovijxov xal Tp6<pt[xov xat auvsxTtxov 8"^' 
xai C<«"ixov xat sut6-(otov to5 u6aToc;, 'HpotxXstToc 6^ stc to C^p^^yovov xat 
OT^fxtoupYtxov Tou TTupo?, 'Ava^tjxsvyj? 81 si? t6 tou dspoc suTrXaaTov xat 
ExaTsp(oas pa5t(o; }xsTay(opouv l-t ts t6 irup xat IttI t6 u6(op, (uaTcsp xat 
'Avac!'[xav6poc. sr-sp to jxsTa^u 6ia t6 £uaXXot(oTov uTtoTt&STat. 

15 OuT(o; ouv 01 [xsv sic voT^Tov, ot 61 £?? aia&TjTov Sidxoofxov dcpopoivTs?, 6 

xat ot |xlv Tot Trpoas/T^ aTot/sTa t(ov a(o[xdT(ov, ot 81 Tot dp/ostosaTspa 
CtjTouvts?, xat oi [XcV [xsptx(oTspov, oi os oXtx^oTspov TT^C aTot/£t(o5ou? (pU- 
as(oc xaTa8paTT6[XEvot, xal oi [xsv Tot aTot/sTa [x6vov, oi 6e iidvTa Tot atTta 
xat auvaiTta ^■'^"'^uvtsc 5ta'(popa [xsv Xs-j-ouat cpuaioXoYouvTEC, ou [xyjv svavTia 

20 T(o xpivstv op{)(oc 6uva[XEV(o. xat auToc 61 6 'AptaTOTsXrjc 6 Tac 6tacp(ovtac 
auToiv ETTiSsixvuvai 5ox(ov spsT TrposX{)(ov oXiyov oTt " 5ta(pspouctv dXXi^Xcov 
Tdji Touc [xsv ~p6TSpa, Touc 6^ uaTspa Xa[xpa'vstv, xat touc [xsv YV(opt[x(o- lo 
Tspa xaTot Tov X6*^ov, tou? 51 xaTot ttjv aiaUr^atv" . "(oaTs, cpvjat, TauTot 
XeYEtv -(oc xat sTspa dXXifjX^ov". dXXd TauTa [xsv 6td touc stJx6X(oc 8ia- 

25 (pcuvtav s-f/caXouvTa; toTc iraXatoTc £-t ttXeov r^vaYxdai^r^^xsv [xrjxuvat. ETTSt^Yj 
5e xat 'AptaTOTsXouc eXey/ovtoc dxoua6[XEi>a Tdc Toiv TrpoTsp(ov cpiXoa6cp(ov 
86$ac xal irpo tou 'ApiCTOTsXouc o HXdTcuv touto cpaivsTai Troioiv xat 7rp6 
d[xc5oTv TE nap[x£vi6"/]c xat EEVocpdvr^c, taTsov oTt Toiv iTrnroXat^Tspov 15 
dxpo(o[X£V(ov ouTot xTj66[xsvot To cpatv6[XEvov aTOTrov sv ToTc Xoyotc auToiv 

30 6t£X£Y/ouaiv, atviY[xaT(o6(oc st(o{}6T(ov t^ov TraXaioiv Ta? lauToiv dTrocpatvsaOat 
pcofia?. 8t^XoT 8£ nXdT(ov OaufxdCtov out(oc tov Hap^xsvi^TjV , ov 5ie- 
Xey/eiv 8ox£T, xal [3ai)soc xoXu[xPt^tou ^sTaOat Xsy^ov ttjv 5tdvotav auTou. 4 6fioi'u)v Ea 6 xa\ (ante T(i) aE^iF: om. DE 8 xat (ante oaoi) aE-iF: om. DE 

t6 ante aTotyelov addidit a 11 eupuTTtoTov E» 13 l-/aTEptoa£ a: Exax^pto&sv DE : 

ixaT^p(oi}t E^F 15 ^tpoptovxEs a IG xa (ante n^joszyji) om. DE 19 xat au- 

vaiTta om. E post cpuaioXoYoiivTc; add. xai deoXoYoijvTes E" 20 dp&tb; om. a 

auxols (superscr. 6)F' 21 ipel Phys. A 5 p. 1881^30 22 tous oe — Yviopi[j.ti)T£pa 

om. DE 23 cprjcf p. 188 '> 36 25 lYxaXouvte; (sed corr.) E» iTctTrXelov aF 

Z/l' 

26 cJptaTOT^Xo-Js a: dptaTo DEa: dptaTOT^Xirjs D dX^yyovTos — 'AptaTOTeXous om. DE 

27 6] xai DE 28 ante Hevocpdvoos addunt 6 aF iat^ov Ttiiv ott l7ri7:oXaio'T£pov E 
30 xal a(vtY(j.aTto6iT); DE 31 flXdTojv nescio idii. cum Platonis laudo (Theact. p. 183 E 
xat fxoi lcfdvr^ pd})o? Tt E^fEtv xtX.) videtur de Heraclito dictum Diog. II 22 IX 22 con- 
fusum csse SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15] 37 

xat 'ApiOxotsXvjs Ss To pa&oc; auxou xr^c aorpiac uTTovooiv cpaiviiai, oxav 8^' 
Xs^Tfj " riapfAevioyj? 0£ (}i.aXXov pXsTKov) soixs kou Xsysiv". xai ouxot ouv 
irox£ ijtlv xo TrapaX£XEt[j.|j,£vov avaTLXripouvxe;, ttoxs 0£ xo aaacpoi^ £t'pr^}Jt£Vov -m 
aacpr^vtCovxcc, ~ox£ 0£ xo Itti xiov vor^xoiv Eipr^ixivov tuc tjir) O'jvaix£vov xoT^ 
5 ^uatxoi? ei^^apfxoii^iv 6taxptvovx£c (oc £7rt xa>v Sv xo ov xat axtvYjxov Kz- 
Yovxfov, Ttoxe 6i xa; euxoXouc exoo^ac xuiv cTriTro/vatoxipojv TrpoavaaxiXXovxe?, 
ouxtoj eXeY/Etv ooxooat. xat Tr£tpaao|X£i)a xouxot; xat r)ix£tc £(ptaxa'v£tv Iv 
xai? irpo? Exaaxov xou 'AptaxoxlXou? avxtXoYtatc aXXa avaXr^Trxlov TiaXtv 
X7]v Aptaxox£Xous X^ctv xat xa ev auxfl XeYoix^va otap{}pa)X£ov. 

10 p. 184fil.5 'Ava'Yxrj 0£ r)xot jxiav Eivat xrjV ap/rjv rj ttXeious, xat 25 
et (xt'av, rjxot axtvr^xov &c cpr^at IlapfXEviorjc xat AHXtaaoc. 

*0 'AXeCavopoc '.pyjatv oxt "Etuwv oeiv aTio xuiv fijxTv YvtoptjxwxEptov 
TTOteta&at xrjv ap/rjV, ouxtoc xai irotet' r^pEaxo '(ap dizh otatpextxou xeXetou 
xat evap-j^ouc xat Tiaat cpavEpou. xt yap xrjc avxicpaa£(oc £vapY£ax£pov xyjc 

15 Xrj-ouarys [xiav r^ ou (xiav xouxEaxt irXEtous;" aXX' oxt [x£v aTCo otatp£xtxou 
evapYou? r|p^axo, xaXoii; Eiprjxai, ou [xevxoi xoux' laxtv oirep eittev 6 'iVpt- 30 
axoxeXvjc, oxt aTto x«iv cpavEpwv £7rt xas acpavETc ap/ac /prj TrpotEvat. auv- 
OExa yap r^v sxETva xa cpavEpa xai rq atailr^aet YV(opt[x(ox£pa xai ouxto 
xa&oXou X£YO[X£va (o? oXa xat xoiv [X£ptx(ox£p(ov xal acpaveaxEp^ov Trspt- 

20 Exxtxa. aTro yjuv rwv ataUrjXwv xal r)[xTv ^vcopt^xtov xat xac (J^euoeTc TrEpt 
xuiv c?.p/(ov iXEYcEt 6o?ac, (bc [xaDr^aoixEila, xai ^EpattoaEt xa? aXyjiJETc. 
"ou/ (o; nap[x£vi8ou OE, cpr^atv 'AXI^avopo?, xai MeXtaaou [xtav ap/Y)v xt- 35 
l)£[xEV(ov xat xauxrjv otxtvr^xov Xs-j-ovx^ov, oux(oc eTtte x6 ('oc riap[X£vt87js xat 
JMiXtaao?. ouxot yap ouo^ oX(o; ap/rjv EXti^Evxo* £v yap eXe^ov xo irav, 

•25 [xa/o[X£vov iaxt x(j) ap/r-jV XE^Etv sivat- ot ^«zp «PXr^v xtUifXEVot 6[xoXo- 
^ouat 7rXEi(o xa ovxa stvat, xi^ ^pxfj ^<3tt xa (ov laxtv ap/rj auvEtaotYovxe?. 
aXX' eiutbv x6 irpaixov otatpextxov xo v) fxiav Elvai xvjv ap/r;v r^ irXEiou? 
£7rt xou exepou xuiv iv xi^ otatpEaEt Tra'Xtv 6iatp£xtx(5 /pr^xat xij) ei [xia 
fj ap/r^, yjxot dxtvrjxoc r^ xtvou[X£vrj. 6v 6e otirtOavov x6 dpyr^v 4« 

30 fxtav xat dxivr^xov xauxr^v XiyEtv, [XExa irapa[xui)iac eUexo* ou6£v y^P t^xxov 
dTTtOavov xouxou 6'v, dXXa xat [xaXXov, x6 sv x6 Trav Elvat xat dxtvr^xov, 
o}x(o? Tcpoaxdxac £/£t nap[X£vtorjv xat MeXtaaov • xat ei [xf| avxtxpuc ^ap 2 X^YT) M®*^"*?^- -^ ^ "^^^ "^ ^"^ ^iaXXov PXettcov oin. lilni ttou] EE'': ko'j b xoOxo 

aP X^yeiv pX^Tretv F 3 TrapaXeXet(x^vov E": TiapaXeXufxevov ut \i(l. E 4 t(Ju 

vorjTcb E" 0'Jva'ixEva DE (> ^7:t7:aXatOTe'p'uv I ) ' : TiaXaiOT^p(ov E 7 ^Xey^ei E" 

9 T7]v Tou ctptaxoTeXoo? aF oiapi>(OTeov E'' 1 1 ^aai a 1 2 cprjatv oiu. F 

ei7C(i)v o-t F oTt 0111. E'i 13 xeXeiou Ea; xat TeXeiou aDEF Ki 6 (post el;rev) 

0111. E' 21 iXif^ti E-': a^^yet aDEF 22 cpr^clv DEE-»: cpTjOiv 6 aF 23 (b; 

aF: (1); DE: ('oaTrep E" 2(1 xci ovxa TiXefto E» 27 t(T) iTpioTOv E to xai 

Tj F 28 oiatpeaei ex corr. E» et (xia] (xt7]v DE 2!) ov] 8 E" 

t6 (autc apyrjv) aDE: xo t6 F: ttjv E-' 30 TauTTjV aE" F : auTTjv 1): TauTTjv E, uuilo 

conicias ttjv auTrjv 32 ycip orii. a pdsiliira oiriMisus 38 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184 b 15] 

xauTov TOOTO £X£tvip, a}X dq xauTov -^z auvxpsj^ci." TauTa ouv auT^ Xs^si 8^ 
Tou 'AXc$a'vopou Xi^ovTO? to [x£v t^ [JLaXXov d7rii)a'v(p Trapaixu&sTciOai ttjv 
d:itUavov Uiaiv oux fjV oitxai tt^c 'ApicJTOTsXouc [xsYaXovoiac. ou [xsvtoi 
ouo£ u)? sTspa? dTTiOdvou o6^y]s |X£[xvv]Tat t^s nap[XEvioou xai MsXtacJou 45 
5 Trapa ttjv XrjOuaav [xiav xat dxivr^Tov ttjv dpyr^v (toutou? ^dp touc dvopac 
(ju; TOUTO XrpvTac eXsyx^O' ^^^' £ii7V(0[x6vo>c touto ^ouv 'AptaTOTsXou; 
TOUT(ov Ttov dvopoiv dTOO£$a[X£vou* "6[xoia); "j^dp C^Touat, cpTjat, xai ot 
Ta ovTa 7r6aa Ctjtouvtes" iz «iv idi[j xa 6'vTa saTi, C^jtouat TrpfiiTov 

TaijTa ~6T£p0V Ev 7) TroXXd". (SaTE •rtEpt dpJ^TjC TCUV 6'vTtOV Ot£Tat TOUTOUC 

10 Tou? dvopa? (piXoaocpEiv , xal t6 x^t' auxou; T[xrj[xa Tr^c Staipiasto? d'^(ii- 
ptaaTO [xiav xai dxivr^Tov ukOi)e|xevoc tt;v dpj^r^v. to ydp 6'vt(oc; 6v to tjvoj- 50 
[X£Vov, xai dpy^Tj xai atTta t(ov t:oXX(ov xat oiax£xpi[X£V(ov iaTtv ou^ (bc 
aTot/Ettooif]? dXX' (b? TTpoa^to-j-os £X£t'v(ov, cv 6v IXeyov. dvaYxatti) 0£ TrdXiv 

Otaip£TlX(p OtcXtbv t6 £T£pOV T[t7j[ta TO Xe^OV [XiaV £tvat T7]V dp}(7]V T(j) dxt- 

15 vr^Tov 1] xivou[X£vrjV sivai ttjv [xiav xat Xa^tbv t6 dxtvYjTov, dirsp soEt Trpoc 
Tou? [xtav xat dxi'v7]Tov ttjV dp)(7]V XsYOVTa? dvT£nr£Tv TatJTa itpo? tou? £v 
t6 6v xat dxtvTjTov XE^ovTa? dvTiX£Y£f xdv 7°^? 6v6[xaatv dXXot? j^p^ovTai, 
Ta auTa | o[X(o? xdx^Tvoi XE-j^ouat te xat CTJxouatv. o^xoXoyET 0£ 6 'AX£;avopoc 9'" 

£V IXEV TOT; TTpOs dXVjOEtaV, dlTEp iaTt TTEpl TOU V07JT0U OVTO^, t6v IIap[X£- 

20 vior^v £v t6 ov xat dxt'v7]TOV xai dY£V7]Tov XsYEtv "xaTa Se ttjv Ttbv TroXXoiv 
66?av xat Ta cpatv6[x£va, cprjai, cpuatoXoY(bv, oute sv XE-ytov eti Eivat t6 ov 
ouTE d^Evr^Tov, dp/d? Ttbv Ytvo[x£V(ov utteUeto Ttup xat Y^v, Tr]v [XEV -^r^v 
wq uXr^v uTtoTiOsk t6 oe Ttup (bg Trotr^Ttxov atrtov xai 6vo[xdC£t, cprjat, 
t6 [x£v TTup cp(bs, T7]v o^ ^rjV ax^Toc" . xat £t [X£v xaTa Tr]V twv TroXXcbv 5 

25 66$av xai Ta cpatv6[x£va ouTtoc 6 'AX£$avopo? E^EOE^aTo, (bg 6 Ilap[X£vi'o/]? 
PouXETat oo^aaT^v to atai)7]T6v xaXtbv, eu dv iyoi' ei oe cj^euoeTs ndvx-Q 
Touc Xo^ou? o^ETat EXEivouc xat Et 7rotr]Tix6v aiTtov to cptb; 7] t6 irup vo[xtC£t 
XE^EaOat, ou xotXou? otETat. auixirXr^ptbaac ydp t6v Trspt tou vot^tou Xo-pv 
6 nap[X£Vt07]? £TrdY£t TauTt, aTTEp xat TrpoTEpov Trap£U£[X7]v 10 

30 £v T(p aot Trauato irtaT^v Xo^ov t^oe v6rj[xa 

d[xcpt? dXrjUEiTj?, ooca? 3' d^ro touoe ppoTEtou? 
[xdvOavs, x6a[xov £[xo>v £Tr£(ov diraT7]X6v dxoutov. 1 eis] ofs DE 2 Tii E»: ti DE: toi F: t(J5 a ^ 5 cxpy/jv] dxfvrjTov E:i 7 cpyjat 

p. 184 b 23 8 TiptoTov Ci^Toijoi Aristoteles 1) cxuTct a t(I)v ovt«)v in lac. vii litt. 

om. F oisTat ydp F tootous tou; avopas DEEa: tou; dvSpas toutous aF 

12 otax£y.pt[x^vov F 13 aTOtysMuOTj; J)EEa-'F aTor/£t(i)0£ts Ea": aTOt/ettooe; a Ttpoa- 

YU)Y'J"*' ^ clv DEEa: om. aF dvaY"/-a((o aE: dvaYxafou; E'>F et (a erasa) D 14 ttjv 

dp-/T)v om. Ea 18 xdxsTvot aF: xa\ dxeivot E»: ^xeivots DE AXesavopoc ex Theo- 

phr. Phys. Op. fr. 6 [Doxogr. 482n'i2l] cf. f. 15^22 20 xai dY^vTjTov post t6 ov 

inserit E»: om. a X^y"'' ^^- ^ '^^ 9'']^^ ^''- T^'''' ^E: ora. a ETt om. aF 

24 T(i)v om. Ea 27 d (post xal) ora. a rj t6 DEE»: xat aF 28 au[x7rXi^- 

aas E 29 TauT{ E»: TauTTj DE: TauTd F: TauTa a Tcp(>Tepov p. 30, 17 30 dv 

Tty xtX. vv. 10'J— 120K., 113—124 St. Tiauao) DEEaF cf. infra p. 41,8: Tiauto a et 

p. 30, 17 rj 0£ E.' 32 dTiaTrjXtbv E« SIMPLICII IN PHYSICORUM 12 [Arist. p. 184M5] 39 

[jLopfpa? yap xaxeOevxrj ouo Yvtop-a? ovojxaCeiv. 9r 

Tojv |xiav ou )(p£a)V saxiv, ev ip ■KZTzKavrnxhoi eiaiv. 

dvzia 8' expivavxo oejxai; xat a/^jxax' lifevxo 

/oiptc: otTr' aXXr^XcDV, x'^ [xev (pXoYo? at&epiov Tttjp 
5 TJTTiov •}" apaiov eXacpp^v s(oux(o iravxoae x(ouxov, 

xo) 0' exepcp [XTj x(ouxov dxap xdxeTvo xax' auxo 

xdvxta vuxx' doa^ Tiuxtvov oejxas ejxppiftes xe. 

xov aoi e^^b otdxoafxov eotxoxa irdvTa cpaxiC(o, 

(i)? ou [XTj TTOxe xt? ae ppoxoiv ■j'V(u}X7j TiapeXdaaifj. 
10 oo^aaxov ouv xat dTraxrjXov xouxov xaXeT xov Xo-^ov ou/ (og <|ieu8r^ dirXoi?, 16 
dXX' (os dTTo TYJ? vorjT^? dXyjOeia? dq xh cpatvo[X£vov xai ooxouv xo ata&Tj- 
xov exTreTTXtuxoxa. [xex' oXi-ya oe TtdXtv Trept xoiv oueTv axot/etoav £i7r(bv 
eudYet xat xo Trotvjxtxov Xe^^ov oux(o? 

at Yap axetvoxepat TrX9jvxo irupo? dxpT^xoto, 
15 at 8' £Trl xaT? vuxxos, [xexd 8e 9X070? lexai aiaa. 

ev 8^ (X£a(|) toux(ov 8at[xo)v rj irdvxa xu[3£pv^. 
xauxr^v xat &£(bv atxtav Eivat cprjat Xl^^ov 

Trp(MXtaxov [X£v "Epa)xa r)£(bv [xrjxiaaaxo 7rdvx(ov 20 

xai xd e^'^?. xat xd? <j^u/d? 7re[XTreiv Troxe [«,£v £x xou £[xcpavou? dq xo 
20 detSe?, TroTe 8e dvdiraXiv cprjatv. dXXd TauTa [xev 8id ttjv iroXXTjv vuv 
d^votav T(bv TraXattbv •\^rx^^dxmv [xr^xuvetv dvayxdCo^xat. stxoxco? 8e ev Xe- 
"[ovxei; t6 ov xal dxtvTjTov eXeyov, etTrep Trepi (puatxoiv oteXeYovTo- auveta- 
7j-(£To ydp T^ xtvTja^i xat t6 xaD' rj xivvjat?, £it£ xaTa irotoT/jTa eiTe 
xaTa •jroaoTrjTa tj x^t' dXXo Tt, auveiarj-j-STo 8£ xat 6 Toiroc, eurep r^v mu- 
25 atxrj xivrjats, dXXo? (bv Tcapd t6 xivou[X£vov. dXX' 6 [xev Ilap[t£vt3rj? Trept 25 
Tou vorjxou Xe^^^ov ovxo? ' 

auxdp dxtvrjxov, cpr^at, [i,£YdX(ov £v 7r£ipaat 8£a[xo)v 

eaxtv dvap/ov dirauaxov, eTret ^^v^atc xat oX^Upog 1 Yv()j[x(z; DEEaF: yvtbfxat; a cf. p. 30,23 f. 39^1 3 §' ^xptvavTO aF: 0' dxpfvovxo DE: 

OE xptvov.TO (sic) E:i 5 rJTttov dpatov (apatov Ea) ^Xatppov sic DEE-i: ffiw ov ixey' 

dpatov eXacppov uK cf. p. 30, 27 6 xar' auxd^Tavxia (sic) E" : xar' auxo (duarum 

littcraruiu spatium) TdvTfa F: x-xTa TauTo TczvavTta DE cf. ad p. 31, 1 7 v6xt' doa^ 

E": vuxTotoa t] D: vuxTao' doaT] E: vuxTdoa, v^ F: vuxTctSa r^i a ttuxvov a 8 tujv 

Karsten otaxo'a|xov DE cpaT^ito Meineke anal. Alex. p. 183 !) yvtofx^ Steiu 

TiapeXdaaT] aE^F: TiapeXdcrj DE 11 t6 (post Soxouv) EaF: in lit. D: om. aE 

13 xat (post ^Trdyet) om. Ea Xeyiov vv. 125 — 127 K., 133 — 135 St. cf. p. 31, 12 

14 TtXvjVTO scripsi: TrarjvTo (sinc acc.) E»: TidrjVTO D': 7iut)vto D-E: om. F spatio rol.: 
TTOtVjVTO a: TtXrjVTat licrffk dxpr^TOts DE": dxpkois EF : dxp^Toto a: corr. Stein 

15 oe (post fJ.eTd) om. D ' : Te D ' leTat aDEF: oteTat E ■' IG rj TidvTa D 17 Xeytov 
V. 131 K., 131) St. 18 |).rjT(saTO DE 11) dcpavou^ DE ' 21 dyvotav vuv a 
auYYpa[x().dT(ov a 22 eiTrcp EaF: erTtcp (/.rj aDE: fort. ct;:cp orj otcXcycTO 
DE auvetai^yeTo — dXXo Tt om., scd add. iii mrfi^. D 23 fort. xdv t6 ciTe xaxd 
TToaoTTjTa om. DE 24 fort. hk xdv 25 dXXtos K" eiTrep ^v cpuatxrj x(vr,at; post 
t6 xivoufjievov a 6 [).ev D: 6 (j.ou E: (xev om. aE'F 2(! Xdyiov vv. 81 — 83 K., 
87 — 8i) St. cf. f. I7v 12. 31 vG 27 dTdp DE l().7TE(paat E» 40 SmPLICII m PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^15. 16] 

XTjOS [xaX' sTrXa-cxOyjaav, aTCwas Se TrtCTi? aXTjOyj?. O'' 

y.at TTjV aiTtav 81 ttj? dxiVTiSiac; sira'YSt 

ouTU); sjxTTEOov auDt jjLSVEf xpaTsprj Yap dvd-jxrj 
TTcipaTos ev Ssaixoicjtv |-/£t, x6 [xtv d[A<pk sspYst, 
5 ouvsxev oux dTeXsuTTjTOV to eov &e[xi? elvai* 

l(3Tl "^dp OUX £T:10£U£?, f |xi] EOV §£ dv TiaVTOs £0£tTO. 

(b^ ydp To [XTj ov, cpr^atv, £v6££c: TcdvTtov EOTtv, outo)? to ov dv£v3££$ xat 30 
T£X£tov. To 0£ xtvou[xevov £vo££? £xetvou St' xtveTTai* t6 dpa ov ou xi- 
veiTai. xat MeXtaao? 0£ dxivTjTov auTo dTr£S£t$£ xaTa ttjv auTrjv itdXiv ev- 

10 votav otd Tou oeiv, et xtvotTO t6 ov, eivat ti xev6v Toij ovtos ei? 8 utco- 
y(upT,a£t t6 ov xev6v 8e TrpoaTieoet^e [xtj eivai. Xe^et Se outws ev Ttp 
eauTou au-fi'pd[x[xaTi "ouoe xeveov eaxiv ouSev t6 "ifdp xeve6v ouosv eaTtv 
oux dv ouv etV/ to -^z [xYjSev. ouO£ xtveiTaf uTro/wpYjaat -ydp oux e/et 
ou8a[x^- dXXd TrXetov eaTiv ei [xev ^dp x£V£6v r^v, uTr£y(up£t dv zk t6 

15 XEVEOV. xeveou oi [xtj eovxoc, oux iyei oxto uTroj^topYjaet". TrXetov ouv 35 
ov ou xtveiTat ouy oTt oid TrXyjpou? oux eaTt xtvrji)TjVat, (w? 6 'AXeqavopoc: 
£vor^a£ t6 MeXiaaou pr^Tov. dXX' oxt auT6 t6 ov TrXetov icTiv, (w? |xr^o£v 
dXXo £tvat Trap' auxo. "xpiatv, y^uv «pyjatv 6 MeXtaao?, TauTTjv yjjri Ttot- 
YjaaaOat xou TrXito xat xou [xrj TrXlto. ei [xsv ouv y/opei xt tj etaSsysxat, 

20 ou TrXitov £t 0£ [X7jT£ XtopEi [n(jT£ £iao£y£Tat , TrX£(ov. dvd'^}f.ri Totvuv 
TrXetov etvat, ei xeve^v [xrj iaTtv et Totvuv TrXs^ov eaTtv, ou xtveTTat." 

f. IS^bie ''H xtvou[X£V7]v (oaTrep ot cpuatxoi. 40 

' 'F]xi)£[X£VOS TOU? dxiVr^TOV X£-^OVTa? t6 OV TjTOt TT|V dpj^TjV [X£TaPatV£l 

£Trt t6 £T£pov T[xrj[xa xat cpr^aiv r^ xtvou^xivr^v (waTrep oi cpuatxot, dv- 
25 Tt8taaT£>J^tov tous dxivr^Tov Xe^ovTa? Trp6? tous cpuatxoug, mq [xr^oe cpuatxtov 
oXtos ovTtov Ttov dvatpouvTtov T7]v xivTjaiv, oTTEp e'-fie^ri<; aacp£ax£pov ep^T xat 
6£i$£f et Ydp dp/Tj xiVT;aeto? tj cpuat?, Trtos dv eiT] cpuatx6? 6 xtjv cpuatv 
auxTjV dvatpuiv. £ttoi)aat oe xoug Trepi Tt [xepo? cpiXoaocpia? aTxouodaavTa? 45 
Ti [tovov Tj [tdXtOTa dit' exetvou xaXeTv, (b? r]i)tx6v [X£v ixdXouv t6v 2to- 
30 xpdTTjv, cpuaixou? 8^ tou? Trept OaXr^v xat 'Ava$i[xav6pov xat 'Ava^t[xevTjv 1 T^oe (xTJ 8eEa) libri constanter : restituit XTjXe Scaliger 2 dTiayet vv. 85 — 88 K., 

91 — 95 St. cf. p. 30, 7 f. 31v8 5 x' I6v D(?) et E 6 iTiiSeuis aEa; iTrioees 

DEF [XT] dov xtX. cf. ad p. 30, 10 8 oto DEF 9 Sc dxfvTjxov 5c Ea 

10 xivelxo Eai 11 X^Y" § ^^ ^^- I^randis comment. Eleat. p. 195. v. f. 17^10. 

14^50 12 a-jTOJ aF 14 TtXewv aDE» F : TrXeov hic et in proximis E unoiihpEi 

Ea 19 TzXiisi bis DEE » : TiXetuv aF qui v delevit ouv om. a 20 ou TiXetuv 

DEE»: ojoe TrXitov aF 21 -Xeov (post to(vuv) EF 22 /j xtvou[jivrjV iterat D 

post cpuaixof continuant ot (xev — (^PX^'' ^^ 23 ix&efxevos xtX. Alexandrum excerpit 

cf. p. 41, 2 25 Tots (i7.(vTjTov X^youoi aF detx{vrjTov E^ post X^yovTas iteravit 

ex v. 23 t6 ov rjTot tyjv dtpyrjv statim deleta Ea 7rp6s Ea; xai DE: om. aF. sed fortassc 

Tipoi post dvTtotaaTeX).(ov ponendum cf. p. 41, 2. G 26 ovTtuv oXios aF 29 tj (xovov 

om. D 30 i)aX(Lv Ea dva^t[x^vrj Ea SIMPLICn IN PHTSICORUM I 2 [Arist. p. 184^16] 41 

xat 'Ava?appav xat Ar^|i.oxpiTrjv xat xouc xotouTou?'. 7rapatTou[xat os xav- Or 
xau&a Tov 'AXscavopov irpoTopov \iev st-jrovTa oTt tou; cpuatxou? avTtotsaiTstXe 
Trpo? Tou? sv xat dxtvr^xov XsYOVTac, utJTspov 05 oTt sOo; 'AptaTOTsXst cpu- 
aixou? xaXstv tou? Trspi Tr^? dXr^ Usia? cptXoaocpouvTa?, STist xat x^s cpuatxrj? 
5 To TsXo? ou irpd^t? dXXd ptticrtc ioTi. Tt? -ydp r^-j-vost oti xat napixsvtor^?, :m 
Ttpo? ov dvTtotcaTdXUat Xi^ti tou? ^uatxou?, irspt Tr^? dX>ji>£ta? scptXoaocpei 
X£Y">v aacpuic 

ev T(p aot Tiauaco irtaTov Xo^ov t^Os vorjfia 
d[i.'-pt? dXTjOotr^c; 

10 ouar^g 5e xat dXXr^? otatpsaso); ird Totv [xtav ttjv dp}(r|V XsyovTtov sirs dxt- 
VTjTov eiTS xtvou|xev7jv T^? ets to aTretpov xai to TceTtspaafxevov otatpouarp (xat 
'^dp Toiv [jLtav xat dxtvrjTov Xe"('ovTa)v dTietpov auTrjv 6 MeXtaaoc cprjatv [eaTivJ iv 
TouTot? '* 0T£ Toivuv oux £Y£V£To laTt 0£, dei fjv xat det laTat xai dp|/7jv 9^ 
oux ej^ei ouoe TeXeuTr^v, dXX' direipov eOTi" xal Stj xat auTo? 'AptaTOTeXifj? 

15 [xeT oXi^ov irpo? toutouc dvTtX£Y«)V 0£i?£t, oTt ou [xovov TrjV dp/rjv d5uvaTOV 
X^^y^tv diTitpov, dXXd xat to ov, 07r£p looxet M£Xiaa(p. dXXd xat tojv [xtav 
xai xivou[X£V7jv XcYovTtov 'Ava^i[xav8po? 6 npa^tdoou MtXijato? dVetpov Ttva 
cpuatv cfXXr^v ouaav Toiv xzTxdrmv aTotyeicov dpyrjv £i)£to, fjs xrjv dtoiov 
xtvr^atv aiTtav £lvat Tr^? Toiv oupavcuv ■^zviazoy^ IXsy^v , xai 'Avactixivrjc 0£ 5 

20 EupuaTpdxou MtXi^ato? xat auTo? dpyrjv lUeTo [xtav xal aTretpov depa 
TauTrjV XeYfov, ec ou dpatou[X£vou xai 7ruxvou|X£vou Ta dXXa YtveaDat), ouar^c 
o' ouv xai TotauTrjs otatp£a£a)s, ^aprjxe vuv auTrjv 6 'AptaTOT^Xrjs , (o; 6 
'AXi^avopOs '■p^jat "oioti ouo£[xtav f^ otatpcat? auTrj Stacpopdv -^^vea^ooc toic; 
e^ auTfj? Ytvo[xevot? Tzcn^iyEi- ou "{ap dXXa [X£v ei aTretpoc, dXXa 6£ et Tre- 

25 Trepaa[xevrj -^zvfiazTai, &a~zp dXXa [xev et [xia, dXXa oe et iroXXai. ei [xev 
^dp [xta fj dp/rj, xaT' dXXotfoatv dvd"]cxrj YtveaOai Ta "j^tvo^xeva, et oe TroXXai, lo 
xaTa au^xptatv. xat to dxivrjTov 3e xat xivou[xevov txeydXrjv Tcotei otacpopdv • 
et [xev Yap dxivrjTo?, ouS' dv Y^votxo Tt e^ auTfj? o [xrj xat TrpoTepov ^v, 
e? oe xtvou[xevrj, ouoev xoiXuet "^zvia^ai rj xaT' euUeiav vj xaTa dvaxu- 

30 xXrjatv". TauTa [xev ouv 6 'AXecavopoc. [xrjTroTe oe 6 MeXiaaos ou t^^ 
ouata TfjV dpyrjv d-etpov elTrev, dXXd Ttp dvexXetTrTO) tou ETvat* "ot£ ydp 
oux e^eveTo, cprjatv, eOTt 8e, det fjV xat d£i laTat xat dp/f^v oux £/£t 3 (iptaTOTeXrjc E 5 (JyvoeT Torstrik 7 Xey^ov v. 109. 110. K. 113. 114 St., cf. p. 30, 17. 
38, 30 8 aol rrauau) DEEa : aot Tra^jcu aF cf. p. 38, 30 10 ouar]s xtX. coutinuarc 

videtiir Aliixandrca ttjv (post fAfav) om. DE 11 tyjs e[;] T7)v efs E» xat t6 

TreTTepaajAEvov — aTietpov (v. 12) oin. scd add. in rarg. D xo (]Xist xal) oiu. EE" scd ef. 

p. 21,34 12 aTretpov E" : xal a-etpov aDEF cfiTjatv § 7 p. 11)0 Hrand. cf. v. 31 

p. 29,22 f. 23v49 iaxtv dcl. a: fortassc elvat 14 xal (post Stj) oin. K 15 |j.eT' 

oXfyov cf. 185 •132 dvTtX^yovxas F 17 'Ava^ffAavopo; xtX. cf. Tiicopln-. 1'liys. op. 

fr. 2 [Doxogr. p. ^^Gub^] 1!) rjupav<Lv (comp.) E" : dvftptbTitov (comp.) DKF: ov-(ov a 

hi h aF 20 [j.{av eDeTo aF 22 o' ouv DEE» : oijv aF TrapTjxe — 'AptaxoTeXTj; 

itcrat D h (post (i>;) om. E» scd cf. p. 14,21 24 auToT; E» Yevo[j.Evot; F 

e{ (post (xlv) om. a 25 ef pi^v — ei 8^ noXXal oin. E 2() ■^{.■^6\xzMa EnF: yevoixeva 

aDE 27 xal to xivou(Jievov a 28 xat (post u.t]) om. a 30 ouv E»: om. a!)El'' 

31 oTe xtX. § 7 p. 190 Br., cf. supra v. 13, f. 23v49 42 SmPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Ari^t. j). 184^16. 18] 

ouos TiXeuTT^v, dXK' a-sipov saTt" . ixi^TroTs oh xat oia'cpopo? 6 Tpoiros t^s 16 
-Csvsasa)? xai i~i aTreipou ouarjc r^ TrsTispaafisvTjc; Trj? ap)(f^s YsvT^asTaf 9^ 
dTrstpou jxsv Yap ouarj? t^? ^'PX^^ xaTa [xsysDos ri ou ■^ivziai 75 SuvaTov 
£it' ausipov Sn' suihtac d-' ai»Tf|C ytvsai^at Tot Ytvotxsva. TiiSTrspaafxsvTjs 
5 0£ dvaxoxXsiaOai Tr^v -j^svsatv dvd'(xri •?) sxXstirsiv ttots. 

p. IS^bl^ Et os irXeiotx;, rj Tre7rspaa|xsva» r^ dTTStpou?. 

'EttI Toiv 7rX£iOL>s XsYOVTtov Ta? dp/dc oux £)^si ym[jav to cTspov 8tat- 20 
pSTtxov To dxtvr^TOi rj xtvoiSfxsvat * xal idp xat douvaTov sx TrXstov(ov dpj((ov 
[XTj xtvou[xsv(ov -jtvsaiiat Tt (xotv^ovsiv ^otp dXXrjXatc osovTat), xat otd t6 

10 Tcpocpavais dSuvaTov ouSe iays, TrpoaTaTrjv tj 86£a. ToiYapouv xat Arj[x6xpiT0s 
cpoasi dxtvr^Ta Xsy(ov Ta d'TO[xa ■JrXr^Y'ifj xtvsiaUai cprjatv. [xsvTot Eucppaorj? 
Bs[xt'aTto; Trapa^ipdCtov to pr^Tov xai Ta? TrXstotic " rj xtvou[xsva?, cprjaiv, r^ 
dxtvr^Tou? xat rj ir£TC£paa[x£vac xa^' dpti}[x6v rj TrdXtv dTr^ipoui;". xai Eu- 25 
orj[xo? oi, (bc xai irp^TEpov ^Tttov, ev toTs <I)uaixot<j "(oc; dv TroT£ uirdp- 

15 /(oaiv at dpyoii, cprjatv, ^Tot xtvouvTat rj dxtvr^Tot £tai". xai ofjXov oTt 
Trjv dvd-ptrjv ouTot t^? dvTtcpaTixrjs 6tatp£as(oc; d7ro6so(oxaatv. dXX' ei 
■irX£ious cpr^aiv, rj 7r£Tr£paa[X£va? rj dirstpouc T(i> TrXf^i^st dvd-^y.r^ sivat. "xai 
soixs, cpr^aiv 6 'AXs;av6pOs, d[xcpoTEpas Ta? 5taipEa£t? ExaTspco Toiv £x t^c 
7rp(oTr^? 6tatp£a£(o; [xrj TrpoaaYaYsiv 5td t6 [xfj TroXXdxt? irspi Tuiv auTwv 

20 XsYstv • dXXd 6st$a? ort Eiri Tf^? [xtd? ou)^ otov ts dxtvr^Tov Trjv dpj^fjv ^Tvat, ao 
£x TouTou [xdXXov auva7ro6£tcEt ort ouoe Tac 7rX£t'ouc oiov te sivat dxtvrjTouc;' 
610 £7ri T(ov TroXXuiv ouxsTt £)(pf^aaTo to) rj xivou[X£vac fj dxtvrjTou?. TrdXtv 
5£ au £7ri Ttov 7roXX(ov ost^ac ort ouy otov ts rdc; dp)(d? dTrstpouc; Etvai, 
auva7ro6£t'S£t oTt ou6£ oX(oc dp)(f^v d^rEipov otov te sTvat. otxstoTspov 

25 (J.EV ydp T-^ [xta t6 [xfj xivstai^at, st ofov te -^v, otxstoTspov 5s TaTc; 
^roXXaic t6 dTrsrpouc ETvat." TauTa tou 'AXs$dv6pou Xeyovtoc £7rtar^- 
[xat'vo[xat, oTt dXXo Eart t6 xard 7rXfji)os drcEipov fj 7r£7T£paa|x£vov, toT? 35 
TroXXds XEyouat Tdc dpj^dc otxEtoTspov fjv, xai dXXo t6 xaTa [xsYsilo? toT? 
[xiav XsYouai xai auT6 [xdXXov Trpoafjxov. TrXEiova ^dp d^rEtpa t(5 [X£Y£i}£t 

30 Troic dv si'rj, st [xrj aoiixa 6td a(o[xaToc /(opoirj. dXX' sotxE auvTO[xiac evexsv 
6 'AptOTOTsXr^c ouT(o 7rotf^aaai>at rf^v 6iat'pEatv ev yjijv toTc l^fj? MsXiaaov 2 £711 aE» F: om. I)E 7 -/(upae DE otatfjETtvtov om. DE 8 dxtvTjxov a !) /.oiviovstv 

0£ F 11 xtvTJoiJai a 12 HEfj-faxto? I 2 p. 107, 21 — 23 Spong. cp/jatv yj aDE: 

tfTjGi xat EaF 13 xai (post dxtvTjTo-j;) om. Tliemistii libri 14 irpdTEpov p. 22, 15 

cf. Eudemi fr. 3 Sp. 'jTrdp^ouatv DE 15 r^xot dxivTjTot efatv -q xtvouvTat |>osuit 

Ea (ixfvTjTai D eiat] cpTjai F 17 cpTjatv om. F t, 7t£TT£paafj.Evas i^ 

d7r£t'pous EaF: tj dTrE^poue yj tcett. aDE 11) Toiv (post TTEpi) DEE» : om. aF 20 oti 

post iTtt Tri<; jj.tds posuit Torstrik ttjv dp/rjv dxtvTjxov aF 21 Ix tootou DE: 

Ix Tou aEa F aiJvaTT£0£t^Ev hic et v. 24 corrijjcbat Torstrik 22 l/pi^aavTO 

DE 23 0£ aj al<>F: au D: ouv E 25 t^ f;.ta] Tfxr^f».a F 27 tj TTETTEpa- 

af».£vov delcbat Torstrik 29 auTo E-i F : auTui DE : auTTj a ydp dv F 30 eitj 

aE»: EiTjV F: Elvat DE 31 outo) om. aF SQIPLICU IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184 b 18. 20] 43 

(bc [xiav X£"|'ovTa xott aTTitpov ttjv apyriv suOuvei. Ttvsc os statv ot -Xciouc 9^ 
xat TrETtepaajxeva? XeYOVxs? Tdc otpj^ac xat Tives ot aTreipou?, ex t^c -po- 
exTsOeiaTjc otatpeasoic £-|'V(ou,£v. tov jjLsvTot 'AXicavopov xdvTa-jDa dctoij- 40 
{lev d(pop£Trov(oc: Ttov nXdT(uvoc d-o[xv'/)jxov£6£tv oo"j'txdT(ov. "060 ■['dp dpj^dc, 
5 ©Tjai', Soxst TTOieTv 6 nXdT(ov, t6 ixev 6Trox£t|x£vov xat uXtjv TrpoaafopEuouv, 
To os d)? aiTtov xat xtvouv, 8 O^ov xaX£t xai vouv x6 xe aYaOov. £^7; 
8' dv, cpr^ai', xat TptTTj x^t' auTov dpyq^ rj irapao^tYfxaTtxT^." OauixaaTov 
ydp £1 [xTj £TreaTr^a£V 6 'AXl^avopoc oTt aacpoic 6 HXdT^ov ttjv TeXtxrjv aiTiav 
TidvTouv TTpoETa^^v siTTcov " X£y(0[x£v OTj ot' "^VTtva atTiav "j'£V£atv xat t6 

10 Trdv To6£ 6 ^uvtaTdc auviaTrja^v. OL-^axirj^ r^v". £t ouv otd ttjv dYaUoTr^Ta, 15 
OTjXov oTi Tj dYaOoTr^c r^v t6 T£Xtx6v xat xupt(oTaTov aatov. ouj^t Se xat 
T(ov {xopi(ov Tdc 6ta<p6pouc xaTaax£udc £tc t6 ^tdcpopov Tr^c /peiac dvdYst 
xat t6 ou £V£X£V IxaaTov auTuiv y^yov^v; akka xat t6 £t6tx6v airtov aacpaic 
6 IlXdT(ov Ti:apa6t6(oatv ou t6 -/jsi^iaxov [xovov ttj? uXrjc, dXXd xat t6 d/(o- 

15 ptaTov, oTav Xly-iQ* "Sv [X£v ^Tvai t6 xaTd TauTd £i6oc e/ov, dyevTjTov xai 
dv^oXeOpov, ouT£ auT6 £tao£/6tx£Vov dXXo out£ auT6 etc dXXo irot lov, 
dopaTov 6s xal aKkua; dvai'ai>r^Tov touto 6rj vor^at? eiXrj/ev STrtaxoTCeiv. ,50 
x6 8^ 6[xtovu{xov (o[xoi6v) T£ £X£t'v(o 6£UT£pov , aiaOr^T^v "y^vr^Tov 7r£'fop/j- 
{X£vov det". xat [X£t' oXiYa "out(o 6tj t6t£ TTE^^uxoTa TauTa, 'fifjat', Trp(oTov 

20 6t£a/r^[xaTt'aaTo ^r^^at xat dpt{)[xou". xai 6t' £x£iv(ov 6£ t(ov pr^Toiv 6iTTrj 
Toiv et8a)v atTta 6r^XouTat, -^ t£ j^cuptaxrj xat rj d/cjptaxo?. f(ir£p ouv vou? 
Ivouaac loiac t(5 iaTt C<i>ov orat t£ svstat xat oaai xaOooa, ToaauTac 
xat Toiauxac 6t£vor^l>r^ xat t66£ t6 -rrdv £"/£tv. | 

p. I84b20 Kai ei aTCEtpouc, r^ out(oc (Sair^p Arj[x6xptT0s t6 Y^voclQr 
25 ov ayf^\iaxi ok rj ^i^^t 6tacp£pouaac rj xat ivavxtac. 

"OTt [x£v t6v Ary[x6xptTov 6[xoY£V£tc; uTroOiaOat Td? dp/dc xat £x 
TrjC auTrj? ouaiac Xi-^ziv xdc d-To^xouc xv^ a/i^txaTt xat t(5 x^t' auT6 £W£t 
6iacp£pouaa? 6 'AptaTOT^Xr^c ot£Tat, au{x<p(ovouatv 01 ^^r^Yr^Tat TrdvT£c • t6 6£ .■> 2 ■AoX (post -Xe(o'js) aDF: {xev xai £<■>: [xev E 3 d(^toy|i.ev scripsi: d^toi ijltj libri 

4 ooy|xc(TU)v dc7io[xvrj[xov£6£tv a dTro;xvT][i.ov£6£[ DE 5 cpr^af Alexamlor, scilicet Tlieojihr. 

Phys. 0)). fr. (cf. p. 2(5, 12) rcpetciis «p-jat F fi {^.''.v (littcris duabiis iiiter t) ot 

V erasis) D x6 0£ ctYotOov EfTj 6' otv cprjat DEi')a: -co 0' dyaSov e7:£toc(v (prjat F: om. a. 

conexi t6 xz cf. p. 26, 13 7 xar' avJTrjv sed corr. E" 1) eiTrtbv Tiin. p. 29 D 

XeYwfxEv D: XdyoixEv aEEaF orj] oe aDEF cf. p. 2G, 16: 6e xal En ot' 9jv a 

U yctp ante ^v add. aF 12 £is post (xopttov add. aF ypofa? E» 13 Evexa 

DE 15 X^Y^ Tiin. p. 52 A, xard xauxo sic D: xaxaoxo E e^ot E" 

16 (iv(oX£&pov] dvio 8£ (lac. i\ litt.) F ouxe ei; lauxo Plato sod cf. p. 26, 21 

dT.Xov o'jxe F rot Wv Plato: ttoiovE^iF: TiotoOv aDE 17 xal oXtos a 18 ofxotov 

om. libri xe DEEa: oui. aF 11) o-jxto ot) Plato Tiui. p. 53 15: ouxto 6e libri 

20 f>rj|xdx(ov. (coin|).) Ea 21 ifj a(x{a E 22 CuSov] x6 ov F xallopd E-'F: xa- 

OapafDE: xaSoptuv a 23 a^etv E-i 25 oc (post ayj^ixaxt) oin. EF rj 0111. Iv' 

26 p.ev oov x6v DE xd; dp/d; ct ix suspoctabat Torstrik 27 auxo DE-^F: auxto 

E: a'jxd; a sed cf. j). 45 1. 7 44 SIMPLlCll IN Prn'SICORUM I 2 [Arist. p. 184^20] 

7, xat svav-totc 6 jx£v Ilopcpurjirj; xat 6 0£}j.tatio; avxaTCoooaiv oiovxai 10^ 
to'j f^ oijtoic wa-sp Ari!i.6xpitOs Trspt 'Ava^aY^potJ Xs70|j,sv-/;v • xat -,'ap toiv 
czKcipotjc tac ap/a? u-oUe[iivu)V ot }xsv irspt Arjixoxpttov otxoouatou? ta? 
dtofxous uTiOi^sjxsvoi xaU' sv "jSvoc to -Xripsc O£(opou[xsvac, a/Tfjixatt xat 
5 i>£a£i xal ta;£t otacpipsiv auta'c '^aatv, ot 0£ -£pt 'AvagaYopav xat tai? 
ouataic ivavttac tii>£Vtaf O^ptxotr^tac ^ap xat ^{^u/potr^tac ^r^potr^tds ts xat 
u*Cp6tr^ta? ixavotifjtd? ts xat -uxvotr^tac xat tdc dXXac xatd Troiotr^ta evav- lo 
tt6trjtac £v taic oixotojx^p^taic GzottUsvtai, aU 6ia'^£p£tv td? 6ixoto[X£p£iac; 
dp/dc xat' autou; ooaac cpaat. xupitoc tr)? £vavtt6tr^toc; £v taTs -ot6tr^at 

10 UcojpoufxEvrp dXX' oux £v toT? a/r^ixaatv. 6 jxEvtoi 'xVcppooiaisu? 'AXe^av- 
opoc oiO£ |x£v xai tautr^v trjv £;r^"(r^atv, oux aTroos/stat oh autr^v, dXX' 
orotai [xdX>.ov to oXov -epi Arijxoxpttou Xi-c^aUai (i)c td? dp/dc toutou 
tii>£a£VOU to {X£V ^svoc £V, toutiati xatd trjv u7i:ox£t[X£vr^v «puatv £V, a/r^[xati 
0£ f( £i6£t 6ta'.p£pouaac f^ xai ivavtta^. ott yjirj toc svavttac Xs^ovtoc tou i6 

15 Arj[xoxpitou tdc dp/d? 6 'ApiatotiXr^c d-o[xvr([xov£U£t, ot' £X£tvojv or^XoT 
toiv pr^tojv "xai Ar^^x^xpttoc to irXf^psc xai to x£v6v, oiv to [xsv (oc ov 
to oe uy: oux ov ^Tvai 'fr^aiv Iti Usast a/7)ixati td^st* tauta oe yivr^ 
£vavtt(ov, i>£a£(o; dvio xdt(o 7rp6ai>£v 6'Triai>£v, a/7j[xato? ^(ovia to £ui>u 
xai to Trcpt<p£p£c". xdv yotp auto? 'AptatotiXrj? [xt^ ^r^atv evavttov Elvat 

20 a/fj[xa a/fjixati, oux f^orj xai Ar^[x6xpitov dvaY/vj tautr^c ^Tvat tf^c 66^rjc. 
out(o os t^j £;r|Yf(a£i tautiQ au[x-£-ovi>£v 6 'VXi^avopo? (b? atp£Ta5>at ouoTv 20 
to £X£pov Xrpv fj tfjV 7pa'^f|V fj^xaptf^aUai, -Eptttoic T:ap£YX£t[X£vou tou 
f, out(oc tou tfjV -po? Ar([x6xpitov dvtaTi^ooatv duaitouvtoc (6'.p£iXeiv ^ap 
£Tvat xai £t dTrsipouc, waTrep Ar([x6xptxo?, x6 ^evoc; £v, a/T][xaxt 

25 0£ fj £i'6£i 6ta'^£pouaac fj xai ivavxia?), "f/ ei 6pi>(o? £/£N cpr^atv, 
fj "(pa'ff(, -apfjX£ x6 dvxaTroooijvai xou; Xr^ovtac [xr^oE t(o "^iv^t td? autd? 
£Tvat tdc dp"/ds, (b; iXr^ov 01 7r£pi 'AvaEa";6pav". £t ouv xai to td; 
-jpacpdc di}£t£Tv tdc Iv irdai toT? dvtt"(pd'poic au[x'^(ovou[xivac dtoirov, xai 25 
x6 eXXtTT^ xov Xo-pv dTroo^T^ai xai xatd tf^v '.ppdatv xai xatd td t[X7j[xata 

30 tfc 6tatoia£(oc ou/ fjttov dtoTrov xai [xdXtata, 6tt f^ 'Ava$a"c6pou o6?a 
iraoaXiaTtdvetat , -poc f^v ttoXXouc X6"couc 6 'ApiatotiXr|? xatatstvEf dWa 
xai to tf|V 'ApictoxiXou? 7r£pi Ar^^xoxpixou 66?av di>£X£Tv oto[xivou aacpujc 
ivavxi(oatv iv xaTc dp/aTc uTroxii>eai>ai , oTr^p ot lx£pot Trotouatv £crj"(r^xai. 1 0£[M'5xtos 12 p. 107, 25 Spengel. 6 grjfiOTrjfis xeEa: Ir^poxrjTas DE: '/.cd ^rjpoxrjTas 

aF 8 OTiOTf&svTat Torstrik: dTroTfSevTat libri cf. v. 33 13 £v (post yevo?) om. a 

cf,'!>atv £v Ea: cpuatv Iv DE: cpistv (^; oin.) aF 15 u7io[j.vrj[j.ov£'!)£t E« 10 fjrjTwv 

p. 188 a 22] -/.ptTcLv ut videtur Ea T:Xrjp£c] aT£p£ov Arist. 1 7 y/Ji\mTi ^im Taget 

Ea 1 8 '2v{u xat xaxuj E» t6 £u9'j xal t6 aDE : t6 £ui)ij t6 F : t6 Eur^utaTov E-' 

19 post T:£ptcp£p£s (lcficit E" 6 post auTo; add. a 'ApiaTOTeXrjs de caelo F 8 p. 307 b 8 
de sensu 4 p. 442 b 19 \).i\ ^rfli^ DE: cprjOiv transposito [at) post ^vavTiov aF 21 C'J(j.- 

TT^iroftEv DE 22 YP''?'^"' E^ • ^uyYpacprjv aD 7cap£Yyt|j.ivo'j E 23 tou (antc ttjv) 

otn. a TTp6; t6v orjpirfxpiTov F 24 d (post xal) om. F 25 5e (post ayfj(j.aTt) 

om. F ei (post fj) supcr add. D- 30 fj DE: om. aF 32 t6 (|)Ost xat) om. F 

33 aiTOV post dvavTftoatv dcsiderabat Torstrik d7iOT(i}£ayat aD SIMPLICn IN PTIYSICORITM I 2 [Arist. p. 184^20.22] 45 

oux suiTapaosxtov cparvsxai. |jii^7ro~£ xo [Xcv ayj^ixoiTi xat t'^ xai' aui^ IQr 
ixopcp-^ iSiaospstv d)? Tou AvjjioxpiTou loiov aT:o8io(ox£ xax' ouaiav [xr^osv 30 
XcY^JVTOc ota^^ipsiv Tac aTOfxouc, to oe [xtj otacpipstv ixovov Tot? aTrsipouc 
ap)ja? dXXA xat svavTiac sTvat ou t^ ArjjxoxpiTou [xovov Osasi uTrdp^^ov dXXd 
5 xat T'^ 'Avaqa",'6pou xotvuic dixcpoTspatc aTroosocoxsv, Tv' ■^ Xo"('u)V t\ outo)? 
waTcepAvjtxoxpiTO? to "(svoc sv a/r^ixaTt 6s Tj srost oiacpspouaac, t) 
ou }x6vov 0)(7]ixaTt xai -m xa^' auTo siost ota'.pspouaac, dXXd xat svavTiac* 
o)C AyjixoxpiToc [xsv xaTa to a/Tjtxa xat ttjv Osatv ttjv IvavTtioatv STtdsTO, 35 
'Ava;a-,'6pac os xat xaTa tyjv oustav xat to "(■svo?. st "j'dp s/st Ttvd X6"|'ov 
10 7) TotauTr^ Twv Xs"j'0[xsvtov diTOOojc;^, ouxs ttjv Ypa^-ijv Siopi}ouv dvd"fx7] outs 
Tov X6"('ov (oc dvaT:66oTov aiTtdoiO-at outs Td Trspt ttjC xaTa AyjixoxptTov 
svavTt(oas(oc xaTavcoTiCsaiiai. 

p. 184b22 'O[xoi(oc os ^■'^'^''^uat xat oi Td 6'vTa C.r^-r){i\Tzc. -rroaa' 
s^ tov "cdp Td 6'vTa saTt', C>j"ouat, TauTa iroTspov sv r^ -oXXd. 

15 " iQaTTsp "fj^xsrc, <pr^at', irpo tou Trspt auTuiv twv cpuatxwv cptXoaocpsiv 4« 

r^va"f/dai)r^(xsv Tdc dp/dc t(ov cpuatxoiv Cjfzzv^ maai ts xat tivsc, out(o 
xal 01 cpuatxoi, xaiTot Trspt Tuiv 6'vt(ov TrpoOs^xsvot C^^^-^v Tr^aa TauTa, 
■r^va^fxdai^r^aav TrpoTspov Trspt T(ov dp/(ov T(ov 6'vt(ov C^j^s^v, toc dTro tout(ov 
xrf "cv(oaso)c T(ov 6'vt(ov r^pr/)}xsvr^c. touto hk auT(p TSt'v£t irpoc osi^tv tou 

20 dva^f/aiov sTvat tov Trspt T(ov dp/(ov Xo^^ov, snrsp xai toT? jxtj Trspt tout«)V 45 
irpoOsixsvotc o[X(oc 7) Cvj^^cttc Yj Trspt auToiv u-T^vTa Trp^oTTj, (oc; oux dXXtoc 
siCO[xsvot? Trspi Tuiv 6'vt(ov." out(o [xsv ouv 6 'AXs^avopo? £?r^"C£tTat ttjv 
Xictv, xat ■jrspt -irdvT^ov cpyjat touto Xs"i'sai)at twv cpuatxuiv. [xtjtcots ok outs 
Tcspt TrdvT(ov T(ov cpuaioXo^^ov saTiv X6"(oc, outs (oc dXXa [xsv ■7rpoTtx)s- 

25 [j-sv(ov C^/"2tv, rjXkr^t os ■Kpo oX£iV(ov auTotc C^rfzrfiztaz ~rfi Toiv dp/uiv u:rav- 
TtuayjC' dXX' £7r£i6Y) nap[x£vt'6r^c xat MiXiaaoc -£pi tou 6'vtoc iCr^Touv -6- 
T£pov cV r^ TroXXd, xai st Iv, dxtvr^TOV -q xtvou[xsvov, xat ouTOt, 'fr^at'v, ou .V) 
Trspi T(ov r'jv-(ii'^ ('oc d'v Ttc ot7ji}£t'yj, dXXd 7r£0t t^c dp/TJc T(ov 6'vT(ov sCv^- 
Touv, su^f-^^o^x^vtoc TOUTO auT(ov 6 'AptaTOTsXr^c d7ro6s/6[xsvoc. ou "j'dp dv 

30 TtoTE sv6[xtasv auTouc d^cvosiv to TrXrjOoc to £V toTc ouatv r^ touto "j'ouv 
st ouo Tr66ac sT/ov, dXXd Trspt tou 6'vt(oc 6'vtoc xat xupt'(oc ovto? r^v auToic 
6 XoYOs, oTrsp dp/Tj xai aiTia 7rdvT(ov t(ov 67r(oa67j7roTouv 6'vt(ov saTt. otd 
TouTO 80 xat T^}]V nap[xsvt'6ou xat MsXtaaou oo^av suOu^ Trpoj^stpiCsTat xwv 1 To (j.£v scripsi cf. v. 7 : xdi \xh DE : oe (jlev F : xo t(u jxev a y.cttT a'jTo a 4 (xovov 
post fttet F 5 -Pj o'JT(u; DE: o'jt(us F: xotl outiuc a 7 Ttu a/Tj[i.aTt a, scd cf. v. 1 

9 xai xaTot to y. aE 10 Xeyoiaeviuv] Xo^ytuv a 13 Cfi^^rjuai ixe/pt toO Trfkepov £v Jj 

TToXXct E CTjTouvxec om. F 14 TrptuTov post CTjTouat adil. a cf. p. 38, 8 

1.5 (oa-Ep xtX. Alcxaudri sunt cf. v. 22 18 TK^TEpov E Ttuv antc dp/tT)v aF: oiu. 

DE Cr/^reiv anto TrpOTspov a 21 r; (anto C^^jTiriat;) aF: nin. DE auTov E^ 

22 oijv om. E 23 toijto tprjat F 27 ev (post si) oin. aF 32 oTrioaoT]- 

TuoTOviv a: iTr^oaoTjTroTeoOv F: ^-toaTroaofiv DE 46 SIMPLICII IN niYSICORUM I 2 [Arist. p. 1841» 22. 25] 

TTspi I tou ovToq cpiXosocpouvTOiv. xav T£ ^ap itEpt otp/^? Cifjxor&v £t }J.talOv 
T^ TioXXat xav t£ Trept xou ovxo?, ta auta C^jxouaiv, £i xat ov6[i.actv aXXot? 
5(pa>vtat. ta Youv Xz'(6\lzvcil -poc tou? iv XE^ovta? to ov, X£"j'oito av xat 
irpos tous X£YOVtac [iiav £tvat f>jv dp)c»jv. ETrst ouv auto? sTrt dpX^? 
5 irotT-sato tTjv 8tatp£5tv EtTrwv "dvd"pfi'j 8s TJtoi [xiav eivat trjv dpj^TjV 
T^ TrXstou?". £tx6tu)c 7rpo(3£i)r^x£v , ott xai oi td ovta Trocfa C^J^^ouvte? TCpt 5 
dp^oiv Ci^itouat. xdv 6v6u,a3tv dXXotc ypwvTai. oto xat cjc; [xtav tii>£tc tau- 
tT^v dvttX^Yci. 

p. 1841)25 T6 ijL£v ouv et Sv xat dxt'vrjtov to 6v axoTreiv ou TTEpi 
10 (puaetoc latt cjxoTreTv. 

"Atd touttov oi, cpTjGiv 6 'AX£$avopoc, xai to ooxouv TrapaXEXsr.pi^ai lo 
7rp6j3XT^|ia, to £i £t5lv oXcu? dpj^ai, Trpoatii>7jaiv, dvtiXrctov Trpoc tou? [jlt^O£ 
oXto; ''^P/.V -^^^^ tti)£[i£vou? ttov cpuaixoiv. ot 'Ydp Sv XeYovtEc to 6v xat 
dxivT^tov dvatpouai tdc <puatxdc dpydc xai autTjv trjv cpuaiv. xat •^ap tj 

15 dp/Tj ttvoc T^ ttv(bv dpyri xat TrXrjDoc iauf^j auvEtad^^Ef xai £t [xrj latt 
xivT^atc, ouoo (puat?* dpj^rj ^dp xtv^astoc; vj cpuatc d7roo£t/i)-i^a£tai." [jirjTrote 
61 7r£ptv£vor|ii£vr^ [xdXX6v eattv r) totautr^ i^T^Y^^atc • ou "ydp ott Eiaiv dp)(at 
<puatxai otd tout(ov 6 'AptatoteXr^c OEi^at TrpotiUetat, dXX' 6[AoXoYou[i,£Vov 16 
touto Xaptbv xai xat' autouc, erirep to ov dvtt t^? ^PX^^ eXa^ov, ex tou- 

20 tou Tretpdtai tou? Sv Xi^ovta? to 6v (b? dpxV XeYovtac; StaaaXsuEtv. ou 
"(dp eti dpy-q iattv, zi £v [x6vov to 6v xat out(oc ev lattv, (bc ooxeT toTc 
iroXXoTc Sv XeYeailat to 6'v, (b? auto fiovov tj y^^P ^PX^ ttv6c ■?) tiV(bv 
dpXTj eattv, (Sate xat tcXtji^o? aut^ auveiaaYEi. d[xa ouv dvatpwv trjv Oeatv 
aut(bv iTrtaxTjTrtet toTc i)e[x£votc, ott TrEpi (pua£(oc axoTreTv Soxouvte? (tTjv 20 

25 cpuatv dvifjpouv. xat) td Trp(bta t[X7j[xata tTjC 6taip£a£(oc auXXap^bv (latt 
o^ tauta et [xta xal dxtvr^toc rj dpxr/), irpoatdtac euptaxet tautr^c t^? oo^rjc 
riapjxevior/V xat MiXiaaov Sv XE^ovtac to 6'v, dvti trjC dpXTjC to ov ttUevtac. 
xai -poc toutouc £ui)uc dvttXeYEt 7rp(btov au^x-irXs^ac f/jv trj? dpx^jC xat 
tou ovtoc evvotav, xaO' r^v uTrtoTrtsuEV autouc Xeysiv eita xatd f/jv tou 

30 ovtoc, «iaTrEp Etxoc ■^v xat touc TroXXouc tou 6v6[xatoc dxouovta? oieadat* 
xat t6te diro tou evoc sTrtxsipsT. xat lotxe [X£[x(pEai)ai £ui)uc, ott t(5 [xt'av 26 
XTjv dpxV "^^^ 6'vtoc eitceTv Sv to 6v eIttov, xat t^ tou ovto? Ivvota dvat- 3 Y^iiv aF: ouv DE xat DE: om. aF 5 sktov p. 184') 15 6 ovxa om. F 

post -epl Tuiv add. a 7 (ivrjjjiaTt dXK(oz ^p^ovTctt DE : ''jvofxaat /poivTai aXXoi; aF: scripsi 

ut V. 2 TtftEti; <o<i?av Trpos) TaiTTjv d. coni. Torstrik 9. 10 dxfvyjTOv [J-iypi tou t; ydp 

dp^T) Ttvo; ri Ttvdiv E 11 6 (post cprjatv) om. DE 12 t6 om. a oXtos a\ dp^al E 
15 iauTcii DE cf. v. 23, p. 48,2 17 putes Trapavevorjfx^vY], ut tj TotauTT) Alexandri in- 

tellegatur. sed obstat (AaXXov 19 •aoX fortasse delendum eXa^ov DEF: EXeyov a 

20 TieipaTai om. E Xi-fo^^Tcti altemm susp. Torstrik 22 (j.dvov <ov) coni. Torstrik 

23 dp/Tj om. a auTTj a: auTTj EF: a'!)TTjv 1) auvEtadyttv F dvaipuiv DE: 

dvatpEt aF 24 xal iTrtaxT^TTTSi aF t)]v cpuatv dv/jpouv. xal add. a cf. p. 47, 1 sq. et 

Themist. p. 108, 16: om. DE ct in lacuna F 29 tou prius om. a SIMPLICII IN PHYSICORIBl I 2 [Arist. p. 184^25] 47 

pstTai tj ap/T^, xat Trspi xr^c: -«jv ov-«)V apyj^c (XIy^jvts?) xctt xrjv otp/7)v lOv 
avGtipouat xotl ttjv cptiaiv Sv xctt dxtvrjTov Xsyovtsc to ov, (puasajs o- avat- 
poOsiarjc xat Tuiv cpuaixoiv ap/tLv avTf|p'/jTai xat rj cpuatxrj ■naaa Ostopta. 
iTTStoY] Se ou irac XoYO? a^ioc saTtv avTiXoYia?, fiEXXtov dvTtX£-|fetv auTorc 
5 auTo TouTO rptoTov uTrooeixvuai, xaTa ti [xev oux dctoc dvTiXoYtac 6 Xoyoc 
eaTt, xaTa ti os xat ouTtoc I/ovtoc auTou ouosv oato; xtoXust t6 dvTefJTeTv. ») 
ouSeijLta Yap Tej(v>j ouoe eirtaTT^fir^ rpoc tov dvatpouvTa zaq dp)(d? auTr^? 
xat TTjV oXr^v auaTaaiv e-maTriaovixtoc uravTdv ouvaTat t(o eauTr^c XoYto. 
et '((xp oet Tov cpuatxov ei Tuyot u)c cpuatxov TcdvTa Td Trap' auTou oeixvu- 

10 [leva £x Ttov cpuatxtov dp/oiv xat cpuaixoic drooetxvuvat, |i.r] auYj^topouvTai 
6e at dp/ai [irfik r, cpuaixr) Oetopia, Trtoc dv Iti dTrooeiCot 6 (puaixoc "^ 
cpuatxoc; dXX' ouoe 6 *ceto[j.eTpr^C ■Jrpoc tov dvatpouvTa Tac y^*"!^^"^?'^^? 
dp/dc xai TTjv auaTaatv ttjc YetoixsTptac «o? -(zoiiizxpixhc otaXe^eTaf ou :}.■> 
^dp e/et dp/dc dcp' <ov 6taXeyi>7]aeTat. auaTr^aat 6e pouXofxevo? Tac dp/dc. 

15 ■?] ex 7rpoT£p(ov fj ec uaTsptov auTac auaTY]a£t • dXX' £t sx TrpOTeptov, of^Xov 
oTi ou cpuatxtov ou6e cpuaixtoc* et 6£ l^ uaTEptov xat cpuaixtov, atT^iv 
dvdYXT] TauTa jxT^irto 6f|Xa ovTa 6td t6 dvatp^TaOat Tac dpydc £c tov 
6£txvuai)at 6uvaT6v auTd* (bc iyti tol Trapd toTc "j'e(otx£Tpatc xaXoufxeva 
aiT7]|xaTa. dXXd dvdYXTj Tac exdaTtov dpydc f^ Tdc e-ava,3epyjxuiac irpoae- 

20 yoi? auTwv eTrtaTif^fxac STrto^ixvuvat ((b? Ta? taTptxdc t^c cpuatxf^c xat lo 
Tac [xr^yavixdc Tf^c '(zai\iBxpic(.:) r^ Taauiv Tiva xoivr^v, ofa eaTiv f^ otaXex- 
Ttxf^ T(bv rieptTraTr^Ttxtbv • xat '(ocp iv Totc To-txoic ypf|atjxov exeivr^v £t7re 
TTjV [xeOooov xat Tp6c Tdc xaTd cptXoaocptav eTrtaT7J|xac ' " c?£TaaTixf^ '(dp^ 
ori<siv, ouaa 7rp6c Tdc dTraatbv tojv eiriaTT^ixoiv dpydc 656v £y£i-" xai 

25 TouTO eixoTtoc, £t.'7r£p 6 axo~6c Tf^c otaXexTixf^c iatt Trept -avT^c tou Trpo- 
TsOevToc irpaYjxaToc auXXoYtaaaOai e^ ev66?(ov. ^et^et Y^p 6 6taXexTix6c 4.'» 
et Tuyot oTt t6 aTjjxerov dfx£p£c xal f^ yP^I^I^'1 H-V'^'^^ dirXaTsc xai t6 eTrt- 
7re6ov oti [xfjxo; xat TrXaToc jxovov £y£t, 7rpoaXaix[3dv(ov dgt(o<xa xotvov, oTt 
t6 Coijxa Tpiyfl 6taaTaT6v xai oTt Trdv t6 TrepaTouv tou TrepaToufxevou |xta 

30 XeiTrETat 6iaaTda£i. xai tj TrptoTr^ 6£ cpiXoaocpta Tcaa(ov d7ro6eiCei Tdc dpydc" 
6i6 xai xeyvTj Teyvtbv xat £7rtaTf^[xr^ £7rtaT7][X(bv £X£tvry dveucpr^txeiTat. oux 
laTtv ouv Tou cpuatxou ^taXey&f^vai 7rp6? t6v dvatpouvTa Tdc (puatxdc dpydc. 
irpo? 6o Touc xaOoXou 7raaav dpyf^v dvatpouvTac 'dya ou6ev6c dv ent] 6ia- .v) 1 X^Y''"^''^ ^''"^- ^' *^f"- DEF 3 /.OLi yj scripsi: xat aF: i] DE 4 a;tov ^tjxtv dvxt- 

Xoficti b X6-(0i E 9 T'j-/rj F 1 1 inoozl^oi UF cf. ad p. 5, 5 : c<7:oo£t;at E : aTzooE^^Tj a 

6 cp'jaixC/? aF: cfjatxtlic I)E 12 6 (post ouoe) oin. E 14 otaXEy&^^^exat aF: 

otaXey^TJ DE 10 o'j aI)F: ou5l E: oux ix coni. Torstrik 17 xaOTa fxi^Trto 

TaoTa ovTa o^Xa DE 18 irept E 19 ^7ravap£pT|X'j(ac aF: civapePr;X'j<as DE cf. 

p. 15, 34 20 suspicor ciitoSetxvjvat ut v. 10 ttjv cp'J5txT)v ct ttjv Y£0)fx£Tpt'av scribcltat 

Torstrik 21 i] interciderit post StaXe/.TtTCTj 22 To;rtxoT? A 2 |). 101 «2fisc|f|. 

23 Ta« om. DE 24 cpTjofv 1. c. p. 101 1-2 28 7:poXaixi3av(ov DF<: 29 to Trepa- 

TO'!)(i£vov ToO irepaToOvTo; DEF: corr. a .'»1 xat (post Of!!) om. E Ixe^vr^ DE: rtin. 

aP dv'j(xv£rTat bcnc Torstrik cf. f. 19r-21 ?>o o'joev DE 48 SIMPLICIJ IN PnYSICORmi I 2 [Arist. p. 184i>25] 

Xv/br^voLi. avatpousi Ss Trotsav 'ipyr^\> ot Sv [xovov Xs"|'ovt£c; xo ov xott ouxo)^ lO^ 
Iv tbc }jf!fjO£v oXXo irap' auTo sTvai. yj Yap oi-oyji auvsiaa^-yet Travru)? saux'^ 
r^ Tt T^ Ttva (ov isTtv ap/75. C^j"^^ ^* £v t^ MsTa Tot cpuaixa 6 'AptaTOTsXrj?, 
TTOTspov Totc £xa'aTr^; s-taTr,ij.7jc ap/ac xai}' Exa'aTrjV ij.ta Ttc sanv rj ost- 
5 xvuotjaa. r^ ixtac i7riaTT^}i.rj? saTt i}so>pr|aai xotv^c Ttvos Tispt iraatov Ttov 
sTrt arr^ 11(0 V. xai EuoyjiJioc oh. ap/o[X£Voc twv Ouatx(ov C^^tsT \ikv oiXoxoXok 
To 7rpo^Xr^[j.a. tyjv os Xuatv st^ aXjXa; TrpaYjj.aT£t'ac xsXsfOTlpac uTrspTi&sTat. llr 
\i'(Zi 0£ ouT(05* "TOTSpov os £xa'aTrj Totc auTrjC apj^ac; £uptax£t T£ xat 
xptvst, rj xav)' £xa'aTr,v sTspa Tt?, r^ xat Tr£pt Trotaac }J.ta Tt'? laTi, otaTro- 

10 pTjaEtsv av Ttc. ot '(ap [xai}r|[iaTtxol Totc oix£t'as «p/a? svOEixvuvTat xai Tt 
XsYouaiv fxaatov oprCovtaf 6 Ss [xtjSev aoviotbv '^•^Xotoc av sTvat o6$£t£v 
iTrtCr|T(ov Ti iati ",'pa[x[XTj xat T(ov aXXtov exaaTov irepi o^ xoiv dpjtav oioi^ a 
auTol Xs^ouatv ouos £7rt)(£tpouatv otTrocpaiv^iv, otXX' ouSI «paatv aux(ov ^Tvai 
xauTot iTriaxoTrsTv, otXXa touxcov auYXo>pou[xsv(ov xot [xsxa xauxa ostxvuouatv. 

1.') si ok saxtv exspa xi? Trspi xac Y£(o[x£xptxac dpyd^, 6[xot(oc os xat xac 
otptUtxrjXtxa; xai xoiv aXXtov sxaaxa, Troxspov [xt'a xt? Trspt xac dt7raa(ov 
d^jydc iaxtv r^ xai}' sxa^axr^v otXXr^; site 6e [xia sart xotvyj Ttc £its xaU' 
sxotaTr^v fota, osriast xat sv auxaT? dpydq xtvac; sTvat. 7ra'Xtv ouv sTrtCT^jxV]- 
asxat xov auxov xpoTrov, si xat t(ov oixst(ov dpymv siatv auTat r^ aXXat 10 

•20 TtvEC. STsptov [Xov ouv ast Ytvo^xsv^ov, Eic dtTLctpov ^rpostatv &CSXZ oux saoVTat 
T(ov drj/rov £7rtaTr^[xat • otp/ai "^ol^ sTvat ooxouaiv at otvtoTspat ast'. ei oh 
aTr^aovTat xai laovTat tivec 7) xai [xta Ttc ofxEia T(ov otp/(ov £7rtaTr][x7j, 
Cr^TTjasTat xai Xo^ou OEVjast, otot Tt aux/j [xsv iaxt X(ov x£ ucp' Eauxrjv xai 
X(ov oixEitov ap/(ov, at oh. aXXat ou* 7rXaa[xaxtx(o ^ap Eotxs xo TStov, si [xrj 

25 6ta'^opa' xt;; s^x^ispsxat. xauxa [xsv ouv Exspac av Etyj tptXoaocptac otxEtoxspa 
6taxp![5louv." xauxTyV X7)v xou Ku6r][xou Xs^tv aacptoc £xxti}£[X£vrjv xtjv x(p 15 
7rpojiXr^[xaxt 7rpoa7jxouaav ot7roptav oXr^v 7rap£i}£[X7]V xoTc C/j^^^JTix^oxspotc. 
xai 6 [xsv Eu6r^[xo? X7]V l^rtxptatv, (oc sT^rov, sf? xsXstoxEpa? 7rpaY[xax£t'a? 
avspotXsxo. auvx6[x(oi; 65 pr^xsov, oxt xfiiv xa{}' exotaxr^v xe/vtjv xai £7rt- 

30 axTJtxr^v ap/(ov at [xsv s?atv auxoTrtaxot xai 6ta xouxo YV'opi[A'>t xai auxaTc 
xaTc S7rtaxr][xatc (ov siatv dpyai, (oaTrsp iv '(zuiiizT^jioL ra xaXou[X£vat xotvai 2 cjvctysi a 3 CiQxet velut Metaph. E 1 6 (iptaxoT^Xrjc iv t^ (xexcl; xd cpuatxd a 

4 xa}}' £auTr]v D ' et F 5 zepl DE: ItiI F: oin. a G Kuoyjfxoc fr. 4 p. 4, 18 Sp. 

cptXo7.aXX(os a 7 ttjv oI — u7T£pTti}£Tat om. DE 8 7tpo'T£pov E aux^; a: 

auTTj? DF: auxds E 9 /) ->tat DEF: xai om. a 10 o\ [xsv y^^P ^^ oeixvuvTat F 

11 5(5$atev DE 13 d'XXou Se D auTwv libri: corr. Spengel 14 Sefxvuciv 

DE 15 oe] xal DE oe xal xds aF: -/.at (om. 81 et xd?) DE 16 |-<cdSTa; coni 

Torstrik TrtiTepa D 19 -/at (post ei) superscr. F (xhxaX coni. Torstrik 

20 del D: om. aEF 22 ti?] xt F twv dpyuiv oJ-zefa aF 23 auxrj Torstrik: aixr] 

aDEF 24 TiXaspiaTtxdi libri cf. Sext. P. H. I 103: TrXdajxaTt Torstrik 25 l[xcpa^£Tat 

Torstrik o{-/£t(iTepa om. a 26 d-/ptpouv a ttjv] jxev Spcngel post Euori(xou 

collocant t/jv DE 27 CrjTrjTt-/ttoT^poic a: Cr^TTjXWT^potc D: Cr^TtxioT^poic EF 28 dTro- 

xptatv a £lmv v. 7 T^X^toT^pa; a 31 al iv -^eoop.eTpfa xaXouftevat aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 184^25] 49 

evvotai* x<at 01 opot oi' zai -(ap xat auxot avairoostxxot pouXovrat stvat. 11'- 
8t6 xat £c opt5[X(ov ai xuptcuc; etatv ?:^7roS£t^£tc 6>c i^ ajxEawv 7rpoTa'(3£(ov • 20 
ai §£ eiaiv otov £$ 6iroi}Ea£a>c, otat £tatv ai Twiv opeov uTroatotaEic' xo fi.£v 
Yap To arjijLerov a}x£pou? Ttvoc Evvoiac Trap£)^£aBat xat ty)v Ypatjiix7)v otTiXa- 

5 TOti? fXT^XOU?, aUTOTTtaTOV laTt, t6 3£ £lVat oXu>C Tt a[X£p£? EV ToT? txEptaToT; 

xat airXaTE? ev toi? TTETrXaToajXEVot? , touto Y£(u[X£Tpr^? uyq ap/TjV Xaix- 
Pavst oux aTcoOEtxvu? auTTjv, aXXa aTroSetxvuaiv auxTjv 6 TrpoiTo; tptXoaocpo? 
aT:6 auTOTTiaTfov xai avaTro6£txTo>v ap/aiv. outoc M kaxiv 6 xaTa nXa^Tcova 
otaXEXTtxoc* 6 Se xaTot 'ApiaTOTlXr^v 6 Trspt T:avT6? tou ttpote&evto? -po- 2.'» 

10 pX7j[xaTo? auXXoYtCo|x£vo? k^ ev86S(ov, (o? Efpr^Tat TrpoTspov, IvSo^otc apy^aT? 
/pr^Tat. xat ouTto? oute ett' aTTEtpov ^CofxEv apya? Tcpo dpyjsiv TtOlvTE? 
(etc otvaTToSEtxTou? -^dip xai auTOTitaTou? ap5(a? xaTavTT^aouatv) oute £TrtaT7j[X7j 
Tuiv apj^oiv laTat exsivtp ou etaiv dpycti^ EiTrEp tj £T:taT7)[x7) auXXo^taaoc: 
otTTooEtxTtxo?, 6 Se auXXoYta[x6(j i^ dpyihv £YV(oa[XEV(ov dXX' at aXXou dpyou 

15 aXXtp xaT' £TrtaT7^[xrjV Etatv Ip^oa^xsvat , oTt 16 aXXtov dpyjov auT07ctaT(ov 3o 
xat dvaTro6£ixT(ov aTrooEtxvuatv. &aTz Trp6c tou? dvatpouvTa? Ta? cpuatxd? 
dp/a? oux otv eifTj tou cpuatxou otaXEj^Or^vat. f^ -j^dp Ix TrpoT£p(ov, (o? ei'- 
pTjTat, xat ouxETi (o? (puatxrk, t) e^ uaT£p(ov, xat atT^^asTat sTvat Td? dpydc 
(ov uaTEpa Ta ec «ov dTroOEixvuat. [xtj Y'^? ouaaiv Toiv dpyjbv, ouoe td 

20 uatEpa T(ov dp;((bv laTat. "otoTrEp, (o? cpr^atv 6 'AXEcavopo?, xat auT6s 
'AptaTOTEXrjc ETTEtodv Xsyio Trp6? touc Sv xal dxiv7jTov t6 ov XsYovtac Elvat, 
oiTtvE? dvatpouat Ta? cpuatxdc dpydc , ouy -^ (puatx6s IpET, dXX' -^ cptXo- 3.j 
cocpo?." [ATjTroTs 61 lTrtaT7][xovtx(b(; fxsv d8uvaT6? laTtv 6 <puatx6; dvtt- 
XsYstv Trpo; tov dvatpouvTa Ta? cpuatxdc; dpydq, lT:taTr^[xovtx(bc 6£ out(o? 

25 «>c 1$ dpyjhv Tou TrpdyfxaTO?. ou ^dp ot6£v auT6c fi ^uaix^? T(bv cpuatxtbv 
dpj((bv d'XXa? dp)(d^ dv(OT£p(o, lc dp)((bv 6£ rr^? dTio6£ic£a>s 6uvaTat 6£txvuvai. 
dpyaX hz dTco6£i?£(oc xat Td cpatv6[xEva Ix tt;? Ivapyou; ata&TjaE^oc xat 
T(bv xaTa [XEpoc xai oX(oc tj iTraY^oyTj xaXou[XEvr^. Totyapouv xat 'ApiaTOTEXTjc: 
7cp6? [XEV Touc £V t6 ov XsYOVTa? uTravTa OEtxvu; ort lart xat ouata xai w 

30 Troa6v xat Trot6v Iv tois otjat, TauTa 6e ouy ev, Trp6? ok touc dxtvr^Tov 
" 7j[xtv OE uTrox£tai}(o, cp7jat, Ta cpuaEt tj Trdvra tj Ivia xtvou[xEva. 8^Xov 6£ 
Ix T^? iTraY^o^rj?". (SaTE 6 cpuatx6? ou TravT6? dTrop7ja£t Xo^ou Trp6? t6v 
dvatpouvTa Ta? cpuatxd? dpj(d?* ou "ydp 67] xai tou Ix tcuv dpyfbv Tr^? 
dTro6EtcE(oc, dXXd tou ex T(bv dpyiuv tu>v dpyibv. TauT7jv 8e ttjv 86Sav, 1 o\ om. DE 4 ^vvofasDEF: Ivvotav veri similiter a 7 dXXd dTrooetxvjaiv auxrjv 

om., in mrg. iiotato Ci^Tet F 9 TrpopXYji/.aTo; aF: om. DE: 7:pa'7(JiaTo; p. 47, 2G 

10 (bs EipTjTat i^ lvO(5S(«v Trpdxepov aF 12 xaxavTi^aouatv DE: xaTavn^aofiev aF 
13 ixzl\(o aDE: i-Azlw (in mrg. CTQtet) F cf. v. 14. 15 IG xobc om. F 17 eipTjTat 

p. 47, \!) 20 6 om. DE 24 iTrtaTrjfxovtxtoc fuit cum suspectarcm, at addito 

ouTtos xtX. satis a priore (v. 23) sciungitur 25 («5 om. E 2(1 ouvaxa D 28 xat 

b dtptax. F 29 f>ivom. D': add. D^ oetxvuc p- 185 »22 31 cpr^af p. 185 a 12 

7) post tp-iaet om. DE xivoufieva elvat Aristoteles 33 Tcit ctpxd; Td; tpuatxd; F 

34 Ttuv dp^tJov ora. (in mrg. C^TEt) F 

Coinincnt. Aristot. IX. Sinipl. Pliys. I. 4 50 SniPLICn m PirYSICORTIM I 2 [Anst. p. 1841» 25. 185» 5] 

«pvjalv 6 'AXe^CtVOpOC, TiptOTOV 'ApKJTOXsXTJc; TTpO/StptC&Tat, OlOTt aUTYJ TYjV TZ llr 

<p6(jtv xat Tot? cpuaixd? opxc'? avatpst. aTro(3x£uaaa'[x£vo? ouv aOTrjv xat 45 
::t(3T(o(Ja'a£vo? t6 sTvat -ts ttjv cpuatv xat olpxd? sivat Toiv cpuaixuiv , outu)? 
STTi Td? d7.Xac; oo^a? Tac: Trspt Tuiv ^uatxtov dpxtov stpr^jisva? {xsTsXsussTat. 

5 p. 185a5 "Ofiotov 87j t6 axoTrsTv st ouTto? fv, so)? tou xat 

dauXXoYicr^ot etfstv. 

rioXXot TpoTTOt XoYuiV £tatv oFc dvTtXri-stv ou y^ri xov ^iXoao^to;; xat 
voiiijJiu); 8taX£Yoii.£vov outs ydp TTpoc touc dvatpouvTa? Ta? dpxdc Ttov toT? 
TTpoaotaXrjOfiEVotc u-ox£itx£vu)v ■;:paY[i.dT(ov , oute Trpo? tou? TrapdSo^a xai 
10 dr£}icpaivovTa XEYovTa?' ToiauTat ^dp at UEastc. (o? 'HpdxXeiTO? sooxst, to 
d7a;{)6v xat to xax6v £t? TauT6v XEyojv auvtEvat otxrjv toCou xat Xupa;"!!^ 
8? xat EOoxEt Oiatv XE'j'£tv otd t6 outu>^ dotopiaTto? cpdvat. eveoeixvuto oe 

T7)V £V Tf( YEVEaEl £VOp[x6vtOV fi.TciV T(OV £VaVTt(OV, ('o, Xal 6 nXdT(OV £V 

ZocptaTfi TTj^ 'HpaxXEtTou oocr^c d7:£txvyj[x6vEua£ Trapatkts auT^ xat tyjv 'E[x- 
15 TrsooxXEOuc. XE^Et os ouT(Os " " 'IdoE? 0£ xat ^LtxEXat TtvE? uaTEpov [xouaat 
^uvEV^Tjaav, oTt au[X7tX£x£tv dacpaXsoTaTov d[xcp6TEpa xai X£i'Etv (o? t6 ov 5 
•iroXXd T£ xat Iv iaTtv, Ey&pcf os xat cpiXta aoviyzmi. otacpEp6[x£Vov ydp 
07) aufxcpspETat , cpaatv at auvTovtoTEpat Tuiv [xoua(ov" 'Idoa? xat auvTov(o- 
Tspa? Tac 'HpaxXsiTou xaX(ov [xouaa?, "at 3e [xaXaxtuTspai" cprjat', [xaXax(o- 
20 T£pa? o^ otoTiOTjTOTE xat ^LtxEXd^ Tdc 'E^xtteooxXeou? xaXsT, auTat ouv cpTjat, 
"t6 [x^v dEt ouTco; e/^iv eydXaaav, ev [xspEt oe totI [xIv ev Eivat cpaat 
t6 Trdv xal cptXov UTt' 'AcppooiTTj?, tot^ Se TroXXd xai TroXs^xtov auTo auT(j) 
oid vsTxoc Ti." daacpEaTEpa? 3o ouarj? ttj? 'HpaxXEtTou 66^rjc; aacpsaTspov lo 
STnjvsYxs 7rapd8£t"C[xa TrapaooqoXoYiac xat d[xa oix£t6T£pov 6 'AptaTOTsXvj? 

25 EtTTtoV Tj (b; E^Tt? EVa d'vOpU)7:OV t6 OV XE^Of TOUTO "^dp OtX£t6T£pOV TTj? 

7rpox£t[X£V7js iaTi TrapaSo^oXoYta? TrapdoEiyixa. laTt Se xai dXXo? TpoTro? 6 
[xrj [xovov dTrocpavTtxuic -apaoocoXoY(ov, dXXd xal auXXoYiC£af)at ooxuiv, oux 
ki dXr^Ouiv [XEVTot ouoe Ic £v66c(ov -poTda£(ov, dXX' £x cpatvo[X£V(ov £v66^(ov, 
oFoi TtVE? eiaiv ol aocptaTtxol 7:apaXoYiO[xot. xat Tva auvsX^bv Etrr^o, ixaaTo? is 
30 T(bv 'J^euStj 56cav staaY^VTtov tj cpuXdTTEt Td? dpyd? tcov u7rox£t[x£V(ov tq 1 6 (post cpxjalv) om. DE -ptLxov DEF : Trpcuxrjv 6 a 3 ouxto 7cat ini a 4 [i.£TE- 

X£'j5£Tai aF cf. f. 33 «• 22 : i-^XcuaETat DE post [xsTEXE-jaeTat continuat Tov cpiXoao^cpws 

y.at vojJL^jxioc otaXeYfjfXEvov (cf. v. 7), sed del. F 5 51 DE axoiretv [xiypt tou xat 

Y^p 'jJEUorj >,a(jLpctvo'jC[ — etat E ^toc Toii xal D: £(oj xat toO F 10 Hpa^xXetTOs 

fr. .57 Byw. cf. f. 18^23 io6-/.zi om. a 11 X^y«>^ aF': X^y^tv DE 12 oc a: 

8 DEF 13 ivapfxtJviov iteravit in folii initio F 14 EocptaT^ p. 242 D 15 aixe- 

Xtxa( a 16 |uvvevoi^xaaiv Plato dtficpoTepu)? E 17 laTt xat ^/ftpa a 81 F: 

Te DE: om. a a'jvlp-/£Ta[ E 19 (xaXi^^axioTEpaf a (i.aXax(OTlpas aDE: (xaXa- 

x(i)Tepai F 20 xal atxeXdc otOTtOTjTTOTe a 21 del TaOft' o'jtu)? Plato 22 a'JT(u 

Plato: a-jTu) DE: eaoTtu aF 24 6 dptaTOT^Xrj? post Trapaoo^oXoY^a? pouit a, post xat 

«(x^ F 25 (I); om. Arist. X^y*' ^^- X^Y^'f*K= T^^^i (l'0«t tts) Aristot. ttjs 

TtpoxetfxlvTjC aF^: Tr^c Trpoaxetfx^vrjs F':'toT; TTpoxetfi.evoii; DE 27 (xovtov F SIMPLICn IN PTITSrCORUM I 2 [Arist. p. 185a5] 51 

So^-iCj xat osT Tcpoc auTov xouc (puatxouc: d'^o)v(C,za^ai . ri avaipor xal o^Ssl? ll^ 
TTpo? auTov /.oyo^ T(p <pu3ixtp. TtaXtv Ss T^ aTtocpavTixoic: auTTjv staaYst 7) 
xat cuXXoYta[X(j) Soxei /pTjSi^at. xat et aTrocpavTtxo)? EtsaY'"^'^ ^i "'"^ ^^" 
TrapaosxTfov Tt epei xat TriOavuiv xat Sei Tipo? toutov dvTtXeyetv u)? oux 
5 auToOev lj(0VTa to dTrt{)avov, xav <J<£u8u>c XsYot, •?) t(ov dTreficpatvovTtov xat 
Trapaoo^cuv xat ouoet? dv eirj K6'(oq T(p Tipog dXijOetav veuovTf ouoe ^dp 20 
Tou otaXexTtxou dv eifyj oiaXeYesUat Ttpo? tov to Sixatov Xe^ovTa ty]v CTodv. 
st 8^ xat auXXoYtCso&ai eTctj^eipoirj cptXoveixtoc <|»£u8o[ievoc:, £i (jlIv !£ Iv- 
86C(ov 7rpoTdaE(ov iroioTTo tov auXXoYt(3[x6v , sXeYXTeov ttjV diraTTjv xdv [it] 

10 8t' lauTov, dXXd 8td tou? eTrtTroXaiou; dxpoaTac* et 6^ (xrjoe to evoo^ov 
iyrtizv at TrpoTdaet?, dXX' IptaTtxuifi: ix6vov TrpodYotvTo, a)(oXaC6vT(ov [xdXXov 
8£ da)(6X(ov rj dvTtXoYta. et Totvuv 6 nap[xevi8ou xat MeXtaaou Xoyo? xat 
Ta? dpj(d? dvatpeT Ta? cpuatxd? xai Trapdoo^ov Tt xat dTr£[x<paTvov TtOsTai 2» 
Iv Xe^^ov elvat to 6'v, xat Iv Ttp auXXoYtCsaOat pouXetai ou (x6vov tj^euoeT? 

15 Xa[xpdvet TrpoTaaet?, rXkka xat dauXXoYtaT(o? auvdyet, 8id TrdvTa TauTa oux 
dv d^to? dvTiXoyia? eiVj xat (xdXtaTa Ttp cpuatxtp , ou to? dp)(d? dvatpeT. 
8tTT% Se ouarj? t^? tou auXXoYta[xou xaxia?, [xdXXov 8e TravTo? auvdiTou, 
T% TE Trapd Td e^ (ov auyxetTat xat ttjc Trapd tyjv cuv&eatv, d[x(poTepa? 
s^xaXeT toutoi? toTc X^YOt?. xat ydp ai TrpoTaaet? <|»£u8(o<; £iatv etX7][X[x£vat 3o 

20 xat 6 Tp6iro? t^? auvOeae(oc 6 xaTa to a/^[xa t6 auXXoYtaTixov rj^xdpTyj- 
Tat xai lcTt T(ov [XTj dva"(xaia>(; Tt auvay^vT^ov. 6 [xevTot 'AXe^av^po? 
ouT(os cpr^at TauTa Xeyetv tov 'AptCTOTeXr^v, " wq ^iaeui^ \ih 7rapa86^ou ouarj? 
T^? 'HpaxXetTEiou xai TotauTrj? (o ? £i Tt? dvOp(07rov fva t6 ov Xe^ot, 
IptaTtxov 81 X670V TouTeCTt aocpta[xaT(i)8rj tou Te nap[xevt8ou xai MeXiaaou 

25 8td TYjv 8eT^tv, Toiv Xo^ou oe fvexa \z^o\iiv(i)v TOUTeCTi T(ov [xtj [xap- 
Tupou[xev(ov uTTo T(ov Trpa*j'[xdT(ov Ttept (ov Xe^ovTat , dkka. t{;eu8(ov ts xal 35 
xevoiv". TauTa xat auT^ Xe^et tou 'AXefdvopou XeyovToc l7rta7j[xai'vo[xat. 
oTt ou Tov 'HpaxXetTou [x6vov X^^ov deatv oieTat 6[xot'av t^ XeYouaiQ dv- 
{}p(OTrov eva to 6'v, dXXd xat toutou? tou? X6you? (b? Oeaet? 6'vTa? 6[xotac: 

30 T^ 'HpaxX£tT£t'(p T^ eTt ofx£t6Tepov T-^ XeYouaiQ fva dvOp^oTrov etvat t6 
6v diroaxEudC^Tat. X^Yet youv o[xotov 87] t6 axoireTv £t out(o? Iv xat 
TTpoc dXXrjv Olatv OTtotavouv 8taX£Y£aOat xal Td e$%, d)? 8yj xat I a^Tuiv E' 2 aiTOv F 3 tisdfoi DE: eiaayet aF 5 «{^euSois X^yot DEF : 

ij^eijoos X^yijj a fi fort. eir^ Xoyos (Tipoj toutov) i) IXcxt^ov E (xrj 8t' auTov 

Torstrik 10 (jltj oe aF: (xt) DE 11 fortasse (xaX?vOv 1) dax<5X(ov, nisi hoc oxplicas 

dTiatoe-jTtov 14 8 DE: oni. aF 15 Xa(xpa'vetv a auvdyetv a Tia'vTa TaoTa 

DE cf. f. 18r9: TauTa TictvTa aF cf. f. 22^1 ]8 auva(peatv primo scripscrat E 

<i(itpoT^p(u; a 20 6 xaTa DE: (xtj xaTci aF: fort. xal xaTa t6 auXXoYtaTtxov DE: auXXo- 

YtaTtxo; (i)v aF 22 ouTtos E: outoj F: out(o al) dptaTOTArj a 24 iptaTixov ok 

Xf^yov DE (sc. X^yetv 'AptaTOT^Xrjv) : ^ptaTtxtov oe ovTtuv Xrfytov aF cf. p. 52, 3 aocpt- 

0(xaTto5rj DE: aocpta^xdTcov aF, volobant aocpta^xaTtoOtov 25 XcJyou 6e 2vexa DE: X«^you 

2vexa aF 27 Toij dXe|dv8pou xal auT^ X^yovTOC Xe?et aF 28 ou su]ier adtl. F 

30 ?j] xal E 

4* 52 SIMPLICn m PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185a5. 10] 

Tauxyj? Oecictuc ouur^?. OaufxaCo) 8* oti xal X670L) svsxsv jxovou vo}jliCo>v \h 
TouTou? X.rj'c(3i)ai touc Xoyouc 6 'AXs^avSpoc o\i.(o? i)£S£t? auTOUs oux oisTat, 41 

dXX' £0t(5TlX0U; [XOVOV XOYOUC. XatTOt TOU 'Apt(JT0T£X0UC: t5acpU)C OUTtOC EtTTOVTO? 

Tac d£3£ic Xoyou cV£X£v [xovou X£Y£adai jxrj [xapTupoujxlvou UTTO TtOV 
5 zpaY[xa'T(ov. 

p. 185alO MaXXov Se 6 MeXigsou cpopTtxoc xat oux £)(U)V 

aTToptav. 

MaXXov OE cpopTtxov ^ivat tov M^Xtaaou <pr^ai. StoTt [xtj [xovov Sv 45 
ouToc xai dxivr^Tov t^ ov iXE^iV. &cn:tp nap[x£Vi8yjc. dXXa irpo; toutco xat 

10 aTTcioov auTo etiO^to* TotYapouv xotvuic Trpo? auTou? dvTEtTrtbv iizr^^^fx-^z 
" MiXissoc Oi To ov dTTotpov Eivat cpr^st. iroaov dpa Tt t6 oV. cpopTtxo? 
ouv. oTi To TTOGov £tsaYaY<ov, 07:£p dvd^^v.r^ zv uT:ox£t{x£vip [ouaia] £ivai. iv 
o(xa)? iTidETo To ov. oux £/£1^ §£ dTTopiav elr.zv <b? £uotdXuTov xat 
(XTj rotouvTa dTtopETv 6td t6 £7rt7:6Xatov ^Tvat. 6 ydp opt[xuc: X^yoc laTiv 

15 6 odxvuiv T£ xat diropEiv Trottbv , <b; £v ^ocpiaTixoT? iXsyj^otc Eipr^Tat. dXX' 50 
£v6c, cpr^aiv. dTOTTOu SoOevto?, Ta dXXa au[xpatv£t. xat ydp xai 
dxtvr^Tov dvd-ptr^ £tvai, £t £v laTt xat outu)c Sv (b? auTo [x6vov cTvaf xtvou- 
(X£Vov Yap xal xtvr^atv xat [x^TaPoXrjv £$£t xat t6 u6t>£v 7:01, eito d7r6 oia- 
0£a£u); £ic otdU^atv ^^t^ d7r6 t^ttou £t? t^ttov eite 67ru)aouv xat d^TEtpov 

20 0£ dvd-j-xr^ £Tvai" 7:£pa? ^dp iyov £$£t to t£ 7:Epa? xai t6 7:EpaTou}X£vov. 
TotYaoouv xat 6 OXdTu^v ix tou oXov xat a^atpcf o[xotov ei^^eiv t6 ov tov 
nap[x£vt6r^v | 

-dvToOsv EuxuxXou aoaiprjC IvaXiY/iov 07x0), \2^ 

OEixvuatv oTi oux laTiv sv, iyov [xsaov xat iayjx-a xat [i-£pr^. 7£Ypa7:Tai 

25 8e £V ZocptaT'^ TdoE "ei Totvuv oXov laTiv (Sa7:£p xai nap[x£vt8rjc X£"jf£i 
7:dvToi}EV EuxuxXou acpatpTjc IvaXtyxiov oyxio, 
\izsa6\izv laoTTaXk 7:dvTT(j* t6 ^dp oute ti [xeTCov 

OUTE Tt PatOTEpOV 7:£X£Vai )(p£toV laTi T'^ t) t^, 1 Ta'jTrfi Tfjj F [x^vou vojxfCwv DE cf. v. 4: vofi(C«)v (x(iVOv aF 3 outo)? om. a 

4 |xapT'jpo'j[xeva; coni. Torstrik 8 fxaXXov jxev P 9 &<STZtp 6 aF 10 inri-^a-jz 

p. 185a32 11 ov aF, Aristoteles: gv DE cf. f. 17rl0 Tioaov in iit. F^, sed in 

mrg. F' 12 obala libri: delendum vidit Torstrik 13 t6 (ante ov) om. F 

14 cf. Sophist. el. 33 p. 182'>32 lcJTt U optjxu; M-joz ootis (XTropeTv Tiotel (xaXtCTa. oaxvct 
Yap ouTOs (xdXiaTa 16 7.at ydp — dvayxrj elvat iteravit E 17 eiTe usque ad f. 10^6 

hic omittit (foliis 14. 15 et partim 13v vacuis relictis), sed postea (f. 408 a — 415 v) reddit 
E, quae nota Eb discerno 20 e/tuv F conicio t6 Te TiepaToiiv cf. p. 47, 29 

21 a(pa(pa aEb : acpalpa F: acpa(pats D 24 xat (post [xiaoV) om. a 25 Socptar^ p. 244 E 
cf. f. 19 V 28 waTiep (sed Tiep supra add.) D Xeyet v. 102— 104 K. 106— 108 St. cf. 

f. 19 r 28. 27 V 2. 31 1-16 26 acpafprjs aEF : atpafpac D IvaXtYytov F 27 [xcac5&cv D 
Ycip om. a o'jx eTt D 28 patt^Tepov (inter p et a una littera erasa) D e flti 7:c>iva'. E''F: Ti^Xatvc D: 7reX^|xev a tt; (spatium iv litt.) r^ (spatium lil litt.) TOtouTOv F SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 a 10. 12. 14] 53 

TotouTov Y^ ov To ov fjLECov T£ xat i(5'/0im iyziy mora. Ss iyov Trasa dvocYxrj 12^ 
[xepTj ijziv T- -(o?; Outcuc. 'AXXa [xtjv to -^e [jLcjXiptcffJLSvov toOo? [xsv 5 
Tou ivoc £X£tv £■^1 "coi^? [i.£psat TTaaiv ouosv d-ox(uXu£t, xat -auTiQ Stj Trav 
T£ ov xat oXov (Sv) eivat. Tt ol ou ; T6 oe tcttovOoc TauT' apa oux douvaTov 
5 auTO 7£ t6 £v auTo £ivai;" Ouotv ai cpr^at /aXc-ov isTtv dXXd dva^xaTov 
To) £vt dTOTcu) T£i>£VTi dXXa dTOua au[ij3at'v£tv. 7) oTt ouo£v ouaxoXov 
saTi auvtO£Tv, Tcoi? Tm £vt ooOivTt dTOTTtp Ta dXXa dTOTca au[xpaiv£t. p. 185ai2 'H[xtv 0£ uTTOXctaOco Ta cpua£i Tf TrdvTa 75 Ivta xtvou- 10 !X£va sivat. 10 'ExsrVOt [X£V OUV £V xat dxiVrjTOV TO OV UTroO£[X£VOt TToXXots -^ptTTSTTTU)- 

xaatv dTOTOtc* f([xTv os uTroxEiaOo) Ta cpuaet tj irdvTa 7) Ivta xivoua£va. 
■>] bk uTToO^atc: oux eaTi Oeatc ouoe irapdSo^ov Tt 7] d-£[xcpaTvov EtadYst ouo£ 
8td t6 Xuaat touc IvavTtouc Xoyouc p£[3atouTat, dXX' laTtv sx ttj? i~0L'^<s)'(r,^ 
YV(opt[xo?* xat ^dp 6po)[X£v TroXXd xtvou[X£va twv cpua^i. xtv^TTat [x£v -,'dp 

15 -dvTa Td cpua£t, £i'-£p r, cpuat? dp^^rj xtvr^a£(oc laTf TrXrjv to dvajxcpiXexTOV 15 
U7rox£ta0(o, OTt svta tcuv cpuast xtv^TTat. xal ydp ^v^a xat cpuTa TrdvTa xtvou- 
[xeva cpaiv£Tai xat Ta d~Xd aTot;(£Ta xat 6 oupavo; xat Td h oupavto daTpa- £tx6c 
§£ auT6v t6 TrdvTa tj Ivta £t7r£Tv, StoTt 01 iroXot xal Ta x£VTpa tou TravTo; 
xat ot dCov£c cpua£t ovtec xat outoi dxtvr^Tof £iat. Sr^Xov (ouv) oTt Tuiv 

20 xtvou[X£V(ov Ta ovTa tj, (b? 'AXs^avopog cpr^aiv, f, ^oyr^. uTroTiOsTat 0£ vuv 
xtV£Tai)at ou)ji rdc cpuaixdc dpydc. dXXd Td cpuasi, dJv C>;t£T rd; d[jydc. 
dXXd xdvTauOa 6 'AX£?avopoc oixoXo^eT OTt '' (o? dp-yf^v touto Xa[xpdv£t, oi)'y\ 20 
TT^v cpuast, dXXd tt^v Tcp6? fj[xdc dpj^i^v, ou tou -pdyixaToc ouaav or^Xovori, 
(ou -cdp dv Tfj cpuaet TrpcoTTj), dhXa tt^c d-00£t$£(o?, ^Ttc xat d-6 t(ov 

25 uaT£pa)V, £vap7(b; oe Xa[xpdv£Tat. waTTEp f^ ii:a'(ui'(r^ Ix T(bv xaTa }X£po? 
t6 xaOoXou TrtaTouTat, ou t6 uaTspov t-(j cpuaet, aXka t6 -poTspov." 

p. 185al4 "A|xa §£ ouSe Xuetv diravTa irpoaTjxEt. 

Tifl ev xai dxtvTjTov t6 ov X^YOuaTfl Oeaei dvTtOet? t6 Td cpuaet f| rrdvTa tj 1 TotouTO a Y^ '""^ Plato et Simpl, f. 19^29: oe ov hic libri t6 ov (post ov) 

0111. a zayaza D: layot F: eayaTov aE^ 3 TiavT' eov D 4 h Plato ct 

f. 19 V 32: om. hic lihri t( oe 06 t( oe F o eaTiv om. a ciXXd 1): aXX' F: 

aD.a xal aE'» f) tu) aDF: t6 E^ .sed cf. v. 8. noune TaXXa ut v. 7 ct p. 52,16? 

8 0' aTtoxeiaiJto E'' 10 Sv DE») : om. aF zeTiTidxaaiv D 13 otd t6 DE^ : 

otd TOJ aF 14 -/.ai ydp] xai Idv E fxev ydp] fxev ouv a 15 ttXtjv aEl>: itXtjv 

OTi F: dubia lcctio codicis D 10 Ivta] oaa E'' 17 <paf vocis cpa/vExai ct aTrXa 

lac. rcl. om. E^ 6 (post xai) om. Eb 18 xai Td x^vTpa — d^ovec dclcbat Torstrik 

19 ouv add. a, non sane certo 20 Alexauilrum ad Arist. de anima III S p. 431 ''21 

spectassc putes, sed vide ne fnerit ^ cpuai? w? xtvTjaE<o; dpyj^ cf. v. 14 Tlicmist. p. 109,7 
24 ou DEi^F : t,v a -pdjTT, ;i 25 5e om. a 28 t6 ov EF: to h D: om. a 

tJ post tfjiet om. DE'' 54 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 18.5 =«14] zvicK. xivEtaOat. {xaptupoufjievov utto tt^? £vapi'£tac, Tva (xtj ti? £i'Tn(j oTt ' to C^J- IS"" 
To6a£Vov (o: 6[ioXo70U[X£VOV u7r£i)ou', ttjv aiTtav tou uTroOia&at, to aXr(i>£? 
irpo ToiJ t6 «j^suSs? IXiycat rpooTti^citv, oTt ajxa T(5 euxoXov Eivat xat 
|xyjO£v iyziv yciXtr.bv t6 auvtS^iv to aufxPatvovTa Tuii uTioT^&lvTt aTOTctj) 30 
5 ouSc Xu£tv a-avTO Trpoai^xEt Ta ij^Euoai? XEyojx^va, dXX' ixcTva }xova 
oaa £x Ttov dpytov tou TipoaoiaX^Yojxivou Tt? £7ri8£txvu? tJ>£UO£Tai 
oaa 0£ |X7j, ou. oi Se iv xat dxivTjTOV Xr/ovTSC out£ dp/rjv out£ ttjv cpuatv 
cpuXaTTouatv. ouSev ouv aTorov xai Ttp6 tou Xuaat touc IvavTiou? X6-j'ou^ 
uTToOla&at Ta Ix tt^c IvapY^iac ' jxapTupou}X£va, Erir^p ouO£ Xu£tv otTravTa 
10 dvdyKri. xo Sk otdcpopov touto tujv T£ o(p£tX6vT(ov Xu£aOat t};£uoa)V xal 

T(OV [XT^, 8£t'xVUatV £7rt TtVCUV £V Y£(OIX£Tpia t}»£U00Ypacprj}xdT(OV. ;jo 

Tov Yap T£Tpa7(uvta[x6v tou xuxXou tcoXX(ov ^■'^■^'■^'JVt^ov (touto oh r^v 
t6 xuxXto Taov T£TpdY«)vov i>£ai)ai) xai 'AvTtcpuiv £v6[xia£v £uptax£tv xat 

IzrOXpdTT^C 6 XlOC ?}>£uai)£VT£C. dXXd t6 [X£V 'AvTtCpWVTOC l{;£UOOC oid t6 

15 [XT) dTTo 7£(o[x£Tpix(ov dpy(ov (jijp[XT^aUai (i)? }xai)T(a6}X£i)a oux laTt Ys^^fJ^s- 

TptXOU Xu£tV, t6 0£ 'iTTTtOXpdtOUC, £7:£t07j Td? dp-/dc CpuXd^aC Ta? Y£(0[X£Tplxd? 

£(};£uai)T^. ■^£(o[X£Tpixou Xuctv. lx£tvouc ^dp o^T Xuitv }x6vouc Tou? Xoyouc oaot 40 
TT^pouvT£c Tdc oix£tac dp/d? TTjc [x£i)68ou ouTtoc TrapaXoYiCovTat , touc Se 
3i' <ov TrapaxpouovTat dvatpouvTac Tac dpydc ou Xuteov. 
20 '0 6o 'AvTtcpwv Ypd']>ac xuxXov £V£Ypa'}£ 

Tt /(optov £t? auTov TcoXuYcuvov T(bv iYYpdcf^- 
aOat ouva[x£V(ov. laTto §£ £t Tu/ot T^Tpd^tovov 
t6 lYY^Ypa^x^xlvov. £7:£tTa IxdaTT^v T(ov tou 

T£Tpa7(OV0U 7tX£Up(bv Oija T£}XV(0V d7c6 TTjC 

25 TO}XT|s £T:t Tac r£pt(p£p£iac Ttpoc opOdc rc(a Ypa}x- 
\idc, a*i OTjXov6Tt ot/a £T£}xvov ExdaTT^ t6 xaO' auTTjV T}XT^}xa Tou xuxXou. £7C£tTa aTtO TTjC 
zrj\iri<; I^teCeu^p^uev £7tt Ta TtlpaTa T(bv Yp<Z[xix(bv 

Tou T£TpaY(i)Vou £uO£ta?, (bc Ytv£aOat T£TTapa 

30 TptYtova Ta d7:6 Ttbv £uO£t(bv , t6 8c oXov 

aXT)[xa To £YY£Ypa[X[X£vov oxTaYtovov. xai out(oc 7tdXiv xaTa T7)v auTrjv }X£- 

OOOOV, £xdaTT(V T(bv TOU 6xTaY(bv0U 7tX£Up(bv 6t/a T£}XV(0V d7:6 T?(C TOfXTj? 50 1 EvepYEta; D' 2 uTidJ^oy DEi>F: 'JTTO&exou a 3 5fxa t6 F 4 t(L suvtOEiv F' 

'j7:o8evTt E'' b Xost E'' 6 Ix tu) Eb Ttp 7rpoaotaX£YO[xev(o coni. Torstrik 

iTTtoetxvjs Tt; aF 8 oiSev ex o-jx oloev D 9 Ivepyetas E'>' 10 t6 5e ota- 

cfopov xtX. — p. 69, 2 interpretatus est C. A. Bretschneider die Geometrie und die 
Geomeler vor Eukhides Leipz. 1870 p. 100. Res f^eometricas Simplicius ex Eudemi 
gcometriae historiae libro II petivit suis tamen intermixtis Alexandrique observatio- 
nibus TouTO om. E (^cpetXovTtov X-jec&at Eb : oblitter. D : Xyesdat 6cpetXo'vT(ov aF 

12 t6 Ttij -itj-icXu) a 15 djp|Aa3&at Eb 17 ocT om. F 18 Trapaa^jXXoyfCovTat a 

19 dvatpoiJvTas DEb et in lit. F: dvatpo-JvTSc a 20 in figura nihil inscripserunt Ei>F 

25 Tot; Ticpttfepetac cf. p. 57,16.59,33: ttjv Tiept^cpctav corrigebat TorstriJi cf. p. 55,1 
28 d7i6 a: dTri DEi^F 31 t6 ^YYcypafA|xcvov ayTJfjLa aF ttjv om. Eb 32 exotUTrjV 

TT)V Tofj F SBIPLICir IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^14] 55 

£7ti TTjv Ttspicpspsiav TTpo? opOczc aytov xat eTtiCeuYVu? aTto xuiv a7ju.£i(ov, l^r 
xaD' a ai Ttpo? opOac a^^DEiaai e^T^-xovxo | imv Trspicpspstojv, suUsiac s-i 12^ 
xa TTSpaxa xoiv on[jprj[ji£va>v cuDsiwv, ixxatosxaYwvov iTtoisi ro I^Ypa^oixsvov. 
xal xaid tov aurov -aXiv Xoyov T£[xvu>v xdc "Xsupdc tou ExxatosxaYwvou 
5 To5 iY(Z'i^jaii\iivrjU xai £7riC£U7V'jc £uD£iac xat ot-Xa(jta!Ctt)v to EYYpacpoix^vov 
7roXu7«iVov xai touto d£i Trotoiv waTS TtoTS oa7:av(uix£vou tou £7rt7r£00u 
EYYpoicpTjaEaOat ti 7roXt>Ya)vov touto) toIi xporo) sv t(3 xuxXco, ou ai 7rX£upai 5 
Std a[jitxpoTyjTa lcpapti-oaouat t'^] tou xuxXou -Eptcpspsta. TtavTi 0£ TioXuYtovw 
laov TETpa^tovov 6uvd[j.£V0t UiaUat, (o? £v toTc 2i]Tot)(£totc 7:ap£Xdpoij,£v, otd 
10 To taov u7rox£Tai)ai to Ttol.6'((ovov T(5 xuxX(^) lcpapfxoC^JV auT(p, £a6[x£i}a xat 

XUxX(l) TaOV Ttl)£VT£C ToTpaYtOVOV. 

Kai OYjXov oTt -fj auvaYojYTj Tiapd Tdc Y£(0[X£Tptxdc dpyoic -c^Yovsv otj^ 
(bc 6 'AXE^avopoc 9"/iOiv, "oTt uTroTtt>£Tat [xev 6 Y£(0[X£Tpr^C To Tov xuxXov 
Tr|? EuOEtac xaTd arj^xEiov aTTTsaDat (bc dpyVjV, 6 oe 'AvTtcpdiiv dvatpEi lo 

15 TOUTO." OU ^O^p UTTOTtDETai 6 "{ZWlliT^jr^C TOUTO. dXX' d7rOO£tXVUatV atJTO £V 

T(i) TptT(i) ptpXto). d'[x£tvov ouv XsyEtv dp/Yjv Eivat To doijvaTov eivat 
EuDEiav £cpap|x6aat TiEptcpEpeta, dXX' rj [xsv sxto? xaTa £v ari[X£rov Ecpd^sTai 
Toij xuxXou, rj 0£ evtoc xaTa oijo [xovov xat ou ttXsi^o, xai r; £7:acp-rj xaTa 
ar^[x£tov ^ivETat. xat [xevtoi t£[xv(ov d£i to [xETa^u t^c £ui)£tac xai Tr^c tou 
20 xuxXou TTsptcpEpEtac £7ri7rE3ov ou Sa^ravr^aEt atjTo ouO£ xaTaX7^(|;£Tai ttote 15 

TTjV TOU XUxXou 7T£ptCp£p£taV, ElTCEp E7l' d^TStpOV laTt OtatpETOV TO ETTtZEOOV. 

£t 0£ xaTaXa[x[idv£i, dvifjprjTat Ttc «p)(7j ^^(o^xETptxT) f^ XEyouaa £7:' d^TEtpov 
Etvat Td [xEY£i>7] 8iatp£Td. xat TauTYjv xat 6 Etj6rj[xoc TfjV dpj^rjv dvatpsT- 
aDai cpr^atv 67:0 tou 'AvTtcpuivToc. 
25 1 ov 0£ otd Tojv T[xr^[xdT(ov, cpr^at', TETpaytovta^xo v Y£(o[X£Tptxou 

otaXtJEtv £aTt. Xiyot 0£ dv tov otd T(bv T[xr^[xa'T(ov tov 6td twv [xr,- 
viaxcov, ov 'iTTTroxpaTr^c 6 XTo? £tp£tjp£. xtJxXou ydp T[xfj[xa 6 [xrjviaxoc 

laTtV. fj 6£ OElCtC TOtaUTTJ. 2 xa8(i D 3 xa Tr^paxa om. D otetprjfi^vtuv Eb' lxxaiO£xaY«)vov — -Xeupd; 

Toii oin. £•> 4 TrdXiv Xoyov D: Xoyov zdXiv aF 5 if{f(pix(f6ij.t\rjw a G xat 

TOUTO ci£t TToiuiv] ' foit. ToOxo det liTotet' Torstrik, hiatuiu subesse putuus Uscuer taliu ex- 
plevit Tcotoiv <t6 inintooy t6 (xeTa^i) Toii TioX-JYtuvo-j xat ttjs zeptcpepefas eXaTTOv d;:o(et), luihi 
in «uaxe [vel (oc t6] latere tpexo, cetera sana videntur (oaTe tiotc Eb (obl. D): (b? t6 

TtOTe F: etos vj a xauTifj post 8a7Tavu)(x£vo'j adclidit a IfxeXXev post iTrtTreoou in- 

seruit a 8 (xtxpoTT,Ta a 1) oovdfxeOa a ^Tot^fetotc II 14 nani Euclidis cuOu- 

Ypa[x(xov specialiter polytjouuin reyndare iutellejzitur cf. Ilultschii Pappus III 2 p. 45 
TiapcXapov F 8td DEb: tb? otd F: Co^JTt 5td a 10 ^cpap[j.'j^ovTE? TCTpdYcovov 

(interceptis aOTuj — xuxXu) laov Tt&evTC?) F unde £cpap(x6CovTc? TCTpdYtovov laov a'JT(u, ^ao'[x£!)a 
X. X. t. Ttt)dvT£s xtX. a 1.3 ^i cpT^atv a t6 oin. aF t6v om. l) 15 dXXd 

8e(xvoatv (d oefxv iu litura) F 1() Ttii TpfTto cf. III Ki: Ttu tf DF: Ttjj 6y8o'i|) aE'' 

elvat dp/Tjv XcYctv a 17 ^tpdijiCTat E^F: ctpdTTTCTat al) 1!) aute t6 sp. IV litt. D 

21 otatp£tv a 2.3 F/jorj(j.o{ fr. !)2 p. 120,5 Sp. ttjV dp^Tjv post tpT]atv posuit F: 

om. a 25 t6v (jiv F ex Arist. 2^) ^aTt om. ex Arist. F 9v t6v 5td aF: 

3v otd DEi' 27 e^jpE D x'jxXo'j — eaT^v delebat Torstrik 56 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 185 a 14] "Esxto. 9r,(3i, Titpi TT)V AB su&sTav 
12v 

21 7j[xixuxXiov Tr£pi7£-j'pC([x}xsvov 10 ArB. xal 
T£t}xr^3i}(o 7) AB oiyjx xaxa to A. xai aTio E 
Tou A -^ AB TTpo? opi>a? r]-/Ua> tj AF, xal 
5 «7:0 Tou r zTzt^lzuyJiiisi f, TA, ^ti? kaxi t£- 
TpaYtovou TrX£upa xou £is xov xiSxXov iyYpa- 
cpofiivou, ou IsTiv f|}iixuxXiov to AFB. xat 
TTcpi tT)v Af f([xixuxXiov Ttspr/^Ypacp^u) to 
AEF. xai lirst eati to aro tfj? AB laov t(i) ts aTio tf|? AF xai tto aTzo 

10 tfj? £t£pa? tou tstpaYoivou -X^upac tou £i? to AFB fjjxtxuxXiov £"|7pacpo- 
}x£vou, tout£att tf(s TB (latt ■•('ap opOo^/toviou tpfYwvou u:rot£ivouaa f^ AB* 25 
(o? §£ lj(et ta aTTO twv 8ta[x£tptov tEtpayfova Trpoc aXXr^Xa, outo)?: xai oi 
T:£pi auta xuxXoi -po? aXXifjXouc £'/ouat xat ta f^^xtxuxXia, u)? osostxtat 
£v tto t^ jBtJilXtVp t(ov i!tof/£i(ov) . StTcXaatov apa iatt to AFB fj[xtxuxXiov 

15 tou AEr fj[xtxuxXtou. latt Ss to AFB f^[xtxuxXtov 8tT:Xa'atov xai tou AFA 
t£taptrj[xoptou. laov apa iatt to t£taptrj}xoptov t(p AEF fj[xtxuxXt(p. xotvov 3o 
acpr)pfjai)(o to u-o tfj? tou tstpay^ovou irX^upa; xat tf^? AF TCptcpspsta? 
7:£pi£)<o}x£vov t[xf([xa. Xoiiro? apa 6 AEF [XYjvtaxoc; Tao? iatl ttp AFA tpt- 
"i'(ov(p, to Oc tptYcuvov t£tpaY(ov(p. 0£t'^ac 0£ 8ta tout(ov tov [xr^vtaxov tstpa- 35 

20 "^(ovtCo[x£vov £^f(C ~£tpatat Sta tou 7:poO£0£tY}A£vou tov xuxXov t£tpaY(ovt'C£tv 

0Ut(O?. 

TidTiii £ui)£ra fj AB, xat T:£pi autfjV fj}j,ixuxXtov T:£ptY£Ypa'(pi)(o. xai 
x^iaOto tfj? AB 8t7:X^ fj FA, xal 7:£pt tf^v TA f^}xtxuxXtov 7:£ptYeYpotcpi>(o, w 
24 xat e^pfpacpiaO^oaav £t? to f|}xtxuxXtov tou et? tov xuxXov £"(Ypacpo}x£vou 2 7reptY£Ypa|x[xivTjv £•> AFB Spengel: ABF libri xat T£T|xT^ai}to tj AB aEb : om. 

DF 3 post A add. t£T[at,[j.^vov D et rnrg. F _ 7 AFB DE: ABF aF 9 xai 

Toiv «710 F 1 1 T) 'j7roT£tvo'jaG( dcTTo DEh 1(3 (2 cf. VI 20) DEF: S£/.otO'jio a 

14 ABF — lart 0£ t6 (15) om. F iart t6 ABF a 15 Tj[/t7.'j7.X(ou om. Ei> 17 dcpat- 

p£ia8(o E"> dt7r6 F 19 t6v om. DEb 20 7rpoo£0£(Y(j.Evo'j DE'>F: 7Tpoa7ro6£0£iY(x^vou a 

22 7r£pi7£Ypacp>>(« 7.at lypacpea&toaav di t6 ^j(xtx'jxXtov F 23 ttjs DEi^F cf. p. 57, 4.9: 

TTJ a Y£Ypa'fS}(o D 24 iffzypd^f^wiJOL^ a a-jTo post tk add. a toj £({ 

t6v 7.'J7.Xov £YYp^'f^[-'-^'''.<'J om. a £7rtYpacpo(x^vou F SIMPLICII IN PIIYSICORUM I 2 [Arist. p. ISo^U] 57 

scaYcuvou -Xsupa' r^ xz FE xat yj EZ xat Ixt f^ ZA. xai TTcfii auTotc f,tjLt- 12^ 
xuxXta ~z[jv{viiA'o\)(si xa FHE, E9Z, ZKA. fxaatov apa luiv zspt xa? 4o 
Tou i^a-jojvou -XsDpac fjixixuxXtcuv laov eatt T(|) AB fjfitxuxXto) * xai ■(«? 
7j AB tOTj £511 Tat; TO'j SQaytovou TcXstipaii;. toiv Yap ix tou xEVTpou 
5 onrXf/ iaTtv f^ 6ta'|XiTpo^, ai os tou scaYtovou -Xsupai laat siat TaTc sx 
Tou xsvTpou. xat TTj? AB oi eaTt ot-Xf^ f^ FA* (SaTi Ta TSTTapa f^fxi- 
xuxXia laa iaTiv aXXT^Xot?. TSTpa-Xaata dtpa Ta TSTTapa tou AB f^p.ixuxXtou. 
laxi Ss xai to ~cpt ttjV FA fjfi-txuxXtov T£Tpa-Xa'atov tou AB. erst 
ydtp 7j FA TTjC AB saTt ot-X^. TiTpa-Xa'atov to 7.7:0 tTjC FA -{{'vzTai tou 5« 
10 aTrb xfjC AB* (i>; Ss Ta a~b tojv Sia[i.£Tp(ov, out(j)c 01 ■K&pi auxdc xuxXot 
-pb; aXXi^Xou? xai Ta f,txixuxXta -pbc aXXr^Xa. (SaTS T£TpazXa'atov icTt to 
FA fjtxixuxXtov Tou AB. taov apa saTt Tb FA fjixixuxXtov toT? TSTpaatv 

TjfXtXOxXtOtC T(p T£ TtSpt TTjV AB Xat ToT^ Tpial TOIC TT&pt Tac TOU £caY(OV0U 

TrXsupd? fjixtxuxXtotc. xotvd a':p-(jpf^at>to 6.rJi xs xoiv Tr£pt Td? tou | l^a^^ovou 13'' 
15 -Xsupd? fj}xtxuxXt(uv xai aTxo tou Txspt tTjV FA xixT^txaxa xd [xs] u-b xoiv 
£?a*|'a)vtXM)V -Xsupoiv xat tcov tou EA f,}xtxuxXtou -£ptcp£p£t(Ji)V ir^pt^^oixEva. 
Xofiroi d'pa 01 FHE, E6Z, ZKA ixT^vtaxot [x£Td xou AB f,ixixuxXtou Taot 
£taiv T(j) FEZA Tpa~£Ci(p. dv ok d~o tou Tpa-£Ciou ttjv u-spoyfjV 
d^iXtoixoV. TouT£axt xb taov xoT? |xT^vt'axotc; (io^tj^Orj "cdp laov suOuYpaixjxov 
20 [XT^viaxto), xaxaXi7ro)[i£v os xb Xoittov, eaxiv laov xtj) AB Tj[xtxuxXt'(ii, xat » 
xb xaxaX£t(pi)£V xouxo £ui)uYpaix(xov 8t7rXaata'ato[x£v xat xb StTiXaataa^sv 
TsxpaYtovtai^fj, xoux£axtv i'aov auxto x£xpa'7(ovov Xa'j3to[x£v, laov laxai xb 
XETpa'7(ovov xoli r£pt xfjV AB Stafisxpov xuxXtj). xat ouxtoc b xuxXo; x£Xpa- 
Y<j>vtai)f^a£xat. 
25 Kat laxt [x£v £tjc|>u7]c Tj £7:t)^£tpTjatc* xb 6£ cp£u8oYpa'9T^|xa -(£-(0^^ ^xapd 

xb xb [xfj xaiioXou os^sty^xEVov (bs xaDoXou XajBsrv. ou ^dp sSsij^Dtj Trds 
[xrjviaxos x£xpai'(ovtCo[x-V'^?' '^^^' -'' «poti b 7r£pt xf^v xou x£xpa"|'(ovou ttXsu- 10 
pdv xou £ts xbv xuxXov £"f|'pa''.pO[X£vou • ouxot 6s ot [xTjviaxot 7r£pt xd? xou 
ecaY(ovou TrXsupot? eiat xou £t? xbv xuxXov sYYpacpofxevou. I TiXeupa F 4 T(i>v aEbF: t^s D 6 Se ?ti ut vidctiir F 7 eativ dXXrjXot; 
DEi»: Efaiv dXXrjXotj F: dXX^Xots dGi a 8 xoO r.z^A xrjv AIJ a, scd cf. tou AB tj[xi- 
-ycuxXioy V. 7 d-ei — AB (v. 10) om. D oe DEi>F': ydp aF* 10 post StafjLETptov 
ad(i. TETpdftova -po? dXXrjXa lyouaiv a oGtioj DEi>: o-jxtus xat F: out(o xai a 

II TpaTiXd-jtov Eb ia~\ To FA IjE'': eaTt t6 djio t^? PA a et in lit. F, iinde t6 d7r6 
TTJ; FA (ciccto i?|[xtx'jxXtov) scriljcl>at Drctschneidcr p. 104 12 toO — FA Tj(xtxjxXtov 
oni. F post Toii add. dTio tt); a to FA Ei»: FA D: to d-6 ttj; FA a lo t£ 
om. F' T£ TTjv Trept E'' Tas om. D' 14 tiov (nii. E'' -tuv rtepi Tds] jtept 
Tds T(Lv in mrg. ¥' l.'> te (posl Td) del. Useuer 17 Xoi;:6v E'> AB DK''F: 
AFB a 18 Ttjj ['F, KZ ZA TpaTreCtii) libri: corr. Uscner 10 dtpeXtopiev post dv oe a 
?X(0|xev F 20 xaTaX£f7:<o(xev E'' ABj APB a 22 -ETpaytoviail^ (supeiscriplo 
< i. e. ev) F auTifjJ r)a'JT<Ji) D 25 xat lOTt xtX. duliitationem Ale.xandri, non suam 
rcpetit Simpliciixs cf. j). 60, 18. (57,7 TOpt E'' 2i\ t6 to K: t6 aI)E'' 27 dXX' 
e{ dpa D cf. p. 79,20- dXXd aE'': om. F post 6 add. hk F^ 58 SIMPLICU m PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 185M4] 

~Hv 0£ Tic xat TotauTT] osT^i? Tj 8ia T(ov jj.r^vt'c!x(ov TeTpaYcoviCsiv/jiojxEv/j IS"" 
Tov xuxXov a~A.ouaT£pa xat oux £X3Y)(0|i,£V7j itap' OTt YEyov^v dv auT-^ to t|>£u8o- 
Ypacpr^fia [TOtauTrJ* ixr^vtaxou ^ap T^TpaYtovtaii-ov £up6vT£? tou Tr£pt ttjv tou 
TcTpaYtovou 7rX£upav loovTO xat ouTot otd toutou tov tou xuxXou T£TpaY(ovta}jLOV 
5 £upr^x£vat, <oc tou xuxXou ~avToc £t? fjir^vtaxou? Staip^iaOat ouvajj-svou. t6 15 
Yop Taov Tip }xr(Viaxo) T^Tpaytovov ToaauTa7rXa'atov TtotouvTEc 6aaTrXa'atoi 
7ra'vT£c: £iatv ot [xTjvtaxoi £ic ouc 6 xuxXo? oti^prjTat tou Ivoc;, (jpovTO t6 TouTot? 
Taov T£Tpa'Y(ovov toi? fjir^vtaxotc Taov £tvai xai T(J) xuxX(p, tjj£uoo? Xa[xpavovT£? 
t6 t6v oXov xuxXov zh jxrjViaxouc otaipsUr^vat SuvaaUat. £v yap t^ tou 

10 xuxXou £tc Touc [xr^vtaxouc otatp£a£t d£t uTroXotTr^Tat Tt £vt6s [xeaov a[xcpt- 
xupTov, 7r£piXa[x[":lav6[X£vov U7t6 Tuiv £xaT£p(oU£v Tou [xrjVtaxou Ypa[x[X(ov. ou 
[XT^T£ [XYjvtaxou ovToc [xr^T£ TSTpaytovtCo^xEVou ouo' av 6 Tiac xuxXo? T£Tpa- 20 
^(ovtCoiTo. fjuy uYtTjc 0£ 7) IvaTaatc tj 7rp6c t6v TotouTov T£TpaY(ovta[x6v' ou 
Yap yjjdoi T(p T£TpaYojviCovTi tov xuxXov ota T(ov [xrjviaxtov ot£X£tv t6v 

15 7ra'vTa xuxXov £i? [xr^vt'axouc " ou6£ "^ap ouoe £t touto £(.'>], ouoe out(o? 6 
xuxXo? T£TpaY«>vtC£Tat ota T(ov [xr^vtaxcuv ou -^di.[j Trac: £§£i)(i>7j [xyjvtaxo? 
T£TpaY(ovtC6[x£vo?. xat [xrj 8tatpou[x£Vou 6£ 7ravT6? zig [xrjvtaxouc TrdXtv 
T£TpaYU)ViaU7ja£Tat. dv auYy((opr|0(oatv ot Trcpi Ta? tou l^aY^ovou tou £tc; t6v 
xuxXov £"'Ypa90[x£vou 7rX£upd? 7r£ptYpacp6[X£voi [xr^viaxot T£TpaY(ovtC£ai)at xai 25 

20 [xrj [xovot ot 7r£pi Tot? tou T£TpaY(ovou. xdvTau{)a ouv tou '|^£uooYpacprj[xaTOi; 
aiTtov t6 [x6vov T£TpaY«)viaavTa? [xrjvtaxov tov 7r£pt Trjv tou TETpaYtovou 
7rX£updv (b? 7rdvT(ov T£TpaY<oviCo}x£V(ov [xrjvtaxtov. o^roiot iroTE dv (oaiv, £t? 
ou? xuxXo? otatpoiTat, ouTto ^rotEiai^at Trjv OEi^tv. TauTa [xev ouv 7r£p' 
TT^? 8id T(ov fxr^vtax(ov (j/EuooYpacpta?. 

25 " TtvEc; Se, cprjaiv 'AXE^avopo?, rjYouvTat, ei OEi^atsv TETpdY^ovov dpti)[x6v 

xuxXtxov, xai sv toT? \iz^i\hai xuxXou T£TpaY<ovta[x6v suprjxsvai. laTt oe, 
cprjai, TETpdYtovoc; txsv dpti^[x6? 6 tadxt? lao?" xuxXtxou? Ss IXeyov dptt)[xou? 3o 

TOl)? auVTl{>£}X£VOUC; ix T«)V xaTd Td E^-^C TCEptTTuiv OIOV £v6? TplWV ITSVTE 
£7rTd EVVEa ?VO£Xa, EUpOVTSC 0£ £X T(OV OUT(0 auVTlr>£[X£V(OV dpt{)[x6v TETpd- 

30 Y*"v6v Ttva d[xa xai xuxXtx6v ovTa, otov t6v Xr (T£TpdY(ovov [xev ovTa 
ot6Tt d7:6 Tou C k'^' EauTov Yivo[XEVou Y^vvdTat, xuxXtx6v oe 8t6Ti d7r6 t^? 1 -^v oe scripsi: ^ £•>: tj si F: iazi oe D: eaxt ;i y^ aiite 6id om. a 2 oux (5p- 

8(L? vel o'!> xaXtu; coniciebat Torstrik Tiap' oxt scripsi : Tuapa t1 libri : Trapd t( Spengel 

■^i^o-vz t6 <]^£'jooYpc<cpTjfxa a'l)T^ TOia'jTTj D 3 TotauTTj aP>F: Totau^ D: del. a. glosseraa 

vocis auTTj fuorit t^ d^l i. c. t^ TrptoTTrj cf. p. 57, 25. sed vide ne subsit tou 4*£uoo- 
Ypacp/j|J.aTos atTtov cf. v. 20 4 Tptytijvotj a 5 ravTtos D 7 Tra'vT(os D 

ro\> evos (cx ociarXaaiot aptum) DEF: om. a to (post (uovto) oni. E 10 Ivto? 

om. F afxcp^xuTOv Eb' 11 exaT^pcoilsv t<Lv tou E'' 15 o'jo' zl aD: ouSe e^s 

Eb': obohwdY 20 ftdvov F Tpayibvou E^ 21 tt]v om. I)'F' 22 ttote D 

23 TttuTa — iituooypatfiai^ om. a cf. ad p. 69, 34 24 Sta om. F 25 Ttves 6e hic 

om. F cpTjiiv aXd^avopo; Ttvef oe (prjatv F TETpaytjjvov TeTpaytovtaixov xuxXtx(!)V E'» 

27 5e] 6t' a 28 Ix — auvTi&£(j.£vojv om. a xaTa Ta el^s DEtiF: xa&E^^c a 

29 2vO£xa om. a e'jpo'vT£? — dpti}|x6v] £'jpovT£c 6t' dpt{>(j.6v (cet. om.) a out(os ^v- 

Ti§£(j.lv(ov dpt>)(j.djv D 30 oTov t6v aE ; ofov tou DF 31 Wm aE: oti DF SIMPLICII m PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 185 a 14] 59 

xaiv irspixTuiv a y £ C ^ i^ aovi^iasmz dTrotsXsTxat) , wovto xal xyxXou 13r 
' TeTpai-fjuviaiiov oupr^xlvat. aXX' tj osicic, cprjatv, oux sx T(ov "^scoii-STpixaiv 
ap^^oiv, aXX' sx twv dpii)]xrjTix(bv * dpti}[X7jTtxat "i'dp d[jyjxi to sivat tov 35 
TotovSs dptU[x6v xt)xXtx6v xal tov toiovos TSTpaYtovov". TauTa tou 'AXscdvopou 
5 XsYOVTo? ccptGTdvstv dqtov. oTi -pouTov [XiV Tov xuxXixov dpti)}x6v I ou xaTa 13'' 
auvOsatv twv scps^rjs -sptTTouv oi dpti}|xrjTtxoi TiOsvTat, dXXd ttjv diro tou 
auToS st? t6 auT6 xaTaXr^^tv. xuxXo? -j^dp 6 xs, oti TisvTdxtc -svts xs 
xat 6 Xi- oTt sEdxt? tz Xz' ouxe 6c 6 o xuxXoc outs 6 \i outs 6 iz 
xatToi xaTa ativOsatv Ttov scpsCr|? TrsptTtoiv ^tvofxsvot, dXXd TSTpaYtuvoi jxovov 

10 ouxof xaxd "(dp t-}jv sTitauvOsatv xfiiv irsptxx&v ot xsxpdYojvot Y'vovxat. xat 
laioc 6 s^ '^Pyji^ "^V M-^l^ooov rapaoou? oux sTtts xuxXtxou? aTrXuii; sivat 5 
Trdvxa? xouc xaxd STrtauvOsatv xaiv scpscrj? -eptxxuiv, dXX' oxt sv x-^ STrt- 
auv&easi xaiv scpe^Tjv: Trepixxoiv suptaxovxat oi xuxXixot ouoe xouxou det 
au[xpatvovxo? • xuxXtx6? *(dp a>v 6 pxs O)? diro xou e" eTrt xov xi ■^evo[xs- 

15 voc, xat 6 otc (oc d-Tro xou c sTrt xov Xq, o[xa>c oux e^svovxo xaxd 
eTrtauvUeaiv xoiv ecpe^r^c TrsptTToiv st [xrj dpa oux stVtv ouTot xuxXixot, 
dKka. acpatpixot s^ iTrnrsotxoiv xuxXa)V xuxXixai? pa&uvilevTe?. xat exetvto 
8e ecptaTavetv dctov OTt oux r^v etx6c tou; dpt{)[x6v supr^xoTac xuxXtxov lo 
d[xa xat TSTpa^a^vtx^v t6v auT6v 8td touto oisaUat xat sv [xs^sUsat t6v tou 

20 xuxXou T£TpaYU)via[x6v supTjxsvat. dXX' iau)c supovTsc sv toT? dpt{)[xor? t6v 
auT6v TSTpd-((ovov d[xa xat xuxXov, sic svvotav T|Xt)ov xou xai sv toic [LS'(i- 
Dsoi CtjtsTv t6v tou xuxXou TSTpaY(ovia[xov. 

'EXe^s §£ 6 7j[xsTspos xai)rjYS[X(i)V 'A[x[X(6vtoc (o? oux dva^xaTov taa)?, 
£1 STr' dptD[X(ov supsi)^ touto, xai stti [xsYsUoiv suptaxsaUai. dvo(xoto"csv^ 

25 "^dp [xs^sUr^ sartv suUsTa xal irsptcpspsta. " xai ouosv, <pr^ai', i)au[xaaTov, [ir^ 
supsOYjvat xuxXov suOuYpd[x(Xtt) laov, sirrsp xat sTri Tuiv ^(ovtaiv £upiaxo[x£V 15 
xouxo. ouxs ydp xfj xou rj^xtxuxXtou Y«)Vta ouxs xi^ Xotirfj st? xrjv opOrjV 
xf, x£paxo£t6£T Xs70[xsvi[j ysvotxo dv suOuYpa[X[xoc rarj '(Oivioi. xat 6id xouxo 
latoc, cpr^ai, xal utto oux(oc xXstvoiv dv6p(ov C^^xr^Osv x6 Oscopr^jxa d)(pt vuv 

30 ou)r £upsOr^ ou6£ uir' auxou xou 'Ap)(t[XT(]6ouc." sXsyov 6s i'i(ji :rp6? x6v 
xaOrjYS[x6va (oc siTCSp [xr^vtaxoc: xsxpaYcuvtCotTo 6 d7r6 xr^c: xou xsxpa^^ovou 
TcXsupd? (xouxo ^dp dvscaTrax7jx(oc auvrjxxat). ouloysvtjc 6e 6 [xr^viaxoc x<o 20 
xuxX(|) ex Treptcpepetoiv auYxstfXEvoc, xi x(oXust xat t6v xuxXov, oaov sjrt 1 ta] t. « 1)E 2 evjptay-^vat D 7 xuxXtxos Bretschneider p. 106, sed ut vaiiat 

TETpctYtovoj et T£TpaY(ovty.ci; dpi»)tj.^s (cf. v. 10 ot 19), ita etiam xuxXtxo; et xuxXos periii(ie cf. 
V. 1(), 21 8 oTt elaxt? l^ Xc DF: om. aE'> Se post oyxe om. a x6xXo;DF: om. aE*> 
9 |xovot D 11 laos D 14 yev^jxevo; aEb : ytvifxevo? DF sed cf. lyevovro v. ir> 

15 xal tb; 6 at^ (o? F: xat 6 otc uk E^ : xat 6 (Jbs ibs D 17 dXXd a'.patptxo( om. D 

^TrnreStxOuv F: IttI ireStxtjJv D: iTitTreStov aEi> f|Uod servabat Bretschneider xuxXtxoJv cor- 
rigens Pap-jv&ivTe? aEb exetvo aDF'-: Ixefvto E1'F' 19 rov auxov toutov oieaSat 

ota tooto a xal add. ante oteai)at F 20 toT; om. I» 21 e<? ?vvotav ^^.tlov 

om. F Toij] auTou D 24 dpti)(X(j) a eyp^Hi^ liliri: poterant cjpeSr^ sed cf. 

ad f. 22 V 5 2.5 ydp e{at (xeydi^et a 20 xyxXov eu8uYpdfx,ato D : xjxXio £'Ji)'jypaix(xov aEi> : 

x-JxXov £'l)i)jypa|X(jiov F 27 ei; ttjv iplJrjv om. 1) 21) t6 om. a dypt toj vijv F 

30 tou DF: om. aEi^ Hl xov» jKist ttjs om. F -V-i oaov om. a 60 SIMPLICII IN PEYSICORTJM I 2 [Arist. p. 185^14] 

TotjTw, TSTpaYtoviCsaBai ; ct Ss avojxoiov to tou tirjvtaxou STrtTrsSov T(p tou 13^ 
xuxXou 8id Ta xspaTa, dXXa xai tuJ £Ui)uYpd}i.ii-m dv6\ioioc jxyjvtaxoc Tra?* 
xai ojxo)? 6 TTspt ttjv tou TSTpaYtuvou -Xsupdv [xrjviaxo? TcTpaY(ovt'CsTat. at 
[xivToi 7u)Vtai af ts tou TjJxixuxXiou xat ai xcpaTOctSsic Ix Treptcpspsiac xal 
5 euOetac ducpo) (juYxsiusvai ou ixovov dvofxoYsvsr? stoii t^ suOuYpd}x[X(o, 
dXXd xat dauajSXT^TOi. ooy^ txavov ouv oitxat to stpTjfxsvov si? dTroyvojatv 25 
xaTaaTT^aat tt^c supsascuc tou TSTpaYtovtatxou. xat ^dp o IdjxpXt^ro; sv T<p 
Et? Tac xaTTjYoptac u-otxv/jjxaTt tov txsv 'ApiSTOTsXT^v, cpT^at. [xTJ-to latoc 
supT^xsvat Tov Tou xuxXou T£TpaY(ovi(jfx6v, Tcapd Ss ToT? IluUaYopstot? sup^- 

10 aOat. '' 6i; ot,X6v saTi, cpT^aiv, d-o t(ov Zs^tou tou RuOaYopsiou dTro8£t'^sa>v, 
8; dv(oi>sv xaTd 6ia6oy7)v -apsXa,3s tt)v [xsOooov tt,c dTroosi^stoc. xat 
uoTEpov Ss, 'fT^aiv, 'Ap/ri[xrjOT^; 8td tt^c sXtxostSou; YpajJ-fJ-TjC xat Ntxofxi^oyjc 
otd TTjC ioi'(o^ TsTpaytoviCouaTjC xaXou[X£VT^c xai 'ATroXX(ovtoc 8td tivo? 30 
Ypa[X[XT,?, TjV auToc [Xov xo/Xtosioouc: dosXcpYjv TipoaaYopsust, r^ auTrj os iaTt 

15 T"^ Ntxo[XT^6ouc xat Kdp-oc os oid Ttvoc Ypa[x[XTjC; tjv dTrXo)? ' £x OtTrXTj? 
xtvTjas(o;' xaXsT, dXXot ts TtoXXot, 'frjat', -oixt'X(oc to T:p6pXT^[xa xaTsaxsuaaav" . 
xai [X7)-oTS ouTOt -dvTsc 6p"j'avixTjV c-otTjaavTO tou 0£(op7)[xaTos TTjv xaTa- 
ax£u-i^v. 6 [x£v ouv 'AXscavSpo? out(oc ('oc ^ittov oi£Tat to t{^su8oYpdcprj[xa 
£X£Y/£aOat. -ap' oaov tov 7:£pt Trjv tou TSTpaY^ovou ~X£updv [x6vov TSTpa- 

20 '((li^^iaoi: [XT,vt'axov 6 'lir-oxpdTT^c (i)c xai stti tt^c tou £^aY(ovou TcXsupd? 35 
aijT(o 6s6stY[x£V(i) d-£yp7jaaTo. 

'0 [XSVTOt FvJOTjtXOs £V T^^j r£(0[X£Tptxfj iaTOpt'a OUX ETIt T£TpaY(OVtX^c: 

rXsupdc 6cTSat' cpT^ai tov 'I-7roxpdTT^v tov tou [xT^vtaxou T£TpaY(ovta[x6v, dkXd. 
xa06Xou, (bc dv Ttc siVot. st ^dp TTa? [xT^vt'axo? ttjv sxto? irsptcpspstav tj 

25 laT^v £/£t Tj^xtxuxXtou 7) [x£iCova T| cXdTTova, TSTpaY(ovt'C£t 8c 6 'iTTTroxpdTrjc: 
xai Tov TaT^v T,[xtxuxXt'ou l/ovTa xat tov [xstCova xat tov sXdTTOva, xa06Xou 
av eiTj 5£6£ty(i); (bc 6ox£i. £xOyjao[xai 6s Td u-o tou Ei!>8t|[xou xaTa Xsctv 40 
XsY6[Xcva oXtYa Ttvd TrpoaTiOst? (eic) aacpi^VEiav diro tt^? twv EuxX£t'8ou 
}LTOiy£t'(ov dva[xVT^a£(oc 8td tov u7ro[xvT^[xaTtxov Tp^Trov tou EuSt^^xou xaTd 

30 t6 dp/aix6v sOo? auvT6[xou? sxOs^xsvou Td? d7ro86a£i?. Xsy^i 8£ (p8£ ev t(j) 
osuTspo) PtpXtti) T^? reoDfieTptx^i; ^OTopia?. 1 T^) ToO xuxXou D: xtij xixXcu aEi>F 3 TpaY«)vou E'' 5 dvoixotoyevelc aEb 

6 d3'j|ji.pXrjT0t E'' : 5'j[xpXT)Tot F: oi a-jfxpXr/Ti^ D: da'j[xpXrjTai a 7 'lo([xpXt/os cf. Simpl. 

in categ. 2 f. 7, Schol. p. 64Ij11 Brand. 11 o?] (b? F TauTrjv post [xetJooov 

add. D 12 r^s IXtxoetooOi ypa[j.[x/is in 1. Trept eXf/.^ov cf. Ueiberg' quaest. Archimed. 

[Haun. 1879] p. 18 13 TcTpaytuvtCo-JSri; cf. Pappi coU. IV 45 (I 250, 33 Hultsch.) 

14 xoxXt(o5oiJ{ a doeXcpTjv "die gefiihrtin" perperam interpretatur Bretschneider, immo 
"eine schwester". nam enumerantur a (i^eometris xo^XtoeioeTs rrpcuTT], oe-jT^pa cet. 15 t^ 

ora. Eb oe (post Kdp-0{) om. a 16 7roixiX(us om. I) 17 xal [xrjiioTe — xaTaaxeui^v 

ox Porphyrio vidctur transtulisse cf. ad catcg. 1. c. ttjv DF : om. aEb 19 tov 

Ticpt add. in mrg. F Tpay^ijvou Eb 20 6 om. F tou (post Trj?) ora. F 22 Euorj[xoc 
fr. 92 p. 128 Sp. 25 v) (^.e^Cova post lar/v transp. D 6 om. F 26 xa^ (post "(TiTroxpd- 
TTjO primo versu iteravit E 27 tou om. F 28 oXtya Uscuer: 6)d-(r^-^ lil)ri Tipoat^eU a 

ov 

tii add. Usener 30 auvTd(xojs F dT:ooet;ci? F 31 0(o6cxdT(u F Eudcmi verba 

(p. Gl — 68) ut a Simplicii additamcntis internoscautur diductis litteris exaravi SIMPLICII IN PHTSICORUM I 2 [Arist. p. 185 «14] 61 

"Kat ot t(ov [xr^vtaxfov 0£ ToTpayojvisixot oo^avti? slvat tfov 13^' 
oux i-i-oXaiojv otaYp^[X|J-aT(ov oia tyjv oixetoTTjTa Trjv -po? tov 
xtJxXov 69' 'l-7TOxpa'Touc iYpa^cpTjaa^v ts TrpwTou xat xaTa Tpo~ov 
eSo^av dTroSoOr^vai* oioTtsp s-t -Xiov a tj; (u jj. e a ts xat oteXUu)- 4.j 
5 }J.ev. ap)("/)v [xev ouv l-otifjaaTo xat T:pu)Tov sUsto tojv ~oo? 
auTouc: 5(pr|(jt}X(ov, oTt tov auTov Xo-pv ex^i ~of '^ ofiota Ttov 
xuxX(ov TfXT^jxaTa -p6? aXXr^Xa xal ai potorei? atjToiv ouvajxst. 
(touto Ss lootxvusv sx Toui Ta? 3ta[xsTpouc osi^at tov auTov 
X670V s,y_o6aa.q Suva[xsi Toti; xuxXotc)" oirsp EuxXstor^c osuTspov 

10 TS&stxsv ev T(p 6(j>8sxa'T(p T(ov ^Toiyeioiv ^1^X1(0, tyjv -poTaatv st7r(bv outio; 
" 01 xoxXoi -p6? dXXrjXouc si3tv (i>c Ta d~6 Toiv otaixsTpujv TSTpd"j'(ova " (bc 
•/■ap 01 xuxXot irpo? dXXVjXou? sj^oustv, outcuc xat Ta ofxota T[XTjtxaTa. o[xota 50 
^dp T[X7][xaTd sSTi Ta xo auT6 [xspoi; ovTa tou xuxXou, oFov r,[xixuxXtov 
rj[xtxuxXt'(|) xat TpiTr^fxopiov TptTr^[xopi(p' 616 "xat "yoivta? Taa? oiyzzai 

15 td o[xota T[xrj[xaTa. ai Youv Tuiv rj}xtxuxXt'(ov 7rdvT(uv opOai stat, 
xai (at) Tuiv [xsiCovcov sXdTTovsc opiluiv xat ToaouTtp ogu) (xsi- 
Cova r)[xtxuxXtu>v Td TfXTjfxata, xai at Tuiv sXaTTov^ov [xst'Cov£; 
xal TOGOuTtp ocf(p sXdTTova Ta Tfxr^ixaTa. 
Aeij(i>svTo? 3s auTtp tou- 

20 Tou TipoiTov [xsv EYpacps [xr^- 

vtaxou I TrjV exTo? TTSpicpspstav / / \ \ 14r 

e}(ovTo? r) [xixuxXtou Ttva Tpo- 

7rovY£VoiTodvTSTpaY(«vta[x6i;. 

diTsStSou OS TOUTO TTSpl Tpt- 

25 Y(ovov 6pi)oY(o vifj V Ts xat lao- 

axsXs; rj[xtxuxXiov i:sptYpd'}ac xai ~spt ttjv [Bdatv T^xr^ixa xu- 
xXou Totc uTi^ Tuiv £7:tCsu/i>sta(ov dcpatpou^xsvotc o[xotov," 
07rsp EuxXsior^? X7 siMto i}s(jupr^[xa tou TptTou pt,3Xt'ou TrpoTStvac outujc* 
' lirl TTf SoOetOTj? euOeia? ypdij/at Tfx^[xa xuxXou 6s/6[xsvov ^ujvtav lar^v 

30 T-fl 6oOsraT[j ^wvt^a suOuYpa'}x[x(p". st ydp to Trspt ttjv [3a'atv outujc; Trspt- 5 
Ypd<pst (x)c tar^v oscaaOat Y«>vt'av Tuiv sv toT? T[xV)[xaat toTc 67:6 ruiv stti- 
Ceu/Ostauiv dcpatpou[xsvotc, ofxotov saTat sxeivot?. "o[xota y^P T[XT)[xaTa 
xuxXo>v, 6 EuxXst'6r^c (opt'aaTo Iv T(p TptT(p ptpXt'(p, Ta 6s;(6[xsva Y«>vt'a? 
laa?. ovTo? 6s tou 7:epi Trjv ^datv T[xr)[xaTOs Taou toT? 7repi 
2 oix ora. E 3 rpioTou scripsi : Trpwrov D : -pujxojs aE'» : xpoTioo F 4 5i6 D 7 xal 
olF 11 eiatv F 14 oto iueptum ncscio au Simplicio relinqueudum. (Seyxcpov) 6" o-t 

Eudemo restituit Usener IG al (post xai) add. Uscner 18 xal om. F oau) — t|x^- 
[xaTtt om. E''F ogov dXa-rxtu D i^j|xix'jxX((uv add. post ^Xa'TTova a 19 figuram 

om. libri [j.Tjvfaxou DEb: (jirjv(a-/(uv F: |j.r,v(axov a "21 £xt6c om. a 

22 lyovxa a r^a — II ToiJTo (24) om. a 24 dTreSfSou] ^7rt7r£8ou £•> 25 re 

(post -ipOoyf^vtov) om. a _ post faoaxeJic add. oh\h t6 a 27 uTroCcux^^etaiov aEi' 

28 6 euxXcfor^c F Xy] Xe* sic Eb Octoprjfxa I&cto [Itlero obl.] D 20 Y<ovfas 

vMtirxz F 31 uTToCcjySciauiv F 33 h rto TpiaxaiocxaTto a, atque (erasis axatocxa') 

Ei>: dv Tto f (erasa ante y una littera) D. est iibri lU defin. 11 02 SIMPLICII IN PHYSICORTO I 2 [Arist. p. 185 a 14] Totc k-ioa.: atxrpotspciic:", otoxt (b^ osoetxxott sv x(j) TrapaxsXsuxo) tou l^"" 
•zrjtsi-ou tS)v EuxXsiooti ^xov)(S.(<siV i^scupii^ixaTi Iv toi? opOoYcovtotc; TptYwvot? 
7) TTjv opOYjv u-OToivouaa i'(3ov ouvaTat TaTc ttjv op^r^v uspizyodaaic d\i- lo 
tooTspatc, toc 0£ Ta aTro Ttov euUsttov TSTpaYtova, ouTto? ijzi toc ojiota twv 
5 xuxXtov TjXTjfiaTa -poc aXXr^Xa, "xat xotvou TrpoOTeOevToc tou [xs- 

pOUC TOU Tpt*(^a)VOU TOU UTllp TO TjX^fXa t6 TCSpt TTjV PotatV, ^(50? 

loTai 6 [xr^v tsxoc Ttp Tpt"ca)Vq). laoc ouv 6 [xrjvtcfxos *tj> TptYfovo) 

osi/Octc Tctpa^toviCoiTO av" • SlosixTat '(ap sv Ttp i8 OstopT^^xaTi 

Tou SsuTspou pipXtou Tuiv EuxXstoou ^■zovyeiuiv, TzSi^ )(prj *'T(p SoOsvTt eu- 
10 OuYpa'[x|x«i) toov TSTpotYtovov auaTT^aaoDat" . "ouTtoc \iiv ouv rjfxtxu- 

xXtou TTjv e^ui Tou [xr^viaxou TTspicpepsiav u7ro{)s[xevoc ^TSTpa- 15 

-,'wvtasv 'I-TroxpctTTj? t6v [xrjvtoxov suxoXtoc. 
EtTa £cpec7)C [xetCova f^^xtxu- 

xXt'ou u-oTtUeTai auaTifjaa^xsvoc 
15 TpaTreCiov Tac [xev TpeTc Ij^ov 

TrXsupac laac dXXvjXatc. ttjv os [xtav 

TYjV [xstCto T(ov -apaXX7jX(ov Tpt- 

TrXaatav ixstvtov sxa'aTr^c Suvotjxet, 

xat t6 ts TpaTreCiov rreptXaPtbv 
20 xuxX(i) xai Trspt ttjv [xsYtaTr^v au- 

Tou -Xeupav o[xotov T[xfj[xa -spt- 

Ypd^a? ToTs U7r6 t(ov latov Tptoiv 

d-OTS[xvo[xsvotc d7r6 tou xuxXou. 

xat oTi [xev TrsptXr^cpOf^aeTai xuxXto t6 
25 TparrsCtov, oei^etc out(oc. ot/oTO[xf^aac 

Totc Tou TpaTrsCtou Ywvta? xaTa t6 evaTov 

TOU TTptoTOU T(OV ^T0tJ(et'(OV Xal STTt- 

Csucac xdc oiaY^ovtouc spetc, eTrst f^ BA g 
T^j AF lairj, xoivYj oe r, AE, Taai 
30 (at) '((siviai xai la s^^?. "oti oe 

[xeTCov ioTiv f^[xtxuxXt'ou t6 Xej^Osv T[x^(xa, of^Xov djfOsioyjc ev 
T(o TpaTreCto) 6ta[xeTpou. dvaYxrj ^dp TauTvjv U7r6 8uo TrXsupd? 
UTroTstvouoav tou Tpa^rsCtou t^? uTroXoiTrou [xia? {xstCova fj 8t- 
1 (i|xcpoT^pac a TtapaTEXeuxu) D : TiapaTeXeisTiu aEi' : TiEXeuTafu) F 2 eixXefooue D 

^pftoywvoi; D 3 6 ttjv F xrjv op&Tjv om. a 5 7rpoa9^vTO{ D 8 Iv t(3 

evoexaTiu a 9 7:10; Sel D 10 a-jSTi^aasftat DF: IvaTi^aaai^at aE''' (ubi a'jvaTYiaaa8at 

corr.) ojv om. D 12 6 'iTriroxpa^Trjc Simplicii est 13 figuram om. libri 

fxe(Cova DF (sc. Trjv Ixto? toO |Ar;v(axou Tiepitplpeiav cf. p. 60,24. 64,5): fjielCov aE'' 
17 TdJv -apaXX^Xtov i. e. ex duabus parallelis TpiTrXaatav] eam proportionem quemad- 

modum constniendo efficias cf. Praefatio nostra 19 Te om. D contra Eudemi usura 

22 TTapaypd-l^ac D 23 xuxXou] hic nihil dcest cf. Simplicius p. 63, 19 25 outcoc 

om. F 27 TipcoTo-j aF: TrpioTtoc E^ : oblitt. D 29 AV h^ a 6^ i^ AE DF: 

■^ AE aEh taat <at> scripsi: xal libri: (laat) xat llsener 30 xal Tot l^rjs cf. 

Bretschneider p. 111' et Praefatio nostra 31 ix^dariz aDE'' : 6etxi>e(arj? F SIMPLICII IN PITYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^14] 63 

irXaatav sivai ot>va(i.£t. sTrst yap jxeiCtov earxiv -Jj BA x^? AF, at 14^ 
AF BA Taat ouoai xat iirtCstiYvijoat auxa'?:, ixpaXXofi-svat ao\i- 2.'> 
Trecouvxat xaxa xo Z. et Yotp irapaXXTjXot eiatv ai BA AF Taat 
ouaat, at oe xa? t'aa? xe xat TiapaXX^Xot)? eiriCsuYvGaat xat au- 
5 xat laat xat TtapaXXrjXot eiaiv, eaxat tj AF i'avj x-^ BA, oirep 
douvaxov aufxTTtTCXotiauiv o^ xaiv BA AF xaxa xo Z at utto ZAF 
FAB Ytovtat 8uo opOar? Taat eaovxai" ota x6 q xou Trpwxou xiov 
EuxXetoou. "[xetCfov 81 -fj utto FAB xtjC utto FAZ tj exx6? xou xpt- 
^(ovou XTJs evxo? * * * 8ia x6 Xp xou Trpwxou. -Jjjiiaeta apa tj U7r6 .'JO 

10 FAZ ^tovia eaxt x^? utto BAF, "tj apa BF [JieTCov tj StTtXaatov 8u- 
vaxat exaxepas xaiv BA AV, oiaxs xal x^? FA. xat xtjv [ie-ciaxTjV 
apa xaiv xou xpaTreCiou TrXeuptov xyjv BA dvaYxaiov iXaxxov 6uvaai>at 
x^? xe ota[xexpou xat xtov exepoiv irXeupuiv exeivrjc:, ucp' r^v utco- 
xetvet jxexd x9jc oiaixexpou f^ Xey^OeTaa. ai y^P BF FA ixerCov -ij 

15 xptirXdaiov ouvavxat xr^; FA, rj oe BA xptTrXdatov. o^eia dpa eaxtv 
rj £7rt x^? {xeiCovoc xou xpaireCiou TrXeupdc peprjxuTa Y«>vta. 
[xeTCov dpa rjjxtxuxXtou eaxt x6 x[x^[xa ev m oaxtv. oirep eaxiv :{.■> 
■Jj l^«) ireptcpepeta xou [xrjvtaxou". 

T6v 8e xou (XTjviaxou xouxou xexpaYtovtafx^v ixap^xev 6 Euorjfxo? o>? 

20 aa<pr^ oT[xat. eirj oe ^v xotoaoe. sTretorj Taa eaxiv dXXrjXot? 6 [xr^vtaxoc [xexd 
xou IttI x^c [xeiCovo? xou xpaTreCtou TrXeupdc x[xrj[xaxoc X(p xpaTreCtto xat 
xoT? U7r6 X(Jov xptaiv taoiv auxou eudetoiv d7roxe[xvo[xevotc x[xr^[xaatv, (uv x6 
£7rl xf,s [xetCovo? xou xpaTreCtou 7rXeupac xfi^[xa laov eaxt xoT? U7r6 xaiv 
ia(ov euOetoiv d<patpou[X£votc xou xuxXou xptat x[xrj[xaatv, svirep laov xaT? 

25 xptai ouvaaOat u7roxetxat f| fX£iC(ov xou tpaTreCtou ^rXeupd , xd 8e ofxota 40 
xfti^fxaxa 7rp6? dXXrjXd eaxtv (bc xd d7r6 x(ov suOstoiv xexpdYojva* £dv ok 
aTzh iWv i'aa dcpaip^O^ xd xaxaXei^rofxevd eaxiv i'aa* i'aoc dpa 6 [xr^vtaxo? 
x(I) xpa7reCi(o. f| )cai oux(o auvxofi(oxepov IpeTc e^retorj laov eaxi x6 :repi 
xrjv fietCova xou xpa^reCtou ^rXeupdv xfifjfia xoTc Trepi xdc xpeTc xdc i'aac I BA DFEb^: 9A El»': AA a 2 BA] AB F -/al iTrtCEoyvuaai — isai r/jaat (4) 
iteravit F ^TrtCeuYvioooat D hic ct v. 2G a'j[xTt£(JoiivTai DF : iixTresouvxat aE'' 

3 ol Y'^? ^ ^ ahzaX F: auxai aDE'' 5 eiatv post itjat ponit F G oe] otj 

Uscner ante ai fortasse intercidisse Y^vsTat xp^Ywvov xo AFZ xal observat Usener 

7 TAB] Ya a p F 8 TAB DEbF: FA a ^ ixxrjc F Toii ora. D 9 laeunam 

post IvTo? indicavit Usener. nam Euclidis locus I 32 inepte citatur, nisi probatur ang. 
FAZ = ABr 4- BFA (vel cum A ABF aequicrurium, ang. TAZ = 2 ABP), unde anp. BAF 
> 2 ABF. i?j(xiae{a apa ifj utio FAB Ytuvfa ttjs FAZ corrigcbat correctumque delebat Brct- 
schneider p. 112-* oi(i t6 om. F ^fxtet F ^ otto — twv BA AP (v. 11) om. 

lacuna XL litt. rel. (in mrg. CrjTet) F 10 TAZ aEi> : ZAF D ^an D: om. aE'' 

UTto BAF D: BAF om. E'» : oro om. a BI" D: Al" aEi' [i.£iCov aE'' : fzefCiov D 

II TA D: FB aEi'F ttjv BAD: om. aE'' F 1.'j TCTpairXdatov a sed cf. p. 62, 17 
16 TrXeupaj T|xi^[xaToc F 20 dXXi^Xots ^aTtv a 21 Ttj> te F 22 <i7roTeT|xT)- 
(xdvoi; D 27 dro twv latuv D 28 auvTOfjKUTepov DF: a'JvTO(j.ov E: a'jvT(>jx(uc a 
29 (xe^C^jvas F 64 SniPLICII Ds^ Pm'SICORUM I 2 [Arist. p. 185 "14] 
TTSoiYpctcssrai (oioTi xat ~o dr: otuT^c T£TpotY«>vov TpnrXcxaiov tou otTro 14^ 
sxotSTr^?), odv xoivov TrpoSTS&^ to TTcpis^ofjLsvov £7riTr£Oov OTTo T£ Toiv Tpiuiv 
t(3(ov £uO£i(uv xat TT^c ToG [X£iCovo? T}jLV)[xaTo; TTrsptcpspstac, laTai 6 fj-rjVtaxo? 45 
laoc: T(5 Toa7r£Ci(|)* ou TSTpaY^ovia&EVTo? (otoTt Ij^ojx^v -av £ui)uYpa[X[xov 
5 T£TpaY(oviaat) TSTpa^u^viailr^acTat xai 6 [xstCova rj[xtxuxXtou ttjv extos Trspt- 
cpEpEiav £y((ov [xr^vtaxo?. 

"E? 8£ £Xa'TT(OV 

f^[xtxuxXtou ErTj. Trpo- 

"j^pa^l^ac Tot6vo£ Tt 
10 'I-TToxpaTrjC touto 

xaTEa/Euaasv laT^o 

xuxXoc ou 8ia'[x£Tpo? 

e?' fl W AB. x£v- 

Tpov 0£ auTou io 
15 (0 K* xat r; [x£v icp' 

■fl PA ot)(a T£ xat 

TtpO? ^pOd? T£[XV£T(0 TYjV £Cp' "(1 liK* rj 02 £Cp' T(j P^Z X£ia{)(0 TaUTr|? 

ixETaSu xai tt^c TrEptcpEpeta? iTri to B VEuouaa T(ov ex tou xsvTpou 
rj[xtoXia ouaa ouva^xsi. rj os ccp' ^ EH ''JX'^*" :rapd ttjv £(p' ^ AB. 

•20 xai aTro tou K £Tr£C£uy_i>(oaav lui Td E Z. au[X7rt7rT£T(o 6e EX^aXXo- 60 
[xsvrj 7j iTri to Z iTriCsuxOsraa t^ lcp' f EH xaTd t6 H xal TrdXiv 
diro Tou B iTri Td Z H lTr£C£u)(0(oaav. cpavEpov 07] ^Tt rj \ikv £9' 
^ EZ lxpaXXo[X£V7j ETri to B TrEasiTai (uTroxEiTat ^dp rj EZ liri 
■zh B VEuouaa), rj 8^ £<p' fj BH ifavj loTat t^ lcp' ^ EK." 

25 TouTo 0£ fa(oc; [x^v dv Tt? xai Trpo^^EtpoTEpov OEt^stEV, l[xoi oe Ix t(ov 

Trpo(o[xoXoYTj[X£V(ov ouT(o? iTrr^XOEV OEi^at. uTroxstTat fj AF tyjv BK oij^a 
T£ xai irpoc opOdc T£}xv£tv. im Trjc AF | dpa t6 xlvTpov lan tou TrEpi to 14^ 
TpaTrlCtov YP^Jff^iSo^xlvou xuxXou otd t6 Tr6pia[xa tou irp(oTOU 0£(opr^[xaToc 
Tou Iv T(p TpiT(t) T(ov EuxXeioou ^Tot;(£t'(ov. iTTEtoyj §£ irapdXXr^Xoi; laTtv 

30 fj EH T(j Kli xai £i; auTd? l[X7r£7rT(ox£v f/ EA, Td? Ivt6c -,'(oviac ouaiv 
^pOaic Taa? •jrotst 8id t6 xO tou irptoTou. opOai 8^ at Trpo? T(p F. opOai 
dpa xai cd Trp6? T(o A. f^ ouv FA (f^) 8id tou xlvTpou Trjv EH [[xfj otd 5 TTEptcp^pctav om. F 7 fig. ora. libri IXaTxov aE'> 13 ^tp' fj aEb : lcp' ^; 

D: lcprj F ^ (lelevi l«p' w D: lcp' oii aFEb 17 xs^o&to — lcp' -g EH (v. 19) 

om. aE'» TCfjTTjs te desidorat Usener cf. ad p. G2, 19 19 ^fxtoXfa ouvdtfxet] constructio 

vidcatur in Praefatione in ouoa desinit f. 23^ F; ff. 24 — 25 vacua sunt relicta, in 

quibus verba dcsiderantur inde a 0'jva[i.£t (v. 19) ad p. 09, 34 20 iTTECeiix&tooav Usener: 

l7r£^£'y/&(u DE'> : imfizoy^w a (j'j(x7rt7:TlTu) E'' : au[X7it7rTlat}(i) aD 21 ifj im t6 Z 

Usener: iizl t6 Z tj libri 23 l7r't t6 B Bretschneider : l7rt t6 E libri 26 out(oc 

l7r^Xi*)£v OEi^at. 'inscita Simplicii ratio demonstranda velut demonstrata sumentis. immo cum 
EZ == ZH, KZ = ZB ct ang. EZK = HZB probari possit, A EKZ = HZB. ergo EK = 
BH = KB' Usencr S^/a D: 8tx(«c aE'^ 29 Iv tw Ty D 31 7rp6{ t6 

r a 32 zp6i t6 A a <^j) addidit Usencr |j.rj 8ta toi> xlvTpou [i. e. ^ ota toO 

xlvTpo'j cmendatio pravo loco intrusa] DE'> : om. a SIMPLTCII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 a 14] 65 

Tou XEVxpoi)] -poc opUac -siivo'jaa xai o''/a Teixvst oia to xpitov Toii TpitouH^' 
Ttov 2toi/£i'(ov. i-£t o'jv iavj IsTiv Yj lAH T'^ AE, xotVT] Ss 7] AZ xat 5 
opOat at TTpoc T(o A, xat pa'3ic apa 7] ZH pa'cr£t ttJ ZE rarj. dXXa xat tj 

BZ T(] ZK ISTIV rGTJ, OtOTl xai Y) BF Tfi FK, XOtVT) 0£ 7) FZ Xal ''jpl^at 

5 at -poc T(o r. £-£i ouv 6'jo at HZ ZB ouat TaT? KZ ZE i'aat xat '(<ii- 
vi'at at xaTa xopucprjV i'aat, xai Pa'sic t; HB ^riazi -^ EK i'37]. 

" n£piY£Ypa'cpi}to OTj TT£pt To EZH TpiYwvov Tjxr^fjLa x'JxXou [to 

EZH] OlXOtOV IxdSTW T(OV EK KB BH Tlxr^[xdT(OV." 

"ToUT(OV OUV 0UT(OC £)^0VT(OV TO Tpa~£Ct6v '-pTjlXt £Cp' OU EKBH 10 

10 -£ptX7)'L£Tat xuxXoc. To jx£v ydtp EKH TptYtovov ~£ptX7]d>£Tat 

XUxXoC' £/0;X£V '(OLp iv T(p -£tx:rTtp T0'J T£TdpTO'J T(OV 2T0t/£t'(OV TTSpl 
TO 00&£V Tpt'Y«>VOV XUXXOV TTEptYpd-i/at. "Idv OUV 6£t^(0 Ti(j d-0 TOU 
xlvTpOU £-1 t6 K i'(57JV TTjV aTTO TOU xlvTpOU £-t TO B, OrjXoV OTl 

To Ypac56ix£vov Tixrjtxa xuxXou 6td to'j EKH ^^£t xat oid tou B, 

15 xat 7r£ptX7]'|i£Tat xuxXou Ttxr|[xa t6 TpaTriCtov." oirEp Tfxfjfxa xat t6 

TptY(ovov 7r£pt£?£t t6 £cp' ou EZH. Xr^cp&ivToc ouv xlvTpou otov Tou A xai 

£-tC£UYVUiX£V(OV T(OV AE AH AK AB, |-£t67j tSOSX^XIc lOTl t6 EAH Tpt- 15 

•("(ovov (Ix x£VTpou Yap isat), (iaat) Eicjtv at Trp6? ttjj ^dazi Ytoviai f^ uTr6 

AHE TT^ U-6 i\EH Otd t6 -IjXTrTOV TOU TrptoTOU T(OV EuxX£t60U. 1'aTt OE 7] 

20 u7:6 BHE i'ar^ t^ uTr6 KEH, otoTi xat f^ EB TaTj t^j KH (bc I5£t'/i)7j. 
xat oX7j dpa f^ uTr6 BHA oXio x-^ uTr6 KEA IsTiv i'sr^- 1'aTt 6£ xal tj KE 
Tfj BH rav;. xal [Bdatc doa f^ KA t-^ AB i'ar^ laTtv Tar^ dpa t^ d7r6 
Tou xlvTpou T-^ i\K fj AB. Y£Ypdcpi)(o ouv t6 Tfxfjtxa. 

"TouTtov ouTtoc l/6vTtjjv 6 Y£v6ix£voc (xr|Vt'axoc ou Ixt6c 7r£pt- 20 

25 cp£p£ta fj EKBH t'aoc 1'aTat t(i3 £u&uYpd(X[xtp T(p auYX£i[x£V(p Ix 
T(ov Tptuiv Tpt-j'(ov(ov T(ov BZH BZK EKZ. Ta '(ap d.~o xoiv £u- 
&£i(ov l''^' aTc EZ ZH dcpatpouix£va Ivt6? tou [xr^viaxou d7r6 tou 
£ui)uYpd[x[xou T[X7j[xaTa i'aa laTt toic £xt6c tou £ui)uYpdu.[xou 
T[xf([xaatv dcpatpou[X£vot? U7r6 Tuiv EK KB BH. IxdTepov -jdp Tuiv 2 AH Bretschneidcr : A lihri AZ D: AZ aEb 3 tw DEb: to a ZH Bret- 

schneider: Z libri 4 ss-rlv D: om. aE'j 137) a 5 no DE: xo a G lari a 

7 TTEptypczcp&to E'' ' 7rEptY£ypc('f i}(o — T|xr,[xaT(ov (v. 8) in Endemo post t6 TtxTJfxa v. 23 

sedem habuerunt. Simplicius inepte ita traiecit ut antecedant locum de extcriore lunulae 
ambitu nec curavit cjuod hic iam respiciuntur huius exterioris ambitus sectiones tamquam 
demonstratae.' Usener oy]] 8e xal Usener EZH £•>: EZ aD t6 EZH 

emendatam prioris loci lectionem delevi: t6 EZ, ZH fnistra Bretschneider 
9 TouTtov post ouv iter. Eb 10 EKH] E. KFi E'' 13 ttjv D: om. aEi» 

post x^vTpou habet o'!) a 14 •(pa^y]'36it.zyo\ Usener 16 A DEi' : AE a 17 ^st[ 

om. D EAH DE'^: EKH a 18 ix x^vTpou y«P ^^at e(aiv E'» et D (eJcjlv obl.): 

al Y^Jtp ^x Tovi x^vTpou laat, laai eioh fortasse recte a 21 r^ jtto BHE oXt) tt) uTr6 

KEH libri: corr. Bretschneider p. 116* hi om. D 23 y^YP^?^"' °'^''' DKi»: 

Ta6TT[) 8r) y£YP^9'^"^ ^ P*^^* T(x9)[xa inserenda in Eudemo 7:£piY£YP^?^*" — T[xr|[xa'T(ov 

(vv. 7. 8) cf. adn. 24 tout(ov ouv a 26 BZK] BZE a 

Commciit. Aristot. IX. Siiiipl. i'liy.s. ]. O 66 SIMPLICn IN PHTSICORUM I 2 [Arist. p. 185 » 14] 

svToc; Tj[xi6Xtov laxiv sxaSTou -aiv sxxoc. 7j[xioXta yap uTroxstTai 14^ 
f^ EZ T^c £x Tou xsvTpou. Tou-saTi TTjC EK xai KB xai BH." 
E0£t'j(07j yap xat auTrj i(3yj t^ EK. 3t ouv IxaTspa tSv EZ ZH r^\iioX(a 26 
SGTt ouva'[i.£t £xa'(3Tr^; Ttov stpr^[j.iv(ov Tptoiv, (oc Oi sui^sTar 7:p6c Ta? su- 
5 Osia? TfiT^tJLaTa Trpo? Ta T[ji7^[j.aTa, Ta ouo apa T[X7][xaTa toT? Tptstv sSTtv 
laa. '^si ouv 6 [xsv [xTjVisxoc Ta Tpt'a T[XT^[xaTa' soti xai tou su- 
t)uYpa[x[xou To 7:apa toc ouo T[XT^[xaTa, t6 os su{)uYpa[x[xov jxsTa 

TU)V OUO T[X7j[Xa'T«)V saTt ^topiC T(OV Tpt(OV, S^Tt 6s Ta OUO T[X75- 

fxa-a Tot? Tptatv Taa, Tao? av sTtj 6 [XTjViaxoc T(j> sui)u")'pa'[x[xti)." 

10 " OTt OS OUTOC 6 [XT^ViaxO? sXaTTOVa 7i[XtXUxXlOU TTjV SXTOs sj^st 

•irsptcispsiav, 6st'xvuat ota tou ttjv EKH Ytoviav sv T(p sxtoc ouaav so 
TjxTj[xaTt dixjBXsTav sivat." 8s8stxTat Yap sv T(5 Xa. tou Tpt'Tou Tuiv 

EuxXsi'60U lT0t/St'(OV. OTt "tj SV T(p sXa^TTOVl 7j[XtXUxXt'0U T[X7J[XaTt [XStC(OV 00- 

Otjc saTtv". "oTt ok djxpXsTd saTiv tj u-6 EKH •("^vi^^ti 6st'xvuatv 

15 OUT(0?' S-St 7j [XSV lcp' "^ EZ 7)[XtoXt'a iaTl T(OV SX TOU XSVTpOU 

6uvd[xsi, Tj 6s S9' TQ KB [xstCtuv TTj? scp' fi BZ, otoTt xat yfovta 
f( up6? "(o Z [xsiCtov, (i)? 6£t^(o, TaT^ 6s f^ BK t'^ KE, cpavspov oTt 
xdv fj £'-2' -^ BK [xstCwv fi TTj? £9' -^ BZ 7j StTiXaata [xtjxsi, xat 
f^ s<p' fj KE ■"•■• ■"•■' '•' (oaTS TT^c icp' •^ KZ d'pa [xst'C«)v -fi St-Xaata [xijxst 3« 

20 xal 6uvd[xst 6td tt^v o^xotoTT^Ta T(ov Tpty^ov^ov T(ov BEK BKZ. 
laTi -^dp (o? f^ EB T:p6c BK, out(oc f^ EK -p6? KZ* &axz tj lcp' 
■fl EK [xsiCtov saTt Tf|s £9' ^ KZ 7j otTrXaaia ouvd[xsf f^ 6s scp' ^ 
EZ fjtxtoXta 6uvd[xsi t^; scp' -^ EK* t] dpa scp' -^ EZ [xst'C<ov saTt 
6uvd[xst T(ov scp' ai? EK KZ. st [xsv -{oi.p oiTcXaaia ^v 6uva'[xst -fj 

25 EK TTj? KZ, f|[xtoXi'a 6s fj ZE T^c EK, fjV dv -Jj EZ Ta^j 6uvd[x£t 
TaT? EK KZ (j)? s::t dpti)[X(ov Tuiv ^ 8 P' sttsiotj 6s [X£t'C(ov -ij 40 
onrXaata iaTi 6uvd[X£t f^ EK ttj? KZ, (oc; sx^"^ ^^' ^ T^po? t6 a, 1 S'jvc(}j.£i post :f;ixioX(a yap deesse recte vidit Bretschneider p. 117, sed omisit sine 
dubio ipse Siinplicius ut in suo additamento v. 4. 5 et p. 68, 13 2 KB] AB a 

3 ifjfjL[oX(u) D : fj\xtrj)d(x Eb 4 oe D : os a't aEi> 8 /(opiaroiv xptiov aEi) : ^(optaxov Tptuiv D 

IsTi 0£ 7.at D 12 Xa D: YS Eb : Tpf-w a IG KB] EKB D: BK aEi- BZ 

aEb : IBZ D 17 ^ Trpoj TuTi Z] scil. an^. KZB > ZKB tbc §ei;u) Hippocratis est 

dictum. ab Euderao locus non servatus 18 7] icp' -^ BK Usener: i] i^' fi BE DE^: 

^ lcp' -^ KE a T^] (f) item v. 19. 22 Ei' [xtjxei si verum esset ■x.aX zi — tii] 

dicendum fuit. unde ouvaixst Eudemo dedit Usener 19 KE (D ?)Eb : BE a (uste 

■itTX. locum raale habitum ita restituendum coniecit Usener: EOTat [sic pro &axt] Trj? Itp' 
^ (BZ, v.aX rrfi icp' fj) KZ apa [XctCtov tj oirXasta ouva[X£t. (eoti oe fX£tCu)v yj oiTiXacia ouvafxst) 
ota t))v oiAOtoTT^Ta xtX., alia Bretschneider: xav ifj I9' yj KE [X£tCo)v "^ xiqz Ecp' ■;() BZ, xat i^ 
lcp' -^ BE [XcfCtov e5Tt (sic) T^; lcp' tq BZ rj otTiXaaia (xiQXEt. (oOTe -if) dcp' -^ KE apa (sic) 
p£t'Co)v eGTi TYJc icp' ri KZ -5] StTrXaaia 8'jvafx£t ota xtX. 20 Tuiv prius om. a 21 BK 

Bretschneider : BZ libri 22 plenam deraonstrationera Hippocratis, cur esset EK^ > 2 KZ^ 
verisimile est ex trapezii natura deductara fuisse, quo spectat ihc. Bet^to v. 33 cf. Praefatio 

24 St-Xaaia a: otTrXaatwv D: otTrXaatov E'» post 0'jva'[x£t iterant tu)v icp' al? EJv KZ aE'> 

25 EZ Bretschneider: Z libri 27 EK t^? KE [xei^wv (omissis KZ tbs e/£t — Tuiv EK KZ 
[p. 67, 1]) aEij lacunam ante cbs statuit Usener. 'nam tum demum esset EK^: KZ' = 4:1, 
si esset FiK = 2 KZ quod secus est. itaque intercidit (IXc^ttcov 8e tj)' (b? e/et in lit. D SIMPLICn IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185« 14] 67 (Ittsiot] Tot 'T Ttuv i fjLSiCova IsTi) xott t; EZ TUJV EK KZ {XStCoJV 14v 
£STi ouva[i.£i" d^^kzla otpa scjtIv t; Trpoc T(p K ■Y«>via, eXaTTOv 
apa 7j{jLixoxXiou to T[XT,!J.a £v m scitiv. ouTtoc [xev o5v 6 'Itttto- 
xpocTTjc TTOtvTa [jLr^viaxov iTSTpaYwvissv, srTtsp xat tov TjjxixuxXrou 
5 xal Tov [X£t'Cova rj[xixtjxAtou xat tov iXa^TTOva l/ovTa ttjv sxtoc 
7:£picp£p£tav." 

'AXX' ou)^l Tov sri Tr^c tou TETpaYwvoo -Xsupac [xovov, (u? 6 'AXi- 
Savopoc tc>T6p7;(5£v, ou [xivTot ouos tov xuxXov £7:£y£iprj3£ T£TpaYu)vt3ai oia 
Twv Ttipt TYjv Tou E^aYwvotJ TiXsupav [xr^vtaxtov, (wc xai touto 6 'AXi^av- 45 
10 8p6c cpr^citv. 

"'AXXot [xr^vTaxov 
(X[xa xal xuxXov et£- 

TpaYU>VlC(£V OUTOJC* 

£CJT(OCJaV TTEpt XSVTpOV 

15 i<p' ou K ouo xuxXoi, 

7j 0£ TOU ixTOC 8l0t- 

[XETpo? l^a^tXaata §u- 

VOt[X£t T^s TOU £Vt6c 

xat E^aytovou i'('(pa- 

20 CpeVTOs £t? TOV IVTOC 
XUXXOV TOU £Cp' OU 

ABEAEZ ar te icp' 
(ov KA KB KF £x Toij 

XSVTpOU iTtCEUyUEl- 

25 aat £xp£pXv;ai)(oaav 
imc Tr^c Tou Ixtoc 

xuxXou 7:£pi9£p£t'ac xat <at> I9' tov H0 01 <H1> l7:£C£ux&(oaav 
xat or)Xov oti xai ai 110 01 £ca-,'tovou stat TrXsupai tou £tc tov 
[XEiCova xuxXov IyyP^^^^^IJ-^vou. xat TTEpi ttjv I9' •() HI T[xr^[xariO 

30 ofxotov Tto czcpatpou[X£V(p 67:0 Trj? Icp' ^ H0 7:£ptY£-,'pa'9i>(o. ItiEI 
ouv TY)V [X£V lcp' fj HI Tpt7:Xaaiav otvotYX>i £lvat ouva'[X£t t9]? Icp' f) 
0H Tou EcaYfovou 7:XEupac: (tj y^P ^~^ o^JO ''^" £$aY(ovou 7:X£upac 
uTTOTEivouaa [xETOt dtXXr/C (xia? 6p{>Tjv 7:£pt£-/ouaa Y<"Vt'av Tr)v Iv 
■Jj[xixuxXt'(p i'aov ouvaTat Tfj ota[x£Tp(p, vj oe ota'[x£Tpoc TETpaTrXa- 

35 atov ouvaTat t9)c tou lcaY^ovou t'a7)c ouar^c t^ Ix tou xlvTpou 
oiot To T(z [xVjxsi 6t7:Xotata Eivat 6uva'[x£t | TETpaTrXctaia), t) oe 0H 15'- 
sSaT^Xaata Tr^? Icp' fj AB, o9)Xov o-rt t6 T[x^[xa t6 7:Ept ttjv lcp' 
7 TpaYtovou Ei> y (post toOto) D: om. aEi> 11 figurain om. libri 17 k^a- 

TtXacfa] cf. Pracfatio 21 o-j Uscner: wv libri 27 al post xal add. Usener 

HI add. Usener omissum ratus a Simplicio, qui xai OTjXovoTt — iYypacpojx^vcj addidissct 
28 al scripsi: i, libri 29 ^<p' f;] icp' fiS aDEi> 111] Hbri scmpcr II: corrcxit plc- 

rumque Spcngcl .".l dvaYxr) D: dtvaYxaiov aEi> 33 a/li]i] TrXeopa; coni. Usencr 

34 Wvav-at E"' 3G ij.Yjxet a: ixVjxt) DE<> elvatD: post TETpaTrXaata posucnint aR'' 

37 e^aTtXaata a: ^;a:iXaa((ov D: l^aTrXdatov Ei> i'-f' ^; a 68 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Avist. p. 18.5 aU] 

■^ HI TTsptYpa^sv i'sov sTvat aujxpaivei -olc ts auo xou sxxos; x6- Ib^ 
xXou uTo Ttov lcs' aFc H0 61 acpaipou[x£voic xai xotc aTro to5 Iv- 
Toc u~o ttov Totj! l^aYtovou TrXsuptov aTraawv." Ta Yap ofioia Ttov 
xuxXfov TUT,u.aTa Trpoc a)Ar^Xa' IsTtv (oc xa d-o Toiv pa'cJS(ov T3Tp7/,'iova, 
5 otoTt xat ot oaotot xuxXot Trpoc d)^XrjXo'j? stVtv (o? Ta d-o xuiv otaixsTptov 5 
T£Tpd7(ova. " 7) Y°^P HI T7)c HB Tpt-Xdatov ouvaTat, i'aov os t-^j 
H8 ouvaTat r; BI. ouvaTat oe IxaTspa to6t(ov i'(Jov xat ai t^ 
-Xsupai Tou IvToc £ca",(ovou. oioTt xat yj otdixcTpoc ~ou Ixtoc 
xuxXou £;a-Xd{3tov u-ozsiTat 6uvaai)at tt^c ~ou Ivtoc* tbc oe 

10 r) 6tdu.£Tpoc -poc TTjV oidfisTpov, ouTto xai at Ix tou xsvtpou, 
7) ok Ix Tou xlvTpou Tar^ Isti ty) tou l^aytovou TrXsupa", («c ~o 
TroptSfjLa Xs^^t tou rrpoTsXsuTou OsojpTf^aaTOC Iv tio TSTdpTti) ptpXito Ttov 
KuxXatoou 3!T0ty £t'(ov , (oc ot ai -X£upat ouT(o xat Ta TfiT^fiaTa, '^&<3~z 6 lo 
[X£V [XTjVt'axoc lcp' ou [IBI Tou TpiYtovou IXdTTtov av £i'r^ l<p' ou 

15 td auTa YpdjxixaTa toTc u-o Ttov tou IjaYtovou -X^uptov dcpatpou- 
jxevoic TixTjjxaatv d-o tou Ivto? xuxXou. to Yap l-t tt^c HI 'ifJi-V 
[xa Taov r^v -otc te HB BI T}XT^[xa5i xat toT? u~o tou l^aytovou 
dcpatpou[x£votc. Ta ouv HB Bl T[xVj[xaTa IXdTTto lofTt tou -spt 
TTjv 111 (t[xt, [xaTo? TOt?) T[XT([ia5t [xat] ToT? uTro Tou e^aYtuvou d<pai- 

20 pOU[l£VOlC. XOtVOU OUV TrpoaXsOlvTO? TOU UTrsp TO T[X^[ia t6 
-£pl TTjV HI [xlpoUC TOU TptYtoVOU, Ix [XSV TOUTOU xai TOU -£pil5 

TTjv HI T[xii^[xaToc t6 xptYtovov 1'aTat, Ix oh tou auTOu xai Ttov 
HB BI T[xr|txdTtov 6 [XTjviaxoc. laTai ouv IXdTTtov 6 [XYjvtaxoc tou 
Tpt"j'tovou ToT? U7r6 xou Eca"ctovou dcpatpoutxlvot? T[XT^[xaatv. 
25 d'pa [xTjViaxoc xai Ta u-6 tou £ca"i'tovou dcpatpo utxEva '^i-r^- 
[xaTa i'aa laTtv Tto Tpt"ctov(i). xat xotvou -poaTE f^lvToc tou l^a- 
"^tovou t6 Tpi"|'(ovov TouTo xat t6 £;d*ctovov i'aa laxl t(o te [xrj- 
vtaxdi T(o XsyUlvTt xat T(o xuxX(o Tto Ivtoc. t6 "j'dp Tpt'"(tovov 
laov TjV T(p T£ [XT|Viaxto xat toTc u~6 tou E^a"|'tovou dcpatpo u- 20 

30 [XEVOtC T[X7J[iaat TOU Ivt6c XUxXoU. £1 OUV Ta EtpT^[X£Va EuOu- 

•jpaixixa 6 uvaT6v TETpa"(u)V taUrj vat, xai t6v xuxXov dpa [xsTaTou 

[XTjViaxO U." Ta [XEV OUV -Ept TOU XtOU 'I--OXpa'TOUC [xdXXoV E~lTp£-TEOV 

EuoTjixtp "(tvtoaxEtv l-fj-uTEpti) ToTc ypovotc ovTt xat 'AptaTOTEXoUC dxpoaT'^]. 
6 os otd T(ov T[xr^[xdT(ov TETpa*^tovta[x6? tou xuxXou, ov to? ij^Euoo^j^pacpouvTa 2 dcpaipoujx^vou D xal xots Usener: xat xaT; libri 3 'post OTactLv suam demon- 

strationem Simplicius inculcat non intellegens accuratissimam demonstrationem eiusdem 
rei genuinam sequi, verbis usus ab Eudemo alienls nempe Euclideis cf. xii 2' Usener 
6 ^ Y<ip HI Usener: zl ydp -^ H libri 7 H8] QH D S'jvavxat aEb 9 i|a- 

rXaatova: £7:Ta7:Xac»iov DE 10 7.al at] a't om. D 11 xov Tioptafxov D 12 TrpoTS- 

XeuTou] IV 15 13 Tou EOxXstoou a 14 H6I DEb: H6 a IXdTxtov a: IXaxxov 

DEb I9' oy] Too lcp' r/j dubitanter Usener 18 ^Xax-to a: iXaTT<i (sie) E: IXax- 

Tova D ToO -£pt T7]v HI T[j.rj[j.aTo; xots Tfxi^jxact toT; Bretschneider : toT; repi ttjv HI 

Tij.-^aaatv xal toT; libri 21 |j.£v oov D 22 to om. D 24 TptYtuvoy D: TeTpa- 

Ytovou aE'' 20 laTtv hrt aVJ> 28 Ixxo; a SBIPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^14] 69 

atTiotxai 6 ''VptaxoxsXr^c, r^ xov oia ttov |xr/,'t3x(ov aivttTcTai (xaXd); ■j-^.o 15"- 
xat fj '\Xs^avopo? svcSotaoisv stTrwv ''st o auioc iait -(o ota xaiv ir/)vt'(3x<i)v") 
T/ oux £ic ta? 'iTnroxpaxouc o£t'c£tc ar:0|3X£::ct aXXa' ttvac aXXac, («v [xt'av 25 
xat 'AX£cavopoc 7:apc{>£T0, r, tov ]j.£Ta toS [xrjVt'3xou T£Tpa7(ovta|xov TO'ji 
5 xuxXou atTtaTat to5 'iTCTroxpaTouc, ov t(o ovTt ota Toiv T;xr^(xa!T(ov a7r£0£t;£ 
T(J5v Tptwv £v T(o sXa^TTOvt. Tot/a yap xat xupt(oT£pov auT/j yj aTro- 
6£tct? prjv>£t'r^ 7) ota T[xr^|xa'T(juv r^-^p r, oia Tuiv jxrjVtaxojv. Ttxr/|xa yap xuxXou 
xat 6 EuxX^ior^ £v T(p TpiTto twv £auTou 5]T0i/£t'«)V (jbpiaaTO ''to 7r£pt£yo- 
[x£vov a/_rj!xa ui:6 t£ £uO£t'ac xat xuxXou 7r£ptc5£p£t'a;". ot ouv [xryV''axot 30 

10 ouo£ xupt'(o; T[xr|[xaTa £iat. xai zir^ av (];£uooYpa'cpry[xa £v tout(i> to (x£T(i 
Tou fxryviaxou T£TpaYo>vt'^£tv tov xuxXov, aXXa [xtj xai>' sauTov, l-ei iravTa 
ta Xr/^i>£VTa £i? xrjv otTroo^ictv dTio Y£(o[x£Tpix(ov dp/(ov z\}^r^-rzxau dXX' £t 
6 Tou [xr^vt'axou T£Tpa-i'(ovta[x6? xa&oXtxo; utto tou 'iTnroxpdTou? oox£t xapa- 
otooaDat (Trdc ydp [xr^vt'axo? fJTOt rj[xixuxXt'ou ttjv Ixto; l/si 7r£pto£p£tav t) 

15 fxsiCovo? r)[xtxuxXt'ou T[xr^[xaTO? rj iXdTTOVo?), ouvaTov cpatr^ dv Ttc Ix tou 
taou T£TpaY(dvou T(p t£ [xr^vt'ax(p xat T(p xuxX(p, dcpatpstlivToc T^Toay^ovou 35 
laou Top [xr^vt'ax(p, t6 Xot7r6v £ui}uYpa[x[xov T£TpaY(ovt'aavTa t'aov TcTpdy^ovov 
T(p xuxX(p TTOtrjaat [xovtp. -uic ouv Iti «j>£uooYpac|/£rai>at o6c£t 6 tou 'I^t-o- 
xpdTouc T£TpaYo>vta[x6c, £i [xr^rroj £upfjaOat urr6 tou 'AptaTOT^Xouc £vo[xt'a&r 

20 Xr/ovTo? £v KaTr|Yopt'at?' ''ofov 6 tou xuxXou T^Tpayojvta^x^c £t laTtv £7:1- 
OTrjToc, £7rtaTf^[xry [x£v auTou oux laTt 7:(o, to 6£ s^rtaTr^Tov laTt", xatTot 
Tou Xt'ou 'IrrTroxpdTouc 7rp6 'ApiaTOTsXouc ovtoc, (oaT£ xat tov Euor^^xov 
£v ToTc 7raXatoT£pot; auT6v dpt&^x^Tv. [xr^7roT£ ouv ou xai}6Xou Trd? [xr^vtaxo* 40 
U7r6 Tou 'iTTTTOxpdTouc £T£TpaYU)Vtai}r^. xdv ydp f/ £xt6; tou [xrjVt'axou TTEptcps- 

25 p£ta 6pta&-^, dXX' ixEivr^c x£i[x£vr^^ Tac £Vt6c tou [xr//t'axou 7rcpt'^£p£t'ac d7r£t'oou? 
fjTot £7r' d7r£ipov aWr^^ xai aJXq"^ ypd^if^tv ouvaTov £7r' dTrstoov 6tatoou- 
[X£vou Tou £7rnr£00u, &Qxz ~r^z £xt6; Tr^? auTr^? [xsvouar^ touc [x£v [X£t'Cova? 
Tou? os sXdTTOva; £Tvat tojv [xr^vt'ax(ov. auTO? Ss xfjV Ivto? 7r£ptcp£p£tav 
(opia[X£vr^v IXa^^v o[xoiov -(dp auTf^v Tixf^[xa d7roT£[xvouaav toT? 7:p6c t"^ 

30 £xt6? 7r£ptcp£p£t'a auvtaTa[X£voic T[xfj[xaatv iXap^v (p xd [xsv tou 7rp(dTou 45 
i)£(opr^[xaTO? £7rt T^Tpa-jtovtxfjC f^v TrX^upd?, xd 6£ iv toT? dXXoi; £Tri do- 
pi'aT(ov. (oaTc ou 7rd? £T£Tpa-('o>vt'ai>rj fxr^vtaxoc, dXX' 01 Tf^v £vt6; ^rspt- 
cp£p£tav ofxotav la/ovTc? toT? 7rp6^ ttq sxto; auvtaTajxsvot? T[xry[xaai xat 
auTOi? (opia[xsvoi? 7r(oc ouaiv. 1 yoip -/al D: yx^ aK'i 2 ota om. a 3 oei^et? D: oogotc aE'' fi twv t£ 

xpttliv D bi] fortassc aov' Usener 7 fortassc otot (x<]iv) Tij.rjac(T(ov 8 xptTti) 

def. B 12 X£t'.pi)£VTa D 13 Trapoto^ooaSat D: TiapaoeotiatJat aF,'' 14 tt^v i/.- 

Tos — if)(j.tx'JxX(ou (v. \h) oni. a HI iaoij te T£Tpayiovo'j D 10 ei aK'' : r) 1) 

20 KaTTjYopfats c. 7 p. ^f^Sl EtyE Aristotelcs 21 o'jx laTtv o-joetko, auTos oe eiti- 

aTT)T(5v daTi Aristoteles xatTot aE'' : xal D 24 ^TETpaY^ovfaftrj utto too iTTTroxpaToo; 

a 26 otaipo'j|j.^vo'j DEk» : otTfjprjixdvou a 33 layovTE; D: ayovTe; aE'» 34 post 

oiat addit TaiJTa (xev ouv Trepl xrjs TtLv (j.rjv(axtov d/£uooYpa'f(a; • rj(j.£i; oe £;ri xd e;^« 
i(u(jev a cf. p. 58, 23 70 SIMPLICII IN PHYSICORDM I 2 [Arist. p. 185 a 17] 

p. 18oal7 Ou tJ.V'' aXX' £-£ior] -cpl cpuSccoc txsv ou, cpuoiixac 15^ 
o£ otzopia; sufxpaiVii Xsysiv auxoTc. 

50 

AtTiac -Xiiova? d-ooouc xai)' 5? oux eaxiv oixsio? tio ^uoiixiS 6 Trpo? 
riaoacVtoT// xal MiXisciov X070C, pouXotxsvoc os dvTEi-sTv, ot'. [jlt) oid xsvtjC 
5 -otiTtai TTjv dvT'-Xo",'tav -pwTov -apsixu&r^aaTO. ot/a>; 03 axt^ac 6 'AXi;av6po^ 
oiTTTjv £7:otr^aaTo ttjv i?r;-Tjatv. -ptoTOv [xsv dxousa; 0Tt-£pt (put5£(o? [x£v 
X£"j'0U3tv ouTot, ou (suotxd Oi Ta utt' auTtov X£70[x£va. 6 "j'dp dvatptov 
Tt, £t xat aT) /pvat £X£t vto, dXX' ouv -£pt £X£tvou Touc Xo";ou? -ot^TTat. 15^' 

T(0 OUV oX(o; -£pl C5'J3£(OC aUTOi; "j'£*|'OV£Vat TOUC Xo"i'OUC, £'jXo",'OV dv ziri 

10 Xr^^^^tv Tt Tov (sustxov Tpoc a'jTouc* xa&oaov ok ou 'fuatxd Xr/ouat. -poc 
6X''",'ov £v6'aTp'''!/£t toi; Tpoc auTouc Xo*(oic. xai Ta'jT(j £otx£v dp£ax£ai}at 

TTQ OTt*,'IX-(j -/ai 6 nop'fUplO» 0'JT(OC £7:tTp£/(0V TYjV Xl^tV ''ou [XYjV dXX' 

ST^tSy] 7:£pt 'iua£(oc tx£v 6 Xo";^; auToT^ £t xat dvaipouatv d*(voouvT£c ttjv 5 
'fuatv, £1 xai jxTj cpuatxai auTotc ai dTzopiat, 0£T ii:' 6Xt'-|'ov 6taX£/Ur,vat 

15 z£pt auTuiv". -/at £/£t -oXuv Xo-^ov rj izr^^^r^aiq , £iT:£p, (o? -/at -poTepov 
ecpr^v, 6 MiXtaao; -/al ttjv £7:i"j'pa'f7)v o'jt(oc £7:otT)aaTo tou au"i'-^pd|x|xaToc 
n^ot ci'Ja£(o? 7) Trspt tou 6'vtos. "saTt oi, <fr^a(v 6 'AX£;av6poc, ttjv 
zpo£tpr,tx£vr,v Xi^iv -/at ouTto? SiaaTiXXctv ou jxtjv dXX' £7:£i07j Trept 
c5ua£(o? IX £v o'j'. ^iTa dr:' dXXr^c dp/r,c, cpuatxdc 6£ d7:opt'a?. 

20 £aTt *j'dp, '-pr^at, -/cat 6 TpoTroc auTcp Tr,? £p[xr^v£t'a; outo^ auv7)i>r^?' iv -^uv 
2Lo'itaTt-/oT; iXrf/ot; /pT,Tat atj-co Xr^cuv ''£'aTi }X£v ou, (pat'v£Tat oe" -/at 10 
TrdXtv "ot 6£ TO'jTo TToiouat [X£v o'j, 6o-/.otjai 0£". t6 Xs^j^o^xevov , '-pr^at, 
-/aTaXX7)X(oc dv 3/of xupr^oc *(dp 7:£pt' Ttvo? Xo*(£t 6 8t£^t(bv 7:£pt auTou 
OT^oTov Ti iaTf 7:£pt *puv '}u/r^? X£*j'£tv oux d'v XrptTO 6 tj;u/r)v dvatpoiv. 

25 7:£pl 'Vj/t,; [xivTot d^^opeTv 66^£'.£v dv 6 7:p6c t6 ^ivat t];u/Y)v d7:op(ov. 
o'jT(o? -/at Td dzopo'j[x£va 7:p6c t-})v '^uatv cpuatxdc dv Xrcoi Ttc dTroptac, 
ou }X7)V 7:£pt cp'j3£a)C *;•£ X£*'£tv t6v TOtouTov '.p-/)aat£v d'v Tt? t6v dvatpouvTa 
T7)v cpuatv. xat dx6Xou5)ov 6£ toTc; 7:po£ipr)[X£votc, cpTjat', t6 outo)? otaaTsX- 1.5 
X£30af £i'prj-/£ *j'dp "t6 [x£v ouv zl zv -/al dxtvr^Tov t6 ov a-/07:£Tv 

30 ou 7:£ol cpua£(oc iaTt axo7:£Tv." (o auvci6£i t6 dXX' STret •7C£pt cpu- 
a£(o; [x£v o'j". Tauro -/aX(o; £ip7j[x£VTfj x-^ lc^jyT^jaei auvcfoei -/a't t) tou 
6£}xiaTi'ou Trapdcppaat;. £7:d*j'£t 6£ TouTotg 6 'iXEEavopo? oTt ''ouoe £ipY/aai' 1 iacipit rursus F 4 (xeXiaaov y.at rap|x£vt6rjV aF Xoyo; om. £•> 9 a-jTOis -ept 'fjdeu); 

D 10 T(j)v (f>'J5t-/<I>v aF TTpo; 6X170^] aut delendum rpo; aut l-i reponendum 12 x-^ 
X^let a 13 [x£v om. aF si] ot Eb 14 oA om. F 15 -poTspov cf. de caelo m 1 
p. -249^43 Karst., infra p. 71,25 17 /)] -^ Eb 19 <x7r'] i-' Eb 21 toI; aocpt- 

aTt7.ot; D X^-^tov c. 1 p. 164 [160] b 22 22 7:aXiv ibid. p. 165 [161].-' 3 -/ai 

To X£-/^o[j.cvov a 23 tyri D r.tpi Ttvo; om. Eb 24 OTioTcf D 25 oo^et 

Eb: oo;at£v F ctv om. D 27 -/■£ om. a ^pr^aottsv scripsi: cpi^aotev D: cpi^acxt 

(ex cpTJaat) F: cpiqaot Eb : cp-^aot ti; a 29 ^ipTjXE p. 184^25 t6 ov om. D 

32 0£!J.taTtO'j] I 2 p. 110, 10 o'j (x/)v dXX' £-£to)j rspt cpuaEtj); ,a£v oOoev X^yooatv (-(L; -j-ap 
ot y£ civa[pojvT£; tt)v tp-jaiv:), cpuat-/'is 0£ a-.o^lcii aij[X|3atv£t X^yEtv a'JTOt; SQIPLICn IN PHTSICORUM I 2 [Arist. p. 185^17. 20] 71 

Tl -Spl CputJiWC £/.31^01 • 0'J -(0.0 TrpO&SOiVOl -irspt <pU(5£«)C £1"?/ £Z£'.-:7. 7.V7.'.- 15v 

po'j5i TTjv cpustv, dXX' r(XoXo'ji}r;3£v otuToTc 1? (5v iX^yov to Trjv C5'jcj'v 
dvatp£iv 6 [xivToi 7r£pi xtV7;3£to; Xoyo; xat -£pt d-£t'pou xai x£vou, oU 20 
^(puivtai, cpuatxa? aTiopta? ex^t". xat touto jx£v xaXtoc £ipr^Tat. ru); 0£ 
5 £VTa'ji}a A£-'£t 'AX^cavopoc |i,rj0£ 7r£pt cpus^toc £t-£Tv £X£t'vouc, xa''Toi -po- 
T£pov auT-^ X£?£t A£Y(ov oTt " xaTa T-Tjv Toiv TToW.fbv oo^av xat Ta (patvo- 
}i£va c5U(jtoXoY«)v 6 riapixovtor^c, ojt£ iv X£Y(ov Iti £tvat to ov o'jt£ ar(i- 
VYjTov, dp/ac T(ov 7tvo[j.£V(ov u-£&£To -'jp xat -('Tjv" ; xat MiXtsso? §£, ct 
xat tj.7) -£pt Tr^c xupt'(o? 'jua£(oc, (dXXd cpustxdc dTropiac eTtte t6 auYYpaatxa 25 

10 £7:tYpd'i>ac n£pi 'p'j3£(oc) r^ TitrA tou ovtoc. £i-(bv §£ tyjv aiTiav 01' 7;v /p7j 
Ppa/£a Trpo; auTOUs 0taX£/v)rjVat, xdv ot zpoT^pov £tprj[X£vot Xoyot Tr,v dvTtXo- 
Yt'av IxtbXuov. xai TauTr^v TrdXtv ttjv atTtav £tc akXr^'^ T£Xtx(OT£pav dvr^ -jaYiV. 
0£t tx£V ^dp oX(oc dvT^iTr^rv -poc a'JTO'jc, £-£ioyj -£pt '^'j3£(oc r^ rj-'. cpu- 
aixdc dzopta; X£Youaf -poc ok Ta TotauTa oei dvTEiTrEiv, £7r£ior) £/£t Ttvd 

15 cp tXoao'Jt'av t; ax£'!>tc. r; ydp 7r£pt tou ovtoc oXtoc ^r^T/jaic xal 7; 7r£pt 
'^ua£(oc r^ T(I)v (puatxuiv d7ropi(bv ou6£v6? d/JvOu laTtv rj cpiXoaocsou. 3o 

p. 185a20 Ap/T) o£ otx£toTdTrj Traatbv, iz£tor| 7roXXa/(bc 
Xiys^at to ov. 

'0 7rpo? Ttva o6?av dvTtXiy^ov ot/(oc £7ri/£tp£t * r^ -(a^ touc xaTaax£ud- 

20 ^''^VTac auTTjv X^^j^ou; dvaTp£7r£t, r^ xai)oXix7;v auTr,c Trot^TTat T7;v dvaip£atv. 

dXX' 6 ;x£v Tou; xaTaax£udCovTac Xo-ouc arjvouc dva'.p(bv o'jr(o t6 ooY^xa « 

dv(jpr(X£' Tt Y«p £t x7.t dXXot tiv£? siatv auToij xaTaax£uaaTixoi XoYot t&v 

dvif,prj|X£V(ov £pp(0}x£V£aT£poi; ot 0£ }xrj 7rp6c touc xaTaax£udCovTac Xoyouc, 

dXXd 7rp6c auTo t6 ooYjxa £vtaTdix£vot xai xa&oXixrjv auTou 7:otou[x£voi ttjv 

25 dvat'p£atv, t6 \ikv o6'(\ia dvatpouat p£[3at'(oc. d7ropt'a? oz xdTaXi[x7rdvouatv, 

dv [xrj xai touc Xoyou; auTOu? touc xaTaax£ud^ovTac dvaTp£'!^(oat. ot6 t6v 

nap[x£vi6ou xat ^kXiaaou Xoyov £X£Y/£tv '.\ptaTOT£Xr,c rrpoOiixivoc rrowTov 

[x£v xai}oXtx-})v Trot^iTat 7rp6; auT6v IvCTaaiv, t6 [xr; iv ^Tvat t6 ov £i' Ttc xaTa 50 

t6 7rp6/£tpov dxouoi, £x 6tatp£a£(o? dvaax£ud^(ov , £iTa xat touc Xoyou; 

.30 auT(bv dvaTp£7r(ov, £i' Tt^ auTou? (bc xaTaax£uaaTtxouc TotO'jTOu £v6c ovto? 

dTToSi/otTO. Y^'^^'^'' ^^ 6taX£XT'.xrj a'jT(o r^ k-r/z(rjr^ai; d-o Tr^c T(bv ovt(ov 2 t6 om. a 5 ixrfik D: [xtjoev aEi>F 6 XEycov cf. p. 38,20 7 l-t Xeyiov a 

8 Ycvo[XEviov D 9 cpuaixot; — -spt cpuSc^o; addidi cf. v. 13 ctX)." ouv -cpt cp'j3£io; ttjv 

^7t[Ypa'.pTjv Toj auYYpa;xixaTo; iTion^aaTO add. a 10 /pT) j^payea DEi» : ppaysa ypyj aF 

11 e{ post xav add. a 12 xai oin. a -dXtv TauTr^v D TcXtxcjTspav atttav 

757072 F 15 «'jatoXoY^av D IG r) DEb: tj tou aF 17 snciOTj a 

20 a'jTot; D t7)v oni. F 21 [j.dvou; Xoyoj; D 22 ■/aTaa/cuaaTixot Xoyoi DE^ : 

xa i u 

ord. inverso aF 23 eJpT,[xdv(ov D -apaa/e'jd;ovTaj E^ 24 dvtaTdtxevot F 

£vtaTd[xevot — ooy^xa om. Ei» 27 Xoyov y.at [xeXtaao-j aF 28 7:p6; a-JTov rotciTat 

aF [XT) om. a 29 t6 T:po'Tepov E'' 30 Tovi toioutou evo; ovTa; coniciebat 

Torstrik 31 a-jTto otaXexTixT) E*» ante 7) littera erasa D 72 SBIPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 •■'20] 

otaipiasajc 6pu.r^i>£iaa • tt^ "(ap oiaXsx-ixiQ yptofjisvouc lcrxi xac twv sTriaTrj- 15v 
[xcov dpya; xaTasxsudCsiv. xal laxiv rj oXrj tou Xo-jOu [xsTayotpisi? TOiauTYj. 
£-£107) £v Xs^ouat To ov, IxaTcpov ok TOUTtov To T£ ov xai To £v iroXXaywc 
Xr£Tat, tota | 6tatp£T£ov auTa. £7C£t ouv to ov o£xaya)c oiocixTai X£*j'o- 16r 
5 u,£vov T) (o; ouata r, wc -oiov t^ coc Troaov r^ m: aXXvj xic t«)V Ssxa xa- 
Tr,-j'oot(Jov, 01 XrjOVTSc sv ^Tvat to ov, ■nroT^pov ov6[i.aTt jj.6vov Sv X£",'oucii, 
r.od-;[ia-i 0£ ToXXd, <u!JT£ oustav Xrj'£af)at toc TudvTa * * * 0£xa ovTa toic 
-od"j'[xaatv r^ -rXsiovd Ttva £? auT(ov (T:poax£tai}(o -|'dp xal touto Tifj otatpia^t) 
r, xat T(o -pd"j'[jLaTt fv iaTtv, oiov ouata ■») -otov r^ -oa6v, (juc £ivat [xtav 5 

10 ouatav T(o dpti>[X(5 Tot T.m-o.\ st -j^dp Y£V£t r^ £io£t X£-|'ot£V, o^Xov oti -n:oXXd 
Tto dpiO}j.(o lcTat. £1 ouv [xtav out(oc X£"j'ouatv oiov dvUptoTiov fva r^ 
r-TTOV £va ■?) <|"JX^^ [xiav, t) :rot6v, ou t6 ysvo? (TroXXd "(dp dv TrdXtv 
£u&u;), dXX' sv TouTo oiov X£ux6v -J; Osp[x6v y) twv dXX(ov xt 
t(ov TOiouTtov. ouToi "^^dp "dvTS^ 01 Toiv £x§oy(uv TpoTTOt xat oiacps- 

15 pouaiv dXXir|X(ov iroXu xai siai TidvTE? dSuvaxoi. £t [xsv ydp x6 X^^^- 
[xsvov ov 6v6[xaTt [xovov £v uTidpyov, T(5 Trpd7[iaTi Ss xai ouaia xai Trotov lo 
xat -oa6v iaTt xat -dvxa xd "('svr^ r^ Tiva £? auxoiv, strs xEy(opta[X£va dX- 
XrjX(ov £i't£ auv dXXrjXotc u-d^yrjVTOi, -oXXd Ta ovTa laTai. £i §£ £v ti 
"/Ivo; T(ov Ssxa Td ■;rdvTa laTiv, olov ouata r^ 7:ot6v r^ 7xoa6v, xai 8id touto 

20 £v, oTt stc iV Twv 3£xa -/svuiv uTTsaTaXTat Ta -dvxoi.^ sTte ouaifjc Tr^? 
ouatac sTts \ir^ ouarjc, d'T0T:6v Tt dxoXouOifjast. £i [xsv "j^dp, ('os tce- 
cpuxs TrpouTTOxsitxsvrp ouatac, tout(ov ti 7r£pt sxsivr^v TU"cydvsi, TidXiv ouy 
sv t6 ov, dXXd xai ouata xat 7:0 tov r^ 07rsp dv i)a)VTat sTvat t(ov osxa to 15 
ov • si os u-Ti ouar^ ouatac, xat touto douvaTov * ouo£V ydp Toiv d'XX(ov *|'£- 

25 V(ov y(opic Tr,; ouatac ucptaTaaOat ouvaTat, ot6Tt u7r6x£iTat toTc dXXotc ",'£- 
vsatv ■?) ouaia xai sv auT-(j t6 Eivai £y£i ixEiva* Trpoax£iai>(o -^dp xat outcoc 
xaTa [xsvTot MiXtaaov xat nap[x£vtorjv , xdv t£ ttoiov u^roTE&sir^ t6 6v xdv 
T£ ouata (xotv6c "^dp saTat xat £7:1 TauT/jC 6 X6"|'oc), £7r£t6^rj 6 [xsv d7cstp6v 
cpr^at t6 6'v, 6 6s 7:s7rspaa[xsvov, sui>uc xat t6 7roa6v staayUr^asTat. to ydp 

30 aTcsioov xai t6 T:£7r£paa[X£vov £v T(p Troa(p, xal outs ouatav outs Tcot6-'20 
Tr^Ta ■?, 7rdi>oc £v6£ysxai d^rstpa sTvat r^ TrsTrspaa^xsva st [x^/j xaxd 
au[xpsPr|x6c, si d[xa xat Troad si'(r). 6 "(dp tou d^rsipou xai tte- 2 Tou Xoyou if) o)vrj D 6 Xeyoustv ev D 7 ifj 7:oaa xa Travxa rj Trota xa Travxa post 

xd Travxa ex Aristotele p. 185<i23 desidero (cf. p. 73,20 et Porphyrianum p. 74,6): h 
voci oisfav substituebat Torstrik 8 Trpo7.£i'ai}(u E 9 TrpaYfj.aT[ evssxiv F 

ouata Eb (et D ?) : ouafav aF Tioaov rj Tiotov aF (j.(av ouatav aD : ouafav fj.fav Eb : 

ouatav F 11 e{ ouv] hinc suo loco (f. IGr) pergit describere E cf. ad p. 52, 17 zi 

ouv EF: ri ouv aD [j.fav ouTto (J.iav X. a otov D: ottoTov aEF 12 sva 

(post TTiTtOv) om. aF slVj post av add. a 16 oe om. F Troiov xai ttooov D: 

TToaov '/.<x\ irotdv aEF 18 ECTat om. F 20 uTt^aTaXxai Ta ^ravTa DE: Ta TidvTa 

uTT^aTaXTat aF 23 xat (post dXXa) om. a slvoti om. F 26 outoj;] touto coniciebat 
Torstrik 28 iTrel D 29 t6 ov] tov Wtm D auva/S/jasTai 1) 31 aTistpa elvat D : 

aTretpov elvai E: Etvat aTretpa aF 32 Troaa aTTa Arist. vcal tou 7r£7:£paafj.evou aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 a 20] 73 

7r£paa[X£vou Xoyo? xto TroaoT TLprja/p9)Tai, aXX' oux ouaia ouoMGr 

TOKO. aXX' £*j'(b |X£V T(0 riopcpupUO 10 -X£OV zaTazOAOuiiaJV OUTtOC tt^v 

T£ 6iai'p£aiv Tou 'ApiSTOTiXouc £-oi"/;aa'<jL'/iv xal ttjV zaif' r/.aaTov TixTjixa Tr|C 
6taip£a£(ju? IvaTaaiv. 6 [j-ivToi ETrijXcXlaTaToc 'AXicavopoc auvYj'];£ tTjV xaTa 
5 To ov xal TTjv xaTa to Sv oiaip^aiv outcoc "of Sv XrjOVTiC to ov, t^toi 6ia 25 
To ovojxa AEYOuaiv, oti -/a.Ta za'vT(ov t(ov ovtcov t6 Ev ovo,ixa xaTr^^i-opiiTai, 
r^ T(o 7rpa'Y[xaTi. xal £t ix£v tco ovojjLaTi, £Tr£i t6 (Sv) ovojxa TroXXa/oic (t6 
7ap ov 5£xa/«>c X£"j'£Tai), laTat iroXXa Tot ovTa xaTa ttjv uTOaTasiv xat Ta 
7rpa'Y[xaTa. £t ok t(o r^pd'{[ia-i Iv Xi-^ouatv, TjTOt t(o Y£V£t r^ t(o £i6£i {r^ 

10 TtO dptl)[X(o). dXX' £1 }X£V T(0 Y£V£l T) T(0 £'lO£t, -JToXXd Ta OVTa (£xdT£pOV 

■ydp TOUT(ov xaxd TroXXoiv), £i 51 Ttp dpii>[X(o, krkZi t6 iv tco dptDixto Tpt- 
)(u)?, 5t£X£r Tj (i)? t6 auv£/£? 7) (5j? t6 d6tat'p£T0v t; 6j; div oXo-^ocso 
6 auTo?, xaiTot tou 'AptSTOTiXouc [x£Td ttjv tou ovtoc oXtjV 6iat'p£atv tt)v 
Tou £v6? l-ira-j^aYOVTOc, £v o^c cpr|aiv Ixi sTroi xat auTO t6 Iv TcoXXa/aic 

15 X£7£Tat &a~zp xat t6 ov, xal jxr^6£ d;i(oaavTOc t6 yiv^i r^ ^io^i Iv 
XapEiv (jL»c £vap-j'«J; ^^6 ttXtj&oc EiadyovTa, dXX' It:! tou dpti}[X(o £v6c -otr^- 
aa[X£vou TTjv 7:p6c t6 ov dTidvTr^atv. iXai^^ 6£ touto t6v 'AX£?av6pov ou- 
x£Tt oix£t'(oc T'^ iauTou 5taip£a£t Ta tou 'AptaTOT^Xouc £x6£ca'[x£vov. 'tzu- 
OiaUat -j'dp auT6v kz ^^pyjt^ oiiTat, Tiaic Xiyouatv Iv t6 ov , 7:oT£pov xaTa »5 

20 t6 7£voc, (jjc X£-j'£tv ouaiav 7:dvTa Tj r:oad TrdvTa Tj 7:otd 7:dvTa r] Tt dXXo 
T(ov 5£xa -|'£v«)v xai £i outcoc, 7:dXtv -o); £xaaTov toutcov; otov £t [xtav 
X£-|'oi£v ouatav, 7:(oc X£-j'ouatv («c dvi}p(07:ov Iva X£",'£tv tt;v ouat'av r^ fTr^rov 
£va T) 'jiu/r,v [xtav, 6[xot'(oc o£ xat £7:1 tou 7:otou xat £7:1 T(bv dXXtov, £7:i- 
6£txvu[X£voc d[xa 5id ttjc TotauTTj; irjia-r^azoi; t6 xai>' IzaaTov -j'£voc 7:Xtji>o? 

25 xat TTjV dTOTTtav Tou U7r' auTojv £tprj[X£Vou Xo-^u'. TauTa 6 'AX£?av6poc 
£t7:(ov, £1 [X£v £7:' auT(ov £[X£tv£, xd/a dv 7rap£a/£V uttovo^iv (bc t6 '7:0-40 
T£pov xaTa t6 -,'ivoc (oc Xi-^civ ouatav 7:dvTa' o'j/t 7:£pt tTjC -|'£V£t Iv 
Xrpuar^? U7rot}£a£(oc Ec£5£^aTo, dXX' £;ry-f/iad[x£voc auT6c zaXdoc t6 £t [x£v 
Yap la Tat xai ouai'a zai 7:0 a6v zal 7:0 16 v, £7:d"j'£t "ou 6oz£t 6£ za- 

30 TaXXr,X(oc touto l^rEvr^vo/ivat toic 7rpo£tprj[X£Votc. 7:pO£t7:(bv -jdp (bc £p(o- 

TU)V * TTuic X£-,'OUatV 01 £V X£",'OVT£C t6 OV, 7:6T£pOV (bc OUat'aV Tj (b? 7:ot6Tr^Ta 
Tj d'XX6 Tt T(bV 0£Za -j'£V(bv, Tj (bc £V Tt T(bv U7l6 Tl T0UT(OV T(bv "J^SVuiv, 

(bc [xiav dpti)[X(p ouatav t) Iv 7:oa6v r^ Iv 7:ot6v', 7:ap£ic t6 zai)' £zdT£pov « 2 Ttj> TTOiiJ) Aristoteles dxoXou&div a ttqv te] tt,v ttjv E 3 T[j.Yjfj.a om. a 

7 Tj aEF: yj xcti I) iTietOT] a ^v addidi ovojAa aEF : ov D 8 ov] tv a 

ecsxat aE: xai Earai I)F /j tw a(vti}[j.(ij (scil. ex couiectura') aF-: om. 1»EF' 

10 Tci) Yev£t ri Tcj) eioet uF: o'jtu); I)K 11 Tpt/(L? D: xpt/to; dj; aKF 12 post 

auve^et add. eaxat a 7j ot; av 6 Xoyo; E 15 jat) oe DEF: o'Jx a xo yevei 

scripsi (cf. xou dpi&fxtij evo; v. Ifi): T(i) y^vei aDEF : <t6) Ttf) y^vet Torstrik 18 ea'jToiJ 

DE: a'jT-^ aF 19 t6 ov Sv aF 20 0'jatav Ta tt. a r/ iroad TravTa om. F: 

Yj Tioaa TravTa r^ rota TidvTa om. a 23 Be om. D 26 7rpo'Tepov a 

29 xal TTOtov a: /} rotov EF: in oblitterato loco D 32 'j-6 ti to'jtiov aEF: uno 

TouTouv D 33 7:ot6v £v aF 74 SIMPLICII IN PHYSICORITM I 2 [Arist. p. 185^20] 

£X£iv(ov axo-ov bzXzoLi aKkrj -i Xa[X|5a'v£i, 8 oijx£ 7]p£T0 oi)T£ -^v Tui&avov 16'' 
X£Y£iv Tou; Xi^ov-a^ Sv t6 ov aXX' £ij.eXX£, cpyjai, t6 xaTa ttjv ipwTyjatv 
auTu) 8iaip£Ttx6v teXcIov £cs£30af iv '(OLp r^ ~m ovofiaTt t) tojI a7j[iatvo[X£vit). 
o'JX i~i'Z)ipzi ouv, «prjCJtv, tb^ 7:porjpu)Tr^a£V(o TouT(p Ta axoTra, dXX' £1? 
5 -laTtosiv Toui OiTv TravTO); Tt to6t(ov Xrj-Etv auTou?". xaX(oc o£ 6 FIop- 
cpupioc T7;v iz ^tp/Tj? £p(oT7)3iv TTjv XEYOUOav, TTOTEpov ouat'av Ta7ra'vTa 
rj -oaa Ta -dvza. touto ivoEtxvjaOai cpr^atv. TroT^pov ovoixa Sv £tvat' cpr^at 60 
-oXX(ov ovT(ov -paY(i.a'T(ov T(ov -dvT(ov, r^ xal ~paY[i.a ?v Tt X^Youatv £ivat 
-a'vTa xat or^XovoTt aTojxov, oFov avi>p(o-ov fva r^ n:7:ov fva" -jivoc yap t^ 
10 slooc Xsi^JVTsc. £-£tor, xaTa -oXXwv IxaaTov tout(ov X£Y£Tat, xai to TiXr^&oc 
T(ov o'vT(ov o^xoXoyr^aouatv. £t -jap [xr) out(oc r^p(oTa, tic; rjV yjjda Trpo- 

Xa[3£tV OTt TTO^J.ayo)? XE^ETat t6 OV. £l 0£ TOIC 0'JT(OC 6TT0Ttl)£[X£V0tC £vapY£? 

To aTO-ov r^v, ttoXXojv £ui)uc -paY[xa'T(ov Tt»)£[X£V(ov ucp' | cv ovo[xa, ou /pr] 16^ 
UautxdCitv, £1 xat t6 ivapYuic aTOTrov u7:£U£to otd t6 Tr^ otatp£a£(oc TEX^tov. 

15 ota Tt Oc dvT£X£Y£ [x£v 7:p6c auTo, ip^oTr^aat ok auT6 oux ^v£aj(£To; oXu)? 
0£ 7j oXr^ Uiatc T(ov Sv x6 ov Xr|'ovTO)V ^rTic out(oc £i:t7:oXat'(oc auTrjv £x- 
OE/otTO, 7:apa'oococ iaTi xat d7:£[X'.pat'vouaa, xai ofxtoc <p£iooT T(ov d7:Xou- 
aTEpcuv dvTiXoYtct? r^;t'(oTat 7:apd tou 'ApiaTOTiXouc. 6 [xivTot Eu'o7j[xoc auv- 
TO[xtuT£pov ouT(oc £7:t/£tp£r T(i) XoY^o * " £7:£torj ^dp , cpr^at, TToXXa/u)? t6 5 

20 ov XiyETai (xat ydp ouaiav xat 7:ot6v xat 7:oa6v xat Ta Xoi7:d tu)V xaTa 
Ta; oiaiplaEic £ivai (pa[x£v), 7:apd 7:0 lov dpa tout(ov oux laTat ti dXXo;" 
TouT£aTt Ttvo? ovToc ouvaT^v Ta dXXa [xt) Eivai. "xat orp^ovoTt, cpr^ai, Trapd 
TTjV ouai'av [xdXiaTa dv £17:01 ti?. Td [xlv ydp dXXa £v Ttvt cpatvETat d£i, 
(liaTE £x£t'v(ov ovT(ov laTai xat to £v (o • ouat'a; oe [xrj oua^jc; ouUev ooxeT 

25 uTTOxsTaDat. £t oe u7:6x£iTai [x£v [xr^oEV, Ctpa oe laTat, dpa t6 paoiCsiv oux 
laTai ouo£ t6 7:pdaaEiv xai xtvETaUat ouoe xaX6v ouoe dXXo t(ov TotouT(ov 10 
ouv)£v; 7:oi; ouv oux dT07:ov; t6 o£ orj 7:oa6v oux £vo£/ETdt [xyj 7:ot£Tv auToTc 
T(ov o'vT(ov ouT£ "'dp d7:£tpov ouTE 7:E7:£paa[X£vov d7:ocpatvouat t6 ov, eircep 
£aTt TauTa T^oaoTr^Toc 7rdl>r^." dXX' £7:Etorj xat Td tou Euotj^xou 7:poai- 

30 OTopr^at, Ta xaTd ttjv Xi^tv £7:taTa'a£(oc dcia 7rpoa»)£T£ov. t6 [xev ouv 7:p6 
7rdvT(ov Td a7j[xatv6[x£va tou ovtoc, 07rEp vuv eic C/JT^^Jciiv 7:p6x£tTat, oia- 4 Trporjpu)Trj(xlva D 5 t^ to6t(ov DE: to6t(ov ti aF G ouafav aE: ouafa DF 

7 Ta 7:a'vTa om. D cfvo|xa Sv ovo[xa E 8 cp7)at (ante ttoXXujv) om. a: cpaat coniecit 

Torstrik 9 eva (post "titiov) E : om. aI)F 11 tj ypeia a 14 t6 (post xal) om. a 
vapYs; E 15 oiaTt libri : fort. ota touto Ifi EiTts outu)? d7rt7roXai(oc auTTjv D: etTt; 

ouT(os auTTjv dTri7roXa{(os E: ouTto; eiTts auTY]v d7rt7roXa{(o? aF eJaoe^otTO aF 

18 Eu5rjjxo? fr. 5 p. 6, 20 Sp. 19 t6 ov 7roXXa/(o; aF 20 7roa6v -/cat Trotov a 

21 TOtov E TouTO F 22 TOUT^aTt — elvat Simplicii paraphrasin Eudemeis con- 

tinuavit Spengel 23 cpafvTjTai a 24 (xt) E: om. aDF ouSev aF 25 [xtjO^v 

DEF : ouoev a: Tt coniciebat addito TauTa post C'oa oe Torstrik. imino intellege: si autem 
nihil est subiectum, si e. g. animalia ponas, nempe [apa cf. Eudemi fr. 6 p. 85, 29 cf. ind. 
Arist. p. 90^38] ambulare cetera eis trihui non poterunt. apa aEF 27 ouSev DF 

o^ fort. delendum 28 d^rocpafvouat DEF : dTrocpatvoicv dv a, non adgnito participio 

drocpafvouai , cui ex enuntiato priori est supplendum evoeyeTott auTOts Troteiv (ti) tcov 
6'vT(ov 29 iTrei D 30 tyjv om. D ^rpo&eTeov a SIMPLICII IN PHYSICORmi I 2 [Arist. p. 185 a 20] 75 

OTSiXaaftai xai x6 or/stov Trapa^YsXjxa cpuXatTovxo? saxt xo oiTv -pwxov 16^" 
eTtt Tiavxo? TrpopXr^fxaxo? xt srjixaivsi xouvoii-a oioptC^oOat xat xt saxiv 15 
ezaaxov jxav&a^vctv. dxoXouOsT os xat x(o llXdxwvt Xs-j-ovxt Iv <I)atopip* 
"TTSpt iravxo?, «> ^aT, [xta dp/Yj siosvat ncpi ou dv -(j yj |3ouXt^, r^ iravxoc 
5 d[jiapxdv3iv dvaYxrj". 6 Yap dYvotov auxo ouo' dv svaxTjvat Tpo? auxo 
ouvatxo. xo 6s sTrst -oXXayw? XsYs^^oti xo ov oux spoixuivxo? saxiv, 
dXX' Ix TT^q £vap*,'£iac Xap.pdvovxoc xat x-ifj sv Kaxr^yoptat; otatpsasi Uap- 
pouvxoc xat ^■'^"'^'Jvxoc Xocttov, st T:oXXa/a»c XsYop-svou xou ovxo; ouvaxov 20 
xai)' ovxtva ouv xpo-ov dXr^Osustv Ixsivou? xou? iv xo ov XsYovxa?. 

10 xaXfii? 0£ dxoTTOV stTKov xo -dvxa Trotov r^ Tioaov sivat lirr^YaYcV st 
SsT d'xorov Xeystv xo douvaxov. xat Y<ip dxoTrov [i-kv xai x6 dTrXoi? 
(}»£u6o?, £iTtxaatc 6£ xou <];£u6ouc x6 douvaxov xai -,'dp x6 [jl£v dxo-ov xm 
suXoY^p dvxtx£txat ar^^xaivov rjxot x6 Tcapdoocov, o [xrj xoirdaai dv xic, rj x6 
)(a)pav [xrj £yov x6 0£ d6uvaxov X(j) dvaYxauo dvxix£txat. ttcoc ouv xouxo 

15 douvaxov ; oxt ouar]c [xsv ouaia? rjxot xaux6v £axai ouata xat -oiov r^ d[xa 
£v x£ xai my^ £v x6 ov [xr] ouar^c 61, £7:£t6rj [xr) laxt xrj? ouata; /tt)ptax6v 25 
x6 TTOiov, ou6' dv aux6 stVj. (b? ouv xou ^uXo^ou x6 dvaYxaiov sTrixaai? 
eaxiv, ouxto; xat xou dxoirou x6 d6uvaxov. Trpcoxov 6£ £Tt:£ xd £7:6[X£va 
dxoua xoT? irot^v £ivat Xeyouci xd Tidvxa rj xt xoiv dXXcov '(zvtav, £ix£ 

20 ouar^? ouatas sixe [xrj ouarjc. xat ydp ouar^c [X£v eaxai xat auxrj xat x6 
dXXo 7£Voc, [xrj ouarj? oe x«>pk ouata; laxat xd au^xpE^r^xoxa. oxt 6£ -,'£- 
Yove xtc uT:6voia dXXo xt yEVOs 7:apd xrjv ouatav Eivat x6 ov, inaxouxat £x 
Tou MiXtaaov d7:£tpov XE^Etv x6 ov, oTrsp xou Tcoaou iaxiv lotov. xat xou? 30 
dXXo xt 7:apd x6 T:oa6v XsYovxa? x6 ov £ui)uv£t (b? ou au[xcp(ovouvxas llap- 

25 [XEVioif] xat INkXiaatp, xoT [xlv T:£7:Epaa[XEvov, xtp 6£ d7:£ipov u7:o{)£[x£vtp x6 
ov. xat oux(o? xou? xrjv ouaiav u7:oxti}£[X£vou? x6 ov iXr(X£t xo7 aux(p £7:t- 
jeipri\iaxiy (p xat xou? 7:oi6v r] xt dXXo 7:apd x6 7:oa6v, X(p [xr^xsxt ouvaa&at 
aTTEtpov XE^Etv. 6rjXov 6e oxt ouoe TCET:£paa[X£vov, 07:£p Taa^c (bc; aacpEc 7:a- 
pr^xs vuv • [XEx' oXtya 6£ xat xouxo ^^poaiOr^xEV. £7:dc£t 6£ xai dXXa dxo7:a 35 

30 xoTs £V x6 6v (b? ouaiav XlYouatv, oxav x6 oTTEp 6v 7:p6!^/;xat axo7:£Tv x(p 
6£ xai} u7:ox£t[X£vou /pr^xat vuv ou (x(p) x6 xai}6Xou ar^[xaivovxt, dXX' dvxi 1 cpuXctxTeaSatovTo; F 2 lattv om. aF 3 (Pafopq) p. 237 B 4 fxia dpyr) 

ToTs [XEXXouat TtaXd); PouXeuEaSat eioevat oeT Tiept xtX. Plato 5 ^vaTT^vat a: axTjvat DEF 

6 56vatTo] X^yoiTO D TiXeovayci)?] a 8 douvaTOv E xai}' ovTtvaoOv Tpo'T:ov Suvaxov 

aF 10 TiavTa /j rotov rj Tioaov elvat clvat sic 1) 11 oet] oyj D 12 yap oin. a 

o 
13 (XTj TOTrdaat IJraiulis: (j.?) ((j.^ a) t6 Trdaat aEF: [j.rj to -daatxo I) 14 eytov F 

16 51 (post o&ar;;) oin. F Ittci (j.)) oc caTt aF /(opta-ov tt]; oua^a; a 18 too 

T(57roo E' 19 7] Tt] ct tt F 20 aoTrj I)F: auTT) E: auTo a Tot dXXa y^^^^i 1' 

21 oe xal coni. Torstrik 24 T:ap(jicv(5ct l) 26 U7ro}}e[j.e'voo; aF 27 Ttoaov] 

ov coniciebat Torstrik 21) (j.eT' dUya p. 189^18] (j-eT 6Xiyov 1) 30 TiporirjTai] 

aF: r,p6<3%T^Tai E: 7:po'xctTai D toI] t6 F 31 u7To-/ct(j.dv(o D XP^""^*^' — «^X' 

aE: om. D: XP^'^°" — uro7.ct(j.^v(r) (76,1) om. F ti[> adtl. a: om. E arj(j.a^ovTt 
Brandis: arj[AaTvov aE 76 SLMPLICII IN rHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^20] 

to'j £v u-oxstasvo)* tuii\}z yap Ta ixyj X7.i>' auTa ovta aXX' ixspou Tcpoc 16' 
to slvai OiOii-sva xai>' u-oxciusvoi) hi'(tiv, o); Xsyjusva xata twv u-oxct- 
asvtov. ou 7ap ta 6-oxsr'[Xcva xata toiv a;u(x[3s[3r(XOt(i>v xatrjYopsitai, aXXa 
td a'j[JL|5ls,3/j/ota xata ttov uzoxsiasvtuv. "XsYstai ouv, cpr^alv 6 'AXs^avSpo?, 
j xai>' 'j-ox3ia£vou zavta otc Ttpo; to sTvai urroxiiixsvou tivo? osT. toiauta 40 
-,'ap xai ta xupt'io? xai>' u-ox5i[xsvou ^r^siv, s-sioy] ouosv oios xaOoXou 
/topi3tov. d)JA -uic to aTTiipov iv tm r^oam cpr^aiv cTvai; r^ (u? sv Ysvet 
ttp -oaoT' tou 7ap -oaou to [xsv a7:ctpov, to os TisTrcpaa^xsvov • r^ ott to 
a-stpov [xovou to'j -oao'j xai>' auto xatyjYopsTtat, twiv os aXXcov -(svuiv 

10 ouosvoc. xai)' a'jta yap xatr^-ppsTtai oaa ts sv t(p optattxo^ X6y(i) tivoc 
-apoXa[xpa'v£tat, (bc dv{>p(o7rou xai>' auto zatr,-;opsTtai to C^p^JV, xai ta 
ev toj optattxoj Xoyt;) toiv u7:ap/6vt(ov autoTc 7:apaXa[xPav6[xsva, vnq to 45 
dpttov t(p dpti>[X(u xai>' auto u7Ta'p/£t, £7:st £v toT tou dptiou Xoy^o 6 
dptOtxo; -apaXa[x[5dv£tat. 6ptC6[x£vot -j'dp to dptiov X^yo^xsv dpt&fxo? ei; 

15 Taa otatpou[x£voc. xat ososixtat tauta sv toT?Tatspotc dvaXutixoT?. si os 
tic to dpttov (bc stooc tou dpti>[xou Xa[xpa'vu>v oux d;toT aufxj^spr^xoc autou 
£tvat, trjv pTva Xa[x,3avst(o xat tY;v ai[x6tr^ta stc 7:apa'6stY[j-a. sv ydp t(5 
ty-p at[x6tr^to^ optaixoj 7:apaAaix[3dv£tat r; pt'c, otav X£-|'(o;x£v atix^tr^ta £lvat 60 
xotX6tr^ta ev ptvt'. xat to d7:£ipov os tou 7:oaou xat/^-|'op£Ttat xai>' aut6, 6t6tt 

20 sv toli tou d7:st'pou X^yco to iroaov 7:apaXa[j.|5a'v£tat. otttov ok to d'7:sipov 
(ba7:£p xai to X£ux6v xat to [x£v d7:£tpov to ar^[xaTvov t7;v d7:£tpt'av TudUoc 
£att zoa6tr,toc. to os «T^sipov to 7:s7:ovU6c trjv d7:siptav 7:oa6v sattv d6t£ct- 
tr^tov. 7:avta/6U£v oijv 7:poa/pr^tat tol 6pta[X(o tou 7:oaou to d'T:£tpov. 
xaD' a'jt6 dpa atjtoj U7:dp/£t, (bats xat [x6v(p' ou ydp oi6v ts to auto 

25 TtXsioatv dvofxoYSveai xai>' auto U7:a'p/stv. oto j 6)c aut6c cpr^atv 6 toul?"" 
d7Tsipou X^yo? t(p 7:00(5 7rpoa/pr|tat, dXX' oux ouaia ouoe t(j) 
7:ot(p. si 6s ttc ouatav Xsy^ov to ov d7:£tpov Xsyot, xatd au[x[5s,3rjx6? dv 
uT:dp/ot xfj ouaia to aTiStpov. ou ^dp xa&o ouata, dXXd xai>6 7:oa6v 
(5at£ oux lattv Sv to 6'v, siTCsp 7:oa6v xat ouaia. dlXoi. nmq xaOoXtxrjv 

30 vuv 7:otou[xsvo? trjv dTrdvtrjatv, uatspov os [xsXXtov Trpo? tou? 7:£pt MsXtaaov 
dvtepsTv, otav Xsyifj "xat s; (ov e7:tostxvuouat Xustv ou /aXs7:6v", vuv 6'[x(os 5 
tTjv MeXiaaou 66;av dto7:''a T^eptpdXXetv 6ox£T; r^ vuv ou 7:porjYou[X£V(Os au- 1 •j-oy.£tij.^vto iypricsaTO. Eiw&e D 3 ou yap — Ttov u7tox£tfj.^v«)V (4) om. F 4 Xe' E'; 

et .superscr. E'*' 6 (post cpr^atv) om. E b oetxat E 7 iv aE: om. DF 

9 (xovov F T(IJv oe — xaihjyopeTTat (10) om. F 10 a-jTd D: auTo aE optaTto E 

13 7.a&' auTCi xGi dpt»>fj.(i) D tou siipra add. D dpTtto D: dpTtto? ut vid. E' 

18 X^yofxev F 19 xot vocis -/otX^Tr^Ta in lil. I) cjt[j.0TrjTaj at[j.c!T-/jTOs D- 21 uicmp 
om. D To (post d'7:£tpov) om. D 23 T(b optafxui tou Tioaou DF: Tto Tioad) tou 

TToaou E : m) Tioaip iv Tip 6pta[j.o^ a 24 d'pa -yca!}' auTO D auTU) aEF : auTo D 

t6 a^To ante xaO' auTo (25) coUoc. aF 25 dvo[j.oioY£V£at aF 28 U7rdp/T[j libri: corr. 
Torstrik 29 -/.at 0'jx ouafa E (et Di') sed cf. Arist. p. 185^2 t:(o; xat oXixrjv F 

30 vuv om. F 31 X^YTi P- 186 »5 32 dTOTria D: dTOTrip aEF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 a 20] 77 

Tr|s sjxvv^a&ry, dkk' 67ro&s[X£voc -osov xi r^ ttoiov Xsysiv xo ov, Tva [xtj to i7r 
firjSsvl ooxouv uTroTi&sjxsvoc cpaivr^Tai. xov jNIsXta^ou Xoyov TrapyJYaYS. 
[xrJTTOTS Se 7) |X£v kTziysipr^ai: auTto xaOoXixrj ys-jOvsv avaYxvj y^P "^ pv 
Tj T:e7repaa[X£vov t] airetpov uiroTidea&at, exaTspfoc os iroaov dvd-f/.r^ XsYeiv 
5 x6 ov, [xapTupa 0£ xr^? uTrof^Eascoc r^arjrx'si[jzi xov MsXiaaov • s'f sEr^c os xat 
xov nap[x£vi6yjv auvxa'xx£t. iv xtat os x«)v avxtYpacpcuv ouxoic YSYpa~xai lo 
MEXiaao? oe x6 sv airstpov sivai cpr^at* uoaov apa xt x6 sv. xai 
z(ri av x6 Iv x6 Tcap' auxoic XsYtov, oTisp f^v x6 ov. 

'E-£i07] o^ 6 'Acppootai£u^ 'AXi^avopo; xat 8t' oix£t(ov £7rty£tprjixa'x(ov 

10 dvxtXeYEtv dSioT xoT? sv x6 ov Xiyouai, 9£p£ auvxofxo)? lotojx^v, rai xat 
aux6; su Xsystv ooxeT xat yj TraXaid (pikoao^fia [X£V£t dvsXsyxxo^. ''7:p6; 
"Cdp xous Xsyovxac, cprjat', [xrj ^Tvai xd dXXa xd sv ysvsast (xat cp&opa) (b; 
TTOXs [X£v ovxa Troxs 0£ [xrj ovxa, [xovr^v os sTvat xrjv dtotov ouatav otd x6 15 
[xr^oaixw? xou [xvj £ivat [x£X£/£tv, Trpwxov dTr6 xrj? evapYetac: xat xr^; xotv^? 

15 £VVot'ac xat )^pr|a£(oc pr^xiov. Trdat ydp ovxa xs sTvat §oxsT xat oux(o; 
cppovouai x£ xat Xe^ouatv. Ijrstxa, st Stoxt ytvsxai xat <pi)£ip£xat ou cpaatv 
ouxd ETvat, £7rst07j xai x6 Ytvo^xEvov ov xt Y^^^xat xat x6 cpOstpo^xsvov e^ 
ovxo; cp&stpsxat. srvj dv xat x6 ytvo^xsvov xai x6 cpi}stpo[xsvov xoiv ovx(ov. 
ou "('dp Ei [XYj 6[xoi(o? £axi xoTc dtototc , otd xouxo oux saxt. xat st otd 

20 xouxo [X7J saxt, cpr^atv, oxt cpOstpsxat, oxs [xtj cpi^stpExat xat xai)' o [xrj 
cp^£tp£xat, xaxd xouxo dv £aj xat xox£." Trp6? orj xauxa xat xd xotauxa 2« 
xoiv6? ^.^'(icsfiui 6 Xoyoc, oxt (oa7r£p Xsux6v Xs-jovxsv xat x6 oTr^oaouv Xsu- 
xoxTjxi Trapax£)^p(oa[X£vov , xdv TrX^tovt xto Ivavxtto auvavairEcpupxat , X£ux6v 
0£ xai x6 d[xt"i'£? xou Ivavxtou, xai xaX6v 6[xot'(o^, xat xupt'(oc [X£v xoux(ov 

25 fxaoxov X£"C£xat x6 £tXtxptV(b? xotouxov. okoayzpu)^ oh xai xaxa"/pr^axtx(J5; 

x6 T(l) £VaVXt'(0 au^XfXS^Xt^/txivOV, 0UX(OC Xat x6 OV XUpt'(OC [X£V dv X£"(OtXO x6 

"/axd irdvxa ov 6[xou Trdv. x6 oe *j'ivo[x£vov xat cpi}£tp6[X£vov 7rp6 [xev xou 25 
Y^vsaOat ou7r(o laxt, [X£xd 0£ x6 cpOapyjvai oux£xt laxiv xat oxe oe eTvoi 
SoxeT xouxo, iTretOTj Iv xto Y^^v^a^^at xat (pi)£ip£ai)at x6 ^Tvat iy^zi [xr^OE^roxe 
30 *iv xauxo) [xevov', ouoe x6x£ ov dv XsYOtxo xupt'(oc, dXXd yiv6[X£vov xat 
cp{)£tp6[x£vov otd XYjv auv£y^ poYjv xTjv Trdvxa IvaXXdaaouaav rjv 6 'HpdxX£txo? 
Tfjvi^axo oid xou 'eis x6v aux6v 7roxa[x6v 8k [J.tj dv £[x[3r|Vat' x"^ £vo£X£/£T 
xou Troxatxou porj xrjv Ysvsatv d7rstxdC(ov TxXeov t6 [xrj 6v iyooayy tou ovtoc' 
x6 "(dp ov, (o^ cpr^aiv 6 riapjxsvior^c, dXXa syst ar^[isTa. xdXXtov os auT(ov 'm 1 Tt post TTotiiv add. a [xt) a : [xt) 8e E : ora. DF 2 toO post tov add. aF 7 Sv 

DE cf. p. 52, II n.: ov aF xal eiTj 2v xo 2v om. D 8 xo 2v t6 Trap' auxot; E: Trap' 

auToT; xo Sv aF X^yov a 11 aocp{a a 12 xal cpiJopa om. DEF: adtl. a 

13 hk (post iroTe) om. E |j.«ivrjV D: (jiovov aEF ttjv dioiov elvat I) 14 ivap- 

Y^ac D Ifi cpi)£{p£Tai xal Yiv^xat a 17 xai (post ^TreiOTj) aF: om. DE 18 t6 

(ante cpi}£tp(i(x£vov) om. DE 20 |x>j DEF: ou a ot£] oti E 22 6 D: om. aEF 

xal t6 DE: t6 'Aoi aF 23 -eptxr/pojapLEvov E- 24 xal (ante xupfcoj) om. F 

25 X^YETat exaSTOv D 27 ovT6(xoii F 28 o'!)xlTt] o'j;:to F 29 iiT]Korz a 

30 Iv Ta-jTuj (x^vov meminit Parmcnidis v. 84K. 31 MIpotxXEtTo; fr. 41 Hyw. 78 SIMPLICII IN PHTSICORUM I 2 [Arist. p. 185 a 20] 

CtXOUStV Toiv -SOt tOU XUpitO? OVTOC UTr' auXOU X£YOp.£Va)V XOtt OtTTOOStXVUfJLSVtUV. 17i" ^ 

iisa^I/otasvoc "j'ap ToT? t6 ov xai t6 [xyj ov aupiospouatv sv tuJ vor^xui 
oh "6 TriXstv Tc xat oux sivai Taux^v v£v6|j.tOTat 

XOU TaUTOV, 

5 xat ctTToaTps^las tt^? ooou tt^c t6 [xtj ov Ct^jtoustjc 

dtXXdt au Tr,a8' otcp' ooou SiCifjatoc: eTpYs voYjfia, 
£Tra'7£t 

[iOUVOC o' £Tl [XuOoC OOOIO 

X£tTC£Tat, u)? laTt. TauT^j o' sTtl ar|[iaT' laai 
10 TToXXa [xa'Xa* 

xat Trapaotowat Xot7r6v Tot tou xupiu)c ovto^ ar^^i^Ta' 

tb? aYsvrjTov £6v xai dv(ji\zbp6v iaTtv, 36 

OuXoV [XOUVO*i'£V£s T£ xat OlTp£[X£C T^o' OtTsXEaTOV, 

ouos -ot' f(V ouo' laTat, £tc£i vuv saTtv 6[xou irav 
15 Sv aow/U' Ttva "j'ap ^evvtjv SiCVjasat auTou; 

Tzr^ rJAhv au^r^^iv; out' £x \ir^ Iovtoc iotau) 
CDaaiiai a' ouok vosiv.* ou -(otp cpaT6v ouoe votjT^v 
laTtv OTTU); oux laTt. Ti o' av [xtv xat xp£0? «opaev 
uaT£pov T| ~poai)£v Tou [xrjO£v6c otp;a'[x£vov cpuv; 
20 ouTU)? Tj Tra'[X7rav -eXsvat '/jpztuv laTtv tj ouj(t, 

ouoe irot' ix [xtj Iovto? lcpT^aet TrtaTto? faxu?, 
"Civ£a9at Ti 7:ap' auTo. tou £iv£X£v outs ^^vEaf^at 
out' oXXuai>ai otvTjxs otxyj yjxkdaaaa. Tzior^aiv. 40 

TauTa o-rj Tispt tou xupiu)? ovto? Xeywv IvapYuis aTroSetxvuatv, oTt otY£- 
25 vr^Tov TouTO t6 ov out£ ^ap £$ ovTO?, ou Yotp 7rpouT:Tjp5(£v aXXo ov* outs 
Ix Tou [xTj ovToc, ouos "j'dtp laTt t6 [xrj ov. xat otot Tt otj tote, aXXa [xtj 
xat TTpoTspov r, uaT£pov £"j'£V£To; otXX' ouoE ex Tou ir^ [xev ovto? Tcifj oe [xyj 
ovToc. ('oc t6 "('evTjT^v "ctveTaf ou "^ap S.v tou otTrXuic; ovtoc 7rpou7rotp)(oi t6 
7rTj [X£V 6v 7r-i^ 6o [XTj ov, aXXot [xet' auT6 u<p£aTr^x£. xat 6 7rapa TlXotTwvt 2 T(zi; D a'j[xcpupo'jatv coni. Torstrik 3 oic — tcxv)T(5v (4) Parmen. vv. 60. 51Karst., 

58. 59 St. cf. f. ^brbi 4 wj] ■aolI ob D 6 dXXd v.tX. vv. 52— G9 K., 61—75 St. 

cf. f. 31 >■ 12. 48 ciXXa ab om. (lac. x litt. rcl.) F X^ycuv post ao acld. a r^aS' 

dttp' oooO aDF: t^8' cxp.(p' oooii E otCi^sew? E 8 [j.o>)voc DE: [xiivo; aF: (j.(^v7jc 

Stein 3' ext a: o^ Tt DEF 9 l7rt'aT][xa t' D eaaat a 12 loTtv F: 2v 

lcTtv aDE 13 T£ om. a i^o' dTeXeaTov D: fjO' dcT^XeaTov F: tj ot' driXtaTO-j E: 

^8' dtTdXsuTov a cf. ad p. 30, 2 f. 2Gr22 15 y^vvav recte f. 31r51 otCViaeTat F 

16 £(5vToc E: o'/TOc aI)F 17 as libri 19 dtp^a[x^vou commendabat Torstrik 

cpiiv E : cpu^ (ie. cpolv) F : cp uvat D : cp'jvat a 20 TrdXsvat sic libri : t:^Xe[X£v Karsten 

o'V/i sic libri: oi/f Karsten 21 iv, (j-t] ovtoc DE ut infra f. 31 1-53: ex yz (xtj ovtoc aF: 

i-A Tou i6-no<; Karsten : e'-/ ye tt^Xovtoc Stein, Ix tttj Io'vtoc ex Simplicii paraphrasi v. 27 
efficias l'-p(a£t aE 22 Yfvea&at] -{z^ic^ai a 23 out' dtTroXia&ai conieci Herm. 

XV 162: out£ 6X^a&ai Tor.strik Ti^oTjatv EF Bergk: Tr^OTjat aD: TiioTiatv vulgo 

26 0'JO£ scripsi: ojte DEF: o-j a to to [j.)) ov F (xt) 'aoX aD: xcci fxv) EF 

27 7j j)Ost TTpcjTepov supcr add. D: om. aEF (in mrg. C'iT£t F) [x>j ovtoc] oij7- ovtoc a SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 a 20] 79 

Ss Trfiato? "to t£ t^v ia-OLi ~a, <priai, y(povou '(Z'(ov6-a st.073, dvacpspovrsc 17^ 
Xavi)dvo[xsv s-t tyjv diSiov ou3iav oux opDoic. Xsyojjlsv ydp otj (o? -^v saTi 4o 
Ts xal scJTaf t^^ os to soti ixovov xaTa tov dXribr^ Xoyov ■Kpoar^xst. t6 
81 r^v xal t6 saTat Trspt tyjv sv /povco ysvsjiv louaav TrpsTrst XsYssi^at". 
5 waTS si [xsv 6-a)3ouv uosaTr^xoTa Ta sv ysvsast xat otd touto xaTa- 
y(pr^aTtx«>? ovTa XsYofxsva, xdv TrXsiovt t(o jatj ovTt (Juvava7:scpupTat . [3ou- 
XsTat SsT^ai 6 'AXs^avopoc xat tt] TTapd toTc TioXXotc tou ovoixaToc yor^azi 
STravairausTat, ou ~oXX(ov osT^asTat Xo-'o>v. si Oo otSTat xuptu)? ov sTvat t6 50 
Ytvotxsvov xai cpOstpofisvov, sv (o -Xsov tou ovtoc t6 [xtj ov, outs toTc u-6 

10 Tou riapjxsvtoou pTjOsTat aTjjxsiotc tou ovtoc -apr^xoXou&r^asv, outs tio 'Api- 
aTOTsXst 7rpoas/£i tov vouv xaXaic t6 riaptxsviosiov '^o-sp ov" xaXsaavTt 
TouTsaTt xupt(juc ov. [xs[x<psTat os 6 AXscavopoc toTc 7:spt Oap^xsvtor^v xat 
Ms'Xtaaov xat oTt dxtvr^Tov ostxvuouat t6 ov, ^toTt t6 xtvou[X£vov £?t'aTaa^at 
ooxsT TOUTOu sv (0 saTtv si ouv xat t6 ov xtvoTTO, sxaTat^rj dv toutou sv 

15 (p saTtv laTt o£ sv T(p sivat. t6 os l?taTd[xsvov tou stvat | <pi)st'psTafl7v 
dcpi^apTov os t6 ov. "dXX' st [xsv yj x^t' ouat'av, «pr^aiv, r^v [xovr^ xtvr^atc, 
r^v [xsTapoXrjV dv Tt? xupt(oTspov dDC ou xivr^civ Xsyot, lacu; suXoy^oc dv 
TauTa auToTc sXsysTo. xatTot ouos t6 x^t' ouatav ttjv auTou ixsTa|3dXXov 
stc t6 [XTj stvat dTuXai?, dXX' £ic t6 [xyj touto ^Tvat r^v, dXXo 0£ ti, [X£Ta- 

20 pdXXst' dXX' siirsp dpa, t6 x^t' ouai^av [xsTapdXXov aTrXoic ou tt^vos. sttsi 
os 7rXst'ouc siat xtv/-astc, (ov xat t; xaTd iroioTr^Ta oux ouaa xaT' ouatav, 5 
xsvov, (Os 9^/at, xat [xdTaiov t6 osoc at?T(ov". xat Oau^xaaTov oti auToc 
6[xoXoYT^aac oTt "t6 x^t' ouat'av [xsTapdXXov ou ttjvSs dXX' d^rXui^" stc 
t6 [xrj ov dv oi'/otTo, [xs[xcpsTat toT? Xs-j-ouatv, si [xsTaJ3dXXot t6 dTtXtoc ov 

25 xat xupt'(o? ov, (p{)st'psai)at. si [xsv ydp Totovos ov rjV, s^taTdtxsvov tou 
TotouSs ouosv £X(oXus t6 (stc) dXXo Totovos [xsTaj3dXXstv • sttsi 8s dTrXuic ov, 
s?taTd[xsvov TouTou Ti dv -(svotTo; 7r(o? (0') dv ixsTvo to ov dXXotoTTo t6 
dsi xaTa Td auTd xai (oaauT(oc: s/ov, t6 [xtjts auT6 au[x[3spr^x6c dXX(i) [xr^Ts 10 
dXXo Tt aufx^spr^x^c s/ov, dXX' auT6 touto ov oTtsp saTt'; xaXoic ouv 6 

30 nap[xsvt'or^C 7:po8Et'6ac otd t(ov TtpoTspov stpr^^xsvojv oti d"j'svrjTov xai dcpf)ap- 
Tov saTt t6 ov, E7:r^-j'a-(sv 

auTdp dxtvvjTov [xsYdX^ov sv 7:st'paat osa^xuiv 1 'i"i'|xatos p. 37 E T(j' F sa-at te] to t' ec-(xi Plato oi otj cpepov-Ec Platouis 

libri 2 otj om. a 4 xat t6 eOTai I)E: xal la-at aF: t:6 t' effTat Plato fi- 

vT)(}tv E JoOaav DE et in mrg. F : ouaav a ct littera prima erasa F 7 -Epl corap. 

E': coiT. E- 9 ToO ovxo; om. aF 11 o-ep ov 18Ga33 xaX^aavro; D 

14 ti ouv — Iv o^ laTiv F 17 av TaiJTa EuXoyws I) 18 ttjv o-jtou EF: tov au-oii D: 

TTjv kwro\> a 19 zh prius] el; E 20 anto et post ou ti^voe lacuuam iv vol V lit- 

terarum reliquit F ot iu uu-g. Ci^Tet tamquam si (|ui(i deesset 23 (t6 post oti) om. F 

24 ToT; «ivtoviaiv F 25 ^v om. F 2(> exioXoe t6 a: £-/io?vU£to DKF e{; a: 

om. DEF (XcTaPaXXeiv E: (j.eTaXapEtv DF : |j.£Taj3aX£lv a erEi or) F 27 S' a: 

om. DEF 30 o-t ox £Tt (?) oorr. E- 32 a-jTap -/.tX. vv. 81— 83K. 87 — 89 St. 

cf. p. 39,27 f. 31 vG 80 SlilPLICII L\ PHYSICOROM I 2 [Arist. p. 185^20. b5J 

Idtlv oivapyov a-otucj~ov. sTrsl Ysvscrtc xotl oXs&poc 17^ 

T^os [xaX' s7:Xa-'/i}rjCiav. 
s^ ou xal or,Aov. on aXXo to aia^r^xov oiosv, iv w y^vssi? xal oXs^poc, 
xat a/vXo To votjtov ov. xal MsXtsao? os to axivr^xov ostxvucjt TrpoavsXwv 

5 TO XSVOV TOU OVTOC, TOUTSSTt TO [XYj OV. £1 yap SXtVSl^TO, ©VJCJt, TO OV, ■^V 15 

av Tt xsvov TOtj ovTo? stc sxtvsTTO To ov. dkV o6x lcJTf TrXr^pe; yap 

S(3Tt TO OV. ''rA^^Zl Oi 0'JTto;: "OUOS XSVSOV cCTtV OUOSV. TO "|'ap xsvsov ou- 

osv cjTtv o'jx av ouv slr^ to ys jxr^osv. ouoa xtvsiTaf u-o/coprjaat '^ap 
rjuv. £/st ouoaa-^, aXXa -Xstov £5Ttv. st \ikv -j'ap xsvsov fjV, u^KS/wpst av 

10 si? To xsvsov xsvsou os 1X7] lovTO?, oux £}(st oxi^ u-oywpr^sst". SlTa 
0£t$ac oTt ouTS Tuxvov o'jTS apatov sOTiv, l7ra'"|'st "xptaiv os TauTr^v /pr] 
-oir^aaaHat tou -asoj xat to'j |x)) -Xsu)* st ixsv ouv xyirjzl Tt ri staos- 20 
/STat, ou -Xs(ov st os u.Y)TS yoipzi [xr^TS staos/STat, ttXswv. dva"j'xyj 
TOt'vUV -XsfUV sTvat. St XSVOV [Xrj £aTtV. £1 Tot'vuv TrXitov £aTt'v, ou xtvstTat". 

15 TauTa ixsv o'Jv szt -X£0v fiva^f/aai^r^v ixr^xuvat ota to tov -('vr^attoTspov Toiv 
'\ptaTOTsXouc s;r("j'r^T»uv tov 'AXscavopov ^r^poTSpov xat acpspsTrovto; Ttov Tta- 
Xattov axo'jstv oo*j'ixaT(ov. tov xat 'AptaTOTsXr^; C^jXtoTrjc *|'£votx£voc: axtvr^Tov 
aTTsostcs xat auTo? to ■KptoTov. 

p. ISS^^S "ETt £7:£i xat auT^ to iv TroXXayto? Xi^j^STat. 25 

20 rioXXaya)? t6 ov u7:oi}s|X£vo; xat £x oiatpEastu? Xaptov Ta? oo^ac xaJ)' 37 

a^ oiov Ts fjV Sv Xv(Ziv to ov, rraXtv to sv toc: TroXXa/toc xat auTo Xs*(6- 
fxsvov uTTOTiOsTat xat ost'xvuat xaU' sxaaTov tou svoc ar^jxatvojxsvov aou- 
vaTov To sv Xs"j'stv To rjv. otxsta os Tou svo^ yrn^zrfx otaipsast oux dps- 
axojxsvoc oTixai toic u-o tou Ilopcpuptou Xs-i^oixsvotc svTaui^a* X£"(£t "cdp oti 40 

25 "xai To £v TToXXd ar^;xat'v£t, TrptoTov ix£v oaa xat to ov, xat 6i£Xo[xEVotc to 
sv £i; Td auTd T(p ovTt iTapaT:Xrjai(Os saTtv iTrtystpsTv d7:atTouvTac, r^mc, Sv 
X£"j'ouatv sTvat to ov, TTOTSpov (5jc o'Jatav fj (o? 7:otov fj xaTa Tt Ttov dXXojv". 
dxptpiaTSpov "j^dp 6 '■VptaTOTiXr^c fxtX-r^v [xsv tou ovto?, aiXr^ 6s tou evo? 
Ttbv ar^[xatvo[xsvtov otx£t'av TrsTrotrjTat TfjV 6tat'pEatV t6 "(dp iv fj "(EVEt 7^ 

30 ctoEt f/ dpti}[xtp £v saTat. dXXd t6 [j.£v yEvst fj siosi sv oux T^^itoasv 6 
'AotaTOTsXrjs OsaOat vuv, (o? Tipo^-^avw? siad*(0VTa t6 7:Xf^i)o?. st *j'dp "(svst 45 
£v ipouatv sTvat t6 ov, Tot; Ei^OEai TroXXd saTai xat sTt "ye [xdXXov Ttp T(ov I otvotpyov -/.cxl a-auaxov aF 2 ttjSe libri: TTjXe Scaliger cf. p. 40, l f. 31^7 
i~jA-i^tfin>i E 5 ir.ivorTO F H IxivcTto I)E: civ |-/tvolTO F: 8 av IxtvsTxo a 
7 o'JTiu; § 14 cf. p.40, 12. 112,6 ouos] ouoev F 9 ttX^ov E -/evov D 

II ocpai^jv aE ut saepe ivi6^t\. cf. p. 112,12 13 tiXeov semper E 14 xsvov 
DEF: 7.EVE0V a cf. p. 112,14 15 \ih\ -/uvat E 20 ■/a&' — v (21) om. a: -/al omis- 
sorum vice F 21 (ij; to TroXXayui? E -/ai o-izh om. a: post XEy^Jfxevov ponit F 
23 t6 om. a 2G ov th xa TOtauTa t«u ovti F 28 h (post Y«p) om. F eSTai 

TO 

lil)ri: IsTtv Tor.strik .30 toj F 32 lpou5tv Sv t6 ov (elvat om.) D eioeatv 

eaTai roXXa D e^J-at. ciXXa -/al a 34 £Tt aE'-': eiTt E': oTt D: ei F SIMPLICII L\ PHYSIOORUM 12 [Arist. p. 185^5] 81 

xaOsxaaxa czpt9fi.a). si os T(i) ciosi sv, -[jujtov {jlsv auxw touto) St^Xov 17^ 
OTi TToXXa" To Yap sTooc yIvou? laTtv eloo?, t6 os "j-svo? xaTa TrXstovoiV 
xat ota'^£povTO)v siooiv sv to) Tt laTt xa~/)Yop£tTai • £7r£tTa xai si to) £iO£t 
cv, apti>uu) laTat TrX^iova* t6 "(ap Sv £100? xaTa -X^tovojv tco apti}u,(i) 
5 xaTr^Yop^TTai. TauTa |X£v ouv ivap-Tj xai Tot? Ta TtpoiTa Tfov AoYtxuiv £ia"/j- 
YijLSVOtc, xai £txoTa)C oux r^qtcuas ixvv^jjLr^c;. to os £v t(J) aptilixo) xal auT6 «0 
7roXXaj(u)? XsYSTaf 7; 'ap o)? t6 auv£/£c, (bc txtav £t-ot[i.t av ttjv 
YpajxfiV^v, Tj oi)c t6 d6taip£Tov cpuast, («c t6 ar^u^iov xal r; jxovdc, T| (b? 
Ta t6v auT6v £/ovTa X6*j'ov xdv ovoixaat 6ta'f£pi(j, (ju^ XcuiTtov xat 

10 ifxaTtov. xaT' okKr^'^ ok rdXtv 6tat'p£atv t6 [x£v ouvdixst Sv Xiy^Tat, t6 
6£ sv^p-i-^ta, xai outo)c i/st TauTa 7rp6c dXXr^Xa iv Tfj "j-sviast ti)c t6 ix£v £V£p- 
-j'£ta Sv ouvdix£t TToXXd elvat, t6 ok ouvdust Sv lv£p"j'£ta iroXXd, (ji)c sttI tou 
xr^pou, 0? auvs/rjc [xsv tbv | xat Sv sv£p"j'£ta, ouvdixsi TtoXXd saTtv, oTt ou-lS^ 
vaTat stc TToXXd otatpsdrjvaf otsaTraajxsvoc os xat TToXXd (uv sv^p-j-sta, ou- 

li) vdjxst £v saTtv, oTt ouvaTai auvs/taOr^vat. 

Aid 07] TauTa st [x^v («c auvs/s? Ipouatv Sv t6 6'v, saTat £V£p"|'£t'a [x£v 
sv, 6uvd[xst 81 TToXXd xal aTrstpa. auvs/sc "(dp saTiv ou Td [xopta auvd- 
TTTSt Trp6v cva xotv6v opov, xai oiatpsTov saTtv £ic dsl 6tatp£Td. st 
ouv StoTi -^vojTai auTou Ta [xopta, otd touto Iv auTo Xs-couat, otoTt TroXXd 5 

20 Ta r;vo)[x£va [X£pr^, 8td touto iroXXd Ipouat, xat 8t6Tt si? aTrstpov otatpsTov, 
8td TouTO aTTStpa cpr^aouatv r) Itt' dirstpov TrXvjduvo^xsvov. si ouv t6 ov 
£v (1)? t6 auv£/£c, t6 os auvs/s? TroXXd, t6 Sv iroXXd 1'aTat. Ta 8£ TioXXd 
ooy^ fv t6 auTo dpa fv t£ xai ou/ sv saTat. £Tt 0£ l-£i -X^to) Td au- 
vs/Tp iro)? saTtv Sv t6 6'v, sr-sp (uc auvs/sc; -oTSpov (b? -j^pa^x^xr^ Tt? r^ 

25 (juc £-i'.5dv£ta Tj (1)? ao)[xa Tj (uc to-oc T| (b? xtvr^at? Tj (b; /povoc; TrdvTa 
-/dp TauTa auv£/7). xat toutu)V os sxdaTOU rroXXd sror^. xat -(dp twv 10 
-j^pa^x^xoiv ai [X£v sui}stat, at os -£ptcp£p£Tc' xat £Trtcpav£iac r^ [X£v STitTr^ooc, 
7) 6£ y.oiKr^^ r; os xupTT^* xat tt^c iTrt-soou TrXsTaTa a/TjixaTa* xat aTspsoiv 
os a(iu[xdTU)v xal tu)V aua/Tj[xaTiCo|X£vo)v auToTc t6-(juv -oXXd stor^' 6[xoi(juc 

30 OE xat /povou t6 TrapsXriXuil^c xai t6 [xsXXov xai t6 svsaTr^xoc, xat (Lpat 

xal rj[X£pat xat [xTjV£c xal svtauTot* xat xtvr^at; y) [xsv s~' £u&£t'ac, r; 6i 

xuxX(i)* xat TrdvTa TauTa auv£/Tp xat TrdvTa d[xa £V£p-;£i'a TroXXd xat sxaaTov 

8uvd[X£t -oXXd. lo 

Ei os ouTcuc Sv t6 ov ('o; dotaipsTov, £~st t6 d5tat'p£Tov -oXXa- 

35 X*"^^' ^i '^^ [X7)-(o 6fop7j[x£vov otov T£ 0£ 8tatpsi)r,vat xa&dTcsp ExaOTov 
Tu)V auv£/o)V, Tj t6 \irfik oXu)i; TO<pux6? 8tatp£TaOat xto [xt) s/stv [xspr^ sic 1 xaS^xaaxov E 5 toIc yE xa a eiarjYO'jf)ivoi; E 11 -p6; aXXr^Xa xaiJTa aF 

14 £v I) (cf. V. 1.0): eT; EF: zU a otea-apix^vo; a 1.") auvEaytaOfjvat DE K! IpoOat 
t6 ov £v a 18 ?va xat xoivov a 20 azeipa aF 22 TroXXd t6 £v I) : t6 ov 

TToXXd coni. Torstrik 23 ir.tl] i~\ F^ 24 eiTtep] :^7rep D (bc auve/^; <ev> 

Torstrik 25 /5 dj; t(5-o; om. E 2G TaoTa] Td TotauTa a 2xaaTov D 35 tJ 

DE: oiov aF oc oui. D 3G vj 8 |xtj SXtu; Ti^cpuxe D 

Coiiiiiiciit. Aristot. IX. Siiiipl. IMiys. I. D 82 SmPLICn IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^5] 

5 (av) oiatpci)-^, (ya-sp arquYj xal [irtvdiq, r^ T(o jxopia jjlsv zyziv xal [xl- IS"" 
YsOo?, a-a&i? 0£ sTvat ota 3Tcppo~rjTa xal vaSTOTyjxa, xa&a^Trep sxa'(3T7j 
Tuiv Ar^iiOxpiTOD aT6[j.u)v. tt [ikv tu? to auvc^sc iv to ov, TroXXa 7:aXiv 
eaTat to ov, d oh, (o? t; aTotjLOc, -p(t>Tov tisv aTorov xat aTrsixcpaTvov saTt 20 
5 t6 [xtav Xsyiiv aTO[xov Ta -avTa, sTTa xai auTTj auvs/yjs ^tat otaipcT/j i-' 
aTTsipov xat ota touto o'jva'[xot -oXXa'. sTt os xat TroaoTTjTa Eqzi tou [xs- 
*/£&oi>? xat -otoTT^Ta Toij a/Ti ixaToc oTov -/(ovtav su&u TrspicpspSs xai xi- 
VTjatv, xai 0'jT(o; 7:a'Xtv -oXXa saTat. st os ('oc [xovac xai toc aTtY[XT] sv 
xai aotat'pcTov t6 ov, o-jts -otov ti saTat T(ov ovt«>v (t6 *cap -ot6v auv- 

10 otatpctTat ToT? a^oiiaat xai [xa'XtaTa' -j-e toi^ cpuatxoTc) outs -oaov t6 -j'ap 
aotatpsTov zspac -oaou. loaTc outs a-£ipov t6 ov, (Sa-£p MsXtaao^as 
'^r^atv. o'jT£ -£-spaa[x^vov, ('oc nap[x£vt3Tfl oox£T. xat -jOtp •rrav [xlv 
o-£tpov xai -£-£paa[X£vov zoaov ti, ouoIv os aotarpsTov xaTa ttXtj&o^ r^ 
xaTa [xsYsOoc -oaov to Yap Trspas doiaipsTov, otXX' ou t6 Tr£7t£pa- 

15 a[X£vov. xdvTauOa ok 'ApiaTOTEXTj? touto [xovov tou dotatp£Tou t6 ayj- 
}xatv(>[X£vov rjCt(oa£V dvTtXoYtac, (o; Tuiv dXXtov £uotaXtJT(ov ovtojv. xai 7:p6; 
TouTo o£ ou/_ (Os Tp^c arj[X£Tov dvT£T-£v, (oaTr£p ot £?r|Yr^Tat', dXX' (o; 
-p6;: TotouTov oTov dv u-£i)£vto xat 01 7:£pt nap[X£vtor^v, t6 diToaov ts 30 
xat d-oiov. 

20 Et 0£ ouT(o; £v t6 ov ('o? [xsi}u xat oTvo? r; X(o7:tov xat i[xa'Tiov tj 

oXtoc Ta 7:oXu(ovu[xa (touto ydp £Tt uTroXstTrsTai Tot> svo? ar][xatv6[X£vov), 
•xta 7:oXu(ovu[xta Y£v>ja£Tai 7:a'vTa, xat t6 ttoiov Tto T:oa(i) xal TrdvTa dXXiij- 
Xot; Ta auTa EaTat, xat 6 tou 'HpaxXEtTou X^yo? dXy;^^? 6 X^Ytov ' t6 dya&^v 
xal t6 xaxov TauT6v' sTvat. xal auvopa^xsTTat rj dvTifpaats' TauT6v ydp 

25 soTai dYaU6v xat oux dyaOov, siTcsp t6 xax6v oux dYaOov. xal iTriOTTjaov 35 
OTi xal svTauOa d7:6 Tr^? tou svavTtou xaTa^dasco? (o? £7:1 [xstCova dvTt- 
i)£atv Trjv t9)c d7:ocpda£(oc [x^ttjXiI^v. £aTat 0£ 6 auT6? xai dvOptoTco? xat 
T7:7:o?' (oaT£ xat dvOp(07:o; xat oux dvt)p(07:o;, xat sv xai ou/ sv loaTs 
ouxsTt 7rspt Tou cv sTvat t6 ov -('svi^asTat 6 Xoyo? xat rj CZ/^^r^aic, dXXd 7:spt 

30 Tou [xr^osv, st'7:sp 6[xoi'(o; s'^' sxdaTou dXr^i)rj; ^ ts d7:6'^aat? auTou xai rj 
xaTacpaatc, r^ (o? 6 Oopcpupto? auvd-^fst, sT^sp t6 6v oux laTi. xal -i^dp (SaT^sp t6 
d'vi)p(07ro? xai o'jx d'vi)p(OT:oc: auvaXr^Osust, ou't(Os xai t6 6v xai oux ov. touto 40 
os oT[xai auvrjYSTO, sT ti T(ov 7:dvT(ov sv r^v t6 ov (oa7:sp dvi)p(o7:o?* Ta ^dp 1 av a: om. DEF t(u DE: t6 aF lyetv DEF: lyov a 2 elvat DEF: ov a 

aTEpEOTTj-a aF xa\ vaGTt^TTjTa om. E .3 fj.£v ouv coiTigebat Brandis 5 auTr) E 
8 (b; post 7.al om. D 9 auvoiatpclTat toT; cio[i.aatv E et in marg. D: Iv oiatpExoTs 

atbfxastv aF: iv oiatpETto aiofxaTi in textu D 10 7.al auvotatpeTTat auToT? post atufAasi 

addit a xal [xdXtaTa ye toT? cpuatxoT; E et (ora. ye) a: om. DF 11 Tioaoii DE: 

ToO TtoaoO aF 13 ht] ydp D 15 dcBtaip^Tou ED^: StatpeTOu aD'F 16 dvTtXoY^as 

Tj^ftoaev DaF 20 v^ (L; oXto; D 22 tA TiavTa a zal t6 Tiotov t(u Tioatu 

om. F 7.al t6] -xaTd t6 E 23 tou om. D 'HpaxXe^Tou fr. 57 Byw. cf. 

p. 50, 10 25 xal post laTat add. a 27 dTrocpdaews aF: dvTtcpdaetos DE 

32 v.aX t6 our. aF t6 o6x 3v a 33 auv^yeTO 3v coniciebat Torstrik eiTt t(uv 

7:'ivT(uv aEF: eiTe tcuv d7:dv-(ov D ev om. F SlMPLlCn IN PHYSICORUM I 2 [.Ajist. p. 185^5] 83 

ciXka. TrctvTa 7)v oux ovTct. ctTrXwc o' o5v ouos outcuc Iv to ov. zl -oivuv xofca 18r 
[XTjSev Toiv Tou svo; ar^}Aatvo|i.£vu)v Iv stvat ouvaTat to ov, oXo>? ou /p7j 
XsYStv Iv t6 ov, dXXa TrXoto) Ta ovTa. y.c/i\idi~zrj Ta 'iatvojXiVa [xapTupsT. 
ouTcoc u£v ouv To E^TjC otv 61'/) TT^c oiatpsaEio; xat T(uv Tpoc Toc Tar^aaTa 
5 T^? Siatpsaeo)? dTrav-T^asajv. 

AuToc OE Tpo; To TrpwTov Tixrjaa Tr^c otatpiaEtoc to outo)? Iv to ov 45 

(u: suv£/£? Xrj-ov d-avTrjCrac irpo tou Ta Aotrd otaXuaat dTroptav Tivd 

7:ap£[j,paXa)V TrEpi to(3 oXou xal xou p,epouc, £i TauTov r^ ETEpov laTt, [xdXXov 

0£ £t Iv d'[j.cpu). daacpsaTopov tov Xoyov -EzotV^Xi. ttjv ok dTroptav TauTr^v 

10 riop^pupto? 7rpop£pXrjav)at cpr^atv (u? tivwv EvaTr^ao^xEvtov auTU) TpEi? £t-ovTt 

Tp6-0U? T^? TOU £V0? UKOaTda£a)C xat [XTJ 7:poa&£VTt TOV T£TapTOV, OV TtV£; 

EtaY/ov vo[xi'CovT£c t6 [X£poc t6 [xr| auv£/£c dXXci) ix£p£i xat to oXov Iv £lvai, 
otov TTjv /sTpa Tou ^oxpaTouc xat tov 2l!«)xpdTr^ Iv Eivat, ozEp ouoevI Ttov 50 

£tprj[X£V«)V TipOTEpOV TOU £v6c TpOTrCOV t6 aUTO laTlV. IXsY^ct OUV TOUTOUC 

15 7rpO)T0V U)C dTOTTU); 010[X£VOUC xat OUTU)? £7il t6v iXz'f/OV [XETa^aiVEl TOU 

U)? dotatpETOU eVOC. 6 0£ T0UTU)V IXeY/O?, OTI 'ei TJ /£tp TOU 2u)XpdT0U? 

7j 0£;td xat 6 ^lwxpaTr^; Iv xai rj dpiCTEpd 7:dXtv xai 6 2u)xpdTr^; £v, 
xat r; dptaTEpd xat rj OEctd Iv laovTaf touto ydp laTt t6 £t xat tu) 
oXu) Iv ExdT£pov u)C dotatpETOv , oTt xat auTa auTotc'. 6 0£ 'AXEcavopo? 

20 Xuaat TTjv 7:£pt tou [xspouc xat toQ! | oXou dT^opiav cprjatv auT6v ttjv X£*j'ouaav 18'«' 
t6 [XEpoc: T(p oX(p TauT6v Elvat, Tva 0£t'ca? [xt) ov TauTov pEpaioTEpov e/Tfj, 
oTi ou [xovov 8tatp£i)lvTa Ta [XEpr^ d7:6 tou oXou 7:X£t'(o "|i'''2"^i, dXXd xai 
Iv T'^ auv£/£ta Xa[x^av6[x£va, ei' ye xai dXXvjXcov xat tou oXou ETEpd laTt. 
t6 8^ ia(o; ou 7:p6c t6v X6*j'ov, xatTot 7:p6c X^yov ovTtov tSv £tpr^[X£V(ov, 

25 XeYEa&at cpr^at, ot6Tt txavd r^v xat Td 7:poXEXEY[XEva tou; outco? Iv t6 ov 5 

XE^i^ovTa; (i)? auvE/£c otEXr/cat. lau)? oe xai oTt rj £'i' ExaTEpa aTropta 

Tou XoYou £$(OTeptxr^ Ttc -1)^, (5)? xat Eu87j[x6? cpTjat, SiaXexTtxrj [xaXXov ouaa. 

napai)i^ao[xai 0£ [xet' oXt^yov xat ttjV tou Euot^ixou Xi^tv Evapyu); t6v 

axo7:6v Tou X^you or^Xouaav vuv oe Td tou 'AXEgdvopou 7:poxEt'ai}u). Xeyei 

30 OE oTi "laTU) [x£v £7:1 Tou TauTou auvr^&EOTEpov t6 o£8etY[XEvov • Td ydp t<u 
auTcp TauTa xai dXXif^Xot? laTi TauTa". ot6 xat 6 Euor^[xoc outu)c l/pi^aaTo 
TTJ d7:oo£t;£i xat ot Tou 'AptaTOTlXou? lcr^Yr^Tai t6 TauT6v dvTt tou £v6? lo 
Xap6vT£c. 6 [XEVTot 'ApiaTOTsXr^; dxpt^EaTEpov (o; ol[xai 7:ot(ov t6 Iv 1'fu- 
XacE* 7:oXX(i> ^dp [xaXXov Ta t(3 auToli Iv xat dXXii^Xoi? £V laTtv T;7:£p Ta 2 t6 Sv ouva-at D 5 ttj; om. F 6 tt); Statpsaeo); T[jifj[j.a D 

7 X^ytov D TTfio F : 7:p6; aDE dropfav p. 185 Ij 11 8 [jia^Jov 61 xal socp^- 

OTepov F 10 «'jTiij] T(lj dpiSTo-iXet superscr. E- 11 7:poa-i0iv-t aF 12 Tdi 

oXo) F ev] xauTov a 13 tov oin. DE scuy.paTTjV E- 10 d oin. a 

18 t6 ora. F £i v.a\ DE: xai £{ aF 20 X^youaav OTt t6 F 22 (xtj (jlovov F 

23 ^axlv ETepa D '24 xafTt E xoitoi T:p6; t6v XcJyov coniciebat Torstrik Xo'y(ov 

E' 25 xol DF: iteravit E: om. a 26 xol om. aF 27 xal DE: 6 F: om. a 

28 Ei^piou X^^v cf. p. 85, 25 29 Tipoaxefaato aE 30 Se] ydp a tq-j 

oOto-j F 31 dXX^X(ov D': corr. D'-^ 32 dvTl Iv6{ E 33 oI|xai] elvot E 

34 er-ep F 

c* 84 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185i'5] 

Tto aut(o -0LU-7. xal dXkrikoi^ tauxa isxi. 8t6 xat iv sxa'-cpov u)? dSiaT-lS^ 
perov sI-oV xo ^ap Sv xou xauTou [xaXXov sviCsi sxsTva 01? av TrapaYivyjxai. 
STi T£ TToXXa t6 £v, £1 ^s sxaatov auTou Toiv [ispoiv Tto oXtp tauTov xai t6 T£ 
oXov £x -oXXoiv oXtov IsTat au-pt^ijxEvov xai sauTou [xspo? loTai. t6 -^ap [xspo? 
5 oXou [xspos* £t ouv £v t6 jxEpo^ xai t6 oXov, sauTou [xspo? laTai t6 oXov 15 
xat t6 [X£po? OE iTC£t TauT6v Tip oXtp, £x TToXXtov oXtov xai auTo IsTat, xat 
t6 oXov tou [xlpou? }X£pOs lofTai. xai ott [xsv ou TauT6v t6 [X£po? to) oXto, 

£X TOUTCUV 0£0£tXTat ' OTt OE XOCV £T£pOV U-OT£l}^, Xat OUTO)? aTTOpO? 6 XoyO?, 

£<p£;rp 6£txT£ov. Tva ■^ OTjXov ota Tt -poa£i)rjX£V 6 'x^VptaTOTlXrjc t6 dj^zi 

10 o£ d-ootav -£pi Tou [xspouc xai tou oXou, i'a(o? ou rpo; tov X6- 

70V dXX' auT7]V xa^ auTr^v. si '■('O'? £T£pov u-ot£{)^ t6 [X£po? tou 

oXou, OTjXov (o; IxaOTOv T(ov [X£p(ov £T£pov Tou oXou £aTat\ (oaT£ xat 20 

-dvTa* td ok rrdvTa [xspTj t6 oXov (oaT£ to oXov auT6 auTou £T£pov laTat. 

iTt Ta £T£pa oox£t y(optCs!3i)ott dXXrjX(ov t6 Oi oXov dy^(optaTov T(ov [xsp^ov. 

15 'Ap;d[x£vo? 0£ 6 'ApiaTOTsXr^c Tf|? aTroptac d-6 twv auvsy^wv [X£p(ov 

6[xotav cpTjaiv autrjv xat szt ttov ot(opia[X£V(ov * TauTa "|'dp satt Td [xfj au- 

v£)^f(. xat ",'dp T/ TtXtv&o; fjTot fj auTi^ laTt ttj oixia fj £T£pa. xat st 

[x£v fj auTY^, laTat f^ -XtvOo^ otxta xai f^ oixta TrXtvi)o;* £t 0£ £T£pa, ouTtoc 

6£ xat Ta Trdvta [X£pvj £c (ov f^ oixta £i'yj dv dXXa TfjC otxtac:. dXXd [xfjv 35 

20 Ta TidvTa [X£pr^ f^ oixia ooxeT* auTf^ dpa iauTfjC aWri iaxoLi fj otxia. iiTEt 

OE TTpO^EtpOV dvVOSlV OTt 0U}( d-X(0; Ta [XEpVj t6 oXoV laTtV dXXd [X£Td T^s 

Tdc£a>? xal TT^? auv&£a£(o?, cptXoTt[x(o; 6 'AXIcavSpo? xai outco? Trjv d-iroptav 

£p(OTa. "£l £T£pOV 6 v)£[X£XtO? 6 0UT(O 71(0? ly(OV Xat T£TaY[X£VO? TTjs OlXta?, 

dXXd xat 6 £7ii T(i> 0£[x£Xi(p zoXyoz £T£po? t^? oXry? oixia?, dXXd xat fj 
25 'jp^j^f^j "/) ouT(o; £-tx£i[x£VTj ToT? Tot'}(ot? £T£pa TTj? oXtjs otxia? iaTt, xai 

SXaCTOV dpa tSv [X£p(OV [X£Td Tf,? OlX£ia? TdzZlO^ lT£p6v £aTt TTJ? oixta?, 30 

&3-Z xal TrdvTa Ta [xspyj [x£Td Tf^? otx£ia; Td;£(o? lT£pa ttj? oixt'a? iaTtv. 
dXXd [xf^v fj otxta TrdvTa laTt Td [xlpvj [X£Td ttj? Totaao£ auTwv Td^£(oc. 
xat fj oXrj dpa otxt'a ETEpa sauTfj? laTat. [xf^-oTE oe ou [xdTrjv touto Tipoai- 

30 Or^xEv 6 'AptaTOTEXr^; xat Itci Toiv ot(opta[X£V(ov [xEpwv Tf^v Toiaur/jv £lvat 
d-optav. £t Y^p '^5ti £cp' (Sv o^xoXoYou^xEv^o; dXXa Td [X£pvj laTt Tiapd t6 
oXov xai ttXt^Oo? opdTai f^ auTf^ diropia dp[x6Cst, ou /pfj ouos etci t(ov 
auv£/(ov [X£p(ov otd Tf|V d-optav t6 TrXfj&o? dvatpETv. fj [xsv ouv dTOpta 35 
ouT(o? s'^' £xdT£pa 7rp6£iatv fj 6£ Xuat^, oTt ou/ u^tEs laTt t6 £t IxaaTov 

35 xaT' ^otav Xa[xpav6[x£vov T(ov [xspuiv dXXo saTt tou oXou, fj6yj xat Txdvza 2 TzapoL^^hr^-oii D: TrapaY^'^'')'^"^ ^^EF 3 ?Tt xe DEF: dXXi orj xal outio a EiYe] d 

coni. Torstrik xal t() te DEF: to te ydp a 4 5X(ov om. D 5 sauTOu 

om. aF 10 toO oXou -/.al [xspou? DE at cf. p. 86, 14 fotos DEF : lacos 81 a ex 

Ai-ist. at cf. p. 83,24 11 UTroTe&c^Tj volebat Torstrik at cf. f. 27vI6 et ad p. 102,26 
13 [x^pTj — lcTat (p, 85,32) om. F t6 oXov auToii aiTTj ut vid. E 17 rjTot] 

^ D ^ fxev ■/) E 20 8ox£t elvat Torstiik 21 aTcXtbs Sv Ta [jipr] xat t6 a 

23 zlz eTspov E outcos Trto; E 24 xal (ante fj) om. E 25 oixeia? D: o{x(ac 

aE sed v. 27 recte 28 (AeTd D : Ta aE 30 elvat ante [xeptov D SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Aiist. p. 185^5] 85 

3.\w. Xr/f &£VTa fxEpa Yi'v£a&at tou oXou. td yajs 7ra'vTa exa'3Trju twv iv 18^ 
auT(i> sTspa, (Scj^TSp xal to oXov." "ouvaTai Ss, cpr^aiv 6 'AXs^avopoc, tou 
xat TTEpl Toiv [xspoiv Toiv [irj auvsyoiv outw? dxousiv ti? (b; stt' Ixcivwv 
£tpr^[j,3vou tojv tou auvr/ouc ;xopt'u)v twv ixrj auv£;(ta[i.£va>v Trpo? aXXrjXa 
5 oFov /£tpoc xai :tooo;, £t TauTot xat TauTa dXXvjXot? \ ou. £t [jlev -j-dp ou lo 
TauTd, £T£pa, xat to auv£/£c dv ttXeio) ^ryj- £t o£ TauTov to £x toutwv 
auv£/£c X^i-o^XiVov Toi"? TotouTotc [JL£p£at, xat TauTa dv TauTd dXXii^Xoic 31'^^ • 
oox£t aTO-ov Eivat, t6 ttjv /£Tpa T(o -00 1 XiYctv ttjv auTVjv." 6 [x£vtoi 
Hopcpuptoc Tr|V oXr^v diropt^av £Trt TOUTOiV Xr^cai^at voixtC^t twv [X£p«>v, xat'- 
10 Tot aacpoic Tou 'iVptaTOTeXouc (i)C Ttcpt dXX(ov £7rdY0VT0^ to xat TiEOt Ta>v 
[x£p(ov T(Juv [XYj auv£/«)v. £t 6£ Ttc Xr^ot, cpr^aiv 'AXE^avopoc, t(o oX(p 

t6 [XEpOC £Trt [X£V Tuiv aUV£/U)V TtUV 6[XOtO[X£p(yV TaUTOV £lVat, £-1 6£ T(OV 45 
dvO[XOtO[X£p«)V [X7JX£Tt, Xai ETTt TOJV 6[XOtO[X£pa)V £Up7ja£t [J.TJ TaUT^V V , dv 

(i)C [xepouc xai oXou ttjv -auTO-r^Ta Xa[x,3dvT(j, xa&6 xat auv£/£c: icTt. xat 
15 "|'dp £t [X£v xaOo auv£/£; la-t, xa^d touto £V xat TauTov Tot; iauTou [X£- 
p£at t6 oXov X^-^ct, xai hr\ twv dvo[xoio[X£p(j()V 6 auTo? dv eitj Xoyo;* xat 
ydp xat TauTa auv£/rj' z\ 61 otatpE&Etr^ 6.tC d/l-f^XuiV, o^xoXoyou^ievo); TroXXd 
laTai xat Td 6[xotO[x£prj. £t 6£ £Tri Toiv dvoixoto[x£po)V auvE/oiv 6'vTa>v ou 50 
X^Youat Td auTd Eivat, ouoc £-1 Toiv 6[xoto[x£po>v Td auTd dpouat otd ttjv 
20 auv£/£tav." TauTa [X£v 6 'AX£;av6po;. 

'0 [X£VTOl Eu67J[XO?, OTl [X£V 6ld t6 6£t/0fjVat t6 auV£/£? [XYj 6v £V 

£i'prjx£, aacpo>? XIy^i, [xepoiv Se xat auTo; ttote [X£v 5to)pta[i£vo>v tote oe 
auv£/aiv [x£[xvrjTat. £/£i 6£ outo); f^ tou Eu6tj[xou Xeci?' [X£Td t6 S^i^at 
6'Tt oux laTt t6 ov outo>c £v («s d6tat'p£Tov, 0Tr£p auT6? dTO[xov £xdX£a£v, 

25 iKd-j-^t X£Yo>v "dXXd [xyjv ouoo xaTd auv3/£tdv yE' Td "ydp 6i«)pta[x£va t«>v 
(xspuiv oux laTai Td auJTd. £/£i 6£ auTo touto dTroptav EctoT^pixT^v. £t lOr 
[x£v ydp iaTt ttjc Ypa[x[xfj? Toiv [xopioDV IxaaTov TauTov t-^ oXifj, xai auToi? 
TauTd laTaf Td ydp £Vt Td auTd ('oaauT^o; xat j* oXotc Td auTd. £t §£ 
£T£pov Tfi? oXr^c IxaaTov, dpd *('£ xat -dvTa; £t 5£ touto, tm; oXt; TauTd 

30 EOTiv; dXXd TauTa [x£v dcp£iai)(o." Iv 6?] TouTotc oTt [X£v ou5£ £t ('oc au- 
v£/£c Xr^otTo To 6'v, ouT(oc Iv laTt, 6£txvuat xaT' dWr^v tb? oi[xat Itci^o- 
Xvjv "Td "(dp 8i(opia[X£va, cpriat, Tuiv [XEpoiv oux laTat Td auTd" to^c au- 5 
v£/£atv. (oaT£ xdv auY/o>prja"(] tic £v ^Tvat to auv£/£?, £ir£t8r] Td 6t(o- 
pta(X£va [xepr^ dXXa Tiapd Ta auv£/fj laTt, TroXXd Td 6'vTa xai ou/ Iv. xai 1 ^v a'jTw D: eauToT; aE 2 6 om. D 3 xotl outu); volebat Torstrik 4 auv£- 

y(a(jiv(uv D: a'jvTjyiaij.£V(uv K: auvc/opiviov a 5 TauTcl: D: xa a-j-a aE 12 xdiv 

D: T(Lv [J.T) aE 17 otatpc»)^ D 20 6 om. a 22 eipTjxe D: EipTjxat aE 

23 Fvjoi^fxou fr. G p. 8, 11 Sp. 24 aTOjxov DE: aTorov a, fortasse rectc cf. p. 86, !1 

25 ^TrdYEt Xey^ov D: £7raYo;j.^vrj E: izdyzi a 27 ttj; yp^^FM-^S T(i)v D cf. Themist. 

p. 112,8: Tdiv Tii; ypo^l-^MS ^•l'' a-jTot; Spengel: auTot; a: a'jT(o D 28 cJXot; 

aDE: auToi; Torstrik: dXXi^Xotj ego cf. v. 7. j). 88, 5 Theraist. p. 112,12 2i) kTspov 

Tot; oXoi; sed corr. E' dpa libri: corr. Torstrik cf. p. 74,25 t^ adti. autc oAtj 

Torstrik 30 TauTa D: touto aE 32 -a aura nirsus incipit F 86 SIMPLICII IN PITYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^5] 

Trspl Tuiv ii.iOtt>v o^ a-opta xi? iaiiv, r^v ouxo? jxsv "eccoTspiXTjv" xaXst, 6 19r 
6s 'xVptSTOTsXT]? "ouoov TTpo? Tov XoYov" cpTjst. xat -^ap otaXsxTtxrj 
jxaXXov isTiv, £'^' sxa'Tspa ivooCu)? STriy^etpouaa, xat o6/ txavTj xov tou ao- 
veyou; Xoyov hoyXzXv tov XsYovTa ao\>z'/h? sTvat to StaipsTov stc ast otat- lo 
5 psTa'. suoia'X'JTO? '{dp, (o? SsostxTat, tj a-opta' -Kkr^v b [jlsv Euor^jj-o? s-irt 
Tuiv 3'jvsy(ov [xsptov fiovtov TT)v a-opt'av sxTtBsTat, Ta scp' sxaxspa STrtj^si- 
pr^aaTa xat Ta auvaYoiJisva a-' auTuiv aTo-a Tt&si?, 6 6s 'Api(3ToxsX7]i; 
xal s-'t T(ov 1X7] tjuvsyjov ixspuiv dXXa 6tu)ptsixsv(ov ^r^XovoTt tt)v auTr]v sTvat 
'ir^3iv d-optav. xat jxovov Tti^r^at t6 sTiofxsvov aToirov toi.; to auTO Xs'(ouat 
10 xat sv To txs'poc T(p oX(p. xat tov rTopcupiov oifxat TrsTrotrjxsv siTrstv, 
OTt TTpoc xou? Tov TSTapTov TpoTTov Tou svo? staa^yovTa? diravTa [xsTa;u. sSTt 15 
6i ou TSTapToc Tp6~o?, dXX' d-opia? fxspoc Iv SeTSat pouXojxsvov to au- 
vs/sc. 6i6 [xstxvr^Tat jxsv tt^? oXtj? dTropt'a? 'AptaTOTeXr^? XsYtov £/£1 6£ 
d-optav -spl Tou fxspou? xat tou oXou TroTSpov sv r^ TrXsito x6 
15 [xepos xat t6 oXov, jxovov 5£ x6 eirofxevov aTo-ov TOt? sv Xeyouatv £7rdY£i, 
oTi xat ol TotouToi a^dXXovTai (ot -,'dp STspa XsyovTS? xaTopOouat) xat oti 
ouxo; 6 Xoyo^ sXsi-ystv sooxst xo TroXXd stvat to auvsys? xai 6iaipsT6v et? 
del oiatpeTd. 

6auixdC(o os sYto-ys tou 'AptaTOTsXou? 7rp6? sxeTva xou ev6? xd arjjxat- 20 
20 votxeva dvxetpr^xoTo;, a xai 6 napixsvt'6r^? X(5 svt ovxi Trpoastvai cpr^ai. xai 
•(dp auvs/e? aux6 dvujxvsT 

X(i) zwzyk; Trav saxtv c6v ^dp sovxi TreXdCet, 
xat dotatpexov eaxtv, 

iirei Trdv iaxtv oixoTov. 
25 dXXd xat x6 irdvxtov sva xat xov auT6v eivat X6-,'ov tov xou ovxo? 6 Ilap- 
|x£vt6r,? (pr^alv ev xouxoi; 

/prj x6 XsYSiv xe voeTv x' eov £[x[x£vaf laxi '(dp £Tvat, 
[XTjOEv 6' oux Eaxtv. 
£t ouv oTrep d'v xiq r) er-Tfj r^ voijaTfj x6 ov eaxt, irdvx(ov et? eaxai Xoyoc 6 
30 xou ovxo?, 

ou6ev ydp saxtv tj eaxat [Trdps^] 
d'XXo 7rdp£$ xou eovxos, eTret x6 ^e [xoTp' eireor^aev 25 1 (j.£poiv D: [xopfcuv aE 00x05 DE: «'jto; aF 3 laxtv] Sxt D 4 Xo^youc F* 

5 yxp DE : ok aF 6 cjvsyuiv] i7rtjAt(j.vo'vTu>v (?) obl. D ji.<;vtov omittere videtur D 

xa ante ^?p' om. D': addit D^ 8 elvat cprjatv d-op(av DE: arroptav elvat cprjaiv aF 

10 cfcEiv cf. p. 83, 10 11 Tov om. aF 12 'h oeT?at aF: ivo£i;at DE 13 dptaxo- 

T^Xo'j; D 16 oxt ■Aoi ol xotojTOt D: y.at oxt ojxot aEF 17 Boxet] fort. Soxel 

20 nap(Xcvtor|C v. 80. 77 K. 86. 83 St. cf. f. 31^5 tprjal post napfxevfor]? a 22 tw 

aF cf. f. 31v5: to DE 23 xat dotatp£T(;v iaxtv Simplicii verba, quae Parmenidea 

(v. 77 K., 83 St. cf. f. 31vl4) ouSs otatpsxrjv ^axtv circumscribunt 26 toutoi? v. 43. 

44 K., .51. 52 St. cf. f. 25r49 27 te voelv libri : t6 voeIv Karsten teov F: t6 ov aDE 
l[x|j.£v£ D laTi xtX. cf. f. 25 ''51 28 (xrjosv 0£ libri: f).)] 0' £lv Heindorf, Bergk 

29 EiTTTj ri vo^arj DE: vo^ar] (vo^aei F) rj etrrj aF 31 ouoev -/tX. v. 95—97 K. 99—101 St. 
yap laTtv corruptum cf. f. 31 v H 32 7rdp£? et post dXXo et ante ponunt DEF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^5] 87 

ouXov axivrjTov x' lixevai" Ttj) iravx' ovo[x' lcf-at. 19'" 

xott xa STraYoiXiVa 0£ utto xou 'xA.pi(3-oT£Xou? «)? aTOTca TauTai? Taic utto- 
Osssoii ossaivTo av oi avopSs ixsivot, ei ti; suyvo^^^-^^vo)? auToiv axouastsv. 
aotatpcTov '■(ap ov to Trap' auToTc Sv ov oute Trsirspaajxsvov oute a-stpov 
5 (ju; aa);xa 33Taf xat y^P "''■^'^ ^ riapixcvtor^c Tot awixaTa sv toi? oocaaToi; 
TtOr^ai, xat 6 MsXtaao? ''Ev sov, cprjat, Oct auTo ao>[xa [xt) l/stv. st 6e l/oi 
Tzdyo;, zyoi oiv (xopia xal ouxsti av siyj." xat t6 dotatpSTov ouv t6 iri- 30 
pas ooy u}q TTspa? £?£t aa)[xaTo;, dXX' <i)S tsXo? TrdvTouv xal dp^^rjv Toiv 
0VTO)v, xal diTXtoc outcoc (uc xat 'ApiaTOTsXvj; tov Tiap' auT(5 vouv tjtoi t6 

10 •JTptoTov aiTiov £v T£ sTvat cpTjaiv, ''oux dyai^ov iroXuxoipavir/' ^oaiv, xat 
d[X£ptaTov 0£ixvuc xat dxtvr^xov xal tsXo? 7cdvT(j)V xal t6 auT6 vouv xat 
vor^T6v xat vor^atv, xat touto ou Tiapd nXdT(i)voc [xovou dXXd xat rapd 
nap[x£vt6ou XaP(i)v XsyovToc, 

tauTov 6' laTt vo£Tv t£ xai ouvsxlv laTt vovjfxa. 

15 ou ^dp dv£u Tou iovTOc, £v tp 7i:£<:paTia[X£vov laxtv, 35 

£upv^a£tc t6 VO£Tv. 

£V£xa ydp tou vor^Tou, TauT6v 6£ ^ittsTv tou ovto?, £aTi t6 vo£Tv teXoc 6v 

auTou. dXXd xai t6 oXov xat Ta [X£p7j xat t6 aovzyk: (J)? sirt a(u[xaTo; 

Xa[xpdv«)v 6 'ApiaTOTsXry? Td azor.o. kizr^Y^^^zv. zl 0£ xaTa tyjv £X£tva)v 

20 Ivvotav Xa[xpdvoiVTO, S^SatVTO dv £v Td;£i Ttvi tou ovto; xat t6 [xspirj l)(Siv, 
£nr£p oXov auTo cpr^aiv '^ouXov [xouvoy^vs? t£" xal t6 otd ttjv auvs/£iav 
£7t' d:r£ipov filvai 6iaip£T6v, 

T(p ^uvs/s? irav saTiv s6v ^dp eovti TrsXdCEi. 
aa^^iaTEpov 6s touto t6 dTOirov 6 Trapd Ttj) FIXdTcuvt nap^xsvtOTj; £7:1 tou 40 

25 Ev6c ovTo; TTpoavjxaTo xaTd ttjv OEUTspav Tuiv u-oMaEuiv zItmv ''Tt ouv, 
Toiv [xopt(ov ExaTspov TOUT(ov Tou £v6; ovTO^, To T£ £v xai t6 ov, dpa diro- 
X£t'7rsav)ov T| t6 sv tou Eivai (xopiov Tj t6 ov tou £v6? [xoptou; Oux dv sitj. 
IldXiv dpa xat t(ov [xopi'(ov sxaTEpov t6 ts sv la/st xai t6 6'v, xal ^ivETat 
TouXd/iaTov £x 5uoTv au [xopi'oiv t6 [xoptov, xat xaTd t6v auT6v Xoyov ou- 1 ouXov] oXov D cf. ad p. 29, 18. f. 3Irl8. v 12 t' super add. D efxixEvoii libri 

T(u TTavT ovofx' laxat a : Tui TravT ovojxa loTai F : Tui TidvT' 6vd[xaaTat E cf . f. 3 1 v 1 2 : Td» 
TrdvT' oSvofxa laTat D 3 Se^atvTO (atv ex corr. m"^) E 4 ante TiETrep. spatiuin IV 

litt. D r, Maiaaos § 16 p. 196 Br. cf. p. 110,2 0£ l^ot DE: Se Ixet aF 

7 £v £17] DE: av eit] ev aF ouv t6] ouv ws a 8 adJixa E' <^PXV^ Torstrik: 

dp/Yj aDEF 9 ovtujv aF: TrdvTcuv DE 10 te DE: ti aF oux dyai)6v xtX. 

Hom. B 204 cf. Arist. Metaph. A 10 p. 107(5 »4 11 t6 auT6 corr. in t6v outov F' 

13 7:ap[).£vtoo'Js D Xeyovtoj v. 93—95 K., 96—98 St. cf. f. 31^10 14 ouvexev E: ou 
2v£xo D: ou 2v£xev aF 15 7r£cptoTta(x^vov DE 17 Ivexa D: lv£X£ E': evexev aE-: IvExa — 
vo£lv om. F iuv E': ov corr. E^ 18 Ta D: om. aEF 19 iTr^y^v E 20 Xaix^d- 

voiTO coniciebat Torstrik 21 cpTjaiv v. 59 K. 65 St. [xovoyev^s F te] laTot E 

xol t6 DE: xol to F: xal (om. t6) a 22 elvat DKF cf. Ind. Arist. p. 74t>54: 

i^vat a 23 Tij) aF: t6 DE cf. p. 86, 22 24 lIXdTwvt IlapfxevfoTj; p. 142 u 

25 Trpoai^xoTO posl TrapixevfoTji; aF eJkovti ouv F 28 te] ye aEF iapet D 

29 (xopfoiv DE: (xopfcov aF ^8 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 b 5] 

TO)? aei', oTiTTcp av [xoptov YsvvaTai, touto) tco jxopio) ast iV/ei. t6 TelQr 
Yap ov t6 £V dsl t^s/ii zai t6 Sv t6 ov. (usts dva'Yx^ Suo dst Ytvofxsvov 46 
itriOSTTOTs sv stvat. navTdTracit u.cv ouv. ouxouv aTtstpov dv Tt ttXt|&Os outo) 
t6 sv ov siyj. "Eoixs "(s". dXXd xai t6 TcdvTa sxsi sva xat t6v auT6v Xo^ov 
5 t6v tou ovto^ ^X-^^ ^^^^ dXXy^Xotc sivai Ta auTa ou5iV dTOTiov. si ydp airtov 
sxsTvo -dvTfov xai sSTt -dvTa 7:p6 udvTtov, orjXov oTt TrpostXTjitTai sv au- 
TCD Tot TrdvTa xaTa [xiav svwatv Ttspis/ofxsva Tyjv tou sv6? ovtoc;, 6t' 7]v 
d}xspiaTa); oiaxptOsvTa fxacfTOV Ta TidvTa saTt. xai TauTa xai auTcf) oiixat 

TO) 'AotSTOTcXsi OOXSl TldvTWV aiTlOV t6v Trap' aUT(5 TrpuiTOV VOUV Xs"j'OVTt 50 

10 xat oiTTTjv (pafxsvo) ttjv Td$iv, ttjV jxsv sv t(o aiTttp, tyjv os sv tco diroTS- 
Xs(3|xaTt. xal st ixtj oox«) Ti3t tSv svtsu$o[xsv«)V '(k(ayj>(ii<; [xsTa^siv, strcotjxt 

dv Xai t6v 'AptSTOTsXTjV TT^? TpiTT^C TOU SVOC OVTOC TOU Ilap[xsvioou Td^SOC 

(5uvat(ji)6asvov ouTtoc 'jrp6; auTTjv d7:oTsivsai>af t6 [xsv dxpov dotatpsTtoc 
T^vtoTat* t6 6s [xsaov th auvoyrjv tt]v svtoaiv '/akdaay oXov y^T^jvs xat 

15 [xspTj (6t6 xai 'x\piaTOTsXTjC sv tio Tspt auvs/ouc X^Yfp tyjv Trspt tou 6'Xou 
TsOsixsv d-o|pt'av)- t6 os ot) TpiTov Tjvco^xsvtoc TY]V stOT^TtxTjV 6tdxptatv 7rpo-19^ 
SaXX6[xsvov 7:dvTa [xsv sv sauT(j) 7:pos6st$s xaT' a?Tt'av, 8td 6^ t6 vot^ttjV 
stvat TTjv otdxptatv TtdvTa T-f| tou sv6c ovtoc svcoast xsxpdTT^Tat, xat o^rsp 
dv Xd[5Tj Ttc coc otaxptilsv, touto ouXdTTcov supiaxst ttjV tou sv6c ovtoc 

20 voT^TTjV £V(oaiv, 5iaxptas(oc os 67:(oaouv xaT' aiTtav dvacpavstaTjC xat tj e7:' 
d-stoov To)V TT,c "j'svsaso)c [xsptov 7:p6o5oc sxstUsv sXa/£ t6v dvsxXst7:Tov 6 
7:XT|0ua[x6v. 7:o)C ouv, cpatT| dv Ttc, dvTtXsYsiv toTc Dstotc TouTots 66Y[xaatv 6 
'AptaTOTsXTp ooxsT; t, oTt (uc stc cpuatxTjv Os^optav 7:poa",'6[x£va 7:apaXXdTTstv 
ooxsT tt;? dXr^iJsta?. ou "(dp £7:t5£/£Tat Tr-v voT,Tr]v s'v(oatv 6 aiai)TjT6c 6ta- 

25 a7:aa[x6c, ouo^ (Sa7:sp sv toTc vot^toTc rj r)V(o[xsvri U7:ap$tc atTto)6u)C Tr)v 
T:£7:XT,i}ua[xsvT|V Ttspts/st 6tdxptatv, (ac, 6uvaaBat xat twuttjV sxsT OscupsTv, 
ouTO)? sv ToT? aiailT^ToTc Tr;v 7:avTEX^ tou sv6c EV(oatv opdv 5uvaT6v. t6 
ouv IvTauOa d6tat'psTov xat t6 auv£)(sc xal r^ xaTa t6v Iva X^yov xotvo)Vt'a lo 

OUX lcpap[x6TT£t T(j) SVt'. 

30 OTt 6s ou otd (ptXsptaTtav t) 7:p6? nap[xsvt'6T^v dvTtXo"(ta yE^i-ovE, 6r]XoT 

xat nXdT(ov, sv [x£v T(t) nap[X£vt'6T(j t6 ev ov tou nap[xsvt'6ou 6e/6[xsvo? xai 
aTz ixeivou t6 U7:lp ixsTvo dvsupiaxcuv, 07:sp ou6l sv xaXsTv d^toT, xat Ta? 

jxst' sxeTvo Td^st? Tou £v6? 7:apa6t6oui;' ev 6£ toT ^i^ocptaT-^ aacpois dvTt- 1 '(infcai Platonis libri to te F 2 '^v t6 Sv at\ '(^y}i xai t6 ov t6 2v Plato 

dei om. a 3 av om. aF aTretpov Tt ouxouv aF t6 TrXviOos Plato av post 

o'jT(i); add. aD 4 eotxev (om. ye) Plato ^/.et eva DEF: ixelva a 5 t6v 

post Xrjyov om. F t6v auT6v eyetv Xoyov tou ovto? (omisso t6v) a 6 ^xeIvo 

aiTtov D 11 Ttat add. D- 13 auTTjv DE: auTov aF 15 6 post xat 

add. aF 16 otj om. a 17 Tiav E TrpoodSei^e aF 19 XajBot F 

cpuXstTTcuv E: cpuXa'TTOv aDF 20 Ev(«5tv] v^T^atv a Staxpteo)? ouv oTKoaouv xaTot 

Tt dtvacpavE^airjs F 21 IXapv E' ttjv D': corr. D- 22 6 dptaTOTdXyjs toIs 

^zioii 5o7|j.aat toutoi; dvTtX^Yeiv SoxeI a 23 (o; om. a 30 '(('(t^^^z sic E 

31 7:ap|XEv(6£t D 32 ev y.aXElv D''': eyxaXelv aD'EF 33 dTtoStoou? F SmPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^5] 89 

XeYCOV TTpo; aUTOV cV TO OV Xi-OVTOt, xal TO tX£V £V )ro)pi^a>V TOS OVTOC (i); 19v 
UTTepTEpOV TOU OVTO?, TO 6c OV OSlXvb? t6 [JLSV 7Cp5)TOV xaTOC [i.£&£ctV TOij 15 

evo? 7jva>jj.£Vov, t6 0£ i'^ezr^:; T-(j £T£p6Tr^Ti oiaxpiv6|ji£v6v ts xal irXrjOuv^- 

(XEvov. ouo£v 6£ 130); /-tpov 7rpo-apaa;x£u9i; £iv£xa t«)v tou nXaTwvoc 

6 Evvoioiv Ta 6-' auToij pr^OivTa iv T(p 2ocpiaT'^ 7:apaYpa'}ai. "Ti 6^; Ttapa 

TtUV £V t6 TiaV XrpVTOJV, apa OU 7r£U(5T£OV £tC OUVatJLlV Tl 7rOT£ Xlyoucji t6 

ov; rifij; "(ap ou; Toos toivuv dTtoxptvia&tosav. £v 7iou cpaTs }x6vov sTvai; 
cpajxEv Ya'p, cprjSouaiv. r^ Yotp; Nat'. Ti 6£; ov xaXeTTi Tt; Nat. IloTepov 07r£p 
£V, £7rt ToT auTtp 7rpoa/ptt)[X£vot ouoTv 6v6[xacitv, 7) Troic; Ti? ouv auToT? fj 20 
10 }x£Ta tout', (L ?£V£, d7c6xptatc; Af^Xov, (o 6£atTr^T£, OTt T(p TauTr^v Tf^v U7:6- 
O^atv u7ro&£[x£V(i> 7rp6; t6 vuv iptoTr^S^v xat Trpo; aXXo oe OTtouv ou 7:dvTo)V 
paOTOv d^roxpivaaOat. Floic; T6 t£ 6uo 6v6[xaTa o^xoXoy^Tv £tvat [xr^osv Ui- 
[XEVOv 7rXfjV £V xaTa"j'£XaaT6v ttou. I\(u; ak ou; Kai t6 7rapd7rav -j'£ d^ro- 
M-/s.a\^a( Tou Xs-j^ovto?, (wc laTiv 6'vo[td Tt, X6"|'ov oux dv e/ov. 11'^; Ti- 

15 Ost'? T£ TOu'vO[Xa TOU 7rpd"j'[XaT0? £T£pOV 6uO X£"|'£t 7rOU TtV£. Nat'. Kai [xf|V 

otv TauT6v -,'£ auTtp Tti)-(j Touvo[xa f| [xr^6£v6? 6'vo[xa dva"(xaai}fjaeTat 'X£"j'£tv. 25 
ei 6£ Ttvos auT6 cpT^ast, au^x^i^a^Tat t6 6'vo[xa 6v6[xaTO? 6'vo[xa [xovov, d'XXou 
81 ou6£v6; 6'v. Outcoc. Kat t6 £v -,'£ £v6? ev ov [xovov, xat tou 6v6[xaToc 
au t6 £V 6'v. 'Avd"|'xr^. Tt 6^; t6 oXov sTspov tou 6'vto? evo? f; TauT6v cstj- 
20 aouat TouToj; Umz ydp ou cpv^aouat t£ xai cpaaiv; Ei Totvuv oXov £aTi'v, 
wa^rep xal nap[X£vt'6r^? XsyEt 

7rdvT0i}£V £uxuxXou acparprjC IvaXi-j-xtov o^po), 
[X£aa6i}£v laoTraXI? r^dvTQ • t6 "^dp oute Tt [xeT^ov 
ouTS Ti pai6T£pov 7rEXevat /pEcov saTi t"^ f^ t^, 
25 TotouT^v -j'£ ov t6 ov [X£aov T£ xat itsyaxa £/£i, TauTa ok e/ov 7rdaa dvd"j'xrj 30 
[XEprj £/£tV r^ 7ro)c; Out(o?. 'AXXd [xf^v t6 -(e [X£[X£pta[X£vov 7rdUoc [xev tou 
£v6? £/£iv £7rt ToT? [i£p£at 7rdatv ou6£V d7rox(oXu£t, xat TauT-(i 6fj 7rdv te ov 
xat oXov £v Eivat. Tt 8' ou; T6 6£ 7r£T:ovi}6? TauTa, dpa oux d6uvaT0v 
auTO -(Z t6 £V auT6 Eivat; Ilo)?; 'x\[X£p£? 6f^ 7rou 6eT 7ravT£X(o; t6 ")(£ akr^i^oi^ 2 uTtEp T^pou E ov] Sv ov a o ■/;V(o[X£vov Tou £v6; (ovTO? F) ;iF t6 oe] t6 

6' F : Too' a t:Xtji)'jo(x£vov aEF 4 -apaaxeuT]; svEy.ot a 5 !^ocpiaT^ p. 244 B 

irepi T(I>v F 6 TiiaTeov E: idem scripturus del. t.i 1) 7 ev antc ov add. a 

aroxpivaa&(oaav a Ttou E 8 to ov F xaXEiTat I)E t^; va{] T^va E o::ep 

(oTTcp om. a) ov ^Ttl t6 «6^6 aF ouotv E: oualv aUF 10 [XETa tou co D: (XETa 

ToiJTO Jj E: [XETd touto aF otjXov oti Jj OiatTriTs tiu a 12 aTioxpivcattai D to 

Ts] 7ro'Te F Ki ye om. a 14 >iyov DE lo roO EF tu va( F 

16 Y£ Plato: te liliri J) (xtjSevos E (oblitt. D): Jj om. aF 17 to ov ovofxa (5v<5[xaTOt 

(x({vov D aXXoj oe aD: dXX' o'j5e E: dXX' F 18 xal to] t6 ex xal corr. E 

Sv (post Iv6?) om. D touto *jv(5(i.aT0(; Plato vulg. (ivo'(xaTo; om. a 19 au t6 Plato: 
aixo libri (auTou F) 20 tout(o ex touto E d tofvuv sqq. cf. p. 52, 25 daTtv 

om. E 21 napfxeviSY)? vv. 102—104 K., 106—108 St. cf. p. 52,26 f. 27 v 2. 31^16 

23 t6 yap EF: tu) Ydp aD 24 r^ t-^] out?, E 25 t6 ov om. K ea/aTov D 

ge txw^ D 26 ayeiv D 28 T^ 5e] To5e F 2^ fin] 6r) F 90 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^5. 25] 

£V xoc-a Tov opOov Xoyov iipr;(Ji)ai. AsT -('ap ouv. To os toioutov ix TroXXSv 19^ 
fjLepoiv ov ou au[jLOo>VTj(3£i xm Xoy«) oXto. I\Iavi}a'v(o. Iloxcpov otj Tra^&o? 
sj^ov t6 oXov tou bvo? out(o; sv ts scjTai xal oXov, r^ TravTairaat [jltj Xe- 35 
Y«)[i.£V oXov civat To ov; XaXsTtYjv TrpopspXr^xa; arpsstv. 'AXr^&sGTaTa [xsv- 
5 TOt XsYSt?. TTS-ovOo^ Ts "jap To ov cv sivat -(o: ou TauTov ov tu> £vt cpa- 
vsTTat, xat itXsova otj Ta tAvxol £v6? loTat; Nai. Kat [irjv iav ■yE t6 ov 
•^ [ATj oXov ota t6 7:£7:ovi)5vai to utt' sxstvou TiaDo?, ^ o^ auT6 t6 oXov, 
£V0££? t6 ov EauTou cu[i.patv£t. riavu -j-E. Kat xaTot toutov Sr] t6v Xo-^ov 
EauTou cjT£p6[i£vov oux ov sSTat t6 ov. Outo)?. Kat £v6? 'YE ou ttXsiu) TOt 
10 ~a'vTa '(ivzxai^ tou te 6'vto? xat tou oXou X^?^'^ ^^'°'^ IxaTspou cpustv si- 40 
Xr/^OTO?; Nat'. Mrj 6'vto? oe ^s t6 7:apa'7rav tou oXou, auTOt te TauTa 
uTzdrjyoi Ttp ovTt xat 7rp6; Ttp [xr] Eivat [xr^o' av "yEVEa&at tuot^ t6 6'v. 

Tt 01^; T6 ICEVOIXEVOV Ot£l ^S^OVEV OXOV, <SaT£ OUTE OUaiaV OUTE Y2V0[X£VrjV 

o'jT£ ouaav oeT rpoaa-|'op£U£tv t6 ev r^ t6 oXov Iv toTs ouat [trj Tti^EVTa. 

15 IlavTaTTaatv EotxE Taui)' outo); Ey^Etv. Kai [trjv ouo' OTioaovouv Tt oeT t6 
[xrj oXov sTvat. Troaov Tt "cap 6'v, oTtoaov r^v ToaouTov oXov dvayxaTov au- 
t6 Eivat. Koiito'^ Y-* f^*^ Toivuv aXXa [xupia ot7:£pa'vTouc: ot7:opiac; IxaaTov 45 
£iXr^(p6? cpavsTTat T<p t6 6v e^te ouo tivs eite Iv [lovov £ivat Xs-jOVTt. ArjXoT 
ayzoov xat toc vuv uTtocpaivoVTa. auvot^ruETat -i'(ip ETEpov £$ aXXou [jL£t'C«) xat 

20 /aX£7:(0Tspav (pipov 7:£pt Tuiv stx^^poa&sv dsi pTjt^svTtov TrXdvrjV." dXXii 
TauTa ixsv xdv T^apEx^aatv Ttva [xaxpoTEpav £a/£v, x£;(apt'at)(o Ttp i:£pt auTot 

SptOTf £7:1 OE TOt £$^; ?TEOV. 

p. 185i>25 'EOopu^ouvTo 0£ xat ot uOTEpot T(ov dpyaioiv. 50 

20' 
Et7:(bv oTt xaO' ExaaTov Toiv tou £v6? ar^txaivo[XEV(ov t6 auT6 Ev xat 
25 TcoXXd OEtxvuTai (xai ^dp t6 (o? auvEj^^? et:' d7:£tp6v EaTt otatpETov, xat 
oXov ov 7:Xtji)o? iyzi [xspfiiv £TEp(ov 6'vt(ov Ttapd t6 oXov, xat Td Twli X6y(i) 5 
Ta auTd £v xat TroXXd OEixvuatv sxaaTov, £i'7:£p 6 dv&p(07:o? d'vi)p(07:o; (ov 
xat r7:7:o? EaTt xal pou? xat Td dXXa t6v auTov syovTa EXEtvot? Xoyov t6v 
Tou 6'vTo?, xal t6 dotaipETOv oe xai d[X£pE? soTt xat 7:£pa? xat dp)(rj xal dXXa 1 0£ ye TotouTov a 2 Xoyii oXqj aD : Xoyuj EF 3 to ov tou Ivoe Plato 

Xeyoixev aF 5 elvai, Titbs libri cpa(v£TOct Plato G tiX^ov S. Stj TravTa D 

7 -^ (XT) 5Xov EF : (xyj oXov ^ D : [xyj fj oXov a otd — t6 oXov om. E 

f;v oe D 8 ?u[x[3atvet lauTOu D 9 aTepoujxevov aE ou TiXettu DEF: 

au TiXcfto Plato: au ou TrXefto a 10 ovto; xat tou oXou DE: oXou xal Toii ovtos 

aF 11 Se ye] oe a auTa EF: TauTcc a: obl. D 12 t6 (ante ov) om. Plato 

1.3 Yevr5p.£vov DE: ytvdfxevov F: ytYvdixevov a oiafav ouTe fi^^zai'^ (us ouaav Set ex 

Platone a 16 Tioadv Tt ydp av oTrsp dv tj F 18 TtB t6] touto F Ttval D 

19 xai (post a^eoov) om. F u7:£[x'^atvovTa a ydp om. E 20 Tcepl tov E 

^oi}f,(T(ov E 21 -/tdv in vtaTd mut. F- (xaxpoT^pav om. D [xaxpoTepav — {t^ov 

om. F, in mrg. ?(o{ u)8e tou TrXdTtuvo?. Ci^Tet F- 23 uaTepov xa&direp xal ol dp^^aTot 

xtX. a 28 ^xEivTj; a 29 xai d[i.£p^s isTi EF: xal t6 dfxepe? lcTt D: om. a 

lOTt post dp^fT^ a SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^25] 91 

TtoXXa) zatjxoL ouv etTrcbv xat oxt avxtcpatJsi TrspiTrrTrxouatv, BTzd-^zi oxt touto 20r 
t6 aTOTTov t6 tois Sv t6 ov Xe-j^ouot £Tro[i.£vov t6 t6 auT^ iv xat tzoWo. 
£tvat, ou [xovov Ixsivou^ T:poT£iv6[x£vov e&opup^t, dXXa xat tou? [xst' £x£i- 
vou? YEYovoTac. xav yap fiyj eXeyov Ev t6 ov ouTot, dXXa TtMjASVot fxacjTov w 
5 T«)V atadr^Tojv iv ^Tvat oiov t6v ^LtoxpaTr^v, £-£tTa 8td -dc xaTr^-j''^?^'^^ "^^'^ 
aujAp^pr^xoTajv TToXXd auT6v X£Yovt£c sivat (xai ydp oTt at;a6c saTt xai oti 
(piXoaocpoc xat Xsuxo? £t TUj(ot), lOopupouvTO r.Sii; dv £i'7j ouvaTov t6 auTO 
£v d(j.a xai TroXXd £Tvai. xat 8td touto Tr^c [Jt£v ouaia; t6 Tt laTi xaTrj- 
yopouv X£YovT£? ZtoxpaTrp saTi', Toiv 0£ aufx^^pr^x^Tcuv t'^ ouara dcp^pouv 

10 t6 saTf [x£Td [x£v ydp t9;c ouata? t6 laTt [xyj TotcTv -XrjOoc (auT6 7dp 7:£pt 
auTou X£7Eai)at), toi? oe au}xp£pr^x6at Trpoax£t[x£vov t6 sTvat xal auTd tuoioT i5 
xai ouatot, xai TauTa [x£Td Tr^c ouata? autxzXixov, a>? oTav EtTru) ZfoxpaTr^c 
X£ux6c £aTf ouo "|'dp ovTa 'j't'v£Tat. ot6 iVux6<ppa)v dcpifjp£t t6 £aTi Toiv 
xaTr|"cop7j[xdTU)v Xi^tov StoxpdTr^c X£ux6c, (bc auTtov xa^' auTd t&v au[x- 

15 p^pr^x^Twv d'v£u Tou laTt [xr, 7rotouvTa)v 6'vToc -poaDrjxr^v. xaiTot £t [xt] 
-poai^r^xr^v £Trot£t, TauTov dv r^v l'a)xpa'r/;c X£Y£iv xat ^u^xpdTr^c X£ux6c. 
ETretTa tj TotauTr^ "jrpocpopd dTrocpavTtx6v X6-j'ov ou -otEi' oute -(dp dXifj&Etav 

OUT£ 5];£U00? OrjXoT. OU [X£VTOt 0U0£ dXXo sToOC X6"j'0U TtOtET, 0U0£ X6"1'0? 20 

laTaf ouT£ "j'dp TupoaTaxTtxoc outs £pa)Tr^[xaTtx6c oute £uxTtx6c' xai Trpoc 
20 T(p t6 kz apx^S d^TTopov [xtj cpu"(£Tv xat oKkoiq TiEpiTrsTrTioxaaiv. dXXot oi 
diTOcpavTtx^v ^^"(ov Trot^Tv pouX6[X£Vot £t? prj[xaTa [X£T£7:XaTTOV Td xaTr^"j'o- 
pou[X£va, dvi)pa>iroc ou Xeuxoc iaTt X£"(ovt£c dXlka X£X£uxa)Tat xat 
ou pa8t'Ca)V eaTtv dkXd. paot'C£t, Tva [xtj t6 laTi TrpoadTiTOVTE? 
TToXXd irotuiat t6 ov, dXX' -^ SyjXov, oti ucp£i[X£vr^v l/st <puatv Td au[x- 
25 p^priXOTa, <5a7r£p xat t6 p^[xa £V£pY£tav t; Trd&oc or^XoT u(p£t[x£va ttjC ou- 25 
atac 6'vTa. xat otjXov OTt ouo^ ouTot ttjV diropiav £;£(pu"j'ov, xdv £xxXt'vovT£c 
xat [x£TappuUixtCovTec ttjv Xe^tv tyjv xaTyj"(opi'av £TTOtouvTO' Trdv y^p p^jJJ-^x 
£tc [X£TO)(TjV xai t6 eaTtv dvaXueTat * paotCei, paot'Ca)v daTiv. oi 6£ £x ttjC 
'EpeTpTac ouTu)? ttjv aTcopiav ecpoPr^Orjaav (oc X£"C£tv [xirj8£V xaTd [xrjO£v6? 
30 xaTr^-cop^TaOat , dXX' auTo xai>' auT6 e-xaaTov Xe-j^^aOat, oTov 6 dvUpmTCO? 
dvdptoTTO?, */at t6 X£ux6v Xeuxov. xat ou8e outoi [xev £^£<pu"j'ov ttjv d7:o- 
piav. xat '(dp 6 dv&pa)7:oc 7:oXXd iaTt xal t6 X£ux6v 7:oXXd, (oc ot 6pta[xoi ao 
8r^Xouaf xat tu) £T£p(p 8^ tGv aTOTrwv TreptTreTTTtoxaat Tti) t6v d7:ocpavTtx6v 1 TrapaTr^TTTOuatv E 2 2v t6 ov E : ev t6 oXov D : iv (transposito t6 ov post 

X^youat) aF t6 tcj «uto F' 5 Sv oin. uF «'JTtov F' (corr. F'-) 

9 dfff]pzi F 10 post lan aliquot verba itcrata delevit D 1 1 Tot; otj F t6 

om. DE Tioiei DE: Trotoiiv et ouatouv coniecit Torstrik 12 aujxTrXexov a: aojx- 

7tX^x(ov D^EF: a'j|nr)ix(o D': a'j(xz>ix£tv coniccit Torstrik tbc oin. DE atoxpct- 

TT)v D 13 6 Xuxtitpptov a dcpTjpetTO F 14 auTtov] ahzw D' xaft' a^jTo a 

19 laT^v volebat Torstrik •fxp om. E ip(0|i.aTtx6; D' 7ip6j t6 E' 20 t6 

i^ opX^ji] "^^* '^F/Jfi ^ akXoui E 24 t6 ov DEF : t6 ev ex Arist. a jj Srj- 

XovtJTt E 26 xav ei a 27 ixeTaputJfj-fC^JVTc; D'E' : [j.£Tapt))at'CovTej F 28 paof^ov 

itsxb E 29 ^psTpefaj DE. cf. Zeiler Ila^^SS' 92 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^25] 

Xoyov avatpouvxr rXrjV ouioi xo [xtj sTvai roXXa szasrov toiv aiaf^yjxtov xm 20^ 
TToXXa autaiv xaTr^YopcTai^ai ouTto? toovxo oiacpsuYsiv oux svvoouvtec oti ou 
xata [iovr^v tr)v xatr^Yopiav to ov xal to £v roXXa ^ivsxai, aXXa xal o5x(o? 
txsv otav toJi Xo7(o oiacpipovta tiva xal oia touto TcoXXa ovta xto auxio xal 
5 £vl u~ap/Yj xal xatr,-'opr,tai to5 autou u-oxsifj-svou, xai xax' aXXov os 
xpoTTOV X(j> xo auvs/sc xat oXov iv ov ivspYsta ouva'[X£i iroXXa sivai x(o 35 
ouvaaOai stc [i-spr, oiaipsOrjvai -oXXa. xai au 7ra'Xiv x(o xa TioXXa xat otTrj- 
pr^[x£va £V£pY£ta ouva'[x£t iv ^Tvai auv£/£c, oxt ouvaxat auv£^i'C£ai>at, «>; ot 
TToXXol xTjpot. xat TTpoc [x£v £X£tvo loo^av d-ocpuYa^ sup^iv xac £ipr5[X£va;* 

10 "itpo^ os xouxo [xr^osv ouva'[X£voi X£-j'£iv £V£6t'ooaav xat («[xoXoyouv xo axoicov 
xo auxo £v xat -o>7.a fiivai. xr^^ 0£ TrXdvr^? auxoT^ xat xou x'^ dTTopioL £v- 
Souvat aixiov to [xr; auvtO£Tv oti Ivoiyzxai x6 auxo Sv xat iroXXd elvat, ou 40 
xaxd x6 aux6 0£, dXX' ouxto? ('o;; x(o [xsv uitox^t^xiv^o fv, TtoXXd 0£ xoT? 
au^xPcPr^xoatv, dizsp oux dvxix£txat dXXrjXotc:, r^ (b; iv^p^sta [xsv Ev ouvd[x£t 

15 6i -KoXXd, m; x6 aovzyi;. ouos ydp xd dvxtx£t[X£va dXXr^Xotc daxi, otoxt 
oux £-1 xou auxou, xat oid xouxo ouvaxat auvu7Ta'py(£tv. dvxtx£ixai ^dp xd 
X(p aux(p r) xaxd x6 aux6 £V£p-|'£t'a d'[xcp(o u7rdp)<ovxa, m; oxav xi? xov i'(o- 
xpdxr^v £v X(p aux(p yjpovio fva odxxuXov xat TrX^tova? Xsyto Ij^etv. £V d'XX(j) 
-j'dp xat d'XX(o Xpov(o xaxd x6 aux6 [xopiov ou6lv dxoirov xo tv xat •jroXXd 45 

20 auvtaxaaOat, ou6£ sv x(p aux(p xpov(o xax' d'XXo xai dXXo [xopiov. xd [xev- 
xoi ouvdixst xat iv x(p aux(p */pov(o xat xaxd x6 aux6 6uvaxat auviaxaai>at. 
6 "^dp dv£p-j'£ia d'-atc 6uvd[X£t xat Iv xai TroXXd xexva l/£iv X£-^otxo d'v 
6t6 ouxi x(p £V£p-,'£ia £vi dvxtx£txat ouxs dXXr^Xot?' 6t6 xat auvu7ra'py£f st 
-j'dp xt xai)£u6£t xal zarriXi. 6uvd[X£t, xouxo £-j'pr^-j'opiVat xat xaUriaOat 6uvd[x£t 

25 Xrcotxo dv. xoiauxr^ [x£v r; xaxd x6 7rp6/£tpov Ivvota xtj? 'AptaxoxeXixrj? Xe- 
zeui; tlvj.i 6ox£T. xou 6i Ilop(pupt'ou xatvo7rp£7r(b; auxr]v £7rt6pa[x6vxos, 
d'$iov dv £tri [xr^6£ xd Ex£tv(o 6oxouvxa 7rapaXt7r£Tv, xd [xev auvx£[xvovxa X(ov 50 
XE-p[X£V(ov, xd 6£ ett' auxrj; xr^; X£?£(o; ^rapaxtOlvxa. 

AE-j'£t xotvuv oxi ' au[x7rXrjp(oaac xd xai>' sxaaxov ar^txatvo^xEvov x(ov 

30 £v6; ^rpoaa-j-o^xEva dTtopa £7rd-j'£t aXkf^v d~o[j(av -,'£VO[X£vr^v 7rp6c Eauxov. Icprj 
-^dp d'v xt; oxt 'xauxa ^rpoarjiropr^aa? 7roXXa/(o? XEyEaOat x6 ev u7roi>£[X£vo? 1 t6 (xtq DE: t6 aF 2 oiacpuYet"^ a ou add. F^^ 3 xo Ev xotl x6 6'v a 5 h\ 

a: Sv oi E: om. 1)F uTictpyet E: iwTzdpy^ aDF xaTTjyopelTat E 6 Ttp ante 

t6 om. D 7 TTa'Xtv tou a 8 v.al post eTvat add. D 11 xat ante Ev add. a 

ToO |xr) F in mrg. xaT otXXo xat aXXo F' 13 outoj; om. aF 14 dvT(- 

xeivTai D 15 (b; post yap add. F Tct] TauTa coni. Torstrik otoTt — av)To5 

delebat Torstrik 16 auvuTrdp^^etv oOvaTat D 17 vj post auToJ delebat Torstrik 

a[x(p(o IvEpYefa F tov a(07.pdTrj a: tov au)"/.pdTTjv F: Tui aioxpdTet E: obl. D 18 im 

t6 auTo (corr. E' auTw) yprfv(o E XeYTj a: Xcy^^' EF: obl. D 1!) ouoc — auv^- 

OTaa&at EF: om. a 20 aXXo |j.optov — /p(jv(ij -/al om. I) auTiij ante Xpo'vii) xaT 

om. E 21 TauT6 F 22 xal (ante ev) om. E 23 to^ — dvTixciTat] t6 ^vepYC^a 

T(^ evl xal Tois TroXXotc dvTtxetTat D 27 fXTjoe] [xtjocv F 30 diTopa] aTOTra a 

dv ante 7ip6c add. a cpafTj Torstrik 31 7ipoTj7i(5pTjaas coni. Torstrik t6 ov 

ct postea t6 h E SIMPLrCII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^25] 93 

xat -oXXa/o)? To ov* si oh [xr, touto, lao); av Ta airopa TatjTa oo Trpoarj- 20'" 
7^75?.' TTpo? oS? dT:avT7](3iv piaiav a[i.a xai [xrj auv£ojpa[X£VVjV toT? i^rj- 
YyjTai? Traai TrsTrotrjTai , Xsyo^v oTt lav [xvj osxa/otc Xr|'£5i)at uttote^)-^ to | 
ov, ou)r 01 irspt riap^xsvtor^v [xovot xai MsXtaaov, dXXa xat ot dXXot irdvTcC^O^ 
5 Oopupv^aovTat. iO(U[x£v ydp to xupiuj; Sv T:ooa7:6v 7j[xTv irpoaTriTrTst. dpa 6[xou 
or^Xov d>c; aTrXouv Tt xat d[x£p£c xat dotaipsTov, xa&oaov £V £7:ivo£TTat; oTav ouv 
XiYwatv oTi t6 C.mo^v Sv [x£v ~m "j'^v£t £io£i Oo -oXXd, xal 6 dvHpcoKOc ^rc; 
Ttp siost T(p aptu[xo) 0£ T:oXXa, 2<i)xpaTr^? t£ £V£pY£ia £ts ouvaixst 0£ xat 
[xEpsat xai aujxpsxr^xoat roXXd, dpa oux ovo[xaTt [x£v t6 £v ovo[xd!^ouat, r^ 5 

10 0£ evvota t-^ tou £v6c: ouoa[xo)C o^xoXo-^^ouat; toXu^ '(dp 6 £7it toutcuv opiu- 
}x£voc [X£pta[xoc, xdv evtxo)? •j'^^''^^ ■*( 2100? Xrf/jTai, warsp t6 7iXr^i)o; auTo 
xat ■?) ^7:7:0; xdv EVtxo)? XE^TjTat TiXr^doc Eix^paivst. eixoto); ouv £7:1 touto)V 
d7:opta Tt? r^v, otov 7:po)T0V c7:i twv u7:ox£t[X£VO)V xat twv au[xp£pr^xoTO)V. £i 
ydp Zo)xpdTr^? Xeuxo? saTt, 7:o)c touto sv; r^ ^dp ouoiv laTt t6 Xeuxov, xai ou- 

15 OEv 7:X£ov saTat xar/;Yop£Tv auT6 ^oDxpdTouc* r^ E^^^Ep saTt xal t6 Xeuxov, otd 
Tt ou ouo t6 2o)xpdTr^; Xsuxo; ; ei *|'dp OTt xaTr^yopETTat ouoev laTt, ti [xdXXov 10 
oTi 2!o)xpdTr^; u7:oxEtTai ouosv laTat; IxaTspov -cdp laTtv. 6[xoto)? oe xat 
£7:1 Tou £V£pY£ia £v6? 6uvd[XEt 0£ 7:oXXo)V. ti ydp 67] cpv^ao^xEv ; [xr^oEV Eivai 
Ta [xspyj; xal 7:0)? ou/1 xal to 6'Xov ouoev, 6'Tt Ix to)v [xspoiv auvEaTYjxE t6 

20 oXov; dXX' laTt Td [XEpr^* xal 7:0)? 6 2o)xpdTV]? ou 7:oXXd; £7:1 te tou o)^ 
'^EVouc xal o)? Eioou?:. t6 ydp Ctoov Ttp dvi)ptt)7:u) xal 6 dv(}po)7:0s Tm 2i!o)- 
xpdTEt 7:6TEpov o)^ ouOEV au^x^EprjXE; xal 7:0»? t6 Ctpov tou [xrj C«>ou 
otacpEpEtv cpatxev xal t6v dv&po)7:ov tou ^7:7:00; dXX' laTt t6 C.mrj^v Tt* xal 15 
TtSiq ou TioXXd 6 dv{)po)7:o; xal ^«^''jV o)V xal dv{)po)7:oc; ; otd ti 60 Ttp 2u)- 

25 xpdTEt 6 dvi)po)7:oc autxpiprjXEV, dXX' ou)rl Ttp dv&p(o7rtp 6 ^o^xpdTr^?; 
7:oXu; ouv 86pu[5o? ou 7:p6^ tou; 7:Epl [lap^xEVtorjV [xovov, dXX' aTrXo)? 7:p6? 
7:dvTa>; Tou; auv(ovu[xov utco^e^xevou? t6 ov xal 6i<; iv [xsv auT6 u7:oTti)£- 
[xEvou?, acpC^iv 0£ [xrj ouva[X£VOuc £7:' auTou ttjv tou £v6c xai)apdv 7:p6- 
Xry'];tv. oid TauTa or^ yVux6cppo)v [xev t6 laTtv ou auvr^TTTEV oi^ or^ Ttvo.? Ix 

30 TouTou au^xpatvovToc dT67:ou* Ttvsc 0£ £1? p7][xaTa [X£T£7:Xaaaov Ta xaTTj- 20 
Yopou[X£va E^xcpat^vovTEc t6 sXdTTOva auTd Elvat xal au[x[5Epr^x6Ta [xdXXov. 
ot 60 £x Tr^; 'EpETpta? [xrjOiV xaTd txr^OEV^? xaTr^Y''^?^^'^^^'^ X£*,'Ouatv, dXXd 
[x6vov auT6 Tt xai)' auTou, ofov 6 dvUpu)Tco; dvt^ptoTco^. dXX' ouos 01 7:p6- 
TEpoi ouOi ouTot EcEcpuyov TTjv L,rf~r^(jiv. auT6? "j'dp 6 dvi)pu)7:o; £Cr^Trj&7j dv * 4 fx<{vov a ut est infra v. 2G Trav-e; om, E 5 &opopr]9(^aovTat D -oxa- 

TTov a S i^ ante dp[9(X(5 D: om. aEF TroXXa DE: iioXkol aF 10 6 
om. a 11 waTiEp xal t6 aE 12 ^j] 6 E 15 xal (post laxt) om. a 

16 ou 060 t6] ouS' o'JTa) E. t{ ou xal ScuxpaTrji; OTi Xz\ix6i ooniciobat Torstrik £( ydp 

— eSTai transponenda videntur post Itav.^jdTOUz v. 15 17 ydp om. E 18 -oXXa 

DE 21 post etoou; su])ple StTtopfa Tt<; -^v v. 7: (uoauTcu? addcbat Torstrik 26 dXXd 

xal E 27 u7roil£[x6^ous a 29 0)] om, D ouvTJTTTev EF : auvfjTTTat aD 30 aTO- 

Tiov D (j.£T^-Xaaav aF 31 eXaTTOv 32 IpeTpeia? E X^yovTe; E 33 ouTe — 
o!)T£ coni. Torstrik 94 SIMPLICn IN PHYSICORUM 12 [Arist. p. 185^25] 

dXX' ou znxaiv a$iov zXvon C,r^-zXv TroXXot ■['ap, lav oiaipsi^fi svspYsia* vuv 8^20^ 
etva'. £v. dXX' 6 Xoyoc t,v xal tj ^■'^("^iSis '^tspl tou dSiaipsxoo (xal) xuiv 
|X£p(JDV. dpa scjTi Ti T( ouosv, s(oc iti £v auxoT? ecJTiv ; oiaTe ou XusTai tj 25 

CT^TTJStC. 

5 Ttjv Toivuv ToiauTTjv xal TT^XixauTTjV d-optav [xovo? 6 'AptOTOTeXT^; 

ouvsTSsv oTtto? XtSsiv ypVj. Ta ^ip ovTa cpT^at [xrj 6[j.ottos ovTa sTvaf oio [xtj 
sTvat auTtuv -^svo? t6 ov dXXd t6 [xsv TotouTov sTvat o xat auT6 xaO' 
£auT6 uTTOOTT^vat SuvaTai yapaxTT^pa s^icpaTvov Totov, Ta 0£ ovTa [i-sv, ou]( 
6[iotu>; 0£ [X£T£tXT/.po-:a Tou ovToc, dXXd xaT' dXXov Tpoirov Ttu ev £X£tvot? 

10 £Tvat xat T^pTTjoOat d;:' £XEtva>v Trpo? t6 ^Tvat. 6 [xsv ^dp iraTyjp xat 6 
oioc xaTa tu-/TjV uTrlaTT^aav, xai 6 oetcott^c; xat 6 oouXo?. oto TroXXaj^to? 30 
ecsT^ t6 ov rXTjv oTt Ta dXXa IkI t^ ouata au^jL^spTjxe, xa»)' tjv xat ya- 
paxTT^ptCcTat t6 u7rox£i[x£vov. ot6 ot [xev dviQpouv Ta dXXa, xaftdTcep ot 
aTTo T7J> ^Toa? i-otouv, Trapd Ta IvapyT^* 6 oh 6[xoia)c t^ ouata xal 

15 tJXX' £t-(juv cv [xdXXov d[xapTdv£t. TroXXd ^dp 7rof>ja£t Ta ovTa xal 
ctopeuaei u)? Ta dTO[xa a(6[xaTa' 6 o^ Trtoc [xev Xsytov eivat Tcp e7:t t'^ 
ouata i>etop£Tai}at xat ix£t' exetvT^c: eTvat. Tttos 0£ [xtj ^Tvat Ttj) [xtj dveu 35 
auTTp u-oaTTjVat 6uvaai}at, outo^ e-eiXTj-Tat tou 6p{}ou. eTitovTec toivuv 

TOU? TpOTtOU^ TOU eVOC, 0UX3TI TToXXd CpT^aOlxeV t6 eV, OlOTt Ta [JL£p>] 

20 aXkta:; xai ou/ to? ItoxpaTT^c iv XeYSTaf 6 [xtv ^dp xa^' eauTov 
totoTT^Ta e[X'iaivei tou /apaxT^po?, Ta oe [J-epyj dveu tou oXou oux dv 67:0- 
OTatrj, dXX' laTtv ouTto? tuc auv Tto oXto eTvat. [xevei TOtvuv 6 StoxpdTrj; 
zU. 6[xotto; xai xaTa t6 eTooc ou TrXT^&uveTat d[xa xat dvOptoTro? ^evo^xevo? 
T(o t6 eTooc [xTj dv roT£ xai)' £auT6 uzoaTrjvat, \irfik ucpsaTdvat t6v dv- 

25 r)pto-ov ouTto? tbc ai -ptoTat ouatat, dXX' dXXtoc. dXXd [xrjv oux dv enrot 
Ti? iravTeXto? [xt^OcV eTvat irapd t6v ZtoxoaTT^v TOUTt t6 irXeovaa^xa, ei xal 40 
[xrj TotouTov laTtv ^ttoTov a^T^c 6 ^toxpdTrj?, d)<Xa xaT' exeivov xal [xeT' 
exetvou. ouoe 7dp ouTto? 6[x(6vu[xov t6 ov to? Ta dir6 tu^^rjc, dXX' toc Ta 
d«' evo:?. xat t6 Xeux6v TOTe iaTtv, oTav dXXou ^ xdv TOUTtp zyq xh eTvai 

30 Iv Tto dXXou eivat. (SaTrep -cdp rj e-tcpdveta a(6[xaTo? ouaa t6 oTov aai[xa 
eTvat d-6 tou at6[xaToc eXa^ev, ouTto; OcT voetv xat Trjv Ttov dXX(ov 6'vt(ov 
uTroOTaatv Ttp ^dp dXXou eTvai xrjv uiroaTaatv ex*^' ow ouxeTt TroXXd 
6 Xeuxo? Stoxpdr/j?, rj auTo; t£ xal Ta [J-epTj* ou Y^^p dXXa Ttvd auveXO^ovTa, 45 
(o; ot poss £t? t6 C^oyjq xat 01 dvUptoTrot £i? Trjv )((6pav, auveaTT^aavTo 2 xctl addidi 3 ante iam deletum quid D 6 auvetSev EF : auvoToev aD 7 aixo 

om. DE 9 yLOLT aX>wOv] xaXXov E t(m] t6 D Iv] Sv F 10 te post Traxi^p 

add. a 6 (ante uW;) om. a 12 P^Ptjxev F 14 :rapd] ttXtjv a xai xaXX' 

e^TTouvD^: -/.aTaXtTriiJv aD'EF 15 Sv (xaXXov delebat Torstrik 16 (u^DE: toaTisp aF 

Tuj — elvai om. E 17 l7.e(vrjv libri: corr. Torstrik 18 outos ex outto corr. D 

l-ot»jvTe; E 22 oX<^j Iv eTvat a [jivet] 'h' ci in mrg. C^^xet F 23 ttXtj- 

dueTat aF 2.5 av ttote ex v. 24 D 2G ato-icpdcTTjv a Sv xal p.-»] F 

28 ra dtTTo a: to dtTro DEF dW (us xd aD: wOTe EF 29 aXXoo ^] oXXa F 

01 
1/7) a: e/Et I)E: fyet F 33 Tiva thtWj^roi sic F 34 t/)v D: om. aEP SIMPLICn IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 b 25] 95 

2(oxpaT7jv, aXX' ovto? autou uTroxsifjisvou, Ta ao[xPc[37jx6Ta auTtp scjti TauTTj 20^ 
■^ ucpeaTTjXOTa t^ aXXou sOTt, xal ot' sxsrvo xat sativ ws £?*(■£ TioXXa xal 
}x£Ta sTspou aXXou r^v, Xsya) os Ta c»uii.,3£,3-/jx6Ta , lixsvsv av to Cr^-r^u.m. 
Ex os TouTou dvaxu-Tsi 7) Tou ovTO? xat arj ovto? aTropia. ov |j.sv yx^ v) 
5 ouaia, (u; o' sv auT'^ ovTa ta au[xps[5rjx6ta oux ovta, dXX(i>; os xal (o; 
tautTj? ovta , tautTT] s3tt xat ovta ' xat to auto sv dv siroi; xai TroXXd, 50 
dXX' ou)( (1)? to sv out(oc xat td -oXXd' ou "|'dp -s-Xr^ Ouvtai sx toioutoav 
evdo(t)V. 6}xot(i>? os xat sirt tuiv [xspoiv tou ^(oxpdtou?* ou ydp (oc 2(o- 
xpdtr^; xal tauta ovta* dXX' (oc toutou xal tu> sxstvou sTvat ovta, ou/ 

10 (oc: lx£Tvo out(o; xat C«>ov xat dv{)p(o7ro? 6 Zcuxpdtr^?, ouj( 6'ti xat 2(o- 
xpdtr^? xat dvi)p(OTro? xat C«><>v • oTrsp sttoiouv oi C7uv(ovu[xov tt&svts? to 
6'v, Tj oTTsp ot dvatpouvts? £x t(ov 6vt(ov td dXXa, oi sv st~6vt£? to 6'v. 
ou tpta ouv 6 ^(oxpdtr^? ou6£ £V }x6vov. oujos ydp ouosv td dXXa iaTtv, 21r 
oTi xal TauTa t(i> sTvat 2(oxpdTou; ssttv ou [xtjv out(oc; (b? 2(oxpdTr^?. xat 

15 ouT(o? rdXtv TToXXd xat ou ■iroXXd 6 Z(oxpdTrjc dXXd sv, sv Bs oux £x£tvo 
■;tavt£X(o; xar)ap£U£t xat tr^c xat' £7rt'votav cu&£3£(oc, dXX' 8 [xtav ucpi- 
cjtr^atv uTToataatv xal -apdY^t [xtav ouaiav, ou/ (o? ■?; ttXiv&o? [xia T(|> Iv 
6vo[xa £Tvat. d)vXd ~(n £v6tr^ta uTrdpy^tv xat t7)V tou t66£ o^tctv £TiO£/£aOat. 
£v "j'dp td TzoXXd, Idv 6[X(ovuix(o; tt? to £v £crj"|'r|tat, xai)d::£p Trpoitoc 'Apt- 5 

20 atOTsXrj? £v6r^as. TroXXd ouv Ta ovta ■Trpoitov [xsv tat? xatri^j^optatc, oTov 
ouaicx 7:ot6tr|ti tat? dXXatc, xat xatd Trdaac td [xsv 6uvd[x£i, td oh £V£p- 
■j-^tcz, xat stt •?( -|'svst r^ siost r^ dpi&ixto* 7rp6; ok toutoic oiatpsast r^ Xo-j^cp 
■3) 6v6[xaTt. xat ou5sv dtoTrov to auto xat' dXXov [xsv tpoTrov cpaivsaJlat 
xat XE",'£a&ai £v, xat' dXXov oe 7:oXXd, xat d[xa Sv xat TroXXd. [x-r^ [xivtot 

25 td dvttx£i[x£va. aittov 0£ to [xr^tE to ov ^r^zt to sv [xova/(o; Xs"i'£ai)at. 
dXX' fxaatov 7rXsova/(oc. 8 [xv] auvt66vta? touc 7:p6 'AptatotsXouc Oopu- lo 
P^ta&at, tou; [xsv 7:oXXd xat d7:sipa Xrcovta; td 6'vta otTjptrjiisva bk d^:' 
dXXir^X(ov, tou? os sv outs ivo;: 6'vtoc (oc to d7:Xouv xai doidatatov out£ 
7:oXX(bv (b^ /'"^p^^s, dXX', (b? £ipi^tat, xai £v6g ovtoc xat ou/ evo? (b? icrj- 

30 "^■)r]ad[X£i)a.' 

Tauta totvuv autd [X£v xai)' autd 7:oXXr(? oT[xat aT^ouor^ d;ta xat 
7:p6? td? cpuatxd; C7jtT^a£t? xat Tzph^ xr^v t(bv xatr^^^optuiv otatpEatv xaXS? 
6 cptXoaocptutato? dvs^j-pacliE ITopcpupioc dcpop^x^r^v (am^ 7:p6; tautr^v trjv £7:t- 15 1 a(«)xpcfT7) a eOTt] IsTott D: ea-t aEF Tot'JTi E 2 f, E: tj aE: om. D 

■jToXXa om. E 3 eT^pou D: ETepa aEF aXXcj DF: a).Xa aE : e-Epa aXXa a 

5 8' Iv auT:^ ovTa F: oe auT^ ovTa E: oe auTT) ov D: o h auT^^ a aiite oux ovTa 

add. ovTa a 6 Ta-JTT) ^cfTl xal D : Iotiv aEF eirric a 9 Tii5 exelvo elvai coniciebat 
Torstrik 12 r^ oTiep] xal coniciebat Torstrik . IG 8] oTt D 17 |x(av ouafav, 

(fifav 6e> ol)/ ("C coniciebat Torstrik 18 toO t^oz DE: toutou o^ aF 19 iv] ov 

aF post TipwTO? add. 6 a 21 TrofjTrjTi] dya>)oT7]Tt a Ta fx^v Torstrik: -a; 

fxlv libri Ta okD: Ta; 8^ aEF 23 ovcjjxaTt aF : 6vo(xaat D : ov^ixaatv E 24 xat 

fifia Sv xal TToXXa om. D 26 OopupeTa&ot sc. X^yet 'Ap. ji. 185 ''25, auv^,37) supplc1)at 

Torstrik 28 aTrXtu; dotaaTaTov a 96 SIMPLICII IN PHYSICORUM 12 [Arist. p. 185^25] 

PoXtjv Xot^tbv t6 u)? ixovayoic XsYOfxsvou xou svos t^ xou ovto?* 20v 
iroXAd 0£ Toc ovxa. aXX' si [xsv iroXXa TaTc xaTr^Yoptai; iTrii^YaYsv, stxo; 
TjV TTjv ToO ovToc wc -oXXa/u)? XeYoixsvoi) oiaipsaiv ei* Xuaiv xrj? aTroptac 
-apaXa|x^a'v£iv. vov os -oXXa xa ovxa (pyjat xat Sv r^ Xoyw [xsv TioXXa T(^ 
5 0£ u-oxstixEvo) £V. (uc £ki tt,c ouatac xat Tuiv £~' auTT[j aufxpspr^xoTwv (oto xat 
aV^iu Ta Tou autx^^pr^xoToc 7:apao£ti'[xaTa aTro evo; "j'£vous ttjC ::ot6Tr^Toc 
£Xa^£v) r, ouva'|x£t xat £V£pY£ta. £i [X£VTot Tt, TupoarjKO^pyjaEV, £t xai tj ouata 20 
xat Ta xaXou[X£va au^xpsjBr^xoTa 6[xoia)c ovTa iaTt, tto); oiov ts t6 auT6 
xaTa To auTo ov £v xai zoXXa £ivat, TauTov 0£ ^tTrEiv tv xai ou)( Iv, st- 

10 xoTCDC av TauTr^v ti; ttjv £-tXuatv Tri? diroptac £-r|Ya"|'£ tyjv dTio t^? xou 
ovToc xaTa' ts ttjv ouatav xat xaTot toc au^xpEpr^xoTa oiacpopa;* oTrsp lau); 
xat vuv Tjvt^aTo [xr^OcV aTOTrov £iTru)V t6 auTo £v xat TToXXa eTvai , TroXXa 
(x£v xaxa tou? tu)v -oXXuiv au^xpEpr^xoTu^v Xoyou;, Sv Ss xaTot t6 u7:oxei- 
jxsvov xat TTjV ouaiav, oTrep t6 auT6 [levov Iv iroXXd eaTt xa^' ixeiva. 25 

15 Auotv Y^p ouauiv dTioptuiv t6 auT6 Sv xai TcoXXd auvayouauiv, t^s [xev 

dTTO Tou TrXVjOou; xuiv x^ [iia ouaiqt uirapy^ovTwv au^xpePr^xoTwv , ttjc: 0£ 
dTTo Tou auv£)(ou?, OTrep ev [xev laTi tuJ oX(o, t-^ ^k oiatpeaet iroXXd, touto 
[xev dizb TT)? Tou 8uvd[xet xat IvepYeta otacpopd; XueTai* xat ydp £V£p"j'eta 
[xev ev laTt, 8uvd[xei 81 TioXXd* t6 oe eTspov ou XeXuTat xaTa xouc d'XXou? 

20 i^Tj-cTjTd? • ouoe -j'dp (5)c Xuaiv tt|? dTropta? dxououat t6 TroXXd 8^ Td 
ovTa Tj X6'j'(i). 6 "i^ouv 'xVXecavopo? TauTT^v TrpoUek ttjv pTjaiv ei? iz^q^rjSiv 30 
eTrd-i-a Tdoe* "tjtoi auT6? 8tatpeaiv TroietTat, xa^' ou; xpoTrou? IxaaTov Iv 
d[xa xat TroXXd eaTi, 8etxvu? oTt [xyj [xova/ui; Tb Iv (u^ Trpoelirev tj Trui? 
ZtjVwv ixaaTov Tuiv aia&TjTuiv TroXXd £ivat £0£txvu£ Xey^i , ucp' ou X^you 

25 iOopupouvTO. v^ -j'dp T(t) XoYto [J-£v TcoXXd iaTt tio uTrox£t[xev(p ovxa ev, 
otov 6 [xouatx6c xai 6 X£ux6; ^(oxpdrrp t(o Xoyu) [x£v etat iroXXot (d'XXo? 
-(•dp X670; Tou [xouatxou xat dXXo; tou Xeuxou), xaTd [XEVTot t6 u7roxet'[xevov 
et? ioTtv 6 ZtoxpdTTj?' 7) iroXXd eaTt t6 a^To a[xa xat Iv (Os t6 oXov xai 36 
xd [XEpTj* (i)c [x£v "i'dp oXov £v, (o? 0£ [XEpTj £? (ov t6 oXov TroXXd, eTret [xt] 

30 TauT^y OEOetxTat t6 [XEpo; Tul oX(o". TauTa e?7r(bv 6 'AXe^avopo? l7rdYei 
Xot7r6v 01' (ov evoEtxvuTai, oTt 06 XeXuxai tj aTro xuiv au^xpspyjxoTfov aTropia, 
dXXd \i6vr^ tj dTro t9;; otatpeaeu)?, Xeytov ''eTrl [xev ouv Tuiv Tto X6-((o 
TroXXuiv, (1)? eiprjTai, coovt^ Tt Troteiv ou? uaTepou? eipTjxe tcov dp/aicov, ot 
[xev d^patpouvTe? t6 eaTtv d:r6 Tuiv au^xpeprjxoTwv, ot 8£ 7rap£xxXivovT£? xai 4 •?j] om. sp. VI ]itt. rel. E 5 abrriz E 7 8uvc([).£t xal E cf. p. 97,8: 8uvci|XEt ij 

aDF Tts deleto TrpoTj-fJcjTjasv coni. Torstrik zat oiafa DE 10 xts om. D 

11 y.aTa om. D Ta om. E 13 t(i>v om. a 14 fesp auTO a fj.ev ov F 

^/.elva Torstrik: Ixetvo libri 15 ydp DEF: 8e a 19 Iotiv h aF aXXou; om. 

aF 21 Tipooftels F 22 Statplcei E 23 Trpoetirev intellego Aristotelem: TrpoeiTrov 

coniecit Torstrik vj tkL;] legendum ■?) (o? 24 Z^vcuv cf. p. 97, 12 

elvat] Toj E 26 TroXXd (ex TioXXof?) corr. E' 28 Isxt acoxpdTY); D 29 (xtj 

om. F': 06 F^ .31 rj dno^Aa i^ dTto tiLv au[xp£pTj7.0T(uv dTtop(a aF 32 t^c om. a 

33 Tt -otetv aliquid facere. tiX^ov vel Trpoupyou TroteTv temptabat Torstrik 34 TiapeYxXf- 

vovTe; DE cf. Athen. XV p. 701 D : TrapexxX^vovTes aF STMPLICII IN PHTSICORUM I 2 [Arist. p. 185^25] 97 

(Jl£TappU^[i.lC0VTSs Tr]V Xl^tV £7rt 0£ TOUi OJ? oXoU Xat [XEpOU? OUX S^OVTS^ 21r 

TotauTYjv svaTaatv lipo; to cjo(pta[Jia evsoiooaav. esTt 6i, cpr|Cri, to oXov Iv 40 
T£ xat TtoXXa, ou xaTot TauTov os, aXX' IvTsXs/sia [xev sv, 6uva'[jL£t os 
TToXXot. waTs £1 [aIXXoi xai yj aTTo Twv au^jLp^pTjxoTcov aTTopta XuEa&at, 
5 xaXoi? 6 riopcpupto? t6 utto tou 'ApiaTOTeXou^ iQvtY^jLEVov 6ta tou o>? [xo- 
va)(a)? XEyo^jLsvou tou svo? t; tou ovto?* iroXXa 8e Tot ovTa evo- 
Tjae T£ xat £;£cprjv£v, £v6£t6a[jL£vou \iiv ttoj? xai tou Euot^^iou t6 TotouTov, 
xat auTOu 61 ttjv Xuatv £t? t6 6uva[jL£t xat £V£p7£ta xaTaxX£taavTo?. 45 

Ouo£v 6£ lam^ ysxpov xat toc tou Eu^tj^iou TrapaOsa&at ttXsiovoc tcov 

10 X£YO[jL£v«Jv £TttaTa'a£(o; £V£X£v. ijzi 6£ (ooE 7) [X£Ta Ta? dT:avTT^a£i? XlSts 
Ta? 7rp6s Tot Tou £v6s ar][xaiv6[x£va* ''apa ouv touto [xsv oux laTiv [sv], 
eaTt 6£ Tt £v ; touto -^ap -i^-opETTo * xai Zii^vtovot cpaat XsY^tv, £1 ti? auTc^ t6 
£v airo^otTj Tt t:ot£ laTtv, £^£tv Tot ovTa X£Y£tv. i^TcopEt 8e o)? loixs 8tA 
t6 T(ov [xev aiaDrjTuiv exaaTov xaTr^yoptxai? t£ TioXXa XEYsa&at xal [xe- 

15 pta[x(5, TTjv 0£ aTtYfxrjV \irfis Sv TtOlvaf o ^ap [xt^te TTpoaTt&E^xevov au$£t, 60 
[xr^TE dcpatpou[x£vov [leioT, oux (oeto T(ov ovt(ov elvat. ei 6e Tt? xai Ta? 
Xonra? xaTrjYopia? TrpoaeTri&etTj, irtaToTEpov dv xaTaax£uda£t£v Iti t6v Xoyov 
ou cpatvsTat ydp oute ouatav oute Trotov rj aTtY^xrj Tiotouaa oute dXXo tujv 
xaTa Tds otatpeaEtc ou5£v. £t 6£ r) [xev aTt*c[xr] TotouTov, rj^xtov oe exaaTOc 

20 TToXXd XE^eTat etvai (oFov Xeuxoc [xouatx6? xai TtoXXd eTepa, 6[xot(oc 6e xat 
Xt{)oc, dTTEtpoc ydp /; i)pauatc exdaTOu), ttwc dv eoj to ev ; | 7rp6c [Jlev ouv 21^ 
Tac y.OLnri'^o[jia<; evtot [xev oux (oovto 5eTv t6 laTtv £T:tX£Yetv , (ov xat Au- 
x6cpp(ov r^v , dXX' dv&ptoTuov [xev IXeyov eTvai, dvOp(oTiOV 5£ etvat Xsuxov 
oux lcpaaav 6[xot(oc Se xat twv dXX(ov IxaaTov. ou5a[xou ^dp to Elvat 

25 Trpoar|TrTov, dXX' evi xa&ExaaTov. OXdT^ov 6£ t6 laTtv oux ipeTo ar^^xatvEtv 
oTTEp £Trt Tou dv9-p(OTrou , dXX' (oaTrep t6 cpp6vt[x6c eaTt t6 cppoveTv xai to 
xai}rj[xev6c eaTt t6 xa&r^ailat, out(o xat ettI t(ov dXX(ov syj.iv, xat £t [xrj 
xeTt^i 6v6[iaTa. Trpoc [xev ouv Td xaTrjYoptxoic TroXXd TrotouvTa t6 £v tou- 5 
tov dTz-qvTO})/ t6v Tp^Trov, Trpoc ok za xaTd (xepta[x6v oux euTropouv. eaTi 

30 5£ (oc lotxE t6 6ioptC£tv IxaaTov, Tzoaayjaz XEysTat, TrpuiTov Trpoc dXrj&Etav. 3 xauTov (xiv, dXX' aF 4 [x^XXet aF XEXiaOai D 6 XeyofxEvou r/ xoO aF 

7 Fju5-^[xov) fr. 7 p. 10, 10 Sp. TotoiJTo a 9 tou om. aF 10 evexa a 

X^^et; D 11 Trpo? E^ ex Tiapd E' h oui. Simpl. f. 30^24 Sv hi tI 

w 

iaxt a 12 auxo F 13 e^etv] Xe^etv aF -/^TTo'p£t Se (bs lotxE om. a 

14 xdjv] t( F te om. a 15 (xrjftlv xtiHvat iufra: ev xt elvat coniecit Bvaiulis cf. 

p. 90, 11. 15 17 TTpoarjYoptac aF 19 d oe ti F 21 Ttw; 3v D: 7:av av F: 

Trav E 23 Elvat Xeuxov D 24 elvat] laxt D 25 ivl DF: iv yj a et F' mrg'. : 

/j h\ E: 2v fjv tcmptabat Spengel. immo intellege: avt}pu>7ro; ?aTt ilicobat, av- 
i*}ptoTToc Xeux(5s ^OTi non itcm cf. v. 23 2G OTrep ^ttI tou avHp(o-oc eattv liaud rectc 
Torstrik cf. p. 99, 25 t6 (ante cppovetv) om. E 27 t6 (auto xai)ria8ai) oin. EF 

e^etv Torstrik : e/£t lilni 28 ovof).a E .">() TipioTov s('ri|isi cf. Arist. Tnp. I 13 

p. 105^31: rJt (i e. a) K: uiya a: om. D: TrpuiTOv — aXrjiletav oin. F 

Comiuciit. Aristot. IX. Simpl. IMiys. I. ^ 98 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^25] 

nXattov T£ Yotp zlsd-^iovch oissov ■KoXka^ aTTopiac eXuos TrpaY[ia'Ta)v j* uiv 21v 
vuv 01 aocpiaral xaracpsuYovTs? toaTrsp etcI toc siotj, xat Trpoc; toutoi? tou- 
vojxa Ttov XoYcov acptuptss. 7:po^ o^ ttjv tou sv^* aTropiav dtxo? i<pa'vYj tj 
Tou ovTo? 8tat'ps(3t;. T^v Oc auTirj toT? cptXosocpoustv itxTrootOs, xat stcI (xt- 
5 xpov s/pcovTO auTfj" IsTt 0£ 3ocp6v t6 xaXu)? £xa(3T(p ^p^aOat. of ts yap lo 
TaT? ^PX^^^ /pcofxsvot ouolv irpoaYouaiv (rj yap citpx'^ ttoXuj^ouv), of ts Totc; 
[X7] apyac Trotouasvot ctouvaTOuat Trpoisvat ota t6 jxyj s)(stv cxcp' ou. svsp- 
Ysta 6i xat ouva'[xst STTtaTTjixova; ixsv sXs^ov xat dvopsious xat oaa TotauTa, 
Iv Ss oux sXs^ov ouos TroXXct. cpaivsTat 61 Trspt TrotVTa (b? eiTrstv tj 6iat- 

10 psatc auTVj. st Yap 6soi Tjiiac toc xaUsuoovTa dptf^ixsTv, (zvi)p<oTrov [xsv xai 
rTr-ov eui>stoc xaTapti)}XT^aoixsv xatTrsp TroXXcov ou xaDsuoovTtov, st? tyjv 6u- 
vaixtv auTtov aTropXeTrovTe?. Trepl oe i)(&utov aTropifjaojxev xat Pa8tou[xe&a Trpo? 15 
Tou? dXtsT»;* Iv 6s T"^ oixict touc xa&suoovTac dpii)[xouvT£c TroXXouc TcapaXsi- 
i{/0[xsv dvOptozous xat TTrTrou^, dv Traptoat xat [xtj xai)su6(oat. 6^Xov ouv tb? 

15 TrpoTspov sfc TYjv 6uva[xiv, uaTepov oe zU ttjv ivspysiav dTropXsTro^xev. ouTto 5yj 
xat sv Ts xat TroXXd xal 6uvd[xst xat svsp^sta saTtv. ivspYS['a \ikv ouv 
(X[xcpto ou6sTroTe Ttji auToJl uTrdp/st. t6 6o svspYsia: Sv 6uvd[X£i TroXXd 
soTtv, enrsp Ttov [xeptaTtov sartv. cpatvsTai 6^ touto «TOTrov. ouo^v 6^ 20 
dTOTTov ou ydp IvavTia TttuTd iaTtv. ouTto 61 xal iv Ttp auTtp Xt&to 

20 TroXXd EaTat, o^ov 'Ep^xrj? 'HpaxXr|C [xupia £T£pa' 8uvd[x£t "cdp laTt TauTa 
TrdvTa iv TouTtp, ivepYetct 81 Sv [xovov. Ta 8^ ivepYetot TroXXd oux ECTtv 
6}iot'to; 8uvd[x£t £v dXX' oaa auyxEtTat Td6£, Xsyto 6^ oFov saTdvai xa- 1 llXc(Tiov — TipaYfxotTtov citat Simpl. f. 53^8 zlaayoiiui^ a eXuaev iizl Toiv Trpa- 

YpiaTiov f. 53 V 8, quod praefero cf. Arist. de gcn. et iiit. I 8 p. 325 a 18 <uv vuv 

non sanum. si vuv verum est, excidit velut aTrxovTat. tum Eudemus tangit vel Stilponem 
vel Menedcmum cf. p. 91, 28. 93, 32. sed pro u>v vuv conicio 8 tjyvoouv (scil. Megarici 
t6 oiaadv) cf. p. 120,13 2 xaTacpeuYovTEc DEF: v.aTa(ft\jyo^Gi a loaTrep in\ xa 

etOT)] cf. Tous Tojv elotuv cpfXou? Plat. Sophist. p. 248 a contra quos t6 oiaacjv (sc. cum 
dichotomiae universam rationem tum eam quae dividit t6 fXTj ov cf. Simpl. f. 53 v) 
demonstrat 3 Tipos oc] immo uptis Te cf. v. 1 et 5. 6: Ttpos 8)] coni. Torstrik 

4 abxri D t6tz ante i\nz6oio<; desiderabat Torstrik (xtxpuj D 5 ok (post 

Satt) om. E o7 Te tctX.] sensus: (Jpy_^ est exemplum TcJiiv ■KoWduz XeYOfxevtov. ergo 

interest t6 xaXuJ; i-Adaxv^ ^p^aSat. sic if) toO 5vtos 8ia(peat; (sc. 3uvc((xet et IvepYefiz) 
bene utenti bene procedet G zpoctYouatv Brandis : TipocaYouatv libri Tas piT)] 

'aut (ATj transponendum aut Tti? delendum' opinabatur Spengel 7 post 7iotou(j.£vot 

add. (ipya; Torstrik, quod cogitando suppleas 8 o^ (post £vepY£ta) om. D 

9 zapa E 10 tou? xaOeuoovTa; a 11 eu&^u)? (xev av&pio7rov xal "ttttov a 12 irepl 

Toiv {y9ucov ^i a paoiou(xev tig a 13 TrapaXeftj^o^xev EF: TrapaXi^^^ofxev aD 

14 -apuiat Usener : Trep toat libri xafteuoovTes temptabat Torstrik 15 7rpo'Tcpov] TrptLTov 
D: om. in lac. (in mrg. Ci^Tct) F ttjv ouv(Z(xei D ttjv ^vepYcfa D 17 U7ra'p- 

yeiv D 18 cpafvcTat oc touto octottov post U7ra'p-/et (v. 17) libri: transponenda vidit 

Torstrik 20 ^roXXot iaTtv volebat Torstrik 21 IvepYcta E* 22 6(xoitoc 

om. a Ta S*' DE: om. lac. IV litt. rel. F: Iv lv\ a: Ttxoc i. e. la xa&' ^xaOTOv cf. 

p. 102, 5 Ta61 ol au(xpep7]X(5Ta (aiYxctTat cf. ind. Arist. p. 708 ^ 37), vix recte corrigas 
T(|i8e i. e. Tui kvi Xi^ui ok scripsi: X($you 81 DE: om. aF SBIPLICII m PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185 b 25] • 99 

OrjtJ&ai, 8ova[i.£i p-sv atxa Trspl -o iv £i'y) av. evspYsta Oo oo. si 0£ TraprjV 21^^ 
f/{j.Tv ZVjvcuv, iXsYOfjtsv av Trpo^ auxov Trspl tou Ivb; ev£p*C£ra oxi oux lcjxi 
TToXXa* xb [ji£V Y<ip xupito; auT(i> uTtapyet, xa §£ xaTa ouvatxiv. outo)? ouv 
£v xat 'iroXXa Tb auTo YiveTat, £V£p"j'£ia 0£ {}aT£pov [xovov, aixa oh atxcsto 2.") 

5 ouSsTroxe. £t oe auv^rrctiloix^v auTov TauTa kiYjVTZ^, -r^Ctouix^v av ttjv 
u-Kosyj.aiv aTtooioovat." 

'Ev fi 6 }X£V Tou Zt^vcdvoc Xo^o? ofXXo? Tig £otx£V ouToc ^Tvat 
Trap' ex^ivov tov Iv pt[5Xt'to cp^pojxEvov, ou xat 6 llXaTtov ev zm rTap[X£vt6Yj 
[x£[xv/jTat. EX£r [X£V Yotp oTt TToXXa oux laTt 0£t'xvuai por^i)tov ex tou dvTt- 

10 x£t[X£vou T(5 rTapixEviOTfj £v £ivat XrjOVTi* IvTau&a oi, wc o Eu6r^[xoc ^r^at, 
xat dvi^p£t To £V (ttjv ^otp OTiY[x-}]v «); Tb tv Xi^zi), Tot 0£ TroXXa sTvai 
auY)((op£T. 6 [X£VTOt 'AX£^av5poc xat evTaui^a tou Zt^v(ovo; (i)? Ta iroXXa 30 
dvatpouvToc [xe[xv7)ai)at tov Eu6ry[xov oi'£Tat. "(o? ■^oLp taTop^T, cpr^atv, Eu- 
3rj}io?, Zr^v(ov 6 nap[i£Vt'5ou *,'V(opt[xo; E7r£tpaTo OEtxvuvai, oti [xrj oiov Te 

15 Tot ovTa iroXXa ^Tvat T(o \irfisv zhai sv toTc ouaiv fv, Ta 0£ ToXXa 7rXr,^o? 
eTvai £vd6(ov." xai oTt [xev ouy (o? Tot TroXXd dvatpouvTo; tou Zrjvoivo? 
Eu5r^[xoc [XEjxvvjTai vuv, 5f^Xov Ix Tr^? auTou XEcEto?' oT[xat 5£ (xr^SE iv Ttp 
ZVjv^ovoc ptpXt'(p ToiouTov £7rtj(£t'pr^[xa (p£p£ai}at, oTov 6 'AXl^avopo? (fr^ai. 
xai TouTO 5£ £x Tojv £tpr^[x£V(ov oT[xai ofjXov, oTt xai 6 Eu6rj[xoc Tr^v drro- 35 

'20 piav dirb Tf^c tou 5uvd[X£t xat IvEpyEta 5tacpopdc sXuasv. ivoEixvuTat 5£ Tatoc 
xai Tr)v dirb Tr^c tou ovto? 6tacpopdc Xuatv 6 Eu5r^[xoc £V oTc (pr^at "Trpb? 
hh Tf|V Tou kvh^ d.Troptav dxoc eodvr^ r^ tou ovtoc 6tat'p£aiC' r^v 5£ auTrj 
ToTc cptXoaocpouatv £[x7ro6toc xat £7rt [xtxpbv kypSiVzo auTi^", " £[X7ro5toc;" (aiuc 
6td Tb [xrj xaXuii; 5t£Xeai}at, dXX' eTrt [xtxpbv ^(pf^a&at. xai TauTa [xev e^te 

25 ouT(oc EiTE dXX(oc Ey^Et, C'')"*^^ d^tov. Tou 5£ Eu5r^[xou Xe-j-ovtoc OTt nXdT(ov 40 
ev T"^ Ttov au[xp£prjXOT(ov xaTrjyopta Tb laTtv oux tp£To ar^ixaivetv ouatac 
[ledeSiv, aXka. fxovov TfjV xaTa Tb au[xpepr]xb? 8td&eatv, (iiaTrep to (pp6vt[x6c 
laTiv ou5ov dXXo arj[j.at'v£t rj to cppovETv xai Tb xa&rj[X£v6c laTi Tb xaf^f^aDat. 
TauTa ouv tou Eu5rj[xou Xeyovtoc; 6 'xlX£^av5poc IlXdTtovd cprjatv eTvat Tbv 

30 TfjV Xe^tv [x£Tappui>[xt'CovTa t&v aufx^epr^x^T^ov , xal lato? 5t6Tt 6 Eu6r^[xo? 
[XETa Tou? dcpatpouvTac to laTt TauTry? s.\ivri3}}ri Tf^? So^rjc. 

"OTt 5e oux f|V Ttov e7rl t-^ d^ropia Oopu[5r^&evTtov 6 llXdTtov ou6e tou- 45 
Tov 6 'AptaTOTeXr^; aivtTTETat, of^Xov e^ tov iv OtXf^ptp [X£V 7rat6(ov lp£- I (x£v DE: Y^ip aF afxa post h D £lV|] elvat E 2 tou oiu. D 3 to 
(XEv aE: xd (j.ev I)F xd 81 aDE: t6 Se F 4 ev oiu. F G uTrrfayetJtv cf. 
p. 97, 12 7 h T^] h 01? temptabat Torstrik 8 £v -zw ^i^Xiivt coni. Torstrik cf. 
V. 17 nXdxtuv Parm. p. 128 9 eaxt TroXXa oOx a 10 elvat post Sv add. a 

II (o; t6] iJ.rfik rescribcbat Torstrik, sed intellege : Zeno GTtYfx^c exemplo dvTl 
ToO £v6? utitur cf. p. 97, 15 13 [j.£jj.v^a!}at ora. D 6 euorjixo; E IG Toii E: 
om. aF: obl. D 17 ixrfik Zeller II. Ph. G. 1*541' (542): fXTjTe libri 21 cpTjOi cf. 
p. 98, 3 23 fxtxpw D 25 aXXo; D X^yo^to? p. 97, 25 27 (xtJvrjV F 

28 aTjfxalvov D t6 (post tj) om. a iam ouS^v dXX rj t6 a xaS^sSat -/at 

TauTa D auXXe^tv F 30 lato; oti D 31 t^; oogrj; TaoTTjC l(xvi^o8r| a 

32 TO'jTU)vD 33 <I)iXtjP(j) cf. p. 53e 

7* 100 SmPLICII IX PHYSICORUM I 2 [Arist. p. 185^25] 

ayeko6vz(ov dooXeayiav sXvxi tt,v xotau-rjv d[j.9icpVjTrjatv o^/Siv, sv Zocpiax-^^ 21v 
oe xat tT]v oATjV ot-optav cacpaic sxxtOsxai xai otaTiatCst Tiavu xouc ssttou- 
oaxoxas irspt auxTjv -jpa^cptov oux(o; "XsYOfisv avUpioTrov St^ttou TioXXa axxa 
e-ovo,aa'Covx£c, xa' Xc /ptoaaxa iTiicpspovxs? aux(5 xat xa cj/Tj[i,axa xat \iz- 
5 YsOr] xat xaxtac xat dp£xa'c, sv oU iraat xat sxipot? [xuptot; ou [jlovov av- 
OptoTTOV auxov stvai cpajjLSv dXXd xat dYa&ov xat Ixspa d'-£tpa xat xdXXa 50 
07] xaxd xov auxov Xo^ov ouxto; Iv fxaafxov uTro&£[jL£vot ■irdXiv auxo xat 
iroXXot; 6v6[xaai Xsyo^isv. '/VXtj&^ X£Y£t;. "Obev ^s oT^jiat xoT? xs veot? xal 
xoiv -(^povxtov xoi? 6c|/t[iai)£at t)ot'vrjv Trap£ax£udxa[jL£v. £ui)u? ydp ■]- si Xa- 

10 psaOai Travxt rp6/£tpov, u)? douvaxov xd x£ TroXXd Sv xat xo sv TroXXd 
eivai, xol St^tcou yaipoucsiv oux Etovxs; d"i'a&6v X^Yitv d'vi)pco7rov, dXkoi xov 
\ikv dyaOov dyai^^v, xov 0£ dvi)p(07:ov dvi>pa)7:ov. £vxu"|'/dv£t; -jdp, to 6£at'- 
XTjX£, (o; £Y(o[jLat, -oXXdxt^ | xd xotauxa iaTrouoaxoai Trpsapuxspot? dvi}pto~otc, 22^^ 
xat uTTo -iVtac xt,; irspt cpp6v7jatv xxT^a£io? xd xotauxa X£i}au[iax6at , xat 

15 OTj xt xat Trdvaocpov otoitsvot? xouxo dv£opT^Xcvat". xauxT^v os xtjV dTropt'av 
auxo; Xust xat \i=-iyj.iv dXXr^Xtov xd ^rorj 6£txvu; xai auxd xai)' auxd ot- 
Xctouc £/£tv /apaxxT^pa* xai -sptYpa^dtg otx£t'ac, xat xaxd [j.£v xtjV [jLs&e^tv 
xai XT,v [jlT;iv x£ xat auyxpaatv xtjv Iv dXXifjXot? sv YtvcaOat xi oXov, (o? 6 
dro -oXXuiv -j'pa[i[ia'x(ov [it-j'vu[jL£V(ov dXXiijXot? ovo[ia t) pvj[ta T| xat X^yov 

20 oXov, xaxd 8^ x6 lcp' iauxo exaaxov 8tax£xpt[i£vov xoiv d'XX(ov xat [iYj ov 
oTrsp xd dXXa, 7rX9;&o? Trotei* xco -{■dp 6'vxi, OTrou TrXT^Oo?, exsi xat x6 [xyj 
ov. 010 xat 6 nap[i£vi6>]s Sv pouX6[i£voc: OcT^at x6 6'vx(o? 6'v, xd/a 0£ xat 
x6 uTrep x6 6'v, Trpuixov dveTX^ x6 [xtj 6'v xat 6 nXdx(ov oe o^T^ai PouX6- 
[tevo? x6 [iTj ov iv xoT? ouai xat oux ev xm aiai)T^xo) \i6vov 6'vxt dXXd 

25 xat ev X(p voepto, xtjv oidxpiatv Trpoixov xat x6 TrXTjOo? xoiv etooiv Trapa- lo 
6t6(oai* xat iv Ilap^ievto^fj oe iirfikv aTrouoaTov l/etv Xe-j^tov xyjv diroptav 
XTjv dTropouaav, Trui? x6 aux6 Iv xoT; aiaOTjxoT? ev xat uoXXd laxt, Xuet 
Xe-i^tov Ev [lev eivat otd xtjv xou ev6? [i£i)e;tv, iroXXd o^ 8td xfjv xtov iroXXuiv. 
ou /eTpov oe auxuiv dxouaat xuiv xou FlXdx^ovoi; X6y(ov "ei os e[iE fv xt? 

30 dirooei^ei 6'vxa xal ■jroXXd, xt {)au[iaax6v, Xi-j-tov, 6'xav [iev pouXT^xat TroXXd 
d-ocp9jvat, (Os fxepa [i£v xd £7rt 0£6td [iou laxtv, sxEpa os xd £7r' dptaxspd, 
xat £X£pa [i£v xd 7rp6ai)£v, exepa oe xd 6'Tctai)ev, xat dvto xat xdxto toaau- 15 1 2ocpi3T^ p. 251 A 3 X^YOfiEv Plato: oe d \xh D: '///£' e^ [^^^"^ E^: ye* s? [iev E^: e{ 

fiiv F: om. a, qui [xev add. post d'v8pto7rov axxa a: ccjTa (sed del. et in mrg. yp. 

aixta) D : arxta E : aux F 4 auTtjj aF : auTwv DE 7 auTo DF : xal auTo aE 

TToXXa ante xal habet Plato: xat om. a 8 dXrjilTj 51 E 9 TrapEaxaaafxev E d 

Xa[3^a»at DEF: l7:tXap^a9ai a: dvTtXap^aOai Plato 11 iuJovTE? D 12 yap om. a 

^aTro-joa-zfjatv, Iviote Plato 14 Oau[ia7.oai E' IG Ta siorj dXXT^Xuuv a auTa] 

a-jTdc D 18 a'JY7.pia[v E Ev yivEa&at F: Sv y^yvEa&at a: iyYivea&at DE 

19 TrpayiidTiov F 20 tov .... (lac. IV litt., in mrg. C^Tet) if lauTOv F ov F-: 

fijv F' 21 oTTOt E 22 StoTtEp Ta d'XXa §v pouXd(j.evoe E ovTto?] ovto? D 

24 ^vTt] oTt E 26 T(S 7rap|iev(Srj a 27 tw ajT(L E 29 X6f{a\ Parmen. 129 c 

30 TroX/.d F: zoXXou; aE: oljl. D 31 dTtocpafvetv Platj COLctOe SDIPLICn IN PnYSICORUM I -2 [Arist. p. 185 ^ 25] 101 

TO)?* TcXVj&OUS "^p oTlXOd {J.£T£/(0* OTaV OS £V, epEl 6)q kTZTOL fJLSV 0VT(OV 8^? 22^ 

eifii av&pa)T:os, [XETs/tov xoil tou svo?. (Sots «Xtji^Tj d7:o(paiv£t dfxcpoTepa. 

sdv ouv Ti? ToiauTa £-i/£ip-() TToXXd xal cV TauTo d7:o(paiv£tv , Xi&ou? xai 

^6Xa xai Ta TotauTa, ti (pT^aofxev auTov iroXXd xat £v dTuoostxvuva', ou t6 

6 £V TToAXd 0!jO£ Td TToXXd £V, ou5£ Tt dauaaSTov Arjct, dXX' d~£p dv irdvTc; 

6}XoXoYOr[J.£V • sdv 0£ Tt?, VUV Orj £-j'U> EA£"j'OV, -poiTOV [JL£V OtatpTjTa'. /OJpts 

auTa xaii auTa Ta £tor| , otov oixotoTr^Ta t£ xat avoixotoTTjTa xat -kr^m^ 20 
xai £v xat aTacttv xat xtvr^atv xat -dw-n. xa. -rjiaoxoi.. £tTa £V £auToT? TauTa 
ouvdix£va au-j'x£pdvvua&at xai otaxptvEaOat d-ocpaiv/j, dyatixr^v dv i'(<D •('£, 

10 Ecprj, OaufxaaTu)^, m Zi^vtov." opdc ouv oTt to jxev ev toic ata&rjTotc t6 
auT6 £v xai TroXXd ^Tvai ouo£v OauixaaTov cpr^atv, (oaTtEp ouoc t6 oixota xat 
dvoixota* t6 o£ £v toT? voEpot? Ttapao£iY[xaat toutojv £7rto£r?at Tr;v TotauTr^v 
[xi^tv xai auyxpaatv, 07C£p auTo? sv 2o<ptaT'^ TusTroirjxs (ptXoaocpou lotov Xe- 25 
"Ctov, TOUTO dv £trj TToXXou Xo^ou dctov. dvd'(y.ri '(cnp -zr^^ t£ £V(oatv Trjv 

15 dau-c/uTov xat Trjv dotda-aaTov otdxptaiv t(J5v stotov O^daaaUat tov TauTa 
dT:oo£txvuvTa. zr^q ouv diropta? TauTr^?, 7:5)? t6 auTo ev xat TroXXd saTtv, . 
£/o[X£v xai 7:apd nXdT(ovt -dz Xua£t?, Trjv jxlv eiri tSv vo£p(ov £i6(ov iv 
2o<ptaTfj X£70[x£vr^v xat t6 [X£V £v xaTa Trjv dvTi[X£i^£ctv ([xdXXov 6£ Trjv 
TauTOTr^Ta xat £V(oatv xai>' rjv IxaaTov ou [xovov [X£T£/£t Tuiv dXX(ov ou6£ 

20 [xovov TauTov laTtv £X£tvot? d)X rjV(oix£vov 7:p6; auTa iaTtv £v IxaaTov 30 
TrdvTa, 07:£p 6 £V nap[X£vt6Tfj ^(oxpdTr^? £7:t6£t/i}r)vat po6X£Tat), 7:oXXd 6£ 
xaTd Tr)v lauTOU t^toTr^Ta ixdaTou &£(opouix£vou • dtXr^"^ ok £/oix£v £7:1 t(ov 
ata{>r,T(ov £v llapjxEvtorj Xuatv xaTd Trjv t(ov ^^apao^fy^xdT^ov tou t£ £v6; 
xat T(ov 7:oXAa)V iv t(o auTtu [X£i)£ctv. 

25 'H 05 Tou 'AptaTOTiXou; Xuat?, r^v 6 flopcpupto^ £;£cpr^v£v, laTt [X£v 

£7:1 T(ov ata&r)T(ov xal auTrj , Y^VETat §£ xal d7:6 Tr^; t(ov 6'vt(ov otacpopd? 
ou auv(ovuix(ov ovT(ov dXX' (b; dcp' ivo?. xal otd touto r; ix£v ouata xai)' 35 
lauTrjv ucpEaTdvat 7:£cpuxuTa xal otd touto u7:ox£tix£vrj [X£V£t 07:£p iaTt, xal 
6t' auTrjV £v t6 oXov Td 6£ auix^^pr^xoTa r^ id [x£pr^ 7:£pt Tr;v ouatav xal 

30 t6 oXov ucp^aTr^xoTa xaTd t6 ^^XtjOo; 7:ap£/£Tat, ou tou ivo? ^iXr^Ouvo^xEvou, 1 Ev ^pei om. in lac. (in mrg. ^r^ziC) F (xev ovtcuv D: |xev<)vT(ov aEF: Tjtxtuv ovtouv 

Plato eis v(iii Plato 2 akr^^ Plato: a [xt) i)^ aDE: ora. iu lac. F 3 gv 

aF: ^v D: om. E xauTto D: TotuTa Plato sed cf. v. 1 1 4 t( ora. Plato 

Ev — Ta TioXXd om. E 5 Xcyctv Plato fi (] 075 F 8 xai ev om. 1) : xai t6 

Ev Plato elTa Plato: /^ Ta libri eaoToT; D: aJToT? aEF TauTd E 

9 d-ocpatvci E' dYai(jLT|V E-': dYoi,u.TjV F(? E'): dyafj.at D £7(0* d fE F 

10 EcpDrj D i)aj(j.atiTrj; F w uE: 6 DF OTt om. a 11 t6] Td aF 
12 TouTOV D 14 £v(ogiv xai otd t)]v doidaTraaTov E Ifi post ttj; add. auTfj; aF 
;r(L;] oTt aF t6 Sv auT6 h ¥ 17 Tiapd om. F ttjv |i.lv D: ei [jev F: iXXr^w [i.£v 
aE 18 xai om. a 20 eSTtv iv ^xeivot; E £v ExaSTOv D: exaSTOv ev aEF 
22 dTil DE: om. aF 25 6 aD: ora. EF 26 auTT) DE xat (post Se) om. E 

29 oid TauTTjV a 30 7:Xr|i)uo[j.^vou E' 102 SDIPLICU IN PHYSICORUM I 2. 3 [Aiist. p. 185^25. 186 »4] 

(ou 'j-ap 7rpo3Tii)rjat ~i Ixsivto T(o [xyj 6uvaC(i>ai xaijTa xai^' lauTa uTcoaTTjVat), 22r 
aXX' orov uc5ii|x3V73 ti; tou ovto? uTroGtTasi? laTiv tj TcsTrXyj&uafxsvTj • ou ^ap 
TTaTCXTj&uvTat sx TotouTtov £va'8a)v Yj ouata. xat iTTiaTr^aai actov, oTt tj Xuat? 
auTTj xat TTjv aiTiav TrapiaTr^ai xaXo)?, ot' tjv ou TTopt to Trotov y] ouata, 40 
5 dW.d To -otov TTspl TTjv ouatav, xai Toot [xsv ouata, Taol os au[j.p£(3/]xoTa. 
dW.' £1 xat Ta Y^VTj xat Ta ^iovj xat Ta au[i.p£prjx6Ta 0£UT£pa t^? dTojxou 
ouata; saTtv u)? £v Ixsiv^j ucpoaTwTa, Tt dv £03 xai)' auTrjv f^ ocTOfxos ou- 
aia X<opU TouTu>v O^wpouixsvrj ; 2Lu)xpdTrjs "jdp dvsu dvi)piu7:ou xat Qu^oo 
xat TU)V (b; ^lfoxpdTr/.' au|X7:Xr^pouvTU)V aufx^^prjxoTwv 7:co? dv strj, £t outu)? 

10 0£UT£pa TauTa u)? Ta [xipr^ 0£UT£pa tou oXou xaiTot aujxTrXr^puiTtxd tou oXou 
ovTa; saTt ydp xat TauTa |X£prj Trj? aToixou ouata?, aufxcpoprjTr^^ ouarj>? xat 45 
xaid TOUTO ouatu)(X£vr^?. 610 ouO£ 7rapdo£t7}xa 7rp(OTOupYov t^? tu)v dTotx^ov 
laTiv oXoTr^To?, oti xaTd auixcpoprjaiv u^iaTrjx^ TauTa, xat yj ^oyji 7tv(iE)ax£t 
auTd xaTd Trjv d7:o -fp aiai>f^a£U)? 7TXrj-(f^v Tf^v auvopoixrjv auTuiv eig £v6? 

15 vorjtxaTo? auaTaatv T:popaXXofX£vrj. 

p. 186a4 Tov T£ orj Tp67:ov TouTov £7:touatv douvaTov cpaivsTat 
Ta ovTa £v £Tvat, xai ez tov £7:t6£ixvuouat, Xustv ou )(aX£7:6v £(o? 60 
Tou £1 t6 y£v6[X£vov z'/ti d^jyr^v d7:av, oTt xat t6 [xrj y£v6[X£vov 

OUX £/£t. 

20 TfjV xaOoXtxf^v dvaipaatv xr^q uTroOsa^o)? 7:poXaP(ov, Tva [xrj Sox^ 8td 

aaOp^Tr^Ta Tuiv 7:aptaTa|x£]v(ov auT-^ X^ytov IXlyy^a Uat , [xsTsiat Xot7:6v £7rt22v 
t6 xai Tou? Xo^ous 6t£X£Y/£tv auTou; ofg 7:taT£uovT£; tv d7:£cprjvavT0 t6 ov, 
ou t6 o^Y^xa otd toutou 7:taTou[x£vo? , aXka tou? £x t(ov Xoycuv d^ropsTv 
dva^xaCoixlvou; 7:apa[xui}ou[X£vog. £t yap >'-^'^ xa{)6Xou t6 86Y|xa dvaTpa^rf 

25 xat ot xaTaax£ud^ovT£? auT6 Xo^ot ^taXuOsTsv, dvavTtpprjTU)? Xot7r6v fj dvTt- 
x£t[X£vrj 66;a p^pat^oOr^a^Tai. £t Ydp t(ov dvTtx£t(X£V(ov Tt; ^^ dvaax£urj 7rpo- 5 
ri'(rjO]iivrf, auTrj xaTaax£uf^ xaTa au\i[iz'^rf/.o; Tuiv dvTtx£i[x£V(ov Ytv£Tat" &gzs 
dvatp^OsvTo; tou £v ^Tvai t6 ov t6 TroXXd ^Tvat xaTaax£udC£Tat. out^o? 
-,'dp xai 6 Zf^vwvos X670? 6td tou Seixvuvat TroXXd dro^ra £7r6[X£va toT? 

30 TToXXd Td 6'vTa XE^ouai por^Ouiv -(o ITap[x£vt6T{j £v XlyovTt t6 ov ou otlXaOe 
t6v ^wxpaTr^v. ou }(aX£7r6v 61 Xustv tou? X^^ou? auTuiv cprjat, 6t6Tt 1 Trpoxi&Tjat E* xaiT sauTa EF: [xe!}' kwjTu D: •/ai}' auta a 2 TieTiX^&UTat aEF 

5 To TTOtov Tiepi TYjv 0'jai'av DE : Trepl ttjv ouaiav t6 ttoiov aF xat om. F t6 oe E' 

8 au)xpaT7) aD 9 ttXtjpouvtiuv F d aF: om. D'E: yj superscr. D'-' 11 xal v.aTa 

xauTa a ouaiav, sed ooarjs ex mrg. in textu corr. F" 13 xaTa tyjv E 14 eJ; 

super add. F 15 post TrpoPaXXo|xevY] add. (dXX' in\ to. e^rjs Toii) dptaTOTeXrjs iTeov 

(dXX — Toii obl.) D. sed carent clausula aDF 17 -/aXeTK^v reliquo leramate omisso F 

18 tk t6 E to Ytvo[j.£vov DE 20 iva aF: v.al "va DE 22 ot E 24 dva- 

TparTj libri : dvaTpaTretVj Torstrik sed cf. v. 26 26 d ydp F : t) y«P aDE Tt? el D : 

-zii ri F: Ttaiv aE: correxi cf. p. 84, 11. 105,8. 123,23 f. 27^16, in Epict. p. 80,30 
Didot. zpoTjYO'j[j.i sic F 27 auTTj aF SIMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 «4] 103 

0£i?£t xd T£ XT^txijiaTa ^zuoTf y.oCi xa a/Tj(xa-a luiv aufiTrXoxtov aauXXoYiaxa. 22^ 
fiaXXov 6£ atxiaxai xov McXtaaou Xoyov , o)? ^ipir^xat xat -poxcpov , -Jj oxt lo 
7:p6? xoi; aXXot; xai airstpov ouxo; x6 ov 'fr^aiv, r^ oxt ouxo; iji£v xat xa 
XY]|x[i,axa 6ox£t Xajj,pa'v£tv t}/£u6rj xal aauXXoYiaxtos auvxt&evai "ki-^uiv si x6 
5 "/svofj.cvov ap/Tjv £/£[, x6 [xrj y^vo[jl£vov oux £/£i «p/rjv olov xtjv 
dvatpsatv d-6 xou £7:o[X£vou irotoufi^vov XEy^tv 'x6 ixrj dp/Yjv £/ov ou "j'£- 
Yovsv' • oux«)? -yap 6 6£ux£po? xpoiroc xtov u~oi}£xtxu)V auXXoYiaixuiv auix- 
7:£pat'v£xat. 6 6£ rTap;x£Vt6rjc xiUrjat }X£V xd; irpoxdaEti; ev xd;£t, £7ricpEp£t 
OE ou x6 E7:o[X£vov xaic ^rpoxdasat au|x7:Epaa[xa dlXd xi d^XXo Xeycov 'x6 15 

10 7:apd x6 ov oux ov, xo oux ov ou6£v' xat [xtj £7:dY(ov x6 *7:apd xo ov ou- 
0£v', 07:£p £7:£xai, dXX' *Ev dpa x6 ov'. dXXd xauxa [xev uaxEpov Teu^exai 
Paadvou. 

Nuv bk xov MsXiaaou Xoyov i6(o[X£v, rrpoc ov 7:p6xepov u7:avxd. xot? 
ICdp xtov cpuaixtov dcta)[xaai /prjad[x£vo? 6 MEXtaaos 7:ept Ysveaswc xat 

15 '-pOopd? d'p/£xat xou au^Ypdixixaxoc ouxu)g. ''Et [xev [xr^5£v saxt, 7:£pi xouxou 
XI dv XE-ptxo u)? ovxo? xtvo?; £i os XI Eaxtv, rjxot ytvo^xEvov saxtv r) dst 

OV. dXX' £t Y^VO^XEVOV, 7]T0t £$ OVXOC 7] £$ OUX OVXO?' dXX' OUX£ £X [Xrj 20 

ovxoc otov x£ "(EVEaOai xi (ouxe dXXo [xev ou6£v ov, 7:oXX(p oh [xdXXov x6 
d7:Xu)C ov) ouxE £x xotj ovxoc. Eir^ Ydp dv ouxu)? xat ou Yivotxo. oux dpa 
20 7tv6[x£v6v saxt x6 ov. det ov dpa eaxtv, ouxe ^&apr^aExat x6 ov. ouxe 
^dp Ei? x6 [xrj ov oi6v xe x6 ov [x£xa|3dX>.£tv (au-jyu)p£Txat "j'dp xat xouxo 
U7:6 xu)V cpuatxuiv) ouxe Etc 6'v. [XEVot -ydp dv 7:dXtv ouxu) "jE xai ou (p{)£i- 
potxo. oux£ dpa Y£-j'ov£ x6 ov ouxe cpi)aprja£xaf aEt dpa fjV xe xal eaxat. 
'AXX' £7:£i6rj x6 "C£v6[XEV0V dp/r|V £/£t, x6 [xrj -j'£v6[xevov dp/rjv oux £/£i, 25 

26 x6 6£ OV OU YE-j-OVEV, OUX dv £/0t dp/fjV. EXt 6£ XO Cpi}£tp6[X£V0V XeXeUXTjV 

E/Et. £t 6£ XI eaxtv dcpOapxov, xeXeuxrjv oux e/ei. xo ov dpa d'cp9apTov 6v 

XsXEUxfjV OUX £/£l. TO 6£ [XTJTE dp/fjV E/OV [xf^TE TcXEUxfjV dxEtpOV XU^- 

/dvEt 6'v. d7:£tpov dpa x6 6'v. Ei 0£ d7:£tpov, ev. et -j'dp 6uo Eir], oux 

dv 5uvatxo d7:Etpa sivat, dXX' l/ot dv 7:£paxa 7:p6? dXXr^Xa. d7:Eipov 5£ t6 

30 6'v • oux dpa 7:X£t'u) Td 6'vTa • £v dpa t6 6'v. 'AXXd [xfjv et sv, xat dxtvr^iov. 

t6 -cdp £v o[xotov dEt eauTu)* t6 oe oixotov out' dv d7:6XotTo out' dv 3 elvai t6 ov ouxoc cprjOtv a xoc om. a 4 i\)z<Mri ooxeT Xa(i.(3ave[v D: ooxet if^euor) 

Xo(ji.pctvetv E 7 auXXoYta|xdiv om. a a'j|jL-£pa3[j.a E(I) obl.): t6 au[xr. aF 

11 T£'j?CTai ^aactvou E (obl. D): oriline iiiv. aF K) dravTa E 14 .MeXiaao; 

§§ 1 — 5 p. 186 Braud. 16 Ytvo(j.£vov libri: Y£vo|j.evov Melisso reilcleut.liiin vidit Torstrik 

cf. [Ar.] de M. X. G. p. 974 "2 17 d Yevo'|j.evov D: zi ytvdfxevov aEF ojx] 

(XT) a 18 TroXXijj o^ [xaWvOv] conciuuum erat ouTe t6 aTtXu)? ov 10 -jlf- 

votTo a 20 det — t6 ov om. F ouTe ydtp (pOapTJacTat D. fortassc o-jSc cpSapV)- 

acTat 22 jj^vct y^^p «v oOtu) TrdXiv (om. yc) D 25 To'oe ouv ou F lcgendum 

videtur oijx dpa cyct dpyT^v 26 t6 ov — oux £-/£t om. F 2i) dT:£ipov E 30 TrXciaTa 
dvToE 31 t6 ydp '£v ov a dTioXoiTo aF: dTtdXXotTo DE cf. § 11 p. 111,20: Melisso 

reddendum ciTroXXuotTo out' dv] oute p. 111 , 20 104 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^4] 

aEiCov -jivoiTO ouTS tj.sxaxoa[x£oiTo otJTc ah(cX ouTS aviaTai. d •^d.p Tt tou- 22^ 
Tu)V -a'(J/oi, oux av sv soj. t6 ^o^p YjVTivaouv xi'v/jaiv xivou|i,£vov Ix tivo? 30 
xat st? sTspov Tt [i£Ta(3a'XXst. ou&sv os r^v fTspov Trapa t6 ov, oux apa 
TouTO xivT^asTai. xat xaT' aXXov os TpoTrov ouocv xsvov laTt tou ovto?. 
5 To yap XiVov ouosv ecjtiv. oux av ouv snrj x6 '^z [xr^oiv. ou xivsrxai ouv t6 
ov. u~o/(uprj3at ^ap oux l^^si ouSafi'^ xevou ji.7] ovTog. aXX' ouos sis 
sauTo auSTaXrjVat ouvaTov. sitj "^ap av outcu; apaioTSpov auTou xai ttuxvo- 
Tspov. TouTO oh douvaTov. t6 *cdp dpaiov douvaTov 6[i.oia>? TrXr^ps; sivai 35 
Tip kUxvio. d/vX' rfiri xo dpaiov ^s xevoTspov Yi^vsTat tou ttuxvou * t6 os xs- 

10 v6v oux saTiv. st ok TrXr^ps? sSTt t6 ov r^ |j,v^, xptvsiv /pTj tw sisos/saUat 
Tt auT6 d'XXo r^ [iTi' st *j'dp [xtj staos/sTat, TrXr^ps;. st os siaos/otTo Tt, 
ou -Xr^ps;. ei oijv fiT] sSTt xsvov, d'^d'(Y.rf rXr^ps; sTvaf st os touto, [jltj 
xtvsrsOat, ooy oTt [xt) ouvaT6v otd TrXTjpouv xivsTa&at, o)? stti tu)v aco[j,a'Ta)v 
Xsyo^xsv, dXX' oTt Tiav t6 6v outs si? 6v ouva-at xtvr^Or^vat (ou ydp saTt 

15 Tt -ap' auTo) outs sic t6 [xtj ov ou ^dp saTt t6 [xtj ov." 40 

TauTa [xsv ouv dpxst Tuiv MsXiaaou (uc 7rp6? Tr|V 'AptaTOTsXou? dv- 

Tippr^aiv Td 6s X7j[x[xaTa auTou o)? auvsXovTt cpdvat TOiauTa* 't6 ov ou ys- 

•pvs* t6 [XYj Y-V'^H--V'^v ^PXV *'^^''' ^X^^' sirsiOTj t6 "ysvo^xEvov dp/rjv s/sf 

t6 [XTj £/ov dp/7)V d^TTStpov t6 dirstpov [xsO' STSpOU osuTEpov oux dv siyj, 

20 dXX' sv t6 0£ £v xat d'7r£tpov dxivr^Tov saTiv'. sv otj TouTot? Trp&Tov £u- 
Uuvst Tov TrpajTOV XoYOV xov XsyovTa, 'st to ysvofxsvov dp/Yjv £/st, t6 [xt] 
■ysvo^xEvov dp/rjV oux s/st'. xdv tout(i) TipaiTov [xsv sXsy/si t6 dauXXo- 45 
YtaTov, sit' auT6 t6 (}i£u6o? aiTidTat tojv Xr^[X[xdTa)v [xstCov ydp sv auXXo- 
Yia[x(» 7iTaTa[xa t6 xa^d t6 a/r^^xa tou xaTa Td? TrpoTdasi?. ar^[xstov os 

25 t6 sx [xsv a/7;[xaTo; Yj[xapTr^[xsvou [xr|8£TroT£ ^tvEaUat auXXo^ia^xov , sx 8s 
7:poTdasa)v '{/suOoiv 7tvsai>at, sdv TsUrjVat [xovov auY/(opr^i>(oaiv '6 dvi)p(OTto<; 
TTtr^vo?. t6 7:Trjv6v "(sXaaTtxov. 6 d'vi)pu)7ro? ^^XaaTtxoc'. t6 [xsv dauXXoytaTov 
£x Tou TTjv dxoXouOtav dvdTraXiv TJTCp i/p^v XapEiv TfjTidaaTo* ou -ydp sTce- 

Tat T(0 't6 YSv6[X£V0V dp/YjV E/£t' t6 't6 [Xrj Y£v6[XSV0V dp/TjV [XT) E/Et', 60 
30 dXXd t6 *t6 [XYj E/OV dp/TJV OU ^'SYOVSv'. EV '(dp TOI? auV7J[X[ASV0l? TOTS 6^17]? 

■?; xaTd dvTtaTpocprjv dxoXouOia, oTav t6 dvTtx£t'[xsvov tou stto^xevou Xap6vT£? 
eTr£V£Yxu)[X£v t6 tou riYjo\iivoo dvTtx£t[X£vov. Tr^? ydp irpoTda£(o? ttj? Xe- 1 -jlywono a dXy^ot et dvitj)TO Mullach 2 Trdayet E Sv aE: om. DF 

5 "zo ye] |j.T^Te E 7 ai)TOii a: lauTouD: auxoii E'F' dpatdxepov etiam in proximis 

aEF abxo\> D 8 eTvat TrXrjpes aF 9 xevtoxep&v D 12 ouv ^axt (xyj a 

14 xtv/jOTjvat DE: -/.tveia&ai aF 15 et? t6 aF: zk E: et? t6 om. D ou ydp — 

ov om. F 17 TOtaiJTa] Tayra a 19 oeuTspou Torstrik 24 t6 (post xaTa) 

om. a 25 (xev dx aF r;|j.apTr;[X£vov E 27 TTTrjvoe t6 TrTrjvov E: X{&os 6 Xi&o? 

aF (hic locus in D oblitt.) Y^XaaTix6s E: yeXaaTiy.oS aF (xev ouv a 28 YjTiep] 

rj a 29 Tij) To] T(3) D t6 (post t6) obl. D jjr) E/ctv libri: correxi 30 t6 

o 

t6 a: T(I) t6 E: t6 DF 32 tw r;you[j.£viu Torstrik cf. p. 105,5 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^4. 13] 105 

« 
■youarj? ' d av&ptoTro? eaxi, xat Oo^^v saiiv tj avTiaxpo^Tj ' et jxyj C^uov, o5- 22^ 
OE avdpojTToc', To 07] irp{OTov, To apa osuTSpov aXX' obyi 'st [xy] avi)po>Tro?, 
ouos Oo^^v'. waTS xat STrt tou MsXtaaou Xoyou o'(ir^q av r^v 7] axoXouilta, et 
t6 avTixsi'[j.svov toI sTrojxsvto Xa|5ovTsc 't6 ap/Yjv ixtj syov' auvT^Y<^Y"^[iSV t6 
5 avTi|xst'jj,svov To) 7)You[i.sv(p t6 'ou "^SYove'. xat r^v av t6 oXov toioutov 23"" 
*ei t6 YsvojjLsvov ap)(rjv Sy(st, t6 [xtj ej^ov apj^rjV ou Ysyove' t6 otj TrpuiTov, 
t6 apa SsuTspov. dW ouosv r^v touto T(5 MsXtaao) XuatTsXs?. st -('ap 
irpoaXr/^i}^ irpoTaat? rj Xe^otiaa 't6 oh ov ou ^syovsv', saTat (6) oXo? auX- 
Xo^taixo? 't6 ov ou -^sYove t6 [xtj ej(ov ap/Tjv ou Ys^ove'. xat laTi t6 

10 [xev a;(yi[xa oeuTspov, dauXXoYiaTOs 8o tj auCuyia, otoTt xav [xtj toatv aTro- 
cpa'aei; dXX' ex [xsTai>sas(o; xaTacpa'aet?, ev oeuTeptp a)(7j[xaTt ex ouo 6[xoto- 5 
ayr^[xovtov ou auvaYSTai Tt dva*j'xarov. Xap^bv os 6 MsXtaao? oti 't6 [xtj 
YSVo[XEVov dp/Tjv oux ej^et' xat TCpoost^as oti t6 ov ou ys^ovsv, outs ^ap 
iq, ovTo? ouTe ex [xtj 6'vto? auT6 ysvsa&ai ouvaTov', auvTjYa^ev oTt 't6 ov 

15 dp/7]v oux zysi . dXX' lato? spsi Tts OTt xal tj diro tou tj-j-ouixsvou dvTtaTpocpTj 
dXr)i)7]s saTt TroXXdxic, S''^' (Lv E;tadCst t6 e7ro[XEVov Tto yjYoujxsvcp* st "ydp 
d'vi}pco7ro? Ctpov XoYix6v Ovr^Tov, xat st [xtj d'vi)p(07ro?, ou Ctpov Xoytxov 
dvr^Tov. dXX' sTzt tout(ov (ov sXa^sv 6 MsXiaaoc ou ooxst e?taa'Cstv xdv lo 
-/dp t6 -j-svo^xevov Tidv dp)^7jv e/t[j ttjv xaTa t6 7rpd7[xa TrsTrspaa^xEvov ov, 

20 dXka To Tus7rEpaa[xsvov ou Tidv ye^ovev, (w? ^Xtos xai azXr^vri xat oupavo?. 
6 [xsvTot Euo7][xo? xai otd tout(uv T(ov Xrj[x[xdT(ov ouosv dXXo ostxvua&ai 
«pr^aiv 7] oTTsp s; dp^Tjs, oTt t6 ov diEvrjTov saTtv tj -('dp uYtTj; dvTiaTpo^pTj 
saTt 't6 [xtj zyov dp)(7jv dyevr^Tov eaTt, t6 8e ov oux e/st dpyrr^v. Xs-j'STai 
os ouT(og ''ou -cdp ei t6 Yev6[xsvov dp)^7jv s](Et, to [xtj y£v6[xevov dp/7jv 

25 oux s)(ei* [xdXXov oe t6 [xtj sj^ov dp)(7jv oux SYSveTO. out(o ■^'dp eTct t(ov 15 
d7to<pdae(ov fj dxoXouO^jai? YiveTat. dvsvr^Tov ouv auT(p -^tvsTai t6 ov. ou 

p. 186al3. EtTa xat touto dT07rov t6 7ravT6s eivat dp)j7jv tou 
Trpdy^xaTo? xai [xyj tou yp6vou, xat -j'evsas(oc [xtj ttjc d^rXTjc dXXd 
30 xat dXXoKoasto?, (ua^rsp oux dOpoa? Ytvo[xsv7jc [xsTapoXr]?. 

Aei?a? t6 t^s au^xTrXoxr^? dauXX6-j'taTov scpsc^? to i{;euoo; otapdXXst 
Tuiv Xr|[x[xdT(ov, t6 auv7j[x[xevov akicofxevo? t6 * t6 -^sv6[X£vov dp)^7jv s)^st' , m 1 •/) (ante dvTiOTpocpfj) om. a 2 ou/i] ou t6 E 3 civ post dxoXouSfe a 

5 TOtouTOv] ouT(oc a 7 TOUTO E: T0'JT(o D: om. aK 8 irpoaXrjcpBE^Tj Torstrik cf. 

p. 102,26 6 add. Tor.strik 9 t6 ov ou y^yovE his F (iu mrg. Ci^TEt): fortasse ante t6 ov 

repetendum ox v. 6 e( — ou Y^yovi 10 eiaiv l.)E otTrocpdvaEi? E 12 dvotYxaito; DE 

13 TcpoaoEf^cts D 15 tj om. D 10 dXTjUdis D 17 ou] ouoi I) 18 eXot^^E ixeXtaao; 

E (oblitt. D) 20 6 tjXio; xal rj acXi^vT] xai 6 oupavo'? D 21 Huot)(xos fr. 8 

p. 15,21 Sp. 22 ifj ydp aD: /j t6 E: ei ydp tj F 23 XeyETat] X^yEi a 28 t6 

TTavTo; — (XETaPoXTic (30) ora. F TravTo; oiea&at elvat ex Aristotulc u 30 oox] ouv 

xol E Y£vo(j.evTj? E 32 E-/etv lihri cf. p. 104,20 106 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 3 [Aiist. p. 186 « 13] 

• 
(u? dA.y3{>£^ 6-oTii>£;i.3vov fi.sv 1-1 t^? )^povixfjC, [i.£TaXa[xpav6fX£vov os eTit 23r 
TTJ? xaTa t6 -pa'(\ia dpyjiZ xal Trapa ttjv 6[i.(ovu[xtav a£ao^i{3[i.£vov. osov 
^dp TTjv xaTa tov ypovov dpjc/jv XapovTa o)? tu) yivo^xevo) TravTi uTudp- 
yrjoaav, scp' t)? xal tov Xo-jOv i-otVjaaTo 6 MsXiaao?, cpuXdcai TauT7]v £v 
5 T^ dro6£i;£t, 6 6£ TTjv xaTot t6 -pd-j'[i-a dvT £X£ivr^; iXa^^v, ojq 6rjXov £x 
Tou -poaXap^tv Tto 't6 [i.7) l/ov dp)^7)v' t6 dTtotpov sivat. dp)(rj i'dp r) 
[x£v Tt; taa/ui? t^j aiTta A£Y-"^^ <u? "^6 Tiotouv xat oi>£v rj xivr^at? xat t6 25 
kz ou xat r; uXr^, xai tbc t6 £i6o? xai 6 Xo-jo? Tf^? ouata?, Tipo? oe toutois 
t6 00 fv£xa xat t6 T£Aoc. xaT dXXov ok Tpoirov dp/Tj X^YSTai tou [xeys- 

10 Oouc, TjV xat -£pac -poaaYop£uo[x£v • xat £t'Ti [X£v l/ot touto, Tr£7r£pdvf}at ki- 
■yofx^v auTO, £t Ss Ti u::oT£i)£ir| (xrj l/£tv, dTiEtpov eivat cpa[X£V xat laTtv out(os 
dp/rj aTiYfx-rj fxev ■j'pa[x[xf^?, -j^pa^x^xf, 6£ £Trt7r£Oou, xal touto tou OTepEou* 
xal [X£pyj Ta -poJTa T-ijj Ta^et, otov xapota t) xscpaXrj tj ptCa* xat YOtp xat 
xaTa TauTa Tr^paivETat. dXXov Ss TpoTcov dpyrj X£Y£Tat Tf^? xaTa /povov 30 

15 £xdaTou "^Bviazui^ auTo? 6 /povo? £v (5 TrptoTco f]pcaTo Ytv£ai)ai, ov ouo£ 
opiaat paotov oid t6 stt' aTretpov 6tatp£T6v eivai t6v /povov. XEYSTai o^ xat 
xaT dXXou; TpoTrou? dp/rj* vuv os dpxouatv ouTot. t6 Tot'vuv ysvyjt^v X^yo- 
[X£vov xaTd Tf|V auvf^»>£tav aTrav [X£v tt^v xaTd t6v /povov dp/rjv l/et dcp' 
fjC YjpgaTo 7iv£ai)at, ^Tt? iaTt xat "Ysveasctt? ^^PX^J' °^X °'''^°'^ ^^ ^^^ '''^^°' 

20 t6 ~pd7[ia, dXXd Ta [x£v xaT ouatav Y'v6[X£va xat fj tout(ov Y£V£ats (ji- 35 
Ti? d-Xf^ Xrj'£Tat otd t6 xai)' auTd -(iv^ai^at t(ov xaTa Td; dXXa? xaTVj- 
•yopia; ou/ d-X(oc X£-'0[X£V(ov Ytv£aDat. l'(oxpdTrjC [xev -(dp auTo; xai)' 
auTov -,'tv£Tat, i)£p[x6v 6£ ou xai)' auTO, dXXd {)£p[x6v a(o[xa, xai (p(0T£tv6g 
dfjp) Td [X£v ouv xaT ouatav -civ6[X£va xai fj -C£V£atc auToiv l/et ou [x6vov 

25 TfjV xaxd /p6vov dp/7]v, dXXd xat diro [xopiou Ttv6c tou Trpd-cp.aTO? dp/£- 
Tat, (os f^ [x£v T(ov C<i>«iV d7:6 6[x'-paXou fj xap6tac, t(ov os cpuTuiv diro 
ptCtov, Tou 6£ ot'xou d7r6 t)£[x£Xiou. £7:£t6f^ 6£ xai Td dXXotou[x£va 7iveai)ai 
Xe-^STat xat '(i^vzai^ ti? eaTt xat fj dXXot'(oatc ("civeTat -^dp Xeuxov ex [xeXavo? 40 
xat i)ep[x6v ex <}u/pou), £7rt tout(ov oux akr^xikq oTt Trdv t6 Ytv6[tevov dp/fjv 

30 e/£t TfjV xaTa t6 Tzpa-^iia, dXX' Ivia xai d{)p6(o? xaD' oXa Td [xeprj auTuiv 
dp/eTai dXXotouaOai, (o? l/ei Ta irr^-cvu^xeva, (ov oux dTc6 Ttvo? [xepou? rj 
xaTa TfjV Trf|$tv dp/£Tai [X£TapoXyj, dXX' oXa dt)p6(o<; dp/eTat t^? Tr^$e(o? 
xat 7rpox67rT£t xaT auTfjv d{)p6(o? Tzdvxa, tou dOpoou (b? oi[tai ou t6 2 TTj; (ante xaTd) om. E xcKi 7i£pt E £Tca)vu[xiav a 3 ys^^cjij-evco Torstrik cf. ad 

p. 103, 16 4 f;;] ot; D 6 ex^'^ volebat Torstrik elvai aTiEipov a 9 xaT*] 

y.ai a 10 e/oi E: e/£t aF: locus oblitt. D 11 uTTOxet)-^ E ouxoj F' 

13 7.al xaxa EF: xaTd D: om. a 1.5 TtpduTtjj aDF : TTpcuxios E 18 xov ante XpcJvov 

orn. E 20 Td fi.£v] (xdvov xd volebat Torstrik 21 auTas D 25 tou post Ttvos 

om. E 28 X^yovTat E 29 d£p[x6v Ix 'jiuypoij xal Xeuxov ^/ (j.£Xavos a 30 xa&' 

;.' 

SXa DE: xa8o F: -/ad^Xou a 32 ttjv om. a dpyeTat — d&pdcos om. F oXa DE: 

om. aF rrfi tzr^^tmz om. a SIMPLICII IN PIIYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^13] 107 

dyfiovov orjXouvTo?, (x)? riopcpupios ■Jjxousc, xat Trsipaxai a/povov xaxaxsuaCsiv 23r 
xy]v aXXotuiSiv, dXXa xo 6ti.o5 TcdvxcDV xu)V [ispaiv. 7j ^dp 7rr|Ci? xal 6 45 
cpu)xta[j.6? xo5 dspo? oux d/povoc Yivsxai, dXX' s/si xtjv xaxd x6v j(p6vov 
dpj(r]v x68e xou /povou x6 [xipoc, dilpoa 0£ Tavxa Trda/si xd |x6pta x6 
5 irdOo?* ■}) oxiouv [xspo? dUp6(o? dXXoiouxai xat aux6 sir' dTistpov ov 
otatp£x6v xal ou xaxd }x6pt6v xt itpoixov Trda/ov, u); xat auxoc '\ptaxoxsXr]; 
£V X(5 Z xauxTj? x^? TrpaYfxaxsta^ 0£t?£i X^ywv ''ouoe oyj xou [X£xa,3£[3Xr^- 
x6xo? saxi xt 7rp6x£pov 8. [X£xa[:l£pXr^x£v" Ixt os aacp£ax£pov iv xtp x£X£'j- 5o 
xat'{p ptpXt(p xauxa Ylypacpsv " 6[xoi(Os 6£ xat lir' dXXot(oa£u); ^irotaaouv * 

10 ou Y°^P 2^ [xsptaxov £t; d-£ipov x6 dXXoio6[X£vov, oid xouxo xat t; d>J/jt'(oatc, 
dXX' di}p6a ytvsxat TioXXdxt? &av:zp rj 7rr,?ts". 

Kat 6 6£6cppaaxos oh ev x(o a Il^pt xivVjasu)? xauxd 7r£pt xouxou 
8oCdC«)v cpaivsxat. Xlyet 0£ oux(o?. "uTrsp 6£ xou xiv^Ta&at xo xtvou[X£vov 
xat xsxtvfja&at xo x£xtv7j[x£vov 6£tv dpa "^e sv6£/£xat )d'(ziv, o xat £7rt xuiv 

16 a(o[xdx(ov xaxd xy)v | dXXoi(oatv, (o; oux d£t x6 7)[xiau ^rpuixov dXX' ivtoxs^S^ 
di>p6ov Y^". otd 07] xauxa 7rdvxa Soxst [xv] xaXui? £tXr/^£vat x6 "^£^6- 
[xsvov 7rdv dp/fjV £/£tv xtjv xaxd x6 TrpdYfxa* (oaxs oux dXTj&fjc; f] 7rp6aXr^^{;tg 
7j Xlicouaa 'dXXd [xf^v x6 ^sv^^i^vov dp/f^v £/£i', xat fj xaxd xf^v dvxtaxpo- 
^f^v 6£ Ytvo[X£vyj Trpoxaat? f^ XEyouaa 'x6 [xt] y£v6[l£vov dp/f,v oux £/£t' ou 

20 [x6vov xaxd x6 stoo? xfj? dvxtaxpocp% f,[xapxf^a&at 6ox£i d7r6 xou fj^ou- 5 
[XEvou YivoixsvT], dXXd xat auxrj (|»£U07j? sivat, £i' xt? 7rdXtv xf^v dp/f^v xaxd 
x6 7rpdY[xa Xd^ot dX>.d [xrj xaxd x6v /povov. ^Xto? y<^P "''^'^'^ azXr^vri xat 
oupav6s xat xd ev oupavu) xat aux6? 6 oXo? x6a[xoc, ar^ivr^xa. 6'vxa xaxd 
x6v /p6vov, l/Et o[x(oc dp/fjV xfjV xaxd x6 ^rpdy^xa 7r£7r£paa[xeva 6'vxa. xat 

25 nap[X£vt'o7js 6£ dY£vrjXov aTrocpatvcov x6 6v 

[X£aa60£v iao7raX£s izdvx-^ 
TroieT* x6 Se xotouxov TrETrepaapivov 6v dp/Yjv l/ei xtjv xaxd x6 7rpd*j'[xa. 
(Saxe d[xcp(o ?|/£uo£i? at Trpoxda^t?* os^^txxat 6£ xai x6 a/fj[xa dauXX^ytaxov. lo 
Kat xauxa [X£v xaXui^ 6 'iVptaxox^Xr^? dvx^tpr^xs, 7rp6? x6 cpatv6[x£vov 

30 u7ravx(ov. £7r£t Se aocp6; dvfjp MeXtaao?, (oc xotouxou /pf^ xat x^? evvota'; 
axo/aC6[xevov xd l7ra/i)£vxa auxul e^xXfj^xaxa dTroXuaaaUat. xal oxi [x£v 1 («s 6 7rop;p6ptos a ex Porphyrio etiam priora repetivisse videtiir cf. p, 10, 25 sqq. 

3 xov om. a 4 to'o£ — jx^pos] i. e. Ev Tt xa&' SxaOTOv [x., — oTtouv tou 67vOu [XEpo? couiciebat 
Torstrik 5 aTretpov ex corr. E G ti rptuTov om. F' (add. F-) 7 Z c. 5 

p. 236^27 TauTTfjs — 7rpaY[j.aT£(a;] t^? cpuar/.^; dxpodScO); F otj om. D 8 eaTt 

To a 8] ov D TeXiUxato,) PtpXtto c. 3 p. 2.531) 23 g oTiotaaTroTOuv Arist. 10 eij] 

tu; E 11 dXX' om. E 12 eeeJcppaaTos fr. 26 b lll 226 Wimiii. cf. Useneri Aualecta 

Theoptir. p. 5 ta lihri: orxdTtu a: a tacite corr. Useuer 1. c. TauTa DF: Td auTd E: 

Td auTa TauTa a 14 dpa scripsi: dpa libri 16 TtdvTa TauTa a y£vo'(i.£vov hic 

et iu proximis Torstrik cf. p. 103,24. 104, 18: yivo'(i.£vov coustauter libri cf. Thuroti Alcx. 
d. sensu p. 426 18 Ytvo(j.£vov libri rj (post xai) aE: ^ D-': om. F 19 yivo[X£vov libri 
21 Yivo(x£vT] D: y[vo(j.£vov aEF 22 Xdprj a 23 oXos b xoaixo; aF 24 6ij.ot(os E 

25 ov ED cf. Parm. v. 101 K., 105 St.: ^v aF 26 (x^aaoaEv a (Parm. v. 103 K., 107 St.): 

(j.Eaoft£v DEF {aoTraXei iu corr. E (obl. loc. D) 27 toiouto a 29 6 (post 

xaXws) om. F 108 SmPLICU IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 a 13] 

ou ocotxctTtxov iXd^i^oLvz To ov, OTjXov £x xo5 dtxivyjTov xai d8iat'psTov «uto 23^ 
Ocixvuvai Tuiv aujixaT(jov svap^jTj ttjv xiv/jaiv xai tyjv oiaipsciiv iixipaivovTcuv. 
6t.)X dvTt ijLSv Tou aia&r^Toiji xat oiaaTaToti to "j'2vrjTov irapaXaixpa^vEt, uiaTrsp 
xai 6 -apa nXa^Ttovt Ttjxato? Xi-^uiv "ysyovsv opaTo; ^ap dirTo? xi iaTt 15 
5 xat acoaa E)^u)v", dvTt 6s toG vor^Toij xal dtxcpou? t6 d*j'£vrjTov, 6jg xat 
TOUTO TrdXiv 6 nXaTwv " Tt t6 ov dst , Ysvsatv Ss oux ^/''jv" . oTav ouv 
XsYrj t6 *j'svrjT6v dpyr;v £/£tv, to ataOr^Tov (pvjat xat otaaTaTov aTS irs- 
pavi)£v dp/rjv ^'/s.iv xat Tripa;* ou ^dp iaTtv dcTrsipov aoijxa. xai auvTi- 
ihTai xat Euor^[xoc, oTt xdv £-' ctXkoiv Ttvuiv oXtyujv ■y^vyjtujv oux £iatv 
10 dp/at ai xaTa to -pdYjxa, dX>/ £'^' ou ar^ [xatvojxsvou Xaixpdv£t MsXtaao; 
Etat. 7pd'f £t 0£ ouTU)s " dXX' iau>? oXtyuiv jxev oux Eiatv dp/ai, scp' uiv oe 20 
XatxpdvEt EuXo^ov slvat. 6t6 touto «xev •irapa/u)pr^T£ov, Trjv 6£ dxoXouDyjaiv 
£7rtax£-TEov " . OTav OE 6 MEXtaao? ETrtcpEpiQ "t6 [xrj •'j'£v6[x£vov dp/rjv oux 

l/£t", TOTE XE^St OTl TO OVTO)? 6v dtXEps? EaTt xai OUTE dp/YjV OUTE TeXeu- 
15 TTiV E/El* 816 Xat d'Tr£tpOV. xat 0UTU>; OUOETEpOV TU)V dclUJixdTUiV tj;£u6u)? 

ED.r^Trrai. xdv '(drj iaTtv di)p6(o; Ytvo|x£V7j dXXoiwatc, ixdXtaTa [xev £t xal 
TrdvTa Tot [xEpr^ d[xa dXXotouTat, dXX' ou/ d[xa Trdaa r; dXXotwai? YivETat, 
dXX' £/£t xat auTTj dp/r^v xai xEXEUTr^v. lirEtTa xat £v t"^ dXXotcoast t6 25 
dXXotou[x£vov ou/i 7) Xeuxottjs EaTiv, dXXd ib a(o[xa xaTa tyjV XEux^Tr^Ta. 

20 t6 6i a(o[xa dp/rjv £/£t xat -£pa; t6 dXXotou[XEVov xat y^vojxevov ou't(o; 
(b; dXXoiou[X£vov. xat xo dyEvr^Tov oe xaTa touto t6 ar^[xatv6[X£vov dXr^\}S)q 
srprjTat dp/7)V [xrj £/£tv, d6tdaTaTov xat d[XEpE; u7rdp/ov 6 ydp oupav6? 
xai oOE 6 x6a[xoc TroXXuiv xat [xaxapt(ov T£Tu/r^x£ Trapd tou -(£Vvr|aavTO?, 
drdp xEvotV(ovryX£ *|'e xai a(o;xaTo;" 6t6 [xspr^ l/Et xai dp/rjv xat teXo?. to 

25 Se d^Evr^Tov t6 ov Elvat xat 'AptaTOTEXrj? au7/(op£i xat auT6 t6 o^Yfi-a 30 
datxEvtCtuv xai Tr)v MEXtaaou TrEpt tou o^^^xaTo? dTr66£t?iv. xai Euorjtxo? 
6e t6 dTrXuis ov dYEvr^Tov Eivai auY/(opEt Xeyujv "t6 [xev ydp dirav t6 ov 
d&poov fxrj iftv£a&ai xaXui? I/ei auY/(op£Tv, l7r£t6rj ou/ oiov te Ix [xrj ovto? 
auTo Yt'vEai)af dXXd xaTd [XEpo; "(ivEaBat iroXXd xat cpt}£tp£at}at EuXoyov 

30 6rjTrou iaTt xat 6p(o[xEv touto". xai out(o; [xev ai TrpoTdasi? iXrjcpilrjaav 
dXrfiisiq xai rj dvTtaTpocprj 6£ ETct Tuiv iCtaaC^VTcov ou x(oXu£Tat diro tou 35 
rjYoufXEVou "j^tvEadaf (oq oxav £i'7r(u(x£v 'ei dvOp^oTros iaTt, xat C^Sov Xoyix^v 3 7:afjaXa|xPav£t] primum a add. D- 4 Tfjxatoc p. 28b 6 IlXaTcuv Tim. p. 27 D 

eytov F' 8 daxtv ocTietpov atii|xa DE: laxt atJ5[xa ocTretpov aF 9 6 euoTjjxos a 

-/av DE : y-av xai aF 10 lcp' ou a ex v. proximo : dcp' ou DEF 1 1 ouxtus fr. 9 

p. 16,21 Sp. [xev (JXtYtov D 13 to (xrj ytvo'(j.£vov ^Trtcpeprj D iftvd(X£vov libri 

cf. p. 103, 24 14 t6 (post oTt) om. F 15 'ijzi oute TeXeuTT^v a xat (post oto) 

om. E 0'J0£ lT£pov utvid. D' 17 atj.a (post (jiprj) E: om. aF (loc. obl. D) 

dXX' cf. Thuroti Alex. d. sensu p. 432, 10 r) om. D 21 touto t6] toOto D' 

24 a-jTdp E t6 scripsi cf. v. 28 : oTt libri 25 elvat DEF : i<3Ti a 26 ivaa(x£vi- 

Cwv a 6 £'jorj(j.os a 27 X^yojv fr. 9 p. 17, 14 Speng. 28 d9po'ov DEF: d&pdtos 

a: delebat Torstrik fvda^ai Torstrik ey^t E: eyetv aDF 29 ytvea&at 

(post a{)T6) D : Yev^oSat aEF post a'jT6 Y£v^a8at iterat xaXtL? 'iysi auy/topelv deleta E 

32 xal (post loTi) aF: om. DE SIMPLICII m PHYSICORUM I 3 [Aiist. p. 186^13] 109 

DvTjTov saxi', zat 'st (jlyj loiTiv av&pa>TCOs, ouos Ct5ov Xoyixov Ovr^Tov'. st 23^ 
Toivtjv To Y£V"/]Tov E^iaaCei irpo? to ap^TjV £)^ov xat tsXoc, ouoev Siacpspsi 
xat aTTo To5 riYou[j.£VOU avTtG(Tp£'];ai. l^iaaC^t yap xai to aY£v/^Tov t(o ao- 
/yjv [J.TJ l)^ovTt, ouxsTt Tou xaTot Tov oupavov xat oXojc toc aiota aiu[j.aTa 
5 TrapaSstYfJtaTo?; evo^^Xouvto? '/jji-a?. aY£vrjTa Yap TauTa ou/ (oc afxsprj, aXX' 
wc [xr; aTr' ap/rp /povou YSYSvr^ixEva. 

'EYxaX£tTat o£ 6 MlXtaao? xat lug zri^; ap/^^? TtoXXa/a>; XsYo^xlvr^? 40 
avd x^? xaTa tov /povov ap/rj?, -^Tts uTra'p/£i T(5 ^svr^T^o, ty)V xaTa to 
7ipaY[xa Xap(i)V, ■^tis xat toTs d{)po(o;: [x£TaPa'XXouatv ou/ oizdpyzi. £otx£ 

10 0£ auTo; xat Trpo xou '\ptaTOT£Xou? T£i}£aa{}ai xaXai? oTt Ttav au)[xa, xat 
To diStov, 7r£Tt£paa[x£vov u-a'p/ov Trsirepaa^xsvr^v £/£i ouva[xtv xat oaov scp' 
sauT(o dst £V TsX£i /povou saTt, otd 0£ TTjv aEtxtvrjTov Tou TrapaYovToc 
sTTtaTaatav xat Iv dp/"^ dst saTt xat dioiov uirdp/st, waTs to xaTa [x£-j'£i)o? 
dp/r]v xai tsXo? s/ov xai xaTa /povov s/st TauTa xat dvdiTaXiv. to ydp 45 

15 dp/7]V s/ov /povou xat tsXo; ou/ d[xa Tiav laTt. 8io TrotEiTat [X£v Tr^v 
dTroo£tCtv diro Tr^s xaToc /povov dp/r^s xat T£X£UTr^?. dvap/ov 6£ outioc 
xai dTsXsuTr^Tov ou ''.pr^atv slvat o [xrj irav saTt, TOUT£aTtv o [xrj d[xa oXov 
laTtv 0Tr£p Tois d[X£p£atv uirdp/£t xai t(o ovTt dTr£ipoi?, T(o o£ '(z aTrXoic 
ovTt xat xupttoTaTa' Tto Y"^? ^-''vTt Trdv ixEtvo saTt. Xsyst os TauTa ou't(o; 

20 6 MlXtaaoc "ot£ Totvuv oux sysvsto, saTt os, dsi r^v xai dst laTat xat 
dp/Tjv oux s/st ouos TsXsuTv^v , dXX' dirstpov saTtv. st [xsv ydp sysvsTO, 50 
dp/y]v dv £i/£v (yjp^aTO -(dp dv •iroTS -jiv6[xsvov) xat TsXsur/^v (oTsXsuTr^as 
-^dp dv TroTS -(tv6[xsvov) • si o£ [X7]T£ rjp^aTO [xt^te £T£XsuTr^asv dst ts f^v xai 
d£t sOTat, oux £/£t dp/rjv ouol teX^utvjv ou -(dp d£t £tvat dvuaTov o ti 

25 [J-rj Trdv iaTi". xat oti [xev to "tcots" /povtxov saTi, orjXov oTt os 
"Ytvo^xsvov" To xaT' ouatav -csvyjTov sTirsv, 8 foj; dv -^ Ytv6[xsv6v lcTt xat 
oux 6'v, orjXov sx tou "sTsXsuTrjaE "ydp d'v ttots 'yiv6[xsvov 6'v" xai sx tou 
"ou Y°^P ^^^^ ^^vci.1 dvuaTov o xi [xyj Trdv saTi", (o? tou | dsl 6'vto?, 8 xai^^"" 
irav saTtv, dvTtxstjxsvou Tto -i^svyjT^o. oTt os waTrsp to ''ttots -csv6[xsvov" 

30 irsTrspaa^xsvov t^ ouaia: <prjat'v, o'j't(o xat to dsi ov aTrstpov Xs-|'st t^ ouat^x, 
oacpl? irsTTOtrjXSV EiTrtov ''dXX' (oairsp saTiv d£t', ouxcu xai to [xeyeOo? dirEtpov 
d£l /py; sTvai". [xeyeOo? o^ ou t6 6taaTaT6v cpyjatv auToc: -cdp dotaipETov 
t6 6v OEtxvuatv ''si ydp otfjpr^Tat, <pr|at', to s6v, xtvstTat. xtvou[xsvov 6s 
oux dv si'rj d[xa." [xe-j-siIo; t6 6tap[xa auxo Xs-j'st t^? uTToaTdascu?. oti ydp 5 1 xai (post loTt) aF: om. DE 3 y^P t6 a 8 tov E: om. aDF 10 xat (post a(I»[xa) 
om. E 12 TrapdyjVTo; (ov in litura) D 13 xaxa xo [x^yeilos D 1.') xrjv [jlev 

aF 16 ypiivou a 17 a[j.a om. F 18 otTreipo? D' '20 MeXtaao; § 7 

p. 190 Brand. cf. p. 29, 22. 41, 13. 31 eaxi te xal dd -^v p. 29, 22 22 xal — Ytv(5|xevov 
(23) om. D^: in mrg. rest. sed obl. D- TEXeuTTjae (teXcuti^v i om.) E 23 Ytv({- 

(levov aE : Ytv(5(xevov ov F cf. v. 27 : y^vcI^xevov Melisso hic et v. 22 (iit v. 29) rcddeiidum cf. 
ad p. 29, 24. 108, IG zi] ote p. 29, 25 24 exet DE ut p. 29,20: e/ov aF ouSe] 

o'jTe D 20 t6 xax'] bizb xa-' F' 27 ^TeXe^Jxrjaev (oin. Y^^p) '^''^ ^"^ ^^- ^^^- 

aE 28 0'j aF: om. E: supra add. (fortasso ui.') D 32 ''iet a-etpov D 33 cprjaf 

§ l!') p. 190 Hr. 34 aim aK: dXXd E: obl. luc locus D (x^Y^'^''? oijv a 110 SIMPLICII IN PHYSICORITM I 3 [Arist. p. 18Gal3. 16] 

datofxatov sTvat pouXstai xo ov, sS-ii^Xcuasv stTrtov "si jisv ov eirj, Set auto 24r 
Sv Eivaf sv Ss ov Ssi auxo saijxa jxtj dyziv^\ xat lcps^f^c 8s ko dtSttp 
To a-£tpov xaTot ttjv oustav aovsiacsv stTTtov "dpj(r^v xs xat xsXo? s])(ov 
ouSsv ouTS diotov ouxs aTrsipov saxtv" wazt xo }X7j Ij^ov aTretpov laxtv. 
5 dTTo os xou d-stpou x6 sv auv£Xo-|'iaaxo sx xou "st fxvj Sv snrj, Trspavst Tcpos 
oXXo". xouxo os aixtaxat Euor^txo; w; dotopiaxcoc Xsyoasvov Ypdcpojv ouxto?' 
"ei 8s Stj au^j^j^wpifjasts xtc dVsipov sTvat x6 ov. otd xt xat sv saxai; ou lo 
-^dp 07) oioxt -X£t'ova, -spavsT ~rj 7:^6? dXXr^Xa. ooxst ydp xai 6 irapsXyj- 
XuOtbc XP^voc d'-stpoc sTvat -spatvtov -^6^; xov Trapovxa. Trdvxifj [x^v o5v 
10 drsipa xd -X£t'to xdya oux dv sTrj, stti Odxspa os oavsTxat £vos/sa})at. 
ypTj ouv otopt'aat, -tb; drstpa oux dv sTtj, st ttXeiu)." 

p. ISG-iiG "ETTstxa otd xt dxivTjxov, ei sv; 

" '0 iMsXtaao? osi^a^ x6 dir^tpov sx xou [xvjxs dpyrjv [x-/jxs teXo? s/stv, Ix 15 
0£ xou drsipou x6 §v sTvat, lcpscr^? xat oxt dxivr^xov ostxvuatv, (b? 6 'AXs^av- 

15 opoc cpr^at, X(p x6 xtvoujxsvov tj otd TrXijpou? ocpstXstv xtvsiaOat ■?) otd xsvoij, 
(oux(o ok xat dXXo xt sasailat). oxi os otd jxsv TtXvjpou? ouy oTov xs xi xt- 
vr,i)r,vat, xsvov os jxtj ouvaaDat Iv xoT? ouatv s^vat (\ir^ohv "ydp sTvat x6 xsvov, 
ovxoc xs ixr^xsxt sasaSai drstpov xo ov st ^dp sTrj [X£i>taxaai)at ouvd[xsvov 
iv saux(p, OTjXov (b? [xstCov dv auxou sTtj, ouo^v 8s fxsTCov xou dTiEipou) ..." 

20 xauxa [xsv ouv ouxco; auxYj Xs;£t cpr^atv 6 'AXs^avSpOs , xat (b? xyjv xaxd 20 
xo-ov xtvr^atv dvaipouvxo? xou MsXtaaou [xovr^v, ou [xrjv xai xtjv dXXoi(oatv, 
ouxtoc -otsTxai xrjv i$yjYr^atv otd x6 U7r6 xou 'AptaxoxsXou? sfpyjfxlvov x6 
e-£txa dXXoitoatc: otd xt oux dv £t'irj. Ijxol o^ oox£i au[XTrspatv6[X£voc 
6 MlXtoaoc xd -£pi xou ovxoc £?p7j[X£va, oxi d^evr^xov xat diotov xal aTrstpov 

25 xat sv xai 0[xotov, sx xoux(ov xat xd? dXXac Tidaac xtvvjastc xd? Trspi xtjv 
yevsatv dcpatpstv d7r6 xou ovxo?, xat Trptbxov [xev osixvuvat oxt ouxs (b? 
diroXXu^xevov ouxe (bc auc6[X£Vov tj [xstoufxsvov ouxe (b? dXXotou[XEvov xt- 25 
VEtxat x6 ov 7j oX(o^ sxepotou^xEvov , oirsp xotv6v aucvjaEtoc: dv sTtj xat dX- 1 ihii om. E efciov § IG p. 19G Br. cf. p. 87, G ov eirj aD: ouv etr] EF: ov eaxt 

desiderabat Brandis 2 oe |X7] ov F oeT aiTui D 3 efTitov § 9 p. 192 Br. 

xe DF : o^ aE v.al -/.at E 4 toaxe — a7retpo'v Isxtv continuandum fortasse Melisso 

cf. § 2 5 dr.b toO dTiefpoy oe a Ix] ota volebat Torstrik e{ (xrj xxX. § 10 

cf. § 3 et aF: in lit. D: om. E Trepavol E G E5o7](xos fr. 9 p. 19, 14 Sp. 

7 07)] xal raalebat Torstrik ouy^rtopTjSet^v xt E 8 ov) om. a 7tepa'vet D 

7:ape).TjX'j9os D 9 aTictpos eTvat DE: om. aF 10 Tdyct om. F 'fort. cpa^veTat' 

Torstrik 11 yp7)v Spengel ei aE: om. DF TtXefovaD: tiXcTovE: TrXcfto a: om. F 
12 -ical ota a 14 6 om. E 17 xevo'v xe aE ouvaxai volebat Torstrik 18 [xe&faxaa&at 
Suva(j.evov propter Aristotelis xtvcTTat Iv cauToJl dictum post o'Jva(xcvov iteravit ytcvov 

ovToj i).h (sic) — ouva(j.evov F 19 iv ahxGi F: h om. E cit) Torstrik: -^ liliri 

post dTrcfpoo om. apodosin Simplicius, nisi (piid post clvat (v. 17) iiitcrcidit librariorum 
culpa 21 ob (XTjv D: om. aEF 25 Trepl a: Ttapa DEF 2G ?icpatpcTa&at F SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186« IG] 111 

XoHoGso)?. outs -^ap dtoiov outs (XTrstpov ouxs Iv otjxs ofioiov av sirj xauiTa 24f 
"Kdayov elxa oxt ou8s xevov xo yap xsvov, ouyl tJa)[xaxoc: dXXa xsvov xo5 
ovxoc, ouosv eoxt. 7rpoXaPu)V ouv oxt xo ov TrXsfov scjxt, xauxov os siTrsTv 
irX^pss, xat osi^ac: oxt xsvov oux saxt, suvd-(£i oxt oux dv xivoTxo xaxd 
5 xoTTOV otjxs tbc; zU dXXov irap' iauxo xottov, ou •^drj isxi xt xsvov xou ovxo? 
ets xtvvji}^, oux£ £1? eauxo. kc, dpatoxepou '(ap 7:uxv6x£pov r^v dvdYxr] 30 
YSVECi&at. Tiuxvov 0£ xat dpatov oux dv £173. xo "(dp dpaiov xsvov xt E/£t, 
x6 oe x£v6v oux laxtv oux£ oXcoc; oux£ £v aux«) [xdXtaxa, otoxt TrXltov eaxiv. 
oxt Qh 7rXs(ov ecjxt x6 ov, OEtxvuatv £x xou \irfikv sic eauxo eisSsj^etjOat ' 

10 et ydp siaos/oixo, xevov xt elvat xou ovxo?, xevov 6s [xyj sTvat. 

"Oxt oe ooy^ (o? 6 'AXe^avopo? t^xoucjsv, ouxo)? yj dTr68st^ts TrpoYjXOsv 
Ix xou x6 xtvouixsvov Tj otd ttXt^pou? ocpstXsiv xtveTa&at ^ otd xevou, dXX' 
oxi oeT aux6 x6 ov TrXr^psc eTvat, ovjXoT xat 6 Euorjfxoc; Xe^ytov "dxt'vr^xov oe 35 
87; TTtos; ri oxt TrX^pec. TrXr^pe? 6s, oxt oux saxtv aTretpov xevou [xexs-;(ov." 

15 dXX' ETTStSTj xdv dp/atoTrpsTrtoc dXX' oux daacpcoc xauxa xat 6 MeXtaaoc 
eYpa^j^e, TrapaxetaOu) xat auxd xd dpyaTa Ypd[x[xaxa irpo? x6 ouvaa&ai xou? 
svxuYxdvovxac dxptpsaxspou? YtveaOat xptxd? xuiv Trpoacpueaxeptov ecYjYVjaetov. 
XeYet 8' ouv 6 MeXtaaoc ouxtoc xd 7rp6xepov etpyj[xsva au[X7rspaiv6[xevoc: xal 
ouxo)? xd Trept xr^? xtvVjasu)? sTrdytov. "^Ouxo)? ouv dt6t6v saxt xat aTrstpov 4« 

20 xai Sv xal ojxotov Trdv. xat oux' dv d7r6Xotxo ouxs (xeTCov Y^voito ouxe 
}xsxaxoa[xsotxo ouxs dXysT ouxe dvtdxat. si ^dp xt xouxcov Tzdayoi, oux dv 
sxi sv eiTj. et ^dp sxspotouxai, dvdyxTj x6 s6v [xyj o[xotov sTvat, dXXd d7r6X- 
Xua&at x6 7rp6ai)sv e6v, x6 5s oux e6v -,'ivsa&at. st xotvuv xpt/t [xf(j [xu- 
ptot? sxeatv sxspoTov Y^votxo x6 Trdv, oXsTxat dv Iv xu) iravxt XP^^^H*' 'AXX' 

25 ouoe [xexaxoa^xr^Or^vat dvuax6v 6 7dp x6a[xoc 6 7rp6ai)ev lo)v oux d7r6XXuxat 
ouxe 6 [xTj eu)V Yivsxat. oxs 6e [xtjxs 7:poa"j'ivexat [xr^osv [xrjX£ d^roXXuxat 4."> 
[XT^xE Exepotouxat, ^rui; dv [xexaxoa^xr^&^v xuiv s^vxtov xt r;. et [xsv yJ.o xt 2 Traayov Isxtv E ou (om. in lac. 0£ -/evov) F dXXct] to ydp E 

fortasse xevov <ov> toj 3 TrapaXaj^wv D ttX^ov EF 5 tottov — kwjTo om. F 

6 ia'jTrjv D apatOTspou constanter libri ^v om. aF 7 yevEaftat D: Ytveai^at 

aEF 8 Iv auTtij aF: IvauToi E: h ^auTtu D okjti] o^ oti D '.) ttXeov E 

11 6 om. a 13 oeI aF' (corrigens 8t'): ot' DE E-jOTjpioc fr. 10 p. 20, 17 Sp. 

14 laTtv DF: laTat alil 15 x5v om. aF Ifi Ypddie E 17 TipocpueaT^ptov E 

18 Maiaao; §§11—14 p. 193 sqq. Br. cf. p. 103,31 TrpoTepa D 20 irav 

libri cf. p. 112,1: <t6) Tiav Brandis ' tiirt^XXotTo E: hic locus obl. D: ctri^XoiTO aF cf. ad 
p. 103,31 oiJT av a ex p. 103,31 ytyvotTO aF 21 o-jx^Tt (om. cJv) E 

23 6e (post To) om. E Tpt'/1 (xt^ aD cf. p. 113,8: Tpt }xt] ^ E: Tpt/Tj (xt] (sine acc.) 
F: e{ Tofvuv TptGjxoptotat eTcOi vuI<ro lcjrunt cx Braudisii interpolatione. vcrum recte Tptj(l 
(xt^ iTepoiov intcrpretatur Simpl. p. 113, 12 t6 dXXotoufxevov xal t6 eTepotoufxevov 6-toaoiiv 

24 yfyvotTO a liXetTat libri : ^XotTO Mullach •jtavTl] TiaptJvTt F 25 fieTa t6 
xoa[jiT|t)Tjvat D droXetTat a 27 (xeTaxoa(XT]8^vT«)v ItJvTtov DF ^ libri: cirj 
Molisso roddidit iMuIiaoIi ydp a: fi DF ot iu lit. E 112 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^16] 

EYivsto sTspoTov, r^br^ oiv xai |i.£Tazo(3tirji}£t7j. Ouos aX^sT" ou ^o^P °^v Trav 24r 
srrj aXYsov ou *,'ap av ouvaiTO asi sivat ypr,|j.a dXYSov ouos lysi tbr^v 86- 
vajxiv Tu> u-jicr otjV av otxoiov £i7], £t dXYSof d7roYtvo[jL£Vou -^dp xeu o?v 
dXyiot Tj 7:poci*j'tvotjL£vou, xoux av £Tt ojjloiov £irj. ouo' dv t6 u^ies dXYrjCjai 
5 SuvatTO' dTTo yap av oXotTo t6 uytE? xat t6 d6v, t6 0£ oux sov ^svotTo, 
xat T:£pt Tou dvtaoOat (out6; Xoyo? Tui dXYEOVTi. Ouo^ x£V£6v loTtv ouolv • 6o 

t6 *j'dp X£V£6v OUO£V i(JTtV OUX CtV OUV £17J t6 Y£ [X7J0EV. OUOE XtVElTaf 

u7ro/(opr,aai ^dp oux £/£1 ouSafx-^, dXXd ttXIcov ESTtv. £t ijlev ^dp xeveov 
rjV, uTTEytypEt dv st? t6 xsvov xsvou oe }xyj eovto? oux lyEt ox^j uTroyu)- 
10 pr^CfEt. TTuxvov 0£ xat dpai6v oux dv ciyj* t6 ydp dpaiov oux dvuarov ttXecuv 
sivat otxoito? Tto •kUxvoT, dXX' yjotj t6 dpaiov -(e xsvstoTspov ^tvsTat tou 
TTuxvou. xpiatv 0£ TauTr^v yprj uOtTjaaa&at tou TtXsto xai tou }xyj TuXsto* | 

£t }X£V OUV ytOpsT Tl VJ EiaOEyETat, OU TrXsfOV* £t OS [X7JTE y(op£t JXVJTS £ia-24v 

OEyETat, TiXEtov. dvaYXTj toivuv TrXstov Eivat, £i xevov [xtj laTiv. £i Tot'vuv 

15 7:X£(ov saTiv, ou xtvsTTat." TauTa [xev ouv Ta tou MsXtaaou. 

'0 ok 'AptaTOTEXrj; a?TtdTai TrpoiTov [xev oid ti dvaYxvj, st ev sCTt [xrj 
xtv£Tai)at xatd tottov, eitteo ouvaTai xat oXa ev svt xai toT auT(o totto) 
ixEvovTa xtvEiaOat T-fj t(ov [xopt(ov dvTtTrEptaTdaEt , xevou Ttvo? [xrj OEo^xEva, 6 
xaOaTrEp xat toos t6 uo(op £v svl xai T(o auT(i> [xevov ari^zivii oovou}x£vov. 

20 Ti ouv x(oXu£t xai t6 Trdv [xtjte aTroXtixTrdvov t6v TOTrov [xyjte £:riXa[xpdvov 
xtv£Tai)at, t(ov ev auT(o [xopttov xivou[X£V(ov t-^ dvTtTr£piaTda£i t-^ Trp6g d'X- 
Xr^Xa, xaildTrEp xai rj oXr^ a^aTpa -rrspi [xsvovTa; tou? ttoXou? xai t6v d^ova 
xtvouiiEvr^ 'faivETat, xat Trdaa aoaTpa xai xoivo? xat xuXtvopo?; ouvaTai 
ydp xivETaOat Tt xatd tottov xai [xrj d[izi^ov tottov Ix Toirou, (o? EiprjTat. 

25 (oaTrsp o£ or^at [XEpo? uoaTo? xtvsTTat sv kauTio, out(o? ti x(oXu£i xat t6 lo 
Trdv o'v; sTTEt os xat tyjv dXXoi(oatv dvsTXsv Ix to5 sv etvat 6 MEXiaaos, 
otd Tt, «r^aiv, oux dv eiV^ dXXotwaig ev6? ovtoc:, surEp ouvaT6v t6 au- 
t6 £v xatd trjv ouaiav utto^xevov TrotoTr^Ta dXXoTE dXXrjv }x£TaXa[xpdv£tv, 
oFov £x t}£p}xou ({^uypov Y£v6}X£Vov rj ix Xeuxou ^xsXav tj s? uYtatvovTos vo- 

30 aouv. £oix£ 0£ Yj Tou '^ptaTOTEXou? ppayuXo^ta acpdXXstv iroXXayou tou? 
izfi'(yi~d^' EtTrovTO? ",'«p ocutou sTrEiTa dXXot(oaic otd Tt oux dv £i'rj, 
6 'AX£?avopo? out(o; Ecr^YEitai " (o? M^Xt^aaou otd tou o£T;at [xrj ouvd}x£vov i5 
to ov trjv xatd toTrov xivrjatv xiV£Tai)at to 7rdvf(j dxivrjtov autou xatrj- 1 <t6) Ttav Torstrik dXYctv(5v a 2 ciXyetvfJv a 3 e? (post eitj) om. D 

4 xoix] oux I) 5 oXoiTO aD: o?.uto EF' 6 (uUto; DF: 6 «utos aE ouSe 

xtX. cf. p. 40, 12 8 ttX^ov E 9 xevov -/.evoii sic libri: -/£V£o'v -/Eveoii a 

iiivTos DE: ovTo; aF 10 avuaTOv D ttXeov E 11 x£ve(i)T£pov aD: -/eviuTEpov 

F: -/otvfepov E 13 ouv om. a TiXdov E ut iii proximis 14 -/eveov a 

15 xri] tial Tct D 17 Iv svt scripsi cf. v. 19: h elvat libri (D obl. liic locus): iv trans- 

ponebat post -/at Torstrik 19 dyYetoj jx6.iov D oovoujxevov aF: Stvoufxevov D: 

5ovoi3fi£v E cf. p. 113, 13 20 dn:oXt[j.7rdv«)v F 21 dvTnreptaTdei D 24 tt 

post ydp posuit a -/al -/aTd to^ttov D 25 Td p.^prj Toij uoaTOs D eauTuH a: 

TauToi a'jT(L EF 29 ytvrfixevov F // £■/ a: -/ai iy. DEF 32 tou] t6 aE SIMPLICII m PHYSICORUM I 3 [Aiist. p. 180 a 16. 19] 113 

YopouvTO?" (tauTa "j'7.p auxTJ Xscsi ^sYpaciEV 6 'AXs^avopoc), xaiTOi tou 24^ 
MsXitjarou xal Tpo tT|i; xaTcz tottov xiv^astoc Tac a^J.ac dvaipouvToc, ojc tj 
TrposxTcOsTtja pr^^ic oT|XoT. «oc 0£ tou svo? dXXotouaOai xal sT£potouai>ai 
ouvaixsvou xal [xsvovtoc sti svoc xaTa ttjv ouciav, outouc vuv utti^vttiCev 6 
5 'ApiaTOTsXT^c To £v oXooj^sptoc xaToc TT)v auvTf)i)£iav Xaptov (Xrptx^v *j'dp 
£va xai Tov auTov jxivovTa 3!a>xpdTT^v o6uvaa{}ai t£ t6 axsXoc xal dva-au- 20 
sa&ai), Tou MsXiaaou xupituTspov to Iv Xa^ovTo? dXX' ou/ oXoa/splaTSpov, 
o)? OT^XoT Td T£ d7Aa Td £tpT|[x£va xat ou}( -^xtaTa to ''£t toivuv Tpt/i jxti^ 
jxuptoic £T£atv £T£poTov yivotTo t6 ■Kdv, oX^TTat dv iv t(o TravTi ypovto", 
10 «JC 6I0V 6v £t £v saTt, xat ojxotov xat di6tov xuptu)?* &a~z y.ot.-a TdvTa 
(X£Vov oux dv £/ot Tt xai)' 6 [x£TapoX7)v uTCoolciTat. a.vd'(y.rf ydp t^v t6 
dXXotoujxsvov xal t6 £T£potou|x£vov orrwaouv d.-' aiXr^^ 6tai)£a£(oc £ic d)Arjv 
ix£TaJ3dXX£tv. xaTa tottov 6£ £t xtvoTTo 7r£pt6tvou;x£vov toazsp t6 uotoo, xsvoii ^."j 

JXTj OVTOC dvd^XTj ^///I-'-^ ^'"/-'^ 7:£pt9£p£s, ofov acpaipix6v Tj X(OVlx6v T| xu- 

15 Xtv6pixov Td 'jdp dXXa a/T^;xaTa 7:£pt6tvouix£va d7.XoT£ dXXov tottov E-t- 
Xau.[5dv£f ia/TjixaTiatxEvov ok rs-Epaatxsvov dv £0; xat oux d-£tpov. £t 61 
dxtvT^TOV TrpoTEpov 6v xtvoito sv T(5 auT(j) TOTTto, dvdyxT^ -uxvoujxsvou xai 
dpaioutxivou ix£pouc Ttv6c ■(ivsafiat tyjv do/Yjv ttjc xtVT^astoc. oX(oc 61 ao)- 
[xdT(ov xtvT^atc 7) 7:£pi6ivTjatc * datojxaTov 6£ 6£6£txTat t6 6v 67:6 AhXiaaou. 

20 p. 186al9 'AXXd jxY)v oij6£ T(i) ^ToEt oiov T£ £V £tvat £(o; Tou xat 30 

Td ivavTta dXXT^Xtov. 

'Ev ToTc xa&oXou X6'j'otc Tpioiv tou £v6c a7jixatvo|X£V(ov dcpopta&ivTtov, 
Tou T£ xaTa auvi/stav xai tou (b; dotatpsTou xai xou T(o Xoyu) svoc, 6£i'?ac 
OTt xaT' ou6iV Tu)v aT(|xatvo|x£V(ov tout(ov cV £tvat 6uvaTat t6 ov xat u^rav- 
25 TT^aac xat 7ip6c auTouc touc tou MEAtaaou Xoyouc, xotv6v oiixai toutov 
l7rdY£t X6-(ov, OTt oXo)? xtj) £i'o£t Sv ou^ oiov T£ t6 ov £Tvat ttXtjv 35 
T(5 £$ ou, TouT£aTt ttXtjV xaTd TTjV uXtxTjV atTtav. "xaTd TauTTjv ydp, tbc 
6 'AX£;av6poc s^T^YsTTat, 6uvaT6v iv -zio EiOEt X^YStv t6 6'v, (SaTTsp xat dXXoi 

TtV£C TWV CpuatXoiv sXs-jOV, QaXTjC [i.£V Xai 'iTTTTtOV u6top Xs-COVTSC, 'x\va;t[X£VT^C 

.30 6£ dipa, 'HpdxX£tToc 6£ 7:up* auTa [xivTot Td 6'vTa £v Tt» £i'6£i ki'(Ziv au- 
t6i)£v dT07:ov. dv jxsv ^dp ouTto? Ttc Xs-j'ot £v £Tvai Ta 6'vTa xai}6 sc ivoc 1 xa(TOt] y.ai Tt E 2 y.at tTjC rpo K 1 /j-TjVTTjaEV E .0 X^Ytoij.£v a 

6 GtoxfjaTTj 1) TE (ante xo) oiii. F 8 Tpt/t [xt^ aE: Tpt/t fjita 1): Tpt/ (lac. rel.) F 

cf. |). 111,23 9 ^TEpoftov Y^votTo E 10 S'l6v PL o^ov (t6) 3v d Ev isTi xat ojxotov 

(elvat) coiii. Tonstrik 11 [xevstv liliri: corr. a 13 xtvetTo a xevoov K 

14 TiEptcpcp^atv E 1.") ^TTtXafxpavct E: Tr£ptXa(xpdv£t aDF K! oej o^ te D 

S 

19 xfvTjat; F 61 D: oiii. KF: oe aoTo a t6 ov D: toivjv I^K 20 eTvat claiulit 

leiiiuia F 22 xai>c! EF: xai>oXots l) 2.0 xal (aiite rp6;) oin. aF 26 rXfjv 

t6 EF- 28 ?v T«T> eiSet E: Iv tio ctSet D: toI eiSet 2v aF 30 (xevTOt DR: ixev F: 

(xev oijv a X^-jfTj a 31 xaS6] oin. E (obl. D) 

Coiiiineiit. Aristot. IX. Siinpl. IMijs. 1. Q 114 SIMPLICII IN PHYSICORUM 1 3 [Arist. p. 186^19. 22] 

Tivoc xai [xiac apx^i^ ~^ :rav-a ysyove, Xiyji av Tiva Xoyov xai utto cpu- 24^ 
aixtov Tivtov ct'pr^jjLevov • xai)' oSc yap rj af<}(ij tojv ovtojv [xta, xaTa toutouc 40 
£v T(j) Xo-(o Ta -avTa "jSvotTO av, xaOo s^ svoc, aXX' ou xaOo lcrTf xaTa 
^op TouTo oiacpopouc Sy^ovTa Xo^ouc. Tiva os xai ivavTtouc. -Sic av sTyj Ta 
5 auTa aXXr^Xoic; oFov avilptoiroc xat itztzo^ r^ Xo^ixov C,(^ov xat aXoyov xaTa 
[xsv TTjv uXr^v Tot auTa av soj, xaTa 0£ to siooc ouxsTt. o9iXov os oTt tou Ta 
ota''fopa Tot auTot sTvat txaXXov aTOTrov Ictti to Tot svavTta Ta auToc sTvai." 
srtSTrjSat 61 a;iov st^ o 6 'AXscctvopoc aTro^BXs»!'^^ sv T(o siost t(o xaT(i 45 
TTjv uXr^v cprj'3t ouvaTov Xsystv Tot ov-a. t; touto [xsv ^tatov to Xs-jStv T(p 

10 siost Tr,c ohr^;, a[xsivov Ss Xsysiv OTt oXojc ~to £i'6st ouy^ otov ts sv sTvat, 
otXX' siTTsp apa, xaTot xotVfjTr^Ta' Tiva yt^r^ Xapsiv to sv, oiov Tr;v uXr^v xat 
To iz ou, <Sa-£p Ttvs? Toiv cpuatxoiv sXs^ov. oto xat sTr-i^Ya-j^ev av&pcDTuoc 
■j-ap iut:oo STSpov xio erosi xat -a £vavTt'a dXXifjXojv (i)? ^Tooc XIywv 
To xaOo ixacTov saTtv, dXX' ouj^t to 1$ ou. Sr^Xov os oti st outouc sTooc 

15 Tt? Xs^si (ju? To auv9sTov, ou xat 6 opiafxo? auvOsTOc d7root'6oTat , oux otv 60 
6s;atTo MsXtaao? sT6o; sTvat t6 ov et 81 outojc; 6ic to duXov xat dTtXou- 
aTaTOV, xd)^a ctv oscaito* TroXXtx *j'dp auTou xat auToc xaTr^-^opsT, t6 d'^i- 
vr^TOV, t6 dxtvTfjTov, t6 d^Treipov xai d^XXa TroXXd. dXX' outs outwc £v (bc 
t6 £; ou xat t6 uXtx6v Xs-i^ot dv MsXtaaoc outs (ju; ot cpuaixot (da(o[xaTOV "ydp 

20 XE-j'£t t6 ov) outs xaTa ttjv xuptojc uXr^v, siTrsp [xr^TS £ta6£y£aOai Tt ki^^zi 
t6 6v }XTJT£ }x£Taxoa[X£raDat, rj 6c uXr^ xai £ia5£y£Tat xat [xsTaxoa[x£rTat. 
sTt Oi "tou sovtoc dXr^Oivou, '^r^at, xpsTaaov ou6sv". f^ o^ uXtj t6 j(£ipiaTov. 

p. 186''' 22 Kai Trp6c nap[X£vt'8ryV 8s 6 auT6c: xpoiro? T«iv X6-^(ov 2b^ 
sto? Tou t:^ 5£ oTi ou au[x7r£paiv£Tat. 

25 Kai Iv T-fJ 66;rj xai Iv -zfi xf^q 5oc7]c xaTaaxsuif) Ta [xsv laTi xotvd riap- 

[x£vt5rj xai MEXtaati), Ta oh. lota' xoivd [xsv sv ir^ 66?rj t6 sv sTvat t6 6v 
xai dxivr^Tov. i.'6ta os t6 MsXtaaov [xsv d-Etpov Xi-j-Eiv t6 ov, napjxsvi^Tjv ■■> 
0£ TrsTrspaajxsvov • xaTa 5s ttjv xaTaax£urjv xotv6v [xev TrdXtv auToTc to t£ 
dauXXo-j'iaTO)c IptoTdv xat t6 <}/£u5£Tc Xajxpdvstv 7rpoTda£ic* i'5tov 6£ auTai ai 

30 TTpoTdast?, aic sxdTEpo? auTtov expVjaaTo* ou ydp 6id Toiv auTcov d'[xcpo) Ta? 1 Ta (ante Travta) om. DE Travxa in litura D 2 £{prjU.EV(uv (sed corr.) E' 

Tiov -avTu>v F 3 xa Tiavxa DE : Travxa aF 5 dXXi^Xots om. E olov folio 

verso iter. F 6 fxev] fx^vtot D Tauxd a xa (post tou) om. F 7 post 

iart VI fere Utterae erasae F 8 £(; 3 6] £{ (ijs D 9 vj] immo xai 1 1 xtva 

om. aF Xa|xPaveiv E 13 tiS aF : om. DE (Ls om. a eTSo?] ziy.6i F 

14 t6 DE: t({) a: xou F 15 \i-(oi coni. Torstrik 18 xal aXXa TioXXa om. a 

(i)s] 8j a 19 X^yet ut vid. E t^ ^uatxV] E 20 Tt Uya om. E. cf. p. 104, 1. 10 
21 xai (post uXt]) DE: om. aF 22 eaTi a cpTjaf Melissus § 19 cf. Simpl. 

de caelo p. 250 b 17 Karst. (Aristot. schol. ed. Braud. p. 509 1) 41) 23 lemma 

plenius habet (oitive? pro eiTtves varians) F': xal — t(Juv Aoy(ov iterat F' 26 post 

Ta o^ add. ^otiv aF Sv xal t6 Sv xai to (ixfvTjXOv aF 27 fofa E 29 lota F 

auTat D SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 18Ga22. 24] 115 

d7ro8st^st? TrsTcoirjVxai. xott ttj? 7.^x1X071«? ouv zr^z irpos auTouc Ta [xsv xaTti ^Br 
Tov aoTov TpoTCOV YSVT^cJSTat , Ta 8s xaTa aXXov xat aXXov. oaa [xsv 7ap 
xaOoXou avatpsTtxa Ippr^i)/] tou sv sTvat t6 ov, TauTa 6[i.ot(o? i^^oq sxaTspov 
stprjTat, (5i(3Tr£p xat oTt Tiap' a|x<poT£pot? 6 Xoifos rj^xapTTjTat xai oTt tj^suorj 10 
5 Xafxpavei xat 6'Tt ou aofXTrspaivst * xat -("ap xat touto xotvai? ETrf^xTat irpoc 
Xuatv • 6aa 6s Trpo; Ta; otxsta? sxaTspou TrpoTaasi? XsYSTat, TauTa lota: Trpo^ 
sxa'T£pov uTravTa. xai xai)6 os sv x^ 86c"(j ota<pspovTat tou [xsv otTrstpov 
To5 ^k TcsTrspaajxEvov Xs^ovto? t6 6v, xai xaTa touto otacpopou? Tac dvTt- 
XoYta? dvaYXY] '(ivBaiiai. 

10 p. 18Ga24 ^'suSyj? \ihv fi dirXoi? Xafxpdvst t6 ov XsYsa&ai. la 

T6v Ilapjxsvioou X670V, (Os 6 'AXs^avSpo? taTopsT, 6 [xsv ©socppaaTo? outco; 
IxTi&sTai Iv T(p 7rp(oT(p Tfj? Ouatxfj? iaTopt'a?"T6 jrapd t6 6v oux 6'v t6 oux 
6v ouosv sv d'pa t6 6v", Eu'orj[xo? 8^ out(o? "t6 Trapd t6 6v oux 6'v, dXXd xat 
[xova}((os XsysTat t6 6v sv dpa t6 6'v." touto 8^ st [xsv aXkayoo irou "^i-^pa^fzv 

15 ouT(o? aacpais Eu8rj[xos, oux e'j((o Xeyeiv Iv 8s toT? Ouaixoti; Trspt nap[xsvt'8ou 
Tdos Ypdcpsi, iz (ov ifaco? auvaYaYstv t6 sip7j[xsvov SuvaTov " " flap^xsvtOT]? 8£ 20 
ou cpatvsTat ostxvustv ort sv t6 6'v, ou8s st' ti? auTti) ciu^-)(w[rqaeiz [xova^(o; Xe- 
^Ea&at t6 6'v, ei [xyj t6 Iv T(p ti xaTr^y^^pou^xsvov sxdaTou (oairsp tcov dvi)p(o7r(ov 
dvv)p(o7ro?. xai dTro8too[XEV(ov t^ov Xoy^ov xaiF sxaaTov svuTrdp^st 6 tou 6'vto? 

20 Xoyos iv aTraatv zU xai 6 auxoq (oaTusp xat 6 tou C<pou iv xoXq Opo'?. 
(oaTrsp 8s si TrdvTa stTj Ta 6'vTa xaXd xai [xyjOsv soj Xa^Etv oux saTt xa- 
Xov, xaXd fxsv laTai TrdvTa, 06 [xtjv ev ■[£ x6 xaX6v dXXd TroXXd (t6 fxsv ydp 
yp(o[xa xaX6v saTat t6 8^ £riTV58su[xa t6 8s oTt^T^iroTs), ou't(o 8fj xat ovTa 25 
[xsv TrdvTa saTat, dXX' ou)( £V ouoe to auTo* ETSpov [xsv ydp t6 u8(op, dXXo 

25 8e t6 Trup. nap[xsvt'8ou [xsv ouv d^^aaflsivj xiq dva^ioTriaTot? dxoXouOyjaavTo? 
Xoyot; xat uTr6 TotouT(ov dTrarr^UsvTOs, d ouTr(o tots 8tsaacpstT0 (oute ^dp t6 
TroXXaj((o? sXs-^sv ou^sic:, dlXa. 1 iXdTcov TrpaiTo? t6 8taa6v siaTjYaYEV, outs t6 xai)' 3 lpp^&7] F 4 djxcpoT^potj aF: ri[j.tpoT£pa DE 6 (ota E: Tota aDF 10 (Jjeuoei; 

DF ^] £f F >iyea{}at F: continuant errore lio; xou DE 11 xov llapixevioou 

X^Jyov (post 'imz xoii adncxa) ])E: ora. aF 6 (post «Jj;) om. E flcOcppaaTo; Physic. 

opin. fr. 7 (Doxogr. p. 483,8) 13 EuSrjfjLo? fr. 11 (p. 21, 7 Sp.). 15 o-j-rio; aacpuic 

E: ouxto aacpui; D: ouTtoj daacpdi; aF 15 6 euSTrjpio; aF ^v toi; cpuatxoi; 5e a 

IG auvdYeiv aF 18 d (/.)] (oTt £v) t6 h Ttj5 t{ temptabat Torstrik «oanep — ov- 

i)p(07iot glosscma opinaliatur Torstrik 19 d;:ootoo(xevtov yip (om. xal) malebat 

Torstrik 20 auxo; (wv) coniciebat Torstrik 6 (ante tou C^iiw) aD: om. F: super- 

scripsit E' 21 &anep oe] oj; ydp infra 118, 11 sed cf. p. 121,13 22 eatat] 

iaTt D 23 8y] a: 8e D: 8e 6)] EF. cf. Bonitz Arist. Stud. II 43 24 xauTo aF 

25 oijv sic ctiam p. 120,6: oix Sv post ouv Eudemo restitueudum dva^toTifaToi; F: 

dv dStoTiiaTOt; DE: dv dva^toTifaTot; a 2G ouTrto tcJte aDE: outtote F ^ieaacpetTo 

DE ut infra p. 120,8: otaaeadcprjxo F (oteaeadcprjxo idcm p. 120,8) sed cf. eXeyev proximum 
et p. 133,28 ^CtjTcTto 27 TioXXa"/(I>; <ov> et au(jLp£pr;x6; <ov> (|). IIG, 1) temptaltat Karsten 

Parmenid. p. IG^*-* 116 SIMPLICII IN PIIYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^24] 

oiu-o xctl zctTa au}i.p£^r^x6c)' cpaivs-ai Xc u~ci xouxtov oia'}i£'J5&^vat. Tauia Ss 25^ 
£x Tu)V AoYcuv xal £x Tuiv dvTtXo*i'i(ov £i)£a)pTj^r^ xal t6 auXAo*j'iC£cr&ar ou '(ap :«) 
auvs/topErTO, £1 }i7j (paivoiTo dvaYxatov ot oe TrpoTepov dvaTro6£ixT«)i; d7r£<:pai- 
vovTo". xat }JL£/pt TotjTou Toc 7r£pi IlapfJLSviSoD Trpoa-j^aYtbv £7ri 'Avaca^opav 

5 fiST£|37i. 

riopoupio? Se xat auTo; Ta \ikv Ix Tuiv nap[i.£ViO£i(ov ETrtov (bc oTfxai 

TOt 0£ £X Toiv 'Apl(3T0T£X0U> Xai (OV dv Tls 7rt{)aV(0? £X&£af>ai TYjV nap[j.£vtoou 

o6;av pouX6[i£vo? 3^7:01 Ypa''f£t TauTa. iyzi 0£ auTou 6 Xoyos out(o?. "ei' Tt 
Trapd t6 X£ux6v Ictiv , Ixsrvo ou X£ux6v iaTi , xal £1' Tt 7rapd to dyaD^v 

10 Eaxtv, ix^rvo otjx dyaO^v laTt, xat si' ti 7rapd t6 ov sartv, exsivo oux ov laTt. 35 
t6 0£ oijx ov ouo£V t6 Sv dpa [x6vov laTtv £v dpa t6 6'v. xai "('dp et 
[X7J iv eaTtv d)J.a TrXeto) Td 6'vTa, TjTot t(o Elvat 8ioia£t dXXrjXtov r^ t(5 [xrj 
cTvat • dXX' ouTE x(p eivat Stacplpot dv (xaTd ydp auTo t6 sTvai o[xotd eaTt, 
xat Td oixota ^ o[xota doid'f opa xat ou/ £T£pa ■zoY/dvzi w-ol, tol os [itj 

15 £T£pa £v eaTtv) o'jt£ T(t) [XTj Eivaf Td -jdp oiacpipovTa 7rp6T£pov ^Tvai §£1, Td 
oe [xi) ovTa ouosv otatpepet dXXyjXtov zi toivuv ^rXetto '^Tjaiv 67roxt{)e[X£va [xi^xe 
T(5 eTvat [xr^TS T(5 [xrj sTvai ota'^ip£tv oT^v t£ xai £T£pa ^Tvai dXXVjXtov, 40 
or^Xov (i)c £V TrdvTa Eaxat xal touto d7£vyjT6v ts xai d^fUapTov ' . 6 [xivTot 
'AptaTOTiXrj; iv toTc i^r^; £'otx£V out(o Troig d^ro^xvvj^xoveueiv xou IIap[xevi6et'ou 

20 X6you* £t £v arj[xa''v£t t6 6v xat [x/j ot6v t£ ^Tvat a[xa tyjv dvTt'^aatv, oux 
£aTat ouokv [xrj 6'v. TauTov ok xai outo; £vvo£t Tot? 7rpoT£pots- £t y«P £V ar^- 
[xa''v£t t6 6v, t6 Trap' ixsivo o'j/ 6v xai ouoiv iart. xat £i [xy] auvu7rdp/£i 
■/) dvTt'paat?, (uaTc TauT6v xat ov d[xa xat oux ov ^Tvat, or^Xov oTt t6 7rapd 
t6 6v oux 6v EaTat xat t6 oux 6v ouoiv. 45 

25 Et 61 Tt? i7rt0u[X£r xai auTou tou nap[X£Vt'6ou TauTac Xi^ovToc dxouaai 

Td? 7rpoTda£t?, ttjv [xIv x6 ' 7rapd t6 6v oux ov xal ouO£v' Xiyouaav, -^Ttc rj 
auTvj iaTt Tfj x6 ov [xova/oi; XsYea&at, £up-^a£t iv ix£t'voic xoTc £7r£aiv 
rj [x£v 07r(o? laxi x£ xat (i)? oux laxt [tyj ^Tvat 
7r£tv)ou? iaxt xiX^uOo? (dXr^i)£i'rj ydp oTryj^^i), 

30 rj 6' (jus oux laxt x£ xat (b; 7p£(ov iaxt [xrj ^Tvat 

Trjv 01^ xot (ppdCto 7rava7r£ui)£a l[xix£v dxap7r6v. 
0'JT£ ^dp dv 'cvotr^? t6 -(•£ [xrj krtv (ou "cap dvuaT6v) 1 'fahzTal xe hoc loco libri: cpa^^exat oc p. 120,10 otccl/eoc&ets inalebat Torstrik 

2 IvavTtoXoytuiv (ex cod. sui D ad p. 120, 11 varietate) Brandis v.al xo a'jXXoYiaTi/.ov 
p. 120, 11 3 rpoxepot a 4 7:ap[j.ev{oTjv a G oljxat (Xapduv) coni. Torstrik 

8 E-/ei — oiitto; suspectabat Torstrik 6 Xoyo? a-JToii D ei xt] ert F 9 xai 

(ante ei xt) om. a Trepl (comp.) t6 dya&ov E 10 ojx eaxtv dyaDov D Tiept 

(comp.) t6 ov E 12 Iv lattv] ev eiTj malebat Torstrik viktlio xa] TiXetaTa DE 

13 o^jxe Td) aF: ojTe t6 DE 17 t6 elvat E 18 tc ora. a 20 a(xa elvat 

aF oux eaTtv F 22 a'jv'j7:otp/rj E 23 Tiapa t6] Tiap' a'jT6 F 26 [xiv 

t6 D: (Aev (om. t6) aEF 27 e-eaiv Parm. vv. 35 — 40 K., 45 — 50 St. 28 -^[xev a 

eaTtv hic ct 30 Stein 31 TtavaTccjSlca aEF (cf. Hom. y 88): TrapaTTci&ea D: Trava- 

Treti^ca Proclus: iTavaTret!}-?; Stein c(A[jiev' DB': efxf),evat aE 32 av om. F dvuaTo'v 

libri cf. Emped. 49 St. (ITeriii. xv 1G2): lcptxTov Proclus SDIPLICII IN PHYSICORUil 13 [Arist. p. 18Ga24] 117 

ouT£ cppasatc 25r 

oxt 03 7) avTicpatJtc ou auvaXr^i^cUst, oi' £X£t'vu)v Xs-jSt tojv sttoiv, ot' wv 50 
}A£[xcp£Tat ToTc £ic TauTo auva/jOuai Ta avTtx^rii^va. ct-wv ya^p 

IsTt "j'ap civat, 
5 }xr^O£v o' oux lcjTt, Ta' -f i'[io 'fpa'C£3i)at avw^a, 

Tzpfozr^q Ya'p a' acp' ooou TauTr^c otCrjCfto? (£ipY«>), 
{i-K(r(zi) 

auxap Itteit' aTiO tt;;, f^v orj PpoToi etooT^c ouoiv 
uXaTTOVTat otxpavof atxr^/aviTj '(o.p £v auTwv 
10 aTr(i}£5tv liluvct 7rXa"|XT0v voov. ot oh cpopouvTat 

xtocpoi o;xu); TU^Xot t£ TE&yjTrox&s axptTa ',puXa, 
oic To TziXEiv T3 xai oux cTvat TauTov v£voixtaTat 
xou TauTov, 7ra'v|Ta)V 0£ TTaXt'vTpo7ro; iaTt xiX^u&oc. 25^ 

ToUTOU 07J TOU XoyOU TrpWTOV JX£V TO «{^£U00s el.i'f/Zl T(7)V TTpOTa^aswv 6 

]5 'AptaTOTiXr^c, £iTa t6 aauXXo"('taTov. xat t|>£uo£ai}at [X£v cpr^atv oTt [xova/to; 
Xa}xpa'v£i t6 ov X£YO[x£vov 7roXXa)^u)?, xai>' oaou? Iv xaTr^"(opiatc £7ito£0£ixTat 
xpoTTou? X£*p[x£vov. To "ydtp 'ei Ti 7rapa t6 ov saTiv, £X£ivo oux ov laTtv' 
£1 [xovaj^oic £X£"|'£TO t6 ov, iau)c op{}o)? av i'ki'(s.-o. i~i ok Tuiv TzoXXayuic 

X£YO[X£VU)V OUX£Tf oToV £1 X£*('Ot Tl?* £1' Tt Ttapa t6v xapXtVOV £aTt'v, cX£tVO OU 5 

20 xapxivoc £aTt'" 7:£uao[x£}>a *^ap t6 Trapa Troiov xapxtvov. 6 [X£v -jap Traoa 
t6v Ivuopov xapxivov oupavio; xapxtvoc ioTtv r^ 6 tou yakydoiz' xat 6 Trapa 
Tov oupavtov 0£ aXXo ti £iooc xapxivou ou xu)Xu£Tat sTvaf 6[xotu)c 0£ xai 
£i' Tt rapa t6 ov iaTtv, otov£t Trapa ttjv ouatav, ix^ivo oux ouata [xsv, 
^roioTr^c [X£VToi "jS f^ ^roaoTr^C £ivat ou xcoXu£Tat, xat £t' Tt Trapa Tr^v ttoio- 

25 Tr^Ta, ou TrotoTr^c, ouata [X£VTOt *|'£ f^ TtoaoTr^;. xat outoj? ou3£v xwXust 
7ro)vXa cTvat Tot ovTa, xat auTo "|'£ t6 ov oux ov ^Tvat, aXX' ou/t Tot avTt- lo 
"/£t'[X£va. l'o)xpa'Trp "i^ap avi)pu)7roc [X£V iaTtv, iTTTroc 0£ ou , xat ouat'a 
[X£V, TrotoTr^c 0£ ou. xal dXXu); oe aTOTrov t6 Xf^[x[xa. t6 '(ap 'si' Tt 7rapa 
t6 ov laTtv, oux ov iaTiv' a[xa otoovTU)V iaTtv Eivat ti t6 auT6 xai [xfj 

30 ElVaf TOUTO 0£ £7ri TOU XaO' aUT6 X£*C0[XEV0U ETvat OtTOTrOV. £t' TtC 0£ OUTU) 

7rpo'p£pot Tf|V 7rpo')Tr^v TcpoTaatv u)c TroXXaytoc tou ovtoc X£*j'0[X£VOu, auTr^ 
(X£v dXr^iIfj? laxat, f, [xivTot i^^Ecf^c auT-^ ouxETt dXrjiIf^c f^ XE*|'ouaa t6 oux 2 rj (post oe) siipra adti. I)' 3 xauxo E: «0x6 D: ccjtov F: Tctyxov a eteibv vv. 

43 — 45 K., 51 — 53 St. 5 (xtjOev o' a cf. p. 86,28: (xr) os oto' D: |xt) o£ot o' E: (xyj 

oe olo' F eOTt DEF: elvat a xa y iyCo D: xa y^ l^ • '^0'^ ^Y*" ^- '^'^ <^^ '"^- '^'^ 

a' iyu» recte Parmenidi Bergk (de Einped. prooein. p. 27) reddidit (> a' DEF: 

oin. a post oiCT^stos supplevi ei^pytu, ^TraYet : elpYe vorjixa ercayet supplcvit a e.\ 

p. 78, (i 8 a-jxap xxX. vv. 40 — 51K., 54 — 59 St. TrXaxTOVTat DEF: TrXa- 

Covxat a d[it/aviTj D 10 7rXay.T6v DF' voov] voixov E 11 o(xio; 

EF Te om. F 12 of; — -/.ou xauxov cf. p. 78,3 17 Torou; E 18 £7:1 

aE: i-et DF 1!) Xeyet a 21 ynXy.ioz a 24 (xevxot ye DE: hi aF 

27 Yctp E: (xev ydp aDF |xdv (aute iaxiv) DEF: om. a 28 o'j DE: oux F: oux 

lott a xat dXX(o{] xaXui; F 30 elvat om. a 31 (b;] et E auxT) E 

32 if) oe Xfyoyaa E 118 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 »24. 25] 

ov ouosv • isov '(dp iaxi touto xto 'xo Trapa tyjv oucttav ouoev lati', xattoi 25^ 
koXXwv ovtwv S oux sicJtv oustat. outoj^ txsv oijv at xata Bery^pacjtov 15 
-pota'(3si; (jus '^suosi? ousai otsXi"(')^ovtaf (i)C os aaufXTrspavtot, ott to |jl^v 
dxoXo'jU(oc £-aYO[icVov su[XTrspaa[xa TjV 'to Tiapa to ov ouoev'. 6 os STrrj- 
o -j-aYsv 'iv apa to ov'. xav |xova/(o; Se tis u-oijr^xat to ov \i'(ea\)'j.u (o?: 
[iVTjixovEUct Ivjor^txoc, «]/Euooc; xat outoc XatxpdvEf otj Yap [xova/ojc to ov, 
Ei' Y^ 0£xa/«>c. ETretta ouSs outco? (3u[XTOpatvEt ott Sv to ov. xdv uiroOrj- 
tai OE tts [xr^osv d'XXo irapd trjv ouatav sivat, ouoev x(oXu£i ouaiac [xev 20 
Eivai [xovac, TroXXd? oe tautac, OTrep xai 6 Kuor^^xoc eor^XwaE otd tou 

10 "ouo£ £i tt? aut(o auY/wjpr^aEtE [xova/u)? X£i'ea!)at to ov" xai to ecr^c 
"(oc *|'dp £t -dvta td ovta xaXd Eirj xal [xr^ilsv siyj XapEtv oux eati 
xaXov, xaXd [xev eatai Trdvta, ou [xy;v sv •ys to xaXov dXXd TroXXd (to [xev 
■jdp yp(0[xa xaXov latat to 51 £~ttr^O£U[ia to oe ottor^irotE)" , to ^e atjto 
ETTt tou Xeuxou £0£i;£v 6 'ApiatotlXr^c, " outco orj xat ovta [x&v Trdvta eatat, 

15 dXX' ou/ £v ouOE to auto" • xai t|>£u5rjc; yj E^^ricpopd r^ XEyouaa 'sv dpa to 2.'> 
ov' xai oux Ex tcov x£t[XEV(ov auvr^Y[X£vyj. xdv •^ap [xova/(oc to ov, oux 
rjOrj £v to ov [xova/(o; Yo^p XI-j-Etai xai "[Evei xai eiOEf £xatEp(oc oe 
-oXXd. xat au[x[!ir(aEtai to iTrt tou xatd to xaXov TrapaosiYfxatoc uTro tou 
lvj07][xou £tY///[XEvov " oti xaXd [X£v eatat rdvta, ou [j.rjv Sv to xaXov" ttij 

20 dpt!>[X(tf td "("dp tdj XcjYtp £v oux rjor^ xai t(ij dptUixfp ev. td os autd 
£-t tou Xeuxou auvr^Y^-T^^ ^^ 'AptatotEXr^;. et oe tic X£-|'ot [xrj t(ij dpti)[X(t7 
auvd"j'Eiv £v to ov, dXXd toT Eioei f^ toT "i'evEt, outoc autoOev 6[xoXoi'er 30 
■TroXXd Xeyetv td fjvta t(ij dpti)[x(ili • td oe xatd '{ivoz Ev xat toj XoYto 
TroXXd eativ. et Zk out(oc ev to ov Xeyouat, Troj? ett otd to Ev eivai dxi'- 

2D vr^tov spouaiv; 

p. I8Ga25 'Aau[xTrepavtOs 8e, oti et [xova td XEuxd Xrjrpi}et'yj. 

Kdv 5U7/ajprjaT{j ti; aut(j>, ^r^at^v, to ov [xv] iroXXa/to^ XeYeaOat dXXd 

[xova/(oc, (jjc eivai t/jv Trpotaatv rjXrfWr^ tr)v }I'(r,ocia\i 'to irapd to ov otJx 

ov', 3r^[xat'vot oe ev to ov, ouoe outoj? ev toj dpi{>[xo^ auvd"j'etai to ov. 

30 To '(ap auva76[X£vov iativ ott 'to Trapd to ov ouoev el ou/ ev'. et 6e ti? 1 t6 om. DE 2 oL — ohdai om. aF 3 (u? DE: om, aF 5 apa] Ttapa E 

6 6 £'j5tj[xos aF. cf. p. 115,17 olItos DE: o!jt(«s F: out(o a 7 h] aF: t6 ev DE 

9 &57r£p a 10 o'joe xtX. cf. p. 115, 17 cjyjmpriatiz D: suY^ujpTjaetEv E: aijy^io- 

p/jaoi aF t6] to~j coni. Torstrik I^t;? qe a 11 wc. yap] p. 115,21 et 121,13 

wa-£p o£ Xc(jj£iv 3 ov)x fsTt iteravit E 14 X£'jxou p. 18Ga27 6 post eoei^ev 

om. E 15 o'j"/ £v] o'j-/ (oaa'jT(u? F ouoe ti «jto E 16 auYX£tfj.EVTj D 18 t6 

IttI om. F xaTd add. F- 21 6 om. F Xeyec E 22 a'jva'YEtv DF: 

a'jvaY£t E : auvaYaY£lv a o-jtoj; a'jT(ii>£v E : o3t(os a'jToi>£v outos D : auTo&£v ojto? aF 

aF 23 TToXXd X^Y'''' 6(j.oXoY£r D oe] fort. Y''^-' 26 daij(j.jrepaaTos a post 

XTjcpi)£(Tj add. £(os tou E 27 a'JYx«)pT^aot aF auTo D cpTjatv auTtS aF 

29 aTj[j.a(v£i E : nonne aTj(xa^v{j ? ouoe — t6 ov om. E post ouTtos addebat ojs Torstrik 

sed cf. p. 119,0 30 zi o<r/ l-j DEF: tj otjy gv a: e( oOx 6'v volebat Torstrik SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 -125] 119 

TO dvttSTpOCpOV TOUTCO [5ouX£Tat G'JV7.*|'a"l'&Tv O)? STTOjJLEVOV T(0 auvaYO[xsv(o, 25^' 

OTtsp ooxcT KOiiTv 6 nap[xsvior^c, iTistoy] auv avTiHlast yj avTicTTpo^^T^, to w 
auvaYO[j.£vov ^'jTat 'to sv apa ov'. £t *j'ap t, azoXooi^ta TjV 'to rapfi to 
ov, TOUTioTt To [XTj (-jv, oijy £v' , 'jiv£Tat cx TTjC dvTt3Tpo''.prj>; 'to §v dpa 
5 ov'* 07r£p d/Ao iaTt tou 'to ov Sv tj tv to ov'. auToc 0£ £Tri tou Xeuxou 
Octxvuat To dau[X7r£pavTov vuv [x£v w? au^xp^py^xo^ Tt Xa[xpdv(ov t6 ov, [x£t' 
oXt"j'ov 0£ ibs ouatav. xal xai)' £xdT£pov ostxvuc [xtj ouvd[X£vov iv Elvat t6 
ov. £t ^dp [xovov £t'/j t6 X£ux6v xat \irfikv dXXo, (b? Tcdv t6 Trapd t6 X^dxov 
[xrj ov £ivat xai t6 [xyj ov [xr^olv, ouo£ outu)? Sv Ttii dpti}[X(p ostxvuTat 
10 t6 XcUxov, dlX £r7r£p dpa, r) t(o "^evei r^ Ttj) £io£t, 0TC£p xat Tzolkd eaTtv. 45 
oTt o£ oux laTtv £v T(o dpti}[x(i>, o£txvuatv U7ro[xt[xv7jax(ov TTj? TrpoXr^''.pO£tar(s 
Tou TotouTou £v6c 3iatp£a£(oc. £t "j'dp •?jv Sv To) dpti}[xtj), ■») (b? auv£/£; 
l^xsXXsv Eivai £v ■}) (b; d6tat'p£Tov r^ wq Tcj) Xoyo) t6 auTo. dXX' out£ (jj? 
aov£j(£c rjyrr^xr^ £v £ivaf ouvaTat -^dp TuoXXd £tvat xat 6i(opia[X£va Ta 

15 XcUxd TOUTtOV X£t[X£VtOV Ttbv 7rpOTda£tOV. OUOE "jdp ri^ auV£)^£ta £V X£UXOV 

EaTt j^ttbv xat xuxvo? xat ^}^t[xui)tov, dXXd ot-(jpr^Tai. xaiTot xdv auv£/£? 
Ti; auT6 auy/toprja^, TioXXd Sso^ixTat t6 auv£/£? t-(j Siaipia^i. xai dXXtoc 5o 
3£ xdv auv£/£c Tt; Eivat au"j'/topT^a^j t6 X^uxov, oux laTat t(o Xo"j'(i) £v, 
IxaOTOv "j^dp Ttbv X^uxtbv i6t'a Xatxjiiavo^x^vov otatpctTat ct'? t£ t6 uttoxci- 

20 [X£VOV [XcT£/OV XeUXOTTjTOC X£Ux6v X£"j'£Tat, Xat £tC aUT6 t6 /pO)[J-a t6 [X£- 

Tc-/6ix£vov. xai -jdp xat touto X£ux6v Xi-jcTat xai X£ux6v Eivat xat eiooc 

X^UXOTr^TOC. xat laTat £XaT£pOU TotO^ 6 Xo-j^OC, TOU [X£V mZ U7rOX£l[X£VOU, 

oTov Tou xuxvou OTt iaTt Cio^jv TOtovO£ X£X£ux(0[x£vov, Tou oi tb; xai}' U7:0- 
x£t[X£vou Tj £V u7:oxct[x£V(o, £xaT£p(oc | "jdp uTi' auTou X£"j'£Tat t6 au[xpc- 26i' 

25 pr^xoc, oTt iaTt /ptb[xa 6taxptTtx6v o'j/£tos. (SaTc TioXXd laTat Td X£uxd 
-/at [x£Vouar|S dXrj&ou? Tr^s XE^j^o^xivry? 7rpoTda£toc *7rapd t6 Xeuxov ouoiv'* 
dXXo; "('dp £xaT£pou X6"j'oc, xai'Tot X^uxtbv d[x(poTv X^^j^o^xivtov. xat ou oeT 
Tapa-/i>rjvat [xyj dva"f/aai)(o[x£v £Tcpov Ttj) Xo-j^tj) Xe"j'ovt£? t6 au[xp£j3ryx6; 
Trapd t6 u7rox£t'[XEvov /toptaTrjV auT(o oouvat tou u7rox£t[X£vou tyjv uTroaTaatv. 

30 ou -j'dp dvd-(y.r^, mv 6 Xo-j^Os ETspo?, TauTa xat v.adt u7:6aTaatv dXXr^Xojv 6 
x£/topiaDat. xat -^dp Ta auvucp taTd[x£va dXXr^Xot^ £/£t X6-j'ouc otxEtouc, xrn 
iTTEpEiaiv oix£t'av 0£/£Tat Trjc '}'u/rj?, w? sTrtcpdvEia xat atb^xa. ouoe 'Ydp I TOUTO E 2 Tj] Tj E 3 e( yip ri E 4 y^^rjTat E 5 tou t6] touto F 

xa 

fi au[j.pePr]-Ao'c ti] cu[j.pEpT]-iCOTt I) 7 sTEpov E 8 t6 (ante Trapa) orn. aF Sv] 

£v a 12 (bj (antc auvr/es) om. D: TidJs F 13 wi (ante Tif)) om. F to; (ante 

aov£/E;) D: om. aKF 14 Sv D: ^v aF ct in lit. E 15 toutcov] tou tiov I)'F 

0'joe "cap a: oute yap DE: om. F 16 ^OTtv tj /. D xal 6 •/•j-itvos D <l^iij.'j\hr,^ 

F': ■|<tfAfx'j8tov D: '|it[x{i)tov E' (tj^tjxijytov E'-'): ijitixtx^iltov aF'-' OKopTjTat ut vid. E' 

•xav a^jvE-/ om. lac. relicta F 18 o^ -/av] 8e av -/.oli D eaTt D 11) Xe'j-iC(ov] 

Xe lacuiia relicta F 21 xai (ante toOto) om. a eToo;] z\ hic. rcl. F 22 6 

(antc Xo'yoc) oiii. F 25 OTt ('6aTE F 26 Tiapd aD: 7:ep't cimip. E: roTe F 

27 d(xcpoTv aEF : d[j.cpoT^pojv D 2!) ttjv aF: ora. E: loc. otil. I> ."U) tov] (ov E 

31 xal dTt^pciaiv — '^'^'/Ji^ ^"^* ^^^- ''*^''' ^ 120 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Aiist. p. 186 a 25] 

xailo /topiaxov, xara xouito Xoyjv otxETov iy^i. xouxo 0£, cpr^at', riapjj-svi- ^Gr 
Syj? ouTxto s(dpa, oxi Suvaxov xa x-^ uTrocJxacjst sv ovxa Xoyou? otacpopou? 
ijziv xal xaxa xouxo ixoXXa stvat. xat ouosv jj.£v ^v OauijLaaxov xou? 
xavova? xaiv Xoyaiv [tr^Tzu) xoxs otaxsxpiaOat, aXXa Gaxspov cptopaUsvxac s? 
5 auxoiv xSv TipaYjj.axtov ouxtoc icsvsy^OfjVat irpoc TrXsiova auvxsXouvxac lo 
axpipstav (bc xat o F/Jor^iJ.oc [j.apxupsr Xsytov " Ilap|j.svt6ou [xsv ouv 017^- 
a&sir^ xic avactOKtaxot^ dxoXouOrjaavxoc XoYoic; xat uito xoiouxtov aTraxyjOsvxoc; 
a ou-(o xoxs otsaacpstxo. ouxs ^ap xo TxoXXaj^oic sXs^sv ouostc, dXXa 
nXa'xtov TTpoixo? xo otaaov siar^YaYsv, ouxs xo xaO' auxo xai xaxd au|j.ps- 

10 prjxoc" <patvsxat os uto xouxtov ota'}suai)fjVat. xauxa os sx xoiv Xo-,(ov xat 

X(ov dvxtXo*j't(ov si)£(op7ji}r^ xat xo auXXoYtaxtxov. ou ■^'dp auvsy((opsi^xo, st 

. }iTj cpaivoixo dva^f/caTov • ot os Txpoxspov dva7roosixx(o; dTrscpatvovxo." otd os 1» 

xfjV TTSpi xauxa d"j'votav xat ot Ms-japixot xXr^Osvxsc cptXoaocpot, Xa^ovxsc 

(b? svap^fj rpoxaatv oxt (ov ot Xoyot Ixspot, xauxa sxspd saxt, xai oxt xd 

15 sxspa xsyoupiaxat dXXf^X(ov, sooxouv ostxvuvat auxov auxou xs)((opta[XEVov 
sxaaxov. sttsi ^dp dXXoc [xsv Xo'j'oc ^W/pdxouc [xouatxou, dXXoc os 
iVoxpdxou^ Xsuxou, si>] dv xat ^"(oxpdxr^c auxoc auxou xs)^(opia[j.svoc. 
ofjXov os oxt xaxd [xsv xo uTToxst|xsvov , xaiF xai saxt ^ojxpdxrjC, 
auxo? saxt, xaxd 6s xd au[x[5spr^xoxa sxspoc, (oaTisp xai sv xat TioXXd uo 

20 xax' dXXo xat dXXo. oxt [xsvxot Ilap[X£vt'6r^c [xdXtaxa irdvx(ov oux 
f^post xf(V xotauxr^v otacpopdv of^Xov, st'7rsp sv Xsycuv xoaauxa xaxr^-yop^t 
auxou. £axt ^dp 

ouXov [xouvoY£V£; x£ xat dxp£[xsc f^o' d-Ysvrixov 
xal dzivr^xov xai diotov xat dotatpsxov xat [xupia dXXa, dixsp oid xfjv d6id- 

25 xptxov xouxojv sxsi sv(oatv X(ov xaxr^-|'opr/i)svx(ov auxou sv Tidvxa f^v (bc 
7rdvx(ov £vt atxi(i) X(bv [xsx' auxo StaxptOsvx^ov, d'.^^ (ov stt' sxsTvo xd? ota- 
xsxpt[xsvac xaxr^Yoptac dvacpspo^xsv. xov [j.svxot v.ixv6va auxov ou6a[xou Ilap- 25 
[xevtorj? sgKjvsYxsv • ou6£ y^P r^v oixsTov xo xavovtxov xouxo x^? X(bv dp/ai'ojv 
Ppa/uXoYia?. dXX' 6 fxsv 'AptaxoxsXTjc [3tatox£pov tko? s^^ouXf^Ur^ xal stti 

30 xou auxou x-^ uTToaxdast, (5j? sttI xou Xsuxou a(b[xaxoc, osT^at, oxt xo Xsuxov 
TToXXd saxt X(iji X6-^(o, x6 xs (b? u7rox£t(X£vov xai x6 (ijc sv u7rox£t[X£V(jj. 1 toOto 0£ cpr^at — £(ijpa quasi lemma caeruleo pinxit F 3 (j,£v om. aF 

4 [Xl^-(U TOTE] [XTjTTOTE 1)E SOcl cf. p. 11 .J, 26 CpOJpOtilEVTa? uaT£pov a 6 E'j5yj[J.0C cf. 

p. 115, 25 ouv om. D 7 otv ti? a ava?t07rtaT0ts aEF : d;t07Tt'aT0[? I) 

8 x6xe om. F ottaotcpEiTo I)E: otaasactcprjTo aF TipioTos DE'F: TiptoTov aE' 

■/.at t6 -iCaTa aF 11 a'jX>.0Y[aTt7.u>v F': a^jXXoyf/ov E 12 cpatvoi t6 a oi oe] 

0'J0£ E 14 TaOTa] 'fort. TaijTa auTa (vel v.olI a'jTa)' Torstrik 15 Std tou add. 

post loo7.o'jv F a'jT6v E auTou EF itemque v. 17 16 [j.ev post ydp 

posuit E 21 £v om. F 7.aTrjYo'p£t E: (obl. loc.) D: -/.aTrjyopEt aF 23 ouXov — 

dyEvrjTov Parm. v. 59 K., 69 St. cf. p. 30, 2. 78, 13 ubi clauditur i^o' dTEXsaTov 
[j.ovoY£v^? D -^o aF: r;0£ D: rj 0£ E 26 evI oLiTiw D: «[ticov E: h akiw aF: 

ToO £v6s akt'o'j coni. Torstrik (ov 1::'] ojv i in lac. om. F 27 -/avova iterat E 

a-jTov aDE'''F''': auTtov E'F' 28 t6 -/.avovt-Aov om. lac. lel. F 29 6 (xev om. 

aF r,jt!o'j>./j!)r^ E 30 'JTioaTdEt D laTat i) 31 Lirr£p7,£f[i.£vov D SIMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 a 25. 32] 121 

xctitot ouos ovojxa xouTOiv To auTO. To '(arj oTroxstjxsvov Xsuxov OUX EOTIV 26r 
ouok Xi'(z-ai xai)' aoto, zl jxrj ots auv ttj XiUxoTr^Tt Xr/^i>TQ' wciTS siTrsp 
apa, To auTo ovofxa saTtv sv oiacpopotc Xoyoic, ou/t tou uzoxsiixsvou xat :50 
Tou sv uTTOxsijxsvq), dXXa tou auvatxcpoTspou, oioti xal to ixsts/ov /.suxov 
Xs-j'0|xsv u.sTa Tr^c u.si)sqS(oc xat auTO to Xp«>[xa to txsTS/oixsvov. dxpi[5o- 
Xo"j'ou}xsv(o os ouos TouTojv To auTo iaTtv ovo|j.a, siTTSp To usv Xsuxov, TO 
6s XsuxoTrjC, xat to jXiV zotov, to os -otoTr^c. oto xat opiCoixstla tyjv ixsv 
XsuxoTr^Ta /poiixa otaxptTixov o'Ls(oc, to os Xsuxov a(i);xa XsuxoTr^Toc [xs- 
Ts/ov. TauTa orj auvt6(ov (oc sotxsv 6 Kuor^ixoc oux sJitdaaTO s~i TauTou 

10 fi^ UTCoaTaast svo? osicat tyjv T(ov Xo^^ov otacpopdv, dXX' stti xotvou Ttvoc !V> 
Tou xaXou TYjv 5stctv STTotv^aaTo TroXXoT? xaTa Xoyov 6ta'pspouaiv scsapixoT- 
TovTo;, (Sats rdXtv to 6oxouv sv sTvat touto xaTa ttjv xoivoTr^ta, -oXXd 
6s xaTa touc Xoyouc. ^pdcpst 6s outojc* "(SaTrsp 8s si TrdvTa sivj Ta ovTa 
xaXd xat «xr^Osv stV) Xa|3stv o oux saTt xaXov, xaXd [xsv saTai -dvTa, ou 

15 [xrjv sv -('2 To xaXov d)Ad 7ro)J.d (to6s }xsv ^dp /poijxa xaXov saTat, t66s 6s 
S7rtTrj6su[xa 6Tt6r^7roTs), out(o [5s] oyj xat 6'vTa [xsv irdvTa saTat, dXX' ou/ sv 
ouos To auTo • sTspov [xsv ydp to u6(op, dXXo 6s to ■irup. " t'a(oc 6s tou- lo 
Tov Trap-(jTr^aaTO ttj? d7ro5sics(Os tov Tpo7rov 'AptaTOTsXr^c, otoTt st ui; xotvov 

oV U7r£TSl)rj TO 6'v, SITS WC -j'£VOs SITS (0? SiOO? Si'tS (JJ? 6lX(OVU[X0C '^(OVT^, 

20 suOu; xai Td TroXXd auvsta7j-('ST0 ' to 'i^dp xotvov TrXstov^ov sTvat xotvov 
dvd*j'xrj. 6to xal (u; dpiOixoli sv uttoiIsixsvoc, STrstOTj to TotouTov sv tj 
(oc auvs/s; saTtv Ev rj (b^ T(p X6y(»j to auTo 7) (o? d6tatpsTov, s'6stc£v 
OTt ouTs 6ic auvs/sc ouTS (ijc T(o XoY") To auTo, To 6s (ij^ d6tat'osTov 
(o; svapYoJC dTorrov Traprjxsv suDuvstv. (5jc aojixaTtxou TTcoaToc u7roTSi)svToc 45 

25 Tou dotaipSTOu. 

p. 186a32 'iVvdyxr^ orj XapsTv [xv] [xovov sv aTj^xaivstv to 6'v, xai)' 
ou dv xaTr^Y^^PI^Ti' ^-^^^- "''^■'t OTrsp 6v xat 07rsp sv. 

Auvatov xat Ta 7rpoas/(o^ stpr^ixsva xai Tauta ixyj 7rp6c riap[xsvt6r^v26v 
XsYSoOat [xovov, dXXd xai 7rp6; MsXtaaov. s^rstoYj -,'dp t(ov 6'vt(ov Td [xsv 1 TO'jvo[xa a toOto F 2 ei DE: iiv aF ote] oti D 8 tov) iv u7:ox£t- 

|j.Evi)j y.ai ToO UilOX£1(xevoij aF 4 to (post xat) om. F 5 >i;orA£v F [x£Tdt ttj; 

fjteOE^EUJS delebat Torstrik 8 odiEtos om. F 9 otj om. F auvtoojv DE: oyv 

{oojv aF 6 om. a TauTOo t:^ uitoaTaoet scripsi cf. p. 130,28: tou t^ u7roaTa'a£t E: 

toOto uTioOTaaet D : Tau-Tj 'jTioaTatjet F : tou evoc t-^ U7:oaTa'a£t (om. evo; post 'jTiooTaaet) a 
dr.o aF 11 oia'.p£pO'jaav D 12 Tt^aXiv t6 ooxoviv DEF: to ooxoOv i:a'Xtv a: conicio 

TtavTa ooxetv: raXtv (post TToXXa) transponebat Torstrik 13 oe] elvat a t'6a7:£p 

oe cf. p. 115,21. 118, 11 Tct ovTa om. F 14 [xev eoTt F 15 Tooe 

{xev] t6 [A£v siipra p. 115,22. 118, 12 eoTat DE: im aF Tooe oe] supra t6 oe 

16 t6 0£ 6TtOTj7:oT£ siipra otj a: oe otj EF (ubl. lor. D) 17 t6 (aute uStup) 

oni. a 18 t6v Tpfcov xtj; d7:oo£($£UJs aF £t itoiavit F: (nn. K 19 Sv dclobat 

Torstrik u7:£T£i)T] DF: •jt.otz^ti E: u^ietWcto a •_'(» £'ji}'j; 'iw xai F 22 tj 

u)j d6taip£Tov — t6 auTO om. D 23 t6 XtJyii) (sed corr.) F' 26 ?,a,3£rv Tot; X^yo-jatv 

2v t6 ov £lvat (J.T) xtX. a o-j (jidvov (oin. ev) DE 122 SmPLICn IN PHYSICORUM I S [Amt. p. 186a32] 

oijTwc i^Tiv (oc aufXjSclBTjXOTot , TOf os u>c u-'jxst'[xcvc(, oi; Ta au^j-PsprjxoTa 26'»' 
ai'j[ii3s',37)xs, x7.t TotuTa ou ixovov Tot auTot oux EOTiv dXAyjXots dlka. xat utts- 
vavTt'a -(u^, To ts xaB' auTo u'.psa;Ta>c xai to sv otXXw to sTvai iyov, 
dyd';Y.r^ to sTSf>ov toijtwv to ov Xi^^ziv tj to aujx^spT^xoc t^ to toutu) utto- 5 
5 xst'u.5V0v. oto xat do/oasvoc tt^c Kpoc auTOuc dvTtXo^ta; " dp/7j Ss oixsio- 
Ta^TYj -aatuv, '.fT^atv. stcsI roXXa/co? XsysTai to ov, -to? Xs^ouaiv ot Xs- 
yovTsc sv sTvai Tot rdvTa, roTSpov ouatav d-avTa tj Troaa •Jj Tcotd". uttoOs- 
jxsvoc ouv -o6"(jov otd Tou Xsuxou TTjV Toi» aujxpspYjxoToc; (puatv sTvat to 
ov, Eosi^sv oTi xaTa TauTT^v Trjv uroi^saiv ou ouvaTov sv sTvat to ov. oiv 

10 jxsv ydp STSpoi 01 ).OYOt, TauTa sTspa dXXTjXtov xat ou/ sv dXXd roXXd. 
STspoc os Xo-,'oc Tou TS auix^spT^xoToc xat (I) TOUTo auixpspTjXSv, si xat 10 
d/wpiaTa dXX-KjXfuv. osi os sivat xai to u-oxsi'|xsvov, si txsXXoi xat to auix- 
[5sPt//oc sivai- TotauTT^ -|dp auTou y; '.puat;. dixcpoiv 8s ov-tuv oux saTtv 
sv To ov. xat TouTO ixsv osostxrai -poTspov, rpoaTi^^T^at os xal ToiauTT^v 

15 Tou auTou vuv dzoostctv. st "jdp to auix^Sj3vjxo; saTi to ov, sxsivo lo touto 
auix[5lspT^xs xat ov saTai xai otjx ov xaTa to auTo. xaOoaov "jdp au[xps- 

[^TjXSV aUT(i) TO OV STSpOV OV TOU OVTOC, OUX OV SaTt ([XOVOV -,'dp TjV TO 

au^XjSsJilTjXo; ov), -dXiv os xai}oaov auTto au[xPs[5T,xs to ov, xaTa touto ov 15 
saTf To -jdp u-oxst[xsvov Tivi T-rjv Tou au[xPs[5rjX0T0c at!»T(o xaTT^YOpiav Tj 

20 o[x(ovtj[X(uc T, -ap(uvu[x(u; dvaos/STai. oto xai (o to Xsuxov au[x[^s[5T(XS, 
TouTo Xsuxov '.pa[xsv, (uaTs xai (o to ov touto saTai. saTai ti dpa to ov 
xai oux ov xaTd TauTov (oid '(dp to u7:oxst'[xsvov sTvai), OTrsp dTOTiov. 
toOTS dotjvaTov To ov Xs-j'Siv To au[x[5sp7jxo;. d[xa os xai aTorov t,v ou't(u 
xXsivoT? dvopdaiv s-p/aXsTv (uc dYvoouaiv oti t6 au^x^iJsl^T^xo; auvsiaa'-(st -dv- 

25 T(o; sau-^oj xai dXXo Tt (o au[x[5is[iT^xs. SsT TOtvuv uTroUsaUat t6 ov Xs-jStv 20 
auTOu? t6 -/tupttu; Sv xat [xdXiaTa ov, xal tuc dv IlXdTtov [x.sv sTTroi t6 au- 
TOOV, 'ApiaTOTsXT^? Ss t6 OTSp OV TOUTO "'dp auTto aTj[xaivst t6 xupuoc ov 
xat adXtaTa ov, o-sp vo[xt'Cst ttjv ouatav, t'oc xai xai)' sauTTjv u'fsaT(uaav 
xai ToTc cDJjAC tou sTvai aiTtav. outs ouv t6 6v tuc auix[5s[:iT,x6c stx6? 

30 Xs-j'siv auTou; outs t6 sv, dXXd xai t6 6v o^usp 6v xai t6 sv o-sp sv, xai 
t6 auva[x'i6Tsoov, st ti -ttots sTt|, toioutov sTvat, [xt, sTsp(o Ttvi au[x,3s[3Tjx6c, 
dXX' auT6 xai>' auT6 ucpsaTtoc. 

'0 6s "AopaOTO? pouXoixsvo? OT^Xtuaai, ti aT/[xatv£t t6 oirsp 6'v, iraps^- 25 
T,X{)s [xsv 6Xi'-(ov Ttov -poxsiixsvtov • •/[jr^cii\iOL os 6'vTa Ta Trap' auTou pT,- 5 idp/rj xtX. p. 18.5a20 6 X^YS-ott] M-^o^jai D 7 a-ctvra DE: t') TravTot aF 

11 6 (post oe) om. E 12 (xeXXei coniecit Torstrik lo rj 9'jats a-jxoy D 

ovTotv E (obl. D) 16 -/al (post laxat) om. E -/.aiioaov DE: xaSo (xev F: 7.a})o'aov 

fjLEv a 17 'jv (ante too) om. F 18 ok (xb~v> F 21 t6 (po.st apa) om. a 

22 xaxa Ta^jtov a : xal xaT' a^jxov D : xat y.aTa xautov E : •/.ax" auTo F otd] non 

opus est scribere osT ut v. 12 t6 U7:o7.£t(i.£vov ofjXaoTj a 24 ayva^yst a 25 ov 

£v Xeyciv aE 26 [idXtSTa t6 ov a aut^ ov F 28 10; xat xat y.aiY F au-rjv a 
30 07:ep 2v (om. xat — '"-ep ev) F 31 ci xi'] xt a 32 laoTo DF 33 zi 

aT|(xa(v£t om. aF SDIPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Ai ist. p. 186 a 32] 123 

OevTa, (ov y.7.t riopcpiSpio; £|j.v/jtxfjVc033, xctXXiov or[j.a'. |xy) -apaopoctXirv. 26^ 
Xs-j^oi 8c Twv 7:p7.YixaTa)V a-avTwv xa [xsv clvat uTToxetixsva , xa ok xouxoi? 
UTrapj^civ xa})' 6kOXci;xsvojv auT(ov. xuptwc [x£v otj 67:ox£rai)at ixaar/jv 

TtOV TTpWTtOV 0U3t(OV, OIOV TOV Ttva avi)p(07rov OtOV TOV ^"(OXOaT/jV, 7] TovSc 
5 TOV Xt'l)0V XOtV(jT£pOV §£ TtaV xai)' OU Tr£<pUX£V £TcpOV Tt xa.TT^Y^^p^^^i^'^-* 

t6 ",'ap Tt Xcuxov xat fj Tt? 7patx[xaTixr) xa»)' auTa [X£v ouoa[xou u7rox£tTai, 30 

dXX' £(JTtV £V U7rOX£t[X£V(p, TO [XSV £V T(pO£ T(j) OtO^xaTt, -fj 0£ £V T-^OE T'^ 

^^XTi ' 67tOX£i[XEV(ov [XEVTot xat auTa )A'(ov e/£t, £7:£toav tou [xev t6 Xeuxov 
Tj t6 /p(o[xa xaTrjYOp(0[x£v, tT|? 61 tt^v Ypa[x[xaTtxYjv t) d^rXyj; ttjv ETrtSTT^ixr^v. 

10 dXX' ouv rdvTojv tojv xaTa Ttvojv X£",'0[xev(ov Ta [xev (b? otxEra xai xai)' auT6 
xaTr^^jOpEiTat T(ov U7tox£t[x£v(ov, Ta Se izoir^iv 7C(o; xat (b; au^xpEpr^xoTa • xaft' 
auT6 [XEv xat oix£i(o; oaa t6 ti laxi xat tyjv ouatav ar^^xatvEi tojv u7rox£t[X£V(ov, 
oiov ot opot xat oaa au[X7rXr^p(oT'.xd Tr;c ouata; auT(bv saTt xat sv Totc opot? 35 
7rapaXa[xpdv£Tat, xaSd^rEp Ta ^Evr^ xai at ota^fopat* xat auTa oe Ta eiOTj xat 

15 Ta iota xat Ta toi? 6vo[xaat [xovotc oiacpEpovTa, oiov £7rl t(ov TroXuojvuixtov. 
£v Traai ydp toutoic Tpo^rov Ttvd auT6 ExaaTov auTOu xaTr^YopEiTat xai auv- 
tbvu(xo; auTOu -jiVETat r) xaxr^Yopia s^rtSc/OfxEvou tou u7rox£t[X£vou to t£ ovo[xa 
xai t6v X6"j'ov Tou xaTr^Yopou[x£vou, wote ETvai xal X£Y£ai)at t6 u7rox£i[XEvov 
OTTEp t6 xaTTjYopouixEvov. l\oxpdTr^c "i'dp Op^jv Xo-^tx^v Uvr^T^v Xr^ETat xat 40 

20 07r£p Ctpov Xo"j'tx6v Uvr^Tov xai TrdXiv IVoxpaTr^c Cfpov ^rpoaayopEUETat xat 
saTtv 07r£p C^p^^v xat 07rEp Xo",'tx6v xal dvt)poj7ro; xal 07rEp dvi)p(07roc. xai 
6[xot(0s t6 Xeuxov, ofov t6 touoI tou xuxvou, X£ux6v XEyETat xat o^rEp Xeuxov, 
xat "/p(b[xa 6iaxptTtx6v 6''}e(oc xat 07r£p /p(b[xa 8taxptTtx6v 6't}iE(oc. ei ixevtoi 
t6 X£ux6v (?jc au[xpEprjx6? xat xaTa au[A[3E[3r,x6? ETEpou Ttv6; -/.axr^yjpr^x)^ 

25 oiov Tou t[xaTiou, t6 t[xdTtov TouTo Xeux6v [X£v pr^Dr^aETat, ouxETt oe xai 
07r£p Xeuxov • ou "/'dp dv sviroi tic auT6 /p(b[xa 6taxptTtx6v 6''i^£(oc. 7rapa- 45 
TrXr^atto; ouos £7r' dXXou tiv6; tojv xaTa au[X|3Eprjx6c xaTr^",'opou[i£V(ov xat 
'oTTEp' EaTi xaTr^"j'op£Tv. au[xp£'pr^x£ "(dp l'(oxpdT£i at[xoj Elvat xat xai)£- 
CcaOat Y) 6iaX£",'Ea{)ai xat dXXa 7rXEt(o' dXl.o(. at[x6^ [xsv X£",'£Tat l'(oxpdTr,$, 

30 at^xoTr^s oe ou X£-c£Tai ouoe OTTEp at^xoTr^?* ou -j-dp eaTi Ii](oxpdTr,.; xotXoTr^s 
Ev ptvt. xat "i^pa^x^xaTtx^c [xev ei tu/oi X£",'ETat, oux e^rtoi/ETat oe t6v opov 
xr^q •(^ja\i[iaxv/.riq' ouos^roTe ^dp t6 u7rox£t'[X£vov £7ri6£/£Tat t6v tou au[x- 1 6 TTopcpuptoc a 3 UTictp/ctv aF: urctp (i. e. 'jrapyet) E: urctpyet D 8 post 

<\>uyji add. xal aF ccjttj (iii litiua, ncscio uiulc coir.) D 14 £i5t]] 

r)Or, D 16 iv] -/.ctt Iv D 17 aOxuJ D 18 Xoyov DE cf. p. 12-1, 24: opov aF 

20 8vr,T6v DF: t)vr,T(5v XiyeTat aE : OvtjTov eiTt putaliat Torstrik 21 intcr orip ot 

Xoytx^Jv litura asterisco expleta D ante xai avDpioTto; fortassc intorcidit xai orep 

i)vtjt6v 22 oFov t6 touSI — X^yeTat om. F oTiep Xeijx6v] orep X^-j-eTat lihri: orep Xe'jx6v 

XeyeTai a 23 ei fxf/TOt — otj/eio; (v. 26) bis scripsit F 24 xat xaTa a'j[j.i3c|5T,x6s 

om. F xaTr,Yopr,8eiry Torstrik at cf. ad p. 102, 26. Adrasti niiniruin scntontiac non 

verba repetuntur 25 t6 l|xdTtov touto DEF: t6 Xeuxov, touto a 27 o'j6e] fort. 

6' 0'J0e 28 o-ep i^-i iibri 30 O'joe orep atfj.dTr|S oin. F 31 oe (antc tov) 

om. E 32 SeyeTai F 124 SIMPLICn IN PIIYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 a 32] 

PePrjxoToc opov ooSs Xi^^e-ca.'. oTtsp to cujji[5£pr^x6?'. sTcwxrjaat os oT[xat26v 

J(pT^, (J.1fjTC0T£ (uaTTcp TO TO!J aUIX^SpT^XOTO; }Jl£T£)r0V OUX lOTtV OTTEp TO aO[L- 50 

^spr^xoc, oioTt '(rjOi\i\L'X':iY.rj: oux IsTtv OTT£p Yj '([ja.[L\ioixiy.ri, ouTto xctt to 
Tr^; oiacpopa; |j.£T£/ov oux IsTtv o~£p fy otacpopa* to '(oi[j Xoytxov oux lcjTtv 
:> oz£p 7) Xo-jtxoTr^c, xat oXfoc To -apcovjtxtoc X£-j'6ixsvov oux loTiv sxsTvo d^^ 
ou jraptt)v6u.aaTat. 6 [j.£VTot avi}p(07:6c iaTtv 0TT£p to Ctoov, oTt ou ■jrapo)- 
vuiitoc Xi-j^^Tat. ''tiov o£ (3u|x,3£,3r(x6T(ov, '-ir^at', Ta \ikv r/A iidpzaxi TouTot; 
oU av ■^ 5ujj.|3£J3r^x6Ta . oTov to atuov fj | to [iJAatsov Ta Ss oTe [xsv Tra-27'" 
p£aTtv 6t£ 6£ ou, xaUa'-£p to xot|iaai)at r^ -trji-axzXv xai oca £VO£/£Tat 

10 TtVt T(t) aUT«0 OTo U.£V 'J-ap/clV 6t£ 6i [xf^ • 0U0£v6c OZ T(OV au[xp£j3r^x6T(ov 
TOV OpOV £7:iO£/£Tat TO U7:0X£t'[X£V0V, aXX' Ou6£ £V T(j) 6p(i) T(OV UirOX£t(X£V(OV 

7tapaXa[x|3av£Tat Tt tcuv au[x,3£[jr^x6T(ov. 6l)£v ou6£ Xi-joTat to u7rox£t[x£vov 
OTT^p To au[x,3£^:Jr^x6s. ou -j^dp X£-'£Tai f^ pU 6-£p at[j.6Tr^c ou6£ 6 l'(o/p7'- 
Tr^? o-zp otaXE-i^eaOat. £v ;x£VTOt toic; T(ov a£[ au[x[3£pr^x6T(ov opotc; Tiapa- 5 
15 Xa[xpa'v£Tat to u7rox£t[x£vov ofov £v T(o TfjC attx^Tr^TO? f^ pk xat ev tio t^;- 
pXata^Tr^Toc Tot ay.£kr^. Xi';zzoLi -('dp f^ ix£v at[x6Tr^c xotX^Tr^c Iv ptvi', f/ 6£ 
[iXata^Tr^c xoiX^Tri? iv axiXsatv. ou [X£vtoi 0662 £7:1 toutcov o'jt£ t6 utto- 

X£t'[X£v6v iOTtV 07r£p TO XaTr^-|'OpOU[X£VOV OUT£ TO xaTr^-ppOU[X£VOV OTuep TO 

u7rox£itx£Vov. £Ti xat TauTa 6toptaT£OV, («? dTrXdic; ye Ttd? X6-j'o? Ix Ttv(ov 
20 [x£p(ov £aTiv otov 6vo[xdT(ov xai pr^[xa'T(ov £V -jdp t(o 'ItoxpdTr^? 6taX£-c£Tai' 10 
[X£p7j lcTtv auTou To ' IW.pdTr^?' xat to '6taX£-,'£Tat' • xat ofxoto); 6 xou 
£tvat xat TTj? ouaiac X6-^oc" xat -jdp outos £x tou -j-Ivouc: xai T(ov otacpo- 
p(bv au[X7rXrjpouTat. xai iv }X£v Tto 6X({) X6y<» sxdaTd) Td [xiprj auTou xat 
ot TouTtov TrdXiv X6-,'ot TouT£aTtv opot 7r£pi£/ovTat xai 7rapaXa[x[3dvovTat, sv 

25 Oe TOIC [X£p£at xat TOtC TOUTCUV X6-/0tC 01 T(0V 6X(0V OUX£Tl. OIOV £V [X£V 
T(0 TOU dvi)p(O7:0U 6p(i), }d'((li OZ T(0 C«J>'J> Xo-/tx(o »)vr^T(J) f, Tt^Clj) 6t'7:o6t 

(toutov -,'dp TiDr^atv 'AptaTOT^Xrp dvi)p(o7tou X6-,'ov (oc ou't(oc 6ptaa[X£Vou 
llXdT(ovoc), lv£aTt xat 6 tou C<j>ou X6-j'oc xat 6 tou 017:060?, xal 6[ioi(o? 15 

£7:1 T(OV d^XX^OV £V 5£ T(0 C<J>'J> ''J £V T(J) 6t7:o6l f^ £V TOIC T0UT(OV OpOl? 

30 oux£Tt £vu7rdp)r£t ou6£ 7:apaXa[xpa'v£Tai 6 tou dvt)p(o7rou opoc. TrapaT^X-i^aio? 
6£ iart X^-j^oc, ou [xf^v 6ptx6? -i'^, 6 Xrj^^ov oTt l"(oxpa'Tr^c 7:£pt7:aT£T. xat 
£v [x£v T(o 6X(j) TOUTO) \rj'(m Iv^CTt xat 6 Tou l'(oxpdTou? Xo-p? xal 6 TOU 

7r£pl7raT£lV, £V 0£ T0UT(OV £XaT£pt{) OUXETl 6 TOU oXou. T0UT(OV 6)) OltOpl- 

a[x£V(ov 6f,Xov ('o? £t £v ECTt t6 6v, xai)dT:£p oi 7r£pt Tov nap[x£vt67jv cpaat'v, 2 To To5 E: t6 (om. tou) aDF 6 oTicp '^wo-/ aF 8 pXataov aF-: pXeao^v F': 

(iXEoaov DE eademque cuiusque discrepantia pXatioT/jTO? v. l(i. 17 9 Iq to aF 

10 OTE aF: tcotI DE ^te aF: TtoTs DE [j.iq] o-j aF 15 t6 u7toxe^(j.£vov aF 

cf. V. 17: TC( i)TO7.ct'(Xcva DE 17 Iv toTs Qy.iLzovi F ojte ;iD: ouoe EF ojte 

a: ouoE DEF 20 oiov Toiv '5vo(j.aT(uv E (obl. hic loc. D) 21 xal 6(xo{(os DE: 

oixofoj; ■/.i\ a: 6(i.of(oc F 24 TTcptAc^^j.ftictvovTat D .scd cf. v. 12 p. 76, 12 25 Xoyots 

I): 6'poi; aEF cf. v. 24 27 'AptOTOTEXfj; Top. A 7 p. 103 »27 ws ouTtos] nonne 

(jj-ja-jTto; ? 28 IttI t(J)v oXXouv oixoitus D 30 ■Kany.zhqWji D: 7rapaTrXTjC>((o; EF 

TtapaTrXTjCifa a 31 ^aTtv 6'pos F 33 TicptTraTci F o'J7,^ti] o'jx eiTtv E SDIPLICn TN PnYSICORUM I 3 [Arist. p. 18(5^32] 125 

ouolv laxai fxspov <o xpuTO auixpipr^xcv, a)^o! xaU' o5 ocv xaTr^YopTj-a'.. 27r 
dvaYXTj TouTo £ui>u; xat o-sp ov Xi'(Z(iboLi xal oTisp iv, («aavcl auTou xaD' 20 
sauTou xaTr^'|'opou[jLsvou tou ovtoc. d ^ap [xrj ouTtoc aXX' (i)? aufiPcPr^xo? 
xaT' aXXou Ttvo; pr^i)Tf^(3£Tat t6 ov, loTat Ixsivo STspov Tt Toii ovto?, xat 
5 oia TouTo oux ov a[xa xat ov* o-sp «XTOTrov. sTvat *|'a'p ti xat t6 auT6 \ir^ 
sTvat aouvaTov. (Ssts si sv ssti t6 ov, xai o-sp 6v s<3Tat xat oui)svt sTsptp 
(JU[i.p-i^(5STat. ou '(ap sc3Tat ovTt sTvat sxsivq) m (juixJBsJ^rjXSV, sl.'-sp sTspov 
Tou ovTo; s(5Tt'v, st [XTj noXXa sl'/) T(z ovTa ouTtoc wOTS xat sTspov Tt sTvat 25 
-ap(i t6 ov, oTov rapa ttjv ouaiav t6 au[X|3s,3rjXoc. aXX' u-oxstTat auTotc 

10 sv ar^[xat'vstv t6 ov. Xst-STat Totvuv ouatav [xaXXov xai t6 u:roxst'[xsvov 
T(p au^xpspr^xoTt sTvat t6 xupt'o>c ov, si'7rsp [xr^ saTt t6 au^xj^s^rjxoc* touto 
"i'«ap xat axoXouUoTspov. yap xat Tot; aXXot; tou sTvat ai'Tt6v saTt, tou- 
To dv si'yi [xaXtaTa ov • TotouTov os yj oiiata. TravTa yap t(x aX/.a r^Tot xai)' 
u-oxsi[xsvou XsysTat Tr^c ouaiac r^ sv u7toxst[xsv()) atjT^ saTtv, (juc sv Ka- 

15 Tr^Yoptai? [xs[xaOr//.a[xsv. aXX(x xat sv rj ouata xuptoj; [xovr^. tojv -,'(zp 30 
aXXfov Iv sxaaTov xaTa au[xpsprjx6s xaXstTat T(p Trjv otjatav f, auix[5s[5!r,xs 
[xtav sTvat TauTr^v. dXX(z xat t6 oiiatav sTvat oiouvaTov. st ^ap t^^ xupttu? 
6'v, xaXou[j.sv o-sp 6'v, [xtjosvi aXXcp au^XjSs^r^xsv , dXX' sxstvtp dXXo Tt 
auixpij^r^xsv , si'-sp t6 u7roxst'[xsv6v saTi, Tt [xaXXov t6 ov t6 o~sp ov aT]- 

20 [xaivst, dXX' oiiyi t6 [xtj 6'v; si -(dp [xovov t6 u~oxst'[xsvov xai t6 OTisp ov 
TotJTo laTtv 6'v, t6 au[xp£pr^x6; auTtp oux ov laTat, oTov t6 Xsuxov. st 
otjiv t6 oTTsp 6v xat Xsuxov saTt otd t6 autxj^sprjxsvat auTtp t6 Xsuxov, t6 So 
os au^xpspr^xoc auTtp t6 Xsuxov 8 Xsux(p sTvat Xs-p^xsv, TouTsaTtv r) Xsuxo- 
r/js, ou'/. 6'v sCTtv, ooyl tI [xtj 6'v, dXX' d:rXu); [xtj 6'v (ouosv -,'dp ov 

25 ouy oTTsp ov), xat t6 [xsts;(ov dpa xai (p au[x,3spy]xsv oux ov laTat d-Xw);- 
(5 "ydp t6 [XTj ov au^x^s^r^xsv oux 6'v saTtv, eSa-sp (p t6 ov au[xps,37)xsv 6'v. 
xai 7) ouaia oijv i^Tot t6 OTcsp ov oux 6v laTat d-Xoic, xat to auT6 xupt'(o^ 
ov xai xupt(oc [xt; 6'v 8 -j^dp T(p u-oxst[xsv(p auvs,3atvsv, st au[xps,3r^x6c 
r^v t6 o-sp 6'v, Xs-((o os t6 sTvat d[xa xat ixrj sTvat, touto auT6 Ttp 6-sp 40 

30 ovTt au[xpat'vst Idv u~oxst'[xsvov u-oTsDfj* -Xr,v oTt sxstv(p [xsv T(p 67:0- 
xst[xsv(p t6 [xsv stvat otd t6 au[x,3s[5rjx6c uTrdpyst, t6 6s [xrj sivat ot' sau- 
t6, TouT(p os dvaTraXtv, STrstSrj t6 6-sp 6v svTaui>a [xsv u7roxst'[X£Vov , Ixet 
os au[xp£,3r^x6; si^Xr^^rTat. st oijv TauTa douvaTa xai saTtv 6v t6 o^rsp ov 1 y.aTTjyopEtTat E' 5 ov)x av afxa F t6 (x-jto xal piitabat Torstrik t6 (ante a-jTo) 

oin. F G ^OTi (post Sv) a: ia-i F' : eaTat DE ojSev F 7 i/.zNiu Elvat aF 12 xat 
(post ydp) om. E 13 eaTi |j.aXiOTa t6 v 1) ydp oin. D xaft' 'JTtoxeifx^vTj; libri: 

con-. a 14 auTfJ TauTTj D KaTTjYopfatc velut 1 p. la^Osqq. 17 touttjv i. e. 

xop((os ouaiav cf. tooto ov v. 21: delebat Torstrik 18 aij(xp£pr)x£v — oXXo Tt om. F 

19 t6 (ante STiep) om. 1) 22 oTtep ioTi xal Xeuxov loTt D auT6 D 23 auTo D 

8 Xeuxii)] iTj Xc'jx6v a 24 o'jy oti (xt) ov F o'JOev] o'j I ) 20 (jj — anXibi 

oin. E "JS 0] (T) D' a'jix^Patvev sic DK : a'j(jp^pTjxev aF 21) t6 ■'^-ep ov 

in htiira E to"jto a'jT(o E 126 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^32. bi2] 

wcirep uTCoxstTat, dvaYXTj xat xh cujjli^sPtjxoc autto ov stvai xal oTrsp ov, 27'" 
stTTsp ixr^ScV aXXo ia~\ irapa xo oTrsp ov. waxs TrXstto ar^jxatvst xo ov xat 
ooxiit ev to ov aXXa xai xa ao\i^z^r^-/.rjxa ouaia. xai jxot ooxsT ota xou- 45 
-tov 'Apta-oTsXT]? sv8stxvua&at tw flapfxsvtSif], oxt pouXojxsvo? to [xtj ov 
5 avsXsiv xai ota touto sv to ov u-oTiDsasvoc. sTrstorj to Trapa to ov ouosv 
sattv. ou JJ.OVOV siaayst Tt \ir^ ov 6ta ■zr^^ uTroUsastoc, aXXa xat auTo to ov 
urj ov sTvat ostxvuat. xat touto ixsv v^or^ xat Trapa tou nXotTU)Vo; sv 
^vsiaz^^l osostxTat. xat OTt to ov sv jxsv saTt, TroXXa os oux saTtv. outs 
^ap xivTjat; outs aTa'atc outs oXXa ^svrj saTt t6 ov * 6 [xsvTot 'AptaTOTsXTjc;, 
10 oTt Tot? Xs-^ouatv sv To ov oi)y\ Ti }XYj ov ixovov Ssty^Oif^asTat t6 ov, dXX' M) 
duXtt»;: ixTj ov. sv Oc t'^; Xs$st koXXtjv dadcpstav sTrotTjas t6 uTro&sjxsvov 
auTov ouatav t6 ov -dXtv OTt [xrj aufxpspvjxoc osixvuvat sv T(o t6 -^dp 
aujxpspr^xo? xai toT? scTp." 

p. 18Gbi2 Ou Tot'vuv ouol [xsYsOo? E^si t6 (ov et,'Trep) oirep ov 
15 sxaTEp(i) "('dp STspov t6 eivai tu)v }xopt(ov. 

'EcpsSYi? oTt o6os -sTTSpaatxsvov r^ aTrstpov ost Xs^Etv t6 ev ov 
ostxvuatv, d[xa Trp6; Ilapixsvtor^v xai Trp6? MsXiaaov uTravToiv. st -j^dp sv 
saTt, '■■prjat, t6 ov, ouoo jxsysUo; s^si. fXEYeOos ch jxtj s)(ov, or^Xov 
OTi ouos I TrsTrspaaixsvov ouos aTrstpov saTaf 6 5s riapjxsvior^? xat |xe-27v 

20 7si)o^ auTou xaTr^YopsTv auTo{)sv Soxst xal t(o oXov sivat xat [xspr^ s/stv 
Xs7(ov 

TrdvToOsv suxuxXou acpatpT]? svaXiYxiov oyxip 
txsaaoUsv lao-aXs;. 
oTt ouv st Ev saTtv ouyj s$st [xrcsOo? Sr^Xov, efTrep t6 jxsv sv oux saTt 

25 TroXXd ouos s/ei TToXXd, t6 os jxsYEtioc syov [xsprj ^Xei* x6 6s [xspirj sj^ov 
■iroXXd s/st xat iroXXd saTi, SioTt twv [xspwv sxdaT(j) fTspov t6 sTvaf 
ot; 6e STepov t6 sTvat, TauTa oiacpEpouai dXXr^Xiov xai TroXXd sattv. dXX' r> 
ouTa)? [xsv (o; Trp6? t6 STSpov rj srt/stpr^ats '^tvsTat, osixvuaa OTt TroXXd 
laTiv. EotxE 6e 6 'ApiaxoTeXr^; xat lo^ Trp6c t6 oTrsp ov uTravTav xai ydp 

30 ouaiav uTrsOsxo vuv x6 Iv ov xai TrpoasUr^xsv Ei'Trep oTrsp ov iaxtv, ou8sv 
d7.Xo oT[xat XsYtov r^ oxt st ouata [xovov saxiv, oux saxat 6iatpsxov' x6 ydp 3 o{)x ^tiTtv 2v D xal (aute za) supra add. l) ttj oicta D 4 6 (post toutiuv) 

om. D Tu) 7:aptxev(ST[] IvBeixvjaDat a 5 bno%i[>.zwoi D 7 xai om. F 

8 lo^vszTi cf. p. 250 sqq. 9 'AptaTox^XTjj p. 186 b 9 11 t6] tijj a 12 yap 

om. D 14 ov eiTiep om. DEF sed cf. v. 29: ctTrep oTiep ov to ov a IG £v] ov E' 

17 ap.a DE: a(xa xal aF UTravxuiv DE: anavTuiv F: dipopcuv a 2v iaxt EF: iari 

2v D: ev (om. laxt) a 18 oe om. E jatj om. a 20 xat t6 ^Xov F xai 

om. F X^YCDv vv. 102. 103 K., lOG. 107 St. cf. p. 52, 23. 26. 89, 22 f. 31r 16 22 TtdvTot 
sic D 23 (xeao&ev F 24 h (post eO om. E 26 (xeptxiuv E Itepov t6 elvat 

aF: t6 elvat ?T£pov D 27 olz oe ?Tepov t6 elvai om. E otacpipet aF xal 

om. D 28 t6 (post Tipos) om. a y^''^i^'^' *™- F 30 vuv uTtdDexo E (loc. 

obl. D) ov om. F SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 18GM2. 14] 127 

£1? TrXstovot |J-£p7j oiotipoua£vov iroaou ;i.£T£/£t. £7r£tOYj 0£ Ixaxipm xtov 27v 

jXOpttOV £-£pOV -0 £tV7.t £l7r£V, 6 'AXicOLVOpOC 'fT^tJtV Oiy.£tOT£pOV ElVOtt JJLTj ^ 
CUC [J.£Y£l)0UC ixoptot 7.X0U£tV, 7.XX' OTl £t X7.t [JL£"|'£l)0C XOtl OU3lOt OUO [J-£p"/; 10 

ECTai TOU OVTOC TO T£ TTOaoV Xat 7) OUata. [JL7)TrOT£ 0£ £XaT£p(0 ^Tkc, 

5 oioTt To rpfoTov £x [jL£pu)v auvT£i}£v £^ IXa^^taTojv (ycpstXc au",'X£rai)at • ex 
SuoTv apa xai ou TlXeiovojv. Tatoc 0£ t^ £xaT£pov eTtlE xat (5jc (tjpta[x£vou 
apit)[xou Tou ouo or^XwJTtxov, xat oidt touto -oaou [X£i)£;tv ar^^xarvov iv T(o 

OVTl £VapY«ic. [XT^TCOTE 0£ OU TOUTO aUToTc £TCa'7£t TO aTOTTOV 'AptaTOTlXrj?, 

oTTEp ot TToXXot Tu)V e^-q^(rfi(ov oibvTai, to [xtj iyziv av [xeyeOo? to ov xat- 
10 Tot otTTEtpov T^ 7C£Tr£paa[X£vov uu' auTuiv X£YO[X£Vov (ou "(ap r^YVO^t OTt a[X£- 15 
7£i)£C auTo xat dotatp£Tov TiPouXovto ^Tvat xat dTr£0£txvuaav), dXX' oTi £t 
£v [xovov u7:0T£i)'^ To ov, ouo£V £v Toic ouatv EOTat [x£Y£»)oc iyov ouSI oXov 
xat [x£pr^. -iToXu oe touto Trapa tyjv Ivdp-jEtdv laTi otd to Tot ataHr^Ta xat 
(puatxd TtdvTa a(o[xaTa £tvat [X£"c£{)oc l/ovTa. 

15 p. 186ij14 OTt 0£ oiatp£iTai to 07r£p ov £ic 07T£p ov Tt dXXo xat 

T(^ Xo^^p cpav£pov. 

'0 'AXEcavopoc; (prjatv oti "o£t$a? auv£iad"y£ai)at xat Ta au[x[3£pr^xoTa 
T(i) oTTEp ovTt vuv OEtxvuaiv oTt xdv ooi)"fl auToTc To oTTEp ov [xovov ^Tvat 30 
T(j) xupt(j)c TouTO ETvat, Ta Oo au^xpE^rjXOTa dXXov TpoTrov, xat out(o^ auTo 

20 TO OV rjU-/_ £V EaTOl, dXkoi. TToXXd OTTEp Ovxof -^ T£ "jdp (Us [X£Y£l)0UC auTou 

otatpEatc, % £ixvr^[xov£ua£v, £tc 07:£p ovTa laTat. dm'(xri os xat xaTd tov 
Xo^ov otatpETadai £ic oTTEp ovTa ttXeio), TouTlaTt xaTa tov 6pta[xov. OEtcac 
ouv xaTa to [xe-ceOoc xai ttjv eic Ta [Aspr^ toutou otdXr/}tv TrXEteo xai 
dvo[xo£t8r| "(tvo[x£vov xo ov, EiTiEp £T£po? IxdaTou Ttov [XEpoiv 6 Xoyoc, 

25 £7l7JV£"^X£ Xot7:6v xat T7]V XaTa TOV 6pta[X0v". £V 07] TOUTOt? (1)? aTTO- 35 

0£l$aVTO? TOU 'AptaTOTEXou? [XE-J^eOoc £/£lV t6 OTTcp OV OUTO)? 6 'AXs- 

cavopo; Ecr^-^TjaaTo, xatrot TOuvavTiov ouo£ [X£-;£i)o? £c£t, ^r^at', xo 

OV, ZITZZ[J OTTEp OV EaTt. [X7J7:OT£ OUV TTJV [X£V EX£IV(I)V U^TO&EatV UTTO&E- 

[XEVoc t6 £v Etvat t6 ov, dvaipET sx TauTTji; xo 7:£7:£paa[x£vov 73 d7:£tpov 

30 sTvai 7j 

[x£a3oi)£v EuxuxXou acpatprjC ivaXt-jxtov o"j'X(i), 
(ji)C 6 Ilap[X£vior^? cprjai* Ta -^dp TotauTa [j.£"|'£{)oc ovTa xat otaipE&EVTa 7:oXXd 
iaxt xat ou/_ £v. otd 0£ tou xat touto 07:£p UTroTt&EVTat Iv ov t6 0T:£p 
ov otatpETaUat xaxd t6v 6pta[x6v £tc 07:cp 6'vTa 8£t'xvuatv oTt oux ECTtv fv, -lo 

35 (1)? d^fuxTov auToTc 7:avTa"/6U£v tov eXe-j/ov 7:ot£Tv ouvd[x£t auXXo"j'tC6[X£vov 
ouTtoc xaTa ttjv auv dvTtDiaEt xaXoujxEvr^v dvTtaTpo<p7jv * *£t £v 6'v ectiv, 6 SuEiv E 7 xou 860 om. F 8 ocxottov 6 aF 9 fiv om. E 11 i^jPo-j- 

Xovxo I)F: e(Po'jXovxo E: IpoOXovxo a 14 Tiavxa aE: ^vxa xd DF elvat 0111. F 

eXetv F 19 auxo^ a 22 irXefiu a: ttXeov EF (loc. ol)l. D) 2-1 ytvdiJ.Evov 

Torstrik: ytvci|j.£va liliri x6 ov DE: x6 6'7r£p ov aF EiTTEp] xat oxt F 6 Xoyoc 

F: Xoyos aDE 30 [xeaaEv D 32 nap(j.Ev(or,; cf. p. 12(;, 21 128 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 18Gbl4] 

oux £j(£i [i.£Y£i}oc: , Sioxt ou 8taip£Ttai. £t §£ oiaipsrtat , (SsTCsp (paiv£Tai 27^ 
xaxa Tov optSfxov, oux IsTtv fv'. xat to [jlsv auvr^afxevov l^st^s ota tou 
To ii.£",'£9oc 6taip£rcii)at. to os otaip£rai}at t6 OTrsp ov oia tou 'oTt 0£ ot- 
atp^iTat To OTr£p ov £tc o-£p ovTa TuXEiova xat t(o Xoyco otacplpovTa 
5 StjXov, cpr^atv, Ix tou optajjLou'. (b? yap iyj.i 6 optaixo? outio; l^st xat t6 45 
optcjTov. £t ouv dvJ)p(o-ou Xo^oc opttJTtxoc laTt C<5ov tcCov otTOUv, xai 
T(z }A£prj TouTou, \v(u) 0£ To C'5ov xat t6 ttcC^v xat to OITTOUV, 07r£p TtV(i 
xal ouata iaTt xal toTc Xoyoi; £T£pa. Tj ^dp ouata £tatv -q aujxp^prixoTa, 
TOUT£aTtv r, £v u-ox£i[X£V(o T^ oux £V u7rox£i[X£V(o, xai TTapd TauTa oux laTt. 

10 xal £1 aufxp^pr^xoTa. 7]Tot auTto Tto dv&ptoTrtp r^ dXX(p Ttvt* dfxcpo) oh dou- 
vaTa. £1 "|'dp auT(p autxpipr^x^ T(p dv})p(oTr(p, tjtoi (o; jiopicsxdi auTou aujx- 
^i^Tjiizv auT(p, (i>? t6 xaOrjaDat, xai laTat -ote 6 dvUptoTcos [xy] C<pov rj 50 
[xrj Tr£C6v 7j {XTj SiTrouv, OTCp dTOTTov rj (iK d}((optaTa* laTt 5£ d)((optaTov 
auiXiScJ^rjXo?, ou Iv T(p Xoy^p uT:dp/£i t6 (p autxpipyjxE' t6 ydp at[x6v 

15 d/(opiaTov aufXjBcPr^xo;: laTt Tr^c ptvos' ot6 tyjv at[xoTr^Ta 6ptCo[X£vot tyjv pTva 
TrapaXa[xpdvo[X£v • atjxfjTrp "j'dp icTt xotXoTYj? iv ptvt. TauTa 0£ xat xaO' 
auTd U7rdp/£tv iv toIc 'VaTipois dvaXuTtxoTc: cpr^at. xat -(dp lazi xat au[x- 
P^j^r^xoTa xaU' auTd uTrdp/ovTa. £t ouv iv T(p Xo^ytp tou C<p*^u xai tou 
TT^Cou xai Tou StTToSo? xat oX(ov T(ov au[x|7rXyjpouvT(ov t6v 6pta[x6v (xrj Tra- 28'' 

20 paXa[xpdv£Tat 6 d'vi)po>7ro? (6ptCo[X£vot "^dp to C<pov ou 7rapaXa[xpdvo[X£V t6v 
dvi)p(o7rov. dXX' dvd^raXiv t6v dvi)p(o7rov 6ptCo[X£vot t6 ^«^'■jv 7rapaXa[xpdvo[X£v) 
or^Xov OTt ouo£ (1)? «/(optara au^xpspr^xoTa tou dvi)p(o7rou laTat tauTa. et 
81 dXXfp Ttvt au[xj3rja£Tat TauTa, ijStj [x£v 7rX£t'a> Td ovTa. xai "^dp £x£Tvo 
(p au[xp£pr^x£v ouata laTat xat 07r£p ov. 6 oe oux i^ri touto rj"(a"j'£ t6v Xoyov, 

25 dXX' itp^ 7rpo£i)£To oetcat, oTt t6 07r£p ov etc: 07r£p ovTa Statp^TTat 5 
T(5 X6'(<o. £t ouv dXX(p Ttvt au^xpipr^xE, otjXov (o? xai t6 ix toutiov au^xTrXyj- 
pou[X£vov oXov, TouTiaTtv 6 dvDpioTroc, ix£iv(p aup-pv^aeTat. £t "("dp Ttvt Cfp'p 
eivat u7rdp/£t xai tt^C^o xai oi7root, TouTip xat dvi)p(u7r(p ^lvat U7rdp$£t. 
dXX' laTtv 6 dvi)p(07roc: ouata xai OTrsp ov. t6 oi 07rEp ov xai vj ouata 

30 u7r6x£iTat [xr^oEvt au^xp^prjxo?, (octe ouoi Td iv T(p 6pta[X(p 7rapaXa[xpav6[X£va 
au^xpE^r^xoTa laTat, dXXd 7rdvTa oTTEp 6'vTa Ttvd. (oaT£ £i otatpeTTai t6 6v 
elq 6'vTa, TToXXd TrdXtv ouTto? laTat Td 6'vTa. £t oe [xyj TroXXd dXXd iv t6 lo 
6v ExaaTov, oute otd ttjv auv dvTt»)£aEt dvTtaTpocpyjv [xeye&o? f^Et, oute 
oXov ou't£ fxipTj laTat. dXX' ouoe 6pta[x6c: laTat Ttvo?. ouoe "cdp 6 Xoyo? 

35 l^et p^^p^J? dXXd xal auT6? dotatpETO? laTat. i^ dStatpETtov dpa twv xaTd 
[xipo? 6'vT(«v ofov dv&p(o7rou xat T^r^rou xai T(ov dXX(ov laTat t6 Trav, enrEp 
TouTtov fxr^oiv otatpETov. xai orjXov oTt dotaipsTov xat auT6 t6 '!Tdv laTai 1 otoTt DE: rki aF 2 auvTf](x^vov E 3 oe (post, ott) om. F 5 cprjaiv F: cprjat 

D: ?f7j E: Efcav a G t6 post ^aTt add. aF 7 xat (post CiJJOv) oin. F 

8 rj Y'^p — ■'i ^''' u7rox£t[x^vtu om. E 11 auTtji orn. aF 13 -?j tteCo"^ (om. [xrj) E 

17 'TaT^pots dvaXuTtxoTc velut A 22 p. 83i>19 21 6ptCo[x£vot tov av&pcoTTov D 

23 l7.etvto F 29 oia^a] ooToaf a 30 [xtjoev E 31 laTai] elvat a 33 ovTa 

oiii. a 35 oXov oin. E [-'•^Pj ''•'^'^^ c<Xov D ouoe] od D 37 iaTtv F SMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^14] 129 

"f xat TQ TTotv ov zal XEyofjLSVov. outs '(ol^ xa aoiaipsta ToX^.a ItJTai tXt)- ^S"" 
Oou? jj-Yj ovTo; sv Tu) svt ovTt, xat £t TToXXa 0£ suj, t6 i? auTcov auvTt- 
OEii-Evov aoiaipSTov laTat. iro/Auiv "('ap (iri\ia(<ov auvcXOovTajv £V "^ivz-on 15 
ar|jx£tov Ta Tra'vTa, u)? xat auTo^ 0£tc£t. TauTa Ss aTOTua. xat Yotp <pai- 

5 vsTat xat 0£0£txTat otaipETov ou [xovov to Trav, aXXa xat fxaaTov Tuiv ovtoov. 
(p xat lotxsv Ix TTEptouatac 0£txvuvat, oTt ou jxovov t6 oXov ov TioXXa laTat, 
dXXa xat IxaaTov twv TrdvTcuv. 

'0 os 'AXEcavopoc t6 I^ dotatplTtuv dpa t6 Tidv d^tot xat ouTto? 
dxousiv (oc £x txYj auijLpEpr^xoTtov ijLT^OE yoi>piC£a&at ouvatxsvtov ol-k auTou 

10 [xt^Se aKkri<; ovt(ov cptja£(oc dXXd tt^c auTr^c Tm TravTt. ouata oe t6 irav 
xat t6 ov, xat Ta [xspvj dpa auTou ouatai, (oaav£i IXsy&v 'I? ouatoiv dpa 20 
t6 Trav' • l^ div ol saTt xat oiaipErTai zh TauTa. (SaTS oloeixTai t6 T:po- 

X£lfX£VOV, OTt OtatpETTat t6 OTIEp OV EIC OTUEp OVTa. (liaTE (XTj (OC 

aTOTTov lirTi/Oat t6 Ic dotaip£T(ov dpa t6 Tiav, dXX' (bc dxoXouiIov jxovov 

15 TOTC EtpT^JXEVOtC. 

AuTTj jxEV 7j oXvj T(ov EtpT||X£V(ov Ivvota. xaTa Oi TTjv XsCiv, OTav Xe^j^to 
oaa £v T(o 6ptaTtx(o Xoyto IvECTtv t^ I^ (ov laTt, ot^XoT oTt xai ev 
orc [xTj lcTtv 6pta[x6c (oaTTEp sv TaT? dTojxot; ouaiaic, laTtv ojxu)? Ttvd Ta 
£? (ov laTt. t6 0£ xaO' ou djxcp(o xat t6 ex tout(ov Xe^^iabuy -^Tot 25 

20 xa&oXou t6 ex twv jxEpujv auYXEtjxsvov touto laT(o xat XEyEa&co, oTTEp xat 
Ta [XEpyj d[j.(p(o xat [sxd-Epov] ei Ta [xEpyj au^xpE^^T^xoTa , xat t6 oXov. t^ 
[xaXXov dvdiraXtv, oTt xai Ta [xsp/j XEyia&uj touto xat t6 Ix tujv [xspujv 
t6 oe £x T(ov [XEp^jjv ouata TjV xat OnSp ov xat ouosvt a'J\x^e^rf/.oz ov xat 
Tot [i.£pi'j dpa ouaiat xat oTiEp ovTa xai ou au^xpEpT^xoTa. ypdcpETat Se xai 

25 xaO'' ou d[x(pa) xat £xdT£pov xai t6 Ix tout(ov, TouTlan xaf)' ou dv 
XsY^jTat djx<p(o xat sxdTEpov tj sxaaTov tujv jxEpuJv, xaTa toutou xat t6 Ix 30 
Tuiv [XEpuiv XEY£ai>(o. TouT(t) 0£ dv EtYj dxoXouv^ov t6 xat 6 dvi}p(OuO?; 
dv EiV^ Tu)V au[xpEpTjx6TU)v. (ov [XETa^u TraplXapE t6 dXXd t6 oirEp 
ov laT(o (xr^OEVt aufxpEpyjxoc:. Iv TouTot; bh xai touto TrpoaOsTEOv oTt 

30 t6 OtatpOU[XEV0V VUV OTTEp OV OUTE (JJ? YEVOC: OUTE (5)? eIoO? OtfjpTyTat, OT^Xov 

£x Tou t6v dvi)p(orov oux £t? Tou; dT6[xou;, dXX' zU t6v 6pta[x6v otEXETv. 
'EireiSTj 8^ (piXoiroveu? 6 'AX£$avopoc auvr^YayE tou? £tc t6v tottov auX- 1 y.ai To Tiav DE: om. F: 8io!tp£T(5v a. -/tai to r.oi\ itcrata videntur cx p. 128, 36 ad lacunam 
sarcicndam, iii (jua iutcreidisse puto Sv ov in lit. D Tct oiaipETot E 3 aoveX- 

i}(jvtojv G7][X£t(ov a 4 7.0(1 yap I)F : xal Yotp xat aE 5 Ttjjv i^vTtov] to'jt(ov F 

G u) scripsi: 8 aE: om. D: Ttu F xal (bs F ov om. aF EOTat aF: iaTiv DE 

8 k (iSiatpdTtov p. 186b35 12 U DE: om. aF 17 oaa — ^oti p. 186»>23 

19 ■AOiW 00 aD': xaO^JXou D-EF xai IxaTspov anto xal t6 aild. ex v. 25 a 21 Ixa- 

Tepov aDE: IxaT^pto; (comp.) F: delevi iit cx v. 25 errorc translatum zi] ei; E 

et ut vid. D' 22 8 DE: om. F: oTrep a 24 xat (ante xai}') om. I) 

25 XEY^oSto post TouTtov add. a -/aSo E 26 apicpto om. a xal om. F 

ifj] -JjYOuv a 28 ?u[x|3£pTjx(5Ttuv F kzipi^ post aojxpe^TjXtiTtov add. a 2!) touto 

om. F 30 oiYjpr^Tat E: (loc. obl. D) sed cf. p. 130, 4: ^tatpet-ai aF StiXov 

ti); i/. E 

Coiiiiiifiil. Aiislut. IX. Siiiipl. IMiy-. I. 9 130 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186 b 14] 

XoYi(5}i.o6?, 'jsps xal r^iiti^ au-rthq lx&a)[i£Oa xaTa xh ooxouv ej^ovxa? ootu)? 28r 
£^ tJcpxr^? 'ou XoYou • " ot xo ov iv Xsyovtss tj -oXXay oj? XsYSO&ai xo ov 3» 
cpaciv T, }i.ova)((Ju?. dXX' si [xsv ■KoXXay^oi?, 6[xoXo*(T^aouai TroXXa sTvai xa ovxa, 
(xai yap ouoriav xat ttooov xat Tiotov xat xa oXXa. si? oaa otTfjpr|Tai to ov), 
5 otXX' ou^ £v (uOTs ou iroXXayrtoc: • txova/u); apa xaTa tov Trefji-Tov xaXou- 
[isvov dva-o3stxTov. siTa 6 osuTspo? auXXo-,'ta[i.oc [lovoLyJaz utcotsi^svtoc Xs- 
YsaOat tou ovtoc otatpsTtxoc xal auTo; TotouToc 'to Sv ov t^toi ouaia laTtv 
Tj au[i.|3s^rjXoc xaTa ttjv ot/Tj Y£vo[i.svr(V Iv xaTri-^opiaic tu>v ovtcuv otatpsatv, to 
si'^ Ts To sv u-oxst[i.sv(o xai to oux sv uzox£t[i,sv(o. dXXd [xtjv au[xp£[3r^x6c 
10 oux £aTtv ouata doa' xaTa tov Tri^x-Tov dva-oostxTov xai outoc auvayji)st'?. 
OTt os ou au[x^S(3rjx6c t6 sv ov, 6 TpiTO? Sstxvuat auXXoifia[x6? out(oc^ '£t 
auix,3£[57jx6c t6 ov, t6 u-ox£[[xsvov auT(p saTtv d[xa xat oux saTtv. dXXd 
[XYjv TouTo douvaTov. oux dpa au[xps[3rjx6c t6 ov' 6suTsp(p dva-oosixT^p. 

loSt^S Oi t6 aUV7j[X[X£V0V £X TOU t6 UT:0X£1[X£V0V T(p £Vt Xat [XOV(p OVTt otd 

J5 |X£v t6 aXkrt -ap' auT6 sivat \ir^ ov sTvat (ou -jdp r^v dXXo Tt -apd t6 ov), otd 45 
Oi t6 u-dp/stv auTtp t6 6v xat auT6 ov '((vzax^on. oTt §s ouos fj ouata 
saTt t6 xupi(i>? ov, 7) li): auToc '-prjat t6 ozsp ov, oetxvuai TrdXiv out(oc. 
'et fj ouata t6 o-£p ov, ouosv [xdXXov ov ayj[xatvst t6 OTTsp ov f| [xtj ov. 
a)aT£ t6 o-£p ov 6[xot'(o? ov xat [xrj ov laTat. xat ttXei^o ayj[xatv£i t6 ov, 

20 iv [xovov u-otsOev arj[xaiv£iv. dXXd [xf,v TauTa douvaTa^ oux dpa f^ oua^a 
iaTi t6 07r£p ov'. oti ok ou6£v [xdXXov ov f^ [xtj ov saTat t6 OTrsp ov, 
6£t'xvuatv ouT(oc • . ' £t t6 o-£p ov ouaia xai u7:ox£t'[X£vov saTt, t-^ 8s ouaia 
Ta au[x,3s,3r,x6Ta u-dp}(£t, a7:£p iszX [xtj ovTa otd t6 uapd t6 ov eTvat, (p 5£ 60 
t6 [xy] 6v uTzdoyei [xy] ov touto, tj ouaia xat t6 uttoxei^xsvov [xrj 6v saTat, 

25 xal ou6i Tt [XYj ov, dXX' oX(o? [xf^ ov. toiouto "cdp f^v [xfj ov t6 uTrdpyov 
auT-(j au[xp£,3rjx6c' . oTt 6£ xai -X£t(o ar^[xat'v£t t6 oTisp ov, ostxvuatv out(oc: • 
'st u-ox£t[X£v6v iaTt t6 o~£p ov, ouvaT6v xai d-6 tou au^x^^pr^xoTO? auT6 
6vo[xdCsiv oFov Xsuxov. (SaTS xat Xsuxov pr^Of^asTai sTvat, iv ok ^Tvat xal 
o-£p 6v £Tvai (ou "('dp saTtv dXXo Tt ::apd touto), xat out(o? TioXXd t6 6v laTat.' 

30 OTt 6£ Ou6o [X£Y£&0? f^£l TO £V 6'v, OEtjxVUatV 0UT(O?* 't6 OTTSp 6v auT628v 
[XOVOV U-OXSt'[XSVOV T.rj}Xoi oux lcTtv Ou6£ l/£t 7rXf^i>oc^ t6 [xe^eOo? I/ov 
•KoXXd iaTi* t6 dpa oTisp ov [xsy&i^o? ou/ s^st'. oTt os t6 [x£Y£i)o? I/ov 1 t6 (post ■Aaza) om. a 2 ot yip xo a 3 fxEv om. E 4 xat yap xal a 

o'j3iav D: cjaia aEF £(; aF et D superscr. : om. E StatpstTai aF G u-ot£- 

licVTOs DF: 'j-OTtOevTOs E: 'j7:oTt8£(X£vos a 7 t6 ov a otatp^Ttxo? — TOtouTo? 

om. P To £v ov — '(z^rj^hr^^ om. D^, sed idem in mrg. restituit (partim nunc 

oblitterata) D' vjTot] eiT£ F 8 t(ov ovtcuv h xaTTjyopiatc aF 9 xai zlz 

t6 o6x aF |x7)v sup. add. D 11 (t6 ante £v) om, E ojtos E' 12 t6 

ov om. aF 16 -(vjz^i^ai ov aF tj om. D 18 ei if) ouota DE: i] oxiaioc F: 

e{ o'jai'a a ^ P-^? ^"^ — ^^^P '^'^ (^^) ^m. F 21 ouoe D^ 23 Ta post ^oti 

add. a 24 'jrapyoi F 0'jata apa a 25 toioutov DE: toiouto F: tojto a 

27 £{ t6 a 28 Xe-jy-ov pTjy-^icTat elvat D: X£U7.avi}7ia£Tat elvat E: X£uxav9^a£Tai F 

Sv 3e elvai DEF: eaTat o)) 7.ai to'jtoj ev elvat a 31 t6 0£ [x^ye&o? a 32 o'jy e^et 

DE: o'j7. £/£t aF SBIPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186b!14] 131 

TToXXot Isxt Sstxvuaiv outu)?* 't6 fxsys&o? p-spr^ ^'x^^' "^^ [lepTj syov sxspa 28^ 
T(3 Xo-c(p £/£1' t6 £T£pot T(5 XoYto £/ov "oXXa £v £ai>T(o £/£i xai TToXXa 
lcfTt'. xai et:! teXei XotTiov oTt to o-sp ov £tc 07:£p ovTa oiaip£tTat xai T(o 
XoY(i) oia'ispovTa, 8£ixvu(3tv i-i Ttvo; OTiEp ovtoc tov opicjfxov auTou Xap^uv •'> 
5 xai cuvayaY^iiV oTt Ta tou optSfxou [lipr^ xat auTa ozsp ovTa isTi. 3'jvaY£t 
6£ 0'jT(oc' 'avaYxr^ r^ ousiac auTa £ivat r, auap£|jr^xoTa. aXXa jxtjv auixp£|5rj- 
xoTa oux laTtv ousta aoa' xaTa tov ttsix-tov ava-6o£txTov xai touto. £i 
Totvuv t6 Iv, (i)c siprjTat -ooTspov, r^ (j)C auvsy^sc cStiv Iv r^ 6)C (ov 6 Xoyoc 

6 aUTOC ■?! (UC t6 a6tat'p£T0V, 6£6£tXTat OS t6 SV 6v [XK^T£ [X£-|'£v)0C £/£tV 

10 ouvaixEvov [XT^T£ optau-ov tx-/^T£ d6ta''p£Tov ov, 5rjXov OTt xaT' ou6£V twv tou 
£v6; crr([xaivoixEV(ov Iv dy £t.'yj t6 ov. " lo 

'AXX' c-£t -ap' oXr^v ttjv scYjT^atv t6 o-£p ov (o? ouatav xai auT6c 
£?£5£$a[xrjV xat ouaiav ttjv aTO[xov xai dpt})[X(o jxiav, tiv£c oe twv tou 'Apt- 
aTOTEXou? icr^-(r^-u)V, (ov xat 'i\a-a'at6c laTt, t6 oTrsp ov t6 -(svo? T(ov ovtcov 

15 Xa[x[5a'vouat , 7:p6c ou? ixavoic dvT£t'pr^x£V 'AXi^avopo; 6 'Acppo5tat£uc, l-t- 
T£T[Lrj[xsv(oc £xx£i'ai)(o Ta Trap' ex£i'vou X£-(6[x£va. ''tive? "^dp, cpr^atv, out(oc 
Tjxouaav tt^c Xece^oc (oc Xe-^ovtoc auTou dva-f/aiov Etvat toT? [xova)^(o? Xe- 
-(ouat t6 ov X£-|'£ai)at xotv6v Tt -j'£voc 7:dvT(ov t(ov o^vtiov Xa[xpdv£tv , £tc o 15 
"KdvTa xd xaTa [xspo? ovTa X"*P^^' ^*^'^ touto Xe-j-eiv stvat t6 ov xat outco? 

20 £V, £7:£t [X7j5£V T(OV UT:6 t6 6v Xau,pdvOVT£C Sv ETt t6 OV 5uvaVTat X£-|'£IV 

T(j) xai Ta dXXa T(j) TE&svTt auv£tady£ai}at. xat -|'dp t^ ouat'a Ta au^xps^rj- 
x6Ta xat Totc auixpE^r^x^atv rj ouata auv£tad-j'£Tat, toc £6£t?£. 7:taTouTat oe 
t6v X^-j^ov xat d7:6 tou ev toT? loTTtxoT? t6 07:£p ov l7:t tou ^svou? Ti&Evat 
X£-j'ovTa "6 dvDp(o7:oc 07:£p Cw^jv" dvTt tou Iv -|'£V£t t(o C<|>f;^' ^"t- §£ 'j^'/, 

25 ouT(o? vuv Xe-^ei t6 07:£p 6v d>J.d ttjv ouaiav ar^ [xat'v£t, 5r^XoT Ix T(ov 7:po- 
£ipr^[x£V(ov. xav -fdp oeT 7:p6? ttjv TOtauTr^v dvT£t7:£Tv U7:6i)£atv, Ei'pr^x£V '20 
r(6r^ Iv olc eXe-j-ev "ei [xev ydp saTat xai ouaia xat 7:oa6v xat 7:ot6v, 
xat TauTa eite d7:oX£Xu[X£va d^:' dXXr^Xtov eite [xt^, tjjDA zol 6'vTa." 
7:dvTa ^dp TauTa cTvat TiilETat 6 t6 ov (b; -/ivoc XEy^ov. (oaTS £ipi'j- 

30 [XEvov xai 7:p6c TauTr^v Tyjv 66cav, Ef^^Ep dpa I6£Tt6 Ttvo; dvTtXo-(i'as ' £otx£ 
-^dp (i)C 7:po9av(oc IvavTtoX^-j^ou xaTa«ppovr^aai. 6 '^ap £V Tt jx6vov Elvat 
PouX6[X£Voc ouTto? (i)? dpt&[X(5 £v, oux dv EiTTOi Y£VO? ev elvai touto, 5i6ti 
t6 "cevo? 7:Xrji)oc £ui)u? xat ei5(ov xai dT6[x(ov £auT(o auv£iad-j'£t. aKka. 25 
■iroOEV 5r;Xov, cpair^ dv Tt^, OTt wq dptO[X(p Sv eXe-jEV 6 IIap[X£vt'5r(?; dXXd 

35 xat l^ IxEtvou 5r^Xov, oti ou/ (b? y^vos X£-j'Et t6 07:£p 6'v, dXX' (Ib? ouatav. 1 post lyov habet ttoXXol a, TioXXa eaxt Ocfxvuaiv o'jTtoc t6 [xeyc&os |X£pr] eyet E eTepa 

— Xi^ycp lyov ora. F 8 eipTjTfxt TipoTepov p. 185 •> 7 9 6 ora. F ixtqte 

iptOjAov ora. F 13 ioz^diirj^ F 14 Tdiv ovtcuv om. F Tuiv ovtcov t6 y^vo? a 

15 6 ante (iXi?avopo; posuit E 23 To;:txoT;] significari vidctur T 1 p. 116*23, 

scd exeraplum petitura cst ex Analyt. Post. A 22 p. 83*30 24 8e om. D', add. 

1)2 25 OTjXot I)F: SrjXov aF 26 ttjv om. E uTttJDestv dvTetTielv aF 

27 eXeYev p. 185*27 29 elvai om. a waTe eip7]|xivov E: liiaTe zip-t]\iiwj D: (u; 

To eipTj[jicvov F: tuaTe £rpTj-/e a. couicio loaTc <t6) eipr|[xdvov (dtpxei) xal 7:p6; xtX. 
31 7:pocpavd)s DEF': TtavTeXio; a 32 elvai £v DE 

()* 132 SniPLICn IN PHTSICORUM I 3 [Arist. p. 186^14] 

osixvucJt '(oio oTi oux ia-i cutxps^Tjxoc Ix tou t6 ao[j.|3£pr^x6?- xa&' uttoxsi- 28v 
[isvou Xsysa&at, (5cjt£ auto ou xai)' OTroxstjievou dXX' u-ox£t|X£vov , o~zp 
£3tlv ouaia xa&' lauTTjv uc5£(3~toaia xai \iri o£0[X£vy] tivoc: aXXou Trpoc ~6 
Eivat. To 6a Y£vo? xai auT6 Toiv xa»)' u-ox£ttx£Vou £(3Tiv (SaT£ oux av 

5 £1^7] -j-ivo; TO OTTSp OV, £1 aClOOiq aUT(5 t6 xa&' UTCOXSIJXSVOU dvTtOt£aT£lX£V. 

£Tt [x£t' 'jXiyov auT6c £p£i " Tts "("ap [iavi)dv£t auT6 t6 ov £i [xtj t6 30 
07:£p ov Ti £ivat" ; £i ouv t6 auT6 ov [xtj -w ysvcI dXXd t"{j ouata upoarj- 
x£i, ouaia dv £i'r^ to o-£p o'v. Trpo? Ss touto laTiv £i-£Tv, oTt T6'auT6' 
xaTa T<Juv 7£V(ov 6 FlXdTcuv 'fipit dXX' ou^t tujv uaT£pOY£Vtov , dXXd Ttov 
10 otd -dvTtov )^topouvT(i)v xaTa [xiav xoivrjv (puaiv. Iti 0£ £i t6 dvTix£t[x£vov 
Tdj auix,3£pr^x6Tt Xa[x,3dv£i, (oc or^Xov £x tou dXXd t6 o~£p ov is-oi [xr^- 
osvi au[x^£^r^x6c, dvTtx£tTat 6£ Ttp au^x^^pr^x^Tt ou t6 ','ivoc dXX' -fj 
ouata. auTTj dv £i'/j t6 07t£p ov. £ti £x 6taip£a£(o; tyjv dvTtXo^iav Trotou- 35 
[x£voc £tc auix^^^r^xo^ xat t6 o-sp ov ot^rXcV. ou -,'dp r^v dvayxaia £p(o- 

15 Tr^at^ Tt Xs^ouai t6 ov, au[xp£prjx6; Tj "^svo?" saTt Ydp Tt Trapd TauTa. 
toaT£ £tc ouat'av ouaia d'pa t6 o-£p ov. £Tt t6 Sv Troaa/toc: X£-,'£Tat 6tatp(ov 
t6 xaTa tov dpti}[x6v Iv 6t£tX£V. tou 61 T(o ",'£V£t r^ ^io^t sv6s oux £[xvr^- 
[x6v£ua£v, (oc TTpo^avoic; £tad-,'ovToc t6 7rX9;f)o?. Iti t6 jxev -^svo? 6uo zyzi 
-6 T£ ouatto6£s xai t6 xotv6v, tj 6£ ouaia t6 Elvat ouaia [x6vov. st ouv 

20 ou6a[xou 7:p6? xotv^Tr^Ta dXX' toc 7:p6s ouatav jxovov dvTtXr^^^t , ou -(svo? 40 
dXX' ouaia t6 07r£p ov. STi auT6? 7rpo£Xi)ibv X£-,'£t "£t ouv to 07r£p ov [xr^- 
6£vt au[xp£pr^x£" , '(ivr^ oi saTt Ttva au^xflsi^r^xoTa, xai £t [xrj TouTotc (ov laTt 
-('Evrj, akXa t% -,'£ ouaia Ttbv au[x^£,3r^x6Tfov -^evtj au[x[:l£[3r,x£vat X£-,'£Tat, 
oiov dvfiptoTTto t6 )rp(b[xa. £t TOtvuv £v [X£v T(f) '(ivai sOTt Tt xat au^x^spr^xog, 

25 £v 6c Tfj ouata ouoiv iaTt TotouTov, auTOs os t6 07r£p ov v);: dvTtx£i'[x£vov 
T(u autxji^j^lr^x^Tt TiOr^at, ttjv ouat'av dv Xs-j-ot t6 07r£p ov, ou t6 -,'£voc, o 
xat Tr,c Tou au[xj3£,3r^x6Toc cfua^to; £C5a'7rT£Tai. Iti «uto? TrposXt^tbv Xl-j-^i "st 45 
ouv t6 07r£p ov [xr^osvt au[xp£[3r^x£v, dXX' £X£i'v(i)" . £i ouv (o au^xpipr^x^ Ta 
auixp£^r^x6Ta tj ouata iaTtv dXX' ou/t t6 -,'svoc, /j ouata dv £i'/} t6 07:£p 

30 ov, ou t6 -(svoc. STt 6£ oiatpojv t6 07r£p ov oux £t; Ta eidf] xat Ta dTO[xa 
auTo 6tatp£T, Y)7r£p "cevouc 6iat'p£atc, dXX' £ic t6v 6pta[x6v xat Ta Iv touto). 
TouT£aTtv £i; -c£voc xat 6ta'iopdc, T^^rsp 6tat'p£at; ouata; dv sirj, dXX' ou/t 
-(ivou?. 5t6Tt T^? [xsv rjuaia<; loTi "cevo?, tou 0£ dvtoTaTto TrdvTtov "(ivoo^ 
ou6£v iaTtv I7rava,3£,3r,x6c '(ivn^. Iti Ta -,'£vrj xat Ta? 8ta(popd; 6£t'xvuatv •">» 

35 07r£p 6'vTa sivat, 6i6Tt [x£pr^ tou 07r£p 6'vtoc laTiv. £i ouv t6 ysvoc 6t' 
dXXo Ti loTtv OTrsp 6'v, oux dv biti auTo 07r£p 6'v, dXX' Vj ouata, 6t' 2 (Lo-e — u7roxe;(xdvou oin. sed in rarg. adcl. D iXK om. F 3 auTrjv a 

a>lrj<j Tivo? D 6 |ji£T (JXfyov av)-6s IpEi 187 a 8 7 ovTt DE: ov t( aF 11 dXXd 

xtX. p. 186b33 13 a-jTT] DE .10 t6 t6 ?v a 17 /j (aute eioeO ora. E 

18 t6 (ante TLXfjiio;) om. D 19 // 61 o^jcifa — [xovov om. F 21 Xiyu p. 186 1> 4 

27 U-[ti p. 186^4 28 oj] ot(o F auixp^prf/E tci iteravit F 29 a^j^^z^r^- 

ei 
■//j-za, 7i rjj^zia a 31 /(Trsp F -{iwji i^ otaipeit; E 32 dXX' o'jyt ylvo-j; 

om. F .''.G r.l 7, E SlilPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 186^14. 187 al] 133 

r^v xal To ^svo? x6 ttjC ousia? ouatouxat, «)c t6 tou auii|3£[5r^xoToc ao\x^z- 28^ 
Pr^xos sSTiv. ETi ouos Oicft? av t6 toio!jtov ouos Trapaooco? uroXrit^ic 
looco* roXXoTc yap ooxsT Toiv cpiXociocpcov Sv cTvai t6 ov ojc y^voc eti £t 
t6 o-£p 6v Y£vo? uTrsTtO^TO, Kto; t6 X£ux6v r| aXXo Tt Toiv au[X|3£prjX0Ta)v 
5 }x7j sTvat iXs-j-sv; £ioyj Yotp TauTa tou ovto; (uairsp xat 7) ousta. auT6; 0£ 
ixrj Etvat I ExsTva Xapobv outcu; |xrj 6v auvT^YayE xat t6 o-£p ov, (o Tauxa 29r 
uTrap/Et, xat [xr; ov ou Tt {xtj 6v, dXX' d-Xoic [xtj ov. xatTot ttuj? av dTrX(oc 
fXTj 6v £17] t6 sua^^prixo?, £i -j-svo; auTou t6 orsp ov tjv; iTt £t t6 orsp 
6v Ysvoc, otd Tt TidvTa Ta ur' auT6 r, oux ovTa r^ OTr£p ovTa IsTat; ou ydp 
10 TidvTa Ta UTr6 t6 "(ivoc Ysvtj xat auTa laTiv. Iti "ei -(dp, '-pyjJtv, IdTt 
t6 OTTEp ov TauT6v xai Xeuxov". xatTot t6 [xev "ylvo? oux d'v Ttc £i7rot Xeuxov, 6 

TTjV oh OUOtaV TTjV }X£T£yOU(jaV X£-j'0[X£V £^ OU ofjXoV OTt xai 0U(3taV TTjV 

(b; dTO[xov XiyEt, dXX' ou/t ttjv YsvtxrjV. Iti rpo/EtpoTaTov yjv osTcat TtoXXd 

Td ovTa otd Tou £xi>i(3i)at t6v tou "ysvou? 6pta[x6v* xaxd rXEtovajv -['dp t6 

15 YEvo?. 6. 03 [xr^Sajxou [xvrjfxovsuaac toutou kva^-^mz Ssixvuvto; iroXXd sTvat 

Td ovTa, ofjXo? laTi t6 orEp ov [xfj wc -(ivoq Xa[xpdvu)V. £t o£ Tt? otd 

TOUTO dCtoT t6 OTTSp 6'v t6 YSVO? XE^StV, OtOTt t6 -i'£VOC £V dXXotC OTTEp 6v 

xaXcT, (5pa auTw xat tyjv otacpopdv orEp ov X£-(£tv. xat -^dp xat TauTr^v 10 
£VTaui)a (b; au^xirXripcoTtxf^v tou OTCsp 6'vTO? orsp 6v xaX^T. xat £v oTc 
20 [X£VTot t6 -j^evo? OTTEp 6v xaXsT, (b; ouattooo)? xaTrj-j-opou^xEvov xat irotouv 
IxeTvo ou xaTrj-j'op£TTat o-sp auTo, out(o^ OTrsp ov xaXsT. xat 6 Eu^or^txo^ 
os T(t) 'AptaTOT£X£t rdvTa xaTaxoXoudoiv xou oTrsp 6'vto; oux fjxoua£v (bc 

-(■EVOUC. £V -(OUV Tdi) 7rp(OT(0 T(OV OuatX(OV Tr£pt nap[X£Vt'60U X£-,'0)V TauTa 

"/£-Cpacp£v ((Ji)c 'AX£cavop6; (prjatv £-C(b -(dp ou/ £upov £v toI Euorj^xstto Tf^v 
25 XE^tv TauTr^v)" „t6 [xev ouv xotv6v oux dv Xlyot. ou't£ -j-dp sCtjtsTto ro) 15 
Ta TOtauTa, dXXd uaTEpov sx T(bv Xo-^^ov Trpof^XOEV, ou't£ l-tosyotTo dv a 
T(i) 6'vTi £TrtX£-j'£t. iro); -("dp laTai touto '[X£aa69-£v taoraXE;' xai Td 
TotauTa; im os oupavto, <paat, a/£o6v -dvT£? £cpap[x6aouatv ot Totourot 
X6-j'ot »." 

30 p. 187ai "Evtot OE IvEooaav toT? X6-j'0t? dlXi-^OTEpOti;. 

'EXI-yca? Tov nap[x£vtoou Xo-j^ov auT6; (b? xai Tdc TrpoTaaEtc t{/£uO£ic 
Xa[x[3dvovTa (f^v ok r^ irp^Taat? t6 {xova^(b? Xi^^zaxiai t6 6v fJTot t6 ' rapd '-'5 1 To (post YEvos) DF: otn. aE 4 UTztTl^zxon I) 7 ou ti] oti F 8 t6 

oTTcp fjV (0111. ov) E 10 auTa 1'aTat F d yap soTt cpTjai uE cpTjaf 

p. ISGIjG II t6 oTTcp ov TauT6v DE : t6 6'7r£p ov t6 auTo a: Ta'JT6 t6 OTrep 

ov F y.akot] y.at a t6 oin. E 13 los oin. D t6 aute 6ei;at 

add. aF 1.') |Ar,oa[x(jJ; D 19 xat ^v of? — xaXer (20) oni. F 21 o'JT(ot 

OTiep ov ■aolKzI delcvit F lvj6r((xos fr. 12 p. 25,7 Sp. 22 posl ovtos aiid. ixEtvo; 

aE 23 Tiepl om. F X6-((o\ F- TauTa] Ta5e E 24 e'jorjjj.£((o F: euorjfjif(o 

aD: eu8rj(x(o E 27 {xea(il}ev DF boTrXaxes E 28 cpaa( DF (cf. p. 143,4): 
(prjaf aE 134 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 a 1] 

t6 ov ou/. ov' t^ t6 'oux 6v ouSev', xauxa •yap t(3oouva[x£t) xat <i)? dauXAo- 29"^ 
Yi(jT(u; suva'YOVTa ([xtj yap dxoXoui)srv t6 STrtcpepojxcVov auiJLirepaSji.a), sviou? 
cpy]5tv d[i'poT3pots ivoouvat toT? Xoyoic tio te £ipyj[xivo) tou [Iap[X£- 
vtoou xai T(j) Tou Zt^vcdvoc, 0? PotjDeTv ipouXeTo t(o llap[X£vi6ou X6-j'(p 7:p6c 
5 Tou? £7:i/£tpouvTa; auT6v x(O[x(i)0£Tv (bc £t £v isTt TToXXd xat -|'£XoTa au[x- 
PaiVct >s£Y£tv T(p Xoy^jj xai ivavTia auT(p, OEtxvuc 6 Zt^vcov (bc; £Tt -jcXoto- 
Tcpa Trds/ot dv auToiv f^ uTrodsat? yj XsYOuaa TuoXXd laTiv YjTrep rj tou Iv 30 
cTvat, £iTtc ixavai; £Trc;tot. TauTa -|'dp auT6? 6 Zrjv^ov £v T(5 riXdT(Jovoc llap- 
[XEvtoio [xapTup(ov '^atVETat T(p X6-|'(p* xat 6 [X£v tou nap[X£vi6ou Xo-jOc; iaTtv, 

10 OTt TrdvTa Sv to ov iaTtv, ctTrep t6 6v Sv arj[xaiv£t. t6 "^'dp -irap' auT6 
ouoEv laTat. (bs 0£ O^o^paaToc TrpoT^-j^a-i'^ *t6 Trapd t6 ov oux ov. t6 oux 
6v ouoiv'. xai TOUT(p (pr^aiv ivoouvat T(p X6-|'(p Ttvd?. svoouvat 81 
£aTt X6-|'(p To au-cy(op9)aat TaTc rpoTda^at TaT? xaTaaxeuaCouaatc; auT6v 75 
■z-^ au[x-Xoxf,. t6v ouv IlXdT^jovd (paatv Evoouvat t'^ TrpoTda£t t^j X£"^oua^ 35 

15 t6 Trapd t6 6v oux 6'v (xat i'dp ttjv xivr^atv xat ttjv aTaatv xat TauT6v xai 

£T£pOV £V So^tOT'^ £T£pa TOU 6'vTO? £lVai «flfjai), TO Ss OUX OV OUO£V OUXETl 

au-,y(op£Tv xat "j'dp Ta cTEpa tou 6'vtoc, xdv [xy) 6'vTa '(j, dXX' o[X(Os eivat 
cpr^at xat TauTT(j t6 [xyj ov siad-^et. 

Kat 6 [X£v 'AX£;av5p6s cpr^atv auT6v t6 [xev et Sv t6 6v au-^/(op£Tv, 

20 TrdvTa 03 Sv Eivai [xr^xsTt auYj^topsTv TtDevTa Toiv TrdvT(ov [xyj [xovov t6 6'v, oiKka 
xal t6 [xt] 6'v. "xat ou/ out(o?, cpr^at, t6 [xrj ov eivat iXeyev (bc: 6'v Tt Tuiv 
uTro t6 ov. ou -('dp t6 ti [xev [xtj 6v ti 8e 6'v, ouSk t6 iv T(p x£t[XEV(|> 40 
ovTt ■K£pt£/6[X£vov , dXXd To aXkr^v cpuaiv iyov Trapd t6 («[xoXoytj^xevov xat 
x£i'[x£vov £'X£-|'cV Eivat 6c$d[XcVoc t6 ov Iv t£ Eivai xai [xovayoic: X£-j'£ai)at. 6 oe 

25 au-'/(opr,aa; Tifj TrpoTdaEt t^j zapd t6 6v oux 6'v, X£-|'(ov oe Eivat dXXo Tt tou 
6'vtoc tou £iXr,[x[X£vou £v T-^ TrpoTdaEt, Eivat tyjv dvTicpaatv XsYst. oouc ydp 
t6 Trapd t6 ov [xyj ETvai X£-|'£t TdXtv t6 Trapd t6 6v slvai xat t"^ dvTt^pdaEi 
irEptTrtTCTEt Tf t6 [xfj 6v d-TrX^os cTvat XE-^ouaTfj. xaiToi ei Ttc; XE^ot [XEV Etvat TO 
[xfj ov, [xf| t6 d7rX(b; os [xf, 6'v, dXXd t6 Tt [xrj 6'v, ou TrEpnrtTrTEi t"^ dvTt- 

30 cpdaEt. t6 -,'dp dXXo Tt ov dXXo oux EaTtv. ou -jdp tv xaTa t6v dptO^xov 45 
To ov lo£t/i)r^ otd Tou Xr^cpUf^vai [xova/(b; X£-,'£aDat." TauTa [xev ouv 6 
'IXe^avSpoc 3 iTTiooOvat E T(o Te efp7]|x^vto iteravit E tou EF: T(L D: rrapa too F:. 

Trapa a 4 Zi^vtovos] p^tovoe E 6 auxdi DEF 11 QeocppaaTOs Phys. 

Opin. fr. 7 (Doxogr. p. 483, 8) cf. p. 115,11 TiapT^ya-j-e E 12 tooto E 

13 post ^STi fortasse intercidit t(5 14 cpasiv DF: cprjatv aE 16 So^taTT) 

p. 250 A sqq. too ovtos ^Tepa a 17 [i,r) ovTa IffTtv DE 19 zi 

(ante Ev) om. D 22 t6 tI piv ov, [j.7] ovTt 51 ov F o68e tu) E 

23 ■;repl t6 a 24 Sv t6 elvat D Sv zt elvat (inc. f. 48 r) ev Te elvat -/.at 

7roX>.ay(os F 25 t-^ Trapa] toOto Ttapd F X^ytu 81 F 27 xo Tiapd 

t6 ov [j.)) elvat Xdyet TidXtv om. DF t6 Tiapd t6 ov aDF: irapd t6 ov E 

■/,al om. F 28 [xiv X^yot D 30 ou-/, eaTtv dXXo D Sv] av F 

31 T.o^J.ayGii F ouv om. DE 32 dXe^av8p(5s cpr;atv 6 oe Tropcp, t6v TrXdTtovd 

cprjat aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 a 1] 135 

Or^sl os 6 riopcpupto? tov nXaxtova xai to [xt) ov Xrjoiv sivai, ouxtos 29^ 

[jLSVTOi sivat u)? |X7] 6'v. to [xsv ^ap ovtw? ov aTTScpVjvaTO sTvai tvjv losav zal 

TauTTjV ovT(oc civat ou3tav, t/jv 0£ avtoTaTO) irptoTr^v ajxop'^ov xal avstosov 

uXr^v £^ T^c Ta "jra^vTa iatlv sivat [xlv, [ir^osv os sivat xtov ovtojv. auTr] '(ap 

5 £9' sauTYjc £7:tvoou[X£vr^ ouva'[X£t [X£v 7:a'vTa £aTtv, svsp^j^cto: os ouO£V. To oe 

£X TOU £tOOUC xat TTJC U^C a7rOT£X£Gi[xa XaU' oaov [X£V StOOUC [X£T£y£t, 60 

xaTa TOUTO £ivat Tt xai Trpoaayopou^a&at xaTa to £ioo?, xai)' oaov 0£ tt^? 
uXr^c xat ota TauTr^v £v aovf/zX pua£t xat [x^TapoX"^] tu^j^j^ocvsi, -aXiv [xyj 
aTrXtoc \irfiz p^jBatu)? £tvat. avTtotatpou[X£voc yjov auTa iv T(i) Tt[xat(o cpr^at 

10 "ti TO OV [X£V a£l, Y^V^atV 6£ OUX £/0V, xat Tt t6 ^IVO^XEVOV [X£V, OV 0£ 

ouoETTOTs". xai To [XTj ov £ivat £'^r^, ou t6 ov [xt] ov sTvat, xai t6 [xt) ov 
£ivat ov ou [XTjv Ta xaTa tyjv dvTtcpaatv dvTtx£t'[x£va. tov [x£v ^dp d'v- 
OptoTTOV ooy oiov T£ d[xa xat [X7] d'vi)p(Oirov ^Tvat, [xyj titTrov 6£ dXvj- 55 
&£g £iTr£tv. 

15 'AXXd T:p6? (x£v Tov 'iVXi^avopov dpx£i T7]V llXdTtovoc 7rapai)£a&at | 

priatv, f^s auT6c 'AX£?avopos E[xvy][x6v£ua£, 0£txvuaav oT[xat aacpoi;, (wc 629^ 
nXdT(ov ou t6 aTrXoi? [xrj ov, dXXd t6 tI [xtj ov £iarjY£v. l/£t 0£ tj pr^ats 
(56£" "OTaDa ouv OTt nap[X£Vt6"(j [xaxpoT£ptoc Tr^? d7roppr^a£(oc 7i7rtaTr^xa[X£V •, 
Tt' 6r^; IlXsrov r^ x£tvoc d7r£t7r£ axoTTEiv fj[X£tc £1? to 7:p6aO£V £7rtCr^T7)aavT£; 

20 d7r£6£t?a[X£v auTt». Ilaic; OTt 6 }X£v ttou cpr^atv 

ou ydp [xVjTTOTS xouto 6a[xf eTvai [xrj ovTa, 
dXXd au tfjao' dcp' 66ou 8tCT^aio? ^TpY^ v6rj[xa. 5 

iVsYSi ydp ouv outtoc- 'H[X£tc 6£ •(£ ou [x6vov loc iatt Ta [xrj ovTa 
d7r£6£t?a[X£v, dXXd xat t6 £T5oc 6 TUYydv£t ov tou ovto? d7r£cpr^va'[x£i)a. 

25 Tf|V ydp i)aT£pou 'puaiv d7ro6£t?avT£c ouadv te xat xaTax£x£p[xaTta[X£vr^v £7rt 
TrdvTa Td ovTa 7rp6c dXXr^Xa, t6 7rp6c t6 ov ixdaTou [x6piov auTf^ dvTttt- 
})£[X£vov £ToX[xf^aa[x£v £t7r£tv (ij$ auT6 tout6 EaTtv OVTtOC t6 [XTJ OV. iMy] 

TOtVUV f([xdc EtV^j TtC, OTl TOUVaVTtOV TOU OVTOC TO [Xrj OV d7rO(patv6[X£VOt 

T&X[X(o[x£v X£Y£tv («? laTtv. f^[x£rc ydp 7r£pt [xev EvavTtou ttv6; autto yatpEtv 

;jo TrdXat Xe^o^xev, EitE lattv eitE [xv^, Xo^ov ej^ov f| xat 7ravtd7raatv d^Xoyov. 10 

OE vuv £ipfjxa[x£v ETvat t6 [xfj ov, f^ TTEiadtto tts toc ou xaXwc Xe^jO^xev 2 ovTOs aE 4 Se elvat om. F 5 [xev om. D t6 ht aD : ttote Se EF 

6 TTis uXtjS xai ToO eioous aF 8 TrctXtv Se F fortasse recte ut in biparlita apodosi 

(loc. ohl. D) 9 Tuj om. E Tt[j.afti) p. 27 D 10 (xev om. Plato cjx 

DE: |X7] aE Y[Yvop.£vov aet Plato 11 t6 primum om. F 12 ttjv (post xaTd) 

om. DE 15 t6v om. a 17 ^TJat? Sophist. p. 258 c sqq. 18 dTropTjcjcios aEF 

19 0T)j Sel D TtX^ov a ficTioCTjT-i^aavTes F: lit CrjTTQaavTes Plato 20 auTw aF 

Plato: abzo DE cpTjolv Parmen. V.52K., vv. 60,61 Stein. cf. p. 143,31 f. 53^29 21 touto 
6a[XTi elvat [xtj 6'vTa E: toOto [XTj6ajj.T) elvat [xtj 6'vTa D: in lac. 0111. F: ToyE [xri 3v oWv Te 
elvat a Panncniili tlautlum |j.r] iovTa 23 oviv om. aF ye om. a 24 tou 

(jLT) ovTO? Piato 25 xaTaxep[xaTta(A^vT]v D 26 t6 7rp6;] t6 om. D e/.daTOU 

DEF: exaaTov a ct Simpl. f. 52^29 27 ovtoi; F t6 post ovtio; oui. E post 

t6 (J.T) ov Platonica Kal — eiprjx^vat omisit Simplicius 29 auTtpi D: outio F: auxui auTij) 

E : auT(i) TO-jTti) a 136 ST3IPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187"!] 

sXsYca?, rt r*-^/.?'^-? ^'^ aouvaxiQ, Xsxxeov xal sxsivw xai)a'7rcp TjfjLsr? X£-29\' 
YOfXEV, oxt cu[xjj.iYvu-ai xs aXXi^Xoi? xa Ysvrj xai t6 ts ov xal UaTspov oia 
7ra'vT(juv xal 6i' aXXi^Xtov oisXtjXu&ots to \ikv STspov iitxaayhv tou ovto? 

lcJTl U£V Oia TaUTT^V TTjV }X£l)£?lV, OU fiTjV iXcTvO "jS OU [JL£T£(3/£V OcXX' £T£pOV, 

5 £T£pov OE Tou ovTOC ov £STt aoi(pi(3Ta~a i^ dvd'c/.rfZ sTvai [xrj ov. to ok [xyj 

OV a5 OaT£pOt) [XETSiXTjCSo; £T£pOV TWV aXXu)V av ^rvj "iEVSv. £T£pOV 6£ 15 

£X£i'v(ov a-a'vT(ov ov oux sstiv fxatJTOv auToiv ou6£ Cu[X7ravTa Ta aXXa ttXyjv 
auTo, to3T£ -h ov dvaixciiaj^r^TTjTwc au [xupta £-1 [xuptot; oux loTt, xai Ta 
aXXa or; xaO' ixaSTOv out(o xat cu[x-avTa :roXXa/-(j [x£v laTt, TToXXa/-^ 6£ 
10 oux sdTiv." £x 07) TauTTjC T^c p7;C£(oc 6 'AX£^av6po? (oV)i>7] Tov IlXaTaiva 
To a-Xwc [XTj ov stca^Y^tv, uic to a-Xujc ov EiXr^-XJOTa t6 (oc -cevoc ov. xat 
Tjpx£i [X£v auToij Tou nXaT(ovoc axousat X£"|'ovtoc '' [xrj Tot'vuv Tjiiac £t7r-(j Ttc, 
OTi TouvavTt'ov Tou ovToc To [XTj ov aTrocpaiv6[X£Vot toX[X(o[x£v X£if£tv" xat 20 

OTl ' £3Tt U£V SXaSTOV 6ia TTjV TOU OVTOC [X£t)£^.V, OU [X7)V TO OV £(5Tt . xat 

15 Tupo TauTTp 0£ TTjC pT^3£(o;, o-oiov [xTj ov dsd'(zi, aacp(oc e6t^X(0(J£V £lTr(bv 

"oTT^TaV TO [XTj OV X£"C(0[XEV, (O^ EOtXEV, OUX SVaVTtOV Tt Xe-j-O^XEV TOU OVTO?, 

dXX' £TEpov ixovov". TJpxEi 0£ xat Tot TTSpt Tou d7:X(o? [X7J ovToc xai Evav- 
Ttou T(p ovTt EtpT^[X£va dxouoat, (o? xat tov o^roiovouv TiEpi auTou Xo-ifov 
TrapatTEiTat o 1 IXdT(ov. ouSs "jdp 6 Etvat ou8s 6 [xtj sivai Xs^tov auTo dvsu- 

20 OuVOC. OUOS t6 X£-,'£tV Tt TTEpt aUTOU dcJCpaXE?. TJpXEt [X^V OUV OTTEp £17:0V 25 

xal TauTa. svvoTjaat 6s yprj oti t6 67:6 tou nXdT(ovoc; £iXtj[x[x£Vov 6'v laTt 
t6 xax' auTTjV tou Etvat ttjv fot^Tr^Ta (J^iXtjv OE(opou[x£vov, xat dvzih-q- 
pr,Tat 7:p6? T£ Ta dXXa -^svt] xai Trpo? t6 (xtj ov xat -ydp touto yEVo; Elvat 
(pr^atv, d>vX' ou/t t6 7ravT£X(o^ ov t6 xal Ta -,'£V7j 7:dvTa ev sauTdT auvTfj- 
25 pr^x6c* (p t6 7:avT£X(o; [xrj ov dvTtxEOtTo, £t xat t6 dvTtxEtaUat 5uvaT6v £7:' 
auTou X£"i'Etv. t6 5£ TotouTov ov oux dv £17] "(Evoc:, siVsp Ta YSV7J ivavTta 
5tatp£a£t laTi TT, 7rp6c dXXrjXa. xai xaTa [xiav t^toTT^Ta TrEpt^^E-^paTrTat 5ta- so 
x£xpt[x£va rfir^ TauTa d7:6 tt^c votjtt^; svtoas^oc, £v -^ 7:dvTa sv -^v, toc 6 

IlapiXEVtOTJC CpTjai, Xat U7:£X{)6vTa TTpoiTOV [XEV Et? T7JV VOEpdv 8ldxptatV, d[X£- 

30 ptaTtoc [xEptaOsTaav xat £ic t6v atai)r^T6v 6iaa7:aa[x6v xal [XETa^u tout(ov 
Ei; TTjv '|iu}(tx7jv dXXr^Xou/tav. (octe 7:oXXou 5£t t6 d7:X(oc [xrj 6v £tad"(Etv 

t6 T(0 d7:X(0? OVTl dvTtX£t(X£VOV 6 nXdT(ov. 

'0 5e ",'£ riopCpUptO? OTt [XEV OU t6 d7:X(OC [X7J 6v 6 riXdT(OV £tad"|'£t, 

xaXa>? sDsdaaTo, 6'Tt 5£ [xtj ov t6 "/£V7jt6v 6v iv SocptaT-^ cp^jai 7:apa6t66vat, 35 1 7.a\ ■},\j.zii aF 3 otEXTjX-jiloxe EF: StEXrjXuSoTe? D: iXrjXut^oxa a " 4 eSTt oe 

ota F .') |X7j om. Plato ov om. F eaxt EF (D obl.): ora. a 12 [X£v] 

[x£t' E c('jT(j5 a eiTioi F 14 [jiv sciTtv aF 15 67roiov t6 [xtj ov a 

£f7i(bv Soph. p. 2.57 B 19 eivat 6 oe (atj £lvat F X^yov E 21 £{Xfj[j.[j.Evov ov 

aE: £?Xrj(x(ji£vov F: £{pr([X£vov D 22 xaTa ttjv toO Elvat (otOTTjTa D 23 Tipos (post 

■itai) om. D 24 o'j/t DE : ou aF TiavTEXdis aE : TravT^XIs DF Toi xat E 

26 3v om. aF 27 otay.£xpi[x(x£va D 28 (bs Iv -^ TravTa dvrjv F 2v om. E 

32 6 TtXaTouv EF: 6 TiavTcov D: om. a 33 6 0£ '(z — 6 TiXaTtov om. F 34 riopcpupto; 

cf. p. 135, 1 sqq. SIMPLICII IN PIIYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 «1] 137 

irspt ou Xri'31 zv Ttixotuo ''xcxt xi xo Ytv6|X£Vov [xlv, ov os ouoimxs", xouio 29^ 
iTTiaxaasio;: a?tov slvai ixot ooxsi. ou •('^.p £V x-;^ xtov cttaUr^xoiv , dW sv 
xYj xaiv vo3ou)V £iou)V oiaxptast xo jxYj ov 6 nXaxfov avcuptaxsiv ooxst. 
TTOXo Yap av Trspt x«)V svuXwv xai ata&r^xwv iXz'(t xauxa "xt Ss -po; Ato?; 
5 o)C aXrjOai; xivr^atv xat C<wV xat '|'U)^rjv xat (ppovr^aiv r^ paotto? -iT3tai}r^- 
aojjLoOa X(p TravxsXui; ovxt jj-tj -apstvai fxr^oe Cj^v auxo jxr^§£ cppovsiv, aXXa 
a£[xvov xat a^iov, vouv oux £/ov, axivr^xov laxu)? £ivat;" xotv^ os Trpo; xov 40 
'AXl^avopov }d'((o xat xov Oopcpuptov, oxt oux av oux(o aoi^ooic xou nXa'x«)VOc 
x6 xl {XYj ov Xey^^jvxo? sTvat x6 utt' auxou £taaY6[x£vov, toc x6 auXo); [xtj 
10 ov £iaa'-j'ovxi 6 'AptaxoxsXr^? £V£xa'X£t. xat Ixi [xsvxot oux av i:p6? nXa- 
xcuva £V xouxot? dTroxstvoixo (oc [xa'xr^v o£taavxa, £i x6 irapa x6 ov oux 
ov, [X7] irdvxa iv £nf], xat 8td xouxo x6 [xtj ov £iadY0vxa. ou "jdp 8td 
xou x6 [XYj ov £taaYa7£rv ■iToXXd xd ovxa o^txvuaiv 6 nXdx(ov, aXka 

XOUXO [X£V £0£l?£V dXXo [X£V x6 £V, dXXo 0£ x6 OV d-itOOctcaC xat £X xou 

15 6Xo[x£X£c £ivat 

rdvxoO^v £uxuxXou acpaipvjc EvaXt-f/iov o^xti), 45 

[X£aa6i}£v taoraXI?. 
x6 6e [XTj 6v £6£r^i>>] f 0£ xai xov aocptaxTjV '£t6(oXoT:ot6v' £ir(ov, x6 o£ 
£i6(oXov ti/£uo6c xt £/£tv, ilisuooc 6£ [xr| £lvat, £1 [xrj x6 [xtj 6v laxtv. 6 "(dp 

20 ^£u86[X£VO? rj x6 6v [X7] £ivat XIy^i r^ x6 [xtj 6v £ivat. 

Tauxa [x£v ouv •K£pi xrjC Exipa? Evooastoc, xou 'AptaxoxsXou? [xtqxe x6 
\iovaySii; 'ki'(Bai}ai x6 6v auY/topouvxo? [xt^xe £v6io6vxoc x-^j Xsyouoto Trpoxd- 
OEi x6 Tiapd x6 ov oux 6'v ei [xt^ xtc x6 oux 6v XEyot, (oc ouata [xev oux 
saxtv, dXXo 0£ xi Eivat ou xtoXuExat. oixEp xat nXdx(ov 7:p6 xou 'ApiaxoxiXouc .50 

25 £p6a. 8rjXo? 8s saxi xat 'AptaxoxsXrjC auvt8(bv oxt x(5 kXt]i)si x6 [xtj 6v 
auvsiaspysxat. ouosv -(dp xtoXust, cpr^at', [xyj dTrXto? sTvat, dl.l.a [xtj 
6'v XI sTvat x6 [xtj 6'v. scps^r^c [tsvxot xdv dXTjOT^c, cpr^aiv, sir^ r^ Txp^xaaic, 
7j Xs^ouaa x6 Trapd x6 6v oux 6'v, oux r^oTj 8td xouxo dvdYxrj sv irdvxa 
sTvat X(i) dpti>[X(i). x6 ^dp auxoov, oirsp auxot UTroxi&svxat, ou^sk dv dXXo 

30 xt Xs-^^^^xsvov dxouot 7) x6 OTrsp 6v, xouxlaxi x6 xupt'a)c 6'v, xouxECxt xrjv ouaiav. 

XOUXOU 0£ OUXU)C E/OVXOC, | OS^EtXXat TXpOXEpOV, OXt £l'x£ [XEXE/Ot x6 O^TTEp 6v 3U'' 

au[xp£p7jx6xoc, TToXXd iaxt xd 6'vxa, £i'x£ [xtj [xexsyot, xat auxd xa&' auxd xd OTrEp 
6'vxa TroXXd iaxi otd xd ev xto 6pta[x(p xou o~£p 6'vxoc ouat(o6u); 7:apaXa[x|3av6- 1 X^yetv E yEvcJfievov DE 3 eiSwv ora. a ejpiaxetv D 4 av om. D 

IXeye Sopli. p. 248e cf. f. 91r48 7 rpos om. D 11 dTroTEvoiTo D oux ov 

om. F 12 eiaotyetv D 16 7:dvTo5)£v — {aoTtaXe? Parm. vv. 102. 103 K. lOC. 107 St. 

17 |xea6&ev D 18 oe xal DEF: om. a: fortasse 0£i?ai etoioXoTroiov Sopli. 

p. 231) D 19 e{ om. F 21 [jitjte t6 a: [xtjoe t6 DE (XTjoe F 22 (atj 6e ^vot- 

oovTOc E 23 X^yoi DE: Xeyei aF 24 xat 6 TrXa^Tiov 1) 26 post cpTjai add. 

eiTj Tj Ttp^Taats tj X^youaa E a7iX(Ls a : lu; auT6 (?) 1) : (be ovto? E : (b; ovTt V. aii 

latct 0)5 ovT(u;? 27 cpTjafv ora. F 29 UTroT^fteTat a 30 rj t6] ti to D 

31 fxexixet aF post ov add. tou a 32 (XETe/.£t aF t6 oTrep ovto E 

33 oia Ta a: oid t6 DEF 7rapaXo(xpdveai)at F 138 SniPLICII IN' PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 a 1] 

[XiVOf. lutaTT^aai 5s a$iov, oti t6 OTisp ov xctt auToov xExXvjxe xaTa ttjv 30'' 
nXaTtovixTjv auvr^Uotav. 

T6v Ss ScUTcpov X6'|'ov Tov ix TTj? 8i)^0T0fiia? Tou Zi^vtovo? eivat cpT^siv 
6 'AXscavopo; XsYovTo;, «bc £t ij,£'|'£9oc; £)^oi t6 ov xat otaipoiTo, TioXXa t6 5 

5 OV xat 0'J/ iv £Tl ISiS^at, xai Oia TOUTOti 0£tXv6vT0C OXl {JLTjO£V Toiv OVTWV 

£(5Tt t6 £v. irspt 8e to5 Xoyou toutou xat 8ia twv ejjLTrposO^v EtpT^xlvat 
cpTjOii t6v 'Apt(3T0T£XTjv , £v oU eXeyev " £i)opi)PouvTO oe xat ot uSTepot twv 
apyat'(uv", ou xat tyjv XtSatv TrapE&STO oia tou "(oa7r£p oux £v8£/6[i£Vov 
TauTov iv xai iroXXa eivai, [xt| Ta avTtxetjjisva 0£. Isti 8£ t6 ov xat Sv 

10 ouva'[x£i xai ivTeXe/eta". "toutio 8e tw Xoytt), cpT^ai, t(5 Tuept ttj? 8t/o- 
TO[xtas £v8ouvai H£voxpaTyj t6v KaX)r7j86vtov 0£ca'[x£vov [xev t6 Tcav t6 8iat- lo 
p£T6v TToXXa £tvat (t6 *j'ap [x£po; £T£pov £tvat Tou oXou) xai t6 [xrj 8uvaa&ai 
TauT6v £v T£ ot[xa xai iroXXa sivai 8id t6 {xyj auvaXTji>£U£a5)at ttjv dvTicpaatv, 
[xT(X£Ti 8£ auY/fopiTv iTav [X£Y£i)oc 8taip£T6v £ivat xat [xlpoc iyeiv Elvat 

15 7a'p Ttva; ctTo^xouc -jpa[X[xac, icp' (ov oux£Tt aXrjU£U£ai)at t6 TioXXd; TauTa? 
£tvat. ouT(o? '(ap (o£to ttjv tou £v6s £uptax£tv cpuatv xat cp£u-j'£tv tyjv dvTt'cpaaiv 
otd Tou [XT^T£ t6 otatp£T6v £v £ivat aXXd -oXXd. [xt^t£ -dc; dT6[xou? ■^poiii\ioi.<; 
TToXXd dXX' £v [x6vov." TauTa tou 'AX^cdvopou XEyovTo? £cptaTdv£tv d^tov 15 

7rp(OT0V [X£V, £1 Zt^V(OVO? OtX^ToV TOUTO t6 [XT^OSV T(0V OVT(OV XsYStv t6 £V. 

20 0? '(E TouvavTtov TroXXd -j^iYpacp^v £7rt/£ip7^[xaTa t6 TroXXd £ivat dvatp(ov, iva 

8id TT^; T(bv TroXX(bv dvatp£a£(o; t6 iv £ivat Trdvra pspat^ol}-^, 07r£p xat 6 

ap[X£vi07jc EpouXeTO. £7r£iTa eoei tyjv /p£tav £t-£tv tt^? [xvt^[xtjs tou Zi^- 

V(ovo? X^^ou xai T(ov [xdTrjv £v8£0(ox6t(ov auT(o, (oaTrsp twv £vo6vt(ov [xev 

T(j) nap[x£vi8ou krj'(o) • t6 8£ [XTj ov EiaayaYovT^ov tj /p£ia ot^Xyj tjV * iva 20 

25 ^dp TroXXd 8£t)j0^j Td ovTa, 07r£p 6 riap[j.£vt07jc: oux ipouXcTo. £t 8£ au- 
TOC 6 ZtjV(OV dvT|p£l t6 iv TToXXd £ivat ^stxvuc, oux £8£Tt6 Ttvos auvTjYopiac 
6 X6yo;, £t [xrj dpa X£",'ot -t? oTt (b? dvTti>£Tou toutou tou X^you tou XI- 
YOVTO? TroXXd [x6vov ^Tvat Td 6'vTa £[xvTj[x6v£ua£v. 

'"VXX' £Otx£V d7r6 T(bv Euorj[xou X^y^ov 6 'AXe^avopOs o6cav Tr£pi tou 

30 Zy)V(ovoc Xap£tv (bc dvaipouvTo? t6 Iv XI^ei -j'dp 6 KuSt^jxo? ev toT? Ou- 
aixoT; "dpa ouv touto [x£v oux laTiv, eaTt oe Tt ev; touto -(dp T^iropeTTo. 
xai ZT^v(ovd cpaatv Xl-j^eiv , eI' Tt? auT(j) t6 iv d7ro8oi7j Tt ttotI eaTiv, f^eiv 25 
Td 6'vTa X£-|'£tv. 7)7r6p£t 8£ (b? £otx£ 8td t6 x(bv [x£v aia&TjT(bv ExaaTov 1 xexXrjTat a 3 (prjotv clvai F 5 o-jx Iti Ev a otd xoIiTO E 

7 ciptaTO E IXeyev p. 185 •) 25] erprf/.ev D uSTEpov a 8 TrccpeyeTO p. 1 86 ^ 1 

9 TauTov post TtoW.i ponit a 10 Trepl zolz aF 11 tov] xoti E -/aX^fTjoo^vtov sic 

libri inter KaXyTj8o'vtov et XaXxTjO(ivtov ambigentes 12 xat t6 DE: 'aoX otd t6 aF 

14 ol om. a debebat auyytopoyvTa 19 zi] zii E 22 ttjv jxvtj[j.t]v F' 24 eJsa- 

YayovTajv DE: £iaaY<5vTu)v aF t^v om. D iva y<^P nempe ut cf. Vahleni adn. ad 

Ar. art. poet.''' 115 27 X^y^^ F "■''^^ '^^- ^ dvT(&£Ta TauTa F 29 dTio 

aF : 'jTio DE 30 Yotp] o^ I> Euotj[xos fr. 7 p. 14, 8 Sp. cf. p. 97, 11 Iv om. P 

Toi; om. D 32 t{ ttote ioTtv, 2?£tv [l^=v cum litura F] DEF : t^ ttotI iaTt, Xd^etv a 

33 [ilv (post TtLv) ora. E SBIPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187^1] I39 

y.oiTr^(opiY.(jK xe TtoXXa 'ki'(z(i^cf.i xotl jxapiajxoj, xrjv 0£ stiYixrjv txrjOsv Ti&evai. 30r 
8 *j'ap [XT^To ~poaxi{)£[X£vov wjzzi [^v^j"- aoatpouixcvov [Xctor, oux (pcio xuiv 
ovTtBV sivai". xal cixo? jx£y f^v tov Zr^vwva (o; ic^' £xa'T£pa *|'U(xva5Tixu)^ 
£TriycipotjivTa (010 xal 'aixc50T£po-j'X(«a!30s' XiYcTai) xai ToiouTotj? ixcpipctv 
5 koyjo^ T.trA tou ivo; aTTopoCivTa* Iv [X£VTOi Tto au'i'7pa'ixixaTi auTou ~o)}A 
zyovTi £-i)^£ipTf^ixaTa xa»}' fxasxov 8£i'xvuatv, oTt T(o -oXXa Eivai XEyovTt 30 
auixparv£t Ta ivavTta X£*j'£iy (ov fv iaTiv i-t/^ipr^txa, £v (o Oct'xvtj(3tv oxi 
£t TToXXa £(jTt, xat [X£7a!Xa iaTi xat [xtxpa* [Xc-,'a'Xa [x£v (Sctc a-ctpa xo 
[xeyeOo* £ivat, [xtxpa Ss o5t(^j; (SaTc [xr^U^v £/£iv ix£*,'£Ooc. iv or; touto) 

10 6£ixvuatv, oTt ou \ir^TZ [X£Y£i)o; [xf^T£ T.dyoz [xt^t£ oyxoc [xr^Hctc saTtv, ouS' 
av £irj xouTO. ''£t ^ap aXXto ovTt, 'fr^ai, TrpoayivoiTO , ouo£v av [X£tCov 
Trof;^a£t£v [X£Y£i)ou; YJ.rj [xr^ocvoc ovtos, Trpoa^i^EVo^xivou 0£ ouocv oiov t£ 
dq [x£Y£i)os £-ioouvat. xat ouTto; av f]6rj t6 Tcpoa",'tvo[x£Vov ouoav ^irj. £t 35 
o£ d-oYtvo[x£vou t6 £T£pov [xrjO£v iXaTTov laTt, [xr^o£ au •!XpoaYtVO[X£VOU 

15 au?7^a£Tat, Sf^Xov oti t6 -poa"|'cvo[x£vov ouo£v f^v ouoa t6 d7ro*j'£vo[x£vov." 
xai TauTa ou/t t6 Sv dvatpoiv 6 Zf^vcov XiY^t, dXX' oTt fx£-|'c&o^ £/£t fxaaTov 
Toiv TToXXfov xai d-cip(ov T(o 7:p6 Tou Xa[xPavo[X£vou dst Tt ^Tvai otd TfjV 
iir' d'Tr£ipov To^xr^v o^ixvuat -pooctca; OTt ou8£V £/£i \ii'(Zi)oz £x tou 
fxaaTov T(ov iroXXuiv EauTw TauTov £tvat xat fv. xat 6 0£[xtaTio? oh. tov 

20 Zf(V(ovos X670V £v £Tvat To ov xaTaax£udCitv (pr^aiv £x tou auv£/£; x£ auTo 40 
^ivat xai d6iat'p£Tov "£i "cdp otatpoiTo, 'fr^aiv, ouoe laTat d.xptj3(Ov £v otd 
xrjv £7r' (X7r£tpov xo[xfjV xoiv acoixdxtov " , £otx£ 6c [xdXXov 6 Zr^vtov X£"('ctv 
(o; ouo£ -oX).d laTat. 

'0 [XEVToi riop'^uptoc xal t6v ex Tf^? 6t/0T0[J.iac X6*,'ov riapixEvtoou 

25 cprjatv Eivat iv to ov ex xauTrj? TC£ip(0[X£vou Ocixvuvat. -,'pa''i£t oe out(oc* 
" cTEpo; 61 f^v Xo-^oc Toj nap[X£vt'6rj 6 6id Tf,; 6i/OToixt'ac oioixevoc 5£txvuvat 
t6 ov £v Elvat [x6vov xal touto dix£p£c xal d6tat'pcTov. £i -,'dp zXr^, cpr,at, 
6taip£T6v, T£T[xr^aU(o 6t'/a, xd-£tTa twv ixEpuiv IxaTEpov 6i/a, xai toutou 45 
d£i -,'cVoix£vou 6f,X6v cpr,atv, ('oc f^Toi u7ro[x£V£t Tivd Ea/ara [x£-'EUrj £Xa'/iaTa 

30 xat aToixa, 7rXf,i)ct 6£ d-£tpa, xai t6 oXov ec £Xa/t'aT(ov, -Xf,i}ct 6e dirEtpwv 
auaTr;a£Tat* r^ '^pouoov laTat xat Et; ouOkv Iti 6iaXui)rja£Tat xat £x tou 
[xr^6£v6? auaTTJaETaf drEp aTOTra. oux dpa 5tatpcOf,a£Tat, dXXd fxEVET cv. 1 X^Yscsdat] ffvia^ai E [XTjt^ev I)E: [Lrfih aF : [xtjSe h p. 97, 15 4 (i[xtpoT£po- 

YXtoaao; a Tiuione apud Laert. ix 25 7 gv om. E 9 [xtjoev a [xey£8os 

I^Etv E TOUTO E 1 1 £{ fap D : 06 ydp EF : ou yctp eJ a o(XX(ov E 

12 7:poaYevo(x^vou Se obl. D. oe dcleri iussit Zellcr H. Ph. Gr. P541' ow/toli 

zii F 15 ouoe] oi> otot Vi a7roY£vo'[j.£vov a: (i7roYiv»$[x£vov DEF 1(5 oxt 

e{ a exaaxov eyei aF 17 tiu Tipo — aei xt elvat D: ixi-jt\}oz , xo TTpo — dei 

Ti elvat EF: o-joev ea-at dxptptbs Sv interpolate a 18 6et oe Sv elvat add. post 

TO[xi^v a 19 Bqxfaxios I 3 p. 122,14 20 auve/is xe E: auve/i; t6 aDF 

21 otatpetxat Theinistius ouS^ Themistius: ouo^v lihri 24 xal tdiv E 

X^^Y*"'' K 25 X^Y^' 0£ D oi supcr add. E 20 yt^oixiwj DE: ^'''c^ix^voo 

aF ^TOt] ei Ti E 'Jzo[xevei scripsi: UTrofx^vet libri 31 ouo^v aF 

32 (xevei DE 140 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 a 1] 

zat •;ap otj iirsl iravTTO o}j,oi6v lofxiv, £?ir£p SiaipEiov oiTap/Ei, Travxif] 6[xoi'«)? 30r 
ia-ai oiaipsTov, aXX' ou t-^ [1£V, t'^ os ou. onr,prjC5i)a> orj tovtiq" or^Xov 
o'3v ra>av (i>c ouSsv u-otxivsT. aXX' lcfTai cppouoov, xal EiTrsp cucJTr^^iTat, «o 
7ra'X'-v ix to5 ixr,o£voc aociTr^ssTai. si Yap uTOfxsvsi Tt, ouoe 7ro> *|'£vr^5£Tat 
o zavTr, oticpriaivov. (oaT£ zat sz touto>v cpavcpov 'fr^aiv, (wc dotatpETOv t£ 
xat d[i.£p£? xat Sv £cjTat t6 6'v. ot Oi 7:£pt tov E£voxpdTrjv Tr]v [xev irpto- 
Tr^v dxoXou&t'av 67:£Tvai auv£/topot>v , tout£(Jtiv OTt £t fv £5ti t6 6v xat 
d6tatp£Tov £'aTat, ou [xrjv dotat'p£Tov Eivat t6 6'v. oio TidXtv [ir^ok £v 
[xovov U7:a'p/£tv xo ov, dXXa ttXeio). otatp£T6v [xlvTot [xrj ett' d7t£tpov Eivat, 

10 dXX' £1? d'TO[xd Tiva xaTaXr^y^tv. xauTa [X£Vtoi [xrj dTO[xa £tvat (b? d[X£p^ xat 
iXd/taTa, dUd | xaTa [x£v to 7:oa6v xat xrjv uXrjv T^xr^Ta xat [xiprj £'/ovTa,30v 
T(i> 6£ £iO£t d'TO[xa xat TrptoTa, 7:ptuTac xivd? u7:oi>e[X£voc £ivat Ypa[X[xd? 
dT6[xouc xat Ta ix toutcuv £7:i'7:£oa xat aT£p£d 7:p«>Ta. xrjv ouv sx Trjc 
6t/0T0|xt'ac xat d7:X(7>c Tr,? £it' dr£ipov to[xT|? xai 6iatp£a£o>; u7:avT(oaav 

15 d7:opiav 6 EEvoxpdTTjC or^Tai 6taXu£ai>at zaq dTo^xouc zi(Sot.'(a'{<jiv ^(pa\i\iaq 
xat d7:X(oc dTO[xa ^^otr^aac [X£Y£i>r], 'Z>e6'((av t6 (to) 6v £i7:£p laTt 8tatp£T6v 5 
£1? To [xrj 6v 6taXui>r,vat xat dvaX(o{>rjvat Toiv dxo^xtov -(^aiiii.itiv iz (ov 
u'itaTaTat Ta 6'vTa [XEvouaoiv dT[xr^T(ov xai d6taip£T«)v." £v 5rj xouTotc 
ToT; U7:6 Tou llopcpuptou prjU^Totv OTi [x£V 7:p6? Itto? rj fAVr][xrj ^(iyjvz 

20 Tou £x Tr,c 6i/0T0[xt'a? Xoyou otd . tou Tfj 6tatp£a£t dxoXouOouvxo? 
dTOT^ou t6 d6iaio£Tov xai Sv £iad"|'ovToc, £u dv £/ot. £'^taTdv£tv §£ 
d$tov, £t [Iap[x£vt6ou xat [xrj Zr]V(ov6c iaTtv 6 Xo-joc, (oc xai xiS 

'iVX£;dvOpO> 60X£T. 0'JT£ -jdp £V TOTc IIap[X£Vl6£tOt? Xi-^ZXai Tt TOtOUTO 10 

xat r; 7:X£taTr^ taTopia ttiV ex Tr,c ot/oTO[xt'ac d7:opt'av dg tov Zrjv(ova 
25 dva7:£U7:£t. xai or) xat iv toTc 7:£pt xtvrja£(oc X6'(ot? (oc Li^wmc, dizo- 
[xvr|[xovEU£Tat. 

Kat Ti oeT 7:oXXd XEystv, ot£ xat £V auTco cpEpETat toj tou Zt^vo>vo? 
au"fCpd[x[xaTi ; 7:dXtv -^dp OEtxvu?, oti £i TioXXd iaTt, Td auTa 7:£7:£paa[X£va 
EaTt xai d'7:£tpa, YpdcpEi Tauxa xaxd Xe^iv 6 Zrjva>v "ei 7:oXXd laTiv, <hrj:(xr^ 
;50 ToaauTa Elvai oaa iaTi xat oute 7:X£t'ova auTo>v oute iXdTTova. £t 6£ to- 
aauTd iaTiv oaa Eaxi, 7:£7:£paa[X£va dv £t'T]. £t 7:oXXd laTtv, d7:£tpa xd 15 
6'vTa iaTtv. d£i ^dp ETSpa [XETa^u Toiv 6'vt(ov iaTt, xai 7:dXtv £X£t'vo>v 
ETEpa [XETa^u. xat 0UTa>c dTrstpa Td 6'vTa EaTt." xat out(o; [xev t6 xaTd 
To 7:Xr|i>oi; a7:£tpov £x tt^c ot/OTO[xta? EOEtcE. to oe xaTa [XEyEOo?, 7:po- 2 Vr\ om. aF 3 'jTOfx^vEt hic et v. 4 DE cirEp] d D 9 uTTCfpyetv om. a 

£ivat] fuit qui tevat vcllet at cf. p. 141, 25sq(|. 12 'jmxtilEiJ-evos aF 16 t6 

aute t6 atldidi 17 5taX'jt}rjVC£i DE: dvaX^jDrjvat aF xal oiatpeil^vat F sed iii 

mrg. YP' avaXo>i>TjVat 18 aT|j.TjT(«v [j.svouadJv aF 19 toTs aF: om. DE 21 eiaa- 

yaYiivTos a lcpt(JTa'v£t E 22 \):r\ om. E 24 tOTopfa aE: (JTropd F: cpopa D 

25 xal (post or]) om. DE toI; 7i£pt -/ctvi^aetos XoYOt? cf. Z 9 p. 239 b 9 sqq. 27 oeT 

Ta TToXXa D OTt D 28 7ta'Xiv f^^ 6ci-/.v'js DEF: Setxvus yap a 29 TaiJTa om. D 

xaTa Xe^tv — TioXXa loTiv om. F (in rarg. C'^T£t) 31 post av dr\ add. xal TraXiv a 

33 Tcat ouTou xal t6 D SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 a 1] 141 

TSpov xa-a tt]V auTYjV £7ri)^£ipr^c»iv. irpoosi^ac '(arj oTi "si jiTj l/ot [xsys^^j? 30^" 
t6 ov ouo' av siT]", £7ra'Y£i ''si os Istiv, ava'"f/vj fxaGTOv [x£-,'£i)os Tt s/siv 
xat TCa/oc; xal a7:£/£tv auTou t6 iTspov aTr6 tou ETspou. xat 7r£pt tou 
TTpou/ovTo: auT6c Xoyoc. xai "(ap sxsTvo zqzi ;j.£Y£i}o? xat Trposcst auTou 20 
5 Tt. ofxotov 07] TOUTO a7:ac t£ sitceTv xat dst XsYstv ouo£v yap auTou Tot- 
ouTOV £(5/aT0V lcJTai ouT£ £T£pov 7rp6? £T£pov oux IsTat. ouT(o; £t -oX/.d 
£(3Ttv, rhd'[y.r, auToc jxixpd t£ £lvat xai [i-SYdXa, [itxpd [xsv (u5T£ [J-tj l/£tv 
[x£-j'£i)o?, [X£-,'dXa 6£ «j(jT£ d7r£tpa £lvat". [xt^ttots ouv Z7]V(ovoc [xiv iaTiv 
6 £x TVjc ot/OTO[xta? XoYoc, u)C 'AXscavopoc; PouXsTat, ou [xsvtoi t6 Iv dvat- 

10 pouvToc dXXa Ta 7ToXXd [xdXXov Tto TdvavTta cju[xpaiv£tv toT? u7roTiD£[x£votc 
auTa xat TauTYj t6v [lap^xsvioou X670V ps^atouvToc sv sivai XlyovTa t6 ov. is 
«>(3T£ xat Yj [xv7][x-/j vuv suXo-j'oc Tou Ix T^? 8t/oT0[xiac X6-,'ou xat TtOV ou 
xaXoic svos6(ox6t(ov auTtp, (oc si [xtj £i7j Ttvd u-ziir^-a [xs-^s&vj, rjyd-[-Aq 
d7r£tpa xai TrXr^D^t xai [xri-s&^cjtv sTvai Ta ovTa, xat otd touto dT6[xouc 

15 -j'pa[x;xdc U7roi}£[xsv(ov, Tva xat TroXXd sitj Ta 6'vTa xal (xyj ett' d7r£tpov t6 
7rXr,Doc: xat t6 [xs-^s^o? 7rpo/(opoirj. xatTOt 7ra'Xtv dvTtcpd(3£i ooxou(5t 7r£pt- 

7Tt'7rT£tV [X£-j'£&Os d^xl-j-sDss Xs-^OVTS?. 6t6 TaUTr,V [X£V TY]V lv5o(JtV 6 'AptCJTO- 

T£Xr^? oux d7roo£/£Tat. ou -j^dp £t £7r' d7r£ipov 5tatp£T6v sOTt t6 [X£-(sDoc, 30 
YjOY] xai dTTStpd £(3Ttv auTOu £V£p-(£t(x tA [xspY], dXX' iv [xlv Ivspysicx, 6uvd[X£t 
20 61 7roXXd. 5t6 ou Ta dvTtx^t^^x^va yj tyjv TotauTYjv Xuaiv £7rt T(ov iv xat 
TToXXd t6 auT6 Xs-^ovt^ov xaXwc 6 'Apt(JT0TsX7]c s^rYj^a-j-sv. £7rt [X£Vtoi t(ov 
aTretpa 5£ixvuvt(ov oux Istiv dXr^Dsc £i7r£Tv oTt 5uvd[X£t d'7r£tpd laTt Td tou 

(JUV£/OUC [-«-Sp/i. YJ ",'dp dv Xat £V£p-,'£ta 7rOT£ S-j'£V£TO d'7r£tpa, St [XYj t6 5u- 

va'[xst [xdr/]v s/ot. dXXd pr^Tsov (oc 6 nopcpupt6c cp r,(jtv OTt " STSp6v iaTt 

25 t6 S7r' d^rstpov sivai otatpSTOv t6 auvs/sc xal dXXo t6 stc d7r£tpa 5f(jpr,aUat" . 35 

-l^ivsaOat [xsv -^^dp r^ 5tatpsatc dst ouvaTat xai touto saTt t6 S7r drrstpov 

auTYjv sivat, -,'s-,'£vrjai}at 6£ xat xaTaXrjcat ouoiT.n-t 5uvaTai, £7r£i 7rauaa- 

[xsvYj -,'£ 7rE7r£pavTat. oiacpspst -,'dp t6 £t? d'7r£ipd ti 6firjprjai}at xat t6 £7r' 

d7r£tp6v Ti 6tatp£Tv. t6 [xev -("dp oux dv ttots -,'svotTO ou6' dv au[x7r£pavD£tr,, 

30 t6 5£ oux dv 7roT£ £7rtXi7rot d£t -,'tv6[X£V0V 6id ■ydp t6 OdTEpov d£t -,'iv£ai)at 

xai [XYj or6v T£ stvai xaTaXr,cat, oux dv OaTspov STrtTEXEaDstr^. [xyj toivuv 

TapaTTsa{)(o ti?, Trois t6 stt' d^rsipov 6tatpsT6v 5uvd[xsi l/ov t6 otatpsTaDat k» 

(otatpsT6v -(dp t6 5uvd;x£Vov 5tatp£Ta{}ai saTiv) ou5s7roTS 0[X(oc stc d^rEipa 

6iatp£TTaf 66^st -(dp [xdTr^v s/stv t6 5uvd[xst, ;xyj sxpatvst [xr^Ss^roTS e?? 

35 £V£p-^stav. TouTo ouv [XYj TapaTTETO)* t6 ydp £7r' d^rstpov 6tatp£T6v oux 

laTi 6uva'[x£t dq d^reipa 8f(jpYjpL£vov, dXX' £7r' d^rEtpa 5tatpou[X£vov. touto 1 xoit' a'JTTjv F ey'^' ^^^= ^'/'' ^'^E ^'^ "^^ ^^ [i^Y£5)o; aF 5 xt post ctu-oii 

om. F TO'JT(o F 11 Tov Tou 7iap[x£vtoo'j aF post Xoyov liabot 

dvatpovivTOs F 12 xal oin. D IG TTEptTT^TiTEiv I) 17 diiiyz^doi; a 

eyovTEi F 18 l~' supcr add. D 21 XeyciVTtov t6 ^'jto uF 28 TrETTEpavtai 

E Uoc. ol)l. D): 7r£-^paaTat aF 21) ao[j.7:cpavT)Eirj a: auixTrepaaHEiT) DEF 

30 lrtX£(7roi DK y^''^'-'--'"''''' '* '^'^ ^£l^ci •('■Ji{j [J.a'Tr,v e/£t F o'joi7roTe a 30 ir.' 
aTietpov E 142 SIMPLICn IN PHYSICORCM I 3 [Arist. p. 187*1] 

0£ xoti £V£pY£ia d£t £'/3t. £r-£p TTav To ATjo^EV oiatp£-6v £(JTt, xtti oiaip£iTat' 30v 
*,'£ £t [j.rjO£V xa>Xu£i, xav ixyj ucp' tjucov, UkO tTjC; cptj(5£(o? xai 7rpoaTti}£tcJr^c 45 
d£t xat oiatpoucirjC. oTt 6£ ravToc cdv£/ouc i::' a7:£ipov 6tatpou[jL£vou ^z- 
PaiouTat To }xrjO£v iivat ix£Y£i}oc [xr,T£ £ic }j.rj'£i)Tj aotatpsTa jjltqto sic 
5 aa£Y£i)rj otatpo6[j.£vov, oTjXov -avTo; -j'ap tou Xr^cpO£VTO? ouv£/oi5c Ioti 

Tt JJ-ipOC Xat aUTO CUV£/£C OV, £r-£p £7:' a-£tpOV. xai £t £IC [J.£Y£l}yj 0£ 

-aaa otatpsotc, ot/.ov oTt £-' a-£tpov rj 8tarp£St?. oTt 0£ £ic [j.£"|'£i}vj, 
oav£o6v, £r-£p Ta 3rytj.£ta [j.t,t£ a-T£3i)ai aXXT^Xcov ouvaTat [j.t^t£ otacSTastv 
zot£tv. aT^iL^iov '('ap arjii.£t'to -poaTti}£[j.£vov a>j[i.£tov 7iot£t, dXX' ou [A£7£- 

10 lioc. ouTc ouv £x ar([t£t'u)v au-f/CEiTat out£ £tc aTj^isTa Siatp^tTat* dXX' 60 
ou6£ £tc a"tpa [i£-,'£i)r^ ttote otatp£i}T^a£Tat Tr^TT^paa^tEvov UTrdp/ov £ti; 
d 7dp 6iatp£rTat, xat auyx^tTat kz 3x£tvcov to 5£ z^ dir^tptov Tto TrXVjOEt 
[j.£Y£0(ov, d-£tpov av £^7] Tcp [X£Y£i}£t. £t ydp -£7:£paa[X£vov, oi^atTo dv 
-poai)r,xr,v dXXou Ttvo? 6[xot'ou TOic auvO^iatv auT6. xat outcoc oux r^v 

15 dTTEipa Ttp i:XV)&£i lx£tva. 

'E7T£t6ri 6£ xat E^voxpdTr^c aocpo? r^v dvv;p, 7:to? dpa Ta? dT6[xou? 
-(pa[t[xdc u7:£Tt'{)£To ; | ou -j'dp 6rj ttjv cpuatv tou [i^-^IOou? ii-^vozu dXX' ou8^ 31'" 
T(j> £t6£t 6tatp£Tov £X£-j'£. TouTo -(dp ou [i6vov ai IXd/taTat -('pa[i[xat l/ouaiv, 
dXXd xal Ta [i£-j'taTa acou-aTa. [xrj7:oT£ ouv ou TTpoc tyjv Itt' d7:£tpov xo- 

20 [XTjV IvtaTaTat 6 EEVoxpdTTjC (ou -dp dv -,'£(o[X£TptxrjV dp/riv dv£iX£ -j'£(o- 
[x£Tptxoc (ov dvT^p). dXXd 7:po? t6 bU d'7:£tpa 6tT,p9)at)ai 6'vt(ov d£t' Ttvtov 
dT[XT,T(ov ;x£-j'£i)(ov aTtva ouo' U7:6 Tr,c c5ua£(oc ta/u£i xai)' auTa 6tat- 
p£tai)at 6id au.txp6Tr,Ta , dXX' iv^oOivTa 7:dXtv dXXotc a(o[iaatv, out(o tou s 
oXou 6iatpou|X£vou, Iv lauToTc £X£tva 0£/£Tat ty)V 6taip£atv, TjV [j,6va 6'vTa 

25 oux dv u7:£[i£tv£V. (oc ouv 6 IIXdT(ov £7:t'7:£6a eIt^cV £tvat Ta 7:p(oTa xat 
cXd/taTa a(o[xaTa, out(o; 6 E^voxpdTVjc: -j^pa^i^xdc d6tatp£Touc [t£v 6td a[xt- 
xpoTTjTa. 6taip£Tdc 6£ xal auTac ouaa? t^j cpua£t. 

'AXX' £7:£t6rj 7:p6c 7:£pac r^^yj tujv 7:p6; nap[X£vt6r^v X^-j^tov dcpiy^xEOa, 
xaX(oc dv l/oi TKjv T£ Ilap[i£vt'5ou 56$av auTou 7:£pt xou evo? 6'vto5 (o? 

30 au[x[t£Tpov Toic 7:pox£t[t£votc dvt/v£uaat xat xd? dvTtXo-yia? 7rp6? Tt "^z^^o- lo 
vaatv £7:tax£'j/aa9ai. oti \ikv ouv ou tujv Ytvo[t£V(ov xi xat cp{)£ipo[t£V(ov 6 
'Ilap[t£vi5ryC t6 iv 6v TtO^Tat, Sr^XoT to ar^[X£Tov auTou %v xh d'(ivr^xov xal 
dcpUapTov Xr^ov, Iv of? cprjai 

[x6vo; 6' £Tt [tui)o? 65oTo 

35 X£t'7:£Tai (o? laTt. TauTifj 6' £7:1 a7j[iax' laai 

TcoXXd ;xdX', (oc dY£vr^Tov lov xal dv(oX£i)p6v laTiv. 2 -(z DF : te aE 3 7:av auve/ss a otatpETrat a 4 elvai |xeY£9o'Js a eJ? (ante 

ci[j.eY£&rj) om. a 5 otjXov om. a 6 eiTiep] v.oii touto a v.a\ r^ dc, E oe 

om. a 9 srj(xef(o Y<ip (Jrj(xeTov a 14 ahza. D 16 lireiOT) 5e DE: Iticiotj F: 

iTtel oe a 17 o'j8e y^^P "^iT^^z^ "^V 9'^^''^ "ro^ [xeY£i)o'j; a. rjY(j£t ante ttjv tpuatv 

etiam F 22 ttjj om. a 23 iXXriXoii E 26 Td(; yP^'!-^!*»? "^' ^'J'' 

om.E ov) om. F ti om. F 32 ev t6 ov aF ar)[j.£T auToy F 33 >iY"^''' 1''^" 

(BTjCt vv. 66—58 K., 62—64 St. cf. p. 78, 8. 145, 1 35 l'aaat a SIMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Aiist. p. 187 a 1] 143 

ou [XTjV ouSs afoijiaTixov oXtoc -0 Sv ov sivat [5o6X3Tat, sr-sp doiottpsTov o-.uto 31 >■ 
cpr^cJi Xr('(ov 

OUOS OiatpSTOV £(3TtV, STTEt -5v SGTtV otioTov. 
<S(3t' OUOS TtO OUpOtVtO SOOtpUOTTet TOt Trap' CtUTOU XcYOiXSVCt, (OC TtV7.C 67:0- 1.1 

5 Xa[3sTv EuoTjfiog cp-/jatv dxouaavTac xou 

-a'vTOi)£v cuxuxXou acpatpr^c IvaXtY/tov OYxto. 
00 yap dtotatpsToc 6 oupavoc, dXX' ouos o[xotoc a<patpa, aXXa a^aTpa sctiv 
7j T(ov cpuatxoiv axptpsaTotr/j. oti 8s ouos 'iu/txov to Iv ov riapixsvtor^c 
Xs*('st, or^XoT To axivrjTov auTo tpotvat 

JO oTov. otxtvr^Tov TsXsf^st* Tio 7:a'vT' ovoaa stvat, 

TT^c ^{/uytxTjC ouatac; xai xaTa touc 'EXsaTixouc x['vr|atv s/ouar^c. Xs^st os 
xai otJLOu Tiav sTvat to ov 

cuSt VUV SOTIV otxou TTav, 
xat xaTa toc auTa xai (oaauTtoc s/stv 20 

15 TauTov ov iv TauTio ts }j.cVov xai)' sauTo ts xsiTat. 

xal OTjXovoTi xai xaT' ouatav xal xaTot ouvautv xat xaT' cvspystav s/st 
To Ts 'oijLou -av' xat to 'xaTot TauTa", a-sp s-sxstva tt^c '}u/txr^c saTiv 
U7ioaTa'as(Os. [xt^ttots 6s ouos vospov auTo 'SfT^^si' to ixsv -j'^p vospov xaTa 
TT]V airo Tou vot^tou Siotxptatv xat ttjv rpoc to vor^Tov sTriaTpocpYjv uTrsaxTj, 

20 To os sv ov TauTov sTvat cpr^at vosTv ts xai votjTov xat vouv or^XovoTt 

YpOt<p(OV 0UT(O?, 

TauTov 6' saTi vostv ts xat ouvsxsv saTt vry/jua. 

OU '(Otp aVSU TOU SOVTOC (TOUTSaTl TOU VOTjTOu), Iv (0 TTSCSaTt- 2."» 

ajxsvov saTiv, 
25 supir^asi? To vosTv. 

£Ti Ss t6 vospov otaxsxpiixsvov saTiv stc: sIot^, (oairsp to votjtov 7;v(o[xsv(o? 
TTjv T(ov sio(ov 8ta'xptaiv 'irposiXr/.psv. ottou os ota'xptatc, sxsT xai sTspoTr^?* 
TauTT^C 8s ouar^c xat t6 [xtj ov TiapacpaivsTat. t6 -j'ap STSpov oux saTiv 
o-sp t6 STSpov, 6 8s riap^xsvt^r^? t6 [xtj 6v sx tou sv6c ovtoc TravTa^Traatv 
30 s^opiCsi. 

ou icap [xr^TTOTS touto oaix-(j sTvai [xyj ovTa, 3 o68e — 6fxoTov v. 77 K., 83 St. cf. p. 86, 24 4 Ttva F o-oXafxpavetv aF 

5 E'j8t)[xoc fr. 13 quod eodem pertinet quo fr. 12 cf. p. 133, 28 6 TravroSev — oyxw 

V. 102 K., 106 St. cf. p. 52,26. 89,22. 126,21 7 dotafpeTo; EF: Statpexos aD 

acpa(pT) F 10 olov — elvai v. 97 K., 101 St. ex Platonc cf. p. 29, 18. veram formam 

praebet p. 87, 1 cf. p. 146, 11: om libri Travx' scripsi: Trav-rj aDF: -avrl E elvat 

om. aD 11 ■/.al om. a 13 iTtet — 6ixou -av v. 60 K., 66 St. 14 xat xata 

a^Ta E v.od (ooajxtus — xo xaTa xauTa iteravit F 1.5 Ta-jxov — xeTxai v. 84 K., 

90 St. cf. p. 30, 6. 146,2 zk •/eixat p.^vov E xe xeTrai DE: xeT-ai a et primum F 

qui iterura xe 7.eTtat correctum in ye xeTxat 19 £7:t5Tpo'.pTjV DE: uTroarpocpTjv aF 

22 TaoTov — voeTv vv. 93—95 K., 96—98 St. cf. p. 87, 14. post voeTv habet 

xal voTjTov xal vouv deleta E ojvexev F : ou 2vexev aDE 23 T:ecp(oTii3(x^vov D 

31 oh yap — v(iT)[xa vv. 52 K., 60. 61 St. cf. 135,21 f. 53^29 tq-jto oaixT) DE: tojto-j 

ou8a|x^ (ou8a|XT) F) aF 144 SEMPLICn IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187al] 

dlXa ah Tr,ao' a(p' 65oD oiCV;aioc stpYs vorjfxa. 31 ■" 

dtXX' ouos xfjiWj-r^-d Tivot sTvoti [BouXstat xo Sv ov, ouxs ttjv GaTspoYevrj 
xal SQ d^aipiaccoc sv TaTc 7)|i.£T£paic svvoiatc ucpiSTafxlvyjv (outs "^ap d'(i- 3o 
vr^Toc ouTS dvtoXs&po? iaTtv auTYj), dXX' ouo£ Yj £V Toic 'n:pa'Y[i.aaiv iaTi 
5 xoivoTr^?* aiaOyiTTj yap auTTj zat Ttbv oocaaToiv xat dTraTrjXoiv, irepi wv 
uaTSpov X£",'£t. xat d^XXr^ Trapd Ta? otacpopd^ saTtv, to? tjOyj Tr£7rov&£vat 
TTjv sTSpOTr^Ta xat to \ir^ ov. Ttoc; o' dv £7:1 TauTrjc dXr^&suoi to vuv eivat 
otiou Tav Tj To auvopr^x£vat £v sauT'^] tov vouv xat t6 votjtov; dXX' dpa 
txrj ouatav Xrjct ty;v d'TO}xov to tv ov Tj auT/j ttXeov d7raO£t; xat '('dp -,'svr^Tr] 

10 7) aToixo^ ouata xat ETSpoTr^Tt ot^iXr^txixsvvj xat IvoXo? xal aiaUTjTY] xat dXXrj 35 
Trapd To au[x^£J3rjXo^. saTi 0£ xat otatp£Tr) xat sv xtvrja£i. X£i7r£Tat ouv 
To vor^Tov TrdvToiV airtov, ot' o xat 6 vouc laTt xai to voEtv, Iv «i TrdvTa 
xaTa [xtav fvioatv auvrjpr^txEvtJo? 7rpo£iXr|7rTat xai 7jva)[X£Vto?, touto Eivai to 
naoa£vt'o£tov Sv ov, iv to jxra cpuat? xat tou evOi; xai ovto? ioTt'. oto xat 

15 Zr^vtov iXrj^EV, £t,' Ttc auTto t6 Sv £7rtO£t'^ot, auTo^ d7ro6tua£tv t6 ov, ooy^ to; 
d7:o*,tvtoaxtov tou £Voc, dXX' tjoc djxa Tto ovTt auvu(p£aTioTo?. toutio orj Ttj> 40 
£vi ovTt TidvTa dpixoTTit Ta £ipr|[x£va au[X7r£pda[xaTa' xat ^dp t6 dYSvrjTov 
xat dvtijX£t)pov xat t6 oXoxXr^pov [xovo"(£ViC. Tto -,'dp ovTt [X£&' sTspou osu- 
T£pov oux dv iiq t6 7rp6 zdar^^ ov 6taxpta£toc;. tout(i) 61 xat t6 6[xou 

20 Trav 7rpoar,x£t xat t6 [xr^oaix-^ j(topav iyziv iv auTio t6 [xrj ov, £Tt o^ t6 
d6iatp£Tov xal dxt'v/,Tov xaTa 7rdv £i5o? 6tatp£a£(oc xat xivrjaEto; xat t6 
xaTa Ta auTd xat (oaauTtoc ov ts xai TripaTt Toiv 7rdvT(ov EaTdvat. £t hh 
TouTo iaTtv ou £V£xa t6 vosTv. 6rjXov OTt t6 vot^tov iaTf tou Y^f' vor^Tou 46 
£V£xa xat t6 vo£Tv xai 6 vouc. £i 6£ TauTov £v TauT(o xat t6 vo£tv xai 

2f> t6 vor^Tov, dcpaToc dv tir^ -Jj tt^c £V(oa£(oc u7r£ppoXTj. xat si' T(i) (xrj 6oxfo 
■,'Xt'a/poc, Yj6£toc dv Ta 7r£pi tou £v6c ovtoc £7rrj tou nap[X£vi'6ou jxr^os 
7roXXd ovTa ToTaoE toic u7ro[xv7j[xaat 7rapa-,'pd']>ai[j.i otd te ttjV TriaTiv Ttov 
u7r' ifxou X£70[X£vtov xal otd Trjv OTrdvtv tou I Iap[X£Vt6£t'ou au"fj'pd[X[xaTO?. 
zyzi os ouTtoat Ta [xsTa xrjv xou [xrj ovto? dvat'p£atv 1 th ys vrfrjfxa E post vi^Tjfj-a habct oi yap aveu tou Iovtoc TOUxiaTt tou vorjToii F 

2 Elvat PouXexat DE: pouXsTat eTvat aF 3 h] ■ao.i I) 4 o'jtz rivwAer^po; a: ouSe 

dv. DEF 7 TYJv iTcprjTTjTa — ipioO Tiav om. F 8 to votjtov] twv ovtouv F 

y' 
9 X^Y^' E et ut videtur D : Xe F : X^yot a rj auTrj a : rj auTTj D : ^ auTTj EF aTraSet 

in lacuna om. F 11 xal (post oe) om. F XeiTreTe a 12 t6 (ante voelv) om. F 

15 6 C-^vtov aF a^TU) E: auTo aDF cf. p. 97, 12. 138,32 iTrioe^^ot aDE: ^moet^ei 

F: lege dTroSeiioi «iTrootoaet a 18 t6 oXoxXrjpov -<cal (xovo-j^eve? a, circumscribit 

Parmenidis oiiXov [xouvoYev^; tc v.al aTp£[ji? v. .09 K., 65 St. 19 6c om. D 20 auTto 

E: eauTij) aDF 21 r.a\ to dc7.tvTjTov a 22 tc oni. a xal to Trcpa;' t^Xo? 

Yap aTiavTwv touto. -xal d tout(5 iaTiv -/.tX. a TT^paTt libri: legendum Trepa; Tt, nam 

significantur vv. 84 — 86 K., 90 — 92 St. xtouTt^v t' ^v tcoutijjI tc [x^vov Y.aW lauTo' tc -/.clTat. 

ouTtoj l(xireSov au&i [jivet* -icpaTcprj yxp rhdyxri TiefpaTo? iv OEa[j.otatv e/et, tc; [xtv d[xcpic 

l^pyet cf. V. 101 K. 24 Iv TauT(u E (cf. p. 143,1,5): h £auT(o aDF 25 fj (post 

ctTj) om. EF 'jzcppoXT) tt^; Ivtijac^Bc: a So-/eT F 2G (j.T]6e TroXXa 6'vTa om. a 

28 -ap[xcv(oou guYypd[j.[j.aTO? E 29 out(«i; omissis Ta fj,CTd — dvafpcatv aF SmPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 =» 1] 145 

fiouvo? o' STt [xuOo; OOOIO SU 

XeiTTSTai, u>? ssti. Ta6--Q o sTrl ar^}i.ax' eaai 
TioXXa fxaX', (u? aYsvrj-ov sov xal dvtoXsOpov lativ, 
ouXov [xouvoYcVsc ts xal dtps|i.s? i^o' dtsXsatov. 50 

5 ouos Tiot' TjV ouo' satai, sttsI vuv sativ otxou Tcav 

sv auveyU' tiva -/dp ysvvav otCV/Crsai auxou; 
Tl-^^ kOiIsv auEvji^sv; ouV sx [xtj ovto? sdao) 
'-pda&ai a' ouos vosTv ou Yap cpatov ouos vor^tov 
satlv oTTcug oux satt. ti o' dv [xiv xat /pso? topasv 

10 uatspov T^ 7rpoai>sv tou [xTjOsvo? dp?d[xsvov ouv; 

outto; T^ 7rd[XTrav TisAsvat '/[jc.iuv sattv tj ou/t. 
ouos TTot' sx fXYj ovto? scpvjast -lattoc iayhq 
'{(•(vza\)ai tt Tiap' auto. tou sivsxsv outs Y-vsaOat 
out' oXXuai^at dvTJxs otxT) yakdaaaa •iTsor^atv, 

15 dXX' s/st. 31v 

■/] os xpiat? TUEpt Touttov sv t(u6' Ivsattv 

sOTtv Tj oux saTtv xsxptTat §' ouv (oaTCsp dvd-j'xT^, 
TTjv [xsv sdv dvor^Tov, dvfovu[xov (ou -(dp dXr^i)7)c 
saTtv 636c), ttjv 6' tSaTs TcsXstv xai sttjtu^xov stvai. 

20 TTto? 6' dv STTStta TisXot to sov, TTfoc o' dv xs -|'svotto; 

st -cdp s-(svt' oux sat' ouo' st Ttots [xsXXst sasai)at. 
Ttbs icsvsatc [tsv d-sapsatat xat d-uato? oXsilpoc. 
ouos otatpstov sattv, s~st Tidv sativ o^xoTov 
ouos tt f^ [xdXXov, to xsv sip-j'ot [xtv auvs/saUat, 5 

25 ouSs tt /stpotspov, Tidv 6' s[x7rXs6v sattv sovto?. 

t(o ^uvs/sc -dv sattv sov 'i-dp sovtt -sXdCst. 
autdp dxivr^tov [xs-j'dXtov sv irstpaat osa[xtov 
lattv dvap/ov, dTrauatov, sirsi •ysvsatc xat oXsOpo? I [jLoiivo; — rixo'j(i)v vv. 56— 88. 93—111 K. 62— 115 St. cf. p. 78, 8 [xq-jvos DE: 
(J.OVOC aF: (xdvrjc Stein oe zi libri 2 eaaat a 4 (j.ovoY£ves E -^o' 
cf. p. 30,2 6 -(i^tri^ D otCi^ceat a: SiC^aeTat F: Bt^Tjseo ut vid. E (vox obl. 
in D) 7 (J.7) iovTo? p. 78, Ifi. 162, 19 dascito F 10 [j.rfiiij.Gi:; D 
au^ajxtvov E «fOv E: ^uv D: cpij'^ (sequitur spatium lii litt.) F: cpOvai a 

II Ti^Xevai] TreXatve D 12 ix. DE: ex ye aF cf. ad p. 78, 21 13 yhtadai 
DF 14 (5XX6ai}at E cf. ad 1. c. 16 v^Be EF i] bk xp/at; — eveaTtv Simplicii 
esse vidit Stein in Symbola philol. p. 787 eveOTtv EF: eaTt al) 17 eOTtv 
(ante rj) om. F 18 avorjtov F: (iv(5vr]Tov aDE 20 eTretT dTrdXoiTo TieXov Stein 
sed cf. Karsten p. 94 zeXotTO F av] aij Stein xe aF: xal DE 

21 ei -(oi^) iyi-jtz'' EF: d ydp eyeT D: et -(z y^votT a: corr. IJorgk oux lat a: 

oux eaTtv DF: om. E 22 t(o;] r.Mi D dr.is^r^xat a dr'jaToj F: d-TuaTos 

DE: d-taTo; a 23 otatpeTeov F 24 t^ cf. v. 104 K., 108 St. : ttj E: Tfig 

Mullach (xdA>>ov (sc. i6^ cf. v. 107 K., 111 St. i. q. Tieptaac^v Enipcd. v. 91 St.): xeveov 

Stein, cui obstat /eipdTepov 25 6' e(xT:Xeo'v DE: 51 7r>iov F: 6^ ttX^cov a 

26 SuvJs E 27 (ixiv^Ttov D 

Comincut. Aristot. IX. Siuipl. Phys. I. 10 146 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 3 [Arist. p. 187 "1] 

TT^Ss [xotX' £7rXaY}(&rj(3av, (XTzioaz hh Trtsxic dXyji>7^c:. 31 v 

xauTov t' £V TauTip T£ [xivov xaft' sauTo ts xstTat. 
yooTui? IjjLKeoov auv)t txsvsf xpaTspy] ^ap dva^Yxrj 
TrsipaTo? £v oscjiiotatv £}(£t, t6 [xiv d[xcpk sspYst. 

5 OUV£X£V OUX dT£X£tJTr^T0V TO £0V l)£[XtC ElVat. 

lcfTt ^dp OUX £KtO£U£C, [XT] OV 8' OtV TTaVTO? £0£tTO. 

TauTov o' sGTt vo^tv T£ xat ouv£X£V lcJTt v6r][xa. 10 

ou Yap dv£u Tou Iovto^, sv to Tr£(paTta[X£vov lcTiv, 
zdpr^aaiz to vo^Tv. ouo' £t )^p6vo? saTtv ^ eami 

10 dXXo 7rdp£$ TOU £6vT0?. Itoi t6 -,'£ [XoTp' l7r£07)a£V 

ouXov dxt'v7jT6v t' £[x£vat. Tio 7:dvT' "1" (ov6[xaaTat 

oaaa ^poTot xaTsO^vTo ^rsTrotOoTS? stvat dXTjJ}?^, 

7t7V£at)ai ts xat 6'XXua&at, ^Tvai t£ xat ou)(t, 

xat t67:ov dXXdaasiv 8td t£ )(p6a cpavov d[x£i'p£tv. 
15 auTdp £7:£t ^rsipac TrutxaTov, T£T£X£a[X£vov £aTt 

7:dvToi>£v, £uxuxXou acpaipr^c EvaXi^xtov 6'yxo), 

[X£aa6i}£v laoTraXk 7:dvTTQ" to ydp out£ Tt [x^iCov i6 

ouTS Tt patoTspov T:£X£vat ^(pstov laTt ifi ri t^. 

ouTE "ydp out' o6v laTt, t6 x£v 7:auT(j [xtv txvsiaDat 
20 s?? 6[x6v, out' iov saTiv 07:(o? snrj xsv s^vtoc 

Tf [xaXXov T^ 6' rjaaov, £7:£t 7:dv laTtv dauXov 

■\- 01 "^dp ^rdvToOsv laov, 6[X(Os Iv T:£tpaat xup£t. 

iv Ttp aot 7:au(o 7:taT6v Xo^ov ^ok v6yj[xa 

d[xcptc dX7j{}£t'r^?' 86$a? 8' d7:6 touSe PpoT£t'a? 
25 [xdvi>av£, x6a[xov £[X(ov iTzim dTraTriXov dxou(ov. 

TauTa [X£v ouv Ta 7:£pt tou svo? 6'vtos stctj tou nap[X£vt'8ou. [xs^ S Xot7:6v 
7:£pt T(ov oo;aaT(ov 8taX£Y£Tat dXXa? dpyoL^ h Ixsivot? u7:oTtt>£[x£voc , (ov 20 
xat ' 'VptaTOTlXvj? iv Totc E$r^? [xvr^[i.ov£U£i Xl^^ov "xai ■ydp nap[X£vtOYjs 
{>£p|x6v xai tj^uxpov dp5(ds ^rotEi, TauTa 8^ TrpoaaYopsuEi 7:up xai Yrjv". £? 8' 
30 £uxuxXou acpat'p7]<; IvaXtyxtov o^Yxtp 

t6 £v 6'v cpr^at, [xrj i>au[xdaT{j? * 8id '(ap tyjv 7:oirjatv xat [xuOtxou Ttvos 1 zrfiz libri constanter cf. p. 40, I. 80, 2: zriXt recte Scaliger iTzkdfi^riaa^ a: 

IzXctyST^aav DEF 3 ^ouxois DF: ouy ouTtos E: ouTtos a ut alias 4 to [i.tv 

DEF : TE fxiv a 5 t6 tieXov Stein G [atj ov cf. ad p. 30, 10 ouvexev E : 

0'jvExsv DF: ou evexev a 9 060' e{ xpovos] obhh xpeo? Stein cf. p. 86, 31 

ICTai] dcJTiv D 11 Ifjevat a: e[x[xevat EF: I(Xjxeve D Tiavx' (bvo'[xaaTat DEF 

(latet Trdvt' ovo|x' lcJTat cf. p. 87, 1): ttocv ovofx' ^otIv a 12 oaa D 13 oux( 

Karsten 15 iTrel] lov temptabat Stein Tre(pas EF 17 t6 y«P om. F 

18 ypeov E iaTt izri (?) D 19 ouTe lo'v D: ouTe ov EF: oi)x ^o'v recte a 

Trauot DEF : Tiaur] a xtveia&ai F : txea&at Stein 20 tk 6(x6v E : d<; ipm aD : 

om. F ouTe ov libri xev Karsten: xat Sv DEF: xevov a 22 ol yap DEF : 

71 yap a: conicio e{ y^P ^*^1 ^ T"P iaovafxtos F xupet Stein: xupetaEF: zupot D 

24 PpoTetous p. 147,29 26 tgc ora. F Iht] om. E 28 Xi-^io^ c. 5 p. 188 ^ 20 

30 oyxtp ora. DE 31 [j.u&oXoytxou a SIMPLICII IN PHTSICORUM I 3 [Aiist. p. 187^1] 147 

TrapaTrTExai TrXaajxaTo?. ti ouv oiscpspE touto zir^zXv t; oj; 'Opcpcu? sTttsv 3h 
"toeov dpYU'fiOv"; xat or^Xov oTt Ttva [X£V Toiv £ipr^<j.£va)v oXoaj(£p£(5T£pov 
XE-yofxsva xat aXXoi; lcpapixoTTEt toT; [xet' auTo" (SaTTEp to '' d"]f£vr/Tov xai 
dva)X£{}pov" xat t"^ ^'"Z^ '^^'^ "^^ ^'^^ irpociT^xEt xat to "dxtvr^Tov xai Iv Tau- 25 
5 T(5 [x£vov" Toj vot* TidvTa OE dtxa xat EiXixptvci); dxooo[X£va exeivu) TrpETTEt. 
xav ydp xaTd Tt c57j[xaiv6[x£vov dYsvYjTo? saTtv tj '|t)xr/ xai 6 vou?, dXXd 
Tipoc Tou vorjTOu Tzapr^yjyri. xat t6 dxivr^Tov iyBi xupt'u)c, Iv (p ouoe tj 
xaTa TTjv EV£p"j'Etav xivr^at? 8taxExptTai xai to ev TauTq) fXEVEtv xuptcu; Tip 
»x£vovTt rpoai^xEt. ^^'/jri 8e xal 6 itoXuTifxifjToc vou? aTro tou _ [xevovtoc 

10 :rpo£X7)Xui}£ xat E-EaTpa-Tat Trpoc auTo. o^Xov oe oTt oaa uTrdpyEtv ExEivtp 
XE-j-ETai ■fjV(o[xEva)c [xev £v auT(p irpoEiXriTrTat, 6tax£xpt[XEV(oc oe xai (j)? 'mxa 3o 
Tov XoYOV £[xcpatv£Tat drr' auTou [xet' auTo TrpoEXijXuOs. xal Soxst [xsv 
(1)? TTpoiTOV aiTiov uiro tou Ilap^xEvtoou TrapaoiooaOat, EiTrEp sv eoti "6[xou 
t6 Trav" "/at "irEipa? Tru[xaTov" • Et os [xtj aTrXoic Iv auTo, dXXd Iv ov eTze, 

15 xat £t''[xovoYEV£?", xat Et irlpac [xev " TETEXsafxEvov" 61, Tdya lv6£ixvuTat ttjv 
dppr^Tov Tu)v TrdvT(ov aiTiav uirEp auTo t6puai>at. Troic ouv xat YlXd-mv xat 
'AptaTOTEXrjc dvTiXEYovTE? cpatvovTat trp6; t6v nap[XEVt6r/V, tj 6 [X£v nXaTtov, 3.1 
6tya)c dvTiXE-j'a)V auTtp xaTd te t6 ev X£"j'Etv t6 6v "xat xaTa t6 teXe^oc 
dvaipEiv t6 [xyj ov, d7r6 tou vospou xat 6ta"/£xpt[X£vou 6ta"/6a[xou tyjv dvTt- 

20 Xoytav TrETTOir^Tat, Iv (p xai t6 6v aTzo tou ev6? 6t£xpt'{)7] xat oux £[xeivev 
d[xcpa) Ev xai Ta [xlprj dTr6 Tou oXou. Ix TOUTtov "j'dp s^EtcEV 6 nXdT(ov, 
OTt ooy £v dXXd ttXei^o tou £v6c Td ovTa* t6 6£ [xr; ov I^Et^Ev Ix Trj? Iv 
Totc 5ta"/£xpt[XEV0tc Etosatv ETEpoTr^TO?, 6t' 7JV To l"/Et ov "/caTa [xiav wtoTr^Ta 
£iXy;[xix£yov ov [xlv laTt, xtv/jatc 6£ tj OTaatc oux sOTt. xat t(ov dXXtov 

25 E"/aaTov laTt [xev o laTt, Ta 61 dXXa oux laTi. xai 6^Xov oTt touto Ixei 7rdvT(oc 4o 
laTtv, oirou "xat 6tdxpiatc I^Ecpdvvj xat sTSpoTr^c, Iv [xsv toT? voEpoTc £t6r^- 
Ttxaic, Iv 6£ ToTc aiaUvjToT?: 6iaaTaTtx(oc. touto oe t6 [xrj 6v xoCi auT6c 
6 nap[x£vt6r^c Iv toTc; 6oCaaToT? au^yj^cupoiv cpatvETat, EurEp dTraT7jX6v xaX^T 
T(ov iTroiv t6v x6a[xov t6v TrEpt Tac: ^poTEiou? 66^a?' oTrou 6£ djrdTTj, IxsT 

.30 t6 [X7J ov. dTraTaTai ^dp 6 t6 [xtj 6v ETvat tj t6 ov [xtj sTvat rjou[x£vo?. 
t6 [XEVTot TravTEXoic [X7J 6v ooy 6 Ilap[XEVi6r^C [x6voc dvatpEi, akXa xai 6 
nXdT0)v, 0? '(z xat T7JV C^jTr^aiv d7rocp£u-c£i ttjv TrEpt auTou Xeyo^v " [xtj Totvuv 45 

fjixdc £l'iri(j TtC, OTt TOUVaVTtOV TOU 6'vTO? t6 [X7J OV d7rOCpatv6[X£VOl ToX[X(0[X£V 

Xeyeiv (o? laTtv 7J[xeTc -^dp Trspt [xev IvavTiou tiv6c auT(p /aipEtv 7rdXat 1 'Opcp^y?] 6 (5pcpe'js aF. cf. Lobecki Aglaoph. 47G 2 (h Iov libri okoayzpi- 

axepa D 3 ^cpap[j.oTT£t I)E: i5pap[j.oa£t aF 4 xiiS vui E 5 t(L vib E 

7 TTpo F £vv(L c-uoe F rj super add. D 8 otaxpfveTat D 9 scribendum 

videtur ii (j^uyTj 7:oX'JTt[j.o; E II auTcI) E: eauTcu aDF tb;] oaov F 

xoTa Tov DF: xaTa aE 12 aii] [j.£t' E 13 ioTtv 6f).ou xal Tiav a 14 t6 

(ante Tiav) om. D 7:'j[jaTov E cf. p. 146, 15: d7r6[j.aTov aF (loc. oblitt. D) 

19 7.oa[JO'j aF 20 v.aX t6 ov EF: t6 xat ov D: t6 ov a 21 xal Ta \dpy] DE: 

xaTa (jiprj F: Ta (j^pTj a 24 ov oin. F 25 6' DF: oTt aE 2G orou xat 

DE : oTO-j aF 30 tj t6 ov (j.rj elvat om. D 32 Xdyiuv Soph. p. 258 E cf. 

p. 135, 27 34 TtaXtv D 

10* 148 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 3. 4 [Arist. p. 187^1. 12] 

XsYOjjLsv, £itc sativ sits [iTp Xoyov i/ov t^ xat -iravra-aatv aXo"cov. o Ss Sb 
vuv itOT^xaaiV sTvat xo jjly) ov, Tj Trciaarto tis (uc ou xaXa»c XsyotJLSV IXs-^cac, 
T^ fjL£;(pt7:£p douvaxsT, Xsxteov xat £X£t'v(p xa&a^rap r^\iBi^ XEYOfisv". xat 
ouocv OautxaaTov Iv tco TotouTto ovti tco xaTa |JLt'av tSioTT^Ta dcpwpia[i.£V(p 

5 "0 TOtOOTOV JXYj OV £KlO£rcat, £V T(t) oXoT^XeT Xat VOT^TU) Xat 7:a'vTa OVTt TTpO 50 
TrdvTtOV -fiV(0}J.£V(OC JXTjO£ULtaV youpav £)^0VT0C [1T^0£ TOU TOIOUTOU [XYj OVTOC. 

(xivTot 'ApKJTOTlXTyC £x 6tatp£C5£toc rpo3aYa*j'(bv ttjv dvTiXo-|'i'av • t^ TroXXa/toc, 
cpTjat', Xrj-iTat to ov xai ouTtoc -roXXd ESTat t^ [xova)r(bc, xat tj ouata -?j 

CUJxP^Pt^XOC. xai OTjXoV OTt OUOkv T0UT(OV T(p V07JT(p TTpoai^XEt, EV T-(j YSVEa^t 

10 TTjC 6tatp£a£(oc TauTTp dvacpatvotxEVTjC xai £r7:£p dpa zaT' aiTt'av £v t^ vo£pa 

6iaxpt'a£t 7TpO£lXT^IXtX£VTp. [Xyj6£tC 6£ T(i3 riXdTtOVl Xat T(p 'AptaTOT£X£t [X£[X- 

cpEiaOto Trpo? aXXa? svvota? dvTiX£"j'ovTt. (piXavOpcuTrtoc "ydp Ta? -j^EVT^aojxEvac .32'' 
Trapaxodc TTOoavaaTiXXouatv • l7:£i oTt aooov oi'ovTat tov TlapjxEvioT^v 6/5- 
Xouaiv 6 [XEV nXdT(ov "^dUoc 7:avTd7:aat Y£vvatov" t^^ 6iavot'a tou dv8poc 

15 [xapTuptbv, xat oi6daxaXov auTov tou ZtoxpdTouc xoiv dxpoTdT(ov [xai)yj[xdT(ov 
7:apa6t6ouc, 6 oe ' IpiaTOTEXT^c dXXay^ou ttou pX£7r£tv auTov u7:ovo(bv xat 
7:poc Touc cpuaixouc auTov dvTi6taaT£XX«>v. £7r£t xai 6 HXdT^ov to £v ov 6 
TOUTO 7rapa6£6tox£v iv T(p IIap[X£vt6^j ttjv u^rEpoj^rjv auTou dvu[xv(bv xat 
'•VptaTOTEXTjC £v T"^ M^Td Ta cpuaixd £v auTo £Tvat 6iaT£tv6[x£voc xai dva- 

20 Poibv "oux d-^ai>ov 7roXuxotpaviT^" ^rprjTEpov auTou xat outoc ttjv £V(oatv 
dvuiLVTjaac xai oti TauTov £X£t vouc xai votjTov xai ouata xai 6uva[xic xat 
£VEp-j'£ta xaX(bc &£aad[xEvoi;. oikXdL tout(ov [j-ev dXtc, [xyj xat Ttp 66$(o[x£v 
'uzEp Ta £axa[X[XEva 7rTj6dv' xaTa ttjv 7rapot[xtav ev cpuatxfj 7:pa-j'[xaTEt'a 
T(bv {)£oXo-j'tX(bv Ta dxpoTaTa l7:E[xpdXXovT£c. 10 

25 p. 187ai-2 *£2c 6e 01 (puatxoi cpaat, ouo Tpo^roi Eiaiv. 

'^TToaxsuaadjxEvos "TjV 66$av Ttov Iv t6 ov xat out(oc ev X£-^6vt(ov (b? 28 
auTo fxovov ov xai touto 6e dxtvT^Tov, yjTt? ou6e cpuaixoiv iaTt 66$a, dXXd 
T(bv Ta u7r£p cpuatv axo7:ouvT(ov (eu-j^vco^xovcoc ydp 6 ' IptaTOTsXTj? oid ttj? 25 
7:p6c xou; cpuat-/ou? dvTtotaaToXTj? xai Trpo? touc a(b[xa t6 ov ^rotouvtac 
30 7rdXtv oTt [xTj 7r£pt cpua£(oc outoi otaXs-pvTat IvEOEi^aTo, xat [xsvxot sx xou 1 eoXoyov F 2 elvai — ou xaXd)? om. F 3 ctv douvaT^ p. 136, 1 et f. 52^12 

et Plato 4 TOtoijto a ^ l*-^ super ovto; I) 7 Trpoaayaytjuv aF: TrpoayaYtbv 

DE 10 iw t^ xax' aittav aF 11 7:poctXTj[j.[x£vTj; aE: 7rpo£[XT)[xpiv(os D: Ttpoet- 

Xtj[j.(x^vtj (lac. VI litt. in mvg. Ci^tet) F 12 dW-qkai E ivvotas DE: akiag 

aF dvTtX^Y'^'^'^' I-*F: dvttX^YOvTo E: civTiX^Youat a 14 riXaxtov Theaet. p. 183e 

cf. p. 36, 31 16 dXXa^oj — dvj^xvuiv om., sed in mig. add. D dXkayou] nonne 

pLaXXov ut apud Arist. Metaph. A 5 p. 986^27? 17 ov om. a 18 zapeotoxcv a 

19 Meta Ta cpuot-xa cf. 1. c. p. 986^18 sqq. 20 oux dya&ov cf. Metaph. A 10 

p. 1076 a 4 7roXu-/C'jpav(7j F 23 uTtep xd la-/a[X(x^va TiTjoav cf. Plat. Cratyl. 

p. 41 3 A ia7.£[x[x^va E iv t:^ cpuatx-^ aE 24 xd dxpoTata t(Lv i^eoXoyt- 

xtjiiv F 2i} cpaai DEF : X^youat ex Ar. a 27 dXXd om. E 28 axoTiouvTtov] 

CTTjTOuvTtov a 30 Ivoeoe^saTO E SIMPLICK IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^12] 149 

xauTov xo ov xott Tr)v ap/Tjv X7[x[5av£'.v oxi xal i/srvo'. -spi ap/9j? bXzyjv 32r 
SrjXot), Oci^a; ouv oxi ouTto? cv Eivai t6 ov aotSvaxov, lcpscr^; ttoj; ot csu- 
aixol £v X£"j'ou(Jiv sTvat t6 e$ ou xal t6 aToi/£rov -poTi&sTai C>y"£^v. xat 
yap T«)v cpuaixoiv ot [iev £V, ot 6£ 7roA.Xa XiYoucjt. xat Tmv sv Xsyovtujv 
5 ouo TpoTTou^ stvai cp"/;(5t TTp £x TouTou Toiv ovTU)v ysvicjca)?. 7ra!vT£? asv so 
Yap aajixaTtxov Tt t6 Sv u-oTifkvTai touto, aXX' ot [xsv sv ti T(ov TOttuv 
aToi/£iu)V, (oa-sp 6aXrjc [xev xat 'I7:t:o)v t6 uotop, 'Avactix£v/j^ 6£ xai ^^to- 
•^ivr^: t6v aipa, 'HpaxXctTO? 8e xat 'IirTraaoc t6 Trup (tyjv "jap -,'7;v ouSeU 
r,^t'(oa£v uroilia&at [xovr^v Sta t6 ouaaXXoicoTov), Ttv£c 6£ aXXo Tt Ttov tokov 

10 U7T£0£VTO, i^Tt 7:Up6c IX£V TTUXVOTcpOV, dipOC Ot Xs^TTOT^pOV, 7) (OC £V dXXot^ 

cp-/)atv, dspoc [x£v 7:uxv6T£pov, uoaToc 0£ XETTTOTEpov. xat 6 |x£v '^XI^avSpo? 
'AvaQt[xav6pov oicTat t6v r/Xkr^v Ttvd cpuatv a(o[xaToc 7:apd Td aTot/cTa tyjV 35 
dp/y)v u7:oU£[X£vov. 6 [xivTot llop'^'Jptoc (o? tou 'AptaTOTsXouc dvTtoiatpoijvTo; 
Tou^ a(o[xa t6 u7:ox£t'[i£vov -dotopraTtos 7:oti^aavTa^ 7:p6; tou? r^ tcov Tpttov 

15 Tt aToi/£t(ov £v 7) dXXo Tt t6 [x£Ta$u 7:up6c xat dipoc, a(o[xa [xiv t6 utto- 
x£i[X£vov d6topt'aT(oc 'Ava?t'[xav6pov Xiy^iv '.pr^aiv d7T£tpov ou otootaavTa t6 
£100? £rT£ 7r'jp £i't£ 'jotop ^t^T^ dr^p, t6 0£ [x£Tacu xat auToc, (1)a7:£p 
NixoXao? 6 Aa;xaaxrjv6c, £tc AiOYivr^v t6v '^^roXX^ovtaTr^v dv£7r£[x'];cv. auTo- 
cpulaTEpov oi [xot oox^r xaTa tyjv Xi^tv [xrj (og dvTtoi^jpr^txivou tou a(o[xaTo; 40 

20 7:p6; Ta aToi/sia xai t6 [xeto^u dxou£tv, dXX' m^ otifjpry[X£vou [xdXXov ei'; 
T£ Td Tpia xai t6 [xeTacu* a(o[xa ydp t6 u7:ox£t'[x£v6v '.pr^atv r^ t(ov 
Tptfov Tt 7) dXXo EOTi 7rup6? [t£v 7:uxv6T£pov dipo? 6£ X£7:t6t£pov, 
xai [xlvToi xotvu)? 7:£pt Tuiv 7:po£tp/jix£V(ov £7:v;YaY£v, oTt Ta dXXa 7£vv(oat 
[xavoTr^Tt xai ^ruxvoTTjTt, xatTot to'j 'Iva^tixdvopou, (b; auToc '-pTjai, [xtj 

25 ouTtoc -j'£VV(oVTOc, dXXd xaTa £xxpiatv tyjv d7:6 tou d7:£t'pou. 7:(oc o'jv si tou- 
Tov eXey^v £tvat t6v ato^ia dotoptaTtoc u7:oi>£[x£vov xoivuic i-r^YJ.'(z tyjv xaTa 4o 
dXXottoaiv YEveatv; xotvcovouvTec 6£ ouTot 7:dvT£c xaTd t6 [xtav XiyEtv ttjv 
dp/rjV St/Tfj 5tatpouvTat xaTd touc Tp67:ouc Tr^c '(zviazuiq. xat ydp ot 
jx£v £x Tou uXixou £v6; Td dXXa Y£vv(oat u-avoT/iTi xat ^^uxvoTr^Tt, ('oc 

30 'xVvactix£v/)c dpatouix£vov [X£v t6v dipa rup -'iv^a&ar '-p"/;ai, 7:uxvouix£vov 
OE d'v£[xov, £TTa V£<po?, £iTa 4'Tt [xdXXov uotop, ^iTa 77; v, zl-CK. XtUou^. Td 
6£ dXX' ex TouT(ov. £7:1 ydp toutou [xovou 0£6'.ppaaTO? £v t^ 'laTopt'a ttjv 1 y.oLl (post 'jTt) om. a 5 t/. to'Jt(ov DE : ir. tou F: i^ ou a: corrcxi (aev 

om. E (loc. ol)l. in D) G t6 aDF: om. K 8 yap] os a 10 Iv iXXot; 

Metaph. A 8 p. 989» 14 dc caclo T 5 p. 303 '> 12 Pliys. V 4 p. 203^ IG, 5 p. 204^25 
12 Tciv aF: toutov DE ciii addcDdum erat tov cf. v. 2'') K! xoiJ (post tb;) om. D 

14 dot(5piaTOv aF 15 Tt post OTOtyEiwv posuit D 18 6 ante vty,'JXao; 

transp. D 20 aTotxEiot in litura D StrjpTjfx^vou D: 5iatpou[).^vou aEF 

22 8 aD: OTt E: ora. F 25 <iz6 E: utto aDF Tid); — Y^veaiv, (|uilius Porpliyrium 

stringit (cf. supra v. 13), delcbat Fr. Luetze Ucbcr das ofz£tpov AnaxinuHulors p. 87'-'" 
26 'j7roi}d(x£vov E cf. v. 13: u7:oTtO^(x£vov aEF ^-Tjye E 27 oe o'jtoi] ouv 

ouTOi D fortasse recte. redit enim ad v. 5 29 yevviosi T-i ofXXot aF 32 [xovo-j] 

-p(j)Tou coniecit Uscner l)oxotrr. p. 1G4'- 6eo'(ppaaTo; iy ttj 'laTopicr. fr. 2 (Doxogr. 

j). 477 na 2) 150 SIMPLICn IN PBTSICORUM 14 [Arist. p. 187al2] 

uavojatv srpr,y.3 xoti zuxvajatv. oyjXov Se ojc xat oi aXXot i-^j fjiavoTrjti xai 50 
TTUxvoxrjTi £/paJVTO. xott yap '^ptSTOTsXyjc TTSpt TroiVTtov TOUTOJV eTtcc XOIVOJC, 32r 
oTi Ta aXXa Ysvvtoai TruxvoTr^Tt xai [xavoTr^Tt jroXXa TrotouvTSc Ta 
£x Tr)C ;xtac uXrjc. zi oe rj jjLa'voj(5t? xat rj TTUxvojcjtc ivavTta, ojaTrsp sTi 
5 xai)o/.txojT£'pa ivavTtwatc r^ t£ u-spPoXrj xat rj sXXct'}ts, «j^ xai 6 riXaTwv 
To }i.£",'a xat jxtxpov IXsys, OrjXov OTt ouTOt -a'vT£c; oux£Tt [xiav IXe-jOv ttjV 
ap/r^v, aXXa Tpeic, xat ivavTtoTr^Ti sypojvTO, 8 xat auToc: TTOtn^CEt. TrXrjv 6 
jxsv IlXaTUJV [li^cx xat [xtxpov tyjv uXvjv IXeysv, sx jxtac dvTiOsasoj? | Trdaa? 32^ 
auT^fl 8uvd[x£i Tct? dvTiOsdEic •jrpoasTvai [xapTupoJv, ot 8o dXXoi sv [xsv sXsyov 

10 To uTroxst'[xEvov TTjv uXr^v, TTjV Ss [xdvtoatv xat Tcuxvojatv svavTt'a ovTa Sta- 
cpopds xat siSt]. ojaTE TrdvTS^ ouTOt Tpsic sXsYOV Tac: dpydc: Td te EvavTia 
xat dXXo Tt sv. £t \iyi dpa 6 IlXdTojv ouy ('o? 8uo dpyd? [xsya xat [xixpov 
TYjv uXr^v iXsYEV, dXXd au[xpoXtxojc, ojaTrsp xat oudoa doptaTOV xat dau[x- 
[xsTpiav, r^ \iipri ursp^oXrj xat iXXsfjitc: xat t6' -itoXu xai oXfyov xat r^ dvi- 5 

15 aoTTj? -irdvTa t^ uX-(j TrpoaTjxovTa. aTrsp laojc: otd tou [j.£YdXou xat [xtxpou 
llXdTfov eveSeixvuto, oj^ tTj? uXry^ daoj[xdTou [xev xat d[xsYs{)ouc: ouarjc; 
xat otd TouTo [xixpd? dv XsYO[xsvr^c, TravTo; 6s oyxou xat •lidayjs otaaTdasoj? 
atTta? xat 8td touto [xsydXr^c. xat outo* [xev sr?: Tpoiro? tujv sv t6 ov 
uT:oTtd£[xsvojv t6 [xavoTr^Tt xat TiuxvoTr^Tt t6 TrXrji^o? ToJv ovtojv ucptaTdvstv. 

20 £T£po; ok Tpouo? xai)' ov ouxsTi Tyjv [xsTa[5oXrjV t9)? uXtj? aiTttoVTat ouoc lo 
xaTa dXXoitoatv tou uTToxstixsvou Td? Ysvsast; d-ooiooaatv, dXXd xaTa Ix- 
xptatv svouaa? ^dp Td; ivavTtoTyjTac ev t(Jj uTrox£t[xsv(ij, dTrstp^o ovTt 
a(o[xaTi, sxxpt'vsai)at 'sir^^sw '.Avaci';xavopoc:, 7rp(oT0? auToc dp/rjV ovojxdaa? 
t6 u7:ox£t'[X£Vov. svavTtoTrjTSc os stat {)£p[x6v (];uyp6v ^rjp6v uyp^v xat Ta 

25 dXXa. xai r^ [xsv oXr^ twv stpr^ixEvojv Ivvoia TotauTr^. 

'laTsov OE oTt 6 'AptaTOTEXr^? auvTpsystv d^tot T(j) [xsv Xsttt^Ij t6 [xavov, 
ToT OE ~a'/jX t6 Ttuxvov. oto to xup (5jc [xav6v d[xa xat Xsttt^v Xaix^dvEt 
X£7(ov 7rup6c [x£v T:uxvoT£pov, dspoc 8£ XsTTTOTspov, uiq Toij dspos 15 
ra/uTspou xat TruxvoTspou ovtoc r^ xaTd t6 Tiup. llXdTOJV 0£ Tia/uTEpov 

30 [XEV sTvat cpyjai xat auT6; tov dspa tou 7rup6s xat d^rXoj? Ta xaTOJTspfo xat 
7rp6s 1(5 xsvTptp aToi/sIa t(ijv dvtoTspto xat 7rp6? Ttp TispiS ^rayu^xspsaTEpd 
cpr^af 3t6 xat f SuaxivyjToxspov ou [xrjv Iti TruxvoTEpd cprjOt, otoTt t6 [xav6v 1 TTJXvajSiv D: ttjv 7:'jxvujatv aEF 4 tyjc om. F exi] OTt E 5 t^ te] 

7JY£ a rj (post xal) om. D xal post o)? om. E 6 xat t6 [jiixpov 

contra S. morem ex Arist. aF 7 8 xal autoc Ttof^set om. a 8 t7]v {jXtjv 

om. a 12 in mrg. plerique libri ttjv uXrjV 6 TrXaTOJv fx^ya xat (xtxpov IxaXet 

13 da'j(j.ix£Tpfav DE: cu(x(x£Tptav aF 19 Tcp (xavo^trjTt a 20 ^T^po; xtX. 

Theophr. Phys. Op. fr. 2 (Doxogr. p. 476nalO) 22 ev (ante iij^) om. F 

£v Tilj dv t),Trox£t(xevoj E 23 aojfAaTt DEF quod postulaverat Schleiermacher : daio- 

fxaTt a TcpuJTOs aiTo? cf. p. 7, 13 (Doxogr. p. 476nal8) 24 Td d'XXa DE: 

at d9.Xat aF 26 (xav^v] (xeXavdv E 29 xaTa Tiijp D Tcax'JT£pov aF: tayu- 

T£pov D : TrayiTEpov E 31 tcu Tiept^ aD : to Ttlpi? EF 32 oto — TruxvoTEpd cp7]ot 

om, a. scribendura videtur oto xal o'jaxtvrjT(5T£pa oiov ytjv. eTt TcuxvdTepd cpTjai ct". Tim, 

p. 55 DE SBIPLICII IN PHTSICORUM I 4 [Arist. p. 187 a 12] 151 

X7.t To TTuxvov TaTc xtov [jLopi'(uv Osasaiv 6p''C3a»)7.i aiioT, xot&a-sp /al 32^' 
'ApicJTOtsXrp stTTSV ev KaTr^Yopiat;. toutou oe outo)? iyov~oz avd'iY.r^ Ttov 
(xsv [istCovtov [ispaiv [isiCova cTvai Ta [xeTacu otaari^ij.aTa, 6i6 (jLavoTspov to 20 
oXov (1)? apaioTspov xai jxt] Sv ov oiov i:rt atopoS XtOwv r^ xao6u>v TtJov 
5 02 IXatTovtuv sXaTTOva, 816 TruxvoTspov x6 oXov a>? ai>)(v6v otov l-t atopou 
«|ia[j.ao'j. X£*,'ct 8s 6 'AXs^avSpo? oti "xaTot FIXaTcova -avTiov dp/at xat 
auTuiv x(bv tOEoiv t6 xe sv laxi xal yj doptaxoc 6'ja'c, r^v ixs-ja xat ]xixp6v 
IXsYcv, (bc xat £v xoi? nept xd7a0ou 'ApiaxoTlXrj? jxvyjixovsust". Xdj3ot ot 
d'v xtc xat -apd ZTXcuat^Tnrou xat ■irapd Esvoxpdxou? xat xtov dXXtov. 0" 

10 irapsYsvovxo iv x'^ rispt xaYaOou llXdxtovoc dxpodasf Trdvxe; Yo^p auvrj'pa(|;av 25 
xai Sisaouaavxo xfjv 66cav auTou xat TauTatc auxov dp/atc /p9)aOai XsYouat. 
xat x6v [X£v nXdx(ova dp/dc -dvx(ov Xsysiv x6 sv xal xfjV doptaTov 6ua'6a 
Tidvu stxoc (nu!}a",'opi''(ov ydp 6 X^yoc, xat iroXXa/ou tpa^^vsTat fluUaYopstoic 
6 nXdT(ov dxoXoui)(ov), t6 os Tf^v dopiaTov 6ud6a xal Ttbv i6s(bv dp)^dc, 

15 XsyovTa ixsya xat ixtxp6v, st~siv 6td toutoov Tf^v uXtjv ar^ jxat'vovTa, ~mz ext 
dxoXouOov, TfjV uXr^v sv [x6vt!) zt^ ataOr^Ttp x6a[xo> tou flXdxtovoc dcpopt- so 
Covxoc xat aa'.p(b? sv Tt[xat'(p XsyovTO?, oxi x^? ■ysvsastb; eaxtv oixsia, xat 
ev o.\iX% *i'iv3xai t6 y^v^ixsvov; xat Ta? [tlv tosa? vof^ast Y^fwsxdc s^pato, 
xf^v 5e uXr^v 'v60ti> Xo*j'ia[xtp TrtaTT^v'. 

20 'Ettsi^tj 6s f^ [xev Ttbv 7rXst6v(ov laTopia Ato*|'svr^v t6v 'AroXXtovtdTr^v 

6[i.otfos 'Avacttxsvst t6v dspa Tt^OsaOat t6 TcpibTov aToi/eTov 'fr^at, Ntx6Xaoc 
6e ev T'^ rispt Ostbv 7:pa*j'[i.aTSt'a toutov taTopsi t6 ixsTa^u ~up6c xat dspo? 
Tf^v dp/fjV d^iTo^pvjvaaOat, xai Ttp NtxoXdtp auvr^xoXo^uOyjasv 6 7roXu[xai>saTaxo? 
T(bv cpiXoa6'^(ov nopcpupto?, taTsov (bc "(s-^paTXTat [xsv 7:Xs''ova Ttp i\to"j'svst 35 

25 TO'jxtp au*'*|'pdix|xaxa (^z aux6c sv xtp Flspt cpuas(oc sixvr^aOr^ xat 7:06; <pu- 
atoX6*j'ouc dvTstpr^xsvat Xs-^cuv, ou? xaXst xat auT6c ao'^taxdc, xat Msxs^opo- 
Xo-j-iav 7£-(pa'-psvat, sv -^ xai Xs-jSt 7:spt xf^; dp/fjC sipr/xsvat, xat [xevxot 
xai n^pt dvi)p(b7rou cpua£(o;), sv 6s -jS x(p Ilspt cpuas(oc, X(bv auxou [xovov 
stc £[xs fjXOs, TTpoxiOsxat [xsv 6td 7roXX(bv 6stcai, oxt sv x-^ u7r' auxo'j xs- 

30 Ostaifi dp/^fl £axi vorjatc tioXXtj. -ypdcpet 8e euOu? [xexd x6 7tpoot'[xtov xdoe* 
" E[ioi 6s ^oxsT x6 [xsv ^ujxrav stTxsTv rrdvxa xd 6'vxa 7.7:6 xou auxoij £X£- 40 
poiouaOat xat x6 aux6 stvat. xat xouxo £'j6r^Xov. et ^ap "cd sv xtp6s xtji 1 Stopf^ea&at aF 2 Elrsv I)E: erpT//Ev aF post ^v add. TaT; D Ka-n)- 

yopiats c. 8 p. 10a21 4 ofov 15 irX aF 6 'AXe^avSpo; cf. iu Metaphys. 

p. 42, 22 Bon. apyr] aF 7 xat (post fJ-sYa) om. a 8 xai (post tbs) om. 

aF Ikpl xaYaSou fr. 23 p. 1478^27 cf. Simpl. f. 104^15 9 Trapd (ante 

?evoxpaTO'j;) om. D 10 iv om. EF tou -Xaxiovo; EF 12 X^yetv Tca'vx(ov a 

13 xots -uOayopefot; E 14 an dpyjQv? 15 otd Toixtov aF: Std xoijxo DE 

ext] TouTo a 17 Ti,aa(ii) cf. p. 52a, 27d, 48e sqq. 49 E 19 vd&ip XoYtafxcp TrtariQv 

cf. Tim. p. 52 13 20 TtXcfjvtov bTopta intcllegitur Thoophrasti cf. fr. 2 (Do.xogr. 

p. 477, 5) 21 dva;t[xevrj aF' NixdXao? cf. Rocper loct. AbtdfaraGf. p. 37 

22 Ilepl] ToJv D Tov jxexaq-j E 23 TroX-jixaDeaTaTOs DE: ^stXofxaOeaTaTo; aF 

24 ptev om. aF 25 (b;] putavcram «ov 28 (j.cTctopoXoY(av DEF : [xeTetopoXoyia; a 

27 Xi^^zi scil. Iv T(jj lUpl cfjaEco; 30 Ypdcpei Diog. Apoll. fr. 2 [Anaxag. fr. cd. 

Schom p. 49] 152 SIMPLICII IN PHYSICORUil I 4 [Arist. p. 187^12] 

xocfiu) EovTa vOv, Y^ xotl uofop xott dvjp xott TTup xott Tot akka. otJa cptzivsTai 32v 

£V TOiOE T(0 X0(J|J,lO EOVTa, £1 TOUTtOV Tt TjV £T£pOV TOU £T£pOU, £T£p0V OV 
TT^ tOt^a '-p'J(5£t, xai [i.7j TO aUTO iov |X£T£7TtTrT£ ■KOlXayJsii; xat 7jT£pOtOUTO, 

ou6a[j.-/i ouT£ jxicJYcCjOai otXXrjXoi; T^ouvaTo, out£ (ocpEXyjoi? t(o £T£p(o out£ 
5 pXa'Pr^, ouo' av oute cpuTov ex t^? y^c cpuvai out£ 0\)^v out£ aXXo Y£V£(j{)at 
ouOEv, £t [1.7] ouT(u ouvtaTaTO «>cjt£ -auTo ctvai. czXXa 7ra'vTa TauTa ix tou 45 
auTou £Tcpoiou[Ji£va aXXoT£ dXXota "^"^v^"^^ "'^'^' ^'? "^^^ o"^'^^ c(va)^(op£i. " 
TOUTOtc; xat £7(0 Trp(oTOtc cVTu/(bv (oVj^r^v aXXo Ti X£"|'£tv auTov uapa t7. 
T£TTapa OTOt/^ra to xotvov ukOX£1[x£vov, £i7:£p cprjCJtv [17] otvaixt^Yvuai^ai TauTa 
10 ;xr^6£ ii.£Ta7iiTrc£iv £ic aXXr^Xa, £i.'7:£p £v Tt auToiv -^v rj dp)(7] 16117^ cpuaiv 
£yov, xat ar) to auTo 7racitv u7r£X£tTo, dcp' ou 7rdvTa £T£poiouTat. £cp£cr|C 
0£ 6£tcac oTi isTtv iv tyj dp/fj TauTTj vorjCJic 7roXXr^ ("ou •(ap oiv, cprpiv, 

OIOV Tc TjV Ou't(0 OEOdcjDat dv£U VOVjClO?, (0I3T£ 7rdvT(J)V [XETpa £/£tv /£t[X(bv6c 50 

Tc xal &£pou% xai vuxtoc xat r)[x£pac xai u£T(bv xat dv£[x(ov xat £u5t(bv, 

15 xat Ta dXXa £1', Ttc ^ouX^Tat £vvo£tai)at, £uptaxoi dv out(o 6tax£i'[X£va (b? 

dvuaTov xaTwXtaTa") £7:a'Y£t, oTt xat dvUp(07rot xat Ta dXXa Oo^ ix ttjc 

dp/rjc TauTT^c, -^Ttc iaTiv 6 dr^p, xat C^ xai '|'(J/7jv £/£1 xat vor^atv, Xiyojv 

ouT(o?* "eti 61 7:po; TouTotc xat Td6£ [x£*(dXa ar^[XcTa. dvOptuTrot ydp xal 

Ta dXXa C'o^ dva7:v£0VTa C<b£i "'» dlpi. xat touto auToi? xat 'J^uI/tj iaTi Bii'' 

20 xat voT^at?, u)C 6£6r^X(oa£Tat iv t-(j6£ t";^ au7Ypacp-(i £[xcpav(oc, xai Idv touto 

d7:aXXa/&-;^, d7:oi>vi()ax£i xat t; vorjat? £7:iX£t'7:£t." EiTa jxet' oXiya aacpoj? 

izTjY^Y- "xai [xot 8ox£T to ttjv vor^aiv l/ov Eivai 6 drjp xaXoufX£VO? 67:0 

Tojv dvi>p(b7:(ov, xai 67:6 toutou 7:dvTac xat xup^pvdaUai xat 7:dvT(ov xpaT^lv • 

f d7:o Y^p H-'"''' xouTO lOo? 6ox£i £ivai xai £t:1 7:dv dcpT/i}ai xal 7:dvTa 

25 6iaTi{)£vai xat Iv TravTt ivETvat. xal Iotiv ouSe Ev oti [xr] [xete/ei toutou * 6 

[xcT£/£i 6£ ouoE cv 6[xot'(oc To cTEpov T(j) £T£p(|), dXXd 7:oXXot Tpo7:ot xai aUTOU 1 xal (irjp xctl TTjp DE: om. aF et vulgo immerito respimnt roXXa F 2 ti cf. 

V. 10: T£ temptabat Schleiermacher -^v mpovDE: ^v t6 £T£pov aF. ^v t(jj ?T£pov volebat 
Schlciermacher tou lT£poi», 2T£pov ora. E 3 rjTEpotoiiTo F: £T£potouTO DE: 

TjTatpotovJTO a 4 o'joap.:^j ouo' av Schorn 5 ^'kd^ri dno Toii ETEpou Y£V£a&at 

Schom, [ikd^ri elvat Mullach 6 TauTui E 8 toutou D 10 ti aF : ttj 

DE i^ aF : in litura om. D : om. E ?8tav cpuatv lyov [sic F, I/eiv D, lyovTa E] 

DEF: om. a 12 iazh om. D cpTjofv fr. 4 13 out(o otodc^cLi oKv t£ 

TjV a wrfltvK E «jjgte y.al TtcfvTdJv D 15 "za (ante aXXa) om. D 

£i>p((j-/£i E' IG av&puj7:ot DEF: av&pcoTro; a 17 6 dci^p DE: di^p aF 

18 'zv&p(07roi DEF: avi}p(07:o; a 19 TaXXa E xal (post auTote) om. E 

20 0£orjX(ba£Tat EF: oe orj?v(bC£Tat D: 0£0i^X(OTai a TP'^T^ ^ 21 (JXtya DE: 

6X(yov aF 22 xa( fxot xtX. fr. 6 p. 55 Schorn. 6 dcrjp 6 xaXou[j.Evos D 

23 T.dMza coni. Schom. 24 touto e&o? ooxei EF : tout' e&o; ooxeT D : toutou ooxeI 

Ei}o; a: a-j-ou y^P M-cit toutou [immo touto] oov.eT e&o; Elvat coniecit Pauzerbieter: auTo 
yctp fj.ot TouTo &£6s (vel 6 Oeo?) ooxeT slvat Usener cf. Menandri t6 xpaTouv y«P 
Trav vo|j.(C£Tat ^)z6^ (Fr. C. G. IV 144). de deo Diogenis cf. Theophr. de sens. 42 
(Do.xogr. p, 511,12. 174. 536» 12. bGn ^20) 25 oux Eanv D ouSe gv 

EF: o{>Q£v D: [j.-/] oe Ev a (j.t) sup. add. D fj.£T^7ot Schorn ex Brandisii 

cod. D SIMPLICII IN Pm^SICORUM I 4 [Arist. p. 187^12. 21] 153 

Tou aepoc xoti tr^c vor^siOs £t(Jtv laxi ^ap TCoXuTpOTro?, xai Ospfxoxspoc xal SSr 
'luypoTspo? xat ^r^poTspo? xai uYpoTspo? xat aTaaifxtoTspo? xat ocuTspr^v 
xivr^aiv £"/tov, xat aXXai TroXXal sTcpoiwais; svstat xat Yjoovyjc xat /poirjc 
aTTStpot. xat TravTojv tu)V Ctptov 0£ tj '{'^X^ ''-^ ^^"^^ sotiv, drjp DipixoTipo; 

5 (X£V TOS ecO) £V (p £Gi[JL£V, TOU [lEVTOt Tiapa T(5 VjXtO) TTOXXOV '|u/pOT£pOC. 10 
OfiOtOV 0£ TOUTO TO {)ep[XOV OU0£VO? TO)V Cl|><J>''' £5TIV (iTTSt 0U0£ TtOV CtV- 

Optt)Tra)V d)>ArjXotc), dXXd otacplpet ixEya [X£v ou, d/A' (usts 7rapaTtXr,ata 

£lVat. OU (X£VTOt Y^ dTp£X£«)C •!'£ 0[X010V OUO£V OIOV T£ Y^viai^at TfOV 5T£- 

poiou[i£V(ov £T£pov T(o eT£p(i), Tiptv To auTo '[ivr^Tr/.i. dT£ ouv TToXuTpoirou 
10 louar^? Tr;? £T£pot(oaiOs TroXuTpo-a xat Ta C,(\)Oi xai -oXXd xat o'jt£ loeav 
dXXr^Xot? sotxoTa out£ oiaiTav out£ vor^atv uiro tou TzXr^Wfj^ T(ov £T£pot(oa£(ov. 
0[x(o? 0£ TrdvTa xm auT(j) xai Ctjj "/-'y-t opd xat dxou£t, xal ttjv a}Xr^'i> vor^aiv 1.5 
£}(£i dTTo Tou auTou TrdvTa." xai £cp£$rj? Sstxvuatv oTt xat to aTrep[xa T(ov 
C(p(ov Tcv£U[xaT(oO£c eCTi xat voV)a£tc "C'vovTai tou d£po? auv T(o a^ixaTt to 
15 oXov a(o[xa xaTaXa[xpdvovToc otd Toiv (pXePoiv, £V ois xai dvaT0[X7)v dxptprj 
T(ov cpX^^oiv Trapaoiotoatv. iv Stj TouTot; aacpoi; cpatv£Tat Xiy^ov, OTt ov 
dvi>p(oTrot X^youatv dipa, touto iaTtv tj '^^'/Jf i)au[xaaTov 6£ oti xaTd 
ET£pot(oatv TYjv dir' auTou X^y^ov Ta dXXa "jivEa&at dtotov o[«.(o; auTO 'iir^ai 
X£Y(ov "xai auTo [x£v touto xai dtoiov xai di>dvaTov a(o[xa, T(i) 0£ Td [xev.ao 
20 -jiveTai, Ta 6e dTroXetTrei", xai ev dXXot^ "dXXd touto [xot or^Xov oox£i 
£tvat, OTi xat [X£Ya xat la/upov xai dtofjv t£ xai dOdvaTov xai TroXXd £t66? 
laTt". TauTa [xev ouv Trepi Ato-j'£vou? TrpoaiaTop-i^ai)(o- [x£T£tat Be XotTrov 
6 'AptOTOTEXr^? dTro t(ov ev XeyovT^ov £Tri tou? ev xat TroXXd ty)V dp/YjV 
X^YovTa?. 

25 p. 187a2I Kat oaot oh. Sv xat TroXXd (paatv £ivat, (oaTrep 'E[tTr£- 
6oxXr|s xat 'Ava^ayopa?. 

25 

EtTr(bv Tr£pi T(ov [xiav xaTa to uTrox£t'[x£vov XeyovToov tyjv dp/r]v, ouc I dtEpoc xaxdiL TT^? E xGtt ZT]z xtvi^atos sed in mrg. yp. xata x^; voi^atd; D eiatv 
aF: iaxfv DE 2 xal ^Tjpo^TEpo; — aTaot[X(OT£po; F 3 e/ov F 4 aTreipot 
scil. eT£pot(uat£c 5 eiaptev D ^apiev, touto (lac. x litt.) ihuypoTzpoi (lac. iv 
litt.) ofxotov F -epl Brandisii codex c 7 7:apa7:X^ata scil. Tct Ciua cf- v. 10: 
TrapaTcXrjatov Schoni 8 post cTvat fortius distinxi cf. Anaxag. fr. 6 ETepov oe ouo^v 
^aTtv o[).otov ouoevl ETepuj [jivTotYe DE: [jivTot aF post o^aotov addunt fz 
ov distinguentes ante ou8£v aF oIo'v te aDE: oiovTat F i) tiu (jiost CTepov) 
om. a 10 lo'jaT]c DEF: ^vojarjc a v.a\ (ante 0'jtc) om. D ioea D 

II TiXi^i^eoi; DE: ttXi^Dous aF 13 dTio DKF cf. v. 18: utio a 14 a7rep(xaT(I»- 
oii F 15 pXecpuiv E dvaTO[j.Tjv cf. Arist. Hist. anim. 1" 2 p. .'illi^Sl 
pXecpiov E 17 Tj dp/Tj] om. Tj a xaTd] xat D !!• Xeycov fr. 7 xat 
(aute d(otov) om. D Td> 8^ DE (i. e. t(o d^pt): t6 oe F: tiov oe a 20 iw d'XXoi; 
fr. 3 21 OTt om. D 22 TrpoataTop^aOco E: TrpoataTopefaiJto aF: taTop^a}}(o I) 

25 Ta ovTa post elvat ex Arist. a 27 ttjv dpyrjv ous cpuatxou? xaXel DK: ttjv ap/rjv 

cpuaixout F: ttjv cpuatxTjv ccp/Tjv a 154 SEilPLICII IN PHTSICORITM I 4 [Arist. p. 187^21] 

'fjdixou? xaXiT. zal Tr)v 6ia'f opav zapaoouc tyjv xaxa tov oittov tpoTrov 33r 
TT^? £x TO'j u-o/3ia3vo'j ■'SVESSfoc Tov T£ xat' aXXottostv xat Tov xat' sx- :50 
xotsiv, fiiTa^atvs'. Xoizov i-\ touc -spl 'Eu.zs6ox),3a xal 'Ivaqayopav 'sv 
xal 7:o/Aa ttjv dpyj^v XsyjVTac. xal -ap 'Ava^a-jopac tac o[xo'.o|j.£p3''ac xata 
5 To 'j7:ox3t'acVov ap/ac Osixovoc a-£''pouc zkz'(z Ta'JTac. xat to -oit^tixov 61 
artiov iv i'Xs-3v sivai tov 6'.axp''vovTa voijv. xal 'EarrsooxXTjC 6= z/.s''o'JC 
xaTot To u-oxstasvov ap/dt? I&£to Tot TSTTapa a-or/tXoi, sv 6c tt)v 'itX''av 
xai To vsixoc. oTi -apo ixspoc sxaTspov auTu)v s-ixpaTii xal -oiei xal ou/ 
aaa a[i'iu>* atsl "lOtp a'JT(o 0'jt(o; sv to -oio'jv ^''vsTai. r) ou/t to -oit^ti- 35 
10 xov a'jTouc sv /.£-|'siv prjTsov, a>vX' auTo t6 ji-TYtxa. o t,v xaTot ixsv 'Ava?a- 
•jOpav sx T(ov otxotoospaiv a-£ip(ov T(o -X7]i)si txstxiY|xsvov , xaTot 6£ 

EjXZSOOxXsa SX TWV TSTTap(OV (JTOl/Sl(UV — 0T£ [X£V ai)YXpiVOlX£V(OV 6-6 TTjC 

'fi).t'ac xai t:o'.o'jvt(ov tov 5'.paTpov, ttots oe 8iaxpivo[x£V(ov u-6 toG vstxouc 
xal -oto'JvT(ov Tovos Tov x63[xov. xai 0£6'.ppaaTo; 6£ tov 'Ava^aYopav £tc 
15 Tov 'Ava?i'[xav6pov atJV(oi)(ov xat outooc ixXa[xPa'v£i Tot u-6 'AvacaYopou 
A£Y6[x£va, (oc ouvaaUai [xt'av auTov 'juaiv X£Y£tv to u7rox£i[x£vov. YP^'f^- *** 
6k o'jT(o^ sv T-^ <l)uaixfj laTopta* "out(o ixsv ouv Xa[x|5av6vT(ov ooEstsv av 

TrOtsTv TOt? [XSV uXtxd^ ^PZ^^ OtTTStpOUC, (SaTTSp £lpT)Tat, TTjV ok TTjC XlVTja£(0? 

xat TTp Y-^^5£(oc aiT''av [x''av. £i 6s tic ttjv [xT^iv Tuiv a-a'vT(ov u7:oXa'poi 
20 [xiav £ivai '.i'j3'.v otoptaTov xat xaT' si6oc xat xaTa [xsysOoc, 07:£p otv 66?st£ 
[5o'jXsal}at XsYstv, au[x[5a''vsi 6'jo Totc ap/d; auT(i) XsY£tv tVjv t£ tou aTTStpou 
'i'jaiv xal Tov vo'jv, (uaTS 7:a'vT(oc 'iat'vSTat Ta a(0[xaTixd aToi/sTa 7:apa7:XTy- 
at(o? 7:ot(bv 'Ava;t[xa'v6p(o" . six6t(oc 6s ixsTd touc jxtav XsYOVTac tyjv 45 

Otp/TjV dxtVT^TOV T) XlVOUtXSVT^V 7:p6 T(OV 7:oXXdc [XOVOV XSY^IV 60X0UVT(OV (0? 

25 T(ov 7:£pt AT^txoxptTOV Touc [x''av xai 7:oXXdc STa;s* ixsaT^v ^dp O'jT0t Ta'ctv 
d[x'ioTv £/ouai. xo'.v(ovo'ja' 6s o"jtoi t(ov [x''av Xsy6vt(ov sxstvoic toTc a^j^- 
xpiasi xat 6iaxp''ast ttjv Y^^satv 7:otouaiv 6 6s '\vacaY6pac toT? sxxpiaci 
ad/7.ov oixstoTSooc. 6ta'^£pouat 6s sxs''v(ov [xsv T(j> «xtav [xovTjV X£y6vt(ov 
a'jTot [x''av xat 7:oXXdc XsYstv. dXXTjX(ov 6s 7:p(oTov txsv tco t6v 'Ava^aYopav 

30 XsY£tv «xra; ^-^^^1^''"^''' ~^^^ xoatxov sx tou [xt'Y[xaToc 6ia[xsv£iv Xot7:6v u-6 oO 
Tou vou £'.;saT(bTO? 6iotxou[xsv6v T£ xat 6taxptv6[x£vov, tov 6£ 'EixrrsooxXsa 
Trapd [xspoc dsl xaTa 7r£pi66ouc Tivd; ttote jxsv auYxptatv [utto] t(ov TSTTdp(ov 
aToi/£io>v u-6 TTjC 'itXiac Ytvo[xsvT(V u7:oT''d£ai}at, 7:ot£ 6£ oidxptatv utto 1 post SiTOop-iv add. a^xuiv E 6 xal (post voOv) DE: om. aF 7 ^xi- 

9£-o E 8 r/.a-repou Ixatepov E 9 abzb F 11 6[j.oio|xep£td)v DE 

|i.E[jLtY,u.iv(ov D 13 xal 7ioto'W(ov — v£i7.o'j; oiii. E : xat 7:otO'jvT(ov tov TCatpov (quod 

ex D acc.) om. etiam aF 14 0£'jccpa3To; Phy.s. Opin. fr. 4 (Doxogr. 479 nbl) 

1.5 -jjvTji^iuv a 15 post 'JTTo add. toj a 16 au-oj D 17 outio xtX. 

fr. 4 (Doxo^. p. 479, 10) cf. p. 27, 17 18 wa-ep] (u; a 19 (xT;tv ttjv 

a-a'^(uv E 20 xal (ante xax') om. a 24 dp/r]v xal dxtvrjTOv a 

(x(5vov om. E 25 oyxot xd^tv dfxccolv DE : ojtot d[x'.poTv Td;tv F : Td^tv a 28 oix£to- 

T£pot; E T(5 DE: tojv aF |J.tav — -ptoxov (x£v toj om. E tiJ) post 

X^Yfj-zTtov add. aF 29 xov jj.£v dva^ay^^p^'' ^ 31 ooy.ojixEvov F 32 'jtto DEF: 

delevit a et ipse F SI5IPLICII IN PHYSICORUM 14 [Arist. p. 187a21] 155 

Tou v£ixo'jc. £7r£t~a 0£ X(5 xd "oXXa iz wv xo Ttav rov ttsv '\vaca700av SSr 
aTTEipa uTTo-tO^a&at tac 6|xoio[i£p£tac, tov o£ 'Ejx-sooxX^a 7r£7:£pa5ii.£va" 
TETxapa yap toc xaXoup-ova axoty^ta. xat tov \ikv 6ixotop.£p£t'ac, tov 0£ | 
GTOiyzXa. "xat tavavTta o£ 7:po(5£i}-/jX£v £7rt 'Ava^aYopou, or^alv 'AXi- 33^ 
5 $av8po?, StoTt at IvavTttoSct? sv Tat? 6|xo»o;j.£p£tatc £tatv <3a7T£p xat at ota- 
cpopat 7:aaai. oto, '-pT^at, xat t6 £7:a'vu) pr^i>£v t6 "r^ xai IvavTtac" £7:1 
TTjC 'Iva^aYopou 6oc'>)? dxouaT£OV jxaXXov". iir^-Ko-t 0£ xai £v Totc aTot- 
y£t'ot? ctatv £vavTta)a£tc, i)£pixou 'I/u/pou, $"/;po!j 'j'|pou xal ^3ap£oc xat xo'j'^ou 
xal T(ov TOtO'JT(ov, xal xotvuic £xaT£p'Z oozr^ 7:poarjX£t to xal TdvavT''a" 5 

10 £1 fXT) dpa £v jx£v Totc a-ot/£''otc Tiv£c £tatv £vavTi(jua£tc, £v 6£ Tai^c 6;xoto- 
[X£p£taic a.uazdr.ay-OL Ta £vavT''a (jja7:£p xal 7:daat ai otacpopa'', xat oid to'jto 
[xdXXov T'^ '\vaca*j'opou orjzQ 7:poav;x£t |X£Td tou dofipou X£-,ou.£vov xat 
TdvavTia. r^ dpa xat £v Totc aTot/£''otc 7:dvTa xd ivavTta, £t7:£p dp/ai 
Ta aTot/£ta, dXX' ou 7:poa£/(uc 7:dvTa (uc izt tojv oixotojxopsiaiv. ■,7^'->''-'J 

15 ^dp xat TTtxpov £t Tu/ot £7:1 jx£v Tr^c xaTa Td aTot/£ta U7:o&£a£(o; o'j 
7rp(oT(oc £VU7rdp/£t Tot? aTot/£totc, dXXd otd {)£p[x6Tr^Tog xat ^{/u/poTr^To; xat 10 
^r^poTriToc xat uypoTr^Toc, £7:1 oh Tr^? T(ov 6jxotoix£p(ov (o; •jrpojTa xai xai)' 
auTd, (oa7r£p xal at xaTd Td /p(d;xaTa £vavTt(oa£tc. 7] xat £7:». T(bv 6jxoto- 
[xEpoiv dXXat Trpo dXX(ov £vavTt(6a£tc uTrdp/ouat xal 6'.d tdc 7:p(oTac at 

20 S£UT£pat. 

A£Y£t Youv 'xA.va;a"j'6pac Iv t(o 7:p(oT(o T(ov Oua'JC(ov ''ix tx£V ydp "(ov 
V£cp£X(ov u5a)p d7roxpt'v£Tat, £x 61 tou u6aT0? ^^^ ^'^' ^^ Trp yTjC X''i}oc aujx- 
Tri^YVUTai U7r6 toij diu/pou, ouTot 6£ £x/(op£ouat [xdXXov tou u6aToc". ott 
5c 'Avaca"j'6pac lc ivo? [ttytxaToc d^rctpa t(5 7:XV){)£t 6[xotojx£pr) d7:oxp''v£ai>a'' i.) 

25 cpr^atv 7:dvT(ov [i£V £V 7:avTt £v6vt(ov, ExdaTou oh xaTa to £7:txpaT0'jv /a- 
paxTr^piCojxEVOu, Sr^XoT 5td tou 7:p(oTou T(ov Ouatxuiv X£-j'(ov d^:' do/rp "6u.ou 
/pv^jxaTa TrdvTa -rjV d'7:£tpa xat TrXrjiloc xat aixtxp^Tr^Ta' xat "jdp to ajxtxpov 
d'7:£tpov rjV. xat 7:dvT(ov 6jxou £6vt(ov ouOiV Ivor^Xov r^v 'jzo ajxtxp6T7]TOC' 
TrdvTa ','dp di^p T£ xat aii)r)p xaT£t/£v djx'j6T£pa d'7:£tpa £6vTa' TauTa "jfdp 

30 [x^j^taTa £V£aTtv iv toTc a'jjx7:aat xat 7tXr]i}£t xat [x£"'£i)£t". xal jx£t' 6X''"j'ov 20 
"xat ydp d7)p T£ xai ati)7]p d7roxpi'vovTat dTro tou 7roXXou tou 7:£pt£- 1 Toj] Tdiv E 5 h Tat; iteravit E 6 f/ xal IvavTia; c. 2 p. 184^22 7 ap' 

£v ToT; I) 8 'jypou |r,poO aF 10 ;jiv om. D thh ivavTi(ua£i; ttve; aF 

13 rj] zi D cf. V. 18 14 t«uv om. E 15 xat post "jfdp om. a fj.ev om. a ra 

om. a 16 <\)\)yp6TrfOi] lijieui; E 17 xal (ante xa&') om. F 18 Ta (post 

xaxa) aF: om. E (loc. obl. D) 19 rpo] 7:p6; E otd t7,s -pioTT|; a 

21 O'j3t7.tov fr. 9 Schorn. cf. f. 38^30. 106^29 y^P «ii^- ^ -^ ^^'^'^' sju.7:v 

Yvuvxat f. 38v31 24 i^ Ivo; DE: ex xtvo; aF 25 TravTtov xtX. cf. p. 27,7 

26 (Puatxuiv fr. 1 Schorn. 27 -/p7iij.aTa fjV aTretpa Travra D : Ttdvra ypTi[t.a.-a f,v 

aTreipa p. 34,20. 172, 2 28 evor/ov EF (cf. p. 156,5. 34,22): £j8r|Xov^ aD 

30 ev loTtv E 31 xot yap xtX. fr. 2 Sch. di^p Te xat a{&T)p DE (cf. 

V. 29): 6 irip te [te om. a] xal 6 aJdrjp aF d7:oxp(veTat a dTio -ovi 

TToXXoij [rdXo'j F] toj Tiepte/ovTo; DEF: ijzo xoj Ttcpi^yovTO? tov» -o)Xo'j a cf. ail 

p. 157,7 156 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187 a 21] 

70VT0?. xat t6 ys 7:z[j<.iyov a-cipov iav. to 7rX9]f)o?". xat |Xct' oXiYot 33^ 
"toutcuv 8e ouToo^ iyrovTcuv, yprf ooxstv EVoTvai iroXXa' ts xat TiavToia sv 
iracst Toic (j!i*j'''''>tvo[x£vot; xal CTr£p[j.aTa 7:avT0)v y^pyjixaTtov xat tOEa? TravToia? 
syovta xal ypoiai xat r^dovd;. Trpiv os aTCOxpi&rjvai , cpr^cJt, iravTwv 0[xotj 
5 EovTtov oohh ypoir^ ivhr^Xoc TjV ouosixta* aTisxtoXus yap '/] CiUfXfxi^t; TravTOJV 
)^pr^[xa'TU)v Totji T£ 8i£pou xal tou ^r^pou xat tou 0£p[xo5 xal tou (|u/poij 25 
xat Tou Xa[x~pou xat Tot> C^^^-p^S xat yy)? ttoXXy)? Ivsoua/j? xat a-EpixaTwv 
aTiEiptov 7:)vyji}ouc ouosv sotxoTujv dXXr^Xot?. ouoh ^o^p Ttbv aXX(ov ouosv 

lotXS t6 £T£pOV T(j) £T£p(o". OTl Oo 0U0£ "j'tV£Tat 0U0£ CpU£tp£Tat Tl T(OV 0[1010- 

10 [x£pa>v, dXX' det Tot auTa isTi, or^Xor Xsycuv "tout(ov §£ out(o oiax£xpi[x£V(ov 
",'iV(o3x£tv yp-»^, OTi -dvTa ouo£v eXdsato Istiv ouo£ TrXstw. ou ydp dvuaTov 
-dvT(ov -X£t(o £ivat, dXXd TrdvTa Taa d£t". TauTa [X£v ouv Tt£pi tou [xt- 
-'[xaTo^ xai T(ov o[xoto[x£p£t(ov. TT&pt §£ Tou vou Td8£ Y^Ypotcp^* " vou; o£ 30 
£aTtv d7r£tpov xat auToxpaT£; xai [X£[xixTat ou8£Vt ypr^[xaTi, dXXd [xovo; 

15 aUTOC £',c' iaUTOU iaTlV. £t [XT] y^^P ^?' ^'^^^"'■^'J' '^V, dXXd T£(J) £tX£[XlXTO 

d>A(}), [XETSiyev dv d-dvT(ov yprj^xdTojv. £t £[X£[xixt6 t£(o. ev TravTt ydp 
iravToc [xoToa evzartv, (oa-£p £v toic irp^ai^sv [xoi XIXsxTat, xai dv £X(dXu£v 
auTov Ta au[x[x£[xi"j'[i£va, (oaTs [xr^o^voc ypr^[taTo? xpaT^Tv 6[iot'(o? ('o? xal 
[jl6vov EovTa £9' sauTou. laTi -jdp XeuTOTaT^v ts 7rdvT(ov ypr^[xdT(ov xai 35 

20 xaf>ap(oTaTov xai -(v^o^xr^v -|'£ Trspl iravToc iraaav i'a/£t xai ia/u£t [xsYiaTov, 
xai oaa '(z '^u/V £/£t xai [X£iC(o xai iXdaa^o, T:dvT(ov vou; xpaTEi. xai 
Tr^c 7r£pi/(opr|ato; Tr^c au[«.7ra'arjC vouc £xpdTr^a£v, (oaTs 7r£pt/(oprjaat tyjv 
dp/r^v. xat ^rpdjTov d^ro tou aixixpou r^pEaTO 7r£pt/(op£Tv , £7r£i 8£ tuXeIov 
Tr£pt/(op£t, xat Tr£pt/(opr^a£t £7rt TrXiov. xat Ta au^x^xta-^j-o^x^vd t£ xat d^ro- 

25 xpiv6[i£va xai 8iaxptv6[x£va, TrdvTa £'i'V(o vou?. xai o^roTa z\izk\ev la£a{)at 
xai o^roTa r^v xat oaa vuv iaTt xat o^roTa laTat, Tzdvia 3t£x6a[xrja£ vouc, lo 
xat TTjv 7r£pi/(opr^aiv TauTr^v r,v vuv 7r£pi/(op££i Td t£ daTpa xat 6 ^Xioi; 
xat Tj asXifjvyj xat 6 dr|p xai 6 atUyip oi d7roxpiv6[X£voi. r^ os 7r£pt/(opr^at? 
auTy) iTroir^asv d7roxpt'v£ai}at. xat d7roxpt'v£Tat d^ro ts tou dpatou t6 7ruxv6v 

30 xal d7r6 Tou tj>u/pou t;6 {)£p[x6v xai d7r6 tou C^^spou t6 Xa[t7rp6v xai d^ro 2 TO'jT(ov xxX. fr. 3 Schom. ^vEtvai DEF cf. p. 34, 26 : Eivai a 4 cprjat fr. 4 cf. 

p. 34, 21 5 euStjXos a ouo£fx(rj a 8 <z7r£(poo F ttX^&oi; coni. 

Schorn 9 t6 ^TEpov tco Ex^piu DE: T^p ET^po^) t6 excpov aF oe om. D 

Ti post yfvETat posuit a 10 toutojv xtX. fr. 14 Schorn 11 TiavTa aF: xa Ttavta 

DE sed cf. V. 12 ou yip] ouSe a tiXe^o) zavTUJv 13 6[j.oto[j.£pd)v E vous 

-ATX.fr. 6 cf. p. 164,24. 174,16. 176,32 f. 67^9 15 iiz ^(outou p. 176,34 

dXXct T£(o a: dXXd t^co D: dXXa Tiiaz E: dXX' F 16 [xETet/ev av a: (xeteIxe \j-^^'' DEF 

TE(o] TU) F 17 7rp(5a&£v fr. 5 Schorn. av dx(i)?.u£v D: dv£-/.(uXu£v aEF 21 xal 

(ante oaa) E cf. p. 177,2: om. aDF 21 IXdTTto a 22 TTEpixtop^otos aD'-F: TTEpt- 

•/(opTiaEto; D^E 23 too (ante a[j.t7.poy) om. E [j.t-/pou F vjplaTo TrEptytopEiv 

DK: Tjp^aTO TrEpf/tupTjaat aF inzi oe TtXEtov [ttXeov E] 7:£pty;(opET libri: ETtEtTE ttXeov 

7:£ptE7d)p££ Ritter 24 -/al Td xtA. cf. p. 165,31. 174,7 177,5 26 oTiota ^v 

in litura D 6'aa] oTitJaa p. 165,33: scribendum -^v, oaa vuv fXT) laTt, xal 67roTa eaTt 

cf. p. 177,5 29 a{)TT) Schorn ToiJ (post te) om. F SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^21] 157 

Tou Stcpou xo ^Tjprjv. ij.oTpai 0£ TToXXal TToX^.tov stai. T.ayzdr.aai ok ouosv 33^ 
czTTOxpivsxai ouo£ oiaxpivsxat fxspov aTto xou sxipou tcXyjv vou. vous os 
Tras o[xoi6?: saxi xat 6 [jisiCojv xai 6 sXaxxojv. fxspov os ouosv iaxiv otxotov 4.") 
ouosvt', aXX' ox(o TiXstSxa ivt, xauxa svor^Xoxaxa sv sxaaxov eaxt xat t^v". 
5 oxt OE oixx7]v xtva otaxostxTjtjiv u7roxt'i)sxat xrjv [xsv vospav, xtjv os aiai)/^- 
XTjV aTi' sxsivTjc, OTjXov ixsv xat sx xaiv stpr^txsvujv, or^Xov os xat sx xa>v- 
os* "6 os vouc f oca saxt xs xa'pxa xat vuv saxiv Tva xat xa aXXa Ta'vxa, 
^v x(o iroXXa Tcspts/ovxt, xat sv xoTc TcposxptUsTat, xat sv xoTc aKOxsxpt- 
[xsvot?." xai [xsvxoi stTrwv ''svsTvat TioXXa' xs xat -avxoTa sv Traat xoTc 

10 au"cxptvo[xsvotc, xat aTrsptxaxa -avxtov ypr^[xa'x(ov xai tosac Tiavxotac s/ovxa '»o 
xai XP'^'^^^ '^'^^ TjOovac, xat dvDpto-ouc •ys au[x-a"|'r^vat xai xa aXXa C<V^ 
ooa 'j^uxrjv l/st", £-d*|'£i "xai xoTc ^s dvOpcuTroiaiv sTvai xai TTfiXstc auvr^^x- 
[xsvac xat sp-j-a xaxsaxsuaa^xsva , (SaTrsp itap' r)[xTv, xat -^Xtov xs auxoT? 
evsTvai xat asXr^vr^v xat xd dXXa, wairsp irap' r;[xTv, xat xrjv "cr^v auxotat 

15 cpustv iroXXd x£ xal Travxota, (ov £'/£Tvot xd ovrjtaxa auv£V£ixd[X£vot £t? xrjv 
ot'xr|aiv /poivxat". xal oxi jxev Ixspav xivd ota|x6a[xrjaiv irapd xrjv Trap' 34r 
rjixTv atvixxsxat, orjXoT xo "uiaTrsp irap' tj[xTv" ou/ dira^ [xovov Etprj^xsvov. 
oxt 0£ ouO£ ataOr^xrjv [xev £X£t'vrjv oikxat, X(fi /povto 0£ xauxrj; Trpor^"|'r^aa- 
[XEvr^v, or^XoT x6 "(ov EXETvot xd ovrjtaxa auv£V£ixa'[X£voi £t? xrjv oixrjaiv 

20 /paivxat". ou Yotp "i/paivxo" stTrsv, dXXd "/paivxat". dXX' ouSs (b? 
vuv xax' dXXa; xtvd? oixrjaEt? 6[xot'a? ouar^c xaxaaxdastoc; x-f :rap' rjixTv. 
ou "cdp sTTrs "xov -^Xiov xat xrjv aEXrjvr^v ^Tvat xai Tcap' Ixetvoi? (SaTrsp xai 5 
Trap' r^]uy^\ dXX' "-^Xtov xal (Szkr^\>r^y, (SaTrEp Trap' "//[xTv" (uc orj 7r£pi d'XX(ov 
X£"j'(ov. dXXd xauxa [xev eixs oux(o? sixs dXXtoc s/st, Ct/XsTv dctov. 

25 '0 Se 'E^x^jtsSoxX^? x6 £v xat xd TroXXd xd 7r£ir£paa[X£va xai xrjv xaxd 

Trsptooov dTroxaxdaxaatv xai xrjv xaxd au"(xptaiv xai otdxptatv "^svsatv xat 
<pi>opdv ouxw; dv X(j> Trp(ox(p xaiv Ouatxaiv Trapaototoat' 2 ou8e otaxpfvETat om. aF cf. p. 175,11. 176,24. 26 xoO (post dito) om. E 

3 amplificavit Simplicius p. 165, 14 EXEpov ouoev iati o[xotov ouoevl ixeptp dTretptov ovxtov 
quod recipiebat Schorn 4 dXX' otu> DE cf. p. 165, 3: aXXw tcL F: aXX(o. 
dtXX' 0T(o a: dXX' ote(ov restituit Preller cf. Simpl. p. 163,4 Doxogr. p. 479,2 

xa TrXsIaTa F cf. p. 165,3 £vt aE^ 7 6 oe voiic fr. 12 Schorii. 

latat D fragmentum corruptum ita legendum viilctur 6 oe vovij, (bs de{ TioTe, xdpTa 

'Aoi vijv ^aTtv, tva xal Ta dXXa TtdvTa, ev tiu tioXXij) Trepte^ovTt (cf. p. 155,31) xat Iv 
Tol; dTToxpt&elat xat £v toIj droxpivo[XEvots (cf. p. 156, 28): Carus 6 oe voO; oaa eaTTjae 
xtX., Schaubach 6 oc voiii; oaa daTt Te xdpTa, xai vijv loTt, xtvet, xat Ta d?.Xa xtX. 
9 etTKov fr. 3. 10 Sch. cf. p. 34, 29 10 TtdvTtov om. E 11 xat (post XP^'^0 

sup. add. D 12 auvTj|x|x^vas] auvijjxrjfx^va; p. 35,4 13 (oaTiep DEF: coj a 

T^^Xidv a et p. 35, 5 auToI; ^velvat DEF : auToIaiv elvat recte p. 35, 5 : aiToI? elvat a 

14 xai TaXXa aF uap' T;(i.tv om. E auToI; a 15 ov^iaTa D: (JvTjtaTaF: 

^vtaTa E: ovTjvtaTa a itcm(|ue omncs v. 19 17 Tiap' om. E 21 vuv om. a 

ouarj; DEF: ouaat; a 22 loaTrep xal rap' TjjjlIv aF: xal om. DE 23 dXX' — 

%Iv om. D 24 e/ei aF: dxel DE 25 Td (post TioXXd) oin. D 27 ipuatxtLv 

V. 88—123 K. 61—95 St. 158 SIMPLICII IN PHYSICORUM 14 [Aiist. p. 187 »21] 

6['~X' lp£(o* Toxs [lev "('otp Iv r^ucv^&yj jjlovov sivai 34^ 

£x 7rXs6vu)v, TOTc 6' ao Siscpu ttXsov' s^ Ivoc slvat. lo 

0017] Ss &vr^T(ov Ysvsaic, Soitj 8' aTOXsttj^tc* 

TTjv [i£v Yap -avTfov stivoSo? TtxTSt t' oXsxsi T£, 
5 f; 81 TTOc^.tv ota9'JO[i£V(ov i)pucpi)£taa 8t£TrTr^. 

xal TauT' aXXaosovTa StafjnrEps? ou8a[xa XV]7£t, 

aXXoTs }x£v <I>tXoTr^Tt a'JV£py6[X£v' sic Iv a-avTa, 

aXXoTS 8' au or/jx rAv-a cpop£U[J.£va N^ixsoc iyj^zi. 

r^oz TraXiv otacpuvTOs £Vo? irXsov' £XT£X£i)ou(Jt, 
10 T'^ [x£v YtV^vTai T£ xai ou acptstv e^xttsSoc atiov. 

f( Ss otaXXaaaovTa 8ta[x7:£p^c ou8a[xa Xr^Yst, 

TauTTQ 8' at£v £aaiv axivr^Tot xaTot xuxXov. 

aXX' otYS [xuOcov xXudt. [xsOtj ■ya'p Tot cpplva? auCet. 15 

6i: Yap xat -piv ££t7:a Trtcpauax«)v, 7r£tpaTa [xui)(ov 
15 8t7:X' £p£(o. TOT£ \ikv "j'otp £V r^u^Y)i)rj [xovov stvat 

£x 7:X£6v(ov, TOT£ 8' au 8t£<pu i:Xeov' 1$ evoc Eivat 

7:up xat u8(op xat Yaia xat r^spos a7:X£Tov u(];oc, 

Neixo? t' ouXoixevov oiya T(ov aTa'XavTov ExaCTov 

xat OtXoTTjs iv ToTatv Tar^ jxr^xoc ts TtXotTO? xs. 
20 TTjV au v6(i) 8£pxou [xr^o' o^xixaatv rjao T£i}rj7:(oc. 

TjTt? xai \ivr^-zoXai vo[xtC£Tat £[xcpuToc apOpot?, 

T"^ xs cptXa cppovsouat xat apUtxta Ipya TsXouai, 

-,'rjOoauvr^v xaXEOVTSc £7:(ovu[xov r^8' 'Acppo8iTrjV, 

T7)v o'jTtc f [xet' 6'aotatv sXtaao^xEvr^v ^EOotrjxE 
25 Ovr^Toc; dvVjp. au 8' czxoue X6",'ou aT6Xov oux aTraTr^Xov. 

TauTa Yotp Taa te 7:a'vTa xat -^Xtxa yevvkv laat, 

Tt[X7)c 8' aXXr^c otXXo [xE^st, Trotpa 8' r^Uoc sxa'aTo). 

EV 8£ [XEpEt XpaTEOUat 7:£pt7:Xo[X£VOtO yjjovoio. 

xat 7:po? ToT? 0'jt' f dtpTt £7:tYiYV£Tat ou8' d^^oXVJYSt. 
30 srcs '(ap Ecp&sipovTO 8ta[X7:Ep£c, ouxet' otv r^aav. 20 1 T(5, T£ E Ivrp^^aT] F: Iv Tj6^i]v»7j E 2 ttXeov' a cf. p. 26, 1: tzUov EF: ttXeov 8' 

(i. e. nAEOXA cf. p. 25, 29) D 5 opucp&elaa E ot^TTXT]] SpETTTi^ libri 6 dXcca- 

aovxa D ouSafxa aE 7 auvep/ofjiEva DE 8 intercidit iinus versus cf. p. 33, 26 

cpop£6[j.eva E (D loc. obl.): cpopo'j[jL£va aF 9 ^ oe aF: ifj 8e E ttX^ov F 10 y^yvov- 
xat p. 34, 1 : Y^yvETat E: yt^^^Tat aF da>v a 11 o'!)6ap.a aE 12 laaatv a 

cixfvTjTot cf. ad p. 34, 3 13 \i.i%ri aDE: p.^9'j F: \m%i] Empedocli reddidit Bergk 

1.5 dv£'j;T^&T; F 16 TOTE 6' librf TiXeov' a: tiXeovEF: tiX^ov 8' D 17 cxEpos D 

18 v£t/o; T£ D ixaaTov cf. ad p. 26, 3 20 ab vdo) DE : auv vcu aF 

^aao D 21 xal cp'JToTatv F 22 cppovdouat F : cppovoiiai DE : cppov^oua' a xal ap&fj.ta 

DE: 7.ai ap' o[j.ota F: io' 6[j.ot'ia a 24 (xet oaotatv aE: [j.et' oaaotatv DE: y' oaaotaiv 

Prellerus: [x£&' oXotatv Panzerbieter IX[aao[j.^v/)v E oioa^E D 25 Xo^you DE: 

Xdycuv aF dTraTTjXov (superscr. cuv F') F 26 ye''''^^''' I-*F e<^33' ^^ 27 [x^oEt 

in litura D 28 est v. 138 K., 112 St. 29 (i'pTt dTitYfYveTai [lutYfvETat D] DE: 

5p iTitYfvETai aF: a>.X' ^TrtYfY''^'^!''' Panzerbieter cf. p. 159,8 SIMPLICII IN PHTSICORUM I 4 [Arist. p. 187a21] 159 

TouTo 8' iTiau^Tjasio t6 ttocv ti" xs xal TroSsv IX&ov; S^r 

Tt^ M f xs xal xf|pu^ aTToXoiTo, sTrsl tSvo' ouSIv Iprjfxov; 
dXX' auT' soTiv TauTa, 8t' dXXrjXtov os OsovTa 26 

yivsTat dXXoTs dXXa xat r^vsxs? atsv 6[i.ota. 
5 sv OYj TouTotc sv jjL^v To sx ttXsiovwv cpr^st Twv TSTTapfov OToty^stwv, xat 

TTOTS \lkv T^? (ptXia? 873X01 STrixpaTOUGYJs, TTOTS 8s TOU VStXOU?. OTt -j'dp 

ou8sTspov TouTcuv TsXso)? aTcoXsiTTst, Sr^XoT t6 TidvTa raa sTvat xat -^Xtxa 
xaTd TTjV ysvvav xai t6 \irfikv sTriYivsai^at jxr^o' aTroXr^Ystv. iroXXd os Ta 
irXsiova sS oiv t6 sv ou -;dp tj cptXia t6 sv sCTtv, dXXd xat t6 vsTxoc stc 
10 t6 sv TsXsi. 7rXst'ova 8s dXXa stTrcov ETrdyst sxdOTOu twv stpr^txsvtov t6v 30 
/apaxTf|pa, t6 jxsv irup T^Xtov xaXoiv, t6v 8s dspa auYV xai oupavov, t6 
bh uofop o[x[3pov xai OdXascjav. Xs^st 6s outcoc 

dXX' dys T(ov8' odptov TrpoTsptov sT:i[j.dpTupa ospxsu, 

si Tt xat sv TrpoTspotat XtTro^uXov sttXsto [lopcp-^j* 
15 T^sXtov [isv OspfJLov opdv xat Xa}i-Trp6v dTrdvTTfj, 

dfx^poTa 8' f oaaa eosTto xat dpYSTi 8susTat auY^, 

o[x[3pov 8' sv ndart 8vocpsovTd ts pt-(aXsov ts, 

sx 8' aiTj? Trpopsouat f OsXrj^xd ts xai aTspE(07rd. 

sv 8s KoTu) 8td[xop(pa xat avoiya. r.dvxoi. TrsXovTa. 
20 auv 8' ipyj sv OtXoTvjTt xai dXXyjXotat iroUsTTat. 36 

sx TouTtov i'dp 7rdv&' oaa t' -^v oaa t' laTt xat saTai 

8sv8psd t' spXdaTr^as xai dvsps? ^ol -(■uvaTxsc 

df^ps? t' oi(ovot TE xai 68aToOp£[x[xovEc t^Ouc 

xat Ts t)soi 3oXt)(attovEc Tt[x-^at cpEpiaToi. 
25 autd Y^P SG"^' TauTa, 6t' dXXVjXtov 6s dsovTa 

ytvsTat dXXot(o7rd. f to^ov 6td xpdatc d^xsipst. 
xat Trapd^st-^^xa 6s svap"^Ec TrapsOsTo tou sx T(ov auToiv "i-t^vsaUat Td 
6tdcpopa' 1 t6 Tiav Ti xe a: t6 TtavT^ xe DE: t6 uav, t^ (om. xe) F 2 xt xal XTJpu? DE: xe 

XTjpu^ F : xe xat a : iii xrjpu^ cxttcJXoito latere xal l^aTroXotW vidit Stein. xe xai temptantis 
est periculum librarii ^Trel] ItiI E tcjuvSc DE auT Istiv a: auTcc iari DEF 

4 Y'vovTai D aXXo&ev Stein TaXXa E xal :^vexcs DE (cf. Hesych. s. v.): 

otrjvexes aF 5 t«)v Te F 8 iTitYevealJai E 10 IxaaTOv D 12 Xeyet 8e 

vv. 124 — 137 K., 96 — 109 St. 13 i7it[ActpTupa DF; iizi p.c(pTupa aE 14 pLopcp^ 

a: [xopcp-^ EF (loc. obl. D) 15 6pav cf. ad p. 33,8 16 cf. ad p. 33,9 

dpyeTi ocueTai abfri a: dpyeTt (sine acc.) SeueTat auy^ F: cipyeToocueTat auy^ (auyi^ E) 
DE 17 ovocpcovTct DEF ut p. 33, 10: ovo5po'cvTct a 18 aiVj;] auTjC E 7:pop- 

pioucjt D yeXTjfxd DEF: OcXtjxvd a: OeXu|xvd recte corr. Sturz aTepeioTrd DEF: 

OTepoTrd ye a 19 Ti^XovTai p. 33, 12 20 auv] y^'' D 21 Tidvi}' oaa t f^v 

E: TiavTos ctTTjV D: TrdvT ^v aF oaaa te ia-zt aF: oaaaT iaxl F 22 8cv- 

8pa a t' epXdaTTjae DE: tc pXdaTT^ae F: tc PepXdaTTjxe a ut libri p. 33, 15. Empe- 

docli reddo t' ^,3XdaTTjxc 24 xa( te aE: xa( Tot DF 25 O^ovTa aF: OevTa DE 

dXXotojTid — dfxet^ei om. lac relicta F 26 Toyov E: to'yov D: tcc ydp a: correxi To'aov 

Herm. XV 163, sed Simplicius fortasse tc< y' ov cxplicabat tradita otdxpaais E: otdxptat; 

D: Btdxpu'}'!? a 160 SlilPLICII IN PHTSICORUM 14 [Arist. p. 187 :i21] 

o)? S' oTTOtav Ypacpssc dva&Vjfxaxa Tzov/.llXiostv 'Hr 

dveps? dfjLcpt X£)^v7j? 6-6 fii^Tioc; sS osoatots, 

orc' ETrcl ouv [Aap^j^ioat -oXuy^poa cpa'p[xaxa yspaiv, 40 

dp[i.ovt'T( [xicavtc td {xev irXsto, dXXa o' sXdaato, 
5 Ix tuiv siosa Trdatv dXqxta Tiopauvouat 

osvopid t£ xtiCovts xat dvspac t^os YuvaTxas 

{)r^pd? t' oitovouc ts xai uoatoi}p£ji.|xova; lyOuc 

xat t£ &£ouc ooXt)^aia)vac ttjx^jict cp^ptatouc, 

outu) [xr^ a' dTrdta opsva, xai vu t<p dXXo&sv sTvat 
10 i)v/;t(Jov, oaaa *;£ OTjXa '(z.'(a.a<3iv d'aTr£ta, -irrjYrjV. 

dXXd toptoc taut' Taf^t i}£ou Trdpa [xur^ov dxouaac. 
xat ott [x£v td noXXd tauta Iv tuJ Y^vr^tto xoa^xtp O^topEt', xat ou [xovov 45 
to veTxoc dXXd xat trjv cctXtav, or^Xov £x tou xal oivopa xat dvopac xat 
"^uvaixac xat td Orjpia ix touttov X£"j'£iv YSYovivat • ott o£ si? dXXr^Xa fxs- 
15 tapdXXst, or^Xoi Xrjtov 

£v o^ [xspsi xpatsouat -£ptTrXo[XEvoto xuxXoto 

xat cpi)tv£t £t? dXXr^Xa xat au^Etat Iv [x£p£t aia/jc;. 
ott 0£ t:^ otaooyfj to diotov £y^£i xat td ",'tvo[X£va xat cpOsipo^xEva, lo-;^- 
Xtoasv £i-tov 
20 "fl 51 tdo' dXXdaaovta ota^xTrsps; ouoa[xd Xt^y^'? 

tautiQ o' aisv laatv dxivr^tot xatd xuxXov. 
xai ott otttov xai outo? atvittetai 8idxoa[xov, tov [xsv voYjtov tov o£ aiat)r^- 50 
tov, xai tov [X£V »)£Tov tov OE liTixr^pov, tov 6 [X£V Trapao£i"j'[xattxfoc eyzi 
tauta, 0£ Etxovtxu)?, lor^XtoaE [xtj [xovov td "CEvr^td xat cpi}aptd XE^ytov Ix 
25 touttov auvEatdvat, dXXd xat tou? Oeouc, ei [xyj dpa tt; touto xatd tyjv 
'E^x-rtEooxXEou? auvr^i}£tav l^/)"(r^aatto. xat Ix touttov oe dv tt; tov otttov 
atvtttEailat otdxoa[xov oiotto" 

dpi)[xta [x£v "i^dp lautd sauttov Tidvta [xlpEaatv 

T^XexTtop tE YpoiV t£ xai oupavo? r^o^ OdXaaaa, 1 uK xtX. vv. 154 — 164 K., 119 — 129 St. ypacpEes ex ypacpEt? E Troixt- 

Atucstv F 2 djj.cpl a: afxcpco DEF [j.i^tivos a OEOauiTE DE: BeoauJTES aF 

3 ot Te a 4 ap(xovf7] aF : apfxevtTj DE fxt^avTe EF : |x(;avTec D : [xo^av Te a 

5 eioe F raatv dXtyxia DE: Tiaa' ^va)iyxia aF G xTfCovTes D dv^pes D 

7 })-^pds Te D 9 0'JTU) fxrjv dTraTT) F xaf vi» tio D: xat vu tu) E: xat 

v'j t(o F : (1); vi xev a 10 oaaa ] oaa D oTjXa yeYdaatv doTTeTa nondum 

cerlo emendata. OT^Xa (cpOXa Mullach) Yeydatv ddaTteTa Bergk 11 dXXd TopuJc om. 

in lac. F za~j%' F' 12 &eu)pet aF: OeujpetTai DE 13 dvSpac r] fwaly.az 

DE Ifi Iv 0£ fx^pet xtX. vv. 138. 139 K., 112. 113 St. x6v.Xto D 

17 air,s D 18 ^ooXeaev E 20 ^ oe xtX. vv. 99. 100 K., 72. 73 St. 

dXdaaovTa D o'joafj.d DF: oioaj).^ E: ouoafxd a 21 eaaaiv a dxivr^Tot 

cf. p. 158, 12 22 xai outu)? D 24 TauTa i. e. Tdoe v. 20 26 l^rjyYjaaTO E 

TO'jTU)v vv. 326 — 344 K., 186 — 194 St. 27 5idxoafxov aiviTTea&at a ototTO aF: XcyeTat 
DE 28 dpdfxta DE : dpTia aF la-JTd §auTuJv DE : auTd ea'JTU)v aF : conieceram 

laatv lauTuiv SIMPLICII m PHTSICORUM I 4 [Arist. p. 187 a 21. 26] 161 

oaaa cpiv ev Ovr^-otaiv d7ro-Xot*j'/f>£v|ta Trscpuxsv. 34'«' 

to? 8' auTO)? oaa xpaaiv e-apxsa ixaXXov laaiv, 

dXXifjXoi; ItjTSpxxai 6[jL0taj&£VT' '\cppooiT^j. 

s/&pa TrXertJTOv d-' dXXriXtov 0i£/ou3i txdXicJTa 
5 T^v^Ti "^^ xpdaat TS xal siocatv IxtxaxTorai, 

7:dvT'(j at)7*i'tvsai}at d/^Osa xai [j-dXa XuYpo^ 

v£ixso7cVV£aT7]aiv, oTt acptat Ysvvav *}• opya. 
xat Yap oTt xat Iv Tot; OvyjtoTc T^paoaTat TauTa, osoVjXojxsv, £v os toT? 
vo7;toTc [xdXXov -^vwTat xal "dXXv^Xotc saTSpxTat 6[jL0ta)t}£VTa 'A<ppooiT:fj", xat 6 
10 OTt xdv TravTa/otji, dXXd -d [xsv vor^Ta t"^ cctXta («[xotWat, Ta os aia&vjTd 
u-6 Tou vstxouc xpar/jilsvTa xai stcI -Xsov otaaTraaOsvTa £v t^j xaTa ttjv 
xpdatv 7£V£a£t iv £X[xaxToT; xat £txovtxoT? £io£atv u-laTYjaav toT? v£tx£o- 
"•(■^vsat xal dr^{}(u? l/ouat irpoc Trjv Ivwatv tyjv ~p6c dXXr^Xa. oTt ol xat 
ouTo? xaTd au"jxptatv Tiva xai otdxpiatv ttjv 'j'£V£aiv uTriS^TO, or^XoT Ta 
15 euOu? £v dpy^j TrapaT^ftivTa 

TOT£ [X£V ydp £V r^U^Tj&Y] [xovov £Tvat 

£x -XEovtov, TOTS 8' au 8i£(pu TrXiov' £$ £v6; Eivai. 10 

xat £X£Tvo [X£VTOt t6 TTjv '(ivzaiv xai Trjv cp&opdv [xrjolv dXXo ^Tvat, 
dXXd [xovov [xT^tv t£ otdXXa;tv T£ [xt^^VTtov, 
20 xat "auvooov" otdTTTu^iv t£ '(zviai^oii "cdar^q^\ 

p. 187a26 "Eotx£ 81 'xA.va^afopac aTTEtpa outoj;: oir^OrjVat £«>; tou 
ot 0£ au^xptatv xai 8idxptatv. 

Kai £v TouTfp TTjv nxdt(ovo? ^u-j-vto^xoauvrjv 6 'AptaTOTsXT]? CTjXoiv ^OU- lo 
X£Tat [XT) (u; TzdvTTQ «'Xo^a XrcovTa; -aXatouc xai xXsivouc dv8pa? EtadYSiv, 1 oaaa <ptv libri corrupte: oaaa 'ft'X' conieci Herui. 1. c. p. 165: oaactxt; G. Hermaun, alii 
alia dr.oTtkaiy^i^Ta EF: dTroTrXoy&^v-a aD 2 oaaa xpdatv F i-ap-zia 

Karsten laaaiv ut semper a 3 6[xot{o&£V7a DEF 4 iy^pa aF: epya DE. 

y 
intercidisse videtur ol i~' a 5 y^vT] D -/.paa£t a: -/.ptaet DEF super 

l7.[j.axToTat superscr. £^<covixoI; D' 6 -avtTj — opya (7) oui. iu lac. F Xuypa a: 

o^uyp^i I^E 7 v£i7.£0Y£vv^aTTjatv libri et Simplicius ipse cf. v. 12: N£t7£o; £vv£ai'rjai 

restituit Panzerbieter y^vvav E: -jfEvvav D: '(iv^ai a ^pya iibri: restitui lopyEv 

Hermae xv 164 10 ravTayou] cave ue cjuid desideres. senteutia liaec est: etsi ubique 
v£ixo; et cptXta regnaut, tamen haec magis iu intellegibili, illud in sensibili 11 ttjv 

(ante xpaatv) om. a 12 yev^a^t aF: Y£vv£a£t D: •(z^v^-fiazi E vEix£oy£v^ai aF: 

vEtxEoyEvv^at DE 13 Evcoatv aE: in lit. D: y^v-atv F xal om. F 15 £v dpx^ 

vv. 88. 89 K., 61. 62 St. cf. p. 158, 1 T:apaT£»£vTa DEF: TrpoTE8^vTa a 16 x6tz 

(ante fjiEv) aEF: tote [te in lit.] D tote 5' DF: t(5te 8' aE 17 -XeoV a: -X^ov 

EF: TiXiova D 19 dUd [xovov xtX. v. 79 K., 38 St., nisi quod ixt;i; te otdXXa;f; 

T£ ibi traditur |x(itv te otdXXa;(v te 1)E: (x(;tv tI xat otdXXa;tv aF (iiy^v- 

xa D 20 ayvooov cf. v. 91 K., 64 St. otdTtTu^iv cf. Hermao vol. xv p. 163 

Y(v£a&at a atar^; a: orrj; DEF cf. v. 139 K., 113 St. ante aiar); ex p. 33,20 Iv fi^pet 

supplebat a 21 d7::tpa o'jt(o; aF £to; — otdxpiatv oni. F 24 xX£tvo\j; aF: 

v^ou; E (loc. obl. D) 

Couiiueut. Aribtut. IX. Siuipl. Vhya. I. 11 162 SDIPLICn IN PHTSICORUM I 4 [Arist. p. 187 »26] 

[jLirjSs Ipi^tir^y xata^^r^cpiCojxsvouc Trsptopav, dXX(i Xo-j^icffiou? sxttdExai xtvac, 34^^ 
xa^' o5? 37:1 ta^ dTrsacpatvsiv ooxousa? ooca; 7rpo7^/&7j(5av. Trpwxov os 
npo^d/v/v£-ai Tov 'Ava^ayopav, otoTt [xstd rou? iv to ov Asyovtac touc dTrstpa 
Tt&svtac paaavtCstv 'Kpo&TjcJstat * dtoTrtotspa 7dp r^ 66ca ooxst tiov txtav 
5 xai dxt'vr^Tov f/jv dp/rjv XsYovtwv otd to xai doyr^v xat cpucJiv dvatpstv, 20 
OiUtipa 6i taiv d~ii'pou? tt&ivtujv 6td to d-sptoptatov xat aYvcoatov. to6t<ov 
03. sXsY^B&tatov ctad"j'£tat Xot-ov r; 7rXst'o'jc [xsv, TrsTrspaafxevac oh, tiOstaa. 
tov 6' o5v 'Ava^aYOpav sic tTjv toiv 6aotO[x=pctu>v 66$av 6Tray(UTjVai cpyjat oid 
ouo aitt'ac, (ov txta \ikv to vojxtCstv dXrji)T^ trjv xotvYjv toiv cptjctxaiv 

10 sivat oo^av tTjv XsYouaav [xr^osv sx tou [xt] 6'vtoc ytvsaDat, aXKa 
Trdvta td Yiv6[x£va iz 6'vtoc tTjv -,'^v£atv s/stv. xat •(ap xat nap[X£vt6yjc 
oti aYsvT^tov to 6'vTu)c 6v £6£tc£v £x tou [XTjts £$ 6'vToc auto Yt'v£a^at (ou 25 
Yap TjV Tt Trpb autoii 6v) [xt^ts sx tou [xy; 6'vtoc* 5£t ^dp £x tivoc Ytvsa&af 
To os ixT) 6v rjoMv icTt. T7jv 6£ aiTtav Tou o^Tv 7rdvtu)c S.C, 6'vtoc Yiv£ai}at 

15 to 'i'tv6[x£vov, i>autxaatu)c 6 I lapixEvior^c ^rpoaf&zjxEv. oXu)c ydp, cpr^atv, £t 

ix TOU }X7j 6'vTOC, Tt'c Tj dTTOxXVjpUiatC tOU tOTS Y£V£ai)at, 0T£ £Y£V£tO, dXXd 

[XTj Trp6t£pov T| uat£pov; Ypdcp£t 6£ outu)c* 

Ttva "jdp YEvvTiV 6tCTja£at auTou; 
Tnf ttoOev aucr^&iv; out' ix [xtj iovToc Bdao) 
20 <pdai)ai a' ouoi voeTv ou ^dp (pat6v ou6£ vor^tbv 

iattv okU)? oux £aTt. Tt 6' dv [xtv xat /pio^ uipasv so 

uatEpov 7) 7rp6af)£v tou ixt^oevo? dpcd[x£vov cpuv ; 
xat MiXtaao? oz to a-^iYr^-ov tou ovto? eostQE tto xotvto toutd) ypr^ad- - 
}x£voc d$i(o[xatt. Ypdcpst 6i outu)c' "d£i f|V o tt fjV xai d£t latat. £t 
25 "cdp i^j-ivEto, dva^f/.aTov iatt Trptv "|'£viai}at Eivat [xt^5£v. f si tu/ot vuv 
[xT^osv fjV, ou5a[xd dv ",'£votto ou5£v ix [xT|6sv6c." touto ouv cbc dctu)[xa 
7rpoXa,3u)v 6 'Ava;a",'6pac to [xt^osv ix tou [xfj 6'vtoc "(ivsaUat, 5ox£T totout6v 
ttva t^ 6uvd[x£t Xoyov ipu)tdv. to Ytv6[X£vov f^ i? 6'vtoc "^'tvsTat f^ ix [xtj 
6'vToc' dXX' ix ixfj 6'vToc d5uvaTov' iz 6'vtoc dpa. st 5i touto, xat iv- 35 
30 u7rdp/_ovTOc Tol i$ ou iariv. ou ^dp s'?u)i>£v 7roi>sy iTrstatov cpatvstat, OTav 
iz r7r7ru)V "csvvuiyTat acpf^xsc vj i? u6aToc dr^p. IvsaTtv dpa iv ttj 6[xoto- 
}x£p£ta xat adpc xal oarouv xat at[xa xai /puaoc xal [x6Xup6o? xai "cXuxu 
xal Xsuxov, dXXd 6td [xixpotr^ta dvaia{>7jTa f^^xTv iaTtv, 6'yTa 7rdvTa iv Traat. 1 ixii^z<j%ai a 3 (xeTa xous aF et D'-: fxex' auTOu? D'E 4 paaav^Ceiv TtSevTas D 

6 fortasse 5e ifj 7:epi(5ptaTov E 7 ^Xey&etatov EF Te&etaa E 

12 00 ydp — ov (13) om. a 13 too (ante [).■»]) om. E 16 too to'tc] 

TouTo D 5Te] oTav F 17 ypctcpet vv. 61—65 K., 67—71 St. cf. p. 145,6 

18 yevvav recte p. 145, 6 otC-fi-Jetat F 19 ovtoj a laaato F 20 a' 

a: ae DEF 21 o'jy. laTtv D 22 if]5ev6s E cpiiv DEF: cpuvat a 

24 ypacpet § 6 25 d vr/oi vuv E: d viyr^ vr^ D: d to^-jv aF: in EITYXOINYN 

latere videtur fjTe to^vuv cf. § 7 p. 109, 20 oooa[j.d DEF : ohha\>.ri a 26 ouoev 

DE: (XT|Oiv aF 27 TrpojXaptbv aF 28 IpwTav cf. Arist. Phys. 187*31 sqq. 

31 yf^cuvTat a 32 (j.(5Xtpooc DE post ■yX-jy.b add. xat Trixpo'v a 

33 a(j.t-/.pclT7]Ta a SIMPLICn IN PHYSICORWI I 4 [Arist. p. 187^26. 31] 163 

T^obzv yap Trav sx Tcotv-oc cpatvctai *j'iv6[i.£vov (si xal oia [xsacDV aW^tov), 34^ 
£1 [xTj Trav fjV £v TracJi ; oolivzzoli ok xal TrpoaaYopEu^tai fxaatov ex xou 40 
[j.a'Ai(3~a £7rixpa-ouv-oc. xal ^ap EiXixpivai? [i.£v touto X£ux6v r^ [x^Xav Tj 
yXuxu T( aa'pxa r^ oatouv [xr) £lvai, ou ok irX^raxov £/£i, touto oox^T -J) 
5 cpuaic £Tvai tou Trpa'Y[xaxo? a£l 7:a'vm)v £v Traaiv ovxtov. "ouO£V Yap yor^ixn, 
cpr^aiv 'Ava^a-opac, ouo£ Yiv^tai ouo£ a-6XXuta'., aXXa a~6 i^vtcov ypr^ixattov 
au[i[xt'a*j'£tai t£ xal oiaxptv£tai." oto xat ap/_6[x£voc euOuc tou auyYpa^x- 
[xatoc "riv 6[xou Travta ypT^^xata" cpr|ai. 

To 0£ xat to *|'iv£ai)at totovoE xai)£atr^x£v aXXotouaOat a>? 

10 7:p6c 'AvaCaYopav 6 'AXE^avSpo? £ipr,a9ai cpr^at, 6t6tt xai £v f^ riEpi 7£V£- 45 
azoK £[x£[x']^ato tto 'Avacay^pa (oc trjv auyxptatv xai tr^v otaxptaiv, xai)' a 
X^YEt -(tViailai ta "j'tv6|x£va, dXXottoatv xaXiaavtt Xr^fov "xaitoi 'Ava^ay^pac 
-(£ tTjv otx£''av '.ptovYjv r^'('^6r^az^\ }d-(zi -|'ouv (oc t6 Yt'v£ai}at xat to 
aTToXXuaDat tot6vo£ xai)£atr^x£v dXXoioua&af ou yap oix£t(o 6v6[xatt 

15 t(o trjC dXAot(oa£(o; xatd tr^c auYxpia£(oc xal tr^? otaxpta£(oc £/pY;aato. 
riopcpuptoc 6£ t6 [x£v f, V 6[xou -irdvta yp-i^^xata £t? 'Ava^aYopav dvaTr£[x7r£i, 
to OE t6 Yt'v£aOat £tvat to dXXotouaOat £ic 'Ava;t[xsv/jV , tf^v 6£ au-,'- 50 
xpiaiv t£ xat tf^v oidxptatv £tc Arj[x6xptt6v t£ xai 'E;x7r£6oxX£a. aacpaic 
ok ' A.^aqa"(6pac £v t(p 7rp(ot(o tujv Ouatxaiv t6 "j'L'v£ai)ai -/cat d7r6XXuai)ai 

20 au"|'xptvsa&ai xal otaxptvEaOai X£"j'£i "(pdcpojv outtoc" "to 0£ "ctvEa&at xai 
d7r6XXuai)at oux optiuic vo[iiCouatv ot EXXrjVEc' ouoev "j'dp XP^jM-^ "j't'v£tai 
ouos d7:6XXutat, dXX' dTco £6vt(ov ypr^[xdt(ov au[x[xia"j'£tat t£ xal 6taxptv£tat. 
xat out(oc dv opDuJc xaXot£v t6 ts "('tv£ai)at au[x[xi'a-j'£aUai xai to dTroXXuaOat 
oia!xpt'v£ai)at". Trdvta oh tauta xat to f^v 6[xou r.dv~a ypr^[xata y,cd t635'' 

25 xat' dXXoi(oatv f^ xatd au-j'xpiaiv -/.at oidxptatv tf^v -('ivsatv £tvat £ic 7r''attv 
£iXr^7rtat tou [irfihv £x [xfj 6'vtoc "fivsa&at, dXX' lc 6'vtoc -(tvsaOat td "j'iv6- 
[xsva* ■^ t£ "jdp dXXoicoatc 7:di)oc 7:£pi to ov iatt xat fj au"|'xptaic xat otd- 
xptat; 7:£pi td ovta. 

p. 187 a31 "E"i 6£ £x tou "i't'v£a{)ai ic, dXXr]Xa»v td £vavti'a" o 
30 £vu7:rjpy£V dpa. 

10 

Asutlpav tautTjV attt'av d7:o6t6(oat tou tov Ava$a"|'6pav dp/dc Oia&at 

tdc 6[xotO[X£p£t'a;. £t "j'dp cpi)apttxd [X£v dXXr;X(ov, dXX' ou/t ^^oir^ttxd c5'ja£i 

td dvavtta, cpatv£tat o^ Ix toiv Ivavttojv td svavtia "j'tv6[x£va, ti dv d^XXo 15 

ttc u7T07:t£ua£t£v f| ivu7rdp/ovta toTc ivavttotc lxxpiv£ai)at td £vavtt'a; 

35 }A>j ^dp av "(t'v£ai)ai £? £X£t'v(ov. xat ooxeT [xIv d't07:ov to td £vavtt'a toTc 3 £iXf/ptv(uc I)E 5 ouoEv -|fdp xtX. cf. infra v. 21 ydp] xo E 7 c(p/c;[j.£vo; 

fr. I 10 riEpl YEv^seoj; A 1 p. 314al3 11 xaSa DF: xa»' a; aE 14 dXXotoiia&ai 

om. E oo] d E 15 xal ttj; 8taxp(aE(os oin. a ^ZP^"^^ ^' 17 t6 (post 

t6 8e) F: om. aDE 18 ttjv (aute Sictxptaiv) om. a ID Tijj DE: om. aF 

-xal t6 ii:. aF 20 Ypc<'-ptov fr. 17 .Selioru. 27 xat t^ oiaxptati; aF 32 dvo[x&to(x£- 

pe(a; F o-j/l D: ojt^ E: ou aF 35 ydp 2v DF: yap '^ «v ^- Y^P i^v '^ a 

11* 164 SIMPLICn IN PHTSICORUM I i [Arist. p. 187 a 31. b?] 

EvavTiot? ivoTzdpyziv. -oXXotyou 8s auvsaitv dXXyjXotc; -a svavxta, ou [j,6vov 35r 
xaxa -Kapa^dsatv, dXXa xat xaxd xpaatv. xo |j,£VTOt ytvsa&at to svavTiov sx 
ToOi ^vavTtoL) £t (1)? diro TrotrjTtxou Tt; XsYot 'jivsa&at, dTOTiov auTO&sv eaTt. 
TrotsT ydp IxaOTOv t6 eauTtp o[xotov. STraYaYmv 6^ xat ttjv SstiTspav TauTrjv 
5 aiTiav Ti^ TrpoTspcf Tou tov '\vaca"'6pav ouTtos dirooouvat tyjv -j'sv£atv , Ta 20 
£cp£c7jc TauTT^;: £tpr^u,£va Tov auXXo"ctaix6v xal ttjv dTr6o£t^tv Tr£pt£)(ovTa tou 
svurdpyovTa Ixxpiv^aOat Ta ooxouvTa yt^v^a&ai £$ d[xcpoT£p(juv Xrc^tv auvd-c^i 
£x T£ Tou [jLTjOsv £x Tou [xrj ovTo^ "j'tv£ai)at xat &x Tou Ta IvavTia £X Toiv 
£vavTtuiv oox^iv "jivsa&at. 

10 p. 187b7 Ei 8rj t6 [x£v d7r£tpov -^ d7r£ipov d"cv(oaTov. 

25 

T6 -tr)av6v -jrpcoTov t^? ''Vva^aYopou So^Tjs Ix{)£[x£vo?, Tva [xr^ Tt? otr^O-^ 
ot' daf)£V£tav auvr^^coptas sXs-c/ea&at t6v X6"j'ov, STrt ttjv dvatp^atv auTou 
Tp£7:£Tat. Tou 8e 'Avaca*j'6pou ToXXd £xi)£[x£vou aufXTispda^xaTa r^ d$ta)[xaTa, 30 
T:p6; £xaaT6v [xot oox£t vuv a/£o6v 6 'AptaTOTsXr^? dvTtX£-j'£tv. xat "jdp oTt 

15 aTretpa r^v, euUu; dpy6[X£vo; X£"j'£t "6[xou rdvTa yprj[xaTa fjV dTr£tpa xat 
ttXtjOo^ xai a[xtxp6Tr^Ta". xal oti outs t6 sXdytaT^v laTtv ev Tat? dpyai? 
ouT£ t6 [xrj^taTov, "ouT£ ydp Tou a[xtxpou, cpTTjaiv, EOTt To Y£ sXdytaTov, 
dXX' eXaaaov d£i. t6 "j'dp i6v oux eaTt t6 [xtj oux eivat. dXXd xat tou 
}x£"cdXou dsi saTt [xeiCov. xai Taov iaTt T(j> a^xtxptp ttXtjOos, Trpo? sauTo 

20 6£ ExaaTov iaTt xai [xr^a xat a[xtxp6v". ei "(dp Trdv £v TravTt xat Trdv sx 35 
7ravT6s sxxpivsTat, xai dTr6 tou sXa/iaTou ooxouvtos sxxpt&TJasTat' rt sXaaaov 
Ixeivou, xat t6 [xeYtOTov 8oxouv dTr6 Ttvo? sSexpt&yj eauTou [xstCovo;. XsyEt 
61 aacso); oTt " Iv TravTt 7ravT6^ [xoipa £V£aTt TrXrjv vou, saTtv otat os xat 
vou; £vt". xai TrdXtv oTt "Td [x£v dXXa 7ravT6? [xoipav }x£T£y(si, vou? Se 

25 iaTtv d7r£tpov xal auToxpaT^? xat [x£[xtxTat ouSsvi". xat dXkajoo 81 outcu? 
cpr^ai' "xat ots 81 taat ixoTpat £?at tou t£ [xs^j-dXou xai tou a[xtxpou TrXvj&o?, 
xat ouT(Us dv str^ sv TravTt TrdvTa' ouSe yoi^U ^aTtv sTvat, dXXd TrdvTa 40 
"jravT^? [xoTpav [xsTs/et. ot£ TouXdj^taTov [xyj eoTtv eTvat, oux dv ouvatTo 
■/(upta&TjVai, ou8' dv scp' sauTou "j^svsaSat, dXX' oTrcuaTrsp dp/Tjv sTvat xai 

30 vuv TrdvTa 6[xou. h Trdat Ss TroXXd IveaTt, xat tu)V dTroxpivo[x£V(ov Taa 2 -xai (ante -/axa) om. a 4 ^TtaYoov E 6 TauTTjs] TauT' F Toij] Ta D 

7 ^icxpivat F X^yetv aDE: om. F: fortasse Xoycuv auvayetv F 11 Trpdi- 

Tov iy. T^;D 15 cipyoji.£vos fr. 1 Schom. 16 a[j.[xpoTTjTt F' laxtv DEF: 

^v a 17 ouTe fr. 15 Schom. cf. p. 16G, 15 apLixpoii DE: afAtxpou ye 

aF 18 t6 fXT]] TOfi-g conjecit Zeller i*884^ post elvat addebat out£ t6 

fx^ytaTOv Schom cf. v. 17 et p. 166, 16 19 xa\ Tipo; D ^auTdi E 20 afxixpov 

E: [i.tvcp6v aDF 22 X^yei fr. 5 Schorn. 23 aacpcLs xal oti a fxotpd 

^CTt E xal om. E 24 evt DEF: IveaTt a Ta fiev aXXa fr. 6 Sch. cf. 

p. 156,13 H-£T^-/et DE: exet aF 25 diXXaxoii fr. 16 Sch. 27 xal ante 

^v TiavTl add. a 28 5e post oTe add. a ouvatTo aF: SuveTat DE 29 ou8' 

2v E : ou X(av DF : ouo' av X^av a dtcp' ^auTou a, oTrtoaTrep DE : otkos Tiepl F ' : 

o-ep Ttept aF* SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187 b 7] 165 

TcXr^So? £V ToTc iiti^oai t3 x<z1 sXassoai". xctl to'jto os 6 'Iva^aYopcz? 35r 
acioT To sxaSTOv T(J5v atsDr^Ttov 6ixoio[j.£pu)V xaTa tyjv Tuiv oixoicov auvi^ssiv 
Yivsd&ai Tc xat )^apaxnrjptCE5^at. X^Yst ya^p* ^' d}X oTtp Ta TrXstaTa evt, 
TauTa Ivo/jXoTaTa iv fxaSTov scfTt xai f^v." ooxsT o& Xi';zv^ xat oti 6 vou? 45 
5 irdyzipivv auTa oiaxpTvat ou ouvaTai. Trpo? Stj Ta TotauTa tou 'Avasayopoti 
actfoaaTa dv-iki-^mv 6 '^pidTOTsXr^? TrpoiTov irpoc to azstpou; sivat Ta; 
dpy^ac avTStpr^xs. 

"KotVTj 03 7j srt/stpTjat? av sitj, &q cpr^cjt Oopcpupto?, xat rpo? Asu- 
xiTTTrov xat Ar^aoxptTOV xat Mr^Tpootopov xat 7:a'vTac touc aTcsipa Ta STOt/sTa 

10 XsYovTac." otTTou 0£ ovToc T0(3 dTTstpou 7] xaTa iroaov tj xaTa Trotov, xat 
Tou xaTa TToaov t) xaTd TwXtjOo? f^ xaTa [i.s-j-sOo?, xaTa 7rXf|i)o? ijlsv d-itpa 50 
Ta aToi/sTa irdvTS? ot atpTjjxsvot 'faai, xaTa «xsysOo; os ot TTcpi Ar|U.oxptTov 
xat AeuxnrTcov to xsvov aTreipov sTvat Xsyovts?, xaT' sTooc 82 dTTStpou? Ta? 
oixototxcpsra; '^va^ayopa? ooxsT XsyEiv, zr(z "sTspov, ar^atv, ouosv laTiv 

15 otxotov ouOivl" sTcpu) dTTitptov ovT(ov. £1 Totvuv TTav To d-£toov xai>6 
aTistpov dTr^piXr^TrTov eOTt, t6 os dTrspiXifjirTov d-p/toaTov, d^p^toaTot dv sTsv al 
dpyai xat Ta aTotjj^sTa e^ uiv auYxstTat Ta TrdvTa* &(S~z xat Ta Ix T(ov35^ 
dpy^tov d"j'V(oaTa. "tot£ ^dp otoix£i}a "civtoax£tv ixaaTov, oTav Td aiTta 
"p^toptatoixEv xat Tac dpyj(.z Tac rptoTac. " (oaT£ autxpatvct TouTot? pouXo- 

20 ixsvotc iTrtaTv^ixr^v Ttvd Ttov ovt(ov Ix Ttov TotouTtov uTO&la^tov XaPiTv, tou- 
vavTtov d"j'V(oatav 7r£pt7roif^aaai)at. 6 os Xo^j^o; 6 IXrp/.Tixo?, ov 6 '\ptaTo- 
tIXtj? auvTOjxto; T£i)£tx£, ouvdfxst ToiotjTo? laTiv. ai 6ixoiO[X£p£iat xai xaT' 5 
sTooc xat xaTa dptOjxov d^rstpot* t6 d^rEtpov xaSo d^rctpov ^"^'(oaTov at 
6[xotoix£p£tat dpa dY-^toaTOt. tout(o Idv 7rpoaXd,3-{]c oti drjyal Ttov ovTtov 

25 at 6ixoto[x£p£iat , auvdqstc oTt Ta 6'vTa dp/d? d*cvtoaTouc sy_£t. xdv tout(o 
TrdXtv 7rpoaXa'[5r,c t6 (ov at dp/at d^j^vtoaTot xat auTd d"(V(oaTa, auvdc£tc oTi 
Ta ovTa d'"j'V(oaTd laTtv, ^r^r^p d7r£tpot at dpyai auTtov. oTt 0£ tov at dpyaX 
d-p^toaToi xat auTa dyvtoaTa, £6£t?£v Ix tou ouTto? ydp Etolvai t6 auv- 
OsTov u7roXa[xpdvo[X£v, oTav £iofo[X£v Ix Ttvtov xat Troatov laTtv. lo 

30 oTt 0£ d7r£tpov ouTtoc £T7r£v 'Ava$a"j'6pac t6 Ttov dpyy/.uiv stotov 7rXfji)oc, 
(bc fj[xTv d7r£ptXr^7rTov, dXX' ooy (oc <fua£t d^rEtpov, or^XoT Xrj^ojv Tdo£' "xai 
Ta au}x[xia"c6[x£vd te xat Ta d7roxpiv6[X£va xal otaxpivofxsva irdvTa i-^tji vou?, 
xal oTToTa sjxsXXsv laEaOat xai o^roTa f^v xat oTroaa vuv 1'aTt xat laTat, 1 IXaaaosiv E: iXctxToai aDF 3 XeYet fr. 6 extr. Schorn. ak).' otij) aDE: dXXa 

Ttij F cf. p. 1.^7, 4 xi DEF: ora. a xal ravra; DE: xat Trpo; aTtavroc 

aF 10 xaTa t6 tiosov et in proximis to ttoiov et xo Troaov aF 12 ol 

eipTjfxlvot cpaal -avxe; a TTEpi Aeuxitttiov xai ATj(xoxpiTOv a 14 Soxei Xeyetv dva^o- 

Y<5pa? D exepov xtX. cf. fr. 6 extr. Schom cf. p. 157,3 ^r^atv ouoev aE: ouSev cpTjatv 

D: cp'jatv o68^v F 15 xoSo ov oTteipov E IG eaTt — ayvcoaTov DE: om. aF 

18 TOTc — TrptuTo; Arist. Phys. A 1 p. 184^12 19 post Yv(uptato[xcv supplevit to 

TtptoTo a TooTot; 1)E: toT; aF 21 iXexTtxo; E 24 oTt ol F 26 t6 

^Tt ojv aF 29 ioto(xcv I) 31 X^ytov fr. 6 med. Schorn. cf. p. 156, 24. 174, 7. 

177, 3 32 Tc TiavTo post dTroxptviifxeva add. (om. TtdvTa ante t-j^ui) aF 33 ^v 

xtX. cf. ad p. 156, 26 166 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^7. 13] 

tAt^o. oiszoaixrjOis vou?". si ouv "ptoata T(5 V(3 saxiv, oux av siyj cpuasi 35^ 
aTTStpa, TiXrjV oxi t6 tou 'ApiaTOTsXou? aXyj&sc, (o? si Ta dpj^oiv siSr^ 
aYV(0(3Ta, xal Ta s^ auToiv ayvoxjTa. ictsov os oti 6 [xsv Oopcpupio? xoivrjV, 15 
(bc si-ov, oiETai TTjv aTTavTTjaiv Trpo? Tzdvxaz touc airsipa Ta aToij^sTa utto- 
5 Ti&sasvouc. 6 os 'AXs^avopoc (wc irpoc 'xAva^ayopav [jlovov sipTjfisvrjV dxousi. 
xal Tdy^a oijTci)? dxoXouSoTspov. oi [xsv "('dp Trspt Ar^jxoxptTOV xat AsuxiTtTrov, 
si xat d-sipouc xaTa itX9ji)oc utte&svto Tac dpyd?, dXXd t6 sIooc auTwv 
xai T7)V ouaiav Iv utts&svto xal (Juptatxsvov. (SaTs oux dv stVj xaT' auTOuc 
dyvwaToc v) dpyi^, si [xtj dpa ayr^^xaTa auTofc r^ aXkfx Tivd xaT' stooc 20 
10 dTTStpa 7rsptTs(^stxaatv. 'Avaca^opa? 6s ou Ttp TrXii^&si [xovov dTrsipouc, dXXd 
xai T(j) siosi uTroi)s[xsvoc Tac drjyd^, oscSTat t6 SoxoOiv eTrdYsaOat aTOTrov t6 
xai Ta sx T(J5v dpyajv d*('V(oaTa sTvai. 

p. 187bl3 "ETt 8£ s( dvaYXTf] ou t6 jxoptov ivSsysTai 
OTCTjXtxovouv sivat. 

25 

15 EtTOVTO? Tou 'Ava^ayopou oti "outs tou ajxixpou saTi TouXdytaTov 

dXXd sXaaaov dsi", outs to [xsytaTOv ((oc xat auTrj 7] Xs^tc: tou 'Ava^ayopou 
orjXoT, xat [xsvTot xai Oso^ppaaToc sv T(j) nspt 'Ava^a^opou 6suTsp(p Tdos so 
-('pdcpoiv " sTTStTa To 8td touto Xs^stv sivat TrdvTa sv TravTi, SioTt xai sv [xs- 
'(i^zi xai sv a[xtxpoTrjTt dirstpa, xat outs t6 i\dy}Cixrj\ outs t6 [xsYtaTov 

20 saTt Xa^^sTv, ouy ixavov irpoc irtaTtv") dixa [xsv dvatpsT touto 6 'AptaTOTsXr^s, 
daa os (oc ypifjaifxov auT(j> t6 sivai tyjV sXayiaTrjv irp^c Ta scps^rjc aj(£66v 
d-avTa -poaTroosixvuai 6td Totou6s Ttvoc auXXoyta^xou ' st Ta [xopta oXou 
Ttvoc svos/sTat oTrr^Xtxaouv sivat xaTa [xsYSt^Os xat xaTa a[xt- 
xpoTr^Ta (touto ^dp saTt to [xr^Ts t6 sXdytaTov (opiai}at [xyjts t6 jxsYtaTov), 36 

25 xat auT6 t6 oXov sv6syETai orrryXtxovouv sTvat xaTa p-s-^si^oc xat xaTa 
a^xtxpoTr^Ta • dXXd [xtjv t6 oXov oux £v6sysTai oTryjXtxovouv sTvaf ouo^ Ta 

[XEpTJ EVOE/STat xaTa t6v 6sUTSp0V T(OV UltoOsTtXoiv. Xai t6 [XEV auV7J[X[XEV0V 

(uc svap-jsc Ts&EtxE. Trpo6rjXov -(dp oTi st auYxstTat ti Ix [xoptwv Ttvoiv 
otov 7ro6(j>v xat X^^P*"^ "'^^'^ xscpaX^s xat 8uvaT6v laTt TauTa xat [xsiC(o dsl 
30 xat sXaTTOva sTvai, ^r^Xov (oc xat t6 ev t'^ tout(ov auvOsast t6 sTvai syov 
[xsiC6v(ov [xev ovTojv sx£tv(ov [xeTCov laTat, dXaTTOv^ov os iXaTTov. xai stt' 40 
aTcsipov saTat touto, i-rii ToaouTov t^c xaTa t6 [xeTCov xat iXaTTov 1 lati T(i) v(ii E 3 ioeov oe E 4 (b? elTtov p. 165, 8 arravtas D 

9 a'JToT; om. E 15 oute v-tX. fr. 15 Schorn. cf. p. 164, 17 Istiv iXcfytffTov D 

1 6 IXaaaov DE : t6 IXaaaov aF ouTe t6 (x^ytaTov ex sententia Anaxagorae 

addiciit Simplicius 17 y.al [aevtoi xal F (cf. f. 46>"22): xa^TOi xal DE: xat 

(j.^vTot a 18 ypacp(ov cf. Doxogr. p, 479 n-'' 4 t6 8ta] Td 8ta a elvat 

om. a 20 6 om. D 21 ^pT^a[(j.a D iXaLyl^Trp puta aapxa cf. 

p. 169, 11 sqq. 24 touto — aij.txp(5T7)Ta (26) om. E 25 elvat post Cfj.ixpo'TT]Ta 

locavit a 27 apa post (x^pTj add. a 30 xa^ super add. F t6 (ante ^v) 

om. E SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187 b 13] 167 

TTotpotXXotYTi? -|'ivofx£v7]c, scp' oaov xai xa [xlprj fisiouxai -Jj a-j^sxai. tyjv o^ 35'^ 
7rpotjXr^(|iv sx Toiv svapYwv xai auTr;v xaTasxsuaCsi. Ta yap Ix Toiv ofi-oio- 
(icptov au-f^s^tpijxsva xal au7X£t'|j.£va oXa ofov Ctoov otioGv t^ '^utov ooy 
olov T£ oTur^Xixovouv sTvat (ou -(ap ouvaTov av&ptoTiov r^ auxr^v xs-jypou 
5 [xs-i^sOo^ £^£iv ■?( opou;), aXX' wpiaTai auTtov t6 [X£"j'£^oc xat ettI t6 [XoICov 
xal £-1 t6 iXaTTOV uJptaTai apa xat t(ov [xopt'a)v auTtov £xa'aTou t6 \ii- ib 
"YeOoc £t? a 8iaip£TTai. xat ou 6uvaT6v aa'pxa OTrryXtxr^vouv XapEiv, £i7r£p 
Cu)ou fxopiov Tj a7'p$. laTai -jfap xal t6 C,(oov exeTvo, ou [xopiov eotiv, 
oTTTjXtxovouv. £x Ttov TOtouT(i)v Se 6[xotojx£p(ov au-j'x£iTai Ta 0'}oL xal Et? 

10 TauTa otaipErTat xaTot 'Ava^a-j'6pav. ouoev -j^ap TOUTtov avtoTEpto xa*' auTOV. 
(SptaTat dtpa xai tout(ov t6 [X£-j'£i>oc, [xlypt ttou Tzpoakbhv £v xd^ otxEtto 
EtOEi [XEVEi. £t 8e XE-pt Tt? oTt Tiav [xe-j^eJ^o? ett' aTTEtpov laTt otaip£T6v xat 
8ta TOUTo TravTo? tou Xa[i[3avo[x£vou iaTtv sXaTTOV, laxvi oTt at 6[xoiO[X£p£tat 50 
oux Eiatv aTrXto; [i£-j'£{)r^, dXX' fjOTj TotdoE [x£-j'£i}7], adpc xai oaTouv xat 

15 [xoXupoo? xat yjjoah^ xat Ta TotauTa, ctTrEp ou/ oiov te sOTtv et:' aTretpov 
otatpou[X£va cpuXdTTEtv t6 eIooc. (o? [xev -cdp [XEysOr^, etc' dTrstpov otatpetTat 
xat TauTa* (oc 0£ adp$ xat oaTouv, ouxETt. TotauTa? Ss uTrETi&ETO Tac: 
dpya^ 'AvaQa-j'6pac xat ouoe otatoETd? TauTa;. xai t6 j oXov oe £C £X£tv(ov BGr 
au-f/£tTai T(ov [xEpuiv £1? a xai otatpETTai £V£pY£tG|L j((optC6[xEva ota Td 6[xoio- 

20 [XEprj. dXX' ou/t Td a(o[xaTa xa»)6 ato[xaTa. 6t6 xat 6 'AptaTOTlXrjC dacpaXoi? 

-iTpoaEllrjXS X£-|'(0 6£ T(0V TOtOUTtOV Tt [XOpttOV, £t? £VU7:dp/0V otat- 

pEiTai To oXov. ou -j'dp 8iatp£tTat ei; ato[taTa fj ato[xaTa t6 oXov, dXX' 
Eic adpxac xat oaTd xat Td Totau-a, 5 xat dcpUapTa xaTa '\va$a-i'6pav laTtv. 
(5aT£ oux dv u7ro[X£Vot TrjV [AE/pt cpDopd; tou oixeiou Eioouc oiatpEatv. ou 6 

25 [XEVTOt ou8£ £vu7rdp)(et ivep-CEia Td Ytv6[i£va [xopta ex tt;? ett' d^iEtpov 
8taip£a£toc, dXXd ouvdjxEt [x6vov. ETt 61 xat 6t' sxEiva TrpoaiOrjXE t6 
£tprj[X£vov 6 'AptaTOTlXvjs, dTtva Xr^ETat [xev [x6ptd Ttvoc, ou [xtjv 6tat- 
peOEirj 5v t6 oXov et? auTd, ofd laTtv r] uXr^ xai t6 ei6o; tou ato^xaxo? 
[xopta X£-c6[x£va. 

30 " T6 6£ xat ot xap7rot Ttov cpuTtov, cpyjaiv 6 'AXi^avSpo?, dvTt tou 

Td a7r£p[xaTa eTttev ex -^dp TouTtov fj Ttov cpuTtov auv^Eaic eitj dv. xai 8td 
TOUTO [xet' oXiyov dvTt Tou xap7rou t6 a7r£p|xa IXapev (oc [x6ptov tou cpuTOu, lo 

Iv or? Xs-^Et (SaTE OUTE odp^ EITJ (dv) OTrr^XtXOUV OUTE oaTOUV OUTE 1 OE om. F: post 7:poaXrji|/iv posuit a 2 •/.ai huttjv ir. xdiv evapYuJv aF 

4 6TiT/Xtxovouv aF : otitjXixov DE 5 opou; DEF auxoii D 6 av)Tou Ixctatou 

xal To jj.£Y£&o? E 8 (j.optov Cu>ou a 9 ojxoiojxEpEidiv D 10 xaTd aF: xal 

xatd DE 11 /al DE: om. aF 12 eiOEt DE: ora. aF |x^vet DE 

Xdyet D 13 -ou (post Travxo?) ora. E 15 (x()Xtpoo; DE xal ypuao; ora. F 

16 oiatpou(xcvov DE 17 adp aE TrauTac F utt^Seto D 18 xal ou 8iai- 

pexov E 21 Xeyw Srj a xt ora. E 22 ^ OMixaxi DE: tj aaio(xaTa aF 

24 u7:o;x^vrj ^i^opa? ttjv [J.c/pt D 29 (Aopta] [xova F 30 6 (post «pTjatv) ora. E 

31 cf>UT(i>v] ^uatxdiv E 32 t6 DE: ora. aF luaTe xtX. haec lectio in nostris quoque 

Aristotelis libris deest 33 Sv a: om. DEF 168 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^13] 

aTTSfifxa Toiv cpuToiv £x xoiStcov Yocp sxaxspa auxaiv auYxsixai". 36'" 
dXXa xa asv st; sijls sXdovxa pi[3Xia xouxo xo prjasioiov oux s)^£i, waTrsp ouos x6 
sxspov -aps&sxo 6 '\Xscavopo; s/ov ouxtos "siouv xa CfSa xalxacpuxa 
[jLT-xs Trr^Xixa saxl [xr^xs Tioad, xouxsaxt, cpvjai, [j.rjX£ o)? auvs)(rj [xrjxs (b? 
5 ot(opia[jLSva s-' d-stpov s/_si xtjv iTriooaiv, ou8^ xa |x6pta a5xa)V oTryjXi- 
xaouv saxai ouxs au^rjatv oux£ IXdxxwaiv et:' d':rsipov s^si". xai 15 
opa oxt irpo; x6 Trr^Xtxov drsooJ^rj xd stpr^^iiva [xovov, ouxEXt Ss xat upo; xo 
-oaov. oTTsp 6j; ottopia^xsvov Troaov dvxtxsDrjVat xm Trr^Xixto cpr^atv 6 'AXs^avopo?' 
ouxixt -j'ap sost^sv sv xouxotc, oxt oux kz dzstptov x(o 7:Xrj{)si auyxstxat, dXXd 

10 xai dxupto; dv 7)ptxr|V£uxo , st z\z'(zv £t ouv xd Cffia xai xd cpuxd 
[xr^xs Trr^Xixa saxt [j.rjXS zoad dvxt xou [xyjxs xaxd (xsYS^o? [xVjxs xaxd 
-Xfjilo; sic d-stpov s-£Otoou. ou *,'dp xauxov saxt iTTjXtxov stirsTv xai oTrr^- 
Xtxovouv, oTTsp ar^[xaivst xaxd x6 TrrjXixov si'? aTreipov ivStSovai r] sTrtotoovat. 20 
"x6 o£ a7:ip[xa, 'frjat', -apaxt&£xat. to; ouatov xtvtov 6[xoto[x£pstfov xat 

15 xotouxtov xaxd 'Avaga-j^opav, ii tov TrX^ovaCouatov xd cpuxd -(iv^xai, xat xtov 
cpuxtov otacpopai irapd xrjv Stacpopdv ziov sv auxoi? TrXaOvaCovxtov a7r£ptxdx(ov." 
xatxot x6 aTr£'p[xa s$ ou -,'s"(ov£ x6 cpuxov, oux saxt xtov xotouxtov [xopitov, 
stc svuTrdp/ov otatpstxai x6 oXov ouo^ -|'dp sv xto Ooio x6 aTfsp^xa 
s; ou '(i'(ovz atoCs"^''» <«? otaipEia&at xat £t; £xeTvo x6 C,ior)V, dXX' sotxs 

20 xd TroXXd xtov dvxi-,'pdcpfov opUto;: iyj.iv xd Xi-j^ovxa xai oi xapirot xtov 25 
cpuxtov. tjb? -,'dp xXdoot xat cpuXXa, ouxtos xai xapTro? xal TrsptxdpTrtov 
[xspr^ xtov £-,'xdp7:tov cpuxtov laxt, xat StatpEixai x6 oXov xat ziq xauxa Ivu- 
r.dirjyov-oi. xai /toptCsailat ouvd[xsva. dXXd xauxa [xsv dpxsixtjo Trp6? x6 xrj? 
-,'pacpY); 7rapr|XXa-([X£Vov. 

25 '{au}: os cpair^ d'v xt, u7rop Ava^a"(6pou Xsywv, to? st [xsv sxaaxov xtov 

Coitov r, xtov cpuxiov s$ sxdaxou sioous xtov 6[xoto[xsp£tu)V [xiav stj^sv 6[xoto- 
[xspotav xrjv auvxtOsTaav ofov [xt'av aapx6? xai [xtav oaxou xat [xiav af[xaxoc:, 30 
dva-,'xaTov r^v xf xtov 6jxoio[xsptov au^rjast xai [xsitoast xds xaxd [x£-,'£Oo<j 
otacpopd^ dxoXouOEiv xtov xs C«><«v xat xtov cpuxtuv. st os TrXfj&o? iS Ixdaxou 

30 sioouc xfJov 6[xoto[xspuiv l/st oFov aapxia TroXXd, xi d'xo7rov adpxa [xsv iTr' 
aTrstpov xai)atpsTv, C^o^^v os (xr^xExt; dXX' £t 7:X£tovd iaxt aapxta, f) 7:s7rs- 
paa[X£va xio dptO[X(p y) d'7r£tpa* xai st [xsv TrsTrspaajxsva oiov xpia f, xsxxapa 
f, [xupia, topiaixsvov dv sr/j x6 [xs-csOo; xal xoiji sXa/taxou xai xou (xs-ciaxou, 
£1 os d^rstpa xtp ttXtjOsi, x6 e^ aTrstptov xtj) TrXrjOst [xsYe^tov (xs-yeOo? 36 3 6 (po.st r.a.pii)iTo) oin. aF 4 TOUxeSTt] lart F 6 e^etv F 7 [j.dva D 

9 TuJ eioet (sed in mrg. tw 7:X-^i)et) F 10 y.at dxufjius DE: xai -/upiios a rjp|xrj- 

veuTO DF: Tjpjj-rjve-jeTO aE II OTirjXtxaouv et OTioaaouv a 12 ^TreSfoou DEF: iTtt- 

ofocoatv a c(~etv DE: om. a: laTi F 13 to xaTa t6 a 15 xaTa 'Avagayopav 

DE : om. aF 16 at po.st cpuTuiv add. a 17 ex Aristotele non opus est eSTt (ti) 

scribere [xop^tov aE: (xoptov DF 18 uTrapyov F 21 xapTros EF: xapirot a: 

6 -xapTios D 22 -/al zizj tos D 28 6f).oio[j.ep(jiv DE : 6[j.oiO[j.epet<JiJv aF xaxci 

t6 |xiye8o? D 31 cfap-/fva E 32 post otov add. 660 ?) a 33 [j.up(a DE 

ei 8e post IXa/^STOu add. E SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^13. 22] 169 

arsipov dva'YX"/j e^vai. xo "j-ap ircrspacjii.svov £ic 7r£7rEpa(3[X£va SiaipEiTai, OTTEp 36"" 

xat auTo? 'Api3T0T£Xrjc £7:aY£i auToi?. 

p. 187b22 'Eti £1 aTiavTa ;x£v ivuTra'py£i Ta TotaijTa dXXii^Xot? 

£{u; Toii to5to 0£ douvaTov. 40 

5 '0 [Aev '\XEcavop6s 'fr^ai Tto 0£0£tY}X£V(p Trpocj£}(5i? £7:iy£tpi^}i.aTi ::po(j- 45 

)(p(O[J.£V0V TOV ''VpiaTOTEXriV OEtXVUVai VUV, OTl OUT£ £XXpt3£l 7j *j'£V£3t; Ol)T£ 

irdvTa £v Trdaiv, (i); toi? •K£pi 'Ava^ayjpav £o6x£t. Xap(ov ouv ivTauUa 
(5)? 6}xoXo"(oujx£vov OTt IsTtv IXdj^iOTOV ar(0[xa oid tou £t7r£tv £t xat dst 

£XdTTO)V EOTat 7) £XXptVO|XEVr^, dXX' 0}X(0? OU/ UTTEpPaXET lX£7£f)6? 

10 Ti T-^ cjxixpOTr^Tt (ou/ u7r£p[3aX£t ydp t^ cJ}xtxp6T7jTi or^Xov6Tt TO £Xd- 
)(iaTov), £1 ouv iz uoaTO? cpspe EiTrETv ttjv EXaj^tarTr^v sxxptvot Tt? odpxa, Itteiot] 
OEOEixTat (optatxEvr^ 7] skayja-ri, xat 7:dXtv dXXrjv sXa/tSTr^v, xat dst touto 50 
irotoiTj, 7) £7:tX£i'L£t TTOTE Y) Exxptcit; oid To (bpt'a;v}ai ttjv £Xa/t(3Tr|V xat ou- 
XETi £^£t To u7roX£t7r6}i,£Vov u6(op adpxa xai ou't(oc ou 7rdv Iv 7ravTt ECJTai 

15 OUOE 7rdv dTTO TiaVTOs EXXptl^TjaETat, rj £t }xrj £7riX£l'}£t 7rOT£, £C£t TOOt TO 
u6(Op £C OU 7j cdp$ £$£Xptl>r^ (Opia}X£V0V Tt }X£7£l)o?, Xai Et TOUTO, d^TEtpoi 

£v auT(5 laovTai tov dpt{)}xov laai dXXTjXatc- ai ydp IXd/taTai adpxEc taai 
t6 \ii'(z%rjq d^TEtpoi £v auT(p laovTaf touto 6£ douvaTov 6td t6 (opia&ai 
T7]V EXa/raTTjv I adpxa, ^c ouxsTt iXdTT^ov dv sxxpt&EtTj. ^ioEtxTat ydp £v36''" 

20 Tu) 7Tp6 TouTou oTi (optaTat 7j sXa/iaTr^ , toutou 0£ 6'vToc douvaTov etc' 
d^TEtpov £xxpiv£a&at adpxa £x tou u6aTos toutou, dXX' <-har^xr^ aTr,vaf (oOte 
ou 7rdv £x ^ravToc Ixxpi&TjaETat. £i oe "j'e d£t Tr^c ^rposxxpiilEt^arjC, 9^(5!^^, 
IXdTTOva Xa|xpdv£iv ^v, oux dv E^rsXEiTrEV t; sxxptatc, ojc £7rt ttjc ^xE^j^t^aTTjc. 
ouTco? |X£v ouv 6 'AX£$av8po<; xat 6 6E[xt'aTtos s^r^-^TJaavTo. 

25 Mr^TroTE oe 6uvaT6v d^rooEi^ai xat /(optc tou ^rpoaTrooEOEiYjxEVOu au[x- 5 

7r£pda[xaTo; t6 vuv £7rt/£ipyj[xa, i'a(oc tou 'ApiaTOTiXou?, 07r£p Exst d^rEOEiQE 
t6 d6uvaT0V otttjXixovouv Eivat [X£"j'£v}o?, vuv auY/(opouvT6c 7r(oc auTot; u7ro- 
Tt&EaUat, £v oic cpr^atv, ei xai d£t IXdTTtov laTat tj £xxptvo[X£V7j, dXX' 
O[x(oc ou/ u^rEp^aXst }x£"j'ei>6c: ti t'^ a[xixp6Tr|Ti. xai ou/ oTt £7ri- 

30 XeiTTEi Tj Exxpiaic d7rX(Os 6£t'xvuat vuv 6 'AptaTOTEXTj?, (aq oi[xai, dXX' oti 
xal T(i) l7rtX£t7r£tv xat toj [xtj E^riXstTTEtv d'T07c6v Tt dxoXou&Et ToT? Trdv £V 10 3 Ttavta a ex Arist. aXXi^Xots DF : h iXkri^Mi; aE Arist. 4 £(ds — dSuvaxov 

ora. F 5 5e5£Yfx^vii) a 7 £v zavxa ^v Traatv E ^odxei DE: Soxtt aF 

8 e{ (ante xat) orn. E 9 eaxiv 1) uTrepPaXXet constanter DEF 11 £7retOTj 

oe oefxvuxat E 12 aXXrj £Xa^/(at7] F 13 iniktiboi E 15 zav (ante «xtto) 

om. a l7rtX£i'{^ifj E 16 aTieipot ^v auTtl) eaovtat tov dpti};xov DPh aTreipot tov 

dptl>|j.6v laovTat aF 17 dXXi^Xot; DE ^Xd/taTot I) 23 i-eXetrev D: i7i£Xt7t£v 

aEF cf. p. 171,0 (ij; ItiI ttj; ixtfiaTrfi V 25 xal aiite 0'JvaTov transposuerunt 

aF 26 tato; hk aF 27 vuv om. aF /(upoiivTo; E Trtoi; DEF 

uTTOTfv^Eadat ex u7roTti}£Tat corr. videtur D 28 IXdxTtov izi aF 29 t^ aixixpdTT,Ti 

om. E 30 OEfxvjaiv ouv F: 5£(xv'jat voOv a 31 inter £7:tX£t-£tv et xai inserit 

ifj Ixxptat^ E 170 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^22] 

rotv-t X=Y0'J3i X7.[ Tr5v ix -avxoc sxxpivsaBai. xauTov os EtTrerv Yi'v£CJi)at 36^' 
a^ioust. T(p usv •jotp SKiXctTrsiv avaipciTai otijLcpto TauTa Tot otcitofxaTa. si 
Yotp l-iXst-oi ot-o Touot TO'3 ooaTo; £xxpivop,ivrj t) sa'p^, ou TrotvTa sv -avTt 
saTai ouos -'i.'^ ix TcavTo;: sxxpi&T^asTat. iv -^ap t(o Xonrm uoaTt oux svu- 
5 rAozti Ga'p;' £t jjLSVTOi X£-j'ot£v [XTj £-tX£i7:£iv, otXX' ot£[ ouvasUai d'^aip£rv, 

£V -£-£pa3IX£V(l) [X£Y£l}£l Tli>0£ T(i) UOaTl dt-£ipa TO TtX^UoC IX£-j'£U7] £V£C5Tat * 

o-£p otouvaTov. oox^r ai [xot to Taa — £Tr£paG[X£va xat to ouy uTr£p- 15 
[BaX^r [xIy^J^oc Ti T^ ajxtxpoTT^Tt aiTtav -^zviabai Ttj) 'AXE$a'vop(i) ttj? 
TotauTTjc £crjT(Ci£U);. xaf)' Exa^cjT/jv '(dp, cpr^cftv, Exxpiaiv otpti}[x6? tic; IdTai 

10 £xxptv6[x£vo; Tu)v £Kay(a-o)v, outcoc T£ laTat Tp^Tiov Ttvot lija cxst Tot ctcpai- 
po'j[x£va otot To iKdyiaza izdvza £ivat. ti? o£ av ^itj t) ctTroxX-K^pcoatc: to 
xat Ttit i\dyi(5~a TioXXa Eivat, ctXXot [xr^TtoTS iaa, otVTi tou [X£Y£i)>j ovTa xat 
auTaX£Y£iv; xav yap ct£i, 9>/3iv, iXa^TTtov laTai -fj £xxpivo[X£vrj, otXX' 
oi)y uTTEppaXei |x£Y£{}6c Tt t^ ajxtxpoTrjTi. TouTeaTt xav au-^yiopriat^ 20 

15 Tt; auTOi; t6 tT|C eXa'TTovo? otet iXotTTova Xa[x^a'v£iv, oux av ota tyjv a[xi- 
xp^TT^-a uTTEppatr^ t6 £tvai [X£",'£i>oc. xai yotp yj £t:' aiTEtpov Tuiv [x£"|'£i)a)V 
6tatp£aic £ic [xs-^iUrj -|'iv£Tai. 6 [xevtoi irotvTa ev Traai Xi^ov xal evEp-^sta 
auTot ivEivat Xi^j^ei. xal ou ouvot[x£t, lo^ etti Toiv £Tc' diietpov 6tatpou[xevo)V. 
ouvaTov 6e t6 i,'oa tz^o^ t6 -e7repaa[xeva dxouetv dvTi tou o[xota tte- 

20 TTEpaa^xiva. xat £"i'-£p t6 Tr£7r£paa[X£vov tou Tioaou daTt Trdiloc, otxEioTEpov 
t6 i'aa T:£7repaa|x£va r^7:£p o[xota 7:£7:epaa[xeva et7:etv. f^ ouv oXvj e7:t/ei- 26 
pr^atc dvatpei t6 7:dv ev -avTt eivat xat 7:dv ix 7:avT6? -,'iv£aUai tjtoi ex- 
xptveaOat TrpoXapouaa dSt'o)[xa, oti 7:dv aa)[xa 7:e7:epaa[xevov u7:6 aiii- 
[xaTo? 7:£7:£paa|xevou xaTa^xeTpeiTai xai 6a7:avdTai, 07:ep auTo^ dvai- 

2ri peiTat £i7:e toi^ rpoxet[x£vots otxEio)?. edv -jdp tou T:r^yE(o^ 7:e7:£paa[x£vou 
ovToc d£t Tt 7:£7:£poa[X£vov dipaip^j?, dvaipeSyjaeTai 6 7:r|/uc. ■ytvia&a) Se tj 
d'iat'p£at; [xyj xaTa to X6-,'(o {)e(opr,T6v (e7:et ouoe7:oT£ lxX£i'|i£t), dXXd xaTa 
Ta £vep-,'eicf £vu7:a'pyovTa [xopta, xdv Ta ikdyidxa t'ao)? ToidSe. toutou ouv 30 
TTpoXr^cpUevToc oetxvuatv, oTt oux evoej^exai exaaTov ev exdaTtp TouTeaTi 7:dv 

30 £V Travxi uirdp/etv ouoe 7:dv ex ^^avTo? exxptveai^at, outo)?" £t ExxptvotTO 
Ix Tou uoaTOs adp^ xai T:dXiv dXXvj, xdv d^i eXaTTCDV laTai rj exxpivo[xevyj, 
o|xa)s [ie-,'£i)6? Tt e^ei. xai touto 6e 0)? d$t'a)[xa 7:poXa[xpdv£aUat /pfj xrf 
d7:o6£t';£a)? • tj ouv OTr^aETat fj Ixxptat? yj ou aTvjaeTai. dXX' et [xev aT^, 
ouy_ otTrav ev Travxi laTat (ev ",'dp T(i) Xot7r(^ uoaTt oux dvu^rdp^et adp^), 

35 £1 oe |i.rj (Sx% d}X dei ecei dcpatpeaiv, £V 7r£7r£paa[X£V0) [xei'ei)ei d^reipa t6 36 1 iv. om. E ciTO7.p(v£a&ai aF 3 Toii om. a rj D: om. E: transposuit post 

£T:tXe(ro[ aF 11 otv ^ rj aTiOTrX^ptoatc E 13 X^yetv D: X^yet aEF 14 xt (ante 

T^) om. DE 18 elvat a 19 TteTOpaajjivov aF 23 TipoaXaPoijaa aF oTt] 

t6 D 25 ydp om. E viT\ytoz aEF 26 dcpatpTJs DE: acpaip:^ aF 

Y£v^a9tu DE sed cf. Themist. i4 p. 128,28 Sp. 8e om. E 27 t6 U^^^ EF: Tot 

X^^Yri) D: Toj A(5y(p a 28 UTtap/ovTa a 29 TtpoaXrjcpO^vTo; aF 31 IXaTxov E 

32 Tt] £T[ E 7tpoaXa|xPaveai)a[ aF 33 ouv OTi^arjTa^ DEF ou aTi^arjTat D 

34 adpl om. a SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 187^22. 35. 188 •■'2] 171 

TtX^Ooc 6[xoia)? T:£TC£paS[X£va [xsye&tj EStai* Zizzp douvaxov. xo •^a[j tte- 36^' 
Tr£pa(J[X£vov [xey^Oo? a£i xivoc xtov £V auTw TT£Tr£pa(3[i£vou xaxa TC£T:£paci[XEVov 
apii}[xov dvaipou[x£vou , dvaip£i}7]S£Tat xal auTo oid t6 d^rto^xa, (juste oux 
iaTat £v 7r£TT£paa[XEV(i) [xsYsdEi dTTEipa t6 ttXt^&o?. S^Xov Se oirEp eIttov, 
5 oTi TTjV dcpaipssiv ou xaTa ttjv Xo'j'<p {>£a)pou[XEV7jv It:' aTTEtpov TO[xr|V Toir^- 
TEOV. ouTO);: ^dp ouos etteXeitcev dv ouos dVjTrov ti tjxoXou&ei t6 TTETtcpa- 
cj[X£vov Ti Ix T«)v ett' aTTEipov oiatpou[XEvu)v ouvEaxdvat* 8uvd[x£t -[■«? I^i^t 40 
TouTO)v t6 aTTEtpov oux EVEpY^ta. Tj OE xaTa 'Avacayopav Ixxptaic Toiv £V£p- 
^Eia £VUTrap^6vT«)v dTrEipcuv saTtv. 

.10 p. 1871)35 np6? 0£ TouToi? Et aTtav [xev aa)[xa iw: tou loTat 'jo^p 

iXaxTOV TTjc; sXaj^taTT^?. 

T6 Tcdv ev TcavTt sTvai xai Tcdv Ix TcavT^c Exxpivsa&ai xat otd toutou •*•> 
aaXsuEt Tou £Tit)^£ipY][xaTO?. TrpoXaPu)V xdvTauOa Evap-j'£? d$t(i)[xa, OTt Trdv 
aoijxa di^^aipEOsvToc: tivo? iXaTTov ■ytv£a&ai dvdYXTj, Itceiotj xai TrpoaTEi^Evxo? 

15 [XElCoV, xat Trp6s TOUTO) Ttp d^ttOtxaTt TIO TJOTj OSOEtY^XEVtO 5(p(O[XEV0? EVTau&a 

T(i) [XYj oTrTjXixTjVouv Eivat adpxa, dXX' Eivat ttjv zkaylarr^v (upta^xEVT^v, coa- 
Tuep xat TTjV [xsYiaTT^v. tout(ov oe Trpo£tXTj[x[x£va)v, auX).oYiaato dv ouTto?" 
si ex TT^c iXayJ.axTig aapx6? exxpivETai Tt, laTat ti? adp^ a.'^^ ^c e^sxpi&T^ 5o 
eXdTTtov TTj? £Xa)(iaTTjC' dXXd [XTiv touto dSuvaTov Ekayjcixq ^dp Tjv ^? 

20 eXaTTtov oux loTt adpc' oux dpa ex tt^? eknyiarr^g aapx6? £xxpt&T|a£Tat 
Ti aa)[xa oTirotovouv. xai t6 [xev auvTj[x[x£vov dXT^^E? oid t6 d?t(o[xa. tj oe 
Trp6aXT^'];t^ £vap-(V)?. £t oe ex tT|C sXa/taTT^c aapx6?: douvaTov Tt Ixxpt- 
{>9jvat aa)[xa, ou Tcdv laTat ev TcavTt ouoe Tcdv Ix TcavT6c £xxotf>r)a£Tat. 
xat dXXo Se aTOTrov ETcETai T(j) £x ttj? £Xa)(iaTT^c aapx6c £xxpiv£a&at Tt, 

26 ou -(dp ETt laTat adpc \is.xa ttjv Ixxptatv | ttjc ■[dp ekayja-riq aapx^cSTr 
£XdTT(ov oux dv EiTy adp^" lcpUapxat dpa (b? adp^* cp{>apTat dpa ai 
6[xoiO[X£p£tat , oTCEp ou ^ouXovTat " oux dpa Trdv ev TravTt ouoe Trdv ex 
TravT6? "[iveTat. 

p. 188a2 "Eti o^ £v Toi? dTrEipot? a(o[xaatv Itoc tou touto 
30 o^ dXoyov. 

T6v ta/up6TaTov oi[xat iksYyo^v Tr£[XTrTov ev TouTot? 6 '^va^aYopou Xoyoc; 5 
ucpiaTaTat, ei' Tt? auT6v IxSsj^otTo xaTa t6 cpatv6[x£vov, xat laTt Trp6c: Trdaav 
TTjV uTr6i>£0iv Tj eTrtyetpyjat? ttjv Xl-puaav aTrEtpouc T^p TrXr^i^Et 6[xoto[x£p£ta? K IttAitcv a t6] fortasse rtv) f) bnctpy/rjTim I)E 10 ?iuc — iXa/iaTTfi om. F 

13 TTpoXaPtbv 1)E: 7TpoaXap(i)v aF xavxauitot E: xavxeuftev (seii £u iii lit.) D: evxauiia 

F: aijiit; a 14 TrpoaTt&^vxoi; 1) IG Mr^nzp — [jieY^a-rrjv oin. E 17 toukov 

07] a auXXoYfaatxo av xi? a 21 xtE: t6 F (loc. obl. D): om. a 23 dv Tcavxi 

laTai a 25 ext om. aF 26 oux av eirj eXaxTtov actp; ;iK 2S) eio; — aXoyov 

om. F 31 Tov] t6 E 172 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 188 «2] 

oTvat xa? dp/a? xal -a^vxa iv Ttaai [xsfjLiyOai. airsp £u9u? Iv dp/-^ tou 37i- 
aDYYpdaaaTo? xidrjatv 'Ava^aYopa? Xsy«)V " ojiou Trdvxa /pT^fjLaxa f|V dTretpa 
xai kXtjOoc xai aixixpotr^xa " . xat -ydp xo ajxtxpov aTrstpov fjV. xai oxt 
"Iv Tavxl iravxo? [lorpa ev£axt ttXtjV vou" rcoXXdxis XsYst. si o5v dTrsrpcuv lo 
5 ouaoiv xwv ofiototxspcioiv sv ixdaxTQ Trdvxa u7rdp/ot, ivuTrdp/ot av fjSrj 
xax' svspystav ouaa adpc dTrstpo? xai aFjxa xai cYxscpaXo?. sv xaTc 
d-£tpotc ydp 6|xoto}x£p£tat? adpxs? d^TTStpoi X(o TcXi^^st ouaat, dTC£tpov x(o 
}x£Y£i>si TTotouat xfjV oXtjv adpxa xal affxa 6|xoi(o? xat s-^xEcaXov xai ypuaov 
6r^Xov(ixt xai xoiv ak\(ov Ixaaxov. laxai ouv dirctpa ixeye^vj TcX£iova xax' 

10 dptOfxov, [xdXXov §£ d'-£ipa (xaf}' k-Kdaxr^v ydp 6}xoto[X£psiav), oTC£p dXoYjv 
d'7r£ipov ^dp [XEye&o; ixsivo iaxtv, ou [xr^OEv sxxos saxt [xsYSiyoc. xai ou 15 
6uvd[x£t xo aTCcipov, (o? STtt xSv stc' aTcstpov Ytvo[X£V(ov f| 6iatpou[X£V(ov, 
dXX' svspYSta f]6r^ x6 dTcsipov* 7567; ^dp ucpsaxr^xs xs/copia^xEva dic' dX- 
XvjXcov, xai ou6£v f^xxov 6'vxa xuiv Iv oU saxtv. sxi o^ dXo^ycoxspov 

15 x6 x£/(opta[i.sva ovxa d'TCsipa oixcoc sTvaf xd ydp xs/topta^xsva aTc' dXXf^Xtov 
-spatvst Tcpoc dXXr^Xa. x£/(opta[X£va 6£ xauxa xd aTCEtpa sTvat' cprjatv, 
ou [tovov oxi sv xs/(opta[X£vot? iaxi xol? dTCEtpot; 6[ioto[x£p£atv fj adp^ xai 
x6 oaxouv xai X(ov oiKXmv Exaaxov, dXX' oxt xai auxo? 'Ava^a-jopac " IxEpov, 20 
cpr^aiv, ou6£v iaxtv oixotov ou6svt". xai auxd ouv x^ otxEt'a cpuasi dTc' 

20 dXXfjX(ov x£/(optaxat. xai xax' dXXov 6s xpoTcov sxt dxo7C(oxspov 66$st x6 
uTco xou 'AptaxoxsXouc auvaY6;isvov. st ^dp d'Tcstpa xd 6[xotoixsprj xai Tcdvxa 
sv Tcaatv , sv sxdax(o dv X(ov 6[xoio[xsp(ov dTcstp^ov ovx(ov Tcdvxa dv strj. 
xai sv sxdax(i) Tcdvxouv xoiv sv xoux(i) dTC£ip(ov Tcdvxa. xai oux(o? iv kxdax-q 
6[toto[xsp£t'a adpxE; xe dv d'-£tpot ivE^EV xai oaxd xai aT^ia xai £"i'xscpaXo? 

25 xai Tcdvxa xd d'XXa dTcstpa 6'vxa. xai xouxo Itt' d'TC£ipov icpo/copouatv dxo- 26 
Xou&f^ast ixdaxou Tcdvxa e/ovxoc; xai xuiv iv auxio ixdaxou Tcdvxa, xai d£i 
xouxo xaixoi ivEpYEta ETvat Tcdvxcuv uTroxEt[X£V(ov, dXX' ou 6uva'[X£i. 7coXXa/(o? 
ouv xo dXoyov iv x^ xotaux"(j uTcoOEast. xai oxi iv TcsTrspaa[«.sv(i) \ie^i\iei 
d^TCEipov sTvat [xsYS&o?, dXoyov, [xdXXov 61 d'Tr£ipa xai aTCEtpdxtc: dTcsipa. xd 

30 -(dp d^TCEtpa Evsaxiv iv x(p6E x(5 aapxt'(p xai iv sxdaxti) xoiv aTcstptov d'TCEipa 
xai xouxo cTt' dTrstpov. dXoyov 6i xai x6 d'Trstpa xs/(opta[xEva d^r' dXXfjX(ov 30 
sTvat, ou jxovov 5t6xi xd xs/(opiajxsva Trspatvst Trpo? dXXrjXa, dXX' oxt ou6£ 
d'Tr£tp6v xt [xEYsOos oiov xs ix x£/(opia[X£V(ov ETvat [XEpwv. £irj ^dp dv 2 6 (ivot^aYopas a A^y^ov fr. 1 cf. p. 155, 26 •/prnxara Travxa a ." ap-txpov 

aD: fxtxpov EF oTt om. aF 4 7roXXa'y.ts cf. fr. 5 Schorn, cf. p. 164,23 

X 

5 6|xotoiA£p(l)v aF UTiapyot D: U7ra'p E: OTcapyet aF ^oyj om. E 6 xat 

iyy.i<faXoz — y.aX aiiAa (8) om. E ante Iv xats add. ai y^^P ^F "^ Y°^P P''''*' (iTre^potc 

om. aF" Td» TcXi^&et D: t6 TzXfi^oi; aF 9 aTretpaxt; ante aTiEtpa ex v. 29 add. a 

10 -(ap (post IxcfdTrjv) aE: om. DF OTrep aXoYov om. ¥ 11 IdTt (post Ixto';) E: ti 

aDF 13 ivlpY£ta F ir: a 16 xd om. E: super add. D 18 'AvaiaYo'pa; fr. 6 

extr. Sch. 19 t^] Ta D 22 av arj DE: eiT) aF 24 Te om. a 25 iipoa- 

^(opoijatv a 27 elvat TiavTtov] ovtiov F 29 aXoYov aXo'[o\ E 30 xal (ante 

£v) om. E SIMPLICn IN PHYSICORHM I 4 [Arist. p. 188 «2] 173 

OUTO)? Tl TOU d7:£l'pOU fJLSrCoV. TO ^O^p OtOCaTr^ua TO JX£Ta$U TU)V x£/_(opi- 37'' 
(JtXSVtOV TOU 0C7:£tp0l> [X£ptOV auVT£&£V T(l) d7:£l'p(0 [JL^rCoV «V £t7J «UTOU To5 

d7:£t'pou. £Tt 0£ oTt 'Kou xaTa 7:Xtj9o? xai xaTa |j.£Y£i)o; ttoXu to dTt^tpdxt? 
d7r£tpov sSTat xai £V£pY£ta touto, £t7:£p x£y((upiO[X£va dic' dXXr/Xoiv. 
5 ou6£v TJTTov xat d7:£ipov fxaaTov esTt. touto ydp iSVjXcoa^ 8td tou 86 
x£/(optafx£va [XEVTOt OLTz^ *dXXr^X(ov, ouSev 0£ -^ttov ovTa xai 
dTTEipov IxaaTov. 

"'AXXd [XT^TTOT^, CpTjatV 'AX£?aVOpOC, OUy_ 0UT(OiJ ypYj TOV Xo^OV £U&UV£tV* 

To ■^a.p r^v-OL £v Tidat tx£[xtyOat oux £7:1 tu)v dp/S)V lacu? iX^y^v 'Ava?a- 

10 Yopa?, (ju; £v IxdaTifj Tuiv dpyuiv 7:dvT(ov ovt(ov (outco? ^dp ouSe apx^'' 
ctv r^aav £Tt, ctu^p auYxptjxaTa rjv), dXX' £v IxdaTtp tujv aiai)r^T(ov a(o[xdT(Jov 
Toiv £x Tuiv dp/uiv auYX£xpt[X£V(ov TidvTa £X£"j'£ [x^^tiy^Uaf £x TOUTtov ^dp 
xal at Y£V£a£t? xai at ^xxpia^i?* Td ^dp aToty^Ta Td EiXtxptvr^ ilt^zz aiabrpia. 40 
Etvat TTjv dpyr^v, dXXd iirfik ^Tvat xaO' auTd* [xr^O£ -jdp otax&if}9)vai TauTa 

15 ouvaaOaf dXX' 6 TauTa Xeycuv ouOcv dXXo t) [x£Tacp£p£t tov iXE^yov et; 
Td au*cxpt[xaTa' £t yo^P sxaaTov Tuiv aia&irjTuiv [xiY^xa ov £x TrdvTcuv daTt', 
t66£ 5£ Tt £Tvai oox^i xaTd to £7rtxpaTouv £V t^ [xtc£t, laTt 61 7rdvTa xat 
£v Tot? auYxpt[xaai xaT £7rtxpdT£tav ExdaT/j? Tuiv 6[xoto[x£p£toiv yapaxTr^pi- 
C6[x£vov d7T£ip(ov ouafiiv dXXo xaT' oiWrjV, dTiEp xat £xxpiv£Tai, £t7r£p Tzdvza. 45 

20 £x 7tdvT(ov d7:£tpa dpa xat Ta ata&r^Ta. £t ouv IxaaTov auTuiv Ix 7rdvT(ov 
[t£[xtxTat, d'7:£tpoc dv EtYj rj adp$ xai T(j> 7rXT^8£t xai Ttp [xfiyiOEt. xat T(Jov 
dXX(ov £i6uiv fxaaTov aTTEtpov 6[xot'u)?. £t 6£ xat £x iravTo? ataOr^Tou Trdv 
^iVETat T'^ ixxpiaEi, etr; dv xai out(o? d^reipdxtc to dTceipov. £V Ydp tu) 
£xxptvo[x£V(p 7rdXtv TrdvTa ivlaTat xat £xxpt&7^a£Tat. xal Itc' £X£tv(ov Tuiv 

25 £xxpt[xdTU)v Ta auTa pr^SyjaETat. xat touto £7r' dTr£tpov Ta -(dp ixxptvo- 
[x£va Td [xixTd xat atai)r^Td laTt , 6t6Tt Td d[xtxTa tyjv dp/TjV ouSe exxpt- 50 
OrjVat ofd t£ iaTtv." outu)? [t£v ttjv 6oxouaav cTvat t(u X^Ytp po7^9£tav 
£V£-|'X(bv dv£t7v£ xat TauTr^v 6 '\X£cav6pOs. 

M7j7roT£ 6£ ouTcuc [tdXXov dv £i7j 7rtdav(oT£poc 6 Tou 'Avaja-j^^pou 

30 Xo-^oc, £t [X7) £c £v6c ataUr^Tou Xr^ot £xxptihr^a£ai)at' Tt ata&^jTov, oTov Ix Tr^a^E 
Tr^c aapxoc [xovr^c oaToOv atai)r^T6v xat ex toutou TrdXiv dXXo Tt atai}r^T6v, 
dXX' EVEivat [xEv £xdaT(i) Toiv aia&r^Tuiv TrdvTa, dvat'a&7jTa oe, xai ixxpt- 
vsaOat [XEV TrdvTa d7:6 ExdaTOu Tuiv atai^r^Tuiv, dXX' dvaiai)r^Ta ixEVEtv, £u)c 
dv dTTo 7rX£t6vo)v aiai)r^Toiv TrXEtova | Td 6[xo£t6r^ £xxpt&£VTa au-jxpiDfj xat37v 

35 aia&7]Td YEVTjTat, 7rdvT(ov [xev TrdXtv iv6vT(ov exdaT(i) Tuiv auYxpt[tdT(ov, xaTd 
8e TTjv iTTtxpdTEtav sxdaTou yapaxTr^ptCo[XEvou. dXX' £t xai touto out(oc 
eXeYOV, TrpuiTov [xev t; ou Trdv aiat)r^T6v ex ^ravToc aiai^r^Tou -csvT^aETai, 1 To (ante |x£-a;'j) om. aF 5 5' post oiSev add. a 5e f^xTov om. (sed statim 

corr.) E' 7 post Exaatov add. ^oti touto ydp ^oi^Xto F 8 cprjcslv E: (pTjalv 

6 aF: cpr/alv av I) 9 tkt^t^ 6 a 10 ytip] 8^ 1) 12 tcuv (ante if.) 

om. I) a'jYX£xpi(x^va 1) 13 al (post xal) om. E 15 X^ycuv TaOta aF 

17 SoxeT eivat a 18 6f).otO(x£ptov E 30 Jvo; (x^v ataSrjToy a ^x7.p(v£aDat a 

33 aravTa u a(ai}r^T<Juv — nXeicJviov om. E 35 dvaiaiJrjTa a ivcIvTtuv] ^v F 174 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 188a2] 

OTCsp oyxot pouXovxat, r, 6|j.o['u>; to otTretpaxt? aTrstpov axoXouf^i^ast. ETOtxa 37^ 
ok xat £7:1 Tu)V aTotysitov aX"/;i)£c: stTr^iv dTr£tpa)v ovtcov tw irXT^dst, £i £v 5 
7r£7r£pa3tJL£vm Tto ais&r^Tco iw~f^[jyw at 6jJ.oioij.£p£tat a7r£tpot t6 TrXrjSo? 
ousat, 6[xotu>? ako-(ov r^v. £t [iivTot jxt] out(o.j d7r£tpa IX^y^v 'Ava^aYopa? 
5 Ta azoiyzXa u)? t'^ cpu(3£t d7r£tpa xal dvdptt}[j,a, dXX' ti)? Trpoc: 7)<J.a; d7r£- 
ptXrjTTTa, £7r£t xai>' auTa 7r£7r£paa[X£va xai (jbptajj-iva to> EtS^t xat Ttp 
dptUtxtp (£i7r£p, <5; cpTjat, '*xat Ta au[X[xta"]'6[j.£vd t£ xai otaxptv6[x£va xal 
d7roxpiv6[X£va 7rdvTa iyvu) vou;, xat o^rota £[X£Xaov £a£ai)at xat oTrota rjv, 6'aa 
vt3v [xYj saTi, xat 67rota laTat, 7rdvTa 6i£x6a[xr^a£ vouc". xatTot £i'7r£p lo 

10 d^rstpa xaTa 7rXrj(}o; ■^v £V£p7£t'a Tm ^io^t xat toc aTOt^ETa xat xd £x xoiv 
a'oiyd(av auYxpi[xaTa, oux dv auTd ouos 6 vou? i-^vm ouos ot£x6a[x7ja£v 
dv Tdci* *cdp Tt? Tj 8iax6a[xrjat?, rj Se Td^t? oux h dTr£t'pois, xat yj Yvuiai? 
Tou vou u)pia[X£V7j 7r£ptA7j(};t?, o.kk oux aoptaTo?, xat xaT £ioyj u)pta[X£va 
"(tvo^xEvrp dXX' ouj(i xaTa d'7r£tpa. OTt 6£ to d'7r£tpov ohy u)«j dot£$tTrjTOV 

15 TrdvTifj Tio 7rX-!^&£i Xrcst, or^XoT xat tov vouv d'7r£tpov EtTrtbv £V ois IX^ys 

"vou; OE iaTtv d'7r£ipov xai auToxpaT£.j"), £t ouv [xrj d'7r£tpa tco £io£t Ta 15 

aToij^eia iXc-j-cv 'Ava^a^^pac:, ou6£ Ta £c auTuiv auyxpi^xaTa d7r£tpa rjv, 

o^b. 7r£7r£paa[x£va tuT £i'6£t xat £xdaT(i) 7r£7r£paa[x£vat laovTat 6[xoto[X£pEtat. 

'AXX' ouok 7:dv ix TravToc d^rXtoc lotxEV £xxptv£tv 6 'Ava^ayopac, xdv 

20 "6[xou 7rdvTa /pr^^xaTa" Xrfd £tvat. aacpui; "(dp £v t^^J lxxpt'a£t Ta £vavTta 
diro Tuiv £vavTt'u>v, dXX' ouyi Ta Tu/6vTa £xxpt'v£at)at X£Y£i £v o\z cpr^atv 
"yj 6£ ^rEptycopr^at; auTr^ £7rot'r^a£v d7roxpt'v£ai}at. xal d^roxptVcTat d^ro tou 
dpaiou To 7ruxv6v xai d^ro tou 'jiu/pou to U£p[x6v xat dTro xou Z/i':fiZ[jo\i t6 20 
Xa[x7rp6v xal d^ro tou 6t£pou t6 $rjp6v", uiaTe ou Ta Tu/6vTa d^ro tcov 

•25 Tu/6vTU)v, ouo£ £c uoaTO? adp$ r^ i-f/EcpaXo?. xat outu);: TrdvTa Ta £7ra- 
/DivTa £YxXr^[xaTa otacp£u$£Tat 'Avaca^^pa?. £t yap [J'-'>'j d'Tr£tpot at dp/at, 
ouT£ auTai d-^vu^aToi oute Ta d^r' auTuiv, out£ to d'7r£tpov t6 iXaTTov out£ 
t6 [X£iCov saTai, oux' ^7r' d'7r£tpov y^ Ixxptat? u)? d7r£ipu)v £vu7rap/6vTu>v 
s^owv, dXX' £i'7r£p dpa, ET£pu>v OEvjaEt 7rp6s auTov kd-^ia^^ ^ etTrep xaTa Ix- 

30 xpiaiv T7]v Y^vEatv Xsyet. Trui? y^^P ^^ uoaTo? xuai^taiou d^jp IxxptvotTO 26 
ToaouToc, £1 [XTj dXXotfoat? £t'rj ; Tt os t6 Trotouv eaTtv ex aapxtov xai oaTuiv 
xat Tu>v TOiouTu>v d'v{}pu>7rov; ou -(dp oyj £vu7:dp/et dvi>pu>7ro;. ei oe t6v 
d'v{)pa>7rov ex [xtj dvUpwTcou -(tv6[X£vov 6pu>[xEv, Tt xtoXuEt xal adpxa [xrj ex 2 ei aF: ol E: om. D. desidero Stt zl vel d ydp 3 oiiTip/ov aF aTrstpat D 

5 T^] TTJ; E 6 xal ujptaix6;a om. D 7 cpTjat Anaxag. fr. 6 med. cf. 

p. 156,24. 165,31. 177,3 xal dTToxpivo[j.£va xal oiaxptvd[x£va alias 8 -/at 

oaa vuv ^axt a 10 toj Eiost ex v. 18 adiectiim videtur 14 t6 d'7t£ipov DE: 

d'r£tpov aF doid^TjTOv a 15 zkf^z fr. 6 in. Schorn. cf. p. 156, 13 

17 £A£Y£v 6 aF 19 dTrXui; DE: om. aF 6 om. aF 20 6[xou -^tX. 

fr. 1 X^yrj elvat E^F: X^y£t £lvat DE': ki-pi a 21 cprjatv fr. 6 med. Schorn. 

cf. p. 156, 28 22 a'JTrj a toO (ante dpatoij) om. E 27 auTat D 

t6 (ante d'7retpov) om. a 29 apa om. F 30 ly.xptvotTO aF: ^TrtxptvETai 

DE 31 ToaoyTov E £tTj] ^ D 32 6 dvftpioTro; a 33 ]xt\ bt. libri. 

fortasse Ix (xyj SIMPLICII IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 188^2. 5] 175 

■5apx6? ■yivss&ai utto to5 xal xov av&pcoTcov Trotouvio; aixtou, sixe 6 vou^ 37'»^ 
£17] £iT£ aXXo OTiouv aiTiov; oXtOs 02 et Ta avotxoioix^pr^ otov Ctpa xal cpuTa 
[xyj ToX|jL«)atv ixxpiaei Troteiv, ti? dvd^fjf.r^ xa 6[xoio[xsprj toutov YivssOai t6v 
TpoTTOv; Ti oia Ti Ta [x£v 6[xoio[xsp^ aYsvr^Ta xal acp&apTa, Ta os sx toutcov 30 
5 Y^vr^Ta xal cp&apTa'; xaiTOt Ta oXa Toiv [xspfiiv xpottTova. £iriaTr|aat 0£ 
aStov, oTt Tov s^xscpaXov «j; 6[xoto[X£p£s Tt TrapsXapsv 6 'AptaTOTsXr^? xaixot 
6pYavtx6v 6'vTa [xopiov, £iTr£p xat cpXlpa? £/£t xat ap-y^ptac: Ta? au[XTrX7j- 
pouaa? auTov xai utto [xr^vt^Yo^v ot£iXrjTUTat. 

p. 188a6 T6 ok [xrjO£7roT£ otaxpti^v^asadat oux stooxo)? [x£v 
10 X^Y^Tat, 6p&«)? 0£ X£Y£Tai. 

35 

EiTTovTO? Tou 'Ava^aYopou ''ouoe otaxpiv£Tat ouoe aTioxptveTat £T£pov 
a7r6 Tou sTEpou" ota t6 TtavTa iv itaatv sTvat, xai dXXa)(ou "ou6£ aTro- 40 
xExoTUTat irsXlxst out£ t6 i}£p[x6v dTr6 tou ^j;u/pou out£ t6 (|/u/p6v dir^ 
Tou dcp^xou" (ou "(ap £Tvat Tt etXtxptvEC xa^' auTo), touto, cpr^at'v, oux £t- 

15 o6t«>s [x£v Xi^^Bxai' ou ■^ap ota t6 Trdvxa £v Ttdatv ^Tvai au^xpatvst to 
[XYj otaxptv£ai}at, au^x^atvst [xlvTot. 6t6 xdv [xy] siootuj?, dXX' 6'[xo)? dXrj- 
%(og X£-j'£Taf Tot yap TrdO^Yj, TouT£aTi Ta au^xpsp/^xoxa, dywptaTa t^? 
ouata? £aTt'v, otov tA j^pw^xaTa xai ai £6£t?* [X£[xtY[x£vrj? '^dp Tr^? ouata? 
xai T«)v au^xpspyjxoTwv idv otaxptO-f t6 au[xp£pr|x6c, larai oux£Tt au^x^s- 45 

20 Prjxo? dXX' ouaia, d'T£ xa^' sauT^ ucp^aTw^ xai oux sv uTrox£t[X£vtp t6 ^Tvat 
£/ov 6:r£p TrdXtv ou xai>' uTroxet[X£vou IxdXeasv. xai OTr£p Euor^[xo? 
xaX«)c £Tt£aTr^a£v, "ou [xovov toc Trd&rj twv ouatuiv ou/ oiov t£ );;«)ptaat, 
dXX' ouos TrdvTa 6[xou eivat Ta Trdi)/] ouvaxov, «iaTS Trdvxa £v Trdatv sivat. 
ou -|'dp 07] {>£p[x6v xat £TrtaT7][x7], dXX' oaa svSs/sTai [xi/i>r^vat, 6Xo)c os 7] 

25 [J-uis £x To)v xs/«)pta[xsvo)V. /«jpiCiTai 6s Ta xaU' auxd 6'vTa r^ ouvd[xsvd 
-(■£. TotauTat o£ at ouaiaf 6t6 [xia-(£Tat Ta ao)[xaTa. touto)v 6£ Ta [x£v 60 
uypd x£pdvvua{)ai XEyo^xev, Ta 0£ cr^pd [X£[xr/&at oTov a7rsp[xaTa xat Trpo- 
^aTa, X£ux6v 0£ xat dvi)po)Trov ou Xs-p^xsv [xs[xt/i}at ou6£ £TctaTV][x7jv xat 
tj;u/7]v. uTrdp/stv os [xovot? TouTOt? TouTO)v ExaaTa, xai)' (Lv Xs-,'STat. Troia 

30 Se [xe[xtxTat xat 6'Tr«)c: 6[xou Trdvxa r]V, OKupiaxat psXxtov, ETrstOTj ou Trdv 
TravTi [xiaysTai, oiaTrsp ouo£ -(ivETat Trdv £x TravToc. sx tou Xsuxou -(dp ou 
-Ct'v£Tat -j-pa^x^xT], dXXd [xsXav 7] cpatov". TauTa -cdp oix£t«); T(p TOTrto ut:6 
Eu6r][xou X^-^o^xEva I 7rap£{>£[xr]V. dXXd tccos ^ouXsTat Xrc^aUai oiaxptvatSS"" 1 6 oin. aF 2 Eixt E 5 (p9apTd] acpDapxa E 6 b[xs.pii E 

8 (ATjvtYxiov F 11 'Ava^ayfjpou f. G med. Schoniii ouoe otiain p. 17G, 24. 2G: 

o'i5ev p. 157, 1 ou5^ 8iaxp(v£Tat om. E 12 ouSe xxX. tV. lo Schorn. 14 ti 

EF: t( D: t6 a 15 t6 [xtj 5ta-/p(veat>ai om. F' li) ouxETt; E' 21 E^jBtjjxo; 

fr. 14 p. 26,26 Sp. 23 xa Tzd^v elvat aF doivaTOv F' 24 otj om. D 

26 TotauTa Spengel 29 [xi^vot; aF: (aovov DE xaiY tov a: -/.aiKo; DEF 30 tkL^ 

udvTa 6[j.oi> E 31 wmt^j ojoe ib/zxon oin. E 33 akhx iteravil F pouXc^ilat 
sic F' 176 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 188^5] 

xa? 6[xoiO}i£p£ia^ 6 vouc, £t,'-£p £cp£CJTyjXE }X£V Toi;; ouaiv (uc oiotxpivaiv auxa 38>" 
xal TouTo £/_£i £p*|'ov, aouvaTov oi iazi touto", t6 ^ap aouva'T(i) i^f/eipzXv 
dvoTJTou jxaXXov dXX' ouyj. vou. douvaTov "ydp xal Toato xal ttoko oiaxpt- 
OTjvai" TToaci) [JLSv •(dp, oti ou cp&a'(3£i t6 sXdj^taTov, £t 8^ [xVj, aTT^aExai 
5 r; Exxptatc. idv "jdp £Xayt'aTrj adp^ dTroxptf}-^, TauTr/^ £XdTT(ov ou ouvaTat 5 
dzoxptHrjVai. Troaou oh otdxptat^ r^ iXa.'/Ja\oo cpuat;" eco? |x£v ydp laTi 
Tou Xr^cp&ivTo? IXaTTOv Xa^ETv, ou otaxExptTat t6 Tcr|Xt'xov sdv Se ax-^ iTrt 
t6 aToaov, otax£xpiTat. OTicp oux laTtv ou -(dp aTr^aETat, ou 8td ttjv Itt' 
d'7:£tpov Totxr^v, (b? '\X£;avopo^ r]xoua£v, dXX' oTt 0T7^a£Tat tj Ixxpiatc. dXX' 

10 ouoE xaTa t6 ttoiov SuvaTai otaxpTvaf d/cupiaTa ydp Ta Tcd&yj t^? uXtj?. 
£? ouv 7] }x£v TToaou Stdxptat? Iv £Xa)^t'aT(p OTdatc;, fj 8^ irotoij j^coptaixos w 
eroou? dT:6 uXr^?, d'[xcp(o douvaTa t6 jx^v xaTa 'Ava^a^opav (yj "ydp £v IXa- 
)^t'aT(i) axdatc t6 Tidv ev iravTt dvatpEt), t6 ok xoLxa 'IptaTOTEXrjV Td? uoto- 
Tr^Tac dj(topt'aTOu? vojxiCovTa. d'TOito; ouv 6 vou? tj t6 douvaTOV d*(vo(ov tj 

15 *|'iV(oax(ov |X£V OTt dSuvaTOV, Eyyetpaiv bk ToT? dSuvdxots. Tauxa [x£v Trp6? 
TfjV aacpfjVEtav Tuiv '\ptaTOT£Xous £tpiijai)(o. 

Ou/ ouT(o; Ss dvTtxpUs 'Ava^aYopa? etTOv, oaov i\ih s^Ssvat, oxt ^ou- 
X^xat [xlv SiaxpTvai Td; 6[xoto[X£p£t'a? 6 vous, touto 8^ Trotfjaat d8u- is 
vaTov iaTtv, dXX' oTt 6 vouc laTtv 6 xtvaiv xai 7r£pia'Y(ov xai 6iaxoa[xa)v 

20 xal T^? lxxpt'a£(oc -dar^c ai'Ttoc. £t7:(bv ydp oTt Tf|? 7r£pt)((op7ja£(o? laxiv 
aiTto? 6 vous, £:rd*,'£t "f, ok •:r£pty_(op7]at? auTV] £7rot'yja£v dTcoxpt'v£a&ai, 
xai d7roxptv£Tat d7:6 tou dpatou t6 7tuxv6v xai dT:6 tou '|/uypou t6 i}£p[x6v 
xai d7:6 tou ^'"jcpcpou t6 Xa[X7:p6v xai «7:6 tou otspou t6 ^rjpov". elxa 
[xet' oXi^j^ov £7:d*j'£t "ouoe 8taxpt'v£Tat ouSe dTcoxpiv^Tat £T£pov d7:6 tou 

25 £T£pou". of|Xov ouv oTt d'XX(o; [x£v £i'pr^Tat t6 " d7:oxpt'v£Tat d7:6 tou dpatou 20 
t6 7:uxv6v" xat Td £^f^c, dXXtoc: 8£ t6 "ouos dTcoxptv^xai £T£pov aTto tou 
ETEpou". xat t6 [x£v (o; iz dXXf^Xajv Tf^g ^j-^vEaE^o; ouar;? ou TcdvT(ov (ou 
■(■dp "i^pafx^xf^v £T7:£V d7:6 Xeuxou d7:oxptv£ai)at) dXXd Tuiv lvavTt'(ov, t6 8£ oxt 
"ou x£/(optaTat dXXfjX(ov Td ev T(p svl x6a[x(p ou8^ d7:ox£xo7:Tat tceXexei", 

30 ('o^ iv dXXots cpr^aiv. dXXd auvEOTtv dXXvjXots xai Iv dXXT^Xot? laTiv (o? 
rjVU)[X£va. xat oiaxExptTat ouv xat rjV(OTat xaTa Ava^afopav Ta £torj xat 
d'[xcp(o 8id t6v vouv £/£t, ov d$t'(o? 'Ava^a*j'6pa? l^u^xvr^aE Xe^o^v "vouc; 81 26 
laxiv d'7:£ipov xat auToxpaTEc xat [x£[xtxTat ou8£vt j(pf^[xaTt, dXXd [xovov auTo 
Itc' ItouTOU loTt" xat 7:dXtv "laTt -ydp XE^cTOTaTov te 7:a'vT(ov 5(prj[xa'T(ov 2 dSivaxov aE : o{> oijvaxov D : ouvaxov F dcO'jvaTio F : doovaxov aDE d36vaTov ^y^/etpeTv 

oiyt voO iteravit a 3 oy voii F 4 Troaiu] ttomI) D 5 IXc(tt(uv aF: IXaTTOv 

DE 6 ^XayfcTTj a 7 IXaxxov] xal etepov a 9 post (b; add. 6 a 10 Siaxplvat 

DE: 8taxpi87ivat aF 12 do-jvaxov D 17 i[xot D 18 (xev super add. D 

19 (jEXX' oTt 6 voijs laTtv om. E otdyiov a 21 ^TrdYei fr. 6 med. Sch. cf. p. 174,22 

aito aF 24 ^Tidyet f. 6 extr. cf. p. 175, 12 ouoe cf. v. 26 et p. 175, 12 

26 To ?T£pov aF dTTo] uTio F Tou om. E 27 («s om. a ouarj? om. F 29 06 

xsytjjptaTat fr. 13 cf. p. 175, 12 32 8td super add. F X^ytov f. 6 Schorn. cf. 

p. 156,13 33 (xovov ih-zh DE: auTo (xdvov aF 34 Itt' hm-zm sic recte EF: lu' 

l(ouTou D: ivj ecuutou a TidXtv ibid. p. 25 Schorn. XeTiTiuTaTov E' Te] Tt a SIMPLICII m PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 188^5] 177 

xat x7&ap(oTa~ov xal Yvwp-r^v KSpl Travxo; 7:a3av iyzi xai i3j(U£i [xe^j^iaTov, 38r 
xal 0(3a 4'"ZV ^V^^ '^^'^ '°^ fXciC«> '/'ai xa iXascro), TavTfov vou; xpaTst. 
xai TTjC 7:3pt)^ojp7^3io% TYj? (jojj.Tia^arjs vou; ixpa^Tr^as. xal Ta aujj,[ii5Y6[xsvcx 
To xal oiaxpivofJLSva xal d'7:oxpiv6[J.£va, iravTa Iyvo) vou?. xal orota £jjl£XXov 
5 Ea^aOai xai oTroia ^v, aaaa vuv jjlyj ecti, xat o-ofa saTat, -7'vTa 8t£x6atxrja£ 30 
vou;". toaTE oux k^oukr^\^-q Ta douvaTa xaTa 'Avaca"|'6pav 6 vou;, dXXd 
xai auTOs T"^ voEpa otaxptaEt otExptvE Ta £r6rj Ta £V t(o xoafjito ^toptaTo? 
tov rj.7: auT(ov. xai Ta Iv T(p x6aa(o Eior^ oid t£ ttjv dpj^E^ovov EatJTuiv 
voEpdv cpuatv xat otd tyjv ev tt^ "^'EVEaEt auyy^uatv txlixtxTat dXXr^Xots. xal 

10 o~£p Oi 6 £v Oaioojvt Z(oxpdTV]? EYxaXEi T(p 'Ava^aY^pa, t6 ev TaT? tcuv 
xaTa }X£po? aiTioXoYtai? {xtj T(p vtp xE/pr^aOat dXXd Tat? uXtxats d7:oo6- 
aeatv , oixeiov ■^v cpuatoXoYta. Toiyapouv xat auTo? 6 nXdT(ov ev Tijxartp 35 
TYjv TTOtr^TixYjv T:dvT(ov aiTtav oXixo)? 7:apa5ous sv toT? xaTa |x£po? otacpopds 
oyxojv xat a^r^iLdTtov atTidTat xrf te OEpjx^Tr^TO? xal (l»u)(p6TyjT0s xal £7:1 

15 Ttov d'XX(ov (boauT(oc. 6 jxEVTOt ^(oxpdTr^c ttjv d7:6 tou TEXtxou d7:6ooatv 
u7:oS£T^at pouX6[x£voc £}xvr^[x6v£ua£V 'Avacay^pou (o? Tf uXtx'^] jxdXXov dXX' 
ou TeXix"^ atTta )jp(o[X£vou. dXX' et:! Ta s^r^c iteov. 

p. 188^13 Oux 6p{>ai? o^ ouoe ttjv yEVEatv Xa^x^dvEt T(ov 6[xo£tO(ov40 
£(oc Tou xat Eiat xat ^ivKiVxau 

20 '0 'Ava^ay^pac exxpiaet Xey^ov ttjv yevEatv xat ExaaTov d7:6 tou Iv 

auT(p 7:X£ovdCovTO? /apaxTrjptCEadat 7:dvT(ov ev Tidaiv 6vt(ov or^X^c iaTi 

TYjV "('EVEatV ExdCTOU T(OV auV&£T(OV xaTa TYjV T(OV 6[X0t'(OV auV&eatV £7:tT£- 45 

XsTaOai pouX6[x£VOs, ot6Ti xat oiatpou[X£va £tc Ta ojxota lcupa (adpxa -|'dp 
£ic adpxa? xat ostouv eic oaTd), SoxeT Se exaaTov ei? sxETva otatpETa&ai, 

25 E^ wv auYXEtTat. ou [xevtoi dva-f/aTov ttjv -(EVEaiv e^ 6[xo£to(ov "(tv£af)at 
xal [xdXtaTa ttjv (o? Ix aToi/£i(ov, [xdXXov o^ dvayxaTov [xtj out(o ^ivEa&at. 
oXa [X£v *j'dp Ix [xepoiv yevoito dv Ta 6[xo£to^ ex T(ov 6[xo£to(J5v, (Sa7:£p 
7:r^X6c 6 [X£t'C«)V ix 7:7jX(ov 7:X£i6v(ov T(ov PpayuT£p(ov. t6 Se (oc Ix OTOt- 
)^£t'(ov £x T(ov dvo[xoitov xal d7:XouaT£p(ov Tf cpuaEt '(ivETat xat £tc TauTa 50 

30 otatpETTai, (oc 6 7:Xivi)os; £x 7^? xat uoaTO? xat d)^upou, eic d otatpETTai. 
xal oa(p [xdXXov ets axov/zXi Yiv&xat yj dvdXuat?, Toaounp [xdXXov eic t6 
dv6[xotov xa{)iaTaTat. aapx6? 70UV Ta [x^v (o? [XEpyj oixota (adpxec ydp). Td 1 T:aaav Trepl -avxo? E tyzi — ^"-'XV ^"^- ■''^ 2 Ta iXaaact) DEF: IXdxTio a 

3 6 vou; E -/al om. aF 4 eijLeXXov I)E: [t.iXkzi aF: efXcXXev p. 15G, 25 5 aaaa 

cf. ad p. 156, 26 G waTE o-j E i^pouXTjSr) D 10 h ora. E OafStuvt p. 97 li sqq. 
12 ante otxeTov add. DE 13 t6 ttoitjtixov T:ctvTU)v afriov E £v Taic aF otatpo- 

paT; aF 14 Ti^vTe &cp[xo'TTjTa xal ttjv d<u](po'TT]Ta a 15 dTco'ooatv om. E 16 dro- 

6eT^ai E' 17 ypo)(Xcvov E 18 6ixot£iou)v hic et v. 25 E cf. p. 178,9. 11 19 E(05 

tctX. om. F xal aD: d y.ai E 20 XeYtov] Xa(X|3dv(ov F 21 7apaxTTjp(;ca8at DEF: 

yapaxTT)p(C(»>v a 23 ziz adpxa F 25 post e^ wv add. ■xat aK 26 dvayxaTov 

o^ [xdXXov xal o'jT(o D oe om. F 28 twv om. a 29 t6 'f6act F TaijTa] 

«'JTct a 30 (b; — otatpcTTat om. E ytj; F: t^; ytj; aD 

(-Uiiiniient. Aristot. l.\. Siiii|il. Pliys. 1. 12 178 SDIPLICIl IN PHYSICORUM I 4 [Arist. p. 188 «13. 17] 

03 (Szoiyziojor^ oux£-i aapxsc, aXV aiijLa xal xa Iti iropptotspto xa TEXxapa 38r 
OToty^sia xal ai Tourtov TToioTyjTS?. ou xaxa j cuvi^scjiv o5v yj Y^vsat?, a)c;38v 
7j otx''a cx zXtvOfov Yi'v3Tai, ouSs st? Ta auvTi&svTa StatpstTat, u)? si? 
-Xtvf^ouc fj oixta, aXXa aXXo? 6 TpoTroc xaT' aXXoiojstv ^^otp e^ aXXifjXajv 
5 58(op xai otTjp "|'t'vovTai xat e^atv, aXX' ou)^t xaTa auvBscjtv ou8e xaTa 
Ixxpisiv. £-£t TTu)? av ic uSaToc xuadtatou tosouto? lYrvsTo di^p; wcjts 
oux ixxpiast. «)? 'Ava^a^opac ooxci Xr|'£iv, ctXXa (xsTapoXf xat dXXoiwast, 
(b? 'ApiSTOTsXri? xat dXXot. oiy5iq 6c ttjv auvTactv tyj? Xe^so)? 6 'AXs^avSpoc 5 
lcr^YTjaato • '^fj ydp, ^r^at, touto XsYet, oTt oux op^coc Toiv 6[xoto[x£pu)v 
10 TfjV Y£V£atv -otsi auvOiast, r^ oTt oux op&oi? TfjV Ysvsstv iTotEr Ix 
Tu)V otxotojJLspuiv Tva ~q Xei-ov -zfi ki^ti to ix Tuiv". 

p. 188al7 BsXtiov 0£ iXdTTO) xal 7:£7:£paa[X£va Xa[3£Tv, OTiEp 

-OtEt 'E[J.-£00xX^C. 

Et xal 6 Tpozoc Tr^? *|'-^£a£U)? xotvoc 'E{J.7r£ooxX£t xat 'Ava^a^opa, xa- 

15 i)6aov dix'^u) xa-d auy/piatv xat otdxptatv Tf^v ysvEatv dTrootooaatv, dXXd lo 
xaTa To 7:Xf^i}oc Tuiv aToty£t'u)V ota^ipouat. xai ^sXTtov sXdTTuj xat 
T:£7:£paa[XEva Xa^stv, u)C 'E[X7:sooxXfjC EXa^sv, fj 7:Xstu) xat d'7:stpa, (wc 
'Ava^a-jOpa;. to "j-dp TTSTTspaa^xEvov tou d7:st'pou [BeXtiov, uh; xat aia&f|ast 
xat ErtaTTJjnfj Xr^7:T6v, to oe d7:£tpov outs aJaUirjTov outs £7:taTyjT6v. xat 

20 ciXkoiq 0£ icp' (Sv oi' EXaTT6v(ov TfjV )(pst'av -(rvsaBat ouvaTov, Tt ost 7:Xst6- 
vu)v xat d7:st'p(ov; S7:si ok xmv ysvTjTuiv xai cpilapTuiv Ta [xsv "j^svvdTat Ta 
bk <p&£tpsTat, dpxouatv at tu)v 7cpoT£p(ov cpOopat dpj^at dXXoi? Y^vsas^ov 15 
slvat. xat oaot [xsv x6a[xouc d7:st'pouc u7:sdEVTo (Sa^^sp A7j[x6xptT0?, dva"c- 
xatu)^ "/at Ta aTotysia a7:stpa cpaatv sivat tuj aptajxo)' to) -j^ap siost ouos 

25 ouToi d7:£tpa X£"^£tv dvaYxd^ovTat. oaot os Iva tov x6a[xov cpaaiv, (ua^rEp 
'Avaca-c6pa? xai 'E[x7:£ooxXf,c, ouo£[xtav Tf^? d7:stpia? 6yrh{^A.r^v syouat* oto 
d[xstvov 'E[X7:sooxXf^c 7:s7:spaatxsva Xs-^si Ta aTotysia. xal "(dp Ta T^poTspov 
£7:ayOsvTa clxoTza x^ dT^stpicf sx^^scpEu-i-Ev. dXX' OTt [xsv ouy outu)? d^rstpa 20 
(1); d7:sptf^-f/)Ta T(o 7:XT^i}st xat 'Avaca"j'6pa? Ta axoiysxd cpr^at, 7:p6T£pov 

30 £7:stpdi)r^v 7:taT(oaaaUat. xdv 7:s7:spaa[xsva os xaTa Ta srovj cprjaiv, dXX' 
dp/oEtosaTspov 'E[x7:EOoxXfj? d7:XouaT£pa tujv -/tvo[xsvu)v aTotysTa -('fjv xat 
uo(op xat dspa xai 7:up u7:e&sto tou xat TauTa 6[xoio)c lysiv toT? i^ au- 
Tu)V auvTsDsTatv vo[xt'aavTo?. st [xtj dpa xat 'Ava$a-(6pac Ta? d7:Xd? xat 
dpyoEtosT? 7:ot6TyjTa? ut^sOsto aTotysTa, dXXd Ta auv&STa, sv or? cprjatv "r^ 1 TopptBT^pco E 2 auv&eats F youv D (b; ofxta a 3 aiv&sxa a 

4 6 ante rpoTios om. aF 7 ixxpiaets F 8 oi^tjis 6 ttjv F 11 ix Tuiv DEF: ix 

fortasse recte a 12 -/at om. F 18 ao^i^aet E 21 iizsX aE : Itti DF 22 dpxoiJatv 
aE : -Arn dpxoviatv DF al Tuiv] auToiv D yvdazux; D 25 cpTjalv a 26 aTiopfas E 

28 aTJEtpa oaa 7:ep ^^ysTto Tui TiX-^&ei E 29 TipoTEpov cf. p. 1 74, 14 32 Toii — vo|jL(aavTOs 
sc. 'Avasayiipou lyet a 33 auvTe&etat DE : auvTtdetai E : auv&elai a xal (post 

aTtXa;) om. E 34 fortasse aTotyeta oiD.a, toc auv&eTa cf. p. 179,7. 181,8: azoijzTa, tiXX' 

ou Tot auv&eTa a coTjatv fr. G Schorn. cf. p. 174,22. 176,21. 181,3 SIMPLICIl IN PHYSICORUM I 4. 5 [Arist. p. 188^17. 19] 179 

0£ 7r£pij((oprj5is OLOTri £iT0t'7](3£v a7roxptv£ai)ai, xal dTroxptvexai diro to5 dpaioti 38^ 
t6 ttuxvov xal aTro xou O^pfjLOU to '!^u-/j)OV xal diro xou Co^spou x6 Xatx- 25 
irp^v xat dro xoi5 8t£po5 x6 ^Tjpov". xat [aex' oXtYa Ss "x6 \ik\> ttuxvov, 
«pvjat, xat ot£p6v xat ^uyjpov xai x6 Cocc£p6v £v&d6£ auv£}((op7j3£v £v^a vuv 
5 (tj 7^), x6 oe dpat6v xat x6 0£p[i.6v xat x6 S^jp^v £$£)^tt)p7j(5£v £ts x6 Tipocja) 
xou atdEpo;". xat xd [jlev dp)^o£iOTj xauxa xat aTrXouaxata dTroxpt'v£ai)at 
XI-j^Et, d'XXa 0£ xouxtov otiv&ExtoxEpa ttoxe {xev aujxTCTjYVua&ai Xi^^ei (o; auv- 
^Exa, TcoxE 0£ dTroxpt'v£a&at (o; xrjv y^jV. oux(o; y^^P cpr^atv "dTr6 xoux£(ov 30 
d7:oxptvo[JL£V(ov au^xTTi^Yvuxat ■^Tj' ex [xev ydp X(bv v£'p£X(ov uocup dTroxpivExai, 
10 £x Se xou uoaxo? y^? ^'^ ^^ '^^i'^ T^? Xt'{)ot auixTrr^*cvuvxat 6Tr6 xou ({^ujrpou". 
oux(o; }X£v ouv ETTt xa aTTAa Eior^ avaopa[X(ov '\.va(;aYopa; ap/_o£iO£ax£pov 

86^£l XOU 'EixTTEOOxXeOUs xd TTEpt X(OV aX0t/_£t'(OV CptXoaocpETv. XcXctOXEpOV 

8s 1(3(0? 'AptaxoxEXr^; xai nXdx(ov xat 7rp6 dixcpoTv ot Ilu&aYopEtot axot- 
y£t(oO£t? dp/d? t7;v uXr^v xal x6 eToo; uTiE&Evto. xal Iti x£X£t6x£pov, oaot 36 
15 XTjv xaxd xd a'/r^iia~a otacpopdv xou dTiotou a(o[xato? rpoa£/£at£pav ffl 
uXiQ vofxtaavxE? UTTE&Tjxav xaT? xatd td? Trototr^tac toiv axoiyeioiv 8tacpopaT?, 
Trupa[xt'8a [xev t(t) Trupt, dXXo 0£ dXXco tuiv ayr^iidxtav • oTTEp xat Ar^^xoxptto; 
£otx£ t£i)£da&at xaXu)?, EXXEtTiEt 0£ t(o [xr|X£tt £t; eIoo; xat uXr^v dvaXuaat 
xd dTrXd a(o [xata. 

20 p. 188*19 IldvtE? Stj tdvavtt'a dp/d? Tcoiouaiv e(o? xou oxt [xlv 
oSv tdvavxta ttcu; TrdvtE? Trotouat td; dp/d^, (or^Xov). 

40 

AEica? ott out£ [xia rj dp/Tj out£ dir£tpot, xai auvayay^ov ott d'[X£tvov 45 
XsYOuaiv 01 TrXsiova; xat Tr£Tr£paa[x£vas tt&£Vt£s (oaTr£p 'E^xTrEooxXr^c, (ocp£iX£ 
}X£V Eu&u; dTrooET^at, Troaat Etaiv at TrX£t'ouc autat. 6 o£ touto Trapsi? 

25 xt'v£s etat TTpoixov 8£t'xvuatv, oux dXoYtoc xouto Trotoiv, dXX' oxt x(p xt'v£? 
auvaTroo£t'xvuxat xat xo Troaaf £t '(ap Ivavxtat, ouo 7rdvt(o; at dv(otdx(o. 
8£t'xvuat OE ott evavtiat at dpyjxi, SrjXovott t(ov cpuatxwv TrpaY}xdt(ov al 
atoi/£i(o6£tc, Trpuitov Ix tr^? Trdvt(ov a/£o6v tuiv cpuaixuiv xatd touto au[x- 60 
cp(ovt'a?, xdv £V toTc dXXot? otacpcuvuiat. xat "(dp ot iv t6 ov xat dxtvr^tov 

30 XE^ovtE?, waTTEp nap[X£vt'8rj?, xat outoi t(ov cpuatxuiv Evavttac Troiouat td; 
dp/d?. xat -^dp outoc sv toT? Trp6c oo^av t)£p[x6v xai t];u/p6v dp/d^ 
TroieT. tauta 8£ TrpoaaYopeuet Trup xat "^r^v xat cpui? xat vuxta Tjtoi 
axoto;. Xe-j-ei 7«? H-sxd xd TTEpt dXr^UEta?* 1 OUT7) E: ab-cTf) aDF 2 dnb tou '\)\iyfio\j t6 9£p[x6v alias 3 t6 [xev xtX. fr. 8 

Schorn. 4 videtur supplendum t6 ante 6t£p6v et tpuypov t6 (autc CocpEp6v) om. a 

5 i^ Y^ '^^^- ''' ^^- Hippol. Philosoph. 8, 2 (Doxogr. p. 562, 3) unde Schorn ctiam t6 Xa[x- 
T:p6v post ^Tjpov addidit 8 cpTjaiv fr. 9 Sch. toO t^cuv E 10 Xt^oc aufxiri^YvuTat 

p. 155,22 11 post ouv add. -^St] D 12 8e(?ei D 15 t^v uXrjv D 16 Ttiiv 

OTOtxeftov om. F 17 %a\ 6 A. aF 18 ti^] t6 D xat] ttjv E 19 aTrXa corr. 

ex xoiv(i F 20 orj] o^ F E(d; xtX. om. F 21 otjXov a: om. DE 22 ifj 

om. F 26 cuvaTTOoefxvuTat F 29 otacpiuvouat E 31 t6 ante 8ep[x6v et <!^u-/p6v 

add. aF 33 X^rei vv. 112— 118 K., 116—122 St. cf. p. 30,23. 39, 1. 

12* 180 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 5 [Arist. p. 188^19] 

fjLOpcpa? Yap xotts&svTO | ouo ■)V(jj\ioi^ ovo}j.aC£iv, 39' 

T(ov [jLiav ou Xpituv i(5-iv, Iv ip •KSTrXavr^fxsvoi zlsiv' 
uv-loi. ixpivavTo ostxa? xai av^jiax' s&svto 
^(toptc aT' dkXr^kdiV, Tf fisv cpXoYo? ai^epiov ^up 
5 rlTriov f dpaiov sXaopov lauTip tovtose tu)ut6v, 

Tto 5' Itsou) ar, TOiUTOv aTap xdxsivo xaT' auTo 
xdvTta vuxt' doaTJ Trtjxtvov 6s[xac £[j,[3piO£? ts. 
xal [X£T ciXtYa zdXtv 

auTap STrEiOY) -dvTa cpdoc xai vu? ov6[xaaTat 
10 xal xd xaTot cfcpsTspa? 8uvd[X£i? sttI ToTst ts xat toT?, 5 

rdv zXsov £3t1v 6[xou cpd^o^ xat vuxto? dcpdvTou, 

rSOiV dlXOOTiptOV, £7T£t OUO£T£p(l) [X£Ta [XYjSlv. 

£t 6c [xr^O£T£pq) [x£Ta [xr^o£v, xai OTt dpj(at d[xcpa) xat oti IvavTtat, OTjXotjlTai. 
xal ot £v Ss xal xivou[X£VOv ttjv dpj^rjv uTro&£[X£voi, u)? 0aX^? xat 'Ava- 

15 Si[X£vrj^, [xavtoa£t xal 7ruxvu>Ci£t tyjv -csvsaiv ttoiouvt^s, ivavTtac xat ouTot 
dp/dc £i)£VTo TTjv [xdvtoaiv xat ttjv ruxvtoatv. Trot^T ok xat A7j[x6xptToc 
Ta ivavTia dpyoi.^ to TrXr^p^^ xat to x£v6v Xa^x^dvtov, uiv to \ikv 6'v, to Ss lo 
oux ov iXsysv. dXXd xat £v auTaT? TaT? dT6[xotc EvavTrcoaiv S^topsT. 8ta- 
cplpEtv ydp auTa^ Tptat TaT; dvtoTdTto otacpopaT? ^X^y^v, pua[x(o otai)t"j'i^ 

20 TpoTC'^, pua[x6v [X£v To a/rj[xa Xiytov, Stai^iYrjV 6£ ttjv TaEiv, TpoTrrjv oe ttjv 
Oiaiv. otacp£p£t ydp t6 [x£v A st Tu/ot aToi/£Tov tou N a/7^[xaTi, t6 0£ 
Z Tou N 0£a£t, t6 os AN tou NA Tdcst. laTi o^ TauTa Ta Tpta yevyj 
ivavTttov, r; [xcv Oiai? tou dvto xat xdTU) OE^id xat dptaT£pd l^xirpoaOsv 
xai 6'Tia»)£V, to oe a/fj[xa tou Y£YU)Vito[X£vou xat dYU)viou xat euOeo? xai i» 

25 T:£ptcp£pouc, £v OE Tdc£t To KptoTov xai To s'a}(aTov IvavTta. 'E[XTrsooxXsa 
OE xat 'Avacayopav TrapsXtTTE vuv, t6v [xev 6'Tt 7rp68yjXos xaT auT6v rj Ivav- 
Titoat? £v T£ ToT? aTot/Etot; xat xaTa t6 veTxo? xal xaTa Trjv cptXtav, xal 
jXEVTOt xaTa TrjV auYxptaiv xal Trjv otdxpiatv Xeyei ydp OTt ouSev dXXo 
laTiv rj YEvsatc 

30 dXXd [xovov [xT^t? ts otdXXa^tc te [xtyEVTtov 

'Ava^a-copou os xal TrpoTspov l[xv75[x6v£uaEV (oc Ta svavTia tiOevto? ev TaT? 
dpycdq, OTE TTjv oiacpopdv auTou ttjv Trpo? 'E[XTr£ooxX£a ■jrap£oi'oou Xey^v 20 
'" oiacpEpouat os dXXvjXtov tuT t6v [xev Trspiooov ttoieTv tout(ov, t6v oe dra^. 1 Yvwfxas aF': f^wiJ.aii DEF^ cf. p. 39, 1 5 t^ttkJv ap> (i. e. apatov) E: Tjraov ap DF: 

Tj-iov daxtv a cf. p. 39,5. 30,27 6 xax' aixo aF: xaxa Tauxc5 DE cf. ad p. 31, 1 

aixap 7.xX. vv. 121 — 124 K., 125 — 128 St. 7 xdvxtaE: xdvavxfaDF: dcvxfa a vuxxdoa 
73 aF: vjxxa 0' doa?) DE 9 ^vojxaaxat aF': ii)vo'[xaGxat DEF^ 10 xd (post xat) 

om. E 12 I50V D 13 [)ixa] xaxd a 19 auxd; aF: auxaT; DE IXeYsv 

E : IXsYe D : IXeyov aF ota&TjYT] E 20 X^y"^'' "^^ '• ki-^ovrzq aF ota&rjYTjv E 

oe om. D 21 Y^p] 0£ D axotyslov e[ xu^^oi (rtiyoia,) aF xou M libri: correxi 

ex Arist. Metaph. A 4 p. 985 b 18 23 xal (post oe^td) om. a 24 su&ia; D 

27 xaxd (ante xtjv) om. a 28 xr)v (ante cuYxpiatv) om. a 30 dXXd] dXX' tj a cf. 

V. 38 St. x£ E: xe xal aDF xe [j.i7^vxtov DEF : xOiJv [xiYevxtov a 31 v-at om. E 

32 xTjv post auxou om. a X^Ytov p. 187 »23 33 xouxtov DE: om. aE x(i)v hk D SIMPLICII m PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 188 »19] 181 

xal tov |X£V (XTrsipa xa xs ojxoiojisp^ xai xa evavxia, tov Ss ta xaXou[XEva 39r 

atoi5(eTa". aa^poi? oe xai autat? Xe^eai ta? IvavtiotTjtac ev f^ -(eveaei 
TrapaoiStoaiv 6 'Ava^aYopa?, ev oF? cpTjat "yj oe 7repi}(a)pr^ai? autvj eTTotr^aev 
aTroxpt'vea&at, xai aTroxptvetat dTio tou dpatou to ttuxvov xat d-o to5 
5 i}^o)(po5 to Oepfxov xat dTrb too C.o<pzpoi) tb Xa[x7rpbv xat d7:b tou otepo5 
tb ^r^pov". 

Kal ot IIu&aYopetot oe ou tuiv cpuatxoiv [xovojv akW. xat Trdvttov aTrXG? 25 
[xetd tb ev, Trdvtcov dp/r|V eXeyov, dp^d? oeutepa; xat atot/ettooetc td 
evavtta etii>eaav, at? xat td? ouo aoaxoiyja^ uTretattov ouxett xupito? dp- 

10 X°^^? ouaaic. YP°^92^ 2^ Trept toutwv 6 Euowpo? tdoe* ''xatd tbv dvtotdtto 
Xoyov cpateov tou? riu&aYoptxou? tb ev dp)(rjv toiv irdvttov Xeyetv, xatd ok 
tbv Seutepov Xb-yov ouo dp}(d? tuiv d7roteXou[xev(ov etvat, tb te ev xai tTjv 
evavtiav toutto cpuaiv. U7rotdaaea0at 8e Trdvtojv ttov xatd evavtttoatv £7rt- 30 
voou[xev(ov tb [xev dateTov tw evi, tb oe cpauXov f^ 7rpb?; touto evavtiou- 

15 [xevTfj cpuaet. otb [xr^oe etvat tb auvoXov tauta? dp)(d? xatd tou? dvopac. 
ei "(dp 7j [xev ttovSe rj oe ttovbe eattv dp}(Tj, oux eial xotvat Trdvttov dp/oii 
(oa^rep tb ev". xai 7rdXtv "oto, cpr^at', xat xat' dXXov tpoTrov dp;(r]v ecpaaav 
elvai ttov 7rdvt(ov tb Iv, (bc dv xat trj? uXr^? xat ttov ovt(ov 7rdvt(ov eC 
autou *j'ET^vrj[x£V(ov. touto 6e etvat xai tbv uTrepdvco Oeov". xai Xot7rbv 

20 dxpi[3oXo70u[xevo? 6 Euo(opo? dp/rjv [xev tb ev autou? tti>£ai)at Xeyei, atot- 35 
yjXa 0£ dTrb tou Evbs ^eveaOat cpr^atv, d TroXXoic autou? bvb[xaatv 7rpoaa- 
■yopeuetv. Xeyet Ydp* "'f/jjJ-t toivuv tou? 7rept tbv IIu&aYbpav tb [xev ev 
7rdvt(ov dp)(Yjv d7roXt7reTv, xat' dXXov 0£ tpb^rov buo td dv(otdt(o axor/eXa 
7rap£tad7£iv. xaX^Tv oe td ouo tauta axor/eia TroXXaT? ^rpoarjYopiats * tb 

25 [XEV ^dp auttov bvo[xdCEai}at teta-j-txEvov (opta[x£vov ^vtoatbv dppEV 7reptttbv 
oe^tbv cpto?, tb oe evavtiov touttp dtaxtov dbptatov d'(V(oatov Or^Xu dpiatepbv 
dptiov axbto?, (Sate (o? [xev dp/rj tb ev, (b; oe atoi/sTa tb ev xat r; 40 
dbptato? bud?, dpj^at d[j.cp(o Ev ovta TrdXtv. xat orjXov ott dXXo [xev sattv 
£V fi dp/rj toiv 7rdvt(ov, dXXo 0£ £V tb f^ oudot dvttX£i[xevov , 8 xat [xo- 

30 vdoa xaXouatv". eTriatrjaat oe dctov, 7r(o? ouj(t td svavtia 7rdvtas ^rotsTv 
Ei^rev dp)(d; b 'AptatoteXr^C, dXXd td evavtia 7r(o?. ou ^dp td xupito? 
evavtia Xeyouatv, dXX' d^rEp rjYouvtat Evavtia. ouSe -^dp tb xevbv xai 
tb TrXrjpE? evavtia, dXXd [xaXXov (b? £$i? xat atepr^at? dvttxetvtat, oute tb 
-(£Y(ovi(o[X£vov xat d^tovtov xat euOu xai ^rspicpEpE?. xdv -j-dp T/ri\id tt tb 45 1 «TtEtpa TroteTv Aristotelis vulgata 2 atotxeta [^ovov Aristoteles 3 6 om. aF 

'Ava^ayopa; fr. 6 cf. p. 174,22. 176,21. 178,34 auxY) aF 7 |j.ov(uvE: ij.ovov aDF 
8 £v] Sv V 9 oT? D xat oin. DE 10 E'jo(o[30s cf. Doxogr. p. 81^ 13 xuiv om. E 
14 dsxelov det E 16 i^ (j.£v] [ji^v E 19 touto aF : toutov DE -/at DE : om. aF 
20 auTous t6 ev aF 21 (ivo'[j.aatv auTous aF 22 tov om. F 24 xaXeTv om. E 

Suo ^ , „ 7 riii " • ' 

8uo] avu) F 25 YvwtJTov a)pta(j.^vov F 26 dptaTepov apTtov DEl* : apTtov aptOTepov 

rectc Eiuloro rcddidit a 28 dotdptaTos F 30 oe om. F 31 6 (post dpxds) 

om. a 32 TavavT^a a fortasse out£ 33 aTeprjat; xai e^ts rectius a dvTi- 

xetTat D 34 xa\ t6 dytjjvtov a fortassc a^Tj^xd Tt?. 182 SIMPLICII IN PHTSICORUM I 5 [Arist. p. 188^19. 27] 

£uOb \i-(o\j l^ci^ev (xhxhq oxi Iv s/Tjjxaaiv oux saTtv ivavxt^tosi^. dXX' iato? 38^ 
0U03 ixsrvot vi^ svavTia xupttu^ £Ti{)£3av, dXX' u)? dvTtx£i[X£va. xal Yotp 
auToc, wc [ia&7ja6|i.£0a, toc IvavTta Xeyojv dp)(a? ttjv 7rpa>Ti'arTr^v IvavTt^tostv 
£180? xat c5T£pr^artv i>TjS£Tat, diTEp ou*/ o)? IvavTia dXXa xaTot dXXov dvTt- 
5 x£tvTat -poTTOV. t6 ouv IvavTta -ioq tout' eSTi xaTot otacpopou^ TpoTrous 

dvTtl)£(J£CO?. 

p. 188a27 Kai TOUTO suXoyojc. §£1 Yotp toe? dp)(dc £u)? tou 8td 50 
ok t6 IvavTia jjl-J] 1$ dXXTjXwv. 

T6 Toc IvavTta dpj(d? Eivat -laTcusdtx^vo? otd t9]? tu)V dXXfov auixcpcu- 

10 vta^, o-£p Ix Toiv xaTa [XEpoc tjv, xai xai}6Xou t6 auT6 TrtaTOUTai oid 

cuXXoYtstxou TotouTou. Ta 7rpo)Ta IvavTia oute I^ dXXtov | out£ 1^39''' 

dXXrjXtov xai Ix toutiov Ta dXXa* d 0£ [X7]T£ I^ dXXwv [xr^T£ l^ dX- 

XTjXtov xat Ix T0UT(ov Ta d^XXa, TauTa dp/ai • Ta -poiTa dpa IvavTia dp/at. 

-poiTa [X£V ouv IvavTta XlyEt Ta Y£vixtoTaTa. xat oTt [X£V £1' ti TrptoTov 

15 d7:X(o? laTi TOUTO oux saTtv ez dXXou, orjXov t6 "ydp TipuiTov xai)6 7:pu)T6v 

laTiv oux dv £!,'/] I; dXXou. xat oti t6 [xy] I^ dXXou dp-/rj, TrpooirjXov. oTi 

0£ oux £tatv ai dp/at 1$ dXXv]Xu)V, xat touto otjXov. " £i ^dp Ix tou dp/Y] 6 

£17], (pr^aiv 6 nXdTU)V, oux dv £t7] dp/T]". xai oXu)c £t 1? dXX>]Xu)v, ouoev 

udXXov dp/ai >] d7:6 dp/u)V £tatv. dXXd 7:0)? Td IvavTta oux l^ dXXT]Xu)V, 

20 auTo -jdp TouvavTtov 0£t/{)>]a£Tat, oTt 1$ dXXijXwv Ta IvavTta. Ix ydp [xe- 

Xavo.; t6 X£ux6v xai ez d[xouaou t6 [xouatxov. 7] (bc [xev jxet' dXXr^Xa "(t- 

voaEva lc dXX7]Xu)v XrjOtTo , o)c Se Ix aTot/£iu)V xat u7ro[X£v6vTU)v (u)c Ix 

^uXou xXivr^ XE-j-ETat 7iv£ai)ai) oux dv -j-EVOtTO t6 IvavTtov Ix tou IvavTiou. 

OUTO? OE laTtV 6 XUpiU)C 1'x TIVO; TT]? YEvlaEO)? Tp67:OC. OU -j'dp oFoV TE 10 

25 uXrv Eivat to3 IvavTtoi t6 IvavTiov. ou -(dp ol/ETat t6 IvavTtov u7:o[X£vov 
t6 IvavTiov. t6 6& Ix touto^v Ta dXXa Tatc [xsv dp/aT^ dva^xwtXlxTU)? 
7:poa7]X£f d7:6 -jdp ttj? dp/r^c Td [XETd T7]V dp/7]V, £i7:£p ovth); dp/7] eit]. 
7:poa7]X£i 60 xat toi? lvavTt'ot?, 6t6Tt xaTa [X£TapoX7]v 7] -^lvEaic Ttbv [xETa 
Ta? dp/dc -^tvo[X£va>v. Tcaaa 8^ fXETa^oXT], (b? 0£t/{)7]a£Tat, d7:6 tou IvavTtou 

30 -(ivETai £ic t6 IvavTtov. dXXd ttu)? Ta IvavTta dp/ai, EircEp auT6c Iv t-^ 
METa Ta cpuatxd lv»)£U); dvE^or^aE t6 "oux d-^adov i:oXuxotpavt7]" ; t^ cpu- 15 
aixuiv 7:pa'(\}.(i~(ov orj/fj.^ C^tou[xev vuv xat irfmaq ou Tdc lcTfipr([X£va? 
dXXd Td? aTot/Et(bo£t? xat Tdc iz (bv lvu7:ap/oua(bv -;iv£Tat Td -^tv6[XEva, 4 ^■^ScTott DE : TiftETtti aF dv-txeiTai EF 7 £«)? /ctX. om. F 9 T6 om. E 

12 xa ot).Xa cf. p. 184,5: TravTa Aristoteles cJ 81 — aXXa om. E 16 icai oTt — 

(i7^Xou om. E 7:p687]Xov] StjXov D 17 Ix tt]; i^yy\z a 18 nXaTtov in 

Phaedro p. 245d zl ydp £■/. tou dpyr] YfyvotTO, oux dv ic, dp/TJc YtyvoiTO cf. Simpl. f. 51^12. 
107r36 22 acJfJendum dv ante X^yotTO 24 x6pto; exc. Vatic. 1028 [Schol. Br. 

338 a 15] Tpo-oc TT^t Y^"'^'^'^"' ^ ■^^ ~° svavTtov ToJI IvavTio) a £voc/£Tat a 

26 piv Ydp apyati; E 27 y^P ~tj;] xat ttji; a ovTa E 31 MsTd Ta cpuatxd 

A 10 p. 1 076^4 dvcporjasv (om. t6) aF TtoXuxotpavta E vj] •/at ti F 

32 7:paY|J.dT«)v om. F ou om. E SIMPLICII IN PHYSICORUM I 5 [Arist. p. 188 «27] 183 

(o? xat auTo? irposX&cbv Ivocuvuxat oia to5 '^ t6 jxev oSv Tpiia C5a'vai otoi- 39» 
yzXix elvai" . toc hz cpuaixa h [xsTapoX-^ t6 sTvai sj(£t, -aaa os iXiTa^oXTi 
aTTo Tivo? t(q Tt TTspt xoiv6v u7cox£ifX£vov "ytvsTat, oux apa [xta av siyj 
oi^Xhi ^^^^ 'Kph^ T(j) u7rox£t[X£Vo) ouo TouXa'^taTov. aXXa fxr^-oTs Ta 20 
5 [x£v 7rp«)Ta EvavTta Tzdvxon; iyzi t6 }xt]T£ s^ aXXwv }X7^t£ e^ aXXr]X(ov, ou 
[xova 8£, aXXa xat Ta Stacpopa [X£v, oux ivavTia 0£. ou ^ap 7:a'vTa toc 
8ta'oopa xat EvavTta, oFov £1 Tt? Xr/oi t6 7uoi6v xat t6 ^rosov dpya^* 
ouTS -(ap kz aXX(juv sr-sp dp/at, out£ £$ dXXrjXtov £i7:£p (Z[x(pto 6[xot(o? 
-puiTa. T/ ou 7:p(0Tat dp/ai t6 Toaov xat t6 7:otov, dXXa t6 sv 67:0- 

10 X£t[X£V(p X0tv6v UTrdp/OV T(OV £VV£a xaTT^YOpiuiv xat t6 OUX £V UT:OX£t- 

}X£V(p T-fl ouaia 7:poar^xov. toc Yap 7:p(oTa xat laoa&Evvj iv dvTtOsast 
Ttvt OE^opsiTat, otoTt Ta [xrj dvTtx£t[X£va uT^dXXr^Xd 7:(o; ia~i\/^ ei xat [xti 25 
£uauvo7:To; auTuiv r; Td?t^ 616 \it-a ttjv [xtav Tuiv 7:a'vT(ov aiTtav oudoa 
7rdvT£? U7:£0£VTO 7:dar^s dvTti)£a£(oc £$r^-j'ou[X£vr^v xat 01 [xui)tx(oc xat 01 
15 cptXoa6cp(Os Ta? 0£ia; £x<paivovT£c Td^Eic, t^ti? dvTtO^at? £v [x£v toT? {>£toi; 
67:6 TTj? huyazii)!; TTj? £X£r xpaTou[X£V7j au-f/rxpu^^Tat, EVTauOa oe 7:oXu£t- 
0(0? dvacpatvETat. 

'0 0£ 7i[X£T£pO? XaOr^-j'£tX(bv 'A[X[X(OVtO; OUX r^QtOU t6 }X7J £$ dXX7jX(0V 

stvat Toc EvavTia out(o? dxouEtv, (o; [xtj £q u7:ox£t[X£V(ov xat otd touto 30 
20 u7:o[x£v6vT(ov , d^^Xa xaO' 7;v Ivvotav EiiprjTat t6 }X7) sS d'XX(ov auTa Elvat, 
(Os ou6' £v6v T(bv 7:p(6T(ov £vavTt(ov d'XXa Xaix[:idv£tv dp/oEiosaTEpa, d(^^ div 
TauTa otatpEtTat, tj (bc '^svuiv tj (b? oX(ov tj (b^ d7:6 7:oir^Tix(ov aiTicuv 
-^tvETat. Tu)V -(dp 7:p(bT(ov TiU)? otv £17} 7:p6T£p6v Ti; xat ou 6td t6 

[X7J XE/pr^a&ai ixElVOls UTrOXSltXEVOlC, dXX' OTt OU/ waTiEp TOU 0£p}XOU 

25 cp£p£ Et^^Eiv xai Tou t]>uy_pou 7:p6T£pd saTt t6 [xavov xat t6 7:uxv6v, 
TouT(ov 8£ u7:£poy-)] xai £XX£tt]>ic, tout(ov 5s £160? xat aTEpr^aic, ouTto, 
xat TouT(ov £v6£/£Tat T^poTEpa dXXa XatxpdvEtv, iz (bv £pou}X£v TauTa 35 
Etvai [XEptxtoTEpa ovTa. 6t6 aacpiaTEpov toutjo /ptbixEvoc £v toT? iqfjs 
EpEi " £Tt 6£ laTtv dXXa akXw^ 7:p6T£pa EvavTca, xat -i^ivETat £T£pa 

30 eS aXX(ov" (bc Ix xadoXtx(oTEpu)v 6r^Xov6Ti. xaTa touto ouv Eotxs t6 
ar^[xaiv6[x£Vov xat vuv Xi-j-EaOai t6 [xtj ^eTv iz dXX7jX(ov Eivat Ta 
EvavTia, (bs ou 6uvaT6v 6v OdTEpov OaTEpou dp}(0£i6£aT£pov xat xaOo- 
XixtoTEpov cTvat 6id to EvavTta, cpr^aiv, auTa ETvai, TouTEOTtv laoa&sveiv 
dXXr^Xotc, xai [xr^^EV £/.siv ttXeov t6 STEpov auTuiv tou sTEpou Trpoc: t6v 40 

35 TT^? apX^i? X6-/0V. 1 Tou, t6 a: ToiiTO DF: «utoO, t6 E t6 [xev xtX. p. 189 i> 1(5 tcc aTotyEia a ex Ar. 

et Simpl. ipse p. 204, 24 e-el Yip tcx cpuatxa a 3 eitj aF: £ir) f; D: ^v E 

o 
4 7rp65 om. E 7 XiyEi E t6 Tioaov xal t6 ttoiov I) 8 i^ (anto dXXT^Xo)v) aF': (xet' 

DE et Yp. mrg. F 9 /^ ou TtptoTat dpyal om. F t6 ^v] Ttli ev E 12 8i(>Tt] 8t6 

7,al a 14 zctvTtu; D 15 lfjitpa(vovT£s a KJ •xpaTOUfi.Evrj a: xpaTOUfx^vrj; DEF 

19 ouTtu; om. F 21 ojoev ovt(ov TipcoTtov DE: o-joev ovTtov 7Tp6 Ttliv aF: correxi 

cf. V. 32 -/al post tuv atltl. F 24 'j-oxeta^voic om. F 29 ipil p. 189» 17 

30 xaTot] xai a 33 ota to] otaTOuTO a eTvat ajTct a 35 ttj; om. E 184 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 5 [Arist. p. 188^30] 

p.l88a30 'AXXa ozl touto xai sttI toij Xoyou ax£c[iaa&at, 39^ 
T.uiq au[i.paiv£t. 

Asi^a? oTt Ta svavTia apX'^''^ '^'^ Ttvo? xotvuic: toIs ts TrptoTot? evavTioi? 7 
xal TaT^ apyar? uTzdpyovxoi , touto os tjv t6 "[xt^ts 1$ aXXo)v [xtjTS eS 
5 dAXyjXoDV xal Ta aXXa sx toutcov", [BouXsTat xat TfjV xupi(0Ta'Ty]v atTtav 
Trapaoouvai tou Ta irptoTa svavTta dp-/a? sTvai tt^s Ysviasws (Xo^ov ydp 
otfiat TTjv aiTtav xaXsT), dXXd xat oTt ev to) TrpoXTjcp&svTt auXXoYta[j.to t6 lo 
[lev tA TrpmTa evavTta "[iTjTe e^ dXXii^Xtov eivat [xt^ts £$ d'XX(ov" yvco- 
pt[jLOV e^svsTO (t6 [lev '' [xtj iz dXXtov" ex tou irpuiTa, t6 §£ '' [xrj e^ dXXifj- 
10 Xo)v" ex Tou evavTta), Tto Be "xat Ta d'XXa £x toutcov" Xoyou Ttvo? at- 
Tttooou? £6£t. ov vuv TTpoaTif^r^at toutov XvjTTTeov 8rj upojTov OTt irdv- 
Ttov T(ov ovTtov ouT£ T:ot£tv 7:£(pux£V ouT£ Tcdaj^etv t6 TU5(6v utto 

TOU TU/OVTO? 1(0? TOU waTS TldvTa dv £1^7] tA Cpuast Ytv6[J,£Va 7] 

EvavTta Tj £$ evavTt(ov. -poXa^j-pdvet uiz d$t(o[JLaTa xaOoXixd £~t Trdavj? 

15 Ysv£as(o; ts/vixt,; ts xat (puatxy;? ex tt^? svapYsta; ooxouvTa TuiaTd, OTt t6 
7tv6iisvov xat oi}stp6[xsvov xa^ auT6 irdv ut:6 TtotouvTO? yiveTat xat <p&£i- 15 
p£Tat xat ouy 6-6 tou Tuy6vTo? t6 tu/ov dXX' uTr6 tou dvTtx£t[X£Vou TrotT^- 
Ttxou atTtou xat £i; t6 dvTtxst[xsvov. opd i'dp ou Trdv £ts aTrav, aXka t6 
dvTix£t'[xevov et; t6 dvTtxet[xsvov otov t6 Osp[x6v st; t6 (|^u/p6v [xsTa^dXXov 

20 auTo d-6 TT,? dvTixei[X£vri? sauT(j) e?s(o; si; ttjv sauTou. TauTa [x£v ouv 

TrdXtV £7ri TOU TrOtOUVTO?. £-1 0£ TOU YlVO[XSVOU, 6'Tt t6 7tv6[XEVOV oux sx 

Tou [XTj ovToc -ii^vsTat, dXX' £c ovTOs [xsTaj^dXXsi Ei? ov xat TOUTO oux ex 

TOU TU/6vT0s Si; t6 TU/6v , dXX' £X TOU dvTlX£t[XSVOU zlq t6 dvTtXSt[XSVOV, 20 

TouTsaTtv si; t6 Trotouv. TauTa -poast^oaa; , siTa irpoaXaptbv Ta <puast -(t- 

25 v6[xsva xat (pOstooixsva, auvd^st oTt TrdvTa Ta cpuaet, OTav xa»>' auTa 71- 

vTjTat Tj (pi)eipT^Tat, u-6 toiv dvTtxet[i£va)v Ta dvTtxsi[xsva touto irda/st. 

oTt 6c ouoe iiotetv 7re'^uxe t6 tu/6v eis t6 tu/6v outs Trda/£tv U7r6 tou 

Tu/6vTo?, oTav t6 [xev xai>' auT6 Troiif] t6 8e xa&' auT6 'Jrda/i[j, dXXd t6 

dvTtxet[xevov utto toij dvTtxet[xevou, [xd{)ot[xsv dv ou't(o;* t6 Trotouv xaTa t6 

30 ev auT(p sloo; [xopcpouv ttjv otx£tav ivip-^ziav ot' auTT^? t(J) uTrox£t[xsv(i) 25 

(TouTsaTt T(o e^ ou yiveTai t6 7tv6[X£vov) EVTiftrjat t6 £100?, xatf ytveTat t6 

Ytv6[xevov TOUTO oe t^v t6 ev Tqi TrotouvTi, otov 6 otxooo^xo? tyjv sv auT(») dp- 

[xovtav xat t6 a/9j[xa t^? o?xia? evTi^T^at toi? Xi&ot? [xeTa^dXX^ov auToiv ty]v 

■jrpoTepav oidOsatv si? ttjv sv auTtp. [xsTa[5dXXsTat os outs t6 6[xosioss (saTt 

35 -/dp) ouTs t6 otdoopov [xev, auvu7rdp/etv oe ouvd[xevov (ti -^ap osXmi Xsu- 10 Tt|) 8^ D: t6 Se aEF Aoi (ante ra c(XXa)D: om. aEF 11 £§£iDE: IoeTto aF 

8v vuv aE: tov vuv F: v.a\ vOv D toutov EF: touto D: touto — i^ IvavT^oJv (v. 14 cf. 

Arist. p. 188 a 31 — ^2&) om. a 12 oi&iv o-jte Arist. oute TiotsTv — i^ evavTtiov 

om. F 14 TipoXafxpdvtov a a^i(0[xa Ta E 18 zk D : om. aEF tk irav E 

20 (XEV oov TrdXtv D : (xev udXiv EF : [xsv a 22 ib/zzai DE : om. aF 24 TrpoXa^cbv E 
25 Y''v£xat a 26 cp&cipsTat E et fortassc F' 28 xa&' auTo (post t6 oe) om. aP 

29 antc ijTto add. ■/.aX aEF 30 Iv EaoTtu E 32 t6 Iv] tcuv D^ 34 iv auTui 

F: iwjTdi DE: a-jTtb a 35 oetTat DEF (cf. p. 4, 19. 5, 10. 42,9): ost t6 a SIMPLICII IN PHYSICORUM I 5 [Aiist. p. 188^30] 185 

xov £is [xouaixov jxctaJ^aXXsiv, ote ouvatat auvu7rap/£i,v a]j-cp(o ;), dXX' sxsrva 40r 
[j.£TapdXXsi £1? dXXvjXa, oaa irpo tou }X£Ta[5dXX£tv cuvu7rdp/£tv dXXr^Xot? ou 30 
ouvaTat. TaijTa oi IsTtv ou Ta xuptto? svavTia {lova, dXXd Ta xaTa Traciav 

dvTtO£(JlV dvTtX£t[X£Va. (SaT£ dvdyXV] •ndv TO ^IVOJJLSVOV Tt O [XY) TcpoT^pov 

5 -^v, £$ dvTix£t[ji£vrj; t9;? 7:p6ai)£V ota&sasu); £i? dvTtx£t[jL£vr|V [xETa^dXX^iv 

UTTO TOU dvTtX£l[X£VOU [X£V T"^ TtpoaU^V OiaUsa^t TOU [X£TapdXXoVTOC, 6[X010U 0£ 

ffl £1? r^v 7j }x£TaPoXrj -^iv£Taf dTro ydp tou TrotouvTO? auTr^. out(o? to «{^u/pov 
ov TupoTspov au)[xa utto &£p[xou Ttvos Yiv£Tat &£p[x6v. ou ydp £x [xouatxou, 35 
(prjat, Xsuxov -^tv£Tat xai>' auT6, dXX' £x [xlXavo?* xaTa au^x^^pr^xo? [xivTOt 
10 ouOiV x(oXu£t, oTav ~u/rj ov to [xouatxov jxsXav 7] |xt] XoUxov, ou t6 tu/ov, 
dXXd To [X£Tacu. to -^dp X£ux6v Ytv£Tat xai^' auT6 e^ ou X^uxou* ou ydp 

OYJ £X X£UXOU* £l'7] ^dp dv TtpiV "/SVSa&at XSUXOV. Ic OU X£UXOU 0£, ou/ 

oTt xat £c tTTTTOXEVTaupou, dXka. Tou T(p X£ux(p dvTix£i[X£vou • TouTO o£ iaTtv 
7] t6 [xiXav 7) T(ov [xs-acu Tt ofov ^av&6v t] irupp^v r) [xdXtaTa cpat6v xat 

15 oX(Os irp^s t6 X£ux6v tyjv [x^Xavo? £/£t Td;tv. xat t6 [xouatx6v 0£ s^ 40 
ou [xouaixou ^iv^Tat, ou tou tu/6vto?, dXXd tou TtstpuxoToc toioutov 0£ 
t6 d'[xouaov xat si Tt [XETa^u £i7j d[xouaou xat [xouatxou. C.r^xzXmi -|'dp t6 
[x£Tacu dp£Tf^? xat xaxta? xat [xouatxTj? xat d[xouatas, £vt(ov [xsv t6 ouo£- 
xepov X£"[6vt(ov [x^-acu (b? t6 [x£Tacu tou dppsvo? xat tou Ot^X^o?, evi(ov 

20 0£ ex Tf^? £xaT£pou [xtc£(o? (o? t6 cpat6v tou Xeuxou xat tou [X£Xavo? [x£- 
Ta^u, £Vt'(ov ok (o? 8uva[xtv st:' d[xcp(o Tr^cpuxutav. 6[xot(o? 0£ ouO£ (p&£tp£Tat 
xa^ auT6 t6 tu/ov st? t6 tu/6v, dXX' £is t6 svavTiov xat et? t6 [X£Tacu. 4.) 
xat oux £7:1 [x6v(ov T(ov d7:X(ov out(o; £/£t otov X^uxou xat [xouatxou xat 
T(bv TotouT(ov, dXXd xat £7:1 T(bv auvt)£T(ov oFov otxia? dv&p(b7:ou. xal 

25 -('dp T0UT(OV SXaaTOV ix TOU dvTtX£t[X£VOU "j'tV£Tat OU TOU TU/6vT0^, dXXd TOU 

TiEcpuxoTo? £t? TauTa [X£TapdXX£tv, xal cp&^t^p^Tat st? ix^iva, Xavi)dv£t §£ otd 
t6 [X7] x£ia&at £7:1 toutcov toT? dvTtx£t[X£Vot? 6v6[xaTa cbs ex^i t6 d[xouaov 
xal t6 X£ux6v. xotv(b; oe dv £7:1 T(bv auv&£T(ov dvTtx^iadat t6 rjp^Jto- 
a[X£vov xal t6 dvdpixoaTov XI-^otTo. '^ivz.zai -j'dp 7:dv 7]p[xoa[x£vov iz dvap- 50 

30 [x6aTou xat t6 dvdp[xoaTov £? Tjpixoa^xsvou xat cp&iip^Tat £i? dXXr^Xa, ou td 
Tu/6vTa 6i £1? Td Tu/6vTa. ou ydp dv 7] dvi>p(b7:ou dp[xovta £ts "tjv Xuoa^ 
dvap[xoaTiav [x£taj3dXXoi, dXXd zU ttjv dv&p(b7:ou, dXX' ouO£ 7] A(bpto; dp- 
[xovia £t? T-/]v Auoiov dvap[xoaTiav, dXX' £i? ttjv otx£tav. 

TauTa 0£ 7:dvTa Ta ^^apao^t-i^^xaTa oux Ix tou 7:otouvTo; £iV/]7:Tat, dXX' 

35 £x Tou 7:da/ovTOs, TauT6v 0£ EtT^^iv £? ou -^tv£Tai t6 -^iv6\i.evov xal £ts o 
cpv)£ip£Tai t6 cpd£tp6[x£vov. 'Yt|v£Tat o^ £$ d[xouaou t6 [xouatx6v 67:6 Ad[xa)vos40v 1 [xETapcxXXEtv — IxeTva om. F 5 Trpc^aiJcv] TipcoTTj; :i si; ttjv dvTtx£i,a£VTjv a 

7 a'jT/^ ]) '\)\>-/j>bv aD: O^uypotepov EF 8 ov Trpotepov aE: Trpo'T£pov F: utrumquo 

om. D uTto] uTtEp E 10 [xouatxov t6 [j.£Xav (iu mrg. corr.) F 11 £; ou aE 

13 liTTioxevTaupou DF: UTioxevTaupou E: tTmoxEVTaupous a civTtx£t(X£vio D 14 iiupov 

aF 15 TTpo; X^uxov a ^'/^^^ "^ ^^ toiouto a 1!) (b; t6 (x£Ta;u om. E 

20 0£ DE: 0£ to aF 24 ettI om. E 26 (xETaPaXElv E 27 ex zl t6 aE: 

i-AziTo (£X£iTo F) t6 DF 28 t6 (autc X£U7c6v) oin. E 20 Yap] 0£ E 

31 Ta (post eJs) om. F 186 SBIPLICII IN PHYSIGORUM I 5 [Arist. p. 188*30] 

TTOtouVTO?, xal ix «J^uypou xo Ospfxov '((vztoi.i utto tou Ospjxou Troiouvxos' xai 40^ 
9>8stp£50at XsYSxat fxaaiov sxstvtov zh o fxstapa^XXst xat 6:r' sxsivou. si 
8s Ti? vo[xtCot ctpfioviav xat avapjxooTtav iid [xoucjix^? XsYeaOat [xovtj?, 
ouSsv otacpspst xat £7:1 Ta'^£(o? xat sttI cuvOiaeto? Ta auTa XsY^tv. tj 
5 ^ap oixta auv&sTov ti ouaa "('tv£Tat £x tou of(jpry[x£vou xai [xtj au-^xstjxlvou 5 
xal Tot £a)(rj[xaTta}X£va £$ da/r^[xoauvrjs, xai oaot Totvuv auvOlast xai otatpEaei 
(TauTov os £t-£Tv auYxpta£i xat 8taxpta£t) tyjv 7£V£aiv Trotouat, xai TouTots 
e$ EvavTitov xat eh ivavTta rj •yev^ats xai tj cpOopa'. &azz auYX£cpaXatu)- 
OetaTj; xt^<; £7:^^(07?^? dXTjOo^ £i7r£tv, oti Trav dv 7ivotTo t6 Ytv6[x£vov xat 

10 CpO^tpOlTO t6 C50£tp6}X£VOV 7] £C SVaVTttOV t) £ls £VaVTta xai TOt TOUTtOV [X£Ta^U. 

[x£Taru oe ou Tot xey(topta[X£va d^xcpoiv, dXXd Ta ec d[xcpoTv auv£aT(OTa, Tva 
auYYev^ ovTa Toiv ivavTttov Trpo? exotTspov lyo X^yov. xat Td cpua£t ouv lo 
-dv-OL oFov C,mov £x [xtj C«i)OU ttjv "(sveatv ex^i, [xrj Ct6ou oe TotouTou 8 tte- 
cpux£ -p6; C'5)0u Y^vsatv. 

15 ArjXov 6£ oTi 6 TuapaxoXouOVjaa? toTs £ip7j[X£vot? ooy^ uTroTTTSuasi Tzphq 

iauTov svavTtouaOai t6v 'AptaTOTiXr^v 7rp6T£pov [X£V £t7r6vTa, oTt Ta IvavTta 
ou YiVcTat £c dXXrjXtov, vuv ol oTt £x tou svavTtou '((vzxoii t6 evavTtov. 
£X£T [x£v Y^p iXsYeTO [xrj ytveaOat iz dXXrjXtov Ta evavTta ibc; e^ uXrj? (ou 
-|'dp (i)? £c uTrdpyovTOs tou Xsuxou "]f'V£tai t6 [xlXav, cb? Ix tou ^uXou tj 15 

20 xXtvr|) rj [xaXXov oti ou ^ivETat e; dXXrjXtov (b? aTro TrotrjTtxtov atTttov (ou 
-j-dp 7rotrjTtxd dX>.rjX(ov Ta evavTia)* ivTauOa 8£ oti tou IvavTtou exaTavTO? 
eioou; ex tou u7rox£i[xevou £7rtYiv£Tat t6 ivavTtov £X£iv(p sToos d7r6 tou 
7rotouvTOs. dXX' oti [x£v ouSsv Trscpuxe Trot^Tv eis t6 tu^^v ouSs Trdaj^Etv 
U7r6 Toij TU)(6vT0s, ia~(si orjXov TroO^v oh 8r^Xov oTt Ta IvavTia eaTt Td Tre- 

25 cpuxoTa zot&Tv £?? dXXrjXa xal Trda^^etv U7r' dXXrjXtov; xat -j^dp ^o'/t] U7r6 
Oeou £XXd[X7rea0at XeyeTat, dXX' oux ivavTia ouaa U7r' evavTtou* rj voq ev- 20 
oerj? U7r6 7rXrjpou? tAt/u xat aurrj xat [X£TapdXX£t d7r6 tou dOsou zlc. xh 
svOeov. oX(o? 8^ Trav t6 Ytv6[xevov oux eaTiv oTrep ^tveTaf ou ^dp dv e7t- 
V£To. (oare ix [xrj TotouTou 'ctvETat ou 7ravT6;, dXXd tou 7r£cpux6TO?. 7r£- 

30 cpuxe 0£ t6 auT6 T(bv dvTtx£t[XEV(ov Eivai 6EXTtx6v. O£p[xou Ydp xat diuj^pou 
t6 auT6 a(b[xa 8£xtix6v saTi xai Xeuxou xai [xiXavo? xat rj auTrj <|'uxrj 
[xouatxr^? xai dixouata?. 7r6TE ouv rj ^'^x^ 7r£cpux£V et? t6 [xouatxov [xe- 
TapdXXstv; dpa oTav [xouatxrj eotiv; ouoa[X(b?. ouxouv oTav [xrj [xouatxrj, 25 
TTEcpuxE ok [iouatxrj -^ivEaOat. xat t6 a(b[xa 7r6T£ "]ftv£Tai X£ux6v ; dpa oTav 

35 X£ux6v EaTtv; ouoafxtbc. dXX' oTav jxrj Xeux6v [xev, 7rEcpux6? oe Xeux6v 
•^ivEaOat "l* OTt. ei ouv t6 7r£cpux6? touto iaTt t6 Ttbv ivavTttov oexTtx^v, 
[xrj ly^ei 8£ ixeTvo 8 XeYcTai -^iveaOat, 8rjXov oTt t6 dvTtxEifxsvov auTto s^^st 1 2 lxe{vu)v D: Ixelvo F: £?? Ixetvo aE 3 vo|jL{C£t E xai dpjjioSTiav E 11 s^ 

«[AcpoTv] £^ aiTtov a 12 G'JYy£V7j ovTa xuiv ivavxtcav aE: suyycVEs ov tov tou £vavTtou DE 

e-/dTepa D 15 ohy\ F 17 yivovTat F 19 (j-ap/ovTo; aD: IvuTrdpxovTo; 

EP 24 8e om. F oyjXov aF: om. DE 2G u-o tou IvavTiou a 28 oux 

laxtv om. F 30 y^ip] ^e F 34 yev^ai^^at D 36 oTt. tl ouv DE: oJiXov (om. 

5x1 d ouv) F: OTjXovoTt zi rjh^ a: immo mutatis siglis scribendum ytvEaDai lartv. zi ouv 
cf. p. 187,4 37 [i.T) ^/ov a X^yeaOat F' SIMPLICU LN PHYSICORUM I 5 [Arist. p. 188*30. b26] 187 

ri To [xsxa^u, xal diz Ixeivou fxstaPa^XXsi elq 8 YtvsTat. xat TrpoyjYouiisvo)?: 40' 

<X£V Ix TOU [iri TOtOUTOU TTSCpUXOTO? OS fj ^£^£31?. 010 ^710 aTSpYjSSa)? £t? 

E^tv 7] }i£TapoXy], tjSt] os xat Ix tou svavTtoti, xa{)6(Jov xat touto [xtj toi- 30 
ouTov xat TC£cpux6? £5Tt, xttt oXto? £x Tou avTtx£t}X£vou xai)' oTTOtavouv dv- 
5 TtOsstv. ou Y^p dva'Yxvj t6 X£ox6v Ix [xiXavos xaOo jxeXav YivscjOat, dhX 
£x [XY] X£uxou, TTscpuxoTo; 0£ X^uxou '(iMsabai. t6 8e Tupo? t6 Xeux6v i:z- 
<pux6? xat TTpo? t6 [ilXav Tr£<pux£V, waT£ oTav }xr] ifj Xeuxov, r^ [xlXav 75 
t6 [XETa^u £STt xai oid touto £x [xeXavo? t^ tou [X£Ta^u. e^ ou §£ YiveTai 
Tt, £t? IxcTvo xat (p&£ip£Tat. 

10 'ETTiaT^aai ok /pT^ oTt dXXo [xev laTt auvOeat? dXXo 8e Td$t?' xat 35 

7j [xev auvOeat? IttI twv auvOsatv Ij^ovToiV Xs^^ETai [xet' dXXiQXwv, ttXtj- 
ataa[x6s Tt? ouaa Tuiv x£t[x£V(ov £udp[xoaTO?, xdv [xrjSe^xia Td^t? uTzdpjj^, 
wq ItuI 6uX(ov oTav [X7J [xeXio t(5 auvTtOlvTt, ti TrpojTOV t) Tt SEUTspov, ei 
[xovov auvap[x6CotVTo. yj oe Td^t? XeyETat [xev xat IttI tSv Oeatv I)(6vt(ov 

15 (Iv Td?£t ydp oei xeiaOat Ta tou dvoptdvTO? [xeprj, (SaTe Td [xev TTpwTa 
Ta 0£ OEUTEpa eivai Ta oe lcpe^^?), Xe^eTai 8e xat Itti Toiv [xtj Ij(6vt(ov 
Oeaiv (b? IttI twv dpiO[X(ov. TTptoTrj ydp TETaxTat vj [xovd? t^? oudoo?. 40 
ouo£[xta 0£ r^ Te)(vtxY] rj cpuatxrj auvOeats dv£u Td^£(6; laTt. xdv XlYifj ouv 
xat fxaaTov toutoov Td [xev Td^t?, Ta Se auvOeat? Tt? laTtv, out(Os 

20 Xe^ei (i)c xat Tr^i; oixia? xat tou dvoptdvTo? xaTa [xev Tt Tdc£(o; xaTa 81 
Tt auvi)£a£(Os [x£T£j(6vT(ov , dXX' ouj(i TYjs [xev oixta?: xaTd [x6vr^v auvOEatv 
ucptaTafXEvrj?, tou oe dvopidvTO? xaTa [x6v/jv Td^tv. xaXws o^ 6 'AXI^avSpOs 
iTCEaTTjasv, oTt *'tti [xrjolv laTtv IvavTtov r^ 8 [xrj eaTt t(ov IvavTitov 0£XTtx6v, 
ToijTO dyevrjTov dv eirj" xaXo»? TTpoaOek t6 oeuTepov oid ttjv dTO[xov oi[xai 46 

25 ouaiav. TauTTfj -j^dp IvavTtov [xev ouoev laTt, twv ok lvavTt(ov lad oe- 
xTtxVj. xai oid TouTo ou [x6vov t6 Eioos, dlXoi. xat ttjv aTeprjatv tou eioou; 
Sej^eTat. 

p. 188b26 Me^^pt [X£v ouv IttI ToaouTov aye86v auvTjxoXouOTjxaai 
xat Tu)v dXX(ov 01 TTXeiaTot eto? tou toaTrep utt' auT^? t^s 
30 dXyjOeta? dvaYxaaOevTE?. 

Meypt Tou Iv Taig dpyat? Ta IvavTia TtOevat ayeoov auvr^xoXouOvjxaat 60 
xal T(ov dXX(ov cpuatxoiv ot TTXeTaTot. t6 8e ayeoov vj TTpoc to ot TrXETaTot 
8t' EuXd^Etav cptX6aocpov -p6ax£iTat vj 7Tp6? t6 auvr^xoXoui^yjxaatv, oti 2 7recpux()Ttoc F dcTto xtj; GTepi^aett)? aP 4 ea-i DE : om. aF 7 [xt] ^ aF : 

UT] Eaxt DE 10 aivdeats cf. p. 188 b 20 12 EiJc(p(j.oaTO?, e'j in lit. D 

lo piXXT] D auvTed^vTt F 14 ap[j.oCoivTo aF iJeatv DF: auvOeatv aE 

15 Y'^? supra add. E 17 S^atv DEF: aiv&eatv a 18 7] (post Se) D: oin. aEF 

X^Y^ p. 1881)20 20 xal (pcst tbs) om. F 23 tp] t|)V E 25 [aev oin. F haw- 

Ttov F 26 uaT^pTjatv F 28 iTtl ToaouTov DEF cf. Themist. p. 135,21: to6tou ex 

Aiist. vulgata a ayeSo^v xtX. om. F 32 cpuatxdiv DE: aocpuiv aF o^ om. E 

t6 (post Tipo;) om. E 188 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 5 [Arist. p. 188^26. 30] 

ooy_ aTrXtoc ouos ixsTvoi toc ivavria u)? svavxta iKz'(ov drjyd: , aXX' aTrsp 40^' 
iXeyov, tauTa svavxia r^v, w; cpu)?: xal cxoxo? xat veTxo? xat (piXia xai 
auYxptai? xat Siaxptoit? xat Ta totaSta. Sr^Xot 8s [iaXtata tyjv autocpur^ 
tou ooytxatoc dXrj Hctav xal tr,v xata tac xotvac Ivvota? | 7rpo£iXr^[x[x£V7jv 41»" 
5 TTSTror&Tjatv to xai avsu Xoyou, toutlativ avsu aTroostxttxr^? attta;, XsYovta? 
autous 0[i(o? outto^ AsY^iv (SaTrsp 6::' autTj? tvjs dXr^&sias svayofjLSVouc. 
fjjisi? asv Yap xat t7)v attiav Trpoate&stxafXEv uTroosi^avtsc , oti ou to tu- 
yov £x tou tu)^6vtoc ^ivstai, dXXd (to svavttov) sx tou svavttou. xat 8td 
touto td oua£t -,'tv6}x£va r^ svavtta sattv r^ sS ivavtttov. ixETvot 
10 ol xai tYjv attiav ou auvvoouvtE? tj ou Trpoati&svts? otxtoc; td autd Xsyouatv. 5 

p. 188i>30 Atacpipouat o£ dXXr^Xiov £(oc tou xo oe [xavov xat to 
zuxvov t(ov xaOixaatov xatd tTjv at'c&rjatv. 

A£i;a; t7)V tuiv TraXaKov cpuctoX^Ycov Trspt td? dpj(ds au[xcp(ovtav xatd is 
to svavtia? autd? ttO^c&at Y^vo^xivr^v, i^ir^torj tot? TroXXot? ota<p(ov£tv oo- 

15 xouat TTpoc dXXr/vOuc dXXoc dXXo tt X£-,'(ov frjv dpyriv, xat trjv otacpopdv 
aut(bv -apaoto(oat. xat oz(o; £t? au[x<:p(oviav xat autr^ 7r£ptdY£tat, xaXu)? 
xal GCf^iaz iTrtostxvuct. xat trjv (xev otacpopdv or^Xoi tou? [xsv 7rp6t£pa*20 
f^ cpucEt tou? oe uatepa Xa[xpdveiv £t7r(ov, xat tou? [x^v YV(opt[X(o- 
t£pa xatd tov Xo^ov, tou? oe xatd trjv arc&yjctv fjtoi td autd 

20 X£Y(ov td t£ 7rp6t£pa tfj cpua£t xai td YV(opi[x(ot£pa xatd tov X6yov, 
xal au TrdXiv td uct£pa f^ cpuaei xat xatd tf^v ai'cv)yjctv Yvu)pt[X(ot£pa. xat 
tuiv 7rapao£tY[xdt(ov to [x£v ^repittov xat dpttov xat vetxo? xat 
cpiXiav (b? 7rp6t£pa f(j cpucet, xat xatd tov X^^ov dXX' ou^^t xatd tf,v 
ai'ai>r,ctv ■|'vu)piij.u»t£pa toT? xpotipot; 7rpoci^xovta 7rap£&£to (vorjtd ^dp 25 

25 tauta* oto xai 'E[X7r£ooxXf,c 7r£pi cptXia; Xsy^ov 

djXd v6(o ospxou, '-prjCt, [xr^o' o[X[xactv f,co tsOrjTr^o;), 
to 6£ i)£p[x6v xat t{>u)^p6v xat uypov xat ;r^p6v (oc uat£pa f^ cpucct 
xat xatd tf,v ai'ci)r^civ YV(opi[X(ot£pa toTc: uctepotc d7r£V£t[X£. xai to [x£V 
0£p[x6v xat ']/Uy(p6v I]ap[x£vt6rp cpr^at, to oe uypov xat ;r^p6v 'AXi^avopoc 

30 [x£v rjtot autov cpr^ctv eiprjxivat tov to {}£p[x6v xai '|uyp6v £i7r6vta fj 'E[x- 
TT^ooxXia 7rp6c t(t> v£tx£t xai tfj cptXt-x td tettapa azoiysXa dpydq {}£[x£vov. 3o 
6 [x£vtot riopcpupio? otxsiotepov £t? f 'Ava;t[X£vr^v tf,v 66?av dvir^eii^lie tau- 
tr^v £i7r6vta 2 'Aoi havzla. aF 4 o^yfAaTos ut videtur E 7i:poeiXTjfj.[j.evT)v D: 7:pocetXrj}x[j.EV7]v 

aEF 5 xal om. a 8 t6 evavxtov addidit, scd post tou evavTtoo a 10 ou 

(post ri) om. F 11 e«)S ">ctX. om. F t6 6e zuxvov ycai [xav6v xaTa ttjv al'a9rjOtv 

Aristoteles sed cf. codd. FI et Simpl. p. 190,14 13 -/.aTd] -/.al F 15 dXXo? scripsi: 
aXXo supra add. D: om. aEF XeyovTe; a 19 tov (ante X6-(o\) om. E -ryTot] 

^iYouv D 20 XcYovT^ xe E 25 Xdytov v. 108 K., 81 St. cf. p. 158, 20 ubi tyjv au 

vo'15) o^p-/.ou 26 v($(u aE: v(|3 DF o^p-xou DF : -/ccpoou E: olp-<iou a 28 d7rcvcip.eD: 
dTrovefxet F : d7rov^ij.et aE. cf. zapc»}eTO v. 24 30 t6 (post t6v) DE : om. aF 32 'Ava^t- 
fi^vTjv] recte Eevoccdvrjv Philoponus d 1 v 23 (schol. Br. 339 a 5) 33 eiTOVTa fr. 10 K. SIMPLICII IN PHYSICORUM I 5 [Arist. p. 188 b 30] 189 

Y^ xal uou)p TTavt' Isi)' oca yivovt' T/OS cpuovTai. ih 

xo 02 TTspiT-ov xat apxiov dpya^ rA riodaYopsioi ti&sv-at, oiaTrsp xo vsixo; 
xal TYjV cpiXiav [xsTa xoiv T£TTa'pojv crTOi)^cta)v 'EijlttsooxXtjs. [iifjTroTS os twv 
[isv xaTa Tov Xoyov *|Va)pt[j,a)Tspojv xal tcov TTpo? a{a\}r^(Siv -apaosiYfxaTa Tot 
5 £tp7j[j,sva TrapsdsTO, Twv os TTpoTspo^v xat uciTspa^v ouxsTt, TTpoTspa fisv "j^ap 
osi sivat Ta oXtxtoTspa xat TTspisxTixtoTspa , uaxspa os Ta [xsptxtoTspa xat 35 
7T£ptSy^6[xsva. Ta os pr^&svTa oux sj^st outo)? t.oo: aXXyjXa, waTS oux av 
TauTTfj otacpspot. tj OTt rpostpr^xsv TJor^ TTspt Toiv svavTia^v Ttov xaTa t6 Trpo- 
Tspov xat usTspov oiai^£p6vTa)v, ot£ eXsys "xa aXXa Y^vvtoat TTuxvoTTjTt xat 

10 [xavoTr^Tt TToXXa ^otouvTs;. TauTa os sSTtv lvavT''a, xai>6Xou os urspoj^Yj 
xal lXX£tt|it?. (oc»7T£p t6 [xiya cprjat Ukdi-mv xal t6 [xtxpov", st [xtj apa 
xat TouTU)v xa [xsv vor^Tot xat Xoyo) dso^pTjTa (b? vstxo? xal (ptXta xat tts- 40 
ptTTov xat apTtov 7T£pts)^£tv XsYotvTO av aTs IttI TTavTa cp&avovTa xa aXXa, 
Ta Oi aiai)rjTa xat uXtxa axs utt' ixsTva TSTay^xsva xat [xsTS)^ovTa auTtov 

15 K£pt£;(6[X£va. i}£p[x6v '(ap xat ^w/^pov xat cyjp6v xai uyp^v [x£T£/st vstxou; 
xal cpiXtas xat dpTtou xai TTsptTTou xaToc Ivo^atv xal Stocxptatv xat t6 auy- 
xptTtx6v xat 8taxptTtx6v. xat '[oip t6 Osp^x^v Iv t-^ ITspi "(sviazoi^ u)? Ttov 
6[xoia)V auyxptTtx6v xaTa t6 auyxpiTix^v y^apaxTr^piCot* ou [xsvTOt utt' 

lx£tVU)V [X£TS)(£Tat. 6 0£ 'AXs^aVOpO? TOt [XSV SlOtXtuTSpa TOUTU)V -spts/stv 4.J 

20 of}a(f "a os uXtxtoTspa TTspts/sav^ai , stoixtoTspa [xsv sv tolXz TrposipTjusvai^ 
svavTttoasat Xsytov 0£p[x6v ?r|p6v 7T£ptTT6v cptXtav, uXtxtoT£pa os Ta toutoic 
dvTix£i[x£va. xatTot tou; [xsv toc ^TpoTspa xai 7T£pt£/ovTa Xa[xpdv£iv cpTjat, 
TOUs oh Tot uaT£pa xal 7T£pt£/6[i£va, ouo£v6? 0£p[x6v xat ^r^p^v £17t6vTO?, 
ouos dXXou 7TdXtv (j^uyp^v xat u^pov, dXXd Ta dvTtx£t[x£va d[xa. ouTto? 

25 "(dp dv xd IvavTia Xr/otEV dp/d?, dXX' oux ixstvu)?, xotvto? [xsv s/ovTa 50 
TrdvTa TTjv dvxtOsTov cpuatv, otacpspovTa 61 Tto Ta [xsv TTp^Tspa, Ta o£ 
uaT£pa £ivat. 

Ato xal ot Ttov oo^fov TouTtov TTposaTtoTsc TauTa xat ETspa Xrcou- 
atv, £T£pa [xlv xaTa x6 7Tpocpatv6[X£vov, oxt 6 [xsv v^ixoc xat cptXiav 6 o* 

30 &£p[x6v xat <];u/p6v xal dXXo? aXkr^v xtvd Xsy^t xtov dvxtOsasu)v, xaixoi 
6s otdcpopa ooxouvxsc Xsystv xd auxd Xsyouat, xadoaov xd dvdXoyov Xa[x- 
pdvouat. ouoTv "cdp ouatov auaxotyttov dvxtxst[xsvtov xr^? [xsv xpEixxovo?, Iv 
fl Tj cpiXta xat 7T£ptxx6v xat uTT^pol/-)] xai [xsya xat [xav6v xat 0£p[x6v, x^? 41^ 
6£ y£tpovo?, £v f xd Ivavxia xouxujv, Ix xr^? auxr^c auaxot/ia?, xr,? 

35 xp£txxovoc xd xp£txxova, rdvxs? Tr^c oix£iac dvTti)£a£a)? Xa^x^dvouat, xat 1 T.mx' £a&' oaa Philoponus: -av eax' oaa E: Travxa &' oaaa F: ::av oaa xe D: Ttavy 
oaaa a Ytvovxat libri (fjov-at y^oe Ytvovxat Philoponus 4 xov (post xaTd) oin. E 

Td om. E 5 ydp om. E 8 oti] 8 F t6 om. E 1) eXsye p. 187 »15 

12 ileujprjTtxd (comp.) E IG ttjv otdxptatv DE 17 Utpi YEVEaito; B 2 p. 329^26 

>hp[ji6v yczp ^a-i xo auyxptvov -d oixoyev^ x-X. 20 cpaal D 23 ouoev tb; (sed corr. in 

mrg. : C,ri ti oioevoi;) F tb? ante ^epfx6v add. a 24 tbs post TrdXtv add. aF 

25 xotvdis aF: xotvov DE 26 dvxiOsatv cpuatv I) xti)] xo D 32 ouetv E 

33 xal (jiya om. F 35 otxfa? E suspicor td? oixefa; dvTtSiaets 190 SIMPLICII IN PHYSICORUM 1 5. G [Arist. p. ISSbiSO. 189 »11] 

Ix TTJ? yzipovo? Toc )^£i'pova, £'' xat ot [j,£v oXixtoTspot^ xat irspisj^ousas 4b 
avTt&£3si? Xau^avouatv, ot Ss [xsptxtoTspa^ xat ir£pt£)(0}j.£va?. 6Tr£poj(T] 
"j-dp xat £>vX£tt{;t^ Tr£pt£XTixa [if^dkou xat [itxpou xai TauTa fjiavou xal 
ruxvotj xat TaijTa ftspiiotji xai ^l/uypou. dvako^ov ok l/Et Trpo? oX- 5 
5 XrjXa" (Jb^ "jfap G7r£po)(Tj -po? iXX^t^j^tv, o-jtcoc \ii^ciL rpo? fxtxpov xat 
aavov -po^ -uxvov xat d^ptiov rpo^ <\i'jyp6v. xat S^Xov oTt [BIXTtov {X£v 
X£Y0'j3tv ot Tot rpoTspa xat 7:£pt£XTtxtuT£pa Tti)£VT£? dpyd;, j^Eipov 81 oi 
Tot r£pt£/ou.£va xat ■::poa£y£3T£pa" xav ■jdp aXXcov (Jo3tv dpy ai TaijTa, dXXa 
xat otr otpyujv £t3t. Yvtoptu.(juT£pa oh xaTot u.£v tov Xoyov X£Yotjatv 

10 Ot TOt VOTjTOt xat 0XlX(oT£pa Xal T:£pt£XTtX(OT£pa TtO£VT£s, YV(opt}l(OT£pa §£ 10 

xaTot TTjv aTai^TjtJtv ot Tot ataOr^Tot xat [j.£pix(oT£pa xat Tr£pt£y6jx£va, 
otoTt To {x£v xaOoXoi) X6y(i) X7jTrr6v saTi, t6 Se xa&ixaaTa atai)rja£t. ttu); 
0£ t6 }x£V ixi^a xai t6 jxtxpov xaU6Xou xat xaTa X^yov otpyot? 
Eivai '-p7;at, t6 o£ [xav6v xai t6 7ruxv6v to>v xaOsxaaTov xal xaT^ 

15 TTjv aTai^T, atv; xol ifotp £xa'T£pov tout(ov xat xa{)6Xou ^aTt xat xa^£- 
xaaTov. T, oTi t6 [xev [xav6v xat t:uxv6v cpuaixtoT£pa xat uXixtoT^pa 6'vTa 
(jua-£p xai t6 i>£p[x6v xat <|iu/p6v afat^T^Tot ixdXXov eaTt xat 8td touto xat 15 
xaOixaaTa, t6 ok u£-j'a xat [xtxpov ctuXoT^pa [xdXXov w^ xai £Trt daco|xot- 
T(ov Uitopouixova xal oid touto xav)oXtx(oT£pd t£ xat X6y(i> [xdXX6v laTt 

20 'fviwj-d. 

p. 189»11 'Ey6|X£vov 0£ dv eTt^ X^Y^tv 7:6T£pov 6uo t) TpsT? r^ 
rX£iou; £iaiv £(o; tou Ta? ok dpyd? d£t oeT [xev£iv. 

npoO£[x£vo^ Tdc dpydc tojv cpuatxuiv cupEiv, Tioaat te xat Tt'v£? Eiai, 20 
xat 7:po^aX6u.£vo; Tdc 7:£pt toutou 66;a; 6ia'f6pou? ouaa?, IveIosv iv auTaT? 

25 [xtav xoiv6TT,Ta t6 Td svavTta Iv TaT? dpyaT; TiO^aOat. xat 6td touto t6 
xotvov 6[xoX67Tj|xa stc 7:taTtv Xa|3(ov, 7:p(JuTov Tt'v£? ai dpyat, oti Td kv- 
avTta. Oitxvuat 7:poaxaTaax£udC(ov auT6 xai auT6; d7co6£txTtx(J5s. TOUTtj) 8^ 
xat t6 7:6aai at dpyat auva7:o6£t'xvuTat, oTt 6uo [x£v at EvavTtat, sv 8^ t6 
ToTc EvavTioic u7:ox£t'[X£vov • 07:£p uaT£pov 7:poai>Tja£t. xat 6td touto ouv 26 

30 7:p(oTov eozizs. Ttv£? at dpyat', xat tote t6 7r6aat T:poaTti>Tjat. T£to? 6^ xal 
£x Tou 6£tyi>7)vai, oti Ta IvavTta dpyat', auvdY£t T:dXtv oTt oute [xt'av ot6v 
T£ Elvat TTjV dp/TjV 0'JTE dTTEtpOUC' OTt [X£V ou [xta, ouTtix; auXXoYiC6jx£Vo?' 
e{ jxta, oux ivavTta* at dpyal ivavTiaf £t [xta d'pa, oux dpyTj. xai oTt 6 Sepfxov xa\ «j<u)(p(5v E 7 Tt&^vxec Yvtupt(j.(oT£pa oe xaTd ttjv ara&TjOtv F o\ om. D 

8 waiv aF: eialv DE (i)A' ouv xal D 11 xal ■/.a-za D xal 7t£pt£X<^M-£va ocal 

|x£pivti)iTepa aF 12 xa9£-/.aaTov a 13 t6 (ante (xtxpov) om. E (loc. obl. D) 

-/a!}«j>.o'j xal ignorat Aristotelis vulgata itemquo Tciiv xa»}^y.aaTov cf. p. 188, 12 17 xal 

t6 <{''jyp6v aF 18 xal (post tbs) om. aF 19 X6ym om. F 21 7rp(5T£pov E 

^ TzXtlcji xtX. om. F 22 ?(oc tou Td? oi dpyds xtX. immo ?v Tt y^vos 

p. 189 «14 23 7rpoTiai|xevoc E 24 7rpopaXXd|XEvo« aE 30 6e(|a; D 

t6 ante T(ve; add. aF sed cf. v. 26 t(5t£ ora. D 31 ol ante dp/af add. aP' 

33 li (xta utroque loco E: ^ |xia aDF oux dpyai E SIMPLlCll IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189 »11] 191 

|x£v at dpyal Evavciat, ososixTai • oti os to Iv oux svavTia, Oiuvuat vuv 41^ 
£x Toij dvTiaTpocpou. £t "yap Ta ivavTta ooy^ fv, t6 Iv oux IvavTia* st •^ap 
t6 IvavTtov EvavTiu) EvavTrov IsTtv, oux av so] sv Evt t6 ivavTtov. oTt oe 80 
o'jT£ aTTEtpot ai dpyai, ostxvuat tco auTtp ypy;aa'a£vo? £T:t/£tpT|tiaTt, (OkEp 
5 xat TrpoTEpov. ei -^cap aTTEtpot ai dp/at', xat auTai aYvtuSTot saovTat ota t6 
(ZTCtpot Eivat xat toc dri' aijTaiv d^vwaTa laTai, oioti "tote oiojxs&a ytvto- 
axEtv ExaaTov, oTav Tot a^-ta yvcoptatojxEv Ta rpwTa xat Ta? dpyd? Tac 
TiptoTa? xat fis/pi T(ov aTOtyEttov" . OEUTspco o£ Xp^Tat £7:tj(£tp7;[xaTt rp6? 
t6 }X7j eivai d7r£t'pous Ta? dpj^d; TotouTtp' fj ouai'a ev Tt y^vo?* Iv TravTt 

10 YEvsi evl [xta EvavTttoat?* £v t-^ ouafa dpa |xt'a £vavTt'toat?' tj £vavTt'foat? 35 
ouoTv ECTt |X£Ta^u Ttov £vavTi'fov 7] dpa ouata o6o TUEpt auTYjv dpyd; £/£t 
Ta £vavTt'a' oux dpa drEtpot at dpyai, EiTrEp £vavTt'at. 

'Ev 8yj TouTOt? /pTj C^J^^^i^at TupSTOv }x£V, Ti'? fj [xta ouara xai ti arj- 
[xat'vEt vuv t6 to5 ysvou? ovojxa, xat Tt'? -fj [xt'a ivavTitoat? f^ rEpt t6 y-vo? 

15 TT^; ouat'ac {^£topou[x£vrj, xat otd Tiva atTtav zdvTfov xotvto; Ttov cpuatxuiv 
Trpod£[xsvoc Ta? dpj^d? supstv tt^v ouatav [xovr// xai ttjv x^t' auTrjv svav- 
Tt'toatv rapiXa^E. to)? ydp TaT; xaTa Tac d'>.Xa; xaTr^Yopta? ^svEasatv scpap- 40 
[xoast f^ xaTa ttjV ouaiav £vavTt'toat;; 6 [xev ouv 'AXscavopo? ouat'av [xev 
dxouEt t6 evuXov eT8o?, [xaW^ov oe t6 ouv&etov e^ uXr^? xat eioou?, OTTsp 

20 saTiv Iv "j'£voc Tf|? ouat'a? Tpitov ovTtov auTtov TTjs T£ uXr^;; xat TOU EtOOU? 
xat Tou auv&ETou. xat '(OLp sv TouTtp [xovtp xaTa Tr^v ouat'av tj EvavTttoat? 
OEtopsiTat. ouSe ydp iv itdaTO t^ ouat'a xat sv (Tidaaic) Tai? d/vXai? xaTrj- 
Yopiat? TaT; syouaat? IvavTitoatv 7ro>vXat at EvavTttoaEt? • xat ydp xa&' 
ExaaTov Ttov u~6 ttjv TcotoTr^Ta '(zvm'^ [xta EOTtv EvavTitoat^, otov Iv /pto- 45 

25 [xaTi £vt ysvst ovTi X£ux6v [xsXav, sv s^st dpsTrj xaxia, sv Xu\iio yXuxu 
-txpov, xat sTTt TfJov dXXtov tbaauTto?. ouTto? 8s xai sv Ttp svt y^vst Tfp 
ouata? Ttp xaTa to svuXov xat yevtjtov stoo? [xta svavTitoat? r^ tou sioou* 
xat Tfj? aTspvjaEto?. Iv oe ^^vo; exeTvo laTt tpr^aiv, ou fj to[X7] £t? eiotj 
xai ouxETt £i? Y^vvj. xai t6 svuXov oe sTSos SiatpsiTat si? Ta? Tfov stStov 

30 oiacpopd? fo? sioYj irdaa?. xat ^ Ysvr^Tov laTt, [xt'av £vavTt'toatv lyEt Tr^v 
xaTa To eTooc xat Tr^v aTEpr^atv. £t Se ev TravTt "^evei svt [xia svavTiioatc, 50 
Iv OE YEVo? xat f^ £v 'yEvsaEt te xal (pOopd ouat'a ouaixT^, [xt'a dv xat 5 ajTat DE 6 aTzetpov E Toxe xxX. Arist. p. 184 a 12 9 h TravTi] o-j 

7:avTi a 10 rj IvavTftocts in mrg. D-: \x.ia. Se ivavTtwats a: om. D'EF 11 SueTv 

^(jTi {xexali) Tuiv ^vavTttov EF: 5uelv loTt (nrjoev Tuiv IvavTtuiv D: ouolv IvavTftov (xeTa|u 
^OTtv a. cf. Themist. p. 136, 23 dvavTftoaiv yap X^yfo tt^v ayeatv Tuiv Suolv IvavT^tov 

ojTTjvaDF: auTT^vE 14 tou (post t6) om. D t] (ante 7:epi) om. E 16 7:po&e'(i.evo; 

Tuiv cpjsixuiv a 17 lcpapfxo'Cet E 22 oj ydp aD xal Iv dt7:aaat; Tal; a?vXats 

a: Ttat ev ev Tal; d^vXat; EF: xat yip ev Tals dXXat; D 23 at om. a 

24 lxa'aTT^v D 25 xal ante (i.cXav add. a xal post dpsTT] add. aF xai post 

yXuxo add. aF 26 bA om. F 29 xal oi»xeTt D : ouxeTt E : xat oux aF 

31 Ivl om. F 32 post y^vos add. t6 F t?j aF: ei E (loc. obl. D) tpuatxiQ 
ora, F dv aF: om. E 192 SDIPLICn IN PHTSICORUM I 6 [Arist. p. 189 a 11] 

£vav-ia)C»i% £v auTfj ziy] csusixrj, fjti? av d^yjr^ sitj ~u)V YSVYjxtbv ooaiwv ou 4b 
Ss jxta £vavtru)Sic, autifj 6o autTj xal sp^^v^, oux av aTtEtpot eXev al xoiv 
(pucEixwv T£ xal £v "^Bviazi apyat'. aXX" £? Sv y£vo? ttjv ouaiav XsyEt tyjv 
IvuXov, Trpoitov \ikv autoc aTrs^r^vato }i.7j ^Tvai £v f^ ouara £vavtt'coatv, 
5 osutspov 0£, £t \itv T^c xat' ousiav jxovvjc: jjL^tapoXrjC tac ap)^ac iCr^tou- 
fi£v, £0£i [xovr^v tT-jV £v | t^ ousta lvavtt'co5iv ap)^Y]v Ti^sa&ai, st 8^ xat 42^ 
Trj^: xaTot to -oiov xat Tr^.; xaTa Ta? aXXac xaT7jYopt'ac. aXXr^v Xtjtcteov 
ivavttwstv xotvrjV. r^ 7:p6; [isv to [xyj stvat tt tifj ou(5t'a £vavtt'ov, ypT] 
Xeysiv OTt oXXtjv ivavTtoxjtv dv£TX£v £X£i Tr]v 6ic £tou>v djxcporv, dXXTjv Se 

10 ivTauOa T''0Tj5t TTJV (1)C £100U? xat aT£p7;3£tOC. i'atX£V ok OTl 7j aT£p7]3ts 

ouocv tcov ovtcov £ivat 6ox£t aTTouata ttc ouaa tou ovtoc. coat£ op&coc 
XEystat xat to ouaia |X7j8£v ^Tvat ivavttov xai [xt'a ^Tvat dvtt&^atc; £v 5 
ti^ ouata. 

npOC oh -0 8£Ut£pOV IX^Y^V 6 7i[X£t£pOC xaf)7j-^'£[xcbv 'i\[x[tcovto;. ott 

15 ''"TjC Tcbv ouatcbv uT:oaTda£co^ Tac dpydc ^■'i^ou^xsv, £v aTc xat at dXXat 
xaTr^Y^jpiai t6 stvat £youatv. o~£p xat 6 'AXscavopoc s-satr^asv £cr^You[x£voc 
t6 t^a^xa 6£ xat d6uvaTov -X£iouc sTvat svavTtcoastc Tac rpcoTac* tj ydp 
ouata iv Ti Y^voc iaTt t6 auTo,, xai)d7r£p ■ydp t6 ov TipcbTcoc [X£V laTtv iv 
ouaia, 8£UT£pcoc 6£ d7:6 TauTr^? xat toTs dXXotc "■('£V£aiv lcpvjx^t xaTa Ta 

20 (bc dcp' £v6c xat 7:p6c £v, outco? xal Tcbv dXXcov i'£vcbv at svavTicba^i? lo 
7:apd TTjC £v tf ouata t6 ^Tvat £$ouat. to ouv £T6o? xat tTjv atiprjaiv 
Ttpcbtov }x£v £7:1 tTj? xatd tTjv ouatav Ivavttcba^co? dpfxoasi Xeyeiv, xatd 
5£ut£pov os Xoyov xal £7:1 tcbv xaTd Tac dXXac xaTTjyopta? [X£TapoXcbv" 
£aTt ydp xai i~' cX£t'vcov t6 \ikv ^Tooc, t6 61 atlpr^atc» t6 6^ £v TcavTt 

25 7£V£i £vl ou 7:£pi Tou 7:poa£ycbc £tc £1071 8tatpou[XEVou Ysvou? Xeyoito dv. 
7j -;dp xaTa TouTO IvavTtcoat? oux dv ziq 7:pcbTrj, zi-ep [xtjos t6 '•,''£vo? 
TouTo 7:pcbTov laTtv 7) 6£ dpytxTj IvavTtcoatc 7:pcbT7j cbcp£tX£v £Tvai Tcbv 16 
d^XXcov svavTicbascov." 

'AXX' 6 [X£V [XE^a; Suptavo; ^' [xt^7:ote, cp7jat', -cevoc [iev ttjv xaTTj^o- 

30 ptav XE^Et, [xtav oz iyziv ivavttcoaiv, £7:£t xdv cbat 7:oXXai', U7:6 [xt'av avd- 
"(■ovtai tTjv u7:£poyrjV xat tTjv IXXEfjitv, -^ttc xa&' sxdatvjv xaTTj^optav 
oixEicoc XatxjBdvETat. d£t -(dp t6 xpEtTTov Tcbv EvavTt'cov uTtEpoyVj, t6 Se 
xaTaoEsaTEpov £XXEtO;t?* dXX^j ouv £v 7:oacp uT^spo/Tj xat dXXTj iv 7:otci) 
xat dXX7j £v Tcp 7C0U 7] xEtaOaf ^oaaycbc -(dp, cp7jatv 6 nopcpuptoc, t6 

35 ov, TocauTayu)? xal tj U7:cppoX7j xat tj eXXsnj^t?,,. taco? 8e, cp7jat', 7:poa&et7] 20 I £17] (post dpxT)) om. P 2 auTT) ol aitTj E: auTTj Be auTrj F: ifj auTT] 8e ahxr\ a: auTTj 
OE D 5 y.aTd ttjv oucfav a 7 thc om. D 8 Tt om. E in mrg. opa ttu)? 
X^yeTat xaTa 6 • . . . (1. Bittov) Tpo-ov t6 [xtj slvai oucia EvavTfov D 10 elSos E 

II ohhi aF ooxeT slvat a 12 t6 ttj oiafot a elvat om. E 16 (oaTrep D 
17 a|xa -xtX. Arist. p. 189 b 22 18 inr\ tou ovto; Ar. 20 al D: post -ical habent aF: 
om. E 22 ■/.o.x o6a(av a 23 Be OEUTepov a to.c. (post -/aTd) om. a 25 Trpo- 
aE/ouc a Y^''^'^^ om. F 27 dpxtxT] B cf. p. 194, 12: cJp^T] -/.al aDF 30 XsyEt 
D: X^Y^''' ^EF Ittei xav lac. rel. om. F wai D: (bc aEF 32 liizz^oyj] — 
::ocai om. E 35 -/.al (post ToaauTa-/u);) om. aF cpTjaf Syrianus SIMPLICII IN PHYSICORTOI I 6 [Arist. p. 189aii] 19^» 

av Tt?, si e7riO£j(otTO dvTiOstJiv TOiauxr^v -asa xaTr^-jT^pta." 6 os 'Aixixtovto; 42>" 
eXsys }xrj Trspi tou xtipiu)? -jfsvous Xs-jSSi^ai vuv, {xt^ts tou TzpoazjSi? [xrJTe 
To5 dvcoTaTO) (rj "(ap svavTtwst? ■}] xaTa toc? otacpopa; OTroTspoi) TOUTtov 
TToteT T7JV ysvsatv xai Trjv cp&opdv), dXX' o-sp, ^r^at, xai 6 'AXe^avopo? Trpoc; 
5 Ttp TsXst T^; Tou prjTOU TOUTotj sgr^";'''/^-*"^ STrsSTr^cjs, "('svo? sv xaXst vuv t6 
Sv UTTOxeijxsvov. edos ^dp auToJ xat Tr^v uTtoxetfxevr^v exdaTu) cptSatv ysvo? 25 
xaXsTv. xaOdTrsp ouv Tiepl tov dptdjxov i^stopsTTat [xta svavTtwat? rj tou 
dpTiou xat TTsptTTOu xat TTSpt Tov )(U[x6v r; tou -"('Xuxeo? xai -nitxpou xat 
Trspi Trjv eTttcpdvstav f^ tou Xsiou xat Tpa/eo?, outo) xai Trspt Trjv ouatav 

10 svavTrtoais [xia Osu)psTTat r; tou sroou^ xai tou dvstosou, o xaXsT auT6? 
aTspYjatv. xai)diTsp ouv 6 dpt{)|x6? tu) [xsv Xoyu) cTspo? laTt tou doTtou 
xat TtsptTTou (ouSev ydp toutoov irp6; t6v tou dpt&[xou Xo-j-ov irapaXaixpd- 
vsTat), T^j os svspYSta [xsTa OaTspou toutcov TcdvTU)? saTt xai rj sirtcpdvsta 3o 
7rp6? t6 6[xaX6v xat t6 dvto^xaXov syzi, outu)? r^ u7roxst[xsvrj t:^ ouat(f cpuats 

15 7rp6? t6 sToo? xat t6 dvsiosov l)^£i. 

'Ev 8fj TOUTots 7rp6? [xsv Ta tou cptXoaocpwTaTou Suptavou pr^Tsov, eb? 
et [xsv Tf^v 67rspoy(fjV xat TfjV sXXst<];tv xupt'u)c dxoust, [xovrj? dv etfj t^? 
^roaoTr^To? otxeia f^ dvavTtwaic* xat yap sv TaT? dXXat? xaTTj-^opiat? 8td 
Tf^v TroaoTr^Ta uTzdp^/ei. st oe xaTa t6 xpsTTTov auTf^v xai xaTaossaTspov 

20 d7roosj(eTat, 7ru)? lcptaTavst, st TauTr^v 7rdaa xaTr^^^^pta s7rtos/STat; xat ydp 
otatpopat 7rdvTu); eiaiv sxdaTr^s xai ev TaTs otacpopaT? rj [xsv xp£tTTU)v eaTt'v, 35 
71 0£ xaTaoseaTspa. 7rp6? 8e Ta tou f^[xsTepou xa{}r^"j'^M'^v'^? [xapTupou[x£vou 
xat t6v 'AXs^avopov TrpwTov [xev, 7ru)? fj Tfj? ouatac evavTtojat? xat TaT^ 
dXXat? U7rdp$£t xaTTjyopfat?, sxdaTrjs oix£tav ocpstXouar^; s^^stv svavTtwatv 

25 a)a7r£p xat ^lvo? oix£Tov; £i ^dp dTro t^? ouat'a? TaT? dXXat? xat t6 elvat 
xat t6 ysvo? xat f^ svavTi'u)at?, sv dv styj 7rpu)Tov -(svo? f^ ouai'a xat ouxsTt 
osxa Ta TcptoTa' ouos ydp ouos t6 ov d7r6 t^? ouaia? TaT? dXXat; U7rdp-/si, w 
dXXd 7rp(oTT(j [xsv Tif ouata 7rdpsaTt, [xst' Ix£t'v7jv 8s TaT? dXXat;, wa^rsp 
xai fj Tdct? oux d7r6 tou 7rp(oTou T(5 0£UT£pu), dXXd 7rdatv d7r6 Tr^? xotv^? 

30 Tabo)?. 

riu)? 0£ Y£vo? £v t6 u7rox£t[X£Vov sXs^s vuv xai r/jv uXyjv [xtjttco 
ost'$a?, OTt osT Ttva TpiTr^v sTvat dpyfjV Tf^v toT? £vavTt'otc uTCOX£t[X£vr^v, 07r£p 
[X£t' oXi^i^ov Trotf^ast; dXX' oTt [xsv £vavTt'u)atv tyjv xaTa t6 ^Too; xat ttjv 
aTEpyjatv ^ouXeTat Xa^sTv otd Tuiv scps^f^s of^Xov • auTrj 8£ ou 7r£pt Tf^v 

35 ouaiav [xovr^v ucp£aTr|X£V, dXKa 7r£pt 7rdaav xaTr^yopiav Tf|V 0£)^o[XEvrjv [x£Ta- 45 
PoXt^v. xat Yocp "^i X^uxoTr^s 7roT£ [X£v ^rdpsaTt tw uTroxsttxivu), 7roTE Se 
d^TEaTf xal Trapouayj? [xev t6 sT^o? Xi-^s.xai x^? Xsuxotyjto? U7rdpj(stv auTtp, 1 eiaDE: om. F sed cf. v. 20 2 irpoaeyiosF cf. p. 192,25: Tipoae/oiJ; iiDE 3 f^ yip 
DE: 0'!) yap :f) aF iTroT^pou: immo ouoeTepou, cf. p. 195,9 tootiov DE: to'Jtou 

aF 5 T?j; (post T^Xet) om. F 10 ^vavTttoat; om. E 14 t6 (ante civio[jiaXov) 

aDE: om. F outio xal ifj a tpiati t^ ouata a 1(J cpt?ioao'(pou a 17 ef] 

ol a (ji(5vo)j aF 20 eJ om. E 21 xpeiTTiov aD: xpeiTTOv EF 27 ulteriun 

o68e om. D 28 TrptuTrj lihri 31 t6 y^vo; aE 33 |xeT" <iX<yov p. 1891*1 

35 ilU om. F 

Corainent. Aristot. IX. Simpl. l'hys. I. 13 194 SmPLICII IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189 a H] 

d7rou(57i? Ss rj sxspr^atc. xott STtt ttuv aXXwv xa-7]*i'opitov 6[xotto?. [XTg- 42^ 
TTOXS ouv otav XsYTQ ■?] o^ ouata fv xt ysvoc, ou trjv ousiav Xsyei v5v xrjv 
xaTc oXXatc xaxr^Yoptai? avxtOfopvjjjLsvyjv, dXXa xtjv oXrjv x9]c; cpuatxTj? utto- 
cxa'cj£u)C XTjC Iv [ASxaPoX-;^ ouar^s u~ap^iv, Tuspt -^? vuv 6 Xoyo? xai -^; xa? 
5 dpx*''* C>i~oup.£V. £9' rjc; Trdarjc; tj xaxot x6 £180? xat xrjv cxspyjstv ivav- 50 
xt'u)(jt? dscupsTxat otd xrjv [xsxapoXrjV UTrdp)(ou(Ja. oxt hh iv x-^ xotauxi[) 
outJta [xiav stvai Sst xtjv dv(oxdxo> svavxtwutv, SstxvucJt XaPwv, oxt otov Sv 
•ysvo? XI i(jxtv ri xotauxrj uT:ap^i? r) cpuatxr] xat ■ysvrjxrj xat evuXos, oiaTrsp 
av EiTroi £V XI "ysvo? sTvai xat xf^s vorjxfj? xat di'£vrjXou xat duXou iravxs- 

10 X(Ju? uTToaxdaEU)? • sTxa TrpoaXaPoiv, oxt Iv iravxl Y£V£t Ivt [iia laxtv 
£vavxta>at? f^ dv(oxdxa), auvrjYaYsv oxt xat h xm -^ivei xouxtp xto vuv 
ri\iiv u7rox£t[i£V(|), rj X(j) | x^? cpuatxrjs ouata?, \i(a svt £vavxt(oat? rj dpj^txrj 42^ 
xou Y^vouc, xat 8td xouxo oux oiv eTev dVstpot d^yai. xat [xr] Oau^jLdatofjtsv 
xh xfj.; ouatac ovoixa xoivuis Xs-j-o^jlevov. vuv "(dp xal xrjv '\ivz(ii-v xat xrjv 

15 cpilopdv dxpipoXoYou[Ji£voc [ji£v xax' ouatav [jisxapoXrjv ip£T, TioXXaj^ou 8^ 
xat £-1 -otoxr^xo? auxaT? Xpf^xat Xeuxov £x [jiiXavog Y^v^s&at Xsytov xat 
cpOotpsa&at x6 [xsXav st; x6 Xeuxov. xatxot iv xtj) x6 [xsXav ^tvEai^at 6 
X£ux(iv, ou8£[xia *j't'v£xai xax' ouat'av [xExapoXrj, dXXd xax(3t Txotoxrjxa. oxt 8£ 
£v Ttavxt Y2V£t Evt [xia iaxtv £vavxt(oatc; fj Trptoxyj, §^Xov dvxsfi&Ev. 

20 x6 Y^vo; xotvoxr^xa (puasu)? ar][xatv£t* f; 8£ xoivoxr^s fj dv(o{)£v saxtv (b? atxt'a 
Eivat xu)v 8tacpopa)V, (u? f^ ouat'a xat ai Xotirat OExa xaxrjYopt'at, rj xd- 
x(o[)£v (ji)C uTTOOs/Ea&at auxd». srxs 8£ atxta, 8fjXov oxt Iv xuT TrXdxst xrj? 
X(bv otacpopuiv d-0Y£Vvrja£U)? 8uo dxpa irapECEt xd TrXETaxov dXXrjX(ov 8tE- 
axr^xoxa, xauxov 8£ e^-eTv ^vavxta* ei^xe uTroxEr^xEvov, l^st Trdvxu)?; ^v xoT? 10 

25 TTEpl aux6 [XExa^dXXouai xd irXETaxov dXXrjXu^v 8t£axrjx6xa Trpoasj^m? ou 
ttXeov rj 8uo. xouxo 8& xat £Tr' auxcuv cpatvExat X(bv irpaY[xdxu)V. £V ydp 
x(j) irot(i) [xia •/] d'v(u £vavxt(oat? o[xotov xat dv6[xoiov xat Iv Troa(j) lijov 
xat dvtaov, ouxcu? 6k xat Iv o6at'(x xi^ xotv^ eToo? xal axEprjat?. rj ouv 
ouxu)? dxouaxEov xrjv ouaiav rj xaxd x6 iravxajjou ouai(b8£?. xat ydp x6 

30 XP^^P-^ '^'^^ "^^ auYxptxtx6v ouat(o3(b? uTrdpx^iv xto [XEXavt Xeyo^xev. ouxu)? 
8£ xal iTrt Trdarj? xaxrjYopta? laxl x6 ouatuiSs? Ixdaxrj?, xa&' 8 xal -(t^vE- 
aOai xat cpOstpEabai XE^Exat x6 [xsXav rj x6 xpiTrrjxu rj t6 0£?t6v. xat'xoi 16 
fy UTrox£t[X£vrj auxoT? ouaia, xouxu)V Ytvo[X£vu)V xat cpi)Etpo[X£V(ov ou XlyExat 
Yt'v£aOai rj cpOEtpEaOai dXXd dXXoiouaOat. ouata ouv XEyExat vuv, 7r£pt rjv 

35 YEVEatc; xat (pi)opd, £v f xai rj xupiu)? ouaia rj xaO' sauxrjv ucpEaxdvat a y 

7 c«v(UTC(TTjv D oTi d F y^voc 2v D 9 xal tyjs yevtjttjs oIov vo^ttjs duXou xat 

, /5, , ■■ 

dY£VTjTO'j TTctvTT] uTToaTdascos F 10 TrpoXapiov E Iv TiavTl — oTt om. E 

12 Tj TiSDF: fjTotE: T]T0t toj a If) cpopav E ^pet ^xtTn^okii-i a 16 Ye^^^u&atDE 

17 t6 (post Toj) oin. F 18 ou5£[jL(av E 19 ivavTt(5TT)s a 21 xat aX Xontal 

DE: xal ^ uXtj &(J7r£p al aF 23 Trapi^£i DE: 7rpoo(^£i aF 26 xal iteravit initio 

versiculi E: om. a 27 ante opiotov add. t6 DE 31 xal cp8£i'p£ai}at xat y^v£- 

o&at a SIMPLICII IN PHTSICORUM I 6 [Arist. p. lS9all. 14] 195 

XeYO[x£vr| xat ■/; xcov cu|xp£[3r^xoT(ov trj TotaoTTj ouaia uTrocjTaaic. xai -lap 42v 
xal aoTrj YSvlaEO)? fieTs^^si xal cpdopac. 

noiav ouv 6 'AXecavopo? ouatav evTatjOa Trjv xata to evuXov eTooc 
dxouci; £1 |j.ev ty]v xupiu>c ouatav ttjv Tai? a/.Xatc xaTr^yoptatc dvTtotr,prj- 
5 [J-evTjv, IXXtTrrj? 6 Xoy^?, £i 0£ ttjv xoivois eTit TrdvTOJV tujv -j-evr^Toiv siooiv 20 
X^YOfjtevr^v, eu dv eyot. xal -d Euorijxciu 6e tou ' Pooiou Trpo; TauTr^v [xot 
ooxet TYjv evvoiav cpepea&at, £i xat daa'fu); £ipr^Tat xat £X£tva. e/et 6e 
ouTto;- "et 6i eaTtv evavTtoTr^c, 6uo TouXd/iaTov eaTat. 660 6£ uTroxei- 
jjL£V(uv Ta>v 7:pa>T(ov evavTtW, tout(ov jj.£v ou6iT£pov oiov t' £Tvai ouatav, 

10 £~£t6r) oux iaTtv r, ouata TuJv evavTtcuv * ei or^ cpuatxo? [xt] •irept 7:dvT(ov 
oxoTr^T. 6to-£p ou6£ dptOji-et izdv-a Ta ovTa ou6£ dp/d^ xotvdc T:dvT(ov 
XatjLpdvet, dXXd tojv ouattov xat tout(ov tojv a^oixaTtxwv oiov y^vou? Ttvo? 2.5 
evo?. [xrj "civeTat oe to tu/ov ex tou tu/ovto?, dXX' ojxo^evec oiov /puijxa 
ex /p(o[xaT0s, /uXo? Ix /uXou xal Td XotTa 6[xoi(o?, ou6' dv ouata "ctvotTO 

15 fxTj e$ ouatujv ouoe a(o[xa [xt; ex a(o[xdT(ov". ev 6rj TouTot; t6 [xev "otov 
■(■evou? Tivo; £v6;" xat t6 " [xrj yiveTat 6e t6 tu/ov ex tou tu/6vto?, dXX' 
ofxoYevo? otov /p(o[xa ix /p(o[xaT0?" ouatav eiXY-pv)oti ar^ixaivei ou/t ttjv 
iv Toi? 6exa "^eveat i:p(oTr^v ou -/■dp iaTiv oiov ^evo^ exet'v7j, dXXd -j^evo? 
T(o 6'vTf Tept exeivr^c 6e dv Xe-j'OiTO Tr^? xat Ta au^xf^ej^r^xoTa T:£pi£/ouar(C. 

20 p. 189^14 Kai oTt £v6£/£Tai Ix -eTrepaajxevcov ?(o; tou (jSa-ep 30 
'Ava^a-j^opa; ex Tuiv d7:£tp(ov. 

TpiTOv TOUTOV xo[xtC£t Xo-j^ov 6£txTix6v Tou [xrj dz£t'pou? dXXd Treire- 
paa[X£vac ^Tvat Tac dp/dc. £i -jdp Ta dXXa Td auTd eaTt, [SeXTtov iaTt Tc- 
T:£paa[X£va? r, d-£tpouc eTvat Td; dp/d;* dXXd [xvjv Ta dXXa Ta auTd laTf 

25 ^eXTtov dpa to 7:£7:£paa[X£vov. xat t6 [xev auvr^^xtxevov 6r^Xov ex tou 7:p6- 
T£pov d7:o6£t/J)cVTO?. £1 "(dp at d7:£tpot dp/al xai auTal d-|'V(oaTot xal Ta 3.5 
dTi' auTuJv d-j'v(oaTa 7:oiouatv ^Tvat, or^Xov oti peXTtov t6 7t£7r£paa[xevov xai 
[xdXtaTa Tojv dXX(ov tujv auTfov ovtujv £v TaTc tujv aiTtujv d7ro66aeatv. oTt 
6e xal 7r£Z£paa;x£V(ov ouatov ai aiTtat tujv -('tvo^xev^ov d7ro6i6ovTat, ^r^Xov 

30 iOTtv, £; (ov 'E[X7re6oxXr;; Tre^repaajxiva Xe-j-ujv Td aTot/eTa 7rdvTa o'i'£Tat 2 a-jTTj E : auxrj aI)F 3 Troiav D et mrg. F : otav F : iav aE 4 dxo-ir, a 6 eu 

av e/ot om. D E'j5tj[j.o'j fr. 15 p. 27,27 Sp. xoO] xa D 7 aacpOi); EtpTjxat 

ivcelva F 8 Isxtv in lit. D toO IXaytstov D 10 Trdvxa D adnotat D' in 

mrg.: ajaxe t^; |XETa Ta ^puatxd im t6 r.^-h-zi td ovxa oiepEuvaaSai xal xoivd; -dv-tov ipxac 
Xa|xpdveiv 13 YtveTai aF cf. v. 16 (cf. Ind. Arist. p. 464i)44): YevTj-atDE 14 x^jXovi 

aF: yuXtJiv DE xal om. D ii antc ouaia add. a 15 fXT) £; DE: ix fxTj aF: 

exspectes yiYvofr' o'jx I? itemque ad)(j.a oux Ix: a()j[j.a ^x (xtj aioij.dTtov Spengel, sed cf. exempla 
Ind. Arist. p. 539^16: cio|xaTix(Lv ex suo cod. D Brandis otj om. a 17 eiXfjtpDai] 

in lit. D 19 oe dv /iyoiTO DE: ouv Xiyoix' dv aF xal td] xaxd E 20 eto; xtX. 

om. F (juaTiep] oaarrep p. 196, 1 et Arist. 22 vofxfCet E 23 iaTt om. aF 25 TtcTre- 
paa|x^vov DE cf. v. 27 : TteTiepaafxdva; aF Ivtj[xij.^vov E TtpoT^pou a 26 ante dpyal 

add. al D a^jrat aF : a'JTat (sic) !•! : auTai 1) 27 d-' «''jtoO a 29 — £-epaa;x^v(uc F 196 SQIPLICn IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189 »14. 17] 

7.~ci6io6va[, osa-cp 'Avaca*,'opa; £x xwv azsipujv. toSto os to 42^ 
l7rt;(£tprj}ia xal oXXo xt ypT^atixov iyzi. TCpo? ^0^? "^0^? eiirovTai; av oTt aYVO)- 
OTov }i.£v To a-£ipov, ou [xrjv ouvaTov aXXu)? uTto&SfjLSVOV toe? aiTia? Toiv lO 
■,'tvo|ji.3Vtt)V d-ooioovat, siTrsp xat 1$ ovto? ost Tot Yivo^xsva *j'iv£a&at xat 
5 ooxsTv £x [XT] ovTo?, xav euauvoTTTov ouv [xaXXov larTt to TCTrspaajxEvov, ou 
ota TouTo ost -aplvTa^ t6 dXrj9£j dXXo Tt XsYstv ou "j'dp auToi -otr^Tat 
-,'ivo[X£i)a Ttov ou3£t auv£aTa)T(ov, dXX' o-cd; £/£t i)£a)pou[x£v auTd. rpo; 
ouv Tou; TauTa XsYovTa? tov 'EfXTreSoxXsa irapaTiOrjaiv, o? 7:£T:£paa[x£va? 
XsYtov Ta? dp)^d? zdvTa dirsStoou, oaa xat ot dTrEipou? Xsyovte?. 

lOp. 18yai7 "ETt oi EaTtv dXXa dXXwv 7:p6T£pa ivavTta Icds tou 45 

Td; OE dp)(d> d£t 6£t [X£V£IV. 

TauTr^v 5£UT£pav atTiav 6 'AX£^avopo; l7rdY£aOat (pyjat tou oeTv sv 
Taic dp/aTc [xtav IvavTitoatv TtOivat xat [xtj d^rsipou?. xat wc [X£V [xiav 
ivavTitoaiv ttjv dpyrjv OEtxvuaa o^uTspa dv Etrj, (oc: §£ OTt oux d7r£tpot ai 

15 dp/_at', T£TdpTr^ laTtv rj £7:tj(£t'pr^at?. TrptoTyj [x£v ^dp r^v yj XEYouaa [xyj 
owv T£ Eivat "d7:£t'pou?, OTt [XTjOE £7:taTrjT6v ov", SsuTEpa OE t6 " [Xia 50 
ivavTitoai; iv 7:avTt "(^vet ivt", xptTr^ 0£ '^xat OTt ivo£/£Tat ex 7:£7:£- 
paa[x£V(ov" • icp' olU auTTj TeTdpTTj d[xa xat IvaTaatv Xuouad xtva t-tjV 
Xe^ouaav oTt xdv Td ivavTia dp/ai', ti xtoXust d7:£tpa Ta ivavTia Eivat 

20 7:oXX(ov dvTti)£a£(ov 7:poc|>£po[x£V(ov. Xu£i os OEixvuaa, oTt 7:dvTa Ta ivav- 
Tta £t; (xiav dvTt'0£atv dvdyETat Trjv dvtoTdTto. a[xa os xat 7:poaa7:oo£t'- 
xvuatv, oTt ou [xovov d'7:£tpa oux laTt Ta ivavTta, dXX' ouoe TzXziova ouzh 
Ta dv(oTdT(o xat 'y.^yy/.d, xdv ^dp 7:oXXd iaTt Ta ivavTia, | dXX' laTtv d'XXa43>" 
dXX(ov dsl 7:p6T£pa ivavTia xat Ta [x£v 7:£pt£/ovTa Ta o^ 7:£pt£j(6[X£va. 

2y xat "j'i'v£Tat ix twv 7:poT£p(ov xd oeuTepa xat ix T(ov 7:epte/6vT(ov Ta 7:epte- 
/6[x£va. xat 6r,Xov oTt Ta 7:p(oTtaTa xat 7:£pt£/ovTa TauTa dv eTev dp/at'. 
^ei "jdp Td; dp/d; xai 7:p(oTa; ^Tvat xat 7:dvT(ov xotvd;. xat oTt [xsv 
ouTto? £/£t Ta ivavTta, tlj; Td [x£v 7:£pt£/£tv Ta 0£ 7:£pt£/£ai)at xai eTvat 
dXXa d'XX(ov 7:p6T£pa xat "i-tveaOat £T£pa iz dXXtov, xat 7:p6T£pov 6 

30 £T7:£V, 0T£ eXe^j-e ''Xa[xpdvouai *^dp ix xrj? auT^s auaTot/t'a?. Ta [xev 7:e- 
pte/et, Ta oe 7:epte/eTai t(ov ivavTitov." xd y^P 7:epte/ovTa xat 7:p6T£pa 
xat ama. xat vuv 0£ otd Ttov ^^apaoet^^^xdTtov iveSei^aTo. t6 "i^dp "j^Xoxu 
xat 7:txp6v xal Xeuxov xat [xlXav ix "^r^? xat 7:up6c "i^tvovxat xat 
TauTa ix O£p[xou xat ^[/u/pou, (oa7:£p xauTd Ttve? ei? [xdv(oatv xat 7:uxv(oatv 

35 dvecpepov xal xauxa? £i; au"f/ptaiv xat otdxpiatv. xat Ar^[x6xptT0? 61 d7:et'- 2 h om. E 3 aXXo);] in mrg. yp. «),>.' ibs F 4 ovxtu; F' 7 twv om. a 8 tccjtocs F 

10 gu)s xtX. om. F 11 aiii a 12 o sx^pav F 13 ^tc dTretpouc F 15 r^ (post 

loxtv) om. a 16 leg. <t6> ov 17 oe om, a 19 iC] oboh D 23 dviu- 

Taxa D dXX' eaTiv aXXa oXXtuv DE: aXXa aXXtov F: dXXd dXX(ov a 25 tcuv 

7r£pt£-/(5vT(ov] Toii 7:£pteyo(x£voo F 30 IXeyE p. 189 ^il auTfjs D: ToiauTTjS E: 
om. F post nb/ ex Arist. ydp add. a 33 ytveTat a 34 Ttv£s DE: om. aF 
35 dTTEfpou; om. F SDlPLICn LN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 180 a 17] 197 

poo; xdcg at6|xou? 6-oi}£[i£voc -a? xaxa -oioir^-a auioiv 017.90,001? taTs 43r 
xaxa TTjv Ossiv xal xa tj/r^aaxa xal ttjv Ta'civ svavTioTr^at Yevva TrpoTspa? 10 
TauTa? sx£ivu)V uTroTtOstjLSVoc. osi -j-ap Ta? xoivac: Tra'vTcov (b? dpyac Xa- 
j3Erv. sav 0£ ciTru) Xsuxov xal [xsXav Ta? dpX°^'?r '^«>v [xsv xs/pwsixsvcov 
5 eaovTai dp/at', t&v Se d/pu)ii,dT(i)v otov axXr^pou xai [xaXaxou 7^ yauxsoc 
xal Trixpou ouxsTi* xai y^^'''^ Q^ xai nxpov touv d/uixa)V oux dv siiV 
dp/ai'. auYxpiaic 83 xat otdxptatc -dvTtov xotvai t&v cpuaixuiv xai irspac 
xat aTTStpov xai TauTov xat f-cpov xal TrdvTcuv xotvoTaTov xat (Jbc cpuatxov 
xoivov To sTooc xat fi aTspvjatc. oto xdXXiov xat Tac -oXXdc stc |x''av sv- 15 

10 avTiouatv dvdYsiv. xai 'E[X7:£ooxX7)? youv xaiTot ouo iv toTc aToi/£totc 
IvavTtwastc u-oOi^xcVo; &£p]xou xat ^u/pou xat ^r^oou xat uyoou £t? ixt'av 
Tac 660 auv£xopucp«)a£ ttjv tou vsfxou; xat Tr^ cpiXt^ac, (Sa-£p xai Tauir^v 
£t? (xovdoa TTjv T^? dvdyxr^c. dXX' auTr^ [xsv (b? fv, t6 ok v^Txo? xat f, 
cptXt'a (o; 8uo, xat ou/ (bc Troir^Ttxd [xovov, dXXd xat (b? atot/SKbor; (Jjc 

15 f^ otdxptat; xat f^ au^xptat; • laoouvaixsT ydo TouTotc. £t ouv Ttva tojv Ivav- 
Ti(ov £$ d'XXo)V £vavTt'(ov cpatvsTat ytvotx^va, oux dv sTsv -dvTa Ta ivavTta 
dp/ai* ai ydp dp/at 7:p(bTa, Ta os rpwTa outs iz dXA(ov o'j-£ £? dXXr^- 20 
X(ov. £t ouv -dvTa £ic [xtav £vavTt'(oatv dvdy^Tat f^ auyxptatv xat otdxptatv 
f| u-£p£/ov xat u-£p£/6[x£vov fj sToo? xat aTspr^atv, d'XX(ov xai' d'X>.r^v stti- 

20 PoXf^v TfjV -pcoTr^v £vavTi(oatv &£aaa[X£V(ov, £175 dv f^ rp^bTrj £vavTi'(oatc 
dp/f| [xta ouaa. 

'AX>vd T.ih: -a ivavTia dpyjn^ T(bv Ytvo[X£V(ov xat cpi)£tpo[X£V(ov stTicbv 
£7rf^Ya7£ Ta? 0£ dp/d? det 0£t [x£V£tv; 6 [xsv ouv 'AXscavopo? dtot'ouc 
cpTjaiv sTvai Tac dp/dg* st ydp yivoivto (Tidv 0£ Ytv6[X£vov cpi}£tp£Tat), cpi}£t- 

25 potvTo dv at dp/at, waT£ xal Ta £x T(bv dp/wv. out(o o£ xai £rtX£t''}£i 25 
7roT£ rj Y£V£atc [xrjSsvo? ovto?, I? ou Tt Y^vr^asTaf ei oe aTOTrov touto, Sei 
Tac dp/dc d£t sTvai. eTTa xai ttjv IlXdTcovoc d7:68£t^tv 7:poaTt'i>r^at 7:£pt 

T(bv dp/(bv. £1 ^dp Y^VOtVTO, £c dp/(bv dv 'jlVOtVTO, £t 0£ TOUTO, oux dv 

dp/al sTev auTat. "otTTal 6s stat, cprjat'v, dp/at 6? S£t/{>7ja£Tat, ai [X£v 
30 7:pou7:dp/ouaat' t£ xal d^Evr^TOt xat di'6tot xai' dpii)[x6v (b; to 7:otouv xai 
fj uXr^, ai 0£ xai>' a f^ -(ivaaiq t£ xat cp{>opd" d7:£p laTi Ta svavTta, d7:sp 
out£ aYEvr^Ta outs dtStd sCTt xaT' dptO[x6v. £Tt oi, cpr^at', 7:oXX(bv dp/(bv ao 
ouaSv ou 7:daat at dp/at diotot, dXXd at dp/tx(bTaTat, at os 7:poas/sT? 
(pUapTat. (uaTs ou 7:daa dp/f| dt'ot6; saTtv. sti ovavTt'(ov ovt(ov T(bv [x£v 
35 xa06Xou T(bv 5o xaOixaaia, id [xsv xai>sxaaTa, d saTt Ytv6[xsva, xai cp&si- 
psTaf Td Se xaOoXou evavTia ucp' d 7:dvTa Ta IvavTta, d xat yEvixcuTaTd 2 TTjv (post xaTa) om. a IvavTt^baeat a 3 b7:o9e[x£vos D 5 dypcofxaTcov] yp(b(xo- 

TU)vF 9 ^vavTfuiaiv EF : IvavT^cujD: om. a 11 xal SrjpoO /.al uyP'^^ '^°" $rjpoii aF 

14 oXXd] dXX' (b; F IG Yivo'(X£va cpaivsTat aF dv om. a "24 post oe add. 

t6 aF 25 o'JT(o 6e xat D: ouTto; Se E: cbaTe aF 26 ifj (post TroTe) om. E 

27 TrpoTiSrjai E 28 ydp yfvoiTO E 29 auTai aF: a-JTat D: dpya( E 30 intcr 

TE et xal inserit xat cpHopd aTiep daTi delcta E 31 xal if) cpOopd D 33 ot 

(post Traaot) om. D 34 ^stiv om. DE 35 to xai}£y.aaTa (xev D 36 u'^ ' d 

azavTo DE 198 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189^17] 

iati, STspr^st? zal sToo^, ou cp&cipsToti. Tot Yap xotOoXou «(pdapxa iati." ^S^ 
tau-a Tou 'AXsSavSpou xal ett' auT^? t^? Xe^su)? efiTOVTo?, a^iov Sv eiTj xal 
-po? auTov xal Tipoc 'ApiaTOTsXriv CTiTStv, iroi; «P/o'-? Xau^a'v(ov Tot? irpotJs^^sTs 35 
xai aToiystcdSsic dXX' ouyt Tot; zoiryTtxa? xal s^ioP^/P-^^^?? ~"^* ^^ "^ot ivavTta 
5 3x Toiv ivavTtcov 'itvss&ai Xs"i'«)V xat ^Ostpsai^at st^ Tot svavTta TauTa ti- 
Ust? doyxc, oa(ju? otiot^ous stvat Xsysi Ta? ^PX^?' "''-^tiTot xat auTo^ 'AXs- 
cavopo? Tot xai)' 5 rj Ysvsat^ xat r; cp&opa', otTrsp sSTt Tot ivavTia, outs 
ctYsvr^Ta outs cttota xgit' otptOaov sivat '-pr^st. of/ov 6s OTt irspl Toiv u)? 
svavTtcov ctpyoiv 6 'AotSTOTsXrp otaXsYOfxsvo? STrvjYaYS Tots os otpyot? dst 

10 osi [jLsvsiv. (SoTs xav at dp/txu)TaTai, &; cpTjatv, dpyai dtStot etatv, ai 40 
Oc irpoaeysr? cpOapTat', Toiv Trpoasyoiv otv sisv IvavTiat. Tzmq ^k Tot xaOoXou 
svavTia dt'6ta Xsyo>v, Ta os xa&exaaTa cp&apTa', oux eTtsaTTjasv OTt ou [jlovov 
Td} xaOoXou siost xat ~^^ aTspi^asi TauTa uTrdpyst, dXXd xat Ttp xaOoXou 
Xsuxto xat Tw xaOoXou jisXavi, coaTS xai TauTa dpyat; oXoj? 8s irpJ)? t6 

15 atav 6st;at Tf,v dp/txfjV svavTiojatv ti auvsTsXst t6 dtotous Td^ '^[^'/J'-^ 
si-stv; ou Yotp si dt6tot, ■Jj67j xal 6uo. 

iMr]-oTs ouv xat touto xdXXtov, u)? 6 fjtxsTspo^ 6topOouTai xa&yjYe}j,o)V 
Xs7<ov t6 dst 6st [xsvstv ou t6 dt6tov ar^fiaivstv ou6s dYevi^Tou? xat 45 
dcpildpTou; 6rjXouv TauTa; Ta; dp/dc, -spt <ov 6 Xoyo?" izSiq ydp sti xaTot 

20 Tf(V TouTU)v [i.STa[iioXf,v r; -,'svsatc saTai xai cpOopd; oTisp eaTt t6 C^tou[xsvov 
sv TouTot;* dXXd t6 dsi 6st [isvstv si'pr^Tai, (o; 6sov ov iTrt exdaTou 
Tttiv Yivo[xsv(ov xai cpi)stpo[xsvu)v suptaxsailat TrdvTcoc; fj sI6o; t) OTsprjaiv sv 
T(j) [xsTa,3dXXovTi, [idXXov oh xai si6o? xat aTspr^aiv. xat ydp eT6o? e/si 
-7.V xat aTspr^atv dTTouatav ouaav exeivou tou etSou?, st? 8 [xsTa^dXXsiv 

25 TTscpuxs. t6 y^^p Xsux6v au)[xa s/st (xsv t6 Xsuxov etoo?, OTepr^aiv 6e tou 50 
[xeXavoc, et? 8 [xeTapdXXetv -ecpuxe. xat eirj dv touto Tf^? dp/ix^? ovtu)? 
svavTt(oas(o? lOtov. 5t6 xal eTrf^Y^Y^^ ^^'^^■' ^ 'AptaTOTeXr|? (o? aiTtav tou 
Td; a}.Xoii; evavTKoasis [xrj eivat dpyd^, ei'7rep [xrj 6id irdvTtov /cDpouat. Toiv 
[xev '(OL[j [xepix(OTSp(ov dvTti)sas(ov ou6s[xi'av iTri Ta cpuatxd TrdvTa Trpdy^xaTa 

30 exTSTa^xsvr^v eupr^aet?- outs '(cnp [xsXava TrdvTa outs Xsuxd outs '(XoKia 
ouTs Trixpd Ta tpuaixd eaTtv, iv irdat 6e iaTtv eT6o?. TcXfjv eTrl jxev t&v 
dtoicDV TouTo [xovov, eTTt 6s TU)v Y^vrjTuiv xal cpOapTuiv [xsTa tou eioouc: 56 
xat f^ aTspr^at?, ou/t f, auTou tou ei'6ou?, dXX' f^ tou dvTtxstjievou, si? o 
[xeJTapdXXsiv Trscpuxev. outco? ouv det 6ta[xsvstv fj dvTtOsai? rj dp/ixrj Xe-43v 

35 YeTat, xatToi Tuiv d'XX(ov dvTiiisastov [xfj 6ia[xsvoua(ov , (b? ei xat Trjv uXrjv 
Ttc TfjV -p(oTt'aTr^v dst XEyoi 6ia[xevsiv iv rdat toic: ivuXot? 6pu)[XEvrjv, xat- 
Toi Tou ?uXou xat Tou /aXxou xat Tuiv [xspixoiv uXoiv oux iv Trdai Tuiv 1 ante o'!» add. 3 D 2 -/al ^ti' DE : v.az aF 4 Tdj (post obyi) om. D post 

Tcuii 0£ add. xal a 6 zhai om. a 7 -^ (post xat) om. D 12 xad' exaaxov E 

13 TY] (post xal) om. F 14 to om. E 1,0 auvET^Xet DE: auvTsXsT aE 21 aet 

om. F ov post o^ov om. F 26 (xsTaPaXXEi E Tt^tfjxev eit] F 30 TTa'vTa 

aE: om. DF 31 isxi Ta cpuatxa aF 33 ou^j aF a-jTTj F 35 toaTrep a 

36 li-(zi aE' (scd is corr.) SIMPLICII IN PHYSICORUM I 6 [Aiist. p. 189 «17. 21. 27] 199 

CLoxmv ovTOJV. [j,v^7rox£ 0£ To dzi ou (xovov TYjv Tou ^povou TravToxy^Ta 43v 
dXkdi. xai TYjv Tu)V TrpaYp-aTtov oyjXoi, (SaTs Irt Toui TravTa/o5 vQv Xs- 5 
Ysoidai. 

p. 189a21 'Ettsi o£ 7r£7r£pacr[X£vat, to |j,7) Trotsiv 060 fxovov iyei 
5 Tiva "ko^ov £(0? Tou £^ (ov xaTaaxEuaCouai ttjv tu>v ovtwv cpuatv. 

A£i$a? oTi Ta 7rp(uTa dvavTta dpycd twv cpuatxoiv £iat 060 ovTa, £t7:£p 10 
7rpa)Ta ivavTta, pouX^Tat XotTrov xat TptTrjv ap/rjV ^iaaYaYciv to toTc; svav- 

TtOt? U7:0X£l|X£V0V, OTIEp laTlV Tj uXvj. £taa"|'£t 0£ aUTYjV 6£tXVU? ota TzXsiO- 

vtov iTrt)^£tprj[xaTa)V (xtj ovTa Ta IvavTta auTa'pxyj £1? «pyr^s Xoyov, [xaX/.ov 
10 0£ oTt ouo£ apyat av eUv oXu)? xai>' auTa? Xa[xpav6[x£va. xat xb \ih.v 
TrpoiTov iTTty^rprj^xa o£txvuaiv, oTt oux £iaiv dpyat Ta ivavTta xaO' auTa 
Xa[xpav6[x£va, ouvd[x£t auAXoYtC6[x£vov outcus* at dpj^at Trotouat ti, EfTTEp 
dpyoii' Ta IvavTta ouoev 7rot£t , £r7r£p xai)' auTa £iVj * Ta dpa IvavTta oux 15 
dpyoLi. oTi 0£ ouo£V 7:ot£r Ta IvavTia fxova ovTa, or^Xov ix tou t6 Tiotouv 
15 £1? Tt TTotEtv u7TO[XEVov T7JV TTEtatv (b? To [xlXav £1? To ao)[ia, TOL 0£ IvavTta 
£t xa&' auTa £aj £t? [xr^OEV TrotEtv ou ydp utto^xevei dXXyjXa, ouoe t6 
Xeux6v Eis t6 [xlXav Tt 7roi£t ouSe rj cptXta £i? t6 veTxo?. ou ydp tou 
VEtxou? iaTiv Yj cpiXta auvaYtoYo?, dXXd t(ov u7rox£t[x£V(ov axoiyziw. t6 

[XEV ydp 7rOtOUV £t? U7rO[X£VOV Tt TTOtEt, t6 OE EVaVTlOV OUJ( U7rO[X£V£l t6 Evav- 

20 TIOV ETTEt 0UT(O ^2 VEtXOC [XEVOV CpiXia laTat. dXX' EXaTEpoU aUT(OV TCEpi 20 

t6 U7rOX£l[X£VOV EVEpYOUVTO?, 00(0 [xdXXoV E^XpaTE? ytVETat TOU U7rOX£t[X£VOU 

t6 ETEpov, ToaouT(p [xdXXov E^iaTaTat t6 XotTrov. 7rp6? 7rtaTtv oe tou xat 

XptTOU OEtV TtVO? TOT? EVaVTtOlC, TraplOETO t6 TtVa? [XyjOE £V [XOVOV 7rOtsTv TOl? 

IvavTiot; u7rox£t'[x£vov dXXd 7rX£tova, (b? AyjfxoxptTO? [X£v d7r£t'pou? dT6[xou? 

25 ToT? EvavTiot? u7roT)£k ToT? xaT' auTov xoT? ts xaTd t6 ayr^[xa xat ttjv 

^satv xai TYjv Td?tv, 'E^xTTEOoxXr^? o£ Td TETTapa axoiytXoi. x(^ VEixEt xat 

T^ CptXtCf. 

p. 189a27 np6? Se TOUTOt? ETt xdv TOOE Tt? dTTOp^aEtEV £(0? TOU 25 

t6 ydp u7rox£ t[XEV0V dpyTj, xai ^rpoTEpov ooxeT tou xaTr^^opou- 
30 (XEVOU Etvat. 

TouTo t6 pyjT6v ei; ouo auXXoYta[xou? 6 'AXE^avopoc; otEiXE t6 [xev £i 
[xVj Ti? ETEpav u7roi>>ja£t ToT? EvavTtoti; cpuatv (o^ fva auvdyovTa ou- 1 TaDT(5T7]Ta F 4 |j.o'vov — Xdyov om. D 5 ?(«? xtX. om. F 7 xat ttjv 

TptTTjv D 8 Se DE: oiiv a: om. F 10 xa%' abxa a 12 auXXoytCo'fj.cvov 

EF: auXXoYtCdjxEvos aD EiTrEp ap/al ora. F 13 Tct 8' a sed cf. vehit p. 201,3 

ouSev irotEi DE: ou Tcotoust F: ou Tiotouaf Tt a efirj] el D 15 u7ro(xev£tv F' 

16 irotetv DF: Ttotet aE 19 u7toxef(xev(5v Tt F 20 [x^vov veTxoj a 21 oaov D 

23 t6 (post Ttapi^eTo) om. aF 25 toT; xaT aiTov om. F 28 hk om. F £tuc 

xtX. om. F 29 etvat tou xaTYjYopoufx^vou 1) 32 uTOdiQaet aDF: u7io8i^a7) E: utto- 

Tfihjat Aristotelis vulgata. cadom varietas p. 200, 4 200 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189 •••27. 32] 

Tto;" ta ivotVTia ouosvl uTroxcivTai, at Ss dpyfOLi uTroxsiVTat, oux apa apyott 43^' 
Ta svavTta. tov 0£ SsuTspov TotouTov at dpyat ou xaO^' u7rox£t[X£vot>, toc 30 
ivavTta xai)' UTiOxstixsvou, ujsts toc ivavTta oux dpyaL [xVjttots 8s to \ie\> 
STt xav Toos Ttc aTtopT^asisv £1 [171 "^^^ sTspav uTroi>rj(3£i toTc 
5 svavTtotc cpuatv oux oc-oo£t^t? lcfTtv dXXot t6 irpopXr^iJia, ttjV ol dTroptav 
r;v dv Ttc d-op7](3oi irpo? Tou; fJ-v) UTioTt&lvTac sT£pav cpuatv, £(p£^^; iTcdyst. 
010 xat Tov ■yotp TrpocJsOr^xsv ou6£v6s ydp 6pto[ji£v tSv 6'vTa)V ouatav 
Ta ivavTia, «)? TauTr^c ouar^; atTta? tou dropstv T:p6? tou? [jlyj GTroTt&svTac: 
sTspav cpuatv toT; ivavTtoi;. 6 81 auXXoYtaji^c; oi[j.at TotouTO?' Ta svavTia 35 

10 sv u7rox£t[X£V(p xat au^jipsprjXOTa, at dp}(at ou au^jipsprjXOTa, Tot d'pa ivavTta 
oux dpyat'. xat OTt \ikv td svavTt'a au^Jipspr^xoTa , irpos^^apsv Ix tou [xyj- 
6£v6? Ta>v 6'vT(uv opdaOat ouatav Ta ivavTia* £t 61 [iy] ouatav, o^Xov 
OTi au}xps,3rjx6?. TouTo os StjXov sx tou Ta ivavTta [xyj xai>' auTa ^Tvat, 
dXX' £v u-ox£t[isvo) t6 £Tvat 1'ystv. Stacpopat -^dp Ttvs? siat Ta svavTia. 

15 0.1 oh, 6ta'iopai Ttv6c otacpopat. 6t6 xat ou6£v6? 6p(o[X£v, cpyjatv, ouatav 
Ta svavTta, (oc 6'^stV>.VTa 7rdvT(o; oti dv -^ dXXou sTvat. oTt 8s Vj dpyj^ 40 
ou xai)' u7roxst[x£vou, TouTsaTtv oux £v u7rox£t[x£V(p ou6£ au^xp^pTjxoc:, 
6£t'xvuatv 0'jT(o?" t6 xa&' U7rox£t[x£vou dpyyjv £y£t t6 u7roxsi[xsvov • ^i dpyy] 
dpyjr^'^ oux iyj-i' "?) dpyr) dpa ou xai)' u7roxsi[X£Vou Iotiv. £t ydp xaiF 

20 uTToxstiJLsyou saTtv, saTat dpyyj t^c dpyr^;;' dXXd [lyjv dpyji dpyrjc oux saTtv 
ou6' dpa t6 xai}' u7roxst[xsvou dpyn^. t6 6s auvr^[x}xsvov ^sixvuaiv out(o?. 
Tou xaO' 67rox£i[XEVOu t6 u7roxsi[xsvov 7rpou7rdpyst • t6 7rpou7rdpyov dpyVj 
saTf Tou dpa xaO' uttoxei^xsvou t6 u7roxst'[xsvov dpyn^ laTtv. 

p. 18Da;;2 "Ert oux sTvat cpa^xsv ouatav svavTiav ouatcf Tzwq ouvia 
25 sx [XTj ouattov rjiiaCoL (dv) sirj; r^ Troi? dv TrpoTspov [xyj ouaia 

ouaia? £i'ifj; 

'Ev TouToi? TpETc; [xot SoxeT auXXoYta(xou? r^ TSTTapa? ouveXeTv, «ov 6 
jxsv 7rp(OT0s oTov Xr^[x[xa Ttov I^e^^? (ov 8£t'xvuatv, oTt Ta IvavTta oux ouaiat 
sfatv, ot os scpscr^? 6uo auvd*j'ouatv , ott Td svavTta oux £taiv dpyat. xat 
30 6 [X£v TTpujTo? ToiouToc* 7j ouaia EVaVTtOV OUX £/£1' t6 EVaVTtOV EVaVTtOV 
sysf t6 dpa svavTiov oux saTtv ouata. 6 8s osuTspo? Xa^^ov , 6'ti Td 
svavTta oux ouata, (b? sx [xsTaUsasco? xaTacpaatv, xat TrpoaXa^tov, oTt yj [xyj 3 ante xaft' add. o-j a .5 cpOatv] cprj (i. e. cp7]a(v) E 6 cJTiop^^aoi sic DEF: 

uTTO&T^cjEt a 10 h om. E ou au[xp£pr]7.(ixa F 12 fxr] ouafav D: (xt) oua^a 

aEF 13 su{x[5cPrj7.0Ta a 14 e)(ov E 10 fj apyy) apa tou xa{}' UTioxetfxdvou 

i^ y.al ouTcoc d eaxtv dp/T] ttjj dp/fjs. dtXXa xtX. E d yxp — iazh D: om. aF 

20 eaTat D: om. F: loTat ydp a 21 auvTj|x[jivov dp^rj iaxt F 24 ttujs cjuv xtX. 

om. F 25 ouatuiv] ouatv wv (corr. in mrg. E^) E^ dv a: ante ouv inseruit 

E: om. D sed cf. p. 201, 18 27 (xot om. a 28 oFov Xr](j.[;.a — 6 p.£v TirpdiToc om. a 

wv] ov F oux (ante oia{at) ^v E- 30 xo ivavTiov IvavTtov eyet om. E 32 Tipo- 

XaiScjv E SIMPLICn IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189 « 32] 201 

outJiot oux saxtv ouahq aittot, auvaYst ott xa ivavxta ouata? oux ssxtv aiTta'43v 
Ta 6e ouctia? [xrj ovTa atTta oux av sTsv ap)^at twv cpuatxoiv ouctuiv. 6 Oo 50 
TpiTOs TotouTOc:' Toc svavTia oux £(3Tiv ousia? xpoTspa' ai ap)(ai t^? ousta? 
TipoTspai TTp ouatas £tat* Ta apa svavTta oux siatv ap/at ouaiac. oTt Ss 
5 Ta ivavTta oux laTtv ouat'ac TrpoTopa, ostxvuatv outw;* Tot ivavTia oux 
ouata* -f) jjLY] ouata ota ty;v ouatav xai sv t-(j ouaia to stvat £X£f to oia 
Tr)v ouaiav xat ev T-f" ouata to eivat iyov TzpoTspov ouatac oux saTtv. aXXa 
Ti? 7) ouaia, TjV T&v evavTitov d7:ocpaax£i; 6 [xsv ouv 'AXecavopo? tio oux55 
elvai 9a[X£V ouaiav evavTtav ouata TrpoauTiaxouetv cprjat Setv t^^ xaTot | 

10 To uirox£t'[jL£Vov. T(p yap £lo£t ouatot ovTi fj aTepTjat? ooxet elvat evavTia. "£i44'" 
[XYj apa, (pr^ai, xotvoT^pov fj aTEpr^atc; ivavTiov £t'pTjTat". v>auij.otCo> oe £i 
TTjv uXr^v dxouetv yjjy] tyjv ouatav vuv ouoe ydp r^ uXvj xai)' auTrjv dp}(Vj 
eaTiv ouSe ouaia xupt'(oc, dXX' eiTr^p d'pa, xaTa TptTov Xo^ov. ouat'a \ikv 
ydp xupt'(o; t6 auv&iTov kc, uXtj? xat £ioou;, oeuTiptoc 0£ to elooc, xat 

15 TpiTtoc fj uXr^. xai oT[xat oTt otd tcov auToiv £7:t)(£tpr^}xdT(ov loetcev dv tic, 
oTi ouSe Tf uXyj xai>' auTTjv dpxh "^^ ^"^^' eiirep [xy] ouata xaf)' auTvjv, ex 5 
oe [XYj ouata? ouaia oux dv eiv]. xai touto 8e auTo C^^TVjaeto? dCtov eivat 
[xot Soxet, TToic £t'pr^Tat t6 tto)? £x [xy] ouattov ouata dv £t'rj. xat -;dp 
ouS^ iSet ouat'ac eivat Ta xr^q ouaias aTotj^eia. et ^dp irpouTdpj^et Td aTot- 

20 yeia tou aTotyettoTou xai eTev ouat'a Td Trj? ouat'ac aTotyeia, Tipo tou 
Y£V£ai)at TfjV ouatav £t'r^ dv ouat'a. xat oX(o; TtavTayou Td (sxov/eioi oux 
laTtv, OTiep Td aToty£t(OTd. out£ ■ydp Ta tou dvi^ptoTrou aToiyela dv&ptoTroi 
ouT£ Ta Tr^? aapxo? adp^. [xVJTroTe ouv f^ uXrj xai t6 eiSo? ijTot yj dvTi- lo 
deai? aToiyeia ovTa t^? xupt'(oi; ouat'ac (auTr^ 6e eaTtv fj auv&eToc) ouaia 

25 [xev xa^' auTd exdTepa oux etatv, dXX' ouat(o6rj [xovov, xai a(o[xaTa [xev 
oux laTt, a(0[xaTtxd Se, (b? xat Euoyj[xo? or^Xot ''atoixaToeto^" xaX(ov ttjv 
uXr^v • auveXOovTa 6e ouat'a xat ouata? d7ro6oTtxd laTt. 6t6 ouSeTepov xal)' 
auT6 ouTe ouaia eaTiv ouTe ouat'as d7ro5oTtx6v. ly^tv [xevToi ti 8oxet irXeov 
et? ouata? Xoyov fj uXrj Tf^c £vavTt(oa£(o; , xai)' oaov fj [xlv uXrj SuvaTat 

30 xai) eauTrjV etvat, 07r£p totov Tr^? ouatac saTtv, rj oe avTti^eat? £V eT£p(o i.. 
7:dvT(os £/£t t6 £Tvat xat ev u7rox£t[X£V(o eaTt', xat xaTa touto 7ropp(oT£pov 
zrf ouatac iaTi'. xat oid touto ex tou ev u7rox£t[X£V(!) ^Tvat Ta ivavTta l oua(a ouota; oux eattv E xa i. oux eiatv ouaias atxia aF 2 ouaidJvDE: atxtcbv aF 

4 dvavT^a ou-/c eaTiv ouatas rpotepa F 5. 6 ou-/ ouafat F 7 xat om. F 8 r^v 

oin. F 9 ouafa oiafav IvavT^av a 8eT a 10 evavxta eTvat aF 11 xat 

post d add. a 12 ouoe yap (cf. v. 16. 19) aEF: ou yap D 13 apa] ext E 

15 Tp^TOv F 18 TTtli; ouv Ix a 19 lcgeudum 7rpou7.dp70t 20 etev a: ei ev DF: 

iw E 23 ouTe Ta] ouoe Td DE 23 [xi^TiOTe] |i.i^Te E 26 xat 6 a Kuotj[aos fr. 16 
p. 29,3 Sp. 28 scholium iu mrg. D': xat d ttX^ov ti eyet et<s> ouata; Xopv, Kois 7:p6 

6Xqo\i (cf. V. 14) dXc^yeTO 'oeuTcp<u);) (j.cv t6 eI<6os> TpiTtus 5e tj uXt)'; [j.i^7roTe (xctXtaTa xpaToiTj 
av Ta Tou dXe^avopou. dXX' ifm (j.^v dvTtX^yetv Tipos ac ou ToXtj.(.o- ou ydp ouTto? ^(jtauTov tc 
xat ac iiy^6r^w u[ji(Lv 6 TdATjttcaTepa Xeyojv, vt/.toTj d'v 21) et? ouata; Ao^yov om. F 

32 £aT( (post oOaias) aF: om. E (obl. loc. D) 202 SlilPLICU IN PHYSICORUM I 6 [Aiist. p. 189^32. 34] 

sSsiCsv, oTi oux ap/at, {xaXXov apXTjV eittwv sTvai x6 6t:ox£1}jl£Vov, Sioti 44^ 
7rpoi)7rap5(£i xou xaT7j7opou}i.£vou. 

'AXX' £Tl [XOt 60X£r CT/^^SIV 6 X6"^0?, Tl? 6 (JXOTTOC av £i.'yj TOU 7rpox£t- 

txEvou pr^TOu. oTi [X£v 'j'dp £Tt ^ouX^Tat 8t' auTou 0£r$at [17] ouaav auTapxyj 
5 TTjv Ivavxttoatv £t? dpyr^q Xoyov, TrpooTjXov ti? Se Tj ouaia, ^? Ta? ap^d? 

Cr^T^r, xai TToic U.£l)0O£U£l TOV XoyOV, OUTTU) VO[i.tC«> Or^XoV £X T(OV £tpr|[X£Va>V 20 

■/r^ovEvat. [xrj7:oT£ ouv t^? auv&iTou ouata^, tjv xat xupto)? ouaiav £v tois 

E^T/s £p£T, Tot aTotj^cia Ci^iTaiv tyjv avTti>£atv tou £toou^ xat Tr^s aT^pTjaEfo; 

ou C5ir;atv apx£tv, oTt xav t6 £i6o? ouata tziuz, akka. xh dvTtx£i[x£vov auT(j) 

10 7) aT£pr^atc ouoaixaic fjunifx. ouata ^dp ouata oux laTtv EvavTia. XP^^'^ ^^"^ 

dXXoU TtVOC U7:0X£t[X£V0U, (uaT£ [X£Td TOU £i,'6ou? 7:ot£Tv t6 auVl)£TOV Trj? 

aT£pr]a£«); oux ivu^rap/ouaTj^, dXXd 7:p6? ttjv i'£V£atv xai Tr;v cpUopdv auv- 
T£Xouar^c. oti oe ou touto 6£ixvuatv oTt aTzkSiq oux £iatv dp)(at Td £vav- 
Tta dXX' ou xai)' auTd dpj^at, xal 8id t«>v ec^; otjXoT auT6 touto Xiycuv, 25 
15 OTi oux dXXo); 6uvaT6v xat Ta 7:p6T£pov xat Td vuv auvaXr^i}£U£tv, £i [xyj 
7:p6; ToT? EvavTioi^ xat TpiTov Tt toT; ivavTiot? u7rox£i'[X£vov ut^otei)-^. 6td 
TouTo oe xat d7:opt'as xaX^T Td; vuv £ipyj[X£va; (bc 7:poa6topta[xou Ttvo; 0£o- 
;x£vas 6£txvuvTo; oTt xai)' auTd [x£v oux £aTtv dpyjxi, TpiTtp 6e Ttvt auv- 
Ta/OivTa dp/at YtvovTat. 

20 p. 189"34 Ai67:£p £1' Tt; t6v t£ 7:p6T£pov dXYji)^ vo[xia£t£v Xoyov 
£tvat xat TouTov, dvaYxaTov, £i fxeXXEi 6taa(oa£tv d[xcpoT£pouc; .'50 
auTou?, u^ro&eTvai Tt TpiTOV. 

Actca? 7:p6T£pov oTt TU)V cpuatxoiv dp/at Td £vavTt'a ex tou t6 yivo- 
[X£vov [XTj £x Tou Tu/6vTo; dXX' ez £vavTt'ou Yiv£ai)at xat cpt)£t'p£ai)ai [xrj 36 

25 £t? t6 tu/6v dXX' £is EvavTiov, £iTa dXXou? iTzw^or^uiV X^youc drropouvTa? 
7:p6? TouTo xat TouvavTtov 6£txvuvat ooxouvTa;, OTt oux £iaiv dp/at Td 
ivavTta (xat oetxvuvTa? ^e xaTd auXXo7taTtx7)v dxpi^Etav, dXX' ou aocpiCo- 
[x£vou?), £uptax£i [xr^yavrjv, 7:0)? xat ot 7:p6T£pov X^Yot xai oi 7:poa£/£T? 
xaiTOi TdvavTia X^Y^tv 6oxouvt£c; £i? TauT6 au[xcp(ovii;aouatv. auTvj 6' iaTi 

30 t6 dp/dc [x^v etvai Td IvavTia (touto -/dp dXr^{)a)? ^EOEtxxai 7:p6T£pov), [xrj 
[xevTot xai)' auTd Xrjcp&evTa (xat "ydp oi touto dvatpouvTE"; X^yoi dXvjOeT? 40 
£iatv), a.}Xa (x£Td Ttvo? dXXou TpiTou tou toT? evavTtot? u7:ox£t[x£vou. xat 
TcdXtv euptaxsi au[xcp(ovouvTa? auTou t(5 Xoy",) tous cpuaixou?, o't [xiav cpuatv 3 -po7.£tij.^voij] TrETrepaSfievou D 7 oustav] ousotv (in mrg. yp. oua(av) F 8 schol. 

in mrg. D': zl ra IvTauda [sc. eloo; ct aTepTjStv], «}ao[j.a5T£ ai\j.TzXiY.iz, {aoaftevTj orpciXet 
elvat, (b; xai auxo; C5u r^oKkayob ir.i^sxr^Sa^ v.oli yj ciXT^i^eta [io'Azxai, ttcos ef t6 eloo? ouata 
Tzd)? 0'jyi Tcal t) aT^pTjSti oua{a tkus laTt 14 X^ytov cf. p. 189*34 1.5 ou xaXdic F' 

18 oetotvuvTo; DE: oety-vus aF eaTtv] eJatv D auvay&^vTa E 20 Sto eiTiep Tt; F 
X(5yov -/.tX. om. F 20. 21 elvat Xdyov a 21 ixiXkoi E 22 auTOU? E: om. D: 

Toui k6-(o\ii a UTTOTtD^vat cx Ar. a 24 1^] i-A xou a 27 xal SetxvuvTas ye 

D: xal oety.vuvTctae E : oety.vuvTac ye F: octxvuvTas 8c a 28 xal (post tku;) om. a 

30 Toi ^/avTfa elvat D SIMPLICn IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189*34. b8] 203 

uTOTi&svTS? Toi? svavTioi;, 6i' 7;v Sv To TTav eXs-pv, Ix TauTTj? "KevvSst Ta ^^r 
TravTa. o)? QaXr|? [xsv 38a)p, 'HpaxXsiTo; 0£ irup, 'Ava^itxsvvj? 6s aspa, 
AioYsvTj^ 6s To u.sTa?u. xal -(ap outoi TravTSc tyjv txiav TauTr^v cpuaiv toTc 
svavTroi; uTiSTt&saav auYxpiast xat 6taxpt'asi tj [Aavwasi xai Truxvtuast Ta 
5 aXXa -(t^vsai^at Xs^ovtsc d-i:' auTTjc. s-atvsT 6s [xaXXov touc to [xsTa^u Xs- 45 
-(OVTa; xat T7)V aiTtav TrpoCTt&r^at. Ta -cap TSTTapa aToty^sTa [xst' svavTto- 
TT^Twv T]07j saTt* TTup [xsv -(ap i)sp[xov xat ^rjpov. dyjp 6e &sp[x6v xat uypov, 
u8a)p os 6u)^p6v xat uypov, t; 6s -jT^ '}""/P^v xat cr^pov. irdvTa 6s [xsTa 
IvavTtoTr^Toc* TrdvTa -(do s? uXrp xal stoou;. t6 6s [xsXXov 8s/sai}at Ta 

10 svavTia -/al auv auToT? Ta? ysvsastc Toiv ovrcov xat Tac cpi)opdc d-o6t66vai 
6sT xaTa ttjv sauTOu '.puaiv d[xotpov Toiv svavTttov u-dp/stv. st -(dp s/ot 
Ti Tu)V svavTttov xaT' ouaiav, r^ ou [xsTa^aXsT xaT' auT6 xat ou6sv d-' .50 
auTou saTat ri cp&api^asTai , si to sivat auTuJ sv xto sTspw Tuiv svavTtcuv, 
r^ d[xa sbt Ta svavTta. oXo)? 6s st [xst' svavTiou saTiv, ouxsTt d-Xouv 

15 saTat, dXXd auvOsTov. Ta -(dp svavTta sv uTOxstixsvu) , uiaTs ou6s dp/r^. 
dp/al -(dp sxsTva s; uiv touto saTtv, dXX' oux auTo. st 6s Tt; oXu)c Iv 
Toiv aTOt/stu>v s7rti>u[xsT TTjv dpyrjV Tt&sa&at, d[xstvov dspa Xs-jfsiv, 6t6Tt 
u)? TTpo; Ta dXXa dvata&i^Tou^ s/stv 6oxsT Tac 6tacpopd; (86^ci ouv u)? aTrotov 
xat |xr(3s[xiav s/ov svavTiwaiv xa&' sauT6 uiroTidsa&at) , Tuiv 6s d}Xiov 

20 TrdXiv To uou)p st? Td svavTia TpsirsaOai saTtv sucpusaTspov • dsp[xatvsTat .55 
-j^dp xai <|>u/sTat pa6tu)? xat otj xat | ■:ryj-j'vuTat si? xpuaraXXov u)c [X7]6s44^' 
TTjv u-j'p6Tr^Ta xaT' ouaiav s/stv 6oxouv. t6 [xsvTot Trup cpavspdc s/st Tdc 
IvavTKoast?, Osp[x6Tr^Ta Xs-|'u> xat cr^p^Tr^Ta xat [xdXtaTa ttjv Osp^xoTr^Ta, 
xat 6E/saOat Td svavTta -up [xsvov ou rscpuxs. toutou 6s aiTtov t6 6pa- 

25 aTix6v sTvai (xdXXov auT6 xat siost dvaXo-^sTv, dXX' ou/t uXt{j. 

p. 189b8 'AXXd TrdvTsc ys t6 sv touto toTc svavTioi? 
a/YjfxaTiCouatv. 

Kat sx Tr^? dvd-cxTj? tou X6you xal sx Tr^c tu>v dXXu)V cpuatxuiv [xap- 9 
Tupta? t6 sv £iaaYa-(U)V, oti (xr^os touto auTapxs? xai>' sauT^, osixvuat Xs- lo 

30 7U)v, OTi [xr^8s sxsTvot [xovov stiOsvto t6 sv dWa. auv auTqi Ta svavTia, 
Tac TpsT? dp/dc pouX6[xsvoc xat x^t' sxstvou? auaTr^aat. xat Xs-^si oti xai 
sxsTvot t6 sv toT? svavTiot? a/r^[xaTiCouat Ta? otacpopdc tcov -,'tvo[xsvu)v xaTa 
Ta? Tu)V svavTt'u)V 8tacpopd? d7ro6t86vTS?, ot [xsv [xavoTr^Tt xat 7ruxv6T7]Tt, ot 
8k T(|) [idXX6v Ts xat f^TTOV. xat ot [xav^Tr^Tt xat rcuxv^Tr^Tt Td dXXa 

35 ^svvuivTSC Toll STrtTSivstv r^v s/st 7rot6Tr^Ta T/ dvtsvat Trotouatv tj [xsv i'dp 3 vcal post xat Yotp add. F 4 fy Truxvtuaet xai [j.avu)a£i I) 11 eyoi DEF: lyet a 

12 (j.£Ta[3aX£T D: [j.£TaPaXXet aEF 13 d tu) (corr. ex to) elvai F 20 eSTtv 

om. F 24 -ijp in lit. D ~'jp (j.dvov couieci 25 dvaXoyoiiv a 

oh-/\ uXt) F: 00/ 1 v.at uXtj aV): vr/ uXtj I) 30 [j.dvo'j F 31 xal (ante xaT) 

om. a xat (post oti) om. aF 33 jtuxvoTTjTOs ot oe toO F 34 xai ot scripsi: 

T^ ol F : ol DE : f; xat ot a xal TruxvdTTjTt iterat F 204 SIMPLICII IN PHYSICORITM I 6 [Arist. p. 1891- 8. 16] 

[xavoxji? av£(3ic, tj Se Truxvtocsi; s-ixaaic, div f^ [jlev i-iTaai? utio to iiaXkov, 44^^- 
■fj os dvzcsi? UTTo xo fjTxov, iravxa Ss £t? u-spo/rjv dvaysxat xat sXXsnjytv. 15 
xai £01X3, OT^at, jxtj ucp' Tjfioiv xaivoxo|j.£r5i>at xo xp^ic sTvat xac dp/a'?, dXXd 
TzaXaid xt? sivat auxr^ f^ ooca, oxt x6 £v xat f^ uTT£po-/7) xat £>vX£t^{^t? 
5 dp/at Toiv ovTtov etai. xdv ydp jxtj 7rdvT£c Tto auTip ovojxaTt s/pf^aavTo 
TT c u-£oo/fp xat xf^? IXX^t^j^so)?, dXX' oi [X£v auyxptatv xai otdxptatv ot os 
udvtoatv xai -uxvojatv f| x6 ixd>Aov xat f|Xxov ^ x6 [XEya xat [xtxpov sxd- 
Xouv, dXXd -dvxa -,'£ xauxa £t; u7:£po/fjV dvd-jSxat xat sXX^t^j^tv. xat xauxTf) 20 
"!'£ 7rdvx£? dXXfjXotc au[xcp(ovouatv ot xpEi? Xsyovxss xdc dp/d?. Stacpspouat 
10 0£ xw xou? [x£v dp/atoTspou? Ta [xsv 8uo aTrsp iaTt Ta IvavTia TrotrjTtxd 

Xi-J-alV, TO 0£ £V 7:aih/)Xlx6v Xat uXtXOV, T(OV 6£ uaT£p(OV Ttvd? x6 [X£V £V 

TTOir.xtxov, xd ok ouo xd Ivavxia Trat^Yjxixd xal uXtxd. SoxsT Se 6 FlXdTtov 

0UT(OC X£7£tV TO [X£V 7:OtOUV Ev Ttl)£tC, TO §£ 7:da/0V "^TOt TTjV uXr^V U7:£p- 

^oXfjV xai £/i.£t^j/tv xaXtov xai [xiya xat (xtxpov, xat TauT-(j ouo Xlyojv auTo. 

15 of.Xov 6£ OTt £t [xsv To xupi(oc 7:otr^Ttx6v atrtov iX^^sv fv, oux fjV touto 25 
aTot/^iov £t 6£ t6 £i6o? Sv, Tf^v 6£ uXrjv 6uo xaTa t6 riu&aYop^tov si^oc 
otd Tuiv dptOjxuiv ar^[xaiv(ov Td 7:pd"([xaTa, £ix6t(o; Sv [x£v t6 £i6oc £X£",'£v 
(o; optCov 07:£p dv xaTaXdpio xat Tr^paTouv, 6uo ok ttjv uXyjv (o? doptaTov 
xat o-fxou 'xai 6tatp£a£(o? atTtav xat ^^scpuxuiav 7:p6? Ta dvTixst^^x^va. £7:t- 

20 OTf^aai 6£ "/pf^ [x£t' 6Xi-,'ov oTt xal auT6; 'AptaTOTiXyj? Tf^v aTspr^atv xai TfjV 
uXr^v £?? xauTov d^^t Xrc^ov "laTt 6e x6 [xev u7:ox£i[X£vov dpt{>[X(p [xev fv, 
etoei Oo 6uo". xat 6fjXov oxt xai aux6; 6uo [xsv ipst x6 u7:oxsi[x£vov , sv 
6£ x6 £t6oc. p. 189i>lfi 16 [x£v ouv Tpta cpdvat Td aTot/£ta £(o? tou 7:£pi£pYoc 
dv f, £T£pa T(uv ivavxi(oa£(ov £i'r^. 30 Ildvu 'itXavi)p(o7:(oc ou [xovov xaxd xf^v d7:o6£txxixyjv 'ivd^v.r^v dXXd 
xat xaxd xf^v x(ov d'XX(ov cptXoa6'^(ov au[xcp(uviav dzo6£t';a? x6 xpsr? 6'^£iX£tv 36 
^lvat xdc x(ov (puatx(bv axot/£t(o6£tc dp/d;, dc ou6£ dp/d; dizXui^ dXXd 
axot/eia xupiouxepov exdXeaav, dxptpeia? 7:X£iovo? £V£X£v xat oxt ou 7:X£t(o 
30 x(ov xptojv iaxt xd axot/£Ta 7:poaa7:o6£txvuatv. £7:£t -(dp dvd"f/y) xat u7:o- 
xctuevov £ivat' xt Ev xat ouo ivavxta Trapd x6 uzox£t[X£VOV (£i7:£p [xtjxs x6 
evavxtov £i; t6 svavTiov op^ dXX' £i? t6 xotv6v u7:ox£t[x£vov, fxi^Te t6 tu/6v 
£x Tou xu-/6vxo? -ct'v£xat), £1 xt? oX(os 7:X£ovdaat PouXexat xd? dp/d?, fj dXXo 1 ujto (post IrdTasti) DE cf. p. 206, 22. 207, 21: 1-1 aF 2 b-6 (post ot'v£ats) D: ini aEF 
■/.i\ post avc«Y£Tat om. E 4 ■/) od;a auxT, D ante eXXet-k; add. rj aF 7 Truy.vtostv 

-/.al p.av(oaiv D 8 ye ora. D 11 TivasDEF: Ttve; a 12 xa (post Bjo) om. aP 

17 Tov apnVcivEF 21 Xeytov p. 190 1) 24 24 cpaay-etv a ?a)s xxX. om. F 

25 £tTj post av coll. a 26 ^tXavSpio-to; DE : cptXoao'cpios aF 27 c«7rooe(^£t? F 28 twv 
cpuaty.wv om. aF 'ipya? cJ? aF: cip/a; DE 29 IxotXecJev E fortasse recte 

31 7:apa a: Tiepi DEF ante EiTiep erasa habet £Tvat — u7roy.£i;x£vov iterata D 

33 Skwi om. E SDIPLICII IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189i<l6] 205 

u7roxst'[xsvov irpoc5&r;Cct 7] aXkr^v IvavttcDCitv. dXX' u:roxcitjisvov ixsv douvaxov 44^ 
STSpov KpoaDsivGct. si yap t; au-yj cpuat? Isxai xoiv auxoiv ouaa osxtixt^, 40 
^TCSp xat xat' auto touto ucpsstr^xs xata to uttooo/yjv elvat, txovov sstai 
xal iv to u7roxst'[xsvov • st os oiacpspouatv dXXT^Xouv, xat ai otacpopat srorj 
5 laovtat. xat ouxstt latat u7:oxsi'(xsva, dXXa auv&sta xat fxst svavtKoaso)^' 
at ^ap Stacpopat xat' dvtt&satv ucptatavtat. oXo)? os dTrXouatspov sTvat 
PouXstat to uTToxsifxsvov, «>;: 7:spt sauto os)^6ixsvov tyjv |xsta[5oXrjV. Tipoatt- 
OsT 0£ xat ott (SaTTSp t; Trapdyouaa td Trpwta svavti'a dp/rj [xta r^v, 45 
outtOi xat 7] uTToos/ofxsvr^ td la/ata |xt'a satat. to ydp TiapdYov td Trpoita 

10 ivavtta xpsTttov autoiv u7:dp/oy xat §td touto im irXsov cp&dvov tat? aTro- 
Ysvvi^asat pistd tyjv tuiv sa/dttov svavtttov uTroataatv [xiav ttvd dm-^zvvS. 
cpuaiv dvoixoio)? sautr^v [xtixouixsvr^v • (i)? ^dp sxsivrj xat' aitt'av 7rspis/st td 
svavtta, outo)? autTj Trscpuxe Tipo? d'[xcp(o' xai (b; autr^ -j'svvrjtixT] t(ov svav- 
tt'(ov satt'v, out(o? sxstvY] SsxttxTj. sv ouv sTvat /pTj to u7roxstixsvov ixavov 

15 Trpo? to Tida/stv uTtdp/ov. st os ouo tt? svavtitGastc Xsyot tsttapa td 5o 
ivavtia tt&sk r^ xai u7:oxst'[xsva ouo Ovjastai xai)' exatspav sv, xat out(o? 
ouxstt sv latat to u7:oxst'[xsvov , 07:sp osostxtat 7:p6tspov. xat [xsvtot t^ 
£? sxatspou tuiv U7:oxsi[xsv(ov sxatspa twiv svavtt(oas(ov "j-svvdv ouvatat 7:dvta 
xat latat ^tsptttyj rj etspa (ixia "j'dp outto; latat svavtt'(oai?) r^ exatspa lOtd 

20 ttva xai dcp(opia[xsva YsvvT^ast xat ouxstt 7:dvt(ov at autat dp/ai laovtat. 
st os sv u7:oxst'[tsvov tal? ouo svavttouasatv u7:otti}stc Xr|'ot ouvaa&at ysvvdv 
autd? td 6'vta sx tou svo? u7:oxst[xsvou , 7:dXtv t; clXka [xsv -^os d'XXa Ss 55 
■^os r^ td autd d[xcp6tspat, xat out(o; TrdXtv td autd latat | dtoza. st [xsv 451" 
ydp dXXa xat dXXa, xdv ex tou autou u7:oxst[xsvou , to [xsv u^roxsr^xsvov 

25 xotvTj 7:dvt(ov dp/vj latat, at 8s svavtttoast? ouxstt xoivai. si os s^ dX- 
Xr^X(ov 7:dvta 7svv(bat, 7:spttt7] 7:dXtv f^ etspa. [xta "(dp latat yj svavtttoat?. 
st 6s xai T^Xstovd? ti^ ousTv svavtt^oast? U7:6{}r^tat, td autd dt07:a dxoXou- 
{^T^ast xat Itt [xdXXov. tout(ov 3s toiv tTj? 8tatpsas(o? t[xr^[xdt(ov xat toiv 
eTtojxsvtov autoic dt67:(ov td [xsv tsi)stx£, td 81 (o? aacp^ Trapvjxsv 6 'Apt- 5 

30 atotsXr|C. to [xsv "|'dp ouo xat u7:oxsi[xsva Xs"('siv tou? 8uo tt&svtac svav- 
tt(oast; auto tbc dtoTcov tsDstxs oid to 7:postXrjCp»)at ott Trpoc to 7:da/siv 
txavov to sv. 7:p6c oe to td autd "j-svvdv td? ouo svavtttbasts, ^tts svos 
sl't£ 6u£Tv u7:oxst[X£V(ov 6'vt(ov xotvov £7:"/]*j'a"[sv dto7:ov to 7:£pitt7)v stvat 1 Trpoadi^astv F 2 zi y^ip ^l c^uttj aF : ei y<^P <^^'^'/ D : tj yoip «'jttj E eSTat] eOTt D 

3 abzo om. F uttoSo/tjv DE: uttoooxt] aF (xovov xat Sv IdTat aF 4 al (post 

-/at) om. E 7 (uSTrep la-jTO E TrpoaTft^Et aF 8 (oaTiep om. E 10 uTiap- 

/ov om. E Tals dr.oyz^^rfitai F: Tai; cxTroyevi^aaat aD: ti? (iTTOYEv^aat aot E 

12 £-/ijTrjv aEF: auTTjv D [xt[xo'j(X£V7]v aDF : (xtfxou|X£vr] E 13 tbs auTTj D 

IG v.a!}' ExaTEpav aD : 7.<x\ exaTepa E: xa&' ETepav F 17 o'jx£Tt '^v iii lac. om. F 

18 YEvva E 19 7] iT^pa TrepiTTTj a V) a: 'I^DE: xai F post eaTat add. -fj D ^vav- 
Tttuaets F' 21 uTroyel; a 22 ovTa] prior syllaba corr. ex ai(si\ E ^-c tou 

aiOivos E 23 !i[xcp(5T£pa F 25 iravTa I) 2G TtdXiv] TtdvTou; D 29 a'jTrj; a 

tbc aacpf; DF: tuc acprj E: «iaacp^ a 30 Xey-'''' '^"^- '*' ivavxttbaet; Tii>^vTa; (b; 

aTOTiov D 33 TzepiTTOv D 206 SIMPLICn IN PHYSICORDM I 6 [Arist. p. 189^16. 22] 

TTjv eTsoav IvavTttoatv, xott oit fita sjovtat ajxcpco, xai oxt toc auxa "j^svvuiat. ^Br 
To 0£ yjii^jU ixaTspav iota' Ttva '(tvvS.v oboh T^^ttoss Xoyou Trspi xotvtov 
ioywv oiaA£",ou.£voc. 6 [xsvTot Flopcpupto? t6 e^ dXXT^Xojv "(svvav outu)? lo 
dxouet, tOC £1 Y) £T£pa TtOV lvaVTt(o3£(0V TTjV £Tcpav 7£vva, OIOV £1' Tt? Xe^oi 

5 dpatc»v TTDxvov i)£pa6v ^uyphv loc -ptoTa, sii^tTa t6 \ikv i)£p[x6v ix tou 
dpatou, t6 6c «}i'j/p6v £x Toy Truxvotj* dpx£a£t -j'dp r) tou dpatou xat ttuxvou 
£vavTiu)3i?. xat si [i£v s^ dXXr^Xujv Y£vvda«)at IX^^sv, £T/£v dv Ti dx6Xoui)ov 
7j izrf'(r^aiz' vuv 6£ Y-vvdv £i-£v l^ dXXVjXujv. 

p. 189b22 "A[xa 8^ xat douvoTov TrXstou? £tvat IvavTttoast? 
10 Tac TTptoTa?. 

15 

A£t;a? oTt £dv uro&T^Tat Tt^ 660 Ta? TrpwTa? lvavTt(oa£ic, 7^ xat ouo 
uXa^ u-oi>r^a£t -^. £i aioL r^ uXyj, -£ptTT7j laTat fj £T£pa tu)V £vavTtu>a£ujv, 
osiV.vuat vuv o-sp xat rrpoTspov iXEy^v, oTt ouos 8uvaT6v ttXsiou? Eivat [jLtd? 
Ta; -ptoTa^ ivavTttoastc auXXoYtC6[i£voc xat vuv outuj^" f| ouata fv Tt 

15 Y^^o? eaTi t6 auTo, iv 0£ ivt yivEi [xta £vavTtu>ats" £v dpa t'^ ouata 20 
[ita ivavTiujat?, dXXd [xyjv fj ouaia TrptoTrj tujv dXXujv "j-vujv £aTtv f^ ol 
iv T(o TTptoTio Y^v£i £vavTt'uj3t? TTp^oTT^ TuJv £v ToT? dXXotc: Y£V£atV IvavTKo- 
astov eaTtv (SaTE f| iv ttj ouaia ivavTitoai? 7rp(oTT^ tujv £v Tor? dXXoi? 
7£V£atv lvavTi(oa£(6v iaTt. xat outuj^ dv Ij^oisv ai iv toTc: dXXot? '^ivtaiv 

20 £vavTttoa£t? 7rp6? ttjv Iv t'^ ouaia, (jj, auTa Ta -(Ivyj 7rp6s tt^v ouatav. ei 
ouv £X£tvois 'iiapd TT^c; ouata; t6 ^ivat, xat TaT? £vavTiu>a£atv auTujv irapd 
TTj^ iv T'^ ouaia £vavTt(oa£to;" uaxspa dpa xai utt' ixstvvjv [Aia dpa fj 
TcpioTT^ f( £v T-^ ouata ivavTttoatg xat fj dp)(7] auTvj, £7r£ior] xai Ta? dp5(d? 26 
Ta? TT)? ouata; C,ri-ou\i.zv. ^ixoTto^ ouv Ta? ivavTttoa£t? Tudaa? £i? t6 £i6oc 

25 xai TTjV aTspT^atv auv£xopucpuja£v 6 Xoyo?, otoTt auTrj t^? ouaia;: [xdXtaTd 
iaTtv lota xat xaTa TauTYjv Y£V£atc l^rtTeXEiTat xat cpOopd. si 0£ Tt? 
^tXeiou^ £vavTt(joa£tc: iv Tai? dp/ai? Xa^i^dvot, outo; tujv dp/uJv XEyoi dv 
xdc [i£v TrptoTa? Eivai, Tac 61 [iST' £x£t'va?. outuj? o^ 6[io-j'£V£K ouaat 
xaTd t6 ^rpoTcpov xat uaT£pov otoiaouaiv. st -j'dp xotv6v -(evoc; f^ ouata, 

30 -^£vtx(oTdT>j dv £17) f^ TTj? ouatac EvavTtujati?. t6 oe 7rdaat 3£ at Ivav- 30 
Titoa£i? dvdYsaDai ooxouatv et? {it'av vj xat Ix x'^? tujv cpatvo(i£Vtov 4 E^ om. D Y^''^'^ 3,F: y^''"*"" E-' i^i^^^^oL D 5 xal ante tiuxvov add. aE xai 

ante «{'"/pov add. a 7 av aF: om. DE 8 YevvaE 12 zi (ante (i(a) om. aD' 

13 |itas post ivav-i(oa£t? aF 14 Tt om. a 15 iazl zox» ovtos Ar. Iv apa — 

IvavTKost; (IG) om. aF 10 (ivjv tj] [atj ^ ^ E iazi y£V(Lv aF t^ Se] d oe E 

18 ^a-ctv — ^vavTttbostov (19) om. F ^gtIv om. E &STt tl-f] h ri ohda E 

19 TaT; a>vXat« F' 23 ^ (ante iv) om. E 24 Tds (ante ttjc) om. a post 
oov add. xal aF 25 dTrexopicptoaev D auTrj aF: auTTj D: auTot E 2G xal 
(ante xaTd) om. EF 27 ttXe^ous dpxats F ^v Tat; dpxat? dvavTttoaei; aF 
Xa|ipdv£t aE outoc DF: outojs aE Tt; post d'v add. a 28 o^ xal D 

30 TTji; (post ii) om. F SBIPLICII IN PHYSICORUM I 6 [Arist. p. 189^22] 207 

evapYsta? ttjV Tziaxiv Tzapd^^ei sx x^? xwv cpuaixoiv [xapxupia? Travxtuv [i.iav 45r 
TTjv TrptoTT^v Tt,i)£VTtt)V, Tj £x xr^z sauTotj! o6C>3? £tg £100; xal (JTspr^atv T^daa.^ 
avayouar^? Ta? IvavTtor/jTa?. xal "cap Trpoasy^T? \ikv -i'£V£a£(o? apxat xaT' 
auTov ouo £talv IvavTtwast;, i)£p[x6Tr^c ^u/p6T7j?, ^r^p6r/)s uyp^Tr^?, a>? £v Tt^ 
5 0£UT£po) T^; IlEpi -('£V£a£a)? £0£t6£V * £"£1 6£ xal auTat ujto [jitav dvaYOVTai 
TYjv Tr^s £c£a); xat Tr^? aT£p7;a£ojc, ota touto [xia y) dpX''''^ '''°^'' auTov Ivav- 35 
Ttwat?. ouTO)? 6 'AXE^avopo? xat vuv lcr^Yr^aaTO t6 '/juipiov t6 0£ d£i '(ap 
£v Ivt Y^v£t [xia lvavTiajat's laTtv Itti Trj? 7rpoa£)(ouc ttjv -clv^atv 
lvavTttt)a£a)s dxou£t. t6 -(dp X£ux6v xat [ilXav yptu^jLaT^c laTi Trpoa£j(7j? 

10 lvavTta>ai?, ou TrotoTYjTOs' "t6 0£ 7rot6v, cpvjat^v, r^ oux ijzi Tzpoaejri Ivav- 
Ttwatv, ri £t 1'x^^r '^^' auT7]v dva/i)i^a£Tat t6 X£ux6v xat [ilXav xal Ta 
d'XXa 6[i.ora>s Ta Iv t"^ Tiot^TrjTt IvavTta." 6 [xlvxot riopcpupioc ouatav dxou£t 
T-)]v uXrjv xat Trspi xauTr^v [xtav Xl-j-^t EvavTtoiaiv ttjv TrpwTTjv, ot6Tt -(Ivo? t) 40 
ouata, Iv TravTt Ss -j'£V£t [xta lvavTt'ajai? t) irpwTrj. X£-|'£t Oc ouTa>;* "Iv 

15 ■KavTi Y£V£t [ita lvavTt'«jatc r^ TrpoiTyj. ylvo; 0£ xat t; ouata* [xta dpa xai 
7r£pi TauTr^v Vj IvavTtajatc. r; 0£ uXr) ouaia. ojaTS xai ■/) T:£pt TauTr^v [xia 
IvavTtttjat? rj ■jrptoTTj, xdv «iat TrXEiou^, tu) Trp6T£pov xat uaT£pov otoiaouatv, 
dXX' ou T(j) -(IvEf d£t -j'dp Iv £Vt '(ivzi [xia lvavTio)at?". xai dixEtvov 
oT[xat ouTO)? r)TT£p lir' Ixstvr^? Tfj? ouat'ac dxou£tv Tr^? oXr^? Tf^? toi; dXXot? 

20 -|'£V£atv dvTtotTCjp7j[X£vr)?. t6 ^dp Xl-cEtv oTt at twv dXXa)v -cevoiv lvavTttt»a£t? 
U7r6 TfjV Tfjc: ouata; lvavTta)at'v £tat, oi6Tt xai auTa Ta -(Ivy] d7t6 Tfj^ ouatac 45 
zy(Bi t6 Etvat, d^rtddvu)? Etpf^aDat [xot 8ox£T. at jxlv -^ap dXXat IvavTtwaEt; 
67c6 TTjv 7rp(oTr^v ouTo)? dvdYovxai, (b? xaTr^-copETa&at Toiv dXXa)V Tf^v TrpcoTrjv. 
Trdaa -^dp u7r£po)(7j xai lXX£tt|/t?, TauT^Trj? xai lT£p6Tr^?, f^ oTt dv dXXo Tt? 

25 Xl-j-ot Tr^v 7:p(oTr^v, ou [xlvTot Ta dXXa -(Ivrj ouat'at Etat. otoTt "cdp t6 £tvai 
Iv xf^ ooata iy ouai, 6t' auT6 touto oux Eiatv ouatat. xdXXtov ouv lao); 
ouat'av xat Iv -|'£VOs t6 -^Evr^T^v 7rdv dxou£tv xotv6v Toiv Slxa -j'£V(ov uizdpyov. 
6t6 xat f| 7rpoa£)^fjs auTwv IvavTto^at? 'xotvrj Tuiv olxa -(£va)v laTtv, fj fct; so 
Xeytu xat fj OTlprjat?. 6uvaT6v 51 xat Trjv uX/jv dxou£tv, ('0? xaT' auTrjv 

30 u(p£aTrjx6To? Tou -|'£vr)Tou xai IvuXou 7ravT6?, ou [xlvTot oti xupt'(o; ouata 
laTtv f| uXrj. ouT£ -^dp fj vorjxrj ouaia laTiv fj uXrj out£ f^ ataUr^T-*). f^ 
[x£v "(dp 7ravTd7raatv laTtv duXo?, rj 6^ xat auTf^ ylvEatv iyzi xai cpUopdv 
r^ -j'£ xuptu); -("EvrjTrj ouaia. t6 61 -j-tv^^xEvov xat (pi>£tp6[X£vov u7rox£ijx£vou 
6£TTai xat uXrj;, (og xat Iv toT; l^^g [xax)rja6[X£i>a. uXr^v 61 uXrjg tcoieTv 

35 ako-^ov. 1 7rapciY£t, xal ix a [x{a E 3 dvayo-jarjS E: dvayoyaa; D: aYousa; F 

ydp om. al) Trpoae/tbi; E b oeuTepo) xrjs llept Yeveaetos c. 4 p. 331*16 sqq. 

8 T7]v D: TTji; E'F: T0I5 ap]'^ II 'iyzi oin. F xal xo (jiXav aF 14 if) (ante 

TrptoTT)) om. E X^yei — ^j Trpto-n) (15) om. F 16 i^ (post (oaTe xal) om. aF 

17 ^ TTptoTT) Ivavxttoais aEF 23 ouxtog om. F" 25 XeYTj a 27 u-a'p/ov — 

6^xa Yevtov om. E 28 auxtov aF: auTtb D: fortasse auxou ^vavxtioat; D: 

lvavxt(>Tirjs aF 32 laxtv DE : om. aF auxo E 34 xat (post ib?) om. a 

35 ante «Xoyov add. raWxrj a 208 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 6. 7 [Aiist. p. 189 b 27] 

p. 189 1^27 Oxt [icv rniv outs Sv t6 a~oij(Stov oute irXciw ousTv t] 55 

TptWV 3W; TOS I OUTtO TOt ~£pi SXatJTOV 't'8ia dEtopsTv. 45v 

Ast^a? OTt [iia? £vavTito(3£tOs iv Tai"^ OLp-/oi(z ozX xat uTroxsifxsvou Ttvog 
Tot? svavTtoic, aufjLTrspatvsTai oTi outs iv t6 aToij^sTov, siTCp IvavTta xat 
5 UKOXstasvov ti toT^ ivavTiot;, outs jisvtoi 7:Xsta) BusTv r^ Tptaiv. t6 ts Yotp 5 
u7rox£t[i£vov sv saTi xat Tot svavTia ou TrXsto) SusTv saTtv. sits |X£vtoi ouo 
dp/at s^TS TpsT^ (touto ^otp saTt t6 xa^ctTrsp sr7ro[xsv) C^ixyjasto? a^tov 
saTt. xat "('«p 2' [J^sv u)? [xta oipyy\ Tot svavTia Xajx^a^votTO , ouo av sTsv 
dp/at Tj T£ uXt] xat Ta svavTia* s? Ss o)? ouo toc svavTia, TpsTs statv at 

10 apxott- afxsivov os ota ttjv aTspr^atv a[x<ptp6X(o? stp^ai)at t^ TauTov Soxouaav 
T7) uXt) t^ si xat ota^spot xaTot au|x[3s[3rjx6; «p/rjv ouaav. aTiopov ouv 
sTts ouo dtp/at t6 sToo; xat fj uXr^, siTs TpsTs xai Tfj? aTspr^aso)? TrpoaXajx- 
Pavo[X£vr^?, eits Trtos jxsv 8uo Trto? Ss xpsTs, OTirsp xai otXyji>£? cpavv^asTat. lo 
TauTa 7a'p laTt Tot icpEcf,; utt' auTou otapi)pou[xsva. xat Tuspt TauTa' saTtv 

15 f^ TToXXf^ dTTOpia, TTOTSpov 6[xot'to; Ta svavTt'a dp/ai, t) t6 [tsv xaU' auTo, 
t6 o£ xaTot au[tp£(3r^x6s. xat otj xat au[tT:spatv6p.svOs toutouc; tou? X^you? 
£7:d"j'£t "ot6 saTt [xsv (Jb; ouo Xsxtsov sTvai Tot? dp/d?, saTt o^ u)? TpET?* 
xat laTt [x£v (1)? Tot £vavTt'a, saTt Oc t'os ou". sTistofj o^ sx Tfjs [tETajBoXfj? 
(xdXtaTa xat Tfjs ^^viasto; Tots dp/ds supsTv Ttbv Ytvop-svtov Trpos&STO, Ttov 

20 os 7tvo[X£v«)V Tot [XEV xaxd ti Ttov au[xp£pr^x6Ttov "jiv6[xsva 7rp6oy]Xov s/st 16 
u7:oxst'[xsvov Tf^v ouaiav, Tot os xaT' ouaiav Ytv6[tsva dor^X^Tspov s/st t6 
u7:ox£t'[t£vov, otdt TouTO xotvSs 7:p(i)T0V 7:£pt 'i^svsasto? 7:otyjad[t£vo$ t6v X6i'ov 
xai ^^apaOEiYtxaTa 7:apai)£[xsvo; Tf/? xaTa Tt Ttov aup-PsprjXOTtov [tsTapoX^c, 
uaTspov TfjV xaT' ouaiav Y^vsatv otaxpivsi TauTyj? xat osixvuat xat et:' exsi- 

25 vr^? TfjV Tou u7:oxst[x£vou /pstav, xat ^T^tos s/st xat 7:p6? sxsTvo fj aTspr^at?. 
xoivoTspov o^ t6v Xoyov £t7:s, xat OTt ou [t6vov t:^ (puatxf dXXd xat t'^ 
T£/vtxrj 7:poa/pfjTat yEviaEt * TotauTyj -j'dp f^ tou [xouatxou. oTt oe fj Toiv 20 
xoivtov xat 6Xoa/£ptov Ostopia (u? 7:p6s f^jxd? 7:poTspa Ttov i6i(ov saTiv, srpyjxsv 
suOu; Tfj? T^paif^taTsia; dp?a'[t£V0s. xat of^Xov xai £x t(ov IvTau&a Xs^o- 

30 [X£V(jt)v, oTt Ta exeT "xaOoXou" Eipr^[t£va, E^ (ov eXe^sv "eic: Ta xai>ExaaTa 
oeTv 7:poisvat", Ta xoivd xat oXoa/spfj f^v, d7:sp iaTiv f|[xTv ^(opt- 
[x(dTspa. 1 /j Tpttov ora. DF 2 2(05 Toii xtX. om. F b 16 iz — TpeTc (7) om. D 

G ^axt xat — ouelv om. F 7 fjxe F 8 Xafxpavct t6 E' 9 at ante 

dp/al F 11 d om. a tjuaav ap-/7jv D 12 860 at apyat E xat ttjc 

incipiente novo folio iteravit E 14 ucp' l^^s E 17 ^Trdyet p. 190i>29 

XexT^civ elvat DE : Xe/8^vat aF 18 post Td ivavT^a omisit S. Aristotelea otov ei.' 

Ttc X^yo' "^o |xo'J!Ji7.6v •Ao.i t6 afAOuaov r^ rb i}ep[x6v -/al t6 (}^'jyp6v ^ t6 Tfjp[j.oa|xcvov 7,at 
t6 (ivdp(jioaTov 24 otaxpfvet TauTrjs DF: Staxp^vct a^T^? E: auT^s otaxptvet a 

27 To-i paatXi7.oO E 30 eXcyev c. 1 p. 184 •i 24 31 laTtv ^j[).Tv DP]: 

^aTt aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 189 b 32] 209 

p. 189i>32 Oa|X£v yap YtvsG&at ec. aXXou aXXo xal k^ ixipou £T£pov45v 
£0)? Tou y.al Yap s^ d[xo6aou xal 6 afxouso? y''^^'^^"^ [xouatxoc. 24 
010 xai £711 Tou (JU7X£i[X£vou (ucauTcos* xal yap £c d[xouaou dv- 40 
OptoTTOu xal atxouaos av&ptoTio? yiYVEa&at XEyETat [xouaixo?. 

5 'EVT£U&£V Xal TTjV TOU U7rOX£l[X£VOU CpuaiV £Up£Tv £VapY£aT£pOV TTpOTt- 

dsTat, xav Tjorj TatjTYjv oti laTtv £up£ T£ xaXo)? xal EpEJBattoaaTo. xal [xlvTot 
xat otacpopdv 7j[xiv ttj? aT£p7^a£(Os Tipo; to uTiox^ia^vov irapaStotoat, TipoiTov 
[X£v dTTo Tou Xi^^a&at otacpopo)? £7rt)(£tp(ov, £tTa xat £? auTTj? t(ov TrpaY[xdT(ov 

TT^; <pua£(0?. [X£Ta5(£tpiC£Tat 0£ TOV XoyOV 0UT(O?- Tj Y£V£at^ Xat oX(0? 7] 

10 [x£TapoXrj fj [X£v laTtv aTrXfp tj 0£ auv{)£To;' dTuXf^ [x£v (o? OTav tov dv- 45 
&p(07rov X£Y(o[X£v "('ivEaSat [xouatxov, 7tv6[x£Vov [x£v tov dvOptoTTOv Xa^ovTEg, 
8 §£ -civs^^at To [xouatxov • f^ oTav Xsy^ojx^v tov d[xouaov "['^'vsa&at [xouatxov. 
auvi)£To? 0£, oTav Tov [xfj [xouaixov dvi}p(OTcov X£Y(o[x£v yivEa&at [xouatxov 

dvOptOTTOV. Otd TOUTtOV oT[Xat T£(0? TYjV X0tV(OViaV U7:00£tXVU? TOU T£ UTTO- 

15 XEi[x£vou xat Tfj? aT£pT]a£(o? (uirox£i[x£vov [x£v -(dp 6 dv^ptoTco?, aTEprjai? 
0£ t6 d[xouaov, xat d[xcp(o 6[xoi(og Xe^o^xev Yt'v£a&at oTr£p t6 eToos), eha. 
XotTr6v Td? oiacpopds Trapaototuai, xat Trp(oTrjv TidXtv Tfjv dTr6 tou XlyEa&at* 
TouT(ov ydp, cpyjat', t6 [xev d[xouaov xai Ta TotauTa ou [xovov XE-yETaiSO 
t68£ Tt 'YivEaDai oiov t6 d'[xouaov [xouatx6v, dXXd xat Ix toutou, 

20 otov ix [XTj [xouatxou [xouatxov. 6 0£ dvOpojTro? xat oX(o? Td TotauTa 
ou5( 6[xoi(o? £X^i* ou ydp X£"j'0[x£v iS dvi^ptuTiou [xouatx6v -ytv^ailat, dXXd 
t6v dvOptoTTov [xouatxov. xat laTtv £v toTs X£YO[X£vot? yj oiacpopd. 6£UT£pa 

0£ £X T(OV Trpa"j'[xdT(OV, 6'tI T(0V -|'IV0[X£V(0V OTr£p t6 eToOs Ta [X£V UTtO[X£VOVTa 

Yt'v£Tat (6 ydp dvi)p(OTro; UTro[X£V(ov dv&pcDTro? ^ivETat [xouatxo?), Td o£ £^t'- 
25 OTaTai (t6 ydp d'[xouaov ou)( u7:o[X£V£t t6 [xouatx6v). tout(ov ouv 6t(opia[X£V(ov 
Tou T£ 8ty((Os X£Y£adat Ta -^tv^ixEva tj tb? aTrXd fj (o? auvi}£Ta xat tou oia- 55 
cp£p£tv t6 ■ytv6[X£vov xaTd t£ t6 X£Y£a&at xat xaTa t6 u7ro[X£V£tv fj [xtj utto- 
[X£V£tv, I TiavTa/^o&iv TouTo laTt Xap^iv, oTt 0£t Tt 7rdvT(o? u7:ox£tav)at t646'' 
"'j'tv6[x£vov, TouTo OE laTiv 7j t6 £? ou Xlyo^x^v Ytv£a»}at oiov t6 d[xouaov tj 
30 t6 X£y6[x£Vov Yi'v£a))at oiov t6v dv&p(o7rov d7r£p xat £i dpt^^xto £v iaTt (otoTt 
t6 £T£pov xaJ)' £auT6 67roaTf,vat ou ouvaTat), aXka xu^ X6y(o iTEpa* ou ydp 
TauTov 6 dv$)p(oT:o? xat t6 d'[xouaov. xat Trpoaap[x6TT£t XotTr6v Td py]i)£VTa 
T(^ u7rox£t[x£vq> xat Tif aT£pTQa£t. xat TrptoTr^v Tf^v xaTa t6 Trpd^^xa ota- 
cpopdv 8tavE[x(ov XEyEi, oti t6 [xev u7ro[x£vov t6 67rox£t'[x£v6v iaTt, t6 oe £$t- 6 1 YEvia&at D akXo i^ cfXXou D i^ (post xat) aF: om. DE 2 ?(i)c xxX. 

om. F afAoucJo; — dv&pioTrou xal om. E i).o\jai%6i — XeyeTat om. I) 4 fjiou- 

atxd; aD: om. E 6 rfipt I) ^pEptioaaTo a 8 ttj; twv TTpaYfjiciTcov cp-iaeios 

aF 9 ouT(os] ouT(o xal a 11 y£vc;|j.£vov I) 12 tov ap.ouaov DE: t6 a'[j.ouaov 

(a[xouaov F"'' in lit.) aF 13 a6v9eTos — avftpioirov (v. 14) oin. F [i.7) (post tov) 

om. E 15 STspigaeto;] litterae OTep F^ iu lit. 2G post •(iv^it.z^a. add. Sv E 

27 To (post xaTct) om. a xal fAY) a 30 yfvea&at — Xontov (v. 32) oblitt. D 

olov t6 aviJptoTiov E 32 xal (anto TrpoaapfjioTTet) om. E 34 t6 uTTOxefjJievov 

om. E 

Commeut. Aristot. IX. Siiiipl. Plijs. I. 14 210 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 189^32] 

{JTaasyov t; aTipr^cric. iiv^h-r^v -auTr^v eupfjbv Stacpopav xal ttjv atttav rpo- A%r 
or^Aov £y(ot)(5av. to jxsv yap u-oxoitxsvov a-£ jirjOi Ivavxiov u7:a'pyov T(o 
iioit u-ou.£V£t -poatov auTO. rj ok a-ipr^ai: dvTix£tjX£V7j xat dauvaxTO? 
ouaa Kpo; auTo i^taTaTat TrdvTa)^ £-£tatovToc; tou £r6ouc. £TTa Tr^v xaTa 
5 To X£Y£ai)ai Sta^popav iTrd^^t. to \ih.v lcp' ou t6 toSe xat t6 Ix touo^ 
X£YO[jL£y r^ aTEpr^a^t TrpoaaptjLOTTtov , t6 ok £cp' ou t6 t68£ jxovov t(o 

U-OX£tlX£V(l). £1 6£ -0T£ Xat c~t TOUTOU t6 £X T0U0£ XEyOfX^V, OIOV Ix 10 

'/'XK-/.00 dvoptdvTa X£yovt£c *j't'v£ai)at. oux£Tt xai t6 t68£ iirt tou auTou Xl- 
YouL^v ou -^dp OTi 6 /aXxoc £Y£V£to dvSptdc. (juaT£ £i' rj [x£v aTipr^atc 

10 d[xc50T£ptuc X£Y£Tat xai t66£ xai ix tou6£, t6 ok uT:ox£t'}X£Vov OaTEpujc [xovov 
xat "auT^j dv dX/.7;X(ov oiacpipot. £i ©£ yprj otopiC^tv oXcuc, t6 [xev Ix touSe 
7iy£a0at jxd/Aov t(o [xrj u-ojxivovTt, TouT£aTt t^^j aT£pr^a£t, -poa^i^x^f ouvaTai 
7dp xat t6 }x£Td t66£ ^TjXoiaat' t6 [xivTot t66£ '{(vta\}a.i t68£ t(o uttoixe- 
vovTi jxdXXov dpfxoTTct. »x£vov "('dp Ti 6£T Ytv£ai)at 07r£p -(tVcTat. djxiX^t 16 

15 xat otav t6 dixouaov X£Y(o[x£v ",'iv£a&at [xouatx6v, xaTa ttjv Trp6? t6 u-o- 
x£t[X£vov dvacpopdv X£",'0[X£V £X£iv(i> -,'dp dp[x6TT£t. ou ",'dp OYj rj d[xouat'a 
auTvj ",'tv£Tat [xouaix6v, dXXd t6 Tr, d[xouaia u7:ox£i[x£vov, xai)' o Taur/jv 
£/£t. (5a-£p xat ^Tav ix tou /aXxou X£",'(o[x£v t6v dv6ptdvTa -j'iv£ai>at, 
xa»)' £v T(i) /aXx(i) rj tou dvopidvToc iaTt aT£pr,at; dv(i»vu[xoc, xaxd touto 

20 X£",'0[x£v. i-itoYj "jdp ix aT£pvja£(oc r, ",'£V£aic, OTav d7rop7ja(o[x£v tou Tr,c 
OT£pi^a£a)c 6v6[xaToc, 6td tou u7:ox£t[x£Vou arj[xaivo}X£v auTrjv (oc iv tout^o 20 
xai Tr,c aT£p7ja£(oc ouar,c. 6[xot'(oc 6£ xat i7:t twv d7:X(ov £/£t xai Tuiv 
auvi>£T(ov. xat ",'dp i7:t tout(ov t6 [X£Td ttjc aT£pr,a£(oc u7:ox£t[x£vov oTov 6 
dtxouaoc dvi)p(o7:oc ou/ u7:o[x£y£t t6 jx£Td tou £t6ouc u7:ox£t'[X£vov, TouxiaTt 

2b t6v [xouatx6v dvi)p(oT:ov, otd t6 dvTtx£rai)at thTI d[xoua(p t6 [xouatx6v. xat 
[xivTot xat ic d[xouaou dvi)p(o7:ou xai t6v d'[xouaov dvi)p(o7:ov -(tv^ai^at XI- 
'(o\LZv [xouatxov d'vi)p(o7:oy. 

AuTr^ jxkv -f, oXrj Tuiv X^-j-o^xivcuv £vvota. iv 8s toT? xaTa [xlpoc t6 
jxiv -('tv^tx^voy t6 u7:ox£t'[x£voy xat tyjv aT£pyjatv cpr^aiv otov t6v dvi)p(07:oy 

30 xal t6 dtxouaov, t6 6£ "ct'v£Tat t6 £i6oc otov t6 [xouatx6v. u7:ox£Tai)at 35 
6£ t6 -j^tvoix^vov eiTTsv, ou xrjv uXr^v [xovov vuv u7:ox£Tai)ai X£Y«)v, dXX' oXov 
t6 "i^tvo^xovov iv (p xat rj uXrj xal rj aTopr^atc touto ouv, 'fr^at', xo -i^ivo- 
fx£vov £1 xat dpti)[x(p icTtv fv (6t6Tt auv6£6pd[xr,x£v £tc xauT^v t6 t£ 
u7:ox£t'[XEVoy xai rj aT£pr^aic (oc [xyj 6uva}X£vrjc: Tr,c aTEp-jjaEtos xaO' sauTTjv 

35 u7:oaTr,yat) , dXXd T(p £i.'6£t '(z 6td<popd iaTtv. i7:£t87j oh }X7j xupitoc i^:' 
auT(ov £tjpr^Tat t6 T(p ^^o^t 6ta'.p3p£tv xai ttjc uXr^? dv£t6£ou i^avTEXdic oua7j? J [xEYtiTOv F 2 5te om. E 4 l^tSTaTctt] dtptaTaTat (dcp in lit.) D 7 ^Trl Ttp 

TO'iTO'j a XeYotfXEv D 8 '(tv£a%ai DE 10 xai (post ti^Se) om. E Ia 

(ante touoe) om. F i}aT^pa a 11 deXX^Xto; ut videtur E StacpepT) E^ 

18 Yiv£5»^ai aF: om. DE 20 iy, tt^c aTsp-^seto; a 22 -/al inl Tuiv a'jvi)£T(ov F 

24 avi)p(U7:o; om. E 26 xal (post (xevTot) om. E XifoiJ.z'^ om. aF 28 fxev 

o-jv y^ D 29 post [j.ev acld. auYV-EtVsvov y.ai aF 33 tote F 35 y^ 0"^- ^ 

36 oja/;; TTavTjAdij D SIMPLICII IN PnYSICORUM I 7 [An.st. p. 189^32] 211 

xat TTj? aXipT^Sccuc drouaiac rJSarjZ xou sioouc, YopYoi? to t«) eiosi ouj( Iv 46"^ 
fiS-spaXcV 31? t6 Tip Xoyu) otacpopov eiTrwv t6 ^ap siosi Xs"|'to xal Xoyoi 30 
TauTov. ou "j'ap 6 auTo? Xo-j^oc avi)pa)~ou xai aixoutJou. oti oe tj aTs- 
pr^at? xal liT^dpyei t^ uXiq xal ojc auapSi^rjxo? uizdrjyzi^ xat Tipotouat (xsv 
5 laTat or^Xov Xs^j^EaScu 6s xal vuv. «xtj u-arjy 003^1^ jj.£y yap xr^c aTSpT^astoc 
oux av Evq "csvsatc:. sx -|'ap [xyj TotouTou tj "(svsat? xai -s^iuxoToc* [xrj xaTa 
aufxpspyjx^c os uTrap^^ouarj? dXXA xaO' auTo, cp&stpoiTO av t6 uTroxsrjxsvov 
ev T^ Tr^; arspT^asfoc aTiopoX^, srtrsp t6 stvat auTw auv Tm saTspr^a&at r^v. 
dXX' st t6 uTtoxsttxsvov ouvdixst, t6 os ouvdjxsi sv aTsp/jast, ■kS): ou tco 3.j 

10 oixstVp Xo"j'w aTspr^at? saTt t6 uttoxsiusvov; r] cpajtsv svsp-i^sra: u7roxst'asvov 
auT6 sTvat* ou "jdp or] xat touto ouvdast Sy^sf au;x[3sj3ryxs os auTm t6 6u- 
vaai)at xoivajvsrv toT; siosatv toaTs xat v; aTspr^at? twv stowv, (Lv [xsXXsi 
6sysa{)at, aujxpspr^xo? dv auT(p sir^. "oTav ydp, cpr^aiv 'AXscavopoc, u)? uXyj 
Tiv6c Xaupdvr^Tat, tots saTi [xsTa aTsoT^ascoc* oTav os auT6 xai)' auT6 t6 

15 u~oxstixsvov, ou {xsTa aTspr,as(oc". 6 fxevTot Bor^ilo; sXs-j'sv oTt "dtxopcpoc 
[xsv ouaa xat dvst6so? uXr^ Xs-csTai* yj ^dp uXtj 7rp6? t6 sao[xsvov tovo[xda&at 40 
ooxst* oTav 6i 6s?r^Tat t6 eT6o?, ouxsTt uXr^ dXX' u-oxst[isvov XsYSTai* utto- 
xstaDat -(dp ti Xs-(STat Tto rfir^ svovTt". [xtjttots 6s uXrj [xsv (o? iaydi~ri 
Xs-(STat, uT:oxst'[xsvov 6e (o; Tzphq t6 £160?, srTS Ij^ei 7j6rj t6 £T6o? eits 

20 [tsXXst ^sysa&at auTo. " diroto? 6s, (pr^aiv 6 'AXs$av5po?, xaTa t6v eauTr^? 
Xo-^ov Yj uXtj, ouy (oc sv aTspifjaei ouaa itotoTr^TOs (xat -('dp r^ aTipr^atc 
-otoTr^c), dXX' (bc iv dTrocpdasf (Sa-sp -,'dp tou si'6ou? out(oc xai Tr^c aTS- 
p7jas(oc saTt 6£XTtx'!^ " . TauTa tou 'AX£^dv5pou Xe-^^ovtos STrtaTTjaEtsv d'v Ttc, 45 
TipuJTOv (xsv, st r, OTspr^atc irotoTriC, vj os -otoTvjc eTooc Tt, TravTo? hh £i'6ouc 

25 "^svr^Tou saTt aTspr^atc, saTat xat tt^? aTspyjastoc aTspr^at?' si oe t; aTspr^atc 
dirouaia, xai d-Trouatas saTai dTrouaia xat touto et: dTTEtpov. Iti 6£ £i 6)g tou 
stoouc ouT(o? xat Tr^c aTspr^ascuc saTi OEXTtxij r^ uXr^, OTav to eioo? TrapsaTt 
OTEpr^atv lyst Tr^; aTspTjascu?. tj ouv t6 sT6o? saTtv tj aTspr^atc tt;? aTS- 
pr^as(oc, oTTsp aTOTrov, •/) eaTat Tt; dkXri aTspr^ats auvouaa t(5 si'6st. xat Tt 

30 saTat t6 sxsivrj dvTixst'[i£vov £T6oc, £t'-sp -daa aTspr^atc Trp^c eT6o^ dvTi- 
xstTai; [XTjTroTE ouv akkri laTtv rj sv xaT/j-j-optatc aTspr^aic dvTtxsi[xsv7j t-^ 50 

ISei (b? 7] TUCpXoTTfJ? T-^ 0«|;SI, ^Tt? Ou6£ dvaxd[t-TSt Et? TTjV E^iv [XETsyouad 

TTcu? TTJ? TTOtoTr^To? xat auTTj xat Tapaxsyptoa^xsvyj Ttp £i'5£t ou Xs-j'STat aTS- 

pr^at;. TTEpi r,c td6£ -,'£-cpacp£v 'AptaTOTEXr^c' "e-i 6£ -^e ttjc aTEpr^a£(Os 

35 xat TTj? £?£«>; d6uvaTov £t? dXXr^Xa [XEToPoXrjv -;tv£ai>at. diro [xev ydp tt^c 1 t6 tu") e?8ei aF: x(a etoet E': t6 eioct DE- 2 (xeT^j^aXev DE: [xeTcXa,3ev aF 

etetuv, Tw yap a 4 xal (post ax^pTjats) om. D 5 ycip (post (xlv) om. D 8 fxeTa- 

PoX^ a 11 t6 (post a-jTuj) in lac. vil litt. om. F 12 fx^Xet E 18 ydp ti 

DE: yapF: YctpTot a rjorj DEF': eiSct aF'^ 19 tjotj] eiSr] E 20 auT^s E 

e( 
23 iTttaxi^aetcv a: ^TrianQaet E' : iwaTi^aot DE^: ^Tttan^aat F 24 ifj 6c F 26 inousla 

Israi ir.o^jdai a 30 Ioti D 31 £v om. a post aTcprjai; add. ^ aF cf. 

p. 212,4 32 Tipoc TTjv E 33 X^Yct D 34 'AptaTOTar,; Categ. 10 p. 13 "31 

ye om. D t^c eceioc xai ttjC aTcprjaetuc Ari«toteles 35 ■jfcvcaiJat Aristotelci; 

|)iv om. E 

14* 212 SIMPLICII IN PHYSICORUM I ? [Arist. p. 189^32. 190 a 31] 

£$£(0? £7:1 TTjv aTSpTjaiv Ytvsxai \izxa^oXr^, di:o os xr^? aTspr^aEU); etti ty]V ^G"" 
f$iv ctSuva-ov. 0'JT£ yap t-jcsXo? "j-evoixsvo? ti? rAhv avspX^^JiEV, oute cpa- 
Xaxpo? Siv TraXtv xoixii^ttj; EysViTO, out£ vtooo? tov 7ra'Xiv ooovTa? £csua£v". 55 
aX>v7] 6£ Tt? £aT'.v auTT] r; aTipvjat? avTix£tfjL£V7j tio ^ioit xal | dvaxajxTrTouaa 46^ 
5 £t; auTo, «SaTi xaTa ttjv £1% aDa^Xa toutcov [X£TaPoXy;v £-iT£X£tai}at ttjv 
7£V£aiv xat ttjV cpi^opdv. xat £X£tv7j \ikv \iz-oi. xo zloo^ ics~i Tn^ptoat? ouaa 
Tou £toou^, auTT] o£ xat -po Tou £ioou? xat [X£Ta To £100? (o; aTiOuata Tt? 
(x£Td £7riTr^o£toTr^To; Tr^? Trpo? t6 eToos 0£(opou[X£vr]. a>aT£ ouo£ aT£pyjati; 
av ixr^ aT£pr,a£u)?, dXX' eToo? xat aTEprjais [xovov d^rouata Tt? ouaa tou 

10 £toou?' xat OTav 7:apf t6 eTooc, ou 7:dp£aTtv rj aTiprjai?. ou [xevtoi ouo£ 5 
dr:ouata Trp aT£p7]a£io? 7:dp£aTtv (b; atXr^ aTipr^at?" £toou; ydp d^rouata rj 
OTipr^at? dXX' ou/t aT£pT]a£(o?. xat t6 [xev eToo; 7:ap£tvai xat aTrEivat Xi- 
YotTO dv, ouT£ 0£ f^ 7:apouat'a 7:ap£ivat \ d^^Eivat, lo? dXXr^v ytvEa&at 7:a- 
pouaiav Tr^ 7:apouat'a?, outs r; d7:ouaia" xai "idp OTav auvdT^TrjTat Ttva xat 

15 ytopiCr^Tat d^:' d>Ar]X(ov, ou XrjO^xEv tou 5((opta[xou )((opia[x6v Eivat. 

p. 190a31 lloXXayuic oe X£yo[x£vou tou ■Yiv£a{^at £(oc tou Ta 0£ 
dXXa TrdvTa xaTa Trj? ouata?. 

npo&£[X£voc hrl 7:dar^c YEVEaE^o? to t£ u7rox£t[X£vov £up£tv xat Trjv ota- 
(popdv auTOu Trapaoouvat Trjv 7rp6? Trjv OTEpr^atv xat d^ro T(ov EuxoXtoTspwv 

20 dp$d[x£vo? (7rpo'fav£aT£pa -j-dp rjv rj Ttov au[x,3£pr^xoT(ov -,'^V£atc TTEpt u7rox£t- 15 
[x£vr// Trjv ouatav £7rtT£Xou[x£vrJ, [X£T£tat Xot7:6v £7:t t6 OEtcat, oTt xat £7rl 
Trjs ouata; u7rox£t[X£vou Ttv6; oeI xai aT£pr^a£(o; 7rp6? te Trjv livzaiv t^? 
ouaia; xat 7rp6; ttjv cpOopdv. xat ^rpwTov [xev £7:tarj[xa[V£Tat, OTt 7:oXXa- 
/(o; X£YO[X£vou Tou Y^vEa&at xat ToaauTay(oc: oaa iaTt Ta Y^vo^xEva, 

'25 £7:t [x£v Tuiv £VV£a xaTr^Yoptuiv ou '[ivt^SSox arX^c, Xiyo^xEv, dXXd tooe ti 
YivcaDai. tyjv ^dp u7:oxEt[X£vr^v ouatav ou YtvEailat d7:X(oc, atXb. Xeuxov 
YtvEaDat r, Tpt7:r^yu rj OE^tov Xe^o^xev, £7rt oe Tr^c ouata? oTov tou dvOp(w7rou, 
OTt '[ivfirtx dvOptoTro; XEyoixEV, dXX' ou tooe ti Y^vETat. toutou oe atTtov 20 
t6 Trjv ouatav [xev auTrjv xa(^' auTrjv ucpEaTuiaav xaD' iauTrjv Yi^vEaBat. 

30 Tuiv 0£ dX>.(ov hi Trj ouata t6 cTvat iyovTtov rj ouat'a xa^' auTa XEYETat 
YivEaDat, dXX' ouy dTrXui; ouoe xaD' EauTvjv. oto xaTd [xev Ta dXXa 
Tr^g Y£V£a£(o? i7riT£Xou[X£vr^? cpav£p6v oTt dvdyxrj Eartv u^roxEiaDat t6 
Tt Ytvo[X£vov. 0£t Y^P iivat TrdvTtog XEyojXEv tooe ti Y^^VEaDat otov 
X£ux6v Tj Tpt'7rr^j(u, oioTt Ta au[xp£J3rjx6Ta 7rdvTa Iv u7rox£t[x£v^j Tfj ouaia 2 Tt;] o'jO£t; E epXeiev DE 3 rctXtv (ante (JoovTa;) om. Aristotelis libri 4 post 

cJT^pr^at; acld. t^ aF 9 etr] ttj; (iTepi^aeto; foi'tasse recte a 11 tt)? aTEpT^cfetos] toj etoous F 
12 (J.CV om. E 13 ^] xol aF 15 toO ytopiaToO aF yiopta[x6v tou y(«pta(i.ou E 

elvai uiaTe 0'j. F 16 xou XeYO[j.^vo'j Y^veaftat E etos -/.tX. om. F 20 Tcpo- 

«pav^aTepov D 22 Te om. aF 25 iiiS. piev ouv F dXXa — oe^tov XeYOfxev 

om. E t(jO£ Aristoteles: TaSe libri 29 uk-t om. aF 31 (XTiXtos dXX F 

33 Tt t6 Aristoteles YevecDat D post orov add. t6 a SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 190« 31. b 1] 213 

£(5-iv. iTTitOTj 81 7j oucta oux eattv iv u-oxstjxsvq) wSTrsp xa aXXa , my 46^ 
oGxto? cpavspov eattv auty;? to xata ty;v Yevestv xat trjv cpQopav ;u-o- 25 

X£l[X£VOV. 

p. 190bl 'Oti 6e xat fj ouota eo)? tou oTov ta tp£7:o[x£va xata ao 
5 t7;v uXyjv. 

"Ott |X£V at aXXat xatr^Yopiat ev ur:ox£t}j.£VO) tf; ousr-sc ousat to YivEsOai 
xat !pi}£t'p£a9at iyotjai irpoas^^ai; 7:£pt trjv oiiaiyy (bc uT:ox£i[jL£vr^v , oyjXov. 
xat autTj 0£ Tj ouata f; '(zvtiXT] xat oXto? oaa Trapa ta irpotEpov stpvjtxsva, 
a t6o£ Tt Elvat X£YO[X£V, a7:XS? ovta eatt xat ou tooe ti ovta, toutiattv 

JO ouatai xal ou au^xp^pr^xota , xav [xyj Iv U7:ox£t[x£vto to elvat i/^^i, dUC 
lyzi ti Ttavtw? ev eautoT? uT:ox£t[x£vov xat' auta', T:ept 8 to ytveai^at xat 
cp Uetpea&at au[xpatv£i autoi?. touto o£ TtpuiTov [xev o£t'xvuat ota Tr^? £7:a- 35 
YtoYVjc. d£t yap laTt ti u7:oxet'[X£Vov TaT? YEVEa^atv wa7:£p £7:t cputoiv xai 
C(i)(ov to a7:£p[xa. toutou Yap u7:o[X£vovto? a[xa xat dXXotou[X£Vou yivetat 

15 ta cputa xai ta C<i>a' H-s^^a Se t>]v eTraytoYTjv xaOoXtxijj cpr^aiv 6 'AXe- 
Cavoooc d7:oo£t'?£t jrpr^a&ai tov 'AptatotiXr^v 3£txvuvta, ott xata Ttdvtac tou? 
tou yiv^a&at tpo7:ouc £? uT:ox£t[i£vou "j't'v£tat td Yiv6[x£va, xat t<j) xadoXou 
auva7:oo£txvuvta xat to £7:1 tf^? ouaiac, er ye xat f^ tautvj? Y£V£at? 67:0 touc ^o 
£xtti)£[X£vouc TpOT^ouc eaTt'. oto xat Ta Yiv6[x£va d7:A(oc dvTt tou xaO^Xou 

20 xai xa0d7:a^ dxouet, (uc £7:avi6vToc; auTou 7:dXiv £7:1 touc xotvouc Tfj? Y£ve- 
a£(oc Tp^TTouc, £v oic xat xaT' ouatav auvetXr^^^Taf "Tifj ydp dXXoi(oa£t, 
cpr^aiv, u7:oTdaa£Tat xat f^ xaT ouatav Yeveaic, xat laojc £^7:0^ dv ou)r oti 
dXXoi(joat'c icTtv, dXX' oTt oux dv£u dXXoi(oa£(oc " . out(o; [x£v ouv 6 'AXI- 
cavopoc. xai £oix£ xat 2uptavo? 6 [xeya? Tr^v TotauTTjv ic.r^^TflVJ 'y.r.oM- 

25 ?aai)at. [xr^7:oT£ Oi Tuiv xaT' ouahy ■\ivo\iivmv iaTtv fj otatp£atc auTrj. xat 
■ydp To a/f^[xa £100? xat ouata tou dvoptdvToc lattv, dXX' ou 7:ot6trjs. dXXo 45 
■■|'dp xat oux dXXoTov Yt'v£tai to stoo?, £i Ix acpatpac dvoptdc ^lvotto. £i 
oe td dXXa eioirj 7:ap£Xd[x[5av£, 7:S? f^ xupi(o? dXXottoaic xatd 7:ot6trjta 
ouaa [X£taPoXfj [jivovto^ dtp£7:tou tou u7:ox£i[x£vou xatatp07:Y]v autou ev- 

30 tauUa 7:ap£Xa[Xi3dv£TO, ^Ti? xaT* ouatav laTt; 7:(oc 6e fjv euXo^ov [xeTa to 
dT:oaxeudaaai>at Ta? dXXac yeveaet? 7:dXtv e7:' auTac eXOeTv; et &£ xat 
e7:oiet touto, 6td ti [xfj T:daa?, (uv e[X7:poa))ev e[xvT^a&yj, ^^apeXa^ev ev tt{J 
dT:apti>[xfja£t ; xat -j-dp xat tou T:p6c; ti xai tou rroTe xat tou 7:ou ev exet- 50 
votc £[i.vYj[x6v£ua£. xatToi dT^apdXetTTTov xat TauTrjv Tf^v 6taip£aiv 6 e;^/Y^r 

35 TfjC £ivat 6[xoXo7£T. iir^r.oxs. ouv xat evTauUa Yi^^ojxeva dT:X(oc £it:£ Ta 
xupttoc xai xaT' ouaiav Yiv6[X£va. xat "/dp T:p6T£pov £i7:£v, OTt dT:Xa)c 71- 4 xai om. F at ouafat Aristolelcs sto; y.xX. om. F 8 oe '■rja(a E 

9 £X£YO[j.£v E 1 1 'J7roy.£f(j.£vov xat TaiiTa Trepi t6 y^'^''')»' ^' 13 tt cx Arist. 

scripsi : t6 libri inl tojv cpuTtiJv a 14 touto E 17 t(I» xaOdXouDE: t6 xa!>dXo'j 

aF 20 xal (antc -/a&aTra;) om. D ^ravtdvTo;] ci7Ta'viov t6 ov E 27 oux (post xai) 

om. F oO ^vDE: xat aF 32 djv afxa efxTipoaOEv a 36 rpoTepov cf. p. 190 »32 214 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. ISOM. 9] 

veaOai [xovai XeYovtai at ouaiat, -a oh aXka ooy^ ot.TzXSi^ YivssOat, dXXa46''' 
ToSe Ti "ytvscj&ai' xat iysi out(u? to d7.6Xoui)ov f^ oioaaxaXia [xetoc ttjv STra- 
Y«)7ix7jv TriSTtv TT)v oid Tou STTEpfxaTo? xai £x T^? oiatpeasu)? ttjv dvd'c/.riv 
TrpoaTtOsTaa tou £$ uTroxstixsvou xal aTspT^astoc [xyj jxovov Ta au[x[32[3r(x6Ta w? 

5 oiocixTat rpoTSpov, dXXd xat auTd? yivsa&at Td? ouata;. | xai siVj dv -fj oiat- 47' 
psat? ToiauTTj" Toiv '(iw\iivu)V xaT' ouatav Td \ikv 6? aTrXd YivsTat Ta hk 
o)? auvOsTa. Ta {xsv ouv auvSsTa auv&sast u)? tj otxia, Toiv oh aTrXoiv 
Td [x£v otd pd&ou? Td 61 £~t7:oX9;?, xat Td [x£v £Trt7roX^? [xETaa/jr][xaTta£t 
(xat ydp xai auTr^ ouatwoij? yEvsat?, oTav ex acpatpa; dvSptd? -^ivqxai), 

10 Tuiv o£ 8td pdi)ouc Td [xsv xai)' oXov u)* dvi)po)7ro? £x a~£p[xaToc dXXotou- 
[x£vou, Td 6£ xaTd [xEpoc* xat toutu)v Td [x£v £v -poai>£a£t u)s Td au-5 
$av6[x£va Td ok d<patp£a£i u)C Td [x£tou[X£va. xat -|'dp xai au^Tfjast? 
xai [x£i(ua£tc Y£V£a£i? £iai xai cp&opai [xsptxat. xai £~iaTrjaov, oTt ou ira- 
p£/va^£v d>Aotu)atv ivTauUa ttjv xaTd irot^Tr^Ta [x6vov vj [xETaPoXvjv, dXXd 

15 TTjv xaTd TpoTCTjv T^? uXt)? ofov Tou OTrep[xaTO? £7:1 T«)V (puTuiv xai TWV 
C(ou)V, xai)' Tjv Tj xaT' ouatav Y£V£at? e7rtT£X£tTat. £i o£ Tdc [x£Ta[3oXd? 
d7rrjptf)[x£TT0, tto); ttjv xaTd t^ttov ou 7rap£Xd[x[5av£ ; ttu)? oe ttjv xaTd t6 
a/fj[xa dvTioiifjpet 7rp6? tt^v dXXoitoatv; C^jfi^sa? oe 6 'AXeCav^po?, ttu)? (ju? 
6uo Tp67rouc T£0£tx£ t6v t£ [x£Taa/r^ [xaTia£t xai tov dXXoicuast (£t lo 

20 Yap 7roi6Tr|? xat t6 a/f([xa, dXXotwai; £aTi xai tj xaTd t6 a/fj^xa [xsTaPoXvj), 
ou/ d^rXouv cpr^atv eivai t6 tt^? dXXotcuaeo)? , "dXXd to [xev [xcTa/r^[xaTtC6- 
[xevov £v T-^ TfjC Tdq£0)s xai 0£a£(o; tou u7rox£t[xEvou dXXay-^ tyjv -^Eveatv 
e/ei, t6 8e dXXotoutxevov 7roi6Tr^Ta, cpvjat, Ttvd xat ^rdOos dXXdaa£t, ouoev 
Tou u7roxet[x£vou , xai)6 iaTtv u7rox£i[X£vov , [xETaTrtTTTOVTO? Iv T^ dXXot(oa£i. 

25 loiuiq ^dp dXXoi(oatc rj xaTd Td? TraUrjTixd? 7rot6Tr^Ta? [XETaPoXTj " . Et oe 
TauTa ouT(o? £/£t, 7ro)C E^rdYei OTt "Tfj dXXot(oaei u^roTaTTeTat xai tj xupiu); 15 
YEVEat?". f| ^dp xaTd Td? 7rai)rjTixd? ^rot^TTjTa; [xeTa^oXTj oux dv eirj 

XUptU)? "j'^^-*'^^* 

p. lOOhO IldvTa 6e Td outojc Ytv6[X£va cpavep6v oti e^ u7rox£t[xevo)V 
30 YtvETat £(0? Tou Tov OE /aXx6v fj (t6v) Xt&ov fj t6v /pua6v 

t6 u7roxet[xevov. 

Ei TrdvTa [xev Td xupi(o? ^^^^[xeva xaTa Ttva tout(ov ^tveTat t(ov Tp67r(ov, 22 
Td 6£ xaTd TOUTOU? 7tv6[XEva tou? Tp67rouc; cc u7rox£t[X£Vou YtveTat, 67JX0V 4 Too (post TrpoaxiSsTaa) om. E |xr)] oi) a 8 £;il TroXXTJ; utrobique E xal — 

iTTtTroX^; om. F |jiv om. aF 9 xai (post yip) om. a 10 xaSo'Xov D: xaftd 

EF: -/la&dXoij a 12 xa oe dcpatpecfst u)? xa fx£[0'j|j.eva om. F xat yap — fxeptxaf 

om. a 13 oTt om. F 14 [lo^ni^ (om. f;)E 17 6inapi%iizl aF 19 t^^v teE' 

21 eTvat post dXXottoseto; posuerunt aF 23 dXXaaaet a et (asset in lit.) D : dXdasciEF 

24 Toii DF: ol E: otj Toii a 26 uTroTdTTexat DE: 'JTidyeTat aF xat om. D 

30 etoj Tou v-tX. om. F oe om. E tov (ante X({)ov) om. DE: add. a 33 xaTd 

To'j; TpOTOi); TCjTou; Y'v<5(xeva aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Aiist. p. 190^9. 17] 215 

oTi -A-^xrt. ib. xupioj; YtvoijLcVa iE uTroxstfiEVou yiv£TC(i. ot» 6s Xfov £tprj- ^Tr 
jxsvu)V sxaatov e^ u7roxst;jL£vou -j'iv£"at, or^Xov ss-at T:po)^£tpiCo[j-3vot? Yjfxrv. 
xat -(ap irX xou }i.£Taa/r]jxaTtCo[x£vot> laTt Tt 8 [x^Tas/r^fxaTtCsxat xat s-t 25 
ToS T-^ acpaipia^t -(tvoixsvou laTt Tt ou dcpatp£tTat xai £-1 xyf, TTpoailsacoj; 
5 saTt Ti (j) TupoaTti}£Tat xat sirt ttj? auvi^iasfoc Ta auvTti)£<x£vd iaTi xat 
STTt dXXottoa^o)? sivai Tt ypTj xo dXXotoufxevov. £t ouv xai uT:ox£t'[X£v6v Tt' 
saxiv sv rdaifi Y£V£a£t Tfj t£ ouata)0£t xai t'^ xaTd Tt Toiv aujxJBspr^xoTtov, 
saTi 8e xat t6 tu) u7rox£t[x£v«i £7rtYtv6[X£vov, or^Xov oTt 7:dv to -|'iv6[x£vov 
auv&STOv saTtv ex te tou y^vo[X£vou TouTiaTi tou sioouc oFov tou [xouatxou 30 
10 (TcdXtv 'cdp TouTo u)? aa<p£aT£pov 7rpoy£tpt'C£Tat to ^rapdo^tY^xa. 8 xat U7r6- 
votav i'a(o? Trapia/s tou xoivu); TrdXiv ^rspt Trdayj? XEYstv Y£V£a£U)c) xat £x 

TOU 8 'YtVSTat. OtTTOV 0£ TOUTO, TO XS U7rOXSl[X£VOV xat TO dvTtX£t'[X£VOV T(0 

siBst. xai ^dp oTt 6 dvi)pto7:o? xat OTi 6 dtxouaos sysvsTo [xouaixo? Xs- 
YO[xsv. dvTtaTp6cp(o? os vuv T(p TrpoaOsv yiv6[xsvov [xsv to siooc xaXsr, 
15 8 YtvsTat o£ TYjv uXr^v xat ttjv aT£pr^atv, £vo£txvu[x£vo; oT[xat oTt £xaT£pu)? 
xaXstv ouvaT6v. 7rapaost'-('[xaTa os 7rapa0c[x£vos tSv e^ (ov "civsTai t6 Ytv6- 35 

[XSVOV TO T£ d[X0Ua0V Xat TOV dvOptOTrOV, TOU Y^VQfJI-^VOU OU 7Tap£l)£T0 

(o; aacpoij; £x xou dvTtx£t[x£vou. oto xat dvxtx£t[xsvov IxdAsa^ ttjv aT£- 
pTjatv, x6 os x(|) dixoua(p dvxtx£i(x£vov 7rp6or^Xov oxi x6 [xouaix6v iaxt. 
20 xat TouT(ov 0£ Ta 7rapao£iY}xaTa TrapsOsTo otd t6 otopt'aat xou u7rox£t[X£vou 
X7JV axipr^atv. 

p. 190 1)17 0av£p6v ouv (b? sifTTsp etalv aixiat xai dp/ai xuiv ^uast 
ovx(ov £U)? xou or^Xov ouv (o? YTvotx' dv Ta Ytv6[x£va sx xouxcuv. 

Ast^ac oxt x6 y^^^I^svov d^rav auvi}sx6v saxt auYX£t|x£vov £x xs xou 42 

25 Ytvo[X£vou xat xou 8 ^^'vsxat, xouxsaxtv sx xs xou £iooug xat tou u7rox£i[X£vou, 

otd xoux(ov Xonr6v Ssixvuatv oxi x6 Ytv6[x£vov xal t6 jivexai dp/ai xal 

axot/£rd £tat, xai oxi 7r(o? }X£v ouo xauTa, ^rui? 6£ xpia, auXAoYtC6[x£vo? 

oux(o?' x6 (puatx6v xat Y£vr^x6v d^rav auYxstxai xaft' aux6 ix 7rp(oT(ov tou 45 

x£ u7rox£i[X£vou xat Tou £i'6ou?* t6 auYX£t'[X£vov xav)' auT6 xat (xrj xaTa 

.30 au[xp£[5r^x6? ix 7rp(oT(ov tou t£ u7rox£t[X£vou xai tou £r6ouc dp/dc £/£t t6 

T£ u7rox£t'[x£vov xat t6 si6os' auYxstTat y^^-P ^^ [xouatxoc d'vi)p(07ro; s? dv- 

OpioTrou xai [xouatxou ^rpoas/uic, 6t6 xal 6iaXu£Tat £ig TauTa. STrstorj 8£ 

x6 uTTOXsifxsvov dpiOfxul! [x£v laTiv £v siosi 8£ xat XoYtj) ouo, xai t6 [xev 

xai)' auT6 ioTtv yj uXrj t6 6£ xaTd au^xp^pr^xo? rj aT£pr^aic, auvdY£xat oTt 

35 xaTa [x£V Ttva Tp67rov 860 staiv at dp/at (si,' ti? xd dpti)[xr^Td xat xaO' 1 £(pTj|XEv«)vj u7:o-/ei|x£vu)v D 3 o/TjfxaTtCop-^vou D (xeTaa/TjixaTfCexai — eoxi xt 

ou oin. D 5 oj] 5 D 6 ypi^ ti D 13 6 (post oti) om. E 15 8 om. E 

18 aacpuis a 22 ante aiT(ai add. al D ^^^X'^''- 'f-^^ othlai V twv cp-jaii ovtcuv 

aE: TU)V cpuatxwv F: om. D 23 Iwc Toii xtX. om. F 24 zav t6 Y'''"^^^''^''' 

arcav D 30 itptuTwv tou Te scripsi: TrptuTOu te DE : rptuTou tou te aF 33 oe 

xal xal E 35 (j.ev transl. post auvayeTai E: post oxt D a'i post etatv om. iiF 

Tn] TS F xal (post (iptOjXTjTa) ora. E 216 SIMPLICII IN PHYSICORUM 17 [Arist. p. 190^17] 

auTo evuTrapyovxa xm suv&exip (jToi}(£i(p Xajxpavot, lc, «iv Trptoxtov latl xaf)' 47i" 
auTo xal }X7j xaTa au}i.ps^T^x6?), xaTot U Tiva TpoTiov TpsT? (si ti? xat ttjv 5o 
(jT£or^(jiv loc *p/T,v xat STOi/sTov Xa[xP(xvoi, StoTt r^v iv T(j> 67roxsi|j.£V(i) 

ZptV YSVTTat t6 CUV&cTOv). xai OUX aV I*j'£V£TO t6 (JUV&^TOV [XYJ TtpOT^pOV 

5 ex(3T(xvToc ixetvoti. 6 ^(xp (xv&ptoTTO? oux av -yEVOtTO [xouaixoc [xrj irpoT^pov 
(iVyjsoc u)v xat to5 daoutjou uzo/ojpi^aavToc. (SaT£ t(x cpuatxix ::cxvTa 
aTOi-/£ta xai ap/(xc £/£t xa^' auTO [X£v ouo t6 t£ eiooc xat ttjv uXr^v, xaT(x | 
autx^£^r,x6c ok xat ttjv aT£py;atv, OTt ttq uXto au^xpi^Tjxsv auTvj, ^Tt? xai>' 47» 
auTo aiTiov £O£i/0rj' t(x o£ xaT(x au[xj3£[5rjx6; aiTia xupio); eaTtv. rj [xkv 

10 OUV oXtj Tciiv X£70[X£VU)V IvVOia TOtaUTTj. ar^[X£t(OT£0V 61, OTl t6 TYJ? atTia? 

xai otp/T^s ovo[xa xat £Tri tt,c uXr^c Ti{>7jaiv 6 ' AptaTOTeXyj? , £v oic cpyjaiv, 
o); EiTrep aiatv aiTtai xat citp/al twv cpuasi ovt(ov. t6 0£ e^ (Sv 
7rptuTU)v etaiv tj -yeYOvaai xat t(x £ct,c ctpr^Tai OT/.ouvTa, on T(x? aTOi- 5 
/£t(i>o£i; ctp/ac 6 X670? CtJ'^^^ £$ (uv saTtv ot£ laTi xat -^£"i'ov£v ot£ YEyovc 

15 Tot cpuatxcit 7ra'vTa. £; (ov "^(xp -^eyovsv sx tout(ov xai laTi, xat ic, (ov laTtv 
£x TouT(ov xai -('c-j^ov^, [xYj xaT(x aujxps^rjx^c t6 £$ (ov Xaix^avovT^ov 
rj[x(ov a/Aa xaT' ouatav, TOUTECTtv £$ (ov rj ouata au^xTTXrypouTat tou i'i- 
vo}X£vou. £$ (ov -((xp o5t(o; Ti "^sYovev , TauTa cip/al xat airta auTou iaTi 
xupt(Os. 7rpoa£&r,x£ 6£ touto xat oia ttjv aT£pr^atv, 8i6Tt Xs-,'£Tai [xsv xai 

20 £x Tou ivavTiou xai [xrj £vu7:ap/ovTO? Ytvsa&ai t6 -j-tvofXiVov , (xXX(x xaT(x 10 
au[xp£pTjx6c £x TouTou, xat ou/ out(o; (bc £V Tf ouaia auTou sTvat xai auix- 
TrXTjpouv auTou t6 £ivai. t6 oe ixaaTov XE-j^STat xaToc tyjv ouaiav 
oaotov iaTt Toli £v KaTTjYopiat? £7rt T(ov 6(X(ovu[X(ov £tpyj[X£V(p "0 os y.axa 
Touvo|xa X6-,'oc TTjs oijaia; £T£po?". (b? -|f(xp £x aTot/£t(ov IxaaTov au-^- 

25 xsiTai £X£ivo>v, (X T(ov X£YO[x£V(ov £xa'aTou xai>' Xi^^Tat aufXTrXyjpoi tyjv 
ouaiav. au-cx£tTai, oi cprjaiv, 6 (xouatx6? (x'v{)p(o7ro? e8 otvi}p(o7rou 
xat [xouatxou TpoTrov Ttvot* ou -^(xp (b? toc x£/(opta[X£va Tra'vTi{j xat x^t' 15 
toiav 6'vTa auv£T£i>T„ toz TrXivUot xai XiOot. 6t6 ouo£ otaXu£Tat out(oc, otXX' 
£1? Tou? X6-C0UC xat £t? Tou? 6pta[xouic rj ototXuat?* ojaT£ xat £x 

30 TouT(ov 7j auvi>£ai?. laTeov ok oxi aXXo laTtv (bc otp/(i? xai aTot/£Ta T(bv 
C5uatx(bv CtjTeTv, £? (ov 7rp(bT(o?; £VU7rap/6vT(ov iaTt xaO' auT6 xal [xyj xaT(x 
au[x^£j3Tjx6?, xat (xXXo [XETa^oXrp ap/(Xs CtjTeTv. xat xaT(x [xsv t6 ^rpwTOV 
yj aTEpr^ats y.ma au^xps^r^x^? av £1'/^ aiTiov (b? [xyj £vu7ra'p/ov, xaT(x oe t6 
osuTSpov xa^' auT6. (b? -j'(xp Tr,; £i? t6 £tvat [xe-aPoXrj? aiTtov t6 £too?, 20 

35 ouT(o; T^? £tc t6 }X7j £ivai 7j aTEpTjai?. aiTiov 0£ yj aT£prjatc xat to^ "[t- 
vo[x£V(p xat xaT(x Tyjv irapouaiav, oti ex [xyj TOtouTou oeT -ctvsaOat, xai xaTot 
Tyjv otTTOuaiav, oTt ot7ro-,'tvo}x£vrjc auTyjc sTri-civsTai x6 £ioo?. 1 ivjTrrfpyovTa — xa&' «'jto om. D sxot/eTa E TrpuiTOV F 4 Trplv yE^^^oftat a 

7 xat (posi axof/eTa) om. aF 8 auTTj D 12 «pyat xal a(T/ai D 13 TrpuiTov a 

18 Y^j-ovEv Ev D 23 post dv add. TaTs a KaTyjyopfais c. 1 p. 1*4 eipt]- 

[jL^vujv Ttii D 24 aiJYxetTai Myoz ttj; o'j5(a; ^Tepos E 28 8t6 06 a 29 efs 

(post 7.ai) om. DE 30 ante w; add. t6 a Ttuv tpuat-itdiv xat aTot/eTa F' 

31 TrptoTto; xat E 33 xaTa au(j.pcprjx6; om. E 36 xat (post Ytvo[j.cvw) om. aF SmPLICII IN PHYSICORmi I 7 [Arist. p. 190^23] 217 

p. 190b23 "EcJXt 6s t6 |X£V 6tC0X£1[X£V0V dpi&jXtp [XSV £V £(0? TOU 47^^ 
TtOV OUTU) XaTVJYOpOUfXEVWV. 

Ttjv xotvcuviav TrdXiv ivTaSOa tt^c T£ uXr^? xat tt^^ aTepr^sem xal ttjv 27 
oiacpopdv auToiv Trapaoiotoai. xaUoaov jxsv ^dp auv r^j uXrj xal yj aTipr^tjtV 
5 saTi, TTpiv £TiY£vr^Tat t6 £i6oc, xat suv auT"(j i}£(op£tTat (o; u-ox^rixsvov, 
xaTd ToaouTov Iv Tto dptUjxoli iaTt t6 u-ox£t'ix£vov to kz uXr^c xat axcpr^- 
a£(oc' xaOoaov 6£ t) [x£v uXr^ u-ou,EV£t otov 6 dv{}p(07:o; r^ 6 /pua6? Iv so 
Tf [x£Ta7rXda£t t(ov )^pua(ov ax£U(ov xat ut:6 6£t;iv 7:i-T£t xat t66£ ti XI- 
Ysxai (xpuaou? ^dp xat 6 [xavtdxr^?, j(puaouc xat 6 oaxTuXto;) £vu7rap)<ouar^c 

10 d£i T(p auvi>£T(p xaO' auT6 tt)? uXr^c, xaTd touto xai doi^iir^-r^ laTtv 
auTr]. t6 ydp xai)' auT6 ucp£aT(b? xai ut:6 8£r^.v TztTTTov dptUixr^Tov xupttoc 
xai 6 [X£v dv&p(07ro; xat 6 ypuao?, Td dTO[xa, d7:£p xai u7rox£t'[X£vd laTiv, 
d7rX(o? dpiDjxr^Td xat t66£ ti IxaOTOV auTuiv • £7r£t5"}j 6£ 7:poa£&rjX£ TouTotc 
xat oX(oc Yj uXr^, fj 6e 7:p(oTyj uXtj oux£Tt 6[xot(o? T(J> dv{}p(07:(p dpt{)[xr^Tr] 35 

15 xat t66£, £7:£i \irfih, 6uvaTai Xtopk £i6ous U7:6 ^eT^iv 7:t7:T£iv, 8td touto 
7:poa£i}r(X£ T(p t65£ ^dp Tt t6 [xdXXov. ou ^dp d7:X(oc f^ uXtj t68£, dXXd 
xaDoaov auv£p7£T toT auvatx'^0T£p(p 7:p6c t6 Elvat auT6 t66£ ti oiov 7£V7j- 
t6v xat ata&"/;T6v, u7:o[X£vouad t£ xat a(pCo[i£vyj Iv auT(p. 07:£p £6fjX(oa£ 
8id Tou xat ou xaTd au[xp£pyjx6? zz auTou ytvETat t6 -('tvojxEvov. 

20 xat oX(o; t6 dptDtxr^T^v xat t65£ ti eyzi 5id t6 urpoaTavat iv T(p auv»>£T(p. 40 
xdv •(ap iXaTTov tou £i6ouc l/jo touto, dXXd [xdXXov xf^c aT£pfja£(oc. "/) 
[xsvToi aT£pr^atc oux £vu7:dp/£t Iv T(p Ytvo^xEvu) (oa7r£p t6 £t6oc xat fj uXtj, 
(oaT£ oux dv £c auTf^c XlyotTO 7:p(oTyjc xat xai)' auTo y£*,'ov6c £ivat. dXX' 

Ou5£ t66£ Tt 5td TaUTr^V laTl t6 auVl}£TOV, £l'7:£p [XTJ U7:0[X£V£t xai SUiEp 

25 d7:ouata [x6vov laTiv («aT£ ou5£ dpti}[xrjTf/ auTvj ou5£ t65£ ti. oiov ^dp 
aTTo^aatc tic laTiv "Jj aT£pr^at?, £t xat 5ia(p£p£i Tzq Tr^c d7:ocpda£(oc. f/ 6£ 
d^rocpaatc oux dpti}[x"/)Tf^ ou6£ t66£ Tt 6td t6 doptaTov. otarplpEt 6£ f^ aT£- 
pyjaic Trjc d^^ocpdaEto? T(p 7:poaarj[xat'v£tv t6 iv (p laTt. t6 "jdp d[xouaov i5 
oux £v 7:avTt, dXX' iv dvi}p(o7:(p. £t 5£ [xf^ xaU' auT"/jv lanv aiTtov f^ 

30 aTEpr^ai^, xaTd au[xp£P"/jx6c dv £if^, 5t6Tt ao\i^i^rf/.z -m xaU' auT6 aiTttp 
T^ uX"(j. xat -('dp xat 6v ou xai)' auTo laTtv, dWa xo.xa aujxpsprjxo?, 
£t'7r£p d7:ouat'a tou £t5ouc saTtv £v T(p 7:£cpux6Tt. 6t6 xat dpti}[X(p Sv t6 

U7:0X£t'[X£V0V, xdv Xo^tp 6U0. xat t6 EI^OC 6£ £V T(OV aT0t/£t'(OV laTl T(OV 

au[X7:XrypouvT(ov t6 auvi}£Tov. <SaT£ 6fjXov -j'£Yov£v £x t(ov £tpr^[x£V(ov, xal 
35 7:(oc 5uo xat tto)? xpsTc ai dpyat 8uvavTat XlYsaDat. 

Actov OE £v TouTot? £7:taTf^aat, 7:(oc dx6Xouila toTc ev Ttixatip 7:£pt 50 1 fx^v (post t6) exhibent DEF: om. a cum Arist. ecug tou xtX. om. F [jiavta- 

xo'j E 10 "/.aTi] xaTotTii E II ucpcaT7)xo's 1) 12 xai (post aTiep) om. E 

u7:ox£(|xeva in lit. I) 13 £7rei a 15 ir.ziori oyoe a XWJP^S I*K: "-^«t 

/(opU aF Ifi Tooe Tt ya^p ti E 1!) ?t' auTOu E' 23 (2v om. D 

yeYovoc elvat] YEyovdvat D 24 ou5e] o'j E u7T;o|x^v£tv E 25 ofov — toOc ti 

(v. 27) om. E 2(j Tt; om. D 28 to TrpoarjfAafveiv tu) (t6 corr. E'-) E 32 ne- 

«pTjv^Tt a 33 ev] iv. V 218 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 190b23. 29] 

Tf^C oXtj; £tp-iri[X£vot? to> nXaTojvi -('SYpacps vuv 6 'ApiafTOTsXrjc:* -,'SYpaTrTai 47^ 
'(Oio ouTooc' "cv cp 8s rp^ivoixsva dst fxaOTa auToiv (pavTa^CsTai xal Tra^Xiv 
ixsr&sv dTToXXuTat, [lovov sxstvo au TrpoaaYopsusiv Ttp ts touto xat to) 
Toos 7:poa/pu)|jiEvou? ovojiaTt." xat jxst oXiYa ''st ^tip za'vTa Tt? oyVj- 
5 ijiaTa -Xa'aac ix ypuaoGi jxtjosv [X£TaTCXa'TTU)v -irauoiTo fxaorTa stc; otTravTa, 
ostxvuvTO? Stj Ttvo; ouToiv iV xat spotxsvou Tt TTOTs sSTt, [xaxpm TTpo? aXr^- 
Ostav I dacsaXscJTaTov si-sTv oTt ^(pucfo;." s-stor] os to t68s Tt tcots [xsv 48'' 
xaTa To uTTOtxsvsiv xat 67:6 osictv -iTiTstv ooxst XsysaOat, ttots os xaTa t6 
scp' sauTou ov xal outs sv dXXip outs dXXou, toioutov 6s t6 auv&£TO){, 
10 svTaui>a [xsv aufxcptovu)? tio riXaTtovt STtt tou uttoixevovto; auTw yp^Tat. 
ixst' oXtyov 6s xaTa t6 tsXsiov xai auv&STov auTtp j(p(o|X£V0s dirocpdaxEt 
auTo TTj; uXtj?. 

p. 190i>29 At6 saTi \ikv uj? 6uo X^xteov Ta? dpydc sto; tou xat 5 
T(p daj^r^ [xaTt'aT(p xat yaXx(p. 10 

15 EtVcuv -oXXtjV sivai dTiopiav TTOTspov ouo ai dpyai tj TpsTi; xai 6si^ac 

OTi T.ui? (xsv ouo TzSi^ 6s Tpsr?: stai, aufXTTspaivoixsvo? toc stprj[xsva oto, 
c5T^aiv, sOTi jxsv (o? 6uo XsxTsov Eivat Tot? dpydc;, scTt 6e (o? 
Tpst?, 5uo [xsv, st Ta? xupi(o; ti? dp/dc Xa[xpdvot t6 ts uTtoxst[xsvov xat 
t6 £100? • TpsT? o£, £1 xai TTjv xaTtx auijps[3T^x6? dpxrjv Tats 6uo 7:poaXa(x- 

20 pdvoi TTjv aTEpT^aiv. ■ irpoaTtOT^ai 6£ xat dXXov Tp^^ov, xaO^ ov saTt fxev (o; 16 
660, saTi 6s (o? TpsT? 6uvaT6v XsYsaOat Ta? dpyd?* 660 [xsv -^dp, si Tt? 
Ta svavTia Xsyoi dpyd; t6 t£ £160? xat ttjv aTspT^aiv, 6t6Tt xaTa tyjv ei? 
dXXT^Xa TOUTtov [xsTapoXrjv ^ ts ^svsat; STrtTsXsTTat xat tj cpOopd. saTt ck 
(bc douvaTov 6uo XE^saOaf utt' d}Xr^l.(}iv i-dp Ta svavTia irdaystv d6u- 

25 vaTov xaO' sauTa ovTa* ou "j-dp u7ro[XEVst dXXr^Xa ou6e sTrt^syETai ou6£ 
YtvETai To ivavTtov oTrsp t6 svavTiov. Trto* ouv ix Ttov ivavTt'tov Ta dXXa, 
£i't:sp [XTj Trdayst ti ut:' dXXnjXtov TdvavTia; tj XusTai t6 diropov touto 20 
6'.d Tou TpiTT^v dpyYjv TiOlvat t6 u7:ox£t[xsvov, sv (p xai 6pdv st? dXXrjXa 
Ttt ivavTia 6ovTja£Tai. touto "Yap oux ov svavTtov u7:o[xsv£T sxdTspov. xat 

30 ouT(o? ouxsTt 660 TrdXiv, dXXd TpsT; at dpyat. &are xat xaTa toutov t6v 
TpoT^ov dXT^Os; siTrsTv, OTi 7:(o? [xsv ouo, 7:(oc: 6s TpsT? statv at dpyai. xat 
dXXto? 6e TrdXtv saTi Xsysiv oti ou ttXsiou? Ttov svavTttov at dpyat'. lad- 
pt{)[xoi ydp ToTc; svavTtoi? 6uo ouatv at xupto)? <^-PX^'^ "^^^ '^^ u7:oxsi[xevov xat 
t6 S160;. tijaTS 7:dXiv Tp67:ov Tivd 6uo statv at dpyat', ou ^ravTsXtoc: 6e a5 

35 ouo, 6i6ti t6 67rox£t[xsvov, xdv dpii)[X(p saTtv sv, to^ X^y^p 6uo U7rdpysf 1 fiypamai Plato Tim. 49 E cf. Arist. de gen. et int. B 1 p. 329 a 13 2 ydp] os E 

3 Ixefvdx EF au] av D 4 Ttpocjyptofx^vou F p.£T' oXfya p. 50 A xt E 

7 t6 (post Se) om. a 12 aiTui E 13 Xexxeov elvat Aristoteles cf. v. 17 

2(05 xtX. om. F 19 -/cal (ante ryjv) om. aF TipoXaaPavot D 21 iaxtv, 

la-riv F yap om. D 24 Trao/etv] 7ra'axei ei E 27 Tzdajri DE^ Tavavxta 

om. E 29 Tct ivavxfa om. F ov om. E UTrofxevel scripsi: uTrofjivet libri 

30 iraXtv o'jo aF 35 oidTt DEF : ota t6 a 060 uTiapyetv (bizdpy^ii F) Ttp XoytJ) aF SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 190^29. 191 «3] 219 

rJXkoi; Yotp oiq GXrj? X670C y.al a.Kkoq (o? axEpii^atccoc, xav Ev xauxa T(p 48r 
dpt{)^(p orjy.'q. xal soixsv ev xouxot? xaxa iroXXou; xpoTroo? 6 'ApiaxoxeXr^s 
sJ^eXsiv Tiapaoouvat, 7ra>^ [xsv 660, ira)? os tpsT? ouvaxov X£-|'3av)ai xa? 
dpj(a'?, TTpa>-ov }i£v £tT:(6v, oxt (w; {xsv xai)' auxo 060, (juc: oe xai xyj; xaxd 

5 5Ufji[3£^rjx6? TTpoaxid^ixEVTj; xp£T?, £Txa oxt cuc }ji£V xd svavxia ouo, cus os 
|x£xd xou u7:ox£t|X£vou xp£T?, £txa (!>; [x£V iadpti}ixoi xoT? Ivavxioi? ouo, (i>? 30 
6£ xr^? £X£pa? oi/"^ T(i> X6y«> StatpoujilvTj; xpsT?. "x6 §£ xp6-ov xtvd 
xai x6 060 (i)? sitteTv £tpr^xat, ct)? 6 'AX£?avop6; ^r^at. 6t6xt ou 660 xaxd 
dpi{)|x6v 7] uXtj xat x6 £l6o; xto {xrj oi^v x£ £tvat t6ia £xdx£pov auxuiv 

10 uTroaxrjVat, xd 6£ xcp dpt&ix(p £X£pa etli i6ta; ouata? x£5((upta|x£va £ivat. 75 
stTTobv 6uo xp^TTov xtvd £7rrjV£7X£ x6v Xp^TTOV £t-(uv dXXd 660 (Jtx; £t- 
tteTv X(p dpt&}x(j)' £V ydp x(i> dptO[x(i) yj uXyj [xexd xr^? ax£pr^a£(i>s xat 
£v x6 £180?, xp£T? 0£ x(j) xrjv axlpr^atv Ixlpav £tvat xr^? uXv]? xaxd t6v 35 
XoYov." ecpiaxdvei 61 6 'AX£^av6poc oxt "xoiv6x£pov vuv xrjv axEpr^atv 

15 £vavxiav xtp £i6£t Xi^^t. dvxixstxat }X£V -^dp, dXX' (i>? x-^ '^iP'\^^'^ ^i '''•^'v^r 
at?, -^xt; TToic dvxtx£txai, Eipr^x^v £V X(5 irifXTrx^p xr^a6£ xr^? 7rpaY[xax£ia?, 
oxt (i>? aT£pr^at? dvxix£txat x-i[j xtviija£i y) y)p£[xta. dTrouata y^^P ^axi xtvTj- 
a£(i>c xai ou6£v dXXo, TrXrjV oxt oux £V Tiavxt, dXX' £V X(p TTE^^^ux^xt 
xiv£Tai)at." 

20 p. 191a3 n6aat [X£v ouv a! dpxal xtov Tr£pt Y^vEatv (puaixSv lcuc 

xou xat xd ivavTia 6uo ^Tvat. 40 

ndvu dxpipo)? eTtte Td; dp/dc £uprja9ai Toiv Iv Y£V£a£t (puatxwv • ouxe 
",'dp xaiv -j'tvo[x£vo>v dTrXo)? dirdvxd^v (ou i'dp 6yj xat 7:poatp£a£(i>c dp/at 
auTai) ouTS Toiv (puaixSv TrdvTtov* ou ydp 6yj xat xaiv i)£i(i>v x£ xat dt6i(i>v 

25 oiov xaiv oupavi(i>v* xat -(dp cpuatxd [x£v laxtv ix^Tva 6td x6 £v xtvv^a^t 
£Tvai, ou [X£Vxot -(£vr^xd 6td x6 dt6ta 6£6£T)(i)at. 6t6 oux £tai xouxcuv at 
7:apa6£6o[x£vai a.pyoLi. ouxs "j^dp axspr^aic: Ecxtv Iv xoT? oupavioi? di6iois 45 
ouatv ouxs [XEVXot xotauxYj uXyj, siTOp [x£xaPoXYj [xyj laxtv d(p' rj; £taYj/{)Yj 
Yj uXyj. 6t6 xat aux6? £V xtp H xrjc MsTa Ta (puatxd Td5£ (pr^aiv ''oTav oi 

30 Tt^ C"/J'^f T^i "^6 aixtov, £7:£t TrXsovaj^o)? t6 airtov XI-^STat, T:daa? 6£T XlY^tv 
Ta? Iv6£)(0[x£vas aiTta?, oTov dvOpcuT^ou ti? aiTia (i>c uXyj; dpa Td xaTa- 
{XYjvia; Tt 6£ ci>c xtvouv, dpa t6 a7:£p[xa; Tt 6£ (i>s t6 £160?:; t6 ti ^v ^Tvat. 1 aXXtoc E ev xauxa] ^v D 2 ooxet a 4 oxt 0111. aF piv oin. a 

8 xat t6] xata I) (0« (post ojo) om. E 6 om. E 9 t6 eIoo; xat tj 

uXtj D 10 ouarj? F 15 dXX' tbi] otXXu>c F 16 eiprjtat aF niix-rw 

c. 6 p. 229^24 dTrXo)? (i^v ydp ^vavrfov xfvTjsic xtvi^aet, dvTixetTat oe xat Tjpc[>.(a* aTepTjsu 
Yctp 17 T^pT]ats E ^aTt om. aF 18 TrecpT]voTt a 20 eu)? tou xtX. 

om. F 21 xal om. E 22 Tdc dp/dc elirev E TjUpTiaOat D et sic con- 

stanter 24 xal (post 6t]) om. aF 25 fx^v eJaiv D 2G d(otov I) 

otoTt a 27 aT^pTjatj y^P ^ oipavotc D 28 [xt]] (x{a 1) dcp'] ^tp' 

aE 29 11] oyooii) a MeTa Td cpuaixd 11 4 p. 1044*32 oe] otj Aristoteles 

30 t( D: om. aEF Td aiTta Arist. 220 SLMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191^3] 

-( ok ojc t6 ou cvsxa; ~6 tsXo?. i'cya>; o* "auxa ajj-cpco xa aoxa'. Oci os 48r 
ta sYYu-aTa atria Xsysiv, ti'? f^ uXtj, [jitj Trup r^ ';r^v, aXXa ttjv loiov. 50 
TTspi (X£V o5v TTj? (pusixTp 0051'^? xal YSVT^TY)? dvayxyj outo)? [isTisvai, sl' 
Tt; [XSTS151V op&uic' Ta yap arTia TauTa xat toaauTa. xat 8sT Ta airta 
5 'fvoioClziv. £~i os Tuiv outjixwv tisv di8i'(ov 0£ ouaiuiv akko- Xo^o?. Tatoc 
",'ap £vta oux iyzi uXr^v -ij ou ToiauTT^v, dXXa fxovov xaTa TOaOV xtvr^TTjv. 
ouOi osa 8rj cpua^t [xsv [xt], ouaia Ss, oux laTt TouTot; uXtj, dXXa t6 utto- 
xsitjiivov rj ouata." xat iizz oXtya cprjaiv "ouo£ -ravT^c uXyj £aTt'v, dXX' 
oatov Y^vsat? iaTt xai a^Ta^oXrj st; dXXr^Xa. oaa 0£ d'v£u | tou {xsTapdX- 48^' 
10 Xitv iaTtv 7- ;xTfj, oux laTt TouTtov uXr,." £t 0£ xat aTot)^£ttt)0£t? £iaiv at 
-apao£00[x£vat dp/at', at 0£ TotauTat auvilETtov siaiv dpyat, t6 0£ oupdvtov 
a(0[xa aTrXouv diroo^ixvuTat TriixTTTyjc ov oikXr^^ ouaia? ixcpuXou •jrapd tyjv 
Y£V£atv, oux dv £/ot £X£Tvo Tac aToty£i(oo£tc dpydc. dXX' £i TauTa akr^xiri, 
Tzuik Tov axorov TTjC T:pa*j'[xaT£tac 7:£pt t(ov xotvif] Trdai toic cpuaixoTc Tcapa- 

15 XoXouUoUVTCOV £X£YO[X£V ^Tvat , £t'-£p (puatX(OV 0VT(OV T(OV oupavt'(ov OUX 5 

ctatv dpyai at vuv d-oo£0£tY[X£vat ; TzSic 0£ <l)uatx7jv dTtXuic dxpoaatv lni- 
•j'pa'{;£ tt;v -paY[xaT£iav, £t [xyj dpa xat tcov oupavttov £tatv dpyai, xa&6- 
aov [x£TapdXX£t; [X£TapdXX£i 0£ tj [xsv osXt^vt^ xaTa touc cptoTta^xou?, irdvTa 
os Ta oupdvta xaTa xtvr^atv ttjv xaTa totcov xat xaTa tauTa [x£T£y£t tzi^ 

20 t9)? aT£pr(a£(oc xat u7rox£t[X£vou tou xtvr^Tou ato[xaToc. touto ydp xat 
'AptaTOTsXr^? auv£y(opT^a£v. oXto? 0£ £t cpuatxd irdvTa cpa[X£v, xaU6 [X£t£y£i 
cpuasa)?, Yj o£ cpuatc dpyvj xtvvja£(oc xat fjp£[xiac iativ, (o? [i.a5>r^a6[x£i>a, lo 
Trdaa 0£ xtvTjat; [x£ta,3oXf^ tt's iattv, (o; xat touto [xai^rjaofx^Ua, of^Xov ott 
td :ravT£X(oc dixcTdpXr^Ta, xai>6 d[X£Td[5XrjTd iattv, ouo' dv cpuatxd dTrXco? 

25 X^YOtTo. «o3t3 xat £t xaXET cpuatxd Td oupdvta, xaTd r/jv xtvrjatv auTd 
X^YSt Tr^v To-txfjV dXX' ou Tf^v ouatcuor^* waTS xaTa [x£v tt^v ouaiav ou 
7r£pt£y£Tat sv TOUTOt? Ta oupdvia, xaTa 0£ Tf^v TOTrixrjv xtvr^atv, xaO' f^v 
xat cpuaixd octxvuTat, 7r£piay£0f^a£Tai toT? Trspt xtvvjaEcu? XoYot? xaTd ts lo 
t6 xoiv6v £too? tf,c toTTtxfjC xtvfja£(oc xat xatd t6 xuxXtx6v, £i? o xat 

30 7rdvt£c: oi Trspt xtvf,a3(oc XoYot xopucpouvtat. (oats xoivat [x£v £tatv autat 
7rdvt(ov t(ov cpuaixwv dpyat, dXXd toiv [x£v £v Y-V£a£t xal cpUop^. xat xata 
tfjV ouat'av xat xatd td dXXa au[x[5£[5r|x6ta, xai)' d at [x£ta[:ioXat Yivovtai, 
t(ov 6£ dt6t(ov xatd tf^v to^rtxf/.' xtvr^atv, d^rXw; 6£ toiv cpuatx(ov xai}6 
cpuatxd, tautov 6£ ^tTrsTv, xaU6 xtv7ja£(o? xat [X£taPoX^s (^PXV ^'x^*- '^^ 

35 ^rdar^c (ou ^dp 6f^ xai tf,; ^rpoaip&ttxfj?), dXXd tf^c cpuatxf^c, taut6v 6£ 20 

1 post Tauxa inserit ot(j.at aX/.a xtva totov (f|uae est varia lectio ad akXa ttjv d^otov 
adscripta) I) Ta ouTa] Ta'JTa D: t6 auTO Aristoteles 2 aiTta E: om. aDF 

i) post t(s om. E totov Arist. : {o(av a: dtotov DE: om. in lac. F 3 oiv om. D 

Tas cposixas ouafa? v.ou Y£vvTjTds Aristotelis vulgata ouafas DE: akiai; aP 

4 Ta -(ap atTta] etTcsp apa atTtct te Aristoteles oet TauTa aiTta F 5 oe (ante 

o'jata>v) OTj T) 8 ii om. F cprjCtv] p. 1044^27 12 ^/tcpOXXou a 16 Tiapa- 

8202t7(i.£vat E 17 apa'] hi V 18 xal xaTa DE 24 Ta (post oti) om. F 

27 T0Trt-/.r)v] cfjaiy.rjv a 29 y.at (post 0) om. aF 33 post -/.(vrjstv iterat -/.a&' TjV — 

TTj? T0-1-/.T/; (vv. 27 — 29) statim inrlucta F SBLPLICn IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191^3. 5] 221 

stzsTv xr^? a(o\iaxi-x.r^^. r^ yap 9631? G(o[xa-ixT) xt? eaxtv ap}(r^ xiVT^acO)? 48' 
xat r|pE[xia? Trj? te (zXXtj; /at xrj? xaxa tottov. eTrstOTj 82 sv xoT? TCspt 
Ysvsstv xat cpOopav IvapYeSTspa xat f, aTlpr^ai? IsTt xat to uTTOxctixsvov 
ota TTjv ■TravTotav [iSTa^^oXrjV, i~\ to6to>v tov ■jrXstova iiotiTTat Xoyov, xat 
5 iir' auToiv (pepst Ta TrapaOitYjxaTa, (u? xat Trspt auTuiv ooxsTv stvat tov 
axoTTov. OL» Y^p svTau&a [xovov Ttov TTspt ysveatv ^uatxoiv oTTTi Tac ap/a? 
cup^a&ai, aXXa xat sv tu) osuTspo) pipXuo ''sTTStoTj tou siosvat )^aptv, 25 
uYjatv, 7^ 7rpa"j'[xaT£ta, stosvat os ou TipoTspov otoixsila fxaaTov, Trplv av 
Xa',3(o[xev to ota Tt Tispt ixaaTov (touto os saTi t6 XapsTv tvjv ■::pa>Tr,v 

10 atTiav), or^Xov oTt xat -Jj^xTv touto TrotrjTsov xat Trspt -(zviazoiq xai cp{}opa? 
xai Tiaarj;? Tr,? ouatxr^? [xsTapoXr^s, ottw^ £to6~£^ auToiv Ta? ap/ac dva- 
"^■otv TtstptoixsHa Tuiv "(ivo[xsva)V Ixaa-ov". xat /pYj i-iaTr^aat, oTt "-spt 
"^svsasto? xat ^&opa;" siTrtbv z~rf(a'(s "y.cd r.darf t^? cpuatx^? [xsTa^oX^^", 
sv -^ xat ■?) xaTa ttjv tozix-t^v xivr^aiv 7:spts/STat. oTt oz \iiay. tto); sTvat 30 

15 ^ouXsTat Ta oupdvta xai totac 7rpa-([xaTSta? os6[xsva, sor^Xtoasv sv to) osu- 
Tspu) xr^aos t^? au-ZYpa^^? '^P^Xf Statpuiv Ta? -KpaY^xaTSta; ■ "■/; [xsv, "^dp 
<pyjai, TTspt dxtvrjTov saTtv, ■?) os zspt xtvoutxsvov [xsv acpOapTov os, vj os 
TTspt xdt cpilapTd." 

p. 191^5 Tpo^iTov 6e Ttva d'XXov oux dva^j^xaTov su)c tou T-ijj dTiou- 
20 5ta xat Tcapouata t-)]v [xsTapoXifjv. 

EtTTwv OTt TpsT; ai dp/ai to ts uttoxsiixsvov xat Ta svavTta, scpiaTdvsi :v> 
■rtdXtv, oTt xat ouo ouvaTov Xs"^£tv xat oux dva"f/aTov TpsT?. st -j^dp r^ azi- 
pr^at? ouosv dXXo r^ dTrouaia tou sioou? iaTiv sv T(j> ■TrscpuxoTt, txavov cpai'yj 
dv Tt? sTvat t6 sToo? t^ [xsv irapouata t6 sTvat ttoisTv, Tf os dTcouata t6 

25 [i-y] slvat xat ttjv OTsprjatv xat tyjv cpi)opdv, t6 [xsv xa&' auT6, t6 os xaTa 
au[X|3s[3r,x6c. t6 "j-dp t^^j dzrioaicf. t^?) sauTou ■kOiouv Tt xaTa ao\i^5^rf/}j; 
TTOtsT, st [x-rj dpa xat st:! Tr^c aTspr^asu»* Tt; Ta auTa dcttoast Xs"j'stv. xat 
",'dp xat auT-/j r^ [xsv Tcapouat'"?. Trjv cpBopdv ooxsT •rtotsTv xat)' auT6, t^^, os 40 
dTTouaia T-r,v "j-svsatv /aTa au[x,3spr|x6?. -?/ pr^Tsov oTt r^ aTspr^atc ouosv 

30 dXXo r^ d-ouat'a saTi. tto)? ouv dv sirj dTOuat'a d7:ouat'ac; tou [xsv "jdp 
6'vToc xai T^pori^cou^xsvr^v u7:6aTaatv s/ovto? zvq wi Tt -?, d7:ouat'a, Tfjc os 
dTTouatac ouxsTt, S7:st rj.-^6:[-f.r\ st:' d'7:sipov tsvat 7:p6 d7:ouai'ac o-rjnala^^ 
CrjTouvTa?. xaiTot ouos xr^z 7:apouai'a; 7:apouaiav Ci^JtsTv £uXo"^ov. xat}6aov 1 TTJs (post sfaelv) om. a 4 toutov DE 5 a^jxov D cpipet toc EF: cpeps xa 

D: om. a 7 oeuT^puj ^[[^Xiuj Phys. B 3 p. 194i>17 i-Kzi yap xoii Eioevai --tTX. 

8 av om. DF II dvayaYeiv E 12 e{; «'jTa; 7tetpa)fi.t8a Aristotelcs -civoiJLevcov] 

CtjTO'J[x^vcov Aristoteles 14. 1.') pouXeTai elvat DE 15 oeu-epu) c. 7 p. 198:' 30 

17 (i-/.tv^T(ov et -/.tvouixEvcov |xev dcpiIa'pT(ov Aristoteli retklit Bouitz 19 post Ttva eSTlv 

add. EF eu)? -/.tX. om. F 22 post 060 add. -xal D 24 elvai t6 eloo? — t6 

\).T\ oin. E elvat t6 eI6o; D (et omittendo E): t6 eI8o; elvai aF 25 OTeprjaiv 

DKF : ■/'dveatv a 27 d;ttoaet D: dqKoarj E: dSttbaeie aF 28 -icat om. E 

a'jT/, I) TTJ jXEv D: |xev E: om. aF piv post -apo'jat'a aild. aF 30 dv 

ouv !• 32 ir' a-etpov dwdfy.ri R 33 ejXoyov D et inrg'. ¥: eujilo-jXov aKF' 222 SBIPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191 a 5] 

o5v Too srSouc esTtv 7j (X7:oo(jia, xata -oaouTov SuvaTov Xsyeiv to eToo? t"^ 48^ 
auToij a-0'jcjt'a cp9opa? aiTtov u-ap/£iv xaTa (So\i^e^riy.6z' ■?] hk airouaia 45 
Tou £i.oou^ 7) aiTspTjC5t'? lcjTi. 010 xaTa au[j.[3£|37jx6? tj aTspTjai? atTta. oia- 
<p£p£t 0£ Tu)V aX>v(i)v Tu)V xaTa au[jLp£pr^x6? aiTiwv, oti ou [xovov xadoaov 
5 T-^ uXt) au[xp£prjx£v, ^ti? xa^' auTo atTtov scti, xata touto X£Y£Tat atTt'a, 
aXXa xat oti av£u aT£pr,a£a)? oux av y^voito ti Ix Tr^? uXtj?. xat i-ap 
7rpouT:ap)^£tv auTTjv 6£i ttjc; YSVEaso)?, tva sx fi'/] TotouTou TTEcpuxoTO? Ss f^ 
Y£V£ai; snrj, xat £;i'aTaa&ai to) £tl3£t. ou ^otp av £Trti'£voiTo t6 sTSos jjtrj 
£xaTa'arp Tr^c aT^pTjaEa)?. Ta [xivTot akXa. xa. xaTa au[xp£prjx6? X£Y6[j-£va 50 

10 at^Tta otio£ oXu); auvT£X£t Tt 7rp6; Tot "i'tv6[X£va. OTav ^ap to [xouatxov tou 
Xeuxou sTvat ai'Ttov xaTot au^x^EJ^rjXo? X£Ya)[x£v, t6 [xouatx6v outs TrpouTrap- 
yziv ctvaYXTj tou Xsuxou, oi)T£ £$t'aTaa&at £Ti:£tat6vToc, dtXXa xat auvu7ra'p)^£i 
TauTa. xat [X7)7toT£ d7vXo [X£v iaTt t6 ap/dc tojv cpuatxoiv wc cpuatxwv 
Cr^Tsiv Ta? aTot/£ia)0£tc, dXXo oh t6 u); fx£TapaXXo[X£vu)V xaTd [x£v t6 

16 7:pu)T0v xaTd au[xp£pr|x6c dv £i'>j ainov rj aTspr^at? (ou ■ydp u)? £vu|7ra'p)(ov)49i" 
xaTd 0£ To OEUTspov xai^' auT6. uia^r^p ("(dp) Tr^c zic t6 stvat [x£TapoXfjC 
a^Ttov t6 eTooc, outu)c Tf^c £i; t6 [xfj ^Tvat f^ aTspr^atc;- f; Tot^^a xat t^c; 
£1? t6 £Tvai [x£TapoXf^? xaD' auT6 ai'Ttov fj aTspr^atc:, £i'7r£p [xtj ex tou 

TU/6vT0* fj [X£TaPoXfp dXX' £X TOU [xf( TOtOUTOU [X£V TTECpUXOTO? 0£, OTr£p 
20 iOTtV £X TOU £aT£prj[X£VOU. Otd TOU txav6v ydp t6 £T£pOV TU)V £VaVTtU)V 

7:ot£tv T-^ 7:apouat'a xai t"^ d7:ouat'a Tf^v [xETa^oXfjv iv3£t'xvuaDai 5 
cpr^atv 6 'AXi^avopoc, oti oux zs-iv r^ aT£pr^at; cpuaic Tt; xai eTooc, dXXd 
f^ d7:ouat'a tou 7:scpux6Toc, -^Ttc d7:ouat'a oux scTtv £v t-^ cpuaEt tou u7:o- 
x£t[x£vou. ou "('dp h/zi iv t'^ cpua£t t6 [xf^ £')^£tv t6 eTSoc:. ou "^a.^ dv 

25 iouvaTo Xafl£tv auto. dXX' oux £y(£t £v Tq cpua£t t6 sToo?. dXXo ok touto 
laTt Tou £y£tv £v T^ cpua£t t6 [xtj £y£tv t6 £Toog. xai)6Xou "cdp ouoev 
oi6v T£ *j'£V£ai)at, £i Tfjv ix£tvou aT£pr^atv I^Etv Suvatai Iv toJ oix£t'(o 
X6*(^(i). 

TouTo 0£ Tou 'AptaTOTsXouc; t6 pr|T6v 7:a'vu touc: IlXaTU)vixou? dp£ax£t, 

30 ot^Tt xai 6 nXaTcuv ou ouo dXX' £v Ttoisi t6 u7:ox£t'[X£Vov, xdv ToT? dvTt- 10 
x£t[x£voi? a^To 7:poapf^[xaat xaX-^ P'£*|'a xal [xtxp6v 7:poaaYop£U(ov, 8id Trjv 
7:p6; td dvTtx£t[X£va £7:iTr^O£t6Tr^Ta ttjv OTlprjatv ou [3ouX6fX£vo? ev 67:0- 
aTda£i Ttvt 0£(op£Tv. of^Xov ok OTt xat 6 'AptaTOTeXrj; ou 7:porjYou|x£vrjv 2 a^JTovi DEF: lauTovi a 5 £1 Tt? E' 6 dXX' oTt xat D ^ [J^^ ^'^ E 

9 ixOTctdTjs aD: loTdarj; E: exdsTTj? F 10 t6 [xouaizov Toij Xeuxou D: tou {xoucjixou 

t6 Xeuxov a: t6 fxoui3tx6v X£ux6v EF 11 aiTiov post X^ycojxev posuerunt aF: om. E 

t6 [xouatx6v D: t6 Xeuxov aEF 12 Xeuxou D: (xouotxou aEF 14 t6 (post hi) 

om. F 16 ydp add. a 17 eloos] elvatoo F 20 ydp eaTat Aristoteles 

21 y.al T^ dTOuafa DE cf. p. 223, 9: om. aF 24 ydp lyetDF: ydp l^etv aE t6 (xyj 

l/eiv om. a ou Y<ip ^'^ — l/etv t6 eloos (26) om. F 26 tou l/eiv D: t6 e/etv aE 

t6 p.7]DE: Tou fXT) a 27 olov Te] ofovTatF ef DE: el? a: om. F l/etv om. E 

29 dpiaTOT^Xrj; F' touc TrXaTtovtxous D: Tdg TrXaTcuvtxous (comj).) E: toIs TrXaTtovtxoTc 

aF oO h\(t \) ol xaXel E- 32 ou] ti -/al E 00 xai om. E 

h om. & SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191 aO] 223 

uTroSTasiv auT-^ SiOfoatv (XTrooatav tou sioous Xi'((iiv ev Tto Trs^puzoTt, ota- 49'' 
xptvst 03 auTYjv Tco Xoyo) T^? uXr^c; st zat [xtj T(p aptdjxtp otdc to e^ dvTt- 

XSt[i,£V(OV T7]V "(EVSatV STTtTsXstS&at, TOtJ IlXa^TtOVO; t6 [X£V Tr£'^t)XEVat T-^ 

uXio xaTa tvjv OLOxr^z (puatv otoovTO? xat 7Tavo£/;^ vojxtCovTO^ t£ xat ovo|i,a- 15 
5 C^iVTo? xat /topav 7rpoaaYop£uovTo? xat fopav XiyovTOs Tiast toT? 7tvo(x£vots 
(Xi^^ei youv ev Ttfxatu) ''dXX' dvopaTov sToo? Tt xai d[xopcpov, TuavoEj^Ec" 
xat TrdXtv '^TpiTov o^ au yivo? ov t6 tt^; ytopas d£t «pOopdv ou 7rpoaS£- 
5(6[XEVov, fopav S^ 7rap£)^6[X£VOV osa ijzi '(zvidxiai TtdGftv"), dpxou[xEvou oe 
XotTTov T^ TE Tcapouata Tou £i6ou? xat TTfj aTTouaia Tipo? te tt^v Y£V£aiv 

10 xat TTjv cp&opdv. ot6 xat Tds aTot)(£t(oO£ts dp)(ds ouo TtDr/aiv 6 IlXdTtov 
TT^v T£ uXvjV xat t6 Eiooc: t6 evuXov. ex "ydp toutu>v EVUTrapy^ovTtov to 20 
auvi)ETov Ytvsa&at cpYjaiv, (oaTiEp xat 'AptaTOTiXr^?:, ttXtjv oTt 6 [xev llXdTtov 
Ta xupt'(o? aTotj^Eta Trapaotocuat. TauTa hi sOTtv, eS div xaO' auTa IvuTrap- 
y6vT(ov ytvETat Ta Yivo^xEva, oid laTiv ^ te uXr^ xat t6 eToo?. 6 0£ 

15 'AptaTOTEXr^c; xat t6 xaTd auixpspr^xoc TrpoaTtdEts £t aToi/Eiov, oirEp laTtv 
f^ aTEpyjat?. outcu? oe xat £7rt tou ^rotr^Ttxou atTtou 6 [xiv flXdT^ov t6 
xupt'(Os 7rotr^Ttx6v 7Tapaoi6(oat tov 6rj[xtoupYix6v vouv, 6 oe 'AptaTOTlXrjc 
7rp6s TOUT(p xat ttjv cpuatv (r^v 6 OXdT^ov sv toTc opYavixoTc TE&EtxEV aiTiotc, ^r. 
(o? xtvou[X£vrjV [XEV utl' aiTiou, xtvouaav os £T£pa) xat Ta xaTd (sn^^t^r^- 

20 x6c, oia ri TE TU5(r/ xai t6 auT6[xaTov. 6 [xlvTot nXdrojv xat t6 oOev 
7rp6£tai t6 eTooc eic ttjv uXr^v TrpoaTtOr^atv, OTt d7r6 tou 7rapa6Et'Y[xaTOs otd 
Tou TTOiTjTtxou aiTiou. XE^Et Youv £V Tt[xat'(i) " £v 6' ouv T(p 7rap6vTt j^pvj 
YEvr^ otavor^Or^vai TptTTa, t6 [xev yiv6[X£Vov, t6 oe iv tp ytvETat, t6 oe o&ev 
d<po[xotoup.£vov cpuETat t6 '{viv(i]x.zy)r)V. xat otj xat 7rpoa£txdaat 7rp£7rEt t6 

25 fxev 0£5(6[X£vov [xr^Tpi, t6 oe oOev 7raTpt', ttjv oe [XETacu toutcov «puaiv so 

EX^OV^p. 

Kat 6 [X£v 'ApiaTOTEXrj? ttjv uXtjv EiaVjYaYEV h. tou YivEaOat [xev Ta 
Ytv6[x£va E^ £VavTi(ov, Ta oe IvavTia [xrj ouvaaOat 7rotETv Eic dXXyjXa [xvjoe 
TidayEtv U7r' dXXr^X(ov xaO' sauTd (osTv [xev ydp t6 Trda/ov utco[X£vov 
30 Trda/Etv, Ta os svavTia [xrj u7ro[X£V£tv dXXrjXa), STt 8^ xat sx tou Ta ev- 
avTta [xfj auTapxrj 7rp6c dpyf^c Eivai X^yov, EurEp laTt au[xp£p7jx6Ta xat 
oux ouai'at. ou ydp laTtv £V ouaia fj svavTttuats, Ta 0£ au^xpEpyjx^Ta u7ro- 
x£t[x£vou OETa&at Ttvoc 7Tp6c t6 ETvat. TauTa ydp laTt twv £tprj[x£V(ov (oc 3'» 
ot[xat Ta xupt(i)TaTa. 6 oe nXdTcuv EtavjYaYE xat auT6c Tr^v uXrjv £x TfjC 

35 Tuiv "yiVO^XEVCUV [XETaPoXrjC, OCpEtXouaTJC 7rdvT(0C TrEpl Tt X0tv6v UT:OX£t'[X£VOV 6 youv DEF: yctp ^ Tt|xai'q) p. 5lA dvopaxov Plato: d.o'paTOv (littera iuter a et 

erasa) F: dtJpaTov aDE 7 TtctXtv Tim. p. 52 A ol auxo aJj a au] ou F 

8 Tra[je^($fii£vov] immo Tiapiyov p. 225,3 etPlato YEveaiJat sic etiam p. 225,;» et f. 54^9: 
Y^veaiv Plato dpxoufx^vou DEF: dpxo6[jLevov a 9 xe (post t^) om. aP 

xal T^ fitTcouafa D: posuit auto roij eioouc E: om. aF tc (post Tipo';) om. D 

10 Trjv (post xal) om. I) 11 ^x] xal I) 13 xd axo xup^(os F ^OTtv -d i^ 

auTtov E 15 e{ aD: e{? EF: legeudum lo; 19 xtvouaav] Soxouaav E Ta 

(ante xaTa) om. \) 22 youv] ouv D rt|i.aiiu p. 50 c 8' ouv] youv F 

24 dcfOfiioiourAevov oiii. a orj] 3ei K 28 xd oe evavxia — 7ida"/eiv om. E 224 SIMPLICn IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191^5] 

'((vc.abai T^? ixsTapoXr^? (tojv yap u,£TaPaXX6vTa)v [xyjosv 6tco[X£V£iv), ivavTta 49r 
Xeycov xal auTO? Ta }i£Tapa'XXovTa. elr^oiv "(ap oti tu)V Ytvop-Evajv £xaSTov 
otov ~op r^ u6u)p ouo£v ij,aXXov auTo Xi^^zw ouvaTov t^ aXXo Tt dir' £X£t'vou 
Ytvoa^vov ota t6 cp^uyciv xat [xt) 6T:o[X£V£tv "ttjv too t6o£ xat touto xat 
5 Traaav osr^ ix6vi[xa u)? ovTa auTa £vo£txvt)Tat cpdat?" £Tr7)-j'a7£v ''ev co o£ 40 
£Y7tv6[X£va £xaaTa auToiv (pavTdC^Tat xai TrdXtv £X£tO£v dTr6XXuTat, [x6vov 
£x£Tvo au TcpoaaYOpoUotv to) T£ touto xai Ttp t6o£ 7rpoaj(pu)[x£vouc: 6v6[xaTt. 
t6 0£ oTToiovouv Ti O^pjxov T^ X£ux6v 7^ xat oTiouv Tu)v lvavTiu)v xat TtdvTa 
oaa £x TouTU)v [xrjO£v £X£tvo au toutwv xaX^tv." opa^ ouv oti ex tu)v 

10 £vavTtu)v xal auT6? ttjv 7£V£atv Eivai cpr^at xat [xrj 6ro[X£V£tv toc ivavTta 
xat ota TouTo o^iadai 67ro[x£vovToc: u7rox£ttx£vou. t6 o£ " xat irdvTa oaa £X 
TouTU)v" 7rpoa£i)rjX£v, £7r£iOYj ou [x6vov t6 d£p[x6v Yiv£Tat xat ^/)p6v, dlXa 45 
xat t6 TTup auTo, xat oXu)? ai ouatat £x Tuiv £vavTiu)v au7X£i[x£vat xaTa 
r»;v Tuiv £vavTtoTr^Tu)v ^iEza^okr^v. £x "('dp uSaTo; <^oyjpoo xat 6ypou 6'vto? 

15 [x£Ta^Xr^d£VTO? tou «j^u^^pou £t^ t6 d£p}x6v £Y£V£T0 di^p. xat 7rdXtv tou 
^Ypou £1^ t6 $r^p6v [x£TapXrj&£VTO? £Y£V£To Trup. Eylv^TO 0£ xat dvf)pu)7ro? 
£x a7:£p[xaToc. xat ou paotov £7rt toutu)v Tac £vavTta? aTrooouvat 7rot6Tyj- 
Tac, u)V £1? dXXr^Xa? [x^Ta^aXXouatov "(tv£Tat ouata 1$ ouaia?. 6i6 6 5o 
'ApiSTOTfiXrp xotvYjv dvTi&£atv tou £ioou? xat t^? aTEpi^a^wg ^raplXa^E. t6 

20 7dp i>£p[x6v Yiv£Tat £x tou «j>u)^pou' dXr^&E? 6£ ^tTr^Tv xat oti £x tou [xtj 
i)£p[xou. ^rpoaTi&r^at 61 xai aWr^v 6 OXdTu^v ttjV xupiwTdTr^v atTtav tou 
0£iv 7ravTU); £tvat Tt TOt? £iO£ai Tot; Y^vr^TOis u7cox£t[X£vov 7rpoa7roo£t^a^ 
ydp oTt dXXo [xiv iaTt t6 vor^T6v £160; dp/£TU7rov xat ^rapao^tYjxaTtxov xat 
auT6 £9' EaoTou oTrdp/ov, dXXo 0£ t6 a?a{)rjT6v Eixovtxyjv cpuatv Kyov xat 

25 6id TouTo £T£pou ov 6[xotu)[xa, £tx6TU)? auvdy^i, oTi xat I h kxipm 67ro- 49^ 
x£t[X£vu) TrdvTU)? lcTat TouTO To) dcpO[xotou[X£v«). ou -ydp £aTi xa{)' a^TYjV 
if 6[xoiu)at? xai Eixaaia, dXX' iv to) (ji)[xotu)[x£V(o xat £txaa[x£V(p, o7r£p laTt 
t6 67rox£i[x£vov. laoiz oz xdXXtov auTuiv dxouEtv Tuiv 7raYxdXu)v tou IlXd- 
Tcovos pr^txdT^ov* "toutu)V 6k outu)? £)r6vT(ov ojxoXoyr^TEOv £v fx£v £tvat t6 

30 xaTa TauTa £ioo; zyov d'(ivr^~ov xat dv(oX£i}pov, out£ auT6 £ia6£/6[X£vov 
dXXo dXXoOEv ouT£ auT6 £is dXXo 7rot t6v, dopaTov 6£ xal dXX(o? dvata&yj- 6 
Tov TouTo 8 8yj v6r^ai? zCkrf/zv £7rtaxo7r£Tv • t6 81 6[X(ovu|xov o[xot6v t£ £x£t- 
V(p 6£UT£pov, ata&r;T6v -^zvr^zov 7r£cpopr^[X£vov d£t 7tv6[x£v6v te Iv Ttvi t^^to) 1 TTjS (xeTaPoXTJs D: ttjv (X£TapoX7)v E: t6 uTroxe{[X£vov t^ [xeTapoX-?) aF 2 e^TTiov 

cf. Tim. p. 49 D 3 post Tt add. t6 aF 4 ota t6 xtX. cf. Tim. p. 49 E cpeuyet 

yap ou/ UTtOjxevov ttjv toO t(/0£ y.ai touto xat ttjv Tijioe xai Traffav 6'5r) (xdvtfxa (bs ovTa a^Ta 
lv3e<7.vuTai cpaat? post Tcloe lac. V litt. rel. (in mrg. ^r^zzi) F 5 i^stj] wai F 

to; ovTa] 6'aov Ta F cpccat; E : cpijat? D : cpaaivF: cpaatv a imi-^oqt^ p. 49e 60 A 

6 ^YY^T'''^!^^"'"^ ^^'' Plato et Simj)l. p. 218, 2 7 a-j] av D 7rpoa-/pid[x£vo; F 8 oTt- 

ouv] 6'ti F 9 to6t(ov] touto E 10 [xyj om. F 13 xaTa DF : xat Ta E : xat xaTct a 

14 IvavTtoTciTtov D 15 6 di^p E 20 6'ti xai aP 22 ti om. F 23 voy)T6v] 

yevTjT6v F' 25 xal 6'Tt D 26 touto t6 E 27 6fxotoup.iv(o E eJxa- 

'i%i'm F 28 nXctT(i)vos Tim. p. 51e 52 a cf. f. 54r4. 125^18 ;'.0 TauTa EF 

ojTe e{; eauTo Plato et f. 125^19 31 Trot 16^) f. 125^19: ttoiov EF: ttoiouv D SIMPLICn IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191^5. 7] 225 

xal TrotXiv ixsti^sv diroXXuasvov, 66?-(j [xst' aia!>r,asa); TrspiArj-Tov xpiTov 49^ 
oe au ■[■svoc ov xo Tr^c "/tupa? asl cp&opav ou rpoaos/ofxsvov, sopav os 
iraps/ov oaa s/si "(svsa&at iraatv, auTo os [jlst' avatai^r^ata; aTZTov Xoyi- 
a[X(p Ttvt v6{)m [xoYi? TTKJTov, TTpo? 8 8y] xttt ovstpo~oXou[i.sv pXsTTOvTS? xat 

5 cpa[xsv ava-j-xatov sivat irou xo ov sv xtvt TOTrto xat xaTs/ov /topav Tiva. lo 
To os [xr^Ts Iv Y"?) [J-7)TS TTOti x^t' oupavov ouSev sivat. TauTa otj iravTa 
xal TOUTtov aXXa dSsXcpot xai irspi tyjv atJTrvov xat aAr^Oaic cpuaiv uTia^p- 
/ouaav 6~6 TauTTjc tt;? ovsipto^sfoc ou SuvaToi ^tvo^xs&a sYspOsvTSc oiopi- 
C6[xsvoi TotXr^i^sc Xsystv, tbc sixovt txsv, iTcstTtsp ouos auTo touto, scp' to 

10 7eYovsv, sau"5r^? laTiv, sTspou os Ttvoc dst cpspsTat cpa'vTaa[xa, ota TauTa ev 
eTspti) 7rpo(37;xst Ttvi Yivsa&at, ouatac d[X(u(5*|'S7U(oc dvTS/o^xsvr^v, r^ [xr^osv t6 
7:apd-av auTTjv sTvat, Ttp os ovTtJuc ovTt por^U^c 6 ot' dxpipstac dXr^&yjc 15 
XoYo?, (oc etos av ti t6 [xsv d'XXo -^, t6 8e d'XXo, ouosTspov Iv ouoeTspcp 
■jTOTe "|'evo[xsvov sv a[xa TauTov xat ouo Ysvr^asaifov. sTrtaTr^aat os a;tov 

15 oTt xaTa Taur/jv tyjv Trj? uXrjC aiTioXoYt'av xat Ta oupa'vta etory evuXd saTt 
TTto?, siTTsp xat auTa 6[xoi(o[xaTd ssti Tuiv vor^Ttbv TrapaostY^idTtov. (waTS 
ouSsv a/so6v sv toTc Trspi Ttbv aTot/st(ov Xoyotc oidcp(ovov o ts nXdT(i)v 
xai 6 'AptaTOTsXr^? djrscpr^vavTo, TrXTjv OTt xat sTspav -poaTSi^stxsv aiTiav 
6 nXdTtov TOu oeiv Tra'vT(oc elvat' Tt xat uTroxetfxevov. dXX' eTrt Ta scr|C 

20 tTSOV. 

p. 191a7 'H 6s u7roxst[xsvr^ uXtj iTrtaT/jTy; xaTa dvaXo"|'tav. 20 

'E^rsiOYj Tot TcapaTsOsvTa tyj? uXrj? 7rapa6st-j'[xaTa oFov 6 dv&ptoTroc xat 26 
t6 a7rsp[xa xat si' Tt TotouTov, xav uXr^c si/s Xoyov 7rp6c xd Ytv^^xeva, dXX' 
si'6tj Ttvd fjV xat auTd, Trd? atv eTrtCYjTVjaeie [xadsiv, Tt ttots dv enrj auTYj 

25 xaiF auTTjv rj u^roxei^isvr^ toTc si'6satv uXr^. xat ydp saToj tou [xev dvUptu- 
7rou uXr^ t6 a7rsp[xa, tou 8e a7rsp[xaToc st Tu/ot t6 artxa, toutou 6£ atTta 
xai 7roTd, TouTtov 65 Ta TcTTapa aTot/eia. dXX' e^rst^Tj xat TauTa [xsra- :w 
pdXXst stc dXXr^Xa xaTd Tac svavTtac Trot^Tr^Tac, osiTat TrdvTtoc xai auTd 
xoivou Tivoc u7roxst[xs'vou [xr^6s[xt'av s/ovtoc Troto-r^Ta tyj sauTou cpuast. 

30 ai -j'ap TTOtoTrjTsc sior; xat avTtxst[xeva eior^. si ouv 7raaa xaT STrspsiatv 
Ytvo[xsvrj ^vtbatc TrsptYSYpa^xfxsv^ov saTt xat /apaxTr,pd Tiva s/6vt(ov xal 2 ali DE: auxo aF 3 yEv^aftai cf. p. 223, 8: ^^'■'e^Jiv recte f. 125^24 5 post 

ov intercidit 57rav cf. f. 121 v 16 6 Iv yYj om. E 8 ou oin. E Suvaxoi 

7tv(5[xe8a aF et 125 v2T: S^vaxai yf^^ixi^a E: 8uva[XEJ)a y'"''^^^''^'"'' (^^ mrg. Ctq) D 
10 cp^pe-rat E: cp^vexat D: cpafvexai aF 13 (b; (aute £(o?) oni. F xt] tiou a 

Iv o6oEx^po) — Y^'^'^1-'^^"'^''' oin. F 14 ^''•'cJixevov D et f. 125^31: yi'^6it.twow E: ftyt^ri- 

(x^vov a Plato (dcf. F) 15 xt)v om. E 17 Ttliv (post TTEpi) om. aF 18 6 (post 

•/al) om. D Tipoa^&Tjxev E 21 uXtj] tpyat? a et Aristoteles et Tliemistius, sed 

cf. V. 25 22 Trapaxei^^vxa aF : 7:apaTit}^vxa D : TrapexeS^vxa E 23 xd a;rep(xaxa aF 

24 xtva] xal auxd F IrtCTjXi^aeie scripsi (T. p. 233, 21: |-i^rjXTja:t F: Iri^Tjx-^aot DE 

29 auxoO EF .30 7:aaa (aa in lit.) l^ xaxa otTi^peiaiv D 

Coiument. Aristot. IX. Simpl. 1'liys. 1. lO 226 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191»?] 

xata 7roio""/jta xal siSo; dcp(opta[isvcov, xo Se toT? £t.O£ai xal xat? TrotoTr^ctv 49' 
UTTOXctfxsvov aTTOiov sTvai /prj Tzdvxi^^ xai dvstosov ("o[j.otov -^ap ov, w? 
cr^at nXa'Ta)V, tu>v STretsiovTwv Ttvt xa ttj? svavTtac; toc ts tt^? ■jiapa^Trav 35 
aW.T]? cpucfiU); OTTOTS sXdot 6£}(6[xsvov xaxoi? av dcpofioioi Trjv lauTou ira- 
5 psii-^atvov o^J/tv"), Ttu? ouv dv to TotouTov "(vwtJTov xaTa dvaXoytav 
«pr^Gi TYjV irpos Td oKkoL., «)? ^dp irpoc dvoptdvTa xo^^^o? ^ irpo? 

xXtvr^V ^UXOV ■?) TTpO? dXXo Tt T&V S.y6vT0iV [XOpcpTJV TS^^VTJToiv t6 

d[jL0p90V £/£t irptv Xa^^iv ttjv [lopcpr^v, ouTto? yj sv toT? cpusixot? 
TTpoiTT] uXr^ -po^ oucfiav £/£t xat t6 ov. xaXoJc oh d7r6 Ttov ts/vyj- 
10 Tiov £Xa^£ t6 7:apdostY[JLa, sttsioyj sv toutoi? xat ypovo) Trpor^-jStTai t6 
d[xop<pov xai xai>' sauT^ opdTai. xai ai [xsv ouatat Tot; dXXot^ uiroxstv- 40 
xat, 7j 81 uXtj T-fl ouaia* ot6 xat toi; dXXot;; dTiaatv auT/j. dXXd t^ [xIv 
oua''a xat Tto auva[xcpoT£p(o xai>' auTo, xaTa cru^xpspr^xoc os xai toi? dXXoi; 
uzoxstTai. ot6 xat aux6s stTTtbv ouTtoc auTr/ Ttp^; ouaiav s/st xat 

15 t6 t60£ Tt, TOUTSSTl TTjV OUvJ^ETOV xat XUpt'(0C OUCJtaV, OtOTt 0u8£7r(O Tj 

uXr^ Toos xt, st xai ixdXXov ttj^ aTspv^ascoc. 

Kal STTtaTYjaat d;tov, oti 6 [xsv nXdT(ov xaTa t6 utto^xsvsiv {^stopoiv 
TTjv uXtjv aur^ [xdXXov t6 t6o£ ti ototoaiv, (b? sTit Tfjs Toiv /puauiv axEuoiv 
asxa7:Xdas(o; £V£6£t'xvuTo. xat oTav X£"j";(j "iv (p Ss EY-ctv^^xsva sxaaxa 46 

'20 auxoiv cpavxd^sxai xai TrdXtv sxstOsv dTroXXuxat, [x6vov sxsivo au Trpoaayo- 
psusiv x(ji) x£ xouxo xai xco x66s 7rpoay(p(o[x£vou? 6v6[xaxt". 6 6£ 'Aptaxo- 
xsAr,c x6 xoos xt xaxa xr^v [xopcpr^v i>S(op(ov xoic £iO£atv auxo 7rap£y£f 
[xsxd os x6 x66£ XI £7rvjYa7£ xat x6 6'v, xoux£axt 7rp6s irdvxa xd 6'vxa, div 
xd [X£v ouat'at £iat', Ta oe au[x[3spr^x6Ta, xat Td [xsv t66e Tt 7rporj"(ou[xsv(oc:, 

25 Ta 6i ot' Exeivo t6 t66s Tt. Trjv os xaTa dvaXoytav TauTr^v poiatv 
v6bov Xo7ta[x6v ixdXsasv 6 IlXdTcuv, ot6Ti ou xa^' s^rspstatv sroouc dXXd 50 
xaTa dva-^u[xv(oatv xat d7r6cpaatv "civETat Toiv Eiouiv xai oiov [xu(ov 6 Xoyt- 
a[x6? opa TTjv uXrjV. xat rj ^rspi auTfj? v6r^aic ou v^r^ats, dXX' dvota 
[xaXXov. oto v6dov dv sirj t6 cpa'vTaa[xa auTf|C xai ou "(vrjatov. (o? ydp 

30 Ta UTTSp t6 TTpoiTOV £160; OU X^t' S7r5p£tCtV El^r^TtXrjV YlV(oaX0[X£V, dXX' 

oTt oux ECTt 7rp(oTa Ta Eiorj [xa06vT£c d^r' auTfj? Tf^? Toiv £t6(ov cpuaEcu? 
6taxsxpt[xsvr^C ouarjc xat ocpstXouar^c 7rp6 sauTf^c: systv t6 rjv(o[xsvov xat t6 
£v, xaTa Tr^v T(bv Ei6(bv d7r6cpaatv Yivtbaxo^xsv | Ta U7r£p si6oc oux stg t6 50r 
d6ptaTov aTrXui? sxsivr^c xfjC d7rocpda£(oc ptTrTOuarj? rj[xd?, dXX' Etc t6 tou 
35 Eioouc ai'Ttov, xat stc t6 U7rsp t6v opov t6v £i6r^Ttx6v i6pu[i£vov, out(oc xat 
Ta TEXEUTaTa Eior^ i)£aad[XEvot stxovtxd 6'vTa xat [XETa^dXXovTa ei? dXXr^Xa, 
xat 6td TouTo 8£6[x£va 67rox£i[xEvou Trscpux^TO? Se/EaUat 7rapd [xspo? Toiv 2 8v om. F 3 IlXciTcuv Tim. p. 50 E xa ttji;] zd xe ttjj a 4 iaoTovi aD: 

ouTou EF: abTOu Plato 7rap£[x^a(v(ov E 5 Trd»s ouv av EF: Tziaz 3v ouv D: EtTj 

Sv 7t(o; a 11 Tots aXXot; EF : Tais aXXots D : Tat? aXXat? a 14 auTos outiu? elTrev 

ouTto; a 15 TouT^aTt — x6ht ti om. D 19 Xiyr^ Tim. p. 49Esq. cf. p. 224,5 

20 au] ouv F 26 IIXcztiuv cf. p. 225, 3 aTidpEtatv et v. 30 D 27 aute xaTa 

add. y.ai E 28 -/.ai t^] om. ij E 33 uTtep t6 doo; a 34 t6] t/jv D 

35 ahiav D di t6v E 37 t<Lv dvTtx£tij.dvtuv Tiapd fx^pot aF SrJIPLICn IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191^7] 227 

avTix£i[j.Evcov sxaxepov, sttI tyjv Ivvotav Ip^jojxeda tyj? GXtj? xaTa aTOcpactiv 50' 

TtOV eiOoiv TTjV £1? TO UTTOOEXTIXOV aTiCXYOUSaV. d)? £l' ^e C,r^i:OWTSq TYjV 6 

uXtjv toos Ti auTYjv ocp(opi(3u.ivu)c oia'^opov tSv aXXa)v ovtcov uTro&ioiiEi^a, 
aXXtt) Tivl 7r£pt7r£7rTuixau.£v xal ou t'^ uXt{j. dxEivr^ yo^p ouo£[xtav £)j£i Tipo? 
5 Tt 8tacpopa'v, eiTTEp TioioTr^? £tor^Ttx7j Trasa Stacpopa' isTtv. &(3xe aYvwsfa 
[xaXXov soiTiv rj Tr^s uXrj; Yvoist;, £i'7r£p Ta T:£pt auTTjv {X£Tapa'XAovTa 
lcfyaTa ovTa twv £ioaiv ttjv iaydrr^v £7TtO£)(£Tat poisiv ttjv ais&yjTixiQV. 
010 xat ix£Ta dvat!3i)r^at'ac aTTTTjv £t7r£ ttjv uXr^v 6 WA-oiV ~h [xtj xot' 
£7:£p£t3tv auTrj? dvTiTu^rov arjtxaivtov, iva &cST:zp XoYtsaio voi}to, out(o xat lo 

10 ai3i}7Ja£t vodTfj Xr^TTTrjV ouaav auTrjv ivoEt^r^Tai. dXXd t6 [x£v voiKo Xo- 
-^ta[X(o "j-vcoaTrjV ^Tvat xat t; xaTa d7:o<paatv auTf,c £7rt|3oAY) xai ■?; dTro Tr,? 
aiTta? TjTt; dv 7£V0tT0, d^ro Tuiv xf^; 7rp(oTrj? £?AxuaTat cptXoaocpta;* t6 0£ 
xaTa dvaXoYiav cpuXdTT£t Ta tio cpuaixtp 7rpoar^xovTa [x£Tpa Tf^; twv 
aTot/£t(ov Tuiv cpuatxuiv YVdoaEU);. (jo; ydp Tfp -patxtxattxfp 7r£pi Tuiv £i- 

15 xoatTET-dpujv aTot/£tujv laTtv £i6£vat Ta 6Xoa/£p£3T£pa , Tfjv oe dxptpfj 
-(vuiatv auTuiv rj [xouatxv] otoa'ax£t, outoj? xat ^rept Tuiv cpuatxuiv aTot/£''ujv i5 
6 7rpujTo; ot6dq£i cpiXoaocpoc. 6t6 xat tyjv 7r£pi tou £t'6ou; i>£ujptav [x£t' 
oXiYOv £t? IxEivo dva7r£[X7r£t. taT£ov (xlvTot oti t6 xaTa dvaXo-ctav d7r6 
Tou riuOa-j^optxou Tt[xai'ou [x£T7^ya"|'£v 6 'AptaTOTlXrj?, u)a7r£p 6 IlXdTujv t6 

20 "v6{)(o Xo-(ta[X(5 Xr^^rTov". Xr^Ei ydp ouv 6 nui}a-,'optx6; Tt'[xato? Iv Tcp 
oixeitp au-f|'pd[X[xaTi "Tav 5£ uXav Xo-^ta^xtp vo&tp T(p [xr^6£7ru) xot' £ui>uu)- 
ptav vo£ra9at, akkdi xaxa. dvaXo-j'iav" . 

'AXX' iizziori Ttv£s xat ou6£ oi tu/ovte; iv cptXoaocpta t6 d^rotov au)[xa 
TYjv TrpcoTiaTr^v uXr^v £tvat cpaat xat xaTa 'AptOTOT^Xr^v xat xaTa nXaTtuva, 20 

25 (Sa7r£p TU)v [x£v TraXaiuiv ot ^Ttotxot, Tuiv oe v£U)V IlEptxXfj^ 6 Au66s, 
xaXu)? oJv l/oi TauTTjv £7rtax£t]>aa&at ttjv 56$av. xat -(dp 6 'AptaTOTlXrj? xai 
6 nXdTU)v TrptoTa d7r6 Tf^? [x£TapoXfj; ttjv uXr^v £iad-j'0VT£? Tuiv [x£TapaX- 
X6vT(ov Tds T(ov aTot/£t'u)v ^TOtoTrjTa? £tvat pouXovTai i)£p[x6v ']>u/p6v ;rjp6v 
u-j-p^v. auTai 8e xotv6v uTrox£t'[x£vov l/ouaat t6 au)[xa [x£Tapa'XXovTat Trepl 

30 auT6, (SoTe t6 au)[xa dv et'7j fj ^rptoTr^ uXtj. £Tt 5£ £i fjV Tt dXXo t6 Ttp 
a(o[xaTi u7rox£i[X£vov, i7r£tofj £; IvavTiwv ai -j'£V£a£t;, £6£t Tt Eivat t6 Ttp 25 
0(o{xaTi dvTtx£t'[X£vov, (SaTe Ta dvTixet'[xeva [xeTa^dXXeiv irepi t6 xotv6v utto- 
xet'[xevov. iTt oe t6 u7ro[x£vov £v TrdaTQ [xeTaPoXiQ touto uXr^v eivat cpa[x£v 6 doTt TTJ; E 7 «{(J&titt^v E 8 lIXdTO)v cf. p. 225,3 xkt' dTO^peaiv D 

9 arj[j.atvov F' 10 vd&rj DE: •^6%(a aP Xetittjv auTTjv ouaav aF 11 yvtoaTTjv 

I)E: Xtjttttjv aF 12 Tdiv Trii] tt); tt^? F': t^? E 18 ixeivo DEF: ^xeivov 

fort. recte a 19 zXctTtuv tu) E 20 Xiyzi ydp aDF: y^P ^^T^' ^- scribeiiduiu 

Xifti Yo^v 6 II. T(ij.aio; p. 94 B Steph. 21 oixEtVu] 7:'ji>ayoptxtI) E tt|V S^ 

uXtjv D t(u ji.rjo£-(o aF: oid t6 pirjO^Trto DE: Tip fAT)7rto Timaeus 22 vof^ai^at 

Timaeus dXXd om. K 23 Ttvej] Ttvo? E 24 xaTd (ante FlXdTtova) oui. aF 

25 neptxXr]; cf. Zeller II. Pli.III 2{\flbl^ 28 &ep|).6v xal (}<uxp6v aF =T]p6v 

(jYp(5v DF: uyp^v Srjp(5v E: ^rjp6v xal uypfSv a 30 :fj (post ttr\) om. E (zXXtjc E 

t6 (aute t(;5) oin. F item v. 31 ;^2 dvTix£(|i.£vov DKF: 'JTTOxeipievov a 

'S-i TOUTOV E 

15* 228 SmPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 101^7] 

To 03 a.~rjw^ awaot 'j7:ou.svst. ou yap Eatt n sic 8 ^ftap^ x6 aoijxa. oxi SOr 
ok xat nXaxfov ttjV uXtjV <^T^ai x6 Trpoasyoi; uTroxstfisvov xais xoiv xsxxa- 
pu)v {jxoi/stiov -otoxTjSi, xouxo 6s saxt x6 a-otov auitxa, ota xouxwv oT|Xov 
"xTjv 6s -jsvaasu)^ xii^TjVT^v 6''paivoixsvT^v xat TcupoutjLsvTjV xat xa; -(fp xs xai 
5 aspoc (xopcpa^ osyotxsvT^v" xai 7ra'Xiv "oxs 6o sTxs/sipsTxo xo(3[j.sr(39at x6 T:av, 'M 
zup -puixov xat uoojp xat '(r^v xat aspa, r/v/) ixsv iyovza auxuiv auxa', Tavxa- 
Taai [xsv oiaxstjxsva, uia-sp six6; sysiv arrav, oxav a7:fj xivo? t)s6?, ouxu) 
6-»j xoxs TTS^^uxoxa xauxa irpuixov otsa/T^txaxiaaxo siosai xat dpi{)[xoT?". st 
ouv TTpuixa xa xuiv axot/st'u)v siot^ svsQt^xs x^j uXiq 6 6t|[xioupy6c, xouxu)v 

10 Ss xoiv6v uTToxsifisvov x6 au)[xa x6 otTroiov, xouxo av siVj f^ uXtj. xat xaxa 
'ApiaxoxsXT^v 8s ooSst x6 au)[xa x6 otTrotov stvat x6 Trpuixov uTroxst[xsvov xat 
fj uXtj. d ^ap x6 au)[xa (Sairsp xi xuiv aXXu)v si8u)V lYYivsxai x^ uX-q 35 
xat aTroYivsxai aTr' auxfj?, 6fjXov oxi irpo xou i-('(zvia^ai x6 au)[xa xat 
[xsxa x6 dTTOYSvsa&ai f^ axspT,ai; av siyj xou aa»[xaxos Trspt xfjV uXt^v, oirsp 

15 saxt x6 datuixaxov, xat sarai xic cpuaixrj ouata dato[xaxo?' oirsp ou ooxsT 
xuii 'ApiaxoxsXst aacpui; Xs-jovxt TtoXXa/ou, oxt xd cpuaixd au>[xaxa' saxi xat 
Trsot atoaaxa. dXX' oxi [xsv 6 llXdxwv ou pouXsxai x6 aoi[xa sTvai x6 
7ro(oxov u7roxsi[X£vov, o of^ xaXoujxsv uXt^v, 6fjXov dv srrj sx xou xai xou 
awixaxo? ofov axot/sTa xd STrtTrsoa xd xax' aux6v rrpoXa^xpdvstv dp/ost6s- 

20 cxspa 6TjXov6xt 6'vxa. yP*^?-' ''^^^ ^^ Tt[xai'(i)* "rrpuixov [xsv of^ Trup xai 40 
•,fj /at u6(op xai df^p oxi ato[xaxd saxt, 6fjX6v ttou xai Travxt, x6 6e xou 
ciuixaxoc si6o^ Trdv xai ^dOoc s/st. x6 6s [3di>oc au Trdaa dvd'(y.rj xf^v 
£7rt7:s6ov TrsptstXT^cpsvat cpuciv." sTtsixa x6 [xsv a(o[xa xat xax' auxov xpt}(-if 
6iaaxax6v ka~i' xouxo Ydp aTjjxafvsi x6 "xai [5di)oc s/stv". x6 6s xoiouxov 

25 xat dptO[x6v cuvouctcuixsvov s/st xai a/f^[xa, xai [xdXiaxa st 7rS7rspaa[xsvov 
st.'/) x6 oXov auiixa, (jia^rsp xai x(j) IlXdxcuvt 6oxsT xai x(o 'ApiaxoxsXsi. 
ou6sv os xouxtov s/stv XTjv uXT(V xaU' auxT^v 'f TjCiv, dXX' oxav [xsxdaz-d *^ 
xuiv si6tov, x6x£ ixsxac/TjixaxtCsaDat slosat xat dptU[xoTc. oxi 65 ouos 6 
'ApicxoxsXT^; x6 aui[xa pouXsxat sTvat x6 Trpuixov uTroxstixsvov, aa/^ihg eot]- 

30 Xtoasv, Iv ot? '^yjatv "saxi ^dp xai ato[xaxo? uXvj xat [xs-dXou xai [xtxpou 
■}, auxv^". f^ ^dp xou a(o[xaxoc uXt^ oijx dv siVy aui[xa xai x6 X(p [xsydXto 
xai [xi/pto x6 aux6 u~oxst'[xsvov oux dv ouxs [xsya £i'/j ouxs [xtxp6v. x6 
8s atoixa xai jxdXtaxa x6 7rs7rspaa[xsvov xoa6vo£ .xt iaxt, xai oux dv x6 1 cp&otpTj aI)F : ct i}ap£irj E 3 xouTtuv aEF : tcLv TotooTujv I) 4 ttjv oe 07] Plato 

Tim. p. 52 D 7.o(t to:? Plato: -/.atTot DEF: xai a 5 TTa'Xtv Tim. p. 53 B 

OTt 0£ iTn/etpslTO E 6 xal viotop om. a auTdiv] a'!)T(I)v DEF a^Ta] immo 

aTTa 7 [x^v] ys [xrjv Piato 8 oi£a-/rjfx.aTtaavTo a eiSeat te xat Plato 

9 I&Tjxe E 10 -^ 'jXtj aD: 'jXttj F: 'jXr^ E 13 i-c(hta^ai E 16 TiavTa- 

yoO aF 17 (DJ.' Sxi — to atb|xa om. E 19 y.aT a^Tov cf. v. 23 20 oiiv] 

yoviv E Tt(xat(i) p. 53 C 87] om. D t6 Tijp aE 21 xal y^ post drjp 

translocat a 22 au om. F 23 eiX/jcp^vat D 25 a/^fxa D: T/Ji\j.aza. aEF 

28 a-/r^;j.aTtC£3Hai a 6 (post o-joe) om. aF 30 cprjatv nescio ubi, cf. Metapb. A 6 

p. 988 a. phy.s. A 2 p. 209 ''35 32 y.at tiu [j.t7.p(n aF SBn^LlClI IN PHYSICORUM 17 [Arist. p. lOlaT] 229 

0(0X0 a|j,a [X£Y7. xal [xizpov £!.'y; xaf^' auxo. oXu)? Oc xo usv 3(o;xa xal 50'" 
\6'((ii 7rspiXr^~ov saxi xal xaxa £7:£pciai.v *,vu)3xov. xy^v o£ uXr^v 6 |x£v 50 
nXa'x(uv ''voOo) Xo*i'i(5;xco \r"jy^ 'ir^siv. o 6£ 'ApiaxoxiXrjC xal -po auxoS 
Ttjtato? 6 riuOaYOptxoc xaxa dv'x}^o'{ici.v [xovov. oux apa oiov x£ xo 
5 (J(o[xa sTvai xy)v -pouxr^v uXrjV. xal £v xto x£xa!px(o "ouv xr;30£ 'r^: rj^n.- 
•/"[xaxcrac uXr^v xou [x£-,'£i}ouc £ivat PouX^xai aopisxov xiva ota^sxaoftv opt^o- 
[X£vr/^ uro xou Etor^xtxou [x£'/e&ou?. XEyet youv "(Scjxs o6c£t£v av xo ctooc 
xat 7) [J-opcpTj £xa'(Jxou 6 xo-o? ^Tvat, (o 6pt'C£xat xo [X£Y£i)oc xat r; u)//; rj 
Tou [xrj-EOou?" . £iTr(i)V -j^fxp xo [X£Y£i)oc, £r£tori xat £t6r^xtx6v £3X1 [xi-j-^iioc, 
10 E-rjYa-j'^ xat r; uXr^ tj xou [X£-'£i}ouc xo | auxo £cr^-|'ou[X£VOv. 50^ 

"Ext 61 xat x(o auxo xai)' auxo axo-ouvxt xo 7rp6J3Xr^[xa aouvaxov 66;£i 
XTjV TTpcuxvjv uXr^v xo (XTkOtov £tvat (j(I)[xa, (1)? xat 6 nXtuxrvo? airio^tc^v. £i 
Yotp [xrjSsv xo)V cpo(jixGv £t6(J)V h-6.[j'fz\. xax' ou(Jtav x'^ uXi(j x^j -aat xoTc 

(pU(JlX0T; U7:0X£ttX£V;(j, 67)X0V OXt Ou6£ (J/rj^tOt 0U0£ [X£-j'£l)o; (3tUX"() U7:a'p?£t 

15 (^tor^ -j'ap xauxa) xat Isxat £a/r^[xaxta[X£vov xai [X£[X£-(£i)ua[x£vov, £i7:£p iaxt 
a(0[xa, xat oux£xt (xttXouv saxat, ahkb. auv{)£xov s^ '^'krf xat £toouc. 5 
(3t7rXouv Ss Y) uXr^. (Saxs xat auXXo-^taaio <3tv ouxouc* r) uXr^ oux£ [X£-j'£Ooc 
i'/z\. oux£ ayr,[xa oux£ c/.pt&[xov xa&' auxT^v xo aa)[xa [xiy^&o; £/£t xat 
a/rjita xat (zpti)[x6v xai)' aux6 * rj uXr^ (zpa oux laxt a«)[xa. r; uXr^ oux 

20 laxt auvOsxo? 1? uXr^? xat sioouc* x6 auiixa auvi)£x6v iaxtv k\ vikrf, xai 

£l00U?. £Xt 0£ £t a(l)[Xa 7) uXrj [X£-j'£{)6? Xt cQ£t OlX£tOV. xai OUX£Xt 6 

6r^[xtoup-j'6? 7:(xvxa i^ Eauxou 7:poa?£t x(i etor^ xax(i xr)v iauxou ^ouXr^atv 
ouo£ 7j cpuatc xax(x xou? ^r^fxtoupyixouc Iv iaux-^ X6-j'ouc, dXXfi oouXeueiv 
(3tv(XYxr^ X(o [x£-'£i)£t xr,^ uXr^c. Ixi 6£ £t [xi-^EOo? l/ot, xat a/rjixa £/£t lo 

25 xo) aux-^? X6-j'(o. ou [x6vov ouv (xxo7:ov xouxo, 6i6xt £i6oc xai 7:ot6xr^? x6 
a/Tj[xa, (xXX(x xat oxi SuaspYoc laxat r; uXtj 7:p6c x6 7:av a/rjtxa 6£/£ai)at 
x£xpaxr^[X£vrj ivt xtvt a/r^^xaxt (X(p(opta[x£V(o. Ixt 6£ x6 £ic xrjv uXr^v ip/6- 
[x£vov £i6o? 7:a'vxa auv£7:t(p£p£t iauxco X(x otxEia, (oax£ xai ;x£-j'£{)o?. aXXo 
-^'(xp (xvi)p(o7:ou [xrj^E&oc xat (xXXo 6'pvti)o; xat 6'pvii)oc xotouoc. oux apa 

30 XTjs uXr^c iaxiv oixeTov x6 ;x£-j'£{)o? ouO£ x6 7:oa6v. oux (xoa awixa tj uXr^. 
£xt OE £1 a(o[xa t) uXr^, 7:oa6v xt laxat xat [x£[x£-,'£[)ua[x£vov • (zXXo 5£ xo I5 
7:oa6v xat (xXXo f, 7:oa6xr^?, xai (xXXo xo }XE[x£-j'£i)ua[x£vov xai czXXo x6 [X£- 
^eOo? aux6. xat xa [xiv iaxtv Eior^ da(o[xaxa d7:Xd, xd 6£ xoux(ov [xexe- 
/ovxa auvi)£xa. £t ouv a(b[xa r; uXr^, auvi)£x6v xt laxat xat ou/ d7:Xouv 2 c(7:^p£taiv D •) TrepiXrjTiTTjv a 4 7iui)aYOpi7,o; (pf/.o; iii lit.) IJ otov xej 

oiovxai E 6 PouXexoct eivat aF 7 eiotxoO D /.£y£t A 2 p. 20!) h -J 

8 (fj in lac. oin. F 9 e{or,Xo)T[xov E ^gti t6 [j.£Y£i)o; I) 10 rj (post 'j>.r,) 

om. DE II ■/.a~t Tif)] xal t6 F: xal E dSuvaTOv aK: o-j ouvaTov D: oovaTov F 

12 [IX^otTvo; cf. Enn. n 1. IV 8. 9. 13 14 a'jTr| F 1") [j.£Y£!l'ja;x^vov F 

K) £5Tai DE: daTtv aF etoou? xat uXtj; E 18 ea'jTT,v I) li» anto xaiC a^jTo 

iterat xa»)' auTTjv — dpttl[j.6v E 20 t6 a(u[j.a — ci!5ou; oni. E 24 et (xeYiDo; vfz.\. F 

ay^[xa eyoi F 28 xal t6 (j.cYei)oc aF 30 t6 (post oixetov) aDEF-': tt]; F' 

'A eTi 6e ei a(i>(j.a ^ 'jAt, oiu. F 33 ati)(xaTa E item(|iU' p. 230, (i atofxaTtuv 230 SDIPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191 = 7] 

ou8£ oxotj(£Tov. £1 §£ Tauxa axoTra, p7jT£ov oti \isxaa-/e^zi<sciL r^ mcsoxr^c 50^' 
OTTo T^? uXr^? £8a)X£ [i.£-j'£&o? xo irpoT^pov jjLTj £VU7ra'p)(0V, (ScjTr£p xat rj 
TTOtoTTj? ij.£Ta5}(£&£Tca £7:oir^a£ iroi^v t6 Trplv aiiotov «7ua'p^ov. £Tt oe xai 
TauTa 8uvaT6v \i'(ziv, OTt tj uXtj 7) t6 8uva[j.£t iaTt TcavTwv £tO(ov yj Tt 20 
5 xat Tou 8uva[xet £Tr£X£tva t6 I^^ov t6 Suvafjiei £V lauToii. t6 oh c«)[i,a Troic; 
av £17) 8uva}iei dauJfxaTov; dvarcKri 81 touto, eiTrEp xat Toiv da(o[xdT<ov 
eiSoiv loTtv i] 3X7] utlOOextixt]. £t 81 dawfAaTO? ouaa Suvdfxet XEyExat, 
laxeov oTi xat t6 daioaaTov ou)( (b? o)pta[xev7j Tt? cpuat?, dXX' (bc; dixo- 
cpaat? Tou a(o[xaTOs X£"|'£Tat. laco; 8£ laTtv etTxeTv, OTt ou irptoTcu? -Jj uXtj 

10 t6 da(o[xaTov eioo? 8£y£Tat, dXXd otd [X£aou tou a(o[xaTO?. Iti 8£ t6 
a(o[xa £x -{i^^ouz xat otacpopuiv auv£aT7jx£V ouaia ^dp eaTi Tptjc^ 8iaaxaT7j. 
t6 8£ TotouTov ei86? eoTtv, dXX' ou/i uXtj. Iti 8e t6 a(o[xa ixpo? Ta? 25 
daootxdTou? TotoTrpac dvTt8tTfjp7jTat, tj 8^ uX^j ojxoito? iyzi Trp^c TidvTa. Ixi 
0£ t6 aai[xa xpiatv (jjptaxai 8iaaxa'a£atv, fj 8^ uXtj TravT£X(o? iaxtv dopiaxo?. 

15 xouxtov ouv ouxtos exaxep^oOev xoiv Xoycov ?pepo[xev(ov, oxt [xev £t8o? Eivat 
t6 toT? EiOEaiv u7rox£t[x£vov ou XpTj, 7rp68r^Xov. otoTcep et t6 a(0[xa £i86? 
eOTtv, oux dv etTj a(o[xa. oTt 8£ t6 xotv^ Trdat toT? cpuatxoT^ xat aiaOr^- 
ToT^ uTrdp/ov (o? ToiouTot; TOUTO Eivai yjpr] ttjv uXr^v, xat touto ot[xai 
T(ov rpoor^XoTax^ov eaxi. xotvov 0£ 7rdat x6 £i? 6'yxov £XT£t'v£a{^at xat so 

20 oidaTaaiv. 016 ''tj 7:£pi '^oazoi; £7riaT7j[xr^, (o? cp7jaiv 'Aptaxox£X7js, Txept xe 
a(o[xaxa xai [xe-eUr^ xai xd xouxtov laxl ird{^r^". [X7jTroT£ ouv 8itt6v i>£- 
T£ov t6 a(o[xa t6 [x£v (o? xaTa £ioo^ xat xaTa X6";'ov b^peaxwg xat Tpialv 
<opia[XEvov otaaTdaEat, t6 oe (b? TrdpEatv xat exTaatv xat doptaTiav Tr^s 
da(o[xdTou xai d[xepiaTou xal vor^TTJ? cpuaeti)?, ou Tptat touto oiaaTdaeatv 

25 £ior^Ttx(oc (bpiatxevov, dXXd 7rdvTirj 7rapet[X£vov xe xat exXeXu^xevov xat 7ravTa- 
yfjxizv oLuO Tou 6'vTo; droppEov Eis t6 [xfj 6'v. xai TfjV ToiauT7jv lato; 8td- 
OTaatv TTjV uXr^v Oeteov. dXX' ouj^t x6 a(o[xaxtx6v £T8o? x6 [XExpf^aav TjOrj 35 
xat opiaav to dTXEtpov xat doptaxov x^? TotauT7j? 8iaaTda£(o? xai aT^aav 
dTTOcpEu-couaav auTf^v d7r6 tou 6'vto?. eTrtOT^aat ^dp d^iov, OTt (p 8iacp£p£t 

30 xd evuXa T(bv duXtov, touto eivat Trpoafjxet Tf|V uX^jv. 8iacpep£t 8£ 6'-^x({) 
xat otaaTaast xat [xeptafxtp xat toT? xoiouTot?, ou toTc: xaTd [xeTpa (bpia[xe- 
votc, dkXa ToT? d[xeTpotc xat dopiaTOtg xat opiCea&at 8uva[xevot? U7r6 T(bv 
ei8r^TtX(bv [X£Tp(ov. 

TauTr^v Se TrEpt Tr^? uXtj? ttjv u7r6voiav soixaaiv iaj^rjXEvat TrpwTOt 

35 (xev T(bv 'EXXf^v(ov oi rTudaY^petot, [xeTa 8' Ixeivouc 6 nXa'T(ov, (b? xat 40 
MooEpaTOs laTOpEu ouTO? ydp xaTa tou? riuOaYOpEtous t6 [xev TrpoiTov ev 
uTT^p t6 eivat xat Txaaav ouotav dTrocpaiveTat, t6 8^ SeuTepov fv, OTrep eaTt 

1 aTOTia xauTa aF 2 xai (post (bffTrep) om. aF 4 7:a'vT(ov t(ov eiSdiv D 

12 o6yt aF: ouy :^ E: 06-/ D 14 ol (post eTt) om. E 15 fiiv ouv F elooa 

(05 e. corr.) slvat E 16 ou om. E ei om. D 17 eotiv] ov D 18 xprj 

elvat aF 10 Trpooi^Xojv aF 20 'AptaTOT^Xir); de caelo Al p. 268^1 21 i%t^ov 

SiTTov D 22 7,aTa (post xal) om. aF 23 Tiapeatv i. q. TrapcxXuatv infi-a p. 231, 19 

27 Y587] h(0(i otaaTaatv F 29 yap] oe a 34 TtptuTov D 36 |j.ooepaaTc;; hic ut 

(xoSepctaTou p. 231, 6 D SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. IDl»?] 231 

TO OVTO)? OV XOCl VOr^TOV, TOC £10"/] 'fr^alv oTvat, TO Se TptTOV. OTrsp £(3T[ TO 50^ 

?};u)^r/6v, [i.£T£/£iv Tou £Vo? xal T(ov £iO(ov, Tr|V ok drA toutou ■zzKtoxrj.lav 
(ftuaiv TTjv T(ov ai5&r^Tu)V ousav jxyjoe jj,£T£/£tv, aXXa xaT' lixcpaoftv £X£i- 
V(ov x£xo(5;j.rja&at, ttj? £V auToTc uXtj? tou |jl7] ovtOs :rptuT(o; ev T(o Troato 
5 ovTO? ouarjc: tjxtacifxa xat Iti fiaXXov uTiOi^^pr^xuiac xai d~o toutou. xat 45 
TauTa 0£ 6 Ilopcpupto? ev T(5 o£UT£p(p ll^pi uXr^s Ta tou MoSepotTOu 7:apa- 
Tt&£[i£VO? Y£Ypacp£V oTi '' PouXtjO^Ic 6 evtato? Xoyo?, (o? ttou ^r^atv 6 nXa'T(ov, 
Tr^v "c^v£5tv dfp' lauTOu t(ov ovt(ov cuaTTJaaa&at, xaTot aT£prjaiv auTou 
£j((opr^a£ TTjv TcoaoTr^Ta 7tdvT(ov auTTjv aT^pr^aa? Tuiv auTou Xoy^ov xat £t'- 

10 0(ov. TouTo 0£ TToaoTr^Ta zv.dkzazv d'[xopcpov xat dotatp£Tov xai dayr^ii.d- 
TtaTov, £7rto£/o[i£vr^v fj.£VTOt [xopcprjv a/TJjxa 6tatp£atv TroioTr^Ta Trdv to 
TOtouTov. £Trt TauTr^c £otx£, 'frjat', Trj? TroaoTr^Toc 6 flXdT^ov Ta 7rX£t(o ovo- 
{xaTa xar/iYopr;aai "7ravO£/r/' xai dveiOEov Xi'((i>v xai "dopaTov" xal "dTro- 50 
p(oTaTa Tou vor^TOu [X£T£tXrjcp£vat" auTVjV xal "Xoytafx^^ v6^(i) [xoXt; XrjTrTi^v" 

15 xai Trdv to TOUTOt? £[xcp£p£c. auTr^ oe fj Troa^Tr^?, cpr^at, xat touto t6 
siooi; t6 xaTot OTEpTjaiv tou sviatou X^you voou[x£vov tou TrdvTa; touc X6- 
You? tSv ovt(ov £V eauTol! 7r£pt£tXr/^6Toc TrapaS^^YixaTd laTt Tr^c Toiv a(o- 
[xdT(ov uXr^c, r^v xai auTTjv 7roa6v xat tou? Ilu&aYop^tou? xat t6v nXdT(ova 
xaXeTv £X£*j'£V, ou t6 (o? eTooc 7roa6v, dXXd t6 xaTa aT£pr^aiv xat Ttapd- 

20 Xuaiv xai IxTaatv xat otaaTraa[x6v xal oid Trjv d7r6 tou ovto; ^rapdXXactv, 55 
ot' d xai xa/ov 6ox£T rj uXrj (b? t6 dyaD^v dTrocp^uyouaa. xat | xaTa- 51^ 
Xa[xpdv£Tat ut:' auTou xat e;£X&£Tv T(ov opcuv ou auY/ajpoiTat, TfjC [xev 
exTda£(oc t6v tou £t6r^Ttxou [X£-j'£Oouc X^yov iT-to^yotxevr^c xat tout(o optCo- 
[xevvjs, Tou 6£ 6taa7raa[xou t'^ dptf^ixr^Tix"^ 5taxpia£i £t6o7cotou[x£vou". laTtv 

25 'juv rj uXr^ xaTa toutov t6v Xoyov ou8cV dXXo v) t) tSv atai)r|T(J5v £t6(ov 
7rp6^ Ta vor^Ta TrapdXXaSt? 7rapaTpa7r£VT(ov £X£Ti}£v xat 7rp6^ t6 [at] ov utto- 
cp£po[x£V(ov. OTt ydp dXXo? iaTtv 6 oyxoc 6 T(ov atai^r^Twv oix^Toc xat 6 
d^XXo t6 £i6r^Ttx6v [X£Y£i)o;, xat dXXo? \ikv 6 8taa7raa[).6c t(ov ata&r^Toiv 
£i6(ov, dlXr^ oh tj dptO[xr^TtxYj otdxptai?, 8f/ov Ix tou £X£Tva [X£V X6-j'ouc; 

30 eivat xai £tor^ d6idaTaTd T£ xat d[X£ptaTa. xat ydp 6 tou TptTrr^/^o? [xe- 
-|'£0ou? XoYO? xai 6 Tf^? Tpidoo? d6ta'aTaT6c t£ xal dfxepf^? saTi xai dsd}- 
(xaToc. TauTa [xevTot Ta Toiv ata()r^T(ov otxeTa dXoya xai a(oixaTixd xai 
[X£[X£pia[X£va xai £t? oyxov xat 5taa7raa[x6v ()iis,l.{)6vxa 6td TfjV £i; -|'£V£atv 
xat £is t6 la/aTov 7rp6o6ov, TauT6v 61 etTrsTv st? uXr^v. u7roaTd))[xr^ ydp 

35 xai 5X>] ovT(os loTiv dd t6 la/aTov. 5t6 xai Ai7U7tTiot ttjv Tf^? 7tp(oTyj? lo 
C(ofj?, fjV u6(op au[xpoXtx(o? ixdXouv, u7:oaTa'»)[xrjV Tr^v uXr^v iXe^ov otov 
iXuv Ttva ouaav. xai laTtv oTov /(opa auTr^ t(ov -j'£vr^T(ov t£ xai atat')rj- 1 To (ante '^^^r/v/.o-i) om. aF 2 (xeT^^fei D 4 xexoij.Tiaftai 1) fi TrapaOe- 

fj.evoc a 7 IlXaTtov cf. Tiui. p. 48 sqq. 8 axepT^aiv aijxou lihri H xujv aoxou 

libri 10 a[j.opcpov xtX. cf. 'riin. p. 51h 13 dzoptoTa-a Toii soripsi o.\ Platoiiis 

1. c: a7rop(OTa'to'J F : aTrop^aya TO\i aI)E 14 (aoyii; F Ifi TcavTo; a 17 Ttapa- 

5eiYfJ.a F 22 ttj; (xiv — xrfj 8e itor. F 23 ixcjTaaew; E 24 8i;iXoataa(xo!J E 

27 diXX(5 E 29 eiocbv aF: oin. DE r/ (post 8^) om. E 30 aoiaaTaTe E 31 b 

TTJc DE: Tj TTji aF daTt om. E 33 xal (ante ei?) supor aiid. I> 37 auTTj \) 232 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191«?] 

Tu)V oux £100? -i dcpopiatxsvov Uirap-/ov, dXX' uTrocJTdasa); xaxdsxyjjxa, 51r 
wflTrso t6 dixsps; xat doidsTaTov xai duXov xai ovto); ov xat Ta ToiauTa 
xaTdc5Tyj[xd isTi t^? votjTTjC cpusso)?, TrdvTcuv ;xsv ovtwv twv stoSv xat IxsT 
xat £VTau{}a, dXX' sxsT [xsv duXo)?, IvTau&a 0£ uAtxuic, TauTov os ctVsTv, 

5 sxsT asv dtxspiaTu)? xat dXr^^SiC, svTaui>a 3s [xspicrTO)? xat oxtosioa)?. oto 15 
xal sxaoTov sTSo; svTau^a otsoTr^ xaTd ttjv uXixrjv otdaTaatv. 

'AXXd uo)? TauTa tw 'ApiaTOTsXEi aujxcpwvT^asTat xat Tcp IlXdTwvt 
u~oxsifx£v6v Ti T^i svavTitoast TTjv uXtjV sTvat pouXo[xsvoi?; r^ Ta [xsv utto 
Tu)v afJM'^ -spi uXr^c Xs-ojxsva si? t6 au)[xa iayazo'/ dTrdyst tw ovTt. ou 

10 ^dp saTi Tt T(p acuuaTt dvTtxsiixsvov. xat outu)? dYsvTjTov saTat xat dcpOapTov 
ou t6 oupdvtov au)[xa [xovov, dXXd xat t6 utco asXr^vr^v. r^ 6s vuv pr^OsTaa 
svvoia xal t7;v au)[xaTtx7]v otdaTaaiv Tuiv uTr6 asXi^vyjv "iIvo^xsvtjv xat cpOsipo- 
[xsvrjV auv tco stost tco oisaTuiTi cpuXdTTSi ofov dvHpto-u) r^ i7:7ru). r, OTav 20 
ouata fi ~^J "[tvoixsvov, xat -f) [xsTa^oX)] rspt ttjv uXtxrjv -(tvsTat irapdXXa^iv 

15 ixsvouaav dsi. Ta [xsv ••('dp au^xpspr^xoTa Trspt Tac: ouatac [xsTa^dXXsTat, 
at 6s ouatai -spi t6 stpr,[xsvov ut:6 twv riui>aYopsia)v Tioaov r^ xaTa aTs- 
pratv -^TOt -£pi TTjv d7:6 tou ovto? TapdXXactv, TauTov 6s stTrsTv irspi ttjv 
otdaTaatv xai tov o-jXov t6v uXtxov. sx -jdp uoaToc dvjp ^tvsTat ou [xovov 
Ttov -otOTr^Tujv [xsTa^aXXouatov, dXXd xai tou [xsysOou? tou si6r|Ttxou' 

20 oi)lo "i-dp sxaTspu)i)t [xrjS&oc. xat oux sOTt t6 sXaTTOv [xspoc tou [xsiCovo;, 25 
dXX' £160; dcpu)pta[xsvov sxdTspov, f xdv £x[XEVouar;c: os Tr^c uXixtj? 6iaaTd- 
atto^ sxaTspu)Ui. uXtxd ^dp 6[xotu)? d[xcpu) xai 6[xoiu)c [xspiaTd xat aia&vjTa 
xai d6tdcpooa xaTa ttjv uXr^v. at -('dp 6tacpopat xaTa Ta stoyj OswpouvTat. 
OTt 6£ xai auT6c 'AptaTOTsXr^c ToiauTr^v Ij^st irEpi tt;? uXtj? svvotav otdv 

25 xat ot nuOa-,'6psioi Tr,v xaTa 6idaTaatv xai t6 doptaTOV i:oa6v, dizo Tuiv 
sv Tu) TSTdpTip pt^Xicp Tr,a6£ xr^g TipaYfxaTEtac Xe^oixevwv saTi [xaOsTv. 
XsYst ^dp Ev Exstvotc* "-^ 6£ ooxeT 6 t6tcos stvat t6 6tdaTrj[xa tou [xe- 
-^sOouc, TauTTj r^ uXr^ 66csf touto lap iTspov tou [xeysOouc* touto oi saTt 30 
t6 -sptsyoixsvov u-6 tou stoouc xat wpiaixsvov otov uTr6 STitTTS^ou xat 

30 TTSpaToc. saTt 60 TotouTov 7] uXyj xai t6 doptaTov." Saot 6s xaTa t6 ov 
t6 /sTpov T(ov £i6u)v Tj xaTd t6 sv to tou TCpu)TiaTou sv6? dirv]/rj[xa ttjv 
(3XrjV vosTv dctouatv, oux oToa ottwc xaTOpOouat. t6 [xsv -cdp sv xat t6 ov 
oTav [XTjOsv dXXo r^ sv xat ov Os^opuivTat, xupi'u); saTiv OTisp Xs-^ovTat xat 
7co(i)TU)c* 7) os uXr^ t6 iay axov kaxi xai tou ovto? sx^aTvov xat TroXX(p 

35 [xdXXov Tou sv6; xat sv rlf -apaXXdcst xat TrapsxTpoTT^ Tr^ 7rp6s t6 ov 35 

2 -/al dcStaSTaxov om. aF 4 y.al (post i-Azi) om. F 6 dvxau^a om. F 

7 (ju|xcp(uv^aeTot Tii5 dpiSTOxEXst aF c!U[j.cp(ov7)a£t D xai om. E 8 j3ooXo- 

}j.evo; E elTa F' 10 Tt to} om. F 11 OTroaeXYjvov E 11. 12 evvota pTj- 

yeTaa DE 16 eipT)(x£V(ov F 21 xav dx[jievo'jaTj; (^x[X£XXouar|S E) non sanum 

24 post auTos add. 6 a oiav (om. F) -/.al ol Tcu&aY()petoi DEF: om, a 26 TeTapTii) 

c. 2 p. 209b6 ptpXto) om. D laxt aD: om. EF 28 TaoTTf] et 5o'^et om. 

Aristoteles rj om. E 29 utto (post oiov) D et in mrg. F^: dTto E: Itzi F': dTio 

Too a 31 dz^xrj[xa DEF: dTOa/rj[Aa a 32 h (post yap) om. aD 33 ^adv] 

immo efalv SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191^7. 18. 11)] 233 

ucpssTrj/iV, sTcsior^ oia xr^v *|'ovi|xov xou ovxo? ouvafitv £6£i xat ttjv sixcpatjiv 51'" 
Tou ovTo^ u-oaT7Jvai. aXXa TauTa [xsv oia Tr)V xpaTouciav -nspi Tr^ uXr^? 
evvotav oux dpsSTTjv £[xol £-1 ttXsov |j.r^xuvat 7:por^/v}r^v. xaTa 0£ ttjv Xl^iv 
t6 [j,i'a 0£ f, 6 Xo^o? ar^ jxaiv£i [x£V to jita dXXr^v sTvat ty;v xaTa tov 
5 Xoyov xat xaTa t6 £i6o; dp/7;v, daa/^siav 6£ -oi^r t6 f^ tio 6 Xoyoc 
7rpO(3x£i<x£vov xai i}r^Xux6v dpi}pov T(o dpc>£vtxoji auvTSTaYfxivov. auvT£- 
xaxxat 6£ ou tu) 6 X670?, dXXd Tif dp/ir, wc ^ivat laov tco ;xia 6£ y; lo 
xaTa t6v Xoyov, f| [xdXXov [xta dp/fj 6 X670? xat t6 £t6oc. -p^'?-"^- ^^, 
w; cpriOtv 'AX£?av6po?, xat /«>pU tou f^, Ttvuiv lao); 6td Tf^v dadcpsiav d<p£- 
10 XovTojv auT6, xaiTot [X£t' auTou Tr^c ipjxr^vsta? dp/aiOTrpsTTcaTEpa; ouar^. 

p. 191 a 18 Kai ttS? l/ouatv at dp/at Trpoc dXXv^Xac, xat ti t6 

U7rOX£l[X£VOV. 

rito? £/ouatv ai dp/ai f| Ta ivavTta Xiy^t, oTt d-ouaia Tf^; ETspa; 4o 
f/ £Tepa, xat Tt t6 u7roxei[X£vov, oTt t6 xaTa dvaXoYtav Xa[Xi3av6[x£vov 

15 xal [xfj £/£t IvavTtov. £ipr^x£ 6£ auToiv xb.q, otacpopdc, oti dXXo [xev t6 
^tv^Tai, dXXo 6i t6 Ytv6[X£vov xal dXXo t6 £? ou. xat oti fj [X£v uXrj 
u7ro}X£V£i xai evuTrdp/ei £V T(p Ytvo[X£V(p f^ 0£ aTipr^ai^ ou. xat 6fjXov ex 
7rdvT(ov T(ov £ipr|}x£vtov, oTt f^ aTspr^at? oux saTt '^uatc Tt; xaTa 'Apiaxo- 
T£Xr^v, dXX' d.7:ouaia £v T(i) Tc^cpuxoTt. oTav ouv au[x[3£[3rjx6c t-^ uXiq X£Yrj- 

20 Tat fj aTipr^atc, ou/ (az £i6oc X£Y£Tat, dXX' (b% sjxot au^xpipr^x^ t6 [xf^ jo 
Eivat £v d-Yopa. £i 61 ioTt toioutov f| aTipyjatc, £7rtCr^Ti(]a£t£v dv Tt? £uX6- 
Y(oc, 67:6 7:oiav xaTr^Yopiav Ta/i}f^a£Tat. f^ £t t6 elooc: ouata, xai f^ aTs- 
pr^ai; ouai'a laxaf ucp' '[b.[j t6 iTspov tcov dvTix£i;x£V(ov, 67:6 touto xat 
x6 £T£pov. ou/ (b? Ta ivavTta [xivTot (TauTa ^ap ovTa Tt) u-6 t6 auT6 

'25 Y^vo; laTiv, dXX' oti at aT^pf^a^t; Ttv<bv ev toi; auToT^ etat Y^^^atv £X£i- 
vot?. £t5o7roiouvTat y^'P ^"^? '^'^^ (xozoii xai /apaxTr^ptCovTai d-6 T(bv 
£i6(bv. 6t6 xat auT6c £tc touto pXe^ac; "eloos '(dip -m^ xat f| aTepr^at;" 55 
cpr/atv. I 

p. 191:'19 n^Tepov 6£ ouaTa t6 £l6o? f^ t6 u7rox£i[X£vov, ouTrojSb 
30 6 fj X V. 

'Ev [X£v T(p T(bv 6£xa KaTr^Y'"^?""^ PtpXt'(p ttjv ouatav 6 [X£v 'AptaTo- 
xeXyjc ei? xe xf^v Trpcuxr^v ouaiav xai xf^v oeuxepav oteiXe, TouT^aTtv si? xe 2 [xev om. aF 3 oix dpEaxrjv ^(i.ot DE: ou ydp eaxiv l[i.Tj aF 4 [xev posi xo 

add. a tj 6 Xoyos] variant editores vel f^ vcl tj vel <t6 eloo?) i^ 6 Aoyos [xta 

(aute a/.Xrjv) D: [j.(av aEF aXXr(V oin. a 7 o-j Tij)] a-j-io E 9 (ju; oiu. a 

6 post cfTjatv add. a l.j tj om. a 17 Yivo(j.£vto al): y£vo[j.£vio EF t) o^ OTepTjais 

o'j DE: 0111. aF y.al (ante o-^Xov) (nii. K 18 ~i;] ttj; D 20 (j-tj sv dyopa elvat 

aF 21 d oeeaTtaDE: gaxi oe F a>.0Y(us E 23 ouaia» D 2fi rw; oni. aF 

auTat E 27 Titot om. aF 28 cpTjatv cf. Phys. B 1 p. 193 >> ID xai ydp ^i aTepTjat; 

zih6i 71(05 ^aTtv 31 [xlv (post iv) om. a xaTTjyopKov |3tj3Xi(o c. ."• p. 2 ' 11 sqq. 

(j.£v antc 'AptaTOTeATj; om. aF 32 xal ttjv D: xat E: xal £i; tt)v aF 234 SlilPLICII IN PHYSICORUM I 7 [Arist. p. 191 ■•> 19] 

TYjv aioti-ov xal ttjv sioixtjV -£ xal ysvixr^v, 6 Ss 'Apy^uxac slc: xs xrjv uXtjV 51^ 
xal -0 etooc xal xo cuvOcXov, (o xal 'AptaioTEXr^c sv x'^ Msia Ta cpuaixa 5 
auvaxoXouDrjcjac dxpi^scfTspov eSo^s xal auTo? Tpi^cfl SisXsiv xal Xsyoi 
txaXioiTa tXiV ouatav to auvaacpoTEpov s-l Tuiv YsvrjToiv, SsuTsptoc os to siooc 
5 xal T7)v uXr^v, s^ (Lv to auvaacpoTSpov auvsaTrjXS. to6tu>v os xaTa [xsv xo 
dtoiov /al uTTOxsra&ai t7]v uXtjv {laXXov ouaiav cprjai' xa^oaov os to sTvat 
£xdaT(o TouTo saTi xaTa to sTSoc saTi, xai)' o xal oiacpspov twv dXXcuv 
£-' oixsta? iaTi '-puastoc, xaid touto jj-dXXov ouaia to sIoo; auTto ooxsr. lo 
TauTT^v ouv IvostxvuTai vuv TTjv auyxptaiv dpxou{jL£Voc sv Ttii Tispt Tmv cpuat- 
10 xtov dpj^tov X(>Y(o, -oaat xat tivsc £iatv ai dpyai, irapaoouvat. 

"'AXX' £1 (5i>£ip£Tai, (pr^alv 'AXicavopoc, to siSoc, irwis dp)^Yj touto; 
d^ilapioc ^dp r, dp-/7j ooxst sTvat. ((dp/9jc ^dp drcoXofXEvr^?, «5; cpr^at 

nXdT(OV, 0'JT£ aUTYj £X TOU OUTE d^.Xo £$ EXEtVr^.; yEVr^aSTat,, ". XuSt OE TTJV 

dzootav 6 'AXEcavopoc XEytov OTt " ou rdaa dp/Tj T(ov Iv Y^VEaEi xat cpi)opa 

15 dcpDapToc Etvai ouvaTaf ou ^dp ot; xat r^ aroiyzioi^r^q' ou i-dp dv sTt 
■jEVEat? sXr^ xal cpUopd. dXX' ETvai [xsv Ttva xat dcpi)apTov oei, ou jxtjv 15 
ofov T£ :rdaav. xai to eTooc oe, '-pr^at, xdv t(J) dpti)[x(i) (pi)apTov laitv, 
dXXd T(o "('£ EiOEt dcpi)apTov. d£t ydp saTt depfxov xat (}^uj(p6v, oux d£t 
OE TauTov xa-' dptUfxov ou '{a^ dv r^v yEVEatc £v lotc ouatv." dXXd 

•_'0 TauTa jxEv Eipr^Tat |xETpt(o?. 6 0£ IlXaTcuv ou ttjv arot^^EKoor^ T(ov a(0[xd- 
Tiov dp/TjV TTjV xaTa t6 eToo; aYsvTjxov eTtcev ev <I>aiop(o, dXXd ttjv 'dp/rjv 
xai -TjYYjv TTjC xtvif)aE(o;' , r^Tiq f^v t6 auToxivr^TOV, xat oX(oc ttjv irp(OT0up- 
•,'6v £v rdatv lOtoTr^Ta Troir^Tixrjv ouaav dp/riv dXX' ou aTot/£i(oOYj. £7rdY£t iJO 
OE 6 'AXscavopo? xai Tauxa* "r^ ouoe t6 eToo? cpOcipETaf cpi)£t'p£Tai ydp 

25 t6 ^tvojxEvov '(ivzxoLi 6$ ouTS 7j uXif] ouT£ t6 £t8o?, dXXd t6 auvaixcpoTE- 
pov xat cpOctpETai dpa toijto. (Sote ai dp/at dcpOapTot. dXX' oux £t 
dcpDapTov, f^or^ xai dtoiov t6 xax' dptv)[x6v eToo?* cp{)£tp£Tat [xev ydp t6 
auva^xcpoTspov, f^ os cpOopd auTou xaid t6 dTiopdXXEtv t6 eToos" TauTa 
6e ooxeT [XiV ctpfjaOat cpuaixoic u7:6 tou 'AX£$dv6pou. dicoptav oe 7rapE/£t, 

30 TTuic TipoTEpov [XTj ov uaTEpov laTiv, oux dv XE^otTo Ytv£a{)at, xat Ttpo- 25 
TEpov ov uaTspov oux laTtv, oux dv XsyotTo cpOEipsaOat. Tiaic 0£ t6 [xev 
ouvDetov cpf)£['pEai)at Xe^oixev, oioTt dTropdXXEt t6 eTooc ou/t aojCojJ-EVov 
ouoE ucpiaTdfXEvov [XETa xfjV dTTopoXf^v, dXX' dg xo [xf^ ov djrtov, (t6 6e 1 ante ttjv eioiXTjV add. ei; aF eioTjTtxrjv E uXi-iCTjv D 2 aute xo eToo; add. 

di aF Mexd t<i cpuatxd Z 2 p. 1029a2sqq. (j.eToc.pDaf/ct E 3 axoXouOi^aa? IJ 

a'jvay.oAo'ji)Tj5as dv tt^ (xETa xa cp-jatxa aF oteXEtv E: oteXcuv aD: otelXe F 8 cp-jaeio;, 

xat toOto a a-jTcJi eloo; I) 9 ttjv a^jyxcjtaiv ivoefxvuTat vuv D 11 cpTjatv 6 a 

12 yip Alexander etiam f. 294^21: fap otj Plato d7:oXo(xevrj; F etPlato: dTroXoufx^vrj? 

aDE 13 nXdxtov Phaedr. p. 245i» auT^ tiotc Plato 17 loTtvDE: eiT] aF 

18 iaTtv (05 &cp(i.6v D 19 f^v tj y^veats aF 20 6 oe] oe E 21 Oafopii) 

p. 245 C . . . xat ToT; dXXot; oaa y.tvetTat toOto tttjytj xai dpXT] xtv^aecu; 22 t6 (post 

f|v) om. a 24 f/] d F altcriim cpSeipeTai omissura in mrg. suppl. F 29 o^ 

(ante ooxel)] Stj EF dTio E 30 eotiv (xtj XeyotTO cp{}e(p£ai)at (31) ceteris omissis F 

33 dTTt^vJ dTtotov F t6 oe eloo; a: om. DEB' SIMPLICII IN PHYSICORUM I 7. 8 [Arist. p. 191 « 19. 23] 235 

zlaoc) (ou -(ap isxi ■/oipiaThv rjbok xo sioo? oi' o xo auvOstov ecpOapr^) 5b' 
ouz av XsYoiTo cpx)apTov ; Trui? os st acpOapTov, ooyl xal dioiov ; xa'XXiov 
ouv oI[xai [i-Tj uTTSpaTTixiCotv. dXXa xai to sIoo; t6 dTO[xov xal £V 7£V£Cic'. 
^&apTov Xs-^ojxev xal t6 suvOstov xaTa t6 sIoo^. ou ydp dvdyxyj T«iv so 
5 cp&apToiv Ta? aToi/etwSsic dp/d? dcpOdpTouc: 67:oTi{>s(j{>ai oflos suXapou- 
fievov t6 slvai Tiva ei? t6 [xyj ov cpDeipo^xeva Ta vuv \ikv ovTa aui)is oe 
jXTj ovTa Xe"j'£iv dcpOapTa. ouos ydp TauTa ei? t6 [xtj ov a-KkS)? cp&stpeTat, 
dXX' £aTi Tt dXXo TrdvTO)? elSo? t6 ttjv cp&opdv tou cp&eipotxEvou eifoou? 
otaoe)^o[xevov. 

lOp. 191a23 "Oti 8e [xova)(«>? ouTto? XueTat xat tj tSv dp/aimv 
dTTOpia Xe^ofxev [xsTa TauTa etoc; tou uTroxetaOat Ydp Tt oei. 

»5 

"Oti xaXmc ii:p6? t-^ uXTfj xai tvjv aTspr^atv Iv Tar? dpyaXg £i>£to, oet- 40 
xvuaiv ex tou Tivd; tSv dpj^aiouv cpiXoaocpcov fXTj evvorjaavTa^ auTT)v dvat- 
peiv Tr^v yeveatv xat ttjv cpi>opdv U7r6 dTropia? Ttv6? 7jTT7ji>£VTa? xai dXXotc 

15 dTOTTots 7:£pi7:eaetv. TipwTou? 6e xaTd cpiXoaocpiav Xeyei ou [xovov 
Touc T(i> xpov(o TTpoetXr^cpoTac, dXXd tou? 7rp(oT(oc ttjv dXr^Ueiav eC/jtr^xoTac. 
ou Tiept 7rdvT(ov oe Xeyei vuv, dXXd 7rept exet'v(ov osot "j'£V£aiv dvTjjpouv. 
StTQpr^vTai oe ouTot 015^^, [xdXXov 6e Tptjc^. ot [xev ydp auT(ov ev t6 ov 4« 
eXeyov xat d"[£vr^Tov touto, ot 8£ 7roXXd [xev, evuTcdpyovTa oe exxpiveaUat 

20 eXeyov, ty)v Yeveaiv dvaipouvTe; (o? 'Ava^t'[xavopo? xat 'AvaCaYopa?, 01 oe 
auYxpia£t xat 6iaxpia£t t(ov 7rp(oT(ov aToty£itov tyjv Y£veaiv eTioiouv, wc 
Arj^xoxptTO? xat 'EfXTreooxXrj?. ou '[dp eaTt -j'£veai?, cpr^atv, 
dXXd [xovov [xT$i? Te otdXXa^i? Te [xiyevTtov. 
'AveiXov oe outoi ttjv ^eveafv cpr^aiv 67:6 tivo? aua)(£{>£VT£; d7:opt'af, 

25 rjV oiaXuaat oux hyoam. XueTat 8e Tuiv dpy(av t(ov cpuatxoiv toiout(ov uiro- 
TeOetatov, ofa; yj^xeis U7:£i>£[x£i>a. det? oe 7:p{OT0v ttjv d^roptav, ucp' f^ 60 
d7:(oai>£VT£c TYj? £7:1 TYjV dX7j9etav dYouavj? ooou tyjv -,'£V£aiv dvfjpouv, xai 
t6 t-^ d7:optcjL £7c6fx£vov dT07rov, t6t£ TTjv Xuatv £7rd-,'et. xai eaTtv f, 
d^ropia TotauTr,* t6 -^tvofxevov dvaYXTj f, e^ 6'vto? f^ ex [xrj 6'vto? Ytveai^at- 

30 £1 ouv d[xcp(u douvaTa, oux dv enfj -c£V£at^' oTt oe d}xcp(o douvaTa, of^Xov 
ou't£ -^dp l^ 6'vto? t6 6v Yiveai>at (etvat i'dp fjor^ t6 ov 7rp6 tou -,'£V£ai>at) 
ouTe ex jxyj 6'vTo? (oei i^dp eivat ti t6 e^ ou) xat 6X(o? t6 [xf^ ov ouoev I o'j (aiitc Yctp) om. F ouoe xo slooc St' 8 DE: r/j hi t6 eloo; otct F: et otct .1 

;> oov oin. D (J.7] D: /j KF : ciXrjyeuetv v^ a .') ouSc D: 6 oe aHF e'jXa[3o'j- 

|j.evov sciipsi: euXaPou(xevo? aDEF 7 Xcyciv DEF: Acyet a 1) 6taocx()|Aevos ut 

vidotur E 11 X^Y^^fj-ev (xcTa TauTa om. D 2toj xtX. oui. F 1") XeYct 

om. F 16 aXXa xal tou? a TrpioTOUc F 17 Xcyto vuv D ctXXd xat 

Ttepl E 19 8e (post ^v'J7ra'p/ovTa) oui. E 20 tos 'AvaS('J.av5po; xat 'Ava;ayopai 

om. F 21 TTjv Y^vcatv tJjv 7ip(imov aTot)(ettov a 2;! aXXd (xovov Empeil. v. 79 K., 

38 St. 5tdXXa|(; tc DE : xal otdXXaSt; t(ov aF 24 dvetXov aEF : dv^pouv D 

27 xal t6J xal F 29 dvdyxT) ix (i.)j ovtoc /j iz ovto; yfveaOat a tj (aute iz) 

om. F Y^vcaDat aF: Ycv^atJat DE 236 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 8 [Aiist. p. 191 a 23. 34 — b26] 

33-1. xal 7] JJ.SV oLTzopia xoiau-y;. to os scps^^? cfufipav zTzcv^zi xctl 51^ 
o5-u> OYj -0 zrpzzr^? sufx^aivov fo)? xou sxsTvoi [xev tauxr^v sXa- 5.5 
Pov TTjv oocav oia ta stpTjixiva. uro x^c a-oprac TjXTTj^evTSC, o)? oo- 
xousi Ttv£c, ctc T/.' icTjYaj^sv Yj To-j ovtoc xat jiTj ovxoc Ivvoia x6 xuptw; 52'' 
5 ov xai xupid); |XTi ov liovov slvai xat |i,Tj sTvat siSuTa, xai STri x6 k^r^q 
cjo[i.parv£iv ooxouv 7) a-opta Kpof^Xtk. xouxo oi ecixi x6 £v elvat x6 ov, 
totJ7:£p MlXicraoc xat 1 lapucVtOTj; ikzyjv x6 Tiapa x6 ov oux ov XiyovxEs. 
£1 yap -oA/va ^iV) xa ovxa, ofjXov oxi xat oiacpipovxa' Isxtv akXr^ktav xal 
etjovxai Ttapot xo ov at oiacpopai, £i M xt -apa x6 ov £iyj, fj ov Isxai 75 
10 oux ov a>A' o'JX£ ov ^Tvat x6 -apa x6 ov 6uvax6v ouxe x6 oux ov £ivat. 5 
(u? axo-toxepov oe xou }ifj eTvai *j'£V£(3iv x6 ev eTvai x6 ov aTro xtj? dTro- 
pta; xat xouxo auxoT? iTrsXOov £7:ffj'aY£v. 

p. 191a34 — 191b26 'H[i£T? OE Xeyojxsv £(o; tou x6 yap ix [irj ovxo? 
£rpT^xai TjiiTv. xt aT^[iaiv£t, oxi •^ [ifj ov. 

15 Ot [i£v dp/atot 6id x6 iir^-z iz ovxo; iir^T^z £x [ivj ovxo? ouvaaUai 23 

Y£V£3i)ai x6 6v dv(,oouv xf^v y£V£(3iv. aux6? oe xf^v dTroptav Xuei OKopt- 
cf[i£v«)? oEixvu? oxi dvdYxv) to 7iv6[i£vov £$ 6'vTOi; xai [ifj 6'vto; Yt'v£aUat, 25 

TOUT£aTl -Tj [i£V 6'vTO? Tr^fj OE [ifj OVTO^. TOUTO 0£ 5ty(a)C: OUVaT^V X£Y£tV. 

7; '('dp To) xaD' auT6 xat xaTa au[i[3£[3T^x6? oiacp£p£t TauTa f^ tco ouva'[i£t 
•_>0 xat £VcpY£ta. 01 [i£v ouv Xeyovtec [if^T£ iz ovtoc [ii^TE £x [iTj 6'vToc ouva- 
Tov Eivai -'i'v£ai>at, 6v \ikv iXrpv t6 auTO zio Ytvo[i£V(o (f^^r^ ydp, «paatv, 
eaTi TOUTo), [if( ov 60 t6 TrdvT-o [iYj 6'v. ETvai -('dp ovj cpaat t6 iz ou. 
xat T(i) 6'vTt ouTtoc o'j't£ £? 6'vToc o'jt' £x [ifj ovToc ouvaT^v yivEailai t6 
■,tv6[i£vov. £1 [i£VTot Ttc Tf^v aTEpT^aiv [if| 6v oucav £v TaT? dpj(aTc £x 
25 TauTTp Xeyoi YiveaOai t6 Yivotisvov [if^ xal>' auTo d)Xa xam au^ipEpr^xoc 3o 
(ou Ydp T(i) £vu7:dp/£iv, dXXd T(o [if^ £vu7cdp)(£iv Tf^v aTEpr^atv i^ aozr^q 
'(ivzzai t6 •(ivfj\).ovov\ outwc £x tou xa{>' auTo [if^ ovtos ou xai)' auTO, 
dXXd xaxd au[ip£p7jx6c Xeyei Y^'v£Cf'>^i ^^"^- ''^ ^m^h ouv 6v fj uXtj, iivs.xai 
a auTTjC t6 6'v, dXXd xaTa au[iPEpTjx6c, otoTi au^i^EprjXEv auT-^ [iTj Eivai 
30 TouTo t6 6v 8 YtvsTai Tf|C aT£pf|aE(oc auTfj tou 6'vto? 6 YivETai TrapouaT^s. 
<oaT£ ouTE a 6vT0? xado 6v oute t6 6v xa{)6 ov Y'VETat, dXX' H 6'vto? 
xaTa au[ip£pr|x6c. xat ex xou xtvo? ovxoc x6 xt 6v. ouxo)? ouv oux H 35 
6'vxoc ouoE £x [iTj 6'vxoc xai)' auxo f^ Y^vEatc, dXXd xaxd au^i^EpTjxoc xat 1 cjuii^atvov D xat o'jtoj oyj — £{prj(AEva oin., pro quo ottcos iri.scruit a xai (aute 

o'JT(o) EF : om. D 2 etoi; toj — eJpTjpiva oin. F o utio Ta'JT7js ttj? a 

5 £lvat xat [xr; £ivat D: om. aEF 6 ooxoiiv r; aTropfa TrporjXi^E DF: r) diropia 

ooxojv TTpoT^X&iV E: ooxojv T^ dTTopta TTpo^X&ov a 9 v^ (ante ov) ora. E 13 ao? 

xtX. om. F 16 X'j(ov D 17 0£i'xvu3t D 19 otacpEpEiv D tajTa 

om. D 21 Y^^^eciilat scripsi: yEVEa&at libri yevojj.evhj DE 24 ^v] [j.ev DE 

2.5 Y^vEa&ai t6 '(i^6iJ.z\o^ X^yoi (Xeyei F) aF 27 outu)s DE: outos aF 28 t6 

ov a ouv om. ¥ 29 aiTrj] auTrj E auTY^? tou ovtos E 33 dXXd xaTa 

au[).pepYjX'^; om. a SIMPLICII IN PHYSICOROI I 7 [Arist. p. 191 a34 — b26] 237 

Ix To5 Tf^i ;jL£V OVTO? t:'^ §£ tJLTi *^'\''C^?- "^/ T«? 2^-'1 ^'^''- ^''-v, oux ixsrvo 52r 
os 8 '((vzTai. }X£VTO'. 'ApitJTOTsXri? £7:1 Toc aacpsaT£pa xal xa&oXixwTsoa 
}xsTaYaY«>v tov Xoyov, oCt(oc: X6£i ttjv aTropiav to '(aci iz ovto;, ^■/jat, 
*,'tv£a&ai laov saTi t(o t6 ov "(t^^si^ai xat t6 £x [jit) ovtoc; "j'iv£ai)ai Tto t6 
5 }iT) ov "j^t^v^aOai. TauTov -j'a'p laTtv zlr.zXv zq a[j.o6aou ",'tv£a{}ai txouatxov 
xat a^jLotjcov "j'iv£a&at |j,otjatx6v. £TTa xa&oXtxtoT^pov iirr^vsYx^v , Iv otc w 
7C£pt£/_£Tai xat TauTa, t6 rj t6 ov r, t6 \ir^ ov TcotsTv Tt r^ jzdayziw. 
xoiv6T£pov -j^dtp t6 txsv ttoi^Tv Ti ■?! rAaytiv tou -a'a/£iv jxovou xai t6 oTtouv 
t63£ Yiv£(3&at xoiv6T£p6v iaTt tou xupt'(«c; -^iv£ai)af xat -j^ap t6 X£ux6v -j^t- 

10 v6|X£vov xai TT^ptTraTouv xat oTiouv dtXXo T:z.piiyj.-oLi ev touth). TauTa ouv, 
cpTjat', t6 s^ ovto? rj Ix |X7j 6'vto? r/ t6 ov r^ t6 \iiri ov -ctvEa&at r^ irot^rv 
r^ 7ra'ay(£tv, aT:£p It:! •Kapao£i'-j'}xaTO? extiO£}x£vo? Xe^ei }xr|8£v 8iacp£p£iv tou 
t6v taTpov T:ot£tv Ti •/) Ttdiaj^ziv r^ l^ taTpou sTvat Tt r^ -(t'v£aUai. 
TauTa oSv 3ty(o)? Xs-j^sa&at cpr^at, oioTt Toiv T^Xsovayioc Xs-p^xsvtuv saTt. xat 4.5 

15 TcpuiTov EUt Tou laTpou t6 oitt6v oEtxvuaiv, sTO' ouT(o? sTTt t6 ;xrj ov xat 
t6 6v }xsTa(pspst t6v X^-^ov. 6 -j'ap taTpo? t^oisTv Tt X£"j'£Tat r^ Tzdayziv r^ 
xaU6 taTp6; saTtv r^ xaTot auapspr^x^?" -/.ol^o }x£v iaTp6? TrotET OTav taTp£urj 
xat dspaTrsu"^, Tzdayzi os xaDo taTpo; oTav dvt'aTpo? -(t'vr|Tat* xaTot au^xps- 
Pvjxo; 6e T:oist OTav oixooo}x'^, oi6ti T(o taTptp au^xpi^rjxsv oixoo6}X(o sTvat, 

20 TTota/Et Se xaTot au[xp£|3rjx6? oTav X£ux6? ix [xiXavo? "j-t^vr^Tat, ot^Tt t(o «o 
taTp(o autx^E^r^xE t6 ^xsXavt sTvat. xai ovjXov oTt xupt'(oc TrotsTv rj 7:da/stv 
Tov taTp6v Xe-^o}xsv, OTav xai)6 iaTp6? irotri Tt r^ Trda/Tfj. out(oc ouv zat 
t6 sx \ir^ 6'vToc -j'tv£ai)at' Tt 6t/(o? X£",'£Taf r| -^'dp Ix [xr; 6'vto; xa&6 [xtj 
6v rj sx [XYj 6'vTo;: xaTa au[xps[3rjx6c, oti T(o ic. ou "j't'v£Tat oiov Tfj uXtj 

25 au^xpi^rjxs t6 [xr, 6'v, toutsctiv yj aTsprjat^* ou "jdp sx i^avT^c, dXX' s/ 

TOU }XYJ TOtOUTOU T^SCpUX^TO? 0£ "j't'vSTat t6 "("tV^^XSVOV. xat OrjXoV OTl (oa7:£p 

ETTt Tou taTpou xupt'(oc t6t£ Xiyj^LZv t6v laTpov 7:ot£Tv Tt r^ 7:da/£tv, oTav rw 
xai)6 taTp6s 7rot-( Tt vj Tcdayq., ou't(o xat £7:1 tou }X7j ovtoc xupia)^ t6t£ 
X£-^o}X£v £x }xrj 6'vToc: I -^t'v£ai)at' Tt, oTav f }xrj ov Xa[Xj3dvrjTat. ot ouv dp- 52^ 

30 yoLi^Jf- [xovoTp67:(o^ t6 }x7j 6v xaTa t6 xupt'(o; xat xaU6 }xrj 6v Xap6vT£c; xat 
fxrj 8tEX6vT£; t6 te xai)' auT6 xat fj [xrj 6v xat to xaTa au[xp£prjx6^ 
d7:£aTrjaav tou '((vzabai Tt s; 6'vto? rj sx [xtj 6'vtOs' xai otd ttjv 
d-^voiav Tou xaft' auT6 xat tou xaTa au}xp£prjx6c: 7:poarj-j'v6rjaav xat 
d'XXa, (SaTS ^xr^Ssv oTsaOat ^tvsaf^at, si7:sp sx }xrj 6'vtoc tjj }xrj ov }xr^i)sv 

35 -ctvsTaf sTvat -(dp osT t6 s$ ou. or,Xov os OTt ouos s$ 6'vto? f 6'v rjor^ ■". 1 i-A om. E ifj ydp aD: om. EF 6 xai t6 ocjjLouaov DE |JLouaf/.6v yivEaiJat I) 

7 t6 t^ om. F 8 (xdvou om. E 9 xoy -/upicu; yfvEa&at om. F 11 Yiv£ai}ai Dp] 

cf. Arist. p. 191 a 35. 191^7: om. aF 12 iuX] ir.ti E £x%£vo; a jxtjSev 

Stacp^pEtv om. F tou t6v] toOtov F 13 ^{vea&at a: Y£v^a8at DEF 18 ctvta- 

Tpos] (aTp6; F •(iyr^Tai E 19 aufxpdp7]xev — Tip {aTptfJ om. D 20 yfvrj-at 

scripsi: YevTjxat libri 21 t6 ixiXa^ a 23 t6 (xt) Ix piTj D ^x (post Y^p) 

om. D 24 t6 i^ ou E 26 post ytvETat add. ft aT^pTjati; F 27 t6v iaTp6v 

T^Te }J-(o\xt\ ixV 30 ?,aij.fiavovT£; D ;'>2 Y^vsai^at F 33 to"j (|)ost xal) 

(1111. Y 238 SIMPLICn IN PHTSICORUM I 8 [Arist. p. 191a34 — b2fi] 

Yctp ESTi. xal £"i [isvTot ~po(j>j"p/or^(3av t6 [xr^osv elvai ~Siv aXX«)v,52v 

dXX' £V slvai tO OV, ZI~B^ [JLT] *(lV£Tat Tt £X Toij OVTOC. r, |X£Tc 0£ t6 [X£V 
(XTrXu)? £X tXTj OVTOC, T0UT£3Tl Xai)6 1X7) OV, [XTj -j'lV£ai)ai Tt 6[X0X070U[X£V, 

xaTa au[xp£pr,x6c 0£ X£-j'0[X£v -j'iv£tji)at ix [xtj ovto?* £x yap Tr^c uXtjC, 
5 xa&o(jov £V07:a'p/£t aurfl OTiprjCJt?, ^tic £5Tt xaB' auTo [xtj ov, ■jiv^Tai Ti. 8 
Ta'jTr^v [X£v o'jv £Yxptv£t TTjv izri'(ri3iv 6 'AX^cavopo; ttjv to [xtj ov ig 
6iaipo'j3av ti^ t£ t6 [xtj ov, TouT£5Tt t6 xupttoc [XTj ov, xat £tc t6 xaTot 
cj'j[xp£^r,xo;, -poaTiOr^at ol xat oXXtjv. "ouvaTat -^dp, 9^,31, tic xai sx 
Tuiv X£"co[i£viov dxo6£tv, oTi xat t6 \ir^ ov [xova/wc Xiy^Tat xaTa t6 xupttoc 

10 xat fj [X7j ov. dXXa t6 ix toutou 7iv£ai)at ot/to; 6uvaT6v X£Y£tv r^ ydp 
xa&' auTo r) xaTa au^xp^pr^xoc" xat ydp -fj^xErc ix Tr,c aT£prja£(o^, ^Ttc 20 
£aTt xab' auT6 [xtj ov, Xs^o^xsv ^tvEa&ai, dXXd xaTa au[A|3£pr^x6c* ou ^dp 
otd t6 ivu-dp/£tv auTTjv Tip •^ivo[x£va), dXXd 6td t6 [xtj £vu7rdp/£tv. iz 
tov 6£ xai)' auT6 Ytv£Tai ti, TauTa ivuKdp/stv t(5 7tvo[x£vw". xat 8t^Xov 

15 oTt xdv xaU' auT6 Xi^rjTat [xtj 6v r; aTipr^at?, dXX' l/st ttjv OTrotavouv 
uTToaTaatv. £t Ydp t6 iirfioiiLr^ ixrj6a[x(oc f^v, oux dv ou6£ xaTd au^x^^pr^- 
xoc Tt £7£V£To £$ auTr^c. <oaT£ xat t6 -fj^x^i^ 05 xai auTot cpa^xev 71- 
v£ai>at [x£v [xrjHH d-X(oc £x [xtj ovtoc 6t/(o? dxouaTeov* t^ y°^P 
[xr^okv £x Tou d-X(oc [xvj ovtoc 7iv£ai)ai r^ [xr^i^^v xupt(oc xai dT:X(bs 25 

20 i'tv£ai)at £x [XYj ovTOC. xupt(oc ydp xat drXtb; £x Ttvoc ^ivETat t6 e^ utto- 
[xEvovTo; YtvotxEvov. ouT(o.; 6£ ixETvot (oovTo ^cpsiXsiv ^tveai^at t6 Ix [x-/] 
ovTo; xat ivo-dp/ovToc T(u -ctvo^iivtp. touto 6£ d6uvaTov. oTt 6£ xat 
nXdT(ov 6tTT6v ot6£ Tou [xTj ovTO? t6 arj[xaivo[x£vov 1:^6 tou 'AptaTOTlXouc 
8r/ot Td £v T(o l'o<piaT^ OE^Et-^^xiva, oFc £-rj-(a-j'£ "ttjV ^dp i)aT£pou cpuaiv 

•25 d-o6£t$avT£c o'jadv T£ xat xaTax£X£p[xaTta;x£vr^v £-1 rAvm xa ovTa 7rp6c 
dXXr^Xa, t6 Tp6c t6 ov IxaaTov [xoptov auTr^c dvTtTti)£;x£vov £ToX[XYjaa[X£v 3o 
£tTr£tv, (oc auTo touto eoTtv ovt(oc to [xtj ov. Kat TravTaTraat ;x£v £Ooc£ 
TaXr^&iaTaTd [xot 6oxou[X£v £iprjX£vat. M'/] TOtvuv Ti[xd? ennjj, oTt t6 ev- 9 
avTtov Tou ovTo; t6 [XTj ov d7:ocpatv6[X£vot ToX[X(b[x£v Xe-j^eiv (b? laTtv. 10 

30 T)}x£t; -{'dp Trept (X£v ivavTtou Ttv6? auTto /aip£tv -irdXat Xe-^o^xsv Eire laTtv 3 Tt] Tic E 4 Y^veaftat ki-(rj^.zw a .0 Tt] xts E post yNzTal xi translata siint 

iu libris v. 31 (Ald.) oxi t6 ^vavTtov — 35 t^ uXig auvuTrap^et, quae in suum ordinem 
(p. 238, 28 — 239, 7) redegi. turbas interpolando celaverat a. nam post ^^■'STat Tt addiderat 
v.ai TiXaTtuv 0£ -epl a-jT^; cprjGi jxtj Totvuv :?i[xas siTrT] Tt; atque v. 31 in Platonico loco iterum 
OTt — X^yoixcv supplevit addito Ta^jxt [xlv 6 rXaTtov. b ok dptaxoT^Xrj; ^Tia^yEt. (baauTios xtX. 
6 IxxpfvEt E 8 7,ai (post tU) om. aF 11 post aj|jLp£prj7.o's add. laTai aP 13 yivo- 

/' , 

|j.6,(U)] X£YO(j.^vtu a ^vjrapy £tv D : dvurap E : dvjTiap/Et aF 1 G ouo' av ouO£ D 

17 lYt'v£TO D: i-(tnTO aEF xal a-JTol om. aF 19 [xrj})£v i/. EF ovTtot D 

rj jxTjOEv aEF 22 d0'JvaT0v] bic parapbrasis iuterrumpitur Aristoteleorum (p. 191t>17), 

quae continuatur tuaa'jT(os (cf. p. 191 •> 17) p. 239, 8 xat 6 TrXdTtov aF 24 Td ^v 

Tuj 2ocf.taT:^ 0£5£tY(x^va significat p. 258Bsq. cf. p. 244, 13 iTrrjyayE Sophist. p. 258d 

25 d7roo£f;avT£; om. aF 26 ExaSTOv DEF: ^xdaTou a 27 piv eoo;£ DEF: om. a: 

Y£ u» ^£V£ Plato 28 ooxoj(xev om. F eiTrTj libri : zIttq ti; a Plato OTt — auvj7rdp/ct 

p. 239, 7 ex V. 9 sqq. (Aldiuae) biic transposui cf. ad v. 5 oTt] o-jy OTt D t6 dvavTfov 

IjF: TOJvavT^ov a: t£ dvavxiov E 30 (j.ev om. E TtdAat IMato: TrdXtv DF: TioAAd aE SIMPLICII IN PHYSICORtJM 18 [Arist. p. 191 »34 — b26] 239 

£ix£ [X7], XoYov £/ov Tj xal TcavTairasiv oXoYi^v ' 8 0£ vuv £ipV;y.aix£v ^Tvat 52* 
t6 [X7] ov, T| 7r£iaaTto ti? (o; ou zaXtt»; X£yoix£v IX^Y^a; r^ ixEypi7:£p av 
dSuvaT-^, XsxTEov xal £X£iva) xa&a'TCp TjfxeT? Xs^ofiev." xat sa-i jxev xai 
t6 uko tou nXaTtovo; OKoptcixEvov, r^r^ [x£v ov TtiQ os [xvj ov xal xai}' 
5 auTo }X£v [X7) ov, xaTa au^iJ^z^r^yjj^ oe ov, oTt t(5 ovTt au^xpipr^xE. ttXtjv 
SiacpspEi t6 xaxa sTspoxrjTa fxrj ov tou xaTa aTEpr^atv, xa&oaov t6 [xev i6 
eioSv laTt irpo? aXXvjXa, t6 8^ xat t-^ uX-(] auv'j~a'py£t. 

'QaauT(o; os ouoe e^ ovto?, (pTjatv, ouoe t6 ov xaOo ov ouva- 35 
t6v Yt'v£aOat (r^or^ -j^ap laTat Ttptv YSveaOat t6 ov), e? ovtoc [xevtoi xaxa 

10 aufxpE^ryXo; ouoEv x(oXu£t -j't'v£a&at xat t6 tI ov. to; '{r/.[j 6 Xeyojv £x Ctpou 
Ctpov YtvEaUat, ou touto Ar|'£i oTt ^ Cw^JV ouoe Yap t6 Cu^ov xai)6 Cwov 
[x£Tapa'XXov £t; C<i>ov av [x£Tapa'XXot. dXX' ouos t6 yivo[j,£vov Cioov, lav 
xad6 Ctoov YivTyTat, ix C<«ou dv YivotTo, d^A' fj £x aTT£p[xaToc. £t oe xaf}6 
Tt Co>civ xai £x C<oou, (o au[xp£pr/x£ Ct»>«> ^Tvat, [XETa^dXXovTo; '(ivz-zai ti, 40 

15 tp xai auTtp t6 C«>tp Eivat uTrdpyEi, touto 8^ xaTa au^x^Epr^xo? sOTtv Ix 
Ctpou C<pov Yivsa&ai. ou 'Ydp xad6 C«>ov [XETajSdXXov ei; C^pov i^ C^pov 
[XETapdXXst, aXXoL xa^o tI C«>ov £t? dXXo Tt Ctpov TrotEtTat Trjv [xETapoXi^v * 
oTov £t xutov iz rTTTTou YtvoiTO T^ [xdXXov acpr^xE? £$ iTnrou r^ [xsXtaaai Ix 
xaupou (rTTTtoi ^o^P Offr^Kuiv Y^vsatc, Taupoi 8^ [xsXtaatov), XE-(otTo [xsv dv 

20 Cfpov ix C<pou ■ytvEaOai, ou [xtjv xai)6 C«>ov, dXXd xaTa au[x[3£pr^xoc. ex 
■^dp dXXou Ttv6? Cipou dXXo Tt C^pov, o [xrj laTt, [xsTa^dXXovTO? YtvETat. 45 
d[x<poT£poi^ OE Ttp T£ [XETa^dXXovTt xat Ttp Ytvo[X£vtp (iTzdpyzi t6 Ctpois 
Eivat, (SaTE xaTa au^x^Epr^xo? C">ov ix Ctpou. ou -j^dp TTEpt tou TroiTjTtxoij 
aiTiou, dXXd TiEpi tou uXtxou 6 Xoyjs, £<p' ou ou)( oTov te rirTtov Etvat ttjV 

25 iTnrou uXrjV. oTav [xivTot £x arEp^xaTO? '{ivr(Z(j.i C<pov, ouxsTt xaTa autx^E- 
Pr|x6; £x Co>'ou Y^vsTat, dXX' £x [xyj C«>ou [xovov. ouTto^ ouv xai £t' ti ov 
[x/j xaTd au[xp£pr^xo;, dXXd xaf)' auT6 -j^ivotTO, kz oux ovtoc dv -(tvotTo. 
rpdtpsTat 0£ xal ouTto?' oFov £t xutov r^ rTrro?. xdv -^dp Ix xtvos 

C«i0U Tl CtpOV -^tVOtTO, oToV £t XUtOV £X XUv6s r^ ITT-Os £$ r-ITTrOU, OU/ f, 54) 

30 xutov ouo^ \ TirTros YtvETat, dXX' f tU xutov xal Tt? tirTro?' £t hh. xat>6 3 -/cat (post (xev) om. F 5 inter oe et ov habet (jltj F tijj ovrt scripsi cf. 

p. 24 "2, 7: T0i(5v tiE: toioutovF: Totouxcj xt a: vox oblitt. in D 7 eJocuv sc. exepo^TrjS 

cf. Plato Sopb. 258 B xal t^c tou ovto? Trpos aXXifjXa dv-txeifji^vtov dvTf8c5t; xat (post 

t6 oe) om. aF 8 oe om. F cprjaiv EF (scil. Aristotelcs p. lOli^n): om. aU 

9 ^? ovTo; — xal to ti ov om. F (j.evTOi] [xdvtov t6 E 11 Y^^^ssDat D 

13 Y^wjTat aF'': Y^vri-at DEF' y^voiTO F' ^ F: v^ aDE 14 -/ai (anto cx 

Cijiou) om. a 15 auTuj to scripsi cf. v. 22: auTdi Tto DE: auToJ aF oe om. E 

fortasse recte. alioqui scribes otj 17 -/.a^o C<oov tI E 18 yivoiTO EF : -jiwi-o 

D: om. a 19 ydp] 5e F (jiev DE: om. aF 21 Igti DEF : om. a 28 post 

xotov [xeitov a] add. ix xuvo; a idemque add. (supra xutov) E' errore, nam suppleuduiii 
erat v. 29. neque euim dubium quin interpolata haec fuerit lectio d xutov trro; yi- 
votTO. genuina autem (|uam supplendo restituerunt Aristoteli lectio xutov (ix xuv6; /^ 
Ir.noi) i^ 1r.r.o\> autiquis interpretibus nota non fuit 29 Tt om. D: to F 

Y^/oiTo D i/. x'jv6; oiii. 1"] cf. ad v. 28 tj] zl V 30 xai (post ti; xutov) 

blil-': }, u 240 SrMPLiril IN PHYSICORUM I 8 [Arist. p. 191 a 34. b26. 27] 

Ctoov Ti IfisXXs -j'[Vcai}at xal [xrj xaxa auaps^Trjxoc, oux sx Cip^^JU av sys- 52^ 
vcTo. dXX' £x [iTj C(o<5u ^^^^v £x Gf-£p[i.a-oc, xal ^ aS)\ia oux ex awfxaxoc, 
d>X iz daio[id~ou. ouxto; os xal stf xt ov -jtvoixo [j.y] xaxa aujxps^rjXQS 
dXXd xai)' auxo, oux kz ovxo? dv Ytv'^^"'^? ^^ [xsvxot ouos £x [jltj ovto? 
5 xai)6 [JLTi ov, TjOrj -jdp xouxo osSstxxai. £t ouv x6 6v ^ ov oux£ k^ ovxo? 

-j^lV^Xai OUX£ ix [JLTj OVXO?, x6 OV -l^ 6v OU -j'tV£Xat oXcoC, OUOE at -j'£V£a£t? 

X(ov -j'£vrjX(bv Tj ovxa iaxtv, dXX' -^ irup xat ^ dr^p. [xTjTtox^ ouv ouxcoc 65 

£X£-,'ov xat 01 dp/atot [iTjOsv xojv ovxojv fj ov -j'iv£a&at [jlt^Se | diroXXuaOat. 53r 

xd 'j'dp ovxa xd ^ioTj iaxtv, oFov dvi^pioKo;: X^uxov. ouoev os xouxojv •([- 
10 v£xat ouok dTToXXuxat, dXXd xd d'xo[jia. 

p. U»li>2G "Exi 0£ xat x6 £ivat dirav Tj [xrj £ivat oux 
dvatpou[X£v. 

'E7:£i8rj x6 Ytv6[i£V0v lost^^&r^ [xt^xs £$ ovxo? dTrXois [xt^X£ ix [xrj ovxoc 
•,'tv6[X£vov, dXX' ix Tou ovTOs d[xa xai [xrj ovto?, TxdvTOs tjV £cpiaxdv£iv, 

15 Tiio^ x6 aux6 sTvat xs xat [xrj Eivat X^yovts?, e^ ou XEyo^xEv -^tv^a&at t6 6 
-,'iv6[X£vov, oux dvatpou[X£v t6 Trj? dvTicpdaew? d;ta)[xa, Tj Trco? Xs-j-ovt^? sx 
Ttvoc -^tvsa&ai x6 -j'iv6[x£vov oux dva-j'xaC6[x£9a Tj £$ ovxoc; v^ sx [xrj 6'vxoc 
aux6 Xi-^^iv -j'tv£ai)at. Xi-j-^t ouv oxi oux dvatpou[x£v. ou ydp xaxd x6 
auxo civat' xt xat [xTj £tvai X£-j'0[x£v, dXX' £x xou xa9' aux6 [xlv 6'vxoc;, 

20 xaxd au[xp£[jT^x6> 6£ [xrj 6'vxo? xtjV -,'£V£aiv cpa^xsv xotouxov -|'dp rj uXtj. 
6uvax6v os x6 oux dvatpou[x£v x6 Eivat S.nav tj [xrj £ivat etTtcTv 
OTjXouvxa, oxt xTjV [x£v 6tat'p£atv oooh Tj[x£Tc di}£Tou[X£v ttjv X^Youaav t6 
-j'iv6[x£vov -jrdv Tj £c 6'vto? t^ ex [xtj 6'vto? -j^ivEaUai (i'a[x£v -j-dp oTt £irt Trav- lo 
t6s dXTji>£? T, t6 £ivat r, t6 [xtj Elvat), dXXd xat TTjpouvTEc touto aioCo^x^v 

25 d[xa -j'£V£atv xat cpi)opdv T(i) xai)' auxo xai X(o xaxd au[x[:i£[3Tjx6? otsXovxs? 
x6 6v xat x6 [XTj 6'v. xat ouxco; [x£v xai)' Iva xpoTTOV fj dTropta Xui^r^aE- 

xaf x6v OE £X£pOV icp£^TjC; £7rd-,'£t. 

p. 191 ''27 "AXXoc OE oxt £VO£/£xat xauxd X£-(£iv iua; xou xouxo 
OE £v dXXotc OKoptaxat 6t' dxptpEtag [xdXXov. 

30 Et7r()jv 7rp6 6Xi-j'ou 6'xt "x6 iz 6'vxoc tj ex [xrj 6'vTO? "^(veabai fva [xev 16 

Too^rov ouOEv otacpEpEi Tj t6 t6v iaTp6v ^rotstv Tt r) 7rda/£tv," 07r£p oij^u)? 
Xs-^ETat r] xai}' auTo v) xaTa au[xp£pTjx6?, xat au[X7r£pavd[x£vo? otd tou 1 Y^veaiJat om. E ifhzzrj'] immo lyivExo 2 tj C(IJ(j.a] (j.>j cS(Ji>[j.a F o ■/.cti 

(post oe) om. aF 7 IctIv DE: £[atv aF 8 -/tal (post IXeyov) oiu. D 

9 £ioTj] ■})OTj a To6xu)v DEF: xiov ovt(ov a 11 i^ (xt)] i^ t6 [j.r] a 14 ticxvtojs 

DF: TravTOs aE 15 Xeyovto? E Ifi dvatpoujxev ex dvaYxaCo(j.e&a correxil E' 

18 Xiyetv auTo aF ouv] yoOv a 19 eTvat Tt DE: elva( Te aF 22. 23 Tiav 

t6 -^tviixzvov aF 26 7.ct\ [j.rj t6 ov E 28 Ta'!)Td E: Taota aDF eoj; -/t/.. 

0111. F 150 r[>6 /Aqw p. 191 a,')^ gva [Jilv — otaccEfjet oin. a 32 7.at 6 F SlMPLICn IN PHYSICORmi I 8 [Arist. p. 191^27. 30] 241 

" er? iikv xpoTTOs ouxo? ' iaxl x^? XuSctoc, STraYSi Xonrov xov aXXov. ouxo^ 53r 
M £CJ-iv oTt x6 Sv ivos/sxai 6uva'[xsi xal svspYsia Xsysiv, otxoicu; os xat 
x6 p,)j ov. oxav ouv siTrtotxsv 'x6 yivoixsvov s; ovxo? ^ivsxai', sx xou ouva- 
fxst ovxo? cpatxev x6 svspYsta yivss&af ou -,'ap oyj ex xou svspYSta" t^otj 
5 Yotp saxi xouxo. avaTiaXtv os xat oxav Xs-jtoasv sx xou <xrj ovxoc, o-jxco; io 
Xsyoixsv u>? sx xou svsp"|'Sta «xtj ovxo?, oTrsp 6'jva'ixsi stvat ou xtoXusxat. 
Ix [xsv "cap xou 6i>vau.st [xyj ovxoc ujc sx axot)^siou ouoev av "csvotxo. ost 
^ap TTScpuxsvat xo s^ ou "civsxai xo Ytvoixsvov. sx ok xou 6uva[xst asv ov- 
xoc svsp-csia 6s jxtj ovxo; xa "civojxsva ",'ivsxat. Xusxat ouv ouxto; tj xoiv 

10 ap/aitov a-opta yj ixt^xs s^ ovxo? ixr^xs sx [xr, ovxo? -ctvsaOat xt auvava-j-xa- 
Couaa. -[ivsxat --ap sx xou 6uva'ixsi [xsv ovxoc svspYSta 6s [xrj ovxo?* r) -j'op 
uXr^ 6uva[xst [xsv saxtv oTrep -(tvsxat, svsp-j'st'a 6s ou. xat eD.r^-xat [xsv airo 25 
TT^S uXtj? ouxo? 6 otopta[x6^' auxr| -|'a'p saxtv r, 6uva[xsi [xsv ouaa, svsp"C£ta 
6s (xYj ouaa xouxo oiisp -(ivsxat. aixia 6s xf uA-{j x^c xotauxr^C cpuaso)? 

15 saxtv 7j axspr^atc a-ouat'a ouaa sv xtu -^rscsuxoxt xal 6ta [xkv x6 d-oua''a 
stvat -otsi [xrj sTvai ivsp-csia, 6ta 6s x6 ev ~(a Trscpuxoxt xo 6uva![xst sivat 
iraps/sxat. 6ia)ptaxat 6s Ttspi xou 5uva[xst xai svsp-csia xsXsuixspov sv xui 
xuiv Msxa xa ouatxa'. 

p. 191b30 "Qaxs (oTTsp sXe-cojxsv) at dTTopt'at Xuovxat, 6t' d; 30 
20 dva-fxaCo^xevot dvatpouat xuiv sipr^[xsvajv svta. 

'0 [xb 'AXs$av6poc xouxt x6 pr^aetotov dvesT^-f/jxov ot[xai xaxaXeXoncsv, 
6 8s [xs"j'ac 2uptav6s xuiv sipyj^xsvuiv svta dvatpstv cpr^aiv auxouc 8ta 
XTjv d7ropt'av, s-jrstSfj "csvsatv dvaipouvxs; 6t' auxrjv xat xyjv uXr^v xat xrjv 
axeprjaiv auvavatpouatv, direp evta xuiv eipr^[xsvu)v dp/u>v saxt. 6id -(ap 

25 xrjv droptav dvatpouvxsc xrjv -(sveatv Trpou-dp/etv Xs-jOuat xd ovxa r, x6 35 
ov Sv sTvat. xat 6td xouxo [xrjxs uXr^v sTvat [xr^xs axspr^atv, s? (Lv dv -(s- 
voixo xd -('tv6[xeva. xat oxt xauxa Xs"cst xuiv etprj^xevov evta ^r^Xoi xai 
xd e;f^c s-a-^o^xsva. 6'jvax6v 6e t'au>c xuiv eiprj[xsvu)v svta [xf^ xuiv dp- 
/uiv dxoustv (xat -jdp xal x6 sT6oc dvatpouatv ot ouxwc Xs-|'ovxsc x6 [tsxa- 

30 PaXX6[xsvov, uiaxs oux svta xuiv dp/uiv) d>J.d xuiv -ept cpuaeuic etpr^[xevujv, 
uiv fi -(svsatc xai f, cfOopd. xauxa; -,'dp Trpoae/uic dvatpeTv sooxouv u-6 
xfjc dTTopiac auu.-o6tC6[xsvot xf,c Xsyouar^c e? 6'vxoc f^ ex [xf^ 6'vxo? -ci^vs- 40 
oOai x6 7tv6[xsvov xai sxdxspov d6uvaxov 6sixvuar^c- dXX' f, axsprjat? 
iTrtvor^OsTaa xal x6 xai>' aux6 xat xaxd au[i,3epr(x6c xat 6uvd[xst xat 

35 ^vsp-^eta xf|V d-opiav xauxr^v 6teXuaav xat /topav xf -ceveaet xat xrj 1 eis — ouTo; p. 191 b 27 ^axi ttjs Xuictos outo; D t6 aXXov E 3 tou 

0'jva|X£t Tou ovToj I)E G (o; (ante £x) om. E 8 i-A oe] ouoe E 13 outwc 

F 6 6pt(j|xclj D 15 «Trojafa 6e aF xat (ante ota) om. a t6 (post ^ev) 

ex Trjv ut videtur E 19 iXiyoiitw a.¥ : XeYoixev DE al Iv d7:op(a E 21 /a-e- 

XiTiev a 22 auTOu; cpr,atv 1) 27 eipTjijLsviuv aiTta evta (oin. 6/,Xor — svia v. 28) F 
34 y.al xo xaT-i >i<Ji).^t^r^-Mz F xai (mite ojvctfAet) oui. E 

Coiimit;iit. Arislot. l.\. biiuijl. Fliys. I. \Q 242 SIMPLICII EN PHYSICORUM I 8. 9 [Arist. p. 191 b 30. 33. 35] 

(p&opa 5iO(i)xa(3iv, «Trsp avTQpouv sxsTvot. SrjXoT 8^ xauTa xat Ta E<pe^7]C SSr 
£ip7iu.£va. S"'/f p. 191b33 AuTTj yap av ocpOstaa tj cpuat^ aTraaav eXoasv 
autuiv TTjv a"cvotav. 

5 " Ttjv (jT£py;at'v cprjatv ocp&siaav ra^ar^? Tr^? xaTot tov Xoyov aTropta? 

Xoatv £/£tv. £t ^ap to xaTa atj}x(3£pr^xo? ov xat [iTj ov ota ttjv aTiprjatv 4« 
(xaTot atitiPijBr^xo* ji.£v -(ap ov tj aT£pr^atc, otoTt aufJLps^r^xs Tto ovTt, xaTot 
auii.^^i^^/"''-^? Ss au TraXtv tiTj ov r^ uXyj, oioTt aufiPspTjxsv auTf r^ aTspTjat? 
ouaa |i7j ov xai>' auTTjV xai to 6uva'|i£t os ov ota ttjv atspTjatv), TouTot? 
10 6t£Xua£ Toi; 6uo ttjv aTtoptav". ouTtOs fisv 6 WXs^avopo? l^r^YvjaaTo. [iYJ- 
roTi 6£ auTYj ocpv^^iaa yj cpuaic ^Ttt^v ou/i t; t^? aT^pTjaeojc [iovov, 
otXXa xat r, xr^c oXr,; (touto ^ap xat auTo; 6 'AXicavopo? irpotwv scptaTOc- 
v£t) xai [iivTot xai sxctvr^, Trspl r^ s,kt'(Z 7:poa£)(o>S, "^ 'ts 'ou xa&' auTo 6o 
xai xaTa autiPcPr^xo? xai vj tou 8uva'}i£t xat £V£p7£t'ai. 

ij p. 191b35 'H[iii£Vot [i£V ouv xat sTspot Tiv£? £taiv auT^? otXX' 
ou)( txavtos tto; Toii ^ riapjiEVtSTjv 6pOa>? XeYsiv. 

Ei.'T£ Yj TTj? aT£prja£a>; cpuat^ saTi xat ty;; uXr^?, -^Tt? ocpDsraa Tiaaav 
av 6t£Xua£V otKopiav srTS r^ tou xaft' auTO xai xaTot aufiP^pyjxo? xai tou 
6uvati£i xai £V£pY£ia £it£ y; auvati^oTspo? (oiot ^ap ttjv £T£pav yj sTspa), 65 

20 TauTTj?, (pr^ai, xr^; z>6at(ii; fk [i£v ou6^ oXo)? ecpr^tj^avTO, oaot t6 ov §v 
TTOiouaiv Tj oaoi irotVTa | ivepYsta TrpouTrotp)^£tv Xrcouat xat otTrXu)? oaot 53^ 
"C£V£5tv dvatpouat, Ttve; 6£ auTr^ ^^{/avTO [i£v dXX' ou)( txavto?. xal 
8ox£r TauTa :rp6c riXa'T(ova d-oT£tvo[x£vo? XiYstv auTo; "/dp sv Tt[iat'(|) 
Xrj-tov [ir^6£v tcov ovt(ov £V£p"C£t'a ttjv uXtjv eivat, ev ^yiz cprjatv oTt t6 toT? 

25 £i'6£atv u7rox£i[i£vov oux dv £irj " 7rap£ax£uaa[i£vov £(5 ttXtjv d[iopcpov ov 
ix£iv(ov TraauJv Ttov i6£(ov, oaa? [iiXX^t o£)^£ai>at' 7ro&£v", £cpa'<|/aai>ai 7r(o? 
6ox£T xat Tr,? uXr^g xat i\; aTepr^a^to?' t6 "^dp 7r£'^ux6? }icv 6£;(£a&ai xat 6 
[iif;, [irj £)rov 6£, iaT£pr,ai)at dv Xr^oiTO 6txat(o?. xal t6 6uvd[i£t 6£ xai 
Iv^p-j-^ta xat t6 xai)' auT6 xat xaTa au^iP^pr^xo? TcpwToc cpat'v£Tat 6topt'aa? 

30 6 nXdTtov xat t6 t:-^ [i£V ov ^rf 6£ [iYj ov, (b? eiprjTat TrpOTepov. xal ydp 3 Tracav D ut Aristoteles 4 avotav a 5 6cp&eTaav cprjaiv E tov (post xaxa) 

om. a 6 sf y^P I^EF^ '^^? y^P '^ 8 ota t6 au[i|3£pr|X^vat a-jxT^ ttjv axepTjaiv 

ooaav a 9 xai t6] t6 om. a 10 ot^Xuae aF cf. v. 18: os sXuae DE \xh) 

ouv a 11 0'jy aF 12 i^ (ante tt^s 'jXtj?) om. F 6 (post auTos) om. aF 

14 /ai 7.aTa DE: xal tou xaTa aF IG k'(uc xtX. om. F /] E 17 ElTe] y^ 

T£ E EiTE — (iTioptav (18) om. F 19 eiTs] t) Te E 20 [ilv ouv F 

21 -avTa om. F oaa a 23 aTroTeivofievo; Trp6c TiXocTtova a Tt(ia{(jj p. 50 D 

24 t6 (post ^^Tt) DE : om. aF 26 ioeiLv] eJocLv E [jiXXot Plato tto&ev 

om. a a'iiaai>at D -cos aF: om. DE 27 (xev om. aF 28 firj (post 

fi-fj) om. DE civ post XeyocTO iteravit D oe (post ouvc«(i£t) om. aF 29 auT6 

7.ai t6 7.aTa F 30 \i.vi p. 239, 4 : oe hic libii Tco'Tepov E SIMPLICII IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 191^35] 243 

xal Ird Toiv aXXu>v 6 nXaxtov xa mlXoiyjSiq XsYotxeva oisaxstXaxo, u)? xai 53^' 
6 EuSrytjLo? Iv xot? 4>ucrixoi? jjLapxupsr Xi-^iov "nXa'x(ov xe "(ap siaaYtov xo 
SiatJov TToXXa? OTropta? iXuaev etcI tGv irpaYixaxtov" . ota Tauxa [xev o3v 
7j[X[X£vo? av £i7j xai 6 nXa'xo)v xr^g xotauxr^? (putJcoj?. ou/ ixavu)? ok auxrjc to 
5 Y^Oat ooxst xaxa ouo xpoirouc (ov 6 sxspo?, xaUo dmoiyzxai llapixsvt- 
OTjv £V x6 ov Xsyovxa. xaxii touto ^ap £>t 'TOU aTrXoi? {xrj ovto? xat fj [xtj 
ov TTjv YEVcOftv TToisT. ou yap oKv T£ IsTtv evo? ovTO? Tou ovTOc aXXo Tt 
sTvat xav^' auxo [x£v ov, xaxa aufxp^jBr^xo; hk [xtj ov, xat ouva[XEt [xev ov, 
evEpYEicjt 0£ [XTj ov, £$ ou laxai xa -j'tv6[x£va. Tiav yap o [xrj exeivo saxtv 

10 aTtXtb? oux eaxt. x6 yap Tcapa x6 ov oux ov x6 os oux ov ouosv [xovov 
0£ sxEtvo ov, (oaxs iTiatVEaa; nap[X£vi3r^v (oc Sv x6 ov eiTrovxa sx xou 
aTrXtos [xrj ovxo? cpatvExat Troiuiv auxoc xrjv -(Evsaiv. 15 

Kal oux(oc [xsv o/eSov xt iravTE? oi l^rj^rjTat Trjv Xsciv lcr^YrjaavTO, 
(o; Tou nXaT(ovo? a7ro8£)ro[X£vou nap[x£vt'orjV £v t6 ov XEyovxa. xai Oau- 

15 [xa'C(o xouxo' aacpoi? -j-ap £v Zocptaxf Trp6^ x6v nap[X£vt'oou Xoyov u-r^vxr^a£ 
5i(i TToXXuiv £7rt/£tprj[xaxu)V x6v £v xo ov XEyovTa xat Ta [xev £7rt)j£tpr^[xaTa 
TrpoTspov Ev Totc TTpo? nap[X£vi6r|V XoYot; Trapa-j^EYpaTrxai, x6 oe autxTrspaa^xa 
auxuiv uiro^xvTjaE^o; svexev £xx£iai>(o xat vuv £)(0v ouxcuc* ''xat xoTvuv aXXa 
[xupta dTC£pa'vxou? aTroptas fxaaxov EiXrjcpo? cpavEiTat T(j) x6 6v e^xe ouo xtvk 20 

20 sixE £v [xovov Etvat XsYovxt." ou [XEVxot ouSe 6 'AptaxoxEXr^s sT^irEv oxi 
6[xoXoYouatv ccTrXuis YtvEadai £x [xrj ovxoc, xa&6 [lapixEvtor^v 
opf^uic XE^Etv o^xoXoyouai. [xvjTroxE ouv £X£t'v(i) [xaXXov ETrtaxrjTrxst Ttp 8s- 
/Ea&at Trjv IXdTxova xou Ilap^xEvtoou Trpoxaatv xrjv Xsyouaav x6 Trapd x6 
ov oux 6v xat xauxifj x6 [xrj 6v Eivat auY)((op£tv. x6 Ydp sxEpov xou xaXou 

25 irapd x6 xaX6v ov ou xaXov sivat cprjat xat x6 fxspov xou [XEydXou Trapd 
x6 [XE^a ov ou [xs-^a sTvat XsYSt xai dXXa xoiauxa irpoa&stc £Tra'Y£f "ou-25 
xouv, (o; EOtxEV, rj xr^? Oaxspou [xoptou cpuaEU)? xai xr^c xou ovxo? Trp6? 
dXXrjXa dvxtx£t[xsv(ov dvxt&satc oui)cV rjxxov, st t)£[xt; stTrsiv, auxou xou 
ovxos ouad laxtv, oux Ivavxtov Ixstv^p ar^^xaivouaa, dXXd xoaoijTov [xovov 

30 iTspov Ixstvou; ^acpsaTaxd *(£• 'f''va ouv auxrjv Trpoast'Tr(o[X£v ; Ar^Xov oTi 
t6 [xrj ov, oid t6v aocpiaTrjv ICr^Tou[x£v, auTo laxt xouxo". orjXov ok oxt 
6 |X£V nap[X£vior^; st? x6 aTrXui; [xrj ov djro,3X£7ru)v dvf,p£t x6 [xrj ov 
Xey^ov • 2 EijOTj[xo; fr. 7 p. 11, 13 Spengelii, qiii prioris loci (p. 98, 1) immemor tamquo,m novum 
tV. 17 p. 29 recenset eiaaYocYojv a 3 eXuasv ^rt xcuv 7:paY[xc<T(ov DEF : IXuse 

7tpaY|J.cix(uv a ut p. 98, 1 ubi vide 5 xafto DE cf. v. 21 : -mW ov aF 6 xaTot 

Yap ToOxo E 7 TrotuJv E toj ovto; om. F 10 Se (aute 0'J7.) aF: om. DE 

II ^Ttatv^aa; aD : iTratvi^aas E: entvoTjaa? F 14 tov 7:ap[j.£v(or,v D ■aolX i}a'jjj.aC(o 

— Xiyovza (16) om. F 16 tov (antc £v) 0111. aF 17 TipoTEpov p. 89,5 

18 2v£xa a xal toivuv Sophist. p. 245 de 19 d7:£pavT0'j;] a7:£p dv ttj; I) 

Ttve D: Ttv£i E: xtvd aF 20 6 (post o-joe) om. E eiTrtbv F 22 ini- 

a-x.iT.zti E 25 7:apd (post xoXou) om. F' 26 l7:dY£i Soph. p. 258b 

28 dXXrjXa] dXXa E 29 ouaa] obaia. Plato dXXd t6 ToaoOTOv E 30 ix£ivou 

DE: xdxe{vou aF' 31 tov aocptaTTjv DF: ttjv aocptaTtxT^v uK '.')2 ti; DE: 

om. aF 33 X^y^v vv. 60. 61 St. (52 K.) cf. p. 135,21. 143,31 244 SIMPLICII IN PHYSICORroi I 9 [Arist. p. 1911.35. 192^1] 

ou Yap fjn^iroTS toDto 8a[x-^ sTvai [jlt] ovTa 53^ 

aXXa ah tt^so' acp' ooou SiC^^sio? slp^s voTjfia. so 

6 [xevToi nXa'T(ov Trpoc t6 xaTa sTspoTrjTa \iri ov pXsTrtov t-^ IXaTTOvt 
TTpoTaast auvs/topsi, ■jrpo? 6s t-)jv jistCova sviSTaTo tyjv t6 oux ov sTvat 
5 Xs-jousav ouSsv. dXX' st xat touto outouc s)^ot, oux av ivsxdXst T(j> nXd- 
Ttovt vuv 'AptaTOTsXTj; u)? sx Tou TravTsXoic [xrj ovto? tyjv -(svsaiv Xs^ovTt, 
srstSr, nap[i.svi6r,v op&uis Xs^stv 6[ioXoysi. outs ydp 6 FlXdTtov t6 
-avTsXu); [X7) ov sTvat au-(yiopzX outs ttoXXoj [xaXXov 6 nap^JisvtoT)?. [xr^- 
-OTs 6s xat ptaC6[is&a Xsyovtsc, oti riXdTujv dTro6s/STai riap^isviorjv t6 S5 

10 [XY) ov sTvat XsyovTa. xdv ^dp auY/u)pf, Trj sXdTTovt TtpoTdast t-^ XsyouaTo 
t6 -aoa t6 ov oux ov, dXX' ou/ {o^ 1 laptjLSvioou t6 [xyj ov Tt&svTo^. 
sTraYst ^dp sxsrvo? t6 [jtrj ov ou8sv. xal oXu>; sv ^ocptOT"^ u)? Trpo; Flap- 
usvi6r,v dvTtXsytov d6iopiaTa)c dvaipouvTa to [xrj ov, auT6? stadyst t6 [JLrj 
ov. tva ouv xai oi s?r,Yr,Tai \ir^ -apd Uupac s;rjYU)VTat, td/a Xrj'U)[jLSV oTt 

15 -&6; -d iv Tto ^taXo^tp Tto Ilap^jLsviorj irapd tou nXaTtovo? stprj[iEva dTrs- 
TsivaTO vuv 6 'A&iatOTsXr,c, sv oU t6 sv 6v u7roTti)s[xsvov t6v nap[JLsvt6r|V 40 
xat dTro6stxvuvTa t)au[jLdCstv sotxsv 6 nXdruiv. 6r;Xov 6s oTt xal TroXXd 
osixvuat t6 sv ov sxsTvo x^t' d'XXr,v xai d')Ar,v aut6 TdSiv Ostoptov. Taura 
asv oi5v u-6 d~opi'a; l^to TrspicpspotJLSVo? 'j^sYpacpa ' si 8s Tt;; Trpoacpusarspov 

20 aTToXo^tCotTo, -u>? sx Tou [xrj ovTo? Xsyst Trjv Ysvsatv 6 FIXdTwv, 6t6Ti 
llap[xsvt'6r,v 6pO(o? Xs^stv 6[xoXo*]fsT, cpiXo? tov outos dXX' oux s}(^p6i; xpaTsT. 

p. 192»! ETTa oatvsTat auTot?, sifTrsp laTtv dptd[X(p [xt^a, xat 
6uvd[xst [xiav sTvat [xovov. touto 6s 6tacpEpst irXsTaTov. 

'Eva Tpo-ov stTrtov, xaO' ov xai oi d'|id[xsvot xrfi £tpr^[XEv/j? cpuaso)? 45 
25 ou/ ixavto; r^'}avTo, t6v STSpov STrdYsi. Xs-(st 6s vuv 6 'AXs^av6po? 6'Tt 
"ex Ttov vuv stpr^txsvtov 6r,Xov "(i-^ovzv, to; xat t6 rj[X[X£vot [xlv ouv xat 
STEpot Ttvs; siatv auTr^c, iTrt Tr,; uXr,; sipr,xsv ou Tr^; aT£pr,asu)?' 
-Eot *j'dp TTp uXr,? Xsyst t6 cpatvsTai auToT? (o? toI dpti}[X(p [xia, out(o 
6s xat T( 6uvd[xsf ou -dp r, OTSpr^an; dpt&fx(p [xia. rj, «prjat, t6 [xsv Trpui- 
30 Tov sipr,[xsvov t6 r;[X[XEVot [xsv ouv xat STspot Ttvs? statv auTr,? 
ETrt tr,? aT£pr,as(o; sipr^Tat, t6 61 vuv Xs"j'6[xsvov STrt Tr^; uXr^? rjV sv t'^ 50 
oixsia cpuasi Trjv aTspr^atv s/stv uTroXa[x[3dvouat. ot6 xat toaTrsp dpt&[xtp 
sv t6 auva^xcpoTspov, ouTto 6s xat Ttp XoYtj^ xat t^j 8uvd[X£t sv s66xsi auToTs TOU I toOto SafxT) E : to-ito (xr|0a[X7i D : toOt' o65aix^ F : To^ye [xrjSajXT) a ovxt a 
3 Iv F 4 elvai om. aF 5 lyoi DE: £/£1 aF av dvexdXEi E 6 
(post ix) om. E TravTsXoos D 10 tlvat om. aF xai ydp GOYytopeT aF 

II t6 (ante Ttapd) om. E 13 Ivspyouvta E 14 Xlyoixev aF 16 6 (post vuv) 
om. E 17 y.oLi i}au[j.d^£tv F 18 auxu) E 19 ouv om. D 20 dTroXoyt- 
Cotto I)E: dTToXoYtaotTO F: dTioXoYi^soiTo a 21 dXX om. E 23 (j.t'av elvat (jlovov 
DEF: jj.(5vov slvat a: |xta [x(5vov tlvat Aristoteles 24 cfctuv eva xpoTrov a £va 
(j.£v Tp(>-ov F 26 vuv om. E 27 xtve;] zdvTS; F' 28 tbs Toji E: (iu; t6 
aDF 29 o£ (cf. v. 33) om. aF 31 rjv DF: (V aE 32 u7:o?.a[jipdvtuai aE SIMPLICII IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192 »1] 245 

xat ou oia)pt(5[X£va xm X6"j'(«, fotjTrsp yj^jisTs ttjv uXr^v xal ttjv aTsprjSiv 53^' 
iTepa T(jj Xoytp (paixlv." pr^-sov ol rpoc tov 'AXI^avopov, oTt atxsivov 
xai 7rp(5T£pov xat v5v ~zp\ Tr^s urox£ia£vr^c dxoustv ©uoistwc, £c r,; r; Y£V£- 
atc, ■^Tig lcfTiv y) uXr^ [xsTa Tr^c aTcpr^aso);. oTt "(dip Tr£pt tyjc auTr^c xai 
5 Toc TTpoT^pa X£Y£t xai Ta vuv, or^Xot tj tujv X£"j'o[x£V(ov auv£/£ta. xat [xlv- 6.j 
Tot aptU[x(p [x£v £v X6"|'(p os ouo oux av eirj y.aW auTrjv tj uXr^, aXX' r^ 
[x£Ta Tr^s aT£|pT^a£(o;. ei 0£ Tpoc nX(ZTU)va d7roT£tv6[x£voc 6 'ApiaTOTeXyj? 54^ 
Xi'(zi To [X7] otopiCetv T(p X6"j'tp Tr|V uXr^v xat ttjv aTspr^atv, ota touto X£*|'£t, 
oTi 6 nXa'T(ov ouo Ta aTot/^Ta irapaototoat, ttjv uXr^v xat to £i6oc, •Kpo- 
10 Td?a? Toiv Suo To £c-(]pr^[x£vov xat Trapao£tY[xaTtxov d[xa xat Trotr^Tixov 

aiTlOV. X£"|'£t "j'do £V T(p Tt[Xat(p TaUTt* ''tOUTCOV 0£ OUT(0? £)^6vT(OV 6[X0- 

Xo*/r^TEOV Sv [x£v £ivat t6 xaTa TauTa £loo; s/ov, d^Evr^Tov xat dvfoX^Upov, 5 
ouTS auTo £iao£yo[x£vov dXXo dXXoO^v out£ auTo ei; dXXo ttoi t6v. dopa- 
Tov §£ xat dXXto; dvaia&r^Tov touto o or; v6r^atc £iXr^/£v ETCtaxoTu^Tv • to 

15 Ss 6[X(ovu[xov o'[xoi6v T£ sxeivcp OEUTspov aia&TjTov T:£(popr|[X£vov d£t "(tvo- 
[X£v6v T£ £v Tivt TOTTtp xat TrdXiv exeTSev d7roXXu[x£Vov, o6^-(j [x£t' aia&i^- 
a£(o; TT^ptXr^TrT^v TptTOV 8^ au ylvoc 6v to tt^c; )^(opa? det cpi^opdv ou 
•i:poao£/o[X£vov, fopav 0£ 7rap£/ov oaa £/£t "j'£V£ai}at Tidatv, auTo oe [x£Td 
dvatailr^atac dTtTov Xo"jta[X(p Tivt vo^ia [x^yt; TitaT^v." dXX' oti jxev oioe lo 

20 7:£pt TYjv uXr^v ty)v aTEpr^atv 6 IlXdTtov, TauTov 6£ £it:£Tv ttjv d7:ouaiav tSv 
TTEcpuxoTtov '((vzrsbai £V auTfj £tS(ov, or^XoT xat 7:avo£/r| X£*|'(ov tyjv uXr^v, 
OT:£p Tol 7:£cpux6Tt 7:dvTa ol/^ai^at 7:poarjX£t, xal d[xop<pov EX£tvfov dT:aa(ov 
Ttov lOEoiv, oaac [xeXX^t OE/eaOat, oT^ep ttjv d7:ouaiav T(bv stooiv ar^[xatv£t. 
ou [x£VTOt 7;?t(oa£v £v ToT? aTOty£t'ot? OEivat tyjv aTEpr^aiv xai to x^t' au- 

25 T7]v [XTj 6'v, 6i6Tt d7:ouat'a [x6vov iaTt tou 7:£cpux6Toc ouoev dXXo eauT-f 
ouveiad-youaa. r^pxla&r^ ouv T(p £t6£t [x6v(p xat auTO? t-^ 7:apouata ti(] 15 
eauTou xat t^ d7:ouat'a ouva[X£V(p T7]v ",'£V£atv xat ttjV '-pi)opdv d7:ooto6vat, 
67:£p xat 'AptaTOTEXrj^ 7:p6 oXt^^^jiv 6[xoXo"j£T X£*j'(ov " ixavov ^(dp laTt to 
£T£pov T(ov £vavTt'(ov T^otsTv T"^ d7:ouaia xat 7:apouata Tr,v [xETai^oXr^v. ' 

30 xatTot To xaTa ttjv £T£p6r/)Ta [xr; 6v (bc £ui)u? Etadyov Tt 6'v. Tj *,'dp xi- 
vrjat? oux ouaa oTTEp to TauTov, oux laTt [xev TauTov, 6v o£ ti iaTf t6 
ToiouTov 6v [xr^ 6v ToTc et^oeatv iv — ocpiaT'^) auvr)pt'i)[xr|a£ X£*j'(ov "out(o oe 3 dS % if) yeveai; om. E ^ xoti [jivxot] 6 [jivxot K <! uev (aiito ev) iim. 

•/caJ)' auTov \) 8 xo |Ar) 1)E: Td} p.rj aF 9 6 [j.ev TrXctTwv 1) -poSTa^a; l-l 

11 aiTiov oin. D tio om. K Ttjxcttd,) p. .51 K 52 ah cf. p. 224, 29 lo o'jt' 

di eauTo Plato auxo (ante ei?) oiii. K Tiot iov 1'lato ot a: Tiottiv DKF 

14 rjfMz a 1.') aiai)T]xov Yevrjxov 7:ecpopTj(x^vov Plato (cf. siipra p. 224,31^) 17 ay 

t6 y^vos ¥ t6 (anto Tr]?) om. 1) 18 Y£via!)at cf. p. 22;), 8. 225, 3 oe (post 

auTo) om. a 19 Ttvvt E: tt a 21 Tre^uxtJTtov om. D eiotov ouvajAcvwv 1) 

26 cjvayouaa K ouv DE: ora. F: oe a 28 post xoti add. 6 aF i:p6 oXiycov 

E: TTpoaYiov aDE Xcytov (cf. p. 191 aO): om. aF eaTat Aristotelcs 29 tc&v] 

T(i) E Trj d-ouaia xal Tiapouaia DK: tt) dTiouaia xat t^ zapouaia F: ttj Ttapouaiqt xai 

t:^ dTOuaiqt a 30 (ui; DE: om. aF eiadYci a 31 ov oe Tt ean" t6 toioutov 

vuv E: ou8^ tI hxi t6 TOtouTov ov D'J<": oDCko oi Tt iaxX t6 xotouTOV ((leloto ov) D'-': eaTi 
5^ Ti a 31. 32 t6 6t) toioutov a 32 ilocptaT^ p. 258 C 246 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192*1. 3] 

xat 10 [JLTj ov xotxa TotuTov f^v ts xal edTi [xtj ov, Iva'pi0[j.ov Toiv TroXXtov 54r 

OVTO>V £100? £V". OU fJlOVOV 0£ SlOt TOt ctpV][X£Va TTjV 0T£prj(3lV TOl? STOt- 20 

y£iotc ou (5'jvrjpi{)[j.7j(j£V, dXX(x xat oti Ta [x^v OToiysTa ivoiTap)(£iv /pTj t(|) 
aTot/£t(OT(o, •?) 0£ aT£pr|(5t? ou T-^ Trapoucjta, dXX(i Tifj d7rot)ata lauTrj? tyjv 
5 *i£V£3tv -otiT, xat [jL£VTOt oTt Tot [x£v (sxoiyzXoi xaO' auTO atTta /pTj ^Tvai, 
7) 6i (3T£pr^(Jtc, £nr£p apa, xaTot au^xp^pr^xo? saTtv aiTta. TouvavTiov o'Jv d'v 
Ttc Eu&uvoi Tov aTot/£t(oO£i? [x£v dp/dc T(ov (puatx(ov Ci^JTOuvTa, £V auTaTc 
6i Tr|V aT£pr^atv TaTTovTa. r^v xat auToc; ofxoXoY^T [xrj t(J) £VUTrdp/£iv 
atTtav ^Tvat, dXXd t(o [xyj IvuTrdpystv, xai [xtj xaO' a^To, aXKa xaTot au[x- 25 

10 p^j^r^xoc. £t [XTj dpa 6 [x£v OXdT^ov Ta xa{)' auTo aiTia (^riTSiV rd t£ 
xup''(oc a'i'Tta xat Ta aTot/£t(oo7) Ta ivuTrdp/ovTa, ttjv aT£pr^atv £tx6T(o? ou 
auv£Tac£v. 6 6I 'AptaTOTiXrjc [xsTapoXvjs C,y]TCov aiTt'ac xat ttjv aT£p7jatv 
£tx6T(o? auv£Ta$£v (oc dXXo Tt TTj? uXr^c: Tto X6y(o 6tacp£pouaav auTr^c. xat 
^dp at'Ttov [x£v xaTa au^x^^pyjxo? ou6£V x(oXu£t Xl-j^^tv, aTot/£Tov 6^ xaTa 

15 au^x^c^rjxo? ou6£ irXdaat pdoiov, £t'Tr£p t6 axor/eXov £vuTra'p/£tv /prj xai 
aufxTrXrjpouv xaO' auTo zh aTot/£t(OT6v. 30 

p. 192a3 'H[x£tc [x£v *j'dp uXtjv xal aT£p7]atv £T£pov £ivai (pa[X£v 

£(o? Tou T7]v ydp £T£pav 7rap£T6£V. 36 

Irjv 6ta'iopdv Tr^ £auTou 56^^^? irpo? ttjv IlXa'T(ovos ircpt tyjc uXrjc 

20 xai Tr^c aT£p7ja£(oc IxTiOlfxsvo?, rjfxsTc [x£v, cpvjat, tT|V uXvjv xat ttjv 

aTipr^aiv cT£pd <pa[x£v £ivai t(i) Xoy^o' xat tout(ov ttjv fx^v uXtjv xaTa 

aufXj^cl^irjXoc o'jx ov ^Tvat, otoTt au[xp£|3r|X£V auT^ Tj aTlpTjatc, ttjv 6£ aTE- 

pr^atv xaU' a^jTo [xtj ov. xai TrdXtv ttjv [X£V uXtjV I^yu? ouaiav 7r(oc' 40 

TTjv os aTipr^atv oijoaixoi? ouatav. touto oe, 5t6Tt xupt(oc [X£v xal 

25 7rp(oT(o? ouata laTiv t; auvilEToc Tjor^ ok xat Ta TauTrjc; [X£prj. (oaT£ tj 

[x£v uXrj £Tr£t6rj [X£po? Tr^c ouata? Ivuirdp/ov loTtv, I^Yuc (av £tTj ouata 

xati' auTTjv, oTt aufXTrXr^pojTixTj ttjc xupi'o>c ouatac laTtv fj ok aTlprjats 

dTTouaia [x6vov ouaa, Tr6ppo) Tr^? ouata? laTtv. Iti 5^ £t 7rp(oT0)c [xsv xal 

xupt'o)c ouata tj auvO£T6c lan, SeuTEpo)? 8e t6 elSo?, 8EXTtxTj 6^ toutou 

30 eaTtv Tj uAr^, c-jf^u; av Eir^ ouata, r^ oe aTEpr^at? a^rouata tou eioou; ouaa 

xat xaTd touto 7r6pp(o dv EtTj Tr^? ouaiac. £Tt tj ouata xa^d t6 uttoxei^jxevov 45 

XE^ETat dTr' auTOu, u7rox£i'fX£vov oe tto)? xat tj uXrj xdv £t (o? fxlpoc tou 

auvafxcpoTepou XafxpdvTjTat, oTrep xi^ xupt^og uTroxetfiEv^i) ou/ U7rdp/£t. £^71)? 1 ^vapt&|xov I)E : ov (ipti)(x(Ii F : Iv (xpi{)(xiu a 4 oi> tiT] corr. ex auTr] F iauTris 

I)E: auTTjs aF b y[yq aitta I) G ciTTcp apa scripsi: elTre apa D: OTrep E: om. 

aK 7 anto aTOt/ctiuOci; add. tcx? aF aiTal;] TauTat; E 8 ujiap^etv (ante 

ahlaw) aF 9 akfav — ^vjTta^p/etv ora. E 10 -/.a^' ajTd D 11 post aTOtyettuorj 

X 

add. v.at a 14 y.(oAjot a 15 TiXaaat] Traaat E t6 DE: om. aF ^vuTiap E 

■/ai ora. a 17 (pa|X£v zhai Aristoteles cf. v. 21 18 e'co; xtX. om. F 22 aTs- 

pT,atv — -(«;• Trjv Se om. E 27 aufXTrXoupr^Ttxrj F 30 -/j uXrj om. F 31 eti] 

OTt E 32 post XeyeTat add. (xrjTroTc rj F utt' auTOu E [xdpo;] ()iv (lac. Vi 
litt., in mrg. C'^Tct) F 33 Xa[xPa'veTat E SQIPLICn IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192a3] 247 

apa ouoftct; t; uXtj. Iti Se £t 6 ttj? ouata? 6pi(3|j,oc 6 ki'((jiv ouaCav cTvai to 54r 
TauTov xat Ev apiOfAtp tcuv svavTttov OEXTtxov ura^p/st xat Tf uXtq, ou3ta 
otv eiVj xai rj uXtj r) (xaXXov £770? ouata, oTt xa&' auTTjv t6 iv dpt&ixfo 
oux zyj.1 ' dXXa xat t6 fX7j8=v stvat auTi^ evavTtov, 10: Totov Tr^c ousta; 
5 aTToSsoofxsvov, ETrctOTj xaTa t6 uTtoxeta&at Tr)v oustav aTroosooTat, xat t-^ 50 
uXtjj -pocfi^Xct (ju? xat auT"^ uzoxsitxevT,. xat ot^Xov oTt rj ixev uXr^ xaTa 
aujX|3£^rjx6? ^t^veTat [xrj ov tio [xsTs/stv tt,? aTspT^sscuc, r; 6s a^ipr^^j'.: xaTa 
(ju[xpcPr^x6^ ov Tcp £V uX^ sTvai. xai auTrj [xsv rj tou 'AptSTOTsXouc 66 ;a 
Trepl uXt^? te xat aTspr^acU)?. 

10 '0 0£ nXaTtov t6 ixT^TTU) ov oTTsp "jtvsTat, TouT£!3Tt To £; ou r; Y£V£aiC, 

ou}( uXtjV X£Yct xat STiprjatv, dXXa tx£"'a xat txtxp6v cit£ auvaaccoTsoov 
6|xou erT£ X*"p''* £xdT£pov auTOu xaTrjYoptuv. ora>? ok dv £/rj, ou/i t6 
[xsv [XEya f^ uXrj xa^' auTov, t6 Oc [xixp6v f, aTsprjStc f, iaraXtv, dXX' d[x- 55 
(poxspoL fj uXr^. <5aT£ TravTcXui? j £T£po? 6 Tporo? ttj? t£ 'AptaTOTsXou; 54' 

15 Tciov aTot/£tfov Tptdooc; £160? xai aT£pr^atv TdvavTta X^yovto? xat t6 xotv6v 

d[X(50T£pOi; U7:0X£t[X£V0V TTjV uXt^V Xat TTp nXdTOiVOC Iv [X£V XiyjVTO^ t6 

£180?, ouo oe t6 u7:ox£t[x£vov t6 t£ \ii'((x xat t6 [xtxpov. (5aT£ t6 [X£v 
uTToxeTa&at Tiva (puatv, i; fjC f^ Y-veat?, autxcpwvouatv f^^xtv TrXeiove?, xdv ot 
}xev xai ovofxaTi evt /poivTat £7r' auTf,?, ot 0£ 6uo [xev 6v6[xaat xai)' £v6? 

20 oe Tou auTou oepo^xivot?. ota^^wvouat oe Trpo» f,[xdc, oTt Tf,v aTspr^atv ou 5 
Stopt'Couai Tou u7roxct[x£vou T(p XoYtp* xdv '(a.p ouat Tt? 6v6[xaatv £7:t tou 
uTrox£t[X£vou /pf|Tai, fia^rep 6 [x^ya xat [xtxp6v Xeywv, dXX' cJbc eo evo? 
auTor? /pfjTat TTj? uXtjC 7rapto(bv Tf^v t^c aT£pr;a£to? cpuaiv, toaTc t6 auT6 
xat ouTo; ix^ivot; 7roi£t toT; £v X^youat xat 6[xota)c Tf^v aTipr^atv 7:aoooa. 

25 "oTt 0£, cpr^atv 6 'iVXI^avopo?, t6 fj[X[x£Vot [xev ouv xat sTspot Ttvi? 
£iatv auTf|? £7rl Tfp uXr^c £i'pr,x£. 6f,Xov xat ivTsuifcV. £t '^ctp Traotosrv 
auTou; X^YEt TfjV aTipTjaiv, ou Taurrjc -^'I/avTo." £tTa £7:txptv£t xaXtoc oTt 10 
"SuvaTov -^v TauTa Xiy^tv, xat et [xf, t^Xsujc Tf^v aTcVvr^atv ^raosToov, dXX' 
£1 (iic auTT^v Ttva cpuatv £7r' auTTjC ryj^^fxv ou ottoptaav." 

30 'E^rstof, TToXXa/ou [X£[xvrjTat tou FlXdTCDVoc 6 'AptaTOTsXr^ w: rf^v 

uXt^v [xs-j'a xai [xtxpov Xe^ovToc, taTsov oTt 6 ITop^uptoc taTopst t6v Atp- 
xuXXt'6rjV sv Tcp ta Tr^c nXaTtovoc cptXoaocptac, £'vi)a 7rspt uXr^c TroistTat t6v 
Xoyov, 'Ep[xo6(opou tou FIXdTtovoc iratpou Xsctv Trapa-odcpstv £x Tf,c 7r£pt 
nXdTUivo? auTou ouTfYpaccf^?, e^ f^; or^XouTat oTt tt^v uXr/^ 6 FlXdTtov xaTa 15 

35 t6 d^retpov xat doptaTov u^roTtOefxevo? d^r' £X£ivu>v auTf^v ioT^Xou tcov t6 2 o-jaia 5v eiti xai t) (JXtj om. a 3 /j (ante (xaXXov) oin. E iuter ojaia et on habet 

post lac. III litt. 00 F 5 d7:o5£00[x£V(ov a 6 ayxT) 'j-oxitaEvrj a 7 rffi (post 

(i£T^/civ) oin. E 8 [XEv Tj] (X i^ sic E 10 post HActTdJv adcl. /.al aK 12 eite 

xal youpl; a £/oi D 13 t6 oe] ojoe t6 I) 14 £T£pov F' 6 (aute Tpo'-os) 

om. D 17 t6 [a£v aD: Ttu (xev EF 23 ajTTJ; E 24 ojto; aI)'-F: ojtio; 

D'E T0i« supra add. F post toT; add. t6 aF 29 d fpost d>^.') om. D 

ouaav om. D SitJptaav D 31 OEpxjXXtOTjV aF (cf. p. 25G, 34. Albini t]. v. isag. c. 4): 

oepxuXioTjV E: OEpxcXXjOTiV D 33 X£;tv ci Xe^ov E TTEpfjfpdcpctv D 248 SIMPLICU IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192*3. 13] 

u,aX>vOV xal xo TjTtov IziSs/otilvtov, (Lv xal x6 (xr,'a xal x6 [xixpov iativ. 54^ 
£tTuo)V Yap oTi "xaiv ovt(ov Ta }i.ev xaO^ auTa sTvat Xs^st (jo? avUptoTtov xal 
finrov, Ta Ss ::p6? STspa. xat TouTfov xa fisv cb? -po? ivavTia «jc dYai>6v 
xaxdi, Ta bt (i)C T^po* xt, xal TouTtov Ta jxsv (i)? (i)pia[x£va, Ta Ss (o? 

5 doptSTa" l-a^YSt "xal Ta jj.£V o)? fJtl^a irpo; [j,txp6v XsYojxeva TTa'vTa lx£'-v 
t6 uaXXov xal t6 T,TT0V,f IsTt jxaXXov eivat jxsTCov xat iXaTTov st? aTrst- 
pov Ocpoiieva* (oaauTtoc os xai zXaTOTipov xai STSvoTSpov xai papuxspov 20 
xat xoucpoTspov xal 7:a'vTa Ta out(oc XsYotxsva si? aTretpov oi5&T^O£Tai. Ta 
0£ (ji)c t6 Taov xat t6 ixsvov xat t6 7;p|xoatx£vov XiYoixsva oux £/£tv t6 

10 [xaXXov xat t6 TjTtov. toc oz ivavTta to6t(ov iyziv. IsTt ^ap [xaXXov dvtaov 
dvtaot) xat xivo'j'x£vov xivo'j}X£vou xat dvdpjxoaTov dvap[x6aTou. (uaT£ f auzSiv 
dix'iOT£p(ov T(ov aDC'JV'-«)v -dvTa -Xyjv tou £v6; aToiysiou t6 [xaXXov xat t6 
TjTTOV o£0£7ix£vov. (ji)aT£ daTaTov xat d[xop9ov xat dTr£tpov xat oux ov t6 
ToiouTov X£7£a&at xaTa aTrocpaatv tou ovtoc- xta TotouTto o£ ou 7:poair;x£tv 25 

1.5 ouT£ dp/T); ouT£ ouatac, dXX' sv dxptata Ttvt cp£p£a&at. oYjXot ydp (o? ov 
TooTTov t6 aiTiov xupi(o; xai StaaspovTt Tpozco t6 rotouv saTtv, out(oc xai 
dp/T,, r, Ss uXr] oux dp/rj. ot6 xat Tot? Trspl IlXdTcuva iXsYSTO [xia, oti 
7j dpyr^''. dX>.d to-j [xsv [xtj sTvat dp/TjV ttjv (jXt^v xaTa OXdT^ova 0X170^ 
uaT£pov osT(a6[x£0a- -(oc 0£ [xl^a xai [xtxpov xat [xyj ov iXsys ttjv uXt^v 

20 6 nXdTcov, sx TouT(i)V oT[xat ot,Xov i'SYOV£vat. p, 192al3 'H [xev ^dp Giro^xEVouaa auvaiTia t^c [xopcp^c tm)v 
-j'ivo[x£V(ov iaTiv (SarEp [XTyTrjp. 30 iM£[x'{;d!X£voc t6 [xrj otopiC^tv ttjv uXt^v tt)?: aT£pT^a£0)» £iTr£ [X£V t^otj 
zoXXd; oia/fopdc tt^c t£ 'jXtjC xat tt;; aT£pT]a£(oc Ix t£ T(ov 7rpay[xdT(i)V 
25 £7rty£tp(bv xal £x tt,c XsxTtxT,c auvT|i>Eia?. xat vuv os aKkr^v auToiv irpoa- 
T''i>Tjat ota'fopdv X£-,'(ov tTjV [xsv uXtjV u7ro[X£vouaav auv t-^ [J-opcfi^ atTtav 3» 
sTvat Tu)V 7tvo[X£V(ov (7)a7r£p [XT^TEpa. xal ^dp ttjv uXtjv Trapsyst t»} -(tvo- 
jxsv(|> oiaTrsp -f) [x-r^TT^p xat u7roooyv] saTt tou sv-ytvoixsvou £t? auTTjV sioou? 

1 t6 (ante f,TTov) om. aF 5 iizd-^ti Hermociorus cf. Zeller dc Hermocloro p. 20 sqq. 

et Hist. pbilos. II 1' 589^-^ sxew sc. X^y^t nXctT(ov 6 eSTt (xotXXov E: loTt 

ixaXXov Y^ip D : e(JTt . . . (xaXXov (lacima trium litterarum in mcdio relicta) F : eaTt yotp 
[i5)7.ov a. suspicor w; tio (j.5X/.ov slvat (j.eiCov 7.tX. cf. Bonitzii ind. Aristot. p. 402 h .53 
7 oe (po.-«t (uoauTO);) om. D inter xat et 7:XaTUT£pov lituram habet l) pa&u- 

Tspov a 8 aTTEipa E oJafti^SETat DEF: om. a. fortasse o(3&i^a£Si)at 9 t6 

(ante (x^vov) om. D' t6 (ante ^jp[xoa[j.£vov) om. aF U &aT£ auTwv «(xtpo- 

T£po)v DE: (oaTE a^j-cpoTeptov auTdiv aF: auTdiv delebat aut in toutiov mutabat Zeller, 
sed vera totius enuntiati forma nondum recuperata 12 TravTa libri: <xaTa) TtdvTa 

Zeller 0£6cY|jiv(jjv corrigens t6 (ante riTTOv) aD: om. EF 13 o£8£tY[jivov E 

a>aT£ DE: om. aF aaTaTov p. 256, 35: aaTaxTov libri xal a7r£tpov xat a(xop- 

cpov aE 17 (j.(a oTt DEF: (b; (j.ta a 18 tj dpyj^ DEF: etT) dpxh a et 

p. 257, 4 21 TTj; (J.opcp7i? DEF: t^ ^'-''JPT^ a et Aristoteles 22 ij (xtqttip F 

cf. V. 28 23.Tto (XY) E 27 uXtjv mire hic sensu vulgari positura T(jjv 

Ytvo(x£V(ov F SBIPLICII IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192*13] 249 

£x Toui TTOtxpoc T(uv oXtov. 010 xai 6 IlXaxoiV iioxs fi£V ixr^Tspa ttots 0£ 54v 
j^copav auTTjv xaXsT' dvaXc^sTv o' av [XTjTpt XsYot? xat xaOotJov otaaTaTtxy; 
xai StatpsTixTj xoiv stSSv sSTtv vj ohri^ «SaTrsp T«iv TraTptxaiv aTrspixaTfov 
at [xr^Tsps? xat t5v ^pscpoiv Tpscpouaat xai aucouaat auTa ei? [xeiCova 
5 oYxov. oto xai Tti^T^vr^v auTTjV 6 riXa'T(ov xaXsi. xat xotauTrj [xsv f^ uXr^ 40 
atTia Tou sTvat ouaa* rj 0£ aTspr^at?, r^v sTspav [xotpav Tr;c; IvavTto)- 
asu)?: ixa^Xsas, Tm Trpo? to xaxoTioiov xai cpi^opOTtotov auTr^c dcpopoivTt, 
eiTrep dTcouaia saTt tou stoouc xat)' o IxdaTw to sivat xat to dYailov, ou8e 
etvat oXtoc Tt Ttov ovTtov oocct. Ti "j-dp dv eir^ rj dTrouata ■?/ rj tou ovto; 

10 cp&opd xai To [xrj eTvai. 8to ou8e u7ro[ievet auTrj ev Tto auvOeTto tt;? uXrjc 
u7ro[x£Vouar^?' tou ^ap stoou; TrapovTo? Troi? av uTro[X£vot r^ aTrouata auTOu. 
xat Xe"j'et 6 'AXs?av8poc oTt "auTVj xal twv xaxoiv aiTia. xdv "cdp rj uXrj 4.5 
ooxTJj Toiv xaxoiv aiTta, dXka xai auTVj 8td ttjv aTepr^atv ou 8uva[X£vr^ ttjv 
Toiv dtStoiv £UTa$tav £Trt8£/£a&at." xdv XEyotTo 81 xaxov f; aT£pr|atc, r^ uXr^ 

15 [X£Td Tf|? aTspfjaewc ou^ outo)? saTt xaxov ojc Tf^v ouatav xaxyjv £y^ov ou8e 
o>? ot XsYOVTS? dp)(fjV aYsvr^Tov dvTi^ouv Toii aYa^to Tf^v tou xaxou. xat 
*j'dp rj uXr^ xai f^ aTspr^atc, ^ti^ ■7roT£ saTtv, auTrj ilsotlsv Trapv^/ Ur^ xat ix 
Tou aYailou UTrsaTr^, xai TroXXf|V Xp£i'av r{j 8rj[xtoupYiot irapE/ovTat xal d*('ai}a' 
saTtv sa/aTr^v [xotpav sv toi? dyaOot? £/ovTa. la/aTa o£ laTiv dYai>d, 

20 ou/i Td xaxd. dXXd Ta dvayxaTa uiro Toiv cptXoaoipo^v xaXou[X£va, dirEp 5o 
Trpor^"i'ou[X£vo>c ix£v oux eotiv £cp£Ta', 8ta' Tt 8£ dya&ov uTrsaTr^, oir^p oux dv 

£Y£V£TO /<Opt? £X£lVOU, 0>C TO CpX^^OTO^XOV xat f| xauatC fj laTptXT^. Ta "(dp 

TotauTa ouT£ 7rpor|-,'ou[X£vd laTtv dYaOd (ou8sis ydp dv auTd xai>' auTa 
IXotTO TauTa) outs [xevtoi xaxd 8td Tf^v uyi^tav dya&ov ouaav TrapaXa[xPa- 

25 v6[X£va xat ToaauTVjv toTc ToiouTot? dya&oTc 7rap£/6[x£va /psiav, (y? [xyjos 
u7roaTf^vat 8uvaai}at toutcjv /(optc. outoj? Ss xat fj uXr^ xat f^ aTspr^at? 5.> 
ou/ (oc xaxd dXX' ('o? dvayxaTa 7rapfy/Ur^aav UTro tou ^r^^xtoupyou auvTS- 
XouvTa I 7rpo? Tf^v tou 7ravTo? TsXst^Tr^Ta. auvTsXsT [xsv ydp Tipoas/oi? t'^ My 
Tmv Ysvr^Twv xat cpOapToiv u7roaTa'ast ^ ts uXr^ xai rj aTEpyjat?, f^ [x£v u7ro- 

30 x£t[X£vrj TT^ [xsTa^oX-^j, f| 8£ auTfjC Tfjs [XcTaPoX^s aiTta. Ta os YSVvjTd xat 
cpOapTa [xspo? ovTa tou TravTo? tou u7ro aeXf^vrjV eurep [xf^ u^rsaTVj, aTsXfj? 
dv ^v 6 x6a[xo?. tout(ov ydp [xtj yevofxevoiv, (5)? xai [IXdTojv cpyjaiv, dTsXf^s 
otv 6 oupavos f^v TTpoiTa [xova xat [xsaa £/(ov. xai f^v dv sa/aTa xat ■'> 
dyova xai uXr^ t(o ovTt Td OsioTaTa t^ov sv t(o x6a[X(i) (xsTd tou ToaauTr^v 

35 Tou 7ravTo? [xoTpav, xaTa [X£v Tdc oX^Tr^Tac dt8tov ouaav, xaTa 8e xd [xepTj 
ucpsaTcoaav scp' oaov ouvaTov £X£tvotc /povov, (xyj ^rapsXOsTv stc Td 6'vTa. 
07r£p oux dqtov TfjC »}£tac dyaUoTr^Toc t^? [xf^ Td 7rpaiTa [x6vov d-Yaild xat 

1 |A7)T^pa Plat. Tim. p. 50d 2 /(opav il)id. p. 52 a avaXoYEw — vcotXer (v. ,")) 

orn. D 5 Tii^r^vrjv Tim. p. 49a 52d 7 xaxoTiotov ;iD: xaxov EF cptJopo- 

xaVo 

Ttoidiv E' 8 xaiJo] EiTTep F 10 to (atj DE: xoij (xt) F: tou a a^jxrjv E 

17 T^Tt;] ei' t( E 18 Toj orjiAioupyo) D Trap^/ovTat sc. rj uXrj xai rj aTeprjat; 

22 r) (antc iaTptx/j) 0111. E 24 uYefav EF 2G oe iterat E 32 llXdT(ov Tiin. 

p. 41b TOUTiov oe (xrj Ycvo(j.e'v(ov oupavoj aTeXrjs eaTat 33 av D: xal E: 6 aF 

36 utp' 6'aov E 250 SIMPLICII IN PHYSICORTOI I 9 [Arist. p. 192 »13. 16] 

ta (j.£aa, aXXa xat xa iayaza xal oaa Tipo? xa dya&a xsivsi TrapdYeiv 55i- 
o(p£iXo6(J7]?. dXXa xauTa fxsv 8ia tou? xa? daspst? eauToiv oo^a? toT? dp- 
yaioi; -sptdTTTOVTa? sipT^aOu) uap' fjjxtov. oti 6s xdv Sox^ Tiai [xy] elvat lo 
fj a-ipifiai? otd to dTrouaia sivai saxtv ofxo)? xai GitoaTaaiv iyai xal xi^ 
5 XoYO) TTj? uXrj? otoprCsTat, ecpecf^s Setxvuatv. 

p. 192al6 "OvTo? fdp Tivoc Oet'ou xai dyaOou xat ecpeTou fto? tou 15 
7:XfjV ou xaO' auTo ata/pov, dXXd xaTa aufxpeprjxos ouo^ 
Of^Xu, dXXd xaTa aujxpepTjxo?. 

Tf^v ota^fopdv tfjC uXr^? xai t^; aTepT^aeo)? irapaoou? xat xaTa ttjv 

10 -poc to eloo? dixcpoTv ayeatv irapaotowatv auTYjv OeTov -^ap xat dyaOov 
xat scpsTov satt to siooc, xat toutou £'^t'stat jxsv r^ uXtj xatd trjv aut^? 
cpuatv uTTSvavttov os sattv f^ atspr^atc xat oux dv scptotto tf^? eautou cpOopd?. 
xai si [xsv OsTov xai dya&ov xai scpstov to •jrpaitov sloo? Xsyot to X"^P'-' "*' 
atov. xat vouv xat -poitov ai'ttov xaXsT, tm ovti Tidvta td xatd cpuatv 

15 auviatdtxsva scptstat totjtou, utt' autf^^ tf^? cpuaso)? Ostou xat aut^? ouav]? 
aitiou outo)^ xat£ax£uaa[xsva, cb; sxaatov xaO' f^v ijzi 8uva{xtv lcpisa&at 
tf,; Trpoc ixsTvo oixotwasu)?. 0[xoia)at;: os autoT? f^ o?x£ia t^Xetotrj?* te- 
Xstotrp os toT? [xsv auvOstotc f^ xatd to eloo? atdat?, f^ o^ uXtq rj tou 
etoou? fx£&£$t^ £cp' xai vsvsuxe xat upos o lii:iT7j8et'u)s ix^^- ^ xdya 

20 dveztTrjOstcuc [xev TtapdXXa$i? Tt>;: ouaa xat TuapaTpoTrrj tou efoou?, dirr^pTr^- 25 
[xevr^ 6e o(xa); dTi' autou xat a(j)Co[xev7j f^ T:p6? exeTvo irapuTroatdaet, 6t6 
xat e<pteai)at dv autou Xe^oito. 8 ^dp eattv op£$ts £v toT? £[x<iu5(ot?, touto 
£v ToTs d'];uyotc cpuatxoT? ok lcpsatc. st ouv f^ [xev uXrj scpieTat tou £i'6ous, 
f( 6^ atepr^at; evavtiov iatl taJ £i,'6£t, itoXXfj dv £t'rj d[xcpoTv Tpo? dXXrjXa 

25 otacpopd. dXXd tu); xm 7:poJT(o etoei evavTiov f| aTepr^ai?, £i'T:£p [xrj6ev 
£x£ivo) ivavttov ("ou, -^dp, dyaUov TroXuototpavir/' cprjaiv 'AptaTOT£X>j?) xat 
£i'Trep TrdvTa Ta OTro^aouv ovTa £x£ivou £cpt£Tat; xai ^dp xat rj aT£pr|atc 
Eurep eoTt Tt oXu)c icptoiTo dv ixetvou. dXX' ou6e eaTtv exetvou aTsprjat?, 30 
si'-sp fj atspr^ati; dirouata tou TcapsTvat Tr£cpux6to? iatt xat TU£pt [xova 

30 Osa)psTtat si'6r^ td [xsta^dXXovta. f^ Xs-jOtto dv svavtta sivat tm Trpwtu) 
£i'6ei r, atspr^at;, xaOoaov svavtta satt tto £i'6st t(p 6id trjv lcpEatv tou 
TcpcuTou £i'6ouc £-j"(ivo[x£V(p. fj O^Tov xat d^aOov xat scpETov xaXeT 4 droyafav D 5 StioptaTai D 6 xal lcpETOii xtX. om. F 7 ouoi ^r[k\j — 

auiApE^TjXo; aD: om. E 9 TiapaoousDE: TiapaBioous aF 12 ttjs ^auToii cp}}opa;D: 

-ffi £a'jToi) (auToi) E) cp&opa; post icpeTov inseniit EF: om. a 13 XeyotTO ^ujptaTo'v P] 

15 post ouaTjS inseruit xat a 17 ayTTjs E 18 ttjs ().£v F ^ (ante xaTa) 

super add. F 19 iTriTrjOeito D dvETtiT^OEtos D Tt;] t£ F 20 dTrrjp- 

xr^ntrr^ D (cf. p. 94, 10): dTrrjpxtaixEVTj aE: dTrTjpTia^x^vou F 22 av post auTOu trans- 

posuit aF 23 tj (ante (j.£v) om. E 24 ^vavTtov iazi EF : IvavTia iazi D : ^vavTiov 

(om. iaTt) a 26 post cpTjatv add. 6 E 'AptaTOT^XT)? Metaph. A 10 p, 1076*4 

ex llom. B 204 cf. Simpl. p. 87, 10 27 xal ydp om. a 32 lcpeTov xai d]fa- 

»ov K SIMPLICn IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192 »16] 251 

xh iTpoaibv auTO xf uXio £i6oc, «b? "tj? {^siot? [xoipa? Ixyovov 6Trap}(ov. xata bb^ 
TOUTO "(ap xal xou rpanou sioou? icpisrai tj uXtj, xai xouixo laxiv ou iyzi 
x6 8uva'[i£i xal irpo? 8 TCcpux^. Ttpo? xouxo 8^ x6 £180? xal tj oxEpr^si? 35 
yjvavxftoxat. aXX' st \ikv oiaxpivot xi?, cpr^ai, xrjv uXr^v xr^? axcpT^asaj^, 
5 (SaTicp x(p dpt&ixtt) oux(ju? 0£ xat x(o Xoy<i>-. sacpS? EupVjast x6 [X£v icptejxcvov 
xou £(,00^? xrjv uXr^v, x6 8£ ivavxtov xyjv axlprjOitv. 

Ei 81 XI? £1? xaux6v a^oi xtjv uXtjv xat xrjv axiprjatv, au]i.p7Ja£xat 
X£-j'£tv auxo) XTjv uXrjv xfjC oix£ta? £(pt£a&at cp&opa? £cpi£[X£vyjv xyj; xou £toou; 
irapouatac. «9opa '^ap Travxt ivavxito y; xou ivavxtou -apouaia. ou8£V oh 

10 xf^? lauxou cp&opa? scptEa&ai Oejxi?. ouxe ouv x6 £vavxtov xou ivavxtou 
dcptExat, 07r£p av auvipatvEv £t r; uXtj x-^ ax£pija£t xaux6v f^v, o'jx£ x6 40 
eTooc sauxou £cpt£xai' £X£tvou yap lcptcxai ixaaxov ou iaxtv £vo££c" ouocv 
8£ auxo eauTou £v8££? eaxiv. £i ouv [xtjx^ ou £/£i xt lcptexai dv£vo£Ec ov 
xouxou, [XT^xE xou Evavxtou, otoxt cpOapxtxov saxt x6 Evavxiov, Sf^Xov oxt x6 

15 £cpt£[x£vov xou Etoouc ouxE x6 eIooc laxtv ouxE 7) axEpr^atc, dXX' Eaxtv rj 
uXrj aXXo ouaa sxaxipou xwv Evavxitov xat £cpi£[x£v>] xoi) Eioouc (Sa-Ep 
dfjXu dppEVo?, xouxEaxt x6 evoeec xou auxdpxouc xat doptaxov. xotauxr^v 
ydp auxfjV sj^ouat -£pt auxfj? IptCovxE? Evvoiav xat ot [tr^xEpa xat xtiir]- 
V7JV auxfjV Xeyovxe?. xaxd oixEtoxr^xa ouv f^ lcpsat? xat ou/ (oc ivavxtou, 4.j 

20 oTTEp dv f|V, Et fj uXvj axEprjatc f/V, fj xaux6v x-^ ax£pfja£t. icptExat oe 
xai tbc alay^phv xaXou rj uXr^ xou Eroouc xat ouoe oux(oc xou svavxiou 
EcptExai. ou "cdp (b? aia/poxr^? xai xai)' aux6 ata/p6v icpfsxat xou 
xaXou (ouxcu? ^dp dv xfjc; lauxf^ £cpt'£xo cpi)opdc), dXX' (bc autx^EprjXuiac 
[i£v aux^ xf|C ataypoxrjxoc, -i^xtc iaxt xou xaXou axEpr^aic. E~txr^o£t'(oc oe 

25 irp^c x6 xaX6v lyouaa. (b; e^ye f^ axsprjat? f^v xou xaXou f^ uXvj, oux dv 
scptExo xou xaXou, xat £t xaux6v f^v xrj axEpTjaEi f^ uXtj, oux dv iatoCzTo 50 
ev x(5 xtv6? Etoouc [XExaXa[x[3dvEtv. ei Se Xs^ot xt? oxt auvouattoxat d£i x-^ 
uXt[j fj axEpr^atc, 8t6xt xdv dXXou xiv6c sioou? [xexe/^j, dXXou xtv6c ixdvxco? 
saxEpr^xat, svvoEtv £"/pfjV, oxt ouo£[xi'a axipr^at? auxfj auvouat'(oxat, EiTTEp 

30 Kavx6c Eioou; [XEXE/Etv TTEcpuxEv. oX(o; 0£ Ei [xtav xtc auxT^ axEprjatv auv- 
ouatoiaUat XE^ot, xat Trdaac ipEt. toaxE ouxtvoaouv eioou^ Trapovxoc aux-( 
lcpOapxat auxf^c f^ ouaia, Ei'7r£p xai f^ axEprjatc. Et 8e Xe^ot xtc oxi xat 
Ev x(o [i£X£/Etv Ei^oou? auvouat'(oxat x-^ uXrj xat f^ xou e^^ouc £X£t'vou ax£- .>■> 
pr^at?, otoxi x6 Elvat xfj uXifj ev xcp dvEtO£(p laxiv, ou cpuXdxxEi x6 xf^? 1 «0x6 DEF : aut^ u lyyovov E 3 xal (aute rj) om. E 4 evavxiioTat E 

<5iaxpiv£i a :) iozr.z[j iw Xoyii). o'jt(o oe xal xio dptt}[Ji(tj a outio; Se EF: 

o(Jt(o 0£ al) 7 dYot EF: dyEt al) 10 cpi^opds] rrapousia; E i}^|xt; DEF: 

t)^Xet a TOvi havzioo t6 ^^avTtov aF 11 ei t) al): et E: tj F 13 eaxiv 

(ante eO orn. aF oj] c) D Tt D: Tt; aEF dvevoEE? ov DEF: dvevSeTjs wv a 

16 dXXo] 6}X' a 17 xat dfiptaTOv toO auTdpxou; xal (bptatjLevo-j a. fortasse post dcJpt- 

OTOv intercidit toj (opta[jLevo'j Tota-JTTjv DE: ttjv a-jTTjv (sie) F: ttjv a 19 xa-d] 

xol Td E 20 d Tj uXtj aD: d uXt/ E: d ^jXtj F 22 xair a-JTOv E 25 tj 

wXt) — OTepi^aet oiu. F 28 ixtxixti E' 29 ypr^ F 31 Xifn aE' 252 SIMPLICII IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192.06. 25] 

s-sprjScO); I afr^[i.aiv6[jL£vov. aXXo •^dp ssxiv rj sxcpor/j;, xoti)' r^v xal t6 55^ 
£100? aoXov £(Jxt, xal aXXo t; tou eiSou? aTrousta, ^xic; ou ouvaxai xijj 7ra- 
pouata aovuT:a'p)^£iv. dXX' ott jx£v o'jx£ tj axipTjsic oux£ xo eIooc £cpt£xai 
xou £ioou?, xat aXXu)s 0£0£txxat, xat oxt xo u7:ox£t|j.£vov xai Tr£<pux6c }X£xa- 
5 Xa(xpa'v£tv xou £ioouc xat xo(j}i.£rai)at a::' auxou xouxo laxt xo £cpt£[i,£vov 
xou £ioou?, ix Touxojv §£ xat oxt aXXo xr^c uXr^c rj axsprjaic auvr|Xxat. 
ou fjLEvxot 8ta xouxo £v xaTc axotystioo^aiv dpyaX^ apii}ti.7ji>-i^a£xat rj axl- 5 
pyjat?. x6 Y«P 5xot)(£tov £vu7ra'p;(ouaa £axtv ap)^>^, aXX' ouy\ x^ dTrouat'a 
Totouaa. dXXa tzwc OtjXu xaxa aujx^^^Tjxoc yj uXtj, £t.'iT£p x(o auxr^c 
10 Xoyo) ivOiTjc xou ^t^oouc £aTi xat 6p£Y£xai auxou xai ^TroSij^sxat xat ota- 
a-daaw^ aux(o xai £xx(za£a>c laxtv atxt'a; r^ 8t(z xrjv d^rouatav ivosr^? iaxt 
xal opiY"at. w: £1' •'£ d£t [X£X£T/£ xou £i8ou? o)c £v xotc oupavtotc;, oi)X£ 
£vo£7jc <xv T,y o'jx£ (t)p£7£xo, dXX^z [xia xtc £$ d[xcpoTv dit cpuai? ^v auv- 
ouaia)[x£vr5. 

15 p. 192a25 <I>i>£ip£xai 6£ xat ^tvsxat laxt [xkv d)?, laxi 0' u)? ou. 10 
£0)? xou dXX' (zcpilapxov xat d-j'£V7jxov dv(3t*,'X7j auxrjv sTvai. 

A£'';ac xai oxt saxtv r, uXr^ xai OKOia xtc iaxt xat xtvt xpoTrti) i'V(o- 
a£a)c XrjTTxr) xat oxi 6tacp£p£i x9jc ax£pTja£u)c, xdv dotoptaxoc oox^ Tipoc 
a'jxijv. i-ps^TjC xat oxt d''pi)apxoc xaU' a'jx-ifjv laxt 6£t'xvuatv, £i xat xaxd 

20 au[x[3£pT^x6c -^pUst^ocxat, xti) x6 au[x[5£[5T^x6c aux-^j, xouxo 6£ saxtv yj axEpvjatc, 
xail' aux6 '.pi}£tp£ai)at. laxt oi xic xai a'jxr^ 6tacpopd xtj? x£ uXtjc xat 16 
xTp ax£p7ja£a)?, ^ rj [xlv uXrj xaxd au[x[5£[Br^xoc, r^ os axlpTjatc xaO' aux6 
(pi>£tp£xat. xaX^T 6£ x6 autx[:l£[5rjx6c aux-^ x6 Iv to dvxi xou x6 Iv aux^* 
au[x[3£[5T//toxo? -^dp arjxr^ cpuaic x6 Iv xtvt sivat. xat xupto)? [xb x6 Iv o) 

25 t6 u-ox£t'ix£vov 6t^XoT (d'XXo -^dp t6 iv (o Tt ioTt xal d'XXo t6 iv ix£tvo) 
ov), xaTs/pTjaaxo 6£ auxo3 iTit xou iv uitox£1[X£V(i). dvxt 61 xou zItzzXv 
' lo; ok xaxd xtjv auxr^; cpuatv ou (pi)£t'p£xat xa»)' auxo' o)? 51 xaxd xtjv 
6'jva[xtv £i7r£, 610x1 t"^ uX-(i t6 Eivat uXifj t6 6uvaa{)at' iaTf xaTa ydp t6 
6'jv(Z[x£i ouaia)Tat. zl 8e touto outo)? ixsi? "-tal oxav iv£pY£i(3|i Txapf t6 £i6o?, 20 

00 [x£V£t t6 6uvd[».£t TTj? uXr|C xai ou [x£xapdXX£t xouxo txoxe £t? x6 iv£pY£l(X, 
Tva [XTj 9«)ap'^j 7j uXr^ xaxd x6 6'jva'[X£t ouato)[t£vr|. oux dXXotouxat ouv 
Tj uXtj, dXXd [XEvouaa, oir£p iaxt', oiyzxrv. xh £i6oc. £t 6£ touto, oixstrjTE- 
pov Tou i$ uXtjc xai £i6ouc XiyEiv t6 auvi)£Tov x6 £i6oc iv uXifj XiY^tv. 
dXX' £1 xai x6 £i6oc au[x[5£[5T^x£ xi^ uX-(j xat laxt xat aux6 cpOapxov, 6td 

:j5 Ti fXTj xaTa touxo (pUapxrjv xaxd au[xp£prjx6? Xi^Ei xtjv uXtjv, dXXd 6t6xt 4 oTi om. E 5 dn'] utt' a 9 auTYJ; DE: sauTiis aF 11 xal IxtOcCeu)? auTif) 

aF Iv.OTaaEO); E 13 av om. DE 16 stos xtX. om. F ciXXa cp&apTOV E 

avaYy.aiov D 17 xat (aute oTt) om. aF 19 iaxi xa&' auTTjv aF 23 t6 (post, 

civtI to'j) aED'^: om. FD' 27 t7)v om. E' ut Aiistoteles sed cf. p. 253, 14 28 dvat 

uXtjv E t6 (post uX^fj)] hrl Td» D 32 o^xEtrJTepov uXt) \i-{tiv praemisso oti in mrg. 

repetivit D 33 eioou; xai 'jXtjs E post b^ nM. t^ a 35 [xyj xat v,aTa E SDIPLICII IN PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192^25. 29] 253 

TO (pl)£lp6[J,£V0V saxiV £V TOUTO) 7) aTEpVjai? ; Ti Trp(OT0V [X£V OU/ 6|J.0l«)s £V- 55v 

uTzdpyei t^ GX-^ to t£ eToo? xai tj OT^prjais, a^^a "^o [i£v (o? £V uXtt] £160; 25 
Trjv auvi^ETOv ouaiav izoiei \s.ZTa. zr^z uXtj? [xlpoc auT% 7ivo[x£vov [X£t' £y.£i- 
VTjC, xal oia<p£p£i Taurfl tou a>s au[i.p£p-/jxoTO? £V oual'a' touto ^ap ou 
5 TToi^r Ti auvUoTov [jL£Ta TTj? ouaiac, r^ 0£ £v T-fj uX-(j aT£prjai? w? iv utto- 
x£ia£vco laTi T-( uXrj ou Trotouaa Tiva }x£t' auTr^? ouaiav ouo£ [lipo^ auv- 
&£Tou ouaias 7ivo[A£vrj. 010 rj [x£v ati[jr^a<.c auiiPcPr^xos X£Y£Tai ttjc uXrj?, 
To 8£ £T6oc ou. xat rj [x£v ttj? aTEpr^a^ojc (pi>opa xaTa autxB^prjxoc xat 3o 
Trj? uXr^? Xi^^Tai, rj 0£ tou £ioouc oux£Tt. tou yap £ioou? cp}>£ipo[X£vou 

10 TOTS [xaXtaTa rj uXrj oia(patv£Tai. aT£pr|a£«)s 8£ cpi>£tpo[x£vrjs xat £i6ouc 
£Tri'(tvo[X£vou xpuTTTETat fj uX/j, xat (pJ)£ip£ai)at xat auTrj 6ox£t. [xrjTroT^ o^ 
xai 6 'AptaTOTlXrjC Trjv uXrjv £x tou 6uva'[X£i xat Trjc iv toutio aT£pr^a£(o? 
{>£aaa[x£voc xaTa [x£v to ev to TouTlaTt xaToc Trjv aT£prjatv, cpi}£ip£a&at 
Trjv uXrjV xai>' auTo cpr^at, xaTa 6£ Tfjv 6uva[xtv (xcpDapTov ^Tvat xat 

15 czYsvrjTov. ouT(oc 51 oT[xat xat f^ X£?ts xaTaXXr^XoTEpa (pavfja£Tat fj Xi- 
"^■ouaa (bc [X£v '(ap to ev (o , £i (oc £Trt TfjC uXr^c Xl^otTO, OTt xaTa [X£v 35 
Tf|V aTlpr^atv xaft' auTo cpikip^Tat, xaTcx 6£ to 8uv(zix£t a'(pi>apTO? xal a",'!- 
vrjTo; laTt. xat ^ap ou6^ ^Ttov oti xaTot auixp^prjxos (pi)£t'p£Tat fj uXr^, dXX' 
oTt (b? [XEV aT£prjaic; xad' auTo (p&£t'p£Tat, (b? 8£ to 6uv(X[X£t out£ yivETat 

20 ouT£ (pi)£tp£Tat. ot 6£ i^/j-f/jTat xaT(/. au[xp£[3r^xoc; auTfjv (p&£i'p£ai>at Xi- 
-(ouat, otoTt t6 £v auTifj ov fj aT£prjat; (pi>£ip£Tat, (b; tov (z[x(pop£a (pi>£i- 
p£ai)at (pa[X£v, oTav 6 £v aozia oTvo? (pi)ap-(^. xaiTot ti? av £t'7rot tov 
d[x(pop£a £(p&a'pi>at tou oivou (p{)ap£VTo?; xav ttoXuv 8£ Xoyov xaT£T£tv£v 6 to 
'AptaTOTlXrjs 6topiC(ov TfjV uXr^v TfjC aT£pT^a£(oc, 8uvaTat (b; xaTa t6 6uvd- 

25 [X£t [xdXtaTa TfjV uXrjv {)£(op(bv £X£t'vots x£)rpfjai>at toTs Xo-^ot.;. dXX' ottojc 
8£txvuatv d'(pOapTov xat d^EvrjTov xaTa t6 8uva[x£i Trjv uXrjV, £(p£$fj<; 
i6a>[x£v. 

p. 192a29 Ei't£ ^dp YivETat, uTrox£taftai Tt 8£t TrpwTOV £(o? tou 

(baT£ £(p{)ap[x£V"/j laTat Tcplv (pDapfjvat. ■♦5 

30 TETTapa 8uvd[X£t TrpoXap^bv Evap^yfj d^t(b[xaTa 6td [x£v Tuiv 6uo o^ixvuatv 

oTt d7£vr]T0i; f^ uX"/j, 5td 6£ T(bv 660 OTt d'(pi>apTOs. £aTt 6£ 860 [X£V, OTt 

T£ t6 7lv6[X£VOV £X TtVO? Yt'v£Tat UTTOXEt^XEVOU TTp^oTOU Xat OTt t6 "|'tv6[X£V0V 

ou8£Trto laTt touto '(i^/zxau xat Ta XotTrd 8^ 8uo TouTot? o[xota, OTt Tidv 

t6 (pi)£tp6[X£V0V £ls TOUTO (pi)£t'p£Tat , £? OU Trp^oTOU "CtV^Tat, xal OTt t6 

35 (pi)£tp6}XEV0v OTE cp&EtpETat ou8£7r(o l<pi)apTat. irpo? TouTot? xat t6v 6pta[x6v 50 1 i\ TOUTii) eaxtv E r; oin. E post [xev add. ouv EF 4 post TauxT; add. 

■}] F dvouafa DF 6 auvSiTou om. aF 8 ou. xal] o65e E 11 auxTj 

DE 14 5uva[x[v D 16 ydp oin. a 18 iaxt y.al dtY^vTjTOi; aF 20 auxTjv 

oiu. aF 21 ov om. E 24 o>; xal xaxd I) 28 yap yfvexat KF: TrapaYivETat 

D: ydp ^ytvETO a Aristotclcs ^cu; y.xA. 0111. F 82 te 0111. F .'15 xat rov 
om. E 254 SLMPLICII L\ PHYSICORUM I 9 [Arist. p. 192*29] 

tt;? oXtiC (Ju? d$iuju,a TrpocjXotijipavsi. d$ u)v Sstxvuat TrpoJTOv oti dYSVYjTo? 55v 
Tj uXr^ ouTcu?* £t ^tvsTat f, uXtj (to 8^ ■•'tvotj.svov 7:av sS OTroxsttxsvou '^■i- 
vsTat •;:p(uTou xad' auT^ £vuTrap)(0VT0? , t6 Ss 1$ ou "j^tvsTai Tt TrptoTou 
xai^' auTo svu-a'p/ovTo; touto isTtv tj uXyj), et ouv Y'V£Tat f/ uXtj, s; uXt;; 
5 "('iVcTai TTpou-ap/ouar^?. sSTtv dpa /; uXtj Trptv ysvsa&at. si Ss touto oj^ 
douvaTov 7]$t'a)Tat t6 t6 "j'iv6}i£vov sTvat Tptv "ysveddat, Sf^Xov oTt xai t6 
fjYouusvov douvaTov £5Tt t6 Yivsa&at Tf^v uXrjv. xat auvfjXTai TauTa Ix 
T£ Tuiv dX>.u)V Tuiv T:porjCtu>(jL£vu>v xat £x tou tyj? uXtj^ optafxou. t6 8^ s^ 55 
ou YtvsTat Ti Ivuira^pj^ovTo? [xf( xaTot auap^prjx^; 7:p6; dvTt8ta|aToXfjV ^G"" 

10 Erpr^Tat Tfj? aT£pTja£uj;' xdv -(dp Xr^r^Tat xat sx TauTr;? ^ivEa&at t6 y^vo- 
}i£vov, dXX' ouT£ ivuTrap/ouar^;, out£ xaB' auT6 £x TauTr^?, d}J<aL xaTa 
aua^^^r^xo?. Tij) -,'dp dzsivat auTf^v £; auTfj? Xs^ETat 'YivsaDat t6 Ytvojxsvov. 
"ti, tpr^atv 6 'AXsJavopo?, t6 [ifj xaTa auix^spr^x^s up6ax£tTat, on Ivu- 
za'p/£t }x^v Tio -jtvoixsvm xat Ta Tto U7cox£t|x£v(o aufxpspr^xoTa olov Tto dv- 

15 optdvTt t6 xpuijia -6 au|x[3£pr^x6? Tui /aXxtp, dXX' ou xai>' auTo uTrdp/st, 5 
dXXd xaTa aujxp^^r^x^;* 3i6 ouSs uXtj iaTtv auTou ou8s auvTsXeT Tt Ttp dv- 
8ptdvTt -po; t6 sTvat. Sst^a; 8£ OTt ou -ctvsTat f^ uXyj, £cp£$f^? oti ouS^ 
cibctpsTat 8£txvuat. Trdv Y^^p "^ cp&£tp6}X£vov ou toIi £i; t6 «xrj ov dva- 
Xu£av>at X£ic£Tat cpB^ip^aOat, dXXa Ttp dq touto e^ ou IvuTrdpj^ovTo? 

20 TpuiTou '(i'(rjvz }xrj xaTa aujx^^pr^x^s, touto Ss saTtv f^ uXtj. st ouv 
(5i)£ip£Tat f( uXtj, zU t6 ToiouTov dvaXu£Tat o laTtv auTfp xat laTat 
£cp&ap}x£vr^ fj uXr^ ouaa* uXrj 8£ iaTt Trp6 tou cpOstpsai^af oiaT^ £cp{>ap- 
}x£vr^ saTat 7:p6 tou cpOapfjVat. (oaT^ £it£ -^iv£Tat, 8£t Uiroxsiai^at Trp6c lo 
TfjV -/£V£atv auTfj? TfjV ToiauTr^v cpuatv -^Tt? iaTiv auTTj, laTat ouv 7rp6 

25 ToU -j'£vso0ai* £i't£ cpi>£tp£Tat, o£t zU TouTO auTf^v cpdapfjvat iaTiv 
out:^, xat eaTat icp i>ap|X£vr^ 7:p6 Toij cp{>apf^vat. 

Kai t6 dcpi>apTov oi Tf^? uXr^? dT:6 tou nXdTwvo; xai tu)V Oui^a-^opstujv 
6 'ApiaTOTiXrj? ^^apiXa^s. Xi-^-st -puv 6 tou nXdTujvo? Tt}xato; '^TptTov os 
au t6 ifevo? ov t6 TfjC "/u)potc d£i cpi>opdv ou T:poa8£/6}x£vov, £8pav 8^ 7:a- 

30 pix^jv oaa e/st -j^Eviai^at ~datv, auT6 8£ }X£t' dvatai>r^at'a? dirT^v XoYta}xtp 
Ttvt v6i>(p }x6-j'i; 7:iaT6v". -^pTr^Tat 8^ f/ T:daa tou 'AptaTOTiXou? d7:68£tctc 16 
ix Tou cpuatxou d^itutxaTo; tou Xi-^^ovTo? }xrjT£ '((■vacsi^a.i ti ix tou d7:Xu)? }xy] 
ovTo? JATJT£ cpi>£tp£ai>at Ti ct? t6 aTrXuic }xfj ov. TOUTO 81 t6 d$iu>}xa auT6c 
iTTtaTcoaaTo iv dp/f( S^txvuc oTt ix tou ivavTt'ou YiveTai t6 -^tv6[x£vov xal 1 oj; om. a 7:poXa|X|3av£[ D TrpouTU); aF 2 t6 Ss — evjirap/ovTOs (4) om. F 

6 t6 t6 F et ex touto corr. E : t6 simplex alJ 9 ante [xtj add. t6 D 10 xal 

(ante ix) om. E 13 7:poav.£Ta9at aF 14 fxev om. a -/.al tol] xaTot D 

T(u 'j7:ox£i|x^v(j)] 'J7:6 t(L x£[[>.£v(i) E 16 Ti ante Trpoc posuit F: om. a 18 ou t(Jj 

om. F 19 >iY£Tat xal cp!>£tp£38at aF t6 eis F 21 cp&£[p£Tat D cf. v. 25 

Aristoteles: cp&£(po'.TO aEF 23 eiTe] £i a 24 v^Tti; E: £tT£ aF: obL D a-jTrj 

libri ouv om. F 25 auTrj D: a-jxr/ aEF 27 -xat (ante t6) om. a 

28 youv] ouv D IIXaTcuvo; Tffxato; p. 52 A TptTOj F 29 au t6 D: a'JT6 E et 

f. 125 V 23: a'jT6 t6 F: ou a et p. 223,7 et Plato oe (post £opav) om. D 33 Tt 

(post !f}>£t'p£3}>at) om. DE SIMPLICII IN PHYSICORUM J 9 [Arist. j). 192=' 29] 255 

cpOstpsxai Eic xh ivavTtov. xal osT xi sTvat x6 xoT? svavxioi; 67roxst[x£vov, 56'' 
07:£p Tzoi^ [X£v ov laxtv, Trto? Se oux ov, iz ou Trpwxu)? £vu7:a'p/ovxoi; xaf)' 
auxo "ctv£xai xa Yiv6ijL£va. 6 [jlevxoi nXa'xcov, u)? £ip7jxat irpoxspov, xax' 

akkOV XpOTTOV £0£lC£V, OXl £? l>7:0X£ltJL£V0l) XIVOC "■,'lV£Xat XO YlV0[i£V0V £7:£lOyj 20 

5 ^ap £ix(uv iaxt x6 yivojxevov xou ovxo?, Traaa os £tx(wv (ju[jLO''u)xai 7:p6c x6 
7:apa6£tY[ia, x6 os (ji)[xoia)[JL£vov 6[xot(ua£(o; [x£i}£;£i d-6 xou ^rapao^iyixaxo? 
(oixoicDxat 7:p6; auxo, aXXo (X£v eoxi x6 [xsxe/ov, oXXo oe x6 [xsxsyo^xsvov 
xat Yj {x£&£$i; xai)' t)v 6[xoiouxat ■?; £txcuv. x6 apa jx£X£yov xouxo iaxt 
x6 dv (o xal £; ou YivExat t; £ix(ov, 07:£p lcfxt x6 '(iv6\is\>ov (k£yzi youv 

10 6 nXax(ov £v Tt[xai(p* "Iv o' ouv xco 7:ap6vxi /pTj '(ivr^ Stavori^Tjvat 
xptxxa, x6 [x£v ytv^^xEvov, x6 §£ Iv (p *ct'v£xat, x6 61 o&£v dcpo^xotou^x^vov 25 
cpu£xat x6 "jivo^x^vov"), xat £t7:£p dXr^i}^ xd 7:p6x£pov ut:' Itxou prjUsvxa, 
xoux6 Isxiv 7) d7r6 xou ovxoc lxxpo7:7j xat 7:apdXAa;tc xat £ic x6 [xrj ov utto- 
cpopd, Tjv 7) xou ovxo; [x£&£$ic xaxaXatxpdvouaa taxr^aiv (bc 6uvax6v xat £t- 

15 xova 7:ot£t xou ovx(oc £tvat xal dvxt xou ovxcuc [xr; Elvat, OTrsp iayrzv oiv 
dq x6 [XTj ov xeXI^o? u7:£V£j(&£taa oux ovxcuc ^Tvat 7:oiouaa. 

'AXXd Tzoi: dYlvTjxo? xat dcpi>apxo? y; uXr^; r6x£pov xifj iauxr^? xotv6- 
xr^xt; T^ xouxo xat xoic ^iosat T^poaijxEt * ou6£v6? Y°^p eloouc xotv6x7j? (fbzi- 
pExai Ix xou T:avx6?, dXXd xai d'v&p(07:o? d£i laxi xat 17:7:0? xat X£ux6v 3o 

20 xat dpsxTj xai xuiv a.kXmv £i6(ov fxaaxov 5td x6 [X£V£iv xtjv xotv6xr^xa 
£xdaxu)v. dX>v' dpa xat xaxd x6 d'xo[xov iauxr^ rj uXr^ dyivrjxoc xat d'(pdapx6c 
laxtv, waxE xtjv I[x-}]v uXr^v ou xa&^ uXyj (xouxo "ydp xr^ xotv6x7]x6? laxtv), 
dXXd xai)6 £[X7j uXr^ xat xotd6£ uXr^ dylvr^xov ^Tvat xat dcpOapxov; xat TzSi; 
ou [xaxr^v £axat aux7] xou sfxou (paap£vxo? £toou?; ouoe yap £axat aXXou 

25 uXr^, xai}6 l[xou laxt. 7:u)? 6£ oux ovx(oc xp£ixxu)v laxat xuiv £t6(ov y) uXtj 
xat ouat(o5£ax£pa , zi-zp xuiv dx6}x(ov £t6u)V cpO£ipo[X£V(ov f^ dxofxo? uXtj 
[X£V£t; [X7]7:ox£ ouv ou6£ 1'axtv d'xo[xo? uX7j xa&' auxrjV, dXX' 67:6 x5v dx6- 35 
[x(ov £t6(ov dxo[xouxat, (oa7:£p xai [xopcpouxat 67:6 xuiv £i5(ov. xd ydp dxoixa 
Ttp dptd[xtj) 8iacp£povxa 6tatp£a£ai 7:Xr^i)uv£xat xat 6tacpopaTc au[xj3£prjx6xu)v. 

30 oux£ 8k 6tat'p£atc ou'x£ dpti)[x6c oux£ xd au[j,,3£,3rjx6xa xr^c uXr^c iotd laxtv, 
dXXd xu)V £i6(ov. auxr^ ouv tj d7:6 xou ovxo? xotVTj TcapdXXact?, tj oxt 7:ox£ 
laxiv 7j uXtj, dYEvrjxo? xat dcp{>apx6? laxtv. fj 5£ xotd5£ 7:apa'XXa$i;: xai f^ 
ToidSs 5X73 xax£iXrj[X}X£V7j Xot7:6v 67:6 xou £ioouc xat fyXO[x(o[X£vr^ Yt'v£xat xat 2 \).ti ism ov a TrpdJTOu aF 4 xot ytvofjLeva aF 7 iaxt xo — ofjLOtoOxat ifj etxtov oiu. 

DF 8 t6 cfpa] apa t6 D 9 ytveTai] ^STtv F post yivETat rj eixibv omissa illa laTi 

t6 [XET^/ov — 6[jL0touTat ifj eixu)v falso loco supplent DF, sed ita ut F errore t6 apa — 6[xotou- 
Tai ^ e{x(ov continuando iteret. idcm facturus t6 apa (xeTexov scripserat statim expuucta K 
Yoiiv] oyv D 10 ev Tt(xaio) [p. .50 C] om. F y^vet F 12 utt'] d-' E 

14 y.oiX (aute etxova) D: om. E: ante (bj posuerunt aF 15 ovTto; bis scripsi: ovto; 

libri (JLT) post dvTl tol» collocat a ^'^X^i '*' "' o'^"'^ ovtco; KF: ojx ovto; D: 

ovTO{ a 20 a>.Xtov om. a exa(JTo'v iuri aF 21 &xdaT0U aF xal (ante 

xaTd) ora. a eoTt ante xat d^pDapTo; D 23 uXt) e/xYj aF 24 avjTTj] i] 

abvfi D post dXXoo add. fj E 25 oe ovto; oi> F 28 dTt(jLouTat D xal (post 

waTiep) om. aF 29 oiatpeaei aF 32 TotauTrj D rj (post xai) om. E 

33 r(TO(j.io(jL£VTj EF : dT0(JL(O(i.^vrj D : ;^Ti}).(OfjL^vr) a 256 SIMPLICU IN PHYSICORUM 10 [Arist. p. 192a29] 

(^bzipz-ai (o3-£p xai t6 zlooc ~o aTO[i.ov. y.av "j^ap t6 -puiTov (sSi\ia \i'(oi 56r 
Ti? sivai TTjv uXr^v, xal ixoivo xaTa ttjv xoivoTTjTa soTiv acp&apTov. t6 *|'ap 40 
Tou uoaToc 5«)|j.a [xsTa Tuiv tou uSaTO? TroioTV^Ttov st^ t6 tou dspo? aoiaa 
xat zh ~a? sxEtvou \iz-:oL^d}Xz.i -oioTr^Ta;, ouy r, au)ij.a [isvtoi (xaTa 'ap 
5 ToijTo ou ii.£Tapa'Xyv£i), dXX' -^ TOtovSs auiaa st; Tot6vo£. £7:£i8t] ouv i^ uXtj 
t6 xoiv6v iyii jxovov xai)6 'jXr^. otd to-jto TauTYj t6 dyivrjTov xal d'i&apTov 
-poar^xst. xat y; 'AptatoTsXou^ d-oS^t^tc -£pt tou d-|'£vrjTOv xat dcp&apTov 
sivat TTjv uXr^v daotXsuTOv [x£V£t. t; Yap tIc uXrj Y^^vsTat ix Tr^? tiv6^ xai « 
■?; Tou dipoc £x Tr^ tou uoaToc, xat oux laTtv r^ tou dipoc Trptv ^^viaBat 

10 (uoaToc i-dp r)v £X£ivr^ xat cp&£ip£Tat si.; Trjv tou uoaTo? tj tou dipo?) xai 
oux £'.|j»)apTat r, tou diooc -piv <p&aprjVat* ou "jdp f^v uoaToc Tpiv ^svia&at 
u6u)p. i^KiiOT; Oc t6 ti? uXt; xaTa t6 eIooc £/^i» Std touto doiopiaTa>i; 
dYEVTjTOV xat dcp&apTOv £?-£ ttjv uXr^v 6 'ApiaTOTsXr^c* 

'AXX' £t dYSvr^Toc, '^aai tiv£c, xat dcp&apTo; r, uXt], tm; oux dpyjq Ttc 

15 saTt rptoTr^ xal auTr, uja7:£p xat 6 bzoc. zi ydp £x i)£ou 7rapf^/&7j, oux 
av dY£vr^To; f^v. dXX' oTt [X£v 6 'AptaTOTiXirjc d^ivr^Tov ouyl t6 [xtj dir' 50 
atTta? f^pTr,[X£vov Xsy^t, dXXd t6 [xtj d';:' dp/^? /povou "[•£v6[x£vov, Sr^Xot 
xai TTjV xivr^atv £v Totc TiX^at TauTr^; Tf,c -paY[iaT£ta?, dyivr^Tov xat 
dcpOapTov 0£txvuc, xaiTot ■irdv t6 xivou[x£vov utto Ttvo? xtv£tai)at «pf^aa?. 

20 £Tt 0£ 6[xotu>; dv dYSvf^TOUs Xsyoi xat Tdc Tuiv £iouiv xoivoTr^Tac, &(szs, 
TToXXdc dv dp/d? Xe^oi TrpoiTac. xaiTot y£ auT6; laTtv 6 pouiv " oux d^^oL^ov 
TToXuxotpavtTj" . oXojc oi 6 [Xcv 'AptaTOTiXr^s «)? aTot/£ttoorj ^p/f^v utto- 
Tii)£Tat TT^v uXr^v, •JJTic oux dv dvTtSouc s^r, 'Kp6; t6 7:oirjTtx6v f^ T£Xtx6v 55 
arrtov, £i7:£p xat ecpiETai tou ix£r&£v x6a[xou ''u)? | dfjXu dppsvoc, xat u)c 56^ 

25 aiaypov xaXou". oi bl £T£p68oSot Tr^v uXr^v ^Tvat t6 xaxov XsyovTEC xat 
dvTiJouv auTfjV dp/f(V -m d'(OL\\io Tt&ivTSc (o? 7:otr^Tixf|V dp/f,v dvTtTt&iaat. 
ToiYapouv Y£V£a£tc di:' auTf^c 7:apa3to6aat xai aTpaTr^Y"-^^ auTf^? xal pouXd?, 
xat 9ptd[xpouc xaTd tou d^^j^a&ou Xr^pwoouatv. 6 [xivTot nXdTwv iv Tt[xat<i) 
[x£v Td T£ xuptujc aiTia xai Td auvatTia Tf,c tou x6a[xou u7:oaTda£a)c 7:apa- 

30 oi8ou? TfjV uXr^v Toic auvatTtotc auvTdTT£t xai dcpOapTOv auTf^v wa7:£p xat 5 
t6v oXov x6a[xov cpr^aiv. oti oi u)? T^ptoTr^v auTf^v dp/f^v oux d?toT Xi^Etv, 
s,?jrf}Mazv 'Ep[x66u)po; 6 tou nXdTwvoc iTatooc iv toI 7:£pt nXdTwvo; ptpXtco 
Ta ooxouvTa tuJ nXdTa)vt £v -£ toic dXXotc xai 7:£pt xr^q uXr^; "^pd^foiv, u)? 
6 AspxuXXtor^c laTopr^a^. t6 oe au[x7:ipaa[xa t^ui Tuiv £tprj[xivu)v T:apa&rj- 

35 ao[iaf "<SaT£ daTaTov xai d'[xopc5ov xai d'7:£tpov xat oux ov t6 TotouTov 
XiYsailai xaTa d7:6c5aatv tou 6'vto?. Tto toioutu) o^ ou Trpoafjxei outs 3 ToO uoa-os (post ixETa T(Lv) oin. aF 4 xatd] xal a 7 tj tou aF 8 -/.al 

(post Ttvo;) om. DE H ^/ — "pi'' iterat F 14 xat atpi^apto; (paai Tive? f; y?v7] 

aF 15 xal a'jTT) TrptuTrj aF 17 ytvdfxevov D 21 y-atTOt yeDE: xaixot aF 

Pouiv cf. ad p. 250, 26 dya&^^v ioTt aF 23 av om. aF 24 tbs ftrjXD xtX. 

p. 192 a 23 25 uXt]v] ?Xrjv a 27 xal pouXd; post t}p(a|X|3ou; iterat D 29 |xev 

om. aF 32 Epixootupo; cf. p. 247, 30 sqq. 6 (ante tou) om. aF 33 toI; 

(post te) om. aD 34 Aspx^jXXtorj; cf. p. 247, 30 sqtj. SIMPLICII IN PIIYSICORUM I 9 [Arist. p. 192^29. 34] 257 

apx% otJTs obaiac. dXX' sv axpiata: xtvl cpspoS&at, otjXoT 'Ydp oj^ ov 56^ 

xpoTTov To atTiov xupi(Os xat oiacpspov TpoTutp To Tcoiouv saTtv, ouTtt) xat 10 

dpXT^- ^ Ss SXyj oux dp^Yj. 8 xat toT? Trspt IlXdTwva £X£-,'£to fita oti 
dri dpxT]." 

5 p. 192a34 IlEpt 8^ T^? xaTa t6 eTSo? dp5(^? fo)? tou ev toT? 

UOTEpOV 8£lXVU}l£V0l? £pOU}Jl£V, 

EiTTtuv irEpt T^c; uXtxr^s dpjrT^?, oTt dvdyxyj ETvat Tt irpaiTOV uitox£1[xevov, 15 
£? ou -j-tvETat fxaSTa EVU7rdp;(ovTo? xa&' auTO xai ou xaTa aufxpsprjxo?, 
xat oTt sTEpov TTj; aTEpTjaEoj? Tj uXvj, xat oTt aYsvTjTO?; xat dcp&apTo?, uicpEtXE 

10 XotTtov xat iT£pt TTj? xaTa to EtSog dp)(9j? eitteTv. touto Yap dxoXouOov 
T|V T(p TpsTc; [j.£v EiTTovTi Ta? aTot^EKuSEt? dpydq, uXtjv xat aTEpTjatv xat 
sToo?, TTEpt o£ T(ov 8uo oiodcavTi. dXX' Tj iih uXyj IvTau&a ttjv TTpwTYjv 
lauTTj? uTToaTaatv iyBi xat aTOt^ETov oXrj? t^? y^^^'^^^? eaxij t6 oe eToo? 20 
t6 [xev EaTt TiptoTov xat dp5(ix6v ovtco?, OTiEp vouv £v dXXot? xat d^aiihv 

15 xat irpoiTov aiTtov xaX^T TrotvjTtxov xal T£Xtx6v uTidpyov, xat ev auT6 
xai TToXXd XEyEf \isTd -/dp t6v £va vouv t6 TiXrjt^o? u(peaidvoi.i SeT, ot' 
5 xat xuxXocpopT^Tixd aojiiaia. t6 Se Tt Iotiv eToo? cpuatx6v xat cp&apTov, 
aToi/ETov TouTo Tu)V ^ivo^jLEvcuv xat cp&£tpo[i.£V(ov xat Tzpoazyhq aiTtov uTrdpj(ov. 
xat OT^Xov OTi rj xaTd t6 eToo? xupicoi; dp)(rj sxEtvYj icTiv tj TrpcuTvj xat 

20 ■/jopiST-q, dcp % xat t6 IvTau&a Eioo? t6 ETvat £j(£t. 8td touto TCEpt [xev 
T^? xupt(o? xaTd t6 eToo? dpyrfiq t% 5((optaTyj? xat voyjttj? xat dxtvvjTou, 25 
EiTE [ita iaTtv Tj TtoXXat, tj OTtEp dXT^DiaTEpov xai \iia xat TroXXat, xat 
Ttc T^ TtvE?, oTt duXot xat voTjTat xat irdvr^j TiXEiot t-^ ouat'a ouaat IvEp- 
YEiai, TauTa ouv 81' dxpt^Eia? ttjs Trp^oTvj? cpiXoaocpia? Ipyov laTt 

25 otopiaat, TauT6v oe stTTETv, tt^c; uTrsp Td cpuatxd TrpaY^xaTEta?, tjv auT6? 
[xsTd Td cpuatxd xaXEt. 

rispt oE T(ov cpuatx^ov xai cpOapToiv xai oX(Os £v xtv^aEt xat [xsTa- 
PoXifj {}£(opou[x£V(ov £to(ov, aTTEp dp)(at aTotj(Et(oo£t? xai -Kpoatyji aiTta 
Eioixd T(ov cpuatx(ov Etatv, uaTEpov, cprjatv, £pou[x£v. touto -(dp laTt t6 so 

30 eToo?, xat EvuTrdp/Ei toT^ cpuatxoTs (o? axovyziriV xat 7:^6? 8 tj aTEpyjats 
dvTixEtTat, £c ou xat tt^ uXt^s Td cpuatxd rdvTa auviaTT^xE. xat 8taXuETat 
Ei? TauTa t6 auva[xcpoTEpov, eis [xev ttjv uXt^v xat uTro[X£vouaav, ei? o^ t6 

£T8o? ohy U7rO[A£VOV. XeYEI OE TTEpl TOU TOtOUTOU ElOOU? EUl^Us £V Ttp £cpE$f^s 

pipXiip oiySi<; Oihxh {}£(op(ov, xaTd te ttjv cpuatv, tjv xat (o? 7rotTjTtx6v 

1 (i-/ptc(a E: dxpaafa aF: obl. D Jjc clv aF: oaov DE 2 Tpc57r(|)] rpf^Tcov F 

xal i^j apyT) aF 3 8] 016 supra p. 248, 17 4 elVj aDF : eiTj ^j E : ■^ supra p. 248, 18 

5 E(o; xtX. oui. F 7 xi elvat D 8 ivu7ra'p-/ovTa E 12 ttjv 7:p(oTr)v IvTaiiDa F 

13 oXtj DE 15 xal Sv auToDE: h auT(j3 aF Ifi ydp oni. D 6t' cJ oin. F 

17 rl OTJ xal D xuxXocpopixa E cpuotxov elSo; D 20 ^cp' ^c] ^tp' ^ E 

21 post xopf(«; iterat x^; D 22 19 (ante TroXXaQ DE: eiTE aF 23 x^Xetot DF: 
TeXetai aE ouaat ir^ obdct. aF 29 eJatv] laTiv D 30 xal (post 8) om. aF 
32 xal (post uXtjv) om. F 34 TtoiTjTtxov om. aF 

Coiiimont. ArislYit. IX. iSirrii)!. IMrys. I. 17 258 SIMPLICn IN PHTSICORUM I 9 [Arist. p. 192*34. b2] 

Tzpoazyk; aixiov -apaStoasi (oio xal iv ixsivot? cpuXa'tT£i xov Trspl auxou X6'|'ov 56^ 
xal oC oXXa^ attia? xa^ £X£i pr,&yj5oa£va?), i>£(op£i §£ auxo xat xaxa xo 35 
£cpa-Xtoi)£v x^fl uXrj. xat xa ouo TroXtv £t? iv a7£t xaxa xo axot)(£ta>8£? 
xtov oostxtov £100?, OTTSp fiGtMOxa j] Trpox£i[i£vrj 7:paYtjLax£t'a C^jteT. la.ya. 
5 8o ouvaxov X£Y£iv, oxi ix^pt x^? xaxa xh ^TSo^ ^PX^^ '^^yj- "^^ xioptax^? 
£T7:£ vuv, dXXa xt;? cjxoi)(£tt63ou?. xat i'ap xa axotj^Eia xtov cpuatxSv 
TTpaYuaxtov |x£xa dxpt^^ta^ 7:apa8ouvat ou xou cpuaioX6*|'ou iaxiv, dXXa xou 
TTptoxou <ptXoa6c20u, (S3~£p ouo£ TYiv xoiv x£xxa'ptov axot)(£t'tov &£toptav Toi> 
^axpou, d)Jvd xou zptoxou cpuatoXoYou* 7:£pt jilvxot xtov cpuatxtov £i6tov, ouy 

10 oi^ £totov d-Xujc d)A' to? '^ivo\iiv(ii''^ xat cp&£tpoa£Vtov, xou cpuatxou laxiv 40 
£t7:£tv. xal or, xat £p£t 7r£pt xouttov £v xoT? Il^pt Y£V£a£to; xat cpdopa?, 
ar.zrj uatspov o^txvuaQat cpTjatv tb? ix£td tautr^v x£xa-j'u.£va xrjV 7cpa*|'[xax£iav. 
xa/vXttov o£ 7) -pot£pa £;r]Yr(atc, ott Trotrjtixov tou oupavou oT6£V 'AptatotiXrj?. 
i7:£t6r, 6s ttv£c otovtat Trotr^ttxov at'ttov xou Tiavt^? }xrj XsyEtv xov 'ApiaxoxlXTjv, 

15 dXXd [xovov tcXtxov xat touto xai tov 'AXi^avopov dpiaxstv vo[jit'Couatv, dvay- 
xatov 6ox£r [xot ttbv ivtauUa X£YO[x£vtov u-h 'AX£$dv6pou tou YV/jattotdtou ttbv 
'AptaxoxiXou? i^ri'(TfTOiV dxouciv auTou? kyovxuiv ouTto?* "t6 6k TTptbxov eTSo? 45 
xal tb; ^Totr^ttxov dv eiV] ai'ttov. XlyEt ydp iv toTc METa Ta cpuatxd, oTt 
TouTO To xtvouu.£vov U7:' auTou, TOUTO 6£ i^Tt t6 7:£[X7:tov atb[xa, Ta d'XXa 

20 xtvEt Ta iv YEVsasi xai cpi}opa. outco? [xev ouv 7:otrjttx6v. xar)6aov 8^ 
7:a'vta t^ toutou icp£a£t TTp otxEia? TsXst^TvjTo? TUY/dvEt, io(; xat [xtxptp 
7:p6ai>£v £i'pr^Tat, xal xai)6aov, tb? auT^; £ipr^x£ 7:a'Xiv iv xoi? M£Td Ta cpu- 
atxd, ttXtVEi 6^ (b? iptb[x£vov,,, E^r^ dv tb? -zh teXo? xal xo ou xdpiv airtov. 
ToiouTov Yotp '6 opEXTov." iooo aacptb? xat xaTa Tt \ihv 6i<; TrotyjTtx^v xaxd 60 

25 Ti 6k (b? T£Xtx6v aiTtov U7:£0£to t6v vouv, auto? ^rapEatTjaev. 

p. 192ij2 T)tt [x£v ouv siatv dp/at xat ttvEs xat 7:6aat tov dpti)[x6v 

?tO? TOU TsXoug. 

T6 [i£v ydp sTvat ttbv cpuatxtov dpya<; 6i; ivapY^S l8o$s TtapaXa^xpdvstv 
cpuXa'tt(ov td 7:poayjxovta t(j) <puatx(i) [xitpa, t6 os ttvEc xat 7:6aat otopt- 
30 ad(X£vo? xat ott siatv dpy(at 7:ap£atrja£ [i-E/pt touTtov t6 7:p(bTov xaTa- 65 
xX£t'aac ptpXtov. 3 di Sv ayEi om. F 5 oti xctl Trspl D 8 cptXocjfJcpou] yp. cpucrioXoYOu mrg. F, q\u 

scilicet verba M^ir.tp — Trptbxou cpusioX^iYOu (v. 9) omi.sit, eademque om. a xrjv (post 

cjSe) om. D 13 oupavovi aDE: om. F oTSsv 6 aD 14 tou TiavTos in lac. 

om. F 15 post |x(Jvov add. t6 D 18 EtT) 5v E Mtza za cpuatxdl; cf. v. 22 

19 Ttii -ittvoufjiivto DE 20 61 (post xaB^jaov) om. D 21 xal (post (o;) om. a 

[xtxpou D 22 Metoc tA cpustxct A 7 p. 1072 •> 3 sqq. 23 lp(u[x£vov in lac. om. F 

24 xat] fortasse tb; 25 tov vouv utt^&eto aF 26 tov tipttJ^xov om. D 28 Ttspt- 

Xaapavetv F 29 Ta toj cpucif/.u) 7:poar/7.ovTa aF 30 ^vxaTaxXetaac E post pipXfov 

addit teXo; ouv i)t(ii tou a ttj? cpuitxrjs (ixpoctaaiu; : at[jn:Xtxfou rubr. F SLMnAIKIOT (DIAOIOOOr EI2 TO B TH2 APISTOTEAOri 57^ 
Or^IKHS AKPOASESS rnOiMNHMA E2TI AETTEPON npoi^lfxsvos ev TauT-(j Tf TTpaYfiaTsia Tac ap/a? xal aiTta? twv cucrsi 
auv£(3TtoT(ov Tiapaoouvai, I-cIOtj twv dpyjo^i ai txsv cicrt CTOt^sitoosi; at 03 
5 -oir^Ttxat at os TcXtxat, ^rpoiTat Ss TrpotJTrtTrToucttv Tjaiv at aTot)(£i(68Ets, oto- 5 
Tt t6 yvu)G>t6v 7:p6; ttjv Cr^-:r^3\v Toiv sauTou atTtiov avsps&t'C£t tov YtvtoT/.ovTa 
£x T^; otxsta; oussto? xat -zr^^ ov/.ziai ao3-dat(o:, 7;v Ta lvu-a'p/ovTa auToJ 
aToiyzioi. suviaTr^ai, ota touto sv to) TrptoTO) pipXto) txsTa t6 Ta; oo^a? taTo- 
p9;aat ts xat ota^aaaviaat Ttbv ouatxtov, toc? aTot/stfoost; ap/a? dvsupiaxst 

10 TrptoTa? ostxvu; sx Ttov £vavTt'u)v £ivai toc? "|'-^£ast;, uiv xotvoTaTov> to t£ lo 
£100? xat r^ aTsprjat?, xai sTt Ix tou toT? £vavTt'ot; UKOX£ta£vou, xat Stj xai 
7r£pt TTp uXtj? oTi T£ saTiv d7:oo£i?as xai OTt u7rox£t'tx£vov Tot? IvavTtot? xat 
£VU7rdp/ouaa to) auv&sTO) xat Ttvt Tp67:o) yvtoaso); t(5 cpuatx(5 XvjrTT] xat 
xaTa Ti 8tacp£p£i t^? aT£pv;a£(o? xat £Tt oTt aYsvr^TOs xat d'cp{}apTo;, xal 

15 oaa dXXa T(ov tou cpuatxou [isTp«)v TjV 7:spt auTTj? stV^rv. ojjLoto)? Ss xal 
7:£pt TTj? aT£p7;a£(o? oTi T£ saTtv d7:o6£t';a? xat oTt d7:ouata tou £t'6ou; £v 15 
T(j) ^rscpuxoTt xat oti xa^ auT6 [xsv ixtj ov, xaToc au[xps,3r^x6? os ov, xai 
oTt ou/ (o; lvu7:dp)(ov airiov saTtv auTTj, d}J.d v.OLzd au[X|3s,3r|x6s (toII -j-dp 
d7:£Tvat), xat oti ysvr^TTj xat cp&apTVj* TauTa ouv 7:dvTa ostca? xat [xsXX(ov 

20 dxoXoui)(o? xai 7:spt Tr^s xaTa t6 sToo? ^P/V ^^^"i-^'-' 'V OTOt/sttooous Ta 
OU[X[X£Tpa T(j) (puaix(p xat outcu; S7:i t6 7:otr^Ttx6v xat TsXtxov arrtov [xsTa- 
pat'vstv, S7:st07) t6 sToo? xat (o? aTot/stov svu7:dp/si T(j) auvOsTtp xai (o? 
7:otr|Ttx6v at'Ttov xaTa tyjv cpuatv xat t6v Xoyov i)so)pou[xsvov, six6t(o; xat 20 
TTspt Tou stotxou xai 7:spt Tou 7:otr^Ttxou atTiou otodaxstv ocpst'Ao)v Trspt tt)? 1 Inscribunt StfXTrXtxfou cptXoacJccou e^ xo PrJTa ttjs dpiaxoT^Xou; cpuatx^s dxpoaaetoi u-(J- 
fivTjfxa E : item omissis cptXoacScpou et dpiaxoTeXous et i)7:c5[xv7j[xa D : 2t|x-Xixfou fXEyciXou cptXo- 
aocpou u7:o'[xvr|[xa £(; Tov p XcJyov ttj? dptaTOx^Xou; cpuaty.fj; cixpoofaccoc F: 2i(x-Xtxfou u:r(;(xvr|ixa 
tU t6 OEUTcpov Tf|; dptaTOT^Xou; cpuatXT]; cixpodactos a cf. aci p. 1, 1 7 t-^; ofxe^ac 

Cante auaTdaeto;) om. aF 9)v] ou F 9 paaavfaai a 10 te (post tcJ) om. F 

12 xal oTt] xal eti D 14 xaTa tI DEF: OTt a Itc om. D 15 Ttuv tou 

cpuotxou [x^Tptov ^v TrEpl a'!)T^c efralv DE: t«u cpuatxtu aufxfxETpov ^v e{7reiv Trepl auTrjc aF 
17 fA£v D: om. aEF 18 auTY]] outt) D 22 supra aTot);etov scriptum f^Tot dus 

eloo; D U7:dp/£t aF 23 ttjv om. aF 

17* 260 SDIPLICII IN PHYSICORUM II Prooemium 

cpussioc £v oipyji otaXsYSTai, t^v xai (o^ eloo^ xai «)C ~otouv ai.Tiov ousav 57r 
d7roo£ic£i. 0£u~£pov 6£ £-£107] 01 ix£v TTjv uXyjv ol oe t6 eToo? iXEyov £Tvai 
TTjv ousiv xal xupta)T£pov [xaXXov X£*j'ouaiv oi t6 eToo; Xe^ovte»?, avaYxatwc 
rpo; TTjv Totj sXooD^ dr.o tTjC uXyj^ oia'xpiaiv ttjv tt^c cpuSiWC ibtoptav Tipo- 
5 Xau.|3av£'. xal TptTov £t tj [x£v uXt) xat yj toT? (puaixoTs xat tj toT? TEj^vyiToT? 25 

U-OXEtU-ivTj TTjV aUTTjV £y£t l>£0)ptav, t6 0£ eTSoC TO [1£V T£^VyjT6v £ca>&£V 

£'/£t ::aaav ttjv ttj? xtVTja^cuc apx^J^, t6 §£ cpuaix6v IvooOev, £0£t tov [xlX- 
XovTa -£pt cpuaixou Xsy^iv eiSou? xa cpua£t -«iv [xrj cpua£t 7:pu)Tov otopiC£iv. 
xat aXXu)^ 6£ oixeTo? f^v Iv toutoi? 6 7:£pt t^c (pua£a)c Xoyo^. iv \ikv yap 

10 Tu) -ptoTfp pt|3Xt(p xotva? <zpX<^^ -a'ay]? iCi^Ta [X£TapoXfjC. 6i6 xat twv 
xaTot Tiyyr^v [x£TapoXu)v -apao£tY[xaTa 'Kap£Xa'[xpav£ to [xouatx6v xat a[xouaov 
TtO£t'c, £VT£ui)£v 5i XoiTTov Tot cpua£t ■;rp6? Ta [XYj cpua£t oioptaa?, 7r£pt tu>v 30 
cpuatxuiv otaXrj-oTai Tot T£"/vixa 7:ap£t?. o(vaYxat'u)c ouv 7:£pt cpua£U)? xat Tuiv 
9ua£i xal Tu)v xaTot cpuatv ovtu>v "ki-^zi yiopiaa^ auTot TrpuiTov Tuiv [xtj 

15 cpua£t, xal yap Iv tco XEXst tou TrptoToo ptpXiou TCEpl tujv cpuaixtov xat 
cpOapTuiv £i6u)v £p£Tv £cp£^^? l7:T^YY£iXaTo. oXu)? 61 tuT 7:£pl tSv cpuatxuiv 
7:paY[xaT£uo[x£V(() dvaYxat'a tj Yvuiat? t^? t£ cpua£U)? xat tou cpua£t xat xaTot 
(puatv xat Tou ouaiv £/£iv, Tt te laTtv IxaaTov auTuiv xat Tt 6tacp£pouatv 
ciXXt^Xwv. toutoov 51 7:a'vTU)V t] ttjC 9ua£u)c Yvcoats 7:poyjY£TTat. 6t6 xat 35 

20 7:£pt -p(OTTp aUTTjC 5t6a'ax£t TO fX£V £1 ECTIV OUX d?tU)V C"/it£Tv 5ta TO EvapYTJ 

TTjv 6-oaTaatv auTf,; ^Tvat, loc auT6c [xetoc to Tt iaTtv d^roXoyv^aETat 
7:X£t'ova 7:£pi toutou Xeyu^v, Tt' oi iaTtv tj cpuatc d7:o6£txvuat xat toutco t6 
£t £aTt auva7:o5£i'xvuTat. xat £7:£i5tj tu)V 67:6 cpua£U)? 5totxou[x£vu)v icpa'- 
7:T£Tat xat [xaf^T^^xaTtxo^ xat iaTp6? xai 6 outu); xaXou[X£VO? cpuaixo?, tyjv 

25 TouTU)v TTpo? dXXTjXou;: ^^aptaTyjai 6iacpopdv, [x^Ta^u toc 7:£pl tu)V aiTttov dva- 
xai}atpo[X£vo; T,o<30iy<ji; t£ X^YETat xal xaO' ExaaTov ayj[xatv6[x£vov 7:apa- 40 
SciYfxaTa TrpoaTtOct'?. £7:£t8yj oi Ttv£; xat tyjv Tuj^yjv xal to auT(5[xaTov 
at'Tta X^Youatv, oaot ix "^oyji^ xal £x TauTOfxdTou '((vzabai Ttvd cpaat, xat 
oTc dxoXou&^T TouTo i; dJv XlYouat, xav [xyj auvaia&dvmvTat t^c dxoXou&ta?, 

30 (ji)? ToT? 8uo xa? dvcoTaTU) dpjra? Trotouatv (£it£ '(cnp Oeov xat uXyjv X^Youat, 
7:u); auv£5pa[x£ t6 tov [xIv ttoieTv, ttjv 51 Tzdayzi.v, [xtj ovto? (i'XXou Ttv6c 
Tfp auv5po[xf^? aiTtou; ix tu/t^? ouv xal Ix TauTO[xdTou t6 TOtouTov xat 45 
ou5£ c7:axoXoui}ouvTu)v dXXot 7:pou7:ap)^6vTu)v toutcov xal ot to dYa&6v 51 
xal t6 xaxov dpya^ Xeyovte? t^v te £tc Tot IvavTia StdaTaatv ix xuxyj? 

35 T/ ix TauTO[xdTou £pouai xat TTjV £$ ^p/J^? auToT? Tou t67:ou Y£VO[X£vy]V 
5iav£[XTjatv), ota touto toivuv xal 7:£pl Tu;(yj? xat 7T£pl auTO[xdTou 5tap&poT, 1 ousav om. F 2 ol (xiv t6 eIooc ol §1 ttjv uXtjV aP 5 e? om. a xal t^ toT? texvt]- 

ToT; post uXtj transp. a 8 otoptCstF' 9 aXXu)? aF: aXXo;DE tt]? om. aF 

Yotp om. P 10 TTotaa; a 13 otaX^letat D ouvDE: o5v xal aF 16 xuiv 

(ante cpustxoiv) om. aP 17 xe om. a 18 toO cpustv (i ex et corr.) E 

20 a^tov F ^vapyTJ] h dpyYJ E 21 Trjv UTicJaTatJtv iterat F ti (post t6) 

om. EF 22 tootoj] touto E^ 23 IticIOy]] ItteI D 26 TtosaxoJ; — ar)[xatv(j[x£vov 

om. E 27 i^ a'j-o[xatou aP 28 cprjat E 32 ouv om. E 33 ouoe DE: 

0'joev aP 34 t6 (post v.aX) om. aP post otaataatv add. xat a SBIPLICII IN PHYSICORUM II 1 [Arist. p. 192^8] 261 

oiXoxaXoj; iv TouToi? i-Kiay.r^r.xiov toi? Trpo auTOu, oioti xal to? aiTia TauTa 57r 
7:apaXa}ji|3a'vovT£? ouosv Trspt auTwv si-ov. aa^caTspa os Tifj oioacjxaXia iv 
TouTo) XpTjXat Tto ptpXim xaTa' ts tyjv Ta';iv T(ov KpopX7jij,aTtuv xal xaTa 50 
T7)v Xs^iv £u-apaxoXoui)r^T(o; oia'j'iv6tx£voc. 

5 p. 192t)8 Toiv ovTcov Ta (jlsv sciTi cpuast, toc os St' aXXa? aiTias 
£u)c Tou xat Ta TotauTa cpuast cpajiev. | 

npo T«)v aXX(ov aT:a'vT«>v ti ttots iaTtv tj ouai; C^^^T^t ts xai dizo- 57^ 
ostxvuaiv ouTs Y<zp 10 cpua^t outs to xaToc cpuatv out£ aXXo Tt Tuiv cpuaixuiv 
xaDo cpuatxa Yvoivat ouvaTov ttj? cpua£a>c ai^vooujjLsvr^?. suptaxst 0£ Tt TroTs 

10 £aTtv 7j cpuat? aTio tt^? otacpopa? Toiv cpua£t Tcpo? Tot }xr] cpua£i. cpuast 
6£ Xs^^i Ta oia cpuatv ucpEaTcoTa, ou cpua£t 0£ Ta ot' aXXac; atTi'as, siretorj 
-TroXXa xat ci'XXa Toiv "j^tvoixsvcov laTiv atTta. xal yap vou; xai X670? irpa- 6 
XTtxoc rj 7rotr^Ttx6?, 0; {i£Ta [jl£V opicEO); 7rpoatp£ai? Ytv6]j.£Voc toc xaTa dps- 
T7;v xat xaxiav aTrooiotoatv oiov otxat'av irpaStv xai aotxov, y(o[jU 0£ 6p£$£(o? 

15 Ta xaTa -iyvr^v ofov xXivr/^ oixiav auXr^atv. YivsTat 0£ Tiva xat 8ta xuyjfjv 
(SaTTEp Or^aaupou z£pt7rT(oatc, xat Ix TauTOfJLOtTou (o? TspaTo? if£V£ai; r^ Xi&ou 
xaTa'7rT(oat? £i? xa&^Spa; Osatv. Xa^^bv ouv tb; Ivap-fk t6 -(ivzabai Ttva 
xat 01' aXXa; aiTt'a?, Ttva laTt toc cpuasi XoiTrov scps^rp £7raY£i, cpuaei 
X£-j'(ov £ivat Ta' t£ C,ma. xat toc cpuTtx xat toc tout(ov }X£p7j xai Tocio 

20 cxTrXa T(ov a(o[j.a'T(ov. out£ ^ap Trpoai^psais tout(ov aiTta, £t'7r£p d6ptaTo? 
ix£v r; 7rpoa''p£ai?, toptaixsvTj 6i tj tout(ov "j'£V£ai;* outs d.Tro xdyr^z r^ £x 
TauToixaTou" Ta Yocp TotauTa sTr' iXaTTov, toc 6£ 6ta cpuaiv (o? £7rt ^rXsiaTov* 
ouT£ d^ro liyyr^z' ~b. ^dp dTro xiyyrfi z^{o%zv -j^iveTai, TauTa 6s Ivoodev. 
orjXov 6£ oTt 7rdvTa TauTa ^ua^t Xiy^Tat oixoitoc, xai)' oaov £y^£t Tt xoivov. 

25 ouTS ouv xaTa Trjv ara&r^atv (auTr^ -jdp Ttov C^otov tota) out£ xard to Tps- 
cpsaOat xai au'^£ai)at xat 7£vvdv oixota, dXXd xa^d Td; cpuacxd? locco; xa- 15 
Xouixsva? xtvr]a£t^ Td; t£ xaTd T^Trov X«>pk ij^u^rtxrjs opixrj? i'tvo[X£va? xat 
Td? xaTd dXXoicoatv xat i'£V£atv xat cp{)opdv xat au;yiat'v Ttva xat [X£i(oaiv. 
£i'7r(bv 6£ xat Ta C«>a^ Trpoal&r^xs xat Td TOUTtov ixsprj, ''6i6ti, ipifjatv 

30 'AX£;av6po?, T(bv cpua£i 6'vt(ov xai Td [xepyj cpuasi* T(bv |X£V -j'dp T£)(vy]T(bv 
Td [J.£p7j ou TrdvTa xzyyr^id (xr^<; *j'dp oixta? ouarj? xaTa liyvry xd [xev 
T(bv [x£p(bv otd liyvry eaTi, Td 6e 6td cpuatv, irXtvOot [xev xai Oupat otd 20 
■ziyyr^\>, Xt&ot 6e xat $uXa cpuatxd), T(bv 6e cpuatxoiv Td [xspyj xai auTd 6td 
cpuaiv eiat. xat touto eix^Tto?' TaT? ixev ^dp Ts/vat? u7r6xetTai Td cpuatxd 

35 atb[xaTa (6t6 T(bv xaTd Te/vrjv -yivo^xevtov xai TauTa |J.£pyj), Tot^ 6£ cpua£t 
"^ivoixEvot; xat Td u7:ox£C[X£va cpuatxd" 6t6 xat Td toutcov [xipyj cpuaixd 3 te] ye aF 5 daxt om. F 6 ecus — cpotixev om. F cpctijiev elvat D 

12 zoXXa y.(x\ aXXa EF: ■atX rJ.XXct D: xal aW.a TToXXd a xal ydp xat E 14 cJjto- 

Bcotuaiv] xal dTroooatv E 15 otd TeyvTjv (LaTc •dTjaaupou E 17 yev^a&ac E 

19 eTvat X^y"^'' ^ -^ ^'■^'^^ °^"'^ '^"'^ ^ -^ P^^^t X*"P^^ •'^^^'^'' '^^^ •^^*' '^^ P^^t 

Y^veatv add. xtva a 20 post cprjalv add. 6 aF 32 [jl£v ydp xal aF 33 xcd 

ouTd om. F 3-1 etat] eart F 35 post Sco add. xai D 262 SIMPLICII IN PHYSICORUM II 1 [Arist. p. 192 b 8] 

iravxa". jxTjTroTs 0£ £-i(Jxr,aai ypTj toic stpTjjisvot?. xat -jotp si ;xsv jisf/Tj 57' 
Xs-^ofiev -a xupitoc, xai Toiv x£XVT,-(bv toc {ispyj Tr/vrjxa' saxi. xal ^ap xou 
avopiavTO? t; x£C5aXYj xat ot t:6o£? TsyvTjxd saxt xai Toij otxou toc |X£p>] 
dv6p(uv£C xai "i'uvatx(oviTtO£^ xal aToat. si os p-ipirj xai Ta aTotysta xa- 25 

5 Xoujxsv, otd saxi ^uXa xat Xt&ot xai xa xotauTa Ttov oixtov, xat sirt twv 
ouatxtov Td TrpwTa aTotysta oux laTt cpuaixd- ouos -['dp r^ uXtj cpuatx-}] xad' 
auT7)v dxtvTjToc ouaa. a}X laujc iaTi Tt; xal sv TouTot? otacpopd* xat -ydp 
£-1 [xsv T(ov T£yvT^T(bv xai Td ■Kpoa^y^ OToiysTa cpuatxd laTi xai ou Tsyvr^Ta 
orov £zt dvopidvTOC yaXxoc xat iz\ oixou ^uXa xai Xi&ot, £7ri 0£ T(bv cpu- 

10 atx(bv £t xai To iayaxov u-oxsta^vov [xt; laTt cpuatxov oiov y; uXTfj, dXXd Ta 
Trpoasy^ cpuaixd iaTtv (bc Td T£TTapa aToty^Ta' xat £tT] dv Tt? out(o^ xaTa 30 
TouTO T(bv cpua£t xat T(bv jxTj cpua£t oiacpopd. 

'AXXd T.Coq Ta C<\)Oi xat Ta cpuTd cpua£t xai otd cpuaiv slvat cpT^atv £[x- 
c)/uya ovTa TauTa xai oid '{^uyrjv ovTa d-sp saTt; xal ^dp to Ctoov opt- 

15 C'"ju.£voi ouatav £Ln!;uyov aiaOT^Ttxrjv auTo cpa[x£v, xai to cpuTov u-o tt^? 
csuTtxTj? £6uy(oTai 'l^u/Tj? TTp Tp£cp£ai)ai xat aubaUat xai 7£vvdv ojxoia 
zotouaT^?. xat to {>au[xaaTov oTt T:po£Xi>(bv oXi-(ov auTo; 6 'AptaTOTsXTj? Ta 
xaTa aucT^atv xai cpOtatv TjTot [x£i(oatv xtvou[x£va (bc cpuaixd touto irday£tv 36 

cpT^ai xatTOt £V TX) ri£pt <}>UX^J^ '^■fl ?<^'^''''fl ^"Xf ~P03>]XEtV X£Y(OV t6 Tp£- 

20 C5£iv xat aucstv xai [X£iouv. xai In Trpo^XO^bv os xd cpuT£u6[X£va ^uXa pXa- 
OTdvEiv Bid TTjv cpuatv ttjv lauTcbv cpT^at, xatToi tt^? pXdaTTj? xat Trdarj? 
7£vvT,a£to^ oid ^l^uyrjv uirapyouaT^?. xat 6 d-ooo{>£t? ttj? ^uyTj? optajxo? 6 
Xi^ojv auT-rjv "ivTsXiy^tav £Tvai a(b[xaTO? cpuatxou opYavtxou ouvd[X£t Ctorjv 
lyovTO?" xai toTc cpuToI^ dp[x6TT£t xat tois C«>oi?» ouxeti os toi? dTrXoi? 

25 Tdjv a(o(xdT(ov oiov 7-^j xat 7:upi xat toTi; XotTCOi?' ou ^(dp iaTtv 6p-j'avtxd 40 
TauTa. z(b; ouv ivTauOa PouX6[X£vo? ttjv otacpopdv sup^rv t(ov (pua£t 7:p6? 
xd }X7) cpua£t, (bc TauTTp ouaT^c tt,? cpua£(o?, Ta Ci»a ''^^'^ '^ot cpuTd (b? cpuaei 
ovxa 7:apaXa[xJ3dv£t xaiTot xaTa 'J^uyrjv yapaxTrjptC6;x£va; [xt^7:ot£ ouv cpuatxd 
a£v [x6va xd d7:Xd T(ov a(o[xdT(ov £aTi, xdv iyj^ os xai '1'uyrjv Td C'ba xat 

30 Td c:iUTd Ta [xsv cpuTixr;v Ta oh. opsxTixi^v, dXXd xai cpuaiv £y£t Tr)v sv- 
TauUa C.r^zrjou.ivr^'/ , r;v xat Td d7:Xd T(ov a(o;xdT(ov £y£t. xat Ydp Ta t£- 
X£i6T£pa T(bv a(oadT(ov T£X£toT£pac lyovTa C«>a* >t^^ '^^^ xaTao££aT£pac lysi 45 
(otov dvOpcuTTo; (x£v xai Xo-j-txrjv xat opexxixrjv xal cpuxixrjv xai xrjv svTauOa 3 iozi om. aF xou oixou om. aF post za iiipri add. ttjs ofxtas a 6 oo- 

5£v E 8. 9 ■zzyyi-/.'i, olo-i DE: Teyvr^Td (om. otov) aF 9 oixfa? aF 10 xat 

To] 7.av E 11 9'jatxa -pacyT] E loTtv in lit. E 13 ai{/'jxa E' 15 post 

aia&TjTixrjv add. t6 aF 1 6 Id^uyioTat EF : l[j.Wxi"Tat aD (j/uyixTi; F tt]; ts F 

19 cpTjal] Soxel F qui xaiTOi — eauT(ov cprjat primo omiserat IlEpt ^"^X^^ significat 

fortasse B4 p. 416^8 sqq. cp-jaix-^ E Tpdcpeiv] -jfpacpEtv D 20 hl TcpoeX&wv 

coUocat a 21 cp/jat p. 193b9sqq. 23 X^yuiv cf. p. 263, 5 cpuatxou] ^-uxou 

sic E 2.5 xoii (post y^) om. aF 27 Tct cpuTa xat Ta C<oa E 28 -apaXa[x- 

Pdvot a 29 7.al (post II) om. a 30 Ta [jiv (Ta 0£ F') cpuTtxTjv Ta oe opcXTtxrjv 

aF 31 r,v aF: om. DE SIMPLICn IN PHYSICORUM U 1 [Arist. p. 192^8] 263 

Cr/Tou}i.sv7;v 'fucjtv), xo os aXoYOV C^ov ttXtjv tt^; Xoyixt^; toc? XoiTia? xal 57v 
t6 cpuTov TTjv ouTiXTjV xai TTjv cpuGiv , Tfz §£ ttTiXa To)v au)[xaTtov xal TOt 
cJuvOsTa £x TouT(ov, (i>? att>[jLaTa |j,ovov auvi)£Ta otov X['&oi xal ^uXa xal oaTa 
xal oXo}? Ta vsxpa a(o[xaTa t7]v <puaiv [xovvjv oTt ttots laTiv f^ cpuaic. xal 
5 TouTo avaYxaio);' EiTrsp -fj ^"^X''] ^uatxoT a(y[iaTi s-r,'iv£Tat svTsXi^i^sta ouaa 50 
a(6}xaToc cpuatxou opyavtxou, (i)? auTo? sv x"^ rispl ^ojri^ (jupiaaTO. sti os 
£t Y) cpuat? xoTg aTrXoT? dr.dpyzi xoiv aa)[ia'xa)v, ou xai>6 opYotvtxa dXXa 
xaao auvi>£Ta s? uAyj? xat stoou»;, TauTa 0£ xat toi? cpuToi? u-apysi xai 
toT? Ctpots, sif-sp xai xauxa sx xoiv xsTTa'p(ov auyxsiTat aToiyst(ov, §t,Xov 

10 OTt xat Ta T(ov CfjJtov xal Ta t(ov cpuTwv a(o[j.aTa ~p6 tou C(o(ov xat cuToiv 
sivai (puatxa -dvxa); saxt. xat oid xouxo ia^o; xat xd [xspTj auxaiv -poas- 
O/jxs- x6 ydp oaxouv xat x6 cuXov ops^iv [xsv r^ (puxi|x7jv ^u/tjv ouxsxiSSr 
£y£t, cpuaiv 0£ £/£1. xai xv)V oiacpopdv ouv aux(ov xtjv -p6? xd xs/vrTd 
£V£6si?aT0 xai rapiXaP^v auTd xaOo cpuaixd, TfjV os au^rjaiv zpoasivat toTc 

15 cpuatxoi? sT-ksv f| (0? ouTKo otopta&sTaav Ttv(ov otx£t'a iaTtv f, a>; xat t(ov 
xupt'(o? cpuaixaiv Ttaiv (oaz^p im Trupt auY)(u)pou[X£vr^v uTrdp/^tv uro Tiva)v, 
vuv TapsXapsv (o; cpuatxT^v. 

Kal oxi xd C(i>a xai xd cpuxd ou xa06 C(oc( xat cpuxd rapsXa[jSV sv 5 
xouxot? 6 'ApiaxoxiXTjs (o? cpuast ovxa, dXXd xai}6 xat auxd cpuatxd, or^XoT 

20 xal Euor^ixoc sv x(o 7rp(oT(o T(ov <I)uaixu)V Td6£ Ypdcp(ov "£-£t ol Xsyousv 
-oXXd cpua£i £ivat (xat ydp irr-ov xai dvi}p(o7rov xai -av Zmov xal xd 
xouT(ov [xopta £Ti 6£ IXaiav xai Trav cpuT6v xat Ta [xopia auTtov, xal roav 
xal oX(o? Td cpu6[X£va, STt 61 ytjV xat irup xat TroXXd Toiv d^|^u/(ov), Tt Traai 
TouToi? u-dpj(£i; f^ [X£v ydp araOr^at? loto? iaTt twv C(p«>v xai TroXXd STsoa, 

25 f/ os aucr^at? T(ov Cwxixaiv, xtv£lTai 6£ •KdvTa (oc stTrsTv (xal -j-dp ^uXov xat lo 
y(aXx6? xat irup xat oX(o? •jiav a(o[xa), ou/ 6[xot'(oc 8£ irdaa? Td? xivr^ast?' 
oiov 6 Xt'do; xat TrdvTa oaa pdpo? iyzi dv(o [xsv xat st? t6 -Xd-|iov ucp' 
STspou, xdT(o 0£ ucp' sauTOU, x6 0£ Trup xdx(o [xsv ucp' £X£pou, avio 0£ xaO' 
auxo. xai x6 [xlv ^uXov xa&' aux6 xivsTxat xdxa), f^ os xXtvrj f CuXi'v/j, 

30 ouy f xXivr^. Trxsptvrj ydp ysvo^xsvr^ oux oiai^Tjasxat xdx(o." si 67] xd [x£v 
xej^vrjTa ou xivsTTat xai)' auxd, dXX' ^ sx xoiouxu)v iaxi, xd o£ cpuatxd, 
xauxa 61 xd; [X£v ucp' £X£pou x(ov xivr^astov xtvsTxat, xd? 6£ xai>' auxd, 15 
xat xd? [X£v ucp' £X£pou Trapd cpuatv cpa[x£V auxoTc sTvat, xd? 61 ucp' auxcov 
xaxd cpuaiv, x6 6£ xtvsTaDat xaxd cpuatv auxoT>; dv si'y] [xtj oux £?(o9£v xou 3 xal (post Xtt}o[) om. D 4 vExpd acuti.aTct D (cf. f. 63v2G): v£xp(u,aaTa aEF 

dati cp63t; D 6 Ihpl ^"-'X^? K 1 p. 412 »27. '»5 !) -rwv (post ex) om. D 

10 Tcc (ante t(Lv tpOTuiv) om. aF 12 ootouv fxev F 'j^'jy/i'' *^'"- ^'^ l") elTrev] 

fortasse eJtkov 18 xd (ante cpuxd) 0111. aF 20 (I)uciixujv fi-. 18 p. 30, 19 Sp. 

21 xol ydp xat E 28 auToii E 29 auxo E: aoTO D: sauxo aF 30 ^ ^uX^vyj 

D: T) ^uXlwri aEF 7tTep(v7] aF: izexpbri E: TTTEptoTr] D ytvoiJLevr) aF ti St) 

xtX. Eudomo contiiiuat a, Simplicio vindicant Victorius et Spengel 31 :^ om. F 

ToiooTiov 1)EF : TouTwv a posl cpuatxd intercidissc puto ^ cpuatxd 32 4auTd aF 

34 51 (post To) DEF: orj a 264 SmPLICII IN PHYSICORUM II 1 [Arist. p. 192^8. 12] 

ai-ciou ovxos oilX^ £v auxoT?, apa ouv xrjv xoiauxrjv apxV x^? xiVTjaso)? 58'- 
cpaxsov xTjV cpuaiv sivat, sTrsiorj 7:aat xoT; xaxa (pucjiv u7ra'p5(ouaa xuyj^a^vsi; 
£1 8£ oijxu)?, 7j cpuatb ^ivsxat dpy(7] xtVT^a^o)? £V auxoTi; xat xai>' auxa'. 

p. 192bl2 na'vxa hh xauxa cpatv£xat 8iacp£povxa irpo? xa [jlt] cpua£i 
5 auv£axa)xa fco^ xou xa hh xax' dXXotcoatv. 

ripoOitiEVo; oupcTv, xt -oxi iaxtv f^ cpuat?, 7ra'vu sjxfis&oou)? xtjv 8ia- 22 
ciopav £upa)V xcov cpua£t ovxcov irpo? xa jxtj cpua£t aXka. 8td xiva^ d'XXa? 
atxio?, xaunfjv Eivai ttjv cpuatv auXXo"(iC£xat. 8tacp£p£t ok xd (pua£i xwv [xtj 
^ua£t ouo£vl dXXm r^ x(o £$ auxuiv dpj^Tjv i-/ziv xtv/jascos xat axda£(o?. 

10 dpyrjv 8£ xtjv to? Totr^xixrjv aixtav \£'(zu (oaTTEp 83 £v8oi)£V 1$ lauxaiv 25 
xivoua£va csaivcxat xd cpuatxd xd jxev xaxd xottov (ofov rj -^^ £7:1 xo xa'x(o 
xai £7:1 x6 dv(o x6 7:up) xd 8£ xaxd au^rjaiv xat cp&tatv ((i)? auxo x6 
7rup xal £1 xtv£.; Tusxpat taxopouvxat xaO-' oXov x6v oyxov ETctoioouaat r^ 
a£toujx£vai, xouxo ^dp £axtv auSrjat? xat cp&iat?), xd oh, xaxd dXXoitoatv 

15 ((o^ x6 i>£p[xatv6[X£vov xal X£tcxuv6}X£vov u8(op), ouxcos 8£ xat axdaiv x^s 
Toiauxrj^ xtvr,as(o? £voo8£V iyooaiv. out£ -(ap £^co&£v out' £7r' d^rstpov yj 
xtvr^at? fj f^ axdai^, akl.oi 7rp6; t6 }X£Tpov tou otxstou £ioou; 7rpo£X&6vTa 30 
ttJTaTat. £C5taTdv£t 8£ 6 'AX£$av8po;, oTt ''toutwv sxaaTov £i7r£v £v sau- 
Tco iyziv dpyfjV xivrjaEco^ xal aTaascos, d ^rpo^fprjxs , TouTsaTi Td 

20 'l.Ma xal Td csuTd xal Td d^rXd Tuiv a(ojxdT(ov, dXX' ouyt izdvza xd cpuatxd" 
xal -jdp t6 xuxXocpoprjTtx6v acojxa cpuatx6v xal auT6 ov xivr^a^a)^ [^lv dpyrjv 
£y£t £V iauTco, aTda£co? 8£ oux £y£t d^rauCTco^ xtvoutxsvov. " [xrj^roTS 3£ 
xal Td oupdvta, xdv [xrj [X£Tapa'>AT[j d^ro xtvf^acU); stc; aTdatv, dXX' ojxu)? 
37 £1 aTdaiv xal auTd xaxd to xsvxpov xaxd x6v dcova xaxd xou? 7r6Xou; 35 

25 xaxd xf^v oXoxr^xa. xal £1^^ rj xtvrjat? auxuiv cpuaixrj, xal f^ axdai? dv 
£ir] xotauxrj. dXX' ou 7rdaa axdat; f^psfxta iaxtv, dXX' fj [xsxd xivrjaiv. 
xdXXtov ouv 6 riopcpupto? £cptaxdv£t "[xr^Troxs iv xcj) j.dpj^fj? xivo? xal aiTta? 
Tou xtv£Ta{)ai xal rjpsjx^TVj^ t6 .^xatjj dvd tou ^^rj^j 7rap£iXrj7rTat 8td t6 
Ttvd Tu)V cpua£t xtv£Tai)at [xsv d£t, [xrjO£7roT£ 8£ rjp£[x£Tv. xal ou X^yu), cprjat', 

30 t6 OsTov auiixa (E^fjprjTai "Ydp tcov -j^^vrjTcov), dXXd t6 Trup ou8£7roTE -:^p£[X£T' 
fj "(dp £7rl t6 avia xdT(o fj xuxXcij xtv^TTat. Ttvd 8£ tou auva[xcpoT£pou Tfjv 40 
ccuaiv £X£i." Td Tofvuv cpuatxd £v8ov lyEi iv EauToT? Trjv atTi'av t^; xtvrj- 
a£(o? xal OTdaEco? xal oux e^^oOev waTXEp Td xzyyrpia xal Ta ot' dXXa? 3 xal (ante -/.uxf) om. E 4 TauxaDEF (cf. p. 266, 24): xd pTf]9evTa ex Arist. a cpatvsTat 

corr. ex ytvETat E' 5 £(os xtX. om. F 7 [j.tj DFE'^: xal aE' 9 £auT(Juv F 

ex£iv apy.Tjv aD H Y^ ^^^ '^° ^^^ '^^^ ^'^^ ''^° xdTio F 12 t6 (ante TrOp) om. D 

Td 8e — t6 Tiup (13) om. E 13 el' TivesEF: otTtve; D: Ttves a 15 t6 XeTiTUvdfxevov 

xal dep[xatvdp.evov a: t6 XeuTuvdjxevov xal XeTZTUvdfj-evov xal &£p[xatvd[X£vov F t^; t^s 

TOtauTYjs F 18 ^v lauT(5 aF : dv aiToT? DE 21 xucpopTjTtxov E' 23 [X£TaPa'XX£t F 

25 fj (post xal) om. aF 26 OTaats] OT^prjatgF 27 dp-/7i? — T]p£[j.£tv Arist. p. 1921» 21 

28 t6 (ante -ical) aD: 6 EF 31 -/j irX t6 xdTou aF 33 -^at t^s aTda£(os a SIMPLICn m PHYSICORUM II 1 [Arist. p. 192^12. 16] 265 

atTtas yivofXcva. oxav 8s y^i^Q 6 'AXscavopo?, oxt xa [isv a-Xa xaiv a«)- 58^ 
[j,a'Tu»v [JLOvr^^ xr^; xaxa tottov xivtjSSWs i.'<5o)s oJv £V auToT; ttjv ap/Tjv s/oi, 
xa 8s Cwct Trasuiv, xa 8s cpuTa Tcapa xrjv xaxa tottov xuiv aXXtov, dcia>aojjLsv 

aUTOV ■?( tXTj T7)V C<;^tOV (b? C«>">V [Xr^Oi TTjV CpUTSv (i)? CpUTtOV XlVTjJtV svTauDa 

5 -apaXa[i.(5a'vsiv dXXa ttjv (Os cpustxtov ato^xaTtov, r^ <o; 6Xoa)^sp(o; tout(ov 4.5 
stp7j|xsv(ov sxSs;(sai>at. 

p. 192i>15 KXivyj os xat tfJLOtTtov xai si ti xotouxov dXXo "^svo? 
S(o? Tou oaa xaTa au[i.|psPrjxos at'Tta "{ivoizo dv sauToi?. 58^ 

'riToosica; sx xtov svapYws cpatvo^xsvtov, oTt Ta ouatxd oipyjr^v sj(st sv 

10 sauToi? xivr^asto? xat aTaasto?, t^ -Jtapa&sast xtov txrj (puast Sstxvuatv OTt 
xat lotov TouTo saTt Ttov cpuast auvsaT(oT(ov. xat Ta ixtj cpuast ^dp, xa- 
Ooaov [xsv TauTa Xs*j'STat, ocTTSp saTt xaTa ziyyr^v oiov xXivyj tj t[xdTtov 
(touto ydp saTt To xaOoaov tstu;(7jxs t^? xaxr^Yopta?) ou6s[xtavo 
dcp' sauTtov 6p[X7jV st? [xsTapoXrjv sj(sf 6p[XYjv 8s xupt'(o; ttjv svSo&sv 

15 dpjjTjv sxdXsas ttj? xtvT^asto?. Ttvs, os dvTt xou 6p[XT^jV dpj(7jv ypdcpouaf 
Ta "jdp cpuatxd ttjv atTt'av Tr^? xivTjasto? sv lauTot? s)^st, Ta os TSj^v^jTa 
s^toOsv. ou "ydp EV sauToTi; 6 TZ'/yi-rj<; ou8£ t] X£)(V7j. cpspsTat [xsv '(ap 
s-t To xdT(o 7j pSiXo; oux s?(o&£v xtvou[xsv7j, a/r^ fxaTiCsTat 6s rj xXiv7] 
sc(oi}sv. xat 7j aTdai? 6s otxorto? t'^ [xsv ^(oXfp xaTaXaj3oua"(j ttjv sauT^? 

20 6X6T7jTa svooOsv, Tto 6s ayrj[xaTta[x(p t^? xXt'v7j? s^toO^v d-6 tou ts/vitou. lo 
xat sv TOi? xaTa cpuatv ydp xat sv toT? xaTa ts/v7jv, oOsv tj xivr^aic, sxst&sv 
xat 7j aTdat?. xat -j-dp Ta xaTa t6~ov cpuatxtbs xivou[x£va xat Ta xaTa 
au^r^atv xat xaTa dXXottoatv, Ta [xsv sic tov oixsTov t^ttov sXt}6vTa, Ta 6s 
sts To otxsiov [X£"j'Si}o?, Ta oz st; t6 otxstov sloo? laTaTat cpuatxto;. xat 

25 ouTS st:' d-£tpov [x£TaJ5dXX£t out£ £;(oi}£v auTotc rj Tr^ a~dat(a; aiTia, dXX' 
dcp' sauTtov. 7j [xsvTot xXivTj xat to i[xdTtov xat oXto; Ta izyyr^xd, xai}6aov 
[xsv Tzyyr^zd, £c(oi}£v s/st xai ttjv Tr,? xtvr^asto; xat ttjv Tr^? azdazia: dpyry, 15 
xaUoaov [xsvTot xat tout(ov £xdaT(i> xo u-ox£t'[x£vov aoitxa cpuatx6v iaTtv tj 
cuXov rj £ptov 7j Tt dXXo a(o[xa dTrXouv tj [xtxT6v, xaTa ToaouTov xat TauTa 

30 sv sauToTs s/st ttjv ts t^s xtvvjasto? xat ttjv ttj? aTdasto? dpyvjv. £t ouv 
xat Ta cpuatxd TidvTa iv sauTot; syst touto xat Td ityyr^xd xaUo [xsv ts- 2 bi ctt>ToTc DEF : i-t eauToI; a 3 ante to^tzov add. tov D 4 auxov om. D 

7] (jLTj8e D Tdiv inter ttjv et tss^iav habet a ttjv cpuTuiv DF : tOuv cpuTuiv E : ttjv T<i)v 

cpuTwv a 5 (us (post T^) om. aF 6 ^vo^/sa&ott E 8 eios too xtX. om. P 

9 £/£t £v saoToTs E: Iv (Iv om. F) lauToT? lyti aF: r/et post OTacfetos traiecit D 11 i<sx\ 

ToijTO aF 12 [jivDE: xal a et superscr. F 13 xaSoaov] tj [jlev Arist. tetu^^e 

E 16 eauToT; aE : auToT; D: ^auTTJ; F 17 lauToTs aD: auToT; KF T^yvTjv E 

^/?, . , 

19 xaTaPaXouarj E 2o ante iiz addiint eic a et F- 26. 27 xa&o'aov [j.ev ityyr\- 

Ta ora., sed 7.ai)oaov TeyvTjTa in mrnj. suj)plevit D 28 eoTtv om. aF 29 dTiXouv 

DE: drXuJi; F: d-Xti) a 30 tt)v (post xal) om. DE 31 xal Td TepTjTa DE: om. 

F : Td 5e Te-/vrjTd a post [jev add. Ta E 266 SIMPLICII IN PHYSICORUM U 1 [Arist. p. 192^15] 

yyr^-oi oux s/£t, xai^o 6s cpuaixa xal TauTa iyti , loiov av sitj touto Toiv 58^' 
cpuaixaiv xaOo cpucjixct to l/siv £v eaoToT? apxr,v xivr,(3ia)?. <o3T£ sx to'j- 
Ttov OTjXov, oTi r^ cpuai? ouSsv aXXo saTiv ■?) ap/jj xivTjaswc xal r^osu-ia^ 20 
ev 10 saTt ■»:pa)T(o xai)' auTo xai [i.7j xaTa auiX[3s,3r^x6c. 
5 Kai loixsv £v TTpcoTU) ayrr^^aii touto auvrj/9ai auXXoYioxixu); outojs* 

cuat? saTlv (o 6ta'i£p£i Ta cpua^t T(bv [xtj cpua£f 6iacpsp£t xa cpuast tujv 
txf^ cpuast Ttui dp/Yjv xal aiTtav xtvr^asto? xat r^psatac £Vu-ap/ouaav sj^stv 
-pcuTfo? xai)' auTo xat [jltj xaTa auixpspr^xo; " cpuat? apa saTtv otp/Tj xtvr- 
a£a); xat ir;pstxtac, sv to £aTt -pioTO); xai)' auTo xat [xrj xaTa au[Xj3s,3r^x6c. 

10 6uvaTat 6s xat sv TptVo a/Y][xaTt TrjptoTrjaDat out(o;* tA cpuast t(ov [xrj C5ua£t 25 
8ta<p£pst T(o cpuatv s/stv toc cpuast Ttov [xrj cpuast 6tacpspst Tto dp/rjv xt- 
VT^astoc sv auToTc xat aTaasa); l/stv xaO' auTo xat [xtj xaTa au[x,3£,37jx6? • 
Ta dpa cpuatv s/ovTa dp/Yjv s/st xtvT;a£(o; xat Ta £?fj?. f^ cpuat? d'pa 
oi^yyi xtvT^asto; eatt xaO' auTo xai [xrj xaTa au[xp£|3rjx6^. xai laTtv o[xoio? 

15 TouT(o 6 auXXoYia[x6? • 7:av ysXaaTtxov dv»)p(o-6? saTt* Trdv ^^XaaTtxov C<|)ov 
Xoytxov Svr^Tov iaTf xai auvd-|'eTai to rAvxa dv^pcoTrov C<i>ov Xoyixov 
Ovr^Tov sTvat otd xf^v uXr^v e/ov to xa{)6Xou, xdv t6 <3/^[J-a [xepixoiv laTt 30 
au[x~£paa[xdT(ov auvaY(o",'6v. ai ydp Ta iota xai xou? 6pia[xou? xaTr^yopou- 
[xeva £/ouaat -poTda£t? xa{)6Xou ouaat xaTacpattxai dvTtOTpEcpouat 6id Tf^v 

20 T^^ uXr^? tot^Tr^Ta xai)6Xou. 6i67:£p sv T(o xptTo) a/T^[xaTt xdv ■jrapd tou 
a/fj [xaTo^ £/(oai t6 auvd7£tv t6 i-i [xspou? 6td ttjv uXtjv o[x(os xai t6 
xai)6Xou dXr^Us? saTat, (o^ sT-sv auT6c £v toic; 'AvaXuTixot;:. ^trj 61 dv rj 
-poTaai? f( Xs-j'ouaa *Td cpuast Toiv [xrj cpua£t 6tacpsp£i dp/fj xai atTta xi- 
vr^aso)? xai T^psixiac' 6t' £xst'v(ov 6rjXou[x£vr] xoiv prjT(ov "TrdvTa 6s xauTa :{5 

25 cpaivsTat 6tacp£povTa -p6; Ta [xrj cpua£t auvsaTwTa" xai T(Tjv sqf;?. ^'66- 
vaTat 6s, ('oc xai 6 'AX£cav5p6c cpr^at, xai u-ol)sTtx(oc 6 X^yoc fjp(otfjaOat 
s; dxoXouOtac (jjv xaTaaxsuaatixo? outa);;* £t Ta cpua£t xai cpuatv l/ovTa 
5tacpspst T(bv [xf^ cpuast t(o dp/f^v xai atTrav xtvfj3S(o; sv sauToT? l/stv 
xa»)' auTd xai [xf| xaTa au[Xj3s,3r^x6?, f/ cpuat; dv su] dp/f^ xtvr]as(oc;, sv 

30 01? £aTt xaU' auT6 xai ou xaTd au[x,3£,3rjx6c, t6 6£ 7rp(bTov, t6 dpa 6su- 
Tspov. oTi 6£ touto) 6tacpspst td cpuatv l/ovta t(ov [xrj s/6vt(ov , £7itat(b- 40 
aato oid tf^c £7raYa)"j'f^g td t^/vr^td 7rapai}£[X£voc. " 

Ildvu 6£ dvaYxai^o; 7:p6ax£itat t6 sv (o U7:dp/st 7:p(bt(o; xai)' 2 cipxr]v TTJs -xivTQaeoJs E 4 Tipojxu) DE: Tipto F: :ip(bTtos recte a. sed promiscue ut 

Thcmistius utraque forma utitur 6 oiacpepEt Ta cfjoei Tdiv [j.)] cpuast alterum om. E'F' 

otacc^pet alterum post (xt) cpuast traicit a post oiacsEpEi altcnim add. hl W 

8 xat)' auTo] desideres xa&' abta ut v. 29, sed neglegentior etiam in proximis cst usus 
cf. p. 271,2. 267,11 ^v tu ^OTt TrpcbTO); iteravit F 11 tijj cpuatv e/etv — StacpEpet 

om. E 12 EauToT; aE ey£t E y.aD' au-6 -/al om. aF 14 \u\\ ob E 

18 post yap litura deletum quid D post xat add. al aE 22 auTo; om. aF 

'AvaXuTtxoI; nescio ubi 23 tj (aute XeYooaa) om. F otacpe^pet D: otacpepetv 

aEF «Wav E 24 prjTiov p. 192^12 TavJra DEF : Ta pr,8£VTa a 

25 Toiv DE: tcx aF 26 (bs xal 6 D: (b; -/al E: xat tb; 6 F : y.i\ (b? a u-o- 

deTi-/.6; E 29 abTa DE: eauTo F: abT6 a 30 ou DEF: (xtj a 31 toutio] 

TOJTO F 33 -p(bT(o DEF : rptoTco; a SIMPLICII FN PlfYSICORUM II 1 [Arist. p. 192M5] 267 

0.0X0 xal {xrj xaxa (JU|x[5£[57jx6c. xal Yap xat tj xXivtj dpyr^v £j(£i 58^ 
xtVT^(j£(o? xai T^p£[xia? £V iauT-^j' d^^cO^iaa youv £~t xo xa'T«) (pip^xat, xat 
oiiuj; ou X£Y£xat cpuaixT] ouo£ cpustv iyziv w^ xXrvyj, otoxi t; apj(7j ttj; 
xtv-/]a£a)^ ou Ti^ xXtv^ ■KpwTto? dTzdpyzi, dXXa xm CuXw, oi' exeTvo §£ xat 
5 Tf xXtv(j. dvayxata ouv tj tou TrptoTto? 7rpoai)T^xrj. xat to xai)' auTo 45 
o£ xat txr] xaTa auixpE^Tjxo? OTt dva*(xat'u)? -apciXr^zTat, auTo? 6 'Apt- 
ototeXt]? £^r^7TjaaTo. S£t ^dp, £t jxiXXot cpuatxov ^Tvat xa96 iaTt, xaTa 

TOUTO £V EaUTtO S/StV TTjV dp^^YJV TT^? XtVr^a£(0?, oFoV 7j 7?] xai}6 YTj ESTtV 

dpj(7jv syooaa zf^g IttI t6 xdTco cpopa? cpuatv £/£tv XiY^Tat. £t ixivTot Tt; 

10 voacov taTpo? lauTov uytdCot, uytdCsTai \i.kv l^ lauTou (iv iauTtp ydp zyei 
TTjv TTj? xiV7]a£a)c ap/7]v), ou xa&' auTo §£ dXXd xaTa au[x[5£i3r^x6c" ou 
fap -^ laTpoc u-|'tdC£Tat ucp' £auTou 6 iaTp6?, dXX' •fj voacov. u-(idC£t [x£v 50 
"jdp xai}6 iaTp6c, u^tdC^Tat 61 xai)6 voa^T. dXXo 0£ t6 laTpo) xat dXXo 
t6 vootiuvTt £Tvat. ot6 xai /(optC^Tat dXXT^Xtov. out£ -jdp izaq laTpo? 

16 voa£t ouT£ 7:ds voOfov taTp6c iaTiv, &a~z 6 ucp' iauTou uytaC^ix^vo? taTp6? 
ou/ 7, voa(ov iaTt xa^d touto iv iauTtp t7)v ttjc xtvrja^c