Skip to main content

Full text of "Skrifter som udi det Kiobenhavnske Selskab"

See other formats


Ti^v. *. * «►- 
fem uoi 

£>et af 
ært>omg oalliiienjf a&røllijf ere ece fremlagte irø op Itftt 

i %attt 1745. 

Størt etfttlcffonct'gt Slegifitt ewt fcen ftetfJe eg Sfocrø Stel. Unbtn ®ed •rø: UM fcet £ona,eltae 2Båpfenf)ufe$ SSogt^ffetie 

09 paa tete gotlag. 

Sspft af ©ottmaim S*#wc|> ffifel. Stat 174& :*•• r W * 
■^ aW^^^^^^^^^&fr«^^^^^ ;> r/o ."7P ct« ' §00 -79 c^9 '.79 i, 9 ^79 £79 W s 

gottepelfe 

paa t>c t t>enne 9lnt>en .©eel af IjattWeoe Cafetier. 

1. 

D. MARC. W6LDIKES (Sftercetning/ om en meget garn* 
mel !Danff 3Moel/ fom jmt>e$ Manufcript i $øø$Mf og 

SScIbaame^CCt; Conferentz-9taat> Thottes Bibliothec. 

2. 
HANS GRAM, om Sibyllæ ntøtfc tater (UtVtli %>oa> 

ftatoerS £>rt>/ i 2Inlet>nmg af £ea: Leibnitzes Oedipo 

Chymico. 

3. 
- - - om t>e <£>tl>: 6friftemaal/ at tf vifter gaae til 
6frifte, 

4. 
ERIC Pontoppidan, om^erøspepetefram/ af fut 
$?anPigl)eP og mange ftote SSeoriftec falpet 95ø»e*ÅaB 
for !Danmarf/l)an$2efcnet&.jpiftot:ie/af at>j?illige ttotxxz* 
t>tgc ©ocumenter uptøaget øg i et føtSSegreb famlet. 

MARC. W6LDIKES 23etamfttmg om pet ©rønlanpffe 
©progS £)prinpelfe og Uutgfoeo met> ant>re @prog, 

hans gram, om £immel4tge. 

Christian Ludvig sCheids Sottfettelfe af Un$ 
25emté/ at iDanmatf itk nogenfinpe w wtet et Mit 
af Pet Strtfe 9føe, 

X 2 8.BERNDT 8. 

BERNDT M6LMANNS ti prægtige s&lbfarelfer, 

fem Sremmefce l)afcer fcegaae ut>t Sanmarfå og 9?orge$ 
lcert>e £iftorie/ retteoe, 

9. 
HANS GRAM, om t>et gamle £>tt> £erremant>. 

10. 
Christian ludvig scheid om t>et kongerige 
S)torge$ celt?aamIeSci^et>/ faalebeé fom fammc l)ar tterret 
for og efter DenSalmarffe Union/ meo l)o3fe»et 25et»ii3/ 
at i>ette øiige alorig l>ar toæret ©anmarf: incorporeret 
fomentyrottmj/ ui> af oen almindelige 6taatS*9tet$ 
©runt> * (Sætninger fremftillet. 

GEORG "DETHARDINGS uforgribelige Sanrer om fce 
©teene/ fom ere funone i balletlæren l)oé t>et af penne 
ZM ©ngoom benfalfcne £orn*£Hxrg/ om og Ijttortoit 
famme IjatoeJDeel i<Sogt>ommen? 

12. 

LUDVIG HOLBERGS forte SBetænfning otter oen nu re* 
gierenpe £ittæg<6oge/ met> nogle OeconomijFeSlnmerr* 
ninger. 

13. 

BALTHAS.jOH.von BUCHWALD beretning , ljttat> 
feant) angaaenoe £ittæg * ©ogen tøar t tintet obfervere* 
famtfmeSSetcrnf ninger omeogt>ommen$.£>prinpelfe og 
35ejf affenfyefc f meo T)ogfoi)et>e og oerpaa fig grunpence 
9ttibUeter eller SMicamentet/ fom Ijant> agter/ og til 
fceeB l)ar funfcen tienlige oerimot) faattel præfervative 

fom curative. 

M. ▼. 
M.W. ft et retning om ett meget gammel ©attff SSi&el 

fom ftnbeé; Mannfcript 

i $e>wNt <tø £øt)>93elbaatne $m Conferentz-9tøa& 
OTTO THOTTES 

Bibliothek, 
et er et meget berømmeligt Sfrbeibe fom feen førbe Presby- 

ter Oratorii Jacob le Long f)at Qtort / at f)ant> tlDt fin Bib- 

Uotheca facra fyat opregnet alle De merfelige Manufcripter 
og Editioner af Den Retlige ©frift/ fom ftanb i)ar funDet 
opfporge/ baabe J)t)orManufcripter af©runDfproggeneoø 
Jjtior Manufcripter af Verfionerne jtnbeé/ faa\>ef Dwife Verfioner Der ere 
fliortc 0\>erDenl)eele23ibeI, etter nogen Seel af SSibten/ og J)\>or Deere 
trt)fte/fom t)wr feer ere ubf omneEditioner af SJibien i ©runbfproggcne* 

Se mange flage Otoerføttetfer fom Der opregnes, fanb man am 
fee fom ligefaa mange Setnftt paa at ©U2> I)ar opfnibt og Dagtigen 
opfnlbcr Det l)anD wD ^ropljeterne i Det©amle 2eframentef)artøDet 
fpaa om Den cfjrijielige 5virfeé UDbreDelfeiblant^ecningeiv at Jorden 

fkulde blive fuld af Herrens Kundfkab. Ef. XL 9. at Hedningene 
fkulde vandre i Ifraels Lys, Ef. LX, 3. at fra Solens Opgang og indtil 
dens Nedgang Ikal Herrens Naun være ftort iblant Hedningene* 
MaL L II« 

3C a»m 
Mf, (Sfterretnmfl om en meget $?en ta De efterretninger fom gtøeé i tette ©frift/ tog tffc ere 
faa fultfomne/ at te jo fjer og ter funte forbetreé eller forøgeé; faa 
anfeer jeg tet for min 2t)ffe/ at ieg bar fundet finte 2tnletning til at 
giue et Supplement i I)etifeente til 2>anf¥e 23ibler. SKemlig leLong 
f>av temmelig fcel opregnet te Sanj¥e Verfioner fom ere gtorte efter 
Reformationen/ og tereé Editioner/ men f)at tffe tntft at melte no* 
get om nogen ©anff Verfion fom Oauer lerret tilfor Reformationen/ 
Da bant tog anfører Stalicrnfft/ ©panffe/ SranbfFe/ SngelfFe og 
JgDffe Verfioner/ fom ere giorte for ten Itto ; metmintremantoilte 

tittøen regne verfionem Danico-Saxonicam og verfionem Normanno- 

Saxonicam fom nætmeé tblant De GFngelfle bibler, $*ab 5?unbf¥ab 
jeg f)ar om ten gamle ©anfle Verfion fom jeg t)enne finte agter at 
tak om/ ten bar jeg at tilffrme £oi)Crt>le og £ot)'23elbaarne £err 
Conferentz-SRaat Thottes ©otbeb/ føii ulignelige Bibiiothec er faa 
fior en <prt)telfe for jviobenbatm/ fom tene enere er fluterente gol* 
f ti flore Q3eh)nbere. ©om bant ogfaa bar betnifl \>e& at laane mig 
Dette foftbare Manufcript, i faa lang Sut/ fom jeg besete til at 
famle ten efterretning fom jeg bermet fanb fremlegge. 

©enne herlige Sefcning fra uore gorfcetreéXiiter/ er meget tø\)t 
at agte/ tabeniffe allene fanttiene til Oplnéningubi©progget frem 
for mange antre gamle ©f rifter/ faafpmman alle2itermet23réf)eb 

lånt bite/ bttat for et gattnf? Ort interpres bar \)iltet exprimere 

met et tøwrt 2>an(¥Ort fom l)er forefommer/ og Derfor bar if fe langt 
at foge efter/ J>\>at) et b^ert Ort fom nu er ubrugeligt jFal baM for 
en 23emerrelfe; men i førteltébet/ forti tette Sfrbeite fcitner om 
©US© gote gorfyn owr fin cbrifMige Støt, at fom bant f!etfe 
bar t>etligeboltet Denne / faa l)ar bant ogfaa filtet/ at bane Ort 
buomt ten plante* og bnggeé fftilbe af alle lerfeé ogforffaaeé: fytøfr 
fen banénaattgeQ3itlic crbie\)cnt'oi'bintret af tern fom iffe fcilbe tilla* 
De at;0\>crHTttelfer \r\aattt tHTretil/ og forfomt af tern fom iffe tiilte 
bruge tern ter \>are tit 

$\>o ter bar lerret ten tørbe SOTant fom Dar giort Denne Otop 
fcrttclfe/ er wl tffe at utftnte/ faafom Xitlen uti tette usu fattet 
faatnl fom og (Snten teraf/ men terfom bane SRatmfjafcte Dekret 6e* 
fientt/ faa fja&be tet i Jjenfeente til Dette 2(rbeitc wretal2(£retwrb/ 

faafom gammel ©anjf 95ibel. faafom banb teinet) l)ar ubwiff en temmelig gob Erudition efter ftnc 
Xiberé£ei(igf)eb/ cg tidige fjafctben ©Honfomtøeb/ at antienbe frø 
Stib og gliib paa bet atteræbeffte og nntteltgfie 23erf fom Sen ftmbe 
anwnbeé paa. 

®e forfte to 25tøbe af benne 25og ere fceb 2£(be fortørebe 
ogforfomne/ og noget af bet trebie/ faa at Manufcriptetferfibegnn'' 

be$ fra t>tflTe Orb Gen, IL IO« ok lifffens trææ mith *** ok godheetz 
ok ondheetz kwnnelfes trææ, ok en ftadh vtgik - - Jpaa nogle flnbre 

faae ©teber i 53ogen fatteé ogfaa enfelte 23(abe/ og Manufcriptet 

&aatX itU fcibete enb inbtil 4. Regg. XXIII. I8- ok hans been fkulæ 
blive wrordhe mz prophetens ben: f)tM(fet er flor ©fabe. 2f)i f)a\)be 

23egt)nbeffen og (£nben ucrret ber\)eb/ faa Ijafcbe man maaffte ftmbet 
ber ffnbe efterretning om ^aa f)V>ié SSefaling/ Deb fwm ogpaaljtøtb 
Siib benne Owrfærteffe er giort/ faa og fyavtiltt ringeflebettefam* 
me ©tøffe beé fulbfomnere* 

2(f bette Manufcripts ©torrelfe fanb man fluttf/ at ber forme* 
bentlig maa baw lerret to anbre Kgefaa ffore VoiuminatU/ fomfrtøc 
indbefattet be owige JBoger afben bettige ©frift/ failh om be een* 
gang ogfaa Mtoe opbagebe ferrbetø Mbe fornøne bereéSinbfomelffc 
gcebernelanbeté Antiquitæter* 

(gaawl ©proggeté SSeffaffenbeb fom Orthographien, og S3og« 
ffatierneé ©annetfe gtoe Wnlebning til at tentfti at baabt Owrfcrt* 
telfen er forferbiget og Uttc Exempiar jfretoet t in fiortenbe Seculo, 
etter i 23egnnbe(fen af bet femtenbe. Set er (Twet paa ^apiir in 
folio, tf fe af een ©frisere/ men af tre abffittige/ ^tifet iøe attene 
fanb fienbeé afben gorjRcel fom ertmettembiffetreibænber/ at nem* 
lig ben mettemjte er itu ncer faa ftybenbe fom ben forfk og ben ftbfle/ 
og noget meere gammelbagé enb be ere/ ja enbogfaa i fomme Orb 
bruger enanbenOrthographie f. g. i fiæben for ben forfie ^aanb^ri* 
\)er: Gud etter Gwdh, giffwc, iheel etter ihæl, flctøer benanben 
Gwth, gifVe, ihiæl : faa fætter og ben anben £aanb ofte et i bwr ben 

forfie Og flbfle bruger c, fom landith, folins, odkins, folkith, hwih 

kith, haffins, hofVith, arkin; aften bet fanb enbogfaa ganbffe tt)bt> 
liåtn f irøbeS bcraf/ at ber er en ©ibe$ etter en J)afo QiM Stum imellem 4 M»w, (gftet tetmttg om e n meg et 

tøpor Den føtfle £aanD flippet 09 Den anDen begi*>nber Deut. V. 6. faa 
og f)fcor Den anDen £aanD flipper og DentreDiebegpnbeuSamjix.i, 

Om Dette Exemplar er Originalen fetø eller en Copie ff nlDe man 

pel beft ftmDe flutte/af De itDt£5f ribningen begangne og fanime £tib meD 
famme£aanD retteDe geil: Stf Wffe ere fomme faaleDié beffafne at 
man Deraf funbe fatte Den £anfe/ at Det er Originalen, faafom Gen. 

XXXV. 22. Sin Fadærs tæktæqwynnæ , æller nærliggærfkæ : Det 
ftar ferft V>C^ret (Ireren thiænæftæqwynnæ, menthiænæftæeruDfluft 
meD en røD ©trceg 09 inmargine øePet tæktæ. ©ennegoranDriwj 
fpneé attwre giort efter Den latintrYTextfelp/jjpor Der ftaaer: concu- 
bina Patris fm, ©aaleDié ogfaa cap. xlil 27. !)por Der flaaer t Satinen : 

apertoqve unus facco, ut dåret jumento pabulnmin diverforio : OPer* 
(C^ttelfenlpDerfaaleDié: okjenaffthmlodhopfækkæir, athanikuldhæ 
giftwe oghz fodher j eth hws til hwilkæt famæm kommæ monghc 

weyæ. ©f riPeren 6at fer fi PilDet ffriPe afTenet, men forenD fjanD bar 
ffre^etOrDettil^nDe/ giort en ©trcrgoperafTe, ogj¥rePetifamme2t* 
ttie oghet, maajlee forDi f)anD t)at feet at i vulgata floD jumento. 

dS&d og Gen. XLIII. 25, audierant enim qvod ibi comefturi eflent 
panem, paa Sanff IpDer Det \aa: forthy the horde at the ikuldhe 

ædhæ ther brodh, ©MperenbarførftfifrePethan, men rettet i famme 

Sinte ogf¥rePetthe. gigeleDié cap. XLV. 9. hæc mandat films tuus 
Jofeph. ThettebebudherthinSonJofeph. ©friPerett baPDe førft ffre* 

pet hannom, men bangten uDflettet Det OrD og i ftceDen Derfor jlrepet 
thin. £(f Diffe og flige Stempler funDe man Uxnk? at Da jettene fpneé at 
PcmrettcDe efter Den 2atinf?e£ejt:t/ en blot Copiifl ftapfce maaffee Hk 
J)aPt $lnl eDning enten at bf gaae Diffe geil eller at rette Dem. 

9J?en af anDre geil fom ere retteDe FanD man Pcere Piffe paa f at Dette 
^empiarer enCopieafetanDetManufcript^ fom enten l)arpceretfer> 
Digt og cclDre enD Dette/ eller ogfaa bar Perret Dm furfie Elaboration 
fjporeftet ^ttc er reenf¥rcv>rt. vtt mfy Mtc er frtePet \aa atvda bPer 
©it >z ftaar to 9>ittetv men Det (Jremplar fjpcrefter Dette er uDffretøt/ t)at 
tffe\><mtDeelti9>iUere/ men f) f oer2inie bar parret ff repen t\>ert owr 
©tbeti/ bPilfetfanDfienDeé Deraf/ at nogle ©tceDer/ fomberforfibaPe 
»anret forjTtettne/ og firajr igien af ©friPeren ere blepne retteDe/ ere 
faalebeé beffafne/at Det fom er ffrepet fetl/ber at ff aa/Og rigtig ffaaer to 
£inier for eller to Sinier efter Det ©teD fcwr Det Ijar Pceret uretteligen 

tnb> gammel ©an røbel* inbført/ og igten er ubflettet: fjttorafman fanb flutte / at i 6en Ori- 
ginal ffaøttfttt bcttt Exemplar er flttott t f)dt een Sinte inbfcefat* 
ter ligefaa meget fom ^erto Sutter/ f)ttilfet faub tt>&eItoen ftenfeed af 

©Templerne t Exod. IIL 14. ait : fic dices filiis Ifraél : qui eft mifit me 
ad vos, 15, Dixitque iterum Dens ad Moyfen : t Otterftfttelfen flaaet : 
han fagdhe : fwo ikalt twfighe Ifraels Sonær, hwilken fom ær han fæn- 
dæ mik til edher* Ok gudh fagdhæ igæn til Moyfen : ©trap efter bf 

Orb til edhr er anben gang t¥rettet/men ogfaa iltert ubflettet Diffe Orb: 

fwolkalttwfige Ifraels Soner til edher, tyeraffanb man flutte at bijfe 

Ori> ^ar\)a*ret95eot)ni)elfen ubien Sinte t Originalen og tamme 2tme$ 
(£nbe l)ar ttceret han fændæ mik.oøCopiiften i flaben for at fee til lien føl* 
genbeSiniefom&arfcegflnbtaftil edhr fjarfeettil 25egt>nbelfen af Den 
fom fyanb allerete J>at>be f?rettet/og berotter ffrettct fjalttbeelen beraf afr- 
im gang. ©aatebté er bet ogfaa flfeet Ex. IX. 19, fottor be latinffe Ort) 

lt)be faa : Mitte ergo jam nunc & congrega jumenta tua & omnia quæ 
håbes in agro, Homines enim & jumenta &univerfa quæ fuerint foris, 
nec congregata de agris , cecideritque fuper ea grando morientur«. 
Otter fcettelfcn er benne : Forthy fænd nw ok fammenfankæ thinæ oghæ 
ællerrææocallæthinghæhwilke fom tw haffwer i agheren. Forthy 
mennifkeok oghæ okallæthinghæ, hwilkefomfkullæ wordhe pafwnnæ 
utæntil okikkewordhefammenfanknæafFagheren, okhawl fkal fallæ 
paa thm the fkuilæ doo, (Jfter be Orb : fom tw haffwer i agheren er 
forffWet: forthy menniftæ ok oghæ ok alle thinghe, hwilke fom tw 

haftwer i agheren, Jbttitfe Orb o^faa paa faaban Wlaabt ere fammen* 
btanbebe af abffilltge Sinter. Sigefaaban og enfemt tnbeligere ©fritter* 

feit flaaer Exod. XIIX. I; Cumqve audifTet Jethro facerdos Madian 
cognatus Moyfi omnia quæfecerat DeusMoyfi & Ifraeli populo fuo: 
Thæn tihd Jethro Madians præftMoyfis frænde haffde hort allæ thinghæ 
hwilke fom Gudh haffde giort Moyfi ok Ifrael fith folk : efter betOrfc 

Ifraei før (taatt forurettet og'er ubflet fin frænde, og i flaben berfor 
(fredet fith folk. 2>enne ©frttterfeilfanb iffe ^erre begaaet af Otter* 
fætteren/ men af Copiiften: ben ttifer ogfaa f)ttor fange Sinierne før 
lerret i Itt Exemplar fjttorefter fønbførffrettet/ nemlig at tet Orb 
frænde førjttæret bet forfie i ben Sinie fom battarff rettet tilffnbe- 

Otterfcetfelfen er giort lige efter verfionem vulgatam.førf if enOtter* 
fætteren/ forubenatconfuiere©runbtejtten oganbreVerfioner/ troii* 

st3 m 6 M. w 4 efterretning om en meget gen bar efterfulgt enbogfaa bwr vulgata verfio tager feil: faafom 

Gen. XLIX. io. Konnynghens Wondh æller fpiræ fkal ikke borthæn- 
tesaffjmia ok hertwgh æller leedher affhans lændlv, fwo længhe til 
han ikal kommæ, hwilken fom ikal Tændes æller ær fændefkullenhdes, 
okhanfkalwordhe folkens æller hedningens bythelfe. StnleDningen 

fcertil at t>et OrD Silo er urigtig ouerfat bar verfio vulgata gtøet, i bwlfen 

flaaet: Nonaufereturfceptrumdejuda, & dux de femore ejus,, do- 
nec veniat qvi mittendus eft 6c ipfe erit exfpe&atio gentium, ©aG 

bar Ofcerfcetteren ogfaa efterfulgt vulgatamtatncwne Jethro i fføDen 

før Reuel. Exodi IL 17. hwilkæ fom thæn tidh the haftde igæn kom mæt 
til Jetro fin Fader. SbiligefaaftaaerberpaaSatiin/ quæcum rever- 
tiflent ad Jethro Patrem fuuiru <&aa Og Exodi XXXII. 28* ceride- 
runtque indieilla quafi triginta tria millia hominum : ok ther iiollæ 
æller the floghe iheel thnDaghfofomtreeok tredivæ twfende mæn- 

næfke, ©e treDtøc tufmDe bar vulgata tillagt, Xerten flger iftun tretit* 
flnt>e/ fom og LXXviraiis verfio laDer Det bime wb. ©aaDan en geil 
ft rt&eé ogfaa 3. Regg. XXII. 26. bwr vulgata verfio tyber faalebté : ma- 

neat apud Amonprinciperncivitatis, & apud Joas filium Amelech, 

Ser bar ben ©anffe Otterfattere brugt Diflfe OrD: ok han fkal biyfVe 

hoos amon ftadfyns hofding ok hoos Joas Amalechs Son. Ubt vulgata 
Crt)et nomen appellativumHammelech Kongen ble\>ett til tt nomen 

proprium-, J)Mlfen 23ilbfarelfe er bebolbet i Qanffm/ og DeéforuDen 
eninu et S5ogfla\) forandret/ ijwrowr Joas falDe$ Amalechs Son, Da 
tyanD ff ulDe beebe gongens g>øn. 

©om Det er meD alleOtterfættelferyfaa 09 meb vulgata i ben£enfeen* 
it f at ben interpres i t>ifiTe ©tt)f fer bar fine egne SD?eeninger fom anDre O* 
tterfatf tere og ftortolfere Hk bav>e. Siffc bebolber Da wreé San<¥e Owr* 
fættereganDffetroligen: fom Gen. XXX. 13. batte De fleetfe Otterfcet« 
teremeentatDetttar raaDdigfl at bebolbe Det £ebrai|¥e OrbDudaim 
ttforanbret; men vulgatus interpres bar meent/ at Det maatte t»cerc Den i 
Srolbfolfeé Overtro faanattnfunbige, fomboé Medicos ubrugelige 
Urtmandragora: forfor ogfaa Denne ©anjleOtierfættere forbander 

lette 23er$ faaleDié : utæn Rwben gik wt j hwedæns fkyrdens tidh > ok 
pafan mandragoras then yrt, ©aaleDt* f)at Ogfaa vulgata Gen* 

XXXV. 16. owfat De OrD: -ffi ttod om 2(arfen$ SiD fom Da \>at f Da 
fcet betnDer en \ot jfe 2æ ngDe af 23e«en : egrcffus autem inde vcnit verno 

tein* flanrøiel©anf?$tM. tempore adterram quæ ducit Ephratam: liøelebté Inber Ittl Sanf?e 
Orøftfttelff : utænhantædæn wtgonghen kom jworens tymæj eth 
landh, hwilken fom ledher til Effrata. $?en Exodi IL i.2.tnger Ml 

o^faavuigata noget fra lertené Orb men iffe fra betré Stening/ jjrø 

fcet fyeber ♦ egreflus eft pofthæc vir de domo Levi, & aecepit uxorem 
flirpisfuæ. fom Oflfaa i ben SanjleOrøftfttelfe: ther æffrær utgik en 
Man af Leuis hws, ok han thog hwsfrv/ afFfin eghen Slækt. 33c& ben« 

ne 0\>etfc?ttelfe f anb en Sccfere fpare mange unyttige fpeculationer font 
tenfantgwtefiflfomtefrrifinVerfionjOtJochcbed^ar £em Sattetv 
nemlig om bette Amrams©iftevmaa(\)attmo6l)efotbu6ne£et)/ og 
tøwrle&i* i)anb f ttnbe fjatte fin gaberé gaflet til @<jte, item : ^cr man* 
(je2(ar Jochebed t>ar c^lbre t)a f)un uben SKirafd fafc&e Maria, Aharon 
09 Mofe, enb Sara ia f)\m fceb et f#rbeli£ $?iraf et fc6De ifaac. 0. f. f. (&aa 
tøffel« bar vulgata verfio iffe wret Ex.xxxiv. 29. J)ttor Ben ttHegget 

Moli .fSotn l & ignorabat quod cornuta efTet facies fua > fyrøttbt øgfaa 

ben ©anffe Orøjfcttere føtøer tøannem : han ikke wiftæ ath hans an- 

lath v/ar hornet. Num.XX. 6. f)M vulgatus interpres giort et Xiltøg 

fombrøfenflaaertben^ebraiffeSetf: tf fe pellet t Lxxvir. verfione: 

clamaruntqve ad Dominum atque dixerunt: Domine Deus, audi 
clamorem hujus populi, & aperi eis thefaurum tuum fontem aqvæ 
vivæ, ut fatiati ceftet murmuratio eorum. {)\Hlf e Orb Oflfaa benne Q(M> 

t^eOrøfætteffe iffe bar gaaet forbi/ men forbander bem faafebié: ok 

reptæ til Hræn, ok the fagdhe: Hræ Gudh hor thettæ folkæns roop_, ok 
opladhthmthitliggendhefææleffwendhev/atns kildhe ath the mættæ 

ther kwr afladhæ. 2(t Adam er bearawt i £ebron er en SDZeenina fom 
er Qvnnitt vaa bm geil tteb ftnlf en betteOrb Jof.xiv.i 5. l)\)or itt ftaaw 

fom Appellativum er anfeet for et nomen proprium, faalebté fatter vul- 
gata : Adam maximus ibl interEnacim fitus eft : l)t)i(fcn 9£>?eening øg* 

faa forbcmelte ©anfFe Orøftfttelfe betøolber/Og (nber faa: Storfte Adam 

var lav/t thær blant Enachim. 

5?on$ ©aulé førfie jvrigétog ut imob Nahas Sfmmømte weé Mon* 
ge: forlang Sttbbet jftebe efter at ©aul var bleven Jvowjeflaaeriffe t 
ben £ebraij?e Xwt, men i tm SanfFe Orøfættelfe fiaaer: ochthet 

var giort faafom, æfftær manith ; |)l>if fen Omftønbigtyeb Oflfaa |mbe$ I 

vulgata, men ©runb bertiJ er iffe at finbe* 

2 Sam, 8 \ KW. Sftatnf ttfl om ett meget 2 Sam. IV. 6. er ogfaa ttUaøt i gattnen faa 03 i benne SanflFe Otter* 
fættelfe enOmftonbigbeb fomirfe flaaer i Jenten/ bttor ber fortertteé 

Orø irbofeths ©øb/ nemlig: ok hwflaens dorwoghtirflke renfænde 
hwedhe foft. 

Senne Otterfattere $ar ofte tøftet totfe fin gerbigbeb ttbi ftteget 
©profl tteb at Mtf&tt eet gatinj? Orb meb mange San|¥e / 03 at føttt 

mange fynonyma tllfamntett) faafom Gen. XXXVII. 35. uræn allæ 
hans frælfæ foner fammenfankedhe figh,at the lkuldhe fmorie æller fmi- 
digh æller blidhgoræ Faderens forgh, tyaa iatiiU ftaaer t>et ittvm t>et 
eentfle Otb lenirent, tyfcor tet faalefctø tøben congregatis autem cun&is 
liberis ejus ut lenirent dolorem Patris. 

©aalctø* et ogfaa s ^otip^aré SSetiening fceb^&ataoéJbof br ffiwet 

røeb fl?eve Orb v.36\Pharaonis geldingh, ridderikaps mæfter æller hof- 
mæfter l)a t^et 4 paa Satin tHunjlaaer eunucho Pharaonismagiftromili- 
tum : ©et Orb profperé agens fom er brugt om 3ofepb c XXXIX. 2. 
Otterfatteé yw to2Saaber fom begge iffe ere ret beqttemme: Ok han war 

man j allæ thing lykkelighe æller falighe gorendhe. £0?en bet Orb locis 

paiuftribus fom brugeé bttor ber taleé om be føtt betiige 5voer fom ginge i 

©rcréerfcefnofforbanjlet: ok the féddes i kærræs æller mosfæs ftæ- 

dher. c. XLI. 2. ©en Retlige 9>røbclfe fom 3ofepl) ilto gitten af $ba* 
tao beflftiveé faalebeé paa Satin : veftivitque eum ftoia byffina & coilo 

torquem aureum circumpofuit. og y&a ©anff : ok han klæddhe han- 
nom j blialdzflol ok han omkringføttæ guldringher æller halsbondhæ 
æller guldkædher om hans hals. Gen. XLI. 42. Ex. XXI. 23. er \>m he- 
braifmus fom vulgatus interpres tykt befyolbt : reddet animam pro ani- 
ma ganbjte rigtig forf låret han feal igængifFwe fiael for fiæl, thet ær LifF 
for LifF. ©et Orb funiculum fom ftiWt Jof. II. 22. appendit funicu- 
lum coccineum in feneftra, Ottetfatteé ()er: hon vthængdhe roodh 
ftrengx rep ællær cledhe j windwgeth. Jnd. XIII. 20. proni acciderunt 
in terram : the fiol læ redhebonæ æller pagrwe j jordin. 3 fat bar Otter* 

fatteren brugt mange fynonyma, bttor tjø enten bar tnbført \^n iatin* 
(fcOrtfdV) fom ftaacti Jejrtcn eller brugt noget anbet fremmeb Orb 
jjtttlfet er <leet mange gange, tøttorpaa jeg ogfad ttil anfore nogle exemp- 

ler:Gen 4 XII.3jækfkal wælfignæ wælfignændhe thic, okfkal maledide 
them ther maledidhe æller forbanne thic, ok j thic fkullæ benedidæs æl- 
ler weifignes aUæ jordens frenfkap æller flcktæ. Gen* XXIV« 67. jtgeø 

om flammet ©ani!23iM. om3faac$£ierltgl)ei)til fm£ujtru SHebecca: okfwomoghzælfte haa 

hænnæ at han tempereret æller mynder giordhe forgen fom hannom 
haffdætilfalletaft'lin moders doth. Gen* XLIX* 17* flat Dan colubér 
in via, ceraftes in femita, mordens ungulas eqvi/ ut cadat afcenfor 
ejus retro : Dan fkai wordhe fkoworm j weyæn ok ceraftes fo heten de 
orm palatinejftiæn hittende hæftæns howæ, at hans opfarende man 
thet ær ridende man fkal falke til baghav ExodiXXIIX. 24. Rationale 
& fuperhumerale., tunicam & lineam flri&am, cidarim & balteum: 
fcette fOt&an^er Ofcer fætteren faalefceé : Rationale paa latine thz kled- 
he fom var f æft pa eth kledhe pa bifcopens axell fom nether fuperhume- 
rale pa latine, ok thet hether ephot paa greke, ok en kiortel linnyth ok 
tronghj ok bifcopshatæller kronæ ok bæltæ : Det er if f e fitlDt rigtig at 

Cwcføittttn falber- ben-pppcrfle ^rrfl 25if?op/ og cnDnu minDre at 

|aid anfeer ephodforetCSrceftffOrD. cap,XXV. 3, 4. aurum & ar- 
gentum&æs, hyacinthum &purpuram, coccumque bis tin&amt 
Guld, fylffok eerjacintumthengemitenok purpuram, okrothlyth 
æller kledhe tyfwerlydhz ok blyalth, ©en Sorflarittg thengemften 

funDe Owrffctteren ueUaDet Mme borte* thi ©emfreenen hyacin- 
tus f unDe føtti en trugeé til 9TenDegarn eller Sflcet/ men t>el Den U© 
forø^aabe jamme garn fom Denne ©emfleen eller 2®elfleen. Lev* 

VII. 12* collyridas olei admiftione confperfas : colliridas pa latine,thz 
ær eth hondæbrodh fprengdæ mz oliæns tilblandelfæ, I Sam* XX. 5. 
ecce calendæ funt craftino, See kalænde ære morgnen, UttDertiDeit 

fiar Ctøerfcetteren \>tlt»et \$i\t fin SærDom \>et> at fremtefce et latinff OtD 
ibaffitprimitivo, ^\)i(fet nogte faae ftc^fcet ^at* funfcet (fiffe flg/ men 
paa De fleet (fe (Btce&rt falder noget urimeligt. ©aaleDié M&anD enDe* 

{tg derivere cæremonia af Det Orb cera 6. t. XfO&l fom Gen, XXVI. ?. 
eo qvod obedierit Abraham voci meæ & cuftodierit præcepta et 
mandata mea et ceremonias legesqve fervaverit: Forthy Abraham 
lyddhe min roft, ok gomde mine budh ok bydelfe, ok han gomde 
hoktide giordhe mz vox fom ær woxly ws ok lowæ, ®en famme de- 
rivation bruget Oinrfcetteren ogfaa Lev. Va5.ix. 3.Num.XV*22<. 

Og 4. Regg. XVII. 37. forDanffer banb DeOrD: ceremonias qvoqve 
cuftodite faaleDlé: ok gomer woxelighe ok andre gndelighe Lowe. 

Gen* 11. 23. plejer en tøer Ofcerfffttcre at beflitte ftg paa i ftt ©prog at fin* 
De eller feto at gtore etOvD/fom fanb bemerrc£\nnbe/Og fjaw nogen £iig< 

£3 §eD, io M. w # efterretning om m meget fceb / . meb bet Orb fom t famme ©prog t>ctt>t»er en £0?ant> / faafom paa 
jpebraifHfch cnSRanb og Ifcba enOtiinbe ftiarer til j)tieranbre: faafe* 
t)ié bar cg ben lattuiff e Otierfættere/ ta banb t jlt ©prog if fe fanbt noget 
bcqtieme tf/ brugt fcet Orb virago : Sctte tøtitnile Orb !>ar 6a ogfaa tio* 
reé SanfFc Ov>erfc?ttere tittet bebolbe og forflare faafebté: ok Adam 

fagdhe : Thzbeenærnwafmynæbeen, ok kothaffmith koth, hon 
fkal kailæs virago pa latinæ, forthy honærtaghænaft'man, forthy 
vir thz ær man, okago jækgior, forhwilkæthing mænnæfkæn for- 
ladher fadhr ok modher ok fkal tilhore fin hnftrw &c. Se t ©tcrb t>\>or 

Abraham tiår føbt/og btior frwb ftrft tøeti f aibet af©ub/batibe bet9ftatiii 
Ur, og faae i Chaidæa; men Da Mk £>rb Ur paa Qtbtaift egfaa betaer 
31b/ tjariffe aUene Sæberne opbigtet/menenbog mange SIMtfneanta* 
gen ben gabe!/ at Abraham og Jjané prober |>aran for ben fanbe Reli- 
gions j¥nlb tiåre bletine af Chaldæerne f aftebe i en gf oenbe Otin / og at 
£aran bertibt bleti opbrænbt / nun Abraham af ®\ti tieb Snglen 
Michael ubfort berfra uffabt : Sxtti Ijar ogfaa tioreé Otierfættcrc titlbet 
gitie ti(f ienbe/ og ber otier forbander l)anb Ztfttn faatebté : Gen. XL a8- 

ok Aran d'odhe for Thare fin fader i fin fothefels landh i Caldeins Ur thz 

æreldh, men berimobom Thare fe(ti2(brabamog2otf>J)eber ittv. 31. 

ok han wtledhe thm aft'Caldeinis lys æller jnnæntændelfe* Ex. VII, 3, 

tøar Otierfætteren tiitbet titfe at oftentum f ommer af oftendo , og ber* 

for Otierfat tøffe Orb : multiplicabo figna & oftenta mea in terra 
Ægypti , faakbté: jæk fkal manikfoldhgoræ mynæ jertegnæ, ok 
mynæ tilkommendhe tings tegnelfe i egiptes landh: men paa t)ette©te& 

J>ar benne 23emerfelfe tf fe egentlig ©teb; og ligefaalibet pafier im f?a 
cap.Xi. io.^tior ben ogfaa er anført: 

Sttvi&ima deriveris åvincendoOflhoflia abhoftibu$ba?aK(rcbe 
OvidiusfagtFaftJ. I. 

Vi&ima qvæ dextra cecidit vi&rice vocatur, 
Hoftibus a domitis hoftia nomen håbet* 

faa bet Fanb tielticere fanbt: 3tniblertiib paffer benne obfervation (Tg 
iffe allettiber t en Otierfcettelfe/ bog Jjar tioreS interpres brugt tm 

Deut. XII. 11. {)tior banb vertererhoftias: offærfor fynændhe dwer- 
kompnææilerforwinnefkullændhe: faaog Jof, XXII* 29* vi&imas: 

offrel- __ gammel £)an(F 33føel 11 

offrelfe for findene oVærkomne. $tiC& currus falcati btttjbtt 

jud. IV, 13, f)at f>ant> tffc alteelté \>el exprimerct/naartyant fattet: 

nyhv/ndhrede hagedhe woghne ællr kroghedhe fom figle, Tlttl ent* 

nu mintre beqwmerten £D?aat)e femkant) bruger at derivere veftibu- 

lum af tet Ort veftis., ta fjant OWifcetter te Ort Lev. IIL 8. quæ immo- 
labitur in veftibulo tabemaculi., faaletté : hwilkæt offer fom fkal 
oftres j v/itnebyrdens boligæns wapnehws ællr klædehv/fæth. Witt* 

ningen Wtott fnarere formørFet ent) oplpft t>et> t€tt gotflarmg ofcertet 

Ot 4 tPhafe,fomflaatJoCV.lo.^OCJejt:ten: &feceruntPhafe quar- 
tadecima die menfis ad vefperum in campeftribus Jericho > faafetté tt 
OWl'fat : ok tbe giorde fafe thz ær gangh j manædæns fiortendhe dagh 
til aftenen j jhericos markelighe iiedhe. Lev. XVI. 13. |laflft Otti 

Aharonsgorretning ut?t tet?tflcr{)efligfk/ met nt legge Støgeffe paa 

©Itftewe : Nebnla eorum 6c vapor operiat oraculum. Set er 0\)Ct* 
fat: theresthoghæ ællr fugtugheet ællr rogh fkal holyæ bonæhwfet 
i hwilket folket thog gudelighe fwar ; ©et Ort Oraculum betytcr t)tX 

t>rt tømme fom propitiatorium , men at Otierfcetteren falter tet 
35i?nncl)uuéerubrq\)emt/ bant ^ar OgtetfcetttCiit t»et ftmte deriveret 

af orare. Jud. XI. 18. ere te Ort : Arnon qvippe confinium eft terræ 
Moab OWfatte : Sannelighæ arnon ær moabs næfte Land , ællr næ- 
fte lighendc land: ft\)0r Owrfcettettn f)M Utaf tet OtU confinium 

23rug ta$ct $(n(etning tii len gorfeeife at fjant) Jjar anfeet g(oten$ 
gtafcn Arnon for et ganté 9Ta\>n. Set Ort pulmentum fommcr 
\>el af puls fom betnter ©ret)/ men tog er ten Ot>erfi?ttelft urigttfl, 

naar Num. XV. 19. ita & de pulmentis dabitis primitiva Domino 
er faaletié fottanflfet : rVo f kulle j ok giftVe hren formere delæ aft 
kræfnæ, ællr fodhe madhe, ællr grodhefomman edhrutæn bradh: 

tbtwmange variationer Ouerfcetteren Ijar brugt/ faa tøar bant tog 
tik ramt ten rette 2ø?eening. £f)i f;et forflaaeé ttet tette Ort 2>eig 
font 23r#t bitøer gtort af* 

95?ange ffeté bar Owrfcetteren og ta$rt fetf, teruet at fjanttffc 
retteligen ^arfotfaaettetgatitnfFe Ort fom b<mb ffuite owffftte; 
faalefcré er tet gaaet met tet Ort perdere Deut. X. 10. & te per- 

dere noluit, føm er UVtgtig OWrfat: ok han vildæikkæ fortabæ thic: 
met tet Ort cuneus Deut, XX. 9. unusqvisqve fuos ad bellandum 

33 2 cuneos 12 M.w 4 (Efte rr etning om en mege t 

cuneos præparabit > fom et øtøtfat: hwær theræ fkal tilredhe finac 
fpizæ til ftridefkvvlænde : meD Det OtD tumulus Gen, XX. 51. en 
tumulus hic & lapis qvem erexi, fom et Ottetfat: See thenegraff 
©k fteen hwilken fom jæk oprette. Jof. IiX. 28* Qui fuccendit ur- 
bem (Hai) fecitqve eam tumulum fempiternum , fom et OfcCtfatt 
hwilkin fom brændhæ ftadin ok giordhe hannom til ewinnelighe 
graf, 93?f6 Det OtD inclytus Gen, XXXIV. 19. & ipfe erat inclitus in 
omni domo Patris fui, fom et OWtfat: ok han (D, e, ®t(f)em) var 
from ok ærligh i alt fith fadærs hws, £D?ct> Det OtD titulus Gen. 
XXXV, 20, erexitqve Jacob titulum fuper fepulcrum ejus (i, e, 
Rachelis)fom et føtDiWffet faatetié: ok Jacob opræftæLoffiens tegn 
ovver hænnæ graff, SfleD Det OtD circumduco : 1 Sam. V. 8* cir- 
cumducatur arca Dei Ifraé'l, & circumduxerunt arcam Dei Ifrael, 
fom et 0V>Ctfat t Ifrls gudz ark fkal omkringh kledbæs ællr fores , ok 
the omkringkleddæ Ifrls gudz ark. 9JUD Det OtD bodiernus 2 Sam. 
XVII. II. & reddat mini Dominus bonum pro maledi&ione ho- 
dierna. ©øm et Otøetfdt t ok hren fkal igeen giftwe mik goth for 
thænne dawlighe forbannelfe. $D?eD Det OtD pueris ma:iQfjføD$ 
fom Gen, XL. 20. qvi (Pharao) faciens grande convivium pueris 
fuis, fom et OWtfat faaleDté: hwilkæn fom gorændhe fine born 
ftort gildhe, <&a(l Og Ruth, II, 9. mandavi enim pueris meis , m 
nemo moleftus fit tibi: forthy jæk bbodh mine born, ath ængin 
fkal ware thik mbdheligh ællr wmaghelighe, i. Sam. IX. 5. dixit- 
qve Saul ad puerum qvi erat cum eo : Saul faghde til fut barn fom 
war med hannom, 3)?eD Det OtD ergaflulum Ex. VI, 6, Qui e- 
duxerim vos de ergaftulo ægyptiorum, fom et OWtfftt: hwilkæn 
fom jæk fkal wtledhe edhr aff egypciis mæns mbrke hws ællr for- 
domdhe mæns ftæd; meD Det OtD meflis I Sam. XII. 17. numquid 
non meflis tritici efthodie^ fom et Otøetfat: ær ey j dagh hwedhæns 

fkyrdh ællær fæædh, Da Dog ©æD og £>#fi tffe et Det førmur* SDleb 
Det OtD maleficus,^UfetOt)etfcettetfn f)at fotDan(¥et eftet Det$ de- 
rivation Og tffe eftet vulgati interpretis SDieemilfl Ex. Vil, II. vo- 
cavit autem Pharao fapientes 5c maleficos fotn rt Øttetfflt: uthæn 
Pharao kailede -wife ok ond gernyngesmænn. SØfaD Det OtD nepo- 

tes fiffet fotnemmeltgen betyDet ©onne * ellet ©aateré ©*nner> 
men Ofcetfætteten f)at btfi wxtt Den JBemetf elfe tøftøitø at M bc> 

tpDet flammet ttøttfrøifof. 13 tt>ber ©øffet* Sønner ^ fom &ant> ogfaa truger famme Ex. x. 2, 

& narres in auribus filii tui 5c nepotum tuoruirij, fom et* Otøerfat I 
ok tw fkalt kwngioræ j thin fons ok thin fyfterfonners dræn, £OTci> 

M Ort) latrones, tønlfet Pef paa lattin tani kugeé til at bemerfe 
©offiater/ men ftet gaaer tffe m at fatte tern paa Santi SRoDere, 

tøwlfet tog er (Feet 2 Sam. IV. 2. f)\)0r Principes latronum et otter* 
fatrofrVerneshofthinghe. 9Met) tet Ort) mutire f)tn(fVt Otterftftte* 

ren fyar meent at ffulfce betybe at Mtøe tutti/ forbi mutus betaer 

fclUtl. Ex. XI. 7« a P u d omnes autem filios Ifrael non mutiet ; canis, 
^\)Éet er OWfat/ utæn jen hwnd fkal cy wordhe dom hos Iris fo- 
nær. £D?c6 $tk Otf) pupillus Ex. XXII. 22. viduæ & pupillo non 
nocebitis, fom er O^erfat : ænker ok modherloff born fkullejikke 

fkadhe. £D?et> bet Ort) fabbatum, fom Otterfætteren itu bar agtet 
paa at tiet l)oé 3^ er «e betyber Søtterbagen/ naar l)ant) otterfivttcr 

te Ort): Exod. XXXI. 13. videte ut fabbatum menm cuftodia- 
ris, faale&tét feer til at j fkulle gomæ min hoktidhæ dag ællr lyn- 
daghen. 9D?et) iDetOrb initiatiNum. XXV. 5. occidat unusqvis- 
qve proximos fuos, qvi initiati funt Beelphegor , fom er Otterføt : 
hwær man fkal ihielflaae fynæ nabo, hwilkæ fom begyntæ belphe- 
gor. 9Jteb t>Ct Orb rrianfit Deut. I. 4. Og Regem Bafan qvi 
manfit in Aftaroth & in Edrei, fom er Otterfat: Ogh bafans kon- 
nyngh hwilkæn fom bleffi Edrai. fJJTe& t>et Ort) crabrones Deut. 
VII. 20. infuper & crabrones mittet Dominus Deus tuus in ,eos, 
fom er 0\)erfat: ok Hræn thin gndh fkal framledhæ ællær farndhæ 

Eaa thm ormæ flywendhe hwilkæ fom hedhe efkarabei paa latina? 
wæftfæ æiiær brymfæ. £>cr f)ar Otterfætteren enten bm et meget 
urigtigt ©ecmplar/ eller banhfai confunderet meB fjtteranbre to 
Ort/ fom barganb^eabffilt 25emerFelfe: meb betOrb prævaiicarl 

fom jlaaer 4^egg. 1. 1« prævaricatus autem eft Moab in Ifraelj bttil- 
fet er faatebté for&anff et : uthæn Moab owergik ællær haltedhe i 
Ifrael. 

©et tøneé mtg ogfaa/ at bet latmffeC&emplar fomttoreé Otter* 
fættere l)ar bruatog eftet fulgt, ith maa f>m i atte :Iftaaber ttceret 
rigtigt, mm fcattt en teet ©ft'itterfeil. f« (£ Gen. XXXVI. 39. ifto 
qvoqve (Balanan) mortuo, regnavit pro eo.Adar: % bcime Orben 

* S5 3 tøne* i4 M. w . (Efterretning om en nteaet _ 

fyneé Orfceneiffe at Gave flaaaet for Dverfcrtteren: ttøt ellcré, &a\>bc 
l)ant> vel iffe forbandet tern faale&ié fom f)ant> t)ar giort/ nemlig : ok 

thn tidh han war doth for hannem regncred ællr ftyrdhe Adad. 

©aaleti* maa ter ogfaa f)ave vejret en ©friverfeil Jof. XIV. 6.1)V0t 

fcec fladet Og bør flaaet locutusqve eft ad eum Cai eb filius Jephone 
Cenezæus, men i SanjTett flaaet: ok caleph oc filophone Cenezeus 

taledhe til hannom. ©aafcan en getl maae vel ogfaa ftave været 

Jud. II. I. (jvør tiffe Ort : afcenditqvc angelns Domini de Galgalis 
ad locum flentium ete faatefet^ OVerfatte : ok Hræns ængil wpfoor af 
Gaigala til flydendhe ftæth, tøvoraf man fant> fluttc at i Satinen f)a* 
ver flaaet iiuenrium t fføten for flentium. @aa maa ogfaa Over* 
fertteren i fit latinfle (Ejremvtar Jjave fundet og tøfl gemini i fftrten 

for Jemini, naar J)anD OVet'ftftter tøffe Orfc I Sam. IX.5. numqvid non 
ego filius Jemini? faaletié: ær jæk ey twillinghs fon? Scterogtro* 
Itgt at tjatli i ficefcen for tet nomen proprium Machmas fyar tøfl 

machinas, 03 for ten Sforfaj* j¥»lt overfat te Ort. iSam. xm. 23. 

egreffaeft autem ftatio Philiftiim uttranlTcenderet in Machmas, faa? 
Ictté ; wthæn Philiftiims famlingh wtgik at the f kulde overfare wær- 
næne ællær bygnyngene ællr plankene. ©lig 2(nletning maa Vel 
Ovcrfcrtteren oafaa l)avt til at torøge farter 3M&G ftongeø SKcgieringé 
Sitt/ fem i fi<j felvvar langvarig nof> cg at legge entnu 40. Starlet« 
til. 2f)i ontenfcffiønt nu fraacr i vulgata veriione 4Regg. XV. 22. 
anno qvinquagefimo Azariæ Regis Judæ, faa maa ter tog fyave ftaaec 

anterletté t bet ^remplar, fjvoraf Der er fat paa ©anffe: i azaries 

Judas konnynghs halftæmtæfmtywe aar. ©aatan Oprilttelfe maa 

vel ogfaa te mange urigtige og urimelige nomina propria foave font 
tfnteé i tenne Ooerfættelfe f. & Ejula i fføt>en forHavila 1 Sam. XV. 

7. ab Hevila donec venias ad Sur quæ eft é regione Ægypti er OVer« 
fat : Fra ejula fa længhe han kom aflur æmod egyptes righe. !©et 

er ilte giort at Ejula er fat i fleecen forHavila, og værre at aflur flaaer 
for Sur. Slfjaroné ©øné 9!iUm Abihu er omtannet til abywth. 

Lev. X. Palthiels SftaVtl til Phalaél, 2 Sam. IH. 15. Deboræ SRalmtil 
Delbora, Jud. IV. Og V. Dalilæ 9TaVtt til Dalida. Jud. XVI. lfraets 

jvonge Jehu er overalt i ten Ijeele £ifferie faltet Hyen f. @. 4-Regg, 

IX. 2. cumqve veneris illuc, videbis Jehu fil. Jofaphat filii Namfi: 
nær thw kommaer thiidh, vw fkalt fe Hyen Jofaphatz Namfi fans fon* 

Over* gam mel D anff Qibjl 15 

Owrfcrtterenljar iffefbrfømt/ bwt fjant funte bwe 8ftilc6nmg 
ftcrtif/ at intfare omiffe te ^aptflifft&Trtorømer/ faa tog faatanne 
©(ofer fem ftmbe f)øxt til ten JvirfcS egne Særtommer eller Styrfel« 
fer: 3?g bar tilforn anført/ føafc &anb tøar brugt for £eilt<5f)eiD til at 
turøie SJojrtøg/ tøulfe at forære til hitler i ten ^apiflijfe Sprfelfe 
bolteé for en flor gortbienifte. Sigefaa tmmgen er ten iBlaazt paa 

bwtfen ftant anfecer cognationis fpiritualis %la\}n Lev, X11X. 14* 

Xl)i ter førbøteé at bebrtøe SSlotffam met fm garbroterSlmflru: 
Ortene ere l;er faafetié fortanjfete :^ ok thufkair ey gaa til hans hu- 

ftrw iruålkæn fom famænfoyæs rbic j rVawerfkapaellrandheligefren- 

f kap. 5?ir£emeflfen er titt ten $aptfh'tft Rixh en meget profitable 
Snrfelfe: pqa tet nutenneogfaa fonte jtnteé t^Siblen/barOfcerfcet* 
teren brugt Slnlebningen fom øant fantt Num. VU. 11. og fortelfette 

Ort : in dedicationem altaris faaletté : i alterens wiælfe ællr kirke- 

mefTæ. Sen meget ber(ige9tt)tte fomgaffebar/ til at gt#re ettern 
nijTe meere og betre difponeret til $ntagt ent ban ellert funte twre/ er 
i ^apiflerneéøtjneifte nof til at recommendere gafle/ men te legge 
tette tertil/ at man ternet fortiener ©US© 3^aate og blider retferrtig* 
giort; boltet ogfaa fcorcé Oucrfcrttere bat filtet intføre/ tog paa et 
meget ubec?\?emt (Btcrt/ nemlig b^or tøant ffttlte overfarte t iflfe Ort om 

^paa(?cfeften^boltelfe juxtaomnes ceremonias & juftificationes ejus, 
Num. IX. 3^mlfebant fortander faaletié: hofs ællæræfFtærallæthæs 
hbktidhe mz Wox ok madens affholdelfæ ok ractwiflæns gorelfæ: tet 

er/ ftger jeg/ et mmt ubeqwmt ©tet. 2bi til ^aaffelammcté ©ptfniwg 
l^rte bfcetfen 33øjr et) beller 9lff)olt fra $?at ; men tet bar ttcreé Ofcer* 
(ettere fcilMflge/ atjuftificatio 1. e, SKetfertiggiørelfe ffeer fcet gafle 
og gote ©iern ingeré Øwlfe . ©et er M ientt bver bot)t at 9>ilegr im$ 
SReifer ereanfeete t ten ^apifliffe 5?ir£e ; men manffulte ifte lettelig 
giort {tg Xanlf r om/ at finte tern intfort paa tet ©tet ubiWuttø 3Jog, 
bwr uoreé Owrfcrttere bør neonet tern/ nemlig fcet Elimeiechs 9?ctfe : 

l)\)0r b^nt f)CV Otøtfttt te Ort : ut peregrinaretur in regione Moabitide 
Ruth,!* ti faatetté. atn han fkvvlde fare pelegrims færdh j moabitide« 
eighe. 

SetSorfatfom Owfcrtterenfiarfiatrt/ nøtjagteffgeit at efterfølge 
ffntatimfftttft/ Jjarwltet/ at bantljar mange fetøgiorte/ ogpaaeit 

wingen i6 M.w^ftectctnmfiomenmcget tttmg'cn SDfaafce fammenfatte OrJ* f. S. tøanJ fyar meent/ at fcet Jtuge* 
Itøc ©anjf e Or J at fot^ærfce fcar tf fe Frafttgt nof ti( at exprimere tet la* 
timflfc indurare, t»erfor &ar fjranJ fr to giort et anbet nemlig inhærde, o$ 

Ex.lX. 2t OWrfat Je OrJ : ego indurabo cor ejus , faaleJté : jæk f kal 
inhærde ællr inentilhartgore hans hier te, ©aaJan en Verfion ftnJeé 09 
Lev. XXIV* 19. f)\)0r JeOrJ t qvi irrogaverit maculam cuilibet civi- 
um fuornm ttt OWrfatte X hwo fom innænforer noghn fyn byman 

finittæ ællr Laft. Set OrJ 3$fman£ tnJbefatter ittt alle tern fom Jet 
OrJ tT^pe fiPal bett;Je; men Jet OrJ innænforer er fetøgtort- ^aa 
faaJan$?aaJe dat fcanJ ogfaa mlJet exprimere Jet OrJ conflatiiis, 

naarfyanJofcerfcrtter JeOrJEx.IX. i6» & fedfle vobis vitulumcon- 
flatilem faale Jté : ok haffde giorth edhr iamblæfælighæ kalfh ©rta 0<J 

DetOtDfuaiefomdanboQfaafotDanffet Jud. XVn. 3* l)toor Jerffaaer 

fculptileatqvefufilefaaleJeé: vdfkorith ællr wthgropr rhingh okfa- 
mænblæf ligt ællr gydheligt j eldin. ©ligt ttfOrflaaeltgC OrJ t)M fjfltt J 

og faa fat i fføJen for irrigare Jof. Xiii, 3. frøor Jer ff aaer : å fluvio tur- 

bidoqviirrigatÆgypturn> j)t>ilf et IjanJ OWtftftter faa ♦ afwclarællr 
wrenflodh hwilken jnnænwædhær Ægipten, 

Ser tfnJeé ogfaa fjer 03 ter mangt confhni&ionerfomiffelja&c 
©te J i Jet ©anff e ©prot/ fom (ige faa ItJet fanJ f aale Latinifmos, fom 
Jet Satmffe ©prog fanJ forJrageDanifmos: ©aaleJté er Jen Sale* 

ntaaJemajoresnatuexprimeretÉx.XIX. 7* & convocatis majoribus 
natu populi: ok thn tidh han haffdhe fammenkallet flbrrere Ifraéls 
folkafforzelh ©aaOQEx.XX. 15. NonfurtumfacieseroVerfattthw 
f kalt ey gore ftyld. faa ere Je OrJ * fanguinem qvoqve omnis anima- 
lis non fumetis indbo: Lev. VII. 26, Ofcerfatte: ok j fkullæ ey tagej 

mathall dyres blodh: enJnu minJre forftaaeltgen ere Je OrJ arreptis- 

qveNadab&Abihufilii Aaron thuribulis, impofuerunt ignem & in- 
cenfum defuper. Lev. X. 1. orøfatte: Nadab ok Abywth Aarons 
fonær tiltagnæ rogælfekar the fættæ eldh ok brennendhe ofter 
ovenpå. ©aaJan Latinifmus er Og Lev. XI. 8- f)tø0r te Or J : hornm 
carnibus non vefcemini ere ODerfattet j fkullæ ikkeædæthereskodhæ 
faa 09 Nnm, XI. 4. Ijtior Je OrJ: quis dabit nobis ad vefcendum 
carnes? ere Ofcerfatte: hvo fkal gifrVe ofTarh ædhe kodhenæ. £f)i 

bet OtJ 2tf#> fjari Jet ©an$fe@ptos røflen pluraleau &aa falJer gammel ©anflp 2MM. _____ J7 øg Den Ouerfcetteffe røe ret wl f mat fce Ort) Deut. XX. 10. Offe- 

res ei primum pacem ere f(t(l(e6té for&an^'e&e : forffc fkalt thw oftre 
ællr byde hannom fridh. Lev« XIII. IL fi(MX contaminabit itaqve 

eum facerdos, Denne u&eqtteme OWflffettaji f)ar i>en banffc inter- 

pres føtmtføet Wfc et ©fltøfl/ foattW: forthy fkal preflæn finitt« 
hannom, thet ær at han fkal dome hannom at ware fwo. Wttt 

2 Sam. xiii. 3. ffaaer en Latinismus, font flet røe tø&er ftg tmfcffyl* 

fø/ ^a te Ol'fc J erat antem Amnon amicus nomine Jonadab, ere 
faalefcté Otterfatte: wthn Amnon war een win Jonadab aff Naftiu. 

3We meget befcre et* fcenføm flaar cap. Xiix.il i|t>øt fce OrD: quare 

non confodifti cum cum terra ? ete OWrfatte: hwi fammængroft 
thw ikke hannom mz Jordin. og cap. XX. 5. Jjtøør it Orfc : & morarus 
eftextra placitum, qvod ei conftituerat Rex, ttt faa Ct)Ct*fatte t ok 

han dwaldhe wthn behaffVelighz hwilkith fom konnynghn hafde 

fkikkæth hannom. (gaa et* 6et fffe pettet got fcanfl? naar De Ort 3* 

& e gg* VII. 14. artincem ærarium tU øtøerfatte t ereligh konfteligh 

man ; <&) pellet: Uni Set banfle ©Droge 9Tat«t fortie 6en ©tuf/ fom 
er bimn brugt ril at øwfcrttt fctfTeOrt)4.Regg.iv. 39. ut colligeret 

herbas agreftes, invenitqve qua(i vitem fylveflrem: fce ere faafefcté 
fcriaitffebe: arh han f kulde fammenfankæ agghærlighe yrtær, ok 
han pafan fwo fom f koweligh wynbærtræ. 

IB Latinismos ftttåman øgfaatøenførefcefeføgiortegerundiaog 

participia futuri temporis baat C activa øg pafliva , fom fcøreé Otittføt* 

tere W tn&ført t ftn verfion , fammenfatte af Orfcet fom ffulfce øwrfart* 
Wv 03 tet fcanffe verbo auxiliari atjMle. (gremplet Jjerpaa føre* 
fømmer paafywr ©t&e : jeg vnf tffun anføre nogle faa/ faafom Ex. 

XXX.i8* facies <Sc labium æneum cum bafi fua adlavandumt)tølfe 
Ort) tre faale&té OWtfatte: ok tw fkalt gore ereligh ællraffecrwatn- 
kaar mz fin grwndel til at toof kullændæ : faalefcté vertereé Lev. XL13., 
vitanda: flyf kuljende. Num. IV.l6.concinnandus tiiredhefkullændhe* 

Num. XX.5.bibendum: drykkefkuliendhe. 
Num. XXXILpeccaturi: fyndæf kullænde. 
Deut. IV. poiTelfuri: æyef kulende. 
Jof. XI.6.vulnerandos: faargoref kulændes. 
]ud. V. I4,ad bellandum; til at ftridef kulændiie* 

S efter- 18 M, w # (gfterretnntfl om m meget (Efter fom bette (gfrift er faa gammelt/ faa foref omme berubi man* 
fie Orb / fom nu t uore Xtber enten ere atøeefté etter næften ubrugelige 03 
forceret e f. £♦ bet Orb oghe betaet ibenneverfion bet fom jumenta 

bett)ber W& fatttn Gen. HX. I. Uthen hræn j hughkom noe ok dyren ok 
bghen fom ware mz hannom j arkæn. Underftaa betyber tyer itt fam* 
me fom n« Omflttnber at fotffaae. v. 12. an han bidde æn framledhes 
andre fywdaghe, okhanjgenwiftedwænaffarchen, ok hon kom til 
hannom at afttenæn bærendhe en oliebærtrææs green i fin mwndh, 
forthy tha wnderftodh noe at watnene haffdhe affladhz paa Jorden. 
At hade betaet bet at tme / fom Gen. XXVII. 12. See thin brodher 
cfaw hbderat flaa thicj hiel. Om betflber ZHotbtObtt l fOtttGen. 
XXIIX. 2. Ok thw f kalt thaghe thic thædn hwftrw aff Labans dotter 

thin Oms. 23i flfriw-mt enKiortel/ men fcoreéOfcerfcettere(rttøer 

ttnberttbcnKiotel f,(£.Gen. XXXVll.31. tulerunt autem tunicam ejus, 
&infanguinehædi quem occiderant tinxerunt: æn the thoghe hans 
kiotel ok dopthe hannom j kitfens blodh, hwilkæn fom the haffdhe 

flaweth j heei. ©et Orb hirfeth er nuganbfle ubrugeligt/ men fore* 

f Ommer ber Ofte / faafom Gen. XXXIX. 4.a quo præpofitus omnibus,, 
gubernabat creditam fibi domum : affhwilkæn han war forefæth allæ 
thinghe , han ftyrdhe hirfeth figh antwordhz ælir befalæt. Set Orb 

heefer ogfaa ilfe meere brugeligt i fcen 23emerFetfc fom bet bar Gen. 
XL111. 27. bwr i»e Orb: fanusne pater vefter fenex? ere ofcerfatte: 

*rædher gamlæ fader hel ællr kar fk? ©aa Og bet Orb filnalke, fomfo* 
tefommerGen.XLV(I.29.b^orbeOrb cumqve appropinquare cer- 
neret diem mortis fuæ, ere faalebté Otterfatte: then tidh han faa til— 

ftandhe ællr tilnaike dotzfens dagh , er iFP e meere brugeligt. Seélige* 

fif og gyrnæs defiderare fom ffaar Ex. XX. 17. Nec defiderabis uxo- 
rem ejus. Ok thw f kalt ikke gyrnæs ællr æfttærftwndæ hans huftrw* 

Set Orb jætte fom betyber rø&iempeernæftenubbøb, menberbru* 

fleé iit f fom Deut. IT. 20. thetær regnæth jættenæs landh ællær Jord,, ok 
jættæ bodhe fordom j thet. Set Orb 2(araab/ fom bett)ber infidiæ, er 

mtlibetbefienbtf b^forefommer bet ofte, oflffctoe$ar*th, fomjud. 

IX. 25. pofneruntqve infidias adverfuseum: okthefættæaræthamoth 

hannom. Serfom man nu wlbe fcrtte bet Orb welling, bv>or ber (f af 
forflaaeéffifrytv faa \>at in meget urigtigt/ menttweéOtørfffttrreø 
Sitb/ maa bet bog bwe t)#ot benne SJemetfelfe/ figefom itt tt> f?e 

Od gam mel Danff g ibet. 19 

OrB (Sriføe bar itibtil Benne ©ag: ©aaleBté er berotierfat Bet fom 

flaat i Sam« XVII« 17* accipc fratribus tuis ephi polentæ. Tagh thync 
brodhre ephy thetær træ f kyppæs mælælfewellinghæ, ©eOrB fomO* 

mfatteren bruger til at bemerfe et OrBfprog ere ubrugelige/ men iffe 

ubeC|tiemmeiSam.XIX.24,okwtgik bifprokællærordqwede prover- 
bium pa latine, ©et OrB famwidende fom f)C>3 tioreé Otierføttere be* 

tnBerBetfammefompaalatimconfcms, fanb man meget \>cl forflaae/ 
fcet Ban|¥e eprog f unBe 0$ tiel trænge Bertil / men bet er Bog ubrugeligt. 

3. jtong* II. 44. ere Btflfe OrB : tunofti omne malum cujus tibi 
confeinm eft cor fuum, faateBté Otierfatte: thw weft alt wnt hwilkit 
fom thit hiertæ ær thic famwidhende, 3(tBet OrB Soft fanB beti)Be 

folium er nu bartaB forglemt/ f)er brugeé Bet f. (£. man fkal ikke 

borthæntes afthin flekt af Ifraels Loft;, paaSatiitt IttBer Bet fadt non 
auferetur vir degenere tuo de folio ifrael. 3lt Bet OrB mær ogfaa paa 

Banj? bett;Ber $ax>tt eller ©tranBen er ellers iffe befienBt/ men ber 

bruget Bet faaleBié: 3Regg.lX. 26. j rothe mærs ftrandbrinkæ j Idu- 

mea landh. ©et OrB ©nle eller (gpletrce, er tiel iffe alBelig uBaf 
^rug/men Bog et) beller meget gcengé; fjer ere Be OrB 3 Regg.XlV* 17. 

cumqve illa ingrederetnr limen domus puermortuus eft., faaleBté 
forBanjleBe : thn tiidh hwn ingik hwfTens fyld barnith dodhe» ©et OrB 

rete betnBcr ber Bet famme fom nu at opirre. $. <£. 3 Regg, XVI. 2. 

ut me irritares in peccatis eornm : at thw fkwlde rete mik j theres 
fynd: faaleBté Og v. 7. ad irritandum eum in operibus manuum 
fbarum : til at retef kulænde hannom, i fine hændærs giærnynghe* 

©et OrB priflwn er granBf?/ fom flanet 3 Regg.xxn. 27. mietite 

virum iftum in carcerem : fændhær thænne man j prifTwn. ©et OrB 

tbfwer/om bf r betnber to gmtge/gaaer ogfaa efterfyaanBen af SttoBen ; 

tyer ere Be OrB: 4Regg.VI.lo.nonfemelneqvebis J> Otierfatte: ikke 

jen tiidh ok ey tof w ær. ©et OrB bong bruger man iffe mere til at bt* 
tnBeJBulBer/ faafomBetberforefommercap.vu.6« btior Satinen hy 

Berfaa: Dominusfonitumaudiri fecerat exercitus plurimi, og©an* 
(Fen Bertil er : Hræn lodh hore mbgeth hærfkabs lwdh ællr bongh. <&aa> 

Banne gammelBagé OrB ere ogfaa Bifie: jærn anbwth ferramentum, 

tholigh talis* Wæne putare. 

S 2 Othken, lo M, w. (jfttm tnim o m en meget 

Othken, bdken, otken ellet bdhken defertum, 

Samfæt, fædus, éris* 

6bæ clamare. obælfæ clamor* 

Hylyæ veftire* 

Kringlæ annulus, 

bonedhe aulæunV 

Bwghiere fcutum, tøtrilfet Ott> o<jfaa ttufleé paa gtanfcjf . 

Dwnælighe gernyngopus polymitujru 

Fæften caftra* uthæn eliet utæn, fed, autem* 

Dbnælfæ fuffitus. Skyrden meflis. 

Yrdelfæ fupputatio, a ftimatio. 

Hionfamilia. Gænftæn ftatim* 

Enktæ nihil. Brædhæ impetus* 

Lwd tuba. Thærnæ ancilla* 

Skirme dimicare. 

Bratze mo^iiiafom ogføa Uwt ticnett Omenlffr melfeme&Stanjrm 

Forhære vaftare* Wonftærk debilis* 
Freythen fama* 

Set t>i!be \wte ttettfcettgt at optegne ten gfotffiel fom et tme Kern ©en 
mt btttgdige @f rtøemaafce og ten fem et btugt i fcenne Ot>etfæ ttclfé/ 
i>a fr et iHe allene crSor jficl imellem btffe tte@f ntteteéOrthograp-ie mb« 
fct)vl>eé/ menogfaacenogfcenfamme f)at iffe f¥ret>et Ottene aileftct&S 
ligefcam © 0.3 f anfc jeg iffe fotingaae at attfote nogle Samplet/ faafom: 
ronfes nu tlttøet man teatfes* 

Logh 2o\). Engeledes mgenleefceé. 

O^hne t\\n Owin Øt)tte. ÆUær ellet* 

Eldh 3!6. jæk jeg. Ok og. Mik mig* 

Thic i Ilet thik fri g< Slekt ©legt. 

Twfondhæ tu finfce. Owennæ ellet Wwinner ttøennet* 

ihwgkomme ifntfomme. Monæth 3)?aanei>* 

Tighe tie. Belere 53illel>e* 
Orene ttteene. Skogh ©fW. 

jeghen @egen. Athenifte afem'ffe, 
Nærnaav% Wmhontø. 

Ærft- ; jammel Sait ff SSibel. 21 

ÆrfFwedhe Wtbtftt. Thw gaft btt gafcfh 
Twwaft bit fcar jh Tw komt bu fottlfl. 
Wæriden23eri)flU Gemmen tgtennem. 
Afkin 3(j?cm Tilforin ttlforne« 
Hwilkin Ritten. Ængelin 2@n<$efem M« 

Sog forefommer Ijerubt megen $oranbrtng, faa Bet finbeé (freden 

b&C&t: hwilke 09 hwilkæj preftæn.og preften, paa ogpa., brodh Ofl 
brbth, at, art, øgattu &c. 

Hieronymipræfationerereogfaaforbanftebe, ogtnbførtepaa be< 
teé ©tcefcer : @om^orfemte2)?ofe23ogerttl <£nbe/ toer flaaer fFve* 

tøet meb røb §fltW: hær ær Dewtronomium then bogh afhænde, ok 
fortalin begyndes ofwer Jofue ok andre tre bogher. Serpaa følges 

Hieronymi$ortaleo\)cc3ofwcc/ Sommernet SRutf) 09 QFfifjeré SBø* 
jet. Seéforttbm flaaer 09 forøeb 9iutf)é 23o<* fammeé Snbjjott forte. 

itg forfattet/ bog fctbtløfttgere enb tvulgata. Hieronymipræfationftn* 

beé ogfaa forket) førfie (Samuel* $809. 

2{fcffi(tt9eCt)frfcrtterefomforReformationené i$$a& ot>erfat 
benJ)eUtge©friftietel(eranbet©prog/> $m tøer 09 ter laat noget tit 
ubaf hiftoria fchoiaftica. 3 før ftnbeé mange frabanw Xiitøgiben 
granbffeO^erfcettelfefomGuyart des Moulins Ijatøer gtort/ faa at ben 
mangeftebé fnarere fanb anfeeé for en Commentarius enb for en 

Verfion* 

©aatebté er ogfaa Mc Maiermi 3ta!icwtflFe Verfion 6e ffofFcn/ font 
Sitlenfetøubmfer font fyber faa: Bibtta volgare hiftoriata. 

3afttboøfaabett)t(?eO\>erføttetferfom eregtorte for 2utljeri ©* 
bevv etebefmittebemebenSeel faabanne Jtltøfl/ v>eb (tøffe interpre- 
tes {)ar forwrret beves Strbeifce/ ba be meente at forbebre bet bet^eb* 

©mne gamle SanfFeOtwfottelf? er ogtøa tf fe albeleé friberfor; 
boa er lallet af btfie tiU^t Wtm Itbet. ©aabant et ftnbeg tnbført 
e£ Xin. efter bet i9be vers, Soa flaaer na ^rebben tegnet berueb: 

S 3 gloila: 22 M. w . (gftetcetnitrø om e n mt&ttK. 

glofTa : bet tyfcet faa : thn tidh the f kulde thagæ Jofeps been mz thm tha 
haffdeflodhn gonghzwpaff en fiodh fom hethrnilusok hwlth Jofephs 
graff, atthewifteikkehwarhonwar, thafametfaariwatnæthmzænge- 
læns hiælp ok wifte thm graffwen* 

£ttotfeettofote@apitteli fterfce £DTofe 25og et til @nt>e/ tnt>fatc$ 
en \>i ifcttøftig gottællelfe om £D?oft^ 25atni>ora og Ungfcom/ fom et lem* 
geteenfcatfcenetm'fcatufcir'ttøe; fcenbegonfcetfaale&eé: forthy hær 

gores amynelfe affMaria Moyfes fyftær, tha ikriffwer jæk her tø mærkæ- 
lighe thinghj fom vor hræ giorde mz Moyfe, eth j hans barndonv, annæt 
i hans Ungdom, ok the ftaa j en bogh fom hedhr fcolaftica hyftoria^hwil- 
kæ jæk kan ikke hittæ i biblia« 

(Jftetbet^?. Sapitteltførffe©amtteléSBogfalget en ©ammen* 
liflninflimettem Jtonfl©aulOfl©ie\)eleti/ faa 03 imellem ©awOog en 
SD?ant>fometftøtfi2tanfcen: fom flutteé faalcfcié O SceDauidbidh for 
off. ©e tpoa en Sammenligning imellem ©atnb og S£rtfrom / fyffr 
lifterne og Siewlen. Q3et> titlen af Det 31 Sapittel flaaet iligemaaCe 
faafcanen 23øn: hiæl Sce Dauid, 

Siflfeete&f (£fterretningetfomieg f)av funfcet gtøe om telte 
tjppetligeog uffcittectfigeMSt, H. G. ) o c @t n 
H. G. 

£>m sybillæ mørfe Sale, 

eller 

3li 5$ø3ftat>erS $§£$, 

i mtonins af £r. leibnitzes 

Oedipo Chymico. 

blant te fortrcffeltge Stffjantlingetv fom ten fTore og ttittbe« 
berømte 2J?ant |>r. Leibnirz fjawr beprt>t>rt ten Samling af 
leerne ©frifter met> / i te t kongelige 23crlin|¥e Societet, (tt( 
l^itfet Societet fyant fetø/ fom beftenbtetv Mc ten førfie Slngmer,) 
l)a\>;r een/ fem er jufl Denanfeentbet førfie 23int/ ter ittrom 1 2(aret 
1710. og forefommer paa te« 16* inttil ten 22. <Site, tennc Sttel: 

G. G. L. Oedipus Chymicus Ænigmatis Græci & Germanici, ©emtt 

intefjolteé gerf låring oner tjente morfe Xalcr fyeé SHdfømifimie; 
©en ene tagen afen©rcrHi? chymico, tenantenafte bttimltt £t;t* 
ffe ©frtfter untcr Bafiin Valentini SKaun. £vat tette fltflc eller £nt* 
^e©tnffcangaaer/ ta f tinte man fcelimtre yaa, l)iwfcre £r, Leib- 
nitz fatter filtet giw tette ut for nogetrart; fjelftteter temmelig ucl 
fcefrentt, og neppenu omSagemorft/ for faa mange fom blatelttet 
utt ©rømiffe 35oger, entogfaa uten mintfle gorfert atottefijn^un' 
flen* (£9 at tale otti/ at gorfiartngen paa bemeltte Jn^frY Ænigma 
ftaaer tyteligen trnft met ftore Sogffatter i een og anCcn Edition af 

Bafilii Valentini ©Wfter: 3tem/ at Dr. Samuel Reyher, fot'tttm 
3urtfl Og Mathematicus i Vniverfitetet til S\kl/ fatter t |Tn Traclat 
de Nuvimis ex •Chymico metallo faffis , trnft t Støre t l692.gt\?et Oéfeføfam* 

mejorf (åring terpaa/ Cap v.p.22. @aaat£r. Leibnitz iFfe bar t)M 
tntcre at tiiftyt, ent fin egen gatinjfc Dtterfcrtcelfe paa 23cré> fom 
tøantftatttegrortifme tmge9far. 

Set @ra*'flFe©ti)ffeer afmagten 9(rt og23eir\iffenbet, og ter* 
cm fant røfcltgen falte ea jjeeiS&celatfige; ja meget mere/ enbbuat 
fcelbemæftte £>r. Leibnitz febom hrclfort; ligen bar ffrettft. Og faa« 
fremttenneflore2)?anwl)avcr{)avtfone til at uDlate fig (pag.v) \<xa* 

leteé: 24 H. G. £m Sibyliæ tttørfe Sale leBeét "Saltem ad do&rinam pertinebit, ænigmata qvædam Chy- 

"mica diflbivi ; " (&aa blfotc wl ogfaa fectte f ef / at Bet fører til Sær* 
Bom ogSSiBenffaber/ Bet Beflige Ænigmata , fom man af fcrang og 
ganBfe falff 3nfibt(bntttg / efter en gammel og ugrunBet Tradition, 
bar fltøet nB forSbtjmifft/ 03 itgcfom infcr^otfcenbe noget rart/ vorBe 
brtte cpliufle/ og at ter bflnje* for herten/ at Be intet røinBrefunBe 
t>ett>t>e / enBSb*)mijr\ 

£anb anfører af en gammel ff retten 23ogpaa©rctftf¥/ bto'S Stel 

er i Satin ♦ "Stephani Alexandrini Philofophi Magnæ & facræ Årtis 

"Praxes, ad Heraciium Auguftum", fejr Sinter af ©rcefijfc 23eré/ 
tern f)ant> paa frø egen dXaabt ouerfcrtter faaleBeé: 

"Literulis nofcor .quadrifyllabus ipfe novenis, 
"Syllaba håbet binas > nifi quod tenet ultima ternas, 
"Vocales quatuor, quinis nonpropriavoxeft* 
"Bis feptemvicibusnumerum centuria totum 
"lngreditur, decadesqvenovcm, tumbistria. Simc 
"Noveris, hine aditus ad facra noflra patent." 
^ttorpaa fiailB flffljr flger : "Hos verfus myftice explicat Stephanus, 
Tenfu proprio dimmulato. Sed conftat fignificari Arfemcon , quod 
tali fchemate patet" : &c. 

UM Bette Schemate mfer banb Barregningen yaa faaBan SOUalt/ 
at a. (Pat bett)Be ioocx p. 100. 2. 200* e, g. n. 50. 1 h k. 10. o. 70. n, jo* 
Summa 1496. 3terø/ at Ber ere 4. Vocaier og 5. Confonanter i OrBet/ 
I)\ji(fetiBetreforfte©tatoelferf)atteriffun tu SSogfTafcer/ og i Ben (IBfle 
trenBe Q. E. D. 

gor Bet ottrige melBer f>anfc om Æmari Ranconeti SSeregning af 
fammcOrMSBogpattet/ tjtooromCardanus bar bmtkt i fine 33oger 
de Varietate Rerum. Ser ftnBeé Biffe famme 23eré i®tc?Uft f men yaa 
tre ©t# Ber ganB(¥e anBerleBeé / enB £i\ Leibnitz bar Bern. <&aa fah 
Ber og Ranconets og Cardani ^Beregning/ nanfeetBen ogfaa flgtertif 
DrBet Arfenicon, beel anBerkBeé ub / enB .£>r. Leibniijeé, fom w 
berefter paa fit becjwnmtre ©tert fftille faae at børe* 

Og er Bette Ba SttMjolfoen flf ben faa falBeBe OedipoChymko, fom 
ftr. Setbntg na omtalte ©tceB bar inBfort £anB taler elleré iffe meb 
etlentfleOrD om Ben rette Au&oretilBtflfeiSeré/ fctBere enB at Bebawé 

t Stephani Alexandrini Praxi fextai tffeatbflnBjO fteel Vel Mbfte / at Be 

\>are rid ni 23ogftoiw§ £>$>. 25 kåre aftn anDen / meget ce IDere. (Baa at bkié nogen nu / eller i (Efter* 
tiDen/ t^^tiMifceiianeaBéreMMjui:; og faae fctffe 23eré i bemelfctt fto* 

teaWattC^Diflertation, fttllht f)atlb tcmftf at Den Chymicus, Stepha- 
nus, fem lekeDe i Seculo Chriftiano VIL fyanb Mt og Dertil Au&on 
faafremt faat)an Scefere iSe kar DeébeDre erfaren t©r#fif¥e@frifter$ 
jJtmDffab; ©ler og / om tf flette/ fcan& 6a morte fjaue læff kiflfe nt)e 
©fribentere, fom fammefei&ertfunDe$at>e anført/ 03 citeret DereS 
retre acmle JbokeDinank 

©aaDah Sftcrtanfe (jaker Da fornemmelsen opkaft mig/ til at 
forfatte nog(e Slmnærf ninger til kelbemelDte brake fOlanU SrøanDf tng* 
©om jeg kil baa&e/ iHc at korte regnet mig tilkærfle; .pelflDet er uDi 
en ©ag/ fom egenttigen et> kar S)?anDené£okeD< Studium; (fom Det 
entmtl meget nttnbre er mit/foruden faakiDr Deraf keDfommer Det ©n?f i* 
ffe ©prog;) Og om enD faa bakDe kæret/ faa fluneé mig fog/ at enftkee 
Stng/ fom man tager ftg for atopliufetéfrifter og kil gikeuDi&er* 
Den / burDe iffe btfyanblté faa tøfeltgem £>r. Leibnitz , faafremt bant) 
fefø kar enDnu i £ike / ffulDe ingcnlunDe taget fligt i(t»e op / af mig eltec 
nogen. £anDf)akDe/ iblantanDrtfme flere Si;ber/ cc^\aa benne/ at 
|ant bolD te ftg i fin florfle £cerDoms@tytf e iik for beD re og kifereSRanb/ 
enD attbre flittige og paa en fomuftig$?aaDe fluDerenDe; >D?eni)anDcen- 
fureteDe alligekel anbreé SWemnjet/ og forbcDreDe Derpoa mebffoc 
£t)ffeogSerommeife/ faatøngebanbkartil/ foDrenbe igien bet fam* 
me©fi#iafanDre, 

©et i^rfte Capitel. 

! aa bliker nu Ijer for Det forfie at tilt ienDegtke / bko ten rette Auftor 
1 ertilDifiefejr23er$/ fomStcphanusAiexandrinusiftnS^miffe 
Sogbar anført: Og 6a er Det een af De©fribentere/ fom!)arf¥re\iet 
o£ De bcHenDte oracuiaSibyUma paa®rcefif¥e23eré> nemlig Audor til 
Den ferfie 23og Deraf/ fom imfcetSibyllægtøtm fortæller omretten* 
©fabelfe/ om ©pDfloDen/ og faa kiDere- ($f)i at De 8.25oger/ kt 
I)ake/ iHeereeené/ menf!ere$2lrbeiDe/ ogereeenuDafmange/ Deetø 
tflbere/ Deelént)ere/ ©tumper tilbobefot)et©amling/ troet ieg af tø 

Ué/ meD Cotelerio, vid* ejus Judkiumde 2,epijloIaSXkmmti.) Sent* 

© Di 26 H. G. om Sibyllæ m&tlt talt 

Ibi intforté ©ut)/ naar tiani taler til Noah, og befalet Jjamatbt^ge 
SlrFcri/ at ff^e om ftø felt) tøffe Orfc; ^tlfetCaftalionisOwrfcrttelfe 
paa Sattne fnfce faatet^eé : 

"Porro ego fum , qui fum , (mcmori quod mente teneto,) 
"Cælum veftitnm præbet mihi , pontus ami&um: 
"Terra mihi fulcitque pedes , & corpus amicit: 
"Aer, aftrorumque chorus me circuit omnem. 
"Sunt elementa novem mihi , fum tetrafyllabus autem, 
"Percipe me,) primæ tres fyllabæ efficiuntur 
"Ex binis omnes dementis : cetera reltant 
"Inreliquis: quorum funt non vocaiia quinque* 
"Totius numeri bis funt hecatontades o&o, 
"Etter tres decades, cum feptem. Si frieris me, 
"Non te , qua potior , fapientia dia latebit". 

£eraf v>ii Jeg nu opfc^fe af 6cn ©re? fiffe Original fceomfrmMen&cflitfc 
feriere: 

'Evvea y^dfiiAotr s%a>, riJ^otavAot^og eipt, voet p$. 

*Ai T^éiq di TCQwreti hvo ypuiAfjioiT ex* 7iv iH>df% 

f H KonfYi he rd Konto: , *£, tkrtt cUtywci t« itévje. 

Ta itctvjoq §' ttg&jpui éKo&ovldfies surt dig* oVJcJ, 

Kccl vegetg r$h hexdfcg, <7tV 7' éifjd, Tv^g" $« T& h\u> 

'Oujc dfJLVYfjog svi/] $eCv\g ntec 1 * ifdofyg (ToQ'tq. 

tyaa Gxmfi Infcer t>ette Orb fra ørt : "ltt>i mig Celler i mttsnatm/) 
er ni Boggaver : Sej bar ftre tgføvelfer. (Biv vel agt paa mig. 
£>e tre førfie ©tavelfer l;ave i>x>et tvent>e 23og jlaver : £>en f&ffe 
£ar fce Øvrige ; (Dg (Confonanterne ere fem. £>et ganfc^e Cai er 
tu gange otte l?nurt>re<c>e/ og ni gange tir ogfcertilmefcfyv. (Dg 
naar fcuftenfcet og forjtaaer^vem jeger, t>a fl:altt>u blive ty w 
tyrfoiQ i t>en (Buttoommelige X)ii8t>om (fotn boer) ^oe mig". Og 
ter baw \n ben rette #itøe og OprmfcelK tilfcette altfammem 9?u mob 
tejegwlfpørge/ tfoetltbti noget fornuftigt Sftenniffe, ubm fcen fem 
V>ar bleven flet fanatiff i ©ulDma(jeriet/ fuh&efaibepaa/ at\>ebfaai>ant 
et9Tat>U/ fom ©ut) bliver indfort at tiaceagefigfetø, fftftteforffaae* 
Årfenicum , ellfr noget anfcet 2llcbnmtfliff Orb? $ien tjfiotttM frttt 
alligevel er ffeet ; ja fra f)eel gamle Xi&er af/ fca tøfle Slbyifcnjft 23ei :* n> 

mim oflmgoflftqtoetg&tfo *7 

enbnu vare meget gamle/ er bleven troet/ vebltgef)olbet og propageret/ 
ffaf derefter nogenlebeé vorte opliujh 9iaar vi førfl bave igiennem* 
gaaetbeOfteninger/ manbavetv pna et funberePrincipio, giortflg cm 
len rette 23ett)btting af fcette Enigme, fom Sen fcrf appebeSibylla bavet 
ifre tmbfeet ftg vcb at legge©U2) felv i duntern 

Sen crrl tge Sebafhanus .Caftalio Jjaver/ ubt fine Sfnmcerfttmser ttC 
benne @tæ£v ganbf¥e givet fe tabt fytu £anb var i (In ®ft een af 
Seni/ fom barmøen tvivl om 6ifiTeSibylim(feOraf(eré SRigttgbeD/ og 
fom troebe/ (lige faavel fom voreé (Svangeli(?e CErafttnié ©cbmtbt/ 
©tcpban ymtmui-p ©ottfrieb Slrnolb/ £enr. Subolpb S8mtf)tm, 
3. S. aflejring/ og flere/ ja fom enbeel @ngel!cenbetv og viffe 9tøtnerf¥* 
Satl)o{fPe@fnbeiUeit/) at De vare/ om iffe alle be vi nu bave/ bog ben 
flørfle Seeifonmc oginfpirerebe af ©H£)/ fnart paa famme SD?aabe/ 
fombe betlige Jpropfjeteré ®f rifter. Caftalio mener/ atbttttSlavn, 
fom Sibylla bedriver uf bc hi 93ogffat>et/ maae vel bave været Jbebrcrtff/ 
efrerbibet f*g&e$ ti! 9toe/ førenS ©progflene veb SSabel bleve a^ffiite* 
2^enbvt5©ibi?Ua/ berfcv paaSrcefifF/ bar maattet tyavt en @ræ* 
fljfCverf^trclfeberafiXanfcrne/ babeberbanb/ at fce/ fom røaatte 
være listeligere enbfjanb/ til famme at nbjtnbe/ ville giøre bet for flere 
befienbt. 

SKi(f)aetSRcnn6er/ entørb/ oø af ©tuberinger og Ungbommen t 
fin 2itb vel fortient >Dianb/ bar x\ii et © (rift/ fom banb f alber Apccrypha 
deOmfto, tri)ft til SSafeUn. 1564. in 8. vilbet preve betmeb£ebraij£ 
^anbffttttebe/ at ©US©9?avn til SJToefunberimeligenvcrre bet fam* 
nit/ font ©USfagbe til $?ofeiv jwyin tMEtifotérø. SetgiøreS 
vel et) fornoben/ at jeg flger/ betl)erubiiKebave$ faabanneftre@tavel- 
fer/ fem Sonfonantev og ftre 2>ocaletv fom Sibylla ubforbrer* Og en-- 
ten manb ffriver bet tmb £ebraiffe eller ©rerf tff e 25ogflaver/ f ommer 
bog tffe bet bebørige Sal 1697. beraf* ©amme 9Tavn baver tmibler* 

t\^ abff Ulige fltnbet ubiEvagrii og anbreé FragmentisGræcis de Nomini- 

busirtvmis, (¥revct i ©rcefiflffaalebeS/ We«?« eller &*&$*& C&tt 

Jo. Croji Specimen Conjeclurar. adQrigin?m&c. ediU Grab. pag, 12. Coteler* 
Eccl.Græc.Monum. Tom. 3. p u6, Marrianay, HieronymiOpp.T.i2.p.2js.feq. 

9Ren/ fom jeg fagbe, bet bringer alt for faae Sal ttb/ og bar for mange 
25ocaler/ til at Oave vemt i Sibyllæ Sanfer. Snb mere/ tøunijavbe (o 

S 2 felV/ 28 H,G. £)ffl Si byllæmotfeSoIe 

fehv i te foregaaente Ort af ©ilte Xaleltl snoe/ utfagt bemelbte 

$\iWl\/ Ufri OtiVfifF fOttCl^t/ eV* ^ *V» 0< ™v, ot) $' n) (føeV* ø-Jftfj v*W. 

faa at l)tm iffe funte met ffcge nu (Irajcen gtøre et Enigme Bctaf. 

QEnbntteit fte6røtfl?$r*\>etøat>cten anisen £D?ant) lagt for ©agen/ 
ter beg flet ingen Q3en/ fom Saflalio og STteanfeet/ bar twret af ©ibntla* 
2>etertenlcerteSa\nt SBlontel/ fomuti tetbefientte ©frift/ b^t 
ttbgw an. 1649. (jafcer met te beffe 23mfer f ultfafiet tet f>ele étbpUin* 

fFeSyfteme; faa at/ ibfcabentBeveregins, Bullus, Benthem Og flere 

featø fftot at tlge til Dets gorfrar/ laber tet flg et) faa letteligen/ perten 
fjeelt eller batøt/ tgien opreife- 23lonbel f)av> er ba/ flrajc i fin førfie 35og$ 
3. Sapitel røg. 7- bemcerf et met faa £>rb/ og (tgefom noget bant t>ar fif* 
fer paa 7 at ten falffe ©bnlla flgtebe, met fif m\m af ©US/ til tet £e« 
braiffe mm m §tøi\tttt)anl tiger/ tog iffe at funte paffe flg til tit i 
2Jet fene foreflwét Sal 1697. met minbre man ml f¥ rtøe tet met ©rer* 
ftfée 23ogjla\>n\ eg teraf gtøre faalefce* et SSarbariflOrt te&iwifø. 
Scttefamm r|Mr Anbn* (Fredet fømttem efter/ uten at nartrøe barn; 

IterøfføDu Pin i Bibliotb. des Auteurs Ecclejlaftiques l . i. Og Cafimirus Oudin 

i fin fkfte Tvmo.de Scriptorib. Ecdef.coi. is6. 9J?en 35lontel t)afåt rigtigere 
Singi£ot>e!*et/ *£ga\) ei)a§tpaa/ at b<mé Sårbarre Ort beløb til 
en meaet for bot) € uni i Tætningen/ nemlig til 2427* |>ant bar 03 
allonefcet tilte ru25o«ffa\)er/ men iffe taget i agt/ at ber ffttlte vwre 
fem ©mfonanter og ffre 23ocafer* Serimot er utt 'ia% g ™<« % if f un tu 
eønfonauterogft;\) Støcafer* 

Set Xretie gorfag paa vweé Sibyllæ Enigme, ligefebeé i .feebraif?/ 
tjatter man af en Styfcfl? Sftant t t>ore liter/ \>et 9?at»n Hermann gribe* 
ricf)23ratm$/ ^vottftog ©uperintentntt til Sføben fcelb Wittenberg/ 
efter ten beretning / fom bcrom ftnteé i Unftyuftigen t^acl)ricl)ten 
uf klaret 1728. pag, 1275. bwr ©telen anføreé faaleteé : Nodus Gardins 

Ænlgmatis Sibylhniy de Nonrine De'i i\v8x r yocc[A l uuT& rsr^ccovKKa,(iod, præmijjh de 
Sibyllis & Oraculorum earundem au&oritate bvevl dipjuijitkne . o.b llermanno Fri- 

derko Brams. $tt flgeé if ft/flt famme ©frift er ttbf ommen i Xrt>f/tnen 
nllene atHt beffaaer af faaé 3frf,oø ittteboiber/ foruben faab tittim tik 
f ienteafoe t f atff illige Cnriofa^ faafom te bef tentre £Diafacf)icr ^propfte* 
tirrom^a\>?rneK. Semit WltmH Janff/ om \)oref ni 95oaft6Dert 
SttaMfltølPtfrr/ at tet t>m$ i Mtitn 9J?ofe SBob^ XXXiV f ^ftel, cg ni jBofl_tørtjerfl £>rfc. 29 23eré6.f)W @US fattet % wrj npt^ffrrcn fcen barmøer«* 
ge : og ttaar tctce ffmeé met ©ra?F iff e 23ogftawr faaleDeé, ianéfaxty, 
bommer Deraf t)ct tal 1697. OrDene i ttnfcl)ult>. £Tact)i:id>tett ere 
Diffe: "ffrmetnet/ Da|mantt>øi)IfemenanDern9TaJjmen befiir finbeti 
\pebrceer 1 a!fo expnmiret/ unDfonjlber Slåerne JehovahDnrcJ) i«p«, 
"cDeriw, oDaaucPurefri*^, unb bei) ten Gnoflids mft'i«« atié* 
"<jefprøc{)enjh)/ unD Darinnen alle in Dem 3idtf)fel erfort)crtc Requiflta 
"antrift." 3?g ttltlaaer/ at uDaf tøffe ©rcef iffe S3ogfiav?et> t w ^ % ^, 
uDfommer rigtigen $tt forncetwte Sal ; og Den gorDeel alfme J)ar Denne 
WlånU ^aafnnD frem fer Neandri og Bionddii. wttn Denne er ogfaa 
ten enifie : Sllt bet øwige/ fem |Tulte paaagteé/ IjoiDcr tngm tywot, og 
ftawr ganbfft itkifom bøg foregik/ De ubfoDrenDe Requifita. £er er 
23ogffa\>er/ tyer er 33ccakr alt for mange/ og Sonfonanter for faat/ og 
ben tlD#e (éta^elfe er tf fe tre SScgflawr/ men ftre. Sen geDe røanD Ijar 
meent, at manD f tmbe befale t e@rcef if¥e23ogftafcer/fmtift at (fiffe flg ef* 
ter be2atinf¥e/0g tf^re ftg DereéSftøtur paa Dette ©tceD. I og * fftilbc (aDe 
fig aicre tit Sonfonantcr i w\ cg DerimcD ffuiDe «Di tøfr famme » 
ticere tgten SSccal/ meD 2røor at paffere fer en erifelt 25ogff at), Jbw 
J)ar nogen SiD bortfligt? Set©rvTfiffeIfanDio if Fe t OrD$ eller éta* 
fcdferø 23egt)itbelfer bltø? til et |>ebrcei(¥ tller Satin (f Jod. 'i«™ v , v i«x- 
&>?, "i«wft ereiffeOrbaftttenbeStawlfer/mentte; Og Horatius eller 
Ovidius^aveenDoafaat Satmfre 23eré aÆrig tcenft paa eller ttofcet at 
Qiete lambus til bify Habunu <£aa Ijafce og De ©rerf i(?e <£$ri fhte ^oe* 
ter, Nonnns, ApolHnarius, og arbr?/iffefcibfTanttTleDeé at beljanbfe 
ttbi Dereé 23eré De £ebrø(¥e Stavne, vs^ tø*?«, i$* ff , i«^, 1«- 
*wP, Ww^ enD at 1 maatk flebfe ttære cg blføi Vocalis. vfc cg te- 
ripcre J>cé Dennem afbrig to 6ta\)rifer/ men tre/ ex, gi\ ws v , eWwo 

PooojUfvcv wev 'iwa-sjp* (Nopn. t*/7/> i.v. us.yizoouoi, 'idxwfiog Cg 'iafisvwfr, ere itt* 

gentiDtrifyilaba, men allevegne meD ftre rigtige ©tafcelferuDfcree/ cg 
'ia'^- meD tre ; gigefom cg 'ia*wø er trifyllab. i Ézechielis Tragici 23eré: 

'a<P* 8'lflcxw(37ijv Åwwv %av«v«W. Vid.& Terentian. Maurus p. 2394. Ser* 
«æftfanDoa«MlDriflMtøf ttf (S^nfonant/ ogliae faa ifttt tii en enfeltl 
23ccaL 5tt male Den meD Den fammeuDragne glgur »> t anD ^anb gierne 

S 3 flwe; 30 HG. .OmSibyllæ metge Sale 

$?enberuebbliue tøffe twnbe^^^^ forti manb 

fatter v oven yaa o. Sibylla bauet fetø regnet ftre 23oca(er / og tf fim 
twnbe @onfonanter i STtaunet/ nafe TeW ? * ømv&vt* p^«, ™ b' *<pw* U 
xvtS, nemlig », *i , ^ u, og tomi? <r. 3 Satinernes 0?av>ne Valerius, Varro, 

VejentinietVeitSonfonant.SJlen I)0é Dionyf. Haiic. Og Plutarchum 

beberbe 'ova\«^, 'ow^wv, 'owwnyei, og ter er « jo tjente 23oca!er. 
galber fcet bemelbte ©f ribentere irtb unberttben/ nt begpnbe flige Stavne 
meb en Sonfommt/ 6a bruge be B, ex. gr. Bjfjp* BøXifwré |w* 
SJraunéfanbberimobtffC/ i (tøben før s i W, fcette enten p eUe£ t>et 
ÆolijfeDigamma, etjfjetler « aftene/ fom i axvis 09 'a^vtYvos, t^i vel) 
faabanne $D?ibbel faaer banb tf fe ftt fulbe Sal. 8Cf « maae banb bave tine 
470. og bet paa begge ©rceber: Semnaaerbanb iffetil/ ubentoeb* 
fom er 70. / og v, 400. £>gbafp#rgeé/ om tette tf fe ffeer »eb tjente 
35ogflaver? 20?cb eet Orb/ j^ané £ebr<eifl?e $lam f faa fnart bet jfrtoe s 
meb ©ra?f tfl?eChara6lerer,ftnbet man betutt tf fe nunbre enb eltøe35og'- 
fraset/ bwraf otteereQ3oca!erogtre@onfonanfcr. Stltfaa er Sibyllæ 
Nodus Gordius tffe {$$$. ©etf orubcn faaer banb mig tffe ti! at troe/ at 
voreé^oet/ Autor til bet ©tboUtnjfeEnigmc, »arfaalcetd/ atfranb 
uibftebvabnrnvar/ og bvot betffobiSSibelen. £tøombtbané£unb' 
ffabi#ebrceif?btfrgaact.< berafbar tøm&, iblant anttt/ gmet 05 en 
<pre>'oe/ i fin artige gearing paa Stavnet £fa$ fomtøanb falber ™- 
rfa^dfifiarw, neiuiig at ©11® gat) 2lbam et STaim af fire S3ogftat)et/ 
ti( at betpbebe fire Q3irbené|)tørner og Se(e/ tøanbffulbe regere ov.r; 
efterfom bereé SRtrøne begt>nbe af famme 83og fiatnr : 

'Av]ok'Yi>j re, Avcnv re , Mecyijuføtav Tg , £3 A{*fø 3^ (W Ufi ftg f til 

uiffe/ ombanbbertilerbenftfrfleAuåon SRenomfaart/ bar banb 
bog éavtabflillige efterfølgere/ faafomS.Auguftinum Traciat.ix & 

X. in Joan. Severianum Gabalitanum., de mundi Créatione, Pfeudo-Cy- 
prianunW* Montibus Sinæ & Sion , Mich.Glycam,Bedam &c.fcrubeil 

bvab be SSarbartfTe Etymologifter i be fttbtgere Stber batte forbet ret 
ftmme Sirtigbeb meb. 3*g *>il tit* tak onv at vuuté Sibylliff ctyott 
faa ofte bruger Ut Orb £*)$*«$, fom et nom. propr. Dei s 2f)i bett' bar 
Ijanb tilfcelleé meb be Xiberé faavel 5Urf e£cerere / ircnæo og flere / forø 
og besættere, Bafilidianis, ia meb Magis i bere$ 25efvcerelfer/ faa* 
wlforø og nogle af S^erneé Rabbiner felu. 

©mtsfr «rø m SBøflflatoerS £>ri>. 31 ©erncrfl at Fomme til be ©ræFifrV gorf låringer/ la f)at f mti 

tøførjfr/ engranfjoé/ Jeand'Orat, eller Joannes Auratus , gtættet 

ot 9ta\mct metre v>#re ©eos shThp , l)elft t>et famme f)a\>e$ ogfaa i Si- 
byllæ Acroftichide. $?en berimob falber at erinbre / at tyevtåforø 
mer af btffe t\)ent)e Orb iffun fcet Sal 1692. og iffe 1697* forfare 
tøanbgat>fujben8«i)eb/ at foranbre i Sejeten/ my^i, tiM^d* 
HRen Deflige gri^rt)/ imob f)Mb fom tefrt i alle ffretme og trpfte CS*rø* 
plader/ er ei) tillaklig. Stlligewl Ijar benne Stening ifflr fatttft paa 
JBifaffi afanbre: fommanb ogfaa erfarer afben (Sngettcenrø Henna 
Himmonds 2lnmcrrfninger tti N. T. \>eb \>ct (Sprog £ Pen*. 3. v. 19. 
^ab ellert ben Chymicus Jacobus Gohory, og flere/ frø* fttøt -feer* 
paa at ttge/ gaaer jeg forbi/ faafom beelé mt fagt/ beeté af ringere 
23ett)bning. 

(£n St)bff Philologns , fceb 9tøttM JoannesHammgus , forti/ K* 
gelebes i Scculo XVI, giorbe flg brf i&nbt ttcb een og anbm C%ctf iff Au- 
torem at ubgføe/ faa og nogle fine v«riasU8iows> (berfinbeStnbroFte 
i Gruteri Uefauro Critko , ) beretter om ftg/ at \>a fymb l)a\)be la*nge 
ff uberet paai og plaget ftg mebofcbemelbte Ænigmate, fpurbe^mb 
fin forige gobe Sentre/ ben berumteTheologum JomBrenrium til 
SKaabé. Brentiusgif ftannemba titøaanbebm/ og optøfebe Jjam^mt'- 
lm/ lmbbetOrb^o^c^ afftmlFet bet Sal i7n* .ubfømimr. UDt 
famme Sal er og enbeligen intet til £inber/ naarmaribuiUillabe/ at 
itt fibfle ©)tf « Sal ■ øu»y **/« , Fanb t^t»eé og conftruereé paa faaban 
SD?aabe/ at bet tripliceteé/ foml)enf)ørenbe ogfaa til bet foregaaenbe 

tqU. Ka) Tfs~f r-Aq hncideg tvS y åis]oi t fcil. toj <7Ui/ x t^? évjec. .ptøilfen Con- 

ftru&ionGrammaticiFalbe repetitionem a communi. £>en førtref* 

felige Joachim Camerarins fyastbt og funbet famme ©icrtning gob 00 ri- 
melig- ogbrrømmetben/ (bog ubenatnatøneHartungum eller Bren- 

tium,) i ett af fine 35tv\)e til WillemCanter; (@ff Camerar. EpifioU. 

/>. ssi.) JoannesOpfopæus anmcwFer alligevel Deriinob, atq*ctor(pføg', 
fot<puT<pé?oq, er tik litat til Sibyllæ Dialeft. 3?g motte \>el fporge/ 
ft^orlebeé lj>anb fommr r til at føe faabanr ? naar ber ftiibeé tibt Sibyllæ 
2Jer$ mere enb ti ©t arber / pik* bvnH for<p,~<r, og<r«<fø^ for «$>?<»y, 
m b fl 're af mmm <Bla«é. 93?ia ftaaer betre atlene i jjmeu ■ at Or* 
bet^oa-^seriffeaf^pSet^bningnof/ efter mitSt;fre/ faaatbet 

funbe 32 H. G. om Sibyllæ møtf t Ztit fanbe ttUceggeé ©ut» paa fcette ©teet) i belii efterfom bet \ibi ton almitv 
belig jte 93rug bcmærf er to ©iité © f åbninger paa himmelen / ©olen 
og 9Worgenfliernen. Sa jeg alligevel owrlator bette til anbreé $aa* 
tømme / bolbenbe for^ at ttt er een af fmuftefte Sorflaringer/ ter fim* 
tø paafmbeé. 

Pierre Moreau, fomtetotowbfammeSiber/ eller fort berefter, 
nemlig \>eb an, 1570. 05 1580. t>arligelebe$t>el erfaren og fynbig i ©rir* 
Wc @f ribentere* Savning/ og fanbt far ligelebeé vat en artig STOemng 
nof ; naar man itfuné en tilrøre fireng i at prøw ben* $annem falfct 
i ianf e tot fetøgiorte Orb 'av^^, ter ffulbe t>cvt 4 e 6et fefofamme/font 
» V e*<pwYi]og, ineffhbiih. ©anbt er tot/ at totte £)rb beqtxemmer ftg 
færbelié %>el til <&uié føpe og brilige fRatnt : fornemmelig efter 3#tor* 
ne$ og fiere* SMening om tot SRatott njrn tøm manbalminbelig fatter 

dvexQwitfov. {(£\) at talt Om Orpheo og Hermere Tnsmegifto , tor flge 

at ©ub$9latm er iMibflgeltgt.) SeXal/ fomSibyllaubfobrer/ naar 
manforftøaer23erfenereent og ligefrem/ ftnbeéog jttfii 'Mopn* paa 
(Set nær/ nemlig 1696. 4^orfot:e Haacus Voffius, fom ttbi fin 
Traétat //* tøntøj sibyUinis tøawr famtnft og antaget benne SBenina 
frem for autor / bar Tunbet en egenSRaato/- til atføelpeberpaameb 

tot tal/fom fattetol £an$ Otl ere tøfle: "Ego libenter eorum fequor 
*Tententiam, quidcvoceavgxcpwvof^idem quod dve%<p^'iog 3 accipiunt*, 
"ut nempe feptenarius fiat, more Py thagoricorum 6c Platonicorum 
"addatur Vnitas. Mcvotg enim , ut illi ioqnuntur , e& mftetfinog, **»-■ 
\cc]a.?cc~jixog , >i) 7r^oTA«yu(3avo//.evo^ d^fiog* Vel potius Vnitas addatur, 
"addeclarandamDeiunitatem, itautnumero iilo fignificetur inefta- 
"bilis vnitas > uvi%(puvog Mtvag. Sic Mercurius Trismegiftus., & ipfe 
"Judæus , cujus verba apud La&antium, //£. /. fic condpiuntur: 

"()' hé Øeo? eTg - , *£) ø jfø ovopetjog i tf jordes j øu , v?i <yd^ 6 "riv cLvwuuof, 

"Hoc pofterius veriffimum efle exiftimo." Sif t)ifft Voffii Orb / føtn 

jeg nu bar opier jt/ fanbbafwrnbe*/ b^orlebeé ©aLDn Fabricius i flt 
BibHotb.Gr. Vol. xii. pag. w. batter taget feil/ ogttfe gtwt figXtib til 
at betragte benne Voffii gorHaring / i bet banb (Fabricius) faa (Inven 

"If aciVoflli dvéxtpwog reddit mimerum 1696, itaque 5c ille, (quemad- 
"modum Leibnitius) probavit le&ionem hig r°iu in quinto verfu/' 

Voffius bar jo ligefaalibet tøttft yaa f fom talt om/ atfxtttSkT?:*, i 

fmtn ofltti$øåftatoet$£>tfc 33 tipien for ™ ihlé. £wD tøar wDtaget Den gamle Le&ionem tøg 
men tiiatgiatXaUetfylDeft/ lagt VnkatemDei Dertil/ ogfaabltoer 
ieti697* 

3^3 fov min SeelfanD tc^i¥fcftnt>e Denne $orflarmg faa agtbat 
og tøw$ at bifafDe , fom baaDe Voffius, faa ogttelbemelDte<SaL Dr« 
Fabricius, J)auc IjolDct Den for; nemlig Denne fl&fle u&t ftt rø/«**. 

Græcæ PblJ.pag. 200. \Cl 0£/ før fyannettt/ Jo. Markins t ffa Tra&at 

^ Oracuiis féyii. Dtfp. m p. gé. £f>i naar manDenDttilDelaDe paffer* 
Det IiUægaf m™* eller 'et?, (enDffrønt uDen Sibyllæ gortof/ cg til 
fen^éConceptct/ faameget jeg ficwDer Deraf/ forfønt/) faafalDer 
Dog meget at flge yaa OrDet >«£$£« ; og Deté 35emcrrFelfc. 3ffe 
mener jegøer mel)/ at Det fa\>ne$i ©ntfiffe Lexicis, og man faalefeeS 
cnervté om/ at nogen anDen Autor f)ar brugt t)et: Sf)t (ligt Sintrer 
alDrig* Det ringefie i Det ©rerfiffe ©prog/ Der er af Den Slrt og <£gen< 
flab/ at man enDogfaa uDen for Lexica fanD felt) giøre mange Nomina, 

adje&iva,& fubftantiva, ex verbis & nominibus receptis derivata, fom 

iunlc paffere for gt)l£ige / naar man i agt tager Ahaiogiam. 2(lt faa 
laDerieg dn*q*wos gierne wxt et got OrD* SDTen at Det ffalbrtnDe 
hufabtiis, Detfamme nemlig fom «w<pfiWa* Der Uger jeg new til. 2(ar* 
fagener/ at alle Derivata ifaaDangorm af Det OrD ø«*i bemerfeiffe 
paffive, men a&ive. a^wvoj, er Den fom et) taler/ et) laDer føre tin 9?efl/ 
jfum : Arr«pws, twtimoD • ItubeiitC/ talenDe eller jt ungenDe imoD : 
&KKé<pwoq, Den fom taler et anbet©prog : ^ fom gtøer en goD £tuD/ 
fmuftuDtalenDe: c H^a)vo?,fcD^ellerlifIfg4iMDenDe:Ai;V(povw ? ,fom giver 
en onD eller ubehagelig £iuD/ ilDeliuDenDe : ™*p«*e& Den fom famtyff er : 
vip&m, fom gitter alieflagéSiuD. OgfaaleDeéalle DeanDreaf famme 
formå. syiaarmanDDerimoDv>ill)attepafHvumrignificatum inDinoget 
affaaDanneOrD/ maae fcetffe umiDDelbar componer* é aføwvft, men 
af De?$ Verbo <p M véo t og i fcrrDeleøfjeD af præterito paffivo, nemlig 
componereé meD (pwYjoq* faafom dvwQwvfroq, tpayntyMrøs, disfocQéntrH* 
®ette<rDamitt2larfage/ til at fotfajfe Denne Petri Morelli©iætmng 

Om éti&tøm* U'<atfZt If. Voffii og J. A. Fabricii SJifaffi. £rtulfen 
jeg gierne fM frafalDe/ naar nogen unDertnfer mig beDre- Xfjifcir* 
feligen fanD jeg tf fe fatte anDerteDeé/ enD at dvkep^og maae efter ; Ana- 
logien betnDe Det famme/ fom føwog, qui nuikm vocem edit* ^>ttié Der* 

<£ tmo$ 3 4- H.G.om Sibyllæ morte tak tmob t>et Orb«»8x(pfl6vT05 fjafc&e funbet paffet fig i ©tatielfer og Tal/ 
(btiilfet Otb/ enbffient bet et) flaaer i Lexicis, batieé bos nbtbecrib* 
fle Orphei23eté boébe©rcefij]fe Phiiofophos,) ffultc jeg gierne batie 
taget rette an me^ alb Approbation. 

©en 3efuit P. Athanafius Kircherus, uDi fin ellevte 35 og af 
Mmdo subterraneo* Seåt.*. tjjwti ftant) flrengeligen antafler og befpotter 
SKcirømifierne meb tøM Lapidc philofophico, f)awt ogfaa bragt flt 
Opfunb for Sagen/ til at opføfe bet Sibyllinflfe Ænigma. £anb 
flger/ at i?et ffal l>tt>e 'oa^™?©^. SWeubct fiuneé/ at banb ber 
tøatier trommet for fig. Og benne gorflaring er flettere og urigti* 
ger/ en6 alle be man enbnu batier feet Ubi itø*i>*os er ben[anben 
©ta\>ftfe 3. 95ogpat)it/ og jFuffce firø$ tierre 2. Og Xallene blitieaf 
alle ;$.Orb ithm 1674. 3a Det Fanb fere af bane Difcours berotier/ 
fom jeg bolter mwrbtg at firitbe Sit>en meb/ at banb iffe bar begre- 
bet ben ©iwfcffe 3!e# ret/ (fom bet og er bef lenbt/ at banb fom bil* 
fcebe golf inb om fin Scrrbom t mange rare (Sprog/ tiår fim maabe* 
lig fynbig i bet ©wfcffe/) men banb bar bolbet fig blot tii btn £a< 
tinffe 23er|Ion af (gibtjlla / itn I)anb bog &ar forbrepet efter fin 
XiUlt. 

@n anben i Philoiogia og Critica meget ferrbere 3efuit/ og af 
tiore Xiberé berømmelige SD?cr*b/ men for ligefaa mange urimelige 
ja afflfyelige/ fom gobe ^Paaftmb befienbt/ nemlig P. Joannes Har- 
douin, batier iblant mange anbre fine Paradoxa, tffelabetfatteépaa 
eet befønberligt ogfaa at ubfhtbere/ til itttt omtalte Ænigma, 3a 
j).wb b^er/ ril at beftyrfe ben af fine fierefle 3brcrtte/ fom tiår at 
grore et flort Stntal af baabe gamle og m>e ©fribentere til Sltbeifler 
og $?ateriaiifler/ ligelebeé af betre ©tøffe/ eller be nu opfare 23er$/ 
tiitbet gotgiore/ at Au&or til btffe Sibyliina tiår en formelig Atheift. 
Serom b^nbfer banb i fin cbrm<d*g$* Vet. Teftam. £tiorbanbligffom 
faøfimer, at bemeldte Auaorinbforer/ un£er©tbi)lla>9fottin/ Sft&efe 

flerneé ©nb at tale om fig/ ænigmaticeoaperprofopopæiam, iiaa* 
ban OTeenina: "3 f fl er M almm^ii^ 23ccferi/ fom manb feer otier* 
"alt/ og er (flæbet £immefeiv 3'^brn/ $abct og Stiften; fom rrat 
"fifle/ 3 g er im bele flunlige Statur. 3eg flSa! fortern 3oiten oflnigoflftqttt rSXMfo 35 

"mrt en gfoDé OPerffpfning/ og teteftet ^Ueggioremm^tøDning 
"til rette igien," 3^ftte ftbjle/ nemlig Re/ardam Veftimentum, ligget 
Da OrDet, fom ten ©ibpilinfFe Au&or, efter Harduini Mening/ toti 
batte* Og Cctte fFal beDe maaapaton, af no Veftimenmm, eller 

met) n paragogico mo (ligefom i Hakeldama) Og §a^wv, a ^Ww, far- 

cio, concinno. Zt)i mani maae merrfe/ at Hardninus f ømmer jttft 
paa at tale om Poreé Enigme, WD SepligbcD af en Obfervation, 
nanD mener at fytøt giort/ at Dcflige Sphinges og male Saleré Op* 
finDere brugte unDertifcen fetøgiorte og af aDflilllge Sungemaal fam* 
menfatte Orfc/ fom Dette m«*«?*^, Der er af JSebræ ifl? og ©rcrfijl 
tillige. SRigtta nof uDfommer af famme galne OrD Det af (Bifcplla 
tiDfoDreDc Sal 1697. Og banD tor enD tilftDfl foDrc alle og cn^er 
UP/ at bennet) ingen Algebra (fol paaftnDeS neget beqpemmere OrD 

til Denne ©UtD. "Nec vcro ulla poilit Algebra aliam vocem extun- 
"dere, quæ fit huic loco opporfum, habeatqve hasdotes," er t)d\\é 

OrD. $m\*> troer og/ at Au&or til Dette Ænigma bar pæreten lige* 
faa ugudelig Ruxttn/ fom Ofrer Harduini Sanhtv) Den (Sngeltøm 
tøj Thomas Burnet, i at ftatuere Det ©pnDfloDen uar paafommen 
af blot natutttaé/ og efter 33etfceu$ SeflfaffirntøcD paa Den £iiDu<om* 
gamgeliae Slarjagcr. @l. Dr. Fabricius , i Æ/Mø/A. g*w. Voi.xu. me* 
neiv at Harduinus bar optønft Dettc> til at giærfe golf/ og at mo- 
quere ftg otter fine Scrfcre. 3eg tøDer Dette tterre uDømmet; efterDt 
jeg DeéforuDen er fcrjllrct om / at man (Fal finDe uDi Denne ttel me-- 
get lcn*De / men fcer&oé fra 9JetfmDigbeD$ 33ep meget ttilDfarenDe 
SRanDé ©frittet/ anDre langt tmDerligere Meninger/ Dem fjanD Dog 
bar troet af £iertet. 

glere af Dette flag* UDtpDninger/ enD D#/ ere mig Jn'DinDtilet) 
befienDte/ fontDenDeSbpnujTe/ bttorømiDet efterfolgenDe Sapitcl 
ffal taleé. Og maae jeg H ttel ogfaa tilflDfl mcrlDe om Det/ fom 
mig felt) er falDet inD om Singer! : ©aafom jeg UgeleDeS bar battt 
nu ttil otterlaDe tit anDreé qjtøtoe og CmDømme. Æ>ctte OrD beDet 

sooArnroN, fom uDgtor net op Sollet 1697* 2* og ntS3og|Iatter/ 

S 2 fire 36 H. G, om Sibyitæ møtf e Sale 

"fire ©tawl fer/ fem Sonfonanter og ftre 23ocaler/ ligefom Sibyiia tn! 
|>av>e bet, beregningen er benne: aoa 70. 500, 1. 3* 80a 3* 70. 50. l Summal6 97- 

£>g Orbet betyber fcet ff ore 23æfen/ etter t>et Slabn (ro dv, etter ™ d^d 
fom leber og fører til 23iiébom/ etter/ fom lærer og unbertnfer/ bra* 
ger og wpleber be Q3ife, Set er og efter famme $orm og ©rb 9te 

flet / foill vaåoiywyos, frø^flrywyo?, oxKay^yoq^ l^ocytayoqy (pUTuyuyog. &C, 

©fulbe tet og tffe fcære beqwmt nof/ J)\)ié ©Ub (tSibyliæ ?anfe/ 
eg efter IjenbeS ^oeti|¥e Fi&ion,) funbeljawfaat til9ioaI): 3eger 
fcett/ fom er og fom x>ar t en ^€rre over himmelen og 3or* 
^en; (Dg jegerbetX?#fen(bet£TAW/) fom fører til XHisbont/ 
fom leber og unbetvifer be T>ife ; øaa at naar bufteiTbennig 
ret/ ffalt bu wrbe beelagtig i ben (gubbommelige Piiebom? 
rvaj & t# «fu, 8* »[MvviToq tcm $éiv\g hcl( éfxotye <ro<p(v\s. ®ette er jo og famme 
d\m\ og Sitet/ fom tillægge* ©U£> i Piisbommens 23ogs7.ea* 

isatte er beit/ fom fører paa X)ii$boms X)ey/ og regerer be 
JDifc« Q3e! f imbe manb ret)fe mig en liben ©rammatical(? ©rrift 
euer tøenbe/ men bog ganbffe fmaae Xing* Sen ferfle , at mit 

£)rt et neutrum , og burbe fcel ttcere et mafculinum. $)itn t)tttil 
f)dt jeg alt f^aret/ at jeg for jlaaer Ens fupremum, vel Nomen Dei, 
(tooV etter <tø«.) £>8 tø?** ©tø& tø** Genus grammaticum t 
Nominibus Divinis ? QEre tffe Toøtfov, ro $»&*»», Numen,, nveS/*« 
mym, neutra? Qvtievog u$éw*e to &$ov, u7&*vuo-ivéfy<r8 ituriv, ØJtllD er 

Wtt langt borte fra nogen/ men I;anb er alle lige n#rx>#renbe: 
flge be gamle Phiiofophi. ©et anbet er enbntt meget ringere afSBe* 
toning/ nemlig at f naar man flader Orbet '&pkpib % maa ber ta< 
ge$ tre S8egffru>er til ben førife ©tawffe/ og eet tii fcen anbcn; Sf)i 
faalebeé lærer mant) 93ørn i ©folerne, for at gtøe agt paa ©ammen; 
fcettelfen af flere Orb til eet Wlm jeg fporger/ f)fcor f?aaer ^enne 
SRegel ffeewn? Og tøn »i! manb forbinfce gamle So!f ^ fom Sibyiia 
©g mig/ til Sette ^Sørne 23erf ? Wlaat mant> tffe ftawe bemelbte Orb 
paa lige SUlaave/ fom «pr« og ^/w; SJore^ Audor, j»er l)ar t?ce^ opi%P3ftqM:g£)i:&. 37 

tiet be ©ibtjUmffe 33eré/ bem tii tørø*/ (enten banb et een eller flere"/) 
regne&? afbrig flige Sing faa nøt)e* £anb ftar gitiet flg en otiermaa* 
bi$ $ribeb/ enbogfaat Bet/ font tiår ulige mere magtpaaliggenbe. 
©tatielfer i 23eré at gtere forte eller lange/ tmob <}>rofobiené9iegler 
og cprogeté @gen|¥ab/ er barn iffe ufæbtianligt. @t Adje&ivum 

Mafculinum føi)et til et Subftantivum fæmininum flnber manb i ban$ 

Srebie 25eg/ btior ber flaaer r^xtø *%&**- £rttté »vtø:«, i ffaben for 
d**ni, i t>en førfie SBog/ gttier og tilfienbe/atbanb/ forubenflt©ræ< 
lifF/ bar forflaaet noget Satin; ®o at tale om flere bane (Elegantier, 
ibwtil jeg bog iffe ml regne een/ fom Biondel beffylber bamfoiv at 
j?et)fer Antoninus bitøer falbet ^wr^wraj p*<r*tøv's,(/#. /•) Der ff ulbe I>ebe 
bet famnte/ forn*?^™^ , eller »wpiWs* Sbi btrttbt/ naar man 
ret øtiertietjer SRemnfjen af bemeldte @t^/ ffal &et beftn&cé / at 
Biondel l>ar gtort &am for mt. Ser falber elleré nof anbet for ber 
og ber ; faa at manb itlt bar flor Slarfage til at tirebeé otier Jofeph 
Scaiiger, for bane baarbe Cenfur otier tøffe 23cré/ Der liuber tffebe* 

fere enb jaalefceé : 'In fterquilinio verfarimihi videor, quotiescun- 
"que ad ea legenda mc confero." ©llttteltg/ itlX fom tffe tiil Utft)e$ 

meb mit 2*$*$*?°** b at & ^^ tø&* & e * w*/ «tø frrføge at flnbe no- 
get fobre Oti, om faa behager. 3eg for min 'Part agter at jfaane 
min Siit)/ og iffe mere giore noget Sorføg berpaa* 

©a v>t nu Jjaw b*rt faa mange $orflarmger otier betfe Enig- 
me meb SSogflatier og Sal/ og btiormegen Umage ffrtberenbe golf 
^av>e gtort flg for at treffe bete Optøéning; (gaa motte man tie! 
.fpergc/ btiorfra fcatiet man Bette flage 5?unfftievf ? og naar eller 
jjtior erbetteopfommet/ at foaeMyfterfatffiar Sal/ fomtieb35ogfla* 
tier bett)Beé i Orb og Stavne ? ©et borer bog til bm almindelige 2>ibm* 
ff aberne $ £>tflorie/ at tiibe faa tiel be flettefle/ fom be befle Jvtmtferé Op* 
rinbelfe 04 §retngang / og iffe faa tøfeligen at bømme og fnaffeberom 
l)eni ajoJtret/ efter ©icetmngcr og S^mobmnger/ men/ faatøt&t 
mueligt er / nø*enlebe$ grunbtgf n. Ser ere be ibiant ferrbe golf/ fom 
derivere bet fra 3<^ r rneé Cabbala litterali ; bwr ber og fpillebe* 
meb Sal i SBogflatier og $la\me. Sftogfe regne Ut til^ntbagorcrer* 
nc^ 2#r£om om Sallene/ btiilfen Scrrbom be Slfejranbrinffe 3ober i 
Cgrøten tja^t ^itaitt/ ia befluberebe i Un ©rffrøeTOlofopijie/ 

$3 03/ 38 H. G. £>m Sibyiiæ motlt Sale og / fom nuwé f inDbragte meget Deraf i Dereé Cabbala* grø 3oDer* 
nejTulDe Dafligt vcere f ommen til De Sftriff ne ^ \>eD De mange 3#Der 
af Stleranfcrien/ Der b(e\>e omttenDte i Det førfie Sbrifli £unDrcD* 
Star/ og ffulDe faaleDeé bragt Dette meb % mb i SbriflenDommem 
3eg troer iffe/ at Det batter fig faaleDel (£nDnu bar ingen befciift 

0$/ mig tiiDcnDe^/ at S^erneé Cabbala litteralis ånumeralis, fom 

f)o$ Dennem t>et>ev Gematria, er faa gammel: Og ^aD Pyrhagoræ 
og Platonis , eller Deres (JfterfolgcreS £crrDom om Tal og Stemt 
angaaer / 6a Par Den ingenltmDe af famme 3(rt eller ©lage / fom Det 
Pi nu tale om. Sen par fnlD af ©aarligbeDer og OPertroe/ men 
paa en anben SD?aaDe, £o$ ingen Pythagoræer eller PiatonifF Phi- 
lofophum, pcere fig bpem Det Pil, Valman finte/ at De tømte beregnet 
23ogftaPer t OrD efter Dereé Xal*35etpDmng. <£\) felter gier Phiio 
Jndæus faaDant; ^ormegetfianDelteréaaegoriferer afSHaPneog 
Dereé 23ogflat>et ^ og tl)t>or flirtigen batte temaer fl'g meD £al/ ef* 
ter ^)t;r^a^orcei(¥e 23ité/ og paaagfcr Dereé aJtyftiffeSemærfntnger. 
SKen af Den \aa falDeDe Gematria ereffet man i Ijané ©f rifter irf c 
minDfie ©por. 23il man fore&olD? mig Den cerpærDige 23og Zohar, 
fom R. Simcon ben Jochai (lal batte ffrePet t 33egt)it6effen af Det an* 
Det JbimDreD * 2(ar efter ®)ri(Iurø/ Da maae frrfhibgtereS / om Den* 
ne R3og fanD meD 3tecte børe til faa f)Ot) en Sifter/ eller om Den et) 
fnarere er nogle £mnDreDe 2(ar pnaece; eller i Det mtnbfie/ (effer 
De tørDeffe golfs Mening O Det meefte Deraf ingenlunDe (Irc^et af 
R. Simeon, men i langt ftlDigere tiDrr inDfliffet: fjtiorom fanD Ux* 

feé t Jo. Chriftoph. Wolfii Bibliotb. Hebr. Tom. I. a pag. uj4. ad n*4. 

©ernceff / naar enD bemelf t? Rabbi par Au&or til Det Deri inDflif fe* 
De £op af Cabbala numerali & litterali, gaacr Dog pané SHber tffe 
bøpere/ enD at banD blider lige gammel meD \>oreé SibylHnff e ^cet/ 
fom er t £æpfer Hadriani XiiD* ©erimoD ere De nu omljajiDlenbe 
Ænigmata af 23ogfkper og Xal meget celDcre t)o§ atiDre golf/ i feer 
fyrf ©rcefetne. Sbt/ fort fagt/ Det er et ©tøfiff tyefcmiterie/ til« 
lige meD aDffrlligt ariDet Dtfliac. ©e celDgamle ©nrtiffe poeter / og 
fiDen longere neD i StDen De ©ræfifFe ©foiemeficre eller Gramme 
tid til tHføanDrten og anDenflceDé/ ere falDne vaa me^et fligt ©icef» 
Fe Xot)/ tit at fcmot)e fe i Dereé @e»ffabet/ og at prale meD tore* 
©farpfmDigbeD* Pindams Den frore ^poet fornepete fig ecrtganfl 

mft øg m %oflftqtieté £>tft. 39 

met at øiere en gantffe fang Ode, tøwri tffe fantteé nogen enifle 
ttdng Den 33ogtlat> s. Og om faatanne flere (Stempler fant man 

feje boS Athenæum B. X. cap. i<r. 20. 03 21. Anagrammata f)dt man 

ogfaa toiltet støre til en 3oti(¥ Sund ; i feet mintfte fyaim Omfcet* 
telfe af Sogftawr/ fom Julius Cæfar 09 Auguftus bettente fø af i 
bereé bemmciige ©frivelfer ; 03 fom Rabbinerne/ entogfaa for s. Hie- 

ronymi £iit/ t>at fingeret i Jeremiæ XXV, v. 26. SOTttl |BØ* it* 

gruntet/ eller ufrøer/ tenne gorfforinfl et> b<w antre ftoffom tntft: 

(®ee Poli Synopf. & Commentaire du P. Calmet , ad h. /.) Setfaitime 

er og at lige om ten anten ©tæt) tøoffamme $ropføte/ Jerem. 
Li, v. 1. og f)V>or (Mte ©uté Slant tinte tig til 3^^^ ***»#» 
eller Athbafch? 3eg bolter faaletré Jac. Cappeih Sfømorrfnrøg ad 

Jerem. LI, I, for aUerøttfffy i f)ané Offervan. in Lud. & Jac. Cap- 

pellor.o j />/>.£#tf.-øg at Den enifte 23ogftøv>e*£unfi f fom f>a^ci5 i gtø 
fcrlefy ere Acrofticha , ex, gr.t te SHpbabetiffe ^falmer. 'SDmmøt 
bar man efterretning/ at Anagrammata vare Sføretf i 93?otm freé 
©racerne i Ptolemæi Ehifadelphi Ziit , Da ten beriauitte $>oet Ly- 
cophron ejrceflerebe teri/ og giorbe tifie vaa j\ongené og tfroiøtm* 

gene Slagne/ ifiohefjutios, cLtso p^o?. 'jgo-ivori /lov v H%ug, fOtXlTzetZCS 

fwtecUtt in Scbofijj aj AlexanJram. ©aatan er ta ccSaa Opru.tcljm 
aften Æunft met Tal tttaf Ort£ og Slavne* ^ogfravcr/ og trraf 
at fingere Myfteria. SDlan veet / at te ©ræfijfe ©fofemcfiercé gor* 
retning beftot fornemmelig i at forflare Homemm og antre Au&o- 
res ciaflicos for tereé ©ifripter. £>er ftræbte te nu at bringe itrfig 
noget nyt oø t bereé Tank tpbflntigt frem/ og paafunteofte fli* 
ge £emmeftgbeber tHomero, fom banb altrig ~bafcte reenft vaa. 

Apion, ten 9]a\)nFuntige Grammaticus , tøanfc fem Æitpfcr Tibe- 

rius gjorde ten 2©re at falte barn Cymbalum mimdi, tit fan tt/ at 
Homerus bavte met ten allerforffe ©tatøelfe i fin førfte 23og givet 
tilficente, bvor mange 25oger bane gantffe 23erf , Ilias og Odyflea, 
flFufbe beflaae af. Zpiuti t um» bettjter 48. SwilUt Seneca met 
alt Sitk beleer/ t bane 88. (SpifM; SD?envifer 0$ og ttUiae/ bPor^ 
letcø Apion troete/ at bemcrltte ^unfl met Tal i ^Bogifaver var 
entogfaa fra Homeri Jiter af. Euftathius fortcrller oé om fler? af 
tiffe SøflW ttppttiie og Hterf<ae$aanmt/ 1 bane Jorflaring til im 

fitfle ^8og af lliade. ©om og Irgeleteé Plurarchus x Qu«jh Gmvwat. 

IX. 40 H. G. omSibyllæ ffiøtfe ta lt 

ix, a j, S)?en intet et bog af bennem faa latterligt paafunbet / fem 
fcvab man af famme ©lage treffer boé be førff e SWlne/ faafcel 
Sirfe Sc?&rr ; fom 5?ice£tere; flfcen bifire ftnge fat fcerpaa/ og am>enb< 
te bet til bereé mtjfltffe gorflaringer. Seraf bar man en frotte i 
fcen falfftBamabæffpifM/ om Abrahams 31& ©wnne; fiffet Sal 
ffrføeé i ©rctfiflf mebTiH. STemligT ffal t>ett>t>e e^nflt^aarl/ 

fOt bete SiøUVé |¥t)lb/ (TAV fignum <?a^ov , vel confummatio fertur % 

jtaaer t>er riet gammelt 33eré/ fom Monttaucon baPer i /w^r. Gr. 
fag. 22 Q 09 IH et* ben førfie ©taPelfe af ihsots. Sllligepel foar t?et 
famme pceret meget aff>oli>et 03 ^t)tafltet af Tertuliiano, ciemen- 

te Alcxandrino , Auguftino^ Ambrofio, Prudentio &c, ©fulbeni! 

benne ©tribent/ eller anbre paa t)e Sibery bape l<?rbt faa&ant af Sober* 
ne? 9!et); ligefaalibet/ fom s, Augnftinus , ter bemcerfer at i dia** 
net Adam, fl*rePet meb ©rerfifire 23ogjfaper/ inbebolbetfbetSal 46./ 
fom banb berpaa forflarer om @f)nfto/ ben juk W:am f 03 bringer 
bette an Peb ben Se jtt Joh. 2. fyuor 3*fcftnc ftge : £>enne Cempel 
^>ac varet bygt paa i 46. 2lar* ©fulbe ber enb ftubeé noget SBe* 
ttiré eller ©por til / at Sæberne l)avbe baPt faabant i 23rug ligefaa tilt* 
Aen/oa fra faa gammel Sitb/fombet finbeé bøs ©rcef ente/ Hvilbt je$ 
fnartftge/ acb: baPbe begge Icerbt betaf (£gppterne. StffV brugte i 
bereé bemmelige ©frift/ eller Hieroglyphias, Sal (forflaae Xalle* 
uté Skurer) til at bemeerf e anbre Sing ; (Baa brugte be og anbre 
Singé giaurer tii at bemcevfe Sal. STaar be fpre\>e 1095. ba bemcer* 
febebetøtiltien^efc; og forfor? forbi bette parSageneé Salt 
tre 2lar/ og M 25arn/ fom enbnu tik talebe/ naar bet Par tre Qlar 
gammelt/ par fom bm ber ha\3te Sunge/ og ifle brugte ben. (©via-- 
lebe$ Horapollo libJ&s.) 9?aar be malebe en©tuvrne/ b€t!>t>tel>en 
et gem-Sal; og Itt forbi be fornemmede ©totner/ Jj^té £ob be 
ftcebfepaaagtebe/ Pare fem/ nemlig planeterne/ fom ogfaa mange 
©wfiffe og Satmflfc Au&ores regne but for fem; (Sf)i@olen og 
Wlaantn, faafom meget ftørre £iué/ falt>te t>e tik ©ttcerner.) Og 
anbet mere befliae. ©rceFerne/ fom bletie 25orgerei (Sgppten/ og 
antoge meget afgotteW (Sttik/ f)a\)e(1ben rafineret berpaa meb 
Sal af 9ta\meé *8ogfIaPer. globen Niius bleP bprfet fom en (Snif 
og beti)t»e&e ©olen : 3 itni ©rctf tfFe Slam N«tø er jti ji bet Sal 
365. fom er Sagene i ©ole--2(aret: fonlfrt anmætfrø i Hdiodori 

Æthkp. 05 ni SBøflftatetr^ 41 Æthiop. m. p. Sen Stfguto Mithras toar ogfaa ©olen ; og naar f)an$ 
9taton ff wtf faatetoeé/ M«ø$* ff , f omme ogfaa toe 36^ btruto. Martiå- 
nus Capelia bar toceret en egen leflet/ og Ijeel erfaren i bifie My- 
fteriis-, 2^i btoor mange ©utoeré 9?atone bar banto tlfe optøeft£aJle* 

ne df? (vid. lib. Lpag, is.M. 2. p. 2s. & p, 4j. lib, 7. p. 23<t. &c.) Gro- 

tius bar ogfaa (i fine 2(nmttrfningertoeb Apocalypf. xiil) bvcaobtt 
f?g yaa Servium; SKen Bette er en §et)t af £uf ommetfe f)t>é Benne 
flove Sftanto; Xi)i toet flger Servius, at man batotoe bemmetige SRato* 
ne til ©uberne/ af toifie Slarfager/ forutoen toe 6efi^nt>te; 3Jlen iffe 
figer banb/ at toe toare gtorte paa omtalte fJJlaafce, nemlig af STato* 
ne eller SJogftatoe * Sal. ®e Æiættert/ fom man falbte BaHManer^ 
batoe grotot nol imiteret Sette £ebenffab/ et) allene mei toere* 
'aj3^,™£ toer intoebolber famme £al 365. fom m*&§*< og n^cs, men 
cnbogfaa meto at foregitoe/ toet S^riffué bar fattoet flg A.og n. i£en* 
feenfee tit 2wen/ toer fom neto otoer batmem t fjané ©aat; forti utoi 
Ortoet **?*?$ (en Sue/) inbebotbeé 801. ligefom i a og n. Sette 
beretter irenæus om te ttoentoe kættere Marco og Colarbafo, og tf* 
ter ijannem Tcrtuiiianus og Epiphanius. £)e famme ^atoe og touret 
Opftnbere af toet tal 888- i STatonet ihsots. £toilfet ^aafxmb er 
beptitoetigen Metoen antaget af toen Sibyilinffe ^3oet/ og er/ ncefl ef* 
ter toores ni 23ogfhtoers Enigme, toen antoen ^tetoe afbank £ak>g 
33ogfiatoe^(5pil* £ané eget 9>aaftmb fanto toet iffe tocere/ faafom 
irenæus tiljfritoer toet fovbemetbte Utættere. 3<* fra Jjtoem toet en& 
er, btitoer toet et cefenbiat ^Borne-og @ptUe 23erF/ i btoor artigt nogle 
batoe fnntoet toet at ligefom 2fnttdjriffené 9iaton i 2tabenbaringen be* 
ftaaer af et trebobbett ©eje/ 666. faa Ijatoeé i (2^riftt 9Tatonetføt)e* 
re trebobbett Sat/ 888* 33Ien om forbemetbte ivitfttere/ eller toen 
Sibyllinffe Audor, bcrmeb batoe benfeet til 2tabenbaringené 93og; 
ffa! jeg iffe ftge for toifh |>toilfet toog toel er troligt/ og at toe ingen* 
hmtoe pr batot toen Sltlegorie i Sanfe; fom Beda/w htca cap. 2. bar op* 
toigtet/ men fnarere batoe toittoet betybe/ at Sbrijiué ffulbe otoertoin* 
toe og toortoe SØ?e#er af 5lnticbrif?en/ formetoelfl toet jlotre Xat iSlcto* 
net ivicr^. thi Mit er en fultof ommen (Jfterabning af toe ©rcef iffe 
©fotemeflere^ itfygtigbeb; og toereé \amtft Ctoertroe* 9Temfig 
faalefeé b^toe toiff^ forf tåret Starfagen/ forfor Heftor bleto 3Keper 
af Patrocio , og f^ltoetoe fjam / og btoorfor He^or bleto igien otoer* 

g x>un< 42 H * G - om Sibyilæ møtfe tak wnltn af Achilie. Stf 9Tatwet n&poxtø ubfommer tffun toet Xat 
87i. É*7»f tt ulige flcecf ere / og gier 1225. Achilles bar entnu 
ftire 2al i ftt 9Ta\w '*&>&**> nemlig 1276. ©ette ©tøffclei) var 

ait en ganDffe befutnfct £ing i ten Satinflfc Grammatici Terentiani 

Mauri Siib/ (ber bar levet i i>et trcDie Seculo,) cg ljan$ 23er$liubc 
fcevrcm faalet>cé (pag, 2ssp.edh.Put/ib.) 

"Hine & numeri non fimiles habere fummas: 
"Et nomina tradunt ita litteris perada, 
"Haec ut numeris pluribus , illa fint minutis ; 
"Quandoque fubibunt dubiæ pericula pugnæ, 
"Major numerus qua fteterit, favere palmanv 
"Præfagia lethi minima patere fumma. 
"Sic Patroclon olim Hecfcorea manu perifle, 
"Sic He&ora tradunt cecidifTe mox Achilli." 

$M& tintet ba f at bcflige Overtroe ^ot&te veb / cg fvrøfce ©cenge i 
be ftiblgere T&tKf ba2^ommenf}cebfcformmt(febcé? og at man 
fmbr beraf boé te 58t)jantmffc @frib:ntcre: ©aafom naar Nicetas 
Choniates fftiv r ; (i fin 7bf 23og/) i\t j?vvt) r et Manuel regerebe 138. 
9Ur ; fom var betegnet v b be tu ftbfle 33og|taver i bane SRavn h.a. 
3 g forbigaaer t)e templer/ fom Fabricius bar anmeerfet i BibHoth. 
Græc.Tom. l.pag.209. ©paabommeé/ OrafleréogSrømmcéSor« 
tolfcre to$e og berfra enbedaf bereéSKegfer: ©aabanne forefommer 
j)0$ Arrcmidorum, i t)an& 2. *8ogé 75. Sapttel/ 3, *8og$34. Sap./ 
4. 53ogé 25* og 26. Sapitler, for fiEjfrmptf: 91aar een ffob i tvivl/ 
om banb j¥ulbe rct>fe eller blive biemme/ og banb brømmebe tmtfc 
lertib om ben 35og#av ?, motte banb iffe renfe; $bi meb t fvarer 
bet imperativum ^ y # (bih? tilbage/) efteifom bet "Sal 100, er item 
beg^e. 2J*r banb i Xvivl/ om binb ffulbe renfe til ganbé eller til 
®oeé, og famme 55.>gflav ? fom barn fotj motte tyanb tylgt bet 
forfie; tbt bcr bett)bebeé1>a *&* (til $<&$d fom egfflfl gior 10a. 
23 ir bet en 9tøvere eller Ugtørmnq&SRanb/ ber brombe om b^mcetb* 
te 93oafkV/ mottc banb vcere vié paa at vorbe greben; JW b# 
tieiite barn tji gorftaring Orbet **?«<, tø^rt tøgtlebcé er 100. og 
fom er bolter og øtocf om Renene, ©aabmme falba* man i 

©v#* o<j nt 25ogffaWg £>(#♦ 43 ©rcrf r(? w^p* , b. e. OrbafligeSal; nemKg fcwraf SBogffriPer* 
neé Sal>23cmcer£elfe ubgior tot famme ®ttm ; faalebeS fem i ^nos 

Ogrww/ øg fomi frre (Jr^pler af Gematria, f)øé Buxtarf. in 
i>#/Vø Rabbin. p. 446. feq. f)øé Petrum Galatinum in ArcanisCathol.Verit. 
J)Øg Hackfpan. de Cabbala Judaica, Petr. Poffin* Spidleg. Evang.§. 73. 

og nnwge anbre. SWen l)oé ©røferne bliper tet Pel/ fem jeg fagDe/ 
ett fang Slib erfbre. Alexander Polyhiftor leuebe i Sullæ Stib ; 2ff 
Oannem l)ar Syncellus i fin jRrømfe inbfert et ©tpfte af Sljalbceer* 
ncé gabeler/ J)pør ber taletf om ben DPinbeOmorca, ffai$$tmk 
betpber tet famme t tallene/ fom ©rcefcrneS i&fa (SDtøanen/) 
nemlig af '0&&* ufcf ømmer bet famme Sal 301. 3 Amhokgia Fp\gr. 
£ta bar man ft ©atørif? 33iré paa een fom i>et)t>e Damagoras , føør 
9>octen fjar ubftmbet/ at af SRafcnet ubfommer fcet famme Sal/ 
fom af Aoipoff (Refill. n§,) nemlig 420. ergo er Damagoras m $effa 
!eng/ ja faa meget pærre enbba/ fom f)an$ 9Rat>n er tongere / og 
af flere 23ogftav>er / rub tayfcfc (@ee ftcrom Mureri Varias LecJt.nk 
14, r.iy.) |>oé Cedrenum laieé/ at^erpfer Bafilifci 97aun JjaPer bet 
famme Sal fom 'e^^? Gjftebranb/) nemlig 743* ergo ffultoe 
fyanb bltøe en U(pff*e for SRegleringen > og ten flere 3tbebranb i 
Sonfrantinopel frHtibe paafømme i fjané Xtit> , fom f¥eebe an. Chr. 
475. ©aa\)!t»t funbe ia Mtc flage ©aarligfjeb og Urimeligst) 
gaae ; (£fterat Grammatici, be forfte Opfinbere til fligt/ (fom fiben 
ble\? brugt/ nu til ©atirer og @fanbff rifter / nu til 2S*re*!©igter og 
^t)flcrier/ nu til ben (ftenbigfte Opertroe,) Ijapbe i 23egpnbelfen 
profet tiet met) enfelte Orb i bereé Homero: 3n&ttl ter blePe faa* 
fcaftoe ©aarer og Sibé^orfrenbere iblant tern/ ter forføgte bet met) 
mange 23eré tillige- 2lt mlbe giere bet meb et par Orb engang tit 
Stibéfortrfø/ hn\U man enbelig f)olbe bem til gobe 7 ber intet bebrc 
ptbfte at fl?affe (tg at be (lille. $?en at blabe ben ganbffe Homemm 
igiennenv for at ubfage ftele 23eré/ fyéii Sal i SJogfkPerne jutf fom* 
me lige ub og til famme Facit meb tøperanbre/ fligt fører irte til 
SDZennijlcr, ber ere t>et> fulb gornufty men fortiener at fcetteé i Baare* 
giften. Geiiius fortceller/ at Ijanb ba\>er IjaPt en 25og i £ambery 
J)Por faabanne 25eré pare optegnebe : Og i be lærbe SDtøntS SlnmcerF* 
winger wb benne 9!rtifel i Geilio (nb. 14. c. ^ lerfer man proper af 
befltge bele 2};ré / ber ere funbne i ©rcef ifl?e Manufcripter* ©er* 

g 2 v^ 44 H. G, om Sibyllæ ffløtfe tale vaa bar og anbre ©trtUcnfc^nsere of poeter foretaget frø/ at pine 
bere* ^ternet mel) atgiore f>elc Epigrammata/ paafamme23iié: 
£poriblant Par een Peb STapn Leonidas, tøpjé 23eré bapeé i Ætb* 
iogwEpigrammatumGracorumiib.6. Og fyannem f>at itt i faa SDfriabe 
tffe fofiet libttt at efterlade flg et $?inbe af en ftor £unfb§anta# 
og fulbf ommen ©taÆ Huetius er ben/ fom bar tilgapné opbaget 
$g befiømbtgtort bemte Leonidæ Strtigbeber; og bet et billigt/ at 
man tffe forglemmer bemælbte Icerbe 23if¥opé gortienefte perubi/ 
fcelfl banb fclp faaofte erinbrer berom/ ligefom t>et motte Pcece een 
af bane ficmfle 9>aafmbnin<jer; Nemlig ep allene i fine aw/j- til 
Antboiogiam,pag.4o. (bPilfe Grævius Xot> trpffe/ bag Peb fcen fierbe 
Edition af Huctii Satin jle33eré/ til Utred)ti7oo,ini2.) 35?enenb 
ug ftøen in Huetianis §. ioi. og enbelig i flt SePnetø SSeffriPelfe/ eller 

Commentario de rebus juls lib,3,pag, 146. 

©en frøelkffe/ og/ i mine Sanfer/ uffplbigffe 35rug af ben 
itu omtalte £unjt meb Sal i 25ogfiaPer/ Par ben/ fom te gamle 93i< 
ffoper/ i bet femte Secuio, fom man mener/ inbforte/ og brugte/ 
tit at forefomme ©pig og gorfalffmng / i bere* 23repe/ fom bc 
fatbte Literas Formatas. gorft fftepe De oPen t SJrePne fire ftore 
58ogflaPer/ fom Pare 23egt)nbelfe>25ogftaPerne af be £>rb/ n«Wp, 
'vug , *at"» nvev/xa, og t @nben af 25repct/ enten feet^eleOrb amhn, 
eller i UH ftceb Det ^ebræifft S og bet ©ratfiffe ø, faalebeé Sø. 
Stflfe famtltge S5ogftaPer/ motte ftnbeé i alle flige 25rePe/ og nb* 
giore bet Sal/ naar man regnebe bem,tilfammen/ 660. Stemlig 
n 8o* t 400. a 1. n8o. hø 99. (amhn er Itgelebeé 99.) Summa 
660. ©erforuben ffrep mon inbett i SSrepet fem anbre SSogftaPer/ 
fom Pebfommenbe Sæfere ogfaa motte beregne: SiffePare 1.) 5lf 
bene fSlaw t ber flreP 93repet/ ben ferfle SogflaP/ 2.) Sif ben* 
STaPn/ fom SJrePetPartil/ benanben25ogftap; 3,2lfbené/ fom 
bet banblebe om ogangif, ben trebie SSogifap; 4.) 2(f <&tctbtt$ 
9TaPn/ bPor bet blep ffrepet/ ben fterbe23oaflap; 5.) Indiaions- 
Sallet/ fom par 23rePeté Datum, Sil allerfl&ff fatte man unberti* 

ben 9Tøgelen / nemlig meb bifit Orb : Continet k*c epiftoh fummam numeri 

♦ ♦ Ogfaalebeémeenteraanb/ at ben fom regnebe alle bifffgsoaftaPer 
tilfammen/ ia man fornemmelsen tøaPbe at atft paa be femfftfl* 

<Uev* oflni goflftqtø rg&tt ). 45 

eller mobiles, funbe firajc fee/ cm f&ctott m rigtigt 3Jitnf)w 
feer iffe/ at brr føtbt Vmn 5vtwfl til for en 23ebragere/ at gtøre Ut* 
te efter?. Sil nærmere Opliuéning/ftnber man<prowr af beftige&re* 

fce i Sirmondi Afo/V ad Sidonii Apollinaris l\b. VI. epift. g. ja flere enb' 
HU 1)0$ Ferrarium de antiquo Ecdeflepiftolar. genere lib. I. c. s. fOttt/ enb* 

fftont banb er v>it>ttøftifler / gtoer bog tf fe faa gob gorflaring heroin/ 

fom Sirmondus. Og er ret ærgerligt/ at Philippus Priorius itfct filt 
Traékat de Lit eris Canonkis , ha ^an& l)ar tatft dit fcMb f)ailh t)(Wttt 
Cmt>ette^unji>Q3erfin litteris formatis, af bemeldte Sirmondi Notis, 

l)anb bog tf fe eengang nænner l)am/ og bermeb tnl fftttle flt'pla- 
gium, filere finber man eg berom boé Baronium ^««<7#. 7øw<? k 

Du Cange in GhJJ'ar. Jac* Goar. in fine Eucbologii Gr pag. s>3U$$\Tho- 
mæ Brunonis Juditio de Canonibus & Conftitutt. Apoftol. §, 34, 

Sit ttttfce nu ogfaa hitym føre/ efter &en almtnbeltge 23ii$/ 09 
faa mange Stempler/ fcen ©terb i ?labenbaringené S5og/ c*/>. xm. 
v. 17.it- tyoot ber také om ©tttreté 9iat>n og tete Sal/ bolter jeg at 
twete alt for brifligt, ja/ f)t>i$ bet tf fe toar faa mange gobe og lærbe 
fBtønfc for nerr talt/ formaff eligt. ®er flaaer jo iffe/ at htt er 33og* 
flanerne t Shtreté Staw mani) ffal beregne efter bereé lal'SBetyfc* 
ning/ eller at Sallene/ be 666/ fFuUe fogeé i Q5ogfta>erne af ©m* 
rets SHattm titan beregne £>iurets Cai; C^i fcet er etiT?enni> 
flfee Cai ; og t>ets Cai er 666. Stfle ere øllene Orbene* 3eg be* 
fienber/ at benne ©tcrD er ofcermaabe merf og tMUtffeltøj faawffom 
mange flere ibemelbte 2$og- £D?cn ffal bet fomme an yaa? atftnbe 
et Orb eller 9Ta\)U/ ^té 33ogffrwcr ubbrtnge bet Sal 666. ha bitøer 
Jette langt fra iffe t>anflFelwt. ©ligt &ar manb noffom erfaret/ ba 
en ^aahan SDtøngbe af gortolfere/ be mtbbelmaabige meb be befte/ i 
alle Seculis , og i alle farter af Sbriflenbommen/ bafce bragt oé et 
anfeeltgt Slntal af Orb titøene / og vaa een og hm famme 23iié lige* 
fom grebet i Saften- SRen buh feer ben bellige ©fribent: fim 
iro<praeViv.o8xwvv2fy,^*)^<rflfTw.' ^er er X)ii6fcommen / fcen fom ^ax>er 
^ortf antv ^anfc regne, £D?on htttt wvt S^bcrneé Cabbala, eller 
Itn \aa falbebe Gemarria, fom banb tøftA forflaaer? 3^g fceebttef/ 
^vmb for gerrbe^ ber faalebeS b^e meent og (fttW. 2}?en bnerfen 
t>e eller bereé &mmeftere f)aw enbnu funbetfiotgt^re/ at Cabbala 

§3 46 H. G. om Sibyllæ merfe $afe er faa gammel/ fom Støbenbaringené 23og, P. Maflbet i ftn Difer- 

tatione præviain Iren<£um§.2i.pag.XX. tør ftge/ at tn^Ctt ffal be\)tfc Den 

at \?crre o\>er 5 a 600. 9lar samme!* Og en anDen tørb grantøofy 

Mr. de la Nauze, f)a? i fine Remarquesfur /' AntiquitédelaCabale yaa'> 

ftaatt, at Den et forft opfommen i Det XienDe |>tmDret 2Car efter 

6$rifhtm : (©ee Memotres de /' Academie des BellesUttres af fcet 2Jat 1731. 

Ij^or Difie Remarques (laae inDferte.) £0?cnt>ette laDer jeg Mtttfflt 
mut/ men tøffe tørbe a)?^n^ Thefis, fom De maaeuDfegte mebbein 
Der giøre (lort 2tøfcn af fenne 5vtmfh 9M er t»et/ at s#f« og ns? 
bør Derfor tf fe ftrajt: ^c?re CabbahftijleOrD/ forbi hddh øg ru^flaae 
maleDe i Arbore Cabaiiftica. Støj bfcem er Den førfte SRalere 09 
OpDigtere af Denne Sårbarre gigur? OgfrabttaD^lDerffriwrDen 
fig? OrDene ere meget fbiuffe/ og ere De enD af 23ibc(en, \aa ere De 
jo ogfaa afminDelige bo$ £e£ enffe ©fribentere- £bi Jjwv øfc new* 
ner iffe Plato Dennem/ og fftøt ofte forefommet te et) fyoé De^lato* 
ntfft gortolferf/ Der ere faa fulDe af Ofctrtroe ? ©lal man Da f)o(De 
åbenbaringen^ 23og for et ^latomj? 33erf / ligefom mange ba^e 

Dømt Om Cabbala? falbe Hh Ogfaa Chymici, Aftrologi, ja Magi 

felø Dereg 23ibenfr;aber 2ø$fa»i Slit fa« bettife Diffe tuenbe OrD flet in* 
Ut ^nDnu paatiaaeé/ at £(abenbavinoené 25cg baver enbogfaa fle* 
refleks \w$tt tiiftfiké meD Cabbala, t OrD og Salemaaber. DJten 
mon tffe mange anDre 23øa,er i 23ti>elen f>at>e OrD, SalemaaDer og 

©ententer tilfælles meD Piatone, M. Antonino, Arriano , Maximo 

Tyrio &c? Cabbalifrerne fhtHe i ©anbbeD lange lete ; inbenbebrm* 
ge oé faa manae Paraileiifmos og StgbeDer ttlfammen imellem ?(a* 
benbaringené S5cg og Cabbalam , fom Jacobus Du Port, Den for* 

t>Hm$ tørDe ProfefTor til Cambridge, bar toitfl øéi fm Gmmologia 

Homerka, imellem antre 23oger i bibelen og Homerum. 3-egfom* 
mer til S, Johannis z©$»* og nSv igien/ og jeg ftger reert uD/ at til 
at treffe et SJTamt/ b^oraf Det Sal 666. fanb calcuiereé ipaa Im bib* 
tnbtil kugte 9KaaDe/ bef)0\)eé ingen flor 23ii$t>om og gorflanD. Sit 
maaDelig IcerD/ og i guDDommelige Sing faa ve l^et inié/ Der tf fim 
forflaa^r liDt ®wtift og ^cbrcriff / famt \)eeD noget i £irfc'-£tfforÉ* 
en/ fanD ttel ftnDe faaDanne OrD i ©nefe-Sa!/ ttDen at an\)enDe we* 
get lang SiiD Derpaa. ®ertil er e^ so(p: a (eUer Pitet^otn fra (gllty 
fom^Detv menaUeneenmiferabelUmaac/ XaalmoDigbfD/ og ZriU? og m 23øgft<tøerå £>rt>* 47 ©pilbe. STOan b#r langt mere fltttte/ at tteb s^w og n& paa fctttc 
©t<*b, Itj^fom paa flere i bm beilige ©ftift, forftaaeé et) allene t>et 
lafcnt, forø enbwr er mebføbt og fom t>e& Sttenniff eliø gliib forbc* 
bxdf men en bøsere Opltuénmg / ber iflnn til faae mebbele* 
J>er otten fra. Buxtorfius i ftt LexicoTaimudkopag.447. cirerer et 
©prog af ?irh Abbotjh fom mig fmneé ber falber ttel tilpaé: Ranenem 

Gematricamnojj'e res minutula efl ad fapientiam, at rationem rituum Legis nojje, 
corpus eftfapientiæ. Og ttl antenftøbg f)M jeg tøfl/ anført af Aben 
Efra, åd Gen. XIV. NonloquiturfcripturaperGematriam, quiatalimodoquis- 
que pro lubitu transferre nomen aliquod potefl in fenjum bonum aut malum. 

<Sm tant mani) og efterfce/ t>\>a& Hackfpanius, i>er elieré ingen 

gimfoe Par af Cabbala, flger t tin føVfle Difputarion de Nominibus Di- 
vinis$.S2. Og /i. 

JM>té te fleefle gortøffere af bemetbte ©toft i Slabenbaringen 
battbe efrerta^nfc ©agm ret/ &a l)a\>be be Icetteiigen fimbet/ atbere* 
Merhode gnmbebe ffg nuefl paa SSemitfitlta Autoritet/ nemlig p*w 
be mange gørgamgerré Sremplcr/ fra be førfle@)riftenbeDcn$ SiDer 
af. Se celbfte og førfte Sbriftnc er bette Præjudicium {ommen fra, 
og bar ftOen bolbet ttrb f>ele 2kpm igiennem. Slarfagen er A at ben 
Xiib Staben bartngé 25ogen blett befienbt og antagen iJUrien/ battar 
ailerebe Denne Lufus arithmetico-iiteralis i 23ntg og i (In fulbe gfory 
fom tti alt b^e børt* Rittet Fimbe ba fntneé rimeliger forbeeenfol* 
Dige fortie S^rtfme, ent> bttab be ber funbei bemelbte 23eré 7 om 
£>iw:ets tT^iv beW £tøms Cai/ og at beregne bets Cai/ ja 
enb og Saltet 666, betros m?ttnt/ jo maatte plat børe til beresOratm 
maticaliffe Sttnjl * ©pil meb Sal i Dtattne* S(t fomme paa anbre 
Sanfer/ tilflaaer jeg/ iffe at batte ttceret bennem faa leet mtiefigtt 
be Xiber, Sen b^be fpilbr ftn Umage/ fom ttilbe batte talet Dennem 
anbet for, og ttar ttel nrpre bktten bort/ bttté b<mb battbe bt^t bem 
at otterttepe følgenbc^amienter: i. 5(t burets p[avti/ erjøiffe 
tet feltt jamme/ fom 23o <%øeriteé Sa(<35eti)bnmg i Sftattnet; Wlm 
tant batte ftn £enffet til langt anbe*7 emen ril beré lal, fom bære 
© tirr* Slattn oa Srørtt/ tøert imoD bem btt biette befeglebe meb 
©UD* 3Mm o,; $?:vr ', Apoc. VII. (Hier til taller af Stum* ©p* 
|>ø9ci;cd Siib/ 6c« Opéomfred eller SKegimenteé og Støtte* Star, 

eller 48 H.G. £>ttt Sibyllæ nwfe Sale eUer anbre fcecfcele^ Omftcenbigbeber. 2. Sit beregne ©iurete Cai/ 
bet btfw jo tf fe ; efter Orbene/ at fummere 23o#atterneibeté9?avn/ 
efter bere$ £al'33emærfnittg* 3. %t tHennijteeCal/ bliver j[o\>et 
at fortørne om 9)?ennif¥eré i Stlminbeligbeb/ eller paa faatan $)Ua* 
be/ fom et tWenniflres trøaal/ i 6et xxi.cap.v.17. 09 iffe atbetffal 
bety&e Grammaticorum SBJaabe at giøre Tal af Orb. @n ©rcef iff 
©folemefter er jo iffe tXitnntftt per excellentiam, font ©US@ 
9lanb (Sifte toitte giøre ftorfftel paa/ og tsbi 9>ropbetier betteue ftg 
af t)ané invention , frem for anitt mere gnmbigt £b* fra 
anbre flags 35tenm(?er / ent> be omtalte Grammaticis og bere* 
Sifeipler / er benne Lulus iffe f ommen. 4* 3ft be 666* funbc 
langt rimeliger betybe <propbetif¥e Xiber/ eller dårene af 5Diu< 
ret$ fflam f forfatte bete QSælbe og 3tegimente/ enten naar 
famme (Mbe begpbe og aabenbareé/ eller t)\>ot længe bet tMbebli* 
w wb* 5f* 2lt et) allene ©iuret ffulfee bttve faafcant Slam i men 
eabogiaa alle bete £ill)cengere/ faa at ingen fmibtfctlge eller iriøbe/ 
fom ey føxtøe ©iurets t?mrø/ og fcete Hat>ns £aL £bi ffal 
Dette for|Iaaeé iffunfigurate& improprie, t)\>orfore btt iffe ogjaa 
betøwige? Jb^ttnogm/ Uger jeg/ Mbebave giott flige Stinbrin* 
ger til be otibftt S^rifme/ bttfcbe bet bog ingen ©tøb funbet/ eller 
f ttnbe beflaaet imob be allerebe inbgroebe SDlemngcr. ©tbmi i benne 
<Dag/ ba Critica battbe iacra og profana er/ beé ©U2) uære æret! 
bragt faa \>&ti bwr faae ere bog be/ ber agte at gtøre (Tg tøs: fra 
fetøfamme Præjudiciis \>eb benne ©tceb ? Henricus Moms tur tn\> 
giere flg ret for Sltøore fcreb paa alle bent/ bcr iffe rille følge benge* 
mene 2Jit$/ i at ubfhtbere Orb/ fom btfie 666. ere ae tinbe ubi/ men 
beller fcenbe ftg til Chronologiam meb bemelbre Zal (@eeban$ 

Operum Fbilofophicorum Tom. 2. pég.fitfi 3^ tPttrø ttt UCMWC mange 

flere/ baabe gamle og mje. (£en ubaf bifie fftfte fat enbogfaa et li* 
geban urimeligt 3nt>falb om s. <pøbel/ nemlig at banb iSpiftelentil 
be ©alater/ i bet IV. Cap, 25, SBet*/ ffulbe batte betient lig af 3^ 
berneS Gematria i benSMfpute imob3#berne/ og beraf taget et flag* 
Slrgument/ fom ben gobe 3J?ttnb iffe fetø fanb m&ttt jo i faa SD?aa< 
ber at blive beel flet og libet bewnbt. 5lt jeg et) (¥al tale om bane 
m;e Sorf låring af bet Orb o-v^i%e~v, fom enbver bøg bor vibe/ atwtt, 
lige faat)el fom w^ og <«?#, ganb(?e brugeligt; og at forefom* 

me opf833ftatøtf£>r& 49 me mange tyunbrebe gange/ tbenbefienbteSemærfning/ ubibeOræ* 
Fiffe pøøfofåtti ©frifter/ men albrig faalebeé, at bet betyber bet 
famme foin 3#beme$ Gematrica, ©amme Sflani f)M og iftegiort 
ftgminbre Umage, for at tnfcbitøe og, at ®Uié 5(anb i Stabenbarin* 
gene xiiLCap. ^av)t>e aabenbaret s joannibeSing/ fomallerebefcare 
forbi og tilforne befiænbte; faafom fret eeneSnr mebbe 7, |>ofceber 
ttar, efter &an$ SRemog, jjona £eroBe$ 2(grippa, og bet anbet Stab* 
bi Simeon il i føné Støtm/ naar manb fcettcc i (eller R) ter fort>eb/ 
fcanb finder 666. Set er at ftge, tøanfo gier 9Jabenbaringen af en 
<Propbeti(f 23og til en (Jmblematijf £t|lorie. Wiin ©lutning bltøet 
ba tilftbff/ at t>eb alle be Urøser, Der foretages vaa ben fæbttanlige 
asaabe; og font bibinbtil ere foretagne/ naaér man til ganbfFe ingen 
Oplivning af benne ©tceb ; efterfom Sftaaben er urigtig og fal^ 
Sen Refpe£, fom jeg ettere batter for S. irenæo, Fanb og (let ifte 
bringe mig paaanben Tank; ttåftimt tøanb tillige beraaber ftgpaa 
gornuften/ faa og ym bereé 23ibne$bi)rb , ber ba^be fienbt s. Jo- 
hannem perfonligen, og fmbt fagt, at Callet af IDmvete XXavn 
ffttt&ett&ftn&e8x>cfcfcc(8to&Eerc beregnings tffaabe ufcaf Bog* 
(laverne i Uavnct. (Saafcbeé taler banb i fin 5« Bogs 30. £a* 
pitel) 3a! irgefem be ber batobefcet og Kenbt s. johannem, fftilbe 
ogfaa jufl ba'oe forfputt ftg J)o3 b^nv om benne påtoget bane Staben* 
baring/ og f)anb ba ffttlbe fytimift bem til ben gemene 23ti$ i at op* 
lofe flige Ænigmara af 53ogfIai^er ! 5ftcnf)tiofl!gtMltroe, Ijanbfaaet 
ba ligclebeé at froe/ tøwib mere be famme got golf fortalte efter ben* 
ne fattige Stpoflett SRunb, nemlig at wr ^lfcvcS$rifluéle\3ebeber 
paa 3^rben i rt fjatøbnnbrebe Sar: foruben anben mere urimelig 
tiSnatf fom benne ærlige irenæus fortæller oé/ efter bereé beretning/ 
ber ba\)be fienbt S. Johannem perfonligetu (©ee %afå'i.T£)>$$cmtr* 
hurefescap.22. og hm 5. Bogs 33* £apitel :c.) Sangt fornuftiger og 
funbere er bet , fom meerbemeibte irenæus felt) af fin egen SDTemna 
bar bomt og raifonneret om ©agen/ naarbanbftgcr/ t ben 5- Bogs 

30. Cap* A7(pciKé??pc-jr.a.lciKtv%v,6Tepoy, to TtepiyJveiv rr,y exfictrtv ryg TcpotyyiTel- 

ugfYtTGxctTuzoxd&SctiiY.ciiKciTaiAxyTsvsSai cvipoiTcc. fom bebert ^3it£erc 
"og miittøe farligt er fcet/ at oppebie propl^etiens(Dpfyl&iting( 
"w& flt viV>t vtf> (gtøtning jlumpe til at vfofMbt et Uavn (tit 

© Sallet $o H. G. øm Sibyllæ nrøtfe Sa!e 

JEallet 666 ^ Ott9efc?rh'øel)anei:S.HippolytiaKcnm9/t^anéJ808Ctn 

Antkbrifio > pag. 2j, tdit, Fabric. 

£>et $Cni>et Capitel. 

"terat tit f)(tot nu tyøÉ fce atiffittige Steninger om Hatwet met> 
fceniBogfføveriftreig>tax>elfer/ t>et$£entt)lmingpaa (SUS) 
felti; faa blider u&i fcet 2fnt>et Sapitel attiife/ fjtiorlefce$ 8 ©)i>mifIerne 
cte fomne i færb t>ermely for tecul>t/ efter tereé 3«t>btifcning/ atftnbe 
et faafcant Ori>, fom funt>e henføre til tiere* £unfr 

SKanfc maae 6a fjer forfl for alting erinfcre jlg/ at faa fnart tif* 
fe ©ibtjttinfft 2krfy fom tit entmu Ijatie, Cenfcfffent t)eritttl)er oøfter 
fatte* meget/) fce tiåre fomne ui> i 23erfceti/ fyatie fce flrap tiuniet en 
utrolig flor Srefctt/ ogereafgobtrombe og enfolDige eijriftne/ t>er 
meente at fce tiåre cegte/ og jufi te feltifamme fom atomerne JjatiDe 
fcolbet t fiuffe og $or$aring/ bletien tiel faa meget affjoltme/ fom bet 
fanfce ©UC>$ Orfc t 25ibeleu: <paa famme 27?aat>e/ fom£elgene$ Se* 
genier ere enbnu om ©age/ f)o$ tiiflfe golf/ ufci lige/ om tffe i førre 
Sigt og 2tør6ie/ enD G£rifli og Jyané Slpofller* Scrrfcom* Sertegif 
ogfaatitet/ atbt anbre flogere S&riffne/ faatiel fom og S&rifien* 
fcommenS gienber/ gtorbe efiermt Deraf/ og falbebe J)ine ©pottetiit* 
Sibyilifter; fom mani jtnber l)o$ Ongenem contra ceifumiib. s. 3a 
manHatilKA tbetanbetSecuio 8 , ©frifter btgtebe unber Sfpoflefen* 
s^otietø 3Tatin/ fctiort Sibyllæ <propf>etier tøetie recommenberebetil 
Sc^fning; J)titlfet er flart at fienbe af en tiié ©ræb f)o$ Clementem 

Alexandrinutn Stromateonlib.6. ©en 3^fwtt P* LaubrufTeau (eller/ 

fom fjanb falber flg>> Honorius a s. Maria,) ubt f)cmt 25og om £tU 
tiqvenstnfebrus p.z.pag.**. ogbenSpanjFeBenedi&inerD.Ftijo, 

l t)an$ Demonftracion Crttko-Apohgetkal Tom. 2, p. 16. , (tt) at talt Otti betl 

faa oprigtigen og tiel menenbe/ fom i benne ©ag flet grunbet Joh. 
chriftian Nchring, ) giøre ftg forgiætieé Umage/ meb at tiille fcetiife/ 
let s. $au(u$ fcatibe Dog tiel enten ffretiet eller fagt fligt : 9tet lige* 
fom benne tiår ben eneffe 23itøfarelfe/ man ^atite mærfet tøtfciem. 
Alexandrinutn ; 3aligefom bet tiår troeligt/ atfjtiab ©Ub batibebe* 
UåMt fot fit eget golf r bet gamft Irftamenft/ langt fra iffe faa 

fiacfc ofl ni 35ofljkttet3 £ >fa 51 

f larligetv men unDer <Bf ngger/ gorbiHeBer/ og tteD forblumnteDe tyto * 
pletter/ Dette ffuifce ^ant> for £eDningene/ t)rt&tffc ©paaqwnDer/ 
hm aabmbattt ulige fulDfomnere/ 09 i alle SKaaDer ftgefaaflarfr 
fom man fciDfie tiet efter SDen/ forfiaae efter S&rijK OpfianDelfe. 

Thomas Hyde, i f)dt\$ 23#rf ^ Religwne Perfarum , r. j*. tøat (at jeg 

et) ffal tale øm en SDtøngDe anDre) mifcnt Singen meb ftt rette 9ton 

t t>tfjfe faae OrD ♦ "Ea , qua? hodie fub nominc Oraculorum Sibyllæ 
"extant, nullum Oraculum continent, fed tantum Hiftoriam Bibli- 
"cam , ab aliquo Chriftiano ex Bibliis & Patribus colle&am y & car- 
"mine Græco confcriptam." Sftait Funfce lægge Dertil/ at De ©paa* 

bomme fom t)eri ftnDeé inDffrøeDe uDen for SBibelen/ og angaaer De 
SiDer efter Antoninorum SKegtering/ ere l)\>er ogeenbefunDenfalffe. 
3?g forbigaaer/ f>t>at> Derom er fagt af Cafaubono, Jo. Opfopæo, 

Jacobo Capello, Dav. Blondello, Jo. Alb. Fabricio, og meget mail* 

ge flere/ faafomnoffom befienDt. 90?en ©faDe er Det/ at t>ore$ yp* 
perlige Dr. 3efper 23rodjmanDé fem Diflertatiorø, fom J)anD fat* 

Der Speclmen Scriptorum Ecclefiaflicorum Seculi /. ere \datOXtf øgiffetttere 

at flnDe/ Da De ere enfcogfaa meget faae aftørc SanDémcenD befienb* 
te ; £f)i elleré funDe jeg fjemnfe mine Sarfere til Den førfie Deraf/ tytior 
DeffulDefinDe Dette ©ibt)llinfÉe 23eDragerie ganD(¥e ttel opliuft/ og 
at Denne ©anffe Sljeotøgué/ 16. 2(ar farenD Blondelli @frift fom 
for Siitfet/ f)awr i et 2(rbeiDe af 24. ©iDer in 4to meD megen ©rum 
DtgljeD til intet giort alle Diflfe ©ibpllinffe Oracula, fom t>i fyaw iDif 
fe 8. 23*ger* SWen at fomrne igien til ©agen/ om De gamle Sfjrifi* 
neé £ot;agtning for bemelDte 25tfger/ MDe jeg f!ge/ at Det ttar faa< 
leDeé ingen UnDer / at 7 efterDtgolf fulDefaa ffcrrf Derpaa/ ogtmre 
faa Ml fornøtjeDe tieD at ftnDe @|>riftum ulige aabenbarliger i Den* 
nem tøffrewn/ enD i SKofe/ ^falmerne og $ropf)eterne/ De Da og< 
faa bU\>e fcrrDeleé curieux, om at ftnDe Steningen af Dette ene ©tceD/ 
tteD ^ilfet De motte franDfe/ nemlig fcct £»/]$*»* af\ni25oøfl<røer; 
Sltlerbelfl DeruDi towDeé faaDan 23elønnin# til Den/ fom fanDt é Det/ 
at feanD (fiilbe vorDe Deelagtig i ©UD* 23iréDom. 

S0?anD fcauer Da/ uDaf flig ©rift gfoet ftg i StrbeiDe DermeD/ og 
fltoettet t)\>er paa fin 9KaaDe. Se fom gat>e agt paa Sortælningen 
em ©UDé Sale til 9Tloe/ og paa ©ammenljængen i Sibyllæ OrD, 

© 2 f unDe sa H. a X)m Sibyii æ metf e gale 

funbe tort fee/ at 6evu&t laae tf fe noget 3>bifofopbiff OrD/ eller nogen 
€f)t)m!(¥ Stening forboden; SERen at Det motte me et snatnt, Der 
pajfeDe til ©U£ felt) og bane Sgenffaber« $?en t>erf)Oé funDe De 
§lle;rantrin|¥e Philofophi (forflaae De af Denneni/ fom toare Sbrsftne/ 
tg fom fluterefee i Stømten) iff e bare dg/ for at tccnfe 09 giøre faa* 
ban (Slutning/ at naar De førf! ba*>De inDfeet 09 penetreret/ ^aDfor 
et 9latm Der laae fftult itnDer bemelbte Enigme af De ni 23øgftawr/ 
(futte ©UD/ i folge af f)an$ £øfte, f¥enfe Dennem Den (Siibbom* 
melige XHisbom af Det £øt)e ; SD?enenDe berøeD Den flage 23itøfcom/ 
fom De meefi atrraaeDe/ fom t>ar at inDfee i 9TaturenéDt;be £>emme* 
JigbeDer/ fowmDfe Deringere @r§er til De Dyrebare/ meDeetOrD/ at 
fliore Lapidem PMofophorurru £bi tøtoorleDeé (tomfte De/) funSe 
nogen X>itsbom \wve fuiDf ommen, ogfalDeé Bém eller (Subbomme* 
lig i Sibyiiæ 2>cré, uDen Denne Opliiréning i Staturens hemmelig- 
fotoer Mr Dsel)$é? Og manD maae v>iDe/ at i grøpten og i før til 
SUejranbrmt toare Diffe ©ihjlltffe Søger meefl affioiDne, cg blwtaU 
tninDeligen Jcefie- $5aa t>ar og fammeilivitø/ iblant Sbriflne faawl 
fom J&cDningt tv en flor £)eel / Der enDnu fhtDereDe og laborereDe i 
Qfypmm, wntenDe at fomme efter De gamle @gt)ptirré jvunflgreb/ 
fom man \>ar fafl i 3nDbilbning om at t)at)e gwrt ©ulD/ SDelffrne/ 
og anDre Dyrebare SKariteter. 

©en tømme Sffdtømitfertte* £ruWen(Fa&/ (jeg mener bereé fa* 
hatijfe Sa fe/ fce bave stort ffg om X)u$bommett/ at Den fornem* 
nteltg beffoD i Staturen* |)faimeligbettré^unD(¥ab/)bat)eDi gbrifi* 
ne fom til ftmjfcn Dåre ftengtøne føgt enDogfaa at legitimere og be* 
ftytfe meD ©UDé eget OrD, og jrunDct flg paa tiffe ©prog i RJibe* 
Ien 7 for tempel: fy&tvm$ jtygt er Piis^ommens Segynbcl* 
fe, Prov. L £>erfom bu føger efter Piisbommen, fom efter 
<3#!xv og ranbfager efter l?enbe, fom efter byrebareCing, ba 
f?alt fru fotflaae ^sErreus frygt, og ftn^e (Slibe XJiiefcom; 
Cl;i ££rren giver Diisbont; £<wb laber bet vel lyBfee forbe 
rebelige ze. Prov. 2, Og mange Defljge hellige Jerrer. l\)i fart 
længe Denne 3nfobilDnmg \>ar ber, at ingen 23uét)om i Dette SmfunDc 
f omme nær i&gnelfemeD Den, fom €%miflerne eftertragteDe, oa 
at ingen Ijerliger Støbning ftmDe t)aw tii at pnfe ©ile* itø&cr* 

SJerf o pi%oflftatoetg£)tt>, 53 23rtf tfcette Sniffe/ faa motte alt an&et / l)ttab $olf regnebe for 
Sfcébøm ut>m for ©ttlb mageriet/ agteé for ganb^e ringe ©ttft; 
$t*a Denne fetøfamme 5\ilbe er t)a deriveret ben Snbbilbning om 
©ubefhrøte* 09 £eiiiglKbé gornobenbeb til at wrbrAdeptus-, gjem* 
lig attenc fra bemelvte Ubtybning af ben £>etlige ©fritte* ©prog r 
b»ori SJiiébom ncnmeé ; Og fartil er t»a ogfaa t omniet uoreé Sibyi- 
læ morfe Xale om tTatmej: af t>e ni Bogj?ax>er/ meb fin tilfeyebc 
gorjættelfe. £wb ftg be celberc ^fbenfle^milTeranbelanger, 05 
tern/ f)in£ mangfolbige Søger om ©ulbmagewt Jt^yfer Diocietia- 
nus fob øbetøgge 09 opbrcenbe/ ta tøanft f>a\)De tut tager Sttejrantrie«/ 
(tøwl&t tffe Sutdas allene, fom Conringius me& en ubeffeben ibeftig* 
ikb forefaftebettoreéBorrichio, men enbogfaabe/ber ere nogle tøuitbrebe 
Star æltere/ Ijatte talt om ; ) &vab angaaer/ ffger Uår bfffe faa gamle 
S()t)mijler/ Da (?al ingen bilbe mig tnt>/ at jUmflenfjoé bennem bar 
wut forfelffabet meb ftor £elligbeb/ i &t>ab ben er bleuen iiitn, 
foifiaae efter Sijrifrenbommem £f)i at bcr nu/ enbogfaa i De atter* 
(tlbfle Stømifte ©frifter/ fomerebefienbte/ ftnfceé en Ijeel Seel, 
ber fmager af ©ubéfrt)At, formuer beraf/ atbefamme/ ømcnbffrønt 
unber gamfe #cbcnfl?c ©fribentereé 9Ta\)ne/ faafom Hermetis, Ofta- 
nis, Democnti, Ariftotelis og Theophrafti, ere bog J)Dert og ret 6ta* 
tebe af Sbrifrne golf, fra titt Srebie £unbret 2(ar af/ og ftben ubi 
Icenge efterfotgenbe 2iber< ©cert nof er btt f at toorrt ypperlige 
Dr.BorrichiusiHe bar Mbet troe bette om bennem alk, fom Jjanb 
bog ftto wbgif og tiiflob om be f&cfft/ naar frmb faa ftger i &pS/i 

Hermetis & Ægyptior. vin die at a, pag. 26. "Et vero profitebantur libri 
"Chemici plerique doårinam Chrillianam, quemadmodum ex Ar- 
"cheiai, Hierothei, Theophrafti aliorumque Chemicorum fcriptis 
"clarisfimum eft." 

2Kcn at lomme t^'en til ttoreé Sibyliinffe Enigme, H baw/ 
fom før er mcrlbet/ be føvflc Qbrtfrne Chyitiici lerret nogenfebeé 
fhff-elige og førftgttge / og forføgt at ubtpbe bet Jrgefomanbre/ nem* 
lig fom noget til ®\\^ felø fønfyørenbe; baurnbe imiblertib im Sroc 
og tilitif at naar be hat>be beanber \)ttu fønUtfltom, fomSibylla 
pceartepaa/ og (crrDt barn at netnbe) ffu-bebe nt)be gorjcettelfen* 
gttifit/ fombemblKfteCe/ og g fange til Dtis^ommen/ fombe 

© 3 attxaate. 54 H.G.om Sibyliæ matt e Sale 

attraaDe. Se ipngre og ftlDigere Laboranter ere falDne til en fførre 
SaarligbeD / og baw tabt Den rette £enfigt; fom Det gierne plejer 
at gaae. Og Da man eengang t>ar bleven faftt t>ette Præjudicio, at bt< 
inelDteSibyllæEnigme^rteS^mifterdeog ©ulDmageriettit; <&aa 
bleu Dereé©(utning omjtberDenne/ at itt mottemeet^btlofopbij? 
Orb/ fom ^eru&i \>ar betybet/ enten Wlatnkn til Den^bitøfcpbtflFe 
(&tttn at grøre/ eller noget faaiant fom aabnebeSorren til bet jtore 
23erf, Zi)i Det fluneé at Dijfe got golf nu ingen mere 5vunbj¥ab fyartt 
til Sibyllæ 33oger/ ja Pi^fte \>el tntet mere Deraf/ enb Dette enifle 
©tøffe/ nemlig De fejtr 33eré/ f)\>m oftbemcrtbteEnigme er befattet: 
ligefom $t/ Der intet \)i&e mere af ©uDé OrD/ enD fom Det blotte 
Pater noder eller Ave Maria , og tiiDe Dog tf fe engang / fcwfra Det 
fcawé/ nemlig om Det flaar i bibelen eller tf fe* 

Sil Det forfie og meget fFtffelige©Iagé fmneé \>H at funDe %t\v 
børe Den ©fribent/ Der bar forfattet een eller flere (SfømiffcSfttcta* 
ter/ unDer Den celDgamlePhiiofophiDemocriti Abderitæ 9Ta\>n: Si* 
gefom at Democritus, Den StiD banb fcar uDi ^erflen/ i 5vong Xer- 
xis SiiD/ (fttlDe Da fammeftøbé f)aw IcrrDt Den bemmcligeSbymtfFc 
23iDen^ab af en Mago, fom beDDe Oftanes-, Og man ftar bemcrrfet/ 
at Oftanes trør et tilfcrlleé SRa\)n for alle ^erftfle Magis. $lf Diffe 
Sfrønitife og Democrito paaDigtete Sractater er ifftm li^et nu tilo* 
peré i 23ibliotbeferne/ og forefommer tblant anDre ©nvfiffe chy- 
micos, (bwraf Den allerminbffe Seel bapeg paa tt$/) uDi fcifire 
©amlinger;*ta/ fom Det ofte ftttt/ noget mere x^i een (gamling/ 

enD i De anDre* Dominicus Pizimenrus , en StattCWlff Medicus, 

bar ot>erfat paa 2atim noget af Diffe ©tumper/ famt af fane flere 
©wfiffe Chymicis, og uDgtoet Det m. 1570. SDten iffe flnDeé en* 
ten i bmté/ eller i faamange ©rcefiffe manufcriptet / man nu om 
©age afbeeD/ Den mccrfelige ^rceDifen og Scerboni/ fonmfle ©ver* 
fiffe Iriflortoffrføcrc/ fraDet8De£unDreV2lnraf/ bagtalt cmv og 
tillagt bemcelbte Democrito. Og b^ré faabant batter ftaaet tDeSbi)* 
miffe ©frifter unDer bane STtatnt/ maaeman fige/ at ©fribenten er 
gaaen f>et>t meD ftn ©uDeligbeD / og bar inbforf Democritum faale* 
Deé at tak om ©t)D/ famt at propøetere om Sbrifli Slabenbarelfe i 
^ieDet/ at Det Icetteltgen ficrnDeé / Det banD et) allene t)at Pifctt af 

bifle QflmSSogftattetg^r k 55 

btffe fcp QSeté og ttoreé ni 2Jogjtatter$ Enigme, men &anb ^at fcrft 

ten ftele Sibyllam meb $lttb. Sen #rønifetlritter Joannes Malala, 

fcee bar lettet i bctjuenrø Scculo, fortcellet* fcette faafebeé/ i !)an$ 

(?Ct&C 930iJ / C/^« l0 4- e( ht. Oxon.) 'Ev av/©7ff $sTcisx?° V0l s ? v ° c &Hf*r*$6(, 

<PiKo7o(piix*!<x. hSdexuv , ot/j k, ii/ t5j (piXo7o(pu avrS fvyygcitpn i^sBsji ruv]&, 
ojihtrov Sého-J]oi (fiiKoTotpov 'yevéSca, da-'Aiiva-^^o-jitv, wav/wv ■wnéyjeSat kcww, 
icx-flot di otfjag voeiv £> leqoLrjiiv i *$ ej« *7 W S (piXorotpføei , ro/e [taS'faejtxi ro 'Ev- 
vsé^KfAiLov" C^opct, , £) <r-pejat tov viov tS 0?£, Åsfycv tov #7ra$>), TtctSyjov fish- 
Kotpavvj. (péøejcti $£ tocvJcc sig to crvyypotfAfjict ®so(ptKa rS cto^cot«/« X^vo^oéJ^M^ 

poiittt liubcr i ©anfl? : "2kfc tøffe famme XtDcr , (6, e. Peiopis og a- 
trei Xtfcetv efter Malaiæ Stegning/) "iettebebenOSusbomégcmre Pe- 
"mocrimsjfom ubt fmtyfylofovWe<&hifttt ogfaa fatter tørbt bette/at 
"ben fom ttil Mitte en Phiiofophus, ({aa fait te man t De 2iber meefJ aliene 
"Chymkos,) b<mbb#r at #tte og Icrgge23inb paa Sttaabeligbebg ©pb/ 
"bolbe fifl fra aitOntt/ og jhefcfc ta>nfe og arbeibe paa bet fom retfm< 
"bigteiv og naarbaub paa faaban$?aabetttl beflitte ftapaa33itébom/ 
"(og i fær paa Strømtcn/) ta flfal ^anD lære at begribe Hatmet met> fce 
. y ni BogfWer / og tøanb fFal faae @«t?é ®on at fee / fom er Orbet %* 
"6en gibelfe / og fom ffal aabenbareé til at libe. Og bette er taget af 
"fcen Icrrie og ttife JCrønifejftitteré Theophili Jbifforie/' ©aattii?t gaaer 
fjerom benne Malaiæ Or£. £ttot> bane Au<3or og 23tbne,fom ber f albeé 
feen 5\rønife ffrtøer Theophilus, f]g anbelanger/ og bttié ©frifter nu tf fe 
mere ere til/ babetttferHumfreyHody, at benne bar lettet i bet nerfc 
foregaaenbe/ eller SbeSecuIo. GeorgiusCedrenus, fomertteb3oo. 
Stør longere/ f)ar og udrettet Itttt felttfamme om Democrito t fm 
jtrønife; tmbtagen/ at banb fytterfen nerttner Theophiium, eller no* 

gen anten Au&oreiru Cedreni paflage fatter Conringius tf f t ttibft af 

eller gittet agt paa/ ibenStribmebBorrichio, omAlchymienoate 
bertil b^renbe ©frifteré 2Qrlbe- Tf)i ellerl ffttlbe man batte fee t/ bttor* 
lebeé banbfcermeb ttilbe ^atte triumferet. £D?en Morhof, fcer par af 
Bon-ichii ^artie; og gierne ttilt ^e forfttare %ané Meninger/ faa meget 
misligt ttar^ ^artttrf fligen paaagtet og anført Ort> fra Oti bemelote 

@tC?D afCedreno, (i ftttPolykift.P.Lrtb.uiXIjtyXQb if f C tttbfl ^ttor^ 

lebeé banb ttifte fnoe og ttenbe fig beri ; initii enbogfaa at mtétcenfe btn* 
m ©rerfiffe ©tt>mprr/ for at batte felttbtgtetfaabant om Democrito. 
Malaiæ 25<jget ttare mbnu iffeubfommen for Siufet/ tmeben^ Con- 

ring, §6 H. G, £m Siby llæ mwlt Sale 

ring , Borrichius og Morhof lettebe* Og ©triben f unfcct)0<5 en blrøn 

tribet/ l)\>ab benne SCrtifelangaaer/ mebatfloe/ tetMalaia, Cedre- 
nus, etter en anben tøafcbe bigtet fligt cm &cn gamle Democrito Abderita. 
£>elfrman paa ben anben ©ibefunbeflgemebwl faa gobfene, atDe- 
mocriti Sfrømiffe ©f rifter Mre o^faaopfcr^tefce reent titl)o&e. Conring, 
ter burbe fyaw t>ceret fcibenbe om Cedreni PafFage, lige faa fcel fom Mor- 
hof,f unbe meb al $ø*)e l)at>e forsfaflet Borrichio ben famme/og paaftaa* 
ct/ibifie Democriti gfrømiffe ©frifter, fjtøtøm J)er trcettebeé/ og 
fyvoraf man nu iffuntøaube nogle faaeFragmenta. Borrichius, ib(ant 
anbet/ tit at forfuare fin ttt)c*AVimt>e&e 39lening om Democriti QfyjmU 
fterieé 9{tgtigi)eb/ ffottebe m meget paa et 23ibneéb»rb af Eufebii 

Pamphili Chronico , faaban fom bemelbte Chronicon MX af Scaligero 

ubgtøet; ligefombettefunbeftafcegtøetflorttilSagen/ tyvabmanenb 
$a\>be troet affligt enbogfaa i Eufebii Jub/ berenbfetø ingen flor Cri- 
ticus \>ar. Conring l)crtmot> / fom nobigen fcilbe unit fin 23eberpart 
eet faa gammelt 23ibneétn;rb , fluinpebe til at giertf e , at fcet omtalte 
©tnffefjoéEufebium, ftm^ewlmaaffec/ ligefom flere/ fccete inbjrø* 

f et af ben langt t)ngere ©rerf er Georgio Syncello. Scaliger fyafåt tiU 
forne giættet/ at bet Mr af ten 9J?unf Panodoro : $?en Conring giat* 
tiU rctteff ♦ £f)i nu / Da man f)ar faaet Synceili eget 23erf for Sagen/ 
og trnft for flg fetø/ feer man, at Set omtwflebe <Btt;f f e om Democrito, 

f)øm\)a\\mmt OgtffeEufebio, til* Og^er ta Ctti Borrichius ta* 

get feil / og tabt itttt ©tnf f e af fut <&a$ imob Conringium , faa tøafcer 
jo ogfaa en anben lerrb $uwb/ fom er Petrus Daniel Huetius, Ijau lige* 
faati&en®runl)/ifuie^»/w^/wr/7:adManiL nb. 4 . v. 24S. til at vaaftaat 
tmobJof.Scaligerum, at ommcelbte ©ti)ff'e\5ar af Eufebiofetø: 3a 
Jjanb f)awr i fine fibfteWangientaget bctfammeinHuetianis, og i en 
lang 2(rtifel / fom er ben 129'Dc erflcrret flg ligefaa ftøt* for 2M)nmier,g 
SSlbe l)øé (£ gt;ptierne / fom nogenflnbe fcoreé Borrichius, forubcn bog 
at nce\me Ijannem, ja foruben maaffee at fjaue vilft om Borrichiiog 
Conrmgii Diipute ; alienefle for at t)aw bengornot)clfe at imobflge Sca- 
liger og Bochart. Stim for at f omme til ©lutning om Democtko , ia 
fanb man wxt fiffer vaa, at alt f)t>ab man enten 6av»erf)at>t/ eller fom 
eninuftnbel/unberl)emelbtePhilofophi9lat>n/ tilSlwmien frøenbe, 
beraf ttaralbrigben minbfte £#bbel im gamle Democrito Abderitæ 
titøorenbe/ men bi^ut unber l>an$ 3Ta^n/ af ©rcefiffe ©tømiftø/ 

et pflBi^${htotrg£>tlx 57 

<t par .SunDrebe Stat/ og maajfee tre/ efter SDrijlenbommené 33é* 
gpnt)rlfc* 

Zofimns Panopolita,. U$tklt$ en @^mt(¥ ©Frtbettt af (Sgpp* 
te«/ men f)Pié Gliber ep er tilfulbe beftenDt/ (Da 609 nogle fører fyam 
til De* s« Seculum.) l>aver et) Piifl (tg faa flot Qt)t$W} fom ten mt 
omtalte/ i at optøfeSibyilæEnigme; faafremt Det er fanbt/ l)Pab 

Dr. Wedel, fotfcum Profeflbr Med. tliSftW/ tfvaQedipoChymkoSibyllim 

beretter/ at btt OrD/ fom fønD t>eruDt forflofi> fcar'E^atøwvn, &//«*. 
^anéSanfebatv maaffte,- touret/ at ingen fanMLapidemPhilofoplu 
uben Den 7 fomFatum eller ®UM SSeffiffeljfe l)apDe Dertil uDPalbt* 
Sdtin baatot tv Dette Orb »rigtigt t Den anben og jterbe ©taPelfer/ og 
Sallene bliPe alt for faae/ iffon 259. 

Stephanus>enPhiIofophus af 2((ejttinbrtett/ ibtt Jit Secu\o,\m* 

Itv StfpferHeraclio, i)ar i fir ©Frtft tilfammejføpfer omSlrømiety 
inbført/ fom fer er omtalt/ SibyHæ fejt: 2?eré ganDifo Sitelen af 
©Friftet/ Der ftnDeé i De baanb jfrevne ©amlinger i 25ibltotf)eFerne/ 
tv f paaSanjtoperfatt: stepbani &f Ttktanbvim f t>en almindelige 
Diifmejleresogivmreree/ at>ffiUigetHaat>eratnri)eit)epaa i t>en 
fyøye og hellige &unft. 3 moireit alle beFtenDre Sjcrmplarier Deraf/ 
ftnbeé mtet mft OrD beflerøt til gorFladng afSibyliæ Enigmc 23et 
figer npé bencepnte Dr. Wedel, at Stephanus baPer meent Det Orb 
K«w«p«fiff. Sften Wedeiius er Pift noF blepen forfort af Nicolai Fla- 
meili $tømcerFningjer opcr Diony fium Zacharinm.; tom Fanb feeé/ naar 
manD i Theatro chemko, Tom, i. confererer Den78i. ©iDe mebbenncefb 
felgenDf/ (edit.Argent.or.<m.i6 5 9.) ér. Seibnilj/ faaPelfom Dr. gabricittf 
t£amborg &a\)e5aPtffrePneCodicesafbemelDte©tept)ano/ (og§a> 
fcrictø fywbe befommet flt(?jrfmp(ar til $ora?ring af Poreé ©al-^o* 
toel 23lHDtng 7 forbum jtonaei. Etats-SRaab og ProTeffor fter i £toben» 
f>apn;) 9Jlen i ingen af Diffe Copierpar JiogenanbengorFlaring/ en& 
yoato Der bapeé tropen i alle anbre ; SRemlig en lang ©amrnelfurmm af 
ton$Myftiftt$latm--£\xni1tobf om@lementer/ om planeter/ D* fpp 
SDlttaUttf Sampen/ Saften/ 3(Den/ SRogen/ ogbcfltge. £r.2ertM 
ni§ Dar Der fore baM Slarfage til at ftge : Has ver fus myftid expikat Stepba- 

mus, fenfu proprio disfimulato. Morhof in Polybifi, P. /. UK l* *« XL ftaP er 

£ lefler 58 H. G. om Sibyllæ metfe Sale føller itU PibfTomanDet. $?en/ at Der jo bar wttt f og maajlee Pel 
enDnufinDeé/ anDreogfulDfomnereCopierafDenneétepljano/ bærer 
jeg ttccflen tn^en £pi\>l om ; og faaDanne/ fiport Materien til gorflaring 
paa Sibyllæ Énigme, Ja tt(t>en^>øye og hellige Kunjl/ fom Au&or 
fatter Deiv er ncepnt 3);røm er jeg bleven opliufi af Blaife Vigenere 
fømé%nmcttfomgerøtør Tire Live, fom Kut>e om Denne $ofr faale* 

føé/ cvtipfi. "Quelques autresne f'arreftans qu' aux trois premiers 
"vers (de l' endroit de Sibylle) ont penfé d' avoir rrouvé la febue an gafteau, 
"deprefappoferquece fuftAgrcwxov, comme fi cela fuft parti de leur 
"invention, il n' y a pas 30. ou 40. ans. Mais outre ce que le nombre n* 
"y convient nullement, il y a plus de 800. ans, qu' un Philofophe chy- 
"mique, appelléEftienne,delaville d'Alexandrieen Egypte, en fes 
"livres 7re^T»ig^fOTg%vvif%wa-o7rovr«f, aefcrit, qu' un quidam F eftant opi- 
"niaftré fur la Pierre Philofophale , & ne pouvant venir a bout d' en 
"trouverlefubject, fitconjurerunefpritpourlef^avoir: lequelfitre- 
"fponfe, qu'ateljour, a telle heure il entKouveroitdes nouvellesen 
"une colonne du temple de Serapis , ou eftoknt efcrits les vers deffus 
"dits. Et eftant a poinét nommé furvcnu un fort gros orage, dont la 
"colonne fe brifa, audedans fe defcouvrit le mot defliis diet. AP2ENI- 
"kon efcrit en grofTes lettres." 9((t faa feer mani)/ at Blaife Vigenere 

føir tytøt et Sjremplar i £amDe af ©tepljanø/ l)Pori Der fiar fiaaet mere/ 
enD i De alminDeltge Sopier ; OgfaaDantetfiar ufeilbarligen M&tm* 
plar fcerret/ fiPorafÆmarRanconet fcerDte og treffeDe paa ftt Arfeni- 
nicon. (Jlleré er (Jpentyret føé ©tepbammv (Arfenicum tmbtaget/) 
temmelig liigt til Det/ fcmDemocritusAbderita, (forfiaae Den forben 
omtalte Sfrømift itnDer bane 9TaPn/) »N t^tflfe SD?anufcripter af ban$ 
eirømiffe Optegnelfer/ f)at berettet om flgfetø: SRerølig/ bfcørlebeø/ 
DabanSftrremefferParDoD/ ogbanDfelpparinogen QSilbereDemeDftt 
Laboratorio og fine CD?aterier at formcenge/ falDeDe banD Jjamtem t»eb 
SefycningeropfraDeStøDe: ftff)amoqfaaop/ og braate Det faaPiDt, 
at f)anD frarebe/ Det bane efterlaDtc ©frtfter pare at ftnktiZtmpttt 
Democritus, tillige meb Den afbøDeé ©on> føgte faa ben tii Templet/ og 
leeDte længe efter ©frifterne/ menforgicrøeé* .SnDeltgenfømmetøveø 
Sepltgbeb en anDen ©ag i Templet ; $toør be Da blePe \>aer/ at en Statue 
beuergebeftg/ og begpnbte at fpaDfere frem imoD Dem- ©ønnenfienbte/ 
at Det par jjan* gaber* Statue, og fagDe jhw> at ©ftiftewemaatte 
1 pære ofl ni ffpflfktterg X)gfr. 59 

twreforøarebeoginbelufte i fcen jamme; tøwlfet ogfoa rtgtigen fanbt 
flg. £)ette ©tyf f e treffer man tf fe pettet i alle SBfømtfcripter af Demo- 
crito, cg et? pellet i be Satinffe Verfioner manb tyawr. Lambecius et 
ten/ fom^arfun&ett)cttt6it)etQ[Bten(¥eMaiiufcript, og Ijarmbfert bet 

paa ©røf ij¥ t Comment. de Biblioth. Ctfar. lib. VI f P. z.p. 170. £)& faatttbt Otti 
Stephano Alexandrino, 

Olympiodorus, Jtgelcbeé en <5gt)ptifl? Philofophus* flFal/ efter 

Itn rtmeligjk SRentng/ wre langt tflbre cnb bemelbte Stephanus-, 
og tf fe faa ung/ fom Saimafius in ^m-i^. p/w. mener/ menmaaefcift 

nof f)øXt til Ætøøfet Theodofii junioris £iib* fiffet bett tørbe Th. 

Reinefius, i fcen beftenbte eg af mange citerebeDifTemrion om be Qtyy- 
mtffe ©frtbentere/ (fom mant) nu ftnber l)eel og ganbffe paa Zylft inb* 

ført af Dr. Cypriano t Catalogo Manufcriptor. Biblioth. Gothanæ, p. SS- #*) 

feauer betm'lt meb gobe ©f iæl og argumentet ; og be famme fja\>e efter 

^annem tgtentaget Lambecius Biblioth. VjmM, Tom. VI.pagi8s.JJ. Og Fa- 
bricius Biblioth. Gr. Vol. XII. p. 7$ 4. og 7>6. 3 ^tt ©tylle / fOltt enbtW 

Jjawé af benne Olympiodoro om Den fiore JvunfJ/ ncmieS bet Orb 
K^doyv^og, {fpuma argemi,) faafom ben SUZaterte/ bfcori man IMfinbe 
vi) to rsT^d7vAa(hov ^ « ^wsd^x^c^ b. e. <Drfce t #f t>e ffoe @ tavelfer og 
t>e ni Bogjiav er. Zi)i faaiefcee'/ ftger fjanb/ pkyefce t>e gamle 
X)tfeat)Tiule@anM;et)cn/ og fcercs dyrebare gimper unfcer for* 
blumm&e (Drt> og Caier :c Stten i f>^afc f)anb enb ftger/ paffer 
AÆ«>yt^ ? ftg ingenlunbe til Sibyllæ gorjWft Set er tf fe * w^v«^ov, 
af ni/ men^a7^^^«f IO -Sogfla^er/ og ben forfie ©tattelfe pareen 
SSogfTafc for mange. 3 tallene bliøt og ffftmé 824. filere maae mig 
tillabeé/ fjerfceb at bentvvrf 17 at «bi bet ©emplar afOlympiodori Chy- 

micis, fom Du Cange [)ar t)Ctot/ (y. Glofar. Græc.p.177*.') b<Wet ffaaet 

om 5ta?t)fer Diocletiano, bwrlebeé ijanb lob opbrambe be efrømiffe 23ø* 
ger t 5(1? vanbrten/ ben fefofamrtte gortcelntng/ fom elleré ftnbe^ l)oé Jo- 
annem An tiochenum i\\ ExcerptisValeJiams y Ogb^é Suidam. Conring, 

bfr\)tbemebal^?agt!)aoe9Iet/ bafyanbeengang Jjattbepaaftaaet/ at 
Akhymien forjl tøar cpfommcn unt>er ivcei)fer Conftantino M. eller 
ftrar for ftané Xiib, og at man intet mb jle berom tilforn/ traeterebe ben* 
ne gortcelnmg om Diocletiano for en $abel/ og faa got fom infulterebe 
Borrichio, forbi ^anb et) f unbe ff affe et bebre og # Ibere 2Jibne berom/ 

$ 2 enb 6o H g o msiby iiæ metfeSale 

ent> Suidas. 3»d^naf De tit goDe Wixnl fjotiit gtøet agt VMi at Det 
jamme ftofc f)ø£ Joannem Antiochenum, Der l)at t?te\>et Dette 300 5(ar 
førend Suktes, nemlig j 35egt)r»Delfen afbet 76c Seculo, Og Denne Hi- 
ftoriciExcerptaMteDogaUcteDe isbfomnet truffen/ røflen 30* Star 

føtenD Borrichii og Conringii ©tttiD begpnDteé. Kufter tyawt i ft5 
Edition af Suida tyemuifi til bettttflDte ©t#D t)Cé Joannem Anrioche- 
nurru Sften Olympiodorus, fom Du Cange f)M ogfaa fttnDet Det f)D#/ 

naar Manier af Theodofiijuniorisiitt/ bltoet iffun 150* 9Car pngerc 
cnD Diocietianus •, fom et Pitf eltøen e 9 en tinge£ing/tilSuidæ,,øg f øtgefø 
genBorrichiigprf^ar/Og til at igienDtiPe DiflTe Conringii fiormoDigeOvD: 

Qua de majori illlus bifioriæ ant'iqultate produntur 3 non nifi figmenta funt Bor- 
richiana. Prater Siiidam memorafjeidemalios, érvetuftwres quidem , debuijjet 

oiaus probare. 9D?tn brraf føtøer enDDa titt, at {nfiønen et paattDeltg 
og fmfMMg; t)a Det ogfaa i fortete SiiD/ ent> 1 50. stat/ f mi Wj$H me* 
get. ®et fmfce* i Det UDtog/ fom Photius f>at giott o* af Denne Olym- 
piodoriantetSfrift/ nemlig fyané £ifIotie/ {Codixxx') een og an* 
Den$ottælmng, fom fegenDnn meget minDrettoet/ enDDenbemcelDte 

ømDiocietiano* £f)i at Det et Den famme Olympiodorus, et ingen 

Xfetøtrta) Dal)anDtfamme£iflotte giPet fig fefø uD fot enSfrømif?/ 
(forDtfaaleDe*/ fom Rdnefius tettelig f>at Demætfet/ betpDet w»^v, 
paa Dette ftøD 7 fomfommetøPeteenémeDPoteémibtugeligeOtD/ La- 
borant ; ) 3a fcanD føttællet ogfaa om De fornemme SKeftete i Chymien, 
IjanD Jja^De beføgt i @gppten/ tpagas>+) og Dem falDet fcanD tt^™?. 
S^t at ogfaa ©ulDmagetne elle tAdepti ble\>r falDte $topf)ctet/ J)aPet 

Du Cange &etøift/ in voc* mptpfont. 

<£nanDen©tæfifl!> mennbettcmitøjpmtfr/ pngete enb Stepha- 
nus Aiexandrinus,, fom JjanD fotuDen anDte flfte citetet/ J)at/ t Det 

©ftlft/Det et bef ienDt UnDet faaDan Z\ti\ : FbHofipbusanepigraphusdemodo 
dealband* aqu& divinæ.&cetero Chryfipæiæartifaio, gaaf t en anDenQSeP/ttteD 

Sallene i Sibyliæ Enigme, og fomnDet Dem ften til at betpDe/f)pøt man* 
ge gange man flføl PeD3lben refoivete/uatme og opfoge fmSDTater ie/inD* 
til man faaet ftenDe i fnfDfommen ©tanD, 3eg epet af Dette SMan«* 

fctipt/ faatølfom af ftte an^U (fom ete Theoghraftus, Hierotheus, Ar- 

chelaus, og Heliodorus,) en Satinff øtwfffttelfe/ fftepen eftet en 
Gopie/ fomS^utft)tfienafSolnfotDummeDDrdtettlfcenbetomte Ke- 
melme D%by. $>etuDi liuDet ømm^lDte @tøD faaleDeé ; §, 28* "Præ- 

J, terea ppiSP3J lqtofrg£>r&. 61 

"tereailiiæcumenicifenuniverfalesatque celeberrimi årtis hujus in- 
"terpretes atque phiiofophi numerum omnem refolutionum & in- 
"flamtnationum chymicarum, ad hane rem neceflarium, velut in 
"compendium redigentes, palammentionem faciunt hecatontadumMs 
"trium & ofto> item decadum ter quaternarum, "Videlicet demonftrantes hoc 
"modo, quoddeciescenties & novies centies reciprocatur atque di£- 
"folvitur iynthema fen teiTera chymica, donec perfe&am albedinem 
"induat, unaque perfectionern ultimam a flavedine confummata ae 
"ftabili fumat/' W fcmttø ftif ttt en Aliufion til Sallene f)05 Siby Ham, 

er in&tn ToMottu W$n benne Au&or anepigraphus f)a\>er tiel iltt 
f ienbt Pibere til Ijenbeé Enigme, mi aliene larjl §tt f)oé Stephanum Alé- 
xandrinum eller anbre Slrømifrer ; f)ctøt ogfaa t'FPtttt en confufe $n* 
fommelfe Deraf/ 03 enfceiia fonnlbetttøibeté 3»9fKffe gorffarrofler. 

3fl/ fytøOriebfé be Cif ijatn QVMQWtbt hecatondates bis tres &o£io, item deca- 
dester quaternæ, ftlttbe pafft ftg ti! decies centum, & novies centum, \)eeb|C(J 

iffe om nogen 5iesnemefter flfai f tmbe førftare. 

CEnbmt forefommet en anben Au<aor Anonymus i be ©rcefiffe 
gfrømifreré (Samlinger / ^tt ©f rift feter benne Sitel : *Awtøa t« <p- 

mørt e Cale om fcé XHfes øteert/ x>et> Hermes og Agathodæmon, 
efter (Drfcet af fce ni JSøQftavtt. J&wrlebeé benne f>ar tfilt (tø t>eb 
Snigen / laber je$ fccete ufagt; faafom in&m af biffel£aanb<rwme 
(gamlinger tfnbeé nu tyt i t>ore ^iøbenfjatinfft 23it>liotl!)efer, <gaa* 
me$et jeg ellers i)ar erfaret/ beelé af anbreé Citationer/ beetøafbeø* 
wfffttelfer tni$ ere falbne i £cenber/ ia f)ar ingen af biffe ©ræfijft 
txeret meget btfymxti om et Orb at finbe/ ber funbe i £al 09 ^Bogfra^ 
»er beqwmnte fig til Sibyiiægorff rift; u a$tetbef)a\)e()olbetbenifaa 

flor 2©re Og Veneration, 08 meb al SWagt Glibet træffe f)tr\M Enigme 

tilbeteé £aanbwrf- 

©en 6ef tænbte Sxatlf Oé Nicolaus Flamellus, fom fefcebe ftbff i itt 
I4be og i SSerønbeifen af bet isbefnmbrebSlar/ frmbe&eel flitttøen 
Iceft biffe ©ræfere; ^ilfet noffom laber ffø fic^nbe af fyméJtltøg oa 
Sltuwcrrf nin^er til Diony fii Zacharii libet 2Jerf . ©erubi anferer ftano 
IjbffiHigtftf Pemacrito, Synefioo^StephanoAlexandrino, ^anbbli* 

$ 3 W 62 KG. £>mSibyllæ metfeSate 

wr cnbogfaa fceb fccnne flbfteé £D?t>^Jiffe og ftiTbfommélige gorflaring af 
Sibyliæ 23eré , iiben at bem*9t jtg om noget Orb / faaiant fom i 23er* 
fene forejTrtøeS. 

©iben ulii be føtgenfee £;5er / ta be nyttige og grunbige 23ibenf¥a* 
Bet befttjnbte at fomme igien paa gobe/ batter bereé ^aa^arbeibning 
bog iffe jfabetSaarligbebeii/ Oommanlftger/) nemlig tffe tømt me« 
get til £inber for Det SOdrømtfhfFe Studio, ligefaalibet fom for Aftroio- 
giett/ faattelfomanbre/ ubtbe95arbarifFe£iber/ fra (Saracener og 
2lraber wMomne/ hemmelige og otoertroifftjUmfler. Ser fanfcteé/ 
af og til/ ffore Stfcenb/ fom bawttærettorigeSBeforbrere af fcengofce 
og fanbe Scrrbom/ og tillige bog anwnbt meget af bereé £iib paa be om« 
m#lbte©enbigl)eberøg2appalier. Stalim/ Xnbfflanb, oggranfe* 
rige tife o$ berpaaifle faae templer. ©er lettete/ iblantanbre/ i 
gvanFerige/ unber 5?ong FrancifciX og^.Henrici IL legering/ een 
af be £iberé Icrr&e SRccnb/ toet? SRattn Aimar Ranconet, en flor Smifa 
gob Phiiologus iSatineogOrcrfiff/ ja berljolPhiiofophusogChymi- 
cns. ©amme3)?anbttar/ fra meget ringe 23egt)nbelfer/ opftegentil 

anfeeKge^mbet)Cr/ OgttartilflbfrPrefidentde la qnatrieme Chambre 

des Enquetes til tyatii. SD?ange &?rbe battbe fror -£>ie(p af bannem tit 
bereé ©frifter / og til gok Editioner af gamle ©frtbentere at ubfærfct* 
ge. 3tøwtanbre/ erebe CarminaSibyMna, fom man fatter/ meefi 
ubaf tørne SDtanufcrf'pter/ ogtteb f)ané Ktrbe Støfciiénuiger/ komite i 
t>en ©tanb/ fom Joannes Opfopæus titen gav> ^em nb. (Saa fatter 
fanb oggittettlgub for/ at batte opfunbet ben reftefre$orFlarmg af Sil* 

cfømten til bet Sibyllinffe Enigme, formebeltl bet Ovb Arfenicon: 

Og fanb bar fremttitfl befte (it ^aafunb til ben berømte Stalwmffe 

Medico Og Philofopho Hieronymo Cardano, font admirerebe og bifalbt 

fcet i alle SKaaber, fSfttn tiU fanb jeg troe anitt f enb at fanb maae fa* 
ve (>a\)t et ffremplar af StephanoAlexandrino i ^ernber/ bttorubi Un 
Sabel bar flaaet om pillen i Serapis Sempelmeb SibyilæEnigme paa- 
fFrettet/ ogf)\>orOrbet APSENiKONfanbteéinbeni/ ba ben flogeé itu. 
Witfaa bar i)anb &a\>t leet tteb at (tnbe Orbet / nemlig i en faaban Codice 
af bemelbtc ©iwftflPe chymico. SDTcn fjer gicrlbte itt nu, om at 
bringe famme Orb i enriatig Sigbeb og Ottereenéflemmelfe meb Sibyi- 
læ gorff rift. X^i/ fom Blaife Vigenere retteligen far paa^Ut/ fom* 

mer «tø ni SSegftatwS <£>*&♦ 63 mer Arfenicon tffun owreené meb be tre forfie 23rré af Sibylla, Jjtrør 
berflaaer, at Orbetffalbcere af ni 25ogfta>er og fire ©tatølfct/ I>t?ov* 
af be tre forfie bar funder iu95ogfla\)et/ fcenftcrfce^arSRcflen; og at 
(Sonfonantewe i Ort et cre fem* å)ten Ranconet tnibe enbnu gaae fc$ 
bere / 09 bilbe babe Orbet enbøgfaa regefcrtøiat 09 ftføajftt til Saltene 
boé Sibylla, Og tøborlebe* ffulDe nu oettc f mibe mage*/ naat fcen na* 
turlige Orbé * gef ge cg Conftru&ion v>tfer et til fcet tal 1697. og i Arfe- 
nicon er hm* 506? £annem fom ba i ©inbe/ fefrrr megen og lang 
©pcculeren, fom fcet fumeø/) 1. at luffe be fire 23ocaler ube fra Scelnm* 
gen/og aliene f>oIbe ftg til Satlene af Scnfonanteme; 2.£igelebe é at røe* 
luffe itt ftbfle v j Ortet/ i formening/ at bet Par nof / naar fenne 
JBogfiab bleb eengang regnet; 3«5(t frmeComma imellem &? og oVjj, 
faa at $*i* ffttlbe bore til be efterfølgenbe Decadas , og tf fe til be fore* 
gaaenbe hecatontadas eller Centurias. ©aalebeé f om ia ubaf te fire 
Gonfonanter i apsenikon , p. 100.2. 200. n. 50, og k. 20. Summa 
370* Og af Sibyilæ Orb / naar man atelier og fætter bent faalebeé; 
c Ex«7ovTaføfø, 200, 'o^co ^ r^g rføkntief, b.e. otte og ni gange Si/ 
170. / ligelebeé &en Summa 370. Stør n ^vai) blider nu af te flben paafel* 
genbeOrb/ ™ y'årø ^ermotte^antnutilatbrj)te<ln^terncpaant;e/ 
inbtil banb fff i Sanf e , at r \>ar forffre wt i Se,rten / og burbe Pære t\, 
bPilf en 93ogfra\) motte paa totte jtøfc bett>t>e fir I)ele Sal / nemlig 300«; 
Og wbsV/« burbe man atter for fJaae bet OrbDecadas, nemlig m De- 
cadas , eller 70. ©oa at ber vfoi <rw t «V7* blep enbnu igtentaget bet for* 
rige Sal 370. Sttaac man bog if fe baatt lee / og tillige bierteligen t>n* 
feé oper benne ærlige $JlanU £terne«25rub / og/ at jeg ffal tale paa bet 
milbefte/ ban$ilbefpilbteogbaarlige2lrbeibe? 3«tnaaeman tffefor* 
unbre (tg ofcer/ nt faa flor en SKanb/ fom Cardanuspar/ IjarPilbet 
fortcelle oéfligtmeb et fcerbeleéS3ifalb/ iJ)an$timbe25og/ devarietme 

Rerum, cap, SI.? 

3eg Pil alligepel ber forbigaae bet; fomeHer* funbefalbe at f?ge 
paa benne faa irreguiiere ^Beregning/ nifb faatnange SJogflaper*/ 
nemlig fire Q3ocaler^ og en Sonfonanteré/Ubetuffelfe/ mebmere; 03 
alkne bolbe mig Peb be grope grammaticaljfc geil tbemceibte$orfla* 
tim* 3*3 fporger t}a f om bette er if fe at gier^Sibyllæ, eller benbeé 
fovfappebeAuctori, enfior©pot/ naarmanbigterogføtuerefibiffe 

fatri« 64 H. q om Sibyliæ ntørfe $ale 

fatttøe 133evé tjente faali&cil^ebarbarismos, tmob ©proggeté natur- 
ItgeConftru&ion, famt bete uforanberlige ©fnve Sftaabe, atter tf fe 
fthbeé ligettU teflettefle©i\tft(¥e©fnbentcre? Ranconetvil/ at'E- 
*xjov7dfcg hk (tal fjore ttlfammen/ og tøte bet famme / foin • t w$>vj«tø £v<>, 
3?g viltroe/ at e*«7ov7«5 &* funbe nogenlebeé raaleé/ ligefom og i Så-- 
tmen bis centuria, 3Re» in Plurali et bet Ii^e faa ur imeligt / fom naar 
jeg vtlbe ftge/ vfø tø?, eller naves bis, i flaben fomavesduæ, og«V 
^wwof fø, homines bis, i (tøben for duo homines. Sernceft/ naar 
Ranconet for veb 'e?7* fatter i" i frceben for r' , giver ^anb tf fe Sigt wai 
at bet bliver en plump geni tmob ©frive SDfaaben; S!)t formebelfi afpi- 
rationentETry« fanbberjoumueUgentlaaer, men maae være £, fom 
€x.gnubiHomeri<[)3^v &'i>mtop$ov7* re, og i alle t»e ©verf tffe Sføgeiv 
fom ftnbeé t 23erbem Og bette er alligevel be Ranconet, omtøvilfen 

Thuanns ffriVer i fttt 23* 23og / quod humaniores litteras ex urriusque 
lingvæfcriptoribusilluftravit, & quod Græce & Larine elegantiffime 

fcribebat : Og f)er tnbvif er fyanb fig faalebeø, blot f orbltnbct af pt præ- 
judicio om Arfenicon i <Éibt)Ua 23cré/ at t)anb iffe fanb fee te getfy 
fom enhver @fole*2)reng funbe ai'omt l)am om* £Mb ere bog vi 
Støenmflftv! 

Kirchems t fttt Mundafubterraneo, ber fjVOr f)a^b frønbler Ottt Lapidc 

Philof. CfOiit er i hm XI. 23ogé 20en SeéHon, ) l)aver vel taget flg tot/ at 
ref utere benne Ranconers og Cardani SRau'ttg : £DZe n faa ftor .Sunffc 
nerogSKegnemeftertøanb var/ l>at fjanb tog ingen Umage vilbet give 
fig/ iatforf!aaebereé9tegnitig ret/ og berfore fremfcetter ben ganbjlc 
vrangeligen og tmob be*eé Stening. Stlmeb er bet falfft/ f)vab fjanfc 
flger/ at Paracelfus bar l)avt famme Wimity om (Sityllce 23eré; 
Sl)t benne bar aibrig noge nftøbé ncevwt terenv jeg tor og ftge iffe tcenft 
trtpaa/. eller maaffee vtbfl at faabanne Orb t ©ibvllcr 23e*$ vare til* 

©aaVttt er aliene ret tKircheriObfervation, at af Arfenicon fanb iffe 

ubfomme et anbet tal/ mb 506. @f ulbe mi ©ibtjlla bave vitbet beteg* 
woéjuft bette Orb ; mon fetm ha et) lige faavel ffuibeftmbetpaameb 
©ræf iff e 23eri at exprimere 506. , fom at opregne be mange flere Cen- 

turias »gDecadas, bem Vt nu Utft? 

Jacquei opii8og ftqtter3£ rfr. 65 

Jacques Gohory etl SratlgeiTMedicus 03 Chymicus,, et fcrøge Cf» 

tftRanconet, nemlig an, 1575. ftemf ommen mebben feføfamme Wlt> 

nitlgom Arfenico,.u^iflt@ftift imob Theophrafti Paracelfi £ractat 

de Vitahnga; (og maa|¥ee M torbe wu af ttttc ©frifteé 2itel at Kir- 
cherus et 4 bleven bebragen / til at fFt>It»e Paraceifum be rfor.) Gohory 
JjatibetteSerfgiwtfig/ fom og anbenffob£/bet fotbefte STafcn Leo 
Suavius Soiitarins. £Roøle batte meent/ at banb s>at t)en fevfle Opftn* 
tere af bemelbte SorHanng ; bel jlftanb og ingen anbennanmer. 2)?en 
Cardani23ibneøbntb laae allerede Hart for Sagen/ omRanconet, 
fceltt)tte?(artilforne* gotllaringen fta^e imiblettib benfrie/ faa 
flet Den en& -oat/ at ttittbc megen Kød !)oé Sbnmijf erne i 3Umin(c< 
iigbeb; enbogfaa af een/ navnlig Gerhard Dorne, ber bog t>ar eit 
tfor23eberpart af bemæibte Gohory, meeft for Paracelfi ffylb/ font 
Dorne \>at en i\?rig getftarere af. 

3ngen TtM $aa f at JO ben granffeChymicus Claude Germain, 

ber opf>oltte ftg paa nogle 2(aré 2iiD fjoé ©tonnina Lovife Marie 
Gonzague i ^)olen fom Medicus, og fyreflob tillige benbeé Sfyqmi« 
ftt Laboratorio J)ant> ogfaa fywetot giort meget af bemelbtegorftaring/ 
tfoit bant> Derom fyafåt (cejr : belfr efcerbt banfy (Iben Sronningené Søb 
og fin Øtentfomfl tilgranferige/ ubga\> et ©frift meb benne Sitel: 

I con Pkilcf.ph'ne occulta t Jive vera Metbodus componendi magnum anti quorum 
FhilofiphorumlMpidem: JjDOtU&t l)anb paaflob/ at Arfenicum Mt bet! 

rette Srøaterie ttl itt flere 33etf, Stten tffe fintet jeg/ atljanb ftatter 
nogenjtobé anføet ©itrøltø 93ert i betferønte ftt ©frift/ bet flben et 

l'nbføtt i Mangeti Bibliotb. Chym'iw Tomo2. 

SJøttf berømmelige og af ftt gæbernefanb famt JBoglige j?unffet 
f)øt)fovtiente Dr. Olaus Borrichius fjaser noffom ubtnjffeltgen gtøet 
fit ©amtyff e ttlf tenbe / i fit <&kift de Ortu &progr. Cbemu, pag.ps. f. 

i)ttOr fyatlb ftgtt: "Certum quidem eft, illud antiqua? Sibyllæ: 
"£wl» 7 fdftfiotr lyjj), TSTpxfvAotficg ii^ toupé* nulli convenientius apra- 
M ri, quam Arfenko, auripigmenti foboli, qnicqnid etiam obturbet 

"five Jo. Auratus, five Kircherus." Og ftben lægger banb megen 
SRoeé ^aa Gohory, forbi banb l)awr tgtenbrewt Jo. Aurati SKening 
om øwf2«Tnp. 3«/ ^X \m\ ellet$ bta-oe Borrichius et bienen befkn* 

3 Hi 66 H. G. om Siby li æ mot fe Sole 

Dig i Denne Sttening/ icecer manD enD og af Det ftDfle ©f rift / banb 

eftetlOt* (tg/ ntttlllQ f)a\\$Confpeé?u ChemkorumiUuflriorum, i Den 79»?lr* 

tifel. Dr.Sforbof i (tn Poiyhijhre(jom. Lpag.io*.) er og bermeD eeng/ 

Og ftøftV at AimarusRanconet ()ar ith ilDe ItDtyDet Sibyliæ Enigme, 

03 fjenført Det til Arfenicum. 2J?an Funfce \>el meget un&te yaa/ at 
faa t>ppetltge tarrfce SItfcenD/ fomDr. 33ord) og !DTorf)of pare/ fttft* 
DelaDeftgberaf inDtage/ DerfommaniffebaPDenoffem anDre gvcm* 
pier pafy b^Men gortrpllingé 5?raft Der følger meD Denne faa falDeDe 
6#ye 2tøn(t/ fom Diffe aoDe TOcenD Pave forelffte uDi; Og De/fom 
faaleDeéere/ beflitte (tg tffe gierne vaa, at laminere til nøne, naar 
De ftore eller Iceje noget til £unftené gorDeel og 33i s rmmwlfe. tf)i 
og bvorleDeé De l)ar forflaaet Det OrD Arfenicon, ftuUt pi ftDcnfaae 
at f)øre. 

Johannes Ch ry fippus Fannianus, nttDer f)\)ilfet Ølapn en Jtactøf/ 
déjure Årtis Akbemiæ, forefOtnmer t Mangeri Æ/Mø//?. 7ørø. /. bap?r (let 

intet fagt og af ftt eget/ menailene anført De ofcbemelbte 33eré, meD 
Cardani OrD og gorHaring nføranDret* tyaa famme 2)?aaDe ogfaa 

Dr. ©amWfl 9Ja)l)er i (tt ©Irtft de Nitrats Chymiås, cap.j.pag.20. Sog 

laDer banD (tg til (Slutning fammeficeDé Pel befalDe Bomchii nerr* 
mere UDtyDning/ f)t>aD man egentlig tør forftaae peD Arfenicon : 
typorom jeg (iDen flPal tale* 

Sen SWcfømifWe ©fribent/ fom FalDer (tg Salomon de Biau- 
enftein, banD fom meD (fyr 9llPorligbcb bar fatt (tg imoD Kircheri 
ffarpe @enfur oper ©ttlDma^eriet/ gaaer Denne 9(rtiFel boé fin 236 
Derpart/ faapetfom De ©ibplltffe 23eré felP/ reent forbi; føaotø 
ler banD f)ar meent/ at famme gapbwrfen til eUer fra/ og Par £o* 
peD'@pørémaaIet/ (nemlig om Den $()i!ofcpf)i!¥e ©teené SWueliabeD 
og @jri(len$ i Q3crDeii/ ) u PeDfommenDe/ eller ogfaa af anDen 9(ar< 
fhj]e» Dr, gtwlff :i> fom ligeleDeé tog ftg for/ ifti (In Mamiffa spn gyr ka , 
at refurere P.Kircher, Ijawr alli^ePfl berørt Denne ^3of?/ men beef 
Forteligen. $anb erflcmr fornuftig nof, at banD er (let iffe i Dm 
SKening, at Der (tgteg til ©ulDmageriet i ©tbnllcr Xné: 3a, banD 
mener/ at tøa^ant Par en ©Pagl)eD bcé De ©rcrft'ffr Sfømitfer/ og 
at JvircfKr IjaPcr for faa^ict 3tet< SWen Dcrf;oé lcgg(r o&faa Dai goDe 

SBlanb cg ni 23øaftat>er£ £>rk 67 Stfanb (in Mening for Sagen/ cg ufl (aie fee / at banb langt 
fcebre fcriTcb (gityUant/ flgenbe at &er betegnet ©8^^^. SDfen 
benneer Jo. Aumi gamle gcillaring/ J)t)crcm længe (Iben er pif« 
Den talt 

£ilftbfr et ben Icerbe Mcdicus i 3«*a Dr - ©ecrg2Bclfgang2Be< 
feel ogfaa int)tt\Tt)rt i tettt 2aug / meb enganbfft n\)t, cg ligelebeé 
SldrømifKjf 2Rmin(j/ fombaitbfcemfcetter/ unbcrJrtefafo^Oy- 

rø/Vø Sibyllino , t (?tl Hteufce Decuria Exercitationum Medico - Philologicarum, 

Ditfert. vti (gært not er bet/ cm banb bar ftmbet mene fcet fer 2(l< 
\)cit/ at ber faae neget SføjmtfKfJ ferborget ut)i cft*bemelbte©ibt)l'' 
Ice 23er$. Sbi i)an$ fornemmede Slrgumfnt, fom er Mtt {pag.so.) 

"Alii, <3cpotiores quidem, ipftque vereres cumprimis, ad magnæ & 
Tacræ årtis arc an um percinere^ fibi perfuafum potius habent," fhl* 

ne é mig ith at fmage af nogen flor ^bilcfcpbc. Og ligejaa ført er 
let/ at ten bratte SKmtfc t)ax Kittet fertte i Xtntil/ cg gicit Probiema 
Uuf (pbjrttQ enten $luctcr til bitJe Q3eré bar ttceret f>ee( citer f)a(D* 
Retning: 25a Det er føa ffart/ fom ©agern* 2iué f at banb bwrfen 
bar ttceret Mtt/ cg et), ftetter) fem if. Voffius bar btl^ct ftg mb/ en 
3cDe; men ganbjte vnjl en ébn'ftcn af 9trtigiøit/ ca bet'boé en 33e* 
dragere paa |lt .£>aanbtietr> ent^ient HH af be aUcrftnefle« 

$t)ab er ba Dr. SBebefé getffaring afmténiScgflafceréOrb? 
3eg fiwer: £anb mener/ at bet jM Ijttc rørfø^, fcmerpaaSanf? 
pint £in- SDTen fem banb btø> ttaer, at berubi bletKnbobbelt$et)l 
tmofc ©tbt)Uce SRegcl ; efterfom (i.) &*<*&& er 10. Sogflawr/ cg OO 
er ber tre 33ogjla\>er i ben farfte@ta\)elfe; ®aa greb banb til og tog M 
ene * bert/ fem banb bar ferføgt at forfoare/ men meb meget maabeligc 
©ficri. 3eg fatter bo#/ at manb berubi funbefotjebam; ©aaffaaer 
beg tilbage/ em Stegningen/ nemlig Xaller/funbetfaae Urette/ 1 M 
£>rb KMfopr, Di% 2Bebel tæller biffe 25ogfta\>er paa faaban SWaabe: 

20* h 200. 10. 300« 5» IOO* 70 200. Summa 

K a <? "' Tf £ o c I 9°6» 

Ser nu at faae bette ringe Tal vafåt til ©ibt;lfø 23erfeé Mening/ 
bcerer f)anb jtg faalebeé ab : £>anb piller Orbene ai/ eg interpun- 

3 2 gerer 68 H. G. om Sibyiiæ mth Sale gerer Dem yaa fm egen SWaaDe/ ttt>i biflfe IjaføanDet 23eré/ fem 
følgen 

£W mener ^an&/ tM f^al førfi fcøre til iWcvrafc eller til Cen- 
turias, faa at l)er blider 800. £>g Derncrfl jf al famme «*£ J)*te til % 
fom giøt 6a 16. Se tre gange tre Decades giør banb fiDen ret nof til 
964 Sa ©ummen blider 906* £ø?en ^er maae man fpørge/ (ligt* 
fom ttlfornefceDRanconets beregning/) faab fl?a! Der blrne af<™ v 
Virr«f Wtdeiius ft>arer/ at bifie fyx> faaer at bliue til b^abDe Mleel* 
ler ftmbe; cg at De bar intet at gtøre meD JboaeNOrtet/ fom ©i* 
bt)lla bat tøtøt i Sanler; £bi elleré t>a\>fce btm t>el ffrewt/ *»; f w. 
£tm gat Derfor fnarere inlbet ^atje f>er\>efc foiflaatt De føt> planeter/ 

eller De ft)\> ettaller* "Cumfeptem videlket, fubandifeu planetis,, ieu 
"metallis, ut innueret non folum omnia in omnibus exiftere 3 ful- 
"phur & Mercurium , & quiequid quærunt fapientes ; fed non in 
"omnibus tam bene fcopo qvadrare, inprimis vero K*<r<rire*ov" 3?$ 

laber Dette ftDIleme urørt/ faailDeftemmenbefom jegbolDerDetfor 
et wtt/ og ftger allene om Det førfie/ (ieg mener Den Conftru&ion 
af oao, førft meD Cmwrw, og fiDen meD bis,) at naar ()anD DeruDi 
faaer 3J?eDbolb af nogen/ Der fotfaaer ©ratftf? tilgatøné/ 1¥al jeg og> 
faa twre færDig til at troe 7 Det Dr. SBeDel ftmDe gtøre LapidemPhi- 

lofophorum afftt Caffitero. 

©aalanD jeg ogbembifteførbigaae/ at Dette er mgenftmbe Det 
førfie gorføg/ fornyr« Dr. Wedel bar gibrt/ for at bringe Xinnet i 
flor Sfnfeelfe boé Sttdrømtffctne; faa at jeg fnart jMbetroe/ Det bane 
gorHaring/ fom tn nu tøat>e&ørt paa SibyllæEnigme, er f ommen til 
fiDfl/08 f anb anfeeé/fom et Subfidium til en t)an$ foruD fatteDe dJlminq, 
fom Sibylia batter mottet favorifere ,, enten bun ttilbe eller tlfe. Sbi 
fcirfeligen ttbien nceftforegaaenDe Exercitation, (nemlig Den 6te i Den 
cfctDecade?) bar banb bemø^t (tg meD at giøre DetProbieme troligt/ 
fllbiftf og m gtøflfføftttfl&tfc ^ 69 

flttigcS^mifler^ÆnigmataoflGryphos, for (SvempeC fcette af Bafl- 

lio Valentino i Ad metallorum gener ationem Jupiter nullo modo exejfe poteft; 
3tCiB (if Paracelfo : Recipe Aquilam, & filve eam ficut fcis ; gela &congela 

&c. SD?en enDogfaa Ijawr tyanD t>etl>én tunget fytté De # tøfle poeter 
og ^bilofapb* fuifti f)atte fa^t om Jove, foruDen at tcrnfe paa noget 
$?etall; faafom naar Orpheus 03 Plato jjaue pl)tlofopberet omDe£e< 
Denffe ©uDer/ at ©olen og Jupiter iwe een ogDenfamme; 00 naar 
Jupiter i De alminDelige gamlegabeler bejrttøeé at twre $aber til Apollo 
0(5 Diana, fjuilfe tuenDe bemcetle ©olen 03 2R«anen / 00 følgeltgen 
@tt(D og©*>tø: og Jupiter, fom Dr faDeé af / tømærf et jo £m. 8ttt 
Detre »W6e jeg gierne &ol^c ten got?e aWanD , fom et flagéStrtigbeD eller 
enLudimingenii, tilaoDe/ naarfonibelfl fyanb ellentogen ba\)De fun* 
Detbcwfe/ at Jupiter ttbifaa gamle £iDer ; fombanD jenter fine Argu- 
menter fra / bauDe betnbet Sin. £oé SUdfømtfrerne et) allene i De ftfcfle 
Secuiis, men ogfaa fra 1000. jafcel mattge flere 2lar af/ tiljlaaerjeg 
I)am ganDffe/ at Denne Daarlige/ abfurde og meD algornuftjlriDenDe 
gorDeeling imellem planeterne og Søtetallente tøar weret faaleDee bruge* 
*ig og flcwiflfe / fom \n enDmt b we Den. 3a jeg gføcr magt / at Den er 
ceiDere/ og batteiv meD flere UrimeligbeDer/ ftn OprinDelfe fra @< 
gnpten / og er maaffø optamf t jiDfl t ^tolemcecrneé SiDer. $Titn 
DerimoD er Dette fcift/ at $orDeelingenw i gerflningen et) Den famme/ 
eller faaDanfom Den nu baueé; 03 at Jupiter er gaaen aDfWlige bebre 
Metaller igiennent/ forenbbanDomftberaf De ©rcrfifft efrømifler er 
ufft)lDig bleven degraderet til 2in. ^olen og ©atttrmté ere De enifte, 
Der beflanDtgen og ftceDfe fytøt bebolDet Dereé SBemcerWfe t Metallerne, 
nemlig f>in at btfyit ©ulDet / og Denne 25lt)et t ©e anDre tytot ftmth* 
ligen varieret. £0$ ^ ffjrøptijle Aftrologos twr Jupiter parret meD 
(gøto/ Venus meD Xin, SWaanen meD ©laé/ og Mercurius meD £ob* 
ber: pillet forekommer bente gange |o$ Salmaf. d* Annis ciima&er. 

pag> 623. Og pag. 7*P- Celfus, f)øg Origenem (lib. 6. §. ».) taler omen 

anDen3nDDeeling/ f)\)oruDi Venus er ogfaa Sin, men Jupiter Det ffne 
og befte bobber, Mercurius 3mt/ Mars er SRanflgotø af bobber/ 
eller $vtwt 9 Alliage («tø ?? v^r^es, ) og SRaanen ©#tø, £oé am 
Dre ©fribentere præfiderer Mercurius for Zitif og Jupiter bar i Den 
fhvD faaet Eleftrum, Tutti bar ett JiiDlang Pø? ret en £otteb*9J?ening. 
SD?anl^fer Det 1)05 PindariScholiaften^o^w /, iftbm, (fomerjufrDen 

3 3 Ode, 76 H. G. om Sibyllæ røørfe Sale Ode, f)fcorafman\nlbefcife/ at Pindarustøar oafaawrretSInjmifr og 
ttitfl at giøre ©ult.) Platonici batte ligeleteé ftatueret/ at Ele&mm 
og Jupiter b#re ttlfammen / og Mercurio terimot bør tilegneé Sin; 

Mariilius Ficinus flger in Cummentar. ad Crltiam Platon. "Eleclrum Jo- 
Vi, Ferrum &Æs Marti, Veneri Orichalcum, Mercurio Stannum, 
"Platonici tribuunt". £D?att maae \>tte / at Ele&rum uar et ©lage 
23lantningaf©ultog©#tø/ bMri©uitetprævaierete/ faaattert 
fcare 3 eller 4 farter ©ult/ og ten fier&e eller funé femte £>eel ©otø, 
3 faatan £enfeenbe er tet/ at Julianus, t fjané (Sattre owr te fo> 
rige iføtjfere/ fingerer/ at 3«Piter fat paa en Sfjrone/ foin ffinne* 
te flarere ent (Bøtø/ men tidr tog blegere ent ©tilt; om tet var 

Elevrum eller tf fe/ hmte^ant enftge. Og af Martiano Capella 

foreftilleé lupiter met et ©ulb*2£Mc i ten fyopre/ og eet af Eie&ro 

t ten \>enflre $aant. £t)Or Cardanus (//£. ^. //<? Subtilit.) OgBrodæus 

{Mifieiian. nb. }. cap. 23.") bafce taget tereé 3ntteeltng fra/ v^et jeg tf* 

U; men ter tøatter Mercurius Ele&rum, Og Jupiter Æs cyprium, 

Scahger lafler Sarbanum terfor mere/ ent tette Sappetie er ucvrt; 
og malter tiet famme &i)ligf)fb/ at ©jaltceewe/ i fæe en Aftrolo- 

gus tøet $la\m Raziel, tilflfriw Jovi Oricbalcum, og Marti bobber/ 

Xjixerchat.iot. §. 1.) 2>?m jeg tvoer / at Savtand ficrntte \aa tiel 
fom ©caliger/ at Snigen var i ftg fetø en ©aarltgbet : Og Bro- 
dæus I>ar ogfaa v>itfl tet famme tilflræffeligen vaa omniceifcte ©tæt. 
3 Vettii Valentis Fiorlhpo 3 (eller rettere t te faae95lateaf barn/ fom 

ere trt)fte tilfttft t te Aftrologicis Grads, fom Utf Omme metCamerarii 

gortale til 3turnberg 1532.) ter bemcerfer baate Mercunus og Ve- 
nus bobber/ SPiaanen ©iaé/ og Swttz f>a\>er f)o£ bminem ente* 
lig befommet tinnet til Seel. SSencwnte Vettius Valens tiår en A- 

ftrologus Og Medicus tmter £CTt)fer Conftantino M. Og fart t10f 

er tet/ at Julius Firmicus, ter letiebe jtøtf t feltifamme Sitt/ iffe 
l)atier talt met noget enifle Ort om tette planeternes og Metaller* 
ncé ©legtftab f I>t>erfcn antenffaté/ t\) deller i fin 2. 23oaé 10, ga* 
pitel/ b^cr tet egentligen bttrte Jort !)cn. 2>?tn SDJenmg er tniitltr* 
tit / at tet maae tierre ffeet noget ftltere/ omtrent t tet ftette dier 
føtiente Seculo, at ten 3ntteeling/ manftten og intttl tenne2>ag 

J)ar battt 1 Og in notis eller characlteribus metallorum betient ftg af/ 

er bleven ttettagen af Chymicis, fcttor 3upiter foar bef)oltet£innet, 

(glas 93 nt goflftqpert £>Et> : 7\ 

©las er ganDffe ble\>en t^munflrct/ 09 fcevimoi) <&wcø*grøi5 
tnDfaf / cg tilladt Sen flanet Mercurio. gj?en not om Cette- 

£er flaaer enDnu til SKefl/ at pwe pc. Seibnt^cé .^Beregning, 
cg gcrHating af Det ni Segftøwé OrD: Og Det grør ingen ©oDe/ 
at jeg Dølger/ Det b<mD forttenet fnart lige faa litenSRoeé fer fin $aa* 
finDmng/ fem nogen af De goregaaenbe. $anb bar angrebet 3tø 
ten fetø i ©ibi;llce 23cré / cg fcranbret Den / for at femme til tit 
fBtml / efter eget Støf fe. (£n utillaDelig SriftigbeD of en U?rD SKanfc/ 
faaleDeé at bebanble gamle ©friftet/ ubm al Sfarfage/ og tmoDaUe 
baaDe fl?re\me og trt)lte (£remplareré eenffemmtge Xejrr. 8IUe Codi- 
ces MSS. Editioner/ cg Citationer/ tbwr De finDeé / af bemelDte fer 
2>et$/ bave i Det fkrDe 23eré: fc»7o»7*fa tø fa *>*?*>. £r. 2ei(wt$ 
{forø fc é*]d. Wc tøM i Det femre 33eré: <n>> y'tøt; ttnjbttftu 

Stephanus Alexandrinus, bet ffrtøer ^ rfaa*$*, fer at paffe Det til 

fmc 4 (dementer: £n\ i!e?bnt^ foranDver Det briftigen til, $ hn'.a. 
SD?an fanD tlge: I^aD ligger Der magt ))aa? £)et er joiffeem®iib£ 
OrD atgicre/ men er et ^cDanterie/ cg angaarr et lumpn falflp 
cg opbigret@frift? 2cfo faavccre: $?en er iffe 2eibn f § Den dTumC/ 
fem burbe time anDre ftuderenbe tilffjrempef/ l)\)crfeDcu Let bérkm 
at cmgaaeé meb gam'e ©ftt! ter/ t at bruge og ainxnbe Sritiffe 
SKtøføc faav>et tiltøerbélige fem til ©eifllige Autorcs meD al ©ømme* 
Jigbeb cg Refpecl? Oa naar fem een faa atøerlig og errbar $?anb 
bemernga- dg meD enbogfaa Det allerflettefte ©frift af Antiquitæten 
at ferflare/ bør banb Da at giøre Det mebmmbreUnbfeelfe/ enbl)\>ré 
Det Par een af Ciceronis eller S, Auguftini SSøger? 3ngenlunDe. 
(fnbelig i Det flette 23eré r b^cr Stephanus Alexandr. bwbe et txtip 

ttgthemiftichinm eller |>alt)''33eré; witeg'iptdQitetof, (em HH 

gaaer an efter 23erfe * hegler / Der bauer geibntl* antaget M gamle 

Pentametrum, fem ftaax i Xyfti Betuleji Edition , Cg ftben t Monu- 

mentis Patrum Qrthodoxographis , 'Oujc ocfxvv[jog gcr»j tm not.* g/x» <jc(p',y\<-. 

S Den flæb at Caftalio , Opfopæus eg flere f?ri\>e efter rigtigere Ma- 
nufcripter : ovx.dpv^cfMwhstoKa^efjcofye crotpfa. Sbi at '■ er naturft* 
gen Fort i 0*$;«, M regne! iffe faa nope af Den ©ibt?Uin|le 9Jerfe* 
magen $a\\b wer cg fligt flere ©ta^Det/ naar banb/ ttDen S\)t{ 
benfeente til De encnu brugelige SJccenter/ fem alt Den SitD cg Icrige 

for 72 H. G. om Sibyll æ mat! e tak 

føv blevne i agt tagne/ giør i lang i dvTfi^ e lang i ^v^ 03 1 ^77«%**, 
o Ian<5 i djciJLug, og anbre flere &an£ Stcenger. 

SBfrnarfl fytiab £r. Setbnf^eé SKegnmg angaaer/ ba feer jeg tf fe 
meb f^b føtje I)anb fanb bringe mB t ®tbt)ltø Sejtrc ttienbe faaulige 
flage OKaaber at betegne Sattene yaa / fem b<mb l)ar giort. gørfl 
ml banb/ at A fl?al bitxfit iooo/ og flben fFal i tierreeet* SSeggeeve 
for faa\)jfct ret/ men f)øre tit ttienbe abftiltt Skaber at fFritie ©rer* 
fijft Sal paa; f)tioraf benene er meget gammel/ og f albeé Arithme- 
tica Attica, tm anben Deel nyere; og bør tiffe tn iigefaa libet blån* 
beé tilfammen/ fom at jeg bør flwe bette nærtierrenbe Slarø Salfaa* 
lebeé : M74V. eller 17XL5. ©ibtjtta fyar Dog tiel if fe tiilbet giøre fit 
Enigme bobbelt/ og tiilbet at manb ffttlbegtcctte paa flere enb et flags 
Sal i 33øgflatiewe. 3 Bet celbfle eller 2ltti|?e flage/ f)tior 1 btmw* 
febe eet/ bcr bletialbrig 1000. jlretiet mel) Aanen meb X, (af %<a<oO 
og 2000. XX, 500. meb |x? 6ooo* meb |x|x. 0. f. f. ©ertibi bleti 
og iffe fem (Preben meb E, men meb n, og a tiår iffe ftre/ fomftben/ 
men bemærfebe Si/ (af nev« og as*«.) <paa flig SDtaabe tiår fe ertb* 
(le ©rceferé og i lang Sitb 2ltj)enienferne$ Sal*@frttien ; fom tit fee 

enbnutMarmoribus Arundellianis. Sfrimøb i be Ht)Cte notis nu- 

merorum, (fom nogle mene at tierre f omne af Alphabeto Phænicio; 
(Bee Montfancon PaUogr.Gr.pag.f 7 2.') ©erubi benterf cbe f A, @et: 
fDfen 1000. flteti man faalebeS/ /« eller «• ^it tiilbe giore * ut>i et 
fteelt Orb etter et Slatin til 1000. gaaer albrig an ; Sf)i fartil faitc$ 
jo ben tilbtfrenbe ©trerg eller Virgula, og btiem gitier cé9J?agt tilat 
fingere ben tieb « eller noget anbet 33ogftati/ naar ben iffe ffaaer teg- 
net bertieb? 3eg tieeb tiel/ at $aul gelgenljauer/ ben befiettbte Fa- 
naticus, tyatier tiøtiet $et faalcbeé/ at giore «til 1000. naar fyanb 
beregner 2(aré-Sal af 9J?enigl)eberne i ^åbenbar ingens 25og/ Sardis, 

Laodicea Og Philadelphia, t fliSf ecu/o Temporis. $)it\\ banbertielm* 
gen Au&or at efterfølge. Petrus Nannius (Mlfcellan. tib. X c. 4.) be* 

mcerfer/ at et Sujmbe fftitieé meb be fmaa 93ooftatier af ©rerferne 
faalebeé: %«, og 2000. %%{3, 3000. %ry. tlben Stiitil f)ar ben gobe 
Sflanb taget feii: S()i fortil fl^ullebiffe «. p. 7 . naar %.%%.%%%. ffre* 
ticé? 3^g funbe fatte/ tyoti fyanb tiilbe fiae 0$/ at ben ©træg eller 
Virguia tiår aflfaawn fr^x'.og at man i før{ininaen^atibeffretiet%«> opt%o3ftotterg£>t:fc 73 

xft xi- $ftn ftDen efter /«♦ ,p. ^ entfrwnt jeg tf fe \>eefc/ om noget 
flii^t Qfrempel et funDet/ nemlig til x«^, Da ter i aHe 35eger meD 
De fmaae£8ogfiatoer forefommer /*, etter «. <£n gammel Xbeologu* 
af bet VIL Secuio, mD SRatm Aponius, Der ftarfftewt en §orf låring 
o\)cr £ot)e*©angen / flger fceD Det 4. Sap. toor ftant attegoriferec 

Otier Se 1000. ©ftOlDe: "Sicut unum per fokm litteram primam 
"(Græcorum) fine apke duftam, ifa millenarius numcrus tra&o apicc 
"demonftratur. , \B'iblioth. Patrum lom. XIV. p. 126.) SWett tøMt er tttl en* 

ten Denne apex etter virgula betegnet i ©tbt;tt<r Q3eré? <£tter l^orle* 
Deé fanD Den femme at ftaae t>eD « t a$<w«coW ©aa bemcerfeDeogfaa 
t De m;e Notis numerorum, i alDrig ffet/ men Si: OgDerimoDfM 
tngenfføDé i)oi nogen Sfutorem finDeé SjrcinpcL 3 De gamle ©lag* 
Sal bar Det fut 9?igtrgbeD / fom fagt er. £t>on>eb jeg iffe fanD ef* 
terlaDe at mcrlDe om en Wliétaixh; fom Det ftmDe fmneé at ©al.Dn 
gabricitré fjauDe faffet yaa |>r. geibniij, ligefom banD en ffulfce ^a\>c 
haM ©rempfer for f?g/ i at giote i til notam Vnitatis. ©agen t r faa* 
ieDeg: gabrieiutf batter inDfort nceften Denljele £etbni£e$Difiertation 

etter OedipumChymkum i flt Xotøte SBinD af Bibliotb.Gnrc. pag. fyfi.feqq. 

Og naar Setbiii^ fammefteDé ffrtøer om Sattene Difie OrD: "Satis- 

"facinnt autem litteræ pro numeris fumtæ , fi a fignificat IOOO, & 
"I unitatem., ut nonnunquam ufnrpari Grammatici notant: " Dil 

fcetter gabriet'tré/ neDen tmDer i fin 2(nmccrfning / pag.m. Difle OrD 

Om Den SBogffatø !♦ "Hujus rei exenipla & teftimonia idonea optem 
"vir eruditiSimus addidifTet s uti cerrum eft, 2 interdum pro Sena- 
*'rio ufurpari, ficut in Codice Mediceo Manethonis liber fextus, 

•&pxr« 2 &cr 3eg 1?ulDe mene/ at £r, Seibnttø f)at>De flet iffe for* 
noDen at anfore 23iDnesbt)rD om en Sina / Der var for gabrieio og 
anDre læebe golf faa t>el befienDt* ©et jfaaer jo bo* Den ©ræfiffe 

Grammaticum Herodianum de Numeris, boé Prrøanum Je Figuris 
Numerorum, b0$ Seldenum in Commentar. ad Marmor a ArunckU. Vofc 
fium de faentiis Mathem aticis, jo» Wallis in Matb. Vniv. cap. s. Jo. Nicolai 

bfigiis Veterum&c. Siltfaa fyawt gabrtctué / Der *>iDf!e Dette ligefaa 
t>cl fom anDre/ ogmere Derom enD De (TeeftegcrrDe/ alDrigljafctanDett 
Mening mebforanforte fin ?(nmcerfning/ ent> Denne/ at Seibnitø ffulDe 
^ave gotgiort meD Dpgtige templer og SJiDneabprD/ Det i funDe i De 

S n^ere 74 H. G. £>m Sibyllæ merfe Sale m>ere Sal boé ©rejferne betyDe Set/ ligefom A bettjDer. SD?en faa- 
Dant fant> t>d al&vtg gotgioreé. 

©fulDe tio^ett/ fom l)ar gt\>et agt \>aa famtlige Orbene i Denan* 
førte Fabricii Annotation, \>ilbe maaffee fpørge/ btøiDDetøwigebar 
at bctybe/ fom banD Dertil f#t)er angaaenDeDen23ogfta\> z, ogbttab 
tenne lærte awanb*tl ftgc I>etme&/ eftetfct Dette et jo Sci&ntgeé 9leg- 
ning M>eDfominenDe? Safyareé/ atfyanb fyenftgter DermeD til en 
finten ©ag/ Der l)at tnvret i flor Stototømaaf/ og bafct$KoDftgelfe af 
tørbe $olf* Jof. Scaligcr ^a\)fce i fin Ziib bemerrfet (i tine /***»*£ 
verfadchron.Enfebii, ) at paa en gammel spillere i Sorø flob fjrewt 
KCbtulfet betnDDeXXVl, Sflemltg c (fom manD ellert ffrtocr 2, ) 
flot) t ftceDen for epifemo eller <?. Sette l)ar P. Mont&ucon i fin p#- 
iæograpbiaGnecéi{pag.s<FS.b.)§QXt imoDfagt/ formenende/ at man et> 
J)ar tøfl rrt/ ta Der t)ar t>et flaaet enten KG eller k* "Nec enim 

tmquarn C litera pro numeri VI* nota fuitufurpata. Verius eftigi- 
"tur in faxo fcnlptum fuiffe KG vel K?. Quod exferiptor in KC fa- 
"cile mutaviC ere Montfaucons £>rD* ©erforttDett er Grotius i fine 

Annotationer til Apocaiypfincap.xuL fremf ommen rørt famme SWe* 
ning/ efterat banb Parfaiten paa at giure Jvtft)ferTrajanum til ®iu* 
ret eller 5lntid)rifl/ og at bringe De 666, uD af bane gornavm otatjioc. 
£mlfet tf Fe ftmDe gaae an, faa lernge Ut ©rerftjfe c eller 2 ffulDe, 
fom alminDeligt/ bett)De 200. ©enne Tank giorDe banD befienDt 
mange Slår ferenD fyané Commentarii owr Den flDfle 2>eel afNovo 
Teftam. uDfomme* 3 før/ for at inDljente flere ^eV)ti^/ at s funDe 
beft)De ©eir, enD De meget faac og ringe fom l)anD feto tnbfk/ fpurDe 
J>anb flg for bo$ De tørbejle golf: f)tiorom Sarravius beretter i eet af 
fme 93ccv>e til Jo. Fred. Gronovium. £oé Salmafium fif fnmD ingen 
JrtffV men et ttiDtlofttgt ©Mtv og graraabelfe fraattemfepaafligt. 
3Se DeéminDre blev* f)anD veD, og uDgatt/ faafom til et gtørføg/ en 

UDen Piece af faae Sllf/ Mttt Commentaiio/tdfocatfuædamN. Teft. qne de 
Antkhrifto agunt, aut agere putantur, expendenda eruditis. Og loD famme/ 

nDen ftt 3la\>n/ træffe til Slmfferfcaro twnDe gange/ førfr an. 1640. 
og ftten klaret .Derefter. Qtitt liDet ©frift biet) flrajc antaM og 
flfarpeltgen igiennemgaaet i bemetøte 2(ar 1640* af twnDe SKcforme* 

reDe ogni ^oflfta ber^rt). _75 

tefce Jfjeofogié, fem vare Pierre du Moulin im \)t\$tt f (unber i»et 

fSlctoli af Hippolyto Frontone Caracotta,) og Samuel des Marets: 

Og blev t>erubi bemelbte ^tcel> om Trajano t'ffe forglemt Marefius 

f¥ceV> Ogfaa tfclant anbetbette(/77g-./^.): *-? inarirhmeticisvalerefem- 
"per ducenta certiflimum eft five in medio nomine, live in illius 
(f fine extiterit: Scit Grotius , quid fibirefponderitnobiliffimusSal- 
"mafius, Phoenix ille noflri feculi , qu em fuper hac re antea con- 
"fuluir, cujus judicio (i ftetiflef, hnnc numerum alibi quam in P%h$ 

"quæiiifTet." $?en at Grorius flet intet agtefce om alle bifie ©iti« 

qUCt/ lob f?g Hente/ i>a Ijané tøele CommentariusinApocalypfinfotn 

for Siitfet/ til ©arie an. 1650. fom var nogU 2lar efter Jjané Støb* 
^voruti bog/ tøvab ommcelbte ©ag angaaetv meb 2 for ©ejr -Sal/ 
tf fe fintcé mere t\M$t af 33evifer til J>et fertge, etib t)ette alleneV at 
Ifaac Vosfius fyavbe givet bannem 5\tmtjM> om mange flere Infcri- 
ptioneiv f)Mri M fanlut liaelebefy fom i be tvenbe ^ant» frit) Jjavbe 
af Grutero. Og til benne dontrovcré er let ta / faavclfom og til 
Mcntfancons 3motf?gelfe mob Scaligerum, at Dn gabriciué figter 
meb fin Sfnmarrfning om 2 for ©ep/ afben gamle tøaanbjfrcvneMa- 
nethone i bet 2BcMcrifl?e fQibliottyt til gloreng. 

(Sftcr flig S8efl?afen^e6/ faaer ba vel ©ibnltø 23eré at forblive 
i bereé gamle ©tanb/ uforautrebe/ meb bereé tit gange otte bunbre* 
be i bet tferbe ajcré/ og meb fnv til fibft i bet femte* Og faa fremt 
M U ffuibe varte Umagen tnrrbt/ (fom bet fanbeltgen iffe er/ ) at 
bave benbeé SDiening treffet/ maae ber enbelig oplebeé et Orb/ ber 
fanb fvare til fønbti rene og tnbelige Sfnviténing/ og bvoraf fanb 
tibfemme juft 1697. og fcettc afm^ogflaveriftre©tavelfer/mebfem 
gonfonanter og fire 23ocaler. ©fal bctte nu ogfaa vcere et SfømtfJ 
Orb/ (hvortil tøet bog ingen ftovre ©runb er, enb atx>iiit trceffe 
£oi)t©angen655og/ (Jjecljiel^ropljeteé 37. Sapitel/ HomeriOdyf- 
feam/Ovidii Metamorphofes &c* til ©tilbmagmet) ba troer iegnep* 
pe, at 5I ! dn)mtflerue vide ftnbefaabantOrb/ iblant alle bem ber føre 
til bereé jvunff/ naar be enb ville flove alle ©rcefifftLexicaigtennenv 
og tage btrforuben bereé egne Di&ionaria Chymica tilJptelp, 

5? 2 £vaS 76 HG. £>mSiby\\ xmntt %di 

Jbt>aD elleté Dere* 2(rfenicum anbelanger/ 6a negteé tf fe/ at jo 
tømme er i flot Støt og 2§re bo$ Piffe af Dere* ©fribentere/ fom en 

£0\>eD>@ag Og 9D?atene til Lapidem Philofophicum, 3eg pil iffe 

tale om/ at De ©amleé 2lrfenicum Par oftefr eet og t>et famme fom 
Sluripigmentum. jføpfer Cajus Caiigula forfogte at giøre©ulDDer< 
fif; fif ogfaa noget; men loD ftrajc Denne 5?tmft fare/ Da Det foflefce 
%am langt oper StørDien/ fom 9>ftmué berettet* 2f)i Det bcflot) tf* 
funé i at træffe Det liDet ©ttlD uD/ fom inDebolDe* i en SRmjgte. af 

Shiripigment. Synefius, Zofimus., Olympiodorus , Anepigraphus 
demodo dealband* aquæåvinæ, Og forøemmeligett ©eber 2(rab$/ mU f 

fom legge Den ftørfte ^riié paa 3(rfenicø* £oé Democritum icrfet 

manD Og Dette l "Afcende in fupremum tecmm, in montem arbo- 
ff ribus confitum, & videbis lapidem in veritate: Ex lapide hoc fume 
"Arfenkum, & dealba divine." Og ttDt Teflamento Arnaldi de Villa 
nova flaaer Der ♦ "Alii faciunt Lapidem Philofophorum de Arfenko 
"fublimato, & de fucco unius herbæ, quæ vocatur Virga auri ; ifta her- 
"ba crefcit juxta Romam, & håbet unum folium longumfiguratum 
"ad modum petrofilli, & håbet florem croceum & fuccum album, 
"8c conglutinant iftam herbam cum Arfenko, & congelant Mercu- 
"rium, & fic fit bona Vnio." <&aa fepler Det Dog Pel iffe paa De 
nt)eteé9lecOmmen6ation/ faafom Gerhard Dornes, Claude Germain, 

og flereé. Sften DerimoD ftnDeé anDre/ maaf¥ee ligefaa gtcePe SBJeftere 
t ©ulfcStmfleii/ Der foragte Srfenicum ganD(¥e/ og enten tiereent 
fliUe DermeD/ eller og lafle Det og tale ilDe Derom/ fom en unyttig og 
tit Det ftore 23crf ^eel utienltg ©pecteé. Scriblant er Archipresby- 
ter Antonius de Abbatia, t fyant forfle (Jpiflel. Og/ at jeg flfol iffe 
fpilDe SiDen meD flere at opregne/ Da bar Theophraftus Paraceifus 
aDparet enb^er/ iffe at fcette nogen £roe Dertil/ forftfrenDe/ at Jjpø* 
fomb# Der fanger noget S&ømifHff SlrbeiDe an meD Strfenico/ at 
figere Det/ eller gtere ©ulD og ©øtø Deraf/ banD Pif ftnDe flg ffam* 
melig beDragen/ og løber gare for at fpilDe fin 23elfarD: 2)a gc^et 
t>et 2ttctyymiflen t)et;t>erben an, unt> i\)t jammet unMeere*3øf< 
mmg; erebanSOrb: 3w **&**/ at Paraceifus baper I>cru&t talt 
fom en ærlig 2Kanb/ og at©ibt)Ua felpfunbetffeflge enj?ørre©anD> 
J>eD paa Dette QapiM. 

SOlan og ni 25oflftat)*rg Ort>, 77 Tim motte fpørge/ l)Doraf tenne ®tritigf)et t £OTenmgev forø* 

Hter / imellem tøffe Philofophos, om Arfenico til Lapidem Philofo- 

phicum? £porti( fpareé / at te ftuneé v>ei fivuttge/ men cretetiffe/ 
tuittagen fot* ignoranter, og for te fm'aae 03 næfePife Scrfere, ter 
Dille intftge i tereé |>emmeligl)eter/ og font mene / Det at blate t 
SJogerne at Dille tøbe af met &unØen« gorfficrilen beflaaer/ fort 
at ftøe/ tfhin i DlaPnet af Arfenico,, 09 tefé S5f »nærtelfe. 2I)i Ijpo 
Deeb tffe / at te rette 23itétommené SJcfttberc 05 Adepti fpilie met 
Stapne, 03 forftøte Dereé mecftmagfpaaliggenbe og 6i>vebareffe Wla* 
tenet/ nu i een nu t en anten ©efralt/ fil at forftiKe tem for te 
9SanI>cttij}e 09 U-Pærtige, 09 tffaffe Dcrcé utpalte 2tii)crngere noget 
at gruble paa, og tefio flere Daagne 9totter? Nam tantumficris Uc 

ficra nofira patent , er tere£ Symbolum. Bafilius Valentinus finitter t 

fit Xeftantcnrea trebte Seel: "& f>iben ^ie Sttten au$33efe(cf)Uttb 
"Vingeben M &b$fim allein baf)in jjefefjen/ tmt ttøren £>ån(rn em 
"øetøiflFeé 3icl gefe&ct/ von Senen Aeimltøfeiten bergetfalt gu fcfrcei* 
"ben/ tag eé bie Umtntrtigen nicft Derfreften, tie QBurtigen abec 
"mercfenKnnen/ bif] nacl) ter (£rleucf)tung/ tie toet) oljne ten 2Bil* 
•'len (Sotteé nic^t geftøw&t; Unt fte tøaben oft Don einem Sing allein 
"gefdjrieben, unt Diel antere ©inge jugleicf) tarmitgemeinet tmt 
"perftanbem 2Bie tamt oft mgleicfcn Don Pielen/ unt tocf) nur al* 
"lem Pon einem Per flan ten føften tødllen". Sigelebeé Antonius de 

Abbatia Archipresbyrer Epift. L "Sunt multi, qui fecundum Jitte- 

"ram Philofophorum diverfas materias tra&ant & laborant; nihilo- 

minus errant , & errabunt , quia vocabula philofophorum non in- 

relligunt, nec eorum intelligentiam aperire poffunt. Non enim 

licet omnibus arcana cælorum cognofcere; quiahæc tantummodo 

Deum timentibus data funt." ©aaleteø (IFriPe tifie cg mange flere 
af tereé 5vunflgocpantte/ ja tereS celtffe @rctfii¥e &røre/ fra ten 
aUerførfieaf, og felP ti! jraack/ at tereø©f rifter rrexe>&*'7p*P**. og 
*H«mo§i%a(, b. e* mmle forbltimmete og unter anten flaøéXale forbor* 
gene* Sintre utaf et an Jet flage gcerte tor tog t mtblerttfc fort lare ©a* 
gen meget anterlebeé. Og ibiant tennem er ten Icerte Mr. du Cange, 

naar ^ant / i Sortalen til flt GloJJarium medie & infima Græcitatis , ut* 

later ug om ttffe ©tørøiffcr (pa& //.) met faatannf Ort: ^AfFeclata 

"ubique in fcriptis fuis pecuiiari quadam loquendi ratio'ne> novis, 

X 3 "fuo >> J5 78 H. G. £>m Sibyllæ mtft $afe *fuo arbitratu confic't.is , & aliunde petitis, verbis ae phrafibus fem- 
n per utuntur , ut forte legentium animos milerabiliter torqueant, 
'Vel faltem ut vanitate ae pompa quadam mixtse orationis rallant, 
"magnarumque rerum fpe pafcant ; dum chimærica quævis & fabu- 
"lofa intermifcent,, veluti myfteria quædam incognita, ae dictioni- 
''bus ambiguis miferum mortale genus, viam potius obftruendo re- 
"bus inveniendis } quam aperiendo , ludifkant .'' ©et ftuneé / dt 

du Cange f)ar \wret v>vcet) / og jeg tøber berfore til anbre at bomme, 
ovn f)an$ Cenfure tffefalfe er noget for ftaarb imob bifie got golf / tøtott 
Øtjemcri'fe er vel iffe jufT, attrc^ffc betmenntffclige jttoiøp/ og faa 
tøeétøgen at bebrage 33erben. SReni bet minbfie er bet fanbt/ og fanb 
iffcnegteé/ f>\>at> Salmafms flger om tennem/ Exmkat. PZm.pag.772. 

{edit. Traj ) "Omnium rerum , quæ ad hane fcientiam pertinent, 
"vocabula ab 11 fu & confuetudine communi fubmoverunt auctores 
"fui, Scpeculiarem fibi dialectum vindicarunt > folis myftis tanti ar- 
"cani intelle&am". ©aalebeé/ \W0Xlt røtfrbige gamle Chymici, 

fom jeg før opregnebe/ mrone Arfenicon, fom en ^ot>ct> * SDiatcrte tit 
©ulb- j\imften, fise wteé gert of f cre / atUt er langtfra tyer nuneé bet 
gemene Støtte £rub / fommanfiøbcriUrteboten, jaf)fcerfen tet tfri* 
be/ bf t røbe / bet pfe Arfenicum , l)vcrfen Støripignunt/ elier 
(ganbaracf)/ etter labber tn^ i faa VJlaate fanb ncroneS eller tarøfe*. 
Set er noget langt !>er)erc ep. Og lrt>o ber tf le fccrer tettt libt ©rer* 
lit?; (bet ©prog, fem be (elbfie Sfønriffe Søger ere (fregne iibt/j 
bonb giør beft at iabe bet tierre ugiættet. 3a / naar l)anb t>at blmn 
faatørbiSrcrfifl 5 / fom Strifroteleéog^lato felD / mon l)anb bog iffe 
enbba/naar Battt I)av>be Icefl alle Stømiffe S5ø Aer / ffuibe fege Icenge ef* 
ter Singen feto / fom \>eb Orbct betøbeé / og mcb al fin ©øgning omft« 
berbøeubaf 23erben t^n fammeSporant og iBelfarbfcgorbcerfcere i 
©utbmagertet/ fom faa mange £mnbrebe tilforne? Wtm ifoai er M 

ba? Arfenicon, fl'gebe/ bctt)ber i ©UTrlfTm Virile <Sc mafculum ali- 

quid. Ser tf&ot \n M ! Og til benne 93emcerrmng tøenflgte be rette 
Chymici; iffe til Un gemene og ringe (Speciel Scgmaae (Ige-/ at 
bette lommer mig ncrflen for/ ligefomf)OéArtemidorum meb ben jtø 
ne, beråbe en 58t)lbpaaf)enbeé95rt)fl/ og brømbe at fyunfFulbe (abe 
et Sam patte (Tg : Sa Ijmt nu fortalbe berom til ©octerrn / bk\> ftenbe 
fvarer ; at itt iw et; faalebe* at forflaae / men I)tm ffutøe legge ben Urt 

Arno- øfl ni gtøflftøfretg £)tfr. 79 Arnogloflum terpaa, fom (lulDe fue og træffe tetOntrbftTut; 2b* 
'Apvo 7 M>77ov betyter Samme * Sunge, ©om nu fcenne Urt if¥c fjeter 
faatøtf i antre ©prog/ men Plantago paa 2atui/ og 2>rt;brrt paa 
£an|T, f)ttat fFultefaatan ©rom ha ni) ttet/ utenb^ortørariffbrug* 
tee? tyaa famme SD?aate met Arfenico: SRaar man icefer terom bo$ 
Chymicos , te maae t>ccre i Satmffe / ij^fcffe eller granjle ©pro<j/ 
ntaacteret;t«mfeé lige frem/ nemlig paa tfiab tet betyter technke, 
boé23?aterialif?er; menmanffaUabeftg tøttøtff/ tigefom^oncn met 
Samme - Jungen f tit fjuat fcet beter erymoiogice, og fom et nomen 
adjedi i t>t ©ræfiffe Lexicis. Synefiius er een mct te a ; (l>tte Sl)t)tm(Fc 
Sivrerc/ man f>a\>cr : og f>oé bannem finter man/ at bant gior gortfrcrf 
imellem infie fSRattxut/ fom bant f alter »v«*™ g*y$^ , mafcuima flava, 
ogautre/ fom f)ant befaler at fonetertil og bemerngetermet/ ogttfie 
beter tøøé bannem mSnAW, h. e. fæmmma. £ané ©rtffWe 2e)rt/ 
fom man ttifowe ffl e bavte paa Xri)f / fyat ©at. Dn Fabricius utgiwt i 
£#&/& £w* rw. f///. fywr terte nu omtalte fant tøfeé pag. 242. fif. 
3a/ om Mare og FæminaMtb man at ter fnaffcé en beel^ob af mange 
efømiff ei> fom Del ten minbfle ©cel af tern feto forfkaer/Og teriblant 
er og tette Enigme y fom £D?icl>* SDtager iblant fine Emblemara bar røa? 

let o£ fOVe: "Fac ex mare & fasmina circulum, inde quadrangulurrr, 
"hine triangulum , fac circulum ,, & habebis Lapidem philofopho- 
rum'\ -gtøié gorf låring ffal ftnteé i Jo. Conr, Barchufen , Prof. Med. 
& Chem, til Utrecf)t/ bane Acroam. Digert. VIII. 23ore$ Dn Borrichius 

bar ogfaa forvaret ©agen , naar bant i fin Xractat ^ cm/ & progrefu 

Cbemiæ, pag. 98. t altet Arfcnicon, mafculum illud Ju/phur , quo cogitur 
in obedientiam Mercurius. Og pag. 100. "Sulphur quoddam igni- 
''bus omnibus infatigabile ; fiquidem metalla nobiliora ex fulphure, 
"tanquam mafculo, & Mercurio 3 tanquam fæmeUa> in Chemicorum 
Tchola componantur." Snteltgen / i bane ConfpeBu Chemicorum , §. 79 . 

bebretjter bant Claudio Germain/om en ftor U Ft^itigbrt og 33ilbfaref* 

fe 7 at tenne laborerete i Mercurio Arfenici,Og flutter faa: „Scd nimirum 
r Ar[l>mcw?i , & Sibyllæ , & antiquorum aiiorum, defignat non fugax 
^illud minerale, fe^ d^twfjs, hoc eftj, mafculum quiddam, quod 
pMercurtum, fivevulgt y live corporum, cogat in obiequium.„ ti ti 

|\5i(fe Ort man a^ter, at bant ogfaa gier $orf¥itf! uneUem Mercu- 

„rium vuigi, OgMercuriumcorporum, fom eKeré ^^ter Mercurius 

„Phi- 8o R G . omSibyliæ metfe Sale 

„Philofophorum. „ Støt tertmellem er en flor Difference, ligefom i 
Arfenico. 23eler fantt/ at fcet SRaunet af Mercurio fcetegneé ofte 
fyoébtfwfit Scriptores Chymicosiffe antet/ ent bet gemene £&*?$* 
©øtø. Og uti faatan SRentngljator og engotSeelaf fcereé ©ifciple 
«|Tn(l)i9'\)!!étageti)ett9(rbett)e/ jaarfreibet ftg til ©ramme og fra alle 
fcereé tjobe ©age/ yaa tctte fltrøtifleSDletall: SD?aa wlffre/ forti te 
fjafce fat alt formegen troe og Zillfo til te fire (KmnéSfcrt ; fomman 

læfttiPraffica Magiftri Arnaldi de Villa nova, Ogl)Waf mig ftiwe* 

bet f tinte twre nof at troeiftunljatøparten: 

„Si quæris in merdis fecreta Philofophorum, 

JExpenfas perdis , operam , fumtnsque laborum: 

„Eft in Mercurio , quicquid quærunt Sapientes, 

,,Corpus abhinc, tin&uram, animam , fpiritumque trahentes. 

SDZenutaUigefliere gange DemærferMercnrius en (angt !)ør)ere og uligt 
fubtilere Materie; nernhg fcen ©*$/ feen Omntcfienfj og Xmcttuv 
fomSfrømifterneubtræffeaf aJletaUetnr / af SDiineralieiv af feen ge* 

mene Mercurio feh)/ Og af antre flere ting« Edmundus Dickinfon 
jlger / t fttt Xractat Om Cbryfipæi'a feu Quint-effeinia, pag. rt. „Mercurii 
„vocem arbitror fere femper apud Hermeticos, non argentum vi- 
vumvulgare, (quod eriam efl: metallum, & eget redu&ione, 
non minus quam aurum,) denotare ; fed Aquam quandam igntam 
atque vlfiofam , quæ in vifceribus fuis geftat Lunam Solemque 
Chemicorum , albam fcilicet atque rubram tin&urairu Qiias 
quidem tin&uras non folum metalla atque mineralia , fed & 
omnes res, quæcunque funt, quæ ex elementis conftant, imo 
elementa omnia, (quia funt compofita, & nulla arte unquam 
„fiunt fimplicia,) plus minus habent* „ ,£)V>0 fom Dil ttite entnu 

mere Derom / 03 vxrre nenere underrettet / Jjarib f ant Icrfe Det Derefter t 
fetofamme 23og/ nemlig i Theodori Mundani @\>ar paa bemeltte 
©trfinfiné ©pørémaale / fra ben i8r. ©ibe af/ og fremteleé; f)t>or 
ter opregneé inttii femten flags gorffiæl imellem ten gemene Mercu- 
rium, og ten $$ifoføpfrifft eder Sfrømtffe; og ter feer man noget 
ganti?e antet / ent ^at Kircherus (pedip. Ægypt. vol. hl pag. *//.) 

eller og ni SSoflfhtøerf £>£&♦ 81 ellet anbte t)cmé lige/ 3gnotantet i ?lld)t)mten/ ftmbe fortalte oé betom. 
Sigelebeé maat tot M og tøa w flg meb bet ^iftfop&tjfc Arfenico, 

£t. 2eibm$ gtøet ogfaa fefø tt'Btøntø / tmoD @nben afffn o«tf- 
/xi c/ryw/V/> , at t>eD Arfenicon forflaaeé noget anbetboéGljnmifhtne/ 
ttS Det alminbelige ©lage. ftanj) l)at bemcttfet/ at Wffe tø'fe SJfc* 
frere falbe een og ben famme Sinig/ nu Arfenicum, rat Vitrioium, 
og at bcøae Otb/ il)m r abffilte og langt fra f)inanben be tUtxé tttt 
hm alligevel f)oé bennem een 33eti)bnmg* Sfø'fytøto man t Sibyite 
95ecé f)at forllaaet ueb Arfenicum, bet famme falbeg Vitrioium af 

Fr. Bafilio Valentino. geibntg^ Otb ete: "Erunt tamen fortafFe, 
"qui conciliationem comminifcentur. Noftrum Vitrioium , noftrum 
"Arfenicum clamant illi, qui fe unos philofophos appellandos con- 
"tendunt. Nempe efl in arcanis eorum fchedis, ad quas aliquan- 
"do, tanquam ad Eleufiniafacra, admifTus fum, materia quædam, 
'cui utrumque nomen non inepte attribui poflit." J^tøot Ijanb U-- 

bett tuml giwt atfotftaae Un 2lbgang/ fjanb f)a\)be i fine unge Sage 
til biftt |)emmf(tg^ebeiv \tii SRitrnbrrg, f)oé M flg bet opfyolbenbe 
ef)mmf?e ©elllab: l)\)otom Fontenelleog anbte/ i bang £t\>mt$ 
SSeffvivelfC/ mcelbe. £wb nu ben iDiatene angaaery fom ftanbiffe 
nattngiwt/ bei* fttnbe Hh ubecittamtmeligen Falbeé baait Arfenicum 
cg Vitrioium, la et bett/ om tffc aKettbet/ bog be fieeffc gange; 
tffe nogen anben enb Lapis Philofophorum fefø. Set et \)ittetltgt/ 
at be Sf)i)mi1¥e ©ftibentete bettene flg af mangfolbige anbte 2ing$ 
97a\>ne' til imé Lapidem PhiloC at betegne* Og iixpaa tteffet 
man lange SRegiflere i be bef iænbte ©amlinger / fefiere Æreo , p^« 
/?/•//> aurtferx , j*«wi cbrø <k nemlig SRegift ere paa Orb og 3tone 
i bemcclbte enifie 23ett)bntng r fammenfanfebe af GuiL Gratarolo, 

Gerhardo Dorneo, Laurentio Ventura , Theobaldo de Hoghelande^ 
Dav, Lagneo <3cc. 3&tø n t bifte Synonyma forel omme baabe Arfe- 
nicum og Vitrioium, famt mange flere; nemlig at bepaa fint ©tø 
bet i Søgerne betybe een og ben famme Lapidem Philofophicum: 
Silet og^ (fom gaaer m?|Ten xii paa bet famme/) bett Cnrintefientø 

J)\)0tmeb man tingerer til ©ulb Og ©*to. Mag. Antonius de Ab- 
batia jlget in Epiftda * "Operatio twflra nihil eft aliud, quajn aquam 

i "no- 82 H. G. om Sibyllæ møtf t ZdU "noftram nofcere , quia qui eam nofcir , etiam operationem nofcit* 
"- - - Et noftrum Sal vegetabile fa&um videbitis, etiamque aurum 
" noftrum > argentum noftrum, plumbum noftrum, ftannum noftrum y 
9> - * - - arfenicum noftrum, Vitriolum noftrum, Mphur noftrum &c. 
"& multa alia nomina, quibus Philofophi utuntur, quæ ex ifta a- 
"qua compofita deriuantur, & ab origine fua radicaliter extrahun- 
"tur." Ofl Joannes Bracefchus Brixianus ffwet; t Dialogo de Alche- 
m'ut> faflfcfcCé: » Hermes dixit , Ventum portare in ventre fuo animcrn, 
5 ,quando materia no/Ira vafi imponitur, & diftillando elicirur ex a- 
„lembico liquor aqueus, aut oleum potius, cum omnibus ele- 
„mentorum viribus. Vento enim fignificatur fimms albus , qui intra 
^poxtdX fumum rubrum j qui Anima dicitur, & Aurum, Æs, Ve- 
„nus, Arfenicum , Vitrielum , Ignis, Oleum, Sulphur, Aquaviridis, 
„Virideæris, Vinum, Sanguis humanus , Sanguis draconis, Au- 
„ripigmentum, Aqua permanens , & altis diverfls nominibus.« 

©fulfce ma« uet forfnnfce fig meget/ føt* man biet) web met> Du 

Gange, og Stifte, at JKWfct flaf et fulfelomment Charlatannerie, 

tit at ffutle fceffo betre jm egen 93anFunbtg!jei>, cg ti! at tmt>etf)øtøe 
anbre, \a ft'g fetø met), i et flag* fafftwbig ttoiéjjeb/ cg tillige i en 
£cpgtmng cg Sorunbring? 

Omnia enim ftolidi magis admirantur amantque, 
Inverfis quæ fub verbis latitantia cernunr, 

TANTVM, % oflt!i25oøftatoet$£>rt>. 83 iHift 

\tt |Mf e fcel iffe frimtf ubecttwmt paa jbette ©tæt / om jeg ttf* 
fonete en ringe/ men befpnfcerlig Stnmærfntng. om tet £>rb 
Arfenico, fom er mig foref ommen/ efteratjeg ^a\^t>e gtort &enne Sff» 
fjantling fcrrtig. Set bentete fis / at jeg befom fra (£ngettanb/ i-> 
bfant antre 23oger/ tet nwligen an. 1743. til Ojrfort i Theatro 

Sheldoniano tttyftt Francifci Junii Etymologicon Anglhanum. £t)ilf ett 

S3og 6a jeg igiennemblabebe/ treffe&e jeg ogfaa fet Ort Arfenike. 
Junius anforer ter forft tf fe iltete ) ent f^af Vosfius tøawu jtt £- 
tymoiogico , fom banf og citerer. $?en ftrajr ferpaa (Iriser ftant) t>if* 

fe Orfct Hujus tomen (fcil. Gerhardi Jo« Vosfii) non degener fillus Jfaa- 
cus fufplcabatur , Arfenicum dictmn quafi Arfinoicum ab Arfiiioe Regina. 

3eg fanf iffe flge/ tø>or forundret jeg btté. X&t/ uagtet alle fe 
SSemfer/ man J)awr omifaaci Voffii fcere Genie og Silboneligfyet 
til rare/ uf*t*anltge/ ja ofte urimelige 3nffalf/ faa fom tettemig 
tog plat og altete* utroligt for. £()t bttor (lufte en SD?ant af faa 
fior&erfomogfaatnftloftig Sceéning tromme fligt om Arfenico? 
ter l)etfe faaleteé boé ©rerferne fra te atter celtfle'Jif er, ja ble\> af 
Hippocrate og antre gamle jfce&et'Atøw*«, t)Mfet Galenus met 
gliif bemcerfer/ og jtger, at banf fofger better fen mait, fom t 
fane £iif \>ar brugelig/ at fafte fet 'a**™**, (ligefom og Diofcori- 
des,) og iffe/ fom fe ter Ditte fjaw alting efter ten Stttijfe 9ttunt* 

Strt/ A$w*te $ortfagt/ tet {jette baabe Arrhenicum og Arfe- 
nicum i mange Sif er/ forent man ttiffie at nogen SronningArfmoe 
f¥utt) e blive til i 23erfen. Wlm jeg fanft frrajr i famme ©tunt/ 
^at tet \>ar/ fer bavfe befraget og forfort fen enlige Junium til 
at paafigte fin egen &6$m®pn en faa grov og latterlig geni. 
©et er gaaen til faalefce«: £ant &ar i)aw for Ønne et (Sremplar af 

S 2 Gerh. 84 H, G. DHt Sibyl læ m& tlt tjatte: Gerh, Voffii Etymologico, J)W Ifaacus f)attt>e tilfttMtiSSuHtn flnC 

egne^mcerfningerog$orbettinger; (3eg troer/ &etfamme(&*m* 
pfar, fom 23ogtrnf ferne j foliant) ftfcen finge til 33rug, atinifare 
fcet i (gamlingen af Voffii Opera-,) Og fcer fjawr Junius iffe paaag* 
tee at ffille fra f)inant>en fce ttenfce Orfc/ t>er felge flray efter fn>et 
anfcre/ nemlig Arfenkum , øg flfcen Arfmeum. 23e6 fcet forfle fyafcfce 

Ifaacus flet intet annoteret SD?ett \)ei) Arfmeum, fom f)0é Pompe- 

jum Feftum forflareé at \>cere et flage fruentimmer £ottefc©m9f fe/ 
cg fom 6en gamle [Voffius f>at>6e gicettet/ at tonfcc maafrYe v>c^re 

#6*0 rfc *f re«* ##/# attolleret & relevaret capillos &c. fcer fyaWe ©tømen jf re* 
toet t 25trt6en: Forte ex Arfinomm , ab Ar/mol ; Regina. ©Ottt er tit 

Stnfeenfce en artig ©iætning ncf / og et; urimelig/ naar man fcetrag* 

ter Arfmoes ^>o\>c& ipaa MedaMerne* 3?g fporger nu/ om en <Stw- 

fcerenfce et) f)ax 2(arfage at twremtétroenfce og forflgtig i fin £<réning/ 

og \)arefig for i>e Citationer/ fomi)annemforefommeriJ8eger/ i^or 

fc>e enfc fwfceé ? 9taar fom en& ogfaa ifaacus Vosfius tf f e l)ar funfcet wxt 

fiffer for fin egen JOTorfwfcet/ fcereljM>e ogcmfce Jjam faaf^nt/ at 

i)ant> jo ffulfce uorfce af fcannem paaføt;et/ og fcam t\M$t enfaa 

urimelig/ og (forringe en Sing &etent>fant)f?uneéfor 

ujhtDerefce golf/) for en faa navmftm&igog før& 

3Sant> meget fjaanlig ©ag? v H. G. ) o C m 85 
H. G. 

ilfrtftcmaal/ at jltifte/ $mt til 

éinftt. 

en SDTøtK/ fom enBeel ©tufcetenfce am>enbe paa at efterfor(ft 
k OrbS £erfomff 03 Oprinbelfe/ tbereé eget eller tanbre £un* 
aemaal/ er \>el iffe ret flovt omfabt af be flcefle ; <£t; faame* 
aet for ftne gct>l 09 OTangeleré 1?t)lb/ itcmJjfl forbi at een og anben 
Icerb 9J?aub l)ar ibiant fnublet, 09 rjttret <Ig meb urigtige ©tættum 
aer; Wltn mc^et mere/ forbi ber et; begrtbeé/ f)ttab ©amt ntan fjaser 
beraf/ at wfcf/ enten et Orb/ fom nu af l>wr 9D?anb tales og for* 
flaaeé/ 1?nwr % fra #fler eller 23efler / enten bet er tommen af 
2t)bff eller af Satin/ enten bet er gammel ©cøtøtff/ Seltifp, 9Tor(¥, 
eller og nt;t Stemme.' giort Sanj?/ ©wnj?/ eller af anhtt (Sprog, 
srfton man beraf fanb wbe for et entfle £>aar f logere ; iffe at tak om 
anben magtpaaliggenbe Srttttte? ©aalebeé fpørge et) aKene Scrrbom* 
mmé gienber, men enbogfaaunbertiben mange afbene befle23enner* 
Stnbre berimob mm f maaffee meb ulige bebre ©fitri/ at man ingen 
©rambfer eller ©Icerber bør fc^tte for &?rbommen, og iffe \>eb nogen 
jlagé gorftaanelfe eller gtinge-agtmng legge £inber i 33et)en for be 
©tuberenbe/ naar be mi ogfaa fremme Hg meb et flage ©tubio/ ^oraf 
gatten iffe juft er faa ffinneobe/ at ben f)afligen f anb begribeé/ eller 
flrajc falbe en^er i Øjnene. S&i meb faabanne forut<fcrlbebe Som* 
me^ar man unbertiben q^aft fcecebelfle^aaftnbinger/ igebfelen/ og 
førenb be ftmbe geraabe til bereé 9J?oben&eb. £>Mfet fcel funbefor* 
flareé meb ©empler af alleftaanbe £ing/ Itfné M iffe f?n!be træffe 
mig for langt ub fra mit ftorjcrf/ ber nu allene er at tak om Stylten 

af Studio Erymologico. gangtfra/ at jeg ml prife itttt Studium 

fom noget i alle SKaaber fiffert, eller ft'gtenbe til en føtftuM ommen* 
J)eb; 3a langt fra/ at jeg ternfer/ bet mboøfaa be aUerbeffe/ fom 
berubi forege fig 7 wrejlg i Satin/ $tan% £t;b|?, eller anbre Sum 

£ 3 semaal 86 H. G«om fte& rty gftifte maql; 

gemaal/ io J).el cfce maae tage feil. 3eg fien&et/ ligéfaawlfom an-< 
Dre/ fyuaD ter paa mange ftøDer falber at DaDle fjoé Geo. jo« Vof- 

fium, Matth* Martinium, GillesMenage, Jo. Georg Wachter, og 

Deflige flere. $?en ere Dereé 25oger/ maatte jeg t>el fpotge / iffe Der* 
for ypperlige? Og faa meget man fjar Starfag at lee af endeel tblant 

Menages Derivationer/ faa bltøer alligevel Ijaité 23erF Difiionaire Ety- 

mohgiquedeiaLangueFranpife, faafom en riig 2cerbomé©fat/ elffetog 
1 5(gt og 2@re boltet af en^er retffaffen JviænDere. 3<V J)W ttt 
De mange 23t6enffaber og ©tuDeringer/ og l)\>em fanD nortmc mig 
Dem/ fcer tf fe ere famme ©wgfjeDer unDerfaffeDe? (£r Det maaffec 

\)0re Stteré Jurifter/ Politici, Medici, Phyfici, Aftronomi, Meta- 

phyfici, eller anDre/ Der ere fomne faauiDt/ at De nu funDc troDfe 
paa Dereé foffclige Syftemata, og atDef)atteowmmDetaltf)\)aD man 
i forrige £itør tyattDe at fcette ut> Derpaa? Samener net); og at fligt 
faaer De ingen til at troe/ forenD De f)ol&e op meD at flrrøe ten ene 
imot) Den anDett/ og forefafre fwrantre intbi;rDeé Dereé genltageffer 
og UfulDfommenljeDer; paa famme Wlaabt fom Det gaaer meD De 
jiaffelé Grammaticis og Etymologifter. ©erncefl fanD Det iffepcere 
nogen af Diflfe f)øt)eQ3i£enffaberé2ærDeubefienDt/ (jeg mener Jurifter* 
ne/ Medicos, ja Theologos fehv) ff&ah Sflyttt Dette ©rammatical* 
ffe og Orté Oprintelfcé Studium \)at cnDogfaabragttitDereé nu om« 
talte ^roføftoner/ og b^or meget Det fcafcer titøiulpet/ at te utaf et 
græfeligt 23arbarie ere fomne til Den ®(anDé/ 2§re oa£crber/ De nu 
beftDDei\ ©e i)a\)e fun at fammenligne De Etymologier/ fom i Le- 

gendis Sandoruim ogVocabularioBreviloquo, faattdfom i D* gamle 

Suxifttvi/ og t Medicorummedii ævi ©fritter owrftøfcigen fore f om* 
me/ meD Den Opliuéning , fom nu om ©age tøawé : Og Derncefl 
maae De (tae oé, om De iblant Dereé ©tante; og OrDené * 23roDre/ 
wxt ftg Sfjeoiogi/ 3urtfkr eller SRtbici/ Der, paa 200. 5(ar at regne 
(nDtiinu/ allermeejr f>av>e epccUeret/ iffe fjatoejuflfccerct tern/ DrrljatJe 
felt) lagt befpnDerlig 23inD paa ^bilologien, ja lagt ©runDen til De* 
reé ^erligjle gorflaringer meD funDe og rtgtuien uDfogte (Etymologi* 
er? ©aaDant falder man Da/ at legge ©runb\)oltentil©anDI)eD; ef* 
terfom Det OrD Etymoiogia bemcerfer egentlig en ©ant^efcs tale 
eller JrorHanng/ nemlig af Det ©rerfiffe OrD r™^?, vcrus; $*ot* 
fore 05 Sicero falDer faaiau Orbeneé Sorflarmg Vmhquium. £l)t 

Den atfrøfte, gaac til efrtfte. 87 ben aabner oé Den ferfie Ser til en fanb SJibenffab omringen/ fom 
t>eb Orbet eller 9Tat>net betegneé/ efter fcet fom \u Icere i \rør ©fole* 
gang: &*>v, efirempercaufawcogmftcre* 23il man nu tilmure benne 
Stør/ eller v>eb 3lfnge agtning affrrceffe anbre btxfta, ligefom bet et) 
ffulbe v>crre Umasen fcerrbt at tnbføre bemelbte Studium i et b^ert le* 
rønbe ©urog/ It^e faawl fom i 2atin 00 ©fa?Rfl?/ bawlganbffevifl 
mangen ©anbtyeb blive forbuit/ mangen Paflage t Pore Sianbeligeog 
SBiTbflige Sove bltøe frembeleé ffiult 09 formorfet/ enbogfaa for be 
atlerff arpimbtflfte : Og fcoreé Ofterføns Gioflarium paa nogle piffe 
flæber ingen befcre Xroftere blipe for v>cveé ©anflfe Juris Studiofis, 
enb Accurfius for be SatinfFe, 3 faaban benfeenbe er bet/ at jeg ba- 
tter foretaget mig eet og aribet ©anfl? Orb / fornemmelig ril poreé 
enbnu brugelige £op og 9te* iKnborwbe/ af fm Oprinbelfe at utføge 
øg forflare; og ttsl for benne gang giere en 23e<ipnbe!fe mebbetOrb 
©frifte og øftriffcemaal; fom boé oé brugeétil at 6etijbej5ynt>6* 
23effenfeelfc for ^røflen/ faaPeifom Sifføeningcn. Iwilfet naar 
jeg bawr giort/ Pil jeg inbflilk til enbuer Scrrbom^ @lf¥ere og ret* 
ffaffené ^ienbere/ om bet Etymologifle Studium er faa magert og 
Ibetbevenbt/ fom ht af nogle bslbeé for/ og om ict iffe er fcærbt 
at (egge nogen Støb paa i toøreé ©anfl?/ ligefaa\>el fomianbreJun* 
flemaate. 

§♦ l* 

Øftrift og Qttiftemaal; at jfrifte/ ffriftes/ gaae tiløfrif* 
te, flaae 2>firift/ aabenbate ørrift/ øfriftefafcer/ øFrifte* 
poel/ og beé tilberige/ ere faa brugelige og befienbte Orb bos alle 
cg ejibfcer iblant oé 7 at fnart tf fe anbrebapeéiil?8rugiPoreé2>anfr> 
til at betegne biflfe famme Xing meb* Smiblertib er ict bog tøf at 
fienbe/ atbetffeere af ®an|1*Oprinbelfe/ men lige faaPel fom in 
Orb/ atørøfae/ fomne af bet Satinffe &t*. £er fporgeé nu: 
pvot l)ape m befommet btffe Orb fra/ jttfl til benne Jina, Horfceb 
intet foriYt^céffriftliiit? Og ()»oi1fbeé-er fligt et Orb om bemelbte 
Sing fommen mb i btfie STorbiffe SRiger H M bnabe i Xptffianb/ 

franfrige og Statim beber ganbffr anberlebeé? Sbriflen OfTevfen 
al tf fe jtge oé noget til benne ©agt* Oplivning ; Oa j)an$ Autor 

er 88 H. G, om t>e £>rt>/ €5f tiftmaah er !)er aUentfle £ong Chriftianiiv.Receff; ligefomfammeOrtffote 
tffe ogfaa/ et fotmfcrefce 2(ar og mere tilforne/ i &ong Chrift&ni hi. 
OriinanB, famt ligeleteé i ten 3TorfFe 5virfe>Ortinan|af 1607. 3 
£>rtinan§erne I;a\>et manbeftolfcctfeennemuforanljvetefra^a^e^nv' 
met af; oa man og ingen tit) l)ar IjaM fønterlig antre Ort fcertil/ 
faai>tt forø Sanff Stmgcmoal gaactv ogfaa langt i Xiten fom v»t(>av>e 
nogen Sftemftunø/fraSfyrtffrntommen* 25egt;ntelfe af tyer i 9?or< 
ten. ©ligt maae ta femme tennem fært for/ fom tetcrnfe at wre 
ferffc 2Ipofiler / og Omwntere fra .^eten^abet tit Sf)#en6om* 
men/ varetog 2ø&ffe/ og man ftnCer flet mgenfføté/ tet Ortene 
fre t faahm SemerFelfe bleven brugte 1)0$ tennem; men i ten ftcrt 
aUene tJlffe/ 25igel;cn/ 23igicl)t, 23id)t/ £cid>t/ ligefom entnu t 
tenne 2>ag. Og tifie jltffe trcffer mant ep ringede ©por til f)0é ,oé 
Sanffe/ at famme tyer ha\>e twret antagne. @nt ogfaa i ten gamle 
<CJ?riftert 2\ct'/ fom grfc'JBiffop @|?tlt i 2tmt f)ar fammenirrewt 
mtttttetXotøteSecuio, lerfer man: tEfcætflfulu ocnntiallitHetv 
at tHtt man gør lønltfa wyntv oc tacfør tøærforeøcrift/ føc 
# it l;ait tparfcær f#gt#t>tf 17 oc føufc ^an tl;# r fil Preft X?itni/ 
tl)a vat-e (Drfafø . ©aalefceé l*f& langt rettere i ten Edit. fem Ha- 
dorphius tyar latet trt)fft/ entttenSanffe/ fom fintes bag ttet©i<r* 
lanté £oiv f)\>or ter ftaaa: for ^ver lønlige »ynfc/ fom mant> 
gør og fttyfyet ftg fore. 3 ten 3t)tf¥e 2ov>$ 3- S3og §. 37- øm 
ten ter fanger ©aari^ore-geng ere Ortene: Dorfcer tyzrib (Tuf- 
tet og fanger ftt J^ormaal/ &a ^ax>er ^ant> BMegaarbeii/ om 
batftbØéK' SS^^or^e^irtffraa/ cap. 27. formane* til afcbøta 
x>it> (S tK> / mefc fynum ørøptagange. £D?en / at jeg ff al giore 
fort/ giwr jeg mig ten grimet at ftge/ tet bemceltte£>rt/ jautenal 
5tøtøl Singen fetøtyeel oggantjft/ er fommenljer intfra Sngdlant/ 
og tet met te GEngelj¥e SBtffoper og^rcrfler/ i tet SfletrteSeculo, tin- 
ter 5?ong £nut ten ©toreé og 5vong ©\>ent SflrifcfonS legeringer. 
£f)i f)o$ te @ngelj¥e fcare te fetøfamme Ort og Salemaater faaleteS 
wti^vug/ i en meget lang Siit/ farent Sfjrifrentommen blet> t>et* 
tagen af oé Sanflfe. SOlan f)awr fun at flaae efter i Somneri og 

Benfons Gloffariis, J)tJ0r fhtt£ foref Otttmer J Ær//w», delicl:orum con- 
feffiones exigcre vel audire , item^ pænas imponere , pænitentiam 
exigere. ^ct///, confcllio, cenfuraj pænaj Scrift-fprxce, confeilio; 

Seriftt ai fErifft/ g aae ti l @fr f fto. 89 

Scrifte, pænitentiariusjconfenarius; Scrift -for ,confeflionale,feu pæniten- 
tiale *, Scrift -/rjrø,paræda,pænitentiaru munus, Beda ffger i fin Hift. EccL 
l.+.p.m. 341. "Qiiife ipfumpropeccatis fuisaccufatadpænifentiarium 
, Tuum,haudpoteritill'um diabolus in die judicii accufare/' tDtttt Otter* 
fCCttft $0ttg Ælfred : The the hine fy ljue ivre geth to his Scrifte for his Synna* 
tie mut hine efi Deofohvregen on Dornes dage. 3 ÆotU} SStjjdtffo ten 2ltt* 

tene S\ixU £ø\>e, ft 5 rcv>ne i Sfarct 994. ftaaer: Æ/<* Synnemonjceaihis 

Scrifte ånde tt an. Og ftOCJt/ tttt failUlie ? & Scrift him fceal æt gebwylcum 
tbinguni da Bote fecgan, h. e. Qiiodiibet peccatum quivis pænitentiario 
fuo confiteri debet. Et pænitentiarius pro quibuslibet rebus ei pæ- 
nirenciam, vel cenfuram imponat. Sigeleteé t $0!!g 5?mtt km 

©torcé 2o\>e §. 10. og fjunbrcfce aittre ©termer t brmelfte ©profl* 
gamle SBøgev. (Etøgrø man nu l)o$ te (JngelflPe Gioffatores, Lexi- 

cographos, Og Etymologiflet ; item f)Q$ bercé Antiquarios, tere£ 

førte Theologos, ent cgfaaboS tereé Juritø/ om Opvintrffe og 
SK'fce Da'ti'f/ t?a finter man flg flet jjiulpcn. 9lf StøeclogiS tøaw enD 
te belle/ ter IjW j¥#Pet ^ i?^ éUit4*Pøfout£c- 

c/efajiica, flaget mig feif/ 03 ncttHte ttf C engang fciffc OrD. John John- 
fon i {)aité Colleclion ofall the Ecclejiafticall Lazvs, Canons &c. Htf VMCt t>ettl Ml/ 
i tett OWtfcettdfe l)ant bOt gtOVtaf ' the Penitmtial- Canons utibtt an. Chr. 

963. ja og flere ftcetcr; SEKch aitrig fcetter tømt i fine Notis nogen 
mintfle Sorflaring teroser. Giles Jacobs i ffc Juridi(?e z>ww flitter 
fig run fl?t af bennet. &anl flger/ at "ten 23otfcertigeé Slntagelfe 
"til Confesfion ble\> i gammel Sngelff fattet æ&^w eller shrhe (rørt 
"Sh) btwaf fibenffal tHTre rommen tetentnu brugelige Otlbef brieved, 
"ter betyfcer ban*>fatt; forti faatan een feer ut/ fom ten teret 
"ffrtfret/ og fom man ba? la<]t en utaaleltg tyoemfenfc paa." 3eg 
maatte fpørge/ om Del noget funte ftgeé (lettere? Confesfio, met 
alle fine tttøevenbe Ort, biet) jo altrig i te <Sttgd ; @Wjfe 25øget 
frrøet met »tø; men beftantigeit/ fom tet entnufmteéttemaUemet 
Sc; scrifl og &n>;: ^nw og shrift eren f>eel ut)e @fttøe*9Kaabe/ tf £ e 

mange IOO. 5(ar gammel. Og at parre Sbrtoe\ maledicerejmalum im- 

precanj met QUiftcmaal er ligefaa flogt/ fom at derivere Cæium, 

^immel/ af CV/o, k&Wj at fl? ivtte/ quia cælum omnia infra fe celat. 

Skinner i Jjané Etymohgko l. Angik* !)ar og feet tenne Urimeligbet/ 
og ter fore erftører ftg/ ent(?i^nt tf Jernet fult 23i^et/ faaleteé: 

m "Credo 92 KG,pmfrc £)gft/ ©fnft emaal/ 

'Credo efTe a Latino Scrlbere, quoniam fcih eorum , qui confite- 
''bantur, nomina olim in Catalogo fcribebantw\ £ané ©ICCtntng Otlt 

Oprinbetfen af Smbcre er albeleé ret; Wltn 2(arfagen/l)anbanforer/ 
gier Sinken iffe af/ fom derefter ff al fcifeé* MmshxiDuttorinLivguas 
et t>el af alle gortolfere ber ben flettefte; i fcet f)anb mener/ at fcet 

fOtttmer a Scrinio, quafi revelare peccata exintimo peftoris fcrinio. ©ligt 

et iffe wftt at tgiettbtiW/ \a ent) iffe V)^ri>t at lee af. £anb f)ar og 
tf fe engang tnbfl/ at tø-*/*« betybet ingenfføbé OmfiteH i gammel CEn» 

gelfl*/ men confesfionem excipere vel audire , item pænitenriam im- 
ponere. Confiteri tøefcer gecythan, men ofceff og almmbeligen aa&ttm 

t)S)0Xaf AndetneJJe et Confeilio, 

§. 2. 

®aat \>i nu fra te (fngelfft/ og til note 9?otbtfFe Lcxicogra- 
phos, fca fin&e \>i f>oé een af bennem/ fom er ben fotbums lertbe 
©wnffe Sttanb oiaus Veretius, en gorf låring tbanS LexkoUngn* 

Veteris, forfattet meb bifle Ort) : ''Slaipt(iKyrkio-Laghen)eftD;^ 
"Una ecclefiaflkapeccatoribus præfcripta&fubeundar Jptiitftt er albefeé Del 

treffet/ og fyirfmfulbf ommen 9tigtigljeb* ©aa at tyer mi ifftmffaaer 
tilbag/ 03 Dil f omme an paa 7 attibjinbe/ om M oq faalebcé er 
gaaen til/ at man cgentligen/ og proprie at taU f foreffrett ©ifcipfø 
nen; eller tåbeliget/ om man paalagbe^oenitentø elletbenjaa falbe* 
be <ptiut og 25ob meb nogen ©ftift/ t be ©age/ ^a faa faaeSRemu-* 
ffer/ ©eifiltgbeben fafl allene unttagen/ ftmbe engang letfe ©friff/ 
eller fienbe noget SSogffcrø. 3cfl ftø* tø/ * Oprinbel'en IjaDer Del 
faalebeé bertil Dcerct ; Og omenbffiont be fom 23oben bleD paalagt/ 
tf fe Dibfte at lerfe bDab ber biet) frwet/ MeD ben bog $wt jlrifrligen/ 
beetø til Øorigljebené/ \xtl$ til Debfommenbe 9>rcefteré og ©icrtefar> 
a?re$ (Efterretning. $erom Dil jeg ia nu fortælle ben ganbffe ©agé 
©ammeni)^ng fra SSegpnbdfen/ faa at nof fom jfal fienbeé/ meb 
J)Dab got;e &r/jfø» og Skrift f)av>e befommet flig Set^bnina. ©et er 
bef ienbt/ at <3$ri|ienbømmen ftM if fe alminbeligen fcebtageh af (fugcl* 
©airene; ferenb imob Smben af M <&kttt og 3Scat)nbelfen af M 
©OWnbe Seculo, Un ?tib tyatit Gregorius m« fFtffebe hn Sftunf 

Slugufimum berijen/ l)Dilfen ftben bleP bm forfre Srfe JSiff op til gan* 

tetbttrj* at ffttftt/ flg«<ttt6fciftf. 91 

terburg. ^ant>, nteD "fine 40, ~ ©talDbrøbre/ ligeleDeé gtøunfe/ l)(e\) 
faa tyffelig at faae overtalt £ong Ctøelbert af Sent/ font bavDe en 
@f)riflen Sronning/ fob i granferige/ til 2Sgte/ veb 9Tavn 25ertf)a/ 
cg ff&cn at bringe en flor Seef af golf et til at antm ben faW^e Sc?r» 
Dom. Serpaa blev Sbrtfienbommen* gremgang 2lar efter Stater* 
re, JBiffoper til aDffiUige ©tifter orDinereDe/ tfirfer og^lofterebtjg- 
bt/ og j?irfe*@fiffe inbrettebe. £vorleDeé Det i De Sfcer flif til mel) 
©onDeré 83efienDelfe 09 Slfløéning, funDe jeg Del før wtttøfttøest 
omtale/ tyié jeg iffe følMe Det for en beftenbt ©ag , at man DewDt 
var meget flreng 09 intet mtnbre enD eftergiven. 2f)i efter at t)e garn* 
le SSiffopcf baaDe i ten ®ra?fi(Feog &en2atinfl?e Jtirfe/ uDiDereé^ir* 
ttfflobiti 03 gaverne i Dereé SSreuebavDefororfcnet/ tøtøfc for^oe* 
nitenlje/ Sot) og gglbefiflrøteife Der Øulbe gære* for (Éfømr'/ blev 
feer f¥arpt boltet over/ af De ©eiflltøe/ og fieiben givet nogen Sfflieé* 
ning/ eller nogen ©t;nDer og Sonfttent tilftøbet til $<£rrené Stab* 
toere/ ferenD Den bannempaatøgbe^oenttenté og S8ob varfitlDgiort 
£viifen ©trengbeD vareDe veb i Den 2>eftlige eller 2«troffe£trfe næ* 
fim inDtil Det ottenDe btmbrcbe Star efter S|>ri(H gøbfel; 2D?en tog 
jiben mere og mere af/ og fif en ganDfFe anDen ©fif. SBritannien 
aiovbe en Scel af famme 2>efTlige5?irfe/ faafomSbriflenDommenalt 
tønge tilforne var intfert fyoé De gamle ©ritter/ mft en fra miDt i 
Seculo 2, af, clletv fom man regner/ fra an.chr.176. Da j?ong £u* 
tine ffal Dorte bleven @briftøt. Sen bemelDte gamle ©fif fjaxaitfoa 
t)a\>t ftn ©enige fø$ Dem; infcttl Dereø Regimente gif til ©rnnDe 7 Da 
©tgel*©a.rerne bieve £errer af Sanbet/ og De Sføiflne JBiffoper oa 
$rceftet rømbe inD i Det £anb SØaleé: J)Vor Der enDnu var fulDt af 
S&nflne <?>rcefler ogSStfFoper/ l)m XiiD rønnfen Siuguflinué fom 
over til SSritanmen. 23eb bmtnem blev m , fom jeg fagDe/ alt i 33e< 
gtjnDeljen af Det ft)venbe£>nnDret Stør @brifhnbommen plantet &oé (Jn* 
gel-Sagerne, ^ttk fcaarbe golf/ fom fra |)eDenj¥abet faa nt>* var 
overganget/ funbeeøfinbeftgtbemtefl?arpe5tiflt/ og for De ©mtber/ 
fom De tilforne fcavbe bolDet \'aa ringe/ unberfafie f?g faabatfpiage, fom 
Jbiftopcr og <prafter paalagbe Dem. Svangen falDt mange af Dennem 
alt for baarb. Se ffttlDe være Sføiffoe/ og naar De vare falDne i nogen 
ptégterning/ være nbeluf te fra De anDre i faare lang Ziih, inDtil De fiav> 
Dentfiaaetviflrc©traffcrog«t;rDer. ©atte De ftgimob/ og negtefee 

2tt 2 flig 92 .H.-G. om&e&rfr/ ©friftcmaal/ 

flig 2t)tigf)et/ blevne ternet) alle udelufte/ fom man faltte at ejrcommu* 
nieereé etter banbfeetteé. 3*wnXw\>lem/ at be ©c iflltg^ebé ©trceita« 
fieb jo f)i\Yf fem ofteft/ lerret for flor/ og at te et) fjaw mt jt at gjore §or> 
flforf paa @i;nb og ©t)nt/ og bcreé frørre eller mintre 2(ffonelfcr- @rn* 
fceligen fjeete bctftben t fefofamme ft>i>rnbe Muntret Slår, omtrent i>eb 
an. Chr. 664. at en $rfc*25ifp af Santerluirg b^>be / een af forbemeltte 
Stuguftini (Sftenncent ; og Derefter blm te tt?ente konger/ ten af 
5?mt og ten af 3tortf)nmber gant enige om en w'é ffngelfl? ^rcrfl at tal- 
tø i fyané ftofo. £annem fettbte te an. 663, til 9tonv met SKecomme n* 
batton til 9>a»cn. ©amme ^raft biet) føg i 9tonv og tøte : Og 5te» 
ben paatog flg ten Omforg/ at faae en anten SDfant opføgt, foin l)ant 
ffta;rftmteortmere/ paatetat(£mbetet et) fMfce flaae for icenge fe 
feolbte flg famme Sit i SRom \>et 91at»n S&eotorué/ fat til Sarfué i @t* 
ttcieii/ s. ^Hnjett §ote*@tat. tymn tnlte e& gierne famtirffe tette 
Sorflafl/ i^enfeente til ten govfficri og te ©tritigbetetv fomtaalt 
iernge l>a»be uceret imellem ten9Jomer (fe og ten@rce?ij?e j?irfe/t J)»tlf en 
ftbfle Xbeotørué \>ar optragen* hibbet Sitrianué (faa bette Ijant/ ter 
giorte SorfTaget/) bøt tig til at cawre for SD?antené Orthodoxie : men 
tette fcar if f e nof . £ant maam lm f at vifte følge met Sbeotor o til 
€ngellant/ alleneforatbltøeboé og tage uare paa tenne ©ræfer, at 
fjant ingen ®wtift ©nrtet) fFulfce blante i Scertommen / eller tn&fare 
nt>e ©fiffe i 5?irf en. ©aaleteé f om ta temte Itøeo&orué til Ængelant/ 
cg^tetanceflenfine 66,2(ar paa Sagen; metmr tørtøo* begavet 
metetln)ttigt^owt/ enfoftøig&rrtom/ og en u gemeen .ftlogfM 
og Fermeté. |>ant biet) ter i Santet meget vetfommen / og lettete i 
flor 2tnfeelfe i 22. Statv og tøte an. chr. 690. ta 88. 2(ar gammel. £ant 
vttrettete ter fticmw tm, anlagte et Slcatemie/ fovfrw tørfce 9J?amt/ 
loBmtfomme mange ©rærøe og Sattnffeasow femten bm b^nt 
fcaPte bragt met flg/ og in ©umnia t>ar en ©tlfrere af Ipc t (om berligt 
SD?ant* X^tu agtet/ fømb wl mtfte/ at $awn fcaobe fat fcannem en 

©pien et ff riffe/ gaae til ©frifte. 93 ©pien w& (giften / lob Ijani bog font intet fcar, giF fin 23et) fort/ 05 
tog tii J&elp af fin ©røftfl?? £i^e$ ©fiffe/ faa meget barn (lunte* 
53ef)0D at tocere , til at forbcbre ym te SatmfFe meb. Og bermeb ei> 
aUene opregfle bank ©ifciplmen/ fom ttlfortie laae førutiber/ men 
enb ogfaa bragte 9>oenite n§*2$erfet i en rigtiger Orben/ enb Det ^ift* 
tnbtH b^e \wret et) allene i SngeUanb/ men enbogfaa t im fjele 
stifte Seel aften Satinffe eller 23efier*®eel af (Størifknbommem 
^anb fif line 9J?efcbrer&reS5iffoperne til/ at giore nøpagtiger gor* 
ff icri paa ftøvre og minbre ©ønber / paa bemmelige et)nber og aa* 
benbare. gor De aabenbare og flore/ lob fyanb bet blt\>e Peb bet 
forrige/ mrfe ffræng $oeniten$ og offentlig paalagt *8ob: Sog 
meb faaban JorjKcrt/ at i ftøben for bet at en bobferrbig ©pnbere 
f unbe i forrtøe £ib ingen Seel mjbe i $itf ené ©obe / førenb banb batobe 
fult bi>rbet fin Sobog^oenitenfjtil^ttnctøg^iiffe/ fom imbcrtiben 
ftmbeuarei mange 9(ar tillige: Oamantoceb'jo/ at i becribffeScculis 
bles fhabamte ©t;nbere, tragtet bere$©i)nfc$*S8eftøttbeffe og23ob/ 
irre forunbet ©acramentef førenb paa beret? 2tøb*©eng0 ba foranbre* 
bemtSbeobontébettefaatebe*/ atfaabanneftmbebog/ efter et Star* 
Sotlob/ anbre efter fejr SKaaneber/ flæbe* til ©ub* SJorb/ omenb> 
ff iønt be itk bef omme bereé fulbe 8tfltø*ning fra 23eben/ forenb ben Mt 
fulbgiort |>érboé gtorbe banb og benne Sinftalt/ at naar nogen mier* 
feligQ5obforflore©^nber/ eller mange ©tjnber tillige/ blcu paalagt/ 
fl?uibe3>r<cffcn/ eUrøøgSiffopeniflneJilfartbe/ g&e ben beffretøn/ 
fjtoorefter ber fiben runbe paaagteé/ buorfebeé hm bleti efterkommet. 
S)?en til hntt \>ar nu ber fornoben/at 25if¥oper og 3>wfJer motte ba^e en 
rigtig inftru&ion, og et flag* Dire&orium, at ejraminere Sonfiten* 
ttrtteeftet/ og til at pafii ben rette flag* $oemtent*/ ^MigtøgSJob tii 
enjjwr ©t)nb. Theodorus forflunebe bem og berubi / og feli) foretog 
ftg at ffrtoe bennem et faabant Dire&oriurn eller ^oenuen§'3 n ftnt^/ 
fom biet) fiben falberTheodoriPænitentiale, og paa Sanbet* ©prog, 
Bifcop C&eofcot: 1 « »crift-Boc. Og bar benne ben alferførfleaf 
bet flags 23øger / fom man nogentmbe bar baPt t ben bele 23efHige 5?irFe 
af Europa. ©e rubi Par foreffre&et $?aaben/ fiporlebe* man fftilbe til 
nøtK ttbfpørgeS'onfttenterne om bwr©t>nb/meb fine Orøflambigbeberf 
ogpiwe bereø £>ierter* og©røb*Sefltøffenl)eber/ og bereé Singer og 
SKuelfe/ meb Pibere ; Qaa og fjPorlebe* 25oben ff ulbe efter alle £ing lem* 

2tt 3 pr* 94 H. G. om t>e £>rtv ©f riftemaal/ peé og be 33obfa>rbige paalceggeé ; tillige meb gormularer af £rofT, 
gormaning/ Slåning/ ogbeéligemere: betmeeflepaafamme23ité/ 
fom 6et ftnbeé i be ©ræfifft Canonariis. $?an morte nu fpørge/ tøwr* 
le&eé tyiMn fanbt fig i t>ette / 09 tøwrlt beé man tog faabanne Novitæ- 
teroptilSKom? 3e£triener/ iffcanberlebeéenbuel* 3>at>eVitaiianus 
t>ar alt 606 an. 669, $ant (Efter! ømmere lob fig t>el og nene meb / at 
intet t\\)t ut>i Scerbommen foretoges af Theodoro, men aliene t ten 
omtalte ©tfciplim ©en Koge 9>a\>e Gregorius M f)at>be enfcogfaa i fut 
Siib forf låret fin SRening om beéltflt £ing / i eet af fine ©fcar til SBtfPop 

SftigilfftU/ bet lutter faalrbeé : "Mihiplacet, utfiveinfan&aRoma- 
"na, five in Galliarum., five in qualibet Ecclefia aliqnid invenifti, 
"quod plus omnipotxntiDeoposfit placere, folicite eligas., & in An- 
"glorum Ecclefia infundas. Ex fmgulis ergo quibusque Eccleiiis, 
"quæ pia , quæ religiofa , quæ re&a lunt, elige , & hæc quafi in fafci- 
"culum. colle&a 3 apud Anglorum mentes in confuetudinem depone." 

(Baa 6a\>be og Theodoras if fe nogen ringefte Sorrefponbcntø mcb<pa* 
tttarc^en i Sonftantinopel eller fine forrige STtebbtobte i @r<fc?efmib; 
men *åt twrt imob lige faa twig i at tøanbtforøe ben SKomerflfe jttrf e é 
SDinnbtgljeb ofl£ot>tb*2<rrbomme/ fom nogen anbenS3t(Fop af SKorn* 
litf) ampere. 

§. 3. 

3abetetbeKcrnbt/ at efterat man fornam/ formegen $rugt 03 
iJtytte benne Srf e*2$ifl?op ubrettebe i SttgeUanb meb fin Scrift-Boc eller 
Pænitentiaii, \aa bim anbre uben fot begia'iigeberefter/ anffaffebe 
fig Ut/ og inbfotbe M ibare$@tifter/ faa aiM HU længe beriftec 
fcarebe/ forenbman/ uben ToM efterladene egen Orbre eller Sam* 
tpffe/ faaeatubfommeetltgebanéfriftfraSRom [efoy fom enbnu er 

til / Og f albeé Pænitentiale Romanum. Beda giorbe Kgelebeé eet i @it* 
gellanb, fom fyar ben Stel/ de Reme&s Ptc^amum, (trenet Circa an. 
730. gnbeh'gen tyecoet Scbevt/ Srfe*25itTop til 3ørf / forø lw$t mibt 
i itt Ottm^c ^unbret*2tar / t ibenfeenbe at Theodori 33og tiår for Fort/ 
og.enjutTinbbefatteberiUeforefommenbe Cafus, forfartet et \)ibtlofti» 
ger.Pænitenriale, tyilttt man $at>et enbnu i (£n3el*©ajctflp ©ptoø/ oø 
er dt finit i ben fotffc Tomo Conciliorutn M. Britanni*. Stile biffc og flere 

Dire&o- at ffrffte/ &m til @frifte, __ 95 Dircéloria elicr Libri Pænitentiales \>are imitlertit tf fe grun tete vaa te* 
re-J autorers / eller nogle faae gcerereé og SSiffoperé ©ctftnfcente/ men 
før(ipaal)c gamle Åu'fe*g«treé@frifter/ meefrfce ©rctftffe/ f)fcoraf 
ent og nogle cve cetbere ent 6et ftore ^irf e CDlobc tit Nicæa, fom Anto- 
nius Auguftinus \)jfec uti Jortalen til ten af hannenr utgtøne ©amltng 
af teélige 23oger; ©ermvjt tøiretegruntet? paa^attcrneéRefponfa 

OQ JRefoIilttOner/ Og entelig paaCanonesConciliorumOØ Jvirfe*2Wo* 

tcré 23eflutninger/ fornemmelig af Den ©ræftffe £irf c ; foruten t)Dab 
fom ©ftibcntetne feltv Theodoras, Ecbricht,, og faatanne/ tøaty/ 
af egen (£rfaren&eb og éftertanf e / famt t>ri overlagt 9laaty f>er og ter 
tillagt. Og biet) terforetenSSot/ fom paalagt té/ unterttten faJfcet 
met tet ©rcefiffe Ort Canon, unteniten met) Det SatinflPe Reguia, 

tlntertiten Pænitentia canonice menfnrata; men Oftefl / Og faa got 

fom alminteligen , met tet bare Ort Pænitentia. §(t paatøgge 23ot/ 

fyeteUUtPænitentiam imponere, indicere, injungere, eller præfcri- 
bere, nu Canonem dåre, w/facere, og ]^aa ©recfifl? x«vov;^v. 2ln* 

fccnficcfcé f afteé tet / dåre alicui regulam. gmefom og te antre fårafi* 

paffivæ, Canonem, regulam, vel pænitentiam accipere , l)Orte til 

@onfttenternr 

• §♦ 4- 

efter tenne gorf (åring om Stngen fetø/ og tene 2atin(¥e og ©ro* 
fFe 91atme / begrøer jeg mig nu til Ortet at unter »øge / fom ten f)ar be< 
fommet i tet Sngelffe ©prog / nemlig Scrift. 3eg bar alt fagt / at 

JBijlPop Theodori Pænitentiale blett faltet Scrift-Boc. SOlcn l)ttOraf 

fcette? £>a$erf)antfetø/ morte man fpørge/ Faftettenfaafeteé/maa* 
ffee / forti ten bar famlet af te gamle Ritfc$cttott&j ©rctfernetf/ tya- 
wrneé og teélige antre ©frtfter ? Siler er Ortet giort efter bane tiit/ 
og ^ané $5og bar fiten bef ommet flcg Xitel ? Og af tywb Oprintetfe er 
fcetta? 3t*g mener/ atSSogenerfaitetfaaleteeibané £itt f øø at Sin« 
gen/^oromtea^antteoe/ b'tte ten Sit ©friffc, og faafe! % es Ortet 
at bafce røret til i tet <£ngel|¥e ©orog , længe farent f)av4 Snfomft ter 
tilSantet 3a ; faafnart©t>nté$8cfia?nte!fe/ $}oenitent$ og2(bfolu* 
tion ere fcet (Sfjnflentommen tev i gantec birken intførte / mener jeg at 
Senfan er fomtiten til at bett;be tet / fom tet att flten er f altet i alle <£n* 

gel* 96 H. G. om t>e£ »tty €>tnftm mb 

gel'^iri^e^ø^erc^^irtegotte/ nemlig/ at foreflfrtøe 35ob og^oe* 

nitenté/ pænitentiam præfcribere 3 vel imponere, 0<J Scrift I)at bet l>* 

fcet SSofc^ ^paalcrggelfe / font jeg ttitte flge tn \fuvm 23ot> / præfcripra 

pænitentia. ^fjfeltgen ete be af t>et Satinff'e/ Scribere ogScripturru 

3?g er og forfifret om / at tøffe Orb ere i ftø fetø (ettere i fianbetø ©ptog 
en^ nogen S&riden&oniiSngeUatA/ 09 følgeltu meget Pibere enD Su* 
jjel*@a]wrne$ Jtter. Set er af bc OrD / fom SKomrøte / i De Stter ba 
Reture lefler af Srttanmén/ Jjaue uttførk 23ore3*)berog©a;rcr< 
nel)a^c derefter intfert tereé en^nu t Snøelff en w&SRagt bletme Orb 
Wriran , fem er 6et gamle £t;bf?e Rizan og reizan , fcoreé af S3rttg Fom* 
ne Rire, og Set enbnu i benne 2>ag bo$3$lcrnberneot>erbfetmeRitan, 
fom f>?ba* at fttivt. srøen f)imb falbte* t>a at fttivt f)Oé Se gamle 
JBritter? Ubentwl f)ebbe bet faalebeé/ ligefom betenbnuflrtteltbet 
QBaUiffe eller Gambrifft ©prog / fom bet Ijeber iBas-breton, ja fom bet 
enbsm MM i bet Sriwttffe Snngemaal* £bi l)wrlebe$ (futte Ortet 
være ttttfemmen og forMewt / faa rigtigen owreenéflemmenbe i alk 
fiffe tre ©rene og gerwmfcte af tet gamle SJrittiffe ©prog/ meb 
mtitbre 'bet ogfaa f>a\>be \>ceret i (Stammen? 3 M Slremoriffe/ font 
nu falbeé Bas-Breton, t t)et etift Treginer, f)eber at ofrive / jtift meb 
all : De famme 95ogfføucr / fem bet (£ngel;©ariff e / Scrifan. 3 Di&ion- 
naire Breton-Fran$ois du Diocefe de Vannes, Seribvem, ecrire. 3 
bet Sambriffe eller SHJalliflFe/ er Scribere 3 Vfgrifenny; Scriptum, 
Vfgrifim fcriptor, Yfgrijhmydd. 3 bet S^tøhbjfe ©Pt'0g / f)^CC 
Scribere , Scrjn, og Scriptnm falbeé Scrjbjn. labbet £i)btte anbt* 

langer 7 ia tænf er ieg tffe at regne famme faa n<*r t ©legtffab meb 
id JBritfijfe/ foret par £nmbrebe Orbé ©fylb meer eller minbre/ 

fom be Mlit f)(Mt ffCCOt tilfælle*. SWen Scriban Og Scrifan, Scribare og 

Scrifte batte be Jøbffe lige faawl bavrt i 23rug/ for fcribere og fcripto- 
re ; fom er Hart af Otfrido , og Tatiana,, ja flere* ©et flaaer og ber* 
ben/ enten be Spbffe l>at>e faaet bem umibbelbar af SKomewe/ lige* 
fom SSritterne; eller og be t)at>e befommet biffeOrb flben efter/ meb 
en ©eel afben øvrige Jcerbom og 33oglige 5frtnfler/ fra SBritannien. 
3mib!erttb ftuneé itt f at ubt ben (Egn af St)bj?lanb/ f>\oor Codex 
Evangeiiorum argenteus , ber for\)areé enbnu til Upfal / er {kWtl/ 
fyat.firifan og gefchriban tt) wnt faa brugelige; efterfom Scribere be« 
ber ber frcebfe rø^Vw og gmd&**i fom efipingere, at male. at fftifte , &m til ©frifte* 97, §. 5. 

£mtcc9 f>a\?er jeg benne Xanfey fom jeg l)ermeb tfl fjaue inb' 
flitfet til fcrrbere Æølfeé ^aatømme/ at benrølbte Orb/ Scrifan cg 
Scrift, eller tøuorlebeé be ere enb bieumuttalte af be gamle 35ttttet> 
^a\)c fco$ bennem batft i fiebenflfabetø Siber ert SJtørøtonS fQtmmb 
ning/ feenføwnbe ril Slfguberiet/ Orafleiv Jegné UMwining/ Veer* 
frerneé ©ienfaar / og flig bereé Owrtroe. £f)i ubt faaban SBemærf mnfl 
vare enbøgfaa Storøerne* Scribere og Saiptura; og blefce i SSefynberlig* 
!)eb brugte om cc -gæbenffe tywftzté ©\>ar , og bereé Ubtnbninger paa 
te Xfgn fomga\)cé af ©uberne. Støan føtørfcette faalebeéf)oébe£a* 
tinjle Aulaores, man finber bet og t)Q$ ©cerfttne om bereé iy®.^. 
SophocUs Schoiiaftes gmergorflavmglxronv i fine 5(imrørfninger til 
benjragebie irachini*. Jbanbftgav atbctttarfæbMnitgt/ at be fom 
finnrtøc OraHerøe tit 9{aab$ / be pfetxbe at tegne c$ opfFrfee ()\>ab ©wr 
bejtf/ tfammeøkbW/ paa bet jo tf fe noget Orb eller 25ogfla\>beraf 
ffulbe gaae bem af ©(emme. "ESog h **$ x&ppov Iwtfm wayjtw«. 
rjd<Pw, bv.titi kø&wtou, fyeber hi fioé bc melbte ©fribent. ^^t//i8^. 
Cicero betienrr ftg af Scribere trøflen i KgeSJenrørfelfe/ i ben bration 

de Harufpkum Rejponfis , cap. s. "Refponfum harufpicum hoc recens 
"in concione recirauit; in quo cum aliis multis Jcrlptum eciamillud 
"eft.loca føcra & religiofa profana haberi." Og i bet IO.gapitel i famme 
Oration-. "De ea re fcriptum eft , poftulationes efTe Jovi, Saturno, 

"Teiluri, Diis cæleftibus." ©ijfe benæimte ©tceber f)<tott og ben 
Icerbe Jacobus Gothofredus anført/ til at oplittfe ben £o\) af 5vWt 
Conftaniiao M, fom er ubgifcen Anno Chr. 321. og liuber faalebeé : 

"Si quid de Palatio noftro autceteris operibus publicis, deguftatum 
Tulgore efTe conftiterir , retenro more veteris obfervantiæ , quic- 
"quid portendat y ab Harufpicibus requiratnr > & diligentiflime 
"fcriptura collecla ad noftram fcientiam referarur: ceteris etiam u- 
"furpandae hujus confuetudmis licenria rribuenda; dummodo facri- 
"ficiis domefticis abftineant , quæ fpecia'irer prohibita fant," SD?aae 

man tf fe unbre paa; at benne flage Overtroe og pur éebenff e ©fif 
Dat i faaban @ffimeibet fntbe £>unbret 3(arafSf)riftenbommm og at 
$cet;fer Conftantinus M. motte enbnu taate, ialjolbebenfetø t>ebiige/ 

9t flanb* 98 H. g om Se £> rt> , ©fctftemaal/ 

ganfcff e 9- Slat / eftetat fjant tiår bletien ©griflen/ og arbdtete ttirige n 
paa St)vi|lenbommcné gortplantning ? fomfeeéaf t»eit nu oplcrfie gor* 

Ortmnfl; ter flaaer I Codke Theodofiano, lib. XVI. Tit. X. deVaganis, Sa- 

crifitiis & Tempiis §. i. 3Keget mintre er tet Da tinter/ om ten bleti no< 
øct længere tiet !)oé Stlmuen i JBritamuen / og antenftøttf. 23il man 
blate te gamle jtivf e*2o\>e / Concilia, og Capituiana, tgiennem/ ffnl 
manfmtefwrofte&i^operne/ ja te IjotKfle SKegentere f)atie attiaret 
om og rorbøtet famme og tcflige jlag$ Superftitioner og Jbetenfr\ib$ 
Setininger* Wlin SWcmnø er terfore , og min &enf!gt met fenne fe 
mcerining/ faaieteé/ at i 23ritannietrl)ar/ efter 9tcm?rnc$ 04 @ræ< 
ferneé 23itø/ Scribere og Scriptura, (eller efter 23rittif¥ 2Runi)»3(rt 
Scrifan og Scrift,) tilret til ten £eDenf£eOtiertro? egnete og appro- 
pricrete; ©e$etenf¥e 3>ræfier£ og ©paamcrnté©fenfoar er Wetrøt 
faltete Scripra og Scripturæ. ©ttm l>ar man transfereret tern fra 
£eten(¥abet cil S^riflentommen; ja ent ogfaa met bene&rifhie ®tifc 
ligl>ett5gote 23iUieogConnivence; faa at te gerere fomne t\\, atbt* 
tyte te @l)riffrte ^rcrfleré og 25tffope vi SRaat og ©ienfvar/ til tern fom 
Micwttetereé (Sinter imot@ut, fog te at faae SR aate/ famt at wc* 
te unterrem t om btiorleteé tet ffulte (?ee. ©et er ta flet tf f e gaaet am 
terleteé til met Scribere og Scriptum, ent met en beel Seel antre 

Ort/ for tempel: Hoftia > Libamina, Vigiliæ, Aqua luftralis,, 
Confecratio , Inauguratio,, Lituus, Infula, Sacerdos., Pontifex, 

og flere / alle famtlige tffe uti S&riffc ntommr n opfuntne/ men fra £e< 
tenffabet til Størifientommen I)ticrt og eet ombragte* 3a er tet et) fø 
geleteé (¥eet met te Ort Tempium, Fanum,, profanus? ©aatntt 
entogfaa/ attefelpfammeXempleruntertiten/ ter batite ticeret bt)g* 
%t til ^Ktenffe 2lfguter, og i lang Siitgtort Ofringer terljoé til 2(fgu< 
terne/ bletiefibentil £irfer/ og inttiiete'til tenfante ©uté-Xieneffe* 
£ertiet fant jeg tffeuntlabe at anføre et gantf¥emtfrfeligt2Jmv fom 
<j>atie Gregorius Magnus ^arffretiet/ til at raatwe 93tfFop Augufti- 
num, (tm famme fom jeg tilfome f)ar mæltet om ter omtientte <Sxi$A* 
©aicemetil Sbrtfientommen;) baate forti famme 93rtt> jufi brtreffer 
(Sngellant/ faa og fiantlerom ^tiorleteé tet er gaaen til; at eet og am 
tet er af £etenffabet bletien be^oltet / og er intfommrt t &nftt ntom< 
men, 3 33rei>et , fom matt treffer i bemeltte <patieé 3\egiff rants 9. 
2Sog/ mm. 7/. og er tffe til 85iift>p Auguftinum feip/ men til ten 

gran§<?' at fftifre / gaae til gfrifte. 99 

gtmtgøffe 2(bbet> Meiiimm, Cfom 6arct>(Ie o\>er til SttgeUanb / tf&ot 

Jttttb 09 flben blefc StfføP/) øattfi tøffe Orb: "Cum vero vos Deus 
"omnipotens ad reuerendisfimum Virum fratrem noftrum Augufti- 
"num Epifcopum perduxerit, dicite, quod diu mecum de caufa 
''Anglorum cogitans tra&aui, uidelicet quia fana idolorum deftrui 
"in eadem genre minime debeant ; fed ipfa , quæ in eis funt , idola 
"deflruantui\ Aqua benedi&a fiat, in eisdem fanis afpergatur , al- 
"taria conftruantur, reliquiæ ponantur: quia fi fana eadem bene 
"conftru&a funt, neceffe eft a cultu dæmonum in obfequium veri 
"Dei debeant commutari: ut dum gens ipfa eadem fana fua non 
'Videt deftrui, de corde errorem deponat, &Deumverum cogno- 
"fcens & adorans, ad loca quæ confueuit, familiarius concurrat* 
''Et y qui boues folent in facrificio dæmonum multos occidere , de- 
*'bet his etiam hac de re aliqua folennitas immutari : ut die dedica- 
*'tionis vel natalitio fan&orum Martyrum, quorum illic reliquiæ 
"ponuntur, tabernacnla fibi, circa easdem Ecclefias, quæ ex fanis 
"commutatæ funt, de ramis arborum faciant, & religiofis conviviis 
"folennitatem ceiebrent. Nec diabolo jam animaliaimmolent, fed 
"ad laudem Dei in efu fuo anim alia occidant , & donatori omnium 
"de fatietate fua gratias referant : ut dum eis aliqua exterius gaudia 
"referuantur , ad interiora gaudia confentire faciliusvaleant. Nam 
"duris mentibus fimul omnia abfcindere , imposfibile effe non du- 

•'bium eft &c." Oti paa faafcan 23iié er fcct at je$ tarif er (fco$ ufcen at 
paanefce ant^re min SRemnftj eller firifce flcev! terfor/) at enfcotjfaa 
fra fce før jte Itfcet: af/ la Sftriflenfcommen i Seculo 2. blev> fcefctagen af 
SBrtttecne / ere fciffe Orfc/ Scribere øgScriptum, bleven betøoftne/ 03 
tiiepefce fcen 2>ed af ivtrfe Sifciplmen/ ffboxvtoi ©nnH 2$tlte»fcei* 
fe for fin Sifcleføtøer, met>ttl^ercnt)e 23ot>é ^aalcrgnins uar befat* 
tet. O9 forføre ffulle tffe Scrifan 03 Scrift wxt afSatinm? 
naat ter fjawé t famme (£n<jelj¥e gixk faamange an&re 5virie*£>rt>/ 
tigetefceé af Satinen/ fra De ælfcfre Sifcer/ faafom Abfolution, Sa- 

cerd, Preft, Diacon, Munnuc, Bifcop, Reps eller Refponforium 

c(\ flere? 3 tø* Sambriffe etør QBallijfe (Sprog Jjefcer en^mf}/ 

Ofteiriad ; Offer / eller ficrificium , Ofrwm , Ofl Sacrificare , 

ojfrymmu, nemlig af offerre. 3 itt famme Sambrifft finter m 

fil 2 osfaa ioo H. G. om fce Ortv ©Eriftemaat, øgfaaPeccamm faiBet Pecfod, fom Bet BogingentiBfalBeStyoéSngek 
©alterne/ menftc?Bfe#^, ligefonuStjBffogSanfr 

§. 6, 

3eg fanB iffe ite ate , at Bet et jo f ømmet mig fættfot/ at Be 
ffngelffré føtørl ©ctfHige fom 23ctMige ©ftubentere / Theologi, 
3uriflet cg Antiquarii, faa 09 Beteé forben eptegneBeLexicographi, 
GiofTatoresiogiBereé Uge/ tik tym bemcrrfec noget om Benne £mg* 
3ngen f)ar v>itt>et tcrnfe paa/ at Scrifen og Scrifte f>av>6e nogen gor* 
toantyfab meB Bet Satinjle Scribere, unBtagen Ben entfle Støner, 
ter tøar gictttet til/ at Scrifan wr confiteri, maaffee forBi Sonjtten- 
terneé 3ta\me blefce ffret>hé i et SKegifler, $?en f)ttorfore ftat>e Be 
"tratte SD?cenBet) paaagtet/ atBef)a\)Be BeéforuBen i tøtrt ©prog/ 

Scrivener/ fom et en SttOtaVtUé/ Og the holy Scripture? ©ctte fttø 

fte \>eeB jeg et) om Bftgrf« ©ajretne gaw ncwnt faaleBeé; tl)i mig et 
tf fe anBet forekommet enB the haiige Gewrite. (JnBeligen/ efter 
at jeg l)a\)Be uBfort og fluttet min SlffyanBling , ja optøfi Ben famme 
i ttoteé gorfamling/ er mig falBet i ijxrnBet Francifci Junii Etymoio- 
gkum Angikanum, fom mjligen/ eftet mange 3(aré goiwntnirig/ et 
iiBfommet/ og trt)ft til Opfort an. 1743. Og i Benne 23og/ fanB 
jeg Ba flge / at fyaw funBet noget retfFaffent yaaa#Ut og fammen* 
føjt/ baaBe om bemælBte CtBé 25ruq tBe gamle (£ngel<©a]ri|]fe 
©f rifter / faa og om Bereé 'éetfomf* af Bet Satmffe tfcri&rfr: £>t>il< 
fen £>etfomft Juntas et) aliene troet, men bmtix, mtB en ®eel af 
gjtempleme/ f)anB af gamle OaanBjTtmte Gloffariis anfører. 3eg 
mener Berfor et) at fnnBe aiore btixtt enB at tnfeféte fter fyané bele 
BiBftenf)r:enBe2irttfel; ©amme et forfattet/ fom følger : ,,SHRI- 

„VE Chancero eft Fateri, confiterh Al my fecretc to yon J plaine 
„and fihrive. (Ch; Dr. 2206.) Æ&r///, Confeffarius. Shnft-Siher, 
^Argentimi Confeflario datum, Ceremonias, Geferifu. Cenfuram, 
„the Gefcrif. Ediclis, Gebetmum othtbe geftrifum. Abdiétis., Forfcrife- 
„nurn. Jurisconfultus, Jurisperitus, Rihtfiriflnd and Dom fettsnd (ifta 
„pleraque ex Gloflis ineditis defumpta.) Sodome forlenm thone Byideh 
„tbæs eges, thn hine firifon hvæther hit være the dæg the niht thonne hi Jyngodon, 
„h. e. Viri Sodomitæ excuflerunt frænum -timoris., quurn nohcon- 

„fite- af ffrtfte, $w tiiefrtfte. 101 "fiterentur crimina diurnis no&urnisque horis perpetrata. (ex Gre- 
cf gor. Paftoral. LV,!.) Sva Bifceop htm tæceandhh Scrifi him vifige. h. e. 
"Sicut Epifcopus docebit & Pænitentiarius confulet. (ex Edmundi 
"Regis Legib. Ecclef.) Scryft-Scire, parochia, (ex Canuti Regis Legi- 
"bus Ecclef.) Scr/ft-fprace, Confesfio. (ex Canuti R, Legib. Polit.) 
"Neque eft quod ullam nobismoveatadmirationenv, patres noftros 
"olim Scribendi verbo efTe ufos, in rebus fcriptam plerumque eccle- 
"iiafticorum aut jurisperitorum decifionem poftulantibus. De Ale- 
"mannico interim Scriben multa diximus in annot.it. ad corama 3. 
"proæmii Taiiano præroisfi." Og faatHM Sjat^"*""* OfU ttttt OvD. 

$an$ Raifonnement i ©(iltningen te oprigtigt; ffllm ©fafce/ at 
j>an$ åtbci&e og Slnrøcrtfnmger orø Tatianum iStert/ faat>ifctmifl 
ev beFieni>t/ nogen £iii> fomne for Sagené 2iu$- 

§. 7- 

$t*fe nu famme leerne SWanb Srancifcuf 3tt»fo* biftf/ faafremt 
$atrt øaMe lettet, 'Jjcroe tomt om mit 3n&fa!lv ■ forjhrøe om 9(n!eb> 
»ingen til fctffe OrM Scrtfen og Scrift &ere$*J3rugtt&i\i8tflten>ø^oe> 
nitatt^vvfenet/ labet jeg ftaae fcer&en« £anfc hmte maaffee tøaue 
famtt)ft ben og gfoct mig Ret 3« maaffec Uh: Zft twtéftt 
\tm Mt *9 i Bm&W Unbaføgninger, at entogfaa ^e allarimeligfle 
g>aafun& jtnbe Sftobftgelfetv og iffe fornøje e«ln>er? SKen iflefunbe 
J>ant> i>a\>e fagt meb fet)f/ at bemelbte mtt3ntfa© uar f>ané gorffa* 
ring imefc. 23i fomrøe begge o'oereerré ut>i (1. sit OrOene cre af Det 
gatinfif* Scribere; (2. Stt fce l;m|ce mct) f>mé JBenKerfning rit en 
ffiiftiigSeciflon/ eUer, |om min gorHarinfl livtoir, tU&m*å@x* 
flcermg paa bet omfputte. ^>anD t>ar obferveret/ (fwrpaa f)ani>og 
grunber lit Raifonnementj at ti&t be gamle tøa<mfcffre\>ne Gloffisaf 
eottwtf SSibiioftøtf bruge* famme flag* Orf> om Ceremoniis, Edi- 
ais, ogjurisconfuitis; Sfft&a flutter i)anb, at bet (Feer i lige fyaUn 
$m$tnU mrt Conresfione og Confeilariis. 3eg j)ar intet enkelt« 
geu at jtge paa benne ©lutmug. 3*8 teflflttfcog betre fceitil, atmat 
tot tagefor 03 at ejtratninerc te 2atin(fe Orb, Scribere, Scriprum, 
cg Scriptura, §a maae {o tiijlaaeS, at biffe bruge* ligelebeé om man« 
Qcoaanoc Xing/ uu om grøe og |orca*bsunga7 nu om JBorgen og 

Si 3 Caution, *Q2 H.goffl t>e £>il>^ ©tøf tmaal, __ 

Caution, nu om 33e]rfft og^enge^gorfMwlfer/ nuom£eflamenter/ 
nu om©paabommeé og Xegné Ubtybning/ nuom£rig$*foifé2tør< 
Ding/ nu om £olb og 2lcctfe: Og altfaa ^a\)er l)Mr af tøffe faa ab* 
fFilte SSemcrrfmnger fin fa^rfeeleé £tfnfeenbe/ fom bog ailefammen 
convenere til @et/ nemlig be enbeé 09 tøbe ni paa ©fritterie/ jufi 
forti ber i 33egt)nbelfen blefc f?rc\>ct i enfaer af fctffe opregnebe ger* 
retninger* Sigefaa i bet gamle @ngelf?e: Ceremonia blefc fait>ct 
Gefcrifen, forbi man berubi rettebe ftg efter gerffrift. SigelebeS 
tøaube Itt flg meb 2oW/ Somme/ og meb SKaabforing i Proceflen 
Wlm faal ©t>nbé 25efienbelfe og f)\>al 33ob for ®i?nb angaaer/ la 
mener jeg/ at bertil ere be famme Orb tagne t 25rug/ jufi forbi be 
fjattbe txvret brugte i nogenlebeé lige gorretninger t>oé £ebningenc 
forenb Støriftenbommen. 

§♦ 8- 1 

3miblertib fcil jeg nu anfiifle mig, fom ben/ ber allene \?ebbK* 
fcer og ganbfTe antager 3nnti gorflaring/ uben at tcrnfe i mmbfte 
SDlaalt paa min egen. 3 e 3 fanb og giere bette faa meget beé oprig* 
tiger/ fom let famme l)ar eengang wret min egen og forfie XanFe; 
forenb jeg nogentiib faae f)an$ 35og. Serpaafjarjeg og golf til23ib* 
ne. £anø Orb liube/ fom tii l)a\>e f)ørt/ faalebeé: "Non eft quod 

"ullam nobis moveat admirationem , patres noftros olim Scrifondi 
"verbo efTe ufos, in rebus fcriptam plerumque ecclefiafticorum aut 
* jurisperitorum decifanem poftulantibus." élm b\)i t)at fyanb tffc ub* 

ført oé Itttc tnbere og forvaret in meb flere Orb/ ja og meb f&t*i* 
fer og (templer? Qittt om Jurisperitorum decifione \>tl jeg gierne 
flienfe t)am, og gaaer \>el an fom oftefh 9)ten f)\)ørlebeé fanb fyanb 
flge/ at Ecclefiafticorum decifio f¥eebe ffriftlig / naarfombelfl Scri- 
fan bemærfer ittuné Confiteri, og Scrift en 23igt gaber eller SSobtf* 
9>aaleggere? 23ar bet en ^rottfte SKobeé / en Coniiftorii, tntam* 
perSReté/ eller anben ©eifllig Som ()er betybebeé/ batwr (Bagen 
flår, og bebø\>ebe intet SBernié eller tempel. EDien hval ffnftligt 
pafferer ber imellem en gonfitent og ^ané©tgt*gaber? Setffulcebe 
gobe Wl<xnl, (ja et) afiene .3uniué/ men ogfaa be mange anbre 7 jeg 
øar navnet/) opliuf?/ ogfagt 0$ J)t?orubi fIig@friPenbeftob; paa bet 

ingen at fftiftC / gqqctil€frifte, 103 

ingen ffulfee tcrnfe/ mcfc Skinnero, at Det v^arforDt RlQfkxcnfitmbt* 

reé dliXonc op tee gif tit ©Irifce. 3^ »il 6a fovføgf, bfcønnDt jeg 
fanfc lomme i Jingen/ etlet og jeg vtl flrcrbe betjen/ at faaeanDre 
op\>aft/ til at ftge oS noget rigtiger og beviéliger. Set er alimit 
faøt og bemerrfet i Det foregaaenDe/ Ijwm bet var / 6tf fatte 3>oent* 
teng- og $ftøénmfl$*33fcfenet i|m rette og beDre && t ffngellanD/ og 
fom f¥rev bet førfie Dire&orium for 23igt gerere/ eller føtfte U- 
brum pænitentialem, man bar no,]en f ti)i)a\)tit»en()efe33cfHtge^tt* 
flmbeD; gtvmltø Det var 2beo$oruéStfe<25i{Føp tilSanterbør^fom 
DøDe i Det Star e^rijlt 690. 3rg bar og ttlforue fa$t om barn tMant 
entet/ atbanD fororDneDe/ at naav nogen mcerfelig 33eD før flor 
©i)nD/ eller for mange ©nnDer tillige/ biet) paalagt f flfuiDe man 
give Den bef?reven/ paa Det Der frcen funDe paa^agteé/ om og hv>ork* 
Deé Den blev efterfømmrt. 2>.*r b^e vi nu ©frtørrtet ©aaDatit 
j)av£e JbeøDonré/ Der var en ©uvFer/ tørDt af fine ganDémcrnD/ cg 
at banD ffev en fpoenttenté elier Scrift-Boc, var iffc b^uié^iaftmDi 
men efter btué (Svempef. Jpcé ©rerfcrne vare flige Dire&oria Con- 

feflariorum, og Libri Canonarii eller Pænitcntiales i 33cttg / Utnge 

før enDSbcoDorué bicv føD. ©er frøD ogfaa i De tamme befalet/ at 
kræften f¥ttiDe give Dm 53oD (Fnftlig tilSonjitenten/ fombanDlagbe 
j)am paa for De ©nnDer banD bavDe bigttt. ©er erenDnu titaffam- 
me flage ©ræfiffe SJøjjer; og Den granijøjfe Presbyter Orarorii Jo- 

annesMorinns bar/ itii Wnbanget til fltltfrbe 23erf de Adm'miftratione 

Sacramenti Pænhentiæ, uDgivet nogle Deraf, ©eribl an t er een/ meD Den* 
ne XittU To& 5 *■»* fi#w^ (Det er/ en ©frifteinaals (Prtø* 
nm%) bvté gorfatttre/VeD97avn Joannes Jejunator, leveDe mtfct i 
SeculoVl. og blev tøtge efter/ unDer Sæ&frt Srøaurittø/ gt'ort Ml <pa> 
triard) i Sonflanttnopel. Ubi Denne 23og befaleé uDtrnffeltg / at/ 
"naar kræften bar bort Den 23oDfcerDigeé SSefienDelfe/ og bar paa- 
"lagt bannem ©traf og 33oD før bver @t)«D, flPal banD og give barn 
'Tamme <J>aatøg og 23oD befFeeven : " |>viffet ftrter i Originalen/ 

ÆtøV« ai/Ttw fc'77f otøwg ti?v svtoå^v «Ws, rys? tijv sWr (fUtørtv. Qi(\flC*f$itQVfott 
Pænirentiale, af pgere 5KDer/ falDet Joannis Monarhi Canonmiur > 
fom befaler Det felvfamme, meDDiffeOrD/ iSanf¥ovrrfatte: "3taar 
"'nu ©icrleførgeren baver tiDfmirt alt Dette af Den 23eDfcrrtige/ ta f i 
"JKnjeenDe til f og efter nøne ^Betragtning af tym& ivraffcr/ men enN 

"nu io4 H . g om be £>tb, g Crtff emaa!/ _ 

'mimere i benfeente til fyané 2(nger og SKuelfe/ og'&ané i)tnu)ge og 
'vcwnofctge pitttti ©raat/ famt ril te Sllmifict/ fom Jjanb erflcmr 
''ftg til at gtef/ eller bar ©me at gitie / og cnfceltgen eftafom tøanb 
'befinter føm* £roe brambente og f)ané gorfæt iwi&t ffalljanfcpatø 
tøgge fyam spoenitengen/ og mmlt f)am ten flrtftlig." Cg tette 
ftbfie beter og ter i Sejeten : ^w* «w<? eyy*»q>ov rh Urinw. £er fja» 
tier man jo Hare og rene Ort* Og lat nu ticcre/ at min førfl-anfmte 
SanFe om Xingené 2£lte og 23rug fra te gamle 35 titter, et) karrig* 
tig » (&aa bebotieé tog nu tf fe længere at fporge/ btioraf <poenitent$ 
og 25ob er bleven faltet Scrift i <£ngellant; naar man tieet at Sl)ec^ 
fcortré ffreti Der i ganget fin <poemten^33og efter teStæfiffe; ogntan 
terncefl faftfatter, at bant forortnete/ efter ©røfente* 33ti*/ at gttie 
58o&en beffretien« 

§. 9- 

©enne ommtfltte Stø'é batite tiel tffe all* Sber/ og fjoé enljtier 
Soitjttent/ men tog mange gange et flag* goiwtenbet i ftg/ naar* 
fom^effl man ffulte følge te omtalte $>øfnttent$*2$øgcr og Sanona* 
ria; bw ternet alle ©flirter ftob anfftetien/ btiat flag* ogbtiormc* 
gen JBob og ftorfoning ter borte til bticr aftennem/ ligéfom man hm* 
te førefHfle ftg en Sajrte-SSøg eller Jolt*9tuHe. 3rgl?ttter/ en Som 
fitent bigtebe yaa eengang en balti ©neeø ©flnter/ flere eller forø/ 
tffe feer jeg/ florlette f)ant fimbe faa juft befjofte tfin^uForømclfe/ 
f)tior mange Sageé og unbertiten bele Staré gafle paa tiiffe ©age/ 
btior mange SKe ifer t lier ©pat-f relange met bare Setter/ paa te eiicr 
teater/ b^or mange ^falmer at bete/ &tiabforflag$266e>23al)reat 
bolte ftg fra/ og tet mere paa een Xitt om Slaret/ eller paa©ogne* 
©age/ og mintre paa tiiffr bellige ©age / met meget anixt fctfltge/ 
fom bannem bleti anbefalet for btier ©pnt i f&rfceleé&et? Og btior< 
lefceé fuate b<w$ ©ogne-^rcefl ftafctØfle met fjant/ ogpajTe paa 7 at 
93oenitm§en (fom ofte bleti målart tf fe af barn/ men afcnfaafaltet 
Pænitentiario, eller af 23if¥openø Vicario,) bleti opfflltt/ faa at ten 
23 tf ommente funteftten agte* forligt met ©U©? ©erfore fif mani 
tiel t fa« SØlaater at batie noget ffriftligt. XJeltrocrjeg, at ten mtnt* 
fte ©eel af Sonfttenterne tiåre faa fønttøe/ at te funte tøfe ©ette< 

len/ ^ otffriftf/ gage tff ©fr ifte. 105 

len/ b^ft t De Seculis, Da tet var et; faa gemeentatftmDelcrfeoglW- 
ve. $?en (jertil var ^ræjlen; fom \>e boebe boé/ forpligtet/ at tøfe 
Den iblant over meb Dent/ og erfare / paammDeograaDforeDcm/Orø 
^at> Der var fulDbprbet af 25oben/ o# bvaD Der floD til SHefl. Og til 
ten (SuDe befølte man f)am i Det minDffc tre gange om Slaret: ©aa* 
leDeé var Det fororDnet i ten ©rcrftfle 5tirfe. Sej brftenDer imiDier* 
tit>/ at Der forefommer faare liDet/ enten i gamle etter nt;e 25øgerr 
om lette jlagé ©frtverie; Og man ftmDe fee fi'g temmelig vel forft>* 
net mt£ bvato fom bwr til en gob ©amfing af I&eofogijft/ jftrfe* 
Sintiqviterté- og mange til ^oenitenté og Difciplmam Ecclefialbcam 
borenDe ©fribentere/ og Dog tffc baveftmbetDet ringefte Derom merl* 
Det. £b* f)t>ab angaaer Den faa befienDte og mangejfabé citerebe 
fpave Leonis M. 8oDe @pifM til 23if?opernr i (Sampanien/ omgol* 
teé ©friftemaal cg 23efienbelfer iffe at tage (f riftlig/ cgfcrfeDemof* 
fentiig op i j?irferne/ ta fommer Den iffe veD vorte Wtatttit $tz 
tak* iffe om en (Triftlig S3f f ienbelfe/ men «n ffriftlfg SBoDé $>aaleg« 
gning/ og Det efter en Qaubftz hemmelig SSeftamDeife. SD?crinomaae 
man laDe Det Sof/ at banD et) ganbflfe bar gaaet Det forbi / men i fin 

ftCl'De 2504 de Væmtentix Sacramento cap, 19. §. 2, fFreVet Dette: "Curn, 
<f varia efTer pænitentia, & per mnlros annos varie exercenda , cer- 
"tisque fems pro magna parte remittenda, iltius ageitdær atiofcriptis tra- 
<c Matur, ne lapfu temporis e memoria elaberetur." 3^ 1 ^ tilfornf/ 

t famme 23og$i7. @ap. §. 3.fJgcrbanb: "CeteraPresbyter, cuicu- 

"ræ erat Poenitens, ex libro pænitentiali edocebat, & fcriptis plerumque 

"tradéat." 3J?en Denne ©fcf er temmelig tiligen bleven af jfaffet/ fa 
gantffe geraaDen i §orglemmelff/ ligefom Den alDrig j)avbevc?rettik 
Sen er og iffe eengang bleven nervnt ibenSifpnte/ fomibeftlbtgere 
Seculis er af De SKomerjr* Qatyoitft Safitijler bleven bragt paaSBanen 
om Denne CvcrfHon : $\>ab Den ^oenitent ffal £iore/ Der baver for* 
glemt noget af ^oetutengen/ fom 3>wf?enbavDe paalagt barn? £vor* 
til nogle bave fvaret/ faafomSRidjarDtté og ©ilveffer/ at fyanb ftf at 
gaae til ^rerften igien/ bigte paa m;e/ og bugfe tw forefatte 23ob 
wébebre ftixn. SJ?en flere/ nemlig Nauarrus, Soto, Rodericus og 
fafi alle ntK/ ftge net)/ og Det meD faaDan ©rtmD (efter SRariani So* 
fteni beretning i band Tabuia Naufragil pag.wlt at SCftøønutgen/ 
t>er forært af s Pr#|len tillige meD 23obené ^paalegmng/ er altiD 

O fraftia io6 H.G.om&e£>tty ©fnftemaal/ fraftig i benfeenbe til ben aanbelige og cwige ©traf/ omenbftient 
man fotfeer ftg ttforføtligen i ben timelig paatagne ©traf 09 <pti»)t: 
Tim fanb Gige 6c/) paalegge ftg felt) nogen anben Der i flceben/ eller 
naar man en antcn gang bigter/ befiombe faat)an fmgorglemmelfeé 
©nnb* ®e gamle Pare mere omfrøggelige/ og fjape ibereé Canona- 
riis tf Fe efterlabt at formane kræfterne/ at fomme be23igtenbeé3f)u* 
f ommelfe til ételp, paa bet t)f et) fMbe f)av>e fornøben at f omm? ottere 
tgien/ og fp#rge ftg for om f)t)ab De f)attt>e glemt S5if¥op Ecbncht 

ftger i ftt Vænitenuali: "Qiiotiescunque dederis conillium peccanti, 
"toties da illi pænitentiam, 6c die eiftatim^ quantum debeat jeju- 
"mre <3c redimere peccata fua *, ne forte obliuifcatur, quantum eum 
"oporteat pro fuis peccatis jejunare , & necefTe fit tibi, ut iterum 
"exquiras ab eo peccata ejus, ille åutem forfan erubefcet peccata 
"fua iterum connteri, ut inveniatur jamamplius judicari a te/ f Jptt 

funbe fporgeé/ om bet en baPbe røret pel faa got/ at gtørebif]re$oe* 
nitentje^oger/ (eller/ rettere at fige/ ©t>nbe -Stationer) alminbe* 
lige/ og labet bem fomme i f)Per WUnU £ænber? SerPeb funbe 
g>røjiené Slrbetbe \>a?re lettet, ©pnberne funbe felt) PibfibereéSonv 
og faa fnart nogen ©»nb par begaaet/ ftmt>e ben timelige© traf ellet 
gorfoningpæret tilrebe/ og tf fe \)crre unberf ajlet §orglemmelfe?9Tet)/ 
langt fra at tette' biet) tillabt ; fom og if fe Jjapbe tient/ uben til be$ 
mere gorargelfe; ei)at tale om ben 3itcøm>enifng/ bet fører meb ftg/ 
naar t)per geigmanb ffttlbe pære lige faa flog fom 9>røfhn. Ser 
biet) enb iffe alle $lerfer eller jfuberte golf trtfkbetfaaban JttmbfTak 
©erfore ffriper og95i(?opffcbricf)t/ mtfl efter benpligen anførte Orb: 

"Non omnes Clerici, qui inveniunt hane fcripturam , ufurpare de- 
"bent, aut legere, nifi foli illi> quibus necefTe eft, Presbyteri. Si 
"autem neceffitas euenerit, & Presbyter non fuerit præfens., Diaco- 

"nus fufcipiat pænitentem." ©erimob fmbe$ alligevel en gammel 
©ræfifr 1 Nomocanon, fom er at (Ige/ et UDtog eller ©amling af man* 
ge £trf>$ororbmnger7 ttbgtpen ex MS. t)eb Cotelerium i tjané førfie 

Tomo Monumentorum Ecckfiæ Græcæ; ttbi l)t)ilfen l)ape£ tiff? tXC tttCTr^ 

felige %xtif{tt/ fom ere §.176. 177. og 178^ og liube faalebcg: 

&ictToLrro[/,ev «v, faet t%s lepéig dyqcKp^g ret eljÅCtPTYSi^ctrct ctvrw s^o/JLoKcyelBai . £j 
Tteivretg rug iXifÅCiB-r^sretg. Qpoiwg ^ reig évTohelc, ntct*ei rav Ttetré-^m iyyvcKpuaq 
<7rapc6^'%ec^«> , *v« py eiyvoict, ii^o<jKoi^fAzy v$ A'fåviv twv ^«§tvi/a«vwv.- T'sg ^e 

%Of7fAW&g ! otffnffr/ flqattflgfcjfte. 107 

Y.o<T[Ai%x$ ex tS xa-r okiyzg &e(?cnrivetv. K3 t^jj tS évwura rvrxg s.ni(7%iT:Ti<Boci , >£> 
viropvYia-eiv civtm tJv ^o^évToov ø^ouv, ^> TtoSétv fiy dvnkéyeiv rolg U^tvm , Y3 roTf 

a<«xovoif, »^ *«« ™? ifåufyiotg. tyaa Sanjf IjcDer Dette: **23i fororb* 
"ne bennet)/ at trøflerne maae fjafce SillaDelfe/ at tugte foruben 
"nogen ©frift/ faat>elfom og alle De Der tøaw fhtDeret SigeleDeé at De 
-maae af Dereé aanDelige gæDre tage 23efalningewe om 33ob og 
*'^>ii<lt tefftetme/ paa Det man et;(M \wreuft)nbtg omfute©9nDer/ 
"eller os forglemme Dem« Seigfolf bor Dem ogfaa at Drage en aan* 
"belig Omforg for, 03 Det for tjmi feer/ eller faae af sangen 5 JJttftt 
"atbeføge Dem tre gange om Slaret/ og Da paaminDe og erinDre om 
"DeStnfl/ Der ere Dem forejlwne at fulDbtjrbe; formanenbebember* 
"£0$ til at elffe D er eé ^rafter/ og Sapelianer/ og alle font ffaae ino* 
M get ©eifWflt Smbebe/ og at De t\) flge 6« nnem imob." Slffetfie Orb 
fører man/ at De omtalte 9>oemtenfj ; 33øg ermaattriffef omme i&te* 
foltø jamben STOen tilbe ©eiftlige (nemlig/ De Der et) Pare Pæni- 
tentiarii eller aanDelige gcrDre/) maattt man. vel g»Pe et tlbtog Deraf; 
3 fad 3)?aaDe Utj&otbt DtflFe iRC/ naar De confttereDe/ attage23oDen 
beffrepem grembehtf/ paa bet at Pænitenriarius, eller <prceflenfom 
J)^rDe Sigten, iffc fftilbe i nog t ©tt;ffe tage feil/ ja til at forefom* 
me alD onD SanFe og SDTiétroe til tøannem af Sonfttenten / maattt 
tøanb l)\>er gang tage meD flg i ©frifte-©tolen ftt Diredorium eller 
Pænirentiaie. ©aalcDes naar fyanD tøaPDe Det Pr D fjaanDen , FnnDe 
l)an* fmv fee efter, tøøab flags 55oD Der førDe til f)per ©pnb. 9?aar nu 
Sonftcentt n Par faa PtDt, at f)anD f unDe felP 1 cefe< lagDe ^rceflen ftamSBo* 
gen forøpnene, atljanD DerttbifunDefeeftnSom/OgatfjamepffeeDe 
nogen Uret. ©aalebeé ttaaerDeruDieet afDe©wfiflPeCanonariis,in 

Append. Marint, pag. 120, Kxl fxsrd ro éqwT%7ou dvrov x«t« Ksktov, ntiduoci 
tov ifiyax&i ned s^vjYiTov oitotov dpdpTYiy.ci é<?i , ^ xosT«Åa(2e dvrov 'éfÅTt^cSev njf 

ppxa rauT^ , >| cVcTcv d^é^iA i*, ©om et* i 2>anfP oPcrfatt : "9Taar 
"Du faa fjauer ubfpurt f)amtilDetallernøt)efte/ (omljwrt affornce^tt'' 
"te ©tpffer/) Da tag Dit SRegifter fat/ og efterføg/ ^aD for et flage 
'©t)nb Det er 7 og lab faa l)am (Sonptenten) gaae fe(\) frem for 
"iSogeiv at l}anbfanb fee ^vaD for ©t;nD Det er, og ^aDSBoDDer^ 
"rer iil." O 2 $.10. J07 „ H.G. omfce£>rt>, ©ftiftemaal/ 

— ., ■ ■ — /i^M— w^— ^ — i n i ■ i i— i i iii m i * mm ■■ ■— i i. ■— ■.. i . ,... m w— W— <B<i^—M— 

©aa fcar enfcogfaa t flere fjenfeenDe tenne 2D?oate mjfffg, 
(jeg taler efter De StDeré 33ité/) ja fcet ttar unDertiDen fornoDen/ at 
meDDele ^ocniten^en ffriftlig* Zft baaDe ftmDe t>et fcenDe ftg/ at 
fcen fom l)at>De bigiet og raøtt tmoD $oemtesigett/ maatte brgtoc % 
tttaf ©tflrictct/ førenD feen \>arnlfu(Deefterfommet. ©aal)enCeDe$ 
og fomnteticetv at Der forefom een eller anDen uanselig Safué/ fom 
fcen orDentlige 25tgtfaDer iffe maatte/ eller trefleDe fifl til at tomme 
paa/ men maatte føtrøife Den tit 93ifFopen.e(fer fyan* SSicarrøm* Xti eet 
fovfte flagtf SafcelDe f)enfører Denne Slrtifel i GmciiioToktanoXLcap.j. 

"Si exilio vel retrufioné dignum eum efTe, qui deliquit, judicium 
"peculiare decreuerir, modus pænitentiæ, quam corarn tribus fra- 
"tribus facerdos transgrefTori indixerit, fpeciali debet ejus, quifen- 
"tentiam protulit, manus propriæ fubferiptione norari, Sic fiet, ut 
rf nec transgreflbres fine teftimonio excidia vitæ fuæ ineurrant, nec 
"re&ores accufatos fede quorumlibet interemptionibns erubefcant." 

2>og l)t>or ørøgfaDenS Som ti) føttDe Dømt til gantftygtigljeb/ Der 
ptrøebe man gierne at f)olSe til SHaaDe meD (lige ^oenitenter/ og lob 
Dcnn m in$mfi$U n$z bort tåen&øp $ornøtenf)eD/ førenD De fcato* 
De uD&olDet ^ocniten^m i ©ognet filer SfiemgbeDen/ fcfcor te l)ørDe 
f)iemme* SeromerbefienDtDen^rtifelafctoY/ø^ /^ 

fbm Burchardus, og Ivo Carnotenfis fyar anført t Dmé Decretaler: 
*'Decretum efr, ut omnispænitens, dum Carinamfuam jejunat, de 
"loeo in locum non migrer, ^cd ibi permaneat, ubi fuam aeceperit 
''pænitentiam > ut proprius facerdos fibi præbeat teftimonium : Si 
'autem ibi propterhoitilesinddiasjejunarenonpoterir, fuus facerdos 
"eum confratrum fuorum alicui, ubipaeificepoflit jejunare,, diligen- 

"tisilme commendet. "fertil tøører ifk cgentlifteu/ at tak om t)et flage 
fftetwe25etøifer eller gaflet'/ fom mau falDte Litteras eommunieato- 
nas, og enDnu mintre om De faa falDeDe Confeflbriis titteris* Zt)i 
ingen af Dem femmer juft wD i>oreé Materie/ og fanD Der om begge 
foroemmeltgen lerfe* Phil. Priorii Traétet deUterhCanomcis, Der 
jafcer meD goD ©Heri rettet og <oiifi em og anisen geni tø Fer- 
ranum <fc amiquo Epjtofar, Ea/eJ? genere, ©ee 00 Du Gange GloJJkr. in 

voc* at fTrtfte, $aw til ® Erifte. 109 voc\ Communkatoriæ. Pacificæ ø# Commendatitiæ fcatf UQtUité tf 
nogen Wlaatt anaaaer t^oreé 8flfymtlmg« Støen tctte fører tnrfelig 
fcer&ciV mat en ®t>nt)"erc enten biet) lanfrffygtig/ eller ^annent Met> 
paala^t af SBiffopen at &aa? tyiU stime gang, og(Htné2)lrégtermnget 
fcertilmei) føa grofcf/ at C>e ny hint* befceé ufccn raeb mange SiarS 
9Mage: S)i fca gat> 95iflP<Wtt f)annem/ tilise meb^oem'ten^négoc* 
frfft/ ogføa ufct jamme S3rc\> en SKeeommenfcation/ til J)t>em fycmb 
maatte forefomme/ 03 tnfojHllcfce til fceres 9Cftilfcl)eb og fccfte ®fcon A 
fom flfgt fovmaaefce/ om fce funfce ftnfce at noget maatte fjant efter* 
iføei af ^omtttttftctt, (£t faafcant Sret) er Jo. Boilandus fortørn 
lommen over, og garutfeført bet t en Slnmcerftting/ in A&is santiorum, 
ad d. xix. April. p. * 7 s. fom jeg for fceté 9JtcerFefigi)et}$ flfyl&ftar afffte* 

tøet; Og er iaaleteét u Johannes Dei gratia Magalonenfis Epifcopus, 
"omnibus Ecclefiæ Catholicæ re&oribus fubje&is æternam in Do- 
Cf no falutenru Notum fit omnibus^ vobis, quod Bernardo, præfen- 
"tium latorij, talcm pænitentiam pro peccatis fbis horribilibus in~ 
"junximusj quod usque ad feptem annos nudis pedibus incedat > 
"camifiam non ferat omnibus diebus vitæ fuæ, qvadraginta dies ante 
"NataleDominiincibis quadragefimaiibusjejunet, quartaferia acar- 
" ne & fagimine abftincat, fexta feria præter panem 5c vinum nihil co- 
"medat, inomni fexta feria quadragefimæ & quatuor temporum præ- 
ster aquam nihil bibat ; omni fabbato, exceptis folen nibus diebus, & 
"nifi ægritndo intecefferir, a carne &a fagimine abftineat* Quapro- 
"pter clementiam veftram in Chrifto fuppliciter exoramus, quatenus 
"pro redemtione animarum veflrarum, præfatum pænitentem., quia 
"pauperrimus eft, in vi&ualibus & veftibus mifericorditer fuftente- 
"tis^ orationibus fublevetis, de prenitentia etiam fibi injun&a, fecun- 
"dum quod ratio exigit, benigne relaxetis* Data Magalona?, anno 
"ab incarnatione Domini M.CLXX* menfe Octobrju Vsque ad 
"feptem annos tanturn valeat," 

& 3 §♦ n, iio K G. om t>e £>rty @f ttftemaaf/ 

©et anbet £i(f#lbe/ fom jeg mælbtbe onv bettreffet t)e ©t>ttt>er/ 

fem Den orbentlige ©iæleferger iff e imberflob fig at tomme paa/ og 
fcerfore maattt fyemjife Sonfitenten til ^tffopetv etter bane 23icariunv 
gføenbe barn en ©frtøelfe mefy bwrfor bet ffcebe* Stten forø Dette 
er en norfom befienbt ©ag/ ml jeg iffe meget bemøne mig bennet): 
if)i om Cafibus Epifcopalibus og refervatis finber man allevegne. 
SlUenefle maae jeg erindre / at man i te gamle Stber / (ligefom i 
©ræManb/ efter Socratis XJibneébnrb in Hiftar. Eccief) itft gat) f)>oa 
tyzcefi ben £D?agt og SJinnbigbeb/ eller betroebe bam til at paalegge 
golE ^oenitenl?/ men bafcbe tffun. til flig gorretning een 3)?anb i et 
Ipert ©tift/ eller i en $)art af BtifttU ©aabanne Pænitentiarii 
blette nbføgte mebbefnnberlig gliibiblantbe Icerbefle^ræftery ogfom 
battbe itu bebewnbe gorftanb og Difcretion. Og til bennem fenbte 
be anbre 9>rcefier bereø Gonji'tenter, naar bennem forefom i ©Irifte* 
fiolen nogen ©t>nb af flor 23etnbning. Sonfttenten maattt bringe 
barn et S3ret> fra fin ^raft/ Archidiacono eller Diacono, og naat 
banb b<wbe bigtet for Pænitentiario, og faaet ftn 23ob paalagt/ 
imatte b<wb bringe et ffriftltgt 23ctiiré tilbage, hvorefter bans rette 
<prce (t titen ba\>be at paffe paa/at33eben fom i famme 23c\? iié flob befrte* 

\)ett/ biet) OPfylbt. .fcirom er en Har pafiage ttbtGilbertiCeftrienfis 

Synodaitbus (Ixmb lewbe imbf r J?ong Eduardoi.) fot fattet i biffc Orb: 

''Nullus ad Pænitentiarios pro aliquo deli&o mittatur, de qno non 
"interim confefliis fuerit, vel convi&us. ♦ . ♦ . Lirreras autem 
"Archidiaconi , Decani, vel oflftciariorum ad Pænitentiarium gratis 
' concedi volumus pænitenti. Et ut liqueat, qualis fuerit pæniten- 
"tentiaj & pro quo crimine fpeciahter injuncta, pænitens literas 
"Pænitentiarii referat ad mittentem." 3 e <* motte fpOTge/ om bette 

ilfe tobe bebe proprie at bitomme ftn Scnft/ M er/ ftn Bob 
og Poenitente beffteveu. tyaa fetofamme 93il$ fftebe M ubi Ca- 
llbus Epifcopalibus ; tyvoz og Debfonmunbe motte bav>e noget fitift* 

ligt mcb flg/ frem Og tilbage: "Semper qui mittuntur, deferantli- 
"teras fecunrij, continentes genus peccati & circumftantias fuffi- 
''cienter; vel ipfe facerdos veniat," flaaer ber i Richardi Epifc* 

Saru- at fftifte/ gqae til gtr ifte. in 

Sarumenfis Conflitutionibus cap. 2g. Ogrøilfc Conftitutioner / fatttt Og 

De nceft titfbrne citerede Synodalia af (&reter/ item Den ofte om* 
mcttøte Stffop (£cbricf)tg @frtfte*S8o3/ ere at finte t Den (gamling af 

Conciliis Magnæ Brittanniæ, fom t>en (CTCfce 00 Wlfortiente Dr.Jtø* 

fctb 338i(finé bar for faae StørjActt tAøfåt i 4* fare 33inD in folio.) 
©aaleDeé et: bet og at forftaae i De gamle (£(*gelflPc longere 2ot>e/ 
ttaar Der ffaaer / at Den fom bejaer 9)?een<(JeD/ eller anten flig 
SKiéflterntnj/ banb f¥al jlraffeé meD gamgfel i 40. ©age/ og bobe 
elleré Derfor faalebeé/ fom SSiffopen eller Pænitentiariusforejfttøer/ 

fwa Bifcop him ferife , eller fwa him his Scrift fcrife. ©erfoce Hh 
Der Beda Dlffc ttttnbeé Sorretnittg * defiribbré peccatori menfuram pænltendi, 

i tyrné *3iftaties ftetf>e 23og6 25. £ap. (Snbeligen ffeeDe 03 Det 

famme/ ItDt Cafibus foliPapærefervatis, b^Or Pænitentiarii eller 

SJijfopernc feltt gaw flsge ©nnDere 93rc\?e 00 Recommendationer 
meDtii^aDtn: bwrom/ ibla'nt anDre/ SWartene tøanDlet/ deantiqms 
Ecchfiæ Ritibm lib. i. c. c. art. 6. Set benbet e fig ogfaaunbcrtiDen/ at 
naar JBijFopen eller baneofficial ba^De tnvcec for flreng, og ffretoet 
<gt)nbeme en ftorre og uliDeliger ^oenitenté for/ cnD fcrt&ahlifl/ iQb 
Denne ben til 9*om/ beflageDe ftg for ^a^ett/ 03 bragte meD ftg t* 
bage/ om tf fe iuft en Relaxation, Dog en gorffrift af3>at>en tiltog 
fommenDe SSiffop. £erpaa bawé et ©rempel i efterfolgenbe ^a^e-- 
SJrett (af bfcab for en 3>aW/ t)iDeé tf fe/) fom Baiuzius bar af en 
gammel 25og afcopteret/ og fat bag uDi Tomo 2 . Capkuiarmm, coListj. 

Epifcopo N. M. latrix præfentium lacrymabili infinuatione mon- 
ftrauit, quod Offieialis vefter olitrij, pro lubrieifatis reatu, quam 
mifera fragilitate commifit , intcr alias difeiplinæ afperitates 3 man- 
dauit eidemY ut quadraginta diebus per communia fora ucftræ 
diæeefis nudo corpore usque ad umbilicum ineedens , eedulam 
fui delicti eonicriptam deferret in capite manifefte, Quare fup- 
„plicauit humiliter, fibi per Sedem Apoftolicam falubriter rigorem 
„nujusmodi mitigari« Qiiia fie debemus deeenri animaduerfione 
„corrigere delinquentes , ut publiee non debeat exponere^ {éd po- 
„tius oeeultare; au&oritate &e* eommittimus, quatenus, eoniide- 
„ratis laboribus & expenfis,, quas di&a mulier fuftulit, vel fuftinuit, 
„vel fubiit, propter hoe ad Sedem Apoftolieam veniendo, tempe- 

„retis Hi H. G. om fce £>rb/ ®f riftema a\ t ^reris diéhm Pænitentiam circa ipfarn, prout feeundum Deum &e. >> 

SJirfeligen burbe benne ©friftefaber at \wre bleven fefø (f liftet til* 
Gattng/ forø ^Depaala^t Denne fattige ©nnDerinDe flig ^oenitenté, 
ter ttar intet minDre enD SanonifF/ og et; efter noget Pænitentiale, 
twre fifl ©røfiff eller Satinfp/ inDrettet: tymn bar og bafct flot 
9tet at betee fin SDTiéljafl Deri. SmiblertiD faae 23iffoperne tffe gier- 
ne Denne 3tepfen og geben til SRorø / mat ben ffeefee af ^oenitm* 
terne uitn tmi fiotiø* / \a De agteDe liDet om Den Reiaxation, 
SCffafc/ etter gorffttft/ fom De bragte meD fig tilbage, £tøorfore De 
uDt Ctørøfø Saiigenftadenfi , an, Chr, 1022. gtorDe Denne SororDning: 

„Nuilus Romam eat fine licentia fui Epifcopi , vel ejus Vicarii ; & 
„ne capitalis criminis rei, propriisjføcerdotibus prætermiilis^ Ro- 
«mam ad Apoftoiicum adeant indulgentiæ percipiendæ eaufa, quæ 

^iliis non proderit, nifi prius pænitentiam , a fnis facerdotibus im- 
„pofitam adimpleuerint.,, SEften 2lflab eller SlfltøSmngé * 23rct)f/ 
font man meDDeelte unDerftDen langtfra wrcnbe Sonfttenler/ naar 
De b<wDe fremfRffet Dereé SSeftcenbelfe og 33egkrmg ffriftlig, b^ret 
iffc til min ,£D?atene / og bar intet meD OrDet øfrifte at btfrille. 

(åt Slflosningé * Sre\) (Abfolutoriæ litteræ,) faaDant fom Aleuinus 
begieteDe af *}>atte Adriano > („Presbyterum tuum ad me mittens, 
„breviculum Confeflionis tuæ mihi remiflfti, petens ui abfolnto- 
,,rias literas tibi transmittam ; » Adr. PP, I. Epifi. <rj.) eller faaDant/ 

fom Hildeboidus 25i|¥op til éøiffrø* befom paa fin SoDMSeng af 

Hinemaro Remenfi, (Hinemari Opp. Tom. 2. p.<r$t.) er iffe De 2mg 

toeDf ommenDe / fomtn nu ombanDle/ faatømge Deringen tnéjlag$ 
<poenitenté/ <JMijjt og S5oD forejftw* i Dejlige S5røe, 

§. 12. 

SDfere fluneé mig tf fe at gioreé 23ebofc, til Denne , i mine Sam 
fer/ allereDe flargiorte 6ag* Sbi f>\>al> betler nu OrDet Smfti er i 

»rit* ot ff rtfte/ fl qqe" tifCfrifte- 113 

SSrittannien oftere enb Sngfl'éføerneé Siber/ og batter ^tt>c» 
omtalte geiflltge JBemcerfnmg fra Sfjriflenbommené S3egt>nbdfe 1)0$ 
De gamle frittet/ eller 03 6et er forft opfommetformebelfrben©ræ* 
fiffe €rfe>58i|¥op$ til g<mterimrg Theodori goranffaltning wb fSta* 
te* 05 9>cemten^*23^fenet/ troer jeg atfjawgiort 9iebe for begge 
©ete Sen (iben gorfricrl i ©ftifmngeti/ imellem be gamle og mje 
2iber/ meb c og h, (fcrift og rhrifr) gior intet til ©ag<m; faccotU 

fOIU tfh t)ditt 6en Translation i SBetybmitgetl : Nemlig/ at Serifan, 

fom bemætfefce i gamle Siber/ allene pmiimutm imponere, er fl&ett 
bleven brugt for cmfitirii Serifte og Scrifc, fom i gamle Stber be* 
ntcrrfebc Pænitmforium, ^reellen eller 23igtSabereu/ jawlogfaa 
©ebbeien/ fom Robert flob f^reucn / tjat og fiben bett)bet JBefien* 
beifen eller ®r?ifte>maalet/ fom elieré falbteé Scriftfpræce etter An- 
demeiTe, 3 bet Sanjlre ©prog / Ijuor bemcelbte £>rb fcifieltgen ere 
tnbfomne fra bet Sngelffe/ er Ut jo gaaen paafamme Wlaalt. 
@£rift figeé i fcoreé baglig Sale/ baabe om Sonfitenten* og om 
9>ra#en$ gorrctntng. £in ff rifter for ^rerften/ og kræften 
drifter gonfitenten. Sit gaae til g>ftiftc, er egentligf! efter btn 
gamle (Jngelfft Sale<1D?aabe/ adire confeflarium; £>g faalebeé be* 

flpttbCt 93i(¥op ScbrtC&W. Scrift-Boc: Thonne man to his Serifte gan- 
ge , i. e* CumquisConfeJfariumfuum accedat. %t (I&4C S>£ttft/ fl* 

geé tøoé o$ om aabenbare©friftemaal; forbi flige ©pnbere jlobe 
forbum uben for j?irfe*©aren , og lomme et) tnb ferenb.be toøre af* 
løfte. >g l;ar faaet øfrift og afløsning fcerfor/ foarer im* 
iertiben ben, fom af anbre bebretjbeé ftt §alb. 3a Jtgefom Shriv c 
Ijc* be (Engelle er ftben transfereret til en alminbetig og wrbéltø 
25emcerfntng/ og er M famme fom at bcficmX>c f faa er bet jo og* 
faa i Banff. 3^3 «8 ff^ifte reertt ut> fe* sEfcer alt i;vat> jeg veet> 
om^enneøagy figerrøan/ ligefom bet Junius anfører af Chau- 

$ cer; ii4 H. G. om t>e £)tty ©f tiftemaa!/ k. cer : Al my fecrete to you J plaine and f hrive. (Jn&Cltgen f?al Og 

fcrifan i fcet Sngel * ©atfjf e / Cfom Xftomaé Senfon [tøet i flt Kw- 

bularioy) {jefce i metaphoriff Og almindelig fQtU&i fiverher cum aliquo 

agere, ©aatcbeé jo ogfaa i uoreé £ungemaal: ^eg |?rtftet>e &am 
tilgavne/ i. e. 3eg (?crn6ei>e paa f)am/ toe&e barn l)ané ^»ov>et> ri; 

C^gC een i Østift/ i. e. corripere aliquem , ut refipifcat, fh'iPerHa- 

quinus Spegel i fit <Swn|?e Giojfarh. 33emcrr? ningen er wl fcen fam< 
me / font i fcet grande Chapitrer. Tim fcer er gor jfiæl paa Orfccne* 
£erfom)T- Jtø Chapitreren fortie ei) til Confitenter eller ©friftt* 
(Stolen, menallene til Dftunfene, i Sapitelet- Gapitulum fallite^ 
fcen fornemmefte ©tue t 5v(offeret, f)Por 5tbt>e6en øgSWrøifcneplrøc* 
fce at forfamleé/ for at Ijan&le om fcereé ^lofter- (gager: Slamt er, 
font Papias anmærfer > t)eraf / at man pleyefce fccriribe at oplcrfe et 
kapitel om Sagen af £D?unFe - SKegetem Sen faffcte* ogfaa Stuba 
conventualis, og unfcettifcen Pyraie. Sertn&e bang en jftøn flor 
^i&i?/ oa naar nogen af SKunfene IjaPbe ft>nfcet / MeP JjanD flraffet 
Dermed 9Taar gorfeelfen uar grofc, banfct man barn til en ^ilie, 

Og flog f)attt erbarmligem Sttte falbtCé/ capimlare nocentenr, tU 
ler capitulariter aliquem cædere. gOW&en t)M>ab Du Cange in GhC 
fario medlæ & wfi Latinitatis, Og Menage t Diclionnaire Etymologique de 

la LangveFrangoifi, fcerom batte, ftn&e$fcetufcfMtgerforf(aretaf Alte- 

ferra, i banS Afceticis, eller Originibus ret monafticx y lib, 6. 

cap 4 4« & Correflione fratrum in 

Capitulo-, (tf? mttt m ) o c m ni feen 
PEDER SCRAM 

Sif fin ajtønntøtøb 03 mange (tore Sefcriftct Mia 
alsfor^annemart 

|>an$ 

'gewetø* #t farne 

gearene* 2ant>et ttl 2£re og an&re til Opmuntring 
paa Ztytøit SBetv 

i Forfejle SSecjreb famlet ogaf a&flPillisc føéttøtbføc Stoeumenter ut>t>tcicjct 

kl) 

E. P. 

gorbercttim^ 

|afom3f)uFommeifen afbel&irnjy &evtøarf)aMftor©9&foree* 
net mcDen rar®ficr(me/ bør opl)iefpeé af fcen tybegotjjlem* 
melff/ fom atie menniffeltfle Xing *e& Sifcené 2amgfce nefc 
fiunFe uM/ fca meenet jeg/ benne efterretning om £t* ^efcet 
©frant/ fan& tiffutbe fortiene faafrant 3®re*9Kinbe. Set ftam ttt? 
lagbe SRatnv X>ox>e-.<&atefot:£>Mmematf/ opliufeé bcfcfl t>rt) efter* 
følgenfce 23Iat>e& ©iennemtøéning / fca man feer/ at fjant) faa tønge/ 
faa ofte og faa i^eriig f)ar wet 2tø og 23Ioo£> for jtt$crt>rene'2anV 
fom neppe nogen anfcen af \>ore grifle pritøtrørWjje £elte; at jeg et) 
ffal tale om/ bang martialffe ©empt ikto barn enfcogfaa ubenlantl 
til at opføge grcn&cr og gar(igf)ei)/ naar f)er fy'emme intet af fcet 
©lage forefalfct Qtttt frotte pnfet jeg uitik, i £f.nfeen&ettl 
©amwttigfjeten/ fom aifcrig gaaer fiffet v&m paa fcen ©runt> af et 
totiiflt ivalfc. SBen i JBetragtnina af te XiiDeré flette JvuntfM om 

$ 2 £ei< 
n'6 $t tyetw (SftamS £errené HiUit, tabet man feette jtaae feetben. got Steffen frnne* 
i>enne rate Jpelt at fortiene al 23erommelfe. ©ætfeeeleé taxt og fefø* 
fomt et fcette/ at banfe baafee til Sanfeé og 23anfe* batPcetet lige 9006 
cg fcerbig ©oibat Unfeer t>e trenfee ftore Gonget Frid L chrifUii. 
og Frid. 11. bar fyanfe ført glofeen fomStfemiral, ogeengangSlrmeen 
(om ©enetal/ fiefefe mel) tfnffelig gorfeeel. Og fom banb Par ftoot 
i ganfeet/ faa par banfe et) mmfere i tit eget £mié/ 6a ©ufe gt'orfee 
Jam til gafeet af atten 25orn/ t>t>t^ 95loofe paa mofeerne ©ifee*/ enfe* 
itu et til oueté i nogle af pore gicepefie gamle 2ifeei&£ufc. ©aa tar 
en $?anfe loofe ©ufeé gørfum ogfaa opnaaeen rar og uføfcpanlig \}$t) 
Sliber/ nemlig ftal\)femteftni)éttoe Slår og fem$?aanefeer/ uanfeet 
fce mange fceelé twbelige ©aar/ banfe afllngfeom op baPfee faaet og 
i>e jlore 23eftHTrligbefeer banfe giennemgtf. ©nmfeen til feenne Sf* 
temtning et fornemmelig tagen af et mss. fom Jbopæfel. og 23e!b. 
£r- (Sta^SKaab goff gunfligft l)at tilladet mig at uV-copiere : Wltn 
la tømme et meget mangelfult) t og til feeetø urigtigt/ bat jeg af am 
tre trpfte og utrpfte ©ocumenter rettet/ fotmeetet og umbtttøH 
Ittf faa got fom min £ift og @\me Pille tillafee* 

©en pritépcerfeige £clt ^>eDer ©Fram Par fofepaa Umy ©aartø 
et Sftapnfunfeigt |>erre > ©æfee i 9tøre*3pllnnfe / Slarbuu^©tift/ 1 
SMiil Storben fot ^otfens. Slat 1491. af en ælfegammel (erømme* 
lig ©camme* £an* gafeet vat £r. Sbriften ©Fram / oa Sflofeeren 
Stnna 9fcwitlott>/ Rnvfo SKepentlonré Saatter af ©otboe i gpen. 
Sobc^apnet bar banb efter fin garfaber £r. ^efecr ©fram bencri* 
lit, fterre tit Urup/ igtfovgaart* og l\maggcv, i^ilfin ogfaa 
ffal batte pceret enfcerfeeleéferabdig$?anfe, efter feette Orfeg egentifø* 
fle 35 merfrlfe; Xbi om barn (*) w& i gamle £aan&|ltetttte Steger 
fatte/ at fea banfe i fine unge Star ft? Urette mefe (?bbe asoaenferiaf 
tklle (**) faa fee unfefagfee fynanbtn paa £wi/ Wet> banfe af tennc 

fm 

C*) #er tne& re'ffe* ton %til fom f?ct fittber mig af 5at»e øcqacef. Marm. Dan. Tom ir. p.i?o, 
M* \>et 5)rt<6 poa 6:&6e SWo«en)^n fifieggf* ben ^ngcrc $el>er ©frani. 2It S«'M ^ej|« 
niH-jfii iFFe fÉwl bf f / fa«* jeg ttcf ben gang: og nwnte bevfot/ bet 9?a»nt SBii'il {?^ 
«f Swrrt/ foirbe ^ebe (iIiri|lo»6 ^rete af Dlbenbmq , fom j>g C^ar ftff ten9?ofe. 3)?eti 
»e& at(jo r be aUi S)ocnmcn(ec »»9«« røo^()»er «»br«/ flabe* $iui Støcem'ng ttsrunbet» gefrttetS ; ffi fføtfc« 117 

fin SfomM*3Wa!t& og gfterftrcrbere oppafiet / ta Ijant en gang fotn 
fra >3orfens og tøfle til Utup/[ ftawibe efter ten IiiM Støaabe/ 
nogle bewebnete ^orae<©tue^arleritente efter ftg, tog tf fe faa 
mange fom bane SDIotfranDcre / t{>i tenue fytttot beretet fig ber paa/ 
og fcet t>ar fortnm ten Sanjft/ ligefom intfil 2utn>ig ten i4te$ 
ffrenge gotbnt/ ten granføjFe Sltetø meget fynttge Srøaa&e / at man 
tffe bolt ©uellec/ men fmaageltflag met al tet Stfantffab fom paa 
begge ©iter funte opbringes, Se mottcé fcet ^an(let> £imtøetv 
og tet 4 btot tet nt til en l)aart gette. &b? SDTogenfen ble*) netlagt 
vaa ©tetet/ og $etet ©ftam maatte foge (in gtelfe i gantffygtig* 
|et ©iten gawé {)am Stnletning at fomme int tgten met &ong 
Gtørtfloffer af SBctyetn fcané 5\tig$folf/ og at w'nte tenne J^erteS 
fætteeleé SRaate ; S()i ta £øt?bemeltte 5vonge/ Star 1441. lantete 
Det ©etftfct og iMlle mrte af ©fibet ma 25toen / fait bant r 33an* 
tet og Dav tffe utro jtøé gate. din nat ter ingen af bane gotge* 
f¥ab/te SB^erffe {>rtte*3)tønft/ faa litet bange fer tette Clement/ 
fom ^eter ©ftam. S>enne fom en lang og feer OTant betcenf te fig et) 
lemge for bant fprang i ©oen til tine ©fultte/ fif fat vet Urørte« 
letv og ttoog kongen ujFafctt op. ©aatan Jroeffab taitmc& 
gongen til at fotefp*tge fig notere om Skrams ^etfon og Omftmu 
tigbetet/ faa og at uofone ham met ten Mffotbti ^Qmmv r famt 
fftenfe f)am fin gret'oggtclfe/ ja beflantig at mt og clfft f)am/ 
faa b^nt entog tøete 9ttgené>$?arf?alf. 

©enne fin garfatcr fom en ta^ti SD?anb/ flegtete ttoreé pare 
*5>etet ©ftam rettelig paa. 3 et flott og flarrff Segenv fom til l;^> 
efle Slibertom titbolc fyaxt at magelofe Fatiguer/ ^a\>te bant alt tet 
man fant falte SXtfoot og 93?ant^|>ierte/ 0$ at barn et) better bar 
manglet got gorfianb eller gerrtigbet til at nitte ftgtallef)aante33an> 
fMigbeteiv flutteé noffom af {røn* 25etrifter. Utt23og!ige£mtfier 
ga'ofce bant v>et tffe fortiet fig/ tbi Gaturen tre\> barn til enanten 
©ite. 2t(t tet leg finter om ban* 23&enf¥ab et/ atbantbatttelcett 
atlcefe og fritte, b'otlfet vwt nol for en £elt i te Sage, ta mange 
fom ^olteé for Sogtette/ ttitfle litet mere. (*) 3 ftantf Slibere tobte 

(*) P. Jo Reffnius jWeer i fa førtale (fl ffeng gføtø. fjpbfFe £op, af en $cber €frum 
jTal baos oi>en"att &«m Ibte 23»&oø paa bebie Hatfi enl) 35i(!op 5lnut) af Siftotij ^anl 
Verfion. $\>m Utw fyfcx ©f f am ev, »^ if fe. 3)?aa{!(^ cm at* wc $<lttf ®^amr, &»fg 
S?avn pen ft^fommer. 1 1 8 $tty&ctj&lvam$ 

Star tøe\> fyanb gaterløé/ og font ben (love ©ølbat ber fob if)am/al< 

ierebe bc<it>nbte att)ttre j% fanbt f)ané fenner for got/ at fettefyam 

$oé £crr £enricl) ©øt)?/ ber at (arre og øve flg i £offmanbé>verf* 

&aa talbtté i be Sage et) at giøre £off 9tet>ct*en§er 03 (SompKmen* 

ter/ men at vi&e ©t>fl og fm>be ©lavt'nb. Setre begtjnbte l)anb i fit 

fiortetitc 2tar ; 09 timteftbm tmber bentelbte £crt 4 e/ wbtil bet 27tnbc- 

Sa fantt tøanb ferji Se^ttefjéfc at giøre S((»or Deraf; ifji 2(ar 1518. 

varl)anbm?bi©tøff)ølm$Scle9ring/ faa og t bet ulpff eltse @(a^ \>eb 

Srenljf '-jtirfe/ fyvor l)an$ dbre 23rober jtnttb ©fram / og mange 

flere Slbetø--3)?c*n&/ fem flobeibet fremmerjle ©eleb/ omfomme, 

(?fter berte førfie gotføg hm f)anb meb SKeften af ivong Størifh'crné 

$oltt)imf og l>clt paa fin Serberne ©aarb Urup/ ©fiffe meb fine 

tvart? ©i)fier*9NcenV3wr ©9 re °3 5\ørfib6 £arbenberg, ©aa 

fnart f)anb f)avbe bragt ben ©ag til (£nbeltgl)eb/ reebljanb atter meb 

tvenbc |>efie til £>err ibenvici) ©øtje/ og tienfe imber fcané 23annecr 

i ncfle geib>; fom Jtong Sbrifiiern forte i ©gerrig/ 3(ari52o. ®et* 

te tog tøm'beé bebve eitb førerne/ ha ben ©an(¥e Seit * £>erre Otto 

Strømpen paa ©t ©ebaffamé Stfteit neblagbe £err ©teen ©ture og 

tet me efie af ben ©venffe SDTagt/ veb SSovefunb, tøvor <peber ©fram 

f)o(bt fi'a fom en SDianb. Sigelebeé lagbe fjanb ftrajcr berpaa S@re inb 

v>eb ©laget i £t)iiebt?©?ø&. Ser fif vel mange ©anffe fceteé 95anc*. 

©naiv i bet be flormebe til en SBraabeHom ©venffen ()avbe l)uggct 

for flg. SBen be trerngbe tgtennem og floge giehfceft fulMommennb 

toti eit ftaarb gegtnmg/ i l)Vilfen $eber ©ftatrré venftrc ©frtlber 

blcv> faaret af en 9>i«/ faa at Strret blev meget fienbeltgt til &an* 

©øbfrbag. gtejlfotøenbe Sangfrebag, flot M jlore ©(ag for OtfaUi 

fyoocmeer enbioooo©veni¥e23ønberMeve brerbte/ bog et) xiUn at 

verrge tig manbelig, \aa at og hm BanflPe gelt*Jberre Otto krumpen 

meb mange fltre navnhmbige $?crnb btr fatte &vet til £err ED?o* 

gene ©plbenflierne blev flfittt meb en $til i fit Saar/ faa banb balv 

befvimet fnap blt\> fyengenbe paa fin £efl. Senne rebbebe ^eber 

©fcam/ fom faaeat 3 ©\)e«jfe vare bemøpebc meb at føre barn 6rn til 

en@ibe* (Sen af biffe fia? ©fraift igtennem St\>et r ba be anbre toge 

Slugten/ og ©ylbenfhern blev) f)iulpen til rette* 3^ minbre uar l)anb 

mebubi©ro?t)olmå anben Seleiring/ inbtil dStahm bk\> opgiven og 

benne ()aarbe^rigfnlbenbetveb bet befienbte ©tof^olmflfe Sloobbab, 

for ! £eMet&£Éfiotfe^ 119 for^iifct^erSfram/ faavel fom flere, ftuneé at l)ave fjavt en bil- 
lig Slfffye/ tl)i frrajr efter friter » jeg at fjanb tor g fin gorlov fra 5?ongené 
^off netter £>err £enrid) ©eøé/ Ijvilfm fyanb fjibinbtil fjavbe fulgt me& 
twnte£cflt/ fornyr er melbf* 

(£aa fnart ter fanbteé Sepltgfjeb til at fegc .Rrigé'-Stfneft? paa 
nt)f/ førfemte ^efcer©framftgtf1f/ nemlig i &arct 1524. ba ben tinb« 
vigebe 5vong(2f)rtff. IL Xilfjccngere t>crgvcbe lig vrb at opgive ftiebett* 
Ijavn for &ong grib« I. Ijvilfen af t>cn famtiige 39* ff* 2ted *>ar ble* 
toen I)i)!t5eti23ibcrg/ øft farbele* af SJiffoppmte fif et vift Slntall golf 
tii £>teip. &lantbiffevar c peber©fram/ paa SSiffop Otte SSiibe af 
Slarijuué fjans vegne meb nogle fytftt, og fjialp af al fin @vne tii tømeife* 
te ^)ot>et> * (Btat»é 3nbtagelf?/ ijvnlfen foftebe Jjam tvenbe ©aar i fin 
9(r nv men fcen fom gav fjam tern/ flette fjanb frrajt: igienncm 2mt meb 
jTt ©iavtnb. ©aa fnartjvlebenbavn var opgiven/ og <?>eber ©rram 
førte at Srfe*35ifp S&rijlepber i S3reincnfegte5\ugé fotf til at benipe 
fine uroelige tlnberfaatteré Opror meb/ brog banb betjen/ gierne gob 
Sienejle/ og lom efter vetforrettet eag tilbage* Sa l)anb faafebeé 
Jjavbegiort 5\rig^Stenefre wnber tvenbe SJiff opper/ fif banD £t)fr og 
2ei)thf)eb til at tiene ben trebie af famme (Btanb, nemlig Sijtirfer jre og 
Srf e-25tfp 8Hbert af 2)?at)u§ / en i Slefovmationé Qiftotim meget nuvb 
vccrDig £>erre. ©er ben btoog fjant) tillige meb £err jtnnb £>enrid)fen 
af jvlagentp/ og fjialp at bermve be oprerffe 35enDer/ af fjvilfe 90000* 
ftgeé at verre oritfomne* ©ibtl bemelbte SrFt'-SSifp errebe og (onneDe 
barn rigelig; £>a fjant) var meget vel fornøjet meb fjané ©en effe. £>vor 
lang famme bar verret/, vibeétfft, SCar 1531. t»a itong S&rffhiL var 
tnbfalbent3?orge> blev ^ebfr@fram atter bru$t fom en burtig 2)?anD 
afftnegen^erre/ 5vonggnbJ.fom fjerte %*gfrt om fjané^egtffrlig* 
Ijeb efter Rxi$ tienefre vaa fremmebe ©termer/ og berfor felv vibfle at 
bruge l)am fjtemme. ©et fom jeg fjerveb finter merf f ligf}/ er, at <g ttam 
nu forlob Sanbjor-; en 7 og gav ftg tii €mi. kongen fom fienbte fjatté 
Sapperbeboggorftanb/ betroebeijam/ ubenSvivl i langel af nogen 
bebreSlbmiral, etStntaH Orlog^©frbe/ og bet Jjanb fdv førte / fjeeb 
9tøge(cn* ^aabet f em;eff(ementvarvor heftet) minke tydelig 1 fine 
©terninger enb tilforn. Uei ben feavn 23offtee veb aBarHrcinb/ fif 
Ijano fpocr paa Sonø S&rifHan* ©libe/ l)Vtife ftanbppfrfite ogfanbt ko ^^ ^r.^ebet@framg 3>alme <©ønbag , unter 3erfoe t)eb Sonsberg- lorøbagcn berefter 
greb banb Dem an/ og tilrette Bern {aaitité/ at be et) ftmbe ubrette bereé 
@re nbe, ^tlf et t)ar at bele^e Slggeré-ibmré til 93anM/ ligefom bet til 
SanM alkrebe t>ar belejret afben unbtrigte £onge. Sennc fanbt floit 
Silbæng i 9]orge 03 erngffebe £Oroaené ©plbenftiem ©(oté * £>erre paa 
Slggersbuué faalebeé/ at banb boglig trængte til ben gorflccrfning af 
n)?anbi?ab/ 5?rubo$anbengornobenbrb/ fom©fram tmbfattebam 
meb. Sil ZanU \>tUe \>or pelt t)el ogfaa forfoge at fyceff e bet ftenbtlige 
^)ai'tf)ie/ men fanbt flg alt for faag paa 9)?anDf¥ab/ bt)orforbanbnøt)e* 
beé meb at falbe b<r og ber i ganb / og 35ranb * ftattt fin £erreé gien* 
ber, eller utroeUnberfaatter/ forbPitfen 23ranbf¥attf)anbgiørbe jton* 
gene SRentmcrfJer -g>etr Slnbeté ©lob rigtig SRegnff ab/ og fif Omttering 
fom enbnu er tfttottt. ©a banb fort efter tyaatft lob til 5?iøbenbatm 
meb fine ©fibe/ og berettebe kongen alle Omftcrnbigbeber/ biet) beflut* 
tet at antage ftg Sftorgeé fforftot meb mere Sltøorligbeb/ og aitfaa at 
fenbe bibben/ epaUenealbbenSanfFe©øe SDfagt/ fom ftmbe bringe* 
tiimjt, men ogfaa enbeel © i ibe/fom ibanfee-Stæbcrne laante kongen 
til£ielp, SenneXatlrige globe torbe man et) betroe 9>eber ©franv 
fom fcar alt for nn% ©øeSftattb/ bog ben fom i bane ®teb biet) Slbmiral* 
©eneral og alting/ fiimtcé bet enbnu minbre/ nemlig 5vnub ©t)lben* 
fh'eni/ fom allerebe t)ar ufoalt/ bog et) Piet/ JStfFop til Obenfe. Unber 
Jjannem ftob <peber ©f ram/ og ferte ftt forrige ©lib 9?øggelen» 33eb 
Unm globeé 2(nf omfi/ gif j?ong Sbrift- II. £aab o\)er fipre/ faa at fjanb 
begpnbte en renlig gorbanbling meb bemelbte bflto<geiftlige ©eneraf* 
Senne, fomet)t)ibfkbPort)ibt/ eller paabMb for SSilfaar banb torbe 
tnblabefkifltgeXractater/ maattt førfl bente nærmere JBcffecb fra 
kongen fin £>erre/ og ubPalbte til bet (£renbe <pebcr ©frant/ uitn 
tPiPl forbi fjanb v&fit røanfetné ©ftenfombeb og gorfranb i <&taté< 
©ager/ Par et) minbre enb bane Sapperbeb at libe paa* ©og biet) meb 
barn tillige fe nbt en anben £>erre/ navnlig 2Bilcf en <&ttbt. ©e reifte 
igiennem ©t)errig meb al |>af}/ og fanbt 5?ong grib. I. paa ©tmberélof 
i©tepené-J6erret- ©aafuart©frambapbe røgtet ftt @renbe/ ogfaact 
ffrifttigfaakl fom muntblig©ienft)ar af gongen/ begat) b<utb fig paa 
23et)en tilbage, men fom ineb fin forfie SSefleeb et) langer enb til £el* 
ftngoer/ tbibernaaebe banb ^ongenéSecrctair 5tyet 3fi\ui/ meb ^tn 
foranbrebeOrbre/ at j?nub ©t;lbenjttew iffemaattnnblabeftgino* 

gm t grtfflttøftflfotfc I* 1 

gen henlig Sraeta t meb 5?ong Sbriff . men bannem fienbtlig angribe / u* 
Den faa var, ar fjant) ville give tig paa 9taabe 04 Unaabe. £er af flut> 
teé / at ben ferfie Sefalmng bar tøtet ganbffe anberlebeé/ cg været 
faabatt/ fom £mib ®t)lbenftiern alt for inftig gtettete ftg til at bett 
%>tKe bliv?. 2>og t>et ftmbe iff e tmbffnlbe &am> tbi ban& ftf bverf en ten 
ferflc eUer fibfle Ottre at fer/ forenb bet var for ftlbig/ babanb/ alle* 
rebe og uim at oppebie ©enbebnbeneé Xilbagefomff / bwbe ttlflaaet 
ivongSbrifh bet fom man fibmiKe ville vcrre l)am geftcenbig/ nemlig 
fiffer 2ei;be, ©cmie Stccorb ville ivnub ©tjlbenfliern bave ©from tit 
at unberffirive meb/ faafnart banb var anf ommen. £D?en banb var alt 
for £ log bertil/ og proteflerebe meget mere mob alt bet fom var (Feet; 
fremvifenbe bet fyanb bavbe t gommen/ nemlig en Sefalning/ fom tøbbe 
ganbffe anberlebeS/ b^lf et ©^IbenfTif rn felv tilflob, ogbermeb friebc 
©fvant \ fom tmbffijibte ffg for kongen og Stigenø SRaab/ paa 5vieben* 
&avn*9taabtørø& - Sige faahant 23ibneébi)rb om flnltoeffab og fulb* 
f omne 2t;btgbeb i at efterleve fin $ ongeé givne Sefalning/ fif b<wb ten-- 
aeberefteiv nemlig anno 1542, bafamme ©ag paa offentlig Jberrebag 
blev lagt 5vttub©t)ibenftiern/ fom im gang var en affatt 23i|¥op/ tit 
Saft. 

efter^o^ovlfg^ongjrib.i.®^/ inlfanU flg^eber ©fram 
t)oé fymi ©011 5vong Sbrifr. Uf, i Mbin&r b^or tyanb og flere afben 39b* 
ffe5(belfvorebentmge|)frre|)nlbffabé^eb/ faa cg ftraj;vufle23trf* 
ningberaf; Sbiba ©rev G&nfiop&rr af Olbenborg/ meb be iibtém 
£telp/Varinbfalbenigt)en/ og &atfe oprørt SUlmuentil at bolbebet* 
gamle J?ong Sbnfliané ^attt)k, og bente barn af Scrngflct for at fette 
barn paa Xbronen igieii/ faa var $>eber ©fram et) feen til at inbftnbe flg 
i\)tt floregelbt ©lag fom blev bclbet paa Ojcebierg veb 2ifiTené, bvor 
(?r!e^t1?op©ufrav5:rolle/ og mange flore herrer fatte Sit v ct til. SDet* 
tefoflcbevcrcémanbige^elt meget 23lob; tbi banb ftl i écvebet og 
<mbenfiebé/ et) minbre mi fyv ©aatv fom alle bclbteé for ultvié eller bø> 
fcelige. 2D?enbanb/ fem bavbe enbnn meget ulevet og ugiort; leb ftg 
føre til Obenfe/ babanb i 3omfrue Stnna Stietébaattcr* £uu$ blev 
velcureret. 3mil;lmibvar banb bleven beternft vaa at gifte ftg meb 
3omfrtte ®febe grabbe/ £i\ £t)gge grabbe til JBuflrnp og $rue?lnna 
gjofencranj bereS Qaattev. 3bette2j@gteffabb!cv$eber©fram$a< 
ber til atten $Sm\; nemlig f«v ©ønner og elleve ©øttre : 2(f ©ønnerne 
finbeS ingen navnftmtig tiben Chriften skram, fomfolbt for gienbené 

O ©vcerb m £r,*Pet>er©framg ©Ptfrb paa ©UlbbOtg <£nge/ Slat 1566. ben I2»Julii, Peder Skram, 

fom famme9(at bebe paa2augJ)olm ben 25. Nov.(*) og Niels Skram, 
fem tøm>fcegrueCirftenRofencrands, ogbeboebe fin gcefcerne ©aarb 
Urup Vlat 1598/ baljanb loebopbtjgge et £aarn og 23aabenl)uu$ wb 
SBirf'ftirfc« 9tf Støtterne ttibeébifie: Margreta Skram bebe tigtfret/ 

Birgitta Skram , £)err Peder Tottes til 83altinggaarb / Anna Skram, 
|)Ctt Henning Gioes til j?idfirup/ Karen Skram, $txx Lauritz Bro- 
ckenhufes til S5ran(j(?r«p Og ffgc^Ott). Johanna Skram, $tXX Hans 
Langes til 23regning og £iærgdarb/ Elfebe Skram, 4bertOwe Bildes, 
Oliva Skram, ^eti 4 Johann Dues til ©rebsf)0lm* 

%:t længe fif Peder Skram et) gorlou at blitie Stemme !)oé fin unge 
25rub/ t^tS^berne^anDetéSilflanbitbfmvebe^amXunetle/ og bet 
toarljané ©ag r bbor f)anb funbe f omme til ©lage* 5?ong S^rijrian 
omlagbemeb barn/ f)wrlefce$ man flfulbe bempe be £t)bcÆevé ©oe; 
SERagt, fom ibeltg fli>rfet>e ©reben 03 ben affatte jvongf é 9>art!j!e* 3ften 
gobe 3taab vwre ber tyre/ efterbi $tmben t)a\>bt &obenbabn, og tillige 
bebebffr kongelige Orlogé ©fibeiflniSolb, Setgobe^enffab imel* 
lem jtong Sbriffian og i)am 9?aboe #ong ©ofle t©\rørtjj/ jfrfcfce 
SRaabmob bette Uraab/ og fibftbemelbte 5?onge fanbteé billig til at 
Iaaneftne©fibe/ men unbflfylbte tillige/ at t)<mb tffe fya\tit en Admi- 
ral (**) fyofå en man fe to maatte fee flg om. 9ltt/ at man i Sannemarf 
tøelier ingen D^etflobigbeb bar fyecot af Admiraler paa be £iber , flatter 
et) alkne af bet fom tilforn er melbet/ i 5fnlebning af im ØtorfFe £ng/ 
mesioafaafceraf/ at Peder Skram, fom elleré af tingbom op/ fywbe 
fulgt jtrigen til 2anH, baabeinben og uben for Sannemarf/ maatte 
nu for Slltøor bife at banb bar et amphibium , og ttt meb alb onffefig 
2t)f f e* <£fter ben ©^enffe j?onge 3 3nbbt)belfe/ reeb ban Anno 1535, 
meb ftm£>( ffe op til ©tocHjolm/ og baljanb ^atjBe labet be laante 10. 
Odogé ©fibeubtacfleog Ummbtf fet)febe j)anb berfra til ©ullanb. 
£er famlebefjanb figen ftorre globe/ ba HcnrichRofencrantz, Sebné* 
manbpaa bemdbte ©uttanb/ bafcbe gaffet fyam fem ©fibe/£ertua %V 
Uxt af ^reufitn fenlt l)am ligefaa mange/ og nogle Sfifc f8wt, 

famt 

(*) 5>ifie fMbe 6mtner nfcfabe* nf P. Joh. Refenio tøm i fm ^orfale fft£otig.25aU>. Støfcffc 2o»/ 
ellers temmdta »el rølfufer.tc ©frarøJijrøl &#§^e<uf!eV. 

£**) Totius autem clafiis fub Gothjandiam in unum collecbé fummus Prafeéhis eraf Petrus Skrani- 
mius, Eqves Danus. NamGuftavoipibhidicante, non habuit tum Svecia , qvi idoneus cflet ut 
elafli pneficeretur, qvareSkrainmius, rogatu Regis, hoc muneris acceptans, in Svcciam commc- 
arat, reliéla 'apud frarr'cm-Tuchoriem Crabbam , nova nup ta, qvum recentis eonjugii gaudia 
vlxfemeftripercepiffet. Nic. CragiiHift. Chrift. III, p. 95, tørnets 'Afførte. 123 famtanbre af 9ibelen bragt iligemaabe nogle Orlog$*€fibe og Sagter 
til 23et>e« <£nbnu opbragte.banb 4 ^ollanbff e ©i tbe, fom vare SKiget* 
gienber/ ogbemanbebebemmebfltgolf / faa bane globe blev eubelifl 
37 ff ore og fmaae ©f ibe fterf* ©ertmob fjafcfce Den oprerffe ©rev Sl>ri* 
flopper af Oldenborg laDetutntfle ten rette Sanfle globe veb 5vioben* 
bavn, bvilfenforeencbeflgmebbe Stylte/ 9?ofroft?e/ ©tralfun^eog 
flere ibanfeStceberé fmaae glober/og mott e Peder Skram imfcer Som* 
bolm. ©er fom fcet 9. Junii til et ©ocflag/ i ^tlfet Peder Skram 
ttitfl 74. £0?anD paa Ilt @f ib / men brcebteOenftenbtltge Admiral, a&* 
fprebbe fjani globe og fif fulbf ommen ©epervinbina, fFt^nt^amiffc 
aané Sut) tø at fortjene ben/ (om fcanb ftavbe mtfrt, efterbi ban!) 
(ir kongelig 23 1 falnmg at fet)(e m& (in globe til bet lille 23elt/ ogbtn* 
bregtenben / fom ville gtore en mx SunDgang. <&&m fom f)anb til 
©(aaé me& 9. £t)b(¥e ©frbe/ fom bane bemerff rebe fifl allefammen/ og 
fif got SB#fe, ffiønt SOTanbfMet frorfte ieetø unbflføeDc paa SSaabe/ og 
fom til ©tellanb, bvorbetafbe Jvongeligeb!ev (laget. ©erpaa belag* 
be b .ir, i) be tvenbe <? lotte Sorføcv og Iranetør/ vanttbem fra ©reven* 
^partbif/ og fatte 2aaUaub/ Sangelaub/ galfter og Wem i 23ranb* 
ffatt/ bvormebbanb paa m>e fif fm globe provianteret og forfmnct. 

©tra£ efter ^tibanébeg, ba ^iobentyavn til 2anH blev belejret 
afben Kongeligt Slrmee/ fif Skram JBefalnrøa at in. (lutte ben ligelebe* 
til23anbé/ og forbmbrc 6anfe<©tccberneé globe at giore bem nogen 
tlnbfcetning. ©etteubrettebe Skram ret troelig/ faa Icenge banb funbe 
roreflg, og var banb ep veb en farlig Btefliire bleven nobct til atforlabe 
globen/ l>a maattebe S5elet)rebe allerebe for 23inter bave givet SStjen 
op; Si)i fom ben Subffe globe vebS)?ortenébagéSiib fom og ville (Iaac 
ftqigieunem/ mebabfHilige proviant ©f ibe/ bagiorbe be 23elet;rebe 
et UDfalb' bereé £>ielpere til Jbielp. -Ser fom Peder Skram t Snibe/ 
men bolt flg vel/ ogfor!barebejm<Pofr fom en SXKanb, bog blev banb 
tillige t?att i fuvenff re 33een meb et bobbelt £agelob / faa banb neftc 
©ag maattt fortabe globen/ og begive flg ben i 2et;ren til £an$ j?ongef. 
Wta\tfi* fømftvgdtø meget for benne ttoe Sienereé ©fabe/ og veb fin 
egen Chimrgum, SDuvjter 9Jlict)el/ lob barn curcre. ©aa fnart gien* 
fcen fif 9tgg otti/ atPeder Skram var fiHitt/ fif banb £P?oob til at forlege 
fin 8d! fe paa m>e. ©en ^rcufftffe 2(m>ral 3oban ^reen/ fom tmtb* 
leriiib fyatit gommanbo over ben fcreenebe globe, blev flrar angreben/ 
og baf),mb rageOe paa ©nmb unber ©ragoe/ fif gienben gorlov at \>x\y 

O 2 be i24 &t. tøebeg6Itam g 

fce igiennem ogubfore flft gorfctt til be SSeleprebeé jlore £ietp. $om 
gen/ fom ftørte t>ette/ gi! f>en i £elten til fcen ftuge Skram og fagbe : 
tnitt5øn/®U£>befct:e mig at fcu varftitTeber/ batten Ulyffe 
nol? var bleven afværget ©iben fif fWtdjel 83retfenf)uué globen i 
SBefalmng/ inbtti Skram fom ftg faa vibt/ at f)anb hmbe faffe ten ene 
5vtt;f f e, la f)anb atter inbfanbt (tg vaa fit 2(mirat*©f tb. $?en fom bet 
var allerebe efter 3unl/ nebbe Sinteren barn til at foge fit 23tntcrlet)e 
lige over for/ i ganbøcrone; 3miblertiib ville fjant) tf fe være orf etøé og 
foretog Ggpaa5\ongené25efalmng/ atbeleire meb fttsaRaiAffab Øu> 
fraagé©lot/ bwr Sronborg nu er* Sil benne geflning at btfijbt? 
fob frmb ftt grove ®ft)tt fore fra ©f ibene / og brugte fcet faa vel/ at 
©revene Sommenbant/ £enrid)25arfdnmb/ inbenfaae llaer maatte 
$ive ftg. 9MoD goraaret fif banb kongelig 35efalning, atter at inbifmbc 
flgpaaftn^ofl/ paa9tebenfor£tobenf)avn/ efterbimanfputte/ at en 
nt)c gicn&tlig Unbfctning var i vente. $utti giorbe fit betfie meb at 
tfe ftg ub af ganb&grone £<wn. $?en fom 3fen var en bnu tt)t f falbt 
i>et f)am umueltøt at fomme ub/ foreub vor grue Sag i gafle, £>ertil 
iruflte ftant» ffott c^ bef^iTrligt2(vbet)t>/ tfaabanjvttlb/ at £?rr Ulrich 
9>en$ froøé if)iel inben 23orbe boé bam. ®a tyatfi omjlber Pap ub/ 
tøb tøanb ben unber ben gemerf¥e ©ibe/og optog ber 16. ©f ibe/fom (Ful* 
le Dave lerret W ^iobenbavn meb proviant Phiiippi jacobi Sag 
lagbe Danb ftg tgien for bemelbte 9teft&e nfc - ^tal f oa bkv b? r liggenbe 
inbtil 95t)en bkv opgiven* tym benne og anben troe Jienefle tfimrutt 
Datié feerrre fulbf ommelig / og cerebebam frem for anbre veb fin @ro* 
ningég^ft/ ba Skram og nogkfleerebleveflagne fif SRibbere/ bvorveb 
gongen brugre bifieOrb/ babanb fom til Peder Skram: Smfcyreba* 
re ^clt efl vel vcttb at jtaae til 2%ibt>et ; &aa blev bmib og fort efter 
forleenet meb £elftngborg i ©faane. ©er&o* forblev banb t fit 
StmiraléSmbeb/ oggifoftefelvtil©#eé/ atrenfebeSanfTegaervan* 
tie for ©øerøvere. @en gang var banb i \aalant ffrenbe uU&bcn meb et 
©fib/ faibet ©vanen/ og ba bavbe bmtb nær fat ftt foftbare Siv til; 
tbt unber ©tevné $ltnt overfalt barn faa baarb ©term , at Danb maat- 
te tabe alle fine 95?afte £appe, og omftter fage grclém'ng meb nogle 
fleere i fin ©fib^ ^aab. ®enne forre barn nogrt n(rr til ganbef/ 
men ber blev bm af en flor Solge faflet omfufb / faa en ©re( af 
Jern bevfore meb Dam/ brufnebe/ bog var ®uU fønbrr^iae Sfttrfnm 
mx l)am/tl}i en anben JB^lsefajirte wm op paa©tranbbrebben/ og 

ba getottetg ' Mtotte, 125 

la £>en trefrie fS^tfie font/ for at tage Dam meb ffg ut> igien/ bap&e banb 
6cn SBefinDtflbet/ at frrageftn Saggert af ©refcen/ oø fltf fe Den betime^ 
lig ^ ©anfcet/faa b<m FunDe ^olfce fig bcrøeb/tnMil ©een Par ufctøben, 

©.nu Peder Skram før bapfre perret fenl>t tit ©Perrig at agere 
Sfmiruf/ faa bleP ^ant) en anien gang fenbt fcit) at giøre (Scneral* 
Jienetfc til £anté. 2tølebnmgcn nar benSJorgerltge JMfa / oppaft 
toet* enJBonte/ navnlig SHietø Sacfe. ©cnne iiiikt meft fieert uroe* 
lige £oPet>er , fom fatte fig ep mob tereé £erre 5t«mg ©øffe/ fif et 
fjorr Sillcb af 9llmuen$ golf/ fom par Sibelen weefc. ©e toge HU 
afStefc/ færieetø i©maatønfoene/ b^véettegaarfceneaUrøgne 
blevne tnbtagne øøptynSrtfcC/ ja mangen $betø>$?ant> t&iefflaøcn for 
fin SJorfc Sirte, £ong ©*#e ffrefc fm 23eni og SRaboe i ©annemarf 
til om ttntøetning / Nffert Ijam og flrar bb* ttljenM> unfcer Peder 
Skrams Slnførfct gongen fi?rcrre&e Skram fin egen 9Iifce<.£>ejl/ og 
bab barn (ank wrtiM ©amiemarf te £rtg$foif fom barn fumteé 
imeligfl ^cvtcf* ©c#e ffeefce i en £afr/ og af Sftelen toog bant> 
met> fig/ fom SCnferete / Byrge Ulfftand rif ©fimminge/ Tage 
Tot oa Jacob Mauridfen. ©a be f ømme titlen ©perrigé ©renfcfery 

ffiettC bCffl £r. Laurids Sigeien ligene 9BorJBflII ©reP Peder Bra- 
he , $?. Ture Trolle , |>r. Borge Nielfen , £)r. Johan Turefen, 
£r. Grene Olfen, og £t\ Arved Trolle, me& fcetgofrfce f)a\>h fanfet 

Sliie biffe f>at>t)e v>et) SRøgte fattet faat>an£ot)agtdfe for Peder Skram, 
at be betroe&e f)am fom anførere til at giøre 2fnfia(t. ©maalanbe* 
ne Pare Den gang gtorbe faa blaatit for alle £epneté røtbler / at beg* 
ge Slrm-trne ItbDe ftor SWange! V^ db fornøbne Sing/ og fif i lang 
lift intet uben 2tønb at brirte« ©a Tacke ^ette/ man Pille til at 
tage faa atoorltg imob ftam, ^olt banb et) $oob ; men fTpebe fænger 
og tønger op i Sankt. Sog fatte man efter barn, og neblagbe i 
mange fmaa Z refninger et og anttt tyatti/ færbeeleé eet unfrer ban* 
Lieutenanr peb gtøtm S'tk Sftietø/ fom elleré Par fioør nor> og bap< 
' te fer Xa*r paa l)Per $oob. Serme b(ep (agt paa (Srfetff/ meb flee* 
re af I)an5 gige* 9TOo& 33intercn begap Peder Skram fig fy'em igieit/ 
efter at t»e© v en(¥e ft^lig frapfce betafftt fig for bane fetæfp/ og an&en gana maattc fenté ^ielpe^roppav men ia ft'nber jeg^ 
6t Skram J)ar pceret mcb* O 3 ©a 126 $t tyetw ©framå ©a ftong SfcrtfKan Stav 1548. I00& ftn ©røy <prinlj grtbrtdv 
bt)lbe til 9Tcrgeé SKige, bleu ubrebet en fattelig globe/ !>\>tlfen før- 
te** af Peder Skram fem 8(mira(. -g>ant> ba\?be mei) ftg nogle af oe 
fornemmefleSRibbereiSannemarf/ tyvié 9Iatme jeg fce& benne £eg* 
ligbeb \>il anføre/ efterbie be tf fe ncmteS enten af £witfelb eller Re- 

fenio. Anthonius Bryske til ganøefee / SKigené SanljleiV Byrge 

Ulfftand til©limminge/ fom ^rinfeené ©Penf / Otto Brahe til 
Smwuty't fom SWarffalf/ Axel Brahe til £rogbolm / @latté$3i(be 
tilSungsgaarb/ j?nnb 9tttb til 23ebbt)e/ SJtarené Stbemanb/ 9Xo* 
gettdjvt-afcb^ G!aué©aac til SRaunjfrtip, <}>eber SRnb ttl 230iinfmtp. 
©a <peb?r ©fram begt)nbte at celbeé/ og nben Sfcto! at føle 
noget til be mange fatiguer og ©aar/ fem ^anDi tin Ungbomé Xtift 
baube bentet baabe uben og tnbenlanbé / fr" rønt bane nbenlanbfle 
23ebrifter og gibcljlr et) fønberltg ere bletme befienbte/ faa trcttebeS 
feanb omftber wb ftt 2lmu*dø-dmt>eb/ og bab kongen om fin 2lf* 
ffeefc/ ben banb og cnbelig ftf i 3?aabe/ 2(ar 155$. S)og ttarebebm 
£>Dtle iffun 8. Star. Z\)i ba ben ©fcenffegeibe gif an/ (klaret 1563. 
og ty strålen Jacob Brockenhuus, tillige meb nogle Orlogé * ©f ibe 
fort bereder \>at tagen af be ©uenffe nnber 33ornbolm/ faa fatme* 
Ué ben gamle Skram. 5?ong Fridrich forffrett l)am ttl ftg i iviøben< 
bctøn t H cwrtaltf barn tii at antage ftg yaa m)e (It gotf rene*2anfr$ 
Steuefre, , |>ertteb fcegrebe banb ftg ilte/ tianfectbtn bm)e2((berbom 
tiel bafcbe tiltø&t barn bet. globen fif b^nb firajr fatt i brborig 
&tan%, faa og forftetfet meb 6 £t)bffe ©ftbe, faa banb i alt biet) 
33 Otf og&©c9lcre ftetf. SermeD lob banb ben 5. Slttg. i ©tfett/ 
for at opføge fm gtenbe/ ben ©oenjfc Slmiral Bagge (*). ©enne 

toog 

(*) X)*nnc»ar ensart)? 3)?<niD, fom af røforiurøelfc fiif iøwnjl Itc8f|Je efttt E. M. Lxti 

^C«(UtngRer. danic L. VI. p. 2g6. 

Hune Amniiraldi jam pridem Svecus honore 
Ornarat qvod coiifiliis ufuqvc valcret 
Plurimum, cv- audaci fpeftarct adarcUia mot«. 
Venerat a noftris o> m regionibus, hifce 
In terns ru tus qvafefc Ha'landia ripis 
Objicit, ae lato pi ofpectat in æqyora curfu. 
IsCliriftianoigitm cumoperam fidemqvc Monarchx 
Obtulevit, cuperetqve aliqvo turn forfan habcri 
Cenferiqve loco, rebv.s prscefle niarinis, 
Non ita jam generis celeber fpiendorc,repu!fam 
Pertulit. Ad Svecos igitur cum forte profeéhis 
Eflet, & his opera ftudiumqve fidemqve probaflet, 
Goiho j)laeuit - - - getonetg' Mtotfe. i?7 

toog glugten faa fnart l)anb faae t>or gloDe, o$ feplebe for 23inbeti 
i en l)ccl Søgn. Peder Skram Mr et? feen at giøre jagt efter l)ant/ 
ug naaebe f)am enbelig ben ir, Sept. imellem ©ullanb cg SIRobelfleem 
Set* flogeé te Den gar»bfl?e Sag- Unber Slmiralen .Frantz Bilde til 
©øefeolm t>le\> brcebt/ tillige meb mange fleere bra\>e 93?ænb. Pe- 
der Skrams Mft Steiral * (&Ub , Mhtt Fortuna , biet) faa forjTtibt/ 

at betncppe ftmbef)olbe©oen/og inbm23orbe mtfWr^ant betwnbe 
SRtDbere Eske Brock og jens Juul til Siljieb/ men felt) fil ban& ingen 
©fcitø/ og [iubiagbe en berlig ©et)er/ ta tørns gienbe maatu røm* 
me ©oen og i>ct Sanffe garettanb biet) fatt i ©iffertøeb- Sa bette 
£og t)ar i>ei enfcet/ biet) benne gamle |>ett notet til at tage Slfffeeb 
fra^globen paa nt)e/ og begive (tg tit 2augbolmé ©løty fom J)anb 
t)en Xdb f>at>be i gorleljning- Sog/ ^er t>ie\> ^ant> if ^e f)eller i greb/ 
tl)i fom fyanb i fin Ungdom hwbt føgt JWgrøj maafhe meb alt for 
floor Q5egum*lig[)eb, \aa føg te Stigen omftbcr (røm/ i btior ftanbt?ar. 
Slmiral og ©eneral l)at)be banb leende ftten txeref. 3flu inaattt l>anb 
agere Sommenbant/ og forfaace bemelbte ©lott gaugbolm efter 
9J?ueligl)eb i abfftlltge ftrnbtlige Stntøb/ ffiont 85øen ogSabcgaarbcu 
Me* afbrenbt- got' jtiig og anben troe Xienefle / b(et) tøarn benne 
gorleljningé aarlige afgift af kongen ffjenf tt, ligefom banS SKage* 
ftart gierne faae benne venerable gamle Wlatti ofte f)oé flg i fttemt« 
ftawi/ l)t)or £offet og S3t>en l)at)te al ben |w;agtelfe for barn/ fom 
tøané flore gortieneffer ubfræt)ebe* Set Slår 1566 t)ar uben Xtnt>l 
eet af be forgeligjte for benne gobe gamle Jberre/ ba f)anb i bet fam* 
me miflebe ttiwbt af fine ©ønnet/ Chnften og Peder Skram , btn 
forfie Peb gtenbené £aanb/ ben anben peb ©tcaa-Søb/ fom tilforn 
er inelbet. 

Ao. 1578* ben 8- Martii blep t)am fjané ficere £uf?rue/ grue 
Eifebe Krabbe t)eb Soben berowt* ©iben ben Sitb falbt Sliber* 
bommen l)am baabelt tung / faa tøanb for Sllpor la^gfeé efter et 
be^re 2it), £anb forloob Sau^olm / og begat) % til fm gceberne 
©aarb Urup 1 3pUanb f tøvuifch banb meb tlattelig øgning bat)be 
labct forbebre^ tøm ben eg fecé enbnu at tørre eet af be jfønnefie 
£crre'©cebfr t ©annematl. $>t futbenbte J)anb be o^rige Slår af 
et langvarigt og \i§tfaci piii$wttti$t 2etmct/ ba©ttb Falbei>e ^amtil 
fig/ Slår 158^ ben n. Juiii, aitmi l)aw Slibere 9oenbe og ber c^er 

5 Wm n8 $t tycfcet ©ftamå Smtt§ ^fffotie. 5 SftaaneDer* fyané faa fcel fom fjané grues £iig biePe begrave r 
©trtcW ©ogne \£irfe fatøet 25icrf. 

£tøai> fir. ^efcer ©frame ^erfonfige Sljaraeter angaaer/ fra 
furøtf t>ct at (>av>e \>cpret et) alleene t)en faa ttt bePiifte Xapperbefrj 
Sroeflab cg 3\)ec forfttgæfrmielanfréSicencffe/ men ogfaa en ©trce* 
ben cftcr25orgcdig9{ctfæi 4 tt^et»0(ietupaaanfet5Røgte/ tl)i fcatøanfy 
faa \>et i ben Storffe (om ftfren i Den faafalfrte ®re\> gbrifrcfé ivrig 
oppebar mange 9>enge, og fatte fnart een/ fnartfrenan£en9}t ! 0Pinij 
i £3ranfr|¥att, ja enfrjfwnt btttt ffeefre vaa enXitfr fra 2anfret ep enor- 
mt IjaPfre nogen uié |>erre / faa etiføcer toog for flg feto/ efter fem 
fjani) Par ftor? og fneWg til / Pille benne $?anfr Dog alfrru mage fret faa 
at mm ffulle beflfyi&c barn for (£gemtøttigbefr* i ()t jeg jtnfrer at bani) 
for alleoppebaarne ^engebargiort rigtig SKegenflPab oa nepe forftu* 
net flg mefr Ottitteringer/ fom ufrtnfe at al bane oppebnfel er bleven rig* 
tig anuenfrt til glofren og anfren £ané 2Baøfl. Sienetfe. Slngaaenfre 
frenne WlanU SKeltgion , fra \>ifer ?iifren at t)atti fcar fofr ^apifl og frøfre 
3>rote jfant / Dog ftnfreé tffe noget fcrrfreeleé om Ijané Overgang fra tya* 
toefrommet 2(t famme et; er (IPeet ret tifrlig eller unfrer jvongFrid. U 
SRegicring/flutteø frerafrat banfr tiente fren Sfarbuflffe Sifl? op Ove Bilde 
meb nogle $f#e/ faa og lli>en twnfre ufrenlanfrffe herrer af fammc 
©toufr, og alrfaa ufrcn 2\)it>l bar Pæreten nifcHcer Silljcengere af l)iin 
JStrM CSetftUoey infrtil tørør SDlanD i friffe SRiger fif $pnene nogen* 
tønfre opfuf te, Sen ©rrøffrift fom ftnfreé øm* barn og bane grue i be* 
melfrte *8M * 5?trf i, er efter fre tiifceré eenfolfrtge og alminfrelige gormu* 
fatfaalefreéfpfrntke: 

Her ligger begrafven erlig oc velbyrdig Mand^Herr Peder Schram til 
Urop, Ridder, fom udi fin Thid hafver veret 4. Kongers Admeraludi 
OefterocWefterSoen, Mod Rigens Fiender, ocdode Aari58l.then 
II. Dag Julii. Med fin kiereHuftru, erlig oc velbyrdig Frue Elfabe 
Krabbe, fom var Tygge Krabbes Daatter af Buftrup, oc dode paa Lau- 
holm Aar 1578- <"hen 8. Martii Gud gifve dennem^baade med alle 

throe Chriflne engledelig Opftandelfe paa denyderfte Dag* 

Amen« M.W. ) o c m 129 

efænfntng 

Cm bet 

prtn&elfe og Slugijeb meb att&^e 

prog- 

gorfattet af 

M. W. 

a ©ti© i ten nceflførbigangtte 23inter fyatWrifi (BwnlanU 
3nbbt)ggere en meget flot 91aat>e/ nemlig/ at beltre Swm* 
gdtfler ert blegne owrfatte ubt bet ©rønlanbffeiSprog/ 03 
trtjf te ubt bet £ongel. ssføfenføtu*/ fra at ©rønlamberne 
nu funbel^e©Ubéf)etttgeOrb paa bereé eget Øtatø tøH{fen£er% 
J)eb bette ©prøg fcel albrtg tiltørne J)ar batt, faa fanb bette 2lrbetbe 
ogfaaanfeeé foren uforenelig grugt af $ané kongelige SKajeflart* 
©ubelige Omjtt for btflfe blinbe Rebninger* Oplptoutfl/ og for en 
ganlffe nne <prøfce afben 33elftgnelfe , meb tønffen ©USf roner 
faa fjønprtfeltg en 9ttbfierf)eb for fin S@re og fit SKigeétlbbrebelfe. 

£wr fcetteren er ben retfmbtge og flittige ©Ub$ Wlanl £err ?>oul 
Sgcbe/ forben Miffionariusubi©røn(anb/ mt©Ubé Orbé Stener \>é6 
ftell.@eifie$ $ofpital f)cr t @taben 7 f)Mf en f)ar bacfot fjatrt Set)Hg^eb og 
iftemrøe til at fatte bet ©renlanbf?e©prøg faa wl fom nogen af be 
inbføbbe/ fcafom f)anb ubi fin førfie Ungbom uar fommen til ©ren* 
Ianba.i7ai./ batøané gaber J)øt)<mwrbige Superintendent £err£an$ 
Sgebe toar reift berljen for at plante ©Ubé SD?eenig^eb i bet 2anb, 
og benne tøané ©en/ i be Star fea man aUerbejt fatter ©prog er 

9t bleven 
*3Q M - w - 23?tcenFni«fl om MJ&renl SprogS £prtnM|e 

tieren tillige mebfmeSebfftnbe tt(f>olt>et og titøanbt at tale 03 børe 
mere ©renianbff enb 2)an(¥: fca banb \>ar wen til/ ble* han\> \>ti 
fenbt bit) til Xtøbenførøn for at abfoivere ftne Studia \>eb ©folen og 
Univeriitætct/ men inim faae Slaré gorløb er fømb atter bleven 
fenbt til ©rønlanb fom Miflionarius, og Der forblevet fra 2tati734- 
til 1740. , btfor banb beetø bar lerret fm£err gaberé SRebarbenDere 
Mb ber Coionie Gothaab, beelé ogfaa meb meget ftenbelig ©Ub$ 
23:flanb plantet ben 9Kenigbeb/ fomfremfpirer wb Chriftianshaabs 
Coionie, ^>\>i(^en ©US frembeleé naabeligen ttilbe forøge og opboibe 
tnbtil23;rben$(£nbe! 23egge ©tebé bar banb lerret anfeet enbog- 
faaaf ©rønlænberne fetø iffe allene fom ben ber forfiob ©proget/ 
men enb og fom ben/ ber ubi ©progget baube (tørre AccuratefTe og 
23eltalenbeb, tni be fetø/ tøué Sttoberé SDtaal bet fcar. 

Sa nu faalebeé bette ©prog er bleget et af bent/ i btoilfe uor 
£(£rreé 3^fw 9taM/ b*>orubt/ allene 0$ ber at bltøe falige/ paafal* 
be$ og befienbeé/ og et af bent/ i f>\>i(fe £an$ kongelige 9)?ajeffot$ 
naabige SKegiering og Ombøggeligbeb for fine Unberfaatter* 2$elfierb 
prifeé/ faa mener jeg at beter ogfaa fcærb at anflille en alminbelig 
betragtning owr bete Statur/ og Un gerffiæl/ t»erer imellem intt 
©prog ofl anbre/ om fctrilfe jeg bar fun&et faae nogen S'unbflJ ab. 

S(t jeg nogenlunbe fanb tntre i ©tanb til at anfritteflig en25e* 
tragtning/ bertil f>at bemelbte £err ^o«l <£gebe binlpet mig/ Mb 
at laane mig ben Grammatica og Ut Lexkon, fom banb bar for* 
fattet owr MU ©prog / bMft 25øger ogfaa af bane £err gaber 
brugeé til be Studioforum Unber\>iréning/ fem præpareres ber i 
Btaicn til ben ©rønlanbjle Mimon. $)lan fanb wl tcenfe/ at in 
maae tn?re et fcanffeligt Strbeibe at giøve ben ferfie Grammatica og 
Lexicon ubi et ©prog/ fom albrig fer bartoibft af flige Sing at ftge/ 
ba bet er tungt at lære et ©prog/ enbogfaa/ naar man bar en Gram- 
matica og Lexicon til at lære in af/ men bntt 2(rbet)be bliver 
enbnu tungere/ naar ©progeté Statur og 23effaffenb?ber faa meget 
fremmeb og anberlebeé tni be ©prog ere fom bru<*e$ i @uropa. 
Set er formobentlig iffe faa fnart at \>ente/ at benne Grammatica og 
Lexicon fanb fceb £n;ffen bltøe publiceret/ faafom iiwn littdig 

biiffer 


ofl ttlitøføbmefr ant?re 6profl, 131 

Drifter flg til at giere Denne 33rft)f?ning / l)ttor &et er m^cnffunCtgt/ 
at (£mnplarierne itk twibtbliw affatte'; SttenbogfanD Det sel seere/ 
at een eller anbentør ufci soreé gæDernelanb er begterlig at sibe/ 
feuorlcfccé Dette (Sprog er beffaffen: ft>i(Fen ftmDfFab ogfaa maaflfec 
i fremtiben fanb gise nogen Oplivning om ben ©røntønDjfe Nations 
©prmDelfe. 

Set er sift/ at Det beefe aRenmflfcltøt £iøné gorfæbre ere t>Iev>* 
tie i (Spnbflobcn besarebe ubt Den efter @tlb$ SJefalning af SRoab 
bt)gte £lrf/ og at Da (Sonbfloben \>ar til grube/ ere De faasel fom De 
uniaricnbe Sveaturcr uDgangne af SlrFen 09 neD af Slraratø 23ierg/ 
men paa buabfDiaabc De og Sirene ere ubbrebebe tott altt23erben/ 
Det er efter tøa mange f)unDreDe ja tuflnbe 9(aré gortøb itk at op* 
Dage: faafom Den enefie Scribent, paa f)\>iltm man i Dette (tøffe 
fanD forlaDe flg nemlig 9[)?oft'é/ itk om alle nusærenbe kationer bar 
giset omftønbelig gorffaring, Set er ogfaa sifl/ «tDa£D?enntjlPene 
b gijnbte at bt)gge Det SBabtjloniffe Xaarn/ faa baste De alle tti£tfn< 
genuial og forftobe bseranbveé (Sprog/ og at Den gorffiel/ fom enD* 
nu er og bliser ]iaa De abflrillige ©prog i 23erbeii/ bar fin førfie Op* 
tinbelfe fra 93abet/ og bar giset S3abel Dette fit Sftasii/ i bsorsel 
fammc gorffial Daglig forogeg/ fovmebelflab|¥illtgc9(arfager; Stten 
paa bsaD 23u; et bsert (Sprog er Fommet til Det 2anb/ bsor betmt 
bvugeé/ er irte allene ligefaa tungt at forFlarefombsørlebcé3nbbt)g* 
gerne ere fomne DiD/ men enDim sanseligere. 

Sa Den 33er5ené 9>art/ fom falDeS America Jjar if U lerret 3nt> 
bagerne <St)nben i Europa befienbt eller af Dem befeglet v^tn paa 
balstrebie buntrcbe 2(ar/ og Dog Da Den bles opbagetafChriftophoro 
Columbo bles funDet sel beb^at og fulD af SXttenneflFer/ bsilfe Dog 
maa base Dercé OprinDelfe af Sttoæ 2irr> og faaet bcreé (Sprog fra 
Sabel/ faa er Det fornebent/ at De maa seere fomne DiDben enten fra 
Euroqa eller fra Afia: JbatDer fra (SynbfloDen af serret ligefaa (lort 
©lillerom imellem Europa og America fom Der nu er/ Da (Spanien/ 
STorge og 3tlanb/ fom ere De nettraeffc Europæift? &mbe til Ame- 
rica ere langt nof' Derfra beliggenDe/ \aa er Det itk DØ troeligt/ at 
America er bleven bfbpgt af Éuropæiffe Colonier. $?en ingen FanD 

9* 2 f?ge, %2 HW.gttftnftiiitfl om bet^cenl . ©ptogg aprinftelfe 

ftge/ om feer iffefant 6at>e iigij^t fafle Sante efterøer imellem/ fom 
fant ucrre forgangne *rt Sor&fftfø/ 33anbflot eller anbre ©Ub$ 
©omme« 

©eteroéiffebefienttbtior ncrr te Øer og 2ant>e/ fom ligge offer 
for Kamzdalia ten øflerligjte ^romn^ af norre Xartarie naaer til 
ten \>rflre teel af America, l)\>or ter maajfte fant finteé li&rt eller 
intet ©fillerum; men at ter ©ønten for America ligge Øer og 
fafle £ante fom iffun fcet fmale ©unte'ere ffilte Derfra, fcet er fcel 
befienbt; b^or ncrr bifie tgirn naaer tit te Sante og Øer/ fom ligge 
©ønten og Øflen for Java , Timor og te Molukkiflfe Øer er atter 
ubefienbt: Sen berømmelige lærte Philoiogus Adrianus Relandus 

l)ar gtort en meget curieux Diflfertation de lingvis Americanisj fom 

er ben XII. af frøné tilfammen utgtøne DilTertarioncr/ b^oruDt banb 
f)at t)enne meget rimelige og troelige ©téninij §. XL at 3D?ennefrer 
og Spr i norre America ere lomne af norre Afia, og i føntre Ame- 
rica af fontre Afia: ©enne Tank funbe meget beftyrfefy ^iéman 
bafcte noget nøjagtigere ^unbffab om Sprogene/ faavel uti Ame- 
rica fom uti forbemdbte Seele af Afia, fortil tenne fcerbe Wianb 
tjat gmet meget got Sinkning baate uti bemeltte DifTertation og t 

ten mtflfore^faaate/ fom fiantler de lingvis mfularumorientaliuiru 

Og til at citere fortfætte tenne (Slutning fant ogfaa ncmwrentt 
min liten Slrøantltng giøre nogen Sicnefle/ i J)tw ringe ten ent 
fcltøer, 

J&terfen ©rønlant et) beller 9Tørre America bar faaetftt©prog 
eller fine nu mente 3«btø)ggere fra 3$tønb ; tf)i baabt ©tønlano 
og STøire America f)at twret bebtjgt og af aBenneffer beboet førent 
Sélant blett btboct: foilht meget tilforlateligen fant fienbeé teraf/ 
at ta3^«nM førftc 3nbbt>3gere ingulf a. 8?o. fatte fig neet til at 
boepaa ten jlorcøe/ fantt bant tøfcerfen SD?énne|?cr terpaa/ et) bel- 
ler no«et Segn til/ at £D?enneffer før føtøte ter baM terre 25oeitg. 
Torf. Hift Norv. P. il 1 2. 3)i en ta et buntrete Slår bere fta* Rode 
Eric omtrent 982. førte fitCoionie til ©rønlant/ fattet bant og 
bané§øfgc|M atferebe antre 3fl&bt)ggere i Sanbet for fig, ifcrrpaa 
ten wftre ©ite/ l)\)or nu te Stønne Coioaier ere bdiggenttv bwlfe 


ogU(uat)e^me^ant)K©pw3. 133 Snbbijggere be f albte Skrælingcr, fom <?tUt>e ttcere et foragteligt 3tatM/ 
enten i Den 23emcerfelfe/ at De ffulbe twre flette ©triibémamb eller 
frugtagtige golf/ cUer forbi 6e plepel>e mcD flort Skraal at f omme til 
te SBorffe* (Efibe/ eller forbi be flaffe omfring og f)afce ingen triffc 
JBocparte, 1i)i Skroltt bctyber paa3*tønbfl?vagationem, og ©røn* 
lameerne ere vagabundi. £crr ^oul @gebe fortæller i ftt Lexico 
wb Det Orb Karalek en ittoføt) (Brønkrøfcet: : »aalcfces ftge fca 
at tx ere faftte ftfbe ©rijtne/ font i fordum Cifo ^<u>e beboet 
fcen?$ &an&: tet maae uben £t>h>l ttccre bet farømc Orb fom Skræ- 
linger, tyndet ©rønlcmi^erne fcermeb ttitbe ftge og ifte funbe pro- 
nnncicre/ faafom i bet ©rønlanbfl^e ©srog intet Orb begpnbeé af 
tO/ lannt minfcre af tre Confbnantet/ f)t>orfote be ubi bette Orbljar 
uoeluft bet ferfte asogjftw s, og imellem bet anbet 33ogfia\> Kog bet 
trebie Rfat en Vocal nemlig A. \aa er ubaf Skræling bleven Karalek. 
Sif betre Orb og M Orb Okau&k Zcdc f fom derivere* af Okak 
Cunge/ er fammenfatKaralit-okaiifiet fc e.paa (ørønlanfcff; tt)i 
©rønlomberne boibe iffe Ut Orb Karalek for noget ©ftelbéorb* 2>e 
fcille fetø gierne falbe£ og falbe golf af bcr eé egen Nation innuk, fiffet 
Orb feefybcr et tHenneffe/ ba be anfeer ftg fetø for attxrre SWenni* 
ffrr *«t *føtø, men la anbre golf iffe fnnSe tiliiaat bem Ijerubi no- 
gen Prærogativ, faa fanb bet iffe anfeeé for et Orb/ ber diftingveret 
itnnt Nation fra anbre. 

gorbencrønte robe Erics ®øn Leif opbagebe tet Sanb t Større 
America, fom !)anb falbte 23iwrian& / forbi J)anb ber bafctefunbet 
Støntrcmv enten M maae f>at>c lerret tnlbe 23tinranfer eller 'SKibé* 
trcrer/ føtf grugt man plene* ogfaa paa ©an|¥ at falbe 23iinba?r, 
eller bet fyar t>cmt 33cbbenbe. £at>be Leif ført ben Jjele Colonie ti! 
Viinland, fom fjawé gaber ftatite plantet i ©rønlanb/ faat)afcbefamb 
forbedret fcereé Jilflanb meget i benfeenbe til bereé 23orpceI. Stten 
la Ijanb opbagebe Itttt Sanb/ faa fanbt Ijanb ogfaa ber 3 n bbt)ggere/ 
tynife be SRorffe ligelebcé falbte Skrælinger: bettejleebe omtrent anno 

IOOO* Torf. in Viinland. 

®en Zi&Ut fceeret til at M Sétønbffe eller gamle Sttor (le ©prog 
J)ar txrøt brugt wt i ben øjlre £>eel af ©rønlanb og 1 enbeel af len 

. $3 wfire/ i34- M. w, ggtønfm itfl om M ®ronl ©jptoøg JDptmfcelfe 

fceftre/ f)t)i(fe begge (£gnet)arwmt temmelig wl peuplettte af%f 
lantffe og Sftorffe golf, faa at t Øtler^øngten tiåre 190. $5et;ter 
og i 23::fier''23øngtfn90/ fotn Torfæus anferec 3Se\>ii$ for Gronl. 
Antiqv* p, 39, ^ilfet i tet ringefre maa forflaaeé faa/ at ter partier' 
ret faa mange Familier. 3)?en uagtet at te SJTovffe faaleteé f)ar 
boet i ©renlant l)øé 2antet$ gamle Sutbpggere Ijcnfcei) 400 5(ar, 
faa er tee tog ne pprligen noget gotfpor af bet S^anbffe ©prog at 
finte uti bet ©renlantffr/ f)iu(fet maa været fommet teelé Deraf/ at 
tøffe ©prog ere af ]'aa gantfFe atflNllig Sftatur/ at te iffe t>el funte 
beblanteé met (j\>erantre/ teelé ogfaa at formøtentlfg te iHevffe tøar 
J)a\>t faare litet met te intfette ©ronlcenter at -befriUe/ men latet 
♦tg trøtje met ten Omgcrngdfe te funte tjaw met f)\>erantreintbt)r* 
teé/ og met ten t>antel te funte t>at>e met 9torgeog3$tønt* 

Cm trt ©rontentfFe tøar nogen Owreenéflemmelfe met noget 
af te 'Jartarlffe funte- man ta b^ft ffimtne yaaf terfom man ^a\)tc 
faa meget KuntjVab ontetføert af te $art<m|¥e ©prog/ fem £>ere 
Sgeteé Grammatica og Lexicon gtoer om tet ©renlantjTe. 

©et er troeligeit/ at ten Nation, fral)\>ilfen@renlc?ntcrnc ere 
fomne/ fanb ba\>e forantret |tt ©prog ent ©rentønterne fe to. £t)t 
tøfle f)av>e perten funfrct foretage Hg noget Xog utaf tette Sant til 
antre 2ante/ et) faller wb ©iftermaal met antre kationer eller 
ftantel forantre tereé ©prog/ faafom te boe t faatan en Q3erten$ 
Stffrotø fom ingen miéunbte tent/ og f)fcor te irft engang funte faae 
at wtf at tee vave antre og betre £ante til i Sertcn enttereéSanb 
er. 23et bitene Samgte pieper ©progene ofte at forantres meget/ 
t feer buor ter intet flfrtoeø eller ffreuen Utfjté ; men ten ^reve/ font 
tet ©rønlantffe ©prog t)ax utfraaet/ ta tet tf fe er beblantet met 
tet STorffe/ gier tet temmelig troeligt/ at tet iffe Ijelier wb te 5a* 
lentcé ti agtfomfret og ©froteéleébet maae treere forantret/ i ferr 
ta tet for rig felt) iffe fa tt taale nogen §et;l i tlttalen/ at faa fnart 
fom man fætter tonum paa en anten ©raueife rut ten ffulte være/ 
eller et 3$ogftafc i førben for tet antet/ faa er Orteté fyk 23ennrr* 
felfe forantret/ ja man ta'er ofte t^ertimot tet man vifte (Ige. 
Uagtfomf)et og ©fiøte$tøé&et gier ©progene lettere ent te vare r 

ten oa Ultigbrt) mel) onftregptofl. 135 

fcfn børttaaer terminationes perfonarum in verbis og cafuum in no- 
minibus, og overalt forminbffer 9teglerneé Za\/ menberimoberbct 
©reniontflPe ©prog et af be allerregufatrejle fom fanb t>a?re til/ Ijfcor 

fcaat>C numerorum Cg cafuum og perfonarum Joranbrmøer Og cha- 

raaeres faa nøjagtig forekommet fom i noget anbet ©prog/ og tt( 
alle bifle Soranbringer/ faawlfom og naar noget viger fra Keglerne/ 
fanb flføe* gantffe fulbf ommen Raifon, mitt fom fanb giore ét (Sprog 
tungt fatte* i bet ©ronlanbffe/ og intet ftnteé fccrutø \'om fani) giere 
et ©prog let/ uben bet aliene/ at ber bverfen i Nominibus eller Pro- 
nominibus eller verbis er noget difcrimen generis , men be ere alle 

generis omnis* 

Smellem ©rontønberne og Snbbymw? i Canada eder m> 
gtanfrige, fom ligger tvert over for bem v^ &?t faffe Sanb i Ame- 
rica er ber nogen £«gl)eb i fjenfeenbe til beggeé 2tøftn og £ew maa* 
id nemlig 3nbbi)gg?rne i Canada l)ave ingen Soue/ ingen Øvrig* 
t)ti, ingen <preffrr, fom Baron Lahontan fortæller i fin SRenfebcffri* 
wlfe T. 1. p. 249. faa og T. 2. p. 98 og 102. og bog leve te inbbnr* 
teé faa / at be iagttage alb 23illigf)eb imob ^eranbre, be bverfen 
fiveé eller flaaeé etter (lider fra bveranbre/ eller bagtalt bveranbre. 
item pag. 98. ©aafebeé er ttt og meb ©rønlcwberne / be btorrfen 
I)ave Øvrigbeb eller 9>reflet/ bmttn ®ubé Orb ep f)elfer af Sflen* 
lieden givne 2ot>c/ og bog ia^tta^ be meb alb $iite be bemelbte og 
fleere pligter imob binanben/ og give bermeb et tåbeligt tempel 
paa tttf fom StpofMen bruger til %$mié »aa/ at ber er en naturlig 

®\lU $U!lbflfob Og en naturlig £0V til: efterdi Hedningene fom ik- 
ke have Lov , giore af Naturen nogle Lovens Gierninger , da ere 
de famme , dog de ikke have Loven, dem fe}v en Lov. Rom. II. 

14. tf>i fyverfen S^rbobigbeb for ©ubé aabenbarebe 23ilHe et) deller 
$rt)gt for ben-.-ffraffenbe Øvrigfteb kolber bem fra onbe ©ierningetv 
men alleene \^m naturlige 5vimb(frib om bereé pligter. Subbngger- 
ne i Canada bruge intet ©alt/ tunbc ogfaa ith taale at fmage bet/ 
fom Safoontan fortæller 1. c p- 99* ©rønlcwberne bruge ogfaa for 
ftg felv intet ©alc i bereé egen ^uuébolbning/ bog fpife be gierne 
ben af ©anffe golf tillavebe Wflat/ i frø 23røb og ©nw/ entffiont 
eotoniernrt. M h bruge ©alt til at lave bereé %Ka$. 3nbbnggerne 

tSa* 136 M,w. get(ett Cnft!gom^et ®re«l®<H;DflgX>prmMfe 

i 6anat»d ftat>e alteleé intet ©f tcco / tjtømtoi ingen Nation i (£tiropa 
ettern Uig: Se (St:øn(an^(?e9Mant)fo(!evef)ent6ifcem^etfenaf&eleé 
lige et) pellet gantj?e ulige; tl)i te f)aw gantjfe litet og tyntt £aar 
VM £agett/ font altvig bliper lamgere enti tet føijefle en Somme/ 
cg faalete* maa wl ogfaa fomme $olfeé i £artariet 23ef¥affenl)et> 

\)Cet*e t Les Tartares tant Nagayens que CzeremifTes ont tres peu de 
poil au menton f|£jec Jean Struys i fine Vøyages pag. 168. @aa fintet 

ter ogfaa i STerre Slmerica i tet ringefie een Nation nemlig te Mo- 
zeemieks, font baate t>m langt £aar og tpft ©fu?g, fttltn om 
ent 3^to)*rø en tt i Qanaba og ©røntønterne ere ^efantre tentme* 
lig lige i tifle ©tuffer/ 05 faaleteé maaffee funte Pære fomne af et 
£ant i Sartariet/ faa ere te tog alteleé iffe af een Nation; Suiten 
gorffræl/ fonter imellem beggeé©prog/ er faa flor og fientelig/ 
at ten iffe fant f>a\>e fin Oprintelfe af Xiten* itøngte/ men er i 
©progeneé egen Statur. $ra ten (Tore glot Misfifippi og tnttil Hud- 
fons Bay ere ter tf fim to£>opet'-©progi S3rug^ nemlig tet Sllgon* 
finiffe og tet §uvonif¥e/ font £al)ontan fortæller Tom. n.'p. 36, 
font ogfaa Jjar fat en liten efterretning om Grsmmatica og en ©lo* 
febog angaaente begge ©prog pet @nten af Tom. 11, men i |>én< 
feente til begw Seeie er ter meget flor gøt'jrtel imellem tøffe og tet 
©vonlantffc ©prog. (Baa er ter ogfaa alteleé ingen £iigt)et triiel« 
lem te @uropcei|¥e ©prog/ font bnigeé i te ncrrmefl imot America 
beliggentegante/ fom tet Sambrifte / fcet 3t!aritfFe, tet^élant* 
ffe og tet gtnmarfi^e og imellem tet ©ronlantffe: bPilfet er meget 
fienteligt enten man anfeer Grammaticam eller man anfeer ©lofer* 
ne; tin begge tiffe Seele maa man a^tt paat naar man Pil betragte 
atjMige ©progeré Cognation f. <£. tet tanfle©progog tet3$lant* 
ffe ©prog fomme ncer oPcreen* roet Ijperantre/ tog meere i £en< 
feente til ©loferne ent i £enfeente til Grammaticam , tet SanfFe 
og (Jngelffe ©prog ere ogfaa meget ncer beftøgtetc/ tog entnu mee* 
re i £enfeente tit Grammaticam ent til ©loferne. 

©en forfie Xing ; forø Grammatica l)antler om/ ere SSogfla* 
Perne. Sen 'Strøfl at flriPe l)ape ©r* nlænterne if f e Pitfl farent te 

tcerte ten af £r. Superintendent Egede og £r. Poul Egede og tere$ 

efterfølgere og Coiiegis, Ijpiife &apel)oltt tet tienligere at Parnne 

fccm oa ttfftø&efc mel) anbte ? @pros. 137 tern til te SBogfla^er / fom Pi bruge ril at ffrifce Satin / ent tem Di 
bruge til at fftwe ©anfF/ og faaleteé er allereete baabe ABCebet og 
LutheriCatechismus meb en Seel 93ønner 09 paa pedes og SKiim ut* 
fatte 18 ^falmet/ 00 nu tilfltjt ogfaa te fire (5t>ange(iflet trpfte, 
3mit(ertiit er bog t^eb ©rønlcrnterneS 23ogflaper noget befnnberligt) 
nemlig at te 33ogflat>er C, D og F al&eleé iffe ere til i feet ©rønlanb* 
f?e ©prog, H forekommer iffun i 4re interje&ionibus, men iffe i 
anbre OrD/ ten 2»b fom X og Z før, forefommer fommeftøts 
intM i Ortet/ føor te to Sonfonanter ks og ts finte*/ men tet int> 
te tog tf fe fliffe ftg/ om man paa faatanne ©tceter ffrep x eller z, 

faattfl for pronunciationenéfom for derivationen* ©f nit; tl)i kog 

s> og ligelcteé t og s fører iffe til een/ men til abffillige ©tawlfer: 
£erubi ere alle Sruropcetffe ©prog bet ©rønlantffe ulige, faafomte 
før og bruger aliefammen tøffe 25ogftaPer, ja fommeaf temført'ffc 
S3ogf}aPer$ Spt paa fTeere ent een SKaate/ faafom tet©laPoni(Fe 
©prog før iffe aliene z, men fammenfertter ogfaa tette S5ogfla\j 
met antre fibilantibui , faa at £t)ten bliPer beéfførfere. 3 tet 
(Jambriffe ©prog bruge* ter iffe alleene F, men ogfaa Ff og Ph, 
føilfe te intfotte entogfaa i Ortene* 33egt)ntelfe funte pronuncie- 
re faalete*/ at te funte føre nogen gorjfrel paa £nten: 3 £enfeen* 
te til ten Afpiration H er ter og Hor gorffiel imellem tet©ronlanb* 
ffe ©prog og tet uti Ganata brugelige éuroniffe- 2lji ta ©r#n* 
lanterne ^aa got fom albcfe* intet H bruger, faa bruger £>uronerne 

tet t te allerfteeft e Crt : presque tous les mots (des Hurons) ont 
des afpirations TH devant etre prononcée le plus qiul eft poflible, 

fom Soføntan fortæller i fine Memoires T. II. p. 218* SD?en at tet 33og< 
floa F iffe bruge* i Det@ronlantfFe ©prog/teruti ligner tette tet gtnni* 
ff e i Europa , og en føel ©eel ©prog i Slmeriea* 3 tet £uroniff e 
©prog ere ter flet ingen Hteræ labiales føerf en b eHer f eller m eller p,faa 
te funoe tale foruten at beføPe at luffe bere* gceber fammen/ og tog 
f¥al tet ucere et behageligt og Pelfytente ©prog, fom Sabontan mel* 
ter T. IL p. 217. men tet er temumueiigt at lære franff eller antrc 
©prog føor labiales bruget 3f<rr føat tet 35ogflaP F anlan* 
getv ta bruget tet iffe uti noget ©prog i Sanata* Jc ne fsaehe 

point , flger føttt / qu aucune langue fauvage de Canada ait de F, 

Tom. 11. p. 219« 3a entogfaa i ten fon&re2>eel af Slmerica bruger 

© 3nfc 138 M.w. %ttmM mmM ($tt>nl®w$ X>pcint>elfe 

Snbbtjggerne i SBraftUen bet SBoøfia^ F tf fe- Ifti forbemelbte Adr. 

Relandus anfører af Jof. d' Anchieta Grammat. BrafiU at t bette 

©pr 03 kmti %t S5og#av>er F,j L, s,; z alfcele^ «Fe / og Rpro- 
nunciereS iffe toobbelt: i for anført Diffi p. 179. (£n anben Singer 
pgfaa meget mærfelig fceb SSogflawrne t bet ©ronfaubffe ©prog/ 
nemlig benne/ at Der finbeé i fjeele ©proget tf fe noget £>rb fom be* 
gt;nbe$ meb to etter fleere Sonfonanter/ fyøorfore bet tril fatte bent 
meget tungt/ enbogfaa at ubflge i tere* ni>e OPerfcetteffe faabanne 
Ørb fom Chriftus , Prophet, Stater &c. men be nobeé til at fortte 
en St)b fom et Schva mobile intetten* flige Sonfonanter : fjPilfet fceJ 
fanb førøe nogen £iigl)eb meb bet J&rtraijre ©prog/ iuenalbele* tf fe 
meb be fløjte guropcei ffe ; tt>t faabe i bet ©røf ifl?e og SatinfFe/Sanflfe/ 
©lawmffy ginniffe oganbre©prog forefommer i Drbeneé35egt)n< 
belfe flige fammenfatte Sonfonanter i 3Kangfolbtgf)eb/ fom bl, br, 

cl, er, dr, fl, fr, gi, gn, gr, mn, pi, pn, pr, fe, fl, fm, ft, 

ftr &c* 2D?en bet •gnrngariffe ©prog aUeene fommer berttbi over- 
eenS meb M ©ronlanbjfe faafom ogfaa v^ ^ungariff intet Orb 
begpber meb to etter flere Sonfonanter/ uben te atteene fom ereub* 
af bet£atin(?e etter anfcre fremmebe ©prog faante og antagnetSrug/ 
fa enbogfaa be fetofamme fremmebe Orb giore ^ungarerne btofitm* 
mere til b?re£ pronunciation \>eb at fcette en Vocai foran eller imel* 
lem flige Sonfonanter: ©en tyrømmeltgc tørbe SManb Matth. Bel 

flirer benne SBegel berom: Vox apud Hungaros duasabinitiohabens 
confonas peregrina eft, Meletem. de peregrinitate Lingvæ Hungar. 

Mifceii. Berolin. p. 198. og bette 9taab tører wl ogfaa Staturen 
©rønlcenberne at bruge* 

©rønlamterne bruge ingen articuium ^\>erFett for etter efter Or* 
bet/ J)Uorubi bereé ©prog fommer ov>ereen$ mebbetfiatinffe/ men 
tf fe meb be fleefte an^u ©prog i Europa/ et; fietter meb ht $\m< 
øariffe/ font f)ar fine tre Sfrtifier indefinitum Az , definitumEz, 

demonftrativum AMAZ, 

©tønlømberne fmfce t>ef nogle Adjeftiva mm meget fø/'fø 
fom be exprimere adjeftivum peb at fætte t ffceben betfor 3 perC 
præteriti, fom f. (£♦ erngufek aupillartok m vfo&aribttlinitiå au- 

pillar- og Ultifl&et) mefc anDre Gforofl,' _____ 139 pillartok er præteritum verbi aupillarpok en#&* 5lt ©rOttfæftberøe 

fatter adjeftivum bagefter fubftantivum, berubi lommer bet £ebraif¥ e 
cg Sambriffe ©prog oPerecné meb bere*/ men t)rt Sanfl* e og Snbjfe 1* 
genlunbe* 

©ronlcwbewe bruge Jjtøerfen t fubftantivis eller adjeclivis et) 

^ellert pronominibus eller verbis nogengorflMpaa genus ma fe. fem* 

eHer neutrum: fyerttbi differerer bereé ©prog fra be fleefle i Suropa faa* 
M fom fra be fleetfe Orientaliffe. ©f fie 3 genera bruges i 2atin/©rcefiff/ 
©latfonifF/ 33lanb|?og anDre ©prog mafc.fom.ogcommune i bet 
gambrijte og ^^anbffe og commune og neutrum i San(f og (Jngelj?; 
SKen fjerubi f orner bet gmmflfC/ $ørfifFc/9>erftjf e/faa og atter betibun* 
gatiff e ©pr og ouereen$ meb bet ©ronlanbiTe/og maatfee tffe mange el* 

leré; ©aalebeé ffger Franc* Foris Otrokocfi : Genera grammaticorurn 
per fexus diftin&ionem nulla agnofcimus : Origg. Hungar. P. L p. 317* 
SorbemelbteMattLBelius taler faalet>eé beromtGenus in lingvaHunga- 
rica nullum^idque in nominibus cum fubftantivis tum adjedlivisj qvod 
inidiomatibusEuropæfecuseft: - — fallor an iftud eft aliqvid qvod 
vix in alio idiomate facile reperias, tantum vero abeft, ut confun- 
dat lingvam , ut ornet etiam faciatque expeditioreni , ibid. p, 2IO. 

Set banb ftgnv at bet ingen Ufutbfommenbeb er libi et ©prog/ at 
ber er ingen gørjftri oaa genera , Ut mifer gornuften at vwrefanbt; 
£f)t ia Srøenmffer berfor Ijape 35Me og Sale/ at t>e funbe gtoefyfcer* 
anbre bereé SReening tiifienbe/ faa fanb jligt £>jemeb gierne riaaeé 
foruben differentia generum, tøtiiff en gier ©progene meget tunge* 
ve/ men flet iffe !)ielp?r gorffanbett/ og fortil man af gornuften 
iffe fanb gh>e nogen Raifon f. (2. gornuften !anb tf fe ftge/ forfor 

oculus er generis mafculini og auris fæminini , l)\)orfor menfa er 
femininum og orbis mafculinum, ,f)\)Orfor domus er fem, og pa- 
ries mafculinum , fttøorfor aqvila er fem. og pafler mafculin. faa jeg 

\)ilbe lige at differentia generum l)en()øre til Ut ^8abt)lom(f e Saarn* 
33tiga,erieé ©traf / brtfom ben iffe ogfaa fanUtå i Ut £ebraiffe 
©prog : 2J?en fjar enb baaU Ut JfeungarifFe og Ut ©ronlanbffe 
©prog i UtU ©tyffej noget gortrin og Setbeb frem for mange anbre> 
faa ere bog begge i mangfotbige* anbre £ing meget Panjleligere enb 
anbre ©prog. 

© 2 ©rom i4o M.w.% etø n fm'trø om b et ®tenL ©profl g Oprmftelfe 

©rønlcmberøe f)at baatot i nominibus, pronominibus og ver- 
bis ttt numeros , nemlig fingularem , dualem Og pluralem, fftoOtU* 

li be meefHommeottcreenS raeb bet ©rcrftffe og ©latJoni^e ©prog/ 
bog ubi 6et ©Urøoniffe] bruges ogfaa dualis naar bet tales om tre 
eller ftre/ og bruges førft pluralis, naar ber tales om fem eller flere. 
£f)i omenbjf tont bet ogfaa bruges dualis i bet £ebraij¥ e og i bet 
éambriflfe/ faa forefommer ben bog iffun om faabanne Sing/ fom 
af Staturen eller £unften ereparrebe/ fom jamber og £anbffery 
gebber og ©foe* 3 bet gatinjft/ 2>anf¥e og anbre ©prog fanb 
man meget ttel nøjeS/ og bielpe ftg meb tonumeris, ©jffe tre nu- 
merorum formation er i itt ©rønlanbffe ©prog meget abffilltg/ 
forfor ogfaa pv. Egede i fin Grammatica bar indbefattet alle biftt 
goranbringer i V)ifie Stegler/ efterfom Svellen dependerer beelS 

af terminatione diverfa fingularis numeri , beelS af euphonia f, (£. 

at i et Orb tf fe bliver for fcaarbe eller for mange eller for faae Sonfc* 
nanter* Sing. Dual Plur, Nuia en ©fye 


nuiek 


nuiet 


Tullugak en 9tatm 


tullukek 


tuliuket 


uiloriak en ©tierne 


ullorirfek 


ullorirfet 


Turne et gobfpot 


tumik 


tumit 


Pilio et 95lab 


pilluk 


pillut Og pilluit. $\>ab Cafus anlanger; la f)øtot ©rontømberne \>el tf fe fleere, fom 

I)atøe egne Terminationer enb fom Genitivum., f)VHlfen antc confo- 
nantemenbeépaaB, ogantevocalempaaM-, fom: af Igloet£uuS/ 
Iglub torkfub £ufetS Snbgang / tullukam irfa SRatøienS 0\t / og 

vocativum, fom enbeS paa a eller na; men Dativus, Accufarivus og 

Abbtivi (fom ber ere ligefaamange og atfftllige fom i bet £rømariffe 
©prog) bltøe giorte &eb at fætte particulas infeparabiies til énben 
af Otlttf lige paa faaban en Stfaabe/ fom M jfrer i In £ungart' 

fl*e ©prog : f. (?. mut betyber motum ad locum fom : killagmut til 
himmelen: til pluralia fcetteé nut fom rinnugnuttfl ^otfet. me og 
flebet«berinloco, fom killagme i £immelett» nuname paajotr* 

t>en. og ttlitøb e fr mefr qnftre gSprog. 141 

t>en* Mit og mik, nit oø nik betpier af/ fra/ mefc/ formefcelfi/ 
Gut og ut bemcerfe vet>/ omfring / ufcen / infeett/ oven. Nut 
betntet propter, f. (&nunamit afCJotftett/ fiellumit formefcelft 
Regnen/ Signagut, vefc i&ttaribcn. Kongifiagut omfring £<*i* 

feri/ attorminut fotfci fcen er bntgt; ©iffe terminationer ere fcel 

Hh te famme fom fætteé til Ortene i bet £>un#mffe ©prog for at 
giore accufativos og ablativos , men SDtaaben er Dog ten famme, 
3eg uit iffe anføre alle te af M. Beiio opvegnete ftttnaarifl? e ablati- 
vos, men tfttw ncwne for <£j?empctt ©ft;it tifie accufativos: varos 

urbs, varosba inurbem, mezo campus, mezoben incampum y Roka 

*«//>*/, rokahoz^ vuipem; l)tioraf ogfaa Det er at fiente at bet fom i 
anbre ©prog falbeé præpofitiones fcmt perten paa £>tmgatff elier 
yaa ©rønlantf? falbeé præpofitiones, faafotn fcet fcetteé bag efter 
Ort>/ tømlfet tog enbeiig ogfaa ffcermet fomme præpofitioner og 

Hiet terminationibus adverbiorum localium i tet ©rtft^e ©prog: 

Præpofitiones; fer ttcé ogfaa bagefter nomina ubi bet §mmavfij¥c 
©prog/ men bltøe tog Orb for ftg fetø. 

©a ©nmtamterne ingen diftin&a genera f)aw / faa forftaaer 
Ut ftg af (tg fetø / at bercé adje&iva f)a\>e ingen motionem. 

Graduscomparationis tøattete o&faatfhyaa faatan SMaate fom 
te fleefJe(£uropcrijf e©progmem!tg met at forantre terminationem po- 

fitivi tit comparativi og fuperlativi termination,fom tet {feer i tetSa titl* 

fFe/@rcrf iff e/Sanffe/ Éambrijle og mange anbre ©provinen te befrti* 
t>e tiffe Gradus tteb at (igne Stagene met I)inanten/ Ifgefom bet ffter uti 
tet^)ebraij¥e6pvog.S.^.iglomitangekou (tørre ent> etøuud/ligefom 
man Bitte jtge paa Satin: magnus præ domo. ©aaleteø beflroe ogfaa 
©fawniernebettéfuperiativum, mentilcomparativum tøape te ene* 

gen termination, 

<Jr ter ent i tet©tyf f e nogen Sitg^et met teté£bratfft©prog/faa 
ti tei teé^ønegorff jel i£enfeenbe tii figuram nominum.^i ba ter i tet 
£?bratff ©prog eregant(¥e faae eller faa got fom flet ingen compofita, 
faa ere ter i tet ©rønlanbffe mangfoltirje og vm mange aWaaberfamen* 
fatte nomina Jigefom i tet ©rccfiflfe/Satin^/Sanffe og antre QFurøpfft* 
ff e ©pr og f.&af Savik en &nrø/ og Pifiok Eiøber/er farømenfat faviak- 

© 3 fiak i42_Mj w. ^ftc rngfimfl om tet ®tenl <&pto$ £>pEmfte(fe 

tidkcn¥iébt%,niv/ af igloet^nusogpekarpok l)avtt/blivcv f er 
compofirum iglokatak fcett fom boer mefc i £uufet:c. ogifaaDanne 
Compofitioner faafcelfbm og 1 derivationer bruget Det ©rønlanDffe 
©prog faa færDeleé net>agtt^ analogie , at naat man enD giør etganfcjTe 
nnt 0(j ttlforne alDrlg brugt OrD t>e& Compofition eller derivation , faa 
forflaaer Dog enbw ©rønlcrnDer Bet/ naar tffun feen rette analogie 
t>et> fammeé formation er bkt>m lagttaoet |)\?orpaa ter af 9ftøD\xnt' 
DigbcD bar maatgtøreé mange 'pMjer/ Da ©rmtlamDere fMDe unDer* 
fcttfeé t Den Sbnff elige Religion , og 6a Catechismus og dMngeltff erne 
flhtlDe otierfcetteé/ l>uor Der forekom faa mange Ting at exprimere meD 
OrD/ fem t*are ©rouladerne Deefé fom blmbe Retninger/ Deetø fom 
en Nation tør fatteDeø mange til£tøcté£Tft)tte bos ant)reSoif tienent)e 
©ager/ alt>cIeéut>cFtentte: bttilfeDeDognuganDfFe wl forflaaer/ tbt 
faaDanne m)e OrD inDbcfatter faafom en definition eller defcriptionf, 
(£. en ^crreinvtniré wb Denne SSeffrtøelfe : Den^xnlfen^erfMbe^ 

Vtifee .U.yt>;gl?et> *& ^3 b^r fir« Superintendent Egede Og £l\ Poul E- 

gade ÉHWtganbfFe goDe Raifonsttl at inDføre eenDeel SanffeOrDfC?. 
(Bvfof <3y»t>, ©vnber/ Colbet/ gSfaticfttoilfeMføe efter baan* 
ben faaleM naturålifetefcf/ at iftt alleene De fom ereSbrttfne/ men 
enbog ^eDhingcr forffaae Dem; faa at t>ore Miffionarii bar i 24$ar 
in&før t fcii Banffc OrD i Det ©rønlanDfFe ©prog , enD De gamle Stor* 
ile i beele 400 star / i ft^ilf c De bar imt i ©røntanb* 

©er fitlDeé ttel nogle nomina , fom ete Radices eller Themata i Det 
©rønlnnDffe Sprog / b^oraf enDogfaa verba derivercé / font af irfe et 
Øyt Hnb man derivere irilgau tyarib feer paai af okak enCungc/ 
fano man derivere okailnkpok l;ant> taler; meni5l!minDeligi)eo er 

tertia perfona fingul. præfentis indicativi Den Radix eller Thema, i))0Qt* 
fra baaDe alle modi , tempora, numeri, perfonæ iverboOgiligeittaa* 

De De flireffc nomina deriveres: bfcowDt Det ©rønlanDffe ©prog bar 
flor Oweenéflemmelfe meD M ^ebraiff e og Dem fom ere fammeø lin- 

gvæcognaræ. 3bWl*-el iUt De fleejle nomina ere verbalia, faafYutD 
Dog af Dem atter deriveret denominativa,, Og ligelebeé ere Der denomi- 
nativa , ^V>0r Radix er et nomen > fom : Kangermiok fcett fom et* fra 
t>ef %Mfc> kangek D. e. fra Gothaab. Kangek betyber t\\ £0VC&-P<m* 

*>t/ tlji $tn peninfei IjPor Gothaab ligger/ feer et £>o\)ftpcinDeba'n no* 

gem ofl ttlitø&eft me& anftrc (gpt ofl, 143 

øehlutt&e 8t& ©"ønlamberne bruge i bere* ©prog iigefaawl augmen- 
tativa fom diminutiva, bvnil'c t ogfaa boé ^italienerne er brugeligt ; Di- 

minutiva eiibeé alle paa ngvoak , fom : mattu en £)0r / mat tungvoak 
en Ut>en ©Ør/ augmentativa ettbeé paa rfoak, fom: Tullugak en 

SRvttm / Tniiugarfoak en flor 2\at>n/ utokkak en gammel SRanb utok- 

karfoak en ttfogammel£Y?<m&« Om benne rerminatio. diminutivo- 

rum bar nogen Dv>ereenø|lemmelfe meb bet 2llgonfm!f¥e @progiSa< 
nafta f anfc jeg ith tilfulbe t ienbe / tl)i feer enbeé be paa ons fom Safyontan 
ffititøt f. S. agakouec en 0£e/ agakouetons enlfoenøyey alimen 
^>imt>/ alimons en Ifoen *3unt>. 3blant verbaiiaere i feer at mærfe 
baabe tbft|>ebrai(le/ Strabiffe oganbreOrientatiffeBprog/ faaogi 
bet £ntngarifte / be fom bemærf e ben <Btti eller M 3?ebf?ab / b^ormeb 
ben ©terning (leer/ fom verbum betyber/ og bitTe i)a\>e ogfaa i bet 
©rønlanbflfe bereé ttiffe og ganbtle fienbelige formas, nemlig be fom 
betybcr locum aftionis enbeé pm bik eller vik f. (£. af ingipok at fti>fce/ 
fpmmeringibiken@teM;wrman(tt)t)er/ af nenok at fpife / fom-- 
mer nerivik en ©tefc l>x>or man fpifer* ©e fom betybcr inftrumen- 
tum a£honis enbeé paa aut eller uc ; fom af uglimavok l;anfc ^ugger/ 
tommer ugiimaut en øpe. 

3 £enfeenbe til Numeralia bar ict ©rønfanfcffe'©prog noget 
ganbf^efærtogbefanbcrligt/ nemlig at numerimonadiciirle gaaer til 
10 / ej heller decadici ril roo og biffe til 1000; SD&nmonadici gaaer ih funtil©er/ jl^enbar©rønlcrnberne\)eletbrbtil at beregne ti/ og et 
til at bet^be tyt>it>e dier en^nees/men iffe fleereOrb til at bett;be anbre 
Cardinalia Ordinalia 

ataufek een flurlek \a\\ førfie. 

marluk to aipet ben anben«. 

pingafut tre pingaiuct ben trebtf« 

fiffamat ftre fuTimæt ben jierbe. 

tellimat fem tellimaerz ben femte* 
arbanger frø er bflflbe cardinale og ordinale* 09 144 M » w « g etcenf ittng om ftrt ® røn l ® pr ogg X)prmMfe 

øgfaatribtgaarnumerimonadici, o^enJeépaatet Sall/ fom fjoébe 
gamle ble\> fa(t>et numerus pafcéfcus-, Sftaar te ffttlle ncnwe<3yx> fige be 

arbanget aipa fom befcilbejlge alter fenarius, Og Otte falbe be arban- 

getpingajuet, fcet er fcet tret>ie fe p CalL Hi f)ar fit Stam af S-tallet 
øg f)eber kollin ilioet fcet er : CiCallets forløbere* Tl)i kollit ftc* 
fcer Si : ungna er tyfcive eller een Øneee; be aubre Sall fammenfcette 
be »aa mange SKaaber af forbcmelbte, faaljebem to gange fc^ 18. 
tregange feje/ et|wnbrebeerfemSncefe/ aootioneefe, 400 
tyt>it>e*3neefe; tøøpere gaaer©rønlamberneé Arithmeticairtc/ l)vor* 
forbet bltoerfornøbent, atinbførebeSanffeOrb^unfcrefce og tu* 
flnfce. 

©e flfeefle (£ttropæifFe ©progé Numeralia fomme af Satinen 03 
©ræfifl 5 i f)\>ormeget be enb ere foranbrebe i £nben / fom for (£. 6et 
3$lant>tft 03 Sambriffe* 

SKen en meget (for gorjf iel imellem bet ©rønlanbffe 09 anfcre 
©pr og er at ftenbe i pronominibus., af t)\>Uh Perfonalia ere efterø 
føfgenbe: 

Sing 4 DuaU PluraU 

Uanga jeg. Uaguk tn to. Uagut^i mange* 

Iblit btt* Illiplik 3 tO. Ulipfe 3 mangt* 

Umaj |un%et 0kk0 6e t0 * 0kk0 & * man9e ut duaU 

gorffiellen imellem tøffe og GFuroporf^e ©progé pronomina et 
flraj: at l)øre/ men enbogfaa fomme be iffeowreenémebanbre2(me* 
ricani(?e/ fom: 

Algonkinicc : Virginice t 

Sing« Nir jeg Neen 

Kir bil Ken 

Ouirtøanb Noh vel nagum 

Plural 04 Uliføl)et> mtf> at(bu <&pm> 145 Plural, Niraoueint ht Neenawun. 

"Kiraoua 3 Kenaau. * 

Kiraoueint 3 Ofl \)i - - - 

Ouiraoua fce Nahoh eller nagoh, 

S(f Pronominibus perfonalibus foittttte baobt aftormativæ termina- 
tiones verborum Og t>e« fiotftkl fom fcet CC imellem numeros 09 per- 
fonas : Og ligcle&eé ere fuffixa intet an&et enb terminationes prono- 
minum perfonalium, Suffixa nominum bttlfit poflefiive Og fuffixa 
verborum bett)i)e perfonaliter : fuffixa nominum ere tl\ttl\ fmgu- 
larium, dualium eller pluralium, 5(((e btffe Omft<Xn§i$f)fi?t ttt 

faa lige efter &ct £ebrat|?e ©progtf $natttr ; fom nogen £ing fani) 
vrø/ ttnfrtdgrø at |>ebrceerne bruge famme fuffixa til dualia fom til 
pluralia: Sif fce vitttøftige Stempler fom £ecr (Sgefce giver paatøfté 
mange flage fuffixa og tereé Soranfcringer vil jeg iffun nævne fire: 

Sin g, DuaU Plur. 

Nuna iåØr Nunek foSante. Nunet mange SanJc 

tt\it Nunaga* Nuneka. Nunaka, 

Voreé dual. Nunarpuk* Nunaguk, Nunavuk. 

VOreéplur* Nunarpur. Nunagut« Nunavur. 

3 fcet SambtiflFe ©prog ere fer ogfaa] fuffixa, fom figefefceé ere 

terminationes pronominum pcrfonaliunv, men it føtteé tf f e til verba 

og nomina, men allene til præpofitiones, og faalefce i er fcenne £ilg* 
f)ti ifftin Iftem 

3 fcet @araibij?e ©prog eve fcer ve! ogfaa vifte 23ogfTaver/ fom 
ftftteé til Orbet for at betegne perfonam poffidentem, faa og i bet 
SSrafriiflFe/ men i beggebifle ©prog fo^tteé flige SSojjfJave* for vel) 09 
tKc bag efter Orbet/ fom er at f ienbe «&af be templer/ fom Re- 
landusi bemetbte DifTertation anfører/ nemlig/ af bet garaibifFe 

Nm-i dens mens^ ifør/' dens tuns, Lari dens ejus : af fret 33i*afilifFe 
<?<;#» capur, cbeacan caput meum, </*w#» caput tuum, Yacim caput 
fiium 4 orørøi caput noftrum. 

% SRm 146 M. w. ffctcenf sting om b et ©tenl (SptoflS £>ptint>elfe 

SD?cn ber et atter en flor Siigbet imellem tet £tmgarifl?e og 
©ronlantffe ©pro<p Om te .fcungariffe fuffixis fortæller M. Bel. 

L c* p.221. at af pronominibus poffesfivis enim meus, //Wtuus, øv* 
ejus ktt$eé ultimæ literæ til fuffixa, nemlig til ten farffr perfonM, 

til ten antenD, og til Den tretie E, og tiffe fatte* ith aliene til præ- 

pofitiones, men Og ■ til ' verba Og nomina, fom: Æ« culter, Kejem 
culter meus, Kefed culter tuus, Kefi culter ejus , j&rrogat, Ker em 
ego rogo, Ker ed tu. rogas. Æm ilierogatv /fr/flflf fuper, Foldtttm fu- 
per me, fllotted fuper te, tø/øtø fuper eo. ©et @jrempel / font 

ijant ^ar anfort til fuffixa vcrborum, er iffe rigtigt/ tl)t teruti bar 
øanb confunderet fuffixa met aftbrmativis , men irfe teénunbre er 
©agen rigtig/ at fuffixa ogfaa fcetteé til verba nti fcet ImngarifFc 
©prog/ ^tlfet fcmt fienteé af te fjrempleiv (om fintes i Otrokocfi 

ongg.Hung.P.I. p. 311* 

23ag efter fuffixa fcrtteé paa ©rønlantfl' te ©tarifer/ fom fra* 
re tit te Satuiffe præpofitioner/ bttørøet ffeer mange goranfcringer, 
f. <£. om man \>tl fcrtte ten ©tawlfe m fom betaer af til tet Ort 

nunarput x>Oree£antV fom (laaer met fuffixo primæ perfonæ plu- 
rali nominis fingularis, faa Mitter tet nunautivnit af VOres Slank, 

fatter man tet til nunagut voree to £ant>e/ bltøer tet nunautignit 
af vores to HattfcC/ fatter man tet til nunavut vore mange Ian* 
t>e faa bltoer te t nunautivnit af vore mange &aribc. 4bmtf en For- 
mation er meget tungere ent i tet .fbebraifrY/ tøwr Præpofitiones fattei 
forwb Ortet/ og ere præfixa, og alfceleé ingen gorantringgiereuti 

fuffixis. 

Verbi Radix er tertia perfona fmg. præC indicativi, ligefaaertet 
Og i tet ^ungariffe ©pfOg. Radix f. thema verboruum omnium 
five primitiva fint five derivata eft tertia perfona præfent. fing. in- 

dicativi \ Qtt &awr nogen Owreenéftemmelfe met £cbraifl?cn/ fnrør 

Radix er tertia perfona fmg. præteriti ; 9)?en atøeleé ith røet tet 
6-imbriflfe cpi'Og. £l>i ter er Radix nomen fubftantivum , quod 
quidem nomen fubftantivum plerumque idem efteum3. perf. fing. 

fut.indic. £)?en i tet Sambriffe ©prog ?r tempus præfens ith en* 
gang til/ uten allene i verbo fubftantivo. 

Verbum og UW$tl> mefc <mt>te ©ptog. 147 Verbum er enten pofitivum eller negativum. Pofitivum f)ai 

fem Conjugationet/ Den 1. enDetf yaa kpok, 2. paa rpok. 3. paapok 
purum D* e. fjttot: ter et en Vocai fer wD pok, Den 4* paa ok eller 
vot &en 5. paa au, 

Negativum enDe$ paa ngilak. 

Formå verborum negativa gtør megen $OranDrittg tt»e3^ait6^ 
(fe Verbis, men Dog fcetteé nota negatioms for tteD Verbum, og tf fe 

tnD i Verbum fetø/ fom fjer (Feer i tet ©tønlanttte ; men tøeruDi fjar 
Det £nr?ij¥e @prog nogen giigtøeD meD ©renianDfr> faafom Det fert* 

ter notam negationis tnD miDt imellem literas radicales 09 literas af- 
formativas verbi. 

Tempora i Det ©røntonDjTe ©prog ere tre/ nemlig : Præfens, 

Præteritum og Futurum, Præteritum forandrer terminationem præ- 

fentis, faa Det i 3. perf. fing. enfcf$ enten paa fok eller rok, ftrilfct 
j>:rr (£geDe i ftt Lexico n#i)agt'g pax i agt taget/ at tegne wb et fywrt 

Verbum om Chara&eriftica præteriti er S t eller T* 

Modi ere fe]C/ nemlig : indieativus, interrogativus, imperativus, 
permiflivus, conjunctivus, 03 infinitivus. Modus interrogativus en* 
Df é in præfenri paa pa, fom: ermikpatoertyanfcftg? imperativus eC 

toflagé, eenderepræfenri, fom: ermigit toe fcig fe. fhraj:. en anDen 

de re pofthae futura, fomerminna tOC fcig fe in poftcrum* 

Numeri ere tre t Singularis, dualis og pluralis, f (£. Præfens in- 
dicativiafverboErmikpok^ant) toer flt2tnftgt. 

Sing. Dual. Plur. 

3eg ermikpunga* 25i tO ermikpoguk. 23termikpogur, 

SU ermikpotit. 3 tO ermikpotik, 3 ermikpofe* 

£anD ermikpok. SetO ermikpuk, Seermikput. 

Pafllvum eriffe egentlig i Det ©r£n ( anD(ft ©prog/ men circum- 
fcribereé paa Denne SIRaaDe/ at for tnD Verbum fcerteé for <J. Uamnit 

af mig/ illingnit affciCJ/ omungaaf \)M\\\ Og t Verbo fefø infere- 

reé Den ©tafcelfe fi eller ti, efterfom Chara&eriftica præteriti er enten s. 

X 2 eller i48 M>w.3 3etcenfmngombct ffitetil @ptoflg £)prmMfe 

eller T. fom omunga ermifipok af i?am toee t)&m 2lnftgt/ lellet/ vor- 
ter toet. 

iltten een af De allermærf eligjle £mg i ten ©renlant |¥e Gramma- 
tica ere verba compofita^ Slemlig Verba funbe ubt Det ©ronlanbj?e 
©ptogfaaeenflorgoraniirmgellevetm^tfelist Sillæg i Dereé fignifi- 

cation WD Diffe 33ogfiat>er/fom bltøe inferereDe imellem literas radicales 

cg afFormativas.og mfie 25ogflaPer ere tagne u£af anDreVerbis^ié fig- 
nification faaleDeé leggeé til Det Verbi fignification fom paa Dennei)5?aa* 

beforcg^/ f.^aulifariartorafuarpok$ant>jTynt)teft(JOgforut) at 

fiffe: frcr fomme tilfammen Dille 3. Verba: aulifarpok l)<xrit> fåtttj 
piarrorpok farer l?en at giøre noget/ pinnefuarpok fFynfcer ftg at 
gtøre» Item: agglekkiniarit beflit Mg paa at ffrive bebre: i)er 
lomme ogfaa tre Verba fammen/ nemlig aglekpok tyanb jtriver eller 
maler/ pekipok l;ant> giør befcre/ pinniarpok tyanb beflitter ftg paa* 
øg Deraf fommec bet at Verba cg nomina t Det ©icnlanDirY <Sprog 
f tmbe indbefatte Deele propofitiones cg WiPe tmt>ertit>en ellet>e/ tolp eller 
flere ©taPelfer lange. £err 9>oul @geDe cpregner i fin Grammatica 
66. fljge epenrhefes, fom alle paa een eller anDen HøiaaDe foreger eller 
foranbrer Verbi fignification^ f«a og af l)ttaD for Verbis De Jjape Dereé 
Dprinbelfe, cg goranDringerne/ fom for DereS flfylb ffeer i alle fem 
Conjugationer* for ©tempel: 

<JMet)eratgtore. 
33egt>nDer at gtere« 
©iør noget førfh 
bommer for at giore* 
SaDer noget giere* 
©icr if tun. 
©icr næflem 
gormaaer at gicre* 
©termeget* 
S)?aaffee gier. 
©fynDerfig at øiere* 
£elDer opatgtere. 
Satcrfom mander, 
©icrpaanpe* 

©tør pfl U'ttø&eD me t> onftte (Sprø fl, 149 

©iørmeb$lub* 

©tør ilbe* 

(Jr i 23erfmeb at s forne *c 

snoaetlttgt til&ifie goranfoingerogttHaabe SemcrrMfer er i Jet 

£e&ttlifft ©ptOfl t Conjugationibus Piel, Hiphil og Hithpael, meit cnD* 

mtfierri: Sitret) er tier t te epenthefibusfom ffeetbet ZqtØi étptm 
faor ter ocjfaa fant) fcettré et eller anbet SSogflatt imellem Literas radi r 

calesøgaftbrmativas, J)\)orW& Verbum fimet en fSmihhtfc, føm fcet 

ttbcn bet JBogflatré Z\lic?Q iffefyafcbc/ f« <£. <^t*~ at elffe: naar o^ 
fættes for ueb mek faa tiet bliwt <£*~^ fewfchemek faa beråber f et at 
eif?el?tnan£>ett/ fcctfeé^ttneUemfaatetHber^j^fewinmek, faa 
t>et!)i)er tet at elffe ftg fllv;fcrtttf ben©tawlfe •<* imellem faa 6et t>tt\3cr 
<é*s*j». fewdurmek, faa betaer bet at giøte at man eijter; fattet* 
tmeUeni/ faa betitler •&•>* fewmemekfaabetøberbet at tf fe eljTe/ 
menentmteenffø:fre£ii£t)ebeto$faa fyetubi imellem bet {mngatiffe 
cg bet ©rønlanbfft ©prøa, ben rorbemcrlbte wwrltøe tørbe $?ant> 
Math.Belius forfarer bet ^>unsariife©pro(;éJ8e|faffen^eb øg grjatttr 
i bette fhtffe fan tybelig 03 ufcføtlig/ at mig ftjtteS/ jeg fanb iffe ttbchiFf e 
noget af fianéørb/ men maa inbføre bem for at aiøre®agén tåbelig: 

Vocesverbomm(ftger^anbloc.c.p. 216.) f. fignificatio multum fua 
fæcunditate difcrepat ab Europæis, Sic vox a&iva gemina eft ., q va- 
rum alteram docendi caufa aclivum primum dicunt grammatiei > eftque 
ipfa Radix verbi adlivi fi mpliciter fignifkans, ut ; Lat. videt, ir fcribit 
taft, fervat, tanit docet \ zkzråmatfivumfecundumvocmt , qvæ a&ivi 
primi figniflcationem cum auget, rum varie determinat/ ut nunc 
mandative, nunc/>ø/^//////V^rfignificet. Sic ex a&ivo primo LatRt fe- 
cundum mandativum httat mandat vel facit videre , & potentiale 
lathat poteft videre* Utrumque illud a&ivum aut dire&e fignificat aut 
indirefte, unde nova ejns divifio nafcitur, ut; lat videt, lattm videre 
facit, ubinullo reifeuperfonæobje&u verbi fignificatio terminatur: 
aliud^Vv^/wqvodrelateftudeterminatefigniflcatj & vel ad rem vel 
ad perfonam refertur , ut; Lat ja videt hoc, iliud, hunc, illum, 5c 
Lathatja videre poteft hoc, illud, hunc, iftum: unde patet qvam inu- 
fitatafitverborum Hungaricorum fignificatio. - - - Commit- 
tereautemhaudpofTumusqvinpromamus id qvod maxime flupen- 

* 3 dum 1 dumeftinverbisHungaricis: nimirumunum idemqve verbum fig- 
nificationes induit, certefiufusfermonisferat induere poteft viginti, 
triginta, imo qvinqvaginta, feptuaginta aut plane oåoginta. 

$aifi) ftftter til ©rempet Derpaa Verbum ver verberat trøD 80, Va- 
riationer : Sf f Dette Sal er en f>ccC Deel iffe nt>f flage a&iva fecunda, metx 
De fetofamme aétøva fecunda meD aDjIillige futfixis ; tt>t ©v>a& l)anD taler 
cm aclivisdire^is er tHe flange accurat, faafom Det tf fe i anD giøre et 
n\)t Verbum eller Conjugation at Der leggeéfuffixa Dertil; fiofl er totflfe* 
ligen en flor Deel af Dem fom f>anD opregner rette aéhva fecunda. soitn 
t Dette @tt;ffefaut)J?et©rønlantffegprog tf feaileneaoteé Det ^ntnga* 
rtj?e lugt/ men enDogfaa oPergaae Det meget £f>i Det l)ar baaDe flere 
fuffixa 03 flere a&iva fecunda ; 2lf Difte allene opregner £>err (JgeDe 66 ; 
menDerfomman uille ogfaa tælle Ipor mange flage fuffixa Der funDe 
leggeé tilf \aabk\> Det iffewD 80 / men funDe tællet nogle 100/ fom al* 
lervDe flaae anferteiGrammatica, 

3 Det£ungartj¥e©prog/ anfeert>elbemelDte£errBelDtfieaai- 

va fecunda iffe for compofita ex diverfis verbis , men f)0lDer Dtfle Sil* 
ferg for lireras ferviles formativas, men ^>ert (JgeDe anfeer Dem t \)tt 
©rønlanDffe for compofita, ogforflareromDeflefle/ ^aD for et Ver- 
bum Det er/ fyfciéfigmficationerlagt til adtivi primi figniiication , Og 

ffoob for SSogflafc eller SJogftawr Deraf i i>v>crt verbo fecundo ere be* 
tøolDne; 2ttaafr*ee .gmngariffe GrammaticifnnDeflnDe fcctfammetDe* 
reé (Sprog, Derfom De falDtpaa Den Sanfe; Dog maa(?ee Det iffe laDer 
flg iffe faa demonftrativ &iife i Ht £>ungan(1?e ©prog/ f)fcor Radices erc 

monofyllabicæ , fom t Det ©røllanDffe, t)t>0r De ere polyfyllabicæ; 

men jeg fanD iffe anDet enD ogfaa ^eruDi admirere £err ^oui SgeDc* 

gltiD Og Ingenium, 

Adverbia, conjunctiones, præpofitiones, interjectiones ere I Det 

©r* nlanfcffe ®prog til Deeté fyeele og egne OrD/ fom mane eller tamane 
fytt f fume l;x>orfoml;cl|l / kamane, fccrinfcc/ jæ eller hi eya; til 

Dce ! $ ere De particulæ eonnexæ j fom Den termination angå i Det OrD 
teikanga fcerfra, Den termination ungat Det OrD teikunga t>er^etl/ 

Den termination aunga t Det OrD tamaunga IjerigÉemtem, <3aa \&ttt$ 

ogfaa og Uliiflfreft mefrontw ©prog. 151 

OgfaaC~onjim&ionestteD(£nbenafOrDet/ copulativæ rre lo cg Tog, 
fpttl unnalo elkt unnatog 00 \)firi$ l adverfativa er le fom unnalc mel* 

^orIe6cépræpofitionesfa?tteét)efcffrÆenofCtl>et bar jeg tilfor* 
nemelDetoni/ toD at tale om cafibus, og tuifl Det Jbmtgarif? e ©progg 
StigljeD meD Det ©renlanDffe DeruDt. UDi bet £>ebraiffc 03 ttDt Det 
Sambriffe ©prog et Det w og faaleDeé/ at præpofitiones eie enten 
b?ele OrD eller parriculæ infeparabiles, men faaDawte particler fcetteé 
i Ctflc ©prog for \>eD OrDet og tf fe bag efter. 

©aattnDeSDerDaibenfeenDetilGrammaticam faare fiDen Owr* 
eenéftemiwlfetmeUemDetSroniattDffeog De (ÉuropceitTe ©prog/ ttnD* 
ta^en Det .gHtngariffe, 05 Det er amtDffe befnnDerllgt og merrf eligt/ at jttft 
iKfM^nv ^^niWbet$ungiriffe@proadifFererer fra De anDre étt* 
ropæijfr/ MraM fomnter Det owreenø meD Det ©ronlanD(?e/ nemlig: 
at tnter OrD begørcDe* af to eller flere Confonantetv at Der t ringen gor* 
jftelpaa Genera, at Der brugeé fuffixa, ogDifiTefaatøelfom aftbrmativa 

verborumere termina tiones pronominum., at Radix er 3. perf.præ- 

fentis, at verba fant> iDereé Semærfelfcfaae et Jillceg \>eD literas epen- 
theticas, at præpofitiones jcetteé til (JnDen af OrDet* £Dt en beraf tor 
jeg Dog ingenltmDe gi* re bm (Slutning/ at Det £wngarifl*e og ©ronlanfc 
ff e ©prog nogenfmDe ftar tørret et og Det famme/ faafom Der er alt for 
ftor gorfftel imellem ©loferne t begge Di ffe Sprog, røen tf fim Det/ at 
De maa være f omnc fra en $ gn eller fra en Deel i 23erDen r font jeg mener 
at ft- alle wre Dec ftore lartarte. ®en Station, fom t>i faawl fom Xt)D* 
fferne, ©ræferne og 3taftftnerne falbe ^ungarer/ fafter <tg fetø tffe 
faaleDeé, ep bell^rfalDeé De faa af Dereéncrffe9taboer; Xbisiovakcrne 
eller De Siavi(fe91atto ! er/ fom boe imellem ^ungarerne og runDt om-- 
fring Dem/f alDer Dem Juriell-r Uhrifom Otrokocfi melDerOrigg.Hugg, 
PJ. pas.155. og i Den nørre SeelafXartarietffalftnDeéenSRaticnaf 
fammc 9ta\m og©prog. Alexander Gwagninus raler faaleDeø Derom in 

defcriptioneMofcoviæp. 167, edit.Frf. iooojugra fJuhraRegio,ciijus' 
incolæ Juhri vel Jngrici appe ! lantur v ad oceanum feptentrionalem fira 
eft, - -eodemqveidiomatecumHungarisloqvuntur, faaogp. 209, 
funt ejusdem fermonis & ioqvelæ præcifæ, nifi qvod addiderunt, noftri 

Hunga- 152 M. w.^etonfnmgo mM^ renl @ptogg £)ptmftelfe 

Hungari aliqva vocabula ex Slavonico idiomate, earum rerum qvæ in 
Scythia & Juhra non reperiuntur. ©amme ^Efterretning gftxr Ogfaa 
Paulus Oderbornius in vita Johannis Bafilidæ 1. 1, p. 244. Jugrii in ho- 
diernum diem idem cum Hungaris idioma ufurpanf. tyaa ^HrøgarifF 

falDeé en £mngarcr Magyar , faaleDeé ogfaa paa StørftjF «/%■* magjar: 
om Dette 9tat>n\nifer nogen cognation meD Den Mangiuriffe Slation i 
f?ore Xartarie tø>ié 23ogftawr afgangne £err Prof, 25aper i 9>e tctébcrg 

&0C laDet ftiftt i ^aabec Og inDført i Comment. Academ. Petropol; 

Tom. vi. fanDieg lige faa liDet fige fom om famme $\m\ fcifer noget 
©legtffab meD ten MingreiiflFe 9Tatton / f)V>orom bemelDte Otrokocfi 
anfører fin ©iéning Origg. Hung. P. I p. 360. 3 Mt riugcfre Sintret 
Det intet/ at Mangiuretwfftiper fra owf? tilneDetft paa €tben/ og 
Derimod £>ungarerne/ forenD Deantoge De £atin<rY23ogfratter/ ffrøe 
Dereéegne23ogffatterfomDe anDre OrientalifrV$olf fra Den f)oi;re tiC 
Den ttenftre £aanD : Tf)i Mangiurerne maae w'flFeligcn forDitm f)a\>c fFre* 
tntligcfaa/ Da DeterfienDeligt/ atDereé@frifteropnmDett af De ©p s 
tiffe JBogffow. 

®en anDen £ing i føfén aDlMige ©prog funDe Jja^e nogen 
giigbeD meD IjinanDen er ©lofeme eller OrDene ; men i fcenfcenDe til 
Dem Ijar Det ©ronlanD^e ©prog enDnu minDre Overeenéflemmelfe 
meb De i (Juropa beHenDte/ enD i tøenfeenDe til Grammaticam: 3eg 
ftar confereret nogle ()tmbrebe ©ronlanDf e ©lofer meD OttaDfor&t* 
ropffifft ©prog jeg bar funDet: og at jeg ogfaa ftinbe conferere Dem 
meb De Sambriffe/ 3rianD|Fe og Srétagne^e/ Dertil f)ar $ty**Mfc 
£err Jumtz-SKaab ©ramé ©oDl)eD !)iulpet mig/ tteb at laane mig 
baaDe Grammaticas og Lexica til fciffe ellers iblant anDre Sfiationec 
liDet befienbte ©prog. 23eD at anfhlle (lig en ©ammenligning ffal 
man meefr agte vaa faaDamte Verba, Der betyie De ©ierninger/ font 
et 9D?enne(?e iDelig giotv enten De ere naturaies eller morales, (£(e* 
menterne* og Dertil førenbe 2ing$ 9tawt/ frembeleé Det ajlcnne* 

jMtgt ofl ttffrøføft mefr ottere (g proa; j53 

ffcltoe gegemé partere eg tic meejl almtnbeltge ©ijré og Sttgtefy 
faa Oflifte umtfleltgfit Slet flf abe ré cg anbre flige bagltg forefommenbc 
Singé Sforone; tfn t>a flige Orb i et ftwrt ©prog tbeligen bruget 
faa ftmbe be iffe letteligen forgaae eller foranbreé; Sif faabanne ©lo* 
fer bat jeg ubtegnet nogle bunbrebe ubaf l>tt ©røntanbffe Lexico, 
og ftfcen lignet bermeb ©loferne i anbre ©prog/ og i iaaian com- 
paration i agt taget be fornobne SReglet/ at literæ unius orgam, faa 
og mfife lingvales og dentales funbe omfftfte* meb Oinanben/ at 
confonantemeé Orben fanb transponeres / og anbre fleere / og ttiefc 
alt Mtt bar jeg fammenbragt et faare Itbet Sal af faabanne fom fim* 
te figcé at ucere be Orb lige/ fem batte famme SBeittcrefelfc i anbre 
©prog/ b^ab fom jeg pm $m SOUabt f;ar ubfunbet/ er bet fom fjer* 
efter følger: 

Aiiorpok, f)anl fteber/ paa 3r(anb(¥ berber AUus ©wc&. 

AifTaaj nof. Ital. afiai. 

Alla, en anbett Gr. «aåo ?j Lat. alius, Cambr.ahV 

Aliiegau, glceber flg. Gr. »7«^««. 

Ananak, 9)?ober. Brafil.nenque, Ture. ana. 

Angekouj flor. Hung. Nagy, Cambr. ang. breeb# 

Aperforpok, Dan. fpørger* 

Arei^fee! Chald.nn. 

Arkfeit, |wmb/ Gr. %^. Slav. Ruka. 

AfTavok, Siffer. Ture. Sewrnek. Algonkin. Sakia.' 

Atatakj gaber. Ture. ata. Cambr. Tad. Hibern. atair. 

Atorpok bruger. Lat. utor. 

Aviok, benter. Hebr. n-qh. 

Auma, ©løb. cognatæ fignific. Dan. 9@mmer* 

Erina, SDJaal fermo, cognatæ fignific. Gr. tfpoc. . 

Erkane, 9I<mH?rclfe. cognatæ fign. Hebr. mp occurrit, 

Iglarpokj Seer Gr.7eA«a). 

tt Iktu, *S4 M. w. %etønf mng om ftet tø tenl. @profl3£>pttnt>elfe 

Iktu, ^nali). Gr. aøfø* 
Imak, §att. Hebr. n\ 
Imek, SDottb« Hebr. pig* 

Ingnekj 3&* ^ at « Ijpte 

lnne, ©titj, dammer. Hung. Honnya. 

Innuk, etSftennejfc, PocomaniceVinak, Ebr.tøN 

Jfek, 9tøfl. Hebr. -frø. 

kuefc iéeffcfatø* Cambr. Taid. 

Kallerpok, SørtMer cognatæ fignif. nipjp*. 

Kalleripok,J)ørcr, Hung. Hall. 

feamaja, Sfrrtg&efc. Hebr. nof? # 

Kamipok, jlilffcr. Hebr.Pfia. 

Rejavok, Qtæfcer. Irl. do caoii 

Keripok, flttfcr. Hebr. ihp. 

K.ernektok, fortlat.niger. 

Kefa, paafcetfttyft.Hebr. yp. 

Ketek, SRt)g. Hung. Har. 

Kigut, enfant. MalaiceKiku 

Killak, £tmmeleiUat.cæluiru 

Kirkfoviarfuk, etlgalf. Gr. «£«*. 

Kongifek, ftftt/ Hung. Nyak. Ture. Unfc 

Gutre, ©raabt. Lat. Gutta. 

Kuannek.Dan. CmiNM* Angelica Major. 

Mato, en 3501% Hebr.nna. 

Meke, ett fjftlfc« Norveg. fQilit . Angl. BitcL 

Millek, en^let/Turc.Pul. 

Naga. Dan.9?et). 

Nejorpok.Dan. rrnCTT« Germ. ttfl&k 

Nenneraut, et£t)& Hebr;na. 

Nerkfuk.Dan.Isl.Germ.£ortt/Lar. Cornti. Cambr. coro, Hebr.pj?. 

Nerryok, ctftt/ cognatæ fignif. HC^rcr* Størinfl* 

Niakok, 03tH?ig b^me&ant)re©ptcfl. 155 Niakok, £oW&. Irland* cean* 

Nipey SføfT* Gr* <£>wvi 

Nio., $øt>. Slav. Noha* 

Nuia>-ett@fOe- Lat.-Nubes. 

Nutak, lat* novus. Dan, nt)e« Cambr. newgdd* Irl. nuag. 

Orpik, et £tce. cognatæ fignif. førø£ ramus, ftolo. 

Pillo Dan, et JBfafc/ vel £&ø. Lat, foiium. Gr* fvWw». 

Pifukpok, gaat* Ital. paflare* 

Pook. Dan. ^ofe* Gall. poche* 

Pue, eit $8t)lb. cognatæ fignif, pus lat, 

Peer, gnenfcom. cognatæ fignif. §#♦ 

Sebiak, eit £ofte. Hung.Czomb* 

Sekko, ©ettOtf cognatæ fignific* lat. fica* 

Sinne. Dan.©øtt!t. 

Siffekpok, er fjaatfc. cognatæ fignif. faxum. 

Takak, m 23(0t>>2(are. Brafil. Tagica* 

Tarajak, galt cognatæ fignif* Tayxevetv. , 

Time, Ztøtttlt. Ture* Ten. 

Uanga, jeg* Tnrc. ben* 

Uerrovoc, et 4 gtetrtg* cognatæ fignif* avarus. 

Unnuak, $iat. Iat*nox. 

©iffe etre te faae ©rentotttffe Orfc, i fyoiih m U* funtetftn&c 

nogen £itgi)eb meb anfcre ©prog, og fcifle famme ece t»og faa tntt* 
løftifl fammentøgte, og paa |tw6 £D?aat>e fFee funl)eltgwi>e melder* 
anfcre / at De famme templet noffom funbetmfc/ at t)et ©rørt* 
lan^ffe ©prog tøm faave (ifcen £ttgi)ei) i ©fofet met) t>e (Suropceiffe 
©prog, t f)\>ai fcet fanfc f)aw met> et etter anfcet Sartarif? ©prog: 
og er 6a afo ttn OplnSning, fem nawætenfce tinge DifTertationfan^ 

U 2 gtøe flfoe Dennf/ at Det ©ronlanD^e ©prog> i førøwcl Det et fremmeDog 
fcrngeé af en upoleret Station/ fem tffe \>ec& of Grammatica at ftge/ 
Dog bat fin egen Grammaticam og fine Slegler: @aa at tffe allene 
jet ØjemeeD fanD DermeDnaaeé/ fom alle,©prog Ijatte tilfælle*/ 
nemlig at et 9Wenne(¥e fanD gtøe Det anDet fine Sanfer tilftenDe/ men 
cg Dette/ fom ©US unier alle Stationer/ meniffe alle Stationer bru* 
ge og benptte fig af/ nemlig at i Det fant) forfynDeé OnwenDelfe og 
©»nDerne* SorlaDelfe i fcor $<£mé 3<2©U Stafcn- @U2) laDe 
ftn 2(anD arbeiDe meD Dem/ fom præDife f)an$ OrD: £anD fefø uD# 
frie De arme £eDninger af SDtørffjeDens SKagt/ og ow* 
fcette Dem i fin eljfcltge ©on$ Slige* 

si as am. :o: H. G. ) p c m 15? H, G. 
fmmel - Uge* 
§. I. 

en Uge næfr for tyaaftt Falber man t Sanff Tale/ 09 i alle 
tre 9?orbil?e kongeriger/ meb bet 9ta\w £>immei<ttge; 
b\nlfet ogfaa forefommer t iwe j?irfe'£otte/ nemligt Kong 
Chriftiani iiLjftrfe 'Orbinånfc/ ifcetSapttel om bellige SageéJftolb; 
i Kong Chriftiani IV. SRorjft Drbmnng; faa\>elfom i be <St>enfl?eé 
£o\>e. w Og er betforuben faa bcrutnbt/ og i feer t)oé ben gemene 
3JJant) t Sanmari alminbelig brugeligt/ at man iffe l>ar anfcet 9Ttat>n 
til bemelbte Uge* 3^3 erinbrer mig / at ba^e b#rt i min Ungbom 
meget talcé og fpørgeé / om Oprinbelfen til Mtt Orb / baabe af 
Scrrbe og Utørbe. Scribiaitt t>are be/ ber uilbe mene/ at man 
f>artt i gammel Sanff bafct M Orb at fcimie/ af famrøe SSemcer* 
felfe/ fom at føfle/ eller b<we trawlt/ b^e meget at pønfe paa og 
beftille; forflaae/ tmobbenftoreforeflaaenbeéøijtib/ nemlig ^aa* 
ffen. 3tø benne ©tætning bar og anbre ftben tnlbet beftyrfe/ meb 
atforftfre mig/ at man f>a\>bt enbogfaa ber og ber i ^profcinijerne 
for ©fif/ at falbe Ugen før 3wl ©immetøtøe. 9}?en naar bettc 
nu faa er/ er bet ufeilbarligen en $tiébntg/ og t npeStber af S3ørn 
eller uvittige $olf faalebeé tnbfert og i Salen uebtaget- $g at tale 
cm/ at ber fcel albrig b<tr tnrøt noget verbum, at bimle/ til i&an* 
fen, eller maaffc? i noget anbet befiænbt ©proa* 

§♦ 2* 

Sen lærbeSanffe Philoiogus <peber ©ttø bafcer en langt bebre 
©iltning om Orbeté £eriomfr, af ©immer/ SDtørFbeb, naar 
banb faalebeø (Frøer i ftne Bemnf ninger om fcet (Ombrijfe <5prog/ 
§.XUX, p. 60. "©immer / o: #tørf{)eb* awaajfte beraf&im* 

U 3 "mel* i58 H. G, £nt &:mxt\ AX+t "mel Uge/ font l)0lbeé for atH^t mørftog onfct 23ejrlig/ 03 i foiU 
"fen Det ufctftøantige 2ftørfe ffeeDe ut)i Sijrifti gibelfe." Haquinus 

Spegel, for&Uttt &H'J8ift0P i Upfal/ \)M i jit G/#rrø Sveo-Gotbicø 

ligeleDeé ©immer/ mørf ; ; og/ efter at f)aw anført Loccenii $or< 
f låring om ©ymbtKJPefa/ ((j\>orom jietj ret nu fPal tale) ftgertøanb: 

"Sed alll ©i;m'bil s 2Bcfa derivant ab Angl. voce D;V»«7> vel dimmeZl 

"obfcurus, nubilus, lugubris." 3eg for min Seel er og ganfyle e* 
nig mebDitTe twnbegobe Wlxttii for faam&t/ at £)immel*ltøe 
fomnter af ©immer / SD?ørfe/ eller S9?ørff)eD : $?en bfcab $eDer 
©0&$ Jorflaring anbelanger/ om t)et mørfe og onbe 23cejrligt/ Da 
Jjatoer Den mgenffteJtø fyiemme; £ttilfet jeg derefter flfal wfe/ og Da 
mbtlille til Scrfetenø goDe ^aaSøinme en ganbffe anbtn Watfage tit 
bemelbte 9taum 3nit)!ertii) er Det )aa billigt og ret/ font til @a* 
gene Oolitténin} fornødent/ at jeg et) bør bølge eller forb ; gaae am 
bre ©fribentere* røemirpt/ men tenitem meo al mueliggliib ranfc 
fage/ førenb jeg meb behørige argumenter faflfætter ben/ font jeg 
bolter for rettet! $oé Gudmuiidom Andreæ i fyaué Ur/co tstan£d6 
bemerrfer man totnet f)M\n$z Smg/ til at funbe tnvlge iblant/ og 
gtøre rebe for Orfcrt meb i og begge faa rimelige tilffune/ at Ipiihtx 
af bemtmt man uilie a #age, ftnttt Der langt fra tf fe fatte« paatør* 
De Sfice! ø] 2( gu mut r til acpønte bemteqi u&meb: @.uleb:$/ 
at Det Mb; bitøe <x) af te flettede Problémes , at (Bette imellem Dereé 
9ligtigl)e5?. £an$ OvD h)'oe faalebeé pag. s*, "£>ymbil * Oagur & 

''©ymbuVtMa / a <&røfø, mutus* Dies ante Pafcharos feftum, å 
"filentio Campanæ, diebus Chrifti paffionisapudPontin^iosindi&is, 
''quo tacere oportuit Æra & clangores Campanarum. Inftrumenta 
''porro lignea , quibus tune pulfare licuit ^ Jbombul vocarunt. Lu- 
"cretio inftrum enrum, quo pulfatur, Tudes eit." Jbertibi fovefortt 5 

mer nu en Dobbelt Derivation-, Den forfle af Dumbe mutus, forbi 
Slofferne motte tit, \>cere Dumme / og et) laDe ftg l)øre wb SRtngen 
iSimmelllgen: SenanbenaftC^ombul/ fom ffal Ijatøe vntretbet 
flt)ffe trcre/ man pinfeDe tmiblertiD meb/ i ftoben for at ringe meD 
Sloffer/ og fcil jeg Da nu tale om f)t>er i ©ærbelc$l)eb* 5, 3. H. G. OmSimmebttae. 159 $. 3- 

2(t Slofferne fjaue v»cctret inmtme, cg et) ere Mefcen ruu^e t 
fcen batøe Uge for <paa(¥en , nemlig fra Onéfcagen ncrfl for ©fkrr* 
Soréfcaa/ og tnttii ^aaffe^SKorgen tiltø/ er gant><Te f lart 09 rigtigt/ 
ømflførit M eitb alfcrig flot) i ten ©MnfPe Si)tiflen 5Kett/ f^er Or? 
tene ere tøffe: "£Tu ganget in paj?afcifcer a (DMnjføtginum i 
"Symb&iPifU/ ta upbintøs &ltscftir*? Og er i Satin / efter 

Magni Celfii OtWi'cettelfe/ Itii f)ané Computo Ecdefiajiko* pag. si. "Die 
"Mercurii hebdomadis , quæ vocatur Dymbilwicku , Pafchalis ink fe- 
"curitas. Tune Campanæ adftringuntur." Sen berømte Hiftori- 
CUS Joannes Loccenius , \\bi fine Antiquiuttibus Suco Gothhis, lib.Lcap.s* 

J)at>fre i t)e falle Editioner/ (l)\?oraf jeg l)a\>er ben af an. 16^4. in 80 
alUne anført verba vernacula: Hu ganger in PafJafrifcar &c. 
Sftm i ten af Star 1676. (fem fatfce* Edirio quarta & au&a, trnft i 
Ipfcfftonb in4to,) ere bemælfcte Originalen* Orfc ufeelabte / ogfcert« 

flvTfcett fatt en 2atinff Verfion, f>V>0t Dymbilwicku er falfcft mutahebdo- 
masi "Nunc ingreditur Pax Pafchalis die Mercurii, muta hebdomade, 
"quando Campanæ adftringuntur." Serpaa gitter Loccenius ffg tit 
©agen at Op!ittfe / ftgen&e: "Ex his verbis intelligimus, quod illa 
''hebdomas, quæ præcedit feftum Pafchatis,, di&a lit & adhuc dica- 
"tur Dymhilwicka, quod Campanæ tune effen t quafi mutæ^ (fcotttb/ 
"Dumb/) & tacitæ, Nam olim æris campani fonus in templorum 
'Wribus a die Mercurii usque ad ferias Pafchales per illam feptima- 
"nam non audiebatur ; fed inflato eornu, vocabantur auditores 
"ad facra, velut in Chronico quodam Suecico MS. me legifTe me- 
"mini, Cujus rei veterem quandam fuperftitionem fuiffe., funtqui 
"notant, quafi lamiæillis no&ibus ferro campanasraderent." Set* 

teerfca atoammen af Loccenii fltfle Edition. 3&enførffefTaaerin* 
trtmæffiftomLamiis, ffoi\ $ et ognoffom tilftcrnfcegtøer/ at&an&fø« 
tiet (tien efter kørt og Uxt& tetit af fee ©tienffe ; Sum qui notam. 3eg 
troer/ et ftonb Wriitec figtet tii Magnum Celfium, fom jeg n\)é nertinte/ 

ter tiår forfctmt Profeffor Marhefeos i Upfal / Og J)tiié begge Editioner af 
Computo Ecclef. iXi Ctlfcert enfc Loccenii ftfcfte af Antiquitatibus. %ix* 

teligen fatter og f)a; ro / Celfius, bra&to$&enneSorflaringfar©agen 

om 160 HG. £>m ©jnttttel U%t om SroIBf onerne, fem jeg nu \>il anføre meB tøané egne OrB : *Caufem 

"legis (ta upbinfceS ^lUCftUv) hane fuiflepuro, quod veteriqua- 
"dam fuperititione noftri Lamias crediderunt no&ibus iftis campa- 
"nas radere , ur & colleclas ramentis in veneficiis uterentur , & 
"campanarum e fordibus repurgatarum fonus longius lariusque dif- 
"fundi poflet. Nempe glifcentibus illa ætate, quafi in cinere, pa- 
"ganifmi reliquiis, pari fide traditum acceprumque erat multis, fa- 
"gas ea re per tantum circumquaque tra&um nocendi poteftatem 
"confequi., quousque æris hachebdomade pulfati fonus pertingeret. 
"Ideoque ad hoc malum declinandum, Campanæ ut fufpe&o tem- 
pore impedirentur, atque immoræ confifterent, temporum illo- 
"rum vamras obtinuit: Qiiæ tam alte infedit rudis vulgi mentibusj 
"ut etiam opinio fit quibusdam ex fimpiicioribus , fagas poft rafas 
"per has noefces in turribus campanas, ad vifitandum diverticulum 
"fuum in alicujus longiffime diiliri montis altiflimique jngo 3 ex 
"lonsinquo, utfit, cæruleum referente colorem , cui inde nomen 

"2>i4htfl hæfent, convolare. Set gtør mig on£tforB:mtegoBe 
fOianB at tøa'nto t)ax forBcemt faa megen Umage ogJtiB mtB faafrant 
5vivTi1inge''(S!aBBcr. Iwilfeterflartatfee, at Bet er opBigtc ti toemje* 
re Stifter af nogle utørBc £DtttnFe o<j ^vcrfler / Ber inøen 93e ff affcr^cb 
fantom ti&mfåtifc paa fra fetø/ at te ffeabcbr Siofki i©immel U< 
nm i for at støre frem f)øt>lnBenBe, og for at riBeBefto mageltgertil 
feiaahiUm/ eller SMoBberg. 3<* faamegetfciljeg enBnu inBrønmte/ 
(efter Ben HBen 5vtmBffab jeg fanB l)a\?e tBetfaaralBeBe£cjrme/) att* 
bfant afrffifltae ©tøffer af Bitte arme $offe$ Owrtroe t>ar og Bette/ at 
fif råbe etter file Sloffer i Simmel • Ugen / og at (licrle flg Bertil om 3?at* 
ten / fom tøB f?g og mere mageligen giere / naar Slofferne eller £na$e« 
len t Ben ^cllfge Uge \>are btin&nr / enB fom ellert $?en tøwrfore 
giorBeBe Bajligt? 3eg fyarer/ for at bruge Bet fom BejfrabeBe af/ tit 
tøfie flage SirgeBomme/ eller SWagijlfe Surer/ naar Be ffulBe jjtelpe 
paa Bern/ Ber fcare foitrpUrbe eller, fom toet faffiteé/ forgjorte. 5f)i 
£loff e*@frab (Campanarum ramentum) *oat antidotum contra ob- 
felliones diabolicas tk morbos dæmoniacos* 2angt fra/ at Bet (Tee* 

Be H. G. & m g)fmmeI4tøe , 161 

be, for at flfoffe Slofferne en befcre 2t)b; tbt bermeb~Wr b^erfen De 
Svoffcfonet/ ber(htiberibetil25Ioféberfl/ etjbeUerben/ fomffulbefø 
te bennem fretn / i nogen SM^ate tient. £>g burbe faa f loge $?cenb/ 
fom Loccenius og Celfms , itet minbfle tøafce fcibfl / at faabant toar aa* 
benbare abfurd, og tv>erttmct> &et rette ^ejfe-Syftema; {røorubt matt 
ferer / atber er ingen $tw$, 2roltfonerogbereé|)erreog2)?eflereere 
faa bange for / fom for 5(bff e«2iub. £D?an ba\)er f un at ftaae op t Del- 
Kip, (en at tale om flere/) paa bet Orb campana i SRegiflerer; \^a røan |M 
ftnbe De artigfie £iflorier/bMrlebeé ben onbeSfanb plejer at forftrcrf ?e$ 
og jageé paa glugten tteb een emflc£trfe*£lo?fe; 3teni/ fyuorlebcø/ 
naar banb bar ffuibet fore irerne til JBlof øbetfl/ bar banb mottet tabt 
bem unba 4 \?et)é/ og (abet bem bratte neb i efenbige $?aaber/ naarbe 
tfftmborbe noget Slag af j\lo^er fceb een eller anben jttrfe unbett>ety& 

3a flettet tffe Durandus , Rational, hh. I. c. 4. "Campanæ in proce£- 
"fionibus puifantur* ut Dæmones timentes fugiant, Timent enim, 
"auditis tubis Ecclefiæ militanris , fciL campanis, ficut aliquis ty- 
"rannns timet audiens in terra fua tubas alicujus potentis Regis ini- 

mici fui?" Og i Conciih ni. .Co hmen fi ', naar bn* taleé om/ b^rforc 
hofter maaeweé 03 \Je%;tcé/ beber betiblantanbet/ m dæmmes t'mni- 

tu earum terreantur* ut fpiritus procellarum éra'éreæ poteflates prefternantur. 
£?>or urimeligt er bet tf fe ta ,. at Lamiæ, dæmonum& malorurn 
fpiritunm mimftræ, |Mbe fPure og ffrabe bennem/ for at gme bem en 
boxere 2\jb f og at Jernet fftilbe bef omme en florre £raft tit at forbon* 
v>eoa giore ©fabe/ (o bebreivloKerneé SRinaen btfrbeé? 9Ka*meb ja 
ben infcription, fotner funben vaa enbeel Sloffer fra gamle Siber: 

Y§x mea efl Bamban 3 poJJ'um depellere Satan, 

§♦ 4- 

2Ken overalt, naar man nu ffal tale atoorftgettogubetttgfieitipt/ 
baereCeJfmsog Loccenius tngenlunbe at unbffnlbe/ atnaarbeenbe* 
(igen ttilbeanforebemtetaabelige Sigt om Lamiis og Sagis, te ia ittt 
ogfaa baw tillige mebbeelt nogen funb og fanbfærbigRaifon tf Stoffer* 
ne£ OpbmbelfeiSimmel Ugen/ øm bvftlfen ©fif bereé gamle j?irfelot> 
taler* ©og tøjab uil jeg fl'ge ? Magnus Celfius , omenbf¥umt banb 
uar en tørb9Kanb/ (faafomoganbre flere efter bannem af fammebe- 
rommclise ©legt/) og \>at berboé et&bemobiAntiquitet$>Collegio, 

3E fra 16a H:G. £>m ©immcldtøe. fra bet forfte t»et bteP oprettet/ t)am banb bog ingen bebre Raifon pibfl 
til bemelbte $ing / efterbt banb f¥ct\>er : tøtfø* ug\s hane fmfe put* 
SOtcn om Jo. Loccenio , ber Par in utroqve Jure erfaren 09 Ptbttøf* 
tigen betøjl/ ffulbe jeg albrig ym troet bet Itøt> ot man banbt 
stofferne op/ og bolbte op at ringe bermeb om Ouébagen fer ^aaffe /Og 
inttil ^aafh -borgen, er tf fe nogen fremmed, men en ganb|¥ebe< 
fienit ©ag. Og l)Pié faaiant var allene ffeet ubi ©Perrige/ og fjer 
omfringiSKorben/ ftmbebetmaaifeetaaleé/ atmanføgteomSlarfa* 
gen i pore gemene golf eé Traditioner / faa u rimelige fom be enbta mor- 
te pcw. 2D?en bet flfcebe JO/ og Par i SJrug/ ben bele ganbffe (frillen* 
jjeboPer/ i alle be Sanbe / bwr man baPbe Sloffer Peb $irferne: 3<* 
bet (?eebe/ forenb nogen Æirfe i ©Perrige eller iSanmarf blePbpgt/ 
eller nogen Jttøffe faael eller borbeS i Poreé STorben. Zi)i enbogfaa for* 
enbftcepfcr Caroli M. Zit Par 2ingen alt befiernbt og brugelig; fom 

fanb be\)ife$ af Alcuino. SDJan falbtebet fuccingere campanas infepti- 

mana fan&a. Og OnSbagen for © f icer-Sorébag f albteé beraf siicr 
tinffio Campanarum ; fyilUt man ffofcet i gamle ©f rifter/ faafombo* 
Galbertum , i ben £iflorie banb l)apcr efterlabt om S. Carolo ©rerpe af 
glanbern A ben éelligejvong&mité iSanmarf/ berblePtbielflageni 
Obenfe-jtirf e / font &en ; b^tlf en -£>iflorte eller SePneté&effripnmg 
flaaerinbfortiBoilandi^//j san&orum, a. d, 2. Martii^ &er Jjeber bet 

tio. U'pæg- l ?f. "Tertio Calendarum Aprilis,, feria quarta, in Suc- 

cM'wné campanarum" .freriSanmarf blep beraf fammeOnébag falbet 
flottet <Dnst>ag; Og jeg baPer et 25rep af an. i442.fom er et Zin$é* 
2Jibneaf 5léneé Speting/ bPoriberftaaer: "fungere Pi alle &c. at Pi 
"unberPorééffrreégøbilfe 2lar Sftufenb jtråfømbrabt/ foretiup? oc 
r '$a tj)et annet 9lar/ Roeret: ^cnsfcagl;paa$éneé58ptingb<w 
nærpcerenbeé pcrøt" &c, Zt)i SKeiigionen/ t'bPormeget ^n beffobt 
ubporteé Sing i beSage, fynbrebe bog iffe bet* i SRiget fra Sing og 
©tepnectfoge/ faancermob£>optiben/ ba man enbogfaa føgte bem 
ofte anben og trebie <paaffebag; inbtil^. ChriftianiiLflitngeligfor* 
bobbetiiReceffen/ TamtatmnnepbcllermotteboibeSing be treSage 
for yMtft r- faa at Onsbagen fom m^ iffe beller i Mtc gorbub. tø& 
fagen til bifje bemelbte Sftapne / Sua'maio Campanar. og 2Mof Per ' €>ns* 
fcag/ er og iffe panjWia af Atcette-, ben biiPer enbogfaa noffom for- 
flaret baateaf gamle og npe ©fribentere, Hofpinianus , in opere 

de H. G. £>m f)fmmfHtflc- 163 

<fc /^/i/, jrWer Omfhmme Sag: "Non pulfant (Pontificii) campa- 
"nas hoc die Scfequentibus diebus , ad declarandam triftitiam fuam," 
Og f)CM$ 23vberpart Jac, Grctferus S. J, //*£. *fc #;/?// cap. 16. "Cam- 
"panæ fi in fignum triftitiæ, ex cruciatibus & morte Redemptoris 
"noftri conceptæ, conquiefcant, quid mirum? Luxerunt olim 
"Chrifti mortern terra 5c aftra. Lugeant & æra , eo quo poflunt 
"modo y ncmpe filendo , & ab editione foni abftinendo*" SDTatt 

begnnbte enr<og, ffraj: fra -gafle Siben gif an, jaligefraSeptuageflma, 
at bruge ^lofterne mere maabeugen/ enb i ben øvrige Ziti ombaret. 

©aalebeélcrreroéDurandus, lib. I. c. 4. "Sanein tota feptuagefima, 
"fub qua quadragefima continetur, in diebus profems, non debet 
"co7vpulfart, nec depulfari ,' fed fimpulfari , id eft, fimpliciter pujfari, 
"ad horas diei vel matutinas." !§f gatttfc Scriptores Ojjidorum divi- 
nnrum, nemlig Alcuinus, Amalarius, øg Rupertus., Abbas Tuitien- 

fis, gtøe oé en mpftiffgorf faring yaa førommæibte Stoffcrneé ©til« 
tienbebtSirnmcl Ugem Og af bennem er bet at Durandusfjar ta#tt, 

ffiabfymifttitoitt Rational lih.tr. cup. 72. ..'"In his vero tribus diebus 
"filent Campanæ, quia tune -iiluerunt Apoltoli & prædicatores , & 
"alii, qui per Campanas intelliguntur/' Og betteer/ l)\)ab Celfius 

øg Loccenius burbe allene batte fagt , naar be fcilbe for! lare bere$ 
©wnfl?e£itfe*2o\>om 1\lo£i?enies (Dpbint>elfe/ ogiffebenertenbige 
Tradition cm Jrolbfoner* 

&erncefrti(£o\>eb @agetty ogtilbette<Spørémaat: £rbet baaf 
faattøhjttoffemes Xa\j^eb ogSumfiebatbetOrb Dymbiimcka, eller 
jDimmelUgc, forarmer? quafi ben Summe Uge / efter Gudmundi 
Andreæ gflenmg : (Sigcfom man forbum xiti ©\)!§erlanb falbte gafle* 
lawéUgC/ benSøvcttge, bieCmibetDoctye/ mpn beémelen 
Unn>eferié f tve lc(je$ uon frtmumten uub bennabe tmftnni'gen Seuten ju 
bcr 3eit Derftbt ivor&en , forø ^otunger bemaler t fin ocfytveigetfre 
^ird)en ^iflorie.) 3?g mener Http. Og at j:g $$* frmb troe bet/ 
er tilbectø fort^i ma:; baner en anben rtgtigcrOprW.fr til Wasmct/ fom 
jeg tøercfter flfal fømme frem meb; ttlbceiéogfaa, forbi bet gaacr imob 
regulas etymologicas , et) allene at fee o eller u i Sum / føraubret til ir 
ellert/ (fom alligevel funbegaae an,) men at fee ben 25ogftat) Itilfatti 

S 2 <£n< 164 h;g. &m ©immeMtøe. Utibtn* $*i\ttn 23ogflau l enfceligen &en\)ifer oé til en anfcenRadi- 

cem, en6 Ut Or& ©mm Utø ingen Derivato flf $>tmi/ muto, 

trocr jeg at man fcetteligen ftnfcer L 2f)i naar g/^ rir#rr> German. 

øg Set C^Ifcgamte Rhythmus de S. Annone, tøatte Tumlice, af Z)w«£ el* 

ler 7«?, ftolido, fatuo, t>a et at agte/ at famme Or&jffe egent* 
ligen et derivatum, men et Compofitum, fammenfatt af Dente/ 
Tumb og Hee, quafi ftoiido fimiiis -, ligefom i ©anflen / mennifFeltg/ 
foifelig/ røtøig &c. @aa at ligefom rødlig, tf fe fremærfer per- 

fe&um colorem rubrum > faa el) pellet* tumlice perfe&am ftolidita- 
tem, fed fatuitatem ci vicinam. Og paa flig SDtøa&e funt>e Ztyrø- 

tiiwickaio iffe faltøé eller ^ete / quafi Dymbike-wkka, alletr^elfr t>a 
5?loi?erne \>an futøfommen og affceleé tøtmme / og loDe iffe In al* 
krminfcfie £t)t> f)øre/ i alle De fire Sage før ^aafftn/ fom fagt er* 

• $.. 6. 

Slltfaa forfader jeg mig ntt til ten anfcen Etymologie, failfen 
toore$ forbenewnte 33fowDer Gudmundus Andreæ ogfaa paa famme 

fh?& <)ar tilføget ffie6 tøffe Orb: "inftrumenta porro lignea, quibus 
"tune pulfare licuit, Thombul vocarunt ; quale inftrumentum Lu- 

"cretio Tudes eft. 3eg maat bfficent>e/ at tønne Raifon (aber flg 
meget wl tøore ; faafremt iffun Obfervationen er i alle Støaafcer rig* 
tig/ attøtftyffeSræe/ fom man pinfefce meb i ftøfcen for j?foffe/ 
tiet) ttirfeligen fafoet Thombul. SD?en ingen an&enftofcé J)ar jlcg treffet 
fcette Ort)/ fcwrfen ittoreé 9?ortøf?e eller anfcet Sungemaaf. 3 
St)t>f¥ er verbum SDumpetø/ ruljren/ ja&are: 25uttet: audtåm* 

pelJI/ laéfcis ja&atu butyrum facere; Stfmpel Zftild)/ futir SDTelf 
meD Jtøtey iGeo, Henifchii Thefauro. Sigeletttf et antet verbum 

Silmmelri/ agitare, movere; fom 2Ba$ter og Matøer in v, £>au* 
mel. 3 Srøff <tø ©ttenff falfcer man en Sfarøle/ eller ©ptger/ 

ftf3^n eller Xrcre/ en2>0mltnø> clavus grandis, lignens feu fer- 
reus. v. Haq. Speg. 3 @ngel> ©fljTifl 5 er Slimle/ onocrotalus; lu 

fiefom og 2tø>t"£ommel i Sutberi SSibeL Om fMlfe alle jeg iffe 
t>eet)/ om be funDe twre frflegtebe meb Tbombuh eller og om Thombul 
mueligené motte wu af Tympam? 3mitøertifc> er tøt aftelcé \nfr og 
rigtigt/ at man i tre £>age for ^aajft/ faatønge Slofferne iffe 

brug* H. G. Om S MmmeM føe, 165 frrugteé/ fcettente flg af fligt et ffyffe Ztat. artemlt^ man javise en 
guTl/ og paa ienne.fl g man meb en wewSteUtf og faalefceéfcilfcte 

goflfet fåmmen til Rittt Non pulfant campanas 3 ftger Hofpinianus, 
fedfignum tomen datiir cum tabula. JJ)0é Alcuinum og Amalarium, font 

jeg tilforne citerede/ ftauer man oa Dette- Sen for fte figen "Reri- 

"cetur fonus campanarum ; pro noc enim humilior fonus lignorum 
"ad congregandum populum aflumitur." Sen anfcen : "Airitudo 
"fignorum, quæ fiebat per vafa ærea , deponitur 3 & lignorum fo- 
"nus, usquequaque humilior æris fono, neceflario pulfatur, ur 
"eonveniat populus ad Eeclefiam." Og Rupertus Abbas enfc Vifce* 
"rt*/ //Al ». tv//>. 2p. "Igitur in ea hora, qua Dominus traditus ei% 
"re&e fignis Ecclefiæ filentium indicimus, Chriftumque folum 
"toreular calcantem, folum in ligno crucis extenfo corpore tym- 
"panizantem., teftimonium veritari, humili & foliraria voce perhi- 
"bentem, ligneo malleoh in tabulajufpenfo & perfonante> populumque ad 
"Ecelefiam invitante, fignificamus." Durandi Vttløfligere Sorfla* 

ring/ Owr &ant> ligelcfceé falder fcet fignum quod fit cum tabnla, 
faa oa pulfationem cum ligno, gioreé iffe fornoden fcet jeg tillccgger/ 
fca Stnttjn er nefTem opliufr. Sltlentfre tøvo vil befrerfre oé Gud- 
mundi ©igenfce, me£> nogen fiffet* au&oritet , at ommerftte føffe 
Jtcre eller $oiie blev fal&et ThombuU Omenbfftønt fcet fccrmeb tffe 
blev afgtort eller u*paatvzvWigt/ at IDimmdUgen morte væretøe« 
ven faalefcetf fal&et afibmbui. (£n Stig^eD og Probabiiitet, met) 
enfcogfaa en flår Overeenéflemmelfe af Omf?crnfr'gl)et>er tiiftiinc/ 
gior oé tffe firåren en rigtig Etymologien 3Ffc veefc jea / om fe 
Sniffe enfcnu funbe verre vtfle paa/ hvoraf keres £^at:«røod)e og 
C^ar^reytag er lommen. DTogle mene/ at t>ette Car er af g»*»#, 

Og fcettC af Quadragem. Slnfcte / at fortø Kar UtybtV curam anxiam, 
follicitudinem , \ (£ngel * @ajti(F / item querimoniam, ludturrr, 

hvoraf voreé SantTe/ at føre og Hage/ føremaal &c. faa |Mi>e 

Kar-ivoche WVt feptimana luctuofa. 3flien dtltUf afA>, amicus, 

tt gammelt Seltiff Orfc / hvoraf fce Satinere atajfer, og voreé Ifør. 
Oa enfcefiaen at før tøvet / t gammel Sitffl? / ogfaa bemarrfet 
&fabté (Jrffatmng oa §t>tøfføtørelff/ eller Sob; ex. gr. £>& 
fcfntlbige t>ac feinem StrFlagern einen Slbtrag/ ^ar ot)er 'Banfel 
flet^an; og faalefceé u&af S^ufK^ar og S^liefrgtorelje for©pfcere 

X 3 fftitte i66 H:G. X)mDifflmet4t3f. 

ffcitbe Karfi*iH& §Ctøt faaet Slam; fom Dilherrustroer/ Difputatt. 

Tomj.n.xiii.p.401. $?en Uimge før ftannem/ tyaper Mart% chemm- 

tius, (fom tyanD tfte ncwnet/ ) in ExamineConcilii Trideminh ttitt Q> 
piUt de Indulgentiis, Ottføtt .flføfammt Efymologie, P?D Scl>licjl[>Ct> af 

Det OrD Carwa. S(lt Dette &ar jeg aliene nu mælDet/ til Qfrempel at 
gipe paa Deflige ©ngé QSanfPeUg^eD / og at man tfte Jjaftigen bor 
fætte Xroe til/ eUct gtøre tig fajr peD Apparences, D. e.fjpaD fom fut« 
neé rimeligt/ men et t^uoffbmfteDttjL Og/ faafomPi nutøapebøvt/ 
om Den 3Baa6e at famle golf til jftriemeD en Jræ^lle og et 23retel* 
ler gicrl/ faa bftper tøl fcet anDet/ fomLocceniusfortcrUerom.porn/ 
at tube tD?enigl)eDcn ttlfammen meD i 2>immel Ugen/ irre PcerDt at 
bolbe (tø opm (SaaOant f>ar man pel tyott ftge/ at pære fftet i 
San&sbner/ l)por Dereé 5vloftc f)ar Dalret i fiffet/ at De l>at>e Da i 
91*DéraiD betient Dem af et £>orn. Og fligt i)ar Det maa(fee inmfy 
fom Locccnius fyar ftmDct i Den (jaanDfrtepne SfyrøiirV. £l)i uDt 
SJnnmel Ugen at bru^e $ovn for 5?lofff/ er contra ofticiorum fa- 
crorum reguias # Og tøpor funDe man fattet £u*e i ©perrige til at 
pinfemeD? 

$. % 

(JnDcligen og paa Det fftjle Fommer jeg nu tgien tit min forfie 

Etymologie, af Dimmer: JpttOraf Dimmel-Mtf bliWr Det faatme/ 

fom tttfitft Uge. ijwilfet jeg er forftftet om at perre retteff. Dimt 

t)eDer enDnU Ma 3fa n &ff teneDræ J og D/wør, tenebrofus. Demmer 

er gammel Xt)DfT/ fra De eeftffe JiDer. 4do3 Notkerum in pfilttrU 
fyeDer Tenebræ nogle gan^e Timb*ru> fyporaf fiDen er blepen Qeæmm 
og Deraf fjapeé enDmi ©emmcrung. 3 @ngel tariffen er Det 

Danner i Og adjecHva Dym, Dyn/lic, caliginofus. Wlaaftit af Det 

Cambro-<8rittffe Du eller Dy, fom ogfaabemrfertHøtf og 3ot*. 
3 San!? fyape Pi ftavrt/ omtrfe maaiTee enDnU/ Det OrD Drmiw gt 
pro crepufcuio; faa at i wfife ^ropintøer ftge? matt/ i DM'mgen> fom 
anDentlceDs tøeber i.Sftunltøøen; bmifrt jiDfle rommer af &f mtu 

mttf d: tenebræ fuborientes, bimlmgen, i Sailj¥ C? Det feføfattliltt 

OrD/ fom De £nDj¥eé t>ie ©emmerung : og man peeb >/ ()Porofte 
og gierne & og g., fotinrieé nuD tymanDen* Demmer-Dimmei eller 

Dymltk- H 4 G. £>m ©immeMtø<\ 167 Dymiik-weka, bltøe t>a alt Det famme; og l>erut)t fløfccr iffe bet aller* 
ringetfe* SIKen tøwvfor beber benne lige J)a ©immel* eller tttørte 
Uge ? ^ittil frareé/ at t?eter jo befienbt, atfraOnébagentbemelb* 
te Uge bør/ efter alle gamle 9?eBkt i 6en Satbolffe 5?irfe/ fluffeé be 
ffore Siué i £trf erne/ fom iffe ta?nt)eé f^ten; førenb om 2øv»ert»ag* 
Sifren. Derom er ufornøbent at ncmte eller anføre noget 25it»neé- 
bijrb af enren gamle eller m;e ©fribentere; efterbt betfinbeébøSaUe 
og entrer af bennem / forflaae alle bem fom bafce ffrewt de />///>/ 
de iføføib de o/^aV> &c. 23etnbningen berpaa laber jeg ogfaa perre 
uberørt/ tøtnffcn/ foruben Chryfoftomum i [)ané //w«i/w xix /» gv- 
» ://», og mange flere ©ratfiffe Patres, enbøgfaa be forben benævnte/ 
Åleuinus, Am darius og flere/ tilffrcrf feltøen give. Sflen f)Pab iffe nær 
faa alminbcligm forefommer, og fom jeg tffe web, om be nt;e r ber 

pfeøe af Vore Smdiofis Theologiæ at bruget/ faafom Hofpinianus, 
Hildebrandus,, Calvorius OgJ. A.Sehmidius, t)CCM/ fom be V>el burbe, 

givet agt part og crlnbret om/ er Mt^, at jRirfe * Strnefl^n / lige fra 
2mninel*£mébugen tnbtil ^aaffYSlrmt eller £øver<©agen/ blev fal* 

bet t 2att\\ Tenebne. 3miWertib bar bog Hofmannus in I.exico Uni- 

verfin iffe forglemt at bmtcerfe ^t t og tnbføre berom Dnrandi Orb 
ex Rationali. 3 Du Cangu Ghjjario er SCrtiflen fuibjkmbtger, Og II)* 

ber faalebeé: t( TENEBRÆ, Officium Ecclefiaflicum ira appellatum, 
"quod peragitur feria quarta, quinta 6c fexta majoris hebdomadæ. 
"His enim diebus Ecclefia Tenebras colit, & matutinas finit, inquit Durandus 
" Rational, lib. 6. c. j2. n. 2. primo quia in luttu & moerore e/l propter Donrim 
** pajjionem , & propter ejus triduanam mortern exequias celebrat tridtianas, 
^Secundo Officium Tenebrarum fignificat Tenebras, quæ fuerunt fuper- faciem 
'■ terne, dum pendebat Sol Juftitiæ in cruce. J^dde Beletum c. xoo. Liber 
"Ordinis S. Vi£oris Parifienfis MS. c. I O. Ad Tenebras in Parafceve per 
"tres dies ij. cerei accenduntur. Hugo Flaviniac. pag. 170. Vbi vero ventum 
*'efl ad Tenebrasy miferille, dum Kyrie eleyfim atm verfibus cantaretur, corde 
* 'compunf/us gen/bus patris advolutuseft" ®aa titbt batøer ba Du Gange 

om oemelbte Sing. £vab nu Km fftff anførte pafiage angaaer af 

Hugone Flaviniacenfi, ba er famme tagert af bane Cbrmico Vtrdunenfi, 
fom jlaaer i Labbei Bibliotheca Manufcriptor. Tom. I. bvøri Denne Hugo 
I)a\)er in'Oført Viram B. Richardi Abbatis S. Vitoni Virdunenfis ; 

Cg i63 H. G 4 £>m ©immel Uge. Øg jamme Vitam fyar P* Mabillon flben tnfcr^ffct i fine ^^ $m#*r. 

Ordinis S. Bened. Sec. VL P. I. a p. 473. ad 4ø. Ubt betttelbte Hiftoria 
Vitæ B. Richard! fottætleé øm en Confpiration af nOgleaWtinfumob 

Sfbbeb Richard, ba be I)at>be ofcertøgt mel) tønanben/ at Mbe mt)r* 
be (jam jufl paa en @f icrr^orébag. SKcn ben r fom f)art>e paataget 
flg at fu(i>bi>rt)e £Dtovbet/ bto) i fcet fetofamme flagen met> SBangfyefc 

Øg ©ampittlgf)ebé2(ngif?/ Oflfca ^ebeV&Ct: ubivero ventumeft ad Tene- 
bras & c . fom bor werffettrt i Sanff faalcfceé : Ser man nu fom i 
dirren til (SUtølDaiefie om o^Corefcags tilorgen før 
SDag. SJlii l)at>er man bag ufce fcuer Tomo af bemelbte Mabiiionii 

ASis San6iorum Benedifiinorum et libet Indicem Onomafticum Vocum barba- 
rarum & exotkarumy ligefom \ Aclis Sanfior. Antverpienjibus, fallit \ Mar- 
tene 5c Durandi, øg flige fltttt Colle etioner, Og t)tt i benne ntt 

omtalte Tomo Mabiiloniano (fom er Den ottenbe t tallet) ben$ 

IndiceQnonwft. fotfiatCé Otfcet 717/^r«^ ilf e\?it»ere Cllfc faalf £>Cé : Tenebræ t 

matutinæ. ftøtjfet fjaser gtøet De 25enebictuicr>2)?nnfe/ ber f)a\*t 

forbedet Du Cangii Gloflarium i ben nne Edition af an, 1736, 2(n* 

ledning til Denne ffarpe Critique ofcer t>et*eé flovt Drbené 25rober 

Mabilien: "Ad hunc (Hugonis Flaviniaccnfis) locum non fa tis at- 
"tendifTe videtur Mabillonius , cum Tenebras generatim matutinasm- 
*terpretatur in Onomaftico ad calcem partis i. Seculi VL SS. Be- 
"nedict. Verum quidem efl de Matuums hic agi ; fed de Matmink node 
"Cænæ Domini celebratis.undea CænaDomini di&æ funt Tenebræ jion 
"atenebrofonocHs tempore, ut intellexifTe videtur Vir docWimus." 

9}?ig fmneé/ at be got golf tte( fimbe batte fparet benne npperfige 
SKanb for flig Øttoiify ligefom ftanD en (Mbe |rav>e vnbfr og for* 
jlaaet benne Xtng/ fulbfemmen faapel fom be og anbre« £9 tøfler 
troer jeg, at f)anb juft feto er Au&or til btffe 3t?gif?ere, men fjaser 
Pef fltort een af fine 2)?unfe og tinge miWm faabantfmaat 2(r* 
beibe at forrette. H.G«,Qm! DimmeJ4føe . 169 

§. 8. 

Og f)Ui l&éfø&tf fcftcce at vantfage? naat fttt> ogfaar^r* 
tøugeé faalefee* ag i fetofamrac SJetøfcnmg ten Sag i Sagetv fcaake paa 

Satin øg Stailgøff. ©C gttttffR Di&ionnaires fige JO/ que Tene faes font 
les Matines,oul ojfice divin, qu ifidit dans l ' Eglifije Mecredi, le .feudi&le Ven- 
dredi Saint &c. ©fEttf fe W IIUU1 t Les Tenebres nefint pas encore commencées. 

Aller aux Tenebres.Affifier aux Tenebres.C)0& \Lutrin de Mr.Boileau føtøCét 
L autre } encore agité de vapeurs plus funebres , Penfi etre au Jeudi Saint > 
iroit que r on dit Tenebres. Srøriij fl? <lt matlftnlt/ (lt ItOfltn attt)m £»&$ 

5vit1e*£iemf?e er bleven fcwtefceS f*i&t/ 6et f)eele Star tgiennent/ te« 
maattøf)o(Deéom2(ftencrv Sjatten/ ciicr &)?orgmen. ©om ttf$fia$ 
fltfcmfeaffcenSJog/ femmen fattelige €etemomenieflet/ unfcet 

Innocentio VIII. Anguftinus Patricius Picolomineus J)at fftfWR/ 0$ 
tt ItWoniMM i Leonis X« XUij lltlbtX Chrrftoph. Marcelii, Epifc* 

Cor- 

(*) Mr.aelaMonuoyct^cn3bteTo/w? af Menag.lo»tt f t&lant autøc lofftgc fmaac ^ortdtttøøer/ 

øgfa^l fecnttC : "Nicolas Bourbon de 1' Academie Fran^oife, f ' etantrctiré auxPeresdcl' OratoL. 
"re, am"fta un jour par bienféance aux Tene'brcs du grand Vendredi, euilf' endormoit jusqu* 
"a la fin du Service. Vraiment, lui dit lin d^s Peres,quand il le vit f ' éveiller, le fommeil vous 
*'a bien accourcilcs Tenebres. Oui, c'eftjuftement, dit-il, fuivant Martial ; Sownus, qui fo- 
sfat breves tenefoas." Støj) u.agfet bctte fFtcmffominc 6&atv tftrøeS mig, at matt »cl funbe Ijol* 
tvt betmc lxxUffiati\\n<&ftok\i$titilaQte, at Oattt) n*b nogen ®#»n enbogfaa paa bett* 
Ctefr cftevfom faaban Hpffe frannem jtelbett ueberforeé. Sf)i (jaub »ar t be flectfc 2(ar t ftn !tV$.$u& 
Imitwv&cn plaget mcb Stewaagcnljeb/ og faacfaae $ffftø04»s t fine Øørøj ^S)tlfct og cnbelt« 
.$en faraavfagebe &an$ 2)*b. ^ootforc eat^af øanS SB^Urøf/ ben iærbc Francis Guyet, gforb* 
Saimcm htitot fatulf c Epitaphia, (jenjtg&nbe til fcemdbte &an$ ©iwgfcfc gwrof bet eeue tøbec 
jaalebeS; 

"Traxit i« angufta qui tot quinquennla cella, 

"Pervigil infirmocor^ore Borbonius, 
^Extrenvum media guftans in morte foporem, 
"O bene! ait, tandem dormio ; Vitavale." 

9 170 H. G. -Dm ©tmmel^ttøe. Corcyrenfis, StaM/ tttefe feenne Titel: Rimum Ecclefiaftkorum, fiveSa- 
erarum Ceremoniarum SS. Ecclejite Romanæ libri tres. ©fWfei fOtCfOlU* 

mer albrig anfeen jtofeé/ enfeaUeneinmajorehebdomada, eller i ©intet* 
Ugen/ at noget officiumdivinumfal&eéTencbræ. £D?en paa bemclbte 

Ugeé TenebriSj Matutinis Tencbrarum > Og Matutinis tenebroiis in 

fero, tccffer man t>er mange Stempler/ ub. 2.0.42. cap.43. cap. 52, og 
libn3.cap.11. &c. £oé fee 9tomerf¥ * Satfalffe i $t)fe(¥lanfe faltcé 
bemeldte Xienefie/ i famme Uge/ fcie buncf ele tHette.Og efter faafeam 
ne mange 25ettifer og Oplivninger/ wefe jeg ifk f faorlefeeé man 
fanfe tfctøfe om/ t>et jo bemelfete Uge ftar fag oé i gamle ©age \><rrct 
boltet for feen tHørlfeUge/ og ufeaf Simmer/ £>ima/ £>tmlic/ 
fom jeg for opregnefce/ f alfeet £>immel Uge? fanfe og fcel wxt/ at 
te gagelffe ©eifWge/ fom i feet ellevte Seeuio bragteen Seel af flige 
j?irfe>Orfe mefe flg til ©anmarf og ©Gerrige/ (fom tilforne er an, 
mcerfet om feet Orfe/ øfrifte,;} ftmfee ogfaa fat>e infefortfectte; (SU 
ler og/ efterfom man iffe mere finfeer feet i gngeilanfe/ \a ittt engang 
i Sngel ©røffc gamle ©f rifter/ (faatnfet jeg feeraf far tøfl/) manfea 
fawr giort feet af nfa far iSanmarf; befalbet feet og jften/ efter 
^formationen/ fomfee* af forfan eiterefee £m>fcprtfelige konger* 

Chriftiani III. Og Chriftiani IV, j?ir?e'Orfemaj1$er; 

ia i gcmeen WlanU Sale infetif feenne 
Sag* gortfcet^ m® ) ? c ®§* 171 lottfcttelfe 
af 

C. L. s. 35ebti§ / at ©attmarf ilte tto3enftnt)e &at 
Ⱦret et &&n af ttt So&flfe 9tige* 

[ta^a^fetConradi II.JiDe* af inDtif#at)ferLothariiSaxo- #m*oit« 

nisSRe^terut^ |Ta( ent og efter t>e alienotgtiøfteCyt>ft'e SEJa* 
øircibentcres egen Ctipaaelfe intet DtDeve^^re fore U forede 
falfcet imellem ten Sanffe Srone og t*et SpDfFe j?at)fcrDom, fcy*ff« 
hvoraf en Submisfion eller £e£m JorbinMfe i i^enfeen&e til IS/// 
t>ette kongerige ftmfce jluttee eller giøres bexnislig : ©og eiier/wv 
erDet at unore paa/ at tvende af vore anfeeligfte in&fø&fc* ^- *£' 
øftibentere (jeg fceefc tf fe t>eD f>\>at> for en gorfeelfe/) tøat>e f)er ' dbi m 
la<jt oé en ©teen i 23ct>en / fom testet for alle Xing maae rem* 
mebort, for iffe at laDe Den allerminDfte Olietank tøtoe tilba* 
se imoD mtg/ligefom jeg f>a\>te laDet mig inDtage mere af en ttff* 
fct$5?ierlw6ettil6ct 2anb/ f>t>orui»t ©uD* ©oDljeD %ot ant>itfl 
mig mitSSrø* og UnDerfjolDning/ ent) af 33egierltgf)eD til at 
prew og paa en (emfcelDig $)Ua\x at unDerfege (SanDfyeDen / ja 
*cl me^aUe^a^elaletépHeriefaaefaaDiitSntspaé fjoémig, 
at famme i Mfft SBlabe l)attDe fort fennen. 3eg \>il ^a Denne 
fmDefegemig enanDenSIRøDflanDere/ ent) CONRING, 03 
oprigtig befienk/ at Diffé tjente inDføDDe (gfrtbentereere/ Den 
i ftcnfecnDetil |lt gceDcrnelanDé ibiflorie velfortiente Sander 
hVitfeld, og toøre*. eller* meget IcrrDe £err dtaté SKaab 
HO JER, Sen grtøeD/ fom billig ter l)at)e £erreDemme i 
ten IcevDe QSert?en ) og Da Det allerede Jjo* o* er bleget til en @#D* 
v^ane/ offentlig at refutere HVITFELD^ gier/ atjegtten* 
ter / Det Denne Diflenfus et) tage* mig ilDe op. Sigefom Deri* 
rnofc/ J)twD£crr(£taté 5HaaD tlOJER anlanger/ jeg fan&is- 
fime fanfc forfifre / at jeg paa ingen $?aaDe fFrmer Dette til J)an$ 
gørncermelfe. 3eg &ar Den fterfle £ei;agtelfe for Denne IcerDe 

9 2 9Rant* 172 C. L . S. ggrø tf, at S anne m atE iffe no fle nfmfte 

WlanU 8lff e / og fyolDer mig Det for en fccrDeieé 2£re / at t>am 
&oitgeL tftaj f)ar agtet mig tntrDig til at følge en faa w i for* 

ttent £DianD in Munere Profeiforio \>cb tette Academie i g faa- 

Icbeé l)ar intetanDct enD JvierligijeD ttl@anMje& bevæget mig 
til at meiDe om ncmntrenDe paiTage af f)ané fttrtøgefafie 
DÅnnemarcf ifc^e®cfd)ic^ten p. 31. Sete uDen er Det ibiant 
0$ en beftenDt©ag/ at£crr HOJER l>ar jfrewt Dette lille 
2krf i fyané gantfFeunge §laiv følgelig attrig l)ar fun&ct uDgtøe 
fcet forfaaDan et Chef d' æuvre, t tøtlfrt ftanl>vel |?ufi>e&at>e 
fnnDet meget at corrigere, l)t)ié f)anD Det enDnu engang for 
fil QEuDeltgt jMDe !)afce revideret og pm nne uDgtøct. ©am* 
me ©tefø f)eDer t>et uDtrøffeftg : £><*#; ^<5nig 5^»e EjlrkÉ$i 
fcttu 2&*yfet ^eimid) t>em IV. ale em X?afail gefcbwofc* 
un fyabt f *>oct) røcijj man nid)t, ivegtn wdctøa* ijmte, 
3eg onffeDe gierne at uDfinDe Den Authorem, af Inntfen 
£err Etats-SKaaD HOJER fcrøfcc laDet (tg forieDetil faa frit 
at jfttøc et faa Driftigt goregtøenDe* Zt)i tnWmxt Det f)o$ 
oé i SllminDilig^eD er in hiftoricis Hk an^erleDeé gaaet meD 
Stigen* Sanseler HVITFELD 5 enD fom Det plener at gaae 
meD en goD <poflill/ fom maae laDc fi'g riDe af ioo« q>rccbi* 
fantere vaa aDfftllige ©teDer, og man følgelig fimfce formo« 
De / at j)anD og l)er ftmDe twre Den famtne, fom Denne ha- 
bre SOtottt twDe rettet ftt ØtjemerFe paa : faa er Der Dog 
tmvHem HVITFELDS og£r< HOJERS gortellelfeenmer* 
felig Sorjliel ; faafom fyn M i jm 2\igs * &t#nife f. 8u 
fq. ligeleDeé taler om 1\ong ©x>mt>s Vafaiiagio , men fc 
Den for at modificere t>et faalefces/ at t>er vfoafiltt maatte 
fcrages nogen Sølgc til ttmmavUe Kiges P#*><fø, fet* 
ter i)anD ftrair Dertil/ at fcette maae frøe bettoffen t>c 
JLanbe/ fom tilførte kongen paa \)in Sfce af igyfce* 
@trømmen ; og DetøuDen aføiger (janD DeruDi fra $m 
HOJER, fom foregiver, at Bernie voree^oitge^ven^e 
Unt>erSaftelfe er (teet a. 1049. og faalefces enfcmu unfeer 
2s,ayfer Aenw& t>en HL&eqimng; men om £a$fet Hen- 
rico IV. forteller IjanD '*$£.**- at xm$ 6t>enD Oawr ftolDt 
enmunDtlig©amtate meD ^ami£i;nel)org/ Dog melDer ijanD 

iffe &ar Mocttt et £c!>n af &et $t)t>ffe SRtøe. 173 tffe meD et eenefie OrD, at fcetl?o& vibtu er bleven banfc 
let om en £e&ne* ( fS*& 5 cg tnan i faaSMaaDe tf fe fanD ftge/ 
at ftcrr fftaté-SJtøafc HOJER liuneé i fcctte ©tøffe at cor- 
rigere tøm (a). 2>et er alijaa ufettøarligen tjente diverfe 
Qiftowx/ til fctnlfe Diffe tomle ftiftotie *©fetøere Jjar f>at>t 
Jtfttfigt/ og fortjener aitfaa f>wr < fær at refuteris. (£nD* 
ftimt jeg tut iffe forDrtffer mig til egentlig at forfare/ at 
jbng @\>enD alDrig l)ar IjolDt en munDtlrg ©amta(e nteD 
^apfer Henrico hl, faa \>eeD jeg Dog iffe een eenefie 2t>Dfl? 
©fcibent/ Der fttnDe ttnDerrette oé/ J)ttorfcit Det er fanDt/ 
tø>ab hvitfeld feregiwr/ Derljotf at treere fl^eet* Og 
Dog alligevel/ flia ftremt 6et ffulDe fccere noget om Dette fjeele 
faåo: faamaatte hvitfeld l>afce tørt Det af Stjt^e ©fri* 
Unttu i fiben &o$ trøre egne t Den galD ingen Opty&ting 
ftnbe*. 9tu berettet: toel©q>2J9l©eafia5e9i©/ ifceimieis* 
niflfe luøntf c. i?* M £0*13 &mi l)ar lerret til Støjen f)o$ 
5?anferen/ og tillige meD <paue Leone IX. fjiulpet til at for* 
fone £ertttg ©ottfricD af £otl>ringen meD f)am ; (Baa ftnDe 

in cg i MEIERl Anna Hh. Flandrkis L. III. f. 24. ad a. iø+j>. Dett 

Om(lcenDigl)eD/ at £ong ©t>enD paa Den£iiDf)ar ttceret [>o$ 
£at)feren meD et jlort golge(M>: men en langt crl&ere ©fri* 
bent/ nemlig hermannus contractus, t^oml^anD^/ 
di-#.a.io*?.fjjo.ap.uRSTisivM, melDer om hertug ©otfrteDS 
Sorfonina meD 5?at)feren, fceeD Dog intet Deraf at ftge, at 
Kong øvenfc af SamtematE famme Ciit> l?ar x>ceret 

2) 3 nc?r* 

(O 3tfe ©ctrer r)ar £err hojer ftm&ct tage tøf af meursio ; S5f om ettfcjffont 
^anbifaai>fteif«ft>f(ictfraHViTFELDS §ot»fpoi* / naar fjant) Hiftor. Dan. L.iir. 
f. 60. fortøtør o* noqef om en Strttb , fom ^ong Qtøeno tfa! bare bflft me& 
Sayf^r Henrico IV. om <&ertw3t>ommet CTorDatbinpten ellet-fcoljten/Og b*t 
3jtøibffJe Kicje, butlfcn ba"& foiwencr at xxztt bilagt paa en Gwgrci til 
- damborg vc^ocn^remiif c l6tfc«2^!^ops^rt/^rW3meUembrt»bItnø r fa« 
finte Di i>oa mtrt f)o$ &am em en MM •■€<&. ® aafom e9 ^effet noget mere er metøet 
«f PONTANO ;w. £«««■. Æ//?or. /. f. f. jo. filten MlilwmaabcbtxctUv, «t 
t)en Srrmijf < @rfe-Q5t|loj) Adalbcrtn»5or meglettet faa wh at j^ong ©cent) er ble»ett 

inviteret af ^apferHenr. IV. til enmantirltg Congrefs t @(lC^fetl ; Pojiremo rebus 
feliciter gejlis dontum reverfus Pontifex (Bremcnfis Adalbertns) Cæfari (Hen- 
rico IV ) aufior furt, ut evocatus in Saxvniam Dania Rex perpetuum uterque Jb- 

cktutis fæ Jus iniret , rg/ jpo. ut>f rttf fehg cftpr @rm&rtng om e« til Ejme&org ^olDm 

Congrefs , ut>e« At Hlfl^ OCget Wtø 0«l tt Vafallagio, i74 C. L. S, s setmg/ at S tønnerne tf tf f e nofle nfmfre 

nanrørenfee. ®og lab w re / at jacobus meyerus og 
©$2C9t©e3T23®K© &fc*e 9tøt i tette ©tøffe/ faa flger 
cé bog ingen af Dent/ <xt x»et> ^enne &eiligl?efc f?al v#re 
aflagt en CrojTabs *£e&/ ogljar berfor enten £933X< 
$£2S ex ingenio fat t>ette til / btnlfet fceb fjané ^Weré ub* 
tutffe patriotijTe STitfrer^eD neppe et* troligt, eller benne fer* 
nemme 99tanb/ fom Peb mangfolbige anbre gorretninger \b 
fe l)ar Ijaft ben X«D/ fom t>et>ev>eé til at ffrøe en |)ifiorie/ 
tøar maaffee, i betljané £ufommelfe &ar flaget ftamfeil/ 
confunderet Otatmene/ og tiljrrepet benne ©t>enb (Jffrittøfen 
og Rayfn Henrico in. bet, fom hat tilbraget flg meb en an* 
ben $cng ©tJfttb Og 5vm)ftr Friderico Barbarofla paa 9t*g& 
bagen tii Sfterfeborg/ fyporom Pi fiben Pille ftnbf Stnletning 
Pibere at tak f (h) enbjftønt jrg iffe web , tøttor Pit benne 
Untffnlblng fcrmebclfl be tillige inbtøfme ftortcrlldfer om 
©nt> JBalbuin i gfanbern fanb jtnbe(gteb f)oé mine Sæfere* 
®oa bet tnaae \>ccre bermeb/ l)Porban M Pil/ faa fanfc 
£X>3C#£££>S Beretning vet> &e #lt>ere øfribente* 
res almindelige £au$tyet> røe præjudicere os* £>a bette er 
bet tamme ©Pat/ fom |xrr £0.3S3l@ Relation fortie* 
ner. Tbi ihvorvel abffiflige Cy&lTe ©ftribentere fotftfre 
06/ at Kong St>ent> igflrit&føn tyav bolftt en mundtlig 
tgiamtale met> 2\ayfetr f/^r/Vø /f. og t>ert;os met> €ct> 
tilfagt ^am noget; faa er t>og vel tffe en eenepe iblant 
bent/ (om l;ar tort ufcgive Bernie $£efc for en&dpnd €et>; 
faa at £err £03®R t)er forgie\>cé befpmrrr flg om, 
tøvab fcetmaaebave varet for provinser/ for l?vie ft"vlt> 
j&ong <5>x>mfc (Tal ^ave foret Kayferen fomPafalL Q3i 

ville 

(b) Stttftfcrtitb fiar f>oq font ANUS, fom i fftrc an^1*c urfgffaf Jfttø/ fart 04 i t)cfte 

ét\)th,L.V.R?r.D<m.f. /#/.utyTre Ct efter HVtTFELD: Øreø idemfert tempus, 
JKJOt'rjatib. val: do atm exercitu adverfus F.'araricos ae Cowitem Baldninnrit 
perrexit hnperator Hen- ictis 111 - - - Ca-fari er at ajjociatus milhis cum Præ- 
julibus ølusQVt dherCarum genttum Principibns Leo Romanus Pmtifex. Ade- 
rat fy Svevo Dam-rum Rex ingenti ae regio plane comitatu. Vclunt aliav'i non 
tantum nb beUum bo; Flandricum , fed uicirco etimm eo vocatum venijfe , utlm- 
peratori ob c er t as circaEidoram aliasque in vicino Juas provinds* faer amen* 
tam diceret. ftqrfrmt etgetøi af fot gpfrffe %&t 175 

ville berforc noget n.øt;ere berette vore gunffige Scefere/ 03 Set 
atter meb t»e troværbigffc 2t)bjf e Hiftoricorum egne Orb/ $\)a6 
S n (Jeb/ om l)iMi!en nogle af bem melbe/ barbavtatbetybe. 
^eml:3iva9!er|)enricl)ScniV, Kat^be fattet et ttfluiffeligt.&a& 
imoi) éacb jerne/ og var betænft paa at bringe SemganbffemV' 
Ser gobe 03 (lille bem veb alle Sereé gribeber.Xii Sen (Jnbe bolbt 
banb/ efter bans Mignons, ben Jbamborgijle eller £3mni(le 
erfe^i(?opéAdelberti5il^t)nbelfe/en@amtale meS SenSan* 
fteivonge tilg^neborg/fom^D^MAT b re mens. l. iv.c.s. ffger: 

Famofum illud colioqvium Cæfaris cum Rege Danorum babitum eft in 
Lune bur g , ubifub obtentu fæ der is contra Saxones arma laudata fint ; 
^Oritieb Og Chronk. Bremenfeap. LINDENBROG.O&CRANZWS 

inMetrop. l.ik f. 6. iftemmer/ enbjliøntelleré bruno inbifior. 
bein Saxonki p. 106, ap. freiier. t>eUer ml / at benne ©amtale 
flal vcere gaaet for fig til 23arSen>if/ naar b<wb firmer: 

Henricus Legatos adRegem Danorum mifit ultramare 3 eumqve fibiad 
Bardanwik rogavit occurrere, qvo & ipfe cum paucis perrexit - - - 
Regem iUum ibi obvium habuit , cum eo fecretum colioqvium fec/t, cut 
cotloqvio præter Epifcopum Adelbertum & unum de Regis Conjiliatori- 

bus nemo interfuit. © og bet f anS vaure oé lige got/ enten Sette 
SD?obe er bolfct til £t)neborg eller 35arbevif/ eller og maafleet 
damborg/ fom berflaacr nbi SeælbfteEditioræraf ADAMO 

BREMENSI, og afPONTANO og MEURSIO er foregivet, 

i bet allene faa meget benb#rer til voreégorfetat bevifeimob 
£err HO JER, at man paa fcen Ot> førtønftpaa intet 
minfcre/ enfc paa IDanmarFs <£r<wce£e^nbarl;>et>, men 
ben bcele Conferenz er gaaet ber ub vatr at $ong ©venS 
flulbe paa ben eene ©ibe ftenbtlig anfalbe ©acbfewe/ faith 
5?at)feren \>a paa ben anben ©ibe meb al fin $?agt vilbe am 
gribe og faalebeé bringe unber Staget/ at be begge fom ©et> 
ervinbere fnnbe beele Santet imellem ffg, ©ette lejrer 0$ 

LAMBERTUS SCH IFNABURGICUS meb tåbelige Orb, 
/fc/*. *<?7J. / 7*4. Og MONACHUS HERVELDENSIS f. 39S. fom 
SCHARDIUS T.L Script. Rer. Germ.fyat UbmVet. SSegge bwe 

llrevet mrbeet flage Orb/ 04 altfaa er betliaemeget/ bvilfen 
af bem t)i ville opfafre oa éftetfiprfr. $?en bet 6eSer ber tøalebetf: 

Rex (HenricusIV.) machmart cæpit } ut omnes Saxones & Tburingosin 

ferviz 176 CL. S, ^efri jg, at Sattnematf ilte noflenfinfre 

fervitutem redigeret, & prædiahorumjifco publico addiceret. Cavebat 
tamen, ue conjilium hocimmature vulgatum &" effeclucareret, & Prin- 
cipibus Regni juflæjmirmurationis caufam præberet* haqve ficretø 
cum Rege Damrum (Svenone) colloqvium facit, & cum eo de magna 
qvadam parte Saxoniés } qvæ Udoni Marchioni pertinebat , pacifcttur, 
ut in conficiendis rebus, qvas animo agitabat, auxilio fibt foret , & fe 
Saxonibus ex uno latere helium inferentc , ipfe eos ex alio lettere adori- 
retur, gigefom !W alle Allianzer fortllllt plcnebe meb t\\ for* 

porlig 6eb at f?abfo?flcé : faa fcefoer og jvong ©wnb benne 

Allianz, fom atter BRUNO L c. figer Oé : to Danorum Regi 
Henrico JURA VIT, ut ei contra omnes inimicos fuos , & nommatim 
contra Saxones , qvantum pojfet , ter ra mariqve auxilium ferret \ 

9J?en f)$o ttiibe wl c^tøre en ic^ne » £et> Deraf? eller trfnn 
inCWbé fe/ at imellem tøffe tvende crone&e <5øx>e$er t>et 

dUerintU^fic Vat* pafferet/ f)VOt&f ttpaåfum inæqvalisfaderis, 

eller og vel en Unfecfft<uu(tøefe fuit^e bevifee? ©a bog 
formobentiig Sarier Henricus IV. paa finSibefjar giortlige 
i>et famme, at (janb eettlig ftar forfif ret $ong @v>enb benne Al- 
lianzes uqjggeltøe J&olbelfc; Setefrerfolgenbe af benne gor* 
talli'lfe 1)05 brunonem ub\nfer fcet i bet minfcfk trte,tm> 

bdtg/ tiaat 6ct i)ebec : EtRexllenricnsetiamiUi (Danorum Regi) 

promtfit, ut ei cunflas regionesfuo Regno contiguas in proprium dåret i 
l)ttøtubt AUCTOR ANONYMUS Cbronici Magdeburgenf.f. 293. ap. 
MEIBOM,Q%LAMBERT. SCHAFNABURG. ad a 1073. faaMl fom 
MEIBQMIUS felO in biftor. Bardevicf (fo.ff, OttCT alt CfC fallit!)* 

bige. ^vorlebee vil t>a ^err *3£OC& rebus fic ftanttbus 
fortold bette Juramentum til 2\ong <3^»S> Æfoitfcfitøé 
^orReinelfe ? Sanbeltø matt maae itfbrifl fytiét tøfl 
brunonem, eller aUenefre Satte fjert noget fifle om en geb/ 
uben ae wiDe/ l>v>ilFe ber t)ai*e tn?ret capita juramenti, i)\né 
røan laber fe foratøe af benne £crr j>D3®R© gortøtfeife, 
$?en ttilbe noqen ftae/ at fterr £03(£9v/ fom ingen iocura 
aiiegerev/ fjar h\tia$Hi fyM anbre Auftores for fe/ af Inntfe 
tøanM&ar taget benne Relation : ben maae ucere faa go'O/ førfr at 
tntfe os flige ©teber/ i bet/ al Gftcrfømng uagtet/ røgen 
©fribent er forefomnmv paa fjwlfen \>i o^ i fcetté galb fum 

be Ijor toætet et fofm af M Spfrjf ffi tøe, 17 7 

te bmctoi. (c) 3 Det ewige fører Denne Kritgg UDgang 
Del tf fe OertøD/ faafom t»et fanD twreoSnof/ fyermeD at J)at>c 
tewiff/ *t fcen £e&/ font Kong <3t>ent> l)ar giort &ay> 
fee <5enric£ fcen IV. gaBbflfe urigtig udgives for m 
Ic^ne^et) ; Dog ftmDe fci meD et par OrD enDnu erinDre 
Dette, at $øng Svend Eftrithfon fort fcereffer er DøD, tf g at 
te ©anffe et) &aw fcilDet fægte imoD ©ajtrerne/ fom Dere* - 
gamle 23enner og Ailierte, følgelig intet er Mewn af Det af* 
taltt Negotio. £\>ørt>eD Dette maaffe fanD ttene til 9tatiø* 
nené 23erømmelfe/ att>a^at)femt^efovcere&ei:eé^onfle/ 
tømwmtljatte&ørt/ etanfeeligt©t»ffe/ og/ efter Zæwmætt 
schafnaburg. /. c. SJeretning/ aftargsrewnSafStaDef 
Udonis, ganDe/ {føilfe Jjtwr anfeelige De tjatte weret/ fan& 
man iære af adamo bremensi l.iv.c.sO tiftStyenDonv 
fjar Dereé gamle Dtaboeré 23en^af> alligevel wret Dem fiere* 
te/ enD Den elleré J)øé frie golf -altfor fhrø fcerffenDe SSegietlig* 
J)eD efter at formere Deres $?agt/ og at foin$t anDre/ fctf 
waae fofle J)*aD Det *fy wtDer Deres Stag. 

§.32. 

©og itaar itf fomme tilivapfer Lotharii Saxonis Zh & m w 
ter/ faa falDer 0éattervaaeengangfamtIigeDeS:ntj?e^errcr3D(»rt(te»«# 
<puM:ciftø paa £alfen; 3 tet tttintøe er mig ingen af Dem ****'*"* 
tefienDt/ fom et) fMfce foregive/ at Ttenxwwft* JVigee S„"c t><* 
£4;>nba4>et> unfcer fcenne &ayftr paa nye/ og fcet om £r*f*< **' 
ttent a. 11 jo. tyaz jo begyndt at revsere. 9tu er wl tø ffi^ 

{c) GVILIELMUS Pi&avienfis, Lexoviorum Archi Diaconus, r om^atfet)Cf fil Gviii- 

cbui Conqvæftoris 2ii)er, og&ot &cffre»et benne ftomicéSeiutftcr, mel. er vel < bet 
cnbtmberafoM'blem'Fnjgw/w, fom andr. du chesne \ym inblmmct fine 
Scriptortius Rer. Normaimic. f ty om benne felrfamnte Baq, naar (janb jtaer: 

Rtxqvoqvs Dawmim Sveinu-s fidem legationibus et (Henrico IV Irvp.^ fp<tfondit t 
fed inimicls ejns amicum exhikebat fe fidelein, §DJcN flt fidem fponderc et) bityt 

Detantøt/ enb at jlntte en AlUanz, vifet ben^cle-Contcxt, 5i\oraf nmn fanbfee/ af 
(Sfribenttti 6«c forncnimelia otl tale om / f)t>ab for SSennet og Ailierte $o»fec 
^««?t^6«iv, Jar ^avti jme^tige/ two&Dm^f^HHtellnbeifaattetoa t)e2vtj?c 

3 i78 C L ; S, 93 e\>itg/ Q t!Dat tnematf iffe nagetifinfre 

ttt tøanffeltgereA enb At befcife revivifcentiam jurium fepul- 

torum, og jeg, Ijuab mig mtaaaet/ enbflfønt jegiffe ventet/ 
at nogen (ral fjolbe mig for en uantroe tbomaé, maae tog 
opvfg t^ tifflaae/ at jeg tffe icttetig troet flig Swrøfl? Refur- 

re&ionem mortuorum , faafom ben derelictio, ber fore* 

fommer Peb a\ Præfcription, fpneé fraftig nof til at applice- 
re farpaa cum efte&u legali bet axioma juris : qvod ad jura 
renunciata non detur regrefTus, Sog eftetbi pi l)tbmbtil 

forinobentlig fulbfommen ftaue fcev^ufi/ at t>et Cyfcjle J\ige 
indtil ncttvctun^c Ctifc entmu ingen (Drø'i^erre^ém* 
mc t)M tyavt ox>er 3D*nmarfe* 2\ige: faa maae Pi nu fra* 
re paa De Xpbfe herrer ^publiccfferé og Hiftoricorum følgen* 
be2lrgumenter,iffe faa meget for at igienbripe tøffe igienop* 
liPebc Jura, af f)t>t(fe be f)er< formebelfi en falflp hyporhefm 
giere faa megen Opf)cw(fe, fom meget mere for attmfebem 
#peujpnlig / at fcette 2\tges met> faa (lor paaflanfc fore* 
ejrone Je^nbar^eb ^ar til alletDfcer vcttet tt non ens, og 
følgelig at 2Uyfer Lothartus Saxo ey l;ar forbx>etx>et flg 
flette &ettigl>et> paa t>iffe£,attt>e/ent> t>ettl;at: irøét/footr* 
af \)M\* Sonncenb ^ar fundet tofe ftg ; men om lyviltc vi 
allerede bax>e ^Ørt/at ingen af fcennent bat bavt fcen mtn& 
(le Prætextum juris for ftg/ bwmt>af en be 2)attj¥es tin* 
fcetfajMfe un&cr t>et Cyfcjfe JUge Futile bexnfes* £ore 
\)i nu atter CONRINGIUM, faa \>iC tenne tørbt Støanfc for* 
fpare, at 5lntebningen til at forbinde Sanmarf paa wt) tiltet 
Spbtte Stige, flfal fta\>e reift ftg beraf , forbi £ong TOelfeS 
<gøn, 35lagnué,l)ar breebt fin gætter £ertng 5?nnb af <&k$> 
Dig, U £apfer 2otf)aritté, l)oé tyoittm$tttty 5?nub flob i 
faa flor 2lnfeelfe, at banb giorbe l>am til be 23enberé Jvonge/ 
tøar erlanget tilffreffelig 9let/ at bePne bette Pamcidium meb 
enblobig £riig, ^BUbgangffalenbeligtiape lerret benne, at 
ben kongelige <prhij$?agnuéigien er blePenforfonetincb ben 

feperrige ^at)fer ^aa bet33*lfOr: ut Romani Imperii militem y id 

eft, Vafaiium agat. b. e. at fyanb eftetfcags vilbc blive t>et 
Cy^e &ige met> iebne-piigt og CrojTab forbmftetn 
SDiw bPor meget tager iffe ben gobe conringius feil i 

benne ijqt twrete t fo&naffcet&flife %&t 179 

Denne gortæflelfe? tf)i enDfftønt Det fcel iffe fanD negtcé/ at 
ten kongelige <prinj SRagnu* t>ar (agt wl&fom £aanD paa 
fin Ssrttcr ftmtfy SongSricQrnegoDé retma#ge ©øn cg 8It* 
fcing / ten \n fttnDe falbe 23enDerneé Senge og £ertug af 
©leéingz cg vaa en unDerfunDig Wlac&t ftilt ftam t>eD Siv>cf/ 
tfifetøttgt fraSJtmgffrD i en aftalt ©ammenfomlf/ faafomDctte 
factum alt fer tåbelig bttwfUé v>eD ttore infcfoDDe cg utem 
lantffc Hifloricorum famtyDige Q3iDnc$bi?rD/ og man Derom 
tblant antre fcoé saxonem grammaticum f. 215. fy. eri- 

CUMin hiftor. gem. Danor.fi 269. ap. LINDENBROG. HEJ MOL- 
DUM Chron,S/av. L. I. c. so. faa Og ItDJ Excerptis ex HERMAN- 
NI CORNERI Cbron. inedito ap. LEIBNIT. T. II. Scriptor. Rer* 

Brunfvk.f. ?4s>> fanD faae fulDfonmien Underretning ; fci 09 
fremDeleé irfe præcife MJe fragaae/ at maaffre SRagm $a* 
Der/ ten 2)an(¥e Senge 9?ietø f)ar J)aM flor Seel/i Det rin* 

gfjle connivendo, i Dette 3J?0rD/ {OttlALBERIC P.II. Chron. 

ad.a. 10 jo. f.265. uMrøKeftg flger; tftt Det er ganDffe t>ift, at 
Seng Slielé meD ftorfk go^e funDegioreflg Den Stegning/ at 
SnuD/ DenbanDmaa(¥eepaaenuretfærDig/ eller Dog paa en 
wnDerftmDig SKaaDe fcafeDe fftlt \?eD ©cepter og grene/ in* 
genlunDe tnlDe laDe f)arø rolig beftDDe Sanmarfeé 9tige/ og 
eet følgelig tet er at præfumere/ at (janDfjarucrret/ om iffe 

juft caufa moralis, fem 2)?oraliflerne tale/ l>0g caufa minus 

principalis, eller/ tftié man tril gfoe Det paaDetnepeflf/ cau- 
fa coliateralis, til Denne ff ammelige og iiforfbartige ©ter* 
ning ; ja fct og DetéuDen gierne wttetilffaae/ atSat)fer£otba* 
ritte t)ar uceret berettiget til at gribe til 33aaben imoD Den 
©an(fe Senge/ i Det/ iKe attene efter aDjfillige af De ppper* 
ligfte 3wfcré 2>?eening/ SlaturenS 9tet gitter e nf)wr grt< 
beD at fyelpe uforflfylDt unDertrnfte ^erfener imoD DereS 
gienDeregSorfølaere/ menenDeg otteralt fcettfcrabte&ong 
canutus, i l?mfeetrt>e tittet Vcnbiftc 2\ige 7 fyat vctvtt m 
Dafall af fcet Zytylt &ayferDom, følgelig i;ans £!ot> 
meD rette ^ar ftwt>et raabe om <£>et>nl?08&ay feren/ fom 
fyans Dominum direBum ,- ©aa funDe Di Dog efter alle Dtffe 
Præmiffis HU enDnu begribe/ IjttotleDeé en tøa J)et)lcmt 

3 2 r $i m h i8q C. L. S. Sfebfjg/ at JD arniemotf tffenoam jmfre 

Wlmif fom conringius !)ar tørret/ af&et/ fom imellem 
5?<it)fer Lotharium og ten Sanjft $rinj Magnum er fore> 
aaaet, l)ar Mfcetinferereen geljn-'Nexum, ogfunbet inibiU 
ce flg 03 anfcre/ atfcenne Prins, tyar antaget ©anmarFes 
Crone af &ay feren /&* lege fideiuaus. Tfy t>a; efter Den funDe 
gornufteéallereenfbtøigffe ®run&@fftmnger og 91atur>9let* 
tene ahnmbeltge SRegler httt ferft 05 fremmefif fierer til et 
J) wt gorfcrag/^agt eller Contra&,at fcen/fom lotter noget/ en& 

$g phyflce og moraliter tttflfle f)(COt facultatem five jus pro- 

mittendi: faa maatte jeg nu fcel v>it>e/ |>x>orlet>es Prins 
tllagnus/ fom jo aldrig nogenjlnfce ^ar beftegetfcen 
kongelige tikrone i Danmark ^ar vet> ftt løfte furftet 
bringe en £e^5orbin^elfe paa en £rone, t>er tf fe l?at: 
tiføørttøv og fortplante famme paa ^yr (ler, t>erl;x>er< 
fen l;ax>e agtet barn fom fceres Sormanfc / eller ftg for 
t?am efterfølgere? 23itøe nogen Da tnt>tient>e og ftge/ at 
£>anmar£ fcog alligevel £>ar været et 2lrve<Kige/ følge* 
lig maatte man cwfiderext Prins tTJagnum fom en<Cron* 
og2lrvePrin3/ faafunfce&og fcette £Vfe deller beiuife / at 
StfagtiuS fjar twret befet>et til at infcgaae fligt et Pa&um; 
2l)t efter alle t>en almindelige <&taaté * Stitut Sætere^ Sti* 
(laaelfe/ Wmer en^onfleiigSro^ogSlr^e^rinj/ tfønfeett* 
te til Dané £err gafcet/ en perfona privata, og fanfc følgelig 

et) pacifcere valide Ottt fce Stng/ fom att^aat ftatum publi- 

ciim f)oé t)et golf cg SKige, t ^ilfet J)ant> tffun 6ar fpem 
fuccedendi. £at>er toog iffe nogen gemeen Wlani ftg utiAtt* 
lt/ at f)anb er ffnlbig at tøolfce en Støbe 'Contrafr, fcerfom 
fcané ©on/ imefcené l)an& enimu eriStøe/ fytø&eun&erftaaet 
ffg at affjcenfce fft gcefcewe ©ofø/ ttitftimt man f unt>e ftge/ 
at ©ønnen er hæres præfumtivus af gaterené Ijeele gormtte 
cg reefce Sttittøeler; og Ijttorle&eS ffutøefca frie golf agteé 
pligtige ob folam fpem fuccedendi, fom fce tiltfaae bm$ Sron* 
og 3ta>e»$rin$/ at ratificere fligePada, af itøilt e fcereé 2gre/ 
SKettigfjeber og naturlige grifiet) ijenger ?£ilme& er bet et) aii&et 
at ftge: ZDamnarr* l)ar t t>e ælfcre Ctfcer vceret et 2frø* 
3WB^/- PS tf anfert gt ftatuere: ^anrnatf tø v^ret et l)g t tøttt et £elm a f fret StflMige. i$ 

5geitex>olt>8< eller og t>el et Patrimonia!-2ti$t. Sl)t enbffiønt 
tu ere fulfcfommen ot>erbe\>«fie om feen førfie thefis ©anD« 
l)ei>/ faa ftmDe 600 kongerne/ enDog i et 2fr\>e*9ttøe/ anfee$ 
aliene fotnUfufruduarii, eller/ rettere at ftge/ fømfideicom- 
miflarii, følgelig paa ingen SRaaDe tn?re berettiget til/ uDen 
Dereé golfcé SDtinDc <tt aftamDc 9Naet> eller paaføre famme 
en &ftn^Nexum og anDen flage UnDcrf aflelfe. 2aD Da terre, 
at Det erffeet/ f)tiaD HELMqiDOSm ckron. s/av.L. i. c. /.f]ger: 

Magnus vlrtute Jeutonici militis territus apud Gefirem immenjb aura 
& HOMINIO impunitatem adeptus eft: JtøDer Oé f#e trøenDe til 

trithemium, at IjanD fortæller ©agen ganDffe ret, naac 

^attb c fc ffrmet* : Rex Danorum Magnus fe IN POTESTATEM 
IMPERATORIS TRADIDIT, obfides dedit * JURAMENTUM Fr~ 
CIT, SE SUCCESSORESQVE SU OS non nifi Imperatoris & Succejfo- 
rum ejus permifu REGNUM ACCEPTUROS: af alt fatte $øreg(* 

uenDe fanD Dog intet anDet flnDe, enDatl^ayfer Lotbarwstyt 
f)<xt oprettet et PaOm* mefc en; ©an)? Prw3/ fcer flrajr i 
fin førfie Begyr&elfe l>ar x>#ret ipfijure nuiium og ugyl* 
&tg» Stgefom man nu i bet 23orgerlige ©elffab IjolDer Den 
for Daarltg og i Iwfle ©rat) taabelig/ Der tager et gofte af 
nogen paa ittt fom IjanDforuD fanb t>tt>e r at let iffe flaaert 
ten anDené SRagt at fylDeftgiore og at f)olDe famme urtjggelig; 
og omljanD enD bag efter tujlnb gange ftmDe gotgiore/ at 
fcamwD Dette Pa&i 25n;Delfet)ar tilfopet en uboDelig@faDe/ 
fanD man Dog meD rette forefaffr Ijam Den Regulam juris: 

damnum, qvod qvis fua culpa fentit, fentire non videtur; 

faafom man fornuftetigen maa præfumere, at Det et)f)ar tør* 

ret Dené rette 3ltø0r valide at pacifcere, fom otier flifl rem fe- 
cundum qvid & pro fubftrata materia impoflibilem l)ar Op* 

rettet et Pa&um; oø faaleDeé owrfaDe m Det til alle fornuf* 
tige Scefere at paa(¥iømie f tyvcfo for firfosge ©lutrtmges 
tmntotib gtøre tmofc 2Wfet Utbarmm saxonem, tyvis fce 

Cyt>ffe Hiftorici \)WOt ^et in faåto, Og faatXtttt tt Patfum* 

fom \)tt angives, af \)<m ej: gtort omStøttmarfesCrø' 
nee &eføt>at^et>. 

3 3 §♦ 33* i82 CL. s: 3Set)ii3/qt Pannemqr! i lte ttofle ttfuiibe 

§♦ 33- 

®x>*t pu Senne inconvenicntz Jjar og £err £of fRaab ©625S2/ 

*« *» fomenfornufct9®iant)ogtøtb3wfl/ meget wtinbfeet/ og 

JSm^r.^bof t>erfore i ftne misad conringium gtort ben billige 2(nmerf* 

xaab é^/ning/ man ftMfc>etf£e begribe/ I>x>&t>t>ette p^sr«w b<*r fful* 

forgjort o' l^t betyde t jgrø*/ autem juramsntum illud præfflitum complexum Jh y 
fa&um ^ dubiumefl, qvuniam non Magnus, fed Nicolaus, Pat er Ejus 3 Dam cis 

præerat rebus (d) ♦ 2$i \>itbe tf fe betler tmt flaae oé fer meb ff øl* 
big£øt)agtetfe at berømme benne (cerbeSXanbø&terltgbcb til 
JBitligbeb/ &wé banb iffe ba&bebanblet frm trétøe Advoka- 
ter, j)\>ilfc/ for at ff abe beteéSRobffonbere/ paatage ffg ofte 
et .©fin/ Ugefem te tiitbe untffylfce famme/ og titben(£nbe 
fremføre faabanne argumenter/ fom pna nogen maabe funbe 
tiene tit fyané gorfaary men titen fim meb bet* flørre |>eftigbeb 
beflrtbe og iaienlrtøe famme. 3 ^ minbfle/ fom benne gobe 
SØlanb / jeg web iffe af b^ab for en tttibig @enfelbigbeb / bar 
Iabetfigfaaintftr'eebe/ at banb allevegne teer flg meget wmiii 
tmob ben ©anjfe Nation , iffe anberlebeé/ trib fom banb af itt 
Sobffe Sige nubet anfeetigtSalario varieret bertil/ at banb 
ffutbefette en Q3ojc*9lcefe paa-SRetten og forfare qvid proqvo: 
faa fatter banb ftxav liftt føbe og fornuftige Crb et brifitøt/ men 
i ©anbbeb urimeligt évarimob/ for jo ogfaa ia f naar banb 

t>il 

(d) J)eé 2Iarfage Mbei cg rørftt j Magmis $0$ bc <5fvt"6enfcW/ fom »fHe tale accurat, ffc*/ 
feXoncjeaf £>anmirc", tmn&oiMcttsS^n; SOtfaalcDcé gfrer f.(P. c/>™». 
Bigangienje ad a. *i34.f. af 8. feaiu ut> før tittet anbet/ enbcn^cmielta. SJrfRj/ naac 

bet (jebw : Magnus , /z/w Nicolai Regis Danorum , gratiam invenit pænitens, 
& cOvonam Regni fufcepit ab Imperatore. £)$ Chronicon Montis Serini ad. a, 
"34. f. n. fq- ffltøet" (jam ett Danj? %\)X\\c : Imperator celebrat Pafcba Halverfta- 
dii, ubi qvidam de Principibus Danorum, Magnus nomine, bominium ei fa~ 
dens, Regnum Dania ab i\>fo fufcepit. Jøøøvføl'e Annales Hildesbeimenfes ad a. 

Jl 3J- &3i. ufceu Øfeøbjtø.efø tw ml, naor be fa«t»e fiatn en 5?Dttjie af B-nmarf = /?«? 

Danorum pluribus advents Teutonkis terram fuam incoUntibus truncatimes 
membrornm facit. Hac de cauja Imperator fuper eum expeditionem movere in. 
tendit. - - - Imperator Pafcha Haherfiad peragit , ibi Rex Danorum veniem 
fefe in potejlatem ejus tradit. Dg tfamtttf ^Btlbftøtlfe jtøaci OTTO FRISIN- 
GENSIS L. Vil c- o. f J4Q. sp. URST'SrUM, mav &attt> jfVi&er : Rcgem 
Daciceinfignum fubjeclionis ad decorem impertalis rever entia gladimn Jibi fai 
corsna deferre fecit (Lotharius Imperator.) Erøttocmtet 2d)tt af M S pftjfe Slige. 183 

>3it anfecé for at fotf^ace ben2>anffe Nation, atbebolbe tillige 
bet berømmelse 9Tlat>n af en fjeftig Sorfi?gtere for fammeé for* 
meente £ebnbarf)eb. F«rw , jtger banb / Lotharius fibi fufficere 

putavit , håber e vafallum , qvnn Dam, ut credebatur , mox 'habituri 

efent Regem. Wlh tottt er fjfttv vore i foregaaenbe §. anførte 
©runbe / at gtøre 5vat)fer Locharium i bane ©rati til en eenfol* 
btg og taabeltg gt>rff e. Og ftben 6err J&of* SKaab bon ©0* 
25(£2/ fom t>et ftwé/ et) trøjer ftg til at funbe bejfaae meb 
bette magre Slrguntent/ føtjer banb enbnu til : mfi dkendum, 

Magnum PATRIS NO MINE, QVI 11 IDE M LOTHAR/O SUP- 
PLEX FACTUS EST, ad fiducianum , MANDANTE ILLO y fe 
obfirinxiffe obfeqvium. Stilene Denne t)Pperltge Sftanb fupponerer 

ber fctffelig noget / fom banb et) f anb beuiiff ♦ £tø omenbffrønt 
bet maatte vwre faalebeé/ at ben San|¥e jfonge Sttetø, bfcté 
5:brone/\?eb be ba yærenbe Omftønbigbeber/ 03 ba betbeele 
golf formebrtilbeitajenbiiTeÆongeéCanutigBort fcar fortøj* 
belig / langt fra tf fe faalebeé uv befcr flet / at banb I)a\3&e f unbet 
binbe an meb ben 2t)bf¥ e 5?at)fer , fjante gtøet jtt 2J?tnbe til , at 
bane opring Magnus maattt v^bctak en anfeelig ©umm 

^engetililanferLothaiio pro redimenda vexa, for paa betl* 

ne $ftaaU tyffelig at decimere ben5?tiig/ b^ormeb^anbblet) 
truet/ faafom MMRic.PjLCbron.adå. 1130. p. 26$. ttbtrt)ffe< 

lig (tg er t Rex Lotharius , qvi Canutum exaltaverat , audiens de Ejus 
nece, contra Dam am tendit, fed NICOLAUS QUM FIL/O SUO 
MAGNO ipfum pecunia placaverunt , & pacem cum eo fecerunt > 

faa følger bog berafiffe,at banb ogfaa batter bettilget, at^rinjen 
fhtlbe r&cerc ftmjferen Jroflfab^ @eb* $f)i f)ttor let htnbe Hni 
giøre ftg ben SRegmng/ at bane Unberfaatteré ©emt)fter/ fom 
bete uten a'lvreebe vare irriterebe tmob barn, funbettebflig 
neberbrcegtig $øneiigbeb nu førfl ret jageé t £armfl? tmob barn* 
tøjfoGttmm ^eiTAefanbttelbemtneligubbetaleS/ menen 
2?bné GFeb ?r Iffe en Vm b^r fanb føe t en itrog eller t (?f ittf/Og 
jvong SJTte'é funbe \>fl fornuftig tttté forefh'llc ftg / at bet vat 
vfot met> fyam Regimente/ faa fnatthaitbvitot refi/vere 
ftg til at uktrixfe faa flot: ett <&øyagtelfe føc en fremmet) 
Ctwe* Soruben bette ttar jo Jvong 3ftelé if f e en sans ntmrø* 

rem i84 C. L S. %e\)tig/ at Damtematf tf h noflflifinfre 

ren&c i Serven / at£err £>of >9taa& uon ©623(££ meD ret fim* 

De fyOtit fa$t Orø fyflltt : #rø</ itøfø* Imperatori fupplex fatlus fit. 
2l)t Cnbfføttt ALBERTUS STADENSISfttiMV: Cæde Canuti au- 
dita Lotharius Imperator, uxorqve ejus Ricbenza contriflati funt , ve* 
tiitqve cum gravi exercitu prope civitatem Schleswik ad vallum Dan- 
neimrk , ulturus mortern Canuti. Territi igitur Reges , PATER ET 
FIUUS y VENERUNT SUPPLICITER AD PRÆSENTIAM IM- 
PERAT0RIS 3 datoqve fibi immenfo auro jufiitiam faciendam de inter- 
feclione Canuti prornittunt, fad tt\ elDer Døg HELMOLDUS , tU 

langt celDre ©fribent/ tøntfen albertus stadensis ellert 
p!et>er flittig at ufcffetøe / &t Ut ringefie orø Denne Omff amDig* 
j)eD / men / efter fjané beretning / førte baabt q>nttg Magnus 
ganDf?e allene Commando ot>er Den ©anflfe Armée , og uar 
tillige allene Dett/ fom meD Den foregtøne ftore©umm^)enge 
ffni fcatte bemotjet fig atformilDe $apferené23reDe. tty l, t 

c. 49- p. Sp- |)et)er £>et berøm ØltlftønDelfg : Lotharius venit cum 
gran di exercitu prope civitatem Slesivich , ad vallum i Hud notisjimum 
Dannewercb > ulturus mortern funeflam optumi Viri Canuti, Con/e- 
der at e regione Magnus cum immenfo Danorum exercitu , dtfenfurus 
terram fuam. Sed ter ritus virtute Teutonici militis apud Cæfar em im- 
menfo auro & hom'mio impunitatem adeptus eft. OglaDtøCTre/ fOllt 

Dog et) lånt) tømtfrS, at JvøngSftietø IjafcDe oggmetfitSDfinDe 
Dertil/ fcwrlc&es Funfce fcet fcog vcttc mucligt/ atm 
Rex fideicomwijjarius, fom Benne StjrfleMr/ Fuube paa6t)t*fce ftt 
Soif/ om f)\Mé Qamtøt $v. £of SKaaD t>on ©#æ@2 et? fer* 
Drifl?r f?g til at gitfegorftfring, mfyefoandurisfimam conditio- 
nem, fom'btte jrtøefcs portes er? 23imaatie fulDfafteall* 
Det borgerlige (Belffafid @runD«@tøttf r / tøfcié vn\)il&e inDbilDe 
oé/ at Det/ uDcniDet£ilfæfte/ Da en 9tegentfanD trofie flgfceD 

ft dominio abfolutoøg jurepatrimonialij eller/ rettere ilt ff* 

ge/ poteftatehcrili o^er fttgolf / ftmDetoæreJvongerne ttOabt:/' 
at førfønum noget af Dereé Siger og ©tater/ elkr imDerfaffe 
figen fremmeb SRagt/ ogDerwD fettefcereééroneog £anDaf 
fin natuvligtSiig^cDø og grtøefcé i et anDtf imU SrælDønré 03 
UliigbeW ©tanD. §34* f>at tøttt tt M)tt af bet 2t)i>ffe %&> r 85 §♦ 34- 

23ifbe nogen intv^ent'e og ftge ; at ioboteé egett o^Itfle 03 „ &*** 
tnbfrbbe ©frifcent saxo grammaticus feto alt for tø* „^-J" 
belig melter om benne Omffønbigfjeb/ at Prws Magnus er øfoi*e *W 
bleven en Pafall af bet €vbf?e2<tge/ 03 \>t altfaa firtfce tmofc CJJJLgp 
©anb&eben / f)t>té w v>t(le feaDe ben allerminbfle Xfctøl om betre $Æfe i 
facto: fjanbtillabemig/ at jeø opctgttg tilffaaer / &et Saxo wl «*&*«»« 
er en $rirlig ©fribent/ ber tbian t Hiftoricos medii ævi for tiener *** e ** 
ben førfie 9tang/ faafom iffe mange Suropcrtffe SRiger j?al 
funbe rofe ftg at l)a\>eljai>tpaa beSiberenSttanb, bert£en* 
feenbe til reen 2atin og munter 9>oefte tøar owrgaaet benne ©o* 
rai(l Støttuf : mn at jeg ffulbe Dolbe saxonem for en fltøn* 
fem Hiftorico , bertil f)at jeg fjibinbtil iffe ftmbet overtale mig* 

3 ^tt minbfle confimdcrer Ijanb ofteft fa&a meb ^inanben / af 
SD?angeI yaa nonaatig^welfe af alle berfceb forefalbenbe Cm* 
flambigfjebnv og føger tit at féttc en anbeit $&tvt paa £ing/ 
føm virkelig l?ave ttlbraget ftg/ l>vtl£et ellers iteppe en 
Zftanb f ber tilbørlig bar øvet ftg t ©taats^føttens 
JLatftom eller Hamrettens nforanberhge£ove og en 

Eormt fttg Poltttc vtlbe l>ave gtott/ om l>anb jMbe have 
xfiwvet flige faøa. ©og btffeere faabannegetjl, ber f abe 
ftg unbffylbe formebelfj bans »taitb og 4eve tHaabe/ 

04 iffe ere præcaverebe i nogen *3tff orie ; (om er forfattet af 
iXimxU og BJerfrt/ tftii ©tanb jo biéubcn/ berfom betl 
(tulbe vwre fliftet af ©ub/ bog iffe er inbfat/ for at ffcwe 
£tf fortet*/ men for atlcereStøangelium ømSøriffo/ og alt* 
faavntletøi iffe oyfjolbeoé meb fammettittøftig at igiennem&eg* 
Uf men meget mere Mb at fortcelle bet /font SAXO gram- 
maticus tjat antegnet om Ubbraget af ben ©amtale tmet* 
lem Un kongelige ^rinlj Magnum og jvatrfer Lothanum, 
fhrajr f larlig bettiife, at vi meb beime Critiqve ey l> we gtott 
i>am ^ortreb ; ^iSOrbereba/a/.***. tøffe: Magnus cupide 

pmSttme (ut Romani impcrii mtlitem agat,) ufus, SUPPLEX 
LOTHARIUM VENERATUS EST; fidinfidias garaiat obfeqvio: i86 CL, S. 35eft itg/ g i JDgntt efflatf tf fe noflenfmfte 

£>g Derpaa forflater famD / IJjt ^\?ortit>i fctflfe infidiæ ^a\>e be^ 
ffrwet/ fom^rinl Magnus unDer fine Carefler, IjanD giorbe 
$anferen/(Ml)apefogtat^Htle/ i t>et ftanD mettet/ tøwrlebe* 
9>rtn§en falDt Den5?at)ferligeArmée,Da Den Drog ub af©le&)ig/ 
iStyggen / og tilføje ©rett 2t&ofpf> af £olfien en toertbig 2(f> 

bref ♦ Imperatore Eidoram remenfo Adolphum extraneos ab eo curare 
juffum Magnus per infidias adortus nonjblum cop'us fpoliavitjfed etiam 
arma defurmiter abjeftantem nando fugam cape fjer e coegit. Wlttl 

berfom©agenfaalebeé forfcolbtflg/ I)a\>fce be Sanffefanbdtg 
tf fim en flet2£reat ttenteaf benne ©ener owr be£nbf¥e/ og 
fciflfe mareret fftuumelig/ og imob al j5offe*9icet blevme anfalb* 
ne ; X&i efter tøtnlf e* / en6 og barbarijle golf eé Otoereenéftem* 
melfe/ f unt>e Det iat>e fig unD<¥t>l£>e / farfl vaa ©f rømt at giørc 
gret) meb fin gienbe/ ogftben, naar famme poftpubiica- 
tam paeem intet ont forfeer ftg af Den anben $>art/ følgelig 
agter at tøfle frudfas pacis , og tør lagt ©verbet af $aanbm/ 
Da hemmelig atttøerfalbe ogtøggetømneb? ©aaDanen^eé- 
ligBlame tøng^r SAXO fer fine ganbémcenb paa f for efter 
fin geifllige Ceitf^lDMet og wcuirivereDe aWwnfe Judicioat 
frie Dem fra Blame, føm efter tøné SDiermng MDe tøilepaa 
Dent/ faafremt bet t>ar fantt/ <tt beses Kongelige Pnnt$ 
vat bleven m X)4fall af bet Cybjlre 2tøe. Sog tu f>at>e 
tfh nobig at betcenfeoé fænge paa/ tøorlebeéfci (lulle utflctte 
tørne vore* Nation paafatte ©famflef/ iDet S'AXOtørønem 
fnttfig ta^et fetf i fin ^Beretning; S^iDet/ fom tør fortælle* 
omSw^bolptøaf $olf?em/ tør/ fom conringius ah 
lereDe rettelig i <% §. a. tørerinfcret/ tilbraget fig noget fllbige* 
re, enD tørne &rtg meb XagferLothario, nemlig Da ©rett3(* 
tøpf)/ fom HELMOLDUS ftger 7 entmttNjTebemeb^rinj 
MagnoomEricigormt)nDerjlab/ eller Da tønD/ ©leéfcigerae 
tilSefall/ wb en anben 2etf iatøfc meD en Armée giorbe et 
flenbtlig Sntfaib iXong OTtelfed ganbe/ tøilfet flbffr ubt a™- 
w/V. c»w/>. Scbawenburg. tøé meibom. £ 499. ganbffe rimelig 

foregitøitf/ naar Det beDfr: Tandem Slesvkenfes miferunt nunclos 
ad Comltem Adolphum , offer ente s el C. Marcas , ut cum gente Nor- 
ialbingorum civitati præjidw foret. Sed & Magnus totidem abtu/it, 

ut pat Wttt et gebtt of bet Søbffe 9tiae , 187 

ut a bello ahftineret. Inter bæc Comes Adolphus incertus qvid ageret, 
confuluk majores provinciæ. Illi confuluerunt civitati Jubveniendum, 
eo qvod mercibus ejus potirentur. Congregato igitur exercitu Adolphus 
tranfiit Egdoram fluvium , vifumqve ei fittt paululum fubjiftendum % 
qvousqve conveniret univerfus exercitu s \ eundumqvein terram hoflium 
diligenti cautione. Sed populus prædarum avidus retineri non potuit, 
tanta fifttnatione prolap/t fiint , ut venientibus primis ad fytvulam 
Tbevel , novisfimi Egdoram fluvium vix at tinger ent. Audi to ergo 
Magnus Comitis advent u elegi t de exercitu mille loricatos, abiitqve in 
occurfum exercitus, qvi exierat de Holfatia, & commifet cum eis pr te- 
Hum, & fuga tus efl Comes , percusfiqve populi Nor dal bingorum attri- 
tivne maxima. Comes autem 7 & qvotqvot fugerant de acie, REVER- 
SI PER EGDORAM (i* e. nando) SALVATI SUNE. ©Otti 

l>et nu affccnne^eretmng er ftart/ at SAXO GRAMMA- 
Ticus l)ar confunderet t\)cu&e ganfcfFe diverfe getøtoge/ fom 
ingen Connexion føfce mefc tymanfcett/ følgelig at fane infallibi- 
litas hiftorica f)enfd£er: \aa Ijax fcet tf fe pellet nogen ©runfc, 
max fjnnfc vil infcbtfte 23erfcm / at Pnn$ Magnus vel fc><*r lo* 
ret 2\ay feren meget/ men. albng \\avt i*3wbeatbolbe 
bct;Xf)t^ttetroei: perten \><rfmt(tge3ttt>!)ol&af f>anéOr&: 
Sed infldias parabat obfeqvio. S0?egct mere / naar man UtCCt\UXf 
6tbctt.:&0ttgdtgcPrtn$ A%^rbarigientagetbet' / b*>ab 
baiø vaa ben Cut) lovebe og tilfagbe *&ayfct lotharw, 
førenb h^nb førte (in Amée tilbage igien fra Slesvig / 
nogen CubberefterpaaenM^ 2\i$&Convent nl^albep 
flabt, og bvorlebes hemb vcb ben Cetltgbeb faa faare 
barvbmyqetftgfor&ayfereit/ atbanbenbogb<*r giort 
<?>of *tD'cnefle boebawfomtllarfM; tf)t fyanb er ten fe-to* 

familie/ (e) om tytilim OTTO FRISlNGENSlSCQCbrowcon 

%<X 2. Mon- 

fe)S&o.n f« tffin not)c famfe etfe be Omf?ambt4&eber,fom fortølH 0$ om benne ©007 
fa« ffa! ©onbfeeter fcl» in r c fig. £6t to ben ^enterfr/met? nt tore <5»erbef for $ta& 
femt / fjar tilbragt fta fttwfleiD Lotharii førfk 04 onben fjfaJitrnfFc Expedition, fom 
Contexten&cS OTTONEM FR SINGENSEM nbtnfer: men Lotharius førjU gong 

er f ommen tiltage fro Stølkna. i^/ca 3. ii^.cflbenaangbraaetberfccn, følger 
fcft^anbifenafmitii/at&enneSag&ortilbraaef HqiVlatct 1 154. cHcr i 1.3 ;. ^ombctt 
alt betfcmelberenbnnnsgle ©Fronter bet;nc Dmjknbtcrrcb/ at^et ffal rare paf- 
feret poa en SRtgå i ©aø i Jjolberjlabt ; og bf t er u . fmo'bjiflelia / of 5ta,oferen paa 
£aa(?e;i*>ø8tibiiK bar^olbf enSRi^Bagf J^alberjtatt; ati«\a\tiaa nbentotbere 
2>ct#nf ntng (or fuftfette &ettc5<ar/fum ten egent! iadSii^paa &»ilf en feette §ar tiltro* 

qtt i8#C.L,S. %etø ig/ at J Danne m atfiffenoae nfiabe 

Montis Serini fatttt Annales Hildesheimenfis tafet/pfla be §. 33« nora 

d anførte ©teber : faa et Jet let at betriff / at bet everten et: 
f ommen 2W>n# tTtele øø b<*tt*Pt:w$ i Canto: at jlnffe 

faWffitLøtharium, cy pellet 4t Lotharius b>at VCttCt fa* CCt^ 

foibtø en %nw, bet: faa let lob ftg fette enPoje J7#fe 
paa. $at)fer LothariiSaxonis flore (Sgcnfl^aber ere nof font be* 
f tent>te 1 33trben / (O og om ^ongOTietø &av>ct>i allereebe erin* 
iret / at banb efter ben QSenbtffe j?ongeé Canuti $?orb bar tø** 
ret forbabtboS fine Unberfaatter. <&aa ubraabte og ben brcebre 
Canuti prober ffrtciSmunb eller |)arefoob barn fom en Ufur- 
patoremaf ben©anffeSrone/ og giorbe fTg al Umage for at 
opbije al Q3erben imob barn ; $?en i flige Slftøbe plejet man 
tf fe meere at opirre en mægtig ubenlanbj? $nrtf e ttl 4bctm/ bwl* 
f et bog bav)be pceret ben vnffefte grttg t af ttttt 23ebrager ie f ber 
fom <prtnj Magnus tf fe bavbe bolbet Jvanferen ftt Søfte • gølge* 
Kg maae SAXO jWPe/. b^ab t^ant> ml/ faa bitter bet bog 
fanbt: Magnus er tf fe meb @\rig falben $at)feren til $obe/ 
men bar af ramme 2ltøør angtøet ftg fom en 23afall af Itt £»b* 
ffeSKige, og ©fnbenterne tager allenege^lberutt/ atbtan* 
fee 2>amtemarfe$ 9tige fom Obje&um af benne fie&nbar* fl<t fø > eff ttfOttl Britts Magnus 1135. i tøt tøfb Eric Emund øof btte $MfIag er &Iew» 
fcræbt. (f) !at> tj*W/ at ben ubf flirten faa naonfunMge £ell. bernhardus flatterer , naar 

tøattb /'» Epijlola ad Lotbaritim n. ity. p. itf. Vol, L T. /. Ø/w. n&6rot>ertbffe: 
£)rt)t BtnediBus DEUS qvi vos elegit , få er exit cornu falutis nobh ad laudetit 
få gloriam nominis fwi g*f reparandum imperii Decus. - - lp fim efi enim opus y 
qvod corona gloria Ve/Ira ita indies ampliatur & fublimatnr , mirabiliter 
crefcens ae proficitns in omni decore & tnttgnificentia apud DEUM & homi- 
lies y faa er bet bog »tjl, tfaofet Lotharius »ar alt forfloa en £erre/ enb af fcanb 
ffuloe pa»e i abet tfa faa iTamrødtg gteffe. 25fan oetænfeiffun , fyab Petrus 

DIACONUS L. IV. Cbronici Casfinienf. c. 10% p. 114. $37. og p. ;/#. førtølltT 

om f)am / af ^ant> oeb WWguc Sixttw &ar tabet ftg foretøfe pn- gormcenbé og an&re 
longere ^{(lorfer, og laMi far antegne t>et/ o ab merfoflrt 1«?t t>erutt forcf^m:faa 
ffalmanfnart fee/ at ^erfffetale^ om en »clfi))t/gSardanapaloef(er en boaen Wen- 
«eslao, og af bet altfaafalber meget eenfotbigtub/ naav man oti fingere, atfytttb 
i alle Wer fPwlle 5«^ labef ftg irtf fe m 9?a5fen, 


hat tøetrt et gebn af &etSpt>ffe 9ltø^ 189 

!jefc>; Cg) os'bettertbet/ fomwmeb ®\IU Siiffanb fttøe'f* 
maget ol nærmere at b^tjife- 

§♦ 35- 

23i l)atte nemlig atferebe nogfe øartge gtort (Jrinbrfng om mmtH 
fcen brætte SanutO/ overgang tilforet/ at fyanM)or tnrret f «**' * 
23?nberncé £onge- 2>ette kongerige indbefattede , fornbm ^IiSSuf, 
£anb|¥abet23agrten, &eefe IDtef lenborg og Pommern/ (h)feti<*w 
03 be SWfr £ai?fere tilegnede ftg bet wertfe £errebmnme/ ^/^°- 
enten formebefjl De mange ©epenunbtnger, font te aUerebe ^„Jg ■ 
fra Caroli M. Xiber af i abplige ©Ifalfce tmob biffe golf prm 3 m«ø. 
f>a»be ttlfmtet fiq, eller forti te ftoiOte tøffe fc^tnnjet^^^ 
for en ubtfouteerltg Appertinenz til bet £t)bj¥e SKtgeé ***«*«»* 

S5im&/ 0^/ fonunan efter Jus feudale Longobardicumple^^j^ 2f a3 - — r *o.i*.» (g) 3&Iant beaamle Hift^mosgførGOBEiJNUS persona beftepaa ben meefKex- 

prcflive SOJaabt*/'« Cofmodromio^rtate VI. c.jg.f i6g. ap.MElBOM. mat (janb ffi't* 
Der : /4»//o regw Z uitbgeri (Lotharii) decimo Rex Dariorum venit ad mm in Halver-' 
Jiadt pro pace firma nda 3 qviamultosTeutonicosin regna Dacia viventes truncavit, 
Qvare Imperator commotus contra eut/i in Regnum ejus valida manu conferre fe vo- 
hiit. Rex igitur futurapericula cavere defideransjn poteflatem'lmperatorisfe dat> 
tradit'ohjides, & juramentum præjiat, qvodipfe & fuccejjores Jui non nifi permiJJU 
lmperatoris & SucceJJorum fuorum REGNUM DANORUMadipifci deberent. Et 
ficipfe RexfanElo diePafcbueRegio more coronatus cvram Imperatore (le more corona~ 
togladittmipjiusportat, & jicin gratiam bnperatoris reverfuseft. SDfettbabeøUÉ 

©fi tbenter øafofwbfc &unbrebe 3Jar ongcre, enb @agen/ em ffflfai (janb |Trt»er, faa 
fortoner (janb ittc engana i &ffnnberligj>eb atrefuteris. 

(h) #»ort>tt bftee Syngende* ©renbfer l)a&e RraFt ftg , tøre* 6e(f, efter mft Spffe/ 

naflt <&\t<X%tHELMOLDUM L. L Cbron. Slavor. c, $6. p. j6? t \ &0Q& meb ; %t)% 

itaav r)anb nonner De $o!f/ fom &«»e faatt uttber ben SBenbtffe $onge Henrico, føet: 

jattb ! Servierunt Regnorumpopuli Henrico fub tiibuto, qvemadmodum Wagiri, Pa- 
lahi, Ohotriti, Kycini, Circipani, Lutici, Pomerani, & univerfæ Slavorumnatio- 
ves, qvæfttnt inter Alhlam S 3 Mare Balticum , & longijjimo traftu protenduntur 
usqve ad terram Polottoram. Super omnes hos regnavit Henricus, vocatnsqve efi 
Rex in otnni Slavormn & Nordalb'mgorumprovincia. ©a ttU @aitlltU$ flbetl/ fom tf 

otter erfare af helmoldo c 49 . farte tieht alt bette £attb af Æapferen for en ftor 

€>Uttl^ena.e: Ad it ergo Lotharium Imperawem (Cnnto, Canutus, ) emitque muha 
pecunia Regnum Ohotritorum , omnem fcilicet poteflatem , qva praditus fuerat 
Henricm. Et pofttit Imperator coronam in caput ejus y ut ejfet Rex Ohotritorum , 

recepitqvt ewn in bominium , øg bfl benne (£atuifu# MrenJprinjaf kongelig Danff 
2Mob/ nemlig ^øn3^rtc{?neaob«<Søn: faa er t GPfterttben web §am Prætentionen 
paa ^et^enb*'(!e^»^ge^gefalben til^ongnneaf Danmarfog 5ar,fom betfølgenbc 
af biffe ^ortaUclfer jf al ubotife/ i Ung £ub 5ejianbig mtt et pomum Erfdos (metteui 
^Jrinieroe af^pngdig 25lob, i9o C. L. S 4 gett'tf/ at t tøitttffltqt! il h ttogmflnfte 

Ct at tak/ tilrette ftg Ct dominium dire£um o\n r DiflTe SanDe/ 
enDfHøntDeenDnutfteaaufyafcbeunDertttunget alle Diffe golf 
og tnDlemmet Det i Det 2t)Df?e ©taat* Corpus. $>aa Dette 
gunDament af Den werff e £ei)né £erligfjeD bef om nu Canurus 
af^aofcrLotharioSaxoneDen 33enDi|fe Srone formeDelfl en 
flot ©umme 3>engeé @rleggclfe til Æatjferen/ 09 enDf? imt Det 
fatteDeéenDnu meget DeruDt/ atbanD$ulDel)itt>e ftmbet trofte 
jlg ueD fteele 23enDenfanDé rolige 23efiDDetfe : faal troer jeg Dog/ 
at <prtnj 2ftagtm$ pellet paa t>ettc junbanient vtlfce bringe 
5øidfe''2\etttgl;e^eiut)ette2\mepaaftg/ ent> b<*n£> l;ax>$e 
tilftøfct 1 at enten; en mbm jtulfce nx>e barn fcens Æyeiv- 
t>omaf<§cmt>crne, eUser^ant>fort>ete(?ylb(Mt>e bleven 
intrøtflet t en bejlantug j&ng mefc fce CyfcjTe Ivtyfere* 
Og Dette er Det nu egentlig fom jeg formoDeiv atfcerer bank* 
let om t t>ct pach met> Kayfer lotbario og t>en IDanjTe 
PnnstlTagnO/ tgl^aDfyanDmeDDetimmenfo auri ponde- 
re, fom©fri'benternefigf/ ffal batte tilfiobt. I&tfomjfgttfe 
(1.) l)arDen£anfcout5tanfer£otf)ario^ atbanDtøarwlDet be* 
bolDe Det 23enDiffe SRt<ie for ftg felty til bttilf et IjanD ex lege con- 
ttiåas venditionis meD Den Dræbte Satmto et) f)a\)De nogen t>i* 
feereatettigfu-Vfaa er Det (2.) t^efaar uMBtgt/tiaar manuilDc be* 
tecri'e/Df tiva:)uren fjaobe faafetseé raifonneret bo$ ftg feltyat/txi 
kog alitøevel t>et PenfcifFe J\igc vat bleven ftøbt for ©an* 
j&penge/ 00/ Da in dubio tteD Alienationer Den Conditio, fom 
bartøecret ante faéhm alienarionem,, Ditver/ og De 23enDeré 
jlDfle^nge/ Henricus, font af helmoldo Li. c.js.&j/. 
erfare*/ bar kfiDDet Dette %'geforøfit2ln>e*3ttge/ følgelig 
Alienationen eengang i>ar fFeet til Sammtm og alle l)ané 2frt>in* 
gerjureperpetuo & hæreditario , at/ ftgét jeg/ Da Omftecn* 
Dig^cDcrnefor&olDteftgfaaleDeé/ fcar Det raaDeltgere/ at fette 
Dette SKigcé Scene paa ^rinj SDtagut £øtteD/ enD tillaDe/ at 
DeftegotfveD ?nbvorte$ ©plub afteleéfhiiDeoteleggefi'gfeltv 
eller cg/ tnD at flaae ftgtilenfrenmieDSrone/ gant-fFe gtøre 
ftg tøø fra Jtøbtøbe Dé Nexu meD Det £t)Dffe $ige. (JfterDt (3/) 
gf Den gamle QJentøffe £onge*S tammcé' gerninger/ faafremt 
famme ba^De ftmtctenDnugiorc nogen Prætention y<m Dette 

Støge, Ijartwret etgebnafftetSpfrffeDttøe« 191 SKige/ bogfaaltbetgot uar at wntt/ at iffe allene ^>rtn jerne 
Prebizlaus og Niclotus (fjbié etfcré &en ftbfte fortiencr at anfee$ 
foni en 'Pri^ af kongelig 33fob) Ijawtrøretbe Sfyrifineé grum* 
mefie§ienberog ©anbtøebené gorfdgere/ (i) men man ogt 
gomgen funbe gwre ftg ben Stegning om Dem , at De albrtg 
tuibebitøe Det £t)bfl?e 9iige l)ulbe 09 troe/ forbi De eengang i 
Sncceffiencn ttare forbigangne/ og af $at)feren ubchtfte fra 
bttii JceDerne Srone* Og om man enbtftønt macute inb> 
ttenDe øgfnje/ at £antitU8 bog tyavbeefterlabt ftg en ©øit, 
tnøfiten i faa tM^^er bet af £>ar*6 Saber ttlfrøbte X)enbt|?e 
2\ige^;«;v var ^temfait>en: faa \>ar Det Dog (4.) en u* 
monbiø <prms, Der/ forDi f)anD fefo beføttebe en gorm^nDer/ 
umueiig ba\>t)e toceret i ©tanD at tyoibe et $otf i Sømme / 
fom yaa bet rørigfle \>ar Ijengitien til Slfgubcré Styrfelfe, og 
Derimob cpfølbt meb M bitterfie gienbffab imo^ be $t)bf¥e ; 
Da Derimob (5.) benne fiøge ^at^erfunbefyaabevebjltg^ør* 
leemng fkbfe at be^olbe be IDenbcrø kongerige i ben 
gamle Nexuitub bet Cybjlfe&ige/ ja/ Da 9>rinj Sftagnufy 
fom en Slwe^nnj tilSanmarf / toar i 5(gt og Sinfeefte M 
aUe ; enDnu DerforuDen (6.) at fotbwbe ben ©anjYe Vfo 
tionbertil/ atbenbefÉanbigjMbereFftbe Cyb)Te Sjaan- 
beit/ for at tømme bmnt aTftg felv tulbe tTation og giø* 
reben beqvem til bet borgerlige øeljTrab, <£»> at melbe 
om/ at (7.) i?ai)fer Sotftaruté fimbe wnte paa benne SRaabe 
merlelig at forøge M Tt)bffe 9tige£ 9(nfeelfe. Støj ba matt 
rimelig maatte befrygte bet X)cubi(?e 2\igee totale tin- 
brrgang og^ørliis/ meb mwbre Ut faalebes blev før* 

leent: 

(i) SSt føre feetfe of fce Mffre Jtlagemaale, fom tf berom forefmbe $o$ 6Frt&ett* 
terne. £&t føre »i tf fim ben eentflc H E L M o L D u M , t»a ftaer fcanb o« 

£,. /. c. ea, Poflqvam ergomortuus eft Canutus, cognomento Lwwardus , Rex Obotri- 
torum, fuccejferunt in locwn ejus Pribhtaus atque Niclctus , bipartito principatu, 
uaofcilicet Wagvienfium atque Poliborum, altero Obotritorum provinciam guber- 
nante. Fuerunt bi duo truculenta bejiiæ, Chrijlianis val de infefti, invaluitqve in 
diebus iOis per univerfam Slaviam multiplex idolorum cultura errorqve fuperftitio- 

num. &aa af mon maatte til intet gtøre^aøleréLotharii 95erømmeljejifian$ 
@-a»/ berfom man Dtlbe troe, at {wub fcatrte Fwitw til|tebe, at flige fJrtn jer jfnlb* 
frelse beti SBmMffe Sbrone. ig2 CL. S. ^e\?ii^att) anttemarfiffe_no9ettfm^e 

lunt: faa l)ar 5?at)ferentiet> Denne ©taaté»<politteformeeitt: 
^t forbrøbe ben ©anfFe nation faatt#rmebfttt/w/m#, 
at |tø»t> i Jremttbeit veb l)x>er Jlctltg^eb Eunbe bettene 
ftg af beres<&telp og Btflanb/ og pnevaktt tmob fine 
jrtenber; 3 jjjtntftt galt) Da og (80 Derfom man v>ilt>e rai- 

ibnnere af MachiavelliflifFe Principiis, faafremt enDeltg HO* 

<ien Uret t ftenfeenDe til Den af Sanuto efterladte 9>rtnj og 
9trtnng SBalDemarum uar ffeet/ ftmDemanlettcltgtmDftylDe 

fcet meD principiis rationis {tårus Og arcanis dominationis & 

imperii, Set made Derfore wtc fanbt eller fa!j¥t/ l>v>at> 

BROTTUFin Chron. Anhalt. L. II c. 4. Cg MANLIUS in Comment. 

Rer. Lufatk. L iv. c.s-> t)c<j nDen noget De celDere ©fcibentcrS 
25ifattv foregme/ at j?at;fer SotfjarmS tnrfdigfjar uDjagetaf 

ftt 9ftge feen prætenderte 23e.nDt.ffe j?0ltge Pribezlaum , faa 
er tog Denne thefis \>jé og ttnegtelig/ at Jlotbartusalbrtfl 
bar erfreubt prtbe$lamn for be Pertbers retmæfFtge 
2^onge;^ilf c t \>i iblant antet og Deraf funDe flutte/naar w lerfe 
J>o$ HELMOLDUMi.c. c. s 3 >> at f)anD enDnu langt ftlDigere bar 
faDet ftam formane at antage m Vicelinum, 23if?cppen af 
Oldenborg f faafremt tjaifi elleré MDe nt)De Jjané i?at)ferlige 

SFtaaDe« Lotharsus Imp, præcepit Pribislawo fub obtentu gratiæfuæ 3 
ut memorati facerdoth Vicelini, vel qvi vicem ejus egljj'et 3 plenam ge- 
rer et\diligentiam ; f)\)tlfet alt Dog ^ribtølatré alDrtg f)ar JgtOtt/ 

og er Derover tilftDft forDrcwt af fit 9{tge og tvungen til at 
rømme i)en flcrfkSeelaffmeganDe/ faafomb<wDog a*ii42. 
er fom en galant téb i SSranDenborg/ efter at banD enDmt 
for fit (JnDeligt b<wDe laDet ftg fabt og omgiftet ftt ibeDenjfe 
9Tatm 33ribi$latté meD Det SHafcn £enrtclj, men forært ftne 
25ranDenborgi?e £anDe til SD?arggret>en af ©oltøeDel Sflbrecbt/ 

S3tørnen falDet/ enten per donationem inter vivos, eller 
per teftamenmm; lyviWm oøfaa fra betwe ftbfleVcn* 
btffe 2\0Jtge$ £>øbcbag af maae bave begyitbt at tab 
be ftg etttnarggrerettlSraitbertborg/ meitalbrtøb^r 
unberfiaaet ftg at føre Cttel afbt Pettbers jRxwge ; jtøfø 
fen @ag$ Pibere Unberføgning tog. tf fe fctfrer bertøD/ men 

fortic* 5 at tø t tt et 2thn af ftet gp&ffe 9ttge. 193 

fotttenet x>tl i en f#rbele$ 2lf&anfcling at legges SJerben for 
&W> C) 

§. 36. 

23i fmbe 09/ ttaat ti net>e wHe gføe agt paa Denne ©ag/ sr<*tme« 
enDnu mange [Iagé Argumenter , ^\>otaffcet flarltgett laDer flg JSTfij^ 
tetJttfe/ at Pi meD t)enne Pore$ gormoDning temmelig ncrraf&eW*. 
maae bape truffen SBlaalet ; Sf)t 6a (1.) ten kongelige San^e«^"*« 
$rinj *OTagnuéalDrigerbletten£ongei®anmarf/ banDDer-^^. 
imob veyen tgtetmem ^06 t>c tyt> jT:e øftribettter foref om* 
mmwberbet&ottgeltgeHavtv Da Dog Dtfie/ fompinpe* 
ligbapel)ørt/ cUevét>el^a\>e\>tDfl/ at^atts^err^aber etib* 
mxvatitivt/ og ^aitb følgelig/ ommaitentvtnlbefcrive 
©agetttilbetyberfle/ eyfttitbetjolbes for meere/ eitb en 
Åørw præfimtivus til Higet, faa føneé mig tøffelig, at Det tabet 
flg fornuftig og meD et ftort @f in af ©anDbeb præfumere, at 
main£yt>fl:laitbalt>elesmaae t>ax>e aittaget £am for be 
XJembers &oitge : Xf)i om man enbffiønt/ fom ti allerede 
§. /i. »o^.j. tøape bemerfet/ boébegranfi1?e©fribentereberos 
t>er ffnber/ at kongelige ^rinjerfalDeéReges og De kongelige 
VnnscfierReginæ, faa ^ar tog Denne ©frtøe-^aaDe vaa Diffé 
StDer tffe meere røret brugelig, fortil (2.) i ommer t nDnu/ 
at $apfer Lotharius fetø bar laDet ©PerDet bcere for fig af barn, 
og Det paa en offentlig 9ligé'@amting til £alberftøbt, men Der* 
boétillabtbam, atbanDmaattebcere en Srone paa Jbopebet/ 
mrtJfet Dog/ t falb trragtrøs if f e tnrfclig l>at>be ttætet 
ctt Txonge, fyavbe giort j&ay fezen latterlig boe flute eg* 
ite idetientez, efterDt jo i følge af Regulis decoriintergen- 
tes recepti en éromog 2tø>t'9>rtn| til et SKige, faalcenge 
banb bare er faaDan een/ iffe plejer at bære en Grone paa 

$opc« 

(*) Dette er 09/ efter af fcefte bar j?ret)et/ Fommenfor S^efitwnteDiflertationibu« 

Acaderaicis, Utttøert>en £Jtel : Sx:bediafma ex^ure PublicoDanho de Regii Vanda- 
lorumtituliAUGUSTlSSMtS DANlÆ RÉGIBUS jampridemfamiliarisorigi- 

m & caufaj og t mtf>e pi nu & wfler i mange ©tpf f er Geraabe m farpaa. ) $4 C -L,S. 93etoitø/ at Dannemarf tf fe troge nftnDe 

£otteDet. &at Det Da tørret £at)fer Sot^artr rette Sltoor at 
giøreftgfor gafferne og ©tcrnDerne i5Kigeten2£reog2lnfeeI* 
fe Deraf/ atbanDbar fat Den 5\ongeligeSanj¥e<prin3 $?agno 
en Siw vaa £cwDet/ eller laDet ftg betieneafbani/ fomen 
fronet J?onge, fom otto frisingensis u vil c. w.fiw. 

ap. URSTIS. (fritter / Regem Dac'w in fignum fitbjefiionis AD DE- 
COREM IMPERIALIS REVEREN TI Ægladmmfibifubcorona de fer- 
re fedt'- faaf)<tt banb QO uforbigerngefig maattet ttem beter nft 
paa/ bttocteDe* man ogfaa funDe ffaffe 03 til v>ct>e bringe Dem 
ne tyrina enten et kongeriges tttrfelige SSifiDDelfe/ eUer Dog 

Ct for Q3erDen giøtøig jus , titulum vel prætcnfionem til et 

kongerige ; Og Da nu bet Xtøftifle jyge i fxa vit var i>am 
fetemfirtoct/ fom et be£ybfT?e Rayferettlffottbtg aabett 
icbn; Det og paa De XiDer maaffee tffe fønte* faa tibitltut 
at forbigaae en umpnDig tyrinj, og otterDrage Det til en nerr 
Slgnat af Den flDfl afDøDe &onge/ i feer Da og ratio ftatus bet 
concurrerte, og 7 fomallereDe er fagt/ Det tteDen wtermmet 
Station ttar uforbigcengelig rwbttenDig at batte en £onge/ Det 
tjar over fine 23*rne*2(ar: faa fanD jeg UOtffeinDbilbemtg 
anDet/ enb at&ay fer Soterne l)er l>ar fat benX)enbtf?e 
Ctone paa ben&øitgehge prw$ tJlaøm i^oveb ; forenD 
af De SpDflfe perter tytiblicifler meD beDre©runDe/ enDf)iD< 
tnDtil ffeeter/ ©anmatfes£tøtte8£el)itbarl)ebgotgrøre$, 
oflat føløcitgbenne af 2Wferett foretagne Zctm bat 
|>4Vt^enflgt ttibetteStøe. 3 Det minbffe Da fra Den 
SiiDaf) efter at Sanutué ttar Dræbt/ tnbtilDenJitD, at IjanS 
q>rinj æalDemar bejleeg Den kongelige Sbrone i ©anmarf/ 
ug i faa SWaaDe lunDe tttinge De rebelliffe 23enber til £t)Dig* 
JcD/ Den Sanfl?e 'Slation iDelig bar ligget t £aare meD23em 
terne/ 00 men man alDrig fanDangitte nogen nærmere 2far< 

fag 

(k) Delte et ogfaa betof ffarf/ flt &a unber Sapfer Conrad! DL Staftrfttø en flor £>eel 
liif ©ac&fernf lob ftq overtale af paataae ftø et faa ■hiwXovi-Zoq <wt fjedn tfrttø 
(Paflagium, expeditionem emeiatam) tøio& fce&atttroeSBentW/ ftaaHELMOT DUS 

v in Chron Slavw. L. /. c. 62. f. tft. u&trøf fflia/ at t>e &a»e qtort bet/ fo" at 5ebf»* t>eit 

Utrojfab/ fomtett&nibtffeStfafton&apbf &*a«øff m?ri to I>anffe; Vftrtn\éortet 

Qfexterminia, qvtintultrmt Chrijlhvlis, maxime vero DANJS, £fy øq, fom 

M 


B ottøgrttetfttøi of frt Ztjbtft %&t 195 

fag ti( Difie eriger, enD at &e maae fccere førtte i ^enfeenfce ttl 
£)wr*.£>er|?abet otter famme: faa er Det faa meget lettere at 
formoDe/ at Kongerne af IDanmarf paaberes@ibet£fe 
metre ba*>e anfeet bmm ril prin$ tHagno ot>erbragne 

Invefiitur føt C t bløt patfumperfina/e , mett bat>e troet/ at ber* 

vebenetng oguryggeltg&etrigbeb var bragt paa ben 
£>anffe &onge<@ tamme, hvoraf følgelig alle og en* 
fever af betl ©røfl?« Cbronee 2$eftbb*t# bnrbe bøffe 
jrugten. 

§• 37* 

SOTan metier fffe Jetter/ at&ayfet ^otbarmebar^^ 
troet, at b<wb formebelfj ben £ebns>€eb/ fom brngSJV 
£>anflre prin$ tHagnus bar gtort barn , fywm naaet wota m 
nogen Jtøttføt* ttl kongeriget ©anmatf t ftg ^gSBR 
i Det IjanD itu allene &ar flbt>et ganDffejtille/ Da Denne $mj|< 3D*nm«tf 
iSfaret 1135* af Den ftDen txrrenDe 5?onge <£ric £arefoD eller "JjJJ'L 
gmunD/ bltx* meD £rtg otterfalDen og Drcebt/ men &ar og JS? /. ' 
laDet Denne (SrtC/ (Der efter 5?ong 9Tielfeé ligeleDe* paafutflteM>»tøri»; 
Maffacre IjafcDe fat flg yaa fin SæDeme Xfjrone / fra J)\ntfen JJf'^SLJ 
ØTietø paa en ubillig SRaaDe/ fom Det føneé/ tøatiDe forDrcwt 81 
fjanv eller ftané crlDre 25roDer> Den meer omtalte 2JenDi(¥e 
j?onge Sanutum/) regtere ganD|¥e rolig oguDen^aa^nfei 
©anmarf/ og DermeD gtøet tilfienDe/ atbeøtrtbtgbeber/ 
ber t benféenbe ttl ben faattfte3lvve*Succejfion l mbt Tppeej 
vare af enganbffe anbeit natur/ enb ombe retfre jlg t 
benftgtttlbet PenbtfEeXtge/ filer om nogen trilDe tilf^e 
Denne SroneéSpere 33olb og Uret/ uDen fciDere at tøenfee paa 
ftané SKetttgfieDtf gorjbar. 2illeene, flge tooreSKoDjlanDere/ 
btns CybjTlanb tfFe bavbe noget for ftg, b*>otaf man 
frwbebevtfebenlDanj¥e£rone8 g.ebns Ate*/.- faa vatt 

bog be mange Attus fuperkritatis , fom IXttbCt mdgria Barba- 

r#>2\egtertngere foretagne, altnofy for at betage en 

35 b 2 bvec ' 

bt Ijatte ført, Pribizlaus oo Niclotus ttlrgttebe jifl fcet 28cttM(?e SRt'ac fir ap effer Canuti 
Døb: faa^a^c&c5>anj!cnofat|lrit)e/ naQvt)fcumeffcaujuri$t)Ub(forf»aw t>m 
afflaofemtbcfotmte Støtig&rt. 196 CL. s SSetotiS/ otip artnematf ilt e nogetifmfre 

J>vet al ben berøm btftenbe Cvtvl/ af fyvab tlavn ben 
ogmaattevcere/ ogberimøbatgotgtøre/ atDamnarf/ 
i bet tmnbff e til ben Ctib/ et: bleven m porno & accejffk impe- 

rn Germanici. 2f)i t)Q$ OTTONEM FRISINGENSEM.de geftis 
Friderici I. Imp. L. IL c. 21. fol. 4G3. ap. VRSTISIUM fotetfttfce ttj 

iffc aliene 5tat)fer Friderici h egne Orfc/ f)tw f)ant> ftøer til 

SRomeme: Experta hoc efl DANIA, nuper SU B ACTA, ROMA- 

xoqve reddita orbu men fcenne fetøfamme otto fri- 
singensis et i>et/ fcet /. c. cap. 6. f. *4t. uDttt)rtelt<) føet om 

j?0ng Petro: PETRUS ACCEPTO AB IPSIUS (Friderici Imp,) 
MANU REGNO fidelitate & HOMINIO ei obligatur. 91u negte 

tti iffe/ at fcenne 3nbV)enbmg et af flot 23igti<$etv 03 betfa- 
dum, paa tø>ilfet man Det bttaabtt \i$, et bleven fottalt af 
faa mange Hiftoricis, at fcet v>el et rørt/ mnjfte at opfyfefy 
eftertt t)et et) Fanfc imob<t<$eé/ atfevetfenbe/ fominfavorem 
Afben ©anjlre Ctonebave fønneent at ville *v/k*re bet; 
eller beCybflfePubUctller/ ber faa mange gange pleye 
At tgtentaae bet infavorem afbet Cybflfe &tgc/ l>ave brugt 
ben 1 faa jalbnøbtge Qrcumfpeawn 3 ellet førebraget bet 
faalebes/ foin bet tømmer ØanbJ>eberv og gagens 23e* 
fFaffenbebbetabFræver. %ty faalefceé flrtbct f.€. Den 
gtan!?e©fttbent 36, BODiNUSifUmtbbtbtf)m$t 23aa&en/ 
ttaat f)ant> Lil de Repubi. c s. fotegtøet/ at &ong Petrus 
bavbe l>anblet l>eel uret berubt/ at banb havbe labet 
fine $Dyettblwbevebben kongelige Vcttbigfyeb, og tfc 
fealleneforftg, men og for fine ^efterkommere fat fifl 
Aftflajejtøtensberlige ©tanb, jrtfceb og independenz i 
Unberbantgbebe øg£et>nbarl>ebs elenbige Cilfjanb/ \a 
at l>anb itte engang l>wbe funbet giøtefligtet ?*&» 
eller forbinbe fine Unberfaatter til betø utyggelige £øt 

belfe/ tbetbanb JO iWebaVbt \>aVt imperium abfolutum ih 
ler W^ OVer bent/ men flabet i m formå regiminis addu&a 
mtbbcmi nbtl>Vliret^alben^.Onge fine confenfu Procerum 

fnorum ingen jorbinbtligbeb tanb {>efte eller forplante 
yaaftttanb. ©erirnoD ttm&e w et) pellet k$w tør fccrøm* 
roeltfle£t;fcfl?e$utrticift^o//, z/;tøVÆo tøtøti(3fro3/ at (jan* 

fliget Ut tø grrtrt Mttaf l et S plffe fftige, 19 7 

gitter os ttlflrefreltg Satisfaétion, naar banb T.i. jwispubiki 
c?, n. 28. formener/ atbette jo tf fe hat vxtetet nyt Pa* 
ctwnt/ cf terbt Cybjf lanb alletrebe tilforn J>ar brøt&øtø 

§erneafX)anmarf unber fin £et>n Ketttglxb/ følgelig 
*t: 2Xøng pebet bermeb intet bortgtvet af fintftøje« 
fjvet/ forbi l>anb jo tf f irø bar beqvemmet ftg til at møre 
bet/ fer ab l>anb ^ jure vat (Tylbtg at, gtøre/ og t>an$ 
$otmcuib ailerebe m fimin cafu fyavbz gtort/ i)t>orfot: 
beml ey beller bel>Øvebeo b<m$ Jolf es påmtyffe/ jaa> 
fontbettetffe varen nyt S orbtnbtltcjbebs 3nbførelfe/ 
men tf fan en gammel <Dbugattonsjfornyel|e. S^ibegge 
bifte 2K<rnD fitiDc^et om et Fa&um, bwé Exiftenz enbwraf 
Dem yaa jtn SDfaaDe forefiitfer flg^faalebeé/ fom banb efter fit 
fortjen faiteDe præjudido ønfrYbe , at Det maatte twre (leet: 
føl^eltg tnl Den fjt>f?e af en falff iOTeentng 09 Præjudice af 
Denne loeoabfoiuteufcDrageSanmarfeéSKigeé 2ebn*9Mtgttg« 
^ebtttbct Xt>bf?e9ltge; menDenførfte/ Da banDDeéuben be< 
panttg giet flg en gome^elfe af at tale paa Det foragtelige 
om Det £t)t>(¥? SRiacé 9)?ajefl^t og #at)ferneé £ønbeD/ negtet 
øg fuftfatier Dette Pa&i 23irfningery af blotte 2(ffecter/ uDeit 
at b<u>e ret inDfeet Deté fanDe SHatur og 25efr\iffenf)eD. Sen 
eHeré tørDe ©anffe 9ttgené9laaDOTTO krag bar t Dem 
ne^ofiiffemet meget tyfteligere; if)iia banDi flnllngDom 
ftuDerteimin gøbebi? ©tragborg/ bMbflnDunDerbenogfam* 
meffeDébatwrenDe berømte 3urffTeé JOH, OTTO TABO- 

R1S Præfidio ventileret Difputationem IL feleftarnm juris qv<e- 
ftionwn adfaciliorem Varautlorum WESENBECII inteUeclum direda- 
rum, fom i De af ANDREA MYLIO cdertQ Operibus TABORIS 

T. il f.éfcfi. forefinDeS/ og tilføget fammeet Corollarium, 
bwrubi banb forfafier Dette t)tk fa&umfomen ©igt/ og Det 
af følgmDe 2lartøger/ forbi man (1.) boé ingen Dt)gtig ©fri* 
bent af Den ©anfleibiflorie finbet nogen &ong <peDer/ og Det 
(2.) er latterligt/ omcnDffiønt nogen 5?ong 3>eDer bart* km 
paateSiber/ at troe om bam r at banbtteb en kongelig 33cer* 
bigfjebé ©lanbs ff u(De b<W laDet ftg forbi inbe/ at giøre ftg Den 

25 b 3 £*;DfFe 1 98 C. L.S. ffetoi fé/ otD annematf tf fe nofle nfmfre 

StøDffe 5?at)fer Friderico i. Seljnpligtig i Da jo IDamnatfs 
Beberjfere maitgebuitbrebe 2tør forben/ og/ jeg viltfte 
ftøe, føt:enb bet borner jlre &ay ferbom et: Fommet til be 
Cybf?e, rne« ettb og vel pw ben Ziib/ ba €ybjl?l<wb 
enbm*/ l>vab t>ctt føtøfie £>eel <wgaaer/ vat: et i bet 
,jtemKfl!e tnow*rd)ie inblemmet iUttb/ allerebe bare 
*>#ret tefpecterej: i Perben fom Koitgen OmenDjtiont 
jeg nu formoDer/ at enDog De/ bwtfe fcet ellers føneg noget 
fabetagtts/ naat t^oreé SAXO grammaticus opramfet 
en SD?cengDe gonger, Der længe for S^rifri geDfel fl*al ftape 
ført Det kongelige (Scepter i ©anmarf/ toille tifffaae bet ftbtfe: 
©aa t>eet> jeg Dog HUj bttorPit Den i Denne itongeé Slam 
føgteUDflugt fanD ftnbe&ifalD JjoéDem/ Der noget notere 
baw feetinD i £iflorien; Xfjtat forbrgaae/ atBiRCHERO- 

DIUS /"» Specimine antiqvæ ret monet ari as Danorum p. 78. fq. alfere* 

De Hit urimeligt bar befciiff/ at 5?ong Sveno Grathe og fya* 
fcer beeDt Petrus, faa t>tt>e De £«bffe ©fribentere t»et> Denne 
Senligbeb meget ombpggelig at berøre Dette SRatwé Varia- 
tion, faa man umuelig v^ Denne ©tDe fanDtnnDe noget 
tmoD Dem/ eller DeruDaf giøre et indicium faifiratis tmoD De* 
re$ $ortcellelfe. 33i fcille aliene føre ottonem frisin- 

GENSEM, en Scriptorem coævum, faa jftllle tti ftrajT fttt< 

De r at man t St)bfl?lanD Del bar PiDfl/ at Denne i^ong <PeDet 
elleri og &ar beeDt Sveno: Erat , ftger banD /. c. l il c. s. 

fol. 48$. in Regno Danorum inter duos confangvineos , Petrum Jciikft, 

qvi & Sveno (nogte C&cemptørter Icefe Svevus, men fom er 
SopitjlenS Sorfeelfe/ ) & Qmmm (Den man atter ftnDer 

corrupte f alDet Guhotonem,) de Regno gravis controverfia. 23t 

trille Derfor for flige ringe SCarfager* ©fylD ith fatte nogen 
tribere 9Jttétanf e til De St)Dffe ©fribentereé SRelation/ mert 
ret naturlig foreDrage fattum qu^ftionis; ^fy føté \ri ith 
elleré fmigre.for o$ felt) meD et forgietoeé &aab, jlal Sam 
marfé GroneS 36« og Srtøeb iffe i minbfte 2Kaabe Dewfr 
forulempet $-38. bar tawt et 2tbti af t>et SoftiFe 9ttøe, 199 §♦38- 

$nemftg(£ric2ameHer©pag/ ljt>ilfennogfe ©fri&entere Rd*thnm 
ttbgtøe for en SKigctt gorftanbrc / «^*e for en tnrfe<* en ^ tme1, 
lig Soiiflc i Sanmart/ &afcbe/ t>a l)anb t)øt>e/ for^X 
at forebygge al ©rriib om Strve-Succesfionen i ©an* p*«*« 
marf é kongerige imellem fine trcn&e gcettere ©\>ent) / <£ ric g* SJS** 
mun£é ©Mi/ Jvnub/ ben oft ommelbte ^ringMagni ©øu, cvWm. 
og Woldemar, benafMagno tfjielflagne 23enbi(¥e konges 
Cannti ©ørt/ maa(¥ee af egen gobe SReen mg/ eller maaffee meb 
begovnemmeftet 9ttget bereé ©amtyffe/ giort benne 2(norb> 
ning/ at ^w^fTulbe^aveCfOneii/ mmcanutus$#w<& 
demarus ffuloe befomme betee S#*w^ 2ttrvefc>eel (i) 

3)?e» 

Cl) Jt'l benne Controverfes Oplø&ttøq »tttc »t ^O^føtje n<mærent>e SchemaGenealo- 

gicum, øporubi »i boa. tf fe uillnndb? om nogen onbenJPei :fo» , cnøata om beni/ 
om fcotlfe i benne %\ (janblina, er giort (Svmbring: Sveno Eftrithfon Rex Danix, 

^1074. Oluf ^U«(J«/ 
Rex Danix f 

1095- •. 

Anna, maritus 
Hagen. €nc^0CflDb/ 
Rex Danix , f 
II02. — 1 ■ ■ --j^ 

Nicolaus Rex 

Danix f "35» gxkUm, eller 

Adminiftrator regnd 
Danici. Crtc (Umunb/ 
cif. £arefob, Rex 

Danix f 1IJ9. 
Waldemarus, idem Sveno f. Petrus Rex CanutusS. Rex 
Venedorum "{"1130. Magnus Rex Vcnedo- 
ruro, f 1135. Danix & Venedo- 
rum, Merfeburgi in 
Comitiis inveftitus. Canutus affeclavit 
Regnum Danix & 
Venedorum, fed fi- 
ne effeétu. qvi Ducatum Regni 
Danici accepifTe di- 
citur,pofteaRex Da- 
nix. 

hoa, Wm bcf ber^oé ut>ift, fcoebe n b?f er Fommef/ af fadbel €rfc <Bph i £enfiøf til 
2lt»e t Succesfioncn t 3)anmaiTe* SXt'ge / fom jiben £a»fer Fridericus i. faa mt be 
fSenbtjfe Pan^o Succesfion antfaaer/ rjaoeforrbiaaet SpritijSvenonem ben anben 
$rinj Waldemaro , ba boa benne i Stqnfna. meb fcim/ ftau nicbencOfva benælbre 
»rober/ og maa^e Fanb benne Jdol iffe (KtrS / m?b mrnbre ci fiapliciter Hl* 
fiaae, ctbaCanutus albrigfcar&e »ÆrerDirfdiiv^ngetBatimarf/ tyatré 23robe* 
Som @rfc gmnnb beritnob 8ar befteget benne Sirene ', w an t c»ette 9?tge øar(nbii>m< 
met Svenoni ef ^nrfrtii, ment £enfeenbefil fcetSSenb.ffr SRfaerw' man (jolbt ber» 
for , at Camiti >p! i $, fom en ee^aang fra 1ttw Successoren ubf Iufr SJrfnj, ingen 
tiltal* bcbbctt^ceSRjøe, faa lenaenogen afb«h 01 t£w, af$riitf/ elievaf 
&Ot$§oifa;bre&an& iforfininsenoar bleven forbigaaa* 200 CL. S , gSeto ité/ at Sonttemotf tf fe ttogenfinfte 

SBcn forti bet meget wlfanti være/ at nogle af t>e ©tore i 9tt* 
flet ith Ijaw funbet t»eteé Stegning wb benne Difpofition ; faa 

tøety fOtnERICUS in hiftor. gentis Donor. f. 2<fp. op. LINDEN- 

BROG.fi$tt,Cmutus ubvaabt forj?onge af3t)berne-&erowr ret* 

(le jlg nu en blobig $rig imellem $0ng Svenonem øgCanutum, 
f)\>i\Hti HELMOLDUS in Cbron. Slav.L. L c. So. øg INCER- 
TUS AUCTOR Chronici Slavici c. n.fytp7. ttittøftig fOtftf Ue* 

©anuCanutus tabte f og maatte retirere jlg ubaf ©anmart 
til t>enSmniffeSrfe^8i(¥op|)att^/ om J)\)ilfenbetboget 
meget mnfi/ om fjant) fcar uceret bane 2$*n eller iffe: faabe* 
fientebanbftga.i^L af benne Setligbeb/ ogwnbteftg wb en 
9bmi)g ©frtøelfe tit £at)fer Conradum , Ijmtfen ex epjioiis 

WIBALDI Abbatis Stabulenfis & Corbejenfis, MARTENE 
0^ DUR ANDUS i fcereé (Kønne Colleélione Monument, t II. f.4s>6. 

tim indlemmet/ bttorbenftnbeéimberNo,3i9. ©frtøelfenec 
fort/ ogt>i f)aabc f ttigiøreiffeuret/ at\>i anføre famme&et 

f)td øij t)ølCeH I Conrado DEI gratia Romanorum Imperatori Augu- 
fio , Kanutus Rex Donor um falutem. Qvoniam Vos Rex Regum ad 
hoc conftituit, & unum ex mul tis elegi t, Nominisqve fui gloria deco- 
ravity ut pater juftitiæ filiusqve pacis fiere tis , merito debetis in omni- 
bus juftiti am corr oborare, & injujte affliflis folatia exhibere. Rrivati 
igitur non folum Regno , verum etiam patrimonio , (m) Chriflo & Ver- 
bis conqverimur , ut jufiitia diåfante nobis exulibus condefcendatis é* 
compatiamini : Ad imperium enim Rømanorum expulfi confugimus, 
qvia ibi conjilium & • auxilium invenire fperamus. Veflram igitur 
Regiam pote flat em fuppliciter exoramus, qvod nobis fubveniatis , & 
pro Veflro honore nobis cum paterne agatis, ut, qvæ injufle amijtnms^ 
gladii Veflri feveritate rehabeamus. Nos vero Veftra prxcepta in 
omnibus velutifilii con/Ianter Jeqvemur. ©en fOItt et falbet i et 

bt)bt 

(m) Det tt titcrfeligt , at benne Ianbftygf fge 8tørf!c $i*t &er £erjf fel tøteflem jtf $fge 
og Patrimonium ; Unber &»iir et fibfteif fe meb §øpe Fanb forftaae$3orbegob$/ bet 
f?u&e Kaae i ©anmarf j Jfci om enb <prinjerne af Danaiot? i forbum £iib »are 
bierne aflagte mebnogetEanb* eller 3orbegob$/ eller Magnus fca&beefterlabt benne 
fin ©on noget Patriraonial-@obé til 3Ir»: faofunbe bogban$@amt)ttttg(>eb fige 
barn, at &anb&a&beferbrubtfamme ber»eb, at $anb$at>be inblabtjigt enårig i« 
wob ben a majori parte jtøbf«ftebe ^onge. ©t forffaae oltfaa ber unber Den 2fn* 
beel , fom kano |Full>c ^4V« ^ftvtt^etVenbiflFcXigC/ efter itticSLams fot* 
bemclDt« Ut)l>elmø ; følgelig gioer Uttt et nt;t 23e\wf / at $M$ Saber Magnus 
tmfelig b; ar o*ret forleent meb Ut ^enbtf!« 3?ige. bat Witt tt 2cbn af fcet $t$fFe 9%. 20 r Jt)bt23anb/ betamfer flg tf fe fønge paa/ fceS ^afc Srøfcbel 
T>ant) \n( rebfce (Tg ; men Stngeff en og 3T^ben føret* ftam begter^ 
lig at ufcflreffe£cvnterne tt( f)\)cr $8vtff 03 ©veen ^ant» fant> fee 
t>eD 2(ae-^8rct»&cn/ v>arktenbftøpe£efferog?orne/ paa 
tønlfe/ om banb gtcebfat/ ban& paabetfmerteligftefcitøefaare 
frø; Éigcfaaef feen arme CanutusiHe at fortffnfe/ om^mtt) 
enfr maatte fynes at !><wc ybrøyget ftg alt fot bybt føt: 
2tøy(ctm £w ttntafe wi gierne SRaSen til et kongerige? 
PS bv>o griber tf fe tit be atlertjber iigfte $ttibbeler / for at befæfle 
paa fit £owb en \>aflenbc ©rotte? Sog fanD man/ berfom 
man owvmjcr Itttt 25re\>é 3^&t>c(fc / iffepræcifeflge/ at 
Canums cv gaaet i>am* inbbilfcte Køfrøeitøe X)#rt>igl>eb 
cllet: \>am Jfafcemelatøs 22re føa overmade meget fot: 
n#t. 23i tøaue i anfcre 9?tgcr fttnbet Stempler paa lanbjtygtt* 
ge gonger/ fomttelentwut)bmt)geligere batte bebet om £>ie(p* 
©og bet maae uccre bermeb b^orban Bet fctl : faa f anb bet \>el *)#* 
re / at £ong Sveno f)ar faaet efterretning om benne banø gjiotø 
flantereéAddrefTe; ogeftcrbibanbl)ar/ fom bet faneé/ verret 
meget uelbefienbtwb Det 5?at;ferlige£>of: faa melbebeljanbfø 
liaelefeeé i bette 5(ar 1151. meb en b^fltø ©frfoelfe bo$ benne 
SJtonarcl). 23i ftnbe famme / fom tet 318« Brev tbtant be for* 

berørte Epiftolas WIBALDI J. IL Collecl. MARTENE & DU- 

randi f.-4Ps- ogtyaabe/mgtøretffetlret/ at \>i og fette bet l)er* 

1)0$/ faatei)e^t)t*enbet Conrado DEI gratia Romanorum Impera- 
tori gloriofo ér femper Augufto, Svens e jus dem nutu Dancrum Rexfi- 
liahnn dde Bionem & debitam fubjeclionem, Impenfi benefic'ri bautim- 
memor Patemitatis Veftræ chementiæ femper gratias agimus , omnium* 
qye remuneratorem DEUM jugiter exoramus, ut ubi noftræ . parvita- 
tis vicisfitudo defecerit 3 fumma fua mi ferieår dia retribuere dignetur* 
Sereriitatis autem Veftræ experta dulcedo aeåpiat , qvoniam in Veftra 
Majeflate manutenentionis noflræ ancboram a primævæ juventutis flo- 
re fiximus , & immutabiliter efje fixam p°ft DEUM femper exopta- 

mus > Eiqvc vita comite decent er usqve defideramus. Convenit 

igitur Vatemitati Veftræ filii honori providere , & fi qvi ad noftri de- 
Jiruclionem emerferint , eorum temeritatem compefcere. Curiæ autem 
decorem & deftderabilem Celfitudinis Veftræ vultum videre cupientes 
intime precamur , qvatenus & locum adeundi commodum år tempus 
éipparatus idoneum defignetis } & fecurum duflum nobis procuretis. 

€ C His 2Q2 C . L. S. SSe ttijg / a t Danmacf ittt nogf tijinbe 

His ver o amids noflris fidelibus , videlicet Domino Bremen fi Archi-E- 
pifeopQ) & 0. Marchioni legationem noflram commifimus 3 ut Ducis 
infidias (n) dedinemus* Vakte , & Principes Veflros ad Slamrum 
depresfionem excitate, & fuper his , qv<e digna videntur , rejcribite. 

9Ttt feer man egfaa meget flarlig l>erufcaf/ at 5?ong ©uenD HU 
gemaabe meget funftig l)ar t>ibfl at fmigre for jtagfeveit« ©og 
f anb Ut og pardonneris l)am/ at l)anb Ijar lært at fnoe ftg efter 
be OmffanbigJjeber/ f)anb ttarubi; 3f<^^ fttoen ut>i alle bi|Te 
Compiimenter atter albeles ixxttt forekommer / ber ¥atti> præ- 
judicere \)<xm Jtøbcrnelanbe <&øyl;eb/ eller Iwns jrolifes 
2£te. €l?i maatte man tfft forundte ftg oser , berfom 
SDanmatf l^avbe r># ret et lefcm af bet €y b fl? e 2\tgc, l?t>ør* 
lebesbetl>ar ftwbet jlfee/ at ingen af bijfetvenbe prov- 
oer/ il>t>ormeget be enb fynes at jmigre for ^ayfereiv 
bar bog meb et eenefie (Drb mclbet om ^>mm ilel;ns< 
tøm*? ©anbeltg/ berfom jltgt noget f)av>be nogemlnbe twret 
tit: ia l)a\)be bet tf fe allene weret favorable for bent/ at fore* 
legge 5?at)feren famme fom et argumentum movcns , forfor 
f)ai\t) burbe melere ftg i ttfle ?\nftigf)eber / men be Ijafcbe enfcog 
letfunbetgiore ftø ^n Stegning / att)ct\)iiteu6falt>e til berede* 
flen Ulempe/ fytnébew'lbedisfimulerebet/ og at jlrgt ufetlbar* 
ligen wlbe t rage bem ^at>fe rene tlnaabe yaa £alfen. gornem* 
melig J)at>bebette lerret et £owb argument for Canuto, til 
ret at fbcerte f)an$ SD?obflanbere f)og&n)feren / at i)anb egen* 

ttttfgttg/ non exfpeåata Domini direcli fententia, Jjattbe 

fat (n) £eruibet for|fo«r$anb£erfug£enrfc/ Folbet gø»ett, nteb 5»?IFett $au&5at>&< 
me en 6'ritb om bet (5!a»if?e 9tfge, faa j>g fnarf moatte falbe »aa be £anfer, at 
Stou (Soenb &ar et) fievt ftg m-get om ben bøenbeÆøng (£<t'c£am$ Difpofition, 
øg Itgrieøe* be&olbt &et 5BrnJ)i(fe 9tfge fot ftg. £tn!Fe£baogbe ftøtOtMUttt 
JBreo uMtfe, ^»ormet) 5«nt> gwSinføanfng om Asfiftenz iwob ?8enbt'rtte; og 
<tf anben ©rnnb Fanb man ep betmfe/ rWorfore &anb faloer<§ife<55tfpenaf25re» 
men og Sfcaragreoe O, fine Fiere og ttroe fenner/ oo ffrffet btffe SoøiTe £crrer pg tf' 
feDanfTe/ fom {JQteUtm&atiblere og ©efanbter ftlj?a»>Vreit/ enbfor^t otbe^ 
5ovt meb ttl bet 58enbi|Tf ksnactge/Oabert ben $ n'V'-nbeyore ^a;n Sro oa ^3Jftøe 
fFt)lbfge. t7aat Da Sonø BiocnM^cr tUbyber (igatviih m^be paa^tgø; 
SDaictt, faftel:b«tletaJformo^e, at ba maae »«i-c f!eor i fSen'ee-betti fli faae 
t>cttv ^øugertaei ^orieenfnø/ ellw at fornpe og ptørmtrc flaof«|le Nexum fubmis- 
fionis t^enfigttt'lfammef tø ttæret et £e!tø af betSobfTcSI tøe. 203 fat fig i $8effo6elfe af tctte Seftn^SKtøe. (o) 9Tu fanfcj[eQV>et 
tffe præcife ftge/ fjfcab foren ajirtnmg tøffe ©frtøelfer &at>c 
gjort i 5?ai)ferConradi il ©infcelaug; menfaa meget er\)ifT ; 
atfcenne 2J?onarc{j ^ar le^et alt for Fort tilatfmrøe blanfceftgi 
fce SanfftStrifcigtøe&erÆfjt fyanD er alf eret>e a ji52.t>en i5*Feb„ 
gaaenalt&iøfcéSet)/ fom ozro frising ens/s de gift. Fri- 

dericiLL.Lc.63-f.446* OTTO DE S. BLASIO in Append. adChro- 
nic.Ott.Frifing.c.4.fw8. CONRAD URSPERGENS. Chron.fzsz. 
DODECHINUS in Appendice ad Marian. Scot. ad. an. uj2. f. 474. 

og flere trowfcige ©fribentere berette/ og fom man feer af 
Sviten, at Canutus icenge efter fcen Xiit) f)ar fintet mefc Sveno- 
ne fjer om/ og SiiD efter an&en l)tten>ct mange npejtrigé^rop* 
peri<Bacf)fen; menimifclertu&Conradiiil. efterfølgere jvat)* 
ferFridericusBarbarofTaformebelfl^an^ fore&attenbe 3tafiæ< 
nifle tog gierne v>tlt>e tyaue 9to og grefc i Stytjfl? lånt : faa gat) t>et 
!)am2(r>(etmingti(, fceetø at agere ensommere/ tørUenMe- 
diateur imellem tiffe tjente 5t;rffrr* (p). 

Se 2 §. 39, (o) SBilbe nogen inbaenbe ø<$ ftge/ af man Funbe rctorqvere beffe Qlrsumenf paa vi 
fd»/ i bet ligelebe* deller intet melbeéombet SBenbifFeffiige: ©a &ar benne 3ttb* 
wnbing ibenforegaacn&eNote ttlfIreffeltg<S»ar/t t<t Svcno indire&e noffom er« 
f farrer (tg / at fcanb ?n t>tHe gaae Æanferen forbi i betre §alb / en fcefler difputere het 
£obf?e SJige ftn? Jura paa bet 2Benbi|Te SXige. SWen Canutus maae nel forub &at>e 
fect, at (ligt et argument tf fe funbe6nlpe (jam meget/ forbi Svcno enten FunbeOonc 
anfect ijam fom en SRt&efl, eller bog nnbf?olbtfaBo$£apfeien, at banb for&olbt 

^ambet^SenbtjTeDitge exjurcvi&oriæogin fatisfaétionembelli injufte moti. 

(p; Den Relation mm finter em benne^rifg og (j&orlebeé ben 6Ie» bilagt L. 1 V. f.tfs. 
Chronic. CARiGNis, er ; tSigningimobbennere J»b(?e ©fribenfere* SortøtteU 
fe/ osevmaabe billig , og fortiener bar i ben £enfeenbe ber et ©reb. Støen M 

feeber famme)tebé faalebeé : Compofuit (Fridericus I.) & controverjias inter Sve- 
noncm , Canntum & Waldcmarum Reges Danicas Merfeburgum evocates , qvi 
de Regno inter fe dimicarunt aliqvot armos magno ctwi detrimento vicinurum 
terrarum qvæ erant imperii. Sunt qvi tradunt, Darios, occupata Lubeca exer* 
citus toto illo littore habuijfe firwisjww ; Fridericum vero , qvod verfaret ani- 
rrto expeditionem Italicam , ne implicaretur dorrti longo bel/o , £f ut averteret 
otttnes motuum domefticorum occafiones , Lubeca recept a , cum Dams certis con- 
ditionibus transegiffe in cajlris ad Lubecam in eam fententiam , ut gentem for- 
tisjimam, qva diutwnis & difficilibus bellis Imperatorcs exercuerat, focietate at- 
qve amicitia Germania dnhaøtrit. 2Q4 CL. s, SBctoiié/ at S)anngmarf t£fenofl e nftnt>c 

§. 39. 

Cm Surfe« 9Taat t>fl RaWt Fridericus Barbarofla fiflt bubct i)t tttttt« 

Frlderii-m - 
™fcomme>ne2ettt#M^ itnfcerføgeé 09 m& 

re dier Aiie ff jtj c g tit ^ané 9>aafft'øn : faa I>a\>e m ingenlunde at anfee t>ette 
™™? Me4 ""fbm enA&umjudicialem, ^or 6e ttfcen3n6|tflelfe J)a\Æeer< 
fienfct 5vat)feren fom Judicem competentem: mm benne 
tHonard)/ om vtmb tilftaat/ atber tilligemeb fanb 
vccre bleven melbet om f)tin$ Canuti Vrætmjion paa T>&\t' 
matfes 2\tgc / Mr inter ant>et ent> en Arbiter , UnDerftanfclet 

(U-rMediateur, fom enten interponerte fine gofceofficia ad a- 

mtcabilem compofitionenuUer/faafom begøe flrtbi^e partier 
Jjaufoe fcolfcgrøet i)am ©age?/ affagfce en endelig Decifion , paa 
fefofamme Wlaabt j fom enfcnu ten Sag i Sag et plejer at ffee 
af ironefce £o\)ebet i anfc>re frie goifeé £tnftig!)et>er/ otter I>\>nfe 
t>e ettere tntet i)a\*t at befale. Srnfrff iønt fcet er ncppe troligt/ 
at ben IDanfte Nation fl:iUbel)avettlfiaaet btjfe prinset/ 
At fbg en antrovers , {>votmbt fornemmelig be øtore t 
2&igct vare interefjWede , maatte forebrages en fremmeb 

Tuifance, fom berVCb />*r indireBum fttnbe ttljfyltbes at 

w^r<? tø t beres m^ø/M d**øka: og nnbet bet PaajTab 
atbielpeben eene ellet bm anbett/ asfifier? l;am mzo en 
anfeelig ^ngs tHaøt $m ba &et forufcen fcetteer efter 

Sornttften t>iUt<|t / at in regnis ufufru&uariis vel fideicom- 
miflariis Støifligtjefeerøe de fueceflione arbitrio populi 

afgiereé, <&aa er fctt tKe deller troligt/ at ivong <}>e&er/ 
(5>m ben'bee **>r* v/tf?«* befab IDanmarFee 2\tge/ og 
$x>il?en bet £>mbij?e 2\tges Be^olbelfe laae faa nar paa 
*>iertet/ fom vi af Slutningen vfoaftyam Brev til &ay* 
fer Conrab^ave fornummet/ flfutøe ()a\)e teet fig faa eenfol* 
&itV at t)anfc> enfcmt ffulfce batte otterlafct t»f &itjftrené 5vten* 
tølfe bette ttigtige©pør$maa(: |>vober fltøbew&te&o'nge 

-ijDar* hanctttttt Se&n af frct g pftffe %&t gog 

iCattmarf? 6t>t(f et f)anb aUere&e/ forut en at banbbafcbe ben 
ftørfle ©ee! af fine UnbtrfaattersSDTebbofb og @ric 2am$ 2(n* 
orbmngpaafuKBibe/ meb^uarbentJbaanben j)a\)be decide- 
ret. £ar bet 603 altib iblant frie §o!£ t>c^rct 23rug at teoe/ for- 

rium virorum jus omnc in armis elfe, øg bctfotC llteb Pompejo 

Magno at foumbre fifl owtv wmrmanbar wilet anmobe bent/ 

ut armati leges cogitent, 3?3 ct aitfaa fotmcfcelfl alle bifie 

©(utninger meere og meere ouerbewtfb at al bett 3ttitt> f 
tyvotom tytt tak6/ l;ar anQaact t>ct Dencnfte ^.tge/ 09 i 
faa tWt boller jeg fore/ at Kareten/ forø fammeS mtftt 
£ef)n$ £erre berubt bar wret judex competens. (q) 3 faa 
tøit er bet og rigtig/ at ©agen bar benbort til en 9tig3bagy for* 
WttlleJtDtfligfteDerotøerfeudaRegalia, og aitfaa meget meere 
otter Songenger feftv maaeafgiøre*/ efter be $9Dfl?e$ artb* 
gamle SRigé'Skbtcrgr/ for judicio Parium Cunæ. g^aar 
manfetterbetteforub/ og tager iaa be Støbffe Sftibentere til 
baanbe/ fomfortceiieros/ bttoriebeø^etruébet'boS erforleent 
af £ai)ferenmeb et kongerige/ men Samtttré meb et hertug* 
bom: faa ffat man fuibe/ at ingen af ©eelene rimer |lg paa 
©anmarf, men begge ©eek meget beqttcm paa 23enbenlanb, 
S()i berubt b attbe jtapferen frie jamber/ t>a atter fcerimob t>e 
5Dantteaforig&av&etild#&t/ at tieres 2^tge vefc at fra* 1 
ffiite et <5ertugt>om ber fra/ var blexw fb^iffe^ £f)i om 
enbøg^atjferenttitoe batte tilft'enot Sanuto et Danff £ertug* 
bom: faa tyattbe bet bog if f e ffrf f et fy / <M tyanb (elv Ijavbe 

S c 3 fotkwt 

<q) $«at aitfaa ben oft anforbelærbe $orfaffeve af MttmanHMttaerneoBerCONRiNG 
formeener at gtoc te Banjle ©fri&entere et twntet J£>ferf^©tøot)ermeP/ at &an& 
paajlaaer/ Mer ?t f orqie»fg 04 ubewfltat §owjjfoenw af SBøre/ at be »ilte anfe? 

jKa^fer Fridericum Barbaroflam allettC blot 0% bit føttt ftt Stteglere t bentte Contro- 
. vers, øa&erfjjtemeijetexpreirivjtijer: Judicem egijfe Jmperatorem tot probatorum 
Mutforum aut coætaneorum aut propius ad Friderici tempora, qvam SAXO, aect- 
dentium con/l at tefiitnoniis. Qvis crederct,Svenonem viBaremFriderici effatocau* 
fa decijhnem permittere voluijj'e, nijijuris religiotiefe ad hoc objlri&umfcivijfet ? faa 

evbette et 5lrqument/ for ^iltftttt ingen 2lavfaq Dooewbere atfrpøte, faafom t>tpa# 
bert eenev^ide gferne tt'Iftaae Xayferen ftt &ommtt'f&mbz6c inprafenn co ■- 
troverfia, men paa ben nnben ©t'be tøbetfq nof gotdøre, bet »i meb ^ønefnnb? 
tøe, at hanb fjar »«ref boat)e Judex og Mediateur : og ^ong Sveno, eitbtfi-ønt banl> 
cflerf&ar5'rfPeto»erft?Danjf''»'fomo»ei-«fnr^olf/ iaraUtaet-eiMt 21arfagnoJ 
til at wnberf ajie h Æapi'emtf $tovto%\fo W aO fin? SBaa&nré Ipf f elige Sreroøanø. 206 C. ILS. ffetoité/ at fpcmnemarf tf fe nogenftnte 

fot-leent i>am t>mneb f mm j^rleenmgenlj>at>be notaen* 
bigttlfaibet&ong Peber/ fom ben/ ^vis tlnbertøat og 
Pafall J^aitb bos l?ax>be blevet; 0Q,at giøre noget bert* 

IUOb/ flrtbet gattbjfe mob naturam Subfeudorum hnperii. Q3t 

tør fcerfor frit lat>e Scriptores coævos, paa fymtfe fce T\)Wt 
^ubliciflet- ^ibtntttt ^at>e &eraat>t ftg/ træfcefremimo&eé/ for* 
fifret)?/ at ingen af Dem mecrcfral ftmU ffafce o$. 23i 
fltere 2$egt)nfcelfen meb ottone frisingensi at. l. il 

c. /. de rebus geflis Friderici I.f.nS,fq.f)\)Ott)anb faalefccéjfWen 

Er at Uh tempore in Regno Danorum (r) inter duos confangvineos , Pe- 
trum fcilicet , qvi &Svenus / & Gunotonem(Cn\itoncm,vG\ Canutum) 
de regno ;» gravis controverfia , gmr Æ<?.v (Fridericus I.) rtv/y£ venire 
præcipiensy curiam magnam in civitate Saxoniæ Martinopoli , ^u<e & 
Merfeburg-, cum multa Principum freqventia habuit. Et præfati ju- 
uenes venietites Ejus mandato humiliter Juppøjuerunt, eorumqveadul- 
timum caufa judicio fiu conjilio Primatumjic decija fuijje dicitur. Gu- 
noto reli&is fibi quibusdam provinais Regium nomen per porredum 
gladium abdicaret. (Eji enimconjvetudo, ut Rtgna per gladium, pro- 
vinciæ per vexillum a Principe tradanturvel recipiantur, ) Petrus vero, 
accepto ab ipfius manu Regno, fidelitate & hominio fe ei obligaret. (t) 
Ita corona Regni per manum Principis fibi impofita in die Sanclæ Pente- 
cojies ipfe coronatus gladium Regis (Friderici I.) fub corona incedentis 

portavit, 

(r.) £efer»iffelfgiFFeub?n2Jarfag/ af benne ©Fri&enf&erftaer, afControverfcnfcat 

»æret in Regno Danorum, OQttUde Regno Danorum, cftcrbt faafremt fattime, fa« 

»iit ben »ar iuofleont til $ai;ferené r fom&ommeteé, Æienbelfe, maatfe i Mminbe* 
lig&eb (ja»e angaaet kongeriget iDannemarF* @9cnboui/&en netffølgenbe Repetition, 
dcRegno,\ faa3)?aaber fcaobe FunbetubelufFel. 

(s) ©Fribenfen næ»ner ubcn £»M .flongertaef fcfoiFF?/ tbcf&anb&arformobef, at 
enfjoer af fir, felo flfulbe cueffc, at (janb et) Fuube meene noget aubet/ enb bet SBenbifFe 
Ulige, i bet ber ff fe (jar Futtbet certeris ''mellem bi'ffe fpr tnjcr coram throno Cxfaris ont 
noget anbet/ bec fyavbt $mt til ben tobffe Junsdi&ion. 

(t.) Sveno Funbe meget »el beq»emme ftg fil benne -Condition j t$t i.»are bcSpbfTe 
^aofere n tmobfiKlia £eeng<écrrer ocrr bet 5Jtnbif!e3?ige; 2. &a»bc banb allercbe 
ubi jif førbevørte »reo til Æaofei Conrad iff c utybdig erfienbt benne SHonarcb pro 
judice competente, følgelig »ar tngctt 51arfag, forfør banb iFfe ogfaa ffulbe til* 
flaae &an$ Succeflbri 8tøfia&eb til fomme DbexZmi ^erlt'oOeb ; ^. ©a ^am efter 
€ric gant* Difpofition, infetoartilfalbenaf^Senbenlanb, menbanb^a»be maaftei 
o»erlat>ebet til Camito eg Waldemar : faa tabtt ^anb intet »eb ben tøcele ^*oce§, 
i fait) Bommen »ar gaacn barn imob, og nu, ba ^anb er^olbte .en faa favorabel 
Stenbelfe/ »anbt^anbetanfeelifltSlige. Ut tørret e t fttøi af frft S øfrffe Dfifle. 207 

portavit. Gualdemarus et tam , qvi ejusdem fangvinis Pr biceps fuit, 
Ducatum qvendam Dania (u) accepit. 0$ fceit t)Ppedtge *J>Oet 

guntherus fottcrUet oé\ Dette fa&um met) famme Om* 
ftonMaftfttr t l)ané muntre ^tXtt^igt Ugurino l i. aUmt 
met) ten fforff wrf/ at ^ant) f>ar tager fttl af <prinj Sanutt 
9?aM/ 09 gtort Guidonem Deraf. Jbané 23er^ forttene f)er 
tt<&u§/ forfrt fceere et aWeflmft^fte af te tiitti <poefie: 
$?cn J)an& ffriW/ talenfce om 9lig^2>agen til 9Kttjtøwg> 
faaleM: 

////c rtrirøf geminos, Petrum fimul atqve Gvid»nem 
Danorum Procerss y qvos interfangvine junclos 
Mover at ejusdem Regni fuccefjto li tern, 
Evocaty ae tali caufam ratione diremtam 
Termina t y ut qvædam provin cia tota Guidoni 
Gnieret, at Regnurn cumnomine Petrus ha beret. 
Ergo ubi vexillo partern, qvamdix'mms, ille. 
Hi c autem g/a di o Regnun Jufuptt ab ipfo : 
{Hune etenim longofervatum tempore morem 
Curia noftra tenet, ) pojtto diademate Petrus 
Regali dextra tulit a/ti Cæfaris enfem, 
Prxcejfitqvefacram brevius diadema coronam. 

(u.) !Deftet>arufetl6arIi«ettet&efcerIag/ cfferbiSSalbemar/ eftevSrieBam* meerBe« 
m»!&fe Støorbnmg, fFuIbe ^ave ^aotten 5al»e X>ccl of SBcntenfanl). Stten btt føne*/ 

«(^apf«FridericusBarbaroflaiFfe Øarerfienbt benne gtorte Difpofition for Q\)Mq, 

men meget meereUagttn'ff^ toenbe »rtn^*r Canuto ogSBalbcmaro bettt(2afJ/ font en 
Felonie,, «tbeeø&aebe oppebiet D»er»£c()ti&£errené ©entettfc/ og efter en n-oeb' 
fommenbe* 3(fftgt tragtet efter at Bemægtige |»g bet ffienbf f!e Wtge. 3 W mtnbfie et 
^et ^er merft <rr6tgt, at, ta 6fr(fcenten nn ubt; øffelig melber om ef2\wf?.£erfua/ 
tom, foanbiffeffntterbertii/ at famme for ben Sayferltge Cbrone barmem for* 
tneOflif et Symbolum er bleven overleveret og forleenet, frvtlfett <Pmffcen* 
btgbeo batiO bog ey fotgit tter at melbe veb bet ^ertugbom, font blev <£anuto 
Nlt'tenot. Dg bette beftørfer vore^ afierebe fremfatte SKeemng/ nemlig at bet 
•^er^is&om , fom (Tanutwe flir , varafenganbffeanbetttTtftut/ enofombct* 
te, oge» bfeven agtet fom et ^tyffc'e af bet Vit>t>i\1t &tøe. 9?aflr berfore 

CONRINGIUS ah'V bettne 2Jltm'vf Ptng derover: Fridericus Imperator itaqve etiam 

Ducatum njumWaMemarocontulit, faaer betfltter fiaanbgrtøettg / at benne i«rbe 
CDJanbiffefaabrijlgha-be, fom man pieøer at fige, foroenbt og forbreøet engemmel 
^Fr'Oen' Oroen? 1 2D?unbe«/ berfom Ijonb l)at)be ffreret uben Affea. $&i OTTO- 
Nis FRisiNGENSis Orb taele fugen anbeti ^orFlartcg , enb benne, at l&ayfer 
Friderirmbatfotman'-tyHQnsSveno til, at banb bat afftaact bette ^ertagbom 
til Waldemaro, op Waldemar f>ør acceptert bet, 00 betmeb (abet fø nO^pC ; Du- 
catum accepit, ideft, acceptavih 2o8 C.US. SSebitg/ otS)aMnemarttffenDgfnfin&e 

9?u uente \>i iffr f at nogen fltøl t)ppe en ©rammaricalij? 2>i?pit* 

te Orø Benne ^OetCé Ol*t>: ejusdem regni fuccefflo , Og abfolute 

paaflaae/ at famme ere verbareiativa, 6er referere ftg tilte 
foregaaenbe OrD: Danorum Proceres, og folgelig fMbelntnfe 
faa meget/ at controverfia qvæflionis (f ulte t)otit angaaet 
Succefllonen i &et kongerige ©anmarf. Sfji ligefom man 
rettelig fanbjtge: 9>eberog Sanutué Dafcfce jlribet met) f)\>er< 
anbre de eodem Regno, naar man fupponerery at begge f)a\)* 
fce tilegnet ftg Succeffionen i Det 23enbiffe kongerige/ J)iut/ 
forbi fjanb meente/ atbetteSKige burbeagteé fom et Acceflb- 
riumttt ©antnarfé kongerige/ følgelig titøøreben/ ter jhtl* 
befcceee retmceffig(£jere af kongeriget ©anmarfv men benne/ 
forbi l)anb IjaDbe bm tit mentionerede (£rie Samme Difpo- 
fition for Hg; faa tilføj nu im <poete$ GUNTHERiOrf) 
tf fe mere nogen Xuang/ naar man rotunde nægter/ atpaa 
:&igst>agen til illerfebot:g er bleven tvtff et om noget an* 
t>et 7 ent> bet Penbitlfe 2^ongerige$/ og be beraf dependerende 
Provinders j^yenbom. Srbette n« faalebeé: faa begaae 
fanbelig be £t)bf¥e£errer^ubltetfter en Madam argumen- 
tationis acaufa non caufa utcaufa, fom Logici fifytt at talt/ 

naar be flutter og tiger: T&ongsoeno !)ar bcfomme tftt&iges 

CvOntaf3\ay(ktFriderico Barbarqffa, Ergo Varbet §m ^011* 

gehge£>anj¥eCtone. ©eetnftambognu malet for Øjnene/ 
fornemmer«/ ber^ar væretprybet met) tvenbe Cronetv 
nemlig fcen ^anfF e ogX)enbt jre/og at ftanb/naar f)anb f>ar ta* 
flet ben flbfle til £el)n af^a^feren/ ftar i fyenfcenbe til farne frem* 
ff ittet ftg paabe XnbfFeSKigé bage fom en 33afall/ ogbewifr be 
Spbffe^at)fereaUefignaaf en t)bmt)gtlnberfaflelfe; faaUtfo 
jltgt faa libet Comme kongeriget Z)<mmm£ til nogen 
tlaFbeeliftniTIajeftøt og independenz, fom bet t)en ©ag i 
£>ag er tf fe i ringeffe tftaaber regitesi^ongertgeme i£n* 
gelanb/ polen/ Preuflen ?c til nogen JoriHeinelfe/ at 
beres ftormcegttgfje Be^erff ere / t l?enf eenbe til beree i 
€yb jf iant> ^at>ent>e £,ant)e/ infcftnbe ftg paa 2iigs*£>age* 
ne 7 //>/^^fot:t>eCyt>jle^ye(Je^ette/ labe ftg fotleene Ut to gtet et fobttof bet Stø ftffe jfttøe« 1209 

tvr^i Sr^w tøfew-, og x>ei> &ett^yfct:ltge Crønwfl føp 
rem t>evc6^5 4£mbebe^ 

§♦ 40. 
SJleere/ en© aKere&e et (høt/ tete fct itlt fyUtt af fyfioia g**« 

Imperamis Friderhi ad Ottonem Frtfingenfem, (x) fom tø fttlfce P**' at itts 
&0* VRSTISIUM T. I. Script. Rer. Germ. f.403. £()t et) 6t ttietøe ^ml/efr* 

om, at famme efter en ttpatttiff SKeté fornuftige ©fatninger bent«« « 
intet fani>kt)ife in præjudiciumtertii, fcer atørig f)ar feet Ut/ £ n „ c fl ™? 
føt^clt^ et) f)arfunt>etmot»ftge6eté3nt>f)otø/ og fceéufcen ingen m $ tfU' 

f ailt> fulbf Ommen 10t>e fot/ 4t 2$,ayfer Friderkus BarbaroJJa iffe **»$♦ 

bar roofl flg af meere/ eitb fom baub paa t>en tDib vtrfe« 
Itg l;ax>fce udrettet/ (y) faaer Settffe eengang n#t>ig at fore* 

fafle 

<x.) 3a meereftgett'FFe tø eller eller« en ren tffe af be gamle 6frt6enfere/af(j»ab SRa&K 
pant røre fanbj Xfji, at jeg enbnujTaf næone een af Hm, faa tøeber bctf. <£* M 

ALBERTUM STADENSEM, ada.u1a.fol.2t6. Friderkus Kanutnmparte Rcg- 
ni (Vanctaliæ) &p(iffejfiombusfiiisp>opriiscontentum ejje fec'it. Slltfaa \$XVL S^tXt 

£cfi aab von goebel i fine lærte taetfntnaev owr conring 0$ noget/ font 
entn« ingen for &am &ar bromt, meget minbretalt om/ naar tøanb/222. tf«, e. fore* 
aiser, rtt< etrtogbetveube Prinser G™«*«* og Waldemarus vare bierne Xono; 
Svemriifubfthuex.iX>t i Succe/fionen «t>t Xecjierincjen ftf 2UyfeiC Friderko I. ©a« 

jncget nemlig fanb man aabenbare og bringe for 2»fef in hiftoricis, naar man er Ipffe* 
Ug t at fingere. S)?en tinba man egfaa noget bcrøeb ? ©anbelig/ tnte< a"M, en& 
4tmanaabner£)ørreog i)Jortefor Sceptkismo, øg gi»er fme 2#!'ere 2inlebntng til, 
ttaarbefjar grebet nogen een og anben gang i flige FiftiomT/ atbeenb og fatte 2tti*» 
tante fil fanbfcrbige © Ibragelferé $orta?8elfe/ og efterbag* intef (roe og antage <mber* 

lebeé/ enb cuni formidinc oppofiti. 

(y) ?(t^anfer Fddencus BarbarofTa eller« itHfyttiwctt fna cjanbfFc frtefor OU Vanitxt 
ogiHoeé @98c , tøt&et en Ut6.iga( beofife. hoften GUNTHERUS, ber enb' 
nn mcbens benneiDJonaici) »ar itfot, (jar 6eiTre»et &an$ gjebtiftcr meb en mnnter w 
ftnig@etft, tii^acicxu\>U\)fM\%\f)aniLiguri»oL.I.v./24.fi.at tøanb otl faalebe* 
forfælle alle Slng i fine ©frifter, at tøanb for becle ?Ber^en f anb afmale fcan* ^anfet 
ret flor, l)BiIFetet)l)aobelabet fig gwe oeb en ©anbijcb elfFeube Snrfle. Safcer o* 
$9tt%*m felt) talents tt-ibvtfanDtknetiiet^eDii«/ ^or meget raan fan* bygge 

Qvijcripfere prins, figet &<Hlb , cnpietites ord/ite cert* 
lli(ioYi(£ fervare fidem, non pduca videntur 
lnferuifjefuis, liccat ?nodo dicsre, cbartis, 
J>jæ neqve Ccefareos augent vthementer henores, - 
Nec conttxta rti, fedtanqyam adfuta cobarent% 

M 

S 5) aio CL, s, %ettu'g ; at JD annematE tff e liegmfinte 

fafle l>en mol>t9e^at)fer noget i Bette ©tpffe/ftDen fjanBjopaa 
anførte ©teB tf fe melBermeBetOtB/ atbetfcarxwret ben 
ExrøflreCroitC/ font ^anb ijwbe tilbømt &oitg peber/ 
nmi Bet ljeBertKun flet t)en: p^ ^r«w mffionep* AqvUgran* 

& accept am coronam Teutonici Regni generalem curiam Merfeburgi in 
Pentecofie celebravimus, ubi Rex Donor um Petrus ad curiam noftram 
vocatus venit, & hominio ae fidelitate nobis facla coronam Regni de 

manu noflra accepit. $to\\lt Otb/ li$t faafcel fom Be foregaaen-' 
t>e ©fribentereé 23iBne$bt)rB/ laBe fø reftringere 09 fovfrare 
om t>et Q3enBiffe SKige. SD?en ten Icct&e £>err Commentator 
owr CONRINGIUM faret fremBeleé fort o<* ftaet/ at Bet jo 
Bog er trift/ at &ayfer Friderkus 1. l;ar anmøbet ben IDaujTre 
prw$ Canntmnoø virkelig formaaet ^amtii, at J>a?ib 
a. 1152. ørbentltg l?ar øplabt2vøngeriøet for l?am, ^vtl* 
Set l?anb ftben iglen l?ar øverbmget &øng peber el; er 
Sveno fomet£een/ t>vi\?etaltim ^avbeftmbetfTee/ fyné 
iffe Sanmarf fjafcBe tterret et gammel Seen af Bet £t)Bffe SKtge: 

.SV D*w/> Regnum antiqvo fidelitatis vinculo Germani o: ImperatorUms 
nonfuijfet obnoxium, . dici non potuijj'et, Canutum illud in manus Fride- 

rici 

At nos, fi qvid erit pulebrum minus eximiumqve, 
Vel qvod ad egregioS non tmihum Cafaris atfus 
Pertineat, ver i nihil adjeélura decoris, 
Sponte relinqventes tanttim petiora fecuti, 
JDe multis modicam nitemur condere fumtnam. 

£g paa bet ingen ffal forefatfe oi, at en spoeteé £pFlerfe og 6mtgren er fonen *5t* 
*ugfotoben§9rjtøModeftie, faafom jo iirg*n Fanb ft>inge en fulten ©er* ma^r, at 
forfPaane &am tneb jtn utibige SRooé ; faa »ille »t atlene melbe/ ot øt i betf c fetøfant' 
me25re»/ tøoromtu tilforn &at>e talt, finbebeftenbcltgfte gobtøor berttl : Eavn-o, 
|lrtm£at)ferent25eat)nbelfett/ til&oretfotto, 23tfPop ti! ftrtnftngen, qyaabingrejfn 

regni a Nobis gejlafunt, ad petition em tuam breviter compilata notitia tua libenter 
tommen d artmus, nifeqvodadjimilitudinempriorumgeftorum, qv<e ab excellent! (Ji- 
tnis viris edita funt, magis dici pojjimt umbra, qv am facla. Tamenqviatuumpra- 
tlarum ingenium humilia extofJere, & de parva mater i a multa fcribere novit, plus 
tonfifi tuis 1 audibus t qvam noftris meritis, tantillum hoc, q-od in Romano orbe per 
qvinqvennium fecimus, paucis perjlringere curamus. £) g in fine hujus epiftoiæ tøebet 
fcet: Hcec pauca paucis comprebenfa iUuftri ingenio tuo dilatanda <& multiplicanda 
porrigimus: SJUeueba Friderkus Barbarofla tlleré tøai Wtet en flpperlfg j?»rfte/ 

fao ttljlaoe »t boa gierne/ at M »ilbe falbe tungt jlrar at be»t ife af bijfi Drb/ at &an& 
præcife enboa fFulle ^aoe fundet ^?fiaa beruM/ berfem nogen batbe agtet Mwe 09 
ffreoet meere om fjant/ enb &anb i 6anb&eb 5at>^c »brettet t ?8erbcn. <5r bou i f fe 
en ^oer^egKrliafeeb rftnXwZ WwiUa fot SJevben/ fom m^get meere kolber am- 
fcitioncmlaudabilejtu convenable meb bet tttenmjTeltge 6ei|TabéSHegler. ba t Kcetct et ftføt af M St )t>jfo9ttøe. 2n 

rici refutajje-, nam per Fridericum de eo nondum inveflitus er at: 

faa er totte mtpaa£en:£øf>9taa& 93091 ©02522© ©fce 
intet an&et / cnD petitio principø og fortienet ingen fcitore 
Refuration fra wr @ito, £ant> beraaber ffg fcel paa etDo- 
cument, (jwruin Der fl?al foreflntoé en nærmere 23eftyrf elfe for 
J)cwé Sfteening ; Og t>ette er juft t»et famme Document, fom fin* 
toé i ten/ for Den Icreto 23erton føp meriterte, Jberr San§eler 

VON LUDEVIGS Reliquiis MSCtor. medii <eui 1\ IL n. u. Og f)0$ 

SCHATEN in annalib. Paderborn. P. I. L. <P. p. 7P3> f<W Og t 
PAULLINL Dijfertationibus hifloricis Dijf. IL §. 2. p. 24- fa 

3 Mtt nu feer man/ at iblant antoe 23itmerl)ar ogfaa jvong 
s 3>eber afSamnarf og £>ertug ganutué tmtor(frewn; f)Wr 

formula fubfcriptionis er fcenite: Tefles vero bi adfuerunt, Sveno, 
Rex Danorum, qvi ibidem (Merfeburgi) Regnum fufiepit de manti 
Regis (Fridcrici I.) Knut, alter D anus, qvi ibidem Regnum in manus 
Domini Regis refutavit, Hartivicbus, Bremenfis Arcbi-Epifcopus, &c* 

SMen man maa billig foruntoe ftg otter/ at £err 23091 
©023^2/ ogenfcnumeere/ at £err Sander 2J091 2US<£* 
2B3©f)aue tullet giore faa megen OpljceDelfemefe totte 2lrgu* 
ment/ at og tonfti)fteiftn£rleutettwg bet: giflbenenBull 
p. //. p. 979- ter aftrig nof f anb rofeé/ f)ar foregået/ at Dette in- 

fallible Document aliene er tilflrcrffelig til Ot decidere let 

©p or émaal : (Dm Txwmttl fyat vettet tt&ten af bet tCyb* 
f?e 2\iQt ? Ztyj figer banD , bet er rim* beraf, at (i.) 2v0itfl 
Camtmsfelvbm^olbtftgfotett £eett iTfønb afviget/ 
(2.) at banb bar r^ret&ay feren ftt kongerige / og tU 
beni&tbe oplabt bet/ at banb (3.)tøtenfuit&e faae bet 
af barn i Jotleenmg / og bet (4.) efter be tDbete tDl* 
flanb/ ba man røe faa meget bar fornyet bet annatnnw 
beteeit/ fommtelig bar taget bet/ følgelig blev bet al* 
lettber eragtet fornøbeit/ at £eens'^errefn ^orreyen 
{Mbe bekomme betifme^cenber/ og Pafallen; igiettatt« 
namme bet af bant/ b^orfortoverbragite £eene ogfaa 
Refutatio feudi eller bets (Dperlabelfettl£eens jetten b<w 
vctret nøbt)enbtg.(5.)2(t bette £eb« ey bar ftmU ftg bat: 
til et ©tyrre fiffcxmmatf ellet Gmbriam, eller til bepom> 

£ & 2 merff e/ 2i2 CL . s. a3etohé/at g)annemar£tgC^«oAcnftiit)e 

merjYe/ Pettbtffe ellet* tUwftflfe £.<røbe/ metTttl bet 
^ecle &øitgertge jxwmatf . (z) Stø faa meaet fom jeg 
eUerévenererer^errSanijier 23091 SUSgSBSØ/fommitt 
forrige Præceptor og tøJttl gobe QSefynJere/ faa fant) jeg Jog 
tffe untfliiae mt'afoi' at diffentere i (rtte ©tyffefra Jenne ffore 
SttanJ, for^i jeg at min Stt>eé Xub f)atr ^oibt beefcre/ at t &eit 
førte SBer Jen er tnffon SKeJ*J8orgereé tulligfk <pirgt/ at &an J 

fanJftge: Amicus Plato, amicus Ariftoteles, magis tamen. 
amica veritas* Stemtig Jette Document t>ev>ifet Itgefaa liJet 
Jet/ &\>aJ £err Sanijlern og £err £of * SKaa Jen berif Mie be> 
fctfe/ fomteterfantt/ at famme af $zit Sanjelern ferft er 
Jragt frem for Sofetuti tymi Re/iavih MSOorum mein lavt, ter 
elleré ere opfyltte met) faa mange fjerde Decumenter ; faafoiu 
Jet alleretc tilforn paa forbencmite©teter er tx\)U. Og n-iaae 
Jet faaleJeéwwe 0$ tittatt/ entogfaa Det tette Document, at 
blive faa længe wJwre* forrige SRtmitøj nemlig/ at bet 
kongerige/ fom ber et bleven T&vffcttn rtfutem fom et 
leen/ øgftbenaf barn tgten taget tifatrleenwg/ kw iffe 
*>æret anbet/ ettb bet veb&iøb tiQ&øttgcrne t panmatf 
fømne Peitbijfe kongerige : faa U?nge/ figer jeg/ fom Je 
tf fe \>eb nærmere JBetrii* t>av>e f uitfaftet Je af oé i ten fjenfeente 
Jagte guntamenter/ og beftyvfet j?re$ SKeenrng meJ betre 

Argumen- 

(z) QeilWPCrKge Au&or Chronki Gotwicenjts, finfeer betfe flf Schatcnio ederte Diplo- 

ma meb famtne #W, naar fcanb !T. /• / 3*1* (iacr : #*<• satis Fikmum nobu 

frabent fundamtntum ajferendi , Regnum Dania temporibus Fridericianis vincuh 
bominii Imperio fubjeétumfnijfe, &inde etiam Superioritatemejus agttovijj'e. ${Qt 

#8øadfelfe føtteé oø ben (faipjmbiae $or 7 at£ere af ferrtgetil #aHe ubgfoiiettewe 
Bibtiothec at &at>e &atJf for bettc Document, berfor ffrfwr ^onb P. JTX c. 4. p. Så. 
DCt) Of recenfere bet (SdjtWbertj? e Tbeatrum biftoricwn Prattnjionum 'flfllebf $ ' £>as 
30. (fapttel ift mit bet: Pratenfion (be* £euifcj)en SKetc(j«) m»f ^Dannemare? be< 
febaftiget. 3Der AuBor bftt Xeebt/ «?<;»« er mit vitkn anbetn bcbuuprer, 
fca£ Hefe&oM'geebefceflenVftfaHenbce &omifcben ketchs fierøtfen. Hat 
*>tl <cb tørne annocb cm Diphma&n\uQtni alvoo beybc £tømfcbe prinsen, voeb 
ifre Fridericus Barburojfa atis einanDergeffQt, mit nflcbfofc<d^«ttXl'o»:tcn ttti« 
(er att&ern V* fallen folien unterfebrteben bAbcn : Svcno Rex Danorum, qvi ibi- 
dem Regnum fufcepit de manu Domini Regis, Knut alter 'D amts, qvi ibidem Reg- 
num in magnum Dotnini Regis refutavit. Qelbises ba^ NiCOL. SCHATEN in 
ftinen Annal. Paderbnrnenf. T.l.p.tø.fq. arøbcm %xå)iv yx Q. ovv>cy brucFeit 
Iflften. £>er Åebn& - Nexus aber bat ficbmitbcm Inttrregno verl^|?ren; bcr 
fttfifcr «bO v»a» ^gid? Oenc^u flic^t mebr baran, frg mtet et Setøt of betS t>t>ffe£Htge> 213 

Argumenter'; Xfti l>en gormutar aUene/ at ^iflfe ^ringer 

Jjatie falbet flg Danos, men tf fe melbet noget om bet »em 
tøffe 9ttøe/ fcet maaeiffe f omme nogen fremmet) for; faafom 
Det meb mange fyunbrebe Diplomatibus ftmbe bettifeé/ at bet 
for Det i5.Secuioet 4 ffeet meget ttefteii/ at konger oggtjrjTer 
i bereé Stuler hat>e \>et> Slam fpecificevet alle be xon§ert» 
gerogganbe/ fombe befabbe/ men allene Ijm Falbet tig 
a Regno digniori; STTu er Det nimobflgelig/ at kongeriget 
©anmarf ()ar t>crret langt føpere agtet/ enb t»et 93mbtflfe 
D^ige/ tffe allene forbi bet wir et æibereSKige/ men og forbi be 
2)an!?eJ)at>be antaget ben @f)riftøtge Sro længe farenb 23en* 
berne; ffoilf et argument/ efter ben ringe Snbfiflt man i be 
Siber^mbe i frie Solfeé og ©tatere SKetttgl)eber/ \>ariffe af li* 
ben33igtig{)eb; og betfor er bet ingen Unbcr/ at kongen (igeie* 
betf fulberflgaf f)um> entffientaéius inveftimræ, feiwom f>er 
f)anble$/ aogrf Mtt. ITleete Vr^aktim giorteø tffe btiict 
nøbtg> t bet paaben£tib mgen ftittbe mbbiibe ftg, at 
bet: efter nogle l^twbrebe 2(^rs „forløb (Talbe fmbee 
^olif, (<>m bet jfttibe falbe t Cw£er at paabiQte benne 
%anbltngetganbjl:eanbet pbk&j og faalebes er M gaaet 
be gamle i mange anbre ting/ at v be ifftm faa lefelig fjaue for* 
talU oé famme/ forbi be Ijaue l)attt be befie&mfer om bereé 
ScefercéDifcretion, i gormobning/ at en^er ffnfbe inbfee og 
paaffienne©agenfaatebe^/ faafom ben er i fin 9tatur og \>a? 
bennem befienbt 

SKen forbrer nogen af mig / at jeg \M bev>ttfe / bet ben* 1* at uw 
m Sotleemnøtngenlunbei)at: twetlDannematfes 2vi- ™ e m f sct 
ge vebfommettbe/ men meget meete jtøtet til bet Den* metVto«u» 
bifte Jvige; faa er jeg wl erbøbig at gotaiore irt, enbjINønt °™«™* 
jeg elleré de ftn&ø jure f unbe excipere , at bet mob% nbe ^tøt* ufcfiaeS? 
tie tøar et) tf iflref f elig bclMift Fundamentum aéhonis fuæ , føl* ' 

gelig ex diffrdentia caufæ (?t)be Onus probandi fra ftg Og Faffe 

0$ bet paa $a(ft n. Tt)i fom jeg af tic !}ar wret en Jbatere af 
rabwii jttffe 6trc?ger / faa negr er jea tffe/ at exceptio deficien- 

2) b 3 ^ 2r4 C L, s. gettftf/ atgannematfiEgettofleKftttSe 

tis probationis aparte adtoris cftC fftCt æqvitatem naturaleni 

erfommet mig (janfcfPe urimelig fon i tet mintfle føneétet 
mig i t>e^r6céRepubliqueenaføiott®ag/ atten/ fombe* 

finteren communem opinionem, ten maaefcært affirmativa 

eller negativa , maae fremføre fine 33et>iifer ; Og altfaa \>ii jeg/ 
uten at oppebie ten gunfttge Sc^feré interlocutonum , friit aab* 
ne mine Sanfer/ og blot owrlatetet til bane gobeéficn/ om 
jeg efter Logicamnaturaiem eller artificialem , eller efter beg- 
ge tillige/ bar giort rette eller falffe Slutninger* ©agen et 
faa meget mere Umagen wtb, fom m ber forefinter en2(ger/ 
ten ingen for oé bar ptøi)et. Nemlig auctor chronki &mi- 

tum Schauenburg. HERMANNUS DE LERBEKEf. soi.ap. MEIBOM. 

T. i. Scripton Rer. Gtrm. beretter oé ben ftore Umage/ fom faawl 
£ong Sveno , fom Canutus , efter 5?ong @ricé Støt/ batte giort 
ftg for at bringe ©re\> Sltofpf) af £olf!een paa tereé ©ite/ men 
Ijant beretter og flrajr tet terboé/ at 2\)$kn bar allene fotxt 
5?ong Canutoberuti at mat jtt forønffteøijemeeb/ og at be< 
fcæge ©retten til at frørc t)am Xroff abé (£eb. Octife Erko Dano- 
rum Rege remanfer unt tria genimina Regum, videlicet Sveno y Walde- 
marus & Kanutus. Nec mora Kanutus conatus efi accipere regnum, 
& movit contra Svenonem præ/ia multa. Porro Waldemarus partes 
Svtnonis adjuvabat. (a) Certabat ergo uterqve Regum adfcifcere fibi 
Comitem Adolph um, miferuntqve nuncios cum donarks - } plura offer en- 
tes & amp/iora prominentes. Complacuitqve Comttl ad Canutum , ha- 
bitoqve colloqvio fecit ei HOMAGWM. 9TU fpørgCr jeg t\\ bttett 

betfom benne CvtfJigbeb bavbe ey angaaet noget: an* 
bet/ enb Catmonrnfea 2\ige/ b*>orlebee ba(Sm> 2t* 
bolpbaf^olftecnbwbeføvt: nøiQat fvctvac een af be 
f rigenbe Sytfø* Cvoffabs og Unbetbarngfeebe ^eb? (a) Q?nb 04 beffe / om »i ellert (luffe retteliget an>er filFfettbe , o< fecttttc 5trtg for* 
netnmeUii &ar onqaaef tetSBenbijTe Stige. Jf)t uM bettc jftilbe Waldemarus oø 
Canutus, efter (5rfc Saui5 $ffiaf, faer &a»e fin rjalse Deel ; ba bef er (et at eragfe/af 
Waldemar albrig mcb h'aeaplbtae #oen funtoeanfee et Dtføe at bede* imellem (jam 
og (Søn af ben , ber tffeaflene &at>be mnrbt fcané $ober/ men&a&beog. bruataH 
optænfelia Stft 09 6 »tg for at fortrænge (>am felo fra (tn ftæbeme t&rone. Deri* 
mob »ar Sveno (jan* ftøteltae ©øbjf enbebarn / og tøané Saber 5a»be , faa ^t talt, 
i fe funbet legge jit £>o»eb tfl^tnle/ forenb &anb §avt>c &#pnet 6en SBenMffe #»U* 

gel CanHti J)øb paa Magno» 


fr atttffretet &l)it af Eet £ t)ftjfe SRt^e. 215 

(tf)it?ct er egentlig bet/ fom homagium i (?n rette SSemerfelfe 
vnlflge/) ba bog l)fttnMil{>oIfieen a(&rtg ^av>t»e wnttntyto* 
mi af ©anmarfetf SKtøe/ menafletiber agtet oganfeet/ fem 
en 2>eel af btt Søb j?e SKige / og paa tette Fundament af ^apfer 
Lothario Saxonegit)ettil©rei>e2(&olpl)af ©efoaumburg/ fom 
et til SRicjet ftiemfafficn £efm ; tøfcøroai ten forben benanuite 

HERMANNUS DE LERBEKE, in Cbronico Corn. Scbauenburgenf. 
Tom. I. MEIBOM. Script. Rer. Germ.fol. 49*. , CHRONIC. HOL- 
SATIÆ, c. XII. P. /. Accesfan. Hijloric. LEIBNITII. p. 21. Ofl HEL- 

MOLDUS, ben \)i billig jfulbe bave forflwnwt/ z. /. chron. 
siavor. c. 36. hinbe eftcrfccé« SDien efter fcoree Hypothefin lig* 
ger ©agen f larfig for gnfet i Zty (Stev 2^ølpi) vat en m&g* 
tis *3ea:e ubibe ttl betX?ettbtj?e &igel>ørerrt>e iUnbe; 

jjWlfetførftbemclfcte Chronicon Comit. Schauenburg. p. $02. jtge 0!tl 
t)(Utt« Fuerunt parentes mandat is ej us pi eb es Holfatorum , Storm ar to- 
rum & Marcomannorum. Vocantur au tern ujttato nomine Marcoman- 
ni plebes undicumqve colleffæ , qv£ Marcam incolunt. Sunt autemIN 
TERRA SLAVORUM marcæ qvam p lur es, qvarum non infima Wa- 
grienfis efl provincia > habens viros fortes tam Danorum , qvam Slavo- 
rum\ Super hos omnes funclus eft Comes honore Cometiæ. JpCltib 

!)a\>t>eifc>en@tritt>/ fom banbfjafcbe ført meb@rett £cnridj af 
33aben>ibe / anlangenbe en flor 25eel af be til Det 33rnt>ifl?e £on< 
gerige prente Sanlt, befommet£anbt?abet33agrien/ figefom 
fcenne berimob tilfalbt terra Polaborum, beter/ betfomtef* 
tertiben er falbet (BtifUt 9laeeborg / fom helmoldus l i. C . S 6. 

melter* DiJJenfanes ergo, qvæ fuerunt inter Adolpbum & Henri- 
cum , t aliter compacatæjunt, ut Adolphus Sigebergér om ni Wagr torum 
terra potiretur , Henricus in recompenfationem acciperet Raceburg & 

terram Pokborum, og for benne 2(arfagé (fylb nu føjte Dtflfe 
^rinjer at brage f)am/ bfcer paa fin ©il>e. £age t>roø ©a* 
gene \3ifccre Ubbrag i negere CMttowift, finbe \u berubi et nt)t 
58e\)ité / til at beflt>rfe t>or $?eemn<n £ong Sv end tog ©ret) 
Sibotpf)$ $orf)ølb meget ilbeep/ og belagte berfor be©tæbet 
Olbenborg og ©egebtrg i Q3^rien meb 3lb og ©wrb / ja fjanb 
tc?nfte albeM <it ffitle tee 2anb33agricnfra betSpb^eSKige* 
Syftéme, og at forbtnbe bet meb bet kongerige SanmarFj 

^Orom ben tiffOm anførte Chronicon Comit. Scbauenburgenf 1. c. 

fiflet 2i6C.L,S. ssetiité/ at SrønnematE tffe nofle nftnbe 

flgCt flttCt* faaleBeé t Qvod faclum xeUtus Sveno omnem terram Wa- 
grienfium tran/tit , demolitusqve ftiaritima Aldenburg & fuburbium 
Segeberg fuccendit , & qvæcunqve in circuitu ejus erant , flammavo- 
rax abfumfit. Hujus autem mali fuit auclor Et heler us de Dethmarcia 
nams , qvi divitiis Danorum fublevatus faclus efl duttor Regis, vole~ 
batqve Comitem patria ex pellere, terramqve ejus Danorum Re gno addere. 

2>a OmffønBt<$eBerne fcare nu af Ben 23ej¥affenl)?0 / at et 
anfeehgt Qtytte £attb (Joob t jate for at blive afrevet 
frabetCybjfe j?ayferbom og mblemmetiwberenttbem 

lOttbf? Jvrøite/ lunte jv4t)fer Fridericus BarbaroiTa VJtfiilifl if fe 

ftBBetlille, £anB tofl fig^fcerfor/ fomOt>er»£ebn^.&erreaf 
De 23enBeré 9li<je/ Benne «:ag atøcrligan/ oa paaBtmtfeBen/ 
fom far er fant / yat iKi^étagen til SD? erfeborg« ©a nu alting 
tnBtil Benne XiiB uar §aatt Svenoni efter Ønffe / og forbencwn« 
te ©rette 2(Bolpf)fetøigien/ fomBet;forf)en paaberaabte cbroni- 
con Scbauenburgenfe uBtrtjffeltg fortætter/ ttar falBen fra CanutO 
og til l)ané <parti: faa blev bet peitbtjTe JvOftgenges 
^jenbont/ til bvtlt : et banbbets nbenex jure v/cJvriæ vat 
berettiget/ l>mmm af jvayferett paa 2\tgabageft til 
tnerfebøtgttlfreftbt/ enten ex ratione Status, (for betsbe* 
bre alt bolbe Vcnbetne trøber2(ve/ og at bringe be (Sieiv 
(Inbtgeigjenttltybigbeb/ naav man tillige engkgerte en 
tnciQti§X%aboe Nation 1 lige imerejje, fom bet Cyb)te 2\tgc 
t>erubt b<*vbe/) eller ^ tbtibnejum, forbi man b<*vbe 
X irøbet iegge &*»*/<> bet tillag / fom enFeionie, at t>anb 

mexfpeBata Cæfaris fententia , {)4Vbe ttlcgttet flQ }\tget/ Og 

maaftee berveb givet Qlnlebning til krigen. Os er Bet 
ifcmuerftrøBtat/ at Ba (Skribenterne faa tyBelrg føe / dtWtffc 
af £at)ferener flaBfcejTeti fit SRt^eé 23effBBelfe/ helmold.l. 

I. c. S 4. p. 60 s. Svein, Danorum Rex, & vittoriarum profperis fuc- 
cesfibus & Cæfaris auclor i t at e firmatus eft in Regnum. ALBERT. 
STADENS, ad a. ns 2. Fridericus Penteccften Merfeburgi celebravit, 
ubi Regi Danorum Suenoni Regnum confirmavit ; af frille B Og tfft 

eneenrfte/ enBiffc^at)fer Fadenens BarbaroiTa fefo i Ben far* 
allegene (Jpifrel til 33if¥op Otto af $ret)futgen , barttllagf 
Danmark TMgteUavn, tfoilitt otto frisingensis 
Bog \>el l)ar bemerfet/ Ba &anB/ fom vn tilforn fymf)$ttt bar 

for* hat t teret e t geføi of Set gpfrffe 9ltøe > 217 

fortalt om 26albemar, at banbbavte befommet og cr^offcetet 
ttfciSanmatf beltg<|ent>e©ti>f f e £anb/ unber Sttel af et hertug* 
tom/ i <&ttbm for banépaa 6et23ent>tf¥e9ttge/ efter ben af 

Sric Samm giorte Difpofition , fta\>enl?e Prætenfion : Gualfo- 

marus etlam , qvi ejusdem Jangvinis par ticeps fu'tt , Ducatum qven* 
dam Daniæ accepit , mttl t>tt\)0$ ttU mtlbtt Iltet) et cettefjc 

(Drb om nogen ybermere £ei)tt$(Dt>erbwgelfe/ bet ban& 
bog, fom vi own for batte børt/ ganbffe egentlig 03 nøt>agti$ 
bar berørt meb alle ftne ©olemtitæter/ i £enfeenbe faavel tit 
5?ong ©ttenbé / fom hertug Snubé inveftitur 5 9llt til et f lart 
J8e\)icé/ at (Bagen barfjcmgtfaalebeéfammen, fombibinbtif 
af eétrblefcen fortalt/ og at &ayfer Fridmcu* biotog bat: i 

Qvalitat af Clt ^rtor Og Mediateur^ ^artllftenbt bett 2^.011* 

geltge prm$ IPalbenmr bette i S>^nmar^ beltggenb* 
*£>etmgbom/ men (om en (Dt>er- IDommere og JLefcne* 
*3erre tillagt Øveiib og %v\\b Penberøes kongerige 
meb et betaf ^engenbe ^ertngbom; ^orfore tet/i£en* 
feenbetill)iint/ varnøfcig at circumfcribere (gagen/ for at gi* 
ve gceferen et timeligt ilienbemerfe , fortil fjatfi bavt»e at ret* 
te fme Sanfer/ men i£enfeenbetilbette/ ftmbe bet være nof/ 
fimpiiciter at melte om et leb^babr kongerige og £ertugbom/ 
forbi bet l;4r været, paa ben ©tb/ en b^etmanbbe* 
ftenbt@4ø/ 4tbetl)4r4ng44etbePenbtffe4anbe/ og 
man/ fomallerebeerfagt, tf fe funbe intbilte ftg/ at bermeb 
Siben (Mbeftnbeébe/ fomj¥HlbepaabigtebereéOrb en anben 
SDteening/ og applicere bet paa IDanneroatf / fevab bc 
tøavbe brevet om bet X)enbt j?e 2Uge* 

§•'4*- 
©og j'eg maa ogfaa oprigtig tilfiaat? bueben bet fommer/ <r^#« 
at te pngere Støtjft herrer ^ublicifleré afløb ogSrifligbeb^f/tes 
er (leget til ben £>øt)be, atbefaafermafirtig og ttbenUnbfcelfembetiianb* 
tør tale baant om im SanfFe Srone* 3Remtig, vore egne^ Q ^ ibWr 
wbenlanbflfe Sfrtbentere j)at>e vijfeltg gtvet ben før fie r * 
2£nlcbnmg til at talt mere friit om flige Pai&ger , enb be maa* 

Se ffee tete. ?j[8C. L.JS. g3e\ni g, atD annematE tf Ee nofl en fitifre 

ff ^e nogenftnte tiiaé f)at>t>e unbetjtaaet fføat giøre, efter fce 
gamle Xt)6ffe Hiftoricorum Scretningcr/fttotifc fci tyiinitii W 
t>e tørt tdenfce mc& fcereé egneOrfc. SAXO GRAMMATI- 
CUS I>ar \>entcUg atlerførfl owrtlet fø/naarbant) z. ^/k /;//?. 
Dan.f 2<?2. meener / at &ay feren paa en fnetng £Haat>e 
fear taget tomonm mefc> Sotbeel/ øg røe aiiene unfcer et 
ganfc#rant>et©frnløfl?et^am tiitHerfebotg/ men og 
jammejf efcs met> iTTagt tvunget ^>am til at gtøte \)<xm 
Ctø}¥ab$'ogUn&et£>amgbebsÆefc; Song^^^ l>ai>t>e 
betfotw faafnatrtbano vat: tømmen tyum f igtenopjagt 

l)ant all ^Uit>f£ ab t Reverfus in regntim Sveno , deqve æmutø, 
(Cmuto) comitem na&us remisfis e veftigio lineris , fidem Cæfaris a* 
per ta fm udis exprobratione damnavit, initasqve cum eo pacliones obfe- 
qvii negatione jubvertit , in eas fe conditiones fallaciter addu&um af- 
firmans 3 in qvas Danicorum adbuc Regum nemo concejjérit. (b) 

<b) conring $ar &er i Sanb&eb glemt Baabe ft ^ felt> og fin ener* fiore Sfnbfigf, mat 
fcanb enbnu paa f^lcicnt»c itøaabe wl bemfc £ong 6»enb$ £f^n^ s $JHgttg&eb og 

SAXONIS UTtgttge fttoregiDenfce t at verifimilius efl reverenter magis cultum a 
Svenone Cafarem, cum ex aula reverfus, fpreto Dtnico ritu, Germanicum am- 
plexus Jit , cultuqve Saxonico ajfumto , & in omnem militiam fuam pertraéfo 
uxorem etiam ex Saxonia duxerit , & Regno pulfus reftitui meruerit per Hen- 

ricum Leonem. $(jt f) ab fant> »el t>entte €>lutning beøiftf , og fym Fanb beraf , at 
et So; f antager betanbt7é©«ber ./ <Ucr fssimwSØfrgenf fager en ©emalinbeaf bet 
. £anb gofgtore tøanS lln&evrafMfc unber 2mbet* i>'rj!a&? SDJen jeg agter tFfc 
pracife at imb érjøge om Den Qadifitte nattons Bæoer r>a»e tæret bebre en& 
De amk ©flinfrVa? faaforo utbere beraf dependerer brt @p r< niaoj: Øm TKona 
&oenX> bat gtort ret eller uret oerubt, at ba 'bbaromlFtftetbtflerneobtne? 
3 g Pil aflene - nføre ->cn umW Staaicb / $at)Kr Ottonis III. ^tficnbeife , fom tFfe 
"ct-fon^'rHa'fevoMble $a«^ ffrto^r ne.-n'ta t ' ftn ortgc Safrémefter , n ^rent, 
HeltgeGerbertui, • eilfen 5«^b, fom at HUGONE FLAVINlACLNSl P. / 
CÅro«. Virdunenf. p. /f7. oa GLABRO RODULPHO L /. Å;y/or. Francor. 

€.A.p ?. rbefeubt/ til^^^meligufb ftben ^aratorf fil ajooe, p flfl t, ftln * 

SJ? Bbe: Fo/«w«J Foj i'.JZOMC^M RUST1UTATEM abborrere, fedGr«. 
sifcam noftram fubtilitatem ad id Ji udi i magis vos prevocare, qvoniam Jl eff, 
- e P 

*S3 P- ( S9- $Rm er bet nn mo«|Tcct be folgcnbe £tber , fra Ottone ni, a: f nøt t( 
eac^ft»Te Nation, men hvo vtloe vel bev^j uxqc il ftiviis Ul at info-tre en 3tøt>i(fcn beretning wre m;ere ©anf¥e@fribentere trolig bape 

(frøet U& eftCl! benne ttbt Jure publico og fundamentis deci- 
dendi controverfias liberarum gentium ganbfFe ttPtbettbC 

$?unf af ©orøe : Sigefom t>et t>ar Kge faa let en @ag / at ret* 
te for ftø efter SRaturené og$olfe SRetten meb Exceptione doli 
maiienermetusincusfi, fom &et er gient efter fce borgerlige So* 
W/ atfettefammeimobten/ fomibette©tt)^efyar banblet 
tmob 23iatgf)et> meb o& Q3t ftiftfc alt\aa liaefom meb £om* 
bente tage paa og øøenftnh'g fee betteeenfolbigeSoretagenbe/ 
berfom Pi wtte giore o$ t>en Umage at f afie op f)o$ meursium 

h:jfor.Dan. L, V. f sp. fq. PONTANUM Rer. Dan. hiftor. L. Kf. 
221. fq, VITUM BERING l VM. in Floro Dame. f. 2pp.fq. Og e£ 

Det merfetigt/ at meursius i)\n, faafombanb par en 
STCanb / Der mere par ftitftt til at forf tore en ©rceftj? etter 2a* 
tm|¥ Auftotem , ttti til at beffripe et $o(feé £ifiorie / f)\>\$ 
SSebrifterbanbmeeflenbeetø maattt famle af 93arbariffe og i* 
mob DetSatinffe ©progé 9Wbeb tnangfolbig peccerende©?rt* 
bentere / t)at unberfiaaet fig at amplifccere en ©ag af faa flot 
23igtigf)eb me& opbtgtebe tillceg af flere ©mffanbigljeber/ fom 
ingen af bane gorgerngere tibi ben ©anffe Jpiflorie bar gtort 
for bant; £b* faatebeé foregiPer barib f. g. meget latterlig , 
bPorkbeé i?ong©Penbab initio paa$Kigébagen til$?erfeborg 
(ret ligefom@bwrft;rtlerneé ©urd)(eucbtigfte Collegium i bet 
£pb(fe9ligepaabenSibbaPbe ^ceret atterebe befanbt og flab* 
fcefleti ffne J)øpe9lettigl)eber/ tyilh ibeftlbigereXtber afler* 
førft ere Fomne i Obfervanz , og Peb 9Jtcb'©tcwbemeé ftiite* 
tienbc 25ePilgningfamme mebbeelt)f)apbeubbebetjtg/ at ben* 
ne Støiftigbeb i bmiWKXtomø maatteafftanbieé: wcaufa 

utriusqve in imperli tribunali ab ipfo Cæfare ér Septemviris cognofca- 
tur, ubi palam fit futurum 3 neqve Regem Daniæ fuperiorem ullum 
agnofcere 3 neqve fe aut in major um confvetudinem , aut in jura Regni 
Danici, adeoqve ipfum Ccefarem, aut Canutum qvidp'wm admififje,' 

og ba banb iffe funbe cr^olbe \tttt , bapbe f)anb bog brugt ben* 
ne Sorfigtigbeb/ at banb iffe anberlebeé baPbe tilflaaet ben 
ham anmooebe SebnS^ligt/ ent> faa fremt famme af 
©attmatfes 2\iges frawwtbe Øtcrober maattevorbe 

S e 2 fem* 22o C. L. S , %etot ig/ at Pcmnemqt! ittt noflenfinDe 

fømtyft; menbabettetffex>au|?eet/ ^t>e§anS tilftre* 
vet&ayferen førbemeldte 23rev/ ogigtenopfagttyam 4y* 

bigl?eb. (c) £i)t (Iben 5?ong ©oenb / t>a J)anb i be falgenbe 
Steer for fm grumme 9te<iicrmgé tffylb af be tuenbe prinser 
Canuto OQWaldemaroMefc forbm>et fra dronen/ f)atf)ato 
fcet £ierte at jtye til £t)bffianb/ fnntfet faa\>el helmoldvs 

/. c. p. 609. ALBERTUS STADENS I S ad a. njj. fil. u28. CHRO- 

nographus saxo, ad a. 1156. fombengemeenligunber5?ong 
ERici pomerani 9ton ffiuite ubefienbte Au&or ap; 
LINDENBROG <&/ *. m^ f. 2 7 o, foregive; fdgettg og t>er l)ar 
føgtbenbefyøwnbellnbfetnmg: faaertet tffeat fotmobc/ at 
nogenftnbe tilforn bat: ræret temft paa faabant et Brev/ 
langt mtnbre fl?ai nogen/ efter Denne af oé giorte gorf låring mb* 
fcilbeftg/ at benne ^>?rre/ efteratbwb/ føm allerebe er 
vnf?/ veb&ay ferens &ienbelfe var bleven ^Sjere af be 
X?enber6 &tge / jMbe bave bavt 2larfag at flfrive flige 
23reve til &ayferen* 3eg \>il attfaa faller oprigtig ftae min 
følrenmg omtiore San^e Hiftoricis. IDamnarfy bet iærbe 
2Danmarlf, ubi bvilft t <8iibs Jorfyn bibinbttl bar labet 
alle Konjler oø X)tbenff aber blomjt re ; Iranb bog neppe/ i 
Støfttftø meb anbre Jltger/berømme tø / at bet bar føbt 
ecneUertofaabannebygtigetTfønb/ berøve b<n>t tiV 
(Ire^cUgBecjvembeb til at beff rive bets politifYe^ifJø* 
rie, STogle fjaw l)aut langel paa lift i anbre paa ben ufcfo* 
irenbe #liib til at (cere be ubenlanbjle 4&ifJorier/ Anbre paa 3nb* 
flgt i (Staaté <£crtbommen og Sttatur * famt $olfe * Støtten: 
øgfaatømge een af biflfe £oveb gepl exifterer, faafanb man 

ty! 

(O 9?aarberffr$t. $3 f 'Wa«b goebel, fbr af rtlfntø støre M^Meurfii^reai* 
»røbe, omt)ctfeaf Svenone orato NinfiChe |Tf SBtg?* ©Wberls ©amfoK« / ftw 

ftt bttWe 9Intt!?rfttHlfl : E* 7? qvid tale faclum, inde tomen Regnum a vincuh-, 
avo Germania tenebatur t non fnijfet fiber atum. Reftauratum enim er at impe- 
ferante Friderico , ad qvod Dam imperio Germanico OPTUMO MAXUMO 
JURE ab antiqviori tenebantnr tempore , faa fifnar \>Ht( Ot\ ttl?g?' oratori;*; Wietl 
ibfll fltu * Exclamationes komileticx OHVilt'm jure »ffe fpeaf BOneR Dtbere 2?ct9&m« 

beb / beboer t>ctte ep (rliet noden ^bermetY Refutation •, JØf bcr maoffce fint> t fig 
Jercfter ff« cUev anDen ui>artbujTg*i'cr / fpn a ^a W* be iribcr , at bttj fcm tyat 
ftuntCB J^ttt $>of K^a&cn «c V(W:e opttmum maxmmmi jus, ncpp«, fortten tt 

rtt t^lOi-tf «w^/y/ ;«}•/>. I røt toæ t et et £tbn af fret Sp frffe £Hige> 221 

toelgiøreDemfttfbetf/ t>et* aUcue legge ftg efter g^Derne-SanDet* 
$tftont/t\l Den@nbe/atDe i en23ittV' Jvieiber f unDe f)ape$?aterie 
ril en Difcurs; men fanD ingendtnbe (jtøre Dem fnlDf ommen 
Satisfa^ion, fommeD3wog2ttøorbefymre)lgom at tiDfot* 
f?e ©ant^eben. pillen 2t)f£e t)i!De Det derfor v>o?re/ Der fom 
v>ore$l)øt; fortiente £err 3nfrt§ SvaaD gramm , en SttanD/ 
Der t>el> fin tttrccttetige gCut> Jjarforftwrøet ftgDenSørfarenf)eD 
ogForceigæDerne*2anDetéog ubenlanDffe giftener/ cg ter* 
1)0$ befiDDer Den flørfle ©^ønfoni&el) og (Tarpefte Judiciunv, 

in conrroveriiisjuris gentium & publici,t>ilbe giøre eet meD fcO* 

reé l)m)ft^ittige^err Afieuor HOLBERG, (tøri$polttiffc£i* 
ffarie far mrnxtrenDe £iiD er Den eenifle/ tøefc btnlf en tn et; ^at?e 
at (lamme oé i Sanmarf, faafom Der meD SRette fanb ftgeé om 

l)am/ qvod primus in hiftoria patria nugari defierit,) og enDntt 

behageligt} oefctfe fir gceDerneianD Den fcerbeleé Xtlaittnina, at 

legge 23erDen en Hiftoriam Daniæ Diplomaricam, fortil l)anD 

aliereDe etjer flørre gorraaD/ enD fom nogen efter l)am maaftec 
fanbnaae, for Øtjnene/ efterfom Dette 23erf allene vat i 
©tanb at give eé nærmere ©ptyéning i mange af Det<Siagé 
qvæftionibus dubus, og fyffelia at giøre til intet en mægtig 
9JlangfolDigi)cDaffprefattrDe wgrunDeDe Steninger* 

§• 43* 

2Ken faa ttbet fom De Xt)Dffe herrer <puMtaffet formaae ** >&♦ 
meD nogen 5finaf9tet/ at giøre en fafl ©lutning tmoD San* **«*wt* 
marléSrone/ ogbenéformecntetlnDerfaflelfe/ meD Det Ar- 9 $xU? 
gument, fom De Ijafce laant af £ong ©toenDé Seljné gorbin- w*tdm*n 
belfe, (tl)t om bereé Jj'DinDtil prøwbe Se\>iiéninpé>(3runDeé L^/? a|; 
®t)lfcigf)eD/ laDetn, uDen mDere VStfymtma, en&wr/ frø* ^ "frø* 
tøtn!ferimeereenfanDOprigtigf)eDenD en blinD patriotiff^ier- ^ W8/ ^ 
lialjeb berber, Dømme, ) meb (tae faa ItDen gotje fanD De og vefitm% 
glitte noget/ Der fanD ftaae fin ^røW/ af fcet, fom et fot> 
fyaitMettmeUem berøre Kayfet; Friderkum /. og fcen 1 iDatt* 
matf efter svmmem fulgte Konges Waldemar i (gefatibtev/ 
t>&$ti eftvt nogle ©fvibertteresBetemmø/ tt>ere8^øye 

S e 3 <5*rø 


222 C.L/S. ffetoiig; at fpa ttnematftf U noflenffnfre 

£enr Principals XXonw (Tal itøføe giort 2f ttføgmtrg l)oe l;am ; 
ombcj*e:&tges£e|ms ^otrnyelfe. conringius tøn\>t* 
fer o$ ttel i Den fyenfeenDe tit Continuatorem af Denne flore kat)-< 
ftx$2mtté$5ttftMl$/ fomOTTO frisingensis l>a\>De 
t>e^t?nl)t/ jea meener !)en grepfmatffe Som * Aem RADEVi- 
CUM. SÉJIen eftertøfe tn Denne Au&orem jetø/ Da fortællec 
IjanDwl, at ^ongcné af Sanmart ©efan&tet aaisS.crefonv 
netilSaijfemuSluaélwg, fom Da juf* ftoD fwDrø at gaaettl 
Statoil/ 03paabemetDte$?aaDel)atte føgt tzkm-'Renovation, 
mefc£øfte/atbereel>øye fymcommttmsttfttt 2Uyfetens 
Ctlbaøe^oniflfca^mlieii;/ hgelefcee s egen pctforc vxlfce 
mbflme flg øg vcfebørliø fvcttc i;amtcm Croffabs £et>. 
Smile, efter voreé eengang tteDtaane SKaaDe, fter^oé fepe 
Denne ©fribenteé epeOrD/ af bane /,./. deReb.geflis fridemh 
c.2^f.4pi. a p. ursjisium, efterDi tf fe tnføxr Safereé TuD øø 
$et)lt<$eD tiUafcer fjani/fetø at efterfee Denne f øfH)ate@amlinfl af 

Scriptoribus Rerum Germanicarum : Eodem/oco, jftføet fyanD/ 

iisdemqve diebus nuntii Regis Daniæ nuper eleeli , Principis (Friderici I.) 
adeunt præfentiam, poflulantes, qvatenns inveflituram de Regnofuo Regi 
mineret^ ae eleclionem de 'ipfi faclam ratihabitione confirmare dig- 
naretur. Exaudivit eos Imperator, præbito & accept o ab eis faer arnen- 
to jurisjurandi , poft reditum fuum de Italia in fra XL. dies REGEM 
AD CURIAM VENTURUM, ET REGNI ADMINISTRATIO- 
NEM DE MANV. PRINCIPIS 1NTERPOSITA DEBITÆ FIDELU 

TATis secvritate suscepturum.\ (d) 2(llene faofanD 
jjetaf 6et>ife/ at Det/ fom tx blcfcen afgtort imellem j?at;femt 

(docere jiger 0$ tf? e betlet guntherus , ber bog er en $oef, og paa abjjfflig* 6te* 
beraf&an^eltc£)iatganb|!ett)Mtga(»erttlf(en&e/ tet 6«^ »«&: 

- - - PiéVoribus atqve Foetis 
Qyidlibet audendi femper fuit xqva poteftas. 

conringius bevaa&er ftgoelganbffe brtfh'g paa ^ant/ men »ittiffe ^cr^o^ fetfe 
6an$ egne -Dtb exiignrino L VU. v. mfr og faa fnbjlffle bef (il »ore uparf^tffFe 
2ccfere , om M et Umagen tø*6 at giore faa megen Dp&awlfe af fceffe SBibneé&nrb : 
$)e Ipbe faalebee : 

Jamqve precatorcs aderant a Rege Danorum 

Ehtfo nuper populiqve favore creato (Waldemaro,) 

Principis (Friderici I.) arhitrio fceptrorum jura petentes. 

Annuit hocpafioRex, (Fridericus I.) utpoft billa rever fum 

Ante qvater denos proper året Regnlus illnm 

Caatusadire dies; REGNUM SUMTURUS AB IPSO, 

OBSEQVUQUE FIDEM J URAND O jfURE DATURUS. 6at fttf etet geftnofMgpfrjftSKtøe. 223 

og te 5vorigefige ©anffe ® efanbtrr, \)ax 1 og for f?g feto egentlig 
angaaet Sanmarfeé 9tige/ 03 tf fe mere ftgtet til be 2BeiW 
bertf 9ttge? Sette/ t>a bet eengang Par fiøbt for 
SanfFe $enge/ og peb abffitftge £ef)n * Renovationer par 
ttifient)t5vongei , nei®annemarf afbeXptt¥e^at)fere/ cg, fom 
bet af 9fcg3bagené til SDlcrfeborg øpen anførte A&isfpneø/ bfep 
Ijolbet og agtet for tene (Fpenbom , tøpilf en ©tænbeme i Qan* 
marf øperbrøge bereS 9trge$ grone/ funbe ligt faatod falbeS 
Waldemari JRige/ føm kongeriget Sanmarf« 23el feer jeg 
foritb/ atmantmobbetfe mit$øreaiPenbeogføgteili>f!ugt pit 
tnD^en^e/ at RADEVICUS gipe r alt for tpbeh'g at for ftaae/ at 
l)anb tffe taler øm bet 23enbiffe 9tige/ men om ben Sanffe 
Srone/ ibet f)anb ttbtrpffelig mtlbetv at £ong2Balbemar Peb et 
23a( v>ar fat af tmellnberfaatter paa Xl)ronen/Og begierte mt/.at 
•jvtu) feren ex plenimdine poteftatis pilbe confirmere famme/ 

Ut eledionem de ipfi faftam ratibabitione confirmare dignaretur Impe- 

raton Ijpørimob bet er iffe at formobe eller fanbflgeé øm 23en* 
torne og ©fotoerne/ at bent/ efterbi be Mette bølbte og anfeete af 
M Ipbfle SRtge fom et operPtmben golf/ tilforn nogen $al* 
SKettigbeb/ men bet Par meget meere flart af bet/ fom tot frit* 
JntønMtltøtøe fortalt øg forebragt/ at jvapferne tøtp&efrie 
£amberubtbiffe2anbe/ og tf fe allene tilegnebe flg SKettigljeb 
til Ober^ebné-SKettigtKben/ men prætenderte og/ at bet fføb 
i bereé frie SMagt og 33efcag / at fette ben 23* ntitf e Srone vaa 
Ijptlf et £opeb bem feto Iptfebe. 3eg nægter tf fe deller/ at bm* 
ne3nbttenbingerafflørre23tgttg()eb/ mi<at ben bermeb jM* 
befunbeb^eé/ bw$ Kg fimp liciter Pilbe fpare/ man funbe iø 
paa ingen $?aabebemfe af biffeOrb/ atfcetffexwre ubtnm 
bar £ompltment/ formet Waldemari ©efanbter ifftm 
Pilbe ftge b tte f at efter bereé 5?øt*ge habit Pimbet ben bøttigt 
<£ep r paa ®rafbf£eebepei)3Btbørg/ Pare faa mange 33en* 
biffe^errerfalbené^m til Søbe/ og bap^e faateM m* uivftt* 
liggipet tt'fienbe/ at be ønftebe at Icpe tinter t>at\é (Beepter: 
® og veeb jeg tf fe/ om jeg tf fe terbf tfnbe nøgfeé af mine 2wm$ 
SJifafb/ berfomiea ttitbeflge/ at bet Oib/ E!c<3io, naar bet 
fordommer f)os @f ribeutere t be mibUre Stber/ berpb*r iffe 

præcife 224 c L. S fgettttg/ ot &att mtttE Mt negenftitbe 

præcifeet2Sa(/ men ofte t>en|»)t&ina/ fom et golf be'oifer 6c* 
reé 5?onge; f)ttorom hertius allerefre l)ar melfcet i fin Notitia 

Veterum Francorum Regni, ©aaatOttertC/ fømRadevicus 

fter legger it ©anffe ©efanfcter i 9Kun6etv mbbefattet-e fcoa 
iffemeere/ ent>omfcel)attt>efagt: &ong tPalbemar x>ar af 
belDantTe^tge-Stønbet: frtarettti 2\oit#e/ og ubbab 
ftøaltfaaaf&ayferen/ at/ ba btbmbtti benlDanjTe £t:ø'> 
nee iSyere tillige tyavbt beftbbet be DenbijYe £anbe/ 
2*,ayfereit ligelebes vtlbe fodeene feam fammt f og for faa 
»itt frmtyffe ben af bet ©anj^e ^tgcns^aab fulbføp 
te Pal/ m banb i ^enfeenbe til btfle vigtige Provtmjet: 
iVtt maatte v #re dtsmoris am&tumis, erib \)<xm ,form<mb. 
£l)i omenfcff iønt Canutus, fcenne Waidemari gafcer, allerforft 
fot en flor ©umm ^engt &at>be tilf t>bt f?g let 23eni>t{?e £on* 
gerige/ fomm^a\?e^ett/af^at)ferLothario Saxone, 03 enfr 
nu fceté foruden f>av>t»e fundet grunfce fine Jura fucceflionis, om 
fci \>tUe troe SAXONI GRAMMAT1CO, yaa et meb feen flbffe 
Q3ent>i(Fe^onge Henrico oprettet Pa&o fucceffionis, og man 
altfaa maatte formeene/ at5?ong<Baftemare9 ftatÆe beføwt 
at bruge mange gobe Ortv faa føneé mig fcogtnrf cltg/ at benne 
^yrfte vebbette ©ejanbffab bar giort alt bet/ i^vab eit 
f log Regent barbe i agt tage/ uben at gtøre ben IDanfte 
tTatton minbfie 3?aar i fin jtrtøeb, ^ant> begreb nemlig 
meget \>el/ (>vor nøbvenbtg bet vat forben DanfFeCrO' 
ne/ at X>m albrig mere maatte labe ftg forbnve af 
fce ølarifle^anbesBefibbelfe : enfcjltønt nu ivong ©fcen& 
variwfc/ faa maatte tøani) Dog befragte/ atict t\) v>tlbe fatteé 
yaa 23et)lere til Otter iberfMet af icttt golf/ fornemmelig Da 

fcefc tøffe JiDer t>e Tqbftt gafler Henricus Leo og Albertus 

Urfus begtjnfcte at merfe/ at fcereé gorfæfcre ttiffeltg &erui>i 
tøav>&ebegaaetenf?or<Staaté$ei)t/ at fce et) befcre fyatrte paf* 
fet paatynne Nation og tøffe 2aMx, men ^a^fcelaSetfcemfom* 
me tilenilfrenlanbffSrone/ fcertfcageller morgen eftettn>ffe* 
ligfunfce tugte Styfrflfkmi) \>e&atf)telpefceté gienfcer ipaafonv 
menfce Slfcrtfce. Sextene utt og paa De Sfcer langt fra tf fe 
indiftinéte arvelige/ minfcre £at)ferneé £amfcer faaleteé bunfc* 

ne/ Bat tøttt et Sefcn af tttt %t)W* %åt* 225 ne/ at te jo frit f unDe difponere o\>et Xv>ifiis^e6etne i 8e^nbarc 

gørjlenSømmer / færfcelegfaatanne/ tet tf fe exfpontanea 

conventione Mre coalefceret mefc 6et Xp&ffe SRtflC/ falgeltfl 

twreatanfee/ fomfeudaoblata: men betragtet fom Sanfee/ 
fcer\>et>©t)erl>et pare tmfcertpungne; og fom man alle Sifcer/ 
naarmantffePileenPel/ lettelig fanfcftnfce en Prætext til/ ob 

leviffimas caufas fub fpeciofo feloniæ obtentu at ttnWrage (£\)* 

tmt/ ja enfcogfaa Pel wt> foregaaenfce Som og 9tet at fraf ienfce 
tern famme tgten ; l>x>ab Unbet: vat bet ba, at &onfl 
XPalbemar gat> &ay fer Friderko Barbarojfc be føbefte og be* 
fcageltgtfeCDrb/fosbefto lettet* at ttaae fttøyetrørft? 

§-44^ 

StUene/ fifle &e Tyl j?e perter <pubf tetffer, ten Ijeele ©a& *e cjør 
Ijporøm imellem ivapferen 09 &ong Waldemari ©efanfcterer to**«™' 
Mcwn fcan&fct/ lafcer ftg allcrbefl dijndicere, naarvt ttBtftt S^or?** 
atifeefcet/ fcer efter j?apferené£iemfomfl fra 3ta(tett, imellem*™«* ja>» 
fcifie tøente gprfier er paflbref ; Xf)i tat^e kongelige ©efanfr ™Z W * * $ 
titfya\>bt loPet/ at beres £erre tuben 40, £>ages forløb 
efter 2uyferene> ^iemfomft i egen Perfon vilbe mbfmbe 
fig veb tyanséyofi faa forumer fcet nu fornemmelig fcerpaa 
an/ enten bano fjar giort ttttt; etter if fe? SDfenpifuare/ at 
%on$ XOalbtmat, i følge af tyam (Befanbters Jløfte/ 

VCl hat tiWbet fremfjtlk (tø coram tbrono Cæfareo , ttben at 

man beraf fanb ubbrage et Bevits til at gotgiøre, at 
l>anbbervebl)ar fornærmet ftt SolFee naturlige jrtpeiv 
øg forminb jlet bet allerringefte af bete tøytytb og XXia\t* 
fi# t. ?f)i f ccere ! f unfce f)anfc> tf fe f)aw tnfcfunfcet ftg Der/ fom 
m X)afall/i tyenfeenbe til bet tit omtalte X)tnbiftt &onge* 
rige? ogtilfommerfcettennemiffemtfelP/ efterfomfcettego* 
rcfii\?cnbeé Probabiiitæt tilfttlfce af 0$ er Piitf ogbefræftet/ at 
fcemeb npeog grtmbige 23e\>iiénmger ftafcfcefie contrarium? 
Søg \n tulle gi#re enDtm meere/ enl> Procuratorer i SRettergan* 
ae atmmteltg plejer at gtøre : 23i v>tlle nemlig gaae oprigtig til 
93erf$/ og betragte/ I)pør &ifie førjlcr* ©amling ffeefce/ o« 

8 f fr>a& 226 C. L. S. 25etouS/ at ©annemarf iffenogenfmbe fcvato toer fornemmelig blev aftantolet? SJelere ©fribmternei 
Sllinintoeligfjeto toerutoi iffe eenige/ f)\>or toet, e^entlts ffal t>crte 
(Feet/ at tøffe tjente SUtonardjer ba ve talt meto bverantore/ i toet 
nogle nævne Leon, enlitoen£i#bM> iffe langt fra Befancjon, 

fcVOromViftøbeet^eVitéiGOTFRIDO, Monacho S, Panta- 
leonis, inChronko ap. FREHER. T. I. p. up* Sf ntte toerimoto, 
fOtn f.<$. OTTO DE S. BLASIO in Append Cbronki OTTONIS 
PRISING EISISIS c.*<r.f.2ii. ap. VRSTISIUM, foregive/ at toet 

f)at været Dole; og entonu antore met> alberto sTADENSt 

ad a. n6j. fette Befanqon felV; Sften SAXO GRAMMATICUS, 

og ben wntoer erici pomerani SRavn af lindenbrogio pub- 

Iicerte Og aUete^e OftC anførte Au£or hifloriæ gentis Danorum 

f. 270. angive SKej/ font toet rette ©teto/ bvor itttt £0?otoe ffat 
vcrre tytthu Sog vt ville iffe meget brt>i)e vore .jpovefrer tom* 
ne gang meto at concilieretoenne Variation, eftertot toet giør at 
Jcle* intet til £oveb©agen at vitoe, J>vo af toiflfe ©fribentcre 
fcaverSKet eller liret; £f)i toet fanto være o$nof at bavefaat, at 
tffe en enifletblant toiflfe Hiftorkos, naar vi untotage Slboetoen 
af <&tabti (e) flger 0$ egentlig noget pofmv om toet kongerige/ 
bvormeto £ong SBaltemar af toen S^toffe 5Sat)fer Friderico 
BarbarolTa (¥al paa tom Siito vcrre We ven forleent* Sen før jl 
fcencevnte SMunf gotfridus ffriver /. c. Adfm huk Synodo 

Rex Danørum Waldemar us, qvi ibidem caronam de manibus Impera- 

toris fufiipiens, homo ejus fa&useft. £0$ OTTONEMDE S. BLA- 

SIQditffiL2ii.f)tltt toet; Prxterea ante hac omnia in curia Tbo- 

lenfi 

fe) m tofte $er albertum stadensem tt eeneffe SBibne; S&t enMWøttt 

AUCTOR INtERTUS bifioria Archi-Epifatporum Bremenf.f. qi. ap. LIN- 

DENBROG. fort orffer Itøe betfamme totidem verbis, neme franb ftaer r Anna 

Dominic/j CLXIII. Imperator 'tam Rolandum • , qvamOfiavianum vocat ad ju- 
diciutn^ purt am indicetn Bizuntiæ* Venit Itnperator , venit Rex Dacra Wal- 
tlem ar us , i» eujus comitatn Dux Dorius er at r qvem rpfe poftea fubmerjit 9 
qvia Regnum atfeétavit. IBl WALDEMARUS DUO REGNA, DAC1Æ ET 
SVECtÆ, AB IMPERATORE SUSCEPIT; ©aaer &«nb boa tffe faat>rf et npf 
©tbne/ fom mcaetmeereettarøfc Platanus, ber&aruMre»ct benne &eele Paffage, 
fom flere aitf re, Drfrftl anbet af alberto stadensi, ubentMnaetfeStfaasw 
flfrefleaercpao/ enten ^an& fFret> fantt elfer ifFe : SRaar Derfor alberti STA. 
densis 3>ibne$&nrb Ful&fajtV$,faa falber oafaa benne utilfortøbelig? hiftoriographi 
Ubfianbcaf jigfefoborf, i færbabenn? brtfimi&rø ^ac [trwet fm £iltørie rucpea 
»50, 3i« fd^aere/ enbSibt^m til @ tabe fm. \)at i o<xut et &&n af t»et Sobflf e 9tføe. 227. lenfi juxta Bifuntium Regi Danorum coroha impqfita Regnum fub ho- 
min'to concejjit (Fridericus Imp.). ALBERTUS STADENSIS et alt* 

faet/ fomfarermelbt? ben eeneflefomuMr^KeH^atetltøret 

%t at fcetwe paa Waidemari Jfrotteb af £at;fet Friderico L fat* 
teSrone/ J)ar\)CmtcoronaregniDanici; /«, fl^er ^ari/ for* 

flaae i ©tåben BefaiK^on, Waldemar 'us duo -Regna, Dada & Sve~ 
ti<e, fufiepit ab Imperatore. Sllleene ALBERTUS STADENSIS V)ib* 

neriet om en Uing/ bererfleetuelioo. Star forenb l)anb ftat 
flfrcwtfln Chronicon, 09 reber be£ foruben fin Uagtfomfjeb 
og flette Judiciumhiftoricum, i 6et &anb foregivet/ at&ong 
jpalfcemat^ar og taget 3vemges;:Kige af Jvayfereit t 
Jorleemng/ (f.) babogWaidemarusalbrigfjarweret 5?on* 
get©verrig/ men j?ong Carl ben VIL fce&erffebe yaa Den Xti& 
fcette 9tke. 23it>illeberfor fer ttt/ omfcifmibe giore ©agen$ 
©run&Har og ttjbelig forhore Ser fere/ t>eb at fortælle ben op* 
rigtig/ og betteer bet/ fortil \>iyaa bereS ©ibeubbebe o$ en 
li^ca 2aatmobial)eb* Set er nemlig en alminbelig Tradition 
fcoé be Xpbflfe Hiftoricos og <gtaat*9tet$ Særere/ at 5?onø 
Waidemarus i Sanmari mebtepaa bet offentlige Concilio til 

Leon eller Befanqon, cftOT ROtofatfå; Friderici Barbaroflfæ, 

JBegiering/ ogberannammebefttSKtgeé Srone af tyan$£am* 
ber* 23?b benne gortællelfe nn fommer bet fornemmelig an 
paatfcenbe©pørémaale, fomereafenganbffediverfc Statur/ 
af b\)ilf e bet forfie er : (Dm 2s,øng tDatøemar efter 2*,ayfe* 
rens egentlige invitation og ttøfftnøninø er møfct paa a»a- 
j* til fi^«f on i 33?en bet anbet : (Dm £aito (amme €ut> bar 

8 f 2 annam* 

(f) gjfcnbetermucltat tffe fPeet af ungefær / o(albertus stadensis mtlba 
om toenbe tfonfievtger, 09 (roe »f »iffeltg, at benne @f ri bent (jat »el &*rt bet ringe, 
fom man flgcr for et Drbfprog, men ep »tbfl i fcutlfen 95oe t>tt »ar. 2>t »fHe if fepræ- 
cifcbei?oibeALBERTUM, at&anbafll^agtfombeb af SJavorum etter Sclaviafyt 
gtort bet Drb Sved*, men &»o »il »«re 90b for, at fcanb if !e &ar 6a»t en Copie af en 
jpi(toriefor(ta/ (joorubt en batøbrømmenbe 2D?unf og €5frt»er ^a»be fcegaaet jlig 
groo ofdtantz ? SBtlbe man nu fette, atbetiDrigfoalÆerfen&aBbe&ebf, Wald*> 

marus Dacia, Sclavia Regnumfnfcepit ab Imperatore, (j»or let (jar \i(t b*X funbet fFee, 

ateneenfolbta Søputf/ ba&ano fattt toenbe SJaone nxtntf, fcarformeent at »iflc 
forbebre bem ex arte critica, og fat Regn* i (leben for Regnum, farmeenenbc/ at for/ 
bilValdejtiarvarenJsctteovettvenSt&onQttiQtt, t?AnO brt 03 tltcD bcøejg 
#f ^ftyfcr«« ma«ttc seere bleven for leen t. aafr CML ffetøiig/ ot jpattn emotf if f e noflenimfte 

annammet ID&nmMté Ctont af &ayfetens ^cwbet? 
©ctfarfte* SKigtigljeD Dille t>i tf fe ncrgte/ entyfønt t>t/ J)\)aD 
tet fJt^fle et angaaent>e/ enfcnu iff e l)at>e fttnDet owrtale osfetø 
til at troe 6et aUerttn^efle Deraf/ og t Den I>enfeent?e enDmtDem 
neSime agte Denne ©ag en normere ^rowife DcerD/ fen \>i i 
©UWSKatm Dille paatage o$. 

§•45* 

'*«$*» Q3i formeene nemlig / at Det er en i £iflorien ganDffe fce< 

hSSnfS fønbtSaa/ at 6er efter <PaDe HadrianUV. ©#D f)ar reift ftg 

bet ^o«enf}or©pliit»iteneat^olffe^irfe, i Det enSeelaf SarDina* 

in qyajiiotjc ( etne ^ a xt Alexandri iii. Der forhtm fom SarDmal fyauDe lerret 

}aaZ befienDtu:tDerDet9tonafRolandusaf©iena; tetabet 

9>arti fjcenqte paa Det ivrigfte Det) een af 9Ra\nt O&avianus , ter 

efter 23allett)a\>De antast Det 'Slam Vi&or in. fom radevu 

CUS de geflis Friderici 1. Imp. L, IL c. 43. f. Sfl* ap. URSTIS. 

Dittøfrigere forf larer. 23egge Diffe fegte nu at befrolDe og beflfc* 
fce Den <paDdige ©toef/ enD og/ om toet et) anfcerfeDeé Dar gier* 
ligt/ meD QSolD og 9Magt 9M Den ftDffré <parti l)of Dte efter 
OTTONIS DE S. BLASIO og CONRADI URSPERGEN- 
SISQ3ttMe$bt)rD/ JWferFridericusBarbarofla, men Dm fer* 
ffrfavoriferedeifcrr $ranjoferne, fom feeé af GOTHOFRE- 

DO Monacho S. Pantaieonis, aDflPillige JOH. S ARiSBERIEN- 
SISEpiftolis og Attis Alexandri III MSCtis 1)0$ BARONIUM 

t.xil Annal ada. nsp. Sa nu Dette SchifmaforaarfageDe iffe 
tinge $orargelfe i Den fceele g^riflenfteD: faa tomfte D*n goDe 
$at)fer Fridericus BarbaroflaatraaDe23oDpaa Dette OnDe/ t 
iet^an/ forDeflobeDreatpaaDømme/ tye>\\f en af Difie tDenDc 
Candidatis til Det fattelige 6ceDe/eKer, rettere at flge/ ftDilfen af 
fciflfetDenDe^rcetenDenterpaae^rifii ©taDtfjoiDerfM/ jfitl* 
fceigremtiDen Deere Det formceutlig alminDelige øDerfle £o* 
t>eD af Den Sforiftelige 5?irf e ? fammenfalDte et alminDeligt j?tr* 
f e-røoDe til <£aDia* l SWen Da $aw Alexander ni tf fe agteDe 
tetteConcilii^ienDelfe/ men meget meere paa Det Ijeftigfle ex- 
communicerede faawl $M)feren/ fom fin £D?eD <pafce Vi&o- 
rem 111. meD alle tyanS^itøængere og $ttfpcrt ^ielpere, og 

DerimoD Ut w ut e t&tøt cf bt t %\)Wt fttøe. 229 berimob famlede et Concilium til Tours , yaa l)Piffet Parres 

Concilii Papienfis blfpe fovfafrebe og bere^ ©om fom fal(¥ 
0(j v>t^fatent»e mtt>ctfien6t: ©aa foranfebigebe fcctte j?anfe* 
ren til en nne Convent til Lodi, 03 om benne ^e&er t)et alle* 

rebe l)Oé MOREN AM in hi/l. Rer. Laudenfium ap. LE/BN/T. T. L 

Script. Rer. Bnmfvic p. 834. at famme Zift tt intlebn til 5?an* 
feren en Unbjfylbingé ©friuelfe fra kongen i SDanmarf : 

Fuerunt in ipfo concilio recitatæ litteræ excufatoriæ REGIS DACIÆ y 
Regis Norvegiæ, Regis Ungariæ & Regis Bobemiæ, &VL Archi-Epi- 
fcoporum & XX. Epifcoporum multorumqve Abba t nm - - - i n 
qvibtts omnibus lineris continebatur, ipfos Reges cum univerfis eofum 
provinciis prædi&os Archi-Ep'fcopos 3 Epifeopos & Abbates & Præpo- 
fitos velle t enere præfatum Viclorem pro Papa, dr Domino, ér fe velle 
tatum habere non folum, qvod Viclor jlatuit in ipfo concilio cum aliis 
ibi præfintibus. Sfteit eftettOm Conventets til Lodi afjagte ©001 

enbnu HU ftwbe bringe ben urolige og opblcefte <papeAlexan- 

drum III, tif Raifon: faa fororbnebe $apfer Fridericus Bar- 

barofTa en j? rfe * gorfamiing i Leon, i £aab/ at l)anbt en 
munbtlig Conferentz mel) gongen af granfrige / ber / fom 
fagter/ meefrprotegcrte^aveAlexandrumin., enbefig Pilbe 
gtpe f>am bet ftbfre éierte ©f ob- SHunf en af ©t. <Pantaleori 

GOTHFRIDUS jlger Oé /. c. føfgenbe berøm : Eodem tempore 
Ludwicus Rex Franci£ Legatos ad Imperatorem pro co?nponenda pace 
& writate S. ecclefæ mijit > qvos ipfe gratanter fufcepit : Igitur gene- 
rali Synodo indicla in municipio-, qvod Leona dicitur, fuper fluvium 
Pænam in Epifcopatu Bifontino Imperator cum Papa Vittore multisqve 
Archi -Epifcopis 3 EpiJcopis 7 Abbatibusqve adfuit in die decollationis S. 
Johannis Baptiflje. Rex autem Franciæ ex alt er a parte fluminis pridfe 
aduenerat, fed ex confilio Papæ Alexandri & fibi parentium inproxi- 
rno caftro refedit, nec ad Imperatorem pervenit. gorbi Mt $at)ft* 

ren af forbemdbte paa Synodo til Lodi tnbføbne ©fripelfe/ 
fiPorubi5?ong SBalbemar IjaPbeerftøret figfaa favorable for 
Viaorem lit nof forub f unbe fee r fjpormeget benne jfonge* 
Sftcerpæeeffc fttnbe contribnere til bene forebapenbegorretningS 
It)!feligeUtfa(b/faa fanb bet PelP<rre/at fjanb paa \>tt inbftonbig* 
ilet) ar anmobet benne £onge> at hanb jo irfemaqtte bltv»e ube, 
men Peb ftn STcerPcrrelfe fyelpe at bringe (aa Ptatig en £anbltng/ 
fcporaf ben f^ele @f)riflenf)eb$ gforogiBrtfianbdependerebe/ 

S f 3 fcefa 23Q CL. s, getw'3/ at X)a^ttentatf iffe noflenjtnfte 

fceffo foc til <Snl>e ♦ i?ong Waidemarus møtte og \3ttfeitg i egen 
*perfon ; Wlm fcerforø tti \>tUe gtøre aHe t)e $t)r|ler / 6er f)aot mD* 
f unfcet jlg paa Uttt og anfcre af fce Spfcff e $ai)fete fovanlefrige* 
te og ufctfrønte £irfe*$?ofcer/ til Det £ø&ffe 9figeé 23afal(et 
og Unfcerfaattetv faa M t>er ttel bliw faate faae gonger til o^r$ 
i 6l)rifteni)efeen / fom man tf fe |¥al f untt fette i Se^nø -Nexum 
ine& let Spfcjft 9Jige* Cg) fOlm f)m latterlig \>iit>e 

x>\ 

(g.) 07TO D£ 5. BLAS10 in Appendice ad Librum VII. Cbronici OTTONIS 
FRlSlNGENSiSai. f.ioi. a P . URSTISIUM, ftgerirt Ut ttMl^ffelig/ et ne* 
ften flUe $0flgi?r &ai?C »OJr« Itlfcbubne til Concilium Papienfe ; Imperator y mijjis 
titter is futs omnibus cismarinis Regihis, utpote Regi Ungaria, Anglia, DALlÆ, 
& omnibus Regibus Hifpania, ut Ep'fcopos Juorum regnorum ad hoc concilium 
projiatus Ecclefia neeeffitate diriger ent, ROGAVIT. Extant diverfa ad diver» 
(os utriusave partis de bac cauj'a epijiola , fuum qv<eqve pars elecJtim cancniza- 
re cupientium, ficut in gejlis ad Ottonem Frijingenfem Epifcopum plenarie de« 
fcribitnr. lgitur EX OMNI BIS MUNDl PARllBUS Ecclejiafticorum få 
SÆCVLARWM PRINCIP VM PERSON1S cum infinita multitudine Cleri- 
corum , Laicarurn , Nobilium Jive Igmbr/ium ad bane curiam Papiam CON-. 
FLUENTIBUS, concilio ab Epifcopis babito , exclujis primum cum lmperatore 
Laicis, Octavianus, qvi få ViBor^ cum fua par te judicio ijlius Concilii fe pr<e- 
jentåvit , feqve judicium Ecclefia humiliter j'ubire projitetur. Rvolattdus au- 
tem, qvi få Alexander, cum Jiia parte Je canonice, utpote a majori & fanio- 
ri parte eleéfum affirm ans , nec Summum Pontificem a La'ico citari, omnesqvc 
ejus judicio fibjacere, & ipfum a nemme judicari debere contejians, huic con- 
cilio fe abfentavit, nec refponfales aliqvospro fe dejlinavit. ,Og f$ai) t' Fri- 
dericil.3$re»/ fomtøanfe om brtte Concilio ^ar iTtCCen ttl bcnidbtC Cardinal Rolan- 
dum, tøetcr M apud RADEVJCUM de gejlis Friderici l.Imper. L. II. c. f$. 
religiojbmm virorum conjilio generalem curiarn & conventum in oflava Epipba- 
nia Papia indicimus celebrandam. Ad qvarn etiam evocavimus TOTLUS 1M- 
PERU NOSTRI ET ALiORUM REGNORUM, feilicet Anglia, Francia, 
Ungaria, DACIÆ Archi Epijcopos, Epifcopos, Abbates, få viros rcligiojos ae 

DEUM timentes fåc. ^»ora'man « årlig Utx , ti Jtapi'creH al&eleé ir fe (w &«» 
tet jtøbf 1 1 et agte SDanmfttH fom en Patt af bet fcyt>f?e &tge , tU banfc takt 
utotrfffdtø om frmmc faalcbe«, atbanb feparerer Det fir« fce Åanbe, fom 
vare inbleum ct>c t bct&^bfte BttfAts (iorptis. $*wfcre&er titfaainRefcript$ 
generali a Synodo prafentibus per partis mundi dire&e ap, RADE VlCUMf.tfr. 

tofigeSmecrc um^etig Waldemaro i Dannmrf/ cttBmon fiufcerfagt fammcileM 
om antre Stow* , &rc ep i>arc bet Sofejfe 9?tge meb soaen ItUi^Ht forfcunbc it/ 

naarbet nemlig ^<bet i Uttfeijlrtften : Henriems Rex Anglorumper litter as & Le- 
gatos fuos confenjit. Rex Ungarorum per litter as^ få Ltgatos fuos confenjit. 
Rex Bo'émorum confenjit. Rex Danorum confenjit. @0Hlba04fattUne AUCTOR 

leretter ni f. rr<*. at tfaoferen bat labet gtøre biff g*fta concilii nefien qQc fronebc 
£o»e ber i SBerben ht f it nbt ut fine ©cfanbter : Mifit Legatos ad Reges Hifpam*, 

AngUa, Francia, DACIÆ, Bobemia, få Hungaria , ad Imperatovtm qvoqve 
Gractrum Manuel nmcm dir exit. XWbe m*» ftlttø* b«^»Oftf infertr* no^et 

imo* lm tøttt et geftn af fret toW e 9ttøe, 231 

tn \>el 9tere 0$ \>eb fligt goregroenbe ? 09 paa f)wr 
f>agr gøbber vrilbe faaban De £t)D(?e j?at;feteé £#t)f>eb 09 Ot>er* 
£etlr*ab beroe ? 23eeb man jo bog forlibet forbum antxt gi)r* 
fJcr 09 5?onaer t)av>e t>egtet ua at tilflaae jvat;ferne et færbele* 
gottrin i £enfeenbe til ben 3tettt9f)eb at fammenfalbe almmbe* 
lige JvirFe-gorfamluiget? Setmaaeba twre enten fanbteilet 

falfft / f)Mb SAXO GRAMMATICUS L. XlVMftor.Dan.f, jM.fi. 

jwamet/ at 5vat>feren jM Ijaue &mt 5?on9 Waldemari Fa- 
vorit Radulpho^ba fyanb opfølbt fig fcm©efanbt t»e& fjané £of> 
utallige CarefTer, 09 ttlbubet Romm fefo en 9>røtnn j i 3talien A 
09 bet ^eele X)mX>i\lt jvøn&euge ttl X>eberlag for benne 
!Retfe;(h) faa blider bette bog DtH/ <xt&$nswaidemarus y b<* 
©agenttataf benBejlfoffen^eb/ bat/ ubenat tabe bet 
tmrtbfte af ftn.RøttgeUge independenz> diet flt 2viøee £øy* 

^eb 

fmob bet £>4ftf?e Kt^e« &tfybeb, fra mxatte U$e bet tømme cgfaogielbc 
i£enfe<ntø ttl jfeftacllcwri«:/ ©panter/ ^tansofer <&V. ja e»o og til De« 
<5**e"»fU&ayfe*felp. 

0») Drbene/ meb tøtflfe saxo fceiftfoer benne Æaoferen* Unberfcanbltng meb ben 
£>anffe(5ffanbt, ere meget mer! i i>ærbige/-naar&apferenforeftiB>$ faalebe* talen* 

be : Se magnoptre prudentijjimi Danorum Regis elloqvium ajfetfare , p artium 
fuarum moderationem, ejus petijjimum fententia crediturum T qvippe qvem anu 
mi virtus & generis fanctitas tant* rei jndicem depofcant. Praterea atten- 
dendum effe, qvantmn pietatis cftts eder et, fi tot animarum faltftem ancipiti ju- 
elicio fluctuantem fententia fua fagacitate fervaret. Super bac ornnia fi tam 
religiofi i tineris tabwem fufcipiat, fe ti in pnemiutn fatigationis ttnam ex Ita- 
lia provinciis CUM TOTiUS SLAVIÆ PRJEFECTURA daturtmu S&HU 

nogen forfolfe be fi&fie Dcb faatebe*, atr)anb beraf uilbe ubbrageben ©lut« 
ning r at $ong Waldemar paa ben £tfb enbnn en fwt>be btt S?enbtf?e ftige ubf £oe/ 
(iben Sltyitm mi førjl lo»er at gftNfrw btt, følgelig Jmtbebenooenfor/. 4j. 
Starte gorFtørtng om hmt $orleentng meb bet SSenbtfre Æongertge »eb ©efanbter 
tffeverificcrisr &anb&?tønferifFe/ b*ormanae?8enbij?e$Rattonerber naabenSitb 
nestede / baabe be £t>b|Teog BanfeY/ 2obtø&eb/ felgeh'g t>at betfeltqefaa meget, 
tøm om Æatjferen &aoi>e lovet , <tt bant> viit* bulpt barn «t tvinge Venderne 
ttn^ct %a$tt. Bog farb bet 05 wm, at ^onq Waldemarben Sttb bar ræret inb# 
tiflet t enbfftxrlfa $roce# rg^ tiet .tooferltacgerm.^of meb nogle Snttfftgørfretv 
if*r Henrka Leone ot Alberto Urfo, r>otlfer fomføp er fagt, bttfmertebe/ at 
foa anfedtg etganboarfa^et ttl en fremmeb ^ronef og berfor fogfe fub qvovi« 
prætextu taien af filede % betj i faa $alb fun^e Orbene^ SWenrng were benne: 
^ayfcren vllbe <tffi^ iDomme« 1 favzur af 3Concr«rt, og oert>eb forbt'nt>e 
bf(T< t ^enoe motgttgc ,f yr(f«r til , at bc frembclea > ^tribe la&e b«m Wive i Diflfe 
Ve»9 ti f c £ Aftbc* (olige oø ut*r «nf e 1 25 *(&* e ; fe oa ^ j cn&om^ 2 32 CL, S. % >&ii$, at ®cm mMliffmmfiritt 

i;eb og tltajeftøt 7 meb ^#ye t unbet Inbjtnbe fi$vctft$ 

Conciho, \)V0t Ott blCV delibereret QVtt faa bttybcliQ Ctt 0^9/ 

fom benne vat r i)t>ii£ en ber af tvende ^tnonben excommu- 
morende Æirfe * ^oveber ^ /»r* ftrøbe tiieøite |tg t>en af 
©aitct Peber forleente T$ixfot * og £øfe • ttøgel 23i tiU 
jlaae i faa $?aabe tøicrtelifl gierne / at jfong æaibemar Fom 
paaCondiium, for at fylbefigiere $at)feren$ 23et}iering. (O 
SD?en forbi ban møfc te ^ertfft allene fom en T>enfesf]f JLe^n* 
Konge / men fornemmelig fom Konge af £>anmav¥ / bet: 
fMbe forejltlieet mægtigt og frtit Jotf/ b vi * Crone ey 
tagesi^orleening af nogen/ ubenaf (5ab; faa flfeebe og 
j)ané Optog i meér ensKongelig ^ragt ; tf)i banb fem frem me& 
et faa talriigt gølgeff ab/ if f e aliene af tine egne tienere og Sra* 
tanter/ men ent) ogfaa anbre fornemme £t)b|¥e gørjrer 03 
herrer \ ber frivillig/ og formodentlig af en færbefeé IrøDag* 
telfe, ba*be begmet ftg i bané©elffab/ a t SAXO gram- 
MATICUS, enSWanb/ ber bar lettet neflenfcebfammeXiber/ 
/. c./, i«, beretter / at Snbbtjagerne i Kiøbftøber og £antø 
byer, igiennembvnlfebanb retfie/ af$or|¥reFFelfe forben jlo* 
re SDtøngbe af tøm* golf og anfeelige Svite, lobe £uué og 
£iem ftaat tomme/ og allevegne frøbe i ©ftulnbi Kirfer og 

j^lO flere ♦ Crefiente ejus comitatu , cum multitudo fpeciem boflilis 

exer- 

(i) Jtapfer FHdericus i. tjat UH uben e« Æetrevbet | ^eclc Ætirøpa ftob i fforfle 5f nfeeff«; 
S6tenbf?iøntnianttoaenleDeé fun&r excipere imob RADEVICUM, fom en i bfobt 
©fvi6cnt/ faa froa* jea bog , atb'tenffeatøeieSufanM, ttøar Mb £.//. c. ;*» 

/. ^7. ap. URSTISWM §m\ Reges Hifpania, Anglia-, Frarcia , D«tv* t 
Bc'émia atqve Hungarite, qvamvis fuf\\eHam femper ejus habaent pot.ntiam, 
fibl adeo yer uniicitiam $J focietatem devinxit , & adfuam voluntatem Jic in- 
clinatos håbet , ut qvoties ad enm Utur as vel Legatos mifer'wt , fibi cedere 
auåioritatem imperandi, illis non det {fe volunatem ohfcqvevdi denuncient. Jm» 
peratorem Omftantinopolitanum Manuel tiltro amicitiam få focietatem ejus ex- 
petentem uvifefe, Jicnt anftcejfores fui, Romamrum appellaret Jmperatorem, fie. 
xit, ut fe non Roma , fed Neo-Roma vocet Jmperatorem. Et ne mults morer, 
totft Regni fui tempore nihil unqvam duxit welius, nihil jucundius, qvam ut im- 
perium urbis Romx fua opera, fuo labore, priftina polleret få vigeret auélcri- 

tate. <£)og mate man \t !c extenderc jifge faute Drb erø Complimenter* nafurlt« 
øc©renbfer. £øt b»ab fFeec beriffe i 3Renne(!c«e^ baglig* Omgatnaelfu/ enboi 
Iblant Froncbe pmbcx exregulisdecori & prudentisc , fom »cl maatfe 6Ii»c tiibaqt, 
btrfom man »tlbc tuinqe bem bmii ex prxccpds juris, cfiev paatyrbe btm Pfit/ 

fom et flagS ^iifnina af CH Obligatione perfcaa. hattimt et Mm af Ut Ztjbtft W&- 233 exercitus reddere videretur , perterrefacli incolæ cum uxoribus ae //- 
heri s divinis Jernet penatibus intulerunt, a Jaer ar um adium hoJpitiU 
auxilium qvæfituri. Eo comperto Rex præmifity qvi gentis trepida-t 
tionem pacis denunciatione corrigerent. 1$VQ ff Ulbe b4 Vtl tVQt 

bet om fa* mægtig en Sytfte f atbanb fca let (Mlelabe 
figtTtllevebftttSn^et)/ fomJ?ane<£tonee ftifiimtftt Pty> 
bdfe og (Stenbs? 

§. 4& 

33i!be be Xt>t»1¥e ©Frtbentere nu tnbwnbe/ at ttoreéegen øm^y* 
t\\)é bemelbte Saxo tif ffaaer tf fe utpbelt^/ at noget fltgt t>ar paf- {J^™ 1 ^ 
ferct: faa forraaber befct jfeltg bermeb/ at beiKe ftarø fattet f«en&e ra 
saxonis rette SDteentng: Ztøfanbtdtt jo itte &<&&*" ***« 
QtnJ&øn$etiget IDanmari?/ mentbet&anbflger/ WA#fJ2byt?^f 
feren ftattbe fotcf afret j?ong Waldemar, forbi tøanb f om noget saxone. 
■filbtø / fm gortøaling og lange Ubebtt^elfe y røeb bet Xiltøg/ 
atbanbiyavbe ventet af t>am/ Tomat bet Cybfte JUge 
meb ftetøts pitgtforbiwben Prins fjørre Pilltgl>eb ofl 

^#rbtgt)eb / eumob Regnum, qvod Romani Imperii beneficio ge- 
ratj fibi fervitioyum debitor em exiftere; faa t anb man bog altlb / tt' 

ben paa nogen 3Jiaabe at fertrø;e og tvinge tøatré Orb / forfra« 

te/ atbtotb WtbCt bette Beneficio Romani Imperii tyatmtent 

og fotftaaet bet XJeitbt jlfe ^ige. 3a / fare be fort / vat 
ber intet vibete bleven banbiet imellem Kong Waldemar 

00 J&Ayfee Fridericum Barbarofam , ettb Om bet X>ettbifJ t 

2\ige6 jorleemnø/ l>vab vat bet ban#bis f at benne 
iriblanbfte mfimcus jTulbe vxtefaa ilbe tilfrebs meb ftti 
egen &onge/ at i>anb ey l>at unbfett fiQvebatfftivc: 

qvod fupplices Cafari manus DEFORMITER dederit ? 09 f)MrtC* 

beø <Mbe bet tiel rime figfammen/ at^feren/ berfomO* 
VJer-'Seftné^erre wl ftmbe tøatte difponeret anberlebe^ o* 
Der bet 23i'nbi(¥e 9tige,og meb fammeé Inveftitur gtort flg en am 
ben nicegtig gijvftetil 23cn$/ bog fcar gtøet 5?ong Waldemar 
faa gobe Orb/ blot i bm 2ffftgt, atfjanb \5tlt>e overtale f)am 
til/ at^anbmaattebeqt?emmeflgti(Sefinetéa«obtagelfe? tf)i 
Ut er jo noget ganbffe«^rt/ naar iet fceberfjo* saxonem 

® $ /. r. £34 C.L.s. %etou3/ at jpatimm otf t f fc uoftffl ftttfo 

l.c.f.joj* Cefir vim Regi inferre ver i tus, cum ejus famulatum 
eoaflionibus impetrare neqviret , beneficio eundem mercari tentavit. XJni- 
ver fos qvippe Germaniæ principes jaer amen to adachs jurare compulit, 
fe ejus ditioni Sdaviam fubjlraturos. Qvcd fi parumperficerent 3 fe 
ipfumidy cumprimumex Italia reverteretur , executurum fpopondit, 
caqve fraude adobfeqvia Jibi pacifcenda am bas Regis manus periraxit. 
Gæterum ei non curiam communi Principum more petere , non in Romani 
Imperii prafidium copfas - duBare , folaqve fpecie , non re, Cffari pa- 
rere concejjum. Filio vero pofi eum regnaturo liberum fore pronvfet, 
faternas conditiones abjicere, ne ad om nem Danorum gentem bæredita- 
rium maneret obfeqvium: 3<*/ fette l>e til / J)\)té bet ft) blett talt 

cmanfcet/ enb be 23enfctffe Sanbe : ipot ganbj¥e ubegribelig 
%>tlt>ei>etv>cere/ at 2$,ong Wa/demartnnbc f?nb|e vcX> 2^ay- 
ferens ^orebragenbe om ^ebns-pUgt f Ugefom bet hav* 
be været en nye og uventet <3ag/ l>vørul bog faavd 
i>anb felv a.ws. ba banbbegynbteftn XegÉeringiS>am 
m^rt/ vebfme(5efønbterl)4Pbeerbnbetjtg/ fombans 
Sotmanb&ong peber eller Svenb/allerebe ttlforn paa 
i&tgsbagen til tVEerfeborg l>avbe beqvemmet fig til? 
Kilftt og t)at)6e (In førfte Opunbelte fra ban* £eir gabet/ ben 
j)elli£eCanuto. Og tabet tf fe SAXO tnt og eftvt te allerge* 
mcenfle Probabiiitæts- 9fcglet all Xvot>cerl>tij()£b / i>al)anb 
/ iv. untetflaaet ffø at(fttt>e om l)am : Qvo «gnito Rex momti 

falut arts fpreti pænitentia afflicJus, tametfi mucronem cervici fua 
applicatum adfpiceret, antefe eumferro y qvam patriam fervituti fub* 

jetiurum af everabat? 2*0$ alle bi jfe 3^wnbmget labe ftg tf fe ieté 
minbte meget let aftufe og befaate, Xf)!/ efremtt©ft#n/fanb 
let meget Del flaae tilfammen / at 5?ong Waldemar tilforn bat 
JotKt ^mferenSeJjuS'ptigt t£enfeenbe til bet 23enbiffe9{ige/ 
eg tog alligevel nu Oatfagt at declinere famme/ fomen ov>er* 
fl^biii Xtn<; / bfcotaf ingen tibeteStytte til bamellet fyané 6f* 
tetfiolgete funbe ttcnteé; 3 fæt eftet at banb f)at)be merlet/ 
jwr megen SØ?m>e £ettug Jbentic/ falbet'&wen/ ogSKatg* 
fite^Stlbtecbt/ mebXilnatmSSiøtnen/ gtotbeflgfotat btage 
fcet 23ent>i(?e Sige til ftg / og f>anb betaet) let funbe gtøre flg ben 
{Regning/ at benne i faa falb af blfiTe twnbe gaflet pppebe 
Svifligbeb bog til ftbfl meb^aatben i 9tøtten maatte decideres. 
£t)\ t)M$ tøtfti ffeebe a t 1158-/ følgelig paa en £iib/ ia l)anb 

fott __ Ea t tære t rt Mm af ftet gpftfFe 9tfø e, 235 

fort tilforn (fom Pi open til (>aPe fafitO ^at>t>e beflcget Jforonen/ 
ogffrltbanø$ormanD/5?øng ©PenD/ tDetforbemelDte@lag 
paa ©ratf)e>£ecDeirfe langt fra Xibctår tø* 2to 09 SKige* 
SD?en fIDen t)en £iiD b<wDe 23laDet mægtig wnDt fig. 
j?ong Waldemar befat) nu fin Zt)tom i SRoe. JpanD nøD fine 
UnDerfaatteré JSterligfieD* £anD fyrtdbt ten Styrte forme&e !fl 
aDfFiaige ouer 23enDerncbefægteDe ©eperPinDinger at uDPtDe 
ftt SRigrt ©renDfer/ ogfunDe efterfjaanDenPente/peDDeninD* 
vortes 9tott<j&e& , fom fyanb faae blomff re i ftt SRige / at pære i 
(5tant>til/ enDoguDenDetXpDt?e9figeé.S>ielp/ baaDealDcle* 
at Dæmpe De flriiDbare ©laper 09 33enDer/ og bringe Dem gant* 
flPe unDcr f;t JDetTcDemnte, og atbpDe |>ertug£enrtc$tøpen/ 
eg 3LRarggrep$lbrec[)t/ SBiVrnen Faldet/ ©pigen. ®enne 
foranDreDe (Scene ftmfce altfoa woi foraarfage / at Tkong 
XOalbanat maafFee fcert Cub før føabet/ at beftfcbe 
X)cnbci 1 Zanb 1 jtemt&m ligtfoa fwe øgindependent, jom 
Kongeriget ^Danmatf vat frie og mdepmdem. 3J?en er Det 
faafe&eé/ bvaD UnDerDa/ at ftenne (lore gprfle begpnDte at 
fhifcfe/ Da fymD merfte / at ttflfe bane Concepter faa pælDig 
vare barn forrprteDe ? Og totte er ten gare/fom ©taaté forfar* 
ne 93?ænD baPDe foruD feet og fpaaet/ at Den PilDt møDe £onaen. 
3fætniaaeDcnftoge5Bifl?opAbfalon fornemmelig bm>e ffgtet 
Dertil/ Da banD faa eftertrpf t elig fraraaDDe jvongen Denne9teife. 
UI)i Da banD tfar en tro Silbængere af^av>e Alexandro in. bwfc 
f en £apferen gafc ftg al optænf eligllmage for at ffctte Peb Den^a* 
Petfgé 23ærDtgI)eD / og banD Dog ailigePel f unDe gtere ftg Den t>if* 
feSietømng/ at f naar kongen/ b<mé^»erre/ fftilDetageM* 
net for Det 23enDti¥e Stige/ faainlDe fcanDaf Refpe&for£at)> 
feren og Det SpDjfe Stige nøDeé til at erfienDe Anti-^apen 
Vi^orcm III, Ijporefter Det ftDen ep PilDe blfoe gørligt/ at bani) 
tfyané frie og independente kongerige (Fulbe nægte Den SpDig* 
beD og De3iettig[)eDer/ fiHH f)am ; fom S&rifli ©tatbolber, 
fwnDe tilkomme , for fanifen b<wD eengang / i JbenfeenDe til et 
anDet 2anD/ ljapDe erttøret ftg/ at fyanD PilDe IjolDe barn for 
Denl)ellige§(poflelé^>etri efterfølgere; £f)i l)paD fomtøelDfl 
man enD ellcré lærer og pl)i(ofopberer t Ethica om at temporife- 

®g 2 re, 


&36 CL, S. 33etotté/ at £)anne m atg tE£ e noge nfi iite 

re, fimulere^ diflimulere , om ben $OUf? at forjltlle ftg og 

f¥icrre5?aaben efter 23inben: faa etftette tog uncrøteltg / at alt 

fligt albrig ftn&er ©tet> i be Si ng / 6et angaae SKeligionen/ tøpor 
man f)ar at beflitte met> ©116/ t>et pr#Per £ierter cg fJTi>rer* 
9{f Denne ©runb nu føgteførft23ii¥op Abfaion at Pcnbe 5von> 
gen fra benne 9teife/unber SKeltgioncné^aafM : Tune Abfiakn, 

fjger SAXO /. c. f. 301. fidem Cæfi/ris aftutiamqve damnando falla- 
ces ejus promijjiones fidelt fpe excipiendas negabat. Qvin et/am fine 
religionis violatu familiaritatis ejus ufum haberi non pojje 3 qvod 
fchismaticæ fa&ionis acrior, qvam juftior defenfior exifieret '■> Ofl ba bet 

iffefunbebielpe/ trtiTfpnbtebanbmaaffceanbre/ bermebra- 
tionibus politicis ffulbe ^inbre benne gongen anmobe£e3iei* 
fe; ^or$ent)enafEsbernof)oRneSa!eftgter/ berombetl)ø$ 

SAXONEM f. 301. faalet>eéft)t>er: Tum :Esbernus mirari \fi\ in- 

qvit , qvo impetu Rex tantum iter , duce vacuus , ingrederetur , juam 
autem patriæqve falutem in un'ms Cæ farts perfidis præcardiis depofi- 
turus, Vidcri enim , qvod liberam gentis ]u<s cervicem , nullisqve 
Barbarerum obfeqviis ajfvetam»fer fædam & igwbilem fervitutem mi- 
fer abili Teutomcorum jugo fubigere cupiat. Qvid autem fl til: tus ejjé, 
qvam , nullo impendente periculo , ultrø ad deditiunem procurrere , 
fummamqve libertatem extrema fervhute mutare, infuper Regno preca- 
rio, qvam patenter, præejje malle? Itaqve Cæ/arem, cumDaniam fuæ 
ditionis effecerit , miraturum, qvod tam valtdam gentem ante promis- 
fis Juperaverit, qvam armis tentaverit. Tlttl feer man VM ført 

fanbe©runb/ f)Porpaa tøffe ©fm*@runbe beroet/ fca er bet 
ingen anben/ enb benne/ atmanmaafrVeiffefiarPibjlatgfø' 
te flg et ret 33egreb/ i fyvotvit jltg Itfyn^øtbinbing, i 
^enfeenfce til fcet PentujYe kongerige , fiwfce førulcnf 
pe en2tf>nge8 af IDwmart lTta\cwt, eller i«e? £f)t 
Sa^erfen^ong Waldemars gaber/ j?mib ben £ellige/ fom 
ttat primus acqvirens afbiffe 2anbe/ eller 28la§nu$/ bet 
efter poreé ovenanførte hypothefin er fulgt barn 1 famme 9Iige/ 
$ape tiHige nogenjmbe befteget im kongelige Størene i San* 
ntari; men £ong tytbtt, eller / fom Jjanb falbeé af pore 
©fribentere/ Sveno Grathe, bet/ fom før er bfcpm bePiff?/ 
ligelebeé af itn Spbffe 5?apfer Fridcrico Barbarofta par e rHce* 
ret for SJen^erneé £onge/ men regurebe tffun (laffet i Dam 

marf 


ftot tøritet&føt aft?et$t)^(fe9t^e, 237 

mart/ 04 Det eiMrttA fteDfe^arenDe inDnorteé Uroltgbebery 
faa Mr Denne ©ag enfcmi faa mje og ubetxwbt/ at man bil* 
lig tuaae botøe Det et golf tt( øofee / tee bar ganbfFe anDre 
£c\)c cg I&ftimta, at Det et; faa ftrar. bar funDet giøre fig Det 
rette 25eareb Derom/ men fjaDc anfeet en jlongeé JBeffaffcn« 
beb/ Det* i benfeenDe til et t>ifr Stige flooD itnDec 2etøn*9tet/ 
md) faabanneStøen/ atf)an$ anbre©taaterégribeD bernD 
noDwnDtg maatte liDe Torr. £ertil fom enbmt/ foruDett 
De af oé allereDe anførte/ anDre poltttffe 2(avfa^cr: ©e for* 
nemme £>etrer i Sanmarf faae af Svenonis og Canuri 
flfrempje*/ at en fremmeD Sttagt lettelig i SremtiDen ftmbe 
Deraf tage flg Den gribeD/ per indire&um at blanbe fig i De* 
re$9tigeéSucce$fion; $?en ©eiftligbeten DertmoD befragte* 
De/ at Dette meD £iben ftmDe vim et SDiiDDel ttt at Drage 
Dem efter baanben tilbage igien unDer en ubenlanDfF jtitfe* 
jurisdiftion og @rfe * fomtni til Sremen J)ané Optigt/ 
00 og b^aD Dejlige inconvenienzer meere fcare/ faåk 
£anferen Da ya& flig $?aaDe maatte wu beternft paa 
meD Sempe at rømme af 23et>em &oitg JPalbemat: 

{etø manglede cy pellet* 2lat*f<*ger til at ded'wett tt\)n-- 
wh&m i t>ettfeettv>e ttl det VentøffeRtøe: bané^aDer 
Canutus ba\)De 7 fommelDter/ forbwmt bet/ Deeléexpa&o 
meD Den (TDjIe ©tøtnjfe 5?onge Henrico, DeetøogfaaanwnDt 
flore pengesummer paa Den^a^ferligeConfirmation: Se 
StjDffe bat)De bandet tmoD Den <JMigt / fom en Dominus di- 
reftus erfme23nfaller ffntbig/ i Det ji\it)fer Lorharius tf fe 
ba\)De b^net Det paa banv Canuto, begangne3MorD/ men 
meget meere/ efterfcoreé foranførte gormeening/ forleent 
fyani Srabémano/ Den Sanffe <prinj Magnum, meD Dette 

©33 £onge> 

(k) 3(f ben 3)an!Te clems ty »tjm 2tørfaa &ar frtjgfet terfor , Bar flvap <Saa«t$ 

UbnaiH »M; £&l AVCTOR INCERTVShiJloria Archi Epffcopor. Bremenf.op. 

linden brog. f. 02 tRUitt f «t Waldemams alorig faa fnarf »ar Mm« 
inverteret, føvnb (grfcSifpen af 23remen atfet fremfom mefc fin $!aae øwr t>e 

Jjattt Utt^&raane £)ai!ffC SiiTøpjKn Venit Hartvicus/Bremenjis Archi-Epifcopus, 
conqverens ibidem , (fe. in conventu Vefuntino"* qv od tria Regna , DACIÆ, 
Svecia, Norweg-'a, SE DE SUA SEDE ABSTRAKERINT VlOLENTER 
CUM JURE DEBERENT SU AU SYNODUM OBSERVARE. g ffiC.L.& g^jjg/ ctSanwmarf tffe nofl enfmbe 

kongerige/ tit Waldemari merfelige ^ræjutøg : IDcnne 
(Stenung rar alterte nolr til at betage fcet Cybjlc 2\tøe 
(Dver £ccitel)ct:hgl)c^crt over beX>eirtuj?e£att.t>e* Over 
alt befat) £eng Waldemarus nit/ efterat f)anfc> lr)ffeii$ tøav-fce 
ottermmfcet fm Æmuium, fcen meer benævnte $øng Svcno- 
nem, fit Sige ex jurevi&oriæ, og fanteéaltfaatffr at!)ani>le 
tniot) 9?atur SRettené ©runt? 3le<jter/ naar fcanfcnn fanttfot 
got at declinere £eenføpiigten. 2D?en åagfercn ttar fcet en 
fjer; fD?agt paattggenbe Smg/ at let tf fe maarte ffce/ forti 
feanfr fenib f tinte fee, atnaar faa mægtig engtjrtTeinUefftUe 
ftg fra tiet Xijtffe 9tigeé Corpore, Mfce fjangRefpe&feerDeb 
mægtig bljfceftæffet; ©eøforufcen fioD benne ©tore og i 
©anitøei) ©taatøfloge ©?onarcb 00 i en meget betamfelig 

Crifi, 

(1) 5Si fiotje ingen ^etamfnma om at tillægge tfaofer Friderko I. betfe Prx. 
dicat; £(ji ettfrfføftt »O«« SAXO GRAMMATiCUS /. c. f. m. (faet om 
§am, at front- iffc gav føiftaact JJatin; Latin* vods éémodvm i-udis ■, frstlfct co 
f Cller fl) eg otødeé llfcttl ©Vtmb, i ftft RADEVICUS £. //. de gtjiis Fridcrici i. 

*• 70. / 557. bcfvxfter ncften fcet faniitie, beg meb noaet finere t;rb, n^ar $ant> 

ftttDCr : In patria lingva Ftidcrictis admodum facundus, Latinam vero melius 
inteUigere petejl, qvøm pronunciare : <5aa CV to^ Satinen ftt \\dt Smitte faa 

tl&et tfbotiMg. til at regine fratrå $o:f ^ a &&»&*> af t et t-tlbc r>ære ctflacéPx- 

danterie, f;j:<5 man for btt$ |Tl)!t> BilOe futCltC 5?a!)fc* :F ridcrici I. fføUtøniSieifl 

fros (£t'urfomfrifinc. 2filc an&rc ©frtbentere n*e pgfaa b ruH fulbrommcn een* 
fteminige, at &an& frar turret en £errcaf'pperUae Qyaliwter, berfaaoe! iftviaU 
fom §re*$>£tbevtfel ribfte/ boabenSRegetUcre^nevoaanftaacr. 6clr>J0ANNES 
SARiSBERiENsis, ter &og cllcvé C ftne6 c r ftu- plejer at traderc fram temmelig 

fyattt tnaat inepiji. 178. p. 47/-ftgC OUt f)V.n : Qyis fimilis trat Fridtrico in filiis 
bominum , mi ttqvam in tyrannum vcrUrctur ex Principe , fø ex catholico Im. 
peratore fehisweticus & bcertticus fieret? ug CONRADUS URSPERGENS1S 

p. %%2. & -.Tømmer &d$ f)am ^ar^ i^teuucmt'Æncent)/ gorjlauD og tu-enieene ^u« 

fomttielfe: ingenlam fubtile & memoriam cxcelkntisjmam. ©erjor et tut al' 
brig f ommen miu fmigreniT eller alt for &t>rffl|T for, waar lea f)ar liqnet benne 
Ttwarfyd (Tore ^ebrtfter meb ben ^eiomrnelfe/ iJJceten GUNTHERUS l, 1. 
*. 28.fqq. p. 2. leggTpaa^am: 

Nec folutn nofiri , Vir maxunte ! temporis omnes 
Pragrederis virtitte viros, fed cnnEia rttrorfmn 
(Pace loqvar veterum, ) cedtmt Tibi nonuna Regttm, 
Solus ab Augufio conforti gaudet bonore 
Et focinm ciaris admittit Carolus atfis. 

SKatt betragte alleent benne flpre5uvfleé£ifr!tgoeb til førbe golf/ faa fltøf m«» 

#abf/ «(, berfomDl'bfprOjjet; ars non håbet oforwu, nifiiguorantem, |Tal forf la* 

ui fjar »æret et £el)tt «f M $t)i>ffe $ige, 239 Crifi, itU allene formetelft ^pa\>e Alexandn 111. £aartnaf* 
fenl)et/ men 03/ forti 3taltcrnctne fciifte flgowrniaate gien* 
fltrtttø faa at fcanb wl fcattte £ong Waldemars Æmffafr 
nobig: Og for ten 2tarfag$ ffytt brugte fcanfc faa (tor &rø* 
farfttgtøb 03 faa mange eftertrnffelige gortfriUinger/ for at 
betwge kongen paa fcet wirttgfit tif at annamme Seenet, 
Wlm føo t>tlDe \>el nu troe 7 at ter fcet flig ©agens Situation 
ffulte \)crre talt eUer Ijantlet noget om Det tyeele kongerige 
<DatimarféSeenbarJ)et>? ©anteiig ingen/ beuffun nogenlc* 
beé fanfe ffiefne imellem tet/ ter er rimeligt og urimeligt. 

§»47* 

©og laber oé føre/ f)t>at flger v>ore^ SAXO tritere ter- <sant>f?« 
om? j|i ta CONRINGIUS og ten meer bemeltte $mfr? el1 ' ** 
gorfattcre af te røb ftané ni>e Edition tilførte tørbe 8tn'Slw?iicr 
merlinger/ fetø producere tcnne©rnl>cnt fom et for tereé b« om d« 
formeentlige gote ©ag tienligt Q3itne: \aa tabe te paatercé^^ 
©ite ten SRettig^et/ i fait fcané 23ibnesbt)rb fPulbe gaae tern 
imot/ at exdpere tmot føm/ unter ^najM/ at ganb er 
partiiff; Sf)i tet er en gammel Sunfliff 9ftgel, l)V>ilfen iffe 
faa meget ten årlige Procurator-Sreflere MARANTAi føné 

. Speculo 

r^econtrario, of tafter og SBibenjyaber albrtg finbet (tørre £ooagfeFe og 
j?ierlig&:b, eab &?$ forfhmbige 09 Fioge ^olf , faa er otfjelig Fridtricus 1. at 
regne ttlant be i 6anfc(je& fioge og flow Sprfier for ben ©obbeb, 5ant>^ar be* 
otifl imob larbe 3)tønb. £anb »ar bet, fom gao be ©tuberenbe te j;eiifafle 
sprtaiiegier, htm »i enbnu finbe i Cod. juftin. uuber ben Jttrul: nefiliuspro pa- 
tre, ltt>tt)Ctt(Je?tenMe Autentica Habita. SIGON. de regno hal. L. XII. f. 302. 
CON&ING. in Difert. V. Antiqvit. academ. #annetH, 1)0$ &Wlfen De 4. if ban« 
£tit) tørfcefle fjurifet Bulgarus, Martinus , Jacobus, og Hugo, fom RADEVICUS 

/. //. c f. f. 508. jtger/ fjaoe r>a»t frie 2ibgang / ^a»er Jus civile Romtnum ftrt 
forjfe €Ftøii&eb, ^mlfcntec £iib efter anben tgim &ar &efommet/ at tatfr, fc&or* 
»et> man i tie filbigerejibereibler-et opmuntret til at tmberfoge bet borgerlige 8ec 
net* 3tef tigfjeber og pligter, efter t?c n funbe gørnufteS £pé og 9?et/ tfterat bet af bc 
SJaoelfgeJtørbommeforfærbelig sar fermorret; egøanb b<*r i »fffe ØKaaber iffe 
fagt for mmt, naar baub fjeé RADEV1CUM /. II. c. j. / 507. rof^r fig fdo faa^ 

fcetf: Nqfiisy qvod Jura civilia noftris beneficiis in fummum provefi«, firmata, 
ae moribns utentium approbata fatis babsnt reboris. ©om Di t>0 <XUCtit<l9UfH/ 

at ber maafte blomfføg lutter gilter og Siof^rpaa allebe§oi|ter8 ©raoeiv fom^aoe 
giort fiq w! fortierne »eb benne Beel afEruciitioncn: ligefaa«nj?e»io8faabenne 
fiore ^apM 25een enf^b ^oile i bcre^ ©rao, 


a 40 C. L 4 $ ffebité/ ot iDattnema tf t»e ttogettfinfre 

SpeculoP. VI. tit. de tejiium re pul fa, n. 10.& 12., fOJtt lttt$tttt\UYt 

fcen ftg felt) forfwrente SiUlgl)et unterflotter: Qyod, qvipro- 

duxit te/lem, contra ejus perfonam excipere neqveat, qvlppe qvem 
producendo approbavit. SAXONIS Oti tytf ta / 303, faalctel t 
Hujus fervitii pudorem minuere videbatur Gallorum ditioni IN 
CONSIMILI FAMULATUS GENERE Britanniæ Regis inclinata 

majeflas. Stltfaa tril SAXO tøre oé met tette (greinpef/ fjvat 
for en 2een -<piigt jtong SBaltemar fcar paataget og bev>itfl 
imot Det St)fcf¥e SKige/ nemlig lige facfcan een ; fom ivong 
HenricuslU(£ngelantiffun faae Star tilforn/ nemlig a.ii55* 
J)afc$e bwiift 5?ong Ludovico vil. i granFctge/ om frnlfen 

ROGERUS DE HOVEDEN t Annal. Par te pofier. figen Deinde 
transfretavit, in Normanniam^ & bomagium fecit Ludovico Regi Fran- 
corum de Normanni a, & Aqvitania , & Andegavia, & Cenomannia, 
& Turonia, & de omnibus earum pertinentiiw i^V<ib IfiWbC 

ftges tybeltgerc/ mb bcttesimiie, om Jnb\)olbm afben 
Slel)tt3£et>/ fom 2\oitg IPalbcmar ^>ar foret &ayfct: 
FridencoU f>at tog altø« nogen (£ngclj¥#onge/ fomitonge 
af gitgelant/ faltet ten grande &onge tilgote/ men naat 
te t)bmt)gete fig foc te grande Stiter/ faa flfeete let af ten 
3(arfag/ forti tcffeSJegentereforefh'Ucteduplicem gerfonam, 
før jl faa \nt te twe Fenger af <£ngel(ant ; ftten faa \>it te/ 
fom £vertager/befatte SRorinantien 03 antre anfeelige ^rotrin* 
ger i grande / f>\>iifen fitjle Refpe&us fortwntt tern tit 
fieené^ligt. £røo v>tl ta længer flaae i23eraat/ om SAXO 
\}øx talt om en attbeit jøtlemttigj / mb i benfeenbe til 
bePenfccfs kongerige? $f)i at fjant aften 9(arfag et 
faa ilte tilfreté met £ong 2Baltemar/ gior intet til ©agen/ 
faafom tet Præjudicium, at en 5?onge funte ingen i23etten 
ttcere Seen pligtig/ om tet entffient ittt præcife angtf &an$ 
|)0\)et9tige/ f)ar ligget ten gol>e s AXONI, ter fotnenSRunt 
og 5vtevf f)av>te liten 3ntftgt i ©taaté ©ager, og teéuten 
l)ané Siwé'-Xiit l)a\>te meere omgaaet met £atin|¥eAuaori- 

bus, ent met Scriptoribus Poliricis og Juris Publici, faa 

i\)bt i ©intet/ at ten eenfoltige SDTant flot i tenfafleSan* 
fe 7 at kongen/ &ané ^erre/ maatte (lammelig Pære fltcef^ 

fet tør lunet ef gefrtt af M tnjbft 1 9føe. 241 

let af S\at)fmn f forfcf tømb tøauDe maattet fvntre f)am en 
2eené*<Sct> for Det 23enDij¥e 9tiflf$ lTi;lD: $?en efter at flige 
af Den atmtHfcdifie @taatt*9Jf t fcamgeri&e ©ager i toore Xi» 
t»cr ere fatte i et (Tørre gt)$/ og man nu tff e meerre er fo4 
eenfolbtg/ at man jluibe legge jDmtmatf 6 gamle 23e* 
fcerf?ere Det til £afj/ at be x i;enfeenbe til bet X)enbtj¥e 
2\ige l?ave beqvernmet fig til £eens pligt imobbeCybjfe 
Kayfere: faa laDe fci Det nu paa \>or ©iDe birøeuDen mDere 

UnDerføgning, Oitt Jvat)fer Fridericus Barbarofla t)M loffet 

ten SanfFe jtonge waldemarum L meD ©fcigtilflgpaaCon- 
diium, for at faae tyam i (Snaren/ følgelig paa en unDerfun* 
tig 9Q?aaDe t owtalt l)am til at aflegge fin £eené(£eD? 2$t 
ttttlc enD iffe tjtikt inDlaDe 0$ meD Den lcn'De£err.£>of9{aal> 
2303J ®0%5& i en Difpute, om flig 2$, fom fcanD for* 
meenet/ fanD falDeS en dolus bonus, og anfecé fom tiliaDeli$ 
efter ffiåtmmi og golfeiRetten? men tu laDe 0$ nøtje Der* 
meD/ at Kongeriget 5D4timart felv betveb intet ^ac 
tabt afftn Jfnbeb/ men bets Konger berimob beFom* 
met benøeb en u-bijputerhø &ettigl?eb til at øiøre 
Daaftarib paa et anfeeljgt »tyi?Fe £anb i bet Cybffe 
Slige/ ^ilfet CONRiNGius felv og anbre tCybffe 
@taats>2\et$ titrere iffe pieyer at agte faa tinge, at 
be iffe allerebe/ faa tntt bet ftaaer i beree tilag t/ for* 
mebelfj abffcliige af bem felv opfpunbne (BmrtSe J>at>e 
tragtet at unbermiitere famme/ om fe\>ilfeé ©t)lDigf)e& 
eller Ugt;lDigf)eD Dog iffe egentlig l)er fanD tøanDle^ 

§« 48- 

Unfcer 5?ong Waidemari 1 gtegiering Dar i Det mtntffc %**$ 
Stapfer Fridericus Barbaroflk iffe erlanget noget Orn^tt* ^™"£ ft 
fiab ot»er Den ©»mfte Nation, og enbjttønt benne Konge t <?f*iøer« 
er bleven Kayferen le^npligtig/ faa vtbfie hant> bog c ?*"" *?' 
faa nøye at ennbre ftg, at Jjanb/ Denben<4aii& unbta* JS12? 
gert/ t>et*j¥ebe otter et frit Sølf/ atLlMNÆUS fefø/ fom** &we 
er en flor gorfergtere af Det Jøfcff c SRigeé 9JettigbeDer/ ** e - 242 C. L . S. g5etot$;Qt jDamtematf if fe mrøewflnfte 

in 3ure f ubiko 1. 1, ep. n. 2$. f)at maaet tilffaae/ at &ayfe« 
ren vel atter fyaxtot (levnet &ong Waldemar a. na. til en 
2^tgsbag/ mett gøngen var itu møbt 7 uben Cvtvl 
afben 2(arfag/ efterbt l^anb vibfje vel at ettnbre (tø 
«t banb vel befab be Denbers 2ltge font et leen af bet 
Cybjfe 2\tøe/ men og at (amme vat et yw»w fravcum, 
i>vtl£et veb ben førfte invefiiwr (Irajr vat givet bet 

"Privilegium > qvod Rex ejus, mut ImperiiVafallus 3t communi tomen 
Principum more, curiam Cæfaris petere non debeat. WltCtt \)Ci\>tt 

i>en StøtflfeÆagferifte deller ertøoltct tutter Denne fforeivon* 
geé ©øn og efterfølgere Canuto vi.; 5J>i omenffriønt v>o* 
te* SAXO grammåticus i tenne tfonge* £eDneté»S8e* 
ffrtøelfe melter/ at f>ati£> ofte af 5?at)feren et Mewn inviteret 
til at mote paa SJtgøbaoiene/ men at Ijant cltifc bav>De «n6* 
flfylft ftti UfccblftMfc termef/ at l)anS tffe mtt gone f tinte 
forlaf efit 9lige/ eftertt mange gorfnntamger floDe tyam fcet 
fjané SKegteringé 23egt)nfe!fé t 33epcn; faa fcrøb bog af 
btfle og anbre Complimcntet f meb l>vab Zlavn be 
nctvms maati tWebetaUetmtnb(Je;^rm>©anmat^s 
Ctone ttl ptequbis. £>g tfmt jeg tffc tn( negte, at $an* 
jet Fridencus fom en gv>rfte / ter gi! frugtfommelig mefc 
tt Univerfal Monarchie , jo maaffee fanf fjafce ^at>t i 
©tnte mei) Jtten nærmere at fortmtte (tg 25anmarf$ 
SRt^e/ og t>cl tjat fiaaet i ten ftøttiftutg/ at fenne ©ag fot 
fifl magelig frtti t 23irf, metené j?ong Canutus VI. entmt 
ut mmtreaarig: faa fortriffrr jeg ntm tog itH til/ fcet fe 
Mire ©fribentere* alminfelige Xauéfyb; prætife at affir- 
merc t»et/ men AHmttuftfi tmterflaaer jeg mig Seraf at fra* 
gt nogen ©httntng til ten ©an^e eroneé $rcejufia; £J)t 
foruten tet/ at ten gemeene 9tegel ftaaer wb SKagt: qvod 

propofitio in mente retenta nihil operetur: faa er Set \ø 

xSLtbs ^otfyn, og tf fe$ienne|?eneé Ambition, fomdifpo- 
nerer o\)er frie SolfeS ©cepter og groner; Og famme et 
bet/ bet x>eb (lig øagens 23ej¥affenl)eb faalebes i>ar 
føyet bet meb vores ttete ©amnatfy at betltge(om en 
^lippe/b^(|aaetmibti6wet/ ogmaae taak/aturo^ 

lige Ut tøut et£el)iiaf &et Sp ftffe $lw. 243 

lige Bølger fløbe og (Jorme an berpaa, mm Fanbbog 
beraf ey frtlbtafjes/ vel bar været mange flags $at* 
ligfoebtt tmberirafj/ men er bog igten vælbig bleven 
reOOet berubaf. 3 tet minbfle fortæller oé tooreé nt>é be* 

IKWntCflamlcHiftoriographus, SAXO GRAMMATICUS, 

at/ efter at $ong Canums VI. ^avt)e oppebiet fen £ufc/ ba 
banb boibt bet for beleiligt at aflegge ten paatagne Masqve, 
flPaC fritnobtg &a\>e (baret Jtapferen/ fca banb truebe/ atf)an& 
vnlbe angribe J)am meb $rtg/ og fette barn fra flt kongerige 

©anrøflrf l Qv&rendum Cæfari ejfe prius 3 qvam fibiRegnum adimat, 
qvi Dariiam in Ejusbeneficioreponcre cupiat; Og 6a 5?(U)feren btK* 

efter a, 1184. fenbte £anbgre\>en ©iegfrteb af Syringen / 
ter ^av>&e £ong Canuti Vt ©ofler tit SSgte/ til ©anmarF/ 
for at bringe en nærmere gorbinbelfe i ©tant) imellem t>c 
©anffe gonger og bet SpbjFe Slige/ faa bar fen ba twrenbe 
SRigetégorfianbcrc/fcm ftørmobtøe SJijfop Abfalon,tf£egtøet 
barn anCet ©uaivenb Dette : 2£t 2\.ong Canntns vat Uge faa 
vel; fom 2s,ayferen; en fri og ingen mtberFaflet ^ytfte/og 
at banb berfor albng vtlbe bekvemme ftg til at giøre 
fcctroinbfic/ berSfunoei;aveo^n afUnpcvbAniSty&z 

Canuto, Qc/at ir/ve æqvum regnandi jus eJJ'e , tiecminori cum hbertate 
hunc Danici Regni, qvam illum Romani Imperii gubernacula continere; 
pro'mdeabiret, Imperatoriqve fuo refirrrt, Danorum Regem ne in mini* 
mam qv'idem obfeqvii partern dignitati ejus ae nomini delaturum* 

Og v^ &et *i W? (™*H* Mt>lc vaa saxonis, fom en 3n* 
6en!antff@ftibenteté/ 23tbne$bm*: faafcillettitøbeenllben* 
Idttbfl? fortcelle 0$ €agen : og bet (M fccere ARNOLDUS 

LUBECENS1S , fom L, III. bifi. Slavor. c. *. ftger : Jam inter 
Imperatorem (Fridericum L) & ipfum (Regem Daniæ Canu- 
tlim VI«) difiordia er at 3 qvia Imperator ab ipfo hominium exigebat^ 

qvodciRex negabat. 3a banb tegger bertil/ at bet meget bar 
fortrøbt Sat)fereh/ og at banb berfor bar opbibfet ben $om* 
merffe gr>rfle Bogislaum imob £ong Canutum^ ber wl t)p* 
pebe 5?ng imob barn tii ©øeé/ men ttar bertøoSfaa utyffe% 
at/ ba banb faae flg owmmben af l)m fiore og i £iflorten 
bot;bcremte ©anf¥e JBijfop Slbfalon/ maatte Ijanb falbe 

£ M kongen 2 44 C -L* s - SSetii té/ at SDann ematf H U noflc nfmfte 

kongen til gote; tøwrufcowr £at)feren fcel atter blefc meget 
fortetnet, og/ fem Ordene f)o&foibtnmnttÅRNOLDUM i.c. 

C. VII. tøte/ fl?al'ja\)e beflaget: Dupliciter fe a Canuto Rege 
injuriatum, & qvod ab eo coronari noluerit , <Z^ g"w/ Slavos, imperlo 
fiibditos , fuo duminio per tributum & hominium* fubdlderit. Sfllttl 

tiet bcette tenne finte beré tenne ellen? fictt ivapfer: vanaeft 

fine viribus ira» 

t>mb« (Sfter ben Sit) / et, fom conringius fefo titflaact/ 
rT'JS M e * ^ere tenteret a f ^ e Stybffe ivapfere imot ten Sanfte 
** »enne*f< Stoneé gvibet ; og entfftønt ter t te fdgente £ibct batte 
b«noiinfl. jcift ftg atflfillige Stsifti(jt)ebei:JmeUem^O!KaenieafSaHmarf 
og te Xt)tf¥e,fbenfeente tit tot 23enbij¥e $ongenoe/ faa er 
bet tog *n ©ag/ ter et) bører fctftft/ men fortiener/ fom 
(agt et^ en egen Slfbanbfmg. 23t hmte altfaa met got gm)c 
legge fennen nety naar \n iffun tørfl fortelig batte tinter* 
fagt : (Dm bet øpøtemaal/ (om tn l>at>e foretaøet os 
at opløfe 00 forttare/ t)<*r og været Umage« vxtb at 
wtberføøes meb faa vittøftig en Jorbaitblinø ? Se, 
fom nrgte tet/ \>itte maaffee beraabe fig terpaa/ at tetføne^ 
af faare liten 23eh)benbeb/ enten Sanmarf fovtum bar ttæ* 
ret et 2ecn af tet 2t)tffe 9ttge/ eller ith? efterti paa n<m>æ* 
rente Xiit, omttientttilletiJilaaefligt/ tetFuntettæreoénof, 
At bette Komjeriøe er et fritt/ oø ingen f ubm (SIWf 
uitbetfafiet £attb/ J>vilfcm alle crortebe ^ovebet: ttlfiaae 
bemte ytte, <Søyt>eb oø independenz, bwrfore manfnn^ 
bebeleenojrtemtfetablecøriUeftfttøeres Pædanterie, \>vi§ 
be unbevftobe ftø at moff e noøet berimob. 9?u er tet 
fantt/ at enteg ben befngtfe gorføgtereaftetanbet tyaxtfyté 
SKeenmg/ tti meenc ten oft anfarte conringium, itu 
fant negte/ at man jo fjermeb gmjefmite fige met acetat/ 

mutaris mutandis ; 

Hæc fuerant fnb Rege Numa, fub Confule Bruto^ 
Nunc ætas alia <■ » - Ijor tice ttt et £efrn af t>et Spftffe Sttøe. 245 

Sf)i/f fter at fyant) tjat forebragt alle 6eXnt>(f ee@rttnt>e ogSlrgu* 
menter/ tilflaaerbanfcenfcelig rotunde fcenSan^eSroneégri* 
i)et> 09 lndependénz 4 (m)2(ilene jeg befrtjgter/maaffee iffe ufcett 
tyaifaQ/ at lige t>e farne/ tør faalefceé fctflé tcenfe vci> jtg felty tnlfct 
fcem t> meget forraafce fcereé Utut»enJ)ct) om frie golf eé ©trtfeig* 
t)titx. Z$i ey at tale om, at bet iiffe f 41& x> # re et Jolr* Uge 
meget/ om (amme ^ar forfart ffti JTi^efc til alle 3> 
bet:/ eller J>at: jlaaet unbet et anfcets itcl;w<piigt; (6a 
tf fe engang en 9>erfoit af borgerlig ©tant) pierer at anfeeOet 
for lige meget/ enten banfcerføfct af frie gorcrlfcre/ og følge* 
lig fant> nnfce Jura ingenuitatis , eller banD J)ar fin grimet) at 

P t) 3 tilflfctoe 

(m) t bi faalet>e^ 6a'* r)anb fFFt* allene fat £)t>erf?rtffen ct>rr tet fcibtntfil fcefiribebe XIV. 

éepitd i ben f-OrjIe 2$cg de finibus imperii: Regnum Dania bittis per intervallavici- 
hm Impcrio Germani co fuijfe obnuxhim, SED LIDER TÅ TEM RECUPERASSE) 

men egt benforfte §. af famine Sapifel, Itgeleieé jlrav ttlflaaet, pleraqve R e g- 

na extera (icilicct Daniam, Hungariam, Poloniam, Cypruni, Anneniam,) A//. 
NUS FIRMA POSSESS10NE Reges Cafaresqve Germanicos tenuijje. .OgetlbKtt 
ttfbeligcr laber j)anb Ag førløbe §. 17 atit>ebet>v4vzliQeZfo:x, bex{it>mox>et> 
fatøt Det tEy&|Te 'Ki^t, bai : Jtøimatf smnbfte tint>t>raget ftø fra a!l£cbn> 

plt'ijt: Mifera tempora, inqvit, »«* Gcrman'utm excep erunt , «*• Dani qvidem 
étufi fuerint aliqvamdin Slaviam & Nordalbingicam Saxoniam redigere in di- 
tionem fuam , «^wo autem Cafarttm ex eo jus aliqvodin Dam am pratenderit, 
mnlto minus artnis vindicavsrit , «c proinde per annos qvadringentos feptuaginta 
mnpliusDania nexu clientelarifoluta, priftinam fuam ntajejlatis libertatem d/n- 
ftanter tenuerit, få Imperii Germanici legibus fubdnéfa Jit. J^DøMteb ba 0<J bfc 

j£»»Hg< £i)b$fc #errer Hiftorici og ©taaf?'!Keté Særere ftcmmeo»ereen$/ tmbfagen, 
of t)e f fl J>edé met) ben 5B;t^nbcrgtff e £cvt Profeflor ©p£*7£X m &cm €mt< 
fcfan &taata>'Rzd)t L. IL c./. §. a. Htt. c, p. 42. Partis II. og L. III. c.7. 
§. 2.Htt. d. p. 20$. 03 alle £t>o|ff ^ublictikré Difcfabet dominico ARii 

MÆO , Vol. III. difcurfuum Academicorttm de Jure publico. difcurfu XIV. 

p : 4*3. anf?e£4nmarF$§renné§<ii)eb (omen ting, ber,_ Qf(injtøtffc3$fgøri5df</ 
iffe ^ardifFercrt meget fra ?n Ufurpatio«; men til BceW ttljfrtbe {paverne bert/ 
font be, ber af$a&til$at>ftr«e/ »ej bete« £i!(Fpnbelfe (Tal (weligcføm eggff befoc 
rfge Monoer t Danmavf til SReoeltien tmob btt $0- j?e 9(tøe. 2if Wifeii a^cening 

LIMNÆUS in Jure Ptibl. German. Vol. I. c.p. ». 23. fpttef at^aO*tJÆret/naac 
^anb tft'toer \ Reges Dania, pofl Waldewarum, in b ae fide non diu perm an f erunt, fed 
INSTINCTU PAPÆ ablmperiofecejjerunt, atqve a.u66. ad comitia Herbipo- 
lenfia vocati , neqve per fe, neqve perlegatos comparuerunt, idqve& bodie flri&e 
dbfervant, itaut, qvud attinet Regnurn , liberum iflud pnetendant, nec ullo vin- 

suk lmperatori adjiri&um. øllene/ faa Ittvft fom tot eBtri plct>^ atforfoare ^aDenJ 
©ag/ faafom bet afbetti)bi!e^tge^iilijrfe er alt Tor flart/ at ^a«b/ oec tbeliø at 
øpfttbfe fremmebe Slagter, I)a»er r^eet ^aefetne ieu (5bel|teen efter brn anben af 
wnté €rone.- faacibctiwaben&aKai bet fuv^gaacnbe, at ben fcelHge fititt (feet 
(Ipv Iltet ( benne $pp|l. 246 C L s. gfrttttf/ ot gtøn nfrnat tiffenoflftiftnSe 

tilllrtøe en Soélabelfe af £r#lbom/ 03 aftfaa iftim faiit) 

t) Ilte Jura libcrtorum vel libertinorum :) @aa t}dt bet ttieb 

bet Xt>t)ffe Stige enbnu en anben Sejr^ffenfjeb, for tønlfen 
6ct er anbre ©taater og SKtger meget SWagt pnatmaente/ 
ot be/ mat be ete faa t>ijfe paa fcms J?riføe&/ foni x>i, 
<Bub ffee tov ! i ©aitmarf / forfuare bm mcb t>t>erfre 3* 
fee* ogSttøor imob ni Dt>er*iberfMv fom nogen maatte tUepnt 
ftø otter Dem / om fcen enb elleré ingen anDenflebé/ ettb t te 
Icengfl forløbne £iter og allercrlbfle Scculis #um !>at>e fin 
©runb. Sf)i om in enfcffiant fcilbe troe/ at t»en muifcffe 
SDeel af te $nt(le 6tøatt*;9tøtt Størere bifaltcr ten ftfrbe 
grangoé DU PUY f)an$ SBeaunfl / at ingen $&ob finter 
©teb tblant frie golf / i bet benne fotiwne SRegel t>at t 
©tanb til paa eengang at fortrtoe al greb og 3foe af alle 
kongeriger og frie ©taatcr: faa (M man bog ntaaffte fore* 
ftnbe meget faae tblant bent/ beriftemeb fulMommen 8(1* 
\?or og uten Unbfclfe Dille paafTaae/ at, ta be Jpbffe 5?ai)* 
fere irfe allene t tercé Jitnler tillegge ftgfetø bet prægtige 
SRatm: aUc$eit iHef)m*e t>es 2^eicl)s / og bermeb ligefom 

proteftere for im f)Mk SJcrbftt/ at be et) fcaw animum de- 

rclinqvendi, cnb tffe i fyenfeenbe til be allerringefle og minb« 
fit af be tot Søbflfc 9iige tilliggenbe ganbe og 9tetttgtøfjber/ 
paa f)\)ilfet bet bog allene i Præfcriprions-SRætteii iblant frie 
golf anfommer ; men og fornben betfe fceb toreé Capitufa- 
tioner in fade totius Europæ paa itt alier fraftigfie øgfolen- 
ne(le forpligtet/ at be ttille ammtbe al <£xmc og Sftagt/ at^t 
tgicn maae (laffe tilbage be fra SRigetø Corpore flfilte Sanbe 
og ^rotnnjer, og forf)ielpe im SnbfrY ^at;fer*érone til fin 

gamle Splendeur og 2(nfeelfe/ at/ ftgerjeg/ rebus fic ftan- 

tibus, $æfå nmueltg fanb allegeris imob \:tt Xnbff e 9?igr. 
Og enbfftønt man berimob igien tølbe inbtienbe/ at flige 
2)?eeni»ger/ ell&v bebre at flge/ flige 3wiftiffe ©rømme 
ingenftebéfttnbef)ayemmbre2D?i)nbigl)eb/ enb i frie golfe* 
Si)iftig^eber/ ia og tiel jvønger og Republiqver tnlbe ftlwe 
utydelige/ becfom bereé 9tettigf)eber ffwlbc dependere af en 
u{el 9Jabutif?e$ og£in3*©tuité Slfflgt og Som; faa web 

man 


\)az wttt et &l?n af ftet gpftffe %$t 24.7 

man tog ogfaa/ f)fcor "ofte en tøé og gantjte wté ©ag bar 
gmet ten forfie Slnletning til te florfle Uvoligf)eter cg bio* 
tiufJe £rtge/ og at Det terfcr er faa meget teémere notaen* 
ligt/ i 2tbe at motflge alt tet/ I)\)oraf tet antet <J>artbi 
t>eD væreé Sauéfjei) f unte tage / ent og hin et ©fin af 9tot, 

umbram inris pro roboranda fententia fua, grie golf ^a\?e 

tete uten ber i 2Jerten ingen © omnier owr ftg/ og ivaar* 
ten maae fftlle alle tereø tretten @r tet ta iffe betre be* 
tité at afwrge og forefomme alle £ttifb Materier af tet 
©lage / ent ta allerferft at fette ftg imot tern/ naar te ere 
foninei©t)ang? Ogfantelig, faa imgebitftal tegnes fot: 
eit'2£te iblantbe&KtbeiZybftlanb atfegtemebpenne« 
fot fcette magttge 5?ayfeut>oms *3#Yi>eb oøcffrenbjen 
faa lewge maae bet iifire x>ætefremmet>e 2\tøct wmfføn« 
fctøt at fbtjVarc tø iiuob fltøe Yrætenfimer, oø leøge 
X)etftm tores flette (gmtø før j&yitene; 3far naarfom* 
beltfr ter ibfant tern ftnteé golf/ fci1fcmb$m |)of fRaaft 
ton ©OCSS52 (n) fette alle Sing paa ©fruer / eller meD 

JOA- 

(n) 2tt bcf føne* benne gobe SfBanb ur?t,bef Danmavf jM t>«re ctfrifSltge/feer man me> 
get fttbelig / t t>et 6anb af Dberfte gormue laber ftg bet Ⱦre angelegen at conteftere 
for ben tøele&erben , at fcanb alt rig fant> gt-e fit S0?in5e bcrtiT; 2£5t naarføufø 

I9ib ben forbil allegerte 77. §. in ncta d. formerer ben Objedtion • Non deejfefæ- 
dtra , aliarumqve conventionum tahnlas , ex qvibus coriflet? cutn Dania Regi- 
bus , ut talibus , tamqvam Viberet plane gentis capitihis ab Imperatore ty Impe- 
rio affum, atqve ita faélis & non fa&is juri fm renmiciatnm e(fe> øg WoW 

<Enbe anfører ben A. 1629. imellem ben gtorøarbtge $onge Chriftiannm iv.ofl Ray* 
fer Ferdinandum 11 ^^te^e?(rct) fif £pDcf : f<;at>ifer(janbøg flrajrberøaa, at bet er 
&amenlet©ag/ &»tø()«nbtNlbe5AnblejTarpmebo$/ atgiør* enboa biffe c* af 
fam inbremmebe forbede til intet. Sed forte dixeris, fiqet &anb/ •/>«■«» ^«c 

<m? Imperium non attinuijfe , ,/*;/ particnlare inter Ferdinandum ty CbrU 
fiianum fuifft negotium y deinde ty imperii Principes fiduciario nexn Imperatori 
ty lmperio obligatos tituh Souveraine ^urffatt «Bfc 2Wen betl I«rbe ^err ^øff 

raab/ ba »t 6tbtHbtiI t alle 6ty?r>t 6a»e diflenteret fra^am/ maaeenbtiutjl|tb(l 
fcolbe oé ti! gobc / at »t oa t &etf« øilbfarenbe Sfcbfalb , &001 tibt 5att< muntre inge- 
nium \)at ftørrc Bcel/ enb ben reene 6anbFtb / tør ftsje ^am imeb. ?Bi fce&øøe 
iffe %ani formeente (gmtt n ^uwbament til at bttitft »oreé gri^eb. ?8i ^aøe i 
foreaaaenbe demonftrevet/ at be So&jfe £merS3ubItei|ier&tt>f il meb falffe@run» 
' be øg argumenter &a»c anfægtet Danmarf i Srøncø ^re og grtfjeb. ^ffer at »i 
ttu beb at refutere be urfgttge thefes, fom be i bftte@apttel i (for SJtøngbe 5aøe anfjerf, 
uøt)aøtin baøc be»iifl / at^t(tyDf?cXtucalbrig hat f»n&ct tefe fø afenS 1 «- 
fcrioritat c ver jDanmat^irpti« / følgelig Souserne i J&anwarf ittgenlun« 

te 248 CL. S. SSetoitS/ atipannematf it Unomfiritt 

JOACHlMO CL UTENIO met> fulb £a(é ufcraafce i s et font 
tttmmt/ eller ufornuftigt 05 ufan&fcrtfcigt/ naar man tf fe t>if 
troe i WmWbåiåjfåi at alle SSerfcenéSKiger ere j\at;ferenun* 
fcerfcanrøe/ (°) eltct \>it if#rteleéj)et> friftetfte fommavf 

fra 

te fy*ve bavt ttfoi$,fev f*g og toeres $olr*/ at agtes fct en Sotwtrain &tzat af 
bet €y fcfre Kiøe og bets øiøerfte £oveb : faa maaite ot forfce o$ tmob Logi- 

gicam, 09 kgaae fallaciam plurium interrogationum , tøoté t)t »itbe befatte 0$ nut) 

l>et 6pørémaal; om? og partfctwb C»ib JDAnmarr* vat bleven af bet £yb(*e 
!Ktge erfrenbt (om et frit og?« dependent s&ongcriøe? SDfan betofe iffim/ (jooe 
lattev{tgt bet »ilfee fiinge / to (om en &)bff ©taats » SKcté » £#rer i Det capitc de 
finibus impcrii ojj&e inb&ilbe ftg , eg bnjmtne/ at bet enbnn fffe oar faa ganbjfc 
»iff/ at ben (tore 9)?oguliffe »ar bet X^bjte S?tacé ?Bafa((/ efterbf man ingentfeb* 
finbereporfeeraf 7 at betfe mægtige ^aoferbomfjar, frafagt f?a fstt 3?ct ttf ffntfett- 

(o) JOACHIM cluten farer otffelig t« te 5:rjtjTe£ærbeé Xal, r,oilFe tfifrltg&e, 
ten til bereéStøbcmelanbOar gfortbalo;taa&eli«e; tl)i fca lÆn^ect £Dienni)?cetit>nit 
#ar en fnnb £ierne / Fanb man mnuelig t>ente faa latterlige Thefes af (>am , fom ben« 

tf C URant) i (in Sylloge Rerum qvotidianarum^ de Statu Romani Imperii førfoaret. 

£er()*n&ører, for tempel/ naar rjanb theC j.otl.ubføre benne <ga§: Antiqvis- 

fimi Romani Imperii Jpolia opima , exnvias nitidas , triumphos fpleiuiidos , titu- 
fos innwuerns Gevmania fola excepit,] Qvce & fo/a unica monsrcbica , eaqve 
divina praeminentia omniet ulia regna longo pofi Ja intervaUo relinqvit. 5Jf tføf 
Snbtøolb erthefis«}. (per betfjeberfaalebetf: Solnsjumwus Gcrmanorum Princeps 
tft dominus Orientis , Occidentis , Meridiei , Scptentvknis , qvi få intcr Princi- 
pes mimdi maxutne refttJget , pamqvam fanftijjimus få nobiiisfimus, tit få Cbri- 
Jlianisjinms, immo corpora!is\mnndi Deus, eminens fvper ontnes tetmqvam JieSa 
matutina in medio nehula meridlonalis, $9$ be gamle (Bfnfatttett er afting 0^ 

f»lbt met> flige fFiønge flofeulis , af f;»i(Pe ol Funt»e frembringe en jiw Stagbe , &er# 

fom oi oitøe fptlDcXtb bermeb : Dg føorban Panb Ut »areanberlcte*, &a /o ben bu 

; rummelige 3uri(I bartholus a saxoferato bejfolber ben for SLitfttxit, 

Ut ith oilbe erf tenbe ^aoferen fom 5Ger ben^ ^erre ? Et fi forte qxis dkeret , (Trioet 

t)anb ad l. 54. ff. de Captiv. & pofllim. rever f. Dominttm hnptratorcm non eje 
Dondntftn få Monarcham tot'ms orbis , ejjet haretiens , qvia diceret contra deter- 
minationen! ecchjia, 5a jtaofewe felo &a»e giort fig al muelfg Umage for at F»e# 
f rafte en faa beniig troen« 3ftlifel meb be i ben lanbe SOcrbe« auneeHgfie Wixnbi 23t* 
falb/ tbet minbjle r)ar ^apfer Frideriwwi. taget t>n faanaabigtop, i>a ben^nrifl 
MARTINUS r;am til ©efaU ^aob^ forfoaret ben for«8ewm Thcfin j ^t b&nb va r 

' en Bot tøttt et geljit flf Eet gpftffe % &. 249 

fra bernte tø*«. 2^an bore fun engang benne bebiertebe 
£elf> 1 £cnfeenbe til benne fttfte @a§/ 09 fl^e faa/ ombec 
funbt tfgeé og tørri no<jet meere præjudicedig imob ten 
©anffe Nations grtøeb, enb naar banb flger: flw«*i tt* 

/frø/, Hijpaniam, Angfiam, DANIAM, Mediolanum , Sabaudiam % 
Burgundiam nu! lo nm do Romani Imperii nexu con tiner i , fed perpetuét 
libertatis beneficio gaudere , & fuper tor em non recognofcere /implicit er 
& indiftintte affirmare, ABSONUM & minus tutum, Infylloge Re- 
rum qvotidiannrum de flatu Romani imperii, tbef 10. St) I)CUCt fftll 

Ctøgiii fornuftig Jobfl? tegne o* benne duTenfum tit £wbe. 
Xfji fom tier for lang £i& ftéen bar funtet flg golf/ bernep« 
pe l)ar funbet bare ftg for Satter/ naar be &av>e tøjl f)0$ 

|)Crr t>0» SOTS2S9S infarisprud.publ.& privat. L.I.T. j. §, * 

^i/y, at Denne gobe 9)?anb fafler omfring ftg meb lutter Ex- 
clamationer/ naar fjanb ffrtøer: Mrø /fc/*rø 4^4 - - - 

Redeat ad Imperium Afia - - - Redeat Gallia , - - Redeat Britannia 

&c tftttrbt ten taglige gorfarenbeb jo tøver / at fletfelt 
©ttftet iafctageé, eller kongeriger og £ani>e Ia6e ftg betum* 
ge tneb fbfculis Rhteoncis, og ben forbemelbte CLUTE- 
NIUS fe(D/ Ijar enbeltg /. c. //*/ f§. //>/. c. tnaaet ttlfiaae: .tø 

fruftra fudamus, dam an t es , alievas dj times etiamnum ad Imperium 
pertinere; nam recuperatio non tam legibus armatis 7 ae armis decora- 

tis demandanda videtur i dUfaa fOtrøøbe trf/ at tf i bitte ©tyffe 

fette al ^artbiijfbeb til ©ibe/ og enten deftruere alle vore 
forebragte ©ruttbe / eller og laoc bm ©aujTe Crowes 
;jrtøe& og 3ttbcpei*tø»$ i Jrcmtftiu trøiføøtefc 
23el fanb jeg erinbre mig min egen ©rrobeligtøeb , og 
anfeer mig ingenfunbe for ben/ t)er ffulbe eragte ftg Dygtig 
nof til at fbrfcanble faa rigtigt et argument efter fm2tørbig< 

3 i beb; 

en -6erreov«bcn fceet* Vctoen, af j)aa& iffe aUettc frværfc fcam frø 8it> « £e|f, 

fom eratfeeaf MORENA de rebus Laudenfib, in CsIIetf. Script. Rer. Brunsvic, 

LEiBXmi T. r p. s.' s. mtmfjarogopbsiKt afle 5an*A§nater t *Xls« * Sprfleltg 
©tatti) / Cft« CYNI aStøtKétyrfc / « d /• /• /. tavet, C. de rei uxoria aclion. a$o C. LS. 33eM3/ fltSanmo tf i lMn^ml t Stc^ 

l)efc; Xf)i fcertil ufcfrccwé en langt tøttwe^etv enfcfommin 
et: $?en fom fcet t en flor Seel af t>e menniffetige gotret* 
ninger lommer meere an paa en got> 23tUte / enfc fom paa 
©terningen fetø: faa Ijaaber jeg at fcenne ogfaa $06 mig fl?al 
erflatte ^rcefterneé Sifgang og langel; Sigefom jeg og Pil 
fyertelig gtøfce mig fceropcr/ faafremt jeg fant> opnaae Inerte 
SDlaal, at/ 1>4 ben 2tllerl)øyef$cs ^orfyit og <25obl>eb 
i bette kongerige og l^nb alietebe tyat ftitntet mig 
iaa mange ufotfFylbte XMgiermnger / jeg formebelfl Ut* 
te mit ringe Slrkifce maatte fomme i @taui> paa nogen 
Wlaait at owrbePife mine gtmflige Scrfere/ at jeg af et op* 
rigtigt ^terte og ufcyff elfl? <2>inb ønfFer at være be^ 
fom ^øbfclen hat forl>mbret mig at blive, nemlig/ 
en ærlig T>anft patriot 3^ flutter meD mit fcaglig* 
#nflFe / at ^>m <&øyeftes (gobbeb og tXW nnbl>cb maac 
befjanbtg ubbrebe ftg over JDanmart 2 og bet bermeb 
foreenebe tTorge/ og opbolbe begge btfTe mægtige 
JUger unber bet nu regierenbe 2Werprtisværbigj?e 
kongelige 2(rve *3nfes X>æm og Paretægt/ faa længe 
tHennejlVr ere ti\ f i uforanberiig Jlor 
og X?el(Janb. St c o ) m 2?i pt<t$ti&t 

pUMarelfet/ 

fom 

Stemmet* batoer begaaet 

ubi 

©anraatK og SRorøtø tørtø £tftme, 

rettefce t>eb 

B. M, 

^nbfftont fcen førbe .ftiftørie et tfftmS en ©eet aften Q3i6en* 
ffab/fom ftanWcr i 2(llmtnbeligl)eb om alle flaød tugtige £am* 
belfer 03 SBebrifter fra 33erbenS 23egt;nbelfe tnbtil ^ore Æt* 
t>er: <&aa flnbeé 609 famme 2>eel for ftg fefo at wu af faa 
ftor33ibttøftigf)eb/ og tit 09 ofte berueb at mobe faa mange 23an|?e* 
ligfyeber, at tf fe atlene maabelige ©fribenter/ men enbogfaa mange 
gange be tjpperligfle og Icerbefle ajtønC neppe f>atoer noffom taget (tø 
i a$t for een og anben groto gorfeelfe* Sil et ti tmobftgelig SBetøité 
fcerpaa tiene iblmt anbet fjeeleSKegtflere paa faaDanne til beetø prceg* 
tige og latterlige 25i(bfarelfer/ fom abjfillige berømmelige SDtønbtiib 
efter anben meb fcrrbeleS gliib fja^e antegnet/ og r enbjitont be alle* 
rebe ere bleven temmeligen toibttøftige/ bog alligevel enbnu meb flere 
(templer/ enbmanb flHtlbe tcenfe/ maa(¥ee af mig fetø funbe forogeé. 
SØ?en ftben faabant et goretagenbe ttilbe gaae alt for langt fra bet 
:£owb-'#t)em£eb/f)W>r benne ©amling cgentligen figter til; <Saa 
agter jeg mig bertoeb forpligteb for ncrøwrenbe £iib iffeatgaaeuben 
for tooreé gcebernelanbé ©rcenbfet 4 / og noieé berfore meb at frem* 
Icegge benne gang iffuné en batø ©neeé af befltge prægtige 23ilbfa* 
relfer/ fom ^temmebe Jjaue b^aatt allenefle ttbi Sanmarfé og SRor* 
gié tørbe £i|lorie. ivanbffre følger \>eb en anben 2et;ligbeb flere; 

3 i 2 fcrrbele* 
*$2 __ B. M. £>m Zi 3Silbfat elfer fcrrbeleé berfom ant>tt/ paa t)\)i$ ©Honfombeb jeg fymt ben $Sre 
at flofe uftgefig meer enb paa mig fetø/ maatte brpage at bifalbe £e 
Mforsn'bdige Sanfer/ f)Wtt>eb jeg er blewn fbranlebiget til at døre 
benne <prø\>e: Sttemmeligen at for faa "\>it?t man iffe albeleé Fanb 
imbtøere fremmebeé £ielp enbogfta til at op(nfe wreé egne gcecceé 
SSeDrifteti for faa x>\M en faller ti* fli<je Sette^nte^nefferburbeagtf* 
at t>crre utien for i>ette $?aal/ b^orøeb eUeré / om tik anbere/ beo 
t bet minbffc fcf / font enten ittt ere i © tanb/ eller et) fjave i ? et)lig!)e& 
til at.piwe alting/ alt for lettelsen fttnbe forføre*. 

3^ Mynber altfaa v>eb 23øgeme/ 03 flben bereé $$bejfeb/ 
øberfættelfe/ titel/ 3nbl)olb / 05] flere fceflige Dmftcmt'icbeber tit 
og ofte tf re minbre ere merftxrrDige xtii ten Icrrbe i>ifh>rié/ enb De 
^erfoner/fom baabe tieb23oaer oganbre gortienefkr flg bawr for* 
ty>er\>et et ubøbeligt 9?atni ; ©aa meener jeg for bet forfte/ at bet jo 
erenftorSeil/ naatman mfcez et tTorbi(?^nft førfcHojco* 
Jritfflf. Sffe beéminbre fcibner William Nicoifon ubi fin Engliili Hi- 
ftorical Library p. m. 53. at J>aw feet fcenimob (£aben af bet forrige 

Seculo Itbt bet 2J5o!ffmbUttel(fe Bibliorhec et jrWet Exemplar af 

ttore* Edda, fom efter fyané goregtoenbe fnnteé at tørre fulbfternbige* 
re cni ben Refenius bauer labet trnrfe/ men efter Hamfu, fom bm 
Siib Ijafcbe Xilfnn meb famme Bibliothegue, uforgrtbefig 3ntftgt 
toar bleven betiteft: (Et gammelt £D?ofcourttff Manufcripr. ^r Ut 
faa/ fom jeg for min Deel neppe feer nogen Sforfag til at tfctølepaa; 
faa maaealb iBerben tilfiaat/ at ben gebe Hanifius fymt forflaaet 
flg ligefaa flet paa SXttofcottittfJe/ fom paa uoreé crlbijam!e Monu- 
menter, flbm banb tffe eengang fcibfle/ at 9Jlo»cøfctJ*rne bruge Cha- 
raderem Cyriliicum, fom er ut>fp»ret af bet ©rcefttft SHpbabet/ 04 

\)Cb ben ©rcrlifFe Philofoph Conftantinus, flben falbet Cyrillus., al* 

lerebeubi bet 3?ienbe Seculo \jar bleven inbført uti bet €cla\?oni|?e 
©prog/ bt>oraf bet 9Rofcot)iti(¥eif funder een ©aatter; ogtt)ertimo& 
neppe fanb nogen ZvM bcereé om/ at, jo forbemeR'te Edda uli bet 
SBolffenbuttef^e Bibiiorheqve ttiffeligen nwae \wre ffre\>et meb feta* 
famme iatinfic WlwnU »JBøflftaw / fom fwbe$ ubi en ®eel aubre 

Sjrempla* Qtmviaxict t)oé oé f c<i fordum overair i 9Ts?rben/ faaMfømiXgbff* 
la-ibwreb cnaeKgr; faigeligen atfmefte for ben Starfagtf fftjlbiffe 
burbe anftf* for SKofcotntijrY 

II. 

©wer jeg t>t6ere fra ©frtften 09 ©frtøe-SJlaaben tit (Sprødt; 
fan meber jeg enrt> Q3i(bfare!fr / forø beftaaer bertt&i / at man ha* 
vev antager m<0x>c?føttelftfw&a%øve&'Zun$etnaal, tyvov 
ubt Boge« føtftum blev (recven. 3 (toWelftrt tant jeg i ben* 
frenbr ijtttiiittt begnbe/ b^or i 23erben ben gobe Re&or Gymnafii 

Ubi Ofnabrugg, Zacharias Gæzius, fyafåt filte Ø\)?t\t/ ia f)ant Hat 
1710- Excerptorum five Loconim Communium Specitru 2* Tit. 5. , 

fom hmtkt om ©ventffe ©ager/ forbriftebe ftg ttlatffrtøe: "9tor* 
"bene jvøngerneé £>itTorie f)awt Snorro Sturlefon forbum (¥ret>et paa 
"Satiiv fom nu er ub\att van ©^enff af Johan Peringfkiold ©tocf* 
Jolm 1697, " Tf)i bafcbe bet bebageb bannem tftuné toéff^en at føfe 
bet allerførflc f&iah af 55ogen/ faa bat>be f)anb alierebe berubaf ff in* 
barligen funbet ot>erbe\>iife$/ at Snorronis ^røntfeformeerenbsoo, 
9lar fiben ble\> fammeujlretten uM gceberneianbeté cefbgamle Sprog, 
og t>eb Peringfldolds Omfcrg trnft ubi fetofamme ©progtiUtgemeb 
tfcenbe ©berfcettelfetv b^oraf b^nb fetø forfattebe im Satmire, 03 
Gudmund Olaffon ben ©wnffe. $or SKeflen ftnber jeg mig beføjet 
til at rette fteb benne geøligtøeb enbmt en anben XWbelfe/ fom finbe* 

Ubi Val. Ernft Lofchers Literator Celta p. 62 cg tilflfrfoei Refenio, 

btulfen t SSegijleret falbeé Thomas , at ftat>e fabet trgfte Skorronis 
(Snorronis) Sturlefons ^rønife. 3 t»ct mtntfre et mig albeleS xtbt> 
. fienbt, at nogenjtnbe en Thomas Refenius f)av>er tiemt til? fomueb 
Iærbe;©frifter bafcbe giort ftg fortient af fit gtøbernefanbé ælbgamle 
S3ebrifter; og enbnu mmbre, at beflrge Edition af Snorronis Rx& 
nih btterfen er/ eller nogen £itb batter tterret feet af nitørt 3Kenmf¥e 
uU Qanmarf; men tnl en anben/ fom Olaus Wormius §tar 1633. 
lob fomme fot 4 2t)fet/ ent^ntiEleubiScrfetécrlbgamleSunaeujaal/ 
men meflenbeié efter ben npere gørfolfning, fom Pen Claufen, for* 
bum ©Oijtt* tytfift ubi Unbal fjMit ferfarbiget* 

3 * 3 tit^w 


a$4 B. M. £ ffl Si%iféfatel fet 

ni. 

£tfotfrteé een og anbett Cttel, fom <D<wjl:e og £Torffel#r< 
be tTTccjtb l>ave bet>aget at fatte for betes Bøger/ formebelfi 
fremmebe <*5cnbmta$ Daitf imbsgi>eb er bleven om)Tabte til 
tTTenniffer/ eller egentligere til Spøgclfer og Dibunber/ fom 
albng l>wbe £>ug oglDt|T bverten^os OS/ eller anbentfebS/ 
fcetpaa b^er min ganbémanb Joh. Moller alletebe anført et me^et 
latterligt (£rempel / og fcerbeteé uDt (In Homonymofcopia p. n. ttiifet/ 

l)t>0r ffammeltgenjoh. Lud. Hannemann, forblimProfe(Ibrubi5viel/ 

forløb f?g/ fca banb Tråd. de Auro p. 142. forbriftebe ftg til at for* 
øgenet lærbe £oinbe>5vioné Xal meb enAdepta, eller faabant et grit* 
entimmer, fom forftob fifl vm ©ulbmager^ontlen , og efter gan* 
felbfomme 9(abenbaring ratbebeé Edda; i ffaben for at l?anb burbe 
cg af Petri Joh. Refenii fortale funt)e\)ii)e/ at btnnt Edda ei) no* 
^enfinte fyartt ^at)tf)\)crfen^ioi) eller 25een/ menalleneftettarOwr* 
ffriften/ fom forbum 3ffønberne tillagbe be ©amlinger, b^omb 
fornemmelsen Den cvlbgatnlc Sftorbijle Poefie maatte optyfeé ; og feet 
efter be fleftø $?eening / forbi famme Orb bemcerfebe forbum en 
Olbe>9Jtober/ frlgeligen i fcenne ^enfeenbe ei; fi>nteé albeleé ubeq\>em 
til at betegne Set/ t)^orforommcelfcte©am{in(;erneé|)o^et)^t)emeeb 
egentligen jlgtebe til. 2>en ffarpfigtige Chrift. Aug. Heumann 
bawr frembeleé opfpurbt ligefaa baarligt et ©pogetfe af en Uvrb 

åftanbé'^erfoil/ fom Jo. Henr. Seyfried Medulla Mirabilium naturæ 
Lib. 2. Part. 3. p. 542. fq. f)a^er natMgittet Mufæus Wormianus,, ef 

terbi banb iffe mbfle / at Mufeum Wormianum fcar bare Owr* 
flprtften til ben 23og/ fom tnbebolber en Si1?ii\>elfe otter beRaritæter/ 
tøtnlfe uoreé bfrommelige Olaus Wormius forbarn fyavbt famlet ubi 
tit atrofi* og Sttaturalien * Sabinet; og berfore meere enb alt for tfel 
fortiener ben ©fremt/ f)fcomb faa latterlig en 23ilbfarelfe er bleven 
tgiennembeglet A&or. Phiiofoph. Part. L p. 6. faalebet* : "|>mlf en Cato 
"funbe bltøe hefter owr jtt alvorlige 5tnfl'gt/ naar barib finber xi^i 

"Jo. Henr. Seyfrieds Medulla Mirab. Nat« 3 at Mufæus Wormianus 

"tuenbe gange citeres? SDfrmftatter Slarfagtilat tror, at£enne©cri* 
"bent/ ia banb fanU aliegeret Mufeurn Wormianum, f)a\)tt ttrtbtf* t £)qimtatft 3 o g 9?otfleg totte fti ftotte. s ?; 

"bet <Ig, at bet ttar Au&oris 9Tat)n/ (om for tf fe at blitteformamget 

"meb ben S^iff* Johannes Mufæus, 0(J frøtté 23rober ubt £tel Petn 

"Mufæus, maaflfce af ftt gcrbemelanb Worms ftg battbe fliget l>et 
Stfnattn Wormianus. " (Jnbeligen er jeg feltt f ommen efter en trebtc 
23anfobntng af fetøfamme ©lag/ (fortil en af be tørbefle SDtønb 
flob gabber/ fom J^bfflanb fjatter battt ubt ttore Siber. £>mjlcen* 
bigixberne ere forteiigen biftt: iAtibnama ttar ufct forrige Siberog 
er enbmt ten Sag ttag er et v>cl bcf ienbt SHorfr" Orb/ fammenfatt af 
ganb (regio) og 9tam (occupatio); bttoiaffcrrbeleé3fItftrttt*ne batte 
betient ftg til en Xitel for ben 33og/ fom banbler om Dereé Scefcerne* 
lånt g fortie Opfom)!/ og bttorkbeé m famme forbttm er bleven be* 

b\)%t af STovfFe $?amb / tVttft tteb 23ifp Thordur Thorlakfons Om* 

(bvfl ubi ©ratbolt 1688. meb befte 9>aa|fttft: @Aøan2.An&nam<i 
tim fyrftu øgning 3flanbé af 9Iorbmonmtm, $?en forbt baabe 
fcet rene og bet anM ttar faa got fom ffittlt for ben elleré meget ao 

curare Jo, Per. Ludwigs Ø\)t\t/ ha banb Star 1696, font ProfeiTor 
Philofophiæ ttbi j>alle frtett Vitam æternam ex gentium concentu, 

fom ftben er bleven inbfort i fyané OpufculaMifcella Tom, 2. n. 7., 
og for at bettiife/ at ibiant anbrefærbeleé3ftønterne/enbogfaaben 2itb 
be entntt vare Rebninger/ batte giort tig £aab om et anbet £m eft 
ter Dette / ubaf ben npperltge Thomæ Barthoiini meget lærbe 23crf 

de Caufis contemtæ a Danis adhuc gentilibus mortis (aanebe tttenbe 

betimelige 23ibneébntb om Thorulf Moftrarfkegg , tøttoribfant htt 

forfie Og ijngjfa ftnbeé ttbt Arngr, Jonæ Speciminc Islandiæ, itt 

jtbile og iTlbjTe tfti forbemcrlbte ianbnam; ^aa batter benne flore 
SKanb bertteb tffeallenefle forføret figfcltt §.4. p. 411. ganbfft uran* 

geltgcn at falbe Landnama anriqvifiimumpræcipuumqve inter fuos 

Scriptorem b< e. en crltgammel og fornemme ©ertbent ibiant fine 
Sanbémamb; men ogfaa mut Slarfag ttl/ at ben/ fom batter for* 
ferrbiget SKegifteret til be Opufcula Mifcella, og efter Ludwigs egen 
Slnmcerfnina ttar Lazar, Heineman t bltnbe batter følgt bannem ttbt 
felttfamme 23ilbfarelfe, naar banb i 33ogfIatten L, ubtrnffeligen farter : 
Landnamam antiqviflimus Scriptor Ulandoruiru b f e* Landnamam 

en ætbgammel 3ffant>ff ©fribent* 

iv, ®er< 256 B,M. Qm$t%tlbføtelfet IV. 

©erfom frembeleé til en tftffrcefMig 5?unbffab øma3øgerneub' 
fræveS at vite baabe tiaat famnte cre (Fregne / øg bvor t>ereé ^>o\>eD* 
£n)emeebe eaentltgen ftqter tit; ©aa bør ligclebeé meb flørjle $øt)e 
i>aatafeé ten 23ilbfarelfe / f>vct^et> tvcrt berimob ubt Thom. Hyde 

faa befienfcte Catalogo Bibliothecæ Bodlcjanæ p. 266. eit IDtfttff 

£3øe 2\et ttlfFnves eu Jvometff &ayfer/ nemmeligen 5t Fride- 
rich ben9(nben/ f>t>i(fen allerebe t>av meere enb trefnmbrebeSlavbøb; 
la Sanmarfeé 09 SJtorgeé £onge / Friderich feen 8(nben l)øt)lovltg 
3bu£ommelfe til begge SKtgeré faavelfom be unberliggenbeganbetfog 
gørftenbommeré 25rug og 9Tt)fte løb forfatte bemelbte ©ee*9lett/ 
font førfl blev funbgiort 2(ar 1561« 03 efter ben Tito abflrillige gange 
<r bleven igien oplagt fce^:^e(cé ubt tet af Hyde fammeffebé anførte 
Slår 1572. 3 bet øvrige giver mig benne Stømerfmng tidige en øm 
fFelig Slnlebntng til at rette minu een prægtig SWbfarelfe/ font ellers 
vel ftmbe fi)ne$ allenefle at angaae be gamle 9l()obi|fe og SBtébpiffe 
<6øe SRetteté £iftorie / men bog ogfaa ber bør at ftnbe ®tctb/ for 
faavibt ingen / fom maattt bebage at bolbe bet eene tmob itt anbet, 
lanb være uvibenbeé om/ at en Seel af be Strticler/ fom ftaaer ubt 
foranførte Friderici 2. ©øe-SRet/erelaante ubafbenælbre2Biébt)ffe/ 
bvitfen forbum overalt i SHorbnt var bleven antagen unber ben Sttjtci 
af <2Bater>9ftttm. ©amme 2>iftfareife ftnbeé ubt Sam. StrycUiUfu 

ModernoPande&arumTom.II. libj4.Tk.2.p.82. (jVør benne fløreju- 

rift i 2lnlebning cf Lege Rhodia de ja&u iblant abft-ttiige anbte urigtige 
efterretninger driver: "2>a ben Øe Rhodns 1522. var bleven ittfta* 
"gen af Størfetnc/ faa blev benne CSi)obii?e)@ee'^etforffi)treb til en 
"©tabt paa Øen ©otblanb Falbet ££tøbt) * -< fiben ben $itb be-- 
"gpbteben SBiéb^ffe ©øe*5Ket at blive befienbt; " og vebfltgtlagfc 
fombeb alt for tybeligen giver tilfienbe/ at banb langt itk faavelvar 
breven ubt £>iflorien og ©eograpbien/ fomubi2ov>og9iettergangen- 
Sbi fi^ai er bet iffe førtf fer etfæ(bfontt©pringpaa eengang fra 
SKf)øbté ubt M Støibbellanbffc $xo mob ten Mati\lc^itfittil®ott); 
lanb/ fom ligger fnartmibtubiØjler<©øen? SermTfi maatttbiUU 
gen fpørgeé/ veb bvréOmbtfvrøeiigfKben f aa mcnftnTtbiggorffyttelfe 

ftmbe t QanmatltS oa 9?or^e5 1«rt>e $i\totit 257 f tinte vccre (Feet? fttcn man \>el »eeD , at Johanniterne Stør 1309* 
tnttog SKbobttf/ men attrig Icrfe^ nogenfteté, at te befvmrete flg 
f<erbeleé om tetré celtgamle @ee * SKett / f)Vié toninger teéforuten 
ten Xtib maa(?ee allermintfl fammeflceté vare tilovers, ©aaertet 
ogfaa vtfl nor> at t)a ten Jytfiffe jvapfer SolimanntenSlnten/ 9(ar 
1522. fortrev tøffe 9tt&t)ete fra SKbotié/ famme; efter meer enb ©t;v 
Slaré Jortøb toa bere$ ©æte igien paaØenSttafta; menateeneeni* 
pe af bmt ten 2iib flhtite være f ommen til ©otblant f terom finte* 
if^e mtntfle gofcfpor bwrfen ufci 3ob<wniteweé eller fctflfe SHortiffe 
SKtgcré éiflorie. Snteligen om tette entogfaa fantteS/ faa er bet 
Dog alligevel iffe allene urimelig at troe/ at ten QStébtjjte ©øe-9tett 
forfl ten Sitt) ffulte feat>e begwnbt at blive befienbt/ t>a 23tébt> aU 
lerete langt for ^a\^)e tabt fin forrige Slnfeelfe, men bliver ogfaa aU 
fceleé ufanbfattig/ faa længe te langt crlfcre SSeviiéligbeter bor ftaac 
t>et) 2ttagt/ fomantre uti tenne ©ag bcbre oplnjic 2K#nD &aver 
anfrrr om ten* ©4e-9tette$ STavnFunoigtyet* 

Stten for at fommeigten til te 23ilbfarelfer/ fom Sremmebefca* 
ver begaaet fcerbeleé vfti vore* lærte £iftorte; ©aa ffulte maaffee 
neppe noget Stfennifle f tinte troer <tt et eenefie roertet betydeligt: 
og overalt: beftetøtCanj? Vaf vat bleven omjrabt til jtcea&* 
ffciitøe Bøger, feer' om faa flor ett Jorfeelfe iftt alt for aabenbarli* 
gen laae for Øtxne felv uti bet ni)efle Oplag af tctcompendieufeOe* 

lel)rten ; Lexieon laaVelfom af L. Moreri grand Di&ionaire Hiftori- 

qve. Zfyi paa begg? ©torter tilleggeé voreé nppcrlige Hiftorico, og 

forfclim 9tigetg'San§ier, Arrild Hvirfeld, førft Opus Chronologi- 
cunij ftfceu Hiftoria Ecclefiaftica , fremtefeé Hiftoria & Res geftæ 
Rcgum Daniæ , og enteligen ©anmatlé 9Iige$ $?m\f e ; enttliont 
vi Der til 2aut* altrig bave vttff af flere ent et faatant .fritforif? 
Q3ørrr> fom uti gantfm* ©ørog forfr blev trnft uti tie Qyartanter, 
flten iglen oplagt uti to Folianter f og begge gange mtbefatterSSifpe* 
#r* ufen/ bvilFen o^te^ færbeleé af 2attn(¥e ©cribenter bliver Faltet 
Hiftoria Ecciefiiftica, ligefom £øve£''23ttvfet felv baabe Opus Chro- 
nologicum, Og Hiftoria & Res gedæRegum Daniæ. 

£f vi. Oi 258 B. M. -Omtt 93i!t>fare!fet 

ii ■ — — ■ ■ i iimmmmmmmtjmm ■■MMH^ 

VI. 

Od ftMt) ffctt feg ftge om te Q3t(6farelfcr / fom af fremmede nbt 
Sftmmartø og STtorgcé Ivrbe -g>tflorie frembeleé ere begaaebe i fem* 
feenbe tif perfoner e? SRaae jeg meb faae ©tb tribne min ©anb> 
jjeb / faa tør jeg pcafiaae/ at famme tieppe ere minbre , og til beetø 
Uge faa prestige/ fom bc jeg tøbinbtil bare til en ^røue ^a\>tr nb* 
røpnffceb allenefle i Slntebnmg af ©anffe 09 SHorffe 83øger. 3 feer« 
bekneb fønfce jlea (for at begnnbe igten/ fjfcor jeg flap ngritqetOan* 
føre nogle ©neefe ttftføtfte lærbe ZYlKtfo, fom alle Ijatw fcavt 
fcet famme 5^iccbne 7 nemmebgen at t>e af vaitfunbtgr ufcen* 
lanbtTe ©cribenter l)vct for ftg ere blevne ar^eet ifcetmmfcfte 
for to afcjRite pcrfoiter. 9)ten ftben bet tnlbe bitøe for tnitføfrtg 
bennem t)et' alle at opregne ; faa beraaber jeg mig for te nne gang alle* 
nefte paa Joh. Francifci, fom 5lar 1532. blti fobt nbi SKibe/ 03 
baabe førenb og efter Ijanb blett Profcflbr Médicinæ treb tn jtongc* 
lige Academie, formebelfl fine <poetiffe faaueffom SRebtcmffe @frtf» 
ter forf)ttcm>ebe fig et nbobeligt SRavn. $bi ubt bet nt)e(tgen anfør* 
te Compendieufe ©elefcrten * Lexico bli\?er nbi 25o<ifhu>en F. joh. 

Francifcus , og ftben tlbi 33ogffa\)en R. Joh. Franc, Ripenfis anført 

fom to Icerbe $?cenb/ (tøoraf ben eene et) ttebfom ben anben- £ige* 
lebe* bitøer nbi Nic. Hier. Gundiingii 23oll|}anbige $iftoxk fcer ©e* 
(aftrtftcit Tom. II. p. 2910. talt om Ripenfis mcb gornaun Joh. Franc , 
fom om en ganbff e anben <perfon/ enb Joh. Francifcus, bMfen fiben 
p.2976. opregne* iblant Medicos: 3a C. F.H., \)d> t>t>ié Omforg 
Dette Q3erf efter Gundlings Sot) er bleven tv\)H, enbffrønt Au&ori 
til liben SKoeé, og ben Icerbe 33erben tffrøré til meget maabelig 9tytte/ 
laber fig tf fe engang nøt)e berwb/ men t>øt>er ftg nbi fine SfomæciM 
ninger Tom.m. p. 3080. til at nbfinbe ben trebie Joh. Francifcum, 
fom f)a\>be fcceret Poet og Medicus tillige/ og beteer beéfowfcen \aa 
flor Omfrøggeligljeb for at l)inbre, atmanjoirfefMbebolbebifietre 
fer een og ben famme <perfon, fom be i ©anb j)eb ere/ at fjanb atter igien 
ubi 5Ke#eret t)wr for ftg befønberltgen opregnen VII °f i ©anmatf ré ofl 9?oraeS tørfcc £f flotte. 259 

VIL 

; > 3 D^or galt &et ogfaa Mr> at fter ownfor en ©tgeWmanb bc# 
teete een af te <rlbre momerffe £at)fer ten ufortiente2@re at tillegge 
feannem ett Qanft go\>; &aa er t>ett)oa enbmwrre/at een af J)an$ 
&inb$mcenb s 2tnletwwg af en ?Dmijr øaibent/ fjtoilfen tøanb 
tf fe noffom fienbte, Ijawr førtøt'Øet ftg til at: txrøære endeel 
£T*tt<M/ fom ui fleligen maae t ilftaaeé ftore gortienefler felt) tmob @ng« 
lanb; 03 Det faalrbeé: jacobus Waræus JjatÆe 1654. ubi Sonbon tø« 

bet tCi)!ffDifqvifidonesdeHiberniaÅ: Aiitiqvkatibusejus, f)t)ilfejirc 

2(ar derefter fammeffcM We^e oplagt iaten; og færbeleé ubi bet 25* 
Sapttel^ frm ftanbler om 3rcfo»M ælbgamle SKpnt/ p. 151. anført 
fyoab SaxoGrammaticus forterner om en Ijeel ftob <penge/ l)t>ilfe efter 
ben giærige Stxlanttft $onge Hugkts ©rab flhtlbe være bleven fun« 
ietuDt f)ané ©fatt dammer til Smblin; bog meb benne gorftgttg« 
Jjeb/ at Ijanb egentltgen iffe liter berpaa/ og berfore ubtrtjffeligen 

ttlfcetter: fed Saxonis notiilimæ funt fabulæ b.t. SXtten Saxonis gab* 

ler ere alt for bef ienbt: <£n w$ $l|¥er af Dejlige ©frifter otterfatte 
famme ©og Stør 1705. paa Sngelff / og forogebe ben tillige iffe alle* 
nt meb nogle nnc Sapttler/ men ogfaa betfforuben meb en f)eel l)ob 
geil og 33ilbfarelfer; ogba f)anb færbele* lommer til forbemcrlbte 

Otif faa førtolfer ^anb te famme: but the Saxonsweknowareno- 

torious for fi&ions b*e. SRen \>i fcibe / at ©aberne ere befknbtefor 
at elffe £>\Qt øg @t>entt;rv et) tagenbeé uare vaa, at Saxo iffe aliene 
betaer bet golf/ fom forbum tmob <£nben af bet trtbie Seculo wr 
blewen natmfimbtg nbi £iftorien, og fiben i bet femte Seculo tøatobc 
fenbet en beel af bereé ganbémcenb til (Jnglanb/ J)ttilfe ttib efter am 
hm fammeiTcfc* opiettebebebefienbte,©^ 9ttger; menttar ogfaa en 
SRanW Sttatm / l)t>or\)eb fcrrbeleé paa bette ©teb betegnet bm ftore 
Sanjfe ©cribent/ l)V>té SSremtnbe albrig boc ubboe/ enbjfrøtit ben 
fom \>il ticere upartiiff; tf'e fanb naNjte, at banbubibm allemibeite 
^iflorie iffe mere !)at>er t>ccret fri fra gabler; enb anbetiff ebtf anbre l)$ni 
8iigemc?nb af famme 5llber for feføfamme Omftcenbig^eber* Jt f 2 VIII. Stf s6o B. M. Jt>m $i ©iftfarelfer VIII. 

Sil 23e\>tt$/ atbe Cttler/ fom tørbe fcHcmbtøtSWtmm* 
og Hotge erc blevne ttiugfce efter en J>nxre ©tatffc og £e* 
ffiiltttøf itaefaatoef fom w Seel Xttlet/ berfinbeø for ttxti 23tfger/ 
barer forført ^remmet>e> og f#rt>eles ubt £anfcfene sSprog 
ufyttfuge øftibenter til Qlfvcyc og Dilfcfarelfcr/ fremffiUtrieg 
Pibere ben beltentteDlorlfe^on^olafTryggvafonsJbfllorie. Auck>r 
til bette ©frift \>at t>iffVKoen nof Oddur, fom let>ebe u^t bet totøte 
Seculo, og forbi banb uar baabt en flittig SDtanb / og tillige SDiunf 
og <præfi ttt i Thingeyre i ten Q3rflreg!cr^tng af 3*tau&' *> tc ^»BW 
dddur $robe/ $>rceft og $?unf. 5Dog t)at>cv ten ftbjle Sitel allerme efl 
twret i 23rttg; forfor Oiaus Verelius, ta fjant) 1665, til tlpfallob 
træffe en $>art af ommcelbte 2$ea/ afteleé baPbe$øt)e til at forfatte 
bene Opfmft faalebeé: "<£t ©fnffe af £ommg Olaf Tryggiafons 
"©aga/ bfcilfen Oddur SJlunf beffrewt fjaser*" £Wen fibrtt Leng- 
let du Fresnoy ei) forffob fig vaa ben egentlfge 25emcerFelfe af 
bet SRorbtffe £>rb SRtmf/ en^fftønt famme Itgefaa ffmbarligen er ufc 
fpiiret af bet Satinffe Monachus, fom bet ligefybenbe £t)b(¥e Orb 
£D?6ne^/ og bet grangjfr Moine; faa er banb ubt fin Cataiogue des 
principaux Hiftoriens, fom ftnbeé bag t»eb itn n^efte ^partfifftOp* 
lag af bane Methode pour etudier i' Hiftoire, ber\>eb bfeuen foran* 
lebigeb T. IV« p. 287. til at owrfcette forbematfbte Vereiii OpfFrift paa 

Satin : Fragmentum Hiftoriæ Olai Tryggiafons per Oddurnm 

MVNCK-, og tager faafebe* ben Xitel elier in 33i 9tønv fom Od- 
dur tilfonv alfenefie i ftenfeenbe tit itn SKiin! e*@tanb banb forbum fcar 
libl/ faafcel v^ tøtt* ©terb/ fom enbnu tybeliger flben itbi SJtegifte 
ret/ ^or^anbubiaSogftawnM.fetter: mvnk Hift. Tryggiafons, 
ligefaa wangeligen for etorbe!itligS«-og©tamme--9tøn/ fom Tho- 
mas Hyde M Orb Poftulatus, ha banbinCatalogoRibliothecæBod- 
lejanæ Part. II. p. 74. anfører Henricijulii POST VLATI Decretum 
in caufa Philofophica Academiæ Juliæ, qvæ eft Helmftadii , contra 
Dan. Hoffmannum. Germ. 5c Lat. Wolflenb. 1601. , et} tttbenbeø/ 

at Poftulatus, t>ar irfuné J8e<rønbeifen afben fcrb*>anf?ge Qttt/ fom 
Henricus Julius, £ertug af JBrnnfvig t 2tntetnin9 af SJifpebommet 

£alber*. i T)anmtM 03 9?or<jeg Icetbt £iftorie. 26 £albetffab brugte ten SiiD faav>el elieré overalt/ fomfcerbelréubiben 
2)om fammeftøbé anføres/ 0(5 u!5i fin fulbe ©ammenbcenglnter faa* 

lt&r 8 : Henrici Julii, Poftulati Epifcopi Halberftadienfis, Ducis Brun- 

fvicenfis &Luneb.Decretum &c£n)iif en betybelujeSorfeelfe/enljftønt 
ttt egentligen tf fe fører til betre ©tø£>/ jeg aUtgei>e( ifte funbe for* 
bigaae \>eb faa <jot> en & Dligfteb ineb faae Orb at rette/ beelé fort)!/ 
faaPibtmig erPitterltg/ cnbrnumunljatterbemcrrfebbet/ beeléogtaat 
ftpnfeentetiUtbeme(fcte$crtui?Hénricus Julius \jaratft met>6ei)iot)lig 
3bufommelfe 5?ong Friderich ben Slnfcen* ^Jrtnceffe Eiifabeth, fem 
Piffcligen v^Ut^e tabe alt for meget af tøenbeé mebføbbe £wl)eb/ ber* 

fom tøtttl t 2{nlebning af Cafalogo Bibliothecæ Bodlejanæ ligel?be$ 

ffulbe afleggeé iffun* meb bm ©tumpe af forbemeibtc i)enbe$ ©e- 
tnafjtø afbrubte og ufulbfomne Xitef« 

IX. 

®m meener Jeg ogfaa ; at ben Omtrøling ber er ffeet tmetfem 
en Owrfcettelfe og .potøtøSetfct/ neppe tanb anfeeé for at fcære af 
ftørre 25ctnbeligl)eb enb bett/ faoweb enubmUnbff øgbeelfcettf 
meb Petjon tegnes ibtønt j^fitouwøewe; og ftolber mig ber* 
for atter befeneb til at Pære faare ilbe ttlfrebé meb Gundlings for* 
omtalte 93otltf<inbtge £iftorie ber ©elafjrtljeiti forbi Cuncrus Petri, 
fordum 23ifp \titi Leuwarder, fom maaffre albrig 6at>cr feet San* 
marf/ Tom. il p. 2601* ganbfr*e falffeligen og albefeé uritmeligen 
regneé iblant be tørbe Sftrrity \pi\U i btt ©c jttenbe Secuio Kg ubi © <m* 
marf lagbe efter Støeolitøten: enbfftønt ber tffe befyopcé flor Æonft til 
at ubfinbe Mf fom egentligen Oawr gtøet 2(n!eebning eilfaa latterlig 
engorfeelfe; nemmeligen at meerbemcrlbte5rieflantfl?e?8ifpt)arble* 
ven f&t ttbi ben 3teeberlanbf¥e foreenebe 9>roPm$ Zeeiand, fom 
Auaoraltforaabenbarligen blanbebe meb Porcé2)anflfe#eaffamme 
9taPn. 

X. 

SMen naar en anben fremmeb ©cribent ubt Lettrcs ferienfes & 

badines fur les Ouvrages des Savans Tom. IV. Lettre27« Pflaffrtøer 

j? f 3 at a62 B.M. £>m Zti& Wbfat tlftttc. 

at tibtønbingenu cre betre i ©tant) til at jfriPe et tnfl £anM'£>ffio* 
tie/ enb føem?tøbe/ og til 35ew$ Derpaa fcrrbeleé p. 558. beraabec 

ftg paa Thormodi Torræi Hiftoria Rerum Nørvegicarum, mebbiffe 

itt)tt^ffe(tge Orb: n Ztoa3t at becteeretSJertafenSnørman/ fom 
'Par bleven fortog opfobt ubi ©canbinaPien ? 3^enlunfce! Auftor 
"paeen3ftøttber:" ©aa tteeb jeg albeleSiffe/bfcabfor et SBegreb ben* 
ne formol entltø £cUanbff ©cnbert battet gtortfIgom©canbinaPia 
faapdfom om STtorge? og inbfliller til anfcereé ©fi#nfømbrb, om 09 
ftporpibt famme funbe ft>nc^ vt^ttger at Kcett f e»b bi« XpbffeéSan* 
Fer om Pore$$orfcebre$23ogflapcr/ ber anfaae et Storbifl? ©f rift for 
fWofcowtifl?? Set web jeg/ at 3flanb imob <£nben af bet SHienbe 
Seculo førft er blfpen bebpgt af SHorffe golf: Pibere/ at bereé celb* 
gamle ©prog/ 23iié/ ©fif 09 2oPe f>art ab afletiber b<wer fcceret be 
famme/ fom forbwm Pare brugelige operbeele9tørge: enbeligen #en 
felp vtoi bet trettenbe Seculo ec blepen lagt tmber $ong Hagen af 
SRorge/ og enbnu ben ©ag iSagerborertilsnorge: fdgeligen bwc* 
fen Thormodus Thorfæus bet anfeeé bare fom en Ubtønbmg/ eller 
SRorge/ fom et tytlt fremmeb Sanb/ b^tø cel&rc 23ebrifter 
banb faa npperligen fyatøtt oplnfl fcerbeleS ubaf flamle 
Sftanbffe efterretningen 
RG. (o) m 263 
H. G. 

&m kt gamle £ti> 

enemanK 
I. 

et Orb ^erremmtfc er tf fe faatot atgt>re$Kebe for/ fem bet 
laber ftg anfee for l>e fleefle* Slangen een tccnfer, atlet n 
upaatvjftch^en ubaf Jyttu, Dominus, paa een eller anDen 
SDfaafce* enten at bet tyar beløbet en 2)?anb af ^erteføwb/ 
efter famme Analogien fomnaar man frøer 9>røfieitianb/ Sonbemanb/ 
af <prc?(t og ©onbe. 3 benne $?eening bauer, fem bet ftuneé/ ben 
©ttenjfe (£rfe Stffop Haqvin ©pegel Pceret/ efterbt banb fcettrr i ftt 
GlofTario: <£>en:emarrt> / /'. *. Domhus mbUis. (Bier og bet (tal bebe 
^errene tllaiib; fottt Sørifhn Offerfftø tøt forf tarer: fortil 
JBiflfop ivnub i Q3tborg l)ar øet 9ln!ebmng ubi bans 2attn(¥e Ouer* 
fcrtcelfe afben Støbte goty i bet &anb verrerer paa et par ®tcrt)er/ 
/fo/wo Domini, og /ww/W/ Dominorum. 2(rrilb ©Pitfelbfetøbef rafter no« 

Senlunbe famme Etymolo^ie, naar banb tipi 5?ong Canuti VI. £>t* 
otte pag. 2/. «/. *»*/<o taler om Sanmarfeé 2ibel/ ogomReceptio- 

ne in bominem Regis. 3-^f £erjji)0(m in Varergis de Servitut? perfinali 

& realt, bruger cg benne Xalemaabe/ j^.™. pertens tHæn^s 
T)ør&uebe. Nicolaus Heldwader er fcel tffe nogen mcerfeltg ®crt* 
bent/ eller wtit at gtøe agt paa ttbt ærbare og gamle ©ager. VIUU 
gewl tnl jeg anføre et) allene bane autoritet for jettene tttctnb, 
men enbogfaa bane beele gorflaring om be ttrøbe flag* Sa- ffeSlbel/ 
l)\)orubi btt fornemmede / (iler rettere/ itt ktkttkftt, ) er ban$ 
Etymologic til bet Orb 2fbcl ( o n bog iffe *oax tyané egen/ eller ben 
lift n\)tf men wl 100. 5(ar ttlforne $tå$t Må 2$anen afSebaft. 

Franck.) ©aalebfé lt)ber btt bfl i Heldwideri Fncolpodio, fil. joi. a. 

"©er b^er af 25 gtjnbrlfen »æret twnbe flage/ fom manfa(b<r2(bei 
"i Sanmarf. 2>e forjle ere ubfprungne og fabbe af gammel ..©anfF- 

"33i>rb 2^4 H. G. ©nvM £>rb fyr remanfr. "23prt 03 5Motv fetnlfe £ongmte for fceres SKttterlige ©terninger og 
"Sroffafe / for tereS gccternelanb at fa mpe og (frite rmot Stigen* 
"gtcnDer / feafcer gmet £ieimo^®ffolty oatiffefalteteé^erremænt/ 
"qvafi herrens £H#ttb etter jtongené SWamfc; ©ere$ ©legtinge og 
"(Jftertommere faltiteé $r?baarne k. 'Se anbre/ fem ere feer tnf>* 

"fomne af £cet)ferené Sanbe/ qvi militårunt fub vexillo Aqvilæ, 

M I)V)oraf te falteé Sltel af Aqvila, en atrier paa Xpfcffe Xungemaal/ 
'Vre nu incorporerete met bifie forffre\>ne/ reaneé mel) tennem i 
"2Mot og 23t)rb met) SRatmet og Titelen." ®aa\)itt Heldvaderus* 
2J?en ?ffe er nogen af tiflfe tjente Steninger, enten om Domino Nobm, 
eller om Homine Domim, rigtig, ^ettemanb fear intet at ffaffe meb 
*^erre/ i feenfeenbe til SKatuteté Opfomfl« 9)?an feaper at fege foet 
fra langt æltere Siter/ ent eengang PoreSanfFenu tiCot>eré merrente 
£>iftoufr/ 2m og gamle ©frifter ere. Sa Pi alligevel uMtiffefelp* 
lamme gope og ©Frtf ter/ naar man ligner bennem met Pore SHa* 
fcoeré og anbre Stationere ©fiffe/ forejtnte faa megen Unterretning/ 
fom enteligen t>et)ø\>ee til tenne Sing at forflare* 

2. 

Sen 3ntteeling af (Stenterne feeriSKtget/ fom man i langjtib 
Ijar vejret Pant til/ fra nu og nogle feunbrebeStar op ab eller 8 titøage/ fea* 
tor <\?ort tet rette 23eawb ont tracpn noget uf lar. Wlm fearbeelt ten- 
nem iZMftanb, (Baf?licji)eb/ Borgere og BØttber. Og Sltel* 
panten feaper nogle/ ifeenfeerrtetii^yaremanté Sttapnet/ meentat 
funte og falteé £crremanté ©tant/ eller ^errejfcwb* S^en af ten- 
ne 3ntteeling er tet tffe/ at mant ffal Icere tet celtgamle Jus publi- 
cum regni Paniæ. i£erre|l*mb8 Sftapnet tilforn ingen feer i SRiget/ 
ttten ^onøen og tet kongelige £uué. Sertil feerte hertuger og 
©reeler/ fom pare enten kongelige Størn/ eUerjvongerneé nær gør* 
pantte og ©pogre* (Snteligen ta og SStffoperne* SWagt og 99Ipn> 
biafeeb opfleg til tet feepeffe/ tilegnebeé tern ligeleieS £erre*Sitel; 
Se ffrep* ffg af (Sttbe tTaabe, taltete (tg Vi H ©*/ og funte t 
tere* 35iffopéi.emme øpe viflV £>erligfeeter, fom elleré ingen tilforn/ 
ttten £onaen i tit 9tige, £mugen i fit £ertugbom / o$ kongen* 
23ow eller grenter i ben* Scene; fePttfet fee* aften ØybjTe 4o»s 

Crebie H,g omft et&rfrfieecemott k ^6| 

CtebteBoge 8be Capihl 9Wet Stbelen bar tet fin SKigttgtøeb/ at 
ten var iblant Unber faatterne/og ticefl $ongené£mté og Sot^anbt{¥a6/ 
ten fornemmefJe @tant i SKiget/ og te VPperfle teriblant Wef\>e tagne i 
$ongené 9taab/ og formente meb te anfeeligfte Smbetet* SRe n 2lbel 
og £erremanb var et) alttt eet og tet famme* Sen f unte være St£»et/09 
var tog iff e £crremant f (jeg taler om te æltgamte 2iter«) Sølen en 
£errerøant var Slfcel ; fjant) blev tet og/ faafnart fjant) fif £>erremant$ 
Slat)«/ og fortplantete ftten Sltelffabet vaa (In ?Ægte*2lffom. Slbel 
betyter $r ibaaren/ og af fornemme 6 l egt* £erremant var en £on* 
geni £rigémanb/ og en jorlcentngémant) af kongen tif at gtore £rig$* 
Jienefk: 2{f/&r, eller //*r,exercitu$, ogAf^.vafaiius^homo-, faaat 

bantfuntemet9lettebete/ Miles feudalis, eller homo aut vafallus mi- 

litaris; Sit Slfcetømant/ font fat i Æongené SKaat/ fom tiente befJanti* 
gentil£ove/ fomvariSufftøveller antet krigen uvetf ommente <£m* 
bete/ bavente en noget Scen ter forbantt barn til 5?rigé-- Jienefle/ b«n& 
var Nobiiis & ingenuus Vir,men t teJiter if f e£erremant/i*e,homo e- 
xercirus aut miles. 23egge flage 2ftel/#crremcentene og te antre/ere 
af en u*tønf eltg Sflter. Nobiiitas nat i fin glor og£erligbeb f)oi te Xt)b* 
(Fe/ IcengeførTacitiJiter/ bantfomfftit)ertb(antantetterom:"ln- 

"fignis nobiiitas, aut magna parrum merita principis dignationem et- 

"iam adoiefcentulis adfignant," Og faaleteé er tf fe at tvivle paa/ ten 
jo oafaa var boé oé. £errem#nb vare vel florfie Seelen gribaarne 
cgSbelfotte; SRenfunte ogfaa intfætteé ogtageétertilaf te©tom* 
ter/ ter ev vareSttef/naarte bavtefortientfaatanSStevebStyt 09 
SKantbaftigbet i krigen* £ver SDfant f unt e fol ge £cer ett/gaae i j?r i& 
ogSefcing; ogvarUatelfaavelfom9(tet tertilmet vifte 23tlf or for* 
bunten/ naar Opbub var ff eet/ og tet falbt barn tif i ftn Orten r untta- 
gen ufrie Senere og Srcel ; bvorom f ant tøfe$ 3- 23ogs førfie og ait* 
bet <D*pttel i Coveit. 9)?en bver 5?rig$-eller 2etingé-9)?ant var tf fe 
fcerfor en <*>en:emaitf>/ eller <5>æt:8m4ttt>* 2bt tttattb i tette fttfle 

Ort bemcerf er et) blot Og fimpliciter Virum, men Vafallum, feu hominem; 

fom man f altte tet ; nemlig en tYlmb, fom enten felV/ eller vet 3$t)rfr 
og ?lrv var i 25eftttelfe af vifte gribeter/ forti banb ftetfe fftilte falgc 
perten felv perfonligen/ met ©f iolt/23aaben og alt tiårige. Og t>en* 
ne flage gribet/ fomfalgete£erremant$f}antov fcorteiffetil2(bel« 
ftanten i 2tlminteligf)et i bemeltte Siter. 

£1 »et a66 H. G, omt)et£)tt> ftertemattfr . 

Set befle 33egréb om Sinken bef ommer man/tice jl fcore gamle J&t* 
flotter^ af btn 3t>t^(Fe 2ov : fnw SorfFicellen imellem Bortse og <y& 
vemmb er ten famme/ fom jeg nu bar bemærfet imellem t^ct* 
ttttuwb og 2f t>el$maitt>* SXften ber maa man feette tilflbe ftt Præju- 
dicLum, og forglemme Den 93emanrf elff/ fom nu om Sage tilegne*/ ja 
efter bet trettenbe |nmbreb<3f ar er bleven tillagt SSonbe^ftavnr t.Bøit- 
beer,tvoreéSanJF og alle beSftorbilftDialefter, eet af beOrfy mart 

fceb gibene 2 Tngbe bar degraderet ; ligefømTyrannus,, fur, latro, i 2a* 

ttnen ; i £t;bj?en ©cMcfy Cl^eøf eUer rim, og bcflige. 91« om Sa* 
ge betaer bet Rufticum, colonum,en 2lgerbt)tf ere af ringe ©tanb. 3 
gamle ©age var 9Ta\>net alminbeligt/ for buer srøanb fom i ganbet bt)g* 
te og boebe/ og et>ebe ©aarb og ©obé* Sen atletrigefre 3or.begob$* 
(Styere paa mange 2Warf er ©ulb/ ja ben øpperfte i kongen* 9tøab/ naar 
banb et> var Jberremanb og giorbe Ærtgfrlienefk/ bebbe ligejaa vel 
95on^e/ fom ben ber ifftrø bavbe en beel maabelig3ocb/ afen9J?arf 
©øffe eller faae ØrtugerS Størb* Sen enfolbige 2eve<SD?aabe paa be 
Sibrr førbe ^aabant meb flg ; Sbt en riig og fornemme $?anb botbte % 
for ingen ©f am/ at omgaaeé felt) meb 25onbe^2lrbeibe, øgtage£aam 
ben beri meb* £vitfet bar givet Adamo Bremenfi 2et>(igbeb/ til at 

t?r i\)er fa akb eé / Hift. Eccl. c. 13?. In multis Normannia & Suediæ locis paftores 
pecudum fUnt etiamnobilijfimi humme?, ritu Patriarcharum>& labore manuum vi- 

vemes. éigefomVarro (F river om be gamle@ræf er og SHomere/ niuftrifi- 
mus qmsqne paftor fuiu ©erfor inflett tlnber/ at S3onbe Stavnet er baa< 
te bleven alminbeligt/ og bleven faafebeé lernge veb; faa at 2tf>el og 
23øirt>e et) bleve ret abfWte/ fore nb veb en lang Xiib. Set fammem 
fatte Orb 2tbelbotrt>e nævne* vel i 2oven,men iWun faåe ganae; £vor 
fcette Stavn bog et) tilfienbegiver noget florre eller mere/ enb bet bare 
OrbBon&epaa røangeanbre ©tceber* Qtbelbønbc/ $$ eyBtybe/ 
elle* 2,<wt>t>øe/ flaaer ber i &wm$ 3. Boge 51. (D*p- 2tbelfoite/ faa 
ofte btt enbogfaa forefommer/ er intn anbct f mb en SannetnanbS 
Ségte-^uflrue* Og i famme SJemærf elfe er Qtb\)dman f i bm gamle 
UplanbS 2agben f)o$be©venf¥e/ nemlig fimpliciter tn&sitmmb, 
vel legitimus mantus, "£)Vilfen Wlb 2D?ann tafer mot$abburé23illia eller 
" Snobber/ b*ab btm tafer barn til %b\>t\mcm r eUer løffe lagb^ &c. w 
l e» jg>vab beller bun tager barn til ret ^gte^uuébonbe; eller b«n leg* 
ger flg i Utugt meb battn 2ft>Abye f er en fulbfommen 2anbéb\)?f og 
jaalebe^ mere mb Sorp/ ber if f un beffaaer af faa SSoltger eller ®mbt. 


KG. om fcet totb £erremcm& 267 Qficlvcy/ en £owb>23ctt/ eller £anbe>23et); fom og fatbeé 2tfcelfat> 
Dey, J) waf flben per contra&ionem er bleven 2llfai v '23et) og Sltøen ; 
(Ofterføn forflarer bet wb 2(llemanbé 23e»). £igelebeé2tf>ei'2føe/ 
principalis alveus amnis. 2tt>elCmg/ f altte$ forbum .fberrebagene 
eller 35 amtc*£of/ ber nu beber£ø»efre 9tet ; tønlf et Mr/ligeforn mt/ben 
tjbetlle og ftbfle Appellation :©aalebeélnberbe^ tjtchriftophori n di - 
9?eceflT af 9(ar 1320. ''3tem/m(jenffai(h:a]cfle\)neé til5?ongen$£tng/ 
? men forfi til ftt eget £crreté Xing ; og fftuCer fjanb ftg til £anté Xing/ 
" wb ben <JMigt fom ter ligger wb ; Og toil banb et) flaae til Slette/ men 
" ff tufcet ftg til jvongené £ing/ ba <¥al l)ané ©ag ber ranbfageS " (NB* 
for Pengene ©rofr/ Wlaxft/ eller ivtøgemeflery) " og fanger fjanb tf Fe 
" ber SRet, ba flfal banb fftttbe ftg til 2foeltfng/fom fatte* SKigené SKaat;' 
Og for at f omme igien til Qlbdbonbc, ta er faalan een intet anbet/enb 
en riig og fcelfyawnbe 25onbe/ eller Sorbegoto^nere* Schefferus me* 
ner 7 at tet er af 8f-©QF2/ eller OS@2/ fom bar bemærfet proprietatem 

omnimodam, nemlig af Odb proprietas,, 0§a!J, totum,omne: Og at 
en Qficlbøribt/ Dat ben fom tøattte (DM/ hoc eft, proprium & a majo- 
ribus per hereditatem acquilltum poflidebat fundum. SDIen faatøifl 

fom tet etv at bet Orb<Dfcclf)arfrebfe fra gammel Tiit ogfremteleS 
twret i alminbelig 93rug i ©Gerrige og i SRorrige ; ©aa fcift er bet ogfaa/ 
at tti intet ©por finter bertil fjer i Sannemarf/ enten i ten ene eller an* 
len af wre gamle SøW/ eller i nogen j?ongeé 5Keccé/ eller Conftituti- 
on 5 ja if f e i noget gammel 25anf¥ SSrety Dom eller anbet £ing>3nff ru* 
ment/ faa toit ieg wet mig at erinbre; tatriterimob ()er boéoéljaw 
t)Mt bet Orb 2tf>el i mangfolbig 25rug fra be celbfte £iber af/ (og maa* 
ffee Icenge farent f)0é enten be ©wnf¥e eller gjorff e/) til at bemcerf e tam 

hornrnes, qvam res alias^ iniignes, nobiles & ceteris præftantiores t 

fyoilM nof fom laber ftg f ienbe af be mange nt)é opregnete Orb/ter mel) 
gelere componerede^ og fwtilingen Ctøel eller proprieras paffet 
ftg« 55erfore ba&er man fnarcre at fee l)en til tet gamle am am, 
eller Etbei, ber fjar nettet nof fom gcwgfe l)oé alle gamle og ©progfor* 
•fcantte Stationer/ grattf er/ Songobarter/ og <Engel'<§aj?et/ Jjttorom \>u 

iXU i anb Icefeé !)0$ Schilter og Wachter i bereé Glojfarix. AdhalSangheri, 
er i ben Xt)bflf e Verfion af lfidoro contra Judæor, egregius vel excellens 
Pfalmifta* Adal-erbi, nobilis hæreditas vel pofTellio^ f albeé/ 1 f)enfeettbe 

til \)ore ferfie gorcelbre/ Paradis hol Otfndunu ©aalebeé og 2(bet 

2 1 2 bonbe/ a68 H. G om M totib ixmmattø- bOttbe/ agricola cximius & honoratus. 2)flt 3\>W* Sot) tager allcne 

Jcnfor2tt>elbonbe/ ter &ar fult <plogé@rrie/ eller ©aarb og ®oU 

til at opfjolbe fult) Seting cg gantttærn af. Og faatan fult $(ogé <£r* 
tie regnete* i te ©age til 3. Sttarfer ©uft/ eller 24, 2D?arfer ©otø$ 
93cert« 23ottfce \>ar faatebeé tff t, fom nu/ aliene rufticus ; 2D?en he- 

rus, dominus fundi & familiæ, paterfamilias* 3 WBW jQemtfrf * 

tung tø entnu fjaw tet$ Compofitum ^uabottbe. Nempe ruftici 

antiqviSj nonqvales nobis^fed qvicunqve deniqve colebantrus, eri- 
am per fervos, aut colonos, ftger Scheffer in Vpfahaantiqua.cap. if.p.s 7 i. 
Andreas Simonis Archiepifcopus , ubt ftø Satinfie Paraphrafi Legum 
Scankarum, f alter Bondones, viros probos&honoratos. Og Dr.Hi- 
ckes t fin DiJJertatione Epifiolari ad Sboioerum pag.38. !)W fjant taler Otti 
tetjuducio duodecim Patrum approbatorum, fom5t0ng9fegner£ot* 

fcrog/ efter Saxonis Grammatici beretning/ forortnebe/ mener at bet 

^at\)0?retSolt) Patres familiarest^et^>ro\)in§/ qvos veteresDani& 
Scani Bondos vocabant. Sveno Aggonis,t)oreé CTltffr Sanffe $tfløttC* 

ffttøer/ fortæller/ at ben 9J?anb/ ter i 5t Knud ten ferf?e$ Ungbom/ble\> 
fattilftigetégortfantere, (omtrent an. 870.) \)aren@tcelantj¥95on* 
it/ \>et) 9ta\m Ennignup ; swicmdanfis Bondo. Sif famme ©lage datoer 

Og Witt Øpe Snialle af ©itflant (fom 1)0$ Svend AggefonJ)eter O- 
po Sialandenfis, cognomento Sapiens,) og (janS ©Ott Eskill \ j)\)tø 

H tvfribt £ong Knud ten ©tore brugte til SBitfierlagé * 9tetten 
at gtore ; 3tem Boe £etl)enf<M af Stønla eller atøttfpflFe!, ten 
Sitt 5tonj Knud tog Ijam til fm SWant og tiener ; J)t>orom ter 
tale* i bemceltte SBitljerlagé • SRet , ed, jtø* ^. ^. og Sven. 

Aggon, pag. jS2. 3 Knytlinga - Saga forttflleé om ten 9Tri)$ * £tøg/ 

ter fcoltteé efter 5?ong Svend Eftridfon* Sob, for at ubuælge een 
af f>ané ©onner til £onge / at ter ta optfob en 3t)tfl $*n?e / og 
haranguerete gorfamlingen / met fforSKtjnSigljeDog^eltalenOet/ 
paa famtlige ©temberé 23egne* 3« faa mægtige golf *are te $8øn* 
ter/ ter i&egnnbelfen af tet ^teSecuio, imbet 5?ong Nicolai fao* 
ge9legimente/ fatte fig op tmob^irfen og 33if¥operne: £t>ilFet ffre* 
te fjer i fftolant / f)\)or te forjoge JBtffop Arnoldum af 9fo(?ilte i 
£antflt)^ttgf)et/ fom fjant omftber an. mo, tote uti; men blm 
enbeligen til SKette fatte af f)an$ Sfterm^nt/ ten bel)iertete J8if?op 

9>rtWS5^ttffW |)W0m littter et Excerptum, met ©LThomæ 

Bar- K G. om t)ct &tt> ftettemon^ 269 

Bartholini £aanD/ af et gammelt Chronico membranaceo : "Ar- 
"noldusEpifcopus anno feqventi poft inceprionem Bondonum obiit; 
"Cui in fede Roskildenfi futteéhis Petrus, Capellanus Magni filii Ni- 
colai. Is mox clericos ex perfecutioueÆø»//</»/*røliberavit, &qvod 
"prius non licuit, eftccit, ut nullus laicus querimoniam fuper cleri- 
"cos faeercf , fed in fyriodo." 3 *H gammel Chronologie, fra an. 

916. til 1263. fom ©l.C&ft'&iffopBenzel t)M tabet trpffr/ ftaatt ad 

an. 1249* RexErkus a bondonibus& ruflkis a civitate Lunden/i fugatus. (Jtt 

terb^cettfcet/ fom &ar ^tott Stnmoptfntti^et veb et åélanbjf gem* 
meft 23eré/ fcvori fiaaer Kurteis- Bonde, flrriwrbette: "Vocabulum 

"Bonde non eft in tanto contemptu apud noftrates, quanto apudex- 
* teros. Non enim in hac infula qvemvis rufticum dignamur no- 
" mine Bonde, fed præftantiflimos qvosqve ordinis politici Bonder ap- 

"peiiamus;' 3 Q3efT-' ©otl)a --Sagfjen (Taacr : &fcp j**/ Bonda-sun 
x>e w ; bet er / fjanb (lal være en fornemme cerltg 9Kanbé ©ørt i 2an* 
bet. 3terø/ om Sagmcrnbene: Bortdømt ffal iaøm^buc 

*>ew; .ftVtlfet Verelius OVerfætter: Judex provincialis parente in- 
digena & honorato loco natus erit. ©ee tyané 9(ntttCtFntHg til ^Cp 
IfttftrøØftgft/ cap.is. p.is2. OS Vibere 1)0$ Vexionium in Defcriptkne 
Sueciæ, hb. Vlll. cap.i. de Antiqva Nobilitate. £D?tg falber ftett>c6 tøb CH 

Obfervation, fom ben brave SWanb OLWormitw i fine Fafiit Dankis 
l)ar gtort, fil.* c.p.p.*?. at uii MajMKaaneb er en geft/ fom mani 
f)tt i Sanmar? falbte hellige 25ønbet:s ©ag, fom fyanb verterer 

Sanftorum ruflkorum , Og flger berom faalebetf : "Hune autemdiem, 
" qvem noftrates Hellig Bonders Dag vocant, nec in Calendario Roma- 
"no, nec inaliis Faftis reperire potui, ut fufpicari liceat, agricolas 
" in hifce regionibus , ob maxime folemne agriculturæopus, qvod 
" hifce diebus exercetur , propria au&oritate hunc diem libi vendi- 

"cafTe." SKen Wormii ©iertning er t betnvifie; og iegnnbreépaa/ 
Jjvorfor Ijanb et) tjar examineret MajMKaanebé gejlet/ imellem lille 

SJians ©ag (Johannis ante portamLat.) fom er d, 6. Maji, og S.(JricJ)é* 

Sag/ d.is.Maji, U Hrib icrt runbe ftmbet ben. 3 Mine £ænbe* 
er falben etting 23i0ite af ©icelanbsfar* 2anbé*£ing an, 1425. ba 
JberlugSniflfiøn iffnqletorp, SRibber/ var 2anb$*£)ommer/berflaaec 
bet ubtrtjffeltgen: Zym (Dtøeitsbaø neefl fotre^efølje&øntws 
5Daagl> Nerei & Achiiki, Og manb veeb jlO/ MMtwt 2>ag er t>m 

£ l 3 12. Maji 270 H. G. om l>et £>rt> £erremant>. 12, Maji. SOTen af fjMt) 2(arfage / og efter Ipai Tradition, mant) l)ar 
albet iific tt>en&e £D?artt>rcr25ønt>ct: / laber jeg benne gang wre u* 
ranbfaget Mag. Jens Dolmer i fine Sanffe Slnmerfninger til ben 
SRorj¥e£irbffraaeé9be@apitel treffer et) t>en rette goi ffta?!/ naar f)anD 
ffritnr, at vel) 23ont>e forflaaeé "alle i 2tlmtnbeligl)eb af nefcrtge 
"øtøttb/ fom boebe 09 bt)gbe i Sanbet/ Saugmcrnb/ SSorgere, 
"S^begne * og gæffe^ønber." £anb burbe !>at>e fagt/ atPeb25on* 
t>e fotftaaeé alle, føin et) nare t l)øt)e Qrmbeber !)oé gongen / euer i 
5?rigé'Og.£)of$ienefrer; 2fUe t»e ant)rc/ fra ben æbelffe og rigefie t 
Sanbet boenbe 7 bafcbeSonbe^apn/faalcenge tøanb ^at>be noget t>et> 
at {jette og uærge for« Og be(£jremplery fyanb (Iben fremfører røte! 
afrige23ønbcr/ ber Ijapebubbet kongerne til® iæjT/ ogpiiff bm$ 
SD?agt og SD?pnbigl)eb t mange SNaabcr/ befrcefter/ at in itu altib 
ioar ttebrige ©tanbé <perfoner* 3 One Satinffe notis pag.&s. ftget 

fyanb og ret t * Rufticorum magna qvondam potentia in Norvegia 
"foit, qvippe qvi jus eligendi ScconftiruendiReges eisqve nomina 
1, imponendi foli habebant. NecReges bella inchoare & fufcipere, 
" illis invitis aut relu&antibus, audebant." 2augmænbene i bemeibte 

gamle Xibery funbe M.Jens Dolmer wl ogfaa labet bltøe at fcetteubt 
nebrig ©tanb ; Jbelft ia be i t^uftf? raaetts femte Sapitel opregnet i* 
fclant be fomemmefte/ og ffulbe tillige mti 35if¥opernf/ <J>rcelaterne/ 
^oPJKarfFalfen og Samémænbene/ løfte ilongen op i £09 <®crbet 
naar banb blep fronet 3m iblertib fatter fjanb imy uben gorff icel/ 

t een ClafTe meb alle |Iagé SJønber : "«Sub hoc nomine {Bondvmwi) 
"Nomophylacesjcives & ruricolæomnescomprehenduntur:" maa* 

fpee forbi manb t Ijané £tib iffe mere tog 2lbeløfo(f bertif. ©lige 
Sing faaer x\U nogle Secuiis en flor goranbring : 3 forbum ©age 
fcareubi^iebftøberne ber t Sanmari mange 25orgemeflere og 3iaab* 
tnomb af benbefteSlbel og celbfle Familier. 25ønber$ Wla$t og $?t;n* 
bigbeb iDRorge burbe l>a\>e øperbet>itfT barn om bereé ©tanbé 23ær* 
btgbeb ogSfnfeelfe, ja enb ogfaa bereé SKtgbom. Og efterbt bwfen 
MOti 2fbel/ eller *3cmmanb nerfneé nogenftcebé i ben bele Sttor* 
ffe £irbffraa , ba 7 (meb rntnbre manb pil pcere faa urimelig/ at negtc 
bet ber \>ar 2(bel og gobe Familier i STtorge, ia bog famrøe Sop/ Cap.i p.4. 
taler om XMborøe tYictnb,) bliPer bet Pel ingen anben,enb berige 
og anfeelige 23øirt>et\ Stfanb Icefer t ben Olorffe £>iff orie / at be fom 

forbe H. G. om fcet J0t\> $crremanfr forbe jvong Oluf btn £eUige f>ané 23wb Sronning Stflrib til/ vare 

v)øfm#ttt> 00 ngcBøuber^øttlter: Valit lith bædi af Hirdinni 
ok af rikom Bondufonum, $J)i Og ganbffe Vifl er 6et/ at SRigbOtll 0$ 

gormue nobiliterebe i be gamle £tbet> og gav 26re og 2lbelffab/ tilte 
ge meb en crrlig gøbfef cg -pevf omfh S>etre var og fcoé ©reerne (*) 
ja og f>cé SRømente faalebeé i bereé Kepubiif er. Muratorius frger i fm 

Di{rcrtarionOntbe3t^i^nffeZ/^r« homimbus, Ant'tqqJtaL Tom.h "Po- 
" tentia & opes erant illæ revera > qvæ unum fupra alterum effer^e- 
"bant: publica qvoqve munera nobilitatcm, ficut noftris qvoqve 
'temporibus, augebant." $a J)0$ be gamle Celter, t>tt>netT Pofido- 

nius i)o$ Athenæum^ var og faalefceé ©fif/ at ben fat> ø^erfi i bereS 
©iæ(lebubbe,fom enten var ben tapperfte^rigémanb/ eller bm bejle 
i95t)rb og Q5lob/ eller im anfeeligtfe i formue og 9tigbom/ h*q>égw 

(Athenæi D}pnofiphj.4.cu.) gigelebeé og l)oé vore gamle Sorfæbre. 
Sen befie £rig$manb var i befi8tnfeelfe t)rt gongen og føg $olfet* 
Og naar faabanneSDtøntø Siftom et) vamvrebe bereé£>t>rb/ vare be 
noffom ablebe : Serefrer be fom befabe ganbfené SKigbom, (Jnbelig/ 
naar een enb intet ©obé f>avbe,men befom Senede ftoé kongen/ faa 
nobiliterebe ogfaa Jbof^mbebet/ og tilbragte fin Sttanb 2(belé23ær* 
bigfyeb* 3 (Jagellanb , nbi be gamle (Biflel'-Sajriffe longere 2tber r 
var ligelebeé florgortliæl paa en fornemme 23onbe/ af bet flags, fom 
ijer falbtcéBondones, og paa enringe oggemeen&mbbo etter 2ei>Ia?n* 

btng/ five rufticum plebejum. Sen ftfrfie frllbteé Landrica eller Lan- 
dagenda Man,, 3$rb*etjenbe fflianb. Sen anben berimob Ceorl, 

Ceorlifc-eUer Cyrlifc-Man, en ©emeett Jtatf/plebejushomo ; item 

Tunesmanjue. rufticus. Landrice vare i ncrfle 25crrbig^eb efter 

Eorlcunde, Æthelinge Og Thegenborne ; fom ITtanb lærer tfLegibus 
Tresbyterorum Northumbrenfium , ber følge nceft efter $OttgEadg3rs£oVe 

3 viff* Sorbn>oelferfFu!be en Landrica betale lige futbiBob mebCy- 
ningesThegn^ nemlig io. *øa(ve marf ; fomber ftaaer in ie g ess.{pag.ioi. 
edit.Wilkins.) 3 onbre Silfælbe betalebe Thanus Regis io, balve 

Wiatt, 

f}\ T< yctg ocULo yey-i^o/utv iivut Tyv tvyivttxv ,- , « y.w ftxKntov nT^Srov y y ituXuixv $o£uv; 

i. e. Xhf ^»ab « s>d 5l>el)ta^ andet , cnb cu qatnind fpr^wrt cnttn Sftgttøm d«v 2^« ? 

Plutarch. <fe Nubilitate^få Stobæun* jerw. w8» 272 HG. om bet £>rfc <£wremant>. Wlattf Land-agende 6.\)a\\)t SD?arf; $8im Ceorl iffUtt 12, Øre, 

v. Leg.to.ibid. 3eg regner Da, 09 FanD tf fe anDet enb flutte / at ttC 
fornemme ©tant) i Sanmarf eller Sl&eltfanD t)øtit benbott Difie 
efterårerne : 1.) 5?ong«n$ t>pperfle SefKBmg* * 9Ramb 1 og 
9taaD ; SDtarffall?/ Srojt, Dapifer, Pincerna &c, 2.) £er* 
remænD,eller £<er$ mcenD ; 3.) Se formuende 09 fribaarne Bondones, 
fom opbolbte Santø&rrn o# Set>in^ af Dereé 3o*DegoDé ; 4.) kongens 
£ofmænD 09 Senere ; og jtDen 5*) SlnDre, fom kongen antog/ og for* 
lamte $ribeD, lige wD Dennem og fceD|>erremænD. 2lt nu kongens 
StønémænD/ ibøwDémamD/ OmbuDémcrnD, ©tt)re$m#nb, b^De til 
famme SIDclftanD og Sang/ forflaaer Hg fetø. ©en gemene og nedrige 
©tanbbejf oD af 2anD<23oer/ SSoe^arie/ 3nDe>25tfnber , 3ntefle 
SDtcrnb/ ©aarfæDer, 25rt>Dter, fattige og OrigetSDtønb. ©tDenua* 
re tienere/ 9feDe-'©wnne/ 2et)e>©wnne/ ogSrenge, i SOorge 23c^rf* 
mamb. ©om tilfammen begribeé unber Det OrD fyon og Bon* 
bens £eye * Atøtt , 2. Bogs 30. 03 82, £4pttler. Og enDeligen 
£rc?Ue> &v>t(f t n ®tanl> blev> ft^en ber tøltget/ ligefomogi9Torge, og 
o\k r alb Europa, offftiffet. <£n JUnbboe rar Det famme/ fom fci nu 
falbe en 2anDgtlDe>35onDe, eller gcefte-SSonDe; tbi i faaDan $?aaDe 
taler 2o\>en om tarmens* ogftger/BonbeneJUnbboer; bwlfettti 
nu falDer Proprietarii - Bønber : fiigeleDeé Boe &arle, iDefilDigere 
£ow, honning Eriks og anDre-3. 3nbe Bonbc/ nar en £ot>erie$ 
SJonDe/ Der faD foragt ogSlrbeibe: 5(t opbolbc 3nn#, ^eDer i Den 
©faanflPeSot) i7be S3og$ 2. @ap. atgi*re.&otierie, eller ubrebe^en* 

ge og ©f t)tD Derfor. Andreas Simonis verterer Det/ debitas præfiare 

operas. 3 j?ong grif SbnftopberfenS $ororDning/ fom flaaer ftbfl i 
Den 3t)D(?e £o^SBog,beDerDet: " (?nbawrbani2.0re©fnlbi3orb 
" eller mt>nne, tfyer ban faaer eg og flaaer et)/ tf>a ff al ban tnDe for tben 
SorD : (£n flfor ban og flaar, tba inne ban for jm3orD, fom forre er 
" fagt " Sit inbCf er egentligen at tnDføre/ bringe i Jbuué/ fom 3nDe< 
bonDe motte giore meD kongen* eller £uébonDené j?orn/£ee/ Xrcee 
og 33eD, Zow it, ti. wD Sugninger. Sit cvtic, er at ptøtx ; og for DiflTe 
jlag$ éowrier, i ©#D<og|)øfl'2:itD/ naar3nne,og jerne iff e giorbeS 
toirf eligen, betalbetf $enge eller anDet 23ærb Derfor ; bMfet ogfaa falD* 
teé 3nne ; inigrriee-Penge; bwraf man flDen bar giort Sfrbeibe* 
Penge. <£n Songen* eller 25i(Topé SKanb, tøf &anD et) tnlbe fare H t G. om M £>tt> fyttmatib. 273 fetotSefeing/ meb fulb23aaben/ paa egen JSefcflntng/ fom en anben 
4berremanb/ motte fjanb betale til kongen/ fem en anben @f atte-33on* 
te/ bet* fab Stemme ; men Dilbe banb et) betale/ eller f unbe tf f e,bleD banb 
CJitfteBønfce: efter£oDen$3-25bg$7-Gap* jvong Erik (Srif føn/ el* 
ler S)?em>eb gat>©faaningerne an j3i7,et93riDilegium/at 5?ongené 3n* 
bebønber i <&faant fFulbe Pære frie foragt/ ubennaarbebwbe j?on* 
flené fcwrbcW 23reDe Derom. Set Orb Jnbtfie og CfnbeftetHanft 
lommer if fe Peb benne £ing/ men ereninqviiinus, ogenbmtiSJrøg; 
f albteé ogfaa ©aarfæber/ |>uu$fo!f . 23tyt>ie/ Dat ben/ fom felt) ingen 
3orb baPbe 7 i (Jpe/ Sæfte eller £epe/(og ftmbe faa et) Pære nogen SSftpnb* 
fingéitørge/ tl>t banb Par enbep ftn egen2ker$e/ faapibi fom banb 
DarSStptie; ©ee £ot>e«si. Bogs 31. CapO menbanbptøpeteog 
faacbeetfl^ffcSorbttf flatøé meb 25onfce eller Sanbboe/ imob at npbe 
ensart af gtugtem Seraf baPe nogle taget feif/ faafom ben lærbe 
Loccenius, famt og Qxié) grabbe i banéSpbffeVerfion og S&rifien 
OtTerfon/ ogmeent at fat Par aliene 23onbené Villicus acdifpenfator, 
Witycv/ eller Slfléfarf* SDfen bet er Pirfeligen/ (fom Hadorphius bar 
bemcerfet i fin £tj?e paa fce gamle <Drt> t @fti<mfFc £ov«25oø/ 

^g 3^t ^et^boim Å ^w>. />. w-fqq.) .proprie en Colonus partia- 

rius. Sbi 25*ytø/ er at ffifte og bele. Og faabatt en Partiarius 
redemptor uar Slfléfarlen ofte ; bfcorfore Canums Epifcopus falbct: 
ogfaa 25rt)be/ Villicum; og bcé @ridf) grabbe er banb t>et iJteyer* 
©og Funbe een Pære enten @pere eller $æfte*33onbe i een ©aarfy 
og SBrpbie i en anben/ fom bemcelbte £er§bolm ret nof Pifer. (Drtøet 
Sftattb/ a* en ganb(¥e forarmet SWanb : " Sen er Origet 9Manb ; ber et) 
"feto éatoetftmté eller 3<h*/ og et) reber Sebing eller £anbPetit/" fr 
ger fiolen 2, 23ogé 24. £ap. conf. & <*?. 7/# Set flgeé af O/ littera 

privativa, fom Di ntt f unbe jfrtPe iltigely adivitiisadinopiamredar 

dus: ligefom (Dbom tHettti/ t diottftiow, ete be fom ingen J8ob 
fanb flfeefor/ menmaae jtraffeé yaa 2wt/ Ubobe* 

3* 

9Jten at f omme tgien tiia^elfjanbeii/baernoffombefi^ttbt/ at 
gongerne i Sanmarf / fom og i alle Stiger og ganbe, xiii alle Seculis, ba* 
De taget ftg unbertiben irøcrnb af ben gemen?/ u^ceble og ringe ©tanb/ og 
forfremmet og opfjønet bttemfomfjelfi bem bebagebetit9Sreog2tør* 
bigbeb. Sn gemeen 23onbeé eller Sanbboeé Sortienejler fnnbe 5?on* 

2W m gen å74 H. G, om fret Stfr fte mmanfr. 

gen benaafce og feefønne/ mefc at fette barn i SlDelffonD ; øø eftct ^rofcer 
i £rigé * Sieneff e gtøe f)am £erremant>$ grtøefc. ©ee 3yb j¥e £o vs 
3. Boge XI. Capitel. @n Xienet/ Set^Swtt/ ja en Srcrl mælte 
Sonflen unfcevtt^en fretø 03 frie. ©00 uar flov gotfftæl paa faafcan en 
frigort 33tant> af Uttt ftbff e ©lage, og en friføfc SJonbc i Sanfcet, item 
tn fornemmere fnbaaren iDtant) : 2ilf)\nlfen fifcfleé 23atfc>igf)ct> a:top> 
naae fjørbe enfcnu flere Srin og£rapper,lma&ei25i)r&og2jiffom, faa 
øg 1 gortienetfer og SRiMer* Sigefom 6er og l)oé ©aberne 09 anfcrc 
£t>t>flfe tiår gorff tæl paa JWe ifåctnb 09 ^rigtorte* Tacitus &c\>tt)^ 
ner,atfcer\>arenfcogfaatf)ansXi£>er J)o$fce2t)£ffe ingenm, N&biks, u- 

herti & Servi Nithardus, fem left>etoe Unfcer jrøtyfet Ludovico Pio, fl* 
ger : " Gens Saxonum omnis in tribus ordinibus divifa conf iftit : Su nt 
9, enimintcrillos&///«^; fantqv i Fri/ingi; flint qyiLazzi, illornmlin- 
" gva dicuntur : Latina vero lingva hoc funt, Nobiles,, ingenui & fer- 

* viies. r $£(itn Adamtis Bremenfis, fom er et par ljunfcvefce Star ag 
fcerowr t)ngere eni) Nithardus, er ^crubi rtgtiger, naar f)ani> Seler 6em 

t fire ©la$é : " Qyatuor differentiis gens ilta confiftit : Nobilwm, fcili- 
" eet, & Liberorum, & Libertorum, atqve Servorum. " £øé (5nget''©ajretf* 

netåre otfaciFrigmen; f)W kongen iblantgiorfce af tntteof-Mém, le. 
fervo-homine,, en Fngman ; fom fcereé £ofce taler : Sigefom og t>ore 
konger, efter 3?W* love 3. 2Soøs 2bet C*P* Og faafcanne fcare 
fca ©af erneé Fntezi eller Libertu gor n* at opliufe ftarere tiore SanfFe<3emm#itt>8©tant> eg 
33tffor, og at itfyatwxtt en Sefcning ogOfcerbltøelfeaffcen ætøfle og 
befte 2l6eltfant>, faa »el feer, fom i atøMHmsb/ nemlig af £rtg& 
©tankn^ v>tlle tii fremfKHe alle De ©tæfcer, fetjor 9?aPnet foref ømmer i 
fcen^ykfatov; fom ere tfftm fire gange/ alle utoften Crebte Bog* 
3t)ené€Uet>teC^prtel(iaaerfaale6eé: „Sanfcbø/ebfceSfømtbe er?/ 
«25ifcopfy<Prefter$/ ©oftere/ ^irfené, 23ønl)ené, eller ^errema&s, 
v tfeer et) ferre *arc frelfe og undertagen mel) 3>rtøilegi/f)otøe op 2tti)ins 
>, og Santtøer n, om tfee errie rebforagen 3or6/ utben at honningen la&er 
» tfeem frelfe* ,> l^oraf Uttt allene Ic^re^/ at £erremam&é gcrflefcem 
Jcrfunfce af kongen frietagen fra fcere* ringe ©tant/Og giereétilgrre- 

øg H.G, om M £>rb ftfttemank 275 oflgrcife*SDtøn&/ ligefom en anDenriig^onDe* eller ProprietariiSte 
ner, eller S5if opené/ j?irf ené te. S&i kongen funDe tage (tg SttcrnD/ 
(recipere in homines fuos,) l)tjilf e banD \>ilDe/ ot>et (tt beele Slige ; efter 
3- Bogs 8. <D*P* ©t^en tøfer man i&eti4- (D*pttcl: « $x>ilftn 
„Wlan boor o fm egen3orb/ og taget annen$D?an§elleg til (tg/ ^at 
„ pellet b*n er tyttwnum elier e^ gi#re fo utb fom ban giorDe førre* „ 
Og i bet nceflfalaenDe 15. <D*p. ^ Iwilfen tymmn f fom bawr 
i, mønne/ enD ful $logé @rri/ ti>a mo Dan fejle til (tg Sort/ e til ban fa 
>Mt ful $logé gro/ og giore tl)a en Setbing af t&en3or& tøet banD 
>> fejfc >> ©iffe tvenbe Sapitler / naar man ligner Dem tilfammen/ 
&aat nb i»erpaa/ at tu'fe og jkDf#fle.&erremcenDene$ ^ligtog $ribeb/ 
buomDt begge flraf te (tg. Se (futte/ og uare forpligtede til at giøre 
SeDing/men bwleDeé? nemlig meDDereéegtte<perfoner/33aabeno<j 
SKufhung/ ogfaaleDeégaaefetoiivrig; |røorirøoDDeba&DeDere$3o^ 
DegoDé fri for ©fat/ bMf en anbre 23onDer og 3orD^6rt)ere motte uDre* 
De i <pmge eller 33abre til jvrigéfornøbenbeb* Set biet) enb ogfaa 
£>erremanben tillaDt/ naar banb en ^>a\>be fulbf ommen ©cebegaarD/ 
paa 3* Wlati ©ulD/ fom f alDeé futt <}Mogé Srrte/ Da ep allene ueD $i#b/ 
men ogfaawb$ce(WeUer2eøe/ at tøggefaa meget Dertil/ fom bannem 
fatte&c^/ og enDDantjbe fammegribeD for <@f at og UbreDfel/ frem for 
anbre 23enber og SanDboer* SWen f)\*ié en 25onDe/ Der boebe \)aa fin 
egen3ort>/ tntte profitere Deraf/ meb at tage en uformuenDe|>erre* 
manb i Scellig meD ftg/ biet) (ligt bannem til ingen 3l\)ttt, efter Det i4bc 
C^prtel/ fom nu er ført ; £b* ban& motte alligevel betale/ fom forben* 
Unifott 93onDe/ fom bafcDe i Det minbfte Su SJSarfé ©#fø i 3orD/ (fom 
er f uné lobte Seelen af fulD <piog$ <$tw f ) motte giore SeDtng/ eller 
ttDreDe af @tyebommen (in anfatte ©eel til SeDingett/ efter Den 2i$* 
ning/ fom (laaer foreffrewn i famme £eet>te23oøs 12* og 13* Ctpfø 
ler. Cg bebøwDeé faa tf fe / at SeDingen atorDe* meD 23onDen$ egen 
9>erfon/ naar banD (taffeDe en SKanD til©ftbet/ fom b<w& tilte frø 
til/ og ©tt)erémanbenfcilDe tage for goD 7 og banD DerforuDen uDgiorDe/ 
efter 3orMajt:ten/ fin ©eel til©fiolD/ $i(e oganDetiBaaben/ famt 
©fibé 9teDlTab/alt efter Det 1.2. 4.5. og 6. £apitler i bemelte^Off. 
©erfore falDeé95onDen/ i Det 12. Capitel/ Ufegttøtttifødmftift/ for^ 
Di banD uDgtør (In ©eet til SeDningen (fom Sricb grabbe i (mXt)Df?e 
Verfion falDer/6^ctrfal>rt i>4ltettO <&néy*vm%><>\ti>ti fom Det 

SD?m2 18. (O 276 H, G« ,om t>et £>rt> £ertemcmt>. i&<£Apittl omtaler/ nar een af be fornemmefle i Jbannelaget/ fom 
fcanbecnfulb^løgégrrie/ fjnoraf Jjanb motte giore Vller opbolbefulb 
2anb'2tørn/ (fom Det ogfaa beber om2(t>elbøttt>er/ af I)V>tlf e SRa^^ 
muget fMbe tageé/ efter 2. 23ogs 51, <D*pO ibannem burbe ba/ efter 
So^en / at more 2ebing/ meb ©f iolb/ 3emf)at, tre golfe* 23aaben 7 
©wrb 05 ©piub : 3a bnié f)nnl> tilfiøbte % eller etxbe enbnu mere 
3orb / ia at ubgiote ligelebeé Seraf/ efter Sajctem fymnumb ber* 
imob nar / enten Ijanb $a\)&e megen/ minbre, eder flet ingen 3ør& at er* 
xitf en gne og af Stbelføne baaren $?anb/ (bnoraf ben Xitel tx;j&clig 
og X?elby tfcifl/) I)t)i(f en eller l)ttié gorfcrbre kongen ^au&e antaget ttl 
fm jtrigé Jienefk/ og til 2anl)eté 2tøw og 33ef¥ tærmelff/ og bannem/ 
famt bane meb frie £mflr«e a\)lebe©onner og bereé$?anblige(£fter* 
f ommere/ t»et\>et>/ røeb lige Q3ilfor/bef)øfbte(nogenlebeé paa farøme 
23iré f fom De 2t>rf iff e Zaims og Timarioter.) Og faaDanne SBtønb 
biet) bet/ efter en 7 beriSKiget aatnmel og mange bunbrebe&artilforne 
tnbfort@fif/ frembeleS i ben3yt>j¥e£øx> tiflabt og befræftet/ atit 
motte tt)t meb SKctte/ og fiobe faa megen 3orb/ fom be Funbe affføb* 
fomme/ forubenatfaarefaaban©fat ogilbgicerfd Deraf/ fom anbre 
3orb*epenbe 25onber: „ gortbi (ftger £ox>ett t beti&CapO at t&e 
^gtore tl)er følleft af/ i tføt be bettlje (eller none) tberre £atø/ for 
„ honningen og for Sanbfené greb. „ ?(f bennem ble&e og (Dmbufcs* 
m&tib beff if f ebe ; faa og be faa ofte i famme Sapitler omtaltcSrtyres* 
mctribiitt nare©#e>£øttebémænb eller Sapiteiner i©tyresj)<«røe* 
ne* <5n <g>tyresf>avit nil griflen Ofteréføn paaftaat at bane næret 
^enft)uberligogfcrrbeleé@aarb/ fom nar tillagt ben til gørlebmng at 
„ beflbbe/ ter betiente ©tyreømanbé <£mbebe- „ 3tten nirfeligen be* 
ttjbebe bet Zmtt tilfammen/ Ijnorubi flere 3orber og ©aarbe/ enb 
Jjané/ omfring £annen nare beliagenbe* Sttent f)ané £>aM/ ber 
falbteS @tt>re$bann / ffttlbe alle ©ftbe fra tyavmlagct forfamle 
fig / til at fegle ni i Sebing* ^avwlas (fnnlfet Orb Ofleré* 
føn ret nof^arforf låret/) nar i©anmarf bet/ fom i Sttorge Falb* 
Ué øfrb*rebe : £norom M. 3enø Solmer / neb itt 48* €<tp* 
nf6^ff^^ c ^/ ^>. 334* føer/fig at ^anefunbeti en gammel ©f rift/ 
"at 42.i>ifner giorbe ct©fibrebe/ og beraf aiorbeé et@fib/fomnar 
"en ©tr ; reémanb for/ og f)a<oi? imb 9* ©fiepper Slug til SKente 
"af^er^afn/ ^ert$tarnaar2ebing«bgiorbeC ©eeogbanéSa* 

tinffe H. g om Eet £>rt) ftemmattfr 277 

tinfie Notam, rø. /*/. Stten langt fra / at ubt Sanmarf faa mange 
£afne vare om eet ©Kb at ubrebe 7 naat ter "af tøver 24. gjlatf 
"©ol$3orber/ fom@elf*et)ereaatte/ motte ubgtørcé en 3agt paa 
12. klarer/' fom 2(rrilb £vifctfelb retteligen l)ar bemcerfet« 2Jefc 
©tyreébafnen Ijavbe ba/ tom nu fagbeé/ ©tyreémanben fitSceit/ og 
ftn©aarb af kongen. Og var fligt ingen befnnbetlig Smg/eller en 3nb* 
rettning alene fjer i SKigerne ; £elft manb finber ent) ogfaa in adice 

Tbeodofiano , lf& AT///. tVCnbe Titulos V. & VI. de Navkulari'u; betl ehe 

om bereé@mbebe/ gribeber og Privilegiet; benanbendePrædiisNa- 

viculariorum, feu nauarchiæ fun&ioni adfcriptis; item de Fundis ad 
Naviculariorum dominium rjertinentibus. ©erimob f)Vab ©obé f)tt 

iSRiget/ t»ev laae langt oppe i Sanbet/ tritt fra {tøftteite) eller/ fom 
Soven taler/ «i>en for ©fibene/ &et blev regnet til (D,v#r*@#be; 

GrtOrb/ fom bett)ber ©titlcfi'bbenbe/ qvafi fedes miliria exempta, 

faavelfom og MtyaalctQf manb betalte for Dvcrr^æbe eller Jjtem« 
røeftbbenbe. Og beraf ubgiorbeé©tub og anben©£at/ i feer og tii 
5vongené23orb: Sigefom og biet) regnet til &v<tc<&*bt, og et; t« 
©Gibene/ ljver en 25onbe/ ber enebe minbre/ enb 2u 9J?arf ©olf$ 
3orb; item3nbebønt>cr/ fom gave iftun Cfntie ogøtitb/ men 
morte ep Sebing* ©tee&e Set nu/ at ^etrerrwtttw efterloeb fri* 
baarne og ægte 5lrvinger af£D?an6é£mie/Da arvebe te ogfaa ©obfet 
mrb famme 23ilfor og grimet)/ nemlig ©øn eftergaver/ gaber efter 
©oit/ JBrober efter anben; altOvinbefiønnetubeluft/ efter3.25øga 
20. Caprtel WTan naat ingen SD?anb&3(rfving var / ha falbt ©obfet 
til©fibene etter ©tyreébafnen/ Ut tit til dronen* -gnnlfet £weit 
vil jljc i bet 18. <0*ptøl/ meb bifie Orb : "Ofte vorber og fo/ at tben 
5> 3orb/ ber|>erreman ftfber 7 og tftert tf)e bafve førre 7 ganger til©fi* 
"ben efter tbere Søb." 3tem ubi bet 20. Capitel : " |>vor fom et) er 
"21belfone<©#n efter gaber/ eller gaber efter ©on/ tf>a arfaer $vn* 
" ningen ©tørefbafr. ?&e ©weéftafne / fom til 25ifcop$bom ligge / 
"tf)e følge e SBifcopébom/' 2llt faa er benne Opnnbelfen til £erre* 
mcenbé ©obfet/ nemlig at bet{)ar været i forflnmgenSftanb^Scm/Og 
itk funbe atfveé paa ©ottre/fom anbre3orb<et)enbe 23ønberé ©obé; 
wnbtagen bet ©obé, fom £erremanben lunbe etje itben for ©fibene 
eller £>afne4agct/ lamaer op i 2anbet Oa Um faa Sirrilb évibtfelb 
retteligen ff revet berøm i &♦ cmuti vi. £ifiorie / a *t* „ ftm stbet 

2K m 3 »f)er flw" 278 H. G. om to £)i 4 t> £cttemanfc. „ ber i ©anmarf er ftt>en førfte 23attemarø £ite faf? opftegen. 33t 
„ ftn&ec tf fe utt gant(¥e fiottbogen takt om^etremæirt)/ tet et te 
„fom gaue tennem tit ^ofvse/ ftotfe at tiene ut)t Seting/ fra 3or^ 
„egne ©tafn/ fer i 3 .25og; £tøor tennem ttllatetf at maae frobe 
„©tyreébafne/ forti te \>oge og jette bereéSif for kongen ogiRiget. 
,,©e twre unter een 2ot> og SKet met antre tier i SKt^ct: 09 t>ore$ 
* Sttel/ ligefom ten uti ©Gerrige 09 SJtorge. ©iten er ©tpreé^afne 
„ forwntt unter Sltelett/ 05 te gtorte frie/ tennem befate: £ttilfe 
i, wire uti fortttmmeSage tf to foreninger/ fomgtnøepaa^anté* 
„ 9>erfoner/ itti til Ctøintfolf/ eller Uægte* SOTen nu ere te bierne til 
„ 2lrfW/ 09 te tennem bejlbte/ til iberremamt* „ ©ee 09 fcitere, om 
alt tenne t tette <Cap. omtalte SØtaterie/ uelbemalbte ©al. 9Jig$* 
Cancelieré fortale til 2^øng Omfiim /. t^tfførie 5 faa 09 bane jfat* 
mie til ten £Tøtt>ffe 6^|Traa/ af an. 1594. i>t>t(fen 09 fintet til* 
trpft uti M.3ené£)olmeré og<peter9lefcn$ Editioner* 2(f tette/ fom nu erb#rt af tioreSoW/ lafret mant enbnuOTa* 
terie til flere Obfervarioner. §orft til tenne : at £erremanté-'©tan* 
ten Javer 09 fyaftffti IMeotøtøefc t te ©age/ tiet ten ScméOmfhm* 
tigbet/ fom termet nar forbuntem T\)i naar en £erremanbbafte 
mange ©enner og Sottre/ og intet mere ©oté/ ent tet fom bane £er* 
remanté$ribet paabeftete/b^tlfet fiten tilfaltt tf fttn SOTanté <J>erfo« 
ner; tafuntefIigtet)antet/entfalteben5cerltgtfor5amitterne/ 03 
formere Sallet paa fattige £erremamb t SRiget ; 3<t Sottreneé 23tlf or 
biet) ten flettede/ b^or fom if fe meget ©oté uten for ibafne-lagene eller 
©f ibene/eller©elf og©ult wr til befle, 3 flis SRaate motte ten anten 
Sttelflant/ te rige Bondones, f omme til £telp/ nemlig met tereé ©øm 
ner ttl £erremGmt$Søttre/0g tereéSøttrettl at atfteé meb£erre* 
mcmté ©ønner. ©aaletcé blev) ta SlbeljTanben af begge ©lage fam* 
menblantet/ ogfmceltet uti eet ; bog Ua^at en £errem«nt/ter ba\)te 
atftet jtg met en anten fornemme $?anté ©otter/ funte altit efter 
ftwen bebolte fin gribet p aa fcet ©obé bant befom/ met 23ilfor at 
gtorettenefle teraf; Wltn ten/ fom et) \>ar fott £erremant/ befom 
tffe fligjribeb t>eb <£gtei¥ab ; men funte tog\>elnaae tertil net j?on* 

gen£ H. G. owfret£»tt > ftettemont 279 

genéSftaabe og t>cb fin 2»)bé§ortiene~fft/ blt»e giort til £erremanb, 
ogbefomme et £ccn / eUec een af be dronen tilfalbne ©trøtf&afne- 
Sen antenObfervation er/ at*3errcmcrøb Mre l)er i Sanbet berette 
2\tt>t>ere j beSage. 3ben Sftorbffe £irbtf*raa fiaaer Jtøbbm mvfn« 
te i Det 23. (Dtpitel S)?en ben 23og er et got ©tøffe mjere/ enb »ore 
SanfFe £o»boger ; xibi bwlfc be afbrig jtufce* ncefnte. (gaa at Det er 
efter 5?ong Waldemar t>en 2lnbenS Xiber , at manb f)cr begpnbte at 
giore gorfficel paa £erremcenb og paa SKibbere/ 6a tøffe fibfie/ efter 
ubenlanbj? 23iié/ olew af jvongen jlagne og creerebe. Og faafoin 
£erremamb \>ate flben be/ !)»oraf 5Jibbereblet>e giorte/faa teoeiMfTe 
egfaa £>erremcmb til bereé Servientes, 33aaben - eller ©fiolb^Sragere/ 
Scutigeros, Armigeros &c fem manb falbte paa Sanff ^vatnt/ 
X)#bnere/ eller afX)aAbeit: ©om biet) 6a en alminbeligt 9?a»n tit 
£erremcenb/ 6er tik enbnu »are ble»ne SKibbere, Stfen paa 9libbere$ 
og©»ennetf/ etter Q3c?bner$giif)eber og £erligbeber »ar eller ble» m 
gen gørffrcrl: (Bom fanb fee$ af itønfl Chriftophori ih Jpaanbffffl* 
ning/ og mange anbre25rejr»e* Og efterfom 23<ebnere »are 9tibber* 
mæiftge/OgSibberneéXieneftemvTnb/ in6til befel» fun6e »orbeop* 
tagne i famme ©tanb/ falbte manb 6em gibber mctnb$m<mt>. 
©etteOrb ftnber man6 i 6et ftortenbeSecukM j?ong Waldemariiv* 
09 5?ong Magni ©meefé 35ref»e/Og i £ong 01 « f s £aanbfa>|lmng* 
3 jJottflChnftiani m.9ftcefi"brugeé9ftOber*mambémcenbfor ben bele 
T&tmmatM* eller 2lbelffrut6. £er motte fporgeé/ b»ab manb 6a 
falbte i beliber 6en gemene 23onbe eller 2(lmne$ golf/naarbanbfom 
@olbat flif meb i krigen? 3eg f»arer/ atfaabanne finbeé i »ore ©o* 
citmenter unbertibm at »ære nerfnte jatttjjegtøcnne/ til gorffiæl 
fra be anbre &vtnm, 6er »are af 2(6el og fttn&e et>e 3orbegob$ 
meb éfrremanbS gribeb* §or bet Xrcbie er at agte, at f faafom S(r* 
rilb £»ibtfelb/ ligefaa libet fom anbre/ bar opliuf}/ »eb lj»ab £ub 
ongefor benne gor»anbling er ff eet mefc @tt)tre^^afne at giore2(rf»e* 
ligefor Slbelen/ faa fanb itttt bog nogenlebeé gicetteé til; £elflba 
bet iffe er ffeet flrapen eller paa eengang/ eller »eb nogen f^rbele^ 
gororbning og Conftimtion 5 tbi ellers motte ben »cm funben. Sin* 
gen er ttben alS:»ifl[ tilm^ faalebeé: ©en fierrfe ©oe^SKuflning t 
Sanmarf/ogSebing at gioremeb nogle bunbrebe@fibe/ (5?ong23af* 
iemar^a\>be eengang iffe minbre enb i4Qo.ieet^rig^Sog/)for* 

ininb^ 280 H. G. om M £>tf> £étreman&. mmbtftteé mærfeiigen eftet «£>ø#bemeU>te jvongeé £iit* £ané 
trenbe£errer<©onnet7 fom alle b!e\)e konger/ een efter anten/ fcare 
utøffdigeSRegcntére. 3 ten $ørfleé £iit boltteé fcet bog fceb lige; 
£>g banb nemlig honning (Srtf 33altemarfton/ Mr eengang fcertig/ 
til at gimre en ^cer-gart paa&flant, efter t)an$ £err $ateré Sjrcm* 
pe f. Song 8Ibel fcarete tet Nu Fort meb* Sen tretie 23roter £ong 
S&riffopfccr i. faltt i ©trit met 23if¥operne og antre af fine tinter* 
faattcr/og f)a\)te alt) 9JZ^i>e bef)ot?/at ^cifce ftgfafi paa dronen, £wr> 
leteé ©øe*OTagten t banéSiit lunterne befhlt/fant mant tømme 
afte^rtoileginvfemÉBijlopen af SKofFilte 3<Kob Qrrlantpn gat) 
5?iøbenbafn£ 25*)e, 2(ar 1254. tøw tblant antre Benne Sfctifel&ar: 
^S^gen j\tobenbafné$8ørgere f?al note&at fare i Seting til &\U, 
»®Wi fcebnet/ uten allene at forfrare 23if¥op''©<?tet, cm noget 
„paafom ; tog tffe vt&cve fra S3t;en / enb at te famme Sag 
„ f unte femme tilbage. „ £\)ør ilte tet fiten gif famme jtongeé ©en/ 
Jtottg (?rif Sbriftøpberøfan/ ten man falter ©lipping/ er bef tentt* 3 
faatimne flette iitøi eller flDfle batøe Seel affcet trertente Seculo, l)a- 
tter Sføelen og £erremccnb brugt ftg. Se fom tøattøe ©tyreøbatnte el* 
ler antre Stene inbe/ nu ta ingen ©f tbé-Seting mere paatcenf teé/ wre 
enten af pengene '^artie/ eller tmet fjam. £ine forftraf te bannem 
ty?Wt °3 tomme til^ielp met Santfølf og |>efle/naar9føten paa« 
fem* Serimot toge te Synene til §orf?fring og ^ant/ faattelfom an* 
fcet j?ongené ©oté- Se antre/ ter t>are kongen imotflribige/ fatteteS 
t)et et) deller paa 9Jlittel/ tii at bebolbe bfcat De bafcte i jamberne« 3 
te efterfommente longere Ziib funte ©icelten langfomt eller altria 
bttaké/ faa at gernene bleue unnttøfle* 3a ivøng (£rif (Jriføfan, eller 
SKenfcet/ lot 03 megen ©ia?lb efter ftg. (Jnteligen efterfom (&Hbmt 
og @øe * SRujIninger ittt mere brugteé og bafcteftcet/fomfor/intgif 
kongen og £erremamtene mel) binanten/ at befarge Sanbfené §reb og 
gorfvar paa en anten og ta mere brugelig S)J?aate ; nemlig at forff affe 
beéflere£>efte og ettere i ftoten for©fibf/ faa ttel af te forrige 2ctn 
og ©tt)reébaune, J>v>iiFe tennem owrgawé til 2(rfc og d\)t/ fom af alt 
bereø førben er>enbe ©otl Seraf fom Slbelené SRog ?iene|?e/ og bU\y 
1)0^ o$ mbfart/ efter St)t(?lanté 23iié/ bt)or ten ufeilbarlig baneret 
ulige meget æltere/ ent boé oé. |>erremcrntene fif entogfaa ta tere$ 
egne^erfoner forffaanete: Oå i ft^ten for/ at en|)erremant motte 

tiU H.G. om M £>rt> <5emmcmk 281 tilforne fetø gaae igefcntna og \>o\>e Sc\)et/ uaar ivottgen faflfce til/ faa 
fcilbe t)e nu tf fe mere wu tertil forbuntne : <&aa at te tobe af at fcltøe 
£ær&93tønt/ og forbunte faa £ong <2&rtftopfter ten Sttiben til at mfc 
gaae 03 befegle, Anno 1320, at/ „naarteentiffe fore i$rig/ ffulie 
„ teretf grifjefc a Higefcel twre befaret. „ 4M)ilfet ogfaa bleu jtatfæftet t 
&ong (Dlufs $ft<m&f*f!mttø/ An. 1376. ©erfore er tet 09/ at tet 
fJaaer i Stnmcecrniagernetoe^^iffopCanutigatmffeO^erfættelfe af 
ten Jy bflfe £,ox>/ at te otte for (le Sapttler ufct oftbencetmte Xrefcie 95oa 
Dåre aUerefce længe ftten afffaffete. Sen ftet&e 04 fitff e ?lnmc?rfnin<j 
t>It\>er/ at/ jo mere £erremænbeneé/ ter nu l>ette9tifctereog©fcemte/ 
tereé 3Jlnntigf)eb, 23cei&e 09 9fiigtom tiltog 6a te alt længe tøatite U* 
fl^nbt at giore en ©tant for ftg fetø alienr / og affonfcre ftg fra enl)t>er u* 
ten for tereé Claire, jo meretog$telbMteréog©etøenereé9lnfeelfe/ 
ja og Q3elfTant>/ af; fjelft ta tøffe motte flette bære i>en tunge 55t>c6e> 
ffatte og ffylte/ i Seting og uten Seting / famt t antre SKaatet bt* 
(bæreé/ jo flerre Æongerneé og 9tigeté Srang biet) ; £me terimot J)atx 
oe bef ommet til befbntig ©)e og 2(rfy ^v»ai> fom tilforne t>ar iff un £tfn> 
og forbetrete ftg immer met fere £erligf)eter. ©aaleteé f¥ete ta 
ten endelige og flove ©f iémiffe imellem Nobiies viros og Bondones, o<j 
gorffiællen vaa en SSonte og en £>erremant/ (fom man entnu bruget 
til Ortfprog) biet) fultf ommen rigtig. 95onte*9?atntet blev> 6a ott# 
ter Ziti) efter Xiit fat faa gantfTe net og fom fceruntet/ at tet nu i Mfr 
te S Aer brugeé fnartiffe til antre/ enttil te golf/ man tilforne faltte 
Santboer og SJoefarle. £t>or ringe tet allerete tiår bleget i £on$ 
Waldemar Sfjrijiopljerffoné Xiit/ f ienter man aften 5Keceff/fom gior* 
teé Anno 1360. imellem kongen ogSlteletv ()ttor 95ønter f)tntegne$ 
til ten gemenefie Sllmue/ og © tomterne opforeé i tenne Orten : » 9tø>* 
„tere og 9tibtermænt$momt/ gruer og3omfruer/£tøbmamt/ ©iæ* 
* fter/ SSonter og »oefarle ; * £>a ftten efter i fammeDocument : 
wSorpere/ Stymænt, tfiobmcmt/ ©iæffer, hentet/ 23oefarle/ Sig* 
,, gemcent. ;, 3mttlertiit ftaf\>e tog Sort-egne og 2ltelbonter beljoltet 
ftemteleéetflagéDiftinaion, og ere bleven i SRangnæfi efter SKitter* 
mæntémcent* <£f)i uti ten gorortning/fom Sronning Margrete giot* 
tf /til 3uflitiené gorbetr ing i 3nllant Slår i396.flaaer ; at * til Wtttw 
^Singene at fttte paafianté -Singene/ 1¥ulteti(næ\)neéi2.Sanne^ 
»imænt/ nemlig 6. bittere/ ©tienne/ og Slfcelbøntet/ tillige metSi* 

SR n »flfopen igg H. G. om fret £>tt> ftettema nfr. __ 

„ {fopen i 93if¥opébommet 09 SanbSbommeren 1 3tøHanfc ; og i ©tee-- 
„ lanD tillige meb ogjaa S5if¥open/ 09 &en fom SKigené Canceller fatte i 
*, ftt ©tceb« „ |>Pilf et er at forffriae om 6.9tibber fianfe* golf/ 9tibbere 
cø ©Penne tillige/ og be anbre 6. af SSonber. ©om ogfaa Samplet 
fcifer afben SKebffabing/ toet fibenifamme 2lar blep fyolben tUSobifie/ 
I>v>cr Jer Pare 2. SKibbere/ 4.©penne og 6. Støn! er* 

©aa fjape Ptba for faaPibtUnberretning om£etremanbé9TaP* 
net/ at bet tffe Par nogen £erref!anbéfolf/ fom famme tilførte/ og at 
*3emm<wb itk er bet tømme fom Dominus nobilis, (Snt» ilfe i 
St)6(?lant>/ f)Por £oPmob og OPerbaabigfyeb vtoi fligt lemge for Par 
gcengfe ent) i Poreé 9!orben/ Ijaper man groet nogen Slbetøfolf £em* 
9taPn/ eller fat Dominus for PebSKapnet/ forenb ongefær mibt i t»et 
SeettenbeSeculo; faaPibt man enbnuljar fundet ftnDe i gamle 23repe. 
Silfotne v>tt)ffe man af ingen $erret/ ulen Gonget, gtørfter og Sanbeé* 
pettet/ og bcreé lige af l)ot)©tanb; 3tem/be|>errer ©eifflige/paa 
fcen hellige Stittté Segne* $?en paa Ijpab Soeb ent) Slbelémamb i 
Jpbfflanb pare/ og i l)Por mange flage be Pare beelte/ t&enfeenbe tilte* 
reé asilfot/ ogtifeetjc-bragtegnéeDerog^erligfiei'; faa atnoglefalb* 

teéNobiliffimi, anbre Nobiles, og faa Pibere ; ja Anthonius Matthæus 

i fin 25og de NobUitate, cap.3. pag. is. anforer af et gammelt 23ref/ de 

Edele Luyde in Kennemerland, die Half-Edel fyn ; Qaa Pare bog 

43errem<mb «6i 2>anmarFeé SKige/ i jvong Waldemar l>en 3(nben$ 
Siib/ if fun eet flage ; albenfftmb ingen £op eller ©frift taler om flere- 
Om bere$5rif)eber og£erligf)eba 4 i)apepinnl)anblet- t3et:tematt& 
toar Miles 5 og i fjenfeenbe til ©obfet/ ber par SKanbé'Srøv Miles feu- 
dalis. fftaar banb forfomntebe fttt ^Migt, 6a/ efter $orfeelfettø 95ej?af* 
fenljetv motte Jjanb betale anfeelig ©traf/ eller forbrob ftt 2æn- tyaa 
famme SD?aabe Par bet mebStbelen eller $rie $?cenb bo$ beSpbffe/ i 
langt cribere Xiiber; fom Pi fee nbaf jfønfer Caroli m. Capituiarih*. 

Ser flaaet t CapltukriL anni 812, » §.L Ut omnis liber homo qvi 
ø qvatuor manfos veftitos de proprio fuo five de alicujus beneficio ha- 
„ bet, ipfe fe præparer, & ipfe in hoflem pergat, five cum feniore fuo. „ 

3 bet anbrt Capiwiari af famme SJ ar tyber Dm forfie Strtif el : & Qyi- 

w cunqve H. G. om M £>cft flerre manfr. 283 

cunqve liber homo in hoftern bannitus fueritj & venire contempfe- 
rit } plenum heribannum , id eft iblidos fexaginta perfolvat* Aut fi 
non habueri^ unde illam fummam perfolvat, femet ipfum pro wa- 
dio in fervitium Principis tradat, donec per tempora ipfe bannus ab 
eo merit perfolutus : Et timciferumadftatumlibertatisfuærever- 
tatur „ &c. 3 &CU Jiette VlttiM : « Qyicunqve absqve licentia vel 
„ permiffione Principis de hofte reverfus fuerit, qvod faftum Franci 
3, Herisllz dicuntj volumus ut antiqva conftitutio, id eft, capitalis fen- 
33 tentia., erga illum puniendum cuftodiatur. „ 3 $ttl Semte : » Qyi- 
„cunqve ex iis_, qvi beneficium Principis habent, parem fuum, con- 
33 tra hoftes communes in exercitum pergentem dimiferit, & cum eo 
33 ftare aut ire noluerit, honorem fuum & beneficium perdat. „ 3 
ten GEileVte eUer ft&fte: » Ut qvandoqvidem navigium mittere volu- 
„ mus, ipil Seniores in ipils navibus pergant, & ad hoc fint præpara- 

„ ti. „ £>\>ilh 04 flere De gtanfiffe longere £ove/ naar man Kaner 
bemvoreaanfrV£øveoa£ifførifr/ mcerfermanenfior&flljet). 9?o* 
QentetieéltcjeaSt^tcrQterla^eéoafaa vefcfce (Engelle; fom erfareé af 

Concilio Ænhamenfi ', f)0(6et annoChi\IOl3. (pag.122. edit. Wilkins.) 0(J 

i jlore £ong Knuds 2ov>e §. 75. £vab Strveffabet af gome paa attanfc 
ft^tt anbelanaery fca vtfer vor Sov 0$/ at bet l)er i Sannemarf gif tf fe vt* 
fcere/ en& til®#n, gaber/ ø<j 23rober/ 09 et; Rediger i ©fegtfTabet. 
(Bom vat 6a vel mere uifcfftømFf t/ enb ^a?pfcr Henrik ben VL forunbte 

benJvbjftSfbel/ efter GervafiiTilberienfis!8tbneébt)riV in Otiislm* 
perialibus, pag.94.3, ed. Leibn* } , Hic legem inftituit apud Teutones, ut 
33 Militiæ , more Gallorum 5c Anglorum, fucceffionis jure devolve- 
33 rentur ad proximiores cognationis gradus, cum antea magis pende- 
3; rent ex Principis gratia , 9?« at tak ft&et om$8i(TopCanutiViburgenfis9)?ettttta/ fom O* 
fierfjønoa flere efterfølg nemlig at^emmattbjftitøeværebetfam' 
me^ fom genrens itfønb; ba er at mcerfe/ Det bemcelbteSJiffopljar 
vcerctnoqetuflafcr^ifinSortoIfnin^ £f)tpaabet før#e©tæb/ fom 
er i bet ellevte Capitcl/ fjvor bcr flader i ©anffen : „ Santbøe/ efjve* 
„treere/ SJiffopS/ ^rejtøé/jc. eUer*3emmans„:c, yerterer l)anb 

SI n 2 tet 284 H. G. omt>et45rt>£emmmtk DetfulDfommenretOgtoCt: „Coloni cujuscunqve,fiveEpifcopi, five 
„ Sacerdotis, five Clauftri, five Bondonis, (ive Militis „&C. 3 fcCtJptOtt* 

tfn&e/ er Sanffen: „£toaD ^eUev bm er £ct$em*tt eller en; „ og 

tøfltté Satin : » Sive fit ille Homo alicujus Domini, five non. „ 3 WJfUlP 

tettbe otoerfetter banD fcet iffe engang/ men bebolber DetSanffe OrD : 

„ Qyicunqye fit, qvi vocatur Herreman, & non habuerit plenum Piogs 

» æri „ 3 Det 2tttenbe/ bwr Det ftetet : „ ^ertemccn mue f obe faa 
» møggen (Sort)) fom tbe i unne orf e ; „ gitoer banD Det : „ tfmme* Do- 

„ minorum poflunt emere, avantum fufficiunt. „ fiané ©(iltning 0<J 

klée bar Da toceret/ Det en ^ettemaiitoar Miles aut homo alicujus Do- 
mini •, enten kongen/ eller 23ifpen/ eller en anDen £errc forbunben; 
Homo minifterialis : Og at banD \>ax ep af anDet flagfy enD Dem £ov>ett 
taler om i 3- Boge 8- (Upttel : " honningen maae tig $?an tagbe otoer 
"alt bane 9ftge/ ib^e@!ibenfombanDm(/Oc^ertugbiban^er* 
n tugDom/og anDre j?onningené 53ørn eller grenber eller ©rertoer tagbe 
" en 2D?an utben tberre egben Seem Oc S3ifcoper ff ulle en SRen tagbe 
*■ utben tberre 25ifcopébome-" £fcor banD og fertter i Zatitim : " Rex 

*' 'poteft furnere fibi bommes - - - Dux in Ducatu fuOj vel filii Re- 
"glim - - - non recipiunt homines , id eft , fidelitatem ab aliquibus, 
" Epifcopi etiam non recipiunt homines extra epifcopatum fimm. " 3a 

uDi Den liDen SoncorDanfy fom flaaer tilforet toeD gnDen af Den ^nbett 
$g for toeD DcnCret>te23og, (faafremt Canutus og er Dertil Audor^) 
Jjentoifeé til 2. Bogs 77. <D*pitel/ for Der at ftnDe ^etTemcmb ; £toor 
man Dog læfer aliene Dette: "^Ue^onningenéSRenéSrnDe, om tt)t 
*fcrnDeti(tre9J?arf/ tbaffulletbe rette toeD tberre egben InrébonDe/ oc 
"tt) toeD pmbubtatan ; @o ff ulle oc 95ifcopé Wlmé 23rt)De. " Og t 

ftaité Satin ♦ " Si villici hominum Regis & Epifioporum deliqy erint ad tres 
"'mareasj debent componere cum domefticis fuis (fcihiwir,) & non 
99 cum Advocato. " 3 ^bOrD ©egne Corretiionibm Legum ftnDeé Det li* 
geleDeé l » Si homo Regis, i, e. Nobilis., læferit hominem Regis, i. e* No- 

„ biiem. „ 9lu er langt fra, at jeg toti negte De goDe DJtønD Dette/ at De 
SnDbpggere ogllnDerfaatter, fom kongen/ hertugen, eller Shoper 
toge til Dereé SD?crnD/ jo bletoe meD Det famme^trietn^nt)/ og be^ 
lomme Sorlcentnger/ paa famme2$ité/fom*Vttem#itb t)a\*it2ccn, 
ja opftege i SlDelftanDen ; ligefom De SnD (M 'Øitnflmmntt. Zt)i 
Ofl2.ovm am Dem lige toeD De forige £cremc?nD/ naar Den figer i H, G. om M £>t fr tymmarib . 285 

Ceebie25ogs7*(CAp. "£fcare tber honningens SKanere/ ellert 
" fcopé/ bMt belber tbe ^aføe eet bo etter flere/ tba ere tbe f^utbuge 
" at bafbe ful 93abeit/ og fare i Setbing a tberre egen £ofte og tage 
" tberre SD?cele* " <£ricb krabbe bar retteligen feet bette 7 og berfor ofcer* 
fat : Q250 betf 5?6nig$ ober 23ifd)0ffé (Sbelleuten fein / ob fte gleiclj eme 
SBobnunge ober mebr bflben k. 2lrrilb£tiibtfelD flger ogfaa om ben* 
tiempaa for-omtalte ©teb: "(£nbeelaf3orbegne23onbereregrie< 
" gtorte af kongerne/ og frilabne for @t#b/ 3nbe/ fiebinge/ fom 2lbeK« 
" brew i be ©age tøbe/ at kongen tog im og bm til fm 2)?anb og Stener/ 
" og giorbe b<*nt frie for ©tøb/3nbe ogSebinge: Recepimus eum in 

" hominem noflrum dimittendo eum & liberos ipfius qvittum &libe- 
" rum ab omni expeditione, quod Stud & Inna dicitur. " 5(f !>\>tlfett 

©fif fom flben ben Titulatur i be kongelige 23re\>e til Scenémcrnb/ og 
anbre / Vøt tTlanb og ©ener. Og er benne Xitel i famme Mening 
at forffaae ubi bet ©wnffe goreeningéinftrument , til attftøping af 

an. 1396. fom baoit Hadorphius Mb Atmfrølttftn/*. 0, og Hvidtf eld 

j>.u<r.i)a\)tv; bwrbetlnber: "Stile fom børm)bebcreé$relfe efter So* 

• t)en/ og be tøorber jvonnmg @rif é $?ænb ic. 3tem/ \>or $rue ©rom 
" ningené Senere eller Sttomb/ i b*>o be belfrere*c, 2>erbat>et>i ttoreS 

* 9Set tilgivet/ og t>ttle bem bcrfore afltøfe* * SWen Doreé nu ombanble-- 
be©p#rémaaler/ omenfaabanj^ongené/ £ertugené eller 23ifFopen$ 
£D?anb biet) falbet ^erremanb af bette/ at en ^erre tog barn til fin 
SWanb ? fom er wrfeligen 25if?op Canuti Xanfe/ naar banb falber 
barn Hominem aikujus Domini. Og bette negter jeg ganbfl 5 e/ og bolber 
faabanEtymologiefor urigtig: ©aafom ogfaa £crremanbé 9ta\ntet 
er langt pibere baabe i uoreé og anbre golf eé©prog/ enb benne ©fif 
er at antage til fin $Jlatti f og gtøe 2lbelf¥abé eller gribebé 95refW/ 
for ©tøb, 3nbe og 2ebing. <paa £err (Sridj Krabbes XnbfFe Otterfæt* 
telfe af ^erremanb og <&emm<wtv ^eb^belmanog^eUeuee/ 
bawr ieg intet at jtge; Sbi bane £>enflgt er jo et) til anbet / enb at 
gtøe tm 25emærfning tilficnbe/ fom Orbet f)a\>te alt længe for ban* 
Siib befommet/ og er i (Jg fefø rigtig* 

8. 

©er torbe/ maaffee/ nogen ternfe/ at £et*em4ni> ftmbe/ meb 
en liben Soranbring/ wre ubaf fyxbmm, bet gamle SRorjfeOrb; 

SK n 3 ber 286 H, G. om fat £>tb ftcrcem anft. 

ter bemcrtfeDe en5vongené£ofmanD eller fornemme Stenet; Purpu- 

ratus aulicus, fom Mag. 3en£ ©Olmer Min Det/ ab Hird, aula. 

2D?en Dette er ligefaa urigtigt £f)i tøwtwl faaDanne i^irfcmcmt) 
fcare Del førffr farten 2(Delbaarne 03 frie SBtønb/ 03 £erremcenDé 
©mtner ; 3«/ naar De enD tf fe uare Det/ btew De Dog alttD af kongen 
antagne/ til fy&mcmb inDfatte/ 03 creereDe meD Ceremonier; 
tøttilf e beflcmeS i Den ofte • citereDe $i& jfraaes 30, C^P« @a^ ere 
Dog Difle tuenDe OrD/ *3ervemanfc og ^trbmatrt)/ af ganDffe aD< 
tftltbaabeOprinDelfeog^emcrrfelfe; 09 Dereé £enfigt tilpligter 
03 gorretmnger IjinanDen uwDfommenDe; omenDffiønt ^irDmcen* 
Dene fulDte ogfaa Den SRorffe £onge t krigen, fflleré er 09 \>ifl / at 
£erremcwD ber t©anmarf fotttcrtteDe ganDffe tf fe Dereé ©tanD og 
StøcfcigbeD/meb at lergge <tg paa anDre ^eftiUinger/ enD 5?rigen; og/ 
i fføDen for at fare tgeDtng/ tiene kongen t£ané£of/ eller 3u(% 
og anDre (JmbeDer. $bi faafom Det er De crlDfte SiDer/ (Da j?rig og 
get)De/ SanDeé3nDtagelfe/^h)nDrtng ogSKofcerie/Dar wregorfcrDre^ 
og Dereé SHaboeré ftørfle 04 ficrrefle SDrcrt/) ^oruDt manD f)ar at 
foge 2lDetø og JberremamDé OprinDelfe; Baa er Det i De Derpaa fdgem 
DeSeculis, efterat SbrifienDommen/ meD ScrrDom og boglige jvttn« 
fitv, tyolitit/ goDe (BcrDcr/ og 2(rtigbeD t £of'- ©fiffe r toge til/ at 
2{fcelffab blefc tilfælles for et anDet jtagégolf / og et) allenefor j?rigé* 
eller ^^remcenD^ 3<*/ ligefom unDer£i?nftr CaroioM.ogbané (lf< 

terf ommere/ De faa falDeDeCopites,, MifliRegii, Senefcalci., Vena- 
tores, Buticularii, og anDre majoresAuIæ feu PalatiiRegiiOfficiales, 

^are lige faa anfeelige og fornemme/ fom DeStDelige af Jvrtg^Stan-- 

Den; (vid.DuCange in v.MiniJleriales, P.77P. nov.edic) Qaa Og li* 

geleDeé bcr i Sanmart/ De fom tiente kongen i £>an$$KaaD/ i £>an$ 
£of / og fom til anDre SHigeté <£mbeDer blette brugte. 3 (?ngcllan& 
l)at)De manD faalebeé Milites iitteratos,tDet£rettenDeSeculo:£wr< 

paa Dette SSefciié ftnDeé boé Matth. Parif. ad an. Chr. 1251. „ Henri- 
„ cus de Bathonia, Miles litteratus, Legum terræ pertiflimusj Domini 
„ Regis Juftitiarius 5c Confiliarius fpecialis. „ Sigefaa Mil/tes ////?/>/>, 

^oéSpeimann in Anbæoi 3 grande gamle ©frtff er forefommer 

Miles Legalis , Chevallier en Loix , Sire en Loix &C. Du Cange flgcr Og: 
„ Milites titter ati ii flint, qvos noftri Chevallier s en Loix vocabant, id eft, 
„qvi, cum gente nobiles eflent, Legum ftudiis operam impende- 

„rant H. G. om S>tt £>i*b £emmcmt>. 287 ^ranr, utin fupremis Regum foris jus dicerent, qvosqve inde Domi- 
„ nos Legum appellatos , au&or eft Duchefnius in Hiftoria Gandenfi ; 
„ad qvorum difcrimen milites alii Chevallkrs en Armes interdum fefe 

„ indigitabant „ &e. 2(t jeg tf fe flfal tale om Den Sføfeelfe cg te $or*' 
beele/ ber \>are anne&erebe tt(SKaabé«øflØtøig()rb£(£mbebe?/ cg 
j)t>crcm/ fcruben anbenfføbé/ fanb lecfeé i t>et fcibtføftige©f rift/ fem 

Ctt Confeiller du Parlement de Rouen t)M ubgtøet imcb Comte de 
Boulainvillieré Tratte fur V origine & les Droits de laNoblefe, Øg fui&eé t 
Memoires de Litterature & d' Hijtoire Tome IX. ttyft til Paris 1730. Vid. 

rø> 2^-270. £0?en f>ert»el> maae jeg tf fe ferbigaae at tillage btttt 
cm Sanmarf / at naar jligt jleebe f)tt, at en £erremanb jjafcbe et 
Smbebe t JtcngenéSKaab/ eller til£>cfbe/ 9ltgen$ Sancelleré/ftrøbé* 
©omroer*/ eller anbet/ ber iffe ttllcb !)am t egen <perfcn at felge 
krigen/ 09 l)anb alligevel bafcbe£crremanb^2cw eller ©tyreéfyafn/ 
motre tøanb gtcre fulbt Deraf/ meb at fFaffe en anben frie 9)?anb/ meb 
(gfielb/ 23aaben r cg alt niårige/ i flt flcrfc; fortil altib fanbteé 
ncf af £erremcrnbé©cmter/ berfeto iffef)at>be©eb$/ cg attraebe 
at bifhngwe fifl i krigen. ©aafcibt maae fccere ncf cm 5(belen cg £erremanb&©tanben/ 
cg tene pligter/ met> mere. 9?u at femme nærmere til OrbetS 
£erfcmjtcg25ett)bmng/ba fanb famme/fem jeg tilfcrnefjartilfien* 
begføet/ tffe fccere anbenftøbé fra/ enb af bet gamle Orb Her, fem 
bett)ber Exercitum, 33t falbe itt jc enbnu en 6^/ £rtg|*iH*r. 
<&aa at ^erøuw er en anbet enb jfrigérøanb. Og benne SftafcnetS 
25emcerfelfe er bet faa langt fra/ at jeg gtøcr ub fer nt)e/ at jegtttert* 
imcb figer ben at wn faa fcel im celbffe, cg frembragt af mange 
St)bffe/©anjle cg@fcen(¥e ierrbe gclf / mange Jtberfcrenb jeg eller 
ncgennu le^enbeSJKanb bkn feb; fem ben egfaa er ben Icrttefle/ re* 
ntfte/ eenfelbtgfie/ cg meb alle Sctie/ -g>tflorter cg Sccumenter af 
Sllberbcmmen beft ewreenéf emmenbe. %\t bfcab man ftben bertmcb 
ftav opfunbet/ eller enbnu mette fcrebringe/ bitter urigtigt ©icette* 
23erf, cg fyolber ingen ©tif. %t fyvmatt er bet famme/ fem Se* 
fctngémanb eller 5vrig&nanb/!)at>e be i beretfSber f)eettørbe2ftamb/ 

Joan- 288 H. G, om M £>rt> fymmatib- Joannes Aventinus, Joan. Brentius, Joan. Goropius, Melchior Gol- 
daft, Gerardusjoan. Voflius, 08 flere SnbfrV/ for faa lang Sit ftten, 

omentffrønt f otteltflen / tog ret og tyteligen fciifh 3<* entogfaa D. 
SWotten Sutter felt), iljanS fmtiffe titen 23og åttfmimbm prcprwGer- 
manorum, 3 *orc egne gamle ©frifter cg Ximgemaal et tet famme 
pgfaa gemeent* 3 $ong SKegner gøtbrogé @ang 7 fro* D. Oluf Worm, 
in Append. litterat. Run. ffaaer fcet flarltgen. D, @rif ^pontoppitan / i 

f)an$ Grammatica Danica, pag.siy. Og $>eter ©t)t>/ 1 fjané 23etCWfrt, OVCt 

bttCxmbvifteQptøQp.ioo, giøre 09 teraf jamme ©lutning« tltaf 

2^-Ong (Plufe »404 anfører Verelius in Lexico, Hermadur, miles 
bello ftrenuus, pirata, archipirata* af -£WMrar *[©aga/ Herman- 
ligur , in praelia promtus *, af Gau treks - Saga , Hermanliga , 

Hermaniigaft, miiitari more, 23ælteligen/ £D?an6elt<jen / paa©olba* 

ter*23it& Loccenius i fine Antiqq. Ofl Schefterus in 6}>y2r//V* Antiqva; 

famtnffe bemceltte Origination alfceleS/ t £enfeente baate til Ortet 
^ctrfet/ 09 til^eremantt. £tø ^^ ere o* Mt tøfle/ ere te mane- 
ge templer paa famme 2mg/ Der forefomme i te @ngel'©aj:i(Fe 

©frifter: Here, Hereman, Herefare, Hereberge, Heregeat, Here- 
reafe, Hereftrær, Heretoga &c £mlf e jo f tmte ftøe 0$/ at tiøre Santø 

mcent3»terne/ øg tereé 9taboer©ajrerne t)at>e bragt tifleOrt met 
jtg owr til Britannien , Ijerøet 450. Stør efter trifli gøtfel- @n 
jvrigémant/ eller Officerer/ fom toi tw f alter bent/ !)ar Da i te ©* 
ter \)el tf fe fjaft antetStatm !)oé oé/ent Herman tlkt Hereman : (£llet 
og famme f)ar vortet bet alminteligfle. Og feen ppperfle £>øt>ebé* 
mant og anfører affæren/ tøm fct nu fatte ©eneral eller ©enera* 
lifltmué/ fylbt Heretoga. SKitterneé <&eetmeif?et fortum i $n;flen 
er et) deller af anten Oprintelfe* ©om ta 5?rig& ©tanten uar 1 6c 
©age ten fornemmede/ fjar ten og tøaft gorteele og gribeter frem 
for antre, £tnlfe gribeter og Setønninger gafbe fiten Slnletning 
til bet faa faltete Jus Feudale; fom ttirfeligen batter fin Oprintelfe 
fra ten STortefle ®eel af Xntfflant/ bttor Songobarter oa ©ajrer boe* 
te; SDtet Ijtrilfetttentegolf ttøregorføtre t3t)Uant/faaiom9taboer/ 
battte / for en got Seel/ ©fiffe og SKegeringé iD?aate tilfc^lle^ ©en 
©fotff e 3^ift Thomas Cragius batter faaleteé retteligen deriveret 
£cem9tetterne/ ogføgt tereé Op^af fra tet gtorteffe Sntjflant; 09 
Schiiter in Commenu adRuhnc. %i gantflfe een* meb føttottfe 3a ten 

grande H; G. om i>et £t$ £<rttman& 289 gtan(?C førfeen tønfltøllte Comte de Boulainvilliers i J)an$ Traké fur 

la Nobhfe, maat tilffaae Det famme om Jernene t granferige/ naat 

l)attD ftger ♦ C'eftpeut-étre aux Saxons, que laFrance doit f etablijfement des 
Fiefs: car en effet c'eftoit uneLoi du Ncrd,puisque les Lombar ds V om port ée en 
Italie y & les Normands dans les pays de leurs Conquetes. .£)tøfl& ttU DiflfC 

ommcrlDte 93elenmnser eller Same angaaer / og De $rifjeDer/ fom 
*3errem#nt> nøDe i faa crlDgamleSiDer/ fjoé ©ajrer/ SongobarDer/ 
og f)otf o*/ 6a Ijatoe De »el et) \>v?ret (t>nberltg anDerleDeé/ enD man& 
ftnDer t)em forf (aret)e / faa lang Xtit) Derefter, i aorrf CJyfcjYe tov , 
og jeg nit allereDe fjar talt om, ©ereé aUera^lBffe OprtnDelfe ftar 
tiDentttol lerret Denne/ at naar et (Btt)Ff e £an6 t>ar inDtagenfra9fta« 
toerne/ er fcet bleven Deeft tit De af -gxrrémcrnDene/ feer 6at>l>c giort &et 
meeffe Dertil : Og intet fjolDteé billigetvenD at Diffe befale rørt SrtøeD/ 
J)ttaD fom De baaDe &a\>&c eengang v»ouet bereé Sit) for/ og motte fremDe* 
le$ t^erre i 23ereD<¥ab til at forfyare. fertil borer/ født Nicolaus Da- 
mafcenus bar bemcerfet om De gamle Setter / at i>e fornemmefte og 
mecjlanfeete iblantDemtweDe/ Der ^at>fce tntnDet et ftyffeSanfc, til at 
forbeDre (Staten meD t (T^w« /-tax^a t«? %^av tw kmv^ ^00-^^^^,) 
©er bar tti Da baaDe £ett:em<mt>s*€>t<m&/ og Dereé lame. Seraf 
I)a\>e Sande/ ©aver og SongobarDer taget/ at De fom tmnDe SKegerin* 
fienogSanDet noget ©ty? fe til/ og ftDen \>are tilfatte at forfare Det/ 
motte f)aw nogen Seet Deraf meD JribeDer/i ©f crDen for aarlig 23efolD* 
ning. Se øvrige ©eele motte ^aaboerne ffatte og ffolDe af; SRemlitj 
til £ongené SRegtrøenteé 23eDligebolDning/ til fiebing eller ^erefart 
(btnlfetwnDeOrD bett;Der eet og Detfamme/) og til£anDeté35ef¥iæt< 
melfe/ morterer £D?anD/ fom Sort et)eDe/ flfatte og uDgiørefm©eef* 
SøtenvSerremattfceit/ forDi banD fcar forbunten fetø at gaaet^ere* 
f#rt>/ og aow Støet/ IjattDe banD jlt ©oDé frit for faaDan ®tat og UD* 
gicerfel; ogligeleDeS tyané Sgte SDJanDé 2U\)inger/faafomDetilDetfam» 
me t>are forbundne* 

10. 

Og IjmD \>tUe t*tf>avse mere/ naar in enDogfaa treflTe Det fefofammc 
OrD/meD ItgeOmltonDigbeDer/ ^oé£ongobarDemeuDi Italien? O3 
atDeuDi Dereé£QWfytøDe6ertemtf}rt>/ og betegne Dennem af famme 

O o ©tanfc 290 H. G. om Eet £>?b ft ette mcmfr. 

©tant) og Solfe-Olag at \>cere/ fom uoreé ? 9J?an gicrtter v>el ftmi bfcab 
fcet et for et Orb jeg mener ; SHemlig Herimannus, eller/ fom tet i Som 
gobarberneé £ot>e og ofte antenftet* ffrtoeé/ Anmamu*. Om tøffe 
jwter man tet Hart 03 aabenbare/ 1.) Sft te v^ate/ Itgefom boé of/ grte- 
og $re!fe Solf ; 2.) 25efat)t)e bereé2cen os egetSortegottf mel) gribeter* 
30Q3arei)eforbunt)neti(atfiaaefei\)i5tn9en/ faafnartfom noget Op* 
ÉuDCftmfa^teéBannus eller Heribannns,)<¥eet)e-, Ogb^té te fabe o* 
\>er^øiige/ blewbeftraffete; 40Sortplantetebe ©tanten 09 gribe* 
terne paa ?lr\mtger 09 alle @gte * 09 grir^fobte efterkommere ; 50®tf- 
tete te (Igmettereé Sige •, Ogbfctébetffeebe/ atenufrieSRanbbefom 
tiléfiteenHerimannam, mijtebe bant Støet, omfømbtøtrenSmf/ 
09 bM «1 Rw Stiftet 09 Sttelflfab. Sllt tette betnfeé mefc te gamle Son* 
gobartifFe longere Sow/ oa tillige met mange ber og ter fore f ommen* 
te gamle 23re\>e/ af SRomerff e Jvo^fere og konger/ ent ogfaa t tu til tre 
bnntrete Slår efter at Songobarterneé SRegermg ba\)te opbørt. 3 

GuidonisAuguftiJL^røjlaaer/ $»4* "Si comeslociad defenfionem 

* loci patriæ faæArimannos- hoftiliter præparare monuerit,aut per fe aut 
''perMiffosfuos, fi aliqvis eorum remanferit, - - - Guidrigcld 
" fuum componat, " Og i foregoaenbe §. 2. " Neqve Comes, neqve 
"loco ejuspofitusj neqve Sculdafius ab Arimanna fuis aliqvid per vim 
"exigat, præter qvod conftitutum legibus eft , fed neqve pro fua 

* fortuna in manfione Arimanni fe applicer, aut placitum teneat, aut a~ 
" liqvam violentiam faciat« Si vero de prædiftts perfims pub/ids hoc ir- 
"ritum fecerit, , honore proprio, five Minifterio privetur, &fecun~ 
" dum legem emendet " $tt lalteé Arimanni perfonæ publicæ, bfcté 

gribeter motte i ingen Sftlmlt f orf rønfeé. Og Murator ius (script or um 
Hifior.nai.Tomj. vXpM) fætter retteligen tenne SlnmærFmngter* 

A)et l " Herimanni five Arimanni appellabantur ho mines liberi & mitit aves, 

* aliqvid allodii pofllden tes, aut beneficio atiqvo a Rege donatL >r Con£ & 

nota ejus p. st. 3 #oitø Rachis Sow §. 2. lerfer man : " Si a modo præ- 

** fumlerit cujuscunqvefervus Arimmmam ducere uxorern, flc exinde 
*■ detur judicium, ficut in anteriore edi&o Iegitur* " ©agen \>at f at 

titfotne bat)te 5?ong Romans fatt Sif$©traf paa faatant Qrgteffab ; 

"Si fervus liberam mulierem aut puellam aulus fuerit fibi conjugio fo- 
"ciare, animæ fuæ incurrat periculum/ T JD?fn $0itg Luitprandus 

formtltete.tenne SotyfM A**/ at en Arimanna, f £e mmanté ©otter 

eller H. G, om M £)& ftette man!). 291 

eller ©tft/) fem giftede (IgmebujrifaBanfccBerSr^ naarJntn bleo 
ftbben&e i 2lar og 2)ag utiltalt berf or af &enbe$ ©legtntnge/ ttar f)enbe$ 
og l)ané Sfø frelft/ men tf fe fcenbeé gnl)et> ; £l)i berefter blet> btmj?on* 

gen tilb ømt fub fervili conditione, og fattet Ancilla Palatii. Om faa* 

banneerbet/ fom^t)ferLudoviciiPii58ret>taler/ fom fjanb gat) til 

S. Zenonis Slofler i Verona, (øg fint)C^ t Ughelli ItaliaSacra, Tomo V. 
C0I706. nov, edit. Venetæ,) tuet) fctffe Orb : » Etiam placuit noftræ Se- 
„ renitati de Famulis ejusdem Monafterii definitiones facere, videli- 
„ eet fem mi s liberis, qvas Itali Herimannas vocant, qvæ fe famulis ipfius 
, a Ecciefiæ & Monafterii copulaverint &c. fecundum prædecefTorum 
„ ftatuta Imperatorum , & per hujus noftri præcepti au&oritatem, fu- 
„ pradi&um iandum locum inviolabiliter poflideat. „ SHemltg tøfle 
Herimannæ fcote/ førrøebelft tit H ttltge Sgtefl? abet cum famulis, før* 

fattne tii jvernferen/ fom Jtongc bet i ganbet/ efter næfrforbemelbte 
5?ong Luirprandi So\) ; swen bet' o^erlob fyanb og fftobefce bent til Slo* 
fieret/ af bmlf e bereé ?Slmxt iwe Xienere. Og faalebcé f)at Murato- 
rius beel rigttgett for! låret bet Åétyf. hal Tom. i m M Ubi eet af 
jføtjfer Ottonis i. gjiw (f)øs Ugheii. r«». v. p ; m 74^) fhwer : y , Ca- 

„ Helium, quod vocatur Romanianum, cum liberis hmmibut, qvi vul- 
„ go Herimanni dicuntur : (tf)t tot Orb Heremitani, føm famtmftøbd tø* 

i$i/ er Srt)f ferene/ etter Ugheiii©frtoereé geil.) 3 ben tferbe r«w* 
„ af bemcelbte Ughelli 93erf/ pag. mm 464. J)a\>eé et23ret> af jtæiøfer Fri- 

derich Barbarofla, til ^irfen t Bergamo* meb Confirmation , tblant 
anbet/ paa „omnes herimanos, qvi in CaftellisPergamenfisEccleliæ ha- 
,,bitant:„ Og ftben nCMteé i tot famme enbnu Herimanni & Heri- 
mannæ. tyaa famme SDfaabe t £cet>fer Hennci IH Dipiomate af an, 

1042, (pag. m. 4-44) Ubi eet af £cet)fer Conrad de an. 1026* confir- 

'meres til S. Vincentii $trfe t Bergamo, en »DiftriéHo Arimannorum, 

»qvatenus ad partern publicam nuila conditione refponderent , nec 

ad partern Comitatus placitum cuftodirent, neqve teloneum,ne- 

qve precariam darent, neqve ullam facerent angariam ad partern 

publicam. „ Og (Iben i famme 35reu naftwi enbnu Arimanni , font 
fcerligen fra anbet ©obé abfFilte* 3eg forbigaacr tot bef icrnbte/ og af 
faa mange eller é ckerebe 35ret> af beimtlb te j?æt)fer Conrad, meb m- 
fuanmr, fom Sigonius tøawr nb. s. de regno han*. 2(nbre og lige faa t lare 

Diplomata, røeb Herimannis øg Arimannis, øg i feer/ meb Liberis 

O 2 homi- » 

9> ags H . g om ftet£>E& fottemanfr . 

hominibus , qvos Herimannos vocant , \)CC0iX Du Cange af tttbC!HCrt&- 

teUghellio anført/ fem jeg ogfaa for&t^aaer. Sif Orbet Arimanno 

fcleve HU fctflTe Ontte fabriqverede , Arimania , Arimandia . Og Arman- 

dia. ©et forfie/ nemlig Arma*wa, betpbebe £erremanbé Familie ; og 

fcettC fjaWV Marcuiphus t fine Formulis lib. L §. KP. ©et flnfcet/ Ariman- 
dia og Armandia, lib. V. /Wør, bemerrfebe Saritåman* $Migt at gaac t 
Stigen ; og tf fe faabanne Sing/ fom De gamle 3 wiftø/ Baldus meb fle* 
xti \a Cujacius fetø, og Borchholten fyatt gicettet til/ l)t>er paa |m $?aa> 
if/ men alle ungtigen ; tøwvom fanb fefc < f)oé Du Cange. <&aa f)aw 
øgfaa anbre Commentatores meget faret t>ilb/ i bet at ; forbi man ubi 
tøffe 25 wefwber/ t eenSKeffe oa efterljinanben/ opregnebe/ Aidiones 

& Aldianas, fervos <5c ancilias , herimannos & herimannas, faa ftøtte 

be jfrar meent/ at Herimannitwre ltgelebe$ etflagé Xienere og ringe 
ufrit golf/ ligefom be nerff foregaaenbe Aidiones & Servi, gtøen tør- 
tmob er at agte i.) 2(t jo if fe alle be flagener i ©liøbe<eUer©afcC'23ret>e 
faalebeS efter f)inanben opregne^ l)ore berfore til een ciafTe > 2f)t elleri 

ffttlbe caftella 6c cafe, manfi & maffaritiæ, montes 5c valles, humida & 
ficca, pifcationes & forefta, guaftaldiones & ruftici, r efi dentes &co- 

loni, liberi homines & fervi, ogfaa alle betybe eet ogbetfamme/ efter* 
fombeopregneéligelebetfieenSuite, t Ijunbrebe 95ret>e og mere; 2.) 
Stt be tørbe røcwb/ ber ere falbne paa flig SWening/ ittt enbnu f)aw ucr* 
retfcibtnof belæfene; eUet et; ©a\>e $t\>et fto XtiB nof/ til at conferere 
famtltge SongobarberneS SoW/ tillige meb en tøeelSeel anbre Docu- 

menter, t)\)M Arimanni ogHerimanni Fal6eéu6trt)ffeligett/^m'^w;- 
ties. SfyttOt Wl Hironymus Bignon, i fine n otis til Marculphum^ (Ctøi- 

tuiar.7i>m.z.eåit.Bd\xa.coii.sw.) fjaser iwret faa tøs paa benne/ enb< 
ff iønt orange Mening/ om Servis, at tøanb ogfaa ffrtoer : „ Sane eo no- 

„ mine fervorum five colonorum fpeciem fignificari? multis ex inftru- 
w mentis manifeftum eft. „ 

II* 

Hugo Grotius Jjatier Ubt fttl Hifloria Gothorum&c. itlbfat/ pag.jTJ. 

ttt af bannem fetø fammenfanf et Giofiarium , unber ben Zitcl : a^^/W 

appellativa & verba Gothica, Vandalka & Longobardka. Serøfct forHaret 
JjanbPpWSOrbfafltøbeS; »Arimannus, Herman, Miles gregalis qui pu- 

w blicum H. G. om M £>rb ftemmwk 293 ~ blicum munus non håbet. Poftea pro paupere fumca vox. Hine 
„jus Arimandix in Feudis. „ Sit Arimanus Og Herman et eet/ Og At 

DerwD fotflaaes Miles, tør fin 9ligtigf>cD/ og flaaer fafl nof. OTen 
f)V>crl?en er bet fTefcfe Miles gregalis, et) deller meDfører OrDet jligt. Gfy 
jetter f anD Det giøre* got/ at fcer^et) nogentiiD et* forflaaet fattigt golf ; 
ilnDtagen for faattiDt / at Da tøfle Herimanni ttDi 3talten Wjrte 
foa meget tit/ og Familierne multipliceret^/ gif Det nieD mange af 
Dennem/ fom meD £erretm?nD i spolen og anDre £anDe/at De geraa* 
DeDe i gattigDom; SDlen Deé u anfeet/ f)0lDte De paa tete« grtøeDer, 
Det fcrøgftemucligtttar* Etymologien er imiDlertiiD ret noffyoéGro- 
tium, nemlig af Hm exercitu, ©aafom Den ogfaa et f)oé Leibnitz ; 

Det ffti^er i fltie Notis ad Excerpta Taciti , Tomol. Script or. Brunfiic. 
png.p. "Hebr, Habri, exercitus; Hariban, clamorhari, (clameur de 
"haro,) evocatio ad exercituiru Et ferius adhuc Hartmanns, vel 
? Arimanni, viri militares feudaqve Arimanniæ di&a." ^ttt\X ItDt fln 
Arcbæologo Teutone : " Arimannen , veter, Teut. milites , qvafi Heriman- 
"nen, viri exercitus." Paulus Hachenberg in Germ. med. Dif.IV.de 

re mi/itari, fjawr enD ogfaa inDfeet famme (SanDtyeD/ naar tøanD tFrifwr/ 

§. 3» " Hi clientes peculiari Militum nomine veniebant •, qvos & eadem 
"de caufa Arimannos, fideles , Vafibs, Ligios, Leudes, Liberos dixere," 

Og Derpaa anfører IjanD/ foruDen anDre påtoges, ogfaa Denne Re- 
gis Ludovici Legem , af Goldafto : „ Volumus atqve jubemus , ut 
Mifii noftri diligenter inqvirant, qvot liberi bommes in fingulisCo- 
mitatibus maneant. Hine vero ea diligentia 5c ratione examine- 
tur per fingulas centenas, ut veraciter fciant illos, atqve defcri- 
bant, qui in exercitalem poflint tre expeditionem" ©ifle liberi homi- 
nes,fom f)tt ffulDe bmgeé til expeditionem militarem, og gaae t 

SeDing og£ere fctrD/fcare jo ingen anDre /enD Herimanni, eller eftet 
3talictn(l2)?unD'^tt/ Arimanni, QMt t)Xott og DenlcrrDefle Sta* 
lictner i wreSiDer fefo erlienDet/ nemlig Den fwtreffeligeLudovicus 
Antonius Muratorius. 23el tøauDe tilforne en anDen meget tørD og 
fceremtaJlanD af famme Nation, JuftusFontaninitilRom,(fom et 

HU DøD fot IO. 2(at flDen/ Ogtølt ArchiepifcopusAncyranus,ogPala- 

tiiApofloiici Abbreviator,) giott fln gotHating tøetotøt meget btf)te 
gelig/ i Den liDen Stactat om Masnade, fom bk\> tttjft til Venedig 
anno 1698* tøw $anD $at igienDtewt alle Dem/ De* f)m tulDetgiott 

O ø 3 Ariman- 29+ H G. omM ^rfrfterremant). 

Arimannos til et flagtf ringe 23ønfccr og Sienere/ ja f)~ant>~l)ar flafc 
fcetfetDu Cannes Mening, at 6e uare 5vrigémc?nfc/ åbner og Man, 
ineD ettere; fffltn fjanb fttnfce tog tf fe faae fcet gamle præjudicium 
om Servis faa reetit ut> af flt £<n>efc/ at l)ant> jo ga\> tennem 9ftø\m 
af Senere/ entjfiont af fornemmere ©tani) og 23tlfor, en{> coloni, 
Masnade, Aldii, og flige gemene Servi, $at\é gorf (åring tyfcer faalcfccS 

Utl bmwlbtt Ragionamento delle Masnade,$$X& fjani) falfcet* foet/ /tø^.** 
"Prima di ehiudere il difcorfo, non vo tacer d' un altro genere di 
" Servi, ma pin riputato degli altri , anzi fuori deil' ordinaria riga 
férvile. Quefti erano gli Armanni, che di condizion vile fon fta- 
"ti creduti da alcuno, opinione ragionevolmenre abbatuto dal Du- 
"cange; imperciocche effi. erano immediatamentefoggettia iCon- 
"ti, e agli Sculdafii , cioe a i Giudici, come fi ha nelle Leggi de' 
" Longobardi iib. 3. Tit. 12. parag. 5. ove Guido Re d' Italia vieta , 
" che i e gii Sculdafii rifcuotano cofa alcuna per forza dagli Arman- 
" ni, da lni detti perfone pubbliche. In un Diploma dell' Impcradore 
" Corrado, prefTo il Sigonio deliegno hal. Iib. 8. fon pofti come diverfi 
" dai Servi. 11 loro uficio éra di militare , e cuftodir le caftelle, fot- 
" to i Conti ed' altri Regii Miniftri. Erano in fomma perfone di 
" guerra, ed obligate a prender P armi per fervigio del Padrone; 
" Elo fpiega il norne didotto da Her e Man, cioe Huomo d' elTercito. 
" E Marculfo nel Iib. I. Form. 18. chiama le Armannie famiglie milita- 
" ri, e egli Armanni fon chiamati liberi da Carlo CrafTo., e da Otto- 
" ne. Il Bignonio nelle note a Marculfo fi perfuade,ehe fofTero co- 
* loni, ma s'inganna, ed io fon colDucange ; perche dal Carlo Cras- 
" fo nel luogo accennato fi nominano anche i coloni, ma come di- 
» verfi de gli Armanni. In Friuli avebbe de* Nobili , che manten- 
" ncro il Jus Armanniæ, colquale avevano facolta d' inveftir fimil gen- 
+ te, per efTer da loro ferviti nelle guerre. In Artegna fu un Ar- 
"mannh de' Signori di quel luogo, e in Rubigniaco un altra de* 
"Signeri de'Portis. Maggior fallo dal Bignonio ha comrneflbVir- 
" ginio Forza daVdine, per altro fuggetto erudito, mentre nel fuo 
"Trattato de Jure nov<e urbis condendæ cap. 6. n.27. ha fcritto, che le 
» Armannie erano Pafcoli publici* e per confequenza gli Armanni 
" Pafcolatori d' Armenti/' ©aatti&tFontanini. SD?en i*n, fom t)<tt 

am>enfcet meeft SliiD / og gtort fcet ailerkjre til Sngen atopliufe og 

fore H. q om fret £>r& $ttztmatib. 29 5 

føre t9?tgttgl)eb/ er wfieligen Muratorius, i bmttf Amiquut. mednævi 

ItaUcUTomo LDijjert.XllL jtøføtl Diflertation baubler allene <& tøj*« 
nibus liberis & Arimannis, Og et Opfyldt ttiet) gamle Documenter Og 

23ref\)e/beret)ljafcbe tilforne feet Sittfet. 9Taar manb conferercr og 
figner bifle Documenter/ meb J>vat> manb alferets tilforne ^a\)De 
Iccjl/ bitøer ©agen til nmje opliuff- 33el(?enc?tuite tørbe SWanfc f)at>er 
fcetutt fremfatt og flat>fa?ftct fciffe 3>ojler : iO 2lt Arimanni \>are 
albelcS liberi homines , og af ten gamle 2o ^gobarbttrV 2(bel ; 2.) %t 
be i gamle Xtber wre til jvrig^@tanben fororbnebe og forbunbene/ 
fom og t)ar bo$ Songobarberne ben meefl errebe Profeffion; 3. $t 
ben Sale^aabe/ faceremandatumArimanno, \ beSongobarbtjrVSoW/ 
befcifer ingen Sienere*@tanb ; £f)iben bett)ber et) alti\> at befale/ f)oé 
beTiberé©frtbentere/menmeefrenbeetø at ttlftenbegtøe/at latepibe/ 

far fapere, ligefom bet gtanfcofFe mander a quelqu nn. (©aale* 

fceé og i bmi ©anflf: "3^gen Urne f>awr bøt>ct mig til/ at banb 
" ttil fjolbe ftt 23rt)liup meb for fie-" 3tem t et anbct S3cev> frwcn fra 
9Torge: "23oue23enner i Sanmari bybe mig til/ at t>i nn mebbet 
" ferfie faaer greb.' Stten benne Sale WlaaU er nuforartbet og btu> 
ge$ et) t uore $iber/ ogbtffeSrette otter 200. 2lar ganileO 4.) 9(t 
Arimanni wre i begt)nbelfen kongen atlene tilforpligtebe/ men flben 
blette be og anbre perter/ ©eifllige og 93erbfltge , meb £cen forbunbne/ 

beelé tifulofendi & conceflionis , betle jure emphyteufis, fom id 

falbteé: £fcombbere$2(bel(M> alligevel mtetafgif/ eller ffeebe for- 
ncrr. 5.) 3It bereé Sottre og <£nf er tf fe motte gifte flg ufrie $?crnb \ 
fcttorom noffom forben er fagt ; 6. &t mange af bem \>are formnem 
be og rige; SD?en anbre/ og tiel be fleefle, forarmebe: £>iffemotte 
ba fcefle anbre*3orber at nære ftg paa; og blefcewb SibenéSamgbe 
til 2llmue&25onber- Og l>w i 33erben ftnbetr manb iffe flige ffjrern* 

pier ? ©panterne ft'ge t Da cabo de cien annos los Reyes fon Villanes, 
e da cabo de cienre e diez los Vilknos fbnReyes,. 3a Murarorius 

er flet iKe tilfrebé meb foromtalte Fontaninii 9??entng A ber Ariman- 
ni batte weret et fornemme ©lag* Seneffc©tanb; faa atbanbflut* 

ter tin Diflertation meb tøffe Orb : " Fidentiflime quidem pronuncio, 
" non fuifle Arimannos Ser vor um genus, fed pluris qvamceteræ Servorum 
" Jpecies æftimatuffi,imo fupra vulgaremcondhionemfervilem: qvæ féntentia 
* ? fuit illuftriilimi &ClariiIimiFontaniniiin Opufculo de Masnadis, 

» explo- 296 H. G, om M £>tt> £etteman&. w explodenda fane ex iis* qvæ ha&enus attuli." ®et f¥ul6e falfcealt 

foruitttøftigt/ at excerpere øg igiennemgaae fce af tøannem til alt 
Jette anførte gamle 23etrifer. øg fcit ie<$ allene l)er nøt)e$ met>/ at 
tale lifcet cm tiet førfie/ f)ant> tyaPer/ fom er en Som/ falttn inPk- 

cito Mediolanenfi an. Chr. 901* ufci en ©ag imellem Advocatum Co- 

mitisMediolanenfis.eg nogle golf/ fom ftan& Mfce fjetot tiltlgetagé* 
35øni>er (paa Sanjf Wiaavt at tale/) og Senere til (Slottet, ©om* 
men gif Advocaten tmofy faafom tøffe fwitfie/bet fccMtcArimanni, 
frie gol?/ oggribaarnepaagcettrneøgSftø&erne; fcettarewlFomne 
paa@o6fet at fcoe met> tøffe 23ilfor / men ingenlunde til at atm $6 
fcerie til ©lettet 3 Documentet Ijefcer fcette faale&eé: " Et nos ei 

"* (Advocato) dedimus refponfum » qvod non Aldii de noftris per- 
• fonis effe deberemus , fed Arimanni & liberi homines , & 
'qvod parentes noftri liberi homines fuiffentj & nos in ea- 
aem libertate de libero patre & libera matre nati effemus, 
'-& conditionaliter ad ipfam curtem palatiolo^nec parti Coxniti Me- 
' diolanenfi nunqvam fecifTemus 5 nifi tantum habemus in loco <Sc 
" fundo Blellatio aiiqvantara terram de parentibus noftris" &c. 

©et enifle/ jeg finter paaMuratorii eKeré meget grmtSigeDifTer- 
tation at fige/ angaaerfcenEtymologie, fyanMjarflumpettiloghazar- 
deret at gtøe til 6et Orfc Anmannus. £anl> teleeiv fom fyanb l)ar 9?ct 
til/ feen af fcet ©rctfi|¥e "a^?, fom Balth. Lydius i fm£iit> fremfatte* 
Opregner faafceanbreé/ nemlig Eecards (fworøm nu jhrøffal talte/) 

Ger. Voflii , Aventini og Goldafti. Serpaa flger Ijani : " Nulla ifta- 
"rum interpretationum a vero abhorret 3 idqveex Arimannorum 
" conditione infra palam flet* Sed qvando hariolari heic aliis licuit, 
'■ liceat & mihi. Itaqve peto, cur non & ab Ehre & Man deduci vox 
" ifta polfit ? Eft autem Ehre Teutonicis honor, ita ut eo nomine do- 
centur homines liberi , honoratij illuftres, five non vilis conditio- 
" nis, Certum qvippe eft , eos liberorum hominum albo fuifle 
t inferiptos , neqve cenfendos abjecl:æ forrunæ, ut qvidam fufpicati 
"funt, qui eos pæne in infimam Servorum fortern conjecere* Li- 
"ben, inqvam, faere, imo qvodam Nobilitatis gradu ornati, mili- 

" terius H G. om M £>tf> £et remans Mf „tiæ qvoqve addi&i, & deniqve €X iis non pauci aut Regis ,aut al- 
„teriusSeniorisVafalii,qvoties ab eo in beneficium fiindumqvem- 

„ piam accipiebant. „ gj?en jeg twkx ganbjfc itk paa, at J)\né Den 
tnwe$D?ant> bat>be feet fifl libt mere om i be£t)b|¥eog@ngel*©a]t;u?e 
Lexkis, og *&ff ogfaa noget af fcoreé gamle Jbijtorier 09 3*)bflfc &% 
flPutøe banb/ ligt fom jeg/ labet ftj allene befale AventiniogGoldafti 
Derivation, uben v^t&ere 23etcen? ninø. SKen jtøafc fM jeg tfge om een 
03 ani)eit af te Inbffe (ærbe £D?crnfc/ Detr burbe nof at batte bettfnf t % 
bebre, ogiffe faa uffiotfomt feetu&t fortabt bereé egne gamle Særere* 
gobfpor/ tiben engang at bettife/ at De forte til noget urigtigt og me& 
aamle Underretninger ilbe befiaaenbe 33egreb om ©agen ? 3btant faa* 
bannefceeb jeg ingen minbre at unbffnibtv enb Jo. Georg Eccard, bet 
anwnbte en flor Seel affiit Stib vaa Studium Etymoiogicum , og t>at 
bog cfteltbet Infteltg i at treffefeføpaagobe Etymologier: tyaa wre* 
nu omtalte Orb bar banb ogfaa brevet og wnbet/ og t fine Nom ad Leg. 

Sa/.p.ips. paaflaaet/ at Herimanm Og Arinumm Ml* af Erbe, qvafi £rb* 
unånncVf qvibonahereditariapofiident, domini minores : Og ben* 
t)tfet* ^anb tillige til fine fortit Ubgt^ne Notas adCatechefin Thcotifcam. 3 

tøffe Afø/Vbauer banb og en længere ©naf beront/ ogforuben ben n« 
bemcelbte Mening om Ærbmatrøer/ bringer enbnu en anben paa 23a* 
nen/atOvbetftmbe wl ogfaa tørre af //<?r, dominus* og Arimannifaa* 
iebeé bet famme/ font Domiceili, Domini minores. Siften fyanb mirtte 
gierne bleven biemme meb benne bane Umage : Sigefom ogfaa Chrifti- 

anGottl. Ricciusmeb fin Compofitionaf Arma OgMrø«, trø $M>W* 

låfigm Vlacfyticfyt von bent £><xttf>fåif. %Sd in £ei*tfcf>teirtv 

pa g . m. Set gior mig meget mere onbt/ at jeg nøbeé til ogfaa at fore til 
Denne ciafTem ben fornemme tørbe og af ttoreéSføtiqttitceter bøflfot« 
tiente Canceller von Weftphalen , fom ogfaa fytc giort flg Wleyt met> 

famme Orb at forflare/ Ubi fine Not/s ad Diplomatarium Doberanen- 
fe I. Tomo HL Rerum Cimbricar. & Megapol. col, is 26. feq. $atl& Ja nfe 0<J 

©tætning er/ at Arimannus efter Orbeté $erf omfr btttfitt retteft en 

Stmtmanb/ eller $ør\Mlter OWrganbgObé/ Præfe&um terræ, prædii, 

villarum. Og bette/ " forbi at Ar i bet gamle 91orbi(¥e ©prog/ J)0$ O* 

te23orm/ ercultura,terra; ^rvw,terram colere j Ama> Arnen, curarc 
negotium ; Are 3 curator \ Erinde, negotium &.c. M SDZen alle biffe Or& 
^Ore ganbjft iffe ttl Arimannum. 0(\ Arim<mdiaf)aWX t\) tyUtX nøgen* 

% p tii& 298 H. G. om M £>rt> £ertematib. tiii btmOZtUt Villenagium :, eller Tra&um villarum, aut Præfe&u- 

ram. 3? k beéminfcre maa jeg flge/ at Smgen lom mf g tffe faa m;e og 
uoaatcrnft fot/ efterfom jeg for (anøXut) ti(forne^a\>t>e treflfetno^et 
fceflige i en meget (c^vfc 9J?anbé papirer tøoé oé felt)/ t>cr 6a\>et ibtant 
anbet meent/ at/ forti Armadur er i fcet 3ff antff e og gamle 9torf¥e Støn* 

gemaal/ arator > agricola-, faafimbe Arimannm t>æi*et Aratorum præ- 

feAus. Serforufccn fyafcbe farøme SRanb enfcmt en anfcen gorflaring 
eller ©tætning; fom jeg og/ tillige meb'benms bemcrtøte/tnlmefcbele 
Orfc fra Ort>/ efter t)an$ egen £)aan& : „ Falfl funt , qvi Arimannos & 

Arimannas qvafl éeer-SKdnncr di&osvolunt, cum fint ab Aar, an- 
no , deducendi , nec fine Danica & Islandica lingua poflint intelli- 
gi : Ibi enim Armadur, qvi etiam Arimannus, id eftjqvi cenfum annuum 
Domino debet, tør (Ulf jdfitfldjc 2tøgtjft jlljek Ergo Arimanna, ct> 
ne 23erpdc^terin. Qyibu's Arimannis nihil effc cum exercitu vel 
bello negotii, nifiqvod Aribannum præftaretcneanturfingulis an- 
nis, fi evocatinonaccefTerint, autqvæ præftare debueruntqvotan- 
nis militiæ caufa , exolvere fuperfederint. Ariban fcilicet eft edi- 
<£him de annua expeditione , cum poena qvæ negligentibus vel o- 
mittentibus imponitur« Non ignoro Islandos Armoder derivare ab » 

33 
33 
33 
33 
33 
*3 

» Ar aratione , ut arator fit & agricola : Nec ego difTentio* Nam A'r 
j,ånnus , Se ar aratio ejusdem originis videntur effe, &anni bona in 
,arationibus confiftunt; ita ut Armadur & arator efTe poflit, &ara- 

»1 »tionum ae aratorum præfe&us , & proventuum annuorum. „ @aa 

vift btnm ©fribent SWen jeg v>t( fpare at ncrøne Jane 9Tat>n, nu l)an& 
for mange 2(ar fifcen er fcob/ og iff e bar gtøet Uttt felt) uD i tøané letten- 
It £tø. £ant>/faa\)el fom flere bratte £D?a?nt»/^a^e ia iftt ttilfeet troe/ ja/ 
maafttt/ xitt gittet 2tgt paa, at Armann er, fl&en Songobarbewe i omme 
1 3talien at boe/ bletten tteb gemeen 9)?anb$ ttbtale faalebeé ter i 2an< 
bet forttanblet/ fra t)et gamle Hereman. 3 Sombarbien/ og anbenfføbé 
i 3talien/ fcorer man iff e gierne Orb at afpirereé foran. $?an flger/ ja 

man tlcføerogfaa nu Overalt/ Iftoria,Erba, Erede,Eretico, Ora, O- 

nore , Avere , Abito &c. <&aa a t ber ep flnfceé i be m>ef!e 3tal!irn|¥e 
Di<ftionariis noget entfie Orb mere paa H, 3Ffe beéminbre ftnbe* tog 

Ofte Herimanni t gamle ©f rifter j Og et) allene Artmannl De ^DtfFe 
J?Crøfereé/ LudoviciPii, Ottonis L, Henrici III. Og Friderici I. 95rcV»C 

|aw langt oftere bet for fle/ enb bette ftbff e. ^c?t;fer Conrads %$$ si- 

goni- H. G. om Ut £>t\> £etttmani>- $99 gonium f)at Erimannos. Wlm f)(tott lliait itt? Ogfaa obfervetet/ tø)0r of* 

te t>ct Nomen proprium, Hermann, tt paa fetøfamme £Dlaa6e forandret 
i 3talta?nf¥e og an&re Ørønif et og SSrefce ? Vgheilus itai Sacr.Tom. ik 

in Epifcopis Brixienfibus §. 58* betti&ner Otti Hermanno Epifcopo 
Brixiæ/at j)an& Untetttben falfceé Arimannur, i ail&Ve 33teW Armannus, i 

nogle oafaa Herimannm. Og paa famme $?aat>e forefommer mange 

$a\\$t Herimannus, Archiepifc. Colonienfis, Herimannur, EpifeopusMe- 
rends, Herimunnus, Abbas S.Trudonis, i 6e Sfjtønif et/ fomD'Ache- 
ry f)ar Ufcgitøet/ in Spicileg. Slgcfaa Dux Saxonum Herimannus, 1)0$ Du- 
donemDecan* S. Qyintini de moribur & afth Normannor. /ib.j. pag. m* 

Q\) at tak om mange flere. 3 Jpbfflanb feftv føret man (amme No- 
men propr, at uttaleø nu £ermatv nu farmen. 

13. 

©en flore Philologus Gerardus Joan. Voffius Ijafcer U&t flt 23etf 
de F////J- SermonU & variis Glojjemath , OgfiW \>tt&Ct ptOfce Støtfagen Og 

©prinfcelfen til bemæffc te Ort>. £anl> ffrtøer t>a fi*. *. **/>. 2, Mtt : „Ea 

„{lgnifkatione? qva inLegibus Longobardicis fumitur , omnino vi- 
„ dcrur vox Saxonica : Ae prior vocis pars merit Reer, h. e. Dominus; 
^ut fignificet dominicum Virum feu clienterru Nempe fic di&us, 
#i qvi prædio accepco , redditus domino obnoxius , plane , utfic dicam, 

„ minorum gentium vafaiius. „ SJTogenlefceé paa famme SDlaabt t)a* 
Der Henr, Speimann forftøret flg/ in Ghfario. £a&6e fcifie tøenfce t)P* 

peritge £D?crnb f iæn&t fcoreéCanuti Epifc. Vibergenfis Expofitiones Le- 
gis juticæ, ia hartt fce ttiftnof et) forglemt at citere (jam/ fom mefc 
ftemmen&e. $?en om t)em begge maa jeg tifflaae, at it tt) éa\>e bart 
Documentemof forØt)neog\>eb^aanDen/ at conferere, til at Røm* 
te Anmannos tit notje : ©aafom t)er et) ftellct i fcereé Siifc ttare faa man* 
ge optagede/ fom nu. 3tøe/ M ten Xiii) Gen Vofiius f¥re\> fcette, om 
//^r, dominus, fcet t>a et) ttlltd^ fatfct Ijannem i Sanfe fcet anfcet Her, 
exercitus; Jjtulfet banfo bog fwttitfttt/inAppendxepag.jef. retteligen 
ftarufrgtoet for fcen fanfceOprin&elfe til nomen propr. Herman, og til 

flere Or£>. 2)er fritter fyarib : „ Ab /&r, exercitu , eft nomen propri- 
„ um Viri^ Herman, vir militarist proprium loci, portus Hervius, fi- 
»nusexercituum^ utinterpretatur Saxo Grammaticus lib* Vil* qvia 

$P2 n ma goo H. G. om ftet Ort) $tmman& " røM Danis fmus : Herefchilt, clypeus militaris, ut exponiturinChro- 
"nico Laurishaimenfi X item Her'tbergium 3 Heriflallus & Heretochius." 

Stltfammen meget rigtigt. SDfenjeg maa gaae vitere. ©er ftnte* tet 

Ott £raw*w tttt en paffage , fom fiaaet i Radulphi de Diceto Ymagmibus 
Hiftoriarum,col.H2. Og tt et©tt)?fe eller Relation af ben £elUge ivrig/ 

fiorente tif an. Chr. 1189* Sen tøter faalete* : "Et faatis, qvod per 

"gratiam Dei de terraYconii funtbonijEVw/wfiqvinqve millia&25; 
" Admirati parati ire cum Francis addefenftonemCnriftianitatis, <3c 
" liberationem terræ , in qva natus eft & mortuus Dominus JEfus 
"Chriftus." ©ifle Erminier J)aVer ten gtfte Gvil Somner, i ftt 
Gløpriv adX. Hiftorkos Anglkanos, tøflet jlg int/ at f Utlfce \>el Wli Ari- 
mattni etter Erimannij faatanne fom Voflius ogSpelman paa mt bt* 

nævnte ©tæter (javte fbtføgt at expiicerc. Somnerus jtgerterfor: 

"Erminms : idem forte? qvi do&. Spelmanno6cVoflio^r/>;^w»^rive 
* Erimannur ; qvam vocem conflatam exiflimanta Sax. Here, qvod non 
m folum exercitum, fed etiam dominum fignificat, &Jto,h„e.vafal- 

* lus , cliens. n $?en fjant Daver ta$tt gantffe meget §eil met fftt 
©tætning* 2>et er ingenlunbe SombarWe Arimanni, fom Radul- 

phus de Diceto vif IjaVe for ftaaet/ men Det er 5000, Afiatiffe Armeni- 
en ©om tet og et) er utfætvanltgt at finte antenfføté/ $06 tenfaa 
fattete £ettige5vtigé£if?orie>©f rivere/ ©•»/«/«/ pro Armeniis-, l>vil* 
fe gtøf Vare i gorfrlint met Francis imot Saracenerne* £>g tette f)ar 
Somner et) taget ftg 23are for. (SUcré er fært nof/ 09 før/ Vet vore$ 
omftantlete Materie, et^forh'gaae^at Ijantfammejfaté forfader ten 

ftf Spehnanno anførte derivationem Arimanni ab /#r*, domino, forti 

Ortet Here tf fe foref ommer i te gamle (EnøetøSajrtfte éfiftcr. $?en 

Spelmann fjar JO fetø erficmtttette/Og ftger/ad v. Herep.i&.i »Her? 

* etiam Germanis, idem qvod Latinis berus & dominus : hac autem 
"interpretatione, necin vocibus militaribus reperio, nec, qvod fci- 
"am, apudSaxonesnoftros." ©erøæft falter Somnerus yaa? atfø 

gt Ortet ntaf Are, honor, & Man, fom er vei ten famme Etymologie, 
ter er fommen Muratorio % ©inte ; men $orffaringen j g iffe ten 
famme* Somners maa vi t erfore nu føre : Vox fi fit Saxoniea, du* 

" £fcam mallem ab eorum Are, honor, 8c Man; qvafi Arimannus fir, qvi 
"honorem domini confervare & promovere tenerctnr vqvalis ille, 

* yy'ifiddis Minijfmalii ' di&us; de qvo idem docMI Eqves in voc. Ftdelis. H. G. om M 4>tt > fterre mqifa goi 

"Ubiultra id,qvod a vafallocommunireqviritur, dedomini fui ho~ 

" nore cullodiendo jurat." &c. Stifcelrgen erf lærer banb ftg Bog mere 

forDetOrB Åjrvrø, audire, obedire, fubjacerev tøøfttftt Hyreman, fhb- 

ditus. Om tfWt et OrB banD og fl&eti/ i ilt Hem Gicfmo Angio -Saxo- 

mco, tyaWrmeDDeeltOé Bette: "/tyrm^parochianus,. Item, Giens 
" fiduciarius, a Client, a VaiTal, a Homager. unde Latino-barbarum 
"Erimannus, eadem plane fignificatione : ab hyran obedire, 8c Man ho- 

*mo, ■ ©aafcanne t>ani, øgflereé aBff illige ©icetninger/ fom \>i alt 
$aw ført nol af/ falbe Bi>gi)en 03 blcefe bort/ fom Støtter for 23mDen/ 
og beftaae ftg i ingen SøiaaDe/ imoB Dm garn! e rene Spfcffe og £an|?e 
foromtalte OrDet* OprinBelfe, S(f en flot SigbeB imellem twnBe, 
ja flere Xtng, (fccere ftg / I>v>aB Bet tril/} Fan man langt fra tf fe gt>* 
re altiB en fafl ©lutning/ til at fmelte Bern tilfainmen / eller pafie 
Dem uBi ©legtffab meD ^inant)en. Og Denne £ltppe er t>et/ fom Ety- 
moiagifter og Gioflatores iMe faa ofte an paa/ og fom gier Bere£ 
Studium faa^anffeligt for fcemfefø/ og faa ubehageligt ftranDre* 
3v $ g FanD og iffe Ijer fortie/ (efterø Der er talt om Hwema*,) at ter 
ftnDeS ogfaa Hiredmen, Famuli, i ^ottg j^nubs i&ngeljfe £øx>e 
p/i p. w. edit. Wilkins. Og fammeOrb er Dog tngenftøDé anført 

i SomnersG/ø/øtw, entett paa///' eller Hys tf fe deller i Benfons F<w- 
tulario. 5llltgefcel er Hiredman iffe/ fom Hyreman, tf hyran, obedire; 
mtXltf Hired,Hird, domus, famihV, f)Kmf Hiredes-f<eder tUtX Hire- 
des-ealdor, er paterfamilias,//irø/*r- moder, materfamilias &c. JpbiU 

fe alle enD tffe beller f>a\>e Den rtngefle Connexion eller mmBfle ©legt* 
tfab meD wre ombanBleBe Hemmanws. Xbi feiffe fcare fwerf en Hyre- 
men eller Hiredmen , ja tffeFamuli eller Servi, fom forben ertmfi, 
£>er ^at>&e Be Ben2£re/at ttene allene kongen felt) ijvrtgett/ogfcotoe 
DereéStø for SanBfené greb/ urente for Stejlen crBele Sttcenb og gru 
baarne. 3a elleré ftmDe De og tffe, efter De SiDeré 23iré og £ot>e , 
fca\>ebaaret@fiolBogiMelm/ eller uåret meb/ fom ©trtDémamB/ 
i ft erefcwD. Set ttar boé SongobarDer og granfer/ ligefaafcel fom bo$ 
te gamle SKomere/ forbøbetServis eller ufrie Sienere/ at f&toiSM* 

gen; " Abomnimilitia fervi prohibentur, alioqui capitepuniantur/* 

ffoaer Der i Digefth. Og Itt bleb Bennem en deller ttliaDt t)oé uore 
gamle ©anffe* <£n Jrcrl FunDt tffe f albeé iXlttfo f eller fwnDe gaae 
i2ag eUer ©elffab meD frit golf; (©ee Verelii $M til Gautreks- 

*P3 Saga 302 H. G. cm bet £>t 4 t> ftcrtemanb. 

Saga p.20.); og brrfor futtde eo feeUer vxcce^rtd^mané eller £ebin^é» 
8)?anb : $ané ^tetfe cg ??rigit>elfe gtorfce f)am til tHmtb/ Da l>ant» og 
ble\> bngtig til 23aabm at bcere* Jberaf var enbnu benne 2evntng t 
J?ong 2>albemar 2ovfarcreé ©ffi / at ter flaner i Jybft* £ovs 3. 
23øgs 2.£*pitel: „35onbe niaa et) fin Set;e©reng fenbe i £etf)ing 
„for )7g, uti)en at ©tyreéman vil/ fortfyi at fommer 2et)ebreng i 
>, 2et^in{j af £>afne for SJonben / fya {tal banb mifle fin $>wb. (Jn 
ikfømiittttXrøl 2etbmg a f)an$£uébonbe£affne/tl)amaa $onnin* 
„gentage tyamué til HO/ om b<w vil/ eller mæle fømmsmfretø bver 
„SD?an. ;, SifÉop JvmibéVerfion er benne: „Nullus poteft fuum 

„mercenarium, qvi 2ct)Ctrettg dicitur, mitterc in expeditionem, 
„ni(i gubernator voluerit : Qyod fi venerit in expeditionem de 
„Hafme proBondone, debet carere ente fua. Sed (i fervus vene- 
» rit in expeditionem in domeftici (i. e, heri) fui Haffne , poteft enm 
u Rex ad fe recipere , fi volncrit , vel reftituere eum libertati, „ 

Baa at vaa bm'Zi& var2oven ; fom bet fftmeé/ bleven faauibt for* 
milbet/ at en 2ei)c«©verifl fimbc bog vel gaae nieb/ naar bet (Pecbe 
meb@tnrcémanbenéSD?inbe/ o$ b^nb fanbt barn gob og antagelig; 
thi bvté itttt biet) drengen ljubftrtfgen* Stten ffiffebe 25onben en 
Srcrl frem/ fovbrsb banb barn meballe, til kongen/ eller blev f)am 
c(oit veb bane grigføelfe. 3?gffulbe ^ n>it>Ic paa 7 at manb jo tyat 
ventt fkengere i be ælbrc Tiber/ for ^m $&$&$ ffyfb / fom ■ vat 
imellem oé og vore Slaboer/ earerneog 2ongobarbernt/ i beflige 
£mg. Odin tog iff e imob nogen Srælé ©itfl i fft Valhalla > men al* 
lene imob brave ©tribémemb- Smile , faavelfom flnge / ufTribba* 
re og ublevebegotf/ og krøblinger / overlob banb til Itn anben©ub 
Z$k< ©om og Saxo overfætter M af SSiartC'-Støaakt : 

„ Non humile obfcurumqve genus , non funera piebis 
„Pluto rapit, viiesqve animas; fed fata potentum 
„Implicat, & claris replet phlegethonta flguris. „ 

^VOt'Om Vtbere fanb tøffe Bartholini Antlqvht.Dan.deContemptu morth 

Cap. y.pag.ssé.f SKen , faafom Sttob brnber alle 2ove/ og manb veeb 
bvorlebeé enbogfaa beSRomere funbeflg i be Omflcenbig^eber/ at be 
mottegtore Srcrlle til5?rtgémamb/ een oganben gang/ er itt 03 
aaam Ugelebe$ baabef)o$2ongobarbewe,faa og tyx i firben. Om 

2ongo> H.a omUet£rfc£c«eman& 303 Songobarberne / i bereé ferfie Uotog / fortætte? Paulus Diaconus, m. u 
c. 13- at te giorbe mange af bereé Xrcrlle frie/ og fatte bem i $relfe< 
©tanb/ brugenbe ternet) vifte Seremonier/ og t>ette af et flagsnor* 
nebr nt>eb / for at giore bereé£rigø : .£>cet beé flotte; (ut beiiatorum pos- 

fent ampliare n urner um, pi ur es a fervili jugo er ep tos, ad libertatis jlatumper- 

dumm.) Og f)MD voreé 91orben angaaet/ ba naat ftenbtlig 3"bfalb 
flfeebe i Sanbet/ og 23ubfliffen gif omfring £uué fra£uu*/ flger 
&attt>x>amatbal£ett i groflalingé 2oven : " Eftha fitr nockr kyrr um y 

"tha er Ja utUgr. Tbwi adtha skal far a Thægn oc Tbræll* ef thets Voarf vid: 
"i.e. Si qvis tune qvietus federit, exul & profcriptus effco : Tune 
" enim exire in expeditionem debent & nobilis & fervus > fiqvidem 

"neceflltas poftulet." ©aalebeé ogfaa t ^trbjTraaen/ c*»j+ ttlia* 
beé Xtcetle at gaae meb t Stigen; me» iffe uben i ftot SRobéfalb, 

efthes Tkarffmed, fi neceflltas urgeat. (gom 3«t$ ©Olttter flger Og 

i fl'it 2(nmcrrf ning/ rø.*** "Srcdlene bleveflæbfebiemme/ og font« 
" me tf fe gierne tivtig/ uben flot $ornobenbeb t)et ubfrerfvete. Sriing 

* ©faf tog fine Xrceile meb tig t ©trib." 3a tii opvartning to$t ofte 
^rig^ette be reé Sienete og Itcrlle meb 7 fom t 2anbnama*og ©auttef & 
©aga / og flere flæb* baveé trempler paa. £ong Magnus (Jrtøtgføn 
J>av>be bem UaeleDeé meb flg/ ^ot K.iafl^'4t^iAr«ø tben tTorf?e 
JirØnsCe. ©aa at ber ingen gate et/ at manb blider fodegen for 
©vai> bvié nogen vil opponere af $ona Frodes Sove / at ZvixUc bleve 
tog brugte t^rigaf be©auj|e i tøanéSbet/ efterbt banb funbegive 

benneSOV iblant OtlbtfV tit > "qvicunqve ex popularibusprimipilum 
"in acie anteiret , ex fervo liberj ex agrefti illuftris c vaderet: At fi 
"ingenuus foret, fatrapa crearetur/' fom Saxo berettet i ben femte 

25og. 3eg laber flaae/ og tænfet iffe at imberfoge, bvor tilforta* 
belig benilnberretning motte været/ fom Saxo eller anbre t f)anéZiib 
funbe bwefjaft om fctffe Sovt/ ber ia allerebe vare omtrent 1200, 
Star gamle; naar at Sbriflué f¥al være fob i 6e flbjle 2(ar af benne 
5?onge$ 9tegering* SDten M, Støbere iSebetø Overfættelfe af ben nu 
omtalte SoV/ vil vel ingen negte at værettoget moderne, faa at manb 
funbe tvivle paa/ omSaxofelv, vifte bave fienbteé veb flig gortolfning 
af fine Orb* Sen fyber faalebeé : " |>vo fom flaaer flg frem i ©trt* 
" ben for fin £ovebémanb/ er tyanb en Jrd/ ba vc^re flg flben fri : (£t 

* fcanb en Stlmue^ 2)?anb/ba gives l)annem ©fiolb og |)ieim ; Qrr banb 

"en 3Q4 H G . om ftet £ )tft $mmm'b- 

" en $mtmåbf Da fiaat&fyatti ftben til 3{iDDer." .gtøilfen ©læbe fctt* 
De &et tffe nære for wreSanlFe Antiqvariis, om manD Ijattbe et au- 
thentiqve (Jjremplar af Denne Slrtif el/ t fetøfamtne©ttil ogSflening/ 
af£onggroDeéeget2lr4)tøJ Ofl , motteDattelalleDe/ ter fremme ftg 
omSKiDDerneé SSlDe/ og f)t>or tilig feen ©fif at flaaetilSKiDDer er be< 
(rønfct/ tilftaae o*/ at \n (ytø&é i ten *3>ojl noget foruD for alle anbre 
Kationer. 

14. 

SOTere fceføwé fcel W6 til ©legt|¥abet og Signeten at v>tff, tmel< 

lem t)e Sanlft og te 2ongobarbif¥e ^ctemcrøfc. <£n antøn ut>t mit 

fheb jfulbe nuet) Jjaw efterladt/ tøerwD at ttlfot)e Denne ©lutning/ 

atSongobarbeme fja^De ufeilbarligen ført £erremanbé 9}a\met meD 

ftg Ijer af Sanntarf/DmXiib @bbe og 2lage/gamle $me SBeretbeé ©on* 

nrr af 23enDJWel/ (^r fcai> efter 2t)fd)anber$ Q3tbneé6i>r&/ jlong 

©nteé rette fioDeligegafletv) Droge uD fy:tfta ; jufi fceb Det Star 382. 

efter Styrttlt gøDfel. $?cn iffe bolDer jeg for ; at manD ber vierre faa 

bafltg til at g we eller antage faaDanne (Slutninger/ og at b^gge fine 

ÉanDsmænDs 2§re/ (faaftemt DeruDter nogen/) yaa faa ffrabriige 

SunDamenter. Senne 23tié fanD manD laDe til Dem, Der beftbbe en 

fterrcFondaf Srifligl)eD/ og tøafce minDre UnDfeelfe for anDre golf* 

&rrbom og gorffanD* SDiig fatter 2iig!)eDen imellem Sottgobarberne 

og oif i Dette og t flere ©tøffer/ et) MDet (finne faa f lart i Øøntntt at 

Den t)arfunDet forfore mtg/ tilatfcettebe*mere£roe/ enD ellery til 

Den gamle ©agn/ fom Paulus Diaconus Ijar bragt inD t SQerDen/ at 

Songobarbt ffulDe forfi wn uDfomne af t>ore$ Scandinavia. §(t 

Profper Aqvitanicus flfal f)aw bewbnet Det famme/ forenDbemelbte 

Paulus, er iffe fanDt/faafem Det alDrig er funDet i noget uforfalffet 

Spemplar af Profpero, men er (fom jeg vw tt anDet ©ta>D $ax \ni|l/) 

tilfatt meD mere/ og tnDjfwet i l)ané @f)ronife afSKunfene/ man* 

ge tøunDreDe 5tar Derefter. Sen Songobarberé Pauli WarnefKdi eller 

DiaconiQ3iDneøbi)rD/ om fine SanDémamté £erfomfi fanD et) agte* 

at verre af fiorre 23igtigbeb/ enD Den granffe Rigordi om De granfftø/ 

ben@ngelfle Gaifridi Monumethenfis om De Sngelffeé/ og De ©9* 

ringle H. g, omt>e t£>g & fter rematit). 305 

ringffefamt anfcreXflbffeSfribentereéombereéganfrsmamfré; en at 
tafeomvoreéSaxonis Grammatici ferfte føv eller otte 23oger. 23e* 
nævnte voreé Saxo felv l)aver om 2ongobarfrerne ingen vifrere ivunfrflføb 
baff/enb ben f)anb t)ax taget af Paulo. 3^^ banb tf fe Hgefaat>et I>a^be 
Florum, fomPaulumDiaconum, ubt ftt elier 25ifl*op 2lbfalon$ 25t* 
bltotbef ; tbi fra fjafc&e banb tf fe faa ffammeligen forglemt ogfprun* 
get over freSimbreré Ufrfart og ivrig mefr SKomcrne/ fom bwfr l)ar 
gtort, Qn $tøngbe af efterfølgenfre og nt)ere Hittoricis beftyrf er tf fe 
©agen om 2ongobarbi$; og Dåre friffe Hiftorici enfr bunfrrefregan* 
ge fTcrr . Annii Viterbienfis ©igter bebolfre jo frerfore tf fe mere Cre- 
dit nu om ©age/ alligevel be af faa mange gotgoif bleve enSitfrlang 
troefre og bevibnefre i alvorlige ©frifter. Hugonis Grotti Slrgumen* 

ter t tøané Prokgomcnis ad Hiftoriam Gorhorum, Vandalor, & Longo- 
bardorum, i l)Vor flor Overvægt Horafius Blancus Romanus (t t)dt\& 
Notis til frenftfrfle edit. Pauli Diaconi, pag.407.) enfr frerttfri i)dt fum 

bet/ frem for t'Cluveri Critiqve, cre ufri mine Janfer af lifren S5e* 
tøbenbeb; Og/ fanfrtatftge/ naar mant) tager allebemelbte flore 
SD?anfr$ ©frtfter tilfammen/ blider bane Proiegomena adHiftoriam 
Gothorum bet fom gior barn minfrfl 2@re bo$ retffajfne .Kiømfrere* 
3n©umma/ Songobarfrewe f)aver ingen 25ebof at vifeoS/fra fjvab 
£anb be repffe og ferrbebeé/ i bet fterbeSeculo efter Sbrifligofrfel/ 
faalamge be SRomerffe og ©rctfiffe ©fribentere funbe vife/ I>v>or be 
bvgaefre og boebe fer og et) længe efter SfjrtfHgøbfelé Sifrer. SD?anb 
vil ftge: j?ttnfre im Ubfart af Scandinavien bog tf fe være pafieret 
tilforne/ ogvore3t)ber og23enbelboer/ (IjelftfraVinuiiogLongo- 
bardiere/ efter Grotii formening/ eet 8olf/)J>ave inbtaget Songo* 
barberneé ganb i Xtjbfrlanfr veb Øffer* ©een / og bermeb antaget 
gongobarberneéSRavn? 3eg befiænber/ at faabant funbe ganbflfc 
vel været ffeet/ og mange flere ®ng/ fom tot nu alfrrtg \>t6c bet ringe* 
fie af. ajlen een Stng fatte* fjer/ fom er/ljvormeb ffal faabant be« 
rtfrt? 6r bet en alvorlig 9Kanb tillabt at ftge/ bette og bette 
maae enbeltgen være fl?eet t gamle 2>age / forbi bet flune* at 
funbe vel være ffret og er et) tmofr Sornufften / omenfrjfiont flet 
intet SBcvité ftnbe* berpaa? ©aatr bette faalebes an i voreé Studio, 
at ftatucreaUepofiibilia, eller bvilfe manb vil bcraf/ at være vera, 
fra bliver ogljunfrrebeSventyrer ogStomanertil gobe|)i(Iorier: lige* 

Dq fom 3o6 /.'. H. G, om bet £ >rb ftemmanb. 

fom ben griétønber Cornelius Kempe, ber forbebrebe ftt Sanbé.Jbi* 
florie af Ariofto. 23oreé Icerbe Pontanus bar pel v>ceret faa QoD^ter* 
ttg/ at tage ombemcelbte ©ficelfor futte/ 03 tit fammeS 25eflprfel> 
<e anført fim urimelige 2$ife/ eller Stemfe paa 23eré/ omigbbe øg 
Stage be ^cllebe faa fro/ Siben befor tvunger <*f *3f<vwe 
bro &c. ber er tog neppe cribere ent) Seculum xvi.og af nogle 25e< 
bragere fammenfmibbet paa©ullanb/ ber v>ar i be $iber et orbent* 
lig Q3erffh?b af beflige Sabeler. 2l)i ubi famme hiftoriaiiCarmine, 
fom Pontanus pcerbtger at fatte Ut, bigteé bcr og faalebeé om Pore 
£elte: „SeflogumbeSongobarber tribttm berumganb/ ber bkP 
„iffe lePenb einum enifle Xftanb/ faa lobe be ftg Songobatber fat* 
£ lum * &c. ©agen er/benne Digtere bar pceret forflagen og for ftgtig 
nof/ og befcenft/ bPab barn fuuDe møbe for Objeétion af Tacito, 

Veliejo Parerculo &c. 9Jten faa meget Pibfie toor Saxo Gramma- 
ticus iffe; ja enb ep Paulus Warnefridi felp: £porfore Og Grorius, 

fom her faae ftg ii?nibe/ baPer ep Pibft at rebbe barn og fig vaa an* 
ben Sftaabe/ enb at vel flere kationer/ enb een/ funbe perret falbet 
Longobardi af bereS lange ©fægge. ^orteligen/ Songobarberne 
t)m pifieligen pceret en Stybfl? Nation i- 'fiffet og gerningerne af 
©ptogget i bereé SoPe b^er og een bePibné« Xf)i ben Sigbeb ibereé 
©prog meb Sanfif/ er ep anberlebeé enb imellem bet ©ajriflfe og Itt 
Sanffé i ia bérimob £oPeb *§orfF reellen imellem gongobarbiff/ 
<&Wft/ og famttigeSpbflfeDialeaerpaa ben ene ©ibe/ og bet Sam 
ffe Sungemaal v^ ben anben (Si^/ er nof fom f icrnbelig. 3a/ lige* 
fom ber nU ©arerneé ©fiffe og ©æbPaner Par f gamle Sage megen 
Opereenéflemmelfe meb Poreé ber iSanmarf ; faa par ber og imefc 
lemSongobarberne/ ©ajrerne$9taboer paabm©tbe/ ogoé/ iffe en 
ringe gigbeb/ af famme Starfage: &aa at alle bifTe tre 9Taboe > Sta- 
tioner ba^e baft meget tilfcell?é , i beretf ganbé-Stegeringé SKaabe/ 
berettiger/ og anbre flere Sletninger. £poriblant ogfeta benne 
bar Pceret/ til ^eremmtbs ©tanben bøtenbe* Her, Par exerci- 
tuspaaSpbf?/ og Man y Vw\ £tgefaa \>ar bet ogi®anf¥: Hereman, 
miles, i begge ©progge r bet i ©anmarf/ og i SpbfHanb: SD?e& 
©årerne fom famme Orb til @ng?Uanb/ og meb Songobarberne 
fom bet til Staliem 2)e gamle Xpbffe Evangeiia, fom manb tal* 

ber H. G. om M £>tt> £emmatik 307 i>ev Gothica > t Codice argenteo , 0W rfcette Legionem Luc*8» v» 30* 
/føjy/j. &c» ©ee Wachteri GhJJhr. col. 709. in v # /&/-. 15. >-f 

©aalefceé føtofø jeg fca at ^a\)e opKufl Oprmfcelfen til wre$ 
gamle ^emmanbe SJawt/ og tillige formatet Aventini, Goldaftij 
Leihnitii, og flere tørtefWcenM Etymoiogie tit famme £)ri>. £tøOr* 
ticeft jeg mei> fror SafnemmeiigtKt) erficmfcer ten $ielp og 33effyrf< 

Htng/. fomMuYatoirius met) fin DnTertation OtH Arimannis mig tWtil 

J)ar giort ; ifNwel at pingen cnD og tilforne fjarweretfafi infcgroet 
fcoé mig og troet/ mah'gé §(ar førcnO !)ané Antiqvitates itaiicæ me- 
dii ævi utåømitte for 2iuftt 3ft tøw ** v»el t»en/ fom f)ar Icrfl mefc 
2fgtfomf)et> wre .gnflorier ogSoW/ fcer Hit ui( gføe famme SRemng 
93tfalt> ? ©et dobbelte & motte wl iffe ^oIDe nogen fcerfra. %\)i 
tø>em font> og forflyt/ at fcentriD mant) gforbe fce ferfte 2Iflftiftet 
flffcenSøfcffe 2o\)Do^7 manb taffrct) t^crreman/ og irtefharere 
^eremait/ eller i^ctuma^? 3nbttl?I)ort> Segne £iil)/ (berafalle 
Sftærfer fienfceé at f)a\>e ^etun6er^ong23alfcemar€f)riftop^erpn/ 
og er langt fra tfte faa gammel/ fom ©al*Do£. ©perlinjljar meent 
i fine notis ad lefiam.Abfai. pijp.) ja inttil SBfffop j?mtt>$ £ut>/ t>er er 
enfcnu I)unt>ret>e2{anrmgere/ Fant mangen goranfcring ucere f ommen 
tgopterne/ af ©frmerneé <Jgen*.£(ogf)et>/ af gotfeé wfctagne23ane, 
af ©progeté ui>i \nffe Ort> nu partere nu btøfcere Ubtale &c Sige* 
fcan er t>et jo gaaet met> Det £>ri> ftøftflføfo ; fom et) allene ufct 
©anffe/ men enfcogfaa t £t)t>|¥e33øgery tyer og t>er jfrtøeé met) t>ofc* 
beft r* i^crrfc^tlb/ 1 fluten for£eer*®cfri(k £\wwt> jegiffefanb 
bare mig/ jo at ftugfe paa ben latterlige $orto(fmng/ tier erfalben ben 
ypperlige Ger. Jo. Voffio inb/ tii betOrb^erpmtfe/ m.3. de vims 

Sernu cap. 22. p. 483. ba tøanb (fritten ^Tympana ifta, ad modum 
„ventris erant convexa* Vnde & Germanis videntur vocari 
„ Heer - baucken , hoc eft, Dominici ventres , qvia Principes' ejusmodi 

„tympanis deleftantur. „ soitn efter alb 25itligl)e& og SRet maae 
mani) boltete £iber$ tørbe £D?ænt> fligt og mere til gobe; ta t)e; 

Oq-2 for< 3o8 HG, om t>et £>tb £ettemant>. formefceffr fceteé ftorfe Studium i ©rcrftffc cg 9torøerffe ©frifter/ 
famt i mange iX^aa&ct at fatilitere 23ifcenffaberne for oé/ Ijatofce faa 

litenSifc ttlOV>eré / til res barbaras & medii ævi, lingvasqve occi- 
dentalis Europæ at betragte* Matthias Martinius ttitølefce enfcogfaa 
ynai om ten Derivation f tinte jtaae fafl met Heribamo, af /&*» 
exertitu, ogforeflog om tet et) tigefaawl funte Mtt af /fov, domi- 
nus, forti mant Icefer i te Songobartiffe So&e/ Dommkum bannum 

folvere. ©en famme Etymologie , Hereban, af Her, domino, f)aber 

en Srani?oé/ wtSRatmCoquiiie, paaflaaet oa met mange Ort for* 

f latet / fom Menage af f)at\i Manufcript anfører/ in v. Arrtereban. 

3a ter feawé entnu et antetOrt/ fom ogfaa i t>ore$3t>tf?e£otibog 
(Frtøeé mel) tobbelt r* nemlig £errex>etf : £j)i faaleteé finte* Det i 
fceceftfle trt>fte Editioner A og i mange æltere Manufcnptis-, 3 gtø 
ffop 5?nut$ Satinfie Otterfættelfe jlaaer og #U £*. „Qyiamqve 

„voluerit conqveri de Herrewerck. „ &c. 3tettt capp. 30. 31. 32. Og 

oftere. 2Jten er tette Ort terfore ogfaa affyttt; Domino ? gangt 
fra: <§w urimelig er wl ingen/ at falte Mtt dominorum opus, 

fom er prædonum & latronum* ©tammen er verb. Herta, vaftare, 

populari* Dan. £etøe. ©e Sntffe batte nu Deraf Persere«; 
$mom tntere fant føfeé i Wachteré førte Gtø**» 

in v* i/mø. rø/, 7/i. CL. S, ( o ) si 309 letlongmgeflørgeS ceftgamle 

©aaleoeS fom famme Ut mut for o# tfttx fcn 

g:almarj!e Union, 

«JD?et> l)o$føøet25e&it$/ at fcette 9ltøe alfcrig Ut to<mt©an< 
matfeS grene tncorpøwrct, fom en^Protoinj/ 

ttfcaf ten almmfcriige ©taatø»9tøt$ ©nmi><©rtninfjet 

fwmfHit 

af 

jornjomnerneé 9tatm er i fce mtfclere Xiber* £iff orie faa be* 

ftøt>t/ at \>el tlfefettefig nogen ftnteé/ fcer tfft fPul&e tjifce, 

at fcette jtrfobare golf far forfcum mfcjaget t>e mcratmftr *8e< 

Berflfere af afcflNUige ^utopcrtffe kongeriger tøet gn;gt og 

gorffreffeffe; Zfyi f)Mt> ammianus marcellinus lxxxl ftger 

Otti Alanii: Ut homlnibus qvietis & placidis otium efl voluptabile, ita ittos 

ftrkuiajuvant&beUay bet frmfc man figele&e* jrge mefc> fiterffcSKæt 
omfciffe9tormamtv oggtere fcet bttmigt for alle hrøt/fom v»t(t>e 
forage Det i Toiolf fcermetv at man forer fcem tif ©emt)t/ J)t>or for* 
tfreffetigebe Jjaw giort f?g fori)egran(?e og X^fcflfe longere/ ifærtoefc 
©ee kanten boenfcellnfoerfaater/ faa at man og iblant te afmin&elt' 
ge 2an6e flager f om fø>tffe63(fbent)e(fe man plejer at befce©ui> «W 
Sttanttt/ f)ar melBet om 6env ug tøeret ttante tit at ftiffe i attt 5?tr< 

fer: a furore Normannorum libera nos DOMINE! 2$ef er jeg nu 

iffeaft>en9Kening/ f^iffen, forufcen mangt anfcref joh. boterus 

i« Relation, de praeipuis Rebuspublkis, c 3. Og 6e« l$tU CLUVER1US, UIT. 

£3<( 3 Ger man. 
31? C. L, S. &tt$tø nmw tgorgeg _ 

G*r«w*. ^/i^U4f c. ^/. fem Og fce$ 2(atftlGC af GROTIO P>W^. /tøføv Goth. 
Vandal. & Longobard, p. 11. \§kxfoKm$, fyfXtit famtyft/ nemlig At alt 

t>et, bet* om btjTeHøtmcmbsBebriftet tøf* og ^ei: ubi *3tfio> 
rie23øgeme/ før&ele* fcegranffeéøs XtjtflfeS/ fwbes arttegnet/ 
f?al jprøtø jYrrøee paa be gamle ttorbaggers (a) 2\eigntng/ 
følgelig legges Hømgee&ongmge privat*™ (b) , og meb ait* 
br< tlo^tffe pottes Ubelutteljé/ ttl25erømmelfe /( i t)et fe<5 nic^et 
meve f)otøer fcet for at tm*e en afoiort @aø/ at forbum alle beSolt/ 
fømbøebeimob Horbett/ og (fomtn bille laane fcenSaie^Jtaa* 
fceaffceSpfc^eStøbentere/) paa^m @it>e af ^Ive«/ aft>cm 
ttllegge? bet almtitbclige uavm af £Torm<mb/ ligefom be t 
gamle £>age af jtatweme ogcSwfevneeta iralbite Hyperborei (c). 

Stgefom 

(a) ^orlcbeStbeftlbtgere £tber af trffeOfo er rommen tet^at>tt tfoxv&Qct sg enbelig pa« 
Spot? xXsx.vot$.tx, Lat. Norvagi, Norvegi, er en ©ag, fom allerebe af andre er f iljrref feit-4 nb' 
fort/ og Fanb Derom eff erføfeé iY#L. CL 1/ VER1US in Germama antiqva, L. 111. c, 41, §. 9. 
PONTANUS in Cbcrograpbica Dania Dtfcriptione f.6<)o. men aflerc ittøffl'flfr 0$ øin|fonbtg{i 

t>en af ten 9?orbtj!c j£#orie r;apflmcrtterebe lORFÆusin Mft. Rer. Norv. L.i. c. 7. 

(b) Dm man Bar mere ©runb at flge Norvegia, (effer \>cn Jpbfreattunb 9lrt SRorroegen) ellet 
Norrigia, 3iom'g ? er et ©pørémaal, i Gmlfef »i tf fe PiBe mblabe o*. 9faget af beM'om ber> 

omfanbftge^ \)aKBUSSÆUSa\\f*Xt\{mNotisadARWMPOLYHlSTOREMdclslandia y 

p.s : »ot.g, ©aa meget er 0$/ atte fcTorfce, Norvegi, eller, fom dudo L.M. demorib. & 

aåiisNormanjior. f.rrg. ap. DU CHESNE Script. Rer. Normanmc. falberfcem, Northgne- 

gigen*, ogfaa navnes Oos ©frilienterne Nwregmi. Xfjt faalebcS finber man &oé ben 9)?utif 
Florentz af 2S5orcf;ejier, fom par let>ct»eb (£nben af bet A7. ogStøpnbeffen af bet xu. Seculo, 

at &cng Canutus M. |jar jTrer>et jig Regem totius Anglia , & Danemarcice <fcf NORREGANO- 

RUMt & partis Svanorum, faafom og bet 9?a»n Norrcgariontm flere gange forefommer tøo$ 
beHne@fri6ent. £>zgaUige&eI fanbberenbmtbifputereS om benne £æfe-2Jit, faafom'Sen rø 
flabet M anbere <§frtbetttere, ber anføre faaøel MU, fom anbre af Canuti m. ©oeumentcr : 
3 \>(t mtnbffe er M pift/ at, om bet paa be jtber ^oé 2#tmfene og eenfolbige ^ronef cdn'oere 
eller bereé &opii|ter, if fe er bolbet for en^lcganj/ at foranbceDrb efter bereø^^antajie/ be 
t»og tf fe ^a»e gtort fta nogen fa;ibeleé ©amoittfg&eb om, at be i flige ting gape bereé muntre 
Imagination nogen 9toaberum : De ecnefie Leges Cauuti M. , fom ere publicerede til 2Btntott/ 
rmtDeberubitiene o«ttlet?8i&ne«6ovbj Xbi fefte oi op t bet MSto, ^ufet W1LK1NS (jar af 

COTTONS Biblioteqve labCtinbtpf fe t|tneLegibusAnglo-Saxonicis, fa« næpneé Canutus M. 

fammejlebéganbffe egentlig Norvegorum Rex, ber bog t ben Edition af bfffc Hope ^o» BR OM- 

702Vfalb2éRexNorviganorum, og t)Q$ LAMBARDVM in Archæonomia, famt Spelman- 

numT.i. Co»c/7/c/r.RexNorwegienfium; XU et Dijl ^fenbetegB/ at benne Soranbring par (tn 
OprtnbelfC/tffe af bet kongelige SanjeUie/ men af gopiijterne, 

(c) 2lt be 9JorbijTe ftoff ogfaa falbeé Hyperborei af 6Frtbenferne/ er bel en ©anbrjeb/ 5»i(fen at 
imobjtge albrtg nogen/ enbiffe6alPla;rb/ evfommen t ©tnbe/ oøftnbePi23ibne^9rb berom 

5oi ftltrøqmle Sriføt 3*i 

fiiaefom og / ui)en at mananta&tt Denne ©etting for fani) oa tiflttg; 
De uenbettfleConrradiaionet/ toer i fcettegalb f)evf¥e tMant ©fnben* 
teme, aftrifl fimfce conciliereé/ (d) og, efter wt ©Ken/ figec 

ALBERT. KRANZIUS hift. Dan. LIV. c. 4. gattfc j?£ VCt : Pørøvtf *v utto trium 
Regnorum, (Daniæ., Sveciæ & Norvagiæ,) <rø^ duobus >vel forte tribuscollefta 
manus per mariaperqve lut or a d/grajfari } /ed,qvi vimpaticbanturjn commemora- 
tione rerum non difcemere poter ant,unde navigarint.qvod omnesab Aqvilone ve- 
mentes fine difcrimine Normannos vocltent : 5D0& tVOet jefl flMfojie fiffet/ 

at 

$0$ PLINIUM, L. 1 V. c. 11. /$. 17. PTOLOMÆUM, Tab. /- MARCtANUM CAPELLAM 
l Vi. p. \p, og SOLlNUM c. 16. Støen at bc Deraf ffulbe 6a»c tette Sftatm, forbi be ere 
meget ceblere og ypperligere, en& anbre 5oU?, lja»be ben lærbe Serben albrig bfljj/ berfom 
tf fe ben frore &romme<?9Je{ier 09 lærbe ^J&antafi OLA US RUDBEK in (in Atlantic. T.i. c. 9. 
f.y 7 . (ja»i)e »iltet inbBilbejij og nnbre/ at&etfeDt&&a»&e- ft'a før|leUi)fpnngaf©»errig, og 
ffal uærefommen af b«6oenf?e Drbyfrrwr, yfevborne/ b?r bemanrfer b^baarne, excel- 

(o loco editos, cretos languine illuftn; tf;tDtb flige enthufiaftijTe Etymologiers £)preignelfe 

maa man OtHig i §ort>e»>cn raabetii en oprigtig føfer : 

Speclatum (auditum) admisfi rifum teneatis amici ' 

Omenbffiønt nu Herodotus i bet #»rige iFfe er tilfrtbS bermeb, om man meb StraboneL. i. Ge- 
ograph.oilbetroe/ atbe^olf/ bcr boelængjiimob forben, FalbcS Hyperborei, i bet panL* 

■ 1 V. {Iriset '■ qyodfiqvi junt Hyperborei , (Superaqvilonares,) erunt & alii Hypemotii, (Su- 

pcrauftraks,)faa \x tog benne Drbets naturlige og eenfolbige Derivation,efter anbre i'«r)e^ al* 
minbclige 25iefaib/ langt mere antagelig/ enb ben RudbekijTe Etymoiogie. 

(d) Z§i faalebe* tilffaaertooreSnpperlfgeHiftoricusiOH. ISAAC. PONTANl/S i (in hift. Rer. 

Dame. L. 1 V. f.92. tffe Utøbelfg/ Og THIETHULDI in Annal. Francor. ada. 777. 7^0. 7^, 

&7S9* ^ibne$ot)rbbi;fræftcr bet fulfommen, at Nortlindi eller Nortlendi, fom be falM ab 

EGOLISMENSl MONACHO in vita Caroli M. p.244. &2jp. apud Pitboeum, /DONE 
V1ENNENS1 ih Chronico at. 6. ar l9 6. øg SIGEBERTO GEMBLACENS1 a. 7^0. fom 

bog efter abffilltge tro»*rbtgc ©rnfnnfer* nærmere %e»M, i fær ben i be gamle JTpbff e @eo> 
gratie belforfarne 23ivten6crgii!eProfeflbris iacob CARL speners inNothiaGern**- 
ma Media c. IV. p.402. uimobftgeltg 0a»e»a;ret5:nb|fe/ og^nbboflgereaf bet gamle 9?or&' 
aloingen, eller nu b^renbe £ølffeen/ M -Oifltort * ©frioerne ere falbebe Normanni, enten at fanv 
me, fomi3ilminbelig|eb alle @ad;fer/ efter MWVSreÆ/^tbne^Drb, l.iu. Coswograjb. 
c 43i. f.m.&j. neb(tammeaf3^onnisnbcne/ eOerog, atbet/ fomfagtcr,&art>æretetalmtn* 
be!tgt?Raon for alle ?Rorbij?e $o{f. £|g5»emer^etiffef)efienbt/ atbetteg}a»n ^arjtraftf?« 
enb og rilSKutørue/ fornemmelig \>a for rum Zii\) (Iben Ivarus Herzholmius t ban« Htte ^erfV 

fom f)M\ &ar inferiberet de pracellcntia Dania & Norvegia, c. Ilt. tit. 8- iffe r>at* forlangt Qt 

mttbtt; 2&i en&jfiont beriffe |taar et ^ogjlao berom bo$ beneorbeni(leaKnnf Witkhin- 
dnm, paabmiren^anbiTaabe'-iig, ^oormeb bette funbe be»iife^ og man følgelig beraf feer, 
at benne ærlige S)?anb citerer en Auétorem, ben f)an tffe r)ar giret |1g ben Umage at opfafte og 
efterfee: faa fanb man bog øotgtore o't meb LUITP RANDI L.i. c.i. og L. V. c. 6. faml 

REINECC1I adPeétam Saxon. Anonym. L. 11. p. 21. og flere afbrc^tøtteSborb. #&0W& 

ben lærbe £>err SCHOETGEN i ft'iK Originibus Rnjftcis Se&.lV, §.8. meget nå bemærfer: 
Patere binc, Germanos, qvibm RuJJi tune parum cognitiermtj ex Aqyikm Wqs derivajfe, qyl 
tamen ab Oritnte vener anf* at i fe\>or flor enfc ten Confufion fant> ucm font fintné iblant £ifto* 
tie* ©fritterne i£enfeenfc>e til Dette 9la\?n/ <e) faa Fanfc tiet t>og aflt* 
geneUltn(;mci5^t)3t^e©runtegwe^ betniélist/ at itu en fiør 
IDeei af be om HornKrøbeites over be af bent bettmitgeite 
fremmede ^oll? antegnebe øeyervmbtnger, t alle tH^ber/ 
Ugefaavel bør ttlfftwes be af Worge ubgangite atomer, fom 
beJDanflfe og øverne; (O Og i benne 2??eening trøfiee je<}mi& 

til 

(c) £>et er meget forunberltgf, fc&orlebe* ©fribenterne tøtobftge fjutcmbett/ &»ab Øtormænbene* 
S^tcrnflanl) anlangcr, Patfe »i t>orc Øoen tWun paa nogle faaeaf Dem, faa ftnDe vi tfv« 

en SDtøngbe af Contradi&ioner ; %$\ faa!C<?etf forcgf&ci pofitive f. <£. f Chronico Carlonis L. V, 

f.m. $02. atSftørcje erbeOforbmambé^ffb frclanb oer&aoe fatftranfettgeeq&riftannien t 
faaban fipatoa ©træf ; oerHKtt er benne (amme (E5atibbcb fc oi bemelbtc Auétorem L. IV. f 

535. fatpaa©fm.r/ Itaarbet |>ct)cr: Exijt'mo Nortnannosvtl parfem ej/e Danorum, Cimbri- 
am Cherfonefum incolentiwn, ea?n fcilictt, qva altrus in Bortam fummota cfl, vel qvos kodie 
Norvegos vocant, nomine * Svedis difiinc~io, a fedibus althribus in Septentrionem Iongins por- 
recJis. (gftønt berfor ADAMUS BREMENSIS hifior. Ecclef. L. II. c. 43. øg ALBER TUS 
STADENSIS ad. A. fi^&tvXf. t&'ant be gamle/ men t6lant be nperc Munftenu j*»n tg I 
$an$ Cosmographia at>tvp!F cit%i bar diftingueret Dlørmamnerne fra be BanjT*/ fom f. <£. U IV. 
c 24 /". ps;. faa fanb bog Dette ligefaa liDtt atøre be Banffe $hcn af benne 25enanme!|'e tøiøl« 
aatt'Q/ fa:n bet fanb t?abe be Sftorjre, naarne'i betndbte^DjlMCÆ BREMENSIS L.i c 40. 
etL.JI.c9. eder/ tblanfbenijere, AVENT1NUS L. IF. Annal. Bojor. p.m.tfo. tdit.de 
A. 1^17. CONRINGIUS i (jané Examine Rerumpubli enrum totius orbis, (om ubt tøattg af 
£errJDof'$aabGO/j££LederteOperum T. /Ker tøbroff, £102. 03 Øané fliftge Compiia- 

tor CHRISTIAN FUNCCWS I. c. p. i. c. 1. av. »;/. meb be 9?øtfFes Ubelutfelfe »ille gtore 
bare£)ant?e og6»enjfe af sftorrøamneme, 

(f ) ©e<te er en af be tro»«rbigj5eHiftorids faH o»er alt orbtagenSDJeenfng, builfen aHerebe al- 

BERTUS KRANZIUS in Defcript. Dania L.IV. c. j 4. og inProhgo &UU. c. \. defcript. 
Nvrvegia, faa Og FONTANUS t ben feané Hiftoriz Rerum Danicarum ^Oéføøf be Defcriptio- 
ue Cborographica Dania f dpi. THORMODUS TORFÆUS in biftor.Rer. Norvegic. P. /. 
U I. c. 8. MUNSTERUS in Cosmographia L //. c. 16. f.m. $7. JACOB SCHOPPER in 
bifior. Germania f. 133. BOXHORNIVS/'/i hi/h univerj'. p. 474. Dg p. 1020. »itløffigere f)a ; 

De ubført/ 09 ttl JDeeN meb mangfolbtge af anbre ©fribentere lamlcbe SSibnesborb overfløbig 
(ja»e b'flprPet. gnbjTtønt ui berfsr fmbe fyoi Gcographum Ravcnnatenfcm, fom JACOB GRO 
NOVIUS bar ubgioet, L. /. §. 1. at ban an»jfer SRormannerne bere« Søbe'6taon t Danniar^ 

Og L.IIL c. 11. meøet eftertrt)Pf eltg ftger : qvarta ut hora naBis Nordmannorum øjl patria, qva 
{^ DANIA ab antiqvis dicitur , cnjus ad front em Albts vel patrié A/bis (Transal bingia ve 

Nordalbingia) Maw'mgia (93ft&r lanb, 5J?arfebIanb, fom ben t>ty berømte £err ^of-ffanjlet 

»0nSQS©I^J^2IH(SiRi fywi magetøfe Prafation adT.I. Mwumcnt. inedit. Rer. Ornér. 
f.41. litt. V. førmeener/) certijjime antiqvitns dicebatnr, ittqva Albis patr a i>tr multos an- 
nos Francorum linea remor at a ejt, &adfrontem (jusdem AlbisD ATIA MINOR dicitur, <fy 
qva hine fuper exaltata eft t MAGNA ET SPATIOSA DATIA dicitur; eller og EGIN- 

HARDUS tf f un allene fone« at belegge be Dan j?e og ©øenbjfe meb 9}orm«nbene$ 9?a»n : fa« 
bar bog adamus bremensis, ber »el er en pngere/ men bog alligevel en ubt be9?orbtjfe 
©ager meerefocfaren 6fcibenti ganbife ret/ naar H* *• f » i* * '- »J- frtt« t\\, at bette 9?atm 

bar ælbgamle Sttøeb. 313. 

tii at fotfbare , at twab fce gauerb^c-Svanjeanaaaer/ tøMfe 6et>el> &e* 
ve$ tøfMigc@*^$Køtwiet ogExpeditioner ufcw fotrfcews $#Utnt* 

lanft 

$ar jlraft |tg fil be^anjfe/ og aKe be$5o1f, be* Boepaa IjtB©foe af©anmatf j N<m Dani, 

ffgct tøatt/ & cateriy qvi trans Daniam funt populi, alf hijinrids Francorum omnes Nordmanni 

vocamur. Oa meb t>entte btUtgtncfftge Hypothefis Slnfaqelfe maa matt i f«r læfe dudo- 

NEM de Aéfis & moribns Normannorum : gotbf/ ba bet fflcré fnne*), at benne @f ri&etlt rrt 

fcar gtort fiig Umage for at betage fcettotffe og attOM Wor&ifr« £olt* Den 3£r« at bat* 
$&eel »Di tlormcenOcries &efc»:tftet i ^ranlfcige, 03 at tilegne famme DeJDanflfe alleene ; 
©aa $ar &an bog if fe f nnbet tage fa faa »el i Sigt/ at &an jo felo &ar tmobfagt befte ftt Prajudi* 
cio^ Z§\ faalebe* foteftiUer (jan o«f.<£. L.///. f.m. en fornemme Støb^rre/ ber jtben i 
Rouens Seleoring fatte gtøettil, og eller* af &am falbeS Nepos Regis ottonis M. taktibt, at 
|?an ubtujffeligen diftinguererDtormambene fra be $>anf?e, naar &an jtgeti Cø»*r* d-k-w #• 

Alanos, Gotfwsqve & Hungaros fape dimicavi , verum contra Normantios numqvam certa- 

men imu 5Sf t>tflc nbtetgne og af Qfnne ©fribent nogle tøeel merfoærbtge &t&wc f &»or 9?or* 
ma?nben?pofitivefalbté^anfFe: ©aalebe* forfifrer (jan f.@. at $ftorma?nbene/ bet unberbe« 
teéSlnføm' Rafling (jolbretlbe fcitm* i granrnge og Sulten/ ()a»e »æret 2>anjTe/ L. /. f.61. 
øg befeloMbejig. iberer til Siffopen og golf ti i Luna r)olbene tale, ©anjfe: Dacot, forte 
Dada expu/fos, /. c /6*. ©aalebe* falbc* SRormambcneS fiore 9fnferere Rollo ofte af f)am f 
«n©anfP/ f.@. L.ui. f. 120 jzt.iii og om$an*$ab«r beberbet/ l.//. /70. af (jan &at 
»<rret en rifg ©errr> qvi DadæRtgnum fire unherfum pnjjedit: #an$ egne ©efanbfer/ font 
j>anaffxrbtacbctflbrn@a<er?e5t;ngt'/ falbe&am/ 73. Ducem Dacorum fonijjimum, ogbe* 
flage ftg/ qvod'mjaria Dtcia pulji fut, og gongen |'»arer bem berpaa : Smta teiius effen vi- 
ras magis qvan Dada jrscipuos, armisqve ftremte edotfos. ©a Roilo tøben fjJIll ti\ ©De.Satt' 

en af tfleu vci *, |if f rb nxont^ -.fting barn i SRobe, og ttlfpurte tam paa ©anff / {Dari- 
fcalingua,) \) o pttttrar 1 og &oab for et $olf (jan coinmanderte l Babe unberRoilonis 3Iti» 
førfel 'taaenbe^ ;rmÆttb fuarebe : Dacifumus, Dada adveBi hue, f 76. (oitfet ©oar beo«« 
^ebe 3!tbb!)gierne i 9?euflrien at fige til Rafting os t)ani §olf , forbi be, font »i fort tt'.jorne j>a* 

te ^Ørf/ l'geiebCé r>a\?t>e U^gtoet (tg for Banff e : l^w w rlbr«« gente eftis, vas artem prxliandi 

more Dacorum non ignoratis, /! 77. £igelcbe$ falbeé ftben^ert«g58iH)elm/ mebXilnatJtt 

de longaSpada, bettn C Rollonis @0tt/ Dux Dacorum af \)am t L ///.'/. 92. øg 2&agHatfMC 

t6lattt3J rm«nbene 5ebe Principes Dacorum f. 93. fasfom og ©reo 23ern^arb/ een af befor« 
nentmefle iblant bem, fatørt iw?/« Dadgena, f. 9f. &9 S - ©iffe 3dorm<rnb tale p. 92. fairfe* 

OCé til nefil>cmdbtférttøg?8ilijdm: Cum patre Tuo, oiimRoUone, Decia exterminatt &c. 

£>g^ovm;rnbene, ba be »are ble»en mtéfornooebe meb ^am, flge / 96. tii §am : Navigio Da- 

danty noftr* nativitatis terram, repetemus. tyaa btttt feiofamme Junbam« t gitter DUDO $f r « 

fug Rollonem ub for en nxr ©l«gt (confanguinexim) af ben Danjf e ^onge ^aralb, / ru, 12$. 
ug Tctboidus, efter at fcanb bar falben fra ^erfng Richardoi. og til ben Sranffe^ongerg 5Jar- 
tbi/ ftger/ 142. at Rollo meb fme BanjTe (adfdta Dadgena gentilitate) jjaflbe anfalbet ^ong 
€arlf SUtQe. 3«/ ba hertug SRic^arb/ efter (jan* farjte@ema(jlinbe$,ber »ar HiigomsCapetc 
J&aatit, 2)o% gtftebe ftg meb en abelfg Dame af Danjf 2$lob/ faa fceber bet/. j<i.at 9?or« 
tnambmt* §a»be gla?^et ftg berooer, efterbt be nu funbe baabt, at bere« til fommenbe 1 55enÉe 
fyawvbt 8anb^.§(r»;n^ ubflantmebe paaS»berne<og gjloberne*@tbe af j)aufft5loo : «t pa- 
tre matreqve Dadgena hares eorum terra nafcatnr. #ertug Richard OOf rga» Ogfaa (tR ©Ott 

SBil&elmde longaSpada til een af (tne fornemmelse ©enetaler/ »ebSJasn ^obo/ for at opbra, 
«e tant/ paa Det fran t'tmO« lære b«t jDanjte Øptoø/ f^løclt'g, fom mLHELMUS Gemc 

ticen" 

9tC gi4 CX. S. ©et#onaetføe9?orfle$ Uni fyctot forfjwtwt, funfoe man me&SKette enimu meget difputere, 
omt)c tillige meb -anfore <jot>e Sflenffabet/ fnrilfe fcer og &et af ©fri* 
denterne tillettøeé Sftormcenfeene , (g) (baret* burfce tilegnes 
fcenlDanffe, enfc betres tT^ttW/ (h) og af en ifpcvtbiift IDom* 

mere 

tkenfis Monachus, bijior. Nortnannor. L. IH. c.S.fii?. ap. DU CHESNE figer, rørt i 
@t4trt> til at tftle meD fine UnDaføfttter* i btres tllo&trs XTTrtftl, «* fuis fciret aperte då- 
re refponfa. Og t)a allereebe mange 3lar »ave forløbne/ efter att>tn anfeelige granjFc "?Jro»itij 
SReuftrien »ar Carolingerne frataget, ogafSftormambene bragt uttbcr Staget/ talebe man enb» 
fcaSanjf, (DadfcalinguaJ iBaycuz, een af be fornemmede ©ræber i befreganb/ fom atter 
DUDO L.ur.f.i/2. berettere«. Silbe nu nogen fpørge mig paa m?n €5am»ittt'gbeb, om 
|eg/ »eb faaban en anfeeltg SJtøngbe afSSeviténtngcr, iffe feer mig nobfaget til at froe, at tTor< 
mceobent egentlig 03 /mrcr/r trt 2Dart jet ? Da f»arer jeg meb et fort og cathegori jl Hey ! $&t 
øaaØebiffeSirgumcnter fommeiffun fra een eenefte 9Hanb, faa ubgiøre be aUefammen, om 
man jlulbe Iegge bem paa en upavtfcttf? SSægtfraal, iffe meere, enb et eenetfe sBibneebprb. 3?u 
er bet jo *o$ alle, faa øel £i|1orie»©frt»ere fom SXætten* SJanrere, en afgiort ©ag / at eet SBibne 
et ingen SBibne, følgelig beroer dudonis Ubjigcnbe paa føage Sebber. SKen »il man inb< 
øenbe ; at benne ©fribent &ar jo fanbet lære ffr Ubjtgenbeé $t*$co af bem, W* Sørølbre eller 
§orf<ebre felo &a»e »æret meb i Rollonis Zh i to foarer jeg berpaa/ at jeg berom »el ep bærer 
minbfle £»i»l/ men er bog ep forfif fret om, at fcanb rettelig øar fattet be gortællelfer, fom &an 
$ar fcørf af biffe §olf / og iffe meget meere cormmperct bem af U»iben&eb i be 3iørbi|Te Siger* 
@eograp(jie, (tbj at ban j!aibe bawegiort bet af Onbjfab eller meb gorfet, troerjcgalbele* tf/ 
Fe.) 9?emlig be miblere £iber$ ©fnbentere &a»e / formebelfl ben libcn ^nnbff ab be fyartt 
øm Ut faa f albebe ©canbtnapien, bilbet fig tnb/ at tinber berte 3&a»n forft obe* tffun eet Kige 
øg eet $olf : Da be nu (ja»e læjt meere om be SanjJe, enb om be anbere ^nbboggere i Dette 
£ anb ; &aw be let funbe fatte ben £anfe, at be »are ben eeneffe kation , ber béotU bette 
Janb, og at f. <£. be 3?atme af SRorfFe, eller (Soenffe iffe r)a»e »æret anbetenb <g»aber$,©ad)* 
fer« eHer Surere 9?a»ne i £enftgt til be Sobjfe* alminbeltae Sflaon. 2Jt jeg i benne ©tfm'ng er 
iffe »tøet meget langt fra ©anb&eben/ ff al ben i« nota fub litt. h, anførte locus af Genealogia 

Ducum Northmannorum gtørt ttieete f tørt. 

Cg) 9tøar bet ogfaa&eber&oSmeer berørte dudonem L m.f.n$. af9}jrmambeneerefa»r» 

øele« floge : Majoris confilii , T qvam ceteragentes, funt Nortbmanni ; faa fanb t)t 9?0f(?e lige* 

faa Itbet tilegne fig benne SSerømmelfe aOeene/fom ben afben gnflelffe 5^ongebem tiUaattWwéi 

ijuVateUus effert viros magis, qvam Dacia, præeipuos, armisqve firenue edoEios, fommer be 

inbføbteDanffe aHeene tilgobej £&i at ^an&er egentlig nacnga» be ©anfFe, fom beraf. for* 
t>i (>an bolbt be fai §am anf ommenbe SRormænb fornemmelig for Danff e r og faalebeé per Sy- 
»ecdochen, fom man falber \>tt i Rhetorica,(jar taget en ^artfor M bcele. Sftogetnøøerebli« 

Dtr benne ©ag Ubtrpft j Excerptis Annal, in Monafterio Fuldenfi fcriptorum, f,j%. ap. DU 
CHESNE, ^OOr bet beber : Érm gens fortijjima inter Normannos Danorum, qvanumqvam 
miteain aliqvamunitione capta & fuperata auditur ', $6i f)tii alle ©ffibctttere beftantig faa» 

iebeé &a»be t a \tt, faa Pib|le man, fcoor meget b^e ©an|!e alleene funbe tilegne Ha af flige 23ertm' 
røelfe« taler, og Joor meget beraf ber fom til Deeling imellem bem og bereé Naboer, 

Q) £bt faa peber bet/ f. (i. in Geneahgia Ducum Nortbwannorum , £trilf?n ANDREAS DU 

... CHESNE bar publiceret af énaammelCodicemanufcripto og i^blemtliet i §W ScriptoribusRer. 

Sormannicar.f. 213, Arno Dominica: incarmtionis %?6. regnante Francorum Regc Carolo, 

qvi dttøamle gttøek V__ 315 mere ttlftenbes. ®og fom jeg troet/ at ©agen et af ten SSeffaf* 
fentøei)/ at begge Stationer, efter at De af ben Størt jlelige gjeijgton tøafce 
tort meere at fFamme ftg &eD Dereé gorfceDre* SoretagenDer/ enD at 
rofe flg Deraf/ i 93ftnDettgl)eD ffal forlige fig meD IjtnanDen Derom/ ja 
enDog gierne funDc til|taDe/ Derfom man/ efter nogle ScetDeS DOTee* 

SRt 2 ning/ 

qvi fimplex appeltatus eft, pyrata Danorum ex infula Scanzia, qva Northvega dicituv, egrejji^ 
cum in Francia multa gejjiffent pralia, Regnumqve devajlajfent, Carolus praditfus, acceptis 
ubjidibus, eis Neufiriam tradidit, qvam abipfo tempore vecarunt Northmanniam, <?ø, qvod ab 
ipjis , qvi ex Northvega vencrant, pojfejfa evati og Gejla Nortnannorum ante Roffonem Du- 
cent, fom øt iligemaaoe antrcffc r)o$ du chesne, ftge 0$ /. 7. bet famme: Carolus Sim- 
plex Ro dom (Rolloni) Neujiriam tradidit, qvam Nortbmanniam Northmanni vocaverunt, 
to qvod de Northvega egreffiejfent. SJaarberfor IVAR HERZHOLMIUS i &an$ forpen bt* 
rørte lit Ct 55'Ctf <** pracellcntia Regni Dania & Nor vegia , c. ///. #>. §. f øregtøer •' IWx 
fracipue adfcribendum ejfe nomen Normamiicum nonfolum de jure Jitus, fedfø de caufa faet i 
neminem dcnegaturum, niji affetfibus occæcatum libidinem Juam conjlituerit titulum Jurir, 

faa »eb jeg t ©anb&eb intet an6et at ftge tmob et fan briftfgt og ufanbforbtgt foregirenbe/ enb af 
ber finbré et ©fagé la?rbe Sffamb/pøtlfe af £iærligr)eb til ktxti jæbernefanb falbe nejlen til farm 
me Daarltgpeb, fom man tnaa belce r)o$ be flccfle 33 a ant) » er f # fo I r, bøoraf en (jøer, forbi pan$ 
Profefllon j?al »ære ftiftet i jparaottø bcmøper lig at difputerc anbre beres $£lbeé 2(£re og an« 
bre Sort ede; og tblam biff* latterlige patrioter diftinguerer ben ærlige ivams Herzholmius ftg, 
fom en ftella prim* magnitudinis. £b* øille øi allene betragte be @rnnbe ban bar til jlige meb 
al Æulorfi? ©anb&eb jiribige drømme, ba er dit btt, fom bon ftger o«, mera petitio principii, 
og ; for at gioe ©agen paa bet allerlemfcelbtgfte, faa jigcr ben gobe SRanb meb mange Drb min« 

bte enb intet. Ovotqvot enim fuerint monumenta, jtget (jan frembeletf, qvi caufam rti afpe. 
xtrint, Danis boc ex folido concedant, idqve eo, qvod Dani Principes rerum gejlarum txtu 
terttnt omnium, qva Jive inAnglia, Jive in Germani a, Jive in G all i a, ubi maxume Normanni- 
tum nomen invalefcere cæperat, aéfafunt. £)g bernejf Punéhim ! 3tten j'eg maattC gieme t>U 

U, af r)»ab 3larfag man (!al troe herzholmio paa t)an« bare Drb/ uben at fee noget ticct* 
mere %tm$ f at o« teanfte i alle normetnbenes »rtø«*Coge bax>t veztet commtnderende 
^t)«b«m(tnb og t>c yppetfizllnfytete'i CVSPINIANUS de Cafarib. atqve Imperatorifo 
Roman. f. 29 ? . BECMANNUS r'» /»//?. Or^/V terrar. Geograpb. & civilt P. IT. c, f . />. 619. 

eg nogle anbre r.n«re JpbjTe ©fribentere ere mig »el meaef oel befienbte/ ber ilge lige M fam't 
me ; men bereé 5>ibne«bt)rb Fanb intet fcietøc herzholmio ; t& i gamfe ©ager bruger mo« 
gamle ©ibner ; og toti uben fcolber man en $remmeb meget tilgobe/ Nlfct man ep laber paf- 
fere for en 3nbfob i bani ^æbernelanb^ $i(torie. Zab ta »«re, at joh. cluverus in E- 

pitome hifior. totius mundi p.+n. $XV6tl om be©anffe, qvod Normannorum pracipui fut 
rim : Ut bem af HENRICO KIPPINGIO inRecenf. hijlw. univerf.p.42^ falbe« prøgeni- 

tores Normannorum, faa Wttkt man bog bermeb intet øibere/ enb at be ?8ilbfarenbe« Jal blt# 
ber forøget, ©et gtør mig ont for ben eenefle REINER, reneccio, at jeg maa fette battt 
meb i benne Slaffe ; 2&i benne lærbe SOJanb t>aube btrfeltg l«fl alt for meget, at matt ffulbe Ba- 
t>efcen!tr>amttl/ at ban l taelebeé i bette ©tøffe ffulbe forløbe |tg/ oøbogaUfgeøelgtøri)anbee 
i r)ané til Æong Chriftianum ir. flilebe Dedication for ben anben S3art af &an$ Hijloria Julia 
og bet meb faaban3oer og Qdtjorligb" eb, at r)an legger eginhardo bettilHaj?, at Dantffé 
5ar til|!re»ft be 9Iormcenbé SBaen bar og aOeene be ©anj?e ; og ubeluft bf rfra alle anbre tmot> 
forben totrtot golf. Bog fanb maaflfce bcrimob inb&enbe*/ at tø er ffeet i en Dedication, 
i)øor man adcaptandam bene volemiam, jfetøer meget/ ber iffe prxcife er©am>^eb. £i6 CL. S. g)et Æotffittøe 9?otfleg 

mwi Wfø befale Dem at tøelt 36rest af Dette fcelieé9tatw me&Sve- 
vis, en wt> Øflet« ©øen boenDe Stjfcfl 5 Nation, (i) (i fcrr f)ttté fcet er 
fan&t/ f)t)ai) noAfe gamle ©fribentete foregik/ nemlig at tøffe tDfr 
€fmmbmafi>ctt<>t£>iftit£<tnbt ufcbtagtte talrige Colomer 

(i) $t©:<a&erneogfaaere&leftnerfgneoei6lanttøotm«ttbene/ et en unegtefig ©anbfceb. UH 

Gejlis Dominorum Ambazienjium ab incerto Auclore fcriptis,ty\>waf BU CHESNE |)ar excer- 
peret noget t Oailtf Scriptoribus Rerum -Normannicamm, tøcber t)tt f.24. Tempore Caroli 
Ofivi-i Francorum Regis , Dani, SVECI, qvos Theotifci linguafuo'NORMANN, id eji A- 
. qyilonares bommes vocant y nttnc^ in ripas Ligeris, nunc Seqvana, urbes vaftantes inveheban- 

tur. Den for te Xt;b|?e SKtgé (gager, forbum »el mereterede (SpeoerifFe Syndkus chri- 
stoph. lehmann r)ar altfaa iffcalbele* Uret, naar &an i (jané ffiønne 25og, frtwubi man 
fi nbec langt meerc/ cnb fom Sitden looer, jeg meener i r)an$ epeyetifce&i^mt'e 1. i. c. 13. 
fcoloet:norm«nt>cne og Svaberne for eet ^olt' ; !D?en berubt toger benne »el bclæffc SDJanb 
gepl/ at 0«"/ fom bctfone*/ ttftht'.ber ftø/ i.)«f9formambeneé3?a»u eacniltg&ariilfDmmet 
©»aberne/ ba Dog/ (&ot$ man iffe meb ben l.erbe cluverio L.111. Germ. antiqvx c. 24. 
t>il letliubtg troe, at alt btiab ber &ar boet i SMeginb, ©faane, #al!anb, ©oerritf, toge 09 faa 
»tbere/ bar »cevet luter ©»aber) faa mange anbre 5olf, fom »f allerebe fcaue fagt, oaoe l>efte 
9}a»n ttlfællebS ; 2.) Saga Lehmann §eil berubi, at l)an bejl iffer bet nu 1 ærenbe £.>tnin< 
oen cg 3Rci(fcntil ©»aberne« Boltaé ©teb, baboa, (etibjftønt »i Uf c funbe otertale 0$ til at 
oifalbe forben elbte cluverio, efter mebOLAO rudbek r. 1. Attland, r.24. §. 3. p 612, 
fltfoaesuevostben6r.eni?r^rooti!i€malanb,) bet neppefanb uagtet, at iffe endeel af 
fceffe ftore og mægtige golf, fcpilfct/ fø; enb tet tillige meb SSanbalernc anfaH be t SRomerffc Ki* 
' geé^socitiier, i ©ærixlecpeb ©panten og Afrka, øate boet lan«$ »eb #tfei»©jBen/ fom og 
<jf famme par befommef btt SRaim mare Sucvicum, parfat (tg neb i bet gamle Simbuen og #ob 
flcen, og i fat &ar r)a»t ftu 23cpa?l »eb ©Iie^loben 1 bet £aub|Ta& tønaeln, faafom beraf rømmet 

^et^aOnSfniel'^eabcr, Og faaO?! AUCTOK ANONYMUS in Hbello de Suevorum Origi- 

»eap.GODAST. Script Rer. Svevic. p. if . anoiferbembere^oHgertmobØiorbcn, fmTA- 

CrTUS demorib. German. c. 40. pg STRABO Geogr. L. 7, Ubfitcer Anglos og Suevos for «t 

golf/ af tørilf c ®igne t gtm&rien og ^oliteen ; berfom man fanb Htx paa bemelbte auctor 
ANONYMUS ap. GOLDASTUM aHertørjl i Ut 6. Seculo maa mtt fommen en eolonie 
filt^rintjen; toi />. 17. fortælfer 5an/ at bet |fal »an:e ffeettbenftngtmeHem&enSranFiffe 
^ouge Theodorko, og bent&pringiffe ^onge 3arminfrib, fom man gemcenltgen penretgner 
til 2laret 524. 3 •) %6Xtt LEHMANN i?ilb berust/ at San meener/ at ben tappere Marabodu«, 
fom forbum &ar jf a ffet be Romere faa ineget at beftiUe/ ^ar oa?ret be 6»a&eri £ooeb g ^„^ 
tete/ ba M bog meget meere&ar »æretMarcomanni, fom benne berømmelige §el&f>erre \)ox 
commanderetimobbe9?omere; 5Mfct bog nopere^er at unberfogeoilbebltcealt for »fttøftigf. 
^ette er enbnu nyttigt et berøre til »ore^ Øwmittt, at t efter ben »ebtagne hypothefin, at ©cai 
^erne5aoe»a?ret9Jormajnb/ ingen tør forunbre |!g ooer/ p&ovføreCanutusM efter ingulfi 
og WILIAMI malMesburiensis ©ibnfébpvb, in fis titel ^ar falbet ftg: Rex partis 
' Svavorum tM Swavomm. 3)jen allermtøbft tør man inbbilbe flg af bcune £IW at »ille beoife 
bet kongerige (Soerriijntnbertoingelfe. t&i stephanius og pontanus Umeyt fi'g 
forgieo'«/ naar be foregtW/ at i bet Drb Suavomm, tM, fom ben SDJup.F floret? j fra SBørche* 
fler/ i bea forben litt.b. berørte Æoug CanutiM. ©tel; fPrfocr, Svanomm, ffal oeercbegaact 
en Sotfeelfe af€opiifteB/ ber ^ar jfreoet bet af, og fat Suavorum, t ©titten for at ber fTnlbe 
fette^ Suecorum ', t bi'tjO/ berfom man agter en critifFEmendation nøbig $aa Utte But) , lige 
faa leet af Svømrum veP tmU £oø|tøver$ jDmjfiftelfe / fwnbe læfeé Svevorum, fom sw- j (el Hamk ft tifyb. 317 

bctreX>ibne om be gamle tlotmcenbs fJote SØsagttgbeb og 
palygrtmte, (k) ftmbe man enbnu paa faaDan 3)?aabe fceb en faa 
billig Gondefcendenz meget Ut befrie bcm fra en bereé 9Tatm fceb* 
bængenbe©famflef, ©aa tril jeg fette til ©tt)e aHe be berfceb fore* 
f ommenbe XuMémaale 03 &msbec / og ftelietr umage mtg for at af* 
giøre/ efter ten Mm gormue/ jeg beftfcDer til at decidere flig en Con- 
trovers, en anben i begge Stationere £t|iorie forefommenbc StotØfø 
Ijeb/ ber ; efter min ringe Snbftgt/ er afjtørreSktnbenbeb, ogmeb 
Slette fortiener nøjere at unberfogeé. 23i Icefe nemlig neffen ofcev* 
alt boé t»e nt)ere/ faawiSanjfe fom ubenlanbfr 4 */ ©fribentere/ at*«. 
1536* XvOttgetugct tlotge/ (om i bet minbfie tnbttl benCitb 
^avbe xxtret et frit/ og ingen anben enb <5nb allene nnberfø 
jiet/ men ellere meb^annurJ 2 confæderet:etJ\tge/ paatyttt* 
bagen i IVøbenbavn/ formebelfl bet ©anjfe figens 2%aabs 
ølatmng til evig ©tb er bleven incorporeret unbetrlDannmvFs 
Crone: Og af benne Tradition er bet ftben f ommen/ at befleerffy 
tf fe aUene fremmebe/ men og inbenlanbffe Scrrbe er faiben vaatm 
beft)nberIigeSanfeog3nbbilbning/ i bereé ©frifter xitm Unbfeeifeat 
ubgtøeSfiorge for en^ptwinj af ©anmarB 9{ige : 3<i conringius 

in Defirtptione Dania T.IiS. Opp.ex edit. DN. GOEBELII / &j. \)QX UV&tX' 

ftaaetftg, til ben Sanift^ationéiffe ringe Ufempe/ at rilffrtøefam* 
me bentlretfcerbtgbeb/ at man \)at fat tTotge i en bebrøvelig 

CrCClbOmS-Stanb ; Regnum Norvegiæ , ffger fyanb/ a Danis in fervi- 
tutem & folitudinem fuit reda&um. ^tøOMieb pibere f-3P7. fanb confere- 
reé/ f)tøOr betl)eber : Noryegi bodie plane funt effæminati, non qvidem vitio 
natura, fed qvodDam, qvi ipfis per CC.annos imperarunt, dederunt operam, ut 
i/los r edder ent effæminatos , ut tilis eo melius imperent ; jervi liter enim habiti 

funt,& adbuc habemur (i). <Saa libet fom jeg berfor er tnbenbe/at no* 

9tr 3 gen 

■ (k) Ha ttatttqve gtntes fctulanti nimjum hxu exardefcentes, foeminasqve qvam pJurhnas fingu- 
Jari turpitttdine ftuprantes cotmnifcendo, i Hine fobolcs intiuntsras obfcæna iHiciti connubii com- 
miftione patrando generant-, & Jic concretis humana connubii fiupriqve copula phmmis Daci- 
genarum pubium turmis bellorunf incendia inter fe & in patres & avunctilos freqventer pa- 
rant, Ct( DUDONIS Dtb, L. 1. & morib.fr atfis Normanner, f 62 & L. II. f. <?S>. ap, 
DU CHESNE, fi&ilfen oq WILHELMUS Gemmedcenfis monachus, hijhr. Norwcaworum 
L. II. c. 4. f. 2/8. apud eundem DUCHESNIUM ^r«&i f^fgrr. 

(1 ) Og f.4°o. &<tW ttt trMll mme expresfiv !>d<? CONRINGIUM diet. T.1V. Cerium <>/?, 
qvod non amplius fttjingul arts respublica Regnum Norvegia, l>, <, At^gt WCit^fflfort^flø/ 

at 3[8 C. L. S, T)tt Æon a etige 9?orfleg 

gen i te noble DTorjfeé Sftattn bitinttil i)at tmotlagt itttt utimelige 
og ttfan&fcer&ifle goregittente/ faa t)iftttg 05 \)a?tE>t^ ft>neé mt<; t»en ©ag 
at tterre/ at ten efter Staturen* e^ golf e Slettene ©runfc »Kegler, af 
t)S>ilk ben allene f ant ferf lareé og decideret / famt ex rerro a&is 
monumentis hiftoricis burte efterforffré og optyfeé. £9! f en l)ar ttet 
gøtfeleniffe tterret mig faa gunflig, at teg fom en©ptire tør regne 
mig enten til Den eene eller anten af bifife t (Banb^eb crfcle Kationer ; 
men ten gubtommrtigegorføn, feer titen min Xanfe oggorttentning 
&ar unterfagt mig, fom en Ublambing / ttoreS ©tormcegtigfte 3Ko-< 
narcf^/ ter met lige uomffrcenf e 1 $?agt fterfFec otter begge Stiger, fian$ 
Ijelligebe ©ceptcr, fotbinber mig til at ønflPe enføw af lem fra £on* 
gerncé jvonge al jføffe og QSelfignelfe paa 3orben. ©om berforc tifie 
Stneer ereutfløtneaf etfra al^artiifff)e'ofrit©ini)ela^/ faa letter jeg 
blot af ten 2(arfag i fcet fiffre £aab, at l)ttié jeg met mine forebragte 
©rtmte et) (Tulte ttecre faa Idelig/ at gitte fulbfommen Opfyéning 
om en faa ttigtia©aø, eller tilfulbe at ftmbe optøfe ten, jeg tog af 
begge Kationer ffal ertjoltc bet ©ftibemaaf/ at et for beretf Stete op* 
rigtigt £ierte og5\icrtigI)eten til©anbt)eb i)ar otteralt tørt gennem 

§.2. Sir* 

atttot$c itu mtcrtub$i<j>ven før oct independent Sfaat : Wien cjtør bet tf fe bet mee< 
re, faa følger fa nøcvenbtø, at bet er en meb JDanmari: incorporeret prouinj. !£>eit 
Genevife Profetier PHILIPP ANDREAS OLDENPiURGER har gail^fFe \\U inbfett Statuni 
controverfiæ, mat §(M i (ttl Edition af ^eulte Tbefauro Rerumpnblicarum p. zCo. feUCr ti! betl 
oocn i jetten fiaaenbe locum, at man meb £litb bar gt'ort be Itforjle feige og qvinbag* 
tiøe for at brmac Dem beflo lettere unber JDanmarr« %a% , benne meget latterlige 
SorfluviUØ: hoc effe intelligendum deStatuRegni ante Friderici III. tempora : Dafovtbit' 
efeet/ nemlig />. 166. laber l)rtti fciffe Orb : Qw» a»fe />*r Norvagia paris ejfet libertatis &ju- 
ris cum Danisi bi panUathn omnernputefatem ad fe Jblos traxerunt, ftfltte Uben ai Cenfur, bA 

bog cm bet, at 37orqe er bleven en £)an;-? ^3ro»in$f intet ftmbe figeé tåbeligere, enb bet CON- 
ring i bet cfterfølecnbemdber , naar tøan fPrivcr : £>i«r tø*faø ma Norvegia fait fub fer- 

vitutem Danorum redaBa. tater Regem vero Dania fø ejus Proceres de Regno Norvegia non 
convenit. Nam Reges pratendunt jus hareditarium inNorvegiaw, contra Optimutes dixe- 

rutit, N)7vegiam ad fe pertinere. Qq berubt iKJtaacc £nub n; X^terbette fanbt, faa ec 
9?o-aebetI)aniTc R:$ti ^»oitti : Der bfl&be Oldenburger nu fPullet (Jeoife (in ©farpjinbig« 
heb ; SNen ba bet fom bertti, vat tjan iffe oiemme. Dg boa. atti^coel ^ar benne SD»anb torbri* 
frct fta. til at dedicere enmeb faa mange Ufanb^eber opt>lbt25oa til trenbe ba lewenbe ©anf?e 
Støimftrer, nemlig til ©tatbolbcren i #i>l|ieen, Betlcu, ©reue af 9?anjau, ben DanjTe ©efanbte 
wb.bet§van|reéofACbj:iftian,@re»e afflJaniaa, og6tore'6arjclevn/ ^ebetv@cet)e af@rif« 
feufelb. fcHtøamlegribek 319 §♦ 2. 

Sitflanben/ ut>i ^v>tlf en 9Torge Jjar befundet ftg i be cribre £tber, 
fiaaer wi benne WM SIftanWrøg iffe i nogen v>ifcere gorbinbelfe/ 
cg \>tl(e \>i berfore paa nc?r\>c?ren&e Xiib if fe længe optøolbe oé meb at 
fortcetie famme/ faa og tabe be (Bporémaafe ub'frarcbe : i^vflf et ber 
af begge kongeriget:/ £>anmar£ eller tlorge/ er Oet ælbfie? 
^viftet af begge før jt b^ unbertsirøget bet anbet? (m) og 
meb b*>ab2\et l>ver af betn bar ført 2\riig? (n) Xf)i fom £? 
ben$ Sængbe i 2llminbeligl)eb foranbrer alle $ing/ og bet er ©uM gor* 
fon en let (gagat gtere et golf/ ber tilforn tøar uæret £>ofcebet 
for anbve golf / derefter til bere$ gobffammel: faa Hil bet 
fanbelig/ rebus fic ftantibus, tffe l>te{pe meget , om man 
xulbe paaftaae/ at tTorge forbarn bar ræret eit 23eberfteru* 
be af følt Horben / eller ynan xulbe til|frive pfuunatf ben 

2£re y 

(m) 55d er jeg IPFe fblanf bem/ ber meb en blinb Seftroenfjeb pleocr af gire Saxonis Grammatiei 

S5ere(nill9?r%tfal)>. 2>0S Itiaac jf g/ fom man ftgei/ formere Cfargunicntum ad hominem; 

Støilaboære/ at fcanber m??abcl-£)igtere/ faa er bet boa merfd.gf, atDaiib,fombena:lD* 
fre!Dan|Fe©fribettt/iffc utobeiig ttlfiaacr / «t Hotge rør bar bctmjnøet JDanmarr*, cn& 
fcettebimt, faa fom allerebe $ona ©ram / ber, efter (jan* Oleigning, er ben femte tfonge 
tDanmarf/ jol. o. afben9?orffc5?ongeSvibdagcro faalebeéjfal oære bragt i tfnibe/afSttgef 
er bleoet 6eoer()erren tti^t)tte / /o/.<?.og albertus kranzius (jariffe unbfcct U,hip t 
Dan. L. i. c. 6. f.9. at forebrage bfnnt gortællelfe meb betre ZW ceg / at jDanmart* ba rør« 
ffe gang bar maarter b£ye ftg for en fremmet) XZatton. ftgefom og Jrø32>5£8© f f *• 
inCbron.f.m.6. BERlNGlUS inFforo Danico f. 14. #1*. og MEURSIUS f. $. jfø 

D^w. tffe negte bette Fattum. ©enne Svibdagerus (lal ftbe« bave giret fin (Bet 

tttaltnbes prober / Guthormo , £»>:tim»trt' til &e«n / fom MEURSIUS /. c. og 
PONTANUS biji.Dan. f.iymfølQt, ber ril <!>r>erftybtgbeb (Tal bcve bcqvemmet fø 
til at$i»t sen VTorfre Xon^cefat; 5/1^0 h c t f.10. ALB. KRANZIUS L.i. c. 9 f jo. 
BERING IUS l.C f. 17. fq- Og Hadingus, DCtt af $OttØ Svibdagero tjjteiffigne £ong Grams 
€>øn, ffalrørft t'attn bare befriet JDanmarr* fra Gnthormi ^erffab. SAXO l. c.f.io. 
fcøtlfen bog Asmundus, Svibdageri <&m, SAXO l.c.f, 15. OCJ efter (>an*DjObUffo,Asmundi 

®on/ ffal Jaoe difputeret benne Srone* (gDcnfcotn. 

(n) 3 bette ©porémaal at befoare ^arf@a?rbercépebCLAUD. oernhiælm otifl fø meget 
part^itfT/ naar ^anb t fin Hiftmia Sveonum Gotbormmqvt Ecchfiafiica L 1V.3. n. 159. ganbjTe 

UforfFammet jlrioer : Sape Norvagiam fitecubttijfe Dania, fed ex adverfo etiam Daniam ali- 
qvoties paruijfe Nor? agtes, fubaåtam juftavi & fortitudine y nondoloaut fcelere, qvibus fape 
in Norvegos ufos fttijje Reges Danicas tron obfeure conftat: < !tf)if)W merfei' tf fe/ Gt OERN- 
HIÆLM, fpoor flor £<^om&an ellers rjar&aut, bog tffebar funbetftmtgcftne&'ffecter? \{t 
øefom ban nn t'n ben (jeele 23og gbr fia en ?(?re af at talt ilbe om be ©ar f!e ; faa maae ogfaa be 
gobe 9JonTe/ tmob bcreé røte og eaen VMitrtøtlfe, gtoe &am materie og 2lnlebnfng til af 
foærte ©anmarf for fine S^lere ; fcolifw ^art&tiff 6eb , fom ben er et .ftt'enbemcrfe vaa en fttt* 
belig gierne/ faa burbe ben billig meb fløjte i8arfom&eb|T^ t ale^ittorte^oger. 3^0 CX , S. SetÆonflrøtøe 9?oc geS QEtC/at t>ct bcflaiftm l;ar bel^oli>et jøttømrtet (o). £i)t til nmn 
gaae tilbage til becelbfte og fabelagtige Siber/ Da et bet at befugte/ at 
\)ei>2c?r6ommenéogEruditionensncPiDc?reniieXtl|Ianl)/ Da man bar 
ført faa net)e at $Ue fcet fanbefraDetfalj¥eubi£iftorien, tf fe nogen 
flwlDe anfee flig uoreé 95e\>tié for gt)lDig* |wor flor ogfaa U\>té&eSen 
maae ucrø bo$ Dent/ Der batte Miet fammcnfmeDe en lang |)ijTorie om 
Det/ fom for S^rtflt goDfef ftg i Difie SRiget* (F al batte tilDraget/ fanD flrair 
Deraf merfeé/ naar man alleene betamf er/ at ben cdbfie ©fribent/ fom 
tti batte tilotter* om 9tor(¥e ©ager r ARIUS, fom for fin Særbomé flfylb 
l)ar fortient Det Silna\jnFrodi eller Polyhiftor, allerforfl tteb (JnDen 
af Det XL Seculo , ligefom SAXO GRAMMATICUS og SVENO 
aggonis , De forfie -biftorte * ©federe/ fom Den ©anffe 91a* 
tion fanD foret»tife / i bitten af Det XII. 2lart)unDreDe / b<we ta* 
get tymmn i JpaanDen til at beflitte Dereé gæbernelanDé £ifto* 
r ie / følgelig Difie tttenbe 9?orbifl?e kationer batte fcafit lige ©ficeb* 
ne meD anDre (£uropceif¥e SHiger/ Der forbwm ere unDgaaet Det ftoltc 
9tomé £er|¥ab f at Dereé 3nDbt)ggere v>el fanD batte forrettet man* 
ge flove og roøé\>crrbige SSeDrifter/ men hnfjoit foxli Det/ forenD 
Den Sbriftelige SKeligionblett inbfart uDi Difie <£gne/ Det et) fyntc gier* 
ligt at ttblinbe et anDet SDiiDDel til at fortplante DereS SlminDelfe til 
(Jfterflegten/ uDen Den mnnDtlige Tradition og Dereé ^crmpe^QSifet/ 
bttilf e begge Dog (faafom De batte lettelig lerret unDerfafieDe mange flagS 
SalffbcDoggorglemmelfen feltt/)if fe batte tterret faa lt)ffelige at ftmne 
fec Dereé 23eDrifteré 25er#mmelfe tillige meD Dcreø SKattne aibim giorte 
ubøbelige tteb et ettigt 33?inDe nDt De folaenDe Xiber, Q3eD faaDan 
Singeneé95e(TaffenbeDfi)neéoé intet ttifietf/enD atXlotzz, t>et: Uge« 
fom4£itgeUattt> / øverrig/ ja IDartmarFfetø/ forbum i>ae 
været beberjlfet af mange flnaa ^fyrfar ellet: Koitget/ endelig 
iwbet; t>e» tappere ^>aralt)6^^f^S^/ ett af&cwgeltgSvenjt 

25lot> 

(o) Htfc&nmatt ftntMerttb ft* gamle Ctøer affør fcavt *t Æortrfft frem fot: be attbr€ 
Uorbifte &tøer, funDe meb abjfHKge ®runbe ajøreé &e»ti*ligf/ berfom befte»ar bet@tcb» 
l)t>or jltat af o$ frmbe <effe$. Bog er bet fceei merf eltgf / §Mb berom ftaact i fn gammel 
SRtim tenife, om fmlfcn be rootfoærbtae herrer forfattere af bet faa falbebe £>3nfTe iTCa» 
jtrtiiit P. //> j/. melbe, fj»orltbe$ »eb bet unberÆongøBenbStuaefføq foretape QrøHbfe« 
©ftæl imellem biffe trenbe$Rtger,ben9}otj?e£Qna,e jlal &a&c&ol&ct £øolenpaaben2)anf!c 
^onge^efl, meaben 6oenj!e6tia«25ovl«. 


(Etbflamle gtføek 321 

2Sløb vfoflammmhe Printe (p) ttttgefcbt i%<xzrttftw£htifli 
^øbfel 875. C^«fft8Iart*2af TORFÆUS tijan* ypperlige mfima 
Norvag pjll Lcu. egentlig faflfetter/) er bleven til et Monarchie, 
og fra ben ©tb af meere øg meere bebygget:. Sntyfønt nu fort 
fcetefter Hocge er fomme« unber ben IDanfFe Ctone/ og i fæt 
Haco eller Haqvin maae anff el/ fom en af fcen ©anfr* e £onge ^>aral& 
Blaatanbfcer fammefle&éfororfcnet9?egent/ faafom&anfc ifamfcefr 
6e 13. 2{ar iffe fcar tteuiret ftø wt> at betale &tat til ©amnarf/ 
faa opfagbe banb bog ftbw benne &onge ^nlbffab og £ro* 
(Tab/ paa fømme £uø/ ba i>anb var geraaben i &rtig meb ben 
Cybffe &ayfer Otrone M og bwrfen l)an& fetø eller fjans 6rfter* 
xnanbf t)en for fine flore JSebrtfter 0^ fcenéfcritleligeSKeltgioné^lait* 
teife i 9iorge tø# meriterte £cn§e oiausTryggvinfon \>Hbe frafcen 
£itfc> af agtes eller anjeee (om Pafaller af hen IDanfTe Crone* 
9iu giorfce Pel fcet am 1000. fcol&ne jiore <Søe*@(ag/ (f)Porut)t Den 
S)anj¥e3}i0ttar(^SvenoTiuggefkæg mel) ftané Aliievte / Den ©^enflfe 
£onge Oluf, ber af f)M\$ egne Unfcerfaatter/ forti &anfc tøat>6e be* 

#>erø* 

Q>) fjan« ®fttcatø«te bar olkrcfce forBeiiulbfc ARWS FRODi antegnet for oé ubt &an$25øa 
dchlandia, t>er jobben f ccibe 25ovgeme^er £m* BUSSÆi berømmelige Sorfora er femmen 
for Bolet* b»i!Fen »i faalcbeS, fam ben fammeftebé p. ;. fiaaer/ »ille fevefliUe i bette Schema • 

Olaf,5JonMt©Wfr!fl/ «ieb SftørttmTrxtelgia, fflttLignator, forM6fltt fcargfortbftttlt 

faa Fatøebe 3?e rmelanb, »eb at lobe ubrøbbe en flor Beel af be toffe 6feoe/ til et 25ogiK* 
©ttbforttoneiler. Halfdan Huitbein , diet* Albipes, Rex Vplandorum, 

1 n 1 

Ailleinus Fretr feu Bombus, Halfdan, fora falbeS baabe ben runbe 09 ben fparfømmcliqc, forbi fcanb ga» (inc 
BolUtct »el 5Jcnge/ men Ifbet 23røb, 

Godrodus Venator, 

< " 1 

Halfdanus Niger, 

Harald Haarfager. ggfe CJLS. f)ct ff onger føé 9?ørfleg 

quemmet fifl til at erleflae ©fat/ eller fcen faa fattebe Denarium s. 

Petri til fcen SROmerffe ^at?e Benedi&um VIL, falbeé Skotkommg, 

enbelifl flatt forben ætm te jtong Olao Tryggvinibn fin9(eff/)attiC 
en flor geranbrinfl i 9?orfle, fibeti fcette Ivøngenge blex> (Itrajc 
fcerpaa bedt imellem be tuenbe ©eyetrmfcere; (q) 2D?en Olaus 
San£us, en af ftowjelifl 25lOt> ofl af forbemefbte Slorjfe 9J?onarci)$ 
fyattib fwafcfagerd ©tamme ubfpiret ^>tinQ / -frelfie ftt Sctbetne* 
tonb igten. fra fcette fremmcbe^erflaby 09 forfyarebe fin Serber* 
tieffl)rone/ omenbfføut fcen mægttfle SMnffe ftenfle Canutus M„ 
fliorbe f)am 9U raerittgr n temmelig prat, 9ttt fnnb man bel tf fe fifle/ 
at benne £erre f)ar feaft Uge CEflcnfl?aber w& te flecrfle konger oflgpr* 
flevv fyptéSRatme ubt£ijiorierne reane£ meb bctte bftlifle Stinavn af 
i)ellifl øfl fromnv ofl bebre forftaaet fic^ yaa at Iccfe etBreviere, en& 
paa Weflurinfé ^ttnfien: (r) SiU^et f)or batib tetubi forfeet fifl 
imob ftneSHotffc8a;bénicmb/ at banb wb ten e&rtfMtge 9tclrgtøit$ 
Ubbtebelfe mere betiente fifl af vcfbfamme, enb i'aatanne £D»t^brIer/* 
tøfcortteb $?fmiiffene6$ovfianb j fciflf? atltrfetUtgfre <§anbbtber fttnbe 
ttnbetuifeé ofl optyffé ; £uorowr la Ijanb lob tee faaban Sltøcrltøbeb 
t benne (Baa/ at banb paa bet fFcrpefle firaffebe aUe bermeb fmbenbe 
gorfeetfer, fornemmeltflWfluterif/l)Vorttlgclfetv>ormcoftbenflti>en A 
faaffeebebet enfceftfl, at forommelfcte DanflPe itenge Canutus M* 
til l)ptlfen Maicontenteme af Snctfle i 9Nænflbe fcrfamlebe fifl/ an* 

1029* 

(o) Deffe twe$ 6Frtbenfere* Sflrcafoefibe Fomr<r rører? øweetré me* ©<inb V en> er b bef, font 
beétøtnifenieene , nemlig , at bereé tage Oluf Skotkommg fful f>avt bthmmtt fytø al* 

leette. LOCCENWSin bift. Svcciea LA p. 16. ffrtDCr : Regnum vtro N>rzegia jujtis præfi- 
dih firmatum aliqvamdiu Olaus Skotkommg, forte in reim.mrationem auxilir Dano prcej.'rti r 

pojj'edit. Ifci bfrfom bet tf fe (>at>l)e oaret be I&anjFe berom al aterc at åmqveterc % » ge,*tiec 
ibct rtn^efte en Deel beraf, (jai>be be albrta beaont $xi% meb £øng Olaf Triguinfbn. Og 

^Kr3)?anb SiCb beftlbcn^quod jura fæderatornm fintaauaha. ^iitfaafifltlcbe^ecaret fo- 
cietas leonina, betfem De é&cnffeattctRe, mcbbe^antTestUduFfflf^ bacbc profiteret nf al* 

Ir emoIiunentiMeb ben p»er ben SfJcrftc .^onae erfeojDrc 6ei?cr. SetforetciKr tg JMC /P/&- 
DF i firt é/y?. Svec. Pragmatica c. 5. /^. i. $. x#. »..?. ep ømmecte/ e«b ch trcbie 2)f<i af 
SJorge, fom efter benne Ørøer |Ta! »«ve be ©»cnifc n'lfaiben. 

fi) ^ornemmeKa røta t)an mc aef tef ^a»e »«ret Fcnbifl 1 5?rtg$*£onf?en berfetn bef etfcr# et fanbf, 
at ben ^onaeHge ©»enffe JPrinjrflc Ingris mcb nogen ^runb ^ac toort fiqe ti! ^enbe« ^jbvr O- 
hf Skotkommg, ba &an en 2Kurqen(lun& bai>be famjet 5- Støqerføné/ oa ban fpmie benbe : Dm 
^«n funbe ncenne f)am en bebre 3a?c»ere/ enb ban »er ? at^ong Q/af i ttot$e fcav&e reit 
IHoto en brabt 5. af Oc fmaa Xiotftc gonger/ og inW^get bete« &*n&e. LOLCENJUS 
hift. Suec. L. I. p. s*. ttlfyrømte SttbeK . 323 1029. notfce barn til at flne afftt eget 9tige ; bwr ta imitlertit ten ® an* 
ffe^ringSveno, tbantfétet/ untert)ané£err§atcr$/ bencr^nte 
$ong Canuri M., Protedion, opførte jtg i Sttorge/ font Æonge*(s) 
Sog twrete tette te£anile6£>crretømme t SHorge iffe længe; men 
Magnus, neff bemeltte Olai & <gøn, bewetie an. 1034. ban$ £err $a« 
tete Mtfomme Wfettelfe \aa eftertrøffrltg/ at fjant atter Mm -&erre 
af tet beele SRotflf e SKonarcbie/ cg tf fe alleene nette ten San(¥e <prin§ 
Svcno til at trage ^tem sgteit/ men og efter :RcngCanuti m. SDøt fif 
og maintenerteSanmarKSrone fetøtmot fyané ©øfier-SønSveno 
Éftrithlonfaa Inffelijj/ at bant af ten Starfag entnu efter j?ongMagni 
®ø5 maattefore^rtm met ban$£atø*35roter i?ong £aralt £art* 
xaabt/ fom efter barn bleu jtonge i Storge/ cg tffe allene en torte tcenf e 
Vaa f at erobre yaa nne kongeriget Storgej menmaatteogwereglat 
fcefy ar ^and euMig be^oitt ©amnartø Srone/ ten bant tog bar oaa* 
tet unter mange UrcltgOeber/føm baabe tnb < og ut\>orte$Sienter for* 
aarfagebe barn* 

Senne £aratt §aarbraabe er tet , $iH Wom ftten i mange 
SunfcrebelSat ufcteeii bejJanbtg Hxme arvelig ^we beflbfcet t>cn 
kongelige €l>ro?*et tTorge, og, ligefom te enten/ fnartteele* 
te SRtget/ fnart tgteneenaUeenebeberlMe'JKonarcbtet, bar ftaatt bo$ 
tere^Sftaboer, <Dan(¥eog ©uenffe/ i minbre eller meere Stnfeelfe/ 
røbtiKSubégorfnn yaa tet flttle fønete tet faaleteé/ at/ efterat te 
©ttenffe ana3r9-ba\>be jaget tereé ^ongeBirgeruni ii.ut af Santet/ 
for ten vaa hane SSrotre Erico og Waidem iro utøwbi ©ntmbefy 
bttilfe begge Ijarifc ba\)te latettøe t$cengfelaf funger/ ten9Torj?e 
Stongeé Haqvini VL 3Daatter*©øn / Magnus, ter tillige var ten faa 
*;nfelig af funger omfomne ©wnffe <prini$ <£ric$ Son/ enbjftørrt 

@é 2 ^ant) 

<s) 1}«3 fceapbfe b? SToriTeiffc fca førtf affyre efter tfong Canutum, men ollereøe matiae 3fac 
tilforn *w$i bemte #»ønavcf) fine SUcnter iblant be ©tore i 'jRidet. 55t f. (£. t ben Armée, 
fcaormeb (>ati A. 1 017. unbertøana (gngelanb/ fcefartbf fin en 9} ril $«tfa, »et 3^at>n (gric/ om 

tøfltiden bet reber in Encomio Emma Anglorum Regina ap. DU CHESNE f./6f. Eric qv i dam 
Dttx (fy Princeps provind a, qua Norvega dicitur - - Cmttonis Regis intererat ojfiøialibut) 
JAM DIU ILLl SUBDiTUS, vir arms JlréHmts, omni honorijtcentia dignus. 324. C. L. S. ©et .f oitgetriae 9?ørq?8 -~»— — . — i . J>anb paa ben Csib ir*?iw var et Barn paa ?♦ 2f ar, eller libet ber* 
Over 7 eenfiemmig blev (^mtø^ til 2$>otK$c» (O S^ne Magnus 
mi/ (tøniFen *Ce@i>en!fe for fcan^ £etfia!>tg{)i^/ fouibaubfivett i i)an£ 
SRegieringé JiiD i aDff Ulige Jilfcelbe flfol fcatte tebfciiff, Da fjanD i før 
meget (et lab ftg betretfe af Dem / ter talte barn efter Stttmfcen / til 

©pot ftllDte Smek , i. e« Uanétiis delinhitm Ctt é)CVVt bet l?ar (5 Obl)e& 

for^vftere ogØ?rembere,) var/ form* belf?^aits $vn'ttl&tt 
ingeburga, forberjtfrte 2&on# H^vim vi. ^aattev, at anfeejomeit 
Cton*pnm$ af bet fra2(riibd€ub anxitge ;&oncjmge Hop 
øe, 0;4 bant) berom Detogfaa enbmi i Dette firfamme 1319.$^/ f>a 
jbng Haqvin tiDen at eftertøDe anDre ntflntelige Stammer robe* 
(gaalefceé \>are w& ^enbe De tjente mægtige Sftiaer/ 9}orge oa <Sw r* 
rig/ f ommen unDer eet £owD/ og Den elenDige TtfftanD/ i f)wtf n San« 
marf befanDt ftg unDer^ong Chriftophori il. 5)ieaierm<t , $ta&U 1)0$ 
©faaningerne/ (l)\)ilfc fcare mtéforn^et meD Den til ©rc\) Gerhard 

0) $»orTebe$ Wget£ gorffanøere, Matthias KettelmuncK, bavbemre urtte^Htts paa fine5(rme 
frem for $ol fet, og beroeb b^OÆgefre Det tsl «D*cbHbrnb"b. aM'amm* fatte barn D<ni*8ørfa:« 
Øreé jfrone paa ^ooebet/ er en Sfrø ber for f omnier r)o$ offc Hiftoricos : in n at ban » Bv**» 
Hg erjwefanguinisfør b«)t-get (Cl)roncrt, ranø t>< l tiffe ««gt«s : £)pg ttWOC man *omn* 
bre jta oiier, bDOtie&e« ben t &c »W^rbi^e ^iflrurfcr cfteré ttfe uerfarne AUÆRTUS KRAN- 
■ ZIUS bift.Svecha L.V. c,2%. f.m f6$. Jr>ar OfKet Jfrtue : atUi MthmubtvM, booraf 
M i*ar fotnmcit/ at benne Sprinjbar bifommtt 6eaoe Øitqertf, ©oérrtøef 04 SRct gei ©ceptcr* 
ba bog 3Jarfagen Horlig ligger før^oeni Uttt Schcmate genealogico: 

Magnus Rex Sveciae, Haquinus IV. Rex Norvegiar^ T BirgerusII. Rex Suecix, Ericus , Sueciae Ingeburga, 

Regno pulfus ob Princeps, farne necatus Kæres Norvegiae^ 

cnulclica- incarcere, Ericiuxor. 

tein l— — — ^y , - . .i 

Magnus Rex Suecræ. 

!D?en fao fftttfg fom ALBERRT. KRANZIUStvfo mm b<w wrtt, foa tiener r5<in beo f b-f* 
fe(£ap!teltoenbemerWtac$;etf: Sen førftc cr r otfiap fingerer toenheMagno«, ben eenr Erid 
©en/ oqbenattbenErici^ønnf @øn, oa fbre.iiw, ttf ben for^e ffa! »ære bob fom £onqe f 
©oerrta A. 1526., ba boa bette er falfft/ 0(5 Magnus, Erfci 6on. ^otiae i ©ferrfa/ om faflren 
fyxtaUt, oH^rforfterbøb A. 1^74. effcr<if Pi^«f'|fornoa''forbre»et f aHa»b ogS? ; af. ^ot 
fcetanbet/nt^anttbgfoerben9j3rffflngeburgamfor ben ftfftam^n^n'eMagn^Erici ^ø tt#/ 
©emaffnbe, baftnnbogoarban^SD^ober, w mft ben fefofomme ©arne/ ter e f 'evnrnbc«@e< 
matt B»b a?(Tt?be ben naonfnnbfae t>anfPe ^erremor b, ber ^en 6fe» $ r(ng t j^affittb, Knud 

Pors. 5*>tl^«^ r ^a'»anoatoticlemverbis begaaertftflri^ hift, Norvag. L. VI. c.^.&'f. p. 
m 74?. Bøorffl oan enbmi p^abefte ©feb leaqer ben trebte $ef , fp"' • ^rnb', af tog Magnus 
af ©o^rrfa 6o»*o^eronnbf( jtang Hao^uinaf SRorgC/ PS faalebelcxjureviaoriæ j?al tøaoefaijrø 
wer begge biffcWtger. ffffigqmle gcføek 325 

c<\ Johann tU£>o!f] em og® agricn gtone Cefllon og benne £erre$ 
terpaa fulgte flette fltcgierinj,) benRefolution til ven?, at bevirfeltø 
inibe overgive ftg tit Rom Magnus, ter cg/ for at bime tctro t>ififere 
yaa tenne tyxovmtfé rolige Stfibbelff/ tiifobte fl<| ©rev Johann af 
$i)lfittn ^an^ Prærcnfion, (u) og fefyefig vat/ i fittCtfe/ ben mceg* 
tig Ile &onge t tTorben. ©rø ®uii $of"m Wobt unber tymé <Per* 
jon tiltemfi &eHot*tffe2tøgct: en ent>itii. flørre JLyf ife. 3$ Da 
ban& Qtftcbe |m3>rin($Haqvin, f>t>i(ftn banp HU alienc evert rogSæl* 
lefcff ab i 3ie neringen; men og ^ongmgrt 9?o?ge 1>(\>/ meb bt n Sanffe 
9>rinccfie SDlaraartta/ 5\omj WalJemari IV. Sjatter/ blev bet: 
lagt (5t:unb til t>e 3. gigers rtbeiip^afalgtejforeemug/ bvorom 
tømt/ (ibenbetfdécnbebvrvecaltfanuwnbcrpaa/ vttfembføve en 
fert SJrotninfl. 

§.4. 

Slrmfø f ^^emeftte£rcnnmg SDTargrete fja&be ana36y*tbette 
fønbe* ffgtefFab meb^ong Haqvino avlet en $rin($ Okum, oer efter 

©S 3 frutf 

(ti) ^ørlritøafcé fetø 5»»n»ff man f anb d^iTec ?>ff*e5liø5 for ^plbigf rff-r ffPe ? FanDmtomfriw« 
Der i w:< ZV er n.rrc De Bantfe fan ri fom @»en|T' !i >emeget ; tbi b»crfen ten eene eller anDeti 
Nadon <i ar nu nøgen otb ie 9Javjug i & nieenDe til Dmne ^Jrsotnj at reflefkre paa faa lamge fi^cn 
forlove £iber. fføfrleftft et brtDog at undre paa, at fecrenDnu pnt)c^lcei&eaKarnt>, fom 
Piffe ntø'tfe Dette ^'pb for59IM.1t ; Da bet bog er en fornuftig 9?egel i Statur letten , quod 

nemo plus juris in alterum transferre posfit, quam ipfemet håbet. UnDerfoger Hl M nu eftet 

lumt fyvo >t#ee n oen Contraa, houfen tog Magnus par (luftet meb ©leoerne af ^lircen, fa« 
fPal man fhbf / at bet er plat tunnel* at, a^ ftant) (tomerefft famme fyav funbet acquirere jura do- 
roinii, Da io btjyepe-rerfefo infet dominium oa»be> fuafoffl^Ong Chriftophorus II. tff (jwtie 
fo!gt Dem (Elaine, men i?f an fat Det i^ant. ©fttrt »nnfiemDeletf enbmi tettt Hm, at 

^ona Chriftophorus II. af DanmarF/ fomenRexufufrucluaniist'IIfrfideicommifrarius, font 

Politi« o«4 'publicttferne pI<ot <rt tale/iffe engang (jar bac IfetttalKb til a f pantfette fine 6faatep 
ea^rooinjer, og altfaa at f^en imellem barn øg beJ^oifretnjTe @ eoer fr-r-ragn? f -anbirøg ipfo 
jure Dar ugo'Dtg og maqte$!ø$ . faa ffro?r mm et nnf 3uv;t;nrnt, J) erforf ^enj Magnus reD ten* 
ne Cesfioniffe ^a»be FunDet erlangc et Jus irrevrcabile & perpetuum • @aa fu -! e c» DcR ,, r fcetf 
afD^faanfFcøfænber giorte gotsiUtge Deditio patrocinere tyami $ti fro W>tt\omSta-q 
Chriftophorus II. funbt Gn»D l)€rt^ 5Biltf ? jffflc Dem fr<l Det Dart??? fTtJCé Corpore, Hgt i'aa 
Iltet f unDe De uDen ^o^gen^ og Stgetl ©amfpffe oocrgioe fa til et frenm. rt ^»tffab. $IHe 
5iQ(r<niog€taatenliRe^ : 24?refeneu>iM|ye.ifo5 frem fatte 6!« tøfo aer aa eentge/ atotiffe 
enganuøaoenøDtfl otn^one nogen af Dem i évertelt^^'b : -Ol maaffe« Det er fpeet i ^♦ , nfeen< 
Det'IDtffeØrunDe/ at/ efter BZO Vli ^iDne^bwr^ \}Q<xfy\\UtPONTANlS L.ViL f.^8, 
ID?tt«» Stlfalbe beraab't ffa , ^Jajen »elo boi b«»Ifen »ao eU*ré fanD ni;;lbe a:t'Hq for »mge/ 
iaroearetjlg* a confirme:* ^ngMagno^faane^^enDoitt/ enD)1wnt &an fmillis b^D pa 
til Derfor at erlegge i.ai(t^6fat tu D(u øetttge Sabeu 326 CX s # ©et Jtongerføe Wotø Jjané £err Wtotåtibtii f ten forfcencwnte Sanf? je jtorigeé Waldema- 
ri IV. ©ot>, tøffdig øtøwanfct fce i £>enfeenfce ttl bane Succeffion j 
SRfflierttiqett af nogle 9?tg^*@tcen6eir faafcel/ fom 6en SQlcFtenborgtff e 

gprfle 2ttørecf)t / fcet u&flammcbe af $ong Waidemari IV. oftøfle 
Saattec ingeburga, fiam giorte ©t>cmgl>ei)er, fornemmelig ueO te 

3pt)ffe Og Sfaanffe ©tintete $ie(p/ fom af Decreto Ele&ionis ap, 

HVitfeld./jj* og pontan. f.søi. fe«; og fcefleeg 1375. i 
ftt Sflbec* ellewe 2lac bet £)4ttfl?e tnon^rcbtee arvelige Cl^ro* 
»*♦ O) 3eg ttoec og/ at Scanning SJlargrete paa fccn£tft got>* 

villig (w) 3egFalber benne £(jronemeDgob Bef«nr"føm$e&enawltg £f>ronc,øg følger fcerubi ben 5£flee« 
mug, fcoilfen nøgle i betteganb$£ ; (torte meget oel verferede SJtøub, afijoilfejcg iffunott 

nOCDttC O 7TQ SP£7? L/iVG in tommtntar, deRegio nomine få-titulo Septentrionalibus omnibus 
ujttato, p.2S6.faq. og THORMODUM TO RFÆUM in ferie Regum Dania, p.sfg. o flere* 

be meb gabe og uomltøbelige ©runbe &a»e 6etmfl : @aafom og iblant ftremtnebe, ber meb ftliifr 
&a»e af(janbl?t benne thefin, \\mjOH. HUNO fxtimz jit©feb, b&i& defenfio juris hære- 
ditariifmob Baron jRoj>ncraaj er faa befteut, atbeteoer nøbig at bruge mange Drbberom: 
$iil«ne|le, eft r min ringe ^nbjtat, erbetteatu^fetteibettebantfilrbeib?, at t (i)babengobe 
frøanb |eio if fe (jar fym nogen fpnberlig #un&i?ab om b?n almtnbelige@taat$ 9tøt, &ar fcatt 
fammcnjTrabtgobe og flette 'argumenter, uben tilflreffeligjudicio, fyilhi enb 04 1 ben bejle 
©ag gtoer genligljeb til unøbig 3tab«'Ha:nmer : '£>?r5en cfignft jeg f. (i. mat tya* p. gi. »il 
beotfe noget beraf, at Haldanus t>eb*t £cfiament fjar t'n .fat Unqvinum til en (Sron 2lrotng ; ba 
bog bet beeleFaéhuu er meget uøifl, oa maajTee &ar Haldanus 04 afler)an$iRegtering$=§ørret' 
tunger allcfnecoevef Saxonis £igt øg SJJaafunb. item, naar ban />. 64. />. 74.^. 0gp.9o.ber* 
af tageret 2J<-pm?ntfor Songerue* Slrøe'&cttig&eb, forbi unbertibe;! umnnMeoaenbnu min* 
beraarige tym\a hm baaret Sronen. gigelebe* naar (jan p, §9. flutter ; fortn at ©tamberne 
efter #øng Chriftbtai ii. Slffettelfe bog aUigeuel pace tilbubct &an$ Øemalinoe ifabellæ gronen, 
faa maa 2>anmarf baøe »xretet2lrøe<9?ige. 6aa jtaaerbet og (2.) mig tf fe an i otttt $erf, 
at, naar (jan »il beøfife noget* tager (jaitb af nnere ©fribemere £)tf?ene, pi ormcb be fortælle et 
Faaura, altfømope, babetbog erbeftenbf, bo^rtitjltge^ajnbinfaaishiftoricisgioebere^ 
Jtanfer frie Sønel : >Ban f anb fee et §c mpel derpaa />. 7S. Nor ben Emphafis, ^an (øger i Or< 
bene, atteenj beroer paa MEURS1I og PONTAXi ^ertaingtt, fy*W< m '.ajfee 5aoe«Ttcoen 
ti|Jettngfor 4 bft!jefe/ nben at betamfe/ at be." nogenji be jfulbe f omme en ti;b/ babeDrb*/ 

jignarc, fttecefjorem fibi ftntuere , partern Regni alicui pojjidendarn tråden, ffulbe bciUÆrfe 

M f fomfit/xVOberaf »Ubeoiife: 2)og betager alle piffe ufnlofomne©lufnmger benne @ag« 
©anb5eb intet, nemlig : %t 2>aitmarf i for tieje CtDei: vtr? dig bar x>xtet et 2* nøe'&tge : 
Ogfnnbc man enbeliginbeeiDetil Bunonis ^or r uar, at enb|Iiønt bujethefes iffefuube paffere 
for golbiae Mrcjamettter, faa oare be bog Argumenta ad taminem ; tøi ia\> »*re, at MEURSI- 
US og PONTA VUS f>a»e mcereffreoet ex ingenio, enb efter 6agen£nørDuerDenelfe: faa 
ere bog bereS &wt tri)fte, enten jujl pa 1 ben tiib, efter tort tilforn, b* X)anm4rl?6 'Ridens 
^a«i> ailecmee;t pjv&e fat ftø Deit tJ^bitotiirtg omen uomftv«nC<tX>al«^ttt3b^« 
$>ox>t*et. ^oorf or &ar man \>i tf fe paa fam ue $iib fugt at beoiife, at bereé beretninger oare 
faltle'og opbtgteie? Og bettefammeer bet, fom man i Ijenfeenoe tilS^O fanb inbeenbe. 
Xtyilab o*re at \)awi 'mit glorie om be librettoer for ^9riili^øbfel er fingeret/ faa er bet 
bog rimeligt, at fcanb faalcbel &ar fingeret btn, fom Ut be|i fanbe paffe fig paa be Jibcr« r gfeflomIegn T)^ 31? 

villig af Rigets S>t#ttt>er bartøfcetfljj 3^fotbi A for at fee 
begge ^igera/ iDanmatfes og Wotges/ £rorte fotecnet pa<t 
liftes 3>øns t^ot^eb/ (x) faafom itit bet allerringefle fanb frem* 
føre*/ b^rfcr ben&øngelføe^ringOlausj og iffe^rieøet mere !jan$ 
gru 3J?oter iMbe følge ^enteé £err gaber/ $ong Waldemaro IV. 
tttt SKeflieringcn f ba Dog al jus fuccedendi, fom benne ^rin*} til fin 
faveur l)a\?be Funfcct allegere, fia\)te fin tlbfpring fra tenrie t)an$ 
gru SD?oDer 7 og forrøebelfl benbe er devolveret paa ^ain ; f>v>t£fct \>i af 
t»en 2(ar(ag anføre/ for at baneQ3et) til beflo lettere i bet følgenbe at 
vmfe/ forfor efter 5vongOlai III tiiige £)øb Sanmavfe* @rone nfå* 
tømbrø iglen ntaarte faibe tilbage til benne ftore ©romttng, faafrm 
bet ijtig Jilfc?lbef)ebtemebf)enbe: qvod diftertur, non aufemn\(y) 
gem H 2tar berettet/ nemlig 1380. Døt>e og ben unge 2>anffe £oit§ 
OiaiiiL|>err gaber/ Jvong Haqvinus Vil. i SRorge/ os aUfaa ba\>be 

benne 

Jtrøanb, bafiant) (Tre* fcen. Wltnm aoaer fiar« ^er-fnfnger owr flft nb paa m 2fw/ 
fXeiti4ct>. Ergo vitalt fammf f M mmbffe i s^i^rOiVii X tb uoi Domnarf. til frc matø* 
tfaaftals «f anrrc fremfarte 2$c&t|er funbe maa n»bnu maajf.e fanebeDrb, fomoifutoelM 
DUDONEM demorib. & atlisNormamior. L.Ill. f/22, ap. DU CHESNE, fym bet &C 
tCt ttUiJCt t\Ul iXtytUilQ » Gem Dacigena nejcit fatnulart, mjiunifoli Seniori. 
&on&, tøm HViV- FELD f.j6r. foregmer, er en ©ag, ben bi tf fe uni; erflaae o$ entvn at bcfraiftc eller negte, faa» 
foml)anomfaaoqv::ftionisti>oargi»et|aa futt>Føffiroen£)j>In$iu:;g, at man tilfutbefanb Itbe 
(y) 2>erføm ALBERTUS KRANZIUS oar ett Scripter coævijs, faa oeftøoebeman tfFeenaana 
benne Prxfumtion, men«! ?> ul* * firajefet/ ai ben floge Dronning Margareta Urxxb, at&mt loD 
$i««cttfrttmafrentøå$t ; $ olai |>oøeb, line faa HDet baube faut fig fra ©anmartø OiUtt 
fem i t>ore Xtber intet fornuft SBfciroefjfc tør.befattntSnfce ar ftatuere jiigt, efterat mma?« 
renbe Æonge i Øpanfes Philippus K for noute Qtar Jtben refignere<k gro- e oa Ctepter i ftn 
©øn$ o '«i'v r x og fibe'-V ^a bnn< alt forrtlig atf alf .^iobs ?8c^ igien bcft'ea benne engang for» 
Inbfe 25-ont*. 3>i Hle t og (jø-e KRANZWM felo, omenb)Ticnf f i, a forberorrc 2(arfag/ if< 
fefunbetoinge nogen / a f r>a»t fPal anfa ae ^^, f m en nngeic ^friD -nt«/ ^cretnfng for fnlbe : 

Margaretha Regma, fi>]tvtyan f L, VIII. Cbron.Dau. c. 40. profeti a in Jutiamcum Olao fi- 
lioy Proceres Regni Dani<r Jibi devinxitj fil'utipte jurare COl^GIT. 328 CX. S. ©et$øttgertøe9?ot^ fcentie éerre fuufcet føre flg op / (om en tetm&jng&onge ttl ©an* 
marivHotgeogo^nrtg/ftmé tf fe betflfcfieSRigeaUereee an.i363* 
ftao&e l>e$t)i$t at øpftge flr^ retmejnge ]&onge, ben forbemetbte 
MagnoSmek, Xrøffab og £t)fcMl)e£, cg i t>aii6 ®tei> xilvaiit og titø 
raabt hertug 2Ht>rec()t af å)?ef(ettborg tilsenge, fjtnife« øgfaa 5vrig& 
Jtøffen \>at t faa \nt gunflig/ (z) at f>a«t> j et an, 1365, meD 5?cmg 
Magno Ijolfren deciftv gelfc<@(ag/ fif &am fangnt, af fjinfFet gan* 
aenjlab ^anD rffe føretiD efter 7-9iar/ nemlig an 4 1371* fcefc &ané O&fl 
ften(t\>nte®oné/^ongHaqviniaf9Torge/ fedtrige Saabeit/ blefcbe* 
friet/ bøg uben at banb igien f)a\>be ben Sp^e at f omme paa ben ©senile 
Sfjrone/ faafom f)<wb faaeSlarberefter/ nemlig 1374. elenbig brufne* 
te. 9J?en bet er \aa langt fra/ at j\on$ Olaus 111. t)er tmiblertiib/ for 
J)anéUngbomé(ft)lb, floo^ unfcer ftn gru Sttobeté Margaretæ 23cerge* 
maaif ff ulbe tøroe forgift fin retfærbige Prætenfion paa fit gaderne 
9lr\>e'5?ong evige ©gerrig/ at meget mm hvitfeld./: j 7 . &}& 

PONT ANUS/ so*. & f.soa. OgTORFÆUS in hifl. Rer. Norvegicar. 

p.iy.Lro.c.7.p.fo\ mnfcre/ fjtø&tl&ti i>anb i fine Diplomatibus bar 
jfrettetjtgbeit rette Qltving til øverag; wr«w tø#* hæredemi 
tøtotlfet be af f)anéenbnuiSeftolbm*enbe^5re\)e/ f)tioraf, iblant an> 
bre 7 be for bereé rooétwrbtge giiib tyeptembe jetter gorfattere af 
t>ttt)mftettXcttø$m tj. p.s4- & ss. \)<xx>i lagt ben tørbe 23erben 
tt>enbe for Ønnent/ tilflref felig uhnife, 3wibieaib bebagebe t»et ©nb 
tf f eat ffenfe benne Jben* en langvarig JKegtering, faafom f)anb an. 
1387. i f)ané SMfcftf 23. 5lar DoDe/ &a tillige jneb barn ben gamle 
Hor|¥e Konge-Stamme/ gtf ganbffe til &nbc,inb til eeneeue* 
fie fornemme Ho rmanb/ ^agen 3cnfen/ bet efter fcatré M 
$53535582© i ban* KrøS'&rørøf JUK/,/4 og PONTANUM 

L.IX.biftor. Rer. Dan. finS. Optegnede Renunciations-A& f ort berefter 

frafagbe flg alle fint yw ten Sttcvffc Siwe fcawnbe 9tettigf)eber og 
gorbringer* 

§. 5* <5aa (*) SntfflattMg.inbjT* liri^tfa^ Itartr ALBERT. KRANZIUS I ih. V. hifl. Stttc. e.pu f. ttt. 

féS. fPtlOCf : Magnus conqukvit , & Albcrtus Rex omnia pro jure Jito tenuit per imltos an~ 
nos pacifice , jam du dum con ' firmatus in ilegno , cum defuntlo Magno nemo Juperejjet , qui 
nbganniret. ælttøamlegri&ek 329 §• 5* 

©aalebeé faae nu ©^ern'g (Tg farfr i &en Sribeb/ for at 23erben 
at legitimere fom en retmæffig^onge/ l>en forben egenmægtig via 
fefti ubfaarneivongAibermm, ogcttbfFtØttttyattsUbwdøelfe W 
ben: kongelige Xtøtrbutøeb t fm førfte 25e#ynbelfe bwbe v#* 
ret en urtøtiø *3<*nbel/ f<w l;ørte ben bog øpatxwebetyeftep 
fom be 7 berfovbum ^avbe forrettet ben pat en ulovlig fcTIaa* 
be r nn fewbe bedømmet en mmøbftgelig&et/ til at ubwlgeftg 
en egen^onge; £f)i ben t>eficnbte ©runb >9le^el i ben borgerligeret: 

Qy r od ab initio nullum eft, ex poftfado non poteft convalefcere , 

paffer flg M ith paa flige frie MM £anfclinger/ fibm intet er jo 
naturligere/ enb at $rtoe9tiger/ (a) naar Den kongelige gamilif/ ber 
bar baw enSlrw^ettigbeb til bem/er ubfhtft/ igicn maae befomme 

9tvt SV 9Bt anfee ©twrig Wntøfl , fom et #^e Xtøe,baa6enbe,at titlen jfal tage oé bef ilt^ op. 
;' & »c »eb an&re&lfslbcottrrt »nreéSBeentiij- at fom alleCtng, faaoget&tctes&et« 
fom af (Sti* belliger og fototimet, fra venerere vi &t ^S'Stcenbernes fo^ye &etttgbeber 
web co ybmyg Otrbøbfgbeb, bet ey titflctbrr o& at (frtve elVt lære noget, bet f wnbe 
vni-c enre i ben eene eller anben ttl Sorncermelfe. 3« iblertiberben fløvfle ©cel af feere* 
«.-ne©rn&?ntereifFe tmo& ^cnttc SDJceniacj, faafom feen fi rbnm lærbe Proteffor iAboc Af/- 
CHAEL O. WEXONIVS \ %g&i Epitome defcriptionis Sneet*, Gothix* Fentt'ngi* & fub- 
jøarumprovmeiarum L.V. c.z. foiltm rare 25og ben foi 1 urø berømte £annc»evff< Bibli- 
othecarius J^J-D^/ fjar labet tnblemmc t fiané Collefiioni Mmunwitorum veterum & recenti- 
m;> T. II. p. H9.fq> fafllet^g ffrttJCr : Moderato igitur Regum Jive Gubernaterum imptrio af- 
fueti hi Septentrionales , ni bil etntiquius habuerunt, (nu/la ctiam adhuc de eo lege promnlgat«,) 
quam UT F1L1UM SUPER THRONO PÅRENT1S FVLGENTEM ASPICERENT. 
Nec minus Regnnm, quam catera Patris bona, aquitate quadam & ftudio erga imperantes 
dueti, AD GNATUM PERTINERE JVDICARUNT. Oj Cllbjfiøttt ban cap.^.p.z^. 
fnne* at me<t>e cmet23al, faa (etter &an Dog Derftr, at man fornemmelig (jia&be befalet te tit 
©aUet deputerede RføjGtfltøtør, at be uben »fgfige hårfager tf fe ffulbe $aat fva bet tf ongttø 
w ^.-* W i«, w»n v Vl , i^mnuimi, ih yuu /. c. p. z*o. ep par [røjiei |ty ril aiiwijpe 
St{t8e»'C?nberrtC8f«eogubunbneVa!, f^reno vebbetCtber, b4^0«ø Magnus Smek 
bkvj*tfva&c$itxin&c'* @^m ba nu benne efnbent i f«r bcftyrFer »or SKecnincj: faa labet 
bet ®nør»maal fi i og let bcføa^e af bfffe Prxminis; om bet paaoe&venftes ©ibetrnr fum 
UtfUtdeJure, atbcf«nbe flffette temie^oitge, og m^ l?am foranb« modum fue- 
ctdenai ? zi 330 CL, s, ©ctKongetige 9?orge§ SKet tit et frit Q5at- Og e nbffiønt/ Derfom v>i ^av>t>e en tilforfaDefig 
efterretning om iMffe 3. SHigeré DprinDeffe/ Det maaffee MDe fem* 

me ©Oleflart fOt®agcn/ at De faatiel ex propagatione fangvinis,fom 

?[voad ipfarum civitatum multiplicationem f)M)De ett meD tøinanDen 
æUeéUDfpring: faa Stifte t>et tog bltøe uanseligt at bc\>tfe/ at nogen-- 

finDe fligt Pa&um inter Reges cohæredes vel inter ipfa hæc Regna 
ttar oprettet/ at cujus Regni Rex ejusqve familia exftin&a fif, illud 
cum alio Regno denuo coalefcat: Ufcett tføiiftt $orDrag man Dog/ 

enDflfønt man v>iit>e præfupponere en alminDefig fertteé OprinDelfe/ 
et) funDe anDet/ enD flge mel) Den førDe pufendorff inDif.de 

Syftemat. civitat. §. ^. ;"» Analedis Politic. p. 272, qvod divijio Regnar um ftmel fa- - 
da in perpetuum dur ar e intelligatur, nec in unum coeantilla regna y avæ ex uno 
provenerunt, nifi ' novo utrinqve Juftepto atfu. 23f( ple^tfoe ©l'OtUHWJ Mar- 
gareta, efter PONTANI inhifi Rer.Danic.L.VIII.f.03. Og TORFÆI 

in Mft. Norveg. p.ik L.io.c.7.f.w*. 23iDneébt)rD, altiD at frttøe flg DEI 

gratu Norvegiæ & S veciæ Regina, fylulfet l)enDeé Diplomata, 1)0$ 
|)333tgeS©G&r^.P./^/.^./7^J7/./7^/7«f.0fiPONTANUM /. c. 

L.ix.fsH.sio-.si!?. utsv>ttfe ; Dog et Dette meere Den Titel/ Der tilforn 
J>enDe fom en Snfe-Sronning i £enftgt tii l)enDeé©ematøHaqvini 
VU. Prætention, enD at man Deraf jfttUe funDe flutte/ at J)un fortjen* 
Deé ^erfon fjante feaft nogen Prætention paa ©gerrig/ tønifen ftim 
tf fe engang t>ar t©tanDmeDnogen©finaf9let at formere paa 9lor* 
ge; faafom man iSfjriflen^eDeh iffefFal finDe etStrøe-SKige/ fom og 
vaa 5?ongerneé ©ematøtDer er arveligt ; men/ Derfom Dennem Succes- 

fionen forunDeé/ er Det attiD en Chara&er af etPatrimoniaMKige/Og 
dt Succeffionen futlf ommen dependerer af Imperantis frie 23tllif* 

Sigefaa tilforn, efter ^ongoiai ULStøD/ De Storke en u<Difputerfig 
23afc9fet/ (b) tøwrtøl Det fønefy at De fefø tf fe JjawerinDret fig Det; 

fiDen 

(b) $Boreél«rbeJ?errEtats-9?aab #øjer fefter »cl i lin futQ$efci$tenfcånnemhtfifd)en (Se< 
fcWbten p. 100. ø<mt>(?e ref,at ttorgeahib kar varet et 5(r\>e»^tge; 9}iennaav(janfar|i 
begonberb*« af&tg*t8@tønb«rfig tiltagen frie Val ^ettigbeb« PwW«w, web St^ng 
Chriftiano I. , faa er M en (Sag/ fom beboer nærmere DpInSntng ; £§i, fom aflerebe er er' 
tnbret/faa &ar ben manbtge ©ronning 3£argavetø,efrer ben alminbelige ©faatfOiet* fownfrtge 
©runb- hegler/ iffe funbetfomme (il benne Srøne/ nben peb et frft 58al j meb mtnbretnan&ff' 
be fingere og fa*/ •* 0c ttorfce bavbe meent/ at Itøefom/ efter Borgerlige $Lo»e,$otay 
bxe arve bercaB^r«/ |faa ftmoeog beres 2£øn<jeridte t>eb@#rmeri avx>eli$transfereris 
Ptfatiloocren j £&iba be/faaoftmiger bitterligt, iffe&a»e ^aut nogen f«rbele«Legem de 

fucc« cri&flamle griljek 33* ftben be ettbmtt be ft(t>tgere Xifcer / i før i ben£N)lbing&Aa:,ljpilfen 
be bape tilftittet ben <Pommer(¥e éertug <£n<v t>a Dronning 2D?argrete 
Ijapbe ubfcet l)am tilbenbeé @ftérfo!gere/ meb ubtrpffelige Orb be* 
fienbe/ at be/ efter t>e ttorjlre £,ox>e8ttøye Uttberføgnmg , fjatø 
befundet/ tetfanDt at røre/ at benne <£rie maatte Pære ben rette os 
ncermefle SCrPing til kongeriget/ faafom t)e Sergen borenbe Docu- 

menter føff f)Oé HVITFELD Uf.f7fi Ws*7. Og PONTANUM 

/.//j-. ere anførte. fSlm benne $nube fpneé mig bog iffe at pcere af 
feen 93ef¥affenl)et) , at ten \o fan!) optøfeS* 3*G troer meget 
mere/ at fce Horjfe/ &a be ^axtoe feet bercø gamle &ønøe* 
øtamme ubfluft meb Oiao, l?at>e t ^ørpmngeit/ allette 
af frieX)iUie/ ttbxjaltSroitmngtnargrete/og veb ben&eiltgs 
i>eb overbraget l>citbe Crotten for fig og benbes 2frtnnger* 
$?ent>a benne Same mir enffnfe og ut>en 2iPé>2(rPinger , faa er bet 
©porémaal falbet bem inb: £Poberba egentlig engang ffulbe blive 
bcreé gron 2(rmng/ i falb bun et; ffulbe tanfe paa nogen Pibere gor> 
anbring/ felgel'g boe nben 23ern ? og Mtt fftfle ©pørémaal baPbe 
te ba examineret efter bereé borgerlige 2ope/ ogfluttct/ at@rone og 
(Scepter ffuibe gaae i 2(rp/ ligefom t>n pieper af gaae til peb anbre 
Succeflionibus ab inteftato iblant beSftorffeSnbbpggere; pebbPilfen 
Septigbebbet for^rePneRefulrat ttl^rin$@ricéFaveurog58e(Ie erba 
befuribet meefl lop fftffet og faalebeé blepen affagt 2(nfeer man nu 
(Sagen v^ benne 9flaabe/ fom ia efter min ringe 3nbf?gt er benna* 

St 2 turtigfle 

fuccesfioneRegia, n»ori)fb bentte^Ur-Cf »arafgforf, faa fptte^ bet/ at be fja&e decideret flige 
controverfiasjuris Publici rftCt tCfé Privat-9f at, fom&Ct neflfafgenbe (?)tem»el om Erico Po- 

merano enbnu tnbe liaere tører. 25og »ilbe t>ette t'FFun bli»e en Fiaion ; fj»ilFen »{»cl iffe »ille 
fetfe tmob/ bet matt ell?r$ lærfr i ©Folerne, at Controverfixjuris Publici, af (jotlFet ©lage 
benne er / iffe Funbe bommel efter Leges civiles; tø Di begrite lettelig/ at man jfuloe tømme 
anberlrbeé, berfometfrit$olF/ t>er &ar Jura autonomi*, fel» »ilbe brnge fine borgerlige £o»e 
fom en ^eff efnor i faabanne lina, ber iffe Fnnbe fomme anbre til ^orfang, enb bem felo : Sten 
fom Fi&ioner alttb in rebus hiftorkis ere årringe ^etoBcn^ct)/ fao »ilbe eg bet befte fattei »eb 
benne Objeaion, ©og »oretf r)err £03@:9i© forberørtc Særbom conneaerer ep pellet me& 
bet/ fom ban febibemelbtefitéFiiff/p.^o. fcar foregivet; t&t ber laber (jan (?g fortøbe, et 
^tgr>'@toenoernet £>anmat£ bax be fra ben (TolmattTfe l7»/ow-iC'tb af bagten ftieVftl' 
^cet: 9ften(j&oæc;Fer iffe (kar, at Derfom benne ^roreentnet fun&e bringe faa meget til* 
\>eye< flt2>anmar£forme&eljKamrøev4r bleven et Val Kige/ faabavbertHcltTtlorcj« 
oø masttet blit»e bet famme, om tn^> og Den gamle &onge'@tamme/ ellec ^cn faa b^yt 
elftte honning tHrtrgtetes Qlacjt ba^be Ltngere tiebr arct. 5Bi betnetfe befte tffun for 
bti løfc/ for at b?»ii[e, b»or n^biat bet er, alle Jiber nbi faais hiftorkis VUia.t at fee paa bere* 
Sorbinbelfe meb ben alminbclt(ie ©faarøet ; t$l nben fainme er £t|tcrien Fun blot en $tb$for< 
bti»/ ^»oraf man en bat: »ibere ^otte, enb at man f anb f ortøle noget om forbigangne £ing. 33« C 4 L. S. fDet Æonflettge^or geg 

turiigfte og lettefle Q3et> ttl atentkfcige ftgpaa eengangfta aUe i fcette 
fait) meften&eStøtølémaale: faa lafcet f?g afjJongSricéSCiD^SRfttifl'- 
fce& iffefcrage nogen $ølge tilenSlrw-SKettigfjefc/ fomSrønningSftar* 
grete <M tøaw f>aft for føun/ meget min&re følger fceraf me£> noget 
©fin af SKetfcen ©(iltning: i^xic itfccceMit&tmninQfXlacgtt* 

te ex jure hæreditario tt^ØtQC/ ergo fyat&KønninStYiMQZetCpa* 

(amme tXlMbz fulgt beitbes *3øn o/<w, eliet: beiftee (gemal 
Haqvino, fotmebelft en ølags 2trt>e-^emgl)etv/ t &egterM' 
gen »bi Høtge. 

©aalefceé tørø tblantfce 3. SRorfctffe Stiger fcar attene$>amnmtf 
tilowré/ fcer enfcnu ingen Starfag fta )De at anffe fin gante 2s,om 
geltge 2(eve*3tmnme fom fo wct og vifnet/og af bawe (Stnnb 
at tilegne ftg et fat Dal/ (c) uoen mei) \aa ©Hel/ at man enten 
V)i(t»e paaflaae/ at uagtet fcenfra 2(ritøé Siifc !>eri tet j?øngeftge.£)uu$ 
mfcfoiteSime^et/ fcogatørig Den faa fatøefce SuccefTxo CaftUiana 
tøar wret brugelig, menDefcendentcrneafSpiUe-ginten/ (igefom i 
Sltw-'SHiget Sranfrige/ ere bleven tøotøen fom wfct)gttge tii Succefllo- 
nen; (d) tUtt/ fca IfflnUil ingen Same f)tolt tøerjftt owrSam 

marf/ 

(<) *bt\WHVlTFELDII p.ttH§PONTANlf.5oi 55tbrtf€Bt>rb og fcernbi foetf fmob; X&i 
berfoti »i flføl fvoc bem, faa et \\m efter PPaldemariip: $)øb ben gamle Jtonge>6fammet 
;6anmatf af nogle 3iigcné9taib, fomgtmte&a»beønjfct, at €ronen maattt fettef paa nogen 
afben tøbføbte Slbel/ bleaen agtet og anfeet fom (luft oi ubgaaen ; fcoorfore to oa fornemmelig 
af totte gunbameut jf dl (ja&e fat jtg i mob b?n 9?or (fe ^prinj obo : qmniam non decorefatis ex- 

ijlimahant, Dania Regnttm, quod JURE ELECTIONIS Regent fumebat, quodjue per fe 
Regi fufientando fujficeret , Norvagiæ fuhnitti , Regno non libero , aut fua potejiatis, fed 

NÆREDITAR10 , fom tf Pi TFELDS Orb, efter PONTANl D»erf«tfelfe, løbe. 2)?en at 
btffetoenbe lanbe2fl?nbentt , nba»ejTre»etbetteafen blot fat cfattetScnrV og Prxjudido, nben 
at jjaoe nogen tsibere fidem a&orum publicorom for ftg/ eller og/ faa fremt ©agen o^ faalefrel 
er pafferet $Qa $cmbaa,tn, at Dette ba meere maae baoe oæret nogle Makontenters, enb to re< 
fceltg ftnbebe ^atrtoterø / goreajwnbe/ tot j!al nøjagtig bife jig i tot, fyfå ffrajc vitoxt (Tal 
fremf^tte^. 

(d) ?Bt t)We ^er »el tf Fe præcife unberføge/ 5t?ort)ft benne ^nbbenbnfng fnnbe &eb<*ae en !DanjT/ 
berftudererfjt5a:betnelanb^iflor(e; men faa meget fønetf oéat»a?retv r f?, af a?)j!tlHae Excm- 
pla domeftka jtge bet tmob. SBi »file tffe |u|t gaoe tilbage til to fabuleufe Xitox, mv.\ 6I(»e 
Saaeabe &oé tom, i bbilfe ol pnbe meere %i$W. 2Wen &»orlebeé fmtbe Hh et W ^oflg Hem : (gtøgq røle grføefr. 333 

mar?/ man meD vrro beringio Fkh>Dan.f.s'3- wlDe ttlflffit>e Det 

©anf^C SRiO^HéSRddfc: Qvodnefas crediderit, antiqviffimum orb'ts Regnum 

dejkere ad coium. 9Ken fom tø/ i Det miuDfle efter fcoreé £3egreb/ ag* 
te begge DifieSnDwnDinger for ringe og ugrunDeDe: faa ere tn fult)* 
f ommen boé.o£ felt) c\>erbet>ufle/ at Øromunø tHargme/ iffe fa<* 
meget fom bmbt$ gtøtts tretmæjnøe jgfreifølgerttfte i jDarc* 
matfeCrønes 2lrø/ menfømben/ førmet>elfil;vss blotte frie 
X)iUit benne Aerre føttiltø b&t befjeget fine ^ørføtoes Cpro* 
ntf bet \)<xt (eet ben af^enbee^evTj^er/ &øngWaldema- 
ro IV* til l)enbe forplantede 2ttvc*2\zt, revivifcere* Zi)i Derfom 
man og bet \)ilte applicere Den thefm, fom nogle Feudifter bar fceD* 

taget : Qyod fæmina., femel per marem exclufa., femper cenfeatnr 

exclufa: faa martet Dog paa Den eene©iDe tffe faa let at gtøre bestie« 
ligt/ at Dette Brocardicum feudale iff e meget mere er en Mf aarlig/enD 
en naturlig ©runD ©anDbeD/ følgelig af ingen @t;lDtgbeD ad deci- 

dendas controverfias Juris Publici, uDt et&mD/ f)\)0t flige Jura feu- 

dalia et) ere ueDtagne; paa Den anDen@ibe PilDe Det bltøe Panffeligt 
at troe/ at famme laDer fig extendere til Den cafum, Da en 3?ame i 
Faveur af benDeé®øn fraflger jlg et9Jigcé^rwSuccefrion,i Det faa* 

Danne abdicationes Regnorum 5c Renunciationes fucceflionum ifhtfl 
tre at for|laae conditionate, og UttDer Den tacita exceptione : nifi fi- 
lms ante matrem mor'mur, og enDnu DerforuDen t DeSilfælDe/ b^cr Den 
Canon |MDe fore nogen vim decidendi meD fig/ plejer Den af&taat& 

St 3 9fc« 

mingi^øb/ StOm Gotrici eller Godofridi fttenbe SSørtte&Øttt/ Siguardus Ofl Ringo, (etter A- 

mulus, Annulus, font be tofcffc 6fri&ent*re fa!be $01«,) tjatte inbiabt fin, i faa blobig en ftrfg fot 
SuccesfionenpaaX>atmiatK$:&rone, tevfotn benne SOrone allccne fur.fce atHi efter fuccesfio. 

nem Francicam ? D<* 10/ fflO fremt MEURSIUS <t\\) fcflt Uret, ter ?'« *#. £*» / 37./^. gtøt 

tern begge til Gotrici 2>attr?;$ørn , SAXO grammaticus/ iC8. bogfelo tffe brateret 
atnegte, at i bet ringede Sivardus(jart>æret Gotrici £)aatfer<Ssn, oafjar tffe ^at»tcn ^atiff 
^Jrtøjttl Sa&et/ menben9?ørj?e$ongeafUge£Na»n; oa boa aniaet>rtl)ar&a?ié@ijtiRegne- 
rusLodbrog, efter at ban feiu tasbt fat £tt-et til i et 6tøatmob fin ÆmuJum, Ringo, fftc n ob- 
tineret ben éan^eSfirone. (Saabcberbet og, for at gfre et at. bet ereuipel, cturtitjffeffgom 

^on^Suen Eftrithfon 00$ MEURSIUM, /".;§. Exemto ex humanis rebus Magno, Regnum e/i 
adeptns Sueno, Canuti M. tx forore Margarita EJiritha nepos. Unde & Eftrithius fuit co. 
gnomento appel/atus, Etim Dani , non amore aliquo duéli , fed NECESSITATE ACTI, 
QVIA E PROSAPIA REGIA NEMO ALIUS SUPHRESSET, Regem fibi elegerunt. <£n&» 

fftønt man nu if fe præcife. ?anb bvw s v«Q oiffe Mcuriii £)■ ^ faa &!t»er bw Faaum ? cg for fig 
felt? une^teliq/ at tao Suen Eftrithfon §ar trbolbei ftn Succeffions-9jet til 2)anmaii of fin 
§'u SKober, 09 iffc af fa gabe. Ulf ber '^ar en MiR|. Dø paa famme fDlwH ^ar Eyi« 
•Lauim itgelebel tfUngrt ben 2)an|^ ©vph*. 334 C. L, S. g)et Æotrøettø e 9?ottøeg 

SRcté 2tfterne at reftringeres aKetie tt( hæredes collaterales. ©og fcet 

maae wtt i)ermelv Ijtøorfcan bet tnf/ faa ftmfce fci 03 gierne tilfilt, 
at no$en,formefcefft fre enfcmifcoSHVlTFELD /.r./j-^.y^.ogPON- 
TANUM Lc.f.si4. i23eJjotø mente £t)tøin$é5(ctermioi) oé^ilpaa* 
flaae, (e) at dronning tHatgaretø et: x>eb 6e£>anjl:e Ktgs* 
Øfcmfcws frie X?ai 1387. bommen paa tyeribts ^orfcetoes tbtø J 
ne ; (O enfc|¥iønt \>i HU ftmfceintfee/ tørørfrtri feette rimer fø meb 

fce 

(e) S)?on futtbe »el tnfcijetlbe imob blffe Diplomata, af Margareta maaffte/ fottt flOttg Waldcmari 

IV. nngfte Staffer/ iXtg^etænberne til @ fall, f alebe*, fomi rore Xibcr ren^tftaltge 
dronning Ulrica j ©perrig, glorwrbigtfe 3&uFommeIfe, ' af en førbeN ©t aaf frÆ'og&eb f;aobe 
efterawt noget af feenb^ 2lvt>e>9te f t ig&eb, fer beflo fnarere af fee fatyaa bmbeS #ot><b betfe 9H» 
geé Srone/ ()»ilfen Defccndenteme af fcenbetfdbre Befat, jea mener be dWcflenborgijfe £ev' 
fuger, giorbe ^ent>e ftriDtc? , fom ibfant anbre erfare« afHVlTFELDf.&i.fq, og ifaabanf 
ftalb ImbefimHVlTFELDSDmn, ben Un f. 561. fcar fælbef, nemlig, af 7Kon$ Qlam V. 
tbe* -éenfeenbe bar bavt e rt retfoerbict. @sg, frem for be ttTeflenborgtfreityi'fivr, forbi 
hanmztxe funbc fotlAfreftg paa fic Val til £>4iim<wr*8 (Trone, enb p«a fin &tøfél, anfec$ 
for noaet go'bigt; SKen fen troer, at berfom man n?ne ml prø»e og unberføge©aqen/ beboet 
man if fe engang benmException, og at enbog bt'ffe ©ocumenter felt? (Ttflbe &pt>itfe meere for/ 
enb imob toreé SKeemna : Xqiiffcat tale om, fom aøereheben tørteHERTiUS 1 f&cmtNoti- 

tia veteris Francorum Regni :;ar gotgiort, af bet Dtt Eleétio |jo$ Scriptores ante renatas litte- 

ras tffe affetfør tagcS t firi egrntlfge oa tnbffrænfet SSemærFeli'e for et ©ol, i bet famine ofte 6e* 

fet net' rolemneminauguratJonera &promisfionem fubjectionis, (jutifen Stening felu bet eette 

fif biffeDocutntnfer meget bcftijrfeiv baConcipientenaf jlg feli> giør benne §or?lar in a ; ubtbe 

£)l'b : in veramfuorum Dominant , Principem & Plenipotentemtotius Regni Dacia tutricem, 
videlicet $ormynbetfie, benevole recoBfgerunt & accept ab ant > videlicct unanimittr få con- 
eorditer t.LEGERUNT , & placahant, videlicet •£>$£!)(££(£ ; <&aa (X t felofatnme D plo- 

mate caufa eleaionis faa fpbeag cnfotf/ at man tel fanbfte, atoe formeenthø bctcigncbe 
X>«1 ©tccn&cr t £>mirtiarC bat>e mcerc rettet bereeØyetttcebpaaJDrcttntngtnargftre* 
tes Succejfions-'&et , eno nogen &em felt? ttH?ommenDeX>al>&ettigl?e&: propter generit 

propinqtiitatem , f)?b?r ^e{ fammefteb^ f quoniam dixertent, iiulium hom/nem, linea notionis, 
DE SANGVINE REGIO IPSA ESSE FROPINQVIOREM , in veram D^. Ham - - - 
ehgerunt. 

(f) ©pørémaalef fetø : om jDanmatr* i be ctlsfle tittet bat vætet et 2(r»e Kt'cje eller W' 
^ige ? ^ar oaa nærr-ærenbe 5ttb Dtfffltg ingen 3tibPobelfe t noresi Jus Publicum : £)g enbj!t'ont 
jeg rtlforn §.4. nnotafublitt. w. bar nffret min SWeentng for bet førjter h'gefom jeg og fnlb' 
Fommenerouetbeoitftom, at, faatønaeteftimoniahirtorica, og bcpaa famme tbere^ Applicati- 
on ftg grunbenbe alminbelige ØJeglcr af9^afar»og ©taat« SReftcH noget Fanb gtelbe U$ ben npar» 
rtti|Te58«rben/ inttt anbetnoqenfttibemeb no^cn ©jn&bebé <BFtn ff al ftinbc bwtfti : faa (ro* 
er jeg bog/ at jog tffe (fwlbc {janble tmob en gob 23arg^rcff^Itqter oa en ttt 3lBcr^ooeftf Shtyttø 
AcSlroe'Ouug meb aUernnbetbantgftSroffabfarbanbenUnbcrfaatéSfplh'gbeb/ om joaenb« 
P'unttnlbe bifalbe n«roa?renbe thefi om Dronning Støargreteé 3lbfom|t til benDanjft; tfcrone i 
£ntngpn af mine Scefere er faa uforfaren i 9?af!ir9vetfené3ieglcr/ at ban jo af ftg fely jTulbe 
inbf?e og forjlaae / at et 5»ert frit golf (itaj:/ naarben »Stamme/ bcr §ar §m en ^r»e *Xet til 

famme, (Eføflømle gtføeft. 335 fce Diplomatibus, fom af bemeibte t\>en&e ©frtbentere/ huitfeld 
i.c.f.s7s- h pontano /. c.f.si<r.&sif- w f)eele optegnefce/ xxii 
toått tøm ufctrøffcltg falfceé vera hæres et princeps 
regni daniæ, & e* IDamnatfes 2\tøes Syrfimbe og rette 
2frvrøø: (g) t>i funte/ føec jeg/ tntøimmc 03 nifiaae enl)\>er flige 

Poftu- 

famme, ernbbøb, Fant) efter 23c^«a foranbrc ten forøen i Sntf trørenbe JXegtering^Sfrr, og 
»et> Sort>rage forbtn£>e t>en frtotQtci itt>faavne iXe^enf/ faaoel ti! en inbfTrxnfctOJlagf/ fom til en 
tnbeligSrafigelfefraalbcnøansSormamb iSKcgietingen ellert tilflaafbe SUøeSHef. gtgefom 
ttt nu ftaaer flfg en ut)t?alt Sfegcnt frit for 7 om ban un&er [aabanse gorbinbdfer øiltmobtage 
benøamafiXigS ^teenfeerue ttftÆnFte€rotte,cHcr iffe: faa følger afbenéSttøbtageJfeforøamoj 
olie øan$ gfttrFomere en §orHnbligøcb/&er iffe anberlebeé,cnb oeb iioe §orbrag.e,itfieu Fanb op* 
øæ»e$. 9?aar bctfor ben aUerglon>ærbigfIe©tiftere af det nu regterenbe^UerburcøleueøfigMon' 
øeltge 2(roe ! 6uu$,Chriftianus i. i ()an$ Capitulation, ben HV1TFELD f, 844 (jar epjrYettet, ub* 
froKeltø ttljtaaer be ©omle $Kig$'6tAmber en SBal'tøeftigfjeb, faa forjtoaer bet fig af ftg feltv at 
ben foregaaenbe arpelige PerioAu i øané£ongeIige2lf Fom øar ber»eb opøørt faa lamge,inbftl bet 
|>ar(>: baget ©ubé allerotfejte $orføn at fremffclle ben A 1660. tgiett nicb f^nat herligere 
(Blanbs og tforbeefe, og, ba forøen be gamle 2iroe .tager i S)anmarf tf fe FttRbc rofe (?g af en 
uomiFrænfet Sttagf, ba ttl bette Riges fto>fte£yrfa!tcjbeb < at give ben @tormægtt"gf*e 
J&onge FridericolH. ttUe allene en2lrue.:Kettigbeb for tjans tøyc Pojteritæt af begge 
2M#»i/ men og en abfdute fcTCagt f -fccenberne. SRiger, ber iFFe paa faa eclatant en URaabe 
formebeltf famtltge UnberfaaterS famtpbtae Sel&eøag, fom £>amnarf og 9?orgc, baoe foranbret 
fcereé gamle $Reqferina>§orm, fttnbe »el jw&e 2lar|ag, ftoorfor be tf fe gierne tillabe / at man 
meget ffrtoer og difputcrer om bereé forrige @taa(é-5nbretning : ttttn bos os bar©wbs(5ob* 
fceb feto by$<xct'oen%,onø ) c\ig,efouverainelCbtone l oggrunbet bf ri paattnberfaatternes 
ZUerligbeb ttl betres faberitg ftøbebe ttlonarcb faa fa\\, at ber t>el ii?r" e ftnbes et eeitef?e 
tTCennefretbifl* Riger og Åartbe, ber tft'e af &iertet }Tulbe#n(T?e, atbet&ongtltgeitk 
lerbnrcbleucbtigfte 2fi*>e ifcutts mane føre TDtotnttH og ftorges Scepter i tiforanbret 
5lor oø Vdftanb inbtil Vetbens itnbe. 

<s) 3a at DanmavF tnbtil ben titb øar oæret et !lrt>e<9Kgf/ jltgt Beoifer ogbef 3$re», fom 9?igen$' 
9laabl)aviTreoctti{J5ertu(}€ø't(lopøeraf$5at)frn/ efter at £on3@n'c fontetf aanbfTeaføaoe 
forlabt $Met. Ztt eubiTiont £$3£S@££ i øané Dedkation til Æong £(jriftian ben IV. ft» 
gert at Rt'gens»Raabet t faammt? v>eb bansVal fornemmeltcj bavbe labetfcc tozn 
famme ttljfommertbe tn^gt og 2(nféelfc, og nøyogtig btviifi, at bet fom it? f e an paa en 
©fegtffabs ^cttig^ebmebbenafjgattgtte^onge, men paa fm, ^igerts^aabets, go< 
be yniie t bvtm bet vilbe fornnbe Succeffionen i ^egtermge«: faa uboifrr bog 6emelbte 
©Frioelfe \>d ganbffe anberlebe^, gbrn bernbi benoe prtnj inviteres til <£r onen, t'FFe aHeene 

tit fanguinis Regii Regno proximus, ogomb.'besat mobtage benperamicitiam, qua (iirpis 

ratione Regno conjungeretur, men 9fttfen$ SHaabet felt) anfører t&iant anbre 2larfag? r til fin 5D?t$» 
foinøtjelfe mob Åong Érlc og bette/ ftt benne £erre baske sx'lbet fpt'He fin $?*ter, ^eftng Bugis- 
lao i ^ømmew, Sroneni^»«nberne/ ber bog iHevarf^btdfJ^onfrelig^iob. £)g er bet 
DetanFvligf/ at 9fag$-6tænberne øa»e føpet til tijfe 25? retninger, at be af fren ZatfyQ bavbt 
fat pg op imob bcres2Conge i&rtc/ forbi faaban barn 2(ftTgt meb at beforbre en Ublczn* 
bitigttlitonen/ faa Icenge enbti« nogen af^ongeltg25Iob var ttloners/ var ttbillig: 
iVof «' hac farte ferpetuo vbjiitimus ae tergiverfati fumus, quod id ex aquo tyjure minus com- 

fetert 33 6 C.L # s. ©et ^ongertfle 9?or^ Pottuiara, fi&en&eiffc flaae i nogen nøiwenfcig Connexion me& nær- 
twrenbe Slfbanfcling, 09/ føtoøweltu bolbefcem for ubet>ttélifle / bog 
benne finte gi\>e efter/ naar man Fun tttgemaabe tøl tttftaae 0&7 at £>ert> 
»e bebtertet>e£>4me fonnebelft: et tf£e mintoe frie X?alan.i388* 
l>atbef$eget bat &Qn$dtgcZl}tonc t£Torge/og at Det følgelig er 
uben ©rtmb/ ^at) hvitfeld./^. forenet/ at formebeljljvong 
Oiaum V.Samnarf og SHoroe tmfcer een £)erre og Songe ere bleven 
foreenebe/ meget meete at 'Danmavt itfotil benCuMtgefaalibet 
£ar l>avt ben aUerrmgefiePrætenfion til <Dr>er ^erffabet over 
tTorge, eller til en itøbvenbig Sorbwbelfe betmeb/ fom bett* 
bar tøat>t ttl tømt. 

§. 7. 

Stilene Denne uforligelige !©rontting9Wargrete faac ftgneppeflab* 
fofTet vaa begge 9tigeré £l)rone/ før (nm declarerte Stig imob foen 
©fcenfJc 5?onge Albermm. Q3i fctlle ber tffe længe opfjclDe oé meb 
©runDen berttl/ men tffun berøre meb faa Orb/ at 6et paa benbe* 
©iDe albeles 1 tffe bar manglet paa bettergenbe Starfager til at tørre web 
paa benne 5vønge ; thi banb f)a\)bt tffe alleene paa en uretfeerbig Wlaa* 
bt fortrængt ben'oeé ©uiger-gaber Magnus Smek, fom al(erci»c own 
for §,4. er fortalt/ fra Srone 03 ©cepter/ (h) ogfaatebeéforbolbt/ 

faa\>el 

/jufw exijlimaremus, quamdiu e Regiogenere & AD REGNUM QVASI LEGITIME PRO- 
GN TUS princeps Juperefet ; meb bet enbelnje ^ccl merFøftu-bige Xiltøg : at,ifalb 
^ertu .i £&rt|tøp&er »eb benn? ©frfoelfe tffe t>tlt?c labc jig betxcae til at antage (£■ onett/ otlbe De 
wvt anaerlufe, berjom jamme paa Den Sftaabe &le» ban« t£fta-r'ommere tmbbraget : Sif *«- 

temeripiboc patf o e manibus Celfiixdinis Tuue EJUSQVE PROSAPiÆ Regnum contingat,nott 
Nobis, fed fibi fuæque focordi.e , quod itnputet , babebh i fom Diaene Jtybe 004 PONTA- 

NUMf. 610. (pilte &an f)ar ouerfat cft^^ &** M HVlTFELD f so^. infererte Copie. 

(h) ©e £?rrer ©aenfPe o<He Del tffe tilftaae befte, 09 fone* i bet mtnbjfc JOH. LOCCENWS 
L. in. p. 75. bift.Ker.Suecicar. at v$xt fceel fortørnet baroner, at nøgle ©frtbcntereøasetnU 

let paabt)rbe ^OUO. Alberto jligt. Magno non vi erupuit, jiat'r 1)<M\/ ttec per ttefas, vt quidam 
volunti inuajit Regnum, fed confilia confenfttque Precerum & jwc eh'fiionis occupavJt. ^(fieC 

ne frenue felofawme Audor fetter $m, faa 2tntcr beveftei'/ til : nec ide (Albertus,) for fan am- 
bim plant Uhtrfmt, og ful&faftevoltfaaiaienaitbet; (hn har Diaet fiae ttl ^ane ^erfoar. Bøfl 
& &ejjø»e tffe fyikx bette enganq. ©aqen »ifer j\q flatHa, naor tnan iffnn »fl mci fe, af Alber- 
tus , fom OJfarallfternc plet)« åt talt, Ml tffe |>at »»ret caufa moralis (il^ongMagniDethronifa. 

tåo«, ■ ' 2 fttøflomfegtføek 337 

faawl f)enbeé ©emal/ ^ongHaqvino, font øg fynbté ©øn/ -jjøiifj 
oiao, t)ti\h bog/ fem fer er melbt/ 5von$riget ©wrrtgeS 25fftt>* 
belfe meb al SRctte f>av>t)e tiffommet/ berrøSfrDe-SKiger og-perffaber ; 
mm banb fja\>be og ttføttet flor gtenbfFab imob tpiiM £err gab^r/ 
&ons Waldemarum IV. t ©anitwtf / og enbmumber JtongOiaiSte* 
gtering an. 1383* web et ftenMig 3nbfalb i ©Faane og £atlanb gioit 
en33egt)nbelfetilmbere 23fobéilbgi)belfe; berforuben pletjebe banb, 
til benbeé og begge ftenbeé kongerigers ^rcrjubtj / t Jjané £itet at 
fatte fis ^onfle til Sanmarf ogSTorge/ følgelig uagtet at ben ©ub< 
bommelige gorføn fta^be gwt bmbe begge bife 9ttgeré (Scepter i 
£aanben/ifte\>ilDe erfienie benbet benne retmcefilge kongelige 23cet^ 
bigbeb: tlbfalbet paa Srigen tiår og efter $enbeéØnf?e: Imiter* 
obrebe wb benbeé fct)errtge 23aaben im ff ørfle 2>eel af ©wrrige$ 
Stige: Stropperne ogStbelen i Zanbttf bfcilfe begae ©titnber for* 
nemmelig uare ilbe til frebé meb jvong Aiberti £uuél)o!bnmg/ famt 
trnb im til bane ubobeltge ©fabe i Utibe af føam brugte <&taat$< 
Splmmt i at beforbre be gremmebe alt for Jrøpprø/ antogeljenbe 

gob< 

tion , men før bog anfeeé fom caufa phyfica eller Uftrauientalis. ®aa ere og Storfarme, 
forfor benne Æonge er feleoen affat, af ingen SBfgfig&eb/ ogbeøt-enifefetøoibe/ forubenbet 
33ub$ (jan lob fig fpitle af £øna Waldeinaro i Sanmarf meb ben (jan$ 6on Haqvino tilfænfte 
SBrub / ©ceu Henrici ferrei af £oltfeen I)aafter/ tøfet anbet at foregtoe/ ettb at fjan &ar »Æret 
«ntø$agtfg£erre, oduben9bbaffiaaet©faane til£ong ^aldemarumiVvtDanitiarF. (Xftf 
at nogle oafaa vtffe lepc batn til ta% atfyaw ibetminbtfe&ar&ærctoibenbeom/ba tjang@o» 
Ericus af banéftøbclt^e ØKober Bianca Me»fot*aioef/ fortiener tf fe engang at iaimbxwi, faa« 
fombe!tefaaimifelnnbnuertM\>lagttatog uotfl/ og mange meene/ at benne <jJrtn$ er boi> e» 
naturlig Døb.) Often fom Unberfaafter tf fe erebereSoerreg Dommere/ faafanb benne tfotK 
QeéforeijioneS^agtigbebtffe legitimere ^an^3lffettelfe; Z§i ben ©traf, fra* bermeb ijaobe 
fortient, fuubetffunttlfienbe^amforS^rifltiDamftoel/ bet bruger ga«b|? c attbre Exfeauo-' 
res til at fnlbfore fine ©omme/ enb dtfennej? er. Dg @faane$ Mftræbelfe er be« Xit'b meb fa« 
flor 35f ttigfjeb iTeet af Jtong Magne, at famme i &an$ SeonetS Sejfrtøelfe gtoer ben beflltgfte ^r** 
«epaa5an§9let(tnbtg5ebog^ierIia&ebttiiBetfiurbig&eb; £&t ba©reo Johannes af-øolftee«, 
berøaDbeføgtbetteSanb til ^am/fom^iatlerebc tilforn øa»e fagt/ feb t'ffun ^a»be btt i tyMtr 
faamaafte man gierne »ibe/ meb f;oilfet ©fin af 3?et^ang Magnus &ar funbet acquirere etD' 
eer^erjfao ellur beflanbig (gienbom berpaa? ?$ilbe be @»entfe inboenbe/ at Magnus batjbe. 
fiø&t benne 5Jro»inj meb@»enjfe tytnqt, faa er HtttHq af ingen 58igtig^eb; tbibertil, at 
man acquirerer noget bonafide, ^ovet fornemmelig/ at ben/ fom af&o?nbiaer famme/ iffeno-* 
eorie maa falbti pro non Domino. Dg berfom t>tt foneé bem uret/ at bereé £onge unyttia bac 
fat IJJenge ooer tf o«/ ^orlebeé funbe be ^)a tage be 2)anff e txt ilbe w,at be flage 9vVr/ bet ^ong 
Ckriftophorus xi, §ar paa en u&ittifl fllaabt forminbfPet ^ige( i 9Jr ooin jer ? 

Uu 1 338 C. L. S. ©et Æøngertøe 9?or«g gobtø'Uig til bere$Sronning; Cg ^a tøun paa ingen anben SWaabe 
ttilbe mobtage ben ti(butfie@Penffe@rone/ enb mebberQSilfor, at 
^ett famme 2frve^ettiøl»etv føm ^etifcee (Bemal tyavbe $>aft/ 
blev t>ent>e igien irttøømmet: faa f>oit>te be mtéfomøpebr 6t>eiif¥e 
5Rigé*©tcmbcr/ fom be Der ingen anben 23et>faae til at t>fn>e len tern 
i l>øi)effe ©rab fortabre j?onge q\>ir r M for raabeligere, at famtøfle 
fcerttbt/ enb at be længere flHilbe fuffe unber Aiberti 3(ag, LOCCE- 
NIUS i. ///. tø/?. Rer. Svede p. 79. berettet bette aabenl)!f rtig i Qyi 

ftabant a partibus Margarethas, ejus opem contra fa&iofos & Aiberti 
Vim expofcebant. Qvam illa promifit ea lege 3 fi fe Reginam agnofcant, 
&Re S niSvediæPrincipem, VELVT EfUS MARITUS FUISSET. Hucqvan- 
avam nonnullos Procerum non levit er per cellebat , pleriqve tanten qvidvi s potius 
experiri, qvam Jub Aiberti juga degere pr&optabant. Itaqve Principes Ordinis 
Eqvefiris Margaretham , datis codicillis pro Regina acceptant. 2tUe 2ing gjf 

øgSronning Margrete i benne $uig efter £mfft: 2fti on enbffiont 
Aibertus intet ^at^be forfamt, for at fette benbe e n anfeefig Armée 
imob: faa fyar tjanb bog maatret erfare et anbet tlbfalb af benne 
5?riig/ enb fcanb f)at>be formobet* thi juft benne Sftttftfe&fp og 
Sronning 23rogeføø/ fom Aibertus af ©pot jlebfe pleuebe at falbe tyn* 
be, hafåt en manbeliggorfknb og magetøs 95eftønMøljeb i f>enbe$ 
Rcfolutioner; faa at f>enbe$ J&err gaber ei) f)ar fagt for mcaet, U 
Ijanb ftgeé at f>av>e (abet benne SJetamf mr fl om benbe falbtv at 3]atu* 
ren i ftenbeé ©fabntng fyaube begaaet en getjf / og i ©reben for en 
9Kanbé--9>erfon/ frembragt et gruentimmer: Og \mf eltg wbfle ben* 
ne uligneligeSronning noget mere, enb at forbiwXtben meb@ne* 
fftaalen iblant {jenbeé gruentimmer ; forfare man pel fimbe ftge A 
at benbe* ©otbater, veb ben ©Itbefieené hanlige Jilfenbelfe for at 
fpibfe ftenbeé Sttaale / !>at>e erinbret ftg, at btt ut nu Xiit> ret at |?æ rpe 
©verbet tit atbæmpe ben ofcermobtgejvong Aiberti ©toltljeb/ fjptf* 
Fet be og meflerlig f)aw ubpiifl i bet an. 1388- paa galoner £eebe i 
aSefl ©otWanb bolbne flore gelbtflag^ ia 5?ong Aibertus fefø tillige 
meb l)an$©ønéric falbt fom operøunben ben tappere General 3par 
Jtøffe t|)crnberne: tfy bermeb blepe j?ong Aiberti pore Deffeins paa 
eengang tit intet/ og benne ufnff efige |>erre maatte nu, fom LOC- 
CENluS/.r./^ meget artig ftger, meb fin ftørfle gorfftreffelfe er* 
face; at man tf fe m U^tm SSujrer til at regtere en ©taat Pel* 

Dum «It>aamleStiIjet>. 339 Dum Regina absqve bracas Regem braccatum in arie cæfum & comprebenfum 
ex campo in carcerern agit , ubi ipfa re experiebatur , caput , non femora aut 

braccas impemre. ©g er i før Deb benne UlnFf e , fom l)er werfaføt Jtotig 
Albertum, Mtt f fom et $tenbemerf e paa ©ubé retførbige $>con f mtxb 
twrbigt/ at/ (tgefcm l)anb forbum Jjavbeljanblet meb £ongMagno 
Smek, faa røaarte tøanb ligelebeé Danbre i et 7. Støre gcengfel/ og bet 
paa fce« fetøfammeSag/ paa f)Dilfen benne |>erreDar taget til gange 
af tyann 9tø fom banb Del an. 1395. paa frie gob tgien / men forti 
l)anb (t) Dart ©tant) tiUt betale ben fammeJiib ftipuierte SRanjion 
af 60000. Watt tobtg vSølD, og (efterat tmiblertib be©Denf?e ittt 
aUeene an. 1396. tøat>bc tønlbet ten 9>ommerfife ^ring (£rtf/ fyDilfen 
2>rcnnin<j 27largrete t>a\>be erf teret til l)enbeé Succeffor i ©anmarf 
OgSHorge, men enbog/ fom tH fnart udførligere Dille faae at bore/ An, 
1397* btfle 3. Siger fovmebefft ben galmarflfe Union ^aa bet trøpefié 
vare blegne foreenebe meb binanben/) ft^ni) bete uben let funbegiørc 
ftg ben Seigning, at betDilbebliDe barn, fomenfraSanbog9tigefør* 
jaget gnrfk/ rebus fic ftantibus, faa got fom albeleSugiørltgt/tneb 
23aabenog SKaqtigienat f omme til ftt3lige/tfør eftet at banb engang 
^befpilbtftneUnberrnatteré^ier(igl)eb; faa Dilbe ftanb belleran* 
1405. folenniter fcaftge ftg alle tine Prætenfioner, bem f)atti tilforn Defc 
fit23al^at>beer(angct^ paa kongeriget gerrig og alle bermeb for* 
bunbneSanbe/ (Copie af graflgelfen fanb Icefeé ^oé HVITFELD 
Vcftiff.ff) og gif ftbenubi bet$Dteflcnborgij¥eiet5vlofler/ &t>or&anD 
enbteftt SiD i 9loe/ enb at ^anb , i gølge af ben Tra&at af an* 139?. 
igien Dilbe inbftille ftg fom en gange &o$tm ODcrDrøberinbe/beuoffc 
bemelbte Sronning Margrete. 

§♦ 8. 

SJTu JjaDbe benne Hoge Same ftraj: betient ftg af ben Ijenbe/ De& 
SKegieringené Jtittcrbclfe iSanmarf og9Torgc,t forf¥reDneJbt)lbtng*# 
SCct af SRigé ©tcenberne/ giDnegribeb til at ubDcelge flg en Succeflb- 
rem, og/ rnbffiønt bunenbnu felDDaren ungSame af 34.§(ar/ ber 
Deb et nt)t2J(£gte(¥ab Del baDbefunbet Dente 2iD&S(rDinger ; faa Dtlbt 
bun bog belur berril ubnceDne benbeé ©øffer* ©øn, <prinj ffric af 
Pommern/ enbtænfepaaatforantre fig igien: altfaa tager kran- 

UU2 zius 3 42 C. L. s 4 £>et Æoitflettøe 9?otaeg 

Zius fet)l/ naar l)ant L v. kiji.Svec.c.ss< og l. vi.hiji. Ndrv.c.p. meener, 
at ©ronningen formetelft tilttætente Sliter l>a\>t?e adopteret tenne 
3>rinj. £ant blct> og, fotrmebelfl Sronningené Unterftantling/ nag* 
tet l)ant entnu ux et Savn/ an, 1388. af te ØZorDifFe ©tcenter faa* 

Ute£ f)t)ltett Qvod debeat RegnumNorvegiæ retinere ^ dominari , uti & cum 
mmri pknipotentia , jure & aucloritate Regi convenit , prout & qvantis ante 
ipfiim Reges NorvegU peruji fuerant in ditto Regno, ficut etiam verum Regem 
Norvegiæ oportuerit , & decuerit omnibus modis pojjidere. Hoc etiam pr<evijb t 
qvod qvando Dominum Noflrum 3 dileclum Dominum Ericum , Regem prædtéfum, 
ab hac mundi vita de ceder e contfgerit, ex tune Ff Hus dieli Domini Noftri Erici 
Regis poft Euin fuperveniens , aut Frater hujus Domini Erici Regis , Filiofuo non 
viv ente , Jive Frater Vatris Fjusdem Domini nojiri Erici Regis , præ di cl o jilio dieli 
Regis Erici & f ratre Regis ejusdem non exiflentibus vivis, borum qvilibet, vi- 
delicet unus, qvi pofl alterum Jic> ut dicium eft , Jupervixerit , diclum Regnum 
Norvegiæ cum omni modo 3 jure Rega/i , hæreditate, & debit o Juccedere teneatun 

&c. fom Ortene af fcenne |»;tting^2(ct t>itere Itjter f)0é HVIT- 
FELD f.s77- 0flPONTANUM///f. føptfil entnu en antett/ fom 
l>oé famme hvitfeld p.s^. forekommer, forttenet at fat)e$* 
Qtttt te9ftor(¥eéffjcempel fulgte te ownrnntne <5venflfe alleretearu 
1396. efter / entjfitfnttereé £iftorie''©frføere v?tUe intbtlteoé/ at 
@agen/t£enfeenteti( tette&ige/ fjante forefundet mere ©ucerig* 
l)eter/ og Sronning Margrete Ø^at>fee lufct megen SKotfl'gelfe af9tig& 
©ternterne t ty &eUer anterleteé Fun&et trarøge tgiennem met f)en* 
teé?(nføgmng, ent tutter tet 23il?or/ atbetteifte jrttlbe vxtett 
^£jcernpel/ bet' i $vcmtibcn maatte allegercs mtøb beree gamle 
Pal * 2\ctti5bcb og 2\tøet s $nl;cb. Sog / tet er unotigt tøet at 
tttfore/ om Det taaietee bar forOolbt <Tg/ eller tf fe/ ftben tet intet 
gtor til ©agen / om te ©\?enffe gierne eller tiotente f>at>e l^t)IBet ^rins 
<£ric? og tet er 03 nof / at te fyaw l)t)ltet Jjam. ©om l)ant mi for* 
titen alt tette de jurettar berettet til at giorePrætenfion yaaQari" 
marfé grene, fom (InSto paa |7n gruber dotere ingeburgæ,^ong 
Waidemariiv. Qaatttxé f tvegne/ faa er tHe at tmU paai at te 
funtet foreatoc en i]cermerc9tettig^et/ men/ formetelfl tereé imot 
Sanmarf wto\)etegicnttligl)etetv og trofa(!eS3iflant/fom te^at)te 

Iwiift dtrøgmfe ggtøefr _ 341 bmift ten @t)eufl?e j^onøe Alberto , l>at>fc>e paatraget fig ten SanfFe 
Sftationé £ab/ og faaieteé at forebygge al inbere befrøøtenbr ©plittr*.- 
fpaa faaban 93?aai)e faac j?ong <£rif ug fra an. 1396. af 1 23eflbtelfe 
af t)e 3, mægtige 9Torbif¥e $iger flatfcefiet/ og Den floge ©ronning 
SD?argrete/ for tf fe at tabe faaletigien, tetftttnmebfaaflorOmlnte 
cgttit utfeentePrudence fragte bragt til 23e»e/ uar nu betcenftber* 
paa/ at /forti efter te£tteré€tt>ertrOf og t)en fattelige 9tot$©rtmb* 
SKegter/ en fatoet5\onge hittit trefie fig Det en ftørre ©ifferljet 09 
invioiabiiitæt, ent en blot utt>a(t ^onge/ atf fiser jeg/ tenneljen* 
fceé Succeflbr af alle 3. Sttge tf; famtfige ©tanter maatte bltøe crønet* 
•gworøm ten an. 1397. for benne Sroningé flfylb til Salmac oprettebe 
Slcte, ^oraf atter HVITFELD/^. anfører en Slffftift/ fantgtøc 
nærmere Oplivning* 2)og ble\> Det entmt iffe terfceb/inen ter biet) 
entog i famme Star til bemelbte Salmar imellem tiffe 3. 9?igeré ©tern* 
ter oprettet ten befientte og natmfimtige Confæderation og Union , 
x følge af Ijmlfen tifie 3. @roner eftertagé til ettig XttD ffttlbe bltoe 
famlebe/ følgelig biffe 3* tTorbifTe J^olf / lombe foanobentltg 
ereBørn ogSJftommeaf eett^aber/ faa fTttlte te og igremtiten 
titgiøre met fyinanben et perfe&umS^ftema civitatum, faaieteé/at 
vel et h tfetrt af bem ftulbe bebolbe ftne gamle ^rtyebetv Xetttg* 
|>eber øg£ove urimfcbe/menfFulbemtblerttb unber een 2von* 
ges perfon l>ereftetr flaae for eentlTanb/ og beforbre alle^tf* 
gere fdleaBefJe meb (amlebe grøften frøer om HVITFELD 
fdn. fant gfoe citere efterretning/ fom legger ftne gerfere forben 
cg inextenfo communicerer tette Pa&um, ter fant betragtet Og 
billig anfeeé fom tet førnemmefle Sapitel i bet gamle JurePublko 
Daniæ. 2(Hene t t)Mv længe ent ten ©taatø-forftantige SDronning 
Margrete ogftenbeé flogeMinifterium maae ijafce flitteret paa en jltg 
for btjfe 3. Horfciflfe &iger og bercs ^nbbyggere |>øyfJforbeeT< 
agtig jorbittbelfe/ (O faafcarete tog alligevel ten teruti imellem 

tlu 3 tøfle 

(O 5lt benne floreSromttøg eller tJrflDan^eSRfgel'Kaa&filffÆnge^fom^at^oftbiJTq.iRtgfr« 
Soreem'ng i <Sinbe/ Fant) jlutte* af mange dati«, berfom man etter J betragter bem meb vaaa%* 
tenbe 0\)m 09 efter arcana imperii & dominationis. 3 bet ringefie er bet at formobe/ at (wn 
af ingen anben21ar fag tyar labet tøNISruuOh-o fettebrn£>am?e£rone paa£a»ebct/ enb 
forbi &an/ fomen2Jr&M3fil@»errigog9torge/ efter mennejfelt'a 35egre6, \>ax befl (fiffet til 
at ubf m bette (tore QSerf ♦ pontanus in f/ijlor. Dm, L, Vjii. f. $oj. taler »el if føn øm 

en 34« CL. s« ©etÆønaerfge^ottøeS fciffe Stationer til efctø Stii) ftipuiere&e infctyrfceé $oreenm$ 
ifh lamge; Stø fca ten ypperlige f>ets 23031 $U$£9T©09fSg 

in differt. de Syfiematlhus civitatum §.ip. meget \)d fyar anttUtfet: qvod 
fundamentihco in civitatibus fæderath kabendum Jityic qvis præ alt er o fe fe fludeat 
efferre,&,ut di /pares licet interfe opibuspar fit omnium libertas : faa ft)fl e$ fr t t/ 

at man alt for meactljar fat fcenne fornuftige (Jrintting til<gfoc;00 
X&i fcaSronning ajtørgareta an, 1412* tørø&e luft Øtjnene/ (l)£ong 

(Sric 

CR intenderet $otetnfag «f DatWttOtf 0(j9Jor 0,t, ttitar ^att fiact : 4$ (Proceres Danix,) Ofø- 
umnonimarunt, Haqvini, Norvegiæ Regis, & Margareta jilium, utpote qvi matris afpcÉia non 
ttiodo Regni proximus ejfet, fed qvi alrqvando ttiam utraqve Dania & Norvegia jceptra bæ- 
redii føfuccejfionis jure conjungere atqveunire ftliciter pojfet, SKfttt jtg<;r Oé et) IjcUtt'if VlT* 

FELDf, v s af Wifen PONTANVS par kant, fom fitm, faa oq Denne tanfe. £&i bet 
fceber bet faalebe? : £Jogle roabbe til/ man flfulbe tage 3>etr (Dluf/ i&onQ -fcaagen 03 
jbronntng Margrete« erøtt, efter at b«n paa bane fføberne var næf* til ben ;&onge' 
lige Glegt / bermeb ogfaa jDanmar? og Horge ftmbe famle« cg foreenes ; buormeb 
brtegiaa (remmer ooereen*, fjoabpan l>ar fa^t i Dedicationen ti! ^ottgChriftianum IV. ; og 
er 7kon$ <3t>luf f fom paa tH^berne var røb af Uong TX>alb«mar8 J&lob/ biefven Sfor' 
ges og JDanmarfes Z*onge, og btffe 2. Xt-er X>ID<3£&3<5£fc7 famlebe. O}??« Pi tør 
enbnu t)rt|lttj fette l)e( trcfcie / nemlig jtøna'rtaet ©oeirig, tu-ttil ; X&t M Olaus, rø mindre eHb 
of Danmarf og 9brge,par ben rette 3fr»tag bertil : faa er ing n £«t»( berpaa,at |ø be Dcutffe, 
etter bere* fornuftige Sronmng 2D?ar$retC/ ligcfaaøel ø«r rettet ftt #pcnurf t paa Screeningen 
web betfe/ fom m;b fciint. 

(k) SSifl er bet/at, faa fleff e Sanfer man enfe maae gføre ftg om be forrige Tibtxi 6faafé'#logf?a& 
øg ftegirringf '-åunji , faa operbcpife bog be Z\i\> efter anben imellem btffe 5. gationer oprette 
be ^orbrage oi, at man i Sftcrben paa famme ITiib meget vel bat fattet theoriam om btfie 5. 
Rigere Å-yffaligbeb/ berberoebe paa en varig ^oreenin«^ imellem bem, og betaltfaa 
alleenc ^ar manglet paa dHicn til at brmje b«t i Praxin og Øvelfe, bvab ter ¥unX>e bave 
gtort benne ^orbtnbelfé bejTanbig og varagtig. 2Kea (;ec maae OijfeHg alle (Sattf fjeb-J 
tfljlere , naar be ubt J?i|lorien fomme paa tennc ^Junct / tt:|laae/ at bet $w, ubw at j orn*rinc 
nogen kation, tnaa^ebe: 

Iliados intra muros peecatur åc extra. 

SDJenøPor let |)a»be man fimbet fore&og ge alle beUlo!Fer, ber ftben af benne Unions -Rwn* 
felfe (jase ret<l ftg/ berfom bet aDeene oar bfeocn taget i Sigt / ^»ab ber enbn« ». 1485. oeb be ntte 
goreening$ $ormHfe er blepen ftipuleretog aftalt : %t beraatlt^en of bvert ^f.ge 5. pet* 
foner ffwlbe deputeris y for at ot>txlez$e, bvorlcbea$otbinbelfen meere og mecre fwm 
be bcfæftes/ og ttliige/ i falb een eller anben tTatton ftulbe bave2larfa^ at Hage/ at bet 
bleopanblettmob jroteemngen/ atraabe2^ob berpaa. 

G) $8e r føre be ©oenf!e be bttterffe ^fag?tttaale aHereebe oper £)ronntng Margrete og 6cnbe$ 9Ce« 
Siering , og bejTplbe øenbe, at ^un t'Ff «n imob be B infPe &ar opført ftg fom en ægte/ men fmob 
be ©:vn|Te fo« en ©tif * fBiote?, i bet ^un feetroebe &ine alle 5«ftoinger og jpc $£mbibtt, 
nun iw&eu unbte bi(fe nogen S&e for bring/ og cnbbabefiornbea afot^eDen©peB|Te3?a"on, 

naar ætøgamle gettøk 343 @*ic ubt>v>aibte ganbffe anbre 9tegtering$^ajrimer/ 03 tf fe aUeene 
tf fe aarlt^ refiderte4.9)?aaneDcr t®oerrig/fomttenSa!mar(¥egoc 
eenind *ar loDet/ men* enDog bePiifte ftg faa partbiijf meD De ©Penffe 
t at bortgtPe i^eSembe&er, at De maatte fee til/ at DeSanffe og 
anDre grcmmeDe i alle Jing bat>te Preferencen, enDffiont nogle af Dem 
faa ltl>t fortiente Det/ at Dereé 9ta»ne t)oé alle upartbiiffe Sæfere/enbnu 
ten ©ag t®ag et/ iffe funDe icmé uDen 33crmmelfe og $otbanbel* 
fe. (m.) <&aa et t>et enDeltg Deé Statfage f ommen Dertil/ at Der reiff e 
jtg en mægtig SpliiD imellem Diff? tPenDe Stationer/ og Der tf fe fatte* 
beé meget uDt/ at io De uDi bcpefre ©raD oper&'ongSticø SRegimcnt 
miéfornopeDe ©\>cnff e / an. 1433. Da en tapper patriot/ PeD SRaPn 
Cngelbert/ barnefobt tSalefiiriien/ aiorteftgtil|)oPeDmanD ogWn* 
fører for SJIalcontenterne/ v^ eengang b<wDe gtort (JnDe paa 2eegen ; 
Sb* fta meget er Pif}/ at Denne (£ngelbert,fom en SKigené |>øpeDéman6 
elier£efDma/forfpareDe meD 5?aarDen jme ganDémcenDé og beele Storø* 
rigréSRigeé gribcD tmoD De kongelige 36mbcM«aWa«ib og Deieé Sil* 
b^ngjre/ faa at Det faae flet ncf HbmeD£ong(£ricsAu&oiitæt t 
Sperrig: (£nD(¥iont nu Sngdbert an. 1436. mijlebe gipet/ t Det en 
^Penff^DelømanD/^agnuéaSeneDictfon/bPilf en Det fmerteDe/at banD; 
ttnber <paaffuD, at banb Par alt for me$et2)anflMmDet/ paaenuret* 
færbig Sftaabe baPDe confifceretbansgaDer$©oD$/giorteDet af meb 

barn; 

flaarø?n| r drb?§ørejtinmaom, afflfgttwetoerf tmoDDe af Dronningen fe % uet) Denbeé? 9Te* 
gierfog* £Hr*Ddfe, nbjføDte §on?rn>elfer og gJric ilegter, meD Dette Forte @»ar , «t be, n m* 
Hg De ©Dentfe, maatte fun paa bet &efie glemme bercé 5ht»ilegier / Dronningen berimob oiioe 
faa got, fem (jenbemueltge »ar, foroare &enbc$ Saftninger, ©og ere alle tofte flager t'FFe 
faa ganbjfe nepgtig be&Hfte/ og ftaaer bet Derhen, om De ere faa i-anbffe fanb* 
f«rbige. Dette er en afgiort 6ag at omenbfftønt De ere fanbe / faa ere De bogf tffnti 
at xtiøt for 23ørnewF irnob fee 3$?jfylbinger , Dem man finber \)ni Dem irnob 
Ericum Pomeranum. Dog »i! (?fter{Iægten maaflVc roeb JiDen Dømme meere tetfm* 
Dig/ enb »øre gorfo:Dre ba»e glorf, ogeniWDeelafDe^effølDmaer, <om manmiomffun ?c 
legger Denne goDe Dame til 2ajf/ om man »ilDe fmte Dem meD faabanne -Øøen, Der meD Præjudi. 
ter iffe ere formsrFeDe/ DortfalDe i £&i man ftae mig Dog f. Q. (jrab funDe *ær< mere uff »ingf, 
enb naar Denne Sronning fPal &a»e fagt ttlErico: Bverrtø fan* nar c ttotattc&e, *q 
jDanmatt foxfx>a-e fctø i £)g Dog alltge»e! tiaxJOH. LOCCENIUS L. m bip. Suec. p s>o» 

Deraf Den ©Intntng : Sagaces thaud diffienhtr divlnabant, ut Sutcia & Norvegia fruclibus^fu* 
doribus ae fervitute, Ji fo]fet> Dania Regnum txtoUtret ae fe tutretur. 

(») £et Ijen&tfrec \ faa: 2fen$ €rt'c&føn Asdalus, ^Dtlfen ftl jibf! fom Gouverncur Dalccarlien , m 
man oU troe De <5»enj!e/ f!a! ^a»e begaaet faaDonne Excefler, f t m man ep tii.Dct i JjNftorfett 
øm 6arbavi'i!e og vantroc §olf/ eller Fano int^tlDe (tg mm og al 3)?«in*iiUu4?u tneere miD' 344 C 4 L. S , £)et kongerige 9?orgeg 

barn: faa blett Dog Den mworteéUwtftermcbiKeformmbflPetcBecftil^ 
(et, men Sari jfcutbfen traaDbe/fom SKtgeté £efoing/ toten i Den Drcebte 
<£ngelberts©teD/ 0$ førte imiDlertib faa got fom et Stonocfyt 9te# 
mente ot>er jtneSanDémcenD/ faa at alle / feer tf fe t»t(t>e nbntnge ftg 
fornam/ enten maatte boDe Dereé ©ienftribigbeD mcDStttet/ eller 
rømme DereégæbernelanD. ©og jttfl Denne t)at\$ ©trrngbeD gtorDe 
$ong@ricé onDe©ag (job igien; X^tia De af SltgetS ©tcenDer/ Der 
bolDte meD Sari i?nubfen/ an. 1438. b<tøbe beflttttet, at laDe kongen 
ttiDe, at/ ^té b«nD tf fe tnDen 3* SJtaanefeeréjorfob v>ilfce tnfeffnfce ftg 
ttlSalmar/ 09 beborig antage ffgSKtgetéSanv tnlbeDeiffemeere et* 
fienDe bamfor Dereé5vonge: faa fatte iffe alleene 95tf¥oppen afilpfal 
meD nogle af9tigené9{aaDftgtmoD ten forebawnfee 2lffettelfe: men 
og litfie fiDfie/ efterat25if¥open mieDené ttar meD gorgtft rammet af 
23et>en/ bragte bet faa tnt/ at enbmt t Dette 2(arbeitCalmarjl:e Union 
blev fornyet/ øø bc ©x>en fire ftbo nu iffe vilbe tyave XX&vn før/at 
be hav be ttaft 2\aarbcit tmob &ong j£rtc/ eller for at opt>#x>e 
og til mtet gtøre bett Caimatffe Cpnfæderation, men bfcab font 
f¥eet uafy fMDe alleene beDe at txere giort for at forfare ftg ueb De* 
re$ SribeDer/ og for at gtore (tg £uft at De iffe i Dereé eget gcebemelanb 
f¥ ttlDe af De mange $remmebe ganbflfe og albeleé ttbeluff t§ og fortrin* 
geé fra De anfeetigfle 2@mbeber$ $or\>aitmng ; af failtm formjebe 

Conf æderation HVITFELD ligelebe* / 7*7. & W anført SlffTrtfteit- 

Wlmi Det nefffolgenbe Star forlob £ong <£ric gobttillig Dtffe 3. SKiger/og 
fcefattebe ftg iffe mere meD SRegieringeivforbi banb fornD faae/at/efterDi 
banD bafcDeforfptlDt alle fine Unberfaatter$$ierligbeb/^afcbe banD intet 
vnbere at tjente/ enb en alminbeltg Rebeilion og Opjlanb/fom bog en« 
Delig wlbe nobe barn til at fortabe ©cepter og Sron^ 3 Denne Silff anb 
nu ofFererte fcel Det Sanf?e SKigené SKaab igorfhtingen atleene/ uim at 
tagebeSTorffe og©ttenffei$Kaabmebftg/ £ertug Sbriffapbet af 
S5at)ent/ eUcvv rettere at fige / afOtteiv^fafg, SRtgcM Srone; men 
baftbeitbegøebeanbre confædererte&Ottgerigcr/ øverrig og 
tJorge/ itgevd gobvtllttj erftenbte og antoge battvfom beres 
retmæf tge &ottge/ og atter an. 1439. førnyebe bm oft bettætwte 
Calmarfte Union, !>\>oraf ItgelebeS ftnbe* en 2(ff¥rift boéHViT- 
felp, fino.fi; faaertffe at twti paa/at jo, Denne <pafltjf)tbtnbtø et ftlttøomle g ttøefr. 345 

forbleven x fm fulbe ©ylbigbeb/ følgelig btfle 3*meb &a*wi? 
ben foreenebe&tger et*e blevne fymaftben i alle tHaaber Uge i 
^rtl;ct)/ 2£reog<3øyl)eb* 

§. 9* 

©erftmbe pelenfcmt/ efter ten almindelige @taaté*9Ietø9Ieg!et 
cg farfie ©runt (Sætninger/ ^cl> ^\>tlfe Unfeeirfaatterne forbinde é me& 
Dercé gprtler/ og tøffe fcerimot) toten til i)me/ meget fcifputereé om 
Denne fjeele Confædcration, fcerfom man nene Pil&e prøpe fai£3nfc* 
|ofl&/ og upartf)ii(¥ imfcerføge alle fcerufci befattefce <puncter; men i 
fcerPitøe bet ©perémaal bliPe pantMgtatbefpare/l;vorlebes2*.oi* 
genget Horge/ ber allereebe an. 1388* fom Pi npelig i ten fore- 
saaenfce §.f)ape erfaret/ t>avbe overbmget ErfcoPomeramcn arre* 
lig 2\etttgi>eb / ftmbe tnblabefig i en jøreenmg/ fcvornbt ber 
blev fymolitøttt ctftitVal/ fom t^tremtften |Mbeøre8?3«; 
bvorlebee JD*nm*if O) felv/ J>vis 3tøgs* Øtrøiber bog/ fom 

tilforn 

00 2rø at je8incbt)enmfcrB«nfIMe$ett6(tttt.-9lfl«b503®9lf5an*Far©3cfflgWB3Ddit«« 9 
marfifeben ©efcl? ! 'cbteii />. 460. (fulbe (roe, «t jDanntarH ibet mutbfte fra be" (Calmartfe 
l7«/ow cCibe*: af bar rætet et Varige/ f anb jea enbnu i benne Ximt iffe ooertale mig ttl j 
tlfe atleene/ forbi bet er ganb j? e en anben ©ag at difputerc de |ure, og en anben de ft&o ; men 
og forbi 8fa'g$<©ta!nberøe i bere$ forberørte ©frfoelfe/ $Dør»eb be f a»e fnb&ubet hertug @$ri« 
ftop&er af 25«»ern til at antage bercé £rone/ 5a&e talt af en ganbjTe anben Zm f fom »i allerebe 
in not. fub Utt. g. ad §. 6. fyaM ført ; @oa at/ efter min ringe Snbføf/ &«« Periodus, t bvtl* 
t*en bztte &t$e bar be? oromet en ftte V*UHetti$>eb, nmnelicj fcanb beaynbes fjtø/ en& 
røeb &oncj Chrijlophori af Bayern bøbeltøeSfféancj. 3eg er berfor Ijoé mig fel» ofte fal* 
ben paa ben Sanf c, at t>en beele Æalmar j*e Union i fin føifle Becjynbelfc bar wet/ faa at 
fige, et bare polittft Bpille eller &len&*Verr* , fom ben ©taats- forfarne ^Dronning 
tltargrete/ barcjtortbe@>tore ig^rtbetforøynene/ for at bolbe trenbe faa mægtige 
&tges beftobebrei&ybtgbeb, 03 for frefto viffae at forfrtrefig ocj benbes clftte £cef 
ter/ ben unge ptinj £>/Vo, eller bans $£fterr*ommere/ Cbronen i alle btffeKi'cjer; ®$ 
i faa falb bar jeg altib anfeet benne L T »/'rø fom et tnefrerliyfr* e af arcanis dommationis, ; 
©aafom berueb> at afle$. kationer paa eengang jfulbe ucelge, a! contemtu«, ber nøboenbig 
^at*e maaet reife fig beraf, Wi M eene ^aobe tiltaget tig nogen befynberlig 9?ettfg^eb og Præ- 
rogativ frem for be anbre/ ogtiHige al 6efrt)gtenbeUlug5ebogJaloufiet6lantbemo!e»op5«' 
t>et/ men bog aflfgeoel intet bleo&etaget ben defignerte unge kongelige ^Jrinj^rie, men meget 
ineere Unt og ba«^ (Efterfommereé £erjTab i ©tjtrrig tffun meere og meere, enbjfiønt tcac og 
per indireawm, ble» beforbret ; £&t man f unbe aflettber, faa ofte en SBal'gewfotøa; forefalbt, 
»ajreforjiffretpaa/ <nt U40, fomaf beSanjfe/ og b<4©. beraf be^orj!ebertil|!iilbedepute. 346 C, L. s; g)et Æotrøettøe 9?orgeg 

tilforn af o$ ad §♦ 6. iiitt. g. er bleven betutfl, veb ckrifiophori af Bayern 
&al?> tiltoonen/ vel vibfje at erinbte ftø/ at /faa tønge no? 

øen 

«$, e» oilbe reflektere p«a nogen anbcn, enboaabere* tteffc £ron'$Jrt>ing, og faalcbc^ f?e6fe »t># 

fltøremajora, følgelig be af be©»enj?eubnaMMte40.$Sal'Deputerte lettelig nolentesvolentes 

ntaottefeefignobtetil, ligelebe* nolentesvolentes at figte til ingen ar.ben^ enbben, &oilFen, re 
fcus Hc ftantibus, &an$ r)09e §øb[el &a*be befftf fet Qtronen i ©anmarf oq S^orge. Dg *nb» 
fffont Dronning SD?«vgre te, efter fcet, (om *f for&en /. 7. af LQCCENIO &a»e anført, maatte 
fcaoe erlanget nogen (Hig« 3lroe;3Jet i ©oerrig, faa gif bet bog iFFun paa fcenbe* $erfon, fcooraf 
EricuiPomeranus og &an$ gfterfemmerc fyavbt liben $orbeel at »ente, men at nobe be 6»en> 
ffe&ampaa mebSttagt, funbe foneS ben fnilbe Dronning alt for farligt, efterbietgolf, forø 
man (jar ounbet meb SBaaben, meget let Fanb bringe« i £arniif til at fee ftg om efter et anbet £er* 
fPab ; ©erirøofy faa fnart i Sremtfben et SBal ffulbe ubfalbe til Eriå 2lfFomé 25e|Ie,og be @oen* 
ffe oilbe tr«be berfra : faa »ar bet en Cafus fædcris, ^t>fifen be anbre f »enbe kationer oare berets 
tigebe til meb itaarben i 9tø»en at ubføre ; £f)i enbffiont ben, i Ijenfeenbe til 3Ratnr*ofl golfe* 

SRetten, U&øbeltg meriterte J^err »on $U5@9*DD9\$$ Jurenat. &gent. L. VII. ej. § 20. 
GØ i ben tøl'be Difputation,. ber futbe$ t \)an$ AnaJeclis Politicis/A« Syflematihtts civitatum, $.18. 

mtener, at r faa lamge ber jjanbleS de unionibus civitatum regularibus, f nnbe man albccles næa» 

te , qvod wtiverjttati fociorttm 1 aut major i parti Jit pote (i as in fingulos aut pancrores circa il- 
lantgotia, oh qy* focietas ftfit inita, & qva tit con/mufti conjtlio gerantnr, expre/fe in fsede- 

yefuit dejignatum, (affjoilfet ©lag* ben fcer omtalte forretning, et not Jtongc&al angaa* 

CnbCf er,) haftenus ut ad id, qvod majori parti placuit, pauci qvoqve dijfentientes nolentes 
valentes teneantur; 0$ fornemmelig legger bette til ©ruitb , qvodlibertas civitatis, qvie nihil 
ml nid efl , qvam facultas ex proprio judicio de negotih ad confervathmtm fui jfefiantibus 
ultimthc yftatuendi, inteUigi neqveat^ubi ipfa pro imperio ad aliqvrd fufcipiendttm invitaab 
mlio poffit adigi, og Oilb«rfOrebeel$&aoe ben befienbte Kegulam juris r qvod major ad fe tra- 

kat partern minorem, bare maae anfectf, forø en oilfaarltg thefis t be borgerlige DCette, beel* 
og agter ben iffe at o«re applicable i flige Syftematibus dvitatum : faa tilfiaaer l)an bog felo, at 
i bttU Silfdbe afletiber en jus belli fanb finbe <&tet> f naar øan figer : qvodfitamen alicujus 

fociorttm malitiofa & rationi cedere abnuens pervicacia cætcrorum falubri conjtlio fefe ad- 
jungere ajpernettir , commnnemqye falutem met utititatem hoc modo proditnm eat , licebit 
ttdhibere ea media , qva contra violatores paclormu natura induljit \ og er titt t)& ligefad 

meget, fomom^an'n^^^-O^^^f^/ M m<w olbrig Fanb optage bet anbet Iebe$, enb 
forøen gornærmelfe, naar pars minornben^runb forfaller vota majoris partis, ogrfltræbefra 
fligf et communi deiiberato • ©om og Mi ttten ben € ngelfFe @efanbt <S^@9^@^5R meget 

fpbig ffClX fagt l Rempublicam, (Syftema civitatum focderatanrm) in qva jus plurhtmfenten- 
tiamm non valeat , virgini effe fimilem , qvam prifci au&ores memorant difcerptam conten- 

ttentium intet- fe rivalimn mawbus: Øg ben §ranf!e Sftinifur JANiN f)nv o«ret af fammf 
£anfe, naar ban faalebeé bar ottret fin 2D?eenrng : Hoc unø, ut pauciores cedaut pluribus, fta- 

re populorum imperia, alitcr caUira; fit apud Hclvetios niajoris partis pi acita, ctiam qvi 
contradixrerunt, exeqvi. GRO TIUS L. XVI. hijl. Belgic, ad a. 1608. 3^9 bltOer enbnu faa 

meget meeie beftyrfet i benne min SWeemng, om ben utibex jDtonntuø XflavQrete blot af 
©tartts » Raifhi og pro fbrma opretteOc dalmctxfte Union? naar jeg befamfer, ^oorlebeå ' 
benne fotfigtige Dronning l)ar enbnu a. 1405. af (?enbeé ©oenjle £eené/!0?Ænb labet fig rever- 
fere, <u be »ilbe leoere be ©lotte, forø be \>a*bt i Sorleening af ^enbe, i Stfy foa vel hm, Som 
\}cnocsdeft 'gnerteHbton>S?\$tx f Ericus r ve^^ocnii aloe afgaae f til ingen an&ett,ent> 
-til t>en pommcnt'c Prto^^ Catharina, (&er (i'Oett blev 2lP»fl Cbrifiopbori Davari r %Ylo' 

ter,) 


u dttøflmie ggføeft. 347 

geit var tilovers af ben samle kongelige <3tammt f ftofc bet 
%m til bem at foretage etfvitXJal; ^voriebeø/flget; jeg/® an* 

3cjc 2 mart 

feer,) oø om faa fFulbe fceribe fiø,at o$pxa fcenne prf njcf? b^b«/ tø ffulbe b* le\>«re Slot* 
trtte til t>en, fom blev tibtMft ttl&oneje ovetalle biffert:c2\tct*t; JE&tnt faat>anne$ot'* 
ffrinelfer ere stor te, lære m iffe alleeneaf 0©3i8®JD/ 6a ^ P9 P0NTAN0,f.ji6. men em> 
og cf min (Iore33rl!>n&w,ben ttfen min »tterc *Xo? é formVbdfl fine uM>eh*ge§ortiftiefternøffoat 
beftenbte, £enr3ufttø<9(aa& GRAMM, ^ar bmiflmtg ten ^terltg^eb at mcbfeeele mtg ettria* 
tfg SSfjIrtft af foaban en Revers, (joilf at jeg, jften ben/ faatnf jea ceeb, enbnn mgcnfTebé er trntt/ 

^eroil infercre, faalefcetflobenbe: Jac Hemming Auguftyn a Wapn, kcennas math tbatta mit 
opnå Breff, at jac i ratta tro oc i einga aiidra mata, an font her aftar folgbar , ajf myn 
natbugha Harte oc Frua Konning Eric oc Drotning Margretes tbat SLOT O C FÆSTÆ 
EDZHOLM I WERMELAND, matb Wermcland annamcet oc vntfongit bauar , Jua at 
nar fornampda mynlierraoc Frua,unnen tberra eller bothathat fomampde Fafta a af ua oc 
yghen bauarvile metb Hermeland : tba feal thet thom botha elier annen tberra , hwilkan 
tberra thet for (i er af nar , blijfwa antworthet friit oc vmbeworet , vtan alle Gheenfethn oc 
lengre Tofring. Wara tbat ocfua , att annen tberra afginga, hwilket Gutb forbwtba, 
foran the tbet igben er af te '. tba fe al tbet antworthes tban, fom ygben lefner ajf thom, ge- 
nijl tba than tbet crafuar. Dotba the oc botbe her for inncn - - • tha , 1 ha fe al thet 
boldes til JUNCFRU KATHRIN ÆS Hånd fom. myn Hertas Softers , oc wil jac widbe 
tbet fvea at rat ha , beforya oc betraBa Matb Guths Hialp i alla mata , fom jac rvil ant- 
ftoara, frva - - - fom myn Herre Kotmingenoc min FrveDrotningcti fomempde mik til tr9. 
Wilde oc Gutb fwa , at tbe ALLÆ TRY for innen af) ginga foran noker tberra tbat craf- 
tha, thet Gutb forby wtha ! Tbawil jac oc holde thet til Rigbeffns Hånd i Srverigha, i put 
mata , at bxvilkan Herra thijfa try Konings Riken famtligbe after fom. myn Herras oc 
Fru as O C JUNCFRUÆS Dodh tagha oc vntfa til tberra ratba Herra ocKonning i thijfa 
try K'onninga-Rigba, tben Herra oc Konning feal tbetta fornampda FÆSTÆ EDZHOLM 
i FORN. WERMELAND METH WERMELAND genift antwortbas , tba han thom 
crafuer oc hatta wil. Item than Stund fom, min Herra oc Frua mich til tbetta for- 
nampda Fafta Edzbolm metb forn t Wermcland tro, tha wil jac oc feal aHa fom bygga oc 
bo i Wermcland , balda oc lada voidh Fridb , Lagh oc Rat , after myn befta Macbt , oc 
btvat Kronen oc tbe Rat til haua , ther feal jac vm tala, at the wether blijfua, oc thet ey 
forfyrua f ok tben /lund fom. myn Herra oc Frw Konning Erik oc Drotning Margreta, anneu 
tberra eller batba lefwa,tbajcula tbe tbetta fornampda Slot oc Faflafullelica meehtugbe ware, 
atfonga, er a fwa oc hafua oc antwortba hxvem thom batba eller annen tberra thyekar, gc 
vift tha tbe tbat crafua oc haua wila. AUa thijfa for fere jfna Stucka oc Artbikla lofuar 
jac fom. Hemming Auguftyn a Wapn, oc m Lambricbt Auguftyn, Peter Auguftyn oc Ja- 
cob Augtiflyn , fom. Hemming Augnftyns Brodhre y oc wi Sigge Bugafs , Vicke van Kålen, 
gc Arend Stub a Wapn , metb wara Arwinghe metb een fampnetb hånd fom. war Herra 
oc Frw, Konning Erik, ng Drotning Margreta, OC JONCFRU KATRINÆ oc Rlketfta- 
tugha oc fafta oc vbrodalica at boldas i alla mata , fom her fora fereuit ftar , widh war 
gotha thro ocfannind, vtan alla argelifla oc hialparatha oc lenger tofring. Oc til me- 
ra bewaring alla tijfa forfcrejfna Stuckas , tha haua wi fornampda ware lncigla metb 
Wilgba oc Witfcap hen gt for thetta Brejf. Dat nm Anno Dni MCD qvinto , fabbatho ante 
Purificationem beata Virginis. 3?u fpurger jeg en (j»tt : JDtU fom fciffe \. Ktgers ©tæn&et 
bctvbi, iSflse afben GalmAtftt Union, tilkommet en f«lbl?orontenX)4l.8cttiøbeo,fa* 
*tPt, t£ol& ingen ^otiøeltø« #zxn v*« tilovers/ tøav&efrjnbgttfælae, fwlftn ubcn; 

l*nb£ 348 C, L , S, Det Æotigfflfle 9?o rge3 

mmtfog tTorge l>ave Firøbet uben&etøufninjjf iri&gaae benne 
C^lmaiire Union? ©aafomjeg opviottg tilftaaer, at jegiffe iiDet 
forundrer mtgofcet/ naat jeg tøfet m*e£iftoW'©tTtWre/eeneftet 
anv>en/ afb\>ab 5(arfage fcette t>t<ittfle Dubium,. \>eb at fortceUe Dette 
Pa&um, tffe et falden nogen afDemi©inDe, ettev/ Detfrm tet et 
falDen Dem mi/ Ijfcotfore Det Da et) f)ar bedaget Dem at optøfeDetpaa 
en/ ©agen anifomDig/3MaaDe: Sog mit ncmwrenDegorftft tiliaDee 
tntfl if^e at infclaDe mig t flige Dubiorum n^t)e UnDerfagcife eUer25ef\)a* 
telfe : 3eg tnl Derføre if!nn erinDrt Dette^t efter £ong @f)tifropf)eré af 
23at)er.n£>øD/blefc Den glorvwrDigfleStifter af Det enDnu florerende 
©tonncegtigfte kongelige Sim-iSmté/ t)\)røet©Ua inDttf SageneS 
<£nDe MDe opfyolDe i MomftrenDe 2SeIflanD og 23elffønelfe ! jeg meener 
Chriftianusi,an # i448»af DeSanflfe«D\)alttil^onge/ (o) og/enD< 

Iant>f¥ &e**e be vilbe, bvodebes bet b* t* btffe //«»•« reverfaUhtuvfotvftt*\i$ ftmbe 
melbes ombenpotmrnrfreprinjef? Catbarinal £ty man maae la*fe Den fcalmarffe Uni- 
ons-Slet faa tit fgiennem, fom man »il/ f«a f?al man tffe finte meere, enb at be J&ongelige Jbfrn 
uWeenz beråbt en Succeffions-'&oit er bleven betinget; fjsttfet man »c!/ (fom fladig feeé, 
naar man Itgncr primuin Paftum ck a. 1597. meb t>ct fiben a. 1456. eprettebe Conclufo,) aUcc 
føt|lt bff fibjle taa laxe har extenderet, at, i Salt) gongen ftulbe efterlabe fieere enb«n 
pttnj/ ffnlbe Ocn ra>reZ\onge, bvtit'en ©toenbernc Dertil »tlbefaare, enten ban,bvab 
&£Dfelen anøaaer, var ben edbfre eller yngf fe ; ailleene bW aHe tt'ffe goteeninger Hager tf fe 
Det alletmtnbjte til 5cn?Jommcrflfe^ri«$fffrt Cathann«, dier &e»t&eé (Søns chriftophori af 
SSaoern Faveur, tøtitfen bog i 3ton%t pallet at førtøøcatv be £>anj?e fefo, efter bere* egen ©fri* 
6rlfe*2øeif<7 cragtebe at »imtmob bete« røltflt. 8?i fct'He Derfor øprigtig ffge: benCal* 
nwfic Union bat, i fin f&flc J&e$yn$ttfci t'H'e faa me^et vceret et Paflam, ber bat 
fcaft'i @igf e ét gt>re Val &» ctcr af biff« 3- ^Higer, cbi omé ere De if t'e engang fulbfotm 
tnen bleven reb ben .7. 1436. ti fatte Claufnl; menten« beeleøvemctr'ebar gaaetbet:' 
ben meere 03 mectc at ^abfeeft* %tvc &ettt£beben t ^>en kongelige familie : Oqat betl 
f loge Dronning fWargrcte tnublertttb/ tex, \om en »ftubfeenbe Dante, foreftiOtbe fte mange 
Stng, fom nær»Ærenbe, bar veb bette %un{x><Bteb, oø be berpoa fulgte Keverfir fr» 
benbes ubtSveru(rl?ax>enbe£een8*fcnænb / erbolbetbet/ fombunmaaffeeilrfebav* 
be ¥unt>ct fostre dlrefie af be@venftc/ nemlig at be»ibes^£>lobsforv»moteogp«arø« 
renbe, berfem <Zvfo bavDe kbet x>tmfioi ere, UqcWScs bavbe arvelig beftbbct X>m ^vem 
ft"e£brcme: 2vitage»t6agcn paaben^cb, faatørmaniffe nnbrcoucr, Ijeorjoref €• N 
SDan(!eo« JRovif'/ber&aobe be kongelige 6lofte t^orlecntng/tffe f;a»e ltDftocbt lige Reverfer 
i gjrttsjefCathariitæ Faveur, (^oorom foi&ettÆ»ntc^err3u|l^ Øiaab GRAMMfax forjtFret 
mig/ at Oam'tn^cn tfycmpd beraf er »itfetlfa O XtemliQ, bet beb^ebes if fe, forbi benne 
priit jefll's %xvi;Succefion i jDanntftr^ 93 Vlox$t per jura Regni fllierecbe npf fem x>ax for 
fimret. (o) 9lt benne £<rre Kgdebe* funbe derivere (in 6!egf af be gamle gonger t JDanmarf/ bfruHerc 
alle yure ©fn&nttere eentfemwtge, fpuut 03 Oettc Schema gencalbgkuia «bv-itfe r ; 

Cbri- 


ttlfyiamleStføek 349 tfimt eftet: nogen SKofcflani) af 6e ariotCH^e 9Tovf¥e / fcer inclinerede 
paa fee ©uenffeé ©it»e / og lot>e fcereé 9tige8 Svone fcefc 6rh*S8iflF open 
afXrunttøieman, 1449. offentlig fette paa t>en i ©gerrig ttitøalte j?on< 

geCarlCnutfon, faa ffeefce fcet tog enfceltg Dct> ©UjtøDireaion, at 

tyanfc an, 1450. ogfaa af fcem i faa&an Qyaiitæt biet) erfienfct og anta* 
gen i l)t)ilf etf trempel fften fce ©\>enf¥e efterfulgte/ efter at 6e tøgpn&te 
at WiPe fiei>eaf&ere$/ for flgfetø uttøatøte/ ^ongeCariCnutfon, 

XV 3 for< 

Chriftophorns II. #0Bge t 

2)anmart/ f 1355. Waldemarus IV. Æøttge i 

2)amnavf/ f 1 *75« Sophia, $enbe*(3emal Conrad I, 

S&urførtf af 23ranbenb. Ingeborg, &«pi>eg ©Crøal £. 

£cnric af SWeFlenb, 2)?aratet&a / iDrønntng 

t J)flnmarF/ ©wrrtg 

9g3?orge,f 1412, Waldemar I, £5urførji 

til 23vanben&. Maria, (jenbeS ©emal 

£.2Brat»«lan«vll t 

t iJJommci'«. Eric VIII. aliisX. 

tfongc i Danmarf/ 6perrig 

•g SRørge/ forlob Sliget 

»457. Olaus in. aliis v. ^onge i 
£)anmarF oq 3Jor» 
tø f 1387. Catharina* 
$tnt>(6 @emsl Johanne« 

SJfalj»@reoewb 

Klint* Catharina , ()fnbe$ 
Sctnal Magnus Tor- 
qvatus, £. ril BtUtl; 

fotg Bpmborg. 

Catharina , fcenbe* 
©fttial Gerhard VI, @ve»C 

af£o!fieen. Chriftophdrus III. 

SÉongefBanmarf/Øocm'g 
tiftøgtst 1448. Hedewig, 

fcmbe* ©ernal X)tetcric§ 

ben Bøffalføe/ Qrese 

afDlbeti&org. CHRISTIANUS I. 

Songe til ©anmarf/ Giftrig 
og øiorge* 

fW^fbl <rtt«tteberfor5aw»(tfe(5«}o*^oe/ forWØe toenbeSchemata, fomPOOT^irøs 
i Chriftiani i. Seonet* »ejfrioilfe &ar ai»et oi, og »i finbe t £evr 6anicler$ »on 2B<g©5> 
$£212(£3f Mommefitii imdith Rer. Chnbrk. T. 11. f, frf, mange (Stoffer cre urigtige, 
3)*j tøne« bet/ at ©annemarfe* SRigefrSiaab t bet til r)an^ gorbeel ubfalbne&al, meerefcaoe 

ageret exrationibus prudenti* & fapientiffimi coufiliij enb Ot man jTtllbe finbe nOgCf@por til/ 
«toen@loroærbtge&ong Chriftianusi. fclo,«$ capitejuriicujusdamhereditarii, jfulbe $O0C 

stovt nogen Pretcafion paa ben lebige Sfjrpne, 35° CL S. g)et Æot tg ettøe 9?oraeg 

førmrtdfl' (p) fjané altfor defpotifpe 9Wt>nbtg^c6 / fem !)anb tiltog 
ft<j, oa an J457. offererte fjam i>ereé SKtfleé grotte. 2((tfaa faae matt *et 
ben fotr^mn fltftebe ^ommng imellem be 3. mægtige tTorbtff e 
Jsigee , (bet: faa fort Cw& bet mb vav, at ben betme ] finbt vat 
optøft/bogforaarfagebefaa megettøpltib imellem btfle mobt* 
geUattoncr/og gw2(ttlebttwg til fa* megen25lob84lbgybelfe;) 
atter tgten fat i ©tant* ; men t>en©tøt>e man fceraf (Ittlfceljaw m>fet/ 
ufltien Deraf forwnten&e 9tt)tte/ katete iffe længe, faafom ©toerrig 
an. 1463- atter beganfcte at ffetje* 3?n fortælles wl af COCCENIO 
h\ftor.sveck<eL.iv.p.ns. at f frrenfc fcetenbrntfom til Den bemelDte nt)e 
gorbtnbelfe/ IjatoDe De®anj?eallereDe paa Den an,i449.til£almftaD 
anfWteConvent laDet declarerc/ at Denne Dereé^ongeCariCnutfon 
ux Den, Der l)at>De JjanDlet ttnoD Unionen, tiet !)anD tf fe alleene 
J)atoDegtort flg ttl^onøe i ©wrrtg, men enDog bragt Worge, bet 
bog børte m*dig til t)anmavt f meD ©toig oa 23olD paa jm©tDe: 

ruptam a Carolo Unionis legem, nonfilum in Svediæ , fed et tam Norvegiæ Regn o \ 
DANIÆ HÆREDIT AlilO , /w vim & fraudem occupato; Og dt ittfot 

ogfaa 

(p) £»HFen af biffe 5. f^ationet futil &a»et brubtben ^filnwrfFe Union, bevogt »fl man »el dkpu- 
tcre ffia længe/ fom man tf fe »ebbørlig »il 6etænfe/ at en e»tg »art« ^reb 09 enallem^peft: fim 
binbelfe imellem btffcSXtgcr 09 ganbe/ er bet eenefif/ bejle 09 jtfferjie SKibbel til bere$ aHer&ev 
ItajteJlorogSBelfianb; Wa til benne at er&olbe og fUbfæfte »il bet »ære bøofl nøb»enbig at 
forbrtoe al btt gamle £ab 09 Slotnb af .f>terterøe, 09 ber&o* at forglemme be §orfeelfer/ fom paa 
be Stber/ i langel af en cegte ©taat&$logj?a&/ paa Begge ©iber ere begangne,og/ faa»it ©UD 
gfoev geilig&eb bertil, famme grunbig at forbebre. 9Hfg/ fem en Ublorøbtng/ og Derfor upar* 
tbiii?6fribenf, »ilbe bog be £errer <5»enf? c »enligtf forlabe, bet jeg oprigtig jTri»er, at bet 
er ubm al (Bmnb, nazt be frtpiitere De X>anfte f at &e «llet:ct>e ve& &ong Cbriftopbori af 
Bayern Val bax>« beøaaet noget, fom vor benne Souininge diametro imoX>. Sbifie* 
re ! &»or urimelig er benne imputation ? £a»e »i bog npelig ført/ at Som Chriftophori sWobec 
oli? rebe en Eventml Succeffions-gjiet i 6»errig »ar betinget : 58ar bit berfor enb fanbt, at benne 
fJJrinj afbetDanffe^tg^Waab, uben nogeniSorpenenmebbe©oenjTe ^oIbneD»erleggelfe^ 
egenmægtig »ar inbbubet fil at paatage benne 6rone/ (b»orom »i paa nomwrenbe Jiib tf fe »ille 
inblabe oé meb nogen i Difpute,) faa *>&t bitte Facium ^og alligevel inQin cafus f æderis vio- 
1*ti\ €fterbijorefjtnbiqe©»cnjfebogiffe/ bare for en€eremom'e$ jTt;lb/ ber»ar ble»en for; 
fømt/ »illedifputere^ong Chriftopher ban^ eengang, »eb be paa bane $vn 2D»ober|tilebe Re- 
verfales, erlangte lo»lige9lbfomfi : Dog naac »i \eu ennt)ere©»enf!®fribenf/ nemlig LOC- 
CENWM, om benne ©ag f bajtger ^anoé/ LAV. bifi. Rer. Snede, p.ut.&no. at bet bat 
aUeene »«ret Carl Cnutfon og bane Slnbang/ ber ; (faafom benne Hiftoricus fel© tf fe »il frieften* 
beCarlCnutfon, i fjtttfmt&e til €ronen ; a criminc ambitus,) f or beW fnarere at trange iglen* 
«em meb fine £enftgtev/ bar »aab»rbet be Danffe t>ttu ; ba berimob €rfe^i|f open af Upfal 
oganbreret(iHbige©»enfPe/ enbnn fur Chriftianus i.ble»ub»alt/ba»epaafiaaet/ at bet »ar en 
©am»itftgb<b«.6ag foa uwtat gaae fra bengalrøavlfe \J»ion,w, meb at ubeluffe be jDanjTe/ (ditøamle Sttøek 35? ogfaa be@wnj¥e©efanbter fel\> Jjattbe fundet for bitligt/ at bms 
2£onge jfnlbefrafalbe fittpaaffønfe paa Worge/ og overtabe 

famnte til fttt QfcVt'fynC 2s.0tig Chrifiiano I.: £// Cørø/ar Norvegi* 
jure Cbriflierno, veluti b&reditario ejus Principia cederet 3 æqvum vtderii 

SD?en iffe at melbe/ at toet et* en gammel og fatfi fornuftig Canon 

juris : intcralios acta aliis non præjudicant i faa ere benne Jpalmftabjle 

ConventsActa faalebeé beffaffne/ at man iffe meb23iélKbfanb jtge/ 
om be bertil beffiffebe ©tcenber fjaw i alle ©tøffer gaaet reent til 
23erfé: Baa meget negter tmtMertib KVlTFELD/.^^/^tfft 
feto/ at beStorffe/ efter at be ljat>be ført, at ben af be ©anffe uB* 
toalte Jvonge Chriftiariusi. flobmeb ben af tern faaføt)t agtebeSrøn* 
ning Margareta i ©legtffab/ ogaltfaa fcattbe nogen 2>eel i SbtøØtø 
ttgbeben tii bereé SKige/ Oaw be flrajc gobmllig erftøret flg for f)am. 
©og ia bette er et Fa&um , l»et man iffe fanb ftge at v»cere foretaget 
enten af Den tøeele Nation, elier a potiori parte, efterbi be9lorber> 
Storffe, fomfarerfagt, ^ngteaHe efter ^ong Carl Cnutfon, og bet 
altfaa uar f un be ©nber-^orffe og en Seel afSt&elett/ fom ljolbte meb 
$ong Chriftiano L faa ere fci af ben tanf t f at man et) f anb giøre fiort 
Facit berpaa. 3^iblertib maa btt tt#re oé uof til wreé Øtjemerfe/ 
at w tøaue melbet/ at $ong chnftianus I, ^lovlig 3f)«fommelfe fjar 
attct feet be 3* tTotbtjte Cutter unber ftg foremebe, og enb* 
ffiøntl)anbligelebe$/ fomfagt er/fyar oplevet bereéSlbffiileife/efterat 
be ©wnffe an. 1464. Ijatibe f atbet ben af barn tilforn fra Sbronen for* 
bregne Carl Cnutfontifbage fra San§ig/^or Ijanb opljolbtftgin exi- 
Iio, og/ af£ab tif beSanffe oganbreSremmebe, J)W(fe£ongChri- 
ftianus L f)attbe betroet be fornemmede SSmbeber i ©rørig, meb beg* 
ge £crøber mtbtaget barn : faa fcar bog ®nU gorføn/ efter j?ong Carl 
CnutfonsSøb/enbmtengang betomft paa <xt infpirere tøfle 3«m#g* 
tige Jitger jrebs Cancer, i bet be nnber benne famme £ongeé 
Chriftianii.^)ecc@øn/ 5?ong Johanne an. 1483. / iføormeget enb in 
©wn(¥e SKigeé$orflanber, Steno SturHbn, ber fefo f)at>be ffor£t)ji 
til ben©wnf¥eerone, giorbefig timage for atforftinbrebet/paa m;e 
igientoge benne gorbinbelfe* Sf Ueene / enbog benne gang Wet> im 
meget flet efterlevet ; tbi iffe alleene bemelbte StenoSturifonog^an* 
Sln&ang giorbe kongen Sronen* rolige 25ef?bbelfeftribig/ men opvafte 352 cx. s. ®ttRon$tmtytow$ o$ an.1501. en nt)e Rebellion, Cq) fom enimu v>e6\)aiet>e unt»er SRtøet^ 
4DøWt>émænt»eneSvantoSturIf6n ogSteno Sturlfon &en2)ngre/ tnfctif 
1520, ; SD?en fcog alligevel bU\> goreettmgen iffe futøf ommen paa fce 
©wnjW ©t&ediffolveret/førenb ttefc j?ong Chriftiam il Slffetteffe : fca 
famme faa leende biet) op^ceuet / tnbtil bet maaffec maatte bei>age 
(SIHD efter ffo X>ttdbom / bei: fjytret* alle £tng/ paa en anfcett 
tHaabe igien at forbintø tøfle 3. kongeriger, i tøilf en i?ant> l>ar 
plantet fin reene $£van#tli\zc%atU f til tøfle #tølftntøtø natio- 
ners fanbe Hvtte, og b<w$ bellige ^vangelii nforfaliTefce 
€>arit>ptbe> jforfremmelfe/ til en evig varig S*& og ;Éenigl)etv 
fca toe fytømfctil paa alle ©t&er begangne gorfeelfet letteltg ex regulis 

prudentiæ & juftitiæ fmttø Kttttf Pfl fOflKtøCfc 

§. 10. 

(<l) SSI eet IFfe fmbebe at fTrfoe noget til nogen§ ttleuipe, og aflermtnbjl at angribe en fceel DJatf* 
on$£anMmqermeben Billiggen. St jfrioebets ubenpaafaabanen £itl), bermeere/ enb t)e 
forrige , Fanb rofe fø/ at tiet gamle £at> og fttenbfFab/ feer forbum bar fat røtroe i btffc 3 9?or* 
tøjle 3ftger$3nbDpggereé<3inbela» til fctnanben, oeb @ub$ Sftaabe |)o$ be fleerfle ganbjfe er 
nbjtøft, og en (j&er patriot enfPer/ atbettilemgSiibmaaeocereubjIettet: ©og maae »i billig 
forunbre ol o»er, naar LOCCENIUS, en £o»F»nb ig Sttanb/ for at frfefienbe og abfolvere Ste- 

no Sturlfon a nota perfidiæ, £.. IV. hifl. Suec p. rj}, faalebcé ffrtøer t Num perfidus fuerit 
Steno, qvi ante Johannem Regem jam Regni Princeps a fubditis fa&us erat, & poft Regent 
ab iisdem eleflum in imperio retentus , Regi non negavit-, fed dijiulit imperium , ex populi 
arbitratu, aliisqve canjis, alii judlcent. Eqvideiu monhus de deponendo imperio, fic ipfe 
ft excufat : Se non tantum a Proceribus, verum etiam a plebe principatum acecpijfe, nec t fi 
maxume veUet, eurn il/a invita abdicare poffe. fRen tøttor Iftet Denne UnbfFolbning/ flt hatt 

taropfjooct tU$Riget$©tot&ol&eriFa&/ tf fe alleene af beSowemmefie fliget/ men ogfaa af 
ben nemeene SKanb/ og berfor nben famme ^ §ore»ibenbe og Gfamtøf Fe t'FFe f unbe ooerantoorbe 
*Xigettilbenretma>f[tgub&ø!lte#ouge/ rtmer |tg/ bet begriber en&oer af ftgfclo : ©ogoilman 
tilfulbe betragte Stenonis Dpforfel efter 1499. , ta fFa! matt ftnbe/ at Ut tat Ⱦret benne #er' 
te*£erjFe*©»gf/ ber %at fcaft ben fiørjle (jjartubf alt paafulgte joretagenbetmob ben fromme 
^ongc Johannem { ©wrrtq *. Xbt efter at be ®txnj?e irfe alleene t tfttt Slår eventualiter fywbt 
fcolbetbfn^ønaelige^rtnjChriftierno, men baobc og forfattet benØugé'DaaS Slutmfg; ut 

fi qvis adverfus Rcgera Johannem aut filium ejusrcbellis effet, exiftimatione, favore regio, im- 
munitatibus fortunisqve privaretur ; LOCCENIUS /. c, faa Fanb bf t »el albttg unbffplbei/ at 

Steno og ban«9lnhang tffe alkene 8,1501. base fort Ut bttterffe ^lagemaal imob kongen/ 

men og/ fom Drbette Il)be f)Q$ LOCCENIUM p. /tf. ^aoe declarcrt , fe ex patio Calmarien* 
fi fub exiflimationis fcfjuramenti vinculo obligari^ ut ab unioneRegisqve obfeqvio digrediantm; 
nt contra prcefefterum exterorum favam dominatiojtem , cum jure non poffint , vi & ar- 
mis fe tueamur \ £poraf \^ ftbw al »aafutøte 23an&clbøaæioD$ ' Ubøobclfe \ax Mt p« 
£)piinbelfe. (gltrøamlefflffiefr- 353 §. 10. 

25oø Di ere gangne noget for v>tt fra Doreé egentlige #t)emerfe; 
£f)i ba vu tf fe ere fintete i en ubførlig ©ammenbeng at fortælle alt/ 
J)Dab ber fra ten @almarf¥e Unions ©ttftelfe af/ i£enfeenbe til tøffe 
3.5Kigeré goreening/ i famme fcar tilbraget fig/faa \>tl tet Dcrre Xufc/at Di 
præcife rette Doreé £enftgt til kongeriget 9torge. SRu'toar Del betfe 
SRigc beffanbig bleven Deb bm ubt benne Gonfæderation ftipulcrebe 
éenbrcegtigbeb/ bog fifler KRA.NZIUS alt for meget/ naar banb 
L.v.bifl. svec, c. 33. ffttøcr: Ex iUo die (nemlig fra ben Salmarffe 

Unions f0r|le3^brctning af/) femper permanfere conjun&atria bæcRegna, 
Norvegia NUMQVAM difcrepante , hcet Svecia aliqvoties fe tentaverit fejtm- 
gere; <Zt)i Dl fytiM allercbe f)Qtt, at efter Chriftophori BavariJ)tfb/ 

enbftiønt if fe alle Sttorff'e/ bog be Sftortcnftelbffe/tøaDe offentlig erflæret 
ftg for ben af be @Den(?e ubDalte &ong CariCnutfon. Omenbfliønt 
mtfiben/an.i45o.SRigené9taabet og Unberfatterne i bet lKele5vonge* 

rige9Torge Deb en folenneProteftetionerflcmbe^ongCarlCnudfons 

23alfor ugølbtg og magteéløé/ og faaDelbnlbebeChriftiano, tom fatte 
tøamStigené Sronepaa i Xrunbbiem/faa og berforuben be ©Denffe feftv 
tom Di allerebe b<we &***/ i Ut £>almftabffegorbrag /cederte benne 
dorDærbigeivongebereé formeentiig til benne Srone baDenbeSRet: 
faa Dar bog i ben befienbte Rebellion, font an. 1502. bleD tjppet af en 
Slbetømanb Cnut Adolphfon , (gagen f ommen faa "oit/ at ber ep fat* 
tebeé meget/ at joSttorgeigien/ efter be©Dfnffeé£jrempel/ og paa 
benforbenceDnteStenoSturlfons farbeleé Xilflfynbelfe/ ber jufl paa 
famme Sitb Dar inbDiflet i en offentlig $enbe mebitong Johanne t É 
tøaDbe ffrlt ftg fra ©anmarf / berføm iffe /beetø ben kongelige 3>rin$ 
Chriftiernus , be* bleD ffiffet meb en Armée berben/ beetø ben 9Jo* 
fftlbiflfeS3iffop3*n$ (£bbefen og £>enrif j?rummebif/ (jaDbe funben 
SKibbet og UODene i £ibe at bcempe ben reifleUroligbeb og 2$ranb/0g 
fornemmelig/ beetø \>^ at rømme gormewbene for benne SRebellion/ 
bemelbte Cnud Adolphfen og Herlof Hydefad af 23et>en/ beetø og Deb 
tilbørlig at faae bem afjlraffebe, din Dar Del/ bwb ben førfie 
ODer 5?ong Chriftiani I. 33alnppebe tteentgbeb angaaer/ fom før er 
me<bt / famme tf fe af nogen fpberltg 25etnbenbeb / men allerminbff/ 
bwibbenéSmipelfeanlanger/ afben ^8ef?affcnf)cb/ atmmbetaf 
m$> noget øttu af &et Eimfce brage nogen jrølgc tfløtaa* 

2)t) tene 35£ C. L S. £)et Æottgettø e 9?otge$ 

tene og bentøbtil vebtAgneHegierings jtoms/ (Amt&ettfø 
pebernes ^oranbring og ^or^ettbelfe: $?en ffutøe jeg i a! gaib 
fifle formeget/ (bvilfet tog neppe ffal funbe bevifeé/) i bet jeg er af 
fcentanfe/ at"&ønQCbri/?iamtsL farvet) bet til *>almftab meb 
beøvenjT* oprcttebejforbrag/og veb bcnletligbeb/ba^eeic 
tTorge nn falbt l>Am/ fomflammcejng itbvalte&oitge/tilSo* 
be 7 Itgeførøel (om J?<rø$ ^orftfbre/ bekommet 2ftx>e^et*tgbeb 
tiinorge/ (r) faa er i)oa t>ettev>tfJ/ at banb i £ibe bar været betcenft 
paa at tilvenbe jm<}>rmij Johanni faav>el brtte/fom Sanmarfeé 9tige$ 
Srone/ fom ba og/ mebené bane £err gaber enbnulevebe/tobftgbt^ 
be af be fRorfft/ og an. 1480. af begge SRtget paa offentlige £errebage 
blev prociametet for jvonge* - Slltfaaer bet ifle atnegte/ at 5?ong Jo- 
hannes, imob Ijvilfen (pofko, fed non concelTo, at voreé nné bemale 
tegormobning/ om en bane £err gaber overbragen 2(cve''9tettigbeb/ 
varuben@nwb/) fonunretmcrfftgubvatt^onge/ beSftorffe iffe paa 
nogen 39taabe vare berettigebe at gribe til23aaben/ bavbefunbet ex 
jure vidloriæ betage bem alle bereé forben baftegribeberoglKettigbe* 
ber / følgelig og ben 9tet / bvilf en be forben/ fom Confædererte af im 
€af marfh Union, b^vbe baft til at vælge en 5?onge over be 3. 9Torbt* 
fif eriger/ og i galb be tvenbe ovrtge meb^ confædererte Stiger iffe 

t)a\)bt (agt flg bertmeUem/ Og fupplicando ubVtrfet meliores condi- 

tiones for be 2(ffcrlbtge / til ©fabeétøøbolbelfe for ben t)am ttlføtjebe 
Ulempe/ n^be bem ti{ f atbt (Mbe derefter erfrenbe l)amogl)attS 
l>eeie2tfVomfoi: beres tctteQltve^cnc og&onge; bvilfet og 
at være føeet mange trovcerbige ©fribenteve ubtr^ffetig jlge, 9J?en 

|r) 3a om noa/n »ffbc cnbnu gaae oibere 09 paaffaae, af Sbiig Chrirtianus i. foaobe erlanget en Pa- 
*rinionial-$e{ffg&eb til SRorge : faa fPulbe fcct iffe mangle paa gplbfg? ftonnofcmngcr 3 ^et 
rmgejfc font) men iffe begribe, fjoorlebctf benne .Ocrre, &a (jan gifte&c ftnDaatfer, 9Jrmj?8 
2ftarq<u-etø, meb £ ong 3«co& t ©f otlant)/ bar funbef pantfctretil &«mØ;fen*ene« og be£ct« 
feratffefjnfbfer ror t>< n2*tubefFat,bT oar tøet $rin&cjjen,berføm &an iffe fjat&e »«$t et meercenfc 
blot en Rex ufiffru&uiriitt 1 Bet fideicommiffarius ©anbélig, h'gefaaoel font 9?cberlautberne 
fotbum, oa £ong 5p<ul;pp H. gao bem jtn ^3rtnct§ 3fa6ell<e til 23nibe<@?at, fnnbe intwnU, 

pravum ejj'c worew, qvod libera homirtum capita, ceu privatum fervitium, in cenfti ae cotu- 
mereio haberentitr, fom GROTIUS hi hijl. L. VU p. ZH> f ttløftta tløfom : £iqeffla»el fy(W 

bcøtf •nøetneS^nbbDgqetC/ia {mt\w 9?orrfgeé Øiigf^etænber funDet fore enoe bet famme, 
berfom U iffe baobe b«tf( tilful&e oeer&røufle om beve^ ^ongeé Patrimouial-ixa:t ; t&i benne 
Conftitutio dotis, om man enbjTiønf, [ujb bittigt er, prae{upponerer, Det bet'bo^ aftalte pa&um 
reluidonis t'ffe vat mm alienatio, tee tjatfotaarfageUf enHf«boanltg ^.oboenbig^eb eflet 
tra;ng?nte $m f mm dcpemlerede af tf ongentf ftfe ?BiHt(« tflfyjamle Svtøefc- 355 Da DernD paa Den rene ©tDe tf fe fcar titoojcet ©aninarfé Srone feto 
nogen Otter *£erf¥abé eller @!)enDomé'9tet owriftorge/ faafom Den 
tilfopeDellret iffe egentlig angtf©anmdrrø9ime/ men ^ong Johan- 
nes tSanmarf/ 03 paa ben anDen@tDe Denne $ongeé@legttgiengtf 
tft(£nDe i {)ané ©en Chriftierno IL: (&aa FanD Denne SHorgeéllnDer* 
ttotngelfe ItgefaaliDet gtøe ttti t>et forefarte©porémaal/ ombette2\t* 
øe ta»b iralbes en provin; af IDanmarf? et Argumentum 
Decifionis, fom Der af famtne FanD tagcé noget 25ePtté/ at nogen 
anbeit/ mbKongyAw«; og føns &$nchriftierno n. X>ztv$> er 
tttøojret nogen 2fn?e* 2\et ttl bette kongerige* Sigeleleé fant) 
man umuelig af Denne UnDerttM'ngelfe deducere OprinDelfen til/ 
fcxwforc famthge hertugerne af *3ol#een J>ave begynbt at 
t albe ftg Sfrcunger ttl tTorge? £{)t ffttlDe enD Den DatwrenDe 
4bolfleent?e£ertugFridericus, fyri$ Johanifus £txt 33roDer,t £>en< 
feenDe til en bane £err$aDerChriftianol, t Saftningen afDe91orf¥e 
ofcerDragne&rPe^ettigbeD/ bat>e baft nogen Prætenfion paa Denne 
grone/ filtet man/ foruDen Det fomaUereDe er melDt/ fnart ffttlDe 
formoDe og flutte af bane an. 1482. ttl jvong Johannes giorte SHnfor* 
Dring / om at overlevere tyam m 2lnpart af Hotge/ Ugefaavel 
fom af ^ettngbømmene @le6tngog*3olffeejt, ogfcetDerpaa 
fulgte gorlttg/ bvorubi bane 2(rve^etttgbeb b<*m meere fop 
bebolbee / enb fraftenbes / boé hvitfeld f, 1231. faa &ai>De tøanb 
Dog naturlig \>iié albeleé fpilDt ftn SKet/ Da l)anD iffe tog Den minDfie 
®eel i bmnc 2\rug/ v*a bvts Ut>falt> bog tlorges Crottes 
Confervertng blot og alleene beroebe: Og wlDe man enD ftge/ at 
3?ong Johannes efter Dené lødigt UDgang f)ai>De antaget ftn £ert 
25roDer qvafi in focietatem af De ex jure belii forfjtøerpeDe jorDeele/ 
og mcDDeelt barn eneventual§{rtte>3tettigbeb/ igalD bane egen Po- 
fteritæt fMDe ttDgaae: faa er Dette Dog mi rimeligt af Denne Starfa* 
ge/ forDt Der eller* tf fe bar wttt nogen fønberltg gemg&eD imellem 
Diffe wnDe£errer. 3eg bolDer Det Derfor tf fe for raaDeltgt/ meD 
Den elleté berømmelige £err AUCTORE bee jSuropaifcben 
Aerolbs p.il Se#.s*f.2sf. aHeene Deraf/ forDt SJTorgeé Kongelige 
Xbwne i DecrfDfteSeculis beffanDtg w& en 5lr\)e*Succefllon er bfefcen 
befteget og tytt, at deducere Den ©ceDttane, at hertugerne af £ol* 
ftcen/ fomfamtlige Defcendenter fra ChnftianoL, ligeleDeø falDe 

2>9 2 tø 3^6 C. L^ g)ct ff engene 9? orfleg 

flci Sftmnger til Sflorge : SD?eget meere/ efterfct jeg formeener/ at 
ttffejura, i galt) fce o$ tiirfeltg af chriftiano L ttare forfywrfcefce/ ere 

fce&Friderici LOpfarfel faa gOtfom derelinqveret Og tacite fragået/ 

faafjolfrer jefl for, at jeg arør beft/ naar jeg opristtøtilflaaer, at nita 
afteleé tf fe et \>tttevit^t / af ()\>iffcn ©rtmJ) ogfaa efter fcen£ttt>, h*\y- 
bemcctøte fca tKTrent>e|)ertttg gttefcerict), j?ong Johannis £etr 95to* 
ter, o^fremWeéinttil no?r^cerent)eJutt/ i)an$®urct)leucl)ttgffeDc- 
feendenter l)aw tiltaget ftg benne £tttt(/ (s) eller 09 ttel wrfettø for- 
meret en Prætenfion yaa t)ette kongerige ; l)fcilf et enfcnu unber kon& 
Chriftierni il 9te<jiering af i)ønbemætøte Fnderico L meere cnt> ee« 
gang er ffeet* (tO 

§. 11, 

(.s) gige Ut tømme ttlftaaer 0$ HAGEMEIER fa Juris Puhlici Europai Epifi. I. p. ir. $vor $an 
jfrtocr •• Poffidcnt hocRegnum (Norvegiæ) moderni Reges Dania, linea Oldenburgica, hare- 
ditario jure, adeo ut his deficientibus ad Holfatia Duces devolvatur, qvi omnes Regni haredes 
in titulis fe profitentur, cujus rei occajio atqve origo me lattt. OftCONRING (Friøer i filt 
8lf&anWt«q de Republica Danica, føm fmbetf TAV. Opp. ex edit. DN. GOEBELJI, f. 400. 
Inter Reges (Daniæ) $ Proceres de Regno N&rvegia non convenit. Reges enim in iUudpra- 
tendunt jus haredit atis, Proceres hoc negaruntusqve adeo, ttt familia Ducum Holfatia fum- 
ferit tituhm hare dis Norvegra. Sunt enim Duces Holfatia oriundi ex Regia familia. Fun- 
damtntum hujus Pratenjionis fateor me hadenus nefcire. 5DJett i^f l*t ^of-SKaat »08©-$' 

25(£2 inbbilber ftq, at baocfuuDetSRøfllmtU benne jpemmeligøeb, naar&an/. c. Opp.Con- 

ting. in notis litt. b. tilf oner t At vero fratres ohm Ducum & 'Haredum Norvegia titulo decora- 
tifunt, atqve hine eft, qvodifte titulus a Ducibus Holfatia retineatur. £&i oilbe ønjF (/ ftt t)ett* 

«e lærbc 9Kanb tøa M »idet bf teane 0$ ©tebett/ Ijv.u- ben Acte finte*/ i Æraff af (jnilFen be $on» 
flelige BaniTc herrer 25robre er bienen ttttaat benne £ttul af hertug og Slrtnng fil SRorge ; X&i 
jjan bavbe uf'ilbarliqcn bermebgiorto$i£anmarFen uuojtgeliq fforSieneffe; faafom jeg frø« 
er, at til dato fnaen af vore larbe OWamb Fienber ben 25og, øyoriibf faa rart tt Document (fnlbe 
fhibe$, øger bet formebentlig tffe nogen anben/ enb tuftbn famme; 6»oru&t'$-t)fer<jCo.n- 
ftantini m. @a»e'95re» jtaaer, efter fjmPet be« hellige §aber/ tymn, er bleven #erre over Stitt 
fcOiaaten/ eller bet faa Falfcf e Patrimonium s. Petri. 

(t) ©et foneg ^el, «tDanmarF^9l«g' , nl Nasb $aa ^en5:ti^ iffe fiar ao.Ut meget cm benne 1U 
tnU 9HtmIjeb; T.HH, efter Stort o chriftianiii. gjffetfelff/ meer Dønbem ?!btv/^»«wnbe ^>r» 
lniU^olS«n/Fri(leri^t«t53acaf*StÆttb«neutttaltijgut>rnabttU^on^e{£)anmrtif/ tilfagi 
D ! &« bitnt »& n ol ^itærtfn'ng Der Ct'tcl af 2fn>-'ng til Horge, font af Diplomaie Ekaio- 
nis np. HVi TFELD l. c. f. 1219. er Plavt. (£x bet bii o>\ fa^fbel/ føm vi tilforn t)ai-e prxfup- 
poneret, arChriftianol ei\if beS^øtffeen^roe.ellfrPatrimonial-iXff bleven P^^brag^t : faa 
laber fiq maaiFe Fridcrici I. Opfør ielt foromtalte af ham £?rr tpr ber £ Mia Johanne imofc be 
reb.Ui»!e?K;)r»ncenbftirte^r-tg/ oqben^anaf o^oveFa^ebi-tacita dcreliftio øc-meb unbf?øl> 
be ; at ba fca* 1 i ftø»)|lbemeltt^onc^ Itw- ji«b/ og faa 'ajnge nogen af han^Slffem nor tft» 
ø»ev$/ ingen 5Retttu5 b 6aube ttl af vindicere «a S^oraei ^røne# (»an en, ft-'fl r Pnnbe fa&e fcnt« 
lue., efter ben b ftcnbfeReguIamjuris : Non valenti agere nulla currit yræfcriptio vel aoiifli© 

jurii. ^wilfen Jubuenbuiij vi bvg nu ingenlunbe m f»nb<be viDeie at t i/rf»avc . ftttrøqmle gtføek 357 §. 11. 

©og l>et maae twre bermeb/ bttorban t»et tuf/ faa fanb Jet tKe 
ne^tcé/ at fom^ong Chriftiani il 8tffcttdfe/ ber jfvebe 311,1523. i 
2{lminbeligf)eb bar foraarfaget en merfeliij goranbring i De 3.3florti* 
fl?c SRtgeré ©taatt*Syftemate, faafebe$/at©$crrigeé Stene fra Den 
Sitb af ganbf¥e bar fcafagt ftg al gotbm&UQ^et) efter fcen Salmarffe 
Union, og alle?iber baft fin egen 5?onge; faa begnnbeé ber en nt)e 
Veriodus, i fyvittwVlQtgt/ faavd fom ID Aitmarl 2 / føn: røret et 
f?itX?*l*&tge; £()i efterbt Det bej)aget>e ben tterfie Seel af benne 
Station for faattit at bolbe fceb be gamle Confæderationer og gorbim 
Delfer/ at famme tf fe bar tialt flg nogen anben/ enb bent SanmarF 
faarne hertug Friderich af£o!ffeen/ tilsenge/ faa gtf bog bereS 
Omtjut for bereé 3>rføilegteré ufrænfebe éolbelfe tblant anbet ogfaa 
berben/ at fcemte <&erre veb fin é>aarit>f<xfimns maattt forpligte 
flg til, at agteftotgt, fom etTvttVcd^igc, følgelig at frø* 
falbe bentDtel afHtvingtilZlotge: og bar be SRorffe faalebeø 
»ebft at betiene ftg af benne ar barn giorte Renunciation , at be an. 
1529. , ^a ben kongelige <prin$ Chriftian forlangefee at btylbeé af bent/ 
mebené fyant £err gaber enbnu uar i £m, negtebe barn ber 7 og briftig 
beraabte fig berpaa/ at &e> Itøeftavel (om ©anmarf / xwe et £tøl* 
&ige* Sager man nu i upardjitff Owr&eødft/ at/ i galb enbeg, 
efter weé fortjen tjttrebe Hypothefm, $ong Chriftiano I. uar o\>er* 
braget 2lr\)e*9tettigbeb til benne Srone, faa ttar famme bog 1.) ueb 
benne graflgelfe ganbf¥ebøt> og mauteéføfy ogfetter 2,) bertil/ataf 
^et)bencettnte^origeFriderico I. alle ^olfieenffe hertuger i enlige 2i* 
nie nebfiammer/ meb bet Pibere Jillceg/ at 3.) ^ertug Adolph, ©tam* 
me-gaber til ben$førfie(t£e£ime/ førfl an, 1526. er fobt, følgelig at 
benne Jjané|)errgateré folenne Renunciation paa alle forrige 2trt)e* 
Stcttiaoebetv t£mfeenbe tilSRorgeéSrone/ er ffeet to %\tt ferenb 
banb bfe\) føH til 23etben ; faa ligger Det/ efter fcor^é ringe £øff e/ 
©ole f tørt for ©tjnene, at, liaefombeter en afminbelig og meb ben 
funbegormtft harmonerende Slegel/ ia en©tøtte fer utallige £anb- 
linaer i Ut borgerlige ©elffab/ og iSllmmbeligbeb for alle menni(te» 

lige g^rbrage Og fagter : qvod ad jura renunciara non derur regres- 
fus: \aa maae benne Stel faauel fom 2frw letten paa Storke fra 

S 9 3 £ong 358_ C X. S. MStoWtfa tVbttitt 

5vongFridcrici lifter af fyvot li&t merfelig Slfbref og Exception; 
fornemmelig 4.) fca fcerforu&en alle fornuftige 3urifter, eni> tf fe 6c 
unfctagen/ fom ellers meettf/ at GROTiiga>rfcom: dejur.Bein&Pac. 

LJI. c. 7. §. .2 tf. /» hæredit ariis regn'is, qvi jus a fe abdicat 3 nihil potefi in liberos 

transferre y billig maae mtyftctnffø tnt>enfine\)tfie©rent)fer, faafom 
Det rømmet owrøn* me& fcen for ftg felt) talenfce fornuftige SBtllig* 
J)et> / at flige Renunciationes et) f un6e ffee af gorølfcrene til SBornene* 
ptabt, fornemmelig/ fcerfom famme allerefce fcaue erlanget et ©lage 

jus fuccedendi ex pa&o & providentia Majorunr,ere fceruit famtttfcige, 
ilt malt maa giøregorj¥tel inter liberos jam natos & nafcituros., og 

forti fce ftfcfle ere at anfee fom non entia, folgelig enfcnu ingen jus 

certum in Regnum hæreditarium fuccedendi f)(ftt erlanget/ cum 
non entis nulla funt prædicata, per confeqvens nulla jura* altfaa/ 

figefom fcereé exiftentia futura beffrwer in nuda fpe, faa er og fcereé 
fucceffio futura intet antiet en6 nuda fpes; atf flger jeg/ betageé og 
tmfcfcrageé flige liberis nafcituris ue& faafcanne bcreé Jorælfcreé Renun- 
ciationer/ iitt tilfcelte/ naargolfeté ufctrnffelige 33illie/ fom in 
cafu præfenti,, fommer t)ertil/ alleu&enfcenneRenunciationjjattentc 
Prætenfioner paa nogen 3{m<Succeflion. 33i fcille allene l)øre i>en 

fare GROT1UM ^erom/ JjMf en ditto L. IL de Jure BeUi & Pac. c. 7. §. 2<f. 
røegetgmntig forfarer t)emteThefm: qvod nafcituris certum nondum 
qvtfitum efi jus fuccedendi in Regnum hæreditarium, fed nuda fpes , qvæ facile 
auferri tis poteftpopuli voluntate^ fi etiam parentes, qvorum inter efi , jus ad 

fiiios tramire , Mud remiferint. JM>orfor jeg u&en fcifcere 23etamfntng 
troetv at Ben Xitel, af Størina tilSRorge, i Det minfcfle ubi ÆongFri- 
derici u f)*\)t 9>erfon maae tnvre ufcfluft/ og at Bet nu florerente 
©tormægtigff e kongelige 3(n>e*.£rou$/ efter at kongeriget 9torge/ lige* 
fom kongeriget Sanmarf , met> dti t)ax bef ræftet t>en t>eb ©ufré gor* 
fon unber j?ongFriderico m.opretteDe5(rv)e*Souverainitæté5orj?r^ 
tolfo albtkétiltommw jus prohibendi, at ingen, ufcenfce JDurd)* 
laucljttgfte Defendenter af tHonarctnets prtførøtfttjrffc Stifte- 
re/ maae tilegne ftg fcenne Cttel/ følgelig be allene (Tulle bebe 
2(rt>mget: til tTorge/ Ijxulife <8tøt>s j^orfyn formefcelfj fceres 
Wfe Jøbfele Ptmogatrøet: tillige fcrø me&beettai 2(rve^e* ælttøomle gtføek 359 §♦ 12. 

©og ben merf ticerbtgtf e Periodus i ben Stor j?e £tffotie fkaer enb* 
nu tilbage* STcmiig m Seel af t)e 9?orff e bctfce allcrebe a. 1534. ub* 
xaabt Chriftianum in. tit 5?onge,ber bog formebelft bet fixth 5f nbang, 
fom5?ong chnftianusiL enbba batobe i btttt kongerige/ tffefiør/enb 
3.1537. efter mange ubflanbne 25efwrligbeber , enbelig tiet) fat i 
©tanb til at faae Dette 9tige nogenkbeé fat i 9toligbeb. Sorbi m ben* 
ne 6e 9Totf¥eé Slbfcrr b#t)lig fortrøb kongen/ faa wl font t)et ©anffe 
SKt^eé SKaab/ og bette nu fcar anben gang/ at Mtt kongerige f>ax>lt 
banblet imob i»en Salmarlle Union : faa f¥a( a.1536. yaa enJperre* 
Sag tit $iøbenbatm wre bleven befluttet/ at aftfaffe albeles 2\t* 
gens&aabctttTorge/ ogatbettefcanbeftetbags jfulberegie* 
tres fomen blotprovms af£>anmatf, £233l:g(J2© /*. / i/f/. 
ligefom og Denne Auétor /.#*#. betetter, at ibiant SKigsbagéA£er- 
ne fammeJiib 1?al twre infereret en2{rtifef/af 3nbbolb, atUOP 
qe fiebfe og alttib flfølbe forblive imbee IDanmarfcs £tone, 
faalebes, at Kongen/ fom bver gang blev valt i Ttanmavt 
xibm bectTorffeJvtgeeøt^nbere ancurrenz, ffulbe bog agtes 
og anfic& af bem fom beres &onge. 9]u negter jeg xlh, at jeg 
jo meget gierne enflPte, at fee benne £crrebag^A&in extenfo, faafom 
jeg altit) bar ben$?iétanfe, at£2$3£$S2©/ ber paa flcere ©tebet 
i banéivrønife/ naar bet fommer an paa Qyæffcones juris Pubha, 
begaaer b?el merfelige geni / f)tt iffe rettelig bar fattet bet ©an(Te 
9{ige$ SKaabS SWeening/ (u) og efter at $ong chriftianusin, t)a\>it 

Utitnt 

(u) £ef Mtt fattgf fømfg, at jeg »t'I ffetøe tto$ef fil ben flore og j jftenføl hl ten ©anjTe £f|?orfe 
utøt>eItgrneriterteSRtg£ (jarler Hr;rrøZ,Dtf$orna , vtnelfe : Sildene naar fyanf. /&f. fow 
gt»er,at af benne ^erfebags ©(»triittg er asbenb«, bet -hertugerne af -éolffeen tf f'« 
meer« meb &ett« f imbe tilegne ftg ben Cttel af Svingel: til tforge, efterfom STorae nu 
fcrøbe botst op at vcwe et fcer'oeks og a&ftt'Zt 2ir»e^ige : faa er ^tt @ok<f f axt, at !>4n ey 
tefeteltø bat intfett ftatum controverfia i bet nætrværenoe Spøremaal ; ttøj »ar sfterge 
fovblcoe« eteget Olrec^SRtgc tntXU A. ^6., ha frnibe &enr.£etre&ag$>6lutmng, fom enDis- 
pofition, t>er »jargiortAiperjure tertii, tf Fim »ære af li^en @p!btg(je&/ efterfcf fcef X>aii|Te ixir 
§ef SRqqD tf Fe &at>be t>æret t'6tattf tilatbttatf &e^ol|leen|!e hertuger lattjua qvsefitum, og 

lao&e Oltfaa deercteret nullitcr fuper re alienå. SBt fytot Ui for aHctJl)er evaqtet ttt fot n^ 
U«6fgtMdet^pjr<m«ol: cm benne ICttel fanb tilfomme nogen <mt>en, enb ben gfor. 
»ætbigff e 2long FHJerici i JL JDwtcblftttefrtigfte 2(ffom ? at diftinguere trribc 6lagé St< 
tW ; iJ^ll/ ^0«0 SBet ^903 Chrifiianusl, fax Utmmtt til S^erge, pgindiftinftc transfemtt 

mi 360 C. U S. ©tf $ottøettfie 9torae$ betient flg af fin jure vi&oriæ, og afffaffet Det Sftot^e 9tigeé 9IaaD, 
forDi maajfre De fleerlle gemmer Deraf førøDe fortert flg imoD f)am/ 
og giort flg ffnIDig criminis læfæ majeftatis , men DerimoD alligevel 
af a&ffiUige poiitiffe hårfager/ f)tiilf etøan/ fom en@tanté*ft)n&ig £er* 
re/ ttel ftatÆe overlagt fjos fig/ iffe fundet Det for raaDeligt at bringe ten 
toet) før f)Ot)bemelDte £ongFridericiL Renuntiationpaal)amogf)an$ 
tøøe Agnater eller perter SBeøbre falbne 2lr\)e$Kcttigf)eD ttf t>ettc 9Ii* 
ge/ fom et golf Der meD ©wrDet igien toar tvunget til £t)Digl)eD/ og 
DerforuDen |Ig intet \>ififere I>av>t>e at formente / enD fine <prtøilegier$ 
og $rtøeDer$gorUt$/ igien i S3rug : faa fcar Dette/ bttaD tier af Æon* 
gen i Sanmarf/ og/ fom Det føneé/ alleene meD 9ttflé*9taateté con- 

fenfu, vel re&ius, applaufo., Mr fluttet/ impnteret ten ftDfte/ fom et 

iffe faa meget Æongené aller&øflefte^erfon/ fom meget meere jtonge* 
riget ©anmarf betreffenDe ®ag/ og De OrD / at SRorge fMDe regie« 
reé fom en 9>rotnnj af ©anmarf/ ftben ex proprio ingenio tilfat/ Da 
maaffeeSRigenéSRaafcetéSanfealleenetoar/ at Horge ff irifce noget 
engete og paa en termmas vuigaris f æderis overfJtgwbe tTTaabe 

combineris 1UCt> IDMtmatf S C^One / Og U'gefom /« ^«>rø civitatis 
perpetuo duratura conj unger is ; Xf)i fcerV»eb / at tt Slige faaleDeé forbttt* 

Deé meD bet anDet/ at Det i gremtiDen ftjneé meere at wtt et Anne- 
xum af Det anDet/ enD at Det ffulDe IjolDeé og anfeeé proæqvali fæ- 
dcrato, laDer fig iffe giøre Den ©lutning/ at bet itu ogfaa er bleven 
en Prox>iit$ affcetaitbet&tøeoø berubi incorporem -, ligefom f* 
S. kongeriget SombarDien/ ja Det SKomerffe 5\tft)ferDom fel\)/ I)ar 
fra Ottonis M. SiDer af dependeret af Det Xi)Df?e SRige fomfaaDant 
et Annexum, enDflfønt ingen XnDfr^ublicifr Derfor j)ar unDerffaaet 
ftg at uDgme Det for en ^rouinj af SnDfflanD / eller at fingere faa- 
Mn en incorporation. Sl)t/ man maa tage ©agen/ paa frwlfen 
$oD man t)il/faa foraarfager enljwr incorporation, at et frit ©taaté* 
Corpus laDer af at vwreDet, fom Det før hat verret/ og ligefom de- 

pofTederes og blotteé fra alle filte Juribus fummi imperii og liberta- 

tis ; af f)t)ilfe Det intet taber, naar man itttm præfopponerer en fim- 

ple 

paa ftttc 5Irt>mqer/ tnbtilffonqFridericil. RenunciatJon ? $ov &ct ant>«t, om efter fremd&te 
£ong Fridericil. Remmtiation benne Strel enbnuOa* funbef ti!f omme r^ané ^ottgcliae 2(r»m' 
øer/ og jjmlfe of (jan* Defcendentcr bet &ar funbet tilegne fa ben ? Æor &*t tre&te b»op 
cit benne £itel er ole»en foranbret »eb ben nnber ®m SJelfignflf« i«bf>v(e 8lw. Souvt- 

raincté? flrtfcgamle Sritøefc. 361 pie conjundtionem, annexionem vel combinarionem at WXtfttttl 

St)t fomSRennefFeneé naturlige gribeb og Sitret) beftaaer BeruBt/ at 
et bttertgolf bitter be3Hiblerog9t£ttlgbeber/ bttiffe be meeneratbe* 
botte til bereéinbttorte$ogubttorteé33elflanté Confervation, uhtta* 

gen : faa cefTerer øg Cp^øtCt a( flig Jus liberi arbitrii tteb enlncorpo- 

ration, forDi famme egentlig cg necefTario aagaaer©taaten$9tegie* 
ring og be bermeb forbunbne Jura. Serimob \>trf er en faaban Con- 

jundion intet anbet / enb et Syftema irregulare fociorum velut in- 

æqvalitcr fæderatorum ; og enbflfønt bm betager feen botfefleSKagt 
noget af fin naturlige ©lanbé/ faa tøættcr ben ben bog iffe ganbfleop* 
JDog tti ttille og befee, bttor urimeligt itttt goregittenbe er, og bttor 
tiretfcerbig bet®anf¥e 9tigi SKaab bwbe bwblet/ i galb famme var 
falben paa benSanfe at giore jltgt. 

§♦ i3- 

Set er unegteligt/ ogtbetforegaaenbe notjagtig ubfort, at £on* 
geriget9Torge/i bet minbfle inbtil&aret 1536. bitterret en meb©an* 
marf confædererr fcie <Staat. £igefom bet nu efter alle befienbte 

Sletter er ttrfl/qvod par in parem non habeat imperium; faa tltaa 

man/ for faa tttt, antage bet for en rigtig og afgiort©ag/at£>e£>an< 
f¥e lige faaltbet l;ave baft noget at befale 1 tlorge , fom fcc 
tTorfre 1 fcemmatt ; ©ettvr man nu bitte/ fom billigt tx, forufy 
faa fanb man iffe fee / bttor flor ben gorncermelfe fanb batte t)a?ret/ 
for bttiéffnlb bet Sanffe 3tøg$«9taa& ffulbe baw jluttet, t JPremt^ 
beit at foreene Horge fom en provins meb ben £>anjte £ro* 
ne; Ttji at eenAiliert vel faub tvinge ben anben tteb 23aabené Sttagt 
til at bolbe Allianzen ubrødelig / følgelig bette faa meget meere bar 

@tcb imellem confædererte ©taater / ber lette Wil et Syftemate ci- 

vitatum tnefc binanben/ bet batte tti allereebe i foregaaenbe tilflaaet/ 
og ttille iffe beller nu fragaae bet i men at en ©taat for ben ©ag$ 
ffnlb fftilbe dejure funbe berede en anben fin gribeb, og bringe ben 
ttnber Xræfbomé Slaget/er tf fe ttd troeligt/efterbi bet/if fe alleene iblant 
Sfjtiflelige / men blot efter gornuften Uttenbe golf / tteb conditioni- 
bus pacisalbeelfémaaagteéberpaa/ at©f4bené<£rftatnmg iffebri* 
tte* b^ere, enbbenbegangnegorurettelfc^SJlaturtiUaber: tt)i at 

3 i »e& 362 C 4 L.S. ©et Æønflertøe 9?org?§ t>et> ftf<5 total gorantring/ l>^ot*\>et) et bittil frit oa indepciident w* 
rente kongerige gioreé til en 3>ro\)inj af et antef golf og 3tig*/ revera 
enStrtflftrcrttompaaftreé/ batten tøvteALBERiC. GENTIUS 

t tøait$ Difcurfu de Unione Regnorum Magn<e Britanniæ meget tø£l dttXntxUtf 
tiddt t>AH p. m.S7* figer ♦ Regnum in provinciani rcdaftum jam fit membrum 
minus dignum civhatis , qvomodo fervi memhra font familie i iM)iifet CC 00 

(et at begribe/ naar man 'if fim toil agte bette/ at beri)cé iffe alleene fore* 
Fommer en gorf ieinelfe aften b# t>e jfe SDtajeffart oa independenz, uten 
J)tiilfemanet)fant foreffitle flg et frit golf etter ©taat/ paa tetSKigeé 
©ite/ter faaleteé incorporeris i tet anbf t ; men at ter og maae paafølge 

en fultf ommen translatio imperii in populum focium præpollentem, 

|j\)or^fc Da et frit golf ttø6t>en&ift toter afatvm tet/ iomtetl)itmt* 
til bat \>mt f tyviitn ten ypperlige grotius /.. il de lure Bein & pac. 
c.p. §.* gantfFeretbarobferveret, ©en Sanfif r Station fcilte og i 
©antbft feltten ?£reteraf, trrfom tettefaaiftréfcarffeeh tbi 
fcet ttilte ftrite met ten almintelige Stegel i ten almintelig 9tatut**9let : 

qvodtibinonvisfieri, alteri nonfeeeris; ta jo te l ©tiltninger alte* 

leé rigtig / at ligefom ingen 9tegent/ met minfcre man præfupponerer 

Ct abfolute Patrim onial-3tige Og imperium mere herile, l)dX Set til at 

for-alienere f]t golf/ eller enSeeitetaf/ uten tete 2>illte og ©amtof* 
fe/ eller at betage tet noget af tetø lovlig forbtnwbe Juribus, ^jrtoi* 
legter og <prærogatmer : <Saa fanb faa meget mintre ten eenegor* 
fcunté-gowantte l)aw SKettigbeb til/ enten at ubeluf f f ten anten, imofc 
ftn QSiUte/ fra gorbnntet og tet af famme ffytente 9?etttgb?ter/ eller 
At fette ten i en flettere ©tant/ ent ten er 7 jfølf en ban i Æraft af ten 
oprettete goreenittg/ frivillig bar \>aata^tt fitø. tøm qvijéfidetaiia^ 

gregant, ut fæderati, ftger GROTIUS deJ.B.&V. LibJL c. 6. ii fibi JU- 
pulantur defenfionem a toto, non au tern cuiqvam permittunt facuhatem fe alie- 
fiandi 7 velindeterioremflatum redigendi. |)\)0rtil ftmt føt)e$/bfcat t)aU ffWtt 
m Apologetico eorum, qvi Hollandiæ We/tfrt/iæqve &c.præfuerunt, c.i.p. m.f. 
Qyamqvam emm fert fædus, nationer omne sinter [euniricolligariqve, acjiuna 
natto ejjent, hoc ipfum tamen, qvousqvefe porrigat Jeqvemiaindicant , ne >fci- 
licet divellantur afemvicem, fedauxiliojintaliaalil Neutiqvam autem id fw 
iffepropofitum, utmifcereturfumma imperii, ex ipfavoceliqvetf æderis, (eflenim 
fædus multorumfummo tmpeno uttntium pattio,) deinde, qvodnon ormes nationes 
detncepsunanatiofmur*dicantiir 9 fidjun8* 9 velutfiunanatioeJJ'ent. éttilfet 


«!tøflmle Sti&ffc- 363 ftttfff enfc|?iont fcet af grotio et f?rcv>et alleene i henfeenfce titte con- 

fædererte ©taater/ føm ItbøiøtC Republiqven iboUanfc/ feog/ ob iden- 

titatem rationis, billig her ftnfcer ©tefc; ^ilht faa meget tt>beltgere 
feeé, Derfom man tril fafleet Øge yaa fcen førfte til Salmar imellem fce 
3. Stort ifFe Stiger a. 1397. oprettede §oree ning/ i ftmlfen leges fæderis, 
efter fcoreé ktrbePONTANI Translation l.t.fatii inbrholfcte lettt: 

Statutumqveinter cætera, ut triahnec Regna uvum eumqve, dum viveret < Ericum 
Regem agnofterent , ae eo defnnBo , unumfimiliter, non pi ures, deincepsReges hå- 
ber en t. Nec fas ejj'ct Regnorum u ni Re gem ajjhmere eliger eve t nifi unanimi Reg- 
norttm finguhrum Juffragio. - - De bellis qvoqve Jimilibusqve, qvaingrue« 
re pojjent, incommoais decretum, ut qvoduni obveniret, id obveniret fingulis } mu- 
tuasqve invicem operas fubfidiaqve præjlarent. Regnar um unumqvodqve fecun- 
dum jura fua ae leges adminifiraretur , nec in Dania Norvegiaqve Sveticæ, neciti 
Svecia Danica Norvegiaeqve confuetudines, qvæ cuiqve Regnorum peculiares ef~ 
fint, locum baberent. EJJentqve hac unione di for di £ omnes veteraqve Regnorum 
atqve indigenarum odia fublata fepitaqve, nec unqvamRegnum alterum in alte- 
rum infurgeret, am belle occafiones præberet. ■ 2f)i føm af fctjje Crt tåbelig 

erfare^/ i)t>cr flor StigfteD itv har fcæret imellem tøfle trenfce pacifce- 
renbe SJiaeiv faiitm wb fcette Pa&um tffe ffulfce forminfcffeé/ men me* 
aet meere fiatf&hi og fad hotøeé : faa fulgte af jtg felt) juff Det/ facto 
førbenawtte ftcre GROT1US mApoUgeticoi.c. p.p. for at &eflt>rf e ^an^ 

©ag f)at fluttet t ad illius libertatis tutelam natienem Danicam Norvagis abli* 
gar'u tantumqveabejfe, ut fub cormnuni fæderatorum nomine jufte qvicqvam at* 
tentari potuerit adverfus fupremamNorvagorum poteftatem. 3eg \)il t\U ittt talt 

fceronvat omenfcffiønt fce Større wfin&e gange excapiteperfidiæhat)* 
it forbrufct fcereé fcet t en Saiuartr'e Union er(angte Scifje^er, faa hat)* 
fce fcog faafrmftereéUtrøfftib tffe $wt &* ©anffe né$y n Sfettighefc tit 
paa imé ©it>e tigelrteé gan<1le at ovfyw alle Cåpita hujus conven- 
tionis, hviitclviffcUs vat ftettr t>etfomtTorgevar cjtort ttien 
ptwnn3 *f Etøttmm* ; 3 ^tlfet Xilfteifce £err ton $U$g(£St* 

£)D9vS i 6en meer-allegerte Difputaz de Syfiematibus civitatum §. //. p&f. 

03 i 6et fø* treffdigeQSetf <&y»r* n$t. &gem. l.vu. c. 5. §.17. rnjfø* f)eel 

VH'J ertubrer * Sicontmgat, ut unumRegnum tanqvam provincia alteri fitbjici- 
atur, unio ex f ædere re fult ans ex/pirat, & in ejus locum arftior coalitio in eamdem 

chitatemfubit. Sf)t enfcffientvt i bet foregaaenfee hatte til(?aaet/ at i itn 
gatfy fca een af 6e confædererte ©taater vilte ut>en gtjlDig Starfafl tr^ 

Si* 6e 564 C L. S, Det Æ ottflet iae 9tø tgeS m 

DefniDetfcelleéflutteDeSyftemate, fee anBi:ebal>a\)c en jusbclii imoD 
famme: faa er Det t)og et antoet/ at tale om en jure beili, ter ftgter til et 
oprettet gorbunDé gaflfyolDelfe/ og et anDet/ at admittere en ex jure 
vi&oriæ fornemt 9tettigf)eD til at giore fin forrige Aliicrtc oggor* 
iwnDé$er\>anDte til fin UnDerfaat ; SJien jeg ml enDmt iffun melt>e Det* 
te/ ijwr liDet rimeligt Det er r at NtSanffé 9iigcé SRaaD ffulDe&aw 
f tuftet treffe og forfatte faaDan en^crreDa^Slutning. 23i l)afce for- 
ben fagt/ at 5?ong Chriftianus m. a. 1554« afeen Seel DTorffe er bleven 
uDfaaret til £onge/ og felgelig t>eD Dette 23al t)ax befommrt en 9tettig< 
fceD til Denne Srone/ om Det enD er fanDt/ at fjant/ forme&e Ifi l)anø £err 
gaDerS FridericiLRenunciation, ingen tøtDere Str^e 9tettiat)eD til 
gtorgefjatoDetilfommet: ^vo vtlbe bavel troe/at benne tøyøp* 
lyjte Aerre jMbe fcave faa lige frem labet ftg befalbe en flig 
iTgnnfitg^errebags-jSluttting/ bcr bax)be hgefom røvet tyam 
en fofteUg Steen af \>&m Crone ? 3a \)vo tnlbe troe/ at 2\ig$ j 
&aabet (elv t IDanmarF paa feenCub fMbe faa albeelesl?ax>e 
forglemt og tilStbe fat al Refpe& for beres^onxje; at bet fM* 
be $ave forfattet en for feans tHajefføt faa tøtyft uforbeelag* 
tig »Intntng ? (w ) £()i i !>\>or meget enD Dt i Dlorff e f)a\>De forlø« 
bet ftg i Denne ®ag : faa angif Dog Den gorfeelfe meere £ongené føpefic 
Sttajeftøt/ fomDenDetilSeetølKWDe antaget for Dereé rette jvonge 03 
$tmt enD Den angif SRtgenø^aaDet fetø i ©anmarf/ Der if f «n uar en 

con- 

(w) £err(£fa e t^aabj6rø(£9v gtt>er en meget førbeleé Raifon berfore, naar ban t r)anSoft6e<' 
Uftønte &ånnem4t$tfcf)en (&cjfcbfcbten />. 23^. {iger,fttbe3Danfre&ei:v*t> bavbe gforrbc« 
tes (frie V al meget fiBtVrt, i bet, Derfom Horge vat bleret et 2lrx>e 2\t3e, barbe t>e ve*« 
*etfaft forbundne til oøi&ønmftfEat ubvelge arvingen til Worcje, p<moet<f tonerne 
iWe tfuloe ftiiles ao i SDJ^'tt man tnaa tf Pe taqe mtg bcf tlb? op, flt jeg atter berubt diflénterer 
fra benne boomeriterte Støanb, for [j»ié W< KO bærer al #ut)agfelfe ; £&t atforbtgaae, bef »i 
øllerebe /. n. ^»e beoiift/ Qt 9?orge forben A, 152 j. formebelfl Fridericii. S^aanhf^mn^ 
bar ojkbf at »ofre et 2Nr i9?foe, na altfaa Fjar man paa^errebacien i X)anmarf 1536. et) fnn» 
bet anfee bet unber benr e Qyalitctt, faa er bcttt, berfom noaen enb iffe »ilbe anfee bette »oreé 2>e» 
t>it* for anlbig. faa m%tt, fom at tilleaae bet BanfFe SRf ae^SBaab et ©fagø Politiqvc, ben matt 
bog iffe fanb taenFe bet fil, §x>\% \mr\ iffe paa ben anben @ibe tmob ben ffave ©anb^eb m'I Op- 
ponere, af ^ong Chriftianus in , en faa f fog og (tor Regent/ 5atbefabef figmeb^anble/ fom 
man fetø »j[be : 3ea »{l alf faa labt énboer ui»orfbi'tjPBaf*r fefo bømme, (øornieaet bebre »orel 
Conjeclurer, fombe« ber ^»erf en fornærmer tøqChriftianiin, ^De3?fffigf3ebogpoIiffffe 
Øfoté ^orfarenr)eb ; ber ufffelig f)ar fifort barn agtjom for fta oa fin familie, eo øeller paabor* 
ber bet DanjTe Wge^9?aab npgen imptation, bev (fulbe ^aoefli'iNttrøpb ^eff«rbta6cbl 


dtøamle gt tøe& 365 confæderert 0$ godmttité $0tt>ante. (x.) Nam in hifie fæderibus fyfle- 
ma producentibus- finguli f æderat i proprio ex judiciofefe determinant admutuas 
qvasdam præflationes, itatamen 3 tit de cætero exeraitium iftiur partis imperii> ex 
qva præftationer illæ fluunt , haudqvaqvam fbcii confenfui velint alligare, nec de 
pienis 'fima & illimitata fua poteflate rempublkam gerendi qvicqvam delibartr, 
PUFENDORFF de Jure nat. & gem. L.V11. c.j. §.//. & inDiJj: de Syjlemat. 
civit. §. 16. 1 c. p.307. SerimoD/ f)lM$ man fupponerer flig Conjun&io- 
nemvelCombinationem, Jjat^ongChriftianusIIL meget tøelfunfcet 

famtyffe teri/ t betbcSftorffe/ fom bet f^ne^^etre af l>am bragte til 
£y£ugl)et> meere vebbe£>ait?¥e Rtgens ^tcmbers *3teip, enb 
vcb j^aita egne X)aabettø ift&3t, og i flige Jtlfcribe/ i fæc naav/ 

fOm GROTIUS de. fure belli & pacis, L I. c. j. §. u. n.j. 'ffttéttij tn Rex 
ufufru&uariusvel fideicommiirarius tf fe ex proprio patrimonio, aut 
ex fructibus ejns patrimonii, qvod Principatum feqvitur, f)ac ta^Ct 

^rig^né Omf ojimnget/ tani Det/ fom ben berømmelige SurijJ fran- 

CISCUS HOTOMANNUS Quæjl. HUtJlriumLp.m.isA(tXn/f)tt\)^t 
©tefc ♦ qvod qvando ditionem aliqvam Rex folus ae per fe non acqvifivit ,fed ei- 
viumftwrum fttnguine, laboribus ae periculis , ea civibus potius, qvam Regi, ae- 

qvifitacreJidebeat. ©etter man nu bettf eengang forub/ ogforbmber 
Éftmeb bett forben fremfatte $?eening / at &ong chriflianm 111 ey l;at 
ty\vti&nbcatacqvirereX>etQvctvnnX>meXi$tgt for (tg og (in 
Familie, faa feet man Hit f labber ^arhmbctfyinbre fymii/ miamit 
ar fette ftg imob fammeé negere Combinering meb Smtmavf eø Qvont, 
fom ben paa 9Torge f)crftenbe kongelige Sftajefføt/ £m;f)eb oa 33i.Tr* 
big[)eb intet beroet) ftagif/ og bette for iKeften fvie golf allrenc ttibre fin 
forben ttb $onge Stallet J)afte fceUeé ©temme : Sf)t fca faaban en 

3 5 3 <? on > 

(x) 3^Berjw^wWttal»feItfl/ nt nogle af »ore egne 8anb$'6frt6?n?ere/ teb af fortone Wtm« 
Jrt'g gaae for m, enb ogfaa ba/ttaar ?►« faU om bcn^ ^efFaffenf^b 1 5^nfeent»e f ti t>it C>ai*jfc 

IHigfijXaab/ 0g?a!fcitrarefpe6tumadRegeni, t»a betraéterefc<:3?o;|?e fom $Ket>ell?rj £>.:; en* 

(frie jeg i bet mtøbjjfc at fornce^nte »ove$i Skats Støtten meget »fl $t>?bf |tørf <^taté^G.iI) 
£-#J£?ft \^nut'or!)an$yrnbe(tgt&a»be Fnnbetefterfee og fovb:bre fcan* ftft&cføgtc &åw 
tHmtxctfcb (Sefcbtcbtc/ (forti bet tffe eratt»iolepaa/ ot benne føarbc Expreiiion />. 2^3. (o 
fca uar blcoeu nStletfet; £tø en^te6eB rt aHetiber faa^an en ^erfom b r oei en fj rcia fube 
^^l&mqé iSeb^irfcrbnnbenflgttlbenanben/ &en ^an »icb fin Utvoffab 5ar afort t^of • iil%n 
o« 8ob'35eb/0«r.tttitfi5efetterfaaban jln3JKflt/ følgelig ^anbiev imob bet^D^vH.H 6 liT^-6« 
©rtfaftb og faUeé Otocltgr>cl>/ ^*oraf 5an felo er etScm. 2l!ff«nFanbbemie Terminus aibttg 
6rnge&/ naavba'taleé om en frie6taat/ ber (>anblec imot> bet $otfun&/ fombenmeb«na»* 
366 C, L, S. jp ef kongerige ?fow$ 

Combmer-i>g goreening funbe grørefaawf fjant fom bant (efterfølge* 

re I Sen ttlfOtntntribe 5Étib mnnrVoHmeererefpectablemSenanigenti- 

um, omfficnt een et) bar bragt kongeriget i Sanmart i og fov ftgfttø 
nogen 5otDedtt(\)et)e/ Urenen prælafionem permanentem : faafanb 
man efter biffe af oé forebragte Principtis fnarere fupponere enCon- 
fenfum t Renligt ttl kongen/ enb efter ben øvenbemeiote SEtteening om 
Dette gtcgetf Ombannelfe til en^romnj : (Baa bar man og/ naar man 
anfeer @agen paa jbenneSKaabe/ at9tig$bagé--©lurr*M<jen et)aibee!e$ 
t)at frafienbt be SJlorff e be v>eb benSalmar ffeUnion e r f angte Jura fæde- 
risj men at altrene i (Stt\}tn for ben bibttl fjnfte gugijeb t alle SRctttg&e* 
ber/ bfcowbi be I>av>be fraaet meb ben ©an jf e Stationer altrene et fædus 
inæqvale paa beres©ibe produceret/ faa &ar tnan,ftger jea/tffenøbtø 
Pibere 

%Cl røget) ex fola vi armorum & juribus vicloriæ erlanger et jus per- 
petuum, \aa tøtiae pars victa HU beqwmmer ftg til tine Øtetttg&e* 
beré Sffflaaeffe: feta lyavbt vd en facfoan ^tgefcagsSfømmg 
fait nyttet IDanmatl: Ufcet/ førend man ftmbe bevufe/ (btrilfet 
man ij^tngbeb.iffe et: i ;g>tanfc> ttl at bexmfeO at be HorjYe 
^avt>e erfc'enb tog antaget bert/ oøaltfaa emfinfu vel exprefo vel 

tacito, direfte ClUt indirefte frafaldet ftt fummum imperium : JptøOrtniOb 

iertil , at be Sa n fl?e 9tw$*© iternb er efter ben Jiib privative, valide & 
cum efte£tu legirimo bar brugt alleene alk SKettigbeber til at wføe 
en fcelleé Jtonae/ meb beSlorjFcé exciufion: bertrl brtørøebr* paabe 
unbertmmgne 9Torff eé ©ibe intet ttibere/ enb nuda patientia, ben man 
og meget ttjbefig fanb fpore i be af bem meb bc&erig SøDtgljeb antag* 
m) inifiwnt af be©anfl?e alleene og actu folitano ubttalte gonger/ 

Friderico II. (y) Chriftiano IV. Og Friderico 111. ; øaaat matt vel 

mm 

(y) tøuw f uit&e t?d odexcipere cf 0(? attbcf ftitob Nff • ; $M f. £. berfomfaa uar, af Sftoraetseb 

fcftMf9tg|lM$3'€Ntltøn$dejure 0§ fimpiicitcr (ineullaeontradiélione rar 6rat]t til (ligt CÉ 
fcedus inæqvale, i gipuiO, »Kb Danntfltf/ |'øm M i)tbt(I I>a«3C iupponeret ; tø&or &ai bc t>ft fca 0?l 
t>a?m mudfqt/ a', eftcrat ©tønbewe i ©amnatf ailcrebc A. 1542. ()ao5efti &)ber$(jøt) i SfW 

ttC UbiJdlf $0ng Chriftiani III. flJrinj Fridericum II. W Succcflbr f Uiqct, faa 00, t famme Qya- 

litxt bøftøt (jam, af/ ftg«r jeg/ benne ^3rir»g aQigew I tf fe før, enb 1 548. er bleucn &9l&ef af be 
JRorj!e ttl Opjlj ? 2Kan oowlcggc fadbant e( Faftum n\ø naget (larre gltib 09 'Hgffcra&fb/ enb 

fom 
celttøamle grføefr. 367 

maa ft tje/ at &e Ttanftt i fca Vflaabt erc blevne Supmores over be 
£Tor|¥e, bog ifte pote/ta*, kviltet ficet, mat tt7&&n$mB*bti* 

VCtttl i\\X>KOVin^ifed auftcrime& dignhate, \)V\\£zt ftfftCS \)QQ et 
Jpøttt fiedus inæqvale. & Ut $0lf ttø tltimt tt fttt golf / 0111 tøtrilfø 
HIGH f (int> ftøC / £iw/ millius alt erim potejlati fubjeftus Jtt, ctiamfiin f ædere 
comprehenjiim, ut is populus comiter alterius populi majeftatem con/ervaret , 

fom fcen <iantlc9tomerfl?e3u r #' VR.OCULUSini. 7 .f.decaptivis&poji- 
Ummio ret erinfcrer, 04 GROTius tflttiffatterttaelBert dejure bein& 

pac'is L. 

fcenne 

tøfe tiet/ fom før er meftt/ meb fcetSRømerffegjiseé^jrempef/ttr fra 
Ortonis M. ©bet af bar servet fammenfotjet wfc fret IWfe 9tiae: 
®>i fcerom ftaer tøii£9t(ft> Ritten guntherus t tyrné røperlf* 
fle £rtte©tflt z^åw z. /. v. 249. fq- foreftille r taknit / $anbfte ret : 

Ex qvo Romanum noftra vir tut e redemtum, 

Hoflibus expul/is, ad nos juflisjimus or do 

Transtuht imperium, Romani gloria Regni 

Nos penesejl, QVEMCUMQlfE SIB1 GERMANI A REGEM 

TRÆFICIT» HUNC DIVES SUBMISSO VERTICE ROMA 

SUSCIPIT, ET VERSO JIBERIM REGIT ORD1NE RHENUS. 

(Jnfrfftmtt 6eté uagtet, fom tn aUmit fiaue erutfcret, it\$en tyltf 
$ttbltctf} f)ar nooenfinie lerret faaeenfotøtø/ at fjanfc \t\xlit xtixaabt 
9tøm c^3talienfor fcet Spfcffe ^igeé^rotnnser. 

§. 14* 

fom fift'ttbftl (Teet er, 03 føe o$ (iben uben nogen jlag« forfattet tanf*/ &»at> maa |7al (lufte 
om emanben tywtfyué 2Kcemng? a68 C L. s. ©et kongerige 9?otge§ 

§. 14. 

3>ea J>v>a>» Mie fct følger beflrtfce en Wlttnm f bet tilflrcffelf^ 
feienbttøe* fia f tø- 2>i v>ftte engang frille oé atv ligefom t>itroebe/ at 

HVITFELD i)at>be itk fa>kt/ og at oftbemelbte SKigétagé (Slutning 
fcar txrrett^ faaff 6cd concipetet og forfattet/ ligefom l)anb fortallet 
flnr gcefe re ^e«i. SD?en f anfce tit bermeb betage £ongerit]et SRorge no* 
aet af fin Jbønfjeb 04 $rtb 3 b? 3eg meener / ent>v>er toil fv»are : 3n$en-< 
limbe. Ot ben l>eele øtaats ^nbrctnwø / (om vi efter bi|fe 
Ctbet: forefiitbe i tTorgc/ tmobftger bette Soreørømbe. £D?eit 
nu er t>et en f>oé alle fnat ur -og ben almindelige ©taaté 9teté Særere 

dfgtort @ag : qvod rerum moralium natura ex operationibus cogno- 
fcatur; ^\)orom GROTIUS dg jure belli & pacis LI. c. s- §•»• n. 1. &2. 

fortuner at tefel 23 ar berfore kongeriget Sftorge nogenflnbe bleven 
fowanMet til en <pro\>mj af Sanmarf , ka mlbe beraf følge / at bette 
JUøes XXwn i be2\o«øeUøe£ttlct:fra bentD'ft af barbe været 

Ubjletfct/ t!fe alieene af Ce» s 2larfag/ qvodyiclis ignominiæ loco foletim- 
poni , ut qvum inferuntur populo vittorifux rkttionis nomen abjiciant & amittant\ 

fom^votectorenafSrngelant)/ Sommerret, i fin ©frtøelfe til ©fot* 

ICrøbmte boéSLEIDANUM L.XXXommentar.de flatu Religionis & Rei- 

pubifuhcaroiov. jlger/ men o^/ forbi flore ^erteré X^refcr f¥al int)be* 
fatte noget af SSetnbenbeb/ 6a fcet/ at falbeftgaf enfelte ^ro^tnjer/ 
(f)\M(fe bog ere forcenebe it>et atminbelige ©taatøCorpore meb J)inan< 
ten / ligefom i bet borgerlige (Belflab een borger meb ben anben/) 
toilOe flinge lige faa latterligt/ fom bet t>t(be fnneé taabtlkt/ om en 
Proprietaire, bet paafttOobé et)er 2o.33onber/ fcilbe/ for at giøre 
flnSitrl fmuf lang ogintløftig/ opregne berubi alle bereé9tavme/ 03 
falbe fig|)erre otter <peber3enfen/ Slaué SJTielfen/ Safper Sarfen <3cc* 

Vrovinciæ fane civitates ejjé defierunt, faclæqve funt aliarum civitatum appendi- 
ces y qv* infeipfismhil imperii habent,%tK$ttt < 2SO ( 8l ^Ugt&WSOSKSS 
t fcen Ofte citerteDifputation deSyflematibus civitatum §.«?. Le. p.2s<r. tilt* 

get Ml-; følgelig rimer bet ftg tffemeb bet iblantflore£errer brugeli- 
ge Decoro, at newne ftg af bare provinser, ©fal berfor alle $or* 

egereDani, ut in fervitutem redigerent i /Jos, qvod & fatfum. Qmnis mim res puhlica jive 
fumma poteftts in Nirvagia bodit periit. fttøgamte gtføek 369 

anbringer in politicis ftatte nøgen 2>irfntng i $dge meb % tøttorøeb 
en ting fjotDw op at ucrre Det, fom ben l)ar trøretfrø: (3a* fMbe/ 
berfom flig en <Dm)Tiftel|e vat gaaen for ftg/ vtffelig ogfaa 
kongeriget tlor Qe bare labet af/ at t>ebe et &ongericje : tftert 
011 ftnber matt/ efter bemteCu^ faavel/ (om tilforn/ ibej&on* 
gelige ©teler bet Havn / Konge til Horge: tHan ftnber/ at 
be 3D*n j¥e Bonger ftbeit/ fom før / bave bel;olbet og brugt bet 
HorffePaabenfaalebes/ at/ $x>or man feer ben Hor jfe løve/ 
enbogalleenc, uben bet IDanffe X)aaben berbos/ at famme 
øfrolb bog tf fe beftominbreer prybet meb en kongelig Cro* 
m/ (faafom man fer at fee (Stempel berpaa/ iffun fanb Ufint 0\)t 
\w De t SRorøe ptcrgeDe Wlynt,) ftsilfet fanbelig tf fe ttilbe (fiffe % ter* 
fom Dette 9?tge et) t>ar t>ibere/ enb afleene en provin;, 5?afle fci 03 
op i £err £©3®K© f ur^gefaf te ID annemardifcbe (JJefctytcfyte/ 
(M tn fornemme/ at Denne tørke SERanD tøjer ftg fel\> tmob : S^t Da 
øanb />.*.#. reciterer tit fcenemtte SKigé Sagé (Slutning de an, 1536. 
ligefom Det Da wr bienen decreteret/ efterbags at regtere tlorge 
bar fom en Provin^: faaftnber man DerimoD/>.^7- enDnu unDer 
Ghriftiano IV. færbeles i Horge bolbene £er rebage/ faafom atter* 
f)øt)jl bemetttcSongf/Chriftianusiv. bøQlotåtgeSbufomuielfe minu 
an. 1604, og 1641. til 23ergen / an. 1607. til ©tauanger, 031646. til 
Chriftiania, efter f)arJ egen SSeretning/^arbef^t famme/ (a) Da Det 
Dog eren^etv enbog in Politicis iffun øafoweb lerrb 9J?anb befienbt/ 
at^rownjer af et anbetSRigefcelunbertiben ex priviiegio & conces- 
fionelmperantis funbef)øltefaafalbete£anb*3Dage eller tHober, 
J>vnlfe Dog ingenlunbe fanb tilleggeé Det SJtatm af *3erre< eller 2\ig& 

$1 a a ©age 

CO ©en <wb( conringius &ar altfaa atter uret falf! ttnberreffet/ nm 5an f fin Dfturfu ad 

LAMPADWM TAL Opp. f.$>6. foregiver: InNorvegiajamperduceMosannosnuUafu- 
ere cemitia-, HERILITER eniin Dani impevant iUls, Og ttifettcr ban Cllb U ligefom etl imprc- 
cationem nemefeos divinx ber)) 50, l Forte <fj Dam impvftérum eamdem experkntur fortunam, 

Støen faa ufanbf ærNg 09 urigtig fom bttte M$ goregioenbe tx, faa baarltg og forgieoetf øac 
5it)tnbtil/@ut)|!eegoi)lfoat)an^.Qné@paa^o^1»^re^ oa »il frembele* bliue; €\ji vi agtet 
os i &anmatf ocj Horctc tin&er pore inottarcbers mitbc Scepter langt lyt f tUgete, enJ> 
anbre Solt, ber ftaatt mbet Arijiocratift eller Democratift ^egttting. ^Her^ er bet 
noget forunbevliaf, at betvinge Salarium, fem benne/ ellert rørlige og l©anb5eDsIærbeØ)?anD/ 
nøb ben Siib af 6Bentg/ ^ar Fuwbct gtøre i am ffla mobig, »eb afieJeplig&eberat tflle &aanlt§ 
pm be2)Anj!e/ enbog mt imob be« aa&enpare@anb&eb. 37o C. L. S. gpet ff oitgerifle 9?orgeg 5D#5C/ føtlt ttØbVCttbtØ præfupponerer fummum imperium Procerum confui- 

tantium. 3<V W<tt M itieefle et/ faa finter man bos f)am ?..#*. , at be 
gTorffe tffe faa albeleé batte iaitt fig betage Beteé 23d''3tettigf)eb, i £en« 
feenbe til bereé fcrfle* Konger ev>cr begge Stiger/ at meget mere/ (at for* 
trigaae Det nt)elig i foregaaenf e §. fob lin« y. anførte Cgrempel/ l)\>ørom 
man boé fjant fanb eonferere />.*æ>.) enbnuan.i656« ben allerebe 9(aret 
tilforn af be ©anfFe SRig$*(5tønber til bane £err gaberé/ Kong Fride- 
rici llh glor&ærbtøffr §uf ommelfe/ SuccelTor utøatte Kongelige 3>rinj 
ChriftianusV. t>eb ©tcenberneé færbefeé Q3al iSTorge er btoen faaxtt 
til Konge owr \>ntt SKtge. 23i tnlbe intet melbe beront/ ftrørlebeS Kong 
ChriftianuslVo efter meerbemelbte fterr Etats - SRaab £03<J9t<5 
SSeretning p.w. f>at mebbeeft ben Storffe 3lbel ben ©anflfc Slbeté ^>rt* 
tiilegter, (b) og at 9Torge alle Siber bar bef)olbt fine jura autonomiæ 
ttfrcenfebe, og enbnu paa ncmxrrenbeXitb bar |tn egen og i ab(f illige 
©tyffer fra ben ©anf^e differerende £o\>- £f)t fomPolitici meget t>el 

ertnbre/ qvodadunitatem civitath no?ireqviratur, utomnes e jus dem par tes in- 

tegran- 

(b) S&tøeltø er Det offer urigtig / itaor abf!tlliaeu&enlanfcffe®Frt6cnfereaføre faa flovt 25^fen af 
De SftorfTeé fjaarbe ecla»erfe« $cl 6ar 70//. BO TERVS |?re»it fine Rtlathnes de praci- 
puis rebus publich for ÆoitflChriftianiiv. £iber: %\U HU mt'nbre er bet beg uben ©runb/ 

HO ar t) an £. W. >7- ftgen Regem Norvegiæ, cum eleSéioni obnoxium faétum effet , dijcordiis 
aliisqve turbis exagitatum perven it ad Regnum Dania, qvi, at de eo jeeurus Jit, trafiat dure 
incolas, fpoliatqve cos facultatibus, nec mi fer is bominibus J'pes efi melioris fortuna, qvod Re- 
gi omnes aditus få portus maris fint : 3)Jen be nyere (Sfrtbcnfere Fanb fligt Sor?gi»enbe e» fol* 
beé til gobe ; øq bog ff rt»er ben eenMføefom i »linbe, (jerubi efter t>cn anben. 3eq »t'l nu intet 

ftge Om CHRISTIANO FUNCCIO, bfl' i tøanl qvadripartito orbis imperantis breviario hi- 

fioricn-politico P. il, c.;, qv. 78 meb faabanne iigrunbcbe $lagemaalc (jar opfnlbt tyapv 
ret; £& ! méb benne <5fø!e<3ftanb$ ©Frø&e(ig?)eber 7 bcr et) (jar haft nogen bebreSSog/ enb 
CONRINGU Thefaurum Rcrumpublicarmn, af b ettene fia af/ maa man fee igtennem §in* 
gre. 5D*tn naar ben »rærlige #en* ^or'attere t>^s ie«rop«ifcben ^crolbø, en eller* »eløDef 
SWinijter og @taaf^SWanb,()olb;r jl ; g nrtmclig .^æremaiif for fanbt/ faa fanb jeg iffe neqte, ot 
bet fmagcr alt (or jt-trf af et paffioncret og u-rcbeltgf Øcmnf ; %$\ lj»or nfanbfaJifcigf maa bu ih 
Fe forefomme enfjocr nparf|tn?£^fere/ naar bet P. r/. 5^/.;. /!a/3. fjeber: 2>te t7orr»cøcr 
h^ltm^a (in!t)anncmarf) febr bxtt/ unt> Qicbt ibnen xvcni$ Occaficn fkb tapfiv nuets 
weJfén: og /bet fom ?nbnnerr.ærre/ naor man/ 256. foreqiocr: itf,(ini>atbie &tånt>e 
nno Ufitcttbancn Des 2\CHt'ø'Ctfbs nonricgcn gan^ t>on ££btv uub XXiurbc gebracbt/ bie 
IfctUclycn ^mtfien auøøeroteet/ tmb benen Shien betro (Buter ^uøecignct/ bamit fie 
ntebt tr>tber bie ^oniøc revohixm mogteii. ^mmafferr ancb fem eint'^es 2lmt/ folte e« 
rtuci> tiocb fo cjertrtge feyn/ an ctneit V?or-vcg«u vcvQcben wi'tb, &crVttet'nunO/ es xvtit* 
bebie25ebetrfcb«nø betilanbe be(lowent£jec 2fn(lo^ leibcn. 5Si gaae meb^liib forbi, 
&»aHan »toere ffi »er f-^r. faafotn bet Fanb »srenof, at^aocfagt eettgang/ at biffe 2$ef?t;lb* 
Jtingerereubenørunb. ælbgamfe Sttøei>- 371 tegrantes iisciem utant ur legibuspo/itivis, aut pari omnes conditiom babeantur,fed 
/iijficiat, fi ab uno omnes imperio dependeant , & fæpeinter artes vi floris- fit , depri- 
ftino more & legibus eorum, qvosvicit , ni bil immutarej PUFENDORFF. de 
jure nat. &gent. L.VII. c. s. §. 16. & in dijj\ de Syflemat. civit. §. <j\ ©fifl CEC 

og begge Seele en %\\\§, feer ith egentlig arigaaer Subftantialia Regni ; 
men en goranfering innonfubftantialibus fanfe i feette fcigtige ©pøré* 
maal tf fe gtoe noget tilflref feltg !8cbtt& Og af feenne famme Starfage 
mel&emtffe^c((er/ at enfenu i fee 2(ar 1660. til 1664. ftnred ©por af eti 
£>øt)etf e 9Jet ufei SRorge. Xf)i fea feet f)ar bedaget ©ufeé gorrøn uefe Den 
an. 1660. feen 18. o&obris i Sanmari 5 / og fifeen a. 1661. feen 25. Aug. 
iSftorge af begge Stigeré famtlige©tcenfeer eenfieitimtgpræfterte fbien- 
neSlrrø * {røtfetnq igte» at giøre begge t>ijfeWattomTbitt<wbert 
fulfctfommen lige berufcu/ atbe i jtemttfcen/ og (Sufc gtve ! 

inbtiWet&em }&nhe, atVtltg ffuiOe devoheris Utibtt ttljbuveraih 

Xongchg^eøtet'wjj peta bmi&fotv&tbigfityxønsFnderici 111. 
%)iiva)kiid}tig\ie Defiendemer ; men vefe feen famtpfeigfIu£tefeeS)?ø> 
nat\tyeé©nfteiie al forrige nexus fyftematicus civitatum feeéufeen op* 
fører/ i feetfeijfe ©taater nu iik meerebøragteéoganfeeé fomgor* 
Éunfeé gottnmter/ men fom gemmer paa et ©taat^gegeme/ feer regte* 
reé fom af eet £ov>efe/ faa og af een 2(anfe/ og/ mefe et Otfe at flge/ fom 
$?efe--23orgere af eet og feet famme ganfe eller &aat ; (c.) \aa f anfe feet* 
te/ at nu om etunfeer Appellationerne gaaerfraOber^of^SKetten i 
9Torge til iwffe 9tet t Sanmarf / umuelig ailegeris tilPræjudice 
for feereé grtøefe/ famt ^rærogattoer og SRettigtøefeer, fom fee m>fee lige 
mefe fee ©anffe. Tt)i ei) at melfee/ at feet faalefeeé er brugeligt/ at flige 
fummatribunalia[)oIfeeépaafee©tefeer/ fwr 5?ongen ogSanfeetø-^er* 

5lH2 re 

(O ©en forJKtt hwømit&mAu&ovtteeiBuropWcben-kttotosmaa &a»e&aftet{Iet23cgre& 
omoorcQloi'DÆrbtgdeaRonarc^eréjRfgfcrinø^^onjl, naar fcmt «*, P.iz SeB.f.f.i^. gtøc 
gorjtiel unellem i>e .tonqeltae ©taafé' STOatftnttf (ienfeen&e til iftegtmngen f £)anmarf 09 
Sftotge/ formecnent>e/ at Unbetfaatterncs Ctljtanfc er t mange XtXa&zx be&re i SDanmarf/. 
ent> bctes i VlotQc, bvot m«n tettebe fin -^enftgt paa gongens Vclftanb 0$ Dominat. 
Xbh fterc ! &»a& ffulbc ber uel f unbe &e»#ge »oreé aflernaa&tgflc 2)? cnard) til at anfee 9Jorgc mc& 
anbreøijen/ en& !DanracvF/ ba ^flnercnabfolut-fouverain^erreibeggeSHigcr/ oa 6cgge9?a« 
tioner, ©UB »«re Mre ! t \>am 09 Oan^ ©lortxrtDigjle Sorfo?t)re &<w ^aft rette ^antJeW §«* 
tretilaaeXtlier/ffilgeijgeretffe 6ti['6et)(!eR&e. . 372 C, L. S. g)ft Jft ntfler tøe gføtgeg 

re bar lin £>oftrat / bfcorpaa man feer (Stempel ttttt^k SRigeé £of> 
Staat : faa kroer Det jo ligefaattel paa bane kongelige SRa jefkrté uom* 
Jfrcenf et SJtagt og allerføtjefle 95ef)ag at forffptrr Den bm>ette Tribunal 
tt(9lorge/ fomDetbiDinDtil biotog alleene l)ar dependerer af botyftbe* 
meibte ban* egen og fjarié SRajet ræté©! omrrDigjle gorfart reø frie 93il s 
1te/ at Drajc appellationerne fra 9?orge fil Sanmart gigrie te$ fanb 
Den t lamjIHD cfterlaDteSroning intet beinife, tmoDtanSanbetbe* 
tfanbig paabtfftenDe kongelige 23cevDigbeiv efterDi Det i t^ore XtDer tt>> 
Delig nof er forflaret/ at man iblant S&r ifleltge konger og £at)fere intet 
bar fciDfr af flig prcefWIg ©alsing og 3rtMclfc/ førenD tya>om meD 
^ong^ipmo i granfrige f)at fort Den i 23rug. (£nten Det nn famme 
Sitb ntaae 6at>rt>c^ret een alleene til Religionen itgtenDe Seremonie/ el* 
ler DerunDer bar allereDe Itgget f&ttlt et bet^awlig: Slerifieé tfonft* 
flreb/ og i feer Den afflfyeltøe JcrrDom / fom tteD j?ai)fer Henrici i V. Sif 5 
fettelfe bar pttret ffø og tywrom HELMOLD. *» a>nw/V. .rønw. /../. c.s* 4 
ffriPer/ (d) f>v>tlfet \>i Dog neppe funbe troe/ faa fanb Dette twre oé nof/ 
at Der i tJoreSiDerilfemeerefinDeé nogen fornuftig Politicus, Der ffttl* 
De meene/ at Dette fattelige inffttumm ftaaer i nogen Relation meD tm 
kongelige 23»TrDjgbeD og ^agt ; og at en 5vonge/enD og uDenSrontng 
cg ©atoing/ ligefaat>el er ©nDé ©tatbolber v^ 3* fimr fom Den ; paa 
bPilfen Denne Seremonie er blepen forrettet: ©omDetogDetSttDen er 
en bo$ alle ©anffe belient ©ag/ at S3i(¥open i Chriftiania, bMfr n man 
i De ntjerc £iber fanD anfee fom Primas af 9tf orge f alle SiDer ttflige meD 

95ij?open afKiobenhavn conjimctim plejer at forrette Actum confe- 

crationis Regiæ, faa fanb Det tf fe wre rigtigt/ at 2\ønørøget Horøe 

(d) 9fcmlig HÆXMOLDZ/SfortøOev, af 23if?oppmte »eb feen tiTi>f Fclt'ae gaofcri Henrici iv. 6e* 
fIu<tc&e&ffeltelj"eifftoibfle, ^»oj Tcbcé t)e (fulde forl>oltfe fig, inbfil paa btf fibjle (£i!e.-25tfFø; 
pen af 50?ai>t'j |>aa en ret cjeiftluj Wlatibt talt 2 bem faalebeS til : Qvousqve trepJamw, o focii ? 

Nonne ojficii nojlri eji Regent con feer -are , confecratum inveflire \ jQvod ergo Principum de- 
creto impendere licet, eorundem au&oritate foliere non li ce ti QVEM MERITUM IN VE- 
STI VJMUS, 1MMERITUM QVARE NON DIVEST1AMUS1 øg iwne U<t&eoløaj|Te 
£a\< øirfebe flrajc faa meget/ at fornæøtrte HELMOLDUS f?ftcr berft'f : Statlmqve accepto 

tonamme Regent aggrejjifunt, eiqye coronam de capite abraperunt, deinde Jublatum de fede 
purpura, caterisqve, ava ad faer am invejiitura?n pertinent , funditus exuerunt. 


ftltN jamfc S tføeft 373 

flff e taget lige faa flot iDecl i hen 5?ottgeltge øahnng , (out 
bet 5J ongengc Daumari 2 . @p at tale out/at forufcen bette/ Det tffc 
er no^et uKeb\>anlt$t/ at fleere combinerte Stiger* Srønmg forrette* 
tinbet een Acm, fjtMlf et man f anb fee paa Det X^ffe Jtapferbøttt/ ©w 
nieit/ (Engettanbi Ungarn oggrmtfrige; Xi)i faa libet fom manf.<£. 
Fanb flutte/ at5\øngertget3?awra cv en^k'øpmjafSranfrtge/førbt 
gøngerne tSranfrtge tf fepfep* t fe at crøncéiSftaparra; ligefaaftbet 
fanb øø infoens noget til Størge* SKujeiVrøiubij af benne 9lcte$@f* 
tetlabelfe. 

§♦ 15* 

©ogtypab bemøje *t o* m?b at fremfette flere ©rtmbe øpføtt* 
menter imøb faa ugrtmbet et ftøregtoenbe? &m&t$tmx%tigfit 
tnonavd)FruierkusiiL, tøtlfcn <j>ab ttl er» i?a<tf>e«£.øn p>fe fut 
imob ftt jotttt&tntfie faderlige (Dmbue og2\tetltgl>ebl)at:gt' 
vetet arveligt ^euevølbe'i$eta*ebømme over IDamnarf og 
XZotge ifltttfycmbtti f>ar tt>be!tA nof førflatet/at J>anb eyanjaae 
t^orge (om euPtrox>w$af bet 1Danpre2\tge/ naarftanb i ben om 

SlrP^Succeflionen i begge Kongeriger øprcttf&eSan&ionePragmati- 

ca §, 19, ubtrpHeltg mmtet bef \>eb 9laW/ og berpeb fetter bet imob 
Alle anbve prøtnrøet:/ fom^« af begge 2Vgen X&t fcar bet 
faa/ atStørgenogentmbe oar blepen en 'provin} ar Sanmarfø Sltge/ 
faa^a\)be bet tffe P^ret ttiMSø/ at benne priiépcerbtge SDtønard)/ ba 
banb Pitbe forbpbe alle Alienationer af f)tn$ oer fjerte tit Sronett/ røeb 
flace Orb melbev/ at begge ^ana &øt*gei tXlajeftctte Qltve* 
2vøugeriger IDarnnatf og tTot ge ; meb alle bertil bøtmbe 
Protnn3er og &anbe,&c. ttabfMelig jMbc blive famlebe: 
|)Porpeb altfaa tTorge ltg> .faavel? føm&atmatt navnlig diftin- 
gveresfta ertProvm3* (Bom sut benne (fore gtøiftere af bet 
^øylovltge Gonget Qltve^xms i batte Sfttertøøeffe fyrføn fyar 
feer 2lrp^9tettfg!)^ben tti©anmarf tgien tftn ftilbe Æraft opitpet/ og 
af faaban barn P?b ®ub* SSeflMMfe forleettte frir ?m$t bar hintet 
gipe begge 3ttget bengorm og poi:tiff Sannelfe/ bet efter føutéSttø 

21 a a 3 bom 374 C. L. S. ©et Æottøer tøe 9?otgc$ ældgamle grtøet). tom fynteS garn at were fcen beqwmmefte til begge Stationere 23effe 
00 33elflan6é Q3et>tige6oll)clfe/ fjanfc og ftfcen i forberørte Sanctione 

Pragmatica \)aa Det aUertpbeltøfle f)ar reguleret ^rtie^Succeflionent 

begge kongeriger ; faa fanb fceraf mefc goi> ©runfe fXutteé/ at fci tiU 

font §♦ ii- intet bafce ffrefcet imofc ©anfrfjefcen/ naar x>i faatebeé fyafce 

DttrettioreXanfer/ atbettCttel/SfnnngttlHorge, tffe fanMsl* 

f omme nogett/ ubeit alleeite be^)urd)laud)tigf!eo^^^r af 

*3an8 2vOttgehge Zftaicflctt, tøyflberndbteFrMericoiiL é>vib 

febabeit 2(llcr^ye(le inbttlX)erbetts;>é!tbe vilbe opbolbe 1 i£ 

fowitberitg ^ior og Delfiaitb/ tf fe allecne til btffe gongen* 

gere Uty tte og Belle/ meit enbog til ben beele £ wngeltffe Jjtfr* 

fes færbeles Ctøft/ og betros forkene af tlaabe, at unfcer 

®ere$ uelftgnebe ^Regimente maae boe 2£re i begge SKigery 

Stetfcerbigtøefci og §reb maae fpffe fywranbre/ 

2(men ! (*) I« a d. * C o ) m 37? G, D. 
forartøelføe 

£m t)c ©teene/ føm ere funbne i (Mc* 

$ont#M# ; om, 03 fjtrørwtø famme ^at>et 
£)eei i ørommen.? liben man l)ar anuenbt al Umage paa at erfare 33ef?affenfie* 
ben afben iblant £>orn 'Serget graflerenbe peftilentialffe 
©9ge/ for berefter at anfitUe c uren, 09 til Den ffnbe og* 
faa aabnetbe benbobe droppe ; faa er man tf fe aUenefie 
f)ifl og ber/ ffiont tf fe Qo* alle/ bog boé be flefie bleven var/ at @af< 
Ie«SBtocen bar lerret meere/ enb ordinair, ubfpifrt/ og i ben famme 
en ftorre qvantité af ©alle/ enb eller*/ naar i>ceget er funbt; £D?en 
man bar og fnnbet i ©alle- herren tjcé en ©eel Overgå |>øfceber 
nogle kugler , ftDiffe man (^a man ellers og iblant antreffer bem) 
pieger, i benfeenbe til U\c$ paavfyb, at falbe Calculos eller Lapi- 
des Veficæ felleæ. ®a berfore abfilltge bcrwb ere bragte paa be 
2anfer 7 atfaaban ©alie-^f^renøSSe^ffenbeber/ omiffeenSlar« 
fa^e til/ faa bog en 2>irf ning af ben graflerenbe @t;ge ,. og beé 2(ar* 
fag !>a\>e eragtet \>tt billigt / nærmere at ouenw ge / Ijtøttritø benne 
Sfteening fanb twre grtmbrt, og om bcrøb et florre 2ø$ funbe term 
bestil bcflo nøjere at fien^e, og bebre at fyemme Mk Ottit ? <&aa 
bar jeg beiwer i folgenbe vilict gi\>e mine Sanfer tilftenbe. »et 376 G, D. Ufo tflttøeftøc San! et 

Set M altfaa wn fornøbent at unterføge: 

Qyæft l) ^al) bet !)ar for en SSeffaffen^eb / fom i afminte* 
Icgfteb mel) ©alle*23lcere<©teene / faa i feerbeleéfyet meb 
tern / fem ere funtne t Stoppene af tet tøentote £orn< 
Otxeg? 

sO ftfcat fcet et for en ©t)ge / fom grafTerer tølant £ow* 
Otwget? 

3.) Om forbemelbteCaiculi, enten Jjar funtet generere*/ eller tn'r* 
felig ere genererede af faa&ats @t)gtom? 

4.) Om man af ten SDtønøfce ©alle, famt af De i ©alle^føren 
untertiten forefuntne ©teene fant \>ett&te at lomme nemne* 
re efter/ enten ©runten/ eller Curcrt/ til benne ©pge? 

Qyæftio I. 

£toat> Ijat M for en 23ef!affenl)et> , faatoel i alminMtø&etv 

fom i faæMetøeb meb tøffe Calculis , fom ere 

fotefunt)ne i ©alfø2M#ren? 

Refp, ©et er tblant te Medicinflfe Obfervationer ingen frem* 
met) og uteftentø ©ag/ at man/ f)oé SBennejfer faattel fom Ctttørøetø 
men i fcefnnterligtøeb 1)0$ £orn*Dtøeflet/ l)ar i ©alteStøren og te 
©ange/ fom ©allen maa pafTere igiennent/ forefundet flig xxft og 
fyaart ©alle / ter tib efter anben er Mewn meere og meere faff og 
Ijaarb, og f)ar 7 at anfee vtotn vaa/ Mut, fom ten lunte wret po- 
leret Slant srøennifftne ere gamle golf og fruentimmer/ fom 
fibter meget jfttte/ unterfafteb tettc oime/ ffiimt man iblant forfl 
j)ar luntet Rente efrer bered Sttøt/flben ingen befnnberlige Xilfatftf/ 
fom 5vienbetegn tettil , f)at øttret ffg / mebenéte lettete; men i* 
want t)ar tog fligt røretat Putte af bere$ fmertefulteOmfhrnbtø&e* 

ter 


om ©trommen tøføn t $om*£i*ce$tt 377 

fcer og én guulagtto Sawe/ Der bar tillige laDet ftg fee t Dereé Slnffg* 
ter* Xaliet paa fli^e ©teene , f)oé SJlennijler faawl fom Owget/ 
et tf fe altiiD lige; meget meere ftnDer man antegnet/ at man enten 
tøar funDet en tier Caiculum, eller fleere fmaa ; Deretf ©effalt t>at li* 
geleDeg wret fnart runD/ fnart Unttt 3ltgrmaate er Deres gar* 
\>c nu bruunagtig/ nu grinagtig/ nu plettet)/ iblant og/ mm Dog flet* 
fcetT/ btritD: éoé ^orn-jOwget er Dcreé garn/ nu meere/nu minDre/ 
auul ; SiQefaa ere te Jjoé fitwget meere tøfe og more/ faa at De 
fnarere faiDe fra binanDen og gaae iftyffer/ enD DeCalcuii, fem ge- 
nereres i ©alle * 23tøren bo$ ^Kenni^ene / ^ilfe ere langt faflere. 
£t>aDnu De Lapilios angaar / fom paa forbemelDte $?aaDeeretag* 
ne a\ ©alle * Slcrren botf £orn< Ctwget f faa ere De i Dereé uDwrte* 
©ftffelfe runDe 7 og af ©torrclfe/ fom et ©uc*2£fl ; Sereé garpe et 
Offer »guul / faa at man DermeD fanfc tingere og farpe 9>apier 05 
jligt ; ®e fmager ganDjTe bittre / men bar alDeleé ingen £ugt; Se 
fcener/ efter Dereé ©torrelfe at regne/ iffun ganfcfTe ItDet/ iaa at en* 
faer er iffe (Tort otter et batø Dfcintin tung/ og naar man fafler tern 
i 23ant)et, fremmer De ov>en paa ; 3 befønDerligbeb bejtaaer Dere$ 
Stru&ur af luttvr Lameller eller tpnDe ©forper og 9tanDer/fom lav* 
tone ligger o\)en paa binanDen/ paa famme SOlaaitt formereDe/ fom 
Bezoar-©teene/ men Derboé ganDffe bulleDe og aabne / fIDen DifiTe 
Lameller, naar man meget rorer peD Dem / falDe fnart af/ og gaac 
i ©tt)ffer ; bolDer man Dt'ffe ©teene til £t)fet/ faa fænger De 3lDen 
og tæititi an ; Se Tolveres og lofeé iffe op enten i 33anD/ 2SDife/ 
eller Spiritu Vini, men bitøer alleene btøbe/faa man fanD træffe Dem 
i ©tuffer/ og farpe guult DermeD. 2lf bMfet alt Det er flart og aa* 
benbare , at Diffe Calculi Veficæ felleæ, fom man bar funDet i Det af 
Denne graflerenDe ©pge DoDe £orn « OPcrg/ iffe ere/ ibenfeenDe til 
Dereé 23a>fen/ aD(?tiltge fra anDre Calculis, fom tilforn ere funDne i 
®aUc*$(<mn / men at De meget meere i alle ©tt;ffer og Omfføn* 
iigfy&ti fommer ganD^e nope oPereené meD famme* fc b i Qyæ- 378 G. D. Uforgribelige Sanfet 

Qyæftio IL 

£\)at> t>et er for en ©trøe, fom grafferer iblant 
£orn'£}\wflet? 

Refp. Sen©t)gDom/ af øMfen 6et paa en fort SiD faa flor 
enSD?cengDe afibormOwg ptufeetig i Dtfie SanDe et Jjenretten/ og 
af f>\>ilfen ogfaaDe tt>ent>e ^>e\>ffcer ere DøDe/ i foié ©attestere 
man bar funDet bemelbte Calculos, et/ efter fm Statur og 23cefeit 
ingen anfcen / enb t)en famme/ Der nu i nogle Slår bar fhreijfetfaft 
ftele Europa igiennenv og atfewgne/ Jigefom en<pefl foraarfaget at 
Ottenet ^i>ppig er benfalDet: famme tøar taget fin tltfpnng og SBe* 
gt)nbelfe i£artariet/ (forfra leflen og faa ofte er ubf ommen Mani 
3Kemufl?ene/) Derfra bar ben v»ent>t flg til SXftofccm; flten ti( tyokn, 
og Derfra Deetøpaa Den eene (BtDe ftraft ftg tgtennem£iejIanb/Qur*. 
lanD, ^reuffen/ Pommern/ 20?ccf lenborg/ Jbo(tTeen inDtil <£i)ge* 
lanD og£ollanD; Seetø og wa Den anDen ©ibe ubbreDet ftg tjgtøt* 
nem Tt)rfict/ Ungeni/ Salmatten/ fciDere/ igiennem Oeflerrig, 
9)?crøren/ ©te^ermarf/ ia og igiennem 3talien/Sranferig og ©pa* 
nien : ©iben bar Den fcenbt ftg tilbage igien tit StøbffianD og angre* 
bet De Der omliggenDegauDe/ inerti Den enbelig 09 tøar ^ttret ftg i 
Diffe2anDe/ f)Mt Den enDnu grafferer. Q3elFanD mt/ meDené Denne ©tjgbom fl aaer paa/ trifleOmfføm 
DigljeDer mDtreffe og Dttreftg f)oé Det føgeOvcrg/ i etftmb/ JjMfe et) 
faa lige ftnD^ t et anbet/ bfcorom man og f)ar fim mange abffrøge 
Relationer/ faa at en efter Den anDen prætenderer at baue funDet 
©t)gDommené2Jarfag og ©a>lt/ fnavt i fontene /fom ffal tørret 
De; fnartt|)o\)eDet/ flDen Øjnene rn.Der og Drtoer; fnørti5tygge< 
SBtowt; ogfaatnbere: Sftca Det gaacr ber til meb£orn<Owget/ 
Itgcfom meD SRewiifFene / btø-ft i een og Den famme ©ngbom ittt 
alle fjaber een$ og De famme £ilfæibe/ men l)ber efter fin abfTOfge 

Confti- om ©g ommen tø(antftotfr: Qft(gget 379 

Conflimtion ; og $&a famme $?aabe bar itt ftg met £orn*Ottceget/ 
t)Ci ^tffeSymptomatk tntfinte ftg/ nufleere/ nu ferre/ nu gagere/ 
nu ftørfere; fnart paaet/ fnart paa etantet ©tet; men ere tog 
alle©pirer 03 ©fut) af een9toet/ om te entfftønt i tereé Øt)en/fom 
rre uerfarne/ eller iff e nø^e nof gtoer agt terpaa/ fant/ i ibenfeente 
til @tel>et/ De t)ttrer (tg paa 7 og@efialten/ te later jtg fee untetv 
fpneé meget at differere. tyaa faatanStfaate falter ta teflige £anfer og Difcurfer tort/ 
ItgefomOrunten til benne ©t;ge ffttlte wre at føge/ enten i fcet flet* 
te goer/ fom bar t&ceret meget fugttgt; eller i ennctfalten ont£aa* 
ge/ en giftig SDtebltug/ en Maae@it;e/ tier øpenfynlig J)ar ftyttet 
jtg fra et ©tet til antet/ og fligt mecre; faafom ©rjgtommen alle* 
fcegne er fortplantet ternet/ at tet funte £)\n?g er anfTulten og be* 
fængtaf tet fyge/ fom u formotenttig er lommen til Det; ligefom 
tet i fcerfceleéftefe er bemcerfet t3talien/ frem for paa antre©teter/ 
at tiet en met ©t)gtommen befcengt Ov?/ fom biet) tretten af tin* 
gcrn til33cnetrig/ l)ar ©trommen allerførft t)ttret ftg i tet SBene« 
tianffeDiftriél, ftuorfra ten efter £aanten citere f)ar tttbrebet fia i 
MaWaty.anfcflk/ ftten ttetgerrarifr'e/øg lige inttilteSfleapoIitas f¥e 
©rcentjtr / f)»or t^n allevegne ^ar anffrtffet tet frijleC^crg og bort* 
rettet en ftor$D?cengte af£>bnv£>tfcrget/ ta lilfortbene i Sllminteitg* 
tet fyatte lerret af famme 2lrt og i ommet gantfle over eené met tern/ 
fom man tiet©t)gtommen i tifie £ante antreffen forlanger man entnu nærmere og nøjere at titte/ Jjtiori tentte 
©>gc$ anftfffente ®ifft befraaer; babar famme lige SSeffaffenbet 
met ten/ ter t)ttrer ftg, naar <peft grafreret iblant S^enniff er f og be* 
fiaaer i et fubtilt malkieu« 23crfcn / fjtiilfet af Dticrgeté Segemer 
tiet Refpirationen førteeler ftg i Stiften/ og tillige met ten trænger 
ftg \)et infpirationen int i antreé Segemer; (£nten nu at famme 
foreener fig i Sungen met blotet/ eller (tønlfet og fnarerefant be* 
tiifeé) at tet fommer tillige met ©pattet i dunten net t SKatfen; 

J8 b b 2 faa 38Q G. D. Ufo rgribel ige Smtf er 

faa btet>et t»et ftg/ naar bet fceb ben infcwrte* 33arme i Segcmet et 
enbmtgiort tt>nbe ve 7 tribere ut>/ an^vtbcc be meefl aabne ©ede/ 
gierSSiObet* 25eblonbelfe itteent/ 09 faale&ré forflorrer btt tii&fcet* 
tlnberfjolbning Staturen* førnøbne Sttbeibe/ at Regenterne enbeiig 
maae crepere og unbergaae* 

9)?en at benne onbe 03 anfhffenbe Materie, Mlf en anbre ©rea* 
ture/ ber fanb v»c^ie i jamme (Jan/ ligefaa^el meb guften treEfer til 
ffg 05 hetflu^er/ bog alleene ubbreber (In ©ift bo* £>0W' fiflwget/ 
iertil er bette Slarfagen ; 3tt ber ere abffillige Venena particuiaria 
til/ ijmlfe \)ttta fifl fom ©ift alleene i et eller anin Specie Anima- 
lium ; &aa at/ ligefom f. <£♦ $ugl>93rrf> 03 færbele* £mté, boer af 
titter Sftanbler: item, Uføe/ Intnbe og$attebræbe*af9tø\>e''j?oger, 
fom bog intet ffaber SDfømifftne/ eller i alminbeligbeb anbre ©pr; 

gt^cfaa l)ttrer Ofl bette Contagium finOffr rpeciellement tKun t)Q$ 

$ortø£tørfltt; <paa famme$)?aabe/fom bet og fcel Ijenber % tblant/ 
at anbre gralTerenbe (Bijgbomme borttager £effe/gaar og @\>iin/ %a 
$m\'ObWt fl<wr frie <tø &eraf Wfltr ingen 6fabe* 

Qyæftio IH. 

X)m fOf bemetøte Calculi Veficæ felleæ fjar fllltM genere- 
res , eller »iiteltø ere genererede af faafcai? 
©trøfcom? 

Refp. ©et er betomfeligt at frare paa bette ©porémaat , flbeit 
ber ere mange af benne fmitfomme <Bt;geé 23irftmtget / fom man 
enbnu iffe ftenber ; ©om berfore et) beqwmnm eller meb vnffere 
©vunb fanb bømme* om et flage gorgift / enb naar man n*w gi* 
v>er 2tgt paa ben* alminbelige 93ftf ning / og man cnbnu trfe tteb (£f* 
terforflfrung f)ar erfaret benne contagieufe Sumpe Activitæt ; <gaa 
m ber nogle Omftønbig^eber / af WIU man rimelig jftilbe flutte/ 

at om ©trøftommen iblant^ew£nceått 381 

at ©gommen f)Oé kvæget foraarfager biffe ©teene i ©aHe*J8IflP* 
ren * $f)i fom bet atlerefce forben er anført/ at tier fafl f>oé alle ft>gc 
£>øveber fclmit £orn * Cvæget er fimben en ftor goranbring i ©alle* 
Støren; faafoni/ at ben fjar været langt fierre/ og meere enb ordi- 
naire ubfptfet; Item, at ber bar vemt en meget filtre 3}?amgbe af 
©allen/ enb fcebvanlig/cg faa vibere: bvwaf man følgelig fanb (lut* 
te/ at ©allen tffe bar funbet bane ftt Ubtøb af SBic?teu/ men er ror* 
mebclfi ©tjgbommen bleven binbret og opbolbt 5 faa ()ar M altfaa 
letteiig funfcet flee/ at ©allen/ fom beéuben er en tt)f og fcp Liqveur, 
etv veb at tnjffeé Icenge fammen og paa binanben / omftber bleven 
til et compacr , tyft og teet 23crfen ; fortil og fommer Utu ; at 
man i benne ©tjgbom bar befunbet^ at be Seele ombring £D?aueti/ 
eller rettere at flge/ veb SD?avene(ftben JDornOvcrget bar 4* 2)?aver) 
ere t fcerbeleébeb bl;vne angrebne og inflammerede; tiitfailftnitfe 
vorteé SSranb ta en ftøtre£^igbeb bar reifl ftg Veb be ©eele/ bwr 
(Saiitn ligger i SttcervcrøljVn/ faa bar famme ventelig Funbet / og fanb 
ffce, nøbvenbig tnmtttt bieipe til/ at ©allen beflo fnarere er bleven 
tt)t / og folgelig forvanblet til en ©teen* Q3tf man berimob paa Un anben ©tbe overveje bereé ©rttnbe/ 
fom formener/ at faabon Concretion og ©albené ftorbcrrbelfe tffe 
retfer ffg af benne ©tjgboiti/ U ere be tffe deller fvage : 2bt 1.) er 
bet flart og en afgtort ©ag / at flige Concrementa, Caiculi, eller 
©teene finbeé i ©atte* Støren/ ftoé £D?ennet¥et / faavel fom £orn* 
Q^x&mWwrt be tffe ere bebeftebe meb beéiige petølentialifl?'@mi« 
bom/ ja/ enbfftønt man tffe i bereS levenbe give bar t>aft be mi.tffte 
©yor eller ^ienbetegn for ftg/ hvoraf man Funbe bømme/ at ©alle* 
23ia>ren var opfylbt meb beélige €teene / men er allerforfl veb 23e* 
ftntelff bleven var / at beraf bar vcerrt et flort Zal for éaanben. 
2.) $t om man en^ffiøJt f)ar aatntet mange £øveber$ Kroppe/ fom 
ere creperede af benne ©ipiibom/ faa hat man bog meget ftelbe n ftm* 
ben ©teene i SJfcrreti/ og tffe eenaang merfet bem bratte beni/ fom 
bog bar baft tmgen ©alle i JBtørem 

S3&M 3) dt 382 G. g Uforaribelføe gant et 

30 (£r fcet tilforn bemerfet og anført/ faorleDetf at tøffe Cai- 
euli Veficæ feileæ, eller kugler ere faé £om < £\wget meget niere 
gemeene og langt oftere at antreffe/ enD faé alle anDreStjr/ faa at 
Difie forefunDne ©tene maae farne Dereé OprinDelfe af anDre Starfa* 
øer i Det ftDen fanDoDe Otøfå Segemer / fom bielper til / at Difie 
©teene blmer faa tiårige i ©alle* Støren; hvorom tnDere far at 
famDle tulDefalDe for toittøftigt* 

4) Til at beftyrfe Denne Sfteenmg, nemlig/ at Diffe ©teene ttir* 
fetig far tilret t ®alle>33lceren faé Ottceget/ for ©ogDommen er be* 
gt>nDt/ fant) man og fanfare Mffc ©teeneé Stru&ur, bittert/ fom 
fci forfan fatte anmerf ct f t ommer onereené meD 23e;cten af en Bézoar- 
©teen ; Der iffe paa eengang/ men efter £aanten faateteé Mjrerog 
tiltager/ at Det eene Slat) legger fig laugtnré ot>en vaa Det anDet/ 
tnDttl Den naaer fin fu(De©tørrelfe; faortil uDfortrcé en rum SiD/ 
og f anD iffe ffee i 3. eller 4. ©age / fom forberørte ©ngDom flaar vaa f 
DaSøDen/ fom fTrajp paafalgetv l)inDrer Dereé uiDere Ittoejtt. 

5.) (JnDelig ft^neé og Coulcuren af Diffe ofr^ncetmte ©teene/ 
fom ere raane af (^Ue*23tørcti/ at ffriDe imoD Dcreé faa faflige 
JDejrt / ftDen famme ere af faa fat; guuf en gar^e/ fom anDre SHatur* 
fynbige fatte anmerf et/ Da man tttertimoD fftilbe flutte/ at en faa 
faflig QScrt maatte foraarfageen meget Dunf el gartte/ efterbi©al* 
DenéLiqveur Da maatu befalDe fin egen mørt* §artte og faafete* 
ttcere bleven compact og faarb. 

33ilDe nogen iffe Defto mtnDre vaaftaat, at benne ©t>gbom Fim* 
De Dog fatte contribueret/ om enD iffe til Diffe ©tenes Concretion i 
faa faaeSage, faa tog altigettel/ naar De tilforn ttare Der/ til Dereé 
Di (To faftigere Q3evt og ftorflomife tteb Den af inflammationen ftg 
reifcnDe £eebe/ facrom ferfan er talt; ©aafunDcman otterlate ti( 
mfaer at troe og tcenfe faronv faaD fanD ttilbe. 

Qyæ- om®itøt>ommentbtønt£ot:tt*£Hrø3et. 383 

Qyæftio IV. 

£m ?>en fimfcff ab/ fom man/ to$ at aabne t>et af t>ennc 

®ggpøm &enfcoDr £nx**j/ fyar faaet/ amaiigent>e fcen t t>em 

foreraiitW/ faa kel $?ænøl>e af ©alle/ fom (Mle^trøf/ 

fan& flise noaet &$ til at fomme nærmere enten efter 

©i'tinben til fcenne ©trøtom/ eller t>en£ 

Sur? 

Refp. 23el er t)et faa r at man t fccflt^e farlige Sif et/ naarfmit* 
fomme ©t)ger grafTeret/ giet fifl al optcen felig Umage for paa fcet 
nfltKfle at funne erfare ©rttnben ogSlarfagen fcertil, ftberi man ter* 
tteb flnrfeé i ben$orf)aabning/ at frame faalebeébefto tnjferc og ttføj* 
flere ubfinbe be/ faattelttl Præcaimon, fom Sur/ ttenligfte 3Kib'- 
ler; 5(f tytiitm Størfag Dereé Curiofitæt tffe deller er at laffc/ fom 
ep øaw fparet nogen glib t at aabnt Det bobeOwrg/ ofl berpeb baa< 
be at anmerfe oø beffrtPe alt t»et/ fom Dem er i ommen ufæbPanltg 
for: SDTen t>et er alleene at beflage/ at al ten anpenbte Umage bar 
t)et> contagieufe ogelferé fieiben forefommenbe@t)gbommemeeften* 
beefå lerret forgierpeé, f)Mfet be i faa flor Sicrngbe fJwne ogtnjftc 
*pejf- Reglements noffom fcibner: 3nt>til benne 3?ag bitper bet i 
<p?$/Siber meb al23illtgljeb anfeet for mere fcigtrgt 09 magt^paalig* 
genbe at præfervere/ enb at curere/ ofl fra ben £ib af/ 4t Swigbe* 
ben bar labet ftg itt wtt an^tltgtnat afpenbe leflen iu6 at bemme 
Ofl l)inbre al Omgang meb be infkerebe/ af bfcab@lagé be PcrrePtl; 
faa er berpeb bleven langt mere ubrettet/ enb Peb alle Medicorum 
OmlnieogMedicamenter: 3 lige3)iaabe er itt og befunben peb ben* 
ne jQoccg ©pgbom/ at tit brugte 2lnfJalter Peb at affonbre in friffe 
Ovm fra in fyge / at flaae itt føge i^iel/ at grape itt tyk fflagne/ eller 
af tøj frit) bntftøbe/ bpbt neb tSorben/ettrr/ fiffet t mange £enfeem 
ber er tøngt bebre, at opbrambe bef paa aaben$?arfrbar gtort langt 
førre 9ftjtte, mi alleMedici, enb flge/ alle medicin^ gulere, og 
beri)en Ijorente motPillige £ielperé £ielpere (tøulfe beéforuben af id 

bobe 384 G«P» UfotflttøelføeSan! er om (gtrøft ommen &c 

t)^e Otxra feger bereé £iPé' Unberbolbnina) bar meb al bereé 
SRaab og S(uflaa fundet itDtette/ eftev&t Set er fornøbent/ at 
fftaturen af ittanftithnbt VenenoSpeaaii maaforft perre bleven be* 
lient/ forenbman fanb ubjtnbe og faae et Antidotum bertmob/ fom 
man fanb forlabeftg paa/ og i langel beraf l)ar alle btbinbtil brugte 
Remedia meb 2(arelaben/ i>aar»@norer/ burgeren/ Slpfkrer/ bittre 
Urter/ labert \Mt 23anb/ og faa Pibere/ tf f e p#ret tiljtreffelige/ elier 
lunter lange til SWaalrt* 

33el er ben obfervation, fom man i benne £p#g>@pgbom Ijat 
gtort om ©allen / iffe ganbfFe at foragte / fiben famme er befunben 
boé faa meget af in £twg , ter af eenne ©ngbom er bortreven ; 
®og ffal Mtt f efter mineJanfer/ intet Pibere lerre oé/ enb at Vtfia* 
\>tn, fom veb ben tillige meb guften nebfl'unfne gorgift er bleven an* 
greben/ er berPeb faalebeé geraaben t inflammation , at bene ©eele 
ere opfpulne/ og te ncermefl berpeb ligaenbe 2)eefe igien trpfte/ faa 
at ©aUen/ fom et) bar ftinbet baw ftt friellbtøb/ bar beflo ftpppiflc* 
re niaattetfamleé cg beé $arfag Pibere wbfpenbeS ; &aa ffulbe M* 
te alleeue folge beraf/ at man i Cur:n maatte fornemmelig verre be- 
ternft vaa/at fyribti benne Inflammation og f)emme flig®pcemten og 
Ubfpiling , paa \xt ©allen funbe faae f& forrige Støb igien ; $?en i 
bette Jaib f?al b^erlenHipgocratesj Gallenus, eller nogen af bent)* 
ere 9>efb Medias runbe rofe ftg/ at be bar fxmUt og opbaget noget 
ponav og tilftrcffelig Anti-Venenum berimob ; gjten tpert imob 
fan man af baglig (Érrfarenljeb Um f at fjer* 
tmob ferlen Urter eller plaffer 
fanb tøielpe* UH- C o ) 3 385 L. H. 

$o#e iSct^nfning 

ffott 

fan nu regiewn&e mm 

meb 

ItO^le æconomijft Mwttfninwx. 

en (fore jD\)#g<©t)ge/ fom !)ar ubfprebet |Tg otter t>c fleefle 
Europæij?e£an6e/ 03 formet) i feer bette 9tige famt ger* 
fftnbommer en langSb f)ar tørret plaget/ er en af te mertf' 
tørbtgfie Sing , fom u{)t nogle Secuiis er fcenbet / faa at 
beraf fanb gmeé Stnlebning til en Epocha ubi Chronologien , lige* 
fom man tilforn f)ar regnet Siben fra itn forte Søb i 3eg ftger^ at 
M er een af be mcrrfmbigfle £enbelfer/ og bet een Seel i ftenfeen* 
be til bene 9(lminbeligf)eb / faafom itn fførffe ©eel af Europa ber* 
røeb fjar wet og enbnu er befernget \ een Seei i Jjenfeenbe til ben* 
£tf ftigfyeb/ faafom i>m gemeenligen f)ar foraarfaget en ftafiig og to- 
tal ØMeggelfe / ^or ben er f ommen , enbelig ogfaa i Ijenftcnbe tit 
bennibegribeligljeb/ faafom ben f>ar forrr>ffet be9iaturft)nbige$Con- 
cepter, og twret for bemligefaaban^iinebcen!/ fom2)?aanen^©ang 
for Aftronomis. s^i albrig tjatte Phyiici taget meer $eil uli bere* 

(Steninger / og Medici meft* i bere^ Recepter. ©e Præcautioner, 

fom fxjntté nyttige v^ et <&t& f befanbteé ffabelige paa et anbet 
&teb ; og f)ttab fom l)er f)ar lerret en Scrgebont/ fyar ber tterret en 
©ift / fom be$ Saftigere beforbrebe Ottcegeté 2>ob. Qsttt §ar gi* 

S c c røt 386 L, R Æotte grtftnFntøfl vet Slnlctning til b^ftige Zvi1H$tbtt om ©Dgtommcné SRatur 09 
tene Slarfag. Se fleefle f>a\>e boltet for / at tet er en ordinaire 
Contagion-, faafom al <peft tant foraarfage atffillige og ferimtrrlt« 
ge Symptomata , og fceifore baver atffillige Stavne- Sftogle f)at>e 

lignet ten Vet ten Contagion, fom grafferede uti tet I4^e Scculo, 

*>g firafte fta ova 4 vor tøcele Hemisphere. £>en fammc jlgeé at ba* 
ve baft fin SBcgønbelfe nti te SHortlige farter af China, og at vé» 
re foraarfaget af £eebe og flinfente 25ampet> fom fieege op af 3or* 
ten/ fortcerete alting tnttil Srøtytf befewgete guften faaleteé/ at 
man faae netfalte fmaa ©langer og antre giftige infe£er. aften 
i>e fom baw givet not)e Stgt paa ten nuregierente fitfira ©i^gtonv 
tave merrfet, at ten ingen ret Anaiogie bar enten met ten \aa tal* 

In ©Orte 2)#t eller met antre ordinaire Contagioner. ©en f)a* 

ver vel nogen Ooereenéfiemmelfe met ten forfie, efterti ten famme 
faavel fom tennc befæ ngebe ten ftørfle ®eel af Europa. Sften gor* 
fftellen er tenne / at la ten ©orte Sot belagte Jevenbe greatnre 
intttl Xrcrer og planter / faa ^ar tenne terimot alleene angrebet 
Jborn * Dvcea / uten at beffattge enten antre Styr eller Sftennefftr, 
®en anten gorjfiel er r at ta bemeltte almintelige Sut eUer antre 
fcetvanlige Contagioner fparer ten balve eUer i tet ringefie ten tre* 
tie ®eel af Stør eller $D?ennef?er/ faa fjar tenne gemeenligen giort 
reent 93ort/ bvor ten er f ommen/ faa at paa te fleefle©teber er in* 
tet levnet/ titen maa flfec en $alv eller gammel j?oe; og t)at man fe* 
et Jberregaarter/bvor endeel friffSefcrtning uti 24. timer er bort* 
fcøb* 23itere/ antre <Pefle rafe borgen ut 7 faafom tet er alle l!)ef' 
tige ©vagfteteré DTatur/ at jo ftørfere te regiere/jo fnarere faae te* 
re* Regimente (Jnte , og man terfore &ar nrøtfet / at en 3>efi iift 
regierer longere ent nogle 3Jlaaneter , eller i tet føtjefie # 8tø VM 
bver ©tet/ men tenne Gvæg<©t)ge terimot bar rafet nogle S(ar u< 
ti fjvert gant og i en bver Provinee, og vet Titen intet bar tabt af 
fin ©tt;rre/ fad tet føneé, at tet ligefom vet ©ut$ befluttete SRaat 
er beffiffet/ at alt £orn*£vceg ffal forgaae. ©eterjufr tøfle 
tvente J&entelfer , fom giore tenne <£vagOet faa mcrrfeltg 
frem for antre f*m er at finte uti £ifrorier/ og foraarfa* 
ger/ at ten graverer meer ent antre Contagioner ; tfy ten bortta* 

iler otiec Sen «u reflier mfte Qto otfr&tøt 387 

ger iffe alleene alting vm eengang / men enbogfaa laber flg inbfin< 
be paa nt)e/bttertteb2anbmanben råber iffe aileene fmftelfterb/ men 
enbogfaa alt £aab om ttibete Opfomft ; faafom ben/ ber b^er no* 
gen kræfter/ iffe tet forfine ftg meb nt;t Ottceg/ efterbi (Jrfarenbei 
bar \jiifet / at ten ftbffr SSefa^tntng bar baft (amme Ubetb fom &m 
føvfle. Jbttorpaa JboHanS fornemmelig ttiifer ffjtempef/ bttor benne 
Ooceg < ©tjgbom ^ar grafreret nbi 6. 5(ar. £ort at Uge : benne 
©Ogwfti bar i tøenfeenbe til bene (gelfombeb forrtjffet faattel Zanh 
SKcenbé fom Medicomm Conceprer , faafom be ferfie iffe I)av>e fim* 
bet tage nogen Mefures ubi bereé Oeconomie, og be ftbfte f>at>e iffe 
ttibfr / bttab be om ©t;gbommen jrulbe bømme. 3 tøenfeenbe til 
Sanbmanben ere forefiillebe felfomme og bebrøttelige Scenen Wlan 
turbe tf fe bolbe paa Dttæget / fom man frr>gtet»c ftvav at mille / 09 
man fwnbe iffe fælge ^tt f efterbi man funbe iffe faae M bttalt: tbi/ 
jo minbre beraf blett riløtteré/ jo meer falbt ^riifen/ faa at Ottæget* 
SHarbeb / fom ellert Iritlbe foraarfaae bnr Stii bar foraarfaget faa* 
bant Ri&b/ faa at mange befluttebe beller at flaae bereé (Sttentyr/ enb 
at felge meb alt for megen ©f abe* Slarfagen bertil ttary at be flee* 
(te frrømmebe meb bereS Ottæg til Æiøbff ceber og 9J?arfeber/ for i en 
£afr at fælge/ bttab be frngtebe eUeré reent at mijTe : faa at berfo* 
re en£iblang ttore©lagterbober et) batte ttæret fortønebe meb meere 
5?iøb/ efterbi alle ttilbe fælge/ et) beller meb bebre/ efterbi Sreaturene 
albrig battbe baft bebre og otterfløbtgere ©ræégang, 

£ttab Medici angaar/ ba batte benne ©t?gbom$ Symptomata 
ganbffe forttilbet bem* £ttab Som be tytøe fælbet*, ^\?a& Concept 
be batte giort flg om ©ttagbeben/ til bttilfen ciafle be batte føgt at 
benføre ben/ og bttab Slarfag be bertil batte gittet/ faa batte be fun* 
bet bere$ Thefes anfægtebe af Obje&ioner , fom be iffe batte Ftmbet 
fceftare. ©e fom f)tt i Sanbet batte gittet nøt;e Sigt va<* @i)gbom* 
røen£ Symptomata , batte mærfet/ at fomme ere ftmbne inbttorte* 
wbeffabigebe / anbre at ttære idt af 2ænbe<25lob / $orf?oppelfer 03 
faabanne ©ttagbeber fom længe famles paa: tbi man b<rc uii nogle 
funbet f^aavbt Materier, i anbre temmeligen frore Orme/ bttilfe iffe 
fanb aflc* Mii en £afi og viii faa mange £*tteber jujt paa eengang. 

@((2 ©rt 388 L + H,j?orte Srtænlmnfl "Set famme fantog ftgeé om ©alten* Overflod /► fem ten fttfietrøfte 
Recept fomemmeligen tUf¥rtt>cr ©ttag&etem Sif te ferfie 2(nmcerf* 
itinger fant flutteC/ atDet bar septet en <£efl: tf)i faa mange frtfFe 
greatureé Ijaflige Søt tillater iffe at fatte paa anke SanFetv ftelfl 
faafom©t)gtommen $at Iiøefotn en ficnfctltg jvrigémagt marcheret 
igtennem 2antet fra et Diffrift til antet, ©en i>ttrefce flg fjer i ©iæk 
lanb ferftiWordingborg?(mt/ ^\>or ten øtelagte alting/ og fifcen 
teelete ftg ttt i fciffe ©reene/ bwraf een ftrafte ftg mot $mt, en 
anten motSKingflet: f>t>itfet naarmaneftertcenfer/ tafyneéHaert- 
foeckershypothefis at ^cere antageligt!/ fom bolter for/ at ^eftfor* 
aarfageé af fmaa giftige Meder uti guften / Witt trcebe wb tereS 
giftige ©ting ; og bolter f)an for at famme infefter foteé og a\)le$ 
uti t)ijfe Aflange £ante/ fær uti tet Aflange Tartane eller tetnort> 
ligeChina, forfra man mærf er ten flore Contagion , fomgraflere- 
te uti tet i4beSeculo, at wn t ommen: tog er tette brøet men* 
tocertigt/ at i entffiønt faatan $eft J>at>er ffnOprinbelfe uti Afien,faa 
er tog Indien terfore befriet/ buoml indianerne ere plagete met an- 
tre ©ngtomme/ fom ere lige faa flemme. Senne Hypothefis om In- 
feder beftyrfeé af <£eftené atjfillige 23trfninger og ffgenffaber; tfct 
ter eraRenneffe-^efi/ Otwg^efl/ £<?fle^eft/gaarc*$efr,Xrceeré 
og plantere ^ef?/ faa at aUeenemfle Species aféreatureangribeé/ba 
alle antre ere befriet e* £D?an lånt beraf flutte/ at tet er migrationer/ 
fombefiaaenuaf etflagégoif/ nuaf etantet/ og at Mjfeinfefter, fom 
nugraffere/ ere eeneBuphagi, etter faatanne/ ter finte meefl eller 
eene ©mag uti Oicefiøt/ og at te terfor gaae antre ©t)r og$?enne< 
ff er forbi. (Erfarenbet tø'ifer f at atffillige 2tør bolte fra alleene til en 
v>té flage $øte: ©ilfe-Orme lette af DJtorbcerblate/ SSter arø(om> 
jter&c, er terfore troeligt/ at fyoié famme Styrbare uti ftor^^ngte 
og terboS giftige / fcilte ternet $?orbcrr og SÉMomfter $efi foraarfa* 
ge/ uten at antre planter/ træer eller 2)nr \>iltc befFatigeé. £ttié 
man iffe legger benne Hypothefin til ©rtmbttolt/ er tet ubegribeligt/ 
l)\N©9gtommett alleene befter ftg fcetttifie Species afSreature/ uten 
at snfegte antre/ WlM maattt ffee/ naar man efter ten berømte 
WilHs ell^r antre 9Taturlmttigeé2)?eeningt)ilte derivere faatan Con- 
tagion af 2uften$ gorraatnelfe ; t\)\ man J>ar erfaret untertiten en otoet frm nu ttåittmU £»«#®ø$e. 389 5lrtaf3>eff/ fomtriffer£>ønéaUeene/ ubm at angribe anbre enten 
tamme eller Ptlbe gugle* 3ntet er meere fcrunbcrlfgt oa fjevubi meere 

fpeciel, eni) f)V>at) fcett førbeSngeljftMedicusFriend in Hift. Medgår 

antegnet om benberienbte@tfagf)eb/ fom f>av>er faaet SRapn afSu- 
dor Anglicus, cHcc ben @nge(f¥e ©Peeb: nemlig at ben angreeb iffe 
ttben rette inbfabbe(£ngellcn?ber/ faa at fremmebe inttl ©lotter/ fem 
paafamme£itb ppJjolMeftø ubi London og anbre (Btgelffe ©tafter, 
Pareuanfcrgtebe: 3nbfobbe <£ngellcenber berimob bøbeberaf/ enfc* 
ffiønt te oppolbte ftg \tii $ranfrige* 3eg (Fulfre bog tf f f l)ape briflet 
mig til faabant at anføre/ ff$U jeg iffejijaPbe en faa anfeelig SWanb 
tit garand. £pié Relationen er rigtig/ faa flpber beraf/ at benne <£n* 
gel^e @peeb er foraarfaget af giftige fmaa infe&er, fombapefunbet 
en fcrrbeeleéDelice ubi (SrngelfF jvtøb/ og af lutter 5?iærligf)eb til 9tø« 
tionen b^e giort faabant Sfteberlag : og funbe i. faa SKaabe enljper 
Grngellcrnber (ige meb ben granffePoet: 

A force de m' aimer., ru me rends miferable; 

S>tttt Pil jeg bog labe flaa t>et> ftt 2tørb : tligemaabe ben ©ifmng/fom 
en Sanbmanb af mine QSenner baper giort oper benne OPægfnge/ nem* 
lig at fullebe 5vøer beginge (tg betre enbljornebe: 2>ift nof er M/at 
J>an alleene afCuriofitet ogpeb et3 n bfalbI}aPbeti^a9tttgett*8e< 
fcrtning af fullebe 5vøerut>enéorn/ og at ©pgbommen t nogle yjlaa- 
neberrafebe allevegne nxnU bmfringbané©aarb, uben at oeffabtge 
et eenefle §øPl>e af ©aarbené Fullebe 23efætning. 3*g fot min part 
reflederebe bog intet berpaa, men tilffreP benne Confervation en 
pur£enbetfe; ogpifebecnbelig Ubfalbet/ at jeg iffe tog feil. St$f)$U 
ber mig alleene til M fom bePiifeé af baglig Srfaren^eb/ nemlig/ at 
be fleefie Contagioner angribe iffe u^tn Piffe Species af Spr / og at 
man berfore letteligen fanb bePcegeé til at følge benHypothefm om 
giftige infe&er , ^ptlfe enten maa Pcere af ben 9Tatur/ at beføge al* 
leene£ornq\>crg/ fom bereé rette $øbe/ eller efterbi bereé ©ift er al* 
leene bøbetig forøjmt: tf)i man Peeb/ at ber er ab(Migt, fom bræ* 
ber et jlag$©»r, og.berimob er en gøbe ogSægebom for anbre* 

6cc 3 £erimo8 392 L, H, Æotte getønf mn g 

£erimob inbvenbes vel tvenbe £ing: i.) -fevorlebeé M fanb 
vcere muettgt/ at infe&er, bererefaafmaa/at betWemebaftennetlMS 
Øt;ne fanb fee$/paa nogle JimeréSib Pant* fælbeftørfeCnwg/ogfom 
er beverbnebe met) tt>Ff e £>utt. 2.) ©pørgeé/ bvi ©vgbommen/ tyoii 
itn er foraarfaget af faabanne infe&ersMarche, fom forcgiveé / i en 
J£>afl er fprungen fra et©tebtil et anbet/ faa atvifie imellem ligaen* 
De Diftri&er ere blegne urørte. 3.) 2it ben mefi rafer om Sinteren/ 
ber elleré brceber tltoi. £il 6et førfie fanb fvareé/ at fctfie infe&er 
fanb trceffeé inb met) Cvægeté Slanbe/ faa at 3nbvolbene bermeb i en 
£afl fanb blive opfalbte/ 09 at be berfore itk bave fornoben at bore 
m igiennem duften* Qvab fcen anben 3nbvenbing angaaer/ba ft t>rf e$ 
beiler berveb/ enbfvæffeébenn*Thefis: tbibtité©!)9bommenfomaf 
2uften$$orraabnelfe/funbe faafeant ©prtng tf fe giøreø fra tt<&ttb til 
et anbet uben at befænge be imellem liggenbe ©teber* ©erimob/ 
naar ftatuereé faabanne fløvenbe Arméer nii Suften/ er bette Phæ- 
nomenon let at begribe/ ja lige faa let/ fom man fanb fatte/ at en 
Bande af SRovfugle fanb/ efterat ben bar giort SReberlaa paa $m$ 
og ©iæé uii eenSanMtøf/ ftyve ben neflboSliggenbe forbi/ og falbe 
paa mje neb v$i en anben langt fraliggenbe Sanbébtje. Xilmeb fanb 
faabanne giftige infe&er, fom ubiSXflømgbe b^ngeubt ttlbenejtlceber/ 
vcere meb faabanne flæber bragte til et langt bortliggenbe©tcb/bvor 
£>ornqv<rget af bem er bleven infefteret. 2Ht itttt beftyrf eé af M 
pint fortælle* om etéæffebeffen/ ber blev fort fra etbefængeb©teb/ 
fyoilUt ia nogle 5?oer lugtebe til/ bleve be ftvav anflufne og bube; 
item af vifte blaae ©fyer eller taager/ fom nogle foregive f}g at bave 
feet nebfalbe af£uften 7 og at mortalitet flrajrberpaa er fulgt. Xf)t 
bet er ganbjfe rimeligt at flutte / at flige Saager bave beflaaet af en 
©værm af faabanne infeder. fatalt ben 3bie 3 J tbvenbing angaar/ 
nemlig/ at benne ©vgbom mefl par rafet om Sinteren/ fom eller* 
brceber alt Utøi/ ia fanb bifle infeéter være af faaban Statur/ at 
kniben iffeff aber bem: X&t man feer jo utallige fmaa2>t;r/ belftubi 
93anbet/ at confervere ftg om Sinteren. 

3a benne SWeening om giftige infefter, fjvorveb viffe flage Conta- 
gioner foraarfajei/ grunber ffø tffe aUmt paa pr«babic ©isninger/ 

men ' o m &en nu tegierffl tc QWfc<&\)$t gg 

men enbogfaa yaa <itfmnf)tb. Chevalier de Forbin anfører n\)i 
flneMcmoiresf)erpaa et merfeliflt Exempel: nemlig f at/ fca ban 
yaa jmKeife fra Siam til Europa \>at benwb 8.SWiilefraMafluIipa- 
tan, bit* man tot t>eb.Knflerne en fort tt>f ©ft>c/ fem man frpgtebe 
at wreXegn til ©torm: SDa t>en nemnebe flg tit ©f tøet/ ble& l»en 
beftmben at twre enStntrm af utallige gluer/ flormel) faawl©fib$* 
icttM fom ^et &eele Jpatt biet) befirøet. gire Srøile fra ©tåben faae 
man en ©f r>e/ fom flPiulte alting faalebeé/atman tf fe funbe fee uben 
©pibfen af 93iergene, ®a man lanbebe merfebc man at Ut oat>at 
en©t>cerm af gluer/ ilionbt be uii ©ftffelfe differerebe fra be forti* 
ge. chevalier de Forbin fom meb nogle golf ubi en ©luppe lob f?(J 
fWtte ubt Sanb/ fanbt veb fin 2lnf om jr ©tåben fajt *be/ 09 ftf ban t)a 
at \)it>e af De Owrbleune/ at faaban Defolation x>av foraarfaget af <pefh 
S)e fleefle af bane golf fom !)a\>be toertet meb ubi ©luppen / t)øDe 03 
flrnj; berpaa: £an fetømeb nogle faa curerebe$igient>ebffc?rf@fcee» 
itti/ men alle De fom brugte Slarelaben/ omf omme* S(t anbre Con- 
tagioner iffe fanb fee* frm benne/ maa reife flg beraf/ at infe&erne 
maa wre minbre/ ja faa fmaae/ at be enb meb Microfcopiis iffe fatte 
feel SRan beloe tibi btn flbfte £iebenbat>nffe SKenneffe <Pefr een af 
fcoreMedicis, fem betienebeftg afetMicrofcopio u&ibe©ngeé$ame* 
te/ for at fee om banb enten ubi AtmofphæraCorporis eller be ©t)ge$ 
Stanbe funbe diftingvete noget Utoi: 9)?enUfi)nbigbebforaarfagerat 
man beteer alt f)*ab fom rimeligt er/ naarbet er ufgtøanltøt* 

Sfiaar man nu legger alt Utte ovenanførte fammen/ beffyrfeé 
beraf ben Hypothefis om giftige infe&er, ber fege ^ornqvorg aUeene 
fom bereé ret og bebageligflegøbe/ eller fom ere eene giftige for be 
jamme« Serimob fnneé benne $?eening at til intet giøreé/ naar 
man betragter alle beSymptomata, fom toeb benne graflerenbefitwg* 
©9ge baw t>crret merrfebe; tt)i berubaf funbe man flutter at in in* 
gen <£eft bar wttt, men at man funbe jetter benføre ©ngbommen 
til ordinaire ©Mgbeber/ fom ere enten famtebe af forberueb goer eller 
anbre hårfager/ ogfomaarligenpaafommer £twget/ men ubi tøffe 
Slår inger §at vejret meere alminbelige/ enb be pleie* ©et flette goer/ 

fom 392 L,R ÆotteSSctønfnma fom farenb©t)gbommen begpbte/fjer t Sanbet biet) inbføflet/ ft)ne$ 
09 faabant at bejtyrfe* £bi man htnbe fiolfce for/ atomet Beraf 
J)ar famlet paaben©vagl)eb/ bvoraf bet Sti) efter anben er bortbøeb* 
©t)gbommené£angvartgbeb/ fom paa vifte ©teber ubi nogle Star bar 
rafet/ føneé og attilfienbegtve/ at bet ingen <pefif)auwret/ faafotn 
gcfarenbebviifer/ at Contagioner og faabannebtbftge©t)gbommc rre 
gemeenltgen lige faa Borte fom be erebtbftge/ og at beifferegierelcen* 
gere enb nogle Sflaaneber paa bvert <&ttb. ©aafom nu benne Gvceg* 
©t)ge tøar vceret af faaban 23e|¥affenbeb/ og ben (javer baft Sympto- 
mata , fom baabe give og iffe give tilfienbe 3>efl/ faa bave vore Me- 
dici og 9Taturf tjnbige vceret ganbfTe raabvilbe/ og ttljlaac t et non plus 
ulrra for bereé 23ibenf¥ ab f og berfore libet eller intet befattet ffø meb 
itøgebom berimob; bvorubi be fønte* ingen Uret at Dave/ faafombe 
af @t)gbommené irrcgularitet ingen Definition bave fttnbetgiveber* 
paa ; og man maa føre at fienbe en $ienbe/ farenb man bevæbner (Ig 
imob barn. Wltti/ faafom gemeenligen jførfl AéHvité ftnbeé bo$ golf/ 
fom intet forftøar/ og fem ingen ervne t)av?e til at giøre noget rerfltøf* 
fent/ faa Jjave berimob alle Sftarf (friere og u--graduerebc Do&ore* 
været i 23evcegelfe / og Sanbet er bleven øprølbt meb Recepter/ bvoraf 

en^er farer Situl af tllforlabeligt Og experimentereb Medicament, 

ffiønt ia experimenterne (ftttte giøreé/ intet vilbe bolbe frø. 23el er 
fanbt/ at nogle veb Attefter funbe vitfe/ at bereé Recepter paa et og 
anbet©teb yatobt &aft nogen gob23irfning: men Uforøn var/ at be 
ingen£raftbavbepaaanbre©teber; faa at Sanbmamb omjtberbe* 
fluttete at labe alting lomme an paa ©nbé Sorfytt/ og alleene at ta$t 
ben præcaudon at feparere bere* Ovceg fra anbre/ fovorveb atffilltge 
ere bleve btbmbtil rebbebe* 

$>ub man meb nogen ©tf ferbeb fjeromfanb bomme/ er btttc, 
at benne ©tjgbont ijar vceret en ©amiing af en extraordinaire con- 
tagion, enten ben maa tilffriveS giftige infe<aer,2uftenégorraabnel* 
fe/ eller ©amper af 3orben &c, og af ordinaire aarltge ©vagbeber 
tillige, faa at tt$mt ubi enSSefcetmng er b& afsejl og et anbet 
afScenbebtob, gorftoppelfer eller anben fcebvanltg©vag§eb/ eller o^ 

af øtøt t>en nu reateten&e £HMtø'®øge. 393 af beg<K ttHtge ; l)t>ilfet ftar gt^et StnieDning til ten Sormlbeffe/ fom 

t ade Præcautioner batte XWttt tagne / Og at mange ^mge paa Re- 
cepter forgicm* ere fptlDte/ efterDi aDfMige baw meenet/ at De Re- 
cepter , fom meD nogen 23ir? ning ere brugte for De ordinaire ©\>agbe< 
Der/ fMDe o,] bielpe for Contagkmett/ buøruDt £ot>eD4Jtøffen bar 
beflaaet ; £bi man maa tttore faa mange 3n&wnDinger berimoD/ 
fom man tøffer / faa gwer Dog Den fløre 03 baflige Mortalitet , fom 
paa tø'fie ©teDer er merfet/ !>\>or en beef ganDffe friff 23efætning u* 
Di 24. Ximer er flirtet/ titfienDe/ at Det maa t>ære en ftorf 09 b#f* 
tig <pefr tillige meD De ordinaire ©ttagbeDer , fom DermeD concurre- 
xtt for at beforDre en totale Deftmctioru 3^ fT^er en totale De- 
flruction : faafom Der neppe ffal ftnDeé Qfrempel uDi J&ifiorien paa 
en faa baff ig og flor Mortalitet 5 Der ligefom en j?røft uDbreDer ftg i 
alle SanDeté farter / og fafl intet letmer / b&or Den fommer* UDi 
Dm trtjfte Recept, fom fom for £t)fet Dm 22.Novembr, taleé om. 
©ttøDommen, fom paa et og anDet ©teD bar tjttrrt flg b?r i SanDet. 
Om Recepten er probat fanD jeg ittt ftge: SrfarenbeD alleene t>tifer 
brt \)erre/ at £iftorien tffe er grunDet paa goDe Memoires, tbt paa 
famme <£$ / fom Der mentioneres om ©ugDommen fom bar tjttret 
flg paa et og anDet ©teD uDi 2anDet/ fanDteé aHereDe paa min Ca- 
talogo otjer 60. £erregaarDe/ b^or fad alle 23efætninger Dåre reent 
SortDaDe ; £ttoruDo\>er naar man betragter / at ©ia?UanD bar fim 
14. WWlt «Dt SængDen/ man meD SSifligbeb fanD tale om en tota- 
le ØDeleggelfe/ og flge at alDrig nogen W uDi fortere SiD bar (tor* 
fere rafet* (Saafom Denne florei Calamitet er inDfalDen jufl paa famme 
SiD/ Da Den forfærDelige Comet loD flg fee/ ere golf over alt blegne 
bcftyrfeDe uDi DereS gamle Ooertroe omCometers<8ett)Delfeog23irf' 
ning ; og fanD man iffe fortænfe Sllmuen / at Den DeD faaDan £en* 
fcelfe falDer paa De 2auf er / efterDi man forben bar feet fornuftige 
©fribentere og De ftorfle Hiftorici at giere Cometer tif^orbuD eller 
SCarfag til langt minDre £ænDelfer , fom til j?rig , til fiore £errer* 
©øtøfalb/ til 33anDfloD/ t«3iDebranb og anDet Dejlige* tyi ffulDe 

S D D Comc- 394 L. H. ffo tteaSetønfning 

Cometer paatage ff<5 faaDanne Pitløftige SKeifeivfør enten at foraar* 
fage etter at tilfienDegtøe en Ubel&/ fan funDe man flge^ at intet uDen 
faaDan total og afminDelig Cal'amitet, fyvié 2ige ufci nogle Seculis tf* 
Fe er bort / fertil funDe fcerre nogen Motif : men ^ert>e& er at mær* 
fe / at bemelDte Comete FanD anfeeé f^erfen fom Stofag etter fom 
gorbub for Denne UbelD ; iffe fom gorbuD r efterDi ©uagl)eten paa 
fcifle ©teDer &at)De længe rafefy farent) Cometen ajlagDe Denne Vifi- 
te, meD mrnDre man fcilDe flutte/ at Cometen bafcDe taget geil i fin 
Marche-Route^ og at Den f)a\>De foreflillet flg 33et)en længere enD Den 
\øar : &t) jetter fanD Den anfeeé fom Slarfag/ og Dømmeé/ fceD (In in- 
fluence faaDan UbelD at fratte forfeolDet r eftertJt 9laturFi)nDige f>at>e 
ebferveret/ atDenttar faa langtfra t?or 3o^f«g^A AtDen ingen Pa- 
ralaxin fycctit. IworuDotter man bør boiDe for / at perten Denne 
etter anDre Cometer gaae i faaDamie SfirrinDer. ajlan fagte i 95egt)nDelfen ^e6 abffrflrøeSlnff alter at ffanDfe Den* 
ste ©ttagbeDtf gremgang ; Sftan fegte t>e& Poftermger at bæw et Di- 
flri&s Communication meD et anDet ; Utallige Recepter bleue og; 
brugte: men intet funDe bielpe ; DfcoruDoPer man omflDer owrgai) 
(Ig uDi ©uDé £ænDer r og loD Det anf omme paa Den ©uDDommeligc 
gorføm ®\ti er i faaDant og anftre SilfælDe Den eenctfe 2æge. &an 
FanD iiDi et ØijeMif/ naar ©DagbeDen er uDi fin ftørfie Force, fhsm* 
pe Dené SSraaD og giore Den ganDfle $?agteéløé ; og (Feer faaDant 
gemeenligen ueD en inftuence uDi Sufrén/ ^or^eD ©tjgDommen/ en* 
ten Den reifer ftg