Skip to main content

Full text of "Slovenský domáci lekár a radca; ináe, Praktická nauka o zdraví, chorobách, liekoch, moderných lieebných metódach atd'. Kniha táto obsahuje hojnú sbierku zvlátnych i jednoduchých domácich, mnohokrát vyprobovaných receptov, lieivých bylín, röznych prostriedkov a dobrých rád"

See other formats


r 1 

1 3 1761 04898175 7 | 

J.CARMEN 
^rcsícnteh ta Fero Zehan^ Esq« 
..^ 
A RADCA INáCE 

praktická náuka o zdraví, chorobách, liekoch, 

moderných liečebných metódach atď. Kniha 

táto obsahuje hojnú sbierku zvláštnych i 

jednoduchých domácich, mnohokrát vy- 

probovaných receptov, liečivých 

bylín, rôznych prostriedkov 

a dobrých rád. 
Opatrnosti n'kdy nezbýva, preto túto knihu deťom nedá- 
vajte, aby ju neroztrhaly pri bavení. COPYRIGHT BY Home Doctor Publishing Gompany ALL RIGHTS RESERVED. 
VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. SI LIBRARY 

727286 

UNIVERSITY OF TORONTO Tlačou: 
P. Jamriška a Spol.. 628 — 630 Grant St., Pittsburgh, Pa. 
Môjmu priateľovi pánu P, Jamriškovi 

z Pittsburghu, Pa. i na dôkaz svoje] velikej úct^ a vďak^ za 

láskavú podporu pri vi^daní 

tejto knihi^ venuje J. C ARMÉN, autor. 

Predmluva 

K DRUHÉMU VYDANIU MOJEJ KNIHY 
"DOMÁCI LEKÁR A RADCA." Roku 1914 , hneď na počiatku svetovej války, zatvoril som svoje labo- 
ratórium a chytil som sa do sriadenia mojich rukopisov, na ktorých pracoval 
som asi 20 rokov. Robil som stále 16 — 18 hodín denne a konečne roku 
1920 celý rukopis prvej knihy "Domáci Lekár a Radca" bol dokončený. 

Keď som svoju prvú knihu ohlásil, ľudia mi neverili a pojedni rozpísali 
sa v novinách, že je to "humbug" a vydanie slovensky knihy na 1 200 stra- 
nách považovali za nemožnosť. Ale kniha vyšla a nielen že hneď na počiat- 
ku sa osvedčila, ale môžem povedať, že si rýchle vydobila miesto v sloven - 
ských rodoľubných srdciach. 

Len 2000 výtiskov dal som tlačiť a ačpráve cena, následkom válečnej 
drahoty, bola vysoká, za 1 2 mesiacov všetky knihy sa-vypredaly. 

Minulosť, to jest rýchly rozpredaj knihy svedčí o tom, že Slovák túži 
za vzdelaním, že budúcnosť knihy je zabezpečená a to všetko prinútilo ma 
k druhému vydaniu. 

Ačpráve na prvom vydaní ztratil som skoro $4,000, slovom štyritisíc 
dollárov, ktorý obnos podnes nie je zaplatený, odhodlal som sa vydať druhé 
vydanie, pri čom pomáhali mi niekoľkí priatelia, ktorých mená nájdete pri 
konci tejto knihy, zvlášť ale p. Pavel Jamriška majiteľ tlačiarne v Pittsburghu, 
Pa. 

Ako pravdumilujúci človek píšem prosto s mosta. My Slovác i sme 
hodne zaostalí vydávaním kníh za druhými národami. U nás dačené slovo 
dosiaľ nemá ešte tej úcty a vážnosti, aká mu patrí, lebo v širokých vrstvách 
niet ešte kultúrneho hladu po vzdelanosti a tak ho niet ani po knihe. 

Jestli chceme napredovať a kráčať s novou dobou k lepšej budúcnosti, 
nesmieme byť záhaľčivými, ale musíme vytrvanlivou prácou kliesniť napred DOMÁCI LEKÁR A RADCA cestu, lebo len tak budeme môcť napredovať. Musíme sa vzdelávať, mu- 
síme privykať na knihy, lebo len pomocou kníh môžeme si stať do radu 
vzdelaných národov. 

Ležali sme úhorom za celé tisícročie; potrebujeme mnoho a všelijakých 
kníh, lebo vo vzdelaní je naša spása a vzdelávať sa len tak môžeme, keď 
máme svoje poučné knihy, ako ich majú iné popredné národy. 

Nie z vášne, ktorá pudí niektorých ľudí ku písaniu, ale z povinnosti 
nedostatku kníh a lásky k nevedomému sl ovenskému ľudu lapil som sa pera. 
Viem, že to pero by bolo svedčilo lepšie v iných rukách, v rukách chýrnych 
lekárov a professorov; ale robotník, vidiac pusté pole, lapí sa motyky a 
snaží sa ho učiniť plodným, veď lepšie je vidieť pole napoly obrobené a zrnom 
pokryté, než celkom neobrobené. Tým, ktorým sa moja kniha nepáči, od- 
kazujem: Nerobte krížik nad dielom iného, dokiaľ sami lepšie nestvoríte. 

Moje vysvetlenia sú jednoduché, úprimné a píšem tak, aby ste mi ro- 
zumeli. S jednoduchým prelistovaním knihy nenaučíte sa ničomu. Pri čí- 
taní knihy venujte niekoľko posedení vytrvalej četbe knihy a nečítajte 
dve knihy súčasne. Táto rada zanechaná nám kedysi Montaignom neztra- 
tila ničoho na svojej cene. Lepšie je nečítať a neunavovať svoju inteligenciu, 
než čítať bezrozumne. 

Vydaním knihy otvoril som novú cestu a zkropil ju vlastným potom. 
Pravda a láska k trpiacim učinila ma silným. Listy od nešťastných trpiacich 
svedčia o tom, že mnohí našli v nej rady a pomoc ku vyzdraveniu a jestli 
sa mi to i pri tom druhom vydaní podarilo, budem uspokojený, že som 
nerozsieval semä do neplodnej zeme. J. CARMEN. 
Nie jazykom, ale činom, 

buď Slovenska verným synom' DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Keby som ja bola slnka papršlekom, 
To náhle už zimná víchrica útekom 
Zavije do biednej, malinkej chalúpky, 
Tam by som trieskala v okienko teplotou. 
Bo vatra bez ohňa a deti holotou 
Saténe, túlia sa ku sebe, sťa hubky. 

Keby som ja bola vtáčatkom spevavým. 
To by som letela k rodinkám nezdravým 
Tam, kde plač i bieda, chorých plné lóže . . . 
A šeptom modlitby i slávika spevom 
Liečila by chorých, nie jedom, nie hnevom. 
Len láskou, jakú vták spevavý dať môže. 

Keby som ja bola veľkým čaro tvorom. 
Šla by som medzi ľud, trápený úmorom. 
Tam niesla by zdravie, potechu a šťastie; 
Učila by všetských, j ako žiť prírodné. 
Varovať sa liekov liečivých len svodne 
A ktorých, deň pri dňu, veľmi mnoho rastie. 

Keby som ja bola voňavou kvetinkou, 
Bielučkou ľaliou, modrou fialinkou, 
do prostred trávičky vyrastá na lúkách, 
Schýľala by kalich s pokornou žalobou: 
2e mnohí predčasne pošli do ich hrobov. 
Skončiac ten svet v biedach, trpeniach a mukách. 

Avšak tie **Keby"-ska nehatia mňa v ceste; 
Nájdete ma všade: v dedinke i v meste, 
V chalupách úbohých i v dvoroch bohatých; 
Budem učiť všetkých, dám radu každému, 
Ci je pán, či žobrák, zvlášte úbohému 
Národu dá sa rád, skromných, neprehnatých. (J. Carmen) DOMÁCI LEKÁR A RADCA ÚVOD. 

"Nevedomosť je kliatbou Božou a veda krýdlami, ktorými 
sa povznášame k nebu." (Shakespeare). 

2e čo je cieľom tejto v slovenskej literatúre ojedinelej knihy, to naj- 
lepšie poukazuje jej názov: DOMÁCI LEKÁR A RADCA. . Boly časy, ked* 
Slovák skoro ani nevedel, čo je choroba; jeho jednoduchý a prirodzený 
život zachoval mu telesnú i duševnú sviežosť až do posledného dychu a 
dožil sa vysokého veku, — ale to bolo dávno! Teraz pokrok civilizácie 
priniesol sebou i svoje škodlivé stránky. V tej istej miere, ktorou civilizá- 
cia napreduje, potrebný je i postup vedomosti žitia a tohoto, milý rodáku, 
najviac potrebuješ. Choruješ Ty, choruje žena, chorujú deti, čo Ti odoberá 
chuť do práce, pracuješ len z prinútenosti, nepocítiš radosť v úsmeve svo- 
jej ženy, svojich detí, nenávidíš každého, si hnevlivý, zlý, na seba samého 
i na druhých, bojuješ v ťažkých pomeroch, olovenou ťarchou visia na tvo- 
jich nohách vlastné i zdedené chyby, prežívaš celý svoj život na poradách 
u lekára a zapomínaš, že dokiaľ sa nepoučíš o zdravovede, o životospráve 
atď., stav tvoj sa nenapraví, lebo každý má si zdravie sám ochraňovať a ne- 
čakať, až nemoc sama ho k tomu donúti. 

Veľká časť všetkého utrpenia a nemocí pochádza z nevedomosti. — 
Opravdivá nevedomosť je strašným nepriateľom ľudského pokolenia, spô- 
sobuje nám nesmierne biedy, útrapy a žiale, je ona j ako ten prísny lovec, o 
ktorom Orlov píše, že: 

"Kdekoľvek uprem moje šípy, 

všade za mnou plač, hrozná kliatba vzkypí ; ^ 

Nenávisť... Starosť... Podozrenie... Osud..., 

Peniaze... Núdza... Pletka... znie ľudský súd... 

A čo ja viem, jak ešte ma nazvali, 

keď mi v zapätí hynuli, padali ; 

bo kde som chodil, ukázal sa v svete, 

kazil som hniezda a čo bolo v kvete; 

odkedy som tu, v údolí života, 

moja cesta je : plač, kliatba, pustota... 

A ľud, hovorím, rôzne ma spomína, 

že som všetkého zlého ja príčina." 

Najlepším liekom proti nevedomosti sú dobré, prostonárodné knihy. 
Každá národnosť má takéto knihy, z ktorých ľud môže sa poučiť o rôznych, 
v živote mu potrebných veciach, len Slovák, ten dobrý Slovák, stojí jako 
sirota, o ktorú nepostaral sa nikto, lebo dľa môjho vedomia lekárskej, pro- 
stonárodnej knihy v slovenskom jazyku nemáme a výučba anatómie, fisi- 
ologie, zdravovedy atd*. zostala v pozadí. (Príčinu tohto zanedbania alebo 
"musenia'', zkúmať nie je tu na svojom mieste.) Iné národy vyviňujú 
ďalekosiahlu pôsobnosť v prostonárodnom zdravotníctve, kdežto my sto- 
jíme v úzadí. Činnosť ich je však nielen mravne, ale i hmotne podporovaná 
a to môžeme i my docieliť, ale k tomu potrebné sú spojené sily a silná vôľa. 

Slovák odkázaný bol na kalendáre, vydávané vyrábateľmi domácich 
liekov, avšak sú to len "cenníky" vo forme kalendára, v ktorých opísané 
a odporučiavané sú rozličné lieky proti rôznym chorobám a hneď je aj cena 
liekov udaná. Taký kalendár dávajú zdarma, ale jestli si myslíš, že nájdeš 
v ňom dajaký recept, zklameš sa; sú to len cenníky, nemajúce pre smrteľní- 
ka žiadnej praktickej ceny. Objavily sa i menšie-väčšie knižočky a brošúry. DOMÁCI LEKÁR A RADCA vydávané kadejakými lekármi, professormi, inštitútami, klinikami, hvezdár- 
mi, bosorkami a Boh vie jakými zlosynmi, ktorí ohlasovali a ohlasujú nie 
osvetu, ale svoje prekliate "remeslo". V takýchto obežníkoch vychvaľovali 
a vychvaľujú tí šarlatáni svoje samospasiteľné lieky, opísali niektoré nemoce 
(zvášte pohlavné) nie preto, aby slovenský národ poučili, ale aby ho na- 
strašili a konečne od 50 do 500 dollárov od neho vynútili za lieky, ktoré si 
každý môže sám v svojom vlastnom dome za 10-25 centov pripraviť. Také 
knižočky a brošúry nemalý a nemajú žiadnej ceny pre Slováka; sú to len re- 
klamy týchto zlodejských všetkoznalcov, ktorí by sa nebáli predať samého 
Krista za mizerný peniaz, náhle by sa medzi nimi zjavil. 

Biedu valíme sami na seba, rany sadíme si sami na svojich telách, pla- 
čeme i my, i naši potomci budú plakať následkom nevedomosti. Mnohí 
ešte stále kŕmia svojho ducha báchorkami, čarodejníctvom, poverou atd*. 
Preto myslím, že je tu čas, aby národu nášmu daná bola do rúk poučná 
kniha, ak má u nás vzriasť všeobecné vzdelanie. Slovenský národ je bez 
svojských škôl, a preto nemôžeme lepšie prospievať, než vydávaním a roz- 
širovaním vzdelávajúcich kníh, ktoré by nám aspoň zčiastky nahradily slo- 
venské školy, jaké nám náš starý kraj dať zanedbal. 

Vedený súc touto zásadou, odhodlal som sa napísať túto knihu pod ti- 
tulom "Domáci Lekár a Radca". Má ona slúžiť nielen nemocnému, ale i 
zdravému obecenstvu. Chorí nájdu v nej rady a pomoc ku nazpät vydo- 
budnutiu predošlého zdravia a sily, — zdravým zase dá poučenie a pravidlá 
o udržaní zdravia a o predĺžení života. Krém lekárskej časti nájde ct. čita- 
teľ v tejto knihe i iné vedomosti. Pri písaní tejto knihy bral som ohľad na 
úbohý, všeobecný, ťažko-pracujúci ľud a mojou najväčšou túžbou bolo* na- 
písať takú knihu, v ktorej by si každý mohol nájsť radu a liek v biedach 
a trpeniach. Všetky rady a predpisy sú jednoducho, zretedlne podávané; 
mnohé lieky môže si každý sám pripraviť a podľa predpisu užívať a složi- 
tejšie lieky pripraví vám ktorýkoľvek lekárnik. 

Mojim účelom nebolo písať knihu čisto pôvodnú na základe vlastných 
zkúseností a nie je to ani možné. Pozmatky tu vyslovené sú časticou vede- 
nia, ktoré je duševným majetkom každého lekára. Čerpal som zo spisov 
slávnych lekárskych odborníkov, použil som mnohých anglických, nemec- 
kých, českých, ruských, poľských a málo slovenských spisov, roličných bro- 
šúr a článkov niektorých novín. V knihe sú mnohé vety a odstavce z dotyč- 
ných spisov citované, čo som zväčša hneď poznamenal, — avšak pre Slováka 
je toto pôvodná kniha, poneváč to, čo sa v mojej knihe nachádza, neobja- 
vilo sa nikde v slovenskom jazyku, krém niektorých vecí, ktoré mohly byť 
i vynechané. 

Co sa mojej maličkosti tyče, žijem samotný, utiahnutý život. Nie som 
otrokom jednej vedy, naopak, koštujem z každej misy, chlípam z každej 
šialky. Nie som bohatý, ale som spokojný s tým, čo mám — a toho veru nie 
je veľa. Zdravý som, lebo sa držím matky prírody a poslúcham jej zákony. 
Trpel som sám na rôzne nemoce, tri razy chceli ma moji priatelia (lekári) 
operovať, ale operácii som sa nepodrobil. Som presvedčený, že najlepšími 
liekami sú správna životaspráva a pôst a najlepšími lekármi na svete sú: 10 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Doktor VZDUCH, Doktor SVETLO, Doktor ČISTOTA. Doktor VESELÝ, 
Doktor VODA, Doktor POHYB a Doktor ZDRAVÝ ROZUM. 

Som denným pozorovateľom šťastia i nešťastia mojich spolubratov. 
Čítam v novinách o vojnách, o chorobách, o smrteľných zápasoch, požia- 
roch, zlodejstvách, nehodách, úrazoch, vraždách, o prelievaní krve, o hro- 
n?obití, o zaujatí celých miest atd*. ktorými nás tie dnešné búrlivé časy kŕmia; 
tu tisíc mladíkov zamordovaných, tam loď stroskotaná, inde zase ohro- 
mné rozpaky sľubov, žiadostí, činnosti, processov atd'. sú na dennom po- 
riadku; zrady, klamstvá a zlodejstvá, jedni pozdvihnutí, pávopyšní a hneci* 
zneuctení, znevážení; druhí dnes bohatí, a zajtra krachnú; dnes všetkého 
dosť až po gágor a zajtra hlad a smrť . . .*) I myslím si, prečo by sa to ne- 
dalo zmeniť, prečo je na tomto svete toľko nepravdy, toľko biedy, toľko 
psoty, toľko plaču a ukrutnosti? Tak sa zdá, že sme duševne nemocní, a ná- 
sledkom týchto našich duševných nemocí opanovala nás závisť, nenávisť, 
skúposť, lakomstvo za bohatstvom — sme blázni a neznáme si rady. V 
Biblii čítame: "Jestli máte horkú závisť v srdci svojom, nechlúbte sa a ne- 
klamte proti pravde. Nie je tá múdrosť s hora sostupujúca, ale zemská, ho- 
vädná, diabolská" (Jakub III. 14 — 15). Alebo: "Prečo sa búria národy 
a ľudia daromné veci premýšľajú? Kráľovia zemskí vynasnažujú sa a pa- 
novníci sa spolu radia proti Hospodinu . . . Hovoriac: Roztrhajme sväzy ich 
a odvrhnime od seba povrazy ich. Ale ten, kto prebýva v nebesiach, smeje 
sa, Pán posmieva sa im'' (2alm 1-2-3-4). V tomto smysle všetcia sme blá- 
zni, a nemôžeme jeden druhého zatracovať, lebo sme i sami nie bez chýb. 
Dpanovaly nás náruživosti, zapustivšie svoje korene tak hlboko do srde na- 
šich, že sa nedajú ľahko vykoreniť. Avšak ten, kto dnes panuje, zajtra 
môže sa stať zneváženj'm. Závictlivec alebo lakomec smädné za zlatom 
a striebrom, za pokladmi tohoto sveta a nakrivuje si ústa, zarmuLÍ sa, keď 
sa mu nepodarí to, čo si za cieľ označil. Každý chce byť bohatý. A čo je 
boháč? Boháč je otrokom prevrátenostd, bláznovstva, hlúposti a následkom 
tohto prevratu nedbá, čo sa stane s jeho spolubratmi. Ale k veci. 

Písaním tejto knihy tratím čas i peniaze, ale robím to vďačne pre do- 
bro ľudu. Podávam ti ct. čitateľu moje pozorovania, ktoré som sbieral 
skoro za dvadsať rokov. Netúžim za slávou, nepíšem za peniaze, nedržím 
kázanie zo slávobážnosti, aby som si s tým povestné meno nadobudnul a 
ako som už vyššie spomenul, nie je všetko moje vlastné, sbieral som jako 
včela, usilovne, neustále všetko, o čom som myslel, že poslúži ľudstvu a 
budúcnosť ukáže, či sa mi to podarilo. 

Viem, že budem kritisovaný, veď všetci máme chyby. Kdesi som 
čítal, že knihy podobajú sa pokrmom' a čítači hosťom; čo sa jédnomu páči, 
to druhý zahodí a preto i ja neprechovávam nádej, že každého uspokojím. 
Mnohí rozumejú, alebo myslia, že rozumejú mnoho, a druhí málo; jedni 
sú strannícki a druhí zatracujú a podvracajú; jedni jako včely za medom, 
druhí jako pavúky za jedom a preto hovorím, komu sa moja kniha nepáči, 
nech ju nečíta. Keď takí spisovatelia jako Seneka, Cicero, Sokrates ba i 
sám Ježiš boli bičovaní, prenasledovaní, čo môžem ja očakávať? Vždy ') Toto bolo písané počas svetovej války. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 11 som miloval kritiku čestných ľudí a priaznivému prijatiu takýchto ľudí mám 
česť predložiť moje dielo. 

Najdú sa i pojední lekári, ktorí budú posudzovať moju prácu. Do- 
brých, spravedlivých lekárov máme, bohužiaľ, veľmi málo. Dobrého le- 
kára, dobrého národovca bude to tešiť, keď sa dozvie, že i Slovák, tá sirota, 
bude mať svoju knihu. Mnohí nespravodliví lekári sú pijaci, morfinisti, 
humbugári; mäsiarenie (operovanie) , otrávovanie (predpisujú silné jedy) 
a humbug je na dennom poriadku. Mnohý lekár nevie ani recept pred- 
písať a do chémii nerozumie sa ani toľko ako hus do piva. Takýmto šar- 
latánom hovorím: hľaďte na hroby na cintorínoch, v ktorých spočívajú 
obete vašej nevedomosti, nedbalosti a vášho humbugu, a keby té obete mo- 
hly vykríknuť, hromovým hlasoim by vám zavolaly: 

"Strašnejší si jako tvoje meno; 
čo tu leží, čo tu pohrobeno, 
Ty si zavraždil . . .A pri tom pohľade 
nebojíš sa, že vstane z hrobov v rade 
s obžalobou tých dobrých duší mnoho?" 
OBRAZ 2. 
HFa! Lekár šarlatán! Takého lekára nevolajte ku chorému. 

Ale vy viete dobre, pánovia, že ste v bezpečnosti, že vaše obete z hro- 
bov sa proti vám nepostavia, že 

"Na dobrom mieste sú tí v hĺbke hrobu. 
Nedá ver ztadiaľ nikto obžalobou." 

Dobrý lekár i lieči i učí. Zlý lekár straší a nemal by sa volať ku ne- 
miocnému. Dobrého lekára máme si uctiť ako druhú osobu po Bohu, lebo 
on je náš najlepší priateľ, najlepší radca, on nás ratuje v našich nehodách, 
on nám stojí pri boku v našej poslednej hodine, on nás teší, jedným slovom 
všetko koná, aby nám život predĺžil. Takému lekárovi máme dobre za- DOMÁCI LEKÁR A RADCA platiť za jeho trudy, za jeho znalosť a kto takého lekára oklame, ten klame 
samého Boha. Už starí spisovatelia hovorili, že lekári sú najväčšími obran- 
cami ľudského života a .Hierophilus menuje lekárov "Manus Dei" (Božou 
rukou), ktorým dal Boh vedu, aby nemocným- pomáhali. Isté je, že keď 
sa k dobrému lekárovi zavčasu obrátime, že on sa bude usilovať, aby nám 
pomohol a naopak, chráňte sa teikých zlodejov, šarlatánov, nepoctivcov, 
ktorí strašia, nahovárajú a nútia vás, aby ste sa poddali operáciám len preto, 
aby čím viac peňazí od vás vycigánili. Operácia je mnohokrát veľmi po- 
trebná a jestli ste presvedčení, že máte dobrého a poctivého lekára, poslú- 
chajte ho, lebo on najlepšie zná, čo vám treba. Dobrý lekár len tak bude 
radiť operáciu, keď vidí, že ináč sa neuzdravíte a vtedy máte ho poslúch- 
nuť. 

V týždenníku "Life" videl som jedon veľmi poučný obraz, ktorý tu 
podávam cteným čitateľom. mPKtUNUSSTM 
MTIENTSAMEWCU naraEsuKussTíSB 

PATIENTSi^KESICK 
OBRAZ 8. 

Lekár v Čine a u nás. Tento obraz znázorňuje na ľavom boku čínskeho lekára i špitáľ, a 
na pravom vidíme nášho lekára i špitáľ. Číňan platí svojmu lekárovi len 
vtedy, keď je zdravý; náhle ale onemocneje, lekár nedostane ani centa, 
kým sa Číňan nevylieči. U nás je to ináč; my platíme lekárovi keď sme 
chorí. Mnohí lekári (ale len šarlatáni) starajú sa o svoju kapsu, predĺžia 
nemoc, aby čím viac zarobili a preto v čínskych nemocniciach vidíme málo 
chorých, kdežto naše špitále sú preplnené. Ci by nebolo dobré niečo sa i 
od Číňanov naučiť? 

A teraz oddávam vám moju prácu, ct. čitatelia, v nádeji, že tým i vy 
i ja postúpime o kus cesty v spoločnej práci na poli povznesenia a upevne- 
nia náuky života i liečby. 

Ku koncu prosím vás, žeby ste mi láskavé odpísali váš úsudok, jako 
sa vám moja kniha pozdáva. Všetky dopisy o j akej koľ vek záležitosti 
vďačne prijmem. 

J. CARMEN, 
Box 202, Detroit, Mich. U. S. A. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 18 Kristus jako lekár. "Neveriť v dobro, je mravná smrť. Podivuhodný obraz Rebranta vyobrazuje Krista, Syna Božieho a dcéru 
Jairovú mrtvú. Celé to obrovské vyobrazenie predstavuje nám Krista jako 
lekára, ktorý liečil duše, liečil telá a k tomu liečeniu neužíval žiadnych medi- 
cín, jeho zázračným liekom boly jeho slová, jeho učenie a viera. Sv. Biblia 
sama výprava nám o jeho zázračných činoch. Tak ku príkladu Jairus padnul 
KRISTUS LEKÁR. k nohám Ježiša a prosil Ho, aby položil ruku svoju na jeho dcérušku a bude 
živá. I odišiel Ježiš do jeho domu, vzal ruku dievočky a riekol jej: 

"Talitha kumi", čo značí: "Dievočko — tebe novorím — vstaň," (Mark 
V. 41) Ze Ježiš liečil vierou i učením o tom svedčí nasledujúci prípad: 
Na ceste k mŕtvej dcéruške Jairovej, jedna žena, ktorá za 12 rokov trpela a 
celý svoj majetok na liečenie vydala, bez toho, aby pomoci našla, počula o 
zázračných skutkoch Ježiša a myslela si, keby len sa jeho rúcha dotknúť 
mohla, hneď by uzdravela, ola teda k zástupu Ježiša a veľkým namáhaním 
dostala sa k Ježišovi, dotkla sa rúcha jeho a — uzdravila sa. I spýtal sa Ježiš, 
kto dotknul sa rúc\a jeho? Žena bojazlivé priznala sa Mu. On potom DOMÁCI LEKÁR A RADCA riekol: "Dcéro, viera tvoja ťa uzdravila." (Mark 34.) Alebo to: "A keď 
šiel ztade Ježiš, šli za ním dvaja slepí volajúc: "Smiluj sa nad nami Synu 
Dávidov". I hovorí im Ježiš: "Či veríte, že to môžem učiniť?" Riekli mu: 
"Ovšem, Pane". Vtedy dotknul sa ich očí a riekol: "Nech sa vám stane 
podľa viery vašej." (Mat. IX, 2 7 — 30.) 

A keď pozeráme na té príklady jeho a na neho samého, jako na naj- 
silnejšieho, na najšľachetnejšieho z ľudu, — na veľkú temer Božskú avšak 
len ľudskú individualitu, presvedčíme sa, že liečiť, temer zázraky konať 
mohol jedine len tými najprimitívnejšími, avšak najúčinlivejšími prostried- 
kami prírodnými. Liečenie svoje končil vždy s prízvukom: "Viera tvoja 
ťa uzdravila." A takto je dnes. Aj dnes viera je veľkým činiteľom v 
liečení a nemocný, ktorý má dôveru k lekárovi a k jeho liekom, zaiste rých- 
lejšie sa vylieči, než ten, ktorý mu nedôveruje. Z príkladov Ježiša môžeme 
sa poučiť i to, že nie len v liekoch máme hľadať zdravie, ale tam, zkade ich 
sám Kristus bral, a to v prírode. Príroda bola Ježišovi otvorenou knihou 
it. poneváč jej rozumel, jedine prírodou liečil ľudí, ľud mu veril a preto 
vždy mohol povedať: "Vstaň, viera tvoja ťa uzdravila." Bárs by i náš ľud 
našiel v prírode tie nevyčerpateľné poklady, ktoré Kristus-Lekár užíval. Dejiny zdravotníctva. "človek, ktorý zdokonaľuje seba, zdoko- 
naľuje svet." 

Zdravotníctvo je snáď tak staré, ako ľudská vzdelanosť. Dejiny 
človečenstva svedčia, že v živote všetkých vzdelaných národov zaujímajú 
zákony, mravy a zvyky, smerujúce k ošetrovaniu ľudského zdravia, naj- 
prednejšie miesto. Starí zakladatelia kultúry, svojou jednoduchosťou 
myslenia, soznali vlastnú podstatu štátneho útvaru, soznali, ze štát alebo 
spoločenstvo ľudí, jeho blahobyt, šťastie a trvanie zakladá sa na j akosti 
jednotlivých členov, povedomí boli toho rozumného náhľadu, že člove- 
čenstvu nemôže sa dariť, jestli sa nedarí jednotlivcovi a odvodili ďalej, 
že k tomu, aby národ bol zdravý a šťastný, netreba ponechať jednotlivca 
výhradne jeho prirodzeným pudom, netreba nechať ho riasť ako burinu na 
poli, ale že treba ho dľa uoiťého plánu vzdelávať. Na tejto základnej a 
veľmi rozumnej myšlienke vyriastnul zdravotný systém, ktorý riaditelia 
starovekých štátov využili ku prospechu svojich národov. Životné a zdra- 
votné predpisy boly vtedy tak rečeno so smiešnou podrobnosťou jedno- 
tlivcovi svetskými a náboženskými žákonami predpísané. Spôsob, výživ- 
nosť jednotlivých pokrmov prísne vysvetlená ba ešte i vliv ročného počasia 
na diétu bol dôkladne vysvetlený. Svatobné, dobre premyslené zákony 
uisťovaly udržanie rodiny a zachovanie neporušitelnosti kmeňa. Nesčíselné 
boly predpisy o pečlivosti tela. Pravidelné kúpanie, základný to predpoklad 
zdravotníctva, bolo prísne predpísané. Pohyb a cvičenia na dennom poriad- 
ku. Len potom keď stúpajúcim blahobytom zdravotné predpisy a zvyky 
boly zanedbávané a na miesto predošlej životnej náuky nastúpila výstrednosť, 
— hnali sa ľudia ku zkaze. So zkazou starovekej kultúry privlastnili si iné DOMÁCI LEKÁR A RADCA 15 ciuševné i zdravotné idey a osud zdravotnej stavby bol zapečatený. Je to 
podivuhodným zjavom v dejinách vývoju človečenstva, že takéto rozumné 
náuky, na ktorých sa zakladalo šťastie a blahobyt národov, mohly z pamäti 
ľudskej vymiznúť. Len novšia doba obrátila pozornosť vzdelaného sveta 
na zdravotníctvo, hlavne posledné stoletie vzbudilo pozornosť na pečovanie 
tela. Ovšem nemôžeme predpokladať, že zdravotníctvo bude hrať podobnú 
úlohu ako vo staroveku, ale predsa dúfame, že pri dnešnom vysokom stupni 
duševného vzdelania, starý vek nezadlho prekonáme. Máme si zapamätať, 
že zdravie je základom nášho blahobytu a zdaru, a že každý jednotlivec 
môže prispeť k udržaniu a posilneniu všeobecného telesného i duševného 
blaha. (Dľa cudzej pôvodiny.) Zdravie. 

Zdravý človek nepotrebuje lekára. (Prísl). 

Zdravie je najväčším pokladom na svete a predsa je najviac zaned- 
bávané. Zdravie je stálym prameňom nevýslovných rozkoší a predsa len 
vtedy si ho ceníme, keď sme ho ztralili. Zdravie, dobré zdravie značí 
jasnotu mysle, krásu a čistotu duše. Zdravie robí človeka smelým, odváž- 
livým, s radosťou pracujúcim a neustatým. Od dobrého zdravia záleží 
bystrý krok, kvetúce líca, čistá koža, jasné oči, príjemný dych a dobrá vôľa. 
Zdravie je tou najneocenitelnejšou spojkou medzi mužom a ženou, medzi 
zamilovaným junákom a zapýrenou dievkou. Kde je telo zdravé, duša 
zdravá, myseľ zdravá, tam nemôže byť ani zlomyselnosti, ani klamú, ani 
žiarlivosti. Zdravé telo, zdravý duch, zdravá myseľ robia dokonalé, bla- 
žené manželstvo, dokonalú rodinu, veselé, silné deti. Zdravie je potechou 
našou od kolísky až po hrob. Chorý boháč stane sa poľutovaniahodným 
žobrákom, a naopak každý zdravý človek je bohatý, lebo môže užiť radosti 
sveta. Zdravý sluha je bohatší, než jeho páni — millionár, — a silný sedliak 
je šťastlivejší než jeho chorý kráľ. Keď ztratíš zdravie, prácu tiež ztratíš; 
keď ztratíš zdravie, ztratíš všetko. Prácu ľahšie nájdeš, než zdravie, člo- 
vek rýchlejšie onemocneje, než sa vylieči. Zdravý človek s radosťou končí 
svoju prácu, túži, skočí za ňou ako tiger za korisťou a len takýto stav člo- 
veka je pravdivým zdravím, pravdivým životom. Cas meriame podľa jeho 
ztraty; preto nikto nemôže oceniť zdravie, len až vtedy, keď ho ztratil. 
Keď sa približuje posledná hodina, všeko na svete by sme dali takému 
lekárovi alebo nelekárovi, ktorý by nám život predĺžil a predsa človek si 
zdravie neváži tak ako treba. 

Zdravie je kapitál, ktorý nesie nám úroky; tie úroky riadne spotrebo- 
vané vyživia človeka i jeho rodinu. Jestli ten kapitál — zdravie — premár- 
nime, prijde čas rátania, po ktorom nebude ani kapitálu, ani úrokov. A 
preto ct. čitateľu staraj sa o svoje zdravie, lebo jestli ztratíš zdravie, kapitál 
sa zmenší a úrokov nebude! Jestli ztratíš zadravie, staneš sa ťarchou samého 
seba, svojej rodiny a svojich blížnych. Chráň si každý zdravie, pestuj ho, 
nehreš proti nemu, uč sa o právach prírody, zadrž ich a tým vykonáš hlavnú 
zaviazanosť k Bohu, k sebe samému a k svojim blížnym! DOMÁCI LEKÁR A RADCA Jako Yxnikajú nemoce? Dľa Kneippa. 

Jestli v ľudskom tele všetko, od najmenších vlásečníc až do najväčšej 
kosti súladne pracuje, človek sa cíti zdravým, mocným. Ale stáva sa, že 
jednotlivé čiastky tela alebo celé telo nekonajú svoju prácu tak, ako by 
malý konať, vtedy je človek chorý, nemocný. Choroby môžu vzniknúť 
rôznym spôsobom. Krv koluje cievami po celom tele, poskytujúc nielen 
telu, ale i jeho jednotlivým čiastkam výživu. Keď dajaká prekážka za- 
staví cestu obehu krve v cievach, toto zastavenie môže byť príčinou roz- 
ličných nemocí. Pri menších zastaveniach na rozličných miestach tela, krv 
je zahatená jako v nádržke a nekoluje riadne, ani napred ani zpät, na týchto 
miestach nahromadením sa krve vzniká veľká horúčosť, lebo krv valí sa v 
tieto m.iesta viac a viac, čo má v zapätí nemoce. 

Ak je v tele viac alebo menej, väčších alebo menších zastavení krve, 
trpia potom i ostatné časti tela, stávajú sa chudokrvnými, na jednom mieste 
preplnenie (zvyšok) a na druhom nedostatok. Niekoho bolieva hlava 
preto, že krv valí sa mu rýchle do hlavy a druhého zase bolieva hlava preto, 
že niektoré miesta v hlave sú chudokrvné. Zase sú ľudia trpiaci na boľasti 
nôh, dobre nezbláznejú, čoho príčinou sú zastavenia krve. Ťažko je po- 
menovať všetky nemoce, ktoré môžu vzniknúť z porušenia obehu krve. 

Krv tvorí sa zo živných látok, ktoré dávame prirodzenosti — telu. 
Dostáva-li sa výhradne zdravých, výživných látok, potom i krv bude 
zdravá, a naopak, nezdravý pokrm môže tvoriť len nezdravú krv. Ku prí- 
kladu: lieh škodí telu, lebo ono nemôže z neho nič užiť. Jedy nachádza- 
júce sa v liekoch vnikajú tiež do krve; podobne čokoľvek môže s pokrmami 
a nápoj ami vniknúť do tela, čo potom robí krv nemocnou a následkom toho 
povstávajú toľké nemoce, ktoré i pomenovať je tažko. Preto každý by mal 
byť opatrným v požívaní pokrmov a nápojov, aby si krv nezkazil a nepo- 
škodil prirodzenosti — telu, poneváč prirodzenosť človeka všeličo si žiada 
i po jedení a keď takýmto žiadosťam vždy zadosť robíme môže onemoc- 
neť nielen prirodzenosť ale i celý organismus. 

Jako krv v žilách a v tepnách koluje na všetky strany, podobne i šťavy 
v miezných (lymfových) cievach kolujú, a jako krv sa staví, tak isto môžu 
sa staviť i šťavy lymfové. Ako krv môže byť zdravá alebo nezdravá, tak i 
šťavy môžu sa zhubiť ako to vidíme ku príkladu pri zákožnej vodnatieľke, 
čo je tiež len chorobou šťav, ktoré sa rozpúšťajú na soľ a vodu. Ci nevy- 
razí sa hockomu bez všetkých príčin hustý pot na tele? Už výpary poučujú 
nás, ze pot zo šťav pochodiaci je odporný; nemocný po vypotení sa roz- 
práva, jako sa cítil pred potením a ako mu poľahčilo, keď sa vypotil. Čo 
telo prijíma, môže mu byť prospešným, avšak použije mnoho i takých lá- 
tok, ktoré sú mu škodlivé. Chorobné látky môžu sa vyskytovať vo vzdu- 
chu a vdýchaním vzduchu, s dobrými látkami môžu aj zlé vniknúť do tela 
a zapríčiniť sputošenie jeho. I svetlo dobre účinkuje na telo; jestli sa 
telu nedostáva dosť svetla, nezadlho ochoreje. Najlepší dôkaz poskytujú 
nám rastliny, ktoré v tieni rastú. Také kvetiny chradnú, lebo plné svetlo 
sa nad nimi nerozlieva a obyčajne ani čistého vzduchu sa im nedostáva. DOMÁCI LEKÁR A RADCA Ze zima a horúčosť škodia, o tom nikto nepochybuje; len si pomyslime, 
koľko ľudí zmrzlo a koľko ich zahynulo následkom slnečných úpaľov. 
Môže teda v malej miere i zima i teplo škodiť nášmu telu a jeho čiastkam a 
spôsobiť najrozmanitejšie nemoce. 

Nemoce môžu sa i dediť; ako deti majú podobu (obličaj) po rodičoch 
zdedenú, tak samo môžu dobré a zlé vlastnosti prejsť na deti. Už aj prí- 
slovie hovorí, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Keď rodičia majú zlú 
krv, zlé šťavy, vtedy aj icih deti povstaly len zo zlej krve a šťav. Také 
tvory, ktoré už v detinstve priniesly so sebou na svet zlú krv i zlé šťavy, 
môžu byť isté, že neuniknú rôznym chorobám. Tisíce príkladov vidíme v 
každodennom živote, že deti chorých rodičov, sú tiež choré. 

Keby sme mohli videť očima všetko to, čo sa vo vzduchu nachádza 
a žije, vtedy mohli by sme povedať, že té veci, oku nášmu neviditeľné 
prvky, zaiste nie sú bez vplyvu na naše zdravie, veď ich vdýchavame s po- 
vetrím. Kúri-li niekto v izbe zlú cigaru, jako to nepríjemne zapácha po 
celej izbe, jak zkazí sa vzduch jednou zlou cigarou. Dym sa ztratil, už ho 
nevidíme a predsa v povetrí pozostedo všetko, čo bolo zlé v cigare. Kto 
dlho prebýva v nezdravom vzduchu, ten rýchle ztratí čerstvosť obličaja, 
ztratí zdravú barvu a vyzerá chorľavé. Tvrdí sa, že vzduch, ktorý bol 
človekom trikrát vdýchnutý a vydýchnutý, už je hodne zjedovatený. 
Známe je, že v deiktorej izbe spí íod troch do desať ľudí. Izba je malá, 
prevetrovania nieto žiadneho a zápach nedá sa ani opísať. Ký div, že cho- 
robné príznaky nezriedka sa dostavujú. Či nie sú výpary ľudských tiel, 
ba často i ťažko nemocných osôb na škodu tým, ktorí musia dýchať v okolí 
týchto nemocných zkazený vzduch? O tom nemôže nikto pochybovať. 
Tak môže tá alebo iná nemoc dychom alebo výparmi nemocného tiež na 
iné telo prejsť, to jest môže ho nakaziť. 

Zdravé silné telo premôže také maličkosti, všetko sa v ňom ztrávi asi 
tak, ako dym býva zničený vzduchom. Naopak, slabé prirodzenosti sú cit- 
livejšie a preto i prístupnejšie, zvlášte, keď v samom tele nachodí sa látka, 
ktorá sa slučuje s pohltanou chorobinou. Sú choroby, ktoré možno za 
zvlášte nákazlivé vyhlásiť, a-ko na príklad cholera, úplavica a né. Dľa môj- 
ho rozumu príčina leží v tom, že majú jednak u väčšej miere jedovaté látky, 
jednctk ľahše vnikajú do tela a ho rozrušujú. AvšaJc ľudské telo musí byť k 
tomu náklonné; sú zaiste mnohé príklady, že ľudia sú zdraví i v tej najhor- 
šej epidémii. 

Strach, úzkosť a hrúza robia prirodzenosť náchylnou k nákazlivým 
chorobám. 

Veľmi mnoho škodia ľudskému organizmu nezdravé byty, nezdravé 
výpary zo zeme, kde sa nachádzajú bahná, stojacie vody a mnoho kalu. 
Je preto potrebné, aby sa byty dobre prevetrávaly, aby pôda, na ktorej je 
dom zbudovaný, nebola vlhotná, aby sa nikde v blízkosti domu kalná, smr- 
diaca voda neshromažďovala, v ktorej by sa mohla hniloba, zdraviu škod- 
livá, vyvinúť. 

Organismu škodia mnohé módne predmety zapríčiňujúce choroby a 
záhubu. V terajšej dobe móda predpisuje nosiť na topánkach a čižmách 
vysoké podpätky (abcesy). Keď srovnáme nohu s módnou • topánkou. UOMACl LEKÁR A RADCA skoro by sme ani neverili, že je to možné urobiť podobné puzdro na ochranu 
nôh. Obyčajne je topánka na predku špicaté za,klončená, do ktorej 5 prstov 
sa vtiskne tak, že žiadon nemôže sa riadne vyvíjať. Avšak čo je nepravé, 
je už choré a chorý úd nevykoná nikdy to, čo vykoná zdravý. Vysoké 
podpätky sú príčinou, že človek, počas chodenia, musí podnášať nohu vy- 
soko, ináč podkýňa sa neustále. To však pôsobí pri každom kroku prudkj' 
náraz na pätu, ktorý škodí kostiam, tepnám a žilám. Poneváč tá 
módna obuv na nohy nepristáva, musí sa páskami k nohám pripevniť, 
ináč by človek chodiť nemohol. Následkom toho krv nemôže do tak opan- 
cierovaných nôh vnikať; čo do nôh vniklo, nevyjde z nich. Pravidelná 
výmena látok sa ruší, krv sa srazí, mimo toho nedostáva sa nohám náleži- 
tej výživy, netreba sa potom ani pýtať, prečo nohy vypovedaly službu. 
Úbohý človek je obeťou módy, ktorej známky podrží až do smrti. Ztadiaľ 
pochodí to, že tak mnohí ľudia ponosujú sa na boľasti okolo kostí na nohách, 
majú modré, krvou podliate nohy, ktoré sa často otvárajú a len zriedka sa 
dokonale zahoja. 

Móda škodí veľmi mnoho ženským. 
Horná časť tela opancierovaná je šnuro- 
vačkou (korzetom), ktorou stískajú si 
ženy prsia a život tak, že nemôžu sa 
sohnuť, ba niekedy ani dýchať. Krv 
musí živiť a zahrievať všetky časti tela, 
preto koluje nepretržite žilami a tep- 
nami na všetky strany. Krvovody — 
žily a tepny — tiahnú sa z časti blízko 
povrchu a z časti i hlbšie; keď je telo 
sošnurované, tu nemožno si ani mysleť, 
aby táto sošnurovaná časť tela bola 
riadne krvou vyživovaná a čo nie je 
náležité živené, počína krpateť. Snuro- 
vanie hatí rozviň a rozrast tela. 
OBRAZ 4— A. 
Šňurovačky Každý sa obáva jaterných chorôb a šťastlivý je ten, kto má dobre 
vyvinuté jatrá (pečeňu). Ale šnurovaním je to nemožné, aby sa pečefia 
riadne vyvinula. Snuro vanie tela účinkuje i na ústroje v podbruší; té sú 
dolu stlačované, krv nemôže pravidelne kolovať, potom tvoria sa vyrážky, 
novotvary, ktoré niekedy musia byť vyrezané. Snuro vanie účinkuje i na 
hornú časť tela. Keď krv nie je 2:úžitkovaná k vývinu telesnému len preto, 
lebo jej prístup sa veľmi zamedzuje, tak tá krv udrie do prs a do hlavy. 
Cím sú nohy studenejšie, poneváč krv do nich nemôže sa dostať, tým je 
hlava rozpečenejšia a tým viac bolí. Zkrátka, šňuro vanie prekáža vývin 
tela, robí človeka slabým, starým, chorľavým. (Obraz 4 — A znázorňuje 
následky šňurovania. ) 

Pred pár rokmi bola móda nosiť nákrčníky a šály, aby sa ľudia za- 
chránili proti kašľu a chorobám hrdla. Móda páčila sa každému, chlapec, 
ktorý ledva chodiť mohol, mal svoj šál a starec ho tiež kupoval a nosil. í 
verilo sa, žé bude konec kašľu i chorobám pľúc, lebo ľudia nosia šály. Ale DOMÁCI LĽKAR A RADCA i Šály vyšlý z módy a to asi preto, že následkom chúlostívosti ešte viac kašľu 
zplodily a že ešte viac chorôb hrdla, nosa atď. sa rozmohlo. 

Zchúľostívelosť je hlavnou chybou našej doby. Pozrime na stromy na 
kraji lesa, zvlášte na západnej, alebo vetrovej strane, jako statne vzdorujú 
všetkým búrkam. Srovnáte-li tieto stromy so stromami, ktoré sú v prostred 
lesa, tu naskytne sa vám videť náramný rozdiel. Vytnite časť lesa tak, aby 
sa víchor mohol dostať k stromom vo vnútri lesa a čo sa stane? Tie stromy 
nevyrástly v závetrí, neoddolajú vi chróm a búrkam a keď prijdu víchry 
buď sú s koreňami vyrvané, buď polámané, — ale stromy na kraji lesa vzdo- 
rujú i tým najhorším búrkam. Tieto príklady znázorňujú človeka delikát- 
neho (zchúľostiveného) a otužilého. Tisíce ľudí trpí a bedáka hoc všetky 
ich časté sú v poriadku a len zchúlostivosť je príčinou ich neduhu. Zaiste 
tento vek môžeme nazvať vekom zchúľostivosti, lebo ešte nikdy priemerný 
vek života ľudského neklesol tak hlboko ako práve teraz. Pred pár rokmi 
priemerný vek ľudského života obnášal 34 roky, kdežto dnes obnáša len asi 
23 — 25. Zchúľostivosť otvára dvere i vráta mnohým chorobám. Vezmi- 
me ku príkladu katar. Stá a stá ľudí trpí cez rok na katar a sotva 6 — 8 
týždňov sú od neho voľní. Ustavičné katary dovedú organismus do ruiny 
(záhuby). Časti katarom zachvátené slabnú a nedajú sa potrebovať. Z 
katarov môžu sa vyvinúť mnohé iné nemoce a urobiť životu predčasný konec, 
a ako je to s katarmi, tak práve je i s inými chorobami. Kto nie je otužilý, 
nebude môcť dôležitejšie povolanie riadne zastávať, naopak: bude rok pri 
roku nepotrebnejším. Otužilosť je potrebná ku zdraviu a k dlhému veku; 
zchúľostivosť plodí hojné nemoce, mnoho súženia a biedy a má v zapätí 
predčasnú smrť. 

"Príliš mnoho, príliš málo, . 
nie je k dúhu, nie je zdravo," 

hovorí príslovie. Jestli zchúľostivosť je veľkým zlom, ktoré zapríčiňuje 
toľké nemoce, môže i zima škodiť ľudskej prirodzenosti a chorobu, súženie 
a záhubu zapríčiniť. Telo potrebuje v lete ochranu od horúčosti a v zime 
od zimy. Keby vrabec bol v zime oblečený do letného "fraku" zaiste by 
zimu neprežil. Tak je to i s lesnou zverinou, ba i s človekom. 

Jestli vezmeme do povahy veľký počet chorôb, akými ľudské telo hy- 
nie, radi by sme sa opýtali: Zkadiaľ nadobudneme toľko silných a dobrých 
liekov, aby sme sa nimi vyliečili? Jak mnohonásobná musí byť lekárňa vo 
svojich prostriedkoch, aby zakročila proti množstvu nemocí. Odpoveď 
znie: Voda a byliny z rastlinstva vybrané, poskytujú hlavné veci liečiť ne- 
moce a choré telo uzdraviť*. Ale tu ide o to, ako sa má voda užívať, ktoré 
rastliny majú sa vybrať a ako ich užívať. Trpí-li telo, tu nepochybne jestvu- 
je dajaké porušenie, ktoré rozrušilo krásny súlad a tým prikmotrila sa cho- 
robina, ktorá zdravé telo učinila chorým. Lieky teda musia chorobinu, do 
tela vniknutú, rozpustiť a vyhodiť. V rozpušťovaní a vymetávaní máme 
pokračovať tak dlho, kým všetka chorobina nie je rozpustená a vymietnutá 
a porušenie, ktorým telo onemocnelo, je nie napravené. To všetko je v 
stave učiniť voda a byliny, jestli ich správne užívame. V správnom užívaní 
záleží to veľké umenie: nie príliš málo, nie príliš mnoho, nie príliš často, 
všetko v pravý čas! (O vodoliečbe písali sme v knihe "Vodoliečba".) DOMÁCI LEKÁR A RADCA Prírodné Práva a Veda. "Veda nechová an^ náklonnosť ani odpor; 
jej cieľom je pravda." (Grove.) 

Celé stvorenie sveta zariadené je na vedeckých zásadách. Prírodné 
zákony riadia celým vesmírom. Veda je abecedou, pomocou ktorej čítame 
múdrosť a dobrotu Stvoriteľa v jeho prácach. Boh dal človekovi rozum a 
tým možnosť poznávania prírodných zákonov. Civilizácia je plodom vedy. 
Veda je loďou plávajúcou po nekonečnom mori múdrosti. Veda je svetlom 
pravdy. Pozrime na panorámu nevedomosti pár sto rokov nazpät. Poz- 
rime na té temné doby, keď ľud bol nevedomým, zkazeným, sprostým, keď 
bojazlivosť, poverčivosť atď. boly jedinou jeho vierou a nevedomosť jeho 
vzdelaním, — keď mysleť bolo priestupkom zákona, ba ešte aj poučenie svoj- 
ho vlastného tela bolo zakázané. Takým spôsobom rozum ľudský bol za- 
krpatený, jeho vyššia povaha potlačená, kdežto jeho podlejšie živly, náchyl- 
nosti a prirodzené pudy boly podráždené, popudené a vyvinuté. Neľudskosť, 
ukrutnosť a prirodzená divokosť boly jeho samojedinou reformou. 
OBRAZ s. Praveká oračka. 

(Staroveký človek nemal takých pluhov, jaké dnes máme. Jeho pluh 
pozostával z kusa dreva, do ktorého zapriahnul si ženu, synov alebo dievky 
a pooral si zem. Ale dnes je to ináč, lebo ľudia napred pokračujú a pomocou 
nových vynálezov uľavujú si práce. Len v zdravotníctve zostali sme v po- 
zadí. Bárs by i tu nastúpila doba poznávania a poučenia sa o zdravovede, 
životaspráve a iných znédostiach v živote nám potrebných.) 

Až na počiatku I 7. stoletia ľudia počali mysleť. Chmáry, ktoré preď 
tým zatemňovaly duševné nebo človeka, rozišly sa a na ich miesto nastúpilo DOMÁCI LEKÁR A RADCA svetlo pravdy. Vzdelávanie riastlo a ľud počal napredovať. Prečo je to, 
že za posledných 50 rokov človek viac uskutočnil, lapil sa do zkúmania a 
učenia prírody, prírodných zákonov? Veda lapila sa elektriny a poučila nás o 
jej zázračnej moci. Veda vynašla lučbu (chémiu) a pokázala nám cestu ku 
využitkovaniu lučby v umení a v priemysle (v továrňach). Veda založila 
zemezpyt a poučila nás o vrstvách zeme. Veda zašla až do scimých nebies 
a založila hvezdárstvo (astronómiu) a tým odkryla zákony, ktoré riadia zem, 
slnko a hviezdy. Veda vymyslela počtovedu (rachunky) a odhalila jej upo- 
trebenie v obchodnom živote, — jedným slovom — všetko dobré a veľké tohto 
sveta je následkom vedy. Veda je jediná spoľahlivá správa — jediné zame- 
niteľné slovo s pravdou. Naopak: Neveda pozostáva z mienenia, bájok, 
hlúpostí a z nespoľahlivých myslí. 

Zákony prírody sú nezmeniteľné, neuprositeľné, nestranné, jasné. Ony 
sú mudré a užitočné nariadenie samého Boha pre blahobyt človeka. Každý 
bôľ, každé trápenie ducha, choroby atď, sú pokutami za nejaký priestupok 
niektorého mandátu (rozkazu) prírody. Nemoc, zločin, bieda atď. pochodia 
z pôvodu nepovinovania sa tým rozkazom. Avšak jestli sa chceme zákonom 
prírody povinovať, musíme sa o nich poučiť. Veda je otvorená pre každého. 
Pán Boh nestvoril človeka hlúpym, nevedomým; prozretelnosť Božská poz- 
načila znakmi všetky veci sveta ako kameň, trávu, byliny, vtákov, zvieratá, 
podľa barvy, vzrastu, úžitku, chuti, vône, atď. Tá prozretelnosť Božská dala 
človekovi rozum do rozpoznávania tých vecí, aby ich mohol použiť dľa svojej 
potreby. Boh dal človekovi dosť, ale nie viac, než potrebuje. Rozumom 
mu daným, človek má právo nielen vyzkúmať, vynájsť a vziať si z prírody to, 
čo mu je potrebné, ale mnohokrát je do toho aj prinútený, aby mohol žiť. 
Boh nikdy nezrobí pre človeka to, čo si človek sám môže zrobiť. V prírode 
nerastie hotová stolička, len drevo a stoličky musíme si sami zrobiť; človek 
nikdy nevykope zo zeme zhotovené hodinky alebo zlaté retiazky, len zlato; 
telegraf a telefón Boh nezrobil, len dal električný prúd, teda silu k tomu, ale 
telegraf zrobil si človek sám; prozretelnosť Božská nedala nám lode a želez- 
nice, len rozum k vynálezu; človek nedostáva z chrobáka hodvabníka hotový 
hodváb, len materiál a spôsob do vyrábania hodvábu vynašiel si človek sám; 
Boh nerobí vína, pálenky, pivá, medicíny, pilulky atď. On dal človekovi rast- 
liny, byliny a rozmanité látky, ktoré nájdeme v dielni matky prírody, ale mu- 
síme si ich sami zrobiť, na to máme rozum. Preto hlúpo je mysleť, že Boh 
niečo pre nás urobí, jestli my sa seoni nepousilujeme to urobiť. Boh pomáha 
nám len tak, keď si sami pomáhame a pomáhať si len tak môžeme, keď sa 
poučíme o zákonoch prírody a potom sa ich aj podržíme. 

Boh dal celej prírode, teda i človekovi, určité zákony a hovoril mu: 
* Pomôž si sám i ja ti pomôžem." Nemáme sa spoliehať len na samé mod- 
litby a prosby "aby nás Boh od nemoce a nešťastia zachrániť ráčiľ', lebo mod- 
litba nám len tak poslúži, jestli sa Božským zákonom povinujeme. V Sv. 
Písme čítame, že "Kto odvracia ucho svoje aby neslyšal zákon, i modlitba 
jeho je ohavnosťou" (Prísl. XXVIII — 9.). Z toho vidíme, že darmo bude- 
me sa modliť o polepšenie nášho zdravia atď., keď nezadržíme rozkaz Boha 
— rozkaz prírody. Zákon je neuprositeľný a jestli si kto myslí, že i pri pre- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 6. Pokrytec. 

Pretváranie je najväčšom ne- 

šľachetnosťou terajšieho veku. 

(Feurbach.) stúpení zákonov môže byť dobrým a šťastlivým 
na tomto šírom svete, to by toľko značilo, že chce 
prevýšiť samého Boha, že podobne ako pokrytec, 
chce Ho oklamať a to. drahý priateľu, nepo- 
darilo sa ani samému Satanášovi, lebo ani on s 
jeho celou prefíkanosťou, múdrosťou a Istivo- 
sťou toho docieliť nemohol. 

Avšak, hoc žijeme v dobe najväčších po- 
krokov a hoc vynalezavosť ľudského ducha na- 
máha sa strojovými vynálezami prácu človeka 
zmenšiť a stav jeho príjemnejším zrobiť, predsa 
zanedbávame samých sebe. O všetkom sa radi 
poučíme, všetko zkúmame, len o .svojom vlast- 
nom tele, o svojich orgánoch neznáme nič. Ne- 
vieme, ako sme složení, ako účinkujú naše vnú- 
torné ústroje, nevieme čo je pre nás dobré a čo 
je zlé a predsa to by malo byť najhlavnejším 
učením pre nás, lebo od toho záleží náš dobrobyt, naše zdravie, naše — všet- 
ko. Dnešný človek rozumie sa do složenia a budovania rôznych mašín, 
všetkému sa rád učí, kde môže zarobiť, ale na to si ani nemyslí, že zarobiť 
len tak môže, keď je zdravý a zdravie si len tak môže zachovať, keď zná 
čo je, z čoho je složený, ako účinkujú jeho ústroje, čo je najlepšie aby bol 
zdravým atď., aby, keď na neho niečo prijde, mohol si hneď pomáhať. 
Pri tých všetkých pokrokoch vedy zanedbávame zákony zdravovedy, a preto 
plynie okolo nás stále nekonečný bôľ a skoro každý človek dotýkaný je 
duševnými a telesnými chorobami, obrovskou to biedou. 

O pudných príčinách našej biedy písať nejdem; té, ako sme sa učili, 
pochádzajú od našich prarodičov Adama a Evy. Adamova neposlušnosť, 
pýcha, zvedavosť zapríčinily rozmanité nehody, ale v tom my sme nevinní. 
To samé môžeme tvrdiť o spoluúčinkujúcich príčinách nášho nešťas- 
tia. Živelné pohromy (elementy) a všetky iné stvorenia sveta ozbrojené 
sú proti nám. Oheň, voda, kamenec, atď. sú často naším trestom. Nebo 
hrozí nám planétami, meteorami, hrmavicou, blýskaním, nemiernou horú- 
čosťou a zimou, zemetrasením, vetrami, orkánami; následkom tých zase 
pochádzajú hlad, mor, a iné epidemické i pandemické nemoce. Stvorenia 
ako lev, vlk, had atď. sú našimi nepriateľmi — niektoré s kopytami, iné 
zase s rohami, zubami, žihadlami, vzduchom atď. zabíjajú nás. Ešte aj v 
pekne kvetúcich bylinkách nachádzajú sa jedovaté látky, ktoré môžu nám 
náhlu smrť zapríčiniť. Ale najväčším nepriateľom človeka je človek. 
Všetci sme deti jedného Otca, alebo aspoň mali by sme byť a jednak ani 
sám diabol nepotrafí tak mučiť, trápiť, ubližovať, tyranovať, prenasledo- 
vať, ako jedon človek druhého. Epidemické nemoce dajú sa predvideť 
a lekári môžu nás proti ním brániť, môžu nemociam predísť; aj proti iným 
stovereniam môžeme sa brániť, — ale brániť sa proti človekovi je veľmi ťažká 
úloha. Preto učme sa zákonom prírody, poznávajme seba samých a tým 
poznáme i nášho najväčšieho nepriateľa-človeka. Nenechajme celé naše 
položenie a polepšenie v rukách Božích, vezmime do ohľadu, že tu je rad na DOMÁCI LEKÁR A RADCA 2S nás, aby sme sa sami lapili do práce a tým napravili s našimi vlastnými si- 
lami "pri Božskej pomoci" naše stanoviská. Boh nechce, aby to vždy tak 
zle s nami bolo, j ako práve dnes. On chce mať človeka zdravého, silného, 
pekného, ale On aj to chce, aby sme sa zákonom povinnovali. -• Boh je do- 
brý; Jeho zákony sú dobré a múdre; On nám chce dobre, ale Boh pre nás 
nikdy robiť nebude, keď sa nebudeme usilovať, aby sme si sami nepomá- 
hali. Divy ľudského tela. Keď sa obzreme okolo seba, vidíme celé množstvo tých najrozma- 
nitejších výtvorov ľudského rozumu a schopností. Vidíme tie dokonalé ná- 
stroje sprostredkovania, železné koľaje, na ktorých sa rýchle nesieme z 
jedného miesta na druhé; nádherné a rýchle lode a parníky, po uliciach jacha- 
júce elektrické vozne; vidíme zázračné tvorby techničného umenia, mosty, 
tunele, viadukty, kanále atď. Edison, ten čudotvorca nového veku, budí 
obdiv celého sveta svojimi vynálezami na poli elektriky. Telefonové a 
telegrafické drôty a rádio prenášajú slová a odkazy na slá míľ, i to za pár 
minút. Zachvátení sme výkonami umenia, postupom mechaniky a stroj- 
níctva. Človek opanoval prírodu a prinútil ju ku svojej službe, ale pri 
tom všetkom či môžeme nájsť väčšie dielo, peknejšie, symetričnejšie, složi- 
tejšie a súčasne tak dokonalé vybudované, jako je ľudské telo? NIE! 

Človek je najsložitejší stroj. Človek je vtelenie celého sveta. Človek, 
to najvýznamnejšie dielo Stvoriteľa, utvorené na Jeho obraz a podobenstvo. 
Najpeknejší a najdokonalejší zo všetkých stvorení tohoto sveta; v symetrii 
svojej postavy pekný, v rozume božský, v podobe estetičný, v sile veľký, 
v budove tela obrovský, v pohyboch šikovný, v prispôsobení sa ku jakej- 
koľvek okolnosti neprekonateľný. Hľadiac na ľudské telo, vo všeobec 
nosti a i v jeho čiastkach, musíme vyvolať so žalmistom Dávidom, že čK 
vek je veľkolepé a zázračné stvorenie. 

Človek je najdokonalejší tvor. Keď Všemohúci Boh stvoril prvého 
človeka, stvoril ho dokonalým. Stvoril keiždý ústroj tela, vyznačiac mu od 
počiatku stálu a určitú činnosť. Každá kosť, každý čuv, sval, žila, ústroj, 
tkanina z ktorých budova tela pozostáva, sú tak zbudované, aby mohly 
dôkladne vykonávať tú p^ácu, na ktorú boly určené . Ku príkladu: Kosti 
a svaly dávajú telu podobu, symetriu a vykonávajú rozmanité činnosti tela 
a údov. Činnosťou modzgu myslíme, cítime a robíme; očné nervy pochy- 
távajú podobu a barvu predmetov a posielajú vyobrazenie týchže do 
modzgu; nervy sluchu pochytávajú hlasy; nervy čuchu rozoznávajú zápach; 
nervy kože poznávajú dotýkaním predmetov ich podobu, veľkosť, j akosť 
atď.; nervy pohybu prenášajú vôľu modzgu do systému svalov a prinášajú 24 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ho do pohybu. Srdce sbiera všetku nečistú krv z celého tela, pošle ju do 
pľúc, aby sa tam očistila a vrátiac sa do srdca, ktoré osvieženú krv s veľkým 
tlakom znovu vysiela do žíl. Arterie (tepne) a žily slúžia obehu krvi v tele; 
rozvážajú sviežu a očistenú krv zo srdca a prinášajú krv do srdca a pľúc na 
očistenie. Pľúca čistia krv od uhličitej kyseliny a naplňujú ju kyslíkom. 
Žalúdok, pomocou sliny, žalúdkovej kyseliny a žlči, trávi pokrmy, prerába 
ich na krv; ľadviny plnia úlohu ceditiek, na lepšie očistenie krvi. 

Z horeudaného vidíme teda, ža každý úd, každá čiastka tela má vy- 
značenú istú činnosť, a voľné a riadne konanie tej činnosti je nevyhnuteľ- 
nou podmienkou zdravého tela, duše a spokojnej mysli. 
/. KNIHA ANATÓMIA ilebo Budova ľudského tela 
DOMÁCI LEKÁR A RADCA 


3 


C 


i 


D 


I 
5 


E 


- 
i 


o 
k I 
P 


/I 


\ K 
G 


im 


1 L 

Obr. 11 Obr. 13 Obr 14 1. TABITI, KA. KOSTI. VYSVETLENIA: OBRAZ 7. Kostra. A, A, chrbtová kosť; B, kľúčová kosť; C, lopatka; D, rebrá; E, zápästné kosti: 
F, záprstné kosti; G, prsty; H, stehno; I, lýtková kosť; K, hnát; L, lebka; M, prsná kosť; 
N, ramenová kosť; O, vretenová kosť; P, lakťová (píšťalová) kosť; I<, bezmenná kosť; S, ko- 
lenová kosť ; T, zanárné kosti ; U, zápätné kosti ; V, prsty. 

OBRAZ 8. Priečny prierez kosti, na ktorej vidíme Haversove kanále a eea ktoré tiahnú sa tepny, 
žily a nervy; a, bunka; b, Haversove kanále. 

OBRAZ 9. Prierez jednej rúrovej kosti, v Irtorej obyčajne nachádza sa špik a ku koncam mäkká hmota 

OBRAZ 10. 1, čelná kosť; 2, bočná kosť; 3, klinová kosť; 4, sluchová kosť; 5, lícna kosť; 6, re- 
šetná kosť; 7, slzná kosť; 8, nosová; 9, prepážka (Vomer) ; 10, horná čelusť ; 11, dolná čelusť. 

OBRAZ 11. Chrbtová kosť (Páter). 

OBRAZ 12. Kosti trupu: 1, kľúčová kosť; 2, lopatka; 
rebrá a prsný koš ; 4, chrumky; 5, .slobodné rebrá; 6, 

OBRAZ 13. _ Horné okončiny (ruky). A, kľúčová kosť; B, 
tenová kosť; E, medzi-kostná medzera; 1, pästné kosti; 

OBRAZ 14. Dolné okončiny (nohy). 1, bezmenná kosť; 

kostná medzera; 6, kolenová kosť; 7, päta; 8, zanártne kosti; 9, prsty, 10, veľký" palec. 

OBRAZ 15. Panvica. 1, bezmenná kosť; 2, hrbol kyčľovej kosti; 3, krížová kosť; 4, studná kosť; 
a, b, sväzky; c, blana. OBRAZ X. Složenie kosti. 3, nepravdivé rebrá; rúčka znázorňuje 
bezmenná kosť ; 7, krížová kosť. 

horné rameno; C, lakťová kosť; D, vre- 
F, K, záprstné kosti ; G, palec ; L, prsty. 

2, stehno; 3, hnát; 4, lýtko, 5, medzi- DOMÁCI I.EKAR A RADCA 27 Anatómia čili budova ľudského tela. 

"Nikto nestojí tak vysoko aby nemohol 
ešte stúpať a nikto tak nízko, aby ne- 
mohol ešte padnúť." 

Vo všeobecných školách učí sa o anatómii a fisiologii alebo veľmi málo, 
alebo príliš nejasno. Je mnoho takých ľudí, ktorí nie sú oboznámení so 
stavbou ľudského tela a s výkonmi jednotlivých jeho častí a preto predpo- 
kladám, že bude nielen užitočné, ale i potrebné podať krátky prehľad stavby 
ľudského tela a výkonov jeho orgánov. Anatómia a fisiologia sú prirodzene 
nerozlučiteľné, ale v záujme lepšieho porozumenia pojednávať budem o 
oboch osobité, aby ctení čitateia mohli mať obstojný pochop tejto zázračnej, 
živej mašiny ľudskej. Podrobný opis všetkých jednotlivých kostí a ústrojov 
bol by zbytočný; to patrí lekárom, ktorí celý svoj život venujú náukám ľud- 
ského tela a jeho orgánov. Preto uvediem tu to, čo uznávam za potrebné a 
píšem zvlášte pre pospolitý ľud tak, aby ma každý porozumel. Pri popise 
pomerov anatomických a fisiologických držím sa výkladov professora 
Hyrtla, doktorov Muellera, Poppera, Buechnera a iných dobre známych le- 
károv a spisovateľov. 

Anatómia obsahuje náuku budovy ľudského tela a jeho orgánov. Ľud- 
ské telo skladá sa z mnohých pevných a mäkkých častí. Každá časť má svoje 
složenie a konanie. Jednotlivé časti tela menujeme orgánmi (ústrojmi) a 
všetky orgány dohromady tvoria organismus (sústavu). 

Kapitola I. 
KOSTI. 

Kosti sú zákadom ľudského tela. Keby sme všetko mäso z človeka 
obrali, zostaly by len samé kosti. Té kosti spolu složené menujú sa kostrou. 
Svaly, dávajúce telu formu, odpadly by a slialy by sa v jednotnú neforemnú 
massu, keby neboly podoprené kostrou, ktorá tu plní podpieranie celej bu- 
dovy ľudského tela. Okrem toho na istých miestach slúžia kosti i na ochranu, 
tvoriac pancier pre háklivejšie vnútorné ústroje. V mladom veku sú kosti 
mäkké a ohybné; po 25. roku sú kosti dorastie a preto sú najsilnejšie a v 
starom veku sú krechké a ľahko sa lámu. Naj význačnej šie vlastnosti kosti 
sú tvrdosť a pružnosť. Tieto vlastnosti sú složené Z'o súčastí anorganickej 
(nerastnej) a organickej (živočíšnej). Nerastné súčastky dodávajú kostiam 
tvrdosť a pevnosť a časť organická dodáva im ohybnosť a pružnosť. (Váp- 
no dáva kostiam tvrdosť a mieša sa s bunkami asi tak, jako krochmeľ sa mieša 
s vláknami ľanového goliera, ktorý pomocou krochmeľu ztvrdne. ) 

Na kosti môžeme zpozorovať kanále tak zvané Haversove kanále, cez 
ktoré tiahnú sa tepny, žily a nervy. (Vidz Tab. 1. Obr. 8.) 

KOSTRA. 

Keď pozreme na ľudskú kostru, mimovoľne pocítime dajaké zdesenie. 
Kostra bola od j akživa znakom smrti; svojim smutným výzorom vždy budí 
v nás hrôzu a zošklivenie. Avšak, tá istá kostra celkom ináč sa nám zdá. 28 DOMÁCI LEKÁR A RADCA keď sa na ňu pozreme z anatomického ohľadu. (Vidz Tab. 1. Obr. 7.) 
Té hrôzyplné kosti pod vedeckou úvahou sú majstrovské dielo. Každá kosť 
je určitá ku vyplňovaniu istej ohradenej činnosti a dľa toho kosti majú inú 
podobu. Daktoré sú dlhé, na príklad v ramenách a nohách; iné zase krátke 
a hrubé, dávajúc silu a celosť, ako to vidíme v klboch a v chrbtovej kosti; 
niektoré sú ploskaté, té slúžia ku pokrytiu dutín a priehlbín; iné zeise majú 
vyznačenú zvláštnu činnosť a dľa toho sú nesrovnotvarné, ako sú kosti rúk 
a nôh. 

Okrem veľkej rozličnosti foriem dľa práce, ktoré jednotlivé kosti za- 
stávajú, plán Všemohúceho Staviteľa predovšetkým na to cielil, aby čo naj- 
väčšia sila spojená bola s ľahkostou. A tak kosti ramien a lebky sú okrúhle, 
alebo trojhreoiaté, alfebo cievové, (rúrové) a z tej príčiny popri menšej váhe 
dávajú viac sily, než massívne, plné kosti, zároveň nechajúc viac miesta pre 
umiestnenie mäsa. Kosti sú najtvrdšie časti ľudského tela. Z dnu sú na- 
plnené alebo špikom, ku príkladu v kostiach rúrovatých, alebo obsahujú 
hubovitú, mäkkú látku, ktorá chybuje jedine kostiam docela malým, úplne 
massívným. 

Špik je mäkká, žlto -červenastá látka a pozostáva zväčša z tukového 
tkaniva. Význam špiku nie je dosiaľ úplne jasný. 

Kosti sú obtiahnuté pokožkou pevne k ním priliehajúcou, tak zvanou 
okosticou. Okostica je živiteľka všetkých kostí; ona obsahuje krvné cievy, 
vnikajúce do kanálov kostí a cez té cievy dostávajú kosti potrebný im pokrm 
— krv. 

Avšak neležia kosti v ľudskom tele voľno, akoby vstrčené medzi 
mäsom, naopak, sú jedna s druhou pevne spojené s tak zvanými stužkami a 
8valami,ako v kolenách, v lakti atd*. a síce tak, že sa nemôže jedna kosť bez 
druhej pohybovať, čomu hovoríme, že sú kosti nepohyblivé spojené, alebo 
sa môže každá kosť osobitne pohybovať, čo značí, že je spojenie pohyblivé. 

K spojeniu kostí petrebné sú chrumky, sväzky, meisť a svaly. Masť je 
na to, aby sa kosti pohybovaním nezhubily. Chrumky sú pružné, hladké, 
biele podstate. Zdanlivé podobajú sa kostiam, ale sú mäkšie. Chrumky 
nachádzajú sa v každom článku na konci kosti tam, kde sa kosti spolu spá- 
jajú a medzi obratiami chrbtovej kosti; tu obľahčujú pohyb drieku a slúžia 
jako podušky, umenšujúc otras pri chodení, behaní, a skákaní. 

Sväzáky (ligaments) držia spolu kostru. Okolo článkov nachádzajú 
sa stužky spojovacého tkaniva; to sú sväzky. Veľký počet týchto sväzkov 
nachádzame v kolenovom, lakťovom atd'. článku. 

Články sú té miesta, kde sa kosti spolu spájajú. V týchto článkoch skrý- 
vajú sa zvláštne mechúriky, z ktorých prýšti mastná tekutina a tá mastí člán- 
ky tak, ako mašinista mastí svoj stroj. Tá masť dodáva kostiam klzkosť a 
chráni ich od zapálenia a trenia. Články ľudského tela majú rozličnú pohy- 
blivosť, lebo sú kosti v článkoch rozmanité spojené. Najpohyblivejší článok 
je v pleci, potom v kýčli, tak samo je i dolná čeľusť veľmi pohyblivé s hlavou 
spojená, jako tiež i prsty sú pohyblivé spojené. 

Všetkých kostí v ľudskom tele (vyjmúc zubov a niektorých menších 
kostí) je 200. Ľudské telo delí sa na tri hlavné časti a síce: 
Hlava, trup a okončiny (ruky a nohy). DOMÁCI LEKÁR A RADCA 29 KOSTI HLAVY. 

Hlava pozostáva z 22 kostí a delí sa na lebku a na tvár. Vynímajúc 
pohybivú dolnú čeľusť, všetky kosti sú medzi sebou pevne spojené a uzavie- 
rajú najrozmanitejšie dutiny, v ktorých ležia ústroje smyslové a modzog. 
Lebka skladá sa z osem kostí a síce: Čelná kosť, záhlavná kosť, dve kosti 
temeno vé, dve kosti sluchové, jedna klinová a jedna rešetná kosť. Miesto, 
kde sa kraje dvoch kostí na hlave spájajú menujeme švom; medzi temeno- 
vými kostiami je šípový šev, medzi čelovými kostiamii čelový šev, medzi tylo- 
vou a dvoma temenovými kostiami týlový šev a od sluchy do sluchy medzi 
dvoma čelovými a dvoma temenovými kostiami nachádza sa vencový šev. 
Pomocou tých švov kosti sú silne, nepohyblivé spolu spojené. Po ukončení 
vzrastu ľudského tela, i kosti lebky pevne srastú. Lebkové kosti tvoria du- 
tinu, v ktorej ležia modzgy. ( Vidz Tab. I Obr. 1 0. ) 

Tvár má M kostí a síce: Dve nosové kosti, dve lícne kosti, dve pátrové 
kosti, dve jarmové kosti, dve horno-čeľustné kosti, dve nosové škrupiny, 
jednu radličnú kosť a dolnú čeľusť. Na tvári nachádzame dutiny a síce: 
Nosovú dutinu, dve očné dutiny a ústa. V ústnej dutine (v hornej a v dolnej 
čeľusti) sú zuby. 

KOSTI TRUPU. 

Kosti trupu pozostávajú z chrbtovej kosti, z rebár a z prsnej kosti. 

CHRBTOVÁ KOSŤ. (Páter.) 

Chrbtová kosť tiahne sa od hlavy dolu chibtom a 
končí :ía v ritnej kostí. (Viď pripojený obrázok.) — 
Složená je z 24, jedna na druhej ležiacich, obrúčkovitých 
kostí, ktoré menujeme obratľami. V obratľoch sú otvory 
(diery), pomocou ktorých formujú obratie vo vnútri 
chrbtovej kosti jednu dlhú lúru, tak zvanú patrovú stoku 
a v nej nachádza sa jedna veľmi háklivá, citlivá hmota, 
tak zvaná miecha alebo špik chrbtovej kosti. (O mieche 
pohovoríme ešte na inom mieste.) Medzi obratľami 
nachádzajú sa chrumkové podušky, ktoré sa cez deň 
sťahujú a človek je obyčajne nižší na večer, než z rána, 
— vo sne ale té chrumky zase nadobudnú svoju riadnu 
veľkosť. Na chrbtovej kosti rozoznávame — idúc z hora 
dolu — krkovú časť, ktorá pozostáva zo sedem krkových 
obratľov; ďalej prsnú časť, pozostávajúcu z 12 prsných 
alebo hrudných obratľov a bedrovú časť, obsahujúcu 
5 bedrových obratľov. Této 24 obratie menujeme 
pravdivými obratľami, kdežto ostatnú časť chrbtovej 
kosti, tak zvanú krížovú kosť s jej hákom menujeme 
nepradivými obratľami, lebo té spolu zrástly a preto 
nemôžu konať výkony, jaké konajú pravdivé obratie. 
Obratie sú spojené sťa reťaz a tak mocno, že môžu vydr- 
žať náramný tlak a váhu, pri tom ale chrbtová kosť v 
Chrbtová kosť (Páter.) celosti je pružná, j ako guma. 
30 DOMÁCI LEKÁR A RADCA KRÍŽOVÁ KOSŤ. 

Je to trojhranná od vrchu, smerom dolu užiaca sa kosť a podobá a rylu. 
Predná plocha krížovej kosti je hladká a vyhlbaná a zadná plocha je vypu- 
klá, nerovná. Konec krížovej kosti spája sa s ritnou kosťou. Po oboch 
stranách kríža ležia kýčelné alebo kĺbové kosti, jedna pravá a druhá ľavá; 
té kosti sú pevne s krížom spojené a jako venec tiahnú sa na obe strany ku 
predu. Krížová kosť uzaviera na zadku panvicu, vsúvajúc sa medzi obe 
kosti kýčelné a pozostáva z päť obratľov, ktoré počas doby zralosti spolu 
srastú a preto menujú sa nepravdivými obratľami. Na konci krížovej kosti 
nachádza sa ritná kosť (hak) pozostávajúca z 3 — 4 zrastlých obratľov a 
je s krížovou kosťou pohyblivé spojená. 

PRSNÁ KOSŤ. 

Prsná kosť leží naproti prsnej časti chrbtovej kosti a tvorí prednú hranicu 
prsnej dutiny. Rozoznávame na nej hornú časť tak zvanú rukoväť alebo 
rúčku, strednú časť čepel a dolnú časť chrumku mečovitú. Okraje prsnej 
kosti spojené sú s rebrami a tým spojením a spojením chrbtovej kosti s rebra- 
mi, tvorí sa prsný alebo hrudný kos. (Vidz Tab. 1. Obr. 12. Lit. P.) 

REBRÁ. 

Riadne zbudovaný človek má 24 rebár, uložené párne po 1 2 na každej 
strane. Rebrá sú pripevnené zo zadku ku chrbtovej kosti, z predku prvých 
sedem párov pomocou chrumky ku prsnej kosti, tri nižšie páry spojené sú 
samé so sebou chrumkami a dva spodné páry stoja úplne slobodne. Hor- 
ných sedem menujeme pravdivými a dolných päť nepravdivými rebrami. 

Dlhé, tenké rebrá dodávajú prsnej dutine ľahkosti, pri tom ale tvoria 
silnú budovu. Chrumky dávajú prsnej dutine pružnosť. Sú to tri najhlav- 
nejšie vlastnosti prsnej dutiny, ľahkosť, sila a pružnosť, ktoré chránia vnútor- 
né, háklivé ústroje od útisku a zabezpečujú im slobodný pohyb pri dýchaní. 
(Vidz Tab. I. Obr. 12.) 

Prsná kosť, 1 2 párov obratľov a 1 2 párov rebár tvoria košu podobnú 
klietku, tak zvaný prsný koi. Vnútro prsného koša je prsná dutina a v tej 
nachádzajú sa srdce, pľúca a krvovody (tepny a žily). Tab. I. Obraz 12. 
znázorňuje prsný koš, rúčkou poznačený. 

HORNÉ OKONČINY. 

Horné okončiny (ruky) delia sa na tri časti a síce: Na horné rameno, 
dolné rameno a ruku. (Viď Tab. I Obr. 1 3.) Na horných okončinách rozoz- 
návame lopatku, kľúčovú, rameno vú, lakťovú (píšťalovú) a vretenovú kosť, 
päsť, záprsné kosti a prsty. Horné okončiny sú k vrchu prsného koša pripev- 
nené na pravo i na ľavo. Ramená složené sú z lopatiek, z kľúčových a ra- 
menových kostí a sú jedny z najpríhodnejšie sostavených čiastok kostry. 
Spojenia týchto kostí pozoztávajú z plaskatých pologuli, vložených do zod- 
povedných priehlbín. (Vidz Tab. 1. Obr. X.) Kosti ramien sa ľahko môžu 
vytknúť následkom plytkosti tých priehlbín, avšak tá istá okolnosť zabez- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 31 pečuje, čo náhradu, snadný a chytrý pohyb ramien v bársakom smere, čo by 
pri hlbších priehlbinách nebolo možné. 

Kľúčová kosť ide od lopatky ku prsnej kosti a ľahko môže sa nahma- 
tať i u tých najtlstejších ľudí. Jej úloha je chrániť hlavné ústroje vnútorné 
a držať spojenie ramien v istej diaľke od prs, čo dáva ramenám viac miesta 
a pohyblivosti. Toto miesto, kde sa kľúčová kosť s lopatkou spája, menu- 
jeme plecom a k tomu je pripojené v plecovom článku horné rameno; hlbšie 
pod plecom je jama — podpazušie. (Vidz Tab. I Obr. 7.) 

Lopatka je široká, trojuhlastá, plochá kosť; leží na zadnej polovici 
prsnej dutiny, ktorú pokrýva v diaľke od druhého rebra až dolu k ôsmemu 
rebru. Jej predná platňa je mierne vydutá a prilieha ku zadnej stene rebár. 
Na zadnej platni upevňujú sa najrozmanitejšie svaly. Zadná táto platňa 
rozdelená je silným lopatkovým hrebeňom, na dve časti asíce: na nadhrebe- 
ňovú a podhrebeňovú jamu. 

DOLNÉ OKONCINY. 

Dolné okončiny delia sa na stehno, na spodný hnát (holeň) a na nohu. 
Hnát a stehno spájajú sa v kolenovom článku a tým tvoria na zadnej časti 
podkolenie. Zadná časť hnátu je lýtko; dolu kde sa hnát s nohou spojuje, |e 
nohový (nožný) článok; zadná časť nohy je päta; horná časť menuje sa 
nárt alebo priehlavok; spodná časť nohy je podošva čiže šľapa a na predku 
nohy sú prsty a palce. (Vidz Tab. I Obrazy 1 — 14.) 

kýCľové kosti. 

Po oboch stranách kríža ležia silné kosti, jedna pravá a druhá ľavá 
kosť; to sú kýčľové kosti. Obe sú s krížovou kosťou silne spojené, a ako 
venec tiahnú sa na obe strany ku predku. Na ich plochách nachádzajú sa 
guľaté jamy, ktoré kĺbovými jamami menujeme. S tými spája sa horný 
konec stehnových kostí (klb) v kýčľovom článku. Keď vezmeme do oh- 
ľadu vážnosť týchto kostí, zdá sa to podivným, že učenci pomenovali ich 
bezmennými (Ossa innominata) ; na prvý pohľad zdajú sa byť neobratnými, 
avšak ich celá forma dľa práce, akú konajú, je veľmi ideálna. 

PANVICA. 

Panvica je nerovnotvorná kotlina; budovu jej tvoria kýčľové kosti, 
krížová kosť a ritná kosť. Na krížovú kosť, jako na rohový kameň, opretá 
je celá budova drieku, ktorého silným základom je panvica. (Vidz Tab. I. 
Obr. 15.) Mužská panvica odpovedá jednoducho účelom sily a pohybu, 
kdežto ženská panvica slúži mimo toho jako prvá kolíska ešte nenarodeného 
dieťaťa a konečne jej otvorom prichádza plod pri pôrode na svet. Priemer 
ženskej panvici je teda širší a širšia panvica tvorí väčšiu šírku kýčľov (bo- 
kov. ) 32 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Kapitola II. 

SVALY. 

Ľudské telo menujeme svalami. Svaly dávajú telu podobu a súmer- 
nosť (symetriu) a vykonávajú veškeré pohyby ľudského tela. Svaly sú slo- 
žené z vlákien, to jest, každý jednotHvý sval pozostáva z mnohých svalových 
sväzočkov. Pod drobnohľadom badáme, že svaly sú zbudované z vlákien 
priečne páskovatých alebo z hladkých vlákien. Všetky svaly zbudované z 
vlákien priečne páskovitých, podrobené sú našej vôli ako ku príkladu svaly 
rúk, nôh a vôbec všetky svaly ovládajúce kostru. Výnimku z toho pravidla 
činí sval srdca, ktorý je priečne páskovitý, ale vôli našej nepodlieha; mimo 
toho svaly dýchacích ústrojov, ktoré pracujú proti našej vôli i vtedy keď 
spíme. Svaly pozostávajúce z hladkých vlákien nie sú podrobené našej vôli, 
ale pracujú neodvisle; sú to svaly, ktoré nespôsobujú žiadny pohyb tela, ani 
nikde nesúvisia a kostiami, ale ležia vo vnútri veľkých dutín tela, j ako ku prí- 
kladu v žalúdku, v črevách a v mechúre. Menujú sa hladkými alebo orga- 
nickými svalami na rozdiel od svalstva priečne páskovatého (animalného). 
Každý, vôli našej podliehajúci sval je v spojení s modzgom, jako so stredi- 
štím pohybov, vôľou našou diktovaných a hladké svaly pracujú úplne neod- 
visle od modzgu. 

Svaly práve tak, ako kosti, majú rozličnú podobu. Niektoré sú široké 
jako blany, iné dlhé jako povrázky (Vidz Tab. III. Obr. 20.). Väčšina svalov 
priečne páskovitých je na tele dvojnásíobná, na pravej strane totožná jako na 
ľavej a len zriedka stáva sa, aby sa len jedon sval sám pohyboval. 

Svaly sú upevnené ku kostiam pomocou bielych sväzov, ktoré menu- 
jeme šľachami. Té šľachy vyzerajú ako široké, biele blany a tými sú svaly 
na kostiach pripevnené. 

Na lebke máme málo svalov, poneváč sa kosti na lebke nepohybujú a 
té svaly, čo sú na lebke, hybaj ú len kožu na hlave. Na krku máme mnoho 
svalov, takže nie je možno krkové obratie, na ktorých sú svaly najviac 
upevnené, ani nahmatať. Krkové svaly tiahnú sa od krkových obratľov, 
od prsnej kosti, od kľúčovej kosti, a od prvého rebra nahor ku hlave, k dol- 
nej čeľusti k ohryzku a ku jazykovej kosti, na ktorej je jazyk pripevnený, a 
pohybujú všetky tie údy a síce: hlavu napred, nazad a na strany; dolnú če- 
ľusť sťahujú dolu a hýbajú ju bokom, kdežto sánkové svaly ťahajú ju nap- 
red, nazad a nahor a tým spôsobom zatvárajú sa otvorené ústa. Rovnako 
pohybujú té svaly aj jazykovú kosť a ohryzok (hrtan). 

Medzi jednotlivými rebrami postáva medzera, lebo rebrá nepriliehajú 
hranami jedno na druhé, jako to vidíme na obraze 7 Tab. I. Aby medzera 
sa vyplnila a aby tým prsné ústroje chránené boly, tiahnú svaly od každého 
horného rebra k dolnému, vypĺňajú medzery a tým tvoria s rebrami tak 
zvanú prsnú dutinu. Dno prsnej dutiny tvorí jedon veľmi dôležitý, široký 
sval, ktorý sval menuje sa bránica alebo prepona; táto je prirastnutá na spo- 
dnom kraji posledných rebár; pohovoríme o nej ešte na inom mieste. 

Na prsiach, na zadku a po bokoch máme mnoho svalov, ktoré slúžia 
alebo ku dýchauin, ailebo k pohybovaniu prs a celého ramena. Od rebár a 
od prsnej kosti tiahnú sa po bokoch tela silné svaly dolu ku kĺbovým kos- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 33 tiam, tvoria brušnú dutinu a sú tiež na zadku na bederných (brušných) 
obratľoch pripevnené. 

Medzi svalmi ramena spomneme tu deltový sval, ktorý je svalom sily, 
ačpráve i iné svaly konajú tú úlohu. Jestli vystrčme rameno vo vodorov- 
nom smere a potom ho silno sohneme v lakti, vtedy spozorujeme, že celá 
čiastka medzi lakťom a plecom utvorí sa v tvrdú vypuklinu; to je dvoj- 
hlavý sval (biceps), ktorý sa po narovnaní ramena zmenší a zmäkne. 
Svaly spodného ramena pohybujú ruku. Vo vrchnej časti ramena nachá- 
dza sa asi pätdesiattri svalov, ktorých sostavenie dáva ramenám sily, podoby 
a spôsobnosti ku rôznym pohybom. 

Na nohách máme predné silné svaly sedáce, ktoré vychádzajú od 
panvice a pohybujú nohami, stavajú ich ku predku, ku zadku a točia nimi. 
Dlhé svaly, ktoré od panvice pochádzajú, odťahujú nohu od seba, priťa- 
hujú ju a hýbujú ňou. Svaly lýtkové s inými pomáhajú pri pohybovaní prs- 
tov a nôh. 

Poneváč každý pohyb stáva sa sťahovaním a napínaním alebo uvol- 
nením, a poneváč pohyb je tým silnejší čím lepšie sú svaly napínané a uvol- 
nované (stiahnuté a roztiahnuté) nastane otázka: Ci je dobre pre telo a pre 
zdravie, jestli sa svaly silnejšie a rýchlejšie napínajú a jestli je to dobre, 
jakými prostriedkami dosiahneme toho, aby svaly vyvinuly sa k tej doko- 
nalosti? Na prvú otázku odpoveďou je "ÁNO", lebo sila a vytrvalosť čin- 
nosti svalovej znamená toľko, ako fysická sila človeka, a čím je človek sil- 
nejší, tým je zdatnejší do práce, — tým je zdravší. 

A jakými prostriedkami môžeme docieliť vývoje svalstva? CVIKOM. 
Svaly vyviňujú sa cvikom a preto jednoduchý robotník má silnejšie svaly, 
než ten, ktorý nerobí. Každý sval, ktorý nie je cvičený, slabne, vädne a 
konečne hyne; každý sval, ktorý cvičíme, a pravidelne užívame, silneje, 
rastie a nabýva väčšiu schopnosť ku sťahovaniu sa. O tom môžeme sa pre- 
svedčiť, keď pozreme sa na atléta, u ktorého svalstvo rastie a nabýva kaž- 
dodenným cvikom ohromnú tvrdosť. Svaly môžu byť vypestované ku väč- 
šej schopnosti k pohybom a ku väčšej sile; ale nezapomínajme i na druhú 
stranu, že svalstvo pri riadnom cviku, môže sa len vtedy vyvíjať a rásť, jestli 
s vývojom sily požívame náležitý pokrm. Známo je, že delník, ktorý cez 
celý deň naťahuje svaly, má iný hlad, než človek, ktorý celý deň nevyjde 
z domu. Ale z druhej strany máme sa varovať od prílišného namáhania 
svalov. Únava je najlepším znamením, kedy telo potrebuje odpočinku. 
Pamätať treba, že činnosť je život a nečinnosť smrť. A preto pravidelnosť 
pohybu , stupňovanie a mierne cvičenie svalstva to sú té tri hlavné body, 
ktoré každý, kto chce mať silné svaly, musí si vziiať k srdcu, jestli sa chce 
zachrániť od nepríjemných výsledkov. Prechádzka, telocvik, (gymnasti- 
ka-cvičenie) majú blahodarný vliv na vývoj silných prs, na žaJúdok, na 
vzduchu účinkuje výborne, podporuje spánok, zaži vanie atď. Každý 
nech si vezme času a príležitosti, aby denne šiel na prechádzku alebo aby 
sa staral udržať si telo pravidelnými cvičeniami doma. Päť minút ráno a päť 
minút večer vystačí. (Viď "Telocvik.") 34 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 

Obr. 16 Obr. 17 II. Tabuľka. Svaly. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 35 VYSVETLENIE II. TABUĽKY: 

Svaly dostávajú svcje mená podľa ich zvláštneho charakteru, budovy, tvaru atď. Na obraze 16. 

znázornené sú nasledujúce svaly: 1. 


Čelný sval 


39. 


2. 


Kruhový sval oéný 


40. 


3. 


Jarmový sval menší 


41. 


4. 


Jarmový sval väčší 


42. 


5. 


Sluchový sval 


43. 


6. 


Lícny sval 


44. 


7. 


Prso-podkl'účný sval 


45. 


8. 


Dolno-čeľustný sval 


46 


9. 


Štítový sval 


47. 


10. 


Prso-jazykový sval 


48. 


11. 


Žuvací sval 


49. 


12. 


Pohybovač hlavy ku zadku a ku predku 


50. 


13. 


Malý sval prsný 


51. 


14. 


Medzi-rebrový sval 


52. 


15. 


Deltový sval 


53. 


16. 


Veľký sval prsný 


54. 


17. 


Pílovitý sval predný 


55. 


18. 


Zvonkajší sval priečny 


56. 


19. 


Dvojhlavý sval 


57. 


20. 


Trojhlavý sval 


58. 


21. 


Priamy sval brušný 


59. 


22. 


Brušný sval 


60. 


23. 


Zovňajší ramenový sval 


61. 


24. 


Dlaňový sval 


62. 


25. 


Povrchný schyľovač prstov 


63. 


26. 


Vnútorný sval lokťa 


64. 


27. 


Sväzok zápästného článku 


65. 


28. 


Kratký sval palca 


66. 


29. 


Odťahovač palca 


67. 


30. 


Šľachy palca 


68. 


31. 


Sval dlane 


69. 


32. 


Hrebeňový sval 


70. 


33. 


Veľký bedrový sval 


71. 


34. 


Napinač širokej fascie 


72. 


35. 


Semenovod 


78. 


86. 


Stehnový sval 


74. 


87. 


Dlhý priťahovaí stehna 


75. 


38. 


Zvonkajší štvorhlavý sval 


76. Riť 

Stehnový sval 
Dvojhlavý sval lýtkový 
Holeňový sval 
Predný holeňový sval 
Holeň 

Sval prsty naťahujúci 
.Dlhý naťahovač palca 
Kruhovitý sväzok 
Krátky naťahovač pistov 
Koleno 
Šľacha 

Zovňajší veľký sval 
Tenký vnútorný pravý sval 
Sťahovač šľách prstov 
Šľacha Achillesová 
Dlhý ohybač prstov 
Holeňový sval zadný 
Paupartov sväzok 
Šľacha naťahovača palca 
Kĺbový sval 
Slabinový sval 
Hlava stehnového svala 
Naťahovač palca 
Stredný sval riti 
Vnútorný šikmý sval rušný 
Povrchný schyľovač prstov 
Dlhá šľacha dvojhlavého svala 
Hlava horného ramena 
Ramenový sval 
Kľúčová kosť 
Sval podkľúčový 
Trojhranný sval 
Sval zatvárajúci nižnú gambu 
Sval zatvárajúci ústa 
Kompressor nosa 

Dvíhač hornej gamby a nosového kútika. 
Dvihač hornej gamby. Na obrázku 17. vidíme nasledujúce svaly; 1. Čelný sval 

2. Kruhový sval očný 

3. ŽuVaci sval 

4. Sval kývací hlavou 

5. Týlový sval 

6. Sval hlavy 

7. Sval krku 

8. Lopatkový sval 

9. Páterový sval 

10. Horný sval pátere 

11. Rombický sval 

12. Dolný páterový sval 

13. Deltový sval 

14. Malý sval ramenový 

15. Veľký sval ramenový 

16. Trojhlavý sval 

17. Široký sval zadku 

18. Rebrá 

19. Horno-zadný sval pilovitjl 

20. Hrebeňový sval 

21. Stredný sval ritný 22. Malý sval ritný 

23. Sval hruškovitý 

24. Zvonkajší sval kĺbový 

25. Stvorhranný sval stehnový 

26. Hrbolovitý sväzok 

27. a 28. Hák krížovej kosti 

29. Veľké svaly zadku 

30. Dvojhlavý sval 

31. Kýčľový sval 

32. Polo-šľachovitý sval 

38. Vastus Externus (Zovňajší veľký BvaU 

34. Veľký priťahovač stehna 

35. Stehno 

36. a 37. Polo-blanový sval 
88. Lýtkový sval 

39. Dlhý sval prstov 

40. Dlhý sval palca 

41. Dvojhlavý sval lýtkový 

42. Sval šľapy (podošvy) 
48. Šľacha Achillesová. S6 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
III. Tabuľka. Rôzne svaly. VYSVETLENIE III. TABUĽKY: OBRAZ 18. Svaly drieku. 

OBRAZ 19. Svaly ruky. D, dvojhlavý sval; T, trojhlavý sval: V, vretenová kosť. 

OBRAZ 20. Podoba priečne páskovatých svalových vlákien. (Zväčšená forma.) 

OBRAZ 21. Napínanie sa dvojhlavého a trojhlavého svala (D. T.). 

OBRAZ 22. Svaly tv.nre a krku. 

OBRAZ 23. Svaly nohy (zo zadku). 

OBRAZ 24. Svaly medzi rebrami. 

OBRAZ 25. Svaly nohy (z predku). 

OBRAZ 26. Svaly ruky. 

OBRAZ 27. Tu vidíme sval prirastlý ku kosti pomocou SFachv. 

V, svalové vlákna; S, šľacha; K, kosť rúrovatá; O, kosť, a& ktorej vidíme šľachu prirastnutú. 
OBRAZ 28. Stavba priepony a jej rôzne spojenia v brušnej dat.iao S S, S, vyobrazuje šľachy bránice. 
OBRAZ 29. Prierez priečne páskovatého svala (1); 2, priečny prierez; 3, 4, doštičky svalové; E, 

jedna aoštička oddelená; 6, vlákienka; 7, 8, oddelené vlákienka. (Silne zväčšené.)) 
OBRAZ 30. Rôzne podoby a tvary svalov. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 37 Kapitola III. 

TEPNY (ARTERIE). 

Tepny sú pružné, blánkovité, silné, z troch vrstiev pozostávajúce cievy 
^pajpy), cez ktoré, (vynímajúc pľúcnu tepnu) tečie čistá, zdravá, červená 
krv zo srdca do všetkých častí tela. Vnútorná vrstva je pokračovaním 
fclany, ktorá "futruje" (zásobí) dutiny srdca; stredná vrstva dodáva prieč- 
nym vláknam svalovým a tkanivu silu, rozťažiteľnosť a pružnosť a zovňaj- 
šia vrstva je bez vyznania a pozostáva len zo sväziva. Z komôr srdca vy- 
chádzajú veľké tepny a síce, z pravej komory pľúcna tepna a z ľavej 
komory srdečnica (Aorta). Pravé srdce obsahuje znečistenú krv a ľavé 
srdce len čistú, nezhubenú krv. 

SRDECNICA (AORTA). 

Srdečnica je hlavným kmeňom celej sústavy tepňovej a je najväčšia 
tepna nášho tela, — asi na palec hrubá. Vychodí z ľavej komory srdca 
jako srdečnica vystupujúca, potom sa ohýba v oblúku nad ľavým prie- 
duchom na ľavo do zadku a po ľavej strane prsnej pátere tiahne jako srdeč- 
nica sostupujúca k bránici; tu potom bránicu prerazí a cez jej otvor vychodí 
do brušnej dutiny a v tej delí sa vo výške štvrtého obratľa bedrového jako 
vidly na obe tepny kýčôlné. 

Z oblúku srdečnice odchádzajú tri tepny, a síce: tepna bezmenná, ktorá 
po krátkom priebehu delí sa na pravú krkavicu a na pravú tepnu podkľú- 
čovú. Krková tepna zase delí sa v ohryzku na dve vetvičky a síce: na 
vnútornú a na zovňajšiu krkovú tepnu. (Viď Tabuľky.) Počas tohto 
priebehu aorta vydáva mnohé cievy, ktoré vysiela ku štítnej žľaze, ku ústnej 
dutine, ku svalom tváre, ku hltanu, ku uchu a k záhlaviu. Z nich tepna sán- 
ková so svojimi vetvami zásobuje kožu, sánky, čelo, časť žuvacích a lícnych 
svalov, — a vnútorná tepna čeľustná s mnohými vetvami opatruje krvou 
iiornú a dolnú čeľusť, mäkké pátro, mandle a iné mäkké časti hlavy. 

Vnútorná krkavica leží zvonku od zovňajšej krkavice, zahne sa však 
za ňou do vnútra a prebieha ľahkým, točitým ťahom, ležiac dosť hjboko, 
nahor a zaopatruje krvou hlavne modzog, oko a čelo. Tepna podkľúčová, 
ktorá vo vypuklom oblúku tiahne nad prvým rebrom k ramenu, aby svoji- 
mi vetvami, stále menšími, opatrovala horné okonoiny (ruky a prsty), 
vysiela päť vetviev: 1 ) tepnu obratľovú, ktorá cez otvory v priečnych výbež- 
koch obratľov krkových stúpa nahor, vchádza do lebkovej dutiny 
a spája sa s obratľovou tepnou druhej strany, zaopatrujúc krvou spodnú 
časť modzgu; 2) tepnu štítnej žľazy; 3) vnútornú tepnu hrudnú, ktorá tiahne 
k zadnej ploche prednej steny prsníka; 4) tepnu rebro-šíjovú a 5) prieč- 
nu tepnu krkovú. 

Tepna podkľúčová, opatrivše hlavne svalstvo šije a horné svalstvo 
prs krvou, postupuje pod kľúčovou kosťou ku ramenu a v tej svojej ceste 
vysiela šesť vetvičiek, ktoré opatrujú krvou prsné svalstvo a svalstvo ramien 
Potom postupuje medzi dvojhlavým a trojhlavým svalom dolu k lokťu a v 
tejto výške delí sa na tepnu vretenovej kosti a na tepnu lakťovej kosti. 
Tepna vretenovej kosti tiahne po strane palca, pozdlž dolného ramena a 88 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 38 Obr: á'i Obr. 36 IV. Tabuľka. Tepny (arterie), žily a vlásečnice. VYSVETLENIE IV. TABUĽKY: OBRAZ 31. Tepňový a žilový systém. Bielo cievy znázorňujú tepny a čierne cievy žily. 

OBRAZ 32. Žily a tepny v brušnej dutine. A, dolná veľká žila dutá; B, srdečnica (aorta) brušná; 

C, C, ľadvionky ; D, bránica ; E, močovody ; F, kýčľová tepna. 
OBRAZ 33. Spojenie tepny zo žilou pomocou vlásečníc. T, tepna; Z, žila a medzi nimi sú vlásečnice. 
OBRAZ 34. Tu vidíme srdečnicu otvorenú a v nej klapky, ktoré znemožňujú návrat krve do srdca; 

pri zdraví, krv vždy ide napred, lebo klapky nedopustia aby krúžila ako by chcela. 
OBRAZ 35. Znázorňuje klapky v žilách. 

OBRAZ 36. Tu vidíme klapky v žilách, jedna (C) je naplnená krvou. 
OBRAZ 37. Srdečnica a jej vetve. Tu vidíme jako koluje krv čistá v našom tele. 1, krv ide do 

hlavy nahor; 2, do ramena; 3, do brucha; 4, do ľadvín; 5, do nôh; 6, do hrudi. 
OBRAZ 38. Na obraze 32. videli sme srdečnicu v brušnej jame a na tomto obraze znázornená je 

srdečnica v prsnej jame; a, sostupujúca srdečnica; b, vystupujúca srdečnica; c, bezmenná tepna; 

d, ľavá krkavica; e, ľavá tepna podkľúčková. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 89 následkom povrchnej jej plochy možno ju nahmatať (puls). Toto miesto 
užíva sa všeobecne ku hmataniu úderov pulsu (tepu). Obe tepny dol- 
ného ramena vstupujú do ruky a tu rozvetvujú sa na vetve hlboko ležiace 
a na povrchné vetve a ich vzájemnýŕn spájaním vznikajú tak zvané povrchné 
a hlboké oblúky dlaňové, z nichž zase odchádzajú malé cievočky, zásobu- 
júce krvou ruku a prsty. 

Teraz vráťme sa ku srdečnici. Hovorili sme, že sostupujúca srdeč- 
nica obráti sá ku bránici (prepone) a že ju prerazí. V priebehu svojom ku 
bránici vyšila niekoľko vetiev ku pažeráku, ku priedušnici a prieduchom. 
Veľmi dôležité vetve srdečnice sú tepny medíi rebrové, ktoré delia sa na 
menšie vetvičky a zásobujú krvou chrbtové, prsné a medzi-rebrové svaly 
■a. u žien prsné žľazy. 

Tak samo sostupujúca srdečnica brušná vyšila množstvo vetiev obo- 
stranných a nerovných; obostranné vetve vznikajú zo strán srdečnice bruš- 
nej a opatrujú krvou brušnú stenu a močové i pohlavné ústroje; nerovné 
vetve vznikajú z prednej steny srdečnice a zásobujú krvou zažívacie ústroje. 

Nerovné vetve srdečnice sú: 1) krátka tepna brušná, ktorá vyšila jed- 
nu vetvičku ku hornému malému oblúku žejúdkovému, privádza krv ku 
prednej a zadnej steny žalúdka, a ďalšíma dvoma vetvami vstupuje do pe- 
čene a do sleziny. 2) Horná tepna okružná, a Dobiá tepna okružná, ktorá 
vyšila jednu vetvu ku veľkému črevu a druhú ku konečníku. 

Obostranné vetve scrdečnice sú: 1) Tepne ladvienkové, ktoré dvoma 
krátkymi silnými tepnami vstupujú do ľadvín. 2) Vnútorné tepny chámové, 
ktoré u mužských tiahnú ku vajciam a u žien idú širokým sväzom mater- 
níkovým a zásobujú krvou vaječníky. 3)Tepny bedrové, ktoré tiaJinú sa 
v štyroch pároch podobne tepnám medzi-rebrovým a prednými svojimi 
vetvami zásobujú stenu brušnú a zadná vetva tiahne ku mieche (k chrbto- 
vému špiku). Vo výške štvrtého obratľa bedrového delí sa sostupujúca 
srdečnica vidovote na tepny kýčľové. Medzi nimi tiahne dolu nerovná 
tepna vidlovite kosti. Kýčľové tepny postupujú dolu pozdĺž piateho obra- 
tľa bedrového a delia sa na dvq vetve, z ktorých jedna tak zvaná tepna^ 
panvicová obracia sa k ústrojom panvice, a tu zásobuje krvou útroby pan- 
vice, zadok a zovňajšie časti pohlavných ústrojov. 

Tepna holeňová beží medzi napínacom píšťaly a prechádza j ako 
iepna nártna na nohu, postupuje ďalej ku podošve a spojuje sa s koneč- 
nými vetvami zadnej tepny holeňovej, ktorá tak isto tiahne dolu až k nohe, 
takže obe tvoria spoločný oblúk podošvy zaopatrujúci krvou prsty a sval- 
stvo nohy. 

Kapitola IV. 

tlLY — VÉNY. 

Zaly navracajú sprotrebovanú krv nazpät do srdca. Výnimku tvoria 
«tyri pľúcne žily, ktorými vráti sa krv svetlá, čistá do ľavej predsiene a tep- 
nou pľúcnou ide nečistá, uhličitou kyselinou nasýtená krv. Žily majú o 
mnoho útlejšie steny než tepny, lebo tlak krve nie je téik silný v žilách, 
jako v tepnách. 40 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Žily delíme: na povrchne ležiace a na hlboko ležiace žily. Povrchne ležiace 
žiy postupujú samotne bez prievodov tepien v koži a skvejú na rukách, na 
ramenách a na mnohých iných miestach, jako modravé povrázky, skrz kožu, 
— a hlbšie ležiace žily pripájajú sa ku tepnám a postupujú rovno s nimi. 

Mnohé tepny sprevádzané sú len jednou žilou, ale v sprievode pľúc- 
nych tepien a na okončinách vidíme vždy po dvoch žilách. Nezriedka 
tiahnú spojovacé cesty od jednej žily ku druhej a často spájajú sa v prav- 
divé pletivo sieťové. 

Krv tepien prúdi len jednou cievou a síce, srdečnicou (aorta) a krv 
žíl obeháva dvoma hlavnými cestami nazpät ku srdcu. Tieto cesty sú 
horná žila dutá a dolná žila dutá. (Superior vena cava a inferior vena cava. 

Všetka krv, ktorá pochodí z ústrojov ležiacich nad hranicou, plynie 
ku hornej žile dutej a krv všetkých ústrojov, ktoré ležia pod bránicou, ply- 
nie do dolnej žily dutej. 

Veľkú úlohu hrá v našom tele vrátnica. Tá žila privádza zhubenú krv 
z okresu nerovných vetvičiek brušnej srdečnice, ale nikdy nie ku srdcu, ale 
do pečene. Vrátnica má tri vetvičky a síce: hornú žilu žalúdkovú, hornú 
žilu okružnú a žilu slezinovú. Vrátnica rozvetvuje sa vo vnútri pečene na 
cievy útlejšie a užšie, ktoré prechádzajú do vlásečníc, z nichž nezadlho vy- 
víjajú sa žily pečeňové, ktoré ústia do dolnej žily dutej, 

VLÁSEČNICE. 

Vlásečnice sú siete, pozostávajúce z malých cievočiek, ktoré sa na- 
chádzajú medzi tepnami a žilami. Sú to vláskovaté rúrky, najútlejšie ko- 
nečné výbežky tepien, ktoré sprostriedkujú príchod krve z tepien do žíl 
a cez ich útle steny prechádzajú výživné látky do ciev. 

LYMFOVÉ CIEVY. 

Okrem tepnových a žilových ciev máme ešte tak zvané lymfové cievy^ 
ktorých úkolom je sbierať zbytky výživnej tekutiny vystupujúcej z vlasec- 
nie do tkaniva a privádzať ich do žíl. Preto vyvíjajú sa všade blízko vlá- 
sečníc. Sú to útle, priezračné cievy, v ktorých nachádza sa mnoho malých 
klapiek, dávajúc im uzlovatú podobu. Sústava ciev lymfových je na rôz- 
nych miestach prerušená lymfovými žľazmi, ktoré môžeme považovať za 
ochranné orgány nášho tela. Najznamenitejšie skupiny žľáz lymfových 
ležia pred uchom a za uchom, na dolnom okraji dolnej čeľusti, na šiji, po- 
stranách krku v podpaží a okolo slabín. (Ďalšie pojednávanie o tom 
systéme nájde ct. čitateľ na iných miestach tejto knihy.) DOMÁCI LEKÁR A PADCA 41 
Obr. 39 Obr. 40 

Lymové cievy a Ich rozprestrenie v ľudskom tele. 

■OBRAZ 39. Lymfové cievy idúc z dolných okončin (z nôh) spojujú sa s mliečnymi cievami čriev 
(LAC) pri nádržke chylu (mliečiny) (R C) ; tu počína sa prsný lymfovod. Povrchné cievy 
znázornené sú na obrázku v pravom ramene a nohe (S) a hlbšie cievy znázornené sú na Favom 
ramene. Tu i tam vidíme žlazy v skupinách. (DFa doktora Yeo-a.) 

•OBRAZ 40. Náčrtok hlavných skupín lymfových ciev. 1, lymfové cievy hlavy a krku; 2, pravá 
vnútorná krkavica; 3. pravá podkľúčová cieva; 4, lymfové cievy pravého ramena; 5, nádržka 
mliečiny (chylus); 6, lymfové cievy nôh; 7. lymfové cievy hlavy a krku z ľavá; 8, lymfová 
žľaza prsná; 9, podkľúčová žila; 10. lymfovod; 11. mliečne cievy; 12, lymfová cieva nôh. (Dľa 
Quain-a.) Kapitola V. 
NERVOVÝ SYSTÉM. 

Mnohí majú neuveriteľne malé vedomosti a nesprávne názory o stavbe 
a výkonoch nervovej sústavy a poneváč práve takým má slúžiť moja kniha, 
preto ťažko srozumiteľné vysvetľovanie a výklady o jadroch nervov, o 
počiatkoch dráh nervových alebo o iných posiaľ sporných pojmoch jemnej- 
šej fisiologie nemalý by žiadneho praktického významu pre širšie obecenstvo. 

Nervová sústava pozostáva z animálnej a vegetatívnej čiže sympatickej 
časti. 

Časti animálne sprostriedkujú zjavy pohybu a pocitu, ovládané naším 
vedomím. 

Časť animálna delí sa na centrálnu (ústrednú) časť, t. j. na modzog 
a na miechu, — a na obvodnú časť alebo nervy, ktoré vznikajú z modzgu 
a miechy a rozvetvujú sa v tele najrozmanitejšími smerami. 

Časť sympatická prostredkuje bez vlivu vedomia mimovoľne pohyby 
a činnosť cievnej sústavy, ako obeh krve, trávenie atď. prostredníctvom 
sympatických nervov a pletiva. 42 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Oba .52 V. Tabuľka. Nervový systém. DOMÁCI LE»CAR A RADCA 43 VÝKLAD V. TABUĽKY. 

OBRAZ 41. Modzog, miecha a nervy; 1, veľký modzog ; 2, malý modzog; 4, miecha, ktorá sa tiahne 
ako biely povrázok v dutine chrbtovej kosti; z modzgu a z miechy vychádzajú nervy do horných 
okončín 5, 6, 7, 8; do dolných okončín 12, 13, 14, 15; do každej časti trupa 9, 10. 

OBRAZ 42. Štyri nervové bunky. A, C. bunky z malého modzgu; B, bunka z miechy; D, bunka z 
veľkého modzgu; B. C. nucleus (jadro). Každá bunka má také jadro. 

E. a) nervový kmeň; b, c, d, e, nervové vlákna. 

F. a) stredné vlákno; b, ner\ová pošvička. 

OBRAZ 43. Znázornenie jednej bunky ((Neurón), a) osový valec čiže nervové vlákno; b) bunka 

(cella) ; d) predlženiny čiže protoplasmické priechody. 
OBRAZ 44. Modzog (pologule modzgu). 
OBRAZ 45. Prierez cez modzog. A, B, C, D, r.ávitky modzgu; E, F, biela a Šedá hmota modzgu; 

K, H, horné oddelenie miechy , F, menujen-e i stromom života. 
OBRAZ 46. Malý modzog (pohľad od spodku). 
OBRAZ 47. Predĺžená miecha. A, Varolov most; B, šiesty nerv; C, siedmy nerv; D, ôsmy nerv; 

E, pyramída; F, olivy; G, deviaty a desiaty nerv; H, jedonásty nerv. 
OBRAZ 48. Miecha. 

OBRAZ 49. Fotografia nervého systému. 
OBRAZ 50. Pôvod 12 párov modzgových nervov. O, nerv oka; N, nerv nosa; T, nervy tváre 

(cítiace a motorické); J, nerv jazyka; U, nerv ucha; rúčka znázorňuje nervy idúce ku srdcu, 

pľúciam, žalúdku a pečeni. 
OBRAZ 51. 'Poloha i pôvod modzgových nervov. 1, nerv čuchu; 2, nerv zraku; 3,4.6, motorické 

nervy; 5, trojdelný nerv; 7, nerv tváre; 8, nerv sluchu; 9, nerv jazyka a hltanu; 10, blúdivý 

nerv (Vagus); 11, vedľajší a 12, jazykový nerv. 
OBRAZ 52. Tu vdíme ako sa nervy spájajú so svalami pomocou ich končekov; N, nervy; K, svalové 

vlákna; S, končeky nervov. Nervy centrálne a sympatické sú mnohonásobne spolu spojené. 

Základné prvky nervovej sústavy sú bunky a vlákna. 

Nervové bunky sú ploché útvary rôznej podoby a veľkosti. Nachá- 
dzajú sa zvlášte v šedej hmote modzgu a nervových uzlinách (ganglia). Té 
posledné sú na mnohých miestach vsunuté do priebehu nervov a o ktorých 
spomnieme ešte na inom mieste tejto knihy. Bunky sú vyznačené jedným 
alebo niekoľkými výbežkami, dvoma zúbkami opatrenými, a vetvami, ktoré 
v d'aľšom svojom priebehu menia sa na vlákna neobsahujúce dreň a nes- 
koršie na vlákna dreň obsahujúce a už tým dokazujú, že každé vlákno ner- 
vové vychádza z nervovej bunky, či ona leží v modzgu, v mieche alebo v 
nervovej uzline. 

Nervové vlákna sú veľmi jemné, celou dĺžkou nervu prebehajúce nite 
(rúrky), z ktorých každá pozostáva z útleho zovňajšieho puzdra a dreni 
nervovej, v ktorej po celej dĺžke tiahne sa tak zvaný osavý valec. 

Spojenie mnohých nervových vlákien, prebiehajúcich spoločne, tvorí 
nerv. Každý nerv má zovňajšiu obálku (nervovú pošvičku), v ktorej 
tiahnú sa vlákna, (jedno od druhého oddelené) a nmôžeme ich srovnať ku 
kábelovým drôtom. (Viď Tabuľku V. Obraz 42. Litteru E.) 

MODZOG. 

Modzog je mäkká, bľado-šedá hmota. Leží v lebkovej dutine a 
skoro ju celkom vyplňuje. Modzog tvorí hlavnú časť nervového systému. 
Delí sa na veľký a malý modzog, a na miechu. Modzog je obalený v troch 
blanách; té blany slúžia z časti jako jeho chrániteľky a z časti k výžive stred-^ 
ných orgánov modzgo-miechových nervov. Zovfíajšia blana je silná, hru- 44 DOMÁCI LEKÁR A RADCA bá blana a menuje sa tvrdá blana (dura mater) ; stredná menuje sa pavuč- 
nica (arachnoid) a tretia vnútorná omozečnica (pia mater). 

Modzog delí sa jednou brázdou na dve pologule (hemisphery), ako to 
vidíme na Tab. V. Obr. 44. Té pologule sú však spolu spojené. Obe po- 
logule majú na svojom povrchu veľké množstvo závitkov. /Této závitky 
pozostávajú z takzvanej šedej hmoty modzgovej a sú sídlom duševných 
pochodov, — a vnútorný modzog — biela hmota — je cestou, po ktorej 
vedené sú ďalej dojmy, vyvolané buď v hmote šedej, alebo privedené do 
strediska zvonku, prostriedníctvom nervov. Vo vnútri oboch polovíc veľ- 
kého modzgu ležia po oboch stranách postranné modzgové dutiny. Na 
modzgu rozpoznávame štyri laloky a síce: predný oddiel menuje sa čelo- 
vým lalokom, prostredný saňovým lalokom, postranný temenovým lalokom 
a najzadnejší, spočívajúci nad malým modzgom, menuje sa záhlavným lalo- 
kom. 

Vzhľadom k umiestneniu rôznych výkonov duševných a ústredia zvra- 
tu delíme veľký modzog na modzgový plášť a na modzgový kmeň. V 
modzgovom plášti je sídlo zraku, sluchu, citu, mluvy a samotných pohybov, 
— a modzgový kmeň obsahuje hlavné modzgové cesty a stredištie zvratov. 

MALÝ MODZOG. 

Malý modzog tvorí asi siedmu časV veškerej látky veľko-modzgovej a 
leží pod veľkým modzgom hneď pod záhlavím jeho. Malý modzog tiež 
delíme na dve polovice, ktoré sú však s takzvaným Varolovým modzgom 
spolu spojené. Na hornej časti nachádza sa jedon hrbolec — horný červ 
(vermis superior) — a na dolnej časti je dolný červ (vermis inferior),^ Na 
dolnej časti rozpoznávame zadný lalok dolný, klinovitý lalok, mandle, a 
vláčku; té sostávajú z úzkych súbežných, jemných pášem priečnych. Jestli 
malý modzog prerežeme, vidíme na prierezu vetvičky ovrubené hmotou, 
obracajúce sa nahor alebo dolu. Té sa menujú stromom života. 

PREDĹŽENÁ MIECHA. 

Predložená miecha je pyramídovej formy, tiahne veľkým záhlavným 
otvorom cez lebkovú dutinu a tvorí jakúsi počiatočnú časť miechy, ktorú 
spojuje s modzgom. Predložená miecha leží v prostriedku dolnej plochy 
malého modzgu a má na prednej ploche podlhovatú brázdu, po jej stranách 
ležia pyramídy a od týchto zvonku olivy. Vedľa oliv ležia potom ešte tak 
zvané povrázkovité telesá, ktoré tiahnú od predĺženej miechy k obom polo- 
viciam malého modzgu. Tu treba pripomenúť, že v pyramídach odohráva 
sa vzájomná výmena vlákien z jednej strany na druhú, takzvané križovanie 
pyramíd. V predĺženej mieche ležia stanice žuvacích pohybov, hltania a 
kašľania; mimo toho obsahuje predĺžená miecha samohybné stredištia pre 
dýchania, stredištia ciev a stredištie účinkujúce na pohyb srdca. 

MIECHA. 

Miecha je pokračovaním predĺženej miechy a tiahne jako valcovitý 
povrázok v dutine chrbtovej kosti a dolu nad krížom končí a rozvetvuje DOMÁCI LEKÁR A RADCA 46 na. Miecha je tiež pokrytá blanami, práve tak ako modzog, ktoré slúžia k 
jej ochrane a k výžive. Kdežt;o na modzgu leží šedá bunková hmota vonku 
a biela, vláknatá hmota vo vnútri, je tomu u miechy naopak; lebo miecha 
pozostáva zo zovňajšieho pásma pozostávajúceho z bielej látky, a z vnútor- 
ného, šedého jadra. Zovňajšie, pásmo skladá sa na oboch stremách z troch 
povrázkov čiže z troch dráh, ktoré sa menujú povrázkami prednými, pos- 
trannými a povrázkami zadnými. Šedé alebo jadrové povrázky miechy, 
pozostávajúce skoro výhradne z buniek nervových, majú v prostiedku 
jemný otvor, tak zvaný stredný otvor miechy. Na šedej hmote miechy 
rozoznávame rožky predné a rožky zadné. 

NERVY. 

Nervy sú početné, dlhé, biele, mäkké nite alebo rúrky rozličnej formy 
a veľkosti; pochádzajú z modzgu a z miechy, pokrývajú celé telo, jako sieť 
a stoja v úzkom spojení. Nervy delíme na: 

1 ) Nervy smyslu, 

2) Nervy citu, 

3) Nervy pohybovacie a 

4) Uzlinné nervy. 

Smyslové nervy sdelujú nám dojmy a delia sa na nervy zraku, sluchu, 
čuchu a chuti. 

Nervy citu rozvetvujú sa po celom tele a všetko, čo na nich pôsobí, jeJco 
úder, dotýkanie, pichanie, zimno, teplo, kyslosť atď. vedú k modzgu. 

Pohybovacie nervy rozširujú sa do všetkých pohybovacích svalov tela. 

Uzlinné nervy zaobstarajú celý krvný systém a vnútorné ústroje tela. 
Pomocou týchto nervov dýchame, ZEižívame, miešame látky v útrobách 
zažívacích atď. 

MODZGOVÉ NERVY. 

Z modzgu bežia nervy vo sväzkoch ako povrázky a rozvetvujú sa po 
tele práve tak, ako vidíme pri rozvetvovaní sa korienkov jedného stromu 
alebo rastliny. Nervy rozprestraňujú sa v najmenších vlákienkach a púš- 
ťajú svoje vetvičky všade, kde sú potrebné. Z modzgu vychádza po každej 
strane 12 nervových párov a síce: edon pár nervov čuchu, 

edon pár nervov zrakii, 

edon pár nervov očných svalov, 

edon pár klatkových nervov, 

edon pár trojdelných nervov, 

edon pár druhého nervu svalov očných 

(zovňajší nerv očných svalov), 
j edon pár nervov tváre, 
j edon pár nervov sluchu, 
j edon pár nervov jazyka a hltanu, 
j edon pár nervov pľúc a žalúdka, 46 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 1 1 ) jedon pár vedľajších nervov a 
12) jedon pár jazykových nervov. 

I. Čuchový nerv vzniká v modzgu troma koreňami a vysiela svoje 
vetvičky ku sliznej blane nosovej; tu sa vejárovité rozdeľuje a končí sa 
bunkami čuchu v sliznej blane nosovej, a tá sprostredkuje čuch. 

II. Nerv zraku vzniká rôznymi koreňami, z ktorých najdôležitejší 
leží v zrakovom hrbolku, v dutinách šedej hmoty. Ľavý a pravý nerv 
zrakový vymenujú si navzájom vlákna (križovanie zrakových nervov) čo 
sa pri mnohých očných chorobách stáva veľmi osudným. (Pri ťažkom 
poranení jedného oka, najmä však po nákaze rany, môže zapálenie, ako 
sympatická choroba, prejsť i na zdravé okio tým, že zárodky zapálenia 
dostihnú do zdravého oka pomocou križovania sa nervov zrakových.) 
Nervy zrakové vchádzajú do očnice a rozprostrierajú sa vejárovité jako 
vláknatá vrstva sietnice. 

III., IV., VI. Tretí, štvrtý a šiesty modzgový nerv; sú to výhradne 
nervy pohybu svalov, ktoré pohybujú okom a vĺčkom. 

V. Piaty alebo trojdelný, nerv je najsilnejším modzgiovým nervom. 
Vzniká z dvoch koreňov, z ktorých jedon slúži pohybom a druhý, zadný, 
len pocitom. Delí sa na tri vetvičky a síce: na očné vetve, na vetve hornej 
čeľusti a na vetve dolnej čeľusti a preto menuje sa trojdelným nervom. 
Prvá vetva tiež sa delí a síce na slzový a čelový nerv a na nerv nosa a oka. 
Druhá vetva piateho nervu tiež má štyri vetvičky a síce: nerv jarmo-licný, 
horný nerv zubný, nerv patrový a dolný nerv očnice. Tretia vetva piateho 
nervu vyšila tiež mnohé vetve, z ktorých najdôležitejšie sú: nerv jeizykový, 
ktorý s 8 — 10 vetvami končí sa na hornej ploche jazyka a sprostredkuje tu 
chuť, — a nerv dolnej čeľusti, ktorý zaopatruje nervami žuvacie^ lícne a 
saňové svaly. 

VII. Siedmy alebo nerv tvári (zvaný tiež mimický) zaobstaráva ner- 
stvo tváre, uší a krku. 

VIII. Osmy nerv sluchový slúži sluchu a rozkladá sa vo vnútri ústro- 
jov sluchových. 

IX. Deviaty nerv jazyko-hltanový opustí lebkovú dutinu, sostupuje 
ku krku a tu skrýva sa medzi zovňajšou a vnútornou krkavicou. Na tejto 
ceste vyšila vetve k blúdivému nervu (k nervom pľúc a žalúdka), ku hltanu 
a krku, zaopatruje vetvami svojimi i spodnú časť jazyka, mandle, jazýček 
hrtanu a končí sa mnohými výbežkami vo svaloví tých bradavkách na koreni 
jazyka, aby jako nerv jazyka vychádzajúci z tretej vetve trojdelného nervu, 
účastnil sa sprostredkovania chuti. 

X. Desiaty nerv, nerv blúdivý alebo nerv pľúc a žalúdka, delí sa na 
tri časti a síce: na krkovú, prsnú a brušnú časť. Desiaty nerv sprostredkuje 
pohyby svalstva hrtanového, pažerákového a žalúdkového; ďalej svojimi 
vláknami pocitovými sprostredkuje pocity v celom dýchacom ústroji a v 
hornej časti zažívacieho ústroja až ku východu zo žalúdka; v srdci reguluje, 
kontroluje a zastavuje asi i činnosť srdečnú svojimi vláknami k tomu cieľu 
určenými. Týmto nervom pociťujeme hlad a žízeň, (smäd), on spôsobuje 
kašľanie, zapríčiňuje kŕče v pažeráku a kŕče v žalúdku. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 47 XI. Jedonásty čili vedľajší nerv obsahuje hlavne vlákna pohybu a 
môže sa pokladať j ako časť desiateho nervu. 

XII. Dvanásty nerv pod jazykový rozpaduje sa na tri vetve, ktoré 
zaopatrujú nervy pohybu jazyka. 

MIECHOVÉ NERVY. 

Z miechy vychádza po oboch stranách 31 nervov a síce: 

Osem nervov krkových, 
dvanásť nervov prsných, 
päť nervov bedrových, 
päť nervov krížových a 
jedon nerv hákový. 

Každý miechový nerv vniká z predného a zo zadného koreňa; predný 
koreň obsahuje len vlákna slúžiace pohybu (motorický koreň), a zadný 
koreň obsahuje len vlákna pocitom slúžiace (koreň sensitivný — citlivý). 
Oba korene opúšťajú pátrový dučeľ príslušnými otvorami medzi-obratľo- 
vými a spojujú sa len potom v jednotný povrázok nervový, ktorý preto 
pozostáva z vláken motorických a sensitívnych. Motorické vlákna vedú z 
centrumu (zo stredišťa) ku vzdialenejším čiastkam tela — vedú odstredivé, 
a vlákna sensitívne naopak tomu, vedú zovňajšie podráždenie k ústrediu 
— vedú dostredivé. Ku príkladu: jestli prerežeme predné, motorické ko- 
rene všetkých nervov motorických, nastane neschopnosť všetkých svalov, 
ktoré sú zaopatrené miechovými nervami, lebo motorický prúd je prerušený, 
a ústredný orgán nie je v stave dať jednotlivým svalom rozkaz, aby pohyb 
vykonaly; naproti tomu jestli prerežeme všetky zadné, sensitívne korene, 
stane sa telo proti j akémukoľvek poraneniu bezcitné, lebo nervy pocitov ne- 
môžu vzbudiť v modzgu vedomie pocitu vyvolaného poranením. (Mueller. ) 

Po strane obratľov krkových vychádza na von osem nervov krkových, 
ktoré rozvetvujú sa na vetve predné a zadné; zadné vetve ztratia sa vo 
svalstve krku a šiji; predné vetve spojujú sa na vzájom a tvoria silné pleti- 
vo a síce: predné vetve štyroch horných nervov krkových tvoria šijové pleti- 
vo, a predné vetve štyroch dolných nervov krkových spojujú sa s prvým 
nervom hruďným a tým tvoria pletivo ramenové. 

Šijové pletivo vysiela vetve spojovacie k desiatemu nervu modzgo- 
vému a k sympatickému ústroju nervovému, okrem toho vysiela menšie 
vetve ku svalom šije, krku, ucha a ku bránici. Ramenové pletivo vstupuje 
do podpažia a tiahne po ramene spoločne s krvnými cievami, rozdeľujúc 
sa v stále menšie vetvičky až do prstov a opatruje všetky svaly i kožu jako 
motorickými, tak i sensitívnými nervami. 

Otvorami medzi-obratľovými vychádza z prsnej časti chrbtovej kosti 
dvanásť nervov hruďných, ktoré sa tiež rozpadujú na vetve predné a zadné. 
Zladné vetve zásobujú svalstvo chrbta a zovnajšej kože chrbtovej, a predné 
nervy tiahnú sa jako nervy medzi-reberné zo zadku až ku prednej stene prs 
a brucha a zásobujú zovňajšie svaly i zovňajšiu kožu hrudi a brucha nervo- 
vými vláknami. 

Bederné nervy spojujú sa vzájomne a tým tvoria bederné pletivo. Z DOMÁCI LEKÁR A RADCA tohto pletiva vychádza mnoho dôležitých nervov ako kýčľo-bederný nerv, 
ktorý zásobuje svalstvo brucha; kýčľo-slabinový nerv, ktorý tiahne u muž- 
ských k údu a šúrku a u ženských k studným pyskom; kyčľo-stehnový, zov- 
ňajší kožný nerv stehna, zásobujúci nervovými vláknami svaly kyčľa a malej 
panvice. 

Krížové nervy sú najsilnejšie a najhrubšie zo všetkých nervov. Predné 
vetvičky spájajú sa a tvoria dve silné pletivá a síce studne pletivo a kyčeľné 
pletivo. Studne pletivo zásobuje svalstvo hrádze, konečníka, močového 
mechúra a svaly pohlavných častí nervovými vetvami, — a kyčľové pletivo 
prechádza v kyčeľný nerv a zásobuje dolnú okončinu (nohu) až k prstom 
vetvami stále jemnejšími. 

Hákový nerv tvorí hákové pletivo, ktorého vetvy ztratia sa vo sval- 
stvu riti. SYMPATICKÉ NERVY. 

Spomenuli sme už inde, že sympatické nervy 
regulujú bez nášho vedomia a slúžia výkonom tela 
aké sú ku príkladu obeh krve, zažívanie, strebanie, 
vymiešovanie a iné. 

Po oboch stranách chrbtovej kosti (pátere) 
do vnútra tela, temer po celej jeho dĺžke a s nim 
súbežne, leží silný povrázok, pozostávajúci z 
mnohých uzlín a uzliny spojujúcich nervových ner- 
vov (ganglion), do ktorého vstupujú vetve všet- 
kých miechových a niektorých modzgových nervov 
a z ktorého potom vychádzajú mnohé vetvičky 
rozvetvujúce sa do všetkých končín ústrojov tela. 
Sympatické nervy sú teda v istej miere oddelené 
od modzgových nervov , ale len preto, aby vyko- 
návaly zvlášmu prácu, aká je im pridelená ku vydr- 
žaniu telesného života. 

Keby sa sympatické nervy nestaraly o vnú- 
tornosti, útroby a o ich výkony, nervy modzgové 
by sa vyčerpaly, únava by ich obklopila starosťmi 
o brucho atď. Preto je úkol nervov uzlinových 
alebo sympatických pre človeka veľmi dôležitý. 

Uzliny (ganglia) spojené sú s miechou a dostávajú zväčša všetku silu 
od miechy. Vlastne sú ony posluhovačmi ndechy práve tak, ako je miecha 
posluhovačkou modzgu. 

Sympatický systém dáva svoje rozkazy pomaly, jeho citlivosť je malá 
a málo podlieha zovňajšiemu vlivu. 
OBRAZ 53. 

Sympatické nervy a uzliny. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 49 Kapitola VI. 
ÚSTROJE SMYSLOV. 

"Zázrakov niet, ale slepých očí." 

Každý zdravý človek má 5 smyslových ústrojov, z ktorých ústroje 
zraku, sluchu, čuchu a chuti ležia v hlave a ústroj hmatu — koža — roz- 
prostiera sa po celom povrchu tela. 

ÚSTROJ ZRAKU — OKO. 

Pri opísaní lebky spomenuli sme, že na prednej časti tvári nachádzajú 
sa dve očné jamky. Té jamky sú vyfutrované tukom a inými mäkkými lát- 
kami a v nich ležia oči. Na každom oku rozpoznávame šesť, vôli našej 
podrobených svalov a síce: horný, dolný, vnútorný, zovňajší a dva šikmé 
svaly. Svaly nepracujú po jednom, ale skoro pri všetkých pohyboch oka 
pracujú svaly oboch očí spoločne. Svaly sú v dutine očnej pripevnené a 
zapúšťajú svoje konce okolo o-ka na všetky strany; preto jestli je niektorý 
sval kratší, než by mal byť, je oko v tú stranu obrátené a človek škúli, čomu 
sa dá pomôcť malou operáciou, to jest prerezaním tohto kratšieho svala. 
Svaly hybaj ú okom hore, dolu, na pravo, na ľavo a okrem tých pohybov 
môže sa oko aj okolo vrteť. 

Zvonku pokrývajú oko mihalnice (očné vĺčka), ktoré sa tiež pomocou 
svalov zavierajú a otvárajú, chránia oči a udržujú ich stále čistými a les- 
klými. Na okraji víček nachádzame riasy, ktoré, ako brvy stojace nad nimi, 
chránia oko od prachu. Vnútorná plocha víček vyfutrovaná je sliznou 
blanou, tak zvanou spojovkou, ktorá prechádza aj na samé oko. Medzi 
vĺčkami prestiera sa očná štrbina. Aby oko nevyschlo, k tomu slúži tuk a 
voda. Tuk vyrába sa v žl'azách na krajoch víček vo vnútri a s každým 
mihaním natierajú vĺčka osýchajúce oko, aby sa nezapálilo a neschlo. Pri 
zapálení oka robí sa viac tuku, ktorý usa^í sa na brvách, sliepa ich a zasle- 
puje oko, pri čom robia sa kapry (škamry) a tomu hovorievame, že sú oči 
zlepené, zakapravené (zaškamravené). 

Očnú vodu menujeme slzami; vylučuje ich slzová žľaza, ktorá leží v 
očnej dutine nad zovňajším kútikom očným, hneď zja horným vĺčkom. 
Tá žľaza vysiela slabé, slané slzy pod horné vĺčko, ktoré pri zavieraní víček 
tečú cez oko ku vnútornému kútiku oka, tu sa slzy shromažd'ujú v slzavom 
jazierku, ztade idú cez slzové sprievody do slzového vačku a z toho cez 
noso-slzový priechod do nosnej dutiny, kde sa smiešajú so šliamom nosovým. 
Preto, jestli človek plače, musí často nos duť (smrkať) lebo mnoho slz tečie 
do nosa. 

Samé oko (buľva) pozostáva z troch vrstiev, ktoré jedna na druhú 
priliehajú asi tak, jako šupiny na cibuli. Vrchná blana je biela, tuhá koža; 
stredná blana je čierna a vnútorná je celkom priezračná. Keď oko prstami 
otvoríme, vidíme bielu časť oka; to je tá biela blana, ktorá obaľuje celé oko 
od predku k zadku. V tej bielej blane nachádza sa malé koliesko brunát- 
nej, sivej, čiernej alebo modravej barvy a je zarámované na oku asi tak, 
jako sklo na hodinkách. To koliesko menuje sa rohovka, ktorá zdá sa byť 50 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 56 

Obr. 57 Obť. 61 

Obr. 64 
Obr. 63 Obr. 65 Obr. 66 VI. Tabuľka. Očí a uší. VYSVETLENIE VI. TABUĽKY: OBRAZ 54. V, V, horné a dolné vĺčka; D, dúhovka; S, Sklovatina. 

OBRAZ 55. a, slzná žľazJa; b, Meibomove žľazy; c, slzný bod. 

OBRAZ 56. Prierez oka a, predná komora; b, dúhovka; c, zadná komora; d, čočka ; e, sklovatina; 

f, sietnica; g, očný nerv. 
OBRAZ 57. Tak sa má vĺčko podvihnúť, jestli nám niečo spadne do oka (cudzie telieska). 
OBRAZ 68, 69, 60, 61, znázorňuje škúlenie očí. 

58, jednostranné škúlenie; 59, dvojstranné škúlenie do vnútra (k nosu); 60, dvojstranné 
škúlenie na bok; 61, škúlenie i do vnútra i na bok. 
OBRAZ 62. Tu vidíme zlznú šľazu (Z), slzovod (S)) a nosovú dutinu (N). 
OBRAZ 63. Svaly pohybujúce okom; a, oko (buľva) ; b, priamy horný sval; c, veľký šikmý sval; 

d, zovňajší priamy sval; e, dolný priamy sval; f, malý šikmý sval. 
OBRAZ 64. Budova ucha. X, boltec; A, sluchovod; B, bubienok; C, stredné ucho; D, Eustachova 

trubica; E, polokruhový kanál; F, vnútorné ucho; G, sluchový nerv. 
OBRAZ 65. a, kladivo; b, nákova; c, strmeň. 
OBARZ 66. a, slimák; c, polokruhový kanál. DOMÁCI LEKÁR A RADCA BI barvistou, avšak je ona biela, vypuklá a priezračná a jej zdanlivá barva po- 
chádza od dúhovky. Hneď za rohovkou je čierna blana a na jej konci na- 
chádza sa dúhovka, priliehajúca na bielu blanu až ku jej kraju. Tu sa 
spúšťa do vnútra oka a visí za rohovkou j ako záclona. Dúhovka reguluje 
z vonku do oka vnikajúce svetlo a síce tak, že dľa potreby sťahuje alebo 
rozširuje sa. Podľa toho, jaké barvivo obsahujú bunky dúhovky, hovoríme 
o modrých, sivých, čiernych atď. očiach. Jestli očné vĺčka roztiahneme a 
podívame sa na oko, vidíme v stredku dúhovky malé, čierne koliesko alebo 
dierku. To koliesko menuje sa zrenica, a dostáva svoju barvu od čiernej 
blany. Zrenica pomocou svalov môže sa rozšíriť, a pri rozšírení svaly sa 
stiahnu a tak i zrenica sa stiahne, zúži. Pri zúžení svaly ťahajú so sebou 
kraj zrenice a ona sa musí rozšíriť, a pri rozšírení svaly sa stiahnu a tak i zre- 
nica sa stiahne, zúži. Roajširo vanie zrenice umožňujú maličké svaly, ktoré 
asi tak vyzerajú jako špičky v kolese; té svaly rozširujú zrenicu. Ku sťa- 
hovaniu zrenice má dúhovka malý, okrúhly sval na vnútornom svojom kraji. 

Za dúhovkou nachádza sa čočka, ležiaca v jamke sklovatiny. Cočka 
sbiera papršleky svetlové a vedie ich zrakovému nervu. Za čočkou leží 
sklenina čiže sklovatina, hustá ako olej, bezbarevná, úplne priezračná, ktorá 
je obalená do priezračnej blanky. V predu má jamku a v tej leží čočka. 
Sklovatina vyplňuje celý priestor za čočkou a siaha ku zrakovému nervu. 

Zrakový nerv vychádza z modzgu jako povrázok do očnej dutiny; 
tu prerazí bielu i čiernu očnú blanu a rozširuje sa jako palma v priezračnú 
blanu, priliehajúcu na blanu čiernu a beží zároveň s ňou okolo sklovatiny 
až k dúhovke. Tá blana je tretia nervová — celkom priezračná blana oka. 

ÚSTROJ SLUCHA — UCHO. 

Ľudské ucho delí sa na tri časti a síce na vonkajšie, stredné a vnútorné 
ucho. Vonkajšie a stredné ucho zachvacuje a vedie vlny zvukové do vnú- 
torného ucha, kde ležia končeky nervu sluchového a cez tie, ako pocity, vchá- 
dzajú vlny do modzgu, ako niečo, čo sme "slyšali". 

Vonkajšie ucho skladá sa z ucha (boltec) a zo sluchovodu. Boltec 
je kožou obalená chrumka. Sluchovod delí sa buď na kostenú alebo na 
chrumkovú časť. Na chrumkovej časti nachádzajú sa chlpy. Té bránia 
vnútornú časť ucha od prachu a špiny. Tu sa nachádzajú tiež aj žľazy, ktoré 
vymiešajú žltavé, ušné blato. Medzi vonkajším a stredným uchom nachá- 
dza za šikmo stojacia, do vnútri vypuklá blana, ktorá sa menuje bubienkom. 
Jestli je ucho čisté a dobre osvetlené, môžeme videť na dne ucha bielu blan- 
ku; to je bubienok. 

Hneď za bubienkom leží stredné ucho. Je to malá, nepravidelná, 
vzduchom naplnená, do hrdla otvorená dutina bubienková, spojujúca sa s 
tak zvanou Eustachovou rúrkou. Na vnútornej stene dutiny bubienkovej 
sú dva malé, blanou obtiahnuté otvory, ktoré sa menujú okrúhle a vajcovité 
okienka. Od steny vnútornej ku stene vonkajšej dutiny bubienkovej ťa- 
hajú sa krížom tri, medzi sebou veľmi jemne spojené, koštialiky; té vedú 
vlny zvukové padajúce (alebo lepši'^ rečeno bijúce) na bubienok ďalej a 
podľa svojej podoby menujú sa kladivo, nákova a strmeň. Kladivo spo- 
juje sa s bubienkom pomocou tak zivanej rúčky kladiva; hlávka kladiva kla- 52 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 77 Obr. 78 Obr. 79 
VII. Tabuľka. Budova nosa, jazyka a kože. DOMÁCI LEKÁR A RADCA " 63 VYSVETLENIE VII. TABUĽKY: 

OBRAZ 67. 1, nerv čuchu; 2, dutiny; 3, čuchový nerv rozvetvený po sliznej blane; 4, nosová kosť; 

5, Eustachova rúrka; 6, mäkké pátro ; 7, horná čeľusť. 
OBRAZ 68. Priečno-kolmý prierez nosa. R, rešetná kosť; (platňa); P, priehradka (septum); O, 

pátro; K, K, dutiny; H, H, H, chrumky. 
OBRAZ 69. Bunky. 1, valcovitá bunka; 2, kyjovitá bunka; 3, zrnká (nucclei) buniek. 
OBRAZ 70. Epithelické bunky pohromade. 1, horná časť a 2, zárodková časť. 
OBRAZ 71. Ústa otvorené aby sme mohli videť jazyk. V ústach vidíme horné pátro, jazýček a 

zuby ; M, mandle ; N, nitkovité a K, kyjovité bradavice. 
OBRAZ 72. Dva púčky chuti. 

OBRAZ 73. Valcovité bradavice. ^ 

OBRAZ 74. Žily, tepny a vlásečnice kože. T, T, tepne ; Z, žila; C, C. vlásečnice. 
OBRAZ 75. Štvrťka jedného vlasa (priečny prierez). 
OBRAZ 76. Necheť. 
OBRAZ 77. Šupiny na povrchu kože (pokožke) znázorňujú bunky, ktoré sa premnily na šupiny 

aby z pokožky sa odstránily (Mrtvé bunky). 
OBRAZ 78. Priečny prierez pokožky. A, bunky; B, postranný výzor buniek. 
OBRAZ 79. Kolmý prierez kože. 1, pokožka; 2, ircha; 3, kožné bradavice; 4, tuková žľaza; 6, 

vlasový mešec; 6, tuková žľaza; 7, tukové tkanivo; 8, vlasy; 9, potná žľaza a jej vývod (i)). 

Na vlasoch (8, 8, 8, 8,) vidíme vlasovú cibuľku vnútornú pošvičk'u vlasového koreňa ako 

tiež nervy a krvné cievy — tepny a žily. die sa na kovadlinu a táto konečne spojená je so strmeňom, ktorého plocha 
kladie sa na blanu okienka vajcovitého a vedie vlny zvukové ďalej ku te- 
kutine labyrinthu. 

Ucho vnútorné (labyrinth) je úplne zavrená, zo všetkých strán tenkou 
blanou pokrytá, vodou naplnená dutina a v nej sa rozširuje sluchový nerv. 
Tá dutina spojená je pomocou vajcovitého a okrúhleho okienka s dutinou 
bubienkovou a má tri hlavné oddiely a síce: predsieň, chodby oblúkové a 
labyrinth. Predsieň je malý, tekutinou naplnený priestor. Leží v stredku 
labyrinthu medzi chodbami oblúkovými a slimákom. Chodby oblúkové 
tvoria hornú a zadnú časť labyrinthu, naplnené sú tekutinou a súvisia rovno 
s predsieňou. Slimák spojuje sa s prednou stenou predsiene. Menuje sa 
slimákom od podoby svojich závitov so stavbou chalúpky slimačej; vyzerá 
práve tak ako chalúpka na slimákovi. 

ÚSTROJ ČUCHU — NOS. 

Nos je ústrojom čuchu a delí sa na zovňajšiu, viditeľnú časť a na no- 
sovú dutinu. Zovňajšia časť pozostáva z hornej, pevnej časti, ktorú tvoria 
dve nosové kosti a z dolnej, pohyblivej časti, ktorá tiež pozostáva z dvoch 
krídel alebo chrumiek a z prehriadky nosovej ; prehriadka delí nosovú du- 
tinu na dve symetrické polovice. 

Nosová dutina oddelená je od ústnej dutiny tvrdým pátrom. Na zad- 
ku spojuje sa prostredníctvom priestora noso-hltanového s hrtanom a » 
hltanom. Vo vnútri nosovej dutiny ležia po každej strane tri škorápky no- 
sové; sú to kostenné výbežky ležiace nad sebou, ktorých horné dva náležia 
sietkovej kosti a dolná škorápka je samostatná. Medzi týmito škorápkami 
ležia z predku nazad tiahnuce sa prieduchy nosové. Celá nosová dutina 
je na všetkých stranách sliznou blanou obtiahnutá; tá slizná blana zaopatrená 
je cievami a žľazmi a v nej rozvetvujú sa vetvičky čuchového nerva. Toto 
rozvetvenie čuchového nerva obmedzuje sa však len na hornú časť nosovej 
dutiny, takže leoi túto možno pokladať za sídlo čuchové. DOMÁCI LEKÁR A RADCA ÚSTROJ CHUTI — JAZYK. 

Jazyk je mäsitý, svalový, na dne úst prirastlý a mnoho krvných ciev 
obsahujúci ľaľok. Jeho predná časť je na všetky strany pohyblivá a zadná 
časť, tak zvaný jazykový koreň, je so svojim spodkom srastlá. 

Na jazyku rozpoznávame hornú a dolnú plochu, dve okraje postran- 
né, cíp, telo a koreň. Pri uzavrených ústach horná plocha prilieha ku tvr- 
dému pátru a na nej sú malé bradavice tak rečeno zasadené. Té bradavice 
sú ústrojom chuti. 

Bradavice sú trojaké a síce: 

1 ) Nitkovité bradavice, ktoré dodávajú povrchu jazyka drsný pohľad; 
je ich viac millionov a zaujímajú celý povrch a okraje jazyka. 

2) Kyjovité bradavice, ktoré sú medzi nitkovými bradavicami v rôz- 
nom počte rozsiate, ležia hlavne na pokrajoch jazfyka a podobajú sa malým 
hubkám. 

3) Valovité bradavice, obsahujúce najviac prvkov nervových, ktoré 
sú v počte 12 — 15 na zadnej časti povrchu jazyka usporiadané a podobajú 
sa litere V. 

Dolná časť jazyka je menšia než horná plocha, a nemá žiadnych bra- 
davíc chuti.- Dno ústnej dutiny spája sa s dolnou plochou jazyka tak zvanou 
jazykovou úzličkou, ktorá znemožňuje, aby sa jazyk nazad prevrhnul. 

Mimo chuti slúži jazyk i pri žuvaní, prehltávaní, hovorení a hmataní. 
Cíp (konec) jazyka je dľa hmatu najcitlivejšia čiastka celého tela, a môžeme 
ním nahmatať i té najútlejšie veci. 

ÚSTROJ HMATU — - KOŽA. 

Koža je prirodzenou košeľou nášho tela 
a jako košeľa, tak i koža musí sa držať 
v čistote. 

Koža je pokrývadlom a chrániteľkou celého tela. Skladá sa z troch 
bezprostredne spolu súviciacich vrstiev a síce: pokožky (Epidermis), škary- 
irchy (Dermis-Corium) a :^ podkožného väziva (tuk). 

Pokožka je zrejmá, najhorejšia vrstva a tiež sa delí na dve vrstvy: na 
hornú vrstvu rohovú a na dolnú vrstvu Malpighiovú. Rohová vrstva je ni- 
čím iným, jako sostarelou, suchou vrstvou spodnej vrstvy Malpighiovej a 
ačpráve je mrtvá, slúži jako ochrana nižšej vrstve kože a konečne jako šu- 
pina a prach tratí sa s tela. Pri oparení pokožka sa poddvíha a tvorí mechúr 
vodou naplnený. Nemá ani krvných ciev, ani nervov a dá sa ihlou pod- 
vihnúť bez toho, aby sme bôľ cítili. 

Druhá vrstva pokožky je vrstva Malpighiová, pozostávajúca zo ši- 
rokých, krvnými cievami vyživovaných buniek; té bunky zaopatrené sú ma- 
lými výbežkami, s ktorými sa spletajú v tenké sľučky (kľučky) a vyplňujú 
všetky nerovnosti irchy. Bunky Malpighiovej vrstvy obsahujú barvivo, od 
ktorého dostáva celá koža barvu; té bunky nepretržite sa menia, zmenšujú, 
tratia záživnú šťavu, postupujú viac a viac nahor, stávajú sa súčiastkami von- 
kajšej rohovej pokožky, tu schnú a ako šupiny a prach odpadujú s tela, čo 
však telu neškodí, lebo koža ustavične nový šliam vylučuje a čo na povrchu 
pokožky odpadlo, zase sa rýchle vynahradzuje. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 56 Pokožka je najtenšia na brade, na čele, na vĺčku oka a na lícach; naj- 
hrubšia je na dlani aj na tlapách (podošvách) nôh; na päte a na niektorých 
miestach, kde sa obyčajne kurie oká pokazujú, je pokožka veľmi hrubá a 
tvrdá, takže sa môže rezať. Pokožka hrubneje i pri ťažkých prácach. 
Porovnajme mäkkú, delikátnu dlaň človeka, ktorý nič nerobí rukami, s dla- 
ňou kováča alebo roľníka, ktorí musia prácou rúk zarábať na kúsok chleba. 
Dlaň tých posledných je tvrdá, akoby otlakmi pokrytá. Tak isto tlapy (po- 
došvy) ľudí, ktorí navyknuli boso chodiť, majú pokožky veľmi hrubé a 
tvrdé. 

Druhá vrstva ľudskej kože je ircha-skara (Dermis-Corium). Je to 
veľmi dôležitá vrstva kože a ako nositeľka hmatového smyslu hrá veľkú 
rollu. Pozostáva z pevného tkaniva väzivových a pružných vláken, ktoré 
sú smerom ku povrchu tesne a rovnomerne spolu sotkané, kdežto volné, 
dolejšie vlákna prechádzajú cez ostré hranice do podkožného väziva. 
Ircha zaobstaraná je nepočetnými nervovými vetvičkami a krvnými cievami, 
prebiehajúcimi šikmým smerom ku kožným bradavičkám, ktoré na povrchu 
irchly ležia vedľa seba v nekonečnom množstve a menujú sa tiež aj vrstvou 
bradavkovitou irchy. Tieto bradavice sú dvojaké: jedny menujeme cie- 
vovými a druhé nervovými bradavicami. 

Tretia vrstva, čiže podkožné väzivo, je tuk obsahujúca spojka, ktorá 
spája irchu s tkanivom pod kožou ležiacim. Pozostáva z mäkkého tkaniva 
a v tom sú bunky, ktoré môžu na niektorých miestach, ku príkladu na pred- 
nej strane brucha a na šiji, byť v takom množstve nahromadené, že koža 
dosahuje tým tlstoty na niekoľko centimetrov. 

Tuk dodáva zdravému, dobre vyvinutému telu zaokrúhlený tvar, slúži 
j ako vankúš proti tlaku a úderom, vyplňuje nerovnosti po tele, a drží teles- 
nú teplotu. 

A teraz pohovoríme zkrátka o tých útvaroch, ktoré jako vlasy, nechty, 
potné žľazy a tukové žľazy sú nám známe. 

VLASY. 

Vlasy sú rohovité, pružné, niekedy prázdne a často tukom naplnené 
rúrky. Dolná časť vlasu spočíva vo vlasovom miešku a horný konec, tak 
zvaná vlasová stonka, dvíha sa hore nad povrchom kože. Každý koreň 
vlasový dolným, širokým svojim koncom — vlasovou cibuľkou — sedí na 
bradavici, cievami a nervami zaopatrenej, a tu je to miesto, kde vlas sa tvorí 
a kde bunky vyrábajú stonku vlasov. Pri drobnohľadnom zkúmsmí mô- 
žeme rozoznať vnútornú, špikovú hmotu, od zovňajšej, kôrovej hmoty. 
Kôrová hmota, jako nositeľka buniek obsahujúcich barvivo, určí barvu vla- 
sov, ktoré, jako je nám známo, môžu byť rôznej barvy. V starom veku 
obyčajne miznú té bunky a preto sú vlasy šedé (sivé) alebo biele. Vla- 
sový mešec, zo spodku ktorého reistie každý vlas delením buniek, siaha až 
ku irche, ba na niektorých miestach až do podkožného tkaniva tak, že vlas 
prekoná značnú cestu v samej koži, kým sa na jej povrch dostane. Aby^ 
mal vlas istú hebkosť, je mešec vlasový otvorene so susednými tukovými: 
žľazmi spojený, ktoré dodávajú vlasu tuk, chránia ho od vyschnutia a robia 
ho hebkým. Vlasy rastú skoro po celom tele, mimo dlane a tlapy; na nie- 66 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ktorých miestach sú dlhé, j ako ku príkladu na hlave, — a na iných miestach 
krátke, tuhé j ako srsť. 

Ten názor, že pri častejšom strihaní vlasy bujnejšie rastú, tak sa zdá 
nie je správny, lebo ako sme vyššie spomenuli, vlas vychádza z pôdy vla- 
sovej cibuľky a môžeme z toho porozumeť, že v novinách vychvaľované pro- 
striedky, od ktorých vraj vlasy rastú, sú nič iným, ako vedomým alebo ne- 
vedomým klamom, lebo takéto prostriedky ani pri najsilnejšom natieraní do 
kože nepreniknú tak hlboko, aby vlasovú pôdu napomáhaly. Hlavná vec 
je, aby sme dbali o čistotu a výživu vlasovej pôdy. Takto môžeme najjed- 
noduchejšími prostriedkami docieliť vzrast vlasov skorej, než najdrahšími 
liečivými prostriedkami. 

Najlepším liekom je čistota vlasovej pôdy, aby nebola zapchaná pomá- 
dou, prachom a šupinami. Chráňme sa príliš ostrých hrebeňov a kief, ne- 
zabúdajme s času na čas natreť vlasy čistým olejkom, tým stane sa vlas mäk- 
kým, lesklým a pekným, kdežto mytím, ako ku príkladu mydlinami, stáva 
sa vlas krehkým, suchým, huňatým, jestli ho po mytí nenamastíme. 

NECHTY. 

Nechty sú rohovité, pružné platne a majú dve vrstvy; na vrchu tvrdú 
a na spodku mäkkú vrstvu. Spodok nechta menuje sa lôžkom a okraj, 
ktorý obklopuje necheť z troch strán, jako polmesiac, menuje sa nechťovou 
drážkou. Nechty pokrývajú posledné články prstov na rukách a na nohách 
a sú na koži jako na vakuši prirastlé. Ku pestovaniu nechťov náleží čistenie, 
o čom sme písali v knihe "Kosmetika". 

f POTNÉ ŽĽAZY. 

Potné žľazy, ktorých má človek niekoľko millionov a ktoré sú po celom 
tele (po koži) roztrúsené, ležia v hlbokých vrstvách irchy a tu vyrábajú svo- 
ju, mierne slanú miešaninu — pot. Z potných žľáz idú malé prievody až na 
vrch pokožky a otvorami tých prievodov (pórami) vylieva sa pot. 

TUKOVÉ ŽĽAZY. 

Tukové žľazy sú malé, hroznovite sriadené, žľazové rúrky, ktoré sú 
tiež po celej koži roztrúsené, zvlášte na miestach vlasmi pokrytých. Spojené 
sú s vlasovými mieškami a vylučujú kožný tuk, (masť) ktorý mastí i vlasy 
i povrch kože. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 67 Kapitola VII. 

HLAVNÉ DUTINY ĽUDSKÉHO TELA. 

V tele nachádzajú sa tri hlavné dutiny: lebko-chrbtová, prsná a brušná 
dutina. Lebko-chrbtová dutina je sídlom modzgu poťažne nniechy, o ktorej 
sme už pohovorili na patričnom mieste. 

2) Prsná dutina pozostáva z kosti, chrumky a sväzov v podobe stohy 
složených, tvoriac dnu dostatočný priestor pre srdce, pľúca a žily. Boky 
dutiny sostavené sú zío siedmich kostí pátere (chrbtovej kosti), z rebár, re- 
brových chrumiek a z prsnej kosti i mostom zvanej. 

3) Brušná dutina. Ústroje brucha sií veľmi múdro zariadené pre 
prácu, ktorú vykonáve^jú. Na ľavej strane 

máme veľký oblučný sval, tak zvaný z tej 
príčiny, že jeho vlákna idú v oblučnom smere; 
na pravej strane máme odchodový sval. Tak 
vonkajší jako i vnútorný oblučný sval je veľ- 
mi silný a široký a ich poloha dodáva sily 
stenám brušným bez toho, že by i v najmen- 
šom škodily, lebo sú pohyblivé a tak zabez- 
pečujú vnútorné ústroje od zbytočného tlaku. 
V ľudskom bruchu nachádza sa na každej 
strane deväťdesiat' jedon svalov, teda všetkých 
spolu stoosemdesiatdva, z ktorých 90 sú párne 
a samostatné. 

Prsná dutina delí sa od brušnej dutiny 
preponou. Bránica je priečny sval, ktorý i 
počas spánku mimo volne, nepretržite pracuje. 
K jej vypuklému povrchu prilieha prsná blana, 
pobrušnica (peritoneum) alebo brušná slizná. 
Bránica je po srdci najdôležitejším svalom, 
lebo jej výkon žiadon iný sval zastúpiť nemôže a preto jej náhle zmeravenie 
pôsobí okamžitú smrť. 

(Pomernú polohu hlavných útrob môžeme videť na obraze 80.) 

ÚTROBY PRSNEJ DUTINY. 

Srdce. 

Srdce je dutý sval a vyzerá jako silná mužká päsť. Obklopené je silnou 
blanou, ktorá sa menuje osrdie a v ňom leží srdce jako vo vačku. Osrdie 
vylučuje útlu, pare podobnú tekutinu, ktorá i srdce i osrdie drží vo vlhkosti 
a klzkosti, aby sa srdce pri jeho neustálej práci nezapálilo a nezhubilo. 
Vnútorné plochy srdca nie sú hladké, ale pokrývajú ich mnohé jednotlivé 
svalové sväzky, ktoré sú tiež jemnou blanou obklopené. Srdce leží v prsnej 
dutine medzi pľúcami; horná plocha nachádza sa vo výške šiesteho obratľa 
prsného a jeho hrana je ukrytá za prednými koncami šiesteho a siedmeho 
rebra. 
OBRAZ 80. 

Hlavné dutiny ľudského tela. 68 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
VYSVETLENIE. 

OBRAZ 81. A, pľúca; B, srdce; D, pľúcna tepna; E, priedušnica. 

OBRAZ 82. Budova srdca. Rúčky na tomto obrázku znázorňujú priehradky, ktoré delia srdce 
na štyri dutiny a síce: 7, je ľavá predsieň; 8, ľavá komora; 9, pravá predsieň; 10, pravá 
komora; 1, horná žila dutá; 12, dolná žila dutá (tie dve žily vylievajú krv do pravej pred- 
siene); 2 a 4 sú pľúcne tepny; tie vedú krv do pľúc, aby sa pomocou kyslíku očistila a po- 
tom koluje nazpät cez pľúcne žily 13, 5, a 6, do ľavej predsiene srdca; z ľavej predsiene ide 
krv do ľavej komory a ztadiaľto cez srdečnicu (aortu) 3, 11, do každej časti nášho tela. 

OBRAZ 83. Srdce a cievy. A, pravá komora; B, ľavá komora; C, pravá predsieň; D, ľavá pred- 
sieň; E, srdečnica (aorta); F, pľúcna tepna. Vo vnútri srdca prechádza mäsitá priehradka, ktorá delí srdce na pravú 
a na ľavú polovicu práve tak, j ako ku príkladu stena delí dve izby, len že v 
priehradke srdca niet žiadneho otvoru a preto každá polovica koná svoju 
určitú prácu. Té dve polovice zase sa delia menšími priečkami na dve 
časti, na hornú a na dolnú časť. Z toho videť, že srdce podelené je na štyri 
priestory, z ktorých dva horné menujeme predsieňami a dva dolné komo- 
rami... Do predseni ústia sa na oboch stranách veľké žily: horná a dolná 
žila dutá do pravej predsiene, a štyri pľúcne žily do ľavej predsiene. Z 
komôr srdečných odchádzajú veľké tepny a síce: tepna pľúcna z pravej ko- 
mory a tepna srdečnica (aorta) z ľavej komory. 

Aby krv ustavične určitým smerom napred tiekla, nachádzajú sa i v 
pravej i v ľavej priehradke medzi komorami a predsieňami j ako tiež i pri 
otvoroch, cez ktoré krv z komôr odteká, — klapky (ventily), ktoré sa 
pravidelne otvárajú a zatvárajú. Té klapky medzi komorami a predsieňami, 
z ktorých pravá je trojuhelná (trojrohová) a ľavá dvojuhelná (dvojrohová), 
sú tak zariadené, že širokým svojim základom pripevnené sú ku stene srdca 
a ich voľné konce trčia do vnútra komôr. 

Tak samo sú i pri východe tepien z komôr na každej strane tri klapky, 
ktoré dľa ich podoby menujeme pol m,esač4j,ými klapkami. STAVBA DÝCHACÍCH ÚSTROJOV. 

Hlavné dýchacie ústroje sú pľúca, do ktorých prichádza zvonku vzduch 
nosom, hrtanom, priedušnicou a jej vetvami (u mnohých ľudí ústami, ač- 
práve každý človek má dýchať nosom). Nos sme už opísali na inom mieste 
tejto knihy. DOMÁCI LEKÁR A RADCA S9 HRTAN. 

Hrtan pre dýchanie nemá vlastne žiadnej ceny a len j ako orgán hlasu 
potrebuje priameho prúdu vzduchového. Hrtan zaujíma pod koreňom 
jazyka prednú, prostrednú časť krku, kde ho vidíme a môžeme ho i nahma- 
tať jako ohryzok alebo "Adamovu čutku". Je to dutý, z pohyblivých chrum- 
kov složený a po všetkých stranách sliznou blanou obalený orgán. Hore 
spojuje sa s nosovú dutinou a dolu pripojuje sa priamo ku priedušnici, pomo- 
cou prstenovitej chrumky, ktorá tvorí akýsi poklad hrtana, na ktorom spo- 
čívajú ostatné chrumky. Prednú stenu a postranné steny tvorí štítna chrum- 
ka, ktorá leží na prednej úzkej časti prstenovitej chrumky. Na zadnom, 
širšom konci tejto chrumky ležia obe trojhranné, veľmi pohyblivé chrumky. 
Poslednou chrumkou hrtanovou je tak zvaný jazýček hrtana (jazyku po- 
dobná, úzka chrumka) ktorý je pod dnom jazyka upevnený a pri každom 
prehltnutí pokryje vchod hrtana tak, že pokrm klzné cezfeň do pažeráka. 
Chrumky sú mnohými sväzami, svalami a so susednými ústroj ami navzájom 
spolu spojené. Najdôležitejšie, ku tvorbe hlasu slúžiace sväzy, ležia vo vnú- 
tri hrtana. Sú to tak zvané pravdivé sväzy hlasové, ktoré sú od zadku na- 
pred natiahnuté a ležia po dvoch nad sebou, dva na pravo a dva na ľavo 
a medzi nimi je hlasová štrbina. Hlasové sväzy v ohryzku podobajú sa na- 
tiahnutým strunám na husliach, len že nemajú podobu strún ale vyzerajú 
ako stužky. PRIEDUŠNICA. 

Priedušnica je tuhá, pružná trubica a počína 
sa u ohryzku. Asi vo výške tretieho obratľa, za 
prsnou kosťou, delí sa na dve vetvy; jedna vetva 
ide do pravých a druhá do ľavých pľúc. Té vetvy 
menujeme prieduchami. Prieduchy zase sa rozvet- 
vujú na tenšie priedušky, ale té sú už mäkšie a nie 
chrumkovité ; : té mäkšie vetvy zase sa rozvetvujú 
ešte na menšie a útlejšie vetvičky až konečne ani 
jedna najútlejšia vetvička sa viac nerozvetvuje, ale 
končí sa útlym mechúrkom. Té mechúrky sú pľúc- 
ne bunky, ktorých podľa učencov je v ľudskom tele 
asi tisícosemsto millionov. Všetky sú hroznovite 
sriadené a tým sriadením tvoria malý lalok. Té 
lalky sú zase slepené a tvoria väčšie lalky a tak 
povstávajú pľúcne lalky, ktoré sú skutočne jedon 
od druhého oddelené a ktorých máme na pravých 
pľúcach tri a na ľavých dva. Preto pľúca vyze- 
OBRAZ 84. 
A, hrtan ; B, priedušnica ktorá rajú jako dve buľvy visiace na vetvy a tá vetva je "* ^^^^ "* ^^* preduchy C; D, 

1 v . /» r. 1 1 n J v prúca; E, E, prúcne bunky. 

priedušnica. (Vidz obr. 84.) STAVBA PĽÚC. 

Co sú pľúca? Sú to dva kusy mäsitej tkaniny, ktorá na pohľad vyzerá 
hustá a ťažká, v skutočnosti ale je veľmi riedka a ľahká. CO DOMÁCI LEKÁR A RADCA Pľúca sú dve podlhovasté telesá, umiestnené v prsnej dutine po jednom 
2 každej strany. Pľúca sú úplne primerané vnútorným rozmerom prsnej 
dutiny, avšak novoty módy veľmi často hatia normálny vývin a rozrast pľúc 
barbarskou obyčajou nosenia šnurovačiek a silného sťahovania, ktoré pre- 
kážajú voľnú prácu a pohyb rebár. 

Dvoje telesá pľúc pracujú neodvisle. 

Každý človek má dvoje pľúc, to jest dve pľúcne telesá, ktoré sú úplne 
jednako zbudované; avšak tieto dvoje pľúca sú celkom neodvisle jedno od 
druhého, ba majú medzi sebou umiestnené srdce a krvonosné nádoby, ač- 
práve obidvoje pľúca konajú tú istú prácu, lebo dostávajú krv z tej istej ar- 
terie, i povetrie cez tú istú cievu, cez priedušnicu. 
OBRAZ 85. Pľúca. 

Rozmer pľúc. 

Pľúca sú nie toho istého rozmeru a podoby jedné jak druhé. Pravé 
pľúca, ačpráve trochu kratšie, než ľavé, sú väčšie a silnejšie a sú podelené 
na tri čiastky — "platne". Ľavé pľúca sú menšie a slabšie, delia sa len na 
dve platne a ľahšie podliehajú chorobám. 

Váha a podoba pľúc. 

Váha pľúc je rozmanitá, priemerne ale činí 42 uncií u mužského a 36 
uncií u ženskej ; pravé pľúca sú asi o dve uncie ťažšie, než ľavé. Pľúca majú 
podobu stohu, so širokými prehĺbenými podstavami, ktoré spočívajú na vy- 
puklom povrchu prepony. Vrchný konec pľúc je nahnutý a dotýka sa pod- 
staty šije, asi jedon col povyše prvého rebra. 

Význam "platní". 
V podelení pľúc na čiastky, takzv. "platne", vidíme nekonečnú múdrosť DOMÁCI LEKÁR A RADCA 61 Stvoriteľa. Každá platňa totiž plní svoju úlohu pri dýchaní celkom samo- 
statne, neodvisle od ostatných, a keby nie tejto samostatnosti, vtedy nemoce, 
jako suchotiny, zapálenie priedušníc, alebo zapálenie pľúc, nielen že by ne- 
bolo možno vyliečiť, ale z toho pochádzajúca úmrtnosť bola by zkazonosná 
na celé človečenstvo. Kapitola VIII. 

STAVBA ZAŽÍVACÍCH ÚSTROJOV. Zažívacé ústroje pozostávajú z jed- 
ného asi tridsať šuchov dlhého kanálu, 
ktorý pochádza z úst a končí sa v riti. 
Celý zažívací kanál delí sa na niekoľké 
oddiely, ktoré bezprostredne súvisia. Sú 
to : I ) ústna dutina a hltan, 2 ) pažerák a 
žalúdok a 3) črevá. Mimo zažívacého 
kanála nachádzajú sa v brušnej dutine pe- 
čená, žlčový mechúrik, brušná žľaza slin- 
ná (pancreas), slezina, ľadvienky a mo- 
čový mechúr. 

ÚSTNA DUTINA. 

Ústna dutina je na všetkých stra- 
nách so sliznou blanou vyfutrovaná a delí 
sa na prednú a na zadnú časť. 

Nahore uzavrená je ústna dutina tvr- 
dým pátrom, dolu jazykom a dnom úst- 
nym, po stranách lícami a na zadku pre- 
chádza do hltana. 

V ústnej dutine rozpoznávame zuby, 
jazyk a slinné žľazy. 

ZUBY. 

Človek počas svojho života zaopa- 
trený je dvoma radami zubov a síce: 
prvými mliečnsmií a druhými trvácimí 
alebo stálymi zubami. Rezanie zubov u 
dieťaťa počína sa obyčajne asi po šiestom 
alebo siedmom mesiaci a za I 8 mesiacov 
je skončené. Mliečnych zubov má dieťa 
20 a síce: 8 kusákov, 4 špičáky a 8 čre- 
nových zúbkov. 

Rad zubov dospelého človeka od- 
chyľuje sa od radu detských zúbkov tým, 
že dospelý človek má namiesto 20 zubov 
32 a síce: 8 kusákov, 4 špičáky, 8 lícnych 
a 1 2 črenových zubov. 
Obr. 86 OBRAZ 86. Zaifvaci Kanál 

a, pažerák; b, žalúdok; c, otvor žalúdka: 
d, vrátnik (pylorus); e, tenké črevá; f, 
žlčový mechúrik a žlčovod ; g, prievod bru5- 
nej žľazy slinnej ; h, vystupujúce hrubé 
črevo; k, konečník. 62 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 87 Obr. 89 ZUBY. OBRAZ 87. 1, 2, kusáky ; 3, špicak ; 4, 5, lícne zuby; 6, 7, 8, žrenové Euby; a, žila; b, tepna; e, 

nerv; d, žila, tepna a nerv. R, horná čeľusť; S, dolniá čeľusť. 
OBRAZ 88. Mliečne zuby. a, a, kusáky; b, b, špícáky; c, c, d, d, e, e, črenové zuby. 
OBRAZ 89. Prierez i^uba. A, smalt (email); B, dentin ; C, ďasno; D, mäkká látka (pulp) ; E, 

čeľustná kosť ; F, c«ment. Keiždý zub pozostáva z troch častí: z koruny (horná, viditeľná časť), 
z hrdla (d'asnami pokrytá časť) a z koreňa, ktorý leží pevne v zubnom 
lôžku v čeľusti. 

Jestli 2nib pozdĺž prerežeme, vidíme, že pozostáva, nie j ako sa nám zdá 
len z kosti, ale i z iných substancií a síce: viditeľná časť zuba — koruna — 
obtiahnutá je slonovej kosti podobnou, lesklou, bielou vrstvou, tak zvaným 
smaltom alebo emailom; hneď za smaltom vidíme najväčšiu látku zuba 
tak zvaný dentin; v stredku zuba nachádza sa mäkká, kaše podobná látka, 
krvnými cievami a nervami dobre zaopatrená, ktorá jestli je následkom 
deravého zuba povetriu vystavená, zapríčiňuje bôľ zubov. 

JAZYK. 

Jaizyk opísali sme v predošlej kapitole pod záhlavím "Ústroj chuti" 
a preto opakovať opis jazyka na tomto mieste je zbytočné. MÄKKÉ PÁTRO. K okrajom jazyka vysiela mäkké pátro dva výbežky a oblúk pátro- 
jazykový; za nimi leží oblúk pátro-hltanový; vo výklenkoch týchto oblúkov 
ležia po oboch stranách mandle (tonsilky), ktoré pri otvorených ústach mô- 
žeme skoro vždy videť. Mandle pozostávajú zo žľaz a sú častou pôdou 
zapálenia. V stredku rozdelený je pátro vý oblúk tak zvaným cípom na dva 
diele. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 68 SLINNÉ tVJ^ZY ÚSTNEJ DUTINY. 

V ústnej dutine rozpoznávame tri páry slin- 
ných žľaz a síce: 

a) žľazy podjazykové, 

b) žľazy podsánkové (podčeľustné) a 

c) žľazy priušné. 

Slinné žľazy skladajú sa z niekoľkých ľaľockov 
a té zase delia sa na mnohé menšie, hroznovité 
žľazočky a v nich vyrábajú sa sliny, ktoré tečú 
slinovodami do úst. Podsaňová žľaza je asi o 
polovicu menšia než priušná a tiež delí sa na men- 
šie, hroajnovité žľaizočky. Podjazyková žľaza 
je ešte menšia, než podsaňová a leží pred jazy- 
kovou úzdičkou. Tá žľaza by sa nemala 
počítať za slinnú žľazu, lebo je to skorej žľaza 
tvoriaca šliam (flegmu). (Obraz 90. znázorňuje slinné žľazy.) 
OBRAZ 90. 
Slinné žľaz/. 
OBRAZ 90 — A. Poloha prsných a brušných útrob. 

1, jazyk; 2, gráKor; 3, pokrievka hrtanová; 4, hrtan; 5, glgač; 6, pažerák; 7, prepona ; 8, 9, 
pľúca; 10, žalúdok; 11, vchod žalúdka; 12, vrátnik; 13, dvaná«tnica; 14, ,{>ečeňa; 15, žlčový 
mechúr; 16, žlčovod ; 17, brušná žľaza slinná (pancreas); 18, slezina; 19, črevá; 20. tenké črevo; 
21, tračník so slepým črevom; 22, slepé črevo; 23, vystupujúce hrubé črevo; 24, priečne hrubé 
črevo; 25, zahnuté hrubé črevo; 26, mechúr. 64 DOMÁCI LEKÁR A RADCA VIII. Tabuľka. JlS^J^^^lc 

Obraz 93. 
VYSVETLENIE: 

OBRAZ 91. Zažívací kanál. E, pažerák ; S, žalúdok; P, vrátnik; D, 
dvanástníca; G, žlčový mechúrik; D, žlčovod; TC. priečne hrubé 
črevo; AC, vystupujúce črevo; DC, sostupujúce črevo; A, appendix ; 
R, konečník a riť. 

OBRAZ 92. Slepé črevo a appendix. 

OBRAZ 93. Poloha brušných útrob. 1, pažerák; 2, 2, pľúca; 3, srdce; 
4, pečeňa; 5, slezina; 6, žila; 7, brušná žľaza slinná; 8, arteria; 9, 
9, ľadvienky. Obraz 92. DOMÁCI LEKÁR A RADCA o5 HLTAN. 

Dolný okraj mäkkého pátra, koreň jazyka a mandle hraničia v otvore, 
ktorý vedie z ústnej dutiny do hltanovej a menuje sa vchodom do hltanu 
alebo hltanovou úžinou. Hltan leží nad tou úžinou, vlastne nad pažerákom, 
vyzerá jako lievik a má sedem otvorov a síce: dva do nosa, dva do uší, 
jeden do hrtana, jeden do úst a jeden do žalúdka. Otvory do nosa a do 
uší môžu byť zatvorené mäkkýnn pátrom; hrtan zatvára sa trojakým spô- 
sobom: 1) koreňom jazyka, 2) hrtanovým jazýčkom (Epiglottis) a 3) 
zvukovými stužkami. Otvor do úst zamkne sa pomocou dvoch priamych 
svalov, ktoré visia medzi zadnou časťou mäkkého pátra a medzi základom 
jazyka. Počas prehltania všetky otvory sa zatvoria, vyjmúc pažerákový 
otvor, ktorý zostáva otvoreným aby cezeň pokrm sa zklznúl do žalúdka. 
V dutine hltanovej hneď za stredkom mäkkého pátra nachádzajú sa žľazy, 
ktoré menujeme hltanovými mandlami; té často stávajú sa zapálenými a za- 
príčiňujú nemilú nemoc. V najhornejšom oddiele postrannej steny hltanovej 
nachádza sa Eustachova trubica, spojujúca hltan s vnútrom ucha. 

PA2ERÁK. 

Pažerák je dopravnou cestou od úst do žalúdka. Asi vo výške šiesteho 
krkového obratia druží sa ku hltanu a spojuje hltan so žalúdkom. Leží za 
priedušnicou a tiahne sa dlhým závitkom okolo hlavnej tepny — Srdečnice 
(Aorty). Na ľavej strane prerazí bránicu a ide do žalúdka. ŽALÚDOK. 

Žalúdok je sliznou blanou vy- 
futrovaný mech. Rozpoznávame na 
ňom vchod žalúdka pažerákom spo- 
jený a dno žalúdka, ktoré súvisí s čre- 
vami. Pod vchodom sa rozširuje a 
smerom ku vratníku sa zase úži. 
Žalúdok má prednú a zadnú svalovitú 
stenu. Predná strana žalúdka je peče- 
ňou pokrytá tak, že len na ľavo ležiace 
dno žalúdka zostáva voľným. 

Žalúdok pozostáva z troch vrstiev 
a síce: 1) zo zovňajšieho povlaku po- 
brušnice, ktorá pokrýva všetky zaží- 
vacie ústroje, v brušnej dutine ležiace, 
2) z vrstvy svalovej, skladajúcej sa z 
vlákien dlhých a kruhovitých, ktoré 
umožňujú pohybovanie žalúdka počas 
zažívania a tým pohybovaním obsah 
žalúdka posúva sa od úst žalúdkových ku vratníku a 3) z vnútornej vrstvy 
sliznej, ktorá prilieha k vrstve svalovej tak voľno, že sa môže, keď je najdô- 
ležitejšia lebo obsahuje množstvo pepsinových žľaaf, ktoré pri zažívaní vy- 
OBRAZ 94. Žalúdok. 

a, pažerák; b, žalúdok; c, horná stena žalúdka; 
d, vrátnik: e, žlíovod ; f, žlový mechúrik; g, 
prievod brušnej žľazy slinnej s otvorom do 
dvanástnice h, i. 66 DOMÁCI LEKÁR A RADCA miešujú žalúdkovú šťavu. Mimo tých žľaz sú ešte iné žľazy, vymiešujúce 
šliam, a té sídlia hlavne na okolí žalúdkových úst a vrátnika a vylučujú veľmi 
jasný šliam, ktorý sa mieša počas zažívania s obsahom žalúdka. 

ČREVÁ. 

Črevá sú tiež sliznou blanou vyfutrované rúry a delia sa na tenké a na 
hrubé črevá. Tenké črevo pripojuje sa bezprostredne ku vratníku a sostáva 
z troch vrstiev a síce z povlaku pobrušnice, z vrstvy svalovej a zo sliznej 
blany. Ťahá sa do hrubého čreva na okolí pravej kyčli, po pravej strane 
brucha do pečene, pred žalúdkom prejde na ľavú stranu a tam sa dolu skrúti. 
Konec hrubého čreva ide krížom cez pánvičnú dutinu a končí sa otvorom 
konečníka. Tenké črevo delí sa na dvanástnicu, lačník a na kýčelník. 

Dvanástnica ovíja sa v podobe podkovy okolo hlavy brušnej žľazy 
slinnej, ktorej vývod ústi v dvanástnici; spoločne, to jest týmto vývodom 
vysiela pečeňa najdôležitejší svoj výrobok, žič, do dvanástnici. 

Lačník (Jejunum) a kýčelník tvoria asi pätnásť stôp dlhú trubicu, 
ktorá v mnohých kľučkách je veľmi umele zavesená pomocou okružia (riasy 
pobrušnice) na chrbtovej kosti, aby mala v bruchu a v pánvičnej dutine 
dosť miesta. 

Jako žalúdok, tak i tenké črevo pozostáva z troch vrstiev, totiž z po- 
vlaku pobrušnice, z vrstvy svalovej a zo sliznej blany. Slizná blana tenkého 
čreva je opatrená nepočetnými riasami, ktoré sa vzájomne pokrývajú, me- 
novite na začiatku, totiž v dvanástnici, v podobe škridlicou pokrytej strechy 
a ku konci kýčelníka stávajú sa stále ploššími, vzácnejšími a nedokonale 
vyvinutými. Ďalej vidíme po celej sliznej blane tenkého čreva, jako tiež aj 
na riasach vyššie opísaných, nesčíselné kyj ovité škvrny, ktoré sa menujú 
kolečkami alebo kozmatkami (Villi) a počet ich odhaduje sa na milliony. 
Sú to dôležité čiastky pre vssávanie živného, rozpusteného výťahu z potravín. 
Krém toho má tenké črevo aj žľazy a síce: 

1) Lieberkuhnové Krypty, ktoré sú pre tenké črevo tým, čím sú pep- 
sinové žľazy pre žalúdok, 

2) Brunnerové žľazy vylučujú tekutinu podobnú šťave brušnej žľazy 
slinnej, 

3) Peyerové" žľazy. Té nemalý by byť počítané ku žľazám tenkého 
čreva, lebo sotva majú čo konať s vylučovaním nejakej zažívacej šťavy, ale 
skorej mohly by sa považovať jako skladište lymfy. 

HRUBÉ ČREVO. 

Hrubé črevo delí sa na slepé črevo, tráčnik a konečník. 

Slepé črevo je počiatkom tráčnika. Leží na pravej strane brušnej du- 
tiny a má vršok podobný červu, hrubý asi jako obyčajná stužka. Tento vršok 
hrá veFkú rollu, poneváč práve na tomto mieste zastavujú sa veľmi často 
látky prechádzajúce črevom jako čerešňové a hroznové kôstky atď. a tvrdé 
výkaly. (Viď zapálenie slepého čreva.) 

Tračník je pokračovaním slepého čreva a tvorí tri od seba oddelené 
časti; časť prvá ťahá sa od pravej ľadvienky ku pečeni; časť druhá od pečene DOMÁCI LEKÁR A RADCA 6i ku slezine a časV tretia od sleziny dolu a prechádza zakrivením v podobe 
"S" do konečníka. 

Konečník je silný, svalovitý, dva ráz zakrivený kanál, končí sa v riti a 
slúži k vydávaniu výkalov. 

I hrubé črevo pozostáva z povlaku pobrušnice, z vrstvy svalovej a so 
sliznej blany. Na povrchu hrubého čreva pozorujeme zárezy, ktoré odpo- 
vedajú práve toľkým priehybom vo vnútri čreva. V týchto priehyboch 
usadzuje sa obsah črevný a poneváč tekuté jeho čiastky boly absorbované, 
stáva sa tvrdším a konečne jako sformovaný výkal prejde do konečníka a 
z konečníka von. 

Zovňajšie uzavrenie riti pozostávajúce z vlákien svalových kruhovité 
sa tiahnucích, podrobené je našej vôli; ale asi sedem centimetrov nad týmto 
zovňajším uza vrením je ešte jeden sval, ktorý od našej vôli nezávisí a za- 
braňuje aby výkaly nezostaly na dolnom, vôli našej podrobenom uzavrení 
— na riti. 

PEČEŇA. 

Pečeňa je najväčšia žľaza ľudského tela, leží na pravo pod rebrami a 
vylučuje žič nielen z dobrej, červenej krve ale i z čiernej, nečistej, ktorú pri- 
vádza do pečene zvláštna žila vrátnica. Na pečeni rozpoznávame hornú 
plochu, naklonenú do predu a dolnú plochu naklonenú trochu nazad. Horná 
plocha prilieha k odpovedajúcej jej ča^ti bránici a je s ňou, pomocou mocného 
sväzu spojená, ktorý ťahá sa po celom jej povrchu a delí j ú na väčší ľaľok 
pravý a na menší ľaľok ležiaci na ľavo od tohto sväzu. Dolná plocha pe- 
čene rozdelená je troma brázdami v podobe "H" na štyri okresy (podľa 
prof. Hyrtla). Tieto tri brázdy menujú sa pravá brázda podialna, ľavá 
brázfda podialna a priečna brázda alebo pečeňové vráta. Všetko, čo leží na 
pravo od pravej brázdy podialnej, menujeme ľavým spodným ľaľokom; 
pred priečnou brázdou leží tak zvaný itvorhranný ľaľok a za priečnou brá-j 
zdou Spiegelov ľaľok; ten má meno svoje po anatomistovi Spiegelovi, ktorý 
prvý ho opísal. 

Priečna brázda, o ktorej sme sa vyššie zmienili, delí pravú i ľavú brá- 
zdu na dve časti; v prednej časti pravej brázdy leží žlčový mechúrnik, v 
zadnej časti sostupujúca žila dutá, do ktorej ústi žila pečeňová. V prednej 
časti ľavej brázdy leží okrúhly sväz pupkový. Priečnou brázdou alebo vrá- 
tami vychádzajú a vchádzajú nervy, cievy a žily. 

ŽLČOVÝ MECHÚRIK. 

Žlčový mechúrik je nádržkou vylúčenej žlče, ktorú potrebuje črevo len 
v dobe zažívania. 2.1čový mechúrik podobá sa hruške. z!e vylieva me- 
chúrik žič do dvanástnice, bolo už spomnuto. 

BRUŠNÁ ŽĽAZA SLINNÁ (PANCREAS). 

Brušná žľaza slinná skladá sa z mnohých hroznovitých žľaz a delí sa na 
hlavu, chvost a vývod. Cez celú žľazu pozdĺž ťahá sa chodba, do ktorej 
vylievajú svoju šťavu jednotlivé, hroznovité žľazy. Táto chodba spojuje 68 DOMÁCI LEKÁR A RADCA sa zo žlčovodom ku spoločnému vývodu, ktorý vylieva žič a výmetky bruš- 
nej žľazy slinnej do dvanástnice. 

SLEZINA. 

Slezina je podlhovastá, temno-červená, krvná žľaza, 'zaopatrená 
mnohými vssákami a žilami. Váži asi pol funta a leží na ľavej strane pod 
bránicou, medzi žalúdkom nad ľavou ľadvienkou. Slezina je pokrytá po- 
brušnicou a slúži nepochybne k tomu, že sa v nej rozpadávajú staré, vypo- 
trebované bunky a z iných látok, ktoré tepny do sleziny privádzajú, tvoria 
sa nové krvné bunky. ĽAD VIENKY. 

Ľadvienky ležia po oboch stranách chrbtovej kosti, sú červenošedej 
barvy a podobajú sa fazuli. Pravá ľadvienka leží trochu nižšie, než ľavá a 
obe sú obalené tukom, ktorý menovite u tlstých ľudí, môže dosiahnuť tak 
veľkého objemu, že ľadvienky v tomto ľadvienkovom tuku zdajú sa úplne 
miznúť. 
OBRAZ 95. 

A, močovod ; B, močojem ; C, vrchol- 
ky l'advienkové; D, kôrová hmota; 
E, špiková hmota. 
OBRAZ 96. 
A, nadľadvienka ; B, hmota ľadvienky; 
C, puzdro; D, ľadvienková žila; E, tep- 
na ; F, močovod. Jestli sa podívame na dlžkový prierez, vidíme, že je tkaň vo vnútri ľad- 
vienky rovnorodé složená; môžeme zretelne ohraničiť tmavé, zovňajšie pás- 
mo, asi dva centimetre široké od vnútorného, niečo svetlejšieho pásma špi- 
kového, ktoré pozostáva z asi pätnásť, na prierezu trojhrannýrh pyramíd, 
ktoré širokým svojim podkladom sedia akosi na vrstve kôrovej a zaokrú- 
hlené svoje hroty, tak zvané ľadvienkové vrcholky, obracajú ku vrátam 
ľadviny. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 69 Zovňajšia hmota kôrová pozostáva skoro výhradne z nekonečného 
počtu stále útlejších vetvičiek tepny ľadvienkovej, ktorej najmenšie konečné 
výbežky utvoria, až sa stanú vlásečnicami, — malé cievne klbka, z ktorých 
každé je obklopené blano vitým puzdrom. 

Vnútorná hmota špiková naopak sostáva z nekonečne malého počtu 
najmenších rúriek močových, ktoré s cievnymi klbkami tvoria vrcholky 
pyramíd. Pri tom spojujú sa najmenšie rúrky stále viacej až na konci pyra- 
mídy už len asi pätdesiat močových rúriek vylieva svoj obsah, hotový moč, 
do kaliska ľadvienky a ztadiaľto do močojemu (ureter), ktorý lievikovité sa 
sužuje a prechádza bezprostredne do močovodov. Močovody tiahnú sa po 
oboch stranách j ako blankovité trúbky pozdĺž prednej steny svalstva bedro- 
vého dolu, prerážajú na dne močového mechúra tento šikmým smerom a 
vchádzajú do mechúrovej dutiny, to jest do nádržky moča. MOČOVÝ MECHÚR. Močový mechúr je blaniste svalovitá, sliznou blanou pokrytá panvica, 
do ktorej sbiera sa moč. Zdravý človek môže mechúr ľubovoľne otvárať 
a zatvárať. Horný oddiel mechúra nazýva sa telom; 
dolná predná časť mechúra, tak zvané mechúrové hrd- 
lo prechádza do močovej trúbky, ktorá predným 
svojim ústim vypúšťa moč na von. Mechúr má hruš- 
kovitú, vajcovitú podobu a leží u mužských pod ko- 
nečníkom a u ženských pred materníkom, pretože je 
materník medzi konečník a mechúr akoby vstrčený. 
Moč v mechúre shromeiždený nemôže u zdravého člo- 
veka sám sa vylievať, lebo je mechúr pevnými svalo- 
vými vláknami zatvorený, ktoré len vtedy povolia, 
keď človek chce močiť. Stena mechúra je tiež zaopa- 
trená svalovými vláknami, ktoré majú moc naplnený 
mechúr stlačovať a takým spôsobom moč z mechúra, 
vytlačovať. Obraz 97 znázorňuje polohu ľadvín, močovodov a mechúra, 
po stranách vidíme ľadvienky (g,g), z tých idú močovody (f,f) do mechúra 
(e). 
OBRAZ 97. //. KNIHA. FISIOLOGIA 

ALEBO 

Činnosti ústrojov ľudskélio tela. "Človek pri narodení je jako hodiny; žije len tak dlho 

na jak dlho má letá natiahnuté. Niektoré hodiny sa dajú 

natiahnuť na rok, iné na den a tak i človek žije krátko 

alebo ďalej." 
OBRAZ 98. 
Drobnohľad (Mikroskop). 72 DOMÁCI LEKÁR A RADCA PREDMLUVA. 

"Dialektikovi je svet pojmom, krasomilu- 
júcemu obrazom, bludárovi snom, bádateľovi 
však pravdou." (Orges). 

Fisiologia učí nás o činnosti rôznych častí a orgánov tela; ona zkúma 
ľudskú mašinu v pohybe a vysvetľuje rozmanité výviny, ktorým je ľudské 
telo vydržiavané, kŕmené a ktorými rastie, žije, pracuje ako ku príkladu trá- 
venie, obeh krve a iné zjavy tvoriace život — zdravie. Zkrátka, fisiologia 
je náuka života a preto môžeme tvrdiť, že je ona najzaujímavejšou a najpo- 
trebnejšou náukou človeka, áno, je ona potrebnejšia mladému junákovi alebo 
mladej slečinke, než náuka jazykov, hudby, maliarstva atď, Co stoja všetky 
moderné vzdelania a výcviky, keď sme chorí? Co stoja zemské poklady, 
keď ich nemôžeme užiť? Nie som proti vzdelávaniu, — Bože chráň; do- 
konalosť v jakekoľvek vede alebo v umení je odporúčania hodná a vzdelá- 
vanie je vždy žiaducné; ale pri tom všetkom mali by sme dať prednosť tej 
vede, od ktorej závisí nielen naše vlastné, najväčšie šťastie — naše zdravie, 
ale i budúcnosť celého človečenstva, celého plemena. Terajšia vzdelaná 
spoločnosť s jej módami, obyčajmi, rozkošmi a hriechmi je semenom a prí- 
činou chorôb. Obklopení sme s každej strany mnohými fornmami pokušen-^ 
stva, stávame sa nemocnými a chodíme od lekára do lekárnika, — od ma- 
stičkára do bosorky, sypeme peniaze za lieky, o ktorých nevieme zhola nič, 
ba ani to nevieme, čo nám je a preto musíme všetko veriť, čo nám iní hovoria 
a radia, či tá rada je dobrá alebo zlá. Práve preto každý človek mal by mať 
pochop o budove tela a o činnosti orgánov jako tiež o zdravovede. V tejto 
knihe prejdeme sa cez zázračnú dielňu ľudského života a pohovoríme o čin- 
nosti orgánov ľudského tela. Ríša biológie. "čokoľvek činí Boh, to trvá na veiky, 
nemôže sa k tomu nič pridať, ani od toho 
čo odňať. — Toto čo bolo i dnes je, a čo 
bude, už bolo; lebo Boh obnovuje to, čo 
pominulo." (Kaz. 11. 14 — 15.) 

Biológia pochodí z gréckeho slova a znamená životovedu. (Bios — 
život, logos — pojednávanie.) Biológia je náuka pojednávajúca o všetkých 
živých stvoreniach, o ich budove, o ich podstate, o ich spôsobe žitia, o čin- 
nostiach ich rôznych ústrojov, o formách atď., atď. 

Rozdiel medzi väčami živočíchmi a väčšími rastlinami je zrejmý, ač- 
práve i rastliny i živočíši sú složené z protoplasmy; ale ináč je to s menšími DOMÁCI LEKÁR A RADCA 73 =M'v formami života, lebo tu, mnohoráz, nevieme, 
či máme do činenia so živočíchom, či s ra- 
stlinou a medzi takými okolnostiami jedi- 
nou našou pomôckou je drobnohľad, avšak 
i pri drobnohľadnom bádaní môžeme sa 
zklamať. 

Biologické náuky delia sa na podtriedy, 
z ktorých hlavné sú: Zoológia čiže Živoči- 
chopis (Zoon — zviera, logos — pojedná- 
vanie) a Botanika čiže Rastlinopis (Botane 
— rastlina). Zoológia pojednáva o živočí- 
choch a Botanika o rastlinách. 

Biológia delí sa ešte i na ďalšie pod- 
triedy a síce na Fisiologiu (Physiologia, 
phusis — príroda, logos — pojednávanie) 
a na Morfológiu (Morphologia — morphe 
forma, logos ' — pojednávanie). Ftsiologia 
pojednáva o činnostiach živých ústrojov 
všetkých stvorení a morfológia zaoberá sa 
formami a stavbou jako živočíchov tak i 
rastlín. 

V tejto knihe pohovoríme o fisiologii človeka. 
OBRAZ 99. Človek. FISIOLOGIA (ŽIVOTOVEDA). 

Fisiologia nezrušiteľne dokázala, že všetky tvary, všetky rastliny, všetky 
zvieratá aj s ľudmi pochádzajú z jedného jednoduchého vajíčka, ktoré nemá 
na sebe nič iného, než pokožku, v nej látku, v tej zrno a — to je všietko. 
Keď skrze tú pokožku dostane sa semeno do vajíčka, počne v ňom život a 
zrnko sa vyvinie pomocou ostatnej látky, ktorá ju krmí, v nejaký telesný 
tvar, už či je to rastlina alebo zviera. Vajíčka (bunky) pozostávajú z pô- 
vodnej životnej látky z tak zvanej protoplasmy. (Buechner. ) PROTOPLASMA. 

Protoplasma je priezračná, stála, k huspenine (kočonine) podobajúca 
sa hmota, ktorá vykonáva životné úkoly tak dobre, jako ústrojné dokonalej- 
šie teleso a je živenia a rozmnožovania schopná. Nachádza sa vo žľazách, 
svaloch, kože, modzgu, kosti, nervoch a vo všetkých ústrojoch. Skutočne 
je to živá látka všetkých častí všetkých živých telies, obsahujúca bielkovinu. 
Zjavy života obyčajne vystupujú tam, kde sú isté bielkoviny pohromade. 
Kde nieto bielkoviny, tam nieto života. 

"Omne vivum ex o vo" hovoril Dr. Harvey, čo značí, že všetko, čo žije, 
pochodí z vajíčka. Vajíčko je nič iné, než bunka a z tej bunky, z tej ne- 
patrnej točky, vyvinie sa človek v materinskom tele pomaly ku svojej podobe 
a veľkosti. Keď plod tento dosiahnul istej výšky vývoja, môže sa v materin- 
skom tele pohybovať, ale pohyby te nie sú ľubovoľné ale len neJiodilé. 

Jestli zďaleka pozeráme na tehlový dom, nevidíme tehly, z ktorých je 74 DOMÁCI LEKÁR A RADCA dom vystavený; ale jestli sa naň zblízka podívame, rozoznáme v ňom tehly. 
Dom ktorý zdá sa byť zďaleka jediným predntietom, jednou massou, pokáže 
sa zblízka, že je on z mnohých tehál vybudovaný. 

Tak je to i s naším telom; ono je tiež z premnohých neviditelných častíc 
— z buniek — složené. Keď pozeráme na telo, žiadne bunky nevidíme; 
ale keď čiastku tela (mäsa, kože alebo iných častí tela) pod drobnohľadona 
prezkúmame, bunky dajú sa videť. Jako steny v jednej budove pozostá- 
vajú z tehál, tak i ľudské telo pozostáva z buniek. 

Bunky majú takú formu, jakú potrebujú k práci, ktorú konajú. Nie- 
ktoré sú dlhé, iné ploché atď. Bunky osvedčujú svoju životnú vlastnosť 
tým, že žijú, rastú, množia sa, starnú a umierajú; po čas ich krátkeho života 
jedia, dýchajú, pracujú a odpočívajú. 
Obr. 100 Obr. 101 Obr. 102 BUNKY. 

Bunky sú malinké čiastočky huspenine podobnej, priezračnej hmoty, 
ktorá sa menuje protoplasma (ľahšia, svetlejšia časť protoplasmy menuje 
sa cytoplasma. ) Obyčajne každá bunka je obalená jednou pokožkou, ktorá 
tvorí mechúrik a v tom mechúriku je zrnkovitá tekutina. V každej bunke 
nachádza sa jadro (nucleus) a v 
tom ešte menšie jadro (nucleolus. 
Každá tráva, každý strom, každé 
zviera, každý človek, všetko, či je 
ono veľké alebo malé, či žije vo 
vode, na zemi alebo v povetrí, ho- 
vorím, všetko živé na svete 
pozostáva a pochádza z buniek. 

Telá všetkých väčších živo- 
číchov (i človeka) počínajú sa 
jednou bunkou, ale keď sa tá 
bunka delí, nové bunky nene- 
chajú jedna druhú, ako sme to 
spomenuli pri amaebách, ale zo- 
stanú jedna pri druhej a ustavič- 
ne sa delia až do smrti. To de- 
lenie stáva sa tak, že z jednej 
bunky budú dve bunky, z dvoch 
buniek štyri atď. 

Zdalo by sa, že človek týmto 
delením a množením sa buniek 
mal by byť obrovského rozmeru; 

to sa však nedeje, lebo bunky čo deň mrú a druhé rastú a musíme predpo- 
kladať, že naše telo pozostáva nielen zo živých buniek ale i z mŕtvych. A čo 
sa stane s mŕtvymi bunkami? Známo je, že každá mŕtvola hnije a v nej 
tvorí sa jed, ktorý ničí telo. Jed sa obráti na tekutinu — na pot; pot páchne 
za mŕtvolou; kým je telo schopné tento jedovatý pot vypudzovať, život je 
nie v nebezpečí; kto zadrží svoje telo pri schopnosti potenia, udrží si vek. 
Obr. 103 

OBRAZ 100. Bunka jako ju vidíme pod drobnohľa- 
dom. 1, mechúrik bunky; 2, jadro (nucleous) ; 

OBRAZ 101. Forma bunky (dĺžka, šírka a hrúbka). 
3, čierna točka v jadre je nucleolus. 

OBRAZ 102. Skupina buniek (tkanivo). 

OBRAZ 103. Delenie buniek. Tu vidíme jak jedna 
bunka sa delí na dve bunky ; medzi nimi je 
pokožka ktorá ich jednu od druhej delí. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 75 Jedna časť potu vypudzuje sa cez dieročky kože (cez póry), iná časť (od- 
padky vnútorného tela) odchádza pomocou rozmanitých žľaz do zažívadiel 
a ztadiaľto známou cestou na von. Z toho môžeme sa prjučiť, že koža a za- 
žívadlá musia sa držať v poriadku; ďalej musíme jesť len toľko, koľko telo 
znesie; pri prejedení bunky sa rýchle množia a nezadlho umierajú a tým pri- 
býva jedu. Náhle orgány tela, koža, žľazy, zaži vadia, atď. nevládzu mrtvé 
bunky z tela vylučovať, nastane otrava a — smrť, (Nordau. ) 

DELENIE BUNIEK. 

V nečistej vode nachádzajú sa veľké milliony živočíchov, ktoré sú tak 
malé, že môžeme ich videť len pod drobnohľadom. Vezmime ku príkladu 
Amaebu. Ameba je malinké zvieratko nemajúce ani rúk, ani nôh, ani úst, 
ani iných orgánov a predsa chodí, jie a dýcha. Ale to malé zvieratko má 
len jednu bunku. Keď sa tá bunka rozdelí na dve bunky, potom každá 
jedna časť formuje nové zvieratko, to jest z jednej amaeby budú dve amaeby, 
-dve jedno od druhého neodvislé zvieratká. 

PRÁCA BUNIEK. 

Každá bunka má svoju zvláštnu prácu. Bunky žalúdka trávia pokrm; 
bunky kostí budujú kostru, ktorá slúži jako opora tela; bunky svalov pohybujú 
telo; bunky ladvienok odmiešujú zbytky v tele; bunky pľúc prijímajú kyslík 
2 povetria a bunky krve (červené telieska krvné) roznášajú kyslík cez telo k 
bunkám. Poneváč každá bunka koná len jednu zvláštnu prácu, preto každá 
bunka je zároveň zvláštnym majstrom svojho povolania, a poneváč každá 
bunka koná len jednu prácu, preto sú bunky jedna od druhej závislé. Ked 
žalúdok netrávi pokrm, nastúpi nedostatok pokrmu — hlad všetkých buniek. 
Jestli ľadvienky nevyčistia zbytky, všetky bunky sa otrávia; jestli pľúca ne- 
dostanú kyslíka, všetky bunky musia zomreť následkom nedostatku kyslíka. 
Jestli jedna časť buniek zastaví prácu, všetky bunky musia trpeť a človek musí 
zomreť lebo bunky nekonaly svoju prácu. 

ĽUDSKÉ TELO JE OBEC BUNIEK. 

Naozaj ľudské telo môžeme porovnať k jednej dobre usporiadanej obci. 
V oboch máme jednotlivcov, každý koná svoje vlastné remeslo a živobytie, 
avšak každý tvorí jednu časť obce, jedného celku. V obci máme jednotlivcov 
rôzneho povolania — lekárov, učiteľov, tesárov, mašinistov, kováčov, kup- 
cov, mlečiarov atď. Tak samo i v tele máme rôzne buŕíky jako svalové 
bunky, nervové bunky, pľúcne bunky, krvné bunky atď. Jako v obci tak v 
tele jednotlivec nemôže sa sám zaopatriť so všetkým, na čo má potrebu, ale 
musí sa obrátiť na druhých jednotlivcov . Tesár buduje dom pre mlečiara 
a kupca; kupec zaopatrí tesára pokrmom a mlečiar mliekom. Buŕiky žalúdka 
trávia pokrm pre pľúcne bunky a pľúcne bunky zaopatria žalúdkové bunky 
kyslíkom. Obec je prospešná a telo je zdravé len tak, keď jednotlivci, či to 
v obci, či v tele, konajú svoju prácu dobre a verne. Z času na čas noví jed- 
notlivci sa narodia a druhí zomrú; tak isto i v tele nové bunky sa formujú a 
kažcíý deň milliony z nich umierajú. Z toho videť, že ľudské telo podobá DOMÁCI LEKÁR A RADCA sa obci, v ktorej každý jednotlivec (bunka) robí niečo dobrého pre dobro 
všetkých. Dajme teda pozor na bunky a telo dá pozor samé na seba. TKANIVO. 

Jestli si čitateľ zapamätal to, čo sme o bunkách a o ich práci hovorili, 
ľahko pochopí, čo sú tkanivá. Vo fabrikách nachádzame robotníkov, ktorí 
v niektorom oddelení konajú jednakú prácu. Tak samo i v ľudskom tele 
nachádzame skupiny buniek, ktoré konajú jednakú prácu. Skupina nervových 
buniek je v modzgu; svalové bunky sú vo svaloch atď. Kde bunky jedného 
druhu sa shromažďujú, tam formuje sa tkanivo; preto môžeme povedať, že 
tkanivo je skupina buniek, ktoré konajú prácu jedného druhu. 
Obr. 106 Obr. 107 Obr. 110 Obrazy 104 — 110 znázorňujú rozličné tkanivá. 

OBRAZ 104. Spojujúce tkanivo; v počiatočnom stave je to skupina buniek, budujúca okolo seba 
huspenine podobnú massu, ktorá neskoršie tvrdne a tým formujú sa vlákna, jako to vidíme 
na obraze 105. 

OBRAZ 106. Jedna bunka z modzgu. 

OBRAZ 107. Bunky kože. 

OBRAZ 108. Svalová bunka zo žalúdka. 

OBRAZ 109. Bunky kostí skladajúce okolo seba kostnatý materiál (2) z ktorého formujú sa 
kosti. 1, dutina z ktorej bola bunka odstránená. 

OBRAZ 110. Tukové tkanivo; je to ako komora v ktorej odkladá sa pokrm pre telo. 

V ľudskom tele rozpoznávame osem hlavných tkaníc a síce: kostné, 
chrumkové, svalové, nervové, kožné, tukové, vláknové a spojujúce tkanivo. 

Kostné tksuiivo formuje kosti a nachádza sa v celom tele. 

Chrumkové tkanivo, formuje články tela, pokrýva konec kostí v člán- 
koch, spája rebrá ku prsnej kosti, tvorí obrúčky priedušnice, pokrývku hltanu, 
časť nosa, horné mihalnice očí a časť ucha. 

Svalové tkanivo pokrýva všetky kosti, steny brucha a prsia mäsom (sval- 
mi). 

Nervové tkanivo je hlavnou látkou modzgu a miechy, formuje nervy, DOMÁCI LEKÁR A RADCA 77 ktoré tiahnú sa z modzgu jciko biele nite do všetkých svalov a dávajú im moc 
pohybu. 

Kožné tkanivo (epithelia) slúži telu z vonku j ako pokrývadlo a z dnuká 
futruje časti tela (slizná blana). 

Tukové tkanivo zlúži jako vypchávok a pokrývadlo vnútorných častí. 

Vláknové tkanivo alebo sväzky podobajú sa povrazom a spájajú svaly 
ku kostiam atď. 

Spojujúce tkanivo spája všetky časti a bunky tela; to tkanivo nachádza 
sa v celom tele a slúži jako malta (cement) v múroch domu, spájajúc spolu 
kamene alebo tehly; vyzerá jako sieť a pozostáva z buniek a z dlhých vlákien. 

ZVLÁŠTNE SYSTÉMY TELA. 

Tkanivá sa ešte ďalej shronmažd'ujú a tvoria ďalšie skupiny alebo tak 
zvané systémy, z ktorých každý jeden má zvláštny účel. Sú to; 

1 . Zažívací Systém, 

2. Obehový Systém, 

3. Dýchací Systém, 

4. Nervový Systém, 

5. Pohybový Systém, 

6. Vymiešujúci alebo zbytky odstraňujúci Systém. 

Prv, než by sme o zvláštnych systémoch pohovorili, obrátime sa ešte k 
bunkám. 

Z ČOHO POZOSTÁVAJÚ BUNKY? 

Lučba dokázala, že celé ľudské telo pozostáva len asi zo štrnásť prvkov, 
ktoré sa ďalej nijak rozllúčiť nedajú. Sú to: 

1) Kyslík (Oxigen), 8) Kazík (Fluorine), 

2) Vodík (Hydrogen), 9) Vápnik (Calcium), 

3) Dusík (Nitrogen), 10) Sodík (Sodium), 

4) Uhlík (Carbon), II) Draslík (Potassium), 

5) Solík (Chlorine), 12) Horčík (Magnesium), 

6) Šírka (Sulphur), 13) Kremík (Silicon), 

7) Kostík (Phosphor), 14) Železo (Ferrum). 

Kyslík, vodík, dusík, solík a kazík sú gázy a ostatné sú kovové látky. 
Té prvky sa rozmanité slučujú a takýmto si učením tvoria vodu, bielkovinu, 
tuky, uhlohydráty a soli, to jest tie látky výživné, ktoré dostáva človek z po- 
žitých potravín pomocou zažívania a o ktorých zmienili sme sa podrobne v 
knihe zdravovedy (Viď Zdravoveda). Všetko, tvoriace bunky a tekutiny 
tela, pozostáva z vody, z bielku, z tuku, z uhlohydrátov (škrob a cukor) a z 
nerastov (minerálov) ako ku príkladu vápno, železo, draslo a soli. Nerasty 
po spálení tela menia sa na popoL Vápno robí zuby a kosti tvrdými. Že- 
lezo nachádza sa v kvi. Draslo a soli nachádzame v celom tele. Té nerasty 
nachádzajú sa vo všetkých potravinách, lebo všetky zanechávajú popol keď DOMÁCI LEKÁR A RADCA SÚ spálené ale soľ musí sa dodávať k pokrmu. V ľudskom tele nachádza sa 
priemerne: 

Vody ] 2 gallonov, 

cukru Y4 funta, 

popolu 1 2 funtov, 

rôsolu (želatiny — bielkoviny) 20 funtov a 

tuku (masti) 20 funtov. 

Avšak tie látky nezostávajú v ľudskom tele mrtvé, nečinné. Lučba 
učí nás, že prvky sú nezničiteľné. Jestli spálime drevo, ono zdá sa na oko, 
jakoby všetky jeho čiastky boly obrátené v plameň a v nivoč, — jakoby bolý 
ztrávené bývalý v ohni a v dyme. Ale to sa nám len tak vidí, lebo vážky 
lučebníka učia, že nielen nič z váhy tohto dreva neprišlo na zmar, ale naopak, 
všetky tie pôvodné čiastky (prvky) dreva po jeho shorení ešte viac nado- 
budly. Lučebník môže pochytať všetky plyny, ktoré z horiaceho dreva vy- 
chádzajú, jako tiež i pozostalý popol a má ich iným spôsobom a v inom slo- 
žení, ba má nielen tie látky, ktoré pred tým boly v dreve, ale ešte aj tie plyny, 
ktoré drevo počas horenia zío vzduchu nadobudlo. Jedným slovom, drevo 
shorením nič neztratilo, ale ono získalo ešte zo vzduchu. Uhlík, ktorý v 
dreve sa nachádzal, je nehynúcim, večným a nezrušiteľným a podobne vodík 
a kyslík, s ktorými uhlík bol v spojení. Len spojenie a tvar sú zrušiteľné 
a zmeniteľné, ale pôvodná látka, tie prvky, z ktorých sa telo skladalo, sú ne- 
zničiteľné. (Buechner. ) 

Tak je to i s ľudským telom. My pochováme mrtvé telo ľudské a keď 
po niekoľko rokoch podívame sa na to miesto, kde telo pochované bolo, 
nájdeme len hromádku kostí smiešanú so zemou alebo s popolom. Na prvý 
pohľad zdá sa nám, že z toho tela všetko je zničené, vyjmúc tú hromádku 
kostí a popolu. Avšak veda nás učí, že v skutočnosti ani najmenšia prášinka 
z celého tela neprišla na zmar, ale že zmena tá po;dostáva v tom, že prvky 
tela opustily svoje miesta a navrátily sa do kruhu života, z ktorého vyšlý, 
aby sledovaly večnú dráhu svojho bytia. 

V ľudskom tele sú stále zmeny. Rozmanité prvky učinia v našom tele 
niekoľko im primeraných obehov, a zase sú vylúčené a novými prvkami na- 
hradené. Živobytím sa tratia a potravinami, požívatinami, dýchaním a 
vssávaním cez kožu zase sa nahradzujú. Složenie tela zostáva stále to samé; 
telo rastie a starne, čiastky z ktorých telo pozostáva ustavične sa menia, ale 
samé prvky sú nezničiteľné; tieto prvky, dnes v jednom, zajtra v druhom tele 
slučujú sa rozmanité s inými a tým tvoria rozmanité útvary a postavy. Prvok 
kyslíka, vodíka, dusíka, železa atď. ostáva vždy tým, čím bol a čím je; má 
vždy té samé vlastnosti té samé sily, už či je ten prvok v ľuďoch, kameňoch 
alebo v rastlinách a nikdy nemôže sa stať z neho niečo iného, všade je tým 
samým prvkom. Dnes spojí sa s niektorými inými prvkami a utvorí s nimi 
nejaké iné telo a keď sa telo rozpadne, rozprchne sa každý prvok dľa svojej 
povahy na všetky strany a hľadá nové spojenie a tvorenie nového tela, a 
vlastnosti každého prvku sú té isté, keď z tela vychádzajú, jaké boly keď 
'do tela vstupovaly. 

Pozostatky zhnitého tela premenujú sa ďalej, to jest, ustavične sa roz- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 79 lučujú a ustavične sa zase spojujú s inými látkami aby opäť niečomu mohly 
byť na osoh. Popol s dreva alebo zhnitá slama alebo pozostatky z človeka 
zase zlúžia za potravu iným rastlinám, tieto zvieraťom, zvieratá iným zvie- 
raťom alebo človekovi, a takto ide ustavične — smrť jedného tvora dáva 
život druhému, v celej prírode je stály obeh, všade život, všade smrť, všade 
vzkriesenie a nový život a dľa zákonov prírody všetko hyne a hneď všetko 
znovu vzniká. Tento večný kolobeh menuje sa VÝMENOU LÁTOK (Bue- 
chner). 

VÝMENA LÁTOK. 

(Ztrata a náhrada tela.) 

Ľudská mašina pracuje od narodenia až do smrti. Také neprestajné 
konanie, taká práca vyvoláva ničenie, sotrenie a zaniknutie, čiastky tela stá- 
vajú sa neužitočnými, zkazenými a musia byť vysotené a druhými novými 
vynahradené. Či spíme, či nie, — či sme chorí, či zdraví, tie zmeny sú nikdy, 
počas celého života, nezastavené. O tom vyslovil sa veľmi pekne doktor 
Watts, básnik a filosof: 

"Náhle počíname žiť, 
Všetci počíname i umierať." 

Ale trebárs rýchle umierame, hneď v tom okamžiku navraciame sa. 
zase k životu. Naše telá po kúskoch sa ničia a hneď po kúskoch sa obno- 
vujú, opravujú. A tá zmena, to ničenie a obnovovanie pokračuje v každej 
kosti, v každom svale, v každom tkanive tak, že v krátkom čase celé telo 
stane sa novým, obnoveným. My sa meníme tak rýchle, že behom pár 
týždňov sme novými ľudmi, nemáme ani najmenšej čiastočky starej v sebe,^ 
ktorá bola v nás pred tým, — áno, všetko je v nás nové a neprestajne sa ob- 
novujúce, mimo tvrdých kostí, ktoré sa pomaly obnovujú. Prvky v našom 
tele, vykonajú niekoľko im primeraných obehov, umierajú a jako mrtvé od- 
straňujú sa a na ich miestach nastávajú nové, pochádzajúce z potravín, 
dýchania, nápoju a vssávania cez kožné póry. S každým vydýchnutím, ktoré 
vychádza z úst, vydychujeme čiastku potravín, ktoré sme použili a čiastku 
nápojov, ktoré sme vypili. Z toho videť, že v ľudskom tele je stála premena, 
stála činnosť. Nečinnosť orgánov, značí smrť. Výmena látok zakladá sa 
i na stálom okysličovaní (horení) o tom však pohovoríme v nasledujúcom 
článku. ( Buechner. ) 

Poneváč s každým pohybom, s každým napínaním sa svalov, s každou 
prácou, mizne sila i teplota, preto tá ztrata musí sa vynahradiť novými silami 
a teplotou a tie pochádzajú z potravy. Bez potravy, nieto žitia. Prv než 
by sme šli ku predmetu živenia a zažívania, pozrime, čo sa stane s tými zni" 
čenými, nepotrebnými látkami, lebo pri tak veľkej práci, ako sme to vyššie 
spomenuli, zaiste sú telu nepotrebné odpadky. Telo je nie ničené len zvonku,^ 
lebo keby tomu tak bolo, vtedy by sa nepotrebné látky oškrely, odrely a 
ztratily. Ale jako som spomenul, toto ničenie tela pokračuje v každej časti, 
v každom tkanive nášho tela, tak zdnuká jako i zvonku, — a jestli by v tele 
nebolo usporiadania na odpratanie týchto nepotrebných odpadkov, z toho DOMÁCI LEKÁR A RADCA by mohly povstať vážne následky, poneváč telu sú viac nepotrebné a na- 
hromadivše sa, móhly by zapríčiniť dráždenie, horúčku, zapálenie, hniloba 
a otrávily by celú sústavu. Ale v tele nachodí sa na všetko usporiadanie. 
Cez celé telo bežia malé cievočky ktoré otvorenými ústami vstrebajú nepo- 
trebné časti a odnášajú ich na patričné miesta. To sú tak zvané lymfové 
cievy, o ktorých pohovoríme ešte na inom mieste. Väčšia časť z nich otvára 
sa do krevných žíl, do ktorých vylievajú nasbierané odpadky do krvi a z krvi 
vylučujú sa cez ladvienky močom, alebo výkalmi cez konečník. Ale veľká 
časť z nich odďaluje sa cez kožné póry potením. Z toho vidíme, že lym- 
fový systém je veľmi podstatným zariadením nášho života. Keď ladvienky 
neskončia im určenú prácu, to jest, keď nevylučujú na ne sverenú časť od- 
padkov, tie sa zadržia v krvi, kolujú v nej a takým spôsobom otravujú celé 
telo. Majme vždy na pamäti, že cez kožu vychádza veľké množstvo týchto 
nepotrebných látok, a preto starajme sa o jej čistotu. 

OKYSLIČOVANIE ( HORENIE ) . 

Človek prijíma do svojho tela rozličné pokrmy, avšak len voda a ne- 
rastné (minerálne) látky zanechajú telo v takých formách, v jakých boly 
prijaté do tela. Tu nastane otázka: Co sa stane s pozostatkami? 

Jestli kus mäsa do ohňa vložíme, mäso chytí sa plameňom a premení 
sa na dym a na popol. Horením dáva teplotu. Keď v peci nieto prievanu 
(cugu), oheň nehorí, lebo neprichádza k nemu dosť kyslíku. Vzduch po- 
zostáva z jednej pätiny kyslíkového plynu, ktorý spojuje sa s mäsom a for- 
muje dva neviditeľné plyny — uhličitú kyselinu a vodnú paru. Tie plyny 
sú dym, a popol je minerálna časť mäsa. Takto ide pri každom horení a 
ten výkon menujeme okysličovaním alebo horením,. Oheň pod kotlom 
parostroja, tvorí teplotu, teplota mení vodu na paru a para môže sa vypo- 
trebovať ku rôznym prácam. 

Mimo mäsa a iných pokrmov ľudské telo prijíma i kyslík. Uhličitá 
kyselina a voda vychádzajú z tela dýchaním. Naše telá zahrievajú sa a pra- 
cujú práve tak, ako parostroj. Ľudské telo je parostrojom, jeho majstrom 
je modzog, pľúca sú kotlami a nos je prievanom, ktorým kyslík prichodí. 
Ústa a nos sú komínami, ktorými uhličitá kyselina vychodí. Bunky a pokrm 
okysličujú sa i — horia. Vnútorným okysličením povstáva taká teplota, ako 
keby bol pokrm spálený na vonku tela; avšak horenie v tele je veľmi zdĺhavé 
a preto nevyvoláva plameň. Väčšia časť teploty hreje telo: svaly a modzog 
formujú parostroj, ktorý premenuje ostatnú teplotu k práci. Celá sila ľud- 
ského tela pochodí z teploty okysličovania. Behanie, myslenie, a všetky iné 
práce závisia od teploty okysličovaním pôsobenej. I bunky sú zdĺhavé oky- 
sličované a behom času ich látky sú spálené a na ich miestach povstanú 
druhé pochádzajúce z pokrmu. Skutočne, telo môžeme porovnať k paro- 
stroju lebo obe vlastnia silu a pohyb, obe sa hýbajú, obe potrebujú palivo 
(pokrm — uhlie), obe prijímajú povetrie, obe sú teplé, obe vydávajú dym 
(paru), V tele dym nevidíme vyjmúc v zime počas dýchania, ale jako v 
tele, tak i v parostroji obe sú tie samé; uhličitá kyselina a voda sú hlavné 
látky, vyrábajúce dym v oboch pádoch. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 81 Preto účelom pokrmu je 1 ) nahradzo vanie toho, čo sa v bunkách spálilo 
a 2) nahradzovanie paliva ku okysličovaniu vo vnútri tela. 

TEMPERATÚRA (TEPLOTA) TELA. 

Kyslík, povetria, ktoré vdýchavame, slučuje sa s tmavou krvou v pľúcach, 
pôsobí na okysličenie krve, zmení ju na jasno-červenú, zdravú. Uhlík v krvi 
obsadený shorí, náhle príde do styku s kyslíkom. Istotne vieme, že kyslík 
nemôže sa slúčiť s uhlíkom, či je on v ľudskom tele, či v povetrí bez horenia, 
nasledovne bez teploty. Horenie sa deje nielen v pľúcach, ale vo všetkých 
tkaninách tela a tým budí sa podivuhodný zjav telesnej teploty. 

Ľudské telo má určenú temperatúru, ktorá v zdravom tela činí 98 i pol 
stupňov dľa Fahrenheita. Za spánku klesá teplota preto, že obeh krve a 
dýchanie sú miernejšie. Zima okolia odníma telu mnoho tepla. Na povrchu 
tela je teplota vždy nižšia než vo svaloch, vo vnútorných orgánoch a v 
dutinách. Krv tepien je asi o stupeň teplejšia než krv v žilách. Cím je nie- 
ktorý úd tela od srdca vzdialenejší, tým viac klesá v ňom teplota, ako ku 
príkladu v nohách a v rukách. Teplota vzrastá silným dýchaním, pohybom 
tela a výmenou látok. 

Hovorili sme, že teplota tela v zdraví je vždy rovnaká a jej zväčšenie 
alebo zmenšenie je veľmi nepatrné. Ku príkladu z rána je teplota najnižšia; 
popoludní sa zväčšuje; asi o 9-ej hodine je najvyššia a potom zase klesá. 
Človek ťéižko pracujúci potrebuje viac teploty než ten kto nerobí. 

PODELENIE A REGULOVANIE TEPLOTY. 

Hovorili sme, že na niektorých miestach a v niektorých (ústrojoch teplota 
je väčšia, než v tých, ktoré sú od srdca vzdialenejšie. Jakým spôsobom je 
je teda teplota teíla podelená a regulovaná? Teplota ľudského tela udržuje 
sa kyslíkom, v našich telách obsadeným. Každá vlásečnica prináša zásobu 
kyslíka, ktorý sa slučuje s tkanivom tela; každé napínanie sa svalov vyrába 
teplotu, podelenú obehom krve, iným slovom tepny, žily a vlásečnice formujú 
rúry, ktorými rozohriatate kutina (krv) pumpuje sa telesnou pumpou-srdcom. 
Pozdĺž ciev nachádzajú sa ohňové ložiská, (miesta okysličovania) ktorými 
sa krv, teda teplota ľudského tela, vydržuje. 

Teplota tela reguluje sa pórami kože a sliznej blany, nachádzajúcej sa 
vo vzdušných priechodoch. Keď je telo priteplé, krvné cievy na povrchu 
kože sa rozšíria, íkrv ich naplní, tekutina tečie do potných zÍsúĺ, ztadiaľto vy- 
lieva sa na povrch vývodami potných žľáz a pomocou vyparovania chladí 
telo. Keď je temperatúra prinízka, cievy sa sťahujú, menej krve ide ku 
povrchu tela, potenie sa menší a tak aj ztrata teploty vyparovaním je menšia. 

ŽIVENIE. 

Slovo živenie značí obnovovanie materiálov, z ktorých sú rôzne častí 
tela zbudované. Obeh, trávenie (zažívanie) a dýchanie sú troma prostrední- 
kami toho životného výkonu. Krv je bezprostredným prameňom živenia. 
Všetko, čo má živnú vlastnosť, musí byť prv na krv premenené alebo aspoň 
s krvou slúčené a len po takejto zmene alebo po takom slúčení môže byť DOMÁCI LEKÁR A RADCA vypotrebované, lebo živný výkon je jednoduchým vylučovaním, pomocou 
ktorého čiastky látok sú z krve vylúčené a s čudnou určitosťou do podrobného 
tkaniva, totiž do kostí, svalov, sväzov, nervov a do iných tkanín, pre ktoré 
sa najlepšie hodia, dopravené. Bunky musia jesť. Ich pokrmom je krv. 
Pokrm ktorý jieme, musí sa premeniť na krv a len krvou môže sa naše telo 
živiť. Z toho vidíme, že bunky nemôžu jesť mäso, chlieb, vajcia, maslo atď. 
v takej forme, v jakej sú tieto pokrmy pred nami na stole. Pokrm musí sa 
prepracovať na tekúcu látku, aby mohol v krvných cievach krúžiť, ináče celý 
pokrm vyšiel by z tela von. Preto máme v našom tele jednu veľkú dieľnu 
a v nej jeden systém orgánov, ktorých povinnosťou je prepracovať pokrm 
a pripraviť ho tak, aby sa mohol dostať ku bunkám, z ktorých naše celé telo 
pozostáva a to pripravo vanie pokrmu menujeme zažívaním alebo trávením. 

ČINNOSŤ ZAŽÍVACIEHO SYSTÉMU. 

Zažívací systém pozostáva z jednej asi 30 šuchov dlhej dielni alebo 
kanálu; jej oddiely sú ústa, hltan, pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo; 
práca v tejto dielni vykonáva sa pomocou zubov, slinnej žľazy, pečene, a 
slinnej žľazy brušnej (pancreas). 

ČO JE ZAŽÍVANIE? 

Zažívanie značí spracovanie vo vnútri tohoto kanálu toho, čo požijeme 
jedením a pitím. Matka príroda obdarila nás s najrôznejšími prostried- 
kami, ktorými môže sa pokrm prerobiť tak, aby časti rozpustené a požité 
mohly sa dostať k bunkám. Keby telo z krvi len bralo, čo k svojmu za- 
chovaniu potrebuje, rýchle by sa celá krv spotrebovala a život by vyhasol. 
Preto všetko, čo bunky spotrebujú, musí byť vynahradené a tá vynáhrada 
pochodí z pokrmu. Z toho vidíme, že musíme jiesť a piť nie preto, aby sme 
si žalúdky naplnia a niekdy aj preplnili, ale preto, aby sme žili. 

Zažívanie alebo trávenie počína sa žuvaním pokrmu v ústach. Náhle 
pokrm do úst príde, počína sa dolná čeľusť hýbať, aby miešala,^ zmenšila 
a rozžvýkala pokrm, pri čom pomáhajú jazyk a zuby. 

Zuby máme v ústach na to, aby pokrm pokúsally, potrhaly, pomlely. 
V tom okamihu, keď sa, počne žuvanie, tlačia žuvacie svaly tak zvané 
slinné žľazy, z ktorých následkom tohoto tlaku pritekajú sliny do úst. Tie 
žľazy ležia pod jazykom, bradou a po stranách hornej čeľusti a z každej 
slinnej žľazy vychádza slina jednou cievočkou do úst a v ústach sa s pokrmom 
smieša. Pomocou tohoto miešania robí sa pokrm klzkým, aby mohol pri 
prehltnutí ľahko sklznuť dolu. Teda pokrm podlieha zažívaciemu procesu 
už v ústach, lebo uhlohydráty (škrob) menia sa pomocou kvasu ptyalinu^ 
ktorý tvorí jednu časť sliny, na cukor. Obraz 90. znázorňuje slinné žľazy. 
(Ďalšie pojednávanie o zuboch nájde ct. čitateľ v knihe "Anatómii" a v knihe 
"Kosmetiky " . ) 

Požuvatina sklzne z úst do hltanu. Ale hltan je orgánom nielen hltania, 
ale i dýchania a poneváč hltan leží hneď za hrtanom v krku, preto musí 
požuvatina miznúť cez hrtanové ústie, pri čom mohlo by niečo z potravy 
do hrtanu zájsť. Ale i tu je o to postarano a síce tak, že hneď nad hrtanom DOMÁCI LEKÁR A RADCA 83 je jedna klapka, tak zvaná epiglottís, ktorá sa môže zatvárať i otvárať. Náhle 
požuvatina príde do hrdla, ona zatvorí klapku (epiglottís) a vklzne cez ňu, 
ako cez most prosto do pažeráka, po čom sa klapka zase sama zatvorí. 

V hltanu pokrm nezostáva dlho; hltan sa sťahuje a tlačí požuvatinu 
ďalej do pažeráka, a z pažeráka ide ona do žalúdka. (Človek v tom oka- 
mihu, keď hltá pokrm, nemôže dýchať, až po prehltaní hlboko si oddýchne. 
Ku príkladu smädný človek pije vodu na jedno oddiýchnutie — hovorím 
na jedno oddýchnutie preto, lebo počas pitia nedýcha, až keď sa už napil, 
vydýcha hlboko vzduch, ktorý sa počas pitia v pľúcach zadržal.) 

ZAŽÍVANIE V ŽALÚDKU. 

Na žalúdku rozoznávame vchod žalúdka, dno žalúdka a vrátnik (Py- 
lorus). Vrátnik poča^ zažívania zatvorený je alkoby klapňou proti črevu 
a otvára sa z času na čas, aby zažívanie zo žalúdka mohla prejsť do 
dvanástnice. Pod vchodom žalúdkovým rozširuje sa žalúdok a tvorí dno. 
Žalúdok pozostáva z troch vrstiev a síce 1 ) zo zovňajšieho povlaku pobruš- 
nice, ktorá pokrýva všetky ústroje zažívacie v dutine brušnej; 2) z vrstvy 
svalovej složenej z vlákien podelných a kruhovitých, ktoré umožňujú ^ohyb 
žalúdka počas zažívania, následkom čoho obsah žalúdka pchá sa od otvoru 
žalúdkového ku vratníku a 3) z vnútornej vrstvy sliznej, ktorá prilieha ku 
vrstve svalovej tak voľne, že sa môže, jestli je žalúdok prázdny, skladať v 
riasach. Slizná vrstva je veľmi dôležitá, lebo ona obsahuje veľký počet 
pepsinových žľaz, ktoré pri zažívaní vymiešajú žalúdkovú šťavu. Okrem 
tých žľáz sú ešte žľazy vyrr^iešujúce šliam; tie žľazy nachádzajú sa tiež v 
sliznej vrstve pobrušnice na dkolí žalúdkového otvoru a vrátnika a vylučujú 
šliam, ktorý sa smiešuje počas zažívania s obsahom žalúdka. 

Po skĺznutí pokrmu do žalúdka, počína tento ďalšie trávenie. V ža- 
lúdku jedna časť nápojov a tekutých látok premoká cez žalúdkové steny 
do žalúdkových vlásečníc a druhá časť zostáva v žalúdku aby pri rozriedení 
hustejších pokrmov pomáhala. Pohybom podelných a okružných vlákien 
svojej svalovej vrstvy uvádza žalúdok pokrm do styku s plochou sliznej 
blany, a podnecuje ju, aby rýchlejšie žalúdkovú šťavu vo svojich pepsin- 
ových žľazách vylučovala. Pomocou tejto šťavy rozpustia sa niektoré látky, 
ako bielkoviny,už v žalúdku a ostatné látky (tuky a škrobovina) formujú 
jednu, kaše podobnú massu, ktorá vyzerá ako hustá hrachová polievka a 
v lekárstve menuje sa chymus. (I z bielkovín len malá časť mení sa na 
peptony v žalúdku.) Zažívanie v žalúdku záleží hlavne v tom, že žalúd- 
ková šťava prevádza všetky bielkoviny na ľahko rozptýlené peptony. Tú 
premenu umožňuje pepsin, to jest ferment, nachádzajúci sa v žalúdkovej 
šťave a solná kyselina (Hydrocloric Acid), ktorá nachádza sa v každom 
zdravom žalúdku a tvorí asi dve desatiny celej žalúdkovej šťavy. Náhle 
žalúdok skončil svoju prácu, počína sa sťahovať od ľavej strany ku pravej 
a tlačí chymus cez vrátnik do dvanástnice. Cím viac času k tomu potreba, 
aby šťava žalúdková potravu prenikla, tým ďalej trvá trávenie, čo môže 
trvať hodinu alebo i 5 hodín. Pri vracaní sťahuje sa žalúdok naopak, 
totiž od pravej strany k ľavej a ženie pokrm nazpät do pažeráka. DOMÁCI LEKÁR A RADCA X. TABUĽKA. 
2 5 Obr. 118 

Činnosť zažívacieho systému. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 85 VYSVETLENIE X. TABUĽKY. 

OBRAZ m. Zažívací kanál. S, S, slinné žľazy; H hltan ; P, priedušnica; E, pažerák ; K, žalúdok; 

V, vrátnik; L. pečeňa (jatrá) ; Z, žlčový mechúr; D, dvanástnica; B, brušná žľaza slinná 

(pancreas) ; C, hrubé črevo a appendix ; R, konečník. 
OBRAZ 112. Vrstva jednej brusnej žľazy. 
OBRAZ 113. 1, pažerák; 2, vchod do žalúdka; 3. dno žalúdka; 4. vrátnik (pylorus); 5, žlčovod 

(z pečene); 6, žlčový mechúr; 7, žlčovod; 8, dvanástnica; "9, slinovod brušnej žľazy slinnej; 

10, brusná žľaza slinná. 
OBRAZ 114. Svaly žalúdka, ktoré pri zažívaní hrajú veľkú rollu. 1, pažerák; 2, 2. 3, kruhovité 

vlákna žalúdka; 4, kruhovité vlákna na okolí vrátnika; 5, 6, 7, 8, priečne vlákna; 10, vlákna 

na okolí dna; 11, časť horných vlákien bola odstránená aby sme videť mohli hlbšie 

ležiace kruhové vlákna. 
OBRAZ 115. Cesta pokrmu z úst do pažeráka. a, jazyk,; b, hltan ; c, pokrm ; d, zatvor prednej 

strany hrtanu; e, mäkké pátro; f, klapka (epiglottis). 
OBRAZ 116. a, jazyk; b, hltan ; c, pokrm idúc do hltanu; d, zatvor; e, mäkké pátro podvihnuté nahor 

zatvárajúc otvor do nosa; f, epiglottis (klapka) zatvárajúc hrtan. 
OBRAZ 117. Tu vidíme cestu pokrmu do obehu krve. Čiastky pokrmu krvnými cievami v črevách 

vstrebané (C) putujú cez vrátnicu (4) do pečene (O); z pečene idú cez pečeňovú žilu (5) 

do dolnej žily dutej (6) a ztadiaľto do srdca (R). Tie čiastky pokrmu, ktoré sú vstrebané 

pomocou mliečnych ciev (A, B.), idú prosto cez nádržku chylu (N) do lymfovodu (2) a 

ztadiaľto do hornej žily dutej (3). 
OBRAZ 118. 1, vrátnica; 2, 2, lymfovody ; 3, skupina mliečnych ciev; 4. črevo; 5, mliečne cievy. 

E^vanástnica je veľmi dôležitá dielňa zažívacieho Ikanálu. Do dva- 
nástnice vylieva sa žič a síce z pečene a brušná slina prichádzajúca od 
brušnej žľazy slinnej. Okrem žlče a brušnej sliny veľkú rollu hrá črevná 
šťava, ktorá obsahuje dva kvasy (fermenty), z ktorých jeden, podobne 
jako pepsin žalúdočnej šťavy, prerába bielkoviny na peptony a druhý, jako 
slinný kvas úst, mení škrobovinu na cukor. Žič rozdeľuje tuky (masť) na- 
chádzajúce sa v zažívatine a aby mohly byť vssávané, robí ich rozptyl 
n3nni. 21c účinkuje aj protihnilobne a zdá sa, že je j akýmsi, podnes ne- 
známym faktorom i pri pohybe ústrojov zažívacích počas zažívania. Za 
žalúdkom nachádza sa brusná žľaza slinná (pancreas), ktorá vylučuje veľmi 
dôležitú šťavu; tá šťava pozostáva z troch kvasov a síce: prvý prerába 
bielkoviny na peptony, druhý rozptyľuje jemné tuky a tretí kvas mení 
uhlohydráty (škrob) na cukor. Tými šťavami, slinami a kvasami rozpustia 
sa v dvanástnici i tučné i iné posiaľ nerozpustené látky tak, že všetka po- 
trava stáva sa tekutou, mlieku podobnou, bielou a v lekárstve menuje sa 
chylus (Mliečatina). 

V dolnom oddielu tenkého čreva následkom žlče, ktorá tu koná proti- 
hnilobnú prácu, počína strávenina smrdeť, a ten smrad je tým silnejší, čím 
ďalej zostáva strávenina v črevách. Príčinou tohto smradu je čpavok 
(ammoniak), ďalej sírovodík a niekoľko plodov hnilobných látok biel- 
kovín, z ktorých najlepšie znamé sú Indol a Skatol. 

VSSÁVANIE — STREBANIE. 

(Absorbtio.) 

Po zažívaní v črevách pokrm vyzerá ako hustá, smotane podobajúca 
sa massa, ktorá v lekárstve menuje sa chylus, t. j. pokrm je tak spraco- 
vaný, že môže putovať do krvi. A jako sa to stáva? To sa stáva pomocou 
krvných a mliečnych alebo lymfových ciev... Výkon zase, pomocou ktorého 86 DOMÁCI LEKÁR A RADCA XI. tabuľka. Lymfový systém. 
Obr. 119 
Gbr. 121 OBRAZ 119. Lymfový systém. 1, pravá lymfová žila; 2, spojenie prsného lymfovodu s podkľučkovoti 
žilou; 3, hlavný lymfovod (Thoracic Duet); 4, črevo; 5, lymfové žľazy. 

OBRAZ 120. Tu sú znázornené kolčeky (Villy) jako tiež*i otvory žl'az 1) a črevné žľazy 2). 

OBRAZ 121. Jedon kolček (Villus) v prierezu. A, bunka vyrábajúca šliam ; B, zovňajšia vrstva; 
tá vssaje chylus ; C, vlásečnice zaopatrujúce kolčeky krvou ; D, lymfové žily. záživné látky dostávajú sa do krve menuje sa vssávanie (strebanie), alebo 
absorbcía. Tenké črevo vyfutrované je vrásko vaňou sliznou blanou. Na 
povrchu tejto blany nachádzajú sa malým prstom podobné, tenké, bradav- 
kovité výbežky, kolčeky alebo kozmatky, teik zvané Villi (Jedn. poč. Villus), 
ktorých počet udáva sa na štyri milliony, vyzerajú jako baršúň a keď kúsok 
z nich do vody dáme, pohybujú sa pod vodou so strany na stranu. Té 
kolčeky (vilH) ssajú do seba záživné látky a z každého kolčeka beží útla 
cievočka a tiaha do seba té záživné čiastočky, ktoré menujú sa lymfou. 
Počiatočné cievočky vychádzajú z kolčekov sú lymfové vlásečnice tak zvané 
mliečne cievočky. Mliečne cievočky vssávajú a lymfové cievočky rozvá- 
dzajú tučné časti pokrmu (masť) do obehu. Poneváč v mliečnych cie- 
vach celý obsah vyzerá jako mlieko, preto cievoäky menujeme mliečnymi 
cievočkami. 

Cievočky spájajú sa jedna s druhou v silnejšie vetvičky vystupujúce 
z čreva do okružia (Okružie je časť pobrušnice, ktorá drží črevá na ich 
miestach t.j. na ktorej je črevo pripevnené). V okruží sa té cievočky ešte 
mnohonásobne spojujú a skrz mnohé žľazy prebehujú až konečne všetky, 
z celého tela sbehnú sa v jednu cievu a táto vyvádza všetku lymfu (miazgu) 
z brucha nahor do hrudi, prenikajúc bránicu a v hrudi vylievajú do pod- 
kľúčovej žily. V tejto žile smieša sa s čiernou, nečistou krvou a tak smie- 
šaná ide do srdca a zo srdca do pľúc. Lymfa v črevách je biela, ale neskor- 
šie, počas svojho obehu, červeneje, je akejsi ružovej barvy a možno jú 
nazvať krvou bez krvných teliesok. Ale lýmf o vody nachádzajú sa nielen DOMÁCI LEKÁR A RADCA 87 V Čreve, lež v každej časti tela a preto čo sa v tele nespotrebovalo, (čo 
bunky zanechaly) lymfové cievočky to ssajú do seba a tu vssávaninu vedú 
do lymfovodu, z ktorého sa všetko zase do krve vylieva a po očistení v 
pľúcach zase do tela, pomocou srdca, prichádza. 

DOKONČENIE ZAŽÍVANIA. 

Počítajúc denne 2 pinty sliny, 8 pinty žalúdočnej šťavy, jednu a pol 
pinty brušnej sliny (pancreatic juice), 2 pinty žlče a 3 pinty pokrmu, — 
je všetkej tekutiny, denne do čriev prijatej, najmenej 2 gallony a skoro také 
samé množstvo je denne absorbované. Z tej tekutiny počas priechodu po- 
krmu cez črevo viac a viac sa absorbuje a asi 12 hodín po jedení, všetko 
čo pozostane z pokrmu a zo zažívacej tekutiny prechodí do hrubého čreva 
a síce v polopevnom stave. Tu už sotva odohráva sa trávenie, ačpráve 
žľazy horného oddielu hrubého čreva, tak zvané Lieberkiihnové krypty vy- 
miešajú šťavu, podobnú ku šťave tenkého čreva. Hniloba v hrubom čreve 
pokračuje, stále robí viac gásov a kyseliny, násiledkom čoho stavajú sa zbytky 
smrdiacimi, hustými, z toho robia sa výkaly, obsahujúce telu nepotrebné zbyt- 
ky a vychádzajú z tela von. Črevá zdravého človeka vyprázdňujú sa re- 
gulárne najmenej raz denne. Z toho vidíme, že v ľudskom tele všetko sa vy- 
potrebuje a len celkom daromné látky sú z tela odstránené. 

VÝKONY KRVE. 

Ľudské telo pozostáva z buniek. Bunky potrebujú pokrm, vodu a kyslík. 

V tele nachádzajú sa zbytky, 'ktoré musia byť odstránené a konečne telo 
potrebuje jednakú teplotu. Pokrm dostávajú bunky cez zažívací kanál; ale 
v tele musí byť také usporiadanie, aby i ďalej ležiace bunky na príklad v 
modzgu, rukách a v nohách boly pokrmom a vodou zaobstarané. Kyslík 
prichádza k bunkám cez pľúca; ale kyslík musí byť v celom tele podelený 
a k bunkám privádzaný. Zbytky zanechávajú telo cez pľúca a cez ľad- 
vienky; ale bunkové zbytky musia byť odvádzané najprv z buniek do pľúc a 
do ľadvín a až tak môžu byť z tela odstránené. Teplota tela povstáva 
horením pokrmu v bunkách; ale v istých čiastkach tela, jako ku príkladu v 
pečeni a vo svaloch je primnoho tepla, kdežto v zovňajších čiastkach tela 
nie je dosť tepla. Preto musí byť zariadenie podelenia tepla tak, aby bunky 
nemalý ani primnoho, ani primálo tepľa. To všetko koná krv. Výkonom 
krve je zaobstarať bunky pokmnom, vodou a kyslíkom, odstrániť zbytky z 
buniek a privádzať teplotu z teplejších do studenejších častí tela. Krv tečie 
medzi bunkami, krmí ich, dáva im kyslík, posbiera a odlučuje zbytky, chladí 
horúce a hreje studené bunky. Tú celú prácu umožňuje obeh krve. 

KRV. 

Krv je červená, slaná tekutina, pozostávajúca z pevných a z tekutých 
častí, ktoré sú tak husto spolu smiešané, že len pri silnom zväčšení drobno- 
hľadom môžeme ich složenie pozorovať. Pevnú časť krve tvoria biele a 
červené látky tak zvané krvné telieska (corpuscles). Červených teliesok je 
viac než bielych; sú to veľmi malé, na podstať bielkovitej bunky, ale bez 88 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 125 Obr. 129 

XII. tabuľka. Činnosť obehového systému. Obr. 130 DOMÁCI LEKÁR A RADCA VYSVETLENIE XII. TABUĽKY. 

OBRAZ 122. 1, tepna tváre; 2,krkavica; 3, obratľová tepna ; 4, podkľučková tepna; 5, srdečnica 
(aorta); 6, brušná tepna; 7, kýčľová tepna; 8, podpažná tepna; 9, ramenová tepna; 10, vre- 
tenová tepna; 11. stehnová tepna; 12, hnátová tepna; 13, lýtková tepna; 14,16, nohové 
tepny (dorsalis pedis Artery). 

OBRAZ 123. Náírtok ústrojov krvného obehv. 1, pravá predsieň; 3, pravá komora; 2, ľavsi pred- 
sieň; 4, Favá komora; 6,5, pľúcna tepna a žila pravých pľúc; 6,6, pľúcna tepna a žila 
ľavých pľúc; 7,7, črevá; 8, pečeňa; 9,9, pľúca; A. aorta (srdečnica); P, pľúcna tepna; 
hrdlová žila prinášajúca krv z hlavy a z krku; F, pečeňová tepna; J, pečeňa; L, ľadvienka 
D, dolná žila dutá. 

OBRAZ 124. Krvné telieska červené a biele; rúčky znázorňujú dve biele telieska. 

OBRAZ 125. C, C, červené krvné telieska; niektoré sú ploché a zväčša sa srážajú; 1,2,3.4,5, rôzny 
tvar bielych teliesok. 

OBRAZ 126. Náčrtok srdco-pľúcnych ciev. a, pravá predsieň; b, pravá komora; c, pľúcna tepna; 
d, pľúca; e, pľúcna žila; f, ľavá predsieň; g, ľavá komora; h, srdečnica; i, žila dutá. 

OBRAZ 127. Srdce, tepny, žily a nervy. 

OBRAZ 128. Hmatanie tepu (pulsu). 

OBRAZ 129 — 130. Dutiny srdca. P, P, predsieň; K, K, komora. Medzi P, K, obraz 106 vidíme 
predsieňo-komorovú klapku zatvorenú a na obrazu 107. je ona otvorená. Rúčky vyobrazujú 
klapky v krvných cievach na obrazu 106. otvorené a na 107. zatvorené. jadra a obsahujú haemglobin, plný kyslíku a haematin, obsahujúci železo. 

Biele telieska (leukocyty) obsahujú jadro a je ich v krvi značne menej, 
než červených teliesok, ale sú väčšie. Behom zažívania a pri chorobách, 
ku príkladu pri bľadničke stúpa počet biel]fch teliesok značne. Biele telieska 
menia veľmi svoju podobu a živo sa pohybujú; sú ony armádou nášho tela. 

Tekutá časť krve je bľado-vodnatý, lepkavý roztok a obsahuje bielko- 
viny (Fibrin a Albumín), tuk (masť), cukor, soli a rôzne gázy, z ktorých 
najdôležitejšími sú kyslík a uhličatá kyselina. Tekutá masť menuje sa plasma. 

Krv nie je v ľudskom tele rozliata, ale tečie bez oddychu s najväčšou 
pravidelnosťou jako nejaký prameň v tepnách a v žilách cez telo. Keiždý, 
i ten najzdravší človek, má dvojakú krv: čistú, jasno-červenú, zdravú a 
nečistú, temno-červenú, nezdravú krv. Čistá krv tečie tepnami (viď vý- 
nimky v knihe "Anatómii") a nečistá krv tečie žilami. Počas celého žitia 
niet ani okamihu, aby v ľudskom tele bol úplný pokoj a práve od tej usta- 
vičnej práce, od tej ustavičnej zmeny zíáleží život. Úplná nečinnosť v tele 
pôsobila by smrť. Krv obsahuje všetky výživné látky, ktoré sú k výžive 
potrebné a privádza ich k bunkám (Vid* zažívanie a vssávetnie). Každá 
bunka vyberá si z krve to, čo potrebuje a zbytky sú z tela jako výmetky 
odstránené; ony sú pomocou kyslíku spálené a premenujú sa na vzduch, 
vniknú do krve, s krvou krúžia do pľúc a ztadiaľto sa vydychujú, kožou 
vyparujú, v pečeni a v ľadvienkach sa odlučujú a takým spôsobom sa z tela 
vyhadzujú. 

Srdečnica vypúšťa vetvičky a tie vetvičky končia sa malými cievočkami, 
vlasu podobnými, ktoré menujeme vláskovítými rúrkami alebo vlásečnicami. 
Tie cievočky sú veľmi útle a preto môžu potravné látky (poneváč sú tekuté) 
cez steny vlásečníc premokať. Vo vlásečniciach teda je to miesto, kde sa 
všetky čiastočky tela vyživujú, berúc si z krve potravu, jakú k svojmu za- 
chovaniu potrebujú. Vlásečnice nemajú žiadneho konca, ale tak, jak pov- 
staly z útlych vetvičiek tepnových, tak sa zase v podobné vetvičky spájajú. 

Náhle krv oddala bunkám záživné látky, počne sbierať spotrebované 
a iné látky do seba, ktoré tiež premokajú cez steny vlásečnic do krve, ktorá DOMÁCI LEKÁR A RADCA ich spáli kyslíkom a potom odvádza ich k srdcu. S touto výmenou, spo- 
trebovaných látok za zdravé látky, zkazí sa krv a zčerneje. 

Krv teda živí ľudské telo tak, že výživné látky, pomocou vlásečnic k 
čiastkam tela premokajú. A čo sa stáva s čiernou krvou? Obraz 105. zná- 
zorňuje spojenie tepien so žilami pomocou vlásečnic. Teplé vlásečnice 
obsahujú čistú krv; tie vlásečnice spojujú sa v útle žilky (vlásečnice žíl) ; 
tie žilky prijímajú zkazenú krv, sbiehajú sa s inými žilkami, spájajú 
sa s nimi a tvoria hrubšie žilky; tie hrubšie žilky sa opät spájajú a tvoria 
ešte hrubšie žily, až konečne sbehne sa celá čierna krv, z celého tela (okrem 
ramien a hlavy) do jednej veľkej žily, a tá vylieva celú čiernu krv do srdca 
a zo srdca do pľúc. Tú prácu konajú horná a doilná žila dutá, ktorými tečie 
tá čierna krv do srdca a síce do pravej predsiene, z pravej do pravej komory; 
z pravej komory vychádza veľká pľúcna tepna, ktorou prúdi krv do pľúc a 
tu sa pomocou kyslíku, vdýchaného pľúcami, očistí a po očistení tečie štyr- 
mi žilami do ľavej predsiene srdca a z ľavej predsiene do ľavej komory a 
ztadiaľto ide zase cez srdečnicu (aortu) do celého tela a krmí bufiky. Toto 
krúženie v tele menuje sa obehom krve. Obeh krve je dvojaký a síce: 
veľký a malý obeh. Čistá krv tečie z ľavej polovici srdca ku všetkým čias- 
točkám tela a náhle im pokrm oddala, a zkazené látky posbierailla, sbehne 
sa z celého tela v pravej polovici srdca, ztadiaľto prúdi do pľúc, tu sa 
očistí a tečie nazpät do ľavej polovice srdca. Teda veľký obeh krve ide z 
ľavej polovici srdca cez celé telo do pravej polovici, a malý obeh 2 pravej 
polovici, cez pľúca do ľavej polovici. 

Srdce sa stiahne za minútu asi 70 ráz a medzi piatym a šiestym rebrom 
cítime každé toto stiahnutie, ktoré je o mnoho silnejšie keď bežíme, alebo 
keď sa nastrašíme, alebo keď sme duševne sronení. Jestli priložíme ucho 
druhému človekovi na srdce, slyšíme pri každom stiahnutí sa srdca dve 
ťukania (bitia), ktoré i sami na svojich telách môžeme cítiť. Tie ťukania, 
podobajúce sa ťukaniu hodiniek, povstávajú následkom srazenia sa srdeč- 
ných klapiek a síce: jedno ťukanie pochodí od klapiek srdečnice a pľúcnej žily 
a druhé od klapiek ležiacich medzi predsieňami a komorami srdca. Klapky 
sú na to, aby krv nazpät tiecť nemohla. Keď sa srdce stiahne, tlačí sa krv 
z oboch komôr na všetky strany a beží nielen do tepien, ale chce tiecť i 
nazpäť do predsiene zkadiaľ vyšla. Aby sa to stať nemohlo, sú klapky 
medzi komorami a pre4sieňami, ktoré sa z predsiene do komory otvárajú 
ale z komôr do predsieň sa otvoriť nemôžu, ako sme to vysvetlili v knihe 
Anatómie, čo viď tam. 

VÝKONY SRDCA. 

Srdce je najpilnejší ústroj ľudského tela. Od prvého vzdychu až do 
posledného vydýchnutia ipracuje ustavične vo dne i v noci. Dieťa v kolíske 
nemá ešte ani svalovú ani modzgovú činnosť, pľúca dýchajú zdĺhavo, ale 
srdce už pracuje a učiní 140 úderov za minútu, 200,000 úderov za deň 
alebo 70 millionov úderov za rok. Srdce dorastlého človeka bije len polo- 
vicu tak rýchle, v2?dor tomu udrie do roka viac než 35 millionov razy. 
Tento ohromný počet uznáme ešte o mnoho význačnejším, keď povážime, 
že jednotlivý úder srdca predstavuje značný výkon práce. Pomyslíme len, DOMÁCI LEKÁR A RADCA 91 Že srdce vháňa všetku krv k pľúcam a opät ju od pľúc odháňa; vysiela 
veškerú krv celým telom do všetkých ústrojov, do najvzdialenejších čiastok, 
do najjemnejších, najtenších krvných ciev a cievočiek ľudskej mašiny. K 
totnu je potrebná značná sila a túto veľkú prácu koná srdce vo dne i v noci 
nepretržite. Jasné cievy značia žily a temné cievy tepny. 
Pletivo znamená vlásečnice. Krv prúdi sme- 
rom sípami označeným. a, pravá predsieň ; b, pravá komora ; c, 
Favá predsieň; d, ľavá komora; e, srdečni- 
ca; f, vystupujúca srdečnica; g, sostupujú- 
ca srdečnica; gl, g2, g3, rozvetvenie sostu- 
pujúcej srdečnice v prsiach, v bruchu a v 
dolných okončinách ; h, hl, h2. sieť vláseč- 
níc sostupujúcej srdečnice a jej vetviev ; 1. 
systém vrátnice; k, kl, k2, sbieracie vetve 
dolnej žily dutej; 1, horná žila dutá; m, 
pľúcna tepna vychádzajúca z b, a obsahu- 
júca tmavú krv ; n, rozdeFovacie vetve 
pFúcnej tepny v pFúciach ; ol, o2, pľúca. 
Obraz 131. Obeh krve. Ci pracujeme telesne, či duševne, — v noci keď spíme, keď všetky 
ostatné ústroje odpočívajú, keď pľúca zdĺhavejšie dýchajú a tak odpočí- 
vajú — srdce okrem malého okamžiku vždy pracuje. Preto každý ro- 
zumný človek má vedieť, v čom záleží jeho život a jako má žiť, aby si 
zachoval srdce pri zdraviu, aby ono svoje výkony pravidelne konalo a krvou DOMÁCI LEKÁR A RADCA celý organismus zásobovalo. V prvom rade opojné nápoje sú pravou otra- 
vou srdca. Sú to tak rečeno nervové jedy, ktoré srdcu viac škodia než iným 
ústrojom. Ďalej máme vedeť, že každé nepravidelné stupňovanie telesnej 
činnosti, každá ťažká a nemierna práca, šport, zábava, tanec, ktoré pri- 
vodia nepravidelné stupňovanie srdečnej činnosti, škodia srdcu. A neza- 
pomnime ešte na jeden veľmi dôležitý výkon nášho srdca, tak zvanú du- 
ševnú činnosť. V radosti srdce podskočí; v ľaknutí zarazí sa. Každý 
mysliteľ, každý umelec, každý duchom tvoriaci, každý, kto v svätom nad- 
šení oddáva sa veľkej idey, býva pri tom celým srdcom, vloží do diela kus 
vlastného "Ja", svojho vlastného srdca — na úkor svojho srdca. Prosím 
zapamätajme si to dobre. 

OBEH KRVE. 

Predsiene a komory srdca sa ustavične sťahujú a rozťahujú. Rozťaho- 
vanie komôr je súčasne so sťahovaním predsieň. Predsiene a komory oboch 
polovíc srdca pracujú prísne súčasne. U zdravého človeka rozširujú sa 
komory a predsiene každú minútu asi sedemdesiat razy a práve toľko ráz 
sa sťahujú. S každým sťahovaním sa komôr ženie sa vlna krvná do srdeč- 
nice i do tepny pľúcnej, ktorú môžeme nahmatať na rôznych miestach, naj- 
lepšie na vretenovej tepny ruke a na prednej stene hrudníka. 

Predpokladajme, že v tomto okamžiku komora ľavého srdca sa sťahuje; 
tým ženie krv do srdečnice, ztadiaľto tečie ďalej nahor a dolu do jednot- 
livých vetvičiek srdečnice. V tom samom okamžiku ženie na druhej strane 
pravá komora krv do pľúc. Poneváč, jak sme už o tom hovorili, stiahnutie 
komôr deje sa súčasne s roztiahnutím predsieň, preto v tom okamžiku naplní 
sa nečistou krvou. Tak prúdi vlna za vlnou z ľavej komory telom, pre- 
chádza do vlásečnic, oddáva tu svoj kyslík a prijíma za to uhličitú kyselinu 
a tiahne potom pomaly cez hornú a dolnú žilu dutú ku pravej predsieni (veľký 
obeh). Ztadiaľto dostáva sa do pravej komory a z pravej komory pľúc- 
nymi tepnami, obsahujúcimi nečistú krv, do pľúc; v pľúcach oddáva uhličitú 
kyselinu a prijíma kyslík. Potom prúdi pľúcnymi žilami (obsahujúcimi krv 
čistú) do ľavej predsiene a ztadiaľto dostáva sa zase do ľavej komory (malý 
obeh). 

VÝKONY LYMFOVÉHO SYSTÉMU. 

O lymfovom systéme písali sme už pri zažívaní. Jako pod mestskými 
ulicami máme trojaké rúry totiž; gásové rúry, vodovody a stoky, tak i v 
ľudskom tele sú trojaké cievy a síce: červené, modré (čierne) a biele. 
Červené cievy (tepny) dostávajú svoju barvu od červenej, čistej krvi a 
modré (čierne) cievy (žily) od nečistej, zkazenej krvi. Tretí druh ciev 
obsahuje bielu látku a preto sú ony bielej barvy a menujú sa mliečnymi 
alebo lymfovými cievami. (Vid* "Strebanie".) Obsah bielych ciev menuje 
sa lymfou, ktorá pozostáva z tekutých a pevných častí. Tekutú časť tvorí 
lymfová plasma a pevnú časť lymfové telieska. Zvláštnym druhom lymfy 
je chylus, vyrábaný v tenkom čreve počas zažívania, ktorý hrá veľkú úlohu 
vo výžive a v obnove krve (Viď "Strebanie" ) . Lymfové cievy sú vo 
voľnej súvislosti s krvnými cievami; ony sbierajú zbytky a zvyšky výživnej DOMÁCI LEKÁR A RADCA 93 XIII. tabuľka. Lymfový systém a jeho činnosť. 
Obr. 138 Obr. 137 OBRAZ 132. Hlavné cievy lymfové. 

OBRAZ 133. Lymfové cievy dlane a ruky. 

OBRAZ 134. Lymfové cievy a žľazi podpazušia. 

OBRAZ 135. Prierez lymfové žľazy, a, b, lymfové cievy; c, lymfové tkanivo; d, kôrová povrchná 

hmota; e. lymfová cesta; f, vláknatá kapsuľka čili pošvička vedúca v rozdieloch (g) do 

žFaznej látky. 
OBRAZ 136. Spájanie sa buniek s krvnými a lymfovými žilami a so spojovacím tkanivom. 

A, tepna; V, žila; L, lymfovod. 
OBRAZ 137. Lymfová žľaza; 1 2, lymfové cievy; 3, bunka; 4, spojujúce tkanivo (pošvička). 
OBRAZ 138. Lymfové cievy ľavej nohy. tekutiny vychádzajúcej z vlásečnic do tkaniva a prinášajú ju do žíl. Lym- 
fové žily vyvíjajú sa všade v blízkosti vlásečnic a spájajúc sa stále s väčšími 
žilami, tvoria dva hlavné lymfovody a síce jeden pravý lymfovod a prsný 
ľavý lymfovod. Z dolnej polovice tela ide lymfa do ľavého, prsného lymfo- 
vodu (Thoracic duet) a z hornej polovici tela vylieva sa lymfa do pravého 
lýmf o vodu. Systém lymfových ciev je na mnohých miestach prerušený 
lymfovými žľazami, ktoré nachádzajú sa vo veľkom počte v ľudskom tele 
a môžeme ich považovať za policajtov nášho tela, lebo každá podozrelá 
látka, skôr-neskôr, dostane sa do ich moci a je tam, tak rečeno, do žalára 
vrhnutá. 

Lymfové žľazy chránia ľudské telo od jedov, lebo všetky zbytky a 94 DOMÁCI LEKÁR A RADCA zvyšky prv, než by sa dostaly do krve, sú pomocou týchto žľaz (bielych 

teliesok, z ktorých žľazy pozostávajú) prečistené. 

Obehový systém končíme s nasledujúcimi poznámkami: 
1 ) Každá krvná cieva putuje cez vlásečnice tkaniv. 

2) Všade medzi tými spletenými tkanivami nachádza sa jedna bez- 
barevná tekutina tak zvaná lymfa, ktorá obklopuje krvné vlásečnice asi tak, 
j ako voda obklopuje trávu a burinu ty močarinách. (Vidz Tabuľku XIII. 
Obraz 136.) 

3) Lymfa a plasma zamieňajú sa ustavične cez steny krvných ciev. 

4) Plasma prijíma z lymfy všetko, čo je telu nepotrebné, — všetko 
čo musí putovať ďalej v krvi, aby sa s tým poriadok učinil. 

5 ) Lymfa dostáva z plasmy všetku výživu pre tkanivo. 

6) Krv v tepnách je výsledkom pokrmu, ktorý jieme, a vzduchu, 
ktorý dýchame. V krvi sú všetky potrebné látky, jaké telo potrebuje. 

7) Nečistá krv v žilách sú té pozostatky, z ktorých lymfa oddialila 
kyslík a iné telu nášmu potrebné látky a zamenila ich uhličitou kyselinou a 
inými zbytkami, ktoré musia byť z tela oddialené; iným slovom čierna krv 
obsahuje mnoho zbytkov, pochádzajúcich z tkaniv a málo výživy pre tkanivo. 

Z toho nasleduje, že lymfa je pre ľudské telo tak dôležitá, jako samá 
krv, obe musia putovať bok pri boku a jedna bez druhej bola by zbytočná. 

VÝKONY DÝCHACÍCH ÚSTROJOV. 

Cím viac dýchania, tým viac kyslíka; čím viac kyslíka, tým viac sily. 

Opis stavby dýchacích ústrojov nájde ct. čitateľ v knihe Anatómii a na 
tomto mieste pohovoríme zkrátka lO ich výkonoch. Vo vnútri tela odohráva 
sa nepretržitý výkon spaľovací, k čomu poskytujú palivo zažívacé ústroje 
(Vid* okysličanie) . To ustavičné horenie (okysličanie) umožňuje dýchacie 
ústroje, lebo ony dodávajú k tomuto výkonu potrebný kyslík a vynášajú z 
tela po spálení pozostalé zbytky, zvlášte ale uhličitú kyselinu. Výkon stáleho 
prijímania kyslíka a ustavičného odstraňovania zbytkov je veľmi dôležitý. 
Človek by musel zahynúť otravou uhličitej kyseliny, jestli by prístup vzduchu 
nebol umožnemý. Všetko živé musí dýchať. Človek môže sa obísť bez 
pokrmu za dlhší čas, bez vody za pár dní, ale bez vzduchu musí zahynúť 
za minútku alebo dve. 

Vzduch prichádza do pľúc ústami, nosom a priedušnicou. Prv, než 
by sme povetrie vdýchnuli, ono sa v nose prefiltruje, zahreje. Z toho mô- 
žeme sa poučiť to, prečo máme dýchať nosom a nie ústami. Priedušnica 
delí sa na dve prieduchy a té prieduchy zase sa rozvetvujú, tvoriac menšie 
priedušky až konečne okolo posledných ich výbežkov hromadia sa bunky, 
ktoré sú hroznovite sriadené. Každá bunka vyzerá jako mešec; v týchto 
mieškoch odohráva sa výmena plynov (gásov) a tá výmena je dýchanie. 
Té malé bunky sú nielen medzi sebou vzájomne spojené ale spájajú sa i s 
príslušnými vetvičkami priedušiek a sú opletené sieťou vlásečníc pľúcnej 
tepny, ktorá privádza spotrebovanú, uhličitou kyselinou nasýtenú krv do pľúc, 
aby v pľúcach, jako v nejakej chemickej dielni, bola od tejto uhličitej kyse- 
liny očistená, občerstvená a zlepšená. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 95 DÝCHANIE. 

Dýchanie pozostáva z neprestajného vťahovania a vypúšťania povetria 
do pľúc. Pri dýchaní pľúca sú bernými ústroj ami, kdežto prácu stláčania 
a rozťahovania konajú prsné svaly. Bránica (priepona), na ktorej pľúca 
spočívajú, tvorí pokrývku nad brušnou jamou, pri dýchaní je tlačená pľú- 
cami a prenáša ten tlak na boky. V tom istom čase rebrá sa podvihnú a 
zväčšia rozmer prs. Pružné pľúca usilujú sa zaujať čím viac miesta v prsnej 
dutine, prúd povetria však dostane sa cez priedušnicu a jej vetve do práz- 
dnych komoriek pľúc, čoho následkom je priebeh dýchania. Krv sa očistí 
v pľúcach, vráti sa do srdca a ztadiaľ pohne sa na svoju obvyklú cestu cez 
Obraz 139. Priedušnica, prieduchy s vetvami a pľúca v priereze. 1, 2, hrtan; 3, 4, priedušnica; 5, 6. prieduchy; 7, 8, 
tubes); 12, 13, 14, 15, povrch pľúc. 9', 10, 11, priedušné cievočky (bronchial ľudské telo, vydýchané povetrie však sobere so sebou všetku nečistotu krve. 
'Počas tohoto priebehu krv sa premení z tmavo-červenej barvy na jasno- 
červenú. 

Musíme ešte podotknúť, že bunky pokrývajúce priedušnicu a niektoré 
z jej vetvičiek, vysielajú z ich povrchu 20-30 tenké, nitkám podobné vý- 
bežky alebo brvy tak zvané cilia. Tie cilia chránia nás proti zárodkom a 
proti prachu, ktoré dostávajú sa do dýchadiel dýchaním povetria. Každé 
cilium pohybuje sa nahor ku ústam a tým pohybom vymieta šliam a s nim 
prach i iné zárodky do hhana, a z hltana vykašľujeme ich von. 96 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 141 Obr. 143 OBRAZ 140. Prierez prsnej klietky. A, svaly, rebrá atď. B, prsná blana (podhrudnica) ; C, prsný 
priestor ; D, prsná blana ako futro pľúc : E, spojovacé tkanivo pľúc ; F, bunky pľúc ; G, pre- 
pona; H, priedušnica; I, pravý prieduch; K, priestor v ktorom leží srdce. 
OBRAZ 141. Cilia buniek. 1, cilia; 2, buňka;3, jadro (nucleus). 
OBRAZ 142. Bunky. 
. OBRAZ 143. Konečné výbežky. 

ČISTENIE KRVE. 

Čistenie krve zkrátka deje sa tak, že čierna krv tečie z pravej komory 
srdečnej pľúcnou tepnou do pľúc. Pľúcna tepna rozvetvuje sa v pľúcach 
až do vlásečníc a tu jako sieť, obaľuje všetky pľúcne bunky. Vdýchnutý 
vzduch pustí zo seba kyslík cez útle steny buniek a vlásečníc ku krvi a krv 
vydáva tou samou cestou uhličitú kyselinu a vodnú paru do buniek. Takým 
spôsobom nečistá krv okysličeje, očistí sa a kyselina, vodná para a čiastka 
vzduchu so zbytkami dusíka, vydychujú sa von. Z toho môžeme sa poučiť 
tomu, že žiadon liek nie je tak posilňujúci, jako silné, hlboké vdýchnutie 
sviežeho povetria. Čisté povetrie je najlacnejšia vec na svete a najvážnej- 
šia potreba života. Nech nám je ono teda nie zriedkavosťou. Čisté povetrie 
je hlavná váha, hlavná struna v hodinách nášho života. Vdýchnutia sú 
ťukania sekundníka, reguľujúceho beh nášho života. Jestli dýchame čistý 
vzduch, tým sa čistí naša krv, budeme zdraví a dožijeme sa dlhého veku. VEDA DÝCHANIA. 

Dýchanie je jedna z najvážnejších činností tela. Ba možno tvrdiť, že 
je ono najvážnejšia funkcia žitia. Často počuť o riadnej ventilácii — — o 
nekonečnej hodnote čistého povetria. Knihy boly písané o liečivom účinku DOMÁCI LEKÁR A RADCA 97 prebývania v čistom povetrí. Čisté povetrie je neoceniteľné. Zdržovanie 
sa na sviežom povetrí účinkuje znamenite, lebo zabezpečí ono riadnu ven- 
tiláciu s čistým vzduchom. Popri čistote povetria, ale nie menej dôležitý je 
spôsob dýchania. 

Človek, a podobne i zviera, musí j akoby hladom zomreť, jestli nemôže 
dostatočne dýchať. I v najzdravšom vzduchu človek ostane slabým a chor- 
ľavým, umierať bude pomaly pre nedostatok kyslíka (Oxygen), jestli ne- 
bude dostatočne dýchať. Pokrm nič neosoží, jestli málo jieme. Povetrie 
nič neosoží, jestli málo dýchame. 

Čím viac dýchame, tým viac žijeme. Ktorý človek nedýcha dostatoč- 
ne, má prse zapadnuté, ten na bársakom podnebí trpeť bude pre nedosta- 
tok kyslíka. Kdežto taký človek, ktorý tak dýcha, j ako treba, má prse 
vysoké, čerpať bude z čistého vzduchu vždy dostatočné množstvo životanos- 
ného kyslíka. 

Avšak s dýchaním nielen že bereme do seba kyslík, ale i vydávame zo 
seba jedovaté látky, ktoré sa v tele stále vyviňujú. Krv koluje v tele a 
pomaly sbiera jedovaté látky tvoriace sa z vypotrebovaných tkanín. Krv 
lie látky prináša do pľúc; dýchaním bšak vynášame tieto látky z pľúc a vy- 
mieňame ich kyslíkom, ktorý krv roznáša po tele a obnovuje ním vypotrei- 
bované tkaniny. 

Často sa stretáme s ľuďmi, ktorí myslia, že potrebujú premenu povetria. 
Takým ľuďom vlastne nie premena povetria je zapotreby, ale zmena spôsobu, 
jakým povetrie užívajú. Výška len obťažuje pľúcam dýchanie. Nedávno 
istý učenec vyhlásil to podivuhodné objavenie, že zpomedzi tisíc osôb menej 
než jedno procento bolo takých, ktorí náležité dýchali. Ten istý učenec i 
to oznámil, že zpomedzi ním pozorovaných ľudí všetcia, ktorí následkom 
náležitého dýchania mali pľúca dobre vyvinuté, dokázali sa byť zdravými 
tak v sile, jako i v schopnosti a telesnej kráse.. Zpomedzi týchto dvaja 
mužskí a dve ženy boly slávnymi spevákmi. Jedna žena bola chýrečná 
herečka. I^vaja mužskí boli veľkokupcami, ktorí sa na tento stupeň vlast- 
nou prácou a usilovnosťou vyvýšili. Jedon bol svetochýrnym keizateľom; 
druhý, najslávnejším zápasníkom tejto krajiny. 

DÝCHANIE JE ŽIVOT. 

Dýchanie je životom ustanovené. Človek môže žiť bez pokrmu štyrid- 
sať, päťdesiat i šesťdesiat dní. Bezl nápoja viac než desať dní možno 
obstáť. Bez povetria päť minút žiť nemožno. Zo všetkých pokrmov kyslík, 
povetrie, je najvážnejší. Tento pokrm užívame dýchaním. Čím viac dý- 
chame, tým viac kyslíka užívame. Čím viac kyslíka je v tele, tým silnejšie 
je ono, čím viac dýchaiiia, tým viac kyslíka, čím viac kyslíka, tým viac sily. 

Z náležitého upotrebovania pľúc vždy vyniká sila. Medzi všetkými 
zvieratmi tohoto sveta, od myši, ktorá vydýcha 150 razy za minútu, až po 
slona, ktorý za minútu 60 razy vydýcha, jedno je pravidlom: čím silnejšie je 
zviera, tým voľnejšie a hlbšie dýcha a tým viac kyslíka spotrebuje. V pomere 
svojej veľkosti mravec je dvadsať razy silnejší, než vôl, a spotrebuje 8 razy 
viac kyslíka. 

Veľkí ľudia dýchajú hlboko. 98 DOMÁCI LEKÁR A RADCA To isté pravidlo platí i ohľadom ľudí. Významní ľudia dýchali hlboko. 
Veľkí vodcovia mávali vysoké prsia. Slávni mužovia, j ako Napoleon, Martin 
Luther, Cromwell, Daniel Webster, Gladstone, všetcia vynikali v tom ohľade. 
Významní štátnici, veľkí generálovia, chýrni kazatelia, chýrni zápasníci — 
Bismarck, Wellington, Phillip Brooks, John J. Sullivan — všetci mali ten 
zvyk, že hlboko dýchali, následkom čoho mali pľúca vyvinuté, prse plné, 
životné sily v úplnej miere. 

Praktická hodnota dobre vyvinutých pľúc. 

Zo všetkého toho vysvitá, že pľúca, ktoré stále pracujú, dodávajúc telu 
každodennú zásobu životadajného kyslíka, vynášajúc z tela všeliaké nahro- 
madené otravy — také pľúca majú neoceniteľnú praktickú hodnotu. 

Každý rozumný ólovek musí uznať, že je to skutočne pravda, že ku 
pokroku v živote potrebujeme zdravie a silu. Jestli človek má tieto, má ich 
z tej príčiny, že svoje pľúca náležité upotrebuje, že čerpá z povetria do-, 
datočné množstvo kyslíka. Jestli ale nemá zdravie, vtedy nech vy vinu j e 
svoje pľúca, nech sa naučí upotrebovať ich tak, aby z povetria, v ktorom 
žije, čerpal dostatočnú zásobu kyslíka a zároveň vypudil z tela jedy, ktoré, 
keď tam ostanú, zapríčinia neduh, chorobu a predčasnú smrť. 

Tisíce ľudí umierajú každoročne len za to, že nevedia dýchať. 

Hlboké dýchanie je najlepším liekom proti chorobe. Nemoc napáda 
len nevyvinuté pľúca. Náležité upotrebovanie pľúc je najlepším prostried- 
kom proti suchotinám. Ba čo viac, životné sily pochádzajúce z náležitého 
dýchania z vyvinutých pľúc, chránia človeka od všetkých nákazlivých nemocí. 
Keď sú prse suché a zapadlé, keď je telo shrbené, po dajakom napnutí 
síl pokazuje sa závrat v hlave, silné klopanie srdca a trhaný dych; keď je 
hlas slabý, keď sa pokazuje veľká náklonnosť na prechladnutie, zachríp- 
nutie, alebo iné onemocnenie hrdla; keď je koža bľadá, keď sa dostaví 
nechuť do jedla, ztrata energie, sily, — ktorýkoľvek z týchto príznakov 
označuje, že pľúca nie sú dostatočne vyvinuté, že dýchanie nie je riadne. 
Všetky tie neduhy majú pôvod bezprostredne v nedostatočnej zásobe kyslíka 
a neodstránia jedu z tela. 

Pri náležitom dýchaní boly by tie vady nemožnosťou. Z druhej strany 
však úplne vyvinuté pľúca a ich náležité upotrebovanie znamenajú dosta- 
točnú zásobu toho najcennejšieho zo všetkých pokrmov — kyslíka, jako i 
stále odstraňovanie jedov, ktoré krv do pľúc prináša. Takýto stav vecí na- 
sledujú: vysoké prse, čistá koža, bystrý zrak, silný hlas a všeobecné zdravie. 

Veľkí ľudia majú veľké, činné pľúca. 

Dýchanie je v skutočnosti najvážnejšia činnosť žitia. Kto si je toho po- 
vedomý, opýta sa: "Ci ja môžem vyvinúť moje zvädlé pľúca a zapadnuté 
prsia do ich riadnych rozmerov a sily? Jestli áno, jakým spôsobom to môžem 
dosiahnuť?" 

Odpoveď na této otázky je krátka a určitá. Dobre upotrebované pľúca 
«ú zdravé. Aby si ich úplne vyvinul, cvič sa v gymnastike dýchania, nauč 
sa upotrebovať svoje pľúca, potom ale upotrebuj ich. To je všetko. Keď 
prirodzene dýchaš, t© ešte neznačí, že dýchaš dostatočne. 

Dakto môže povedať: "Ja vždy dýcham prirodzene; či to nepostačí?" 
Nie, nepostačí ani najmenej. U väčšiny ľudí prirodzene dýchať značí dýchať DOMÁCI LEKÁR A RADCA nedostatočne. Takých ľudí treba naučiť dýchať. Pri dôležitých návodoch 
úloha tá nie je ťažká. A nemožno pochybovať o tom, že ani čeis, ani peniaze, 
ani všetko namáhanie v iných smeroch neprinesie človekovi zdravia, sily 
a krásy v takej miere, jako náležité dýchnie. 

Deti dýchajú prirodzene, bez silenia. Časom však predsa pribývanie 
rokov, zvyky civilizovaného žitia: tesné šatstvo, športy (z ktorých podajedny, 
na pr. byciklovanie, veslovanie atď. krčia prsia), nedostatočne prevetrované 
bydliská, neprirodzené zábavy — to všetko ničí zvyk, v treťom roku života 
prsia obyčajne padajú, sťahujú sa, dych stáva sa krátkym a trhaným. Čo- 
skoro takýto "prirodzený" spôsob dýchania stane sa zvykom. 

Väčšina ľudí upotrebuje pri dýchaní len malú čiastku pľúc. Pre ne- 
dostatok náležitého množstva kyslíku, ľudia podliehajú chorobám rozma- 
nitého druhu. Mužskí práve tak jako i ženské vedia vždy, že im "dačo 
chybuje", že tá unavenosť, tlumená nálada, ztrata, časté zachladnutie a množ- 
stvo energie, žltá tvár, slabosť hlasu a iných neduhov majú svoje príčiny; 
ale to ľudia nevedia, že im chybuje kyslíku, najvýznamnejšieho zo' všetkých 
pokrmov. 

VÝKONY NERVOVÉHO SYSTÉMU. 

V knihe anatómii hovorili sme, že ľudské telo pozostáva z mnohých 
častí a každá časť koná zvláštnu prácu. Žalúdok, koža, pečeňa, kosti, ľad- 
vienky, svaly, srdce a pľúca majú nielen svoje zvláštne úlohy, ale všetky té 
ústroje musia pracovať nepretržite, a súhlasne jedon s druhým, aby telo, jako 
celok, mohlo pracovať a v zdravom stave sa zadržať. Avšak kde je mnoho 
práce a kde mnohí ľudia spolu pracujú, tam musí byť dajaký forman, 
dajaký kontrolór, dajaký riaditeľ, aby dal pozor na robotníkov a na mašinu, 
jako ku príkladu pri parostrojoch, kde mašinista riadi celú mašinu a drží ju 
pod kontrolou. Tak je to i v našom tele. Súhlasné riadenie všetkých ústrojov 
tela stojí pod kontrolou nervového systému. 

Ľudské telo je mnohými najrozmanitejšími nervami pretkané. Pomocou 
nervov riadi modzog celé ústrojné telo i všetky jeho časti a náhle prijme 
duševné alebo hmotné dojmy, rozposiela ich zase po celom tele jako odrazy 
svojho stredišťa. Pod slovom "Nervový systém" rozumieme teda veľký a 
malý modzog, miechu a všetky nervy ľudského tela. Nervový systém spája, 
kontroluje a riadi výkony rozličných častí a orgánov tela tak, aby všetky sú- 
hlasne, okamžite, vždy na čas, pracovaly. Celý nervový systém môžeme 
porovnať ku telegrafickému rozvetveniu drôtov, ktoré na všetky strany sa 
rozbehujú a pomocou týchto drôtov prijímajú a posielajú sa zprávy a odkazy 
zo stanice na stanicu, na všetky strany a zo všetkých strán zase nazpät k sta- 
niciam. Modzog a miecha sú centrálnou (ústredňou) stanicou, nervy tele- 
grafičnými drôtami a končeky nervov rôznymi podstanicami. Telegrafičné 
stanice spojené sú drôtami a pomocou týchto drôtov môže sa telegraf istá jed- 
nej stanice poruzumeť s telegrafistom druhej, ďalšej stanice. Tak je to i v 
našom tele; modzog je spojený s miechou a so všetkými nervami tela pomocou 
končekov nervových, prijíma zprávy z každej strany a posiela rozkazy do 
každej strany tela. Dľa všetkého máme zvláštne nervy, pre dojmy a výkony 
cilu, pohybu, výživy, rozumu, pamäti, hudby atď. a modzog je riaditeľom 100 DOMÁCI LEKÁR A RADCA všetkých prác nášho tela. Ku príkladu: Spadlo vám niečo do oka? V tom 
okamžiku slzné žľazy oka usilujú sa odstrániť príčinu bôľu. Pri zľaknutí 
zbľadnete a triasete sa a na okamžik srdce prestane biť. Alebo dotknete sa 
prstom horúceho železa a hľa, v tom okamžiku odtrhnete ruku od železa. 
Alebo sa dobre nahneváte — v tom okamžiku zčerveneje celá tvár. V ra- 
dosti zaiskrí sa oko a tepny rýchlejšie bijú. Myšlienky na ošklivé veci 
spôsobujú mdloby a vracanie atď., atď. To všetko riadi sa pomocou nervo- 
vého systému, ktorého vladárom je modzog. 
Obr. 160 Obft, 147 XIV. tabuľka. Činnosť nervového systému. 

OBRAZ 144. Nervový systém. 

OBRAZ 145. Pologule modzgu veFkého. 

OBRAZ 146. Prierez modzgu. 

OBRAZ 147. Bunky malého modzgu; tie sú vodičmi našich pohybov. A, D, E, bunky; B, C, vlákna. 

OBRAZ 148. Na tomto vyobrazen{ vidíme jako sú nervy (N) na svaloch (S) prirastlé. Ručičky 

pokazujú končeky nervov. 
OBRAZ 149. Jedon pár miechových nervov; O, odstredivé a D, dostredivé nervy. 
OBRAZ 150. Znázorňuje rôzne základné živly šedej vrstvy verkého modzgu. X, nervové vlákna 

šedej hmoty veľkého modzgu ; tie vlákna idú nahor, dolu a krížom- krážom. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 101 DIVY ĽUDSKÉHO MODZGU. 

(Dľa Buechnera. ) 

Slávny professor Ruschke vo svojom diele o lebke, modzgu a duši člo- 
veka hovorí: "V modzgu nachádzame vrchy, doliny, vodovody, potoky, 
rieky, háky, rohy, stromy, snopy, harfy atď. a nikto ešte neyyzkúmal význam 
všetkých týchto útvarov." Nezasvätencovi zdá sa byť modzog jednoduchou 
slepeninou, avšak tá myšlienka spočíva na chybných pokladoch, lebo modzog 
pozostáva z nesčíselných, najumelejšie spletených nervových vlákien, z celého 
tela prichádzajúcich, ktoré majú veľký počet uzlíkov alebo samostatných 
buniek. Každý i ten najtenší nerv je spletený zo 600 najjemnejších vlákien 
a každé vlákno má svoj zvláštny úkol. Modzog je sídlo a prístroj myslenia, 
chtenia a cítenia. Jeho veľkosť, útvar, vývoj, spôsob alebo stupeň jeho 
složenia a vyvinutie jeho jednotlivých častí, stoja v istom určitom pomeru 
ku veľkosti a sile duševných výkonov z neho vychádzajúcich. Dľa náuky vied 
človek stojí nad všetkými inými živočíchmi, lebo tak zvaná pologuľa modzgu 
(šedá vrstva) je vlastným sídlom duševnej činnosti a tá je u človeka o 
mnoho vyvinutejšia, než u iných živočíchov. S vyvinutím týchto pologuli 
stojí v tesnom spojení silnejšie vyvinutie modzgových záhybov, ktoré po- 
krývajú vršok modzgu. Pravda, že najväčšie tvory tohoto veku, jako ku 
príkladu velryba, silon (elefant) atď. majú väčšie modzgy v svojich lebkách, 
než človek, avšak to sa tyče len tej modzgovej časti, ktorá je nie sídlom 
duševného života, to jest dolnej časti modzgu, v ktorej sa sbiehajú všetky 
nervy z celého tela jako do stredišťa citu a pohybu, a poneváč vo väčšom 
tele sú tie nervy hrubšie a je ich viac, preto tvoria dolný modzog väčším, než 
je u človeka; ale predná časť modzgu, ktorá myslí, cíti a volí je u človeka 
medzi všetkými živočíchmi najväčšia, najútlejšia a najdokonalejšia. Dušev- 
ná cena modzgu nezáleží jedine od jeho veľkosti, alebo .od jeho hmotnej 
váhy, ale od jeho složenia a útvaru a od jeho j akosti nervovej látky v ňom, 
lebo dľa toho merá sa jeho duševná schopnosť a činnosť. Hovorili sme, 
že modzog pozostáva z bielej a šedej látky. Táto šedá látka je vlastným 
sídlom celej vyššej duševnej činnosti, jako myslenie, cítenie, chtenie, — 
kdežto biela vlákno vata, pod šedou ležiaca látka slúži jako vodiaci prístroj. 

Vyvinutím a rozšírením šedej látky modzgu prevyšuje človek všetky 
živočíšne modzgy, lebo zvieratá nemajú modzog, aby jeho povrch bol tak 
šedý, tak složitý, tak rozbrázdený, tak zvinutý a stočený, jako modzog člo- 
veka. Taký samý pomer, jako medzi modzgom človeka a zvieraťa nachá- 
dzame zase, keď zkúmame zavinutosť a vytvárenosť povrchu modzgového u 
jednotlivých, vo vzdelaní rozdielnych ľudí. Tu sa dá dokázať, že čím 
vzdelanejší, schopnejší, učenejší a užitočnejší človek ten bol za svojho života, 
tým složitejší, spletenejší a nepravidebiejší je povrch modzgu jeho pri bádaní 
tohoto po smrti. 

Okrem veľkosti a závitkov modzgu musíme brať do ohľadu i vnútorné 
jeho sostavenie, lučebné složenie, vychovanie, vycvičenie a vzdelanie. Bá- 
datelia dokazujú, že modzgy múdrych a vzdelaných ľudí sú hustejšie a tvrd- 
šie, než modzgy hlupákov a nevzdelaných ľudí ! zároveň možno pozorovať, že 
modzgjy pokročilých a vzdelanejších plemien sú hustejšie a tvrdšie, než mo- 102 DOMÁCI LEKÁR A RADCA dzgy nízíkych a divokých plemien. Modzog dieťaťa vzdelaných rodičov je 
síce veľký, ale mäkký a vodnatý a len vzdelávaním a cvikom pretvoruje sa, 
hustne a tvrdne a dostáva tým viac vlastnosti a dokonalosti svojej, čím viac 
pokračuje dieťa vo vzdelávaní, to jest duch človeka rastne s jeho vzdelávaním 
sa. A naopak: u starých ľudí modzog počína bľadnuť, stáva sa redším, 
detinským a nezadlho umiera. Pri tom modzog starých ľudí obyčajne trpí 
na nezáživnosť, to jest modzog nemôže sa kŕmiť krvou, ktorá k nemu prichá- 
dza a preto veľmi soschne, medzi jednotlivými prameňami povstanú medzery, 
ktoré sa naplňujú vodou, modzgová látka dreveneje, množstvo krve sa menší 
a závitky sú užšie. Vliv vzdelávania a cvičenia modzgu je tak veľký, že 
človek s malým modzgom, jestli nezameškal ho pestovať, môže učiniť dojem 
väčšej osvietenosti, než človek s väčším, ale zanedbaným modzgom. Jako 
najzdravšia, ale nevycvičená ruka nemôže vykonať jemnejšie práce, tak i 
modzog bez dokonalého vy cvičenia nemôže konať také práce kde je vy cvi- 
čenie potrebné. Jako ruka, oko a hrdlo dajú sa vzdelať tak i modzog dá sa 
schopniť k dokonalým prácam. 

Veľké tajnosti skytá nám drobnohľadné pozorovanie modzgu. Jako 
sme už na iných miestach hovorili, modzog pozostáva z buniek a z vlákien. 
Počet týchto vlákien odhaduje sa na stá millionov a každé vlákno je priez- 
račnou rúrkou, jako zo skla a cez tú tiahne biela, olej o vata, mastná látka, 
ktorá môže i ztuhnúť, totiž nervový špik. Nervové bunky, ktorých najviac 
nachádza sa v šedej látke modzgu a v pátrovej mieche, slúžia k tomu, aby 
všetky dojmy, ktoré nervové vlákna prinášajú, chytaly a zachovalý. Tie bunky 
sú rozmanitého tvaru a každá ich vrstva v modzgu je ináč utvorená, ináč pra- 
cuje a ináč slúži. Tie bunky alebo uzlíky sú s vláknami a s celým telom spolu 
spojené a každá bunka má vlákna prijímajúce a vlákna vysílajúce a tie sú s 
povrchom tela a s hlavnými svalmi spojené. Jako sme už spomenuli, vyzerá 
to tak, jako telegrafické roz vetvenie drôtov na všetky strany, aby sa mohly 
zprávy prijímať i posielať po všetkých staniciach a z každej stanice na všetky 
strany. 

Ľudia trpiaci na modzgové vady, nemajú zdravého úsudku, sú blbí a 
niekedy horší než zvieratá. Jesdi chceme, aby sa duch náležité vyvinul, 
musíme mať modzog od prirodzenosti zdravý a máme sa starať, aby sme ho 
pri zdraví zachovali. Rozvoj rozumu a dozrievanie ducha záleží aj od zov- 
najších okolností. Pôsobenie zovfiajších dojmov je ku vzdelaniu nevyhnu- 
telne potrebné a ani ten najzdravší modzog nebol by nič platný, keby bol 
človek od celého sveta odlúčený jako ku príkladu v jaskyňách atď. 

Konečne musíme ešte spomenúť, že modzog (bunky) musí mať odpo- 
činok práve tak jako iné časti tela. Bádatelia hovoria, že modzog sa nikdy 
neprepracuje, jestli má náležitý odpočinok. Modzog odpočíva počas spánku; 
počas spánku dostáva novú silu a rastne tak jako sval po odpočinku. Človek 
ťažko duševne pracujúci musí spať. Po spánku zase môže svoju prácu konať. 
Ale mnohoráz človek i po ťažšej práci nemôže zaspať, zvlášte jestli má da- 
jaké starosti, strach alebo iné biedy na mysli. Taký človek cíti sa ustavične 
ztrápeným keď aj nepracuje, lebo modzog nemal odpočinku. 

Duševná práca je ťažšia než práca telesná. Aby človek mohol mysleť, 
musí dať bunkám dobrý pokrm a kyslík. Bunky modzgu sú prvé medzi DOMÁCI LEKÁR A RADCA 103 všetkými bunkami, ktoré trpia, náhle nemajú dosť pokrmu a kyslíku. Ale 
pri tom všetkom nezapomínajme, že modzog je ťažko pracujúci orgán, a 
potrebuje odpočinok, — spánok. 

Spomenuli sme, že modzog pozostáva z malého modaÉgu, z predĺženej 
miechy a miechy. 

Malý modzog leží pod veľkým modzgom, necíti ani neposiela rozkazy 
jako veľký modzog. Malý modzog slúži j ako ústredná stanica pre usporia- 
dania pohybu svalov a pre pocit rovnováhy. Poranenie malého modzgu 
spôsobuje závrat a nútené pohyby. Pes, ktorému malý modzog bol odňatý, 
nemohol ani stáť ani chodiť, ačpráve ináč bol celkom silný a uspokojený. 

V predĺženej mieche leží stanica žuvacích pohybov, tak samo pohybov 
hltania, kýchania a kašľania. Krém toho obsahuje predĺžená miecha samo- 
hybné stredište dýchania, stredište ciev a stredište zastávajúce pohyb srdca. 
Predĺžená miecha bdie (stráži) nad nerušenou činnosťou dýchacieho ústroja 
a srdca. Náhle nervy v predĺženej mieche sú poranené, dýchanie sa zastaví 
a telo musí umreť. Preto mnohí bádatelia menujú predĺženú miechu sídlom 
žitia. 

Miecha je nielen ústredným orgánom nervovým ale i dráhou vodiacou. 
Miecha obsahuje strediská zvratné (ústredie pre stolicu, pre močenie, pre 
rodenie, pre potenie, pre nervové zvraty) a jako vodiaci orgán obsahuje 
biele povrázky predné a biele povrázky postranné, ktoré popudy k pohybom, 
vychádzajúce z kôry modzgovej, prevádzajú k miechovým nervom a ku sva- 
lom nimi zásobovaným. V bielych povrázkoch zadných tiahnú smyslové 
pocity kože (pocity hmatu a teploty) k modzgu; šedá hmota ležiaca v pro- 
striedku konečne vodí pocity boľasti a prostredkuje pohyby zvratné. Z 
toho nasleduje, že choroba dráh cítiacich nervov v mieche má za následok 
porušenie pocitu, choroba dráhy motorickej ztrnutie alebo kŕčovité prejavy 
vo svalstve. Poneváč rôzne tie nervové dráhy v mieche ležia veľmi tesno 
vedľa seba a poneváč pri vážnejších poraneniach miechy a pri priebehu za- 
pálenia alebo iných chôrob i iné dráhy môžu byť zastihnuté, môžeme pocho- 
piť, že pri väčšine neporiadkov miechy dochádza buď hneď, buď časom 
ku ztrhnutiam (paraplegia), neporiadkom pocitov a zvratov. 

MOTORICKÉ (POHYBOVACÉ) NERVY. 

Nervy roznášajú rozkazy z modzgu do rôznych častí tela a prinášajú 
zprávy z rôznych častí tela ku modzgu. Modzog rozkazuje svalom, aby sa 
pohybovaly, alebo slinným žľazám, aby vydávaly sliny, alebo pečeni, aby 
zmenila zažívatinu na krv. Nervy, ktoré roznášajú rozkazy z modzgu ku 
bunkám tela, menujú sa motorickými alebo pohybovacími nervami. Pretrh- 
nutie tejto práce spôsobí náhlu smrť. Jestli človek chce dajaký pohyb 
učiniť, modzog dá rozkaz svalom pomocou nervov, aby ten pohyb vykonaly 
a práca je okamžite vykonaná. Ústredie pre pohyby svalov leží v závitoch 
šedej hmoty modzgového plášťa, odkiaľ prechádza popud k vykonaniu chce- 
ného pohybu na jednotlivé nervy a týmito na svaly nimi ovládané. Každé 
prerušenie týchto dráh má za následok, že rozkaz, aby sa sval stiahnul, buď 
vôbec mu je nie sdelený, alebo len nedostatočne, takže musí nastúpiť úplná 104 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ztrata (paralysa) alebo obmedzenie (paresa) pohyblivosti svalov podlieha- 
júcich našej vôli. 

CÍTIACE NERVY. 

V kapitolách prechádzajúcich čítali sme, že vlákna nervové prostried- 
kujúce cítenie vedú dostredivé, to jest ku modzgu, inými slovami, že pre- 
nášajú podráždenie prijaté na obvode, ku príkladu na koži, ku kôry modz- 
govej, kde toto dráždenie vchádza v naše vedomie jako pocit. (Príklad: 
Pichne nás komár a my hned* vieme, kde sme boli pichnutí trebárs to bolo v 
noci a komára sme ani nevideli. Z toho miesta, kde sme boli pichnutí, ide 
vlákno nervové až do modzgu a podá zprávu čo sa stalo. Ked'by tomu 
tak nebolo, cítili by sme len pichnutie, avšak nevedeli by sme, kde sme boli 
pichnutí. ) 

Pri poznávaní niektorého podráždenia spôsobeného na koži, jedná sa 
o rôznych jakosťach toho podráždenia. Ku príkladu: Strekne nám pár kva- 
piek vody do tváre, my cítime nielen, že streknutie bolelo (pocit boľasti) 
ale vieme zároveň, že zastihnutá časť bola tvár (pocit miestny), tak isto po- 
cítili sme, že tá kvapka vody bola horúca (pocit teplotný). Podobným spô- 
sobom známe pocit tlakový, ktorý poučuje nás o tom, jakou váhou tlačí nie- 
ktorý predmet, na príklad na hlavu našu, aby sme dajaký veľký odpor pre- 
konali. 

Teda nervy, ktoré prinášajú zprávy ku modzgu, menujú sa cítiacimi 
nervami; my cítime tie zprávy, nie v nervoch ale v modzgu. Nervy samé 
nič necítia, ale ony vyvolávajú pocity tým, že dojmy na nich učinené dovedú 
do modzgu. My cítime boľasť nie tam, kde sme boli uderení alebo pichnutí, 
ale v modzgu. Jestli by daktorý cítiaci nerv na svojej ceste s povrchu tela 
k modzgu bol prerezaný okamžite ztratí časť tela, kde nerv šiel, cit, a síce 
preto, lebo prerezaný nerv nemôže priniesť zprávu ku modzgu. My nevidíme 
okom alebo očnými nervami, ale modzgom. Jestli by bol očný nerv prerer 
zaný, je po videní. Je to všetko jedno, na ktorej dráhe svojej nerv je po- 
dráždený, lebo my vždy podráždenie to cítime na končekoch nervových, 
kde sú v pokožke rozložené. Keď uderíme lakťom o stôl, cítime boľasť nie 
v latki, ale v prstoch tej ruky. Bádatelia hovoria, že každá čiastka tela, ktorá 
môže byť cítená, musí mať v modzgu svoje miesto, v ktorom je zastupovaná 
pred "stolicou vedomia". Stáva sa, že istý nerv na svojej ceste k ústrednej 
úradovni modzgovej sdelí svoje podráždenie inému nervu. Takým spôsobom 
povstane súcitenie. Preto jestli niekto trpí následkom vyžraného zuba, bolí 
ho obyčajne cele ďasno alebo celá strana tváre. Co platí o pocitoch, platí 
tiež o povzbudzení vôli. Nie v svaloch, ale v modzgu podnecuje vôľa nejaké 
hnutie. Nervy nesú povzbudenie to jako rozkaz svalom. Náhle nervy sú 
poškodené a nemôžu úkol tento konať, nemôže sa nijako vôľa javiť. Kto má 
nemocnú miechu v páteri, je i na nohy chromý, poneváč táto nemoc zruší 
spojenie nervov medzi modzgom a nohami. Mrtvica býva spôsobená tým, 
že vystúpi náhle nejaké množstvo krye z modzgových ciev do jeho vnútra. 
V okamžiku keď krv tá sa rozloží v modzigu tak, že tento nemôže svoje 
úkoly správne vykonať, zastaví sa v dotyčnej polovici tela ľudského celý 
cit, hyb a — život. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 105 Okrem modzgo-miechových alebo centrálnych nervov máme v našom 
tele tak zvané sympatické nervy, o ktorých sme už v knihe Anatómii pojed- 
návali. Sympatický nervový systém kontroluje vnútorné orgány (srdce, ar- 
terie, žily, zažívacie ústroje, ľadvienky atď.), potné žľazy a cievy kože, 
Sú to nervy, na ktorých nachádzajú sa uzlíky a z týchto uzlíkov vynikajú 
nervové vlákna, ktoré nielen k tepňam a žilám, ale i k modzgu a mieche 
bežia, takže celé nervstvo je vláknami spojené a následkom toho vysvetľujú 
sa rozličné úkeizy v ľudskom tie jako ku príkladu bolí nás hlava, jestli máme 
zkazený žalúdok alebo kýchame keď sa podívame vo dne na jasnú oblohu 
alebo začervenejeme keď sa zahanbíme atď. 

O SMYSLOCH A ICH ÚSTROJOCH. 

Každý zdravý človek má päť smyslov, a síce, zrak, sluch, čuch, chuť a 
hmat. Každý smysel má svoj orgán, totiž zrak má oko, sluch ucho, čuch 
nos, chuť jazyk a hmat kožu. Smyslové orgány posielajú všetko, čo sa ich 
dotkne k modzgu, a preto okom vidíme, sluchom slyšíme, kožou hmatáme 
atď. Cesta, ktorou všetky tie zovňajšie dojmy k modzgu prichádzajú, sú 
nervy. Pomocou týchto smyslových nervov vedú smyslové ústroje k modzgu 
také city, ktoré nám dávajú vedomosť o tom, čo sa mimo nášho tela deje. 
Tie zovňajšie vedomosti čili dojmy musia najprv v modzgu pôjnxy spôso- 
biť, ktoré zase v modzgu v úsudky a záverky sú vzdelané. Nervy smyslové 
hrajú veľkú úlohu; očné nervy, dotýkaním svetla pochytávajú podobu a 
barvu a posielajú vyobrazenia týchto do modzgu; nervy sluchu dotýkaním 
zvuku pochytávajú hlasy a vedú ich k modzgu; nervy čuchu dotýkaním 
útlych častíc vzdušných, pochádzajúcich z rozličných vecí vône alebo smradu 
vedú k modzgu zápach; nervy chuti dotýkaním rozpustenej látky niektorej 
veci prichádzajúcej do úst, oboznamujú modzog o chuti a nervy kože do- 
týkaním predmetov oboznamujú modzog o podobe, veľkosti, jakosti, ( mäk- 
kosti, tvrdosti, zimy, tepla) atď. 

ZRAK. 

Predmet, na ktorý pozeráme, musí byť osvetlený. Svetlo odrazí sa 
od predmetu v podobe papršleku do oka. Keď predmet, na ktorý sa po- 
dívame, je silno osvetlený, vtedy nieto potreby, aby od neho mnoho 
papršlekov svetlových do oka vnikalo, a predsa ho dobre vidíme. Jestli 
ale predmet, na ktorý sa dívame nie je dobre osvetlený, jako ku* príkladu 
večer, vtedy je potrebné, aby od neho viac svetlových papršlekov do oka 
vnikalo, jestli chceme ten predmet videť, iným slovom, jestli sa vo dne na 
dajaký predmet slnkom dobre osvetlený dívame, zrenica sa stiahne, zúži, a 
večer alebo v noci, keď predmet nie je dobre osvetlený, zrenica sa rozšíri. Z 
toho poučíme sa prečo zakrývame oči, keď sa dívame na predmety slnkom 
dobre osvetlené, totiž preto, aby mnoho svetla dúhovke neškodilo. 

Dajme tomu, že máme pred očima kolček, jaký vidíme v kolkárni 
(krehelni). Svetlé papršleky vychádzajúce z každého bodu tohto kolčeka 
musia preraziť spojovku bulvy, rohovku, komorový mok, čočku a sklovatinu, 
kým dôjdu ku sitnici. Poneváč však všetky papršleky vychádzajúce z jedného 106 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
A "==-^ B Obr. 165 

XV. tabuľka. Činnosť smyslových ústrojov. Obr. U'>-í DOMÁCI LEKÁR A RADCA 107 VYSVETLENIE XV. TABUĽKY. 

OBRAZ 151. Ľudské oko. 

OBRAZ 152. Tu vidíme slznú žľazu (Z), slznú nádržku (N) z ktorej tečú slzy cez slzovody (C, 

C) otvorom K. 
OBRAZ 153. Obrátený kolček na sitnici. 
OBRAZ 154. Ucho. B, sluchovod; C. bubienok a bubienková dutina spájajúca sa s Eustachovou 

rúrkou (G) ; E, D, slimák. 
OBRAZ 155. Zvukové vlny. 

OBRAZ 156. nos. (C) znázorňuje čuchový nerv a jeho rozvetvenie. 
OBRAZ 157. Riaskovité bunky idúce (z M.) do modzgu. 
OBRAZ 158. Jazyk. Obraz znázorňuje mapu horného povrchu — jazyka na ľavej strane bradavice 

a na pravej strane plochy chuti. (Podľa Dra. Halla.) 

1) Plocha horkej chuti označená je ; 

2) Plocha kyslej chuti označená je ; 

3) Plocha slanej chuti označená je ; 

4) Plocha sladkej chuti označená je — . — . — . — . — . — . 

OBRAZ 159. Prierez jednej bradavice chuti; n, spojenie nervu s púčkom chuti nými. 

OBRAZ 160. n, nerv, ktorého vlákna končia sa medzi bunkami vretenu podobnými. 

OBRAZ 162 a 163. Koža, 1, pokožka; 2, Malpighiova vrstva pokožky; 3, ircha — škára, čili prav- 
divá koža; 4 — 7 potné cievy, cež ktoré pot vychodí na povrch kože (7) 5, potná žľaza; 6, tuk. 

OBRAZ 161. 1, bradavica na jazyku; 2, deviaty nerv; 3. piaty nerv a jeho rozvetvenie (D). 

OBRAZ 164. X hmatová bunka; E. G. D, bradavičky kože a nervové vlákna. 

OBRAZ 165. A, poloha hlasových sväzov (c), pri hlbokom dýchaní; B, pri jednoduchom dýchaní; 
C, pri hovorení a spievaní. osvetleného bodu rozchádzajú sa chomáčovite, nemohly by sa papršleky vy- 
chádzajúce z toho kolčeka nikdy na sitnici spojiť a tu nemohol by nikdy 
vzniknúť obraz kolčeka, keby tie paršleky sa opäť nesišly, to jest keby 
neboly lámané. Toto lámanie deje sa veľmi prísnym spôsobom látkami 
očného jadra, lámajúcimi svetlo (komorový mok, čočka, sklovatec) menovite 
čočkou, ktorá papršleky vychádzajúce z! každého bodu kolčeka sbiera a 
spojuje a prepúšťa tak, že ony vyvolávajú na sitnici obraz, shodovací sa 
prísne s kolčekom, ale obraz tento postavený je hlavou dolu, j ako to vidíme 
na obrazu 153. Kažďý papršlek vychádzajúci z horného bodu kolčeka, 
odvádzaný je tak, že na sitnici leží dolu, kdežto naopak, každý bod dolný na 
kolčeku, vidíme na hornej strane sitnici. Len stredné papršleky vychá- 
dzajúce zo stredku kolčeku, idú okom nelomené. To sa dá vysvetliť tým, 
že my nevidíme okom, ani nervom, ale modzgom; modzog môže pociťovať 
obraz j ako je pred našimi očami a nikdy tak, j ako je vyobrazený na našej 
sitnici. 

SLUCH. 

Zvukové vlny idú k modzgu pomocou sluchového nervu. Sluchový nerv, 
ktorého vznik a priebeh poznali sme na inom mieste, delí sa vo vnútornom 
sluchovode na slimákový a predsieňový nerv. Nerv slimákový končí sa 
jako tak zvaný orgán Cortiho jemnými bunkami sluchovými vo vnútri slimáka, 
— a predsieňový nerv ztratí sa vo vačku predsiene a v oblúkových chod- 
bách a tu končí sa tak zvanými sluchovými vláskami. 

Jestli si chceme predstaviť, jakým spôsobom zvukové vlny menia sa 
v modzgu na sluchové pocity, nasledujme pochod, ktorým tieto zvukové 
vlny idú a uvidíme, jakým duchaplným spôsobom napadajú ony na najjem- 
nejšie končeky sluchového nervu a dráždia ho. Vlny zvukové sústrednené 
s boltcom idú zovňajším sluchovodom najprv ku bubienku, ktorý sa chveje 108 DOMÁCI LEKÁR A RADCA (trasie). Poneváč rúčka kladiva je s bubienkom srastnutá, musí nielen 
rúčka, ale i kladivo a následkom toho nákova, a strmeň tiež chveť lebo sú 
tieto kôstky spolu spojené. Takým spôsobom pohybujú sa vlny prostriedkom 
plochy strmeňa, ktorá plocha tlačí na blanu vajcovitého okienka, j ako tiež 
i v tekutine nachádzajúcej sa v uchu, a následkom toho končeky i slimáko- 
vého i predsieňového nervu sú podráždené a vedú toto podráždenie k modz- 
gu a tu sa mení na sluchavý pocit. 

2e vonkajšie ucho chytá zvuky a vedie ich až do bubienka o tom svedčí 
to, že prikladárae dlaň k uchu, aby sme šeptanie alebo slabo-hlasné rozprá- 
vanie lepšie počuli. Prihluchí ľudia prikladajú si k uchu dlaň, aby tá tiež 
pomáhala im pri chytaní zvukov, aby ho takým spôsobom viac do ucha pri- 
chádzalo. Aj cez ústa, jestli ich máme otvorené, dostávajú sa zvuky k bu- 
bienku. 

ČUCH. 

Ústroj čuchu je nos, (Stavba nosa opísaná bola v knihe Anatómii, čo 
viď). Voňavé látky púšťajú zo seba útle čiastočky, ktoré sa vo zvduchu 
rozširujú a zápach pôsobia. Príjemné čiastočky j ako ku príkladu ruža, voňajú 
a nepríjemné smrdia. Páchnuce čiastky ňucháme so vzduchom do nosa, tu 
sa na sliznej blane rozprášia, rozpustia, a na čuchový nerv. pôsobia, pomocou 
ktorého idú dojmy do modzgu. Čuchový nerv vo vyššej časti nosa je silnej- 
šie roz^rený, než dolu a preto držíme látky, ktoré lepšie ňuchať chceme 
blízko nosa a hlboko vôňu ňuchame (páchame). Tak je to i s pokrmom; 
jestli sa chceme presved^ť či je pokrm nezkazený, držíme ho blízko nosa, 
a zápach ňucháme nosom. Pri mnohých chorobách sliznej blany nosovej 
čuch je poškodený, lebo slizná blana je šliamom obklopená a páchnuce 
čiastky nemôžu sa dostať cez šliam k sliznej blane, na ktorej nachádzajú sa 
končeky nervu čuchového. 

CHUŤ. 

Na povrchu jazyka je mnoho malých, rôznych bradavíc a tie silúžia chuti. 
(Viď pojednávanie o jazyku v knihe Anatómii.) Sú to končeky chuťového 
nerva a najviac ich je na špičke jazyka a na zadnom konci to jest na jeho 
koreni. Avšak i na spodku a po stranách cíti jazyk chuť. 

Všetko čo ochutnať (koštovať) chceme, musí byť tekuté, rozpustené 
alebo musí sa v ústach rozpustiť pomocou sliny. Tie rozpustené látky do- 
týkajú sa nervových bradavíc na jazyku, pri čom nerv stáva sa podráždeným 
a privodí dojmy k modzgu a následkom toho cítime chuť. 

HMAT. 

Ústrojom hmatu je koža. Koža prostredkuje pocity, ktoré nabývame 
dotykom a poučuje nás nielen o tvaru, tvrdosti a spôsobe ohmataného pred- 
metu i pri zavrených očiach, ale je koža i sídlom telesného citu tak, že nervy 
pocitové, ktoré sa v nej končia, môžu vyvolať v modzgu podľa druhu pocí- 
teného podráždenia kožného, predstavu boľasti, tepla, zimy atď. (Viď 
"Koža" a "Pečlivosť kože".) 

Horný povrch irchy (škáry) je s bradavičkami pokrytý, ktoré vyzerajú DOMÁCI LEKÁR A RADCA 109 ako malé vrcholky pod pokožkou. Niektoré bradavičky obsahujú len krvné 
cievy a iné zase majú tak vane hmatové telieska, v ktorých končeky jedného 
alebo viacerých nervov sa končia. Niektoré nervy hmatového smyslu púšťajú 
vetvičky z končekov svojich a na konci tých vetvičiek majú malým taruerom 
podobné rozsiahlosti, ktoré okolo pokožkových buniek tesne priliehajú. 

Keď sa dačoho dotkneme, pokožka pôsobí tlak na končeky hmatového 
nervu a ten to hneď oznámi v modzgu; takým spôsobom vieme, či je pred- 
met, ktorého sme sa dotkli, tvrdý, hladký, okrúhly, končistý, alebo má iné 
vlastnosti. Jestli nejaký predmet dotkne sa hmatových buniek a tým ich 
urazí, vtedy necítime hmat, ale bôľ, to jest, my sa o to nestárame, či bol 
predmet tvrdý, hrubý, alebo mäkký, my myslíme len na bôľ. Bôľ nám dáva 
vedeť, náhle nás niečo urazí. Jestli by sme bôľ necítili, mohli by sme o nohu, 
ruku, ba i o život príjsť. 

J AKO SA HLAS TVORÍ? 

Hlas sa tvorí v hrtane, ktorý je s priedušnicou pomocou prsteňo vitej 
chrumky spolu spojený. Prednú jeho stenu a steny postranné tvorí štítna 
chrumka ležiaca na prednej, úzkej časti prsteňo vitej chrumky. Na zadnej 
časti tejto chrumky ležia trihranné, veľmi pohyblivé konvovité chrumky. 
Všetky chrumky sú mnohými sväzami a svalami spolu spojené a síce nielen 
na vzájom, ale i so susednými ústrojmi. Pravé sväzy, ktoré slúžia ku tvorbe 
hlasu ležia v hrtane a j ako dva úzke blanovité sväzy tiahnú hrtanom zo zadu 
ku predu a spojujú konvovité chrumky s prednou stenou hrtana. Medzi nimi 
je malý priestor, tak zvaná hlasová štrbina, ktorá podľa polohy koncovitých 
chrumiek a podľa napnutia hlasových sväzov môže sa zúžiť i rozšíriť. Jestli 
človek nehovorí alebo nespieva, sú sväzky skrčené a hlasová štrbina rozší- 
rená; náhle chceme hlas vydať, sväzky pomocou svalov sa stiahnu pri čom sa 
štrbina hlasová zúži, vzduch z pľúc vybehajúci zatriase nimi a ony vydávajú 
ton j ako ku príkladu struny na harfe, keď na ne vietor duje. Pri mluve 
pomáhajú rty, zuby, jazyk, nos, hrdlo, líca a opony nachádzajúce sa na zad- 
nej strane úst. Jestli tie nástroje sú zdravé, má človek zvučný, čistý, jemný 
hlas; j akákoľvek chyba týchto nástrojov robí hlas nečistým, nezvučným. 
Ženy a deti majú tenší hlas, lebo ich hrtan je menší a užší. 

POHYB TELA. 

Pohyb je život. Len v boji príroda lieči 
a omladzuje. 

Základom celej činnosti tela je pohyb a celý telesný pohyb prostred- 
kujú svaly. Niektoré pohyby tela konajú sa mimovoľne j ako ku príkladu 
obeh krve, zažívanie atď. Tie miipovoľné pohyby riadi sympatický nervový 
systém. Mimovoľne pohybujúce sa svaly teda nachádzajú sa zväčša v krv- 
ných cievach, stenách srdca, v zažívacích ústrojoch a v iných vnútorných 
čiastkach tela. 

Ale sú pohyby, ktoré závisia od našej vôle. Uštipnutie, alebo jaké- 
koľvek iné podráždenie svalov robí ich kratšími, hrubšími, čomu hovoríme, 
že sa svaly smršťujú, sťahujú. Riaditeľom týchto svalov je nás miodzog a 
preto sťahujú sa, kedy my chceme. Ku príkladu: chceme podvihnúť rameno 110 DOMÁCI LEKÁR A RADCA a ono v tom okamžiku sa podvihne, poneváč rameno dvíhacie svaly sú pod 
naším dozorom, to jest sú našej vôli podrobené. 

Svaly sa ustavične sťahujú. Vieme že hlava ospalého človeka padá 
napred, nazad alebo na boky. Svaly, ktoré hlavu podopierajú, musia sa 
ustavične sťahovať, aby ju prosto zadržaly a keď človek ide spať, tie svaly 
oslabnú. Mrtvé telo nepovstane, lebo svaly sú nečinné. 2ivé telo môže 
vstať, lebo svaly v článkoch, kolenách, kýčľach a v chrbte držia ho pri pohybe. 

Odpor svalov. Mnohé svaly tela sú podvojné a medzi nimi panuje od- 
por. Tie svaly menujeme antagonističnými (odpornými svalami). Ku prí- 
kladu: Na prednej časti horejšieho ramena nachádza sa dvojhlavý sval (bi- 
ceps) ; ten dvíha rameno nahor. Na zadnej strane je trojhlavý sval (triceps) ; 
ten zase narovná rameno. Tu vidíme odpor medzi dvojhlavým a trojhlavým 
svalom, jeden je dvíhací a druhý narovnávací sval. Taký samý odpor náj- 
deme i na nohe a na mnohých miestach tela. Je to veľmi vážne zariadenie, 
poneváč sval nemôže pchať, len ťahať a jestli sa má niektorá časť tela na- 
pred, nazad alebo na boky pohybovať, musí byť tá časť k pohybu potrebným 
svalom zaopatrená. 

Nervové kontrolovanie svaJov. Kontrolovanie svalov pomocou nervo~ 
vého systému je podivuhodné. Ku príkladu: Vidíme na stole knihu; chceme 
ju čítať; vystrčme po nej ruku; vezmeme ju do ruky; otvoríme ju kde a jako 
chceme; držíme ju pred očima. Alebo chceme vyjsť von z izby; naše telá 
sa podvihnú; naše nohy nás vynesú atď. Všetky tie pohyby vykonávajú sa 
nie neodvislou prácou jednotlivého svalu, ale pomocou nervového systému, 
ktorý ich všetky kontroluje a nad nimi panuje. Z modzgu alebo z miechy 
idú nervy do všetkých vôli našej podrobených svalov, vetvičky nervových 
vlákien idú do každej svalovej bunky. Keď chceme istý pohyb učiniť, roz- 
kaz ide z modzgu nervami ako po telegraf i čných drôtoch ku patričným sva- 
lom, svaly sa sťahujú a tým sa časť pohybuje. 

VYLUČOVANIE (ODSTRAŇOVANIE) ZBYTKOV. 

"čistota všetkého je základom žitia." 

(Zoroaster) 

V ľudskom tele nachádzajú sa podivuhodné dielne, v ktorých sa usta- 
vične pracuje. V každej dielni vyrába sa nejaká látka. Jako v umeleckých, 
tak i v telesných dielňach nahromadia sa zbytky, výmetky a odpadky, ktoré 
musia byť vymietené, odstránené. V tele máme ústroje — východy — po- 
mocou ktorých môže sa telo sprostiť všetkej tej, telu nepotrebnej nečistoty. 
Tie východy sú pľúca, črevá, pečená, ľadvienky a koža. Telu nepotrebné 
zbytky, krém výkalov sú tieto: Uhličitá kyselina, voda, močovina a iné dusí- 
katé čiastky bielkovín a konečne neústrojné (inorganic) soli. 

O čistiacej a výživnej činnosti pľúc pojednávali sme pod záhlavím "Vý- 
kony dýchacích ústrojov" a o činnosti čriev písali sme pod záhlavím "Zaží- 
vame". 

Koža je nielen čistiacim orgánom ale i pomôckou pľúc, lebo vnútorná 
vrstva napomáha pľúca tým, že odstraňuje uhličitú kyselinu z tkaniva a na- 
miesto nej prijíma kyslík (dýchanie koži). V potných žľazách, ktorých je 
niekoľko millionov a ktoré roztrúsené sú po celom povrchu kože, vyrába sa 
pot. V pote nachádzajú sa ústrojné látky, hlavne tuk. Následkom nečistoty DOMÁCI LEKÁR A RADCA 111 vydáva koža nepríjemný zápach, ktorý povstáva následkom rozpadovania sa 
vyššie spomenutých ústroj ných látok. Pri stavbe koži hovorili sme, že šu- 
piny pokožky (najhorejšej vrstvy kože), ustavične odpadávajú a sa zase na- 
hradzujú novými; pot, tuk, výpary koži, šupiny a prach všetko pokrýva celé 
telo tak rečeno vrstvou špiny, ktorá účinkuje bez odporu škodlivé na výmenu 
plynov kože. Takéto hromadenie sa špiny zapchá póry kožné a tým hamuje 
kožnú činnosť, čo môže zapríčiniť otrasenie sústavy a — smrť. Pamätajme, 
že pot sa nevylučuje preto, aby na povrchu kože hnil, ale preto, aby sa ho 
koža zbavila. Starajme sa teda, aby koža bola čistá a dbajme i o to, aby 
ani šaty neboly zašpinené, lebo tie tiež hrajú nemalú rollu v zdraví človeka. 
(Viď Pečlivosť koži.) 

Pečeňa vymiešuje zkazené látky z krve; vylučuje z krve a i z tých 
zkazených látok žič, ktorá sa sbehá z celej pečene do žlčového mechúrika 
na spodku pečene prirastlého a i ztadiaľ i z pečene vylieva sa do čriev a tu 
pri trovení pomáha. 

Ľadvienky. Okysličením bielkoviny tvorí sa, okrem vody a uhličitej 
kyseliny, tak vzaná močovina (urea) ; je to veľmi jedovatá látka a hned 
po jej sformovaniu sa, musí byť odstránená. Keď je okysličenie nie úplné z 
nedostatku kyslíka alebo z iných príčin, môžu sa aj iné, k močovine podobné 
látky formovať. Močovina a jej podobné látky odstraňujú sa potnými žľa- 
zami a ľadvienkami. Ľadvienky odlučujú v útlych cievočkách moč od krve; 
moč vyteká z ľadvín močovodmi do mechúra a z mechúra von. Keby ľad- 
vienky prestaly konať svoju úlohu, mnoho otravy by sa nahromadilo v tele, 
a človek by musel zomreť. Ľadvienky plnia úlohu cedítiek, na lepšie očis- 
tenie krve. Moč ktorý je vyrábaný v cievnych kluboch kôrovej hmoty ľad- 
vienkovej filtráciou (cedením) z krvi pomocou tepnového tlaku krvného 
(Viď Stavbu Ladvin), je jasná, priehľadná, žltastá tekutina. Obsahuje 
konečné plody rozkladu bielkovín vo vode a síce asi 96 procentov vody a 
4 procentov pevných súčastiek, ktoré skladajú sa z močoviny, močovej ky- 
seliny, neústrojných látok a plynov. Najdôležitejšie z týchto látok sú močo- 
vina obsahujúca mnoho dusíku; zdravý človek vymiešuje denne asi 30 gram- 
mov močoviny. Tá močovina musí byť rýchle odstránená ináče mohla by 
v krátkej dobe vyvolať, otrávenie močovinou (uraemia). 

Ďalšou látkou moču je močová kyselina, ktorej asi jeden gramm denne 
sa vymiešuje a ktorá je vo forme močanov v moci obsadená. Nedostatočné 
vymiešovanie močovej kyseliny a ukladanie močanov v tele tvoria podstatu 
pakostnice a iných nemocí. Vzhľad moča, množstvo a složenie jeho sú 
dôležitými známkami k posudzovaniu zdravého stavu. Moč zdravého človeka 
tečie ľahko a bez boľasti; množstvo je nie menšie než tri štvrťky litra a nikdy 
nie väčšie než pol druha litra denne; vzhľad je svetlý, jasný a keď aj za 
dlhší čas stojí nezapácha. Konečne nieto v zdravom moci ani cukru ani 
bielkoviny, lebo prítomnosť týchto látok v moci značí ťažké porušenie vo vý- 
mene látok. Krv a hnis sú tak samo nemilé a vždy chorobné primiešaniny 
k moču. Srvátkovitý, hline podobajúci sa moč je často známkou množstva 
kostičňanov a močanov v moci, ktoré sa nazpät rozpustia náhle zahreje sa 
moč, tým stane sa zase úplne jasným. (Vid "Dôležitosť vody pre ľudské 
zdravie".) ///. KNIHA. ZDRAVOVEDA 

(HYGIENA) 

ALEBO 

Pravidlá k zachráneniu života, ako predísť chorobám 

a ako ich zamedziť. 
"A listy stromu boly k liečeniu národov" 

(Zjav. Sv. Jána XXII — 2.) 

'Ovocie stromu je ku pokrmu a listy jeho k lekárstvu". 

(Ezech. XLVII — 12.) 114 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ZDRAVOVEDA (Hygiena). "človek nežije z toho do jie, ale z toho 
čo ztrávi." 

Pod slovom "Zdravoveda" rozumie sa náuka, ktorá predpisuje pra- 
vidlá k zachráneniu života, učí nás j ako predísť chorobám alebo j ako ich 
zamedziť. 

Za dávnych časov ľudia nevedomky prevádzali hygienický život; za- 
oberali sa orbou, prácou v lesoch, oddávali sa remeslu a ich spoločné pomery 
boly složitejšie a zdravšie. Ale dnes, následkom neobyčajného postupu kul- 
túry, pomery sa zmenily, zvlášte industrialismom (priemyseľníctvom) tvo- 
riacom celkom iné zdravotné podmienky ku vývoju, vzrastu a rozmnožo- 
vaniu ľudstva. Živobytie dnešného kolobehu životného je chvátavé, snaha 
a žiadostivosť letia pred najrýchlejším parostrojonm, každý sa namáha, aby 
mohol domôcť sa malou prácou najväčších výsledkov, a čo minulý vek ne- 
jasne hodlal, to predstupuje dnešnému pokoleniu v určitej ších tvaroch pred 
oči a nerozplýva sa už jako sen. Heslami dnešného pokolenia sú peniaze, 
zlato a zdá sa, jako by ten svet vystúpil zo svojho ložiska; žijeme v akomsi 
chorobnom ovzduší, v jakejsi spoločenskej otrave; vlúdila sa všade pred tým 
neznáma nedôvera vo vlastné sily, pochybnosť v positívnosť (skutočnosť) 
pokroku. Je to rozhodne stav chorobný, o jestvovaní ktorého nikto pochy- 
bovať nemôže. Pravdu mal Maeterlik, keď hovoril, že "Nie je to cit, nie 
je to srdce, nie je to rozum a veda, ale unavená duša človeka, ktorá prosí 
o slovo," 

Pred tým vyučovali zdravovedu len v universitách, ale dnes učia ju už 
i vo všeobecných školách. Povinnosťou každého človeka je žiť tak dlho a 
tak dobre, jako len možno a ten, ktorý hreší proti svojmu telu je taký 
hriešnik a zlosyn, jako ten, ktorý prestúpil zákon štátu; a čo sa týka jed- 
notlivca, týka sa aj dediny, mesta a vôbec celého národa, Jestli je žiadúce 
vedeť jako liečiť choroby, je zaiste viac dôležité vedeť ako chorobám predísť 
alebo jako ich omedziť. 

Zdravoveda delí sa na všeobecnú, školskú, vojenskú, priemyselnú a 
konečne na osobnú zdravovedu, V tejto kapitole pojednávať budeme v 
krátkosti o osobnej zdravovede. 

POVETRIE. 

čo získajú pľúca dychom, to prechádza 
i do krve. 

Vzduch je potrebný životu, ale vzduch musí byí čistý. Čisté povetrie 
udržuje a napomáha zdravie; spotrebované povetrie prináša nemoce a smrť. 
Preto bez dobrého čistého povetria niet zdravia. Spotrebované povetrie 
je jed a jestli ho do seba viac ráz vdychujeme, kazíme si zdravie a zapri činí- 
me si choroby. Zlé povetrie zanecháva v našej krvi nečistotu, kazí pľúca, 
kazí telo a robí ho náklonným k chorobám. V zatvorenej izbe nie len z 
pľúc vydychujeme zlé povetrie, ale aj cez póry (dierky kože) vychádzajú 
výpary, ktoré vzduch robia nečistým. Jestli koža prestane pracovať a vy- 
vádzať z tela cez dierky nečistotu z vnútra tela, vtedy nadobudneme si DOMÁCI j-,EKÁR A RADCA 116 \: 


^f 

\\ Ä v^ 


:i ■dSŕ-w horúčku. Jestli sa nemocný potí, koža zase koná svoju povinnosť a horúčka 
prejde. Keby sa celé telo natrelo nejakou farbou, ktorá by dierky kože celkom 
zakryla, nastúpila by smrť, poneváč výpary nemohly by vychádzať cez póry 
kože. Keď sa človek oparí, opáli alebo iným spôsobom zničí si dve tretiny 
kože, tak mu nieto pomoci a jnusí 
zomreť, poneváč nemá dosť kože zdra- 
vej, ktorá by vylučovala nečistotu z 
tela. Ľudia zdržujúci sa počas let- 
ných horúčostí v nečistom alebo vo vlh- 
kom povetrí, dostávajú úpal slnka, 
poneváč koža nemôže vydávať z tela 
nečistoty, tieto napádajú celý organis- 
mus a zvlášte modzog. Ľudia, ktorí 
žijú na čerstvom vzduchu, sú skoro 
vždy zdraví a osoby žijúce v tmavých 
zatvorených izbách, sú chorľavé, sla- 
bé, žlto-bľadé, najmä vtedy, keď v 
jednej izbe sdržuje sa viac ľudí a keď 
izba je nie prevetrovaná. Cím väčšia 
je izba, v ktorej spíme, tým je lepšie. 
Preto každý má sa starať aby bol, na koľko možno, vždy v čerstvom povetrí. 
Obloky majú sa otvoriť jak v zime tak v lete, jak vodne tak v noci. Človek 
má spať len v dobre prevetrovaných izbách, a síce tak aby nebol vystavený 
prievanu povetria. V lete otvorte obloky vo dne i v noci. V zime otvorte 
obloky od vrchu asi na dva palce; takým spôsobom spotrebované povetrie 
vychádza z izby a zima vám nezaškodí. 2e čo to značí dýchať v čerstvom 
povetrí, o tom sa poučíte v článku "Veda dýchania". (Viď obsah.) V* > ^ » <f.C^ .^^ i^a ■'■h7^ ?^^;LV ^*^ L?áv. v^ »>. ^/■/ *^^ OBRAZ 166. Prach v povetrí izieb. SVETLO. 

"Svetlo je život — tma smrť". 

Ako vzduch teik aj svetlo má napomáhajúcu silu zdravia. Slnečné lúče 
sú blahodarným liekom, lež ľudia tento lacný, dobrý liek málo užívajú, ba 
boja sa slnka a dvere i obloky pred ním zavierajú. To je veľký omyl, lebo 
svetlo je potrebné a veľmi osožné nášmu zdraviu. Deti chodiace "po slnku", 
sú silné ako žaluď a deti zatvorené v chyžiach, ako v žalári, sú bľadé, chor- 
ľavé, bezkrvne. O tej pravde môže sa každý presvedčiť na rastlinách. Ne- 
dopusťte ku rastline svetla a uvidíte ako sožltne a nebude dobre rásť. Ako 
povetrie, tak i slnko dáva život, zdravie. Slabé osoby malý by sa čím viac 
sdržovať na slnku a púšťať lúče do izby — čím viac tým lepšie. Nežite v 
tme, nezakladajte na obloky tmavé záclony, vpusťte lúče života — slnka do 
izieb vašich, lebo tma je pre mŕtvych — živý človek pptrebuje svetlo. POTRAVINY. "človek môže žiť bez priateľa, bez kníh, 
bez vedy, bez svedomia, bez citu, bez viery, 
lásky a nádeje, ale bez pokrmu žiť nemôže." Ľudské telo k svojmu vybudovaniu a udržiavaniu potrebuje tri hlavné 
látky a síce: Bielkovinu, škrob (uhlohydráty) a tuk (masť). Okrem týchto 116 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Čiastok potrebuje telo vodu a solL Práve preto, že ľudská sústava potrebuje 
rozmanité látky, človek musí požívať rôzne pokrmy. 

BIELKOVINA. 

, Bielkovina obsahuje 50 procent uhlíka, 25 procent kyslíka, 16 procent 
dusíka, 8 procent vodíka a 1 procent sirky. Hlavnou úlohou bielkoviny je 
obnovovať ľudské tkaniny. Bielok nachádzame i v živočíšnych (mäsitých) 
i v rastlinných pokrmoch. Najviac bielkoviny obsahujú mäso, vajcia, ryby 
a iné. Bielkovina prv, než by bola prijatá do krvi, musí sa rozpustiť na pep- 
tony a konečne rozkladá sa na jednoduchejšie slúčeniny a opúšťa telo j ako 
močovina, uhličitá kyselina a voda. Bielok je dôležitou súčastkou väčšiny 
tkanín ľudských, j ako ku príkladu nervov, svalov, krve a vôbec všetkých 
buniek, z ktorých sa ľudské telo buduje. 

ŠKROB (UHĽOHYDRÁTY.). 

Škrob je slúčenina pozostávajúca z uhlíka, vodíka, kyslíka a vyskytuje 
sa i v mäsitých i v rastlinných potravinách, ale zväčša v rastlinných ztravách 
j ako: pšenica, žito, jačnneň, kukurica, fazuľa, hrach, zemiaky atď. Skrobo- 
vina mení sa zažívaním na cukor; takým spôsobom rozpustí sa a prijíma sa 
dľa úžitku do sústavy. Skrobovina vyrába silu a teplo; spaľuje sa pomocou 
vdychovaného kyslíka na alkohol a uhličitú kyselinu, a konečne na uhličitú 
kyselinu a vodu. 

TUK (MASŤ). 

Tuky nachádzame i v rastlinnej i v živočíšnej ztrave, zvlášte v masle, 
sadle, mlieku, syre, tvarohu, v tučnom mase, v živočíšnych olejoch (rybový 
tuk) alebo v rastlinných olejoch jako olej olivový, makový atď. Tuky 
vyskytujú sa vo všetkých tekutinách ľudských (vyjmúc moč) a slúžia k vý- 
robe tepla tým, že uhlík v nich obsadený spaľuje sa na uhličitú kyselinu. 
Prílišnú (reservnú) zásobu tuku odkladá si telo v tak zvanom záložnom 
tuku v prednej stene brušnej pod kožou, z ktorej telo, v dobách nedostatoč- 
nej výživy môže si brať pre spálenie. To môžeme pozorovať v chorobách; 
chorý človek, ktorý za dlhší čas leží, schudne a síce preto, lebo neužije dosť 
potravín, ale namiesto toho potrebuje sa zásoba nahromadená (reservovaná) 
pod kožou. Tuky a bielkoviny môžu sa na čas zastupovať. 

VODA (DÔLEŽITOSŤ VODY). 

"Pri všetkých chorobách pamätajte na vodu." 

(Kneipp.) 

Voda je nevyhnutne potrebná k životu. Voda jako prírodný nápoj ne- 
môže byť žiadnym iným nápojom nahradená. Až na malé výnimky dakto- 
rých zemín, obsahuje všetko na svete menšie alebo väčšie procento vody a 
najviacej vody obsahujú čerstvé rastliny a živočíchy. Človek pozostáva zo 
70 procentov vody a keby všetka voda z tela vyschla, obsahovalo by oby- 
čajné ľudské telo vážiace 200 funtov sotva 80 funtov suchých látok. 

Všetky bunky v ľudskom tele pozostávajú väčšinou z vody a sú tiež DOMÁCI LEKÁR A RADCA 117 väčšinou vodou obklopené, to jest žijú v mediume vodnom. I koža je 
väčšinou času po vrchu obtiahnutá tenunkou vrstvou vody. Voda je v tele 
obsadená vo svojom obyčajnom stave, teda tekutá a tiež je aj chemický 
slúčená vo všetkých tkanivách a látkach telesných. 

Všetky tekutiny telesné pozostávajú väčšinou z vody, čili potrebné látky 
sú vo vode rozpustené a voda ich udržuje v náležitom roztoku. Všeliaké 
plochy a povrchy ústroja v tele sú udržované pomocou vody, tak aby sa pri 
pohybe nedrely jedna o druhú, čím by povstaly boľastné a nepríjemné po- 
city, čo môže každý zkúsiť, keď dlhšiu dobu dýcha ústami a v ústach a v 
krku mu vyschne. Bez udržovania vlhkej rohovky, ani zraku by nebolo, 
lebo rohovka na oku stala by sa nepriehľadnou a zcvrklou. 

Voda udržuje krv a šťavy tela v tekutom stave a tieto roznášajú po 
tele potrebnú potravu ku každej bunke, a zase od každej bunky odnášajú 
zpotrebované látky ku vypudeniu z tela. Voda udržuje výmenu látok v 
tele a preto je ku životu tela nevyhnutne potrebná. 

Voda v krvi, v šťave a v pote, rozvádza rovnaké tejlo po tele a pomocou 
vyparovania na povrchu a vstrebávania zo žalúdka a čriev udržuje teplotu 
v pravidelnej rovnakej výške. 

Ked* sa odníme živému organickému tvoru voda, musí prísť o živoť, 
či je to rastlina alebo živočích. Človek vydrží bez jedla pár týždňov, ale 
bez vody sotva dakoľko dní a už o dakoľko hodín po odňatiu vody je člo- 
veku nepríjemne. Keď sa odníme človeku voda, alebo keď príde do toho 
položenia že nemôže dosiahnuť vody, nastávajú hneď značné zmeny. Prvá 
znateľná zmena je, že všetky žľazy prestanú vydávať svoje šťavy; preto sa 
stanú ústa, krk a nos suchými a nastane strašná žízeň. z!alúdok a črevá sa 
rýchle smršťujú, pečene prestanú odvádzať moč a telo rýchlo soschýna. 
Telo stáva sa chudým, tvár obľadúva a soschýna, a kosti všade začínajú tvo- 
riť uhly a hrany na tele. Najprv si krv vystrebe všetku dosažiteľnú vodu 
v tele; potom keď následkom stáleho vyparovania z povrchu tela, ubýva 
vody stále a keď je všetka voda z tela vystrebaná, nastanú zmeny v tkani- 
nách a chemický slúčená voda sa vstrebáva do krve. Telo rýchle chudne, 
svaly prestávajú pracovať, myseľ sa zatemní následkom ztratenia sa vody 
z modzgu a nedostatočnej výživy pre modzgové bunky, čoskoro nastane 
šialenosť a konečne zmeravenie a smrť. 

Smrť hladom je zlá, ale smrť žížnou je boľastnejšia. Voda nielen že 
udržuje telo a telesné tkaniny v pravidelnom napnutí, ako to vidíme u mla- 
dých bujných rastlín, ktoré bujne trčia do výšky a pyšne sa ukloňujú do vô- 
kola, ale udržuje prítomný stav tela. Ku príkladu, stálym pohybom, čin- 
nosťou, spotrebujú sa isté orgány v tele, isté látky okysličia to jest shoria, aby 
sa vyvinula potrebná energia, potrebné teplo. Voda v krvi a ztrávenine, 
dodáva zase každej bunke, každému ústroju potrebnú potravu, aby sa okysli- 
čené látky zase novými nahradily. Všetky tieto látky musia vo vode byť 
rozpustené, aby ich mohla krv prevziať a doniesť na pravé miesto. Okysli- 
čené látky, ktoré povstaly činnosťou tela, musia sa z tela odstrániť. Tieto 
sú zase sobrané šťavou a šťavovými cievami prúdia pomaly do stredu tela, 
kde sú so ztráveninou vlievané do ľavej podkľučkovej žily a do obličiek, 
odkiaľ konečne bývajú tieto látky z tela čo moč vylúčené. Kto pije málo 118 DOMÁCI LEKÁR A RADCA vody, alebo tekutín vôbec, nemôže mať pravidelnú zámenu látok v tele; ne- 
môže mať pravidelné vylučovanie spotrebovaných látok z tela. Preto voda 
je ten najlepší krvočistiteľ a kto pije dosť čistej zdravej vody, ten potrebuje 
málo umelých, tak zvaných "krvočistiteľov". Co v týchto krvočistiteľoch 
obyčajne najlepšie účinkuje je tá voda, ktorou sa zapíjajú. Keď sa má 
dačo vyčistiť, umyť, ku tomu je treba dosť vody, a preto keď sa má krv 
udržovať a s ňou i telo čisté, treba je toľko vody, aby sa mohly všetky spo- 
trebované látky rozpustiť a tak z tela vymyť. Ľudia pijú obyčajne primálo 
vody a tekutín, hlavne ľudia ktorí nemusia tuho pracovať telom. Preto sú 
obyčajne takí ľudia, ako obchodníci, ktorí sedia celý deň pri knihách vo 
svojej úradovni, alebo remeselníci, ktorí pri svojej práci sedia a táto je nie 
namáhavá, stále dáko neduživí, lebo nepijú dosť vody a nemajú dosť pohy- 
bu, aby sa v nich udržal dobrý obeh krve. 

Ale sú aj takí ľudia, ktorí pijú príliš mnoho vody a i tu platí pravidlo, 
že "všetkého moc škodí". Takí sú obyčajne alebo silní pijaci opojných ná- 
pojov, alebo robotníci, ktorí pracujú ťažko a v horúčosti, či je to von na 
slnci, alebo pri peciach daktorej fabriky, alebo v horúcich miestnostiach. 
Následkom veľkej horúčosti musia sa potiť, aby sa udržala telesná teplota 
dosť nízko, ale následkom toho ztratia mnoho vody a aby ztratu nahradili, 
musia mnoho piť. Takí ľudia čoskoro ztratia chuť k jedlu, dostanú pocit 
plnosti v žalúdku, obličky sa im presilia a nastane bolenie v krížoch, cítia 
sa veľmi soslábli a trávenie u nich je veľmi plané. Následkom 
pitia mnoho vody, rozriedi sa žalúdočná šťava a iné zažívacé šťavy a tak 
telo nedostane rozklad potravín v žalúdku, to jest potrava započne sa kvasiť 
a hniť a tým sa vyviňujú jedovaté látky, ktoré spôsobujú dávenie, pálenie 
záhy, dakedy hnačku a všeliaké iné neporiadky a nemoce. 

Množstvo vody, ktoré človek potrebuje denne, sa veľmi mení dľa okol- 
ností. Všeobecne sa myslí, že človek denne potrebuje okolo sedem alebo 
osem pintov vody dohromady. Ale toľko jej nemá piť, lebo mnoho vody, 
ktorú potrebuje, dostane už s jedlom, ako sú polievky, káva, čaj, omáčky, 
ovocia, zeleniny, mlieko atď. Všetka potrava obsahuje veľmi mnoho vody. 
Daktoré zeleniny obsahujú až 94 procentov vody, vodné dyne obsahujú 
99 i pol procenta, mäso od 60 do 80 procentov, chlieb od 25 do 40 procentov, 
a čo považujeme za suchú ztravu, obsahuje 10 procentov vody. Čo jeme, 
je nie celkom suché. Preto musí sa brať ohľad aj na to, čo sa jie, a či 
mnoho vody sa dostane telu z jedla a len ostatok treba nahradiť pitím. Da- 
ktorí ľudia lejú do seba primnoho vody, viac než potrebujú. Ďalej záleží 
aj na tom, či má telo pokoj, alebo je v pohybe. V pokoji potrebuje sa menej 
vody než v pohybe. Tiež treba ohľad brať aj na ročné počasie. V lete 
človek potrebuje o mnoho viac vody ako v zime následkom rýchleho vyparo- 
vania. Keď je vzduch, v ktorom sa nachodíme horúci, potrebujeme viac 
vody než keď je vlhký. Najmenej sa potrebuje pri chladnom a vlhkom 
počasí. Práca a pohyb povzbudzujú potenie a preto je treba aj viac vody piť. 

Voda vylučuje sa z tela pľúcami pri dýchaní; odparovaním a potením 
sa tela, obličkami a stolicou.- Ako sme vyššie povedali, vylučovanie vody z 
tela mení sa dľa okolností. Ani obličky nepracujú stále rovnako, ale pracujú 
len tak ako to potreba vyžaduje. Obličky sú spravované ako iné útroby ner- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 119 vom sympatickým a tento pracuje automatický i tu, ako aj inde v tele, a preto 
sú veľmi citlivé na množstvo vody do žalúdka prijímanej. Keď sa prijíma 
veľmi mnoho vody, ako ku príkladu pri žízni, následkom jedenia slaných jedál 
povstalej, alebo následkom pitia mnoho liehovín, nas'ane hneď ziýchlená 
činnost obličiek, a viac moču bľadej farby a ľahkej váhy je vylučované. 1 ým 
sa zase docieli rovnováha. Obličky a koža pracujú akosi súčinne a pomáhajú 
si navzájom pri všeliakých okolnostiach. Keď sa udá ku príkladu zapálenie 
obličiek a keď tieto nemôžu správne pracovať, dá sa tento nedostatok na- 
hradiť povzbudzovaním potenia, a kým sa dá zapálenie zastaviť, udrží čin- 
nosť kože telo v pravidelnom stave. Keď nastane zima a koža je suchá, pre- 
stane potenie, ale vtedy pracujú obličky rýchlejšie a odvádzajú viac moču. 
Keď nastane teplo a telo sa potí, pracujú pomalšie a odvádzajú menej moču. 
Priemerne sa počíta, že 28 procentov vody vyparuje koža; 22 procentov sa 
vyparuje pľúcami a 50 procentov odchádza obličkami. 

SOU. 

Soli vyskytujú sa skoro vo všetkých potravinách rozpustené alebo pevné 
(v kosti). Ačpráve soli nemajú tak veľký účel, ako bielok, škrob a tuky, ale 
k udržiavaniu zdravia v tkaninách sú potrebné. Hlavnou soľou je soľ kuchyn- 
ská (Sodium Chloride-Chlorid Sodnatý) prichádzajúca do tela v pokrme mä- 
sitom a vychodí z tela močom a potom. Ďalšie soli sú chlorid draselnatý, 
uhličnatý, kostičnatý a železo, ktoré prichádza do tela ztravou rastlinnou a 
živočíšnou. 

Z toho vidíme, že bielkoviny, uhlohydráty a tuky prostredkujú stavbu 
a udržovanie ľudského telai pomocou vody a soli. Preto k potravinám mô- 
žene počítať len také jedlá a nápoje, ktoré obsahujú (krém pomáhajúcich 
látok — vody a soli) jednu z týchto troch látok výživných vo väčšom množ- 
stve a všetky ostatné látky, ktoré jeme alebo pijeme ako piepor, horčica 
(mustard), káva, čaj, víno, pivo, pálenka a iné, nie sú potraviny, ale len 
požívatiny. 

Potraviny delíme na rastlinné a živočíšne (zvieracie). Sú ľudia tak zva- 
ní vegetariáni, ktorí hovoria, že človek nemá požívať mäsitého pokrmu, 
lebo že to robí ho ukrutným, surovým a bojachtivým, a že pokrm rastlinný 
vraj úplne postačí človeku, ba že sú takí ľudia zdravší, ktorí mäso nejedia. 
V prírode vidíme, že dravci, to jest zvery živiace sa mäsom, sú silnejšie, 
divokejšie a smelšie, než zvery, ktoré sa kŕmia len rastlinným pokrmom. Naj- 
lepšia cesta je cesta prostredná; poneváč príroda poskytuje nám rastlinný i 
mäsitý pokrm, zaiste činí to preto, aby sme ich užívali a nie preto, ab> sme 
ich nechali zhniť. Najsprávnejšia ztrava ja miešaná. 

KOĽKO, KEDY A ČO MÁME JESŤ? 

2e koľko máme jesť to závisí od mnohých okolností. Hlavné pravidlo 
je to, aby človek len toľko jedol, koľko jeho žalúdok postačí ztráviť. Paž- 
ravec preplní si niekedy žalúdok, ačpráve dobre vie vopred, že sa tým 
prehreší proti zákonom prírody, uškodí si na sddraví a pokuta ho neminie. 
Jeden človek potrebuje viac pokrmu, iný menej; to závisí od sústavy, po- 
vahy, veku, rodu a iných okolností patričnej osoby. Deti majú jesť menei 120 DOMÁCI LEKÁR A RADCA lale častejšie, poneváč ony rastú a rýchlejšie trávia pokrm. Ťažko pracujúci 
človek potrebuje viac jedla, než ten, ktorý málo alebo nič nerobí. Jako 
hlad, tak aj presýtenie škodí. Podnebie a povetrnosť majú veľký vplyv 
na to, čo a koľko má človek jesť. Co my v našom kraji požívame, to by 
sa nehodilo pre ľudí ľadových krajín. Kde je veľká zima, teim jedia ľudia 
mnoho mäsa a masti (tuku). My vieme i po sebe, že v zime máme lepšiu 
chuť k jedlu, najmä k tlstým mäsom, než v lete, kedy len obilný pokrm, 
zeleniny, ovocie atď. dobre chutnajú a síce preto, lebo masť dáva teplotu 
telu, nuž v lete necítime sa dobre keď nám je priteplo. V zime aj telo po- 
trebuje viac obživy, aby mohlo sniesť zimu; naproti tomu, ľudia žijúci v 
teplých krajoch uspokoja sa s malou dávkou pokrmu a mäsitý pokrm veľmi 
neľúbia, tým menej tučný, ktorý sa im rýchle soškliví. Požívajú teda rast- 
linný pokrm, ktorý ich chladí. 

KEDY MÁME JESŤ? 

Poriadok v jedení má veľký vliv na človeka, na telo i na ducha.. Má- 
me hlad i smäd; té nám dávajú na vedomie, že máme jesť alebo piť; ale tieto 
pocity sú u rôznych ľudí rozmanité vyvinuté ako to vidíme, jestli porovnáme 
človeka darebáka; ktorý nič nerobí s človekom ťažko pracujúcim. Chuť k 
jedlu závisí od celého tela a je znakom hladu; hladný človek má jesť; človek 
má jesť, ked* je žalúdok vyprázdnený, na to upamätá nás hlad. Unavený 
človek nech si trochu odpočinie až tak nech jie a keď je veľmi hladný, nech 
razom priveľa nejie. Posledné jedlo máme požiť asi 3 hodiny pred spaním. 
Preplnený žalúdok odháňa spánok. Lačný by tiež nemal nikto ísť spať; kto 
dlho do noci robí a nič nejie, ten sotva bude dobre spať. Je teda pre 
takého dobre užiť niečo pred spaním, ku príkladu pohár vareného mlieka 
alebo niečo ľahkého. 2e čo máme jesť to závisí od rôznych okolností a 
tiež aj od — kapsy. Učenci dľa bádania priemernú mieru výživných látok 
ustálili, že p|:iemerne denne 70 grammov tuku, dvaráz 70 grammov to jest 
140 grammov bielkoviny a päť ráz 70 grammov to jest 350 grammov 
škrobu (uhlohydrátov) je potrebné a dostatočné, aby mierne pracujúci človek 
mohol zadržať telesnú rovnováhu. Ovšem tieto tri výživné látky môžu sa 
— jako sme už spomenuli — v istej miere za nejaký čas vzájomne zastupovať, 
ináč by svedomitá gazdina zomrela od starosti, keby musela každému dieťaťu 
správne, deň pri dňu na grammy vážiť tuk, bielok a Škrob. Avšak, jesli nie- 
ktorá z tých troch látok za dlhší čas v potravinách chybuje, človek musí 
onemocneť. 

ČO MAJÚ JESŤ TLSTÍ A ČO CHUDÍ? 

Na vyššie opísaných troch látkach zakladá sa liečenie tlstých a chudých. 
Kto nechce byť tlstý, nech nepožíva žiadnych jedál, ktoré obsahujú škrob, 
cukor a masť; nech jie na to miesto ovocie, pomaranče, kyslé jablká, hrozno, 
broskyne, dyne atď. Orechy, mandle, banány, datle, figy atď. sú zakázané. 
Tlstí ľudia môžu jesť zeleniny, vyjmúc suchej fazule, šošovice, ryže, ječmeňa 
a ovsa. 

Co sa zakazuje tlstým, to sa odporúča chudým ľudom. Chudí ľudia DOMÁCI LEKÁR A RADCA 121 
OBRAZ 167. Pažravec. majú jiesť (krém potrebných potravín) mnoho tuku a bielkovín a zadržať 
nasledujúce pravidlá: 

1 ) Pravidelné pohyby tela prácou, chodom a telocvikom 

2) Mierna ale dostatočná výživa 

3) Obmedzovanie v nápojoch, menovite v nápojoch alkoholických pri 
jedení 

4) Pravidelné kúpanie. 

OBSAHY RÔZNYCH POTRAVÍN V CIFRÁCH. 

Dľa lepšieho porozumenia udávame tabuľky XVI a XVII skoro každo- 
denne požívaných pokrmov. Usporiadanie týchto číslic zakladá sa na che- 
mických analizách. 

Vyrátano je, že jedon funt hovädziny zúžitkovaný dá človekovi 450 ka- 
lórii vnútorného tepla; krém toho zaobstará tkanivá bielkovinou, vodou, 
tukom a minerálnymi látkami. Na tabuľkách je vyrátano, koľko kalórií dáva 
každý funt spomenutých pokrmov a jaké procento tvorí ich chemické složenie. 

Kalórie sú mentka tepla podobne, jako je yard, alebo meter merítkom 
dĺžky. Kalória je také množstvo tepla, jaké je potrebné jedného kilogramma 
vody a jedného stupňa podľa Celsia. Kalórie ustanovili Francúzi, preto 
všetky miery podané sú v metrickom systéme. (Francúzi a s nimi celá 
Európa civilizovaná delia termometer (teplomer) na sto častí — od mrznutia 
do vrenia.) 122 DOMÁCI LEKÁR A RADCA XVI. TABUĽKA, živočíšne POTRAVINY. 

Složenie rôznych potravín pokazujúc procento vody, bielkoviny, tuku (masti) uhlohydratov (Škro- 
bu) a cukru, minerálov a kalórií. POTRAVINY 


Vody 


Bielkoviny 


Tuku ^*'''*^" « 
cukru 


Minerá- 
lov 


Kalórii 
% 


% 


% % 


% 


% 


Hovädzina 


62. 


19.5 


17.5 


— 


1. 


970 


Teľacina 


68.8 


20.2 


9.8 
1.2 


640 


Baranina 


61.8 


18.3 


19. 
.9 


935 


Bravčovina čerstvá 


50.3 


16. 


32.8 
.9 


1435 


Šunka údená 


41.5 


16.7 


39.1 


— 


2.7 


1735 


Kuriatko 


72.2 


24.4 


2. 
1.4 


330 


Morka (puľka) 


52. 


27.8 


18.4 — 
1.2 


1295 


Klbása čerstvá 


50. 


12. 


32, 1 
6. 


1430 


Holub 


76. 


19. 


1. 1 
4. 


325 


Okún (ryba) 


82.6 


15. 


0.4 1 
1.2 


210 


Losos (Salmon) 


63.6 


21.6 


13.4 1 
1.4 


965 


Vajcia 


73.8 


14.9 


10.5 1 
1.4 


655 


Maslo 


10.5 


1. 


85. 1 


5 


.3 


3615 


Mlieko 


87. 


3.6 


4. 1 4 


7 


.7 


670 


iíyr tučný 


30.2 


28.3 


35.5 1 1 


8 


4.2 


2150 


Syr netučný 


41.3 


38.4 


6.8 1 8 


9 


4.6 


2045 Jeden funt bielkoviny dá nám 2980 kalórii. 

Jeden funt tuku dá nám 4220 kalórii a 

Jeden funt škrobu dá nám 1860 kalórii. 

Človek ľahko pracujúci potrebuje denne 2980 kalórii; 

Človek mierne pracujúci potrebuje denne 3520 kalórii; 

Človek veľmi ťažko pracujúci potrebuje denne 4060 kalórii. XVII. TABUĽKA. RASTLINNÉ POTRAVINY. 

% 


% 


% 


% 


% 


% 


Fazuľa 


13.7 


23.2 


2.1 


57.4 


3.6 


1585 


Pšenica 


32.7 


8.9 


1.9 


55.5 


1.0 


1280 


Ovos 


7.7 


15.1 


7.1 


68.1 


2.0 


1845 


Žito 


13.1 


6.7 


6.7 


78.7 


0.7 


1620 


Kukurica 


14.5 


9.1 


3.8 


7.1 


1.6 


1650 


Zemiaky 


75.5 


2.0 


0.2 


21.3 


1.0 


440 


Repa 


91.2 


1.0 


0.2 


6.9 


0.7 


155 


Kapusta 


90.0 


1.9 


0.2 


6.2 


1.2 


170 


Mrkva 


87.9 


1.0 


0.2 


10.1 


0.8 


215 


Jablka 


64.5 


0.4 


— . — 


14.3 


0.5 


275 


Hrušky 


83.0 


0.4 
16.3 


0.3 


310 


Banán 


73.1 


1.9 


0.6 


23.3 


1.1 


495 


Jahody 


90.4 


1.0 


0.6 


7.4 


0.6 


180 


Melóny 


95.2 


1.1 


0.6 


2.5 


0.6 


90 


Borovnice 


78.0 


2.0 


— . — 


8.0 


12.0 


210 


Ustrice 


87.1 


6.0 


1.2 


3.7 


2.0 


230 


Huby (pečiarky) 


17.0 


24.0 


2.0 


51.0 


6.0 


1200 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 128 OBILIE. 

Obilie ako pšenica, žito, jačmeň (jarec), ovos a kukurica poskytujú 
najzáživnejšie látky pre človeka. Aby človek mohol výživné látky z obilia 
využitkovať, musí zrno rôznymi spôsobami spracovať - — zomleť. Z múč- 
nych potravín najväčší význam má chlieb. Chlieb je hlavným, každodeným 
pokrmom (vzdelaných národov, ale musí byť dobre vykysnutý a vypečený. 
Samý suchý chlieb jesť nie je dobre, lebo deti dostávajú hlísty a starší zácpu. 
Čerstvý chlieb nie je taký zdravý, ako starší chlieb. Mnohí ľudia odrezujú 
kôru chleba a len stredok jedia aby si vraj "žalúdok nepokazili." To je 
veľmi veľký omyl; práve kôra (skurka) chleba je najzáživnejšou látkou 
lebo škrobovina v nej obsažená je už z časti prerobená na cukor. 

STRUKOVINY. 

Šošovica, fazuľa, hrach, atď. majú viac záživných látok, než obilie, 
ale sú ťažšie ztraviteľné. Strukoviny majú sa vždy dať na oheň v studenej 
vode, ale pri ďalšom prilievaní vody má sa prilievať horúca voda a nie 
zimná. Do vody, v ktorej ku príkladu varí sa hrach, máme dodať trochu 
dvojuhličitanu sodnatého (Sóda Bicarbonate, predáva sa v obchodoch ako 
sóda), menovite, jestli varíme strukoviny v tvrdej vode. 

ZEMIAKY. 

Zemiaky sú dôležitou avšak veľmi preceňovanou potravinou. Asi jedna 
piata časť ich váhy je škrob a ostatné časti sú takmer samá voda. Zemiaky 
samé boly by špatnou potravou a v skutku bolo by treba asi 1 funtov 
denne, aby dospelý človek dosiahnul potrebné množstvo všetkých živných 
látok. Zemiaky ako potraviny musíme mastiť, soliť a jesť ich s mliekom, 
mäsom atď. to jest, musíme k ním pridať také látky, jakých v nich nieto a 
ktoré sú telu nevyhnutelne potrebné. Najlepší spôsob prípravy zemiakov 
je ten, jestli ich varíme v lupe, lebo škrabané zemiaky uvarené, ztratia časť 
bielkovín a soli. 

OVOCIE A ZELENIA. 

"Ovocie je najdokonalejší dar Stvoritera a 
šťavy z neho nápoj božský." 

Zrelé ovocie a čerstvá zelenina, ačpráve nedávajú mnoho posily telu, 
sú všeobecné prostriedky k udržaniu zdravia, lebo účinkujú na blany žalúdka, 
povzbudzujú lepšie vymiešovanie pokrmu a preto dobre je dávať ovocie k 
mäsu. Akonáhle telo prijalo istú zásobu potravín, hneď začne ich rozpra- 
cúvať pre svoje účely. Aby sa to mohlo stať, má sa človek starať o dobré 
trovenie a to závisí od samého človeka. Ku príkladu veľký rozdiel je pre 
trovenie medzi tým, či jeme chlieb suchý alebo pomastený maslom alebo 
ovocím. Ovocná šťava účinkuje na zažívanie a na zdravotný stav tela, 
lebo pomáha prentieňovať pokrmy v žalúdku, povzbudzuje k dobrému roz- 
miešovaniu bez čoho sa nič riadne neztrávi a tu pomáha ovocná kyselina i 
v čerstvom ovocí nachádzajúci sa "ferment" (kvas) k rozpusteniu bielkovín 
alebo rozmanitých rastlinných častí. Z tej príčiny je celkom prirodzené 124 DOMÁCI LEKÁR A RADCA dávať ovocie k mäsu. Nie je to pochúťkou, ale niečo čo žalúdok žiada. 
Okrem toho cukor, ktorý sa nachádza v ovocí, je veľmi zdravý. Ovocie 
povzbudzuje výborne činnosť čriev, pomáhajúc vymiešovať šťavu črevnú 
a povzbudzujúc pohyby čriev. Preto treba jesť hodne ovocia. Dajte ovo- 
cie ráno, v obed i na večer, — zralé, dobré umyté alebo tenučko olúpené 
(tiež aj zavárané) ovocie. Úbohí, ktorí nemôžu mnoho peňazí na ovocie 
vydať, nech jedávajú ovocné, vodou rozriedené šťavy bez cukru. Ale treba 
pozor dávať, aby šťava bola ovocná a nie padelaná (falšovaná). Pôžitok 
akéhokoľvek ovocia, premáha ťažkosť, tíši a lieči nemoce. Pred líhaním 
do lôžka jedno jablko alebo iné ovocie dopomáhajú k lepšiemu spánku. Ovo- 
cie je najlepším liekom proti neriadnej stolici. Hrozno čistí krv; breskyňa 
lieči zkazený žalúdok; šťava z rajského jabĺčka (tomatoe) účinkuje na ľad- 
vienky; šťava melónová odháňa horúčku a pomáha pri ľadvienkových ne- 
mociach. 

Varené slivky majú sa jesť proti zácpe a škrofľam; šťava citrónová do 
kávy nakvapkaná tíši bôľ hlavy; celer silí nervy; špinát a pampeliška účin- 
kuje na ľadviny a robí krv; biela a žltá repa povzbudzuje chuť; šalát roz- 
púšťa močovú kyselinu pri rheumatismuse (hostcu) ; olivy pôsobia mierny 
obeh krve a olej je výborným liekom pri zapálení slepej "kišky" (appendi- 
citis) . 

Jablko je najlepším ovocím medzi všetkými ovociami, lebo obsahuje 
viac fosforovej kyseliny než iné. Zedené jablko pred spaním účinkuje na 
nervy, povzbudzuje činnosť ľadvienok, disinfektuje zápach úst, podporuje 
vymiešovací výkon ľadvín a preto každý trpiaci na nejaké poruchy vnútorné, 
nech zjie pred spaním jedno alebo viac jabĺk. Ziadon pokrm nedá tak čis- 
tej krve, ako ovocie. Ovocie dáva ľudstvu zdravie i vzrast. 

BANÁN. 

Banán je nie len pokrmom, ale i veľmi dobrým, prírodným liekom a 
podľa professora Nordena, dobré výsledky donáša pri cukrovej nemoci. V 
črevách využitkuje sa výtečne. Professor Hindhede odporučuje užívať mno- 
ho banánov proti lámke, kameňu, piesku, proti zapáleniam a nemociam ľad- 
vín. Na miesto mlieka užívať banány a nič iné. Po užívaní banánov za 4 
dni, dá sa poznať úľava. Deti trpiace na hlísty a nemoce parasitami zaprí- 
činené v črevách, očistia sa ich, jestli zjedia jeden banán ráno a jeden pred 
spaním. Professor Mečnik z Parížu hovorí, že banán je najzdravším, naj- 
sýtejším ovocím medzi inými a menuje banán kráľom ovocia. 

HUBY. 

Huby obsahujú bielkovinu a škrob a preto ako potraviny sú cennejšie 
než ovocie alebo zeleniny. Poneváč mnohé z našich domácich húb sú jedo- 
vaté a nebezipečné, máme sbierať len také huby, o ktorých vieme, že sú 
dobré. Známky jedovatosti húb sú: živá, pestrá barva, mazavý, lepkastý 
povrch, zčernenie striebornej lyžky, ktorá sa varí s nimi atď. Ale tie znám- 
ky nie sú celkom spoľahlivé. (Viď knihu húb). 

A teraz pohovoríme o živočíšnych pokrmoch, z ktorých predné miesto 
zaujímajú mäso, mlieko a vajcia. DOMÁCI LEKÁR A RADCA MÄSO. 

Mäso, jako ho kupujeme od mäsiara (bučera) obsahuje 15 — 20 pro- 
centov bielkoviny, 15 — 25 procentov tuku, 50 — 60 procentov vody (a bohu- 
žiaľ dosť kostí), asi 2 — 3 procenta soli a iných látok. Cím je mäso šťavna- 
tejšie a mäkšie, tým je živnejšie a zažívatelnejšie. Záživnosť mäsa záleží 
od veku, od ročnej doby, rasy, spôsobu výživy zvieratá atď. Tak ku 
príkladu mäso mladého teľata je šťavnatej šie a záživnej šie, než mäso starej 
kravy; zajac je v zime o mnoho chutnejší než v lete; vykrmená hus chutná 
ináč než starý gunár atď. Viedlo by to ďaleko, keby sme chceli opísať 
dobré a zlé vlastnosti jednotlivých druhov mäsa a preto v krátkosti podot- 
kneme, že čím je mäso be^lšie, tým je záživnej šie a čím je mladšie, tým je 
chutnejšie a živnejšie. Ale zviera ktoré má byť zabité, musí dosiahnuť 
istého veku, lebo celkom mladé mäso obsahuje primnoho vody a nie je 
veľmi chutné. Čím lepšie je zviera živeno, *tým viac tuku vyvíja sa medzi 
svalovými vláknami a tým šťavnatej šie je mäso. Hovädzina, jahňačina a 
baranina sú naj záživnej šie mäsa. Svifiského mäso (bravčovina) nie je ani 
zdravé ani zíáživné pomerne k hovädzine a najmä v lete by sa mali ľudia 
chrániť požívania sviňského mäsa. Divočina je výborným pokrmom. Mla- 
dá, domáca drúbež poskytuje ľahký chutný, ľahko ztraviteľný pokrm. Husy 
a kačky sú ťažko ztravitelné menovite keď sú staré. Kury sú vždy dobré. 

Mäso pripravuje sa rôznymi spôsobami. Pohovoríme o varení mäsa. 
Mnohé gazdinky veľmi sa mýlia, keď mäso dávajú na oheň v studenej vode, 
a potom hovoria, že mäso je nič "nie várt". Jestli chceme mať dobrú po- 
lievku, máme dať mäso na oheň v studenej vode a naopak: jestli chceme 
mať dobrý kúsok mäsa, vtedy dáme mäso na oheň do vriacej vody; vtedy 
polievka bude slabá ale mäso dobré. Pečené mäso je najchutnejšie, naj- 
šťavnatejšie a najzáživnejšie. 

Údené mäso, šunky, slanina, ryby, klbásy atd.' sú i záživným i chutným, 
zdravým pokrmom, ale tu musíme podotknúť, že v terajšej "osvietenej do- 
be" naši páni mäsiari namiesto pomalého údenia, natierajú mäso dreveným 
octom a kreosotom a mnoho ráz také mäso ani "nevidí" dym. Tak isto 
môžeme hovoriť i o klbásach; tí samí mäsiari užívajú do klbás rôzne odpad- 
ky j akéhokoľvek mäsa, ktoré by ináč predať nemohli. Ale najťažším hrie- 
chom mäsiarov je to, že klbásy atď. sú slabo údené a málo varené, a 
následkom toho vyvíjajú sa v nich najmä v lete, hnilobné jedy, ktoré môžu 
zapríčiniť otrávenie systému a — smrť. 

Pri mäsoch spomneme ešte ryby, raky, ustrice atď. ktoré tiež dávajú 
nám výborný pokrm. Na brehoch morských žijú tisícerí, ktorí od prvého 
do posledného dňa svojho života živia sa jedine chlebom a rybami. 

MLIEKO. 

Mlieko je jeden z najlepších pokrmov pre ľudí dospelých i pre deti, 
pre zdravých i pre chorých. Mlieko obsahuje všetky potrebné látky, ktoré 
telo potrebuje, čo môžeme už i z toho videť, že z mlieka robí sa smotana, 
zo smotany maslo a cmar, zo sbieraného mlieka tvaroh a krém tých látok 
nachádzame v mlieku aj cukor, soli a železo. 126 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Lež mlieko nie každému osoží; jeden dostáva behačku, druhý zácpu, 
tretí nevolnosť a ťažkosť v žalúdku. Preto ľudia trpiaci na žalúdkové 
choroby, katary atď. nech nepožívajú mlieko. Mlieko má sa jesť a nie piť, 
to jest, nemá sa liať do seba ako voda, ale má sa smiešať so slinami, čo 
môžeme ľahko učiniť, keď ku príkladu kúsok chleba žujeme a mlieko po- 
maly zapíjame. Jako všade, tak i v mlieku žije ohromné množstvo baktérií, 
následkom ktorých mnohé infekčné (chytľavé) choroby môžo byť vyvolané, 
ako ku príkladu suchotiny, týfus, cholera a iné. Mlieko pred užívaním má 
sa prevariť zvlášte jestli sme neistí, od jakej kravy je mlieko. Pre deti má 
sa mlieko vždy prevariť, lebo zažívacie ústroje u detí neodolajú útokom 
baktérií tak, jako zažívacie ústroje dospelých ľudí. 

MASLO A SYR. 

Maslo je veľmi dobre chutnajúci, z mlieka vyrobený tuk. Maslo je 
záživné ale ťažko ztraviteľné, lebo v žalúdku sa len rozpustí a až črevách, 
pomocou žlče, prichodí ku ztráveniu. Maslo pozostáva asi z 85 procentov 
tuku, 1 O procentov vody a nepatrného procenta mliečneho cukru, sirky a soli. 

Syr je tiež príjemnou potravinou, vyrábanou z mlieka a obsahuje hojne 
bielko vitých látok. Syr je zdravým pokrmom a nemôžeme si predstaviť 
niečo živnejšieho, než chlieb, dobre namastený maslom a syrom. V troch 
vrstvách tohoto pokrmu (chlieb, maslo a syr) sú obsažené všetky tri látky 
živné (bielok, tuk a škrob), ktoré človek ku svojej výžive potrebuje. 

TVAROH. 

Ako sme už v iných článkoch spomenuli, potrava buduje telo, udržuje 
ho správne, dáva mu silu ku pohybu i k práci a udržuje ho v teplote. To 
všetko sa robí pomocou výživných látok potravín. I o tom sme už hovorili, 
že výživné, telo-budujúce látky majú v sebe bielkoviny, uhlohydráty (škrob) 
a tuky; že bielkoviny budujú tkanivo, svaly, a že mnoho bielkovín nachádza 
sa v mase, vo vajciach atd*. Avšak nje je všeobecne známo, že i tvaroh 
je takým budovateľom svalov, ako mäso a vajcia. Tvaroh obsahuje viac 
bielkovín, než iné drahšie potravy, 97 procenta proteinu alebo bielkovín 
tvarohu sú ztravitelné zjrovna tak, ako v mase a vajciach a trovenie stavá 
sa o mnoho v kratšom čase a s menšou námahou, než pri mase. Tvaroh je 
veľmi chutný a zlo zdravotného ohľadu pred,čí všetky ostatné bielkoviny 
pre väčšinu ľudí. Takí ľudia, ktorých žalúdky sú slabé, najdú v tvarohu 
zdroj bielkovín. Tvaroh nehnije v črevách tak, ako mäso a z tej príčiny 
odporučuje sa v horúcom čase. U niektorých ľudí tvaroh pôsobí zácpu; 
takí rnajú sa ho strihať. Žiadna svaly budujúca potravina nemôže sa rovnať 
tvarohu v bielkovine a v krátkosti času potrebného ku troveniu tak pre pra- 
cujúceho človeka, ako aj pre nemocného. Tvaroh, najlepšej jakosti sa 
pripravuje zahrievaním kyslého mlieka a precedením v plátenom miešku 
na chladnom mieste. 

CMAR. 

Cmar je nielen výborným, osviežujúcim, chutným pokrmom, ale i do- 
brým, liečivým liekom. Odporúča sa skoro proti všetkým chorobám žalúdka. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 127 Čriev a mechúra, proti zácpe, neztrávnosti, nezáživnosti krivici, málokrev- 
nosti atď. Cmar je tiež dokonalým prostriedkom na obielenie kože. 

VAJCIA. 

Vo vajciach nachádzajú sa tak rečeno všetky tie látky, z akých složená 
je krv i telo ľudské. Bielok z vajca síostáva skoro výhradne z vody a z biel- 
kovitých látok vo vode rozpustených. Žltok obsahuje mimo bielkoviny 
cukor, vodu, tuk a preto vajce je hodným pokrmom človeka. Učenci hovoria, 
že vajce, ktoré sa asi tri minúty varí, je najztravitelnejšie. Tekúci bielok z 
vajcia ztrávi sa najskorej, (asi za hodinu alebo dve) a varený bielok potre- 
buje od 4 do 5 hodín aby bol ztrávený. Preto je bielok tekúci dobrým 
pokrmom pre nemocných a jestli ho smiešame s cukrom je aj výbornej chuti. 
Tvrdé vajcia sú ťažko ztravitelné, a ľudia trpiaci na nemoce žalúdka nech 
tvrdé vajcia nejedia. 

KORENINY. 

Ačpráve koreniny nemajú v sebe živných látok, ale preto sú nevyhnu- 
teľne potrebné. Bez korenín zhnusil by sa nám každý pokrm. Koreniny 
dráždia nervy chuti a čuchu, napomáhajú chuť k jedlu, vyvolávajú v nás 
pocit chutného jedla a činia nám jedlo i pitie niečím príjemným. Medzi 
koreninami má veľký význam kuchynská soľ (o ktorej sme sa už zmienili 
na počiatku tejto kapitoly), už aj preto, poneváč telo ľudské neustále vylu- 
čuje soľ močom a potom, a soľ ju vynahradzuje. Mierne solenie jedál do- 
dáva príjemnú chuť a zároveň napomáha vymiešo vanie šťav zažívacích a 
podporuje spracovanie tukov a bielkovín. Prílišné zaži vanie soli vyvoláva 
silnú žízeň a z toho môže povstať nepríjemný, choroblivý stav známy pod 
menom škorbut, alebo kurdej, ktorý pozorujeme často u námorníkov, žijúcich 
za dlhší čas na solenom mase. 

Ku koreninám prináležia ocot, horčica (mustard), piepor, škorica, ci- 
buľa, citrón, bobkový list, cesnak a iné. 

CUKOR. 

Cukor požívaný v malom množstve napomáha vymiešovanie slín a 
takým spôsobom zväčšuje chuť k jedlu, podporuje zaži vanie a dráždi ku 
tvorbe tepla a sily v tele svojim rýchlym spálením. Jestli zažijeme mnoho 
cukru, to spôsobuje kyslosť v žalúdku a v ústach a aj hnilobu zubov; preto 
nemáme dávať deťom mnoho cukru, ako sa to deň pri dni stáva. 

POŽfVATINY. 

Požívatiny nepotrebujú sa ako prídavok ku potravinám, ale užívajú 
sa samostatne a vo väčších dávkach. Hlavné požívatiny sú alkoholické ná- 
poje alebo liehoviny. 

LIEH (ALKOHOL). 

Lieh, a všetky nápoje obsahujúce lieh, sú liekom, lež ľudia ho zneuží- 
vajú svojou nemiernosťou a privádzajú svoje telo i svoju dušu do záhuby. 12i: DOMÁCI LEKÁR A RADCA Naj znamenitej šie nápoje liehové sú pivo, víno a pálenka. Liehoviny majú 
rýchly účinok na obeh krve a na prácu srdca, teda pri mdlobách, môže si 
vypiť človek pohár dobrého nápoja. Pri zapáleniach pľúc, keď srdce pre- 
stáva pracovať, liehoviny sú dobrým siliteľom. Lieh je dobrým liekom 
proti boľastiam, ako proti boľastam žalúdka a čriev, kolike, atď. Ale kto 
mnoho liehovín užíva, ten pácha tak rečeno samovraždu. (Viď pijatiku). 

KÁVA, ČAJ A KAKAO. 

Všetky tieto tri nápoje náležia ku požívatinám a obsahujú alkoloidy, 
coffein, thein a theobromin. 

Káva je semenom kávovníka (Coffe Arabica) a obsahuje 12 procentov 
bielkoviny, 15 procentov tuku, asi 10 procentov éterických olejov, soli, 
cukru a asi pol druha procenta coffeinu. Káva je aromatický, dobré chut- 
najúci nápoj, dráždi nervové ústroje, oživuje kleslé sily telesné i duševné 
práve tak, ako alkohol, ale bez omamujúcich, umŕtvujúcich následkov. Silná 
káva vo väčšom množstve môže zapríčiniť veľké klopanie srdca, závrat atď. 
a preto ľudia, ktorí sa rýchle rozdráždia alebo trpia na srdečné vady, mali 
by sa vzdať požívania kávy, alebo aby aspoň požívali slabé kávy, mliekom 
dobre rozriedené. 

ČAJ. 

Caj pili v Cíne už pred tisíc rokmi. Do obchodu prichádza ako čierny 
a zelený čaj. Pozostáva zo sušených listov čajovníka (Thea Chinensis) a 
rýchly nálev čaju s vriacou vodou dáva nám ľúbo vonný nápoj. Ako káva 
tak aj čaj účinkuje na nervovú sústavu, a nerVo-slabí mali by sa od požívania 
čaju zadržať. 

KAKAO. 

Kakao vyrába sa zo semena kaikaovníku (Theobroma Cacao) a pri- 
chádza k nám zo Strednej Ameriky a zo Západnej Indie. Semeno obsahuje 
mnoho tuku (kakaové maslo). 

Čokoláda je nič iného, ako miešanina pozostávajúca z kakaového práš- 
ku, škrobu, a z rôznych korenín. Poneváč obsahuje mnoho tuku, bielkovín 
a škrobu, má viac potravných látok, ako kakao. 

TABAK. 

Tabak tiež náleží ku požívatinám a síce ku požívatinám narkotickým. 
Tabak vyrábajú z listov tabakovej rastliny (Nicotiana Tabacum) a dnes 
milliony a milliony ton vykúri, žuje alebo šnupé sa tabaku ročne. Kúrenie i 
žuvanie dohánu je zdraviu škodlivý a kešeň vyprázdňujúci zvyk. Dobré 
strany užívania tabaku sú tieto: Mierne kúrenie povzbudzuje nervovú sú- 
stavu, tvorí pocit spokojnosti a účinkuje i na modzog. Po jedení snáď 
napomáha trochu i trovenie. Kúrenie kráti chvíľu, odháňa starosti, plodí 
myšlienky a uspokojuje človeka. Ale dohán obsahuje veľmi silný jed tak 
zvaný NIKOTÍN. Je to veľmi silná otrava, a ačpráve nedostáva sa z nej DOMÁCI LEKÁR A RADCA 129 mnoho do ľudského tela má ona predsa účinok na žalúdok, na nervy a iné 
ústroje. Nemierne kúrenie pôsobí strnulosť, oslabenie modzgu, nervosnosť, 
žalúdkové choroby, neduhy srdca, pečene a ľadvienok. Náhle človek cíti,, 
že dostáva závrat, mdlobu, ošklivosť a nepokoj, má hneď prestať kúriť. 
Kúrenie škodí aj očiam. Na plodivé ústroje má tiež kúrenie zlý účinok; 
ničí pohlavnú silu atď. Každému kúrenie jednako neškodí, ale nemierne 
kúrenie škodí každému, a preto treba sa ho zdržovať. 

Ja viem, že mnohí budú aj naďalej kúriť, ale radu za to môže ka^dý- 
prijať. Najhorší účinok má fajčenie na mladých, nedospelých ľudí, lebo 
hatí ako telesný tak i duševný vývin. Človek nech nekúri pred raňajkami, 
(pred fruštikom) ani keď je lačný. Pred jedením asi za hodinu treba sa. 
zdržovať fajčenia. Netreba kúriť pri tanci, alebo keď idete hore vrchom, 
alebo pri ťažkej práci. Nevdychujte dym do pľúc, ani cez nos nepúšťaj- 
te. Cigaru odhoď te náhle ste z nej štyri pätiny vykúrili. Pred líhaním 
večer vymývajte si ústa vodou, do ktorej dajte trochu soli. (Znal som. 
ľudí, ktorí zomreli následkom otrávenia nikotínom). 

ZAMESTNANIE. 

Štatistika dokazuje, že zamestnanie má veľký vplyv na zdravie, že von- 
kajšie zamestnanie je najzdravšie a že farmári najdlhšie žijú. Za farmármi 
nasledujú kňazi, advokáti, lekári, učitelia, hudobníci, stavitelia, obchodníci,, 
bankári, mäsiari, a remeselníci. Veľmi ťažko pracujúci človek vydrží pri 
svojej robote priemerne asi 15 do 25 rokov. Duševne (modzgom) pracu- 
júci ľudia žijú dlhšie, než ťažko pracujúci robotníci asi preto, lebo ťažká 
práca vyčerpá sily robotníka, ktorý nemá dostatočného odpočinku, opatery, 
a často ani náležitého pokrmu. Krém toho, robotník vystavený je zmene 
počasia, vlhkosti, zime a zlému povetriu. Ťažko pracujúci človek oslabuje 
celú svoju sústavu, ústroje nestačia vynahradzovať zpotrebovzmú silu a klesá 
predčasne. 

Robotník pacujúci pri ohni vo veľkej horúčosti, kde povetrie býva nie 
len horúce, ale i zkazené, trpí obyčajne na sreizenie krve, bolenie hlavy, 
závrat, rheumatismus a zapálenie modzgu. Tým sa radí odpočinok medzi 
prácou, časté kúpanie, a ako nápoj, chladný slabý čaj. 

Robotníci a remeselníci, ktorí sú nútení stáť cez celý deň pri svojej 
práci a následkom toho krv ich má ťažký obeh, trpia zväčša na trasenie 
svalov, boľasti vo svaloch, rozšírenie žil, opuchnutie nôh a iné. Takí mali 
by sedeť a ležať kedy im len možno, močiť nohy a natierať údy olivovým 
alebo eukaliptusovým (blahoviestníkovým) olejom. 

Remeselníci, robotníci a ženy ktorí nútení sú mnoho sedeť, nemajú 
nadosť čistého povetria, ani pohybu telesného a preto ich krv nie je prečisťo- 
vaná dôkladne. Následkom toho trpia na zácpu, žalúdkové neduhy, dyspep- 
siu, zlatú žilu, nervosnosť a ženy na neporiadky mesačného čistenia, bielotok. 
atď. 

Najväčším nepriateľom robotníka je zlé povetrie a prach. Kamenári, 
mlynári, pekári atď. dýchajú do seba prach, následkom čoho trpia na 
zádych, pľúcne nemoce atď. Haviarske práce sú veľmi škodlivé zvlášte 
v olovených majnách. Baníci v majnách na živé striebra sú za pár rokov 130 DOMÁCI LEKÁR A RADCA celkom zfliičení, lebo živé striebro napáda ich kosti, a v k,rátkom čase 
robí ich kalikami tak, že sú žiadnej práce neschopní. 

Žiaden človek nemá takej silnej sústavy, aby mohol dlho vydržať vo 
veľmi ťažkej a nezdravej práci. Robotníci, ktorí sú nútení také nezdravé 
zamestnanie prijať, po čase mali by sa ohliadať o inú prácu, a ich miesta 
mali by zaujať iní. A zase takí, ktorí cez celý deň pri svojej práci sedia, 
nech sa každý deň aspoň poprechádzajú. Postavenie robotníka s pokrokom 
priemyslu je s dňa na deň škodlivejšie pre jeho zdravie a tisícerí ztratia 
zdravie v práci. 

ČISTOTA. 

"čistota — pol života." 

Pod čistotou rozumie sa nie len čistota tela, ale čistota všetkého čo 
vplýva na život človeka ako šaty, byt, povetrie, spoločnosť a iné. Čistota 
dáva nám pocit voľnosti; po očistení cíti sa človek ľahším, akoby znovu 
zrodeným. Čistých ľudí máme radšej, než špinavých a poneváč i ten naj- 
chudobnejší môže byť čistým, preto špinavý človek je zatratenia hodný. 
Čistota je potrebná k zdraviu. Nečisté zuby robia i ústa nečistými, násled- 
kom čoho ústa a nos sú zašpinavené a robia dobrú pôdu baktériám, ktoré 
sa usadia na ďasnách, medzi zubami, na jazykových bradaviciach atď. 
Nečistá koža zapríčiní kožné nemoce. Ženské mávajú mnoho špiny pod 
vlasmi ačpráve sú i mužskí, ktorým sa nechce umyť hlavu. Mnohé choroby 
pochádzajú z nečistoty a preto nešetrite ani vody, ani mydla a prevzliekajte 
sa do čistého prádla. Zvlášte pohlavné údy nemajú byť zanedbávané; tým 
si ľudia (mužskí i ženské) nie len zdravie kazia, ale aj zlý zápach prezradzuje 
ich špinavosť. Od nečistoty pohlavných čiastok dostávajú mužskí pohlavné 
nemoce a u ženských je to ešte horšie, tieto dostávajú svrbenie, vyrážky a 
vredy, ktoré sSŕ veľmi ťažko hoj a. Držte teda kožu v čistote a umývajte si 
pohlavné časti každý deň tak, ako svoju tvár a pamätajte, že šaty, zvlášte 
spodné, majú byť čisté. Človek by mal, aspoň dva razy do týždňa oblie- 
kať čisté prádlo. Pred spaním vyz^vlečte košeľu a zaveste ju aby sa preve- 
trilä a oblečte inú, čistú, suchú košeľu. Čisté šaty, j ako pokrm, potrebné 
sú k zdraviu. 

SPÁNOK. 

"Spánok dodáva človeku nové sily — v 
ňom obnovuje sa človek." 

Spánok občerstvuje a posilňuje človeka. Zdravý človek potrebuje 
spánok a nemocný ešte viac. Niekedy, blahodarný vplyv spánku odženie 
nemoc. Stáva sa, že človek cíti sa chorým, a keď si za deň pospí, nemoc 
sa odvráti a on vstane zdravý. Spánok je zdravie; počas spánku životné 
sily zotavujú sa, sústava si odpočíva a sbiera nové sily k budúcemu dňu. 
Deti majú spať 10 — 12 hodín a dpspelí od 7 do 8 hodín. Bez jedenia 
vyžije človek dlhšie než bez spánku. Spávať treba v noci, lebo noc je 
čas odpočinku. Keď človek nemôže spať, to je znakom, že je chorý. Kto 
nemôže spať, nech neužíva liek,y, lebo tým si len škodí, ale nech odstráni 
príčinu nespavosti. Viac ľuďom spolu spávať je nie dobre a deťom škodí 
na zdraví, keď spávajú so staršími ľuďmi. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 131 POSTEĽ. 

"Jak si posteleš tak píš." 

Nie len posteľ, ale každý kúsok nech je na nej čistý. Posteľ nech je nie 
veľmi mäkká. Periny najlepšie vyhodiť z postele, len pod hlavou nechať 
malý záhlavok. Perinou sa prikrývať, lebo na nej spávať je nezdravo, lebo 
zadržuje v sebe smrad a nečistotou, a zabraňuje telu vyparovať sa náležité. 
Človek má sa pokrývať tak aby nebolo mu zima. Paplón dá sa ľahko vy- 
vetriť, kdežto periny prevetrať, to by vzalo viac dní. 

peClivosť kože. 

"Zdravá koža je zrkadlom zdravia." 

Koža koná rôzne práce a preto povinnosťou každého človeka je, aby 
sa staral o ňu. Najdôležitejší výkon kože je ten, že vnútorná vrstva na- 
pomáha pľúca to jest odstraňuje uhličitú kyselinu z tkaniva a namiesto nej 
prijíma kyslík. To menujeme "dýchaním kože." 

Jako ústroj ochranný, chráni koža hlbšie ležiace útvary od tlaku a 
zamedzuje vniknutie škodlivých látok do krevných ciest. Jako sídlo smysľii 
hmatového prostredkuje koža pocity, ktoré nabývame dotykom a poučuje 
nás nie len o tvare, tvrdosti a spôsobe ohmataného predmetu i pri zatvo- 
rených očiach, ale je aj sídlom telesného citu tým, že nervy pocitové, ktoré 
sa v nej končia, môžu vyvolať v modzgu, podľa druhu pocíteného podráž- 
denia kožného, predstavu boľasti, tepla, zimy atď. 

Ako ústroj regulujúci teplo a zimu, koža hrá veľkú úlohu. Veľké horúč- 
kové stupňovanie teploty alebo veľké klesanie jej značí (istú smrť. Človek 
by nemohol žiť ani vo veľmi horúcich ani vo veľmi zimných krajoch, keby 
zvonkajšia teplota mala rozhodujúci vliv na vnútornú teplotu tela. Ačpráve 
okrem kože chráni nás v zime proti zmrznutiu a v lete proti horúčosti aj 
obydlie, kúrenie, šaty, výživa atď. predsa je to koža, ktorá umožňuje, 
aby sme sa jak v zime tak v lete teplote prispôsobili. Úpaly i zmrznutie 
bývajú zväčša nepozornosťou zapríčinené. V zime koža je suchá, sťahuje 
sa a krv -v tepnách prudí následkom zúženia sa tepien k ústrojom vnútorným, 
takže barva kože stáva sa bielou alebo modrou (beľavrsu) a naopak: v 
lete (vlivom tepla) rozširujú sa tepny a preto barva kože je červená a na 
povrchu jej, následkom sosilsenej činnosti potných žľaz, je mokrá. 

Z toho môžeme byť presvedčení, že pečlivosť kože je povinnosťou kaž- 
dého, kto chce byť zdravým. Pri opísaní kože spomenuli sme, že horné 
šupiny pokožky (povrchnej kože) neprestajne odpadujú a na ich miesto 
vynahradzujú sa novými; ďalej, žľazy tukové a potné ukladajú masť kožnú 
a pot na povrchu kože a k tomu pripojujú sa i výpary kože a prach zo vzdu- 
chu i z prádla a to všetko pokrýva celé telo špinou a účinkuje bez odporu 
škodlivé na výmenu kožného plynu. Preto človek má sa vykúpať aspoň 
raz na týždeň alebo namiesto kúpele umyť celé telo doma. Voda nech bude 
teplá a mydlo také, ktoré obsahuje sódu. Pri takom umývaní a vytieraní 
kože odstraňujeme špiny a nepotrebné šupinky. Konečne nemáme zabúdať 
o šaty a pohyb na čerstvom povetrí. Vo dne máme nosiť inú košeľu než v 
noci. Mokré šaty sú telu vždy nebezpečné a majú sa hneď zameniť suchý- 
mi. Pravidelný pohyb v čistom, čerstvom vzduchu je najlepším prostriedkom 132 DOMÁCI LEKÁR A RADCA k dosiahnutiu zdravej červenej barvy, lebo pohybom rozširujú sa kožné 
cievy, krv lepšie vyživuje kožu a naopak, pri stálom sedení prúdi krv k 
ústrojom vnútorným a následkom toho trpíme potom na rozmanité nemoce 
ako ku príkladu na zlatú žilu a iné choroby. 

kOpeľ. 

Za starej doby liečilo sa vodou a ľudia boli zdraví. Voda slúži nielen 
k vareniu, pitiu a umývaniu sa; ona je aj najlepším prirodzeným liekom. 
Kúpanie sa vo vode je zdravé, užitočné a lacné. Ľudia, ktorí nemajú prí- 
ležitosť kúpavať sa častejšie, nech sa aspoň vodou po celom tele umývajú, 
alebo vydrhnú špondiou alebo mokrým uterákom po celom tele. Teiké 
umývanie tela odporučuje sa i nemocným, lebo oni cítia polahodu a občer- 
stvenie po ňom. Studené kúpele a omývania tíšia nervy a občerstvujú telo. 
Pár minútový zimný kúpeľ postačí. Teplé kúpele sú pre každého dobré, 
lebo odlučujú nečistotu a napomáhajú obeh krve. Zvlášte poháhajú pri 
nemociach mechúrových, hostcu, atď. Močenie nôh je výborná vec proti 
poteniu sa nôh. V prípadoch nátchy, prechladnutiu, influenzy atď. dobré 
je nohy močiť v horúcej vode, do ktorej dáme horčičnej múky (mustard), 
trocha papriky . alebo horkej soli. Sediace kúpele menujú sa tie, v ktorých 
človek len zadok a pohlavné čiastky s dolnú čiastkou brucha má v teplej 
vode. Ten kúpeľ napomáha obeh krve a je odporučovaný proti ľadvien- 
kovým a mechúrovým zapáleniam, proti boľastnému mesačnému čisteniu 
žien, proti zlatej žile, vredom v materníku atď. (O ďalších kúpeľoch vidz 
"Liečenie vodou"). 

MUCHA ŠlRITEĽKOU NÁKAZY. 

Mucha sa rodí v nečistote, v hnoji. Prvú potravu vyhľadáva si obyčajne 
v okolí maštale. Na obed zastaví sa pravdepodobne na hnojisku a na 
večer bez toho, aby nám povedala "hav d ju du" chytí sa do pokrmov na 
stole. Na jej nohách zostalo ešte niečo látok, na ktorých sa ráno a v polud- 
nie pásla a tá škaredá mucha "špaciruje" si s tými nečistými nohami po našom 
chlebe a niekedy utopí sa v káve alebo mlieku, ktoré práve chceme užiť. 
Na svojej ceste do jedálne môže sa mucha zastaviť i v spálni, aby tam utrela 
svoje špinavé nohy o sladké ústa spiaceho dieťaťa. Vidíš čitateľu už i čí- 
tanie týchto riadkov oškliví sa nám a predsa mohly by sa písať o muchách 
ešte špinavejšie veci. Mucha je naj nečistej ším stvorením, jej rodisko je 
špina, špinou sa živí a špinu roznáša na potraviny a na všetko, na čo len 
sadne. Tá mucha, ktorá pred chvíľkou pila pomyje v šafli je už na stole, 
vopchá pysk do omáčky, poutiera nohy v masle a konečne utopí sa v poliev- 
ke, ktorú práve chceme jiesť. 

Mucha prenáša tisíce a statisíce rôznych zárodkov a roširuje týfus, 
suchotiny, úplavicu, maláriu, žltú horúčku a iné. Mucha je nebezpečnejšia 
pre človeka než tiger a had. Komár je nebezpečný, ale mucha považuje sa za 
najnebezpečnejšieho živočícha na celom svete. Dr. L. O. Howard hovorí, 
že mucha bude sa v budúcnosti nazývať muchou týfusu, aby sa neustále 
upozorňovala na nebezpečie, jaké je s tým spojené, keď nechajú muchy DOMÁCI LEKÁR A RADCA 133 neobmedzene rozmnožovať. Čo teda robiť? Najprv postarať sa o drôtené 
okenice (siete) a týmito obloky a dvere zaopatriť, a takým spôsobom prí- 
stup múch do bytu obmedziť. Ďalej dokonale ôistenie izby a konečne 
nejaký dobrý liek, aby sme ním muchy vykynožili. (Viď obsah "Lekárňa"). 

POHYB. 

"Hodina nečinnosti je dierou do plota, ktorou 
vepry vbehnú do záhrady, aby všetko roz- 
ryli." 

Jestli si chceme zdravie zachovať, musíme sa pohybovať, telesne pra- 
covať a cvičiť sa. Pohyb je nevyhnutelne potrebný ba v mnohých nemo- 
ciach pohyb tela je jediným a najistejším liekom ku úplnému uzdraveniu. 
Kto veľmi ťažko pracuje, ten mal dosť telocviku a lepšie mu poslúži odpo- 
činok. Ale kto nič nerobí, alebo kto mnoho sedí a nehýbe sa, ten by mal 
pestovať telocvik. Ale kto len niektoré údy cvičí, u toho sa té údy vyviňujú, 
a ostatné umierajú. Mäsiari majú silné ramená, tanečníci a horári silné 
lýtka atď. Z toho nasleduje, že má človek všetky údy cvičiť a to je základom 
telocviku, kde rozličným, príslušným pohybovaním všetky údy telesné sa 
cvičia a zdokonaľujú, ako to robia sokoli. Ľudia ktorí celý deň sedia a 
žiadnej sily neupotrebujú a vôbec telesne nepracujú, tí sú slabí, mäkkí a 
chorľaví (viď Telocvik). 

TEPLOTA A ŠATY (OBLEK). 

Poneváč počasie sa mení, raz je zima, raz teplo, človek musí sa brániť 
proti tej zmene. Naši predkovia sa šatili, aby si telo uchránili od zimy, tepla, 
vlhkosti a tiež aj od poranenia. Dnešný človek satí sa tak rečeno pre módu. 
Človek má sa šatiť, aby svoje telesné teplo zadržal. Z tela stále odvádza 
sa teplo kožou a účelom šiat je, aby to odvádzanie zastavily; k tomu cieľu 
majú byť šaty také, aby telesné teplo neprepúšťaly. V lete, poneváč koža 
vydáva menej tepla, máme nosiť ľahké šaty, aby odvádzanie tepla bolo 
usnadnené a vyparovanie tela umožnené. Preto v zime máme nosiť vlne- 
né šaty a v lete bavlnené, plátené, ľahké a svetlé (svetlé šaty nepriťahujú 
slnečné lúče tak, ako šaty tmavej barvy). Ako v zime, tak i v lete môže sa 
človek pre neprimerané šaty prechladiť. Mnohí ľudia nosia jna holom tele 
ťažké šaty, ktoré prekážajú voľnému vyparovaniu sa tela následkom čoho 
im je zima. Tomu potom chcú tým pomôcť, že si mnoho na vrch naobliekajú, 
takže sa sotva hnúť vládzu. Na holom tele treba nosiť radšej ľahké šaty 
a na vrchu ťažšie. Plnokrvný človek nemusí sa tak teplo ^aodievať, ako 
chudokrvný, poneváč jeho krv hreje. Tlstých zase ich tuk chráni od zimy. 
Kto sa mnoho pohybuje, ten tiež nemá byť tak teplo oblečený, ako človek 
sediaci. Chorí a deti potrebujú teplejší oblek než zdraví, dospelí ľudia. 

Naše telo sa stále vyparuje a vydáva cez póry (dierky kože) nečistotu; 
preto máme dbať o to, aby sme té výpary nezadržovali na tele. Ďalej 
treba pamätať, že spodné šaty majú byť čisté a voľné. Ruky a zvlášte nohy 
majú byť držané v teple, V zime treba nosiť vlnené punčochy a obuv má 
byť voľná, aby krv nebola zastavovaná v obehu. Ženy nech sa mocno 
nešňurujú, lebo je to zdraviu veľmi škodlivé. Šňurovačky (korsety) privedly 134 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 169. Domáci teplomer. 

viac ženských a deti do hrobu, než všetky móry, aké len človek prežil od 
počiatku sveta až do dnes. 

PRAVIDELNOSŤ STOLICE A MOČENL\. 

Mnohí ľudia za celý deň alebo aj za viac dní nejdú na stranu. Ná- 
sledok toho je ten, že sa nečistota dostane do krvi a práce pečene, mechúra, 
čriev a ľadvienok sú prekážané. Jestli ženská nemá pravidelnú stolicu, a 
zadržuje v sebe moč, môže upadnúť do choroby, poneváč preplnený mechúr 
a črevá tlačia materník a konečne môžu ho vytlačiť z miesta. Z toho 
potom pochádzajú rozličné ženské choroby. Starší ľudia sú v tomto ohľade 
ešte citlivejší, lež k tomu nemajú dosť citu, aby svoje dietky poučili, že 
riadna stolica a riadne močenie je nevyhnutne potrebné k zdraviu. Každý 
rodič nech si dá dobre záležať na tom, aby svoje dietky naučil, že keď sa 
človeku chce ísť na stranu, tak nemá odkladať, ale bez meškania má vy- 
hoveť prírode a vyčistiť sa, to jest vyprázdniť črevá i mechúr. Takým 
spôsobom predídeme mnohým chorobám, pochádzajúcim od zadržiavania 
sa potreby, malej i veľkej. Nakoľko možno, treba hľadeť, aby sa človek 
prirodzeným spôsobom vyčistil. Hlavná vec je aby človek pravidelne cho- 
dil na stranu. Ci sa chce, lebo nie, v určitý čas má ísť na záchod, a vy- 
prázdniť črevá. Zameškanie, odkladanie s prečistením sa, je planá vec. 
Keď človek riadne chodieva na záchod, jeho ústroje na to privyknú, a po 
istom čase bude mať pravidelnú stolicu. Jestli človek nejde na stranu, 
treba užiť dákeho prostriedku na prehnanie. Mnohé lieky sú viac menej 
škodlivé, lež predsa nie sú natoľko škodlivé, ako keď sa črevá nevyprádz- 
ňujú. ODPOČINOK A ZÁBAVA. Môžeš byť zdravší, keď chceš. Či chceš? Jako v práci leží tajomstvo úspechu, tak samo odpočinok a zfábava 
sú nutné ku zachovaniu zdravia a čistej neotrávenej mysle. To platí jako 
pre mládež tak i pre starších ľudí.- Zábavami zapomíname dočasne na DOMÁCI LEKÁR A RADCA 135 namáhavé povinnosti povolania a zamestnania, predlžujeme si naše životy 
a pripravujeme si šťastie a zdravie. Systematický, odpočinok obzvlášte u 
mladých pôsobí vlivom omladzujúcim a dodáva chuť k ďalšej práci. Ne- 
pravidelná a krátka doba odpočinku má za následok špatné zdravie a 
nevolnosť. Spojenie a priemerné rozdelenie práce, zábavy a odpočinku 
má veľkú dôležitosť v živote jednotlivcov a má buď priamu alebo nepriamu 
cenu pri udržovaní osobného i verejného zdravia. 

DOMY — BYT. 

Domy liš'a sa na také, ktoré vyhovujú zdravotným požiadavkám a na 
také, ktoré sú zdraviu škodlivé. Každý dom mal by byť čistý. Špinavý 
a tmavý dom, plný zápachu, smradu a prachu vôbec nie je domom, nie je 
bytom. Taký dom má za následok len nemoce, zločiny a smrť. Pravdivý 
byt je čistý, svetlý veselý; v takom dome sídli zdravie, pohodlie, láska, — 
život. 

Zbytky potravín malý by byť odstránené na miesto k tomu účelu zvlášt- 
ne pripravené a nie vyhodené bezohľadne pred dvere kuchyne, aby tam 
zhnily. Veľká pozornosť má sa venovať výkalom a v prvom rade výmeškom 
nemocných ľudí. Nedbalosť tohto jednoduchého pravidla zdravotníctva 
má často ošklivé následky. Výkaly mnohých záchodov sú voľne prístup- 
né muchám a na mnohých miestach muchy poletujú zo zácjiodov do jedálne, 
kuchyne a spálne. Také pomery sú zdraviu veľmi nebezpečné lebo muchy 
sú hlavnými činiteľmi pri hnitiu látok (Viď "Mucha" v obsahu). 

PODNEBIE (KLÍMA). 

Podstatným činiteľom pri zmenách podnebia je vzdialenosť od kaž- 
dodenného behu života, zamestnania a domácnosti. Obchodník, venujúci 
mnoho času, so starosťmi spojenej, duševnej práci; učenec, pisár, úradník 
v kancelláriach a vo veľkých obchodoch, ktorý nepretržite musí sedeť; 
žena, vysilená následkom tehotenstva alebo námahami a ťažkou prácou 
výchavy detí a domácnosti, — takí všetcia najdú úľavu už tým, že vzdajú 
sa každodenného, jednotvárneho života, zo svojich povinností a starostí a 
môžu za nejaký čas žiť v pokoji, bez práce, vzdialení od veľkomestského 
ruchu. Konečne nová spoločnosť a styk s cudzími ľudmi účinkuje výborne 
na takých ľudí, ktorí doma pri namáhavej práci, pri sediacom zamestnaní 
atď. túžili po nejakej zmene. Nervosní, chudokrevní a na pľúcne choroby 
trpiaci ľudia niekedy sa celkom uzdravia, keď sa presťahujú do príjemných, 
lesami obdarených krajov. Také presťahovanie robí život na ďalšiu dobu 
opäť snesitelnejším a povznesie ich duševné a telesné schopnosti na dlhší čas. 
Prírodné účinky sviežeho povetria ozdravujú človeka i bez zmeny podnebia 
a v prípadoch, jestli sa niektorá osoba nachádza v chudobnom položení a 
len s ťažkosťou môže vynaložiť peniaze za zmenu podnebia, má sa radiť 
mestečko alebo dedinka v blízkosti domu, kde nájde patričná osoba tiež 
osvieženie a nemusí sa starať jakým sp^ôsobom zaplatí na cestu strovené 
peniaze. V takých pomeroch by zmena povetria do ďalších krajov skôr 
škodila než osožila, lebo starosti o nedostatkoch domácnosti by sa len 136 DOMÁCI LEKÁR A RADCA zväčšily a to by chorému na prospech nebolo. Takým ľudom odporučujeme 
aby sa so svojou rodinkou (alebo sami, keď rodiny nemajú) na čas vzdialili 
do blízkeho pokojného mestečka, alebo na farmu, kde môžu užiť dary prí- 
rody bez starosti lepšie, než v cudzích krajoch. 

KLIMATICKÉ LIEČENIE. 

Keď hovoríme o klimatickom liečení, rozumieme tým osvieženie a 
ozdravenie človeka ústredím, v ktorom žije. Väčšina ľudí, keď počuje 
slovo "Klima", vzpomne si na miesto ležiace vysoko v horách alebo na 
miesta ležiace na teplom juhu. Niet pochyby, že výška nad morom má 
značný vliv na vzduch, jako na teplotu, vlhkosť atď. a tým i na človeka 
žijúceho v tomto vzduchu; tak samo teplota na brehoch mora pôsobí na 
človeka, — ale ani teplota, ani výška nad morom nie sú jedinými činiteľmi^ 
ktorými by ovzdušie mohlo účinkovať blažené na človeka. Tak ku príkladu 
majú i jedlové lesy zlnačný vliv na ovzdušie a na účinky jeho pre človeka. 
Účinok výšky nad hladinou morskou javí sa v teplote vzduchu, v pohybe 
tejto teploty, v čistote a v miernej vlhkosti jako tiež i vo vlive papršlekov 
slnečných na človeka. Teplota na horách je nižšia, než v dolinách a pod- 
lieha väčšiemu pohybu vo dne a v noci. Preto vzduch horský, so svojou 
nižšou teplotu v horúcich mesiacoch letných ovsiežuje unavené nervy a 
pôsobí vo dne i v noci chladnejšie na kožné nerA^y a preto podobne, ako 
chladný kúpeľ i na iné ústroje nervov, na dýchanie, na obeh krve, na zaži- 
vanie a na výmenu látok. Tak ku príkladu na horách dostávame chuť k 
jedlu, pribýva telesnej váhy a neurasthenik, ktorý za dlhý čas celkom nemohol 
jiesť, ide do hôr a vráti sa ako veľký jedák. Značná sila paršlekov slneč- 
ných je akousi gymnastikou kože a jej nervov, dráždiac ju k najenergičnejšej 
práci a tým ju cvičiac a otužuj úc. Klima horská pôsobí i na složenie krve a 
tým má veľký vliv na výmenu látok. Však i tu treba dať pozor, aby sme 
hneď na počiatku nepodnikali väčšie prechádzky (túry do vrchov) lebo 
miesto úľavy a zdravia mohli by sme nadobudnúť ešte väčšie vysilenie, 
dráždivosť nervosnú, bezsennosť a srdečné choroby. 

DOBA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA. 

Doba ľudského života mala by byť 120 rokov. O tom nás učí aj sväté 
písmo. Lež málo kto dožije sa takého veku. Vezmime million dietok a 
pozorujme ich životnú púť. Niektoré z dietok narodené sú so slabou sústa- 
vou. Tieto vystavené sú rozličným chorobám. Viac než štvrtina dietole 
zomre pred dosiahnutím piateho roku. Z pozostalých troch štvrtín dietok 
veľká časť trpela na dáku chorobu, lež poneváč malý viac životnej sily, 
choroby prestály mnohé z nich tak, že sedem ráz menej ich zomrelo medzi 
5 a 10 rokom než do piateho roku, to jest asi 35,000. 

Vo veku od 1 O do 15 zomiera najmenej ľudí, lež potom zase má smrť 
medzi nimi väčšiu žatvu do 20. rokou, zvlášte medzi ženským pohlavím, ktoré 
podliehajú buďto pôrodným mukám, alebo suchotinám. Na násilné smrti, 
ako zabitia v práci atď. zomiera osem ráz toľko mladíkov než ženských. 
Medzi 20 a 25. rokom kosí smrť ešte hustejšie; asi polovica smrtných pádov DOMÁCI LEKÁR A RADCA 187 zavinená bola suchotinami, ktoré si ešte viac obetí vyhľadávajú medzi ľudmi 
od 25 do 35. roku. Od toho veku do 45. roku len málo menia sa pomery. 
Vo veku od 45 do 55 žije už len polovica ľudí. Suchotiny, nemoce 
írdca a modzgu vyžadujú si aj teraz hodne obetí. Po 55. roku už rýchlejšie 
klesajú ľudia do hrobu, len silnejší zostávajú. Medzi 55 a 65. rokom mre 
priemerne viac mužov než žien. Potom do 75. roku mrú ľudia húfne. A 
jednak človek by mal žiť 1 20 rokov. Krátkou zdá sa nám byť dráha 
života a predsa len aký malý počet dosiahne jej koniec. Vyobrazenie po- 
kazuje, že doba ľudského života mala by byť 120 rokov. 
IV. KNIHA DIAGNOSTIKA Jebo Počom a ako poznať choroby 
140 DOMÁCI LEKÁR A RADCA DIAGNOSA. "Diagnosa je logickým súdom na základe 
určitých návestí (plánov)." Kneipp. 

Pod slovom diagnosa rozumieme poznávanie nemoci nie len dľa prízna- 
kov choroby, ale i dľa príznakov barvy tvári, výrazu, atď. Ako chmáry 
predpovedajú dážď; ako teplomer ukazuje temperatúru vzduchu; ako tlako- 
mer oznamuje kapitánovi lode na mori blížiacu sa búrku, tak rozličné prízna- 
ky, ktoré pozorujeme a cítime v našom tele, predpovedajú, že dostávame dá- 
ku nemoc. Príznaky sú znakmi nebezpečia a musia byť poznané, aby sa telu 
ľudskému pomôcť mohlo. Jednoho bolí žalúdok, druhého hlava, tretieho 
trasie zima, štvrtému hučí v ušiach, piaty ťažko dýcha, iný ani nevie, čo mu je 
atď. Každá nemoc má svoje príznaky; tie príznaky sú prírodnými výstraha- 
mi, ony sú znakmi nebezpečia a preto musíme si ich povšimnúť. Mimo prí- 
znakov dobrý lekár sa spytuje po zdravotnom stave rodičov, aby mohol zba- 
dať, či je nemoc nezdedená; ďalej spytuje sa, na jaké nemoce trpel nemocný 
a jako bol liečený. Prehliadne celé telo, aby mohol určiť celý stav síl, tučnosť, 
vývoj svalov a iné príznaky ako vyrážky, vredy, zkrívaniny atď. Zkúša puls 
a hmatá činnosť vnútorných orgánov prsných, pľúcnych, srdečných, prikla- 
dajúc ucho na dotyčné miesta tela alebo potrebuje k tomu cieľu sluchátko 
(stethoskop). Zkúma klopaním prsnej dutiny zvuky, poneváč zvuk zdravých 
orgánov je iný, než chorých a k tomu potrebuje sa veľká zkúsenosť so strany 
lekára. Takým naslúchaním a klopkaním poznáva sa, či vnútorné ústroje 
sú choré, či nenahromadil sa v nich plyn, hnis, voda alebo vzduch. A preto 
môžeme tvrdiť, že keď je diagnosa neustálená, vtedy i liečenie nemôže byť 
isté. 

NEMOC A JEJ MANIFESTÁCIE. 

Nemoc týkajúca sa ktoréhokoľvek orgánu tela menuje sa organickou 
nemocou (organic disease). 

Keď v budove tela viditeľnej zmeny niet, avšak niektorá časť nekoná 
výkony tela, taký stav menuje sa výkonnou nemocou (functional disease). 

Jestli sa v daktorej miestnosti objavuje nákazlivá nemoc — viac menej 
stále — takú nemoc menujeme miestnou endemickou nemocou (endemic 
disease). 

Jestli sa epidemická nemoc šíri i na ďalšie okolie a zachvacuje celé oby- 
vateľstvo, taká nemoc menuje sa epidemickou nemocou (epidémie disease). 

Jestli sa epidemická nemoc šíri i na ďalšie okolie a zachvacuje i iné 
okolice, takú nemoc menujeme pandemickou — obecnou, celého ľudu týka- 
júcou sa chorobou (pandemic disease). 

Jednotlivé, blúdiace, nákazlivé nemoce v jednej miestnosti menujú sa 
roztrasenými — sporadickými nemocami (sporadic diseases). 

Náhla nemoc (acute disease) vyvíja sa rýchle. 

Chronická nemoc (chronic disease) vyvíja sa pomaly, postupne. 

Liečivé návody (methody) liečenia chorôb môžu byť hygienické (živo- 
tosprávne), diatetické (diétne — zdraviu primerané) a Kojivé (lekárske). 

Ochranné návody sú obyčajne hygienické alebo niekdy dietetické a iné. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 141 Patológia (chorobozpyt) je náuka nemocí. 

Etíologia je náuka príčin nemocí a môže byť vnútorná, zo vnútorná, 
zvláštna, prvotriedna, druhotriedna, náchylná a pudivá. 

Symptomatologia je náuka rôznych príznakov a znakov, po ktorých 
poznávame nemoc; té príznaky môžu byť vecné (objektívne) alebo podmet- 
né (subjektivné). 

Zdravie je telesná volnosť — ľahkosť. 

Telesná ľahkosť zaviera v sebe slobodu a normálny stav všetkých častí 
tela; v zdraví každý výkon koná sa ľahko, bez odporu a bez prekážky. 

Nemoc zaviera v sebe obmedzenie alebo odpor a neprirodzený stav. 
Bôľ, nemoc, mrzutosť atď, sú príznakmi neporiadkov systému a musí byť 
hneď napravená. 

Učte sa poznávať nemoce hneď na ich počiatku podľa vyučovania opí- 
saného na nasledujúcich stranách tejto knihy. K tomu treba len trochu dob- 
rej vôle, trochu zdravého rozumu, trochu racionálneho (rozumného) pocho- 
pu o budove tela a jeho činnosti. Každý človek, jestli len chce, môže sa stať 
absolútnym majstrom svojho zdravia a svojej blaženosti. 

Chladná hlava, teplé nohy a riadna stolica to je jednoduché ale veľmi 
dobré pravidlo k zachovaniu zdravia a k jeho zpät nabudnutiu, keď sme ho 
ztratili. 

BOĽASŤ. 

Nemoci predísť je ľahšie než ju liečiť. 

Pod slovom boľasť rozumieme j akýkoľvek nepríjemný pocit pochá- 
dzajúci z dotknutia alebo podráždenia niektorej časti tela. Boľasť je naj- 
obyčajnejším príznakom nemoce. Každá boľasť má svoje sídlo v modzgu, 
lebo každé podráždenie na obvode šíri sa nervami k modzgu a stáva sa 
v modzgovom ústredí dojmom a preto i pocitom. Avšak, hoci má boľasť 
svoje sídlo v modzgu predsa vždy sa vzťahuje na podráždené miesto a tak 
hovorievame, že nás hlava, zub, brucho, chrbát atď. bolí. Dôležitosť boľa- 
sti závisí od toho, kde ju pociťujeme, jako je veľká, jako dlho trvá a jakej 
je povahy. Boľasť môže byť prudká, ostrá, trhavá, krutá, zdĺhavá, hlboká, 
pálčivá, tlčúca, tupá, prechádzajúca atd. 

^. „ . . --E Bôľ má rozličné príčiny. Vezmime ku príkladu 

^rtiw^t — ^ bôľ hlavy; niekdy nás hlava bolí na povrchu hlavy; 

í ■& ^i"' u niekdy s boku; zase celá hlava dobre nepraskne, alebo 

]>,.. - "W 11; ,<^ cítime bôľ nad samými očiami. To všetko má svoje 

M •' } ~^^_3 príčiny. Obraz 169 znázorňuje miesto, kde nás 

y^ / hlava zväčša bolieva. 

JÍm ^^^ Obyčajne pociťujeme boľasť nie tam, kde má svo- 

BlMBL.^ iofiili J^ hniezdo. Tak ku príkladu: bôľ hlavy z predku na 

■iiiiiiimmjgpiiWiMnii?^ čele pochádza od žalúdka; migréna (pol-hlavový bôľ) 

OBRAZ 169 2 prerušeného obehu krvi atď. 

Dľa lepšieho porozumenia sostavil som plán, dľa ktorého i nezasvätenec 
môže ustáliť väčšie-menšie nemoce. Obrazy znázorňujú číslicami označené 
miesta boľasti a hneď sú podané i vysvetlenia, čo tie boľasti znamenajú, ako 
sa volá nemoc a ako by sa mala liečiť. DOMÁCI LEKÁR A RADCA Illustrácie stály ma ohromné peniaze. Mojou najväčšou tuhou bolo 
oboznámiť ct. spoločenstvo so zdanlivé tajnými pravdami lekárskeho vede- 
nia a jestli sa mne to podarilo, vykonal som užitočnú prácu. 

1. Poznávanie choroby po boľastí. 

Boľasť môžeme cítiť na ktorejkoľvek časti nášho tela. Každá boľasť 
je príznakom dajakej choroby, dajakých neporiadkov tela. Náhle sme ne- 
moc ustálili, rozoznali, môžeme sa hneď chytiť do liečenia. Ku príkladu: 
Na horejšej časti čela, ako to vidíme na obrázkoch 171, 181 a 173, č. 1., 
označená nemoc znamená, že bôľ hlavy pravdepodobne pochodí od nepo- 
riadkov žalúdka a čriev a preto máme sa liečiť tak, ako je to opísano pri 
gastr^c^kom bolení hlavy. Pri konci tejto knihy nájdete obsah knihy a 
v tom hľadajte záhlavie "Gastrický bôľ hlavy", pri ktorom je číslo strany 
v knihe, kde je gastrický bôľ hlavy opísaný. 
XVIII. tabuľka. Bôľ na rozmanitých miestach hlavy. 

OBRAZ 170. a OBRAZ 181.. Zápca, neporiadky žalúdka alebo veľké duševné namáhanie. Viď 

zácpu, dyspepsiu atď. 
OBRAZY 171, 173, č. 2, a 175, označuje bôľ hlavy hneď nad očima čo znamená neporiadky za- 
žívacích ústrojov. Viď "gastrický bôľ hlavy." 
OBRAZ 172. Polostranný bôľ hlavy. Viď "Neuralgia." 
OBRAZ 173. č. 1. Zácpa alebo veľké namáhanie duševné. Č. 2. Neporiadky žalúdka a čriev. (Viď 

gastrický bôľ hlavy). Č. 3. Chudokrvnosť. (Viď bôľ hlavy od chudokrvnosti). Čísla 4, 5, 6, 

značia rôzne nemoce jako presilenie očí, zapálenie ucha, boliace hrdlo alebo zkazené, práchnivé 

zuby. 
OBRAZ 174, 176 a 177 nazorňuje natieranie (masáž) pri bolení hlavy. Na obraze 177. vidíme 

veľké žily a masáž má sa previesť smeromi ako to šípy označujú. 
OBRAZ 178. Bôľ hlavy ako by nám niekto klinec bil do hlavy. Liečenie ako je opísané pri hystérii. 
OBRAZ 179. Bôľ celej hlavy preťahujúci sa až ku krku, pri čom krk bolí tak, že nemôžeme 

hlavou krútiť. Tu treba odstrániť práve tak ako pri všetkých iných chorobách príčinu 

choroby. Krk natierať dobrým linimentom a obviazať flanelom. 
OBRAZ 180. Bôľ ' v čele nad očami. "Gastrický bôľ hlavy." 

OBRAZ 181. Zácpa, neporiadky žalúdka alebo duševné namáhanie. Viď "zácpa, dyspepsiu" atď. 
OBRAZ 182. Bôľ na povrchu hlavy. Chudokrvnosť. Viď "Bôľ hlavy od chudokrvnosti." 
OBRAZ 183. Neuralgia. 
OBRAZ 184. Jestli je záchvat celej aadnej časti hlavy, to bude asi choroba pečene. Viď "Bôľ 

hlavy od pečene"; keď 'j'o bôľ na nižšej časti hlavy, to môže znamenať ťažkomyseľnosť 

(melanchóliu). Viď "ťažkomyseľnosť." DOMÁCI LEKÁR A RADCA 14S Keď bôr hlavy pochodí od presilenia očí. treba ;nosiť okuliare. Keď trpíš na zapálenie ucha 
(Otitis média) dobré sú nasledujúce kvapky, ktoré však len lekár môže predpísať: 

Kvapky proti zapáleniu ucha. 

Tincturae Belladonnae Foliorum % dracham. 
Tincturae Opii ^A drachm. 

NÁVOD K UŽÍVANIU: Zebrej trochu a vpust' pár kvapiek do ucha viac ráz denne. 
VNÚTORNÉ : 

Tr. Aconiti 4 gtt. 

Liq. Ammon Acet. 1 drachm 

Syr. Simp. 2 drachms 

Aquae q. a. 2 ounces. DÁVKA: Jednu kávovú lyžičku každé dve hodiny kým zapálenie neprejde. 
Tá dávka je pre dieťa 3—4 ročné. PRE DOSPELÝCH: 
Tr. Aconiti 
Liq. Ammon. Acet. 
Syr. Simp. 
Aquae q. s. 

DÁVKA: Lyžičku každé dve hodiny. 

KVAPKY PRE DOSPELÝCH: 
Formalin 

Alcohol (95 p. c.) 
Aquae q. s. 16 gtt. 
3 drachms. 
2 drachms 
2 ounces. 5 gtt. 

2 drachms 

1 ounce. Vpust' do ucha pár kvapiek viac ráz denne. Keď bôľ označený číslicami 4 5, 6, pochodí 
od boliaceho hrdla vtedv liečiť treba hrdlo ako je opísano pri "Boľasti v hrdle" a "Zapálenie hrdla." 
Jestli más neporiadky zubov (práchnivenie), máš navštíviť zubného lekára. 
OBRAZ 186. 

1. Zapálenie prieduchov. 

2. 5, 7, 8, 9. Ičlankový ťhoumatismus. 

3. Nezáživnosť. 

4. Nemoce pečene. 

6. Zapálenie slepého čreva, (Appendicitis.) 
OBRAZ 186. 

10. Svalový rheumatismus. 

11. Neporiadky žalúdka. 

12. 16. 17. Svalový rheumatismus. 

13. Nemoc pečene. 

14. Nemoc materníka. 

15. Nemoce vaječníkov a vajcovodov. 
18. Slabosť nervov. 144 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 187. 

J 9. Nemoce maternika. 

20. Nemoce pečene. 

21. Zväčšená slezina. 

22. Lumbago. 

23. Nemoce maternika. 

24. Sciatica. 
OBRAZ 188. 

25. Z vratný (reflex) bôľ od poraneného 
alebo chorého pátra. 

26. Podráždenie pátra. 

27. Článkový rheumatismus. 

28. Neporiadky žalúdka. 

29. Nemoce sleziny. • 

30. Nemoce pečene. 

31. Nemoce maternika. 

32. Nemoce vaječníka a vajcovodov. 
•S 3. Kŕče. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 146 

OBRAZ 189. 

34. 35. Polhlavý bôľ (neuralgia). 

36. Bôľ krku. 

37. 39, 40. Článkový rheumatismus. 

38. 43. Neporiadky materníka. 
41. Nemoce pečene. 

44. Beriberi. OBRAZ 190. 

45. Nervová slabosť a chudokrvnosť. Ča- 

sté príznaky zapálenia materníka (End- 
metritis). Proti zapáleniu viď lieky 
pri opísani materníka a proti nervo- 
vej slabosti y iď chudokrvnosť. 

46. Bôľ krku. 

47. Rozsiata bezcitnosť. Príčiny tejto ne- 

moce môžti byť hystéria alebo zapále- 
nie nervov. Bezcitnosť často napáda 
rameno nohu, ruku atď. a niekedy je 
po celom tele akoby rozsiata. 

48. Zmeravenosť pečene. 

49. 50. Neporiadky žalúdka a čriev. 

51. Zácpa, dyspepsia a iné neporiadky ža- 

lúdka a čriev. 

52, 53. Nemoce materníka. 

64. Coccyodynia. (Viľ obsah.) 

66, 56. Purpurea (modravé točky). 

67. 68. Svalový rheumatismus. 
59, 60, 61. Nervová slabosť. U6 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 190 A. 

62. Bôľ hlavy keď sa nám nazdáva ako 

by celá hlava obručou bola stiahnutá. 
Liečenie viď pod záhlavím "Nervósny 
bôľ hlavy." 

63. Pľúcne nemoce. 

64. Nemoce materníka. 

65. Nemoce žalúdka. 

66. 71. To isté ako sme opísali pri obraze 

186 č. 47. 

67. Nemoce pečene. Obyčajne nemoc ťahá 

sa pod pravé rebro, a tu sa treba 
starať aby stolica bola dobrá. 

68. Nemoce sleziny. ' 

69. Nemoce vaječníkov. 

70. Príznak (zvratný bôľ) kýčľového článku. U. Poznávanie choroby po jazyku. 

Mnoho sa možno doznať od barvy a podoby jazyka ako aj od spôsobu 
jeho vyčnievania pri vyplazení. 

Bľadý, bielo obtiahnutý a vlhký jazyk ukazuje, že organismus nachádza 
sa v slabom zimničnom stave. 

Jazyk v prostriedku biely a na krajoch surový, značí padráždenie ža- 
lúdka. 

Jazyk červený a surový, lebo suchý a popukaný je znakom zapálenia 
sliznej blany v žalúdku. 

Jazyk podlhovastý, končitý, rýchle sa vypľazujúci a sťahujúci značí 
dráždenie nervov žalúdka a čriev. 

Jestli sa jazyk trasie, to mnohoráz značí ochrnutie a horúčku. 

Biely jazyk značí zahlienovanie žalúdka. 

Žltavý, nečistý jazyk pripomína žič v žalúdku. 

Čierny jazyk jako sadza značí. sneť. 

Slaná chuť znamená nemoc zažívacích ústrojov. III. Poznávanie choroby po očiach. 

Oči menia sa v nemociach a poskytujú príznaky choroby. Tak ku prí- 
kladu zapadlé oči prezradzujú slábnutie ako na príklad v suchotinách, cho- 
lere a behačke. Keď v horýčke zapadnú nemocnému oči, to je veľmi zlý 
znak. Mnohí majú kruhy okolo očí, čo značí zväčša presilenie a únavu. Roz- 
šírenie zreníc badáme často pri suchotinách pochádzajúcich následkom kata- 
ru, ďalej pri ochrnutí modzgu a horúčkach. 

Barva a celý výraz obličaje, úst a uší povedia nám stav dotyčného člo-^ DOMÁCI LEKÁR A RADCA 142.- veka. Ačpráve nemôžeme sa rozpisovať o jednotlivostiach výrazov a barvy 
tváre (bola by to celá kniha), spomeneme tie najdôležitejšie príznaky ako 
ku príkladu pri chronických chorobách žalúdka, tvár prejavuje smútok, je 
žltavej barvy, pomaly koná pohyby a pohľad je tupý. Jasná koža lesklé 
oči a niekedy červené líca môžu byť príznakmi suchotín. Žltá barva tvári, 
žlté škvrny po tele poukazujú zpravidla na nemoc pečene. Namodralá tvár 
značí slabosť srdca alebo špatnú krv. Bľado-žltá barva pochodí od nemoc- 
ných vnútorností. Hnedo-čierna barva predpokladá chorobu ľadvín. Čer- 
vené a zamodralé uši pripomínajú, že treba z tela nemocného vymietať špat- 
né šťavy a látky. Bľadé uši znamenajú chudokrevnosť, špatný obeh krve. 
Veľmi červené uši značia veľký nával krve do hornej časti tela a preto dolná 
časť je chudokrevná a nohy sú obyčajne studené. Jestli je barva uší ružová 
a nohy normálne teplé, to značí, že obeh je v celom tele pravidelný. 

Vypadávame vlasov počas nemoce je zlým znamením. 

Studené uši, studený pot, zapadlé spánky, zkrivený nos, siné rty pripo- 
mínajú blížiacu sa smrť. 

Studené nohy znamenajú chudokrevnosť, kongestiu — riávaly a nepra- 
videlný obeh krve. 

Studené nohy a ruky svedčia o stávkach krve, slabostiach a kŕčoch. 

Mrazenie v tele je príznakom nedostatku prirodzenej teploty: voľakde 
v tele je viac krve a inde menej, následkom čoho telo usiluje sa to vyrovnať. 

Zvýšená teplota v niektorej časti tela značí vnútorné zapálenie alebo 
nával krve. Veľká teplota značí horúčku a zapálenie. 

Suchá koža dokazuje poručené vyparovanie kože, neporiadny obeh 
krve a je obyčajne zlým príznakom. 

Mokré, mazľavé ruky pripomínajú špatné trávenie a slabosť; ale v ne- 
moci sú dobrou známkou prestávajúcej krízy. 

"Pot treba dobre rozlišovať od vyparovania sa kože," hovorí Kneipp. 
I počas obyčajnej temperatury vyparujú sa po celom povrchu vodné pary, 
ktoré nie sú oku viditelné. Vyparovanie deje sa potnými žľazami a jestli 
stáva sa to hojnejším, nemôže sa výpar na povrchu hneď odpariť a hromadí 
sa tam v kvapkách potu. Vyparovanie kože podobá sa vylučovaniu moča, 
ovšem menšou mierou a v pote vyskytujú sa z časti také látky jako v moci. 
Výparami kože alebo transpiráciou vylučujú sa z tela rozličné soli a kyseliny, 
odníma sa telu isté množstvo tepla, následkom čoho i koža, i vnútorné ústro- 
je sa ochladzujú a od rozpálenia a horúčosti chránia. Z toho vidíme, že 
transpirácia (výpary) je veľmi dôležitá a potrebná; ona má pre výmenu lá- 
tok v tele tiež význam jako činnosť ľadvín. Avšak silný, dlhý pot oslabuje 
telo. Jestli sa niekto potí následkom strachu alebo ľaknutia, to svedčí o 
veľkej slabosti. Jestli sa spisovateľ, redaktor alebo pisár potí pri písacom 
stolíku, ačpráve v izbe je chladno, jako von, mal by hneď prestať pracovať. 
Pot je zdravý pre roľníka na poli, pre drevorubača v lese, pri práci atď. 
Sucho, teplo, malý tlak vzduchu, telesný pohyb, práca telesná a slnečné pa- 
pršleky rozmnožujú výpary (transpiráciu) a privádzajú človeka do potu. 
Takýto pot je prirodzený, teda zdravý. Tak samo i umele vyvolaný pot je 
niekedy nutný pri prechladnutí, kataru atď Ináč potenie, najmä tak zvané 148 DOMÁCI LEKÁR A RADCA studené potenie je známkou veľkej telesnej slabostí. Náchylnosť k poteniu 
privádza človeka ku prechladnutiu, katarom a iným chorobám. 

V. Poznávanie choroby po horúčke (Fever). 

Horúčka nemôže sa považovať ako samostatná choroba ale radšej je 
ona príznakom dajakej, mnohoráz veľmi ťažkej nemoce. Znamená zväč- 
šovanie teploty tela a naopak; môže teplota aj klesať ako ku príkladu pri 
silnom krvácaní, pri cholere a pri iných ťažkých chorobách. Najväčšia tep- 
lota tela panuje pri chorobách počínajúcich sa so silnou triaškou — trasením. 
Ináč teplota, jako u človeka zdravého tak u nemocného nie je vždy tá samá 
ráno a večer. Dokázano je, že každý človek má večer asi o pol stupňa viac 
tepla, než ráno. y Teplomer ( Thermometer ) . 

Aby sme mohli znať postup horúčky, musíme merať i teplotu i 
puls. Horúčka sa merá teplomerom (Thermometer) a preto jeho 
užitočnosť nedá sa zapreť. Teplomer je malá, sklenená, na stupne 
podelená cievočka. Na jednom konci nachádza sa malá guľka a 
v nej umiestnené je živé striebro. Teplota meria sa tak: Položíme 
guľatý konec do úst pod jazyk a zatvoríme ústa tak, aby sme rúrku 
zubami nestisli a necháme to v ústach za 5 minút. Potom vytiahne- 
me z úst a živé striebro ukáže nám stupeň tepla. Po každom takom 
upotrebení, má sa teplomer vymyť v zimnej, ale nikdy nie v teplej 
vode. Horúčku môžeme merať i pod pazuchou a u malých detí 
v konečníku, to jest vloží sa teplomer do riti dieťaťa; v takom páde 
teplomer má sa pomastiť olejom a dávať pozor, aby sa pri užívaní 
nezlomil. Pod pazuchou nechá sa teplomer 1 O do 20 minút a v riti 
5 minút. 

Príznaky: — Horúčka začína sa obyčajne večer. Človek sa 
striasa, ako by ho mráz prešiel a hneď za tým nastáva horúčka; 
potom nastane všeobecná slabosť a značné zhubnutie. Na to na- 
sleduje zrýchlenie pulsu, silný smäd, bôľ hlavy, ztrata apetítu, 
tmavý moč, v ktorom, jestli postoji v nádobe, nachádza sa usadli- 
na; stolica stane sa nepravidelnou. Pri vyšších stupňoch horúčky 
i nervy sú zachvátené, hlava ťažká, pamäť slabá a v najväčších 
stupňoch nastane nevedomie, blúznenie (delirium) atd*. 

Obraz 192. 

TEPLOMER VI. Poznávanie chorôb po pulse (tepu). 

Zvýšená teplota kamaráti sa so zvýšeným bitím srdca. Puls sa hmatá 
koncami ukazovacieho, stredného a prstenného prsta. Najlepšie cítime puls 
na vnútornej strane ohybu, na predloktí. Puls je pokračovanie úderov srdca 
a poučuje nás o počte a sile sťahovania sa svalu srdečného. Nasledujúca ta- 
buľka sostavená doktorom Adolfom Millerom poukazuje počet pulsu v rôz- 
nych dobách ľudského života: DOMÁCI LEKÁR A RADCA 149 Počet úderov pulsu 

U plodu v tele materinskom v 9. mesiaci 140 

U novorodeného dieťaťa 

Ku koncu prvého roku 

Ku koncu druhého roku 

Ku koncu štvrtého roku 

Ku koncu šiesteho roku 75 

Ku koncu dvanásteho roku 70 

Ku koncu dvadsiateho roku 70 

Od 25. do 50. roku 70 

Od 55. až do konca života 60 

za minútu 


do 


150 


úderov 


asi 


120 


úderov 


asi 


110 


úderov 


asi 


100 


úderov 


asi 


90 


úderov 


do 


85 


úderov 


do 


75 


úderov 


do 


80 


úderov 


do 


75 


úderov 


do 


65 


úderov Liečenie: — Pri miernych stupňoch horúčky u malých detí a u veľmi 
slabých ľudí, studená voda a studené obklady sú veľmi priaznivé, lebo od- 
nímajú teplotu nemocnému. Proti smädu užíva sa lemonáda a jestli nemoc- 
ný trpí na zácpu, dáva sa klistýr, alebo preháňacie prostriedky. (Viď pre- 
háňacie prostriedky.) 

Škály rôznych teplomerov. 

Porovnávanie složenie troch rôznych škál teplomerových. — (°) značí 
stupeň, (R) značí Réamur, (C) značí Celsius a (F) značí Fahrenheit. Ku 
príkladu: 80 stupňov alebo grádov Réamurových je toľko jako 100 stupňov 
Celsiusových a 2 1 2 stupňov Fahrenheitových. Réamur Celsius 

r R ..- 1.25° 

V R 2.25° 

y R 3.75^ 

4° R 5° 

5° R 6.25° 

6° R 7.50° 

7° R 8.75' 

8° R 10° 

9° R 11.25' 

10° R 12.50° 

20° R 25° 

30° R 37.50° 

40° R 50° 

50° R 62.50° 

60° R 75° 

70° R 87.50° 

80° R 100° Fahrenheit 

C. '. 34.25° F. 

C. 36.50° F. 

C 38.75° F. 

C 41° F. 

C. 43.25° F. 

C 45.50° F. 

C 47.50° F. 

C 50° F. 

C 52.25° F. 

C 54.50° F. 

C 77° F. 

C 90.50° F. 

C 122° F. 

C 144.50° F. 

C 167° F. 

C 198.50° F. 

C 212° F. VII. Poznávanie chorôb po dedičnosti. 

Co sa tyče dedičnosti, často počúvame hovoriť, že tá alebo oná nemoc DOMÁCI LEKÁR A RADCA jestvuje v rodine a dedené nemoce idú z pokolenia na pokolenie. Štatistiky 
rôznych ústavov pre choromyslných dokazujú, že 40 procent všetkých cho- 
romyslných zdedili nemoc od rodičov alebo od predkov. Niektoré rodiny 
sú slabé a chorľavé. Jestli boli rodičia slabí následkom zlej výchovy, nedo- 
statku, nemiernosti alebo iných príčin, keď dieťa splodili, tak to má vplyv 
na dieťa. Ústroje rodičov majú istú slabosť alebo náchylnosť, ktorú i deti 
zdedievajú. V mnohých rodinách je dedičnosť patrná, jestli na príklad 
otec, alebo matka sú choromyslní alebo trpia na zastaralé, krvné nemoce 
splodia deti, ktoré potom trpia na vodniateľku, blbosť, padúcnicu atď. 
V iných prípadoch nemoce dedičné po dlhé letá sú úplne zakryté a pri dobrej 
výchove aj zostanú zakryté. Avšak, keď zastihne takého človeka, v ktorom 
kryjú sa dedičné nemoce, pohnutie mysle alebo ťažšia nemoc duševná, pocho- 
diaca zo starosti, smútku atď., nezadlho ukážu sa i jej následky. Cím je ne- 
moc rodičov horšia, tým väčšia je nebezpečnosť dedičnosti chorôb. Ale i 
jednoduchá slabosť nervového, hystéria, padúcnica a pijatika, zkrátka, každé 
oslabenie nervového ústroja rodičov v dobe plodenia, môžu mať zhubný 
vliv na duševný vývoj dieťaťa. Pravdu hovorí porekadlo, že "hriechy rodi- 
čov mstia sa na deťoch". Najhoršia dedičná nemoc je Syphilis. Tú strašnú 
nemoc dostane dieťa už v materníku svojej matky. (Viď Syphilis.) 

Ako pri každej chorobe tak i tu v prvom rade potrebná je dobrá vý- 
chova, dobrý pokrm, čistá zdravá voda, čistý vzduch a miernosť v jedení a 
pití. (Dľa cudzej myšlienky.) 

Veľmi správne píše o dedičnosti Kneipp: "Základom vývoju človeka je 
telesná i duševná nálada zdedená po rodičoch. Zdedením však nazvať mô- 
žeme len to, čo sa v plodu vyvinie, kým sa nenarodí a zdanlivé zdedenie vy- 
viňuje sa vychovaním a stálymi podmienkami po pôrodu. Vliv rodičov v 
ústrojnosti detí splodených javí sa tak mocno, že i zvláštna povaha, ktorou 
sa jeden človek liší .od druhého človeka, plodením a tehotnosťou aspoň čia- 
stočne prenáša sa na deti, Zovňajšia tvárnosť dieťaťa podobá sa rodičom. 
A tak je to i vo vnútorných ústrojoch, na ktorých sa zakladajú náchylnosti 
k rozličným chorobám. A skutočne možno pozorovať nezriedka, že syn je 
tou samou chorobou, v tom samom veku zachvátený, j ako bol jeho otec. Tu 
sa nededí nemoc, ale len náchylnosť, vlohy k nemoci. K vývoju nemoce na- 
pomáhajú byt, povolanie, spôsob života, obyčaje, zvyky atď., ktoré často 
z pokolenia na pokolenie prechádzajú. 

Vliv otcov na dedičnosť nemoci dieťaťa deje sa len splodením a matka 
v dobe tehotnosti a kojením (nadájaním) pôsobí na dieťa. Nemoce, ktoré 
najčastejšie následkom dedičných vlôh sa vyskytujú, sú: škrofle, tuberku!o:a 
(suchá nemoc, suchotiny), syphilis, močová úplavica, pakostnica, migréna, 
hystéria, hypochondria atď. 

Mnohí výteční lekári dedičnosť docela popierajú: "Deti môžu síce po 
rodičoch zdediť špatnú krv, špatné šťavy, slabé nervy, ale špatnú krv, špatné 
šťavy možno nahradiť dobrými a slabé nervy možno posiliť. Len vychová- 
vajme deti rozumne, len ich pilne otužujme, len ich dostatočne živme a uvi- 
díme, že všetko, čo sa o dedičnosti hovorí, rozplyne sa ako bublinka." 

To je isté, že jestli sú rodičia slabí, nevyvinutí, nebudú deti ich nikdy 
obrami, najmä pri nerozumnej výchove detí. A preto otázka lekárova: DOMÁCI LEKÁR A RADCA 151 "Ci boli vaši rodičia celkom zdraví, či dosiahli vysokého veku, či boli podob- 
nou nemocou zastihnutí?" — je docela správna a pri rozpoznávaní choroby 
môže mu byť dobrým vodítkom. 

VIII. Vek nemocného pri poznávaní chorôb. 

Dieťa do siedmeho roku javí veľkú citlivosť, rýchlu ochablosť ale i rých- 
lu nápravu a náhradu síl. Poneváč niektoré z dietok narodené sú so slabou 
sústavou, tieto vystavené sú rozličným chorobám a preto viac než štvrtina 
dietok zomre pred dosiahnutím piateho roku. Od siedmeho do štrnásteho 
roku zomiera menej ľudí a životná sila má pevnejší základ. Od 14. do 24. 
loku trpia mladí ľudia na rôzne nemoce j ako ku príkladu na návaly krve, 
zapálenia, zvlášte ženské pohlavie, ktoré podlieha buďto pôrodným mukám, 
alebo suchotinám. Od 25. do 50. roku telo je úplne vyvinuté výmena látok 
v tele pravidelná a úmrtnosť pomerne najmenšia. Po 50. roku nastáva väč- 
šia a väčšia ochablosť, ztrata síl, neporiadky výmeny látok, náchylnosť k roz- 
kladom a znenáhle odumieranie síl života. 

IX. Poznávanie chorôb po teplote tela. 

Teplota tela pri rozpoznávaní chorôb hrá veľkú rollu, lebo zdravé telo 
má určitú temperaturu, t. j. 98 a pôl grádov dľa Fahrenheita. O teplote po- 
jednávali sme v knihe Fisiologfie a Zdravovedy preto ďalšie opakovanie je 
zbytočné. 

X. Poznávanie chorôb po chuti. 

1 . Ztrata apetítu, zhoršené trávenie, smäd', ošklivosť, kašeľ, hlavne 
nad ránom, boľasti prší, slabosť a nočné potenie — predpovedajú suchoty 
pľúc. 

2. Ztrata apetítu, únava a mdloby, bôľ na okolí tela, výtok z nosa, 
chriplavosť, po vlečený jazyk, kýchanie, suchý kašeľ — značia katar. 

3. Zhoršujúci sa apetít, vetry, ošklivosť, škaredé povlečený jazyk, 
záha, ztrata energie — značia nezáživnosť. 

4. Ztrata apetítu, svrbenie na okolí konečníku (riti) a v nose, odpor- 
ný dych, veľké nútenie na stolicu, špatný spánok — značia hlísty. 

XI. Poznávanie chorôb po bruchu. 

1 . Opuchnutie brucha, svrbenie v nose a na okolí konečníka, škrípa- 
nie zubov počas spánku — značia hlísty. 

2. Ryhanie, kyslosť, záha, ošklivosť, ťažkosť a nadutosť v žalúdku, 
ztrata chuti k jedlu, niekedy kŕče a kolika — znamenajú nezáživnosť. 

3. Opuchnutie horného brucha — hystéria alebo rak žalúdka. 

4. Veľký bôľ na pravom boku medzi pupkom a kýčľou, opuchlina na 
tom mieste niekdy tak veľká jako vajce; horúčka, zácpa, všeobecná slabosť, 
mdloby, bôľ hlavy — značia zapálenie slepého čreva (Appendicitis). DOMÁCI LEKÁR A RADCA XII. Poznávanie chorôb po článkoch. 

1 . Bôľ v kolene alebo v členku, citlivosť na okolí kyčlov, horúčka, 
opuchnutie — znamenajú kyčelné nemoce. 

2. Strašné boľasti a zapálenie vo veľkých palcoch nôh, opuchnutie 
zachváteného miesta, bôľ hlavy, horúčka — sú príznaky pakostnice. 

3. Opuchnutie rôznych článkov tela, kyslý pot, bôľ zväčšujúci sa 
v noci — značí reumatísmus (hostec). 

í XIII. Poznávanie chorôb po črevách. 

1 • Krvavá stolica, horúčka, opuchnutie a citlivosť čriev, hryzenie, nie- 
kedy kŕče a kolika — predpovedajú červienku. 

2. Behačka, bôľ v črevách, horúčka, žízeň, citlivosť čriev, slabosť, 
výkaly žlto-zelené a veľmi smrdia — to je detská cholera (Cholera Infan- 
tum). 

3. Neporiadna stolica, jeden deň voľnosť a druhý deň zapečenie, bôľ 
hlavy — značia nemoce pečene (Liver). 

4. Voľná stolica, hryzenie v žalúdku, niekedy vrtavý bôľ, jazyk silne 
obalený, horúčka a bôľ hlavy — sú znaky behačky. 

5. Zapečenie (tvrdá stolica), vracanie, veľká citlivosť, bodavý bôľ, 
žízeň, rýchly puls, moč je zabarvený a chorý trpí na horúčku — sú príznakmi 
zapálenie čriev. 

6. Veľký, páliaci bôľ v črevách, zimná lepkavá koža, malý rýchly 
puls, vracanie, kŕče a mdloby, klesanie a často rýchla smrť — sú príznaky 
cholery. 

XIV. Poznávanie chorôb po dýchaní. 

1. Jestli je dýchanie krátke, hlučné, pískavé, ťažké, ku čomu druží 
sa kašeľ, ktorý trápi nemocného záchvatmi, tvár rozpálená, oči červené a 
nazdáva sa nemocný jako by sa mial zadusiť, môžeme byť istí, že je to asthma 
(záduch). 

2. Dýchanie odporné, smradľavé, zácpa, bôľ hlavy; bôľ na okolí 
pravej lopatky a pod rebrami na pravom boku, niekedy je tá časť tvrdá 
ako kameň — znamená nemoce pečene. 

3. Dýchanie krátke; kašeľ; bôľ hlavy; krvácanie z nosa; silný puls; 
zvonenie v ušiach; nesnášanlivosť svetla; klopanie srdca; bôľ v prsiach nie- 
kedy nápady, ako by sa človek mal zadusiť — to sú príznaky chorôb srdca. 

4. Úzkostlivé dýchanie; mandle sú červené, opuchnuté; bôľ pri pre- 
hltovaní; horúčka, jazyk a hrdlo sú obyčajne suché; nepokoj; sú to príznaky 
chytľavej nemoce — záškrtu. 

5. Krátky dych; klopanie srdca; bôľ hlavy; zvonenie v ušiach; závrat; 
silný puls; kašeľ; krvácanie nosa; pichanie na okolí srdca — to sú znaky 
zväčšenia srdca. 

6. Dýchanie ťažké i pri tom najmenšom namáhaní; ztrata chuti k jed- 
lu; zhoršené trovenie; kašeľ, najmä z rana; boľasti v prsiach; potenie sa 
v noci; chudnutie — tie príznaky upomínajú nás na suchoty. 

7. Ťažké dýchanie, chrapľavé; ospalosť, ztrata citu a pohybu; plný 
puls; rozpálenosť tváre — značí mŕtvicu. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 153 XV. Poznávanie chorôb po koží. 

1. Koža žltá; moč žltý keď barví šaty; jazyk biely; chuť v ústach 
horká; horúčka; neporiadky žalúdka — to sú znakmi žltačky. 

2. Koža a oči žlté; kož.n je veľmi horúca, tvár rozpálená, červená, 

ohňovitá; jazyk biely; ošklivosť; vracanie; páliaca žízeň; bôľ v žalúdku 

pri tých príznakoch chorý trpí skoro vždy na žltú horúčku (Yellow Fever). 

3. Koža horúca; chripľavosť; ktorá ku večeru sa zväčšuje; horúčka a 
plný puls — tie príznaky predpovedajú krup. 

4. Koža rozpálená, červená; obyčajne blyští sa a svrbí; pálčivosť; zi- 
momriavka; ošklivosť; bôľ hlavy; horúčka; silný puls — sú to príznaky ruže 
(Erysipelas). 

5. Koža hladká; telo nepuchnuté a pod tlakom palca zostáva v ňom 
jamka; horúčka; zácpa — to sú príznaky vodnatielky. 

6. Koža žlkastá; jazyk obtiahnutý; bôľ v pravom boku v pleci a pod 
pravým rebrom; bôľ hlavy ale nie vždy — to sú príznaky chorôb pečene. 

7. Koža tmavo-červená; zachvátené miesto je naduté, svrbí a bolí; tý- 
mi príznakmi počína sa karbunkel (vred). 

8. Zapálenie kože, na ktorej vyskytujú sa vodnaté pupence, formujúc 
svrbiace, páliace chrasty, ktoré sú mokré, niekedy suché a bez svrbenia — to 
je eczema (lišaj mokrý). 

9. Svetlý, červený záchvat celého tela, najprv na prsiach a vyzerá ako 
malé červené točky; bôľ hrdla, horúčka — to je šarlach. 

10. Výsyp podobajúci sa tehle; najprv napáda tvár, potom telo a okon- 
činy; svrbenie alebo pálenie; kýchanie; chripľavosť, kašeľ; slzenie očí; oči 
sú červené a z nosu tečú sople; oči nemôžu vystáť svetlo; mierna horúčka — 
tie príznaky predpovedajú frízle (Measles). 

1 1. Výsyp tmavo-červený, surový; pupence sa vyskytujú najprv na če- 
le, potom na tvári a konečne na tele; bôľ kríža; vracanie; horúčka; neskoršie 
pupence sa menia na puchierky a konečne chrastavejú — to sú malé poky 
čili osýpky. 

12. Malé červené, tvrdé rany na pohlavnom úde, ktoré nepôsobia žiadnu 
boľasť — to je Syphilis (prvého stupňa), ačpráve môžu to byť i tak zvané 
čankroidy. 

1 3. Temné, medi podobné výrutky na bruchu, na prsiach, na rame- 
nách a pleciach; vredy v ústach a v hrdle; mierna horúčka; závrat; bôľ hla- 
vy a niekedy nestrávnosť — to je Syphilis (druhého stupňa). 

1 4. Mechúry a škvary po tele, formujúc suché vredy na pokožke (na 
povrchu kože) ; šupiny a chrasty zanechávajú po sebe jazvy; vredivosť v hrd- 
le a v nose, tvrdé hľuzy v svaloch pod kožou; telo tak rečeno hnije, tie príz- 
naky pokazujú sa asi o jeden rok po nákaze, niekedy neskoršie — to je Ssrphi- 
lis (tretieho stupňa). XVI. Poznávanie chorôb po moci. 

1 . Bielkovina v moci značí Brightovu nemoc. 

2. Veľké silenie na moč, ale nemocný nemôže močiť; behačka; bôľ 
v dolnej časti brucha; ošklivosť a vracanie znamenajú zapálenie mechúra. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 4. Moč mutný, kalný, šaíranovej barvy; ošklivosť; jazyk ťažko potiah- 
nutý; dych ťažký a človek i pokašláva; nemocný nemôže ležať na ľavom bo- 
ku; bôľ je obyčajne na pravom boku pod rebrami a tiahne k plecu — to sú 
nemoce pečene. 

5. Moč tmavo-červený, kalný; koža horúca; zácpa; bôľ v boku; bôľ 
prestáva náhle si nemocný ľahne na boliaci bok — to sú nemoce ľadvín. 

6. Časté močenie; veľká chuť k jedlu; jazyk potiahnutý, lesklavý; 
ústa lepkavé; behačka; ztrata duševnej a pohlavnej sily. Pri takýchto prízna- 
koch 'nemocný trpí pravdepodobne na cukrovku. 

XVII. Opuchnutie jako príznsdk chorôb. 

1 . Opuchnutie štítnej žľazy v krku značí vole. 

2. Opuchnutie a hnojenie sa žľaz boku, slabín a pod pazuchou značí 
skrofle. 

3. Opuchnutie rúk, nôh, brucha alebo prs a pri stláčaní tela prstom keď 
zostáva na ňom po tlaku jamka — môže značiť vodnatíeľku pľúc, pečene, 
ľadvín, alebo choroby srdca. 

XVIII. Poznávanie chorôb po pľúciach. 

1. Krvácanie z pľúc (krv je jasno-červená) ; opuchnutie nôh; všeo- 
becná slabosť; krátky, ťažký dych i pri tom najmenšom namáhaní; ztrata 
chuti k jedeniu; neporiadne trovenie; bľadosť a niekedy hektická červenosť 
tváre; nepravideľná horúčka; nočné potenie. Tie príznaky predpovedajú 
suchotíny. 

2. Najprv suchý potom mokrý kašeľ; akési škrabanie v hrtane a za 
prsnou kosťou; všeobecná slabosť; človek sa cíti zle. To môže značiť náhle 
zapálenie priedušnice. 

3. Časté neporiadky priedušnice, s kašľovými záchvatmi i pri najmen- 
šom prechladnutí; ztrata chuti; slabosť, chudosť. Tu môžeme sa domnievať, 
že nemocný trpí na počiatočné suchoty. 

4. Ťažké dýchanie v záchvatoch; bôľ v prsiach a zimný, lepkavý pot 
značí nemoce srdca. 

5. Ostrý, bodavý bôľ v ľavom ramene a v hrudi; ťažké dýchanie, klo- 
panie srdca a niekdy ošklivosť značia srdcovú asthmu. 

6. Keď človek krátko dýtha, bolí ho hlava má zvonenie v ušiach, má 
klopanie srdca, trpí na neztrávnosť, bezsennosť a cíti akýsi ťažký pocit v 
prsiach, zaiste trpí na zväčšenie srdca. 

XIX. Svrbenie príznakom chorôb. 

1. Svrbenie v nose a na okolici konečníka (riti), k čomu sa druží nieke- 
dy opuchnutie brucha a v noci škrípanie zubov, značí hlísty. 

2. Svrbenie na okolí konečníka, časom krvotok zo zadu; bôľ v koneč- 
níku a slabosť v nohách, značí zlatú žilu. 

3. Svrbenie tela; na počiatku malé puchierky zvlášte na rukách medzi 
prstami; neskoršie, následkom škrabania povstanú lišajovité hnisavé škvrny 
a strupky. To je svrab. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 155 XX. Zimomriavka príznakom chorôb. 

1. Zimomriavka a po nej veľký bôľ a citlivosť v bruchu; oškUvosť, 
suchý jazyk a plný, silný plus — značia zapálenie pobrušnice. 

2. Zimomriavka a trhavý bôľ na jednej strane prs; suchý kašeľ; krát- 
ky dych; nemocný nemôže ležať na zachvátenej časti tela — to je pravde- 
podobne zapálenie prsnej blany. 

3. Zimomriavka a hneď za ňou horúčka, k tomu sa druží bôľ, žízeň, 
krátky dych; rýchly, ťažký puls a bôľ sa horší pri kašli, to predpovedá zapá- 
lenie pľúc. 

Zimomriavka a za ňou opuchnutie mandlí; bôľ hlavy, horúčka; vysoký 
rýchly puls; chrípľavosť; koža suchá; ústa poobtiahnuté bielo-žltavou blanou; 
kašeľ; slabosť. Tieto príznaky znamenajú skoro vždy Difteríu. 

5. Zimomriavka; bôľ hrdla; ošklivosť; bôľ v prsiach a v hlave; škar- 
latový výsyp zachvacujúci tvár, šiju, hrdlo, nohy — to je šarlach. 

6. Zimomriavka; jazyk vyzerá akoby s brunatnou kožušinou bol ob- 
klopený; bôľ hlavy, vracanie, bôľ na okolí dolinky žalúdka; lepkavé potenie 
sa tela. To je Typhus. 

7. Zimomriavka; oči slzami naplnené; bôľ hlavy a v prsiach; výsyp 
asi na 4-tý deň; behačka; ošklivosť. To sú frizle. 

XXI. žalúdkové zjavy v chorobách. 

1. Páliaci bôľ a citlivosť žalúdka; veľká žízeň; horúčka; plný puls; 
bôľ hlavy; oči a koža sú žlté — to znamená žltú horúčku. 

2. Veľké žranie a úzkostlivý bôľ v žalúdku; ryhanie; gásy; nadutosť; 
mdloby; ošklivosť. Tie príznaky môžu znamenať neuralgiu (keď je bôľ ne- 
odvislý od jedenia) alebo môžu znamenať vredy v žalúdku čo poznáme po 
tom, keď sa napijeme mlieka a bôľ prestane. 

Jestli po jedení boľasti sa zväčšujú tu pravdepodobne máme do činenia 
so zapálením žalúdka. v. KNIHA. PRVÁ POMOC 

pri Úrazoch, nešťastiach a nehodách 
s návodmi umelého dýchania. 
OBRAZ 190 — B. 'Prvá minúta nášho žitia, je i prvá minúta našej smrti; 
tak rýchle uniká život." 158 DOMÁCI LEKÁR A RADCA PREDMLUVA. "Milosrdenstvo je matka liečenia." 

Stávajú sa prípady, zvlášte na dedinách, pri ktorých kým lekár nepríde, 
človek, z časti z vlastného popudu a z časti z prinútenosti a z lásky k blížne- 
mu, musí hrať rollu lekára. Keď patričná osoba chorému alebo chorej i ne- 
pomôže, tak aspoň nedovolí, aby do príchodu lekára, niečo škodlivého uči- 
nilo sa pre chorého. V takých prípadoch nastane obyčajne krik, plač a narie- 
kanie; úslužné (ochotné) osoby, z dobrého srdca a často zo zvedavosti bežia 
na miesto prípadu, jajkajú, húfne preplňujú celú izbu a obklopujú posteľ 
nešťastnej osoby. Potom počínajú sa rady; jedna osoba radí to, druhá iné, 
z toho nastanú zvady, nedorozumenia, deti, ktoré s matkami prišly plačú a 
biedny chorý čaká pomoc jako Božské smilovanie a nieto človeka, ktorý by 
sa chytil do pomáhania alebo do kriesenia, keď nemocný ztratil povedomie. 
V takých a tým podobných prípadoch prvá pomoc môže urobiť pre 
chorého veľmi mnoho. Nadovšetko osoby, ktoré prišly zo zvedavosti majú 
sa odstrániť. Prvá pomoc má sa konať pokojne, rozvážne a rýchle, lebo od 
pokoj nosti, rozvážnosti a rýchlosti závisí, či nešťastnému pomôžeme alebo nie. 
Najdôležitejším prostriedkom oživiť činnosť srdca a dýchanie je tak zvané 
umelé dýchanie. Pre nezasvätencov (nelekárov) hodí sa najlepšie metóda 
doktora Sylvestra, opísaná a znázornená na nasledujúcich stranách tejto knihy. 

NÁVOD KU KRIESENIU ZDANLIVÉ MŔTVYCH. 

Bezvedomie môže byť veľmi rôzneho druhu ku príkladu: po náhľom 
ľaknutie ide len o prechádzajúcu slabosť srdca, ktorá je sprevádzaná zaka- 
lením smyslu alebo ide o tak zvané mdloby, ktoré obyčajne samé prejdú bez 
všetkého zakročenia, bez ďalšej pomoci. Ale v ťažších prípadoch môže 
ísť o hlbšie bezvedomie alebo o tak zvanú zdanlivú smrť, pri ktorej všetky 
zjavy života zdanlivé zmizly, keď zachvátená osoba zdanlivé nedýcha a 
srdce zdanlivé nebije. V takých prípadoch našou povinnosťou je to, aby 
sme takých zdanlivé mŕtvych dľa možnosti kriesili a im všetkými možnými 
spôsobami pomáhali tak dlho, až o sebe vedeť dajú. 

Utopení, obesení, zmrznutí, zadusení, bleskom alebo elektrinou pora- 
není ľudia môžu byť len zdanlivé mrtví, ktorých rýchla pomoc zachrániť 
môže od skutočnej smrti. Stalo ?a, že takí nešťastníci za živa boli pochovaní 
do matičky zemi len preto, lebo sa o nich myslelo, že sú skutočne mrtví a či 
môže byť niečo strašnejšieho, ako ,byť pochovaným za živa do večného hro- 
bu? Preto každý človek má vedieť o kriesení takých nešťastníkov, zvlášte 
na dedinách, kde lekárska pomoc je nie vždy po ruke. 

UTOPENEC. 

Vytiahnuvše utopenca z vody, máme ho dľa. možnosti odniesť na naj- 
bližšie, pred zimou, vetrom a dažďom chránené miesto; keď je to nemožné, 
chytíme sa do kriesenia pod holým nebom. Najprv odstránime alebo roz- 
režeme pozorne šaty, vyšetríme a vyčistíme ústa, obrátime ho na okamžik 
doluznačky tak, aby horná časť trochu nižšie ležala než brucho, aby voda DOMÁCI LEKÁR A RADCA 15a 
Obr. 191 
OBRAZ 192. 

OCHRANA PRI PRELOMENIU NA ĽADE. 

Ratovanie ir,á sa prevádzať tak ako to vidíme na obrazoch 191 a 192. 

V Ústach a v hrdle nahromadená vytiekla. Tréme celé telo dajakou šatkou 
alebo štetkou a neustále zahrievame telo. Jestli je utopenec v izbe a je k tomu 
príležitosť, položíme ho do teplého kúpeľa takže len tvár má zostať nad 
vodou; po kúpeli dobre tréme telo a počneme vdychovať do neho povetrie 
(z úst do úst alebo cez nejakú rúrku) a lapíme sa do umelého dýchania 
(Viď umelé dýchanie). Kým je utopenec nevzkriesený, nelejeme do neho 
nič, okrem klistýru, ktorý sa má dávať teplý a do vody môžeme dodať olivo- 
vého oleja (alebo ricinového) a trochu soli. Náhle ku sebe prišiel, dáme 
mu vody s vínom alebo trochu pálenky a hermankového čaju, po čom neš- 
ťastník obyčajne usne. OBESENEC. 

Jestli vidíme nešťastníka viseť, máme ho veľmi pozorne sňať, pri čom 
treba dávať pozor, aby pri odrezaní nespadnul a tým si nepoškodil. Položí- 
me ho tak, aby hlava a prsia ležaly niečo nižšie; pokropíme ho viac ráz stu- 160 DOMÁCI LEKÁR A RADCA denou vodou; krútime mu pozorne krkom na všetky strany, aby sa stlačená 
priedušnica opäť vyrovnala; dáme mu klistýr z teplej vody s dodatkom soli 
a oleju alebo vinného octu; celé telo, zvlášte brucho, prsia a nohy tréme tep- 
lými alebo v teplom vinnom octe zamočenými handrami; nohy vstrčíme do 
teplej vody až po kolená; tvár mastíme vinným octom a zavedieme dýchanie 
tak, ako sme to pri utopencovi opísali, to jest umelé dýchanie (Viď obsah.) 

HLADOMOR. 

(ZDANLIVÁ SMRŤ NÁSLEDKOM HLADU.) 

Najprv dáme nemocnému teplý, mliečny klistýr a neskoršie zase mliečny 
klistýr s dodatkom kuracej polievky. Náhle chorý počína dýchať, dávajme 
mu mlieko, ale len po malých lyžičkách čo 10 ntiinút a neskoršie po jediacich 
lyžkách a konečne po skleničkách a k tomu hrianky (hriančený chlieb), po- 
lievku alebt) hovädzí čaj (beef tea). Dávajme pozor, aby nemocný primno- 
ho nejedol, lebo to by mu len škodilo. 

ZMRZNUTIE. 

Zamrznutého opatrne dopravíme, dovezieme alebo donesieme do naj- 
bližšieho domu, dáme pozor, aby sa niektorý úd nezlomil a položíme ho na 
stôl alebo na podlahu v takej izbe, kde je nie zakúrené. Potom pozbavíme 
ho šiat (do holá) nanosíme snahu a na ten sňah položíme nešťastníka hlavou 
trochu povýšenou a celé telo obložíme sňahona pri čom tréme sňahom hlavu, 
prsia a krk. Jestli by snahu nebolo, položíme ho do studenej vody a dodá- 
vame do nej ľad. Náhle sa nejaké znaky žitia pokazujú, máme ho hneď na 
sucho poutierať do teplých šiat, alebo do bárs akých pri ruke nachádzajúcich 
sa handier obaliť do teplej postele položiť (ale nie v teplej izbe). Keď je 
telo teplé, ale niektorý úd, noha alebo ruka ešte zdanlivé mrtvá, dá sa na tak 
dlhý čas do snahu alebo do studenej vody, až z neho zima vyjde a potom 
sa tiež do postele vstrčí. Keď nemocný prichodí k sebe, dať mu pálenky 
alebo bazového čaju a starať sa, aby teple bol obalený. Vôbec teplo musí 
prichodiť z vnútra a nie zvonku. 

PRELÁMANIE SA CEZ ĽAD. 

Prihodí sa, že pri korčuľovaniu alebo pri nejakej práci na ľade tento sa 
prelomí a človek spadne do vody. Poneváč priblížiť sa k takej, do vody pod 
ľad spadnutej osobe je nebezpečno, nastane poplach, ako a čo robiť, aby 
bolo možno človeka vyratovať. 

Ratovanie má sa prevádzať tak, ako to vidíme na obrazoch 1 9 1 a 1 92, 

UDUSENIE ZLÝM VZDUCHOM, GÁSOM, DYMOM. 

Keď je človek omráčený zlým vzduchom, gásom, dymom alebo niečím 
podobným, čo sa môže stať v studni, v uhlodoloch alebo voľakde inde, ide 
tu o to, že dýchanie prestáva a že následkom toho hromadí sa v pľúciach 
škodlivá, uhličitá kyselina, takže v krátkej dobe musí nastať smrť, keď sa 
hneď nechytíme do ratovania zastihnutého. Prvé čo treba urobiť je, aby DOMÁCI LEKÁR A RADCA 161 udusený bol vynesený na čerstvý vzduch, potom mu treba rozpustiť oblek, 
položiť ho doluznačky na podlahu a pokračovať s umelým dýchaním podľa 
Schaefera, Sylvestra alebo Marshalla-Halla. (Viď "umelé dýchanie"). Keď 
začne dýchať, pokúste sa o lo, aby ste ho prinútili k vracaniu, takže ho zač- 
nete nieči'ťn v hrdle štekliť, alebo tým, že položíte svoj prst do jeho hrdla a 
tým ho v hrdle šteklíte. Nikdy nedávajte mu niečo piť, poneváč tekutina tá 
mohla by ho zadusiť. Treť celé telo, zvlášte brucho a prsia teplými alebo 
v teplom vinnom octe zamočenými handrami, keď je to možné. Náhle mô- 
že dýchať dajte mu limonádu alebo nejaký čaj. 

OMRÁČENIE OD PADNUTIA ALEBO OD ÚDERU. 

To je prerušenie modzgovej činnosti od úderu alebo od nejakého iného 
mechanického úderu hlavy. 

Bezvedomie; bľadosť tváre; chrápavé dýchanie; studené nohy i ruky 
atď.; jestli k nemu hovoríme, dá nám odpoveď a zase ztratí vedomie a mno- 
horáz musí preležať celé týždne ba i mesiace kým sa mu pamäť navráti. 

Liečenie: — Najprv položme nemocného do postele, s hlavou nižšie a 
prikladajme niečo teplého k šľapám. Nenuťme ho k jedeniu alebo k pitiu. 
Netreba k nemu hovoriť; nechať ho pokojne ležať. Jestli sa činnosť modzgu 
navráti, podvihnime mu hlavu vyššie a nechajme ho ležať v najväčšom pokoji 
za tri-štyri týždne, aby sa takým spôsobom zamedzilo zap^enie modzgu a iné 
záchvaty. Na počiatku záchvatu môžeme mu omáčať jazyk arnikovou tink- 
túrou s pomocou pera alebo handričky, ale náhle k sebe prijde, nechajme to. 

ZĽAKNUTIE. 

Zľaknutie podobá sa mdlobám jestli je ono nie priveľké. Takýni mož- 
no dávať trochu brandy, káfrových alebo Hoffmanských kvapiek. Prikladať 
flanelové obklady, v horúcej vode vyžmýkané na nohy i na brucho. Nechať 
nemocného v pokoji a nehovoriť k nemu. 

UMELÉ DÝCHANIE. 

Jestli je to utopenec, máme mu ústa otvoriť, vyšetriť a od piesku a špiny 
očistiť; pri všetkých nehodách starajme sa o to, aby sme boli chladnokrvný- 
mi, to jest aby sme sa nerozčúlili. Jeizyk nešťastníka vytiahneme von, aby 
prístup vzduchu do pľúc nebol zamedzený; uchopíme šatkou jazyk, stiahne- 
me ho dolu tak, aby bol vypľazený čo sa dá docieliť jestli dajaký opasok 
ovinieme okolo vypľazeného jazyka a brady, jedným slovom priviažeme ja- 
zyk ku brade. 

I. Metoda kriesenia dľa Doktora Sylvestra. 

Pamätajme, že jazyk má byť vypľazený. Človek ktorý vzkriesenie 
koná, stane si za hlavu nešťastníka, chopí obe ramená (ruky) tesne hneď 
nad loktom a ťahá ich zodpovedným rovnomerným ťahom najprv hore až 
cez hlavu a potom spustí ich dolu, tak isto rovnomerne, pri čom ramená na 
okamžik pevne stiskne ku stranám hrudníka, aby vychádzanie vzduchu z pľúc 
sa podporovalo. Cím pravidelnejšie a prísnejšie prevádzame tieto pohyby. 162 DOM ACr LEKÁR A RADCA 
■ Obr. 194 Obi-. 1!>8 

UMELÉ DÝCHANIE PODĽA DOKOROV MARSHALLA-HALLA, SCHAEFERA A SYLVESTRA. 

Umelé dýchanie podFa Dra. Marshalla — Halla. (193 a 194.) 
Obraz 193. Prvá poloha. Obraz 194. Druhá poloha. 

Umelé dýchanie podľa Dra. Schaefera. (195 a 196.) 
Obraz 195. Prvá poloha. Obraz 196. Druhá poloha. 

Umelé dýchanie podľa Dra. Sylvestra. (197 a 198.) 
Obraz 197. Prvá poloha. Obraz 198. Druhá poloha. 

tým rýchlejšie dostaví sa výsledok. Niekedy musí sa manipulácia konať za 
celé hodiny, kým sa prvé, samostatné dýchanie ukáže. Až keď sa dýchanie 
ukázalo, môžeme si odpočinúť, lebo tu podarí sa skoro vždy úbohému, už 
dýchajúcemu, aby pomaly prevádzal sám silnejšie a silnejšie pohyby prší, 
až konečne otvorí oči, vzdychne si a pomaly vráti sa ku vedomiu. Poneváč 
tá práca môže trvať dosť dlho a môže sily jedného človeka vyčerpať, preto 
najlepšie je, jestli tú prácu konajú dvaja striedavé, ale neprestajne. Je to 
nevysloviteľná radosť, jestli sa podarí po dlhých, mnohých pokusoch zachrá- 
niť ľudský život takou namáhavou prácou. 

Musíme tu ešte priponienúť, že čím pokojnejšie a rozvážnejšie konáme 
kriesenie, tým je väčšia nádej ku zachráneniu života. Nariekanie a plač úbo- 
hému nepomôže. Jestli neznáme si rady, najlepšie je poslať po lekára a sta- 
rať sa o teplú postel, o uvolnenie šiat a o zastavenie krvotoku, jestli sa taký 
ukazuje; ale vždy robme pokojne, s rozvahou, usilovne, poneváč ináč by sme 
viac škodili, než pomohli. (Viď obrazy 197 — 198.) 

II. Umelé dýchanie dľa Dr. Marshalla-Halla. 

Položíme nešťastníka doluznačky (na brucho), čelom na jeho pravú 
podloženú ruku ako to vidíme na obraze číslo 193; potom stredná osoba 
obráti ho na bok (viď obraz číslo 194). Takto obraciame ho z prvej polohy 
do druhej s tvárou na bok; také obracanie má sa prevádzať asi 1 5 ráz za mi- 
nútu. S obracaním tela stlačujú a rozširujú sa umelým spôsobom prsia a 
vzduch prúdi sa do pľúc. Jestli zdanlivé mrtvý po 1 5 minútovom našom na« 
máhaní nezačína sám dýchať, chyťme sa spôsobu umelého dýchania dľa Dr. 
Sylvestra. III. Umelé dýchanie dľa Dr. Schaefera. 

Najprv odstrániť šaty a položiť nešťastníka doluznačky na pokrovec, na 
kabát alebo na šachtové plátno, ktoré je rozprestrené na zemi; jedna ruka za- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 163 stihnutého má byť držaná tak, aby tá vyčnievala rovno ponad jeho hlavu a 
druhá ruka má mu byť podložená pod hlavu; hlava má sa obrátiť trochu na 
stranu a jazyk vytiahnutý do predu; tabak, gumu, falošné zuby alebo podobné 
veci majú byť z úst odstránené. Položiť kabát alebo niečo iného pod nižnú 
čiastku prs a potom zaujať stanovisko tak, ako to vidíte na obrázku číslo 
195; vystrite prsty a položte vaše ruky na spodnú časť jeho rebár tak, aby sa 
vaše palce spájaly a potom tískajte dolu a dnu, keď stisnete potom pomaly 
upúšťajte od tískania, ale vaše ruky držte na mieste (viď obrázky čísla 195 — 
196), potom zase opakujte stískanie prstami, jako pred tým dolu a dnu a 
v tomto pokračujte od 16 do 20 ráz za minútu. V tomto vytrvajte prinaj- 
menej za tri hodiny, jestli skorej by omráčený nezačal dýchať. Keď už začne 
dýchať, držte ho v teple tak, že ho poprikrývate kabátami, pokrovcami, peri 
nami alebo niečím podobným; k nohám prikladajte mu teplé obklady, aby 
v teple ležal, kým dôjde lekár. Piť mu nedávajte ani pálenky, ani brandy, 
ani kávy, ani žiadon iný pokrm alebo nápoj do tých čias, kým nie je v stave 
hovoriť a prehltávať. 

SLNEČNÝ ÚPAL. 

Slnečný úpal zastihuje ľudí v lete pôsobením slnečných lúč na modzog 
zvlášte pri pochodoch (vojenské cvičenie) a pri iných veľkých námahách te- 
lesných i duševných. Pred úpalom cíti človek malátnosť, ospalosť, závrat, 
tvár červeneje, puls pomaly bije a človek naraz klesá bez vedomia. Ale 
úpal môže byť spôsobený i duševným namáhaním, smädom, hladom, pija- 
tikou atď. 

AKO SA MÁME CHRÁNIŤ PRED ÚPALOM? 

Najprv varujme sa pálenky; nepracujme o hlade; máme pretrhnúť prácu 
na chvíľku; na hlavu prikladajme kapustný list a nosme široký klobúk; košeľa 
okolo krku má byť voľná alebo celkom rozopjatá; umývajme telo viac ráz 
denne; prestať jesť veprové mäso a varovať sa ťažkých pokrmov. 

Liečenie: — Nikdy neprikladať ľad na hlavu a starať sa o dopravu ne- 
mocného do chládku; umyť telo letnou vodou alebo káfrovým špiritusom 
(do vody dodáme niečo octu) ; na prsia dáme horčicový f lajster a ako náhle 
prichodí k sebe, dajme sa mu napiť teplej lemonády, alebo vody s kúskami 
ľadu. 

BLESKOM OMRÁČENIE. 

Jestli sa také nešťastie stalo v izbe, máme hneď vyniesť nemocného na 
svieže povetrie alebo pootvárať obloky i dvere, popustiť na ňom všetky tesné 
šaty a položiť ho do postele chrbtom a hlavou vyššie položenými. Pokropiť 
a umývať studenou vodou tvár, prsia a hlavu, alebo prikladať chladné obkla- 
dy na hlavu. Jestli máme pri rukách ostrý ocot, salmiak, amoniu alebo iné, 
ostro voňavé tekutiny, dáme ich nemocnému voňať. Máme sa starať o vhá- 
ňanie a vdýchanie čerstvého vzduchu v ústa a v pľúca omráčeného. (Viď 
obsah "Umelé dýchanie"). Odporučuje sa aj zemný kúpeľ to jest obsypanie 164 DOMÁCI LEKÁR A RADCA nešťastníka čerstvou hlinou. Akonáhle život sa vráti, môžeme mu dať trochu 
vína, brandy, alebo čiernej kávy. 

CUDZÉ TELIESKA V NOSE. 

Stáva sa, že nejaké cudzé telieska, ako fazuľa, hrach, gombík, kúsok 
dreva a iné látky, dostanú sa do nosa, niekdy tak vysoko, že ťažko ich je 
z nosa odstrániť. Najjednoduchejším prostriedkom je vystrekovanie nosa 
vodou. Alebo vezmite trochu tabaku na kýchanie, čo tiež odstráni niekdy 
látku z nosa. Keď sa ani to nepodarí, zavolajte lekára, ktorý to vláskovou 
kľučkou vytiahne. 

CUDZÉ TELIESKA V OČIACH. 

Je to stav, keď nám niečo do oka spadne. Keď je to prach, netrite oko, 
ako sa to obyčajne robí, ale nech to dakto vyšetrí a počas vyšetrenia pohybuje 
okom hore, dolu, na pravo i na ľavo. Často podarí sa odstrániť teliesko 
z oka okrajom čistej, vreckovej šatky. Niektorí lekári nakvapkajú do oka 
olivového oleju a takým spôsobom odstraňujú zrnká, prach, triesky veľmi 
snadným spôsobom. Jestli nastúpi zapálenie oka následkom látky do oka 
vniknutej, v tomto páde vlejte do jedného pintu vody lyžičku arnikovej tink- 
túry, namočte do tej miešaniny obkladok, vykrúťte ho a priložte na zapálené 
oko. Jestli ide o triesku, vrazenú do oka a ktorú, či to je trieska, či kus žele- 
za, či hrubší prach, vidíme na rohovke ako tmavý bod, vtedy priložte pred- 
bežne studený obkladok okolo oka a poproste najbližšieho lekára, aby vám 
to odstránil. 

CUDZÉ TELIESKA V UŠIACH. 

Jestli sa malé zvieratko dostane do ucha, probujme ho odstrániť vystre- 
kovaním, alebo akýmkoľvek čistým olejom, nakvapkaným do ucha. Drô- 
tom alebo iným predmetom nech si to človek ani sám nerobí, ani nech si 
nedáva robiť (vyjmúc lekára), lebo môže si bubienčok prebiť a na veky 
ohluchnúť. 

BESNOTA. 

Besnota prechodí zo zvierat na ľudí pohryzením nie len psa,, ale aj 
mačky, vepra atď. Pes, asi tri dni pred vypuknutím besnoty, chodí zhrbený 
a zároveň nezažíva žiadnu potravu. Asi na tretí deň mení sa v svojom cho- 
vaní, stáva sa veľmi chytrým, má veľkú náklonnosť kúsať, vyje jakýmsi 
zvláštnym, smutným hlasom a potĺka sa ďaleko od domu. Ztratí schopnosť 
k rozpoznávaniu jedál, požíva hlinu, srsť, slamu, papier atď. Za pár dní 
potom nastanú príznaky ťažšie, hltanie stáva sa horším, ba celkom nemožným 
a smrť nastúpi, obyčajne ku koncu prvého týždňa. 

Keď človek skutočne besným psom bol pokúšaný, podlieha tiež niekdy 
tej strašnej nemoci. Za čas javí akúsi zádumčivosť, smútok, bojazlivosť a 
strach; pozdejšie prejavuje zvláštny, sťahujúci pocit v hrtane, úzkosť na 
prsiach, strašnú pobúrenosť, veľký, nevydržateľný smäd, nemôže vystáť nič DOMÁCI LEKÁR A RADCA 166 blyštiaceho sa pred očima, myslí len na vodu a keď sa jej i napije, dusí ho pri 
prehltaní. Sliny sa nasbierajú v ústach, penia sa a tečú z úst. Kŕče ho napá- 
dajú a dusia. Tak to trvá asi 24 hodín, v niektorých prípadoch 3 — 8 dní, až 
konečne mocný záchvat kŕčovitý učiní konec jeho trápeniam. Ked* už 
vzteklina vypukla, niet nádeje na vyliečenie. Ked* ale taký nešťastník do 
tretieho dňa pomáha si, zaiste môže byť vyliečeným. 

Liečenie: — 1. Najprv treba ranu vyssať, vypáliť žeravým železom alebo 
žeravým kameňom (Lapis Causticus) a čím skôr dať sa do opatery lekára. 

2. Syrijský predpis: Zrobí sa z Durmanu (Stramonium) silný odvar. 
(Dve hrste na kvartu vody a to sa varí za pol hodiny). Durman sa tak dlho 
varí, aby sa polovíc vody vyvarilo, to jest aby z kvarty vody nezostalo len pol 
kvarty. To sa potom precedí a nemocný má ten celý odvar vypiť naraz. 
Obr. 203 84 
Obr. 204 XIX TABUĽKA. 

Obraz 203 znázorňuje besného psa. Viditeľnými príznakmi sú: Penenie sa pysku a stiah- 
nutie chvosta medzi nohami ako to znázorneno rúčkami. Keď človek bol besným psom pokúšaný, 
starajme sa zastaviť obeh jedu ; šatkou, alebo povrazom má sa obviazať okolo rukv ^lebo nohy medzi 
napadnutým miestom a srdcom ako to vidíme na obraze 204. 166 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Po tom odvaru bude sa nemocný zdanlivé cítiť horšie, ale len za chvíľku, po 
čom obyčajne nesleduje polepšenie. 

3. Dr. J. C. Caswell hovorí, že v nemeckom kraju liečia besnotu takto: 
Rana sa umyje hneď po pokúsnutiu octom rozmiešaného teplou vodou a ne- 
chá sa až je suchá. Potom zapustí sa pár kvapiek solnej kyseliny (Muriatic 
Acid) do rany. To vraj zachránilo mnoho ľudských životov od výbuchu 
besnoty. 

4. Konečne spomnieme ešte jeden veľmi jednoduchý prostriedok, kto- 
rý odporúčajú viacerí lekári, professori a mudrci. Je to myšie uško čili hviezdz- 
nica (Stellaria média — Chickweed). Tá malá, jednoduchá avšak silná ra- 
stlina rastie okolo ciest, na telej zemeguli. Odvar robí sa takto: Dáme do 
čistého hrnca jednu uncu (dve jedáce lyžky) z tej rastliny a na to nalejeme 
jednu kvartu piva a necháme variť dokiaľ sa pivo nevyparí do polovíc obsa- 
hu. Potom odstavíme, precedíme cez čisté plátno a z toho dáme nemocnému 
(jestli je silnej sústavy) jednu tretinu z odvaru ráno, na druhé ráno druhú 
tretinu a na tretie ráno ostatnú tretinu. Keď besnota už vybuchla, možno mu 
dávať po šialočke každé tri hodiny alebo každých šesť hodín po šialočke. 
Keď je nemocný slabej postavy, vtedy dávať mu v menších dávkach a de- 
ťom do 1 2-ho roku menej. Lekári, ako Fr. Kanouse, professor King, kňaz 
Muhlenburg a iní ručia, že je to jeden z najlepších prostriedkov medzi všet- 
kými liekami proti besnote. 

UHRYZNUTIE HADOM. 

Jedovaté hady sú rozozná vane po ich krku, ktorý je hneď za hlávkou 
veľmi tenký. Po uhryznutí starajme sa zastaviť obeh jedu. Vačková šatka, 
povraz alebo čokoľvek je po ruke, má sa obviazať okolo nohy alebo ruky, 
medzi napadnutým miestom a srdcom a hneď sa lapiť do vyssania jedu ústa- 
mi z rany. Pri takom vys.sávaniu žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí, jestli 
ústa a povrch čeľusti nie sú popraskané a jestli sa jed neprehltne. 

LJečenie: — 1. Petrolej je veľmi pomáhajúcim prostriedkom proti uhryz- 
nutiu hadom alebo iným jedovatým plazom. Namoč handru do petroleju a 
prilož ju na ranu. Jestli rana nie je dosť otvorená, rozrež ju trochu a tak 
prilož obkladok. I z dnuká dávaj petrolej po jednej lyžičke každú hodinu 
kým 3 alebo 4 lyžičky neboly užité. 

2. Dávaj pacientovi piť alkoholické nápoje špiritus, pálenku, brandy a 
podobné. Nech pije hodnú zásobu každých 1 5 minút. 

3. Cibuľa rozmľazganá a na ranu priložená zachránila mnohých od smrti. 
V kritickom položení treba celé telo cibuľou obaliť, z vrchu polievať letnou 
vodou a obklady zameniť novými každú pol hodiny. 

4. Prilož na ranu jednu lyžku šmalcu a z dnuká tiež užívaj rozpustený" 
šmalec každú pol hodiny jednu lyžku kým za 6 — 8 lyžiek nebolo užité. 

5. Jestli môžeš dostať hadový koreň (Sanicle) zrob z toho silný odvar 
a užívaj zvonku ako príkladok a z dnuká po šialke každú hodinu. 

6. Mäkké, kl ej asté blato môžme tiež prikladať na ranu. V každom pá- 
de treba poslať po lekára. (Viď obraz 200). DOMÁCI LEKÁR A RADCA 167 
XX. TABUĽKA. PADÚCNICA 
Keď pociťujeme prvé príznaky padú;/uc- 
•nice, obviažame ramená a nohy povrázkoni 
A síce pevne, na miestach hviezdou pozna- 
• čených na obr. 199. a často tým predídeme 
•nemoci. UHRYZNUTIE HADOM 
Obraz 200 znázorňuje uhryznutie hadom. 
Hneď po uhryznutí treba silne obviazať 
nohu povrazom na miestach rúčkami ozna- 
čených a hneď sa chytiť do vyssania ústa- 
mi jedu z rany. 
XXI. TABUĽKA. MRTVICA. 
Pri porazení mnohé životy môžu byť za- 
•chránené obviazaním nohy jjovrazom a 
tlakom na čerusť ako to vidíme na obraze 
•201. BÔĽ ZUBOV. 
Často bôľ zubov dá sa zastaviť tlakom na 
centrálny nerv na 202. obraze rúčkou 
označený. Tlak má byť silný. Vi. KNIHA. NÁKAZLIVÉ 

(chytľavé) 
infekčné nemoce a ich liečenie 
OBRAZ 204— A. 
Osoba suchotinami zachvátená a zárodky suchotín. 'Kto odsudzuje prírodu, haní materinské lôžko, ktoré nás všetkých splodilo a zrodilo. 
— haní vlastnú rodičku svoju." 170 DOMÁCI LEKÁR A RADCA NÁKAZLIVÉ NEMOCF. 

(Dľa rôznych prameňov.) "Nečistota, nemoc a morálna smrť sú troj- 
kou všetkých vekov, všetkých časov." 

Nákazlivé choroby sú také nemoce, ktoré pochádzajú vniknutím malých 
organických zárodkov do ľudského tela. V užšom smysle slova vniknutie 
týchto malých zárodkov (baktérií) nemôže sa považovať za príčinu chorôb, 
nech ony prichádzajú do tela cestou zažívacieho kanála alebo krvou, — ale 
množenie ich vo vnútri robí organismus chorým. Príznaky každej nákazlivej 
choroby, jako horúčka, boľasť hlavy, nechuť k jedlu atď., ktoré vždy viac- 
menej sprevádzajú chorobu, sú predovšetkým v spojení s ohromným množ- 
stvom týchto zárodkov a síce tak, že ich rozkladom vzlnikajú v krvi také 
plody rozkladu, ktoré účinkujú na organismus jedovaté. Avšak nie všetky 
malé mikroorganismy alebo mikróby (zárodky) účinkujú choroboplodné. 
Tak ku príkladu i v najčistejšej pitnej vode vyskytujú sa mikróby v nekoneč- 
nom počte a predsa netrpí tým voda ani na chuti, ani nestáva sa tým zdraviu 
škodlivou, kdežto chemická, čistá, destilovaná voda bola by, jako pitná 
voda, nespôsobilá. Len docela určité mikróby sú nám pod istými podmien- 
kami nepriateľskými. Podľa obmedzeného počtu rastlinných príživníkov 
sú to najmä tak zvané baktérie (jedn. poč. bacterium), ktoré môžeme pokla- 
dať za pôvodcov chorôb. Poneváč predpokladám, že najdú sa medzi 
mojimi čitateľmi i takí, ktorí nemajú o týchto veciach určitý pochop, preto 
sdelím tu o baktériách jednoduché pojmy a objasním na krátko podstatu 
nákazlivých chorôb. 

Vynálezy Pasteura, Kochá a ich následníkov pri konci 1 9. stoletia vy- 
jasnily, že horúčky (týfus, malária, kiahne, cholera, suchotiny a iné), ktoré 
napádajú zdanlivé zdravých ľudí, zapríčiňujúc ostré, náhle ale krátke nemoce 
— trvajú za istý čas a potom miznú, — vyskytujú sa pomocou mikroparasitov 
tak zvaných mikróbov. Pod slovom "mikroparasity" rozumieme cudzopas- 
níkov (mikros — malý a parasite — príživník), to jest malé príživníky pasúce 
sa na cudzom pokrme, na úkor svojho hostiteľa bez toho, aby mu to vyna- 
hradily. Niektorých cudzopasníkov jako blchy, vši, trichiny atď. môžeme 
videť našimi očami, ale sú i také, ktoré len pod silným drobnohľadom sú 
viditelné a práve té neviditelné mikróby menujú sa mikroparasitami, lebo 
pre ich maličkosť oko naše ich nemôže videť. "Pomocou drobnohľadu 
odhalily sa neznáme svety v malom, útlom, ústrojnom živote. V niekoľkých 
kvapkách vody objavil sa celý svet malých zvierat, ktoré pred tým počíta- 
valy medzi nálevníky, a ktoré sú tak útle, že ich dĺžka odhaduje sa len na 
1-10 linii a predsa majú hrtan, d'asná, zuby, žalúdok, črevá, žľazy, vaječník, 
oči, krv, žily a nervy. Kvapka morskej vody obsahuje v sebe nepočetné 
množstvo zvierat v najrozmanitejších formách a každá jednotlivá táto byt- 
nosť je dokonalým a samostatne žijúcim živočíchom. Vo vode bleskurýchle 
pohybujúca sa monada je tak malá, že v jednej kvapke vody môže sa ich 
nachádzať viac než jeden million a každá je dokonalým živočíchom, ktorá 
sa pohybuje, zrie a troví," (Biichner). Mnohé z týchto cudzopasníkov DOMÁCI LEKÁR A RADCA 171 náležia ku mikrobom a poneváč mikróby formujú veľké skupiny rastlín a 
živočíchov, z ktorých mnohé nemôžu sa považovať za nepriateľov, škodcov 
človeka, ba naopak, sú veľmi osožné, — preto len malá časť z nich náleží 
do klassy cudzopasníkov. Té, čo nežijú cudopasný život, sú sberače smetiska 
a žijú asprophytický život, to jest živia sa organickými látkami zvlášte na 
povrchu zeme. Nákazlivé nemoce teda vyskytujú sa cudzopasnými zárod- 
kami, ktoré dostanú sa do nášho tela a v ňom sa rozmnožujú — CHYTAJÚ 
SA — preto také nemoce menujeme chytľavými nemociami. Samé nemoce 
sa nechytajú, ale cudzopasníci sa prenášajú alebo "chytajú" s človeka na 
človeka práve tak, ako blchy môžu sa preniesť zo psa na človeka alebo 
ploštice s miesta na miesto alebo vši z dieťaťa na dieťa. Takýmto chytaním 
alebo prenášaním, povstávajú epidemické choroby, cholery a iné, lebo zá- 
soba obecného pokrmu, vody alebo mlieka, ďalej káry, šífy a pôda sú 
choroboplodnými zárodkami — mikrobami — nakazené a té mikróby ľahko 
prenášajú i dostávajú sa do ľudského tela. Najdôležitejšie formy mikróbov 
sú droždie, pieseň a baktérie. 

Droždie sú malé rastlinky, pozostávajúce z jednobunkového jadierka 
a chovajú sa na cukre. Ku svojmu množeniu potrebujú teplotu a vlhkosť. 
Niektoré z nich hneď po skončení hostiny zlenivejú, umierajú, vyschnú a 
obrátia sa na prach. Iné plávajú v povetrí, vždy hotové do pažravej práce 
na jakékoľvek, cukor obsahujúcej látke. Droždie potrebujú sa v cestách, 
ktorých pečieme chlieb a pri vyrábaní alkoholu (liehu). Obraz 206 znázor- 
ňuje zárodky droždí. 

Pieseň je tiež rastlinka. Rastie vo všelijakých mokrých látkach, pôso- 
bujúc v nich hnilobu. Plesne poznávame po kožušnatom povrchu zachvá- 
tenej látky (Viď obraz 205). Kedý-tedy vypúšťajú tenučké ratolesti na 
konci ktorých nachádzajú sa zárodkové bunky a v nich semená alebo výtrusy. 
Té semená plávajú v povetrí a náhle najdú dobrú pôdu, hneď počínajú sa 
množiť. Plodia sa zväčša na mŕtvej hmote, avšak niektoré dostanú sa i do 
živej časti tela; tak ku príkladu lišaj (ringworm) zapríčinený býva plesňou 
v ľudskej koži; rapina (mildew) a jedovaté hubky (toadstools) prináležia 
k plesňovej famílii. 

BAKTÉRIE. 

Baktérie môžu byť rastlinné a živočišné. Sú to veľmi malé bytnosti a 
považujú sa za pôvodcov rozličných nemocí. Sú ony tak nekonečne malé, 
že možno ich videť len pri veľmi silnom zväčšení drobnohľadnom. Pozostá- 
vajú z jednobunkového, bielkovitého jadra, v útlej blane obaleného. Náuka 
o baktériách je nie mladá. Už v roku 1671. objavil jezuita Athanaseus 
Kircherus so svojim jednoduchým drobnohľadom, že "všetky hnijúce látky 
pokryté sú nesčíselným počtom malých červov". Podľa podoby delia sa 
baktérie na tri skupiny: 

I ) Bacilly, alebo baktérie tyčkovité, majúce podobu tyčky. Obrazy 
210. a 214. znázorňujú tyčkovité baktérie. 

2) Kokky, Mikrokokky, alebo guľovaté baktérie. (Viď obraz 211.) 
Té sú alebo srazené v podobe reťaze, ako šnúra s perlami, tak zvané strep- 172 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
Obr. 210 Obr. 205 

M' 
©g) ' J-.cťí'lL^í^ ' ^^"g/**"" '^M 

Obr. 208 Obr. 214 XXII. Tabuľka. Mikróby - 

1, semenice nad povrchom; 2, — Baktérie. 

nitky pod povrchom ; 3, zárodky pod OBRAZ 205. Náčrtok plesne; 
povrchom. 

OBRAZ 206. Drozdove bunky. 

OBRAZ 207. Kus chleba na ktorom plesne rastú. 

OBRAZ 208. Skupina baktérií na povrchu zeme. 

OBRAZ 209. Mikróby a komár, ktoré zapríčiňujú maláriu. 1, zárodok; 2 — 5 jeho vzrat v červených 
krvných telieskach; 6, jeho množenie a uskočenie z telieska; 7 — 8, polmesačné formy zárodka; 
9, samica; 9a — 9b, samec; 10, spojenie samici so samčom; 11, mladý mikrób; 12, mikrób v 
komárovom žalúdku; 13, tu vidíme ako sa vredy formujú v komárovom žalúdku; číslo 15 
vyobrazuje vredíky alebo mechúrky z ktorých mikróby uskočia do dutín komárovho tela 
a zahniezdia sa v slinných žl'azách ako je znázornené pod č. 16. Ztadialto sa prenášajú zárodky 
do ľudského tela pichnutím komára. 14, predstavuje jednu samicu a hneď pod ňou je hlava 
jedného komára (samca). 

OBRAZ 210. Baktérie rôznych tvarov — Tyčkovité, guľovaté a spirilly alebo šrobovaté baktérie z 
úst a zubov. 

OBRAZ 211. Guľovaté baktérie — mikrokky a kokky — vyzerajúce ako šnúry s perlami a menujú 
sa i streptokokky. 

OBRAZ 212. Spirilly alebo šrobovaté baktérie. 1, spirilly z ľudských úst; 2, mikróby asiatickej cho- 
lery; 3, spirilly horúčky zanedbanej; 4, veľké spirilly z nečistej; priekopovej vody. 

OBRAZ 213. Baktérie ležiace dve a dve pohromade (diplokokky), vyskytajúce sa v hnise kapavky a 
tu menujú sa gonokokky. 

OBRAZ 214. Tyčkovité baktérie; bacilly sneti sleziny. 

OBRAZ 215. Guľovaté baktérie. 1, jednotlivé a spojené kokky; 2, diplokokky; 4, reťazovité tak 
zvané streptokokky. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 173 :' '0>: ,^f,. 


,.- '^^ -•,•.;-'■' i-v;'/ 


^'Q::^: 
:'..,V:-.)i. 
^ A'!*. íil' .• • ' 


.. "í- 


"•'.o . ',-."' 


■'•» ., . 


'?; % *^ ^'^ ' *** *' 
V.V.N'-'v';' 


.. . '■ 


, '•' « » '^—i* 


v. ,' "■>'■■• •;' , 


"»',/ '. "• .•' "- Obr.316 Obr. 217 

Obr. 219 Obr. 218 ■0^ * ^ 
M^,^/ Obr.. im Obr. 222, 

■', »•• .. 'V. 
■f ^ -iiŕ '' T 

' «i,'< v v. .-.•'• - "í' 


-ŕ "- 
s 


^ 

Obr. 22a Obr. 2» XXIII. Tabuľka, Rôzne baktérie a bacilly. 

OBRAZ 216. Baktérií- suchotín. OBRAZ 218. Baktérie Tetanusa. 

OBRAZ 217. Baktérie Moru. OBRAZ 219. Baktérie z úst. 

OBRAZ 220. Baktérie v ľavienkach tvoriace abscess alebo vred. — a, ľadvienková cieva; b, biele 

krvné telieska, bojujúce proti baktériám ; c, baktéria ; d, krvné cievy. 
OBRAZ 221. 1, 4, baktérie aké môžeme videť vo vode; 2, mikróby asiatickej cholery; 3, týfusové 

bacilly. 
OBRAZ 222. Bacilly difterie. 
OBRAZ 223. Bacilly influenzy. 
OBRAZ 224. Týfusové bacilly znázorňujúce srazenie 3a zárodkov u osoby týfusom zastihnutej. 

tokokky (Viď obraz 211, č. 4.), alebo sa srážujú v podobe hrozna (Staphy- 
lokokky), alebo ležia vždy dve a dve pohromade; té sa menujú diplokokky 
aké môžeme videť na zárodku kapavky (gonokokku), alebo na diplokokku, 
zárodky zapálenia pľúc. (Viď obra;: 213.) 

3) Spirilly alebo šrobovaté baktérie (Obraz 212. č. 3.). Ciest, po 
ktorých baktérie do nášho tela prichádzajú, je veľmi mnoho a je to veľkým 
šťastím naším, že len docela malá časť baktérií je pre človeka nebezpečná 
a zdraviu škodlivá, medzitým nepočetné milliony iných nevinných baktérií 
vniká do nášho vnútra bez toho, aby nášmu zdraviu poškodily. Hlavnou 
ich cestou do tela ľudského sú zažívacie ústroje. Jestli žalúdok je nie v DOMÁCI LEKÁR A RADCA dobrom poriadku a šťavy zažívacie sú chybné, vtedy môžu baktérie zaprí- 
činiť rozmanité nemoce ako behačku, choleru, týťus, zapálenie atď. podľa 
toho, aký druh baktérií osadil sa v črevách a v žalúdku. Kde sa baktérie 
osadia, tam sa veľmi rýchle množia. Okrem zažívacích ústrojov vnášané 
sú baktérie aj dýchaním vzduchu a zapríčiňujú suchoty, záškrt, zapálenie 
pľúc a iné rozmanité, chytľavé nemoce; ale i tu chráni nás príroda tým, že, 
ako je nám už známo, slizné blany obkľučujú celé ústroje dýchacie a takým 
spôsobom sú ochranou nášho tela, to jest, jestli je telo zdravé. Ako zdravý 
človek môže pohľtať bacilly cholerové bez toho, aby onemocnel, lebo žalú- 
dočná kyselina je tiež nepriateľom baktérií a ich ničí, — tak práve môže 
zdravý človek vdýchať bac'lly suchotín, bez toho, aby dostal suchoty. 

Ale cez kožu dostávajú sa baktérie do ľudského tela; koža síce, súc 
pokrývkou tela, chráni ho proti škodlivostiam, ale baktérie sú malé bytosti 
a tak i cez té najmenšie otvory, póry, môžu sa dostať do tela. Preto nemoce, 
ako ruža, čankír a iné, len vtedy môžu zapríčiniť nákazu, jestli sa podarilo 
baktériám tých chytľavých chorôb vniknúť cez kožu do krvi, kde sa potonm 
vyvíjajú. Tak vzniká hnojenie povrchné i hnojenie, zasahujúce ústroje 
hblšie ležiace tým, že baktérie spôsobujúce hnojenie, (Streptokokky a Staphy- 
lokokky) vnikajú do krvi. I tak zvaná "otrava krvi" je zapríčinená bakté- 
riami. 

Ďalej môžeme pozorovať, že niektoré baktérie účinkujú len na tom, 
alebo okolo toho miesta, kde do tela vnikly, ako to vidíme pri vredoch, 
(abscessu) pri mäkkom čankru alebo pri hnilobe zubov; iné zlase rozširujú 
sa po celom tele a zapríčiňujú všeobecné chytľavé choroby. Tie majú určitý 
čas, a označujú tú dobu, ktorá uplynie od vniknutia prvých príznakov chorob- 
ných, to jest dobu, akú baktérie potrebujú, aby pripravily sa ku záhubnej 
svojej činnosti. 

Nasledujúca tabuľka, dr. Kohnom z Yale University sostavená, pouka- 
zuje dobu rôznych chorôb: XXIV. TABUĽKA. Nemoc ŠARLACH 

Záškrt' POKY 
(Kiahne) OVČIE KIAHNE TÝFUS FRÍZLE 

ZAPÁLENIE 

MANDLÍ SOMÁRSKY 
KAŠEĽ Nemoc obyčajne 
počína sa 4. 


DEŇ 


2. 


DEŇ 


12. 


DEŇ 


14. 
21. 


DEŇ 

DEŇ 


12. 


DEŇ 


19. 


DEŇ 14. DEŇ Nemoc môže sa po- 
čínať aj medzi 1- 


-7. 


DŇOM 


2- 


-5. 


DŇOM 


1- 


-16 


DŇOM 


10- 


-18 


DŇOM 


1 — 


-28. 


DŇOM 


10- 


-15. 


DŇOM 


15- 


-24. 


DŇOM 7_15. DŇOM DOMÁCI LEKÁR A RADCA 175 DOBA RÔZNYCH CHORÔB. 

Sú nemoce, ktoré vyskytujú sa nepravidelne, ako ku príkladu besnota, 
pri ktorej príznaky jej pokazujú sa niekedy až o 30 do 60 dní a niekedy i 
neskoršie. 

JAKO POMÁHA SI TELO PROTI ZÁRODKOM? 

Baktérie môžu riasť v každej, bielkovinu obsahujúcej dutine. V ústach 
len sa tak hemžia a zapríčiňujú smrad a mnohé choroby a neporiadky. 
Veľké množstvo baktérií nachádza sa v žalúdku, v črevách a v lymfových 
priestoroch; tu vyrábajú ostré jedy tak zvané toksiny (toxin), ktoré dostanúc 
sa do krvi, spôsobujú nemoce jako ružu, suchotiny, týfus a iné . 

Proti týmto príživníkom neprestajne bojujú biele telieska krvné — leu- 
kocity, ktoré smelo môžeme nazvať policmanmi, katmi a hltačmi zárodkov. 
Keď je telo v dobrom zdraví, biele telieska vandrujú sem a tam v krvi 
jako to vidíme na obraze 230. Tabuľka XXV. Ale náhle postretnú sa s 
dajakými zárodkami, ony hneď prebijú sa ce2Í útle steny krvných ciev a 
jako armáda vyliahnu na bojište a vynasnažujú sa premôcť zárodky, čo 
jestli sa im podarí, človek sa skoro vylieči a naopak, keď zárodky premôžu 
tých bojovníkov, biele telieska, vtedy človek musí zomreť. Obraz 234. a 
235. znázorňuje boj so zárodkom a Obraz 236. vyobrazuje víťazstvo bie- 
lych teliesok. Obrazy 237. a 238. znázorňujú boj so zárodkami a smrť 
bielych teliesok (239). 

Každ|ý abscess je zapríčinený baktériami a i tu biele telieska pomáhajú 
pri hojení tela, ako to vidíme na obraze 232. 

Krém bielych teliesok je v krvi a v lymfe ešte jedná látka, ktorá tiež 
ničí zárodky. Je to akási germinálna látka, o ktorej mnoho ešte nevieme, 
avšak je isté, že má veľkú, zíárodky ničiacu silu. (Mueller. ) 

DESINFEKCIA ČILI NIČENIE CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKOV 

Z VONKU. 

Pri opísaní baktérií hovorili sme, že väčšina všetkých chorôb spôso- 
bená je vniknutím, poťažne množením sa malých, neviditelných, rastlinných 
alebo živočíšnych, choroboplodných zárodkov. Najväčšími nepriateľmi fý^ch- 
to malých živočíchov sú horúčosť, čistota, slnko, povetrie a zem. Veľká 
horúčosť (para) ničí a čistota bráni nás od ich šírenia sa. Desinfekcia šiat 
po chytľavých chorobách nie je nič iné, ako vyparenie šiat horúcou vodu 
alebo parou. Detské mlieko prevaríme z tej príčiny, aby sme ho prečistili 
od všetkých chorobo-plodných zárodkov. Desinfekcia môže sa týkať 
ľudského tela, šiat, prádla, príbytku, záchodov, vody, zeme atď. Slnko 
je tiež jedným z najúčinlivejších prostriedkov ničenia zárodkov. Ono suší 
pokrm, na ktorom sa té zárodky pasú a tým sušením pokrmu a svojou 
chemickou silou ich ničí. Slnečné paprsleky sú metlau choroby. Vietor 
je nám tiež na pomoci. V zatvorených izbách zárodky, ktoré opúšťajú choré 
telá, môžu sa nahromadiť a s času na čas nazpät sa navrátiť a tým predĺžiť 
chorobu. Dobré prevetro vanie je výborným ničiteľom chorobo-plodných 
zárodkov. I zem nám v tomto ničení pomáha. V zemi nachádzajú sa DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
,Obr.238 obr. Obr.234 Obr.235 Obr. 236 obr. 237 ' ' Obr. 239 

XXV... Tabuľka. Leukocity (biele telieska) a ich práca. OBRAZ 225. Biele telieska krvné (Leukocity). 

OBRAZ 226 a 227. Boj bielych teliesok s cudzopasníkmi; 3, 4, cudzopasníci. 

OBRAZ 228 a229. Víťazstvo bielych teliesok. 

OBRAZ 230. Tu vidíme niektoré priechody bielych teliesok z vlásečníc. Rúčky znázorňujú priechody. 

OBR^Z 231. Biele telieska hemžia a ponáhľajú sa do boja proti príživníkom, a, d, steny vlásečníc; 

b, biele telieska. 
OBRAZ 232. Abscess alebo boliak ; a. povrchná pokožka vreda; b, biele telieska; c. krvné cievy. 
OBRAZ 233. Hojenie sa rany. 
OBRAZY 234 do 239. Boj bielych teliesok so zárodkami; Obraz 214 znázorňuje smrť bielych teliesok 

t. j. zárodky premohly biele telieska. baktérie, ktoré nie sú škodcami ľudského tela; té baktérie okysličujú orga- 
nické látky a s látkami zhoria i cudzopasníci. Krém toho zem filtruje 
zárodky zo špatnej vody, ktorá sa do nej vpíja. Ako desinfekčné pro- 
striedky odporúčavajú sa nasledujúce: 

1) Sublimat (Corrosive Sublimate) je veľmi silným ničiteľom zárodkov; 
roztok z jednej časti sublimátu a z 5000 častí vody je tak silný, že zabije i 
té najsilnejšie zárodky. Je to veľmi silný jed a preto máme dať pozor pri 
narábaní nim. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 177 2) Karbolová kyselina je výrobom kamenno-uhľového dehta a predáva 
sa surová a čistená. Surová kyselina potrebuje sa len ku desinfekcii chlievov, 
záchodov, pôdy atď.; čistená je dobrým prostriedkom proti zárodkom pri 
všetkých vonkajších, hnisaním spojených chorobách, ranách a vredoch, a 
nemala by chybeť v žiadnom dome. Obyčajne potrebuje sa 2 — 5 procentový 
roztok. V lekárňach môžeme si ho kúpiť pod menom "Carbolic Acid 
Solution." 

3) Jodo^rm. Je to žltý prášok ostrého zápachu. Jodoform užíva sa 
ku zasypaniu rán, vredov, 'čankrov atď. Rana sa obyčajne vymyje karbo- 
lovým roztokom, osuší a konečne zasype týmto práškom a obvinie sa čistou 
handričkou. 

4) Síran železitý (Sulphate of Iron). Vezme sa dva funty roztlčeného 
síranu, smieša sa s dvoma funtami sadry (Plaster of Paris) a k tomu pomaly 
prilievame 5 kvárt horúcej vody a všetko dobre miešame za 5 minút. 
Potrebuje sa na rôzne miesta, ktoré chceme desinfektovať (jednoducho vy- 
lievame ho na miesta). 

5)Chlorové vápno. Rozpustíme jednu čiastku chlorového vápna v s.o 
čiastkach vody a tým roztokom polievame podlahu v príbytku, v jatkách, 
krčmách, smetisko, odpadky pokrmu, nádoby atd'., atď. 

6) Dobré desinfekčné prostriedky sú formaldehyde, lysol a mnohé iné, 
ktoré môžeme si nadobudnúť v každej lekárni. 

7) K vykúreniu izby dáme na lopatu žeravého uhlia a hodíme na uhlie 
jalovcu, trochu sirky, pelynku a myrty. Sám jalovec je dostatočný na vy- 
kúrenie izby. 

ŠTEPENIE OSÝPOK. 

Anglický lekár Jenner štepil osýpky po prvýkrát v r. 1 794, k čomu užíval 
lymfu z kravských osýpok. Avšak už pred Jennerom vedeli nielen lekári, 
ale i prostý ľud, že dievky, ktoré kravy dojily, nakazené tak zvanými krav- 
skými osýpkami, vyrážkou vyskytujúcou sa na vemene kráv, nikdy neonemoc- 
nely osýplj:ami. Na tom zbudoval Jenner svoju úvahu, keď po prvýkrát 
preniesol zúmysleľne obsah týchto osýpok očkovaním na človeka, aby ho 
obránil proti nákaze. Keď objav svoj predložil po prvýkrát v kruhu učen- 
cov, ztrhnul sa zo všetkých strán posmech; ale keď po niekoľkých rokoch 
presídil sa do Londýna a tam dokázal, že osoby zaštepené i pri najbližšom 
styku 8 ľuďmi na osýpky trpiacimi, sú od nákeizy ochránené, tu potom pre- 
razilo si štepenie rýchle cestu a šírilo sa v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a 
tiež aj v Amerike a všade osvedčilo sa spoľahlivou obranou proti obávaným 
osýpkam. Po veľkých epidémiách osýpok zaviedli potom po prvýkrát zá- 
konité nútenie štepenia. 

Mnohí lekári sú rozhodne proti štepeniu osýpok a hovoria, že štepení*? 
je veľmi nebezpečné a v niektorých prípadoch zničí zdravie na celý život. 
Je to isté, že štepenie osýpok má v niektorých prípadoch zlé následky zvlášte 
pri chorľavých deťoch, avšak námietky týchto odporcov sú vôbec bezpod- 
statne. Ano, keď očkovali lekári z dieťaťa na dieťa, to jest, keď prenášaná 
bola látka ochranná z krve deťaťa do krve druhého dieťaťa, bolo snáď 178 DOMÁCI LEKÁR A RADCA možné, že tu a tam bola prenesená nemoc. (Syphilis atď.) Ale dnes niečo 
podobného nie je možné. 

V rokoch 1870 a 1871 celá nemecká armáda bola zastepená a zo všet- 
kých vojakov zomrelo len 450 osôb na osýpky, kdežto Francúzi neboli 
štepení a dľa štatistiky zomrelo z nich vyše 20,000 osôb. Ten jeden príklad 
postačí aby sme sa presvedčili o dôležitosti očkovania. 

Poneváč účinok jedného očkovania alebo štepenia je nie dostatočný 
na celý život, lebo ochranná zvláštnosť očkovania, pred rokami poskytnutá 
sa ztratí, preto treba si nadobudnúť takúto ochranu opakujúcim štepením 
osýpok. Dobrý lekár nebude štepiť také deti, ktoré sú vôbec choré a kto- 
rým štepenie by viacej škody narobiť mohlo než dobra. 

ÚPLAVICA — ČERVIENKA (DYSENTRY). 

Červienka podobá sa cholere, ale nie je tak nebezpečná a zhubná. Roz- 
šírená je najmä v teplých krajoch a vyžaduje mnohé obete. Vystupuje epi- 
demický, to jest hromadne, ale napáda tiež i jednotlivých ľudí. Ktorákoľvek, 
žalúdku nepríjemná a ťažko ztraviteľná látka môže byť príčinou tej choroby, 
menovite nezrálé ovocie; ťažko ztrovitelné jedlá; príčiny mimo jedál sú: 
prechladnutie, dlhé nepretržité užívanie preháňajúcich prostriedkov, náhla 
zmena povetria atď. 

Príznaky: — Zpočiatku počína sa miernou, boľastnou belhačkou. Po 
pár dňoch stolica je častejšia a útrapnejšia. Stále nútenie trápi človeka na 
stolicu, pri čom odchádza len málo krvavého trusu. Výkaly často obsahujú 
čistú, červenú krv alebo černavé, sražené kusy krve. Otvor konečníka je 
zapálený a nemocný cíti v ňom pálenie. Brucho je naduté a boľastné, 
zvlášte ľavá polovica brucha veľmi bolí. Jeizyk je škaredé obtiahnutý a 
chuť k jedeniu sa tratí. Takto trvá 10 — 14 dní, po čom nastáva zinačnejšia 
zmena. 

Liečenie: — 1) Pri liečení tejto nemoce hlavnú rollu hrá čistota, teplota 
a pôst. Chorobné látky, obsadené v črevách najlepšie odstránime jednou 
alebo s dvoma lyžkami ricinového oleja; tak samo klistýr s vodou, do ktorej 
dáme málo dubinky (tannin) tiež má dobré účinky. Na boľastné brucho 
prikladať treba mokré horúce obklady. 

'2) Zrobiť čaj z kôry vŕbového koreňa a popíjať z čaju po 
pol šialky tri razy na deň. Ten liek bol vyprobovaný v tisícerych prípadoch. 
Ale kôra musí byť z koreňa vŕbového nie z vŕby. (Po anglicky "The bark 
of the root of the common willow".) 

3) Vezmite jeden funt škopového sadla, vytopte ho a za 
tepla užívajte tri lyžky jedáce tri razy denne. Dve-tri také dávky pomôžu 
nemocnému a tíšia dráždivosť čriev. 

4) Výborným prostriedkom je bielok z vajca. Rozmiešaj- 
te jeden bielok s cukrom a vypijte naraiz. Hovoria, že bielok pokryje miesta 
vo vnútri ako blana a tíši zapálenie žalúdka i čriev. V obyčajných prípadoch 
užijú sa dve alebo tri vajcia (bielok) denne. Bielok je nie len liekom, ale 
i potravou a práve preto pomáha dvojnásobne a môžeme očakávať rýchle DOMÁCI LEKÁR A RADCA 179 vyzdravenie. (Novák.) (Ďalšie recepty proti červienke nájdete v "Domácej 
Lekárni".) 

5) Čaj z listov černicových popíjať viac razy denne. 

6) Var černice v červenom víne, ocukruj a užívaj po lyžičke 
3-4 razy denne. 

ČIERNY PRÍSŤ (VÝSYP). 

Je to chytľavá nemoc, ktorá zastihuje kone, voly a ovce. Z ho vada 
prechodí na ľudí. Zárodky tejto nemoce žijú ešte dlho aj potom, keď už 
hovädo zdochlo. Za to sa často trafí, že kožiarski robotníci onemocnejú 
na túto nemoc preto, že robili s kožou, pochádzajúcou z takého zvieraťa, 
ktoré zdochlo na túto nemoc. I uštipnutie muchy, ktorá žerie mäso od tej 
nemoce zdochlého hoväda, môže zapríčiniť čierny prísť. Miesto uštipnuté 
muchou začerveneje, svrbí, čo človek musí veľmi driapať a následkom toho 
povstane rana, na spodku černastá, čo je znak, že miesto je už otrávené. Po 
tom to miesto počína puchnuť a okolo neho vyskočia malé mechúriky. Vtedy 
je už prísť vyvinutý, nemocný dostáva silnú horúčku a blúznenie, boľasť 
je veľmi silná a za krátky čas nastúpi smrť. Poneváč nemoc je veľmi vážna, 
treba sa hneď obrátiť ku dobrému lekárovi. 

HNILOBA KOSTÍ — KOSTIJED. 

Caries. 

Pri opísaní ľudských kostí spomenuli sme, že každá kosť je obalená 
pevnou, citlivou blanou, tak zvanou kosticou. Prechladnutím, uderením ale- 
bo poranením môže sa tá blana zapáliť a zapálené miesto opuchnúť, čo pôsD ■ 
bi niekdy strašné boľasti. Zjavuje sa v rúrovitých kostiach rúk, nôh a takže 
i v obratľoch, menovite v loktových a kolenových článkoch. Vyskytuje sa 
často u detí majúcich špatnú krv a zkazené šťavy; ale napadá i staršie osoby. 
Záchvat napadá kosti, najmä keď človek zdedil syphillis, suchotiny, škrofle 
a iné nemoce. Asi na 1 4. deň opuchlina sa prevalí, matéria z nej vytečie 
a z rany rastie niekedy divé mäso. Tak to ide za dlhší čas, až konečne 
kosti počínajú hniť, smradľavý, škaredý hnis tečie z rany a s hnisom vyjde 
zhnitá kosť. Často sa rana zahojí, alebo zkazí sa celá krv a človek musí umreť. 

Liečenie: — Kneipp hojil kostijed prasličkou (Viď Herbár) a síce umý- 
vaním, obalením, obkladmi atď. On dával prasličku v teplej vode za dve 
minúty povarenú do mokrých handričiek a v nich zakrútenú prikladal na chor- 
ľavé miesta. Podobne potreboval a užíval grécke seno, ovosnú slamu a po- 
dobné. Pri takých obkladoch na boliace miesta, obklady majú byť každý 
deň viac ráz zamenené. 

CHOLERA. 

Cholera je chytľavá nemoc a ako taká prenáša sa z človeka na človeka. 
Ze pôvod cholery pochádza od chorobo-plodných zárodkov (bacillov), to 
potvrdil profesor Kóch v roku 1883. Tento Z;árodok je malý, bylinný prí- 
živník, vyzerá ako čiarka a z tej príčiny prof. Koch pomenoval ho "Comma- 
Bacillus". V Asii, menovite v Indii, cholera je známa od 1817. Do Euro- 180 DOMÁCI LEKÁR A RADCA py dostala sa v roku 1830 a do Ameriky 1832. V Indii kosila ľud na mil- 
liony a v Amerike na tisíce. Od tej doby pojavujú sa jednotlivé prípady 
cholery medzi ľuďmi. Vyzkúmaním dokázano bolo nielen to, že jedine 
obsah črevný obsahuje bacilly, ale i to, že bacilly plodia sa najlepšie pri te- 
plote asi 35 stupňov Celsiusa; že vo varu rýchle hynú; že ku svojmu vzrastu 
a životu potrebujú vzduch a kyslík a že sucho je ich najväčším nepriateľom. 
• Cholerové bacilly neprenášajú sa vzduchom s miesta na miesto, ale 
držia sa vždy osoby ochorelej. Jestli sa výkaly, obsahujúce cholerové ba- 
cilly, dostanú do zemi, tu sa hneď nekonečne množia. Zo zeme môžu sa 
dostať do pitnej vody a takým spôsobom zapríčiniť epidémiu (nákazu). 
Ze pitná voda je jedna z mnohých príčin šírenia sa cholery, to dokázala 
hamburská cholera v roku 1890., lebo mesto Altona, ktoré je tak rečeno s 
Hamburgom spojené a ktoré má veľmi dobrú pitnú vodu, zostalo skoro 
celkom ušetrené, naproti tomu ľudia v Hamburgu pili vodu nečistú z mor- 
ského Labe. Mesta Altony cholera tak rečeno ani sa nedotkla a v Ham- 
burgu mreli ľudia na tisíce. I dotýkaním sa cholerou zachváteného človeka 
možno dostať chorobu, (prenesením) jestli nedáme pozor na čistotu rúk a 
úst. Ale to sa len tak stáva, jestli vniklý zárodok nájde u človeka priaznivú 
pôdu pre jeho vzrast a množenie sa. Takou pôdou je chorľavé črevo. Dľa 
zkúmania tejtií choroby možno tvrdiť, že jedinou cestou, ktorou bacilly 
vchádzajú do tela, sú ústa a ztade cez žalúdok dostanú sa do čriev a tu potom 
zapríčiňujú choleru. 

Príznaky: — V prvých dvoch alebo troch dňoch pozorujeme miernu 
behačku a akúsi únavu, slabosť. Naraz behačka stane sa prudkou, trus od- 
chádza mimo vôle človeka; potom trasenie, bôľ hlavy, svalov a úplná nevší- 
mavosť opanujú človeka; stav nemocného s dňa na deň sa zhoršuje; stolica 
je častejšia; s výkalmi vychodí penivá, niekedy krvavá špata ako hlien; 
časté stolice vymáhajú mnoho vody a preto javí sa pálčivá žízeň, ktorá usta- 
vične trápi nemocného; ľadviny prestávajú pracovať a preto málo moču od- 
chádza; koža schne, barva stáva sa bľado-žltavá, ústa modravejú, až čer- 
nejú, oči sú hlboko zapadlé, svaly slabnú, nohy sú často zachvátené krčami, 
dýchanie a činnosť srdečná sú veľmi porušené a teplota tela je snížená. Ze 
takýto stav dlho trvať nemôže, rozumie sa samo sebou. Neziadlho nastúpi 
vysilenie, všetky činnosti životné prestávajú a smrť rýchle skončí trápenie 
nemocného; alebo, z druhej strany: vymiešuje sa viac moču, teplota tela sa 
pozdvihuje, stolica stáva sa miernejšou a je nádej, že choroba ustúpi a že 
nemocný zase ozdravej e. Po takých premenách deň pri dňu vracajú sa sily 
nemocného, chorý lepšie vyzerá a asi o 14 dní môže opustiť posteľ, jestli 
dajaká iná choroba alebo nový záchvat nemoce nepredlží na čas dobu jeho 
ozdravenia. 

Liečenie:^ — 1) Najprv netreba "ztratiť hlavu". Vystríhať sa surového 
ovocia a zeleniny. Každý pokrm j ako i voda majú byť varené. Pred jede- 
ním i po jedení umyť si ruky prevarenou vodou, do ktorej dáme mydla. 
I mlieko sa má prevarovať. Čerstvý vzduch a svetlo sú nepriateľmi cholery. 
Varovať sa od styku s ľuďmi, ktorých neznáme. Nepotrebovať cudzie zá- 
chody a nedovoliť, aby do našich záchodov cudzí chodili. 

2) Namočiť pokrovec do vriacej vody, vykrútiť ho a priložiť na telo. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 181 t. j. obaliť ním celé telo. Proti náhlym záchvatom veľkej slabosti u ľudí 
zachvátených cholerou, užíva sa horká, čierna káva, červené, prevarené ví- 
no, alebo víno s čajom. Vracanie môže sa zamedziť malými kúskami ľadu, 
ktorý má sa vložiť chorému do úst. Proti kŕčom svalovým odporučuje sa 
masáž teplým olejom. Pri menších záchvatoch je dobre účinkujúci pro- 
striedok, ktorý je známy pod menom životné kvapky. Robia sa takto: 

3) Vezmi: Matového oleja (Ol. Menthae Pip. ) 1 unciu, 

Hvozdíkového oleja (Ol. Caryophiľli) 1 unciu, 
Anisového oleja (Ol. Anisi) 1 unciu, 
Kajeputového oleja (Ol. Cajeputi) 1 unciu. 
Alkoholu 3 uncie. 
Dávka: Za jednu lyžičku kávovú každých 20 minút. Té životné kvap- 
ky sú veľmi pomáhateľné a malý by byť v každom dome. Môžu sa po- 
trebovať proti rôznym chorobám žalúdka a čriev. 

Dr. Leuschner predpisoval nasledujúci liek: 

Tr. of Kino J/2 oz. 

Tr. of Rhatany 1 oz. 

Tr, of Gambir , 1 oz. 

Syr, of Rhubarb 1 Yi oz. 

Dávka: Lyžičku po prvom vyčistení sa. Potom podľa potreby. 

4) Dr. Hering z Philadelphia radí: Neisypať sirku (Sulphur Precipita- 
ted) do punčochy každý druhý alebo tretí deň. Dr, Rubini radí: Jakonáhle 
je niekto zastihnutý cholerou, nech si ľahne a nech užíva každých 5 minút 
po 4 kvapky z nasledujúcej miešaniny: 

4 uncie Kafru podľa váhy, 
4 uncie Alkoholu podľa váhy. 
Dávka: Štyri kvapky na cukre každých 5 minút. 

V nebezpečných prípadoch- možno dávku zväčšiť na 20 kvapiek kaž- 
dých 5 minút. Obyčajne od 2. do 4. hodín prijde na nemocného silný pot 
a nemocný je zachránený. Tie kvapky berú sa bez vody na cukre. Pri tom 
nevoľno piť kávu, čaj a liehoviny. 

CHOLERINA. 

Tá nemoc rovná sa cholere, ale jej priebeh j'e nie tak prudký a strašný 
ako pri cholere. 

Príčinami tejto choroby môžu byť prechladnutie nôh, alebo brucha v 
dobe jarných a podzimných mesiacov, alebo neporiadky zažívacích ústrojov 
a iné. Napáda i deti i dospelých. 

Liečenie: — Napiť sa po skleničkách teplého, červeného vína. Na noc 
dávať melissového alebo hermančekového čaju s trocha medom. Ďalšie lie- 
čenie je také samé, jako pri behačke. (Viď obsah "Behačka"). 

CHRÍPKA. 

(Gripp, Grippe, Influenza) 
Chrípka zachvacuje všetky triedy ľudstva a zvlášte pod zimu a z jarý. 182 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Predbežne cítime akúsi všeobecnú nevoľnosť, zomdlenosť, slabosť, menovi- 
te v lýtkach a ztratu chuti k jedlu. Asi na tretí deň dostavuje sa horúčka 
striedavé so zimou; zapálenie (katar) blán nosových; kašeľ, bôľ v krku a 
všeobecné boľasti nôh i rúk; boľasti čela hneď nad očami; kýchanie a slze- 
nie očí; z nosa tečie matéria; chrapot — nemocný nemôže dakedy ani ho- 
voriť. Kašeľ býva tráplivý, prichodí v záchvatoch a morí nemocného vo 
dne i v noci. Zpočiatku kašeľ je dráždivý a suchý, musí sa vždy kašľať, 
ale odkašľať je veľmi ťažko; konečne počína pacient odkašľávať značné 
kusy chrchľov, niekedy s krvou. Hlavným príznakom tejto nemoce je to, 
že cítime bôľ v celom tele, ako by nás niekto bol namlátil. 

Liečenie: — 1 ) Človek zachvátený chrípkou má čímskôr ľahnúť do po- 
stele a nech si dá celé telo obaliť mokrou plachtou; tak obalený nech ostane 
v posteli asi za dve hodiny. Tento silný svod tepla často potlačí nemoc hneď 
v zárodku. Ale i bez obalenia, jestli si nemocný ľahne do postele a tam 
ostane, kým horúčka zmizne, skorej sa vylieči, než ten, ktorý chce nemoc 
liečiť asi tak, že to vraj "p^^ejde". Ležať v posteli, dobre sa zakryť a starať 
sa, aby stolica bola voľná; pi dosť vody, lemonády; jiesť len tekúcu potravu, 
zvlášte na počiatku nemoce. Vnútorne užívať bazový teplý čaj, a jak sa ne- 
mocný dobre vypotí, umyť celé telo studenou vodou. 

2) Rozpusť za jednu jedacú lyžku boraksu alebo soli v pol š'.alke vody 
a dobre zamiešaj. Nalej z tej miešaniny na dlaň a ňuchaj nosom asi 6 ráz 
denne. Alebo zapúšťaj si to lyžičkou do nosa. 

3) Doktor Barrett z Baltimore hovorí, že jeho brat choroval na katar 
a ačpráve liečil sa i v Európe i tu v Amerike, lekári mu pomôcť nemohli. 
Konečne ktosi mu radil, aby smiešal štvrť lyžičky soli v dvoch šialkach mlie- 
ka a to že má šňupať tak, aby mlieko za krátky čas zostalo v nose. Opako- 
val to za dlhší čas tri razy denne a ten jednoduchý liek ho vyliečil. Dr. Bar- 
rett radí, aby sa denne viac soli dávalo do mlieka, ale aby tekutina prisilná 
nebola. 

]' LEPRA (MALOMOCENSTVO). 

Lepra je chytľavá choroba a jej aárodok vynájdený bol Neisserom v 
roku 1879. Detí sa na zovnútornú a na nervosnú lepru. Kdežto zprávy už 
2000 rokov pred Kristovým narodením udávajú, že tá strašná choroba vy- 
pukla v Európe v 12. a 13. století a stala sa tak nebezpečnou a hrôzyplnou, 
že nemocní boli odstraňovaní do zvlášte pre nich zariadených domov, kde 
odlúčení od veškerej ľudskej spoločnosti trávili smutný svoj život. Ač- 
práve tento surový zákon zdá sa byť veľmi hrozným, ale osvedčil sa pre 
budúcnosť veľmi účinným. V Európe len niektoré krajiny bývajú navšte- 
vované tou chorobou, zvlášte Grécko, Turecko, Rusko na pobreží Východ- 
ného mora. Mimo europejských krajín veľkým sídlom lepry sú India, Čína, 
Egypt, Kalifornia a menovite Austrália, kde lepra zavlečená bola Číňanmi 
na počiatku predošlého stoletia. 

Príznaky: — Najčastejším tvarom lepry je "Lepra Hlivovitá" a "Lepra 
Uzlovitá** a napáda hlavne vonkajšiu kožu a sliznicu. Už pred dlhším ča- 
som ohlasujú rôzne, predzvestné príznaky túto nemoc, ktorá sa pomaly vy- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 183 víja. Najprv cíti sa nemocný malátnym, tratí chuť ku práci a ku jedeniu; 
večerná horúčka, j ako príznak nákazy je neprestajne prítomná; na počiatku 
vznikajú červené, neskoršie hnedé (brunatné) škvrny rozmanitej veľkosti. 
Ačpráve té škvrny môžu sa vyskytnúť všade na tele (vyjmúc vlasovitú časť 
hlavy), zväčša napádajú tvár, ruky a nohy; neskoršie stávajú sa tvrdými, 
uzlovitými novotvarmi. 

Nezriedka prechádza nemoc aj na oči a na sliznú blanu úst, nosa a hr- 
tana. Lepra nešetrí ani vnútorné ústroje. Lymfové žlazy na krku a na dol- 
nej časti čeľusti tiež bývajú napadnuté, napuchnú, ztadiaľ choroba prechá- 
dza do pečene, sleziny, pľúc a do iných orgánov tela. 

Nervová lepra oznamuje svqJu návštevu citlivosťou kože, vznikom veľ- 
kých žlto-zelených puchierov, slabosťou svalov a konečne porazením kon- 
četín; k tomu druží sa úplná necitlivosť kože, odumieranie prstov, ba i celej 
ruky alebo nohy, avšak to strašné pustošenie nerobí nemocnému žiadne bo- 
ľasti. Lepra trvá niekedy i 20 rokov až smrť ukončí chorobu tých nešťast- 
ných, zohavených ľudí. 

Liečenie: — Po dnes neznáme žiadneho istého lieku proti lepre, a po- 
neváč je lepra najhroznejšou nemocou ľudského pokolenia, osoba trpiaca, 
má sa osamotiť a do útulne pre malomocných zaslať. MALÁRIA, 

Malária je chorobou vznikajúcou z pôdy, na ktorej človek žije. Vy- 
skytuje sa v močaristých, bahnistých, krajinách, kde obyčajne rozmanité 
rostlinné látky hnijú a kde vody v bahnách stoja. Zárodky malárie sú nám 
dávno známe a menujú sa "plasmodia". Sú to rastlinní cudzopasníci a na- 
chádzajú sa v krvi človeka maláriou onemocnelého. Inkubačná doba, to 
jest doba od prvého vniknutia plasmodií do tela až ku počiatku horúčkových 
záchvatov, trvá pri malárii asi 14 dní. V tej dobe stávajú sa nemocní ma- 
látnymi, trpia boľasťmi hlavy, nemajú chuti k jedlu a cítia akési mrazenie po 
celom tele. Hlavným príznakom malárie je horúčka. Záchvat počína sa 
vždy triaškou, totiž gamby a celé údy sa trasú, zuby drkocú, tvár bľadne a 
po niekoľkých hodinách triašku zameňuje horúčka, boľasti hlavy sa stupňu- 
jú, nemocný stáva sa nepokojným, hádže so sebou sem a tam, barva tváre 
sa mení z bľadej na červenú, zapálenú; konečne nastúpi potenie, horúčka 
klesá a záchvat mizne. To všetko trvá asi 8 — 9 hodín. Jestli sa hneď ne- 
zakročí proti tej chorobe, záchvaty sa opakujú tak, ako sme to vyššie opísali. 
Jestli malária trvá za dlhší čas, môžme badať dva príznaky: žltú barvu kože 
a silné napuchnutie sleziny, čo môžeme i nahmatať pod ľavým oblúkom rebár. 

Liečenie: — 1 ) Spasiteľným liekom proti tejto nemoci je kôra chinino- 
vá a "Chinin" z nej vyrábaný; té lieky dávajú nám zvlášte účinkujúci pro- 
striedok proti malárii. Tiež aj odvary horkej kôry chinovej sú dávno zná- 
me ako dobre účinkujúce prostriedky proti malárii. 

2) Smiešaj šťavy z pol citróna s dvoma lyrlrami vody a s jednou lyžkou 
cukru a vypi naraz. Opakuj tri razy denne 184 DOMÁCI LEKÁR A RADCA RUŽA. 

Erysipelas — St. Anthony's Fire. 

Ruža je malými živočíchami zapríčinenou nákazlivou chorobou. Prí- 
činou je zväčša poranenie kože, do ktorej vniknú tie choroplody a napáda- 
jú rozmanité miesta tela. Cesta, ktorou zárodok do tela vchádza, môže byť 
veľmi nepatrná; najmenšia rozpuklina v tvári, malé škrabnutie alebo bodnu- 
tie ihlou môže zapríčiniť nákazu; ale i bodnutie hmyzom, vredovitosť nosa, 
kostijed zubov a prechladnutie rozpálených častí tela môžu zapríčiniť ružu. 

Príznaky: — Na počiatku koža veľmi červenej e, zapáli a blyští sa; mie 
sta zachvátené puchnú, svrbia, bolia, pália, pečú a dráždivosť kože je nie- 
kedy tak veľká, že nemocnému ide do zúfania. Temperatúra (teplota tela) 
sa dvíha, horúčka postupuje a puls rýchle bije. Priebeh ruže môžeme deliť 
na tri o^^t^J^ly' Prvé tri dni uplynú, kým sa zapálenie tvári vyvinie; druhé 
tri dni trvá zapálenie bez každej zmeny a posledné tri dni horúčka pomaly 
klesá, napuchnutie a červenosť kože sa tratí a boľasti miznú. Inými slovami: 
"tri dni prichádza, tri dni stojí a tri dni odchádza". Ale stáva sa, že nielen 
tvár je napadnutá, ale zachvátené sú i iné časti tela, ako uši, hlava, ruky, 
nohy, brucho atď., zvlášte tak zvaná putujúca ruža vandruje po celom tele, 
napádajúc raz jednu časť, raz druhú a niekedy zachváti i hlbšie časti, pri 
čom robia sa puchierky a té sa sbierajú práve tak, ako pri iných vredoch; 
taká ruža môže trvať dlhý čas a vezme mesiace, kým sa z organizmu do čistá 
vykorení. 

Liečenie: — 1 ) Dr. Dávid Saymour z Chicago, Ills., píše, že trpel na 
putujúcu ružu, ktorá rozšírila sa po celej tvári, po hlave a po prsiach. Lie- 
čili ho rôzni špecialisti, ale pomôcť mu nemohli. Konečne upotrebil jedno- 
duchú sódu a tá ho vyliečila. Robil takto: Namočil dve handričky do stu- 
denej vody a medzi handričkami nasypal dosť hrubo sódy (Baking Sóda) 
a ten mokrý obkladok priložil na zachvátené miesta. Náhle obkladok usch- 
nul, hneď zamenil ho druhým, mokrým a to opakoval za deň alebo za dva 
dni a ten jednoduchý prostriedok vyliečil ho na vždy. 

2) Rozmiešaj šťavu z dvoch citrónov s 8 lyžkami brandy; namoč do 
tej tekutiny handričku a prikladaj viac ráz denne na zlachvátené miesta. 

3) Dr. Curtis z Oakland, California, predpisoval kukuričnú múku smie- 
šanú s bobkovým rumom (Bay rum). Kúp si v lekárni "Bay rum" a na- 
miešaj do neho kukuričnej múky, aby to vyzeralo ako hustá kaša. Namaž 
na handričku a prikladaj na boliace miesta. Náhle obkladok schne, zameň 
ho čerstvým. 

4) Dr. Watson radí nasledujúci liek: Rozpusť jednu lyžku horkej soli 
(Epsom Salt) v jednom pinte vriacej vody; namoč handričku do tej teku- 
tiny a prikladaj ju na boliace miesta. Obkladok má sa zameniť každej pol 
hodiny alebo každú hodinu, aby bol vždy teplý a mokrý. 

5) Var bielu fazuľu, kým sa celkom uvarí a prikladaj ju za tepla ako 
obkladok na boliace miesta. 

Vnútorne dobre je užívať prostriedky na čistenie krvi. (Viď "Krvoči- 
stiteľ" v 'Domácej Lekárni"). DOMÁCI LEKÁR A RADCA 185 SUCHOTINY, SUCHÁ NEMOC. 

Tuberculosis. 

Na suchoty zomiera najviac ľudí medzi všetkými nemociami. Ako 
zlodej za nočnej doby, tak i suchotiny pomaly, ticho, nezbadané, ale stále 
vkrádajú sa do ľudského tela. Nešetrí tá nemoc ani deti v materinskom 
ióne, ani mladých, ani starých — ba napáda i teplokrvné zvieratá. Dlho sa 
považovaly suchotiny len za dedičnú nemoc. Je pravda, že keď sú rodi- 
čia suchotinári, vtedy aj ich deti sú slabé, zvlášte na pľúca, a preto môžu 
byť náklonné k suchotinám viac, než deti so silnými pľúcami. Suchá nemoc 
je chytľavá choroba a prenáša sa z jednej osoby na druhú, alebo so zvie- 
raťa na človeka následkom malých zárodkov, červov, tak zvaných bacillov. 
(O baciloch písali sme pod záhlavím "Baktéria"; viď obsah.) 

Bacili suchotín má tú zvláštnosť, že v tkanive, ktoré napadol, vyvoláva 
hrčkovité, krbolkovité novotvorenie. Té hrčky alebo hrboľky, od ktorých 
suchotiny majú svoje meno (latinské slovo "Tuberculum", značí toľko, ako 
hrčka, hrboľ, hľúza) nevytrvajú, ale skôr-neskôr prichádzajú na zmar preto, 
lebo nemajú vlastných výživných ciev krevných a z tej príčiny scvrknú sa 
v surovú hmotu. Co sa stane s nimi ďalej, to závisí od sily odporu a obrany 
napadeného tkaniva. Keď je sústava úplne zdravá, môže sa brániť proti 
tomu nepriateľovi, to jest nové väzivo obklopí tú zmarenú hmotu a stane 
sa neškodlivou. Jestli však sústava nie je dosť silná, alebo jestli vrodeným 
slabým vývojom je tak soslabená, že nemá moci ku svojej obrane, to jest 
nemá moci, aby hrčky tuberkulosne neškodnými učinila, vtedy premenia 
sa surové hrbole následkom obklopujúcej vlhkosti pomaly v mazľavú, hnisa- 
vú hmotu, ktorá sa vlečie v pľúcach dýchaním ďalej a zachvacuje nové a 
nové časti pľúc. Suchá nemoc je strašná, chytľavá choroba. Prichádza na 
ľudí nespozorovane, tak, že úbohá ot>eť nič zlého netuší, keď je suchotina- 
mi zachvátená. Mnohí m,yslia, že suchá nemoc je výlučne chorobou pľúc, 
a to je veľký omyl. Suchotiny môžu napadnúť všetky časti tela, kde sa ba- 
cilly usalašia, ako tuberkulosa kože — vlk — (lupus), alebo tuberkulosa 
kolena, kde tuberkulosne bacilly vyvolávalú tak zvanú "hubovinu" (fun- 
gus) atď. Spomenuli sme, že tuberkulosa nešetrí ani deti v tele materin- 
skom a že nemoc môže byť aj zdedená. Dva názory stoja tu proti sebe; 
jedni hovoria, že "dieťa suchotinárskych rodičov musí prísť na svet so su- 
chotinami práve tak, ako ku príkladu dieťa syphilistické bolo už v materin- 
skom tele nakazeno následkom obehu krvného"; druhí proti tomu hovoria, 
že "suchá nemoc, ako taká, neprenáša sa v tele materinskom, ale že na zá- 
klade takej náchylnosti dieťa zväčša upadne do suchotín, a má — ako kaž- 
dý človek — od prvého dňa príležitosť k nákaze". Ze tak zvaná náchyl- 
nosť k suchotinám, ktorá sa objavuje vo všeobecne slabej stavbe tela, v 
dlhom hrudníku a v dlhom tenkom krku, hrá veľkú rollu vo vývoji tejto 
choroby, bolo dokázano nezvratné v tisícerých príkladoch. Ba môžeme 
tvrdiť, že docela zdravý človek nemá sa báť tuberkulosnych beicillov, že 
môže tisíce bacillov vdýchnuť do svojich pľúc a predsa nestane sa suchoti- 
nárom. Keďby to tak nebolo, vtedy dávno by už bolo ľudstvo suchotinami 
vymrelo. 186 DOMÁCI LEKÁR A RADCA SUCHOTINY PĽÚC. 

(Phthysis — ^Tuberculosis. ) 

Pľúcne suchotiny, suchá nemoc nie je nič iné, ako že bacilly dostávajú 
sa do pľúc, zničia ich, následkom toho človek nemôže povetrie využitkovať, 
chudne, slabne a — dokoná. Ľudia si suchotin na začiatku nevšímajú, lebo 
nerobia im veľké obťaženie. Mnohí nechcú veriť, že trpia na suchú nemoc 
pľúc, a svoje ťažkosti pripisujú rozličným príčinám, len nie suchotinám. 
Suchotinári obyčajne nikdy nevzdávajú «a nádeje, vždy úfajú to najlepšie, 
a lekári ich často posmeľujú, aby ich nezarmútili. Tí nešťastníci majú ná- 
dej, že budú zas zdraví; túto nádej učenci menujú "Spes consumptiva" 
(suchotinárskou nádejou). Suchotiny pľúc počínajú sa skoro vždy suchým 
kašľom. Neskoršie stáva sa kašeľ silnejším, hlbším a kŕčovitým. Boľasti 
v prsiach na obnovujú, prechádzajú s miesta na miesto v prsiach alebo po 
stranách; boľasti sú tupé, pichľavé alebo ostré. Nemocný má bôľ v žalúd- 
ku a črevách, nič mu nechutná a preto stále chudne, ztratí chuť i k práci a 
po najmenšom namáhaní sa, veľká únava ho opanuje. Suchotinári vypľú- 
vajú rozličnú látku; najprv biele, riedke chrachotiny, neskoršie husté, kuso- 
vité i krvavé. Dostaví sa aj horúčka a veľký smäd, v noci potenie, zvlášte 
v krku a tvári, puls rýchly, srdce pracuje pomaly alebo rozčuleno. Stáva 
sa, že niektorá krvná žila býva Zachvátená a následkom puknutia nastúpi 
tak zvané krvácanie z pľúc. Daktorí vypľúvajú len málo krvi, iní viac. 
Keď suchotiny ďaleko pokročilý, vidí to na chorom každý človek. Horúč- 
ka je na každodennom poriadku, oči sú jasné, blyštiace, kašeľ ťažší, nemocný 
s ťažkosťou chytá povetrie, jazyk je nečistý, črevá sú zapchané, konečne 
pečeňa a ľadvienky sú tiež napadnuté, nemocný je veľmi bľadý, kašeľ 
stáva sa trapnejším, ruky a nohy sú chladné, napuchlé. Niekedy sa 
nemocnému polepší, lež to je už posledný plameň a smrť nezadlho zrobí 
konec jeho utrpeniu. 

Príčiny: — Nezdravé doby sú nemalou príčinou šírenia sa suchotin pľúc. 
tisíce rodín spávajú v chyžách — v bedrumoch — bez oblokov a také 
spalne sú strediskom bacillov suchotinových, a v tých robí i šíri sa nákaza. 
Suchotiny často po vstávajú aj následkom požívania mäsa a mlieka nemoc- 
ných zvierať. Mäso, mlieko atď. má sa dobre pred jedením prevariť aby 
sa zárodky v nich zničily. Ďalšími príčinami suchotin sú: Slabosť rodičov, 
zdedená náklonnosť k suchotinám, vpliv podnebia, neporiadny život, zlý 
vzduch, veľký smútok, planý pokrm, každá prekážka k náležitému praco- 
vaniu zažívacích ústrojov a kŕmenia tela, nosný katar, prechladnutie, 
škrofle, šarlach, mízle, osýpky, zapálenie pľúc, hlad, vlhkosť, rozličné ne- 
čistoty krvi, jedným slovom všetky neporiadky v tele, ktoré ho oslabujú, 
môžu zapríčiniť suchotiny pľúc. 

Liečenie >— 'Pri liečení suchotin pľúc veľkú rollu hrajú: 

1 ) Čerstvé povetrie, 

• 2) Hlboké dýchanie, 

3) Náležitý pokrm a 

4) Dobré lieky. 

K čisteniu a k sosilneniu krve potrebné je čerstvé povetrie; čím viac DOMÁCI LEKÁR A RADCA 187 Čistého povetria vdýchame, tým viac napomáhame čistenie krvi. Krv je 
základom života a jej čistota závisí mnoho od čistoty vzduchu. Co je 
hlboké dýchanie to nájde ct. čitateľ v obsahu pod záhlavím "Veda dýcha- 
nia". Zmena podnebia čili vzduchu má tiež dobrý účinok na suchotinárov. 
Kto toho nemôže urobiť, nech sa čím viac zdržuje na zdravom vzduchu pod 
holým nebom, ale treba dbať, aby nemocnému nebolo raz zima a hneď 
potom horúce a naopak. Pokrm má byť záživný a bohatý na tuk, ako 
mlieko, vajcia (surové alebo na mäkko uvarené), dobre vypečený chlieb, 
maslo, drúbež, zvlášte sliepky, olej, tlsté hovädzie mäso, atd'., atď. 

Najlepšie liečenie tuberkulósi je predísť jej. Suchotinár nemá nikdy 
pľuvať na podlahu, ani v šape, ani doma, ani na ulici. Suchotinár má 
pracovať mierne na čerstvom povetrí vonku, a chrániť sa presilenia; ďalej 
má dbať aby poriadne chodil na stranu, užíval dobrý pokrm a chránil sa 
od prechladnutia a aby žil na čerstvom povetrí koľko len možno. Oblek 
má byť taký, aby človek bol chránený proti rýchlej z;mene počasia. Ne- 
mocný nech spí pri otvorených oblokoch. 

Jako proti-kašľový a tonický prostredok môžeme si dať pripraviť v 
ktorejkoľvek lekárni nasledujúci prostriedok (Grier) : 

2) Fl. Extr. Samphyti (Comfrey) |/2 oz. 

Fl. Extr. Salviae Mexicanae (Ságe) Yl oz. 

Fl. Extr. Cinchonae (Peruvian bark) Yl oz. 

Syr. Pruni Virginianae (Wild cherry) 6 oz. 

Dávka jednu kávovú lyžičku ráno a jednu večer, alebo i viac raz, jestli je 
potrebno. 

3) Jako posilňujúci prostriedok môže sa užívať nasledujúci liek 
(Grier) : 

Fl. Extr. Gentianae (Gentian) Yl oz. 

Fl. Extr. CaulophylH (Blue Cohosh) I oz. 

Fl. Elxtr. HumuH (Hops) Yl oz. 

Syr. Znigiberis (Ginger) 6 oz. 

4) Morfia a ópia nemalý by sa dávať nemocnému. 

5 ) Behačka a zácpa má sa liečiť ako sme na druhých miestach o tých- 
to chorobách písali. 

6) Krvácanie môže sa zastaviť, jestli dáme do šialky vody trochu soli 
(asi jednu lyžičku na šialku vody) alebo sanitry (Saltpetre). 

7) Keď je krvácenie prílišné, trieslová kyselina môže sa rozpustiť v 
horúcej vode a tú paru nech nemocný dýcha. 

8) Proti nočnému poteniu čaj zo zlatého 'koreňa a z bobku môže 
sa dávať na noc. I čaj (zimný) zo šalvii je dobrý. 

9) Omývanie tela so solným roztokom a s dubenkovou kyselinou je 
tiež pomocné. 

10) Rybový olej, ktorý sa predáva v lekárňach pod menom Cod liver 
oil predpisuje sa mnohými lekármi, avšak najlepšie je brať ho ako Emulsiu. 
V lekárňach predáva sa už hotový pod menom Emulsum Olei Morrhuae. 

I 1 ) Proti boľasti v prsiach užívať treba dobrý liniment, ktorým sa 
hruď natiera. 188 DOMÁCI LEKÁR A RADCA TÝFUS. 

Slovo týfus pochádza z gréckeho slova "typhos" a znamená toľko ako 
dym, slepotu, to jest pomätenosť mysle, jakou je nemocný zastihnutý pri 
všetkých horúčkach tyfusových. Vyskytuje sa v každom veku. Môže byť 
mierny alebo prudký a rozoznávame dve hlavné formy, totiž týfus je brušný 
alebo týfus škvrnitý. 

Počiatok tej nemoce je veľmi rôzny; po vstáva podobne, ako všetky iné 
choroby horúčkové, následkom nahromadenia sa chorobotvorného materiálu 
v sústave tela, — to jest takých látok, ktoré telo zúžitkovať nemôže. Aby 
ma ct. čitateľ lepšie porozumel, musím tu pripomenúť, že v ľudskom tele 
ú náradia — vozy — menovite pľúca, koža, ľadviny a konečník, ktoré 
odstraňujú — vyvážajú — z tela pravidelným spôsobom všetky nepotrebné 
čiastky. Keď té vozy nie su v poriadku a nemôžu celý ten nahromadený 
trus z tela odstrániť, v ten čais nastane v ústrojoch válka, a tá válka menuje 
sa týfusom. Na prekážanie toho násilného nepriateľa, organismus vyšila 
biele telieska krvné, ktoré obliehajú cudzé látky (fajtujú dch), aby ich 
učinily neškodlivými. Vo vnútri povstávajú vredy. Jestli sú tie vredy v 
hlave, vtedy menujeme taký stav chorobný týfusom hlavy; keď sú vredy 
v bruchu, menujeme to týfusom brucha alebo čriev; podobne môžu pov- 
stať vredy i na iných miestach. Asi na tretí deň zjavv(jú sa 'výsypky 
škvrnité, a ten stav menujeme týfusom škvrnitým. (Viď Baktérie.) 

Ako známo, každé trenie pôsobí teplotu v ľudskom tele, horúčku, 
ktorá pri brušnom týfuse dvíha sa povolne, a pri týfusu škvrnitom dosahuje 
najväčší stupeň. Pri takej zväčšenej teplote vzmáha sa vnútorné kvasenie 
(fermentacia) chorobných matérií, ktoré neboly odstránené a vo vnútri 
hnijú; a ako vo všetkých mŕtvych čiastkach, či to zvieracích, či rastlinných, 
poukazujú a rýchle rozmnožujú sa červy, tak samo i v tele ľulskom poka- 
zujú sa červy, ktoré pasú sa vo vnútri na shromaždených, nečistých látkach. 
To sú té baikterie alebo bacilly, o ktorých písali sme pod záhlavím "Bak- 
térie". V páde, keď organismus nemá náležitej, životnej sily, v ten čas 
baktérie opanujú telo a to obyčajne končí sa smrťou. Baktérie môžu sa od- 
strániť z človeka výkalmi, ztadial môže sa dostať do vody a nasledovne 
môžu sa dostať i do tela človeka. U zdravých ľudí také baktérie 
neškodia, lebo sú hneď zničené šťavami vyrobenými žalúdkom, pečeňou 
atď. Alebo následkom neporiadneho žitia, deň pri dňu prijímame do seba 
telesá zabrudené hnisom, hnojom, a v tých baktérie majú najlepšie hniezda 
k rozvinutiu sa a môžu zapríčiniť náhlu smrť. Z toho môžeme sa poučiť, 
prečo a j ako môže byť týfus nákazlivou, chytľavou chorobou. Pravdepo- 
dobne, príčina týfusu nie sú baktérie, ale nahromadené v tele nečistoty, z 
ktorých sa baktérie len vytvárajú, následkom fermentácii látok; takým 
spôsobom baktérie sú len výtvorami produktov výkonu fermentačného. 
Poneváč v močaristých okoliciach nahromadiť sa môže najviac hnilej ma- 
térie, preto v takých krajinách týfus veľmi panuje. Tak samo zjavuje sa 
týfus v budovách stojacích na vlhkom grunte a zvlášte kde je prístup ne- 
zdravých gázov z východkov, z hnojoviek, chlievov, atď.; ďalej z budov 
dobre neprevetraných ako sú žaláre, niekedy školy, špitále, kasárne a po- 
dobné. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 189 Príznaky: — Veľmi málo máme určitých príznakov, z ktorých by sme 
mohH poznať na počiatku týfus istotne. Týfus počína sa zimou, ako by 
nemocného mráz prešiel. Na počiatku zdá sa, akoby človek trpel na katar 
žalúdka alebo na chrípku. Pomaly vzrast' horúčky napomína nás, že tu 
snáď ide o týfus. Ako vo všetkých chytľavých chorobách tak aj u týfusu 
má sa merať teplota teplomerom. (Viď teplomer.) Okrem horúčky, 
hlavnými príznakmi týfusu sú: napuchnutie sleziny a objavenie sa ružových, 
osýpkam podobajúcich sa výrutkov, ktoré obyčajne celé telo pokrývajú. 
Chuť sa tiež tratí a jazyk je obklopený. Veľký smäd, mdlosť, bôľ a záv- 
rat hlavy vystupujú, horúčka čo raz sa zväčšuje; potom napáda nemocného 
duševná ochablosť, z čoho povstáva delirium, ztrata pamäti a bláznenie. 
Stáva sa, že niekedy po pár dňoch nemop sa polepší, vyrážky zbľadnú, delir- 
ium prestáva, a koža počína sa lúpať. Akonáhle chuť k jedeniu sa vráti, 
nemocný počína nabývať síl, horúčka mizne a polepšenie nastúpi. 

Niekedy po týfusu úplne vypadajú vlasy, ktoré však pri navrátení sa 
zdravie, zase vyrastú. 

Liečenie: — 1) Keď má nemocný bôľ hlavy, dávajú sa mu zimné, 
ľadové obklady na hlavu, vo dne a v noci. 

2) Keď má žízeň, treba mu dávať lemonádu alebo studenú vodu. 

3) Chuť k jedlu i tak nemá, preto siliť ho k jedeniu netreba. 

4) Keď trpí na zácpu, dávajú sa mu klistýr alebo preháňacie pro- 
stredky. 

5) Keď koža je zapálená, suchá, treba rozmiešať ocot na polovíc s 
vodou a s tým umývať telo. Možno namočiť čistú plachtu do octovej vody, 
vykrútiť ju a do nej obaliť nemocné telo a opakovať ako náhle plachta 
schne. 1 na brucho možno dávať obklady, zvlášte jestli nemocný má be- 
hačku. Tak sa má zaobchádzať s nemocnými na týfus, jestli sú dosť silní. 

6) Pri slabých nemocných musí sa riadiť dľa okolností tela a preto 
lekárska pomoc je nevyhnutelne potrebná. Pri veľkom slabnutí chorého, 
treba mu dávať málo dobrej polievky, surové mlieko, vajcia na mäkko a 
ovocie, keď nemocný má chuť, ale mierne. Malaga víno tiež sa môže 
nemocnému dovoliť (3 — 4 lyžky na deň). 

7) V izbe, v ktorej nemocný leží, má byť vždy čerstvé povetrie, a 
preto izba sa má prevetrovať, ale tak, aby nemocný nebol v prievane a 
žeby neprechladol. 

8) Čistota tela, bielizne a postele je nevyhnutelne potrebná. 

9) Ako náhle sa nemocnému polepšilo, treba zadržať miernosť pri 
jedení. 

10) Dovoleno jiesť polievky, dobré ľahké mäso, vajcia na mäkko, 
mlieko, kašu, teľacinu, aj niečo piva môže nemocný piť. 

1 1 ) Nevoľno je jesť múčne jedlá, pečivo, hrach, fazuľu, šošovicu a iné 
ťažko ztravitelné jedlá. 

12) Netreba tratiť nádej, lebo i té najhoršie pády, kde sa tak vidí, 
že už duša telo zanecháva, môžu sa polepšiť; kto mierne žije, kto býva v 
zdravom, suchom, často prevetrovanom byte, stará sa o čistotu tela i bie- 
lizne, vedie šľachetný život, ten nepotrebuje sa báť týfusu. 190 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Z liekov môžeme dávať nasledujúce (Dr. Pečírka) : 

1) Chinini sulf 1.0 

Šach. Alb 5.0 

Mfp. div. in dos. 5. 

Ráno, v obed i večer prášok. 

2) Pre deti: 

Chinini sulf 1.0 

Šach. Alb 5.0 

Mfp. div. in dos. 10. 

Ráno, v obed i večer prášok. 

(Liečenie tejto nemoci náleží lekárom, ale takým, ktorí liečia rozumom 
viac než liekami. ) VLK — ŽIERAVÝ VRED (LUPUS). 

Vlk nie je nič iného, ako suchotiny kože a napáda skoro vždy potomkov 
suchotinárskych alebo potomkov slabých rodičov. Vyskytuje sa zväčša na 
tvári v okolí nosa alebo na samom nose, na rukách a na iných čiastkach tela. 
Na počiatku vyhadzujú sa malé, tmavo-červené hrboľky, sotva tak veľké, 
ako špendlíková hlávka. Té hrboľky srážajú sa ako perly a niekedy rastú 
do veľkosti hrachu. Konečne rozpadávajú sa ako vredy alebo v podobe 
šupín. Neskoršie stávajú sa väčšími, vyzerajú ako špinavé fľaky, šíria sa 
ďalej a ďalej, spotvoria tvár tak, že sa nemocný stydí pokázať sa medzi 
ľuďmi. 

Liečenie: — 1 ) Na každý spôsob máme sa starať o najsilnejšiu výživu 
a otužovanie tela. Dr. Luna predpisuje nasledujúcu masť: 

Extr. Cannabis Indicae 1 drachm 

Acidi Salicylici 1 drachm 

Sol. Antim. Chloridi 2 drachms 

Creosoti 8 drachms 

M. Sig. Prikladať na zachvátené miesto. 

2) Dr. L. Butte radí: - 

Hydrarg. Chlorodi Corros 5 grains 

Tr. Benzoini 75 minims 

Tr. Saponis 1 Vi ounces 

Aq. Destil 7 ounces. 

Umývadlo na tvár. Umýva sa ráno i večer. ' \ DOMÁCI LEKÁR A RADCA 191 ZÁŠKRT — DIFTERIA. 

(Diphtheria.) 

Niektorí lekári i nelekári majú za to, že difteria je moderná, nová nemoc; 
ale v tom sú na veľkom omyle, lebo dľa opatrného vyšetrovania lekárskych 
spisov, difteria známa bola od pravekov jako "Egyptská zarazí" alebo 
"Syrijská zaraza ". Už v 50. roku po Kristovom narodení Areteus z Kapa- 
docii podáva dosť dôkladnú zprávu o diŕterii. V 380. roku vystúpila difteria 
epidemický v Ríme; v 1337. v 'Hollandii; v 1506. v Taliansku; v 1600. v 
Španielsku a v 1611. i 1771. v New Yorku, a zkosila milliony ľudí tak 
starých jako i mladých. Ale nech je ona staroveká alebo moderná nemoc, 
nás to tu neobchodí; hlaxifiá vec je to, aby sme vedeli jako máme s ňou za- 
chádzať a zvlášte jako máme sa proti nej brániť a z nej sa vyliečiť. 

Záškrt je choroba veľmi nákazlivá, vystupuje obyčajne epidemický a 
zapríčinená býva zárodkom (bacillom) tak zvaným Klebs-Lofflerovým bacil- 
1om difterie. Obyčajne počína sa zimomriavkou (trasením sa od zimy), 
čo trvá asi 6 — 8 hodín; potom nastúpi bolenie hrdla a hltanie i dýchanie 
stáva sa ťažším. Neskoršie i vnútorné časti v ústnej dutine začervenejú, za- 
pália sa a spuchnú, horúčka za zdvíha a na zapálených miestach, zvlášte na 
mandľach a v hrtane pokazujú sa malé body (biele točky), ktoré sa rýchlo 
srážajú a tvoria jednu brudnú, šedo-žltavú, kove podobnú blanu tak zvanú 
difterickú blanu. Pri pokročilom stave nemoce rozprostiera sa difterická 
blana po zadnej časti ústa a hrdla a obťažuje hltanie. Lymfatické žľazy, ktoré 
nachádzajú sa v kútiku čeľusti, napuchnú, sliny tečú do úsť, dych je odpor- 
ného zápachu a hltanie stáva sa čo raz obťažnejším. V lahodnejších prípa- 
doch strupy oddeľujú sa, odpadujú a vredy sa hoja, ale často, zvlášte 
následkom nerozumného liečenia počiatočného, tvorba ďalšiej vrstvy blany 
čo raz sa vzmáha, vredy sa rozíohnejú, puls stáva sa čo raz slabším, horúčka 
sa zväčšuje hltanie a každý pohyb hlavy, zvlášte pohyb dolnej čeľusti, za- 
príčinia ostrý bôľ a poneváč blana zájde i do nosovej dutiny a do hrtanu, 
tým stáva sa nebezpečie hroznejším, lebo pacient nútený je dýchať ústami; 
z nosa fečie skoro neprestajne nepríjemná, páchnuca, brunatná tekutina, ktorá 
hrýzavé účiníuje na kožu hornej gamby atď. Keď nemocný usne, kŕčovitý 
kašeľ vzbudí ho zo spánku, lebo slina tečie do priedušnice namiesto pažeráka 
alebo hrdla. Mnohí spletú záškrt so zapálením hrdla alebo krupom. Roz- 
diel medzi zapálením hrdla a záškrtom je ten, že pri zapálení hrdla hltanie 
stáva sa tak, že pacient shýba hlavu ku predu a počas hltania zatvorí oči a 
prehltanie je s boľasťami spojené, kdežto pri difterii tvár a brada sa podvihne, 
oči sú otvorené, tak rečeno vyvalené a hltanie stáva sa bez boľasti. Na 
rozpoznanie záškrtu od krupu podávame nasledujúcu tabuľku, sostavenú 
slávnym professorom a doktorom londýnskym Hall-om: 192 DOMÁCI LEKÁR A RADCA XXVI. TABUĽKA. ZÁŠKRT. 1. Difteria je nákazlivá nemoc. 

2. Difteria napáda ľudí roz- 
ličného veku. 

3. Na počiatku difterie vysky- 
tujú sa zimomriavka, bôľ 
hrdla, ťažkosť pri hltaní, 
chrípka alebo kašeľ. 

4. Napadnutie blany počína 
sa v hrdle a končí sa v 
hrtane. 

5. Časté krvácenie nosa a mo- 
čenie bielkovín. 

6. Značné, často mimoriadne 
oslabenie. 

7. Záškrt požaduje posilňujú- 
ce záživné liečenie. 

8. Po záškrte často nasleduje 
paralysis (porazenie). 

9. Záškrt je často smrteľnou 
chorobou. 

0. Pri difterii krv je znečiste- 
ná a slezina napuchnutá. KRUP. 

1. Krup je nie nákazlivá ne- 
moc. 

2. K'rup napáda len deti. 

3. Krup sa počína kašľom, 
katarom, chrípkou; hrdlo 
nebolí alebo len málo bolí; 
hltanie je nie obťažné; ka- 
šeľ je pískací, 

4. Nemoc počína sa v hrtane 
a rozprostriera sa k hrdlu. 

5. Krvácenie z nosa a močenie 
bielkovín nie sú prítomné. 

6. Malé alebo žiadne oslabe- 
nie. 

7. Krup požaduje dávidla, a 
lieky prsia vyčisťujúce. 

8. Po krupe nikdy nenasleduje 
porazenie. 

9. Krup je len zriedka smrteľ- 
nou chorobou. 

0. Pri krupe krv je nie zneči- 
stená a slezina je nie na- 
puchnutá. Rozdiel medzi diíteriou a krupom. (Dr. Halí.) 

Liečenie:—! ) Mnohí lekári odporúčajú citrónovú šťavu. Dr. Burton 
píše, že citrónová šťava prevýši všetky známe lieky pri liečení záškrtu. Dô- 
kazom toho je i nasledujúci prípad: 

Pani Lovelandová, z Baltimore, Maryland, mala len jedinké jedno diev- 
čatko, ale i to zachvátené bolo difteriou. Prišli lekári predpisovali rôzne 
lieky, ale dieťaťu sa nepolepšilo a konečne zriekli sa ho, že vraj tu ďalšej 
pomoci nieto a pošli domov. Ktosi z prítomných radil, aby sa dávalo dieťaťu 
citrónovej šťavy, čo sa hneď i stalo a už po prvej dávke stav dievčatka sa 
polepšil. Na druhé ráno vrátil sa lekár, aby podpísal isvedectvo ^mrti 
(Death Certificate), ale ustrnul a zadivil sa, keď videl, že malá dievčinka 
ešte žije a že je na ceste k vyzdraveniu i pýtal sa matky, že čo jej dávali. 
Načo matka odpovedala, že poneváč i on i druhí lekári vzdali sa dieťaťa, 
preto oprobovala citrónovú liečbu. "Oh," hovoril lekár, "počul som, že 
citrón je výborným liekom proti difterii." Keď sa ho pani Lovelandová 
pýtala, že keď "počul" o sile citróna, prečo ho neupotrebil v tomto páde. 
Na čo lekár odpovedel celkom chladno, že to babský "neúradný" liek a 
predpisujú ho len baby. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 193 Predpis k užívaniu citróna: 

Hrdlo treba vykloktať (gargarizovať) citrónovou šťavou každú hodinu 
alebo každé dve hodiny a medzitým dávať vnútorne od pol do jednej lyžičky 
kávovej každé dve hodiny. Jestli by šťava bola prisilná, treba ju roz'riediť 
vodou. Malým dietkam ktoré nemôžu si vypláchať hrdlo, treba ústa a 
zachvátené miesta vytreť šatkou namočenou do šťavy a dať im pár kvapiek 
do úst pomocou lyžičky. 

2) Dobre účinkuje šťava ananásová j ako na kloktanie tak i vnútorne. 
Dávka: jednu lyžičku šťavy každé dve hodiny. 

3) V nemeckých krajoch natierajú zachvátené miesta petrolejom pomo- 
cou na palec okrútenej šatky a dávajú vnútorne 5 do 8 kvapiek každé tri 
hodiny. 

4) Professor Browji predpisuje nasledujúci prášok. Kúpte si v lekárni: 

Tannin-u |/2 uncii 

Bieleho liadku (Alum) |/2 uncii 

Cukru Yl uncii 

To sa všetko smieša a pomocou husieho pera alebo dajakej rúrky za- 
fúkneme do úst asi štvrť lyžičky naraz z toho prášku tak, aby všetky za- 
chvátené miesta pokryté boly práškom. Jestli by sa stav na druhý deň 
nepolepšil, máme zafukovanie opakovať. 

5) Nakrájajte krížalky z ananásu, posypte cukrom a jednou lyžkou 
žltého jasmínu; nechajte to stáť za tri hodiny, potom sceďte šťavu a dávajte 
chorému po pol lyžičky z tej šťavy každú pol hodiny. Keď je to možné, 
nech pacient jie i ovocie, z ktorého sa šťava scedila, alebo nech drží ovocie 
v ústach. 

6) Zrobte cibuľový obkladok (z rozmačkanej cibule) a priložte na 
hrdlo. Náhle oschne, zameňte ho čerstvým. 

ZIMNICA. 

Zimnica panuje najviac vo vlhkých, močarovitých krajinách a vo vlh- 
kých bytoch. Najprv zachváti nemocného taká prudká zima, že sa trasie 
na celom tele a klepe zubami. Tvár bľadne, nechty zmoravejú (zbelavejú). 
Trasenie trime niekedy za štvrť hodiny a niekedy i za 6 hodín, po čom nasle- 
duje horúčka; koža zčerveneje, schne, žízeň sa zväčšuje, hlava ohromne 
bolí a konečne nastúpi potenie a tým nápad sa skončí. To sa stáva každý 
deň alebo každý druhý, tretí alebo štvrtý deň a podľa tých nápadov i zim- 
nica menuje sa každodenná, dvojdenná, trojdenná alebo štyrdenná. Po 
nápadoch, zdanlivé cíti sa človek dobre, len jesť nemôže a slabne. Ale o 
krátky čas nápady sa obnovujú a človek prežije tú samú kalváriu ako pred 
tým. So zimnicou drží sa i nabehnutie sleziny, o čom presvedčíme sa, 
keď maciame prstom pod ľavým rebrom, kde nemocný pocíti bôľ. Pri 
zanedbaní zimnice slezina obyčajne veľmi napuchne. 

Liečenie: — 1) Jesť i piť môže človek všetko k čomu má chuť, ale 
striedme. Keď je možlivé, má sa chorý na nejaký čas do zdravých suchých 
krajín presťahovať. Kto by to učiniť nemohol, nech sa chráni od vlhkého 194 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 

vzduchu, nech dbá o čistotu tela a bielizne a nech užíva dobrý zažívací pokrm. 

2) Nasledujúce prášky môžu sa užívať proti zimnici: 

Chinini Sulfurici 1 .0 

Šach. Alb 5.0 

Mfp. div. in dos. 10. 

Dávka: Ráno v obed i večer jeden prášok. 

Poneváč je to veľmi horký prášok, môže sa obaliť do oplátky a pol- 
knúť s vodou, alebo môže sa užívať v kapsuľkách želatínových. 

3) Alebo: 

Chinini Tannici 1.5 

Šach. Alb 5.0 

Mfp. div. in dos. 1 0. 

Ráno v poludnie i večer jeden prášok. 

Rozpustený prášok: 

Chinini Sulf 1.5 

Solv. in Acid Sulf. q. s. 
Adde Aquae destill 

Syrupi rubi idaei aa 75.0 

Ráno v obed i večer jednu lyžku. 

Ku nákazlivým chorobám patria i iné nemoce j ako Syphillis atď, avšak 
opísali sme ich na iných miestach jako ku príkladu syphillis je opísaný v 
knihe "Verenické nemoce". VIL KNIHA. Ranhojičské 
nemoce a ich liečenie. 
OBRAZ 242 — A. 

"Nemoc je úsilie prírody dostať z tela von nezdravé látky." 196 DOMÁCI LEKÁR A RADCA RANHOJICSKE NEMOCE. (SURGICAL DISEASES) 

Poneváč táto kniha má slúžiť pospolitému ľudu, preto nebudemie sa roz- 
pisovať o chirurgickej technike operatívnych rán. Také znalosti by zaiste 
nemalý veľkej ceny pre laika (nezasvätenca) a len usilovne študujúci ran- 
hojič (Surgeon) môže si ich nadobudnúť. Preto pojednávať budeme o ta- 
kých ranách, ktoré kedykoľvek môžu zastihnúť nás alebo niektorého člena 
našej rodiny v každom okamžiku ako úraz, ktoré môžeme liečiť i bez lekára 
alebo aspoň boľasti utíšiť a zachrániť nemocného od ďalších zlých násled- 
kov, aké môžu povstať z príčiny nevedomosti a mnoho ráz z nedbalosti. 

Obraz poučí nezasvätenca lepšie, než najlepší opis polohy jednotlivých 
ciev, preto dúfame, že pripojené vyobrazenia podajú každému praktické po- 
kyny v prípadoch vyžadujúcich rýchlej pomoci lekárskej a o také prípady sa 
nám tu jedná. 

RANY. 

Rany môžu byť sečné, rezné, trhavé, bodné a strelné. 

Sečné rany majú hladké okraje a preto hoja sa najrýchlejšie. 

To samé môžeme hovoriť i o rezných ranách. 

Trhavé rany hoja sa takmer vždy pomaly a môžu sa stať nebezpečnými, 
zvlášte ked* človek bol poranený hrdzavým klincom. 

Strelné a bodné rany zdajú sa byť na .oko nepatrnými, zvonku s malý- 
mi otvorami, avšak môžu byť veľmi nebezpečné, lebo sú hlboké a môžu pora- 
niť dôležité ústroje. Pri všetkých ranách, vyjmúc malé poranenia kože, hlav- 
ným príznakom je krvácanie a poneváč ztrata krve môže nás priniesť do pred- 
časného hrobu, preto máme sa usilovať, aby sa krv čím skorej zastavila. Po 
povrchnom poranení prýšti krv pomerne bez veľkého tlaku z rany; také rany 
pod vlhkými, studenými obkladmi, následkom srazenia sa krve, samé od seba 
sa zatvoria, priložíme totiž studený, vo vode vykrútený obkladok (viacná- 
sobne složené plátno alebo handru) bezprostredne na ranu a pripevníme ho 
obväzkom tak, aby obkladok prosto na rane ležal. Rany sa netýkajme prsta- 
mi alebo inou látkou — netýkajme sa ani obväzku na tom mieste, ktoré má 
byť priložené na ranu. 

Ale ináč je to pri silnejších poraneniach väČMch žíl a tepien. Tu musíme 
rozpoznať, či krvácanie pochodí zo žily, či z tepny. Poučili sme sa, že v tep- 
nách koluje jasno-červená, čistá krv a v žilách tmavo červená alebo čierna, 
nečistá krv. Krv zo žíl, vyjmúc pretrhnutie rozšírených žíl (Varicose veins), 
nikdy nestrieka tak silne, ako krv z tepny. 

Telo potrebuje veľké množstvo krve k neporušenému obehu a ku dý- 
chacej činnosti; veľká ztrata krve môže vyvolať veľké nebezpečie, ba i smrť 
a práve preto máme čím skoršie krvácanie zastaviť. 

J AKO ZASTAVÍME KRVÁCANIE? 

Krvácanie môžeme zastaviť tlakom prsta, to jest, stiskneme silne porá- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 197 XXVII. tabuľka. Zastavenie krvácania. 
Obi 251 Obr. 255 OBRAZY 242 243, 244, 245, 246 a 247 znázorňujú rôzne krvácanie a zastavenie krvácania. 

OBRAZ 248. znázorňuje reznú ranu; a, horný okraj rany; b, prerezaná krvná cieva. 

OBRAZ 348. znázorňuje tú samú ranu počas hojenia sa. a, horný okraj rany; b, prerezaná cieva. 

c, hojenie sa rany z vnútra. 
OBRAZ 249. znázorňuje nabehnuté vény na nohách. 
OBRAZY od 250 do 255 znázorňujú rozličné obväzky hlavy, ruky a ramena. nenú žilu alebo tepnu hneď vyššie rany (nad viditeľným poranením) ako to 
vidíme na obrazoch 242, 244 a 247. Tab. XXVII. 

Krvácanie na tvári, na hlave alebo na krku zastavíme silným stisknutím 
žily alebo niektorej jej vetve. (Viď obrazy 268 — 271). Podobným spôso- 
bom môžeme stlačiť podkľučovú tepnu prstom ku rebrám a týni zatvoril? 
ju na nejaký čas. (Obraz 244). Mimo toho môžeme odtiahnuť rameno pora- 
nenej strany (i pri poranení podpažia) hodne nazad, poneváč tým stlačuje 
sa kľúčová kosť dolu a podporuje sa uzavrenie krvnej cievy. 

Pri poranení ramena alebo nohy, treba odstrániť, rozrezať, alebo rozpá- 
rať šaty z poraneného miesta, zachvátený úd vyššie podvihnúť a silne — 
pevne ovinúť obväzkom, povrazom a v potrebe i nákrčníkom na tom konci, 198 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ktorý je bližšie srdca. Keď nemáme hneď pri ruke obväzku, ktorým by sme 
mohli poranený úd stisknúť tak ako to vidíme na obrázku 277, v tomto páde 
stisneme prstami žilu na najpriaznivejšom mieste. (Viď obrazy od 268 do 
271). Nezapomínajme, že pri väčších krvácaniach môže ísť o život a smrť 
a preto robme chytro, chladno, odvážlive a bez všetkého rozčúlenia. Pora- 
nené rameno na koľko je to možné, položíme obstojne vyššie, ku príkladu 
šatkou alebo ručníkom položeným tak, ako to vidíme na obraze 255. Pri po- 
ranení nôh môžeme niečo pod nohu podložiť, aby noha o niečo vyššie ležala. 

JAKO SA ZACHÁDZA S RANAMI? 

Pri každom ťažšom krvácaní, hneď po zastavení krve stisknutím a kom- 
pressami, treba sa postarať o dopravu poraneného do domu alebo do ne- 
mocnice a poslať pre lekára. Neprobujme zastaviť krvácanie blatom, hlinou 
alebo pavučinou. Nechajme poraneného v tichosti a v teple a starajme sa, 
aby mal nadosť čistého povetria. Stisnutie poranenej čiastky a obväzky sú 
len prvou pomocou a keď o niekoľko hodín kompress sa nezamení, nastane 
hniloba, ktorá môže priviesť chorého o život. 

Pri menších ranách nezaväzujme rany, kým ich neočistíme, lebo nečisto- 
ta hatí hojenie a môže zapríčiniť otravu. Každá rana i jej okolie má sa splách- 
nuť teplou, mydlovou vodou, potom priložíme na omytú ranu obväzok, ktorý 
najprv do antiseptického (proti-hnilobného) roztoku namočíme a konečne 
všetko pekne obviažeme. 

HOJENIE RÁN. 

Rany sa rýchle hoj a jestli 

1 ) nedostane sa do rany nečistota, špina a s ňou baktérie; 

2) jestli sú okraje rany hladké, jeden k druhému priliehajúce, lebo tým 
sa umožňuje rýchle slepenie sa ciev a 

3) jestli je rana náležité ošetrovaná a úderami alebo otriasaním ne- 
dráždená. 

Pri menších ranách kože alebo pri poranení palca, prstov, tvári atď., 
postačí, jestli prilepíme lepkavý f lajster na poranené miesto tak, jako to vidí- 
me na obrazoch 274 — 278. Tu sa krv sama od seba zastaví srazením krve, 
avšak i pri tom najmenšom poranení máme ranu očistiť a až po dôkladnom 
očistení priložíme na ňu flajster alebo obväzok. 

Jestli je rana príliš znečistená prachom, kolomažou alebo inou špinou, 
v tomto páde podarí sa nám len v najredších prípadoch vyčistiť ju tak, aby 
sa zahojila bez hnitia. Preto spláchneme poranenie a jeho okolie vlažnou 
vodou, do ktorej rozpustíme mydla a obviažeme ranu obväzkom namoče- 
ným do niektorých nižej podaných antiseptických roztokov. Vôbec i pri 
tých najmenších ranách vždy treba poranené miesto najprv vymyť, až tak 
obviazať. Tým usmrtíme mnohé neviditeľné zárodky (baktérie), ktoré tak 
často stoja v ceste rýchlemu hojeniu. (Staphylokokky alebo Streptokokky). 

Kde sa podbieranie ukazuje, obväzky majú sa denne premeniť, staré 
majú sa odhodiť a čisté priložiť. Rana musí sa denne vymyť a síce takým 
prostriedkom, ktorý môže brániť ranu pred zárodkami (baktériami). Také DOMÁCI LEKÁR A RADCA 199 XXVIII. tabuľka. Rôzne zlomenia kostí a ich ovinutie. 
Obr. 260 Obr. 261 Obr. 267 OBRAZ 256 a 257. znázorňujú rozličné zlomenia kostí; čísla 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — G vyobrazujú miesta 

kde sa zlomenie stalo. 

OBRAZ 258. Ovinutie zlomeného predramena. 

OBRAZ 259. Ovinutie zlomenej kľúčovej kosti alebo vytknutého ramena. 

OBRAZ 260. Ovinutie zlomenej ruky nad loktom. 

OBRAZ 261. Ovinutie zlomených rebár. 

OBRAZ 262. Nosítka ku doprave nemocného. 

OBRAZ 263. Ovinutie zlomenej nohy. 

OBRAZ 264. Ovinutie pri zlomení nohového členku. 

OBRAZ 265. Ovinutie kolenovej kosti (ciky). 

OBRAZ 266. Ovinutie pri zlomení kríža (pohľad z boku). 

OBRAZ 267. Ovinutie pri zlomení kríža (pohľad zo zadku). 
Pojednávanie o zlomeniach viď na iných stranách tejto knihy. proti-hnilobné prostriedky (Antiseptics) sú: prášok jodoformový, kreol, lysel, 
karbolová kyselina a bismuth. Bismuth rýchle zastavuje hnilobu na všetkých 
chronických ranách a vredoch, vysušuje a hojí rany. Ďalej nadmangán dra- 
selnatý (V lekárňach predáva sa pod menoni "Permanganate of Potash"), 
z ktorého niekolko kryštálkov (toľko, aby sa voda dobre začervenela) roz- 
pustíme v horúcej vode, tiež dobre účinkuje pri hojení rán. Pri obviazaní 
hlavná vec je čistota. Najprv vymyjeme ranu protihnilobnou (antiseptic) 200 DOMÁCI LEKÁR A RADCA XXIX. tabuľka. 
Obr. 279 Obr. 280 OBRAZY 268 269, 270, 271, 272, 273 a 277 znázorňujú krvácanie hlavy, líca, krku, ramena, nohy, 

ruky a spôsob jak zastaviť krvácanie. 
Na obrazoch 274, 276 a 278 vidíme upotrebenie flajstrov pri menších poraneniach. 
OBRAZ 275. Obvíjanie prsta. 
OBRAZY od 279 do 283 znázorňujú dopravu poranených alebo náhodou zastihnutých. 

vodou, alebo slabým karbolovým roztokom; potom ranu poutierame a zasy- 
peme ju bismuthom alebo jodoformovým práškomi. Môžeme namočiť čistú 
handričku do roztoku nadmangananu draselnatého a priložiť ju na ranu a na 
povrch toho dáme čistú suchú handričku alebo vatu a všetko ovinieme obväz- 
kom. 

DREVENÝ POPOL A DREVENÉ UHLIE JAKO LIEK. 

Jeden učiteľ píše, že jakúkoľvek ranu možno liečiť dreveným popolom. 
Rana sa posype dreveným čistým popolom, po čom sa krv utíši, rana sa ob- 
viaže (s popolom na rane) a v krátkej dobe nastane vraj vyhojenie a že i pri 
dosť nebezpečných ranách spôsobených sekerou, pílou alebo vytrhnutím nech- 
ta z koreňa, popol drevený je veľmi pomocný. Pri rezných ranách potrebujú 
ľudia prášok z dreveného uhlia. Práškom posypú ranu, uheľ vpije do seba 
vytekajúcu krv, napomáha hojenie, zabraňuje zapálenie a tvorí ochranný 
povlak, pod ktorým rana sa skoro zahojí. Obrazy 244 — 248 znázorňujú 
reznú ranu a jej hojenie. CUPANINA. 

Keď rozoberieme kúsok plátna na nitky, také rozobrané nitky menujú DOMÁCI LEKÁR A RADCA 201 sa cupanina. Ešte nie tak dávno a zvlášte po dedinách ku obviazaniu rán, 
ku hojeniu vredov, ku zastaveniu krve atď. potrebovah ľudia najviac čistú 
alebo nečistú handričku a cupaninu. V terajšej dobe cupaninu odložili na 
stranu a potrebujú čistú vatu — bavlnu (Absorbent cotton). 

RANA OD PREBITIA. 

I tá najmenšia rana môže sa stať veľmi trápnou, lebo zvonku môže byť 
nepatrná dierka a jednak môže sa stať nebezpečnou. Hlavná vec je vyzkú- 
mať, či niečo nezostalo v rane, ako ku príkladu stružiny, triesky a iné látky, 
ktoré jestli sa neodstránia, môžu zapríčiniť trvácu hnilobu a rana sa len tak 
zahojí, keď cudzé teliesko je odstránené. Pamätajme dobre, že prebytie 
nohy alebo ruky, menovite prebitie hrdzavým klincom, môže zapríčiniť streis- 
nú nemoc tak zvanú "Tetanus". Pri takom prebití dobre je prikladať brosk- 
vové, rozmliaždené lístky alebo silný odvar zo sušených listov. Dobre účin- 
kujú tiež i studené vodové obklady. Ďalšie liečenie viď pri strnutí. (Tetanus). 

ZASTAVENIE KRVÁCANIA. 

Pri zastavení krvácania ide o sídlo a spôsob krvácania, ktoré chceme za- 
staviť. Sú krvácania, ktoré vôbec sú telu ľudskému prospešné a tie ani sám 
lekár nemá predčasne zastaviť, lebo sú to jakýmsi samočistením tela, ako to 
vidíme pri mesačnom čistení u žien a pri zlatej žile. Ale to sú len výnimky. 
V každom dome mal by sa nachádzať prostriedok, ktorý by čo najrýchlejšie 
zavrel bránu, cez ktorú tečie z tela tá drahocenná tekutina — krv. Hlavným 
prostriedkom proti jakémukoľvek krvotoku či to ide o krvácanie pľúc, žalúd- 
ka alebo žily, či o väčšie poranenie vonkajšie so značnou ztratou krve, je 
POKOJ. Väčšina krvotokov zastaví sa sama od seba, keď položíme nemoc- 
ného ležať tak, aby časť, z ktorej krv tečie, ležala obstojne vysoko. Ale je 
mnoho krvotokov, ktoré sa nedajú zastaviť ani pokojom, ani obväzkom; 
avšak jednoduché domáce prostriedky často veľmi dobre účinkujú, 

KRVÁCANIE'Z NOSA. 

Príčina tejto nemoce je tá, že väčšie alebo menšie žilky puknú a vypúš- 
ťajú do nosnej dutiny krv, ktorá ztadiaľto tečie cez nosné dierky von. Oby- 
čajne ide tu o prílišnú plnokrvnosť alebo o vrodenú slabosť nosovej sliznej 
blany a jej cievnych stien. Silné časté krvácanie môžu soslabiť telo a zmen- 
šiť silu odpory sústavy telesnej. 

Liečenie: — 1 ) Ľudia, ktorým často krv tečie z nosa, mali by pravidelne 
vymývať si nos studenou vodou a tým sosilniť v nose sliznú blanu. 

2) Pri ťažkom krvácaní treba zafúkať do dierok prášku z arabskej 
gumy (Gum arabic). 

3) Priložiť dajaké studené železo na krk, zapchať dierky handričkou 
alebo vatou, do liadkového (Alum) roztoku namočenou; stisknúť nos a dý- 
chať ústami tak, aby do nosa povetrie nezašlo. 

4) Krvácanie u plnokrvných ľudí trpiacich na bôľ hlavy následkom ná- 
valu krve do hlavy, je blahodarné a potrebné na zachránenie sa od mrtvice 
(paralysis) a také krvácanie nemá sa rýchle zastaviť. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 5) Rozpustíme 30 gránov chloroformu v 8 lyžkách vody a tou tekutinou 
vymývame nos. Tak samo arniková tinktúra vodou rozriedená (20 kvapiek 
tinktúry na pol pinta vody) zastaví krvácanie. XXX. TABUĽKA. CO TREBA ROBIŤ PRI KRVÁCANIACH? 

1) Krvácanie z vonku: — Vysoká poloha krvácajúceho miesta; pri krvá- 
caní rúk a nôh podviazanie nad poraneným miestom; obväzok vatou s chlo- 
ridom železitým, octovou vodou alebo roztokom bieleho liadku (Alum). 

2) Krvácanie z nosa: — Hlava nech leží dosť nízko. Nehovoriť. Stu- 
dený, vlhký obkladok na šiju okolo krku. Zapchať nos vatou chlorodom 
železitým namáčanou. Horúce kúpele nôh. Vymývať nos octovou vodou 
alebo vodou citrónovou. 

3) Krvácanie z pľúc: — Úplný pokoj; vodorovná poloha; chrániť ne- 
mocného od akéhokoľvek rozčúlenia; studené, vlhké obklady na celé prsia; 
jednu alebo dve lyžičky malé kychyňskej soli polknuť; z Hallerovej kyseliny 
15 kvapiek polknuť (vo vode s cukrom). 

4) Krvácanie zo žalúdka: — Rovná poloha v posteli; oddialiť šnurovač- 
ku (korset), pásy a remene. Vlhké, chladné obklady na žalúdok. Prehltať 
kúsky ľadu a lyžičku kuchynskej soli. Nejesť a nepiť aspoň za 6 hodín. 

5) Krvácanie z mechúra močového: — Obklady z ľadovej vody na bru- 
cho; pokojne ležať v posteli; pri zácpe klistýr. 

6) Krvácanie z materníka: — Vystriekanie materníka teplou vodou; stu- 
dené obklady na brucho. Pokoj v posteli. Z Hallerovej kyseliny I 5 kvapiek 
vo vode s cukrom prehltnúť. 

7) Krvácanie pri zlatej žile: — Len pri silnejších, človeka veľmi oslabu- 
júcich krvotokoch má sa krv zastaviť a síce sediacimi kúpeľmi, po čom mô- 
žeme vložiť kúsok vaty do zadu. ODMRAZENIE. 

Pri odmrazení rúk, nôh, atď. treba vložiť zachvátené miesta do stude- 
nej vody alebo do snahu a bôľ prestane. Pri silných odmrazeniach potrebu- 
jeme niektorý z nasledujúcich prostriedkov: 

1 ) Petrolejový obkladok alebo zajačí tuk (masť) prikladaný na odmrz- 
nuté miesto účinkuje výborne. 

2) V Rusku prikladajú na odmrznuté miesta husí "šmalec" ; ten má sa 
prikladať viac raz denne tak, aby odmrazenina celkom šmalcom pokrytá 
bola. Jestli husí tuk nieto po ruke, prikladajme jakýkoľvek iný tuk. 

3) Poneváč odmrazenie vyvoláva veľké svrbenie, tomu odpomôžeme, 
jestli rozpustíme trochu bieleho liadku (Alum) vo vode a tým navlhčíme 
zachvátené miesta a konečne vysušíme ich pri ohni. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 208 

4) Natierať zachvátené miesta čistým olejom z maty peprnej (Oil of 
Peppermint) . 

ODRENINY — OTLAČENINY. 

Odrenie môže byť spôsobené následkom úderu, pri čom odre sa pokož- 
ka (vrchná koža) ; alebo môže byť spôsobené následkom trenia sa jedného 
úda o druhý a v takom páde pomáha jakákoľvek masť. Ale kde je odreni- 
na hlbšia ako ku príkladu pri údere mlatkom na palec, alebo keď nám 
niečo spadlo na nohu atd'., najlepším liekom je to, že vložíme zastihnutý úd 
hneď po nehode do studenej vody, vzdor tomu, že tým sa boľasť zvýši a 
držíme ho vo vode za 5 do 10 minút; potom poutierame zachvátené miesto 
linimentom a o pol hodiny zase vložíme úd do studenej vody. 

2) Nasledujúca masť pomáha pri odreninách: 

Vezmi Mandľového oleja (Almond Oil) 8 unci 

Vorvanu (Spermacetti) 3 unci 

Bieleho vosku (White Wax) 1/2 unce 

Ružovej vody (Rose Water) 8 unci 

Daj olej, vovran a vosk do panvičky a rozpusť tie látky na miernom 
ohni. Ako náhle sa rozpustily, miešaj drevenou lyžkou (lopatkou) a pomaly 
dodávaj ružovej vody (na miesto ružovej vody môže sa potrebovať i čistá 
voda) . Namasti handričku tou masťou a prikladaj na odrené miesta. 

2) Smiešaj šialku vody so šialkou octu; namoč do toho handričku a 
prikladaj na zachvátené miesto. 

3) Modré, belavé a žlté škvrny odstránime takto: 

Do pol pinta octu dáme dve lyžky soli a dve lyžky otrúb a to varíme za 
5 minút, prikladá sa pomocou handričky na škvrny. 

4) Varíme jednu lyžku kozlíkového koreňa za pol hodiny a po preva- 
rení precedíme. Namočená handrička do tohoto odvaru priložená na ne- 
mocné miesta veľmi dobre účinkuje. 

POPÁLENIE — OBARENIE. 

Mimo popálenín, následkom neopatrnosti v kuchyni, nebezpečnej hry 
deti so zápalkami (sirkou), zatratenia hodného zvyku vlievaním petroleja 
do pece, popálenie ľudí stáva sa denne i v pracovňach, vo veľkých závodoch, 
v majnách atď. Poneváč faktom je to, že pri väčšom popálení — pri po- 
pálení tretiny kože ľudského tela — človek musí zahynúť, z toho môžeme 
uzatvárať, jak dôležitá je prvá pomoc, prvé rýchle rato vanie pri popálení. 
V nasledujúcich riadkoch oprobujeme opísať, čo máme robiť i nerobiť v pá- 
de nehody a nešťastia. 

1 ) Pri malom popálení prsta drž prst nad parou alebo nad ohňom; 
to tíši bôľ. 

2) Pri väčšom popálení obalíme zachvátené miesto vatou, alebo smie- 
iame polovíc olivového oleju (Olive oil) s vápenou vodou (Aqua calsis) a 
prikladáme pomocou plátenka na popálené miesto a vatou obalíme. 

3) Studené, mokré obklady sú tiež dobré, lebo krátia bôľ. 204 DOMÁCI LEKÁR A RADCA .4) Keď je popálenina veľká, potrebujeme pod číslom 1. udanú mie- 
šaninu a ako náhle sa hojivosť začína, pomastíme miesta nesoleným maslom, 
olivou alebo smetanou, smiešanou s jedným žltkom vajca. 

5) Dr. Mosetig odporučuje zasypanie popáleniny jodoformovým práš- 
kom, po čom sa miesto obvinie vatou. 

6) Bielok z vajca dobre rozbitý a sedem-osem raz na popálené miesto 
priložený, tíši bôľ. 

7) Rozpusť 2 unce (štyri lyžky) bieleho liadku (Aluni) v jednom pinte 
horúcej vody, namoč do toho handričku a prilož ju na popálené miesto. 

8) Petrolej je tiež výborným prostriedkom proti popáleniu. 

9) V "Munchener Medizinische Wochenschrift" odporučuje sa, jako vý- 
borný, liečivý prostriedok proti popáleniu, obyčajná sóda aká sa užíva v do- 
mácnosti. Trochu sódy sa navlhne a popálenina sa tým niekoľko raz potre. 
Hovorí sa, že boľasť po krátkom čase mizne a účinok je prekvapujúci. Lekár, 
ktorý tento prostriedok odporučuje, mal často príležitosť vyzkúmať sódu pri 
popáleninách prvého stupňa (popáleninách povrchných). Pri popáleninách 
druhého stupňa, to jest pri popáleninách hlbších, doporučuje prikladať ob- 
klady močené do desať procentového roztoku sódy (asi jednu i pol lyžičky 
sódy na pint vody). Keď sa to hneď po popálení alebo obarení potrebuje, 
zamedzí sa útvar puchierov. 

10) Keď sa na človekovi šaty chytia treba ho položiť na zem a obaliť 
ho karpetom, alebo hábami počnúc od šiji dolu telom, aby oheň nenapadol 
tvár a hrdlo. 

1 1 ) Keď sú ruky a nohy popálené okrúťte každý prst alebo palec na 
nohe osobitne tak, aby obväzok okolo popáleniny bol ľahko priložený tak, 
aby popálenina bola zakrytá a chránená pred vzduchom. 

12) Jestli je hlava a tvár popálená, prilož čisté plátenko na popálené 
miesto tak, aby celá tvár bola pokrytá, ale vyrež melé dierky na obväzku 
pre oči a pre nos, aby si mohol videť a dýchať. 

POREZANINY. 

Porezanie kože žiada veľkú opatrnosť, lebo celá armáda neviditeľných 
nepriateľov, baktérií, akoby číhala na to, aby sa dostala do krvi, po čom 
môže nasledovať otrávenie krve a zhubenie ľudského života. Na ranu treba 
priložiť vlhké, do čistej vody zamáčané plátenko a na to dať inú látku, ako 
olejový alebo gutaperčový papier a to ľahko zaviazať. Za nedlho zahojí sa 
rana, najmä, obnovíme-li ešte niekoľko raz obväzok. 

Poneváč pri porezaninách a popáleninách ako aj pri všetkých ranách 
prístup vzduchu je to, čo zhoršuje rany zapálením, preto odporúča sa tu bielok 
s vajca. S tým treba potreť ranu a bielok hneď osýcha a tvorí kožku, ktorá 
zabraňuje vzduch a takým spôsobom rana sa rýchle hojí. (Viď "Rany" 
v obsahu). 

ZLOMENIE KOSTL 

Ačpráve kosti, následkom svojej pružnosti a spojenia v článkoch i v klu- 
boch sú tak výborne zariadené a články i kluby tak dokonale svojimi sväz- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 206 kami chránené, že mohlo by to obstáť pri každodennom zamestnaní a predsa, 
vidíme, deň pri dňu, že i tá najsilnejšia kosť môže sa zlámať. Dlhé, cievko- 
vité kosti rýchlejšie sa lámu, než krátke kosti. Zlomenie môže byť nalomené, 
úplné, hladké, roztrieskané, jednoduché, složité alebo otvorené. Pri zlámaní 
kosti ide nie len o to, aby sme rozoznali a postarali sa v záujme poraneného, 
ku zmierneniu boľasti a k oddialeniu nebezpečenstva, kým lekár príde. Pri 
každom polámaní kosti má sa poslať pre lekára. 

Poneváč poranený zväčša nemôže chodiť, postarajme sa o jeho dopra- 
vu na nosítkach, alebo bársakým iným spôsobom tak, aby sme mu mnohé 
boľasti nespôsobili a mu pri dopravení neškodili. (Obrazy čísla 279 — 289 
učia nás, že akým spôsobom máme dopraviť poraneného). Potom starajme 
sa o napravenie kosti to jest, aby kosť prišla na to samé miesto, na ktorom 
bola pred zlámaním. Rozumie sa, že napravenie kosti vyžaduje lekárskej 
vedomosti. Stáva sa ale, že v mnohých prípadoch nemáme lekára po ruke, 
preto máme pomáhať nemocnému, ako najlepšie známe. Naprávanie robíme 
naťahovaním úda zlámaného a po dobrom natiahnutiu, to jest po takom na- 
pravení, keď sa kosti spolu slúčily tak, ako boly na počiatku pred zlámaním, 
máme sa postarať, aby to napravenie malo trvanlivú stálosť. Ako náhle sme 
presvedčení, že kosti sú napravené, dáme na každú stranu doštičky, dľa po- 
treby kratšie alebo dlhšie, obviažeme úd plátnom a necháme poraneného 
pokojne ležať. Keď sa hneď chytíme do napravenia, kým úd ešte nie je 
opuchnutý, nemocný má o mnoho menej boľasti, ako keby sme nechali úd 
opuchnúť. Hlavná vec je, aby sme to všetko rýchle a chladno robili a aby 
kosť bola dobre napravená. Poneváč úd puchne, doštičky netreba silne, 
tesne obviazať. Keď je opuchlina veľká, musíme obväzok popustiť a náhle 
opuchlina sa menší, vyzkúmame ešte raz, či sú kosti v poriadku, to jest, či 
boly správne napravené, potom môžeme úd silnejšie obviazať. (Viď XXVIII. 
tabuľku. ) 

ZLOMENÉ RAMENO. 

Jestli rameno (medzi ľaktom a plecom) je zlomené, vezmite dve malé 
doštičky, ktoré sú tak dlhé, jako je rameno od pleca po ľakeť a ktoré sú 
3 alebo štyri inče široké, tieto okrúťte plátnom jako (šatkami, hábami, šach- 
tovým plátnom, čistými obväzkami, alebo niečim podobným), dlhšiu doštič- 
ku položte s vonkajšej strany ramena od pleca až po ľakeť a druhú — tú 
kratšiu doštičku položte na vnútornú stranu od podpazuchy až po ľakeť. 
Sviažte tieto doštičky (alebo "splits", jako ich volajú) dobre dohromady 
aspoň na jednom mieste povyše a na druhom mieste poniže zlomeniny, pri 
čom upotrebte za obväzok šatku, opasok, traky, odtržky šachtového plátna, 
alebo niečo podobného na obviazanie. Potom preložte ruku cez brucho a 
poveste na šatku, ktorá má vyseť na krku. (Viď XXVIII. tabuľku.) 

ZLOMENÁ PLECNÁ LOPATKA. 

Keď je zlomená plecná lopatka, vtedy nasleduje silná boľasť; táto bo- 
ľasť je tým ostrejšia a väčšia vtedy, keď sa rameno pohne. Položte obväzky 
okolo tela, pri tom treba pečlivo dozerať na to, aby sa plecná lopatka čím 206 DOMÁCI LEKÁR A RADCA najviac prikryla a pevne obväz treba priviazať. Potom rameno má vyseť na 
šatke priviazenej okolo krku. (Viď XXVIII. tabuľku.) 

ZLOMENÁ KĽÚČOVÁ KOSŤ. 

Jestli má pacient veľkú boľasť blízko krku a okolo pleca a rameno mu 
visí dolu tak, že ho nemôže hýbať a predsa žiadne zlomené kosti nemôžu byť 
v ramene nájdené, v tom páde môže mať zlomenú krkovú kosť, alebo jeho 
pleco je vyrazené z miesta. 

Nedovoľte, aby jeho rameno ležalo na jednej strane prs, ale dajte mu 
medzi prsia a ruku podušku, ktorá má byť asi tak hrubá, j ako je mužská päsť, 
poduška môže byť shotovená zo šachtového plátna, alebo z malého pokrov- 
ca, táto poduška má byť položená až pod samú pazuchu a má siahať pozdĺž 
jednej strany tela po pás. Dbajte na to, aby ľakeť jeho bol odstránený od 
jeho boku, položte rameno na túto podušku a držte ho v tom položení, aby 
prsty ruky cielily k jeho druhému plecu, toto sa dá docieliť kravatovým uz- 
lom, ktorý je obviazaný okolo krku. Keď sa už rameno nachodí -s^ tomto 
položení, vtedy ho treba obviazať dosť pevne obväzkom okolo tela a druhý 
obväzok má ísť pod túto podušku a pod ľakeť a má byť pripevnený cez druhé 
plece. (Viď XXVIII. tabuľku.) 

ZLOMENÁ SPODNÁ ČASŤ RAMENA. 

Jestli zápästie, ruka, alebo spodná časť ramena (medzi rukou a ľaktom) 
je zlomená a keď ste už obviazali otvorené rany, zaobalte dva kúsky dosák, 
asi 3 alebo 4 inče široké do plátna a tieto dosky upotrebte čo "splinty". Tie- 
to dve doštičky majú byť rovnej dĺžky a majú siahať tak ďaleko, aby zakry- 
ly väčšiu časť ruky tak, aby len konce prstov von trčaly. Položte jeden splint 
na zadok ruky tak, aby siahal až po ľakeť a druhý položte na predok ruky 
aby siahal od dlane až po ľakeť a stiahnite povyše a tiež aj poniže zlomeniny. 
Obviazanie má sa previesť tak, aby palec trčal hore. Keď je toto už hotové 
potom treba dať rameno krížom cez telo a zavesiť ho na uzel, visiaci na krku. 
(Viď XXVIII. tabuľku.) 

ZLOMENÁ KOLENOVÁ ČÍŠKA (ČIAPKA). 

Jestli kolenová číška (alebo kolenové jabĺčko) je zlomené, alebo vytrh- 
nuté z miesta, upotrebí sa doštička, asi 4 inče široká, siahajúca od vrchnej 
čiastky stehna až po pätu, doštička má byť dobre vyložená súknom a podlo- 
žená pod nohu tak, aby sa noha nedala sohnúť pri kolene; obväzky majú byť 
obtočené okolo doštičky a nohy pri samom členku a tiež povyše a poniže ko- 
lena a potom tiež aj na vrchnom konci dosky. (Viď XXVIII. tabuľku.) 

ZLÁMANIE NOHY ALEBO STEHNA. 

Jestli niekto utrží zlomenie nohy, položte ho na jeho chrbát; jestli je 
s týmto spojené aj krvácanie, toto má byť zastavené a rana má byť obviazaná. 
Zaobalte dve dosky, od 3. do 4. inčov široké do plátna, jakým je šachtové 
plátno, alebo do starých košieľ; jedna doska má byť položená na vonkajšiu DOMÁCI LEKÁR A RADCA 207 stranu nohy a má siahať zpod ramena až trochu poniže šľapadla, druhá doska 
má byť položená na vnútornú stranu a siahať má od samého šľapadla až po 
ten bod, kde noha sa spojuje s trupom. Tieto dosky (splints) majú byť pev- 
ne sviazané okolo nohy na štyroch, alebo piatich miestach. Tieto splinty ma- 
jú byť tak obalené, žeby netlačily na vyčnievajúcu kosť, alebo na žiadne 
opuchlé miesto, ktoré bolo zapríčinené zlomenou kosťou. Také isté ošetro- 
vanie môže byť upotrebené aj v tom prípade, keď je noha zlomená aj v steh- 
ne. (Viď XXVIII. tabuľku.) 

ZLOMENÉ REBRÁ. 

Jestli človek má po pokaličení veľkú boľasť v boku vtedy, keď dýcha, 
môže mať zlomené rebrá. V tomto prípade položte niekoľko vreckových 
šatiek, obväzkov, alebo nejaké iné súkno, ktoré má byť poskladané v pásky 
na 4 do 5 inčov široké, tieto pásky majú byť silno obtiahnuté okolo rebár cez 
chrbát, prsia a hornú čiastku jeho brucha. Prv než by boly pásky silno ob- 
tiahnuté okolo raneného, ranený má byť žiadaný, aby vypustil zo svojich pľúc 
všetok vzduch a až potom má byť stiahnutie prevedené a rameno dá sa do 
uzla. Iný spôsob k tomuto je ten, že sa upotrebí asi 4 inčový opasok, ktorý 
sa ovinie okolo prší a silno sa sťahuje od vrchu dolu potom, keď už pa- 
cient vypustí z pľúc povetrie. (Viď XXVIII. tabuľku.) 

VYTKNUTIE. 

Vytknutia sú jednoduchými výsledkami náhleho presilenia svalov a 
sväzkov od úrazu pri spadnutí na bok, na rameno alebo i na ruku. Hneď po 
vytknutí nabehne puchlina, zapálenie a zachvátené miesto je veľmi boľastné. 
Jestli je pohyb celkom nemožný, treba zavolať lekára alebo ranhojiča (chi- 
rurga) aby vytknutie napravil. Ovšem dobre je, jestli si vieme pomôcť kým 
sa lekár dostaví. Pri vytknutí radí sa chladnokrevnosť, pokoj a zvýšená po- 
loha. Zvlášte pri vytknutí, ktoré sa tak často vyskytuje v článkoch ramena 
a nôh, máme niečo robiť ku zamedzeniu bôľu a k tomu cieľu radí sa studený 
obkladok, prikladaný na zachvátené miesto a jestli ide o ruku tá sa má držať 
trochu vyššie a jestli je vytknutie v nohe, najlepšie je, položiť sa hneď do 
postele a pod nohu podložiť niečo, aby noha trochu vyššie ležala. 

1 ) Pán Linsey z Louisville-u vytknul si nohu v samom kolene a ačpráve 
liečili ho tí najchýrečnejší lekári, stav jeho sa natoľko zhoršil, že mu radili 
amputáciu, to jest odrezanie nohy, čo malo stáť 75 dollárov. Ale úbohý 
Linsey nemal peniaze a trpel ďalej. Počul o tom jeden starý námorník a 
hneď radil Linsey-mu, aby si prikladal obklady namočené do horúceho octa 
a soli, čo Linsey i urobil takto: Do jedného pinta vriaceho .octu zamiešal 10 
lyžiek soli a to varil za 5 minút. Do toho horúceho roztoku namočil viacná- 
sobne složený ručník a prikladal ho horúci na vytknuté miesto a obviazal ob- 
väzkom, aby sa obkladok na mieste zadržal a za dva týždne dočista sa vylie- 
čil. Takým spôsobom zachránil si nie len nohu ale i 75 dollárov. Obklady 
majú sa opakovať každé tri hodiny. 

2) Dobré služby koná arniková tinktúra a olej z maty peprnej. DOMÁCI LEKÁR A RADCA PLOCHÉ NOHY. 

Tá nemoc vyskytuje sa u osôb, ktoré následkom svojho povolania núte- 
né sú mnoho stáť pri čom celé telo spočíva na nohách. Predavačky, sklepári 
atď. najviac trpia na túto nemoc k čomu obyčajne druží sa i potenie nôh a 
tým stáva sa choroba pre človeka ňou zachváteného, ešte nepríjemnejšou. 

Liečenie: — Noha (klenba) musí mať oporu a k tomuto cieľu hodia sa 
výborne vložky pre ploché nohy ako to vidíte na obraze 284. 
OBRAZ 284. 

Vložky v terajšej dobe sú veľmi prakticky vyrábané. Najlepšie je jestli 
si ich kúpite u dobrého obuvníka alebo v obuvníckom obchode kde vždy 
nájdete majstrov, ktorí vám to rozumne a akurátne vykonajú. (Proti poteniu 
sa nôh viď článok "Potenie nôh" v obsahu). 

STRNUTIE (TETANUS). 

Je to strašná choroba pochádzajúca od otrávenia krve. Pôvodom jej 
je to, že sa jedon alebo všetky svaly na tele, zvlášte na šiji a na krku smrštia 
a takým spôsobom údy sa ohromne natiahnu alebo sa skrivia. V Amerike 
menuje sa tá nemoc "Lock-jaw" preto, lebo nemocnému strnie čeľustie. Kŕče 
ovládajú celé svalstvo tela, svaly, zvlášte na šiji sú tvrdé ako drevo, tvár má 
výraz strnutý a čo je najhoršie, nemocný nemôže ústa otvoriť. Pri strnutí ide 
o nákazu bacillami, tak zvanými "Tetanus Bacillus". Ten bacil nachádza sa 
v zemi a keď má človek dajakú, trebárs i docela nepatrnú ranu na tele, bacilly 
dostanú sa do rany a nesú poranenému nebezpečenstvo ba aj rýchlu smrť. 
Často sa pritrafí, že človek stupí na hrdzavý klinec a tým si poraní nohu; ná- 
sledkom poranenia môže človek dostať strnutie a za krátky čas v hrozných 
mukách dokonať. 

Príznaky: — Po zastihnutí bacilom, rana začne sa kvasiť; o pár dní do- 
stane nemocný kŕče a boľasti, následkom ktorých ústa sa mu zatvoria, hrdlo 
opuchne a nemocný nemôže dýchať; konečne puchnutie a horúčka sa zväč- 
šujú, nemocný cíti sa stále horšie až — zomre. 

Liečenie: — Najlepšie je nemoci predísť. Äadna, i. tá najmenšia rana, 
menovite na podošve (šľape) alebo na dlani, nemá byť hojená na povrchu, 
kým sa spodná časť nepočína hojiť zvlášte keď rana povstala následkom pre- 
bitia klincom, drôtom alebo dajakým iným nečistým nástrojom. Pri liečení 
sa rany od vrchu, bezmála vždy nastane strnutie. Také rany majú sa otvoriť DOMÁCI LEKÁR A RADCA 209 Čistým nástrojom a liečiť podobne, ako bolo opísané pri bodavých ranách. 

Keď po dvoch týždňoch od poranenia (skôr-neskôr) nemocný cíti ťaž- 
kosť pri ijrehltaní a tvrdosť svalov okolo krku, má sa upotrebiť "Anti-Tetanic 
Sérum", čo len dobrý lekár alebo ranhojič previesť môže. 

1 ) Hneď po prebití klincom vezmeme šialku terpetýnu, zahrejeme ho a 
šatkou, do neho zamočenou (horúcou) natierame ranu. 

2) Broskvové listy na miazgu roztreté prikladané na ranu, zamedzia 
strnutie. 

3) Var v jednom pinte vody paklík tabaku za 5 minút a prikladaj taký 
tabak pomocou handričky na ranu. 

4) Smiesaj dve lyžky tinktúry z lobelii s dvoma lyžkami tinktúry z čer- 
veného pepru a z tej miešaniny užívaj po pôl lyžičky každých 1 5 minút. VÍII. KNIHA. Zažívacie ústroje 
a ich liečenie. X: V|. ,tó^ \ 

1 4 f; má 4 
Obraz 284 — A. Stroj ľudského tela. Jedzte, keď ste hladní, ale neprejedzte sa, lebo primnoho 
aj dobrého škodí. DOMÁCI LEKÁR A RADCA PREDMLUVA. 

Ľudský organismus možno prirovnať ku stroju (mašine). Jako stroj, 
tak i ľudskú sústavu musíme čistiť. Keď je stroj čistý, mastený, vtedy dobre 
koná svoju prácu a naopak, keď sa zanedbáva, zašpiní, vtedy vypovie nám 
služby. 

Pozrite si na obraz na predošlej strane. Co na ňom vidíme? Hore 
vidíme dva mechy — to sú pľúca; medzi mechami je pumpa — to je srdce; 
hneď pod pumpou (pod srdcom) vidíme pec — to je žalúdok; na pravej 
strane je pečeňa a dolu sú rúry alebo črevá. Keď tie stroje sú chybné, keď 
mechy, pumpa, ľadvienky (cedidla) pečefia (v ktorej sa vyrába žič), ža- 
lúdok a črevá nejdú dobre, nastúpi choroba a naopak, keď všetko ide jako 
"po masle", človek dobre spí, dobre jie, má silu, energiu, ľahko vykoná 
svoju prácu, teší, ^o svet, je — zdravý. Najväčšou kliatbou človečenstva 
je zácpa, to jest zatvrdenie alebo zapečenie. Nevyberete-li z pece popol, 
nebude oheň dobre horeť; tak samo aj človek, keď sa jeho črevá riadne 
nevyprázdnia, pozostatky potravín sa v črevách kazia, kvasia hnijú, násled- 
kom toho vyviňujú sa jedy, ktoré idú do krve a človek nadobúda rozmanité 
choroby. 2e jaké nebezpečenstvá hrozia človekovi následkom neporiadkov 
žalúdka to nájdete opísané pri pojednávaní o zácpe. Každý človek má 
ísť na stranu aspoň raz na deň. Potom máme pamätať i na to, že od 
obžerstva o mnoho viac ľudí umiera jako od hladu. Miernosť je základom 
zdravia. 

BEHAČKA (DIARRHOEA). 

Ze behačka veľmi oslabuje človeka, vie o tom každý zo svojej vlastnej 
zkúsenosti. Behačka je zapríčinená podráždením jedami, prechladnutím, 
zlou výživou, atď. Na tie škodlivosti odpovedá črevo rozmnoženým vy- 
miešovaním žľaz; následkom toho je silné rozriedenie trusu a častejšie vy- 
prázdňovanie čriev. To je behačka. Počet stolíc na počiatku nemoce je 
veľmi značný; trus je žlto-zelený a obsahuje mnoho neztrávených kusov po- 
travy. Keď nachádzajú sa vo výkaloch šliamovité, hrčkovité kúsky, môžeme 
byť istí, že i veľké črevo trpí, kdežto obyčajne zdá sa, ako by len tenké 
črevo bolo zachvátené. Asi po ôsmych hodinách zmení sa nemoc tak, že 
sa nám zdá, akoby črevo bolo úplne prázdne; jestli ale znovu vyšetríme 
stolicu, nájdeme v truse len trochu krvavého šliamu bez výkalov. Ten 
šliam býva silným, boľastným nútením na stolicu a veľmi dráždi konečník. 
Behačka obyčajne prejde sama od seba, jestli dáme pozor na pokrm. Kde 
povstala následkom prechladnutia, nesmie byť zanedbávaná. 

Liečenie: — 1. Najväčšou chybou pri liečení behačky je to, že probujeme 
ju hneď na počiatku zastaviť. To sa nesmie robiť; lepšie je pozorovať na 
to, aby sa črevá úplne vyprázdnily. Radíme teda, ačpráve zdá sa to divným, 
dávať pri behačke ricinového oleju (Castor Oil) alebo iné niečo na prehnanie, 
alebo klistýr. Mlieko nesmie sa jiesť. Na črevá dávať horúce obklady tak 
samo i na nohy (šliapy) a masírovať (natierať) brucho rukami, v chladnej 
vode zamočenými. DOMÁCI LEKÁR A RADCA ÍIS 2) Dajme hrsť černíc do jedného pajnta dobrého, červeného vína, 
svárme a pridajme k nemu cukru. Náhle odvar vychladne, môže sa potre- 
bovať spolu s černicami. 

3) Kúsok liadku (Alum) asi tak veľký ako hrach, rozpustí sa v malom 
poháre vody a to sa vypije; o pol hodiny treba pokračovať jestli sa stav 
nepolepšil. 

4) Vezmi žltok z jedného vajca, pol muškátlového oriešku potlčeného 
a malý kúsok liadku (ako hrach). Rozmiešaj to všetko a uži naraz. 

5) Zohrej asi pol pajnta dobrého červeného vína; do toho daj trochu 
škorici a cukru a pij viac razy denne. 

6) Dobré služby koná aj katechu tinktúra, z ktorej možno užívať 15 — 
25 kvapiek v dvoch lyžkách brandy. V lekárňach predáva sa pod menom 
"Tinctura Gambir Composita". 

BOĽASTI BRUŠNÉ. 

"Pokrmy musia byť mimo výživy tela essenciou a arómou ducha." 
U mnohých ľudí žalúdkové a brušné choroby sú každodenní hostia. 
Medzi všetkými ústrojmi ľudského tela, žalúdok je najväčším mučedlníkom 
a že sú žalúdkové a brušné choroby najrozšírenejšie, tomu veru sa nedá odo- 
preť. Jeden vysoko učený francúzsky lekár hovorí, že mnohé žalúdkové 
a brušné choroby pochádzajú od toho, že ľudia jedia a pijú veľmi horúce 
jedlá a nápoje. Hovorí, že mnohé žalúdkové vredy a zapálenia povstávajú 
následkom užívania horúcich jedál a nápojov, poneváč sa dráždenie horú- 
cimi pokrmami deň pri dni opakuje. Hlavne môžeme to povedať o polievke, 
káve, čaji atd*. 

Liečenie: — 1 ) Vezmi Dreveného spráškovaného uhlia 3 uncie. 

Sódy (Bi-carbonate of Sóda) 1 unciu. 

Smiešaj to dobre a užívaj z tej miešaniny pred každým jedením po pol 
malej lyžičky a nato zapij vody. Cukrové a múčne jedlá nechaj a pri jedení 
nepreplň žalúdok. 

2) Užívaj 5 — 10 kvapiek na cukre z Hoffmanských alebo z Karmelit 
ských kvapiek. (Viď obsah kde som opísal ako sa majú robiť.) 

3) Vezmi Noholistu (Mandrake) 2 uncie (štyri lyžky) 

Alkoholu jeden pint. 

Nechaj to stáť za pár dní. Dávka 8 do 1 kvapiek na cukre každej 
pol hodiny a zapiť vodou. 

4) Odporúčava sa tiež aj výťah z maty peprnej. Daj dve lyžky maty 
do pinty špiritusu, nechaj stáť za 48 hodín a máš to hotové. Užívaj po 
5 do 1 O kvapiek na cukre každej pol hodiny. 

O ďalšie predpisy viď obsah jednotlivýdh chorôb brušných a "Lekár- 
sky Receptár". f 

BOĽAVÉ ÚSTA. 
(Kanker.) 

Je to nemoc sliznej blany ústnej a môže sa rozvetviť cez celý zažívací 214 DOMÁCI LEKÁR A RADCA kanál a jestli sa tomu zavčasu nepomôže, môžeme očakávať dosť veľké 
nepríjemnosti. 

Príznaky: — Najprv pokazujú sa malé, biele vredíky v ústach a na jazy- 
ku a konečne prikmotrí sa nevolnosť a popudivosť žalúdka. Vredíky 
stávajú sa boľastnými, koža suchá, tvár bľadá a ruky i nohy studené. 

Liečenie: — 1) Vyčistiť dobre črevá klistýrom alebo preháňajúcim pro- 
strisdkom (Viď obsah "Lieky na prehnatie"), 

2) Vymývať ústa šalvijovým čajom, k čomu dodáme trochu bieleho 
liadku (Alum) a boraksu. Keď vyraženiny sú veľmi trápne, treba kúsok 
liadku spáHť v rúre, potlcť ho na prach a tým práškom dotknúť sa vredíkov 
pomocou handričky. Pri tom má sa zadržať miernosť v jedení, užívať 
ľahké jedlá a nemoc prejde. Hrdlo i ústa majú sa vymývať dobrým 
kloktadlom (Viď obsah "Kloktadlá"). 

3) Dobre účinkuje nasledujúca miešanina: Zapar lyžku šalvii s jedným 
pintom vody, nechaj stáť za 5 minút, preceď, oslaď medom alebo cukrom 
a dodaj do toho ešte 1 5 kvapiek železnej tinktúry (Tincture of Iron) ; 
s;miešaj dobre, zamoč handričku a dotkni fiou vredovité miesta. 

CÍP OPUCHNUTÝ. 

Jestli cíp v ústach opuchne, dobrým prostriedkom je biely liadok 
(Alum), z ktorého dáme pol lyžičky do pinty vody, a s tou tekutinou 
vymývame (gargarizujeme) ústa. Dobre pomáha i dubenka (tannin) ; 
dáme jednu lyžičku tanninu na kvartu vody, a s tým si ústa vyplachujeme. 
Jestli by to nepomáhalo, kúpte si kúsok pekelného kameňa (Lapis infernalis 
— po anglicky caustic stone), potrite ním cíp a vypláchnite si ústa vodou. 
Netreba sa toho báť, lebo pekelný kameň nepáli ani neškodí, okrem odpor- 
nej chuti, ktorú cíti človek po natieraní. Len na to dať pozor, aby sa v 
ruke nezlámal, lebo kúsok odlámaný mohol by sa dostať do hrdla. 

DUS (MURA). 

(Nightmare) 

Niektoré krvnaté, tlsté osoby mávajú v noci dusenie na prsiach pri čom 
cítia j ako by niečo na prsiach ležalo, oddych sa úži, človek nemôže sa poh- 
núť a po prebudení silne sa potí, srdce tlčie, hlava bolí, atď. Príčinou toho 
je plný žalúdok a nejaká prekážka v obehu krve, najmä, jestli človek 
horeznačky spí. 

Liečenie: — 1) Lieky tu veľmi málo pomáhajú. Hlavná vec je aby 
človek nešiel spať s preplneným žalúdkom. Večer alebo celkom nič, alebo 
len málo jiesť. Nepiť liehoviny, kávu a čaj. Varovať sa od ťažko ztravi- 
teľných pokrmov a dať pozor aby stolica bola riadna. Pred líhaním vypiť 
dva alebo viac pohárov studenej vody a ľahnúť si na pravý bok. Alebo: 

2) Večer pred líhaním vypiť veľký pohár cukrovej vody, do ktorej 
pridáme za lyžičku magnesii (Magnesia). 

3) Jestli máme hermančok po ruke, zrobme si čaj a vypime za šialočku 
hneď pred líhaním. DOMÁCI l.EKAR A RADCA 216 HLADOVITOSŤ— PAŽRAVOSŤ. 

Sú ľudia, ktorí majú ustavičný hlad, ktorí viac jedia ako iní a predsa 
nie sú tak silní, ako tí, ktorí menej jedia. To znamená chybné trávenie, to 
jest, že sa požitý pokrm neztrávi a že včšia časť pokrmu vy chodí z človeka 
neztrávená von. 

Liečenie:' — Hlavným liekom je diéta a dobré silné pokrmy. Kto si ža- 
lúdok rozšíril s málo poživnými pokrmami ako zemiakmi atd*., nech jie mäso, 
vajcia na mäkko prihotovené, mlieko a silné polievky; tým dávame telu 
dobré, výživné látky a stav sa polepší. Jestli trávenie je celkom slabé, 
možno užívať pepsinové víno ktoré si každý sám môže árobiť (Viď "Víno 
Pepsinové"). Nasledujúce bylinné víno je pomáhateľné: 

Bylinné Víno. 

Rad. Gentian. 

Cort. aurentior. 

Cort. Chinae reg. 

H erb. Absynth. 

Radix Galang. aa. half ounce. 

Všetko dobre potlčeme, zalejeme dvoma kvartami bieleho vína a nechá- 
me stáť na teplom mieste za jeden týždeň. Po precedení môžeme ho osladiť 
a užívať po jednej malej skleničke po každom jedení. 

ČO JE KATAR? 

Na stránkach knihy "Anatómia" spomenuli sme, že očné vĺčka, nos, 
ústa, jazyk, hrdlo, priedušnica, pľúca, žalúdok, črevá, mechúr, močová rúrka, 
atd*. sú tak vaňou sliznou blanou vyfutrované. Té blany vylučujú sliz, 
ktorý robí nástroje klzavými. Z príčiny zapálenia bársktorej blany priteká 
k nej viac krve a preto vylučuje sa viac slizu a ten sa mení dľa miesta a povahy 
nemoce. To je katar alebo zapálenie sliznej blany. Hlavnými všeobec- 
nými príznakami každého kataru sú: väčší výtok sliny a napuchnutie sliznej 
blany. V horších stupňoch kataru, blany sú pokryté hnusnými vredmi, 
ktoré sa rýchle šíria a môžu sa dostať i do hlbších vrstiev. Pri každom v 
tejto knihe opísanom katare podávame spôsob liečenia. (Viď obsah). 

KATAR ČRIEV AKUTNÝ (NÁHLY). 

Sídlom črevného kataru akútneho je tenké črevo. Črevný katar akutný, 
(ktorý sa objavil náhle) povstváva obyčajne z nejakej diétnej chyby alebo 
z prechladnutia, pri vlhkom, chladnom počasí, — z mechanického podráž- 
denia sliznej blany atď. 

Príznaky: — Hlavným príznakom tejto nemoce je behačka; mimo behač- 
ky nemocný cíti malátnosť, ošklivosť, kŕče, často silí ho na vracanie a 
zároveň vo výkaloch nachádzajú sa neztrávené zbytky pokrmu, 

Liečenie: — 1 ) Najväčšou chybou pri liečení kataru čriev je rýchle za- 
stavenie behačky. Radšej dbať o to, aby sa črevo úplne vyprázdnilo, k 
čomu slúži ricinový olej, alebo klistýr a začať prísnu diétu. Liečenie to isté, 
jako sme opísali pri behačke (Viď "Behačka"). DOMÁCI LEKÁR A RADCA 2) Zrob si čaj z borového kvetu (z borovice) a vypi za jednu šialku 
v jeden deň a na druhý deň zrob si čaj z pelynku a užívaj po lyžičke ráno 
v obed i večer. Kto sa takým spôsobom lieči, asi za 3 — 4 týždne, zaiste sa 
vylieči, a^poň stav jeho sa značne polepší (Kneipp). 

KATAR ČRIEV CHRONICKÝ. 

Chronický katar čriev sídli v hrubom čreve a vyviňuje sa zo stavu 
akútneho, alebo z dajakých iných porúch v čreve, a trvá niekedy i niekoľkov 
rokov. Najčastejšou príčinou črevného kataru je nezdravé zažívanie; v 
čreve vyvinie sa veľká kyslosť a tvorenie sa plynu, čo spôsobuje boľasti v 
bruchu, škrkanie, behačku a nechuť k jedlu; bruch je nadutý, boľasti zach- 
vacujú zvlášte okolie pupka a jazyk je škaredé obklopený. Koslosť povstáva 
následkom nesprávneho zažívania a tým pôsobená je nedostatočná chemická 
premena črevného obsahu. Ďalšou príčinou kataru môže byť nedostatok 
žalúdkových šťav, bez ktorých zdravé zažívanie je nemožné; tiež aj poží- 
vanie dráždivých pokrmov a prechladnutie brucha a nôh je nemalou príčinou 
tejto nemoce. 

Príznaky:: — Behačka — niekedy zácpa; nadutie, nechuť k jedlu, ner- 
vosnosť, tlak v bruchu, niekedy všeobecná slabosť, chudnutie a človek sa 
vôbec zle cíti. 

Liečenie: — 1) Zadržanie diéty. Ačpráve človek nemusí byť tak opatr- 
ným pri katare čriev j ako pri katare žalúdka, lebo hrubé črevo je nie tak 
vážne pri zažívam, j ako tenké, ale predsa máme dať pozor na to čo jeme, 
jako jeme a kedy jeme. Pri záchvatoch zácpy potrebujeme klistýr s teplou 
vodou, do ktorej dáme trocha kuchynskej soli. Okrem toho pohyb na 
čerstvom povetrí a čistota celého tela sú odporúčané. 

2) Kúpte si v lekárni dve uncie "Neutralizing Cordial", a užívajte asi 
3 lyžičky denne. 

KATAR ŽALÚDKA NÁHLY. 

Táto nemoc je jedna z najrozšírenejších chorôb a pochádza buďto od 
prechladnutia a planého pokrmu alebo od nemierneho jedenia a pitia. Isté 
je, že tisíce dospelých mužov trpia na žalúdkový katar následkom veľkého 
užívania alkoholických nápojov alebo následkom prejedenia a prepitia sa. 

Príz;naky 5— Choroba počína sa vracaním jako sebaobranou podráž- 
deného žalúdka; k tomu družia sa ztrata chuti k jedlu, kyslosť, ryhanie, 
záha, nepokoj a ťažkosť v žalúdku; mnoho ráz 2}ácpa alebo behačka; moč 
je hustý; žalúdok veľmi bolí a niekedy nastúpi i zapálenie žalúdka. Náhly 
katar žalúdka môže sa rýchle skončiť ale stáva sa, že následkom veľkého 
podráždenia, vyvíja sa i iná nemoc, zvlášte týfus, a preto máme dať pozor 
aby sme katar nezanedbávali. 

Liečenie: — 1 ) Najjednoduchejším prostriedkom proti kataru toho druhu 
je pokoj a — hlad. Máme obmedziť ztravu a zároveň pokrm má byť 
ľahký a riedky. Po vracaní, jestli sa žalúdok dobre vyprázdnil, nechajme 
nemocného pokojne ležať a nedávajme mu žiadny pokrm, aby si žalúdok 
odpočinul. Jestli vracanie nenastalo, dávajme chorému lieky na vracanie. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 217 Pri zácpach potrebujeme ricinový olej, klistýr alebo niektorý z preháňacich 
prostriedkov: pri krčiach môžeme dávať Hoffmanské kvapky alebo tinktúru 
z maty peprnej, po 5 — 10 kvapiek na cukre. 

2) Čaj z pelynku a s anseriny tiež dobré služby koná; má sa užívať 
mierne. 

3) Pepsinové víno alebo pepsinové tabletky môžu sa užívať tri razy 
denne vedľa predpisu. (Viď i Kneippové liečenie.) 

KATAR ŽALÚDKA CHRONICKÝ 

Vyvíja sa pomaly jako následok častého opakovania pokleskov proti 
predpisom správnej výživy. Stretávame sa s tou chorobou v najvyšších i 
najnižších kruhoch ľudstva a ľudia tak zvaného stredného stavu trpia na 
katar veľmi zriedka. To je asi preto, lebo bohatší ľudia žijú príliš dobre, 
a naopak, úbohí nemajú čo jesť, nemajú dostatočnú zásobu tukov a bielko- 
viny, a napchajú si črevo zemiakmi a suchým chlebom, z čoho často povstáva 
rozšírenie žalúdka a iné nemoce. U stredných kruhov je 'to ináč; tu domáca 
pani stará sa sama o kuchyňu, usiluje sa, aby pokrm riadne, na hodinu bol na 
stole, pokrm je miešaný, chutne pripravený, nie jednostranný a takým spô- 
sobom rodinka dostáva všetky potrebné látky výživné v náležitej složitosti. 
Ďalšími príčinami kataru žalúdkového sú srdečné chyby, pľúcne nemoce, 
alkoholismus a nepočetné poruchy, ktoré pomaly oslabujú zažívacie ústroje; 
užívame pokrmy a nápoje príliš studené, alebo príliš teplé; preplňujeme si 
žalúdky pri slávnostných hostinách a takým spôsobom podkopávame si zdra- 
vie a dávame sa do pazúrov chronického kataru žalúdkového. 

Príznaky: — Nepríjemný pocit a plnosť žalúdka hneď po jedení; okolie 
dolinky je veľmi citlivé; nezriedka už i jemné obhmatanie vyvoláva pocit 
vracania a dávenia bez toho, aby vracanie nastalo; tá náchylnosť ku vracaniu 
vyskytuje sa zvlášte ráno keď človek vstal z postele; zkúsený pozorovateľ 
pozná tú nemoc z charakteristického spôsobu kašľu, ktorý skorej neprestáva, 
kým nemocný nevykašľal zo žalúdka tuhý šliam. Ďalšími príznakmi sú 
veľké poruchy pri trávení, ryhanie, záha, plyny, kyslosť v ústach, smrad- 
ľavý zápach z úst, bôľ a hryzenie, ktoré obyčajne prestáva po užití trocha 
pokrmu; raz zácpa, zase behačka, ustavične trápia nemocného, k tomu 
družia sa všeobecné slabosti sústavy, nervosnosť a iné. 

Liečenie: — 1 ) Najprv musíme zmeniť doterajšiu životasprávu. Hneď 
na počiatku poznamenáme, že chronický katar žalúdka nemôže byť náhle 
vyliečený, ani si nemysli človeče, že môžeš si kúpiť dakde na svete skleničku 
liekov, ktorá by ťa vyliečila za týždefi alebo za mesiac; nie, a tisíce ráz nie. Tá 
nemoc potrebuje času a práve tak, jako všetky iné chronické nemoce, musí 
byť pomaly liečená. Mnohí idú k lekárovi, ktorý im niečo predpíše, a 
myslia si, že v skleničke je tá speisiteľná medicína, ktorá im má za týždeň 
alebo za mesiac pomôcť a ich celkom vyliečiť. Jestli sa však zklamali, a 
stav ich sa nepolepšil, zanechajú lekára, idú k druhému, a tratia svoje centy 
bez toho aby sa im polepšilo. Taký človek radšej nech si zadrží peniaze, 
lebo ustavičným probovaním rôznych liekov veľmi si škodí. Najprv musí 
jesť len ľahko ztravitelný pokrm, zalnechať kúrenie a alkoholické nápoje. 218 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Človek trpiaci na katar nech nikdy celkom do sýtosti nejie, t. j. radšej viac 
ráz a menej. (Viď Kneippove liečenie.) 

KOLIKA. 

Pod slovom kolika rozumieme veľmi prudké, rezavé boľasti v bruchu na 
okolí pupka. Kolika prichodí rýchle a mučí človeka podobne ako žalú- 
dočné kŕče. 

Príčiny: — Zácpa, vetry, gázy, červy (hlísty), prechladnutie brucha a 
iné. Keď človek trpí na zácpu, najprv treba vziať prečisťujúci prostredok. 
Hoffmanské, Karmelitské, Káfrové alebo Baldrianové kvapky (asi 5 do 10 
kvapiek na cukre) tíšia bôľ. 

2) Jednu unciu Kolíkového koreňa (Wild Yam root) variť v jednom 
pinte vody za 1 O minút a z toho vypiť pol pinta naraz. Kolíkový koreň a 
dajaké kvapky mal by mať každý doma, lebo kolika môže zastihnúť človeka 
v noci, a bôle sú niekedy neznesitelné. Dr. King píše o kolíkovom koreni, 
že je to specifičná medicína proti kolike a že sa nikdy v ňom nesklamal. 

3) Keď kolika pochodí od prechladnutia pohár teplého vína, čaj z 
hermančeku alebo čaj mariankový dobre účinkujú najmä, jestli niečo teplého 
priložíme na brucho. 

4) Kvapky proti kolike: 

R. Oil of Cajeput 
Oil of Cloves 
Oil of Peppermint 
Oil of Anise 
Alcohol 
Dávka 1 O kvapiek na cukre a opakovať keď treba. 

5) Alebo: 

Tr. Assafetida 1 ounce 

Tr. Rhubarb 1 ounce 

Tr. Buchu 1 drachm 

Dosa: Pol lyžičky s vodou. Na druhý deň keď je stolica nevoľná 
dávať horkú soľ (Epsom Salts) jednu lyžku v teplej vode na lacno. 

KOLIKA ČREVNÁ 

Kolika vystupuje v podobe záchvatov a pôsobí prudké boľasti v bruchu 
a na okolí pupka. Boľasti sú vrtavé, rezavé a kŕčovité. Kolika prichádza 
rýchle a napáda i tých najzdravších ľudí. Príčiny jej môžu byť miestne 
podráždenie, ako zácpa, vetry, hlísty a prechladnutie brucha. 

Liečenie: — 1) Olejový klistýr tíši koliku temer vždy. Vnútorne dávať 
čaj z maty peprnej alebo výťah (tinktúru) kozlíkový (Tr. of Valerián) po 
dvadsať kvapkách na cukre a opakovať dávku o pol hodiny. 

2) Odvar z hermančoku tri šialky denne alebo mandlový olej, z 
ktorého užívame asi po 1 0. kvapkách na cukre tri razy denne. 

3) Hoffmanské alebo káfrové kvapky užívajú sa po 5 do 1 kvapiek 
na cukre. Vi 


ounce 


Vi 


ounce 


Vi 


ounce 


Vi 


ounce 


2 


ounces DOMÁCI LEKÁR A RADCA 219 4) Horúci flemel priložený na život zastaví koliku. 

5) Jestli kolika pochodí od vetrov, natierame brucho teplou handrou 
a dávame nemocnému piť odvar z maty peprnej a z rebríčku. 

KRČ ŽALÚDKOVÝ. 

Nápady kŕčové pochádzajú z rozmanitých príčin. U mladých dievčat 
bľadnička, u žien hystéria alebo chudokrevnosť, u mužských otrávenie taba- 
kom, alkoholom atď. Časom sú té osoby choré i na pečeňu (liver) čo sa 
dá poznať po žltej barve tváre. 

Príznaky: — Silný, cez bruch okolo žalúdka križujúci bôľ; ruky a nohy 
sú zimné ako ľad a mrznú; zimný pot vystupuje na čelo; trasenie zimou a 
nápady mdloby; niekedy chorý kričí a zvíja sa od bôľu; krč obyčajne 
končí sa s veľkým oslabnutím, dlhší čas trvajúcim. Čas nápadov je veľmi 
rozmanitý a nemožno ho akurátne predpovedať. 

Liečenie:^ — 1) ísť do postele a ležať spokojne; každé rušenie a krik 
zväčšujú kŕče. Horúce obkladky alebo horčicový flajster (mustard plaster) 
na brucho prikladať; vnútorne dávať Hoffmanské, káfrové alebo melisové 
kvapky po 10 kvapiek na cukre každej pol hodiny; preháňacie prostriedky 
a pri nepoiľiadkoch žalúdka liek na vracanie. 

2) Rozmiešaj pol lyžičky sódy (Sóda Bi-carbonate) v pol poháre tep- 
lej vody a pi po každom jedení. Neužívaj dráždivé, pálčivé jedlá a lieky; 
olej môže sa smelo dávať pre svoj lahodiaci skutok. 

3) Daj do šialky horúcej vody, jednu lyžku cukru a vypi tak horúce 
ako môžeš vydržať. Opakuj o pol hodiny. 

4) Čaj z peprnej maty s domieškou trochu sódy účinkuje výborne. 
Massáž brucha, pôst a pohyb na sviežom povetrí sú dobrými liekami pri 
žalúdkových krčach. 

KRVÁCANIE ZO ŽALÚDKA. 

Ako sme to spomenuli pri krvácaní z pľúc, krv vyvracaná zo žalúdka 
je temno-červená, s potravinami smiešaná a sa nepení. Obyčajne pochádza 
zo žalúdkovej sliznej blany, zo žalúdkových vredov atď. 

Liečenie: — 1) Pacient má si ľahnúť a prehltávať kúsky ľadu. Pri veľ- 
kom krvácaní, jestli chorý nemôže jesť, treba do neho cez konečník zastriekať 
šialku teplého hovädzého čaju (Beef tea) a po zastriekaní tisneme konečník 
uterákom, aby sa zastriekanina v chorom zadržala. 

2) Užívanie kuchynskej soli po pol lyžičky každej pol hodiny mnohoráz 
zastaví krvácanie. 

3) Čaj z čarovného lieskovca (Hammamelis Virginica) účinkuje vý- 
borne a rýchle. K dostaniu v lekárňach. 

(Viď i "Zastavenie krvácania".) 

KURDEJ (ŠKORBUT— SCURVY). 

Kurdej napáda i tých najzdravších ľudí. Povstáva z prechladnutia 
a vlhkosti, z nezdravého vzduchu a špatnej potravy, najmä v kasárňach, 220 DOMÁCI LEKÁR A RADCA barakoch a žalároch; často zachváca i námorníkov, ktorí sú odkázaní za 
dlhší čas na naložené silne solené mäso, ako každodenné miäsité jedlo. Na- 
páda tiež aj deti a tu môže byť hlavnou príčinou nečistota, zlý pokrm, 
nezdravý príbytok a rôzne chytľavé nemoce. 

Príznaky: — Najprv ďasna vredovatejú, krvácajú, opuchnú a neskoršie 
sbierajú sa; osoba zachvátená cíti sa zle; po tele vyhadzujú sa príšte; pri po- 
kročilejšom stupni nenxoce, cjiorý má ošklivý, zdochlinovitý zápach z úst, väč- 
šie klopanie srdca, ťažký duch, boľasti v údoch atď. 

Liečenie:: — 1 ) Najprv starať sa o čistý, suchý, teplý vzduch a o pokoj 
tela a mysle. Zadržanie diéty. Šalát šťavel, kyslé ovocie, chren, káva, víno, 
pivo, maslo, mlieko sú prospešné. Umývanie octom vodou rozriedeným 
dobre účinkuje. 

2) Pri zácpe dávať ricinový olej a proti behačke odvar z černicového 
koreňa. 

3) Najlepším liekom proti kurdeju je citrón. Zvonku umývať telo za- 
chvátené citrónovou šťavou, a vnútorne užívať z nej po lyžke tri razy na deň. 

4) Odvar z lopúchového koreňa tiež dobré služby robí. K tomu radíme 
aby patričná osoba starala sa o čistotu tela a o dobrý pokrm. 

NEZÁŽIVNOSŤ. * 

(Dyspepsia) 

Dyspepsia je veľmi rozšírená nemoc. Ona napáda nielen zneužívaný 
žalúdok, ale aj iné ústroje. Modzog pociťuje nezáživnosť, hlava je tak 
úzko spojená s čuvami so žalúdkom, že ked* máme dáke duševné ťažkosti, 
žalúdok prestane pracovať a ztratíme chuť k jedeniu A naopak, keď máme 
žalúdkové ťažkosti, náš duševný stav je napadnutý, staneme sa dráždivými, 
zronenými, smutnými ba takmer aj rozum ztratíme. 

Príčiny: — Neporiadne, rýchle, nemierne jedenie; nemierne požívanie 
liehovín (korheľstvo) ; užívanie pri mnoho liekov; ťažká práca a presilenie; 
žiaľ, smútok, žiarlivosť, starosť a strach. Hnevlivosť, rozdráženosť má tiež 
planý následok na žalúdok, ba niekedy aj otravuje krv; krv planá, žalúdok 
je náchylný k zapáleniu. Nemocný má v žalúdku boľasti, pálenie a iné 
príznaky zapálenia, potom zase ošklivosť, nadúvanie, vetry, kyslosť, trasenie 
sa a vrhanie trápi nemocného. Jestli dyspepsia pochádza od nervosnosti, 
nemocný má klopanie srdca, slabosť v celom tele aj v žalúdku, nemôže 
dobre spávať, tvár dostane bľadú barvu, duševne je zronený a energia tela 
i modzgu mizne. 

Príznaky r^Dyspepsia privádza boľasť na prsia a na iné časté tela a ne- 
mocný trpí mnoho. Svaly tela soslabnú a zmäknú, na okolí žalúdka a 
slabín je nemocný veľmi citlivý; ruky a nohy má chladné, kožu suchú a 
bľadú. Niekedy má nohy a ruky horúce a páľčivé. Spánok je prekážaný 
niekedy zlými snami, nočným potením sa a akousi hrúzou, ktorá na neho 
prichádza. Často dostáva kašeľ a klopanie srdca. V ušiach mu hučí, je 
je nevrlý, nič sa mu nepáči a on sa tiež nikomu nepáči. Prichádza na neho 
zádumčivosť, dráždivosť, strach a zlá vôľa. Chuť k jedlu prestane, v žalúd- 
ku má kyslosť a ošklivosť núti ho k vracaniu. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 221 Na to tratí energiu, pevnú vôľu, dostáva koliku, a stáva sa smutným, 
beznádejným. Jazyk má obtiahnutý a v ústach cíti horkú chuť, ryha sa mu 
nepríjemne, hrdlo ho boUeva, má dych zlého zápachu, bolenie hlavy a záha 
ho pečie. 

Zase iní nemocní, trpiaci na dyspepsiu, nemajú žiadnych ťažkostí, len 
sú chudí, slabí a ľahko prechladnú. " 

Takýmto sa odporúča nasledovné: pôst, alebo nejedzte nič o čom viete, 
že vám škodí; požívajte len jednoduché a ľahko ztraviteľné jedlá, a jedzte 
vždy mierne a na čas; starajte sa o to, aby ste mali riadnu stolicu. Vždy treba 
mať na pamäti, že jedlo treba dobre požuvať a so slinami rozriediť, aby 
mal žalúdok obľahčenú prácu. Keď sa črevá nevyprázdňujú pravidelne, 
nečistota a jedovaté látky dostanú sa do krve, čo je celému zdraviu potom 
škodlivé. Na dyspepsiu trpiaci ľudia probujú lieky, idú od doktora do 
doktora a nedajú pozor na seba samých. 

Z dyspepsii môže povstať zácpa a zo zácpy zlatá žila a iné nemoce. 
Dyspepsia sa dá liečiť do čistá, ale tu nie len mediciny treba užívať, ale aj 
na to uvažovať, j ako človek žije a len tak sa môže chorý vyliečiť jestli 
zadrží zákony prírody. 

Liečenie: — 

I ) Essence of Peppermint 2 drachma 

Saleratus 2 drachms 

Dist. Water to 6 ounces. 

Dávka: Dve lyžičky tridsať minút pred jedením. 

2) Kúp v lekárni: 

Gum Myrrh 1 unciu 

Colombo 1 unciu 

Gentian 1 unciu 

Rhubarb root 1 unciu 

Cubeb 1 unciu 

Peruvian bark 1 unciu 

Alcohol 1 kvartu 

Daj rastliny do jednej fľaše, nalej na to špiritusu vodou napoli rozmie- 
šaného a nechaj stáť za týždeň. 

Dávka: Lyžičku 30 minút pred jedením. (Recept Doktora Cohna.) 

3) Dr. Halstead veľmi odporúča čaj z Magnólie (potrebuje sa kôra z 
koreňa). Dávka 4 — 6 šialok denne. 

4) Dr. Read píše, že za 24 roky predpisoval Brslen proti nezáživnosti 
a že ten liek ho nikdy nezklamal. V lekárňach predáva sa pod menom 
"Euonymus Atropurpurea" a predáva sa lacno. Kúp jeden funt kôry ž 
Brslenu, daj do džbána a nalej na to toľko dobrej pálenky, aby sa korene 
celkom zakryly a nechaj stáť za jeden týždeň. Potom preceď a užívaj z tej 
tinktúry po 10 až 30 kvapiek na cukre tri razy denne. 

5) Pepsinové víno tiež veľmi pomáha. Kúp v lekárni Pepsinu (Pepsin 222 DOMÁCI LEKÁR A RADCA scales) jednu unciu a daj pepsin do jedného galona dobrého vína a nechaj 
stáť za týždeň. Užívaj po jednom poháriku po každom jedení. 

6) Medzi lesnými darmi jakými nás matka príroda obdarila veľmi 
veľkú rollu hrajú borievky (jalovec). Užívanie ich pôsobí na nás oživujúco, 
povzbudzuje apetít, napomáha močové ústroje a miazga môže sa prikladať 
na rakovité rany. 

OCHABLOSŤ ŽALÚDKA. 

Ochablosť žalúdka zriedka vystupuje samostatne a zväčša záleží v tom, 
že svalové vlákna hlavnej vrstvy žalúdkových stien pri zažívaní nedejú sa 
dosť energične — rázne. Príčiny tohoto stavu môžu byť veľmi rôzne ako 
ku príkladu nedostatočná výživa, menovite u chudokrvných, ďalej vysiľu- 
júce choroby nervové, poruchy zapríčiňujúce ztratu žalúdkového svalstva, 
sníženie nervovej dráždivosti svalov a prílišné namáhanie telesné i duševné. 

Príznaky: — Hlavnými príznakmi ochablosti žalúdka sú: predĺžené zaží- 
vame v žalúdku, niekedy veľká žízeň, boľastný tlak. ktorý ako obruč okolo 
brucha trápi a sužuje nemocného, škrkanie, kyslosť a pocit veľkého hladu. 

Liečenie: — 1 ) Najprv sa má liečiť pôvodná choroba. Pokrm má byť 
záživný ale nedráždiaci. Poneváč na počiatku choroby nachádza sa dosta- 
točné množstvo solnej kyseliny, preto človek môže jesť bez obavy ľahko 
záživné pokrmy, dobrú mäkkú pečienku, vajcia na mäkko varené a iné tým 
podobné pokrmy. 

2) Užívať šťavu z jedného citróna denne. 

3) Dr. Warren odporúča Sódu (Sóda Bi-carbonate) v sajdru (Cider) ; 
totiž rozmiešať pol lyžičky sódy v pol poháre sajdru a vypiť ráno i večer. 
Alebo rozpustiť jednu lyžku soli v pinte teplej vody a po vychladnutí užívať 
jednu lyžku ráno a jednu večer. 

OPUCHLINA ĎASIEN. 

Pri opuchline ďasien pomáha myrrhová tinktúra (Tincture of Myrrh). 
Do pohára vody (teplej) daj 10 kvapiek myrrhovej tinktúry a vyplachuj 
si ústa viac razy denne. Alebo namoč štetočku do teplej vody, nakvapkaj 
na ňu pár kvapiek tinktúry a vymývaj tým zuby i ďasna. Alebo vezmi 

Olivého oleju 1 lyžku jedacu 

Kandisového cukru (Cuker Kandl) 2 malé lyžičky 

Zltky z dvoch vajec. 

To všetko dobre smiešaj. Natri handričku tou miešaninou a prilož ju 
na ďasna. 

CHOROBY PEČENE. 

O složeniu a činnosti pečene pohovorili sme v knihe Anatómii a Fisiolo- 
gii a tu pohovoríme o jej chorobách. Nemoce pečene môžu byť samostatné 
alebo môžu pochádzať aj následkom iných chorôb ako ku príkladu nemoce 
pľúc, srdca, atď. Väčšina chorôb pečeňových napáda starších ľudí a zvlášte 
mužských, čoho príčinou môže byť alkohol a syphilis. Choroby pečene DOMÁCI LEKÁR A RADCA 228 majú sa považovať ako chrožujúce choroby zdravia a radíme každému ne- 
mocnému, ktorý myslí, že trpí na ne, aby ich nezanedbal. Kto si prečítal 
článok o pečeni zaiste presvedčil sa o tom, že pečená je veľmi vážny ústroj 
nášho tela a zanedbalosť nemoce môže sa končiť smrťou. 

ZAPÁLENIE PEČENE. 

Zapálenie pečene delí sa na náhle (akutné) a na chronické zapálenie. 
Príznaky náhleho zapálenia sú bôľ v pravom boku, pod rebrami a pod 
pravou lopatkou v pleci, ktorý sa dakedy tiahne až dolu do ruky. Pravý 
bok je plnejší, okrúhlejší než ľavý bok; inemocný cíti sa zle. K tým prízna- 
kom družia sa ešte aj ztrata chuti k jedlu, zácpa, ospalosť cez deň a nespalosť 
v noci; tvár je žltavej barvy, moč zabarvený a v ňom nachádzajú sa čer- 
venasté, k tehle podobné usadliny; koža suchá, niekedy mastná a na nej 
zjavujú sa svrbiace vyrážky; puls je veľmi slabý; dych ťažký; kašeľ suchý 
a okrem toho i vracanie a neporiadky čriev sú prítomné. Príznaky tejto 
choroby sa menia dľa rodu, povahy, veku, telesnej sústavy chorého a dľa 
okolností. 

CHRONICKÉ ZAPÁLENIE PEČENE. 

Chronické zapálenie pečene značí, že je nemoc v pokročilom stave a 
okrem príznakov popísaných pri náhlom zapálení môžeme ešte spomnuť 
veľké nadymanie, bôľ v žalúdku, jazyk je bielo obtiahnutý, koža a oči žltejú, 
črevá riadne nepracujú, nemocný cíti sa slabým, trus je hlinenej barvy, 
inokedy tvrdý a tmavý a konečne obeh krve je pomalný a nohy i ruky 
studené. 

Liečenie: — 1 ) Keď je stolica tvrdá, klistýr z jedného pinta teplej vody, 
z jednej lyžky soli a z dvoch lyžiek glycerínu, dobre rozmiešaných, dá úľavu. 

2) Alebo kúpte si v lekárni: 

Aloin, Belladonna and Strychnine pills, 

a užijte jednu alebo dve na noc pred líhaním a na druhý deň vezmite 
Seidlitzové prášky alebo Sodium phosphate prášok za lyžičku v poháre 
teplej vody na lacno. 

3) Proti chorobám pečene jednoduchá púpava je nejlepším prostried- 
kom medzi všetkými liekami na svete jaké do dnes sú známe. Hovorí 
Doktor Spark: "Trpel som za 15 rokov na nemoce pečene. Preštudoval 
som všetky možné knihy pojednávajúce o tejto chorobe, užíval som lieky 
za liekami, liečil som sa u tých naj vybitej ši ch lekárov vo Phjladelphii, bol 
som liečený dr. Wilsonom, dr. Jordánom a inými, ale pomoc sa nenašla. 
Jedna stará ošetrovateľka radila mi, aby som užíval koreň z púpavy. Nuž, 
oprobujem, veď škodiť nemôže. Kúpil som za 50 centov koreňa z púpavy 
a tá jednoduchá rastlinka ma celkom na nohy postavila. Radím zo srdca 
každému trpiacemu na nemoce pečene, aby si kúpil v lekárni koreň z púpavy 

(Dandelion Root) a nech si z toho varí odvar k čomu sa berie tri lyžky 
koreňa na pint vody a to sa varí za 10 — 15 minút a po vychladnutí pije 
sa po sialočke dva razy denne. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 4) A teraz poslúchajte čo hovorí jeden z ďaleko-široko známych le- 
károv Dr. Gunn; "V prírode nechádzajú sa rastliny, ktoré Boh poslal pre 
človeka aby si nimi pomáhal v svojich biedach. Ale človek nechce sa o 
nich a ich silách poučiť, šľapá po nich namiesto toho aby si ich nasbieral a si 
nimi pomáhal. A predsa Boh ich nenasial na to aby hnilý, ale na to, aby 
si s nimi ľudia pomáhali. Presvedčený som z mojej vlastnej zkúsenosti, že 
nieto lepšieho lieku proti pojedným chorobám pečene jako je púpava". 
Preto radíme aby si ľudia pomáhali púpavou jestli trpia na choroby pečene. 

5) Podáme ešte jeden veľmi dobrý predpis proti nemociam pečene 
a zvlášte proti zapáleniam chronickým pečene. Kúpte si 

Fluid Extract Cascara Sagrada 2 uncie 

Fluid Extract Berberis Aquifolium 2 uncie 

Syrup simple 1 uncie 

POHYBUJÚCA SA PEČENÁ, CiLI NEPRAVIDELNOSŤ TVARU A 

POLOHY PEČENE. 

Sú to dve zajímavé choroby: "Pohybujúca sa pečeňa" a "Sňurovaním 
znetvorená pečefia". Slovom pohybujúca sa pečená rozumieme nepravidel- 
nosť polohy pečene vyskytujúcu sa niekedy u žien s ochablými stenami bruš- 
nými, pri čom pečená hýba sa smerom dolu. Zvlášte ženy, ktoré často je- 
don za druhým rodily a počas šestonedelia nedaly na seba pozor a si neod- 
počinuly, sú k tejto chorobe náchylné, menovite jestli nemajú dostatočnú vý- 
živu a jestli trpia na chudokrevnosť. Lekár môže ustáliť tú nemoc veľmi 
ľahko ohmataním brucha a vyšetrením polohy jednotlivých útrob v bruchu. 
V prvom okamžiku pomyslí si i ten najlepší lekár na tehotnosť alebo na bruš- 
ný vred, ale jestli je schopný a svedomitý, rýchle ustáli, že pečeňa nie je na 
svojom mieste. 

Príznaky S — Mnohé ženy ponosujú sa na rôzne neporiadky pečene ako 
kolika, silné vracanie, ťažká zácpa atď., kdežto sú ženy, ktoré vôbec necítia 
boľasti a nazdávajú sa byť celkom zdravými. 

Liečenie:^ — Najprv oprobujeme zlepšiť polohu pečene dobrým, vhod- 
ným obväzkom. K tomu cieľu predávajú sa bandaže (šnurovačky), ktoré 
namiesto aby brucho tlačily, pevne k nemu priliehajú a pečenú podpierajú. 
Avšak tie bandaže majú sa zrobiť podľa miery dľa lekárskeho predpisu, 
lebo stáva sa, že šnurovačky sú priveľké, alebo primalé a môžu viac škody 
narobiť jak dobrého. 

ZVÄČŠENIE PEČENE. 

Pečeňa môže sa zväčšiť z rôznych príčin. Hlavnými príznakmi tejto 
nemoče sú: nechuť k jedeniu, žltačka, niekedy behačka a pri väčšom na- 
puchnutí cíti nemocný ťažkosť a tlak, takže nemôže ani dýchať. Pravý bok 
hneď pod rebrami je napuchnutý a pri najmenšom tlaku cítime bôľ. 

LiečenieJ— 1) Prikladať neprestajne studené obkladky na napuchnuté 
miesto a náhle sú teplé, zameniť ich čerstvými. Ráno užívať "Sodiuna Phos- 
hpate" (možno kúpiť v lekárni) jednu lyžičku v poháre teplej vody na lap- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 225 no; piť čaj z rebarbary denne po dvoch-troch šialočkách. Piť lemonádu 
alebo akúkoľvek šťavu z kyslého ovocia. 

2) Doktor Pečírka píše, že jedna žena trpela asi 6 mesiacov na žltačku 
a užívala rozmanité lieky proti nej, ale jej stav sa nepolepšil. Pri vyšetro- 
vaní zbadal, že pečeňa je zväčšená a že jej nemoc je zväčšenie toho orgánu. 
Hneď nariadil, aby sa jej dávaly studené obkladky na zachvátené miesto a 
predpísal jej kyslé nápoje, ako lemonádu a iné kyslé šťavy a biedna žena, 
ktorá vyschla, ako kostra, za dva týždne sa do čistá vyliečila. 

ŽLČNÉ KAMENE. 

Žlčový kameň pozostáva zo žlče v kryštálovej forme. V mnohých 
pečeňových chorobách, zvlášte jestli sú tieže pokročilé, nemocní mávajú ne- 
snesiteľné boľasti, zapríčinené priechodom žlčných kamienkov cez žlčovody. 

Liečenie: — I) Večer pred líhaním vypi osem lyžiek olivového oleja 
(Olive Oil). Na ráno potom uži Seidlitzové prášky každú hodinu a to tak 
dlho, kým dobré rozvolnenie čriev nenastúpi. Asi o tri dni uži zase oleju 
a práškov tak ako je to vyššie opísano. 

2) Natieraj brucho, zvlášte okolie pečene (pravý bok pod rebrami) 
dobrým linimentom. 

SMRŠTENIE PEČENE (CIRRHOSA). 

Je to vleklé zapálenie jaterného tkaniva spojené na počiatku so zväč- 
šovaním jatier a v ďalšom priebehu bunky jaterné odumierajú a následkom 
toho nastáva silné svraštenie a zmenšenie jatier. Najčastejšou príčinou smrš- 
tenia pečene je nemierne požívanie alkoholických nápojov. 

Príznaky: — Neporiadky zažívacích ústrojov; ztrata chuti k jedlu; škr- 
kanle; tlak v žalúdku a na pravom boku pod rebrami; neskoršie, keď pečeňa 
sa zmenší, nemocný cíti ťažkosť, úzkosť a nadutie v bruchu, čo môže byť 
príznakom vodnatielky; ďalšími príznakmi sú: napuchnutie sleziny, katar 
žalúdka a čriev, zácpa alebo behačka, niekedy krvácanie čriev; barva kože 
je špinavá, žltá a konečne jestli si človek zavčasu nepomáha, nastúpi strašná 
vodnatielka, úplné oslabenie a — smrť. 

Liečenie: — Zanechať alkoholické nápoje, pálenie tabaku (kúrenie) 
dráždiace pokrmy a požívatiny. Užívať záživné jedlá a liečiť sa tak, ako 
sme to opísali pri vodnatielke. (Viď obsah). 

RAK PEČENE. 

Ľudia trpiaci na raka pečene, mávajú na pravom boku hneď pod re- 
brami napuchlinu, cítia veľkú boľasť, ťažkosti a pri hmataní zachváteného 
miesta prstami, môžeme nahmatať hrboľky, uzliny vo vnútri na pečeni. Lie- 
ku proti tej nemoci lekárska veda nemá. Možno upotrebiť lieky predpísané 
pri iných rakovinách. 

STRNUTIE (ZMERAVENOSŤ) PEČENE. 

Hlavnými príznakmi tejto nemoce sú: bľadosť, zápach z úst, nepríjem- 
ná chuť zvlášte za rána, škaredo potiahnutý jazyk, neztrávnosť a ťažkosti 226 DOMÁCI LEKÁR A RADCA po jedení, zácpa, niekedy behačka, bôľ hlavy, zvlášte na prednej časti tela, 
lenivosť a jávrat. 

Liečenie: — 1 ) Kúpte si v lekárni "Little Liver Pills" za 25 centov a 
užívajte jednu tri razy denne alebo viac. Alebo: 

2) Kúpte si "Sal Hepatica", ktorú môžete dostať za 15, 25 alebo 50 
centov. Užívajte z nej zvlášte ráno vo vode jednu lyžičku alebo viac. 

3) Kúpte si Sodium Phosphate jeden ifunt za 25 centov a užívajte jed- 
nu lyžičku v pol šialky horúcej vody ráno na lacno. Asi na druhý alebo na 
tretí deň dávka má byť menšia. 

4) Jestli sa namyslíte postiť za 48 hodín, vtedy nepotrebujete mnoho 
liekov, lebo príroda vás sama vylieči. 

ŽLTAČKA — ZLATENICA. 

(Jaundice — Morbus Regis. ) 

Žltačka je zväčša príznakom nemoci peč<;i4<' alebo čriev. Príčinami 
žltačky sú kamienky v žlči a v žlčovodoch («u/ky, cez ktoré žič tečie z 
mechúra žlčového do čriev) ; duševné pohnutie, ako hnev, zlosť, závisť; 
tesné šňurovačky, opasky, remene atď., žltačkou sa preto menuje, že ne- 
mocní dostávajú žltú barvu. 

Príznaky: — Najprv žitnú oči a korene nechťov; potom tvár, šija a 
konečne telo a končetiny. Moč je hustý, tmavo-žltý a barví spodné šaty; 
jazyk je tiež na žlto obtiahnutý; ústa suché, chuť k jedlu sa tratí; k tomu 
družia sa boľasti hlavy, niekedy aj vracanie a v ťažších prípadoch horúčka, 
zimnica a všeobecná slabosť, od čoho človek veľmi chudne. Trus je hli- 
nenej barvy a veľmi smrdí. 

Liečenie: — 1 ) Vezmi dve lyžky sadze a zaviaž ju do malého vrecka. 
Potom tak zaviazanú vlož do pohára vody a nechaj to stáť cez noc. Ráno 
odstráň mešec so sadzou a do vody, v ktorej sadza boía daj jedno vajce 
(žltok i bielok) a dobre rozmiešaj a konečne vypi naraz. Opakuj to každé 
ráno za dlhší čas. 

2) Professor Goss odporúča tinktúru z bieleho jaseňa. Zrob si výťah 
z kôry bieleho jaseňa (Chionanthus Virginica) takto: Do pinty borovičky 
(Holland Gin) daj 3 lyžky kôry a nechaj stáť za 48 hodín. Z toho má sa 
užívať jedna lyžička jedáca pred každým jedením. 

ROZŠÍRENIE ÚST. 

Stáva sa, že pri prílišnom otvorení úst, ku príkladu keď sa veľký 
kus do úst položí, alebo ked* sa človek rýchle zasmeje a roztvorí ústa, 
vyskočí spodná čeľusť zo svojich článkov, ležiacich vedľa ucha, a človek 
nemôže zatvoriť ústa. 

Liečenie: — 1) Chorý si sadne. Chytiť pravou rukou spodnú čeľusť 
chorého tak, aby veľký palec prišiel na zuby a prsty pod bradu. Hlavu 
nemocného pritiahneme si na prsia ľavou rukou. Potom čeľusť zkrútime 
a hlávky čeľustné prijdu na miesto do jamky. Pri tom napravo vaní máme 
si palec ručníkom okrútiť, lebo pri rýchlom zatvorení úst, mohly by zuby 
palec pokaličiť. Ľudia naprávajú tú nemoc vraj tak, že dajú nemocnému DOMÁCI LEKÁR A RADCA 227 V "pysk" (zaucho) a ústa sa zatvoria, — čo sa môže, pravdepodobne,, aj 
stať. 

ROZŠÍRENIE ŽALÚDKA. 

Poneváč rozšírenie žalúdka nie je samostatnou, ale z iných chorôb po- 
maly vyvinutou sa nemocou, preto i príznaky jej nie sú určité a menia sa 
dľa pôvodnej choroby, následkom ktorej rozšírenie žalúdka povstalo. 
Zväčša ide tu o to, že pokrmy ležia príliš dlho v žalúdku, nemocní sťažujú 
sa na pocit preplnenia, na nepríjemnú citlivosť pri tlaku na okolí žalúdka 
a preto popúšťajú si remene, opasky alebo korsety (šňurovačky), aby si 
pomohli proti tlaku; jazyk takých ľudí je silne potiahnutý, v ústach má- 
vajú nepríjemnú chuť a pálenie záhy ich trápi; časom trpia na veľký hlad 
a naopak, nemajú často za celé dni chuti k jedlu. Ačpráve té samé prí- 
znaky poukazlujú sa i pri chronickom katare žalúdkovom, vzniká pri trva- 
lom rozšírení žalúdka ešte jeden istý, neomylný príznak, totiž SILNE VRA- 
CANIE nen^acných, ktoré je akousi sebapomocou tela, lebo žalúdok tým 
sa zbavuje rozkladajúcich sa v ňom látok, ktoré nemôže ani ztráviť, ani 
popchať ku črevu. Je to podivuhodné jaké množstvo zbytočného pokrmu 
môže byť pri tom vyvracané. 

Ale toto vracanie, po ktorom cíti nemocný na čas úľavu, stane sa ne- 
pravidelne j ši m, žalúdok mechanickým tlakom potravín viac a viac sa rozši- 
ruje, škrkanie, kyslosť, zápach z úst, pálenie záhy sa z^'^äčšujú, nemocný 
značne schne, potom zachvátené bývajú i iné ústroje ako srdce, pečeňa, 
pľúca, z čoho zase môžu povstať záduch, klopanie srdca, vodnatieľka a iné; 
ruky a nohy sú studené, koža schne a lupa sa a konečne skôr-neskôr dostaví 
sa smrť. 

Liečenie :i — 1) Opísali sme obraz pravdivého rozšírenia žalúdka a teraz 
pohovoríme o liečení. Ztrava má byť taká, aby žalúdok nedráždila, aby 
obsahovala dosť výživných látok a jesť treba len naj záživnej šie pokrmy. 
Vystríliať sa nadýmacích pokrmov, zelenín, čerstvého chleba, múčnych je- 
dál, zemiakov a alkoholických nápojov. Jesť možno sekané surové alebo 
pečené mäso, mäkkú pečienku, vajcia na mäkko varené, hovädzí čaj (beef 
tea) alebo dobrú polievku, korku z bieleho pečiva a podobné, ľahko záživ- 
né potraviny. 

2) Vypláchnutie žalúdka. Vopcháme nemocnému cez hrdlo a pažerák 
gumovú rúrku do žalúdka a do voľného konca rúrky dáme lievik, cez ktorý 
lejeme vodu do žalúdka a tým sa žalúdok vypláchne. Potom spustíme rúr- 
ku tak, aby ona stála nižšie než žalúdok a obsah žalúdkový vyjde von. TaJcé 
vyplachovanie môžeme opakovať tak dlho, až tekutina vytekajúca zo žalúd- 
ka je úplne čistá. Takým vypláchnutím pozbavíme sa pocitu preplnenia, 
tlaku a kyslosti. Poneváč vyplachovaním žalúdka ničí sa voľná kyselina 
solná, ktorá je veľmi potrebná ku zažívaniu, radí sa nemocným, aby užívali 
niekoľko ráz denne trochu pepsinu s rozriedenou kyselinou soľnou (Muratic 
Acid Dilluted) asi 5 (päť) kvapiek rozriedenej kyseliny solnej tri razy den- 
ne. Vypláchnutie čreva vôbec nie je škodlivé. 

3) Lieky na prehnanie majú sa tiež užívať, ale také, aby žalúdok veľ- 
mi nepodráždily, (Viď obsah "Lieky na prehnanie".) 228 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 4) Konečne podotkneme ešte, že výživné klistýry, systematické, cez 
ďaísiu dobu prevádzané konajú pri rozšírení žalúdka výtečne nielen k udr- 
žaniu síl, ale i k úľave žalúdka; mimo klistýru môžeme upotrebiť ešte aj ma- 
sáž, elektriku a vodoliečbu. (Viď obsah.) 

SMRADĽAVÝ ZÁPACH Z OST. 

Príčinou nesnesiteľného zápachu z úst môže byť neporiadok žalúdka, 
vyžralé zuby, nečistota d'asní a úst atď. Niekedy páchne z nosa, čo zase 
môže byť prínakom nemocných pľúc alebo vredy sa v nose nachádzajú, z 
ktorých potom tečie smradľavá, často krvou smiešaná matéria (hnis), v 
nose robia sa strupy a pod strupami vredy, ktoré alebo sa hoj a alebo hlbšie 
vnikajú. 

Liečenie: — 1) Jestli je zápach od žalúdka, užívame po lyžičke práško- 
vatého dreveného uhlia tri razy denne. 

2) Rozpusť jednu lyžičku špiritusu z maty peprnej v šialke vody, a vy- 
plachuj si tou miešaninou ústa. 

3) Jestli zápach pochodí od neporiadkov nosa, liečenie má sa previesť 
tak ako je opísané pri "Katare nosa". 

4) Jestli človek ťažko dýcha tak, že nos je vôbec zapchatý, môže byť, 
že sa v nose robia polypy; tie treba dať odstrániť, čo každý lekáír urobí v 
krátkom čase. Netreba sa toho báť, lebo stáva sa to bez boľasti. 

ÚZKY PAŽERÁK. 

Chorý, zachvátený touto nemocou, nemôže prehltávať, lebo pokrm za- 
staví sa na tom mieste, kde je pažerák súžený a ztadiaľ býva vrátený nazpät. 
Z počiatku prehltanie len mäsa, chleba a iných tvrdých pokrmov robí ťažko- 
sti; pozdejšie už aj tekutiny ako voda a mlieko prehltávajú sa ťažko a ko- 
nečne musí človek umreť od hladu. Poneváč taký chorý doma liečiť sa 
nemôže, lebo tu ide o to, aby sa pažerák rozšíril, preto najlepšie je ísť do 
nemocnice. 

VETRY — NADUTIE. 

Nadutie je nepríjemná choroba a vyskytuje sa častejšie u žien než u 
mužských. Hlavnou príčinou tejto nemoce je prílišné nahromadenie, alebo 
zadržanie plynu (gásov) v črevách, zapríčineného nesprávnou výživou, 
vleklou slabosťou čriev a porušením trávenia. Obyčajne ide tu o chronickú 
zácpu, ochablosť, lenivosť čriev, chronický katar a o iné neporiadky. 

Liečenie:^ — 1 ) Najprv vyčistiť črevá a starať sa o dobré trávenie. Pri 
nadutí a vetroch dobre účinkujú Hermančok, Anis, Máta pepmá, Kozlík a 
pre deti Fenykl. Z niektorej rastliny, alebo zo všetkých dobre spolu smie- 
ša"?iých, robí sa čaj a pije sa ráno i večer. 

2) Rozmiešaj pol lyžičky sódy (Sóda Bicarbonate) v poháre teplej vo- 
dy a vypi hneď po každom jedení. 

3) Dobré služby konajú tinktúra z Maty peprnej, Hoffmanské kvapky, 
alebo jestli tie nie sú pri ruke, môže sa užívať po 5 — 10 kvapkách káfrový DOMÁCI LEKÁR A RADCA 229 spiritus. Pokrm má byť ľahký, dobre ztraviteľný a varovať sa od alkoho- 
lických nápojov. 

VODNATIEĽKA. 

Jestli sa voda pod kožou v daktorej dutine alebo v niektorom ústroji 
usadzuje, taký stav menujeme vodnatieľkou. Vodnatieľka je nie samostat- 
nou chorobou, ale radšej príznakom jednej alebo viac chorôb. Počína sa 
obyčajne na niektorom mieste tela a rozširuje sa často po celom tele. Prí- 
činami jej môžu byť srdečné a cievne vady, zapálenie blán telesných, ne- 
moce pečene a ľadvienok, rak, zapálenie priedušnice a iné. Nemocný sa 
zle cíti, slabne, špatné vyzerá, koža je bľadá, cíti sa veľmi nepokojným, 
rozčúleným, nervosným, raz je ospalý a druhý raz celkom nemôže spať, má 
zimu, nohy ho bolia a sú veľmi slabé, trovenie je čo raz horšie a chuť k jedlu 
je ztratená, močenie sa menší a moč je červený. Vodnatieľka niekedy sa 
sama od seba ztratí; nemocný častejšie močí, tým sa voda z tela tratí a 
môže i dočista zmiznúť. Najčastejšie napáda vodnatieľka brucho. 

VODNATIEĽKA BRUCHA. 

Táto vodnatieľka pochádza od nemoce srdca, pečene, ľadvienok, su- 
ohotín, raka atď. Na počiatku choroby, pokiaľ je len malá zásoba tekutiny 
v bruchu prítomná, príznakov máme málo pri tej chorobe. Až keď sa v 
bruchu viac tekutiny nasbieralo, počína objem brucha rásť, nemocný cíti 
ťažkosť a preplnenie, chuť k jedlu slabne, trovenie stáva sa stále horším, 
konečne nasbiera sa v bruchu i 1 O až do 12 litrov tekutiny a nemocný vyzerá 
ako veľký preplnený mech. 

Liečenie: — 1 ) Prv než by sme sa do liečenia tejto choroby chytili, má- 
me vyšetriť nemoc a ustáliť pôvodný jej prameň. 

2) Dávať močopudné čaje, aby čím viac vody z tela vychádzalo. (Vid* 
močo-pudné prostriedky. ) 

3) Vezmi asi tri hrste bazovej kôry vnútornej, var ju v pintu vody a 
preceď. Do tej precedeniny dolej teplého mlieka jeden pint, dobre roz- 
miešaj a pi polovicu ráno a druhú polovicu večer. 

4) Kúp si v lekárni jednu unciu indiánskej konopy "(Apocynum Canna- 
binum), var v pinte vody a po precedení pij po šialke tri razy denne. 

5) Alebo: kúp si dve draohmy (dve malé lyžičky) náprstníku (Digi- 
talis) a moč v pinte horúcej vody za 10 minút. Dávka: Jednu kávovú ly- 
žičku každé tri hodiny. Náprstník je veľmi silná rastlina a preto má sa dať 
pozor, aby veľké dávky nemocnému nedávaly sa. Teda viac sa nikdy nemá 
brať len ako je tu predpísano. V lekárňach predávajú sa listy i tinktúra. 
Z tinktúry užíva sa po 5 (päť) kvapkách vo vode tri razy denne. 

6) Silný odvar v Ambrosii (Ragweed), k čomu dodáme jednu lyžku 
náprstníku, tiež dobré služby koná pri vodnatieľke. Užíva sa po 4 šialočky 
denne. 2 so DOMÁCI LEKÁR A RADCA 7) Dajte si zrobiť v lekárni: 
Tincturae Digitalis 
Tincturae Scillae 
Spir. Juniperis Comp. 
Potas. Acetatis 
Vini albi q. s. 1 drachm 
2 drachms 
2 drachms 
2 drachms 

6 ounces. Dávka : 
8) Lyžku jedácu 3 alebo 4 razy denne. Alebo: Potas. Bitart 1 ounce 

Extr. Convallariae 3 drachms 

Syrup symp. q. s. 8 ounces 

Dávka: Lyžičku kávovú tri razy denne. VRACANIE. 

Príčinami vracania môžu byť žalúdkové neporiadky, tehotenstvo, 
dráždivosť niektorého ústroja, ku príkladu modzgu, ľadvín, materníka; ra- 
kovina, alebo vredy žalúdka; mechanické prekážanie bársktorej časti črev- 
ného kanálu a horúčky. 

Liečenie: — 1 ) Horčicový f lajster (Mustard plaster) priložený na bru- 
cho zastaví jakékoľvek vracanie. 

2) Caj pripravený zo škorici (Cinnamon bark) zastaví vracanie veľmi 
rýchle. Tak samo dobre účinkuje i čaj z) breskyňových listov, 

3) Vezmi Nehaseného vápna J/2 uncii (jednu lyžku) 

Cukru 2 unce (štyri lyžky) 

Vody 1 pint (pajnt). 

Smiešaj dobre a nechaj stáť za dve hodiny až sa miešanina usadne. 

Potom slej čistú tekutinu do druhej fľaše a dodaj ešte k nej malú šialočku 

mlieka. Dávka: jednu lyžku každých 20 — 30 minút. 

ZÁCPA. 

"Jestli lekár nemocného navštívi, prvá jeho otázka 
je: "Ci chodí poriadne na stranu?" To dokazuje, že 
zdravie závisí od pravidelnosti vyčisťovania čriev. — 
Zácpa znamená zapchanie — zapečenie čriev. Človek 
má aspoň raz na deň vyprázdniť svoje črevá. Keď 
človek tej povinnosti zadosť neučiní, trus zostáva v 
črevách, z toho sa robí otrava, ktorá zase vniká do 
krve a znečisťuje ju. 

JAKÉ SÚ NÁSLEDKY ZÁCPY? 

Zácpa napáda žalúdoik a zapríčiňuje: Ztratu apetítu, tlak a ťažkosť po 
jedení, kyslosť žalúdka, smradľavý dyoh, vracanie, dyspepsiu, neztrávnosť, 
gásy a katar žalúdka. 

Zácpa napáda hlavu a zapríčiňuje: Bôľ hlavy, mdlobu, ztratu pamäti, 
nervový bôľ hlavy, závrat, zádumčivosť, dráždivosť, melanchóliu a smútok^ 
OBRAZ 286. 
Jaký je váš jazyk ? DOMÁCI LEKÁR A RADCA 231 Zácpa napáda nervy a zapríčiňuje: Bezsennosť, zlé sny, nepokoj nosť, 
bôľ po celom tele, trasenie údov, strach a neuralgiu. 

Zácpa napáda kožu a zapríčiňuje: Boliaky, vredy, vydutia, vyrážky, 
pupence na tvári, lišaje, eczemu, rany, vši, svrab, zimné ruky a nohy. 

Zácpa napáda oči, uši a zapríčiňuje: Boľavé, krvou obehnuté oči, zvo- 
nenie v ušiach, mnoho razy hluchotu a slepotu. 

Zácpa napáda pečeňu (Liver) a zapríčiňuje: žltačku, ospalivosť, ne- 
spavosť a lenivosť. 

Zácpa napáda srdce a zapríčiňuje: Bôľ a veľké klopanie srdca, zi\hu a 
rozšírenie srdca. 

Zácpa napáda ľadvienky (Kidney) a zapríčiňuje: Páliaci, krvavý, ne- 
čistý moč, rheumatismus, lámku, hostec, bôľ kríža a prší, koliku a kŕče. 

Zácpa napáda mechúr, brucho, črevá a zapríčiňuje: Zapálenie mechú- 
ra, piesok a kameň v mechúri, bôľ brucha a žalúdka, zapálenie slepého čre- 
va, zlatú žilu, svrbenie v konečníku, krvácajúcu zlatú žilu, fistulu, hjlísty, 
tasomnicu a katar žalúdka. 

Zácpa napáda ústa, hrdlo, pľúca a zapríčiňuje: Zlú, horkú alebo kyslú 
chuť, boliaci jazyk, boliaky v ústach, krátky dych, suchoty, potiahnutý, ne- 
čistý jazyk, zimnicu, bôľ hrdla, suchý kašeľ atď. 

Zácpa trápi ženy a zapríčiňuje: Plané následky, lebo materník je vy- 
tískaný zo svojho miesta, raz dolu, raz hore, raz na bok. V horších pádoch 
materník napuchne, alebo zapáli sa a takýto stav je veľmi nepríjemný. 
Zácpa u žien zapríčiňuje belotok, násilné mesačné čistenie, spadnutie ma- 
terníka atď. 

Liečenie: — Lieky proti T^kcpe sú najväčším prameňom príjmov pre le- 
kárnika, lebo nieto snáď choroby, proti ktorej by bolo užívano toľko liekov 
ako proti zácpe, ktorá žiada stále nových a silnejších prostriedkov. Spom- 
neme tu niektoré z najobvyklejších prostriedkov. 

1 ) Dietetické prostriedky na prehnanie sú dusené ovocie, kefír, kyslé 
mliekj^ cmar, med, medovník. Grahamov chlieb a iné. 

2) Mierne preháňacie prostriedky sú mana, ricinový olej, magnesia, 
sirka, sladké drevo, rebarbara a iné rastlinné lieky. 

3) Zo solí odporúča sa horká soľ (Epsom salt) jako tiež minerálne 
vody. 

4) Silnejšie preháňacie lieky sú kalomel, aloe, listy senný, jalap, kro- 
tonový olej atď. 

5) V "Lekárskom Receptáru" podal som rôzne miešaniny, eliksíry, 
syrupy atď., z ktorých ktorýkoľvek môže sa užívať proti zácpe. 

6) Sú však i iné prostredky proti zácpe a síce pravidelná práca rukami, 
jednoduchá domáca ztrava, telocvik, masáž a liečenie vodou, zvlášte kli- 
stýry vodové a olejové. 

7) Preháňacie prostriedky nech budú ony i tisícráz vychválené, nikdy 
vás zo zácyy nevyliečia, a čím viac liekov užívate, tým ťažšie bude liečenie 
zácpy. Odvar slivkový, do ktorého dáme niečo sennových listov je odpo- 
rúčania hodný, avšak najlepšou lekárkou i tu je matka príroda, ktorá má 232 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 288— A. 

Obraz 288 — A vyobrazuje črevá počas zácpy. 
Zbytky, ktoré by malý byť vyprázdnené, zo- 
stávajú v črevách, následkom čoho robia sa 
gázy, všetko sa kvasí, celý systém trpí, čo 
má obyčajne zlé následky. mnohé a mnohé lieky proti zácpe v lesoch a preto každý by mal sa usilovať, 
aby nielen vždy na lekárskom pokrme žil, ale aby si sám pomáhal podľa zá- 
konov prírody a nikdy sa nezklame. 

8) Prevarte dve kvarty vody, dajte do nej trochu bieleho mydla, vlejte 
vody do striekačky (Fountain Syringe) a urobte si klistýr hneď pred spa- 
ním, ale klistýr sa nemá brať hned* po jedení. Voda vyčistí črevá lepšie 
než j akákoľvek medicína, nestojí vás ani centa, krém trochu času a zaiste 
uznáte polepšenie hneď po vystriekaní čriev. Taká striekačka nemala by 
chybeť v žiadnom dome. Stojí asi jedon dollár a vydrží za pár rokov. 

ZLÁ CHUŤ V ÚSTACH. 

Takejto chuti často sa zbavíme odstránením príčiny a častým vymýva- 
ním úst teplým roztokom boričnej kyseliny, alebo roztokom obyčajnej ku- 
chynskej soli. 

ZÁHA. 

Pálenie záhy je veľmi nepríjemné zlo. U nervosných ľudí, hlavne po 
jedení, záha je častým hosťom. Pobúrenie žalúdka, alkoholismus, premô- 
ženie žalúdka pokrmami, z ktorých robí sa veľa kyseliny, potom kyslé zele- 
niny, cukrové, mastné, múčne jedlá, údenina atď. vyvolávajú často pále- 
nie záhy. 

Liečenie: — V prvom rade možno užiť hneď po každom jedení asi pol 
lyžičky Sódy (Sóda Bicarbonate) v pol poháre vody rozmiešanej. Sóda 
zastaví záhu na istý čas. Človek má sa držať ostrej životosprávy, to jest 
zadržať poriadok v jedení. Netreba požívať ťažko ztraviteľné, tlsté, múčne, 
kyslé pokrmy; nepiť alkoholické nápoje a nepáliť tabak, cigary a cigaretle a 
záha prejde. 

2) Blahodárne účinkujú nasledujúce veci: Šťava z jalovcu alebo čaj z 
centarii, prevarené mlieko užívané po každom jedení, alebo cukrová voda 
užívaná ráno na lacno. 

3) Pri rýchlych záchvatoch môže pacient užiť Hoffmanských, Baldria- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 233 nových alebo Karmelitských kvapiek; jestli tých nieto po ruke, káfrový špi- 
ritus tiež pomáha. Alebo: 

4) Užiť lyžičku na prach potlčeného dreveného uhlia tri razy denne. 

ZAPÁLENIE JAZYKA. 

Niekedy zapáli sa jazyk a opuchne tak, že chorý ani hovoriť, ani pre- 
hltávať nemôže a keď sa mu rýchle nepomáha, môže sa zadusiť, lebo ko- 
nečne i dýchanie stane sa nemožným. 

Liečenie:— Tu veľmi dobre účinkuje ľad. Malé kúsky ľadu vo veľ- 
kosti lieskového orecha kladú sa jeden za druhým na zapálený jazyk. Keď 
by ľadu nel^olo po ruke (ako v lete), môže sa upotrebiť zimná voda. Môžu 
sa dávať na krk zimné obkladky a síce takto: Na štvoro složený a V zimnej 
vode vykrútený ručník priloží sa na holý krk a po vrchu obviaže sa vlnenou 
šatkou. Ľf.d a zimné obkladky mnohým pomohly. Jestli by sa nemocný 
nachádzal v nebezpečenstve zadusenia, musí sa podať operácii priedušnice; 
po takej operácii môžeme mať nádej, že sa mu polepší. 

ZAPÁLENIE LYMFOVÝCH ŽLIAZ (NÁHLE). 

Najzretelnejším príznakom tejto nemoce je červený čík (šrám), ktorý 
sa ťahá od zapáleného miesta ku najbližšej skupine lymfových žliaz. Pri 
poranení ruky ťahajú sa tieto rudé, pri dotyku veľmi boľastné, číky zretelne 
od zápäste ku lymfovým žlazám loketným a v ťažších prípadoch až ku lym- 
fovým žlaajám v podpazuší. I to malé, docela nepatrné a sotva viditeľné 
poranenie, na príklad bodnutie nečistou ihlou, stačí úplne, aby vyvolalo za- 
pálenie lymfových žliaz. 

Liečenie:^ — Zachvátená časť má byť v pokoji; aby vyššie ležala než 
ostatné telo; prikladať studené, mokré obkladky; jestli by hniloba žliaz na- 
stúpila, v tomto páde prikladať máme teplé obkladky z ľanovej kaše a ko- 
nečne nabehlina musí sa prerezať a každý deň čistým plátnom obväzovať, 
kým sa docela nezahojí. 

ZAPÁLENIE LYMFOVÝCH ŽLIAZ CHRONICKÉ. 

Chronické vredy lymfových žliaz, ktoré často vidíme u detí úbohých 
tried, sú v úzkom spojení so škrofľami, avšak nemáme všetky chronické na- 
behliny považovať ako príčiny škrofľov, poneváč všeobecná nedostatočná 
výživa, anglická nemoc a chronické lišaje nezriedka vyvolávajú dlhotrva- 
júcu vredovitosť žliaz!. 

Liečenie: — Hlavná vec, aby sme ustálili nemoc, to jest aby sme doko- 
nale vedeli príčinu nemoce, z jakej nemoci pochádza a potom sa chytiť do 
pôvodnej nemoci a tú liečiť. Často čistota, pravidelné kúpanie, silná výži- 
va a pobyt na čerstvom vzduchu vystačia. Liečenie môže byť to samé ako 
pri škrofľach, avšak dobre je poradiť sa svedomitého lekára. 

ZAPÁLENIE POBRUŠNICE. 

Pobrušnica je útla, vlhká blana, pokrývajúca nielen vnútornú stenu 234 DOMÁCI LEKÁR A RADCA brušnej dutiny, ale i veškeré útroby (vynímajúc ľadviny, zadný oddiel peče- 
ne a dolný konec konečníka), ktoré navzájom spojuje a tak ich v polohe 
chráni. Zapálenie tejto blany je nielen veľmi boľastná, ale i veľmi nebez- 
pečná nemoc. Príčiny zapálenia pobrušnice sú rôzne. Tak ku príkladu: 
zvonkajšie poranenie, jako bodné a strelné rany, brušnými stenami prenika- 
júce, môžu vyvolať zapálenie pobrušnice. I operácia stáva sa mnohoráz 
len preto nebezpečnou, poneváč lekár musí nožom otvoriť brušnú dutinu, 
pri čom nnôže sa vyvinúť zapálenie pobrušnice. Ďalšími príčinami môžu 
byť aj iné nemoce ako ku príkladu nemoce pečene, mechúra, ľadvín a zvláš- 
te vaječníkov a materníka, lebo materník a časť vaječníkov sú v priamom 
spojení s pobrušnicou a preto zapálenie týchto orgánov môže prejsť i na 
pobrušnicu. Najväčšie nebezpečenstvo zapálenia pobrušnice u žien je počas 
pôrodu a pv>čas horúčky rodičky; tá úžasná nemoc šestonedelia nie je nič iné 
než ťažké horúčkové zapálenie pobrušnice, ktoré prinieslo mnohé ženy o 
život v tom najpeknejšom veku. 

Príznaky: — Té nemoce neprichádzajú v záchvatoch, ale sú trvalé; naj- 
istejším príznakom tejto nemoce je prudká boľasť, ktorá z počiatku obme- 
dzuje sa na jednom mieste, ale potom sa šíri po celom bruchu, pri každom 
hmate, alebo tlaku na brucho, ba i pri každom záchvatu tela (kašeľ, kých- 
nutie) stupňujú sa boľasti až k nevydržaniu. Okrem bôľu nastúpi i nadutie 
brucha následkom nahromadeného sa v ňom plynu; nemocný vracia pokr- 
my, ktoré nedávno zjedol; vyvracané hmoty sú zelené, žlčovité, smrdiace. 

Stolica tvrdá; jazyk suchý a špinavé obklopený; nemocný má veUkú 
žízeň a škrkanie v bruchu; teplota sa dvíha; dýchanie je rýchle; všeobecná 
slabosť opanuje nemocného; tvár bľadne, oči sú zapadnuté do hlavy; na 
koži pokazuje sa studený lepkavý pot; nemocný je nepokojný, nemá chuti k 
jedlu a malátnosť ho opanuje. 

Liečenie: — 1 ) V prvých dňoch najlepšie je prikladať studené obkladky 
a zameniť ich tak skoro, náhle počínajú byť teplé (Viď Priessnitzov obklad). 
Proti vracaniu a proti veľkej žízni možno dávať nemocnému malé kúsky 
ľadu, ktoré sa rozpúšťajú v jeho ústach bez kúsania. Okrem toho môžeme 
mu podávať trochu studeného mlieka a koňaku (brandy) ; výživa musí byť 
tekutá, ku príkladu trochu mäsitej polievky, kakao s vajcom, svetlej kávy 
alebo čaju. Poneváč nemocný nemá chuti k jedlu, netreba ho k tomu nútiť. 

2) Kúpte v lekárni: 

Tincture of Aconite root 10 (ten) drops 

Aqua dest. 5 ounces. 

Dávka na počiatku: jednu lyžku každú pol hodiny. Keď sa stav po- 
lepšil, dávajte jednu lyžku každé tri alebo štyri hodiny. 

3) Dobré služby koná v tej nemoci morphium a ópium. 

Poneváč ale tieto silné lieky len lekár môže predpísať a len pQjd jeho 
dozorom môžu byť dávané nemocnému, preto jestli je možno najlepšie je 
poslať po lekára. Jestli nemocný dožije do 4-ho — 5-ho dňa, potom môže- 
me dúfať, že sa vyzdravie. Pri chronickom napálení pobrušnice možno dá- 
vať nemocnému klistýr, jestli trpí na zácpu, ale i tu treba sa poradiť lekára. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 235 Doba hojenia (rekonvalescencia) nesmie byť príliš prerušená. Nemocný po- 
trebuje ešte šetrenia za viac mesiacov. 

ZAPÁLENIE SLEPÉHO ČREVA. 

Za dávnych čias ľudia zomierali na boľasti v bruchu a nikto nevedel 
(ani sami lekári), že vlastne čo bolo príčinou smrti. Jedni mysleli, že boli 
otrávení ; druhí, že mali kŕče, katar alebo niečo iného a z toho, že zomreli. 
Vskutku však mnohí z takých nešťastníkov zomreli na zapálenie slepého 
čreva, čili na zapálenie slepej "kišky" (Appendicitis) . Ačpráve vo väčši- 
ne prípadov nejde o zapálenie samotného slepého čreva, ale o zapálenie 
červo vitého jeho výrostku, ktorý vyzerá ako malý prst, obe choroby robia 
ťažkosti trpiacemu človečenstvu a mnoho ráz končia smrťou. Ten malý 
výrostok môže sa zapáliť buďto keď niečo tvrdého do neho ziájde, ako 
kôstky z ovocia atd'., alebo môže sa zapáliť i následkom nezáživnosti, zácpy 
a iných príčin. 

Príznaky: — Zapálenie počína sa s horúčkou, tlakom na okolí slepého 
čreva, pravá časť opuchne a tú opuchlinu možno ohmatať medzi pupkom a 
klbom pravej nohy; nemocný cíti ohromné boľasti, že sa toho ani dotknúť 
nemožno, k čomu nastáva vracanie, zácpa a niekedy behačka. Zapálenie 
môže byť aj chronické, pri tom boľasti sú tiež veľké, lež nie také, ako pri ná- 
hlom zapálení. Tu o istý čas boľasti prejdú, a nemocný cíti sa dosť dobre. 

Liečenie: — Poneváč podkladom zapálenia slepého čreva je skoro vždy 
stavenie sa a zhustenie obsahu črevného, treba sa usilovať, aby sa tomu sta- 
veniu odpomohlo. Mnohí užívajú po dvoch až do 4 lyžiek olivového oleja 
a iní zase vlistýr a síce v takom páde, jestli zapálenie nezašlo aj na pobruš- 
nicu; ale kde je horúčka veľká a teplomer pokazuje 40° C, tu potom naj- 
lepšie je, jestli necháme nemocného v pokoji a pre miernenie boľasti dávame 
opiové kvapky (dľa predpisu lekára), aby sa takým spôsobom nemocný 
utíšil. 

2) Priessnitzové obklady na pravú stranu brucha majú sa prikladať a 
náhle sú trochu teplé, hneď musia byť zimnými zamenené. To sa má robiť 
neprestajne za dlhší čas. Ztrava má byť tekutá, ako polievka (slabšia) a 
mlieko; piť možno dávať vodu alebo lemonádu. 

3) Jes*;'i sa zavčasu užije kolíkového korepa (Dioscorea Villosa), ten 
prostriedok tak rečeno je neomylným. Ostrý bôľ v nižnej pravej časti bru- 
cha môže byť zastavený extraktom kolíkového koreňa. Kúp si v lekárni 
hneď na počiatku záchvatu, keď cítiš, že máš hodný bôľ v pravom boku 
a na tom mieste nabehne opuchlina ako vajce, Fluid Elxtract of Dioscorea 
Villosa, naplň pohár asi dve tretiny vodou a do tej vody daj jednu malú ly- 
žičku z ektraktu a dobre rozmiešajúc užívaj z tej miešaniny po jednej lyžičke 
každú pol hodinu, kým bôľ neprestane. Dr. Halle z Chicaga hovorí, že 
kolíkový koreň užívaný ako je vyššie opísano, je najlepším prostriedkoin 
proti zapáleniu slepého čreva. Okrem toho prikladať studené obkladky na 
brucho ako sme to opísali pod č. 2. 

4) Jestli je zapálenie veľmi nebezpečné a vidí sa, že nemocný veľmi 
klesá, tu potom nieto inej pomoci ako operácia. 

Poznámka: Pisateľ tejto knihy trpel na zapálenie slepého čreva tri ra- 236 DOMÁCI LEKÁR A RADCA zy a ačpráve lekári, vyjmúc jedného, radili operáciu, pisateľ sa jej nepodro- 
bil. Liečenie pozostávalo z ľadových obkladov na zachvátené miesto, z oli- 
vového oleja a pokoja v posteli. Posledný nápad bol asi pred 14, rokmi, 
od toho času držal sa prísnej diéty. Pisateľ jie len raz na deň a síce večeru, 
ráno šialku kávy a na obed pohár studenej vody. 

ZAPÁLENIE SLEZINY. 

Zapálenie sleziny je zväčša príznakom dajakej druhej nemoci, avšak 
môže sa vyskytnúť i poranením, úrazom, hodením, spadnutím atď. Hlavné 
príznaky zapálenia sú: ťažkosť, nadutosť, tupá boľasť na okolí sleziny, ne- 
záživnosť a iné. 

Liečenie:^ — 1) Dr. Andrews predpisuje nasledujúci liek: 
Tinct. Uvedaliae Yl ounce 

Aquae 3 — Y4 

Dávka: Lyžičku štyri razy na deň. 

2) Dr Lyon odporúča nasledujúcu masť: 

lodoformi 45 grains 

Extr. Belladonnae 1 drachm 

01. Mentn. Pip. 10 drops 

Adipis Lanae 2 ounces. 

M. Tou masťou namažú sa zachvátené miesta ráno a večer. 

ŽABA. 

Ziabou menujeme otok na spodku jazyka. Otok jazyka môže byť nie- 
kedy tak veľký, že zaplní celé ústa a pri tom napuchnutý jazyk je nahor 
obrátený. Ten otok povstáva následkom nahromadenia sa pod jazykom 
slizovitej šťavy, pri čom sa slizná blana vypúli a ústa preplní. 

Liečenie? — V takých pádoch treba ísť k lekárovi; ten blanu trokarom 
prepichne a tekutinu vypustí; potom zastrekne trochu jódovej tinktúry do 
vnútra a nechá to tam za minútu, po čom žaba sa obyčajne v krátkom čase 
zahojí. 

ŽALÚDKOVÉ VREDY. 

Vredy žalúdkové nachádzajú sa na stenách žalúdka a hoja sa pomaly. 
Vredy ničia krvavé telieska a zapríčiňujú výlev krve zo žalúdka. Boľasti 
sú veľmi trapné a podobajú sa bôľu zubov. Obyčajne ťažoba a bôľ žalúd- 
ka pri užívaní pokrmu sa ^äčšujú. Objavuje sa aj vracanie, niekedy s 
krvou, čo neomylne zistí vredy žalúdka. Taká krv je temná, brunatná, — 
kdežto krv pľúc je jasno-červená. 

Liečenie: — 1) Pokoj, to jest: ľahnúť si do postele. Mokré obkladky. 

2) Argenti Nitratis 6 grains 

Extr. Hyosciami 12 grains. 

M. For 30 pills. Jednu pilulku tri razy denne. 

Jestli krvácanie sa zväčšuje a skoro pri každom vracaní dá sa krv vi- 
deť, najlepšie je poradiť sa s dobrým ránhojičom. IX. KNIHA Nemoce dýchajú 
cich ústrojov 

a ich liečenie 
OBRAZ 288. INHALATOR. 

Obraz znázorňuje nástroj "Inhaler" alebo "Inhalátor", pomocou ktorého vdýcha sa para alebo 

akákoľvek prchavá látka pre liečivé účele. Chceš žiť dlho na tom svete? 
Vdychuj vzduch v zime i v lete. 
Ale čistý, nezhubený. 
Ak chceS mať život blažený I DOMÁCI LEKÁR A RADCA NIEČO O PRECHLADNUTÍ. čerstvý vzduch je najlepším a naj- 
lacnejším krvočistiteľom. 

Príroda naložila nám, aby sme v povetrí žili, ale našim mudrovaním 
vidíme v tomto živle — v povetrí — akési chyby, lebo vždy nám niečo 
chybí, to prílišné teplo, to zima, to vlhkosť, to sucho, to silný vietor alebo 
nedostatok povetria. Nemôžeme sa spriateliť s prievanom, zamkýname sa 
do izieb, musíme obloky zapečatiť, aby sa vraj deti neprechladily — to sú 
rozkazy otcov a matiek, to uznávajú za svätú povinnosť v domácnosti. Ta- 
kým spôsobom prievan, bez ktorého predsa povetrie obnovované byť ne- 
môže, stane sa pre mnohých ľudí prameňom rôznych chorôb. 

Mnoho sa hovorí o prechladnutí, — ale prečo nehovorí sa i o rozhrie- 
vaní, z ktorého tak často vyniká konečná zima — smrť? 

Moderní (terajší) lekári sú presvedčení, že vlastne strach pred pre- 
chladnutím je prameňom mnohých nemocí a pravé liečenie týchto obáv nie 
je v ich moci. Isté je, že prechladnutie jestvuje, ale často prehnaná obava 
chorobu uskutoční alebo pohorší. Kto nebol predbežne prílišne rozohriaty, 
ten sa ľahko neprechladí. Pohovorme si o rozhrievaní a chladení. 

V horúčkových nemociach každý lekár báda stupeň tepla teplomerom 
(to meranie tepla mal by si osvojiť i nelekár). Zdravé telo pokazluje prie- 
merne deväťdesiatosem i pol stupňov tepla dľa Fahrenheita a počas horúč- 
ky teplota môže vystúpiť vyššie a môže zase rýchle i sostúpiť. Ľudské telo 
v pravidelnom stave, ako dokonalá samočinná pec, usporiaďuje sa svojou 
vlastnou teplotou a síce takto: 

1 ) Palivo leží v žalúdku, zkadiaľ rúry (črevá) berú pokrmy a nápoje 
na prerábanie. Co nebolo spotrebované, odchádza z tela ako výkaly a síce 
cez dolné, najhrubšie črevo: konečník. 

2) Mechy prievanové (pľúca) vťahujú z povetria kyslík, ktorý je po- 
trebný v ľudskom tele na spaľovanie pokrmov, — a vytisnú uhličitú kyse- 
linu von; uhličitá kyselina, ako už vieme z Fisiologie, povstáva následkom 
prepaľovania. V tej práci pomáhajú pľúcam potné žlazy kožné, ktorých 
činnosť stanoví druhé dýchanie cez kožné dierky — póry. 

3) Teplý životný (caloric) ustavične vyrábaný v tele pálením pokr- 
mov, zostane rozchvátaný najprv vtlačením cez srdcové svaly do tepien, 
žatým cez čo raz tenšie a tenšie rozvetvenie žíl až do pokožnej sieti vláseč- 
níc. Takým spôsobom za každým tepom (puls) pribýva všade čerstvý 
teplík, žalúdok, pľúca a tepny spravujú rozhrievanie a koža i vlásečnice 
slúžia na ochladenie, ktoré je vlastne v spojení s prechladnutím. 

Ochk-^denie je v istej miere potrebné, aby sa nenahromadilo v ľudskom 
tele primnoho tepla. Telo má vlastnosť potenia sa, t. j. oddávania vody 
v miere vnútorného vyrábania sa teplíka. Rovnako i pľúca, okrem uhličitej 
kyseliny, vydychujú tiež i vodu, jako to vidíme v zime, keď rýchle ochla- 
dený vz<dych vychodí jako para. Vtedy možno riecť, že pľúca sa potia. 
Následkom toho v zatvorených a ľuďmi preplneným izbách z vydýchaných 
nimi výparov, usadne sa na oblokoch a stenách vlhkosť. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 239 Tak isto na pokrytých čiastkach nášho tela nahromadí sa tým viac po- 
tu, čím viac oblek prekáža jeho vyparovaniu a čo sa nezmestí na koži, to 
prejde do bielizne, ktorej vlhkosť (mokrosť), potením spôsobená, pričiní 
sa do nepravidelného ochladenia t. j. do prechladnutia, najprv kožného po- 
vrchu a potom i rozmanitých údov. 

Hovorí Dr. P. Niemeyer: "Choroby prechladnutím zapríčinené, nielen 
sú vôbec známe, ale často, keď nevieme príčinu dajakého trpenia, tak oby- 
čajne hovoríme, že musí to byť PRECHLADNUTIE. A čo je prechladnu- 
tie? Prechladnutie je nič iné, ako ochladenie tela škodlivým spôsobom pre 
zdravie, a poneváč pri pravidelnom rozhrievaní a ochladení, posledné odbý- 
va sa na povrchu kože, žatým í prechladnutie môže prísť jedine zvonku, t.j. 
cez kožu a nikdy neprechladíme sa bezprostredne z pľúc, alebo zo žalúdka, 
ba ani zimnými nápojami.'* 

angína. 

Angina je nič iné, ako zTapálenie v hrdle a spôsobí boľasti pri prehlto- 
vaní. Sú ľudia, ktorí pri najmenšom prechladnutí trpia na tú nemoc. Po- 
čína sa obyčajne horúčkou, za tým nemocný tratí chuť k jedeniu, trpí na 
veľkú žížefi a pozdejšie i kašeľ trápi človeka. 

Liečenie: — 1 ) Pri tejto nemoci hlavná vec je, aby stolica bola voľná. 
Môže sa užívať niektorý z preháňacích čajov, do ktorého i pár sennových 
lístkov dáme; keď nemáme po ruke žiadneho rastlinného prostriedku, mô- 
žeme horkú soľ užívať (asi jednu lyžku v poháre vody rozmiešať a vypiť). 
Studené obkladky okolo krku, vymývanie hrdla so šalviovou vodičkou, po- 
tom nadobudnúť si dobrý liniment a tým natierať hrdlo a krk. 

2) Repa tiež sa môže užívať a síce takto: Koreň repy sa rozkrája na 
drobné kúsky a varí sa vo vode. S tým odvarom treba vymývať (gargari- 
zovať) hrdlo viac razy denne. Alebo: 

3) Upiecť tri cibule a náhle zmäkly, rýchle ich olúpeme a váľkom roz- 
vaľkáme. Rozvaľkanú cibuľu dáme do šatky a priložíme na hrdlo. Ob- 
kladok má byť tak teplý, j ako len môžeme vydržať, potom má byť dosť 
dlhý a široký, aby pokryl celý krk od ucha do ucha a nechá sa tam deň a 
noc. Po 24. hodinách treba ho zameniť čerstvým obkladom, pri čom spo- 
trebovaná cibuľa nemá sa viac razy upotrebiť. 

4) Ako kloktadlo môže sa upotrebiť i ibišový čaj, alebo roztok z bie- 
leho liadku. 

ASTHMA (ZÁDUCH — DÝCHAVICA). 

Málo ktorá choroba pôsobí takého trápenia, ako záduch, čili asthma. 
Pri mocných záchvatoch zdá sa, akoby sa nemocný mal zadusiť. Asthma 
vyskytuje sa i v mladom i v pokročilom veku a najviac napáda také osoby, 
ktoré majú od narodenia slabé ústroje dýchacie, slabú chrbtovú kosť, ná- 
chylnosť k nervovým chorobám a hystérii. Zo záduchu možno dostať aj 
iné pľúcne a hrdlové nemoce; i suchoty často pochádzajú od záduchu. 

Príznaky: — Veľká ťažkosť dýchania; nervové (čuvné) rozdráždenie; 
mdloba a závrat; dych stáva sa ťažším a tak sa vidí, ako by sa chorý dusil 240 DOMÁCI LEKÁR A RADCA a preto sa bojí ľahnúť do lôžka; zdá sa mu, že v izbe nieto dosť povetria, 
nemôže spať, otvori obloky a dvere, aby viac dýchať mohol, ale i to nepo- 
môže; oči sa vytreštia, žily na čele sa napnú; hlas je chripľavý; moču mnoho 
ide, ktorý je bezbarevný; dych pískavý, hlasný. 

Lieíčenie: — 1) Dobre je prikladať na prsia teplé cesto zrobené z hor- 
čičnej múky (mustard) ; hneď pred záchvatom močiť nohy v teplej vode, 
a piť čaj z akejkoľvek liečivej rastliny, aby sa nemocný potil. Po vymo- 
čení nôh treba ich dobre poutierať na sucho, natiahnuť vlnené punčochy, 
obuť sa a chodiť po izbe. Jestli k tomu nemocný dýcha pomaly a hlboko, 
v mncrhých pádoch záchvaty prestanú. 

2) Kúrenie (fajčenie) listov z blahovestníka (Eucaliptus) mnohým 
pomohlo. 

3) Jesť tri alebo štyri citróny na deň. 

4) Smiešaj štyri lyžky medu s dvoma lyžkami ricinového oleju (castor 
oil) a užívaj po jednej lyžke ráno i večer. 

5) Dr, Cleland predpisuje proti asthme Extract z Grindelie (Fluidextr. 
Grindeliae robustae) , z ktorého užíva sa od 1 5 do 30 kvapiek na cukre ale- 
bo s vodou tri razy denne. (K. dostaniu v lekárňach.) 

6) Dr. Wood odporúča čaj z'o suchých kaštanových listov. Zrobí sa 
čaj a užíva sa po lyžke každé ráno na lačný žalúdok. Dr. Barthlow pred- 
pisoval : 

Potassium Bromide 1 unciu 

Potassium lodide J/2 uncie 

Vody 4 uncie. 
Dávka: Jednu lyžičku ráno, v obed i večer. 

7) V lekárňach možno kúpiť prášky, ktoré obsahujú Stramonium; také 
prášky dajú sa na horúcu pľachu a potom dym sa vdýcha nosom a ústami. 

8) Konečne podáme ešte recept slávneho doktora Greera; dajte si pri- 
praviť v lekárni nasledujúci liek: 

Tr. of Lobelia 5 drachms 

Fl. Extr. of Cramp Bark 2 drachms 

Essence of Ginger 1 drachm. 

Dávka: Užijte 5 kvapiek vo vode každých desať minút tak dlho až 
polepšenie nastúpi. 

Spomneme ešte jeden druh asthmy asíce: 

SENNÁ ASTHMA ALEBO SENNÁ HORÚČKA. 
(Hay Fever.) 

Tá nemoc obyčajne mučí ľudí od júna do septembra a vyskytuje sa 
vdýchaním pelu alebo prášku z kvetín a sena; počína sa veľkým nastydnutím 
hlavy, k čomu druží sa sopľavosť nosa a ťažké dýchanie. Dobre účinkuje 
inhalácia (vdychanie) prášku zo sulfátu chininy. 

Sú ešte iné formy asthmy, avšak té opísali sme na iných miestach. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 241 
XXXI. tabuľka. Lekársky prístroj (aparát) ku liečeniu hrdla a nosa. BÔĽ V HRDLE. 

Jeslti bôľ hrdla pochodí od prechladnutia, kataru alebo kašľu, dobre 
pomáha čaj zo šalvii s dodatkom trochu medu a octu. Užíva sa po jednej 
jedacej lyžke viac razy denne, 

Jestli pri bolení hrdla cítime škrabanie a hltanie robí nám boľasti, prí- 
činou toho môže byť zapálenie hrdla, pri čom i mandle nabehnú, niekedy 
i jazyk opuchne tak, že nemocný ledva môže ústa otvoriť. V takom páde 
složíme ručník na štvôro, omočíme ho v studenej vode, vykrútime, priloží- 
me na holé hrdlo a obviažeme suchou vlnenou handričkou. Keď by sa stav 
nemocného do rána nepolepšil, treba potreť v hrdle všetky nabehliny (temno- 
červené miesta) pekelným kameňom (Lapis infernalis) — po anglicky 
caustic stone) ; to si môže nemocný aj sám zrobiť pred zrkadlom a síce tak: 
otvorí ústa, jednou rukou stiskne jazyk pomocou lyžičnej rúčky a druhou 
rukou drží kameň a všetky červené miesta ním potre. Kde je možné, nech 
to urobí lekár. 

2) Roztopiť hovädzí loj, roztrieť ho na flanelovej handričke, na vlne- 
nej punčoche alebo na brunátnom papieri a priložiť za tepla na hrdlo. 

3) Proti zachrípnutiu u rečníkov pomáha arniková tinktúra (Tincture 
of Arnica). Dáme do šialky vody 5 kvapiek tinktúry, pomiešame a z tej 
miešaniny užívame jednu lyžičku viac razy denne, 

4) Vezmi hrsť šalvie do hrnca, nalej na ňu pint vody a var za 10 mi- 
nút; potom preceď a dodaj do odvaru lyžku medu i lyžku octa, rozmiešaj 
to dobre a potrebuj ako kloktadlo na vymývanie hrdla. 

5) Daj na misu medu; do medu pridaj pšeničnej múky, jeden žltok z 
vajca a kúsok masla. To všetko dobre rozmiešaj tak, aby z toho hustá DOMÁCI LEKÁR A RADCA masť bola. Natri masť na plátenko, prilož okolo krku (hrdla) a obviaž 
vlnenou šatkou. Asi po dvoch takých obkladoch bôľ hrdla zmizne. 

KAŠEĽ. 

Kašeľ nemôžeme považovať za nemoc, ale len za príznak daktorej ne- 
moce. Ako sme už pri anatómii pľúc spomenuli, pľúca sú veľmi delikátne 
ústroje a z j akejkoľvek príčiny, ku príkladu dýchaním dymu, prachu, sirky 
atď. môžu byť podráždené. V pľúcach môže sa nasbierať mnoho šliamu, 
ktorý potom dráždi pľúca a pri odlučovaní toho šliamu človek musí kašľať. 
Pri nepatrných chorobách kašeľ sám od seba prestane, náhle sa choroba 
vylieči; ale kde je kašeľ príznakom zapálenia pľúc, záduchu a iných pľúc- 
nych chorôb, v tomto páde stane sa kašeľ povážlivejším a človek nemá od- 
kladať s liečením. Najprv teda treba sa vyliečiť z tej choroby, ktorá je prí- 
činou kašľu a vtedy i kašeľ zmizne. 

Liečenie:^ — 1 ) Kvapky proti kašľu (Cough Drops) : 

Alcohol 1 unciu 

Anisového oleja (Oil of Anise) 1 lyžičku 

Mandlového oleja (Oil of Almond 1 lyžičku 
Balsámu tolutanského (Balsam of Tolu 1 lyž. 
Balsámu smrekového (Balsam of Fir) 1 lyž. 

Všetko sa dobre smieša a užíva sa po 5 — 10 kvapkách na cukre. 

2) Vezmi šialku ľanového semena a namoč ho cez noc vo vode. Ráno 
postav na oheň dve kvarty vody s pol šialkou rezaného sladkého koreňa 
(Licorice root) a štvrť funta hrozienok a nechaj to za čas variť. Potom 
dodaj k tomu ľanové semeno i s vodou, v ktorej semeno moklo a var ešte 
za pol hodiny. Konečne preceď všetko a do precedeniny dodaj trochu ci- 
trónovej šťavy a cukru. 

To sa pije cez, deň studené a večer pred spaním šialoJčku, ale dávka 
má byť večer teplá. 

3) Vezmi pár zemiakov (bandurky), oškrab, vymyj a var ich jako 
obyčajne. Do scedenej vody daj ešte viac vody a kandisového cukru a var 
ešte za chvíľku. Z toho odvaru pije sa po tri šialočky denne. 

Ďalšie predpisy nájdeš v "Domácej Lekárni" (Viď obsah). 

KATAR HRTANA NÁHLY. 

Tá nemoc povstáva od prechladnutia, napáda hrtan a môže sa vyskyt- 
núť s katarom sliznej blany priedušnice. Príznaky tejto nemoce sú zachríp- 
nutie, niekedy napuchnutie, zapálenie a súženie hrtana, z čoho môže po- 
vstať zadusenie; k týmto príznakom druží sa i triaška, horúčka, kašeľ a 
silné vylučovanie hnisu. 

Liečenie: — Pacient nech si ľahne do postele a nech málo hovorí; kú- 
renie má sa zastaviť, lebo kúrenie dráždi hrtan; na krk prikladajú sa Priess- 
nitzové obklady (Viď "Obklady Priessnitzové") a na prsia tiež prikladáme 
obklady, lebo zmierňujú kašeľ a uspokojujú nemocného. Hlavná vec, aby 
sa nemocný dobre vypotil, k čomu používame niektoré na pot predpísané DOMÁCI LEKÁR A RADCA 243 Čaje. Dobré služby robí inhalácia horúcej pary (Inhalácia znamená vdýcha- 
nie, páchanie horúcej pary) ; proti kašľu užívaj ktorýkoľvek protikašľový 
liek alebo miešaninu, z ktorej si čaj zrobíš. Viď obsah a "Domácu lekárňu". KATAR HRTANA CHRONICKÝ. 

Chronický katar hrtana napadá nielen dospelých, ako si to mnohí my- 
slia, ale aj staršie deti, a to častejšie deti veľkomiest, než deti žijúce na de- 
dinách. Príčinou toho môže byť znečistený vzduch továrňami, prachom a 
dymom. Okrem toho dôležitým faktorom chronického kataru hrtana je 
všeobecný vývoj tela na 23áklade krtíc (škrofle), nedokrevnosti a anglickej 
nemoci. V staršom veku tá nemoc napadá zväčša pohlavie mužské a prí- 
činou toho je silné kúrenie, nemierne požívanie liehovín atď. 

Príznaky: — Jako starí tak mladí pacienti cítia akési škrabanie v hrdle, 
ktoré ich dráždi ku kašľu; u dospelých vyhadzujú sa uzlovité hrboľky vo 
velikosti špendlíkovej hlavičky na zadnej strane hrtana; u detí zväčšujú sa 
mandle, ktoré snáď sú príčinou kataru, poneváč tie deti mávajú vo dne i v 
noci ústa otvorené, nasledovne slizná blana v hrtane vysychá. 

Liečenie: — 1 ) Liečenie riadi sa podľa základnej príčiny choroby. Jestli 
sa jedná o nedkorvnosť alebo škrofle, treba sa starať o {zmenu vzduchu, 
jestli to hmotné pomery dovolia. Vdýchanie nosom je veľmi pomáhajúce. 
Okrem toho radí sa vyplachovanie (gargarizovanie) úst a hrdla teplou vo- 
dou, do ktorej dáme trochu kuchynskej soli. • 

2) Dobré služby koná inhalácia prevádzaná 
dva razy denne nástrojom ako to vidíte na obraze 
číslo 547. Do vody možno dodať trochu jódovej 
tinktúry, kamencu (Alum) alebo triesloviny (po- 
tash). Kto nemôže si kúpiť nástroj k inhalácii, ten 
nech dá horúcej vody do hrnca a nech vdýcha paru 
do seba. Daľšie recepty vid v obsahu. 

KATAR NOSA NÁHLY. 

Katar nosa môže povstať od rýchleho prechla- 
dnutia tela, od mechanického podráždenia na prí- 
klad vdýchaním prachu, dymu, vlhkosti atď. 
OBRAZ 547. 
Vdýchanie teplého vzduchu. Príznaky: — Najnepríjemnejším príznakom kataru nosného je výtok z 
nosa, k čomu družia sá boľasti hlavy, väčšia-menšia horúčka a niekedy môže 
ísť i o chorobotvorných i^árodkoch v nose. Náhly katar obyčajne sa sám 
vylieči; u detí je povážlivejší a náhle dieťa počína chrápať a kašľať, máme 
sa starať, aby katar nezašiel dolu do priedušnice, z čoho by mohly povstať 
ťažké choroby. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 290. 

Vymývanie nosa pomocou lyžky a solnej 

vody. Liečenie: — 1 ) Poneváč sú ľudia, kto- 
rí pri najmenšom prechladnutí trpia na 
náhly katar nosa, takým sa radí, aby sli- 
znú blanu v nose otužovali a síce tak: 
Ráno zapustí sa niekoľko lyžičiek stude- 
nej vody do nosa pri čom jedna dierka 
nosa sa zapchá a voda sa zapúšťa tak, 
aby vnišla až do úst a potom sa vypľuje; 
to sa môže robiť i so striekačkou, aká sa 
predáva v lekárňach po 25 centov. Naj- 
prv vymyje sa jedna dierka, potom druhá 
a to sa robí ráno (i večer nezaškodí). 

(Viď obraz 290.) Malé deti treba po- 
ložiť do postele a keď sa pri katare i ho- 
rúčka pokazuje, prikladajme studené ob- 
kladky na prsia a dávajme mu piť čaj z 
beizy. 

2) Dr. Beach radí, aby sa potrebo- 
val borax pri liečení kataru takto: Roz- 
pustí sa jedna lyžka boraxu v jednom 

Z toho dáme na dlaň a ňucháme nosom poháre vody a sa dobre rozmieša, 
asi 5 — 6 ráz denne. 

3) Dobré služby robí soľ rozpustená v mlieku jako sme to pri chrípke 
opísali (Viď obsah "Chrípka"). KATAR NOSA CHRONICKÝ. Podkladom chronického kataru je nadutá mandľa, cudzé telieska v no- 
sovej dutine alebo tvorenie sa novotvarov, tak zvaných polypov, to jest 
nevinných výrastkov, ktoré sa v nose tvoria a robia ťažkosti pri dýchaní tak, 
že človek nemôže cez noc dýchať a tak rečeno stále má ústa otvorené. — 
Jestli katar trvá za dlhšiu dobu, vychádza z nosa smradľavý zápach a síce 
preto, lebo sa soschlé strupy sliznej blany pôsobením bacillov rozkladajú. 
Ale zápach môže byť príznakom i chorôb syphilistických a tuberkulosnych 
v nose a preto radíme, aby v takom stave, kde je katar predĺžený a počína 
byť trápnym, privolal sa lekár, ktorý potom ustáli o čo sa jedná. Mnohí 
ztratia čuch na vždy alebo na čas a síce preto, lebo tá časť sliznej blany, v 
ktorej rozprestriera sa čuchový nerv hore v nosnej dutine, tenší sa, mizne, 
odumiera. 

Liečenie: — Najprv ustáliť nemoc. Výživa má byť silná. Vymývanie 
nosa roztokom bieleho liadku (Alum) alebo roztokom borovej kyseliny 
(Boric Acid) a nadmangafianu draselnatého (Permanganate of Potash) má 
sa smelo upotrebiť, poneváč spôsobuje zmäknutie strupov v nose, vzpružuje 
sliznú blanu, umŕtvuje baktérie a odstraňuje ošklivý zápach. 

Pri tomto katare môžu sa upotrebiť všetky pri náhlom katare opísané 
prostriedky. (Viď obsah.) DOMÁCI LEKÁR A RADCA 246 

OBRAZ 291. 
Striekačka na vystrekovanie hrdla alebo OBRAZ 520. 

Vymývanie nosa pomocou stenovej strie-' 
kačky. ROZDIEL MEDZI KRVÁCANÍM ŽALÚDICA A PĽÚC. 

Jestli vykašlete kúsok krvavého šliamu, neľakajte sa, lebo také krváca- 
nie nepochodí vždy z pľúc. Krvácanie môže pochádzať z| hrdla, z paže- 
ráka, z nosa, ba i z úst. Nasledujúca tabuľka poučí vás o rozdieloch medzi 
pľúcnym a žalúdkovým krvácaním: Krvácanie zo žalúdka: 

1 ) Krv je tmavo-červená. 

2) Krv je vyvracaná. 

3) Krv je často smiešaná s pokr- 
mom a sa nepení. 

4) Pred krvácaním cíti človek oš- 
klivosť a ťažkosť v žalúdku. 

5) Krv vychodí aj s výkalmi pri 
stolici. Krvácanie z pľúc: 

1 ) Krv je jasno-červená. 

2) Krv je vykašľaná. 

3) Krv sa pení a smiešaná je so 
slinou. 

4) Pred krvácaním cíti človek bôľ 
v prsiach a ťažké dýchanie. 

5) Krv sa nenachádza vo výka- 
loch. 1 ) Jestli sa krv častejšie vykašľáva, nemocný má si ľahnúť náhle je 
presvedčený, že krv pochodí z pľúc. Izba má byť čistá, dobre prevetrená. 
Nemocný má si prikladať studené obkladky na prsia a prehltať kúsky ľadu. 

2) Užívať po pol lyžičky soli asi tri razy denne. 

3) Kúpiť si v lekárni nasledujúci liek: 

Tincture of Black Cohosh Root 2 ounces 

Tincture Sanguinariae Canadensis 2 ounces 
Dávka: Jednu kávovú lyžičku každé tri hodiny. Alebo: 

4) Užívať na konec noža bieleho liadku každej pol hodiny. Alebo; 

5 ) Terpentýnu po I O kvapiek každú hodinu. 

(Viď "Zastavenie krvácania" a "Domácu lekárňu".) DOMÁCI LEKÁR A RADCA ROZŠÍRENIE PĽÚC. 

(Emphysema) 

Pod slovom rozšírenie pľúc, ktoré vysvetľuje výborne podstatu choro- 
by, rozumieme chorobné rozšírenie nekonečného množstva najmenších bu- 
niek pľúcnych; preto celý, chorobou napadnutý oddiel pľúcny, utrpí znač- 
ného rozšírenia. Chronické rozšírenie pľúc je skoro vždycky následkom 
príliš veľkého namáhania pľúc a napadá takmer výhradne mužské pohla- 
vie. Chronický katar priedušnice, zvlášte u trubačov, kamenárov, učiteľov 
atd ., môže byť hlavnou príčinou tej nemoce. Poneváč trvalým rozšírením 
pľúc pomaly miznú a rozpadúvajú sa pľúcne bunky a ich útle cievočky a 
preto i pravá komora srdca sa rozšíri, stav nemocného môže sa zlepšiť, ale 
vyliečenie je veľmi otázjne. 

Liečenie — 1) Varovať sa každého namáhania pľúc; zmeniť zamestna- 
nie; započať pravidelné a stále liečenie ako je to opísano pri chronickom 
katare priedušnice. (Viď obsah "Katar Priedušnice Chronický".) Zdravý 
vzduch a methodický telocvik pľúc sú veľmi prospešné. 

CHRCHLANE — PĽU VANIE KRVI. 

Keď daktorá žilka v pľúcach, v priedušniciach a v jej vetvách v hrtane 
a v zadnej časti úst pukne, človek pľuje krv. Poneváč také krvácanie ne- 
pochodí vždy zo samých pľúc, preto netreba sa hneď nastrašiť pri každom 
chrchlaní trochu krve, kým sa neustáli nemoc. Krv zo žalúdka je temno- 
rudá, takmer čierna, smiešaná so zbytkami pokrmu a nie je penivá. U zdra- 
vého človeka môže pľuvanie krve pochádzať z nosa, z hrtanu, z úst, alebo 
z mandľov a také krvácanie nie je nebezpečné a obyčajne prestáva samé, 
náhle sa krv odstráni. A naopak, jestli krvácanie má pôvod v pľúcach, 
krv musí byť zastavená, lebo ten stav je vážnejší a tu potom treba sa starať 
o rýchlu pomoc. Pri častejšom pľuvaní, keď sa väčšie množstvo krve vy- 
pľúva, človek má si hneď ľahnúť a pokojne ležať. Najčastejšie sa to stáva 
u suchotinárov, kde sú pľúca onemocnelé; ale i tu môže sa stať, že suchoti- 
nári, ktorí ani krv nevypľuvajú, horšie sa cítia, než tí, ktorí krv pľuvajú. 
Stáva sa, že človek vypľúva celú hrču krve; taký stav menujeme chrchla- 
ním krvi a môže byť veľmi nebezpečným. 

Liečenie: — 1 ) Rozimiešajme jednu lyžku soli v pol pinte vody a užívaj- 
me po lyžke každých 15 alebo 30 minút. Ten jednoduchý liek mnohoráz 
zastaví krvácanie. 

2 ) Užívať šťavu z čerstvých uhoriek po lyžkách pár ra:zy denne. 

3) Caj z rebríčku (Milfoil) užívaný, je tiež veľmi na pomoci. Dávka: 
Jednu lyžičku každých 5 minút. 

4) Nemocný nech leží pokojne a nech nehovorí. Na prsia dávajú sa 
ľadové obkladky, ale len ľahké, aby nemocnému pri dýchaní ťažkosti ne- 
pôsobily. Teplé nápoje sú zakázané. Za pokrm dávajme chorému surové 
vajcia s cukrom dobre rozmiešané, zimné polievky, studené mlieko a vôbec 
veľmi ľahkú ztravu. 

5 ) Natierať nohy ručníkom v studenej vode vykrúteným a dávať ne- 
mocnému prasličkový čaj dva alebo tri razy denne. (Viď "Praslička".) DOMÁCI LEKÁR A RADCA ZAPÁLENIE HRDLA NÁHLE. 

Náhle zapálenie hrdla vyskytuje sa jako u detí tak i u dospelých ľudí. 
Skoro vždy pdčína sa s ťažkosťou pri prehltávaní. Neskoršie pridruží sa k 
tomu i malátnosť a nechuť k jedeniu, akési škrabanie v hrdle a kašeľ. Okrem 
hrdla aj iné, susedné časti, ako mandle, čapek, ohryzok a nos bývajú zapá- 
lené, čo prechádza niekedy i na Eustachové rúrky a na ústroje sluchu. 

Liečenie: — I) Akonáhle cítime škrabanie v hrdle, priložme studený 
obkladok na hrdlo a obviažme ho vlnenou šatkou. Obkladok do rana sa 
zaparí a vytiahne z hrdla zapálenie. 

2) Na vyplachovanie hrdla potrebujeme nasledujúci prostriedok: Roz- 
miešame bieleho liadku (Alum) vo vode a tým vymývame (vypláchneme) 
hrdlo viac razy denne. Alebo: 

3) Môžeme v hrdle zapálené, tmavo-červené časti pekelným kameňom 
natreť. Nemocný nech si sadne na stoličku, nech otvorí dobre ústa a druhá 
osoba nech mu potre zapáleniny v ústach pekelným kameňom. To sa stáva 
bez všetkej boľasti, len na to dávať pozor, aby sa kameň v rukách nezlomil 
a aby tak zlomený kameň pacient nepolknul. Asi na tretí deň hrdlo je yy- 
hojené. Niekedy také zapálenie môže byť vážnejšie ako ku príkladu keď^ 
sa ohryzok zapáli alebo pri záškrtu. Opis týchto chorôb viď v obsahu pod 
ich menami. 

4) Smiešaj Myrrhovej tinktúry 2 drachmy 
Vody 4 uncie 
Vínneho octu 1 pintu 

S tou miešaninou treba hrdlo vyplachovať viac razy denne. 

VODNATIEĽKA V PRSIACH. 

I v prsiach môže sa vyskytnúť vodnatieľka a niekedy zaplňuje celú 
stranu prs. Povstáva často zo zapálenia prsnej blany alebo zapálenia osr- 
dia, t. j. mieška, ktorý srdce obklopuje. Tu treba liečiť pôvodnú chorobu, 
ktorá vodnatieľku zapríčinila a náhle pôvodná choroba sa ztratí i vodnatieľ- 
ka zmizne. Avšak kde pôvodom vodnatieľky sú suchotiny, tu potom tak 
rečeno nieto pomoci, ačpráve človek môže žiť za dlhší čas. V tomto páde 
hlavná vec je, aby sa dávalo nemocnému dobrého, záživného, chutného po- 
krmu a môžeme mu dať i trocha nápoju. I tu dobré služby konajú močo- 
pudné čaje. (Viď obsah.) Masáž kože a teplé kúpele účinkujú veľmi do- 
bre a prospešné. • 

VODNATIEĽKA KOŽNÁ. 

Niekedy nasbiera sa vody pod kožou, takže nohy vyzerajú ako kláty a 
keď do nich pichneme ihlou, vyteká z nich voda. Pri prechladnutí môže 
nastúpi/.' zapálenie podkožných tkanín a v takých prípadoch vodnatieľka 
zmizne; ale niekedy druží sa taká vodnatieľka pri nezhojiteľných chorobách 
k vodnatieľke iných údov, a tu potom býva zlým znamením. Jestli sa to 
stáva u takých ľudí, ktorí cez deň neprestajne na nohách stáť musia, nabeh- 
nutie obyčajne cez noc zmizne. Takým ľudom sa radí, aby si nohy dobre 248 • DOMÁCI LEKÁR A RADCA 

obvíjali fášom alebo majú si kúpiť v lekárni bandáž na obvíjanie nôh. (Viď 
i Kneippové liečenie.) 

Liečenie: — 1) Medzi liekami dobré služby koná bazový koreň. Daj 
za hrsť bazového koreňa do kvarty mlieka, var až bude toho jeden pint a 
užívaj polovicu ráno a polovicu večer. 

2) Kúp dve drachmy náprstníka (Digitalis), daj do pinty vody a ne- 
chaj stáť za 20 minút. Potom užívaj z čaju lyžičku každé tri hodiny. Daj 
pozor, aby si primnoho neužíval, lebo mohlo by ti na škodu byť. 

ZAPÁLENIE PRIEDUŠNICE NÁHLE. 

Pod slovom bronchitis rozumie sa zapálenie tých rúrok, cez ktoré člo- 
vek dýcha, to jest, cez ktoré ide vzduch do pľúc (Prieduchy). 

Príznaky >— Najprv napadá nemocného suchý kašeľ; nemocný nemôže 
odpľuť chrachotiny; dýchanie stáva sa ťažším lebo slizná blana v pľúcach je 
napuchnutá a vylučuje šliam, ktorý i tie najmenšie rúrky pľúcne zapchá. — 
Chrachotiny nemocným vypľúvané sú riedke, lepkavé, nitkové; neskoršie stá 
vajú sa hustejšími, žlto-:^elenkavej barvy. Následkom stáleho kašľu pri- 
chádzajú boľasti do prs, hrtana a vôbec zachvacujú celé okolie prsnej kosti. 
Chuť k jedeniu mizne a horúčka zvlášte večer trápi nemocného. 

Liečenie: — I ) Nemocný má žiť v zdravom vzduchu a chrániť sa rýchlej 
zmeny počasia. Má dýchať nosom a nikdy ústami. Chladné obklady na 
prsia sú výborné. Z liekov môžu sa potrebovať nasledujúce: 

2) Vezmi Lanového semena (Flax seed) 1 lyžičku 

Brestu (Slippery Elm) 2 lyžky jedáce 

Krížového korenia (Thoroughwort) 2 lyžky jedáce 

Sladkého koreňa (Licorice root) 1 kúsok 

Vody 1 kvartu. 

To sa má variť na miernom ohni za 1 O minút a potom precediť. Do 
precedeného odvaru zamiešaj jeden pint octu a pol funta cukru a nechaj 
to ešte variť za 5 minút. Dosa: jednu lyžku tri razy denne. Každý by si 
mal ten liek pripraviť a tým zachránily by sa mnohé životy na svete. 

3) Kúp si v lekárni tri uncie Yerba Santa a tri uncie Grindelii. Var 
té dve rastliny v jednom i pol pintu vody, preceď a dodaj do precedeného 
odvaru pol funta alebo funt cukru. Dávka za lyžičku 3 — 4 razy denne. 

4) Rozpusť kandisového cukru (Rock Candy) v pálenke, a náhle sa 
rozpustí, užívaj po skleničke tri razy denne. Možno do pálenky dať trochu 
pomarančovej korky, čo robí liek príjemnejšími. 

5) Na potlčené slnečníkové semeno nalej toľko medu aby semeno 
bolo celkom pokryté, var za jednu hodinu, a preceď. K precedenému 
odvaru dodaj tinktúry z krevného koreňa (Blood root) 2 lyžky a užívaj 
po jednej lyžičke tri alebo štyri razy denne. 

ZAPÁLENIE POHRUDNICE (PLEURISY.) 

Pohrudnica (pleura) je lesklá, tenká blana, ktorá obaľuje pľúca ako 
mešec, potom obráti sa ku vnútornej stene prsnej dutiny a i tú obaľuje. DOMÁCI LEKÁR A RADCA Najdôležitejšie všeobecné príznaky zapálenia pohrudnice sú tieto: Bôľ 
hlavy, všeobecná ochablosť, nechuť k práci a k jedlu, pocit boľastného 
pichania na strane zachvátenej pri každom zakašlaní alebo kýchaní ba i 
pri prehltaní a dýchaní. 

LieČ€nie^— 1) Chorý má si ľahnúť. Okolo celého prsného koša dáme 
Priessnitzov obklad pri čom máme dať pozor, aby tento obklad siahal až 
ku ramenu, alebo obalíme nemocného celkom povrchu (prsia i ramena). 
Obklad má sa zameniť cez deň každé dve hodiny a v noci priložíme naň 
niečo, aby sa hneď nevyparil. Výživa musí byť ľahká, nápoj sa užíva dľa 
potreby, to j«st, aby žízeň bola utíšená. Okrem toho môžeme dať nemoc- 
nému diuretický čaj (močo-pudný alebo slabý obyčajný čaj. Viď obsah). 

2) Proti pichaniu v boku prikladať chrenový f lajster a síce dva kusy 
tak, aby celá strana bola pokrytá. Nemocným, ktorí mali zvyk požívať 
alkoholické nápoje, možno dať málo koňaku (brandy) poneváč sú náchylní 
k záchvatom slabosti srdca a mdlôb. 

3) Professor Scudder odporučuje nasledujúce pokračovanie pri liečení 
tejto nemoce: Omyjeme nemocného alkalickou vodou (lúhom alebo sódo- 
vou vodou) tým predídeme horúčke; na prsia dáme obklady z kukuričnej 
alebo otrubobej múky a zamieňame ich dva razy denne. Nemocný má 
byť dobre prikrytý. V lekárni dáme si pripraviť nasledujúci liek: 

Tr. Veratrum 1 drachm 

Tr. Aconite 20 drops 

Water 4 ounces. 

Z toho dávame nemocnému jednu lyžičku každú hodinu kým horúčka 
nepopustí. Na tretí alebo štvrtý deň dáme nemocnému tento liek: 

4) Acetate of Potash 1 ounce, 
Water 1 ounce, 
Symple syrup 2 ounces. 

Dávka: Jednu lyžičku každé dve alebo tri hodiny. Tento liek pomáha 
vylučovať močovinu, ktorá má byť rýchle odstránená náhle sa zformuje. 
Stolica má byť regulárna, ale varujme sa od silných preháňacích prostriedkov. 

Poznámka: Namiesto otrubových alebo kukuričných obkladov, o 
ktorých sme vyššie spomenuli, dobré služby koná horúcimi suchými otrubami 
naplnený mešec, ktorý priložíme na prsia nemocného a meníme ho náhle 
je zimný. Môžeme priložiť na zachvátené miesto i horčicový flajster (mus- 
tard) ale tak, že najprv na telo priložíme tenké plátno a na to plátno 
flajster, to jest, aby medzi pokožkou a flajstrom plátno bolo. 

5) Jestli nemocný kašle, nasledujúci liek bude mu pomáhať: 

Ammon. Carb. Yl drachm 

Aq. Laurocerasi Yl ounce 

Syr. Lactucarii Yl ounce 

Syr. Senegae Yl ounce 

Syr. Tolutani q. s. 4 ounces. 

Dávka: Jednu lyžku jedácu každé dve hodiny. (Dr. Matas. ) 250 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ZAPÁLENIE PĽÚC. 

(Pneumonia. ) 

Zapálenie pľúc je veľmi nebezpečná choroba a nešetrí ani deti, ani mla- 
dých ani starých. Zvlášte v zime a na jar kosí svoje obete. Najčastejšími 
príčinami sú prechladnutie, ťažké namáhanie, pitie zimného nápoja keď je 
človek rozhorúčený, silné pohnutie mysle atď. atď. 

Príznaky:-— Tá nemoc počína sa s horúčkou, ktorá cez celý čas nemoc 
sprevádza. Dýchanie stane sa ťažkým; v prsiach cíti nemocný boľeisť, 
pichanie a tlak, zvlášte keď sa pohybuje, keď kašle alebo keď hovorí. Tvár 
je modro-červená, hlava bolieva; ďalšími príznakami sú pomätenosť, veľký 
smäd, ztrata chuti k jedeniu, rýchly puls, rýchle dýchanie; chrachotiny 
vykašľované sú žlté, niekedy krvasté; nemocný slabne, z nosa mu krv ide, 
ústa sú osypané atď. 

Liečenie: — 1 ) Starať sa o čerstvé povetrie. Chyža má byť stále pre- 
vetrovaná ale tak, aby nemocný neprechladol. Piť môže čistú vodu, 
osladenú. Alkohol a iné liehoviny sú zakázané. Pokrm má byť ľahký ako 
lemonádu, malinovú alebo hroznovú šťavu s vodou smiešanú a trocha 
mlieko, polievky, mäkké vajcia, ryža atď. 

2) Dr. Wood nechal pacientov za pol hodiny sedeť a počas toho 
sedenia museli držať nohy v teplej vode až po kolená zamočené; okrem 
toho dával im piť čaj zo šalvie alebo poleju a priložil im flajstre na prsia i 
na šľapy nôh. Flajster užíval horčicový a nechal ho na tele za hodinu, 
jestii to pacienti sniesť mohli. Vnútorne dával tinktúru zo zlého mníška 
vo veľmi malých dávkach a síce 5 kvapiek dal do pohára vody, dobre roz- 
miešal a z tej miešeniny potom dával dospelým (počas horúčky, boľasti v 
prsiach a rýchleho dýchania) po dve malé lyžičky každú pol hodiny a neskor- 
šie dve lyžičky každú hodinu tak dlho, až príznaky choroby sa menšily a 
pacient počal sa potiť. Potom dával za jednu lyžičku každé štyri hodiny. 

3) Pri menších horúčkach môže sa upotrebiť dajaký alkalický roztok 
jako sóda vo vode rozpustená alebo lúh, tým sa telo omýva a poneváč 
obmäkčuje kožu a tým pôsobí dobré potenie sa tela, preto veľmi blahodarne 
účinkuje na pacienta. To omývanie môže sa upotrebiť i pri ťažších pádoch. 

4) Vezmi dve lyžky sadla (šmalcu) a dve lyžky terpetýnu smiešaj 
to dobre, namasť tou masťou handričku, prilož na prsia a neskoršie opakuj 
t. j. prilož čerstvý obkladok. Doktor Campbell píše, že trpel na zapálenie 
pľúc a jedine tomu flajstru môže ďakovať, že sa vyliečil. x. KNIHA. Nemoce krvného 
obehu a ich liečenie. 
Najlepším čistiteľom krvi je: čistota a hlboké dýchanie. Pacient: "Prosím vás, predpíšte mi dajaký liek na prečistenie krve." 

Lekár: "Vďačne; hlboké dýchanie tri razy denne; čistota; dobrý pokrm a žiadne lieky. Prosím $2.00' 252 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ČISTOTA KRVE. "Pôda (srdce a krv) musí najprv byť spra- 
covaná, vyčistená a zoraná, aby v nej zísť 
mohlo dobré semeno." 

Krv je základom celého vývoja jako duševného tak telesného. Naj- 
väčší učenci učili, že duch, život, sídli v krvi a v srdci. Hlavnú váhu kládli 
na plemenné zdravotníctvo, ošetrovanie krve a srdca, ktoré spočívalo v 
udržovaní čistoty. Krv je zdedenou nositeľkou ďalšieho vývoja a prenáša 
sa s matky na dieťa. Krv je od ot(Ä nezdedená, len telo. Žena a matka 
je výhradnou nositeľkou plemennej krve a z nej vychádzajúce povahy. 
Čistá krv je zdravie a nečistá krv je vždy nebezpečná. Už Ježiš učil v podo- 
benstve: "Len ten, kto je krásneho a dobrého srdca, porozumie slovám 
mojim, a zúžitkuje ich." (Luk. VIII. 15.) Preto ľudia, ktorí nemajú čistú 
krv, nemôžu dosiahnuť té vznešenosti, ktoré učil Ježiš. Krv je sila, ktoťá 
utvára reč, a tvary telesné a už v prastarých písmach doporučuje sa pre- 
čisťovanie krve a udržovanie jej v čistote. Pečeňové škvrny a pehy sú 
známkami, že krv nie je dostatočne čistou a obsahuje mnoho zemín. Zná- 
mo je, že požívanie soli činí kožu nečistou a tmavšou. Nemocní na jatrá 
(pečeňu) tiež majú tmavšiu kožu, poneváč jatrá nemôžu dostatočne vyčistiť 
krv. Nedostatočné čistenie krve pľúcami a ľadvienkami má té samé účinky 
na krv. Srdce, pľúca, jatrá a ľad vienky sú zvlášte vyvinuté v človekovi a 
cieľom zdravotníctva musí byť predovšetkým čistota krve, posila srdca, 
pľúca, pečene a ľadvienok a kde nájdeme silné srdce, s vyvinutými pľúcmi, 
zdravé jatrá a ľadvienky, z toho poznáme silu človeka lepšie než zo zovňaj- 
ších príznakov. 

CHOROBY ÚSTROJOV KRVNÉHO OBEHU. 

Zkúmanie chorôb obehu krvného je ťažkým úkolom i tých najzkúsenej- 
ších a naj vybitej ších lekárov. Aby rozpoznať mohol srdečné chyby, lekár 
poklepuje steny prsníka, prostredníctvom ktorého môže z rozdielu zvukov 
nad pľúcami a nad srdcom posúdiť veľkosť srdca. Ďalej poslúchame srdca 
a pľúc poučí ho o čistote srdečnej ozvy a o sile a rhytmu srdca (puls). Z 
toho môžeme videť, že správne vyzkúmanie choroby srdca jako tiež i liečenie 
patrí lekárovi a preto nerobme pokusy pri chorobách, ktoré pokladáme za 
srdečné chyby, takými liekami, ktoré nám sused, alebo niektorý priateľ radí. 
Ku chorobám srdca družia sa i iné nemoce, ktoré buď vo svojich násled- 
koch spôsobilý zrušenie v ústrojoch krvného obehu, alebo vzniklý následkom 
srdečnej vady. Tak ku príkladu pľúca , srdce a ľadviny sú v úzkom, vzájom- 
nom vzťahu, a nemôže jeden z týchto ústrojov na ďalší čas ochoreť, aby 
neboly zastihnuté tým i ostatné dva ústroje. Preto pri všetkých ťažších 
chorobách máme navštíviť dobrého lekára, lebo len on, ale len dobrý lekár, 
môže ustáliť stav srdečných chýb. 

FISTULA. 

Fistula je falošný otvor alebo kanál v tkanivách v okolí riti, obyčajne DOMÁCI LEKÁR A RADCA 253 otvárajúci sa do konečníka a vydávajúci smradľavé výtoky. Fistula rastie 
20 zlého do horšieho a často tak zhubne účinkuje, že zapríčiňuje i iné nemoce. 
Obyčajne počína sa tvrdým napuchnutím a zdá sa, ako by sa tam vred 
robil. Príčinou fistuly je zlatá žila, ktorá bola alebo zanedbaná, alebo zle 
liečená. Ale môže byť zapríčinená aj zácpou a následkom nedbalosti vy- 
prázdňovania čriev. Mnoho ráz zapríčinená býva jazdou na koni a inými 
mechanickými nápadmi a poneváč liečenie fistuly je veľmi ťažké, najlepšie 
je ísť k lekárovi. (Viď obraz 250 číslo 2.) 

KÔRNATENIE TEPIEN. 

(Arterio — Sclerosis.) 

Tá nemoc dľa vynikajúcich pozorovateľov sa značne rozšírila. Oby- 
čajne steny tepien tratia svoju pružnosť, tuhnú a stávajú sa krehkými. V 
tepnách ukladajú sa vápenné usadliny, ktoré prekážajú obehu krve. Tak sa 
zdá, že príčinami tejto nemoce sú pijatika, syphilis a bujný jivot. Avšak i 
ťažké telesné a duševné práce môžu byť jej príčinami; ku príkladu drevoru- 
bači a kovári trpia na kôrnatenie tepien v ramenách a tiež aj duševne ťažko 
pracujúci ľudia, ako umelci, pravotári, redaktori a lekári často sú zastihnutí 
tou chorobou. Tepny môžeme porovnať ku gumovým piáskam, ktoré pri 
nepretržitom rozťahovaní ztratia pružnosť; tak práve i tepennému ústroju 
stále rozťahovanie je škodlivé a konečne musí nastať zapálenie tepien. Pri 
kôrnatení tepien veľmi často vyskytujú sa i iné príznaky, ako zväčšenie ľa- 
vého srdca, slabý puls, mierne krvácanie modzgu, svraštenie ľadvín a úz- 
kosť srdca, čo môže zapríčiniť srdečnú asthmu (Angina Pectoris), mŕtvicu, 
Brightovú nemoc a iné. 

Liečenie: — 1) Chrániť sa nápojov a silných jedál; chrániť sa všetkých 
takých zvykov, ktoré nemoc zapríčinily; pohybovať sa 'mierne a užívať za 
dlhší čas Nitroglycerín tri razy na deň a síce 1-100 (jednu stotinu) z jedné- 
ho gránu, čo možno dostať v lekárňach v pilulkách. 

ROZŠÍRENIE A ZVÄČŠENIE SRDCA. 

Pri rozšírení srdca stáva sa priestorný obsah väčším a svaly srdca tenší- 
mi. Nemoc povstáva tak, že komora srdca pri svojom sťahovaní nevyprázd- 
ni všetku krv, ktorú pri svojom rozšírení držala z predsiene. Toto nevy- 
prázdnenie krve môže povstať preto, že sval srdca je prislabý a steny srdca 
ustupujú, alebo otvor niektorej cievočky je priúzjky a všetka krv nemôže 
sa vyprázdniť, — alebo že klapky srdcové sa tesno zatváraijú a preto krv 
tečie zase nazpät do nádoby a tým povstáva rozšírenie srdca. Ale také roz- 
šírenie môže povstať i pri zapálení srdca, pri neporiadnej činnosti srdcových 
klapiek atď. 

Príznaky: — Krátky dych, klopanie srdca, čiastočné bolenie hlavy, zvo- 
nenie v ušiach, nadutá červená tvár, krvácanie z nosa a silný tep (puls). 
Neskoršie trpia i žalúdok, pečeňa a pľúca, koža suchá, moč nedostatočný a 
zabarvený; kašeľ a iné neporiadky. 

Liečenie: — 1) Pokoj; čistý vzduch; na noc brušné ovinky; ráno stu- 
dené omývanie tela; hlboké dýchanie a dať pozor, aby stolica bola riadna. 254 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 2) Rastlina "Ovčie bobky" (Kalmia Angustifolia) — Sheep laurel) 
má veľkú liečivú silu pri tejto nemoci, ačpráve musí sa užívať pozorne, lebo 
väčšie dávky 2!apríčiňujú závrat, bôľ hlavy atď. Odporúča sa tinktúra, z 
ktorej môžeme užívať po 5 kvapiek každé tri hodiny. Caj robí sa z listov 
a dávka je dve lyžičky asi tri razty denne. 

3) Jestli ide o liečenie takých osôb, ktoré trpia na roizšírenie srdca, 
avšak ich hlavnou chorobou je rheumatismus, takým odporúča sa nasledu- 
júca tekutina: 

Potasii lodidi 2 drachms 

Sodii Salicylat. 2 drachms 

Syr. Sarsaparillae Comp. 2 ounces 

Aq. Menth. Virid. q. s. 4 ounces 

Dávka: 1 — 2 lyžičky s vodou po každom jedení. (Dr. Knapp.) 

4) Osoby, ktoré boly zachvátené ťažšími chorobami j ako ku príkladu 
syphilis, nech si dajú pripraviť tento liek: 

Potasii lodidi 4 drachms 

Ess. Pepsini q. s. 6 ounces 

Dávka: Jednu lyžičku po každom jedení; neskoršie dávka sa zväčší 
na dve lyžičky po každom jedení. (Dr. Carr. ) 

5) Pri menšom neorganickom napadnutí, alebo pri klopaní srdca do- 
brým liekom je tinktúra z kaktusu, ktorú možno dostať v lepších lekárňach 
a užíva sa po 3 — 5 kvapiek tri alebo štyri razy denne. 

6) Diéta má byť ľahká. Varujme sa alkoholických nápojov, dráždi- 
vosti a všetkého namáhania tak duševného ako i telesného. 

ZVÄČŠENIE SRDA. 

Pri zväčšení srdca srdečný sval (stena srdca) stáva sa hrubším, tlstej- 
ším, silnejším a síce tým, že usiluje sa väčším namáhaním nenormálny obeh 
krve zastaviť alebo, aby zadržanú krv zo srdca oddialil a obeh krve normál- 
nym učinil práve tak, jako každý iný sval, ktorý stáva sa silnejším pri takej 
činnosti, kde sa väčšie namáhanie vyžaduje. 

Príznaky tejto nemoce sú skoro také, ako príznaky opísané pri "Rozší- 
rení srdca", len že sú ostrejšie, prudšie a väčšie. Pri liečení pokračujeme 
tak ako pri "Rozšírení srdca." 

VADY SRDEČNÝCH KLAPIEK. 

Jestli klapky srdečné sú nie schopné zavierať a otvárať otvor srdca, ten 
stav menujeme chybami srdečných klapiek. Pri neschopnosti zavierania sa 
klapiek môže časť krve, ktorá bola už prúdila do predu, následkom nedo- 
statočného zatvárania otvoru, tiecť nazpät; pri otváraní klapiek, ktoré na- 
zývame súžením ústia srdečného, musí sa krv príliš ú^kym otvorom pre- 
pchať ku predu. V oboch prípadoch vzniká následkom týchto neporiadkov 
zastavenie sa krvného prúdu. 

Príznaky: — Krátky dych, boľasti hlavy, závrat, tlkot srdca a boľasti 
brucha. Pozdejšie neporiadny obeh krve účinkuje i na pečenú (jatrá). DOMÁCI LEKÁR A RADCA 255 ľadviny a na slezinu, čo obyčajne javí sa napuchnutím a boľastmi týchto 
orgánov; tu stáva sa nemoc nebezpečnejšou, lebo i močenie je snížené, bar- 
va moču tmavšia, potom nahromadí sa tekutiny v hlbších čiastkach tela a 
vidíme nabehliny, ktoré keď prstom tlačíme, zanechávajú po tlaku jamky; 
hromadenie tekutiny šíri sa ďalej a ďalej a následkom toho povstane vod- 
natieľka prsná, vodnatieľka brušná a vodnatieľka končetín až konečne po 
mnohých trápeniach končí sa smrťou. 

Liečenie: — Podali sme len malý opis a priebeh tejto nemoce; jej lieče- 
nie patrí lekárovi. Poneváč srdečná vada klapiek nedá sa už nikdy docela 
vyliečiť, avšak človek môže žiť dosť dlho, jestli dá na seba pozor, preto 
striedmosť v práci, striedmosť v jedení a pití, striedmosť duševná a telesná 
má byť heslom nemocného, lebo celé liečenie záleží od striedmosti, v tried- 
mej životaspráve nemocného a jestli má dosť silnej vôle, aby zanechal ne- 
mierny život, dráždivé jedlá, alkoholické nápoje, fajčenie, tanec, atď., vtedy 
môže byť istý, že si tým život predĺži. Proti únave srdca potrebujeme odvar 
z listov náprstníkových; ale máme dať pozor, aby sme ho užívali správne, 
lebo väčšie dávky môžu chorému zaškodiť. (Viď obsah "Náprstník".) 

ztuCnenie srdca. 

Tá nemoc pochodí najviac od užívania alkoholických nápojov, od je- 
denia mnoho mäsa, bielkovitých vaječných pokrmov atď. Poneváč v tej 
nemoci tuk, ačpráve pomaly, ale čo raz horšie obtáča celé srdce, preto puls 
stáva sa povolnejším a nastávajú nápady záduchu, zvlášte pri všeobecnej 
otylosti. 

Liečenie: — 1 ) Najprv odstrániť príčiny a počať žitie podľa zákonov 
prírody. Zadržať sa nielen od alkoholických nápojov, ale i od všetkej ná- 
ruživosti, dráždivosti a užívať rastliny účinkujúce na ľadviny a kožu. Svieži 
vzduch, gymnastika a elektrika sú veľmi pomáhajúce prostriedky. 

SRDCOVÁ ASTHMA (Stenocardia). 

(Iné mená: Srdečný krč, srdečná úzkosť, boľasti srdca.) 
Srdcová Asthma napáda človeka náhlym záchvatom, podobne ako krč 
žalúdkový a pôsobí veľké rozčúlenie a bôľ. Boľasti sú pichavé, páliace, 
vrtacie; počínajú sa na okolí srdca, hlavne na okolí ľavej bradavice prsnej, 
zachvacujú ľavú stranu a sú tak rečeno nesnesiteľné. Nemocnému nazdáva 
sa, ako by ho niekto za srdce stískal a poneváč tá nemoc spojená je i s ťaž- 
kým dýchaním, preto menuje sa srdcovou asthmou. Pôvodom tejto nemo- 
ce je podráždenie srdečných nervov. Zastihuje častejšie ženské pohlavie 
než mužské. Oddych počas nápadov býva prerývaný a následkom toho 
nastúpi záduch, chorý chytá vzduch ústami, zdá sa mu, ako by sa dusil, tvár 
je obklopená zimným potom a bľadne. Hlavné príčiny tejto nemoce sú 
chudokrevnosť (Anaemia), zádušlivosť (Hystéria) a všeobecná nervová 
slabosť. 

Liečenie: — 1 ) Odstrániť príčinu nemoce. Držať sa všeobecných pra- 
vidiel opísaných pri hystérii (Viď "Hystéria" v obsahu). Počas záchvatov 
prikladať horčičnú náplasť (mustard plaster) na prsia, ktorá ale nemá ostať 256 DOMÁCI LEKÁR A RADCA na tele ďalej než 8 do 1 O minút. Kúpeľ (močenie) nôh v teplej vode, do 
ktorej pridáme trochu horčičnej múky (mustard seed). Po oddelení ná- 
plasti, obaliť celé prsia teplými obálkami a nechať nemocného v posteli 
pokojne ležať. 

2 ) Hrsť fazule varí sa v pinte vody za 1 O minút a potom sa precedí. 
Do toho precedeného čaju dá sa kandysového cukru a z toho užíva sa po 
šialočke viac razy denne. 

3) Veľké klopanie srdca dá sa zastaviť s cukrovou vodou, ku ktorej 
pridáme šťavu z jedného citróna. Alebo rozmiešame v cukrovej vode tro- 
chu drasla (na konec noža) a z toho užívame lyžičku každé dve alebo tri 
hodiny. 

4)' V niektorých prípadoch pri ťažkých záchvatoch pomáhajú okamži- 
te ľadové obklady, prikladané na okolie srdca. Musíme ich ale zameniť, 
náhle sú teplé. 

5) Proti boľastiam srdca odporúča sa káfrový špiritus. Užíva sa po 
5 kvapkách na cukre každú pol hodiny. Náhle sa nemocný cíti lepšie, dáv- 
ka musí sa zmenšiť. 

Ľudia trpiaci na srdečné choroby musia sa všemožne vystríhať rozčú- 
lenia a náruživostí. 

ŠKROFLE. 

Zdá sa, že škrofle sú chorobou krve a najčastejšie dostávajú ich ľudia 
po svojich rodičoch. Skrofle usadzujú sa najviac na krku pod sánkami; ale 
môžu zachvátiť aj iné čiastky tela ako kožu, žlazy, kosti, články atď. 

Príznaky: — Ľudia škrofľovití obyčajne bľad- 
nú, slabnú, vyzerajú ako opuchnutí, brucho veľké, 
nohy tenké, ústa nabehlé, koža je veľmi citlivá a 
často povstanú na nej boliaky, ktoré sa ťažko hoja; 
potom štítne žlazy na krku nabehnú, puchnú a bo- 
lia, kým sa nepremôžu alebo, kým samy nepuknú 
a matéria z nich nevyjde. Časom sa nemoc ztratí 
a nemocný sa teší tomu; ale o nejaký čas zjavuje sa 
znovu. Zkrátka: nieto jediného úda telesného, kto- 
rý by od škrofľov zachvátený byť nemohol. Skro- 
fle trvajú vždy dlho. Niekedy sa vyhoja už za nie- 
koľko mesiacov, avšak vždy sa môžu opakovať, a 
len základné liečenie môže byť pomocou proti tejto chorobe. Keď matka 
nechce mať škrofľovité deti, nech sa o to stará hneď po počatí. Má poží- 
vať primeraný pokrm a chrániť sa všetko, čo by jej a jej plodu škodilo na 
zdraví. Po pôrode, keď má matka dosť mlieka, nech dojčí dieťa sama 
svojim mliekom. Nerozumné kŕmenie dieťaťa tiež môže zapríčiniť škrofle. 

Liečenie: — 1) Hlavné lieky pri liečení sú: Čistota, čerstvé povetrie, 
dobrý pokrm a pohyb. Keď nabehliny na krku sú veľmi červené, možno 
na ne prikladať niečo horúceho ako ku príkladu pečenú cibuľu atď. Náhle 
nabehlina zmäkne, — jestli sa sama neprevalí — treba ju prerezať, matériu 
z nej vytlačiť a rana sa skoro zahojí. 
OBRAZ 294. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 257 2) Stáva sa, že sa s tou chorobou zapálenie očí kamaráti. V takom 
páde majú sa oči osobne liečiť tak, ako by škrofľoviny celkom nebolo. (Viď 
"Zapálenie očí".) 

3) Iď do lekárni a kúp si Fluid Extract of Oregon grape root (Berberis 
Aquifolium) a užjvaj z tej tekutiny po 20 kvapkách dva razy denne. 

4) Keď sa vredy otvorily, treba ich umývať mydlinami, do ktorých 
dáme pár kvapiek karbolovej kyseliny alebo trochu whiskey a po umytí 
prikladáme nasledujúcu masť: Vezmeme smotany a do nej nastrúhame 
čistej mrkvi aby to vyzeralo ako masť a to prikladáme pomocou handričky 
na zachvátené miesta. 

SVRBENIE V KONEČNÍKU (v riti). 

Svrbenie môže byť len príznakom zlatej žily alebo hlíst; ale môže sa 
vyvinúť samostatne následkom malých príšťov a iných kožných neporiadkov. 

Liečenie: — 1) Zahrej na ohni štyri lyžky glycerínu a dve malé lyžičky 
dehťu, rozmiešaj to dobre a prikladaj na handričke rozmazanú masť na 
svrbiace miesta. 

2) Niekedy je svrbenie tak veľké, že človek ledva môže vydržať. V 
takom páde zrob odvar z dubenky (Tannin) a prikladaj na zachvátené 
miesto dva razy denne. 

3) Kúp v lekárni 

Chloral Hydráte 3 ounces (dissolved in) 

Aqua dest. 4 ounces. 

Prikladaj s plátenkom dva razy denne. 

4) Jestli svrbenie pochodí od hlíst alebo od zlatej žily liečme sa tak, 
ako je opísano pri tých chorobách (Viď obsah). 

5) Professor Candlia odporúča nasledujúcu masť: 

Ichthyol 1 drachm 

Tinct. lodine 3 drachms 

Glyc. Hydrastis 5 ounces 

Boroglyceride 6|/2 ounces 

Umyj riť teplou, mydlovou vodou a poutieraj ; namoč malú handričku 

do roztoku a vopchaj do riti. Najlepšie je upotrebiť trochu vaty, ktorá pri 

nasledujúcom vyčistení sa čriev vyjde von s výkahni. 

SILNÉ KLOPANIE SRDCA. 

Poneváč ide tu o zväčšenie činnosti srdca, tá nemoc môže sa stať veľmi 
nebezpečnou. Príčiny sú rôzne: telesné soslabnutie, podráždenie, prestra- 
šenie, hnevlivosť, rôzne nervové nemoce, bľadnička, hystéria, chudokrevnosť, 
nadužitie kávy, čaju, piva, vína, pálenky, zlé zvyky ako samoprznenie atď., 
môžu zapríčiniť veľké klopanie srdca. 

Liečenie: — 1) Umývanie okolia srdca studenou vodou alebo studené 
obkladky na srdce a na krk. 

2) Dobré služby koná káfrový špiritus užívaný po 10 kvapkách na 
cukre každú pol hodinu a neskoršie tri razy denne. 258 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 3) Jestli klopanie srdca pochodí od chorobných vád srdca alebo od 
neztrávnosti, nemoc nebude vyliečená, kým sa pôvodná nemoc nevylieči. 
Sódová voda mnohým pomohla; do sódy možno dať trochu citrónovej 
šťavy a piť tri štyri skleničky denne. 

4) Mnohí lekári predpisujú kaktusovú tinktúru ktorá sa užíva po 3 — 4 
kvapky na cukre každé tri hodiny. V lekárňach predáva sa pod menom 
"Tincture of Cactus Grandiflorus." 

ROZŠÍRENIE ŽÍL NA NOHÁCH. 

(Varicose Veins). 
Rozšírenie žíl vyskytuje sa naj- 
častejšie na nohách a vyvíja sa tak, 
že znečistená krv príliš pomaly, 
lenivé tečie nazpät ku pravému srd- 
cu a následkom toho žily, majúce 
útle steny, behom času bývajú za- 
stavenou sa v nich krvou rozšírené. 
Zvlášte ľudia, ktorí nútení sú stáť 
a tehotné ženy (aj po pôrode) 
dostávajú rozšírenie žíl na nohách. 
Nohy ztratia svoju pružnosť, začí- 
najú hrubnuť a pod kožou ukazujú 
sa nabehlé, modro-černasté žily ako 
povrázky, ktoré obťažujú chodenie 
a stávajú sa sa dňa na deň nesnesi- 
telnejšími. 

Nezriedka nabehnuté žily pra- 
sknú najmä u žien počas tehotnosti, 
j ako tiež u starších mužských a 
ženských. Značná ztrata krve môže 
vyvolať vysilenie, predčasný pôrod 
ba i — smrť. Tmavá krv prúdi 
obyčajne prudko z malého otvoru 
a len vtedy prestáva tiecť, keď žilu 
podviažeme. Pri prasknutí žily má 
si človek hneď ľahnúť do postele 
a nohu má držať niečo vyššie než 
ostatné telo. To má za následok, okamžité zastavenie krvotoku a máme 
potom času na vymy tie a obviazanie rany. Hneď, keď žila počína krvácať 
máme podviazať nohu, priam nad krvácaním, páskou alebo remeňom alebo 
CO máme po ruke a tým úd vyššie rany stiskneme, ako sme to opísali pri 
ranách. 

Liečenie: — 1 ) Ľudia, ktorí pri svojich zamestnaniach prinútení sú neu- 
stále stáť a sedeť, nech pravidelne cvičia svaly okončín (nôh). 

2) Mnohí lekári odporučujú gumové punčochy. Dľa názoru Dra. Muel- 
lera, riaditeľa snatoria "Schockethal", sú gumové punčochy zavržiteľné, 
lebo vraj bránia prístup povetria, takže tvoria sa tým vždy tukové kyseliny, 
OBRAZ 295. 
Rozšírenie žíl a ovinutie nohy obväzkom. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 259 vyvíjajúce odporný zápach na nohách. O mnoho lepšie je ovinúť nohu 
trikotovým obväzkom asi dva inče širokým a 4 jardy dlhým; obväzok má 
sa obaliť okolo nohy tak, jako to vidíme na obrázku 295, — od spodku 
nahor a upevníme ho na okolí kolena. Večer obväzok má sa sňať a každý 
deň znova obvinuť. 

3) Kúpte si v lekárni Tint. Hamamelis Virginica 4 unce. Vnútorne 
užívajte po pol lyžičky tri razy denne. Zvonku má sa upotrebiť takto: 
Smiešajte 2 lyžičky tinktúry s 12 lyžkami čistej studenej vody; namočte do 
toho obväzok (viac razy složené plátno alebo kus bavlny) a priložte si na 
nohu a konečne ofášľujte trikotovým obväzkom. 

4) Dobrú vodičku zrobíme si na umývanie nohy z liadku (Alum) a z 
odvaru kôry bieleho duba (White Oak Bark). 

5) Nemocní, ktorí trpia viac-menej na chronické rany, vredy, atď,, 
majú sa liečiť tak, jako je to opísané pri hojení rán. 

NÁHLE ZAPÁLENIE VNÚTORNÉHO POVLAKU SRDCA. 

Tá nemoc je najčastejšou chorobou srdca a môže sa týkať vnútorných 
dutín srdečných alebo srdečných klapiek. Príčinami tejto nemoce môžu 
byť článkový rheumatismus, horúčka pri polohu, prechladnutie a veľké na- 
mámanie svalstva. Poneváč okrem krátkeho dychu, tlkotu srdca a bôľu na 
okolí srdca, vonkajších príznakov k rozpoznaniu tejto choroby nieto, preto 
nemoce toho druhu patria jedine lekárovi, poneváč len on môže ich ustáliť 
svedomitým lekárskym vyšetrením. Dobré služby robia nepretržité stude- 
né obkladky na celú ľavú polovicu prší. Lieky tu celkom nepomáhajú. 

ZLATÁ ŽILA (HAEMORRHOIDY). 

Zlatá žila je rozšírenie žíl obkľučujúcich konec riti. Na počiatku cíti 
človek pálenie, svrbenie a štípanie v riti, potom nával krve do hlavy, boľa- 
sti hlavy a horúčku. Tie príznaky po dobrom vyprázdnení čriev prestáva- 
jú a neriiocný sa dosť dobre cíti; ale nezadlho vráti sa to nazpät a konečne 
pokážu sa kolo riti hrachu podobné uzlíky. Tie uzlíky vyvíjajú sa častd 
v hroznovité, tmavé, modro-červené útvary, ktoré sú dakedy tak veľké, 
ako vlašský orech a vyviňuvše sa v túto veľkosť, stávajú sa trápnymi pri 
sedení, chodení a ležaní. Avšak tie uzlíky alebo útvary i v riti i okolo nej 
môžu sa zapáliť, pri čom nabehliny často prasknú a krvácajú, nemocný 
má kŕče, koliku, katar mechúra a iné nemoce a boľasť ako i ztrata krve 
zapríčiňujú oslabnutie, nervosnosť; a dráždivosť. Nemoc môže byť dedič- 
ná alebo pochodí následkom zácpy, ustavičného sedenia atď. Ako po 
vyprázdnení čriev, tak i po vykrvácaní cíti sa nemocný na čas lepšie. Silné 
boľasti v krížoch, menovite po ostrých jedlách, pocit plnosti brucha, chro- 
nick^^ katary žalúdka a čriev, nepravidelná stolica a boľasti pri tlaku na 
stolici svedčia o tom, že vnútorné žily konečníkové a susedné žily sú pre- 
plnené a rozšírené. 

Liečenie: — 1 ) Pokrm má^ byť taký, aby nemocný mal riedku stolicu 
a preto múčne jedlá, hrach, fazuľu, šošovicu a tým podobné jedlá jiesf 
neslobodno. Piť možno licnonádu, vodu, trochu piva a cmar. Svieže 260 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Fig. t: 
OBRAZ 296. 
Obraz 296. znázorňuje zlatú žilu a fistulu. 

OBRAZ 297. 
OBRAZ 299. 

Obraz 299. znázorňuje rozpínače (dilators) ; sú to z dreva alebo z iného materiálu robené 

základky, ktoré sa do konečníka zapchajú najprv najmenší a potom väčšie, 

tým sa konečník rozpína, šíri a účinkuje ako masáž na konečník. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 261 nesolené maslo alebo mandľový olej je dobrý na mastenie uzlíkov. Keď 
je krvácanie mierne a neslabí, nemá sa nič robiť proti nemu, prestane to 
samo od seba, ba ešte lepšie je, keď krv vyjde. Jestli je krvácanie častejšie 
a väčšie, a človek počína slabnúť, môžeme zrobiť klistýr z vŕbovej kôry 
(asi 15 gramov na pint vody a vaiiť za jednu hodinu, potom precediť a 
zastreknuť ten odvar do konečníka). (Viď klistýr.) 
2) Recept kvapiek proti zlatej žile: Daj si urobiť v lekárni: 

Tr. Hydrastís 
Tr. Viburnum 
Tr. Hammamelis 
Castorea 5 draclíms 

5 drachms 

1 O draclíms 

1 O drachms Mix. Dávka: 20 kvapiek v pol poháre vody pred jedením, 
možno i osladiť, čím stane sa príjemnejšia. Vodu 3) Smiešaj bieloby (White Lead) s ľanovým olejom tak, aby to vy- 
zeralo ako smotana. Namasť si dva razy denne nabehliny okolo -zadku. 

4) Iď do lekárni a kúp si Tanin 
Glyceríne 1 ounce by weight 
1 ounce by weight. Mix. Prikladaj si alebo namasť miesta zachvátené zvonku raz a jestli 
potrebno na druhý deň zase raz. Ale obyčajne jedno namastenie pomáha. 
Alebo: 5) Kúp si v lekárni "Extract Pinus Canadensis" a tým namasť 
miesta raz alebo dva razy denne. 

Pri liečení zlatej žily dobré služby koná nástroj vyobrazený na obraze 
297. Do nástroja dá sa masť; na jednom konci je cievočka dierkami za- 
opatrená, cez ktoré vytíska sa masť do riti. Predáva sa v lekárňach. Tak isto možno kúpiť v lekárňach zá- 
kladky (suppositorium) ktoré sa do konečníka 
zapchajú (obyčajne pred líhaním a účinkujú 
podľa toho z jakých látok sú složené). Obraz 
298. znázorňuje takéto základky. 
OBRAZ 298. XI. KNIHA. Nemoce močo 
vých ústrojov a ich liečenie. 
OBRAZ 300. 

Obraz znázorňuje kasničku obsahujúcu rôzne veci, ktoré sa potrebujú 

pri vyzkúmaní a bádaní moču. Tu vidíme merítko, cievočky, 

lampku, rozličné chemické látky, lithmusový papier atď. 264 DOMÁCI LEKÁR A RADCA NIEČO O MOCI. "Pevná vôľa aj chorobu premáha ; kto sa poddá, 
ten tratí boj už vopred." 

Pokrm v našej sústave, nech je on pevný alebo tekutý, podrobený je 
chemickému výkonu (processu), počas ktorého výživné látky menia sa na 
krv a nevýživné alebo časom i škodlivé látky vyhodené sú z tela von. O tom 
písali sme už na viacerých miestach tejto knihy. 

Ladvienky vôbec majú veľmi vážnu prácu v prerábaní všetkých zbytkov 
tekutín a v odďaľovaní ich z ľudského tela jako moč. Všetky tekuté látky, 
aké sústava prijíma, prechádzajú pomocou žalúdka a čriev do krve. Krv 
prechodí cez ľadvienky, ktoré v tejto práci slúžia ako filtry (cedítka). V 
ľadvienkach vylučujú sa neužitočné časti, sbierajú sa pomaly v mechúri a zta- 
diaľto idú von. Z toho poučíme sa, že chemické složenie moča dá dôkladné 
vyobrazenie o pravidelnej alebo nepravidelnej premene látok, rovnako i o 
stave ústrojov, ktoré súčastňujú sa vo vytváraní sa v odďaľovaní tej látky. 

Poneváč po moci môžeme poznať stav zdravia človeka, preto musíme 
najprv vedeť ako vyzerá moč zdravých ľudí. Moč zdravého človeka má byť: 

1 ) Úplne priezračným, nekalným, bez všetkých plávajúcich látok. 

2) V moci, ktorý bol za štvrť hodiny alebo ďalej vo fľaši zadržaný 
nemá sa tvoriť žiadna usadlina. 

3) Moč zdravého človeka má mať jasnú, nepáchnúcu, ľahko voňavú 
vodu. 

4) Cím človek jie viac mäsa a tuku, tým kyslejší býva moč. Človek 
vyhladovený má moč úplne kyslý, poneváč žije na svojom tele. 

5) Chuť zdravého moča je horko-slanná. 

6) Moč každého, hoci najzdravšieho človeka, keď stojí za dlhší čas, 
počína sa meniť, hniť, kaliť a vydáva veľmi nepríjemný zápach, amoniaku 
podobný. 

Dlhoročné bádania dokazaly, že 

1) Pri spotrebovaní mnohých tekutín, koľkosť (množstvo) vylúčeného 
moča zväčší sa, barva stane sa bľadou a vôňa aromatickou; naopak, kto málo 
pije, ten málo močí, moč býva temnejší a zápach silný. 

2) V lete alebo kedykoľvek počas veľkého potenia sa, človek močí 
menej, ako ku príkladu v zime. 

3) Po veľkom nehnevaní sa, ďalej po veľkom strachu, atď. človek 
častejšie močí a moč je obyčajne bľadej barvy. 

4) Niektoré prostriedky (lieky) a tak samo i pokrmy menia barvu moča. 
Tak ku príkladu špargle zapríčiňujú ostrý, nepríjemný zápach moča; po uží- 
vaní terpentýnového oleja moč má fialkový zápach, od kozlíka (Valerián) 
a od cesnaku, má moč totožný zápach; rebarbarový, sennový a citvárový čaj, 
barví moč; kreozot, a karbol dávajú moču temnú, časami brunátno-temnú 
barvu; methylene (Methylene Blue) barví moč na modro-zeleno. 

5) Čerstvý moč v malej koľkosti (v množstve) v studenom čase má 
mutnú, hline podobnú barvu. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 265 ZKÚMANIE MOCA. 

Už v starých dobách poznávaly sa nemoce podľa jakosti a barvy moča. 
Že je to možné, nemôže byť nikto v pochybnosti. Krvné nemoce, jako cu- 
krovka, poznajú sa týmto spôsobom ľahšie. I ľadvienkové choroby poznáme 
iste podľa bielkoviny, nachádzajúcej sa v moci. Hriechy spáchané v mladých 
časoch i po 1 O rokoch zanechávajú stopy v moci. Zo stavu moča rozozná- 
vame rôzne náklonnosti chorobné. Pri migréne, padúcnici, horúčkach, veľkej 
radosti, ťažkej práci, pohnutí mysle, pokazuje moč na zlepšenie alebo zhor- 
šenie zdravotného stavu. Mnoho sa hreší nesprávnym rozpoznávaním moča 
a preto treba tejto veci viac pozornosti venovať, 

Ačpráve dôkladné bádanie moča musí sa previesť pomocou mikroskopu 
čili drobnohľadu, jednoduché prezkúmanie môže si každý človek sám pre- 
viesť. Ku príkladu jestli chceme vedeť či sa v moci bielkovina nachádza, 
môžeme sváriť trochu moča v sklennej trúbke, ktorá má na jednom konci dno; 
jestli je moč po svárení čistý, môžeme byť istí, že netrpíme na Brightovú 
(ľadvienkovú) nemoc; ale jestli sa srazí bielok v moci, nemeškajme s vý- 
datnou pomocou. 

Moč sa badá i s tak zvaným lithmusovým papierom, ktorý si môžeme 
kúpiť v lekárňach. Papier sa predáva v malých, dobre zaštopľovaných 
skleničkách, a je modrej a červenej barvy. Zamáčajme jeden konec papieru 
modrého do moča, a jestli ten modrý papier nadobúda červenú barvu, to 
značí, že v moci nachádza sa kyselina a jestli červený papier, zamočený do 
moča stáva sa modrým, to značí, že moč je alkalický. 

Tak samo, jestli za rána naplníme skleničku svojim močom a necháme 
ju stáť za viac hodín, často vidíme, že na dne fľašky usadne červenkavá 
nečistota atď. čo značí, že trpíme na nejakú nemoc. Pravdivé bádanie 
moču náleží lekárom a lučbárom. 

BOĽASTI MECHÚRA. 

Ľudia, zlášte starší, cítia často boľasti pri močení. 

Takým odporúča sa: 

I ) Jačmenová voda, ktorá robí sa takto : Vezmeme štyri dobré lyžky 
jačmenových krúp, dobre ich vo vode premyjeme, aby čisté boly, potom 
varíme ich v druhej vode (asi v kvarte) za I 5 alebo viac minút. Odvar sa 
precedí, cukrom alebo medom osladí, zamiešame do neho ešte citrónovú 
šťavu a je hotový. Môžeme ešte pridať do vody za tepla trochu arabskej 
gumy (Gum Arabic) keď máme pri rukách. Z tej vody pije sa po šialočke 
viac raz denne. 

2) Anglickí lekári odporúčajú terpentinový olej (Spirits of Turpentine) 
po 3 — 4 kvapkách na cukre alebo vo vode tri razy denne, 

3) Caj z usušeného kvetu kukurice (čo tak vyzerá jako hodvábne nit- 
ky) potrebuje sa vo Francii nielen od pospolitého ľudu ale i lekári ho pred- 
pisujú. Je to výborný prostriedok proti boľastiam mechúra, kameňa a piesku 
v mechúre, proti kataru pečene a zadržaniu moča. Iné predpisy a porady 
viď pri mechúrových chorobách. 266 DOMÁCI LEKÁR A RADCA CUKROVKA. 

(Diabetes Mellitus.) 

Cukrovka je choroba chronická, napáda hlavne stredný vek, zväčša 
pohlavie mužské a postupuje pomaly, pľazive. Pri tej nemoci vymiešuje sa 
z tela mnoho cukru, ktorý nie je k výžive tela spotrebovaný, ale opustí ho 
močom nezažitý. 

Zpočiatku javí sa všeobecná slabosť svalov, poruchy zažívania, ocha- 
blosť, únava, ztrata na váhe. Dôležitým príznakom je zväčšenie moča tak, 
že človek vydáva 5 do 8 litrov moču, ba aj viac denne. Moč je svetlý, žltavý, 
niekedy jasný ako voda a páchne po ovocí. Pri vyšetrovaní moču badáme, 
že obsahuje mnoho cukru (5 do 12 percentov). Pohlavný pud tiež slabne 
a pomaly zmizne. Nemocný má veľký smäd a hlad. U mnohých vyvíjajú 
sa i iné nemoce, ako ku príkladu suchoty pľúc, zapálenie ľadvin, ťažké nemo- 
ce nervov, slabosť srdca, beľmo na očiach atď. Chceme tu pripomenúť 
ešte o jednej veci, ktorá v mnohých prípadoch zapríčiňuje smrť. Je to zvaná 
"kóma" alebo hlboká spavosť, chorobný to stav úplného alebo čiastočného 
bezvedomia chorého. 

Liečenie:; — 1) Najprv starajme sa o dostatočný pohyb, aby sa svaly 
náležité túžily. Pokrm má byť posilňujúci ale nie dráždivý. Zemiaky, múč- 
ne jedlá a cukor veľmi škodia. 

2) Jedon professor z Kalifornii píše, že podľa jeho zkúsenosti najlepším 
liekom je čaj alebo tinktúra z vodnej buriny (Lycopus Virginicus). Z čaju 
užíva sa po šialke tri razy denne a z tinktúry po 20 kvapkách tri razy denne. 
Chrusťavcový čaj (Polygonum Aviculare) tie samé služby koná j ako vodná 
burina. 

3) Dobre účinkujúcim prostriedkom je čaj z hermančeku a šalvie rovne 
smiešaný. Užíva sa po šialke tri razy denne. 

4) Mnohí odporúčavajú liadkové mlieko ktoré si robíme takto: do- 
dvoch pintov mlieka dáme jednu i pol kávovej lyžičky bieleho liadku (Alum) 
a dobre rozmiešame. Dávka: Sialočku tri razy denne. 

5) Vezmi amerikánskej čemerice spráškovanej (Am. H^lleboro) jednu 
lyžičku a rozmiešaj prášok s dvoma lyžkami nesoleného masla. Tou masťou 
natieraj chrbát. 

6) Pri cukrovke s neporiadkami pečene treba kúpiť: 

Siranu Sodnatého (Sodium Phosphate) 8 uncov a užívať jednu lyžičku 
v horúcej vode ráno pred jedením. 

KAMEŇ V ĽADVIENKACH. 

Ako sme to už opísali pri kameňu, (Vid* obsah "Kameň") v ľadvien- 
kach nachádzajú sa rozpustené, pieskovité súčiastky, pochádzajúce z pokrmov 
a z nápojov. Tie pieskovité látky môžu sa sraziť v podobe kameňa, môžu 
zastaviť i moč a spôsobiť veľké boľasti, ktoré jako blesk prenikajú telom; 
k tomu družia sa i slabosti srdca, vracanie, triaška a studený pot na tele. 
Kamene idú z ľadvín do mechúra cez močovody (močové rúrky) a vyvolá- 
vajú veľké a trapné boľasti tak zvanú "ľadvinovú koliku". DOMÁCI LEKÁR A RADCA 267 Liečenie: — 1 ) Teplé ľanové obkladky na bedry (Viď obsah "Obkla- 
dy"). 

2) Vnútorne dávať veľké dávky čaju z lipového kvetu. 

3) Diéta má byť prísna. Mäso a alkoholické nápoje sú zakázané; dá- 
vať prednosť bylinnej ztrave. 

4) Caj z fazuľových strúčkov má sa užívať podľa predpisu doktora 
Ramma. (Opis čaju viď v Herbaru "Fazuľa"). 

PIESOK — KAMEŇ V MECHÚRE. 

Piesok a kameň v mechúre je veľmi trápnou nemocou, poneváč rýchle 
postupuje, hodne dlho trvá a nezriedka nedá sa ani vyliečiť. Dakedy ope- 
rácia nesie pomoc chorému, ale predsa len ohrozuje život. V moci nachádzajú 
sa rozmanité látky, ktoré srazením sa, tvoria kameň. Mechúrové kamene sú 
rôznej veľkosti. Niekedy sú maličké ako piesok, alebo krupy, niekedy ako 
malé oriešky a zase môžu byť ako vajce. Často tvorí sa jadro mechúrového 
kameňa z ľadvinového kameňa, čo môžeme videť jestli prerežeme kameň 
ako to vidno na obrázku 304. 

Príznaky: — Nemocný musí častejšie močiť a niekedy močenie celkom 
sa zastaví; úd ho bolieva a svrbí; v bruchu cíti ťažkosť, ktorá ho po močení 
viac sužuje; moč je krvavý a často nachádza sa v ňom aj iná matéria. 
Boľasti nie sú také veľké, ako pri žlčových a ľadvienkových kameňoch, lebo 
sú veľké a nemôžu prechádzať voľno cez rúrky; ale keď menší mechúrový, 
alebo ľadvinový kameň dostane sa cez hrdlo mechúra do močovej rúrky, 
spôsobuje veľké, prudké a dlhotrváce boľasti. Pri rýchlom chodení a pri 
chodení po schodoch boľasti rastnú a naopak, pri vodorovnej pokojnej 
polohe, ako ku príkladu v posteli, boľasti sa menšia, z čoho môžeme uzatvá- 
rať, že kameň klesne nazpät. Medzi príznakmi tejto nemoce močenie krve, 
katar močového mechúra, kapavka a náhle zastavenie moču počas močenia, 
— ohlasujú prítomnosť jedného alebo viacerých kameňov močového mechúra 

Liečenie: — 1) Kneipp hovorí, že sú prostriedky, ktoré roz- 
púšťajú kameň v mechúri. Hovorí, že truskavec účinkuje veľmi 
dobre proti kameňu a piesku. Jeden z jeho pacientov natrhal 
si nekoľko hrsť truskavca, dal si to doma uvariť, vypil za pár 
hodín tri šialky čaju truskavcového a pokračoval v tom za pár 
dní. Už o desať hodín vyšlo z neho asi 50 dosť veľkých kame- 
ňov, hnisu a šliamu močom. Po pár dňoch celkom sa vyliečil. 

2) Pri záchvatoch, zvlášte jestli je moč zastavený, kúp v 
lekárni jednu unciu sanitrovej kyseliny (Spirit of Nitre Acid of 
Nitre), jednu unciu zelenej maty (Spearmint) a štyri uncie 
hollandskej borovičky, (Holland Gin). Najprv urob čaj z maty 
s jedným pintom vody a nechaj stáť za 15 minút a preceď. Do toho čaju 
dodaj gin i kyselinu a to všetko dobre rozmiešaj a vypi naraz. O dve hodiny 
opakuj keď treba. 
DOMÁCI LEKÁR A RADCA Ob«»302' — -« >««»«.^br-30, 
MECHUROVE KAMENE. 
OBRAZ 302. Kameň močanu (urate). 
OBRAZ 303. Kameň šťavelový. 
OBRAZ 304. Prerezaný kameň mechúra, ktorého jadro tvorí kameň l'advienkový. 3) Alebo daj si zrobiť v lekárni nasledujúci liek: 

Essence of Spearmint 1 ounce 

Essence of Juniper I ounce 

Spirits of Nitre 1 ounce 
Užívaj jednu lyžku každú pol hodiny, 

4) Prikladaj teplé obkladky na okolie mechúra a keď by bôľ neustal 
musíme potrebovať catheter (močovú cievku) čo najlepšie je jestli dáme sa 
do rúk dobrého lekára. 

5) Ako náhle záchvat zmizne, užiješ dve lyžky horkej soli v pol poháre 
vody, 

6) Proti piesku odporúča sa Suchá Byľ (Shepherd's Purse) • — tinktúra 
a čaj. Tinktúra sa robí takto: Dáme dve lyžky rastliny do jednoho pintu 
napoly rozriedeného špiritusu s vodou a z toho užívame 1 O kvapiek na cukre 
tri razy denne, Caj si môžeme zrobiť jestli dáme tri lyžky byliny na tri 
šialky vody (horúcej) a to vypijeme cez deň. 

KATAR MOČOVÉHO MECHÚRA alebo ZAPÁLENIE (CYSTITIS). 

Je to zapálenie mechúrovej sliznej blany a môže byť náhle a chronické. 
Jak náhly tak i chronický katar spojený je s veľkými ťažkosťami a boľasťmi. 
Najhlavnejšie pramene tejto nemilej nemoce sú: kapačka, nesprávne liečenie 
kapačky, prílišné špricovanie, priechod plodov rozkladu zo ženskej pošvy 
na mechúr, čo môžeme pozorovať pri horúčke po pôrode, podráždenie blany 
močovými kameňmi, dlhé zadržovanie moča atď. Nemocný má obyčajne 
veľké nútenie na moč, v ktorom často nachádza sa krv. 

Liečenie: — 1 ) Pri ľahkom zapálení prikladať treba teplé, Priessnitzové 
obklady na boliace miesto; ležať pokojne v posteli; pokrm má byť nedráž- 
diaci (najlepšie je mlieko) a za pár dní všetky príznaky úplne sa ztratia. 
Piť možno mnoho slabého čaju, krém toho večer pripravíme teplý kúpel, 
po kúpeli obalíme brucho do obalu a necháme nemocného pokojne ležať cez 
noc. 

2) Pri ťažkých zapáleniach vyplachujeme mechúr tri procentovým roz- 
tokom borovej kyseliny alebo sublimátom (jedon gram sublimátu na 5000 
grammov vody). A- takým vymývaním nielen čistíme mechúr ale ničíme 
aj infekčné zárodky. Jestli je nám možné, nechajme tú prácu vyplachovaniet 
lekárovi. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 269 3) Jestli je moč alkalický, užívame nasledujúci liek: 

Benzonate of Sodium 1 5 grains 

Pure Gum Turpentine "15 grains 

Norway Tar 1 5 grains 

M. For 30 pills. Jednu pilulku každé dve hodiny. Tento recept skoro 

vždy hodí sa pre mladých ľudí. Pre starších môžeme potrebovať tento 

liek: 

Liq. Potassae 2 drachms 

Musil. Acaciae 1 ounce 

Tr. Hyosciami q. s. 4 ounces. 

Dávka: jednu lyžičku každé štyri hodiny. (Dr Foster). 

4) Proti veľkému núteniu na moč a páliacemu bôľu v močovode: 

Acetate Potass. Yl ounce, 

Liq. Ammon. Acet. 2 ounces, 

Spirit. Aeth. Nit. 1 ounce, 

Syrup Aurant. Cort. q. s. 4 ounces. 

Jednu lyžičku tri razy denne. (Dr. Hopkins). 

Nemocný má sa chrániť kyslých nápojov a pokrmov. Ovocie, uhorky, 
citróny, ocot, sú prísne zakázané, kým nemoc neprejde. 

MOČENIE KRVOU. 

Močenie krvou môže povstať z rôznych príčin ako po dlhej kapačke 
(tripper) po silných samoprzneniach, po užívaní ostrých liekov, ako španiel- 
ske mušky atď. po ktorých krv hneď i z ľadvin i z mechúra vychádza; 
ďalej tá nemoc môže pochodiť aj od neporiadkov mechúra, menovite 
jestli sa nachádza v ňom kameň, k čomu družia sa i slabosti močových a 
pohlavných ústrojov. 

Liečenie: — 1) Kúpime si Ibišku (Marshmallow) za 15 alebo 20 centov, 
zrobíme si z toho čaj a popíjame z neho tri-štyri razy denne po jednej šialočke. 

2) Caj z broskových listov, z krvavníka alebo z bielej trnky (May- 
flower) sú tiež dobré prostriedky pri tej chorobe. 

3) I čaj zo semenca, na prach utlčeného, potom mandľové mlieko a 
mandľový olej tiež blahodarne účinkujú pri liečení tejto slabosti. Z man- 
dľového oleja tužíva sa po 5 — 10 kvapkách na cukru každých 30 minúť 
a treba prikladať studené, mokré obklady na mechúr. 

REZÁK. 

Nemoc tá povstáva z rozličných príčin, ale netrvá dlho. Človek, za- 
chvátený rezákom, znáša veľké boľasti pri močení; ačpráve trápi ho veľké 
nútenie k močeniu, moč len po kvapkách tečie. Tá nemoc najčastejšie po- 
chádza z toho, keď sa človek dobre zahreje v práci a potom sa hneď zlého 
piva napije. Ale i každé podráždenie močového úda môže byť príčinou 
tejže nemoce ako kameň v mechúre, kapavka, požívanie ostrých, kyslých 
nápojov alebo prudké obcovanie pohlavné v opilom stave. 

Liečenie: — 1) Veľmi dobre účinkuje semeno z konopy (Semenec). DOMÁCI LEKÁR A RADCA Varí sa jedna lyžička semencu v šialke vody za pol hodiny, potom sa 
precedí a vypije naraz. 

2) Obalenie úda studenou, mokrou handrou tiež pomáha. 

ĽAD VIENKY (KIDNEY). 

Iné mená: Obličky — Pokrutky — Okrutky. 

Ladvienky vypudzujú z tela nečistoty a jedy a sú preto čistiacimi ústro- 
jami krve. Ľudské telo (vyjmúc čriev) má tri vylučujúce ústroje: pľúca, 
kožu a ľadvienky. Pľúca vylučujú plyn; koža tekutinu — vodu (pot) ; ľad- 
vienky, okrem vody, vylučujú aj pevnú močovinu. Plyn, voda a močovina 
sú pravdivé výmetky: pľúca, koža a ľadvienky sú tri spolupracujúce ústroje, 
ktoré práve tak jedon s druhým spolupracujú, ako ku príkladu keď sa traja 
chlapi chytia do tej samej roboty a pracujú každý rovnako. Náhle jeden 
z tých troch orgánov je čiastočne, alebo celkom soslabený, svojej práce 
neschopný, vtedy tie druhé dva orgány musia robiť i za ten chorý orgán. 
Ku príkladu v suchotinách, ked* veľká časť pľúc je zničená, koža a ľadvien- 
ky konajú celú prácu; keď je koža zlá, nečistá, vtedy zase pľúca a ľadvienky 
konajú celú prácu; keď sú ale ľadvienky choré, koža musí konať aj tú prácu, 
ktorú ľadvienky nekonajú, lebo nemôžu. 

Príznaky, po ktorých môžeme poznávať choroby ľadvín: 

Časté močenie; pocit unavenosti; lenivosť; duševný nepokoj; zlé pred- 
tuchy; bolenie hlavy a nepokojný spánok; klanie v krížoch, planý žalúdok 
a nezáživnosť; ťažké páliace močenie; závrat hlavy; zvonenie a hučanie v 
ušiach; veľký bôľ v krížoch hneď nad konečníkom ; jnoč nie je čistý, niekedy 
červený ako krv a v ňom nachádzajú sa látky, ako piesok alebo ako tehlový 
prášok; niekedy mrákoty pred očima; v ústach je horkastá, suchá chuť, najmä 
z rána a kyslosť v žalúdku; množstvo močovej kyseliny v krvi, ktorú ľad- 
vienky nemôžu odstrániť, následkom toho trpí i mechúr a iné ústroje; 
konečne dostavujú sa mdloby, nohy a články puchnú, srdce nepracuje riadne 
a vôbec celá sústava trpí. 

NÁHLE ZAPÁLENIE ĽADVÍN. 

(Acute Inflamation oP the Kidneys) 

Zapálenie ľadvín môže byť náhle i chronické. Náhle zapálenie je skoro 
vždy následkom miestneho podráždenia j edo vitými látkami, vystupuje na 
rozličných miestach ľadvín a zachvacuje častejšie len jednu, než obe ľad vien- 
ky. 

Príznaky: — Silná horúčka s triaškou; veľké boľasti v krížoch, ktoré sa 
podobajú pichaniu ihlou alebo páleniu žeravým železom; nemocný má veľké 
nútenie na moč a nemôže močiť; moč je tmavo-červený niekedy krvastý a 
málo ho odchodí. Ďalšími príznakmi sú boľasti hlavy, nechuť k jedlu, veľ- 
ká žízeň a vracanie. 

Liečenie: — 1 ) Nemocný má ležať v posteli. Na bedrá prikladať stu- 
dené obklady. Pokrm mäsovitý je škodlivý a len polievky, mlieko, cmar 
a neskoršie chlieb s maslom, šaláť a lemonáda majú sa požívať. Pri veľkom DOMÁCI LEKÁR A RADCA 271 bôli V krížovej kosti prikladať horúce obklady a horčicové (mustard) flaj- 
stre na zachvátené miesta; obklady a flajstre majú sa prikladať striedavé. 

2) Spáľ trochu sanitry na uheľ, potlč na prach a užívaj asi štvrť malej 
lyžičky dva razy denne. 

3) Kúp si v lekárni "Essence of Peppermint" (essencia z matky pepr- 
nej) a užívaj po pol lyžičky s trocha vodou tri razy denne. 

4) Vezmi Pieskovca (Gravel root) 3 uncie (6 lyžiek) 

Ajbišu 3 uncie (6 lyžiek) 

To sa má variť v jednom gallone vody tak dlho kým sa nesvári na jed- 
nu kvartu. Potom preceď, a dodaj do toho čaju 3 ťkicie (štyri lyžky) 
arabskej gumy (Gum Arabic) a pol uncie "Spirits o£ Nitre". Z toho užívaj 
po šialke tri razy denne. 

BRIGHTOVA NEMOC. 

(Brighťs Disease. ) 

Je to tiež zapálenie ľadvín a pochodí od náhleho zapálenia alebo 
vyskytuje sa samostatne. Pri náhlom zapálení nemocný býva smutný, zro- 
nený, nemôže jesť a po užívaní nápoja cíti sa horšie; mnohý nemocný nemôže 
dýchať, dostáva veľké klopanie srdca a bôľ v prsiach, bôľ v chrbte a v 
krížoch, napuchnutie tváre, brucha a rúk, v prsiach často nachádza sa voda 
a mnohí si myslia, že nemocný trpí na vodnatieľku, kdežto vodnatieľka v 
tomto páde je len príznakom Brightovej nemoce. 

Príznaky Brightovej nemoce chronickej sú: Veľká ztrata síl, bľadosť, 
napnutie tepien (arterií) konečne vodová opuchlina a močenie stáva sa 
veľmi časté. Poneváč v tejto nemoci nachádza sa mnoho bielkoviny v moci, 
preto chemické vyšetrenie moču je veľmi potrebné. K tomu cieľu vezme 
sa malá sklenená rúrka, ktorá na jednom konci má dno, alebo vezme sa 
malá fľaštička a do nej dajú sa asi dve lyžičky moču a nad lampkou alebo 
nad sviečkou ho svárime. Po svárení necháme ho za chvíľku stáť. Jestli 
sa nachádza v moci bielkovina, vtedy sa srazí ako bielok z vajca a môžeme 
bielkovinu videť na dne skleničky. To je asi znakom, že nemocný trpí na 
Brightovú nemoc. Avšak také bádanie moča je len pre laika (nezasväten- 
ca) ; dobrý lučbár (chemik) má iné spôsoby na bádanie moča a preto radím 
každému, ktorý si myslí, že trpí na dáke nemoce ľadvin, nech dá prezreť 
svoj moč dobrému lučbárovi. Doktori zväčša nerozumejú sa do bádania 
moča, a najlepšie je obrátiť sa na takého, ktorý "rozumie sa do veci". 

Liečenie: — Medzi domácimi liekami saj der (Cider) je vraj dobrým lie- 
konn; popíja sa ho po skleničke tri razy denne. 

2) Vezmi jednu lyžku broskvových lístkov a jednu lyžku pieskovca 
(Gravel root). Z tých dvoch rastlín zrob si čaj a užívaj voľne tri-štyri razy 
denne po šialočke. (Za dlhší čas.) 

3) Dr. Schmidt, berlínsky lekár, odporúča mliečnu liečbu. Opis mlieč- 
nej liečby nájdeš na inom mieste tejto knihy (Viď obsah "Mliečne liečba"). 

4) Dr. Sawyer hovorí, že chmeľový čaj (Hops) po dve šialky denne 
užívaný, vyliečil mnohých trpiacich na túto nemoc. 272 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 5) Dr. Suftin píše, že pojední z jeho pacientov jedávali retkev (asi 
tri na deň) a to ich celkom vyliečilo z Brightovej nemoce. 

ZOŽENIE MOČOVÉHO ÚDA. 

Táto nemoc vystupuje reajákom v konci alebo kŕčom, ktorý niekedy 
siaha až do mechúrového hrdla. Po kapačkách zúženie je trvanlivejšie a 
horšie. Prameň močový je čo raz tenší a spletený; moč pomaly kvapká; 
z úda vychodí šliam a mechúr je neobyčajne rozdráždený. Ďalšími prí- 
činami zúženia úda môžu byť s močom vychádzajúci piesok, kameň, zlatá 
žila a zapálenie následkom samoprznenia. Najlepší spôsob liečenia je "roz- 
širovanie úda" a dobrý lekár môže tu pomôcť bez noža, bez boľasti a bez 
liekov. ♦ 
XII. KNIHA. Nemoce nervové 
ho systému 

a ioh liečenie. 
OBRAZ 305. 

"Prepracované modzgy a nervy práve tak. ako prepracovaný koň potrebujú 
odpočinok. Telo ľudské je nadužívané horšie od koňa." 

"Telo má len jednu dávku životnosti ; jestli životnosť denne 
rozhadzujeme, dlho nevydrží." DOMÁCI LEKÁR A RADCA NERVOSITA — NERVOSNOST. 

Niet pochybnosti, že nervosita doprevadila nielen jednotlivcov, ale 
celé národy do nízkeho rozpadu morálneho i duševného, ako tiež do ťažkých 
utrpení tela, ducha a duše. Je to choroba XX. stoletia, ktorá zakradla sa 
nielen do vyšších kruhov spoločenstva, ale postretávame sa s ňou i v robot- 
níckych kruhoch tak v mestách ako i v dedinách. Celý náš moderný (terajší) 
život so svojim ruchom, so svojim honom a rykom, so svojou tuhou po zisku, 
po rozčuľovaní a po rozkošiach, pohybuje sa na ceste nesprávnej. 

Nervosita zakladá sa na hubení modzgu a miechy, zapríčiňuje všeo- 
becné slabosti, predčasné starnutie ako tiež v užšom smysle slova, všetko, 
čo menujeme chronickým trpením; ďalej duševné ustupovanie, vady a bez- 
charakternosť. 

Jestli vezmeme do ohľadu, že nervosita, čo sa týka jej vývinu poťažne 
okolnosti, vystupuje raz s príznakmi nadmiernej dráždivosti, strachu, zá- 
visti, nespokojnosti, — hneď zase j ako násilná vášeň, nenávisť, netrpezlivosť, 
prehnaná pobožnosť, blbosť, neobratnosť, alebo s príbuznými jej príznakmi 
horúčky zimomriavky po celom tele, bezsennosti po nociach, ospalosti vo dne, 
nedostatku chuti, slabosti, kŕčov, neprítomnosti povedomia, mdloby a ne- 
početného množstva iných chorôb — keď všetko to vezmeme do ohľadu, 
vtedy musíme byť presvedčení, že nervosita je chorobou, v ktorej mestia 
sa všetky tie obrazy biedy, nešťastia, smiešnosti, nehody, ktoré skoro v 
každej rodine jestvujú a ktoré tak často, nemilosrdne mučia človeka, nech 
je on pán alebo sedliak, bohatý alebo chudobný. 

Choroby nervového systému sú veľmi mnohotvárne a opísanie ich po- 
znávania a spôsoby ich liečenia, potrebovaly by o mnoho väčšiu knihu, jako 
je Domáci Lekár a Radca. 

Mnohé choroby i ten najlepší lekár nemôže rozpoznať lebo ako slavný 
anatóm professor Hyrtl hovoril: "Anatómia (vnútorné) stavby modzgu (tak 
samo i fisiologia) je a zostane nepochybne na vždy knihou siedmymi zám- 
kami zatvorenou a i to ešte písanou v hyeroglyfách (obrazopise)." 

Z toho videť, že nervové nemoce žiadajú lekára, on je vyškolený, zná 
sa v sostavení a činnosti ľudskej mašiny a keď sa mu podarí ustáliť nemoc, 
vtedy zaiste bude v stave ju i liečiť. 

BASEDOVÁ NEMOC. 

Basedová nemoc považuje sa za všeobecnú, veľmi vážnu, najviac chro- 
nickú nervovú nemoc. Poznávame ju po nasledujúcich troch príznakoch: 
nápadné zrýchlenie pulsu. vyvalenie (vytreštenie) očí a zväčšenie štítnej 
žľazy alebo tak zvané vole. Zrýchlenie pulsu vyskytuje sa na počiatku cho- 
roby, po dajakom podráždení ústroja nervového. Nemocný sám cíti rýchle 
bijúce srdce. Vole nie je tak istým príznakom basedovej nemoce ako puls;, 
niekedy sa samo od seba tratí avšak rýchly puls a vyvalenie očí vzrastajú. 
Vyvalenie očí týka sa obidvoch očí, následkom toho tvár dostáva podivný 
výraz a štrbina očná je široko rozovrená. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 275 Okrem tých troch príznakov napádajú nemocného i iné nemoce ako: 
trasenie rúk, dráždivoť mysle, kŕčovitý plač, všeobecná slabosť svalov, ža- 
lúdočné neporiadky, chudokrvnosť atď. 

Príčiny: — Príčiny Basedovej choroby môžu pochádzať od zdedenej ná- 
chylnosti k nervovým chorobám, hystérie, chudokrvnosti, mrzutosti a od 
náhleho otriasenia ústrojov nervových ako: ľaknutie, radosť, hnev, strach, 
poranenie, starosť a iné. 

Liečenie: — Najprv musí nemocný s celou odhodlanosťou a silou vôle 
si zaumieniť, že sa chce vyliečiť. Rozčulenosť, hnev a iné náruživosti kopa- 
jú predčasný hrob nemocnému. Lieky tu len tak môžu pomáhať, že s posil- 
ňujúcimi prostriedkami napomáhame zlepšenie všeobecného stavu, ako 
chudokrvnosť, nezáživnosť atď. Radí sa teda duševný a telesný pokoj, 
posilňujúce prostriedky, čistota tela a čistý vzduch. V noci v teplej vode 
vykrútený obkladok na oči, elektrizovanie nervov sympatických po oboch 
stranách krku a masáž. (Viď obsah "Masáž".) 

BEZSENNOSŤ. 

Hlavnými príčinami bezsennosti sú rozmanité telesné i duševné slabosti; 
navyklosť, to jest, jestli človek za dlhší čas ide pozde spať; zamestnanie, 
čítanie v noci a veľké rozčúlenie; požiívanie alkoholických a dráždivých 
nápojov ako káva, pálenka atď. Bezsennosť pochádzajúca z nervových 
slabostí, to jest duševná bezsennosť je najhoršia. Javí sa alebo tým, že ne- 
mocný pri najmenšom šuchote vytrhne sa zo spánku a potom po celé hodiny 
nemôže usnuť, poneváč keď i usne strašiace sny mu spánok prekážajú. V 
iných prípadoch človek nemôže usnuť lebo sa mu celkom nechce spať a keď 
aj za pár hodín ležal v posteli, zanechá ju a chodí nepokojne po izbe. 

Liečenie: — ^Jestli je bezsennosť zapríčinená menšími chorobami, ako 
na pr. bôľom hlavy atď. vylieči sa bezsennosť s nimi. Siliť sa ku spaniu 
nápoj ami alebo dráždiacimi a uspávajúcimi prostriedkami je veľmi škodlivé. 
Hlavná vec je odstrániť príčinu. Mierne žitie prevádzať. Umývať celé 
telo, zvlášte pohlavné údy zimnou vodou pred spaním. Piť chladivé nápoje 
ako lemonádu atď. Zjiesť jedno alebo dve jablká večer a dať pozor aby 
stolica bola riadna. 

Jestli bezsennosť je z pôvodu návalu krve do hlavy a studených nôh, 
takí ľudia majú si dobre telo a údy ručníkom natierať, aby sa krv rozrušila 
a akonáhle je obeh krve riadny, rýchle usnú. 

Ľudia trpiaci na bezsennosť z pôvodu choroby brucha alebo zlatej žily, 
nech prikladajú si na dolnú stranu brucha Neptúnov pás. Neptúnovým pásom 
voláme takú obálku, že vezmeme ručník, namočíme ho do zimnej vody a 
pred spaním obvijeme si dolnú časť tela a po vrchu dáme suchý ručník. 

Kto chce dobre spať, nech nelíha so zimnými nohami a plným žalúdkom. 
Ale sú i výnimky. Pojední nemôžu spať len tak, keď dačo jedia. Takým 
sa jedenie nebráni. Najlepšie lieky sú práca, pohyb na voľnom vzduchu a 
voda. 

Liek proti bezsennosti: 

Keď musíte niečo proti bezsennosti užívať, užívajte tak zvaný "Veronal" 276 DOMÁCI LEKÁR A RADCA prášok, ktorý môžete si kúpiť v lekárňach. Z toho prášku užite desať gránov 
(ten grains) pred líhaním do postele a zapite pohárom vody. Je to jedon z 
najlepších prostriedkov pre človeka, ktorý nemôže spať. Alebo: 

2) Rozrežeme jednu šalátovú hlávku, listky, semeno, lodyhu i koreň 
na malé kúsky, nalejeme na to alkoholu a necháme stáť za pár dní. Z toho 
užívame po jednej lyžičke pred spaním. Silnejší môžu užívať i po dve 
lyžičky. Poneváč ten prostriedok mierni boľasti a tíši nervy, zaslúži, aby 
sme ho oprobovali a v potrebách užili. Mnohé byliny a rastliny majú veľkú 
hojivú silu a preto radíme, aby ste si prečítali "Domáci Herbár" a tiež i 
"Domácu Lekárňu". 

BĽABOT (ZAHÁKOVANIE). 

Bľabot alebo zaháko vanie, ako to niektorí menujú, je vadou reči. 
Príčinami bľabotania sú napodobenia, úzkostlivosť, porucha činnosti nervov 
Hlasotvorných alebo príčina môže byť v samom modzgu. Osoby trpiace 
na bľabotanie ťažko dýchajú, vydychujú vzduch na počiatku reči alebo hneď 
keď prehovorili niekoľko slov; zdá sa akoby lapali dych, alebo zadržia dych 
kŕčovite v prsiach na miesto aby ho zo seba vypustili. Každé rozčúlenie, 
starosť, námaha a strach napomáha bľabotanie. 

Liečenie: — 1 ) Učte dieťa pravidelne, voľno, hlboko dýchať. Na lieky 
proti tej nemoci nedajte ani centa, lebo takého lieku, ktorý by tú nemoc vy- 
liečil, nieto. Suggestia a isté cviky šú jediným prostriedkom proti bľabotaniu. 
O tom však v tejto knihe písať neidem, lebo moja kniha "Dušoveda" bude 
o tom pojednávať. 

BLÚZNENIE PIJAKOV. 

(Delirium Tremens.) 

Táto nemoc je následkom dlhšieho požívania liiehových: nápojov; 
vlášte, keď sa alkoholické nápoje pijakovi odnímu trpí modzog i miecha. 
Takí nemocní dostávajú veľké trasenie celého tela, zmocňuje sa ho ohromná 
úzkosť, pomätenosť, oči, líca a nos sú červené, puls je rýchly, chuť k jedlu 
sa ztratí a konečne opanuje nešťastníka akási bojazlivosť, vidí pred očima 
zvieratá, hadov, myši, žaby a zdá sa mu akoby ho dáky nepriateľ prenasle- 
doval. 

Liečenie: — Studené obklady na hlavu. Dávať mu každú hodinu jednu 
alebo dve lyžice brandy a pomaly menšiť dávku. Kúpeľ nôh; po kúpeli pri- 
ložiť horčicovú náplasť (mustard plaster) na šľapy nôh a na krk. Starať 
sa o dobrú ztravu a čerstvé povetrie. 

2) Silné dávky z tinktúry náprstníka (Tincture Digitalis) po 5 — 8 
kvapiek na cukre každé tri hodiny. 

3) Odvar z pelyňku (Wormwood) užívaný viac raz denne je tiež 
dobrým prostriedkom, zvlášte jestli dodáme do od varu trochu dubenky (Nut 
Gali). 

4) Dobre pôsobí na chorého turecký kúpeľ (asi polhodinový), po 
čom dáme mu nasledujúci liek: Vezmi DOMÁCI LEKÁR A RADCA 277 Chloral hydráte 2 drachms 

Tincture of Capsicum 1 Yl ounces 

Potass. Bromide 1 ounce 

Camphor Water 3 ounces 
Lyžku každú pol hodiny až 4 lyžky užije. 

ČKANIE. 

Ačpráve čkanie nie je nebezpečné, ale je nepríjemné. Pri väčšom 
čkaní probuje sa toto: 

1 ) Piť studenú vodu, alebo prežierať malé kúsky ľadu. 

2) Drž malé kúsky ľadu v ústach. 

3) Zapchaj uši palcami a pij vodu pomocou druhého. 

4) Vyvaľ jazyk na koľko možno a drž ho prstami tak vyvalený za 
pár minút. 

5) Štekli (kickaj) nos slamou, aby si pár raz kýchnul. 

6) Drž vdýchnutie v sebe dokiaľ nenačítaš do 50. 

7) Ked'by to nepomáhalo, uži zázvoru (Jamaica Ginger) malú lyžičku 
v jednej lyžke vody. 

8) Dve kvapky káfrového špiritusu v lyžke horúcej vody zastaví nie- 
kedy čkanie. 

NERVÓSNA DYSPEPSIA. 

Obyčajne vyvíja sa pomaly a stíha častejšie mužské než ženské pohlavie. 
Osoby, ktorým posiaľ každé jedlo výborne chutnalo a ktorých žalúdky 
nachádzaly sa v tom najlepšom poriadku, počínajú sa sťažovať na najrôz- 
nejšie pocity, ako pocit preplnenia a pri najmenšom jedení cítia v žalúdku 
nepokojný pohyb — sem a tam; po jedení majú nevoľnosť a neskoršie 
náchylnosť k vracaniu, škrkanie, boľasti hlavy, klopanie srdca a úzkosť, kŕče 
žalúdka, závrať atď. Nápadným je to, že raz cítia sa nemocní celkom dobre, 
ako keby im nič nebolo, môžu jesť, môžu piť, sú veselej nálady čomu sa 
veľmi tešia; avšak nezadlho nemoc sa opakuje a trápi ich ešte horšie než 
pred tým. Takí nemocní obyčajne maľujú si v duchu rozmanité vymyslené 
choroby, a je to ohromná práca presvedčiť nemocného o jeho namyslenosti. 

Liečenie: — I) Majme na pamäti, že v týchto chorobách ide o nervovú 
slabosť a nie o žalúdok, a tá slabosť je len náhodou v žalúdku. Preto liečenie 
má mať základ na silení celého organismu. Môžeme liečiť i symptomaticky, 
to jest podľa príznakov nemoce, teda žalúdok, bôľ hlavy, ztratu chuti k je- 
deniu atď., ale hlavná vec je pri liečení, aby sme sa starali sosiliť celú sústavu. 
Poneváč nervové choroby žalúdka sú zriedka samostatné a zväčša sú len 
príznakmi všeobecnej slabosti nervovej následkom iných chorôb menovite 
nepravidelnosti polohy ženských ústrojov brušných, zapálenia ľadvín atd'., 
preto máme sa podrobiť špeciálnemu lekárskemu vyšetreniu už aj preto, 
lebo len dobrý lekár môže vyzkúmať s určitosťou, či nemocný netrpí ku 
príkladu na raka, alebo na vredy v žalúdku, ktoré nemoce majú na počiatku 
také isté príznaky, jako nervosná dyspepsia. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 2) Jestli je možno, nemocný má zanechať prácu, nech ide von do 
božskej prírody a dľa možnosti nech sa Heči elektrikou, masážom, atď. 

3) Dr. Greer predpisuje nasledujúci liek: 

Fl. Extr. of Hops 1 ounce 

Fl. Extr. of Scullcap 1 ounce 

Syr. of Ginger 6 ounces 

Dávka: Lyžičku každé dve hodiny. Alebo: 

4) Salicin 2 grains 
Phosphate of Hydrastia 1 grain 

Capsulae. Dávka: Jednu kapsuľku pred každým jedením. (Tie 
lieky majú sa dať pripraviť v lekárni.) 

CHRADNUTIE — SLABNUTIE. 

Sú ľudia, ktorí majú dostatočnú chuť k jedlu a pitiu, avšak schnú, slábnu 
a sily ich opúšťajú. Príčiny takéhoto stavu môž^ byť veľmi rozmanité: 
Veľká ztrata krvi, rôzne náruživosti, ako láska, strach, hnev, závisť, ďalej 
zlé zvyky ako samoprznenie a rôzne známe i neznáme nemoce. Jestli slab- 
nutie pochádza následkom dajakej nemoce, najprv musí sa tá nemoc liečiť, 
jestli je ona liečitelná a náhle sa stav nemocného napraví, navráti sa i sila. 
Proti náruživostiam najlepším liekom je zdravý rozum a silná vôľa; máme 
náruživosti opanovať a nestávať sa ich otrokmi. Jestli slabosť pochodí od 
samoprznenia, máme ten zlý zvyk zanechať a sústava telesná sa sosilní, 
jedným slovom, nech slabosť pochádza z jakejkoľvek príčiny, najprv oddial- 
me príčinu. Dobrý čerstvý vzduch, dobrá voda, slnečné lúče, prechádzky, 
čisté mysle a pokoj duše to sú najlepšími prostriedkami proti slabosti. 

2) Pšeničné alebo žitné otruby, % hodiny vo vriacej vode varené a 
vytlačené, potom s medom smiešané a znova štvrť hodiny varené, dvakrát 
denne po pinte užívané, sú znamenitý a živný nápoj. (Kneipp.) 

3) Čierna múčka kostná (kosti na uheľ spálené a utlčené) raz alebo 
dva razy na konec noža denne s pokrmom alebo vo vode užívaná slúži ku 
posilneniu celého systému. (Kneipp.) 

4) Keď nemáme po ruke kostnej múčky, môžeme užiť z kriedového 
prášku (krieda na prach utlčená) na konci noža v pokrmoch alebo vo vode. 
Môže sa dávať i deťom. (Kneipp.) 

ISCHIAS (SCIATICA) 

(Strela v kýčľoch. ) 

Ischias je onemocnenie nervu kýčľového, ktorý sa tiahne od kýčľov po 
zadnej strane stehna, za kolenom k nohe. Príčinou tej nemoci je prechlad- 
nutie^ jestli ku príkladu ležíme za dlhší čas na zimnej, mokrej zemi; ďalej 
vnútorný a zovnútorný tlak, ako tehotnosť, zácpa, vredy atď. Chytľavé 
choroby ako chrípka, týfus, suchoty, ba aj iné nemoce ako cukrovka, môžu 
tiež byť príčinami strely. 

Príznaky >—Boľasti a kŕče vystupujú v jednom mieste okolo kríža alebo 
niekedy, ba zväčša, ťahajú sa od kýčle dolu do nohy. Bôľ trvá niekedy za DOMÁCI LEKÁR A RADCA 279 pár minút a niekedy stane sa trvalejším, trápiac človeka neprestajne i za pár 
dní. Práve, keď sa nám vidí, že boľasť pomaly ustáva, pri najmenšom po- 
hybe nohy zase sa vráti a zväčšuje. Z počiatku nemocný narieka na nepatr- 
né boľasti v kýčli, najmä pri stavaní a chodení a počína aj kulhať. Priebeh 
v ťažších prípadoch strely je veľmi zdĺhavý a vyžaduje mnoho trpezlivosti 
od nemocného. 

Liečenie:—! ) Hlavnou podmienkou liečenia nemoce je pokoj. Položiť 
sa do postele a prikladať obklady namáčané do káfrového špiritusu na kýč- 
le. Do káfrového špiritusu môžeme pridať i Mentol a síce tak: 

Vezmi Káfru 2 lyžky jedáce 

Mentholu 1 lyžičku od kávy 

Špiritusu (Alcohol) 1 pint. 

Náhle sa látky rozpustily, namáčaj ručník do toho roztoku a prikladaj 
na boliace miesta. 

2) Pri horúčkach prikladajú sa studené obklady. 

3) Párové kúpele a elektrika tiež má dobré následky. 

4) Extr. Belladonna 3 drachms 
Petrolatum 3 drachms 
Parfume (thyme) q. s. 

M. Natieraj boliace miesto viac razy denne. 

5) Croton Oil I drop 
Pulv. Lycopodium to make two capsules. 

Dávka: Jednu kapsuľku o ôsmej hodine predpoludním a jednu kap- 
suľku o druhej hodine popoludní. 

6) Pre silnejšie osoby možno kapsuľky silnejšie urobiť a síce tak: 

Croton Oil 3 drops 

Pulv. Lycopodium to make two capsules, 
berú sa tak ako číslo 5. 

7) Jestli nemocný trpí i na rheumatismus, čo sa často stáva, nech bere 
na druhý deň po vyššie spomenutých kapsuľkách nasledujúci liek: 

Balsam Copaibae 4 drs. 

Tr. Lavender Comp. 4 drs. ! 

Tr. Hyosciami 3 drs. 

Bicarb. Potass. I dr. 

Mučil. Acaciae 1 oz. 

Aquae 6 oz. 
Dávka: Kávovú lyžičku každé štyri hodiny. 

KŔČE, 

Náhle stiahnutie sa jedného alebo viac svalov menujeme kŕčom. Krč 
môže napadnúť každý taký úd alebo ústroj, kde sa svaly nachádzajú. Sú 
kŕče, ktoré sťahujú svaly trvanlivé za celé hodiny; iné kŕče vyskytujú sa v 
najrozmanitejších stupňoch od najmenšieho trasenia svalov (ako ku príkla- 
du pri opilstve), až do ťažkých záchvatov padúcnice. Ako ochromenie, tak 280 DOMÁCI LEKÁR A RADCA aj kŕče sú príznakmi podráždenia modzgu a vyžadujú dôležité vyšetrenie, 
aby — keď to vôbec možno — príčina bola vyzkúmaná a po možnosti od- 
dialená. Na nasledujúcich stranách pohovoríme o takých kŕčoch, ktoré 
napádajú jednotlivé údy; kde mnoho svalov alebo celé telo je zachvátené, 
ako pri padúcnici, atd'., o tých pohovoríme v osobných článkoch. 

KRČ KÝCHACÍ. 

Jednoduché, kŕčovité kýchanie prestane samo. Keď kýchanie nepre- 
stáva, musíme krč zastaviť, lebo zo stáleho kýchania môže nastať pretrhnu- 
tie. Najlepším liekom domácim je vracanie; vstrčíme prsty do hrdla a po- 
dráždime nimi pažerák ku vracaniu. Alebo vezmeme liek na vracanie. (Viď 
obsah: "Prostriedky na vracanie".) 

2) Pri veľkom neprestajnom kýchaní dobre je smrkať do nosa na prach 
potlčený káfor. 

KRČ LÝTKA. 

Boľastný krč lýtka vyskytuje sa sťahovaním lýtko vého svalstva, ktoré 
niekedy stvrdne ako drevo. Tu napomáha masáž (natieranie) hnetenie a 
v ťažších pádoch galvano-elektrický prúd. 

2) Vyparovanie lýtka horúcim, mokrým obkladom a po vyparení na- 
tieraj lýtko káfrovým špiritusom. 

3) Na noc prilož studený, mokrý obkladok, obviaž obväzkom a po 
vrchu daj ešte jednu suchú handru. 

4) Prilep na chrbát a na šľapy nôh (na podošvy) náplasť (Belladonna 
Plaster) alebo náplasť (Capsicum) z červeného piepru. K dostaniu v le- 
kárňach. 

5) Ľudia, ktorí často trpia na krč lýtka, nech si kúpia v lekárni koreň 
mechyňky (Cranberry Bush Bark), alebo z čierneho hlohu (Viburnum Pru- 
nifolium) a nech si z toho varia čaj. Má sa popíjať po pol šialke tri reizy 
denne najmenej za jedon týždeň. 

MDLOBY. 

Mnohí pokladajú, že mdloby sú nič iného, než kŕče tepien modzgo- 
vých. Pri mdlobách dostavuje sa úplné bezvedomie tak, že človek na 
kratký čas o sebe nezná (ztratí vedomie i cit) a taký stav menujeme mdlo- 
bami. Nemocný najprv cíti slabosť, trasie sa, vzdychá, pred očima sa mu 
tmí, dostáva závrat, čelo je studeným potom pokryté, smysly pomaly miznú 
a konečne neborák náhle spadne bez vlády na zem a nepohnute leží. Mdlo- 
by u niektorých sú len krátke a u iných zase môžu dlho trvať. Krátke midlo- 
by sa často ztratia akonáhle je nemocný na čerstvé povetrie vynesený. 

Zväčša popudlivé, hysterické osoby (ženy, deti a krvnatí ľudia) sú 
mdlobám náchylní. 

Liečenie:^ — Poloha nemocného má byť vodorovná; keď necháme cho- 
rého sedeť alebo keď mu podložíme záhlavok pod hlavu, následkom toho 
môže zomreť. Kde ide o nával krvi, hlava má byť vyššie, než prsia. Satý, 
remeň, opasky, korzety (šňurovačky) majú sa odhodiť alebo rýchle rozre- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 281 zať; tvár a prsia zimnou vodou oblievať; sluchy ostrým octom natierať a 
ocot mu pod nosom držať, aby ho páchal; brucho pomaly tískať, aby vzduch 
z pľúc vyšiel a hneď zase povoliť, aby sa pľúca mohly rozšíriť a aby nemoc- 
ný musel dýchať. Akonáhle príde ku sebe, položme ho na postel a dajme 
mu piť lemonádu. Keď mdloby pochádzajú od slabosti, môžeme mu dať 
trochu dobrého vína; keď od žalúdka, usilujme sa, aby mohol vracať; keď 
zamdlenie trafí človeka náslekcm horúčosti, dymu, smradu atď., vynesieme 
ho rýchle na svieže povetrie, polievame ho vodou a usilujeme sa, aby mo- 
hol dýchať. Pri každom omdlení dobre účinkujú Hoffmanské, káfrové, 
Karmelitské alebo Melisové kvapky, z ktorých dávame po 5 alebo 1 kva- 
piek na cukre. Umývanie slúch octom je tiež prospešné. 

NÁVAL KRVE DO MODZGU. 

Prekrvenie modzgu. 

Prekrvenie modzgu delíme na akútne (náhle) a na chronické (trvan- 
livé). Príčiny tejto nemoci môžu byť rozmanité: Veľké duševné pohnutie, 
ako zlosť, veľká činnosť srdečná, prílišná námaha duševná, nemoce s horúč- 
kou spojené a nemoce srdečné, vredy na krku, veľký kašeľ atď. Pred zá- 
chvatmi skoro vždy nemocný cíti všeobecnú nevoľnosť a úzkosť a akýsi 
strach, všetko ho mrzí, nemôže spať, trasie sa a nemôže mysleť; naraz stane 
sa mu všetko príliš tesným a potom príde záchvat, ako veľký závrat, huča- 
nie v ušiach, tvár zčerveneje, nastúpi veľké bitie v tepnách krkových a stup- 
ňujúci sa tlak v sústave žíl tak, že stena niekedy popustí a následkom toho 
môže nastúpiť mrtvica, ktorá ovšem je chorobou o mnoho vážnejšou. 

Liečenie — 1 ) Položiť nemocného do postele tak, -aby hlava bola vyššie 
než prsia. Hlavu a krk obaliť studenými, vlhkými obkladmi a na nohy pri- 
kladať horúce obklady. Dávať mu preháňacie prostriedky alebo teplý kli- 
stýr. Pokoj — nehovoriť ani slovíčka. Hlboké dýchanie nosom pri zatvo- 
rených ústach. 

2) Vo dne mnoho pohybu na čerstvom povetrí; večer pred líhaním 
horúci kúpeľ, do ktorého dáme hrsť horčicového prášku (Mustard powder). 

3) Jestli nemocný môže ústa otvoriť, dáme mu zo složitého špiritusu 
lavenduly (Comp. Spirits of Lavender) pár kvapiek vo vode a na okolie 
srdca priložíme horčicový flajster (Mustard plaster). 

NERVOVÉ BOĽASTI TVÁRE. 

Neuralgia. 

Neuralgia je nervová nemoc a trápi človeka v tvári, pod očima, okolo 
kútikov očných, dolu nä. nose i v nose, v ústach atď. Bôľ je bleskurýchly, 
vrtavý, trhavý, bodavý a trvá za chvíľku a niekedy zase i za niekoľko hodín. 
Príčinami tejto choroby môžu byť: prechladnutie, zväčša pri ostrom vetre, 
pri otvorenom obloku v-železničnom voze atď. menovite zastihuje také oso- 
by, ktoré sú ku chorobám nervovým náchylné a ktorých telo je slabo vyvi- 
nuté. Mnohé boľasti tváre,^ sluchu a zubov, vznikajú následkom vyžraných 
zubov. 

Liečenie:- — Najprv starajme sa utíšiť bôľ nemocného, ktorý často be- DOMÁCI LEKÁR A RADCA dáka a nepokojne behá s miesta na miesto, — ■ horúcimi obkladmi, lebo teplo 
pri všetkých boľastných záchvatoch je najistejším prostriedkom prírodným. 
Studené umývanie tela celého ; pravda že vezme to mnoho času také každo- 
denné umývanie, ale následky toho jednoduchého prostriedku sú podivu- 
hodné. 

2) Elektrický prúd (galvanický) koná dobré služby. 

3) Vezmi ružovej vody (alebo dážďovky) jeden pint a vínneho octu 
dve malé lyžičky, a to smiešaj a umývaj handričkou do tej tekutiny namoče- 
nou celú boliacu stranu hlavy. 

4) Pomáhajú i studené obkladky, zvlášte, jestli cítime horúčku. V 
tomto páde složíme ručník štvornásobne, namočíme do studenej vody, vy- 
krútime a priložíme na boliace miesto; na vrch toho dáme suchú handru a 
obvijeme obväzkom, aby obväzok na hlave zostal. Akonáhle oschne, pri- 
ložíme nový, studený obkladok. 

5) Vnútorne užívaj čaj z am. kozlíka (Cypripedium Puboscens) a z 
hrkavej buriny (Cimicifuga racemosa). 

NERVOVÁ SLABOSŤ (NEURASTHENIA). 

Nervová slabosť alebo neurasthenia je chorobný stav nervového orga- 
nismu a vterajšom veku, v tomto stále ťažkom boji o život a pri stále rast- 
núcom pôžitkárstve tak zvaných lepších kruhov je veľmi vyvinutá — tak 
rečeno "modrá" nemoc. Práve pri tejto nemoci, mimo telesnej a duševnej 
únavy, badáme príznaky duševného porušenia. 

Príznaky: — Telesná sústava je zničená a akási únava opanuje nemoc- 
ného; človek má klamné myšlienky a je zadumaný; modzog trpí, pamäť 
slabne, nemocný ťažko chápe, ťažko myslí, chce byť o samote, trpí na vše- 
obecnú slabosť, namýšľa si všeliaké nemoce a chodí od lekára do lekára, 
probuje na svete všetko, ačpráve žiadny lekár nedá mu za pravdu a ne- 
zriedka stáva sa samovrahom zo strachu pred chorobou na jakú nikdy ne- 
trpel; cíti akoby mravce chodily po jeho tele; cíti zimu na povrchu kože, 
na hlave, bojí sa všetkého, namýšľa si, že je ktosi v jeho izbe skrytý, že sa 
ukrýva pod posteľou a preto podíva sa do každého kúta. Takých nešťastní- 
kov napáda potom hrozn*é bitie srdca, ťažká, zronená myseľ ich opanuje a 
nepokoj, zlá vôľa a hnev ich trápi. Tvár bľadá, oči vpadnuté a čierne pod- 
kovy robia sa pod nimi. Neurastbenik- dostáva veľkú chuť k jedeniu, nie- 
kedy hltá bársaké jedlo ako vlk a po čase chuť k jedlu sa ztratí, následkom 
čoho telo očividomky slabne, schne a nešťastný vyzerá ako kostra. Neskor- 
šie dostaví sa bôľ krížov, všetko sa mu protiví, zle sa mu sníva, v spaní 
kričí a na ulici sám k sebe hovorí. V lete nemôže sniesť teplotu a v zime mu 
je stále zima; sluch a zrak slabnú atď. Pravda, že nie každý človek trpí 
na všetko, čo je tu opísané, ale zväčša tie sú príznaky neurasthenikov a dala 
by sa napísať celá kniha o nich. 

Liečenie: — 1 ) Jednoduchá, zážirná ztrava; hlboké, silné dýchanie na 
čerstvom povetrí a prechádzky; vonkajšie zamestnanie jako v záhrade, na 
farme, v lesoch atď ; umývanie celého tela ráno a parné kúpele asi dva razy DOMÁCI LEKÁR A RADCA 283 na týždeň a po tých masíro vanie (natieranie) chrbta a nôh. Denný telo- 
cvik, gymnastika a elektrické liečenie sú odporúčané. 

2) Dbaj o to, aby sa črevá každý deň vyprázdnily. 

3) Kúp si dva granové pilulky z Asafoetida a užívaj tri razy denne jed- 
nu pilulku. V lekárni známe sú pod menom "Two grains Asafoetida pills". 
Alebo : 

4) Kakaová tinktúra (Tincture of Cocoa) tiež pomáha v tejto nemoci. 
Má sa užívať po jednej lyžičke v dvoch lyžkách osladenej vody tri razy 
denne. Alebo: 

5) Kúp si v lekárni "Iron, Arsenic and Strychnia tablets" a z tých uží- 
vaj jednu tabletku tri razy denne. Dobre pomáhajú proti slabosti nervové- 
ho systému. 6) Iron and Quinine Citrate 
Strychninie Nitrate 

Fl. Extr, Cola 
Sodium Glycerophos. 
Orange Syrup q. s. 
Dávka: lyžičku po každom jedení. 

7) Potassium Bróm. 
Tr., Iron Chloride 
Glycerín 

Water q. s. 28 grains 

1 and y^ grains 

3 drachms 

3 drachms 
6 ounces 

4 drachms 
3 drachms 
2 drachms 

6 ounces Dávka: Jednu lyžičku v pol poháre vody a opakovať až bôľ prejde. OCHROMENIE — PORAZENIE. 

(Paralysis). 

Ochromenie toľko značí, ako zrušenie (paraly so vanie) čiastočnej, ale- 
bo úplnej činnosti niektorého úda alebo ústroje telesného, to jest taký stav 
nečinnosti úda alebo ústroja, ked* tenže nemôže náhle svoju prácu vykoná- 
vať. Následkom každého prerušenia je to, že rozkaz, aby sval sa stiahnul, 
buď vôbec mu je nie sdelený, buď len nedostatočne, takže nastane úplné 
alebo čiastočné ochromenie pohybu svalov podliehajúcich našej vôli, to jest 
úplná ztrata pohybu (Paralysis) alebo obmedzená ztrata pohybu (Paresis). 

Ochromenie napadá samú modzgovú kôru (ku príkladu pri ťažkom 
poranení hlavy, keď na hlavu tehla spadne) alebo napadá miechu (ako ku 
príkladu, keď človeka voz prejde atď.) Preto rozoznávame podľa sídla 
modzgové, miechové i perypherné (obvodové) ochromenia alebo ochro- 
menia vychádzajúce z nervov. 

(Poznámka: Ľudia menujú chromými obyčajne kuľhavých ľudí, ač- 
práve kuľhavosť niekedy z inej príčiny povstala a nie z ochromenia.) 

OCHROMENIE MIECHY. 

Nemocný na ochromenie miechy musí ležať v posteli, má apetýt dobrý, 
ale musí byť kŕmený lebo sám jesť nemôže. Nemoc tá trvá niekedy i za 
20 rokov. Obyčajne pohyb nôh a rúk vypovedajú službu tak, že chorý 284 DOMÁCI LEKÁR A RADCA nemôže ani rukami ani nohami hýbať. I deti trpia na tú nemoc, ale zväčša 
za mladý umierajú. 

OCHROMENIE MODZGU. 

Poneváč v tej nemoci sám modzog trpí ,môže nastať náhla smrť 
alebo ako to ľudia hovoria, môže nemocnému "srdce puknúť". Objavuje 
sa asi po 30-om roku života a zachvacuje modzgové cesty, zrakové i jazy- 
kové nervy. 

Príznaky: — Jazyk je porazený a nemôže sa pohybovať; neskoršie i po- 
lýkanie stáva sa nemožným, nemocný nemôže hovoriť, a konečne nastúpi 
ochromenie hlasových sväzkov atď. 

Liečenie:^ — 1 ) Obklady oživujúce na brucho a obvíjanie nôh. Masáž 
tela i krku. Úplný pokoj a starať sa o stolicu, aby sa črevá vyprázdnily. 

OCHROMENIE NERVOV TVÁRE. 

Najzretelnejším príznakom tejto nemoce je zohavenie tváre; celá za- 
stihnutá polovica tváre visí dolu; oko je otvorené a niekedy nemôže sa vô- 
bec zavreť; kútik úst leží nižšie než na zdravej strane, jedným slovom tvár 
sa skry vi a vytiskne sa na jednu stranu. Príčinami môžu byť prechladnutie 
svalov tváre, ďalej mechanické podráždenie svalov, ako rany, vredy, po- 
ranenie kosti, ušné nemoce a iné. 

OCHROMENIE NERVU VRETÉNNÉHO. 

Je to dôležitá nemoc a z,asluhuje, aby sme o nej v krátkosti písali. 
Nerv vretenný je vystavený všetkým možným, mechanickým škodlivostiam 
a je dokázano, že súvisí so zamestnaním, pri ktorom užíva sa olovo alebo 
nejaké jedy a následkom toho ruka visí úplne bez pohybu dolu, v lokte zo- 
hnutá. 

Liečenie: — Najprv zmeniť zamestnanie. Prvý týždeň vlhké obklady a 
držať ruku na pokoji. Mierny, galvano-elektrický prúd, solné kúpele celé- 
ho ramena, opatrná masáž a neskoršie telocvik rýchlia hojenie. 

POLOVIČNÉ OCHROMENIE TELA. 

V tej nemoci niektoré svaly celej polovice tela, od hlavy až do nôh, 
na pravej alebo na ľavej strane, sú zachvátené a ztratia činnosť pohybu; 
pri všetkom pojedné svaly tej samej, paralysovanej strany sú ešte činné 
a rôzne údy tela stočia, skrútia sa. Ačpráve nemoc je ťažká, nemocný 
môže dožiť vysokého veku. 

PADÚCNICA (EPILEPSY). 

Padúca alebo zlá nemoc. 

Padúcnica je samostatná nemoc a vyskytuje sa už v detinskom veku. 
Veľký vliv má na vývoj padúcnice dedičnosť, to jest pôvod z rodičov, 
náchylných k neurastenii alebo hystérii; d'alej alkoholismus a duševné ne- 
moce rodičov. Záchvat padúcnej nemoce ohlasuje sa nemocnému pred- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 285 zvestnými príznakmi akoby mu povedané bolo, aby sa pripravil na záchvat, 
to jest aby sa položil za, včasu na 2!em. Pri tých príznakoch predzvestných 
jedná sa o mierne záchvaty údov, o pocit v prstoch, o poruchy zreJcové 
(iskrenie očí), o poruchy sluchové (šum a hučanie v ušiach), alebo o po- 
ruchy chuti. Na to nastáva náhle záchvat a nemocný klesá s výkrikom k 
zemi (jestlí sa už napred nepoložil na zem) nestarajúc sa o to, jak a kde 
spadne, či to na schodoch, či na koľaji lelezničnej, kde ho vlak v najbližšom 
okamihu prejsť môže. Trpiaci človek trhá a šklbe rukama a nohama alebo 
celým telom, ačpráve on o tom nič nezná. Tvár vyzerá bľado, v ústach má. 
peny, krúti očima, škrípe zubami, ruky v pästi má silne zatvorené, dych 
je rýchly, chrápe, vzdychá a niekedy vykrikuje. Po nápadu vedomie 
zhasne a prichádza na úbožiaka tuhý spánok. Ovšem nemoc nie je vždy 
jednaká. Niektorí majú slabšie nápady a niektorí veľmi ostré. 

Liečenie: — Poriadny, záživný pokrm; zdržovať sa všetkého namáhania 
a rozčúlenia, zvlášte hnevu. Lieky v tejto chorobe veľmi málo pomáhajú. 

PORAZENIE — MRTVICA. 

(Paralysis) 

Stáva sa, že dakedy daktorá modzgová tepna z dajakej príčiny pukne, 
krv sa rozleje medzi modzgové blany, alebo i do samej látky modzgovej; 
ten stav menuje sa mrtvica alebo ako to ľudia hovoria "šľak ho trafil, po- 
razilo ho, mrtvica ho ranila". Poneváč mrtvica napáda častejšie mužských 
než ženské, zvlášte okolo 50-ho roku, môžeme tvrdiť, že tu ide o nemoc 
modzgovú a že cievočky modzgové behom doby ztratily pružnosť a pevnosť 
následkom namáhania a napínania sa ku príkladu v obchode, pri namáhavej 
duševnej práci, pijatike atď. Malí tlstí ľudia so silným, krátkym krkom 
sú viac ohrožení tou nemocou, než chudí ľudia; zvlášte z veľkého návalu 
krve do modzgu, ako zo zlosti, z náhlej radosti alebo z veľkého strachu — 
môže človeka mrtvica raniť. 

Príznaky: — Pred porážkou mrtvice človek obyčajne má bôľ hlavy, 
mihanie pred očima, závrat hlavy a hučanie v ušiach. Niekedy zastihne 
celkom zdravého človeka, ktorý náhle omdlie a nezná o sebe. Smrť môže 
byť okamžitá a niekedy dostaví sa až o pár hodín alebo aj o pár dní. 
Mnohoráz porazená býva len jedna polovica tela; v týchto prípadoch stáva 
sa, že človek ozdravie. 

Liečenie: — Hneď po poranení mrtvicou treba chorého položiť do 
postele tak, aby hlava i horná časť tela ležaly trochu vyššie; šaty mu vyzliecť; 
na hlavu prikladať studené obklady, zároveň poslať po lekára. Nemocného 
nechať v pokoji a nepustiť susedov alebo zvedavých ľudí k chorému. Jestli 
nemocný neprichodí k sebe, dávať mu ostrý ocot alebo chren pod nos, trieť 
mu ruky i nohy flanelom a starať sa o zahrievanie kože. Dľa možnosti vlo- 
žiť mu nohy do teplej vody (tak teplej jako len môže zniesť) a na hlavu 
studený obkladok, ktorý sa má zameniť náhle je teplý. Možno natierať 
nohy červeným pieprom alebo horčicou. Nedávať mu nič ani jiesť ani piť 
okrem klistýra a ten len vtedy, keď iné nepomáha, aby ku sebe prišiel. 
Klistýr môže byť pripravený takto: Do pinty (pajnt) teplej vody zamiešame 286^ " DOMÁCI LEKÁR A RADCA soli, horčici (mustard) šmalcu alebo oleju z každého po jednej lyžičke a 
zastriekame do zadku. Taký klistýr ťahá krv z hlavy a napomáha stolicu. 
Má sa opakovať viac ráz, dľa potreby. , Náhle prichodí porazený k sebe, 
dať mu liek na prehanie. 

. 2) Prikladaj v solnej vode namáčanú handričku na hlavu a na sluchy; 
náhle k sebe príde, daj mu piť slanej vody. 

3) Obviaž obe nohy povrázkom a prstom pritiskni miesto hneď pod 
dolnou čeľusťou. Neskoršie obväzok má sa popustiť, aby obeh krve nebol 
hatený. 

4) Jestli nemocného zima trasie, dávajú mu po 5 gránov chininu 
(Quinine five grains) v dobrej pálenke a opakuj to každej pol hodiny do- 
kiaľ triaška neprestane. 

5) Vnútorne má sa dávať nasledujúci liek (k dostaniu v lekárňach): 

Compound Syrup of Stillingia 8 ouiices 

lodide of Potash 20 grains 

Dávka: Jednu malú lyžičku ráno na lacno. 

6) Aby sme zabránili nové porazenie starajme sa po možnosti o pra- 
videlné trovenie. Diéta má sa prísne zadržať. Nápoje alkoholické tak 
samo i silný čaj a káva majú sa zanechať. Zdržať sa od telesných i duševných 
námah. Len takým spôsobom môžeme sa zachrániť od ďalšieho nápadu. 

RÔZNE OCHROMENIA. 

Ochromenie môže zachvátiť oko a zapríčiniť škúlenie. 
Ochromenie môže zachvátiť vĺčka očné a nemocný nemôže oči otvoriť. 
Ochromenie môže zachvátiť gágor, takže nemocný nemôže polykať. 
Ochromenie môže napadnúť mechúr a nemocný nemôže potom moč 
zadržať atď. 

TANEC SV. VÍTA. 

Tá nemoc vyskytuje sa často u detí a záleží v tom, že nemocný koná 
rôzne nepravidelné, smiešne pohybovanie, ku príkladu sťahuje tvár, šklbe 
rukami, baví sa prstami, neskoršie pri pokročilom stupni kričí, reve, smeje 
sa skáče, stáva sa pomäteným atď., to tak trvá asi 7 — 8 týždňov; potom 
záchvaty pomaly sa zmenšujú a konečne celkom prestanú. Stáva sa, ale 
zriedka, že človek cez celý svoj život trpí na tú nemoc ačpráve ináč je celkom 
zdravý. 

Liečenie: — 1) Methodické cvičenie a liečebná gymnastika (Viď obsah). 

2) Doktor Benedikt vyslovil sa, že mal 20 pacientov trpiacich na tú ne- 
moc a všetkých vyliečil galvanickým prúdom (elektrikou). 

3) Dr. Wood odporúča čaj z čepčíka (Scutellaria Lateriflora). Na 
jednu unciu naleje sa kvarta vody a z toho čaju pije sa po šialočke tri razy 
denne. Možno s trochu cukrom osladiť. 

4) Dobré služby koná i terpentýnový špiritus. Dávka: 5 kvapiek na 
cukre ráno i večer. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 287 ZTRPNUTIE. 

Ztrpnutie pochádza následkom tlaku toho úda, v ktorom ztrpnutie 
cítime, či to pri sedení či pri ležaní. Následkom toho tlaku úd niekedy 
tak zdreveneje, že ho ani necítime. Ztrpnutie obyčajne prejde samo; jestli 
ho však chceme zkrátiť, máme zachvátený úd natierať, massírovať a ztrp- 
nutie prejde. Tehotné ženy často mávajú ztrpnutie v nohách, lebo hlava 
plodu tlačí na nerv .ktorý ide z brucha k nohe. Taká žena má sa obrátiť 
na tú stranu, na ktorej ztrpnutie necíti, takým spôsobom obráti sa i plod v 
matke a ztrpnutie prestane. 

Jednoduché natieranie alkoholom, káfrovým špiritusom alebo bársa- 
kým linimentom poslúži proti ztrpnutiu. 

AKO ICH TÍŠIŤ? 

Veľké boľasti bárs kde dajú sa tíšiť takto: namočíme flanelovú han- 
dru do vriacej vode, vykrútime, složíme jú na štvoro a priložíme tak 
horúcu ako len môžeme vydržať na boliace miesto. Na povrch toho ob- 
kladu dáme druhý, ale suchý, flanelový obväzok a potom to všetko obalím'? 
tak vaným olejovým hodvábom (oiled silk) aby výpary i teplota na tele 
jak najdlhšie udržané boly. Pohotové máme mať viac takých kusov flanelu 
a ako náhle jeden chladne, hneď ho máme zameniť druhým, aby obklad 
vždy bol teplý. Tento jednoduchý prostriedok pomohol mnohým, kde 
žiadna lekárska veda nepomohla. 

BÔĽ HLAVY. 

Nieto snáď človeka na svete, ktorý by neznal z vlastnej zkúsenosti 
ten nepríjemný pociť, — bôľ hlavy, a predsa bôľ hlavy nie je nemocou 
len príznakom dákych neporiadkov, ktoré sa nachádzajú v sústave. Obchod- 
ník, robotník, bankár, kňaz, žena, dievka, deti — všetci sú niekedy napad- 
nutí tým nepríjemným hosťom. 

Príčiny: — Príčiny bolenia hlavy môžu byť rozličné: presálenie, pre- 
chladnutie, nečistota krve, preplnenie a zapečenie žalúdka, čriev (kišiek), 
presilenie nervov, smútok, nemierne požívanie nápojov, tajné nemoce, dušev- 
né trápenie, nepokoj, tajnosti, ktoré v sebe kryjeme, atď. Najčastejšie 
bolenie hlavy je následkom žalúdočných nemocí, zlej záživnosti, zácpy, 
dyspepsii atď. Z toho nasleduje, že keď príznaky bolenia hlavy sú také 
rozličné, vtedy i lieky a liečenie tej nemoce musia byť rozmanité. Preto 
mýlia sa tí, ktorí myslia, že jedno bolenie hlavy je také ako druhé, a že 
jedna medicína, alebo pilulka, ktorá vyliečila jedného, že vraj vylieči i 
druhého. To je veľký omyl. Bolenie hlavy môže pochádzať z rozmani- 
tých príčin a preto najprv treba vedeť a ustáliť príčinu tej nemoce a potom 
sa chytiť do liečenia. Liek taký zahluší nervy ale príčinu nemoce neod- 
stráni. 

Boľasti hlavy môžu byť vrtavé, tupé, bodavé, pichavé, ostré; ďalej 
môžu byť náramné, že nemocný stone, vrtí sa nemá pokoja a ide mu do 
zúfalstva. 

Boľasti hlavy napádajú len jedno miesto, ako čelo, sluchy, oči, tak 288 DOMÁCI LEKÁR A RADCA tiež napádajú aj celú hlavu i kosti. Z toho môžeme sa poučiť, že mnoho 
záleží na správnom rozpoznaní, kde je koreň toho zla. 

Aby ctený čitateľ mohol rozpoznať rozličné bolenie hlavy a ustáliť ich 
príčiny, rozpíšem sa o tej nemoci širšie a tiež podám viaceraké predpisy 
k liečeniu tých chorôb. Preštudujte vyobrazenia podané v tejto knihe a 
vedľa tých budete môcť vynájsť príčiny vašej nemoce, zbadáte i miesta 
poznačené číslicami, ktoré vám vysvetlenie dajú, čo značí bôľ na rozma- 
nitých miestach tela. Potom môžete si sami pomáhať, mnohoráz lepšie, ako 
keby ste k lekárovi chodili, preto, lebo niekedy ani sám lekár nezná príčinu 
vašej nemoci alebo neposvätí vám dosť času k vyzkúmaniu vašich neporiad- 
kov tela. Lekár je potrebný, ale len taký, ktorý sa stará pomáhať trpiacemu 
a študuje jeho nemoce. A takých veru veľmi málo máme. Na otázku: 
"Ci možno predísť vzniku boľasti hlavy?" odpoveďou je to: Je isté, že 
zabránenie a zamedzenie tej nemoce môže mať dobré výsledky len tak, 
keď sa nám podarí odstrániť celé množstvo faktorov, ktoré by mohly za- 
príčiniť boľasti hlavy. Zdravým byť chce každý človek, ale zdravo žiť, 
tomu mnohí ani nerozumejú. V niektorých prípadoch podarí sa predísť 
chorobám, ale niekedy ide to tažko, ba je to i nemožné. Hlavná vec, aby 
sme dávali pozor na žalúdok, na záživnosť a na pravidelnosť stolice; starať 
sa o dobrý pokrm a o posilnenie nervového systému. V tomto smere od- 
poručuje sa striedma, jednoduchá diéta. Dôležitý význam má tu tiež aj 
otužovanie tela pohybom, telocvikom, elektrikou, vodou a pobyt na vonku 
v prírode. 

Pojednávajúc o boľastiach hlavy, prišiel mi na um jeden veľmi smutný 

prípad, ktorého bol som očitým svedkom v meste C V istej, dobre 

zariadenej lekárni, videl som jedného, dobre oblečeného a na oko zdravého 
pána, ktorý si žiadal od lekárnika prášky proti boleniu hlavy. Lekárnik 
dal mu práškov hovoriac, že dávky musia sa presne zadržať, že v mnohých 
pádoch jeden prášok postačí a len zriedka treba dávku opakovať i to len 
asi o 1 hodinu. Pán vzal si prášky, povediac "Thank you", vyšiel na ulicu 
a pevným, bystrým krokom šiel prosto do najbližšej krčmy. V krčme prosil 
pohár vody hovoriac, že ho hlava bolí a chce užiť prášky, ktoré si práve 
v lekárni kúpil. Bartender dal mu pohár vody hovoriac: "Help yourself 
friend." Pán vyňal dva prášky, vysypal ich na jazyk a zapil za nimi pohár 
vody. Asi o pol hodiny užil ešte jeden prášok a zapil si pohár vody. Zna- 
júc dôkladne súčiastky takýchto práškov a škodlivosť ich, zvlášte keď som 
videl, že pán tento predpisy dávok nezadržal, vec ma veľmi interesovala. 

Po užití tretieho prášku cítil sa — navidomoči — dobre, poďakoval sa 
bartenderovi a vyšiel na ulicu, kde, sotva urobil pár krokov, klesnul, a za 
okamih zomrel. Privolaný lekár ustálil, že úbohý užil príliš veľkú dávku 
Acetanilidu, — látky — ktorá je obyčajne jednou súčiastkou práškov a 
tabletiek proti boleniu hlavy. 

Hľa! Jeden príklad. Ľudia obyčajne nevedia, jak silné a nebezpečné 
jedy užívajú proti boľastiam hlavy. Pri nápadoch takýchto boľasti, člo- 
vek užije jeden prášok alebo jednu pilulku, a keď bôľ neprestáva, užije sa 
druhá, tretia, štvrtá a i viac a časom užíva sa dóza dvojnásobná aby vraj 
"skorej pomáhalo" i nie div, že mnohé náhle nápady srdca boly zapri čir DOMÁCI LEKÁR A RADCA 289 
.IflBfll ii 
OBKAZ 307. 
Kúpil si prášky proti boleniu hlavy. OBRAZ 308. 
Užil tri prášky a zapil dva poháre vody. nené veľkou dávkou užívania práškov alebo piluliek proti boleniu hlavy. 
Ľudia mali by sa už raz naučiť, že nie všetko je bezpečným, čo odrazu tíši 
bôľ hneď po užití liekov; skutočne to, čo zastaví bôľ hneď po užití liekov, 
je veľmi škodlivým pre sústavu. Pravda, že bôľ hlavy je nepríjemným a 
človek sa stará o liečenie, avšak máme vždy na mysli, že bôľ sám nie je 
choroba, ale radšej príznakom choroby, ležiacej dakde inde a môže pre- 
stať len tak, keď sa lieči v prameni, z kade pochodí. 
OBRAZ 309. 
Po užití práškov vyšiel na ulicu, klesnul a zomrel. DOMÁCI LEKÁR A RADCA Dajme tomu, že sadne človeku mu- 
cha na hlavu alebo komár. Ci zabijeme 
muchu palicou alebo kijom? Pravda, 
že muchu by sme zabili, ale tým zabili 
by sme i človeka. Takým samým spô- 
sobom liečia sa milliony ľudí denne proti 
boľasti hlavy, užívajúc nemierne pro- 
striedky jaké sú Acetenilid, Antipirin, 
Phenacetin atď. Prostriedky tie v ru- 
kách dobrého lekára sú požehnaním pre 
ľudí a účinkujú mnohoráz jako by sme 
sa chorého dotkli čarodejnou paličkou, 
avšak veľké dózy môžu zapríčiniť rýchlu 
smrť. Aby sa predišlo zhubnej činnosti 
acetanilidu. počali dodávať tak zvaný 
kafein a sódu. 1 kafein je jedom, ale 
účinkuje dráždivé na srdce. Srdce so- 
slaené užívaním acetanilidu, nemôže byť 
dráždené bez liekov, jaký je ku príkladu 
kafein, avšak tak jeden jako aj druhý 
je nebezpečný pre človeka. 

Pri liečení boľasti hlavy máme vždy vedeť príčinu nemoce. Najčastej- 
šou príčinou je žalúdok u takých ľudí, ktorí žijú, aby jedli a nie jedia, aby žili. 
Tu treba užívať niečo na prečistenie žalúdka a čriev a — postiť. Vymo- 
čenie nôh, studené obklady na hlavu a na krk skoro vždy pomáhajú. Na 
nasledujúcich stranách nájde ct. čitateľ mnohé predpisy lekárske, ktoré mô- 
žu sa užívať, avšak dávky majú sa presne zadržať a kde ide o nemoce srdca. 
OBRAZ 310. 

Muchu na hlave kijom zabijeme len tak, 

keď chceme zabiť i človeka. tam sa treba vždy poradiť lekára. BÔĽ HLAVY Z CHUDOKRVNOSTI. 

Cephalalgia Anaemica. 

Ako boľasti z návalu krve do modzgu, tak aj boľasti z nedostatku krve 
majú svoj pôvod v nedokonalej činnosti krvných ciev. 

Príznaky: — Tvár je nezdravej barvy; ústa, d'asná a spojovky očné sú 
bľadé; boľasť je tupá, najmä, keď človek stojí; nos, uši a nohy zimné; hlava 
ťažká; srdce silno bije; veľká únava jako pri telesnej tak i pri duševnej 
práci; ospalosť, závrat a slabosť trápi človeka; výživa je porušená; boľa- 
sti trápia najviac, keď je človek hladný a miznú po najedení sa. Pri návalu 
krve hlava bolí, keď je človek schýlený, kdežto pri boľasti hlavy od chudo- 
krvnosti poloha s hlavou schýlenou uľahčuje prítok krve k modzgu a mierni 
boľasti. 

Lieičenie: — 1) Pri chudokrvnosti treba sa starať, aby nohy boly v te- 
ple a výživa správna a dobrá. Držať sa podľa predpisov udaných pri chu- 
dokrvnosti. Viď obsah "Chudokrvnosť". R. Ferri Sulph. Exsiccat 
Acidi Arseniosi 24 grains 
1 grain DOMÁCI LEKÁR A RADCA 291 Extr. Nucis Vomicae 1 2 grains 

Aloinae 5 grains 

Ext. Cinchonae 1 grain 

M. For 34 pills. Sig. Jednu pilulku po každom jedení. 

2) Potieranie čela smerom ku slychom i massírovanie celej kože na hla- 
ve je veľmi odporúčané. 

3) Muriatic Acid dil. drachms 

Tinct. Cardamon 2 ounces 

Pepsin pure |/4 ounce 

Aqua dest. q. s. 4 ounces 

Jednu lyžičku každé tri alebo štyri hodiny. 

BÔĽ HLAVY NERVÓSNY. 

(Cephalalgia Nervosa.) 

Táto nemoc je vôbec vleklá, chronická a môže trvať mesiace a letá. 
Na čas zanechá nemocného a po neurčitých prestávkach zase sa vráti. Naj- 
častejšie trápi nervosne, duševne i telesne prepracované osoby, ako sú štu- 
denti, obchodníci, úradníci, kupci atď. Mnohé ženy trpia na tú nemoc ná- 
sledkom neporiadkov mesačného čistenia a iných vád. Boľasti sú vrtavé, 
trhavé a nemocný nazdáva sa, ako by celá hlava bola železnou obručou oko- 
vaná Niekedy cíti nemocný, akoby mravce chodily po údoch, tak isto ne- 
príjemnosť vo vlasatej čiastke hlavy tak, že už aj dotknutie sa vlasov vyvo- 
láva boľastné, nepríjemné pocity. Nemocní sú k práci svojho povolania 
neschopní, k tomu sa družia i nezáživnosť, ztrata chuti k jedlu, žalúdkové 
ťažkosti, vracanie a podobné. 

Liečenie: — 1) Zanechajte kávu, čaj, pivo, víno, pálenku; dajte pozor, 
aby stolica bola ľahká; pite teplú limonádu a na žalúdok prikladajte si ho- 
rúce, mokré obklady. 

2) Professor Gross radí tinktúru z horkého koreňa (Apocynum An- 
drosaemifolium po I 5 — 30 kvapkách na cukre tri razy denne. (K dostaniu 
v lekárňach.) 

3) Namáčaj handru do káfrového špiritusu, posyp ju čiernym pieprom 
a prilož obkladok na čelo i na sluchy. Opakuj každú hodinu. Alebo daj si 
zrobiť nasledujúce kvapky: 

4) Bromide of Potash 2 drachms 
Fl. Extr. Belladonna ]/2 drachm 
Dist. Water 4 ounces 

Užívaj lyžičku každé 3 alebo 4 hodiny. 
5) Pi čepičkový čaj (Scullcup tea) dve-tri šialky na deň. 

6) Spiritus z maty peprnej mal by byť v každom dome. Robí .sa tak- 
to: Do pinty špiritusu dáme dve lyžky maty peprnej a necháme to stáť za 
dva alebo tri dni. Na štvrtý deň precedíme a spiritus je hotový. Z takého 
matového špiritusu dáme jednu lyžičku do šialky vody, rozmiešame a do 
toho namočenú handričku prikladáme na sluchy. Akonáhle handrička je 
suchá, zameníme ju druhou mokrou. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 7) Doktor Suda odporúča káfrový špiritus a čierny piepor. Namoč 
handričku do káfrového špiritusu, posyp ju čiernym práškovým pieprom a 
prilož na hlavu, na čelo a na sluchy. Opakuj, jestli treba. 

8) Starodávnym liekom proti nervosnej boľasti hlavy je pijací papier 
namočený do octu, posypaný čiernym pieprom a priložený na hlavu a sluchy. 

BÔĽ HLAVY OD PAKOSTNICE. 

Tie boľasti podobajú sa boľastiam rheumatickým, len že sú viac boda- 
vé a vrtavé. Pri menšej teplote boľasti sa zväčšujú a pri zväčšení teploty 
sú miernejšie alebo celkom zmiznú. Tá nemoc je družkou pakostnice, ale 
môže povstať aj pri zlatej žile, bielotoku, po chorobách lišajových atď. 
Liečenie : 

R. Potasii lodidi 1 drachm 

Sodii Salicylatis 1 drachm 

Vini Pepsini Fl. 1 2 ounces 

M. Sig. Jednu lyžku stolovú s vodou po raňajkách, po obede i večeri. 

BÔĽ HLAVY OD PEČENE (LIVER). 

Bôľ zachvacuje obyčajne zadnú časť hlavy od krku, až po vrchol hlavy; 
jazyk je brunátnej barvy a je obtiahnutý; chuť v ústach z rana nepríjemná; 
tvár je žltavej barvy a nemocný cíti ťažkosť v žalúdku. 

Liečenie: — 1 ) Najprv odstrániť príčinu a vziať niečo na prehnanie. 
(Viď Preháňajúce Lieky v obsahu.) 

2) Kúpte si v lekárni kosťanu sódového (Sodium phosphate) a z toho 
prášku užívajte jednu malú lyžičku v pol poháre teplej vody ráno na lacno. 
Alebo dajte si pripraviť v lekárni tento prášok: 

3) Hydrargiri Chlori Mitis 1 grain 
Sod. Bicarbon. 1 2 grains 

M. For six powders. Dávka jeden prášok každej pol hodiny a ostat- 
ný má sa vziať pred spaním. Na druhý deň lyžku horkej soli v pol poháre 
vody rozpustíme a vypijeme na lacno. 

Homeopathický prostriedok: 

Bryonia Alba 3 x dilution. Pyť kvapiek každé dve hodiny. 

BÔĽ POLHLAVOVÝ (MIGRÉNA). 

Migréna zjavuje sa na jednej strane hlavy a je hosťom, zväčša ženského 
pohlavia. Hlavné príznaky Migrény sú: Tlak v slychoch a nad očima. ne- 
snesiteľná, napínavá, vrtavá, pichľavá boľasť; niekedy dávenie, náchyl- 
nosť ku vracaniu a pocit všeobecnej nevoľnosti. U jednej osoby trvá sotva 
jednu hodinu a u druhej môže trvať i 24 alebo viac hodín. Ďalšími príznak- 
mi sú mrazenie, ťažkosť hlavy, mihanie pred očima, slzenie z očí, všeobecná 
telesná i duševná slabosť, trasenie, zrak i sluch sú veľmi citlivé atď. 

Liečenie: — 1 ) Nemocný má sa zdržovať v pokojnej, tmavej, dobre vy- 
vetrenej izbe. Pri neporiadkoch žalúdka treba vstrčiť prst do hrdla a po- 
dráždiť sa ku vracaniu, aby sa žalúdok dobre vyprázdnil, alebo užívať niečo DOMÁCI LEKÁR A RADCA 293 iia vracanie (Viď nieky na vracanie). Proti zácpe klistýr alebo preháňacie 
prostriedky. Na noc obkladok na život; massírovať (natierať) tvár pri 
zavrených očiach a síce natierať mierne čelo, smerom ku slychom. K to- 
mu keď je možno, potrebovať električné liečenie. 

2) Obkladok namočený do káfrového špiritusu a prikladaný na bo- 
ľastné miesto je dobre účnkujúcim prostriedkom. 

3) Dajte si zrobiť v lekárni nasledujúci prášok: 

Caffeine Citrate Yi drachms 

Phenacetin Yl drachms 

Sóda Bicarbonate Yl drachms 

Pulv. Aromat. 1 2 grains 
M. For twelve pov/ders. 

To urobí 1 2 práškov, z ktorých máte užívať jeden prášok každé tri 
hodiny. Po 24 hodinách užívať toto: 

Potassii Bromidi 5 drachms 

Liq. Ammon. Acetatis q. s. 4 ounces 

Dávka: Lyžičku v pol poháre vody ráno na lacno. 

BÔĽ HLAVY Z PREKVAPENIA. 

(Cephalalgia Hyperaemica. ) 

Sú to tie všeobecne známe "Návaly krve k modzgu", keď boľasti za- 
chvacujú celú lebku. Boľasti sú tupé, ťahavé, šklbavé; tvár červená; ne- 
mocný má pocit tlaku, horúčku, klopanie srdca, klopanie v sluchoch, hučanie 
v ušiach, bôľ v očných jamkách, mihanie pred očima, závrat, nevoľnosť a 
mdloby. Niekedy tie boľasti sú počiatkom vážnych chorobných zmien v 
modzgu, ako zmäknutie modzgu atď. Pozorujeme také boľasti i pri pa- 
dúcnici. 

Liečenie: — 1 ) Prikladať na hlavu studené obklady a náhle je jeden 
teplý, hneď ho máme zameniť druhým. 

2) Nemocný má vziať niečo na prehnanie a starajme sa, aby mal pokoj. 

3) Priložme horčicovú náplasť (mustard plaster) na šľapy nôh a vnú- 
torne dávajme chorému horúci zázvorový (ďumbierový) čaj, každú hodinu 
po jednej šialke; nemocný má ľahnúť do postele a sa dobre prikryť. 

4) Ten recept, ktorý vám nižšie podávame, predpísal professor Phile- 
mon E. Homell. Dajte si ho zrobiť v dobrej lekárni a čo nevypotrebujete, 
odložte si na budúcnosť: 

Acetanilid 320 grains 

Caffeine 32 grains 

Spt. Ammonia Aromat. 8 fl. ounces 

Tinct. Nux Vomica 256 Minims 

Purified talcum U. S. P. 120 grains 

Aromatic Elixír U. S. P. a sufficient quantity to make 1 5 fl. ounces. 

Z toho lieku užíva sa po jednej lyžičke každé dve alebo tri hodiny. 
Náhle bôľ prestáva, neužívajte ho. DOMÁCI LEKÁR A RADCA REHUMATICKÝ BÔĽ HLAVY. 

Tieto boľasti objavujú sa po rheumatických boľastiach v oku, v zu- 
boch, v krku atď — sú veľmi prudké, úporné a trápia ľudí vo dne i v noci. 
U osôb rheumatismom zachvátených alebo k rheumatismusu náchylných, 
dostavujú sa i po najmenšom prechladnutí hlavy. Bôľ sa zhoršuje pri kaš- 
ľaní, kýchaní, pri každej ťažšej stolici a pri silných pohyboch. Počína sa v 
šiji a rozširuje sa po celej hlave až k čelu. Nazdáva sa, ako by samé vlasy 
bolely; bôľ je napínajúci, šklbavý a zvlášte tlakom a pohybom sa rozmno- 
žuje. 

Liečenie: — 1) V mnohých prípadoch poskytujú úľavu studená voda a 
studené obklady do bazového čaju namočené a prikladané na zachvátené 
miesta Do čaju a do vody dobre je pridať niečo octu. Už sama octová 
voda mnohoráz zastaví ten nepríjemný bôľ hlavy. 

2) Dajte si pripraviť v lekárni nasledujúci prášok (12 práškov) : 

Phenacetini 1 2 drachms 

Saloli 1 drachna 

M. For 1 2 powders. Dávka : Jeden prášok každé tri alebo štyri hodiny 
a zapiť za ním vody. 

3) Natieranie boľastných miest s dobrým linimentom je tiež odporú- 
čané. V "Domácej Lekárni" (viď obsah) nájde ct. čitateľ viac linimentov, 
z ktorých môže si vybrať, ktorý chce, 

4) Euonymin 4 grains 
Podophylin 1 grain 
Aloin 1 grain 

For 16 pills. Dávka: Jednu pilulku ráno a jednu večer. (Dr. Satterlee) 
Z vonku dobre natreť dobrým linimentom, priložiť to na vatu a obvia- 
zať uterákom. 

BOĽASTI HLAVY SYPHIUSTICKÉ. 

(Cephalalgia syphilitica. ) 
Človek nakazený syphilisom dostáva nepríjemné bolenie hlavy. Bo- 
ľasti sú zväčša vrtavé a zachvacujú človeka najviac pred pol nocou. Ako 
už i meno označuje, sú tie boľasti jedným z chorobných príznakov syphilisu, 
hlavne tak zvanej pokročilej formy. Tu podávame recept, s ktorým má sa 
ísť do dobrej lekárni a tam si dať liek pripraviť: 

Hýdrargiri lodidi Flavi 1 grains 

Ext. Glycyrrhizae 2 drachms 

M. For 40 pills. Dávka: Jednu pilulku po každom jedení, ale nie viac 
ako tri na deň. 

Homeopathickí lekári predpisujú: 

Aconite 3 x dilution. Dávka: Tri kvapky každej pol hodiny. 

BÔĽ HLAVY PRI VREDOCH V MODZGU. 

Boľasti tie sú trvalé a nepomáha tu ani pokoj, ani poriadok v jedení, 
ani v pití. Závrat a neistota v chodení sú pevnými znakmi tohoto vážneho DOMÁCI LEKÁR A RADCA stavu. Boľasť je tupá, tiesňava a nemocný cíti, akoby pod kožou niečo ži- 
vého sa pohybovalo. Ložiská nemoce sú veľmi citlivé, tak že i ten najmen- 
ší tlak pôsobí trapnú boľasť. Vo zvláštnych prípadoch dostavujú sa aj 
šklbavé kŕče a pomätenosť. Nápad smyslov vystupuje najviac na jednej 
strane a zachvacuje tvár, cit, hmat, sluch a veľmi zriedka chuť a čuch. 
S liečením obrátiť sa k dobrému lekárovi. 

BÔĽ ZUBOV. 

Zuby sú na to, aby sa potrava v ústach tak požuvala, aby kúsky rozdro- 
bené a so slinou dobre pomiešané prejsť mohly cez hltan a cez pažerák. Cím 
je potrava lepšie požuvaná a so slinou poraiiešaná, tým lepšie je trovenie a 
preto, jestli chceme, aby zuby tú službu konaly, musíme sa o ne starať. 
Pokrm vždy zostáva medzi zubami a má sa odstrániť. Ako deti, tak aj do- 
rostlí mali by každý večer pred spaním vymyť si ústa a ráno vyčistiť si zuby 
mäkkou štetočkou a čistou teplou vodou. Každá osoba v rodine má mať 
svoju vlastnú štetočku. Namiesto rozmanitých vodičiek predávaných v le- 
kárňach, lepšie je kúpiť každej osobe štetočku a potrebovať k umývaniu 
vodu; je ona najlepším prostriedkom k zachovaniu zubov. Zapamätať si 
treba i to, že veľmi horúce, veľmi zimné a kyslé jedlá a nápoje hubia sklo- 
vinu zubov, po čom skladá sa čierna látka, zubný alebo vínny kameň na 
zuby, avšak tomu sa dá odpomôcť, jestli zavčasu staráme sa o pestovanie 
zubov. Cukor, ačpráve je dobrou látkou výživnou, je tiež nepriateľom zu- 
bov, najmä jestli leží dlho v ústach. Už od malička dáva sa dieťaťu cuclík 
naplnený cukrovinkami, aby sa dieťa uspokojilo a ani netušíme, ako trpí zub 
následkom kyseliny tvoriacej sa požívaním cukru. Pri boľastiach zubov po- 
máha teplá alebo zimná voda. Jestli boľasti zubov sú rheunnatické, kde bolí 
najprv jeden zub a potom celé ďasno, v takom prípade priložiť sa má ho- 
rúci miešok, naplnený soľou, alebo bylinami, tak samo i kúsok káfru a vlo- 
žený do deravého zuba tiež zastaví bôľ. Alebo na pijavý papier nasypať 
čierneho, utlčeného piepru, potom složiť papier a tak složený zamáčať do 
mocného špiritusu a priložiť na tvár, kde zub bolí. Bobkový olejčok je tiež 
pomáhajúci. 

GASTRICKÝ BÔĽ HLAVY (ŽALÚDKOVÝ). 

(Cephalalgia gastrica. ) 

Najčastejšie bolenie hlavy pochodí následkom žalúdkových neporiad- 
kov. Príčiny môžu byť zlé trovenie, hlísty, pohnutie mysle, sedáce povola- 
nie, nervosnosť atď. Boľasti napádajú hlavne predné časti lebky od nosa 
hore čelom a ztade rozširujú sa ako strely do očí, do nosa a do slychov. 
Jazyk je žltavej barvy, lepkavý, škaredý; tvár bľadá; dych smradľavý; 
stolica tvrdá alebo niekedy veľmi mäkká (behačka) ; moč mutný; nevoľ- 
nosť po jedení a zlatá žila. 

Liečenie: — 1) Kúpeľ nôh; . — do vody dá sa za jednu lyžku horčici 
(mustard) ; vnútorne užívaj čaj zo šalvii; prilož flajster na brucho a krk a 
keď je čelo veľmi horúce, prilož na hlavu studený obkladok (studený čepec 
na celú hlavu) a ľahni si do postele. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 2) Hlavná vec je, aby sa črevá dobre vyprázdnily a aby stolica bola 
voľná. K tomu cieľu uži jednu lyžku horkej soli v poháre studenej vody 
ráno na lacno. Alebo: 

3) Vezmi Magnesia Sulphate 2 uncie, 

Ferri Sulphate 1 5 grany, 

Acidi sulph. diluted 2 drachmy. 

To sa dobre smieša a užíva sa po lyžke v studenej vode ráno na lacno. 

4) Keď je stolica voľná, daj si zrobiť toto: 

Sodium Bicarb. 5 drachmy, 

Liquor Potass. 4 drachmy, 

Spirit Ammon. Aróm. 1 1 drachmy, 

Peppermint water • 6 uncie. 

Z toho užívaj malú lyžičku pred jedením. Alebo: 

5 ) Rozmačkaj v mažiare 1 2 jalovcových bobuliek, rozmiešaj ich v 
pol poháre studenej vody a vypi ráno na lacno. Alebo: 

6) Vezmi Uhlia dreveného 4 lyžky 

Prášku na pečenie (Baking Powder) 2 lyžky 
Smiešaj a uži lyžičku každé tri hodiny. 

7) Vezmi Octu 4 lyžky, 

Špiritusu 4 lyžky. 

Vody 4 lyžky. 

Zohrej, namoč do miešaniny obkladok a prilož teplý na zachvátené 
miesto. 

8) Strych. Sulph. Yi grain 
Pulv. Ipecacuanhae 2 grains 
Extr. Belladonnae 2 grains 
Extr. Colocynthis . 2 grains 

M. f or 24 pills. Štyri pilulky na deň. Neskoršie tri a potom len dve. 

9) Acid Muriatic dil. 6 drachms 
Tinct. Cardamon 2 ounces 
Pepsin pure '/^ ounce 
Dist. water to make , 4 ounces 

M. Sig. Lyžičku každé tri alebo štyri hodiny. Neskoršie, na druhý 
deň, jednu lyžičku po každom jedení. 

ZAPÁLENIE MODZGU A JEHO BLÁN. 

(Meningitis.) 

Zapálenie modzgu môže byť dvojaké; jedno zachváca modzgové 
blany a druhé samý modzog. Zapálenie môže sa prihodiť po poranení 
lebky, po roztlčení niektorej kosti na hlave a tiež aj po otrasení modzgu, 
ku príkladu pri údere po hlave alebo pri spadnutí, keď človek zostane 
ležať bez seba atď. Všetko čo zapríčiní nával krve do hlavy, môže zaprí- 
činiť aj zapálenie modzgu a jeho blán ako veľké náruživosti, hlboké študo- DOMÁCI LEKÁR A RADCA vanie, nemiernosť v pití, poranenie lebky, úder na hlavu, tiež aj neporiadky 
čriev, ako zácpa, sú príčinami teto nemoce. 

Príznaky: — Prudké boľasti hlavy; tvár červená tepny a žily po stranách 
krku silne bijú; nemocný je pomätený; nemôže si dať rady; bľadne; má 
horúčku; mdlosť ho trápi a hovorí nesmyselné veci. Často prechádza za- 
pálenie aj na samý modzog, ktorý sa tiež sám zapáliť môže. 

Liečenie: — Ľadové obklady neprestajne kladené na hlavu. Smäd 
hasiť lemonádou alebo čistou vodou. Nemocný má ležať v. posteli tak, aby 
hlava vyššie ležala než prsia. Dávať mu niečo na preháňanie ako horkú 
soľ (Epsom Salts) s trochu Anisovým olejkom a Cardamon tinktúrou. 
Horčičné flajstre na krk a na žalúdok tiež pomáhajú. 

(O niektorých nervových nemociach pojednávali sme na iných mie- 
stach.) 
XIII. KNIHA. Duševné nemoce 
a ich liečenie. 
OBRAZ 310 — A. 
FRENOLOGIČNÝ (LEBKOZPYTNÝ) OBRAZ ĽUDSKEJ LEBKY. 'Duch, ktorý v človekovi rozvrhuje zámery veľké i malé, je nerozlučne 

spojený so žijúcim pletivom modzgovým. Duch je všade tam, 

kde je zdravý, dokonalý modzogr. Duch nie je strašidlom, 

ako 9i to mnohí ešte podnes myslia, nie je mrtvý, ale 

plný života ; nie je beztvarný. Duch je náš rozum." 

(Dr. Buechner.) DOMÁCI LEKÁR A RADCA DUŠEVNE NEMOCE. 

Duševné choroby povstávajú porušením nervov. Sídlom duševných 
chorôb je modzog, zvlášte ide tu o chorobných zmenách v šedej hmote kôry 
modzgovej, ktorá je sídlom nášho vedomia a našich pocitov a v ktorej doj- 
my, sprostredkované cestou nervových dráh, sú sražované a zpracované v ur- 
čité duševné predstavy. V^ezmime ku príkladu mdloby. Mdloby sú zá- 
chvatom náhlej chudokrvnosti modzgu, následkom ktorej tratí sa myseľ. 
Podobne, ako pri takejto náhlej chudokrevnosti modzgu porucha sa vedo- 
mie, tak í na základe chronickej chudokrvnosti a chabej výživy modzgu, do- 
stavujú sa trvalé poruchy normálnej činnosti duševnej. Vysilenie, dlho trva- 
júca choroba, tehotnosť, vôbec všetky stavy účinkujúce na obeh krve (nie 
v prospech modzgu), podporujú vznik duševných chorôb. Pri duševných 
chorobách ide zväčša alebo o neustále, prílišné namáhanie modzgu, alebo o 
duševné otrasenie, ku pr. náhlym ľaknutím sa, náhlou radosťou, ztratou die- 
ťaťa, majetku atď. Duševné choroby následkom vlivu dedičnosti, výchovy 
a kultúry sú rozdielne u rôznych ľudí a poneváč tieto najjemnejšie ústroje — 
nervy — veľmi ťažko je dosavádnymi vedeckými prostriedkami pozorovať, 
preto ohľadom duševných chôrob vyzkúmalo sa pomerne dosť málo. Nervo- 
vé choroby v poslednom desaťročí zachvátily hrozivým spôsobom triedy pra- 
cujúce a najmä v mestách. Človek žijúci na dedine v plnom pokoji zriedka 
trpí na duševné choroby; ale človek veľkomestský, ktorého myseľ je deň 
pri dni podráždená, nemôže sa tak rýchle brániť proti otraseniu modzgu, 
lebo proti tomu jeho duševná sila je prislabá. 

PRÍČINY DUŠEVNÝCH CHORÔB. 

Nechceme tvrdiť, že len ruch dnešného života je príčinou vzrastu du- 
ševných chorôb, lebo v každej dobe boli ľudia duševne slabí, choromyseľní 
a šialení; ba boly doby, keď tie choroby sa veľmi rozmáhaly tak, že sa hovo- 
rilo o epidemickom šírení šialenstva, ku príkladu: nepochopiteľná nadšenosť 
Križiakov (náboženská šialenosť), fanatismus v prenasledovaní židov a pá- 
lenie čarodejníc atd., sú príznakmi šialenstva. Hovoriac o príčinách dušev- 
ných chorôb, nemáme zapomínať dve veci: Dedičné zastíhnutie a výchova. 
Nebezpečnosť dedičnosti duševných chorôb je tým väčšia, čím zretelnejšie 
je duševná porucha rodičov vyvinutá. I všelijaké oslabenia nervového sys- 
tému rodičov počas plodenia, ako hystéria, padúcnica, pijatika a iné, môžu 
mať zhubný vliv na vlohy detí a môžu byť, neskoršie základom duševných 
chorôb dieťaťa. S dedičnosťou súvisí výchova detí; tu rozumieme domácu 
výchovu. Mnohí rodičia myslia si, že ich deti nie sú dosť "chytré", nútia ich 
k rozličnému duševnému namáhaniu a obyčajne, bohužiaľ pri pozde pre- 
svedčia sa, že modzog dieťaťa sa presilil. A tak je i s príkladmi, aké dávajú 
rodičia svojim deťom. "Špatné príklady kazia dobré mravy", hovorí príslo- 
vie. Najlepšou ochranou proti všetkým chorobám nervovým u dospelejšieho 
dieťaťa je pevná a stála povaha; ale ako že sa má tá povaha vyvinúť, jestli 
ku príkladu otec alebo matka rozmazlia dieťa a zase druhý raz nabijú ho do DOMÁCI LEKÁR A RADCA krvi za tú istú chybu, len preto, lebo otec je nervosny alebo sa nahneval a 
teraz mstí sa na svojom vlastnom dieťati. Alebo ako môže sa u decka vyvi- 
núť spokojnosť, slušnosť, ctnosť, skromnosť, keď to úbohé dieťa vidí a slyší 
od maličkosti, ako sa jeho rodičia vadia, niekedy aj bijú, nadávajú si atď. 
Mnohí budú si mysleť, že takáto "maličkosť" nemôže mať vliv na vznik cho- 
rôb duševných a predsa je tomu tak. 

Okrem dedičnosti a výchovy, ktoré sú akousi pôdou duševných cho- 
rôb sú ešte aj iné príčiny, ako vysilenie, prílišná námaha telesná, rozdrážde- 
nie, náruživosť, tehotnosť, pijatika, poranenie hlavy, nákazlivé nemoce atď. 

Duševné slabosti pokazujú sa už v detskom veku a rodičia považujú to 
niekdy za zlomyselnosť decka. Také deti počínajú chodiť a hovoriť asi v 4. 
roku, sú úzkostlivé, kričia, plačú, sú svevolné a pomaly myslia. Pravdepo- 
dobne nejde vždy u tých detí o dedičnosť — protivné v mnohých prípadoch 
aj choroby detské, vypadnutie z kolísky, spadnutie na hlavu atď., môžu mať 
škodlivý vliv na vývoj modzgu. Do doby školskej považujú rodičia svoje 
dietky za zdravé; ale pri namáhaní duševnom, aké je spojené s povinnosťami 
školskými, vyvíjajú sa tie nemoce, ako ku príkladu veľké rozčúlenie, zlosť, 
výbuch šialenstva atď. Práve u takýchto detí potrebná je pečlivá výchova. 
Také 8-9 ročné deti keď boly trestané, rafinovaným spôsobom týrajú zvie- 
ratá, akoby sa chcely na týchto pomstiť za trest na deťoch vykonaný, alebo 
chladnokrvne zabijú svojho brata, svpju sestru a vykonávajú podobné hrôzy. 

Konečne v dobe pohlavnej zralosti, menovite vo veľkých mestách, vy- 
víjajú sa duševné nemoce. Samoprznenie, čítanie nemravných oplzlých kníh 
a prebudzujúci sa pud pohlavný sú silným rozrušením nervového systému. 
Avšak, asj tretina duševných chorôb napáda ľudí od 30. do 40. roku. V tej 
dobe namáha sa človek duševne, aby v životnom boji zvíťazil; v tejto dobe 
vidí človek vyrastať svoje deti, stará sa nielen o výživu ale i o budúcnosť 
svoju a svojich, povinnosti rastú a doba odpočinku sa kráti. 

Starosti a choroby v rodine, nepríjemnosti v povolaní, urazená ctižia- 
dosť, nešťastné manželstvo atď., môžu časom premôcť i najsilnejšieho muža, 
pripravujúc pôdu pre duševné choroby. 

A tak je to i u žien. Choroby ženské, tehotnosť, pôrody, výchova detí 
atď., rozrušujú život duševný mnohých a mnohých žien. Okrem toho vy- 
skytnú sa boľastné chvíle v rodine, nemoce alebo smrť, manželské sváry, žiar- 
livosť, bezdetnosť a iné. Šťastlivá je taká žena, ktorá sa vydala za dobrého 
muža — a ny.opak. 

Ale i nevydané dievky sú tomu nebezpečenstvu vystavené. Výhľad do 
budúcnosti, že zostanú starými dievkami rozhorčuje ich, závisť ich opanuje, 
nešťastná láska, hmotné starosti tiež sú semenom duševných chorôb a môžu 
priniesť takú dievku do zúfania. 

1 na starých môže prísť tá temnota duševná, ale počet sa menší asi preto, 
lebo povaha človeka v staršom veku je pevnejšia a celý život spokojnejší tak, 
že rozrušenie mysle nie je v stave otriasť duševnú rovnováhu. 

Príznaky: — Jestli človek, ktorého stav je nápadným, počína v celom 
svojom chovaní nápadne sa meniť; jestli jeho činy nedajú sa srovnať s jeho 
spoločenským postavením, s jeho povolaním, s jeho vekom a s jeho vycho- DOMÁCI LEKÁR A RADCA vaním, vtedy môžeme podozrievať, že človek padá do duševnej choroby, 
ktorá vyžaduje energičné liečenie. Aby sme mohli poznať príznaky počína- 
júcej sa choroby duševnej, musíme rozlišovať telesné a duševné príznaky. 

Boľasť hlavy, ktorá takmer nikdy neprestáva, dostavuje sa rozmanité; 
rozoznávame ju od migrény, od rheumatickej boľasti a od boľasti pochádza- 
júcej od chudokrvnosti tým, že táto boľasť hlavy je vrtavá nad očima v slu- 
choch a nemocný cíti, ako by celá hlava železnou obručou sťahovaná bola. 

Neporiadny spánok. Nemocní majú veľkú náchylnosť ku spaniu, akoby 
ich niečo nútilo aby spali; druhí zase trpia na bezsennosť. Tá bezsennosť 
zjavuje sa tým, že nomocní nemôžu i pri tom najmenšom šeleste spať a keď 
aj usnú, ako strela vytrhnú sa zo spánku, po čom za celé hodiny nemôžu 
usnuť, poneváč žiadnej potreby necítia aby spali a keď pár hodín ležali v po- 
steli, skočia z nej a behajú po izbe. 

Zmena vo výžive je tiež príznakom duševnej choroby. V niektorých 
prípadoch zdá sa, akoby nemocní boli ztratili pocit sýtosti, alebo pri mnoho 
jedia bez ohľadu na to, či to sú ich obľúbené jedlá, alebo také, ktorých pred 
týna boli by sa ani nedotkli; a zase naopak: nemocní ztratia chuť k jedeniu, 
jedla sa nedotknú, navidom očí chudnú a snáď by vôbec prestali jesť, keby 
rodinka, alebo priatelia sa o to nepostarali a ich do jedenia nenútili. 

Zmeny pohlavného života sú tiež nápadné. Pohlavná sila u mnohých, 
duševne chorých, je na najvyššom stupni, ale skôr-neskôr sila sa menší a na- 
stupuje pohlavná neschopnosť. Ku príkladu, žena, ktorá podnes najmrav- 
nejší život viedla, naraz počína užívať nemorálnych výrazov v mluve a behá 
za mužským pohlavím bez každého stydu, prejavuje neukojitelný pud po- 
hlavný a keď je doma, nedá mužovi pokoja ani vo dne, ani v noci, ačpráve 
v celom manželskom stave dosť chladná bola k mužovi. Táto pohlavná vá- 
šeň u žien menuje sa Nymphomania. Vyskytuje sa i pri mužskom pohlaví a 
tu menuje sa Satyriasis. Obe sú istými príznakmi poruchy duševnej. Tak ku 
príkladu otec, ktorý s celou dušou miloval svoju manželku a ktorému nikdy 
bolo by nenapadlo, aby manželskú vernosť zrušil, naraz, bez ohľadu na to, 
či ho niekto vidí, či nie, beží za každou ženou, za každou sukňou a chodí do 
bordelu, keď má k tomu príležitosť, ako ku príkladu vo väčších mestách. 
Ďalej vraždy, zohavenie mŕtvol, uspokojenie pohlavnej vášne na zvieratoch 
atď., sú chorobne stupňovanými záhubami pohlavnými, následkom ktorých 
človek ztratí všetku mravnú silu a klesá niže zvieraťa. 

Dľa zovňajšku súdiac, pozorujeme, že výraz tváre je akýsi úzkostlivý, 
akoby nemocný mal strach; pohľad je divoký, hrozivý, akoby sa chcel brániť 
proti nejakému, neviditeľnému nepriateľovi; pri šatení tiež badáme príznaky 
tej nemoce a síce, jestli človek dosiaľ čisto sa obliekal a naraz počína sa za- 
nedbávať, alebo zapomína sa prevliekať, je to práve takým nápadným prí- 
znakom duševnej choroby, ako keď niekto neprestajne stará sa o svoju toile- 
tu, za celú hodinu stojí pred zrkadlom, blažené sa na seba usmieva a do fan- 
tastických šiat sa oblieka. 

O mnoho rozmanitejšie sú poruchy na poli života duševného, ako ku 
príkladu Hallucinácia a Ulusia, to jest blúznenie, mam, strach, fantásia smy- 
slová, predstavujúc si rôzne šelesty, obrazy, zápachy, chuťové pocity atď. 
Keď takému nemocnému hovoríme, že to je len jeho myšlienka a že je to nie DOMÁCI LEKÁR A RADCA 303 tak, alco sa mu vidí, nahnevá sa. Niektorí nemocní vidia mušky pred očima, 
ktoré (tak sa zdá) poletujú sem tam; ten stav celým namáhaním nemôžu za- 
staviť a dráždi ich veľmi, že také namyslené mušky nemôžu odohnať. Alebo 
vidia potkanov, myši, hadov, žaby, atd*., ktoré sa im okolo nôh pohybujú, 
najmä pred výbuchom blúznenia pijakov. Taký stav menuje sa "Delirium 
Tremens." 

IDIOTISMUS. 

Pod slovom idiotismus rozumieme rôzne stupne blbosti. Blbosť môže 
byť vrodená, spočívajúca na dedičných vlohách, alebo môže byť získaná 
chorobami, poranením modzgu (ku príkladu pád z kolísky) atď. Poneváč 
jedná sa tu alebo o nepatrné, alebo o silnejšie poruchy vo vývoji a vzrastu 
detského modzgu, preto sú stupne blbosti veľmi rozmanité. Už v prvom roku 
napadá rodičom, že ich dieťa nie je také, ako iné deti. V druhom roku príz- 
naky sú zretelnejšie; dieťa neprobuje ani chodiť, ani stáť, je veľmi nečistotné, 
nepoznáva nikoho, díva sa na prse a na pokrm (mlieko) bez radosti atď. 
Také sú asi prvé príznaky blbosti a práve v tomto stave majú rodičia dvojná- 
sobnú lásku a starosť venovať dieťaťu. Poneváč nie je vždy možné rozhod- 
núť, či je to skutočná blbosť, alebo len istý stupeň duševnej slabosti, preto 
môžeme mať nádej, že tá vrodená slabosť duševná bude premožená. 

Získaná blbosť napáda dieťa po chorobách, ako po osypkách, po týfusu 
alebo po nešťastnom spadnutí dieťaťa. Ako pri vrodenej, tak i pri získanej 
blbosti závisí ďalší osud ťažkosti poruchu modzgového. V ťažších vrode- 
ných prípadoch deti naučia sa v treťom alebo v štvrtom roku kolísavé chodiť, 
mluva je nesrozumiteľná, mumľavá, deti také neučia sa dobre a zdá sa, že ce- 
lé namáhanie ako rodičov, tak aj učiteľa je marné. Ale nie všetky prípady 
sú také ťažké; mnohí blbci, u ktorých pokazujú sa rozmanité príznaky blbo- 
sti, nadobudnú si duševné a telesné schopnosti. Výchova v rukách dobrého 
učiteľa môže mať pekné výsledky. Blbci, obyčajne, majú veľmi veľké, alebo 
veľmi malé hlavy, kosti lícne vyvstávajú z tvári, zuby sú nepravidelné, ústa 
navalité, jazyk tlstý a hrubý, ústa napoly otvorené a z úst tečie stále alebo 
veľmi často slina atď. 

Liečenie: — ^Ačpráve nepodarí sa z blbca zrobiť človeka samostatného, 
to jest takého, ktorý by mohol samostatne viesť svoje povolanie, na každý 
pád musíme byť trpezliví a láskavé zachádzať s nešťastlivým dieťatom. Kaž- 
dé slovo, ktoré si dieťa zapamätá, každý pojem, ktorý si vštiepi, znamená veľ- 
ký úspech, ale k tomu treba veľké sebaopanovanie a silu charakteru. Kde je 
pečlivá výchova v dome nemožná, treba dať dieťa do ústavu pre také deti 
zariadeného; tam sa dieťa o mnoho lepšie cíti, než doma a tam môže nado- 
budnúť všetky možné, preň potrebné vedomosti. 

KRETINISMUS. 

Kretinismus je akýmsi vyšším stupňom blbosti a vyskytuje sa často v jed- 
notlivých krajinách, bezpochyby vlivom istých pomerov povetrnostných. 
Trpiaci na kretinismus sú poľutovania hodní; telo ich je znetvorené, zakrpa- 
tené, krk krátky a na ňom veľká, neforemná hlava. Tvár široká, ústa nava- 304 DOMÁCI LEKÁR A RADCA lené a napoly otvorené; jazyk hrubý, z úst tečú sliny; chod a držanie tela je 
kolísavé, neisté atď. Taký nešťastník má sa zaslať do vyššie ležiacich, zdra- 
vých krajín, alebo do ústavu zariadeného pre takých chorých. 

SLABOMYSLNOSŤ DETSKÁ. 
Imbecilita. 

Ako blbosť tak i slabomyseľnosť detská môže mať rôzne stupne; ťažší 
stupeň podobá sa blbosti a ľahšie stupne, ako hlúposť, obmedzenosť atď., 
niekedy sú skoro nezbadatelné. Deti zastihnuté tou chorobou nie sú tak cho- 
ré, aby nemohly chodiť do školy, ale predsa pozná zkúsený učiteľ, že dieťa je 
obmedzené. Ale slabomyselnosť detská nejaví sa len nedostatkom schopno- 
sti k učeniu sa — čo obyčajne dá sa napraviť pečlivým vyučovaním, keď ne- 
nútime dieťa k veľkým namáhaniam a štúdiám, tá duševná slabosť javí sa aj 
tým, že povaha takých detí má veľmi neblahé náklonnosti, nad ktorými tre- 
ba od prvého okamžiku pečlive bdieť. Väčšina takých detí je naplnená 
egoismom; ku príkladu, na miesto súcitu, lásky, pravdy, dobročinnosti na- 
stupuje radosť tyranstva, Ihárstvo, zlodejstvo, kradnutie a rôzne .iné spro- 
stejšie špatnosti. Veľký učenec taliansky Lombroso, ktorý hovorí, že "mno- 
hí ľudia vrodenými vlastnosťami svojho modzgu rodia sa už ako zlodeji", 
má mnoho pravdy. Ovšem štát nemôže a nesmie uznávať pravdivosť takej 
náuky, lebo by zlodeji stali sa beztrestnými; je k tomu výchova, aby vrode- 
né, špatné pudy boly potlačené a aby dieťa naučilo sa čo je zlé a čo je dobré. 
Je pravda, že výchova takých detí je často veľmi ťažká a že námaha učiteľo- 
va a rodičovská nemá na ne žiadneho vlivu; ba naopak: niekedy zatvrdí a 
popudí ich k zlému. Liečenie takého dieťaťa v dome záleží jedine v tom, že 
rodičia i učiteľ starajú sa, aby len to požadovali od dieťaťa, čo ono môže vy- 
konať; majú mať trpezlivosť s ním i v škole i doma; pochváliť a nekárať ho, 
stať sa jeho obrancom a nie mučiteľom. Nespravodlivý trest dieťaťa stal sa 
často popudom nejakého hrozného činu a aby sa taký slabomyseľný pomstil 
za utrpenú krivdu, zapálil rodičom strechu nad hlavou, otrávil brata alebo 
sestru atď. Jestli výchova v dome nie je možná, treba dať dieťa do po- 
lepšovne. 

Teraz obrátime sa k tým prípadom, v ktorých ľudia, dosiaľ duševne zdra- 
ví, z nejakej príčiny ztratili duševnú rovnováhu a nápadným chovaním sa 
myšlienkami atď., dokazujú, že sú duševne chorí. 

Melanchólia. 

Melanchólia (ťažkomyselnosť, zádumčivosť) je veľmi ťažká choroba. 
Vyvíja sa vždy tak, že chorý prílišne sa zamýšľa, bez toho, žeby pozornosť 
svoju na určitý predmet obracal; cíti akúsi lenivosť a pocit úzkosti. Ten pocit 
leží na jeho duši ako nejaká ťarcha; bojí sa akéhosi neviditeľného nešťastia; DOMÁCI LEKÁR A RADCA nekoná stále prácu; často plače; sedí nepretržite 
v hlbokých dumách; nestará sa o rodinu. Neskor- 
šie vyvíjajú sa v ňom rôzne myšlienky; pokladá 
svoju chorobu ako trest za mnohé hriechy, spá- 
chané od mladosti; dostavuje sa u neho hlboké 
sebaopovrženie tak, že je hotový zo stydu pred 
sebou samým život si odobrať; prestáva dôvero- 
vať ľuďom a konečne napáda ho záchvat zúrivo- 
sti (Raptus Melancholicus). Ďalší vývoj choroby 
charakterizovaný je značnou ľahostajnosťou a tu- 
posťou 'nemocného ; hlboko vzdychá, sedí v kúti- 
ku s rozrušenou úzkostlivou tvárou, nechce o ni- 
kom nič počuť a skrýva vo svojom vnútri svoje 
starosti a svoje sebaobžaloby. Často vystupuje u 
neho vnútorná neutišiteľná úzkosť, nenechajúc ne- 
mocného ani spať, ani sedeť, chodí nepokojne s 
miesta na miesto, počuje za sebou hlasy, nezried- 
ka blúdi, vidí policmanov, ktorí ho chcejú zatvoriť atd*. Tá nemoc trvá pár 
mesiacov alebo i rok i viac. Dve tretiny melancholikov môžu sa vyliečiť a 
jedna tretina zomre samovraždou, suchotinami, vysilením alebo musí byť do- 
pravená do blázinca. 
OBRAZ 310 — B. Pomätenosť (Psuronoía.) 

Pomätenosť vyniká predstavami klamnými a môže sa vyvintiť náhle ale- 
bo chronický. Nemocný nemá dôvery k druhým, bojí sa jesť a piť, že vraj 
ho niekto chce otráviť; každý úsmev vidí sa mu akoby ho ľudia vysmievali a 
ačpráve na pohľad je pokojný, pletie do sveta čo sa stalo a čo sa vôbec ne- 
stalo ani stať nemôže. V chronickom stupni myslí si pomätenec, že je pre- 
menený na divé zviera, na diabla atd'. a javí smyslové klamy. Tu ide len o 
stupňovanie jednoduchého šialenstva, ako to vidíme u nemocných, ktorí uží- 
vali za dlhší čas morphinom, alkohol a ktorí trpeli na náhle chytľavé nemoce. 
Nemocný obyčajne hovorí nesmysel, cíti sa prenasledovaným od nepriateľov 
a konečne vybúcha zúrivosť, že ledva ho možno v posteli zadržať. 

Liečenie: — Hlavné prostriedky sú pokoj, silná výživa, spánok a ochrana 
nemocného od sebavraždy. Pri náhlych nápadoch môže nemocný zostať do- 
ma, poneváč nezriedka, v krátkej dobe, vlivom rozumného ošetrovania, sta- 
ne sa pokojnejším; avšak v chronických stupňoch má sa oddať do ústavu pre 
choromyselných. Zúrivosť — Šialenosť. 

(Mánia) 
Pod slovom "Mánia" rozumie sa chorobná náklonnosť, námyseľ, zúri- 
vosť. Pri Mánii javí sa vždy stupňovanie sebavedomia, ktorému obyčajne 
predchádza krátka doba duševnej tesknoty. Nemocný vyviňuje namáhavú 
činnosť k práci, robí smelé plány do budúcnosti, protiví sa každému odporu, 
nálada jeho je veľmi živá, raz je veselý a zase druhý raz zádumčivý, my- 
šlienka ženie myšlienku a v najbližšom okamžiku nezná čo hovoril. Celá DOMÁCI LEKÁR A RADCA Činnosť jeho je veľmi nápadná, nemá žiadneho pokoja, vo všetkých svojich 
pohyboch javí rozčulenosť, spánok je nepokojný atď. 2eny, ktoré dosiaľ 
chladné boly k svojim manželom, stanú sa doliehajúcimi nielen na svojich 
vlastných mužov, ale i na iných mužských. Len malá časť nešťastníkov ta- 
kých môže byť vyliečená pečlivým liečením, ale väčšina nemocných býva 
zachvátená zúrivosťou, po čom javí sa nesmierne rozčúlenie, telesné i dušev- 
né, ztrata citu boľasti, podivuhodná sila atď. Ako iné duševne nemoce, tak 
i miania má viac stupňov medzi ktorými spomenieme: 

Slávomam (Megalománia). 

Slávomam vyviňuje sa obyčajne stupňovaním sebavedomia. Človek cí- 
ti sa dobre, javí radosť životnú, nikto by ani netušil, že je on chorý. Tak ku 
príkladu obchodník, ktorý pred tým vždy bol opatrným na raz počína špeku- 
lovať, čo mnohoráz sa mu i podarí; to ho rozohňuje k ďalším pokusom až 
konečne zklamie sa a ztratí všetko čo mal. V pokročilejšom stupni myslí o 
sebe, že je on veľký človek, znalec, vynálezca, prorok, následník trónu; tvrdí 
do očí, že tam alebo tam má veľké milióny uložené, ktoré ale nemôže dostať, 
lebo vraj jeho otec oženil sa s druhou nepoctivou ženou a ona bojuje proti 
nemu, alebo tvrdí, že on bol husárom v tom a tom regimente, hlavným sud- 
com v Cíne, jedným slovom, tára do sveta a drží sa za súceho na každú hod- 
nosť. Všetko zná, všetko môže zr.obiť atď. Slávomam pozorujeme zväčša 
u pohlavia mužského a to na počiatku tak zvaného zmäknutia modzgu. 

Sledomam. 

. Popri slávomame hrá veľkú úlohu sledomam alebo náboženská blázni- 
vosť, to jest, že nemocná osoba myslí, že je Bohom poslaná a vyvolená ku 
zvláštnym úkolom na tomto svete; pokladá sa za Mesiáša, za Boha, za rím- 
skeho pápeža, za kráľa atď. 

Podpalačstvo ( Pyromania ) . 

Trpiaci na podpalačstvo majú veľkú radosť z toho, keď vidia veľký 
oheň. Nasbierajú sena, slamy alebo iných látok, chodia okolo budovy a zra- 
zu prižnú suché seno zápalkou a keď sa oheň rozjatril kričia "Oheň, oheň, 
horí!" atď. 

Radokrádež — (Kleptomania). 

Je to náklonnosť ku kradnutiu. Nemocná osoba nútená je kradnúť naj- 
rozmanitejšie veci, na ktoré celkom potreby nemá, či to nožik, prstenčok, 
zaušnice, kúsok papieru, kúsok chleba a iné veci. Robí to len preto, aby svo- 
jej náklonnosti zadosť učinila, čo obyčajne nese hanbu v rodine. Zvlášte 
bohatšie panie sú tou chorobou zastihnuté. 

Domýsľavosť. 

Človek trpiaci na domýsľavosť myslí, že ho niekto klame a behá od sú- 
du do súdu; alebo namýšľa si, že je potlačený od svojho predstaveného, že DOMÁCI LEKÁR A RADCA jeho prácu nikto neuznáva, že mu nechcejú plat podvýšiť, jednynn slovom 
cíti sa prenasledovaným. Druhý zase myslí, že má raka v bruchu, hada v čre- 
vách, žabu v modzgu; čítajúc rozmanité ohlášky v novinách, o rozmanitých 
príčinách chorôb atď., myslí si, že on tiež trpí na takú nemoc a ide od lekára 
k lekárovi, vydáva peniaze, prehltá celé gallony liekov, ačpráve je celkom 
zdravý a nepotrebuje zhola nič. 

Bezzákladná obava. 

Nepodvratnou skutočnosťou je, že vzrušenie, lepšie povedano duševná 
zronenosť, j ako na pr. trápne myšlienky, smútok, alebo obava, má veľmi 
veľký vplyv na zdravie človeka. Dakedy sú tieto vplyvy len dočasné, avšak 
často privádzajú stále rozbúrenie nervového systému. Jedon z najvážnejších 
výjavov, patriacich do tejto triedy, je obava a namyslenie vyviňujúce choro- 
bu. Sú mnohí ľudia, u ktorých obava stala sa mániou. Jedon sa obáva ztra- 
ty majetku, iný ztraty zamestnania, tretí smrti daktorého úda rodiny atď. 
Prevažná čiastka tých, ktorí sa stali obeťami obavy, sú takí, ktorí sa obávajú 
choroby. 

Tisíce ľudí sú neprestajne mučení obavou suchotín, iní zase obávajú sa 
iných povážlivých chorôb. Mnohorazy obava namerená je len v jednom 
smere, vzťahuje sa len na jednu vec. 

Jedon trpí na klopanie srdca a pre namýšľanie bude sa nazdávať, že mu 
hrozí porážka srdca. Iný trpí časom na oslabenie nôh, alebo nepatrné bole- 
nie v krížoch, ale domnieva sa, že jeho chrbtová kosť je veľmi povážlivé na- 
padnutá; iných zase stále trápi jakási nevysvetliteľná obava, že upadnú do 
dajakej choroby. 

Nielen prítomnosť rozmanitých príznakov privádza daktorých do cho- 
robnej obavy, ale u citlivých ľudí už i čítanie spisov o ťažkých chorobách 
privedie človeka, že sa vmyslia do dajakej nemoce, čo veľmi škodlivo účin- 
kuje na nervový systém. 

V takom čase, keď cholera, alebo osýpky zúria, mnoKo osôb podlieha 
týmto chorobám jedine pre obavu. 

Otvorené pojednávanie v časopisoch a mesačníkoch o odrodení, čili de- 
generovaní, zvýšilo počeť obetí strachu pred chorobou. Tisíci čítali o de- 
dičnej choromyseľnosti a degenerácii a z kratochvíle vyhľadali v dejinách 
rodiny prípady choromyseľnosti, alebo prípady nervových chorôb medzi 
predkami. V najviacerých prípadoch výsledky pátrania spočívajú na veľmi 
nespoľahlivých základoch, ale biedne cfbete strachu začínajú uznávať i sa- 
mých seba za degenerovaných, nosiac v sebe rozmanité zárodky chorôb ner- 
vov a mysle. 

Mnohí ľudia, ktorí v normálnom stave boli tí najzdravší, pod vplyvom 
strachu upadli do šialenstva. 

Nemožno pochybovať o tom, že obava pred chorobou môže zapríčiniť 
povážlivé rozbúrenie v celej telesnej sústave. Ci také rozbúrenie je v stave 
pôsobiť zmeny v telesnom systéme, to ešte je nie dokázané, avšak v niekto- 
rých prípadocb zdá sa ono byť pravdepodobným. Množstvo lekárskych 
úvah dokazuje, že obava pred dajakou chorobou môže zväčšiť náchylnosť ku 308 DOMÁCI LEKÁR A RADCA tej chorobe. Dokázané bolo, že nemierna náklonnosť ku začerveneniu, ku 
zajachtávaniu a mrtvica vždy je sprevádzaná rozbúrením nervov. Liečenie 
osôb, trpiacich na choroby zapríčinené strachom, vyžaduje veľkú obratnosť 
v reči, taktičnosť a vytrvalosť. 

Vysmiať sa osobám za ich obavu pred chorobou a povedať im, že sú 
zdraví a že si chorobu len namýšľajú, to ich nepresvedčí, ani nevylieči. Naj- 
lepší spôsob je opreť sa na príznaky, ktoré pacient predostre, previesť dô- 
kladnú prehliadku a vtedy pomaly a opatrne presvedčiť pacienta o bezzásad- 
nosti jeho obavy. Suggestia (nahovorenie), pomocou hypnotismu, alebo i 
bez toho, má veľmi účinný vplyv. Osoby, trpiace následkom obavy pred ne- 
mocou, majú byť veľmi opatrné vo vyberaní lekára. Klamári a šarlatáni mô- 
žu narobiť nesmiernej škody v takýchto prípadoch. 

Liečenie duševných chorôb. 

Ešte len pred sto rokmi osud choromyselných bol veľmi poľutovania 
hodným. Ačpráve nemocní neboli pokladaní, ako v dobách stredovekých za 
"posadlých diablom", za "čarodejníkov" atď., predsa držaní boli ako zlode- 
ji, tuláci a boli pozatváraní. V takých žalároch, zbavení rozumu a slobody, 
ležali spútaní ako zvieratá — hladní, bičovaní, lebo sa myslelo, že tí nešťa- 
stníci sú "zlej vôle" a že len tvrdou námahou — bičom a motúzami — môžu 
byť zkrotení. Pozdejšie zariadily štáty zvláštne ústavy pre choromyseľných, 
ktoré stály pod dozorom lekárov a tak vyvinula sa v druhej polovici stoletia 
pečlivosť o choromyselných, šialených, slabomyselných. Všade povstaly ta- 
ké ústavy zariadené pre takých nešťastníkov, kde špeciálni lekári zaoberajú 
sa nimi od rána do noci; takým spôsobom všetkým ukrutnostiam urobil sa ko- 
nec raz na vždy a súcit, láska k blížnemu stály sa vodcovskými zásadami 
v tých ústavoch. Netvrdíme, že každý prípad choroby duševnej musí byť 
oddaný takému ústavu, lebo veľmi často pri náležitej pečlivosti a duševnom 
pokoji zmiznú tie nemoce bez pomoci ústavu. V takých prípadoch nemocný 
potrebuje pokoj, po druhé pokoj a po tretie pokoj. Divadlá, koncerty a zá- 
bavy nepomáhajú chorému. Pamätajme, že musíme liečiť prílišnú únavu 
sústavy nervovej a čím menej nových dojmov necháme pôsobiť na nemocné- 
ho, tým skorej nájdeme cestu k vyzdraveniu. Siliaci vzduch prímorský, pre- 
chádzky po brehoch morských, vzduch lesný, vzduch a lesná samota, oživo- 
vaná bublaním potôčka a spevom vtáctva — to sú miesta, aké má nemocný 
navštevovať; tým napomáha sa chuť k jedeniu a spánok. Čítal som báseň 
1. Gr. Orlova, ktorú podávam v mojej knihe preto, lebo mnohé nemoce boly 
vyliečené nie v palácoch, ale pod holým nebom, v horách, lesoch a na bre- 
hoch morských. 

ZAVZNI ŠUMOM. . . 

Zavzni šumom, hustá hora, 
rozbúrené utíš city 
a zmierni bôľ, žeravý bôľ, 
čo je v hĺbku duše vrytý. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 309 Ach, sovri ma do náručia, 
poskytni skrýš v sladkom lone 
a ovej ma sviežim vzduchom 
balzamovej ľubovône. 

Hľa, ja bežím, spiecham k tebe, 
ako dieťa k dobrej matke, 
s plačom, bôľom, žiaľom v srdci 
poľúbiť ti pery sladké. . . 

Nuž zavzni len, zavzni piesňou 

a utíš mi srdca bôle; 

ja sa zatiaľ budem modliť 

v tvojom skvostnom veľkostole. 

Pieseň: tlkot srdca tvojho 

bôle stíši, upokojí; 

balzamový vonný vozduch 

rany srdca mi zahojí. . . I. Gr. Orlov. Ďalej netreba brať do povahy nesmyselné výrazy nemocného a dokazo- 
vať mu, že sú ony nesprávne, lebo čím viac mu odporujeme, tým viac mu 
škodíme. Jestli je možno, zamestnajm e chorého v záhrade. Pracujme i 
sami s nim, povzbudzujme ho, aby nás v práci napodobňoval; to má veľmi 
blahodarný vliv na nemocného. Nemáme nechať chorého bez dozoru, naj- 
mä pri náklonnosti samovraždy. Lieky mu žiadne nedávajme len na pred- 
pis lekára. 

Opatrné užívanie vody, menovite prudkou striekačkou (Shower bath) 
hrá veľkú úlohu a je veľmi značným faktorom liečebným pri duševných cho- 
robách. Natieranie, polievanie, ovíjanie a obklady (zvlášte pri návaloch 
krvi do hlavy) sú užitočné, menovite, keď nemocný leží pokojne v posteli a 
myšlienky jeho odvádzajú sa od klamných predstáv. Pri tých procedúrach 
tiež sa treba poradiť lekára. Masáž a elektrika tiež môžu byť užívané pri 
niektorých chorobách duševných. Pokrm má byť silný a poneváč mnohí ne- 
mocní kryjú podávané im pokrmy, len aby jesť nemuseli, preto máme sa na 
vlastné oči presvedčiť, či nemocný skutočne jie. Pomocou silného pokrmu 
vracajú sa telesné sily a duševné zdravie. 

Ako sme už spomenuli, sú i také prípady, že nemocný stane sa nebez- 
pečným a ošetrovanie domáce je neprevediteľné. Poneváč pri takých ťaž- 
ších nemociach v každom okamihu môžeme očakávať záchvat zúrivosti, tu 
treba sa hneď starať, aby nemocný dopravený bol do ústavu. XIV. KNIHA. Konštitučné 
nemoce a ich liečenie. 
OBRAZ 331. 

Jaký pokrm taká krv — jaká krv, také adravie — zdravému 
je svet milý a chorý stáva sa ťarchou samého seba i iných. DOMÁCI LEKÁR A RADCA KONŠTITUČNÉ CHOROBY. 

Konštitučné nemoce môžu povstať následkom vadného složenia krve 
(chudokrvnosť, bľadnička atď.) alebo následkom chorobnej výmeny látok 
(pakostnica atď.). 

O mnohých konštitučných chorobách pojednávali sme pod iným záhla- 
vím v tejto knihe a tu pohovoríme o takých nemociach, o ktorých ešte sme 
nehovorili. 

CHUDOKRVNOSŤ (ANAEMIA). 

Chudokrvnosť je veľmi nebezpečná nemoc. Zväčša napáda deti, diev- 
ky a mladé ženy zvláštne v dobe, kedy sa duch a telesné ústroje vyviňujú. 
Ide tu o zmenšenie množstva krve, ktoré môže vzniknúť z najrozmanitejších 
príčin, ako krvácanie z nosa, z pľúc a zo žalúdka, ďalej krvácanie z 
rezných rán, krvácanie pri pôrodoch a pri mesačnom čistení žien. 
Ale môže sa krv zmenšiť i vtedy, keď ústroje, ktoré tvoria krv, nemôžu na- 
hradiť toľko krvi, koľko sa v tele spotrebovalo. Práve v dobe počínajúcej 
zralosti pohlavnej, stávajú sa v ženskom tele prevraty, telo sa viac vyviňuje 
a k tomu vyvinutiu potreba viac krvi. Poneváč v tej dobe obyčajne tratí sa 
chuť k jedlu a poneváč duch a telo býva v tej dobe veľmi nemáhavé v ško- 
lách a domácnosti, preto viac krvi sa spotrebuje, než sa nahraď uje a z toho 
povstáva potom chudokrvnosť. Nedostatočná náhrada krvi pochádza alebo 
z toho, že nemocný málo jie, alebo že potrava je nie primeraná, alebo ačpráve 
potrava je primeraná i dostatočná, ale sa poriadne neztrávi a v krv nepremení. 

Príznaky: — Hlavným príznakom tej nemoce je bľadosť kože. Videť 
môžeme dievky a mladé ženy s bľadou barvou na koži. Barva tvári je žltavá 
zeleno-siná a leskne sa ako vosk; ústa, očné vĺčka a ďasna sú zdnuká bľadé. 
Dostavuje sa ošklivosť žalúdka, neporiadok v trávení a ztrata apetítu ku je- 
deniu. Bôľ trápi najviac vrch hlavy, mdlosť a slabosť celého tela je na den- 
nom poriadku. Ženy a dievky majú zimné nohy, zimné ruky, skoro prechlad- 
nú, srdce silnejšie bije, oddych krátky, niekedy nastúpi veľké krvácanie z no- 
sa, zlé rozmary, slabosť pamäti, hučanie v ušiach, hystéria, kŕče a zácpa ža- 
lúdka, bôľ kríža, slabosť, závrat, žiaľ a plač. 

Ale i mužské pohlavie trpí na tú nemoc. Príznakmi u mladíkov sú: 
Slabý vývoj telesný, bľadá barva tvári, nechuť k jedlu, bôľ hlavy atď. Prí- 
činami chudokrvnosti u mladíkov sú: Namáhanie tela a ducha, ztrata seme- 
na, samoprznenie a iné zlé zvyky, nedostatočný pokrm atď. 

Liečenie: — Prvá pomoc ku zlepšeniu a ku vyliečeniu sa z chudokrvnosti 
je správna výživa a ostatné prostriedky či to z lekárne či domáce sú len poboč- 
nými pomáhateľmi. Hlavnou úlohou má byť tvorenie a nahrádzanie novej 
krvi. Lekári i nelekári predpisujú celú armádu železných preparátov a ne- 
mocní myslia, že sú to lieky spásonosné. Načo dávať dievke, žene alebo ju- 
nákovi železné pilulky, železné lieky, jestli výživa nie je správna? Co nemoc- 
nému, alebo nemocnej zo železa, jestli mu nedáme prostriedkov, ktoré majú 
vytvoriť voľnú bielkovinu, ktorá je hlavnou podmienkou pre tvorbu krve? DOMÁCI LEKÁR A RADCA 313 Hlavná vec je tvorenie krve a to záleží viac od kuchyne, než od lekárnika. 
Viedlo by to ďaleko, keď by sme chceli sostaviť soznam jedál pre chudokrv- 
ných a preto pripomneme v krátkosti len to, že' mlieko, vajcia surové alebo 
na mäkko uvarené, ktoré majú sa jesť v malých dávkach ale často — potom 
maslo, dobré šťavnaté mäso (ale nie veprovina), kakao, ryžu, hrach, silnú 
polievku, krupicové jedlá, k pitiu čistú vodu, pivo a červené víno v malých 
dávkach — to sú tie najlepšie lieky, na ktoré môžeme sa spustiť keď trpíme 
na chudokrvnosť. Okrem potravy a nápoju treba vdýchať hlboko čistý, zdra- 
vý vzduch. Izba, kde taký nemocný býva, má byť často prevetraná. Jestli 
nemocný môže chodiť, dobre je zdržovať sa pod stromami v parku, v lese a v 
poli. Dobrá potrava, čistý vzduch hlboké dýchanie, teplé šaty, čistota tela a 
mysle, mierny pohyb (telocvik), to sú tí najväčší lekári, lekárnici, mudrci; to 
sú tí majstrovia, ktorí tvoria čistú, červenú krv u človeka z potravy, jestli je 
trovenie dobré. Pri liečení chudokrvnosti máme obmedziť telesné a duševné 
namáhanie, dráždivosti, náruživosti a všetky dráždivé nápoje. A teraz poho- 
voríme o liekoch. Veľmi dobre pomáhajú borovnice, jablčník, sladič a rebrí- 
čok; tak samo aj čaj, pripravený z pelyňku a z cintarie, pije sa asi šialku na 
deň. Možno rozmiešať jednu malú lyžičku pelyňku v šialke horúcej vody a k 
tomu dodať trochu kriedy. Rozmiešať a vypiť tri razy denne. Proti krvá- 
caniu u žien môže sa piť čaj rýbizľový. Odporúčania hodná je tak zvaná: 

TINCTUR^ FERRI CHLORIDI. 

Užíva sa 20 kvapiek v pol poháre vody tri razy denne, vždy po jedení. 
Poneváč každé železo hubí zuby, najlepšie je užívať tú tinktúru cez rúročku 
z pera husieho, takým spôsobom nepoškodí zubom. 

2) Proti chudokrvnosti pochádzajúcej od ťažkej práce: 

Ferri Sulphatis Exsiccati 24 grains 

Acidi Arseniosi 1 grain 

Extr. Nucis Vomicae 1 2 grains 

Aloin 5 grains 

Extr. Cinchonae 1 drachm 
M. 24 pills. Sig. One pili each meal (jednu pilulku po každom jedení). 
K dostaniu v každej lekárni. 

Ďalšie recepty sú udané i v "Domácej lekárni". Viď obsah. 

PAKOSTNICA (ARTHRITIS). 

Na rheumatismus trpia najviac úbohí ľudia a na pakostnicu zase bohatší, 
ktorí požívajú silný pokrm, mnoho mäsa a tuku, mnoho vína, piva a ktorí sa 
málo pohybujú. Najistejším príznakom tejto nemoce je opuchlina a nabeh- 
nutie článkov, v ktorých nahromadila sa močová kyselina a následkom toho sú 
zapálené, opuchnuté. Ďalšími príznakmi sú nechuť k jedlu, ťažkosť pri tro- 
vení, veľké duševné rozčúlenie a klopanie srdca, dusivosť, nepokojný spánok, 
silné potenie v noci a moč je veľmi hustý, červený. Prvý záchvat prichádza 
zväčša v noci. Večer je človek zdravý, veselý, nič mu nechybí. V noci 
vzbudí sa zo spánku, napáda ho ohromný bôľ a. nazdáva sa, ako by ho niekto 314 DOMÁCI LEKÁR A RADCA najostrejším nástrojom do nohy pichal, zároveň dostaví sa i horúčka a pot. 
K ránu boľasť ustupuje, palec na nohe tlstne, červenej e, svrbí a cez deň je bo- 
ľasť dosť znesiteľná, ale v noci zase sa to opakuje tak jako v prvú noc. Tie 
nápady trvajú 6 — 10 dní a konečne nemoc sa pomaly tratí. Pakostnica mô- 
že byť aj chronická. Pri tej nielen palce ale i iné články sú zachvátené, opu- 
chlina je väčšia a väčšia, údy stávajú sa nepohyblivými a boľastnými. Ale 
i vnútorné ústroje, ako srdce, modzog, žalúdok a ľadviny trpia, to dokazuje 
nepravidelné trovenie, silné klopanie srdca a nepravidelnosť obehu krve atď. 

PODAGRA A CHIRAGRA. 

Keď pakostnica napáda články nôh, menuje sa Podagra a keď články 
v rukách sú zachvátené, ten stav menuje sa Chiragra. 

Na podagru trpí výhradne mužské a na chiragru ženské pohlavie. Tie 
choroby trápia zvlášte rybárov, kočišov, práčky, to jest ľudí, ktorí násled- 
kom ich zamestnania, škodlivých vlivov chrániť sa nemôžu. 

Liečenie: — 1 ) Pri záchvatoch treba namočiť ruku alebo nohu do zim- 
nej alebo do horúcej vody a držať zachvátenú časť vo vode za 5 alebo za de- 
sať minút. 

2) Doktor Deveran píše, že trpel za 25 rokov na pakostnicu a že vraj 
vyliečil sa kávou. Pil kávu viac razy denne a prikladal do kávy namočené 
handry na nohu. 

3) Kúp v lekárni Cathartic Active Pills a užívaj z nich jednu alebo dve 
na noc. Okrem toho daj si zrobiť nasledujúci liek: 

Wine of Colchicum 4 ounces 

Liquor Potassa 4 ounces 

Mix. Dávka: Jednu lyžičku tri alebo štyri razy denne. 

4) Vezmeme kuchynskú soľ, dáme ju do vrecka, zohrejeme a horúcu 
priložíme na zachvátené miesta. Náhle obkladok je chladný má sa zameniť 
čerstvým teplým. Starý obkladok sa má odhodiť. 

5) Pri chronických záchvatoch treba napadnutú časť pokryť v horúcej 
vode namáčanou handrou a na povrch tej dať suchú a všetko to obaliť (han- 
dra musí byť celkom mokrá) a ľahnúť si do postele. 

6) Proti podagre a chiragre odporúča sa prikladanie tenkých kúskov zo 
surového mäsa hovädzieho, to sa má opakovať každé 4 — 5 hodín. Odporú- 
ča sa tiež i soľný obkladok horúci ako je opísaný vyššie pod číslom 4. 

RHEUMATISMUS (HOSTEC). 

Rheumatismus, alebo "Hostec" je nemoc krve a nervov, zakladá sa na 
zvláštnej zmene krvi a tá zmena záleží hlavne v tom, že krv o mnoho viac 
kyseliny močovej obsahuje než obyčajne. Prichádza od prechladnutia a za- 
chvacuje svaly, sväzky, články, kluby a tiež aj kosti. Najviac trpia na rheu- 
matismus chudobní, ťažko pracujúci ľudia, vystavení rýchlej zmene tepla v zi- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 315 
me alebo naopak, ktorí škodlivých tých vlivov chrániť sa nemôžu 

ako delníci, sluhovia, práčky atď. Ačpráve hlavnými príčinami 

tejto nemoce je prechladnutie, premena v povetrí, studené byty, 

také prechladnutia môžu napadnúť aj iné ústroje a zapríčiniť iné 

nemoce, ako zapálenie pľúc, katar, typhus a iné. Rheumatismus 

prechádza z jedného miesta na druhé a zachvacuje raz ten raz iný 

úd, alebo zastaví sa len na jednom mieste. Boľasti sú mnohoráz 

veľké, nesnesiteľné, trhavé alebo bodavé, Jestli sa nemoc za- 

hniezdí do niektorého článku, ten nabehá, puchne, úd zdrevenie 

tak, že pohybovanie stane sa nemožným. Hostec nešanuje ani starých, ani 

mladých; objavuje sa v rozličných formách a podľa toho môže byť klubový, 

článkový, náhly (akutný) alebo chronický. Tie rozmanité formy opísané 

sú v nasledujúcich riadkach a inde v tejto knihe. 

Hostec svalový zachvacuje svaly a spôsobuje akúsi tupú boľasť v sva- 
loch, ktoré stávajú sa mäkšími, veľmi citlivými a každý pohyb, každé dot- 
knutie sa boľavého miesta zvyšuje boľasť ačpráve sám úd nie je zachvátený 
ani spuchnutý, nabehlý. Svalový rheumatismus vystupuje na rôznych mie- 
stach tela, ako v hlave, v zuboch, v krku tak, že človek ledva môže hlavou a . 
krkom hýbať. 

Ďalej hostec prsný zachvacujúci prsné svaly a svaly medzi rebrami pô- 
sobí veľký bôľ pri každom dotknutí sa tých svalov. Zase môže byť hostec 
aj v kluboch (v kýčľoch) ; i ten napáda veľmi náhle a každý pohyb, niekedy 
i ležanie v posteli prináša neznesiteľné boľasti, od ktorých nemocný sa krúti, 
vrtí až do nevydržania. Ale kýčľový hostec netreba zameniť s choroboiT 
Ischias. Ischias je prechladnutie sedacého nervu, kdežto kýčľový hostec je 
nemoc svalov. 

Liečenie: — I ) Najlepším prostriedkom proti všetkým rheumatismusom 
je teplo, to jest zahrievanie boliacich údov. Pri horúčkach nech pije chorý le- 
monádu a na hlavu má sa mu položiť studený obkladok. Dobre je boľastný 
úd nad horúcou parou asi za 1 O minút vypariť, potom ho suchým ručníkom 
vytierať a hned* žatým, najprv káfrom a potom špiritusom kožu natrieť. Vo 
veľkých bôľoch možno aj obkladok z horčici priložiť, po čom obyčajne ho- 
stec cez noc zmizne. 

2) Do natierania môžeme potrebovať aj opodeldok, chloroform a kro- 
tonový olej. Pri svalovom hostcu v kýčľach robíme takto: — Priložme dlhý, 
do horúcej vody namáčaný a vykrútený obkladok na chrbát, tak aby celú 
chrbtovú kosť zakryl a necháme ho tam za I O minút. Potom to miesto vy- 
trieme do sucha a hneď za tým namastíme okolie krížom Hoffmanským bal- 
samom, čo možno dostať v každej lekárni. Jestli sa tento spôsob liečenia 
hneď na počiatku potrebuje a nemoc je nezanedbala, ten prostriedok pomáha 
rýchle. 

3) Čaj robený z bazy a z lipového kvetu tiež nese pomoc. Pije sa ráno 
a večer po jednej šialke. 

4) Elektrika je tiež výborným prostriedkom. Tu podáme opis o lieče- 
ní jedného človeka zo zkúsenosti doktora Jos. Pečírka, ktorý píše, že jeden 
človek ležal už tri týždne na hostec a každé pohnutie bolo mu veľmi tráplivé 
a ku koncu ani sa pohnúť nemohol. Doktor vzal so sebou elektrickú mašinu. 316 DOMÁCI LEKÁR A RAIJCA navštívil chorého a hovoril mu, aby sa obrátil doluznačky (na brucho), že ho 
chce elektrizovať. Chorý sa chcel obrátiť, ale pre náramnú boľasť nemohol 
a doktor s pomocou druhého človeka obrátil chorého sám. Potom pustil 
elektrický prúd po celom zadku, hore-dolu a po skončení elektrizovania ho- 
voril chorému, aby sa sám horeznačky obrátil. 

"Doktore, to je nie možno", hovoril s plačom nemocný. 

"Musíte to aspoň probovať, aby som znal, či vám elektrika bude účinko- 
vať alebo nie", odpovedal doktor. 

Nemocný napnul všetky sily a hľa: hodil sebou ako ryba a kričal: 

"To je zázrak, to je zázrak"! 

Doktor mu potom radil, aby si sadnul, načo nemocný zase hovoril: 

"Co že myslíte pane daktoré, veď to je celkom nemožné, aby som si 
sadnul." 

"Nuž aspoň probujte", napomínal ho lekár; "ja vám pomôžem" — a 
chytil ho za ruku bez toho, aby mu zdanlivé pomáhal, nemocný zase napnul 
sily a sadnul si bez všetkých' boľastí akoby nikdy nebol chorý. Aké zadive- 
nie nastalo v tomto dome, môže si to ct. čitateľ sám domysleť. Za pár dní 
bol vyliečený a pošiel do roboty. Niektorí zkúmatelia myslia, že rheumati- 
smus (hostec), povstáva z nedostatkov elektriny v koži alebo vo svaloch. 
Dľa hore udaného príkladu môže to byť pravda. 

HOSTEC NÁHLY (AKÚTNY). 

Hostec náhly je horší než svalový. Už pred nemocou pokazujú sa prí- 
znaky, ako slabosť tela, nechuť k jedlu a slabá triaška (zimnica), ktorá sa 
pomaly zväčšuje. Po tých príznakoch články počínajú puchnuť, boľavé mie- 
sta červenať a na miestach opuchnutých hromadí sa žltá, škaredá tekutina. 
Jestli zapálenie článku je trvalejšie, z tekutiny stane sa hnis čo znamená, že 
nemoc sa zhoršila. Hostec náhly rozoznávame od suchého alebo od chronic- 
kého tým, že je spojený s horúčkou. Moč je červený, niekedy hlinastý a má 
kyslý zápach. Po zmiznutí horúčky, boľasti i zapálenia miznú. Hostec náhly 
rozpoznávame od pakostnice tým, že hostec zastihuje obyčajne väčšie články 
ako kolená, lokte, lopatky a pakostnica zase menšie články zvlášte prsty na 
nohách. 

Liečenie hostca náhleho: — 1 ) Náhle vidíme, že niektorý článok opúcha 
a triaška (zimnica) sa dostaví, nech nemocný ľahne do postele. Keď po 
zimnici nastáva horúčka, prikladať treba zimné obklady na hlavu a často ich 
zamieňať. Piť možno mandlové mlieko (roztlčené a v zimnej vode dobre 
rozmiešané mandle), alebo lemonádu. Jestli stolica je nie v poriadku a zác- 
pa trápi chorého má sa mu dať rebarbarový prášok, alebo ricinový olej (Cas- 
tor Oil) alebo horká soľ alebo klistýr. Jestli nastane veľké potenie a vidíme 
malé vyrážky, to je dobrým znakom a netreba proti tomu nič robiť, aby sa to 
nezahnalo. Proti veľkým boľastiam dáva sa "Morphium", ale len na predpis 
lekára. 

Jestli opuchlina sa nemenší natreme ju Jódovou Tinktúrou, ale tá sa má 
s vodou rozpustiť Počas horúčky netreba nič jesť okrem šialky horúceho 
mlieka alebo polievky. Vystríhať sa všetkých nápojov vyjmúc vody a lemo- 
nády. Diéta má sa zadržať, lebo z toho môžu povstať choroby srdca a iné. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 31; CHRONICKÝ RHEUMATISMUS (HOSTEC). 

(Suchá lámka). 

Chronický rheumatismus zachvacuje najčastejšie staršie osoby a rozpoz- 
náva sa od náhleho v tom, že zriedka prichádza s horúčkou a zimnicou; po 
druhé, že obyčajne neprechádza z jedného miesta na druhé, ale zahniezdi sa 
do jedného, alebo do viacerých bližších článkov, ako do rúk, nôh, kolena a 
lopatky. Má tri stupne: V prvom nižšom stupni kolená a lopatky spôsobujú 
veľké boľasti, zvlášte pri zmene povetria, pri práci a väčšom pohybovaní 
údov. Druhý stupeň je nebezpečnejší, lebo v tom články zachvátené nabehnú, 
zväčšujú sa a stanú sa nepohyblivými, najmä v článkoch prstov. V treťom 
najvyššom stupni články, pozostávajúce z chrúpok, menia sa na kosť a vyze- 
rajú ako výrostky; preto údy stanú sa nepohyblivými a zároveň všelijako sú 
zkrútené. Príčinami chronického rheumatismusu sú náhle prechladnutie, vlh- 
ké, tmavé byty, zima a mokrota tela. 

Liečenie: — Najlepším prostriedkom sú kúpele, do ktorých môžeme pri- 
dať horkú soľ, alebo sirku. Kúpeľ má byť dobre teplá; zpočiatku treba sa 
kúpať asi za štvrť hodiny, pozdejšie vždy dlhšie sedeť vo vode (i celú hodi- 
nu). Asi po 30 takých kúpeľoch nastane polepšenie alebo i celé vyliečenie. 
Po každom kúpaní sa treba telo dobre poutierať a potom sa káfrovým špiri- 
tusom asi za 1 O minút natierať. Vnútorne môžu sa potrebovať krvočistiace 
čaje a iné lieky. (Viď Domácu Lekárňu. ') 

MALGIA ALEBO SVALOVÝ RHEUMATISMUS. 

(Dr. Lyon). 

Proti svalovému rheumatismu odporúča sa: 

1 ) Fl. Extr. Cimicifuga 1 ounce 
Fl. Extr. Erythroxylon 1 ounce 
Tr. Guaiac Ammon. 1 ounce 

Dávka: Lyžička s vodou tri razy denne. 

2) Baume de Fioraventi 2 drachms 
Spir. Camphor 2 drachms 
Spir. Terebinth 45 minims 
Chlorofor 75 minims 
Menthol 30 grains 

To je liniment a tým sa majú zachvátené miesta natierať. * 

3) Ľudia trpiaci na pakostnicu a na obyčajný rheumatismus majú užívať 

Potassii lodidi 1 drachm 

Sodii Salicylatis 1 drachm 

M. For 24 tablets. Dávka jednu alebo i dve tabletky po každom je- d eni. DOMÁCI LEKÁR A RADCA LIEKY PROTI ČLÁNKOVÉMU RHEUMATISMU. 

1 ) Euonymin 4 grains 
Podophyllin 1 grain 
Aloin 1 grain 

For 16 tablets. Dávka: Jednu ráno a jednu večer. 

2) Liniment. 

Menthol 1 drachm 

Acid Salicylic 2 drachms 

Methyl Salicylate 1 drachm 

Alcohol q. s. 1 ounce 

Zachvátené miesta pomastime týmto linimentom pomocou štetočky, na 
to priložíme bavlnu alebo hrubý ručník a všetko obvineme handričkou. 
XV. KNIHA Kožné nemoce 

a ich liečenie 
Chrobač robi sa na hnoji a preto dajme pozor, aby sme nepripravili 
pôdu i v našich telách chrobači. 320 DOMÁCI LEKÁR A RADCA KOZNE NEMOCE. 

"Vyrážky sú písmom, ktoré nemoc v koži vypísala." 

Koža tela zdravého človeka musí byť ružovej barvy a napnutá bez 
jakýchkoľvek záhybov. Zdravá kože je zrkadlom zdravia, zrkadlom vnú- 
torného žitia. Koža je i prorokom zdravia a čo z nej (z tela) chce vyjsť 
von, tomu sa musí napomáhať, aby to skutočne z tela vyjsť mohlo. Nočné 
poty svedčia o veľkom množstve nezdravých látok, ktoré chcejú priro- 
dzenou cestou dostať sa z tela von; poty svedčia aj o tom, že v tele je 
toľko nečistoty, že ju nemôžeme viac sniesť a preto prirodzenosť sama 
usiluje sa hojnými potmi telu' pomôcť. 

Satý nemôžeme považovať za dostatočnú ochranu kože, naopak, často 
sú šaty pôvodcami chorôb kožných. I niet divu, že ústroj, jako koža, ktorá 
je celá vystavená rôznym škodlivostiam, onemocnieva najrozmanitejšími 
spôsobami. 

Armáda kožných nemocí je tak veľká, že mnohí lekári posvätili svoj 
celý čas chorobám kožným. 

Pri liečení kožných chorôb veľkú rollu hrá voda, slnko a povetrie. 
Nadovšetko pamätať máme, že koža je našou prirodzenou košeľou a ako 
košeľa tak aj koža musí sa držať v čistote. Na nasledujúcich stranách opí- 
šeme niektoré kožné nemoce a ich liečenie. 

ABSCESS — BOLIAK (TAL'OG). 

Abscess je ohraničené zapálenie podkožného tkaniva a samej koži. U 
niektorých ľudí sotva sa jeden boliak ztratí a hneď sa druhý zjaví to na 
šiji, to na zadku, pod pazuchou, na stehnách a iných miestach tela. Zpočiat- 
ku koža začerveneje, pomaly robí sa viac a viac trusu, koža sa napína, vred 
sa zväčšuje a človek cíti veľké boľasti i pri tom najmenšom dotknutí sa za- 
páleného miesta. Stáva sa že boliak dá sa rozohnať, keď hneď na počiat- 
ku prikladáme naň niečo rozháňajúceho. Professor King odporúča Kajepu- 
tový liniment, ktorý sa robí takto: 

Vezmi Oleju Kajeputového (Cajeput Oil) 1 unciu 

Oleju Sassaf rasového (Sassafrass Oil) 1 unciu 
Oleju Olivového (Olive Oil) 1 unciu 

Káfru spráškovaného (Camphor powdered) 1 unciu 

To sa má všetko dobre rozmiešať. Prikladá sa na boliak pomocou 
plátenka. 

2) Kneipp odporúča Grécke Seno (Fenugrek). Z gréckeho sena robí 
sa odvar, dá sa na plátno a priloží sa teplý na vred. 

3) Hovorí sa, že prerezaná a v popole napoly upečená cibuľa prilože- 
ná na vred, prinesie ho rýchle ku zralosti. 

4) Prikladať handričku namočenú do terpentýnového oleja (Turpen- 
tine Oil). Tak samo dobre účinkuje i Arniková tinktúra. 

5) Smiešaj jednu lyžku múky s jednou lyžkou ďumbieru (zázvoru) DOMÁCI LEKÁR A RADCA 321 S trocha vody a prilož na boliak. Vnútorne užívaj čaj z lopúcha, čaj sassa- 
f rasový, alebo akýkoľvek diaphoretický (pot vzbudzujúci) prostriedok. 

Aby boliak čím skorej "dozrel", máme prikladať naň Diachylovú 
masť; náhle boliak dozrel, to jest, keď už je na povrchu žltastý, máme ho 
prerezať čistým nožom, hnis pozorne odstrániť a otvor potom čisto držať. 
Po prerezaní boliaka netreba naň nič prikladať, alebo lepiť, ale vziať kúsok 
čistej handričky a vložiť ju do rany, do samého otvoru, aby sa rana zvonku 
nehojila, ale zdnuká. Mnohí nalepia niečo na ranu a po zahojení sa tejže, 
vred sa zase navráti a rastie ako predtým. 

KARBUNKL (PÁLIVÝ PĽUZGIER). 

Karbunkl je nič iného, ako boliak, ale vyžaduje väčšiu opatrnosť než 
jednoduchý boliak, poneváč tu prudké a rozsiahle zapálenie ku snetivému 
odumreniu onemocnelej časti kože a tkaniva podkožného, a tým i k smrti 
niesť môže. Najlepšie je prikladať zimné obkladky na umiernenie zapále- 
nia. Keď sa vrchol karbunklu zväčšuje, treba na ňom urobiť otvor, aby 
obsah vytekať mohol. Na to prikladať cupaninu alebo kúsky plátna namo- 
čené do vápenej vody, aby rana bola čistá. Keď sa rana zlepšila, máme 
s liečením pokračovať tak, ako sme to opísali pri vredoch. (Viď vredy.) 

ŠUPINY NA HLAVE. 

( Lišaj šupinatý. ) 

Podstata prílišného množstva šupín na hlave leží vo zväčšenej činnosti 
tukových žliaz a v chorobnom odpadaní (lupení) hornej časti kože. Je to 
lišaj šupinatý a povstáva z ružových, útlych roztrúsených šupín, ktoré po- 
tom schnú a z toho robia sa látky, vyzerajúce ako otruby po celej hlave, 
svrbia tak, že si človek ani rady nezná a musí sa neprestajne škrabať. 

Liečenie: — 1 ) Čistota. Kúpte si v lekárni zeleného mydla (Green Soap) 
a tým vymývajte si hlavu raz alebo dva razy na týždeň. Po takom umývaní 
majú sa vlasy dobre vyčesať, aby sa šupiny odstránily. Ostré česanie dráždi 
kožu hlavy a uvolňuje vlasy tak, že vypadajú a zanechávajú plešinu. Preto 
máme byť ostražití pri česaní vlasov. 

2) Namastiť hlavu dobre rozbitým žltkom z vajca a potom vymyť hla- 
vu teplou vodou. Ten prostriedok veľmi blahodarne účinkuje. 

3) Doktor Davis predpisuje nasledujúce umývadlo: Jednu unciu sirky 
(Flour of Sulphur) dáme do jednej kvarty vody. Dobre rozmiešame a 
necháme stáť za pár hodín. Potom čistú vodu s vrchu slejeme do fľaše, 
ale tak, aby usadlina zostala na dne. 

Tou vodou namáčame hlavu každé ráno. Dr. Davis hovorí, že sám 
trpel na šupiny za šesť rokov a tou tekutinou vyliečil sa behom troch týž- 
dňov celkom do čistá. 

SVRAB (SCABIES). 

Svrab je chytľavá, živočíchom zapríčinená kožná nemoc a prenáša sa 
z jedného človeka na druhého alebo môže pochádzať od veľkej nečistoty 
tela. Usadzuje sa zvlášte na okrajoch prstov, medzi prstami na okolí pod- 322 DOMÁCI LEKÁR A RADCA pazušia, na pupku, pod kolenami, nezriedka na dlani a v prípadoch zaned- 
baných môže zachvátiť aj celé telo. Tie, oku sotva viditeľné živočíchy za- 
žerú sa do kože a zapríčiňujú strašné svrbenie, pri čom sa človek musí nepre- 
stane škrabať. Na miestach, kde zárodky sa usadily, tvoria sa puchieriky, 
ktoré škrabaním sa zhoršujú a môžu zapríčiniť špatné sbieranie sa kože a 
vredovitosť celého tela, jestli sa nemocný nestará o čistotu a sa hneď do 
liečenia nedá. 

Liečenie: — 1) Kúpte si v lekárni: 

Storaksu (Storax) 4 uncie 

Repkového oleju (Rape Oil) 4 uncie 

Rozmiešajte to dobre a večer pred líhaním natrite si celé telo tou ma- 
sťou a na druhé ráno umyjte sa so zeleným tekutým mydlom (Green Soap) ; 
to opakujte za tri večere a tri rána. Na štvrtý deň zeistavte liečenie a vy- 
čkajte, či svrbenie už prestalo. Poneváč obyčajne i viacerí trpia v tom sa- 
mom dome. preto radíme, aby sa všetci naraz liečili, ináč liečenie je marné, 
lebo keď sa jeden i vylieči, zase dostane nemoc od druhých. 

2) Rozmiešajte sirku so šmalcom alebo s nesoleným maslom a tým na- 
tierajte telo večer a ráno umývajte si telo zeleným mydlom ako sme to opí- 
sali pod č. 1 . 

KOPRIVKA. 

(Nettle Rash.) 

Koprivka navštevuje najviac v lete takých ľudí, ktorí sa neradi kúpajú 
a ktorých zažívacie ústroje sú v neporiadku. Počína sa malými výrutkami 
na koži, práve tak, ako sa to stáva, keď nás kopriva poprchlí. Koprivkou 
zachvátený človek trpí obyčajne i na zácpu, horúčku, na bôľ hlavy atď. 
Hlavným príz'nakom je veľké svrbenie kože, po čom sa hneď aj pupence 
vyhodia po tele. 

Liečenie: — 1) Nemocný má sa najprv dobre vykúpať, užiť liek na pre- 
hnanie a sa dobre vyvracať. 

2) Rozpustiť dve lyžky sódy (Bicarbonate of Sóda) v pintu zimnej 
vody a tým si zachvátené miesta vymývať. 

3) Čaj alebo tinktúra z koprivy (Common Nettle) vylieči bársakú ko- 
privku. Oboje možno dostať v lekárňach. 

4) Umývaj telo octom s trochou vody rozriedeným. 

KURIE OKÁ. 

Pod kurím okom rozumieme výrostky, ktoré sú tvrdé ako roh, nachá- 
dzajúce sa na palcoch, alebo medzi palcami a spôsobujúce ohromné múky. 
Poneváč kurie oká pochádzajú obyčajne od tlaku obuvi, najlepším pro- 
striedkom by bolo nenosiť tvrdlú obuv, ale mäkké sandaly alebo cez leto 
boso chodiť. Ale mnohí to učiniť nemôžu a preto podáme pár predpisov: DOMÁCI LEKÁR A RADCA 823 
Liečenie: — 1 ) Na miesto kde kurie oko leží, vyrežme do 
obuve malú dierku, aby kurie oko bolo voľné od tlaku. 

2) Medzi flajstrami najlepšie sú tak zvané "Blue Jay 
Corn Plasters" ktoré možno dostať v každej lekárni. Flaj- 
stre a masti pomáhajú na čas, ale kurie oko nevyliečia. (Viď 
obraz 313). 

3) V páde, že je kurie oko veľmi trapné, najlepšie 
ísť k lekárovi "Chiropodistovi", a dať si ho vyrez'ať. 

4) Dobre účinkuje Jódová tinktúra ktorou natierame 
kurie oko každý večer, potom si nohy vymočíme a poľahče- 
nie je isté. (Viď obraz 314). 

5) Jestli kurie oko leží medzi palcami, treba, namočiť 
handričku do tinktúry jódovej rozmiešanej s glycerínom a 
priložiť ju na kurie oko každý večer pred spaním. 

6) Večer teplý kúpeľ nôh a natieranie kurieho oka 
mydlom, alebo dobrým linimentom. 

7) Kúsok citrónu (lemon) priložiť na kurie oko. 

8) Cibuľa tiež pomáha. Namočiť jednu cibuľu do 
silného octu. Nech stojí za 24 hodín. Potom prerezať ju 
na poli, rozobrať na vrstvy, jednu z nich priložiť na kurie 
oko a obviazať, aby cibuľa pevne priliehala. To sa robí 
ráno i večer, po čom kurie oko dá sa vybrať. Obraz 314. 

Natieranie 
oka jódovou 

tinktúrou. 
LIŠAJ VO FÚZOCH (BARBIERSKY). 

(Barbers Itch.) 

Tento lišaj môže byť prenesený pri holení britvou, mydlom, štetkou, 
hrebeňom alebo ručníkom a delí sa na suchý i na mokrý lišaj. Suchý lišaj 
nie je nebezpečný, ale mokrý môže človeka trápiť za celý život. Lišajom 
zastihnutá časť mierne svrbí; asi o 4 — 5 dní svrbenie stáva sa tak silným, 
že si človek nezná rady, škrabe sa do krvi a pr^ve tým škrabaním lišaj sa 
hodne vyvíja. 

Liečenie: — 1) Odstrihať fúzy; kúpiť si v lekárni bielobovej masti ktorá 
sa vyrába z bieloby a v lekárni je znamá pod menom Unguentum (cerussae) 
a tou natierať zachvátené miesta dva razy na deň. 

2) Daj si urobiť v lekárni nasledujúcu me^ť: Resorcin 
Glycerín fl. 
Rose Water fl. 
Lac Sulphur 

Bay rum to make 4 ounces. 
Natieraj špondiou dva razy denne. Alebo 

3) Prepared chalk 

Coal tar 

Glycerín fl. 

Simple cerate 
Natieraj zachvátené miesta. 90 grains, 

4 drachms, 

1 ounce, 

Yl ounce. 1 ounce, 

50 grains, 

4 drachms, 

5 ounces. DOMÁCI LEKÁR A RADCA LIŠAJ NA KOŽKE MUŽSKÉHO ÚDA. 

Stáva sa, že na koži mužského úda robí sa lišaj, ktorý vyskytuje sa ná- 
sledkom nečistoty, samoprznenia alebo od iných neporiadkov a počína sa 
malými puchierkami obyčajne svrbiacimi. Tie puchierky pomaly pukajú a 
jestli drží sa úd v čistote vyschnú a je po chorobe. Jestli ale nemoc sa zaned- 
báva, koža napuchne a z toho môže povstať nemoc, ktorú len lekár môže 
doliečiť. Spomíname tú nemoc len preto, lebo človek si môže mysleť, že 
je to nákaza a keď sa potom obráti na lekára, ktorý vec vyšetrí, alebo 
na lekára ziskuchtivca, ten môže pacienta nastrašiť a ho o dobrú summu pe- 
ňazí priviesť. Najlepšie je jestli nemocný močí si úd viac razy denne v letnej 
vode, do ktorej môže pridať trochu soli. Iné lieky sú tu nepotrebné. 

LIŠAJ MOKRÝ. 

Lišaj je zapálenie kožné, pri ktorom vyhadzujú sa maličké príšte asi 
také veľké ako proso; neskoršie otvárajú sa a zanechávajú po sebe mokrú 
plochu. Také zapálenie niekedy sa šíri i na väčšiu časť kože a z toho povstá- 
vajú červenasté, paľčivé, mokré škvrny. Vyhádže sa zvlášte na rukách, ale 
niekedy šíri sa po celom tele. 

Liečenie: — 1) Natieraj lišaj ovinú petrolejom a obviaž plátenkom. To 
sa má robiť tri razy denne; zároveň užívaj čaj z lopuchového koreňa (Bur- 
dock) a Sarsaparilly v rovných porciách smiešaných po šialke dva razy denne. 
(Na odvar bere sa jednu lyžku lopuchového koreňa a jednu lyžku sarsaparilly 
a varí sa za 10 minút v pinte vody). 

2) Pokrájaj zelené, vlašské orechy na malé kúsky, daj ich do fľaše a 
nalej na ne špiritusu vodou napoly rozriedeného; namoč plátenko do tej 
tinktúry a prikladaj na lišaj. (Tinktúra má štát asi za sedem dní, až tak sa 
môže potrebovať). 

3) Kúp si v lekárni "Fluid Extract Oregon Grape Fruit" a užívaj z 
neho po 20 kvapkách tri razy denne. 

4) Vezmi jednu lyžičku puškového prachu a smiešaj ho v štyroch lyž- 
kách octa. Prikladaj na lišaj dva razy denne. 

5) Smiešaj dve lyžky ricinového oleja s dvoma lyžkami vápennej vody 
a prikladaj na zachvátené miesta. 

6) Cosmoline drží sa za veľmi dobrý liek proti lišaj om. K dostaniu 
v lekárňach. 

ECZEMA — LIŠAJ. 

Eczema je najobyčajnejšou kožnou chorobou a pôsobí ľudom veľmi 
mnoho nepríjemnosti. Počína sa zapálením, červenosťou a s menším-väčším 
svrbením kože; zároveň vyvíjajú sa na rôznych miestach tela malé pupence, 
ako špendlíkové hlávky; tie sú naplnené hnisom, alebo vystupujú ako šupina, 
mechurina a chrasty. Po rozškrabaní alebo po popukaní pupencov ide z 
nich matéria, a to robí eczemu mokrou. Taký hnis pomaly schne, zachvátené 
miesta sú pokryté strupami, šupami kotrubom podobnými lupinami po čom 
za pár dní eczema sa zahojí. Častým sídlom eczemy sú oči, tvár, hlava, 
kluby, nohy, ruky atď. Pri eczeme dospelých veľkú rollu hrá povolanie. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 326 Podráždenie koži chemické a mechanické ako aj vysoká alebo nízka teplota 
tiež zapríčiní eczemu. Tá nemoc nepochodí vždy len z nečistoty kože, ale i 
z nečistoty krve a preto má sa liečiť nielen zvonku ale i zdnuká. K eczeme 
prislúchajú rozmanité lišaje, ktoré môžu byť aj chronické. Niekedy, na jed- 
nom mieste sa zahoja a na druhom vychádzajú a trápia človeka za celé me- 
siace, ba stáva sa, že trpí človek i za pár rokov. 

Liečenie: — I) Dajte si pripraviť nasledujúcu masť: 

Oxide of Zinc 20 grains, 

Tannin 5 grains, 

Extract Belladonna 2 grains, 

Vaseline 1 ounce. 
Mix. Je to masť na mokrú eczemu a prikladá sa pomocou plátenka 
ráno i večer. 

2) Proti horšej eczeme: 

Tr. of Arnica 1 ounce, 

Tr. of Aconite 2 drachms, 

Tr. of Ópium Yl ounce, 

Oil of Peppermint I drachm, 

Alcohol 2 ounces. 

Glycerín 1/2 ounce, 

Water q. s. 4 ounces. 
Tým majú sa zachvátené miesta umývať ráno i večer. 

3) Nasledujúca je jedna z najlepších mastí proti eczeme: 

Salicylic Acid 20 grains, 

Oxide of Zinc 20 grains, 

Starch 20 grains, 

Vaseline 1 drachm, 

Lanoline 1 drachm. 

Mix thoroughly. Tým sa majú mastiť zachvátené miesta dva razy denne. 

Ďalšie predpisy — recepty viď v "Domácej Lekárni." 

BRADAVICE. 

Bradavice vyskytujú sa často na rukách a na tvári mladých ľudí. Sú 
to veľmi nepríjemné výrastky, špatia kožu ale nebolia. 

Liečenie: — 1 ) Zrobte si cesto zo španielskych mušiek a smoly a prikla- 
dajte ho pomocou handričky na bradavice. 

2) Dajte jednu unciu (dve lyžky) salmiaku do osem unci (16 lyžiek) 
vody a tým roztokom natierajte bradavice. 

3) Ako malý chlapec mal som obe ruky pokryté bradavicami; jeden 
bača previedol na mne "operáciu" práchnom a o tri dni ani jednej bradavice 
nezostalo na rukách. (Všeobecná úprava ku oddialeniu bradavíc opísaná 
je v Herbare tejto knihy. (Viď obsah "Agaril".) Poneváč tá "bačovská 
operácia" prevedená bola na mojich vlastných rukách a poneváč viem, že 
mi to pomohlo, odporúčam každému, aby si bradavice tým spôsobom od- 
stránil už aj preto, lebo žiadnu boľasť nezapri činí. (Barta. ) 326 DOMÁCI LEKÁR A RADCA PEHY. 

Pehy sú malé, žlté alebo brunatno-žlté škvrny. Vyskytujú sa najviac 
na tvári a na ramenách zvlášte v lete a dávajú mladým nemálo mrzutosti. 
Pehovatí ľudia probujú rozmanité, v novinách ohlasované lieky proti pehám, 
ale to im nič nepomáha a osoh z toho majú len vyrábatelia a predavači. Kaž- 
dý môže si také vodičky (alebo i lepšie) sám pripraviť a nasledujúce recepty 
sú tak dobré, ako najlepšie vychvaľované prostriedky a rozdiel medzi ohla- 
sovanými liekami a tými, ktorých recepty podávame v tejto knihe je len ten, 
že si pacient mnoho peňazí zašporí, keď si také vodičky sám prichystá. 

Liečenie: — 1 ) Umývaj sa každý večer vodou, v ktorej si ráno namočil 
petržel. 

2 ) Umývaj tvár a krk večer teplou vodou ; namoč čistú handričku do 
mandľového mlieka a prilož ju na miesto kde sú pehy. 

3) Vezmi: Mlieka jednu kvartu a vytlač do neho šťavu z jedného 
citróna a k tomu pridaj jednu lyžku pálenky a lyžičku cukru, a var všetko 
za pár minút. Po ochladnutí namoč handričku do odvareniny a natieraj kožu, 
kde sú pehy. 

4) Keď sú pehy vrodené, lieku proti nim nenájdeš. Jestli sa pehy 
v lete objavujú a v zime zmiznú, vtedy dajú sa vyliečiť jestli máme trpezli- 
vosť a vytrvanie k liečeniu. (Iné recepty nájdeš v "Domácej Lekárni", čo 
viď.) 

POPUPANÁ ROZPRASKANÁ KOŽA. 

Je mnoho ľudí, ktorí trpia stále popukanou kožou nielen na rukách, ale 
i na gambách a tvári, najmä za chladného počasia často tie časti tela rozpra- 
skajú. Sú to zväčša slúžky, práčky a vôbec také osoby , ktoré majú často 
ruky vo vode a vystavujú ich náhle studenému vzduchu bez toho, aby ich 
najprv dobre poutieraly. 

Liečenie: — Náhle ruky vyjdú z vody, majú byť dobre poutierané. Do- 
brým prostriedkom na popukané ruky je biely vaselin alebo lanolin; tie 
látky malý by byť pri rukách v každej kuchyni. Alebo: 

2) Vezmi: Olivového oleju 3 uncie (6 lyžky) 

Spermacetti 4 uncie (8 lyžky) 

Káfru 1 unciu (dve lyžky). 

Rozpusť spermacetti v oleju nad miernym ohňom v hlinenej nádobe 
a náhle sa to roztopilo, dodaj káfor a neprestajne miešaj. Tou masťou na- 
tierajú sa popukané ruky ráno i večer. 

3) Vezmi Nesoleného masla 4 lyžky. 

Medu I lyžku. 

Rozmiešaj a potrebuj ako vyššie opísano. 
Ďalšie prostriedky nájdeš v "Domácej Lekárni." 

VREDY. 

Vredy môžu byť povrchné alebo hlboko ležiace. Vyviňujú sa z popudu 
miestneho alebo môžu byť následkom zkazenej krvi v tele ako ku príkladu DOMÁCI LEKÁR A RADCA 32'; rakovina, šankre, vredy kurdejové, zlé vredy na nohách atď. Jestli vred 
je pôvodom zkazenej krvi, máme liečiť nie vred rôznymi masťami, ale tiež 
aj krv. Pri takých vredoch dobré služby robia obkladky. K tomu cieľu 
složíme plátno viacnásobne aby bol dosť hrubý obkladok, namočíme ho do 
teplej vody, vykrútime a priložíme na vred a konečne prikryjeme dobre 
obkladok vlnenou látkou zamieňajúc ho čerstvým kým úplne uschne. Také 
obklady chladia, rozpúšťajú, vyssávajú, akonáhle sa vred otvoril, hnis z rany 
po čom sa vred rýchle hojí. Človek, ktorý by nemohol také obklady pri- 
kladať cez deň, to jest, keď mu povolanie nedovoľuje toho robiť, nech si 
priloží na vred flajstrík z nesoleného masla a náhle príde domov, nech si ranu 
vymyje a potom môže prikladať obklady, ako sme to vyššie spomenuli. Ob- 
klady také môžeme zanechať až vtedy, keď vred úplne vytiekol a otvor 
v rane sa dobre zacelel. O niektorých vredoch písali sme v iných článkoch. 
Liečenie: — 1 ) Náhle sa vred pokazuje, prikladajme naň handričku, na- 
močenú do káfrového, terpentýnového alebo arnikového špiritusu. 

2) Niekedy vredy vystupujú jeden za druhým; tu dobré služby koná 
vápenná voda (Aqua calsis), z ktorej sa pije po skleničke tri razy denne za 
tri alebo štyri týždne. 

3) Vezmi lyžku pšeničnej múky a lyžku zázvoru (Ginger) a smiešaj to 
s vodou tak, aby to vyzeralo ako masť. Daj na plátenko a prikladaj na vred 
dva razy denne. Vnútorne užívaj čaj z lopúchového semena (Burdock seed) 
alebo z lopúchového koreňa a pij šialku dva razy denne. Tak samo účinkuje 
i sassafrasoyý čaj (Sassafrass tea). 

VREDY NA LÝTKACH. 

Stáva sa, že starší ľudia trpia na vredy v lýtkach na nohách, ktoré mô- 
žu byť tak veľké ako dlaň. Trpiaci kupujú olejky, masti, prášky, vodičky, 
ale to všetko nič nepomáha, lebo keď sa rana i zahojí, zase sa otvori. Ta- 
kým radíme nasledujúcu masť: 

Nitra t. Argent 5.0 

Solv. in a. destil 200.0 

D. in vitr. nigr. S. 
Tá tekutina je na prikladania. Vezmeme bavlnu alebo plátenko, na- 
močíme ho do tej tekutiny a potom priložíme na vred a okrútime od palcov 
hore nohou suchou handričkou alebo opaskom hore až do kolena To sa má 
obnoviť náhle handrička schne. 

NECHEŤ ZAROSTLÝ. 

Hlavnou príčinou toho zla je tesná obuv. Keď máme zarostlý necheť, 
vymočme si nohu každý večer a zameňme si každý deň punčochy. Necheť 
treba ostrihať čo najkratšie a medzi necheť a zapálenú čiastku vložme kúsok 
čistej bavlny (vaty). Tento prostriedok zlepší stav. V ťažších pádoch 
treba necheť vyrezať; to je bez boľasti a každý dobrý lekár to vykoná. 

2) Jestli pri zarostlých nechťoch vyskytuje sa vred alebo divoké mäso, 
Tozpusť kávovú lyžičku kamencu (Biely liadok, Alum) v horúcej vode a moč 
v nej prst za 20 minút, prilievajúc stále horúcej vody do misy. Bôľ oby- 
čajne prestáva, ale nemoc neodstráni. 328 DOMÁCI LEKÁR A RADCA POTENIE NÔH (PÁCHNUCE NOHY). 

Páchnuce nohy sú veľmi nepríjemné nielen pre človeka samého, ale i 
pre druhých ľudí. Príčinami zápachu sú: potenie a nečistota. 

Liečenie S — 1) Nohy sa majú vymočiť ráno a večer v studenej vode; 
kúpiť si v lekárni Natrium Salicylicum 2 uncie a tým práškom posypať pan- 
čochy každé ráno. Alebo: 

2) Kúpiť dve drachmy Chloral Hydráte a to rozpustiť v dvoch unciach 
vody (v 4. lyžkách) a tým roztokom natrieť si nohy ráno i večer. 

3) Dobrým prostriedkom proti poteniu sa nôh je dubenka (Tannin), 
ktorú si môžeme kúpiť v lekárni. Vezme sa na špičku noža tannin-u a zasy- 
pe sa do obuve každý tretí deň; nezadlho pocítime jeho blahodarný účinok. 
Tannin-om predídeme i pucherinám na nohách a páchnutiu nôh. Alebo: 

4) Nasypme každé ráno za hrsť žitných alebo pšeničných otrúb do pun- 
čochy; otruby vssávajú do seba vlhkosť a chladia nohy. Večer otruby z pun- 
čoch sa vysypú, punčochy sa vyperú a vysušia. Tým spôsobom predídeme 
rozboľaveniu nôh a ich nepríjemnému vypareniu. Ráno potierame nohy ruč- 
níkom a natreme ich špiritusom. 

Avšak, ačpráve zápach nôh je nepríjemný, potenie nôh je dobrodením 
prírody a nesmie byť násilne potlačované; preto užívať máme tie najneškod- 
nejšie prostriedky. 

ČERVENÝ NOS A TVÁR (TRUDY). 

Červený nos a trudy dostávajú ľudia, ktorí mnoho pijú; ktorí mnoho 
pracujú s dolu sklonenou hlavou atď. ' Veľká horúčosť alebo veľká zima 
tiež môže zapríčiniť tú špatnú nemoc. Krv sa obyčajne v konci nosa nahro- 
madí, od toho ukazuje sa bľado-modrá alebo tmavo-červená barva. Nie- 
kedy aj tvár, prsia a zadok sú neprirodzene ružo-červené s malými červený- 
mi braciaviciami obsadené. 

Liečenie nosa: — Rozpusť trochu bieleho liadku (Alum) vo vriacej vode 
a tým umývaj si nos; pamätaj, aby to do nosových dierok nezašlo, lebo dráž- 
di ku kýchaniu, preto pri umývaní nosa zapchaj dierky nosové vatou. Po 
5 — 10 minútovom umývaní, možno priložiť na nos handričku namáčanú do 
tej tekutiny a priviaž si to tak, aby na nose zostala cez celú noc. Po niekoľ- 
kých vymývaniach a prikladaniach takej handričky, pálenie, svrbenie prestá- 
va a červenosť nosa pomaly hynie. 

Liečenie tváre (Trudov) : — Chrániť sa alkoholických nápojov a ťažkých 
korenistých jedál. Dobré umývadlo môže si každý pripraviť dľa nasledujú- 
ceho predpisu: Na jeden pint pálenky dáme jednu unciu (dve jedáce lyžky) 
zázvoru (ďumbieru) a necháme to stáť za týždeň. Konečne precedíme cez 
plátno a tým myjeme si tvár štyri razy denne. Vnútorne predpisuje sa šal- 
vijový čaj a na noc studené, mokré obklady na tvár. 

Na obe nemoce môže sa upotrebiť nasledujúca vodička: 
Uhličitan bismuthový 1 O gramov 

Mastix 20 gramov 

Ružová voda 65 gramov 

Kolínska voda 5 gramov 

Potri tvár večer usedlinou a na druhý deň ráno umyj tvár vlažnou vodou. XVI. KNIHA. Nemoce kostí a 
svalov a ich liečenie. OBRAZ 315 — A. 
Správna postava. Nesprávna postava. 'Onemocnenie považuje sa obyčajne za niečo zlého, kdežto v prírodnej liečbe 

považuje sa za dobré znamenie, dľa ktorého zariadiť môžeme v tele 

svojom nápravu k prirodzenejšiemu životu, než predošlé." 330 DOMÁCI LEKÁR A RADCA NEMOCE KOSTÍ A SVALOV. 

"Boľasť je hlásateľom prírody, upozorňujúcim, aby 
sa liečilo ; boľasť sama žiada vždy len nápravu 
tela a nie jeho zkazu." 

Jako všetky iné časti, tak i svaly a kosti ľudského tela podrobené sú roz- 
manitým chorobám. Avšak jedná sa tu skoro vždy o takých chorobách, kto- 
ré z iných tkanív prechádzajú na kosti. Nemoce kostí, okrem zlomenín a 
vymknutím, sú skoro vždy chronické. Choroby kostí netreba si ľahko vážiť, 
lebo mnoho ráz len dobrý ranhojič môže ustáliť nemoc a len on môže byť na 
pomoci chorému. 

Ačpráve ľudské telo chránené je kožou, jednak i svaly môžu ochoreť. 
Zažívacie neporiadky prechladnutie alebo hlbšie poranenie a jeho následky 
môžu tiež zapríčiniť nemoce svalov. Tu náleží i jednostranné zkrátenie jed- 
notlivých svalov, potom trichinosa a tukové odrodenie (degenerácia). 

Mnohé choroby svalov prináležia radšej ku chorobám nervového systé- 
mu, lebo jedná sa tu o boľasti neurasthenické alebo hysterické a boľastivé 
podráždenie nervových vetiev, pri tom všetkom po silnom prechladnutí môžu 
povstať samostatné zapálenia svalov, ktoré sa vyskytujú značnými boľasťmi, 
horúčkou a neporiadkami pohybov atď. V tejto knihe opíšeme najdôleži- 
tejšie nemoce kostí a svalov a podáme niektoré rady a predpisy ich liečenia. 
Pojedné nemoce svalov a kostí sú na iných miestach tejto knihy opísané. 
(Viď obsah). 

BÔĽ V OHYBE. 

Proti boľastíam v ohybe odporúča sa nasledujúca miešanina: Vezmi 
Káfrového špiritusu 8 lyžky 

Terpetýnového špiritusu 8 lyžky 

Papriky (čistej) pol malej lyžky 

Smiešaj všetko dobre, polož na mierny oheň, aby sa to zohrialo; namoč 
handričku do roztoku a prikladaj na boľastné miesta tak teplé, jaké môžeš 
vydržať. Opakuj viac razy denne. 

BÔĽ V CHRBTE — KRÍŽA. 

(Lumbago). 

Ačpráve boľasti v chrbte, alebo ako sa to hovorí v "krížoch", sú zväčša 
príznakmi iných nemocí, (zlatá žila, choroby materníka, nemoce ľadvín 
atď.) vyskytuje sa tiež i presilením, prerušením a pretiahnutím svalov a ner- 
vov, zvlášte keď človek schýleno musí pracovať. 

Liečenie: — 1) Priložte si na chrbát náplasť z burgundskej smoly (Bur- 
gundy peach plaster) . Alebo : 

2) Dajte pôl hovädzej žlče do pinty špiritusu, dobre rozmiešajte a tým 
natierajte si chrbát. Tento jednoduchý prostriedok účinkuje niekdy zázračne. 
Alebo : 

3) Zrobte čaj z čertovej úzdičky (Deviľs bit) a užívajte z neho po pôl 
šialočky tri razy denne; zvonku priložte náplasť. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 331 4) Zrobte, alebo dajte si zrobiť niektorý, v tejto knihe opísaný liniment 
(Viď "Lekársky Receptár") a natierajte si ním chrbát. Po takom natieraní 
vždy treba zakryť natierané miesto horúcou látkou, ručníkom atď. (Viď 
obsah "Náplasti".) Vnútorne: 

5) Fl. Extr. Cimicifuga 1 ounce 
Fl. Extr. Erythroxylon 1 ounce 
Fl. Extr. Tr. Guaiac Ammon. 1 ounce 

Sig. Lyžičku vo vode tri razy denne. 

HNISAVÉ ZAPÁLENIE KOSTNÉHO ŠPIKU (AKÚTNE). 

Rôzne tvary tohto zapálenia rozoznávajú sa dľa toho, jaké zárodky in- 
fekčné vyvolaly zapálenie. Syphilis často prechádza na kosti a ich špik a 
zapríčiňuje hnilobu, odumieranie, ktoré má sa zastaviť pomocou ranlekára. 
Hnisavé zapálenie napáda ľudí v mladom veku a jeho podkladom je vniknu- 
tie hnilobotvorných mikróbov do vnútra kosti a špiku. Príčinami tejto nemo- 
ce môžu byť ťažké chudokrvnosti, nedostatočná výživa, bľadnička u dievčat 
pred prvým mesačným čistením atď. Zlárodky môžu vnikať nepochybne 
dýchaním najprv do pľúc a ztadiaľto krvným obehom do kostného špiku. 

HORÚČKOVITÉ ZAPÁLENIE KOSTNÉHO ŠPIKU. 

Francúzski lekári pomenovali toto zapálenie kostným týfusom. Počína 
sa rýchlou a vysokou horúčkou. U malých detí, ktoré nie sú ešte v stave udať 
miesto boľasti, môže ísť aj o týfus. Jestli sa podarí, aby hnis prerazil kostnú 
stenu, potom horúčka ustane a vyskytuje sa phlegmonosné zapálenie väziva, 
ktoré prevalí sa kožou von. I vo vnútri kosti odohrávajú sa značné zmeny; 
následkona druhostupňovaného zapálenia okostice, nastanú viac-menej nepo- 
riadky výživy kostí, ktoré potom podľa toho, jak veľké je hnilobné ohnisko, 
odumierajú. Tu spomneme ešte jednu nemoc kostí a síce: 

TUBERKULOSA (HNILOBA) KOSTÍ (SUCHOTINY). 

Tuberkulosa kostí napáda i tkanivo i špik. Ide tu výhradne snáď o ná- 
kazu bacillom tuberkulosy (suchotin), pri čom nastáva bujenie hubovitých 
zrniek (granulácia), ničiac ponenáhle kostné tkanivo, ktoré potom odumiera. 
Nemoc napáda hlavne mladých ľudí zvlášte krátke rúrovaté kosti jako ruky, 
nohy, obratie, kolenové a lokťové články. 

Liečenie: — Pri všetkých týchto chorobách odporúčajú sa studené vodné 
obklady, dobrá posilňujúca výživa, svieže povetrie atď. Avšak radí sa, aby 
sme v každom páde, kde ide o nemoc xonoto druhu, obrátili sa na ranlekára, 
lebo nevediac sídlo nemoce mohli by sme si viac zlého narobiť, jako dobrého. 

Mnohé nemoce kostí a svalov liečené bývajú dľa návodu Schrotta, ale 
tá "kuracia" je veľmi drastická. 

MRTVÁ KOSŤ. 

Niekdy vyrastie z kosti tvrdá, nepohyblivá buľka, ktorá zväčša z daja- 
kého tlaku povstala a to menujú ľudia mŕtvou kosťou. Jestli tlak je príčinou DOMÁCI LEKÁR A RADCA tej buľky, usilovať sa máme, aby sa takýto tlak odstránil. Buľku môžeme na- 
tierať sedavou masťou a silne ju prstom massírovať. Môže sa ľahko bez 
všetkého bôľu aj vyrezať, to ale len lekár môže urobiť. 

PODRÁŽDENIE (IRRITATION). 

Pod slovom "podráždenie" rozumieme podnecovanie organickej činno- 
sti ku príkladu upotrebením studenej alebo horúcej vody, vysokou teplotou a 
zimou. 

PÁTEROVÉ PODRÁŽDENIE. 

(Spinal Irritation). 

Hlavnými príčinami tejto nemoce sú nedostatočnosť nervovej sily, pre- 
pracovanie, duševná únava atď. Hlavne podliehajú tejto nemoci chudokrv- 
ní ľudia ačpráve i tlstší nečinia výnimku. 

Liečenie : — 

1 ) Iron Lactate 2 drachms 
Iron Arseniate 3 grains 
Extr. Nux Vomica 7 grains 
Extr. Gentian 45 grains 

M. For I 00 pills. Dve pilulky tri razy denne. 

2) Jestli sa druží i nervová boľasť hlavy, treba si dať pripraviť tento 
liek: 

Ferri Reducti 1 00 grains 

Acidi Arseniosi 4 grains 

Phosphori 1 grain 

Extr. Nucis Vomica 5 grains 

3) Sajdrového octu (Cider Vinegar) 1 pint 
Čpavku (Sal-Ammoniac) 1 unciu 

Rozpusť čpavok v octe a hneď zakorkuj. Tým natieraj chrbát dva- 
trikrát denne. 

4) Proti nespavosti daj si zrobiť toto: 

Syr. Chlór. Fl. 3 drachms 

Syrup Simple Fl. 4 drachms 

Aquae Cinnamoni 3 ounces 
Dávka: Lyžičku na noc. (Dr. Hare). 

SKRlVENIE CHRBTOVEJ KOSTI. 

Chrbtová kosť môže sa skriviť na pravo, na ľavo (teda ku strane) na- 
pred alebo nazad. Skrívenie pátere na stranu na pravo alebo na ľavo menu- 
je sa skoliosa; skrívenie ku predu lordosa a ku zadu kyphosa. Stáva sa, že 
niekedy spojujú sa rôzne skríveniny a síce skoliosa s kyphosou. Také skrí- 
venie potom menuje sa kypholordosou atď. 

Tento vadný vývoj pátere vzniká skoro vždy už v detskom veku a má- 
me brať do ohľadu skrívenie ku strane a skrívenie ku predu alebo ku zadu. 
Skrívenie ku strane (skoliosa) zapríčinené je radšej všeobecnou slabosťou. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 333 Útlou stavbou kostí, vadným držaním tela, predčasným chodením dieťaťa 
atď., a príčina skrívania do predu alebo do zadu (lordosa a kyphosa) je 
skoro vždy zapríčinená dajakou ťažkou chorobou jako anglická nemoc, tu- 
berkulosa-suchotiny atď. Skoliosa, alebo skrívenie pátere na stranu vysky- 
tuje sa zvlášte u veľkomestských detí (častejšie u dievčat než u chlapcov). 
Skoliosa vyviňuje sa často tým, že dieťa, sediac stále krivo, prispôsobuje 
tejto polohe svoje telo. Ďalej v škole, kde deti sedia shrbeno, môže sa tiež 
skrívenie pátere ku strane vyvinúť. 

Liečenie: — ^Najprv odstrániť všetky také škodlivosti, ktoré by skrívenie 
zväčšovať alebo polepšenie prekaziť mohly. Náhle vidíme skrívenie u detí, 
máme sa lapiť do stáleho liečenia telocvikom, silením svalstva (massažou) 
silením celého tela (dobrým pokrmom), liečivými pohybami na nástrojoch 
celkom jednoduchých. 

ÚSTREL SVALOV KYČĽOVÝCH. 

Ustrel napáda okolie kríža a kyčľov. Vzniká najviac po namáhavom 
zdvíhaní ťažkých predmetov atď. Kneipp odporučuje spodný obkladok, 
lebo ten posilňuje miechu a chrbtovú kosť; potrebuje sa dva razy denne. U 
veľmi citlivých osôb prikladá sa obkladok teplý. Namočiť ručník do horú- 
cej vody, do ktorej dodáme trochu octu a priložiť na zachvátenú časť, alebo 
celú časť obalíme. To sa má opakovať každých 1 O minút. 

2) Masíro vanie, trenie boľastného miesta arnikovou tinktúrou, alebo 
káfrovým špiritusom, za desať minút prináša obľahčenie. 

3) Parný kúpeľ a prúd elektrický je tiež osožný. 

4) Umývanie okolia kríža a klubov s vodou rozmiešaným octom je tiež 
dobré. 

HRB — PUKEĽ (KYPHOSA). 

Príčina hrbu, alebo skrívanie pátere ku zadu leží, okrem poranenia chrb- 
tovej kosti ku príkladu pri spadnutí, skoro vždy v chorobách obratľov, v su- 
chotinách, v hnilobe kostí atď. Sídlom hrbu je prsná alebo bedrová časť 
tela. Suchotiny skoro vždy zastihujú deti asi od 3. do 8. roku a zjavujú sa 
zvlášte nechuťou k chodeniu, únavou, horúčkou atď. Liečenie sa liekami tu 
pomáhať nemôže a preto jakonáhle podozrievame, že suchoty napádajú chrb- 
tovú kosť, máme sa postarať o to, aby dieťa za dlhší čas pokojne, v posteli 
natiahnuté ležalo tak, aby chrbtová kosť bola najviac natiahnutá v tak zvanej 
naťahujúcej posteli. Okrem toho potrebuje dieťa čo najlepšiu výživu a ko- 
nečne máme sa postarať o dobrý aparát, alebo korzet k opore chrbtovej kosti. 
K tomu však lekárska rada je potrebná. (Viď XXXII. tabuľku.) 

Jak značne vyrovnáva sa skrívenie chrbtovej kosti cvikom (naťahova- 
ním) o tom svedčí obraz osem ročného dievčatka, ktoré trpelo na skrívenie 
chrbtovej kosti (Viď obraz 317). Staršie dievky môžu nosiť k tomu cieľu 
odporúčané šnurovačky (korzety), ktoré nielen pomáhajú v tejto nemoci, 
ale i nahrádzajú korzety, ako to vidíme na obrázku 3 1 8. Ale kto môže, nech 
sa obráti na orthopaedický ústav a nech neľutuje výlohy, lebo v takých ústa- 
voch nielen primeranými nástrojami, ale i cvičením údov telesných nemoc sa 
niekedy dosť skoro vylieči. 334 DOMÁCI LEKÁR A RADCA XXXII. tabuľka. 
Obľ. 31G Obr. 319 Obr. 321 HRB — PUKEĽ. 
OBRAZ 315. Hrb prsnej časti pátere. 
OBRAZ 316. Hrb bedernej časti pátere. 

OBRAZ 317. Apparát a korzet dievčaťa, ktoré trpelo na skrívanie chrbtovej kosti a pomocou 
tých pomôcok sa vyzdravelo. 

OBRAZ 318. Korzet s páskami, oporou k boku a opaskom. 
OBRAZ 319. Skrívenie pátere zlým držaním tela zapríčinené. 
OBRAZ 320. Vyrovnanie skrivenej pátere naťahovaním. 
OBRAZ 321. Vyrovnanie skrivenej pátere. Liečenie u starších ľudí závisí od jakosti a príčin skrívenia, ale v najviac 
pádoch náprava pátere stáva sa nemožnou. ZAPÁLENIE ČLÁNKOV. 

Články nie sú zbudované z jednotnej tkaniny, ale zo štyroch tkanín. 
Všetky tieto tkaniny môžu byť hniezdom zapálenia: potom môže ochoreť i 
chrumka, nachádzajúca sa medzi kostiami, j ako tiež aj samá kosť s chrumkou DOMÁCI LEKÁR A RADCA 335 súvislá; ďalej článkové puzdro a konečne článkový tuk (synovia) tiež môže 
byť zapálené. Aby sme teda mohli správne posúdiť o jakú nemoc ide, musí- 
me znať príčinu nemoce. Môže tu ísť o nemoc po poranení článka, pri čom 
otvorené bolo puzdro článkové. Skoro bez výnimky odohrávajú sa zapálenia 
článkov v známkach infekcii hnisotvornými baktériami, ktoré môžu v najkrat- 
šom čase článkový tuk premeniť na hnisavú látku a pôsobiť horúčku, boľasti 
a dočasnú úplnú neschopnosť poraneného článku k práci. 

SYNOVITIS (ZAPÁLENIE TUKU V ČLÁNKU). 

Tá nemoc vyskytuje sa obyčajne -po kapačkách a napáda jeden, alebo 
viac článkov, čo zapríčiňuje nemilé boľasti. 
Liečenie : 

1) Sodii Salicylatis 4 drachms 
Aquae Menthal Viridis 3 ounces 

Dávka: Lyžička vo vode každé štyri hodiny. 

2) Oil Terebinth 4 drachmy 
Ungt. Belladonnae 1 unciu 
Ungt. Hydrargyri 4 drachmy 
Cerati Plumbi Subacet. q. s. 4 uncie 

Prikladať pomocou handričky dva razy denne. 

ZAPÁLENIE KOSTI A OKOSTNICE. 

Toto zapálenie zapríčinené býva zväčša po poranení a pohmoždení. 
Kosť stáva sa hrubšou, čo môže zase zmiznúť alebo zostane trvalé, poneváč 
mäkká hmota zpočiatku usadená kostnateje a tým i celá kosť stane sa hmot- 
nejšou. V niektorých prípadoch nastúpi kostijed alebo hniloba kosti. Náhla 
opuchlosť so zapálením značí zapálenie okostnice a kde sa nemoc vyvíja cel- 
kom pomaly taký stav menujeme zapálením kosti. 

Liečenie: — Poranený úd má sa držať pokojne. Kde ide o zapálenie ru- 
ky, máme ruku podviazať práve tak, jako sme to radili pri polámaní ruky a 
pri zapálení nohy alebo rebra, jako sa to stáva po uderení koňským kopytom 
atď ; nemocný má si ľahnúť do postele. Na chorľavé miesto prikladáme stu- 
dené obaly, obklady, ktoré jedon za druhým zamieňame nielen preto, že 
studené obklady tíšia bôľ, ale i preto, že zamedzujú hnojenie. XVII. KNIHA. Otravy — jedy. 
'Závisť je veľmi drahý nápoj, lebo je vyrábaný z našej krvi, z nášho 

zdravia, z nášho spánku a z dvoch tretín našej lásky." 

(Charles Baudelaire.) DOMÁCI LEKÁR A RADCA OTRAVY (JEDY). V prírode máme veľký počet takých látok, ktoré len celkom v určitom 
množstve máme užívať (alebo ich úplne neužívať), keď nechceme, aby nám 
škodily alebo nás o život priniesly. Tie látky menujeme jedami a stav, za- 
príčinený jedami, menuje sa otrávenie. Účinky jedov sú veľmi mnohotvár- 
ne; jedny hryzú; druhé pália, ako ku príkladu kyseliny, lúhy atd. ; tretie oma- 
mujú, vyvolávajú kŕče a bezvedomie, ako morphium, ópium, náprstník, na- 
draguľa atd'. ; štvrté srazia človeka, ako srazí hrom silný strom, také sú ku 
príkladu cyankáli; piate zapríčiňujú vleklú škodu, ako otrávenie olovom atd*. 
Konečne máme ešte zkazonosné požívatiny, ktoré pomaly, ale iste otravujú 
ľudskú sústavu a tie sú alkohol a tabak. 

Stáva sa, že sa dakto napije z omylu kyseliny alebo zjie jedovaté ovocie, 
rastliny atd'. Pri takom otrávení hlavná vec je tá, aby sa jedy z tela dokonale 
a rýchle odstránily a kde je to nemožné, máme sa starať, aby jed sa neškod- 
ným učinil. Poneváč jedy zväčša vnikajú do žalúdka, rozumie sa, že najprv 
oprobujeme vyvolať vracanie. V lekárňach predávajú sa rôzne lieky na vra- 
canie hotové, dľa veku nemocného, len že sú i také prípady, v ktorých len 
rýchla pomoc môže ochrániť chorého a medzitým, kým by sme sa z lekárne 
navrátili, nemocný by mohol zomreť; preto máme sa starať o také lieky, ktoré 
by nemocnému hneď, v tom okamžiku prvú pomoc priniesly a preto máme si 
zapamätať toto : 

Kyseliny a lúhy sa navzájom neutralizujú (vzdorujú), iným slovom bo- 
jujú proti sebe, ako jedy a proti-jedy a preto jestli otrávenie stalo sa násled- 
kom nejakej kyseliny, dávajme nemocnému piť lúhy, rozpustené vo vode ako: 
sódovú vodu, mydloviny, vápennú vodu, draslo (potash) atď. 

Jestli otrávenie býva zapríčinené lúhami, dávajme chorej osobe kyslý 
nápoj ako: vodu rozmiešanú s octom, citrónovú vodu, šťavu z kyslých uho- 
riek (oguriek) tak zvanú uhorkovú j uchu atď. 

1 ) Dajme nemocnému piť mnoho teplej vody a šteklime mu hrdlo 
prstom alebo husím perom, aby vracal. Alebo: 

3) Dajme mu pôl lyžičky z dávidlového koreňa (Ipecac). Obyčajne 
teplá voda a šteklenie v hrdle je dostatočné jestli nemocný dosť vody vypije. 
Keď je žalúdková pumpa pri ruke, má sa hneď na počiatku potrebovať, aby 
sa jedy vypumpovaly. 

Nasledujúca tabuľka poučí nás o najčastejších jedoch, o príznakoch a o 
prvej pomoci pri ratovaní chorého: DOMÁCI LEKÁR A RADCA 339 JEDY Arsenik Aether Atropin 
Nadraguľa Antímonia 
Alkohol Aminonia 
Potash (draslo) 
Žieravá sóda 
Lúh, Salitra Blen Bolehlav Ocun 
(Colchium) Huby PRÍZNAKY Dávenie; bodací bôľ v 
žalúdku; behačka; kr- 
vavý moč; úzkosť ; 
smäd; jazj'k i hrdlo 
suché. Mdloby. Zrýchlené dýchanie ,; 
nepokoj ; porucha zra- 
ková; sucho v ústach; 
ošklivosť; žízeň; blúz- 
nenie. Vracanie; úplné bezve- 
domie; zápach nemoc- 
ného alkoholom; vra- 
canie; studený pot. 

Pálenie v ústach a v 
hrdle; ťažkosť pri pre- 
hltaní; veľké bôle v 
bruchu; vracanie; (nie- 
kedy s krvou) ; kolika; 
slabý puls; bezvedo- 
mie. 

Ošklivosť; suché ústa; 
veľký smäd; blúznenie. 

Omámenie; sucho v ú- 
stach ; veľký smäd ; 
blúznenie. Dávenie; behačka; blú- 
znenie. Vracanie; kolika v čre- 
vách a behačka; sla- 
bosť srdca; ztrata vedo- 
mia a blúznenie. PRVÁ POMOC Teplé mlieko; olej s 
bielkom; vápenná vo- 
da. Protijed: Hydrated 
Oxid of Iron (k dosta- 
niu v lekárňach). Po- 
zdejšie olej ricinový 
alebo olivy. 

Čerstvé povetrie; hor- 
čičná náplasť na srdce 
(mustard plaster) ; u- 
melé dýchanie. 

Liečenie pri otrave At- 
ropinom, durmanom, 
blenom a rulíkom je to 
samé. Najprv vyprázd- 
niť žalúdok vracaním; 
na to čiernu kávu; o- 
mývanie studenou vo- 
dou; teplé kúpele. 

Polievanie studenou vo- 
dou. Ocot; citrónová šťava; 
olivový olej ; mnoho 
tuku, ako roztopené 
maslo, smetanu atď. Liečenie ako pri "Atro- 
pinu". 

Dávidlo; čierna káva; 
umývanie octom; nedať 
mu odpočívať — nech 
sa hýbe. 

Dať mu na vracanie, 
keď sám nevracia; po- 
tom víno a kávu. 

Dobré dávidlá (na vra- 
canie) ; horčičnú náp- 
lasť na kožu a k pitiu 
kávu. Protijed: Atro- 
pin a Strychnin. 840 DOMÁCI LEKÁR A RADCA JEDY Gás Karbolová 
kyselina Zápaľky 
Fosfor (sirka) 
Jed na myší 
Kostík lodina Morphium 
Opíum 
Laudanum 
Paregoric 
Prášky na spanie Kyseliny 
Sirková 
Solná 
Dusičná Zlý nuiíšek 
(Accnite) Durman 

(Stramonium) 

Uhličitá kyselina 
(Carbolic Acid) Medenka 
Verdigris Klbásy zkazené PRÍZNAKY Bezvedomie. Vracanie; ústa spálené 
a biele; silný bôľ v bru- 
chu; zimný pot; ťažké, 
hlučné dýchanie; zá- 
pach. 

Bôľ žalúdka; vracanie; 
behačka; slabý puls; 
bezvedomie. Bôľ hrdla i žalúdka; 
vracanie; slabý puls. Mráčky; spavosť; zú- 
ženie zorničky očnej ; 
bľadosť kože; ťažký 
dych; potenie. Popálenie sliznej blany 
v ústach; pálčivý bôľ; 
bezvedomie. Slabosť; studená koža; 
slabý puls; ztrpnutie 
nôh i rúk; ochablosť. 

Príznaky ako pri Ble- 
nu. 

Bezvedomosť násled- 
kom otravy v pivni- 
ciach, studňach, hlbo- 
kých úzkych jamách, 
atď. 

Bôľ hlavy; rezací bôľ 
v črevách; kŕče v no- 
hách. 

Vracanie, bôľ v žalúd- 
ku; kŕče. bezvedomie. PRVÁ POMOC Umelé dýchanie; čer- 
stvý vzduch. 

Vápenné mlieko; bie- 
lok z vajca; káva; hor- 
ká soľ ; ľadová voda. Lúhy; Magnesia s mlie- 
kom; mydloviny. (Pri 
tých otravách netreba 
dávať: olej, bielok a 
tuk.) 

Škrob (Starch) rozpu- 
stený vo vode. Z toho 
piť mnoho. 

Polievanie studenou vo- 
dou; ľadové obkladky 
na hávu a horčičnú ná- 
pasť na srdce; piť mno- 
ho čiernej kávy; dávi- 
dlo; nenechať nemoc- 
ného spať. Prvá pomoc. 
"Sirke". iko pri Dávidlo. Pomoc taká ako pri 
Atropinu. 

Čerstvý vzduch. Ume- 
lé dýchanie. Mlieko; bielok; neskor- 
šie olej a múku roz- 
miešanú s vodou. 

Dávidlo (na vracanie) 
Klistýr. DOMÁCI LEKÁR A RADCA S41 JEDY Živé striebro Octan olovitý 
Bieloba 
(White lead) PRÍZNAKY 1 ) Príznaky pri náh- 
lom otrávení; vracanie; 
kolika; behačka; slino- 
tok; omámenie. 2) Otrava chronická: 
veľký slinotok; vredy 
v ústach; chorobv ko- 
stí; pálenie v hrdle. 

Bôľ v žalúdku; kolika; 
kŕče okolo pupka; zá- 
cpa a niekedy behač- 
ka; slinotok; krč me- 
chúra; bezsennosť; bľa- 
dá tvár. PRVÁ POMOC Dať na vracanie; po- 
tom mnoho bielku z 
vajca. Protijed: Sirník 
železitý (Iron Sulpha- 
te). lodkali. 
že. Pečlivosť ko- Odstrániť príčinu ; dý- 
chať nosom; dávenie; 
klistýr; vápenná vo- 
da; teplé obkladky na 
brucho. Poneváč tabuľka pokazuje nám skoro výhradne len rýchle účinkujúce 
jedy, ktoré vyžadujú rýchlu pomoc, musíme sa zastaviť na chvíľku pri tak 
zvaných otravách chronických, na čele ktorých stojí Alkoholismus (Pijatika). ALKOHOLISMUS (PIJATIKA). 

"čo milujeme, to sme". 

Pijatika je najväčším nepriateľom človeka; najťažší mor, najhoršia 
zkaza ľudová, ktorá zotročila a vyhubila celé národy. Pijatika núka sa 
človekovi ako oživujúci siliteľ tela a duše a náhle človek zvykne na ňu a 
oddáva sa stále požitku toho nápoju, stáva sa nápoj vladárom a ukrutným 
tyranom človeka, ktorý sa veru ťažko dostane z pazíúrov jeho .Sotva sa 
nájde jeden medzi čitateľami týchto riadkov, ktorý by nebol niekedy poznal 
a ocenil účinok alkoholických nápojov vo veselej spoločnosti. A v skutku, 
mierny pôžitok v malých dávkach nemá v sebe žiadneho nebezpečia. Bás- 
nici .ospevovali víno a iné alkoholické nápoje ako tešiteľov ľudstva, ako 
nápoj stierajúci z pamäti starosti a nahradzujúci ich dôverou a nádejou. 
Víno, pivo a iné alkoholické nápoje účinkujú na činnosť modzgu. Každý 
nápoj vábi, svádza, činí nás duchaplnými, zväčšuje chápavosť a zároveň 
zatlačuje chmúrne myšlenky, vykuzľuje na ich miestach príjemný pocit, pocit 
bezstarostný. Veď každý spozoroval na samom sebe, že po vypití len malej 
dávky nápoju, duševná pružnosť rastie, strach sa odháňa, ale je to všetko 
marné! Tie pekné účinky sú len klamom, lebo ačpráve malá dávka oživuje 
a rozhrieva telo i ducha, väčšia dávka otravuje nervy, na ktoré účinkuje tak, 
že po príjemnej veselosti nastane duševná pomätenosť a konečne bezvedomie 
(opilosť). Malá dávka dvihá činnosť srdca a vyvoláva teplo v tele; ale 
väčšia dávka zapríčiní nával krve do hlavy a často rýchlu smrť. Bohužiaľ, 
deje sa užívanie alkoholických nápojov vo všetkých triedach ľudu. Robotník 342 DOMÁCI LEKÁR A RAD CA 

myslí, že by ani robiť nemohol, keby neužil denne istú zásobu pálenky a 
zámožnejší pánovia navštevujú hostince, reštaurácie, kde sa vypije množstvo 
piva, vína a likérov. Bieda, hanba, potupa, zločin, žalár, sebevražda sú v 
mnohých pádoch výsledkami pijatiky. 

Podívajte sa na ten obraz, jako pijak prelieva svoj dom do hrdla; po- 
dívajte sa na druhý obraz, jako sa váľa pod dvermi v krčme a rodinka jeho 
plače a narieka, triase sa strachom, že pijak príde domov, zbije ženu, zbije 
deti, poláme náriadie a zničí všetko; podívajte sa na usmievajúceho sa diabla 
jako mu nosí fľašu za fľašou len aby ho čímskôr do pazúrov dostať mohol. 
Čítajte, čo píše Bilz': "Zvyk pijtiky vedie ku hriechu. Pijak nahovorí si, že 
nápoj je pre neho najpotrebnejšou výživou na svete, najlepším tišiteľom v je- 
ho utrpeniach, predpokladá si, že pálenka je odháňateľom starosti, prame- 
ňom telesnej sily, potešením jeho života, A preto myslí, že musí všetko vy- 
naložiť na to, aby si to neoceniteľné dobro zaopatril. 

Obyčajne nadobudne si následkom pitia rozmanité nemoce, ale namie- 
sto, aby sa presvedčil o škodlivosti milovaného nápoja, pokladá ho pijak za 
jedine účinný liek proti nemoci a pije viac a viac z dňa na deň. Pije, aby 
ochablé sily zase vzkriesil, však pálenka je v tomto ohľade činným dráždi- 
teľom. Avšak pri d'aľšom pití objaví sa, že pôžitok pálenky privodí tele- 
sný stav, pri ktorom práca už tak dobre nepostupuje. Práca sa pri tom za- 
nedbáva, alebo pracuje sa len nedostatočne atď. Spotrebuje sa takým usta- 
vičným pitím väčša časť týždenného zárobku, žena a deti nemajú čo jesť, 
nemajú šiat, — avšak zvyk už stal sa príliš silným. Pije sa ďalej a ďalej, 
až sa konečne prepije všetko. Pálenka zničí človeka nielen hmotne, ale i 
mravne i telesne. Pálenka totiž prichádza do žalúdka a tu sa nemení, ale 
vniká do krve a tu sa tiež nemení, ale zostane i tu len pálenkou. Krv, ná- 
sledkom vniknutej do nej pálenky, tečie v žilách rýchlejšie ako by ju niekto 
"hnal" a práve to je príčinou náhleho tepla po užívaní pálenky. Cez celý 
modzog ťahajú sa maličké žilky, ktoré okom ani videť nemožno; do tých 
žiliek prichodí s pálenkou rozmiešaná krv a následkom toho žiločky sa roz- 
tiahnu a modzog, sídlo rozumu, je v svojej činnosti hamovaný; čím častejšie 
deje sa to tým horšie, rozum slabne. Pijak stáva sa pre obyčajné duševné 
činnosti stále neschopnejším a neobratnejším, 2e za takých okolností klesá 
pijak telesne i duševne, to sa samo sebou rozumie. "Zatvorte polovicu kr- 
čiem", hovorí doktor Sonderegger, "a môžete potom zatvoriť polovicu špi- 
táľóv, blázincov, chudobincov a žalárov." 

Rozličné nápoje majú rozličnú zásobu alkoholu. Koňak, arak a rum 
obsahujú asi 60 procentov alkoholu. Vína: port, sherry, madeira a tokaj- 
ské asi 15 do 20 procentov alkoholu. Červené vína francúzske, biele a šam- 
panské asi 1 O procentov. Nemecké moselské a rynské asi 8 do 1 O procen- 
tov. Ľahšie vína obsahujú 6 8 procentov. Pivá anglické ako ale (Ejl) a 

porter 6 procentov, bavorské pivo salvator, augustiner a iné 4 procentov; 
svetlé pivá české a nemecké 3 procentov; americké pivá od dve i pol do 3 
procentov alkoholu (rozumie sa pred prohibíciou) . Likéry obsahujú asi 30 
do 60 procentov a niekedy i viac. Pijak je zaiste poľutovania hodné stvo- 
renie. Zpočiatku hotový k bársj akému žartu; ale pomaly stáva sa málomluv- 
ným a duševne tupým, klesá k zemi a na druhý deň nevie, čo robil. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 343 Pozri "chlopku" 
čo v tom snopku ! Tu v skromnej rodine 
chlieb, koláč a radosť ; 
dospelým, detine, 
všetkým činí za dosť. 
Tam zo zbožia robia 
Nápoj jedovatý 
užívaním čoho 
jed život im kráti. Ale pravdivá kliatba alkoholu je v tom, že nielen sám pijak trpí, ale 
hriechy otcov mstia sa i na potomkoch; deti, pijakom splodené, trpia oby- 
čajne na zlú nemoc, padúcnicu a mnohé iné choroby. Následky pijatiky sú 
katar a neporiadky žalúdka, čriev, pľúc, hrdla; ochablosť a rozšírenie kožných 
ciev; nadutosť, napuchlosť tváre, trasenie rúk a pozdejšie zapálenie pečene, 
neporiadky mechúra, ľadvín a sleziny, onemocnenie celého nervového systé- 
mu, delirium tremens atď. 

Liečenie: — Americkí lekári potrebujú tinktúru chinovú a síce 1 unciu 
chinovej kôry (Red bark) dávajú na dve uncie alkoholu a z toho predpisujú 
jednu lyžičku každé tri hodiny prvý a druhý deň a medzi dávkami máčajú 
tinktúrou tu a tam jazyk. Tretí deň dávajú len pol lyžičky a potom 15, 10 
a konečne len 5 kvapiek tri razy denne. V najhorších prípadoch trvá to asi 
30 dní, priemerne však len 7 dní. Pijaci, ktorí sa tomu liečeniu podrobili, 
nielen vyliečili sa z ich nemoce, ale zanechali nápoj na veky. 

Krém pijatiky spomneme ešte iný druh chronických otráv a síce Morphi- 
nismus (morphiová vášeň). 

Morphium je biely prášok a vyrába sa z opiumu vo vode rozpusteného. 
Predpisuje sa v kvapkách vo vode alebo ako prášok smiešaný s cukrom ale- 
bo zastrekuje sa malou striekačkou, na konci ktorej je tenučká rúristá ihla, 
pod kožu, po čom už za pár minút tíši morphium boľasti a nervy vôbec a 
uspáva človeka. V rukách svedomitého lekára koná morphium neoceniteľné 344 DOMÁCI LEKÁR A RADCA služby pri tých najnesnesiteľnejších boľastiach a pri veľkom trpení, kde nie- 
to nádej na vyzdravenie, morphium je pravým dobroditeľom. Ale ako na 
alkohol, tak zvyká človek i na morphium. Človek, ktorý požíval morphium 
pre uspokojenie a tíšenie boľastí a nervov, často navykne naň a konečne 
stane sa morphinistom. Po dlhšom užívaní toho jedu cíti nešťastník otrase- 
nie celého nerstva, sila vôle slabne a človek stane sa otrokom morphinovej 
vášne. 

Liečenie: — Morphinista nech sa dá do rúk dobrého svedomitého lekára. 

CHRONICKÁ OTRAVA OLOVOM. 

Mimo alkoholismu a morphinismu spomneme ešte jednu otravu, ktorá 
ničí robotníkov a má veľký vliv na ich zdravie. Ačpráve na tabuľke spo- 
menuli sme otrávenie olovom, ale len také, ktoré je zapríčinené bielobou 
(white lead), olovitým octanom (acetate of lead) a siríkom (read lead) ne- 
zameškáme pohovoriť i o chronickej otrave olovom. Núti nás k tomu už aj 
to, že mnohí musia stále pracovať s olovom a podruhé, užíva sa moc olova 
v požívatinách a v okrášľujúcich prostriedkoch, o čom mnohí ani nevedia, že 
otravujú svoje telá. 

Olovo je kovom a užíva sa ho mnohostranne. Už samo dobývanie olo- 
va zo zeme je nebezpečné, lebo robotník bere deň pri dni do holej ruky rudu 
a vdýcha do seba olovené výpary; tomu možno predísť, jestli robotník na- 
tiahne rukavice na ruky a chráni ústa a nos respirátormi. 

Ďalej písmolejci (pracujúci pri liatí písmen), plechári, sadzači, robot- 
níci zamestnaní v olovených lejárňach pri hotovení brokov, v pracovňach, 
kde sa s olovenou bielobou narába, ako ku príkladu pri výrobe náplastí (lead 
plaster), masti (Diachylon), rôznych bariev a mnoho okrášľujúcich prostried- 
kov; konečne maliari, farbiari atď. všetci tí sú vystavení následkom 

svojho zamestnania chronickému otráveniu olovom. Tiež i potraviny a po- 
žívatiny prichádzajú do styku s olovom (nakladaný syr, ovocie v baksách) 
a tým vyvolávajú nebezpečie pre ľudské zdravie. 

Príznaky: — Nechuť k jedlu, nútenie ku vracaniu, všeobecná slabosť, ka- 
tar žalúdka a čriev, tvár bľadá, koža suchá, ruky sa trasú pichanie v prsiach, 
klopanie srdca, neskoršie kolika, bodavý, vrtavý záchvat zácpa a pakostnica. 

Liečenie: — 1 ) Hľadať inú prácu. 

2) Umývanie celého tela; parné a sirkové kúpele; dobrý pokrm a sta- 
rať sa, aby stolica bola v poriadku (klistýr). 

3) Vnútorne užívať jodidu draselnatého (Potassium lodide) v malých 
dávkach (najlepšie na predpis lekára). 

4) Alebo dať si pripraviť v lekárni nasledujúci liek: 

lodide of Potash 1 ounce 

Water 4 ounces 

Syrup simple 4 ounces 

Dávka: Lyžičku každé tri hodiny. 

5) Odvar z brečtanu (Ground Ivy) nie len pomáha, ale po dlhšom uží- 
vaní vylieči človeka úplne. XVIÍI. KNIHA. Očné a ušné 
nemoce 

a ich liečenie. OBRAZ 325. 'OKO JE ZRKADLOM DUŠE' 346 DOMÁCI LEKÁR A RADCA OCNE A USNE NEMOCE. 

Stáva sa, že človek ide po ulici a naraz pocíti pálčivú boľasť v oku, 
takže nemôže otvoriť, "čosi mu spadlo do oka", ako sa to obyčajne hovorí. 
V takých prípadoch ide o cudzie telieska v oku. Je to prach v riasach, kto- 
rými prechádza spojovka vĺčka do spojovky bulvy.. Tu odporúča sa spôsob 
opísaný pri "Cudzie telieska v oku", netreba treť oko, a tjým činom je 
"Liečenie" ukončené. Ale niekedy ide tu o triesku, ktorá sa vrazila do oka 
alebo o nejakú ostrú látku; vtedy treba položiť studený obkladok na oko a 
dať si cudzie teliesko lekárom vyňať. Pri ťažších poraneniach oka treba 
vždy zavolať lekára. 

I ušné nemoce nemáme si ľahko vážiť, poneváč zanedbané, zdanlivé 
jednoduché nemoce ucha malý už často za následok zhnitie kosti a trvalú 
hluchotu, kdežto zavčasné liečenie bolo by ešte chorobu zabránilo. 

Mnohý človek trpí následkom nečistoty ucha a vtedy musí sa ucho vy- 
striekať. Avšak vystrekovanie nemá byť ostré, poneváč mnoho ráz môže 
bubienok škodu utrpeť. 

ČIERNE OKO (BLACK EYE). 

Hneď po uderení oka daj trochu čpavku (Sal Ammoniac) do horúcej 
vody, namoč do nej handričku a prilož na zachvátené oko. Obkladok musí 
byť tak horúci ako len môžeš vydržať. Prikladaj také obklady za 1 5 — 20 
minút a srazená krv vráti sa do svojich ciev a zanechá oko čisté a čierno 
zmizne. 

2) Obkladok namočený do pálenky a priložený na začernelé miesto 
pomáha dobre. 

3) Prilož kúsok surového mäsa a oko. Mäso odstraňuje čierne škvrny 
a tíši bôľ. I 

OKULIARE. 

Dalekozrakosť a krátkozrakosť liečime sberacími čočkami, to jest kon- 
vexnými (vypuklými) okuliarmi. Pri vyberaní okuliarov nezabúdajme 
na to, že len také okuliare sú dobré, ktoré vyrovnávajú očné chyby tak, aby 
človek mohol zretelne videť. Sklá majú byť náležité vzdialené od očí, aby 
nebolo treba stálej akomodácie (opravovania), čo by očiam veľmi škodilo. 
Ďalej dbajme i o to, aby okuliare dobre ležaly na nose, to jest vyprobujme 
oblúk okuliarov, lebo často sa stáva, že oblúk tlačí hrboľ nosa, z čoho môže 
povstať otlak a z otlaku ruža — a tiež aj červený nos. 

ZAPÁLENIE OČI. 

Zapálenie očí môže byť rozmanité a síce zapálenie vĺčka očného, za- 
pálenie spojovky, dúhovky, rohovky, atď. Pri chorobách očných obyčajne 
vĺčka sú zapálené a puchnú; z rana kapravejú že ledva možno ich otvoriť; 
niekedy bôľ je mierny a niekedy človek si ho ani nevšíma. Nemoce očné DOMÁCI LEKÁR A RADCA 347 
OBRAZ 326. 
Na obraze vidíme jako sa má oko otvoriť pri zastriekani hojivej vodičky 
očnej; vyobrazená je i striekačka (dropper) a poháriček na kúpanie očí. môžu povstať z prechladnutia, kataru a rozmanitých, chytľavých nemocí. 
Ale i cudzé telieska ako prach, piesok, jedy, zvlášte jedy kapavky môžu byť 
príčinou zapálenia očí. 

Liečenie: — 1 ) Pri zapáleniach očných môžeme prikladať na oči tvaroh 
rozmiešaný s mliekom a to opakovať každé dve hodiny. 

2) Kúsok bieleho liadku (Alum), asi tak veľký jako malá fazuľa, svarí 
sa v jednej šialke sladkého mlieka a do tej miešaniny namočenú a vykrútenú 
handričku prikladáme na oči. 

3) Pšeničný chlieb namočený do studenej vody prikladá sa na zapá- 
lené oko pomocou obkladkov. Jestli sú oči veľmi citlivé, môžeme zameniť 
studenú vodu teplou vodou. 

4) Slabý čaj z bazového kvetu je tiež odporúčania hodný; do takého 
čaju namočíme čisté plátenko a s tým vymývame oči viac razy denne. Tie 
samé služby robí i svetlík (Viď obsah "Svetlík"). Iné recepty udali sme 
v "Lekárskom Receptáru". 

ZAPÁLENIE ŽĽÁZ OČNÝCH VlČEK. 

Na kraji každého očného vĺčka kryjú sa malé žľazy, ktoré vylučujú 
očnú masť. Niekedy tie žľazy sa zapália, následkom čoho vĺčka napuchnú, 
červenejú, robia sa malé chrasty a oko stane sa celkom zalepeným. Z toho 
niekedy robí sa očný jgičmen ako sme to pri opísaní jačmeňu na oku spo 
menuli. 

Liečenie: — 1 ) Hlavná vec je, aby sme držali oko v čistote; máme ho 
vymývať letnou vodou, alebo ešte je lepšie keď oko kúpeme ako sme to 
opísali pri očnom kúpeli (Viď kúpel očná), pri čom odmočujeme chrasty a 
večer pred líhaním natreme vĺčka zvonku nasledujúcou masťou: 
1) Dajte si zrobiť: Zinc Oxide 5 grains, 

Camphor 1 grain, 

White Wax 2 drachms, 

Lard (fresh) 6 drachms, 

Oil of rose to parfume. Natiera sa na vĺčka. 348 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 2) Vodička na oči: 

Boric Acid 80 grains, 

Zinc Sulphate 8 grains, 

Glycerin 1 ounce, 

Rose "vvater 7 ounces. 

Mix, dissolve and filter. 

BEĽMO. 

Belmo môže byť zelené, šedé a čierne. Zelené belmo je veľmi nebez- 
pečná nemoc. Objavuje sa zelenkavou barvou čočky očnej, zrak sa tratí v 
jednom alebo v oboch očiach, oko stáva sa tvrdým, čočky sa šíria, sklovatina 
v oku sa zakalí a stane sa nepriezračnou, nemiocný cíti tlak a rýchly bôľ a to 
všetko vedie k zničeniu zrakového nervu a pozdejšie aj ku oslepnutiu. Náhly 
záchvat môže zničiť na veky oko, ktoré včera ešte zdravým sa videlo. 

Belmo šedé: 

Každé zakalenie čočky, či je zastihnutá blana alebo sklenina očná, od 
čoho čočka stane sa šedivá, menujeme šedým beľmom. Rozpoznávame ho 
podľa doby a príčiny belma, belmo vrodené, belmo starcov, belmo z pora- 
nenia a iné. 

Belmo čierne: 

Je to nemoc samej sieťovej blanky alebo zrakového nervu a spôsobuje 
úplnú slepotu. Čierne belmo vzniká niekedy celkom náhle po rýchlom po- 
dráždení zrakového nervu, na príklad j estli hrom udrel pred očima človeka 
na zem, alebo jestli oči musely dlho dívať sa do svetla alebo na sňah atď. 

Liečenie: — Jediným liečením belma je operácia. Preto jakonáhle na- 
stanú boľasti v oku a zároveň schopnosť zraková je sní žena, treba hneď ísť 
k očnému lekárovi. 

JAČMEŇ NA OKU. 

Na okraju očného vĺčka nachádzajú sa malé žlazy, ktoré vylučujú oč- 
nú masť; tá masť robí oko klzkým. Zapálenie a vzrastnutie tých maličkých 
žláz menuje sa jačmeňom oka. Náhle mechúrik dozreje a matéria sa z neho 
vytlačí, nemoc sama od seba zmizne. 

Liečenie: — 1) Výborným, jednoduchým prostriedkom je tvaroh roz- 
tretý s mliekom a prikladaný na oko každé dve hodiny. Alebo: 

2) Dotknúť sa zrna pomocou pera alebo maličkej štetočky káfrovým 
špiritusom alebo jódovou tinktúrou. Pri tej manipulácii má sa dať pozor, 
aby sa vĺčka nezatvorily, kým tinktúra na zrnku nevyschne. Alebo: 

3) Prikladáme na oko do teplej vody namočené obklady a obviažeme 
ich voskovým plátnom. Také obklady majú sa často zameniť. 

EGYPTSKÁ NEMOC OČNÁ (TRACHOMA). 

Egyptská nemoc očná nie je nič iné, ako nákazlivé, hnisavé zapálenie 
spojovky očnej a poneváč celá plocha spojovky je pokrytá malými perlo- 
vitými zrnkami, preto menuje sa aj katarom zrnitým, alebo mieškovitým. 
Už po niekoľko dňoch nastane vymiešovanie hnisavej, aj na iné oči chy- DOMÁCI LEKÁR A RADCA tľavej sa tekutiny, horné vĺčko napuchne a nazdáva sa, ako by viselo dolu 
cez dolné vĺčko oka. Domáce prostriedky tu nepomáhajú a najlepšie je 
ísť k dobrému lekárovi. 

KATAR OČI. 

Keď človekovi dym, horúčosť, vietor, zima, prach alebo iné dajaké 
látky do oka vôjdu, cítime tlak v oku preto, lebo je slizná blana opuchla 
a zdá sa nám, ako by nám niečo do oka vpadlo; následkom toho oko je za- 
pálené a vydáva šliam i slzy. Taký nemocný stav menujeme očným ka- 
tarom. K večeru cítime v oku rezanie a ráno je oko zapálené, slizná blana 
je zapálená, červená a vo dne oči slzavejú. 

Liečenie: — 1) Studené mokré obklady priviazať na oči tak, aby ne- 
spadly a opakovať náhle sú teplé a suché. 

2) Zamiešaj trochu bieleho liadku (asi toľko ako jedna fazuľa) v 
šialke vriaceho mlieka, náhle vychladne, namoč do odvaru handričku a pri- 
lož na oko. Je to lacný, ale dobre pomáhajúci prostriedok. 

3) Svetlíkový čaj ako umývadlo a ku obkladom očným odporúča sa 
proti všetkým chorobám očným. 

4) Očný kúpeľ je neoceniteľným liečivým prostriedkom. 

ŠKOLENIE — BLIKANIE. 

Pri opísaní očí spomenuli sme, že oko pohybuje sa na všetky strany 
priamymi svalami očnými. Jestli svaly tie z dajakej príčiny soslabnú alebo 
ochromejú, vtedy jedno oko vždy inde vidí, to jest každé oko hľadí iným 
smerom. Túto chybnú polohu očí menujeme škúlením alebo blikaním. 
Zväčša ide tu o škúlenie do vnútra (k nosu) alebo naopak, o škúlenie na 
stranu. Škúlenie k nosu vyvíja sa už v mladom veku a škúlenie na stranu 
vyskytuje sa u krátkozrakých. Príčinami tejto nemoce môžu byť dedičnosť, 
zlozvyk, krátkozrakosť, poranenie a porušenie svalov očných. 

Rodičia majú dávať pozor na dieťa v tej dobe, keď sa učí rozpozná- 
vať veci zrakom. Ďalej majú dať rodičia pozor, aby sa dieťa na jeden pred- 
met nezahľadelo. Škúlenie v mladom veku môže sa napraviť pečlivou po- 
zornosťou dieťaťa a cvikom v hľadení (pozeraní). Jestli je chyba dedičná, 
tam pomôže len operácia prerezaním istých chybných svalov, čo len dobrý 
očný lekár môže vykonať. 

Počínajúce sa škúlenie môžeme liečiť takto: zaviažeme pred poludním 
i po poludní na jednu hodinu zdravé oko, aby dieťa zvykalo upotrebiť oko 
náchylné ku škúleniu a pri jednom i pri druhom druhu škúlenia postarajme 
sa o dobré okuliare. (Viď tabuľky v Anatómii a Fisiologii.) 

KRÁTKOZRAKOSŤ. 

Pod slovom krátkozrakosť rozumieme taký stav očný, keď človek zná- 
me osoby na 6 do 10 krokov od neho vzdialené nepozná, alebo keď písmo 
od oka na pol šúcha vzdialené nemôže čítať. Ako pri ďalekozrakosti, tak 
aj pri krátkozrakosti potrebné sú dobré okuliare (Viď obsah "Okuliare".) 350 DOMÁCI LEKÁR A RADCA ĎALEKOZRAKOSŤ. 

Pri ďalekozrakosti os zraková je príliš krátka, čo spôsobuje nezreteľné 
videnie. Ďalekozraké oči liečime okuliarami sberacími. U starých ľudí ďa- 
lekozrakosť súvisí s tým, že čočka stáva sa tvrdšia a tratí schopnosť i pruž- 
nosť. Bod blízkosti vzďaľuje sa s rastúcim vekom ďalej od oka, čo sa dá 
videť u starých ľudí, ktorí pri čítaní knihu často i na tri šiúchy od oka 
vzďaľujú, aby mohli čítať. Taká ďalekozrakosť dá sa napraviť vypuklými 
okuliarmi. (Viď okuliare.) 

NEDOSLÝCHAVOSŤ. 

Príčiny tejto nemoce sú rozmanité, ako zapálenie ušné, hniloba v stred- 
no muchu, zapchanie sluchovodov ušným tukom (voskom) alebo choroba 
samého modzgu. Mnohí často "nedočujú", lebo majú v uchu mnoho špiny, 
alebo že im matéria v uchu nasberaná na toľko zoschla, že zvuky nemôžu 
sa dostať cez sluchovody; v takých prípadoch najlepšie je vymyť ucho te- 
plou vodou pomocou striekačky (možno dostať v lekárňach). Akonáhle 
matéria v uchu sa zmäkčila, má sa pozorne oddialiť a sluch sa navrátil. Sú 
k tomu malé lyžičky, s ktorými môže sa matéria dostať z ucha a človek môže 
si to sám urobiť, lebo cíti, jak ďaleko môže ísť do ucha, aby si ho nepora- 
nil. Taká striekačka a lyžička mnoho nestojí a je veľmi užitočná. Olej na- 
kvapkaný do ucha tiež pomáha k rozmäknutiu hnoja. Jestli chybné složenie 
sluchovodu je príčinou nedoslýchavosti, tu potom niet pomoci. (Viď "Hlu- 
chota".) 

Dobre účinkuje olejček z divizny (Verbascum Thapsus) ; zapúšťa sa 
pár kvapiek do ucha večer pred líhaním. v 

ZAPÁLENIE UŠNÉHO BUBIENKA. 

Zapálenie bubienka pochádza skoro vždy od prechladnutia (prievanu 
v železničnom voze, studená dlho trvajúca kúpeľ atď.), alebo vyskytuje sa 
následkom vosku (Cerumen), ktorý sa nahromadí v uchu a tlačí bubienok. 
Poneváč bubienok nie je tak chránený, ako vnútorné ucho, preto zapálenie 
a puknutie bubienka patrí k najčastejším chorobám ucha. 

Príznaky 5— Zapálenie bubienka javí sa prudkými, napínavými boľa- 
sťami a šelestením v uchu, závratmi, bezsennosťou, všeobecnou malátno- 
sťou v hlave a nedoslýchavosťou. 

Liečenie: — Pri akútnom (náhlom) zapálení treba vyplachovať ucho 
teplou vodou a jestli možno, zostať v izbe. Jestli pacient musí zanechať 
izbu, nech si vloží do ucha trochu vaty, aby takým spôsobom ucho chráne- 
né bolo od ďaľšieho prechladnutia. Jestli v uchu nachádza sa vosk, treba 
ucho vymyť ušnou striekačkou alebo ešte lepšie je, poprosiť dobrého lekára, 
ktorý vďačne ucho vymyje. (Daľšie liečenie viď pri nedoslýchavosti.) 

BÔĽ V UŠL\CH. 

Bôľ v ušiach môže byť zapríčinený zapálením ucha alebo môže byť 
príznakom rheumatických a nervových chorôb alebo môže byť následkom DOMÁCI LEKÁR A RADCA 351 prechladnutia. Jestli bôľ ucha zapríčinený je inými chorobami, boľasti oby- 
čajne prestávajú s vyliečením tej že nemoce. 

Liečenie: — 1 ) Káfrový olej nakvapkaný na kúsok bavlny a vložený 
do ucha zastaví bôľ. 

2) Kneipp odporúča mandľový olej (Almond oil) asi 5 kvapiek dá sa 
na bavlnu alebo nakvapkajú sa do ucha, po čom zväčša bôľ ucha prejde. 
Mandľový olej zmäkčuje vnútorný vosk v uchu a odháňa horúčku. 

HLUCHOTA. 

Hluchota je taký stav ňedoslýchavosti, keď človek ani to nepočuje, 
čo sa mu hlasne do ucha hovorí. Príčiny hluchoty sú rozličné, ako ku prí- 
kladu zapálenie vnútorného ucha, soslabnutie bubienka, ochromenie (pa- 
ralysis) sluchového nerva alebo nashromaždenie sa vosku v uchu. Správne 
ustálenie príčiny hluchoty je veľmi ťažké. 

Liečenie, — 1 ) Jestli je ucho suché, smiešaj jednu lyžičku olivového ole- 
ju s dvoma lyžičkami glycerínu; najprv vymyj ucho mydlovou vodou a do- 
bre vytri; namoč husie pero alebo malú štetočku do olejku a pomasť tý^m 
ušnú dutinu raz denne. 

2) Keď je ucho zapchaté voskom, ktorého sa mnohoráz veľmi mnoho 
nasbiera a stáva sa tvrdým, v tomto páde vymyj ucho mydlovou vodou, 
vytri a zrob alebo daj si zrobiť odvar z koreňa bieleho duba (White Oak 
Bark). Z toho čaju vezmeš jednu lyžičku a rozmiešaš s dvoma lyžičkami 
glycerínu a zakvapkáš pár kvapiek do ucha ráno a večer, 

3) Keď hluchota pochádza od prechladnutia, var cesnak v olivovom 
oleji a keď vychladne, zapusť pár kvapiek lyžičkou do ucha a zapchaj 
ucho vatou. 

Professor Bundy radí nasledujúci olej: Vezmi sassafrasového oleja (Sas- 
safrass oil) 5 kvapiek a olivového oleja pol uncii (jednu jedácu lyžku), 
miešaj a zapusť do ucha dva razy denne. XIX. KNIHA. NOVOTVARY 
DOMÁCI LEKÁR A RADCA NOVOTVARY. 

Prvky skladajúce naše telo, ktorých najmenšou súčastkou je bunka, 
môžu niekedy, podnes z neznámeho podráždenia, náhle, chorobne rásť. 
Výsledkom takého vzrastu sú tak zvané "Novotvary". Bolo pozorovano, 
že pokladom mnohých novotvarov bolo vnútorné mechanické dráždenie; 
ale prečo žľaza štítna ležiaca úplne skrytá, na príklad žľaza štítna, naraz 
počne rásť a následkom toho tvorí sa vole, — alebo aký vliv má povetrnosť, 
podnebie, tehotnosť a dedičnosť na novotvorbu, to je posiaľ hádankou. 
Tvary a sídla novotvarov sú rozmanité a pokiaľ sú na povrchu tela, pokiaľ 
neopúšťajú svoje miesta, pokiaľ nehrozia svojmu majiteľovi nebezpečím, 
menujeme ich novotvarami nevinnými (benígna) ; ale sú tiež aj zlé novo- 
tvary, ktoré nepretržite a rýchle rastú, oslabujú telo, ničia susedné orgány 
a rozpadujúc sa, zachvácajú nové a nové miesta v tele. To sú tie tak zvané 
zhubné novotvary (maligna), ktoré majú sa zavčasu z tela dokonale vy- 
koreniť, ináč osoba nimi zastihnutá môže prísť o život. 

SARKONY (NÁDORY— VREDY). 

Sarkony sú mäsu podobné mäkké tvary (vredy) a vyviňujú sa všade, 
kde sa väzivo nachádza ako vo svaloch, na čeľustiach, na okostnici, na 
kostiach atď. Veľkosť sarkonov je od najmenšieho vreda až po veľkosť 
mužskej hlavy i viac. Na istom stupni vzrastu nastane odumretie novotvo- 
rených látok, ktoré sa rozpadajú a ich čiastky zavlečené krvou do iných 
miest, vyvolávajú nové ohniská sarkonové, tak zvané metastasy, alebo 
ohniská druhotné. Z toho môžeme videť, že je to veľmi dôležité, aby sa 
odstránenie sarkomov nezanedbávalo. 

NOVOTVARY NEVINNÉ. 

Novotvary nevinné objavujú sa všade, kde sa nachádza tkanivo, 
náchylné k novotvorbe v ľudskom tele. Tak ku príkladu vyskytujú sa tukové 
vredy alebo LIPOMY všade tesne pod povrchom tela; sú to mäkké, pružné 
vredy a vyviňujú sa pomaly zvlášte v pokročilom veku Mimo znetvorenia 
zovňajšku človeka, nerobia ani ťažkosti, ani boľasti Avšak, jestli svojou 
veľkosťou a tlakom na susedné orgány značné obťaženie pôsobia, v tomto 
páde majú sa operáciou odstrániť, čo sa stáva bez jakejkoľvek nebezpečnosti. 

POLYPY. 

Polypy vyzerajú ako ustrice a vyviňujú sa všade tam, kde je slizná 
blana a preto vyskytujú sa najčastejšie v dutinách tela ako v nose, v mater- 
níku, v konečníku atď. Jestli polypy sú dosť veľké, obťažujú dýchanie a 
dráždia sliznú blanu k výtoku. Poneváč málo kedy samé od seba sa ztrá- 
cajú, najlepšie je dať ich vytiahnuť lekárovi, čo sa stáva bez všetkej boľasti. 
Jestli sú polypy v materníku, žena sa cíti byť tehotnou, a myslí si, že je v 
požehnanom stave, lebo niektoré príznaky polypov sú také samé ako pri 
tehotnosti avšak pri polypoch matka nerastie tak rýchle ako pri tehotnosti DOMÁCI LEKÁR A RADCA 355 a žena necíti pohyb dieťaťa. Polypy z materníka môže odstrániť len zkú- 
sený lekár. 

ATHEROM — HALVA — VLČEK. 

Stáva sa, ve vývody tukovej žľazy sa zapchajú a obsah v tukovom 
miešku sa zastaví a následkom toho vyvíňa sa zvlášte na vlasitej časti hlavy, 
avšak nezriedka i na končetinách (na rukách a na nohách), hrachu podobná 
nabehlina (novotvar) tak zvaný atherom, alebo halva — vlček. Je to ne- 
vinný, boľasť nezapríčiňujúci novotvar, ktorý je len preto nepríjemný, lebo 
špatí tvár totiž (jestli je na tvári) a to všetko. Taký človek má sa obrátiť 
k dobrému lekárovi (ranhojičovi-surgeon), ktorý vstrekne do nabehliny 
jódovú tinktúru alebo celý novotvar vyreže a to bez všetkej boľasti. 

Okrem spomenutých novotvarov spomneme ešte ADENOM (vredo- 
vitý novotvar žľaz), ANGIOM (vred ciev krevných), CHONDROM (vred 
chrustavkovitý), OSTEOM (vred kostný), NEUROM (vred nervového 
tkaniva) atď., ktoré, skoro všetky, vyžadujú chirurgické liečenie. O novo- 
tvaroch, ktoré sú tu nespomenuté, pojednávame v osobitých článkoch. 

RAK. 

Často sa stáva, že na niektorých miestach tela alebo na niektorom 
ústroji mení sa prirodzené väzivo na väzivo iné a tu robia sa novotvary, 
ktoré sa rozpadujú a tvoria hniľavé vredy; taký stav menujeme rakom. 
Poneváč o príčinách tejto nemoci i sami lekári veľmi málo znajú, preto 
opísanie príčin je tu celkom zbytočné. Toľko vieme, že rak môže sa vyvi- 
núť na všetkých miestach, ktoré sú so sliznou blanou pokryté a štatistika 
vykázala, že u žien napáda zväčša prsia, pošvu a materník, kdežto u muž- 
ských sídli častejšie na ústach, na jazyku, v hrtanu, v nose a v konečníku. 
Vo všetkých týchto prípadoch ide na počiatku o tvrdé, boľastné miesto, 
ktoré môžeme prstom namáčať pri povrchnom kožnom raku, ako uzlík cez 
kožu. Uzel ten obyčajne mäkne, prevalí sa na von a z toho povstáva mokrý 
vred. Nech je rak na ktorejkoľvek časti tela, hrozí človekovi nebezpečím. 

RAK ŽALÚDKA. 

Žalúdkový rak napáda zväčša ľudí — jako mužských tak ženské — 
na počiatku 50. roku. Na počiatku mnohoráz nerobí ani ťažkosti nemocné- 
mu, až neskoršie sú príznaky viac a viac viditelné a citelné; chuť k jedeniu sa 
tratí, nemocný často vracia (niekedy krv) trpí na zácpu, chudne, barva 
jeho je žltá, špatné spí atd*. Proti veľkým boľastiam jediným prostried- 
kom je morphium , ktorý sa ale len na predpis lekára môže dávať nemoc- 
nému. 

RAK V PEČENI. 

Rak pečene napáda ľudí veľmi často s rakom žalúdkovým. Nemocní 
majú žltačku, ktorá zachvacuje tak rečeno celé telo; pod pravými rebrami 
cíti nemocný boľasť a ťažkosť; pri macaní pečene cítime pod prstami rako- 
visté uzlíky na pečeni k čomu druží sa niekedy i vodnateľka a — konec 
žitia. DOMÁCI LEKÁR A RADCA Liečenie: — Ačpráve istého lieku proti raku nieto (operácia nie je 
istá), avšak nemôžeme nemocného bez všetkej pomoci zanechať. Nižšie 
podávame niekoľko odporúčania hodných receptov rôznych lekákov, ktoré 
mnohým pomohly a sa veľmi odporúčajú. 

1 ) Do šťavy z červového koreňa (Phytolacca decandra) dajte toľko 
pušného prachu, aby sa z toho masť zrobila; natrite handričku tou masťou 
a priložte na rakovinu. Je to dobrým prostriedkom jestli sa hneď na počiat- 
ku prikladá. 

2) Namočte ovčieho štaveľu do vody; (nádoba má byť z činku) ne- 
chajte to stáť na slnku alebo na teplom mieste za pár dní, potom namočte 
do tej tekutiny handričku a prikladajte ju na rakovinu. 

3) V Amerike potrebuje sa rakový koreň tak zvaný "Beech drops" 
(Epifagus Americanus) alebo druhý druh koreňa, ktorý sa predáva pod 
menom Orobanche Virginiana. Najlepšie je kúpiť v lekárni hotovú tinktúru 
a tú potrebovať od 15 do 30 kvapiek tri razy denne. A zvonku prikladať 
handričku namočenú do tinktúry viac razy cez deň. 

Ďalšie recepty nájdete v Domácej lekárni a medzi receptami rôznych 
lekárov. 

VOLE (GOITER). 

Vole je nádor, vred štítnej žľazy, ktorá pokrýva v podobe polmesiaca 
prednú stenu horného oddielu priedušnice. Nabehlina môže byť niekedy 
nesmiernej veľkosti, avšak je ona zväčša bezboľastná, mäkká a len zriedka 
stáva sa obťažnou pre susedné ústroje, priedušnice, hrtan atd'., a tu potom 
môže obťažiť duch ba i smrť zapríčiniť. 

Príčiny: — Sfríčinami tejto nemoce môžu byť dedičnosť, vlivy klima- 
tické, nepretržitý spev, kašeľ, tlak pri pôrodoch alebo pri chronických zác- 
pach atd'. Ale hlavná príčina — tak sa zdá — leží v zmenách obehu 
krvného, menovite pri pohlaví ženskom pri počínajúcej sa zralosti. 

1) Dajte si pripraviť v bársktorej lekárni: Tonicum Alterativum : 

Fl. Extr. Sarsaparilla 8 ounces, 

Fl. Extr. Gentian 8 ounces, 

lodide of Potash Yi ounce, 

lodide of Ammonia Yl ounce. 

Dissolve and mix. Dávka: Jednu lyžičku v osladenej vode po jedení. 

2) Masť: lodide of Potash Yl ounce, 

lodine 14 ounce. 

Sal Ammoniac I/4 ounce, 

Lard Yl pound. 

Mix well. Natierať vole dva razy denne. Alebo 

3) lodine Yl ounce, 
lodide of Ammonia Yl ounce, 
Alcohol 20 ounces. 
Glycerín 4 ounces. 

Mix well. Natierať vole ráno i večer. XX. KNIHA. cudzopasníci a ich liečenie. 
'Choroby povstávajú zväčša z prejedenia, viac sa jie, než treba. 

alebo z hladu, menej sa jie, než treba; preto i v jedení 

má sa zachovať zlatá stredná cesta." 358 DOMÁCI LEKÁR A RADCA XXXIV. tabuľka. 
ČERVÍKY V ĽUDSKOM MODZGU. Vodorovný prierez modzgu znázorňujúci dve postranné komory, v každej jednej vynašly sa hro- 
mádky ľudských, mechúrovitých červíkov. Skupiny týchto červíkov vidíme v každej postrannej 
časti modzgu A, A, ktoré vychádzajú zo spodku komôr modzgových. B, B, je sieť blán a C, C, obvocíl 
modzgu. Rúčky znázorňujú vrstvy červíkov. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 359 XXXV. tabuľka. 
Olr. 332 Obr. 3S3 
Ohr. 347 Obr. 34« HLÍSTY. 

OBRAZ 327. Neozbrojený Tasomník. OBRAZ 334. 

OBRAZ 328. Dlhočlánkový ozbrojený tasomník OBRAZ 335. 

(vencohlav)). OBRAZ 337. 

OBRAZ 329. Brázdohlav. OBRAZ 338. 

OBRAZ 330. Pravdivý pomer hlíst; a, samica; b, OBRAZ 339. 

samec. OBRAZ 340. 

OBRAZ 331. Špendlíková hlísta; 1, samec; b, sa- OBRAZ 341. 

míca. OBRAZ 342. 

OBRAZ 332. Vlasohlávka bičikovitá ; 1, vajíčko; OBRAZ 343. 

2, samíra; 3, samec; (predná polovica nachá- OBRAZ 344. 

dzd sa v sliznej blane brušnej č. 4. a vyzerá, OBRAZ 346. 

ako nebožiec. OBRAZ 347. 

OBRAZ 333. Dobre vyvinutá hlísta. (v mase Hlava dlhočlankového tasomníka. 
Jeho zralý článok. 
Vajjčko. 

Hlava neozbrojeného tasomníka. 
Vnútro samičky škrkavky. 
Mrľa. 
Voš hlavy. 

Rup obecný (samica). 
Rup obecný (samec). 
Voš šatná. 
Svalovec. 

Svalovec zahniezdený v svaloch 
). CUDZOPASNÍCI (PARASITY). 

Cudzopasníkmi menujeme rastlinné alebo živočíšne, živé tvory, ktoré 
sa hniezdia v koži alebo v iných ústrojoch ľudského tela. Žijú na, i v tele 
človečom a tam hostia sa na útraty, mnohoráz na nebezpečie svojho hostiteľa. 
Rastlinní cudzopasníci sú hnilé huby, lesnina, stuchlosť a iné, ktoré zapríčiniť 
môžu rozmanité nemoce, ako ústnu plesninu (Ústne huby), lišaj na brade, 
na hlave a na iných miestach tela, chrasty, prašiny, primet (zánechtice atd*.). 
Zvierací alebo živočíšni cudzopasníci žijúci na koži i v nej sú blchy, vši, 
rôzne červy atď. Cudzopasníci žijúci vo vnútri človeka sú tasomník, (pántli- 
ková hlísta,) trichina a iné rozmanité hlísty. O rôznorodých cudzopasníkoch 
Tozpisovať sa nejdem a síce preto, lebo niektoré z nich sú tak malé, že ich nie 360 DOMÁCI LEKÁR A RADCA je možno ani videť, patria do bakteriologie a pre laika to význam nemá, 
lebo bez drobnohľadu nedá sa zrobiť nič, a k tomu vyžaduje sa zvláštne 
štúdium bakteriologie; po druhé, mnohé z nich nespôsobujú tak rečeno žiadne 
obťažnosti v ľudskom tele. Preto pojednávať budem len o tých najhlavnej- 
ších a tu na prvom mieste sú hlísty. 

HLÍSTY. 

Hlísty sú rôzni cudzopasníci, žijúci v ľudskom tele. Ačpráve hlavné 
ložiská hlíst a červov sú črevá, jednak nachádzajú sa i v modzgu, vo vredoch, 
v ústach, medzi zubami, v mase, v ľadvinách, v pľúciach, v pečeni a pod 
kožou i v nej. Pohovoríme tu o tých najvážnejších hlístach z ktorých prvé 
miesto patrí tak zvanému "Tasomníkovi". 

TASOMNÍK (TAPEWORM). 

Tasomník (Pántliková Hlísta) náleží do radu cudzopasníkov žijúcich 
vo vnútri iných zvierat. U ľudí žije tasomník v tenkom čreve. Obyčajne 
je bielej barvy, jedon konec má veľmi tenký a vyzerá ako guľka — to je 
hlava. Na prednom konci má rydlo a na tom nachádzajú sa háčiky, ktorými 
drží sa tasomník črevných stien. Hneď za hlávkou je tenká šija a za ňou 
na mnoho kúskov odelene telo, vyzerajúce ako pántlika. Tasomník vyrába 
v sebe vajíčka i semeno slúžiace k zaplodeniu. Tie vajíčka nechádzajú sa 
vo veľkom počte v hrubšom konci tasomníka a sú dokonale zaplodené zárod- 
kami tasomníka. Stáva sa, že veľké kusy odrývajú sa od ostatných časti tela 
a po jednom kúsku, lebo razom viac takých kúskov vychádza s výkalami von. 
V tých kúskoch sú zárodky a jestli zviera (sviňa a iné) sožerie takéto zaplo- 
dené kúsky, tie sa potom dostávajú cez steny čriev do obehu krvi a s krvou 
rozchádzajú sa po celom tele. Osádzajú sa ony v pevných čiastkach tela 
ako: vo svaloch, v modzgu, v pečeni atď. a tu premeňajú sa na trudy, vyzera- 
júce ako malé puchierky (Viď obraz 337) a v tých puchierkoch rozvíja sa 
malý tasomník, najprv hlávka, potom šija a za tým rastie celé jeho telo. 
Jestli taký puchierik sa polkne na príklad s mäsom, vtedy začína sa v črevách 
rozvíjať až do celého vyvinutia a z neho znovu odrývajú sa kúsky vajíčkami 
preplnené a vychodia na von. Medzi tasomníkmi rozpoznávame: 

1 ) Tasomník dlhočlánkový ozbrojený. 

(Taenia Solium) Viď obraz 328. 

Malá jeho hlávka (ako hlávka špendlíka) ozbrojená je smotkovkami 
(vssavkami) a okolo tých ovenčujú hlávku háčiky. Pomocou svojho krýdla 
drží sa sliznej blany čriev a cicia tie najpolivnejšie čiastky šťav a pokrmov. 
Dĺžka jeho je niekehy i pár metrov. 

2) Neozbrojený tasomník. 

(Taenia Mediocanellata. ) 
Ten nemá ani rydla ani báčikov a preto nie je tak trapný ako prvý. Na 
hlave má štyri silné smotkovky (Viď obraz 336). Dĺžka jeho môže sa určiť 
na 4, 1 O ba i na 36 nietrov (Viď obraz 327). Žije v tenkom čreve človeka DOMÁCI LEKÁR A RADCA 361 a jeho dozrelé články vychádzajú s výkalami i bez výkalov. Tretí druh ta- 
somníka je: 

3) Brázdohlav. 

(Taenia Lata alebo Botriocephalus Latus. ) 
Brázdohlav má hlávku podlhovatú, bez venca a bez báčikov. Na hla- 
ve má len dve smotkovky, ale tie sú tak silné, že môže sa vpiť najsilnejšie 
do človeka medzi všetkými tasomníkami. Dĺžka jeho je asi 5 do 9 metrov 
a pozostáva asi zo 6000 článkov (Viď obraz 329). 

Opis príznakov oznamujúcich prítomnosť tých cudzopasníkov: 

Závrat v hlave, zvonenie v ušiach, veľká chuť k jedlu, mdlosť; niekedy 
trhanie celého tela zvlášte u detí a u slabších ľudí. Niektorí majú bľadú, 
žltavú tvár, mráčky pred očima, obklopený jazyk, chudnutie, slabosť trove- 
nia; niektorý človek jie ako vlk a naopak, chuť sa môže celkom ztratiť. Pa- 
cienti, zvlášte po sladkých jedlách majú veľkú mdlobu, ako by sa im niečo 
tislo do hrdla, trápení sú zbytočným slinotokom do úst, kvasmi v žalúdku, 
záhou, neporiadnou stolicou, svrbením v konečníku i v nose, nadutosťou 
v bruchu, kolikou v črevách a bitím srdca. Pojedni často vracajú, majú 
bôľ v bokoch a kŕče v bruchu, jedným slovom trpia na všeobecnú slabosť. 
Ženské majú neporiadny mesačný čas a trpia na chudokrvnosť, lebo tasom- 
ník žije vo vnútri na tom najlepšom pokrme, aký prichodí do ľudského tela. 

Najlepším príznakom prítomnosti toho tvora v ľudskom tele je to, keď 
vidíme kúsky vychádzať s výkalami cez konečník alebo samostatne bez výka- 
lov. Sú to články obyčajne bľadožlté a vyzerajú ako makarony. Práve tá 
doba je najlepšia na vypustošenie toho cudzopasníka, keď také jednotlivé 
články vychádzajú z človeka, lebo práve vtedy celý tasomník je slabý a dá 
sa najlepšie oddialiť. Preto dobre je vyzkúmať výkaly, či sa v nich články 
tasomníka nenachádzajú a jestli vidíme, že príznaky sú prítomné, treba mu 
hneď vypovedať vojnu a to bez ďaľšieho odkladania, lebo zanedbávanie 
a nevedomosť môžu mať veľmi zlé následky. 

Liečenie: — 1 ) Vezmime dve uncie (štyri lyžky) kôry granátového ko- 
reňa a varme ho v dvoch pintoch vody za 10 — 15 minút. Z toho odvaru 
užije sa jedna šialka malá každú hodinu, otyri dávky postačia. 

2) Vezme sa pol pinta dyňového semena a varí sa v dvoch pintoch 
vody za 1 5 minút. Z toho popíja sa po šialočke tri razy denne za štyri dni 
a končí sa dávkou ricinového oleja. 

3) Vezmime 15 do 20 kvapiek oleju z kapradia samčieho (Malé Fern) 
večer i ráno. Po tom má nasledovať miešanina z dvoch lyžiek ricinového 
oleja a z jednej malej lyžičky terpetýnového oleja. Jestli by hlísta nevyšla, 
opakuje sa to vo väčších dávkach. 

4) Dobre pomáhateľtiým prostriedkom je terpetýnový špiritus užívaný 
po 1 5 kvapkách na cukre tri razy denne. Asi na štvrtý deň vezmú sa dve 
lyžky ricinového oleja. 

Tu opíšem ešte jeden spôsob liečenia tasomníka, odporúčaný dokto- 
rom A. Muellerom: DOMÁCI LEKÁR A RADCA Najlepšie je chytiť sa do liečenia v sobotu po obede, aby nemocný ne- 
bol v svojom zamestnaní prekážaný. 

Nemocný pripravuje sa posledné tri dni v týždňu k liečeniu ľahkou, jed- 
noduchou ztravou, ktorá nespôsobí mnoho výkalov; zároveň užíva varené 
ovocie, aby stolica bola výdatná. 

V sobotu večer požije pacient dva marinované haringy s kúskom bie- 
leho chleba. V nedeľu predpoludním zrobí si sám alebo si dá zrobiť nasle- 
dujúci liek: 

Chloroform grams 3 gramy 

Výťahu zo samčieho kapradia 
(Tincture of Malé Fern) grams 4 gramy 

Ricinového oleja (Castor oil) grams 90 gramov 

Z tej miešaniny užije sa polovica a na to zapije sa teplej čiernej kávy, 
ktorá odstraňuje špatnú chuť a dráždenie ku vracaniu. Po pol hodiny vez- 
me nemocný ostatok lieku a zase zapije trochu čiernej teplej kávy. Nezadlho 
nastane niekoľkoratná stolica, ktorú najlepšie je odbaviť do nádoby, do ktorej 
sme boli naliali vody. Jestli sa myslí, že tasomník pri stoličke vyšiel, ne- 
chajme nádobu za niekoľko hodín stáť, vylejme potom vodu, pridajme čistej 
vody a neskoršie zase ju vylejme a tak opakujme, dokiaľ sa hlísta od výka- 
lov celkom očistí. Teraz vezmeme tasomníka medzi prsty a pozorne ho pre- 
hliadneme, ale tak, aby sa nepretrhnul a hľadajme hlavičku na tenšom konci. 
Hlavička vyzerá ako hlávka špendlíková, je trochu zabarvená a môžme ju 
poznať slobodným okom. 

Jestli hlavičku nenájdeme, a asi o štyri mesiace zase počínajú vychodiť 
články tasomníka, musíme liečenie opakovať. 

ŠKRKAVKA (ROUND WORM). 

Škrkavkami menujú sa preto, lebo zapríčiňujú akési "škrkanie" v žalúd- 
ku. Sú to tak rečeno asi od 6 do 1 5 inčov dlhé hlísty a ačpráve vyskytujú 
sa zväčša u detí, trápia i dospelých ľudí. Sú to hostia zväčša tenkého čre- 
vaj ale dakedy dostanú sa cez žalúdok i do pažeráka a môžu zapríčiniť du- 
senie a iné neporiadky. 

J AKO MÁME BÁDAŤ, ČI DETI MAJÚ HLÍSTY? 

O tom prekonáme sa, jestli dáme dieťaťu niečo kvasného piť za pár 
dní, ako ku príkladu kyslé víno. Obyčajne po užívaní toho hlísty vychá- 
dzajú. 

Príznaky: — Bľadosť; nechuť k jedlu; boľasť brucha; brucho je tvrdé 
ako by v ňom kameň bol usadený; nútenie ku vracaniu; nepravideľnosť sto- 
lice (raz behačka a druhý raz je zase tvrdá); škrípanie zubov; svrbenie v 
nose a v riťke; nepokojný spánok a niekedy i božec (padúcnica a kŕče). 

Liečenie: — 1 ) Dáme nemocnému za deň ľahkú ztravu a potom citvaro- 
vého semena (Worm seed — Chinopodium), čo možno dostať v lekárňach a 
na to dáme mu ricinového oleja a klistýr. 

2) Vstriekanie jednej lyžky olivového oleju raz denne vyženie hlísty. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 363 3) Obyčajný prostriedok proti hlístam je Santonin. Bere sa od 3 do 5 
granov ráno i večer. K dostaniu v lekárňach. 

4) Deťom možno dávať kriedové mlieko; robí sa takto: do pinty te- 
plého mlieka dáme lyžičku kriedy, po prevarení necháme to stáť, aby sa 
krieda usadla, potom slejeme čistý odvar a dáme z neho piť dieťaťu. 

RUPY (ŠPENDLÍKOVÁ HLÍSTA). 

Špendlíková hlísta nikdy nie je dlhšia ako jeden coľ a zdržuje sa zväčša 
pri malých deťoch. Hlavné ležište tej hlísty je tenké črevo, kde sa vyživuje 
na útraty dieťaťa, ale mnohoráz dostáva sa i do žalúdka a ztadiaľ sa vyvra- 
cia, alebo putuje dolu do hrubého čreva a oddiali sa s výkalami. Tie hlísty 
často vandru j ú z riťky dievčatka do pošvy pohlavných ústrojov, alebo aj do 
iných osôb, ktoré s dievčaťom spia; preto stáva sa, že i iné osoby zachvátené 
bývajú tými bruchožrútmi. 

Príznaky: — Bôľ a napuchnutie brucha; ztrata apetítu; zápach z úst; 
šliamovatá stolica; nútenie a svrbenie riťky; niekedy behačka, zvlášte v noci; 
nervosnosť a bezsennosť tiež trápia zachvátenú osobu. 

Liečenie: — 1 ) Zastriekať malú lyžičku ľanového oleju s dodatkom má- 
lo teplej vody a opakovať vstriekanie každý druhý den. 

2) Daj podľa veku od 4 do 10 kvapiek citvárového oleju (Worm seed 
oil — Oleum Chinopodium) na cukre dva razy denne za štyri dni a za tým 
ricinového oleja. 

3) Vezmi na pint vody: 

Korenie karafiatového (Pink root) 1 lyžičku 
Senný (Senná) 1 lyžičku 

Manny (Manna) 1 lyžičku 

Preceď a dávaj jednu lyžičku alebo viac dva razy denne. Podľa veku. 

TRICHINA ALEBO SVALOVEC. 

(Trichina Spiralis). 

Trichina je dôležitá a síce preto, lebo sa veľmi rozširuje jedením brav- 
čoviny (svifiského mäsa, slaniny atď.) Zavíja sa v malom mechúriku v po- 
dobe malého hrachu vo vláknach svalových niekedy v ohromnom množstve. 
Slobodným okom nemožno na takom nakazenom mase žiadnu zmenu pozo- 
rovať a len pod drobnohľadom možno vo vláknach svalových tie zárodky zi- 
stiť. Jestli sa človek najie takého jedovatého mäsa, môže nielen ochorieť, 
ale i zomreť. Už po 24. hodinách uvolní sa trichina v miešku, to jest škar- 
lupine, ktorá sa rozpustí v žalúdkovej šťave a behom ďaľších 24 — do 48 
hodín vyrastú z uvoľnených týchto zárodkov, ktoré sa medzitým dostaly s 
obsahom žalúdkovým do čreva, celkom dospelé červíky. Ze ako rýchle sa 
plodia tí cudzopasníci, to dokazuje to, že jedna samička má asi 200 mládať 
po každom oplodení a poneváč v čreve, v krátkej dobe, 5 do 8 ráz sa oplo- 
dzuje a rodí, z toho videť, že od jednej samičky pochádza od 1500 do 1800 
živých, docela drobných mládať. Tieto zárodky preniknú stenami črevnými 
a dostanú sa do obehu krvného; z krvi zanesené bývajú do svalstva, tu sa 
zastavia, vnikajú do vlákien svalových, asi za tri týždne vyrastú, po čom sa 364 DOMÁCI LEKÁR A RADCA zavinú do škarlupiny ako háďatá a tak sa to opakuje jedno za druhým. 
(Viď obraz 347 a 438.) 

Asi po 6 — 12 dňoch dostavujú sa prvé chorobné príznaky a síce behač- 
ka, boľasti vo vnútornostiach a zdánUve človek si myslí, že trpí na katar ža- 
lúdka. Po troch-štyroch týžrňoch pridružujú sa boľasti vo svaloch a tu tiež 
myslí sa, že je to rheumatismus ; konečne od 4 do 6 týždňov nastane alebo 
smrť alebo človek opäť ozdravej e. Z toho videť, že svalovec (trichina) je 
veľmi nebezpečným hosťom človeka. Jednoduché nasolenie a údenie mäsa 
nezničí trichíny a 40 grádová teplota tiež ich neusmrtí a len teplota od 50 
grádov vyššia môže ich usmrtiť. Pravda, že vláda dala nám zákony, podľa 
ktorých mäso má byť drobnohľadom prehliadnuté, avšak také prehliadnutie 
je nie absolútne spoľahlivé, poneváč nie je možno každý kúsok mäsa zvlášte 
prehliadnuť a preto jediný a najistejší spôsob je, keď mäso dobre vypečieme 
alebo uvaríme. Mäso úplne hotové musí byť šedej barvy a vôbec i zvonku i 
zdnuká dobre vypečené a nemá z neho nikdy, keď sa krája, vytekať pod tla- 
kom noža červená šťava. 

Liečenie J— 1 ) K udržaniu síl srdca má často veľký význam káva, čaj 
s koňakom alebo s vínom. 

2) Horké čaje, horké bittersy, od vary s prídavkom červeného piepru. 

3) Kúpte si v lekárni 

Syrupi Ipecacuanhae 2 ounces 

a užívajte z toho jednu lyžku každých 20 minút a za tým niečo na prehnanie 
(ricinový olej alebo tabletky). Alebo 

4) Kúpte si v lekárni nasledujúcu miešaninu: 

Tetramethyli thionin-chloridi gr. XXX. 

Šaloli dr. Vi 

Misce et pone in capsulas No. XXX. 
Z tých kapsuliek užíva sa jedna každé štyri hodiny. 

vSi. 

Vši sú trojaké a síce vši vlasové, na hlave, vši šiat a mrie (vosky — 
alebo ako ich pojední menujú "mandavošky" ) . Všetky tri vyvolávajú veľké 
svrbenie a človek musí sa škrabať, čo mnohoráz spôsobuje dlhotrvajúce kož- 
né nemoce ako lišaje a iné. 

I. Voš hlavy množí sa na hlave, vo vlasoch a to tak rýchle, že v krát- 
kom čase stisíceronásobní sa. Vyskytuje sa zväčša u detí, avšak i dospelí 
ľudia nerobia výnimku, menovite ľudia, ktorí nestarajú sa o čistotu tela a 
šiat. 

1 ) Prvým liekom je čistota. Treba vlasy ostrihať a hlavu vymyť 
soľnou vodou, do ktorej dáme pár kvapiek anisového olejku. Hlava má 
byť držaná chladno, lebo v teple sa vši vzmáhajú. 

2) Umývanie hlavy rozpusteným špiritusom. 

3) Kamenec rozpustený vo vode je tiež nepriateľom vši. 

4) Sirková masť a slabá, vodou dobre rozpustená karbolová kyselina 
(karbolová voda) je tiež dobre účinkujúca. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 365 5) Kúpte si v lekárni nasledujúci liek: 

Fl. Extr. of Stavesacre 1 fl. ounce, 

Acetic Acid Diluted 1 5 ounces. 

S tým umývadlom treba hlavu umývať dva razy denne. 

6) Viď masť proti všom v obsahu "Všivec". 

II. Voš šatná zdržuje sa len v šatách, v obrubkách prádla, v košeľach 
a gaťach. Tie vši sú väčšie než vši hlavy a spsobujú nepríjemné svrbenie 
miest, kde sa usalašily. 

Liečenie: — I) Vy varenie šiat; vymývanie miest karbolovou vodou; vy- 
mývanie celého tela káfrovým špiritusom alebo kamencovou vodou (Alum). 

III. Mrľa (vOska — mandavoška) zdržuje sa na pohlavných, chlpami 
zarostnutých miestach, pod pazuchou atď. Proti tým cudzopasníkom naj- 
lepšie je masť zo živého striebra (Blue ointment), s ktorou natreme miesta 
zachvátené ku príkladu večer, a ráno potom dobre sa vymyjeme. Tá masť 
je dobrá proti všetkým všom, ale má sa dať pozor, aby sa z nej mnoho na 
telo nedávalo, poneváč je to otrava a pri silnom natieraní môže spôsobiť 
zlé následky. 

MOĽ. 

Mole sú malé motýlkovité živočíchy. Najdôležitejšie sú z nich šatne a 
kožušné mole, ktoré okolo apríla kladú vajíčka do šiat, tu sa vyvíňajú a 
stávajú sa potom škodlivými periu, vlneným látkam, kožušine atd*. Proti 
moľu odporúčajú sa nasledujúce prostriedky: 

1 ) Vyvesovanie šiat na čerstvý vzduch (na slnce), ale len cez deň lebo 
v noci mole lietajú a kladú vajíčka. 

2) Vložíme do šiat niektorý z nasledujúcich prostriedkov: Komanicu 
lekársku, ľanové semeno, divý rozmarín, papriku, orechové lístie, chmeľ a 
matu. 

3) Dobré služby koná skalica (Green vitriol — zelený liadok) smieša- 
ná s pelyňkom. Rozmiešaj štvrť funta skalice s jednou unciou pelyňku a 
tým práškom posyp veci, ktoré chceš pred moľami zachrániť. 

4) Paprika, káfor, ľanové semeno, v mieškach do šatníka vložené, 
hubia mole. 

5) Pijavý papier do terpentýnu namočený a do šatníka vložený; alebo 
vykurovanie tabakom, octovou parou atď. vyhladia moľ úplne. 

Natieranie kožušiny a iných látok terpentýnovým olejom (špiritusom) 
je tiež odporučovania hodné. 

SUCHÝ MOĽ (FAVUS). 

Suchý moľ alebo favus je nákazlivá, rostlinným cudzopasníkom (Acho- 
rion Schoenleinii) spôsobená choroba. Jej hlavným sídlom je vlasovíta časť 
hlavy, ale vyskytuje sa i na iných miestach ako na rukách, na predloktí, v 
brade, vo fúzach a na okolí nechťov. Povstáva tak, že príživník vniká do 
vlasových cibuliek, zničí ich a na tom mieste otvorí sa žltý strup, ktorý pomaly 
vbije sa do kože hlavy a v podobe lupín rozlieza sa. Z lupín robia sa strupy. 366 DOMÁCI LEKÁR A RADCA chrasty, ktoré vydávajú nepríjemný zápach a pri zanedbaní rýchleho Hečenia, 
celá hlava oplešiveje. Jestli napáda nechty, pôsobí zapálenie a jatrenie sa 
prstov. 

Liečenie: — Najprv treba zmäkčiť strupy vlhkými obkladmi, mydlinami 
alebo karbolovým olejom. Ochorela vlasy dľa možnosti sa po vyťahuj ú k 
umŕtveniu príživníkom doporučuje sa vymývanie miest jedno-procentovým 
špiritusom sublimátovým, peruánskym balsámom alebo sirkovou masťou. 

KOMÁRY. 

Títo krvossavci prenasledujú ľudí i zvieratá j ako vo dne tak v noci, 
ssajú krv a po bodnutí spôsobujú svrbenie a napuchnutie. Proti komárom 
radí sa klinčekový olej (Oil of Clo ves) alebo olej z maty peprnej (Oil of 
Peppermint). Blahovičníkový olej (Oil of Eucaliptus) tiež pomáha; s tým 
natierame čelo, tvár, šiju a ruky, ale akonáhle zápach sa tratí, musíme natiera- 
nie opakovať. V Poludňovej Amerike namáčajú šatku s Eukaliptovým 
olejom a položia ju na vankúš (na zahhlávok) v noci; okrem toho natierajú 
si ruky, čelo, tvár, atď., tým olejom a hovoria že je to výborným prostried- 
kom proti komárom. (Ďalšie recepty udávame v "Domácej Lekárni". Viď 
obsah.) 

MUCHY. 

muchách sme už písali pod záhlavím "Mucha Širiteľkou Nákazy" 
(Viď obsah). Tu podáme len spôsob, jakým sa môžu muchy vyhnať z domu 
a tiež aj zničiť. 

1 ) Daj na tanier asi dve lyžky na prach potlčeného čierneho piepru, 
nalej naň teplého mlieka, posyp to všetko cukrom a postav do izby. Alebo 

2) Naplň niekoľko šialok bobkovým olejom (Laurel oil) a postav šialky 
na rôzne miesta v izbe; nechaj dvere i obloky otvorené a muchy zanechajú 
izbu. 

3) Tým samým spôsobom môžeme chrániť kuchyňu od múch; tu do- 
dáme ešte to, že v kuchyni môžeme nakvapkať bobkového oleju na dvere i 
na obloky pár kvapiek a muchy zostanú pekne vonku. 

4) V lekárňach predávajú sa rozmanité prášky medzi ktorými spom- 
neme tu pyrethrumový prášok (Persian Insect Powder). K dostaniu v každej 
lekárni. O ďalších receptoch viď "Domácu Lekárňu" v ob.sahu. 

BODNUTIE HMYZOM. 

Pri akomkoľvek uštipnutí v prvom rade máme odstrániť žihadlo, kde 
sa to dá zrobiť, a potom hneď priložíme na uštipnuté miesto v studenej vode 
vykrútený ručník (zimný obkladok) alebo chladnú hlinu. Mnohí vymývajú 
zastihnuté miesto vodou octovou, iní soľou rozpustenou vo vode, alebo 
káfrovým špiritusom, hoiffmanskými kvapkami atď. Poneváč pri každom 
uštipnutí cítime svrbenie a miesto napadnuté puchne, preto dobre je prikla- 
dať studené obklady. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 1 ) Bodnutíe komárom pôsobí nepríjemné svrbenie, čomu odpomôžeme 
ammoniou (Spirits of Ammonia) alebo hneď po bodnutí vymyjeme zastih- 
nuté miesto soľnou vodou. (Viď obsah "Komár".) 

2) Proti štípaniu bĺch pomáha indigo: prikladá sa na poštípané miesta. 

3) Ked' nás včely, osy atd*. poštípaly, máme priložiť na poštípané mie- 
sta kúsok cibuli a opakovať také prikladanie čerstvej cibuli každých 1 5 minút. 

4) Flanelový obkladok namočený do horúceho šmalcu a priložený tak 
teplý, ako môžme vystáť na miesto poštípané, zastaví bôľ a napuchnutie. 

4 

5 ) Keď nemáme po ruke vyššie opísané veci, priložme na zachvátené 
miesto blato alebo hlinu a opakujeme viac ráz až bôľ a svrbenie prestane. 
XXI. KNIHA. NÁRUŽIVOSTI (PASSIONS) DFa životných zkúseností a dľa spisov iných spisovaterov. fc.^>;- 
OBRAZ 347. "Bo čo smysel múdrych, rozsudných nezoii, 
to v svojej prostote detí vidia oči." 370 POMACI LEKÁR A RADCA NÁRUŽIVOSTI. 

"Srdce synov ľudských plné je zlého a bláz- 
novstvo pridrží sa srde ich, dokiaľ živí sú a 
potom umierajú." 

Náruživosti sú čiastočnou úpravou sebelásky. Zachovanie človeka je 
stredišťom, ku ktorému všetky jeho náklonnosti a činnosti sústredňujú sa. 
Človek má záľubu do toho, čo je pekné a vyhybuje sa všetkému, čo ho môže 
uraziť. Záľuba a boľasť sú plodnými živľami všetkých náruživostí. Záľuba 
môže byť veľmi krátka — na okamžik — alebo môže byť trvalá. Stálosť 
záľuby zakladá blažennosť, Cím je väčšia záľuba, tým horšie cítime jej 
ztratu. Ztrata záľuby je počiatkom strachu, ku ktorému pripojuje sa nádej, 
lebo tie dve náklonnosti z jedného prameňa pochádzajú, t. j. možnosť dobré- 
ho alebo zlého. Keď je nádej ztratená, strach tvorí starosť. Po dlhej 
starosti nastúpi zúfalosť a jestvovanie stane sa ťarchou. Takto tvoria (for- 
mujú) sa náruživosti. 

Náruživosti dedíme od našich rodičov, rodíme, reistieme s nimi a mohli 
by sme ich pomenovať mravným teplomerom, spravujúcim celý náš organis- 
mus a vplývajúcim denne na naše zdravie. Je to vrodený prameň sebelásky, 
následkom ktorého ideme za takými veciami, ktoré robia nás blaženými. 
Človek prirodzene nie je stály a vždy usiluje sa zmeniť svoje citlivosti. Náhle 
je jeho zvedavosť s novou záľubou uskutočnená, jeho citlivosť premení sa 
na obdivovanie. Taký pocit môžu mať len veľkodušní ľudia. Ináč je to s 
málodušnými, ktorí sú obyčajne závistliví, a keď vidia suseda, že má niečoho 
viac, než oni, závisť ich natoľko opanuje, že si rady neznajú. 

Pojední učitelia mravovedy zatracujú náruživosti a usilujú sa prerobiť 
človeka na samorušeň (Automaton), ale ich práca je daromná, lebo človek 
bez náruživosti skoro ani žiť nemôže a ako sa zdá, sú potrebné v živote. 
Avšak to tvrdenie týka sa len miernych a nie prehnatých náruživostí. Ne- 
môžem tvrdiť, že dobré vyučovanie, vychovanie, filosofia, bohoslovie nemôžu 
zmierniť a obmedziť náruživosti, — niekedy u niektorých ľudí — ale človek 
bez náruživostí musel by byť alebo Bohom alebo bláznom. Sám Kristus 
hovoril, že ťažko je im odopreť. ("Duch zaiste hotový jest, ale telo ne- 
mocné." Mat. XXVI. 14.) 

Rozdiel medzi jedným človekom a druhým je ten, že prvý panuje nad 
svojimi náruživosťami a druhý je nimi opanovaný; ten posledný nikdy ne- 
bude šťastlivým, stane sa mrzutým, zvadlivým, nespokojným, kráti si život, 
stane sa staviteľom svojho pôvabu a bieda musí byť výsledkom jeho práce. 
Malý potôček spúšťa sa dolu horou a s príjemným hulčaním pomaly tečie 
ďalej cez čarokrásne priestory, lúky a doliny okrášľujúc a obohacujúc dejište 
prírody; ale keď sa srútí v násilný hučiaci ručaj, vystúpi z koryta a trhá 
všetko, čo je mu v ceste, zanechajúc za sebou spustošenie, vtedy je to už nie 
krása; tak je to i so zkrotenými náruživosťami a žiadosťami; sú osožné a na- 
opak: rozpustilé náruživosti môžu byť následkami najväčších bied ba i smrti. 

Preto, keď chceme, aby potôček nášho života bol čistý, starajme sa, aby 
jeho prameň nebol nakazený. Keď chceme žiť v blaženosti, pri zdraví a 
pokoji, držme náruživosti na uzde. DOMÁCI LKKAR A RADCA 371 XXXVIII. TABUĽKA. 
Obľ. 354 Obr. 355 Obr. 356 Obr. 357 NÁRUŽIVOSTI. OBRAZ 348. Poľovačka (ŠFachetná náruživosť). 

OBRAZ 349. Trpenie, smútok. 

OBRAZ 350. Symbol bohatstva. 

OBRAZ 351. Bankrot na duši i na tele. 

OBRAZ 352. Láska — Nádej. 

OBRAZ 353. Závistlivec — Skupáň. 

OBRAZ 354. Strach. 

OBRAZ 355. Zádumčivosť. 

OBRAZ 356. Hlúposť; chytil sa za uši čižiem a chce sa preniesť cez plot. 

OBRAZ 357. Lakomec. Diabol mu pomáha nahromadiť peniaze. 

Nateraz pohovoríme si len o niekoľkých náruživostiach; o ostatných po- 
jednávať budem v mojej knihe "Physologia", ktorá tiež bude vydaná. ŽIAĽ. 

"žiaľ je katom duše." — (Chrisostom.) 

Žiaľ je jedna z najhorších náruživostí; žiaľ mučí telo i dušu, žerie, hry- 
zie srdce, katuje, trápi človeka, páli horšie než oheň. Žiaľ je stála vojna bez 
konca. Každá dráždivosť je strašná, ale žiaľ náleží k tým najhorším. Žiaľ 
robí človeka starým, suší telo, chradne tvár, chladí srdce, ničí žalúdok, od- 
berá chuť k jedeniu a zapríčiňuje nespavosť. V Sv. Písme čítame, že Kristus 
bol zaliaty krvavým potom od žiaľu. Alebo: "Srdce veselé občerstvuje jako 
liek, ale duch zkormútený vysušuje kosti." (Prísl. XVII. 22.) Dávid kričí. 
že "Zomdlený som a zlámaný prevelice revem pre úzkosť srdca svojho." 
(2alm 38:9.) "Uvädla zármutkom tvár moja, duša moja i život môj." 372 DOMÁCI LEKÁR A RADCA (Žalm 31 :10.) Svätý Pavel v Epištole II. ku Kor. VII: 10 píše, že "Zármu- 
tok sveta spôsobuje smrť." Slovenské príslovie hovorí: "Puklo mu srdce 
od žiaľu." Plutarch píše, že žiaľ je príčinou zbláznenia a mnohých iných 
chorôb, ale zvlášte ťažkomyseľnosti (melanchólie). 2iaľ je veľká duševná 
nemoc, pri ktorej bohužiaľ, medicínu v lekárňach nenájdeme. 

OBAVA — STRACH. 

strach snižuje životnú silu. 

Strach je sestrou žiaľu. Jak od žiaľu, tak aj od strachu mnohí umierajú. 
Nastrašený človek strasie sa a hneď ho pot oleje. Raz je mu horúco a zase 
zimno. Od strachu červenej e alebo bľadne tvár, srdce klope ako mlatok, 
reč a pamäť sa ztratí, takže človek nemôže ani hovoriť, ani nepamätá o čo 
ide, nevie čo robí, kde je, čo sa s nim vodí. Strach je veľkým nepriateľom 
človeka a kto mu- dvere otvorí do svojho vnútra, ten odpoly prehráva válku 
v svojom živote, či je to válka proti nedariteľnosti alebo proti chorobám. 
Obava a strach sú mnohoráz príčinami najväčších nemocí. Mnohý človek 
pojaviac sa na javišti, nemôže slova preriecť od strachu. Strach a obava 
sú hate nášho predsavzatia. Vitus hovoril, že "nič nemôže byť mízernejším 
než strach." (Nulla est miseria major quam metus. ) V strachu namyslíme 
si veci. ktoré sa pravdepodobne ani nestanú a tým nadobúdame si strasti a 
trpkosti. Obava pred chorobami, strach pred smrťou, obava pred ztratou 
majetku, strach pred duchami, strach a obava vo dne a v noci, strach a nič 
len strach tyranuje človeka. Správne píše jeden anglický básnik (to čítame 
i v Senekových spisoch), že 

"Their souľs affright, their heart amazed quakes. 
The trembling liver pants in the veins and aches." 

Plutarch píše, že žiadny iný pocit také zmeny na tele i na duši nespôso- 
buje ako strach; rýchlo vypovedané slovo, neočakávaná novina, nech je ona 
dobrá alebo zlá, odberá spánok, chuť k jedlu a znepokojuje nás telesne i 
duševne. 

ZÁVISŤ — ZLOMYSEĽNOSŤ. 

"život tela je srdce zdravé, ale hnis v ko- 
stiach je závisť." (Prísl. 16, 30.) 

Závisť je všeobecná, nevyliečiteľná nemoc — tak rečeno prirodzenosť 
človeka závideť blížnemu jeho dariteľnosť. Je to ľútosť nad dohrami blíž- 
neho, ať to bude prítomnosť, prešlosť alebo budúcnosť. Ako moľa žerie 
súkno, tak závisť nivočí človeka. Závisť a zlomyseľnosť sú dvaja "bratran- 
ky", lebo vávistlivec vidiac, že sa jeho blížnemu dobre darí, nielen že mu 
to závidí, keď vidí, že jeho blížny má mrzutosti a starosti, ba i väčšie ško- 
dy, teší sa nad jeho nešťastním. Závisť je počiatkom pekla na tomto sve- 
te, náruživosť, ktorá sa nedá odpustiť. Skoro každý hriech pôsobí akýsi pô- 
žitok, pri každom hriechu nájde si hriešnik dajakú výhovorku; ale závistlivec 
nemá ani pôžitku, ani výhovoriek. Mnohé hriechy len za chvíľku trvajú; 
pažravý sa nasýti; hnev popustí človeka, ba i nenávisť má svoj koniec, — 
ale závisť nikdy neprestáva. Ženské sú ešte závistlivej šie, než mužskí. Žen- 
ská vidiac susedku peknejšie oblečenú, brilliantami ozdobenú, nahnevá sa a DOMÁCI LEKÁR A RADCA 373 jako vlčica nemá pokoja, nemá odpočinku, vadí sa sa mužom, vadí sa so 
susedmi, bije deti, lopatuje a perie každého jazykom, kričí, vrčí, hreší, oho- 
vára, niekedy plače a trpí jak vo dne tak v noci. 

Markus Aurelius píše, že čítal rôzne knihy gréckych, židovských a chal- 
dejských spisovateľov, radil sa tých najväčších a najslávnejších mudrcov o 
lieku proti závisti, avšak takýto liek nájsť nemohol. "Len jeden liek je proti 
závisti", hovorí on, "a to je; vzdať sa všetkej blaženosti a stať sa nešťast- 
ným na veky." 

I v Sv. Písme čítame o tejto náruživosti. Ráchel, nemajúc detŕ, závi- 
dela svojej sestre. (Gen. ) Kain zabil Ábela zo závisti. Dávid tiež trpel na 
tú nemoc, jako to môžeme čítať v jeho žalmoch. Bratia Jozefa nenávideli. 
("A když videli bratia jeho, že ho miluje otec jejich nad všetkých bratov, 
nenávideli ho, ani nemohli k nemu pokojne prehovoriť.") 

ZÁVIDENIE, NENÁVISŤ, NESVORNOSŤ. POMSTA. 

"Nenávisť vzbudzuje sváry." (Prísl. 10, 12.) 

Závidenie, nenávisť, nesvornosť a pomsta sú výhonkami z koreňa závi- 
sti, o ktorých Valerius píše, že sú to "SERRAE ANIMAE" — čo značí svine 
duše. Človek, trpiaci na tie náruživosti, zahorí pomstou proti blížnemu a 
teší sa jeho úpadku, jeho mrzutosti. Avšak škodí si tým sebe samému, lebo 
žiali, vzdychá, stone, pokrm nepríde mu k úžitku, žalúdok, črevá, srdce ne- 
prestajne trpia, telo jeho schne, nemá potechy na tomto svete, všetko sa mu 
zbridní, nenávidí nikoho, ale ani jeho nikto nenávidí a preto takýto nešťast- 
ník má dať pozor na seba, lebo pomsta škodí jemu samému horšie, než to- 
mu, na kom sa chce pomstiť. Ktokoľvek je ten, koho pomstou prenasledu- 
ješ, on môže ťa obísť, ale ty nemôžeš sa jemu vyhnúť, lebo celá tvoja sústava, 
celé tvoje telo, celá duša preplnené sú ním, kdekoľvek sa nachádzaš, on je 
s tebou, je v tvojom srdci, nosíš v sebe nielen toho, na kom sa chceš pomstiť, 
ale tvoju celú zkazu, si ako väzeň v žalári a kým si preplnený zlomyseľno- 
sťou, závodením, nenávisťou, nesvornosťou, pomstou, nemôžeš byť ani šťast- 
ným, ani zdravým. 

Málo je spoločnosti, málo domov, v ktorých by tá pliaga nepanovala 
bez výnimky či je to kráľ, alebo žobrák. Správne píše jeden anglický bá- 
snik, že: 

"A potter emulates a potter; 

One smith envies another; 

A beggar emulates a beggar; 

A singing man his brother." 

Zaiste šťastlivší by bol národ, šťastlivej šie celé pokolenie ľudské, jestli 
by nebolo toľko závidenia, nesvornosti a pomsty, jestli by odpustil jeden 
druhému ako to Pán Boh prikazuje. Ale človek je dráždivé, opačné, pyšné, 
odbojné, zlomyselné, závistlivé stvorenie, hryzie, kuše, trhá, ohovára, pre- 
nasleduje, tyrani jeden druhého, z čoho povstáva peklo ducha, choroby 
tela a nespokojnosť na svete cez celý život. Človek trpiaci na takéto náru- 
živosti, darmo chodí za liekami tela, darmo chodí k lekárom, aby mu lieka- 
mi pomáhali, lebo taký liek nenájde. Vyliečiť sa treba z duševnej nemoce 
— náruživosti a zaiste uzdravené bude i telo tvoje. DOMÁCI LEKÁR A RADCA HNEV. 

"Hnevať sa, nie je žiadne umenie; to urobí 
každý pes, každá mačka, každý zver; ale o 
mnoho väčšie umenie je sebaopanovať, a toto 
umenie sluší len človeku." 

Hovorí sa, že hnev je dočasná šialenosť, lebo v prvom okamžiku hnevu 
niet žiadneho rozdielu medzi nahnevaným a šialeným človekom. Od hnevu 
iskria sa oči, ako oheň, zuby škrípajú, jazyk bľabotá, tvár bľadne, červenej e 
alebo žltne, mení sa s okamiku na okamih. Hnevlivec je ako slepý — má 
oči a nevidí; hnevlivec je ako hluchý — má uši a neslyší; hnevlivec je ako 
nemý — má jazyk a nemôže hovoriť; hnevlivec hreší, preklína, trepe všetko, 
čo mu príde pod ruky, prisahá, bije sa s druhými. Hnev robí človeka straš- 
ným, niekedy zabijačom a najhorším nešťastníkom na svete. U niektorých 
hnev trvá len za pár minút a potom nastane plač. Hnev je diablom človeka 
a môže sa skončiť pekelnou prácou. Často počúvame tieto slová: "Tak sa 
hnevá, dobre nepukne od zlosti," alebo "Hnevá sa ako by mal z kože vysko- 
čiť" atď. Tvrdí sa, že z hnevu po vstáva: krvotok, vracanie, behavka, roz- 
plynutie žlče, trasenie údov, zajíkavosť, nemota, kŕče, zatvrdnutie, nemoce 
pečene, porazenie údov, lámka a mnohé iné nemoce. Citlivé osoby musia 
nadovšetko vyhýbať príležitostiam, ktoré k hnevu povzbudzujú; a keď im je 
nemožno mravným následkom celkom vyhnúť, fyzickým môžu vždycky. 
Následkom hnevu povstávajú mnohé hriechy na svete; hnev je tým perom, 
ktoré všetky ostatné náruživosti, zlozvyky, hriechy v nás pohybuje a to vždy 
k našej telesnej a duševnej škode. 

Zlosť, hlúposť, podlosť a tajné intrigy môžu nás často priviesť do roz- 
pakov; o to postarajú sa naši blížni, susedia atď. Kto chce v takých hnevu- 
plných chvíľach múdre pokračovať, aby mu hnev na zdraví neškodil, nech 
si zapamätá nižšie udané rady: 

1 ) Netreba jesť počas hnevu, lebo v tých chvíľach slina je jedovatá, 
pokrm nepríde k úžitku a následkom toho nastávajú choroby žalúdka a iné. 

2) Nepiť ani víno, ani pivo ani pálenku; mnohí stali sa nešťastníkmi 
len preto, že sa počas hnevu podpili a potom urobili niečo takého, čo im 
zničilo celý život. Keď je človek rozbúrený, nech si umyje telo octom, po- 
miešaným vodou, nech pije po glgoch studenú vodu a nech vyjde na pre- 
chádzku do lona Božskej prírody, tam nájde potechu duše a liek proti hnevu. 

NESPOKOJNOSŤ — BIEDA. 

"Duša sýta pohŕda medom, ale duši lačnej 
každá horkosť je sladká." 

Človek od samého narodzenia podrobený je rozmanitým nespokojno- 
stiam a biede. Každý deň prináša mu dajaký smútok, dajaké nešťastie, da- 
jakú mrzutosť. Ráno vstáva veselý, bystrý a večer môže byť najsmutnejší. 
Človek nie je nikdy celkom uspokojený, vždy mu niečo chybí. Jeden je 
bohatý, má všetkého dosť, ale svedomie ho trápi a nemôže požiť svetské 
dary, ako by chcel; druhý je šľachetný, dobrý, ale úbohý; tretí má majetok, 
má potechu v rodine, ale nemá zdravia; štvrtý má nepokoj s deťmi alebo so 
ženou, jedným slovom obráťme sa kde chceme, všade nájdeme nespokojnosť, 
biedu, smútok, žiaľ, nemoce a atď. Žiadne iné stvorenie nie je tak nešťastné, 
ako človek, lebo on je biedny na tele a na duchu, biedny na rozume, biedny DOMÁCI LEKÁR A RADCA 375 na srdci, biedny keď spí a biedny keď sa prebudí. Kamkoľvek sa obráti, 
všade ho čaká bieda, nespokojnosť alebo dajaké nešťastie. Celý jeho život 
je len pokušenie a on musí snášať jeho nespokojnosti a ťažkosti. "Človek 
narodzený zo ženy je krátkeho veku a plný lopoty." (Job XIV. 1.) "Telo 
jeho, kým žije, boľasti okúsi, a duša jeho v ňom kvíli." (Job XIV. 22.) 
"Všetky dni jeho sú boľastné a zamestnanie jeho hnev, takže ani v noci neod- 
počíva srdce jeho . . . Všetko márnosť a trápenie ducha a nič nie je užitoč- 
ného pod slnkom. (Kaz. II. 23. 11.) Príchod, postup, návrat, východ: 
na počiatku príchodu na tento svet slepota uchytí nás, potom neskoršie práca, 
zanedlho zase musíme sa nazpät navrátiť a konečne vyjsť z tohto sveta, na 
ktorom sme nič iné nerobili, len chyby a ničoho neužili, okrem smútku, biedy 
a zármutku. Premárnime najlepšie dni nášho života, žijeme sporný, nespo- 
kojný, búrlivý, melancholický, nešťastný život a ako Salamon píše: "všetko 
je márnosť a trápenie ducha". (Kaz. I. 14.) Keby sme mali Samsonove 
vlasy, Milovu silu, Skanderberove rameno, Šalamonovú múdrosť, Absolónovu 
krásu, Kroesusové poklady, Caesarovu hodnotu, Alexandrovu smelosť, 
Demosthenesovú výmluvnosť, Gygesov prsteň, Perseusového Pegasusa a 
Gorgonovú hlavu i to všetko neučinilo by nás absolútnymi, uspokojenými a 
pravdivé šťastnými, ľ 

Mnohí si myslia, že králi, bohatí ľudia sú šťastní, lebo majú všetkého 
dosť; ale tomu je nie tak. čím je človek na vyššom stupni, tým väčšia je jeho 
odpovednosť, tým väčšia je starosť. Úbohý nebojí sa vyjsť na ulicu, slobodný 
je, môže si chodiť kde sa mu páči; ale kráľ, alebo boháč ešte ani tejto slo- 
body nemá, lebo vždy má strach, že ho dakto zamorduje, že ho dakto okrad- 
ne, že ztratí majetok atď. Jestli si to všetko rozvážime zaiste vykríkneme 
s Jeremiášom: "Zlorečený je deň, v ktorom porodila mňa matka moja . . . 
Prečo som len zo života vyšiel, aby som okúsil ťažkosti a ziármutku, a aby 
ztrávené boly v pohanení dni moje?" (Jer. XX. 14 — 18.) 

TÚŽBA — CTIŽIADOSŤ. 

"Nikto nestojí tak vysoko, aby nemohol ešte 
kráčať a nikto tak nízko, aby nemohol ešte 
spadnúť." 

Obe dobré jestli sú mierne; ale prehnané žiadosti sú zaiste zkazyplné. 
Veľká túžba za slávou robí nás ctižiadostnými; túžba za majetkom sadí 
semeno lakomstva v našej duši atď.; sú to ako morfium alebo ópium, — tie 
strašné jedy — ktoré na počiatku tíšia bôľ, ale skôr-neskôr zaplatíme za 
ich tíšiacu silu. Ctižiadostný je otcom závisti a matkou pretvárania (hypo- 
krytstva). Ctižiadostný je vždy v trápnom boji, pomútený, neistý, bojazlivý, 
podozrivý, ktorý nechce obraziť nikoho ani slovom, ani skutkom a predsa 
lichotí (šmajchľuje), vysluhuje, klania sa, tlieska, čaká pri dverách s poníže- 
nosťou a keď potom vidí, že to všetko namáhanie je daromné, zatrasie sa 
srdce jeho ctižiadosťou, potom žiada, chce, chytí sa horších prostriedkov, len 
aby svoj cieľ dosiahnul, prepláca, obetuje, len aby svojej prekliatej ctižiadosti 
z;adosť učinil, podrobí sa všetkým podmienkam, tratí čas, peniaze, zdravie, 
zanechá rodinu, presedí celé noci bez odpočinku a čo potom? Náhle docielil 
to za čím bažil, nie je uspokojeným, pľazí sa vyššie a vyššie a nikdy sa na 876 DOMÁCI LEKÁR A RADCA vrch nedostane, lebo človek čím viac má, tým viac chce a spokojný nie je 
nikdy. 

To samé môžeme povedať o sebeláske, pýche a márnomyseľnosti. 

SKÚPOSŤ — LAKOMSTVO. 

"Nič sme zaiste nepriniesli na tento svet, bez 
pochyby že i odniesť nič nemôžeme." (1. Ep. 
Pavla k Tim. 6, 7.) 

Vojna, úžera, klam, násilie, luhanie, kri- 
voprísaha, kliatba sú príčinami skúposti a la- 
komstva. Tá chvátavosť, aby čosi získať; to 
pridržanie sa, aby to, čo sa získalo, zadržať 
sa dalo; tá nechuť vydať to, čo sme si nado- 
budli, či to nadobudnutie je správne a či nie, 
sú putá, do ktorých sa sami okúvame. Ča- 
sto hrešíme proti Bohu i človeku, len aby sme 
čímviac nadobudli. Dychtivosť po peniazoch 
je koreňom všetkého zla. O tom i S v. Pavel 
v 1. Ep. k Tim. VI: 10. píše, že: "Koreň zaiste 
\šetkého zlého je milovanie peňazí." La- 
komstvo je ustavičná pliaga, proti ktorej lieku 
nieto na celom svete. Lakomec usiluje sa na- 
dobudnúť všetko čo vidí, žiadnemu nič nedo- 
praje, všetko len pre seba hrabe, čím. viacej 
má, tým viacej chce, závidí si i toho, čo zjie, neverí nikomu, bojí sa každého, 
nemá radosti v úsmevu ženy, neteší ho nič, len peniaze. Lakomý človek 
nemá pokoja a nikdy ho nenájde; je on sluhom zlata, nepriateľom človečen- 
stva, svojej vlastnej rodiny, ba aj samého seba. Lakomec bojí sa priateľov, 
aby od neho nepožičali; bojí sa nepriateľov, aby ho neokradli; bojí sa úbo- 
hých, bojí sa bohatých a ačpráve má všetkého dosť, vždy sa obáva, že ne- 
bude mať z čoho žiť. Lakomec umiera bohatý, ale žije ako sviňa a ačpráve 
na druhý svet nič so sebou neodnesie, závidí si ešte aj to, čo mu je k vydr- 
žaniu života potrebné. 
CHARAKTER — STATOČNOSŤ — DOBRÝ CHÝR. "Charakter je najvzácnejší majetok — je 
šľachetného človeka hradom a veľkého muža Tá trojka je najneocenitelnejším pokladom človek, ktorý jestli premár- 
nime, nazpät kúpiť nemôžeme a ked* sme ho zhubili, nenapravíme ho nikdy. 
Bez dobrého chýru, bez dobrého charakteru peniaz nemá ceny, stav nemá 
hodnoty, krása nemá pôvabu a vek nemá sa v úctivosti. Ztratený majetok 
môžeš si časom nazpät nadobudnúť, ale ztratený charakter nikdy. Jestli 
ztratíš zdravie, často nájdeš liek, ktorý ťa vylieči, ale proti ztrateniu chara- 
kteru liek nenájdeš na celom svete. Po otcovi zanechaný dobrý chýr a cha- 
rakter značí pre deti viac, než peniaze. Preto pamätať treba, aby si každý 
človek charakter a dobrý chýr nadobudnul a potom ho aj zadržal. Z.e čo 
značí dobrý charakter, o tom písal som obšírnejšie v Kapitole "Zdaritelnosť", DOMÁCI LEKÁR A RADCA 377 lebo bez dobrého chýru, bez charakteru a statočnosti zdar, stály zdar je ne- 
možný. 

VPLYV SPOLOČNOSTI. 

Jestli chodíš s kurhavýmí i sám budeš kuľhať. 

Keď chceš, aby ti druhí úctu dávali, — aby ťa ctili — drž sa v spoloč- 
nosti dobrých a ctených. Spisovateľa poznávame po písaní, dievku po matke, 
bláznov po ich slovách a všetkých ľudí po spoločnosti, v jakej sa nachádzajú. 
Človek je napodobňovatelné stvorenie; vždy rád robieva, čo druhí robia. 
Preto lepšie je byť o samote, než v zlej spoločnosti, lebo človek je taký, aká 
je jeho spoločnosť, v ktorej sa nachádza. Zlá spoločnosť je ako klinec do 
stĺpa vbitý; po prvom, druhom údere dá sa ešte vytiahnuť hoci pomocou 
kliešťov, ale keď si ho až po samú hlávku zabil, už ani kliešte sa ho nechytia 
a klinec len tak vytiahneš, keď stĺp ;^ničíš. Človek oddaný zlej spoločnosti 
je ako stĺp: čím skorej nechá spoločnosť, tým skorej sa zaratuje. Buď vždy 
v dobrej spoločnosti, stýkaj sa s ľudmi, ktorí viac znajú než ty, varuj sa 
krúžkov pijackých, daj pozor, s kým sa priatelíš a keď nájdeš dobrých pria- 
teľov, drž sa ich, a nikdy nebudeš v nebezpečnosti, zapríčinenej denne zlou 
spoločnosťou. Varuj sa lichotenia známych i neznámych, zvlášte žien. Li- 
chotenie je sladký, príjemný jed, ktorý i tých najsilnejších mužov uchytí, ako 
lepkavý papier muchy, za ktorý radostne zaplatíš a konečne — obanuješ. 

KLEBETNÍCTVO. 

(Ohováranie, podozrievanie, pomluva, posmech, posudzovanie, utrhanie na 

cti, zlé žarty.) 

"Nie súdiť, ale dobre konať" znie prikázanie 
Božie. 

Kdesi som čítal, že úder slovom je boľastnejší, než úder mečom. Kle- 
betníctvo opanovalo nielen ženské pohlavie, ale i mužských, len že "klebe- 
tenie žien podobá sa žihadlu ôs, kdežto klebetenie mužských úderom kováč- 
skeho kladiva na nákovu. Žena pichne, muž bacne, ženský jazyk štípe, muž- 
ský povalí." Mnohý ani by žiť nemohol, keby nemal sa z koho vysmiať, 
dakoho ohovárať, posudzovať, alebo si z neho žarty zrobiť. Mnohí a mnohí 
trpia následkom takých náruživostí tak, že často ide im do zúifalstva. Kle- 
betník alebo klebetnica najprv nás ohovára, potom posudzuje, za tým po- 
dozrieva, utrhuje nám na cti, a keď náš charakter, náš chýr, naše dobré 
meno, náš úver, jedným slovom, keď je už všetko zničené, potom si z nás 
žarty robí. Sú posmievači, ktorí obyčajne robia si z nás žarty, nemysliac 
na to, že tým urážajú náš cit; oni majú z toho radosť, potechu a spoločnosť 
im plesá a teší sa z ich žartov. Sú ľudia, ktorí si z takýchto žartov nič nero- 
bia a naopak: niektorých každé, smiechom vypovedané slovo urazí ako je- 
dovatá strela, zvlášte, keď sa patričná osoba nachádza v dajakej biede. 

"Medzi všetkými príznakmi pravého kresťana, ktorý kráča cestou Kri- 
stovou, je láska k blížnemu ten najjemnejší zdroj, s ktorým blahodarne účin- 
kovať môže", píše Strýčko Ferdinand v svojej knihe o "Náruživostiach". 
"A medzi všetkými príznakmi, ktoré pravého kresťana vyznačujú a vyzna- 
menávajú, je jedine úprimná láskavosť ku blížnemu; jeho nikdy neochabu- DOMÁCI LEKÁR A RADCA júca snaha, iným dobre činiť a tým papršleky Božej lásky v ňom oživiť. A 
to neodvisle od rozumnej a chladnej úvahy, či tento blížny dosť vysoko je 
mravne postavený, žeby túto pomoc zaslúžil; či je hoden dobrého slova, 
ktorým sa k nemu obraciame; či aj naše rady, napomenutia, útechu a pomoc 
v ďalšom svojom živote správne pojme a či sa ich hodným ukáže." 

"Príkaz Boží neznie: Rozväzuj a zkúmaj a potom miluj blížneho svojho, 
ale miluj blížneho svojho, ako seba samého! Teda bez podmienky, bez roz- 
väzovania. Neznie to, že v každom prípade máme opusteného, blúdiaceho, 
biedneho a padnutého spolublížneho podporiť, jemu tú lásku preukázať, 
ktorú by sme si sami priali, ked'by sme sa v tých istých okolnostiach nacho- 
dili? Je dosť ľudí, ktorí sa tiež kresťanmi nazývajú, ktorí lásku ku blížne- 
mu, — ktorú za dobré uznávajú preukazovať, — len na sebe rovných, alebo 
vyššie postavených rozširujú. Predstaví-li sa im pozemská bieda, núdza, v 
rúchu chudoby, v nahote odstrašiteľnej, bez pomoci a často i vlastnou vinou 
zapríčinená, tu sa v nich vzbúri ich citlivá samoláska, ich vyššia mravocitli- 
vosť. "Pane, ďakujem ti, že nie som taký, jako tento!" Toto je ich my- 
šlienka a nie aby pomohli, potešili, pozdvihli, ba naopak: podoz,rievaniu, 
ohováraniu a posudzovaniu nieto konca-kraja. Tu vznešené klebetárstvo 
prevádza svoje orgie a ešte do väčšej priepasti morálnej strká biednika. Tým 
myslia všetko urobiť, keď dajakú almužnu podajú, ktorá však často len trpkou 
výčitkou alebo nečestnou poznámkou sprevádzaná je, takže viacej bolí, ako 
hojí. Psovi hodená kosť je takáto almužna; ostatne je im všetko jedno, či 
obdarovaný ďalej trpí a svíja sa pod údermi osudu; oni ešte priložia polien- 
ko na vatru, keď druhej osobe rozprávajú, že ten alebo tá je poukázaná na 
ich pomoc, ktorú oni veľkodušne podajú.... Nie je to láska k blížnemu... 
Ba často — a to môžme hovoriť, že najviac — tupíme, ohovárame človeka 
len zo závisti, neprajnosti, pomstivosti a kydáme na neho hanu, ktorú ani ne- 
zaslúžil. Toto je čnosť farizejská." 

"Ženské jazyky sú zlé, ale všeobecne nez^iprí činia toľko zla, ako sa po- 
zdáva. Vyhýbajme ale "vážnym klebetárom" a odvráťme sa od nich. Oni 
vlastne ani neklebetia, len osočujú a ohovárajú. Vo vlastných rodinách ne- 
trpme a vykoreňme túto náruživosť. Keď naša ženička postoji s priateľky- 
ňou na ulici a "trepú" ďaľší čas, zaneste im stoličky, aby si mohly sadnúť. 
Uvidíte, že to pomôže. S mužským, ktorý rád posudzuje, nesadajme za stôl. 
My sami ale neodkrývajme, lež zakrývajme." (Strýčko Ferdinand.) 

KARBANÍCTVO — KARTOVANIE — NEMIERNA 
ROZKOŠ — HRY. 

"Kto zabije čas, zabije seba." 

Človek sa zadiví nad množstvom úbohých, smutných, nešťastných, nie- 
kedy i žobrajúcich bedárov, z ktorých mnohí z dobrých rodín pochádzajú 
a kedysi sa v lepšom položení nachádzali a teraz sú otrhaní, z hladu umiera- 
júci, z,ronení na tele i na duchu a za to všetko nešťastie ďakovať môžu kar- 
baníctvu, hrám, nemiernym rozkošiam atď. Pri nemiernej hračke, nech ona 
je aká chce, keď aj vyhráme dajaký groš, je to len počiatkom ďaľšieho ne- 
šťastia a istého žobráctva. Každá hračka je náruživosť. Zpočiatku človek 
cíti akúsi duševnú príjemnosť, ktoré obyčajne stane sa zvykom; zvyk preplní DOMÁCI LEKÁR A RADCA 379 celú našu dušu chuťou k hre, potom človek nedbá ani o stav, ani o svoje po- 
lozenie, ani o službu, ani o deti, ani o seba samého. Sem patria i pijatika a 
verejné ženské. Že verejné ženské mnohých priniesly na vnivoč, o tom ani 
písať netreba, vie o tom každý človek. Hry, rozkoš, pijatika a ženské pre- 
hltaly veľké milliony dollárov ročne, narobily žobrákov, zlodejov, samovra- 
hov, nešťastníkov, preplnily žaláre, sirotince a domy pre úbohých. "Keď 
je to pravda že každá zábava nie na tom vyvolenom samom predmete Ipí, 
ale v očakávaní pôžitkov, ktoré ten vyvolený predmet poskytnúť má a v 
rozpomienke už na minulé pôžitky svoj dôvod zakladá, — tak veru nemôže 
sa kartár z týchto pôžitkov veseliť." Hry, karbaníctvo atd'., zapríčiňujú 
nám mrzutosti, pri čom ani telo, ani duch nič dobrého nezískajú. Dobre ho- 
vorí Strýčko Ferdinand, že "kartovanie je praco v všetkých päť smyslov; 
ľavá ruka drží, stíska, j ako kočiš opraty; pravá ruka tlčie ani pri kopačke; 
ústa a jazyH sú neustále v pohybe; oči škúľa, pozerajú a obz^erajú jako my- 
slivcove, ktorý zver stopuje; uši musia byť vždy otvorené na každé šuchnu- 
tie, šeptanie; a nos, — no ten musí napomáhať pri rozmýšľaní, on musí tak 
rečeno vopred voňať, čo za karta príde. Okrem toho hlava plná myšlienok, 
kombinácií; pľúca v plnej činnosti, nohy skrčené pod stolom; žalúdok pre- 
plnený rozličnými nápojmi a chrbát schúlený. Toto sú telesné pôžitky kar- 
tovania." 

Ako všetky nadmierne náruživosti, tak i karbaníctvo a vôbec všetky 
prehnané hry a rozkoše sú sladké lahôdky, ale veľmi jedovaté a vždy len sa 
biedou a nešťastím končia. 

LÁSKA. 

Medzi náruživosti patrí len svetská látka, lebo ku pr. láska k Bohu je 
radšej cnosťou a povinnosťou človeka a tu ide len o láske jako o náruži- 
vosti. Co je láska? Láska je dobrovoľnou náklonnosťou a žiadosťou po- 
užiť to, čo je dobré a pekné. Žiadosť chce, láska užije. Konec žiadosti je 
počiatkom lásky. To, čo milujeme, je prítomným a to, čo žiadame, je vzdiale- 
ným. Láska je najväčšou, najbohatšou, najpríjemnejšou, najšľachetnejšou, 
najneodolatelnejšou, ale aj naj ukrutnej šou náruživosťou človeka. Láska je 
magickým pásom, ktorý viaže nesmrteľnú dušu ružovými putami k pominu- 
teľnému telu. Láska pochodí z nebies do našich srde a náhle srdce prestáva 
biť, láska sa vráti nazpät do prameňa večnej blaženosti. Ako hlad a smäd 
núti živočíchov ku vyhľadávaniu pokrmu a vody, tak núti láska človeka ku 
rôznym výkonom duše. 

Príznaky lásky sú telesné a duševné. 

Láska robí človeka bľadým, chudým, vzdychajúcim; Zjaľúbený ztratí 
chuť k jedlu, ztratí spánok, ztratí smysel; jeho posteľ je tŕňový ker, do kto- 
rého sa bojí položiť; v hrudiach páli ho akýsi nevýslovný, neviditeľný oheň; 
chodí ako opilec; reč, tvár, puls, oči ho prezradzujú; pokoja nikde nájsť ne- 
môže; chce k nej ísť, ju videť, s ňou hovoriť; zanedbáva prácu, obchod, ale 
ju videť musí; ide k nej pešky, veď míle sú mu krátke a cesta príjemná; i po- 
časie nerobí rozdiel, či to v sparných, či v zimných dňoch a ačpráve seká zu- 
bami, čaká pod oblokom, často premoknutý do kože, ale to necíti ?lebo ne- 380 DOMÁCI LEKÁR A RADCA chce cítiť. Jakub slúžil za sedem rokov za svoju Rácheľ a čas mu bol krát- 
ky, lebo ju miloval. 

A ona? Ona je chorá, keď svojho milenca nevidí. Neuspokojená, 
smutná spytuje sa: "Kde je? Prečo neprichodí? Prečo nedrží slovo? Ci 
je chorý? Ci sa mu niečo stalo? Ci ma viac nemiluje?" Beží od obloka k 
obloku, díva sa von, slúcha, šeptá k sebe, každý šelest' zatrasie horúce jej 
srdce, horí túžbou, nervy ako struny na husliach natiahnuté, trasie sa, zima ju 
oblieva, potom sa zapýri, horúce jej je, srdce nespokojné, netrpezlivo bije, 
lebo láska nemôže sniesť odkladanie. To sú telesné príznaky len v krátkom 
výťahu. 

Duševné príznaky lásky sú takmer nekonečné a tak rozličné, že im ťaž- 
ko porozumeť. Básnik spieva, že "Kvapka lásky je sladšia, než more medu, 
ale vražedlnejšia, než more jedu." Keď šťastlivá láska vyvoláva takú bla- 
ženosť, také nebeské cítenie, takú radosť ducha a duše, — čo za mučenie, 
čo za boľasť musí to byť, keď taký láskychtivý alebo láskychtivá podrobení 
sú neprestajne smútku, starostiam, biede, zklamaniu atď.? Preto pojedni 
spisovatelia tvrdia, že láska, ako najväčšia náruživosť, je pliagou, tyranom, 
peklom, jedovatou látkou človeka. Láska je pôvabná, premenyplná, naj- 
viac mrzutá, zlá; láska je príčinou starosti, nepokoja, mnohých náruživostí, 
smútku, strachu, podozrenia, nespokojnosti, zvady, vojny, tyranstva, zrady, 
nepriateľstva, lichotenia, klamú, vzbury, povstania, závisti, žiarlivosti atď. 
Ajhľa! To je láska — slepá láska. 

Sladšie než med, — sa mu ľúbi.... 
Horká ako žič — ho zahubí. 

Láska, vyjmúc hrdinskú lásku, robí človeka bojazlivým, chabým, ne- 
istým. Hranice lásky sú veľké a jej cesty trňovité, po ktorých nie je vždy 
ľahko chodiť. Láska môže byť poctivá, nepoctivá, pannenská, hriešna atď.; 
je ona diablom, alebo anjelom; jedna vedie do pekla a druhá do neba; jed- 
na je koreňom všetkého dobrého a druhé všetkého zlého. Saphir hovorí, že 
ženy dajú sa porovnať s listami. Ony sú milostné listy prezreteľnosti Bož- 
skej. Tie, ktoré sú už vydaté, to sú doručené listy na patričnú adressu; tie, 
ktoré sú ešte slobodné, to sú dopisy ešte neadressované; a konečne tie, ktoré 
zostaly "sedeť", to sú listy nedoručiteľné, ktoré ostaly na pošte ležať. A 
mužskí? Muž pojme ženu; sobáši sa s manželkou; berie si paniu a spojí sa 
s družkou. So ženou je šťastlivý, s manželkou spokojný, s paňou žije a s 
družkou sa hoduje. (Daľšie pojednávanie o láske nájde ct. čitateľ v knihe 
"Pohlavný život a manželstvo".) 

ŽIARLIVOSŤ. 

"žiarlivosť je nadprirodzenou boľasťou a tá 
hruď, ktorá je ňou naplnená, cíti v sebe boľa- 
sti všetkých svetov. Kde je žiarlivosť, tam sú 
hadi pod ružami pospolitej radosti." 

Žiarlivosť je horlivá náruživosť, horký nápoj lásky, zúrivá pomätenosť, 
horká boľasť, páliaci oheň, záhubná zvedavosť, zhnitá žič medu nášho živo- 
ta, jed tela, duše a ducha. Žiarlivá osoba nemá odpočinku ani vo dne, ani 
v noci, počúva na každé slovíčko, na každé šuškanie, všetko na seba berie. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 381 všetko zle vysvetľuje, čo sa robí alebo čo sa hovorí. Niekedy vzdychá, zase 
plače, hreší od hnevu, nadáva, kričí, pyskuje, vadí sa. Poneváč to všetko 
nepomáha, začne sa pochlebovať, prosí za odpustenie, bozkáva, zatracuje 
svoju popudlivosť, prisahá, že to viac neurobí; potom hneď na to, v svojej 
netrpezlivosti zúri, búri ako blázon, búcha ženu alebo milenku do boka, bije 
ju po hlave, svalí ju na zem a ťahá ju po izbe za vlasy, ba i von ju vyženie 
a hrozí, že sa s ňou rozsobáši. Konečne vidiac, že to všetko nič neplatí, pre- 
tvára sa, podlizuje a nahovára ju, aby mu odpustila, aby sa navrátila, že on 
ju miluje, že ju nikdy nezanechá, že je ona najlepšia, najpeknejšia, najroz- 
umnejšia na celom svete...., ale je to všetko marné. Každý jej pohyb budí 
v ňom podozrenie a on len ďalej blázni, pokukuje na každého, kto k nej ho- 
vorí, hľadí i na ňu, či sa na iného neusmieva; doma, v spoločnosti, na zába- 
vách, — či sedí, či leží, či jie, či pije, či chodí, či robí, — všetko jedno, on 
pochybuje, podozrieva ju, nedôveruje jej. 

A ženy? Žiarlivá žena nebude jesť, nebude piť, nebude hovoriť; na- 
sleduje muža po krčmách, po schôdzach, zanechá dieťa v kolíske a v tom 
najzúrivejšom vetre, v tom najšpatnejšom počasí ide ho hľadať; a ked,' ná- 
hodou nájde ho v spoločenstve inej ženy, rúti sa ako ľvica na ňu, zbije ju, 
vytrhá jej vlasy, poškriabe jej tvár, nos, uši, oči atď. Mnohé páchajú samo- 
vraždu alebo zabijú podozrivú osobu. 

Najlepším liekom proti žiarlivosti nie je krčma, ako sa to obyčajne robí, 
ale práca a silná vôľa. Jestli vo všetkom, čo tvoja žena robí, len samé chyby 
vidíš, vtedy nepomôže ti ani Salamonová múdrosť, ani Herkulesova hrdin- 
skosť, ani Homérova učenosť, ani Sokratesova vytrvalosť, ba ani Argusova 
bedlivosť. Pravda, že najlepšou pomôckou proti žiarlivosti je predísť iej 
pred manželstvom; človek by sa nemal prenáhliť v manželstve, nemal by sa 
blázniť za každou sukňou, ale vybrať si poctivú, dobrú ženu, nielen okom, 
ale i uchom. Starý človek nemá si vziať za manželku mladé dievča, ani 
stará ženská mladého junáka za muža, lebo také manželstvá zapríčiňujú po- 
dozrenie a stávajú sa ošklivými pre obe osoby. Ku príkladu o Sophoklesovi 
hovorí sa, že bol človekom starým, v posteli jako kostra a zimný jako január. 
Žena nemá sa vydať za blázna. Mladá má sa vydať za mladého, staršia za 
staršieho nikdy nevydať sa naopak. Muž nemá zanedbávať svoju ženu, lebo 
žena v samote rovná sa srne, ktorá vyskočila z parku a ktorú každý poľovník 
nasleduje. 

LIEČENIE NÁRUŽIVOSTÍ. 

Náruživosti patria ku psychyckým (duševným) chorobám. Ačpráve sú 
to násilné nemoce, avšak môžu byť, keď aj nie celkom vyliečené, tak aspoň 
zkrotené. Ale ako? Jakými liekami? Jakým spôsobom? Poviem vám: 
My musíme sa stať svojimi vlastnými lekármi! Človek, ktorý je popudlivý, 
dudravý, nenáchylný, oddávajúci sa svojmu osudu, svojim náruživostiam, 
ktorý nebaží za pomocou, ťažko sa z nich vylieči a naopak: ochotný, tichý, 
mierny, uznalý človek, ktorý CHCE, aby mu bolo pomoženo, bez pochybno- 
sti môže byť úplne vyliečený, alebo aspoň stav jeho sa polepší. K liečeniu 
duševných chorôb potrebná je pevná, silná vôľa. Sám Ježiš hovoril: "Chci, 
buď čistým", a hneď očistené bolo malomocenstvo chorého. (Mat. 8:3.) 382 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Teda i ty človeče "CHCI"! Vyhoď si z hlavy tvoje falošné domýšľavosti, 
klam, starosť a strach. Tvoja nemoc je len zkazená fantázia. Všetko, čo 
vidíš, slyšíš, myslíš, nazdáva sa ti byť čiernym, nedobrým; myslíš, že si cho- 
rý, zdá sa ti, že ťa ktosi prenasleduje, že ťa vysmievajú, že si najnešťastnejší 
na svete, že ťa žena nemá rada, že ťa dakto chce zabiť atď. A práve tu sa 
klameš. Ustaň s tvojou hlúpou namyslenosťou, nahovor si, že tvoje náruži- 
vosti pochodia z prameňa strachu, a tvoje podozrenie nezakladá sa na prav- 
de. Ty si nespokojný, smutný, nešťastný; ale prečo? Rozváž si to, vyzkú- 
maj úplne! Možno, že si žiarlivý, hnevlivý, podozrelý; ale či máš k tomu 
príčinu? I tu si to rozváž a po dobrej rozvahe zaiste nenájdeš žiadnej prav- 
divej príčiny a ked* ju aj nájdeš, bude to asi taká, ktorá ľahko dá sa zavrhnúť. 

Opanuj sa! Presvedč sa; netrať sebaprítomnosť; vypúď si z hlavy všet- 
ky hlúposti a opanuj také náruživosti ako sú strach, žiaľ a iné. Veď to mô- 
žeš urobiť, len keď chceš a chceť musíš, lebo je to pre TVOJE dobro! Zi- 
mnicou zastihnutému človeku chce sa piť; zapálené oči svrbia a vidí sa nám, 
že ich musíme trieť; ale rozum hovorí: "Nevoľno!" a hľa, rozum nedá roz- 
kaz ústroju, ktorý hýba rukou a ona sa nepohne. A ako chorému človeku 
všetko je proti chuti, nepríjemné (nie v potrave, ale v chuti), tak aj mnohé 
veci sú nám protivné, nie veci samé, ale náš nepravý súd o nich, naša hlúposť, 
naša žiarlivosť, naša. závisť a iné. Sami si uvádzame tie nepríjemnosti na krk 
a mali by sme sa usilovať zbaviť sa ich. K tomu treba trochu rozumu, trochu 
dobrej vôle, trochu zdravého rozsudku a pôjde to! "Lepšia je múdrosť, 
než sila — slov múdrych pokojne poslúchať sluší, radšej než kriku panujú- 
ceho blázna." (Kaz. 9:16 — 17.) Tak čítame v Biblii. 

> Keď je rozum tak prevládaný a vôľa tak slabá, že si sám pomôcť ne- 
môže*, sver sa tvojmu najlepšiemu priateľovi; netreba nosiť a skrývať náru- 
živosti v srdci, lebo skrytá starosť dusí dušu. Vyspovedaj sa svojmu priate- 
ľovi, povedz mu všetko, čo ťa trápi a on s jeho láskavosťou, m^údrosťou, 
priateľskou dobrotou a nahováraním odženie tie čierne chmáry, zľahčí tvoje 
tvrdé srdce a zkráti hnev. Surové mysle tak rastú, ako burina v nezoranej 
zemi. V Sv. Písme čítame, že "Človek narodzený zo ženy je krátkeho veku 
a plný starostí. Kým žije telo, zakúsi boľasti a duša jeho v ňom kvíli." 
(Job XIV. 1. 22.) "Všetko je márnosť a trápenie ducha a nič je nie užitoč- 
ného pod slnkom." (Eccl. II. 23.) 

Pachtíš za niečím? Voľky-nevoľky CHCI, že sa bez toho aj zaobídeš. 
Nemôžeš dostať za manželku tú osobu, ktorú miluješ, alebo myslíš, že ju 
miluješ?. Vtedy si nahovor, že keď by sa za teba aj vydala, možno, že 
tvoj život nebol by s ňou šťastlivý. Ztratíš majetok, dieťa, otca, matku atď.? 
Je to vôľa Božia; majetok si zase nadobudneš a tam, kde tvoje dieťa, tvoj 
otec alebo matka pošli, tam pôjdeš i ty, lebo raz si sa narodil, raz musíš 
zomrieť. Toľko vždy vyrobíš, aby si vyžil a po smrti, vyjmúc dosky, neve- 
zmeš so sebou ničoho. Nuž načo kvíliť a starať sa? "Pavúk rukami robí 
a býva v palácoch kráľovských", hovorí príslovie. Prebuď sa, priateľu, 
zo spánku hlúposti, ži, veseľ sa, lebo srdce veselí kosti a občerstvuje ako le- 
kárstvo a duch zkormútený suší kosti (Prísl.). Si zamilovaný a myslíš si, 
že bez nej žiť nemôžeš? I to je hlúposť i v tom položení tvojom obrátime 
sa k Biblii, kde čítame: "Cesty orlici v povetrí, cesty hada na skale, cesty DOMÁCI LEKÁR A RADCA 383 lodi na mori a cesty muža pri panne. Taká je cesta ženy cudzoložnej; jie a 
utre si ústa svoje a hovorí: nespáchala som nesprávnosť." (Prísl. 30:18-19.) 
Alebo: "Lepšie je žiť v pustatine, než so ženou svárlivou a zlostnou." (21 : 
19.) Dajme tomu, že taká žena by sa vydala za teba, ale kto vie, čo sa sta- 
ne po sľube, aká bude, či verná, či neverná, či márnotratná, či zlá? Teraz 
máš klopoty len so sebou; po sľube je vás dvoje a starosti sa množia. A 
kto vie, či také silené manželstvo neskončilo by sa smrťou? Prečítaj si stať 
v Biblii, ktorá znej e: "Lebo perný cudzej ženy medom tečú a mäkkčejšie než 
olej — sú ústa jej; ale sú horké ako pelynok a ostré jako dvojsečný meč." 
(Prísl. 5:3—4.) , 

Máš zlosť? Najlepším liekom proti hnevu je — mlčať. Nehovor za 
pár minút ani slovíčka a zlosť prejde. Vidíš, že tvoj sused má ľahkú prácu 
a jeho žena lepšie šaty než tvoja a im toho závidíš? Opanuj sa; ty nevieš, 
či on je so svojou prácou, so svojou ženou alebo so svojim majetkom spokoj- 
ný. Každý z nás má dajakú biedu a každý si myslí, že jeho bieda je naj- 
väčšia. Prečo máš mu to závideť, o čom nevieš, či mu to nerobí horšie trp- 
kosti, než ako sú tvoje? Máš múdre deti a staráš sa, že sú úbohé? Pomy- 
sli si človeče, že "Lepšie je dieťa úbohé a múdre, než starý kráľ a blázon." 
(Kazat. 4:13.) 

Liek proti náruživostiam nenájdeme ani v bylinách, ani v elixíroch, ani 
v pilulkách, ani v práškoch, lebo pravdivý liek proti tým duševným choro- 
bám každý z nás nosí v svojom vlastnom tele, v svojej duši a to je naša silná 
vôľa. Chcime a zbavíme sa našich náruživostí na veky! XXIL KNIHA Pohlavný život a 
manželstvo. Nevedomosť je matkou hriechu. 386 DOMÁCI LEKÁR A RADCA PREDMLUVA. 

"ženská zaviniť môže preto, že milovala, lež 
nie preto, že stala sa matkou. Svätá povinnosť, 
do ktorej je povolaná, smýva z nej každú vinu, 
stiera každú hanbu." (Mantegazza.) 

O žiadnej správe nemáme tak málo poňatia a žiadnej správe nevenuje- 
me tak nnálo hlbšej úvahy, ako správe pohlavnej mravnosti. Ba ešte horšie, 
— tú správu zanechávame v temnote a staráme sa obaliť ju pevnou záclonou, 
pravdepodobne z predtušenej obavy, aby nevyjaviť duševné vredy a hni- 
loby, aké zakradly sa skoro do všetkých krukov spoločenstva. 

Všetky práva vplývajúce na dobrobyt telesný človeka, sú vyryté v jeho 
budove. Všetky pravidlá chovania sa človeka, jestli majú mať dajakú plat- 
nosť pre napomáhanie jeho šťastia, musia harmonizovať (súzvučať) s jeho 
neodrodenou prírodou. Žiadne právo, žiadon zvyk spoločenský nemôžu 
byť pre nás záväznými, jestli nie sú s našim vyšším pocitom slušnosti snášan- 
livé, jestli neslušia sa do našej prírody fisickej, mravnej a urnovej — jestli 
neodpovedajú nášmu najvznešenejšiemu ideálu pravdy, povinnosti a uspo- 
kojenia. Vyššie spomenutý stav musí byť zahrnutý i v základine práv spra- 
vujúcich pohlavnú mravnosť. Prirodzený neodrodený pud všetkých zvierat 
v prirodzenom stave je pravým v ich žití. Lež pudy človeka sú tak rozpa- 
čité neprirodzeným stavom jeho žitia, že len zriedka kedy možno sa na ne 
spoľahnúť ako na "náčelníka" ctnosti, zdravia a šťastia. 

Ľudia obyčajne dedia už od rodičov zvrhnutú povahu, možnosť chorôb, 
popudy a náklonnosti chorobné a ich vychovanie a zvyky žitia často ešte lep- 
šie zväčšujú to dedenie. Vzduch, šatstvo, pokrmy, nápoje, zamestnanie, 
zábavy, literatúra (spisba), umenie, slovom všetko jednotí sa, aby viac me- 
nej zmocniť mohlo ten falošný, neprirodzený stav. 

Bádajúc vážne povahu človeka, musíme uvážiť, že úplná negácia (za- 
prenie) pohlavia je pre deti právom mravnosti. Každé dieťa má byť cho- 
vané v čistote, od všetkých smyseľných popudzovaní vzdialené, ktoré sú preň 
zabijakmi. Nedá sa opísať to zlo, ktoré pochádza z popudov smyslových 
pred vekom dozralosti, a nebezpečenstvo je tak veľké, že tu nič iného nepo- 
zostáva, jako najrýchlejšie a najzákladnejšie poučenie mládeže. Správy po- 
hlavného žitia majú byť tak deťom vysvetľované, ako vysvetľovaná je bota- 
nika (rastlinopis) alebo matematika (počtoveda) ; len veda môže ich za- 
chrániť od jnnohých strašných hriechov a nešťastí a čo je hlavné — bude 
čerpaná z čistých a nie z temných, pokútnych prameňov. 

Zastavme sa na chvíľku a rozmýšľajme o správe pohlavného života. 
Všetky prirodzené činnosti nášho žitia, zvlášte tie, ktoré záležia od našej vôli, 
robia nám väčšie alebo menšie uspokojenia, väčšiu alebo menšiu príjemnosť; 
a práve v tom leží pre nás najväčšie nebezpečenstvo. Všetky činnosti nášho 
tela majú sa konať nie pre príjemnosti, ale pre potreby, pre cieľ prísne určitý. 
Jesť musíme, aby sme žili a nie preto, aby sme mali príjemnosť; kto jie len 
preto, že "čosi" ľúbi, že mu to "čosi" šmakuje a nie preto, že má hlad, ten 
hreší proti prírode, za čo skôr-neskôr odpokutuje. Tak samé je to i s pohlav- 
nými činnosťami. Pohlavné spojenie je akt, v ktorom človek spája sa so sa- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 387 XXXIX. TABUĽKA. 

ženská dospelosť. DOMÁCI LEKÁR A RADCA mým Bohom a jedine tým cieľom mal by sa vykonávať. Smysľové uspoko- 
jenie nemá sa brať do ohľadu ako pud zadosťučiňujúci. Tak samo cieľ man- 
želstva nemá byť iným, ako aktom plodenia človečenstva, potomstva. Po- 
dľa náuky kresťanského kostola, manželstvo je symbolom jednosti Krista s 
kostolom: muž i žena to jednosť v Pánu; preznačení sú žiť v manželstve v 
čistote a nie v smyselnosti a rozpustilosti. Taktiež nemôže byť odpornej šie- 
ho obrazenia kresťanskej mravnosti, ako to, keď muž násilne primusí k činu 
svoju slabú ženu — proti jej vôli — zvlášte, keď ona celkom nechce mať 
deti, poneváč nemá dosť sily, ani žiadnebo spôsobu, aby deťom venovala 
materinskú pečlivosť. Predpisy kresťanskej mravnosti sú jasné — prísne. 
Cieľom pohlavného aktu je tvorenie potomstva. Každý muž mal by sa zdr- 
žať aktu, jestli manželia nežičia si mať viac detí; jestli akt škodí jednomu z 
manželov alebo dieťaťu, ako ku príkladu počas tehotnosti a kojenia. Muž, 
ktorý svoju ženu pravdivé miluje, bude ju ctiť, šanovať a neučiní z nej obeť 
svojej samoľubnej, smyslovej náklonnosti. Tá vznešená, čistá mravnosť 
kresťanská, zriedka kedy býva ohlasovaná v kostoloch a nachádzajú sa mno- 
hí i medzi kňazmi (česť výnimkám), ktorí nedržia sa práve čistoty kresťan- 
skej mravnosti. Kresťanské právo manželské, ako to učí Sväté Písmo a ako 
ho komentujú (vykladajú) najlepší spisovatelia mravnej teológie (bohoslo- 
via), súzvučí s prírodou a íiúhlasí s vyšším pudom človeka. Cudzolož je 
hriech, poneváč rozlaďuje Božské nariadenie; rozpustilosť je hriech, lebo 
podkopuje čistotu manželstva; prostitúcia (kurváctvo) je hriech, poneváč 
mnohá žena stala sa obeťou samoľubnej smyselnosti mužského pohlavia na- 
miesto toho, aby sa bola stala ženou a matkou. 

Pekné je to hovoriť o mravnosti, povie niektorý človek, ale akože má- 
me prerobiť mužskú náklonnosť? Odpoveď je jednoduchá; treba vryť im 
do pamäti hneď od detinstva zamilovanie dobrého, pozorovanie úprimnosti, 
rovnosti a slušnosti a budú sa vystríhať nemravnosti práve tak, ako sa vy- 
stríhajú zlodejstva. Ale k tomu potrebné je, aby náuka o pohlavnom živote 
— v svojom čase — bola mládeži vykladaná tak, aby ona rozumela práva 
pohlavného života. Nevedomosť je matka hriechu a zlo, ktoré dnes plynie 
z nevedomosti, môže byť zastavené a vôbec oddialené jedine poučením — 
vedou. 

Oči matiek, oči žien, oči dievčat zayiazané sú záclonou prudérie i ký 
div, že ustavične chodia ku lekárom, do nemocnice, kde Sfú operované, reza- 
né, párané a to všetko ďakovať môžu svojej nevedomosti pohlavného živo- 
ta. Dolu so záclonou, nech ženy a dospelý dievky vidia, nech poznajú dobré 
od zlého a zaiste nebude toľko trápenia, toľko trpenia a biedy. 

POHLAVNÝ ŽIVOT. 

"Pohlavná nemoc na koni prichádza a pešky 
odchádza." 

V celej prírode vidíme, že medzi mužským a ženským pohlavím panuje 
nepremožiteľná príťažlivosť. Je to najväčšia — akási magnetická sila, ktorú 
menujeme LÁSKOU. Veškerá príroda dýcha láskou vo všetkých trávič- 
kách, vo všetkých kvetinách a rastlinách, vo všetkých živých tvoroch. La- 
hodivý ten jarný vetrík, ktorý prebúdza driemajúce zárodky v lone zeme, DOMÁCI LEKÁR A RADCA 3H9 
OBRAZ 359. 
Temnota znalosti pohlavného života. tak že sa utešene vyvíjajú k novému, láskyplnému, úradnému životu; ktorý 
vábi operených spevákov, aby ľúbeznými spevami velebili šťastia života; 
ktorý sladkou tuhou napĺňa ňadra kvetúcej dievky a prebudzuje sväté city v 
prsiach statného junáka — všeoživujúci tento dych je prejavom všedobrej 
bytosti, objímajúcej svet neskonalou láskou. Láska je pocit, ktorý povstáva 
v našich srdciach bez našej vôle. Láska — úprimná, pravdivá, prirodzená 
láska — je jedným z najvzácnejších darov, ktorými Boh obdaril svoje dieť 
ky. Láska robí nás cnostnými a povzbudzuje nás viac k dobrému a šľacheť 
nemu, než čokoľvek iné na svete. Láska otužuje muža i ženu a pomáha im 
premáhať ťažkosti a protivenstva. Láska k blížnemu robí dobrý pocit a 
pokoj. Láska otcovská ochraňuje jeho deti. Silnejšia láska od tých oboch 
je pohlavná láska, láska muža k žene a naopak, ktorú prevyšuje len mate- 
rinská láska. Láska posilňuje celé telo, ducha i dušu. Najväčšie blaho, aké 
môže človek obsiahnuť na zemi, môže byť obsiahnuté jedine skrze lásku. 
Láska tají sa v nepokojnom bode zárodku i oživuje bijúce srdce nenarodzen- 
ca v prvom spánku tvoriaceho sa života. Láska kladie kojenca k prsiam 
matky, vedie ho ochrannou rukou na cestu života a oddáva milujúceho ju- 
náka do náručia hanblivej dievky, kde sa rozplýva od srdca k srdcu rozko- 
šou prechádzajúcou v blažený, všetko zapomínajúci večný mier sveta du- 
chového. 

Božský pôvod lásky osvedčuje sa tiež aj tým, že láska s náboženstvom 
je tesne spojená a takmer v náboženstve sa zakladá. Cím nábožnejšie srdce 
cíti, čím čistejšie a jasnejšie sú pojmy o cnosti a duševnej vznešenosti, tým 
útlejšie, hlbšie a nezrušiteľnejšie pôsobí láska v ňádrach bohaplných. Srdce 
prepínené nemravami ľudskej prirodzenosti, neprenikne nikdy jemné tajom- 
stvá vznešenejšej lásky, nepocíti nikdy blaženosť najsrdečnejšieho sjednote- 
nia a spojenia zemskej s Božskou bytosťou, ale bude tonuť len vo zvieracích 
chúťkach a rozkošiach. 

Poneváč vyššia táto láska jedine k svrchovanému pozemskému šťastiu 390 DOMÁCI LEKÁR A RADCA viesť môže; poneváč len tá vyššia láska je v stave, aby cnostné srdce všetký- 
mi duchovnými i telesnými slasťmi plynúcimi s tvorcom posvätného spojenia 
dvoch pohlavne rôznych, avšak práve tým čo najtesnejšie spojených bytostí 
naplnila, preto obráťme snahy naše k tomu, aby sme vypátrali, akým spôso- 
bom junák i dievka toho cieľu najbezpečnejšou cestou dôjsť môžu a to v čase, 
keď spútaní spoločenskými i politickými sväzkami, rozmaznaní umelou vý- 
chovou, skľúčení lopotným dychtením sa po lepšej existencii telesnej i du- 
ševnej od pôvodného prirodzeného stavu, vždy ďalej sa vzďalujeme. 

Boly kedysi časy, keď telo ľudské sa voľno a snadne vyvíjalo v celej 
svojej dokonalosti, bývajúc plodené peknými, zdravými, statnými rodičmi 
v cudnom objatí. Rozkošné dieťa rástlo ako polný kvet, telo jeho šňurované 
nebolo zatraťania hodnými (bláznivými) obyčajmi a napodobňovanými sta- 
rosťami nedobre vychovaných matiek a najatých chov a dojek. Ztrava, šaty, 
zamestnanie — všetko napomáhalo utešenému vývinu tela, nekládly sa hlúpe 
barikády matiek na prírodnú cestu vývinu detského tela. 

Pravda i dnes rodia sa ešte pekné, zdravé deti; i dnes okúzľuje nás ne- 
zriedka statná postava junákova, — mäkké tvary pannenského tela; avšak 
temer zázrakom vyvinuly sa; tieto mladé osoby dosvedčovaly, že príroda 
nedá sa vo vývoji svojom zdržovať, jestli sa jej dopraje voľného priestoru. 
Poneváč telo naše so schopnosťami duševnými — lásku cítiť a sdeliť — je 
veľmi úzko spojené a poneváč z neho obyčajne prvé dojmy tejto lásky vy- 
chádzajú, preto musíme najprv o vývin tela pečovať, musíme zkazu tejto ge- 
nerácie obmedziť (jej predísť), aby sme vzdor nepriaznivým pomerom tejto 
doby aspoň prirodzenú krásu tela zachovali, ktorá nie snáď šľachtenie a pe- 
stovanie, ale najviac len v našom chorobnom veku akej-takej podpory po- 
trebuje. 

Chceme zkrátka pojednávať v tejto kapitole o vychovaní tela obojeho 
pohlavia, udať osvedčené prostriedky, ktorými zlo zabrán^no alebo aspoň 
uľaveno byť môže. Umelá cesta intelligencie radšej ničí než tvorí a preto 
vráťte sa nazpäť na prostý chodník prírody, vedúci do kvetúcich pláň, kde 
modistky a šperkárky vám neublížia. Príroda je k nám dobrotivej šia, než 
toho zasluhujeme, ačpráve snažíme sa pri každej príležitosti ju premudrovať 
a kaziť. (Dľa cudzích myšlienok.) VYCHOVÁME DIEVČAT. 

"Pôda (srdce a krv) musí najprv byť obrobe- 
ná, vyčistená, oraná, aby v nej zijsť mohlo 
dobré semeno a plod." 

(Mazdaznan.) 

Hlavným povolaním ženy je stať sa manželkou a matkou. Dievča má- 
me vyučovať, vzdelávať k cnosti a pôvabnosti, aby sa príjemnou a úctyhod- 
nou družkou mužovou stať mohla — a dopriať telesnému pôvabu a dokona- 
lostiam vývinu a rozkvetu, aby telo plnilo úkoly svoj q dľa zákonov prírody 
bez všetkého nebezpečia. Krásna, šľachetná, rozumná, verná a skromná 
manželka má veľký vplyv v našom živote nielen na blaženosť muža, ale i na 
jeho deti a šťastný je taký muž, ktorého nebesá obdarily takou, od rozum- 
ných rodičov vychovanou manželkou. Sledujme život dievčaťa od počiat- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
ku až do tej doby, keď sa stane pannou. 

Malé dieťa nepotrebuje ničoho, krém vzduchu, te- 
pla a mlieka. Dieťa cicia z materinských prší tak rečeno 
časť jej vlastnej, dobrej alebo zlej prirodzenosti. Dô- 
kaz vnútorného spojenia medzi matkou a narodzeniat- 
kom vyplýva z tej okolnosti, že dieťa prijíma do seba 
veškeré dojmy a rozruchy citové, ktoré materinskými 
ňádrami pohybujú, ľaknutie, zlosť, smútok atd'., čo die- 
ťaťu hneď spôsobuje nepokoj, boľasti, kŕče, — kdežto 
kojenec pokojnej matky, dobre nasýtený, usne a pekne 
sa vyvíja. Z tej príčiny nie je dobre vziať k dieťaťu dojku, ktorá v ľahko- 
vážnom objatí stala sa matkou a dobre súc chovaná v dome rodičov kojenca, 
ktorého je živiteľkou, často zase náruživostiam sa oddáva, ktoré nevinné no- 
vorodzeniatko pri rozmazľujúcom vychovaní na celý život môžu nešťastným 
učiniť. Jestli musíme mať dojku, pojednajme si charakternú, telesne i mrav- 
ne zdravú ženu z ľudu. Ženy pokojnej miernej povahy majú mať prednosť. 
Postielka dieťaťa má byť čistá, nie príliš mäkká, teplá a nie priteplá. 
Perinky môžu sa zpočiatku upotrebiť, ale neskoršie nie. Prvým pokrmom 
vedľa mlieka materinského má byť žemľa v onajzovom, alebo fenyklovom 
odvare rozmočená. Náhle dieťa dostalo prvé zúbky, malo by sa odlúčiť, 
jestli je dosť zdravé. Príroda sama ukazuje tým matke, že jej úloha, týka- 
júca sa nadájania dieťaťa sa končí. Jestli dieťa kričí, to môže byť násled- 
kom dajakej nemoce; tu treba dieťaťu pomáhať. Jestli je dieťa zdravé a 
nasýtené, krik mu nezaškodí, ba naopak, napomáha vývin dýchacích a hlaso- 
tvorných ústrojov. Novorodzeniatko má sa denne kúpať tak dlho, dokiaľ 
plienky a posteľ znečisťuje. Neskoršie 2 kúpele na týždeň sú dostatočné. 
Tvár, prsia a pohlavné ústroje majú sa často vlažnou vodou umývať. Satý 
malého dievčaťa majú byť jednoduché, bez háčkov, špendlíkov a iných mu- 
čidiel. Šatky upevníme jemne priliehajúcim pásom na boky. Punčošky 
udržujú sa elastickými podväzkami. Hlavičku nepokrývajme; len ľahký sla- 
mený alebo hodvábny klobúk nech chráni dievča pred slnkom a dažďom. 
Nechajme prírode vývin detského tela, ktoré pri dobrej výžive zaiste zmoc- 
nej e a rozkvitne. Nedávajme dievčaťu mnoho mäsa, alkoholických nápojov 
a iných nepotrebných pokrmov, alebo dávajme ich len zriedka. Ovocie, 
chlieb a čerstvú vodu máme dieťaťu vždy dovoliť; tie jednoduché pokrmy 
občerstvujú krv, nepôsobia ťažké trovenie, zlepšujú šťavy tela a napomáhajú 
krásu a zdravosť zubov. 

Co sa týka duševného vychovania dievčaťa, tu máme sa starať, aby sme 
ho privykli stydlivosti, poriadkumilovnosti, pracovitosti a skromnosti. Za- 
sväcujme mladé srdce pocitom ctnosti a nábožnosti. Učme dieťa láske k 
Bohu a k blížnemu. 

Nestrašme malé dieťa bobákmi, strašidlami, duchami, lebo také dojmy 
zostanú hlboko a trvalé zaštepené nielen v detinskom, ale i v pozdejšom ve- 
ku. Zvyk je druhou ľudskou prirodzenosťou; jako privyká dieťa čistote, 
poslušnosti, zdvorilosti, rovnako tak privyká zbožnosti. Nikto nepotrebuje 
náboženskej útechy viac a častejšie, než manželka a matka. Ona nachádza 
sa následkom svojho určenia v rôznych situáciách, kde náboženská útecha ie 392 DOMÁCI LEKÁR A RADCA jedinou jej berlou, o ktorú sa opiera, keď sa zdá, že všetko okolo nej povo- 
ľuje, že sa už nemá čoho lapiť. Zbožné matky vychovajú zbožné dcéry. So 
zbožnosťou budujú všetky ostatné ctnosti v srdciach svojich dcér, učia ich 
byť pokornými, trpezlivými, milosrdnými, vernými a stálymi. Telo takýchto 
dcér vyvinie sa v tichej harmónii (súlade) s dušou k veškerým dokonalo- 
stiam ľudským a budú stáť pred nami spanilé panny, ozdobené všetkými pô- 
vabami telesnej a duševnej krásy. 

VYCHOVANIE CHLAPCA. 

čo získajú pľúca dychom, to ide i do krvi. 

Výchova novonarodeného chlapca je tá samá ako sme to opísali pri 
výchove dievčaťa. Chlapec má viac ohňa, viac sily a vlastnej vôle, než diev- 
ča a máme mu dovoliť, aby sa mnoho pohyboval na voľnom vzduchu, aby 
sa oddával telocviku, avšak má privykať i k práci. Nechajme ho rúbať, ko- 
pať, sekať, mechy nosiť, upozorňujme ho, aby všetko čo koná, podnikal roz- 
vážne a pokojne. Pri učení netrpme žiadne nedbalosti a trestajme prísne, 
jestli je lenivý. Posmeľujme ho, aby medzi svojimi spolužiakmi nebol po- 
sledný. Posilňujme jeho horlivosť, povznášajme jeho povahu dobrými ra- 
dami a náukami. Učme ho k pravdomluvnosti, k pravdumilovnosti, lebo tie 
cnosti získajú mu vážnosť jeho súčastníkov. Zbudzujme jeho cit počestnosti 
tým, že mu bezvýnimečne veríme, dokiaľ je pravdivým; on potom pozná, 
že slovo jeho má vážnosť a spoľahlivosť zavládne celou jeho bytosťou. Deti 
živej obrazotvornosti bľabotajú niečo bez toho, aby vedely, čo je lož. Máme 
im vysvetliť, že je to hlúpe, niečo hovoriť, čo je nepravda. Netrestajme 
dieťa hneď pre každú maličkosť. Nežiadajme, aby 
chlapec uvažoval príčiny a účinky jako človek dospe- 
lý, avšak trestajme prísne svevoľu a vzdorovitosť. 
Obrázok znázorňuje matku, ktorá po prvý krát učí 
svojho Janíčka lhať> 

Matka: "Janíčko, či sľúbiš, že to nikdy viac ne- 
urobíš?" 

Janíčko: "Ano, mamička, nikdy to viac neuro- 
bím." 

Ten chlapec Ihal, keď to sľúbil matke; on bol obraz 3G2. 

nútený Ihať, aby ho matka nebila. Matka učí chlapca íhať. 

Chlapec má sa stať silným jak telesne, tak i du- 
ševne, lebo je to základom jeho budúcej blaženosti. Pohlavný pud prebudí 
sa rýchlejšie v tele bujne rastúcom, roU' prekážky vo vedeckom sa vzdelá- 
vaní a soslabuje životnú silu k jeho prvým rozkvetom. Práca a striedmosť 
sú najlepšími prostriedkami proti predčasnému vývinu pohlavného pudu. 
Preto máme bdieť nad jeho fantásiami, nad jeho stykami s inými deťmi atď. 
Príroda vložila do mysli chlapca akúsi hradbu proti príliš časnému sbližova- 
niu sa oboch pohlaví, akúsi nadvládnu pýchu, ktorá ho necháva chladným a 
hanblivým proti ženským pôbabom, aby ho časom priviedla bližšie k tej, kto- 
rá precítené jeho srdce všetkými slasťmi prvej lásky naplnila. 
DOMÁCI LEKÁR A RADCA 393 PRIBLIŽUJÚCA SA POHLAVNÁ DOSPELOSŤ PANNY. 

Tvoj život buď láskou, tvoje snahy činom. 

(Goethe.) 

Cas, keď dostaví sa u dievčaťa pohlavná dospelosť, keď dieťa stáva 
sa pannou, je najdôležitejším v živote žensíkom. Telo mladej dievky sa 
utešene vyvinulo, ale dosiaľ drieme sladká obľúbenosť v púčku, dosiaľ je 
zatvorený rozkošný kalištek kvetový, dosiaľ chybí pečať dokonalosti žen- 
skému tomu tvoru. Avšak so dňa na deň dvíhajú sa vyššie pod cudným 
závojom jemné ňadra, údy nabývajú vlnitých obrysov ženskej krásy, oko na- 
býva významu a žiari a kloní sa stydlive k zemi, jestli ho pohľad junákov 
dotkne, spočinuvše so záľubou na kvetúcej postave a ruža líc rdie sa žiarou 
hviezdy blahých nádejí. Okamžik rozhodný nadišiel a rozvitá stojí tu kve- 
tina v plnej svojej jarnej kráse opojujúc smysle pozorovateľa. V ctnostnej 
mysli potom prebúdzajú sa sladké posvätné predtuchy budúceho povolania. 
Jasno prezerá oko cez závoj detstva do čarovnej nivy láskyplnej budúcnosti. 
Významnejšie kvitnú kvetiny. Zelenie sa háj; čarodejné a túhyplné piesne 
slávikov rozviňujú polosrozumiteľnými povzdychami ňadra mladosti; veš- 
kerá príroda nabýva v očiach dievky hlbšieho, duchaplnejšieho významu i 
objíma jemnou láskou prírodu i svet. Z dievčaťa počína byť panna, ktorá 
samostatne stáva sa vlastnou vodkyňou. Matka, predtým rozkazujúca, stáva 
sa dôvernou priateľkyňou a otec pozerá s radostnou pýchou na zjav ten nád- 
herný a zameňuje prísnosť otcovskú za radu zkúseného priateľa. 

Dnes nachádzaš sa na ceste svojho povolania, spanilá panno. Pečli- 
vým vychovaním rozvinuly sa utešene telesné i duševné tvoje vlastnosti. — 
Vzdelaný tvoj duch naučil sa rozoznávať dobré od zlého. Od teba závisí, aby 
si splnila nádej, ktorú tvoji rodičia i svet od teba očakávajú. Slúchaj otca, 
slúchaj matku. Nadobudla si duševné i telesné schopnosti a musíš vedeť ich 
užívať. Príroda dala ti pud : ľúbiť sa. To sa má dosiahnuť prirodzenou 
cestou, ženskou pôvabnosťou. Najkrásnejšie telo ztratí pôvab, jestli pohyby 
jeho sú nemotorné — drzé. Vystupuj všade slušne a umiernene. Týka sa 
to spôsobu držania tela pri stáni, chodení, sedení, — vôbec pri všetkých po- 
hyboch tela. Jestli tvoje pohyby, tvoje držanie tela sú príjemné, potom ho- 
voríme, že sa chováš slušne a spôsobne. Slušnosť však musí vychádzať zo 
sebadôvery, akú nám duša vypožičiava; slušnosť musí byť prirodzená a nie 
umelá. 1 dievka menej pôvabného tela môže tým spôsobom okúzľovať a 
budiť záľubu. Preto vzdelávajte svoju povahu, milé priateľkyne, myslite 
a cíťte krásne, pohybovať a budiť všade záľubu a sympatiu. Dľa slov i po- 
hybu poznávame ženy; divé, prudké vyskakovanie, hlasitý smiech, hádzanie 
rukami atď. prezradzujú vášnivú, slabú povahu. Nechcite sa nikdy zdať, 
čím nie ste; chráňte sa všetkéj neprirodzenosti ; chráňte sa smiešneho spôsobu 
reči; chráňte sa rozmazlenej citlivosti; rozumejte tomu, čo hovoríte a neho- 394 DOMÁCI LEKÁR A RADCA vorte o tom, čomu nerozumiete. Ne- 
styd'te sa priznať k neznalosti vecí, ležia- 
cich mimo oboru ženskej spôsobnosti a 
mysliaci muž vám to odpustí. Saťte sa 
jednoducho, ale vkusne. Nenoste šaty 
krikľavej barvy, učte sa samé svoje šaty 
šiť. Jednoduché šaty zväčšujú pôvab 
mladého, pekného tela, kdežto nádherné 
ozdobmi preplnené šaty ukazujú, že ste 
márnotratné a že potrebujete rôzne han- 
dry, aby ste si priazeň mladíka nadobu- 
dly. Krásny, dobre ošetrovaný vrkoč 
ozdobuje peknú hlavičku dievčať lepšie, 
než klobúk kvetinami a perami ozdobe- 
ný. Zapamätajte si, drahé dievčatá, že 
s peknými vlasmi okúzľujete mladíkov 
a preto pečujte vaše vlasy. Krásne ňa- 
dra sú hkivnou čiastkou ženskej krásy. 
Príliš teplé zabaľovanie a prikrývanie ich 
od mladosti je vždy škodlivé. Častejšie 
omývanie prs napomáha vyvinutie a udr- 
žanie ich v mladom veku. Predovšetkým 
chráňte sa šňurovačiek, lebo šňurovačky obmedzujú vývin vášho tela, vy- 
volávajú rôzne telesné choroby a robia vás smiešnymi v očiach mladíka. 
Ošetrujte vaše zuby a nezáporní na j te i na vnútorné ústroje vášho tela. Zdra- 
vosť a čistota duše pôsobí zázračne na zachovanie tela. Konečne prijmite 
tieto rady, drahé priateľkyne, od človeka, ktorý vám radí z čistej duše, ako 
priateľ a nadobudnete si tú čarovnú krásu, pred ktorou i ten najsilnejší, naj- 
peknejší, najbohatší junák padne na kolená a všetko možné urobí, aby si 
vašu priazeň získal. (Cudzí pôvod.) * 
OBRAZ 363. 

Jako krása púčka, tak i krása ženskej 
nie je stála. PRIBLIŽUJÚCA SA POHLAVNÁ DOSPELOSŤ JUNÁKA. 

"Iď, kde chceš, ale potom nenariekaj". 

"Oh, jaký je krásny! Jeho vyvinuté svaly silného tela, svieža barva 
vážnej a predsa pôvabnej tváre svedčí o pevnosti, o úplnom zdraví. Z veľ- 
kého otvoreného oka žiari duša šľachetná, vysoké čelo hlása veselú pýchu; 
pohyby jeho sú ľahké, avšak určité; slová jeho tlumočia hlbšie city duše, 
jasnej mysle a zvuky ľúbezného jeho hlasu drú sa k srdciam ženského po- 
hlavia; nie je ani pokorný, ani pánovitý, ale pokojný, neohrožený. Pohľad 
jeho preniká všade víťaznou silou a držanie jeho tela ukazuje, že je povedo- 
mý svojej sily v bezpečnej skromnosti. Mlčí, kde sa má mlčať, avšak reč 
jeho podobá sa jasnému prúdu, jestli ide o obhajovanie práva, alebo o ochra- 
nu nevinnosti. Chráni sa nebezpečenstva, avšak vzmužile vrhne sa do hlbín 
rieky alebo cjo ohňa, jestli ide o zachránenie ľudského života. V kruhu svo- 
jich priateľov veselí sa, užíva dary života, avšak varuje sa od hýrenia. Sľuby 
s.voje plní prísne a svedomité, alebo nesľubuje, čo by nemohol vyplniť. Je 
zdvorilý, hovorí pravdu, v spoločenstve drží sa ľahko, ale nedá sa ním otro- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 395 čiť. Netíska sa do spoločnosti, ale kdekoľvek sa objaví, radi ho majú, lebo 
sa chová so skromnou dôstojnosťou, ktorá vždy úctu vzbudzuje. Nechá 
sa poučiť a prijíma lepšie náhľady druhých úprimne. Ohováranie, posmech 
a hrubianstvo nenávidí. V obcovaní s krásnym pohlavím je junák opatrnej- 
ší, než v mužskom kruhu, ale je zajíímavejší. Je ku všetkým ženám sprave- 
dlivý, prívetivý, úslužný. Baví sa v kruhu panien, ale drží sa zdvorilé. Ctí 
si ctnosť a nevinnosť. Satí sa slušne, v celej jeho bytosti javí sa už budúca 
dôstojnosť muža. Hľa, to je obraz pravdivého junáka, a blažená je tá pan- 
na, ktorá takého junáka dostane za manžela. 

Zachovajte si, junáci, poklad čistej duše a tela a nájdete v objatí cud- 
nej manželky najpeknejšiu odmenu zachovalej nevinnosti. Deti vaše zdedia 
potom neporušený odkaz vašej lepkosti a zdravia i bude kvetnúť rod vašej 
vlasti. 

Ale sú junáci, ktorí nemajú vyššie opísané vlastnosti. Sú to prostomluv- 
ní, každý odpor privádza ich k zúrivosti, nemajú žiadnych priateľov, vážne 
rozpravy zapudzujú, zaujíma ich len to, čím čas môžu zabiť, ich zdvorilosť 
nemá ceny, milujú hlúpe radosti, bujné hostiny, nemajú žalúdok nikdy v po- 
riadku, posmievajú sa všetkému a vtip ich je alebo jalový alebo jedovatý. 
Vadia sa a urážky neodpustia; mstia sa na kom môžu, avšak robia to vždy 
zákernícky. Tratia čas, tratia peniaze za naničhodné veci, sú skúpi tam, kde 
ide o niečo dobré. Sú pyšní, naduíí, podlízaví proti mocným a vznešeným. 
V spoločenstve chcú hrať veľký zástoj, avšak sú zväčša nemotorní, neskrom- 
ní. Nevážia si ctnosť, satia sa podľa m,ody, ale bez vkusu; kabát robí u nich 
človeka a má mnohoráz viac ceny než celý muž. Beda takému dievčaťu, 
ktoré sa vydá za takého mladíka. Bude oplakávať svoj osud a chorobné po- 
kolenie bude hlásať slabosti otca, ktoré budú účinkovať až do pozdného po- 
tomstva. 

Je mnoho panien, ktoré vydávajú sa za muža náchylného k pijatike v 
nádeji, že sa polepší. Ale polepšenie dostavuje sa veľmi zriedka. Polep- 
šenie musí nastať pred sobášom, riadna žena nemá sa vydať za pijaka, lebo 
obetuje svoj život márne, deti zdedia náklonnosť k pijatike a krém toho i 
deti i žena musia snášať nešťastie a hanbu, ktoré im taký otec, taký muž pri- 
pravuje SPOLOČNÉ STYKY. 

"Všade, kde krv a sensácia sa objaví, tam sa 
Tud sbehne, — ale oznámte prednášku o mrav- 
nej výchove a príde tam snáď len prednášate!' 
sám." (Dr. Šimsa.) 

Spoločenstvo zošľachťuje pokolenie, napomáha výmenu myšlienok, pri- 
vádza k vývinu ctnosti a poskytuje radosť, ktorú samotár postráda. Jedine 
spoločenstvu ďakujeme za krásne umenia, za užitočné vedy, ktoré nás zo- 
šľachťujú a povznášajú. Veškeré ctnosti, prednosti a zvláštne pôvaby muž- 
ského a ženského pohlavia rozvíjajú sa jedine obapolnými stykmi. I tu pô- 
sobí príroda svojim pudom: muž miluje a hľadá, čo mu chybí — mäkké, 
okrúhle, plné formy; žene ľúbi sa svalnatá, silná postava muža. Obcovanie 
spoločenské je podmienkou našej politickej existencie (bytnosti), nášho ob- 
čanského života; vychovateľstvo pracuje stále na tom, aby štepilo mládeži DOMÁCI LEKÁR A RADCA schopnosť a obratnosť k tomuto obcovaniu. Avšak krikľavé zábavy na ba- 
loch a vonkajších plesoch plodia bujnosť, ktorá jedovatým dychom stiera 
pel nevinnosti z čistej ľalie. 

V ľahkovážnej hračke ztratila mnohá panna svoje šťastie, ktoré sa jej 
nikdy nevrátilo. Varujte sa, milé panny, hlučnej zábavy, ktorá náklonnosť 
k tichým radostiam domáceho života umŕtvuje a obraznosť vašu predstava- 
mi naplňuje. Nenavštevujte zlopovestn^ miestnosti, čínske jedálne, šenkov- 
ne, tanečné dvorany. Navštevujte spoločnosti v sprievode ctihodných osôb. 
Zmierňujte vlastným chovaním sa oheň junáka. Mravnosťou a skromnosťou 
nadobúdate si pôvabnosť a nevinnosť, ktoré úctou naplňujú dušu nielen po- 
ctivého junáka, ale i toho najhoršieho roztopašníka. Chovajte sa jako ne- 
vesty vzdialeného milenca, ktorého neznáte. Nedovoľujte nikomu to, čo 
smiete dovoliť len svojmu manželovi. Zachovajte pre neho svoj bozk, ten 
posvätný symbol lásky. Ctnosť dievčaťa je zrkadlom, ktorého povrch dy- 
OURAZ 364. 
Zatratenia hodná miestnosť pre dievčatá. chom sa kalí a hrdzou sa pokrýva. Mnohé dievčatá oplakaly ztratu milenca, 
ktorého chcely prílišnou povolnosťou upútať. Strážte sa všetkých tajných 
stykov, hoci sa zdajú docela nevinnými. Nedôverujte mužom, ktorých reme- 
slom je lichotenie (šmajchľovanie). Pamätajte, že had skrýva sa medzi ru- 
žami. Pravý milovník zbožňuje ctnosť svojej vyvolenej; svodca ukrýva 
svoju žiadostivosť v omamujúcom kvetu smyslnej galantérie a usiluje sa ctnosť 
s trónu shodiť, aby mohol tým voľnejšie roztopašiť v jej svätyni. 

Predovšetkým, junáci a panny, nespúšťajte sa na predčasné pomery mi- 
lostné. Nepokladajte každý ohník za lásku, každý okamžitý pôvab za du- 
ševnú sympatiu. Pravdivá láska musí kráčať ruka v ruke s povinnosťou; 
vášeň a náruživosť musí byť ovládaná rozumom. Nič nie je tak nebezpeč- 
né pre šťastie, ctnosť a dobrú povesť dievčaťa, jako tajné, predčasné milo- 
vanie. Už samo zatajovanie dokazuje, že sa bojíme, že robíme čosi zaká- 
zaného, trestuhodného. Z ukrývania, tajenia rodia sa pretvárania a nepráv- DOMÁCI LEKÁR A RADCA 397 
OBRAZ 365. 
Lákadlo nezkúseného junáka. OBRAZ 366. 
Napomínajúci prst matky. dy. Rozumným účeľom lásky je manželstvo, a kde toho priamou cestou 
nedosiahneme, alebo dosiahnuť nemôžeme, láska je zahodenia hodná. 

Chráňte sa i vy, junáci, každého predčasného spojenia. Nedajte sa 
sviesť lákadlám takého nezralého milovania, ktoré nevedie len k ľútosti, k 
výčitkám svedomia a k venerickým chorobám. Varujte sa pijatiky, j ako pe- 
kelného ohňa, ktorý pomaly, ale iste páli nielen telo, ale i dušu vašu. Va- 
rujte sa pouličných, púdrom a barvami olepených krásavíc, neklaďte váhu 
na takú pouličnú bytosť, ktorá stále a nerozvážne vernosť sľubuje každému 
junákovi. Pamätajte, že stav mladých podobá sa miernemu šialenstvu, z 
ktorého často veľmi ťažko sa vyliečite. Mnohí junáci a panny, ktorých srdcia 
ranené boly šípom lásky, podobajú sa jablku, žihadlom osy bodnutému: do- 
zrieva rýchle a padá so stromu prv, než by dočkalo vysokého pôvabu dozra- 
losti a dokonalosti. PRE BOHA! RATUJTE! 

Tisíce mladých dievčat a žien odpredávané sú rok pri roku do domov 
hýrivosti. Najhoršie a najškaredejšie remeslo a otroctvo to prevádza sa po 
celom svete. Mladé dievčatá, pekné ženy od 1 3. od 30. roku sú denne vy- 
krádané a predávané ako bydlo do domov hanby a stydu. Obchod prevá- 
dzajú nie jednotlivci, ale celé organizácie, ktorých úlohou je kradenie dievčat 
z domov roditeľských a predávanie ich do domov rozpustilosti, kde žitie je 
horšie než smrť. Lud je prekvapený tým šialeným a nebývalým vzrastom 
bieleho otroctva. A ten diabolský obchod prevádza sa nielen tu v Amerike, 
ale po celom svete. Obchod so živým tovarom je jedon z najväčších úderov 
človečenstva. Tie organizácie, so svojimi poručíkmi (lajtnantami) sú bez 
citu, bez svedomia, bez viery a venujú celý svoj čas tomuto obchodu, vykrá- 
dajú nevinné, pekné, mladé dievky z domov otcov, z domov matiek a hádžu 
ich do objatia hanby a stydu, zatlíjajúc v nich i telo i dušu. Mladé ženy, 
ktoré tesily sa tomu najblaženejšiemu manželskému životu, zanechaly svojich 
milých mužov, svoje milé deti a daly sa do pazúr tým bezcitným zlodejom, 
ktorí rozmanitými sľubami nahovorili ich, aby opustily rodinnú vatru a daly 
sa do veľkých miest, kde ich vraj čaká blažený život, bohatstvo atď. A čo 
sa stane s nimi? Pod závojom červeného púdru a voňavky počujete strašný 
srdce rozdierajúci smiech, alebo plač rozdratého srdca a duše, predčasnú 
smrť alebo samovraždu. 398 DOMÁCI LEKÁR A RADCA CO JE BIELE OTROCTVO? 

Pod názvom "biele otroctvo" rozumieme obchod (handel) s bielymi 
dievčatmi, ktoré sú preznačené do domiov hýrivosti pre nemorálne ciele. 
Jestvujú organizácie, ktoré pomocou svojich agentov vyhľadajú pekné, 
zdravé dievčatá, sľubuj úc im hory doly, potom predávajú ich do nemorálnych 
domov, práve tak, ako sa predáva statok na jarmoku. Co rok tisíce dievčat' 
najpoctivejších rodičov sú bezohľadne rozmanitými prostriedkami do ďal- 
ších miest vyvábené, potom zbezvládnené a predané takým, ktorí za ne viac 
dajú. Len v Chicagu umiera ročne 5000, (slovom päťtisíc), tých nešťastníc 
a ich miesta musia byť druhými zaplnené. Päťtisíc dušlí len v Chicagu! A 
čo potom o importovaných dievkach. Za jeden rok v Chicagu importovali 
kupci bieleho otroctva z iných krajov 15,000, (slovom päťnasttisíc), dievok 
a všetky boly oddané do domov hýrenia. 

Podivuhodným faktom je to, že skoro každé z tých dievčat, ktorého 
rodičia žili, prosilo, aby jeho bezstydné remeslo nebolo vyjavené. "Matka 
moja myslí, že pracujem v kancellárii, poneváč tak som jej písala. Od času 
do času posielam jej pár dollárov. Nedbám čo sa so mnou stane, len prosím 
vás, aby sa moji rodičia o tom nedoznali", — prosila jedna z týchto nešťast- 
níc. A tisíc rodičov myslia, že ich dcéry skvelé stanoviska zaujímajú v svete 
a že len pre nedostatok času nenavštevujú ich, alebo im nepíšu, kdežto v skut- 
ku ich dievky klesnuly tak hlboko, ako len dievča klesnúť môže. 

Osud z iných krajov importovanej dievčiny je ešte horší, o čom svedčí 
nasledujúca história jedného dievčatá z Talianska: 

Počas výsluchu priznala sa, že je v Amerike už tri roky a od samého 
príchodu do Ameriky sprevádza to žitie z vlastnej vôli a že ju do toho stavu 
nikto nenútil. Po krátkom bádaní dokázalo sa, že dievčina je v smrtelnom 
strachu a následkom toho nehovorí pravdu. Keď okresný sudca presvedčil 
ju, že od dnes nemá sa čo báť, že je pod ochrannou Spojených Štátov, že i 
on i jeho pomocníci sú jej najlepšími priateľmi atď. — dievku zalialy slzy, 
vykríkla hlasom nikdy nezapomeniteľným a rozpovedala svoju históriu ako 
nasleduje: 

"Narodila som sa v malej dedinke blízko mesta Neapoli v Taliansku. 
Jedného dňa navštívila našu dedinku jedna veľmi bohato a pekne odená 
dáma, ktorá peknými slovami omámila celú dedinu, ale zvlášte mojich rodi- 
čov a mňa. Hodila okom po mne a hovorila, že som veľmi krásna. Potom 
prosila ma, aby som ju odprevadila ku mojim rodičom, čo som vďačne aj 
urobila. Tu rozprávala, že pochodí z Ameriky, že je veľmi bohatá, ale že 
sa veľmi núdi, lebo vraj nemá žiadnych potomkov, — nikoho na celom 
svete. Potom rozprávala ďalej, že si zaumienila, že mňa vezme do Ameriky, 
ale trosku neskoršie lebo vraj ešte sa zabaví za pár mesiacov inde, a náhle 
príde domov, pošle peniaze pre rodičov a i pre mňa, aby som potom mohla 
sa na cestu vybrať. Samo sebou sa rozumie, že bola som najblaženejšia na 
tom celom svete, lebo som myslela, že všetkému nášmu úboženiu bude konec 
a že dáma postará sa i o mňa i o mojich rodičov. 

Asi o dve mesiace dostali sme z Ameriky list a v ňom 500 lír. V liste 
plísala, že dvastopäťdesiať lír posiela rodičom a dvestopäťdesiat mne, aby UOMACI LEKÁR A RADCA 399 XL. TABUĽKA. 
PRE BOHA. RATUJTE! 
Nevornica bieleho otroctva. 400 DOMÁCI LEKÁR A RADCA som sa hneď na cestu vybrala; najprv sama a neskoršie že i rodiča za mnou 
prídu a že budeme žiť v najväčšej blaženosti. 

Keď som prišla do New Yorku stretol má na stanici jeden mladý človek, 
"priateľ mojej dobrodejky", hovoriac, že sama nemohla prijsť a že on mňa 
zavezie k nej. Ten "priateľ" bol handliar so živým tovarom a ja nevinné, 
1 6-ročné dievča v cudzom kraji! Zaviezol ma do jedného domu, kde moja 
"dobrodejka" s úsmechom prosila ma, aby som všetko tak robila, ako jej 
priateľ chce, a že všetko bude v poriadku; otvorila dvere do jednej izby a 
hovorila, že zostanem tu za týždeň a potom pôjdem do Chicaga. 

Co sa so mnou vodilo za ten týždeň, o tom hovoriť nebudem ani nech- 
cem, ale dosť na tom, že ma celkom na nič obrátili a potom hovorili mi, že 
ja ztadiaľto viac odísť nemôžem, lebo. americké zákony by ma veľmi trestaly, 
že som už nepoctivá a že v Amerike nepoctivé dievky zostať nemôžu. Poslali 
ma do Chicago; tu vlastiteľ domu dal mi krikľavé šaty, za ktoré vraj dlhujem 
mu 600 dollárov a to musím odrobiť hanebným spôsobom. Iné šaty mi 
nedali. Od tohto času počala som plány snovať, aby som sa čím skôr z tohto 
pekla oslobodila. Plán som previedla, ale bohužiaľ, ziapali ma a v tej 
divokej scéne tri razy ma poranili, britvou porezali, tvár na nivoč obrátili 
a ačpráve zavolali ku mne lekára, on nebol v stave jazvy vyliečiť a jedno 
oko zachrániť. Keď sa počala honba na publičné domy, chceli ma z Chicago 
poslať na západ, aby som vraj nevyzradila, čo sa so mnou stalo, avšak to 
sa im nepodarilo, lebo ako je vám známo, pánovia, i ja i moji majitelia 
boli areštovaní." 

Tými slovami skončila svoju reč tá úbohá dievka. Hľa to je jedon z 
tisíc príkladov. Vládni vyšetrovatelia hovoria, že v každom väčšom meste 
nachádzajú sa kancellárie, ktoré pracujú pod jedným riaditeľstvom; každá 
kancellária má svojho bosá, ktorý potom šikuje dievky z mesta do mesta, 
kde na nich najväčšiu potrebu majú. Cena dievčat cení od 100 do 1000 
dollárov. Za niektorú dajú i 5000 dollárov keď je pekná a zdravá. Spoloč- 
nosť zarába od 200 do 500.000 dollárov ročne. Kto by si z ctených čitateľov 
myslel, že je vec prehnatá, nech si precitá zprávu Mr. Edwina W. Simsa, 
okresného advokáta Spojených Štátov a presvedčí sa o pravdivosti týchto 
riadkov. 

Odkryme trochu záclony a prizrime sa na denné žitie týchto nevoln^c. 

Po strávení celej noci na pastvu brutálnosti prichodiacich mužských, 
musí sa dievka vyzliecť z krikľavých šiat, obliecť sa do dlhej košele, drhnúť 
podlahy a čistiť celý dom. Po skončeaí práce dovolia jej aby išla do svojej 
izby a tam mohla spať tak dlho, až sa zase nočné orgie započaly a aby ne- 
mohla ujsť, zatvorili dvere a kľúč sebou nosili. V takej nevôli držia ich tak 
dlho, kým sú dievky schopné, aby každodenný groš vyrábaly. Zo všetkých 
dôchodov dievky nedostanú ani centa lebo sú vždy v dlhoch a ačpráve, dľa 
dôkazov štátnych, zarobila pre svojich "chlebodarcov" od osem do desať- 
tisíc dollárov ročne a ona nevidela ani centa z celého zárobku. 

Taká nevolnica je pravidivou otrokyňou, je stále pod kontrolou a tak 
dlho, až neutratí všetku vôľu k úteku, nedajú jej žiadnej voľnosti, žiadnej 
slobody. 

O obchode s bielym tovarom dalo by sa písať veľmi mnoho a mám k DOMÁCI LEKÁR A RADCA 401 tomu hodne materiálu, ale treba by bolo k tomu asi takú knihu napísať, ako 
je celý "Domáci Lekár". Preto ku koncu tohto článku dovolím si prehovoriť 
pár slov k rodičom a k osobám, ktoré musia rodinný dom zanechať. Rodi- 
čia nesmejú všetko veriť, čo im ich drahé dcéry píšu, ale majú sa o tom 
presvedčiť, či sa to zakladá na pravde; nemajú mysleť, že si ich dcéry 
dajú samé rady, ale majú vedeť, že po celom svete sú ľudia (mužskí i ženské), 
ktorí obchodujú s bielym tovarom, s dušami i telami mladých dievčať a spre- 
vádzajú ich do domov hanby, kde ich predávajú ako statok za veľké summy. 
A vy, dievočky pamätajte, že "Ice Cream Parlory" alebo "Tanečné dvorany" 
a iné rôzne miesta na zábavy boly prvým krokom do úpadku a preto nejdi 
do takýchto miestností bez otca, matky, brata alebo dobrého priateľa. 

ŽENIŤ SA ČI NEŽENIŤ? 

Zo stanoviska hygienického sostavil professor doktor Velich porovná- 
vajúce tabuľky, dľa ktorých trvalé manželstvo javí sa jakožto zariadenie 
nielen z hľadiska mravného, ale tiež zo stanoviska zdravotného najspráv- 
nejším spôsobom styku oboch pohlaví. Ročne umiera mužov: Vek Vo veku 25.. 

Vo veku 30.. 

Vo veku 35.. 

Vo veku 40.. 

Vo veku 45.. 

Vo veku 50.. 

Vo veku 55.. 

Vo veku 60.. 

Vo veku 65.. 

Vo veku 70.. z 1000 


z 1000 


slobodných 


ženatých 


7 


4 


9 


5 


11 


5 


14 


7 


19 


9 


22 


• 11 


28 


15 


27 


22 


49 


31 


70 


48 Pre ženy sú tieto čísla celkom iné. Ročne umiera žien: Vek Vo veku 25.. 

Vo veku 30.. 

Vo veku 35.. 

Vo veku 40.. 

Vo veku 45.. 

Vo veku 50.. 

Vo veku 55.. 

Vo veku 60.. 

Vo veku 65.. 

Vo veku 70.. z 1000 


z 1000 


slobodných 


vydaných 


5 


6 


6 


6 


7 


7 


8 


. 8 


10 


8 


12 


9 


17 


12 


23 


17 


34 


27 


49 


42 402 DOMÁCI LEKÁR A RADCA 
OBRAZ 367. 
"Vidíš Anička, tam sú náš otec, idú z práce." Zrejme sa tu objavuje, že priaznivý vliv manželstva javí sa u žien v 
období, keď dosahujú veku, v ktorom pominú sa nebezpečia a vysilujúce 
vlivy, aké v manželstvo nesie sebou povolanie ženy ako rodičky. 

Slobodný človek je len pol mužom. Žije bez starosti, a keď mladé 
letá uletely, prichodí domov ztrápený, nikto sa o neho nestará, nikto nejde 
mu v ústrety, žije sám, robí sám i umiera sám. V JAKOM VEKU SA ŽENIŤ — VYDAŤ? 

Primladý muž, primladý rozum — nerozum. 

Muž má sa ■ ženiť medzi 25. — 28. a dievka medzi 20. — 25. rokom. 
Žena pred 25. rokom nemá telesnej dokonalosti a schopnosti k utrpeniu, ktoré 
manželský stav požaduje; krém toho príliš mladá žena ztratí zdravie a silu, 
lebo ženská je už od p/írody slabšia a preto menej snesie. Včasný sňatok 
škodí i mužom, lebo vzrastajú im časné, väčšie starosti o rodinu, zdravie a 
život sú v nebezpečí a následkom príliš častého užívania manželských ra- 
dostí zastihnutí bývajú suchotinami alebo inými nemocami. Muž nemá byť 
starší než sedem a nie mladší než tri roky od ženy. Ačpráve i tu sú výnimky. 
Jestli je žena staršia, chyba sa zväčšuje nielen určením prírody, ktorá chce, 
aby žena rýchlejšie, žila než muž, ale i starosťmi o rodinu. Potom príde čas, 
že takáto žena presvedčí sa, že je už stará žena a jej muž mladý a nie je 
k nej primeraný. 

Mladé dievča nemalo by sa vydávať za stredňovekého muža, ktorý 
(česť výnimkom) následkom roztopašnosti utrpel už na svojich silách. Diev- 
ka prináša mu čisté, mladé, nevinné srdce za triesky a nečistotu. Stredňoveký 
muž nepomyslí si na to, že jeho mladá manželka chce užiť sveta, chce ísť na 
zábavy atď., on naopak chce, aby bola dôstojnejšia , aby sa šatila jako žena 
stredného veku, aby do spoločnosti nechodila atď. 

Ale ešte ošklivej šie sú sňatky starých s mladými. Mladá dievka alebo 
mladý junák, ktorí preto stupuje do stavu manželského, že z toho očakáva 
hmotný osoh, sú horšie, než tí, ktorí svoje životy márnia v kurvárňach. Preto DOMÁCI LEKÁR A RADCA 403 XLI. TABUĽKA. 
ZAMILOVANÁ PANNA. DOMÁCI LEKÁR A RADCA sa mnohé osoby v manželskom stave zklamaly. Muž ktorý sa chce ženiť, 
nemal by byť bez hmotných prostriedkov, ktoré sú na počiatku potrebné; 
nedostatok a biedu žena pociťuje ťažšie než muž, a kde je veľká bieda, tam 
láska nemá hniezda. Sú mužovia, ktorí rozhadzujú márnotratné svoj ťažko' 
zarobený peniaz kde len prijdú a žena nemá potom ani krajciara. Taký muž 
vypožičiava peniaze od každého kde len môže, hrá pána a obyčajne drží sa 
za veľkého muža; tu obyčajne žena a leti zaplatia chyby jeho veľkodušnosti. 

NEŠŤASTNÉ MANŽELSTVÁ. 

Najobyčajnejšou príčinou nešťastného manželstva je to, že jeden alebo 
druhý z manželov nie sú telesne zdraví. Niektorí chlapci i dievčatá už v 
detinskom veku oddávajú sa hriechu a poddávajú sa svojim vášňam. Hýrenie 
a nemiernosť majú za následok rozličné choroby, ako rozšírenie semenovodu 
a všeobecnú slabosť dotyčných orgánov. Zdravie pohlavných ústrojov zacho 
váme si len miernym životom. Ženy, ktoré vždy jajkajú a sťažujú si na chor- 
ľavosť a ktoré sú slabé k výkonom manželského stavu, nemalý by sa nikdy 
vydať, lebo také ženy nie sú schopné plodiť a vychovávať zdravé deti. Chorá 
žena stáva sa mrzutou družkou života a beda tomu mužovi, ktorého obdarila 
žena mnohými deťmi, a potom odobrala sa na večný odpočinok, zanechajúc 
sirôtky bez matky. Ale i muž nemá sa ženiť len preto, že potrebuje ženu, aby 
sa o neho starala a v jeho nemoci ho ošetrovala. Každá žena má právo vydať 
sa za zdravého muža, a naopak, muž nech sa nikdy nežení s chorou dievkou. 

NAHOVORENIE — ZASĽÚBENIE. 

Nahovorené manželstvo je hrobom lásky. Znal som jedno dievča, ktoré 
následkom mnohého nahovárania "odvážilo sa" vydať za istého pána a ne- 
skoršie skončila sa hra rozsobášom. Najlepší spôsob rozpoznania sa, nasky- 
tuje sa pri nehľadaných príležitostiach denného života. Najlepšie je, jestli 
mladý muž navštevuje svoju milenku v kruhu jej rodiny. Jestli okolnosti 
dovoľujú, má byť doba zasľúbenia krátka lebo odďaľovaná svatba nie je 
istá. 

Často dávajú mužovia svojim priateľkyňam dary rôznej ceny. Kyticu, 
knihu atď. možno dať i prijať, ale cenné dary nemalý by sa ani prijímať, 
ani dávať, lebo mnohoráz zapríčiňujú ťažkosti mladým mužom, ktorých 
"tetka fortúna neobdarila lopatovými bankovkami" a mladé dievky cítia sa 
zaviazanými svojim priateľom prijímaním takýchto cenných darov. 

Deň svadby ustanoví dievka a síce asi desať alebo dvanásť dní po po- 
slednom mesačnom čistení. Svadba má pre ženu mnoho nepríjemností a 
nevolnosti a preto je dobré pre mladú manželku, jestli má času na zotavenie 
prv, než by zkusila nové fyzické ťažkosti. 

Zapamätajme si i to, že láska na prvý pohľad nie je vždy hlboká a 
trvalá; netreba veriť len tak na slepo tomu popudu. Taká láska môže ľahko 
zmiznúť, jako prišla, jestli sa plameňu nedostáva žiadnej potravy. Pred 
svatbou máme si prv dobre rozmysleť krok, než skočíme. Jestli spozorujeme 
nejaké vady, oprobujme ich napraviť. Keď sa to nepodarí, uvážme, či 
nebude v manželstve táto vada na veľkú prekážku, majúc pri tom na mysli. DOMÁCI LEKÁR A RADCA 405 Že chyby s nami rastú a že nestanú sa časom menšími ale naopak. V takýchto 
pádoch treba sa rozísť, lebo lepšie je pred sňatkom sa roiíísť, než po sňatku 
zanedlho sa súdiť a žiadať o rozvod. 

SLOVO K NASTÁVAJÚCIM MANŽELOM. 

"Poctivá žena je korunou svojho muža, ale 
jako hnis v kostiach je tá, ktorá k hanbe pri- 
vodi." (Prísl. 12, 4.) 

Najnebezpečnejšou dobou mladého človeka je tá, keď sa v srdci jeho 
budí cit náklonnosti k druhému pohlaviu. Mnoho záleží na tom, jakú mravnú 
cenu má osoba, ktorej venoval svoje srdce. Nezkúsený mladík nech sa po- 
racM starších ľudí, otca, matky alebo priateľov, lebo zaslepený prudkou 
vášňou môže sa dopustiť hlúpostí, ktoré mu potom ztrpčia celý život. Každý 
mladík má sa chrániť, aby nestal sa otrokom žien, ale aby s nimi tiež nepo- 
hŕdal; jedno vyíiľuje, a druhé robí jeho povahu surovou. Srdce má držať 
na uzde; chrániť sa obcovania s osobami, ktorých povesť je nie úplne čistá. 
Nedať sa oklamať; nepovažovať každé zapýrenie za opravdivú stydlivosť. 
Chovať sa vždy s istou úctivosťou. Chrániť sa všetkého jako v reči tak i v 
jednaní, čo by mohlo spôsobiť príčinu k neslušnej dôvernosti. 

POZNÁVANIE ŽENSKÝCH DĽA ICH ZOVŇAJŠKU SÚDIAC. 

"žena je nie kvetinkou, aby sme mohli len 
vdýchať jej vôňu, ale je i najdrahšim nábyt- 
kom." 

Keď strela lásky prebodla sťdce tvoje, zkúmaj najprv sám seba, kým 
učiníš rozhodný krok. Keď si osobu srdca svojho našiel, usiluj sa jej priazeň 
získať, priblíž sa k nej, aby ťa druhí nepredbehli. S vyznaním lásky nepo- 
náhľaj sa, kým nepoznáš náležité jej vek, povahu, vkus, vlastnosti, vášne, 
slabosti — zkrátka vyzkúmaj, či náhľady tvoje, zvyky a spôsoby podobajú 
sa jej zvykom. 

Mladé dievky, ktoré pri chodení sklonia sa ku predu, a ktorých pohyby 
sú krátke a nútené, sú sobecké, kdežto dievky, ktoré si priamo vykračujú, 
voľne sa pohybujú, sú obyčajne úprimnými a spanilomyselnými. Dievka, 
ktorá je skromná v chodení, klopí oči k zemi; vášnivá vykračuje si smelé a 
drží hlavu hore. Drobné kroky značia zvadlivú povahu; zdĺhavé pohyby 
označujú podvodnosť a lenivosť; prudké pohyby znamenajú nepokojnú, ne- 
dôverivú povahu; pravidelné pohyby označujú stálosť a úprimnosť. Prudké 
chodenie a živé pohyby značia vášnivosť. Hlboký hlas je znakom zamilo- 
vanej povahy a hlasný pichavý hlas je príznakom chladnosti a sobeckosti; 
jemný hlas značí miernu povahu a slabý, huhňavý hlas je príznakom neplod- 
nosti; prostá prednáška označuje čistotu povahy. 

Úprimná myseľ miluje deti, vážnu povahu a baví sa radšej so staršími 
mužmi. 

Žena, ktorá rada chodieva do divadla, je obyčajne nespoľahlivej po- 
vahy. Silné telo miluje jednoduché jedlá; žena milujúca lahôdky je jennnej 
mysli a slabého zdravia. Žena milujúca ostré, horké, veľmi okorenené po- 
krmy a nápoje je prudkej vášnivej povahy, ktoré milujú voňavky sú obyčajne 
náklonné k smyseľným rozkošiam. DOMÁCI LEKÁR A RADCA Povaha žien prezradzuje sa zvlášte pri práci, poneváč tu nemôžu sa 
pretvárať. Jestli ich pozorujeme, ale tak aby o tom ne^edely, objavia svoju 
pravú povahu. Tvár ženy je zrkadlom každého hnutia jej mysle. Hlboké 
premýšľanie a stálosť u žien osvedčujú sa pevným, istým, skromným pohľa- 
dom; malé oči v hlbokých jamách často značia závistlivosť a zlomyselnosť; 
veľké šedé oči, prostý prirodzený rozum a čierne oči, značia prudkú povahu; 
modré oči sú znakom miernej mysle. 

S JAKOU ŽENSKOU SA ŽENIŤ? 

Jednaj podľa rozumu a nie podľa citu. 

Je žiadúcne, aby vzdelanie oboch pohlaví bolo asi na rovnakom stupni. 
Rozdiel stavu a majetku v tomto ohľade rozhodujú menej, poneváč muž 
pilnosťou a p4íčinlivosťou môže sa povzniesť a a schopná dievka ľahko sa 
potom od manžela priučí tomu, čo nevedela. Jestli manželstvo zakladá sa 
na láske, muž môže svojou trpezlivosťou odstrániť vady, jaké manželka so 
sebou priniesla; ale jestli ide o také manželstvo, ktorým chce si junák získať 
proteckciu alebo peniaze, tu musí 'byť opatrným, by si tým nespôsobil peklo 
na tomto svete. 

Jestli si mladík vyvolil dievku z vyššieho stavu, môže užiť výhod z toho 
plynúcich, avšak musí byť i opatrným, aby ho nezastihly ošklivé následky. 

VZNEŠENÁ DÁMA JAKO MANŽELKA. 

Bohaté, vznešené ženy sú obyčajne slabé, pyšné, necitlivé a zriedka 
znajú čo je láska. U nich je láska nič iného, než umelý a klamný výraz citov, 
ktorých ani nebolo, ani nieto. Také dámy pokladajú sa za krásavice, — 
ale za ošklivú nepovažuje sa žiadna. Iná spolieha sa na tituly, stav, atď. 
Také manželstvo nie je radné, lebo jeho následky sú hrozné, ničota hmotná 
i mravná, žena rozhadzuje a muž lumpuje hľadajúc inde to, čo doma mu 
chybí 

ROZMAZNANÁ DÁMA JAKO MANŽELKA. 

Jestli chceš rozmaznanú dievku napraviť, musíš mať Jobovú trpezlivosť 
a Herkulesovu silu ku práci. Najlepšími liekami sú láskavosť, miernosť, dom- 
luva pri čom pokračujeme veľmi rozumne. 

Jestli pri liečení rozmazlivosti ženy nastanú búrky, nechajme ich vy- 
burácať. Nadíde chvíľa mieru a pokoja a dievka stane sa prístupnejšou náš- 
mu poučeniu Prv než by sme sa chytili liečiť rozmazlivosť milujúcej osoby, 
vyzkúmajme príčiny, pôvod, chyby rozmazlivosti, atď. Jestli je žena úplne 
nezkazená, poslúchne muža, takže pomaly odhodí svoje vady. Často podarí 
sa manželovi čo sa nepodarilo ženíchovi. Zkúmaj, či je dievča prístupné 
rozumnému vlivu a dľa toho vyčkaj so sňatkom. Jestli sa presvedčíš, že 
nemá tejto vlastnosti, vtedy radšej sa vráť, ináč budeš na vždy nešťastným. 

PREDAVAČKY JAKO MANŽELKY. 

"Najprv mysleť až tak jednať." 

V obchodoch vidíme mnohé dievky, z ktorých niektoré sú veľmi pekné DOMÁCI LEKÁR A RADCA a zau|ímajú predné miesta v obchode. Takéto predavačky sú veľmi by- 
strooké a na prvý pohľad poznajú, či ten alebo ten mladík je bohatý, alebo 
nie. Predavačka chová sa k mladíkom láskavé, avšak, jestli by si zamýšľal, 
drahý mladíku, s takýmto tvorom do styku prijsť, musíš sa do pekných šiat 
obliecť, topánky si vyčistiť, atď.. aby si taká krásavica myslela, že si človek 
zámožný. Krém šiat hlavnú rollu hrajú postava, reč a chovanie. Ženská 
je od prírody určená za sokyňu druhej a preto dáva každá pozor na ostatné 
ženské. Stáva sa že je pohromade niekoľko dievok, považujú to ostatné za 
urážku, keď jednej z nich daná bola prednosť. Za to mstia sa pomluvou, 
posmechom a často sa stáva, že dievka, ináč priaznivá, odvwáti sa zase od 
mladíka. Preto múdry mladík chová sa ku všetkým vľúdne, usiluje sa získať 
priazeň a neprezradí, ktorú z nich miluje. Kto sa nehonosí krásou tela, má 
imponovať rozumom, vzdelanosťou a šľachetnou povahou. Múdra dievka 
ľahko pozná, že dobrý hospodár, hoci úbohý, obstojí lepšie, než boháč, 
ktorý sa nerozumie do hospodárstva. 

HEREČKA JAKO MANŽELKA. 

"Opusťte hlúposť a živí buďte a choďte ce- 
stou rozumnosti." (Prísl. 9, 6.) 

Ťažká a trňovitá je cesta takej dievky, ktorá sa venuje divadelnému 
umeniu. Jej cnosť hneď na počiatku nacháza sa v nebezpečí a prv než sa 
pojaví na javišti, má čo činiť oo sokyňami, ktoré sa usilujú, aby sa jej zbavily, 
alebo jej ďalšiu cestu zamedzily. Nemajúc priateľov — aspoň medzi druž- 
kami nie — musí sa obrátiť k mužským. Jestli je nie prinútená zakúpiť si 
takéto priateľstvo svojou cnosťou, je aspoň prinútená stať sa falošnou a 
koketnou. Jestli je pekná, celá armáda pochlebníkov hromadí sa okolo nej 
a to kazíí jej povahu. Taká ženská potrebuje veľké summy peňazí čo mno- 
horáz stáva sa jej zkazou. Jestli sa muž zamiluje do herečky, nesmie byť 
žiarlivým. Herečka musí byť k mnohým mužským vľúdnou. Okrem toho 
na javišti objíma a bozkáva ich a žiarlivý človek to nepretrpí. Kto nie je 
bohatý, nech sa nežení s herečkou, a vôbec vždy má byť opatrným. Tu 
rozumieme len také herečky, ktoré považujú sa za poctivé. Iné herečky dá- 
vajú prednosť len bohatstvám, drahým darom a takýchto by sa mal varovať 
každý muž, ktorý má v svojej lebke čo len trochu zdravého modzgu. 

KOKETKY JAKO MANŽELKY. 

"Lepšia je múdra než pekná žena; takým je 
spoločenstvo, jakými sú ženy". 

Poľutovania hodný je taký muž, ktorý sa zamiluje do koketky, lebo 
buduje si peklo už na tomto svete. Koketka je raz prívetivá a hneď mrzutá; 
tu plná lásky a hneď ľahostajná; raz tomu a hneď druhému preukazuje 
ochotnosť tak, že sa dá mysleť, že je do neho na smrť zamilovaná — zkrátka, 
chce sa každému ľúbiť a každého ulapiť do svojej zatratenej sieti. Poneváč 
taká koketka nemá žiadneho citu, varujme sa jej, jestli nechceme žiť v pekle 
cez celý život. Jestli niektorého z mojich čitateľov taká pliaga zachvátila, 
najlepším liekom ku zkroteniu koketky je merať jej tou samou mierou, t. j. 
dnes chováme sa k nej láskavé a zajtra ľahostajne; dnes jej dáme všetko po 
vôli a zajtra si ju nepovšimneme. Avšak máme to konať zdvorilé a opatrne, DOMÁCI LEKÁR A RADCA ináč urazíš jej hrdosť, alebo pozná tvoj plán a iste prepadneš. Jestli konáš 
obozretne, odpor tvoj ju rozhnevá a tým najľahšie dôjdeš svojho cieľa. Ale 
nedaj sa sviesť s cesty, buď zdvorilým, o láske nehovor a jestli by sa stala 
nejaká narážka vyhni sa jej a hovor o veci ľahostajnej. Dobre je vyhnúť 
sa jej niekoľko dní tak, aby nevedela prečo sa to stalo; pričiní sa potom 
ona, aby vzdorovitého muža k sebe prilúdila a zároveň sa do neho zamiluje. 
Jestli sa nám to podarí, buďme múdri a rozumní, odplaťme jej tou samou 
mierou, shovárajme sa často s inými ženskými, vysmejme sa jej, buďme chlad- 
ní, ľahostajní, potom vráťme sa tou samou cestou nazpäť a koketka bude si 
vážiť viac muža, ktorý ju opustil, než toho, ktorého sama odhodila. 

ŽIARLIVÁ ŽENA JAKO MANŽELKA. 

"šťastie len tak chutná, jestli je korenené 
útrapami". 

O žiarlivosti j ako chorobe pohovorili sme na druhom mieste tejto knihy 
(Viď Náruživosti). Lásku žiarlivej ženy získame si veľmi ľahko, jestli roz- 
nietime v nej túto vášeň. Z počiatku musíme konať opatrne, aby nepozoro- 
vala ničoho a len neskoršie môžeme si dovoliť v jej prítomnosti iným ženšti- 
nám sa koriť, ale tak, aby sme to nepreháňali. Povedzme jej, že ju milujeme 
a že jej chladnosť proti nám bola príčinou nášho korenia sa iným. Žiarlivosť 
je spojkou lásky; kto nemiluje, nemôže byť žiarlivým. Žiarlivosť je priro- 
dzenou vecou a vznikne v prsia.ch každého človeka, keď vidí, že osoba, 
ktorú nadovšetko miluje, venuje svoju priazeň dakomu inému. Avšak žiar- 
livosť jako choroba je veľmi ťažká a nepríjemná náruživosť na svete. 

STARÉ PANNY JAKO MANŽELKY. 

"Láska je slepá". (Prísl.) 

Co tu píšeme, týka sa nielen mladíkov ale i dospelejších mužov, ktorých 
napáda náhla mánia manželskej blaženosti. Junák prichádza do spoločnosti. 
Mnohoráz postretáva sa so starými pannami, ku ktorým muií sa chovať zdvo- 
rilé a na to ani nepomyslí, žeby také staršie panny myslely na manželstvo. Tu 
aa milý bratku, veľmi mýliš, lebo mnohé ženštiny, ktoré za mlada boly 
vyberavé a pyšné, všetko možné učinia, aby sa pod čepec dostaly, obávajúc 
sa, že zostanú na veky staré panny. Slovo pauii a manželstvo ich omračuj i% 
dostávajú závrat a voslep vrhajú sa do priepasti. Preto chrániť sa treba 
takých starých panien, ku ktorým musíme sa chovať vľúdne. Chovajme sa 
zdvorilé, avšak viac úctivé a sveríme sa jej, že sme zamilovaní do inej 
osoby, o ktorej môžeme povedať, že býva v inom meste atď. Ovšem na- 
hnevá sa na nás, ale hneď nám i odpustí. Mnohý mladík oklamal sa tým, že 
si pojal za manželku starú pannu, v ktorej videl vzor dokonalosti a konečne 
sa do nej zarňiloval alebo si myslel, že je zamilovaný. Hneď po prvom 
pôrode sostarne taká žena, kdežto muž nachádza sa v plnej sile, pri čom ide 
mu do zúfania, že bol tak slepý, že si starú pannu pojal za manželku. 

VDOVY JAKO MANŽELKY. 

Vdova jako sova i v noci vidí. 

Kto by si myslel, že vdovy nemajú viac chuti ku manželskému stavu, 
ten by sa veľmi mýlil; vdovec prosí o ruku ženy a vdova musí čakať kým je DOMÁCI LEKÁR A RADCA 40» prosená. Netreba sa dať nastrašiť slovami, že vraj tá alebo iná ženská celý 
svoj život posvätila pamiatke svojho milovaného nebožtíka. Náhle počneš 
o láske, prebudí sa v nej nový cit a rýchle zapomne na nebožtíka a prilepší 
sa k živému. Vdovu ľahšie možno získať než dievku, lebo ona má už väčŠ'u 
zkúsenosť. Ovšem netúži viac po titule pani a po samostatnosti, poneváč 
tieto veci zná i má. Sú vdovy vyberavé a sú i také, ktoré sa vydajú sa prvého 
pytača, s ktorým prídu do styku. Bohaté vdovy často sa vydávajú za mužov, 
pomocou ktorých chcejú si nadobudnúť vysoké postavenie a titule. Také 
vdovy považujú svojich manželov za sluhov. Taký muž dostal sa do zlatej 
klietky a kúpil si zlaté putá. Ale kto aa skutočne zamiluje do vdovy, musí 
hľadeť, aby sa vdovy samej alebo od jej známych doznal vady a chyby ne- 
božtíka, aby sa takých vád chránil a aby preukazoval jej také cnosti, ktoré 
ona miluje. 

ŽENA A JEJ VPLYVY V SPOLOČENSTVE. 

"Dobrá žena je najlepším kamarátom muža." 

Od najdávnejších časov možno pozorovať, jak veľký vplyv má žena na 
rod ľudský. My mužskí nemôžeme sa obísť bez ženy. Už jako dieťa hypno- 
tisuje ona svojim nevinným úsmevom otca a matku; jako mladé dievča pripo- 
mína nám ona rozvíjajúci puk ruže; vidíme v nej milovanú, dorastajúcu, 
budúcu ženu. Ci v dome, či v škole, všade zaujíma podpredné miesto násled- 
kom jej magnetičného vplyvu, ktorý v poty ku s ňou pocítiť musí každý. 
Neodolateľná sila ženy je láska. 

Keď žena dôjde do úplného rozvoju — do veku ženskosti, stane sa 
kráľovnou svojho kruhu a všetka mládež v tom kruhu hľadí si získať jej 
priazeň. Tu sa potom začína láska podivná, sobecká, ale za to úprimná, lebo 
každú pannu len jedon mladík môže dostať za manželku. Mnohorazy je 
mužský vo svojom potyky so ženou nevrlý, surový, čo sa častejšie stáva, než 
by treba bolo; ole ona je vtedy skromná, vľúdna a s tým vždy vplýva na muža 
ku dobrému. Jej povaha je opakom mužskej povahy. Ona stvorila ohnisko 
rodinné, vyviedla človečenstvo z barbarstva do civilizácie. Žena je kráľov- 
nou duchovnou pri oltáre rodiny; a jestli je ona tam nie, bez jej srdca a vplyvu 
tie steny, ináče tak vzácneho domu, zdajú sa nám byť chladné a nevľúdne. 

Na poli války stretáme ženu jako sestru milosrdenstva, opatrujúcu rane- 
ných vojakov; jako ošetrovateľka účinkuje ona vo všetkých nemocniciach, 
lebo nič nenapomáha vyzdravenie a uspokojenie nemoného tak výhodne, jako 
osobnosť ženy a jej jemný vliv na silnejšie pohlavie. Žena je zrodená 
dozorkyňa a opatrovateľka; bez jej osobnosti a vlivu i to najlepšie opatro- 
vanie a šetrenie mužských by nebolo dokonale. 

Ženu, jako sestru, cŕ.'me si, chránime ju, plníme jej vôľu, oslavujeme 
ju, za čo potom očakávame len trochu úprimnosti z jej strany. 

Zdôverujme sa jej, vyrozprávajme jej naše tajnosti, milostné pocity, 
ktoré by sme pred mužským nikdy nevyjavili. 

Keď je ona našou vyvolenou, staráme sa odokryť pred ňou naše najlep- 
šie vlastnosti, schopnosť a cnosti, zaistiť si náklonnosť a lásku m^ovanej 
devy, ktorej obetovať chceme celý náš život. 

A jako manželka? Ktože zná rozlúštiť tajomstvo stavu manželského? 410 DOMÁCI LEKÁR A RADCA Ona je našim radcom, potecha a celé šťastie nášho žitia. Istá báseň obsahijje 
nasledovnú otázku: "Co je domov bez matky?" Ja by som sa radšej spýtal: 
"Co je domov bez ženy?",, 

Jako matka, je ona stvoriteľka a vybudovateľka ohnísk rodiných, 
miest, krajín a národov. Magnetičný vplyv ženy prevyšuje všetko rátanie 
a ocenenie. Nemôže ono byť merané slovami, ani číslicami, len jej čistá láska 
a oddanosť ku svojim dietkam je mierou jej obetavosti a sebazaprenia. Láska 
je najväčšia potecha na svete a každý mužský môže byť úplne spokojný len 
vtedy, keď je obdarený láskou ženy. 

Mužský sa má oproti žene vždy sk