Skip to main content

Full text of "Wiskunde Graad 2"

See other formats


Wiskunde Graad 2 By: 

Siyavula Uploaders Wiskunde Graad 2 By: 

Siyavula Uploaders Online: 

< http://cnx.Org/content/collll27/l.l/ > CONNEXIONS 

Rice University, Houston, Texas This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by Siyavula Uploaders. It is licensed under 

the Creative Commons Attribution 3.0 license (http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/). 

Collection structure revised: October 12, 2009 

PDF generated: February 6, 2011 

For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see p. 267. Table of Contents 1 Kwartaal 1 

1.1 Maats 1 

1.2 Die almanak 11 

1.3 Verdubbeling en halvering 15 

1 .4 Een meer en probleemoplossing 22 

1.5 Getalkombinasies 26 

1.6 Pret in die Speelpark 30 

1.7 Lank en kort 37 

1.8 Raaisels 43 

1.9 Assessering 50 

1.10 Maats 54 

1.11 Groepering 59 

1.12 Massa, verdubbeling, halvering 65 

1.13 Tyd, ewe en onewe getalle 71 

1.14 Meting 78 

1.15 Geld 82 

1.16 (Untitled) 88 

2 Kwartaal 2 

2.1 Getalbegrip 89 

2.2 Posisiebepaling in die klaskamer 97 

2.3 Grafleke, optelling en aftrekking 101 

2.4 Samestellings van 10 en 11 109 

2.5 Verjaarsdae 114 

2.6 Getalbegrip 119 

2.7 Samestellings 129 

2.8 Meetaktiwiteite 135 

2.9 Patrone 142 

3 Kwartaal 3 

3.1 Voertuie 145 

3.2 Verdubbeling 152 

3.3 Alles oor sestien 158 

3.4 Alles oor tien 164 

3.5 Alles oor dertien 169 

3.6 Vorms 173 

3.7 Breuke met vierkante 178 

3.8 Alles oor tiene en twintigs 188 

3.9 Alles oor sewentien 191 

3.10 Alles oor agtien 197 

3.11 Werk in vierkante en sirkels 207 

3.12 Veelvoude van vyf en tien 212 

4 Kwartaal 4 

4.1 Plus, minus, verdeling en vermenigvuldiging 217 

4.2 Getalwaarde en woordsomme 225 

4.3 Veelvoude en verdeling 229 

4.4 Massa en afstande 235 

4.5 Samestellings 240 

4.6 Vorms 245 

4.7 Getallestelsels 248 4.8 Rigting 253 

4.9 Lees van tyd 258 

4.10 Almanak/Kalender 261 

Attributions 267 Chapter 1 

Kwartaal 1 1.1 Maats 1 

1.1.1 WISKUNDE 

1.1.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.1.4 Memorandum 

1.1.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m22666/!. l/>. CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.1 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 1.1.5.1 Opvoeder se bladsy 

• Elke leerder het bladsy 2 wat hy/sy kan inkleur en in 'n plastiese omslag kan sit totdat bladsy 5 voltooi 
is. 

• 'n Bespreking van die vriende sal volg. 

• Wie is hulle? Name? Hoeveel? 

• Wie is eerste? Tweede? Derde? ens. 

• Wie kom na Mo ens?voor Pat ens.?tussen Sisulu en Ann? • Is hulle almal eenders? Hoekom nie? 

• Verskil hulle? Hoe weet jy? Gee redes. Hier is 'n paar leidrade om jou te help: Kyk na hulle hare - lank / kort;klere;hulle lengte - lank / kort. 

• Party dinge is dieselfde. 

• Leidrade: Kyk na die oe / elkeen het twee oe. 

• Tel die oe in 2'e. 

• Ore? Tel die ore in 2'e. 

• Hande? Tel in 2'e. 

• Voete? Tel in 2'e. 

• Skoene? Tel in 2'e. 

• Bene? Tel in 2'e. 

• Arms? Tel in 2'e. 

• Neuse? Tel in ? 

• Monde? Tel in ? • Vingers aan een hand / tel in 5'e. 

• Vingers aan twee hande / tel in 10'e. 

• Tone aan een voet / tel in 5'e. 

• Tone aan twee voete / tel in 10'e LU 1.2 Table 1.2 1.1.6 LEERDERS AFDELING 

1.1.7 Inhoud 

1.1.7.1 AKTIWITEIT: Maats [LU 1.4, LU 1.1] 

• Se vir jou maats wie jy is. 

My naam is 

Ekis 

jaar oud. 

Dit is my eerste dag in Graad Teken 'n prentjie in elke blokkie. Figure 1.1 Gister CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Figure 1.2 Vandag Figure 1.3 More LU4.4 Table 1.3 My maats 
Figure 1.4 Dit is my maats 
Figure 1.5 • Ek het 
maats. 

• Daar is seims en meisies. • Daar is 

meer/minder/dieselfde aantal 

• Elkeen het 'n naam. Eerste is Liz, tweede is 
derde is seims as meisies. vierde is CHAPTER 1. KWARTAAL 1 vyfde is , sesde is 

sewende is negende is Sally komna 

Mike kom voor _ 

Tom is tussen 

lste 2de 3de 4de Getalle het ook name. 
• Skryf hulle name: en agste 
laaste is is 
Figure 1.6 en LU 1.1 
LU 1.4 

Table 1.4 9_ 
10 • Sewe kom na • Drie kom voor Vyf kom tussen en • Voltooi. Alles oor my maats. 


1 
3 
7 


10 Table 1.5 10 


9 

Table 1.6 LU 1.3 
LU 1.10 

Table 1.7 
Figure 1.7 • Ons is almal 

lend) 

hare. 

hare. (Hoeveel?) (eenders / verskil- 

het lang 

het kort My grafiek Die lengte van my maats se hare 
Lang hare 
Kort hare 
maats 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 

Table 1.8 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Kleur die blokkies rooi om te wys hoeveel maats het lang hare. 

• Kleur die blokkies blou om te wys hoeveel maats het kort hare. 
Figure 1.8 Skryf: • Daar is met lang hare, (meer / minder) 

• Daar is met kort hare, (meer / minder) 

• Tel die kinder s in die klas wat lang hare het. het lang hare. 

• Tel die kinder s in die klas wat kort hare het. het kort hare. LU5.1 
LU5.2 
LU5.4 
LU5.5 

Tel hulle oe in 2's. Table 1.9 Maat(s) 


1 


2 


3 


L 


5 


Oe Figure 1.9 • Tel hulle ore in 2's. Maat(s) 


1 


2 


3 


4 


5 


Ore Figure 1.10 Tel hulle vingers in 10'e. Maat(s) Virx iers f ooo 

AAA 

AAA 

3 

AAA 

AAA Figure 1.11 Tel hulle tone in 10'e. Maat(s) lone C 

A 
A f A 
A 
AAA 

AAA 

3 fo 
AAA 
AAA 
4 Figure 1.12 Kies 'n maat. Elkeen neem 'n paar tellers. Skat _ 
Tel' 10 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 LU 1.2 Table 1.10 1.1.8 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in: 

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen en 200; 

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen en 200; 

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen en 200; 

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen en 200; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole ken en lees van 1 tot 
minstens 200 en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende 
getalle: 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2- syfer getalle; 

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne; 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure plaas in volgorde volgens dae, 
weke, maande en jare; 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder data versamel (alleen en/of as 'n lid 
van 'n groep of span) in die klaskamer en skoolomgewing om vrae wat die onderwyser stel, te beantwoord 
(bv. "hoeveel leerders is daar in elke klaskamer?"); 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder fisiese voorwerpe sorteer volgens een 
spesifieke eienskap wat deur die onderwyser gekies is; 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prente teken en prentdiagramme (pik- 
togramme) saamstel met 'n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings; 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe of die van 'n 
maat beskryf, verduidelik hoe dit gesorteer is en vrae daaroor beantwoord. 11 

1.2 Die almanak 2 

1.2.1 WISKUNDE 

1.2.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.2.4 Memorandum 

1.2.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.11 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing: Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22668/!. l/>. 12 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Opvoeder se bladsy 

• Elke leerder het bladsy 7. 

• "Waarom wil ons 'n almanak he?" [Dit se vir ons wat die dae van die week, die maande van die jaar 
en die datum is. Dit is belangrik sodat ons kan weet wanneer ons afsprake is, wanneer ons verjaar, 
watter dae skooldae is, wanneer dit naweek is, ens.] 

• Wat is die eerste dag van die week? Sondag. 

• Kom ons begin met Sondag en dan se ons al die dae van die week saam. 

• Vrae: - Watter dag kom na Maandag? Na Vrydag? ens. - Watter dag kom voor Woensdag? Voor 
Sondag, ens.- Watter dag kom tussen Dinsdag en Donderdag? ens.- Watter maand word nou op hierdie 
almanak vertoon?- Hoeveel dae is daar in Januarie?- Tel vorentoe tot by 31 en dan weer terug tot by 
1.- Op watter dag is die 3de Januarie? Hoe weet jy dit? Op watter dag is die lOde Januarie?- Hoeveel 

dae is daar van die 2de Januarie tot die lOde.- Watter dag is vandag? Vandag is dit 

. More sal dit wees . Gister was dit - Wat is vandag se datum?- 

Wanneer het die skool begin?- Tel al die skooldae in Januarie.- Watter maand kom na Januarie?- Leer 
die liedjie: Januarie, Februarie, Maart, April...- Lees die opdrag op bladsy 7, en doen dit. LU4.2 
LU4.3 

Table 1.12 

1.2.5.1 LEERDERS AFDELING 

1.2.5.2 Inhoud 

1.2.5.3 AKTIWITEIT: Die almanak [LU 1.1, LU 1.4, LU 4.2, LU 4.3, LU 4.4] ]VEy almaiirik vir 
Sondag 


Maandag 


Dinsdag 


Woensdag 


Donderdag 


Vrydag 


Saterdag 
• Januarie het 31 dae. 

• Tel van 1 tot 31. 

• Vul die getalle in wat ontbreek. 


• Januarie het Ma 

• 


andae. 

is die eerste 


dag van die week. 
• Die 3 de Januarie is 


op 'n Table 1.13 LU 1.1 
LU4.2 
LU4.3 
LU4.4 

Table 1.14 13 • My almanak kan my hel. jaar. 

Daar is __ 
week week. 

Sondag, M 

W _,D_ is die eerste maand van die 
dae in 'n Vandag is 

Gister was 

More sal 

wees. 

Dinsdag kom na _ 
Sondag kom voor • Voltooi hierdie dele van 'n almanak. s 


M 


D 


W 


D 


V 


S 


1 


2 

Table 1.15 LU4.2 
LU4.3 

Table 1.16 Table 1.17 s 


M 


D 


W 


D 


V 


S 
4 


5 

s 


M 


D 


W 


D 


V 


S 
4 


5 

Table 1.18 s 


M 


D 


W 


D 


V 


S 
9 


10 

Table 1.19 14 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 s 


M 


D 


W 


D 


V 


S 
5 


6 • Watter getal kom na ... 

5 , 

8 , 

3 , 

7. , 

1 

• Watter getal kom voor ... 

4, 

8, 

9, 

5, 

7 

• Watter getal kom tussen ... 

6 8 , 

3 5 , 

7 9, 

4 6 Table 1.20 LU 1.4 
LU4.3 

Table 1.21 1.2.5.3.1 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk: 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2- syfer getalle; 

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte; 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die dae van die week en die maande 
van die jaar in volgorde noem; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tydsverloop bereken in: 

4.3.1 ure en minute met behulp van horlosies; 

4.3.2 dae, weke en maande met behulp van kalenders; 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure plaas in volgorde volgens dae, 
weke, maande en jare. 15 

1.3 Verdubbeling en halvering 3 

1.3.1 WISKUNDE 

1.3.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.3.4 Memorandum 

1.3.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.22 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing: Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22669/!. l/>. 16 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Opvoeder se bladsy 
Verdubbeling 

Tel 1 teller / blokkie / boontjie met een hand op. 

Tel dieselfde aantal met die ander hand op. 

Hoeveel? 

Hoeveel altesaam? 

Ons kan se: 1 + 1 = 2 

Wat het ons gedoen? 

Ons het dieselfde aantal in die ander hand geneem. 

Ons se: ONS HET EEN VERDUBBEL. 

Een verdubbel is gelyk aan twee. 

Volg dieselfde stappe met 2, 3, 4 en 5 sodat leerders die begrip verdubbeling verstaan. 

Vra elkeen afsonderlik sodat vasgestel kan word of hy die woord "verdubbel" verstaan, en of hy die 

verdubbeling kan doen. 

Hoe kan ons getalle verdubbel anders as om tellers te gebruik? Teken? 

Kyk in die vertrek rond: Kan jy enige plek sien waar getalle verdubbel word?Bv. 4 vensters aan die 

linkerkant en 4 vensters aan die regterkant.Ligte?Liggaamsdele? - oe, ore, hande, voete, vingers, tone. 

Halvering 

Halvering beteken dat iets gelykop verdeel word tussen twee mense. 
Op die mat bv.: 

• Neem 2 tellers. Verdeel hulle tussen 2 leerders. Hoeveel kry elkeen?Wat gebeur as ons die 2 tellers weer 
bymekaar sit? Ons sal 2 he. Wat word dit genoem? Verdubbeling. 

• Neem 4 tellers. 

• Volg die stappe soos vir 2. 

• Neem 6. 

• Neem 8. 

• Neem 10 LU 1.10 Table 1.23 

1.3.5.1 LEERDERS AFDELING 

1.3.5.2 Inhoud 

1.3.5.3 AKTIWITEIT: Verdubbeling en halvering [LU 1.10, LU 1.2, LU 1] 

Verdubbeling en halvering 
Sandra en Jaco gaan stap. 

• Hulle sien alles wat verdubbel het. Hulle kan hulle ook halveer. 

• Kanjy? 17 Figure 1.13 • Maak getalsinne met alles wat verdubbel het. LU 1.10 Table 1.24 Verdubbeling en halvering 18 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Verdubbel hierdie: 

l + l = . Halveer hierdie: O O 


2 + 2 = . 3 + 3 = L + L- o o 


® @ ><S) Die helfte van 2 is . 
Die helfte van L is . 

Die helfte van 6 is . 
Die helfte van 8 is , Figure 1.14 Watter getalle kan jy verdubbel? 


Halveer hulle nou. 


10 


Die helfte van 


20 


20 
40 


100 
200 


200 
400 Table 1.25 Watter ander getalle kan jy halveer? 


Verdubbel hierdie. 


Probeer 


40 


20 
60 


30 
80 


40 Table 1.26 LU 1.10 Table 1.27 Ek hou my goed netjies. 19 !fc | fh \ ft? | fib 

| 2 | 2 | 2 | 2 Figure 1.15 • Ek het ._____. ,__„_____„_„„„_ P aar sokkies. • Ek het sokkies altesaam. 2 + 2 + 2 + 2 = 

2 vier keer geneem is gelyk aan 
Figure 1.16 • Ek het _____________________ paar skoene. • Ek het skoene altesaam. 2 keer geneem is gelyk aan 2 : 2 Figure 1.17 My hemde is in 2's gestapel. 20 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Ek het hemde altesaam. 2 + 2 = 

2 taken keer geneem is gelyk aan LU 1.2 Table 1.28 Kleur:2 rooi2 blouTel in 2's 


Kleur:3 rooi3 blouTel in 3's 
1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 

Table 1.29 • Ek stapel my speelgoed op 21 


Ek stapel my lego in 5'e op. 
Ek het 2 stapels van 5'e. 

Ek het lego's altesaam. 

5 + 5 = 10 5'e is gelyk aan 

Ek stapel my karretjies in 5'e op. 

Ek het stapels van 5'e. 

Ek het karretjies altesaam. 

5 + = 5'e is gelyk c 

Ek plak my foto's in 10'e op. 

Ek het 9 roe P van I0 e - 

Ek het foto's altesaam. 

10 +0 = 10 e is gelyk a 
& 
10 


'<ki 


# 


$ 


m 


£• 


b«. Figure 1.18 LU 1 

Table 1.30 

• Voltooi 

3 seuns dra sokkies. 2 + 2 + 2 = 

5 meisies het oe. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 

My ma het hande. 2 + = . 

ie en Anna het hande. 2 + 2 = 

Danie en Sisulu het skoene. 2 + 2 = 1.3.6 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in: 

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen en 200; 

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen en 200; 

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen en 200; 

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen en 200; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 
1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 22 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne; 

1.4 Een meer en probleemoplossing 4 

1.4.1 WISKUNDE 

1.4.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.4.4 Memorandum 

1.4.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.31 • Integrasie van Temas:Vriende 

4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22670/!. l/>. 23 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 

Opvoeder se bladsy 

Die opvoeder sal bepaal of die leerders begrip van 1 meer verstaan deur die volgende op die mat te doen: 

• Pak 4 tellers uit. Maak dit 1 meer ('n ander kleur). Hoeveel? 

• Doen dieselfde met 7, 3, 9, ens. 

• Hoeveel kinders is daar in die vertrek? Kry 1 meer - hoeveel is daar nou? 

• Laat 4 of 5 voor staan. Hoeveel kinders is daar? Een meer? 

• Neem nou waar terwyl soortgelyke stappe gevolg word om EEN MINDER te maak. 

Probleemoplossing 

• Leerders moet dikwels met probleemoplossing gekonfronteer word, sodat hulle in staat kan wees om 
hul eie strategiee uit te werk. 

• Neem byvoorbeeld die probleem onderaan bladsy 15. 

• Stel 'n soortgelyke probleem en neem waar hoe die leerders poog om dit op te los. 

• Bespreek die verskillende strategiee wat hulle volg. 

• Hulle mag tellers gebruik, prentjies teken of dit uit die hoof doen, ens. 

• Hulle moet in staat wees om hul strategiee in woorde te beskryf. 

• Bespreek verskillende strategiee. LU 1.10 
LU 1.11 

Table 1.32 

1.4.6 LEERDERS AFDELING 

1.4.7 Inhoud 

1.4.7.1 AKTIWITEIT: Een meer en probleemoplossing [LU 1.9, LU 1.11] 

• Voltooi: 
Figure 1.19 24 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 9 seuns en 1 meer is 

4 meisies en 1 meer is 
2 stokkies en 1 meer is 

5 sokkies en 1 meer is seuns. 

meisies. 

stokkies. 

sokkies. 
Figure 1.20 7 koekies en 1 minder is koekies. 

9 ballonne en 1 minder is __ ballonne. 

6 penne en 1 minder is penne. 

3 meisies en 1 minder is meisies. 

Daar is 5 seuns by my huis. Nog 'n seun kom speel. 

Nou is daar seuns. 

Vyf meisies gaan stap. Een meisie gaan huis toe. Nou is daar meisies. LU 1.9 
LU 1.11 

Table 1.33 
Figure 1.21 Ons speel albasters. Elkeen wen nog twee. 25 
Voltooi: 

Figure 1.23 • Jan het 2 albasters verloor. Hy het 6 albasters oor. Hy het 
het. 

• Se hoe jy die som gedoen het, of teken die albasters. albasters gehad toe die spel begin LU 1.9 
LU 1.11 

Table 1.34 26 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.4.8 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die vol- 
gende behels: 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20; 
Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder eie oplossings vir probleme verduidelik. 

1.5 Getalkombinasies 5 

1.5.1 WISKUNDE 

1.5.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.5.4 Memorandum 

1.5.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22672/!. l/>. 27 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.35 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 

Opvoeder se bladsy 
Getalkombinasies 

• Gebruik flitskaarte met +1, -1, +2, -2 getalsinne. Flits en assesseer of die leerders die antwoorde redelik 
vinnig kan gee, en of hulle nog steeds tellers ens. nodig het. 

• Doen 'n voorbeeld van die versteekte prentjie (bladsy 16) 

1.. . 
4.. . 

7.. . 

op die swartbord sodat elkeen verstaan hoe om die antwoorde te skat en die kolletjies wat hulle met rooi 
merk, te verbind. 1.5.6 LEERDERS AFDELING 

1.5.7 Inhoud 

1.5.7.1 AKTIWITEIT: Getalkombinasies [LU 1.9, LU 1.11, LU 1.12, LU 3.1] 

Smarties op 'n bord. 

• Ek voeg nog drie by elke bord. 28 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Figure 1.25 • Sisulu het 6 smarties. Hy eet drie. Nou het hy smarties oor. 

• Des het drie smarties geeet. Hy het 4 smarties oor. Hy het smarties aan die begin gehad. Se of wys hoe jy die som gedoen het. LU 1.9 
LU 1.11 

Table 1.36 

Meer pret! 
• Gebruik die antwoorde om 'n rooi kolletjie te teken. Verbind die kolletjies om 'n prentjie te maak. 29 1. 


2. 


3. 


L- 


5. 


6- 


1. 


3. 


S. i. £-3 = £.5 + 3= 7. 6-3 = 

2. 7-3= 5. 6 + 3= s. 5-3 = 

3. 5 + 2= 6. 3 + 3= s. £-3* Figure 1.26 Wat het jy geteken? .__. 

• Volg die pad na Susan se huis. + 3^ 


+ 2 &./P- 'cOO" ^ifl A Figure 1.27 • Se die antwoorde vinnig vir 'n maat. Skryf dan die antwoorde. 

4 + 3 = . 5-3 = . 9-3 = . 

3+3=. 6+1=. 7+2=. 
7-2 = . 1 + 3 = . 8-3 = . 

• Kies een en kleur in. 


Ek was goed. Nie so goed nie. Oeps! Figure 1.28 LU 1.12 
LU 1.9 
LU3.1 

Table 1.37 30 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.5.8 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die vol- 
gende behels: 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20; 

Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder eie oplossings vir probleme verduidelik. 
Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 

vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 
Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identiflseer en benoem, insluitend: 

3.1.1 bokse (prismas) en balle (sfere); 

3.1.2 driehoeke en reghoeke; 

3.1.3 sirkels. 

1.6 Pret in die Speelpark 6 

1.6.1 WISKUNDE 

1.6.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.6.4 Memorandum 

1.6.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22689/!. l/>. 31 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.38 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 1.6.5.1 LEERDERS AFDELING 

1.6.5.2 Inhoud 

1.6.5.3 AKTIWITEIT: Pret in die Speelpark [LU 1.9] 

Pret in die Speelpark 32 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.29 Vul die ontbrekende getalle in. • Skryf die getalsinne. = 5 = 5 
= 5 
= 5 • Dink! Skryf nog getalsinne wat 5 maak. 5 = 5 = 33 
Figure 1.30 Skryf die getalsinne. = 4 = 4 
= 4 
= 4 Dink! Skryf nog getalsinne wat 5 maak. 5 = 5 = 5 = 5 = LU 1.9 Table 1.39 • Voltooi: 34 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.31 Skryf die getalsinne. = 6 My eie getalsinne wat ek kan skryf. 6 = Skryf die getalsinne. 35 

Figure 1.32 = 7 = 7 My eie getalsinne wat ek kan skryf. 7 = 7 = 
7 = LU 1.9 Table 1.40 • Voltooi 36 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 / o 


L y '' 

y l 


g y 


y 
y 


8 


2 / 

y 


5 / 

y 


y 
s 

y 

y 7 


6 y" 

y 

y 2 Figure 1.33 • Skryf die getalsinne. • My eie getalsinne wat ek kan skryf. 

+ + h y 

/ o 


l y" 

y 

y 


g y 

y 


i y' 

y 


<? 


2 y 

y 

y 
y 


5 y" 

y 

y' 


, ,y 

y 

_y 7 


6 y 
S 3 Figure 1.34 Skryf die getalsinne. = 9 = 9 37 • My eie getalsinne wat ek kan skryf. 9 = + + 

9 = 

9 = LU 1.9 Table 1.41 

1.6.6 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die vol- 
gende behels: 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20. 

1.7 Lank en kort 7 

1.7.1 WISKUNDE 

1.7.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.7.4 Memorandum 

1.7.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22675/!. l/>. 38 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.42 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 1.7.5.1 LEERDERS AFDELING 

1.7.5.2 Inhoud 

1.7.5.3 AKTIWITEIT: Lank en kort [LU 1.9, LU 4.6] 

Kyk na die prente 

• Merk die hoe gebou met 'n rooi yj . 

• Merk die lang man met 'n rooi yj . 

• Merk die kort man met 'n blou X. 

• Merk die hoe boom met 'n rooi y/. 

• Merk die kort boom met 'n blou X. 

• Merk die lang gras met 'n rooi y] . 

• Merk die kort gras met 'n blou X. 

• Tel die hoe / lang voorwerpe. is hoog / lank. 

• Tel die kort voorwerpe. is kort. 

• Die hoe gebou is as my potlood. (langer 

/ korter) 

• Ek vertel my maat hoe ek dit weet. LU4.6 Table 1.43 39 
Figure 1.35 40 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 I ^Sl Figure 1.36 
Figure 1.37 41 

j^MMa^ Figure 1.38 Doen hierdie op die swartbord. 

• Opvoeder: Wat kan jy sien wat dieselfde is omtrent: 

6 + 1 = 7 

en 1 + 6 = 7 ? 

• Is hulle ware getalsinne? 

• Wat is anders omtrent hulle? Kom ons skryf hulle so: 
6\ + 

- 7 + /6\ -7 
Figure 1.39 • In watter vorm is 6? 1? 7? 

• Wat het met die 6'e en die l'e se plekke gebeur? Weet jy watter getalle in hierdie vorms hoort? 42 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
■© Figure 1.40 Hou nou die getalle dieselfde. Ruil net hulle plekke om. + /x ■© 
Figure 1.41 • Maak seker dat die getalsinne waar is. 

• Probeer: A + C 
□ ♦A 
■ a 
Figure 1.42 LU 1.9 Table 1.44 1.7.6 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die vol- 
gende behels: 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 43 

• vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instmmente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe skat, meet, 
vergelyk en orden volgens nie-standaardmate: 

4.6.1 massa (bv. bakstene, sandsakke); 

4.6.2 volume/kapasiteit (bv. lepels, koppies); 

4.6.3 lengte (bv. handspan, tree). 

1.8 Raaisels 8 

1.8.1 WISKUNDE 

1.8.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.8.4 Memorandum 

1.8.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22680/!. l/>. 44 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.45 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? Opvoeder se bladsy 

Opvoeder: Kyk na die vorms om jou. • Hoe lyk die venster? (Leerder beskryf die vorm van die venster.) 

• Wie kan die vorm van die venster teken? Hoeveel kante? 
hoeke? Table 1.46 Hierdie vorm word 'n reghoek genoem. 

Opvoeder doen dieselfde met sirkels, driehoeke en vierkante. 

Laat hulle elke vorm bespreek: wat elkeen se kenmerke is, en wat elkeen genoem word. 

Vra leerders om voorwerpe skool toe te bring, bv. dosies, houers, bottels, ens. 

Laat leerders hulle volgens hul vorm sorteer. Die vorms moet dan gei'dentifiseer word. 1. Bespreek hul vorms. LU3.1 
LU 3.2 

Table 1.47 45 1.8.6 LEERDERS AFDELING 

1.8.7 Inhoud 

1.8.7.1 AKTIWITEIT: Raaisels [LU 1.9, LU 1.11, LU 3.1, LU 3.2] 

• Voltooi: 

A 


Figure ] 


A 


+ 
= 


+ 
= 

+ 


A 


= 
+ 


A 


= A 


A 


+ 
= 


+ 
= 

A 


= 
+ 


A 


= 
+ .43 • Gebruik jou eie getalle in [U+25B2] en [U+25A0] en [U+25CF] . 

A 


+ 


A 


= 


+ 
= 


+ 


A 


= 

A 


+ 
= 


© 

= 
+ 


A 

= 
+ 


A 


= 


A 


+ 
= 


A 


+ 
00 A 


+ 

A 


+ 
= 


= 
+ 


A 

= 
+ 


A 


Fit 


Sure ] 


.44 46 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 O die swartbord. 
• Kyk weer na A: LU 1.9 Table 1.48 
2\ + 

- 7 + /2\ -7 
Figure 1.45 Is hulle ware getalsinne? 
• Kyk weer na B: Figure 1.46 • Hoe verskil die somme in A en B? 

• Watter twee getalle kan van 7 afgetrek word om die getalsinne waar te maak? Ja, die in 'n [U+25B2] en 'n [U+25A0] Kyk nou na. 47 
6 

^ — -. 


Figure 1.47 • Nou 
g 


Figure 1.48 Meer raaisels met getalle 
• Voltooi: LU 1.9 Table 1.49 48 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Figure 1.49 • Gebruik jou eie getalle in [U+25CF] en [U+25B2] en [U+25A0] Figure 1.50 • Kyk of die getalsin waar is. 

• Verduidelik hoe jy dit weet. LU 1.9 
LU 1.11 

Table 1.50 • Sandra en Deon doen hulle somme so. Kan jy ook? Sandra skryf 
Deon skryf 3 + ^ = 7 

3 
+ L Figure 1.51 49 • Wie dink jy is reg? Hoekom? 

• Help Deon om hierdie somme te doen. 6 
+ 3 2 L 
+ L S 8 
L 7 
6 
L 


+ 2 


+ 


1 


+ 


1 
8 
6 
9 


- 3 


- 


3 


- 


L 


1 
7 
2 


+ 6 


- 


3 


+ 


2 


Figure 1.52 Hulle was vir my: 


Ek was qoed. Nie so qoed nie. Oeps! Figure 1.53 50 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Kies een en kleur dit in. LU 1.9 Table 1.51 1.8.8 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die vol- 
gende behels: 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20; 

Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder eie oplossings verduidelik vir probleme. 
Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 

vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 
Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identifiseer en benoem, insluitend: 

3.1.1 bokse (prismas) en balle (sfere); 

3.1.2 driehoeke en reghoeke; 

• sirkels; 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimensionele 
voorwerpe beskryf, sorteer en vergelyk volgens: 

3.2.1 grootte; 

3.2.2 voorwerpe wat rol of skuif; 

3.2.3 wat reguit of ronde rande het. 1.9 Assessering 9 

1.9.1 WISKUNDE 

1.9.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.9.4 Memorandum 

1.9.5 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22676/!. l/>. 51 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
MODULE 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24 


KU 2 


E-l, E-5, 15, 25 


KU3 


3, 4, E-2, 16, 17 


KU4 


5 


KU5 


1, 7, 8, 9, 12, 13, 22 


KU6 


28 


KU 7 


5, 6, 27, 28, 29 


KU8 


26, E-9 Table 1.52 • Integrasie van Temas:Vriende 

• Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, 
opvoeding ens. 

• Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar. 

• 'n Gesonde Omgewing: Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou? 1.9.5.1 LEERDERS AFDELING 

1.9.5.2 Inhoud 

1.9.5.3 AKTIWITEIT: Assessering [LU 1.3, LU 2.2, LU 1.9] 

• Ek kan tel. Kan jy? • Voltooi die patroon. 52 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 L 
8, 

2, 
10, 
5, 
10, 5, 

7, 

4. 

8, 

10, 

20 0. 
30. Figure 1.54 70. ... 0. Voor? 

9 3 

6 L 

Een meer as 

L 6 

7 S Na? 

7 % 

2 5 

Twee meer as 

L 6 

7 S Tussen? 

6 S 

3 5 

Drie meer as 

U 6 .... 

7 2 Figure 1.55 Skryf die getalname. 1. LU 1.3 
LU 2.2 

Table 1.53 Ken ek nou hierdie getalkombinasies? 53 Neem hierdie bladsy huis toe en se die antwoorde vir jou ma en/ of pa. Hou dit in jou leer. 2 + 1 = 


£ + 3 = 


1-1 = 


6-4.- 


9-l = . 


1 + 2 = 


3 + 4.= 


2-1 = 


6-5 = 


9-2 = . 


4-+l = 


7 + 1 = 


2-2 = 


6-6 = 


9-3 = . 


\ + L = 


1 + 7 = 


3-1 = 


7-1 = 


1-L-. 


3 + 2 = 


6 + 2 = 


3-2 = 


7-2 = 


9-5 = . 


2 + 3 = 


2 + 6 = 


3-3 = 


7-3 = 


9-6 = . 


5 + 1 = 


5 + 3 = 


L-\ = 


7-4- = 


9-7 = . 


1 + 5 = 


3 + 5 = 


L-2 = 


7-5 = 


9-8 = . 


4- + 2 = 


L + L~ 


. 4.-3 = 


7-6 = 


9-9 = . 


2 + L = 


8 + 1 = 


L-L = 


7-7 = 
3 + 3 = 


1 + 8 = 


5-1 = 


8-1 = 
6 + 1 = 


7 + 2 = 


5-2 = 


8-2 = 
1 + 6 = 


2 + 7 = 


5-3 = 


8-3 = 
5 + 2 = 


6 + 3 = 


5-4- = 


8-4- = 
2 + 5 = 


3 + 6 = 


5-5 = 


8-5 = 


5 + £ = 


6-1 = 


8-6 = 


4- + 5 = 


6-2 = 


8-7 = 

6-3=. 8-8= Figure 1.56 LU 1.9 Table 1.54 1.9.6 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 54 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole ken en lees van 1 tot 
minstens 200 en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die vol- 
gende behels: 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder kopieer en eenvoudige getalreekse uitbrei 
tot minstens 200. 

1.10 Maats 10 

1.10.1 WISKUNDE 

1.10.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.10.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.10.4 Memorandum 

1.10.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal 'n kans gegun word? 
Maak jou eie graflek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem. 

• Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein 
groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel. 

• 'n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport 
beoefen word. 

• Getalbegrip word uitgebrei tot 50. 

• Tel in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e °This content is available online at <http://cnx.org/content/m32345/!. l/>. 55 

• Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik 
en ranggetalle te hersien. 

• Grafiek - 'n weergrafiek kan voltooi word. 

• Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk. 

• Meet aktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat. 

• Inhoud - liter. 

• Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit. 

1.10.5 LEERDERS AFDELING 

1.10.6 Inhoud 

1.10.6.1 AKTIWITEIT: Maats [LU 4.2, LU 4.6, LU 5.1, LU 5.2, LU 5.5] 

• Hier is my vriende weer. Knip hulle uit en rangskik hulle van die kortste tot die langste. 
Figure 1.57 LU4.6 Table 1.55 -a*c Die uitknip en plak was maklilc 

Die uitknip en plak was nie so maklik nie. 

Die uitknip en plak was moeilik. Gk ""-: Figure 1.58 56 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Hoe het jy gevaar? 

• Kies een en kleur dit in. 

• Voltooi: ste. is die kortste. 
is die lane is langer as 
is korter as • Ek gebruik my potlood om die lengte van my vriende wat ek geplak het, te meet. 

• Voltooi die onderstaande lyste: Name van vriende wat korter as my potlood is. 


Name van vriende wat langer as my potlood is. 

Table 1.56 


LU4.6 
LU5.1 
LU 5.2 


Table 1.57 
Maart 


November 
Junie 
Januarie 


April 
September 
Februarie 


Desember 
Julie 


A 
Olctober 
Mei 
Augustus 
Figure 1.59 Kom ons rangskik die maande van die jaar in volgorde. My verjaarsdag is in Januarie. • Laat die getallelyn jou help. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


J 


F 


M 


A 


M 


J 


J 


A 


S 

N 


D Table 1.58 57 lste Januarie 

2de 

3de 

4de ~ 

5de " 

6de " 

7de 

8ste 

9de '_ 

lOd " 

llde J 

12de Vandag is die van LU4.2 Table 1.59 1.10.6.1.1 'n Bladsy uit my almanak 
1.10.6.1.1.1 MAAND Sondag 


Maandag 


Dinsdag 


Woensdag 


Donderdag 


Vrydag 


Saterdag 

Table 1.60 • Skryf hierdie maand se datums hierbo in. Begin met 1. 

• Voltooi: 

Die lste _ is op 'n het dae. 

Daar is _ 

llde. 

Die 20ste (twintigste) val op 'n 
Daar is 

(maand) Sondae in dae van die 5de tot die LU4.2 
LU4.3 

Table 1.61 58 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 sonnig / geel bewolk / blou reenerig / rooi winderig / groen Table 1.62 Samel die inligting in vir hierdie maand. (maand) 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 Table 1.63 Gebruik die inligting hierbo vir jou graflek. Die weer in (maand) 


1 


12 


13 
SonnigBewolkReenerig Winderig 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 


14 Table 1.64 • Die 

• Die dae was die meeste. 
dae was die minste. LU5.1 
LU5.4 
LU5.5 

Table 1.65 59 

1.10.7 Assessering 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instmmente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die dae van die week en die maande 
van die jaar in volgorde noem; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe skat, meet, 
vergelyk en orden volgens nie-standaardmate; 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as 'n 
lid van 'n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing versamel volgens gegewe kriteria of kategoriee; 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese voorwerpe volgens een spesifieke 
eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is sorteer; 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe beskryf, 
verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor. 

1.11 Groepering 11 

1.11.1 WISKUNDE 

1.11.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.11.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.11.4 Memorandum 

1.11.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal 'n kans gegun word? 
Maak jou eie graflek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem. 

• Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein 
groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel. lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m32346/!. l/>. 60 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • 'n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport 
beoefen word. 

• Getalbegrip word uitgebrei tot 50. 

• Tel in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e 

• Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik 
en ranggetalle te hersien. 

• Graflek - 'n weergraflek kan voltooi word. 

• Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk. 

• Meet aktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat. 

• Inhoud - liter. 

• Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit. 1.11.5 LEERDERS AFDELING 

1.11.6 Inhoud 

1.11.6.1 AKTIWITEIT: Groepering [LU 1.1, LU 1.2, LU 1.3, LU 1.4, LU 1.8, LU 1.9, LU 2.2] 
1.11.6.1.1 Tien om te gaan! /booo\ /oooo\ 

lOOOO) Telnoqlbu (OOOOJ 

o J 3 3 V oo Tel, lOtien Figure 1.60 Kyk na tien. Skryf jou eie somme om 10 te maak. = 10 

= 10 

= 10 

= 10 

= 10 

= 10 

= 10 

= 10 

= 10 

= 10 • Omkring en verbind die getalle wat saam 10 maak. 

• Voltooi die driehoeke. 


Figure 1.61 LU 1.9 Table 1.66 Help vir Pa om 10 appels in 'n kis te sit. Groepeer hulle. 61 62 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 f groep van tien 


I 

tien 
• 


groep van tien en 1 meer 


elf 


cjroep van tien en meer 


twaalf 


••••• 
• •••• 


•• 


groep van tien en meer 


dertien 


••••• 
♦♦♦♦• 
groep van tien en meer 


veertien 


• •••• 


••• 


groep van tien en meet 


vuftien 


groep van tien en meer 


sestien 


••••• 

••••• 


•••• 


groep van tien en „ meer 


sewentien 


••••• 
••••• 
groep van tien en meer 


agtien 


••••• 

••••• 


••••• 


groep van tien en meer 


neentien 


• •••• 

• •••• 


••••• 

• •••• 


groepe van tien 


twintig Ek sal die etikette vir die kiste skryf. 

18 agtien II I7_ 12. \L. 13. I5_ 
16. Figure 1.62 LU 1.1 LU 1.3 

Ons speel met stokke LU 1.1 
LU 1.3 

Table 1.67 • Raai hoeveel stokke is in die kissie. 

• Tel hulle. stokke. stokke. • Groepeer die tien sodat hulle makliker getel kan word. 

• Tel die tiene. 63 llllllllll 


1 groep vantien 


1 

tien 


minimi iiiiiiiiii 


qroepe van tien 


twintig 


iiiiiiiiii iiiiiiiiii 
iiiiiiiiii 


qroepe van tien 


dertig 


iiiiiiiiii iiiiiiiiii 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii 


qroepe van tien 


veertig 


IIIIIIIIII iiiiiiiiii 

IIIIIIIIII IIIIIIIIII 

IIIIIIIIII 


qroepe van tien 


vyftig Figure 1.63 • Tel in tiene: 10 + 10 = 
50 - 10 = 
20 + 10 = 
40 - 10 = 
30 + 10 = 
30 - 10 = 10 Table 1.68 LU 1.2 
LU 1.3 
LU 1.8 

Table 1.69 Voltooi die pat rone. 64 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 lOuulojixiu 


20+ 1 = 21 


wmmmmm 

mmm 


30 + 1 = 31 


«mmm 


20+__ =22 


mmmmmm 


30 + 2 = 32 


mi 
mm 000 
«»0@0 
€§000000- §000 
ffli@»«000» 
«§0»0000 
mmm 00000 
«8000&#M0» 

#m» 00000 
TJotxBHuCOT 

•msm 000000 
#iffl®H00000 
«M» 0000000 
wmmmmm 

mmm 0000000 
{mm 
mmm 00000000 
MSiiSH0000000 
ffiW§H00000008 
«MI 000000000 
«000@0& 

mmm mmm 


30 


'0ffl@@01t«Iii& 

mmm h 


L0 © Tom en Sisulu 
hardl 
trap 
sekondes geneem. 
twee keer so fank 

sekondes geneem. © Rangskik hierdie getalle van die minste tot die meeste. 

\L 10, 16, <?. IS, 20. 29, 1L 20. 27. II 25. Figure 1.64 LU 1.4 
LU 2.2 

Table 1.70 1.11.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 65 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in: 

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen en 200; 

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen en 200; 

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen en 200; 

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen en 200; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole ken en lees van 1 tot 
minstens 200 en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende 
getalle: 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2- syfer getalle; 

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

1.12 Massa, verdubbeling, halvering 12 

1.12.1 WISKUNDE 

1.12.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.12.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.12.4 Memorandum 

1.12.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal 'n kans gegun word? 
Maak jou eie graflek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem. 12 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32350/!. l/>. 66 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

• Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein 
groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel. 

• 'n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport 
beoefen word. 

• Getalbegrip word uitgebrei tot 50. 

• Tel in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e 

• Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik 
en ranggetalle te hersien. 

• Graflek - 'n weergraflek kan voltooi word. 

• Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk. 

• Meet aktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat. 

• Inhoud - liter. 

• Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit. 1.12.5 LEERDERS AFDELING 

1.12.6 Inhoud 

1.12.6.1 AKTIWITEIT: Massa, Verdubbeling, Halvering [LU 1.1, LU 1.3, LU 1.9, LU 1.10, 
LU 2.2, LU 4.6] Des is swaar. Xg^ Jll'W ^° ' S '"9" 

Hy het n groot massa. ^^J^^^^^^tSP' ^ ^ et n ' < ' e ' n massa * 
Massa se vir ons hoe swaar of hoe lig n voorwerp is. Figure 1.65 • Werk in vier groepe: 

Jy benodig 'n houtblok, 'n groot klip, 'n skoen, 'n boek en 'n kosblik. 
Groep 1: 

Vergelyk die massa van die vyf voorwerpe deur te skat. 
Rangskik hulle van die ligste tot die swaarste. 
Groep 2: 

Vergelyk hulle massa. Gebruik 'n balans. 
Rangskik hulle van die ligste tot die swaarste. 
Groep 3: 

Vergelyk hulle massa deur te skat. 
Rangskik hulle van die swaarste tot die ligste. 
Groep 4: 

Vergelyk hulle massa. Gebruik 'n balans. 
Rangskik hulle van die swaarste tot die ligste. 67 LU4.6 Table 1.71 • Dink aan drie verskillende maniere om 6 te verdubbel. 

• Ek het besluit dat die beste manier is. • Verdubbel 7 op drie verskillende maniere: 

• Verdubbel 8 op enige manier. 

• Verdubbel 9 op enige manier • Verdubbel hierdie getalle: 
4 ;7 ;9 ;6 1.12.6.1.1 " Skiet die muntstuk op " LU 1.10 Table 1.72 1 
5 


20 
22 
38 
50 Table 1.73 • Vul die ontbrekende getalle op die blok in. 

Tel tot by 20 en terug tot by 0. 

- Tel tot by 30 en terug tot by 0. 

- Tel tot by 40 en terug tot by 0. 

- Tel tot by 50 en terug tot by 0. 

• Kies 'n maat. Maak beurte om die muntstuk op te skiet. Kyk op watter getal dit op die blok te lande 
kom. 

• Voltooi hierdie patrone. Die getalleblok sal jou help. 68 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 I. II. 21. 

5, 15, 

8, 18. 

3, 13. 
Figure 1.66 LU 1.1 
LU 1.3 
LU 2.2 

Table 1.74 69 1.12.6.1.2 Ons speel 

Krieket ^S^y Sokker 

21 ^0 22 © Voltooi die spore. 
-<-*<? Verdubbel 


Halveer 
10 


20 30 


6 


12 & 


<? 


IS 16 


20 


£0 28 


8 


16 II 


30 


60 2S 


7 


\L 

Figure 


1.67 


.... 


17 LU 1.10 
LU 2.2 


Table 1.75 1.12.6.1.3 Groot pret! • Mike het 8 lopies in 'n krieketwedstryd behaal. 

• Henry het twee keer soveel behaal. Hoeveel lopies het Henry behaal? Henry het 

Skryf die getalsin: 8 lopies behaal. 70 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

• Ons span het 10 punte in rugby behaal. 

• Die blouspan het 7 minder behaal. Hoeveel punte het die blouspan behaal? 

Hulle het punte behaal. 

Skryf die getalsin: 

• Sally het Maandag 5 potte tennis gespeel, Dinsdag 5 en Woensdag 5. Hoeveel potte het sy altesaam 
gespeel? 

Sy het _ potte tennis gespeel. 

Skryf die getalsin: • Ann se netbalspan het 16 doele behaal. Pat se span het maar net die helfte soveel behaal. Pat se span het doele be- 
haal. 

• Die "A"-sokkerspan het die "B"-span met 1 doel geklop. As die "A"-span 19 doele behaal het, hoeveel 
doele het die "B"-span behaal? 

Die "B"-span het doele behaal. 

Skryf die getalsin: LU 1.9 Table 1.76 1.12.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole ken en lees van 1 tot 
minstens 200 en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe skat, meet, 
vergelyk en orden volgens nie-standaardmate. 71 

1.13 Tyd, ewe en onewe getalle 13 

1.13.1 WISKUNDE 

1.13.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.13.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.13.4 Memorandum 

1.13.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal 'n kans gegun word? 
Maak jou eie graflek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem. 

• Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein 
groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel. 

• 'n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport 
beoefen word. 

• Getalbegrip word uitgebrei tot 50. 

• Tel in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e 

• Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik 
en ranggetalle te hersien. 

• Graflek - 'n weergraflek kan voltooi word. 

• Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk. 

• Meet aktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat. 

• Inhoud - liter. 

• Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit. 13 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32348/!. l/>. 72 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.13.5 LEERDERS AFDELING 

1.13.6 Inhoud 

1.13.6.1 AKTIWITEIT: Tyd, ewe en onewe getalle [LU 1.2, LU 1.9, LU 2.2, LU 4.1, LU 5.1, 
LU 5.2] 
Kyk na Sam 
se gesig. 


'n Horlosie het 
ook 'n gesig. 

Daar is wysers 

en syfers op 

die gesig, 

Figure 1.68 • Horlosies se vir ons hoe dit is (m.a.w. die 

Al die lang wysers van horlosies 1, 2, 3 en 4 is op . 

Horlosie 1: Die lang wyser is op . (die minute- wyser) 

Die kort wyser is op . (die uur- wyser) 

Dit is -uur. 

Horlosie 2. Dit is -uur. Die klok sal lui. 

Horlosie 3. Dit is -uur. Ons drink tee. 

Horlosie 4. Dit is -uur. Ons gaan huis toe. 

• Om 2-uur oefen ons atletiek. 
Teken die wysers van die horlosie. Figure 1.69 Om 5-uur sal Pappa ons kom haal. Teken die wysers van die horlosie. 73 Figure 1.70 • Teken die lang wysers en die kort wysers vir Figure 1.71 Voltooi die getalleblok. LU4.1 Table 1.77 1 
9 


14 
30 
32 


47 

Table 1.78 • Begin by 2. Tel in 2's en kleur die blokke rooi. 

• Skryf die getalle wat jy rooi gekleur het. 2, Hierdie getalle word ewe getalle genoem. 74 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Begin by 1. Tel in 2's en kleur hierdie blokke blou. 

• Skryf die getalle wat jy blou gekleur het. Hierdie getalle word onewe getalle genoem. LU 1.2 
LU 2.2 

Table 1.79 
© Tom woon in Eerstelaan. Al die huise links is ewe getalle. 
Skryf hull © Al die huise regs in onewe getalle. Skryf hulle I 3 
© Ewe getalle tussen 20 en 30 is ...... 

20, . 

© Ewe getalle tussen 30 en 50 is 

30. ___, 

© Onewe getalle tussen 20 en 30 is 

21, ___. 

© Onewe getalle tussen 30 en 50 is 

20 + I = \L + I = 

16 + I = 23 + I = 

II + I - __ 28 + I = 50. Figure 1.72 75 LU 1.2 Table 1.80 • My vriende het resies gehou om te kyk wie eerste kon klaarkry. Elkeen het 'n getal tussen 9 en 15 
gekies. Werk hulle somme uit en kyk wat hulle antwoorde was. 

Mike 


Ann 


Sally 


Mo 


Pat 


w^* 


<? 


! 12 


15 


10 


\L 


+1 


1 • i 


+ 3 


* i * 


-1 
+ 2 
-2 
-1 
/ 

Figure 1.73 LU 1.9 Table 1.81 • Mamma het vir my vriende kospakkies ingepak. Baba Billy het probeer help. Merk alles wat nie in 'n 
kospak hoort nie, met 'n x. Gee 'n rede hoekom jy hulle gemerk het. 76 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Figure 1.74 LU5.1 
LU 5.2 

Table 1.82 Help Sally om haar speelgoed te sorteer. Teken hulle. Boeke 


Legkaarte 


Poppe 


Speletjies Table 1.83 Laat Sally jou nou help om hierdie syfers te sorteer. 77 
Ewe getalle Oi newe getalle Figure 1.75 1.13.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder analoog- en digitale tyd in ure en minute 
lees; 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as 'n 
lid van 'n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing versamel volgens gegewe kriteria of kategoriee; 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese voorwerpe volgens een spesifieke 
eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is sorteer. 78 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.14 Meting 14 

1.14.1 WISKUNDE 

1.14.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.14.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.14.4 Memorandum 

1.14.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal 'n kans gegun word? 
Maak jou eie graflek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem. 

• Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein 
groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel. 

• 'n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport 
beoefen word. 

• Getalbegrip word uitgebrei tot 50. 

• Tel in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e 

• Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik 
en ranggetalle te hersien. 

• Graflek - 'n weergraflek kan voltooi word. 

• Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk. 

• Meet aktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat. 

• Inhoud - liter. 

• Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32349/!. l/>. 79 1.14.5 LEERDERS AFDELING 

1.14.6 Inhoud 

1.14.6.1 AKTIWITEIT: Meting [LU 1.8, LU 1.9, LU 1.10, LU 4.6, LU 4.7] A O 


<y iC -Miter Figure 1.76 Mamma skink 4 koppies melk van 1 liter. 
Sy skink 3 glase melk van 1 liter. 

• Sy sal liter benodig vir 8 koppies melk. 

• Sy sal liter benodig vir 9 glase. 

• Wys hoe jy uitgevind het • Des drink 16 koppies melk per week. 

• Sy ma sal liter melk moet koop. 

• Wys hoe jy uitgevind het. • Kyk deur 'n katalogus en kry ander produkte wat ons per liter koop. Plak hulle agterop die bladsy. LU4.7 Table 1.84 Mamma bak botterbroodjies vir ontbyt. 
Sy sit 5 botterbroodjies in 'n pan. 

• Voltooi: pan/panne 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


botterbroodjies 


5 


10 Table 1.85 • Hoeveel panne moet sy bak om 40 botterbroodjies te he? 
panne 80 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Hoeveel botterbroodjies sal sy he as sy 3 panne bak? 
_____ botterbroodjies • Mamma deel 10 botterbroodjies tussen 2 kinders. Elkeen kry _ _____ _ _ botterbroodjies. 

• Mamma het 12 botterbroodjies op die bord. Sy gee die helfte vir Ouma. Ouma sal _____ botter- broodjies kry. 

• Mamma pak 8 botterbroodjies op die rakkie om af te koel. Sy kan 
laat afkoel. 

• Verdubbel hierdie getalle: botterbroodjies op 2 rakkies 20 

8 _ 
5 _ 

7 _ 
4 _ 

9 _ 
10 
30 LU 1.8 
LU 1.9 
LU 1.10 

Table 1.86 1.14.6.1.1 Ons kan meet 
Hooql« - ho© hooq Figure 1.77 • Ek kan die lengte, die wydte en die hoogte van my tafel, die vensterbank, die mat en my stoel meet 
met voorwerpe soos die volgende: 81 
Figure 1.78 • Om die lengte van my tafel te meet, sal ek ___________ gebruik. 

Ek skat dit sal omtrent _ ,_____. lank wees. 

Ek het die lengte van my tafel gemeet. Dit is __________• 

• Om die wydte van my boek te meet, sal ek 'n „„„„_„_ gebruik. 

Ek skat dit sal omtrent _ _ __ wees. 

Ek het die wydte van my boek gemeet. Dit is _________ • LU4.6 Table 1.87 1.14.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne; 

Leeruitkomste _:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder werk met standaardeenhede. 82 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.15 Geld 15 

1.15.1 WISKUNDE 

1.15.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

1.15.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.15.4 Memorandum 

1.15.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal 'n kans gegun word? 
Maak jou eie graflek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem. 

• Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein 
groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel. 

• 'n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport 
beoefen word. 

• Getalbegrip word uitgebrei tot 50. 

• Tel in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e 

• Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik 
en ranggetalle te hersien. 

• Graflek - 'n weergraflek kan voltooi word. 

• Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk. 

• Meet aktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat. 

• Inhoud - liter. 

• Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit. 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32351/!. l/>. 1.15.5 LEERDERS AFDELING 

1.15.6 Inhoud 

1.15.6.1 AKTIWITEIT: Geld [LU 1.1, LU 1.4, LU 1.6, LU 1.9, LU 2.2, LU 3.1] 

• Ek en my maats het ons geld gespaar. 83 (fa) (m) (we) @ © © R = Rand c = sent 

Te ken die rnuntstukke: 
Ek het R2 en 50c. 
EkhetR2,50. 
Ek spaar 50c meer. 
Nou het ek 


Ann het R3 en 15c. 
Sy het R3J5. 
Sy spaar R 1 meer. 
Nou het sy 


Mike het R3 en 20c. 
Hy het R3.20. 
Hy spandeer R 1,20. 

Nou het hy 


Sally het R5. 
Sy spaar R2 meer. 
Nou het sy © Tel hulle geld. (^c^cYm) Figure 1.79 Tel hulle geld. LU 1.6 Table 1.88 84 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.15.6.1.1 Ons besoek die Snoepie: 

Lekkers 50c 

Worsbroodjies R2 
Skyfies 50c 
Koeldrank Rl 
Roomys R2 

• Sisulu het R5. Hy koop 'n worsbroodjie en 'n koeldrank. Hy spandeer _____ . Hy het 

oor. 

• Teken die geld wat hy oor het. • Tom het RIO. Hy koop 2 worsbroodjies, 2 koeldranke en 2 roomyse. Hy spandeer _ _ . Hy het 

_______ oor. 

• Teken die geld wat hy gehad het. 

• Mo koop 2 pakkies lekkers en 2 pakkies skyfies vir sy vriende. Hy het al sy geld uitgegee. Hoeveel geld 
het hy gehad om uit te gee? 

• Teken die geld wat hy gehad het. 

• 4 seuns koop elkeen 2 worsbroodjies. 

Hulle koop .___ worsbroodjies. 

Hulle betaal altesaam _______ 

• 3 meisies koop elkeen 3 pakkies lekkers. 

Hulle koop .___ pakkies. 

Hulle betaal altesaam • 5 worsbroodjies bevat elk 'n worsie. 

Mamma het ________ worsies vir 10 worsbroodjies. 

Ek betaal R _____ vir 5 worsbroodjies. 

Ek betaal R __ vir 10 worsbroodjies. 

Probeer hierdie: Skyfies: 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


Geld: 


50c 


Rl Table 1.89 .-v 
a : :\ Maklik! N ie te maklik nie! Te moei I i k! Figure 1.80 Kies een om in te kleur. 85 LU 1.6 Table 1.90 © II, 


12. 


© 30, 


31, 


© w. 


1$, 


© 6. 


8, 


© 3, 


6, 


© L 


8. 


© 5, 


10. 


© 25. 


30, 


© 10, 


9, 


© \L 


12, YM/AYW 

viYwr 
Ek Icon tall Voor en.nq? 
Tusson? 
29 


19 

21 


18 


37 

39 


II 


£8 

50 


4 


13 

15 Figure 1.81 Skryf hulle name: 11 

13 


17 


8 


14 


10 


19 


12 


18 


16 


15 


20 LU 1.4 
LU 2.2 

Table 1.91 • Se die antwoorde vir 'n maat, vir Mamma en Pappa. 86 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 10 + 1 = 


14 + 1 = 


16 + 1 = 


11 + 1 = 


10 + 2 = 


14 + 2 = 


16 + 2 = 


11 + 2 = 


10 + 3 = 


14 + 3 = 


16 + 3 = 


11 + 3 = Table 1.92 11 - 1 = 


15- 1 = 


18- 1 = 


10- 1 = 


11 -2 = 


15-2 = 


18-2 = 


10-2 = 


11 -3 = 


15-3 = 


18-3 = 


10-3 = Table 1.93 12 + 1 = 


17+ 1 = 


13 + 1 = 


15 + 1 = 


12 + 2 = 


17 + 2 = 


13 + 2 = 


15 + 2 = 


12 + 3 = 


17 + 3 = 


13 + 3 = 


15 + 3 = Table 1.94 19- 1 = 


9- 1 = 


14- 1 = 


17- 1 = 


19-2 = 


9-2 = 


14-2 = 


17-2 = 


19-3 = 


9-3 = 


14-3 = 


17-3 = Table 1.95 8 + 


= 10 


5 + 


= 10 


10-7 = 


10-4 = 


6 + 


= 10 


7 + 


= 10 


10-5 = 


10-2 = 


2 + 


= 10 


4 + 


= 10 


10-6 = 


10-9 = Table 1.96 LU 1.9 Table 1.97 1.15.6.1.2 Wiskunde en vorms: 
• Tel al die driehoeke. driehoeke. 87 
Figure 1.82 • Tel al die vierkante. vierkante. 

• Tel al die reghoeke. reghoeke. 

• Kyk van alle kante na die patroon. LU 1.1 
LU3.1 

Table 1.98 1.15.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende 
getalle: 88 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle; 

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identiflseer en benoem. 1.16 (Untitled) Chapter 2 

Kwartaal 2 2.1 Getalbegrip 1 

2.1.1 WISKUNDE 

2.1.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.1.4 Memorandum 

2.1.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. • • Integrasie van Temas: Wiskunde met die drie bere. 

Menseregte: Die storie van die drie bere leer leerders dat almal regte het en almal moet gerespekteer 

word. Leerders brei hulle getalbegrip uit tot 109 op die klimraam. Die aktiwiteite sluit in die ordening van 

getalle, getalname, simbole en aan- en terugtel. 

Posisie word bepaal van plekke in die klaskamer. 'n Vloerplan van die klaskamer word gebruik. 1 This content is available online at <http://cnx.Org/content/m32352/l. l/>. 

89 90 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • 'n Grafiek word ontwerp wat voltooi moet word deur inligting in te samel. 

• Optelling en aftrekking word uitgebrei na +4, -4, +5, -5, +6, -6, +7, -7. 

• Samestellings van 10 en 11 word ontdek. 

• Aanwysings word gegee om 'n vorm te teken en in te kleur. 

• Meting met die duime en vergelyking van hierdie mate, met die gebruik van die relevant e woordeskat. 

2.1.5 LEERDERS AFDELING 

2.1.6 Inhoud 

2.1.6.1 AKTIWITEIT: Getalbegrip [LU 1.1, LU 1.2, LU 1.4, LU 2.2] 

• Klim en gly op die Klimraam. 

• Vul die getalle in soos jy die trappe klim en teen die glyplank afgly. 
Figure 2.1 LU 1.1 
LU 2.2 

Table 2.1 • Pret en plesier met getalle op die klimraam. 

• Tel vir 'n maat. 

2. Tel al die getalle van - 59 op die klimraam. 
3. Begin by 0, en tel in 2's tot by 58. 

• Hierdie is die getalle. (ewe, onewe) 

1. Begin by 58. Tel terug in 2's tot by 0. 
2. Begin by 1, tel in 2's tot by 59. • Hierdie is die getalle. (ewe, onewe) 

1. Begin by 59. Tel terug in 2's tot by 1. 
2. Begin by 0, tel in 3'e tot by 30. 

• Skryf hulle: 91 0, ^5 1 1 1 1 1 1 1 1 «3l) 

1. Begin by 30. Tel terug in 3'e tot by 0. • Skryf hulle: 

<j0, z7, , , , , , , , , U 

2. Tel in 10 'e tot by 100. 

• Skryf hulle: 10, __, __, __, __, __, __, __, __, 100 LU 1.2 Watter getal kom tussen . . .? Table 2.2 16 


IS 


g 


10 


IL 


26 


LL _ 


_ Lb 


31 


33 


27 


2S 


LZ 


50 


1 


3 


39 


L\ 


Figure 


2.2 


30 


32 • Skryf hulle name: 92 CHAPTER 2. KWARTAAL2 07 sewe en twintig 16 3Z. 


II 


£0 


56 


29 


35 


58 


50 
Figure 2.3 • Tel in 10 'e: 2, 


12. 


• ...» 


..... 52 


6. 


16, 


t ,, 


..... 56 


8, 


IS, 


Figure 2.4 


..... 58 Maak vier groepe. Groep 1 


Groep 2 


• Praat oor wat dieselfde is omtrent 14 en 41. 

• Praat oor wat verskillend is omtrent 14 en 41. 

• Teken en groepeer die tiene. 


• Praat oor wat dieselfde is omtrent 23 en 32. 

• Praat oor wat verskillend is omtrent 23 en 
32. Teken en groepeer die tiene. 


14 


23 


41 


32 


• Skryf hul name. 


• Skryf hul name. 


continued on next page 93 14 


23 


41 


32 


• Watter getal kom voor 14? 


• Watter getal kom voor 23? 


• Watter getal kom voor 41? 


• Watter getal kom voor 32? 


• Watter getal kom na 14? 


• Watter getal kom na 23? 


• Watter getal kom na 41? 


• Watter getal kom na 32? 


• Doen verslag aan die klas. 


• Doen verslag aan die klas. Table 2.3 LU 1.4 Table 2.4 Groep 3 


Groep 4 


• Praat oor wat dieselfde is omtrent 11 en 31. 

• Praat oor wat verskillend is omtrent 11 en 31. 

• Teken en groepeer die tiene. 


• Praat oor wat dieselfde is omtrent 34 en 43. 

• Praat oor wat verskillend is omtrent 34 en 43. 

• Teken en groepeer die tiene. 


11 


31 


31 


43 


• Skryf hul name. 


• Skryf hul name. 


continued on next page 94 CHAPTER 2. KWARTAAL2 11 


31 


31 


43 


• Watter getal kom voor 11? 


• Watter getal kom voor 34? 


• Watter getal kom voor 31? 


• Watter getal kom voor 43? 


• Watter getal kom na 11? 


• Watter getal kom na 34? 


• Watter getal kom na 31? 


• Watter getal kom na 43? 


• Doen verslag aan die klas. 


• Doen verslag aan die klas. Table 2.5 LU 1.4 Table 2.6 Ons is weer by die klim-en-gly speletjie. 
Figure 2.5 95 LU 1.1 
LU 2.2 

Table 2.7 • Tel vir mekaar. 

1. Tel al die getalle van 60 tot by 109 op die klimraam. 
2. Begin by 60, en tel in 2's tot by 108. 

• Hierdie is die _ getalle. (ewe, onewe) 

3. Begin by 108. Tel terug in 2's tot by 60. 
4. Begin by 61, en tel in 2's tot by 109. 

• Hierdie is die _ getalle. (ewe, onewe) 

5. Begin by 109. Tel terug in 2's tot by 1. 

6. Begin by 60, en tel in 3'e tot by 90. 

• Skryf hulle: 

60, 63, __, __, __, , , , , __, 90 

7. Begin by 90. Tel terug in 3'e tot by 60. 

• Skryf hulle: 

90, 87, __, __, __, , , , , __, 

8. Tel terug in 10 'e van 100 tot by 0. • Skryf hulle: 100, Watter getal kom tussen LU 1.2 


Table 2.8 


? 
GL _ 


__ 66 
69 _ 


_ 71 


78 _ 


_ 50 
101 


_ 103 


81 _ 


_ S3 
85 _ 


_ 87 


% 


98 
90 _ 


__ 92 


72 


_ 1L 
79 _ 


81 


Figure 2 


.6 96 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

• Skryf hulle name: 

LI vier en sestig "70 SO 


89 


96 


SO 


85 


92 


100 


63 Figure 2.7 • Tel in 10'e. 61. 


71. 


, 101 


63. 


73, 


. 103 


69. 


79. 

Figure 2.8 


, 109 2.1.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in: 

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen en 200; 

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen en 200; 

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen en 200; 

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen en 200; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende 
getalle: 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2- syfer getalle; 

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte; 97 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

2.2 Posisiebepaling in die klaskamer 2 

2.2.1 WISKUNDE 

2.2.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.2.4 Memorandum 

2.2.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Wiskunde met die drie bere. 

• Menseregte: Die storie van die drie bere leer leerders dat almal regte het en almal moet gerespekteer 
word. 

• Leerders brei hulle getalbegrip uit tot 109 op die klimraam. Die aktiwiteite sluit in die ordening van 
getalle, getalname, simbole en aan- en terugtel. 

• Posisie word bepaal van plekke in die klaskamer. 'n Vloerplan van die klaskamer word gebruik. 

• 'n Graflek word ontwerp wat voltooi moet word deur inligting in te samel. 

• Optelling en aftrekking word uitgebrei na +4, -4, +5, -5, +6, -6, +7, -7. 

• Samestellings van 10 en 11 word ontdek. 

• Aanwysings word gegee om 'n vorm te teken en in te kleur. 

• Meting met die duime en vergelyking van hierdie mate, met die gebruik van die relevant e woordeskat. 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32353/!. l/>. 98 CHAPTER 2. KWARTAAL2 2.2.5 LEERDERS AFDELING 

2.2.6 Inhoud 

2.2.6.1 AKTIWITEIT: Posisie bepaling in die klaskamer [LU 1.2, LU 1.9, LU 2.2, LU 3.5, LU 
3.6, LU 3.7, LU 3.8, LU 4.6] 

• Dit is my klaskamer 3, A sy 


^ 


1 1 


^7 


—^sr^ 


'"^7 <&T^ 


L I 


?y» 
] 


■-Q3? 


\i? ^E7 53/ C ^ JS^ 

c L 


^y 


<y 


L i 


t7 
L 


.1 


^ 


vs> 


1 ^y ^ 


u 


J 
Figure 2.9 • Kyk goed na die tekening van die klaskamer. 

• Maak seker dat jy weet waar alles is. 

is die skryfbord. Kleur dit in. 

is die deur. Kleur dit in. 

is die vensters. Kleur hulle in. 

is die kaste. Kleur hulle in. 

is my juffrou se tafel. Kleur dit in. 

is die mat. Kleur dit in. 

is die leeshoekie. Kleur dit in. 

is my lessenaar. Kleur dit in. 

is Hennie se lessenaar. Kleur dit in. 2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. A is die ry waarin ek sit. 
Waar is voor in die klaskamer? 
Waar is agter in die klaskamer? 
Watter is die linker kant? 
Watter is die regterkant? LU3.5 
LU3.6 
LU3.7 
LU3.8 

Table 2.9 99 • Voltooi: 

• Hoeveel leerders dink jy is daar in my Graad 2-klas? 

• Skryf: 

Ek het leerders geraai. 

Tel die leerders in 2's. 

Ek het leerders get el. 

• Merk wat pas. 

Ek het reg geraai. 

Ek het te veel geraai. 
Ek het te min geraai. 

• Gebruik tellers of tekeninge as jy die antwoorde moet uitwerk. As 1 seun 2 oe 


het, 
sal 2 seuns 
oe he. 


sal 3 seuns 
oe he. 


sal 4 seuns 
oe he. 


sal 5 seuns 
oe he. As 1 meisie 2 ore het, 

sal 2 meisies ore he. 

sal 3 meisies ore he. 

sal 4 meisies ore he. 

sal 5 meisies ore he. 

• Voltooi 

^i 4, D, , , , , , , , , , ZD. LU 1.2 
LU 1.9 
LU 2.2 

Table 2.10 2.2.6.1.1 In my klaskamer 

• Voltooi: 

1. Ek sit in ry . (B of A) 

2. My lessenaar is aan die -kant van die vertrek. (regter, linker) 

3. Die leeshoekie is in die vertrek. (agter, voor) 

4. Ek moet die boeke uit die kas haal wat in die vertrek is. (agter, voor) 

5. My juffrou se tafel is aan die -kant van die vertrek. (regter, linker) 

6. Die skryfbord is in die vertrek. (agter, voor) 

7. My lessenaar is die __ lessenaar van voor af. (eerste, derde) 

8. Hennie se lessenaar is die lessenaar van voor af. (eerste, derde) 

9. Die deur is aan die -kant van die vertrek. (regter, linker) 

• Maak elke potlood 'n ander kleur. 

• Voltooi: 100 CHAPTER 2. KWARTAAL2 eerste / ^ tweede 

' ^.._._ Figure 2.10 LU3.5 
LU3.8 

Table 2.11 Ek meet met my duim. • Kanjy? 

• Meet hoe lank elkeen van die volgende voorwerpe op die tekening van die klaskamer is. Gebruik jou 
duim. 

• Voltooi 

1. Die lengte van die kas is dieselfde as duime. 

2. Die lengte van die skryfbord is dieselfde as _ duime. 

3. Die lengte van die mat is dieselfde as duime. 

4. Die lengte van die vensters (regterkant) is dieselfde as duime. 

5. Die lengte van die vensters (linkerkant) is dieselfde as duime. 

6. Die lengte van die leeshoekie is dieselfde as duime. 

7. Die afstand van my lessenaar na die skryfbord is dieselfde as duime. 

8. Die afstand van my lessenaar na die agterste muur is dieselfde as duime. LU4.6 Table 2.12 2.2.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe vanuit 
verskillende posisies herken; 

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder self binne die klaskamer of driedimen- 
sionele voorwerpe in verhouding tot mekaar plaas; 101 

Assesseringstandaard 3.7: Dit is duidelik wanneer die leerder posisionele verhoudings (alleen en/of 
as lid van 'n groep of span) tussen driedimensionele voorwerpe of self en 'n maat beskryf; 

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder rigting verstaan. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe skat, meet, 
vergelyk en orden volgens nie-standaardmate. 

2.3 Grafieke, optelling en aftrekking 3 

2.3.1 WISKUNDE 

2.3.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.3.4 Memorandum 

2.3.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Wiskunde met die drie bere. 

• Menseregte: Die storie van die drie bere leer leerders dat almal regte het en almal moet gerespekteer 
word. 

• Leerders brei hulle getalbegrip uit tot 109 op die klimraam. Die aktiwiteite sluit in die ordening van 
getalle, getalname, simbole en aan- en terugtel. 

• Posisie word bepaal van plekke in die klaskamer. 'n Vloerplan van die klaskamer word gebruik. 

• 'n Graflek word ontwerp wat voltooi moet word deur inligting in te samel. 

• Optelling en aftrekking word uitgebrei na +4, -4, +5, -5, +6, -6, +7, -7. 

• Samestellings van 10 en 11 word ontdek. 

• Aanwysings word gegee om 'n vorm te teken en in te kleur. 

• Meting met die duime en vergelyking van hierdie mate, met die gebruik van die relevant e woordeskat. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32354/!. l/>. 102 CHAPTER 2. KWARTAAL2 2.3.5 LEERDERS AFDELING 

2.3.6 Inhoud 

2.3.6.1 AKTIWITEIT: Grafieke. Optelling en Aftrekking [LU 1.2, LU 1.4, LU 1.8, LU 1.10, 
LU 2.2, LU 5.1, LU 5.2, LU 5.4, LU 5.5] 

2.3.6.2 Ek moet 'n grafiek maak 

• Die grafiek sal my help om vas te stel . . . 

- watter die kortste is 

- watter die langste is. 

- watter die verste is. 

- watter die naaste is. 

• Kleur een blokkie in vir elke duim wat jy getel het. 

My grafiek oor lengtes 
Die lengte van . . . die kas 


die skryfbord 


die mat 


die vensters (regs) 


die vensters (links) 


die leeshoekie Table 2.13 

• Nou kan ek sien . . . 

1. Die is die langste. 

2. Die _ _ is die kortste. 

3. Die kas is as die mat. (langer, korter) 

4. Die skryfbord is as die vensters aan die linkerkant. (langer, 

korter) LU5.1 
LU 5.2 
LU5.4 
LU5.5 

Table 2.14 2.3.6.3 Speel met Getalle 

• Begin by 1. Trek 'n lyn van 1 tot 2, van 2 tot 3, ens., tot jy 40 bereik. 103 _ a, (?) ®0© 

®@©@©®®®@ Figure 2.11 Maak elke getal een meer en een minder. 15 16 17 

3£ 

LQ 

51 

28 

R 58 
75 
88 

90 Figure 2.12 LU 1.2 
LU 1.4 

Table 2.15 

+ 1 


+ 3 


- 1 


+ 4 


- 2 


+ 10 


30 


28 


37 


2 1 


19 104 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Table 2.16 

- 2 


- 1 


+ 3 


+ 1 


+ 2 


- 10 


32 


44 


35 


40 


47 Table 2.17 LU 1.8 Table 2.18 2.3.6.4 Herbenoem getalle 
Figure 2.13 105 LU 1.10 Table 2.19 
Figure 2.14 Kan jy vir Sally verskillende maniere wys om haar som makliker te maak? Skryf of teken hulle. • Des het 'n plan. 
Verander 6 | 17 + 6 

n kleiner etalle en se 17 + 2 + 2 + 2 Skryfdiesom: 17 + 2 -> H + 2 -> 21 + 2 = 23 
Dus 17 + 6 = 23 

— > beteken "gee my" 

Figure 2.15 • Liz het 'n ander plan. 106 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Tel 3 en 17 op 
om 20 te maak. 
Tel dan 3 meer 17 + 6 

en se 17 + 3 + 3 Skryfdiesom: 17 + 3 -» 20 + 3 = 23 
Dus 17 + 6 = 23 

Figure 2.16 LU 1.8 Table 2.20 • Kom ons gebruik Des se plan. 

• Gebruik kleiner getalle vir die getalle wat omkring is. 

• Herbenoem hulle. 

• Gebruik pyle om "gee my" te se. 107 1. 


\L 


+ © = 


\L 


+ 3 + 2 


= 


K 


+ 3 -> 


+ 2 


DUS: 


\L 


+ 5 = 
2. 


15 


+ ® = 
15 


+ + 


15 


+ _ -*_ 


+ 


DUS: 


15 


+ 6 = 
3. 


16 


+ © = 
16 


+ + 


+ 
16 


+ -> 


+ 


DUS: 


16 


+ 5 = 
© Voltoo 


\L 


16, ~> 30. Figure 2.17 LU 1.8 
LU 2.2 

Table 2.21 • Doen hierdie somme net so deur die getal wat omkring is, te herbenoem. 108 CHAPTER 2. KWARTAAL2 1. 22 


+ ® = 


22 


+ + 


22 


+ -> 


+ 


== 


DUS: 22 


+ 6 = _ 


2. 25 


+ ©= 


25 


+ + 


= 
25 


+ -> 


+ 


= 


DUS: 25 


+ 7 = 


3. 21 


+ ® = 


21 


+ + 


+ 


= 


21 


+ -» 


+ 


-> 


+ 


= 


DUS: 21 


+ g = 


© Voltoo 
3. 6, 


( ( 
t 


( 


f Figure 2.18 LU 1.8 
LU 2.2 

Table 2.22 2.3.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende 
getalle: 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2- syfer getalle; 

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 109 

1.10.4 getallelyne; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as 'n 
lid van 'n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing versamel volgens gegewe kriteria of kategoriee; 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese voorwerpe volgens een spesifieke 
eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is sorteer; 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prente teken en stel prentdiagramme 
(piktogramme) saam met 'n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings; 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe beskryf, 
verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor. 

2.4 Samestellings van 10 en ll 4 

2.4.1 WISKUNDE 

2.4.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.4.4 Memorandum 

2.4.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. Integrasie van Temas: Wiskunde met die drie bere. 

Menseregte: Die storie van die drie bere leer leerders dat almal regte het en almal moet gerespekteer 

word. • Leerders brei hulle getalbegrip uit tot 109 op die klimraam. Die aktiwiteite sluit in die ordening van 
getalle, getalname, simbole en aan- en terugtel. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32393/!. l/>. 110 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Posisie word bepaal van plekke in die klaskamer. 'n Vloerplan van die klaskamer word gebruik. 

'n Graflek word ontwerp wat voltooi moet word deur inligting in te samel. 

Optelling en aftrekking word uitgebrei na +4, -4, +5, -5, +6, -6, +7, -7. 

Samestellings van 10 en 11 word ontdek. 

Aanwysings word gegee om 'n vorm te teken en in te kleur. 

Meting met die duime en vergelyking van hierdie mate, met die gebruik van die relevant e woordeskat. 2.4.5 LEERDERS AFDELING 

2.4.6 Inhoud 

2.4.6.1 AKTIWITEIT: Samestellings van 10 en 11 [LU 1.8, LU 1.9, LU 1.12, LU 3.8] 

Die "Onder Tien"-span dra pette en truie met getalle wat saam 10 is as hulle opgetel word. 

• Help vir Sisulo om hulle reg te sorteer. 
Figure 2.19 • Vind uit hoe die "Onder Elf-span se pette en truie gesorteer kan word sodat hulle getalle saam 11 is 
as dit opgetel word. Hier is II Icolletjies omjou te help. 
elf 00000 
00000 Figure 2.20 Ill 
Figure 2.21 10 

s + I 10 + I Figure 2.22 Hierdie getalle maak saam as hulle opgetel word LU 1.9 Table 2.23 112 CHAPTER 2. KWARTAAL2 © Teken 'n * as die getallesin reg is. (ware getallesin) 
© Teken 'n "X"as die getallesin verkeerd is. \L + 2 


= 16 
31 


+ 2 


= 


33 


16 = \L 


+ 2 
33 


= 31 


+ 


2 


16 = 10 


+ 6 
33 


= 30 


+ 


3 


23 = 20 


+ 3 


u 


15 


= £0 


+ 


5 


27 = 20 


+ 7 


a 


17 


= 10 


+ 


10 U 


61 = 1 


+ 60 


n 


77 


= 76 


+ 


1 □ 


61 - 1 


= 60 
77 


- 7 


= 


70 | | 


30 - 10 


= 10 
20 


- 20 


= 

75 - 8 


= 68 
66 


- 6 


= 


60 


L5 - 3 


= LI 
33 


- 3 


= 


30 


20 - 20 


= 10 
LO 


- LO 


= 

ZL + L 


= 88 
35 


+ L 


= 


£0 Figure 2.23 • Daar was 

• Daar was 

• Vergelyk met 'n vriend. reg. 
verkeerd. LU 1.8 
LU 1.12 

Table 2.24 

+ 1 


+ 3 


- 1 


+ 4 


- 2 


+ 10 


6 


7 
11 


9 


10 


7 Table 2.25 113 2.4.6.1.1 Aanwysings II 
21 
31 
L\ 
51 
61 
71 
81 
91 

- 2 


- 1 


+ 3 


+ 1 


+ 2 


- 10 


22 


16 


13 


8 


46 Table 2.26 LU 1.8 
LU 1.9 

Table 2.27 Nkdf Top "" ^ vorentoe ^"agtertoe 

2 3 L 5 6 7 g <? 10 Figure 2.24 Volg die aanwysings: 

Begin by 41. Gaan twee kolletjies vorentoe. Beweeg 3 kolletjies op, 4 vorentoe, 3 af, 2 vorentoe. 

Beweeg nou 4 terug, 3 op, 2 agtertoe en 2 op. 

Jy behoort nou weer by 41 te wees. 

Kleur die vorm wat jy geteken het, in. LU3.8 Table 2.28 114 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

2.4.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Assesseringstandaard 1.12: Dit is duidelik wanneer die leerder klasmaats se oplossings vir probleme 
kontroleer; 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder rigting verstaan. 

2.5 Verjaarsdae 5 

2.5.1 WISKUNDE 

2.5.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.5.4 Memorandum 

2.5.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Herfs. 

• 'n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs. 

• Die module begin met 'n graflek van die verjaarsdae van hulle vriende. 

• Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone. 

• Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50. 

• Inkopie- aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die kor- 
rekte muntstukke. 

• Leerders voltooi 'n inkopie-graflek. 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32367/!. l/>. 115 

• Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met 'n wye verskeidenheid aktiwiteite 
vasgele. 

• Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van 'n "klein massa" en 'n "groot massa", gram en kilogram. 

• 'n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie) . 

• Deur gebruik te maak van pat rone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle 
sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder. 

• 'n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester. 2.5.5 LEERDERS AFDELING 

2.5.6 Inhoud 

2.5.6.1 AKTIWITEIT: Verjaarsdae [LU 1.1, LU 1.2, LU 1.4, LU 1.7, LU 1.8, LU 4.2, LU 4.3, 
LU 5.1, LU 5.4, LU 5.5] 

2.5.6.1.1 Verjaardagvieringe 

• Verbind die maande van die jaar met 'n stippellyn, van die eerste tot die twaalfde. 

• Vul nou die naam van elkeen van my vriende in onder die maand waarin hy/sy gebore is. My Vriende 
(6dT) 
Sisulu ^ ' 


Ann(l0dr 


) Sally (***) 


Liz (jstT) 


Mo (Se) 


(££) Henry 


(2dT) Pat 
Des V_V Maande van die Jaar Januarie 


^ Februarie 


Desember 


Julie 


April 


Maart 


September 
November 


Junie 


Mei 


Augustus 


Oktober My Verjaarsdaggrafiek 

Maande van die Jaar 03 
"D 

C D 

C 

D 

< a 

c 


D 

u 


t 

U 


Z 


< 


Z 


a> 

c 


3 


3 

CD 

2 


_Q 

E 

4) 

*J 
Q_ 
<D 
CO 
o 


E 
a> 


_D 

E 

<D 
w 
a) 


Tom 

Figure 2.25 116 CHAPTER 2. KWARTAAL2 LU4.2 
LU5.1 
LU5.4 

Table 2.29 (^fgfg 
Figure 2.26 • Kies 10 vriende. 

• Skryf hul name hier: • Vind uit wanneer elkeen van jou tien vriende verjaar. 

• Skryf die maand (of die letter waarmee die maand begin, bv. A vir April) langs elke naam neer. 

• Vul hul name in op "My Verjaarsdaggraflek" onder die regte maand. LU5.1 
LU5.4 

Table 2.30 • Vul die ontbrekende woorde in 

1. Ek het __ __ __ __ (hoeveel) kinders se name op my graflek ingevul. 

2. Die meeste kinders verjaar in (naam van die maand). 

3. Die minste aantal verjaarsdae is in ________________ (naam van die maand). 

4. Daar is meer verjaarsdae in ___ __ ____ ___ __ ___ (naam van die maand) 

as in _ ._____. ._____. ,„______„„„_„____„„, .________. ,^ (naam van die 

maand) . 117 

5. Daar is minder verjaarsdae in (naam van die maand). 

as in (naam van die 

maand) . 

6. Ek moet onthou dat my beste maat in verjaar. 

7. Gebruik 'n almanak om uit te vind hoeveel dae daar in elke maand is: 
In Januarie Mei September . . . 

Februarie Junie Oktober 

Maart Julie November 

April Augustus Desember 

8. Vra jou juffrou om jou te wys hoe jy jou kneukels kan gebruik om uit te vind hoeveel dae daar in elke 
maand is. LU4.3 
LU5.5 

Table 2.31 Kom ons tel hoeveel dae daar in April is. Ons maak 'n kolletjie vir elke dag. April: Figure 2.27 • Hoe het jy hulle getel? 
In l'e, 2's, 3'e, 5'e of 10'e? 

• Omkring jou antwoord. 

• Junie het dieselfde aantal dae. Maak 'n driehoek vir elke dag. 

• Tel die driehoeke op 'n ander wyse. 

• Omkring l'e, 2's, 3'e, 5'e of 10'e om aan te dui hoe jy die driehoeke getel het. Junie: AAA Figure 2.28 118 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • Doen dieselfde met die dae in September. 

• Gebruik 'n sirkel. Voltooi: Ek het hulle in getel. September: ("j (~J Figure 2.29 LU 1.1 
LU 1.2 

Table 2.32 

Alles omtrent April, Junie en September 
• Kyk op bladsy 4 na die dae in April. 

1. Daar is groepe van tien in 

2. Daar is groepe van vyf in 

3. Daar is groepe van twee in Skryf 'n getalsin vir 1. 30 dae. dae. 
dae. • Skryf 'n getalsin vir 2. Skryf 'n getalsin vir 3. • As ons April en Junie se dae bytel, is daar altesaam 

• Skryf 'n getalsin vir hierdie storie. dae. Ons het hul dae verdubbel • As ons September se dae ook bytel, sal die totaal. 

• Skryf 'n getalsin wees. 20 Verdubbel hierdie getalle: 
30 40 50 22 34 44 51 LU 1.7 
LU 1.8 
LU 1.10 

Table 2.33 119 

2.5.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering behels, en verduidelik die antwoorde wat eenheidsbreuke kan insluit (bv. J); 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan 
gebruik om probleme op te los; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne; 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die dae van die week en die maande 
van die jaar in volgorde noem; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tydsverloop in bereken; 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as 'n 
lid van 'n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing versamel volgens gegewe kriteria of kategoriee; 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prente teken en stel prentdiagramme 
(piktogramme) saam met 'n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings; 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe beskryf, 
verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor. 

2.6 Getalbegrip 6 

2.6.1 WISKUNDE 

2.6.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.6.4 Memorandum 

2.6.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32368/!. l/>. 120 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. Integrasie van Temas: Herfs. 

'n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs. • Die module begin met 'n graflek van die verjaarsdae van hulle vriende. 

• Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone. 

• Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50. 

• Inkopie-aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die kor- 
rekte muntstukke. 

• Leerders voltooi 'n inkopie-graflek. 

• Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met 'n wye verskeidenheid aktiwiteite 
vasgele. 

• Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van 'n "klein massa" en 'n "groot massa", gram en kilogram. 

• 'n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie). 

• Deur gebruik te maak van pat rone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle 
sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder. 

• 'n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester. 2.6.5 LEERDERS AFDELING 

2.6.6 Inhoud 

2.6.6.1 AKTIWITEIT: Getalbegrip [LU 1.3, LU 1.4, LU 1.6, LU 1.8, LU 1.10, LU 2.2, LU 3.8, 
LU 5.4] 

2.6.6.1.1 Getalpatrone 

• Die aantal dae in Januarie is in 'n patroon geskryf sodat jy dit kan tel. Gaan voort met die telpatroon 
deur die getalle met 'n streep te verbind. Begin by 1. 121 Q> 2S -3 10 IS l<T 

7 <? 12 17 20 

S 13 16 21 

27 6 l£ 15 22 

25 23 

26 24. 

2S 30 

31 Figure 2.30 Hulle is almal (ewe of onewe) getalle. • Voltooi die telpatroon vir die dae in Maart. Begin by 1. CD— 


L 


12 


20 


21 


25 


26 


3 


\L 


13 


II R 


22 
IL 27 


2 
5 


10 


23 
25 
6 


9 


15 


IS 
2S 


7 


S 


16 


17 


30 
31 Figure 2.31 • Ewe getalle verbind: 

• Onewe getalle verbind: __ 

• Dae in Januarie en Maart: 

Totaal: LU 2.2 Table 2.34 122 CHAPTER 2. KWARTAAL2 2.6.6.1.2 Getalpatrone 

Gaan voort met die telpatroon vir Mei. Begin by 2. 1 


2 


10 20 

(3) <1 II 


21 

fl 22 


31 
30 
L/ 


/ 12 IS 


17 
25 


23 


5 
6 S 13 


16 
11 27 


2<? 
7 


\L 15 
26 
28 Figure 2.32 • Ekhet 

• Gaan voort met die telpatroon vir Julie. Begin by 1. getalle gebruik. Ewe/onewe 
10 13 ft 1L IS 22 

20 21 

17 26 

27 
16 28 31 

2<? 30 Figure 2.33 • Ek het hierdie ewe getalle gebruik: _ 

• Ek het hierdie onewe getalle gebruik: 

• Voltooi hierdie telpatrone: 123 2, 12, 22, 
I. II, 21, 

23. 33, £3. , 72. 
, 71. 
, 93. Figure 2.34 LU 2.2 Table 2.35 2.6.6.1.3 Herbenoem hierdie getalle Table 2.36 Skryf hierdie getalname. 58 94 
62 
74 
36 

87 
40 
13 • Rangskik hierdie getalle van die minste tot die meeste. 
16 4 19 23 11 1610 + 6 


24 


36 


40 


58 


51 


13 


29 


94 


62 


87 


50 


96 


83 


74 LU 1.3 
LU 1.4 
LU 1.10 

Table 2.37 Des se: "Kyk hoeveel het ek gespaar!" 124 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Ek het c qesi gespoo Figure 2.35 Sisulu se: "Kyk hoeveel het ek gespaar!" 50c)(50c)(50c)(g)(g) 

© © © Ek het . Figure 2.36 Mo se; "Kyk hoeveel het ek gespaar!" Ek het . Figure 2.37 Sisulu het meer gespaar as _ 

• Rangskik hierdie muntstukke van die meeste tot die minste. het die meeste gespaar. 
het die minste gespaar. 
fSQc) (R2) (£) (Rl) QR5) (W) QOc) (20c) Figure 2.38 125 
LU 1.4 LU 1.6 Table 2.38 

• Pryskaart 
bal 60c, seiljag 55c, albasters 30c, hamer 25c, suigstokkie 10c, katjie 75c, raket 45c, 1 potlood 20c, boek 30c My Inkopiegrafiek 
so 


70 


60 

50 

£0 

30 

20, 

10 
3 


J? 


bal 


seil- 
J a 9 


albas- 
ters 


hamer 


suig- 
stokkie 


katjie 


raket 


1 pot- 
lood 


boek Figure 2.39 Voltooi die grafiek. LU5.4 Table 2.39 • Lees. 

• Teken die muntstukke. 126 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • Kyk na die items op die vorige bladsy. 
Liz het 'n vir c gekoop. Hoeveel het sy betaal? Sally het 'n vir 

gekoop. 

Hoeveel het sy betaal? Mike het 'n 

Hoeveel het hy betaal? gekoop. Tom het het 'n 

gekoop. 

Hoeveel het hy betaal? Ek het 'n hamer vir 25c gekoop. Ek het 10c + 20c betaal. My kleingeld was 

sent. LU 1.6 Table 2.40 2.6.6.1.4 Geld! Geld! Geld! 

• Mamma sorteer haar muntstukke om vir die volgende te betaal: 127 
RSf.OO © 
R6,50 
R3,25 
Wc Figure 2.40 LU 1.6 Winkels toe Table 2.41 • Begin by bushalte 50. 

• Voltooi die pad na die skoenwinkel. 128 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Bus stop 
50 Sko Kafe Poskantoor ■10 + 10 (antwoord) 
-I Park + 2 Verdubbe + 10 + 5 -3 tm + 5 ** Figure 2.41 • Gebruik hierdie beskrywings om vir Liz en Mo te verduidelik hoe om van bushalte 50 tot by die 
skoenwinkel te kom. Dome vorentoe links I I I I I 1 regs tretnspoor 
luqhc Figure 2.42 • Skryf die aanwy sings neer. LU 1.8 
LU3.8 

Table 2.42 129 

2.6.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 200 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 100 ken en lees; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan 
gebruik om probleme op te los; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

• getallelyne; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel 
en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder rigting verstaan. 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as 'n 
lid van 'n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing versamel volgens gegewe kriteria of kategoriee; 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prente teken en stel prentdiagramme 
(piktogramme) saam met 'n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings; 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe beskryf, 
verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor. 

2.7 Samestellings 7 

2.7.1 WISKUNDE 

2.7.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.7.4 Memorandum 

2.7.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32369/!. l/>. 130 CHAPTER 2. KWARTAAL2 4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. • Integrasie van Temas: Herfs. 

• 'n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs. Die module begin met 'n graflek van die verjaarsdae van hulle vriende. 

Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone. 

Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50. 

Inkopie-aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die kor- 

rekte muntstukke. 

Leerders voltooi 'n inkopie-graflek. 

Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met 'n wye verskeidenheid aktiwiteite 

vasgele. 

Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van 'n "klein massa" en 'n "groot massa", gram en kilogram. 

'n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie). 

Deur gebruik te maak van pat rone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle 

sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder. 

'n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester. 2.7.5 LEERDERS AFDELING 

2.7.6 Inhoud 

2.7.6.1 AKTIWITEIT: Samestellings [LU 1.4, LU 1.8, LU 1.9] 

• Skryf die maats van 10 neer. Kyk hoe vinnig jy dit kan doen. Figure 2.43 131 • As jy hulle regtig goed ken, kan jy die maats van 11 vinnig skryf, want 11 is net een meer as 10. 

• Probeer hulle: maats van 11. <5D <X)(^D (IDdJ 
( ^ D (3D (3D <zD OD Figure 2.44 • Dink aan al die maats van 10 wanneer jy die maats van 12 doen. 12 is net 2 meer as 10. (5D(5DCC)(iD(5Dc£)C!D 

OdD (*D Figure 2.45 • Vul die ontbrekende getalle in. 

3 + 6 + 4 = 
6 + 5 
6 + 6 = 10 9 + 1 + 1 = 

= 11 8 + 2 + 2 

= 12 7 + 3 + 2 LU 1.9 Table 2.43 2.7.6.1.1 Getalle in nomogramme • Laat die nomogram jou help om die maats van 13 te bepaal. Kyk in watter volgorde die getalle geskryf 
is. 132 CHAPTER 2. KWARTAAL2 I 2 3 L 5 6 7 S S 10 II 12 13 

1 I I I I I I I I I I I I I 
13 12 II 10 9 8 7 6 5 £ 3 2 I Figure 2.46 • Skryf die maats van 13 neer. (Getalsinne). + 13 = 13 

1 + .. 

2 

3 

L 

5 

6 Figure 2.47 • Rangskik hierdie getalle van die meeste tot die minste. 
3 1 24 11 18 26 LU 1.4 
LU 1.9 

Table 2.44 • Laat die nomogram op bladsy 15 jou help om die aftreksomme van 13 te skryf. 

Onthou: 10 + 3 = 13 dus 3 + 10 = 13 
Dus 13 - 3 = 10 en 13 - 10 = 3 

13 - 1 = 

13 - 2 = 

13 - 2 = 

13 - 3 = 

13 - 4 = 

13 - 5 = 

13 - 12 = 

13 - 11 = 

13 - 10 = 

13 - 9 = 

13 - 8 = 

13-7 = 133 

• Hierdie nomogram is dieselfde, behalwe dat die getalle in twee groepe gerangskik is. Dit sal jou met 
die maats van 14 help. 
1 


1 
1 


2 
1 


3 
1 


L 

1 


5 

1 


6 
1 


1 


1 
13 


I 
12 


1 
II 


1 
10 


! 


1 
8 
1 
i 


$ 

l 


l 


10 
1 


II 
1 


12 
1 


13 
1 


1 


1 
7 


1 
6 


I 
5 


1 
L 


! 
3 


I 

2 


1 
1 


1 Figure 2.48 LU 1.9 Table 2.45 • Voltooi die getalsinne. Laat die nomogram jou help. 

+ = 14 

8 + = 14 

10 + = 14 

2 + = 14 

4 + = 14 

5 + = 14 

11 + = 14 

9 + = 14 

14 - 3 = 

14 - 8 = 

14 - 10 = 

14 - 2 = 

14 - 4 = 

14 - 5 = 

14- 11 = 

14 - 9 = 

• Probeer nou om 5 meer by te voeg. 134 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Figure 2.49 • Voltooi. LU 1.8 
LU 1.9 

Table 2.46 
Figure 2.50 • Ontdek die maats van 15 in die wiel. • Kontroleer jou maat se wiel. 

• Skryf die getalsinne. 135 l£ + t = l5 
Figure 2.51 LU 1.8 
LU 1.9 

Table 2.47 2.7.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan 
gebruik om probleme wat die volgende behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer. 2.8 Meetaktiwiteite 8 

2.8.1 WISKUNDE 

2.8.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.8.4 Memorandum 

2.8.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32370/!. l/>. 136 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Herfs. 

• 'n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs. 

• Die module begin met 'n graflek van die verjaarsdae van hulle vriende. 

• Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone. 

• Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50. 

• Inkopie- aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die kor- 
rekte muntstukke. 

• Leerders voltooi 'n inkopie-graflek. 

• Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met 'n wye verskeidenheid aktiwiteite 
vasgele. 

• Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van 'n "klein massa" en 'n "groot massa", gram en kilogram. 

• 'n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie). 

• Deur gebruik te maak van pat rone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle 
sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder. 

• 'n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester. 2.8.5 LEERDERS AFDELING 

2.8.6 Inhoud 

2.8.6.1 AKTIWITEIT: Meetaktiwiteite [LU 1.2, LU 1.4, LU 1.7, LU 1.8 LU 1.10, LU 1.11, LU 
2.2, LU 4.6, LU 4.7] Wat vertel die balans jou omtrent die massa van my speelgoed? 137 

die kat en die voel; die hasie en die muise ; die kameelperd en die hond. Figure 2.52 • Bespreek hul massa met 'n maat. 

• Voltooi die lyste om te se watter speelgoed het 'n 2.8.6.1.1 Groot massa 2.8.6.1.2 Klein massa 2.8.6.1.3 Dieselfde massa • Voltooi: 

Die kat se massa is dieselfde as 

klippe s'n. 

Die massa van die hasie is dieselfde as klippe s'n. LU4.6 Table 2.48 • Vergelyk die massa van jou potloodsakkie met jou maat se potloodsakkie se massa. Gebruik die balans. 

• Vertel vir mekaar wat Jul gevolgtrekkings was. 

• Kies blokkies of klippe of skulpe en kyk hoeveel daarvan dieselfde massa as jou potloodsakkie het. 

• Voltooi: My potloodsakkie het dieselfde massa as 
(blokkies, klippe, skulpe). • Vind nou uit omtrent die op die balans en voltooi die sinne. 138 CHAPTER 2. KWARTAAL2 1. Hoeveel skulpe het dieselfde massa as my potlood ?. 

Skryf: My potlood het 

2. Hoeveel blokkies het dieselfde massa as my kosblik? 
Skryf: My kosblik het LU4.6 Table 2.49 • Henry, Mike en Tom draf elke oggend om fiks te bly. 

• Voltooi die kilometers op die baan. Begin by 93. 
Figure 2.53 • Maandag het hulle by 120 begin en by 93 geeindig. Tel terug. 

• Vul die ontbrekende getalle in: 100 96 102, 99 101, 103 105, 

... 98, 111 113, 110 . . 112. • Henry het by 93 begin en 10 km later gerus. Hy was by 

• Mike het 6 km verder gerus. Hy was by km. 

• Tom het tussen 110 en 112 km gerus. Hy was by km. km. LU 1.2 
LU 1.4 
LU 2.2 

Table 2.50 Pat het 'n groot handvol boontjies geneem. Sally ook. 139 • Raai hoeveel elk gehad het. Pat_ Sally _ Sally 
Figure 2.54 Groepeer hulle in 10'e. 

• Tel Pat se boontjies boontjies. 

• Tel Sally se boontjies boontjies. 

• Het jy te veel, te min of net reg geraai? 

Ek 
Ons het die 
stoele in die sad 
nodig. Hoeveel is 
daar? 
Figure 2.55 • Groepeer hulle in 10'e. 

• Tel hulle. Daar is stoele. LU 1.1 
LU 1.8 

140 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Table 2.51 • Rangskik die stoele in die saal in groepe van 10 en ene. ^hhhhhN 
Vhhhhh^ 


/lihhhh^ 
Vhhhhh^ 


^hhhhh\ 
l v hhhhh / ) 


30 


dertig 


h 


60 
h 


us 


51 


3S 

Figure 2.56 LU 1.10 Table 2.52 1. 24 kinders het kom oefen. Mnr. King wou 8 kinders in 'n span he. 
Hoeveel spanne het hy gemaak? 

Gebruik tellers of teken. 

Mnr. King het spanne gemaak. 

2. Mamma het R30 in haar beursie. Sy verdeel dit gelykop tussen Des, Liz en Mo. Hoeveel sal elkeen 
kry? 

Vert el vir jou maat hoe jy uitgevind het hoeveel elkeen kry 

3. Tom, Sisulu en Henry het elkeen 3 knope verloor terwyl hulle aan-aan gespeel het. Hoeveel knope het 
hulle altesaam verloor? 

Skryf 'n getallesin. 141 LU 1.7 
LU 1.10 
LU 1.11 

Table 2.53 

• Bestudeer 'n katalogus, 'n tydskrif of 'n koerant en kry produkte wat per gram of kilogram verkoop 
word. Knip hulle uit en plak. Kontroleer elkeen se prys en bespreek dit met 'n klasmaat. LU4.7 Table 2.54 

2.8.6.1.4 Mamma maak muffins vir Millie 

Miskien sal jy en jou onderwyser ook graag muffins wil maak. 

• Probeer hierdie resep. Dit maak 12 muffins. 

• Jy benodig: 

500g koekmeelblom 
2,5g sout 
1 eier 

50g margarien 
20g bakpoeier 
25g suiker 
225ml melk 

• Jy benodig ook: 

'n mengbak 
'n lepel 
gesmeerde muffinpannetjies 

• Metode: 

1. Klits die eier en meng dit met die melk. 

2. Sif al die droe bestanddele saam. 

3. Voeg die eiermengsel daarby en meng goed. 

4. Smelt die margarien en voeg dit by die mengsel. 

5. Meet lepelsvol van die mengsel en skep dit in die gesmeerde muffinpannetjie. 

6. Bak vir 15 tot 20 minute teen 200 °C in 'n oond. 
Smeer 'n bietjie margarien daarop en bedien. Geniet dit. 

• Vergelyk die resep met die een wat jou ma gewoonlik gebruik. LU4.7 Table 2.55 142 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

2.8.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering behels, en verduidelik die antwoorde wat eenheidsbreuke kan insluit (bv. J); 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan 
gebruik om probleme wat die volgende behels 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne; 

Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder eie oplossings vir probleme verduidelik. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder met standaardmates kennis maak. 

2.9 Pat rone 9 

2.9.1 WISKUNDE 

2.9.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

2.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.9.4 Memorandum 

2.9.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32371/!. l/>. 143 • Integrasie van Temas: Herfs. 

• 'n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs. Die module begin met 'n grafiek van die verjaarsdae van hulle vriende. 

Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone. 

Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50. 

Inkopie-aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die kor- 

rekte muntstukke. 

Leerders voltooi 'n inkopie-graflek. 

Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met 'n wye verskeidenheid aktiwiteite 

vasgele. 

Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van 'n "klein massa" en 'n "groot massa", gram en kilogram. 

'n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie) . 

Deur gebruik te maak van pat rone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle 

sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder. 

'n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester. 2.9.5 LEERDERS AFDELING 

2.9.6 Inhoud 

2.9.6.1 AKTIWITEIT: Patrone [LU 1.8, LU 1.9, LU 1.4, LU 2.1, LU 2.3, LU 2.5, LU 4.6] 

• In sommige streke van Suid-Afrika versier die mense hul huise op die tradisionele Afrika-manier, met 
pragtige veelkleurige patrone. Die patrone bestaan gewoonlik uit verskillende vorms. 

• Kleur die patrone in. 
'Srqf^T^ Figure 2.57 • Ontwerp jou eie Afrika-patroon vir die raampie rondom jou familiefoto. 

• Teken jou gesin van die kortste tot die langste. Wys vir jou klasmaats hoe die pragtige, kleurvolle prentjie lyk. LU 2.1 
LU 2.3 
LU 2.5 
LU4.6 

Table 2.56 144 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Plak hierdie blad op 'n stuk karton. 

Sny die vierkante uit. 

Sit hulle onderstebo neer. 

Maak beurte om een kaartjie om te draai. 

Lees die getalsin. 

Draai die kaartjie weer om met die skrif na onder. 

Jou maat kry 'n beurt en probeer om 'n kaart te vind met dieselfde antwoord. 

Hou die maats en kyk wie kan die meeste pare kry (m.a.w. kaarte wat pas). 15- 14 


7-6 


10-8 


22- 20 


9-6 


13- 10 


11-7 


12-8 


13-8 


25-20 


15-9 


12-6 


17 + 4 


24-3 


30- 10 


17 + 3 


9-9 


20-2 


10-3 


14-7 


10 + 6 


8 + 8 


36-3 


30 + 3 


46 + 4 


53-3 


95-5 


80 + 10 


20 + 4 


28- 4 Table 2.57 LU 1.8 
LU 1.9 

Table 2.58 2.9.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan 
gebruik om probleme wat die volgende behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer. 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige patrone kopieer en uitbrei 
deur fisiese voorwerpe en tekeninge te gebruik; 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep; 

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder meetkundige identifiseer, beskryf en 
kopieer patrone in natuurlike en kulturele voorwerpe uit verskillende kulture en tye. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden. Chapter 3 

Kwartaal 3 3.1 Voertuie 1 

3.1.1 WISKUNDE 

3.1.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.1.4 Memorandum 

3.1.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en beroepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• 'n Gesonde Omgewing: Ons paaie word deur baie voertuie gebruik en dit is 'n belangrike oorsaak van 
besoedeling. Bespreek. Veiligheid op ons paaie is essensieel. Leerders moet padreels en veiligheidsreels 
wat deur die skool en die owerhede ingest el is, gehoorsaam. Bespreek wat gedoen kan word om die 
leerders se veiligheid na en van die skool te verseker. Plante en blomme versier ons omgewing en moet 
beskerm word. Moenie hulle vernietig nie. 

• Inklusiwiteit: Mens, dier en plant is van mekaar afhanklik om te oorleef. Bespreek en gee voorbeelde. lr rhis content is available online at <http://cnx.Org/content/m32373/l. l/>. 

145 146 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Voertuie maak 'n belangrike deel van leerders se ervarings uit. Aktiwiteite soos tel tot by 150, 'n grafiek 
wat afstande en voertuie bepaal, asook die uitbreiding van samestellings van 16, word gebruik. 

• Voorwerpe tot 50 word geskat, gegroepeer en getel. 

• Die vermenigvuldigingstafel van 2 word bekend gestel en optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word 
ingesluit. 

• Vorms word gei'dentifiseer en gesorteer deur hulle in te kleur. 

3.1.5 LEERDERS AFDELING 

3.1.6 Inhoud 

3.1.6.1 AKTIWITEIT: Voertuie - afstand [LU 1.2.1, LU 1.2.2, LU 1.2.4, LU 1.3, LU 1.4.1, LU 
1.8.1, LU 1.8.3, LU 1.9.1, LU2.2, LU 5.5] 

• Gaan verder met die telpatroon in kilometers vir elke voertuig. 
Figure 3.1 • Die motor het km gery. 

• Die vragmotor het __ ___ .________. .__ km gery. 

• Die motorflets het ._____. .___ km gery. 

• Die bus het _ = _ ._____. km gery. LU 2.2 147 Table 3.1 Kyk na die grafiek van hoeveel kilometers elke voertuig elke dag gereis het. 
die motor 
die motorfiets 
Maandac 61 101 18 13 Dinsdac tf 58 37 88 Woensdag 79 Lb L0 57 Donderdag S3 SO 26 3S Figure 3.2 Beantwoord die vrae: 

• Watter een het Maandag die verste gery? _ 

• Watter een het Dinsdag die verste gery? __ 

• Watter een het Woensdag die verste gery? 

• Watter een het Donderdag die verste gery? LU5.5 Table 3.2 • Kyk na die grafiek en beantwoord die vrae. 

• Watter voertuig het Maandag die laagste aantal kilometers gery? 

• Watter voertuig het Dinsdag die laagste aantal kilometers gery? 

• Watter voertuig het Woensdag die laagste aantal kilometers gery? 

• Watter voertuig het Donderdag die laagste aantal kilometers gery? 

• Rangskik die kilometers van elke voertuig van die minste tot die meeste vir elke dag 

Die vragmotor: 49 

Die motor: 

Die motorfiets: 

Die bus: 148 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 1.4.1 
LU5.5 

Table 3.3 

• Skat (raai) hoeveel motorbande op die werf le. 

Ek dink daar is ___ ,_____„„____. ,_„„„„„__„„„„_ motorbande. 

• Tel hulle. 

Ek het _ .______, ._. ,„„„„____. ,_____„ = , ______ motorbande getel. 

• Het ek te min of te veel geskat? 

Ek het _ ,„_ = = _„__„______ = _. ,______. ._. __ geskat. 
Figure 3.3 • Tel die motorbande in l'e. 

• Tel die motorbande in 2's. 

• Tel die motorbande in 10'e. Groepeer hulle eers. LU 1.2.1 
LU 1.2.2 
LU 1.2.4 
LU 1.8.3 

Table 3.4 • Voltooi die kolomme. 149 72 


twee-en- 
sewentig 


/ oooo \ /oooo \ /oOOO \ oooo \ / oooo \ /oooo \ /oooo \ / o \ 
oooo oooo [ oooo oooo ] oooo [ oooo oooo Hoi 

\oo A°° A°° A°° A°° A°° A°° / 


64 


S*8 


50 


W Figure 3.4 Rangskik die getalle hierbo van die kleinste tot die grootste. • Rangskik die getalle hierbo van die grootste tot die kleinste. LU 1.3 
LU 1.4.1 

Table 3.5 • Voltooi. 
Die vragmotor ry 5 km verder 150 6k 

73- 

ut 
w Figure 3.5 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Die motor ry 10 km verder 6k 
73- + 10/ ^^@ Figure 3.6 • Die bus ry ____________ .____ verder 
Figure 3.7 LU 1.8.1 151 Table 3.6 • 'n Speletjie om met 'n maat te speel. 

• Neem beurte om 1 of 2 of 3 tellers op te tel. 

• Laat jou maat raai hoeveel jy opgetel het. 

• As jou maat reg raai, mag jy soveel skuiwe maak. 

• As jou maat verkeerd raai, mag jy 4 skuiwe maak. 

• Volg die pyle; skuif op, skuif af. 

• Gee die antwoord van die som op die vierkant waar jy land. 

• Korrekte antwoord - bly waar jy is. Verkeerde antwoord - skuif een vierkant terug. 

• Die wenner is die een wat die baan eerste voltooi. 
Figure 3.8 LU 1.9.1 Table 3.7 3.1.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen en 200; 

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen en 200; 
1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen en 200; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 200 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk: 152 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

1.8.1 optelling en aftrekking van heelgetalle met minstens 2 syfers; 

1.8.3 skatting; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe of die van 'n 
maat beskryf, verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor. 

3.2 Verdubbeling 2 

3.2.1 WISKUNDE 

3.2.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.2.4 Memorandum 

3.2.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en beroepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• 'n Gesonde Omgewing: Ons paaie word deur baie voertuie gebruik en dit is 'n belangrike oorsaak van 
besoedeling. Bespreek. Veiligheid op ons paaie is essensieel. Leerders moet padreels en veiligheidsreels 
wat deur die skool en die owerhede ingest el is, gehoorsaam. Bespreek wat gedoen kan word om die 
leerders se veiligheid na en van die skool te verseker. Plante en blomme versier ons omgewing en moet 
beskerm word. Moenie hulle vernietig nie. 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32374/!. l/>. 153 

• Inklusiwiteit: Mens, dier en plant is van mekaar afhanklik om te oorleef. Bespreek en gee voorbeelde. 

• Voertuie maak 'n belangrike deel van leerders se ervarings uit. Aktiwiteite soos tel tot by 150, 'n grafiek 
wat afstande en voertuie bepaal, asook die uitbreiding van samestellings van 16, word gebruik. 

• Voorwerpe tot 50 word geskat, gegroepeer en getel. 

• Die vermenigvuldigingstafel van 2 word bekend gestel en optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word 
ingesluit. 

• Vorms word gei'dentifiseer en gesorteer deur hulle in te kleur. 3.2.5 LEERDERS AFDELING 

3.2.6 Inhoud 

3.2.6.1 AKTIWITEIT: Verdubbeling [LU 1.9.2, LU 1.10.2] 

• Voltooi: 2 wiele aan'n motorfiets. E 2 + = 2 2x1 = 2 (Se, Tweeeenmaal) 

U wiele aan 2 motorfietse. 
2 + 2 = L 2x2 -L (Se\ Twee twee maa I) 
wiele aan 3 motorfietse. 2 + 2 + 2 = 6 2x3 = 6 (Se= Twee drie mad) 2+2+2+2= 2x1 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2x5 wiele aan U motorfietse. 

(Se : Twee 

vier maal) 

wiele aan 5 motorfietse. 

(Se\ Twee 
vuf maal) Figure 3.9 • Voltooi: 154 CHAPTER 3. KWARTAAL3 2+0= dus, 2x1 = 

2 + 2 = dus. 2x2 = 

2 + 2 + 2= dus, 2x3 = 

2 + 2 + 2 + 2= dus, 2xL- 

2 + 2 + 2 + 2 + 2= dus. 2x5* Figure 3.10 • Voltooi: LU 1.9.2 Table 3.8 

wiele aan 6 motorfietse. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= .. 

2X6= 

(Twee ses maal) 

wiele aan 7 motorfietse. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2X7= 

(Twee sewe maal) 

wiele aan 8 motorfietse. 

2+2+2+2+2+2+2+2=. 

2X8= 

(Twee ag maal) 

wiele aan 9 motorfietse. 2+2+2+2+2+2+2+2+2= 

2X9= 

(Twee necje maal) 

wiele aan 10 motorfietse. 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= 

2X10= 

(Twee tien maal) Figure 3.11 • Voltooi: LU 1.9.2 Table 3.9 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= so, 2x6 = 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= so, 2x7 = 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= so, 2 x 5 - 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2- so, 2x<J» 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= so, 2x10 = 

Figure 3.12 Pas die korrekte ryers by die korrekte motorfietse. 155 
2X6 2XS = Figure 3.13 LU 1.9.2 Table 3.10 156 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Kyk om te leer. Een twee maal is dieselfde as een wat verdubbel word. 
1x2 = 2 (1 + 1 = 2) Twee twee maal is dieselfde as twee wat verdubbel word. 

2x2=L (2 + 2-U Figure 3.14 • Dus 3+ 3 = 


en 


3x2= 


4+ L = 


en 


Lx2= 


5+ 5 = 


en 


5x2= 


6+ 6 = 


en 


6x2= 


7+ 7 = 


en 


7x2= 


8+ 8 = 


en 


Sx2= 


S+ S = 


en 


<?x2= 


10 + 10 = 


en 


10x2= 
Figure 


3.15 • Verdubbel: 5: 10: Figure 3.16 LU 1.9.2 
LU 1.10.2 

Table 3.11 Kyk om te leer. 157 • 1 • 2x1 = 2 kan ook so geskryf word: 

1x2 = 2 (een twee maal) 

2x3 = 6 kan ook so geskryf word: 

3x2 = 6 (drie twee maal) Figure 3.17 • Teken: Twee vier maal. 


2x£= 

Twee vyf maal, ^ ^ 2x5 = Vier twee maal. r * f 4.x 2- 

Vyf twee maal. 5x2 = Figure 3.18 • Dus 158 CHAPTER 3. KWARTAAL3 2x6= 6x2; 

2x7= 7x2: 

2x8= Sx2: 

2xS= <?x2 = Figure 3.19 LU 1.9.2 Table 3.12 3.2.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.2 verdubbeling en halvering. 3.3 Alles oor sestien 3 3.3.1 WISKUNDE 

3.3.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.3.4 Memorandum 

3.3.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32379/!. l/>. 159 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en beroepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• 'n Gesonde Omgewing: Ons paaie word deur baie voertuie gebruik en dit is 'n belangrike oorsaak van 
besoedeling. Bespreek. Veiligheid op ons paaie is essensieel. Leerders moet padreels en veiligheidsreels 
wat deur die skool en die owerhede ingest el is, gehoorsaam. Bespreek wat gedoen kan word om die 
leerders se veiligheid na en van die skool te verseker. Plante en blomme versier ons omgewing en moet 
beskerm word. Moenie hulle vernietig nie. 

• Inklusiwiteit: Mens, dier en plant is van mekaar afhanklik om te oorleef. Bespreek en gee voorbeelde. 

• Voertuie maak 'n belangrike deel van leerders se ervarings uit. Aktiwiteite soos tel tot by 150, 'n graflek 
wat afstande en voertuie bepaal, asook die uitbreiding van samestellings van 16, word gebruik. 

• Voorwerpe tot 50 word geskat, gegroepeer en getel. 

• Die vermenigvuldigingstafel van 2 word bekend gestel en optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word 
ingesluit. 

• Vorms word gei'dentifiseer en gesorteer deur hulle in te kleur. 3.3.5 LEERDERS AFDELING 

3.3.6 Inhoud 

3.3.6.1 AKTIWITEIT: Alles oor sestien [LU 1.4.1, LU 1.9.1, LU 2.2] 

• Elke vragmotor kan sestien kartondose vervoer. 

• Voltooi die getalfeite van sestien. 160 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
S + . Voltooi: .. =16 
sestien 16 16-1 = 16-15 = 

16-2= 16-lt- 

16-3- 16-13 = 

l6-£ = 16-12 = 

l3-» 
3 + 


= 16 

16 


X 


X 


X 


X 


X 
X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X Figure 3.20 LU 1.9.1 Table 3.13 • Kleur die dele en viae in wat 16 as 'n antwoord het. 161 
Figure 3.21 LU 1.9.1 Table 3.14 Skryf elke getalsin op verskillende maniere, soos hier 162 CHAPTER 3. KWARTAAL3 15 + 1 =16 1 + 15 = 16 16-1 = 15 16-15 = 
2 1 U.T 

13 + 


3 = 


12 + 


4- 


II + 


5- 


10 + 


6= 


<? + 


7= 


S + 


% = 


7 + 


9= 


6 + 


10 = 


5 + 


11= 


4 + 


12= 


34 


13= Figure 3.22 LU 1.9.1 Table 3.15 • Verbind die kolletjies in die korrekte volgorde. 

• Kleur in. Image not finished 

Figure 3.23 LU 1.4.1 Table 3.16 Voltooi die getallereekse. 163 
■a o— © —«, & 

150 107 106 

"U. % "JS Figure 3.24 • Vul die getalle in wat weggelaat is: 16,20 

5L 56 

%,S3 

101. 103 Figure 3.25 LU 2.2 Table 3.17 3.3.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk: 

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2- syfer getalle; 164 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

3.4 Alles oor tien 4 

3.4.1 WISKUNDE 

3.4.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.4.4 Memorandum 

3.4.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en beroepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• 'n Gesonde Omgewing: Ons paaie word deur baie voertuie gebruik en dit is 'n belangrike oorsaak van 
besoedeling. Bespreek. Veiligheid op ons paaie is essensieel. Leerders moet padreels en veiligheidsreels 
wat deur die skool en die owerhede ingest el is, gehoorsaam. Bespreek wat gedoen kan word om die 
leerders se veiligheid na en van die skool te verseker. Plante en blomme versier ons omgewing en moet 
beskerm word. Moenie hulle vernietig nie. 

• Inklusiwiteit: Mens, dier en plant is van mekaar afhanklik om te oorleef. Bespreek en gee voorbeelde. 

• Voertuie maak 'n belangrike deel van leerders se ervarings uit. Aktiwiteite soos tel tot by 150, 'n grafiek 
wat afstande en voertuie bepaal, asook die uitbreiding van samestellings van 16, word gebruik. 

• Voorwerpe tot 50 word geskat, gegroepeer en getel. 

• Die vermenigvuldigingstafel van 2 word bekend gestel en optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word 
ingesluit. 

• Vorms word gei'dentifiseer en gesorteer deur hulle in te kleur. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32380/!. l/>. 165 3.4.5 LEERDERS AFDELING 

3.4.6 Inhoud 

3.4.6.1 AKTIWITEIT: Alles oor tien [LU 1.3, LU 1.8.1, LU 1.9.1] 

• Sorteer die getalle en omkring die wat 10 maak as jy hulle bymekaar tel. 10 / 3 } 8 

{ 7 """-■■■-.. I \ 2 

3 \ \ 6 

\l \ 5 8 

7 L 
6 Figure 3.26 • Skryf die getalle wat jy hierbo omkring het as getalsinne, 
bv. 5 + 3 + 1 + 1 = 10 LU 1.9.1 Table 3.18 • Verbind die getalle wat 10 maak as jy hulle bymekaar tel. 

• Verbind nog 'n getal om 11 te maak, bv. 6 4 1. 

• Jy mag getalle meer as een keer gebruik. 166 CHAPTER 3. KWARTAAL3 k L 7 / 5 

2 i 5 
s 10 2 

q 3 5 2 • Skryf die getalsinne. 
+ 2 + 1 = 11 Figure 3.27 LU 1.9.1 Table 3.19 • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 is almal veelvoude van 10. 167 Doen hierdie optelsomme. Voltooi dit eers tot die naaste 
veelvoud van 10, bv. 34. + S 

3^ + 6 — ► ^0 + 3 — *i3 

So. 34 + 9 = a 

Probeer nou hierdie. 
16 + g 

16 + _^ 20+ __^ 

16 + 8 = 2S + 7 

29 + 

29 + 7 = 35 + 8 

35 + 

35 + 8-=. £7 + 7 
47 + 

£7 + 7 = Figure 3.28 Kan jy aan 'n ander manier dink om 47 + 7 uit te werk? Wys hoe jy dit doen. LU 1.8.1 Table 3.20 • Lees die storiesomme. 

• Werk uit wat die antwoorde is. 1. Pappa ry Maandag 10 km om by die werk te kom. Op Dinsdag is hy weer werk toe en ry 6 km verder na 
die winkel. Altesame het hy so ver gery: 

10 + 10 + 6 = 

2. Pappa werk nie oor naweke nie. Hoe ver ry hy gedurende die week van Maandag tot Vrydag werk toe? 

+ + + + = 

3. Oor die naweek ry Pappa 100 km. Hoeveel verder het hy oor die naweek gery as deur die week? 4. Pappa neem 12 minute om tot by die werk te ry. Die bus neem twee keer so lank. Hoe lank neem die 
bus? = 168 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 1.8.1 • Voltooi die kolomme. Table 3.21 30 + 6 


36 


ses-en-dertig 
28 
40 + 9 
63 
een-en-tagtig 
44 
70 + 7 


drie-en-twintig 
89 
50 + 5 
40 
nege-en-negentig 
Table 3.22 


LU 1.3 
LU 1.8.1 Table 3.23 3.4.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 200 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

1.8.1 optelling en aftrekking van heelgetalle met minstens 2 syfers; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20. 169 

3.5 Alles oor dertien 5 

3.5.1 WISKUNDE 

3.5.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.5.4 Memorandum 

3.5.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en beroepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• 'n Gesonde Omgewing: Ons paaie word deur baie voertuie gebruik en dit is 'n belangrike oorsaak van 
besoedeling. Bespreek. Veiligheid op ons paaie is essensieel. Leerders moet padreels en veiligheidsreels 
wat deur die skool en die owerhede ingest el is, gehoorsaam. Bespreek wat gedoen kan word om die 
leerders se veiligheid na en van die skool te verseker. Plante en blomme versier ons omgewing en moet 
beskerm word. Moenie hulle vernietig nie. 

• Inklusiwiteit: Mens, dier en plant is van mekaar afhanklik om te oorleef. Bespreek en gee voorbeelde. 

• Voertuie maak 'n belangrike deel van leerders se ervarings uit. Aktiwiteite soos tel tot by 150, 'n graflek 
wat afstande en voertuie bepaal, asook die uitbreiding van samestellings van 16, word gebruik. 

• Voorwerpe tot 50 word geskat, gegroepeer en getel. 

• Die vermenigvuldigingstafel van 2 word bekend gestel en optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word 
ingesluit. 

• Vorms word gei'dentifiseer en gesorteer deur hulle in te kleur. 

3.5.5 LEERDERS AFDELING 

3.5.6 Inhoud 

3.5.6.1 AKTIWITEIT: Alles oor dertien [LU 1.9.1, LU 5.4, LU 5.5] 

• Teken genoeg diamante en kleur hulle in sodat daar 13 in elke ster is. 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32381/!. l/>. 170 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Voltooi die getalsinne. 
Figure 3.29 LU 1.9.1 Table 3.24 171 
Figure 3.30 LU 1.9.1 Table 3.25 172 CHAPTER 3. KWARTAAL3 ® Ek het die volcjende 

voertuie by die lughawe 
getel. 

$ Voltooi die grafiek. motors = \L 


motorfietse = 3 


busse = 2 


bakkies = L 


kombi's = 5 


bestelwaens = 7 


vragmotors = 6 


taxi's = 8" 


land rovers = S My grafiek van voertuie by die lug ha we £|S5J| ^fc^ bakkie vrag mo tors motorfietse HgMp kombi's 


US ' '' bestelwaens I and rovers Figure 3.31 LU5.4 Table 3.26 • Kyk na jou grafiek. 

• Beantwoord hierdie vrae. 

1. Hoeveel motors was daar? motors. 

2. Hoeveel landrovers was daar? landrovers. 

3. Was daar meer of minder motors as landrovers? 

Daar was motors as landrovers. 

4. Die was die minste. 

5. Daar was meer vragmotors as bakkies. 

6. Daar was minder taxi's as motors. 

7. Daar was vragmotors en bakkies altesame. 

8. Daar was minder busse as bestelwaens. 

9. Hoeveel motorfietse, kombi's en taxi's was daar altesame? LU5.5 Table 3.27 173 

3.5.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder teken prente en stel prentdiagramme 
(piktogramme) saam met 'n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings; 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe of die van 'n 
maat beskryf, verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor. 

3.6 Vorms 6 

3.6.1 WISKUNDE 

3.6.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.6.4 Memorandum 

3.6.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en beroepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• 'n Gesonde Omgewing: Ons paaie word deur baie voertuie gebruik en dit is 'n belangrike oorsaak van 
besoedeling. Bespreek. Veiligheid op ons paaie is essensieel. Leerders moet padreels en veiligheidsreels 
wat deur die skool en die owerhede ingest el is, gehoorsaam. Bespreek wat gedoen kan word om die 
leerders se veiligheid na en van die skool te verseker. Plante en blomme versier ons omgewing en moet 
beskerm word. Moenie hulle vernietig nie. 

• Inklusiwiteit: Mens, dier en plant is van mekaar afhanklik om te oorleef. Bespreek en gee voorbeelde. 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32382/!. l/>. 174 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Voertuie maak 'n belangrike deel van leerders se ervarings uit. Aktiwiteite soos tel tot by 150, 'n grafiek 
wat afstande en voertuie bepaal, asook die uitbreiding van samestellings van 16, word gebruik. 

• Voorwerpe tot 50 word geskat, gegroepeer en getel. 

• Die vermenigvuldigingstafel van 2 word bekend gestel en optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word 
ingesluit. 

• Vorms word gei'dentifiseer en gesorteer deur hulle in te kleur. 3.6.5 LEERDERS AFDELING 

3.6.6 Inhoud 

3.6.6.1 AKTIWITEIT: Vorms [LU 1.9.1, LU 1.9.2, LU 1.10.2, LU 3.1, LU 3.5] 

• Vind die vorms wat dieselfde is in elke driehoek. 

• Kleur die driehoeke wat dieselfde is met dieselfde kleur in. 

• Kleur die vierkante wat dieselfde is met dieselfde kleur in. 
Figure 3.32 LU3.1 
LU3.5 

Table 3.28 Verbind elke getalsin met die blom wat die regte antwoord het. 175 • Kleur die blom in. 
Figure 3.33 LU 1.9.1 Table 3.29 Tel die vorms in elke prent. 176 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.34 
Figure 3.35 sirkels =___ 
driehoeke =_ 
vierkante =_ 
reghoeke =_ 
ovale = LU3.1 Table 3.30 • Gebruik hierdie vorms om 'n aantal diere te teken. 

• Gebruik soveel as wat jy nodig het. Gee elke dier 'n naam. A O Figure 3.36 177 • Voltooi. 

• Die tafel van twee. LU3.1 
LU3.5 

Table 3.31 X 


6 


2 


L 


Z 


3 


<? 


5 


• • 


12 Verdubbel hierdie getalle 9 Voltooi. 

6x2= 7x2 = 

Sx2= 2xg = 2x5 = 
10x2 = 9 


Verdubbel hierdie getalle 


1 


6 


2 


L 


8 


3 


9 


5 


2 


7 


10 


30 


£0 


20 


II 


50 


H Figure 3.37 178 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 LU 1.9.2 
LU 1.10.2 

Table 3.32 3.6.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 20; 

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 20; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 
1.10.2 verdubbeling en halvering. 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe vanuit 
verskillende posisies herken. 

3.7 Breuke met vierkante 7 

3.7.1 WISKUNDE 

3.7.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.7.4 Memorandum 

3.7.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32383/!. l/>. 179 

• Inklusiwiteit: Elke leerder in 'n klas verdien om voor 'n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreati- 
witeit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksper- 
imentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe 
metodes uit te probeer, om by ewekniee te leer en om risiko's te neem. Hou klein groepbesprekings 
oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink. 

• Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen. 

• Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon. 

• Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp. 

• Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel. 

• Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer. 

• Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou. 

• Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer. 

• Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik. 3.7.5 LEERDERS AFDELING 

3.7.6 Inhoud 

3.7.6.1 AKTIWITEIT: Breuke met vierkante [LU 1.7, LU 1.10, LU 4.1] 
3.7.6.1.1 Breuke met vierkante 

• Neem 'n vel papier. 

• Sorg dat die sye almal ewe lank is. 

• Hierdie vorm word 'n vierkant genoem. 
Figure 3.38 • Vou die vierkant in die helfte. Vou die papier weer oop. 

• Knip al op die voulyn. 

• Nou is daar twee stukke papier wat ewe groot is. 

• Een stuk word 'n halwe genoem. Twee halwes maak een hele. 180 CHAPTER 3. KWARTAAL3 

Figure 3.39 • Neem 'n ander vierkant. 

• Vou dit op 'n ander manier in die helfte, bv. of 
Elke stuk word n _. 
halwes 

is een hele Figure 3.40 LU 1.7 Table 3.33 3.7.6.1.2 Breuke met driehoeke en reghoeke 

• Neem 'n vel papier wat soos 'n driehoek lyk. 

• Vou dit in die helfte en knip dit op die voulyn. 

• Merk elke stuk "een halwe". 

Figure 3.41 181 • Twee halwes maak 1 _ __ _ _ __ 

• Doen dieselfde met 'n vel papier wat soos 'n reghoek lyk. hele een 
ha I we een 
ha I we Figure 3.42 • Vou en knip die reghoek op verskillende maniere. i ha I we halv een halwe een halwe 
.■•'■'" een halwe Figure 3.43 • Twee halwes maak 1 ___ __ _ __ ._. ,_ 

• Trek sirkels om die vorms waarvan 1 helfte ingekleur is. 
Figure 3.44 LU 1.7 Table 3.34 3.7.6.1.3 Breuke met sirkels 

• Neem 'n vel papier wat soos 'n sirkel lyk. 

• Vou dit in die helfte en knip dit op die voulyn. 182 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Merk elke stuk: M een halwe". een hele 

. halwes maak een hele Figure 3.45 • Kleur die sirkels in wat in die helfte geknip is. Die helftes moet ewe groot wees. 
Figure 3.46 LU 1.7 Table 3.35 Voltooi hierdie getallelyne. 183 I L 
^ • * * • * * • • • > 

12 5 10 
•4 • » — * — * — * • • • — • — • * • * ■ • • — a m > 

20 21 22 27 33 

4 • • • • * — • — • — • — • — « — • — ■ * — «»«•• » 

Figure 3.47 

• Maak 'n X halfpad tussen en 10. 

I 2 3 L 10 
4 m — *■ — • — • — • — • — • — ♦ — • • • • ■ > ■ ■ — • — » > 

Figure 3.48 

• Maak 'n X halfpad tussen 10 en 20. 

10 I! 12 20 

4 • • • • • • • • • a • • • • • ■ • *-*■ 

Figure 3.49 • Maak 'n X halfpad tussen 20 en 30. 20 21 22 

4 • • » « ■M Figure 3.50 LU 1.10 Table 3.36 184 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.7.6.1.4 Afronding van getalle 

• Kyk! 

Die vragmotor het verby die halfpadmerk X gery tot by 8. 1 2 3 L 5 6 7 ? 9 10 
+ . — t — • — • — • • • — • — * — « — t ► Figure 3.51 • Die motor het nog nie tot by die halfpadmerk X by 5 gekom nie. 

• As ons die afstand wat die vragmotor gery het tot die naaste veelvoud van 10 wil afrond, kan ons se 
dat 8 tot 10 afgerond kan word. 

Die 8 is nader aan 10 as aan 0. 

Op dieselfde manier kan ons die getalle 5, 6, 7 en 9 ook tot die naaste veelvoud van 10 afrond, wat 10 is. 

Maar die getalle 4, 3, 2 en 1 kan nie tot 10 afgerond word nie, want hulle is minder as half pad op die 
getallelyn na die volgende veelvoud van 10. 

Hulle is nader aan as aan 10. 

• As ons die volgende getalle afrond, maak ons so: 

14 word 1 

16 word 20 

18 word ______ ._. ,_„_______._, .__ 

11 word _________ ______________ 

12 word ______ . _ ___________ .__ 

15 word __________________„_^ .__ 

17 word ______ _ .__. ,____„_, .__ 

19 word __ ______________ 

7 word ________ .__. _ .__. __„ 

6 word .__ ._____. ,___„ 

8 word .__ ,__._„_„ 

9 word LU 1.7 Table 3.37 • My wekker het om halfsewe gelui. 

• Die lang wyser was by ses en die kort wyser was tussen die ses en die sewe. 185 

halfs Figure 3.52 Die lang wyser het halfpad om die horlosie van 12 tot 6 beweeg. 
Figure 3.53 Skryf die tyd wat op elk van hierdie horlosies getoon word. LU4.1 Table 3.38 3.7.6.1.5 Breuke met vorms • Neem 'n vierkantige stuk papier. 

• Vou dit in die helfte. 

• Vou dit weer in die helfte. 186 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Figure 3.54 • Vou die papier oop en knip dit al op die voue langs. 

• Hoeveel stukke is daar? __ _ __ __ _ __ _stukke. 

• Elke deel word "een kwart" genoem. Dit beteken een van 4 dele. 
eer> 

kwart 


een 
kwart 


Figure 3.55 • Kleur een kwart in. Figure 3.56 • Hoeveel kwarte is gelyk aan een halwe? 

• Kleur die kwarte in om een halwe te toon. Figure 3.57 kwarte maak een halwe. 
kwarte maak een hele. • Kyk net! 

• Vorms wat in 4 ewe groot dele verdeel word, word in kwarte verdeel. 

• Kleur een kwart van elk van die vorms in. 187 

Figure 3.58 • Kleur 2 kwarte in. 

Figure 3.59 2 kwarte is gelyk aan 188 CHAPTER 3. KWARTAAL3 4 kwarte is gelyk aan LU 1.7 Table 3.39 3.7.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering behels, en verduidelik die antwoorde wat eenheidsbreuke kan insluit (bv. J); 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne. 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder analoog- en digitale tyd in ure en minute 
lees. 3.8 Alles oor tiene en twintigs 8 

3.8.1 WISKUNDE 

3.8.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.8.4 Memorandum 

3.8.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32384/!. l/>. 189 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Elke leerder in 'n klas verdien om voor 'n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreati- 
witeit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksper- 
imentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe 
metodes uit te probeer, om by ewekniee te leer en om risiko's te neem. Hou klein groepbesprekings 
oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink. 

• Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen. 

• Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon. 

• Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp. 

• Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel. 

• Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer. 

• Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou. 

• Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer. 

• Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik. 3.8.5 LEERDERS AFDELING 

3.8.6 Inhoud 

3.8.6.1 AKTIWITEIT: Alles oor tiene en twintigs [LU 1.9] 
3.8.6.1.1 Maak tiene 

• Tel vertikaal op. 

• Vind die antwoorde deur eers tiene te maak. ,_% 1 6 

(J I 3 

^ 7 3 L 6 


5 


6 


2 


6 


L 


g 


5 


6 

1 


S 


g 


9 


5 


<? 


<? 


5 


2 

3 


1 


2 


7 


g 


g 


g 


9 


8 

Figure 3.60 • Skryf elke getalsin so 7+3 - 10+3 - • Figure 3.61 190 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 1.9 Table 3.40 3.8.6.1.2 Maak twintigs 

• Tel vertikaal op. 

• Vind die antwoorde deur eers twintigs te maak. 16 


15 


IS 
6 


II 


17 
\L 


7 


12 


L 


5 


L 


2 


9 


6 


3 


13 


3 


L 


L 


1 


IS 


6 


3 


6 


3 


Z 

Figure 3.62 Skryf elke getalsin so 16 + L - 20 + L -+ Figure 3.63 LU 1.9 Table 3.41 3.8.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer. 191 

3.9 Alles oor sewentien 9 

3.9.1 WISKUNDE 

3.9.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.9.4 Memorandum 

3.9.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Elke leerder in 'n klas verdien om voor 'n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreati- 
witeit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksper- 
imentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe 
metodes uit te probeer, om by ewekniee te leer en om risiko's te neem. Hou klein groepbesprekings 
oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink. 

• Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen. 

• Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon. 

• Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp. 

• Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel. 

• Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer. 

• Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou. 

• Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer. 

• Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik. 

3.9.5 LEERDERS AFDELING 

3.9.6 Inhoud 

AKTIWITEIT: Alles oor sewentien [LU 1.8, LU 1.9, LU 1.10] 9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32385/!. l/>. 192 CHAPTER 3. KWARTAAL3 3.9.6.1 Alles oor sewentien 

• Maak eers 'n tien en tel dan sewe by, bv. 10 <? + 


1+7 = l7 


SoT 


+ 8 = 17 


Figure 3.64 Doen dieselfde met . . g 


+ 


• 


+ 


7 


- 


17 


so 


8 


+ 


• 


- 


17 


7 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


7 


+ 


• 


= 


17 


6 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


6 


+ 


« 


= 


17 


5 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


5 


+ 


• 


= 


17 


£ 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


4 


+ 


• 


= 


17 


3 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


3 


+ 


• 


= 


17 


2 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


2 


+ 


• 


= 


17 


1 


+ 


• 


+ 


7 


= 


17 


so 


1 


+ 


• 


= 


17 
Figure 3.65 LU 1.9 Table 3.42 • Voltooi die getalsin om die samestellings van 17 te ontdek. 

• Gebruik hierdie blok om jou te help. Figure 3.66 193 12 + - 


= 17 


\L+- 


= 17 


10 +• 


= 17 


16 + • 


= 17 


<?+. 


= 17 


15+- 


= 17 


7 + « 


= 17 


II + . 


= 17 


13 + -: 


= 17 
Figure 3.67 Skryf die samestellings van 17 so: 10+7=17 7 + 10 = 17 

11 +6 = 17 

12 +5 = 17 

13 +£ = 17 

\L + 3 = 17 

15 +2 = 17 

16 + I = 17 

<) +8=17 17 - 10 = 7 17-7 = 10 Figure 3.68 194 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 1.10 Table 3.43 2 3 S <T IC II 

?! 

2 

L\ 
51 

61 
71 

SI 

^1 

101 - 
Figure 3.69 • Voltooi die getalsinne. 

• Kry die antwoord op die rooster. Trek 'n sirkel om die antwoord op die rooster. 

• Verbind die stippels wat sirkels het. Begin by 5. 

• Kleur die prent in. 

1. 95 - 90 = 5 

2. 20 - 5 = 

3. 30 - 5 = 

4. 40 - 5 = 

5. 50 - 5 = 

6. 60 - 5 = 

7. 66 - 2 = 

8. 66 - 3 = 

9. 64 - 2 = 

10. 86 - 3 = 

11. 80 + 4 = 

12. 8 1 + 4 = 

13. 76 + 1 = 

14. 80 + 7 = 

15. 87 + 1 = 

16. 66 + 3 = 

17. 66 + 2 = 

18. 60 + 7 = 

19. 62 + 4 = 

20. 63 + 2 = 195 LU 1.8 | 
Table 3.44 

• Speel die speletjie met jou maat. 

• Neem beurte om die antwoord op 'n getalsin aan jou kant te gee. 

• Kleur die blokkie in as jy korrek geantwoord het. 

• Die wenner is die een wat eerste al die blokkies ingekleur het. 
Jou leant Jou maat se kant Figure 3.70 LU 1.8 Table 3.45 196 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.71 LU 1.8 Table 3.46 3.9.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne. 197 

3.10 Alles oor agtien 10 

3.10.1 WISKUNDE 

3.10.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.10.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.10.4 Memorandum 

3.10.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Elke leerder in 'n klas verdien om voor 'n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreati- 
witeit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksper- 
imentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe 
metodes uit te probeer, om by ewekniee te leer en om risiko's te neem. Hou klein groepbesprekings 
oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink. 

• Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen. 

• Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon. 

• Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp. 

• Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel. 

• Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer. 

• Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou. 

• Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer. 

• Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik. 3.10.5 LEERDERS AFDELING 

3.10.6 Inhoud 

AKTIWITEIT: Alles oor agtien [LU 1.4, LU 1.5, LU 1.9, LU 2.2] 

• Tel 1, 2, 3 of 4 by om 18 te maak. °This content is available online at <http://cnx.org/content/m32386/!. l/>. 198 CHAPTER 3. KWARTAAL3 

17. 
15 ■ 18 16 
IS 14. >IS 

= IS Figure 3.72 Skryf nou die getalsinne van 18 andersom, bv. 10 + 8 = 15 

17 + = 18 

16 + - 18 

15 + = 18 

14- + = 18 8 + 10 = IS 

+ 17 = 18 

+ 16 = IS 

+ 15 = 18 

+ \L = IS Figure 3.73 • Voltooi: 
13 + 3 


.. + 


.. - 18 so 13 + 


- 18 


- 18 


12 + 2 


+ 


= 18 so 12 + 


LU 1.9 


Table 3.^ 


47 Voltooi. 199 
Figure 3.74 LU 1.9 3.10.6.1 'n Speletjie met agtien Table 3.48 • Laai die vragmotor en voltooi die reis. 

• Volg die pyl na die verskillende plekke. 200 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Voltooi: 

18- 10 = 

18 - 10 - 1 = 
18 - 2 - 2 = _ 

18- 8 = 

18 - 10 - 2 = 
18 - 18 = 
Skool 


Winkel 


Fabnek 


Huis 


Stasie 


6 


S 


L 


7 


10 Figure 3.75 LU 1.9 Table 3.49 3.10.6.2 Alles oor agtien 201 Tel sommige van die getalle bymekaar om 18 te maak. 
Trek n sirkel om die getalle watjy gebruik, bv. Q_010 °f 9 Skryf 


dieg 


etalsinne 
10 + 3 


+ 5 = 18 
2]3|8 


9 8 


10 
8 


L 


S 


7 


i <? 


1 L 


2 
2 


3 


7 


2 


4 o 


6 3 

= 18 


i 


6 


4 


3 


1 10 


8 7 


5 


8 


6 


2 


5 


1 3 


5 2 


3 
£ 


3 


4 


2 


5 7 


£ 1 


1 
1 


8 

4 


<? 5 


II L 


8 


4 


2 


I 


3 


12 3 


S 3 


5 
3 


4 

5 


S 8 


2 1 8 


7 


2 


6 


6 3 
Figure 3.76 

LU 1.9 Table 3.50 • Hersien en voltooi. 202 CHAPTER 3. KWARTAAL3 to 


• ••• 

• ••• $ 


AA 

2 


• •• 

• •• 6 
• ••• 
• 1 
• •• 
• ••• 7 
• 
• • 3 
• • 
• •• 5 
• • 
• 

• 2 

II 


10 


1 


7 


5 


S 


2 


S 
12 


10 


2 


7 


<J 


6 


8 Figure 3.77 LU 1.9 Table 3.51 • Hersien en voltooi. 203 ^^H 


10 


3 


12 


q 


ii 


z 


6 
^BI*9 


10 


6 


13 


H 


<? 


12 


8 HEHI 


10 


4 


<? 


12 


II 


8 


7 
HDH 


10 


7 


2 


4 


11 


5 


9 || 


10 


5 


12 


Ii 


II 
13 


1 H*^l 


10 


S 


13 


15 


14 


12 


II Figure 3.78 LU 1.9 Table 3.52 Kyk hier! Lees die getalle en hul plekwaardes. 204 CHAPTER 3. KWARTAAL3 H 


T 


E 
H 


T 


E 


rff 


T 


E 


1 
3 

(_ 
<? 


een honderd 
dertig 
nege 
H 


T 


E 
1 


3 


9 

een honderd nege en dertig Figure 3.79 • Voltooi die plekwaardes van; die L in \L ...':■:;;:'...• •./:::::'. 

die L in £1 

d\e I in 104- 

die I in 31 

die I in \6 

die 7 in 7£ 

die 7 in 57 

die 9 in IS 

die <? in 91 

Figure 3.80 LU 1.5 Table 3.53 Rangskik die getallereeks van die minste tot die meeste. 205 A. SO, 15, 105, S, SS. B. 20Z.. 26, 129, 22. C. %, n. 109, 99, Figure 3.81 • Rangskik die getallereeks van die meeste tot die minste. A. 80, 18, 108, 8, 88. B. 


20L 


26, 


129, 


2, 


22. 


C. 


%, 


19. 


109, 


99, 


9. Figure 3.82 LU 1.4 Table 3.54 • Voltooi die telpatroon op die wiel 

• Volg die pyltjies. 206 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Figure 3.83 LU 2.2 Table 3.55 3.10.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en 
vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder die plekwaarde van syfers in heelgetalle 
tot minstens 2-syfergetalle herken, minstens 200 ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 207 

3.11 Werk in vierkante en sirkels 11 

3.11.1 WISKUNDE 

3.11.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.11.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.11.4 Memorandum 

3.11.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Elke leerder in 'n klas verdien om voor 'n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreati- 
witeit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksper- 
imentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe 
metodes uit te probeer, om by ewekniee te leer en om risiko's te neem. Hou klein groepbesprekings 
oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink. 

• Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen. 

• Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon. 

• Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp. 

• Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel. 

• Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer. 

• Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou. 

• Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer. 

• Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik. 

3.11.5 LEERDERS AFDELING 

3.11.6 Inhoud 

AKTIWITEIT: Werk in vierkante en sirkels [LU 1.2, LU 1.3, LU 1.9, LU 2.2] 

• Tel al die getalle in die vierkant bymekaar om die totaal in die sirkel te verkry. 

• Voltooi die vierkante. lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m32387/!. l/>. 208 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.84 LU 1.9 Table 3.56 • Werk diagonaal om op te tel. 

• Elke diagonaal moet dieselfde totaal lewer. Gebruik verskillende syfers. 209 H TotaaL.. TotaaL. <1 
3 TotaaL 15 2__ 

3 

\l 5 2 

~rr r- 

1 | 3 6 

5 15 4 15 3_ I T1 | | Tj I I 5 

3 6 5 J [~~ 3 

l i j" i rn i I 1 3 1 I i |~5~ 6 


2 


1 


8 
6 


3 


1 


3 


otaa 


1. 


14- 


It 
\L 
\L 

10 
2 15 3 


2 
5 
7 
L 
II 
6 


7 
otaa 


1. 16 


16 
16 
16 

Figure 3.85 LU 1.9 Table 3.57 Voltooi die getalvolgorde in elke blok. 210 CHAPTER 3. KWARTAAL3 3. JUl^ Figure 3.86 ® Begin by 2. Tel in twee en 
kleur daardie blokkies in. Begin by 3. Tel in driee en 
kleur daardie blokkies in. 1 


2 


3 


R 5 


i 


2 


3 


L 


m 

© Begin by L Tel in viere en © Begin by 5. Tel in vywe en 

kleur daardie blokkies in. kleur daardie blokkies in. 

© Bespreek die verskillende patrone in elke blok. Figure 3.87 LU 1.2 
LU 2.2 

Table 3.58 Voltooi die getalleblok. 211 101 


102 
180 Table 3.59 Tel in tiene vanaf 110 tot by 180. 

Tel in ene vanaf 101 tot by 180. 

Tel terug vanaf 180 tot by 101. 

Tel in tiene vanaf 110 tot by 180. 

Tel terug in tiene vanaf 180 tot by 110. 

Tel in vywe vanaf 105 tot by 180. 

Tel terug in vywe vanaf 180 tot by 105. 

Tel in twee vanaf 102 tot by 180. 

Tel terug in twee vanaf 180 tot by 102. • Voltooi: 

38 dertig 

27 " 

49 LU 1.2 
LU 1.3 
LU 2.2 

Table 3.60 3.11.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 200 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 212 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.12 Veelvoude van vyf en tien 12 

3.12.1 WISKUNDE 

3.12.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

3.12.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.12.4 Memorandum 

3.12.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Elke leerder in 'n klas verdien om voor 'n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreati- 
witeit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksper- 
imentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe 
metodes uit te probeer, om by ewekniee te leer en om risiko's te neem. Hou klein groepbesprekings 
oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink. 

• Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen. 

• Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon. 

• Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp. 

• Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel. 

• Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer. 

• Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou. 

• Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer. 

• Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik. 

3.12.5 LEERDERS AFDELING 

3.12.6 Inhoud 

AKTIWITEIT: Veelvoude van vyf en tien [LU 1.9, LU 2.3, LU 3.1] 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32388/!. l/>. 213 3.12.6.1 Veelvoude van tien 

• Voltooi: 10 


10 X 


1 = 10 


10 


10 


10 x 2 = 
10 


10 


10 


10 x 3 = 
10 


10 


10 


10 


10 X 


— 
10 


10 


10 


10 


10 
Figure 


3.88 Voltooi: 10x6= 
6x10 = 


10x8 = 
% X 


10x10 = 


10x0 = 


10 x 7 = 


10 x 5 = 


10 X <? = 
Figure 


3.89 LU 1.9 Table 3.61 Voltooi: 214 CHAPTER 3. KWARTAAL3 5 


5x 1 


= 5 
5 


5 


5 x 


2 = 10 
5 


5 


5 


5 x 3 = 
5 


5 


5 


5 


5 x 
_ 
5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


u 
Figure 


3.90 • Voltooi. 5x2 = . 
5x5 = 
5 x 10 = . 
5x3 = . 
5 x L = 
5x6 = 
5x8 = 
5x7 = . 2 x 5 Figure 3.91 LU 1.9 Table 3.62 • Gebruik vorms om 'n patroon te ontwerp om elk van die rame te versier. 

• Teken 'n prent van 'n voertuig in elke raam. Kleur jou vorms in. 215 
Figure 3.92 LU 2.3 
LU3.1 

Table 3.63 • Teken voertuie soos motors, vragmotors, lorries, motorfletse, bestelwaens, vliegtuie, ens., maar gebruik 
net verskillende groottes van vorms soos sirkels, driehoeke, vierkante, reghoeke, ovale, ruite (diamante), 
ens. om die voertuie te teken. 

• Bespreek die voertuie wat jy geteken het en die vorms wat jy gebruik het met 'n maat. 

• Kleur jou prente in. LU3.1 Table 3.64 3.12.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 216 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep; 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identiflseer en benoem. Chapter 4 

Kwartaal 4 4.1 Plus, minus, verdeling en vermenigvuldiging 1 

4.1.1 WISKUNDE 

4.1.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.1.4 Memorandum 

4.1.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Ons kan almal by mekaar leer. Die een kultuur kan die ander stimuleer en verryk. 
Wys hoe dit gedoen kan word. 

• Menseregte: Leerders moet die verskille tussen hulle respekteer. Besluit hoe ons verskil en wat ons 
verskillend maak. Tog is elkeen net so menswaardig soos enige ander leerder in die klas. 

• 'n Gesonde omgewing: Blomme verryk ons omgewing. Gesonde kos gee vir ons gesonde liggame. 
Bespreek gesonde, voedsame kossoorte en maak 'n lys daarvan. Doen navorsing om vas te stel of die 
leerders in jou klas gesonde kosse eet. lr rhis content is available online at <http://cnx.Org/content/m32389/l. l/>. 

217 218 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Getalbegrip en aantel tot 200 en verder word geoefen. 

Ewe en onewe getalle, afronding van getalle en plekwaardes word hersien. 

Die tafels van 4 en 3 en deelaktiwiteite word ingesluit. 

Optelling met herbenoeming word geoefen. 

Verdubbeling met herbenoeming. 

Samestellings van 19. 

Die volgende aktiwiteite is ook ingesluit: massa, inhoud, breuke en afstand. 

Leerders maak kennis met die volgende voorwerpe: piramides, prismas en silinders, 

Die aansigvorms van hierdie 3-D vorms word bespreek en vergelyk. 4.1.5 LEERDERS AFDELING 

4.1.6 Inhoud 

4.1.6.1 AKTIWITEIT: Plus, minus, verdeling en vermenigvuldiging [LU 1.2, LU 1.7, LU 1.8 
LU 1.9, LU 2.3, LU 2.4, LU 2.5] 

• Kyk na die patrone op die kleipot en bespreek hulle. 

• Vert el watter vorms jy kan sien. Ontwerp jou eie patrone op die blompot. 

Figure 4.1 LU 2.3 
LU 2.4 
LU 2.5 

Table 4.1 219 Voltooi. Hoeveel blomme is in die blompotte? 
Figure 4.2 LU 1.8 Table 4.2 Voltooi. Hoeveel lekkers is oor op die borde? 220 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.3 LU 1.8 Table 4.3 • Verdeel hierdie koekies tussen 10 kinders. 221 
Elkeen sal ____ ,„________.„_____. __ ____ .__ koekies kry. 

• Verdeel hierdie kaarte tussen 10 meisies. j==L_X7 


-V_j= Figure 4.5 Elkeen sal ______„, ____________ 

• Verdeel hierdie knope vir 5 hemde. kaarte kry. 222 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Elke hemp sal _______ _ ,____„__. __ 

• Verdeel hierdie blomme tussen 5 blompotte. knope kry. 
Figure 4.7 Elke blompot sal __ ,_____„____. ___ 

• Verdeel hierdie pannekoeke tussen 5 kinders. blomme kry. 
Figure 4.8 Elkeen sal ._____. _________________ pannekoeke kry. LU 1.7 223 Table 4.4 • Tel in twee tot 20. 0,2,4, , 

Tel : 

ses twee, so 2x6 = 

vier twee, so 2x4 = 

nege twee, so 2x9 = 

sewe twee, so 2 x 

drie twee, so x 

vyf twee, so x _ 

tien twee, so x 

ag twee, so x _ 20. Tel in viere tot 40. LU 1.2 
LU 1.9 

Table 4.5 0,4,8, , 

Tel : ses viere, so 4 x 6 = __ 

vier viere, so 4x4 = 

nege viere, so 4 x 9 = 

sewe viere, so 4 x 

drie viere, so x 

vyf viere, so x _ 

tien viere, so x 

ag viere, so x _ 40. LU 1.2 
LU 1.9 

Table 4.6 Kyk wie is eerste klaar. 5x5 = 

4 x 10 = _ 
7x5 = _ 

9 x 10 = _ 
8x5 = __ 
3 x 10 = _ 
2x 5 = _ 
1 x 10 = ^ 

10 x 5 = _ 
x 10 = _ 
0x5 = _. 
10 x 10 = 224 CHAPTER 4. KWARTAAL4 1x5 = 
2x 10 
3x5 = 
8x 10 
9x5 = 
7x 10 
4x5 = 
5x 10 (Naam) het gewen LU 1.9 Table 4.7 

• Kyk wie is eerste klaar. 

5x2 = 

4x4 = 

7x2 = 

9x4 = 

8x2 = 

3x4 = 

2x2 = 

1x4 = 

10 x 2 = 

0x4 = 

0x2 = 

10 x 4 = 

1x2 = 

2x4 = 

3x2 = 

8x4 = 

9x2 = 

7x4 = 

4x2 = 

5x4 = 

• Tel temg in viere vanaf 40. 

40, 36, , , , , , , , , 0. 

• Tel temg in twee vanaf 20. 

20, 18, , , , , , , , ,0. LU 1.2 
LU 1.9 

Table 4.8 225 

4.1.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering behels, en verduidelik die antwoorde wat eenheidsbreuke kan insluit; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep; 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder patrone wat waargeneem is beskryf; 

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder meetkundige patrone in natuurlike en 
kulturele voorwerpe uit verskillende kulture en tye identifiseer, beskryf en kopieer. 

4.2 Getalwaarde en woordsomme 2 

4.2.1 WISKUNDE 

4.2.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.2.4 Memorandum 

4.2.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Ons kan almal by mekaar leer. Die een kultuur kan die ander stimuleer en verryk. 
Wys hoe dit gedoen kan word. 

• Menseregte: Leerders moet die verskille tussen hulle respekteer. Besluit hoe ons verskil en wat ons 
verskillend maak. Tog is elkeen net so menswaardig soos enige ander leerder in die klas. 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32394/!. l/>. 226 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

• 'n Gesonde omgewing: Blomme verryk ons omgewing. Gesonde kos gee vir ons gesonde liggame. 
Bespreek gesonde, voedsame kossoorte en maak 'n lys daarvan. Doen navorsing om vas te stel of die 
leerders in jou klas gesonde kosse eet. 

• Getalbegrip en aantel tot 200 en verder word geoefen. 

• Ewe en onewe getalle, afronding van getalle en plekwaardes word hersien. 

• Die tafels van 4 en 3 en deelaktiwiteite word ingesluit. 

• Optelling met herbenoeming word geoefen. 

• Verdubbeling met herbenoeming. 

• Samestellings van 19. 

• Die volgende aktiwiteite is ook ingesluit: massa, inhoud, breuke en afstand. 

• Leerders maak kennis met die volgende voorwerpe: piramides, prismas en silinders, 

• Die aansigvorms van hierdie 3-D vorms word bespreek en vergelyk. 4.2.5 LEERDERS AFDELING 

4.2.6 Inhoud 

4.2.6.1 AKTIWITEIT: Getalwaarde en woordsomme [LU 1.5, LU 1.6, LU 1.8, LU 1.10] 

• Voltooi. 

28 = 2 tiene + 8 ene 

54 = tiene + ene 

44 = 

83 = 

98 = 

64 = 

32 = 

19 = 

29 = 

48 = 

61 = 

73 = 

• Voltooi. 

26 = 20 + 6 

59 = + 

47= + 82 = + 

91 = + 66 = + 

39 = + 

19 = + 

24 = + 45 = + 

68 = + 

76 = + LU 1.5 
LU 1.10 

Table 4.9 • Herbenoem die getal in die sirkel en voltooi die getalsin, bv. 227 26 + (23j ► 26 + 20 + 3 

U> + 3 ► & 

So 26 + 23 = tf I. L3 + (15 -> 43 + So L3 + 15 = 2. 31 + (25) — ► 31 + So 31 + 25 = 3. 16 + 33 "* 16 Figure 4.9 LU 1.8 
LU 1.10 

Table 4.10 • Lees hierdie woordsomme versigtig. 

• Dink! Moet jy optel of moet jy aftrek? 1. Lisa spandeer 31 c en Sannie spandeer 25 c. Hoeveel het hulle altesaam spandeer? Hulle het _^ c altesaam spandeer. 

2. Henri het R43 gespaar. Marko het R24 meer as Henri gespaar. Hoeveel het Marko gespaar? 228 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 Marko het R gespaar. 

3. Martin het R53 vir 'n boek betaal en R24 vir kryte. Hoeveel het hy altesaam betaal? Martin het altesaam R _ _ betaal. 

4. Deon het 62c. Hy koop albasters vir 31c. Hoeveel geld het hy oor? Deon het ___ _ c oor. 

5. Sarel het R98. Hy spandeer R33. Hoeveel geld het hy oor? Sarel het R _ __ oor. 

6. Tiaan het 29c. Hy gee vir Deon 16c. Hoeveel geld het Tiaan oor? 

Tiaan het c oor. LU 1.6 
LU 1.8 

Table 4.11 4.2.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder die plekwaarde van syfers in heelgetalle 
tot minstens 2-syfergetalle herken; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne. 229 

4.3 Veelvoude en ver deling 3 

4.3.1 WISKUNDE 

4.3.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.3.4 Memorandum 

4.3.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Ons kan almal by mekaar leer. Die een kultuur kan die ander stimuleer en verryk. 
Wys hoe dit gedoen kan word. 

• Menseregte: Leerders moet die verskille tussen hulle respekteer. Besluit hoe ons verskil en wat ons 
verskillend maak. Tog is elkeen net so menswaardig soos enige ander leerder in die klas. 

• 'n Gesonde omgewing: Blomme verryk ons omgewing. Gesonde kos gee vir ons gesonde liggame. 
Bespreek gesonde, voedsame kossoorte en maak 'n lys daarvan. Doen navorsing om vas te stel of die 
leerders in jou klas gesonde kosse eet. 

• Getalbegrip en aantel tot 200 en verder word geoefen. 

• Ewe en onewe getalle, afronding van getalle en plekwaardes word hersien. 

• Die tafels van 4 en 3 en deelaktiwiteite word ingesluit. 

• Optelling met herbenoeming word geoefen. 

• Verdubbeling met herbenoeming. 

• Samestellings van 19. 

• Die volgende aktiwiteite is ook ingesluit: massa, inhoud, breuke en afstand. 

• Leerders maak kennis met die volgende voorwerpe: piramides, prismas en silinders, 

• Die aansigvorms van hierdie 3-D vorms word bespreek en vergelyk. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32390/!. l/>. 230 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.3.5 LEERDERS AFDELING 

4.3.6 Inhoud 

4.3.6.1 AKTIWITEIT: Veelvoude en verdeling [LU 1.2, LU 1.7, LU 1.9, LU 5.6] 

• Voltooi: 3x1 = 3 

3 x 2 

3 Figure 4.10 • Voltooi. 

3x4 = 

3x 2 = _ 
3x5 = _ 
3 x 10 = _ 
3x 1 = _ 
3x9 = _ 
3x 7= _ 
4x3 = _ 
2x3 = _ 
5x3 = _ 
10 x 3 = _ 
1 x3 = _ 
9x3 = _ 
7x3 = LU 1.9 Table 4.12 • Tiaan wil driewiele boil. 

• Hy moet weet hoeveel wiele hy moet koop vir: 231 3 driewiele 


QQQ 


3 x 3 - 
5 driewiele 


i 
L driewiele 


7 driewiele 
2 driewiele 


8 driewiele 
10 driewiele 
6 driewiele 


SI driewiele Figure 4.11 LU 1.2 
LU 1.9 

Table 4.13 • Verdeel hierdie lekkers in 3 sakke. 
Figure 4.12 232 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Elke sak het ____ _ ._____. ,____„„_ lekkers. 

• Verdeel hierdie appels tussen 3 perde. 
Figure 4.13 Elke perd kry _ ___________ .__. __ appels. 

• Verdeel hierdie albasters tussen 3 seuns. 
Figure 4.14 Elke seun kry _ ,„„„_„___„„__„. .__ albasters. LU 1.7 Table 4.14 • Verdeel hierdie lekkers in 3 sakke. 233 
18 o 

15 o 
Elke sak het lekkers. Elke sak het lekkers. Figure 4.15 Verdeel hierdie lekkers tussen 2 kinders. 16 


Elke kind het lekkers. Elke kind het lekkers. Figure 4.16 • Verdeel hierdie albasters in 5 sakke. 
o^-<) o 50 


o ^ ^ o 

Elke sak het albasters. Elke sak het albasters. Figure 4.17 LU 1.7 Table 4.15 234 

• Voltooi die tabelle. CHAPTER 4. KWARTAAL4 3 Driewiele het 
9 Driewiele het 

3 Fietse het 

9 Fietse het Driewiele 


1 


4 


3 


5 


7 


9 


8 


10 


6 


2 

Wiele 


3 


Table 4.16 


Fietse 


1 


4 


3 


5 


7 


9 


8 


10 


6 


2 

Wiele 


2 


Table 4.17 


Motors 


1 


4 


3 


5 


7 


9 


8 


10 


6 


2 

Wiele 


4 


Table 4.18 


Bakkies 


1 


4 


3 


5 


7 


9 


8 


10 


6 


2 

Wiele 


10 Table 4.19 wiele. 

wiele. 

wiele. 

wiele. Driewiele 


1 
Wiele 


3 


9 


30 


12 


24 


6 


15 

27 


18 


21 
Table 4.20 
Fietse 


1 
Wiele 


3 


9 


30 


12 


24 


6 


15 

27 


18 


21 
Table 4.21 
Motors 


1 
Wiele 


3 


9 


30 


12 


24 


6 


15 

27 


18 


21 
Table 4.22 
Bakkies 


1 
Wiele 


3 


9 


30 


12 


24 


6 


15 

27 


18 


21 

Table 4.23 LU 1.2 
LU5.6 

Table 4.24 235 

4.3.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering behels, en verduidelik die antwoorde wat eenheidsbreuke kan insluit; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 5:Die leerder kan data versamel, opsom, vertoon en krities ontleed om gevolgtrekkings 
te maak en om waarskynlikhede te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder data in eenvoudige tabelle lees en 
interpreteer. 

4.4 Massa en afstande 4 

4.4.1 WISKUNDE 

4.4.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.4.4 Memorandum 

4.4.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Ons kan almal by mekaar leer. Die een kultuur kan die ander stimuleer en verryk. 
Wys hoe dit gedoen kan word. 

• Menseregte: Leerders moet die verskille tussen hulle respekteer. Besluit hoe ons verskil en wat ons 
verskillend maak. Tog is elkeen net so menswaardig soos enige ander leerder in die klas. 

• 'n Gesonde omgewing: Blomme verryk ons omgewing. Gesonde kos gee vir ons gesonde liggame. 
Bespreek gesonde, voedsame kossoorte en maak 'n lys daarvan. Doen navorsing om vas te stel of die 
leerders in jou klas gesonde kosse eet. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32391/!. l/>. 236 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

• Getalbegrip en aantel tot 200 en verder word geoefen. 

• Ewe en onewe getalle, afronding van getalle en plekwaardes word hersien. 

• Die tafels van 4 en 3 en deelaktiwiteite word ingesluit. 

• Optelling met herbenoeming word geoefen. 

• Verdubbeling met herbenoeming. 

• Samestellings van 19. 

• Die volgende aktiwiteite is ook ingesluit: massa, inhoud, breuke en afstand. 

• Leerders maak kennis met die volgende voorwerpe: piramides, prismas en silinders, 

• Die aansigvorms van hierdie 3-D vorms word bespreek en vergelyk. 4.4.5 LEERDERS AFDELING 

4.4.6 Inhoud 

4.4.6.1 AKTIWITEIT: Massa en afstande [LU 1.2, LU 1.3, LU 1.4, LU 1.8, LU 1.10, LU 2.2, 
LU 4.3, LU 4.7] 

4.4.6.1.1 Tiaan se rugsak 

1 kosblik met 
4 toebroodjies 

1 £ koeldrank 
3 appels 

2 sjokolades 

4.4.6.1.2 Deon se rugsak 

1 kosblik met toebroodjies 
2 £ koeldrank 

1 appel 

2 sjokolades 
Beantwoord hierdie vrae. 

1. (name) se kosblik het die grootste massa. Hoekom? 

2. _ (name) kosblik het die kleinste massa. Hoekom? 

3. 4 bekers kan van 1£ geskink word. 

4. Tiaan sal bekers koeldrank kan drink. 

5. Deon sal bekers koeldrank kan drink. 

6. Tiaan eet een kwart van sy appel elke dag. Hy sal dae elke 

dag een kwart eet. 

7. Deon eet een halwe appel elke dag. Hy sal dae elke dag een 

halwe eet. 

8. Die sjokolade het 8 blokkies. Hulle eet 4 blokkies elke dag. Elkeen eet 4 blokkies vir 

. dae. LU 1.4 
LU4.7 

Table 4.25 • Voltooi. 237 

1. Tiaan en Deon stap 5 km in een dag . Hulle stap: 

10 km in __ __ ._____. .__. dae, 

25 km in ._____. .__. dae, 

50 km in .__. ________ dae. 

2. Die kamp is 15 km van Tiaan se huis en 12 km van Deon se huis. Tiaan se huis is 
_ ._____, .__. ._. ._, km verder. 

3. Tiaan kan die bal 35 m ver slaan. 
Deon kan die bal 4 m verder slaan. 

Hy slaan die bal ______________________ m ver. 

4. Tiaan tel 28 voels. 
Deon tel 5 minder. 

Deon tel _ .________. ._. _„„_ voels. 

5. Hulle vertrek om 8-uur in die oggend. Hulle kom om 3- uur die middag by die kampterrein aan. Hulle 
het ___________________ ure gestap. LU 1.8 
LU4.3 
LU4.7 

Table 4.26 4.4.6.1.3 Nommer die huise 
Figure 4.18 238 CHAPTER 4. KWARTAAL4 LU 1.3 
LU 1.4 
LU 2.2 

Table 4.27 Voltooi die telpatroon. Verbind die getalle. \ 


64 


.35 


66 


70 


71 


72 


51 


50 


63 


v--'' 
37 


65 


40 


67 


61 


50 


73 


52 


62 


60 


39 


65 


41 


41 


74 


71 


53 


61 


45 


5=1 


a 


45 


43 


75 


54 


75 


46 


55 


47 


57 


42 


56 


55 


76 


77 Figure 4.19 • Kleur die ewe getalle rooi. 

• Kleur die onewe getalle blou. • Rond af tot die naaste veelvoud van 10. 
1 1 

22 


34 


17 


29 


33 


27 


41 


21 


36 


26 


46 LU 1.2 
LU 2.2 
LU 1.10 

Table 4.28 • Herbenoem en verdubbel: 239 32 = 30 + 2 
60 + L 


2L = 


20 + 

1 

+ . 


L 

1 


= U. 
II = 10 
1 


+ 

+ . 


1 
1 


14- 


.. + 
_ 
3L = 


+ 
. 42 = 


... + 

13 = 22 - Figure 4.20 LU 1.8 
LU 1.10 

Table 4.29 4.4.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 200 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder getalle orden, beskryf en vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.10.1 opbou en afbreek van getalle; 240 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

1.10.2 verdubbeling en halvering; 

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.10.4 getallelyne. 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200; 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tydsverloop bereken; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder voorwerpe skat, meet, vergelyk en orden 
deur gebruik te maak van nie-standaard en standaard meeteenhede. 

4.5 Samestellings 5 

4.5.1 WISKUNDE 

4.5.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.5.4 Memorandum 

4.5.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Ons kan almal by mekaar leer. Die een kultuur kan die ander stimuleer en verryk. 
Wys hoe dit gedoen kan word. 

• Menseregte: Leerders moet die verskille tussen hulle respekteer. Besluit hoe ons verskil en wat ons 
verskillend maak. Tog is elkeen net so menswaardig soos enige ander leerder in die klas. 

• 'n Gesonde omgewing: Blomme verryk ons omgewing. Gesonde kos gee vir ons gesonde liggame. 
Bespreek gesonde, voedsame kossoorte en maak 'n lys daarvan. Doen navorsing om vas te stel of die 
leerders in jou klas gesonde kosse eet. 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32440/!. l/>. 241 Getalbegrip en aantel tot 200 en verder word geoefen. 

Ewe en onewe getalle, afronding van getalle en plekwaardes word hersien. 

Die tafels van 4 en 3 en deelaktiwiteite word ingesluit. 

Optelling met herbenoeming word geoefen. 

Verdubbeling met herbenoeming. 

Samestellings van 19. 

Die volgende aktiwiteite is ook ingesluit: massa, inhoud, breuke en afstand. 

Leerders maak kennis met die volgende voorwerpe: piramides, prismas en silinders, 

Die aansigvorms van hierdie 3-D vorms word bespreek en vergelyk. 4.5.5 LEERDERS AFDELING 

4.5.6 Inhoud 

4.5.6.1 AKTIWITEIT: Samestellings [LU 1.2, LU 1.3, LU 1.8, LU 1.9, LU 2.2] 

• Tel die albasters. Figure 4.21 ne 4.5.6.1.1 Samestellings van 19. 

• Voltooi: 18 10 - 

13 - 
1 1 
12 - 
16 - 

14 - 
1 + 
3 + 
5 + 19 so, + 18 = 19 

_= 19 so, + 10 = 19 

_ = 19 so, + 13 = 19 

_ = 19 

_ = 19 

_ = 19 

_ = 19 

= 19 

= 19 

= 19 LU 1.3 
LU 1.9 

Table 4.30 • Tel die albasters. 242 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Figure 4.22 ne • Voltooi: 19- 1 19 - 4 = _ 
19 - 10 = 
19 - 9 = _ 
19 - 3 = _ 
19 - 6 = _ 
19 - 2 = _ 
19 - 5 = _ 
19 - 8 = _ 
19-7 = so 19 - 18 

19- _ 

19- _ 

19- _ 

19- _ 

19- _ 

19- _ 

19- __ 

19- __ 

19- Hier is 'n mini-pylskyf. LU 1.3 
LU 1.9 

Table 4.31 
Figure 4.23 • Jy het 2 pyltjies. 
Op watter getalle moet jy beland om 'n totaal van 19 te maak? 243 Skryf die getalsinne hier. = 19 

= 19 

= 19 

= 19 

= 19 • Wat sou gebeur as jy 3 pyltjies gehad het? 

= 19 19 
19 = 19 

= 19 

= 19 

= 19 

= 19 = 19 19 
19 LU 1.9 Table 4.32 Voltooi die telpatroon. Verbind die getalle. 2 I 


36 


38 


IS> 


52 


50 


10 


82 


S£ 


1 


32 


30 


L2 


LS 


5£ 


80 


88 


86 


X 


X 6 


28 


L6 


UL 


78 


56 


68 


66 


26 


22 


8 


16 


U- 


76 


70 


58 


6/1 


21 


20 


18 


10 


12 


72 


7i 


62 


60 Figure 4.24 Voltooi: hoeveel kersies op die borne? 244 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.25 LU 1.2 
LU 2.2 
LU 1.8 

Table 4.33 4.5.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 200 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 245 

4.6 Vorms 6 

4.6.1 WISKUNDE 

4.6.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.6.4 Memorandum 

4.6.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Integrasie van Temas: 

• Inklusiwiteit: Ons kan almal by mekaar leer. Die een kultuur kan die ander stimuleer en verryk. 
Wys hoe dit gedoen kan word. 

• Menseregte: Leerders moet die verskille tussen hulle respekteer. Besluit hoe ons verskil en wat ons 
verskillend maak. Tog is elkeen net so menswaardig soos enige ander leerder in die klas. 

• 'n Gesonde omgewing: Blomme verryk ons omgewing. Gesonde kos gee vir ons gesonde liggame. 
Bespreek gesonde, voedsame kossoorte en maak 'n lys daarvan. Doen navorsing om vas te stel of die 
leerders in jou klas gesonde kosse eet. 

• Getalbegrip en aantel tot 200 en verder word geoefen. 

• Ewe en onewe getalle, afronding van getalle en plekwaardes word hersien. 

• Die tafels van 4 en 3 en deelaktiwiteite word ingesluit. 

• Optelling met herbenoeming word geoefen. 

• Verdubbeling met herbenoeming. 

• Samestellings van 19. 

• Die volgende aktiwiteite is ook ingesluit: massa, inhoud, breuke en afstand. 

• Leerders maak kennis met die volgende voorwerpe: piramides, prismas en silinders, 

• Die aansigvorms van hierdie 3-D vorms word bespreek en vergelyk. 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32395/!. l/>. 246 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.6.5 LEERDERS AFDELING 

4.6.6 Inhoud 

4.6.6.1 AKTIWITEIT: Vorms [LU 1.2, LU 1.8, LU 2.2, LU 3.1, LU 3.2, LU 3.7] 

• Waar het jy al hierdie vorms gesien? 

Figure 4.26 • Hierdie vorms noem ons piramides. 

• Bespreek die ooreenkomste en die verskille tussen die twee. 

• Bespreek hul syvlakke vanaf posisies 1 en 2. 

• Waar het jy al hierdie vorms gesien? 
Hierdie vorm is 'n 

driehoekige prisma. Hierdie vorm is 'n 
silinder. Figure 4.27 Bespreek die ooreenkomste en die verskille tussen die twee. 

Bespreek hul syvlakke vanaf posisies 1 en 2. 

Ver samel houers wat lyk soos piramides, prismas en silinder s. 

Kyk watter een kan rol. Hoekom? 

Kyk watter een kan gly. Hoekom? LU3.1 
LU3.2 
LU3.7 

Table 4.34 247 ] 


3 


51 


7 


53 


51 


£3 


4 


37 i 
V 


1 


S3 


79 '" 


\5 


55 


9 


tf 


4.5 


35 


39 


57 


77 


57 


71 


69 


II 


33 


23 


21 1 


55 


75 


73 


59 


67 


31 


13 


19 


17 


89 


91 


61 


63 


65 


29 


27 


15 


25 , Figure 4.28 Voltooi die telpatroon. Verbind die getalle. Voltooi: Hoeveel mense bly in die winkel oor? 
Figure 4.29 LU 1.2 
LU 1.8 
LU 2.2 

Table 4.35 4.6.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 248 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme op te los: 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te 
stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 200. 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder fisiese tweedimensionele vorms en dried- 
imensionele voorwerpe leerder beskryf, sorteer en vergelyk; 

Assesseringstandaard 3.7: Dit is duidelik wanneer die leerder posisionele verhoudings (alleen en/of 
as lid van 'n groep of span) tussen driedimensionele voorwerpe of self en 'n maat beskryf. 

4.7 Getallestelsels 7 

4.7.1 WISKUNDE 

4.7.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.7.4 Memorandum 

4.7.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Sosiale-geregtigheid: Die verhaal van die geheime teken is 'n bewys van die belangrikheid van 
Geskiedenis. Wat is die voordeel van kennis van gebeure en dinge uit die verlede? Leerders kan in 
kleiner groepe verdeel, die biblioteek besoek en verdere navorsing doen oor die oorsprong van ons 
getallestelsel, Romeinse syfers, ens. Leerders kan projekte doen oor wiskunde in die natuur, in die 
klaskamer en by die huis. Hulle leer om saam te werk in groepe, na mekaar te luister en idees uit 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32432/!. l/>. 249 

te mil. Bespreek of "winskopies" altyd winskopies is. Wat is jou houding teenoor uitverkopings in 
die winkels? Is dit altyd nodig om geskenke te gee of te ontvang met verjaardae? Hoekom gee ons 
geskenke? Wanneer is dit aanvaarbaar om nie geskenke te gee nie? 

Indien leerders die telpatroon in l'e tot 200 verstaan, kan hulle dit geleidelik uitbrei tot 1 000. 

Die storie van die geheime teken word ingesluit sodat die leerders die betekenis van as plekhouer kan 

begryp (integreer met Geletterdheid) . 

Die patrone met optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word beklemtoon. 

Die lees van tyd word makliker wanneer die leerders die minute in 5'e tel. 

Kodes word gebruik om die antwoord van 'n raaisel te ontrafel. 

Die almanak/kalender word gebruik vir aktiwiteite oor Kersfeesvierings in Desember. 

Module 8 word afgesluit met 'n speletjie waarin klappers met getalsinne gepas word by liggies aan 'n 

Kersboom. 4.7.5 LEERDERS AFDELING 

4.7.6 Inhoud 

4.7.6.1 AKTIWITEIT: Getallestelsel [LU 1.5, LU 1.9, LU 3.1] 

• Lees die storie van die geheime teken. 

(Vertaal uit: "History of numbers" , McDonald's First Library, "Number") 

Abelard was 'n monnik wat in die twaalfde eeu n.C. geleef het. Hy het in Engeland gewoon. 

Abelard het graag wiskundige raaisels opgelos. Hy het Romeinse syfers soos die volgende gebruik om 
mee te tel: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

Eendag het 'n paar Arabiese handelaars vir Abelard vertel van 'n geheime teken en nege syfers wat die 
Arabiere vir tel gebruik. 

Een donker nag klim Abelard oor die klooster se muur en vertrek na Cordova in Spanje. Dit het horn baie 
maande geneem om sy bestemming te bereik en die taal te leer. Na vele opwindende en gevaarlike avonture 
het hy na Engeland teruggekeer en die geheime teken van die Arabiere saamgebring. Hy het die Arabiese 
syfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 ASOOK die "0" - die geheime teken - as 'n plekhouer gebruik. Met hierdie 
geheime teken kon hy enige getal skryf. 

Die Arabiere het baie van die Hindoes geleer. 

• Die getallestelsel wat ons vandag gebruik, is eintlik 'n kombinasie van die werk van die Arabiere en die 
Hindoes. 250 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Se ons daar is twee groepe van tien 
en "0" ene. "0" is die plekhouer 
vir die ene. 2 Drie groepe van tien en L ene. Figure 4.30 • Teken die prente vir die getalle: 
68 90 

4.7.6.1.1 Waardes en plekke 

• Kyk na: 23 Figure 4.31 As 23 herbenoem word, is die waarde 20 + 3 

Die plekwaarde van die 2 in 23 is 2 tiene en die plekwaarde van die 3 is 3 ene. 251 Tiene Ene 

2 3 

Wat is die wggrde van: 61 (herbenoem) + 

M 

72 

SO 

58 

Wat is die plekwaarde van die syfers wat onderstreep is? 

33 

72 

SO 

55 

a 

LL 

Figure 4.32 LU 1.5 4.7.6.1.2 Wiskunde in vorms 

• Werk in groepies van 4. 

• Hier is die sleutel van die somme. Table 4.36 A 


5 
s 


O 


6 

<? 


□ 


7 


• 


10 
Figure < 


4.33 

252 CHAPTER 4. KWARTAAL4 A*0--5-*- 
D*D-— -♦■ 

A* • - — ♦. 
* A - ♦. 

HAO--+- ••- A- 

E3> •■ s - □-- 

AA- A-- Figure 4.34 LU 1.9 
LU3.1 

Table 4.37 

• Werk saam met 'n maat. 

• Gebruik die sleutel om jou eie getalsinne met vorms te ontwerp. Gebruik "+", "-" en "x". 

• Vra 'n ander maatjie om die antwoorde in te skryf. 
Figure 4.35 253 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

Hoeveel was reg? _ 

Naam: 

4.7.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder die plekwaarde van syfers herken in 
heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die skoolomgewing en in prente herken, identifiseer en benoem. 4.8 Rigting 8 

4.8.1 WISKUNDE 

4.8.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.8.4 Memorandum 

4.8.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32436/!. l/>. 254 CHAPTER 4. KWARTAAL4 12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Sosiale-geregtigheid: Die verhaal van die geheime teken is 'n bewys van die belangrikheid van 
Geskiedenis. Wat is die voordeel van kennis van gebeure en dinge uit die verlede? Leerders kan in 
kleiner groepe verdeel, die biblioteek besoek en verdere navorsing doen oor die oorsprong van ons 
getallestelsel, Romeinse syfers, ens. Leerders kan projekte doen oor wiskunde in die natuur, in die 
klaskamer en by die huis. Hulle leer om saam te werk in groepe, na mekaar te luister en idees uit 
te mil. Bespreek of "winskopies" altyd winskopies is. Wat is jou houding teenoor uitverkopings in 
die winkels? Is dit altyd nodig om geskenke te gee of te ontvang met verjaardae? Hoekom gee ons 
geskenke? Wanneer is dit aanvaarbaar om nie geskenke te gee nie? 

• Indien leerders die telpatroon in l'e tot 200 verstaan, kan hulle dit geleidelik uitbrei tot 1 000. 

• Die storie van die geheime teken word ingesluit sodat die leerders die betekenis van as plekhouer kan 
begryp (integreer met Geletterdheid) . 

• Die patrone met optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word beklemtoon. 

• Die lees van tyd word makliker wanneer die leerders die minute in 5'e tel. 

• Kodes word gebruik om die antwoord van 'n raaisel te ontrafel. 

• Die almanak/kalender word gebruik vir aktiwiteite oor Kersfeesvierings in Desember. 

• Module 8 word afgesluit met 'n speletjie waarin klappers met getalsinne gepas word by liggies aan 'n 
Kersboom. 4.8.5 LEERDERS AFDELING 

4.8.6 Inhoud 

4.8.6.1 AKTIWITEIT: Rigting [LU 1.6, LU 1.9, LU 1.11, LU 3.8] 

• Beweeg langs die lyne en voltooi die roetes: 

i G 4 


h F 
» J 1 


r K 


1 


£ . 


» Figure 4.36 1. Van M tot C: 

M,L, C. 

of 

M,N, C. 

2. Van M tot A: 

M, A. 255 of 

M, 
of 

M, .A- 
A. • Dit is waar ek en my maats woon. • Ek woon by 10. 

• Ron woon by 5. 

• Sisulu woon by 27. 

• Piet woon by 22. LU3.8 Table 4.38 

■ 


\ 
6 -f 


It 


B 


e 


H 


p 


' 


i/ 


15 


[6 


M 


IE 


t l<r m "! 


.» , 


P 


2 


s 


V 2 ,« Figure 4.37 Om by my maats te gaan kuier moet ek rigtings ken. Ek gebruik hierdie tekens. af links reqs Figure 4.38 • As ek by Ron wil gaan kuier, moet ek op stap van 10 tot 5. 

• Skryf die rigtings (tekens) van my huis by 10 na: 

• Sisulu se huis: 

• Piet se huis: 

• Bespreek of daar ander roetes ook is om by hulle te kom. 256 CHAPTER 4. KWARTAAL4 LU3.8 Table 4.39 • Beweeg langs die lyne en voltooi die roetes. 2 3 I ! 


: 6 ■ 


,t 


13 


12 
r l& 


16 


17 6 


i* 


W ..20 


,* 


P 


P 


25 2Z 25 or 

k 1 1 1 1 1 „ Figure 4.39 • My maats moet tot by 18 ry waar die skool is. 

• Piet ry van 28 tot 18. 

Dit is sy roete: 28, 

As elke getal 2 km van die volgende een op die roete is, dan moet Piet 

___ __ _ __ _ ___ _ __ ___ skool toe ry. 

As hy 20c vir elke 2 km betaal, sal hy __ ___ betaal om by die skool uit te kom. 

• Sarel se roete is van 7 tot 18. 

7, 

Sy roete is _____________________ __ _ __ __ _ km. 

Hy betaal ,_„_____„_______„__„_______„. __ ___ skool toe. 

Hy betaal ._„____„„_. __ ,_________„__. , _______ skool toe en terug. 

• Betaal Sarel meer of minder as Piet? _____.„„____. . _ . . _____ , ___________ , _ = _ _ 

• Gee 'n rede vir jou antwoord. LU 1.6 
LU 1.11 
LU3.8 

Table 4.40 • Voltooi. Piet gaan met hierdie bus skool toe. 

1. Die bus ry langs roete 2. (Daar word net 2'e in die getalsinne gebruik). 257 2 2^2-2- r r t V _ .> n nr tt ^ Figure 4.40 Marie gaan met hierdie bus skool toe. 

2. Hierdie bus ry langs roete 3. Skryf die getalsinne. Gebruik net 3'e. 


22-2 + 2- s / 2+2-2- 2 * 2 - 2 - r t i 2+2«2- T 22-2-2- 22-2 + 2- "T I 3 Figure 4.41 Anna gaan met hierdie bus skool toe. 

3. Hierdie bus ry langs roete 4. Skryf die getalsinne. Gebruik net 4'e. 
i i 
Figure 4.42 LU 1.9 Table 4.41 258 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

4.8.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder eie oplossings vir probleme verduidelik; 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder rigting verstaan. 

4.9 Lees van tyd 9 

4.9.1 WISKUNDE 

4.9.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.9.4 Memorandum 

4.9.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Sosiale-geregtigheid: Die verhaal van die geheime teken is 'n bewys van die belangrikheid van 
Geskiedenis. Wat is die voordeel van kennis van gebeure en dinge uit die verlede? Leerders kan in 
kleiner groepe verdeel, die biblioteek besoek en verdere navorsing doen oor die oorsprong van ons 
getallestelsel, Romeinse syfers, ens. Leerders kan projekte doen oor wiskunde in die natuur, in die 
klaskamer en by die huis. Hulle leer om saam te werk in groepe, na mekaar te luister en idees uit 
te ruil. Bespreek of "winskopies" altyd winskopies is. Wat is jou houding teenoor uitverkopings in 
die winkels? Is dit altyd nodig om geskenke te gee of te ontvang met verjaardae? Hoekom gee ons 
geskenke? Wanneer is dit aanvaarbaar om nie geskenke te gee nie? 

• Indien leerders die telpatroon in l'e tot 200 verstaan, kan hulle dit geleidelik uitbrei tot 1 000. 9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32437/!. l/>. 259 Die storie van die geheime teken word ingesluit sodat die leerders die betekenis van as plekhouer kan 

begryp (integreer met Geletterdheid) . 

Die patrone met optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word beklemtoon. 

Die lees van tyd word makliker wanneer die leerders die minute in 5'e tel. 

Kodes word gebruik om die antwoord van 'n raaisel te ontrafel. 

Die almanak/kalender word gebruik vir aktiwiteite oor Kersfeesvierings in Desember. 

Module 8 word afgesluit met 'n speletjie waarin klappers met getalsinne gepas word by liggies aan 'n 

Kersboom. 4.9.5 LEERDERS AFDELING 

4.9.6 Inhoud 

AKTIWITEIT: Lees van tyd [LU 4.1, LU 4.3] Pappa gee vir Gert 'n geskenk. 

Nou kan hy sien hoe laat dit is. 

Hy tel die minute na die uur in 5'e. 

Hy tel die minute voor die volgende uur in 5'e. 

Hy sien daar is _ _ minute in een uur. ® Die lang wyser 

minute voor 

volqende 

uur 
dui die minute aan. 
minute na die uur Figure 4.43 • As die lang wyser na die 1 beweeg, se Gert "Dit is vyf minute oor een." 

• As die lang wyser na die 2 beweeg, se Gert "Dit is minute oor 

• As die lang wyser na die 3 beweeg, se Gert "Dit is Hoe laat is dit op hierdie horlosies? of kwart oor een." minute oor 

minute oor 

minute oor • Gert ontmoet vir Miekie en Tom. Hulle gaan geskenke koop. 

• Gert moet om twee-uur daar wees. 

• Hy kyk na sy horlosie en tel die minute voor twee-uur. Hy se: 260 CHAPTER 4. KWARTAAL4 25 minute voor 2. 
Figure 4.44 "Hip, hip hoera," se Gert. 

"Nog net minute voor 2!" 

Hy stap aan om sy maats te kry. LU4.1 
LU4.3 

Table 4.42 4.9.7 Assessering 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instmmente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder analoog- en digitale tyd in ure en minute 
lees; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tydsverloop bereken. 261 

4.10 Almanak/Kalender 10 

4.10.1 WISKUNDE 

4.10.2 Wiskunde in die wereld rondom ons 

4.10.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.10.4 Memorandum 

4.10.4.1 Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: 

• Sosiale-geregtigheid: Die verhaal van die geheime teken is 'n bewys van die belangrikheid van 
Geskiedenis. Wat is die voordeel van kennis van gebeure en dinge uit die verlede? Leerders kan in 
kleiner groepe verdeel, die biblioteek besoek en verdere navorsing doen oor die oorsprong van ons 
getallestelsel, Romeinse syfers, ens. Leerders kan projekte doen oor wiskunde in die natuur, in die 
klaskamer en by die huis. Hulle leer om saam te werk in groepe, na mekaar te luister en idees uit 
te ruil. Bespreek of "winskopies" altyd winskopies is. Wat is jou houding teenoor uitverkopings in 
die winkels? Is dit altyd nodig om geskenke te gee of te ontvang met verjaardae? Hoekom gee ons 
geskenke? Wanneer is dit aanvaarbaar om nie geskenke te gee nie? 

• Indien leerders die telpatroon in l'e tot 200 verstaan, kan hulle dit geleidelik uitbrei tot 1 000. 

• Die storie van die geheime teken word ingesluit sodat die leerders die betekenis van as plekhouer kan 
begryp (integreer met Geletterdheid) . 

• Die patrone met optelling en aftrekking van 6, 7, 8 en 9 word beklemtoon. 

• Die lees van tyd word makliker wanneer die leerders die minute in 5'e tel. 

• Kodes word gebruik om die antwoord van 'n raaisel te ontrafel. 

• Die almanak/kalender word gebruik vir aktiwiteite oor Kersfeesvierings in Desember. 

• Module 8 word afgesluit met 'n speletjie waarin klappers met getalsinne gepas word by liggies aan 'n 
Kersboom. °This content is available online at <http://cnx.org/content/m32439/!. l/>. 262 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.10.5 LEERDERS AFDELING 

4.10.6 Inhoud 

4.10.6.1 AKTIWITEIT: Almanak/Kalender [LU 1.1, LU 1.2, LU 1.3, LU 1.9, LU 4.2] 

• Hier is 'n almanak vir Desember. s 


M 


D 


W 


D | V 


S ' 

■ 


y^ 


1 


2 3 


L 


5 


6 


7 


Z 


H \ 10 
15 
26 
1 31 Figure 4.45 • Voltooi die getalle hierbo. 

• M staan vir 

• V staan vir 

• Die lOde Desember is op 'n 

• Marie verjaar op 15 Desember. Hoeveel dae voor Kersfees verjaar sy? 

• Tom verjaar sewe dae na Marie. Tom verjaar op Desember. 

• 30 November is op 'n dae. LU 1.9 
LU4.2 

Table 4.43 Voltooi die busroete na die volgende dorp. 263 <^ 50 100 150 
Figure 4.46 • Merk die busstop by 225 met 'n X. 

• Merk die busstop by 305 met 'n O. 

• Merk die busstop by 999 met 'n #. 

• Watter busstop op die roete kom tussen: 100 500 
450 
600 
350 
200 

600 

550 

700 

450 

100 As die bus 5 minute neem om van tot by 50 te ry, hoe lank ry dit van: minute 
___ minute 
minute tot 200 ? 

tot 400 ?" 
tot 600 ? Table 4.44 

• Raai hoeveel grondboontjies is daar in elke pakkie. LU 1.2 
LU 1.3 
Figure 4.47 264 CHAPTER 4. KWARTAAL4 1. Pakkie C het die minste/meeste 

2. Pakkie B het die minste/meeste 

3. Pakkie A het _ minder/meer as C. 

4. Pakkie B het minder/meer as A. 

• Tel die grondboontjies in: 

A = B = C = 

• Kyk terug of jou antwoorde in 1, 2, 3 en 4 reg of verkeerd was. My antwoorde was 

• Teken 63 grondboontjies in hierdie pakkie. 
Groepeer die tiene. 
Figure 4.48 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.45 • Skryf 6 verskillende getalle. 

• Skryf hul getalname. 

1. Gebruik net die syfers: 1, 2 en 3. 
bv. 

1 2 twaalf 12 

voor na 

2. Gebruik net die syfers: 9, 4 en 3. Gebruik net die syfers: 6, 3 en 5. 265 LU 1.3 Table 4.46 • Speel met 'n maat. 

• Neem beurte om die liggies by die klappers te pas. 

• Kleur jou klappers in rooi in. 

• Jou maat kan syne geel inkleur. 
Figure 4.49 266 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 LU 1.9 Table 4.47 4.10.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in: 

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen en 200; 

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen en 200; 

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen en 200; 

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen en 200; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole ken en lees van 1 tot 
minstens 200 en skryf getalname van 1 tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer; 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die dae van die week en die maande 
van die jaar in volgorde noem. ATTRIBUTIONS 267 

Attributions 

Collection: Wiskunde Graad 2 

Edited by: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/collll27/l.l/ 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Maats" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22666/l.l/ 

Pages: 1-10 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Die almanak" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22668/l.l/ 

Pages: 11-14 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Verdubbeling en halvering" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22669/l.l/ 

Pages: 15-22 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Een meer en probleemoplossing" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22670/l.l/ 

Pages: 22-26 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Getalkombinasies" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22672/l.l/ 

Pages: 26-30 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Pret in die Speelpark" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22689/l.l/ 

Pages: 30-37 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 268 ATTRIBUTIONS 

Module: "Lank en kort" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22675/l.l/ 

Pages: 37-43 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Raaisels" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22680/l.l/ 

Pages: 43-50 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Assessering" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22676/l.l/ 

Pages: 50-54 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Maats" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32345/l.l/ 

Pages: 54-59 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Groepering" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32346/l.l/ 

Pages: 59-65 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Massa, verdubbeling, halvering" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32350/l.l/ 

Pages: 65-70 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Tyd, ewe en onewe getalle" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32348/l.l/ 

Pages: 71-77 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Meting" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32349/l.l/ 

Pages: 78-81 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ ATTRIBUTIONS 269 

Module: "Geld" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32351/l.l/ 

Pages: 82-88 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Getalbegrip" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32352/l.l/ 

Pages: 89-97 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Posisiebepaling in die klaskamer" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32353/l.l/ 

Pages: 97-101 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Grafieke, optelling en aftrekking" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32354/l.l/ 

Pages: 101-109 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Samestellings van 10 en 11" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32393/l.l/ 

Pages: 109-114 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Verjaarsdae" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32367/l.l/ 

Pages: 114-119 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Getalbegrip" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32368/l.l/ 

Pages: 119-129 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Samestellings" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32369/l.l/ 

Pages: 129-135 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 270 ATTRIBUTIONS 

Module: "Meetaktiwiteite" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32370/l.l/ 

Pages: 135-142 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Patrone" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32371/l.l/ 

Pages: 142-144 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Voertuie" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32373/l.l/ 

Pages: 145-152 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Verdubbeling" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32374/l.l/ 

Pages: 152-158 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Alles oor sestien" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32379/l.l/ 

Pages: 158-164 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Alles oor tien" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32380/l.l/ 

Pages: 164-168 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Alles oor dertien" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32381/l.l/ 

Pages: 169-173 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Vorms" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32382/l.l/ 

Pages: 173-178 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ ATTRIBUTIONS 271 

Module: "Breuke met vierkante" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32383/l.l/ 

Pages: 178-188 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Alles oor tiene en twintigs" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32384/l.l/ 

Pages: 188-190 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Alles oor sewentien" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32385/l.l/ 

Pages: 191-196 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Alles oor agtien" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32386/l.l/ 

Pages: 197-206 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Werk in vierkante en sirkels" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32387/l.l/ 

Pages: 207-211 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Veelvoude van vyf en tien" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32388/l.l/ 

Pages: 212-216 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Plus, minus, verdeling en vermenigvuldiging" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32389/l.l/ 

Pages: 217-225 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Getalwaarde en woordsomme" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32394/l.l/ 

Pages: 225-228 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 272 ATTRIBUTIONS 

Module: "Veelvoude en verdeling" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32390/l.l/ 

Pages: 229-235 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Massa en afstande" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32391/l.l/ 

Pages: 235-240 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Samestellings" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32440/l.l/ 

Pages: 240-244 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Vorms" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32395/l.l/ 

Pages: 245-248 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Getallestelsels" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32432/l.l/ 

Pages: 248-253 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Rigting" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32436/l.l/ 

Pages: 253-258 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Lees van tyd" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32437/l.l/ 

Pages: 258-260 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ ATTRIBUTIONS 273 

Module: "Almanak/Kalender" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32439/l.l/ 

Pages: 261-266 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ About Connexions 

Since 1999, Connexions has been pioneering a global system where anyone can create course materials and 
make them fully accessible and easily reusable free of charge. We are a Web-based authoring, teaching and 
learning environment open to anyone interested in education, including students, teachers, professors and 
lifelong learners. We connect ideas and facilitate educational communities. 

Connexions's modular, interactive courses are in use worldwide by universities, community colleges, K-12 
schools, distance learners, and lifelong learners. Connexions materials are in many languages, including 
English, Spanish, Chinese, Japanese, Italian, Vietnamese, French, Portuguese, and Thai. Connexions is part 
of an exciting new information distribution system that allows for Print on Demand Books. Connexions 
has partnered with innovative on-demand publisher QOOP to accelerate the delivery of printed course 
materials and textbooks into classrooms worldwide at lower prices than traditional academic publishers.