Skip to main content

Full text of "Smaaskrifter af Hans Tavsen"

See other formats


Gass__~&LR^£l 
Book_Xl / S«t<t<tf&r tf tit 

af 

£ané £a&fen 

ubgitme for 
Det itoiujefttfc $an|Re ÅcflM lov StøDrefonM* jbifrøm o\] Sprog 

ceb 

galger iFr. Uør5am. 3^3 

. 3/// &iøbeul)atm. 
S^teleé SogtrljHert. 

1870. 4 >xp 
£>cmé £at>fmø ©egt. 117774 
'08. o <!ltt for trefynnbrebe 2lar fiben, paa en SLib ta ©anbfen 
for btt banffe @prog og M$ ejenb ommelige ©fjønfjeb ellers 
fnn oor (ibet nbtriflet, fremfyæoeDe 23iffop §an8 Saugefen, 
i fin befjenbte ©raøffrift ooer £)anS £aofen, btt fom noget 
mærfeligt ueb benne 2flanb, at „i)an prtibebe og berigebe 
OttoberSmaalet i en bennbringSocerbig ©rab neb ben fmtft* 
futbe 23ettatenf)eb, ber fremfyfer af \)<m$ forffjellige^frifter 1 )". 
33U man enb i oore £)age finbe Ubtrnffet „fnnftfntb" 
minbre paSfenbe anoenbt paa £aofenS ©til, faa ml man 
bog neppe frafjenbe ()am en ejenbommetig, fraftig 23el= 
talenfyeb, ber maa gjøre ()ang ©frifter oærbifntbe for en* 
fyoer banf! ©pr oggranffer r faa. meget mere fom ber i bem 
fan gjøreS en temmelig rig §)øft af gamle banffe £)rb og 
Ubtrl)f3maaber, ber ligge oor £ib faa fjernt, at be fom 
ofteft oille oære nforftaaelige for ben tffe fprogfynbige 
£æfer 2 ). 90ta en iffe ringere 23eti)bning Dille btéfe ©frifter 
l)aue for Spiftoriferen, og fcerlig for $irfef)iftoriferen; tt)i 
bet er fortamgft erfjenbt af aCte, at ingen banff 2ftanb t 
t)øjere ®rab enb £)anS £aofen tjar banet SBejen for Hirfe* ! ) Lingvam vernaculam artificiosa facundia, qvæ in variis ipsius 
Scriptis elucet, ornavit et mirifice locupletavit (Terpager. In- 
scriptiones Ripenses. Hafniæ 1702. Nr. 24). 

2 ) S Sltmtærf tungerne, ber følge efter Sejten, ere be bcmffeltgjre Orb 
faatotbt mulig forllarebe. 

1* IV reformationen i oort gæbretanb. ©et tul øiftnof berfor 
øinbe 33tfatb f)oS alle frjnbtge, at bet fongetige banfle ptU 
flab for gæbrelanbetS ^tftorte og (Sprog f)ar paataget ftg 
at ubgiøe £aofenS polemiffe Smaaffrifter fra deformation^ 
tibenS tibtigere 2Iar, iffe blot forbi btøfe Sfrifter f)øre til 
be ftørfte litterære Sjætbenfjeber , men ogfaa forbi be t)be 
Sæferen et Hart 3nbblif i ben mærfetige ®amp, fom førtes 
i f)in £ib og fom f)ar øæret af faa afgjørenbe 33ett)bning 
for oort golfs fjefe aanbetige Uboifling. £il bi^fe forben 
trt)!te Sfrifter fyar man anfet btt for pa^fenbe at føje 
nogle anbre f)ibtil utrnfte af famme forfatter, ber oeb et 
fjælbent £etb ere beoarebe i gorfatterenS egen^ænbige 
§aanbf!rift lige tit oore ©age. 

SSeb §jæ(p af be fyaanbffreøne Stpffer funne øi faa 
en filrere goreftttting om £aøfen£ Sftetffrioning, enb bet er 
muligt oeb fyanS trt)fte Sfrifter alene, paa fyøté Sftetffrto* 
ning oebfommenbe Sættere fjaøe t)aft enbet 3nbftt)belfe, 
©et er forøorigt fjenbeligt, at £aufen i fine fenere 5lar i 
iffe ringe ®rab fjar mobemiferet fin Sfrioemaabe, f. Qqc. 
oeb Ubelabelfe af M nnberftøttenbe f), fom f)an tibtigere 
tøaøbe brugt oeb enfjøer £ejligl)eb, oeb at ombt)tte æ i (gnben 
af Drbene meb e (f. (§£. meræ tit mere o. Ign.), og paa 
flere anbre SJtaaber, f)øilfet naonlig oil fremgaa oeb en 
(Sammenligning mellem „@t tilbørlig ftrængt Søar af 
©octor borten $utf)er", fjøori ben gammetbagS Sfriøe* 
maabe enbnu finbeg, og be fenere Sfrifter (Senbebreoet 
til kræfterne i Sfiibe Stift, og ^irfebønnerne), fjøort 9tet* 
ffrioningen mere nærmer fig til øor Zib§. 

Sil ^ejtebning og Optoning for £æferne f^ufle oi fjer 
enbnu fjibfætte nogle SBemærfninger om be i bet føtgenbe 
optrt)fte Smaafirifter af £aøfen. 1. 

@t tjttfeltgt $tagenfaat og et »enligt £itbnb, 
()»ortebeg ben^erre 3efuS (Sfjrif tué beflager, 
at ni ere faa fatbne t) an nem fra..., og 
f)»ortebe8 tøan naabetig tii b t) b er oS @ubS 
9?aabe og S8enff ab igjen formebetft fit \)i\* 
lige @»angetium. 9ft. £. Ubfat af £an8 
£a»fen i Viborg, prentet i 33 tb org af £anS 
23ingaarb. 

£ette §)immelbre» — „gi»et af ben øoerfte £imme* 
rigS £t)rone paa min gaberS fyøjre £>aanb, 2Iar efter min 
mennefletige gøbfel 1528" — er, fom titelen anttjber, en 
banf! Ubfættetfe etter rettere en fri 23earbejbelfe efter et 
efrift af £utt)er, f)»té SLitet tnber: 

@nn Sftanbat ^s^efu Gttørifti, an atte fenne getremen 

Skriften. (3 £itetrammen ftaar: M L). 3m 1. 5. 24. 

3ar, 

%aa £itetbtabet$ 23agfibe finbeg føtgenbe 3nb()olb$= 
angiuelfe („tomment"): 

3nn biefer ©piftet obber SUcanbat, toirb fitrfelid) an* 
ge^et)gt au$ \va$ »rf ad)e ba$ G£f)riftitd)e note! fo nemeritd) 
geirret, ben gtamben »erloren b,ab, »nb toie eS mibberumb 
bar^u fommen muge. haneben nrirb and) ein (5f)riftlid)er 
Irieg miber ben teuffet »nb fenn t)offgefinbe mit (Sfjriftlidjen 
tøaffen auffS litr^fte abgematet »nb geleret, atten fd)t»ad)en 
getniffen trbftlid) »nb lieblid) jn tefen. (£)erunber et 23it* 
lebe af jammet meb korsfanen og ballen, ber opfanger 
SBtobet, fom ubftrømmer af bet$ 23r»ft). 

£)en tt)bf!e Original beftaar tbettøete af ni 23tabe i 
$»art, ben banffe 23earbejbelfe, ber er i famme gormat, VI ubgjør etteue 33tabe. gorf)øtbet imellem bem ev oueri)ooebet 
bette: unberttben ooerfætter £aufen ligefrem, unbertiben 
ffjærer Ijcm noget bort, oftere lægger ban tit og uboiber 
gremftittingen paa ©runblag af be i Originalen gione 
£anfer; Originalens £ib$* og @teb$angtoelfer ombt)tte$ 
meb anbre, ber paSfe tit £3earbejbetfenS fenere 2lffattelfe og 
ben£ 23eftemmetfe for banffe £æfere. 9?ogle templer trille 
nærmere funne oplr)fe bttk gortjotb. 

33i ijibfætte faalebeS SBegpnbetfen af ben tt)bf!e £ert 
(meb gorbigaaelfe af 3nbgang3f)itfenen): „£ieben getrerøen, 
t)i)r traget gnt uriffen, nrie id) auS tantter gnab unb liebe 
mepneS uateré nor taufent fnnff fyunbert imb uier unb 
gmen^ig iaren, eud) gu gnt unu bt|8 t)ammertal unb be* 
triibte røettt fomen feu, unn form unb geftaltt et)ne3 fned)tS, 
^iii^ 2. eud) gu f)et)l unb fetifeut geborn, gegeben, unb uom oatter 
gefcbencft, auff ba$ id) erore funb burd) met)ne marter tmn 
roegnebjn, burd) mein ftrpmen eud) fetiget, mit meuner 
get)f3lung, fronung, creutøung, onb anbere peun, fo id) 
bulbet, bem morningen @ott meunem oater, uerfonet, onb 
angenem mad)t, fur£, ba$ id) ernr fet)nb, ben tob, teuffet, 
Jefl, burd) menuen tob ertniirget onb uberiuelbiget". 

25il man nu tjermeb fammentigne 33egi)nbelfen af 
£aufen8 ©frtft, ba iril man finbe, at ben enefte egentlige 
goranbring er, at 2larStaliet 1524 f)oS t)am er rettet tit 
1528, ba ben banffe 23earbejbetfe ubfom, forøorigt ere 
Sanferne be famme, men gremftittingen er en tjet Det 
ubførtigere t)Q$ £aofen, faa i)an3 33earbejbetfe fnarere maa 
falbeS en Omffrioning eller ^arafrafe enb en Ooerfættetfe. 
%laax ben tnbffe £ert f)ar: „£)ert)a{ben famett eud) meqn 
atler liebften getretoen onb eulet gu bem fenlin, laufft nad) 
bem ffang onb gebbn ber f)eerbaucfen, roetcbe mein biener VII pfcunb tmb proptjeten bet) fimff iaren lang Ejaben auff* 
gefcblagen" — faa gjengioer £aofen bette ©teb faatebeS: 
„£)erfor famler eber nu tilhobe, mine fjære elffetige tro 
23enner, og fyolber eber troftelig unber gænifen; botber eber 
efter ben ®tang og £t)b, fom fyoreé af ben 33afun, fyuilfen 
jeg nu 10 2lar fyaoer tabt blæft formebelft mine profeter 
og tro tjenere". — Sftaar ben tnbffe Zqt b,ar: „2)f)r tieffet 
non $Hom bif3 gu fanct 3acob, non fanct 3acob bif$ fen 
2Id), oom ©rnmmetat gur (Srjct), gu ber fid)t, gum appetbaum, 
gum 23irnbaum, nocf) bennod) funbet nfyr erøeren feelen fetjn 
fpet)fe" — faa lofatiferer £aufen benne SIngioetfe af be 
meft beføgte $atfartéfteber paa føtgenbe 932aabe: „i^øb 3 ej 
fra 9?om inbtil @. 3acob, fra ©. 3acob inbtil (Stjerne* 
bjerg, berfra inbttl ^ippinge, fra ^ipptnge inbtil 9ft)e, fra 
9?t)e inbtil Aabenraa, fra gigentræet til pæretræet, fra 
pæretræet til Æbletræet: 3 løb ()ib, 3 løb bib, og funbe 
bog iffe eberS ©jæt3 rette gøbe". Sftom og ©. 3acob i 
(Spanien uare be fælled bellige ©teber; ©tjernebjerg laa i 
i 9ftef tenborg, men befogteS meget fra £)anmarf af, ni 
finbe enbog, af banffe ^erfoner i bereS £eftamenter be* 
ftemte ®aoer for benne formentlige §etligbom 1 ). ®ippinge 
paa galfter uar blanbt 23alfart3fteberne inbenfor £)anmarf3 
©rænbfer ubentmut bet meft f øgte ; @. ©øren i D?r»e oeb 
himmelbjerget og @. 2lnna ueb Aabenraa nøb ogfaa ftor 
Slnfeelfe. 53eb at pege lien paa btéfe ©teber, fom ben* 
gang nar i atleS $?unbe, gao £aufen fin „Ubfættelfe" af 
£utt)er3 ©frift en anberlebeS prafttf! iBetijbning, enb om ) @e JMftient 2)aag Seftament af 1501 i mit ©frtft, ^jøoettljaoiiS 
^irfer og ^loftere i 2fttbbelatberen, Stftæg @. 131. VIII (jan tøa&be næønt Originalens (jer i forben tilbed nbe* 
fjenbte $atfartsfteber. 

©fjønt £aøfen ibetfyefe taget iffe t)ar bange for ffarpe 
£)rb og perfonfige genåbninger, tjat (jan bog paa et ret 
betegnenbe <&kb milbnet Originalens ©farpfyeb. £nt(jer 
(jar nemlig oeb 2lnoenbeffen af bet bibelffe Ubtrt)f „retyffenbe 
motff, mit fd)aff betjen anfétøenbig beftetjbet", tilføjet ben 
©fofe: „ha® tft get)ftlid)e, fromme onb rcercftjetjltge fenttje, 
Sptjartfeer, £>end)ler, ©djrifftgelerte, £3epft, @arbinel, S3ifdjoff, 
Official, ttjnmbtjerren , £>edjant, 2Ipt, Srønicb, pfaffen". 
£aofen (jar unbgaaet benne beftemte ©igtelfe mob alle ben 
Zib$ gejftttge oeb blot at omtale „btéfe glnbenbe Uloe, 
fom bog iffe oille labe fig mccrfe, men ffjute ©falfen meb 
nboorteS fnetjtribe flæber og føre faabant et gobt ©fin for 
SBerben, at man ej fan mccrfe bem, fom ere bisfe (jeflige 
Øjenffatfe, fom oifle faa ftjneS at ocrre be bebfte, og (jolbeS 
for be, fom ftt)re og regjere al 33erben meb oereS aanbelige 
Særbom". 9tten „2lfgnben 23aal i Dfom" gaar bog lige* 
faalibt Sftam forbi (jos £aofen fom \)o$ Sutter. 

gor oS \)ax ganffe mft ben (jer oalgte ^immelbrei^- 
form noget ftøbenbe, felo om bet maa inbrommeS, at gor* 
maningen og Slbøarfelen beroeb blioer mere inbtrængenbe; 
men i ()in Slib maa man tjaoe tjaft en anben ©mag i faa 
f)enfeenbe. StaofenS §immelbreo er nemlig iffe bet enefte 
©frift af ben 5lrt, nor 9?eformationStitteratur (jar at op= 
Dife. Wlan (jar ogfaa et (ignenbe af 25iffop sftiels ^alla* 
biuS i £nnb (1555), fom, ba bet er t)berft fjælbent og ber* 
(jcø fortfattet, fan (jibfcctteS (»er til en Sammenligning 1 ). ) SDet enefte o$ befjettbte (Sjetnplar af W. ^allabms'g £>tttmtetbret> 
gjemmeS i $ottgt. SSibt og beftaar af eet gottoblab i ^atetitformat. IX jfefn iUjtifix ben ttlfoml)øt)(!e Jieijferis øc fiønjis 

aluortig bub oc beføtning til alle fine tro GEliriftne, 

obfcreffnen oc aff bang ^aabe paa 9tt) formeret 

peb fin fattige tienere. 

Sflkol: qjafl: 

figg 3efu8 (SJrifiuS ben feffnenbté ©ubS (Søn, føb 
aff tonge £anib£ flect, en ^refntb tønge, en 
23erbfen3 fatiggører, en mibetere mellem ©nb oc menniffen, 
en ®ub8 £am fom bort tager 2?erbfené ftinber, Enffer oc 
tilbinber at(e mine tro b.røbre oc føftre min ^cøabe oc 
23armt)iertigbeb. 

* 33tber fccre brøbre oc føftre, oc fom eber øetfør* 
tencfer, at ieg aff min £)immetffe gaber£ naabe oc ferlig* 
t)eb, for tufinbe fem bnnbrebe balfftrebiefinbé tine oc fire 
Stor, fom neb aff |>immeten i benne 3ammerbat, i en 
tieneriS fficfelfe, ffenct oc giffuit aff gaberen, eber arme 
menniffe til f)ielp oc fatigbeb, oc paa M ieg ffntbe tnct 
min pine oc £øb bort tage eberS fnnber oc @uD3 ørebe, 
oc forlige eber met ©ub, oc at ieg ffntbe forberffue oc 
forftnre eberS fienber £øben, '£ieffnelen oc §elffnebe, oc 
gøre eber met min opftanbetfe metarffuinge, i min £immelffe 
gaberS euige rige, 3 øibe ocfaa Del met tmab $Sb oc 
forplictelfe, i ^affue faarit mig i baaben, fom eberg rette 
arffue §erre oc $ønge, Nu ()affuer (bifuer) mange aff 
eber i lang tib faabant forgiet oc affnent eber fra mig, 
til ben trefronebe offgub i SKom, tit bøn£ orb, bnb oc befal= 
ning, oc i baffue i eberé <Saligbeb3 fag fyafft eberé tilflnct 
til eberø egne oc anbre 93?enniffer3 fortienfte oc oerbfft)lb, 
oc laaben ben at ci)rcfe oc tilbcbe ftaacfe oc ftene oc mig 
eberé rette (Salig gørere tjaffue i (fom menæbere) forffut oc forlat, oc libet actet mine orb, ftfte £eftamente, oc 
rofigettge detgerntnger, fom ieg fjaffuer obret for eber$ flnlb. 

* £>er faar mine elfletige brøbre oc fttfrre raaber ieg 
eber oc biuoer, om i nitte ide libe euige ftraff, at i falbe 
fra affgubert oc mennifto lerbom igen, fom fanb gøre 
eber ffabe oc enige forberffnelfe, oc lommer til mig, ieg nit 
alene oc gerne uere eberé fatigfjeb, fom min Spimmelffe 
gaber oc ieg tjaffuer loffnit eber, oc fom ieg fyaffner labet 
mig omlaafte, ben ttb ieg ftribe faa oetbelige for eber, at 
mit bnrebar btob bleff nboft, od) ieg gaff mig i boben for 
eber, 3 tøve ide flamme eller jrtjcte eber enbog i tjafftte i 
mange maabe fliclet eber utilbørlige mob mig, lommer 
elon briftelige til mig igen. £l)i ieg er megit naabig, oc 
fulb aff iBarmijiertigfjeb, fom offuer gaar alle ^erbfenS 
ftjnber, oc lanb ide libe nogen fnnberé bøb f men at tjanb 
ffal omuenbe fig oc leffne, leber effter mig eberS £)erre, 
men i lunbe finbe mig, Dtober tit mig om l)ielp, men ieg 
er nocr, Zfyi ieg uil fjer effter felff oere eberS tjiurbe, fom 
flat føbe eber met ®ub§ orb, fyuitde ieg taber nn oben- 
barlige oc Uartige ubrobe oc binber eber tit, at alle fom 
ere bange oc forrigfalbe for berig fpnber oc frrjcte fig for 
min faberS urebe ocb ben enige Døb, be flntle lomme til 
mig, ieg uil "jnfnale oc uærqnege bent, oc tage berté 
fnnber bort, ide for be retferbigfjebé gerninger flnlb fom i 
baffue giort, men effter min 23armf)iertig()eb giffuer ieg 
eber alle mine gaffner. 

* Der faar mine elfletige, beber ieg ati ide forflinbe 
jetter ringe acte faaban min t)ietp oc trøft, paa M i flulte 
ide giffne aarfage tit at fatbe i blingfyeb igen, oc btiffne 
bebragne aff Dieffneten, £t)rden oc ^affnen oc anore min 
faberé fienber, £l)i Dieffneten eberé mobftanbere gaar onu XI frtng fom en en glnbenbté tøue oc foger alle uegne lempe 
tit at laacfe eber til (tg oc forberffite eder. 

* £)ette mine føre unberfaate fnnbe ieg icfe bølie 
faar eber, at ieg ei) (obi en gob mening) ffnlbe giffue eber 
bet til f'enbe, forijaabenbiS uiffetige, atf) i (jer effter befenbe 
eberS ftore nøb ød) trang , oc robe til mig om biftanb oc 
t)ielp, &aa uil ieg ba gerne forbarme mig offner eber, oc 
befri eber aff alle eberS fienberé benber, oc oil ocfaa inben 
en fort tib fomme neb aff Spimmeten od) gøre mine tro- 
fafte tienere belactige i min fnmmelffe faberS enige 9?ige, 
oc uantro oc memxbere (fom ere falbne fra mig, til mine 
fienber Dieffneleu, £nrcfen oc ^affnen) uil ieg [)en ftobe i 
ben enige forbømmelfe, ©er effter mine elffelige fanb buer 
aff eber, met M fnarifte, nibe at rette fig. Z\)i i utbe 
l)iterc!en bag eller ftnnb, paa Ijuifcfen ieg uil fomme, at 
fige en enbelige bom aff offner teffnenbté oc l^)db^, £)atnm 
tjøff min faberS l)øi)re t)aanb, Star effter min gøbfel. tøl X) 2 33. 
3efn8 GljriftnS Den (effnenbis @nb3 @øn oc 23erbfenø frelfere, 

,pøab bet nebenfor optrnfte, af £aufen efter £ntl)er 
ooerfatte og tillempebe „$tagemaal" angaar, ba er ber nu 
neppe mere enb bet ene (S^emplar i 23ef)øtb, fom finbeS i 
bet fongelige 23ibttotbef, og paa Quiltet meb en famtibig 
3paanb er ffreuet: Liber Joannis Petri nati Wetelle, 
famt følgenbe Sentens af £erentin3: Obsequium amicos, 
Veritas odium parit. 

2. 

(gt fort Slnfnar til iBifpen§ ©enbebreu af 
Obenfe, fyuilfet han tilffreu be borgere i 
Viborg og Aalborg, raabenbeS bennem at XII blioe ubeoarebe meb ben eoangeltffe Særbom, 
fom ®ub tjatter nu af fin befønberlige Sftaabe 
fenbt og, af §ang £aøfen, ^3ræbifer i Viborg, 
prentet i Viborg af £anS SSingaarb 1529. 

33lanbt be forffjeflige Sttaaber, hoorpaa 23iffopperne 
føgte at mobarbejbe deformationens Ubbrebelfe, oar ogfaa 
ben, at enfelte af bem firet) SBreoe tit borgerne i faabanne 
Sbtjtx, bttor ben eoangeliffe Sære fyavbe begt)nbt at faa 
gremgang, og aboarebe bem mob at labe fig forføre af bet 
faafatbte nn $ jætteri, famt opforbrebe bem til at for&inbre 
bets Ubbrebelfe. $?an t)ar jaalebeS et 23reo, ffrenet ben 
24be ma\ 1526 af ©iffop D»c 25ilbe i 2Iart)uS tit 33org* 
mefter og Vlaat) t en af be ftørre 53t)er i tyanS ©tift, 
tøtoort SBorgerffabet atoortig aboareS imob ben eoangelifle 
^3ræbifen, fom førtes af en ^rcrft øeb Sfla\m £r. ©imon 
@foning, ber for iffe længe ftben nar fommen tit ben paa* 
gjælbenbe SBt) 1 ). 25iffop 3en3 5lnberfen i Obenfe ffreo ben ) SBrebet, fom mangler Ubffrtft, forfor ber fan bære £bibt om, 
tit &bilfen 23i)g£brig&eb bet er rettet, finbeg tcvjtt i 9?be 3)anffe 
3J?ag. i, 215-16, og i @nbm§ SRne Gamlinger III, 285—6. 
tyaa bet førftnæbnte ©teb tiår 9ftebbeteren (formobentlig 33. S. 
©anbbig) bemærfet, at £r. ©tmon bar lommen til SlarfiuS. 
23rebet f!ulbe altfaa bære jfrebet til benne S5ij8 £)brigbeb. £>er= 
imob futtbe bet bog tale, at 23iffobben3 23reb er bateret fra 
felbe SlarljuS, og bet lunbe ftmeS rimeligt, at foan meb ftørre 
taft berfonttg tnnbe 6abe fortwnbtet meb Sftaabet, naar &an bog 
bar i SBben, og ilfe t)abbe beløbet at fenbe to 9Jtønb i ftt @teb, 
faalebeS fom bet i SBrebet omtales. Sftaafie et bet benne 93e^ 
tænfning, ber fiar bebæget forfatteren af Regesta diplom, hist. 
Danicæ I, 814, til at foreflaa Monberg fom ben 93tj, ©rebet 
gialber. 3eg fer mig tffe iftanb til at afgjøre ^biblen. 3 tU 
l)bert fcttfælbe maa bog %. rønters Slntagelfe (2)en banfle XIII lfie december 1527 et lignenbe SBret) til SBorgmefter og 
dtaab i $tøfen$ forat abuare bent mob ben ^ræbifen, „be 
forløbne 2Jcnnfe og be fortoiølebe kræfter, £nti)er$ ©eiffab", 
forte i bereS 53t) ' ). SIboarfelen nar fiffert nærmeft ftilet 
imob ^eber £aorenéfen og (Sljrifriern @frod), font paa ben 
Slib oirfebe i 2l3fen$. SJSrfebiffop Slage 3epfen (©parre) 
firet) ben 21 be ^ooember 1528 til Snbbnggerne i SDRatmø 
og fremftitlebe be Særbomme, fom „be to forgiftelige Wlænb 
£r. Ulaifå Møbler og §r. §an£ ©panbemager" førte, til 
åboarfel for alle, fom fyatibe begtjnbt at tt)tte til bereS 
^ræbifen 2 ). Slfle be fjer ncconte 23reoe ere ffretme af 
23iff opper til S3ner i bereS egne ©rifter; men man f)ar 
enbnn et fjerbe 23ret> af famme 2lrt ffreuet af ooennætmte 
SBiffop 3enS Slnberfen til 23t)er i et fremmeb ©rift, og 
bet er betre 23reu, fom tri t)er nærmeft batte at gjøre meb, SfteformatiottSljiftorie I, 469), om at SBredet ffutbe bære ffre&et 
tit ^Borgerne i Viborg, beftemt forfafieS (fmt. Engelstoft, Re- 
formantes et Catholici in Dania concertantes, p. 8, not. 17). 
Om §r. @imon Sfotthtg fan bet forøorigt o^I^fcS, ot han ben 
8be SflartS 1529 fif fgt. ^ræfetttation paa StljorSager firfe i 
2tarf)tt§ @ttft, faalebeS fom bet fremgaar af føtgenbe $attcefli* 
optegitelfe : »Dominus ©imott ©føntmg ftd Presentationem paa 
£orffager ftrcfe vacantem per liberam resignationem Domini 
Canuti Erici vltimi et immediati possessoris eiusdem, cum 
illa clausula, reseruato nihilominus prefato Domino Canuto 
Erici per quemcunque predicti Domini Symonis cessum vel 
decessum ad eandem ecclesiam regressu. Datum Gottorp 
Dominica Reminiscere Anno etc. mdxxix«. (Sftegiftre o&er otte 
Sanbe, ftr. 3, $oI. 61). 

) (Samlinger til gtøens §iftorie og Sopograpljie. 1, 228—9. 

! ) 3)anjfe SDcaga^itt. III, 236-9. XIV ba bet »ar btt, ber fremfatbte £an$ £aofenS ooennætmte 
„SlnfDar". 9?aar 53tffoppen i Cbenfe paatog fig at ab* 
Dåre borgerne i Viborg og Aalborg, faa maa bet Dtftno! 
antages, at f)an fjar gjort bet efter Opforbring af SBiffoppen 
i SBiborg @ttft, Sorgen griiS, f)Dab enten benne nu fyax 
toiolet om fin (Sone tit at ffrioe et faabant 23reo paa ben 
rette WUabt og berfor \)ax føgt Stilflugt til fin lloge og 
anfete Sftebbrober, eller, fyoab ber maaffe er bzt rimeltgfte, 
\)an \)ax ftaaet i et faa flet gor^olb til borgerne i be to 
bettibeligfte 23t)er i f)an$ (Stift, at Ijan iffe lunbe ftole paa, 
at et iBreo fra \)am felo tritbe Ijaoe ben tilbørlige 23ægt. 

iBiffop $en$ 21nberfen$ SBreo til borgerne i 33iborg 
og Aalborg fjenbeS nu fun af £aofen8 „^nfoar", i 
fjmlfet btt noget nær fulbftcenbig finbeg optaget, ibet £aofen 
gjenbriner bet $unft for $un!t dateringen fyar t)an hntb* 
lertib ubelabt, bog er bet neppe toiolfomt, at SBreoet er 
ffreoet i Slutningen af klaret 1527, eller omtrent famtibig 
mtb bet omtalte ©reu til borgerne iSIøfenS. £aofen6 @uar 
er nemlig bateret førfte ©ønbag i 5lbnent 1528, og i Snbleb* 
ningen til famme bentccrfeS, at iBiffoppenS iBreo oar ffreoet 
„nu et 5Iar fiben". £>eSuben omtaler SBiffop 3enS 2Inberfen 
i fit 23reo en 31bebranb, ber »ar ouergaaet ^3rjen SSiborg, 
ibet Jan »il fyaoe ben betragtet fom en ©ubs ©traf, forbi 
borgerne tyavbe (abet fig befnære af „£utf)erg ^joetteri". 
9ften benne 31bebranb, ber forreften er minbre befjenbt, 
fan meb $tét)eb antageé at t)ai?e funbet (&kb i klaret 
1527, faatebeS fom bet formentlig fremgaar af følgenbe 
fjibttl utrtifte ^ongebreo , Der øgfaa i anben §enfeenbe 
fortjener Opmærffom^eb fom SBibrag til deformationens 
§iftorie i Viborg: XV §J3iiborg bp fid breff faa tpbenbté 

(%it grebericf mett ®uh% naabe :c. ©iøre afle roitt()er= 
(igtt, att off clfle roore fiere ronberfotte S3urgemeftere, 
9^aabt oc menige borgere robt tror liøbftabtt røborg baffne 
nro giffnttt off tiflfienbe oc befiertt, fjuørlebiS att effter att 
ttøe faabann een ftoer flabe tiibett fjafftte, att tjjeris fjroff, 
gaarbe oc gob£ tfiennom tttø robi een ftactett ftronbt oc er 
troenne gange, affbrenbe, £c faa effter ttrt) att ttje ere mt)tt 
robt lanbett tigginbis, oc tt)er foger tiibt mange arme men* 
btffe oc tigge tt)er paa gaben om nett&er oc bage, oc for 
fobann orfage, att famme more borgere tete fronne herberge 
tfyennom oc icfe tjeGer fronne bolbe ttiennom effter (£f)riftt bubtt, 
fom t^erié arme ieffnd)rifien, oc tjaffue tfjerfore robi een 
goebt thrifteltg mening famme tverts etenbtge , fattige, 
firoge ieffncbriften tifl (jtetp :c. mett off etffr GEapitefé fatn* 
tiicfe nebertagtt nogle gt)flbe, fom tfje tittforn tiaffne (jafftt 
oc fjolbctt ro bi Siiborg p gammefl tiibt oc tfjer ftt)fft oc 
fnnberett eett fyofpttafl, oc tt)er tittagtt &ue8 penbtnge, foflff, 
clenobier oc 3>orbegob| oc rentte, fom t()e tjafft fyaffue titt 
forne giflbe, oc ttøe ttjer roifie tiollbe oc forfee famme firoge 
foftcf mett føbe, flebe, fenge oc anben beetl, fom ttøe bel) off 
tjaffue. Ztya anfeenbté faaban tberté gobe gubelige agtt, fyaffue 
roij nro, fom tt)en tfyer faabantt roor t)erri§ Stjrifti bnbt 
bør fønberlig att forførere oc tittfyiettpe att robt afle maabe 
fnlbtgiorté, aff roor fnnberlig gronft. oc naabe fntbtbrorbt, 
famtticftt oc ftabfeftt, att ttjet faa Jer effter f)oflbi§ febafl 
ttfl eroig tiibt, oc fjaffue rot} aff famme roor gunftt oc 
naabe rontt oc tiflabett, att famme roore borgere tiH for^e 
bofpitafl mue oc ffufle ftra^ annamme tfjet tjroff, fom be* 
liggenbiS er roben fore (Sancti §anffi$ (Hofter robt SBiborg 
norbenn tifl fircfegaarben oc fircfen, fom er ttje firoge op* XVI btjgbt, att irottbe firoge mennifle robi, oc bog nro ingtjen 
robi fjoftbté, tfyett att opbtjgge oc forbæbre oc t^et robi alle 
maabe fficte mett aflbt Iet)lig()ebt, faa famme arme firoge 
menntfler tfjer robinben fronne tjaffue t^erie roærtttffe. ©og 
mett faa ffiefl, att tfoe tjér tid flufle flicfe fore agttje for* 
mrouenbté banDemenbt, troo prefter oc tro o borgere, fom 
jlufle annamme tilt tljennom robi ttøertø forfuar IrneS pen* 
binge, f ølff , gob£ oc rentte mett fyroeff atm øffe gifftt oc 
gaffne ttjer tilt gtffroté, oc ttøer aff opfjottbe forne arme 
mennifle tid ftebe, føbe, fenge oc anbljen Itfffé nøbttørfftig* 
tøebt, oc btjgge oc forbæbre famme fyofpitaft effter fom be* 
t»off giørS, fom fortit ftaar. De finde famme fyre menbt 
giøie roor elffe iBorgemeftere oc ^aabmenbt robi SBiborg , fom 
nrø ere oc fjer efftfyer fommenbis roorbe, gobe rebe oc regen* 
flab trøenne tuber om aarett, een paffe oc een anben tiibt 
fancti Wi&jaeiS ©ag, for tjroeS ttjer titt forne firøge men* 
niflerS opfyoflbeftffe opbecærtø oc tgtøten robgiiffueø. ©tffuit 
(Sottorp ©ominica prorima poft natiuitatté Gitøriftt, anno 
il. 3D^brrt»iij[ x )» £>omtnu$ 9te£ per fe in prefentia 

bomtni Ottagnt ®øtie. 

23iflop Gmgetøtoft fyar ubtalt ben gormening , at 
£aofen3 @uar tit SBiflop 3enø 2lnberfen, frooraf nu !un 
et enefte (Sjcemplar ertfterer (i ®ongt. 33ib(iotljef), flulbe 
oære bet tibligfte trt)lte banffe Sftef ormationSflrift , og at 
bet attfaa f!n(be ocere cclbre enb £aufenS foran omtalte 
$tagemaal 2 ). 9tten ba jeg tf Je Ian finbe be af ben ærebe 1 ) (Sifter t>or £tb§regmng : 1527. 2taret$ 23egtmbelfe regnebeS 
nemlig bengang fro Sutebog of. 

2 ) Engelstoft, Reformantes et Catholici in Dania concertantes, 
p. 10. 12. XVII 

gorfatter anførte ©runbe ganffe fytbeftgjørenbe, og ba Jan 
felt) antager, at „^tagemaatet" er ffreøet før ©øaret til 
3en« Slnberfen, faa mener jeg, at bet i etjoert £itfætbe 
»e( (aber fig forfoare, at jeg Jar fttflet t)tnt forreft btanbt 
£a»fen« ©maaffrifter. 

3. 

<S»ar tit ben fa tf fe og ufriftettge Unber* 
»i«ning, fotn £ector ^ooet f f ret) til SRaabet 
i ®jøbenjat>n om ben papiftiffe 9fte«fe :c. 
©an« £aofen. £rt)ft i Wlalme »eb Oluf 
Ufriffen 1531. 

3 (Sfteraaret 1530 forfattebe Mtox ^$o»t glicfcn et 
<Slrift nnber £itet: „@n lort Unber»i«ning om ben Jettige 
SD^e^fc og Jenbe« 33rug imob nogle nt) 2fte«febræbere", 
J»itfet Jan i ©aanbffrift fenbte tit 23orgmeftre og Iftaab i 
$jøbenja»n meb en £itffrift tit bem, J»ori Jan forlangte, 
at £3»en« „£æremeftere, fom 3 tabe falbe enangetiffe ^ræ- 
bifanter", ffutbe gioe £itf»ar tit M gorfoar, fom Jan Jer 
førte for ben Jaarbt angrebne papiftiffe 9tte«fe< £)enne Op* 
forbring »ar £aofen ftrar rebe tit at efterfomme, og Jan 
inbleoerebe berfor atterebe ben 8be december famme Star 
et nbførligt Jaanbffre»et ©jenftmr tit 23»ø»rtgjeben, af 
Juitlet benne berpaa fenbte en Slfflrift tit £eftor ^)3o»t, ber 
paa ben £ib opjotbt fig i SRoSfttbe. £)et »ar Steningen, 
at £a»fen« ©»ar ffutbe prente«; men $oøt fétiefen fom 
Jam i ^orfjøbet »eb atterebe i (Slutningen af Slprtl 1531 
at ubgioe fit ©frift forøget meb et tillæg, Jnori Jan 
imøbegif ©an« £a»fen« enbnu utrt)fte ©»ar, fom Jan be* 

2 XVIII 

banbfebe paa en alt artbet enb lempelig Sttaabe 1 ). gor 
HU at ftaa øærgeføS, maatte £aofen ffpnbfomt fe at faa 
fit <Soar nb; men ba M øar temmelig omfangsrigt, lob 
fjan fig foreløbig nøje meb at ubgioe ben fibfte og rigtigfte 
©el beraf, lebfaget af en (Sfterflrift (bateret 24be 3unt 
1531) ftilet imob £eftor ^oøtø nt) angreb, ©et er bette 
„t&Mx", fom i Døerffriften er nætmt og nn atter ubgiøeS. 
£t)t ftjønt M xik er en faa ftor ©jælbenbeb fom be to 
oøenfor omtalte ©fvifter af £aøfen — man fjar nemlig 
enbnn tre (gjcemptarer i 23ef)otb af M oprinbettge £rt)f — 
faa er M bog et for øor 9?eformation$()iftorie færbeles 
rigtigt ©frift. — ©er bleo tf fe f enere £ejligf)eb eller 5tn* 
lebning for £aøfen til at faa ben førfte ©et af fit @øar 
trt)ft, og ffjønt flere af benne forfatters baanbffreøne Grfter* 
labenffaber enbnn ere beoarebe, er bette ©ttjffe bog nn 
forlængft tabt. 

4. 

dt tilbørligt, ftrængt^oar af ©octor borten 
£ntber paa htt SD^anbat, fom nnber fejferttg 
SDtajeftætS 9caøn nbgil nn i btttt 31 Star, 
efter ben atminbeltge ^errebag, fom bteo 
bolben i HngSborg i btt 2lar tilforn, 1530 
efter (S tjr i f ti gøbfel. !3tteb en fibmtyg tro gor* 
maning til ®ong greberif ... om bet betlige 
(Søangelii gorfremmetfe. §anS £aøfen. ! ) $ot>I (SliefenS @frtft, ber enbitu erifterebe i forrige Slarfjunbrebe, 
er nu iabt. 3)og l)ar Olioartug tnebbelt nogle Ubbrag beraf t 
ftn Ocerbifulbe Monografi, De vita et scriptis Pauli Eliæ Car- 
melitæ, Havniæ 1741, p. 118—22. 3fr. (SngelStoft, ^auluø 
(Stiæ, i Sfajt tøfl. StbSjIrift. II, 463 ftg. XIX SttebenS De tre forncrtmte ©frtfter af £aøfen bleoe 
ubgiune yaa '»Prent af forfatteren, bleø nærøærenbe ittoift 
af Jtrnb ©runb Jenliggenbe i §aanbffrift, og træber nu 
for førfie ©ang frem for £t)fet, efterat Opmærffombeben 
bog aflerebe fra flere ©iber er Jentebet berpaa, og ta 
naontig berøeb at Dr. Q>Jr. |), 21. Valfar i „(Stemmer 
fra ben banffe &irfe« deformation« £ib" (Dbenfe 1836) 
aftrttfte ben „gørmaning" tit $ong greberif I, fom banner 
en 3nblebning til ©friftet og ganffe mft fortjener færlig 
Cptnccrffotntøeb. £)er opforbrer Staofen nemlig gongen til 
at bruge fin fongelige Sttagt iffe blot til at ffaffe trifli 
Jellige féøangelium fin tilbørlige fri gremgang, men ogfaa 
til at „afftilfe" be ftore SDctébrug, fom fanbteS i papismen ; 
Jan opforbrer altfaa meb anbre £)rb kongen til meb oerbs* 
lige SSaaben at gjennemføre 9teformation8inrrfet 23iffop 
QrngelStoft Jar i fin £ib ubtalt ben gormøbning, at benne 
briftige Cpforbring funbe occre 5larfagen til, at ©friftet 
bleu unbertrt)!let af kongen, fom enbnu nærebe grngt for 
23iffopperne ; ja benne gorfatter Jar enbog titret ben gor* 
mening, at ben Dmftænbigjeb, at Staofen Jaøbe ubtalt fig 
paa benne SDcaabe, nar ben fanbe Slarfag til, at Jan iffe 
biet) @uperintenbent ftrar efter deformationen 1 )- S3t 
funne imiblertib iffe følge ben ærebe gorfatter i benne 
gormening; meget mere fnneS bet 1537 at Jaøe maattet 
nære en anbefaling for £aufen, at Jan alt for flere 2lar 
fiben Jaobe tilraabet et ©frtbt, fom $ong Qijriftian m 
paa egen §aanb foretog 1536. Qavbe ®ong (SJriftian 
fjenbt £aøfen8 ytringer, øilbe Jan paSfenbe funnet Jane Engelstoft, Reformantes et Catholici in Dania concertantes, 
p. 16, not. 26. 

2* <;p / l Æy #t| ; $ XX beraabt fig paa bem, ba [jan maatte forfoare fig ligeouerfor 
Sutfjer for ben dolbelige 3Ibfcerb$%m i)at)be øift mob be 
fatøolffe SBiff opper * ). ©et taber fig* otierfjooebet tf fe gobt* 
gjøre, at £aofenS §aanbfi'rtft nogenftnbe fyax oæret i ®ong 
greberifS $ærge, iatfalb iffe bet egen()ænbige ^paanbffrift, 
Dt nu befibbe og fom opbeuareø i tåren SBrafyeS 23og* 
famting i Obenfe. ©ette §aanbffrtft frjne^ nemlig mere 
at ucere et Ubfaft enb en Dfanffrtft, ibet ber finbeg iffe faa 
Sftettelfer, fjooroeb ) Ijele Sinter ere ubftrøgne, foruben anbre 
anbringer, alle meb £aofen3 egen £)aanb. ©eSuben fyar 
Suboig $oud), fom teuebe i 9?ibe i røbten af 17be 2lar* 
tjunbrebe og uar en af £aøfenS (Sfterf ommere, ffreuet fit 
Sftaim paa §aanbffriftetS S^ttetbfab ; men beraf fremgaar, 
at bette §aanbffrtft iffe fyar næret oøerteoeret tit gongen, 
men at bet meb £aofen3 anbre fyaanbffreune Slrbejber er 
forbleoet i fyan§ eget 93ærge, faatcenge t)an (eoebe, og efter 
()an3 ©øb en £iblang t)ar øæret i t)anS gamilieS SBefibbetfe. 
©et @frift af Sutter, fom fyer er ooerf at, t)ax til 
£itet: „ s 2luff ba$ 33ermeint Shiferlid) (Sbict, 2tøgangen }m 
1531 jare, nad) bem SReidjS tage beg 1530 jarS. ®tofa. 
©. 9flart. 8utt)eré, Sittemberg. MDXXXI." ($aa fibfte 
<§ibe: ©ebritcft ^u SBittemberg burd) ^icfel ©d)irlen£). 
©er er et faare ffarpt @trib§ffrift; men benne Omftæn* 
bigfyeb funbe iffe afffræffe £aofen fra at ooerfætte bzt, ba 
(jan fetø tmr meget tilbøjelig tit at anoenbe „ffarp $nb til 
ffuroebe §ooeber". ©eøuben er bet fejferlige (Sbift maaffe 
ogfaa bletiet paaberaabt fjertitlanbS , faa ber funbe øære ) $ong (£I)rifrtan§ gorfoar for IjanS £cmblemaabe fjenbe§ nu lun 
af 2u%r3 @oar berpaa af 2ben december 1536 (@d)umad)er, 
®et. Wånmx briefe. II, 260). XXI ©runb til at gjøre banffe £æfere befjenbte nteb 8u%rS 
frinbige gorfoar for be £ærbomme, fom be eøangeliffe l)Qt)be 
ttebfjenbt fig paa SftigSbagen i 2lug£burg, og tøanS fraftige 
Slngreb paa SftobftanberneS SBilbfarelfer. £attfen$ Duer* 
fættelfe er tffe fom dan« „IHagemaat" og anbre banffe 
©rrifter fra 9teformationStiben en efter banffe gorfyolb 
tillempet Dmarbejbelfe eller fri ©jengtoetfe af ben tpbffe 
Criginal ©aainbt Di tjatte bemærfet, ijolber £aofen fig i 
benne Oøerfættelfe nøje tit (Shmnbffriftet, nben bog flamft 
at gjengioe bet, ibet (jan jeunlig bruger libt flere Orb for 
tåbeligere at ubtrnffe Meningen. 2lt ber imiblertib er 
løbet abffitlige £t)bffagtigt)eber inb meb i Doerfættetfen, Ian 
ilfe nægtet; og faa megen glib £attfen enb aabenbart (jar 
gjort fig for at ffrioe gobt og frjnbtgt £)anff, (jar tjan bog 
ille unbgaaet ben gare, fom Otterfættere fra £l)bff faa let 
ere ubfatte for, nemlig at fore tubffe Orb og 33enbinger 
inb i bet banffe ©prog. tyaa ben !3ttaabe (jar ttort @prog, 
ifcer i ^Reformationens teljunbrebe, faaet en SBerigelfe, 
fom iffe (jar næret til 23aabe for btt$ 9?en(jeb, og fom 
(jar bibraget til at fortrænge en gob 3M ægte banffe £)rb, 
fom efterfjaauben fan! neb til at betragtes fom almuetale, 
mebené be af £t)bffen laante Orb inbtog bereS tyiatø i 
ben bannebe £ale og ha ifær i @friftfproget. 

©friftet mangler Marstal, men ba Originalen ubfom 
1531, og ®ong greberif I, (jr>em Ouerfættelfen er tilegnet, 
høbt i goraaret 1533, bør btt uiftnof [jenføreS til 1532 
eller 33egtjnbelfen af bet følgenbe Slår. gor og ftiller bet 
fig fom fanbftjntigt, at ®ongen$ £)øb fan (jatte oæret 2Iar- 
fagen til, at £anfen iffe fif fit 5lrbejbe ubgioet t Straffen, 
faa meget mere fom be politiffe gorljolb, og beroeb ogfaa XXII 

be eøangeliffe ^ræbttøteré @ttflrøg, jo fom befjenbt for* 
anbrebeg betøbelig øeb kongens ^Bortgang. 

Gnt 23auffetigf)eb øeb ben nu foretagne Ubgiøelfe t)ar 
bet oæret, at ©aanbffriftet for oøer Intnbrebe 5Iar fiben er 
bteoet ilbe mebtaget af fflluS , ber f)aoe bortæbt et §jørne 
beraf, t)øoroeb etfjoert 23lab f)ar faaet et flemt §ml. 33eb 
§)icelp af ben tnbffe Original (jar bet bog næret muligt 
meb tffe ringe ©tffevfjeb at ubfnlbe næften alt bet mang* 
lenbe. (St gorføg i ben Retning er alt ffet i -forrige 2lar* 
Imnbrebe paa goranftaltning af ^rofeSfor 9ftarcu8 SBøtbife, 
fom lob ipaanbffriftet afffriøe (bog uben at ben gammel* 
bage 9?etffrioning beøarebeS) til 23rug øeb ben af fyam 
paatcrnfte, men atbrtg ubførte, famlebe Ubgaøe af StaøfenS 
©Irifter 1 ). ^æroærenbe Ubgiuer fyar i mange £itfælbe — 
ffjønt ingentunbe altib — funnet flutte fig til fin gor* 
gjængerS ©upplertngSforføg. £oab ber paa benne )SRaabe 
er ubfølbt, ftnbeg i næroærenbe Ubgaøe inbefluttet i flammer. 

5. 
©enbebreø tit alle ^roofter og ©ognepræfter 
i SRibe @tift, af £anS £aofen. 

3 $aren ©raljes ©ibUot&ef finbeS ber et titte Oftaø* 
binb meb ()aanbffreone ©tøffer, alle meb $an& £aøfenS 
egen £aanb, blanbt (jøitf'e ooennæønte ©enbebreø er bet 
førfte. ©et mangler taébetegnelfe, og 3nbf)olbet giøer 
ingen SBejtebning i faa ,f)enfeenbe uben ben, at ©friftet er fra 
ben £ib, ba £aøfen øar ©uperintenbent i 9?ibe ©tift, og ) Slfftriften af „(St tilbørligt ftrengt @t>ar" ftnbe«' meb flere af 
SBølbife foraitftaltebe tfffrifter af £at)fen§ Sfrifter i Sljottffe 
©amt. 326. 4 XXIII 

meb ftor 9ttbfjært)eb og traft føgte at fyaube en gob itu 
ftetig $irfeorben imob gamle og ni) SttiSbrug af enfjoer 
2lrt ©enbebreoet inbetjolber nemlig en inbtrængenbe Op- 
forbring tit ©ttftets ^roofter og kræfter om at befjæmpe 
ben yaa fttn £ib og enbnn længe efter tjerffenbe Ooertro, 
ber bragte golf tit at føge tit Spaafoinber etter tit anbre 
^erfoner, fom gao fig nb for at fnnne oife igjen, tjelbrebe 
fngt ®oæg oeb bemmelige ®unfter, og ibetfyete raabe 23ob 
paa forffjettige i bet bagtige £io forefommenbe Utjelb og 
SBanffetigbeber oeb ffjulte og ouertroijfe bibler. 

Spoor meget benne ©ag \)ax tigget £aofen paa fjærte, 
ffjonneø ogfaa beraf, at feqn fanbt fig forantebiget til paa 
£atin at benuenbe en tignenbe gormaning tit „ben ftube* 
renbe Ungbom i SHibe". Dette @tt)f!e finbeø ogfaa i btt 
ooennæonte baanbflreone Oftaubinb. £)a (Slutningen imib* 
lertib mangter, tøaue oi iffe giuet bet ^lab* btanbt S£aofen$ 
Smaaff rifter, men tiibfætte ber fymb ber er beoaret af 
ben tatinffe ©frioelfe til Sammenligning meb M banffe 
Senbebreo: 

Jo. Tausen Superattendens 

studiosæ iuuentuti Ripensi 

Salutem 
kum Deo sic visum est charissimi filij et fratres, 
j^g vt suos in hac vita perpetuo tentet, sedulo ae 
diligenter perpendamus id, quod sancte adraonet Jesus 
Syrach: Si vis inquit seruire Deo, para te ad ten- ca. 2 
tationem, obfirma te ad patiendum, constans esto, 
vide ne vacilles, si qui te aliorsum illicient. Adhere 
Deo, neutiquam cede, vt subinde euadas firmior 
XXIV 

Ostendit autem nobis non parum conducere siue 
praua suadeat Satan, vt nobis probe cogniti subinde 
reddamur nonnihil modestiores et cautiores, Siue ad- 
uersis adfligat, vt meliores ae firmiores euadamus. 
Hortatur vero, sicut et reliqua Scriptura, vt tenaciter 
adhereamus Deo in reuelato verbo, et fidem strennue 
tueamur contra Satanæ varias technas , ne sensus 
nostros corrumpat, et a fidei simplicitate que est in 
i cor. 11 Christo auocet serpentina sua versutia, ne degeneremus 
a puritate doctrinæ in Scripturis traditæ vt polluamur 
coi. 2 doctrinis et opinionibus humanis. Hac enim parte 
semel admissus Satan ceteras suas imposturas et 
illusiones introducere non verebitur plusquam aniles ae 
pueriles 

Teneamus igitur certam doctrinam et firm am noti- 
tiam de Deo, vt sese manifesto verbo reuelauit mundo, 
Qui gloriose eduxit populum Israelis de terra Egypti et 
pro toto genere humano tradidit vnigenitum fiilium. 
Ae statuamus hunc esse Deum nostrum, qui nos 
curat, respicit, defendit et punit, qui se dato filio pa- 
tefecit, misso vt fieret victima, et resuscitato vt sit 
mediator, intercessor, adiutor et in omnibus saluator, 
vt hac fiducia inuocemus Dominum qui est pater Domini 
nostri Jesu Christi crucifixi et resuscitati, et fide cogi- 
temus Euangelium de gratuita remissione peccatorum 
datum et partum per hunc filium, vt sequatur inchoata 
obedientia et vera patientia in afflictionibus , siue ve- 
xamur iniusta violentia malorum, siue incidunt com- 
munes calamitates, iacturæ rei familiaris, morbi, mors, 
qualis fuit obedientia Habelis dum interficeretur ab 
impio fratre, omnium matyrum in supplitiis, Hiiob et XXV 

Dauidis in domesticis calamitatibus, ne hic ruamus 
dolore in desperationem, nec putemus negligi nos a 
Deo, sed retineamus hane consolationem, quod Deus 
sit nobis propitius, sit mitigaturus pænas et guber- 
naturus euentum 

Frequenter autem et cordate cogitemus id quod 
scriptum est, Judicium a domo Dei incipit, non solum 
videlicet vt calanritates sint certorurn delictorum pænæ 
sed et sanctorum exercitia, vt Eeclesia biis ærumnis 
admoneatur de penitentia, vt obedientiam præstet et 
fidem exerceat, ne murmuremus aut irascamur Deo, 
quasi vel nos negligat, vel iusto crudelius exerceat, i cor. u 
Sed sciamus nos a Domino corripi, ne cum boc mundo 
damnemur, Atque ita cum quadam animi tranquillitate 
perferemus manum Dei, nec vsquam queramus auxiiium 
aut consolationem prohibitam , vel in inuocatione 
mortuorum sanctorum, vel idolorum cultu aut magia, 
vt magos consulamus aut pytbonicos spiritus, vel quos- 
cunque qui quocunque modo sunt dediti superstitiosis 
obseruationibus, Quibus tribuitur potentia aliqua sine 
ordinatione Dei contra legem Le. 19, Non declinetis 
inquit ad magos, nec ab hariolis aliquid sciscitemini, 
ne polluamini per eos, Ego Dominus Deus vester 

Hane inquam teneamus legem non vt pure Mosai- 
cam que aboleatur aliquando sed vt primi precepti 
perpetuam interpretationem, que clarius ae luculen- 
tius proponitur nobis Deut. 18, Non inueniatur (in- 
quit Dominus) in te qui sit aut vaticinator aut dierum 
obseruator aut augur aut magus aut incantator aut 
python aut diuinus aut qui querat a mortuis, aut qui 
lustret filium suum aut filiam per ignem XXVI 

! Intelligit autem vaticinatores illos vates qui aut 

futura vaticinantur ex proprio capite nulla naturæ cog- 
nitione siue reuelatione, aut Scripturas interpretantur 
non quidem secundum Analogiam fidei sed suo sensu, 
[ca.] 23 vnde apud Hieremiam dicuntur hij prophetæ prophe- 
tantes mendacium, quales hodie sunt magistri nostri in 
papistica Ecclesia, qui sibi omnem Sacrarum rerum 
cognitionem tribuunt, eciara sine verbo et reuelatione 
certa 

2 Dierum obseruatores vocat eos qui peculiare 
tempus eligunt sibi ad exequenda suæ vocationis ne- 
gotia sine vlla et euidenti causa in natura, vt qui 
superstitiose querunt tempus certum ducendi vxorem, 
ablactendi infantes, et nostri qui superstitiosius obser- 
uarunt signa dierum natalitium Christi, Conuersionis 
Pauli etc. 

3 Augures dicuntur qui ab auibus ominationes et 
auguria colligunt, vt dum coruorum crocitatum obseruant, 
aut ex ceterarum auium voce et volatu futura pro- 
nunciant 

4 Magi malefici sunt et venefici, qui aut verbo 
aut bona Dei creatura abutuntur contra ordinatio- 
nen! Dei vel ad iuuandum vel ad nocendum, vt initio 
Euangelij Johannis abusi sunt contra maleficia venefi- 
corum, et trifolio per missam consecrato contra ictus 
gladiorum, et multiplex fuit abusus aquæ benedictæ, 
salis consecrati, signi crucis etc. Ita solebant mulier- 
culæ recitare p arturi entibu s legendam S. Margaretæ, 
et femorale viri in collum illis suspendere etc. 

5 Incantatores de quibus in Psal. 57 sunt qui vel 
solis verbis coniurationis vel eciam rebus quibusdam XXVII 

adiunctis aliquid supra naturam moliuntur , quales 
sunt exorcistæ 

Pythonem vocant (ab Apolline Pythio cuius ora- 6 
cula putabantur certissima) spiritum illum qui secreta 
et hominibus ignota reuelat, vt qui virga diuinationis 
occultos querunt thezauros, fures ostendunt, Qualis 
fuit puella apud Lucam, que spiritum dicitur habuisse 
pythonicum aet. 16 

Diuini seu couiectores et sortilegi sunt somniorura 7 
et signorum interpretes, qui faciunt homines contra 
verbum Dei metuere a signis, vt chiromantici et qui a 
signo prenunciant, vter prior sit moriturus maritus an 
vxor, nempe qui prior obdormiat prima nocte nup- 
tiarum 

Qui querunt a mortuis hij sunt qui spiritus 8 
noctu obambulantes consulunt , quos putant animas 
esse defunctorum. Noni 

Hee omnia quia sunt humanæ seu potius diabo- 
licæ inuentiones, sine imo eciam contra verbum Dei, 
damnata esse debent in populoDei, cuius vita et opera 
debent certo verbo gubernari. Solet autem Deus hec 
peccata horrende punire eciam in hac vita, sic fa- 2 reg. ix 
milia Achab propter hec deleta scribitur, Et Jes. 47 
predicitur Babilon subuertenda propter multitudinem 
maleficorum et incantatorum. Et Paulus apostolus in 
populo noui Testamenti condemnat hec omnia vno Gai. 5 
veneficii vocabulo, et excludit a Regno Christi et Dei 
omnes, qui talia agunt 

Quam serio autem irascitur Dominus huic sui no- 
minis prophanatione ostendit ipsa lex, que grauissime 
iubet animaduerti in eos qui talium prophanationum et XXVIII 

superstitiosarum artium sunt magistri. Sic enim scri- 
bitur Le. 20 Vir vel mulier in quibus est python 
aut diuinationis spiritus morte moriantur, lapidibus 
obruent eos , sanguis eorum sit super illos. Hoc- 
ipso vero Deus ostendit, quam sit sibi modis omnibus 
inuisa idolatria, dum eadem pæna plecti vult pythonas 

Dent. 18 et sortilegos qua pseudoprophetas qui populum auocant 
a vero Deo ad falsum seu commentitum Dei cultum 
i Sam. 28 Juxta hane legem abstulit Saul viuente Samuele 

4 re. 34 pythonas in Jsrael, Josias similiter cum magna laude, 
Quos si imitari noluerit noster magistratus , debe- 
mus nos Christiani nihilominus zelo gloriæ Dei post 
vnam et alteram admonitionem vitare idolatras illos, 
qui extra imo contra verbum Dei eligunt sibi nouam 
Ti. 3 illam sapieirtiam vnde scire possumus quod in seipsis 

i cor. 5 damnati sunt, iubemur enim auferre malum a nobis- 
ipsis , quia modicum fermentum totam massam con- 
spergit, et teneamus diuinam comminationem, Le. 20 
Anima (inquit Dominus) que declinauerit ad pythonas 
et sortilegos et fornicata fuerit cum eis, ponam faciem 
meam contra eam et interfitiam eam de medio populi 
sui, Sanctificamini ergo et estote sancti, quia et ego 
sanctus sum Dominus Deus vester qui et sanctifico vos. 
Hee veluti est commiDatio sine respectu personarum 
ad omnes cultores Dei, imo ad omnes homines, in quos 
minatur se Dominus crudeliter animaduersurum tanquam 
in fornicantes ab ipso suo proprio et legitimo marito 

Ne vero putemus has vanas esse minas, ostendit 
Scriptura illarum executionem in multis ijsque horrendis 
exemplis. Amorræi et ceteræ gentes penitus sunt de- 
letæ propter has abominationes. Et Saul quia con- XXIX 

suluit Pythonissam nec sperauit in Domino interfecit 
eum Deus 1 Para. X. Ochosias, Achab, Manasses et 
omnes Judæi cum Babiloniis iuxta predictionem Jesaie 
propter has abominationes pænas dederunt 

Quid ergo nobis indulgemus postquam habemus 
preter legem et prophetas loquentem nobis filium Dei 
cum omnibus sui verbi fidelissimis interpretibus Apo- 
stolis et Euangelistis per quos clamat ipse Christus e 
cælis , Venite inquit ad me , Ad me inquit venite 
omnes, qui onus peccati sentitis vel quouis modo one- 
rati estis, Ego ego inquam refocillabo vos et sentietis 
requiem animabus vestris 

Vitemus autem omne auxilium extra Doininum ex- 
emplo Christi renunciantis a diabolo oblatum imperium 
et gloriam mundi, et nihil cupiamus extra Dominum qui 
condidit nos , fouet nutrit defendit nos et dat panem 
quotidianam, diabolus enim dum mentitur et occidit 
ex propriis loquitur et sua facit opera. Nec vera 
dicit aut benefacit contra naturam nisi vt magis seducat 

Fugiamus eciam Nominis Dei abusum nisi malumus 
cum illis luere pænas Aet. 19. Sed aboleamus potius 
huius impiæ superstitionis reliquias exemplo Ephesianæ Aet. 19 
Ecclesiæ qui computato exustorum librorum pretio 
quibus hactemus superstitiose abusi fuefrant] 

©om matt ml fe, inbeljolber ben (attnffe ©friuelfe 
tilbed M famme fom bet banffe ©enbebreo, om enb i 
en fortere og mere fammentrængt gorm. 3ntet af ©ttyf* 
ferne fyar tibtigere oæret tr r> f t , men ^oot s Jføn fyar t fin 
£ib mebbelt lorte ^rouer af bem i fin SetmebøbeffrtDelfe 
af §an§ £at>fen (©. 94—8). gor be oeb £ri)fmngen XXX 

bennttebe Slfffrtfter af bet banf!e faanelfom af M (atinfte 
©enbebren (font jeg bog paa bet nojefte tøar fammenlignet 
meb Originalfyaanbffriftet) maa jeg taffe £i\ SBtbttotijefg* 
aéfiftent S. Seefe, ber felt) en £ib beffjæftigebe fig meb 
en $(an til Ubgioetfe af enbet af £at)fen$ utrtjfte (Sfter* 
labenjlaber. 

6. 

S'trfebønncr tit alle Søn* og ^elUgbage. 

9tøft efter eenbebrenet tit kræfterne i SRibe Stift 
finbeg i bet tibtigere nænnte taofenffe Oftatobaanbffrift t 
Æaren 23raf)e$ 23ibttotf)ef en (Samling bønner tit ®irfe* 
aareté Søn= og geftbage. 2?eb at gjennemtccfe bent, Miner 
man fnart opmærffom paa ben ftore £igt)eb, be tjaoe meb 
be Søn* og geftbagSfottefter, fom finbeg i oore nn bruge* 
lige TOer* og ^fatmebøger. Sagen er ben, at be tjane 
fcrfle« ©runbffrift. £)e flefte af oore Sønbagéfoftefter 
ftamme nemlig, fom SBiffop (Sngetøtoft i fin £ib ijar op* 
fyft 1 ), fra 33ett SMetrtd)« „tinberprebig", ber nbfom førfte 
©ang i granffnrt am Wfam 1548 i to 3^ete i DftaD*). 
forfatteren, ber ofte nænnes 23ituS SfjeoboruS, nar en 
$en og 2Ianbgfrccnbe af Sutter, og nar eoangetif! $ræbi= 
fant oeb ®. Seba(bg=$irfen i ^tjrnberg (f 1549). §an 
t)ar nbgioet flere gnbelige ©f rifter , ber oanbt megen Ub* 
brebetfe i 9?eformationStiben, og fjuoraf abffiflige ooerførteS 
i bet banffe Sprog, naonlig be ncronte ^rabifener, ber ') 8tturgtett8 etter alterbogene og Æirferitualets ^iftorie i 2)an* 

maxt, ©. 165 f(g. 
2 ) (Sit feitere Ubgobe (granffurt a. 9ft. 1566) tjar titelen „^inber* 

^ojttttø" og beftaar af eet SBittb i golio. XXXI 

1555 bleue oøerfatte af ben befjenbte ^3eber Sibemanb 1 ). 
33ag efter fruer $ra?bilen i SSett £)ietrtd)8 ^oftil finbeS en 
23øn, ber flutter fig tit (gnangeliet, og bet er benne, fom 
£aofen (?ar ooerfat. f)anø Ooerfættelfe er fifferlig ætbre 
enb ^eber ^altabimS'g alterbog af 1556, fyooroeb biSfe 
Nedefter førft inbforteS t)o£ o8 til atminbetig ®irfebrug, 
nærmeft efter ben Cøerfættetfe fom *$eber £ibemanb fyavbt 
gioet af bem. $pa\)bz benne nemlig foreligget, faa Ijaøbe 
ber iffe næret nogen @rnnb for Staofen tit bette Slrbejbe. 

23i fnnne iffe meb 2M$t)eb afgjøre, om ben taufenffe 
Doerfættelfe af $irfebonnerne nogenfinbe t)ar næret anoenbt 
til firfelig 33mg. Ufanbftinligt finbe ni M tmiblertib i!!e, 
at ben, om enb fun i ^paanbffrift, f)ar funbet Slnoenbetfe 
i SRibe (Stift 2 ), gorønrigt hmbe ben maaffe enbnu bliue 
af nogen praftif! SBetpbning ueb en fremtibig 9?emfion af 
benne £et af oor liturgi, ba Staofen paa flere Steber tøar 
(jetbigere Ubtrti! enb bem, ber finbeg i oore eliter = og 
Salmebøger 3 ). 

SDleb nor £ibS 9?etf!rioning er en £) el af bønnerne 
aftrrjft foran be titfuarenbe ^Srcebifener i be af 8. £)etoeg : ) ©oerfættelfen biet) trtjft i 9ftagbeborg 1556 og optr^!te§ fcaanty 
i £t)bef 1569. 4. fortalen lit kaneler Soljan griiS er bateret 
„åtøbmenliaffn <2. £aurenti £ag, Slnno 1555". 

-) %ox en faaban 9Intagelfe ubtaler 2. £elbeg fig i Uboalgte *pra^ 
bifener af hefter £>an§ £aufen, fortalen, @. XI— XII. 

3 ) ©aalebeS begtynber £olteften til 22be ©ønbag efter SrtmtattS i 
ttore nu brugelige Ætrfefjaanbbøger: „O altnægtigfte, eoige @ub! 
S5t befjenbe o§ at bære arme @tmbere og at oære fjøjt opffreone 
t bit 9? e gift er". Saofen I) ar beritnob Ijer iftebenfor 9?egifter 
bet langt tøelbigere Ubtxtjt 9? eg uf! ab. XXXII 

beførgebe „Ubøatgte ^ræbifener af hefter §)an$ £aufen", 
m\)W. 1850. 

7. 

Judicium Jo. Tausani de excommunica- 
tione paucis verbis explicatum (1557). 

»Habent sua fata libelli« , ftger §)orat£, og matt 
maa øel fanbe bt^fe Orb, ttaar matt unberfoger ben 
©fjæbne, fottt bet oøenfor anførte @frtft af £aofen f)ar 
fyaft. £)a forfatteren nemlig oar færbig meb fit §)aanb= 
ftrift, fenbte f)an M tit <SjætanbS ©iffop, £>. ^eber 
^3a(labiuS, og ben tfyeotogiffe iprofeSfor £). 3ot)anneé tyflafya* 
bænS, forat bzt fnnbe bttoe gjennemfet og bebomt af bem. 
9?ogen £ib efter ft! (jan bet imibtertib tilbage meb tyaila* 
biu$'$ s Paategning om, at 3ftad)abceu$ 7 $ behagelige £)obø* 
falb og fyanS egen (Stjgbom tagbe ^pinbringer i $ejen for, 
at £aofen htnbe faa fit £mffe opfptbt. (&aa taa £aanb* 
ff viftet tøen i omtrent 200 te, inbtU ben i førfte §ato= 
bet af forrige 2Iarlntttbrebe m^uafte 3ntereSfe for ©an* 
marts ®irfet)tftorie atter fremfalbte Ønffet om bete Offent* 
(iggjøretfe. Ubgiuerne af „£)amfd)e SBibtiotfjef" (& Sparboe 
og 3. Oangebef) aabnebe bereé firfefyiftoriffe (Samlinger 
meb nogte efterretninger om §anS £aøfen, og btt oar 
bereS £)enfigt fjertif at føje tjans fyibtit utrtyfte »Judicium 
de excommunicatione« ; men ba @tt)!!et ffulbe paSfere 
©eneratfirfeinfpeftionS^oftegietS (Senfur, lom btt tiftigemeb 
et anbet tit Dptagetfe i „^ibtiotfiefet" beftemt ©tylfe tit* 
bage meb føtgenbe ©Irioelfe 1 ): M (Sfter £cmge&ef3 Stfffrift Btanbt fyanS @rcerpter i Ægt. SBibl. 
9?r. 209. 
XXXIII 

|eneral ®irfe-Csnfpectionen finber SSetænfetigt, at bet 
MS. Joh. Tausani Judicium de Excommunica- 
tione paucis verbis explicatum nogenfinbe i bet $>anffe 
5Mbtiott)ec ffutbe publiceret. 

£tmb ben cmben Piege, @inige ^ad)rid)ten, tnaS 
megen beS (SrorciSmi in Dannemare! uorgefallen, angaaer, 
forbtioer kollegium »eb forrige SOfaemng, at famme faa* 
længe lunbe IjotbeS tilbage, inbtit be nu Dærenbe 33etænf= 
ninger fanb opfyore, ba (kollegium gierne i ^ublicationen 
ffal confentere. 

SHøbenf). b. 26 8fog. In fidem 

1738. 8. $ojer. 

£)ermeb oar (Sfriftet atter for lange £iber lagt til* 
ftbe, ffjont bet fanbt en lortere Omtale i SRønS tønebs^ 
beffrioelfe af £at>fen og en ubførligere i ^eloegS T)en 
banffe ®irfe3 ^iftorie efter deformationen. Wn ba bet 
enbelig tøffes at faa £aofenS fjtbtil ntrplte @maaf!rifter 
frem for 8t)fet, oar ber iffe mere nogen ©rnnb til at 
f!t)be bette iffe umærfetige ©tøffe tilfibe, faa meget mere 
fom forfatterens egeitøænbige §aanbf!rift oeb et fyetbigt 
£ilfælbe enbnn er beoaret i bet fongelige 23ibltotøef (9tø 
fgl. @aml. 129 g. 4to). Dg ber er faa meget mere 
émnb for bet fgl. banffe (Selffab til at tage fig af Ub* 
gioelfen, fom §aanbfrriftet \)ax \)øxt til bette (SelffabS 
ælbfte (Srfyoeroelfer, ba* bet, ifølge Sangebels 5Integnetfe paa 
£itetblabet, i Slaret 1747 er foræret til famme af (Stats* 
raab ®ram. 

(Spørge m om tafagen til, at ber biet) (agt §in* 
bringer ioejen for ©friftets STrpfntng faaoel i bet 16be 
fom i bet 18be 2lar&wtbrebe, ba er ben iffe tmnffetig at 

3 XXXIV 

ubfinbe. £Ji iffe blot Jar Sanfen Jeri ubtatt fig meb faa 
ftor ©farpjeb for en ftrccngere §)æøbetfe af IHrfetngten, at 
Jan oiftnof berøeb er lommen i nogen (Strib meb be i 
ben banffe $irfe alminbetig raabenbe ©runbfætninger i 
benne £)enfeenbe, men Jan Jar ogfaa ubtrtjft fig paa en 
faa libet ærbøbig Waabt om be øerbélige SDtagtJaoere og 
Jøab Jan anfaa for bereø utilbørlige Snbgreb i ®irfen3 
Sftet, at man efter SibSforJolDene tf fe fan nnbre fig faa 
meget ooer, at Jane ytringer Jaøe t»aft gorargelfe, baabe 
bengang be fremlom og fenere, £an3 Jele Ubtrnfémaabe 
Jar i bette @ti)ffe en øi£ Sigjeb meb be ytringer, ber et 
Jaløt 2IarJunbrebe fenere bragte £). Sorgen £)t)bMb i 
Utnffe, og ©jenftanben for begges Slngreb oar oæfentlig 
ben famme x ). SaofenS £)arme tøneé ifær at nære opuaft 
oeb en 23egioenJeb, ber nt)lig oar forefalben i Jane eget 
©rift, om Joillen oi bog af langel paa nærmere Qrfter* 
retninger ifle fnnne Jaoe nogen ganffe fiffer 5) om. (&aa* 
øibt r>t ffjønne, oar gorjolbet bette. kræften §r. 3afob 
i Omme fom i ©trib meb nogle af fine ©ognefolf, ber 
Jaobe bemægtiget fig noget Qø, ber formentlig Jørte til 
JanS (SmbebSutbtægter. 2)?eb £aøfenS SO^inbe anoenbte 
Jan ben firfelige 23anbfættetfe fom £t>ang3mibbel mob be 
gjenftribige. £)t$fe føgte SBiftanb Jo3 bereS ^erffab, 
2Ibel3manben 3oer £unge til £irSboef, fom i ben Hnlebning 
ben Ube gebruar 1557 lob faaøel kræften £r. Safob 
fom SBijfop §anS £aøfen tnbftætme til bet fongelig letter* 
ting, ber fort efter ^aaffe famme 2lar ffnlbe JolbeS i 
fjøbenjatm 2 ). Om M imiblertib er fommet til £)om, 1 ) @e £>anf?e 3^ag. 4 9t II, 124 fig. 

2 ) ©tøMrøtgente ere trljlte i 9?t) ftrfeljijt @aml. III, 842. XXXV 

er og ubefjenbt, iatfalb finbeg ingen £)om i benne @ag 
inbført i ben antftenttffe ®opibog ooer £errebag$* og 
fongetige SRettertinggbomme, ber nn opbenareé i ©etøejme* 
arfinet 1 ). 33i ftnbe bet bog fanbfpnligt, at ©agen er gaaet 
kræften og £aofen tmob, fiben benne faaoel i gortalen ttl 
fit »Judicium de excommunicatione« (bat. SRibe ben lObe 
Sluguft 1557) fom i toenbe 2lrtifter af famme (101 og 
102) bittert beflager ©agens Ubfalb og opforbrer ©jæfanbS 
33iffop og Uniuerfiteteté geologer til at tage fig af ben 
ilbe befyanblebe $ræft. gornben be i btt foregaaenbe nætmte ©tuffer inbe* 
Ijolber bet taufenffe £)ftaot)aanbffrift i teen £3raf)eS 23ib* 
fiotfyef enbnn nogle SBrnbftqffer, fom ber Det iffe fan »ccre 
£ate om fjer at nbgioe, men fom bog fortjene en fort 
Omtale, nemlig: 

dt 23rnbftt)ffe af en lattnff 2Iff)anbling om 
btt præftelige (Smbebe, nærmeft i g orm af en gore* 
lægning ouer ^3aftoralbrenene. ©tijffet ubgjør tre tæU 
beffreone 231abe i £aanbffriftet. ^imeligniø er M et 
gragment af be goretøninger , fom £aofen Jolbt for 
kræfter, ælbre ©folebifciple og Særere, iffe blot faalænge 
fyan oar Seftor i SRoSfilbe, men ogfaa efterat Jan \>ax 
bleoen 53iffop i SHibe. 

£)et famme gjælber nbentmot ogfaa et anbet 23rnb* 
fti)ffe i famme §aanbffrift, nemlig: ©tuffer af et $ar 
af £)aoibg ^falmer paa Satin, meb oebføjet ') 3)erme $opibo-g, mberljolber bog fiflert langtfra aCe be fælbebe 
S) omme. 

3* XXXVI 

banff Ouerfættetfe og latinff kommentar. £)en 
fibfte er for ftørfte £)e(en ffreoen meb en meget fin @tit 
og tilbed mellem finterne af X>erfættetfen, faa ben er 
oanffetig at trefe. £>en iubeljotber uærmeft en tort tyaa* 
ni^ning af £anfegangen og Dxebegjørelfe for 3nbf}olbet af 
uebfommenbe ^3fatme. ©om ^røue ym £aofen3 banffe 
Duerfættetfe af ^fatmerne fan føtgeube IjibfætteS (bet er 
«egt)nbetfen af ?f. LXXI). 

erre ieg forlaber meg yaa £)eg, tab meg atbrig 

'-> bliffne tit ffamme 

2tff bt)n retferbigbeb rebbe meg oc frij meg ob, 9?et) 
bi)t øre tit meg oc tjietp meg 

$3er meg een ftercf trøft, ber teg fanb fteb^e ftt) tit, 
bn fom fyaffuer (offuet at Ijietpe meg, bij bn erft mt)t fefte 
oc mt)t @lott 

WlX)n ®ub frij meg Dbaff ben ugnbetige ()an3 tjanb, 
fra ben obtibetige, oc Dbaff turannené neffue 

£)ij §erre bn erft mt)n titliib £)erre mnn forljobning 
Dbaff mt)n barnbom 

tyaa beg fyaffuer ieg forlat meg t)baff moberS (iff 3a 
bu tjaffuer braget meg Dbaff mt)n moberg (iff, om beg er 
fteb^e mtyn berømetfe 

3eg er mange faa got fom eet njibunber, 2tten bu erft 
mt)n ftercfe tifliib 

$ab mt)n monb mere futb aff b\)n berømetfe 1 ), oc 
bagtigen aff bnn priiS 

gorffnb meg io icfe paa mtjn atterbom, fortab meg io 
icfe naar ieg bliffuer ffrøblig ) Dprtnbelig bar jteiet: toff. XXXVII 

gorbij mnne fienbe tale meg emob, oc be fom fette 
effter mmt fiet, (mtbe raab fammen 

£>c fige, @ub fyaffuer fortat fyannom, ftjlger effter oc 
faar fatt paa (jannorn, for ber er ingen ber rebber 

©ub mer ic!e tangt fra meg, mtjn @nb f!ønb beg at 
bietpe meg 

@fam oc flabe faa be fom ere imjn fiel faa emob, 
©nb giffuet be btiffue meb f!am oc ffenb^el offuerbtygebe 
fom ftaa faa effter mnt merfte 

Otten ieg mit fteb^e forbise, oc mit io meer oc meer 
berøme meg aff beg 

SDfyn monb flat forftjnbe bt)n retferbigfjeb, 3a bag* 
tigen bt)n fortøffning, ben ieg et) atb forteflie fanb 

3eg gaar frem i ben §erreS £G?rø@!ift© frafft, ieg 
prifer bt)n SRetferbtgtøeb attene 

©nb bn fyaffuer opferb meg aff barnbom, bij forfnnber 
ieg btjtte tmbertigfyebe 

(&aa fortab meg oc icfe ©ub paa atterbomen, naar 
ieg btiffuer grofjerbet, intit ieg forfynber btjn arm aatb 
effter anben, oc btm frafft atte be enbnn fomme ffnfle 

(Saatitbt om Sta&fenS enbnu beoarebe fyaanbffreone 
(Sftertabenffaber. 3 fin £ib t)ar man Jaft tffc faa tibt 
mere fra tøattS flittige £)aanb, fom nu er tabt; berom 
fyenmfeS tit min gortegnetfe ooer atte £anS StaøfenS trrifte 
og utrt)tte @f rifter, ber er oebføjet min £etmeb6beffriøetfe 
af benne højt fortjente 2ftanb, i $jøbenf)amt3 UnioerfitetS 
£iftorie, lfte £>el, @. 483—5. XXXVIH 

§uab UbgiøetfeSmaaben angaar, ba fyar jeg fulgt ben 
famme 9?egef fom oeb Ubgioelfen af „Sttalmøbogen", nem* 
lig meb ben ftørft mulige £roffab at gjengioe Originalerne 
og at rette faa tibt fom muligt, men bog at fjerne enfyoer 
aabenbar £rt)ffejl. gor bem, ber ønf!e at tube, t)Oor 
meget jeg t)ar rettet, er ber tilføjet en gifte til (Slutningen. 
2ftaaffe funbe jeg paa enl'elte @teber uben ©fabe oære 
gaaet libt tribere 1 ), men jeg uitbe hellere fyotbe mig til bet 
ftrængt fornøbne enb paabrage mig SBeffntbningen for uben 
ffjettig ®runb at fyaue ænbret noget i £at>fen6 (Sfrioemaabe. ) ©aatebeS burbe jeg maaffe Ijabe rettet @. 43, 2. 15 mcrr tit 
tneer; @. 121, S. 14 nogen tit noget; ©. 127, 2. 11 fyiine 
tit Ijitn; @. 127, S. 19: bønrtig til bønf)ørig. 

Kornerup ben 4be 2Kart3 1870. 3nbl)øli>. ©ibe. 

1. (Sbt øttcfeligljt $latr>æmool od) ebt ttettttgljt tilbitbl) 1 

2. (Sbt fort aittftøor til btfpenff fenbljæbreff aff ©tbettfe 23 

3. ©uor til Hector ^otøels falffe od) odjrifieftge tmberuiifftting . 95 

4. <Stt tilbørligt ftrengt fuor aff 25octer borten Sutfjer 165 

5. @eitbebret) til alle ^robfter og @ogttefcræfter i 9?ibe @ttft . . 237 

6. tirfebøimer til alle @øn* og ^eCigbage -. . . 263 

7. Judicium de excommunicatione 307 
lEr tmffue t»t) fiotrfme rat 
øtufteltflfjt Biatøaemooll 

Ocrj ebt roentig^t ttflmbl), l)uorlebe3 ti) en Ijerre 3e* 
fug SKjriftuS bectatoer, atl) toij eræ faa fatbljnæ §an* 
mtm fraa, Ddj I)affue faft tljen Ijeltg (Sfjrtfteltglje troo 
2Itr) toij tntfjet Ijafftte beljolbljet tfjer aff tobisen naff* 
net§. Ddj rjuorlebeg Ijattb naabl)eltgrj ttlbrjbljer off 
gubj naabfyæ ocr) toenpaff ig^ten formebelff ftbt 
Ijeltgfje (Suangettum. 9tt 8' 

SBbljfabt aff £an3 Stcttoffen 
t totborg. (&aa figner l)erren. 

<ff 9Ktbt fold tjaffuer gtorbt bubbelbt ilbljæ, tf)e 
tjaffue forlabt meg, tøotrt er en leffroenb^e toanbftelbljæ 
od) opgraffuetfj feg nogfytæ forfalbI)næ brønbl)er, 
tøom eræ tobueligljæ tilt toartb. §)teremt. tj (Sbt øndettgljt ^fattaemooH 
Mtf) SefttS 6&rijiu§ gutij leff- 

»tøenblje føn fjom er natnrltgl) føbb aff 
►tljet fongeligI)e flegt bautb, en erligl) od) 
^fnlbmectig long^e odj I)erre offner alb 
tøerbl)en, tnenneffenff fretfjmanb, od) megl)leræ nteHom 
gnbl) mtjxx I)inunelffe fabler od) fønbigfje menniffæ, 
ebt rebt gnb^ laem tøom en finbl^e Bar albl) tøerbjenff 
fønbl)er, ttlbtjbT^er od) forltønb^er albl)ce nttynæ troo 
(SI)riftnæ od) Iteræ Brøbl)ræ tntyn naabljæ fribl) od) 
etøig miffttmbljeebl), finten. 
'2)næ albtøont fteriftæ rob!)nolbI)æ gobl)æ 
!^d)riftenæ, 3 tøtbljce albelff tt>eX r od) bva* 
L /g^eff fuXbeXtgtj tifl tntynbljæ, ^uorleb^eff tntyn 
:^mtndffc fabler WSmS&C<\ 21ar fibfjen 
Betøiiftce føn naabl)æ, ønbl)eftæ oc§ fierligfjeebl) mobl) 
etl)er, atlj I)anb nebljerfenbfyæ megf) aff tl)en øffnerftæ 
^mmertgeff tl)ronce I)iib til %nne forrtgljftølbljæ od) 
græbl)æligl)e batt, ttH tljenne Bebrønebl)æ tøerben, etl)er 
til gob^æ Ijiefy od) irøøft, £>d) bobl) ntegl) tagljæ 
røv. tj manbbom, od) giorbI)æ ntegl) liigl) tøebl) etiker i na* 
tnræ, Od) et) albenæ atl) iegl) jMblje tøerce etl)er 
liigl), 9Wen atl) iegl) ffnlbl)e od) toere et^er^ egl)en, tience 
et^er, od) lab^æ liiff od) teffnetl) for etf)er, Då) tøeræ 
et$er giffnen od) f!ienc!t ntet albtijet ntegl) ntetfnlbl)æ, 
paa tyet atl) iegl} ntobt^æ Borttag^æ etjjerS fønb§er 
formebelff nttyn martrer od) ptince, od) giøræ etiker 
faligl)ce, formebelff mibt btyræ Btoobl) tøom tøbtljfføøbl) 

aff Då) ebt tuenttgljt ttfbubt). 3 

ctff tntbt I)etigl)e tt)fft»Xbtg^e legljom Xfyx loob^ ieg meg 
^ub^ftrtjgfjeff , Ironeff, f orff eftl)eff , od) tibbæ met toU 
mobigI)eebI) abfjfftHtg ^oeti^eebf) od) ftoor gentøoretfæ, od) 
roetjermobl), før enb ieg!) fonblje ftiftæ mt)n l)t)mmetffe 
fabl)erff tørebl)æ, od) fortitgljæ etljer met I)annum, od) 
giøræ etljer Bel)ag1)tigl)æ od) tedætigl)æ for Ijannum, 
tnet foo oerb, 3eg^ offuerfatb od) tøelbettg]§ nebI)erftogl) 
albljæ- etljerff ftenbljæ, bøøbl)en od) albljæ btefflæ od) 
etljerff Ijelffuebfjæ taffbl)æ tegl) øbl)ce met mtnt bøøbl). m °- m 
SEljer efft^er ftobl) tegl) od) opp tgfjten aff bøøbl)æ 21tl) 
i ei) albeenefti)æ ffutbl)ce fyaffue fønb^ fortabI)etfæ, men 
od) faa eroigl) rebtferbigl)eebl) od) bliffuæ rebtl)ce arff- 
rotngl)æ tit mint ttømmetffe fabl)erff ritglje tl)et atl) fie* 
fibbce tit eroigl) tiibl) met rjannum od) meg* (&aa 
forftoo i od) tøtbljæ nu ganbffe id el, met I)tøor ftoor 
frooor loftning, møbl)ce od) arkt)bl) ieg ^affuer liøfft 
etl)er til mibt euigl)e arffroetigl)e fold;, od) mtyne fri} 
troo tieneræ, £I)et rjaffuer ide loftet meg!) @øtff, i $e. n 
gotb, bfyroarfteence , elbl)er nogI)et anbtjet ttymeltgljt 
gob^, tøom i od) to el fielff roib!)æ, 3de i)affuer tl)et 
I)etbi)er loftet megl) mang^æ ttøfmbljæ roeffnebæ menb, 
møgljet rerjfinbl)æ ttygl), ftæbrjer etbl)er fongI)erigI)er, atl) 
iegl) faa inbtøotbebrjce meg emobl) bieffnelen etf)erff 
f)offueb^fienb^ce r od) tøotbetigl) oerøffuebl)e rjannum, od) 
brogl) etrjer faa met madt robl)aff ijanff lløer od) 
rammer, atl) tegl) mobtr)æ faa etfjer ronbl)er mtyn 
baneræ, men tl)et foftebl)æ megl) tljet tøom tøor møgl)et 
btjrerce od) æbtegl)eræ, SE^et foftebrjæ megl) mibtjt i $etri i 
I)etigl)e tegl)øm od) mibl)t tøfftjlbtglje roofenff røbr)æ 
Moobf), 3 

i* 4 " @bt øntfeligljt Sfotøaemool 

<T 3 tøtblje od) tøet I)nabl) i I)affne ftooret^ megl) 
tgl)ien i bob, od) ^toor til i Ijaffue bepticft!)et etl)er for 
megl), od) Ijtøorlebeff t Ijaffue K)tytbl)et utegl) for en 
I)erre od) førftæ, met ftøoren eebl), Sftu er tegf) atbtI)o 
ttibl)t od) offtl)æ nmbl)erft)iift, I)uortebf)eff i Ijaffue for* 
gtømbb fatttme eebl), od) eræ affatbnæ fraa megl) 5lcftl)æ 
megb, føtjæ, od) fortabI)æ mtntæ bubl)æ, for db ting 
er i)ti fonten for ntegl) etl)er8 ftoore forfømmetfæ, 
I)uortebl)eff t I)affue noerttl) tøacftgontmæ tøffiøbl^ommæ, 
od) i albljæ mobI)æ mftitbttøommetigljæ, 2ltl) i mobtI)æ 
Ijaffuæ bef)olb!)et tl)et fterdeftæ fXob^t od) feftce tøom 
iegl) anbttøorbI)æ od) befaffebl)æ etl)er, Ijutldet iegl) l)affbl)e 
bt)gb met ftoor ftøoor foftmng til ti) et ganffe rttgljeff 
beffermetfæ, od) beftanb* SEIjet farne flobt mor %n 
ftooræ ftercfø tøoffuerttmtbetig troo, tøom ieg§ Bøøbl) 
od) befallebl)æ etl)er at§ febtl)æ paa tl)et oerb, £om 
tegl) I)affbl)e ftetff tcerb etr)er, %fyt er mtbl)t I)etigl)e 
(Suangetium, met I)uitcfet flobI)t tegl) I)affbl)e fttyrcfet od) 
befeftet mibl)t ganbffe rtigfje, tøom er tf)en I)etig d)ri= 
ftetig fircfe, atl) l)tøn ffutbl)e meræ moffuerttrinbetig aff 
atbl)ce ftynæ ftenb^æ: Sjette I)affue i opgiffuet mtynæ 
ftenbl)æ, njgubetigl)æ nteniffce, tøom tl)et I)affue mb* 
tagget, od) toolbT^e t§er nn offuer efftl)er tjjereg egl)et 
ttycte od) ttmbl)e ffiøn, 

^ Sjette tencftl)æ iegl) od) id el ti) en tttbl) iegl) mor 
I)ooff etl)er fcaa torben, od) ganbffe mel bemergtl)æ 
atl) tljette flob^t et^erff d)riftelig troo flulbl)e tøett 
titbl)æ ftoor mobftanbelfæ od) ftøoorttgl) beftormeff aff 
biefften etljerff atbtøont ftørfte fienbl)e« ©d) faa for* 
ftoobl) od) fornam tegl) mel (tøom tegl) alb ting meebl) 

od) Cd) ebt njen(igf)t tilfaubf). 5 

od) øeftenbljer før enb tfjet ffeer) tnet ljuab lift fre* 
ftelfæ, Beljenbigljeebl) od) forræbelfæ fjanb ffufbtje ftortnce 
jjer til, od) forteggce fytt flobljt, Stljer for Éefaftebfjæ 
tegl) et§er, atf) i ffulbfje fjaffuæ ftoor acft tljer øaa od) 
fliibtfjeligf) betøaretf), 3: (jer til met lerbæ iegfj etfjer od), 
I)uorlebf)eff od) met fjuab tetnøce i tnobtfjæ Bebft aff* 
tøiifæ farne etljerø fienbfjæ, od) ftr englelig!) od) tnanbe* 
ltgf) Beffertnæ etljerS ftobf)t od) tøeem, 3eg toobf) 
eti)er od) efftfjer meg mtmæ etnbebjmenb, tø om ieg 
aff Befønberlig giønft od) naabljæ fjaffb^e tøbfytøolb 
efftf)er tnini egl)en ttjcfæ til atf) tienæ etfjer paa tntynæ 
tøeglntce tnet ftrifft od) taiæ, fjuitcfe efftljer mqn aff* 
ffeebl) ffulbf)e i)bl)ermeræ tønbljertøttfæ od) fttjrcfæ etr)er 
emobf) etfjerff fienbæ. £i)etn fetibfjæ iegf) od) tfjen 
Ijefig oenb, 2Iti) tfje forntebelff fjattff ttmbljerrebtmng 
fd)ufbfje tøbfjmonftræ etfjer, od) gioræ etfjer ftølb fer* 
btg'fjæ etnobf) tfjett tilftanbinblje ftriibf), atfy i ntobtfjæ 
toorbæ ftølb fptøffæ odj it)fovferebr)æ emobf) etljerø 
tøuenner. 3cfe fenbfje ieg ettjer fjelbljer nøgljnæ od) 
tøbetøebnebfjæ til tfjetme ftriibf), tnen iegf) toobf) ettjer 
iføræ ^Janbjeræ, §arnff, §ielm, od) Ijeetbt fiøreb}, m** »i 
ficf etfjer 33t)ffer, f) ettæ 6 ar b§æ, froerb, ffiolb od) atbt 
aubfjet frttgeffttjgfj tøom fjørbfyæ til foban ortogt) atfj [at «io 
i iaa mobtfjæ tøinbfjæ fel)er, od) Beffertnæ tfjettfje farne 
ftobfjt for atbfjæ anfalbfjere. 

§ 3& fenbrje iegf) ettjer fjelbljer t)ebt)en atf) frriibljæ 
emobfj fremmebfjæ tøbefieubljæ ftenbfjæ, tnen iegf) tøn= 
bfjertøiiftfjce ett)er tilforn, od) beffreeff tr) ertff tøitfor, 
atfj tfje et) ffutbfjæ offuerfalbt)e ett)er tømbljeubfjeff elbt)er 
tøfortøonbrenbfjeff, tøom eræ, icfe albence fjmt gamotce 

grommæ 6 @bt øttcMigljt Ælcmmemoott 

grommæ oenbl)etig ftenb^ce, men od) albaer meeft 
tljeffe gtnboenbfjce tøtffuæ, ^om tog^ ide mille latyæ 
fegi) mercfæ, men ffttølæ fMcfen met røbI)norteff fne* 
f)nribl)æ Mæbl)er, od) føræ fobant ebt gabt ffiin for 
merb^en, at§ manb ety fanb mercfæ tl)em, £om eræ 
tfyeffe I)etigl)e øgnæffatcfe tøom røulæ iaa firøneff atl) 
roeræ tlje bebft^æ, od) I)oibl)eff for tl)e tøom fttyræ od) 
regeræ alb merbljen met tl)eriff oenbfjetig (erbom, £)m 
^tcrim. jxi«. tljeffæ ficetæmørberæ od) kfmigljerce Éjaffue mtmce troo 
® Ci lfm. tteneræ §)ieremia3 od) éqedjiet met tljertø ftotbBrøbI)rce 
anb^rce $ropI)eter nogl) forltønbt, od) beffreffnetl) I)nab 
tlje eræ for fole!, £)d) faa fortoobl) ieglj ety ftetff atl) 
loubgiøræ et^er ttøeris SXertt od) natnræ, 3egl) pre- 
bidet om tl)em ocf) røiifbtlje etfyer tljem od) tl)ert§ 
fiigl)æ met ftngl)ræ, atfy i mobtljæ meft I)affne tærbt 
at§ Itenb^æ tl)em §om mtyn etfMigl) troo fanb^eler 
$)latfyeu§ i t\)tt otj. r/t), od) rjciij; captt. I)affner be* 
ffreffnetf) etfjer od) tabt efftljer fegi). SfjeffHgljejtæ 
fjaffuer od) mt)n rebtl)æ mbljnotb men ^3antn3 i ab* 
2(, t ^ ffuligl)æ fynce fenbl)ce Breffnæ giffnet etl)er tit lienb^æ 
ii^étl! t^effe gtralnnbl)æ rafffnæ, od) giffnet etl)er abljnorfet, 
! $°- i{ }j atl) i mobtI)æ formoretI)etI)er forlem, ^J3etrn3, 3oI}anne§, 
3nba3 od) anbl)ræ mtyne mennæ, §om ffnfte nn 
fnarbt ftbbæ yaa bomftoten f)ooff megl), T^affuc tl)eff* 
tigl)eftæ od)faa bertycftljet tl)em, od) met merdeligl)æ 
od) forftanbfyetig^æ oerb bobt)e met tenenbl)eff røft od) 
leeflig ffrifft forliønbt etl)er tl)eri3 titlommenbfjeff gii* 
rigljeebr), tl)eri$ ffaldafftigl)e I)anbtertng, øgnceffatderij, 
Befmig^etfæ od) antidjriftelig ffid tøom tlje nn føræ i 
roerben, od) met tfjerig robI)nortI)eff roeftabljenb^æ ty- 

ttgl)eebl) Då) ebt tøenttgtjt titøiibl). 7 

ttgl)eebl) forottnbI)æ od ftycfø øgljuenæ paamenueffenæ, atl) 
manb ide fanb forftoo fjuab tl)e eræ rebljteltglj for fold. 
(§ gfftljertlrø mbt^et aff tljettfje §affucr nu fonb 
I)iolpetf), i ^affue forgtømBt tljen eebf> fjorn i I)affbl}e 
frøoretl) megl) i boBB, 3 §affue foradt tmbljt gub- 
bommetig oerb, tijett troo lerbom od) tf)et fabljerltgl) 
roobl) tøom tegl) l)affbl)e giffuet etfjer ^affue i flagret 
]^ebt)en i roetyeretl), od) tl)er til ntet Ijaffue i albtljo 
foorce BefpottI)et od) forsonet tl)en I)orbf)e btyræ bøøbl) 
tøom tegl) teebl) paa forfebl) for etl)er, t I)affue fortaget 
od) forbreffuet megl) tøom ffutbl)e tøeræ etl)erff fjtel* 
peræ, et^erff trøft, eræ, et§erff megljleræ od) Bttftanbljeræ, 
etljerff gl)ieutøferæ, od} faltgljgiørræ, faa atl) i 
Ijaffue plabt tugten orfagl)e elb^er ttmbffytbing tl)er i 
fonblje bel)telpe etl)er ntet SEfjer aff bleff tegl) faa 
fortørnebl) od) atbtljoftorfigl) iureebr) paa etiker atl) tegl) 
tøenb^æ mibl)t anftdt fraa etl)er, tegl) I)affuer nu feebt 
igl)enmen ftngl)ræ od) labt ffee, atl) etljerff fienbl)æ 
^affue inbtøotbljet fegl) paa etl)er r od) tagget etljer 
lanbljet fraa, at§ t^e I)afftte flæfft bragljet od) føtetf) 
etljer tgijemnen fftbljnæ ffarn ptøbt^æ efftljer tljeriff 
egljen tøtHtæ ocf) Befengb ettjer faa ntet tfjen lerbom 
f^om tfje ftelff Ijaffue optendt od) opbrømBt atl) i eg 
lonMje I)ietpæ etc)er tr)er ftelff tøbl) + (Sobant Ijaffuer 
tegl) ttlfteb, atl) i nu mufftøæ forføgI)eff pttneff od) 
pfagl)eff aff t^raunif! beftøtgl)elfce od) nritbfaretfe, oå) 
fortabI)ce eti)er paa tljen affgubl) 33aat tøbj 9fom, 
efftl)ertl)ij i I)affue faa foraset meg tøom anb^er^ 
leb^eff |affbl)e oetøtift megl) mobl] etl)er, W) i faa 
l)affue offretl) fremntebljæ gubber, od) plabt tnbtljet 

I)affue 8 Sbt oncfeltg^t Æfatøciemoott 

Ijaffue tencft paa megl) etbl)er forfeebt ett)er nogfjet gobt 
til meglj, enbtogl) i Ijaffblje toffuetl) megl) mectigl) ftoor 
fafffjet od) ftøoretl) megl) følbjfab od) manffab, od) 
fortabt etl)er albelff tnb til megl), 3Tt)er for tjaffuer 
tegl) nu tabt etl)er faa tengt)æ farce for etl)er fietff, od) 
tjaffuer tabt forfee etl)er tljet bebffttjce tøom i fonbl)e 
iubtill i erce faa btybt nebl)erfencftt)æ, 2Itlj mtynce egl)nce 
awat^e. jjiiij røbf)uotbl)æ børn eræ nøtyæ bleffne tøeb|, tjnttcfe tegl) 
toglj l)affuer bemaretl), tigl)e J3om m^nce ttj robi)uotbl)ce 
san. ttj etjMigl)æ tienerce, ©iracf, SWifaet od) 2lbbenago i 
tfjen gtoenbfye oroen. Sit foban temmer od) rt)fetr)eebr) 
t)affue t^næ egtjnce fønbetigl)æ tander od) rogubl)e- 
ttgrjæ roerjce nøb od) inbførbt tegl) O mtbt fotcf, O 
mtbt fole! mtbt fotcf Od) tljenne ftraff od) btiinbt)eebl) 
^affner tegl) fenb tegl) forttjtj tl)u roorft megl; rottybig 
for, od) fyaffner foracft mtbt bnbl), mtbt oerb od) mtyn 
logi), tøom tegl) Ijaffblje befatletl) tegl) atfj l)otbl)e, 
Stl)tj tegl) tøbl)fenbi)e mtynæ tieneræ til etl)er, tl)em 
forfmoob^e t, oct) ide roitbl)e Ijøræ tl)em, løggen oct) 
menneffe tanbt tjafftte i annametl) od) Ijafft i ftoor 
affl)otb, od) et) en fiinbl)e roenb etl)er om igl)en, 21)er 
ieglj atbtøomfliitetigft foo til ocl) l)affbl)e ftørft acft 
paa ett)er, tl)a fanb ieglj icfe atbeeneftt)æ een tøom 
tatbi)e nogl)et gobt oerb om megl), icfe fornam ieglj 
Ijetber nogljen £om begtjnbttje att) rebti)æ ocl) bebtjrce 
fegl) tgljtert, atbl)æ fammen faa mangl)æ tøom i erce 
tjaffue i flengb mibtjt oerb fraa etf)er, ocl) plabt ingl)en 
roiiffyeebl) er fttmbl)en Ijooff etljer: STljer for gaff tegl) 
£*«• ix ett)er fotb fftibl)et roanb , ia bitter gatbt)ce afy briefe, 
oclj beeff malroerbt atf) æbljce, inbtil i bleffne fnlb 

mebtf)ce £>cf) ebt toenltgljt tilbubf). 9 

mebtl)ce aff menneffe løggen oå) tcmbt, £å) faa loob 
tegl) mibf)t oerb meræ etl)er ffiratbt for, od) toobi) 
et^er æbfjæ in af! od) fftj, atl) i bel)otbtI)e tEjen ftoorce ^^ { "i 
Ijongfjer, tøom tegl) tilforn l)affbl)e trnetl) etljer niet 
atl) i tøffne od) f¥rt)gbtl)e fraa øftljer tnbtit rt)eftr)er r 
fraa norbfjen inbttl fønbfjer, oå) bleffne togf) liglje 
miifæ, funblje ide tljet tøom i lebtl)e efftl)er, (Sr tljet 
et) faa? tofftøæ i et) fraa 9ft)om inbtil f* Sacob, fraa 
f + -Sacob inbttl (Stternebtergfj, tt)er fraa inbtil tupping()e, 
fraa ruppingl)e inbtil IRrjice, fraa rt)ice inbtil offnenroo, 
fraa ftgl)entrææbl) til $æretræcebl), fraa pæretrææbl) 
til ebtætrææbf), 3 loffnæ pbl) i loffnæ tiibf) oå) 
fttmbfje togr) ide etl)er fielff rebtljæ føbljæ, i bleffne 
iaa liglje I)ttmgrigl)æ od) tigl)e tørftig^ce, fortøj etfjerff 
fiinb od) fambrøittigl)eebl) fonbI)e ide bliffnce trtjg oå) 
frtbtj^omrneitgr) aff 5Irriner od) Mariner, fapper elbl)er n &• »J 
met)bt manb, faa ftobI)e i alb tiibf) i ttmffnet, efjnor 
faft i loffne tfjer efftf)er, alb tiibf) terbf)æ i oå) bteffnæ 
togt) albrtgr) miifæ, for tngl)en miifbtfje etl)er til ttjett 
rebtl)æ gronb, 3ng()en miifbt{)e ett)er til megl), ing^en 
tatbfje tntbtt) oerb for ettjer, formebelff Snildet i mobt^e 
l)affue fommet til etl^ erff fønbg met)ertienbl)etfæ oå) 
bteffnet I)inbl)eff qmiibt, od) fommet paa t^en rebttjce c« *♦] 
tt>et) til Itømmetff. 

% 9?n toet, enbtogl) i robbe faft O I)erre ^erre 
(tabt opp oå) I)ietp off, nn i fornemme etl)erff ang§eft 
oå) xiøbi), faa mobtI)e teg^ fnlb mel fmore etfjer oå) 
figi)e, ©øør I) er, f)mor eræ nn etl)erff affgubt)er £om 
i fjafftte fielff giorbt etr) er ? robber paa if)em oå) tabljer <>*««. t« 
tljetn opftoo od) I)ietpe ett)er i et§erff nøbfj, fjaffne i 

et) 10 @bt øtitfettgljt ^{attjaemoott 

ety tigl)e faa mangljce od) faft fleræ gubber, enb tl)er 
eræ ftebljer mbti etljerff tcmb? SEogl) mit tegl) liglje 
mel ide Ijeffnæ paa tegl) od) fortabljæ tegl) © ttttbt 
fole!, mmi lieræ Mmbl), §om ijaffuer bootetl) rnet faa 
mangl)æ I) er til, foom tog!) enb nu I)iibl)t til megf>, 
roeenb tegl) edon om igl)ien, faa mit tegl) od) goterne 
annammæ tegl), mibl)t Miibfjce emfuft, naabljce od) me* 
fftønbljeebl) mil iegl) ide rpenbljæ fraa tegl), Sfjij iegl) 
er §etigl) banbl)eff od) goobl), mtjtt tørebljæ Miffuer 
ide etøiglj, |)otbI)er edon ørnenæ Ijiibl), od) actljer 
3fa i». megl), £>øør megl) fjuab iegl) ftgtjer etfjer, faa Miffuer 
etl)erff ftel tefftøenbijeff, faa mit iegl) od) tabl)æ giøræ 
en emig henlig pact mellom etfjer od) megl) £I)i} 
tegl) I)affuer iaa ide forgiebt ti)en løfft^e od) iebt, 

®w- hh od) I)uab meffuubljeebl) ieglj Ijaffuer loffuet etljer tegl) 
mil løfæ mtju Ijiorb mbljaff tljeriff Ijenbljer tøont ttbljæ 
taglje ijamtum maaræ, od) fftOiæ tljem tl)er mebl) atl) 
tl)e et) ffulle rjbfjermeræ tøuttfyæ I)annum, tljij iegl} 
mil bragte mim l)iorb tøbljaff %riff rammer, atl) tlje 
et) ffuffe plabt fortæræ fjemmtm. Od) Ijaffuer iegl) faa 
labt mbI)roBæ formebelff mim troo prebideræ §)iere* 

$ter. uj. ruiam, 3egl) mil menbljæ megl) om til etljer od) for* 
barmæ megl) offuer etljer, albeeneftljæ feer til atl) i 
Ijøræ Ijmab ieg figner etljer, t|er £om i tljet giøræ, 
faa mil ieg tagejæ etljer til mibtl) fold, od) iegl) mil 
meræ etljerff gubl), od) giffue etljer Ijiurbfjer efftl)er 
tmm goblje t\)å& r tøom ffulle føbljæ etljer efftljer £om 
iegl) Ijaffuer mnbljermiift od) lærbt tljem, tljij, atl) i 
ecje. xiutj fMblje bøø od) Miffue forberff ueb^æ tedeff megl) plabt 
mbtljet, men teg^ mitblje faft Ijetbljer at§ i menbfje 

et^er Od) cbt njettttg&t tUbubli. 11 

etljer om od) bfeffue leffuenbljæ, Sljerfor rcmbfjer teg§ $i& « 
etljer etlj troofigfj, atlj i fortabte tlje fliibfjuæ flam* 
pubjæ gom i fjaffue fteXff opgraffuet etljer, od) lomme 
fjitbl) til meglj, iegfj tøif metfjbeefce etljer tfjet feffueublje 50. »y 
roanb, fjuif det fob an ftrafft Ijaffuer met fegt), atlj brief æ 
i tljer aff, tlja flafl et^er albriglj tørftce : 3 tørffue 
afbefff tnbtfjet tøeræ rebbæ, frtydtljer plabt iubtljet, 
lommer edou friitiden fjitbfj til meglj , tfjij tegf] er g»«tt. H 
from od) banb^eff, od) rebt Ijtarteligtj tjbnttjgtj: TOj* 
fpørter megfj odj lebl)er eff tljer meglj, tljet ftonb tegl) a aor. »i 
ftoor til atf) finbljeff, ! albaer paa meglj tljen ftonb 
tegl) er faa næær fjooff etljer, forlabber tlje tønbljæ 
metjce gom i Ijaffue forljenbfjce od) labfjer ftoo etljerff 
arrige ce tander. 

ff 5ltf) ieglj fobant Ijaffuer tilforn foffuet od) iebt 
bragtjeff megf) tøet tit mtjnbljæ, tljerfor tabt) er tegl) c« «.] 
enbnn en ftjttbfje tøbljrobe tl;ettf)e famme, odj Br)bl)er 
etljer tit, atlj 3ltbl)æ i gom tørftæ mo lommæ i)iibt) 
tit tt)enne teffrøenblje maubfiefbljæ, gom tegl; Ijaffuer sf«. i». 
\)tx opftagljet for I)ner manb, ocljfaa i gom Ijuerden 
Ijaffue følff gotb etbfjer pemungljæ ffiøubljer etljer od) 
lommer edou friitiden fjiiblj, i ffittfe foo noglj for* 
geffneff tøbfjen atbt merb, raiin odj miefd, tljet er, 
nttju meftunbljeebtj itaabfjæ odj rebtferbigljeebt), tljet ttril 
teg^ met goobl) tmfliæ giffne etljer atbt fammen, i 
tørffue ide forfftjfbljce meglj etlj aff met nogfjen ting, 
5ttbeeneftce Beboer iegf) ett)er mfynæ lierce børn lom* 
mer, lommer figner iegf), tegl) tøit gfjiernæ ffiendæ 
etljer aih fammen mille i edon anuametlj. (Saa 
Beboer iegf) etljer nu mmtæ lierce etffefigljæ børn, atlj 12 @bt øndeligljt ^latuaemoofl 

i tcfe milbfyæ forfmoo tfjert fjteXp od) btiftanb tøom 
tegfj nu tilot)bi)er et^er, etbl)er adtl)æ I)tnbi)e for 
møgf)et rittgljæ, paa tl)et etl)erff ftenb^æ btefffett tnet 
fibt feetffaff et) moo foo orfagI)e rift atl) faræ faa 
fretnbetff , od) regeræ t)bl)ermeræ met etl)er enb Ijanb 
fjajfuer gtorbt Ijer til Xfyij I)attb fnatøer od) fftøler 
i $e. o om fringl) tøom nogfyen oromBtinbfye (øffnæ, od) (ebf)er 
atbftæ tøetyce om orfagl)e, Ijanb Brugder atb lift od) 
Be()enbigl)eebi) , atfy I)anb moo forraffæ et^er f bragl)æ 
etfjer til feg od) forberffne et^er. 3cfe fonbjje t 
I)e(bl)er tøbt nogl)er mob^æ ftoo fjannum emobl), od) 
forljtnbljræ i)anff fMcfi)eebf), fjom Ijanb I)affner adt atf) 
Brtøgljæ emobl) etljer, faa tengl)æ tøom i)anb BeI)olbI)er 
flobfytet inbljæ, troen paa meg'fj od) mtbfjt oerb, od) 
ijaffuer a(bl)æ ffanb^er frij, Stijet ftggljer atbtfammen 
paa tljet flobljt fjtøo $om tljet fjaffuer inbtagljet, £)anb 
cjaffuer faa gobt tøom tøonbljet tl)et ganbffe fonglje* 
rttglje, Ijtøo tøom tljet od) Ijaffuer tafft Ijanb er ofiyvtit 
tøebfj riigljet, ©dj ttmiøgljtigljt er etl), atfj (anbljet lonb 
Ijaffue fooetf) nogljen merdelig ftøoor ffabljæ, tljer 
§om tljette flobljt Ijaffblje Bteffuet tøeblj macft. 

9?u er od) tljettlje offuer atbt albtøom øndeligft, 
od) forBarmeligft atr) i ide fonblje formerdce odj Be* 
fiinbljce foban ftoor ffab^ce, (Sljuor i Ijaffue tafft atb 
djrtftelig troo, faa Ijaffue i toglj tabt etljer ttydæ atlj 
tøeræ tlje Bebftljæ djriftenæ, Ijuer i fibt ftebl) atf) Ijaffue 
tljen rebtl)eftæ ocfy djrifteltgfte troo, od) fibbæ tøet 
trtyggeligl) tvoi tljettfje ffobf»t r tt)er tøom armæ nøgljnæ 
od) tøanmectigljce ftriib^fotd Ijaffue utbtagrjeb^et, odj 
paa albljæ fibljer albljæ feftce nebljerBrobt. @aa paa- 

mtmbljer Då) ebt »enligt)! ttlbubt). 13 

mtmbl)er tegf) etl)er nu met tl)enne mim frnfftøetfce, 
od) maner etljer tt)ebf> tl)en eebl), tøom i fjaffue ftDoret^ 
megl), atl) i tencfe paa t^et I)tytbffaff od) manbffaff 
£om i I)affue ttlfagt megl), od) enbnu acft^e til at§ 
fomntæ igl)ien t)iibl) tit megl) et^erff l)erre, od) betøiifce 
etl)er §om tt)btgl)æ ttmberfattl)æ , tljij iegl) acftl)er nu 
rofortøffuet atl) tøeræ efft^er tmrnæ fienbæ oå) tøuennce, 
od) tøinbljæ igln'en (et^er tit gobI)e) t§et fortafft^æ 
fXob^t met ttotb od) macft, £I)er for famoter etl)er 
nu titI)offuæ mfinæ fieræ etffettg^æ troo roenner, od) 
I)otbI)er et§er trøftetigl) ttmbl)er fenicfen, £)otbI)er etl)er 
efftl)er tl)en ftancf oc| ltjebf> tøom Ijøreff aff tl)en ba* 
fttrnce, I)uitcfen iegl) nu tøeb y 2tar f)affuer tabt btæft 
f ormebetff mtmæ *)3rop{)eter od) troo tieneræ , SEIjet c® mo 
!)etigl)e (Suangetiffe oerb meen tegl), tøom iegl) nu 
tabuer tøbI)robæ od) forftønbI)æ i tl)en ganbffe raerbl)en, 
!£I)tj iegl) tøtt nu begiønbl)æ att) fficfce megl) umoder* 
tigl) od) grommettgl) emobl) mtmæ ftenbl)æ, oå) fonb* 
gtøræ tmm naabl)æ oå) mtffttmbl)eebl) for mibl)t fotcf: 
(Stl)er tntbt)t etffetig fotcf tøtt iegl) tøøfæ od) fretfæ 
u>bl)aff etl)erff fieubl)æ l)enbl)er, at^ i ffufle ftg^æ, O 
nu Ijaffuer tøoor long^e tøøft od) fretft off aff atbljæ 
roore fienbl)eff I)enbl)er, od) atbl)æ tl)e tøom fobant fee 
ffutte figljæ, See tl)er, tljeffe ijaffue febt tl)eriff fttbl)$w-«i 
tit teg o I)erre gubl), tI)erfor eræ tl)e et) bteffne be= 
ftøtmebl)æ, efftl)ertl)ij tl)e fjaffue paafafbt teg, faa 
fyaffue t^e od) fooetl) rebning tl)e I)affue nu tøeritl) i 
ftoor mobf)gang, fønb, forgt) r oå) bebrøffuetfæ, men 
I)erre tl)u Ijaffuer tøøft tl)em fraa atbt ttmbt, 2I)i} 
fjerren ^affuer atb tl)iibf) gnierne I)otbt)et fegl) tit tl)em, 

fiom 14 @bt øticfettgt)t f tonemootf 

mx ^ tøont I)affue tøerttT^ I)iartettgl) befømortbI)æ od) angler* 

@aa toti tegl) od) nu futbfomntce fljef fjom iegl) 
tjaffuer loffuet od) tebt etl)er tnibl)t fotcf, od) fretfce 
et^er tobl) aff t^eriff Ijenber, gotn teggl)e feglj faet 
I)arbt efftl)er etiker, atl) i ety nu frembelff ffuHe toere 
tl)ennum &t robB, tøont i I)affue toeritl) I)er tit, 
gtljérff touennæ ffufte lonrøtæ til et^er od) begerce 
forttgi)etfce ntet ettjer, ocf) tete i aff tl)etn, £)d) tl)em 
tøom btiffue tooractigI)æ etl)erff ftenb^æ f!uUe i ftoo 
emobl) tøom en I)oor Jemmtor , noor tøom tl)e ftribl)e 
atbtøont ftoooreftæ emobl) etl)er, fya ffutle % tog!) 
inbtl)et flaffæ etbl)er forbebI)rce fegl) t^er aff, fortI)ij 
iegl) er I)arbt I)ooff etl)er od) beffermer etl)er, tI)erfor 
tørffue i icfe toeræ btøbl)æ i fynboen etbljer fatblje i 
mefI)ob, ftoor ecfon faft od) ftrtbfjer manbl)etigl) frrjctl)er 
eti)er inbtl)et, iegl) toit ftrtbl)æ for etljer, fjom iegl) 
gtorbI)e i forbfyom ttibl) mobl) *pi)arao od) anb^ræ 

<&. xm fleræ fjom taffbtje fegl) emobl) mtbl)t Sfraetitiffe fotcf: 
£)å) tl)et fatnme f!at I)enbt)æ atbfyce etl)erff ftenb^æ 

sub, »tj tøom I)eenbl)e SImated), atl) i finde offuertoinbI)æ t^ett^ 
nnm tobl)en ftoerb, panb^eræ od) I)amff, od) tobljen 
atbl)æ anbl)rce toobnæ od) toeriæ fjom tjøræ tit ftriibl), 
troor ntegl) ecfon faa toet atl) tegl) toit fyiefyæ etl)er, 
od) Beboer megl) ti) er om, faa ffutte i tobisen ttoifft 
a md). *» toinb^ce fetyer, £igl)e fjom 3uba3 ntet ftynæ metbrøbl)ræ 
roffttje tit megl) aff l)iartl)enff gronb od) giing^e tl)er 
ntet fram etttobT^ tl)eriff fienb^ce od) iI)ietftogI)e ^ 
tufenb^ce ntenb ntet mtyn §tetp od) Btiftanb tøont toor 
tit ftebl)æ I)ooff tl)etm ©d) tig^e tøom Sftubenff od) Ddj ebt tøeitltgljt ttfbubfy. 15 

©abj afflom fingre madt offner l)ttmbretl) tm aff 
tfje cigarener, fortfjij tlje paalatbtl)e megl) mbi ftrtt= 
b|en, od) fortob!)e fegl) fjarbt inb til megl), @aa mit 
ieg^ od) f)iefyæ etljer, gtøræ etljer bttftanbt, forfrøoræ 
od) kffermce etljer noorfjom Ijetbft i paalalbljæ megl) 
met en faft troo od) ftertft ^oBB, SEIjtj tegl) ftbbl)er 
toet I)øtygf)t, od) feer tog!) btyfit fjer nebljer, od) fttjrder 
atbl)æ tl)em ftom forfee fegl) gobt tit megl) od) for* 
tab^e fegl) til megl) aff tl)eriff ganbffe ^otr» od) I)iartt)e- 
9 3>cfe ffnfte i ^eXb^er meftrøftæ mtynce lierce 
Børn etbljer tatyæ etljer forferæ od) falblje t mefljob 
fortøj i eræ foo, od) etljerff mobljftanbljerce tfjen 
tøgnbljettg Ijooff er ftoor, od) faft medtljerce enb i, 
Xfyl ti) et er tttegl tie tondt efbfjer fraoorbt atlj tab^æ 
en føtyæ Ijooff offnertøinbI)æ eht ftoorbt parti] , ftctøe 
faa tøeft lanb iegl) od) frelfæ tljem tøom megl) troo 
met føt)æ madt tøom tnet ftoor, Sljij fetjer tøinbing 
ftanbljer ide tøbt en ftoor ffarce fold, men t mtynce 
Ijenbljer, od) iegl) fenbljer en f»er nebfjer aff Ijtmtmeten, 
faa.^ialp iegl) mim troo tienerce ©ebeon, faa Ijaffner 3ub. »ti 
iegl) od) alb tiibl) Ijiofyetlj mibljt tøbljtøotbljæ fold 
3fraet, paa tljet, ingljen fMblje Ijotbljæ for møgljet 
aff fegl) ftetff,. od) roofæ fegl) tl)er aff atl) I)anb aff 
føn egljen Irafft odj lonft l)affbl)e igljenmen goett) 
ftyn mfydæ, nn ftanbljer alb Irafft odj alb macft tøbt 
mtmæ Ijenbljer, faa at§ ingljen lanb nogljer tiibl) 
ftanbljæ megl) emoblj* Sljer tit met er tl)enne ftrublj « $«• w 
ide etljerff ftriiblj, ieglj er t^en tøom ftriibljer, i eræ 
tlje tøom ftoo od) fee tit, i I)affne inbtljet anbljet atlj 
tagljce tøoræ, enb Ijaffner ebt fritbt moobl) odj tøerer 

edon 16 @bt øttcfeftgfyt £Iatoaemoott 

ec!on trøfttgfjæ, forlabber etljer friificfen od) fntb- 
lommetigl) t»aa meg§, faa ffulle i fee l)roor tegl) flat 
lomme etl)er til fyietpæ, troor ecfon ftabljeftgl), febtl)er 
atbeenæ etl)erff Xiibf) od) db trøøft til megt) etfjerff 
gnbl) od) I)erre, faa btiffne i trtjggæ od) tøoffuer* 
tt)irtbl)eftgl)æ* Sagaer togl) e^emptæ od) efftl)erfirøn tøbt)* 
æ°- * c aff flrifftl)en (efftl)ertl)ij db ting er flreffroet et^er 
tit terbom od) tonb^ertt)ufmng) aff Sftofe @ebeone 
3>ofapI)at Suba od) mangl)æ anbl)ræ troo banbtjæ 
menb, noor l)affner tegl) nogI)er tiibl) fortabt tl)em? 
noor I)affuer tl)em flab nog!)et? I)affuer tegl) et) roet 
forfeebt ti) em od) fretft tl)em aff atb tl)ert$ nøbf)? 
<Baa mit tegl) od) giørce irjebt) etl)er, troor megl) ecfon, 
faa jfafl etiker enbnn tnbtljet ffabljæ, tl)et er tegl) tøom 
macftl)en l)affner, tegl) er tl)en tøom lanb atbeeneftæ 
forberffuce etljer om tegl) mit, 3egl) lanb od) roefl frij 
etl)er fraa atb angl)eft od) nøbl) om i troo megl) tt)er 
tit: 3egt) er etl)er$ firmament, befeftning, fortøferce, 
fretferce od) fatig!)giørræ, ttyt J)affuer tegl) od) betøttft, 
od) lrafftl)ettgl) nogl) giffnet tit lienbl)æ met mangl)æ 
abl)jft(ltgl)æ tegl)næ bobtjce robI)aff lammeten od) I)er 
neb^rce paa iorbtjem £I)er for raabl)er ieg^ etl)er, 
atl) i giffue ett)er atbetff trtyggetigl) inb til megl), faa 
roinbI)e i, od) Btiffne offnermenb offner atbl)æ ett)er^ 
fienbljæ* Oiøre i tl)et od) ide, tl)a lonbI)e i ing^en 
ionbl)e bttffne roebl), etl)erg føfff od) ritgbtjom, ettjer^ 
roenner od) frenbtjer, etl)er$ macft od) rcetbl)e lanb i 
ingl)en mobI)e ^telpce ett)er r om faa fieer atl) tegl) 
fortaber ett)er* gfftl)ert!)tji Cd) ebt roenttgljt tiibuMi. 17 

(ff ©fftljertrji) nu mt)ttæ atbtøom fiertft^æ brøbl)ræ 
bagben et ftenbfjertæ opfagljt, od) etljer tilftonbfjer 
offmenbave rnigrj od) ortogf), faa gtørff tfjet iaa ganbffe 
met be^off , atf) i leggæ raobben od) meriæ to el til 
reb^ce od) mebnæ etfjer yaa ti) et albaer ftercfeftæ atl) 
i moo lomme frijfæ i margen, od) briftetigl) møbl)æ 
etljerff fienbl)æ enoor £om tl)e tilfalbfye, atl) tl)e et) 
offuerfalb^e etl)er rofortr>anbrenbl)eff, od) faa forflaa od) 
ptabt offroermtnbrje etl)er. Stljtj i fiiffuæ od) trebti)æ 
ide emobf) fiøbl) od) bloobi), men emobl) mecftigl)æ ce i.j 
roetbigl)æ førftl)er, tl)e mnbl)æ oenb^ce tøom ftt)tæ od) 
regere tl)ett^»e fønbtjeltgt) tøerbgenjf regiment, afbl)æ 
biefflæ aff i)efffuebi)e tøom alb tiibl) begeræ etl)er$ 
falb od) forberffuetfæ. (Smobl) fobanæ roetbigljæ ftercfæ « Sor - * 
fienbt)æ fort bl) e i ide goo britftetigr) met tegi)omltgI)æ 
mobnce od) meriæ, om i mille nogljet forbeb^re etber, 
men ti} et ffaft mel giørff etl)er beljoff, atl) i braffue 
etl)er i tl)e oenbfjeltgljæ mo&næ, l)ui(cfæ mtm troo tie^ 
nerce ^aulu$ Ijaffuer betegnet od) beffreffuet etl)er i ®p¥- »i 
tyd fenb^ebreff £oin l)anb ffreeff til tl)e Spl)efer. @aa 
giører nu ltgr)e tøom tøerb$(igl)æ lcmb$ri)btl)eræ pierce 
atl) beræ fegl) abl) noer fjom tl)e ffuHe goo mbi 
nogI)en faerligl) jfiermtjfen, roebner etr)er met ebt gobt 
faft I)arnff, od) labber inbtljet bliffne til bagljce aff 
tl)et tø om lanb l)ietpæ etr)er til formoring, od) noor i 
goo i tnien, tl)a febtl)er fobien paa tl)en ftercfe fafte 
gronfteim f)uitcfen tegl), (£l)riftu$ ftetff er. 3 fee iaa 
paa ir)em tøom menneffeligl) ftribfje, I)uorlebI)eff t^e 
ffimle fegl) albfjæ roegfmæ met tjamff, fiørebj, iern^ 

l;abt 18 @&t øiitfeligbt ^faroaemooH 

Ijabt, fftotb, I)ietm, panb^eræ, atl) tl)eriff ftenbljæ od^ 

mob!)ftanbI)eræ erj moffue fangne ftt)ng efbl)er ffablje^ 

figljæ flagty paa ti)ennum, tl)e tagljæ od) fpt)b^ gtaroen 

Ijettebarb Btrffe ftøerb etbl)er Forbæ i l)oenb tid atl) 

ftoo fraa feglj od) ftraffæ ftenbl)enæ met, atl) tl)e moo 

tDorb^æ t^ereff offnermenb* 9?u er etljerS ftriibfy 

foban, atl) ti) er tøom i taffue, tl)a Miffuer etl)er3 ffabl)æ 

ftørræ enb tljereff. Då) tfjer tøom i tøinbtyæ, tf)a 

ij e»r. x Bltffuer etljerS ferier I)ertigl)eræ, <Baa Berøefcner etl)er 

ruet oenbetigljæ roobnæ emobl) tr)ertne oenbetig ftrttbr; 

atl) i fonb^e ftoo manbfjeligl) , od) Btiffuæ rooffuer- 

tøtnbeltgljæ for aibfyæ btefffæ. Qfyt førfte i fd)ufle 

i> giøræ, fya giorbI)er ffæbljernæ omfringl) etljer met tf)et 

Mbtl)æ fjorn er gub£ erotgt)e fanbl)eebl), atl) etljerff 

tander e^ moo flag^ræ ^ttbf; od) tiity efftl)er menne- 

ffeff abl;jltEtgrjce meentugljce od) ttycfce, nu er tegl) tl)en 

3<*. xtttj gammc fanbl)eebl), od) atbtl)et tøom gronbljeff paa anbl)et 

a»«t. »ii enb megl) od) mibf)t fanbl)e oerb, tl)et gronb^eff tøøff* 

tigl), od) bfiffuer rofaft od) rt)uorettgrjt. %loox t t)affue 

nu oerbljet tr)er i nribfjæ etl)er trtyggettgl) atl) ftoo 

paa, faa tagger tfjer neeft tl)en IreBt paa ett)er tøom 

y. er gub^ rebtferbigl)eebl), faa atr) i merjerfienbljæ etl)er 

ftetff fønbl)eftølbl)æ od) fjtetpæløfæ, od) fortabfjce etiker 

inb^erttgr) tit meg!) od) mrjn rebtferbtgr;eebr), efftljer tl)en 

gubg fanbljeebl) tøom i I)affue tilforn omgiorb ett)er 

met SBitte i oci) rebtf)ettgl) mbI)rroftce etr)er tit 

*«• (Suangefium, tfja fc^uUe i od) brag^ce f!oo r»aa etl)erff 

føbfjer, tl)et er, etljerff Røbfjettgljæ begeringl)æ fc^uHe 

i ttømgl)æ od) ronb!)ertrt)d:æ, od) eq giørce tl)et fjom 

etrjerff Cd) ebt ftenliglit tilbubf). 19 

et^erff ftøbfjeftg raidij er ttlBjøtjeltg ttff, paa tf^et atfj 
gub^ raidij icfe moo forfjtnbreff i et^er. Stljer neeft ««■ 
feer ttU, atf) i for atb ting fjolbfjæ Ijartt tøebfj en 
djrtfteftg troo, tfjtj ^tt)tt er tfyd fftotb fjom i fd^utfe 
{jolbfjæ for etfjer, om tfje gtoenbljæ loob odj ptitæ 
(tøom ftenbljenæ ffrjbfjce paa etrjer) ffnde Btiffne etfjer 
raffabijetigljæ, 3 tjaffue tnbtr)et anbr)et atf) raerice eti)er 
met, om biefflert Ber etljer for etfjerff ftoorce raner ^ 
bigfjeebl), ettere mangfjæftølbfjce fønbljer, et§erff foo 
gobfjæ gternmg'fjer te, mb meg§ od) mtm raffr;lbigl)eebrj, i® m 
<3too i tt)er faft paa, od) tabljæ Ijannnm fjøræ ati) i 
fefteligl) febtfjæ troo od) ltib§ tit megl), tlja fommer 
i)anb tngr}en fteb^ met etrjer, Ijcmb goor aff met 
ffammce efjuor ftoor fttebig^eebt) i)anb Brragfjer- 23)er »■ 
tid fdjufle i od) tagljæ en I)ietm paa Ijoffueb'fjet, tr)et 
ffad raeræ tfjet ftercfe I)oB £om i ffnde t)affue tid 
ti)en fa(igf)eebl) tøom itfe ftraneff for øgl)nce. 

<f Od) Iigi)e tøom teg^ t)affuer nn foetl) etrjer 
fobance raoBnce §om ettjer fonbi)e giøræ trrjggæ, at§ i 
pude ing^en f¥abf)æ foo aff etljerS fienbr)ce, fo raid 
iegl) od) antraorbI)æ ettjer froerb od) fpqbf), met futile 
i moo l)raggæ od) ftmgfjæ, Cd) giøræ et'fjerS ftenbtjce 
ffab^æ tøbfjeu tl)e tabfjee etr)er met frtbl). (Sot oenbl)e^ »i* 
tigljt fraerb foor tegf) eti)er, £om er mib'fjt f)etigf)e 
oerb, tagger tl)et i et^erff ^øtjg^re I)oenb £>d) i)ragger 
manbljeligf) fraa ett)er r met t§et roorb^æ od) Beffer* 
mebljce iegl) megl) fietff, id;e atbeenæ for mtynæ bm* matuiiii 
Æelgobtjæ iøbljer, men od) faa for biefften, tr)er f)anb 
Bar megl) f)tmæ iij fraoræ freftelfer for, met ti)et 

l)affne 

2* 20 @bt øttcfettgbt ttattmemoott 

^affue atbljce mt)nce robl)uolbl)ce roenner fteljtofyetl) fegl) 
emobf) atb^æ mobljftartbfjerce fttonltg^æ od) roftrortttgfjce, 
met tfyet tøamme fdjufle i od) beffr;btl)ce od) Beffermce 
et^er for atbl)ce fiertbl)æ, Ijuab I)etbl)er tl)e fatbl)ce 
etiker an paa tl)ett fjøijgl)rce fttb^æ elbiler tt>ettftre r 
rotfle tl)e gtørce etl)er fortrotfflbI)æ od) førce etl)er i 
mefl)oø, t^a I)affue i mtbl)t oerb afy berce t^ennum 
emobl), rotfte tl)e od) giøræ etljer I)oromobtgl)ce od) 
førce etljer atl) brttftce paa etl)er3 egl)eit goob^eebl), fya 
fjaffue i od) lttgl)e faa. £I)tj mtbl)t oerb Itjb^er faa, 
atlj mgl)en mermeffeff rebtferbtgl)eebl) fanb roerce faa 
ftoor, atf) I)rørt acftl)eff nogI)et for gub, rob§en fyanb 
forlabber fegl) paa megl), od) foormtyrt rebtferbigl)eebl) : 
Od) mgl)en mermeffeff fønb er faa ftoor, atl) I)artb 
tagfjeff et) tiH rtaabl)ce od) bliffuer roeH bel)agl)eltg t 
gubj artficft, tr)er tøom I)anb f albaer ttftføqæ met 
megl), od) forlabber fegl) paa mrjtt rebtferbtgl)eebl)* @ee 
tfyet froerb foor tegl) etljer t I)enbf)ce trance fteræ 
tSriftnæ, brrog!)er tl)et §om i tøtfte tøetfarce, od) 
roerer tcfe faa føtøfce for etljerS ftertbljæ tøom i 
l)affue roeritl) I)er tttL @leer etl) od) faa atl) tl)ette 
froerb rottf tcfe roerce etl)er ffarpt nogl) elbtjer fulbe- 
»Migl) bibl)ce paa, faa rjroebti)er etl) met %tt rjroeb> 
[teen tøom mtytt ttenerce ^3autø I)afftter fooetl) etl)er 
tljer till, tl)et er en gubr)ettg bøørt, met I)ut(cfert 
i fdjutte itbljeitgl) ttggce mrjtt Itømmefffe fabler i 
øretl), od) oeb^æ I)armum, atl) fjartff oerb moo 
roerce i etljer tljet tøom tl)et er i fegrj ftetff, 
od) gtørce etljer britfttgr)æ emobl) atbr)ce fiertbrjce, 

met Cdj ebt tøettHgtjt tilbubf). 21 

ntet foban en iibfyeftg Bøøn aff ^tart^enff Brennettblje 

Begering fonblje i øffuerftøbl)eiigl) forI)uerffuæ atbfyet 
etfjer fatljeff i alb^æ mobfjæ, £)dj ^ueff etljer Brøfter 
paa t^effce cmbljræ øj forffreffnæ rooBnæ, tfja fcmb etl) 
aXbt gammen Ijtefpeff od) ftøfbløtnmeff formebetff tfytfyt 
firoenbfje, ©nb mim ftømmelffe fabler røtft gl)iemce 
ftrjrdæ etljer i etljerS røanmedtigl)eebf) od) røfutbfom* 
menfjeebf), t§er tøom i røifte ftjtce odj Bebrjce I)annum 
t^er om + 

SEljeite er mtm roenligl) od) fiertigf) øaamrm^ 
bljetfæ tid etrjer Herte Brøbrce tøom Beræ titel ød) 
naffn ntet megB,, met fiuitden tegl) røitbl)e nn giiffue c« «W 
et^er abl)røørfell fcaa etr;erff ffabljæ ocr) forberffrøing 
før enb i fingren, øaa tljet atf) i ntoo roibi)æ førft, 
atr) i eræ forraabbæ od) Bebragl)næ met falji ferbom 
od) rorebt rønb^er rotiffning, od) et) gøø faa torøe* 
ftgrjæ od) forfømmetigl)æ fjebfjen tøom i tjaffue giorbt 
r)er tttt tøutbfjenbfjeff, od) fincfce ebtyBBerce nebljer i 
tøtfbfarelfæ. røifte i nu røerjerfienbljæ etr)er^ Brøft od) 
fftytb emobl) megl), od) fonblje ffiøn paa etf)er3 egfjen 
ffabl)æ od) Braft øaa etljer§ egfjne roerjgfmce, od) i 
røifte fatbrjce titførjæ ntet megl) od) lab^æ etr)er toffigt) 
rønberraiifæ , -tl)a fcr)aH tegl) tæræ etr)er ^b^ermerce i 
framtiibljen , od) formebelff mtynce troo tienerce faa 
forffarce ettjer atb ting Bobf)æ met ffrifft pet) tatæ, 
afy t fdjuEe fonbI)æ fietff tagB,æ $aa etr)er^ Btiinb* 
r;eebr) r afy t eræ øndetigrj itbr)ce metfarnæ* lieræ gobt 
fold røerer fortendt!)æ I)er røbi §om etljer fietff 
tigger madt yaa , tubaen er fort , iegl) tabuer 

falbfjce 22 @bt øitcfetig^t Ætøtoaetnooil Od) ebt roettUgljt tttfcubt). 

Mb^æ tid bommen tfteblj, feer et^er faa for, afåj 
i moo goo trtyggettgl) fram, 2Imen* ©tffuet aff 
tKjen øffiterfte ^mmerttgff t^ronæ paa mtytt fab^er^ 
Ijøtygljre fjoeub, 2tar efft^er mtyn xnenneffeltg føbjett 

$ ^renbtl)et t SBtborg aff megl) $an$ SBtyngar* 
tiener. 23 8. £ © $ ® £>♦ /flft&t fort ontftuor tiU bifaenff fenbljto 
\5pbwff off £)t^enfe fcuttøetø (janfc ttl= 

ffreeff tlfje oorgijeræ i SStborg od) Oborg, 
raabl)enbl)eff trjennum atl) Mtfftøæ tøBeroorebijæ 
met t^entte (£uangettfd)e lerbom, tøom gubf) Ijaff* 
rt)er nu aff ftm befønbljerttgl) naabljæ feettb off, 
aff |)an8 ^aroffen prebicferæ t SBtborg. 
(SI)rtftug 2Wattfj. ^itj 
2Be etljer i fdjrifftffogljce odj pljartfeer, i øg^ 
næfdjaWæ, front Igcfe f)t)mmeritgffriigi)e for men- 
neffenæ, ftelff rottte t icfe tl)er inb, odj et) labi)e 
i tubgoo ti) em from g^ternæ tøtfblje. 24 (Sot fort cmtfroor ttff /^Ktltgf) od) ftoeg^ manb J)er 3en£ S(ri- 
^-^b^erffen tufp i Dtfjenfe ønffer iegfj £an6 
S£att)ffen pre&itferce i £8t6org gubj naafcfjæ 
od) en refct forftanb i røorljerre 3efu (Sfjriflo. 
terce T^erre om tfye ærtnbl^æ tøom t nu tbt 
aax ftbljen fdjrefftøe tljetme meenl)eebi) ttH 
tøer tøbt tøtborg, tijefiligljeffæ od)faa tljem 
^tøbt Oihoxofø, ffirfblje tegl) roeft lenglje 
fibfjen Ijafftøe ftøoretf) etfjer, t^er tøom beletygf)tigl)ebf)en 
^affb^e faa gtfftøetfj fegl), od) megf) Ijaffblje ttydtljet 
raabl)eftgt tøeræ. %Jlen efftf)ertl)tj tegJj fornam toefl 
paa et^er^ it)reeb^tab^mbt}e f c^rifftoelf æ , atlj t tøoræ 
albljerebfjæ nogl) rørb od) opteenb, be|ønbl)erltgt) paa 
ntegf) od) mtjnæ fttgfjæ, §om erce nu tttjHgt) tønb* 
lombnæ tt>bt;aff Ijtyn 23abtioniffe fengfed @aa tencft^e 
tegl) toeb^ nteglj, afy tegl) ety tøtfblje tybl^ermeræ erræ 
elbiler typpæ etfjer ttft rorebljæ, men lab^ce etljer 
bftfftnce for etl)er ftelff metl) etaers rt>rebtferbigt)e fagr) r 
I)etbft fortit tyet ftobfje megf) ide tid atlj fydce monbI)en 
paa atbfjæ tljem tøom blarre emobl) fanbr)eebt), 3a tegl) 
foo roetf, atl) megf) tøtfblje føbl)eff en merdeltgl) ftoer 
afftøenb od) ntj forftjUelfæ ti) er aff, faa afy mibt 
lorff (gom mtyn I)erre ©E)rtftu8 i)affroer alb^cereb^æ (agt 
ntegl) paa) jMbl)e Bltfftøe megl) faa møgl)et tljeff 
ftøorere- 3Tr)erfor fjafftøer tegf) tabtljet !)er titt aff mrjn 
eenfolbtgI)eebI) beftoetl) fegl), paa tljet, atl) i od) etfjerS 
lttgt)ce mobtfje tl)eff fjelbfyer gtfftøæ et^er tid frtb$, bifpenff fettbbæbreff aff Dtbenfe. 25 

£)å) gnbj Ijetiglje oerb mobtfye foo tljfeff tybfjermeræ 
framgang, Wn feer tegfj, atl) i met atbljæ et^er^ 
Blifftøe iaa ltigf)e fjorbln'artebljæ od) tr>bøt)eltg^ce paa 
et^er^ ftblje, ©d) S^riftt oerb forftyfleff odjfaa liigfye 
faft paa to or fibfje: %i)tx offtøer. Beftøigfjeff odj 
mangljæ eenfotbigfjæ Ijtattljer aff etfjerS ftoerce naffn odj 
fjøtyce tttefl, tøom meence, at'i) efftfjertfjtj fobatt en Be* 
rørnet §øt)terb manb od) naabigl) fabljer met gnbl) 
Bifp 3en3 f)t)n gamble (£nrtifance fd)rtfftøer t^effce n^ 
føbbæ derdce tid, od} foer ingljen ftøor tgljten, tl)a moetl) 
albt tøerce tørebt tl)e fjafftøe met atl) faræ, tl)é frtyfftøe 
i oraa ocf) gifftøe fegl) atbl)erebf)æ offtøertøonbljence* 

£I)erfor tøtft teg^ nit met foo oerb ftøoræ etfyer, 
Ijelbjx fortøj gnbl) I) aff toer feenb off en 93renbtl)eræ 
i)\\ty tttC Btjen, tøom !anb fjtefyæ megl) at^ førce tr)enne 
mtyn fdjrifftøeHfæ for meentgfje manbj ørnæ, £om 
fonbI)e tøerce tømtbtgljæ bomerce emellom etr)er od) 
megl), £)d) tøorce tegl) tøett gfjiernce Begierinbl)eff, 
atl) i tøttblje tagl)æ megl) tljemte mtyn frfjrifftøetfce for 
gobrjce, o tf) fy tagfjæ till mefttydæ om §tøn Btifftøer 
ftønb^om ttogljet ffarperæ etbf)er Ijtøofferæ enb i gl)iemæ 
tt)Ubr;e I)ørce, Ijelbft fortet) tyd ffieer ide aff nog^en 
løft, men aff en tøutgljeftgl) ttøattg od) ttf&ørftgljeebl), 
tøoræ tiltalen anbl)erfebl)eff, tya Mefftøe ftøoretl) od) 
tl)er efftljer. 

®anb tegl) oå) ide forljtøerfftøæ tydtye aff etr)er r 
faa tøibl)er aty etfjer ffieer tog§ htgljen tørebt enbt^en 
for gnbf) etbl)er djriftnæ menneffce , Xijij f ♦ ^3onet * s*™, » 
Beboer iaa føn bifcipet £imotI)enm, o tf) atbl)æ prebidce* 
feb^rce met I^annnm, ftraffce oBenBartigl) for l)tøer manb 

tyt 26 (Sbt !ort antfroor titt 

tfye preftæ od) etbftæ gom fønbfje, paa tl)et tl)e anbfyræ 
moo frtycftl)æ tl)eff tybfjermeræ od) ety fønbl)æ for brt- 

So *»«• ftettgl). 3a EI)rtftu$ faffbl)e ftetff, at§ tfjen I)etigl) oenb 
ffulblje tcfe fmegl)rce elbl)er talæ føbfyæ oerb for t^enne 
raerbfjen, 3Wen ftraffe ^tnb^e for føn mreettgljeebJ), 
2Btj (æfæ en l)tyftortj !DføI)e. titj, 2ltl) ti) en tttbf) tøbfjewæ 
bt)gbe 3ernfalem op tg^iert efft^er tfjen babtlomfd)e 
fengjefl, tl)a gtorbije tl)e t^ereff gfjternutg ntet tl)en 
eence I)oenb, od) T^affb^e mob en od) røertj toti ti) en 
anbl)en, afy tl)e tfjer ntet mobile afftøitfæ I)ebl)ntngl)enæ, 
gom gijternæ l)affrae rotfb forI)tnbretI) gamme bagning: 
3HbI)æ tl)em tid ebt erempet, gom jfufle bt)ggæ od) 
arbet)bl)ce paa tl)en oenbI)ettgI) 3ernfa(em od) rebtl)e 
gnb^ tempel, gom er tfjen I)ettgl)e c^rifteltgr)e fircfæ* 
3a Ijtøabl) fondet I)ietpæ od) gaffnæ, atfy manb pre- 
btcfebr;æ faft faubljeebfj? tf)er gom manb tcfe odfjfaa 
ftraffebl)æ (øgfyn od) tørebtferbtgfjeebl) , od) togr)e a(bt 
i)tnbl)er aff tøetyen, I)tøor gom een bygger op, od) en 
anbl)en Brpb^er nebl)er, ti) er er tcfe anbl)et, enb ebt 
etøtgt forfengfyettgt od) rofrnctgommeltgt arbetybl), gom 
(Salomon figner, 

Sfjerfor plejer gnbl) atb tttbl) befønbl)erftgl) atl) 
ftraffæ od) faræ l)oerbr)e£tgr) met I)t)næ ftoeræ I)øt)æ 

c« «] §)anffer, for tl)e pfetye gl)temæ atl) tøerce tl)e typperftæ 
t nmbfdjaff od) toblgb^elfæ, od) tljerfor gnbj oerb meeft 
ttfl gtenftrtbtg^eeb^ od) moobI)ftgI)elfæ< éaa figner I)anb 
Wi *- wi ttftpropI)eten: (Stabt op, gad: t rebt^æ ntet m'erg^enæ, 
od) labl) fteppernæ I)øræ tfjtn røft, tab!) btergl)enæ od) 
Itønæ torbgenff I)oerbI)æ fnnbamenter I)øre gnbj fagl). 
@ee I)nttcfe mon tøerce tfjeffæ btergl)ce flepper od) 

fitnbamenter? btfoenff fettbljæbreff aff Dtbenfe. 27 

fimbamenter? 2ftottetf) tcfe tøeræ l)øffb$menbl)enæ od) 
propi)eternæ prefternæ od) temternæ? tf)e tDoræ iaa 
offtoer tl)en iøbiffe atmotø, od) faa gobt gom en gronb 
od) fnnbament tfjer meentg^e fotcf lu or Btygb oppaa. 
£tgl)e foban en bef alting ^affb^e 3eremta§ odjfaa 
emobl) t^e rjpperftce officer 3frafjet, I)anb ftøtbbreeff ca. t 
od) ft)n oefatting met alb frafft, gom er ttfl fitønæ i 
I)anff propfyettj, enbtogl) i)anb roor paa føn perfon en 
fattigl) forfmcetigl) manb, føb i tym armce 6ty 2lnatI)ot ^ * 
3faia3 tljeffHgJjejfø talbfje brtftettglj tttt tjje tøbiffe 
prefter, od) fatbtr)e ti) em (Sobomttiffce l)øffbingl)æ od) 
©omorrif! fole!, riigljæ qninbl)er od) friimobl)igl)æ ««. ***« 
bøttfjeræ. Del) 2tmo§ capi tiij ftxtbl)er tl)em febfjæ 
liøer: Sale % tl)em ide Bobl)e ffarpetigl) od) fpotte* 
lig!) nogl) tilt? (£nb f. ^onel? ti)er fjanb fatbtlje »et, wt« 
bifp 2tnaniam en Mcfet meg, od) babl) gnbl) ftraffæ 
Ijannum, tjtøor fmegljreblje tjanb for rjannnnu 3a 
©)riftu$ ftacf- tcfe enb ftetff begl)ert ronb^er ftoel met 
prefti)øffbingb,enæ, l)anb forfiøubtlje tl)em fybt froræ roe 
od) I)etffrøebl)eff formatebibI)etfæ, for tl)ereff bøncfet* ^ aft $- »w 
goebl)eeb^ od) øgljnæffatcferij, gom tl)ent ftøtbfje, §anb 
fatbtrje tl)em odt) tyerfor formatebl)æ graffrøer, gom 
rob!)en tid ftroneff farnrce od) betygl)tigl)æ, men eræ 
tnbljen tilt frotbfjæ aff ftancf od) ronb tncft |)anb 
fatbtl)e tfyem biefftjenff bøern, enbtogl tlje I)otbtI)e fegl) 30, otti 
albeeneftæ for gnb$ bøern. 

Stten I)røabl) roilt iegl) gtøræ langt aff et^ ? ©nbl) 
pletjer atb tiibl) formebetff rtngf)æ perfoner atl) ftraffæ 
tf>e typperftce, £I)er aff ^afftner rjanb od) foetl) faa 
mang^æ fronbtfjæ martyrer, gub# oerb moo enb nogljer* 

fcbjeff 28 <5bt fort antftuor tttt 

lebljeff gaa Ijebljett, faa lenglje tøom manb labber 
tytøer bftfftøæ for fegl) ocf) fønbljæ tøftraffefigl), Mm 
faa tttttg tøont tnanb ftraffer tøreeltgljeebf) , faa er 
fribfyen tøbfjæ, £f)erfor tibbz tfje fjefigljæ profeter faa 
[toer forftyMfæ od) gientøorbigljeebl), S^erfor blefftøe 
aøoftfernæ faa ttibt lanbfl^tfttg^æ , S^erfor erce faa 
mangf)æ I)eftgl)æ martyrer Bteffnæ f)alfff)ngnæ, K)engbl)æ, 
fteenbtfyæ, breenbfjce ocf) ffieenbfyæ, ocf) ^afftoe Mb 
mangfjæ Ijoenbljæ plagier ocf) abljfftHiglj forfmæfigl) 

3a (£I)riftng mobile tfjerfor ftelff ftbljæ en ffamnte* 
ixofø ocf) ffienbl)eligf) bøety, £)cf) fomtttæ aff Ijcmff 
cfjriftnce eræ m^ i tøoræ ttibfjer breenbfjæ t fafaffce, od) 
Meffnæ forraabbce fraa liifftøet, for tfje f>afftt>e ftraffetf) 
tfjenne tøreeltgr) ^aptftrij, ocf) er rift faræ, atlj Kjer 
enorm fleeræ jfulTe tøbf)ftrjrbtfjæ Moeb^et, for tf)en 
tøamme fagl), efftfjer fcf)rifftenff Irjbfjelfce : tøifte i roerce 
een aff tfje tøom tf) er ffutfe ijtefyæ tiH, tr)et foo røij 
nn atl) fee, men røifbf)e i iatyæ etl)er ttmbljertøttfæ, 
od) fficfæ etljer Ijer robi $om en driften ntanb tifbøer 
(tegl) tøift icfe enb ftgl)æ meer) tfjet fotøe tegr) Ijelbft: 
St^erS egljet forfrobne breff rotH tegl) forllaræ od) 
gfoferæ, Ijtøabl) rebt er tl)et Mtfftøe rebt, t)rt)abr) tørebt 
er tfjet moo gubr) ftraffæ taa faa tøefl formebf)elff meg^ 
*™§om r)artb tilforn Ijafftøer ftraffetf) Ijtm rr)gubr)eltgr) 
pro^etce 95aleam forntebelff tbt afen* £æfer tfjenne 
glofæ røbfjen røifb, fitglje tøom fjttm loerne etfjer tnbtr)et 
tøebl), ttycfeff etl)er fibfjen, atf) i t)affit)e tt> jf tel , faa 
beboer gnbl) ont naabljce, od) rebtrjer et^er ftelff: 
Stjcfeff etfjer ocf) atf) etfjer ffteet tøffief, faa btiffrøer 

ide bifpcnff fenbf)ccbreff aff Ot^enfe. 29 

ide toreebl), men ftraffer megl) tgljten om i fonb^e 
met ffiet od) fanbl)eebl), met gnb^ Ijtefy ffufle t tcfe 
Befinbl)æ megl) for en lEjoerbnacfet fiettl)eræ etbl)er 
bøndettloegl) mefteræ, t^er tøom tegl) foer atl) I)ørce 
rebt od) d)rtjleftgl) ffiet emobl) megl), etbl)er§ Bliffroer 
tegl) tøett I)oerbnadet nogl). 

VDi\ 3enff ICnfcerffen met 31165 naaM?# bifcop 
tt>5i (Dttøenfe. 

3U)a Ijer 3fenS Sfobljerffen, Ijtøor tljet fM Blifftøæ 
etl)er Ijarbt atl) Beftaa, at!) i eræ en Bifp aff gnb^ 
naabl)æ, % nety (tl)eff tøerr) ide aff gnb^ naabl)æ, men 
aff gnb^ ftoeræ fortørnetfæ tøønbljeftæ od) Befønbl)ertid) 
tørebl)æ, for tøor mtadneml^eebf) od) mangfntbigl)æ 
fønb^erff ff tytb ^afftoer gnbl) BerøBetl) off tøoræ rebt^æ c* nui 
fietceftyrgljeræ, oc§ Belab off met et^er od) et^er^ ftgjfjæ, 
tøom ttmbl)er fobant ebt l)øt)gt od) fjetigt naffn Brtøgi^e 
etaers medtigl)e od) tøetbigl)e ttjranntj off toer off, od) 
ttøerbt emobl) Bifcoptigl) aert od) natnræ febtlje etl)er 
op offtøer off Bobt)ce tøom gnbl)er oå) tperb^Itg^ce før* 
fter, od) tøttle regerce Boblje offtøer ftet od) tttff emobl) 
alb rebt 

Od) %ff m ebt teglen fatMje i etljer ftetff, tøij, 
od) tatye et^er fatbl)e naabigl)ce l)errer, tigl)e tøom 
anbl)ræ rt)erb^ltgr)ce førfter, rebt oBenBaræ emobl) (Sljrtftt 
Bnbl) od) Befafting 2KattI)« rr od) £u* rrij, (StørifhtS 
Jjafftøer ide inbffidet off aøoftter od) Bitøer tilt atl) 
raabfjæ od) regeræ tanb od) rigljæ, ttfi atl) ptaggæ od) 
ffabtl)æ fatttgl) atmotø, tid atl) famBIæ fobant Itrcfenff 
tigginbl)efæ , tøom i giørce, Sften albeeneftæ tid atl) 

prebidæ 30 @bt fort antfttjor tttC 

prebicfæ tyet l^eXtg^e fénangelinm met oerb od) gobl^æ 
d)rtftetigl)æ e^empter: S^erfor fatbtl)e i)anb tljem od) 
apoftter, (tyet er) monbetigljæ fenbl)æbubl)æ , Ijutftfet 
naffn i I)affrce tcfe tagget etfyer tid, for i fantomme 
roed atl) i moræ ide mbl)fenbl)æ elbljer falbtljæ aff 
gnbl) ttll fobatt macft od) tøerbjenff æræ, men ftelff 
I)affme ronbljerfraetl) etyex met men od) tøenff tøen, 
od) Ijaffme utbftøfft etljer met farcen od) lanb^før^ 
fter, aty i eræ fombnæ faa I)øtygt Snjtj I)affrae i 
tabt etfjer Mbt 23ifcoper, (tyet er) medteræ elbiler 
titfircnffmenb, tøom met xebtyæ brorbI)e aty forft)rgI)æ 
fattig!) d)riften atmom met oenbljeligfj føbfjæ, perfon^ 
liofo fielff prebicfæ od) tæræ gnb^ oerb, Optrjffnæ tye 
btinbfjæ, ronbI)ertøiifæ tye mitbfarinbl)æ , paamtubl)ce 
tye forfømetigI)æ, trøftæ tyoz raab^tøfæ od) bebrøffroebl^æ, 
£)d) met aib flttbt fee tid, aty gnb^ oerb ftng^æ føn 
rebt§e gtengiæ, od) mnttl)æ od) Inogljæ albljæ meglmæ 
omtnngf), aty falf! lerbom fingre ide inbgang paa 
nogfyen fibl)æ. Wflen I)er bemore i etl)er flebt inbt^et 
met, bifcoper od) titfitønffmenb eræ i roeft $aa etljerø 
egl)en røitb, met tyet roenftræ øtyce fee i faft tid %ffe 
roerb^tig^æ ting, od) tag^e futb nøtyæ moræ paa 
etaers ftoeræ renbtl)æ od) riigI)bom, fteffne, banbfettl)æ, 
trebt^e od) pfobje, od) tabfye tøoffroæ I) af fæ tI)erfor, 
tyex $aa ftnbere i, fegge I)iernen i bføebl), od) giøre 
etyex ftoer romag^æ bob^e bagi) od) nabt, aty etyex 
moo faft feggeff tid od) ixtbtyet tagljeff fraa, i tyen 
mobI)e moo i med I)erjbl)æ eptfcopt od) fpecufatoreS. 

tyflen fobant I)affrae i ide ferb af tyen l)efigl) oenb 
i tyen I)eftglje fd)rtfft, I)ron tæer faft anb^ræ mitlor 

tøom bifpettff fenb^æbreff aff Otljenfe. 31 

gom en Bifp fcøer atl) Ijafftøe paa fegl): © ^anel 
tDttf atl) I)cmb ffal tøerce Ijeligl) od) ttydttgfj, ide nøglen 
roiinfTemeræ , men æbrøt), een qtørøbljeff manb, od) 
ligl)e tøefl fftyff, banbfjeff odj fierligl), atl) I)cmb ffal 
^afftoe I)øfffæ febljer $aa fegfj, |)olbl)æ feg^ tttanblje* 
ligl), od) ffidce fegl) Ijelbft efft^er tljet bebftæ, |)anb 
ffal tøeræ rebtferbigl), ide penbigl)ægiirigl), ide teggæ fegl) 
efftljer nogI)en ffieenbljeligl) bobljæ, elbl)er føgl)ce efft^er 
ft>n egl)en nt)bt()ce, |)anb ffall tøerce ftølb tøeft gronbt 
i tf)en l)ettgi)e fdjrtfft, od) fftdetigl) ttfl atl) gtfftøæ 
gobljæ raabl) od) fatigl) lerbom fraa fegl), od) braetigf) 
tid atl) ftraffæ mobptaffetnæ, £)anb ffal raeræ fer* 
afftigl), ide trebtafftigl), mrebi)ttmrbi)en, elbr)er fneogom, 
men milbtalinbl)e mobi) I)tøer manb, od) ffal fonbljæ 
fpagl)ferbe{igf) omgoeff met tl)e tøfntbfombnce, §)anb 
ffal meræ fnilb, ortøogI)en, flibtigl), tolmobtgl), od) icfe 
labi)æ fegl) afftrengl)æ for gientøoretfeff fftytb, |)anb 
ffal icfe regl)næ fegl) for anbl)et enb en gnb^ befetff- 
manb od) (Størtftt tieneræ, tt)erfor ffal l)anb od) føræ 
oenbfjeligijæ tøobnæ od) ide tegl)øm{igl)ce, |)anb ffal 
ide meræ ntyfommen tiXX troen, f)anb ffal ide tøerce 
for fielffgoebl), men I)affme goebl) fiertigl) omgien- 
gljelfce fyoeff tl)em gom i)anb omgoeff met, od) ebt 
gobt rt)dtl)æ od)faa aff t^em gom I)annnm eræ 
robI)mortl)eff till od) fremmebl)æ roebl) $aa troenff 
megl)næ, §anb ffal I)afftøe troo lt)b^affttg^æ bøern 
gom eræ ttberi)dtebl)ce i fleem od) beem od) reeligljæ 
i albljce mobf)æ, od) toeU fonb^æ ftoo fibt egfjet I)røff 
for r Ijanb ffal od) l)affrt)e forgr) for t^e fattigl)æ, od) 

gfyiernæ 32 @bt lort antftuor ttK 

gl)iemæ milt (æ I)tøff, 3a ttenæ alb^æ t!)em gom 
I)annnm Ijafftøe Beljoff met litff od) goeb$. 

@ee met fobanæ teg^ttæ fMbI)e i Beftmfce etl)er, 
tlja fonbI)e tøtj fienbfjæ et^er for Btfper aff gnb# 
naabl^æ, tl)er gom i odj Boræ fjtøercfen Itøttæ I)øt)ce 
Ijabtljæ elbfjer fprgtytb'tljæ føtfftaroce: Sftn ^affkoe t 
nty tegl)nce paa etl)er od} en nty fremmebl)e gub^ ttenæ 
i, tl)et er ^atøen od) etl)er3 egl)en Btøgl), tngl)en 
anbl)en eræ i rnjbrtgljæ enbtl)en met oerb ctbljer gljter* 
ntngl)er, tobisen i I)afftøe od) tøtlb tl)er met 3efn 
(£I)rtftt Ijefiglje fénangettnm (met Ijtøtfcfet i ffutb^e 
I)tetpæ et^er ftetff od) off met) foracftfje i ffteenbl)ettgl) 
nogl), 3a i forftyftetl) met atb frafft, paa ti) et t moo 
tjoXb^æ etf)er$ egl)en $atøetogI) tøebl) macft, at§ I)tnbl)eff 
mreeiigljebl) er; moo lommæ tid ttyffntng oå) oBenBareff, 
£)å) enb tøttte i ItgHjerøeft I)erjbl)æ Btfper met gnb^ 
naabl)æ, od) I)otbl)eff for I)to)rbi)er od) regenter offmer 
tl)en Ijeftglje lirtfe, IjtøMcfen (£I)rtftn3 ijafftøer faa btjrce 
ftøfft od) reenfetl) met fibt fjettgl)e B(oebl), oå) tl)er 
met er Bleffmen en rebtflaffen (£rd)eBtfp od) tl)ett t)p- 
i gje. ti pcrfte I)tmrbl)e off tuer tøoræ ftetce, gom f* ^3eb^er 
°* * figner, Tlen før enb t Betøttfe etiker anb^erleb^eff, 
me^erlienb^e Huj etiker tcfe for I)anff mnb^er^trorb^er 
oå) roorce ftelæfrjrgl)eræ paa I)anff roeglmæ, men for 
merbgttgl)æ I)errer milde ftrij g^ternce I)olbl)æ etl)er, 
gom ettjer^ (taett oå) regtmentæ mbl)rtmfer, Qtfyx® 
ftoeræ renbtfjæ oå) rtigI)bom ronbI)æ tøtj etl)er tøell 
od)faa, faa ieng!)e gom ®o- 9Mcu rottt tønbljet, od) 
mille gl)iemæ giøræ etl)er tr)ext T^eb^er od) æræ gom 
tfjer tiløer, men inbtljet tybfyermeræ. btfoenff feubfjCEbreff aff Otf)enfe. 33 

éelfe etfyer borgbmefter od) raabbmeno od) mee* 
nigfyeeob moi tbiborg Bterligb met $ub\) 

Stenne fiertigtje ^elfett taglje totj gljiernce i ttjen 
bebfte meening, enbtogf) tfjer eræ mett mangl)æ (gom 
bauib ftgljer) gom røetjig^ne od) tale gobt nogl) met 
monben, men forbanbfye od) meenæ atbt mnbt tttet 
tjiartljet, mitte mij bttffmæ (gom i figlje f;er fibft mbi 
ettjerS breff) gobtjæ djriftnæ, tl)et er, ftrengl)æ paptfter 
ocf) paroenff røetbigfye ttjrannij mnbljergiffnæ, gom mij 
met rooræ foreMjræ fj aff roe tøerttf) fyer titt, rl)a moo 
off tibtjæ med: men mille mij ide tf;et (gom mij 
ing^en tonblje mitte) rtja mnblje i off icfe møgl)et gobt, 
gom od) paafienbtjer. 

Biet« menuer gtffrøe tr>tj etber tKfienob« mot 
en cbrifteltgb meening, atb tbenne ntnoreÆt od) 
rsgeemme gom mor begynot i tyoffelano od) er 
nu mefte parten neoberlagt igbten, er Bommen 
aff tfyen forlobne monÆejf od) Biettberff iTTorten 
Cutberff ler« od) fcbriffmelf«. 

3a lieræ tjerre er ttjenne et^erS førfte ter bom od) 
mnbfyermiifmng? (Stfjerg meening moo meræ tjmabt) 
tjmn lanb meræ, faa tagtje mij ettjerg mnb^ermiif- 
ning i ifyt bebftæ, togt) ide effttjer ett)er£ mrangfye 
meening, Od) mifttjett) mett fietff for enb i terbtje offetlj, 
afy %t tjetigtje (Snangetinm (gom er en fietttjerij for 
et^er) føer mfambredtigtjeebl) ebtanb fotd tjmor gom 
tyet prebideff. <3aa faffbtje (ajrtftuS iaa fietff 2Rattlj, 
$. afy manb torblje ide meenæ art) tjanb mor tjiibt) 
fommen, paa tljet tjanb mitblje feenbljæ frtbft fjer paa 
torbI)en, men eU fmerb. £)d) £u. £tj figner fjanb, 

3eg^ 

3 34 (Sbt fort cmtftøor titt 

Segl) er I)iibl) f ommen, paa tl)et teg^ iroiH opteenbI)æ 
en tlb fjer paa torb^ett, od) Ijtøabl) tmlblje tegfj fjeXb^er, 
enb atl) Ijanb tøoræ atbljærebfjæ opteenb? Sften teg§ 
^afftøer atbt en boB atfj tabljæ megl) tilforn bøBæ 
tøbt, od) ^tøor Bangljæ megl) Mtfftøer, førenb tfjen 
Btifftøer ftøtbeenb: Sfteenæ i at^ tegl) er ljttbl) f ommen 
tilt atl) gifftøæ fribl) I)er paa iorbI)en? Sføty tl)et figner 
tegl) etl)er, men ttøtbracft, S^tj fraa tljemte ttibl) ffnUe 
tl)er tøerce t) ttøibredtigl)ce i eebt fjtøff, tj emobl) ttjt 
od) ttj emobl) tj, fabfjem ffd febt^ce fegl) op emobl) 
fønnen od) fønnen emobl) fabl)ern, 2Robl)ent emobl) 
bottljern od) bottfjern emobl) mobI)ern :c 

@ee tf)enne tejt er iaa faa flaer at§ manb for* 
[toer tøeft I)tøab I)anb meen, SfjrtftuS tal efft^er tljet 
atminbettgl) fprogl) £om manb plejer atl) ftgljæ, l)er er 
teenb en tlb op l)anb ftoer ide fnaerbt tilt atl) ffydæ, 
$ftn merdeff ttjer met itb i fdjrifften mob^gang od) 
*fai. x»i tøtødce , tøom pf atmiften figner , igne me eyaminaftt 
<£)erre tl)n K)afftøer prøfft od) forføgt megl) md tlb, 
£)å) Sere. p figner gnbl), l)er er opteenb en itb aff 
mtj\i toxttyæ, od) l)anb f!at Brenbl)ce yaa et^er, Shnoø 
i od) mangl)ce fteerce fiebl)er i fd)rtfftem 3a foban 
tøerb^ltgl) tøtødæ førbl)e gijrtftuS l)iibl) met fegl), tid 
tl)en fa(igl)eebl) od) oenbetigl) gtæbl)æ §om !)anb i)affbl)e 
met atl) faræ: Xijtx ptetyebl)e enb db tiibl) tilforn atl) 
tøeræ Botbl)er od) Bang ttøibradt od) tøeenigl)eebl) §n?or 
c« i.] tøom gnb^ oerb fjanbfebl)eff eBtanb iøbl)emæ atbeeneftce, 
9?n førblje (£l)riftn3 fobant ebt (Suangefium met fegl), 
tøom fMbl)e fytyæ ide atbeeneftce offtøer iøbl)æ(anb, 
men offtøer tfjen ganbffe tøerbl)en for iøb!)er od) bityenff fetib^æBreff aff Otljenfe. 35 

Ijebljmttgijæ, ttjrcfer od) fotbaner od) dtyæ mennefle 

yaa iorbljen efftfjer Ijcmff bøety: d tøtbfjerce tyd nu 

røbl)fprebeff, @ abfjfftfftg§ræ memteffe fanbl)et§ for fegf), 

od) faa aty tyen mnblje I)øff atb ttibl) offrøergid 

tfjen gobfje, faa lonblje tfje ttmblje od) t(!e anbijet enb 

meeneff od) ftifftoeff mer t!)e gobtjæ, for trjen tofte* 

fjagrjeligrjeebt) tøom t^e rjafftoe tid ©uangefimn, fmitdet 

ttjeffæ fjer cmbtjræ ^afftoe annammet, od) t'rjetme ^amme 

liiff od) tofambredttgrjeebr) toid atb tttbr) Btifftoæ t]oeff 

fotd tjtoor $om gub.3 oerb er paa ferbijæ, SRen §uebl)en 

fftjlbfjen lommer oprinbrjefigrj, tyd tabuer off forfarce. 

(£§riftu3 figner faa Sne* £t, £§et ftonb en fterd 

lompan fibber Betoefatet od) ktoorer ftbt rjtoff, tya 

Bftfftoer toed i frtbt) tjtoab tjanb ^affraer: 93?en lommer 

tr)er en ftercferæ paa tjanmrm, od? offmertoetber rjem* 

mim, tya tagger rjanb toertett) fraa fjemmrat, §om §anb 

forloebt) fegt) paa, od) beeter tj'cmff ro6 tobl), <3ee 

acftfjer nu toed, om i mide rebteftgt) forftoo tjtøor- 

lebljeff faggen fjafftoer fegt], SBtj føb'fjeff atbfjæ fjam* 

men fjubt) tid toerben i fønb od) gubg torebfjee, tonbfjer 

biefføenff toetbtgrje rjerrebont od) tyranni], faa aty tjanb 

§ afficer faa friibt raabt) od) regimentæ off mer off, 

tøom nogjjen I)toff6onb§e lanb r)afftoce off toer ftmæ ty* 

big^ce f)toffinbf)æ, aty tot] inbtyet lonbfye forftoo, tendæ, 

tdiæ f elbtjer giøræ, tobisen fjtoab ^anb inbgifftoer odj 

ittbffttjb'rjer off, 3a atb toor t)artbeE ocrj iibrebt od} 

aXbtl)et toij tagrje off for, ttjet ftonb toij eræ i trjen 

]tatt r er atbt gammen tilt bøbtjen od) etotgr) forbø* 

metfæ, fjom f, ^ouet figner $fo oiij. @ee t'fjet ftonb 

tot] eræ faa biefføenff eg'rjnæ od) §anb moo ftetff 

raabl)æ, 

3* 36 @bt fort cmtfroor tilt 

raabljæ, faa atl) ingfyen giør Ijanmtm fcøføerm, tumagljæ 
elb^er offtøertøotb, t§a Ijafftøer Ijanb fibt rttglje i frtb^ 
tøommetigl^eebfj, od) regereretlj efftljer føn egljeu tøtttij, 
(Saa gifftøer I)anb fegl) od) tøett tid frtbj, efftljertfjij 
I)anb f»afftt)er ingfyen at§ liifftøeff met, tfjij l§anb lanb 
tøett fortigljeff met fegl) fielff. 

9?u I) aff tt> er ©jriftuS od) tabt fegl) faa omloftæ, 
atl) fjanb od) gl)iemæ ttntbljæ raabl)æ nogljetl) met, od) 
ety tabfyæ biefften faa met fribl) regieræ offset t^ett^ 
num, fjom Ijanb f>afftt)er totb bøebl) for: Xlfy brager 
Ijanb fibt ftøerb tøbl) od) labber I(ing1)æ emob^ Ijan* 
num, ^anb labljer fibt ^eXtg^e oerb fyb^æ offtøer tuer- 
ben, met tyuMttf) I)anb adtl)er atl) forbrifftøæ %n 
tt)ttb^e oenb aff menneflerff I)tartl)er met afbljæ falffæ 
meeningl)æ od) ftetffgobljæ ttjdæ, Dd) bragl)ce tl)ennum 
rift fegl) odj føn tøetyerftenbljelfce £om erce ttmbl)er 
biefftøenff føb^etfæ aff førfte føbjett. (Bee noer tøom 
(SI)riftu3 lommer faa od) tøift forbrifftøæ Ijannum aff 
føn egl)en boligø, tl)a lanb I)anb ide anbl)et enb tag^et^ 
tid meffødæ, od) brtøgl)æ afbl)æ tl)e temaer od) lonfter 
§om fjannum er møgl)tigt, atl) I)anff ritgl)e moo BUfftøce 
tøf!ieenb od) tøfortøeenb, . ©d) fjtøabl) Ijannum for* 
tøenbl)eff od) afføenbl)eff moo lommæ igl)ien tonicer 
I)anff tøelbigl)e I)oenb od) regimentæ, £igl)e £om (S§rt* 
ftuS lommer nn met faa ftølbt tbt attøorij, atl) §anb 
taa tøift gaa igl)iemmen I)tøabl) l)anb tagger fegl) for, 
l)anb Beftrtb^er biefften od) tøbl)iager I)annum, i tl)et 
Ijcmb er i)anff offtøermanb odj fterderce enb I)anb: 
(Saa tøift bteffCen od) ide gl)iernæ tøigl)ce, men l)anb 
giør tl)er tttt I)tøabl) fjanb lanb, atl) I)anb moo btifftøæ 

roebr) bifpenff fetibtjæbreff aff £)tb>nfe. 37 

tøebfj føn macft, £)d) flieretl) taa faa (noer l)anb lanb 
ide meer) atfj ^toab^ jjanmmt røBeff fraa fc^at hefyoU 
bfjeff met roroo: Sljer oproeder Ijanb fønæ, Ijnilde 
fjcmb enbnn Ijafftøer i frtj (jeffb od) roceræ rcBerøbebfjæ, 
Odj inbblæeff tfjennnm fønæ tønbfjæ raabl) od) til* 
ffiønb, beboer od) btjb^er tfjennnm taa ftoo faft, od) 
tuet db Irafft affraertæ fobance ni) fonb §om eræ 
tobetuottbfjce. @ee t^er fyblje tlje Ijannnm aM), od) 
brtøglje alb finb cd) ffiefl, alb madt od§ rcetbfyæ, alb 
fnilbi)eeb§ od) f(oegf)eebl) tf) er ttff, atf) tfjereff fmornæ 
førftæ moo blifftøæ tøebfj fibt gamble regimente* 
SljrtftitS labber fegf) itfe l)elbljér afftrengljæ, men (loer 
ftifft od) toxil Ijafftøæ føn framgang enbtljen met roo 
elbger roroo, Sl»er ftøbl)e tl)e ij tilsammen, tf)en eenæ 
figner faa, tf)en anbfjen ftgljer anbfjerlebfjeff, tl)en eenæ 
figner 3a, tf)en anb§en figner net), faa atf) iljeu eence 
tr»tll taa ide tf)en met) mbl) §om tljen anbljen. 

@ee foban en troibradt od) rofribl) eret^ trjer 
&()rtjiug tali om, tljenne roeenigfjeebrj føør Ijanb alb 
tiibfj eblanb fold, eljrcor Ijanb labfjer ftbt oerb opføffnæ, :« m 
i tl)et, atf) tfje §om troo paa oerbfjet tf)e rebtlje fegf) 
tljer efftfjer, od) t^erfor forfmoeff tlje od) forfølfeff aff 
tf)e anbfjræ fjom ifjet ide troo paa. S£i)ettf)e er 
oerbgextff meence toff, tøotn mij moo fee i fdjrifftligrjce 
£)t)ftorier , bob^ce ttmbfjer tf)et gamble od) ni) tefta- 
mentæ, befønbfjerfigf) tljer EtjriftuS prebidebfje fielff per* 
fonligfj* @eer od) f)øør mtyn lierce fjerre, Ijtøitden 
botbfjer, ntmoer, flammer, balfførigfjeebf), oprøer, tøee* 
nigfjeebf) od) rofambbredttgfjeebfj elbfjer rotøeemme (tøom 
i falbfjetf)) tfjer fyppebljeff, fjanb prttfbtfje fanbfjeebf) od) 

ftraffebf)e 38 @bt fort omtfroor ttff 

ftraffeb^e tøreeligljeebl), falbtlje tøbfjernæ formatebljæ 
gratøer, bøncfelgobfjæ øgljnæffalcfæ oå) biefftjenff bøerrt: 
(&aa falbtfje tfje I)annnm en frobjeræ oå) en flemerce, 
fønbiglje mennefferff ftolborobljer, od) en trolbfrtert: 
£t)er mobile manb Ijøræ bolbr)er oc§ ret), ©^ommæ 
Ijoibl)e ntet Ijamtum od) tøommæ met tljennnm, tfyer 
tøom ttje tilforn gtorblje albfjæ eebt tl)er tøoræ tl)e nn 
i ij Ipfftøæ, tf)er fft)lbtl)e tfte od) albfjammen ®§rtftum 

su. niti for, od) ftatøeblje kfønbi)ertigl) tljerfor paa Ijannnm 
for ^3t(ato, att] I)anb I)affbl)e oprørb foldet t meenigl)e 

ty re^um iøbljetanb- Stenne fft)tb ntobtlje (§Ka8 od) tibl)æ aff 

mu fong 2ld)a6, ti) er gnblj tøor Jjannum tøreebl), od) 

fenbt)e btyer ttibl) i I)anff tanb. ©obant tøamme libbe 

nn re 8 . ^ SKjeug od)faa af long 3oram, tl)er Ijanb met ftbt 
fold teebl) !)ong!)er od) ftøelbt, ftoer Irtj od) ortogl) 
od) alb tøtøcfæ* ©. ^Sonet T^affb^e od) oerb tljerfor 
Bob^ce aff tøbljer od) I)ebl)ningl)æ, atl) t)anb tøor en 
opI)otø od) orfagI)æ tid tøfrtbl), §om tøtj lefæ tjeer od) 
t^eer t apoftterff gl)ierntngf)er. 

£tgf)e faa f!all oå) t^enne ()etigf)e Ijøtyferblje boc= 
tor oå) gnb^ apoftet b. SWorten Sutter I) aff tø æ fftylb 
for tl)en tøeenigl)eeb() oå) ttøtbradt tøom nn er op- 
kommen, oå) ttjer ffieer l)annnm tørebt met« ®v&§ 
I)affbl)e metøncf of frøer off nn i tl)effæ ftbftce ttibl)er, 
od) foo tid tljettlje ftøoræ aff alb , atl) tøij tøoræ faa 
falbnæ l)annnm fraa tønb^er tl)emte papiftrij, Od) 
btyrcfebfje faa mangl)æ fretnmebfjæ gtøbi)er: S^er 
I)afftøer I)anb lagt ftbt oerb i tl)enne Ijebfjertigl) manbj 
monb, od) formebelff Ijcmmtm lerb off atl) btyrdæ een 
fanb gtøbl) efftl)er gtøb# oerb^ ttybljetfæ, oå) ide efftl)er 

tøor btfpenff feit&ljæbreff aff Ctbenfe. 39 

toor gobI)e tydet. Stenne faltg^e lerbom ocr) nm* 
b§erroiiffning mille i f)oerbf)iartib§ce papiftex icfe aiu 
nemtmæ, tyexi forfyerbebfje ronbffab od) naturligge rjotø- 
moebl), gom ligger faet btjU i etyex, rotff icfe tilftebfjce 
etyex, aty befienbfjæ etljerS ftoeræ fftjfb od) brøbfjee 
emobl) gmbl) ød) alb roerben, Wien i fnt)fe od) blæfe, 
ftorme od) tabl)e ilbl)æ r od) mille taa, aty tyet ffalf 
merce rebt albuet i ^affine faretl) met, 3 trme od) 
forfr/tfæ inbtifl boblen atbfjæ tl)em gom etfyer ftraffe, 
efbl)er figl)e aubfyet enb i mide r;affme fagt (£aa 
fiubfjeffetl) tocty i rebt fanbf)eebf), aty i fjaffroe ftoer 
mrebt paa etyex& ftb^ce bobl)æ emobf) gmbr) od) men* 
neffce. £{)erfor foradtl)er b. %Jl. Rntyex met afbfjæ 
troo cfirtftnæ etr)er^ fnrjfen od) trmfefl, tye labl)e etrjer 
botbI)ræ od) bangfjæ od) fabf)æ faa itbf)ce gom i merft 
roide, tye (too trjereff fanb^eebl) friibt till, od) ftraffe 
tyet gom er rorebt, tyex morb mreebf) elbfjer Bliibfj 
for I)mo gom mifl, 3 mille ide migl)æ, od) tye moo 
ide mig!)æ, f)mab!) Janb fjer morbl)e anbfjet aff enb 
txebtyæ? 

Wien nu labber tegl) I)mer f!ielff menneffe ffiefnæ 
od) bømæ I)er paa f)mitden fftjlb tjaffmer, enbtfyen tl)en 
gom ftraffer fønb .od) mrebtferbigi)eebl), elbfjer od) tyen 
gom ide mifl litjæ en tilbørlig!) ftraff od) gaa tfyen 
xebtye mefy, Sutljer f)affmer iaa atbrtgl) fagt nog^en 
manb ferjnffab tifl, I)anb føør I)uerden rtybtfjer elbfjer 
tetyfeneræ emobf) nogi)en, fjanb bragfjer fjroerden froerb 
eforer fniiff mbl) till nogfjen, Wien albeeneftæ figfjer 
frjtt fanbfjeebl) fram, rjtøeff I)anb !anb bemtifæ met 
tyen I)eftgfje fd^rifft. £I)er gom fjanb l)affbf)e nu ide 

fanbl)eebl) 40 @bt fort antftøor tid 

faitb^eeb^ atf) farce met, tfja Btørbfje tao tfjeffæ fir* 

denff perfoner atf) labfjæ fruerbfjet fibbæ i jfiebrjen, 
od) tagfjæ ttjet froerb i f)oenb tøom tf)er tilfjørbrje, fce* 
rottfæ met Ijeltgf; fcfjrtfft od) d)rtftettg{) ffiell atf) tf)e 
f)affbr)e fanbfjeebf) paa atf) ftaa, faa Bfeffroe føgrjn roefl 
føg'f)vt, od) fjtnbfjeff patroner ftngfje Mjørjfeft od) ffam 
atf) gaa aff met* %lu fabfje tf)e ti)ereff rebtfje froerb 
mtty. xx»i. farce, od) bragte tf)et robf) tøom S§riftu§ Babf) f. ^3e* 
bljer ftiugfjæ i fftebf;en r fjrogge od) flaa, od) rottfe met 
ttjranntffe marf't od) tøelbi)ce trroce off fraa roor rebtt)e 
offroenftaræ faubfjeeb'r). &aa eræ t ftrcfenff perfoner 
tfje tøom f; affil) e ffrjlb i tf)cnne trotbradt, efftf)ertf)t} i 
fare faa trabjligf) od) roffiefligr) emobf) atb rebt met 
c® "O fobance fold jpm fegf) gfiternæ tøilbr)e labf)æ ronbfjer* 
rottfæ met djrifteligf) ferbom od) fanb fdjrifft. 

<£aa er nit etf)er3 meenhtg Ijroerden djrifteligr) 
efbr)er rebt fjer robt mrjn !teræ fjerre, atf) tfjerme fplibt* 
acfttgfjeebf) ffnfbfje roeræ lommen aff b. Sft- Sutr}er8 
lerbom ocf) fd)rtffroeffæ, 2Wen rjron fommer aff etfyerS 
rjorbt)e f)tartf)e ocf) forftodenæ 61inbl)eebr) , aff etfjer§ 
ftoerce bøndefgoebfjeebt) , giirigfjeebr) , f)oromoebf), od) 
anbl)ræ ffteenbf)eftgf)æ lafter tø om et£)er frjfte, atl) i 
ruitTe fjroerden rebtf)æ etfjer ftefff, efbf)er tabt}æ ctrjer 
Beftgfjæ, od) fhietf) atf) manb figfjer etfjer fanbtgf)en, 
od) f)oretf) atf) i fjafftøe forføerbt ocf) oebragf)et off 
met fabeler ocf) taenbt, atf) i rotffe ide lirjæ en føtjæ 
timelig!) 6tot)feff, paa tf)et grobf) mobtf)e ber)ofbf)ce føn 
rebtt)e cerce, ocf) roij fattigfjæ gtøb$ creatnrer mobtfje 
bltffroæ roebf) roor faligr)eebfj. bifpenff fenbljæbreff aff Ctfycnfe. 41 

Ød) baffroe t\?ii bøerot atb tber eræ nogfylæ for* 
lobntf moncftø tber tyooff etfyer, £om preoitfe for 
etfyer gamma? VITorfen £utt)er6 fiettbertj, od) atb 
en ftoor partt aff etber reotber fegtø efftber garnrne 
ler«, tbeff irerr. 

©♦ ^3oue( effer aff fmi bifcipel Simotfjeo, at^ « «*" 
Ijanb fdjafl ide Blø^neff elbfjer ffammeff rceblj, atlj Be- 
fioo føn troo for albfjæ om tfjen lorffeftebfjæ Sefn 
Eljrifto, 3a ide albeeneftæ om ©jjrtjfø, men odjfaa 
eljnor ^om ijanb Ijøør fjanff, tljet er, ^onetff naffn 
neffnes tid raerftæ, odj tøblj robeff for en liett^eræ 
od) forlofftøen iøbfjæ, t^a fcrjatl Ijanb ide brtefetr) i 
feglj ttglje tøom tljet tøoræ rebt fagt, Sfteu f tøoræ tljet 
tøom fjemb tøeeblj fanbigfjen om Ijannnm, atfj Ijanb er 
en mfftjlbtgfj gnb^ fangne, bonbljen for tfjet fanblje 
anbljnefbijrblj §om Ijanb berr om (Éfjrtfto, od) ide litjce 
eibfjer fambtijdce Ijttablj ttjer ftgljeff tø tilbørlig!} om 
'ijannnm. Sfjet Ijaffmer od) gobt ffteK met feg|, tfjtj 
t^et btifftøer Suangefto tttf en ftoer fftenbgell tøanærce 
od) forfmælfæ om tlje foracftfjeff fjotn føret!) ød) pre* 
bidetr), £om S^riftuø faffbfje ftelf f r 3pno etrjer forad* " u * r 
tl)er, tf)en foradttjer tnegf). Sljet fornemmce tøij odj 
nn, tljtj enbtoglj (Snangelinm i feglj ftelff adtfjeff odj 
fjotbfjeff ide for anbijet aff etfjer enb for en ftettijertj, 
faa foradtljeffetlj toglj møgfjet tljeff meer, atfj tfjet figfjeff 
aff foban en perfon, tljer i Ijafftøe afftøenb od) tøetjer- 
fftjggeltgljeebl) tid, odj albrigfj Ijanb figfjeretfj faa tøeft, 
att; tfjet btifftøer etbjer tøeff fagbt. 

(éaa Ijøør nn Ijnab tegl) ftgfjer fjerre, odj tøibfjer 
fanbeligfj om i mide tøibljetfj, atfj tljet er flebt ingljen 

fiettfjerij 42 @bt fort cmtjiuor ttfl 

fiettljertj t^er Sporten Sutter faer met, men gublj 
fyaffmer nu i moræ bagl)æ feebt naab^etigl) tid tt)en 
fmoræ rolibrjeltgc) morb od) ttyrannij fjom i Ijaffue 
ormgbt off roer off nogfyfæ Ijonbrebljæ aar, od) feenb 
off ftb^t Ijeliglje oerb, paa Ijutlcfetf) tøtj moo rotbljæ 
Ijcmff roidij, tfjet !) aff ro er fjanb tagbt i b. 2)?, £utl)er3 
monb, od) ]^oXbt)e i I)anuum for Imab t roide paa 
etl)er^ egl)et æroentyr, roij I)olbf)e Ijcmmtm for en rebt* 
ffaffen gub# ttenerce od) &(jrtftt fanb apoftel, tøom 
priifer gnbfy od) ftraffer affgubljerij formebetff tfjet I)e- 
liglje (Snangefium, ^utlÆet l)anb prebider §om en troo 
djrtften manb off mer atb toer ben met oerb ofy fd)rtfft 
od) gobI)æ d)rifte(igl)æ e^empter. 

2I)et flamme ($uangl)etium I)affue rorj ofy aff 
gnb^ naabl)æ prebidetl) nogljen tiibl) fjer robi SBiborg, 
faa atl) tl)en ftørfte part aff SKmoroen I)affuer tagget 
tøebljetfj, tl)eff bebljer tfjer toffroæ roij gubl) for, Ofy 
tl)er tøom i ffntbl)e fyaffue beroiift etl)er tøom en rebt- 
ffaffen bifp aff gub$ naabl)æ, tøom i f)o{bI)e etljer for, 
tl)a brorbl)æ et!)er ide nn førft atl) ^affrt>e ^øerbt^et^, 
nten (engl)e ftbtjen atl) roifti)etl), I)uab fjeib^er tl)et 
Kjaffblje tuerttr) etljer met etbfjer emobf). Wfy roij ttjer 
offmer Btiffroe foradtibI)ce od) forfmobI)æ Mbl)eff for* 
tobnce moncfæ ofy anbl)ræ fleeræ fobance forfmcetigI)æ 
øgl)ænaffn, roorbI)æ roij atl) fltibtjæ mor tiibl). 

Segl) ftoor tid atl) tegl) l)affroer roeritf) i ebt fto* 
[ter, tl)eff roerr, mor iegl) mond e(bl)er ofy et), t^er 
tabuer iegl) tljen gobl)e l)erre ofy % bannemenb i 
2Inbroortfforo fmoræ tid* 3Wen fjroor gobt ffied teg^ 
I)affbl)e tid atl) giffmæ flamme Hofter offroer, tljet roid 

iegl) btfoeitff fcnb^ocbreff aff Otyenfe. 43 

tegl) tøeE figl)æ etl)er tnet foo oerb* 3 mtyn bob 
befoer ieg£) megl) tid gtt)b^, atl) I)anb fd)ntbl)e meræ 
mim I)erre od) e(ffefigl) fabler, odf? tegl) fjanff U)bigl)e 
creaturæ od) Iteræ baern, for (Sljrtftt I)anff fieræ 
fønff fft)tb, atl) tegl) ffttrfblje ttenæ od) btyrdæ Ijarøturø 
albeeneftæ, od) ing§en anbl)en i tfje. ting gom moræ 
oenbI)eltgI)æ , efft^er §anff oerb od) ide efftl)er mtyn 
gobI)e ttjcÉæ etbijer nogI)en mennefMigl) paafonbl). ©ee 
tl)enne fybfjelfæ oøfaffbI)e tegl) I)annnm, £)d) gaff meg^ 
ttmbljer en manb^ fybljelfæ, afy tegl) fdjnMje giørce 
I)røabl) !)anb babl)e megf), ^elb^er tl)et moræ grøbl) 
tnet elb^er emobl). SEI)er tid met merjerfaffbl)e iegl} 
od)faa 3efnm Sljrtftum met fint forttenftæ od) toerb- 
ffylb, od) loebl) megl) ttydæ atfj iegl) ftmblje med ftelff 
fortience megl) faa møgfyet od) merr enb ieg^ ^affb^ce 
beI)off tift faftgijeebl), met mibljt lorff od) ffofterregI)eI, 
meffer od) foorfang *c. 3egl) lofftx»eb^e odjfaa fattig!)- 
bom, faa atl) iegl) roitbI)e boo i ftooræ lofteltgfjæ 
fteenljtøfæ od) fongI)etigI)æ palaver, cebl)æ od) bridæ 
ftæfetigl) fltbjjæ terjbff od) lonb!)erft od) brmgfjæ albtl)et 
mibl)t liiff tøj&blje, men at§ iegl) mi(bl)e pfabt tnbtljet 
fjaffroe atl) gifftøæ anb!)ræ, atl) iegl) toilb^e tienæ megl) 
fielff od) meræ tngl)en anbljen nrjttigl) elbber brrogl)e* 
tigl), troerbt emobl) gmb^ btøbl). <3eer mim !ierce 
I)erre t^er mor tegl) en fatff forloben djrtften, tl)en 
fybl)etfæ iegl) l)affbl)e (offtøetl) gtøblj, loffmeblje tegl) nn 
en menneffe, tl)en troo iegl) tilforn fabtl)e tid &§rt* 
ftnm, tl)en fabtlje iegl) nn paa mtbljt flofterteffnet, 
tT^er tøom iegl) fd)ntbl)e l)affme tienbt mmt ieffnmenneffe, 

tl)er 44 @&t fort antftøor ttfi 

tljer tteenbtl)e tegl) megf) nu ftetff, faa ati) fjer tt)br 
fyroercfen troo ribber fterltgljeebl) paa ferbljæ* 

Sfjer groblj gaff megl) tfya rebt mnbi)errottffntng 
atf) tegl) lortblje formercfe oå) befinbl)æ t fanbfyeebl), 
ati) tegl) tø or trangt roeenb: mobile od) btørblje 
megf) et) tl)a ati; menbljæ megl) om igljten? Od) 
tt)detf) itbfjce tøeræ tljet tegl) Ijaffblje forfeebt megl), 
fjelbljer enb bltffroæ moradttg t foban rorebtferbtgl) 
ftabl)f, G?r tegl) pttdttgf) ttd atf) I)olbI)ce tl)et jgottt teg^ 
loffroer, tf)a fd)ad tegf) taa I)oXb^æ tljen førftc tebt, 
|om tegl) ^affb^ce toffroetlj groblj, od) labl)e tfjen an* 
bl)en farce, fmitcfen teg^ aff roanrottttgl)eebl) od) rofor- 
ftanb loffroebI)e troerbt emobl) grobg oerb od) roidtj, 
£om roed er berottfltgt ttoor tøom tyer gtffroeff orfagtyce 
tid, tfyd er faft bebtyrce ati) roeræ en forloben moncf 
enb enb forlob en djrtften. 

3de fonbtye t tyetbtyer ntet ffted falbtyæ meg^ en 
forloben mond, men møgtyet meer forrottft od) for* 
breeffroen, tøom med octyfaa er berottfltgt om betyoff 
gtørff. (Snbtogty tegty rottbtye octy plabt tnbttyet ffammæ 
megf) ttyer roebty, om tegty tyaffbtye enb forlobetty mtbtyt 
Kofter, effttyer ttyen rodjrtftettgty fftd tøom ttjer tyolbtyeff 
robt, Octy ttyet rooræ med raabtyeltgt, ati) ttye lobbe 
frotb langt ttyer fraa, tøom fibbe frotb tnbtyerttgty t^er 
tnbtyæ, ttyer §om tlje rottbtye ftoo trt»ggeligf» for grobty 
noer ttyem tttftgtyeff. <&aa roorbe rotj togty ab§, ati) 
beræ naffn tøom t rotde gtffroe off, !£ften t^zt oerb 
rot] terce, ttyt er ingtyen ftetttyertj, men grob^ erotgtye 
fanbtyeebty, octy fytt £amme oerb §om grobty feenbtye 
tyer nebtyer aff lammeten formebetff føn føn: rotde i 

tcfe btfpettff fettbljæbreff aff Dtljenfe. 45 

ide troetf), tøom i ide giøræ, tt)a giører e%r3 6ebftæ 
i met dbl)ce etljerS ti(I)engf)eræ, od) Beratifer off anbljet 
met Idelig!) fd^rtfft etbljer djriftetigl) ffteU, faet ttrifte rtrij 
tøafftøe tafft, ocf) ide føet\ 

£t?a fdjulle i tuiofyæ atl? alo tfyen frøore bloebl?* 
ftyrtning moro od) braeno, £om ffteeot er i tyb$* 
laeno nu en ftaÆetfy ftono fibfyen er alot Bommen 
aff ttTorten Sut^crff ler« od) frettberij. 

£lja fdjufte i tøtbljce afy tljet er ide faa tøom t 
ftglje mtm Iteræ fjerre, met etljerS lort) atlj tegl) taft 
et^er emobl): I)erre gtøbl) naablje etl)er atl) i ftufte 
ftgfice ti) en gob^e manb fobant paa, tøbl)en i ftrifte 
Beb^re ffteft tljer tid enb i Berce fram. |)tøt fdjutbl)e 
tf)et lotnmæ aff b. Sftorten SutljerS lerbom? atl} fold 
floeff od) mørbe Btøer anbljrce, brertb^æ od) ffieenbfye 
od) farce ifbl)æ met I)tøer cmbljræ, efftl)ertljij I)anb 
1) aff tø er alb titbl) raab tift atl) manb fdmlbije for* 
tfgljeff tøeft, od) teffmæ i en famBbredtetigl) fiertig* 
fjeebl) met ^rt)er cmbljrce, tngl)en giøræ tl)en anbljen 
offtøertøotb, od) I)e(bl)er libljce tøotb od) rurebt enb 
tagljæ etbljer trebtfjee feg^ tttC rebtfjee, at!) manb 
fd)ntbl)e tøeræ I)errer od) førfter od) tljereff Befetffmenb c e *•] 
I)ørigl)ce od) fybigljæ, I)etbljer tl)e tøorce tønbl)æ etbfjer 
gobI)ce, paa ti) et t^er mobtI)e Bttfftøce fribl) i tanbl)enæ- 
@obant tæer (guangeftum, 2!)ettl)e tæer od) b. $?♦ 
£ntljer efftfjer (Snangelinm: 3a tl)er fjom I)anb ^affb^e 
ide fd)refftøetl) en Befønbfjertigl) Bogl) tl)er om, tl)a 
mobt^ce i figfjce atl) tegl) fttøfftøer. 

2). @en it 46 @bt fort atttftoov tttl 

£)♦ Wftoxkn fcrjreff od) ferblje dfjrifteftgl) friiljeebl) 
tøom rotj §afftt)e alb^ce foetrj t crjrifto bobf)æ oenbl^eligl) 
offroer fønb od) atbrjæ biefflæ, rjrjmntérigl) od) Ijelff* 
tr>eb^e r i trjet roij eræ bleffnæ grob^ børn tnet rjcmnnm: 
Ocfyfaa legljomfigl), aty toij tttoo nrjbl)æ od) brrogljæ 
Ijanff creaturer rjer øaa iorben efftljer tlje oerb tøom 
grobl) faffbfje tilt 2lbam od) §)enam, roerer jetter 
offroer fiffenæ i roanb^et offroer fogljlenæ i Indtjen od) 
btjernæ fjer paa torben, atl) roij mobtrje tid ffteHtg* 
r>eeb§ æbl)æ od) brief æ, fltib^æ od) forræræ, togl) 
ingl)en ntanb fornæer, @ee tfjer togl)e tl)e ©tøouiffe 
bønb()er orfagI)e robrjaff, met tljereff fcrfffe proprjeterff 
tilffiønb od) ronbl)erroiiffntng, od) rotfbrje roeræ tl)ereff 
egrjnæ I)crrer, od) atl) rjroer ntanb fd)ntbl)e roeræ tiigrje 
frij, od) fobrje fegl) trjcfæ, atl) tyet roor entobf) (£ucm* 
getinm, atl) een fMbfje roeræ trjen anbrjenff trett, eff- 
tl)ertl)tj rot] rooræ alb^æ brøbl)ræ, tl)e foeræ met rootb, 
od) brøbfje Ilofteræ od) rjerrejlobtljæ neblt)er , breenbfje 
od) jfieenbrje aibtljetl) tl)e offroerfoeme, SEIje roitbrje od) 
Jt)affrt)e frij iagt, fri] fiffinb od) frij ff ort)£)ugl) ; £I)er 
offroer greffroe tfje enb btybberæ inbi fjerrer od) før- 
fter tfjereff rebt, od) rt)Ubr)e teggæ fiifæ od) toib aff 
od) anb^ræ befroortngrjæ, £om tl)em fironbtrjeff atf) 
roeræ rt)bregt)ettgr)æ r met fobanæ fleeræ ftt|Æer tlje be- 
grjnbtl)æ trjer tlje ^affb^e ingrjen rebt ritL SCfjet togt)e 
førfternæ tid meftrjÆe, odt) roitbI)e icfe grjiemæ fttyæ, 
£om tfje et) tørbtrje roebl), tl)er ftøbttje tlje gammen, 
od) bore ffratb toaa r)roer anbl)ræ, faa at§ tt)er bfeff 
ebt ftoerbt manbemorb, ntangfjæ r)affroetøfæ roibner ocij 
fatttgcjæ fabfjeriøfæ bøerm 

$teræ bijpeitff fenbfjccbreff aff ©tljenfe. 47 

$ieræ fmab fftjlb ^affb^e tl)en fattigt) Sutfjer I) er 
robi, fjanb ffreff ti) em rift ocrj babl) tl)em ^afftt)e fo* 
bant forbraff, rjanb fdjreff tl)em en befønberltgl) bogft 
met fjutfcfen I)anb beroiifbtI)e tf)em tl)ereff inrebt, (See 
r}mercÉen f)anb beroifteb()e etbl)er famBttjcftrje tl)ereff 
rod)rijMigI) gierning, etbl)er rjanb nogfjer ttibf) ^affb^e 
gtfftoet tl)em orfag^e tl)er tift enbtl)en met fc^rifft 
etbl)er tatæ, met raabl) etbl)er e^empet: §roi fMbfje 
i)anb tl)a I)afftøe oerb ti)erfor, afy foban b(obI)ftrjrbt* 
ning rooræ lommen aff rjartff teræ? roerben er nu 
iaa faa tønb tøom I)ron rjaffroer nogI)er tiibl) meritf), 
ta faft roerræ, fc^utbr)e Sutter fortet) rjaffroe fcrjrjtb 
for albttt)et ronb^æ tfyer ffier? 3eg§ roeebl) inbt()et 
anbijet at!) frooræ ettjer f)er rift, enb tegl) moo figlje 
tid etr)er £om ©taø faffbl)e tid long 2td)ab, tl)er I)aub »i »«b- *»*« 
fft>lbt£)e l)annum titgrje faa robrjen ffqtb, 2ltl) rjanb roor 
tde orfagl)e tift tl)en I)ougi)er od) tøtøde tøom grobi) 
i)affbl)e feenb offtoer Sfraet, men tl)u (faffb^e l)anb) 
od) tf)ibt parttj met eil)er3 ro(rjbI)etfæ i forberffroæ 
alb ting, i tljet i fortabte grobl) odt) ide brjrde rjan- 
num efftf)er r)anff oerb odt) Befaling, men efftl)er 
effjerS egtjen falffe gobl)e tyde. 

@aa er od) tl)enne morb od) branb ide lommen 
aff b. Wl. £utl)er3 fdfjrtfftøetfæ od) (erbom, men aff 
meuneffe(igl) rotadnemrjeebl) od) inblrobne mnbffab, 
formebetff bieffføenff inbffobr) od) titegetfæ, 3X Spor- 
ten met anbljræ flerce rebtffaffence (guangelifrer prebide 
tfjen d)riftetigl) friirjeebl) rebt £om tl)et fegf) bøer eff* 
trjer tr)en fjettgl)e fd)rifftl)eff Xr)br)et[æ r Wfy ronbrje !tø< 
br)eligr)æ mennefle roifte nu mefbrtøgrjen od) tøenbfjce 

tøamme 48 @bt fort cmtfiuor tifl 

tøamme djrtfteftgfj frtt^eebfj om tid en Itøbljeftgl) frit* 
fjeebl), i^toab^ lanb %tt goblje manb ti) er i tøotbl^æ? 
3a gtøbg rebtljæ fanbfjeebl) [toer l§er for ^toer utanbj 
øgljnæ, tøenblje od) fortøenbI)e fegf) Ijtynb^e Ijtøo tøom 
tDtfl yaa ftbljt egljet emenbttyr, gtobl) ffatt toell finbl)æ 
tebt paa 1)annum noer §om tubaen 6øer fegl), for 
foban fortøenbfyetfæ odj mefbrtøgl) e(bl)er for %n ftraff 
tø om tljer føller efftfyer moo gtøb^ fanbl)eebl) icfe tieff, 
%t more bebfyræ aty alb tøerben forgingI)e enb een 
fteH fdjulblje forfareff, Ijtøabl) figlje faa mangle* S^er* 
for tørce i icfe talæ off om tfjen bloebtjfityrtutng, om 
t T^afftne tl)er enb nog^et anbljet met t ftnbæ, 3 for* 
ferce off tl)er tnbt^et met, tøij f>afftoe gifftøet off ton* 
bljer gtt)b^ tøetbiglje Ijoenb, fyanb er enb odj)faa en 
Ijerre off tuer etljer, tljer forlabber etiker friibt tilt 

&aa fcfyulle i oå) Ijolbfyx till fract?, atl? tl?en for* 
[s ti] oerffrøe, £om etfyer er oflfvoergoetf? met ilfcljebrano, 

er aff Q\vt>\), et^er till en ftraff, od) nogt?r# ettere 
naboer till eot mtloeligt erempel. 

3ngf)en forberfftøetfæ er off enbnu offtøergoen, gtøbl) 
Ijafftøe toff, nogljrce Ijtøff Breenb^e I) er i btyen nu tot 
aar fibt)ert, tljet mor grob^ gierning, tljet tøtblje tøij 
roefl, od) tt)er tøom i ttøtffle tfyer paa, tlja mttt tegl) 
ftgr)æ etl)erett) for fanbtgfyen, efftljer tlje oerb tøom gtøblj 
Ijafftøer ftetff fagt 3fa* rfo Segl) gtøbl) er tfjett 
tøom fdjafftøer tt)fetl) od) fltcfer mørden, giør fribl) od) 
fftcfer gientøorbigI)eebI), od) 2tmo3 itj figner propI)eten, 
atl) alb tl)en gienmørbigl)eebl) tt)er ffieer nogi)en ftebl), 
ca. t oc^ ti tl)en gtør grobl) ftetff, tøom tl)en 1)eftgl)e 3iob od) 

tøetyer* bttøenff fenbtiabreff aff Dtfjenfe. 49 

tøetyerfienbl)e, at§ alb tljen ffabl)e I)anb I)affbl)e foetl) 
paa goebg od) førfigl)eebl), tljen I)affbl)e gtr>b^ gtorbt 
fjannnm, §om I)anb od) gtorbl^e, enbtogl) formebelff ebt 
fremmebl)e rebl)ffab* faa ftraffeb^e gtøbl) tljet 3frae* 
iitifle fold, men tog§ brtøgtl)e I)anb tljen 5Iffmfd)e 
fonglje tl)er ttK, t^erfor Mbtlje Ijcmb Ijannnm ftbljt rttff 
fiep od) øræ 3fa* y, od) Sqedjte* yyty fatbljer Ijanb 
9Mmd)obonofor føn tteneræ, t tljet Ijanb T^affb^e ftraffet 
ti)em aff S^ro, faa lønbtlje Ijcmb I)annnm od) for en 
tteneræ, 

@aa ftaa tøtj et^er tøeft ttft, atl) gtøbl) 1) aff tø er 
breenb od) labt brenbl)e for off, 3Ken atl) tljet fdjnlbfye 
tøeræ ffieebl) off tid en fir aff od) pfagljce for ti) en 
terbom tøom tøtj; Ijafftøe annammet, tøom i meenæ, 
tr)et tøttblje tøtj gljterøæ Ijørce betøttffltgt aff etr)er r 
3a tljer Ijafftøe tøij inbtljek Wen efftertljtj i fonblje 
faa tøeH raabljæ od) gtebtljæ ttfl, l)tøor for gtøbl) giør 
fobanæ fønce (ønltgljce gtemtngljer, tfja figner off togt) 
ijtøt Ijanb toebt) tljenne Bty faa (Tebt brenbljæ $rtrij aar 
ftbtjen mtt ftrcfer od} Itofteræ Btføgorb od) preflæ- 
gorbljæ od) føarblje tnbtljet, tcfe tøtfte tøij tlja aff £n* 
tljer atl) ftg^ce, 3a Ijanb tøtfte et) møgljet aff feglj 
fielff, £)tøt mon gtøbl) Ijafftøe labt ffie tfyen ftoeræ 
brønblje i etfjer^ egljen bt) Ottljenfce tljefffigljeftæ odjfaa 
i Sftagljjfotø, men tlje eræ tcfe £ntl)er§ fold? $teræ 
Ijerre Ijtøt mon gtøbl) faa Ijafftøe pfagljet etljer ftetff 
met tl)eti tanglje ftøoræ fengfell runbr)er fong Gtljrt* 
fttern, men i tøoræ tngljen (utljerg manb? §)tøt mon 
gtøbl) I)afftøe faa fooræ ftraffetf) tljen 9fl)omeffe ftabr) r 
met branb odj blobljfførbtntng, men Ijanb tøor faa 

ftølb 50 @bt fort cuttfnjor ttfl 

frotb aff papiftiff r)e(igrjeebl), odj i albrjæ mobfyæ tnbe^ 
fmittljet trtet tljemte SutljerS ftettfjertj? frolb tøeH troer 
tegl) tljet, atl) grob§ ^afftoer faa ftraffetl) off for 
trjeune ferbomff ffytb, togr) tÆc gom i meenæ for roij 
Ijafftøe annammetl)rjtnbl)e, men for roij annammetl) rjinblje 
ide rebt tadnemmetigl), od) togT^e ide roerbetigl) nogi) 
emobl) t)inbr)e r elbljer ffidet off faa d)rtftetigl) tl)er 
effti)er gom off T^affb^e otøerbt atl) giøræ* 

£>dj gom tegl) forftoer, t^a giør grobl) nu gom 
f)anb plejer alb tiibl) at§ giøræ: Sftoer gom I)anb 
giør fegt) ttft mor ffuolæmefter od) roid leræ off fibl)t 
oerb, tya tagger I)anb gljternæ riiff od) ferlæ i rjoenb, 
tlje gobtjce tttt en prøffroetfæ oå) tjje røfybigl)æ tid en 
ftraff, feenbl)er btyer tiibl), pefttten^, frij od) orloro, 
forfr}Helfæ, t(br)eBranbr), røffroerij, trjramtiffe førfter, 
forgl) od) fi)gi)oom, oå) fleerce fobance ptagr)er gom 
i)anb tjaffroer atl) ftraffæ roerben met 3a met riifeti) 
rjrobftrrjgI)er I)anb førft ftmæ rob!)uotbI)æ frjbigljæ Børn, 
men oagl) effti)er floer r)anb rjarbt met ferlen paa 
ftmæ fienbl)æ: gom trjer [toer gqe. t$, afy tr)er grobl} 
fenbl)e ftynæ Bøbteræ tøbl), ati) tl)e fdjutblje ftraffæ 
fold, trja oabl) I)anb tfiem førft oegrmbrjæ paa rjanff 
egtmæ, od) 3ere, ffic figner I)anb, atl) tlje gom ide 
rjaffbl)e forfftytbt atl) bridæ f)tm keffe Må tl)e moo 
atbt bridæ førft aff en* Xtyt fee tøtj oå) for øglmæ, 
atr) tl)er gom propI)eter etbl)er apoftter prebideb^e 
Suangeftum, fya mobtlje % tabt bride førft aff tl)et 
frore, od) fmag^æ ti) en førfte brid aff falden. 3 tlje 
gamMæ Ijrjftorter (efæ roij, atl) før enb grobr) giorbr)e 
nogljet rrjeb^ tl)e rofrjbigrjæ, tlja taffblje Ijanb føn Ijoenb 

atbrjer^ btfpenff jeuDlicebreff aff Ctbenje. 51 

a(bl)erførft yaa ftntæ egfjnæ fenbf)æbtt)M)ce, od) toebl) 
ti)em lib^æ forftyMfce od) fengfeft, f)ongI)er od) tørft, 
foradtljetfce od) forfmælfæ: men tljer næeft jluo I)anb 
efft^er met ftøtb madt paa ftønæ anbljrce, faet art] tl)et 
fteenblje beboer $aa, firaffeb^e tl)em førft met frøoer 
l^ong^er od) btjer tiibf), t'fjer tteft met lang Mj od) 
ortogl), od) enb^eligf) toebl) i)anb tt)inbl)æ tl)em tanb 
od) rttgfje fraa od) oerøfftøce goeb^ od) erjbom, odj c« «n 
tfjem fjom ide Meffrøæ flaglmæ toebl) I)anb føræ tjebl)en u $ar# 
t fremmebl)e tanb, atl) t^e mobt^e Miffrae ttmbf)er mDi * 
fienbfjemeff tøetbiglje tyranni j %♦ aar tang, 

£i)efttgl)eftæ ti; er gtøbl) ^affbfje feenb ftyn ført T^er 
tteb^er, fya laffbfie I)anb føn ^oenb førft paa f)annnm, 
od) tjanff troo ttenerce nogI)en tttbl) tang, men ftb§en 
fenbl)e I)anb I)ongI)er od) brjer tttbf) offtøer tl)en rotrj- 
bigl)e atmotø tøom rot} tæfæ aet. £t od) faa i anbl)rce 
^[torter, od) enbettgl) toebl) tf) em ftb^ert ftraffce for* 
mebetff tl)en rtjomeffe fetyfere, od) forberffmebf)ce tl)em t 
gronbI)en, tøom 3ofepIm§ od) 5legeftppn§ fd)rtfftøe øn- 
dettgl) nogl)* $lu Ijaffroer od) gtøbf) i tf) eff æ fibftæ 
tubaer fenb ftbl)t I)etigl)e oerb tjiibf) ttH off, od) t^erfor 
lagt lorff paa off fatttgl)æ fotd tøom føræ tøamme 
oerb for fold, atf) tøij forft)Ueff od) f or adt^ eff aff 
atbtf)et tl)er rtigt er, medttgt ftogt I)ebl)ertigt od) r#- 
perttgt, faa atl) i adQe etbl)er regene off ide roebl) 
ttjet f!aem tl)er I)engf)er roebl) etl)er§ ffoo, tt)efftigi)eftæ 
atbfjæ tl)e tøom tagi)e roebl) roorce oerb od) troo paa 
tl)en I)erre (Si)riftnm, erce forfmætigI)æ od) roeger- 
ftt)ggeXigl)æ i etf)er$ anfidt, od) atbt^et tljem r)enb^er 
oci) titfommer, tl)et adtl)e i atl) roeræ en ^effnb od) 

grobg 

4* 52 @bt tort cmtftøor ritt 

gtøb^ ftraff for gamme troeff fft)ft>, i fanbt)eebt) tl)er 
gom tl)et er edon en prøfftoelfce od) ftertigtj for< 
føg^elfæ om tt)e tøifte bXtfftoe faftce od) tøoradtigI)æ 
jjoeff gtobj oerb elbr)er od) et). 

£t)ij ligt)e gom ttb brenbljer od) fortærer ftraa 

» $«• t od) træ, men reenfer gotb od) giøretl) 6ebt)ræ: faa gtør 
od) mobl)gang od) gientøorbigtjeebl), tt)ennnm gom ide 
erce fombnæ tid en rebtffaffen troo ttøingt)er od) 
trengl)er I)tan ttE nedtelfce od) affatb: Sften tl)em 
gom erce Meffnæ rebtffaffnce djrtftnæ giør t)tøn kbt)ræ 
« dox. xii od) ftøM ommetigl)rce , gom f. ^3ouel ftgt)er. S£l)erfor 

ca. »i« faffbl)e 3ioB, at!) gnbt) prøfftt)eb^e od) forføgti)e t)att- 
nnm, (tgl)e gom gotb prøfftøeff i ttb. Sttjerfor raa- 
$roue. itj bt)er Salomon od) -figner faa, mt)n lierce føn foradt 
ide atl) Iabl)ce tegl) refføe aff gtøbt), od) tøer ide tptoh 
mobigt) noor gom l)anb ftraffer tegl), for t)nitden gom 
gtøbt) ftraffer, tl)en Ijafftøer l)anb fteer, od) moo faa 
toett Itbtyæ t)anmtm gom en fabler ftjtt føn, 3a apo* 

cap- xtii ftetCen ttU tt)e §ebreer tøer tøeft t)otbI)æ tl)em for 
tøanedtt)æ od) ide for gtobj rebt^ce bøertt gom lefftøe 
T^ebl)en tt)bl)en gtøb^ reffjelfæ od) fab^erXtg^ ftraff. 
3ere.xr» G?fftl)ertt)ij g tø bl) begt)nb^er nn paa off fattigt)ce 
et)nfotbigI)æ djrtftnæ gom tøet)erfienbl)e l)anmtm for en 
I)erre, od) paaMbt)e Ijanff naffn, od) ftraffer off ah 
bl)erførft, tablje i et^er ti)a ttydce atl) i ffuffe tønbgaa 
od) Mifftøe tøftraffebl)æ? 3 fd^uCte tøerce ftøtbfomme- 
ligt) tøiffæ t)er paa atT§ tl)et er t)arbt abl) boomæbagt), 
atl) gtøbt) tøttt enbt)etigl) ftraffæ afb tøl"i)bl)etfæ. 9?u 
giør t)anb mobl) off gom en naabigt) t)erre od) gtøbl), 
atl) I)anb gtfftøer off abl)tøorfelT, od) l)afftøer fenb off 

fibtjt btfpenff fenbfjæbreff aff Otfjenfe. 53 

fibljt oerb, atl) roij moo rebtljæ off od) ronbgoo ftraffen. 
3 tfjet roij toitfe tÆe nu tt)bf>æ ^anff oetb od) fa* 
bf)erligl)æ raabl), faa forlafter (janb off ide fortrjij 
ftrar, men Brugder fibt fabl)erttgl) rttff, Ijater off off toer 
ftoden od) gifftøer off en goebl) refføetfæ, ide atbeneftce 
ftrenbrjer roort Ijtøff aff, men fenbrjer ftoer Mj od) or* 
logi) gom gtør frooer btjer tttbl) offset f»eete fanb od) 
rttg^er, paa tfytt atl) roij formebetff foban ftraff moo 
roerjerfienbrjæ off fielff od) ftgl)e gom baniet faffbl)e, ««p. u 
od) tl)et Sfraefitiffe fold Sfterje« tx Jjerre tT^u I)affroer 
giorbt off to or rebt, tint erft rebtferbtgTE> od) roij eræ 
rognbrjetigrjæ od) fønbrjefulbljce, oenaabI)e off nu, roij 
roille gfjiemæ rebtljæ off, <See tl)er tebljer grobi) 
efftl)er met føn ftraff od) pfaglje gom l)anb legger off 
paa. SC^er gom roij nu forf)erbe off fielff, od) roiHe 
I)uerden lab^æ off lodæ elbfyer trroffuæ ttH bebring, 
tl)a moo roij roenbtlje off tl)en erotgljé ftraff, od) tabl)æ 
roort f)elffroebrje begtntbrjeff rjeer met timelig!) plagrjæ, 
od) rooræ fibl)en ert)inbr)eltgr) tøbfjen eeubl)æ. &aa 
braffer ide faa faft tl)er aff lieræ rjerre, od) Breder 
off etl) ide faa ftorftgl), atl) gtt)br) rjaffroer lagt ft}tt 
rjoenb paa off, etl)er$ rooff fanb roorbe etrjer Ijoenttgrj 
nogrj, tøibl)e i I)røabrj f* ^3ebr;er figner, atrj efftrjertl)ij » $ e - «« 
ftraffen begrrnbl)eff paa grob^ I)tøff, od) grobf) begrjn* 
bl)er faa $aa .tl)e gom eræ fcrjreffnæ i litfføenff bogl), 
rjroabrj endeligt mon tl)e tija fd^uEfe foo, gom ide 
troo paa grob^ (£uangefiitm? 5Xtl) grobl) labber etrjer 
faa gaa rjebl)en rt)ftraffebr)æ i etaers timelig^ rootig* 
tjeebr; od) tegomltgl) trr)gl)eebcj r tl)et er ide albelff gobt 
teglen for etf)er, tf)et riiff f)anb flaaer off nu met 

fanb 54 @bt fort nrttfrcor tifl 

fcmb morbe et§er tid en ffarp fmebæ od) fymoff fcor* 
pion, tøbljen i tybfjmtjglje etijer od) itmbljer gmb$ me(* 
biglje Ijoenb, od) fatblje ftnlb tybnmgljetigl) ttlføtyæ met 
l)annnm, merer tljer fmlb miffæ paa. 

(Dd) noor t\)e forlobnæ mondtø Sutters felffab 
preotcEe for etber od) ft'gbe atb tbet er Cbrifti 
oero tbe ftg^e od) preoiÆe, od) broor fooanæ 
tbereff" oero ftnobeff txvevbt emoob tben lem gom 
tben meenicjbe beligbe djrtftne frrcÉ e baffrøer «>ob* 
fcbreffrøetb od) forftønot ojfwer alo cbrtftenoomen, 
Cba er# fooanæ oero iÆe (Cbrtftt oero, men tbe 
em €utbers oero od) tbereff egbn# oero, 

3a fteræ Ijerre, er tfjet od) een aff tl)e gobI)æ 
mnbl)ermiffnuigf)æ i gifftøe off i etaers gobf)e meening ? 
31 gmbl) naablje off for rønb()ermiiffning. 3 met etf)er3 
figljæ Hatøe faft, atfy tot} robe od) ffritgl)e paa etl)er 
od) meenigfyæ fircfenff \taot f £) gmbl) meretl) forffa* 
gl)et atfj tøtj I)affme tfyet faa ftoerbt ffted tid od} eræ 
faa fooræ nøbbæ tid ati) robce, £i)et mobtljæ atbfjæ 
creaturer med bef(agl)æ, ati) tøtj aermce menneffe faa 
øncfe(igl) bebragljeff od) faa offtøenbaræ, ati) I)mer manb 
tnoo tagl)æ ti) er paa: 3 acftlje faa, ati) tfjet er albt* 
gammen eenligt met (£f)rifto od) Ijanff oerb I)mabl) 
tøom tl)en I)etigf)e ftrcfe (tl)et er patøen met fmtæ car* 
binaler od) bifper) giør od) fficfer: Od) T^toab^ tljer 
figl)eff tøbfjen tl)et £om % figlje od) rrjtHe Ijafftøe fagt, 
tl)et fjøør ide gtøbl) elbljer Sljrtfto tid. 3a oerb lablje 
fegl) med figl)æ, 3Ken Ijtøor met mide i betøiifetl)? 
moo med ffiee met etfjerS ftoeræ afflmlbl) od) I)øt)e 
bifcopetigij titel? men mon tøtj od) f>affrue tfjer nogl) mbi? 

9cn btfpenff fenbbæbreff aff Ctfyenfe. 55 

Wn teg^ roift fortelte et'ljer nogfyte aff t§e artider 
tøom tt)tj prebide od) leræ troerbt emob'f) etfjer§ ftrde 
od) ^3aroenff fronb od) fdjriffroetfæ, (aebfj fee om i 
lonbfje briffroce tfjem, od) beroiifæ atlj tfje eræ ide 
Sljrtfrt oerb, Raften met ftbl)t feetffaff I) aff ro er terb »• 
off met fd)riffroe(fæ od) tttonbljeltgf) rate, atfy rot} 
fcfiulbfje tienæ off I)rjmmerttgf) met rooræ gterm'ngljer 
od) egl)en fortienftce. ti)er ftgfje rotj faa tilt, atf) t§et 
er ingljen tonbf)e faa, od) f)t)mmeriigf) fortieneff ide 
aff nogf)en menneffe, men efyno tl)et roitl Ijaffroe, tfja 
fd)at( fanb tjaffroetf) forgteffroeS for Eljrtftt fftjlb, for 
Ijattff forttenfte od) for tiibtf)et anbl)et. 3aa mon 
tt)effæ ide roeræ S^riftt oerb? figner I)anb et) faa ftelff 
3o. iij? atf) tf) er fttgfjer in gi) en op i lammeten ro bf) en 
menneffenff føn £om er nebf)er [tigren aff lammeten, 
men l)roo tøom troer paa f)annnm od) Btiffroer bøot a»«- »« 
tl)en fdfjatt roorbfje f attgl) : ocf) So, ri figner Ijanb, tegl) 
er opftanbr)eIfen od) (iiffroetf), f)roo Bom troer paa megl) 
f)anb fd)all teffroæ tt)er §om f)anb bøbt)e enb Ijebljen, 
od) fjroo gom (effroer od) troer paa megl), fjanb fdfjatf 
ide bøø eroinbfyeligf), ide eræ tt)effæ rooræ oerb men 
©jrtjti 

^aroett figner, atf) f)annnm od) t)an(f ftrdeff per* »• 
foner bøer atf) roeræ Ijerrer off roer tf) en meemgfje 
d)riften atmoro, fri} for ffabt od) førfterff h)bf)elfæ. 
£f)er figfje rotj faa tilt, atf) firdenff perfoner eræ tde 
anbfjet off roer tr)en djriftnæ atmoro enb tretlæ od) 
tiener æ, od) fdjuffe i afbf)æ mobfyæ ffabtf)æ od) ffptbf)æ 
roerb^enff fjerrer od) førfter om tf)et effeff aff tf)ennnm 
od) beroiifæ tt)ereff tt)bf)etfæ £om anbf)et fold i aityæ 

tf)t 56 Ébt fort cmtfroor tifl 

ti)e mob§æ £om ide er gtøbl) emobl}, ©d) %rpaa 
gj?att^ von ^affrue nrij (Sljrifti oerb oct) e^emøet for off , i tf)et 
swatt^. uii ^ a nb gaff fielff feberen ffabt, od) bab^ øl)arifeemce 
(£om tøore t§e tjpperftæ ftrdeff per foner) afy tye 
j(^»ulbr)e gtfftøe legferen tf)et £om l)annnm I)ørbl)e, nten 
l)rr)ab^ tfjet er, gtfftøer f. ^Jonel Etyrtfti ntønbtg^e 
fjerotb nogf} ttlltenbije 3i§o. ru], - 
«*♦ ^atøen tnet ft)n ftrde T^afftoer beftøoretf) od) Bon- 
bfyet tt)en meenig^e djriften almotø rift befønbl^ertigl) 
mab§ flebfjebon od) ørdetøfce bagljæ tttbfj od) fteb£» r 
od) tøifl atl) nrij fd)ntbl}e fønbljæ tl)er tøom mi] æbl)æ 
briefe etbfjer gtøræ nogfjet anbljet enb fyanb Ijafftøer 
vebfyet od) fabt off for. £l)er ftglje nrij faa tifl, afy 
(5f)riftn§ Ijafftøer giorbt off tl)ett^e fjer atbt gammen 
frttbt, faa atr) ing^en moo beøtidttjæ off tifl nogljen 
befønberligi) ftebi) ttibf) mabl) Hæbfjebon elb^er nog^lce 
fobanæ robijuorteff ftt)der, Cd) tfjer féom nogfjen tøifl 
cs> n beplidtfjæ off, tl)a moo tøij ide tabtyæ off beøtidt!)æ, 
Wen off bøer atl) Ijolbljæ r;arbt tøebl) ti)en frtti)eebi) 
£om (£f)riftn§ fjaffroer tnet fibt btoebl) for§tøerfftøet 
off, tøom f, ^onet retabler i Eor. trij, ®at o od) 
Sol. ij, I)e(bft fortøj gtøb^ rttgr)e [toer ide i fobanæ 
legt}om(ig§æ ttngijeftæ, tøom &i)rtftn8 ftgr)er fielff 8n. 
pij, od) (3, ^)3onei $l§o. jmtj, mabl) od) bride tøom 
g o er inbi tiifftøet bef mitter ide enb en menneffe, 
| om (£i)riftn§ odjfaa ftgr)er 2Ratt. ro, fmab figl)e om 
anbljræ tnbtjuortrjeff ting^eftæ £om lomme ide en men= 
neffe faa næer. 
««■ jc ^atøen l)o(bI)er fegt) for tl)en Ijeltglje fircfeff fnn* 
bament i)offtøet'§ od) fjøffb.^manb, od) figner fegl) atl} 

l)afftøe bijpenff [enbhæbxeff aff Ot^enfe. 57 

Ijafftøe ^tjmmertigff nøgljlæ, atrj l)anb moo føfæ odj 
Butbfjæ i f)t)tttmeritgi) od) paa iorb^en* £f)er ftgfje 
tøtj faa tid, atlj effifjertljtj fjanb § aff toer ingfjen k- 
fafling t^er paa aff gtøbfj, tl)a Ijafftøer Ijcmb tagget 
fegfjetf) ftelff tid tøotn en gmbj foracftfyeræ, od) er t§en 
rebt§e fcmblje antidjrift, £om f. ^3ebtjer od) f. ^onet, 
f. £>an§ od) f. 3nba§ £)anie( 3)anib (Salomon od) 
E^rtftuø ftelff Ijafftøe fpoetf) om: £f)ij noer manb 
fj aff toer rebt act't paa Ijanff fab^once od) regimente, 
tl)a rtimeretl) fegl) faa litgfje efftfjer tl)eriff fdjrtfft od) 
propfyetij, tøom nogljer ting !anb giøræ. 

Sfjeffæ oerb eræ et§er ftooræ atl) troo, men tfje 
eræ off tebtl)æ rtogl) at| ktoiifæ, lebl)er i fdjrtfftett 
faa foo t etf) atl) fee, Cd) ti) er tøom i eræ tjbtjer^ 
meræ betoiiffning kgterenbfjeff f)er paa f trja fd)nfte i 
g^ternæ foo, gcfon f)øør od) fpører etljer rebt for od) 
toibi)er I)toab t bømæ: 3 fd^utte tøibfjæ mim !ieræ 
I)erre, atl) tøtj I)afftoæ enb od)faa toiitøce fold; aify 
ijanblæ met I) er i SBiborg, tøom od) fonbfye fftøn paa, 
trjer £om tøtj tatbfjæ tooræ elbt)er Sutijerff oerb for 
Bfjrtftt oerb, troer tcfe for mangl)æ flotoetienb^æ, off 
ligger oct) macft tt)er paa, atl) tøij tøibl)e t)rrjabt) totj 
figfje, l)tøer aff off l)afftøer od) en fieft atl) førg^æ 
for, faa toed §otrt i. 

£t?ij £t?rifti oero ftoo a\b tiiM? faft od) aloriigf) 
forvt>anMeff. 

3a i)erre tt)er fonbfje i rebt paa gtobg fanbf)eebf), 
od) ti)et er ebt rebt gobt ftgcfc for off paa tø or ftbfje. 
@too &f)rtftt oerb alb ttibl) faft, od) atbrigl) enbtl)en 

moo 58 (Sbt fort cmtjwor ttfl 

moo elbl)er fd^utCe fortøqnbteff elbl)er fortøenbI)eff, 
Ijafftøer et) Matøen tr)a met føn fircfe rorebt §om 
g»att. ri Ijafftøer forroanbletl) od) forroenb Sljriftt oerb? (5igl)e 
i I)anb rjafftøer ide giorbtI)etI)? Irjblje (Sfjrtftt oerb et) faet, 
So. »i atrj totj fdjnfle forlabr)æ off paa I)anff bøb^ od) tøerb* 
ffrjlb od) ide paa parøenff afflabl) ribber nogI)en men- 

g»attMr»t. neffettgr) formtøæ? Irjblje ©fjrtftt oerb et) faa, atl) 
albl)æ dfjrtftnæ fd)rttte brtdæ Sijrtftt Moebl) i tr)et rjeltgrje 

g»att$. m. f acrament ? fybr)æ (£f)rifti oerb et) faa, atjj ingl)en fd)afl 
ttøingl)eff ttfl tomfrtøefigl) Jtt)ffl)eebl), el)nab [tabt r)cmb 
g»att§. r» efbl)er rjttm er robi? fybl)æ S^rtfti et) faa, at mattb 
sit. iii fd)afl paammb^ce od) flt) en ftettljeræ, od) Imerden 
brenb^ce efbl)er fangfjæ ijtmmtm? Vfiaa tljeffæ od) 
anbl)ræ fteeræ arttcler r)afftøe tt)tj (Sf)rifti oerb, I)ni(de 
^aroen tl)en cmttdjrtji I)afftøer met føn forberfftuettgr) 
firdefogl) forroanbletl) od) fortøenb, rotatigfyee fielæ ttfl 
etøtgl) ffabljæ od) forbertøutg. efftr)ertl)ij SI)rtftu$ fjaffroer 
nn faa tatb fønæ oerb, atl) % fonblje ide rtyggeff 
elbroer fortøanbleff, od) r)tøabfj ^atøen Ijaffroer . giorbt 
fjer exnobt) rjafftøer ti) er tngl)en befafling paa aff 
ÉI)rtfto, @aa ftoo iaa &l)rtftt oerb enbnn faftæ, od) 
atb ^atøenff føgrjn btifftøer tøgl)n od) en roreettgrj 
fortøanbling, od) bøer atl) adtljeff aff tørner d)riften 
menneffe for foban en antid)rtfretigl) logi), tøom gl)iernce 
tøilbl)e fløt)æ offroer albl)æ tørjmblæ od) ftøøntæ offtøer 
gtøbj logi), men I)afftøer ttøeff ingl)en macft, ttøerfor 
beplidtf)er I)tøn ingl)en, men I) tø er moo od) fd)afl for- 
acftl)æ od) forfmoo tr)en tødfjrtfteltgl) logr; met tl)en 
anttd^rtftettgr) logrjgtffroeræ. btipenff lettbtfcrbreff aff Otlienfe. 59 

3Æe er tfrer fyelbfyer nogfyer trøtffrøel el6t>er tw'u 
6raÆt tommen aff (Lfrriftt oero 

§ety Ijerre i gtøretfj atbtijo grofft, @tgl)e i afy 
t^er er ide lommen ttøiffroefl elb^er ttotbradBt aff Sfjrtftt 
oerb? Ijtøt (obfje tøbfjernæ tf)a faa tlbfje paa Iianmtm, 
od) for I)anff oerb^ fltytb Bteffme faa mfambredttgfjæ 
emeHom fegl) ftefff tnb^enbtjrb^eff, §om f. <$pan§ fdjrtff* 
mer ca. r, atlj §omme faffbfje, Ijanb mor befebt met 
bteflflaff od) mor ga(n, od) §ommce forfmoreb^e fyan- 
mtm, odj faffbije, £;anb førb^e ic!e oerb tøom nogtjen 
befebt mennefle, tjbfjermeræ tfyer apoftlernæ prebfåeblje 
Eljrtfti oerb, fee mij tde od) fjøre, ijutfåett en ftoerm c® «] 
od) ntmøer, tmtffmeft od) trotbradt tfjer tjppeb^eff, 
tøommæ trobfye odj §ommæ forfnlbfje, faa atfj raab^ s°- *>« 
i)errernæ lonblje ide enb lommce offmer ebt @ee 
mtj tc!e I)nilden en grmffetigl) ftoerm f. ^onet gtorbI)e 
albeeneftæ ei)nor f)anb loem? @« £nca3 fdjriffmer 
aet riiij ati) tfjen titbl) f. ^onel od) @. 33arnaba3 
prebideblje i 3>conio, tf)a bleff ttjer en ftoer fplibtad* 
ttg^eebf) offmer tfjereff prebitfen, een part aff ftabfjen 
f»olbt met t§em od) een part met tfje mantroo tøb'^er, 
3a t§e gafftøe Ijannnm ffglb (Bom f. £nca§ fdjrtffmer »et. *»« 
anbfjet ftebl)) atl) f)anb mroebf)e od) oprørbfje t^ett °* xrmi 
meenigl)e merbf)en, I)røebl)en loem foban tmiffl od) 
tmibradt ebtanb fole! mbl)en aff grab^ oerb? 

£>tøebfjen.er lommen alb liettfjerij mb^en aff gmbj 
oerb? t^en liettf)er SlmuS faffblje atf) grøbfabi)er er 
tjpperæ od) medtigf)re enb gmbføn $aa gnbbomenff 
megimæ, albt togl) I)anb tfjen ftettljerij aff S^rtftt 
oerb 3to. rtttj, pater maior me eft fabfjern er ftørræ 

enb 3o. i 60 (Sbt fort nntfttjor tttC 

eub tegl), £l)en fietfyer ©ctbefliuS faffbl)e atl) gtøb> 
fabler od) gtøbføn tøore een, $IM ^affb^e §anb ttjet 
aff gtøbg oerb? ego et pater tmnm fnmn$, 3eg() od) 
fabl)em eræ albt ebt 9Kamd)eu8 faffbfje, atl) &i)rtftu8 
tøor icfe natnrligl) føb aff tomfrtø iftarta, men tøor 
a'(bl)eenejtø ganggen tgf)enmen l)tnbf)erff litff, Ittglje £om 
en foetgtfet goer tg^enmen tbt glaff, od) tagger inbfyet 
aff glaffet met fegl), ^3f)ottnn3 faffbl)e, f)anb I)affbl)e 
tagget Jtøbf) od) bloebl) aff Wflaxxa, men fyanb f)affbl)e 
tng§en anb^en ftel enb gtøbf)bommen: fyeffæ od) an* 
bljrce fleeræ ftetfyerij acfteblje fye albt atl) betøiifæ 
met fdjrtfften od) (£I)rtfti oerb. 

(Seer megl) tid tl)e I)e%i)e fienbl)efebl)ræ l)nttd:en 
ttøifff od) ttøtbracft ti) em tøor emeftom offtøer fd)riff- 
ten, C)tøt lonblje StugufthmS od) §terontmu8 tcfe for* 
eeneff offtøer Éljriftt oerb od) (jelig!) fd)rtfft? I)tøt ttbbe 
£l)rtfoftomu§ faa -ftoer gienftgl)e{fæ aff fyern tøom lobl)e 
fegl) tø eræ tl)e bebftæ d)rtfhtce? 3a faffbfje et) fyen 
i)eftgi)e 'emteon Sil i), afy SfjrtftuS fd)ntbl)e tøeræ 
febt ttH fobant tht teglen £om fd)afl ftbl)æ mob^ 
ftg|elfce, 

@aa er tf)er alb titbf) lommen ttøifftøefl od) ttøt* 
bracft aff &i)rtftt oerb od) aityæ gtøb^ oerb, tøont tøij 
fee mangfofbeftgl) i ti)e gamblæ I)t)ftorter, od) nn 
fyeffftgljeftæ ntyttgl) for moræ tubaer, l)nor næer lomme 
SEI)oma$ od) ©cotn§ offtøer eht i fyereff fyeotogta? 
etbfjer 53onanentnra od) Sfttefff be fyret? 3a atbl)æ 
fye ^om I)er tifl f)afftøe ftnberefy i i)rjnæ I)øt)æ fioler 
I)afftøe tagget falf! orfag^e aff fdjrtfften, od) formebefff 
fyereff egl)et mørcfe fftefl od) ffatpe forftanb tnbføerbt 

aty* btjpettff jcnMiæbreff aff Ottienfe. 61 

abljffHHigljæ tttJtfflce od) meeningl)æ inbi fdjrifftert, faa 
aty Ijron tyei aff ^afftuer foetf; tyet naffn, aty I)mn 
latbljeff aff miifæ menb en rebt fiettljer&ogl), tcfe for 
føn egl)en ffrjfb aff føn egljen tnb'fjolb, men for foban 
meformg^ ffølb. 

Wien tt)en yb\)tybl)mriQ gom gamm« tTTorten 
£utfar fyaffmer gioerot paa nogfylæ punctfyer i 
t\)en fyeligf? fdmjft, tl?en t?affuer føerot tf)en m>i= 
6ra#t t?er ind. 

<>ftety I)erre ffufte i ftgl)æ, tya figner ide nogfyfæ 
puncter, men atlj tljen §ee(ce Ijeltglje fdjrtfft tøom 2). 
9ftortett aff gtobj riigl)æ od) ro.nblje naabfjæ ^afficer 
inbføerbt emobfy eti)erff 3Iuttdjrtfteltgfj Rrcfelog'fj, fjaffraer 
inbføerbt tf)enbl)e tmibracft. S§et mor tcfe gioerbt met 
nog^læ puncter elbl)er foo articler aty ^amen ()affb§e 
forraab off, tøout anbfjræ liett^erce Ijaffblje gioerbt for 
I)annum, -Ken Cjanb leg§tl)æ faa fatgfje, aty fjcmb 
fiaffb^e tagget nn \>aa tyet ftbljftæ tyen ganMte I)ettgl)e 
fdjrifft met afbfjæ fønæ articler oå) trtbr)oIb od) lagb 
I)inbf)e mnbl)er oencf, od) fabt figl) i grab] ftebf), od) 
gtorbljt fegf) titt ebt f)offmet{) off mer tyen I)eltgl) ftrcfe 
emobf) alb l)e(igl) fd)rtfft od) fanbljeebi), rottbl)e mij 
I) aff roe fønbl)er£ forlab^elfæ tya fd)utbf)e mij I)affroetij 
aff ^paroen, rottbije mij I)affroe I)tyntmeriigf) tya fcf>uXbr)e 
l)anb feHæ offetl), 3a el)uab mij fc^ulb^e I) aff roe tid 
mor fielff roetfaert, tya f«^ulbl)e mij freffroetf) aff I)an* 
num, (Summa fummarum, I)anb raabbe otfj reger bl) e 
off mer grobl) od) grob$ oerb oå) I)anbterebl)e alb ting 
efftr)er føbl)t egi)et I)offroetI), Buller oå) Breffroce, logger 

oå) 62 (Sbt fort nntftuor tttt 

ocfy ftatnter: Sften paa tlfyet rot) fc^utb^e ide for* 
c® i«] nemmæ foban Bebreg^ertj tfya Xoeb^ fyanb tefæ capiteler 
i ftrden aff tfyen fyetigfy fcfyrifft tnet [toer fyørjtiitigfyeebfy 
i foftefigfyæ ftcebfyer ocfy ftoer frcaéS, loebfy tenbfyæ 
Btroff ocfy gifftøæ røgfyetfæ zc. ©ee faa fmroerbfye T^attb 
gnbfy om monbfyen tnet en fyaræfoebfy, ocfy gaff fyan* 
nnm ocfy fyanff oerb foban tob^uort^eff prttff, men met 
ftbf)t egfyet oerb reger bl} e fyanb menneffeneff ^tartr)er 
fietæ od) fambrt)ttttgt)eb^ce troerbt emobfy db grob^ logfy 
ocfy rcb^t. @aa tørfftøe i ide ffytbfye 3). 2«. 2n* 
tfyer$ robfyttybfyning for tfyenbfye tftnbradt, men er fyer 
nogfyen ffrjtb paa ferbfyæ mbfyen tfyen tøom i fyafftøe 
ftelff, tfya moo i gtffroen tfyenne fyetigfye fcfyrifft elbt)er 
grobr) tøom off fyafftøer feenb fcfyrifften met fyn rebtfye 
forftanb, lanb fyanb forfroorce fegfy for etfyer fya feer 
ijcmb tul 

£Tu fctjall tørner reotøeUgt? mand beraaotøæ fegt? 
met ftot?t egtøet gootøe ffieli, om fyanb rvill fylbfyev 
xebt\)& fegf) eflrttjer ITTorten Suttøerø oero elofjer 
efft^er tr)en meémgtøe ^eltg^c dbriften BirÆe, od) 
febtl?^ fyn faligtøeeot) eflfttøer ITTorten £utl?erø 
ler«, od) gtffwce fegt; fraa tl?en tøeligbe dmften 
BtrÆe gom flTorten Cutter fyaffmer gtoerot. 

§roi fcfyall mcmb kraabfyæ fegfy met ftb^t gobfye 
ftM, ocfy ide r)elbf)er met tfyen fyeligfy oenb? Signer 
et) f* ^>onet flaerligfy faa i £or» $}? atfy tfyet fyøør 
tfyen fyeligfy oenb tiU od) er tfyen fyetigfy oenbj gaffroæ, 
atfy manb lanb giøræ ffietffmøff fcaa lerbom, ocfy 
roibfyæ fynilden tfyer er rebt ocfy fynilden tfyer er rorebt 
Sroer tfyet roiffeligfy mtjn lierce fyerræ, at^) tfyer tøom 

menneffe* bifpenff jenDljabreff aff Dtfjenfe. 63 

mennefMigf) gobfje ffieti ^affb^e fonb fonbljet rebt paa 
§uab^ gtøbf) er ntet etbfjer entobl), tf)a fjaffbfje I)tynæ 
ftibtftontmelig^æ ppofop§i icfe faret^ faa ntangfoibe* 
iigl) tøtfb, tøom tl)e gtorblje, tlja I) aff bf) e tljer od) ide 
Mefftøetlj faa ntangljæ fatffe profeter oå) Itett^eræ tid 
£om tljer Bleff. 3a (SjrtftuS Ijaffblje tøefl Mefftøetlj 
toforffeft od) tøforfutb ntet alb^æ ftjnæ djrtfhtæ. %lu 
er ntennefMtgl) fftefl edon en ntørd od) bftnb Slfftøæ, 
tøom labber fegf) offruer ntobI)e ntøg^et tt)dæ, oå) tøttt 
giøræ alo ting, 2)?en Ian flebt tnbtljet, forftoer feg§ 
od) pfabt tnbtljet i t§e fagter £om erce gtøbl) od) tlje 
Itømmefjfe ting anrørenbl)eff, 

£l)erfor fenblje cpoty fibt oerb I)er neb^er aff 
lømmelen od) gaff ftjn tøttttj ttffienbljæ førft for< 
ntebelff SD^ofen od) t^e anbl)ræ propI)eter, oå) fibl)en 
formebefff ft)n egl)en føn« Oå) et) fonblje tT^et Ijafftøe 
fjiolpetl) tljer tøont I)anb ttfe tjaffb^e fenb ft>n oenb l)er 
nebl)er i tøoræ I)iartl)er tøom fd)ulbl)e opltyffnce od) 
forltaræ tljen naturligge ntørdljeebl) oå) ntofm tøont 
tøor tobt ttjorbt ffteff, eibl)er§ mobtlje (SI)riftug ntet 
atbf)ce ftynce apofHer od) profeter prebidetl) faa lengl)e 
£om tl)e I)affbl)e tøttb, tøtj I)affbl)e tog§ Mefftøetlj t^e 
tøamntce tøont tøtj tøoræ, tøbijen fjanb IjaffMje gifftøetl) 
off ti)enne inbtøortI)eff oenbI)eligI) 2)octor oå) (eræntefter 
tøont off ^affb^e (erb i I)tartl)et, tfjet tøom (£I)riftu3 oå) 
§anff fenbl)æbtøbl)æ Xerb^e i ømenæ, S£ljet er f« 
^ouelff tneening tljer Ijanb faa figner i £or< rij;, atl) 
ingljen lanb fafbljce 3efum en Ijerre tøbljen forntebetff 
tljen Ijefigl) oenb, Stljefffigljeftæ figner odj (SfjrtftuS ntet 
tøbljtrtydtlje oerb Wflatt £tj, atl) tøij erce tønbljer 

bteffX- 64 @bt lort antfraor ttC 

biefftøenff fri] toolb od) t I)anff riigl)e met finb od) 
fanbjce fftett od) afbtl)et off metftytt bobI)e tnbl)eu od) 
mb^en, od) gtobj ritgl)e !anb ide fommæ tttt off, 
tøb^en (S^riftu^ formebetff gub# oenb brifftøer bieffleit 
tvty, gom tyafftøer off tønbljer jtM)t riigl)e* 

$or tl)enbl)e fagj ffytb Mbl)er Eljrtftø feglj toerb- 

so. ir ^enff fyff, od^ f. |)an3 figner, atf> Ijcmb er IjttMj 

^p- i lommen, paa tl)et I)anb fd}utbl)e opfyffnæ aityæ men- 

tteffe i t^ereff mørdfeebl) od) mforftanb, men tl)et er 

albino ftøgljeftgt atl) mørden moo ide (ibl)æ tyfetlj, 

od) ety tøtfl tabl)e feg^ opfyffnæ. SQerfor faffbl)e od) 

(S§rtftu$, atl) Ijanb tøor fommen I)tibl) tifl en boem, 

3°- tx paa tljet atT^ t|e gom ide fee maa faa fitøn, od) tl)e 

gom fee moo tøorblje bttttb^ce. S^er gom i tøtfblje 

nu met aftt)ortigI)eebI) tt)ib^ce fanb^eeb^, od) tde farce 

tøttb, tl)a fd)utbl)e i beraabl)æ etl)er met gtøb^ oerb 

od) oenb I)uilden i fd)utbl)e troo, od} ide met etl)er$ 

fRelL 

C £ogI) fabl) faa tøerce, atl) tøort ffieft fd)utbl)e bømæ 
I)er offtøer, tl)a tøtfl iegl) nu ftaa i rebtl)ce met etl)er 
for I)tøer ffietffmanb, gom rebt naturligt ffiel I)afftøer 
i fegl) tøforfcrendt, od) er ttmtlbtgl) i faggen, atl) off 
bøer meer atl) rebt^ce off efftljer 3X Sft* £utl)er3 oerb 
enb efffljer tijet papifttffe feetffaff, f)ui(detf) i falblje 
tl)en ijeftglje c^riftne Krde* 3X Sporten £utl)er§ oerb 
itjtyt faa efftljer fd)rifften, at| tøor fiefl od) famb- 
tøittigl)eebl) ide !anb reenfeff aff fønbljen formebelff 
nog^en tegI)omftgI) ttng^eft, men atbeeneftæ formebelff 
%n oenbetigl) feofft gom 3efu Eljrtftt tøjfylbutøe 
Moebl) I)afftøer met fegl). ^u I)afftøer ^atøen met føn 

lirde bttøenff fenb^æfareff aff Otfyenfe. 65 

firde bidt faa mangljæ iøbI)nortI)eff (egljomligfjce ftønb, 
met Ijnilde fønbf)en fdjutblje afftebtljeff, faftcefoft, Ho* 
fterf(ebl), tøerjetl) tøanb, roefyetl) faetbt, tt>et)et^ iorb, 
I)ettgI)bomffret)fer, Sfteffer od) tøtgtftff atl) labl)ce tcefæ, 
atl) Btyggæ flrder od) Hofter, od) faa mangl)æ atl) tl)e 
ftaa megl) ide ttH atl) forteftce atb^ammen, 9?u tøift 
tegl) labl)ce I)nert rebl)etigt ffieft bømce Ifjer officer, om 
fønbl)en (tøom er en oenbI)etigI) Befmtbtelfæ t menne* 
ffenff ftell) lanb afflebtfjeff met fobant tegljomtigt tin* 
gl)eft, fjom Btifftøer tøbtjen elbl)er inbl)en tøeblj te* 
g^ommet od) lommer tnbttjet røebf) fieten, tøore ti) en 
I)ebl)niffe mefter StriftoteleS t)er t)oeff off, tl)a fonblje 
I)anb teræ off fobant. %lvt eræ tøtj faa ptabt for* 
fuffebrjce i gamBett tøitbfaretfæ, atl) tøtj følle ^nerden 
fftefl etbrjer fd)rtfft, men atbeeneftce roBBe paa gamBeft 
febI)tøon, r)etig^e febljroe r djrtfteligl) ftrde, tøanfeenbl)eff 
i)etbl)er tfjer er ffieft fd)rifft elbr)er fartb^eeb^ met, men 
farce Btinbettgt) ^eb^ert od) ft)fte tl)en ftørfte I) off. 

3a tt)er aff fommeretl), afy i eræ faa I)orbftn* 
bibl)ce od) Bttfftøe faa tøbøtyltgljæ od) tønigl)eiigl)æ i 
etl)er§ forfabt od) ftaa faa trt)ggæ tøbl)en atb ttøtfffømoell 
i etl)er§ tøitbfaretfæ, fortøj i I) aff tø e faa mangl) æ for 
ettjer tøom I)afftøe gioerbt tiigf)e faa, od) enbnn mee* 
nig1)e tøerben t)o(b|er met ettjer od) figl)er i Ijafftøe 
rebt $aa atl) ftoo. men lieræ Ijerre forbrifter ettjer 
tnbtr)et tl)er aff, 3 rt)ibt)e tøeft om i tøifte tøtbljæ, atl) 
røerbl)en plejer atb titbl) atl) tøeræ gnb^ BefpottertnbI)e, 
£)å) (tøom- manb pletjer atfj ftgl)æ) tjjen ftørfte T^off 
offtøertøinbI)er gt)iernæ tf) en Bebfte. @igl)er et) djrtftuS 
faa? 5ltf) tfje eræ foo tøom ftnbtye $aa faligtjeebj g»att. »h 

tøet), 

5 66 Sbt fort cmtjroor tttt 

roerj, od) mangl)æ £om løffroe tid forbømelfæ* @eer 
tttt ftfjrtfften od) tyt ^ettg^æ Ijtjftorter, od) prøffroer 
om tl)et ^afftøer ety alb tttbl) goeb'§ faa tttt ftbf)en 
fold begrjnbQe atl) øgl)eff førft i roerbem blamer ety 
!J)?ofe§ tfjer paa gen* oi, aty alb roerben roor for* 
berffroetl) od) forBltnbljet i ronbffao, ød) faa ganbffe, 
atl) gtøbl) mobile labl)æ fTobljen gaa offtoer alb luer* 
ben tfjer I)ron roor ide enb rooden mbclot aar gambel 
od) loebl) brodnce albljæ leffroenbljæ memtejfe, albl)* 
eneftce bttj ronbfjertagljnæ, 51 ^uab^ more tya tmj 
regfjnenbljeff for faa mangl)æ rjnnbrebljæ tnftnbfjce ffod 
menneffe, tøotn oleffroe albljæ fortafftljæ? 3a t§e ottj 
otefftøe ide enb albljæ ftanb aff rigl) æ* 

®en. xi Qtem Borbt roebt) trt) I)nnbrebl)æ aar tt)er effttjer 
ttjer menneffenæ rooræ formerebljæ igtjien, tr)a Bleff 
roerben attrjer igtjten faa forfonden i ronbffao, faa ati) 
tl)en f)eligl)e patriark Sl&raam met føn fabtjer od) 
foretbijernæ leffbtje ocrjfaa i affgubr)erij met ttje anbtjræ, 
tøom rot] lefæ 3>of. r^iiij, od) faa frolbt roor albt tfyt 
Ealbetffe lanb aff ttmbffafc, atl) grobt) roiifte 2T6raam 
tt)bl) aff fibljt eg^et fernætanbt, førenb Banb giorblje 
Ijannnm tttt en tjeligt) manb, ©ee tr)er gtid r)anb 
ftelff trebrjij robt) fraa albljæ tr)e grob^ ronenner, tøom 
roore ntang§æ rotaligljæ menneffe. 

Jen * *fe Od) tljer gubl) i 2lbraamff tttbt) forberffroebt)e od) 
øbr)cetaffbl)e ttje o l)offrt)etftebt)er, tr)a ftmbfomæ t^er 
edon iiij menneffæ aff alb ti) en frooræ atmoro, £)d) 
enb bleff tljen fterbl)e $aa roegen* ©juilcfen rebr)æltgr; 
manb tl)er ffutbl)e Beraab fegl) met ftbt gobl)æ ffiet, 
od) bømot paa, f;elbr)er Sort) met fibt føtyæ fetffao 

elbr)er fcijyenfj fertbljæ&reff aff Dtfjenfe. 67 

etbijer tfjett meemgfje F>off fjaffbfje goetfj tfjen rebtfjce 
tt)e^ r fjartb fMb^e nøt)æ fottbljet tebt øaa, før enb 
gub§ Betøuftljetfj ftetff met ebt tertegljeu aff Ijtymmefem 

§eb§eu meb§ tttj ^unbrebfjæ aar tfjer efftfjer tøbfj* «*»« *« 
førbfje gtøb§ aff Stegtpten fe£ Ijttubrebljæ ttt)ftnbf»ce 
ntenb aff SHbraamff Moebf) for tubaen Bøern ocf) mø- 
gfjeit attbfyett atmorø tøom tf) er mor efifanb, od) albljæ 
gammen forfotøe tf»e feglj faa emoblj gtøblj, atfj tf)er 
trtobtfje tttgfjett aff tfjemtum lomme tribt tfjet forloft 
røebi)e lanb rob^ett afbeerteftæ ij, Sofue oå) EaieB* i® a 

23eblj bt Ijrønbrebljæ aar tfjer efft§er i fortg 2Id)aBff «i ^eg. *»m 
tttbf) mor gtøbg oerb faa forgabt eBtattb albt tf)et 
Sfraettttffe fold ttmbljer tfje £ flecftfjæ, atfj tugten 
grøb^ propfjetæ lonblje opntyfæ for tfjen tønblje bron* 
btng 3feBeL [toer tfjer et) faa? 2ltl) tl)ett ^eXtgr)e pro- 
pljetæ ©Rag trobbe albeettæ fram emoblj I)atff ntenb^e 
jjunbrtbljæ falffe profeter, od) met ^mmelffe teglen 
Bettmftce, atfj Ijanb Ijaffblje rebt paa atfj ftaa, odj tfje 
albfjce gammen tørebt. Sftogljen tttblj ttjer efftr)er 
øgfjleblje Ijanmtm ttij Ijunbrebljæ propljetfjer for, odj 
faffblje tfjet Ijanb rt)tlbt)e Ijaffme fagt, od) ffoffebe 
Ijannmn met tfjereff løgljn: Stfjer trobbe een gtøbj 
propijetce fram entob'ij tfjem albfjæ gammen tøom fjetybf) m m s . x%a 
SRidjeaS odj g aff tttftenblje atfj tljet mor føgljn tfje 
faffblje tfjen eence met tfjett attbfjett, f^om tfjet od) ftbljen 
Berøttfte feglj ftetff* 

3a §nab tøtft tegl) meer ftgljæ, gtøbfj od) grøb# 
oerb, gmbg ttenerce od) atbtfjet grøbl) tiløer Ijaffmer 
aib tttblj nteenftgfj tøerttfj en fpobt od) afftøertj for 
tljertne ffienbtgfje røerben, tfjet fee røtj i atb'fjæ Ijtjftorter 

Boblje 

5* 68 , dbt fort atttftoor tttt 

bobine i r|et nty od) gamble teftamentæ, faa eretlj od) 
enbnn, rot} bel)ietpe off roefl tnet en bet»ltg^ robl^nor- 
tljeff j^eltg^eeb^ od) ^ø^ce naffn, men %r ronb()er 
roftgljtigl) befpobtI)e grobi), Ittg^e faa §om tøbl)ernæ 
giorbI)e, tl)e toblje fegl) fdbljæ 2lbraamff bøern od) 
gtorbj fotcf, tl)e giorbl^e t^ereff tøbljttortjjeff giernigl)er 
efft^er loggen, od) førbl)e foban en robI)nortI)eff K)etig= 
Ifjeebl) for menneffenæ, atl) teglen lonb^e cmbljet figl)æ, 
enb tl)e roore et) gob!)æ fjetigtje menneffe, £)d) roore 
togl) aff rebt I)tartl)enff gronb grob^ ftørftæ fienbljæ, 
tøom (E^rtftuø faffbfje tl)em tttbt i monb tttt* @aa 
erett) od) goetfj met off i nogI)tæ I)nnbrebl)æ aar rtm* 
bl)er tl)ett|e papifttffe regimentæ, od) befønbtjertigl) 
met HerÆcrttet^, rotj Ijaffroe tagget off I)ørjæ naffn 
ttll, oå) tabl)t off lalb^æ d)riftnæ menneffe, roerjebl)æ 
prefter, bifper, grob^ fotcf, od) t^ett l)etigl) fircfeff per* 
foner, %r tilt met od)faa føerb foban en robI)nortI)eff 
I)etigt)eebl) od) betjltg^t ffin for fotcf, atf) manb lonb^e 
ide anbl)et ftg^æ etbl)er troo, enb roij more er; t^e 
flamme ^om roij l^olCb^e off for, offroer db ting I)aff= 
roeret!) nn rooretf) faa (eng^e, faa atl) tl)et er frooerbt 
atl) troo, aty grobl) fd)dbl)e I)affroe labilt fobant ftaa 
faa tengl)e, ti) er fjom tl)et fjaffblje roeritl) mrebt od) 
grobl) emobl), od) mnb^er tl)eff I)affroe roertttl) faa 
mangl)æ rotifce od) I)ettg{)æ banb^æmenb tøom nn 
fonb!)e roeræ iz 

3a tegl) figner tf) et for fanbl)eebl), dl) ti) et er 
menneffetigl) natnrce ffteft od) forftanb romogI)tigt atl) 
begriffroce rebttetigl), atl) faa mangfjce menneffe fd)ntbl)e 
Ijaffroe faretl) faa tang tiibl) rotlb* Wtn tfje tøom 

grobl) bitøetiff fenbfjæbvcff nff Ottyeitfe. 69 

gtøbf) røer Ijtartljet paa odj opfyffner formebelff ftbtjt 
oerb od) oenb, tlje fornemme med Ijtøorlebljeff fabljt 
er, for tl)e bøme ide efftfjer tfjereff egl)en goblje ttydce 
od) f!ieK efftljer il)et gom fironeff, men efftl)er grab^ 
oerbj Xr)br)elfæ r fjnabfj fjelbljer % eræ mangfjce elbl)er 
foo gom tfjer rjolblje met. (£I)uo gom rotft tlja nu 
finbljæ rebf)t paa fanbljeebl), roerce fegl) manb etbl)er 
qroinbljæ, roeræ fegl) od) faa reeligfj gom en laub 
roeræ, tl)en fd)a'd ide beraabljce feglj met fibl)t goblje 
fftefl (gom i figljce) om I)anb roifl troo 3X %Jl. £u* 
tfjerS oerb etbljer farcen met føn firde, Xften I)ørce 
rjuabl) gmbl) figner, od) efftfjer grob^ oerb bømæ ijuiV 
(fen rebt od) Snilden rorebt l)affrøer r manfeenbl)eff Beggce 
perfoner od) albtfjet tfjem er rrna fieggæ fibfjer perfon* 
figl) metft)Henbf)e, od) rebtl)æ fegl) Ijuerden efftfjer t^en 
eenæ elb^er tljen anb^en, 3Jcen fleb'i)t od) rebljt efftl)er 
gom grob^ oerb frjbljer od) btjbr)er, i Sefu naffn $men 

@d)t?lie i od) mercfø, at\) noer tf)e nnifeftø od) 
beot)ftø i cfyriftenoomen, Fomme gammen atl) 
gjørce nogt)en ffid?df# i dmffenoomen, tfya regf)* 
neff od) t)olol;e|f tfyeti fammeltng for tfyen t)digl)e 
d)riftne CirÆe, 

3a Ijerre tyd er lebt atl) merdæ, %Jl en nrilblje i 
ftgfjæ off §ui(de tl)e rottfeftæ ocf) Bebftce eræ: Éfloo 
f!te tl)e gom I)affroe ftøerft renbtljce, kræ l)øtyæ od) 
Btebljæ I)abt]()æ, od) eræ meeft afff)ol~bnæ i cfyrtften* 
bomen (tfjet er) t tl)enbl)e r>ratinbi)e papifrrij* 3a i 
moo roeft figljce aty tyt regi)neff od) Ijolbijeff for tym 
r)eligl)e djriftne firde, Sften tfje lonb^e togt) meræ faa 
fnaerbt fønagoga (Satljane (tegl) tøer ide ueffnetl)), 2I)ij t® «] 70 @bt fort antfrøor tiO 

t ffufte od) tl)et tøibl)æ, om i ttrifle etbl)er$ merdetl), 
atlj tl)en I)etigl) Hrde giør ingljen nty fftdelfæ, 2ften 
l^b^er tf)en fftdetfæ gom gtøbl) I)afftøer gtfftøet I)inbl)e 
formebetff fqn føn 3efunu £igl)e gom tl)enblje gamme 
gtøbj føn 3efu3 er nu tl)en f)eligl)e firdeff eenigfte 
Ijofftøet od) gronbtøot, od) atbljæ tl)e gom troo paa 
Ifyannum giøræ eebt met I)annum, foa giøræ od) atbl)æ 
tl)e gom troo paa Styrtftum eebt inb()enbt)rbl)eff met I) tø er 
anbljræ, ttg^e gom tebI)æmobI)æ i .eebt leglpm tønbl)er 
eebt Ipfftøet, od) eræ atbl)æ gammen ti) en I)ettg1)e 
firde, Ijuitden SfjrtftuS l)afftøer reenfetl) met fib^t 
Moebl), faa atl) tfjer er ingljen fftelffmøff etbf)cr ablj* 
ffiffigl)eebl) emeHom tljemmm, I)tøt tfjen eenæ er e\) 
faa tøeft t^en I)e(tgl) firdeff tebljemoeblj gom tljen an* 
bljen, tøb^en atbeeneftæ tl)cn tøbI)uortI)eff abl)ffilligl)eebl) 
tl)em ftytt paa tl)e abl)fMtgI)æ embebljér od) gtøb^ gaff* 

ijfai. riititøer, gom tfjem eræ giffnæ tid tfyen I)ettgf)e firdeff 
opbygning o tf) forbebljringl), ide atl) tlje fd)uffe etbl)er 

«p*e. i«j ntoo gtøræ nogljtæ nty funb, 2)?ett tønb^ertøttfæ od) 
paaminbl)æ fold i tl)e ftønbl) gom gtøbl) I)afftøer atbl)æ 
rebl)æ giorbt 2ltl) tl)e eræ nu fobanæ embeb^menb i 
tl)en fjetigl) firde, ide moo tl)e tljer met tagl)æ naffnet 
fraa firden, od) t»et»b^e fielff atbeenæ tljen Ijeftglje 
djrtftne ftrde. 

Cljij at\) tfye em forfambleol?« boofye paa ttjereff 
egfynce røegfynæ od) alofyæ d)riftn# menneffeff 
xtjegfyn«, atl) fyanblcz tfye fagter £om anrøre ttye* 
rejf egfyen od) alot?# d^rtfln« menneffefffaltgljeeol?. 

3de babl) d)riftu$ fimæ apoftler faa goo tit raab^ 
od) fjanblæ tfje fagter gom eræ tøor fattgl)eebl) 

anrø- bifpenff fettbljæbreff nff ©tfyenfe. 71 

anrørtnbfjce, %Jlm tjanb aff ft)n erøtgf) fablers erøigfye 
raabf) faffb^e tfjem met tj oerb db tl)et røor fatigfyeebl] 
anrørblije, prebider Gmangeftum, faffbfje §anb, od) faa 
forfyribbe I)aub tljem faa røtbljæ fraa I)uer anbl)rce, 
atl) t^e et) fonblje lomme beg^ert røebl) atl) raabljflo 
met Ijrøer anb^ræ, 3a %t gioerbI)eff od) inbt1)et kljoff 
tid menneffeuff fattgl)eebl), efftfyertljij tl)e l)affbl)e nu 
foetl) tljereff affftebl), atl) tl)e fdjufblje prebtdce, tijeff* 
Hgl)eftæ od)faa K)uabl) tfje fdjuMje prebtdæ, ide aub^et 
enb Gmangeftitm om (Sfjrtfto, gom er røor fftend od) 
e^empeft, paa I)mtden røij fcfiuHe febt^ce mor troo od) 
ttibfj, od) efft^erfqHæ i tlje gobljce gternigljer gom Ijanb 
I) af frø er fabt off for atl) røij fdjufle røanbl)ræ rø bl 3 
tl)effæ tj fttjder ftoer alb røor fattgljeebl) Sftoer røij 
Ijaffrøe nu rebt forftanb tl)erpaa, ftbl)en Ijaffrøe røtj 
tugten menneffeff raabl) Befjoff i nogljer fag!} gom røer 
røor fa(tgl)eebl) $aa f Då) tl)er gom fjtmce ongljce d)rtftnæ 
efftl)er @§riftt opfarelfce faffbfje røerttl) rebt røitttg^æ 
od) forftaubtgljæ i t^effæ tj fttjcfer, ti) et Ijaffblje tlje 
ide befjøffrøet atl) gioerbt ti) et raabl) i 3erufalem 2Ict 
p, men fd)rtfften røor tl)enuttm tele t§a faa forflaret, 
gom I)røn er off nu met tl)et nty teftamentljeff bøgljer* 
3perrer od) ^øffb^menb offrøer fanbl)æ od) riigl)er 
raab§eff røett røebfj, od) egom lanbjenff Metygl)tigl)eebl) 
røenbl)eff od) Mtffrøer anbljertebljeff, faa moo tl)e od) 
gtøræ nty togaer od) ffidelfce, for tl)ereff regimente 
ftoer i tfjeffæ røbI)uortI)eff røerbjHgfjæ ttngl)efte, gom 
ide røoræ od) alb tiity Miffrøe eenff, men røenbfjeff 
od) forrøenbI)eff, ftønbljorø ttbl)æ od) ftønbI)om røeft, 
tI)erfor I)øer %r titt foban abl)fftftigl) røæfen, abl)* 

ffidtgl)ce 72 @bt !ort antftoor ttfi 

ffiHig^æ ftatuter od) orbinan^er, oå) er I) tø er djriften 
menneffe ptidtigl) tiH atfj føbl)æ tøammæ orbtnan^er 
oå) flid £om tlje efftl)er titbljenff Beletygljtigljeebl) labljæ 
tøbljrobBæ, tøom tøij fee t $e. ij Sftn er K'§rtftt rttg^e 
od) regimentæ ide i tljeffæ tøblmortljeff tøerbjftgljæ ting 
tøom faa fornmnbteff, £om EtyriftuS faffbfye fteXff tiH 
s«. j«i ^Jttato 3»o. py, men inbtøortfjeff i menneffenff fytartlje 
fieH oå) famBtøitttgI)eebI), tfjer raabl)er oå) regerer Ijcmb 
formebetff føn oenb odj Ijetiglje (Snangelinm. £iigl)e 
fjom t)an[f oerb er nn etøigt oå) tt)br)er alb tiibl) 
eenff, jaa er ocl) l)attfj regimentæ alb tiibl) eenff, oå) 
Mifftøer tøfortøanbtigt, lugfje $om l)anb er oå) fielff 
tøfortøcmbliglj, oå) ide labfjer fortøanbligljce menneffe 
fføræ elbljer regerce fibljt rttgl^e f$om i meenæ, oå) 
^atøen met ftbfjt raabl) ^affruer gioerbt ^er tiH for 
føn egen tøtlb od) otiljøfftøetfæ, meer enb tljen I)eligl) 
firde tiH gaffn oå) forkbI)ring. 

ce an Ød) fyxvabty wbfyty Mening tfye gtøre yaa tt?en f?e* 
ligt) fdmfft, od) forfd)rtflftt>er od) forfrønofyer offrøet 
alo d)riftfnol)ommen, er tørøer cfmften menneffe 
pliÆtigf) att) reotbæ fegf) efftljer, Ød) tÆe f)tx>aof) 
(nver forloben moncE røill røofyrobbæ od) tvdt?= 
ffrtg^^. 

3 lieræ r)erre I)tøi figl)e i %t? ^>oXbl)e i off 
tl)a faa plabt for Bøem, atl) mi] atbetff inbt^et for* 
ftaa off* ftgfjer tx) f. ^3onet faa Sko. rjj? 2Ct§ tljet. er 
en kfønberttgl) gnbj gafftøæ, atl) lonb^æ tøbl)leggce od) 
giøræ robl)føbning paa tljen l)etigl)e fdjrtfft: (Sretl) tl)a 
tfjen I)ettgf) oenb^ gafftøæ, tlja er tl)en I)etigl) oenb iaa 
medtigl) nogl) off toer fønæ gafftøer, od) e^ tabuer fegl) 

Beptidtfjæ btfpettff fenbtjccbrcff aff Otfjettfe. 73 

fcepttcftfjæ dbljer btubfjce tid nogrjen perfon, Wflen giff* 
toer oct) labber meftæ Ijroem fjaub roid. 3egfy [toer 
etf)er t§et roed tid, at I) rjroer cfjrtften menneffe er ide 
pftcfttgf) tttC atf) rebrtjæ fegt) efft^er imabrj Ijroer for- 
tooen moncf roid robljrobæ od) robl}ffrigI)æ, SWen atf) 
roij fcfynde tlja ro eræ pticftigljæ tid tfjeffæ fjer anbljræ, 
tfjet roilbrje iegf) od) gfjiernæ fyøræ oerotiffligt aff etljer: 
megl) forronnbrer ftoertiglj atl) i roide ftgrjæ faa ftoeræ 
oerb, tøbljen i roifte 6ebl)re od) ftørre ffied tl)er tid 
ertb i giffroe ttlfienbfjæ, acft§e i off aityæ faa tobe- 
figrjæ atl) rovj jfulbr)e troo etljer ftra£ fortøj i lonblje 
faa figrjetr,? 

tyl en i eræ faa brtfttgljæ Æ atf) bømæ off tfjert 
friif)eebf) fraa gom grobf) fjaffroer giffroetf) off, tf)a 
roide roij od) roeræ briftigfyæ nogfj tid atf) frooræ etljer 
emobf) f)nabf) gom roi] fonblje met d)rifte(igf) ffteH od) 
fdjriffttigf) beroiiffningrj, odj figner tegfj etfjer faa paa 
a(bf)æ djrtfhtæ mennefferff roegfmæ, atf) trje rotifeftæ 
od) bebfjftæ moo lommce titgammen noor gom tf)e 
roide, od) giørce Ijtøabf) fficfetfæ odj robfjtrjbrjning trje 
roide, men fjroer djriften menneffe er pticftigf) tid atr) 
giørce fegf) tid en frij bom eræ off ro er trjereff fficfetfæ 
od) tjbijtrjbfmutg odj fee feglj frofb roed for, fmabf) tfjet 
er f)anb rebtfjer fegf) efftf)er, (Eretl) emobf) grobf) od) 
gtob^ oerb, tlja er f)anb pticftigf) tid atl) labljet'fj farce, 
od) befatletr) frjn rebt^e tjuffbonbfje: Wflzn eretr) met 
grob^ oerb, tfja er f)ner djriften menneffe pitcftigf) tid 
at'fj rebtfjæ fegf) tf)er efftljer, icfe for trje mennefferff 
ffrjtb, for tf)e fjaffroe faa fficfebfjetrj, men fortøj grobf) 
f)affroer gioerbt foban fficfetfæ før enb tf)e gioerbf)em 

Då) 74 6bt fort antfroor ttfi 

£>dj fljer gom tljen robfjtrjbljning (Ijutftfeu tlje gtfftne 
paa tl)en l)ettgl) ffrtfft) er troen eenttgl), gom ^inbtje 
Bøer atl) meræ efftljer f. ^ouelff formaning SRo. pj, 
t^a mitte mij g^iernæ tagljæ røebljen, ødj ingfjen lonblje 
etbljer& 

3a ttytfeff et'fjer icfe tyet aty rceræ ronbljerfigt fieræ 
rjerre, aty i ftoo od) prebide, foban en manb gom i 
fdjutte raeræ, od) t§en rtngl)efte oonb^e etljerø prebicfen 
rjøør fartb od) moo bømæ om i ftglje rebt etbr)er 
rorebt, om Ijaub elbljerS er en djrtftert, odj fjafftøer 
en rebtffaffen djrifteligl) troo, od) ide albeeneftæ etljer 
men offtoer pateen odj atbljæ I)anff Sarbirtafer, 3a 
off toer ©afiriet engel met albt fjtymmertictø Ijerffaff, od) 
aityæ tyem gom føre nogljen lerbom gom røer ftett 
i So. mi od) fatigfjeebl) paa. 3a f. |)an§ Beboer off iaa, atl) 
rotj fdjutfe prøffroæ albljæ oenbijer, od) forføgfjæ om 
tye eræ aff grobl) etbrjer ocfj et), ©d) f, $onel beboer 
i sw. s off forføgljæ alb ting men Btiffme røebf) tyet gom gobt 
er. ^crjriffrøe tye ij apoftter et) Bobl)ce ttH meenig^e 
djriften almom? od) Beb£;e l)raer djriften fee fegl) for 
Ijroem r)anb troer, ocr) tngl)en lerbom tag§æ raebl) 
roforføgt? 

Sieræ Ijtøem lerbe &§riftu8 tyex I)anb 6abt) 
manb fdjutblje forrooræ fegl) for l)t)næ fatffe proprier? 
lerbe rjanb et) atbljæ ftynæ d)riftetigl)æ bifcipter od) 
meenig^e atmorø? 3 tljet I)anb Beboer I)roer tagl)æ 
fegl) ftelff moræ, tya giffroer I)anb iaa tjroer frij madt 
tid aty bømæ paa atbijæ prop§eter od) leræmefteræ 
Ijnitcfe tyex eræ fanbljæ od) Ijnitde tyex eræ falffæ. 
<gtyex gom roij Beptidrlje off ttCC fobanæ røiifeftæ odj 

kbljftæ, bttøettff fetib^æbreff aff ©tljenfe. 75 

kbfjftæ, od) troo albuet tfje ftglje off for, t'fja btjgge 
tøtj faerltgf) od) ftoo paa en løeff groenb, @ræ tlje 
roitfce? @ræ tfje gobljce? Srce tl)e et) odjfaa menneffe? 
iDcn ftgfjer iaa ^3fa(miften at!) atbljæ menneffe erce ^fai. «» 
løglniafftigfyce od) fonbfje farce toilb« moo ffte tfje Ijaffroe 
tl)en Ijeltgf) oenb tøom tcfe labber tfjem farce roilb? 
3a fjroo gtor off tfjer tntffce paa? [jroo mift figfje off 
tfjet for fanbigf)en? oebed)ia3 loebf) fegfj tfjet tøarmrte tø æeg. n« 
od) trjcfce met ftjrtæ fttrce fjronbribfjæ ftotborøbfjræ, tf)e 
fetyfebfje tiigfje roetf, t^e ^affbr)e btefffen mer fegl) odj 
ide tljen fjeliglj oenb« 2:1; eff Ittg 6 eft æ fjtjuce mangljæ 
prefter od) propljeter, tøom fabtlje fegl) op emobf) Se- 
remtam acftebfje afbt atf) tfje Ijaffbfje trjen fjeftglj oenb, Ser- »n 
odj fjanb ttjen ronbfje oenb, tf)et id or liigfjeroeft trnerbt 
emobl), 

xD?en tegl) labf^eretr) nn faa roeræ, atf) tfje tøamme 
roiifce Ijaffroe t'fjen fjefigfj oenb, fjroab!) tfjø? enb er off 
togl) Befafletfi atlj røij fdjufte forføgfjce od) ranbfag^æ, 
om ttjen Ijeltgfj oenb Ij aff roer roeritf) met tfjem i trjen 
rjanbel, tøij fee iaa for oonce øgljnce, att) tfjer r)affrt)e 
tilfoern roeritf) menneffe rifl £om fjaffblje en medtigl) 
grob^ oenb, odj togl) Ijaffroe ftønbljom faretl) roilb, -3 
jcrjufle ide roiifce megf) een aff tlje Ijefigljæ ftenbfje- 
febljræ ^om alb ttiblj i albfjæ articfer fjaffroer ragt 
fdjrifftenff gronb, od) f) aff mer fy ftønbljom fet)fetf) od) 
forfeebt fegl). 

(£()rifti egfmce apoftler forforoæ fegl) enb, od) fore 
roilb langt fibljen trje Ijaffblje foetlj tfjen f)efig!) oenb, 
tøom f. £nca3 oefdjrtfftøer met mangfjce oerb Slet. $ 
od) yi odjfaa oefdjrtfftøer f. ^3otøel ©at i), rjnorlebljeff 

f- 76 (Sbt fort antftnor titt 

f, ^ebijer od) f. 23arnaBa3 met mangfjæ ^ettg^ce tøbljer 
fotblje ftøortiglj od) fore groBetigl) tøifb i tljen d^rtfte* 
itg§ frttl)eebl), 2I)eff(tgI)eftæ lefæ tøtj Slet p, atl) 
tl)en tttbl) tljer fotfatrtfilebljeff i Sernfatenx tljet mee- 
ntgl)e djriftne raabf) tnet apoftter o tf) prefter, tlje eXbftce 
od) qpperftce djrtfhtæ, tl)a ftoblje tlje meenltgl)- atbl)æ 
tfjer paa, atl) t^e fjern aff IjebtyenfMetl) troblje paa 
(£I)rtftnm fd)nibl)e aibt odjfaa labfjæ fegl^ omffteræ od) 
Ijolbfjæ loggen, om % tøttblje tøorbfjæ fattgljæ, £)å) 
■ f)affbl)e tefe tlje ttij tttenb f, ^ebljer o tf) f. $onef f« 
33arnaBa3 od) f« 3acoB tøerttl), tlja I)affbl)e tljer faa 
Btefftøet BejTtøbti)et, ttøerbt emobl) (Snartgettnm, <éee 
faa mangljæ Ijeltgljæ menb fooræ groBBettgf) tøttb i 
tlje fttjefer tøom od) Ijøtyeltglj rørblje atbl)æ mennefferff 
faltgljeeblj paa, oå) moo tøett ftte atl) tl)en albaer* 
rtngl)eftæ eBlanb tljem tøor IjeKgljre, od) Ijaffbfje en 
rjøtygljre oenb enb $atøen mer albl)æ ftynæ Btfper od) 
(Sarbtnafer* 

©dj it)br)en alb ttøtfft Ij aff tø er gtøbl) tab^t ffte 
od) fdjrifftøe fobanæ e^empter off M en ab^tøorfeU 
oå) paamtnbljetfæ, afy tøtj ftfjulblje tete Btyggæ paa 
nogljen tnemteffe, tøeræ fegl) faa gamBetf, faa tøttff od) 
so. ni faa fjeKglj tøom en lanb tøeræ, IrøcobemuS tøor tøttff 
nogl), od) een aff tl)e tøttfeftæ oå) Beb^ftæ eBlanb tø* 
bljernæ, tøom (SfjriftuS latbtlje I)annnm ftetff, Ijanb for* 
ftoebf) fegl) togl) mtynbft paa tlje finder tøom meeft 
rørblje faltgljeeblj paa, £>tøor tttbt ftraffebT^e SljrtftuS 
frjnæ apoftler for tljereff groBljeebl) od) tøforftanb, 
ijnttefe toglj tøoræ Ijanff tøttfeftæ oå) Beb§ftæ? 3a fy£ 
|om t Ijofblje for tlje tøttfeftæ od) Bebljftæ tøtblje ftøn* 

bljom btfpettff fenb^opbreff aff Otljettfe. 77 

bf) om mtnbft aff t^e ftt)der tøom eræ grøbl) anrø- 
renbljæ, Sfjij ©afomon figner atl) grab^ frt)dt er en *«■ * 
begtmbi)etfæ tid grobb ommeligl) mttfffjeebf), Od) t§en 
fiefl (figner miiffmanb) £om er tlbtjæ banet!), elbfjer ©ap. i 
betab^en tnet nogljen mnb ibrebt, Ijttm !anb ide be = 
griffraæ grobg mtifffjeebl). 

SWe« tegl) labber g^ternæ Igloer meræ faa miiff 
od) faa goebl) tøom l)anb lanb miifeft od) bebft meræ, 
Segl) [toer paa mtyn frtt^eebf) od) mift tugten lonblje 
meræ beboubfjet ocr) beplidtljet tiH afy troo nogI)en 
menneffe i tlje fttyder tøom eræ mi)n fatigfjeebl) anrø* 
rinbljeff, tubaen Ijanb fjaffmer od) ebt off roenbare robl)* 
trtydt grob^ oerb for fegl), 3>egl) Ijaffroer tljer od) 
efoljer^ tugten befaling paa aff grobl), £I)ij grobl)* &• * 
fabler t lømmelen toebr) fybljæ fibt oerb off roer (£f)rifto, 
od) gaff befaEing atl) manb fd)utbl)e I)øræ l)annnm, 
^uildet rjanb ide I)affroer gioerbt offroer nogI)en anbljen 
i tljet nt) teftamentæ: 3Ken tl)et oerb ^om SI)rtftu$ 
prebideb^e antroorbe Ijanb fibl)en ftynæ apoftler od) 
(Snangetifter, atl) tl)e tljet fd)ufbl)e t)bl)ermeræ forfiønb!)æ 
for tl)enne roerben, od) gaff t)bl)ermeræ befafltttg atl) 
manb fd)ulbl)e I)øtæ tl)em titgt)e fjom Ijammm fietff, g»ott. x 
ide for tl)ereff egr)en perfonff fft)tb, etbl)er nogI)et fjom. 
fonblje ftytfæ ttjereff perfon, $?en albeeneftæ for tl)et 
oerbj fftytb £om tl)e prebtdebl)e om (Størtfto efft^er 
fd)rifftenff ft)bl)etfæ, Dd) tl)en robl)ti)bl)ning tøom tbe 
giorb^e paa tl)en I)etigl) fd)rifft annamme mi] gl)iernæ, tsa 
idt fortøj tlje gioerbljen fjaa tøom tlje rottblje, $?en 
for tlje gioerb^en tøom tlje fdjuflblje od) tljet feglj 
brorblje, tlje robljfaffbljen om Éljrifto §om mor alb 

fdjrtff* 78 (Sbt fort aittftnor tttt 

fdjrifftenff enbljæ, otfj tf)en £om atbfyce *(3ropIjeter forne 
efft^er od) fpob^e om, £om Ijcmb ftelff faffb^e 3o. t). 
(ÉIjuo Ijinblje legger nu tiiglje faa tøbl), roeræ feglj 
txjttff goebf) etb^er elmabl) Ijanb lanb tøerce, tlja an* 
namme raij gfjternæ Ijanff mbljleggelfæ od) tøbi)tt)bf)* 
ning for en djrtftefigl) tt)b^tt)bl;mttg , men giør ^attb 
ide tfjet, tlja tablje roij ^annum farce met føn fobi)- 
trjbljning, Ijaffblje l)anb enb bobfje breeblj od) Ijøty fptbj 
Ijabtlj paa odj enb tlje ttj troner tid met, 23jij. f* 

t eor tti ^Jouet figner faa, atl) ingljen !anb leggæ anbl)en gronb 
enb tl)en §om lagt er, £om er (SfjrtftnS 3>efu$, fjroer 
fee fegf) meft for Ijtøabl) Ijanb btygger tljer $aa. 

i So. iiii Oå) enbljetigl) giffmer f. |)an3 off en ttriff od) 
trtyg ranbljermiiffntng od) en roffoffeligl) regel od) prøff* 
tæften, paa Imtlcfen mij fonblje forføgljce od) prøfftøce 
alb mbljleggelfæ od) mbfjtrjbljntng, albljce raab^ od) ler- 
bom, om tfje eræ aff gtoblj elbl)er et). Xfyxx (figner 
§anb) tøom Beftenbljer atl) 3efn§ (Si)riftn§ er lommen 
i fiøbljet Kjanb er aff gtøbl), Wen tljen tøom ide be* 
fienbljer atl) 3>efu8 SljriftnS er tommen i ftøbljet I)anb 
er ide aff gmbf), Sften I)anb er en antid)rifteligl) oenb. 
med eræ tljer mang'i)æ tøom befienblje atl) grob^ føn er 
Bleffroen menneffe, Wflen tlje mille togr) ide tabl)e I)an* 
nnm tøeræ mor 3efu3 etbljer mor EljriftuS. 

3efu3 er ebt ^ebraif! oerb, od) merder faa mø* 
gfjet §om faligljgiørrce elbljer frelferæ. oå) S^riftn^ er 
tbt gred)eff oerb, odj merder faa møgljet tøom tljen 
t^er fmrøerbt er, faa atf) tl)effæ ij oerb inbI)olbI)e alb 
roor cljrifteltgl) troeff gronb od) fmnbamentce. %Ivl 
miG f. |)an3 faa figl)ce, atl) eljuo £om robljtrjber 

od) bijpenfi fettbljceBrefj aff Ctijeitje. ' 79 

oå) tøbljlegger fdjrifftljen met tljen meening od) ttjbf), 
art) gtøttø fon er Blefftøen menneffe, paa tljet Ijanb 
fdnttbtje tøeræ tø or 3efu3 tøor tjtefyeræ ocr) frel* 
ferce, fri] off aff fønbt)en od) tøfæ off aff btefffjenff 
Boenb, faa att) tljen piinæ od) ptagtjæ tøom tjanb tibbe 
er en ftøtbfommetigt) pltdt od) Boebt) for tøoræ føn* 
bt)ei\ Cd) att) tjanb er StjriftuS (tljet er) fmtøerb 
met gtøbj ønbtjeftæ od) naabtjæ, faa art) tøtj for tjanff 
ffrjtb eræ od) Bteffnæ GHjrtftt, fmtørbtjæ met gtøb^ 
naabtjæ, od) eræ fombnæ i gtøb^ ijrjlbtjæ ønbijeftæ od) 
tøenffaff, ©cl) tiigtje §om grabt) tøor off tilfoern 
tøreebt), faa er tjanb off nu Blefftøen mitb od) Bltibr), 
$tt) tøtj moo oefibbæ tljet fabfjerltgt) riigtje etøinbetigt) 
met tjannnm, ide for nogr)en tøor egljen tøerbjfrjtb 
enbttjen Ubr)ert elbfjer møggen, men for tjanff ffrjtb 
atbeeneftæ. 

<8ee tljen lerbom od) rt)br)tt)br)mrtg ^om ffteer efftr)er 
ttjenne meening (figner f, |)an§) tljen er rebt od) gtø* 
brjeligr). Sften tljen fjorn ide læer off atr) forlabtjæ 
off paa tljen enigfte (Stjriftum, men off ftelff od) tøoræ 
egfjnæ giemigtjer, tljen tøttfer off fraa trjen rebtrjæ 3efu 
Skrift, tjuitden grr)bt)fabr)er tjafftøer gifftøett) rifl en aff* 
løffning od) gientøfetfæ for tøoræ fønbtjer, od) bidttjer 
oc§ ffafier off en ntj (Stjrift aff tøoræ egijnæ giemigtjer 
odj fortienfræ, rjanb er en antidjrift, od) er ide aff 
nogtjen goebt) oenb* 3de er tljet SnttjerS oerb, men 
tljen t)eltgr) oenbg, aff f* £>anffg monb, fjom tøer talæ 
faa briftettgfj od) fatbtjæ ttjem atbtjæ gammen anti^ 
djrifter oå) tønbtjæ oenbtjer, fjom leræ djriftnæ menneffæ 

atr) 80 @bt forfantftDor tttt 

at§ Btyggæ od) forlabljæ fegl) paa cmbljet enb (£l)riftum 
atbeeneftæ* 

£)erre [toer nu etl)er$ rebtfjæ fanbl)eebl) tttt om 
etl)er§ toitfeftce od) Bebfjftæ, Raften met fibl)t feelffab 
eræ efy fft)lbtgl)æ l)er emobl)? (Sretl) et) faa? atl) tfje 
ttjbt^e od) braroe fd)rifften met tøolb od) madt, atf) 
rooræ gtermgljer fd)u(le gtøræ off fatigl)æ od) ide troen 
tttt Eljrtftum albeeneftæ, mule tlje ide ftoet^ rift, tl)a 
bettJtiferetf; fegl) meft fteXff met ti) en ntangfnlbeligl) 
frooræ tøtttybttgfje bagning tøom tl)e I)affme raab fold 
tift for afflabj ffrjlb od) I)t)mmeriigl), met tøfigljettgl) 
goebg od) pennigl)æ tl)e I)affme foetl) fraa fold for 
roigiliiff od) fielmeffer, Brøbl)erlagl) od) iorbI)eferb : £r)er 
tøom tr)e I)affbl)e nu ide prebidetl) tl)em roerbffrjlb i 
fobanæ gtermgljer, tl)a I)affbl)etl) tugten lonb^e bteffroetl) 
faa febl)t for tl)em, 3 tljet mi) eræ nu faa ilbljæ 
rønb aff fobanæ rotifeftæ od) bebftæ, tfja febtlje roij ide 
frolbeligl) troo tift tljem, Breenb baern rebfyeff gl)iemæ 
for ilb, firdetogI)en figner od) fielff, at§ tfjen tøom er 
een finbl)e fonbI)en met rorebtferbigljeebl), tl)en moo manb 
in alb tttbl) Ijolb^æ titi farce od) Beræ mefloffroæ paa, 
tfjij tøom r)anb Jonbfje een ftnblje ffoffeS od) ffoffæ, 
faa fcmb I)anb od) tttræ. 

(Baa labber etljer nu l)er nørjæ met fieræ l)erre, 
labber menneffæ bliffroe menneffæ, od) tøfftljer tl)em 
xåt op i lømmelen før enb gubl) løfft^er tl)em fielff 
tl)er op, grobrj er albeenæ tfyen ^om ide !anb farce 
roiib, roij eræ (gtøbfj ^affroe loff) ide faa blinbl)æ, atl) 
roij gtøræ fobanæ aermæ løg^naffttg^æ menneffæ tul 
grobI)er, tøom leffroe fjer ronb^er fønbl)en i biefflgenff 

freftelfæ btfpenff fenbljcebreff aff Otljenfe, 81 

freftetfæ od) fottbrje taa titgl)e faa roet! farce it»Ub £øm 
hrij aermæ fønbfjerce, ^roabf; off fejler elbfjer fabtl)eff 
roille rotj robljfpørce aff ®§ttfto od) I)anff I)ettgl)ce troo 
ttenerce, Ijutfcfø off rjaffnce befr'reffroetl) met flarce od) 
forftanbettgrjce oerb alMjet tøij fd)n(le tøtbfjce od) 
tøtj Ijafftøe kfjoff at!) rotblice ttCC »or fattgrjeebl), 
Cd) er] met faa mørcfce od) roforftanbetigrjce oerb £om 
t ftgtje for fofcf, atl) tng^en fd)ntbl)e fonbfje forftoo 
trjent, ©etfbtøe gtøbfjfabfjer føn føn I)er neb^er atl) ijanb 
fd)ntbl)e roerce roor fd)otæmefter od) lerce off, od) roBttje 
aff rummelen od) gaff befalltttg atf; rot) fcr)ulbr;e roerce 
rjarmrnn rjørtgl)ce, tfja l)affbf)e I)anb roerttl) en tønbvjer* 
ttgl) fd)otcentefter tljer tøotn Ijanb Ijaffblje tatb od) pre* 
bidetr) off for anbljet enb rotj fonbi)e forftoo* 

3a oerbenæ eræ roell lebtt)ce rtogl) atl) forftoo i 
fegl) ftetff, Ijuo tfjer er betøanb tnet tijem, 9)?en rebt 
tnbr)erXtgr) od) oenbljettgl) forftattb foer tugten menneffe 
$aa nogl)et grobs oerb, roerce fegf) faa grofft $om tfjet 
lanb roerce, od) l)artb faa rottff tøom I)anb lanb roerce, 
robrjen I)anb rjafftøer grob^ oenb i fegfj tid en inb- 
tøort'fjeff oenbettgf) iercentefter , ttjtj tng^en forftoer 
grobj ftnb od) meentng (figner f« Øonet) robljen grob$ i sor. a 
egljen oenb, Srjerfor faffblje SfataS atl) gtøbf) fct)u{br)e nap. nm 
terce ftetff afblje ftttce bøem, £)d) 3ere* r^ct figner 
g ro bf) ftelff, atfj fjanb tøtlbfje fdjrtffroæ føn logi) i 
ntettneffernff fjtartfjer, faa aty tfje ffulblje albiice 
ftettbfjce g tø bf) ti)en minbfte tnet tfjen ftorfte, r3ebr)er 
gtx)bt; om opføfftiing od) rebt forftattb, ijanb er enbttn 
rttgl) ocr) ronb. §affroe 82 dU fort atttfttor tifi 

éaffrøe i od? atf? mercfø, att) Cbriftus l?ano pre* 
oiÆeobe od? ffreff tnotbet, od? £l?rifti oero gom 
Balobeff nu ^uangelta gom tf?e ittj euangelifter 
i?aflfrt?e fd?reffh>etb tl?e n>oræ itfe fd?reffn# før 
røor berre Cbriftus tt>or opfaren till f?ymmelen 
od? i<£e f?elo(?er før mangle røtaltgbtf menneffe 
l?aflfol?e tagget røeol? tben beligb cbrifteltgb troo, 
Ød? tb<* røoræ (Cbriftt oero førft røobfd?reffn# 
paa {?ebrat(T moell od? gred?eff moell, od? <t'6t?en 
d?rtftenoommen formeretb fegb od? røorot ftørre, 
tb<* forfambleot?e fegb tt?e bc6l?f1:^ od? itnifeftæ i 
d?rtffenoommen røom paa tbereff tt>egbn# od? 
meenigbe d?riftenoommenff røegbnce od? l)aff\x>e 
faot €uangelta gom inobolot?e (Lbrtftt oero aff 
bebratj? moell od? gred?eff moell od? paa £atin#, 
€befflitgl?eft# f. Peobers od? @. Pouelff od? fieer« 
apoftlers fenobtfbreflføce, Ød? faa er tben beligbe 
fd?rifft paa £attnæ wbfyfabt od? forBiønot offwer 
alo cbrtftenoommen, od? bøer tyxvet d?riften men* 
neffe atb reotl?# fegt? efjtber tben/ od? efftl?er tben 
rt>obtyol?elf# gom fooanæ l?eltgl?« feoj?ern# baff™ e 
giorot paa tl?en beligl? fd?rifft, Ød? i<£e efftber 
ftlorten £utl?ers røobtyelfæ gom fyano nu nyff 
lj?afftt>er gtoro paa tben. 

3a tl)et tøtfte mtj gl)ternæ meriæ, for tl)et er od) 
tl)et mercfeltgft i fd)rtfftøe t etaers I)eetce Breff, SH)ij 
(Suangeftum od) tljet ttty teftamentce rob^rober od) met 
csiiooerb forftønbljer tljet §om i tljet gamble teftamentæ 
mor met Bogljftaffroæ forfabt^et, derfor ffreff ©fjrt* 
ftug tnbtljet, men met (effmeftbljeff røft prebidlebl)e od) 
tøbljfaffblje tyet £om tilforn mor fdjrefftøetl) om Ijan* 
mæt, od) opioebi) tljen bog!) met tfje bt] fpenb'fjer, tøom 
f. §anff foo i en offrøenbaring Sfyoc* &♦ Stigl)e faa 
gtorbI)e apoftternæ od) met mottbl)e(tgl) prebicfen i 

mangl)æ bifpenff fenbfjabreff aff ©tfjenfe. 83 

tnattg^æ aar, tøufbtfje foldet tid tl)en forffefteblje ®§xU 
ftntn, od) Bettmfbtljetl) ntet fd)rtfften atfj Ijanb tt) or 
tfjen tøom lotnmæ fd)nlb§e od) betalæ for albfjce 
fønbfjer, Stfjettfje ftfjulblje od) anbljræ terbfjæ od) 
btx)eltgr)ce bcmbfjemenb Ijafftøe gtor bt efftfjer Styoftlernæ, 
een albaer efftfjer ti)en anb^en offroer alb tøerben, faa 
atl) oerb'fjet ^affbr)e alb titbl) od) fjuer ftebfj Blefftt>et 
tøeblj formebelff dfjrtftnæ prebtderæ, inbtill HjrijtaS 
r)affbe lotntnet anb^en ftnblje igljien, 

Sften tl)er apoftlernce fornomme [toer force paa 
ferbf)æ, atl) tl)er mbførblje fegl) mangljæ fafffæ pro> 
poeter od) f)anbtebi)e (Suangeturat tøreenltgl), £d)faa 
tf)en ftørfte part fabtr)e fegf) op emobl), od) tøilbljæ 
gfjternæ ganbffe fortrtydtfjet i gronbI)en, od) gafftøe tlje 
fatttgl)æ foer cebfjer od) forgtfftelfce for gobt grønbt 
greff: Xfya forføgI)ti)e tlje I)etxgl)æ ntenb tljen fibljfte 
od) eentgfte trøft, od) fd)refftøe oerbI)et met bog!)- 
ftafftøæ, paa tljet atl) fattigljæ tøitbljæ od) teræløfce 
d)riftnce, tøom tc!e fonblje foo tl)et tefftøenbl)eff oerb 
reen(tgl) atl) |øræ aff rebtffaffnæ c^rtfteltgt)æ prebtderæ, 
mobtt)e nogljerleb^eff bel)tetpæ fegl) met fobanæ bontce od) 
bøbljce bogI)ftafftøæ, Cdf) lefæ Itøemæ i t^ereff bøgl)er 
ti)et tøom tfje lonbfje ide foo atl) l)øræ t prebidæftoten- 
(Éeer tr)er aff ereti) fotmnet atl) fénangeliftemæ 
fdjrefftøe Sfjrtftt oerb od) gl)temtgl)er, od) tøotnmæ aff 
apoftiernæ fd)refftøe od) forfabtebI)e i tnobljeHgljæ od) 
foo fenbigljcebrefftøæ fummen od) meeutg^en paa tfje* 
reff d)rtftettgl) prebiden, tljet tob^e tfje djrtfhtæ men* 
neffe efftljer fegl) for ebt comment od) gfofce, tøont 
fdjulblje tøeræ tljem en tøtff ffaer od) forftanbtgfj tøblj* 

tt)br)titng 

6* 84 @bt fort cmtjroor ttfl 

toning paa tljen ganbffe Ijetiglj fdjrifft i tfjet gamble 
teftamentæ, faa atf) manb ingi)en anb^en tøbfytrjblmtng 
elb§er forflarelfæ fdjulblje Ijafftøe beljoff. 9?n eræ 
et^er^ Ijeltgljæ febljræ ^er fombnce, od) Ijafftøe tnb* 
gtfftoet^ almoraen at^ fdjrtfften rooræ faa tong, atl) 
tng^en !onb^e forftoen mlKjen Ijtøem tlje tøitblje op- 
labben* ttyer l)afftøe tl)t braffmetl) od) føleri) en igrjten^ 
men ftøtce od) ff tb^næ ' ffaernptøb^ce, tøom er trjereff 
memteffetigrjæ meentgr)er od) gobtjce tt)dæ, t)nabr) tr)e 
Ijafftøe brømpt om nabtjten trjet tjafftøe trje fd)reffrøet§ 
op om bagljen, faa atr) tt)e tjafftøe faretlj faa ønde- 
ligt) met f d)rtfften, atr) rjtøn nøtyæ !anb ftenbrjeff for 
ttjett tøom rjmn er, 3a trjer §om r)ttm fpegtjter fegrj 
i trjereff opttyffning od) røbr)tt)br)ntng, tr)a Renbt)er 
r)tøn fegl) et) ftelff, 3 tr)et trje rjaffme icfe tnbbrodetr) 
fd)rifftenff meentng od) bragt) et tr)ereff meentng robt)aff 
fd)rtfften, $D?en tnbførb trjereff meentng inbt fdjrifften, 
ocr) forgiffraett) od) for!rendt Ijinbrje met trjereff for- 
gifftettgt) od) forfrendttje meentng od) forftanb, .Spnildet 
(SfataS od) beffatøebrje i trje iøbrjiffe prefter oct) pro* 
poeter Sfa. $&«}♦ 

SErjerfor ffttmeff ettjer trjen tøbrjtrjbrjning, tøom 3)oc* 
tor borten £ntr)er gifftøer paa fctjrifften, faa ni) od) 
fietftmn, Sitr) i fig'tje, tjanb tjaffroer nn nrjff gtorbten, 
3a trjet troer tegr) med, ttjen fjom lengrje tjafftøer røe* 
ritt) frjgt) etbtjer æbtjt malmrbt od) SIbfrjnten, tjanmtm 
er tjonnig ide føbtjt, od) tbt rebt træ !anb tøell roerce 
frombt for trjen £om feer røtnbt tøbr), fétjnabr) i fee 
igrjtenmen tU formalet gtaff, ttja ftrtmeffettj albt 
gtjternce art) tjaffrøe trjen fjamme ferrtj £om glaffet 

tjafftøer, bifpenff fenb^æbreff aff Dtljenfe. 85 

fyafftøer, S), borten £ut§er$ tøbfjttjbfjnutg offtoer 
fdjrtfftfjen er ide faa nrj tøom f)tøn fitøneff et'fjer nt), 
|)anb l)anbfer fdjrifften i fegf) ftelff, od) tøbfjfegger 
fcfjrifft met fcfjrifft, tagger liaer od) forftattbljeligfj 
fcfjrifft od) tljer met tøbfjfegger tfje ftebfjer i fcfjrtfftett 
tøont ide eræ faa forftanbetigfjæ i fegf) ftelff, gtøbf) 
forftoer fegf) iaa ftelff bebft, faa tøeebf) iegl) od) i 
fanbfjeebf), atf) tf)et er faft trtjggeræ atf) Btyggæ paa 
grobj egf)nce oerb enb $aa tnemteffeff meening, od) ftoer 
fnoeræ tiH atf) finbf)æ paa rebt forftanb formebefff 
tfjem, enb aff menneffe gobt)e trjcfæ, ti) er btifftøer iegf) 
tuebt), od) labfjer fjtøer raabf)æ fegf) ftelff, tøom ide 
tøiff (abfjæ fegf) beftgfjæ, paa fibfjt egr)et ætøenttyer. 

Scbulle i od) merdtø, at\) ebuor djriftn« menne* 
fferff fambfuno er, t\)a beobe tbe git>ob cm 
famboreÆt i cfyriftenoommen, Cbij brøor gvsob er, 
t^er er famboreÆ t od) friob od) ingben ttruorecF t. 

£f)et er tøett fanbigf)en, djrtftnce menneffe Bebf)ce 
gtDbr) gfjiernæ om en famborbf) Kerltgr)eebr) od) fribfje^ 
figfj omgiertgl)elfce, tfjen bøn tøebfjer grobt) tfjem od), 
faa ati) tlje tøeeneff icfe inbf)enbt)rbeff mti fegl) fielff, 
men elffe fytott cmbfjræ, od) forfremme fjtøer anbf)ræ 
till tr)et bebfjftce, fortf)ij frtb^enff gtøbf) er fjoeff tfjent, 
£j)erfor brtøgf)er l)anb od) fibfjt rebtfje embebfjce od) 
ffaffer fribf) i frjnce, Odj tf)er tøom tfje bobfjce albeence 
i tøerben, tfja fdjulbfje manb tøeft f)nerden f)ørce bol- 
br)er elbfjer bangfj liiff efbfjer ttøibradt, tfjet eence 
gtøb$ baern forlig f)tf)eff tøell met ti) et anbfjet, %lu 
f)afftøer biefflen ocrjfaa frjnce tieneræ, eblanb I)nitcfe 

gtøbf) 86 @bt fortjmtjnjor ttfl . 

gtøbfj I)afftøer ftrøb od) forfpteb ftmæ bøern, 8iigl)e 
gom (titer eManb ^tooffæ tornce, gom (Salomon figner 
(£an* i}, ^om (ilter prigl)e nu ide I) tø er anbfree, 
men prigfjeff aff tornence, faa fonbfye od) gob^æ d)riftuæ 
menneffe forUg^eff od) foreeneff met fegli ftclff inbi)en* 
btjrbf^eff, Sogl) ntjb^e tije ide tl)er met tfjereff tøjfi)lb§, 
men offtøerfa(b!)eff oå) fortrtydeff aff tfjem gom tl)en 
d)rifte(igl) fambfmtb erce tøbI)uortI)eff rift od) frem- 
mebl)æ tøebl)* 

@obant Jjafftøer oå) tfjen t)erre &t)rtftu8 titforn 
forfiønbt od) ti(fagt føn I)e(igl)e Itrcfe oå) a(bt)æ §xn« 

So. x»t bl^eff (ebI)æmobI)æ, art) tfje fd)ufte foradtt)eff oct) for* 
fmoeff, ffienbtjeff od) tøbl)gieneff fraa fotdeff omgien* 
gt)e(fæ, §anb t)afftøer (offtøert) off fribt) od) tøfribtj, 
Mtjii frtbr) gifftøer tegl) ett)er (faffbt)e t)aub) ide gom 

s»- xini tt)enne tøerben gifftøer fribt), od) (abt)er ftynce (efftøce t 
ttjen tøbt)uorteff tøerb^igt) friit)eebr), prttff od) eræ od) 
roo(igt)eebl) i a(bt)ce mobtjce, Str)tj foban fribt) ^affroer 
iegt) ide fte(ff t)afft, tøerben tjafftøer foradt oct) for* 
t)abt megt) od) forftøtb megt) inbti( bøbt)en, faa fd^utCe 
i od) t) aff roe trengfefl i tøerben, tyflm i megl) fctjufte 
i t)afftøe fribt), faa att) fttgt)e gom tegt) tøifte megt) 
en mtlb od) b(iibt) fabler i t)t)mme(en, gom Iteenbr)e 
mtm tøffr)(bigt)eebt) oct) tøifbtje giøræ en goebt) eenbt)æ 
paa mtm gteutøore(fæ, faa fctjufte i. oå) t)afftøe en 
g(abt) oå) rootigt) fambtøittigtjeebt) met [toer inbtøor* 
tt)eff fribt) oct) T^tartcnff g(æbt)ce, efftt)ertt)ij i tøibt)e, 
att) i t)afftøe en rebtferbigt) fagt) att) farce met, oct) 
goo i foebt)fpor efftt)er et^er^ mefterce gom rebtt)ce 
gob^æ btfcipter bøer atl) giøræ, od) (iigl)e gom iegl) 

tjafftøer btfpetiff fenbtjæbreff aff Otljenfe. 87 

fyafftøer tt)eE orøernonbljet tøerben od) fibber paa mrm 
fabl)er3 I)øgl)re I)øenb i rttgljet, faa offmertDtnb^e i od) 
alb etl)er§ nøeblj. 

@ee tl)et er d)rtftnæ mennefferff frtbl) tøom goer æf«* &«« 
offroer atbl)ce menneffettgl) tander ftnb od) forftanb, * eor, ii 
Dd) enoer tl)en tob^ttJorteff rrtenneffe faa ltøutgl)eff od) 
trengl)eff met tl)en it)b^uort§eff tofrtb^ , eftercferæ od) 
fufbfommefigfjræ Bttfftt>er tjjen utbtøortfjeff menneffe 
met frjn frtbfeKglj od) rooftgl) famttritttgljeeblj frøffbfje* 
fntbl)e od) glabljførce f)iartl)e, £om f, ^3ouel ftgf)er ij 
Sot. t) od) £tj< 

Cl?erfor raaobce n?ij etber ycia (Lbrifti vpegbnæ, 
atb i ftyrcEe efftber etbers yoberfte maÆt famb* 
oreÆt i cbriftenoommen, od) ftiller tfyen UtnorecEt 
aff gom i ^affwc for benober, tbtj tfyen er iÆe 
aff grøob gom 6. pouel fd)rtffvt>er obenbarligt). 

3 gtfftøe raabf) tøont en banb§emanb, atl) totj 
fcfyntle fttjrdæ famBbrecft, faa møgljet tøcnt t Id or madt 
er, tl)et tøtfle tøij od) gf)temæ giørce: Segl) formobl)er 
od), atl) tl)enne atmott) I)er t ttuborg I) aff toer tcfe 
nogfjen ttøtbracft for I)enbl)er, tljet fanb tfyem tngljen 
betøufæ offroer anet jrtefl od) fatibr)eebr; r Xfye tienæ 
en fottglje od) I)erre, I)an3 naabæ er roeft medttgl) 
nogl) tid atl) frtj tl)em for offtøertøolb, tl)efflugl)eftæ 
od)faa atl) ftraffæ tl)em, tfier tøom tl)e labfje fegl) tcfe 
tfyer ttøtyæ met, 2Bore%t faa, atf) t^e ooræ fegl) 
abl), tøom ^t)næ ftøobiffce bønbljer gtorbfye om lij elbl)er 
ttij aar moblj, brøblje tf)e ftrcfer od) Kofter od) fjerre* 
flobt nebl)er, morce tl)e føn rebtl)æ ftøornce I)errce od) 

førfte 88 @bt fort ant]xvox tili 

fjørfte tøft)btgfjæ for t nogtjen rebfyæitgf) o tf) djrifteftgl) 
c© o befafltngf), offtuerrr)elbibr)e tlje nogijen manb paa liiff 
elbr)er goebj emobi) rebt od) fer)reffnæ tanbglogf), elbfjer 
i nogljer mobr^e giorb^e nogljen ntanb ttogljen roførm 
od) tfjer offtøer ety rotlbI)e ftoo Jjarmmn tiH tebtljæ for 
ttl6ørltgl)æ bomeræ, tfja mobtl)e i figrjæ atlj tfje ^affbfje 
trøtbracft for fyenbfyer* %lu ftaa tlje ecfon ronbljer 
prebtcføftolen od) tjøræ tttt I)nabl) manb roitl figijæ 
tfyem for, ftgljeff tljem rebt for, tl)a eretr) Bebft rl)e 
taglje troo paaetf), ftgljeff tl)em od) rorebt, tlja moo 
tlje labfjetl) farce. 

3de fd)afl §elbr)er nogl)en (roeræ fegl) roen etbljer 
ronen) fonbfje fonrmæ fram met ftMtgl) berottffntng, od) 
ftglje, atfc) rot] (Ijutltfe i falblje fortobnæ monctæ od) 
Sutfjerffæ prebtcferce) Ijaffroe lerbt nogljet enbtl)en ttbr)t 
elbfjer møgfjet lønlig!) efbfjer obenbaræ, gom fonbf)e i 
nogf)en mobf)e roeræ tifl ttøtbractt elbfjer rultjbrjeifæ, 
txabft albljce rooræ ftenbfjce att; tfje gaa fram od) be= 
rottfe offetf) offtøer* 

£)tøt ffylbfje i off tfja faa tøbfjen albt fftell at§ 
roij jtutblje fjafftøæ trotbracft for fjenbfjer? 3 giøræ 
roebf) off, ttgfje gom rotfftøen gtorbf)e rt>ebrj laemet 
ttjer t)anb tøtlbf)e ceb^ett), tf)er l)anb fonbf)e tele faa 
anbf)en trtbgcmg eXbr)er orfagf)æ ttfetl), tfja faffbfje fjanb, 
atf) tfjet gtorbfje roanbfjet fftbf)et for ijcmnuttu SSStj 
giøræ tefe anbf)et enb rotj talæ cd) troo grøb^ oerb 
ocr) erotgfje fanbfjeebf), atf) tl)e tagfje ir)et ttH meftrjcfce 
gom gamme fanbf)eebfj er emobf), tr;er maa rotj tnb- 
tfjet om, Cd) t^er gom i rottfe nit labf)æ etr)er trjefæ, 
atr) i tr)erfor rjaffroe rebt nogl) emobf) off, tt)a flat 

ett)er^ bifpenff fenbhæ&reff aff ©ttjenfe. 89 

etl)er3 ttytfæ togf) fet)Xce etfjer, tøom Ijttm Ijafftøer alb 
tttbfj gtoerbt, O tf) ettere tørebt ffat fmbljeff bobfjæ 
for gnblj od) menneffæ, G?fftl)ertf)tj tøij tabfye etfjer 
bliffroe tl)e tøom i eræ, om i tøitte tcfe tøeræ anbljer- 
lebljeff, Puerto trroæ elbljer fetybi)æ et^er etbl)er nogljlæ 
aff et'fjerS, 

Sften tab^e i et^er otfj eforeenff trjtfæ, atlj btj 
forfirtybfje off fielff met fob an til) troo roij taglje roebt 
etfjer tøabl)fprøerbt, faa taler off tilt met rebtljæ, for* 
fjører tl)em tøom i) aff tø e inbføerbt foban lerbom, fin* 
bfjeff tljereff ffylb i fanbljeebl), faa ftraffer tljem txU 
oørligl) otfj bel)otbr)er rebt: ^ no W % r °^ f at10 ' 
Ijeebl) paa t^ereff ftbl)e r atl) t^e fjafftøe rebt paa atl) 
ftaa, faa labber tl)em togfj befjotbljæ rebt, od) triner itfe 
albtt)o I)arbt emobl) Brobben, t^et lanb giøræ etr)er tønbt i 
fob'r)en. 2Btt(e i itfe tøeræ toeb^ fanbtjeebl), faa blifftøe i 
tøebf) Ijtøabf) etl)er løfter, ©d) tønbljer off atl) btifftøæ 
tøebf) tl)en troo £om tøij fonbl)e forfaræ atl) tøeræ 
trrjggeft: SD^oo i et) giøræ tljen naabfjæ met off, tøom 
l)ebmjie $ongI)er trjrtfer od) følbaner giøre met tljereff 
tønbl)erfabtl)æ, ©tf) labt}ce off blifftøe tøebl) ti) en troo 
£om off løfter paa lo or egl)en ffabl)æ od) fromæ, 3 
fcfjntte icfe Berce tøor btyrnæ, l)ner fdjatf giøræ regien- 
ffab for fegf) fielff. 

SWen eretr; faa, atr) i roiHe attøortigl) l)affne eenbljæ 
paa tljenne ttøibratft, at§ i odt) tøij lonbljæ giøræ ebt, 
faa tagger bogt) i f)oenb, ftnberer od) legger Ijiernen t 
btøbl), 33rtøgl)er tilt gtøbl)etigl) tøiif§eeb| nogI)læ aff 
tl)e mangfjæ brjbbæ tantfer otfj gronbI)etfer , |om i 

I)afftøe 90 (Sbt lort cmtfrøor M 

I)affrøe brtøgr)t I)er tid, ttfl offroerfløbI)etigl) tøelbljæ 
od) roerb^enff I)otømoebI), Od) fyanbter fdjrtfftett met 
en teen od) etynfotbigl) meening, faa atl) i teb^æ od) 
ranbfagl)æ efft^er fanbl)eebl), |)nabl) i)etbl)er I)ron er 
etl)er met efbfyer emob^ 3U)er tøom i t^ettfe ide roitte 
giørce, men btiffroe rooracftigbæ i etl)er$ I)ornactebrje 
finb, od) ftoelæ paa etljerS ftoeræ macft od) roefb!)ce, 
gambed febI)tt)on od) mangl)æ framfarnæ febljrce, trja 
Mtfftøér etl)er togl) tnbtljet tfjeff bebl)ræ, tøed moo i 
forføræ fatttgl)æ eenfotbigljæ l)iartl)er framij tøom i 
tjaffue giorbt Ijeer tid, Od) beljotbljæ tljem i t^ereff 
falffe troo od) meening fjotn icfe eræ fcfjreffnce i litff* 
jenff bogl), Od) taypæ Moobljet aff tøommæ, Ijnitcfø 
gitél) roid æræ met martrjrff froonce, Stten i fanb> 
rjeebf) forbebfjræ i etiker tnbljtet t^er met, fole! troo 
etfjer tnbtljet tljeff bebl)ræ atl) i faræ faa met tøoib, 
tted fonblje i trroce mangl)æ bføbfyce od) frøcftacftigl)æ 
menneffe tid atfj ftgfjæ met monbfyen I)roabI) tøom i 
roide Ijafftøe fagt, men aff Ijiartl)et bel)øibl)e tl)e togl) 
en ronb gronb tid etl)er. 3 I)affne tengfyæ roerit^ 
I)otbI)et for en roiiffmanb !ieræ I)erre, @eer tid atl} 
i tøeræ nn roiiff i t^enne fagl), tl)et gietbl)er I)eer 
reebtetigl), §tøo fegl) §eer robi forfømmer, I)anb for- 
fømmer atb frjn roelfaerbt gnb I)tefyæ od) forfee off 
c® *« atbrjæ, $men 

é^ff^e i od) nog,l?en trøiflfl om flamme m>iora<f t, 
tl?a fdjriflfrøer off tl?et Hil, tt?a tvtlle xv\\ giffive 
etfyer fooanæ d)rifteligt?# frøor, atl? i fdmlle al- 
oelff fangne atl? røiotK? aff wor fcbriffrøelf« Ijrøor 
effttyer etl?er boer att? reotf?# fegl?, faa franfft atl? i 

røtlle bifpcnff fenbtjæbreff aff Ottjenfe. 91 

røtlle bliffive Qobfyot d)riftn# menneffe Øom fabtyv 
od) fordomer fyaffive xoexitl) for etfyer 

3ngl)en [toer ttøifft Ijafftøe ivx\ \)tx paa, tyd for* 
ftoo i toeCC aff tljeffæ forfd)reffne oerb, tljerfor T^afftue 
Xox\ od) tde et^er^ fdjrifftøetfæ ftoerltg^ beljoff tl)er 
tøbi: Wflexx tøitbl)e i I)ietpce tid, ati) fjamme ttot- 
bracft mobtI)e tøorbI)æ minbljre, t^er tt)ttb^e it)tj 
gl)iernæ bebl^æ etiker om, 2ttl) i \vxtbx)t icfe giørce %t 
Ijetiglje féuangetio foban mobljftanbljetfæ tøom i nu 
giøre, Sften fietff prebicfæ féuaugetium, oå) fficfce fo* 
bcmce btøeligl)æ menb t e%r§ fticft fjom fonblje tøerce 
ffidetigljæ tilt atl) teræ od) ftmbl)erttmfæ fattig!) for* 
btinbtjet atmotø rebt i fatigljeeb^ \vtt). 2J)a rotib^e 
tt)t| ide atbeeneftæ bttfftøæ gob^ce d)riftnæ, Wflexx od)* 
faa etl)er§ ttybigfyæ bøern, faMjæ et^er tit foetl), od) 
beftenbtjce etl)er for en oenbfjetiglj fabfjer od) rebtffaffen 
djriften ^3tfp aff gub^ naabfyce- 

■Mim ati) tøij \å)nlbx)t tøerce tiigl)e tøom febl)ræ 
od) foretbI)rce (laffroe xvtxxtl) for off, tl)et fonbI)e tøt] 
tcfe tebtl)æ etl)er, %l)t !onbI)e ^affroe tnerittj faft be* 
b^rce enb tøij tøibfyce aff, enbtogl) tl)e tøore i mang^æ 
tøitbfaretfer , grub^ foublje betøoræ i)x)xxæ ii] menb 
tøffabbæ i en gtoenbtje itb, tøom tøtj tefæ 3)an* iij, 
§)\vx fci)utbl)e I)anb tf)a ide lonb^e I)otM)æ en djrifte* 
ttgl) troo tøntigl) i en menneffeff l)iartl)e ronb^er mang^ce 
tøitbfaretfer? §)anb giør mangljce tønbl)ertigl)æ gier* 
nigger offruer tøor forftanb. Éltn f)tøabl) tl)e tøore 
nu, ttjet befatte rr>ij gtøbl) atbmedtifte x)t)xx bxjbbe 
^iartfjeffoerce, od) tøifte ptabt ingl)en toubI)e bfyggæ paa 
tt)em, %)hxx paa tx)et tefftøenblje oerb gom gtøbl) ^affruer 

naabl)e* 92 (Sbt fort atttfwor ttfi 

naabl)e(igl) fenb off, tfjet ffoffer off icfe noer albljæ 
creaturæ ffoffe oå) ferjle off, gtøbl) ijafftøer od) icfe be* 
fadet off atij ftydæ tuoræ forfebfjræ, $ften fegl) od) 
ftbfjt oerb, 3a ÉljrifhtS beboer off fjabfjæ fabler od) 
mobber føfter od) Brobuer od) befadæ %m alb roføctæ, 
for enb tøtj fdjutblje giøræ tljem tid midij etbljer 
ftydce tljennum effter od) fortabljce guangeftuut. 

SEIjer (BfjripuS prebicfeb^e Sucmgeftum for iøbl)emæ, 
tl)e tøom tlja trobfye paa et§, albt trobfjæ tl)e anbl)er* 
tebl)eff enb flerftæ parten aff tl)ereff foreibI)emæ Ijaffbfje 
troetf)« Sften tljer I)ebl)nigi)euæ bteffrøe Mbtl)æ, tfja 
trobfje tl)e tøbl)en nogljet ej:empef, t^ereff febi)ræ od) 
foretbI)emæ Ijaffbfye btjrdet^ fteen od) ftocf od) toifte 
tibl)t aff gtoblj od) faft mtnb^re aff Sfyrtfto: £Dm tfye 
tøttblje I)affroe feebt tid tl)ereff forelb^ernæ, od) rebt 
fegl) effQer tl)em, noer fd)uft>I)e tf;e tlja l)affroe lomtnet 
tid djriftefigl) troo? 
siet. niti 8ttgl)e tøom gtøbjj loeblj nu I)ebl)mgl)enæ faræ føn 
odl uni egl)en retyfæ inbtid Eljriftug loem i liøty od) btoebl), 
faa Ijafftøer I)anb od) nu labljt off bliffmce i forbftn* 
bl)etfæ nog^en tttbl), fortøj tøij togI)e icfe faa tøerbe* 
»j **«fc «i tigl) od) tacfnemmeiigl) mobl) I)annum tøom tøtj fdjulblje 
fjafftøe gioerbt, $ln labber gtøbl) off I)ørce fibl)t oerb, 
od) Beboer off troo tl)er paa, tfjer tøom tøij tøenbi)e 
off nu om od) fpøriæ tøoræ foretbljerøæ om tljet er 
fanbigl)en gtøbl) figner, om tlje I)afftøe troetl) ti) er paa, 
tl)a giøre tøtj I)annum en ftin cerce, dttty erj tl)a faa 
møgl)et atl) tøtj tøide giøræ tl)em feelffaff? od) icfe 
fortfjtj gtøbl) figner faa, men tfjem tid tøidij troo 

fiigfje btfpettff fertbbæbreff off Ot^enfe. 93 

tiigl)e gom tl)e troeblje* Sftety net) Borbt tl)et, rut} 
B,affroe en fafteræ groenb atl) ftaa paa, grøbl) for^ 
mebetff fibl)t oerb roiifer off en rebl)ce tøety til Iføm* 
metff, §)røer goo friibljt fram abfy en, od) taglje fegl) ? u - »« 
rooræ atl) fjanb feer fegl) ide titBagI)æ, gom Sotff 
I)røftrn gioerblje, etbf)er$ goer rjanb roiffeligl) i mørdæ 
i feng, 

Xfyette er tl)et gom iegl) nn paa tljenne tiibl) 
Ijafftøer atl) fmorce tit etljerg Breff mrjn fieræ I)erre, 
£)d) foroe iegljetf) tnøgfjet gln'cntæ, atf) i togljetl) tid tacfæ c© |«] 
met megl) fattigfye djriftne manb, om t()et lanb no? 
gfjertebfyeff faa ffiee* Sften off tø er db tmgf> er mtyn 
tybfmtrjgl)e fierligl) Bøn tid etr)er , atl) i tcfe tøeræ for 
fnaer tilt atl) bømæ før enb i fee etfjer ro ed for, 
Beraabl)er etl)er met gtøbl), od) Beboer l)annnm om 
naabl)æ od) rebt forftanb, tefer tljenne fd)riffnetfæ 
tøbl)en atb tøitb tøanfeenbl)eff Bobfjæ etljerS od) mrm 
perfon, tiiglje gom i tøifte l)nerden l)tøo tljer fjaffbtje 
fd)refftøetl) en, elbljer Ijtøem Ijtøn er tidfd)refftøen, od) 
Ijafftøer rebtftnbigl) acft paa oerbenæ i fegfj fietff alV- 
eeneftæ: «f)nabl) r)er fabtl)eff paa Betøiiffning i tl)enne 
føtyæ fdjrifft, Beptidtl)er tegl) megl) for etl)er od) Bjtøer 
manb atl) ftøtbgiøræ lønligt) od) offtøenbaræ el)nor 
gom tl)et effeff aff megl): £)å) ti) er gom i tøide 
fenbl)æ megl) ettere tøenligl) lebljæBreff !)iibl) tilt 2Bi< 
Borg, t§a roid tegl) gl)iernæ lommæ tid Dttl)enfæ tid 
etl)er, od) met monb^en forltaræ tl)effæ articHer rjbfjer- 
meræ, enb iegl) nn lanb fd)rifftøe met foo oerb. §er 
xmt etr)er grubl) Befadenbt)eff paa tf)enne tiibl), @d)reff- 

roetf) 94 (Sbt fort cmtfrøor tM btfpettff fenbfyæbreff aff Otijenfe. 

tt>et^ i SBtborg førfte fønbag!) t 2Ibuent 2Iar efftljer 
Sljrtftt metmeffeltgl) føb^eft SKStøbuj* ^^ @- ^ouet dto: rig 
Sr gubl) met off, §)tøo 
tøifl tøeræ off emobl)? £^7 ^renbtljet t 2Bt6orgI) aff megl) §an$ 

2Bingart!)ener. grtbagl) efftljer 

liørmøff 2Inno bomttti 

#, ®. #. æ. ax sl ^ ya . ^ 

(o c5 

SJ ■ ■ ls_ 

3^ ' &Xo S?tuir tiT tbtn faiffte 
oc btfbrt'Cteltge buDer* 

uttfning fom tector $)o= 
røett fcreff tit Sftaabtt 

t) $øBem>ffn Om tljen 
^am'ftiffe 2Reffe, 

§mtff Sljauføn 

3eg formaner eber Hære Brøbre, 
att t Ijaffue aet paa tl)em, fom 
met inbføre menige ebt oc anft- 
øbt fjoff tljen lærbom, fom t) Ijaff* 
ue nu lærb, oc totger fra tf)em, 
SØfø faabanne ttcene ide tijen 
tjerre 3efu Eljrifto, Hften tverts 
egen Bug, oc met fmtgrenbe ta- 
le oc herlige orbt Bebraglje tfje 
enfolbtge menmflerff ^tærter* Ti : f$ 

cFnS &% Stfl Sæfemt 

|3et?e cfyriftetige £æfere. %n Bog fom Hector 

^orøet l)affner nm tabt nrjligen fcbgoit om tneffen. 

t^er ^affuer ieg fnareb Ijannom til. litge tit Ijalfft aar 

fiben, men att famme fnar er itfe ubfommet aff 

^renbtertibt tfjer Ijaffne bæret atffitlige forebringe 

til, oc effter t^t att tiiben er nn faart, tl)a 

laber teg allene fcbgaa tljen anben part t>baff 

min Bog, fom ttyber Beftmberltge paa 

tneffen, oc forlpllber tfyen førfte, 

inbtift ^renteren ^affuer Bebre 

tiibt, faa trifl teg tog od) 

faa labe tljen mett tljet 

førfte øbgaa, ttmber tljeff 

bære ©nb mett tig, $ff 

figøpenljaffn tøff* 

nerbagen effter 

Redige Sre^ 

fblbigljegS 

fønbag 

mbrø 
K fjen antren Ueell 

@røar tid tfjett gørftc 

C Om Ueffen maa Mig ett offer, odj rj 
^uab mening Ijrm maa fatbtø offer 'Sg fornnbrer tnt^et tljer paa Sector $o^ 
roetl att tl)u eftlj tfjtne terjningté menb faa 
'tr)ro + ocrj paagrtber off affer førft obj t^tne 
artidef. fom tfyem lugger meft magt uppaa, 
trjj tr;et fnnbe oære til fare, att een ftor fart aff 
Ijine meffeprefter, mottlje aff fobanne tiibenbe (fom 
^ørt^ aff ro or prebiden) Begrjnbe att Bære mifloffne tit 
meffenS rjeftigtjeb, faa att tr)tne Samtider fcrjnlle om* 
fetjer ide faa bagi} tegninge tit tfjerté ftidtebe ttjiennefte, 
oc renten morte tljer mett forminbffté. B'aabe for 
t^ennom oc tig @aa rjiefy faft tit att fntbfomme 
fcrjrifften £)iere. $iij. oc ftørd t^em t) tr)ert^ onbfcrjaB, 
att mobett fadber ide $aa trjem, att ingen aff ti) em 
oenber feg om fra fin onbfcrjaB* men føer rejern inb t) 
Btinbfjebfenø affgrunb xnhtil tr)e met tig Bliffne fom 
@oboma oc ©omorra. i tl)eff. ij. att tlje maa atttib 
forfrjflbe tr)ert^ frjnber, faa tenge gnbj orebe fommer 
tit fntbe Baabe offner ti) em oc tig amen, om i oifle 
ide anbertebté l)affuet 

C Sften fanbetig tf; et giffner meg atfom ftørft 
imber att tl)u oitt orfage oc forftare trjennom, tl)er 

fom 

7 98 @uor til Hector ^otøeftg 

font % ere albedo oorfagefige* oc ingelnnbe ftaa til 
att forftare, tljn t)i(t gøre %m reene« %r fom aE 
[51 ni uerben fenber ti)em ffibne, 

(Siger tyu att tjje ^affue icfe giort Sfteffen til ett 
ntytt offer for teffnenbté oc bøbe til fimb| fortabelfe? 
O ©nb giffne tl)et faa toore, at tye bore offytbige 
tljer tibi, fmor gierne t)ilbe ieg I^affne lingett tljennom 
$aa eljnor ftor ftam ieg ffuHe ^affue tfjer aff, SRen 
tl)eff rocer tfjet er altomegett fant, Oc tf)eff ftøre ffam 
^affner t^u tytx aff, att ttø faa ffammetige løtytljer 
off, t) een oBenoare fag, ®iære bannemanb ftg tneg 
bog ^næben tljet alntinbelige orbt er fontntett? Wi for 
^ner Sfteffe tl)er fige$, ffat løfeS een ftæl aff ffterfttb, 
oc en eblanbt tT^e leffnenbe fommer fra forbømmetfenS 
ftatt til fatigl)eb, 3cte ^affne ferlinger førft bictebet, 
alt er tyet Jommeb fra paffnenS prebttfere oc aff 
fcreffne oøger i paffnen§ riige. %ty fom nn ^affue 
fcreffnitt oc prebicfttt tyet, monne tye ide l)otbe meffen 
for ett offer? Oc faaban een gobt gerning fom fnnne 
afflcette ftmben? $iære I)nab monne tye Ijaffue meent 
met tye opftonbenbe Sfteffer liff3 meffer zz Oc enb 
l)tme pngeprebicfere tl)er I)affne faa megett fagt om tye 
ficele fom ffnlbe I)affne obenoaret feg oc oegerib faa 
mange Sfteffer, tya Innbe tye Bliffne løfbe t)baff pinen, 
®iorbe tye i(fe Ueffen til een ftjttbe oob? 3a bane* 
manbt ia, giør tu ontt tube tyet røoer feg oeft ficetff, 
tyet er alt faa røittertigt t!§et ftaar tete til att ffinle 
efier orfage* 

C S^er fom tyu oc mide ftge att tyet er ffeebt 
toben paffnenS oc pretatemeS m'btffao oc famBttytfe, tya 

Ijaffner falffe oc Ddjriflelige tmberuiiffmng. 99 

l)affuer tljet oc ety rjeller nogen beftanbt, Stljrj tl)eu 
ftore roenbetige rente oc rugbom, font tlje T^affue røb* 
taget for Steffen, oc enb nn baglige tage om Ijmt 
Bikubes tf)em, ti) en røber tljerté mening oc giffner tit> 
!enbe rjuor ' fore tl)e rjotbe meffen, |)uor tebis Innbe 
trje ettere met faa trtyg een famutttigtjebt faa rjaffue 
tagett oc annammebt folies etyebom, oben trje meente 
att giøre tr)em ft)Hift ttjer fore met faabanne meffer 
3cfe rjaffbe tl)e i)etter fnnbett nogen faa taaktigl) 
eKer gantetig, att tlje Ijaffbe faa gaaitt tit oc antnorbitt 
fit go£ tit fremmebe menb£ I)enber for faabanne mef* 
fer, met mtynbre enb tlje Ijaffbe tilforn ocerib faa mt* 
beruiifte, att tlje ffnfle Ijaffutt rjietp tl)er aff rjooff gnb 
Skabe rj teffne oc bøbt. %$u met t^ne tiige maa 
ftge l)uab t) trille, fom rj oc t>et gøre, att fotl Ijaffue 
ftictett faabanne meffer for een ©ub£ tienefte, @nbt 
tit toff, oc ide for nogen tljeriS egen nrjtte tit tiiff 
od) ficet, SDjet maa tl)u fige en anben, 3eg fcebt fceber 
3a forfaring tærer meg anbett, Siben Gmangettum er 
Bteffuit prebtcfibt T^eer oc anben ftæbtø, oc @ub£ 
naabe oc fatigljebt toffuté (Sfyrtfltt foff for (Efjrifti 
roerffyt oc fortiennefte, om tl)e trille etters fette faft 
tro oc titb tl)er tit, oben all egen roerfftytb oc for* 
tiennefte, SEIja ære tlje Meffne faa rouittige tit gobe 
gerninger, tiige fom trjem erj tmrbe att giøre got, 
Oc tfjet er fortet %t ftgtS tljennom att % pulte 
giøre got ©nb tit toff od) tuttet Begere tljer fore, 3a 
trjet er triift ide forbi trjet ftgtø tljem erj nog, rot) 
fcaabe tocfe oc truge oc funbe tcfe enbog lomme tt)er 
langt met, att manbt roitbe giøre ©ubt toff mebt tlje 

fanbe 

7* 100 @uor tit lector ^otøeflS 

fanbe tofXtge gobe gerninger @om tøty ftartigen Beuttfe 
aff fcrtfften, att I)anb tjaffner fetffner Bnbett, oc I)an- 
nom er oetbe^agetige, |)nar (ebiS ffnUe tt)e t^a ^affue 
labet feg kfnige, Oc giffnett faa [tor rente tit att 
I)otbe faabanne Sfteffer, oben tl)e Ijaffbe oentt feg no* 
gett t^er aff, oc t^e I)affbl)e oæribt anbertebiS tcerbe 
att ttene feg fatig^eb tl)er mei 

C %i)tt giffner meg [tort t)nber at tu I)er t>bt 
tntt orfage paffnen, I)efft forbi t)anb orfager feg ide 
fetffoer Sften oknBare Mer meffen fetff tit offer, S)e 
cefeb\ Sftiffamm (£a, ^emiciofnS, 3a faabantt ett offer 
^nitlibt I)anb fttnber att giøre for t§e affbøbe, ibibem 
«jJ (Sa* (£nm creatnra Oc ruj* q* ij* cap, Stntme befnnc* 
tornm figer ©regorin& att tlfye affbøbe menmffté ficele 
lunbe tøfté oc fries for % offringe font prefteme gøre 
for t^ennom, @ee fiere ?♦ ^3onet, eftl) tl)n faa faare 
oitbigl) t) %nne fag, att t^n ide iritt efter lanbt for= 
ftaa tl)effe orb Xfya forftaa tøt) tI)ennom tog. gub 
Ijaffne tooff, att tl)et er paffnen$ mening effter orbenS 
ttybetfe* at tljen nteffe font figté for t^e bøbe, fd)at 
oære en gob gerning oc ett tecfetigt offer, font offrté 
oc fenbis op ty l^tmmetin tit gnb, I)nitcfet I)an fc^aH 
anamnte for en oeberleg oc Betatning for T^ueff fantme 
fiete ere gnbt fdjr/lbige, oc tabe %nnom faa tr)er ntett 
obaff fitt fengfiL fere er tljet ett ntytt offer anbet enb 
%t font (S^riftu^ fieEnff offrebe etter ety? tl§a font 
igen oc ftg nteg fytt 

C Oc I)nab mit ieg tebe efft^er itb t) affeit men 
guffet orenber* I)affne tøi erj t^en rtyggetøffe canon 
tøeeb ^aanben, fom Mer meffen ett offer? Oc faabant 

tit falffe oc t»cf)rifteHge tmberuiifmttg. 101 

ttt offer fom fdjat fnnbe afflette fynben <Btaax tyex 
et) faa førft tj Se igitnr? att meffepreften beber gnb 
oeb 3efnm Sljttftum, att '{jan toti oetfigne tyt gafftoer 
font tjan t^er Ijaffner for feg, tyt ffencfe oc % oBe- 
fmittebe Ijefltge offer, oc tabe tljem ocere feg tacfnem* 
metige, Ijutfcfe Ijcm faa offrer for %n menige d)riften 
fircfe De ftrar tytx effter figer Ijan, att 1)cm offrer 
tyet foffutS offer for afle ttjennom fom ftaa tyex om 
Irtng. oc atte tfyerté, til tr)exi^ ftetø fortøffning. paa 
tytt fjaab att tl)e maa tøorbe fatige oc fnnbe 

C §nab eftljn barn? eller oc rutlttju gambte mund; 
gøre off afle tit Børn? Sad ide tljer paffuen. carbt* 
nater ♦ 33ifper. pr efter o c muncfe. o c tyvv fettff mett 
atte tyt tytnnt meffe fige, oc fatte Ijenbe ttt toftigt 
offer for fotcfet- fom tnett tyxtxx tit fietff fortøffning, 
paa tjuitfet tyt tøett maa t|aabi§ att btifftte fatige oc 
fnnbe Sljer fom tljet icfe enb nn er bteffuet tfjet fanbe 
facramente, ^nitlet (£f)riftug tjagbe inbfficfct, feg tit een 
aminbetfe efftfjer fin bøh r $aa Ijmlfet manb ffntfe be= 
tencfe tyd offer fom I) an off rebe for atte tøore ftjnber, 
megl)et minbre fanb tljet tya tøære ett offer for famme 
fynber Oc tytx fom tfyenne odjriftetige canon Ijaffbe 
ide mere faabant tya motte tyvt enb begtynbe att 
forfetyret met tljet befte fom tyu tørft bog tigenet gøre, 
forttji tyvt oeebft tuet at tøort raab (fom tyvt nn tøn= 
beruiifer) figer icfe meffe etter teeff tiibt canonem 
offuer, 

C <&aa er tljet nn fortetigen beuiift, Baabe met 
fc^riffnetfe oc ffiet, att meffen tjaffner tøæret Ijotbet oc 
acteb for ttt ntytt offer, oc een nt) ftynbebob, fom fdjat 

fnnbe 102 ©uor til lector $ottetI§ 

fmtbe offrtS for teffiienbtø oc bobt Oc Ijaffne ide 
tfjen Ijefltge ftrdiS rette forftanbere tøæret fjøffne^menbt 
tfjer fore, tf)a fjaffuer bieffnefen f)efnebi3 førfte oc for* 
ftanbere gtorbt tljtt, formtbbefff gerige oc fpffmobige 
paffuer oc paptfter, paa tfjet att 3efn Sfjrtftt rene oc 
btjrebar Mob motte træbté ouber føbber, oc tf) et f)ef* 
figfje enangefinnt motte fftitbis bnber benden Oc tljet 
jamme fttt paafnnb oiffbe l)an nu gerne ptjrdfe for* 
ntibbeffff teg oc tljtue fuge Sfjer fore I; af f fiefff fiuget 
fom ti) tø fatibt Møt)eftge bære befenbt, att tfjn ftger 
tf) et att bære bor obenbare løgn oc ffafdfjeb, biet oc 
paafnnb Sften t) ret fanbljeb er teg rett gfab tf)er oeb 
aff mitt fjierte, at teg f)afftter f)ort tf) et orb aff teg, 
at tfjtt ftger (om tfjin mening er enb cmberlebis) att 
nteffen er intl)et ntjt offer efter fynbebob, tljet er trjtne 
prefter ocf) mmtefe (fjtteff patrone tf)u acter att ocere 
mett tf)enne tf)in jcriffneffe) aff er meft tmber øgne 
Ocf) enb bog tf)u tf)ien tf)emtom t) tljenne jag, tl)a 
tf) ten tfjtt tf)ennom bog tøtrofig oc fortten tfbe aff 
tfiennom tf) et tfju foer tf) er fore 

C Saa taar ieg ide nu oeb (gnb Ijaffue tof) 
at tmtage meg met nogen benifning. at nteffen er 
TO ide dt nrjtt offer eller fmtbebob gfftertfjt Vift £ec* 
tor ^3otøef ftaar tf)et feffftøer tif entobt paffnen 
oc affe paptfftjfe SWeffe prefter O t) Sfteffeprefter 
f)øør ?. ^3orøef§ bom offtter eberS meffe Ijanb for* 
bømer affe tf)e meffer fom ftgtg for nogett offer 
tif ftjttbe bobt, Sntfjen faber nu alle eberS meffer 
Mifftte forbømbe, eller lærer anberfebtø Sttt ftge 

meffe falffe oc bdjrtfleftge tmberuttfning. 103 

meffe oc met anben mening ttji i ere fatne onber & 
^onetø bom. 

C 2)og beniifer & ^oroet feg meftertig at Innne 
brage oc ffinbe ff øbett, effter fom bteeft oc btytie figer 
tit, I)an fficfer feg ftott fom en øgtere oc (fom fyanff 
banffe tate ttyber) en ffremptere pteger oc bør att giøre, 
§anb Imercfen dit ftmneff att tiæne 33aat tit futbe, 
oc icfe jetter lanb I)anb tiene ©nb fom ^annom bnrbe, 
fyanb gør bog fit fotf faa meget tit ditte, at Ijanb lafler 
meffen ttt offer, bobe emobt Sfyrtftt orbt oc tnbfett, 
oc jjanb taber faare itbe mebt off fattige menb, ftoxbi 
roi ditte ttyet ide faa forftaa oc tro, oben afl Srtfteftg 
oc ffettig beuifning. 

C O titt papiftiffe creatnr fmo Ijaffuer giffnit teg 
tfyen briftigfyeb att tn tørft faa rnnbetige raabe offner 
©nb, oc ©nbg btyre ©nbbommetige gerninger, Oc 
lalle t^ennom roebt anbet naffn, enb ©nbt ^affner 
fetff giffnit tljennom, beftmbertige faabanne fom betegne 
een fornanbting t) ttjertS artt oc mebgiffne nature, 
Stigen retferbige 3tbam Ijanb gaff icfe enb ttjen mrjttfte 
foget naffn tl)er finger tj dæberiibt, før enb ©nbt gaff 
|amtom ortoff oc befatning iljer tit, £mr) bierffner 
tl)n teg tl)a tit att giffne Steffen anbet naffn enb 
fom KljrtjiuS I)affner fetff giffnit I)enne, Oc mebt 
jamme naffn fornanbter oc forfrencfer tl)u meffenff 
rettlje brngfy oc mebgiffne artt oc embebe enb bog ti)u 
ditt ide fimneff tljet att giøre. 

C %\)tt er tjo faft oc rorrjggettgt, att ®nb r)affuer 
altxh inbfficfeb fine <8acramenter Ijooff fttt liflige orb 
tit att befttjrcfe oc ftabfefte menniffene \) troen $aa 

famme 104 @uor til iector $on>efl8 

famme gub£ orbt, att menniffene tnotte ^affue een 
bierffrjeb oc briiftetfe aff fobanne robuortig tægen, att 
fortabe feg tljeff tybermere paa trjet fom gub Ijafuer 
loffuett oc titfagt ®aa att manb fMbe bruglje tfjett^ 
nom til fietff nøtte oc troens forbebring, oc ide rift 
noget offer fom ffutbe offrte gub (^aa gaff gub 2tbam 
oc £)eua ffinbfiortter, icfe $aa tljet att ttje ffutlbe 
giiffue eder faa rjannom tr)ennom igen, men bruge tr)en* 
nom tift een aminbetfe, att alle brøbe ffutle nu oære 
tittgiffne oc att gub ffutfe oiffetige roitfe tjotbe ttjennom 
trjet tøffte fom l)an tjagbe titfagt ttjennom om ttjen 
titlommenbe f retfere 

C £iige tljet famme forftaa rot) oc om SftotjeS 
regrobuge $brar)am$ omffiærelfe ©ebeonS fæt, met 
alle anbre faabanne tægn fom gub gaff atffidige r) 
tljet gamble teftamente fitt atffillige fold, for een roiff 
betegning . oc fanb anuiiffning til tt)en naabe oc tjietp 
t)an t)agbe ttjennom tilfagt met fitt oiffe oc fanbe orb 

C 3 famme maabe Ijaffuer oc faa gub rj tfyt nt) 
teftamente, formibbelff ro or tjerre 3efum (£r)riftum tteft 
boben, inbffidet ttjette Retlige tjøffuerbige facramente 
Sefu (Sfjrtftt Retlige legomme oc blob, ronber brøb oc 
roiin, til dt fanbt panbt oc roiff gub£ penning, att 
t)t) maa trtyggetige fortabe off tt)er paa, att djrtftt blob 
f!al afftoo oor ftjnb, oc tjaffue trjer mett een ftynttg 
rjufommetfe oc aminbetfe, tilt att Betende oc ibelige 
betrådte, att (St)riftu3 tjaffuer ttjer fore totb høh f paa 
tljet rot) motte oorbe frjnben quiit, faa fom ifraetø 
fotl baare treffler i tljertS flæber, oc fcrefne bog* 
ftaffue for tljerté aufigte, {ma tl)et tr)e fcutte ide for* 

gløme folffc oc Ddjrijleltge mibcnminuig. 105 

gløme gub$ Bub <Baa font løberne tjaffbe nu rj trjet 
gamBfe teftamente (met (juitdet gub fjagbe Beffebet 
tfjem tr)et Sananeiffe lanb for een timelig roefger* 
rung) omffæretfen tit eet trrjgt tcegn, oc ibelig paa* c® o 
minbeife paa gnbg orb (Saa fjaffuer oc SfjriftuS t)or 
frelfere BeBrefuet off rj fin enbelige afffeb, eet nrjtt te- 
ftamente, fom Itjber om een aanbelig tøelgerning, fom 
er alle ftjnberS fortabelfe, oc enig fielff fatigtjeb, oc 
tyet famme Beffebne Breeff, oc BeBreffuebe go£ fjaffner 
r)cm Befægleb oc ftabfefl, mett ttjette fitt eget (egomme 
oc Btob rj facramentet, faa att tfjenue meffe fom tøtj 
nn tale om er ide anbett enb tt)tffe orb, fom ttjbe om 
tyet Sr)rtftt teftamente mett tyet ttlrjengenbe facra- 
mente £d) tfjer tjotbe tøtj tyet fore, oben tyu lanbt 
met (Srjrifti egne orb Beniife anbet, tijennom mille rotj 
gerne fjøre 

C (£aa ffriffuer ©. $ouet effter enangetifterne 
om ttjenne fag, om tyen famme natt ttjenne rjerre 
SefuS Bteff paagreBen, tya tog tjan Brøb, tacfebe gub, 
fian Brøbet oc fagbe, tager Ijæben oc æber, tyette er 
mitt tegomme fom brrjbe^ for ebtjer, tytt giører rj min 
rjulømmetfe Sefltgefte tog r)an oc latden tr)er nattuo* 
ren t>or giort, oc fagbe, tfjenne Md er eet nrjtt tefta* 
mente rj mitt Btob, tfjet gører faa offte fom rj briden 
rj min tjufommeife (eller meg tit een aminbe(fe) 3Tt)er 
fore £aa tiibt fom rj æbe tr)ette Brøb oc briefe 
ttjenne Md, tya forlrjnber fjerrenS bøb inbtit r)an 
lommer 

C <See lære 8, ^3onet tfjer ftaar eocrj een Har 
forftanbetig te$t, tyu tøørft oc ide roeeb att fige, att 

fiun 106 ©uor. tit lector ^ovotU 

Ijun er feta Ijul oc brjb, att firtfen« forftanbere maa 
rjer til oc gøre gtofe offner I^enbe Sfjrtftug tal eod) 
tefe et enefte orb entljen lønlige eller obenbare om 
noget offer, tefe giffner Ijan Ijelber noger orfage, ent^en 
liben eller ftoor, att manb lanb ntett noget jM giøre 
tjer eet offer aff tyllen Ijan ftger ttøenne gange, att 
tørj fftttfe gøre Ijannom tyet til een aminbelfe @ee 
Kere S. ^|3onell, een aminbelfe oc een offring, tyenx 
f!il eocfj meget att 3a paa tyet att tye\\e meffeoffer 
jMbe eoå) ptatt ingen fyintmet fjaffue aff Ijannom, tlja 
beber I)an, att manb flat gøre Ijattnom tyet til een 
aminbelfe, ide nogen beftyttberlig tiib eller fteb, men 
altib oc l)uer fteb, faa tiibt oc faa offte font tye roille 
æbe o c briefe I) er aff 

C 51nbet e^empet Ijaffne tør; oc tefe fyelber aff tye 
Redige apoftle tj tyen ^eKige ffrifft, att tye anbertebiS 
giorbe enb liige faa Wften tyet <3. 5lnber§ ffat tøo 
rjaffne taleb om eet lam tljer I)an offrebe (fom ty)® 
figer forfanbt) tyet fanb oeet faa oære, oc faa fanb 
tyet tøære att tl^et er I)annom paabicteb, lige fom an* 
bet meer Wflen eI)nortebi3 tyet om er, tya I)ofber ieg 
tig eod) faa meget att tøiibe, att tyet fom noger ar- 
tiéfet ftaar Xj tuiilffmaal efler trette, I^annom bør att 
beniifté mett roiffere gnbt3 roitnefb^rb, enb tyette fjaf- 
ner mett ftg Men faa reet tøamtittig giør tyn teg 
felff, mett egen felff roiCie, oc brager faa til fammen 
alt tyet tyet frjtbe roil, fortet teg brøfter fanb beniif* 
ning @om ffnde oc frtnbe gelbe noget, $aa tyet tyu 
eoå) motte oc ^oCCe tl)ine fornnter, oc tilljengere tj eet 
falft oc forfengeligt I)aab 9?aar tye fee att teg fattig 

eoå) faljfe oc odmfteUge tmberutifmttg. 107 

eodj icfe orb oc fritmobtge tale ffltm tljer font ieg 
roore ttøbt til (font ieg icfe er) att anantme tfje famnte 
orb for ©. 2tttberft$ orb, tfja tntnge tfje mig bog 
icfe til, att Ijotbe meffen for eet offer Wien ieg mil 
nro icfe forlenge min ffrtffnetfe ttjer mett, ieg roitt ide 
føre meg felff mtøbt noget trette c-ppaa, tt)er fom tegl) 
rjaffner ti) et icfe fcefjoff, ieg r)affuer ffrifft att fictr)e 
met, ttjer faare gelber fjer ingen fabeler, etter romife 
Ijiftorier emo bt 

C Dd) icfe attene ty apofteterff tiibt Bteeff meffen 
faa tjolben, mett een reen mening!) efftljer Sljrtftt csta 
inbfett, men oc lang tiib fitben fjoff tfjerts effterleff* 
uere %\\m apofteltffe menbt oc rjeUige 33ifper faa att 
tfje l)olbe meffen ganffe enfolbelige, tl)et albernoefte tfje 
fnnbe effterfølge ct)rtftt ereutpet 

C Wen @. SacoB fom roor een Befficfet Bifcop 
rj £)iernfafem, I)an lagbe roppaa att manb ffntte fæ^e 
pater nofter, før enb manb lefte (Sljrifti orb om tefta- 
mentet, oc tljer mett ffnlbe tljet oære giort, fom ©re- 
gorin3 felff Bær rotttne om, oc flarltg Beffreffnet ftaar 
in (£t)romct^ mnnbi, faa Bleff tt)et oc Ijntbet fnlb nær 
r) Ijnnbrebe aar, inbtitt manb ffreff gnb£ aar criij, 
tf)a lagbe 2Iteranber tfjen førfte til £mi pribie qnam 
pateretnr $eeb $ aar tfyer effter, paalagbe @irtn3 
tf)en førfte att futttge 3anctn$ Sltter r aar tljer eff* 
ter lagbe £§etefpI)ora3 ^aa r att manb frntte ftnnge 
©loria in ercetfté beo, et in terra par, IjominiBnS 
Bona uotnntaS, lige faa møget font tljet ftaar r) fcriff* 
ten. £n. ij, oc att enangeltnm ffntte tæfi§ £om nn 
ffeer 33eeb cc. aar tljer effter, tljer manb ffreff gnb§ 

aar 108 @uor tit rector ^otoeflg 

aar ccc^rtitj S^a paatagbe !>D?arcu3 att manb fcufte 
(tunge Erebo effter euangetinm, paa tljet tl)en [tore 
letten tnotte nebtrtydiS fom 2trrm8 Ijagbe mpførb 

C @ee feta enfotbetige tyolbté tljette ttteffe embebe 
vaafa før oc ftben ttteer enb cccc, aar effter ©fjrtftt 
opfaretfe, effter Ijanff egen mbfftcf, tnet fobanne rette 
gubefige teffninge oc toffange, obbragne aff ffrtfften, 
t^er fotcf Innbe faa gubettg^eb aff (&aa at ntanb tmfte 
tuttet aff noget offer att ftge t) meffen Wflzn Eljrtfhte 
ntenneffe t)ørbe oc brugbe Ijenbe, tit at tøpuecfe gube- 
ftgljeb oc ftørcfe tfjroen ty feg Wfltn ftben tljer ntanb 
ffreff gnb§ aar ccccrltttj« lom £eo tljen førfte oc bie* 
ttdt eet ftyefe aff canon, oc Mebe I^enbe eet helligt 
offer, oc eet tøbefmittet Ijojita §art at rL aax tc)er 
efftljer lom ©etafiuS met fttt* te igitur, od) een ftoor 
part aff %tt ganfle canon ©regoriuS tfyen trebte 
tagbe oc fitt tljer tit, tljer manb ffreff gnb^ aar 
bcc$:ruij< fom aftt ti) ette Uartig en ftaar flreff nett in 
Eljronicté mnnbi, oc fafciento temporum tljeriff egne bø* 
ger, oc alt fiben ijaffue tlje tembret oc bøgt paa 
Ijenbe, tljen ene effter tljen anben, inbtit tlje ftnge 
giortt Ijenbe tit Hige fligt eet offer fom tlje mile 
Ijaffue cjenbe r att tlje mett Ijenbe motte fifle tit feg 
gob^ oc gobe bage, oc all oerbfen§ ære, fom oc faa 
er ffeet, men aff foban een bfornumftig metferb, fom 
Ijenbté opføninge Ijaffue Ijafft mett Ijenbe, er Ijun 
Heffnen faa itbe faren, att Ijun flad nøtye ftaa tit att 
fjtefpe, eljuor Ijun Ijaffuer mange tæger, fjenbté gamble 
fiuge tøtfl aitt tøorbe Ijenbe tljen røiffe bøh 

C <&aa fatjfe oc Ddjrifteftge »nberimfmitg. 109 

<C @aa roeer tyu oc feta nu flittig tit at Ijtefye 
ttjenne tljtn arme fiuge nteffe $ære £. ^3ouel reeb 
ttgl) paa tørtljer oc fpibferii, brid oc fmøretfe, giff 
I)enbe een purga£ om I)un Ijaffner ont fy fin Bug, 
lab ffue I^enbté tøanb, l>un tøør mære forgiffuen, Be* 
fee I)enbi§ mebian, oc føl f)inbe§ pntff zc 

<C 51 $ære & ^oueH teeg ide tljin gierne for 
faare fy Btøb, oc tag teg ide altyo [tort forgeffuté 
arBeibe til, paa tljenne meffe %tt tyu roitle faft ar* 
Beibe tyex $aa, att Ijtm ffat bære eet offer, tfiet 
Btiffuer tig bift forgeffuté !£I)et enefte orb Eljriftug 
fiiger, tyex I) cm Mber ^enbe een f>u!ommetfe oc amin* 
belfe, tyet Bliffber biffeligen I)enbi§ bøh, ttotG tljer 
intfjet paa £)c tyu inblegger mer delig ftoor ffam Ijooff 
forftanbige fold tyex met att tyu ficter faa aftuorlige 
paa faa merdelig een artidel, oc ide een finbe fræffuer 
tyeu Redige ffrifft til roitnefBfyrb, paa tye mange orb, 
font tyu faa ^abffeligen bbfjriir emob flår oc oBenBare 
ffrifft $ben alenefte 9fteld}igebec()g offer, Ijuitlet tyu 
figer at bære een fignrlig Betegnelfe til tyette facra* c« m 
mentelig offer, aff ftoor groff raforftanb oc roforfaren* 
^eb, fom ieg fcaft mel roiife teg, tyet førfte tyu font- 
mer igen tr)er met faa att tyu ffatt fornømme, att ieg 
beeb noget meer enb ieg Ijaffuer fnet aff £ntl)er§ Bø* 
ger, oc tyex fom tfiet oc faa more fom tyu figer, tya 
lanb tyu bog intyett Bebiife tyex met, effter @. 2lu* 
gnftini orb oc tilftanbelf e , ftgura tttr)tl proBat 3a 
ffrtfften er ide gob att faa til att Befefte ntenniffelige 
tande oc paafmtb mett, I)etft tye fom ere rognbetige, 

fortet 110 Swor til iector ^orøefls 

fortfjt fanbljeb tøit ide gerne tøære løgnene patron, 
toben tljet Btiffiøer I?enbe til BngBib 

C 2ltt tfju oc tjttte gerne Befjielpe teg ntet tlje 
Bønner fom gøri3 t) nteffen (font tljn føger oc leber 
^ atte Ijul oc tøetye effter Ijietp, tøben ti) er fom tfju 
atenefte fcnlle lebe) tl;et Ijielper tig oc plat tnt^et 
Xi)x ii)tx er [tort ffeel oc tønberf!eb emeflom nteffen i) 
feg felff, oc tf)e Bønner tfjer gøri§ entljen faare etter 
Bag nteffen, eller tyd er ntaaflee altfantmen eenff for 
tig, fortet all ti) en r)attbe£f ffeer ftmber eet aff preften, 
tfjen ftnnb l>an ftaar iførb o c Befleb ntet nteffeferl oc 
fjagel oc Irjtøffene Brenbe :c 

C yjlett tfjen maabe maa roor pater nofter oå) 
faa MtS eet offer, oc een ftoor IjooB aff banib^ pfat^ 
nter ntet alle gnbelige Bønner, font ty ntet t)ierten$ 
Begering fenbe tøp t) Ijimmelin, tlje Mt8 oc offere i) 
fcriften pfat 1. oc qt SEefligefte oc faa taffigetfe* loff 
oc priff fom orj giffne gnb. pfat $K$ 2§er aff er 
tyd oc lommet att eenfolbige fold offre tl)eri§ Bønner 
paa nt) igen, naar fom tl)t ^affue tøbBebet, oc ii)d 
offer ftraffer ieg ide, gnb giiffne off fin aanb fom off 
faa !nnbe (ære att Bebe, att tøore Bønner oc ta& 
figelfe motte Btiffne eet fanbt offer for gnb, faa Beber 
(£f)riftn3 off oc altiib offre, ide atenefte meffeprefter, 
men oc atte, menb oc qninbe, ttmge oc gamBte fom 
lenbe fig att Ijaffne gnbj naabe oc I^ietp Be^off $ftn 
gøre tfjiffe Bønner ingen meffe, til meffeprefteme felff 
att fftybe (£fftertl)i t§e Mc fobanne leffning oc fang 
eet§ officinm oc icfe meffe, naar teftamenten$ orb 
Brngté tt)er xdt robi, oc facramentet icfe otyeff £c 

faa fatffe oc udjrtfteltge tmberuiifntng. 111 

faet pXetg^e tjiine tjøgtifige prelater (fom ide fige ah 
minbetige meffe) att tage Bogen for feg oc Bebe tt)e 
Bønner fom læfis t) ttjen bagiff meffe, fortin' tt)e ere 
ttfe Beqnemme til att fige meffe, bore nn Bønnerne 
meffen ttja morte tr)e oc røeei figi§ att tjaffne fagt 
meffe 

<D (Siler maa meet jlee ttjn ui(t att famme Bønner 
met teftamentin§ orb oc facramentet ffntfe mære et 
offer ttjet ene mett ttjet anbet til fammen, oc ide ttjet 
ene for oben ttjet anbet ferbetté 3 fjnab ieg maa 
tjøre, tt)en arme Irande meffe maa loffnet att tjnn 
tjaner foet faaban een patron, t)nor millbe t)nn efterø 
tjane Bleffnet for ttjeffe t)aarbe oc brtiftetige Snttjeraner, 
fom nn forftørre alt roerben 

C 9?et) lære £. $onet forBlinbe off ide faa aU 
betiS tjotber tt)n tjonb for øgnene oc feer ide off, ot) 
fee fiigenell teg £fut tilftaar mig eocr) tt)ette mett 
mange orb t) ttjin Bog, at meffen er inbffidet aff 
3efn djrifto %lu meet ttja flat tr)n eoct) tage meffen 
for tr)e Blote orb fom (£t)riftn§ taibt om tljette nt) 
teftamente, mett tr)et tjellige facramente fom tjan inb* 
flideb tmber famme orb £rji t)an giorbe tr)er inttjet 
mere aff ttjet anbett er aCtf ammen fiiben tidlommet 

C 9?ro fMtr)ro eocr) enttjen r)ottbr)e ir)efBe 3efn 
(£tjrifti orbt) mett (Sacramentet for een frottblommen l 5 © mi 
tneffe, etter oc fiige (Sjrtftt gerning att mære ofntb* 
lommen, §nitdett ieg ide formober aff tig, oben tt)n 
gaar afttjo faare fra oibbet @ft ttjn oc faa flet offner* 
giffnen, att tt)n milt tt)et t)etber tidabe, enb tim finde 
finbté for een løgnere, tt)a fører ieg ttjin egen lirde* 

long 112 euor tit rector ^otoetts 

tong emobt teg, be confecra. btfi i. tyet font teftamen- 
tenS orb Mi§ atfenefte meffen, men anbre fjaffne lagt 
alt tyet anbre til (figer globen) for een prtybetfe oc 
Ijøtygttftgljeb, fjuor Be^ag^er teg tyet & ^3onelI 

C Oc Ijuab tøittfyn fuge, att meffen tagtø for 
Bønner oc att fatnmen naar Ijnn latttø ett offer? 
3eg ffttber meg til meffen felff, taU oc preften noger 
ttibt om offer, før enb att f)an lommer ab acttonem 
(gom tfje ftge) tljer I) an Begtntber att fyanbie Brøb oc 
tøiin? Begtynber §an et) tya oc faa ftrar att tøffte 
latd oc btfcf tøp mett tøiin oc Brøb, odj Beber att 
tyet maa oorbe gnb et tecfettgt offer? 

<C Oc Ijuor fore Ijeber tfjet tya etters actto meer 
enb tit forne? fcben fortet att meffepreften flat tya 
Begtynbe fin gerning, oc gaa til fin l^ebertige offring 
3a reett ftray før enb l§an tttyer, tya tegner ^an tømt 
oc Brøb met lorff oc Beber gnb, att I)an bit tterbiS 
tit att gøre tfjet offer oetfignet, anflreffnet, madtigt, 
ffeHigt, oc tedetigt, att tyet maa tøorbe 3efn (S^rtftt 
Retlige legomme oc Btob $anb manb ide tf) er t)øre, 
^nab tyet Mis offer ty meffen, tya er tyet aityo ftoor 
groftjeb 23røb oc tøiin laller t)an offer, oc faa Beber 
Ijan att tyet famme offer maa borbe ^annom tit 
(Erifti tegomme oc Btob, oc fiben laller l§an tfjet 
famme atter igen eet offer, oc figer ftray t) tye nefte 
orb, effter Ijatt Ijaffoer tvtytt Brøb oc tøiin, att l)an 
offrer gnbj maieftat, aff fiine egne fliende oc gaffner 
eet reent offer, eet Retligt offer, oc eet bBefmittet offer 
tfjet enige itiffs Ijeflige Brøb, oc tfjen enige faltgljeft 
latd, oc t) tfje famme orb, Betegner Ijan Baabe tyet 

tøtibe fatffe oc bcfyrtfteUge tmberuiifmng. 113 

roiibe Brøb odj roiin, mett forff fom Kjatt giør tljer 
offner 3de tatt r)an %r om nogre Bønner etter teff- 
rung font fjanb leff entljen fya, før etter ftben, men 
mer mnnb oc r)onb roiifer r)an til tfjet fom r)an r)aff= 
uer paa aflterett for feg, oc latter tftet eet reent, tyU 
ligt oc uBefmittet offer jpuiifet fjern offrer ©nb# r)e* 
bertige maieftat aff gnbj egne ffende oc gaffner Xfyt 
famme filende oc gaffner ffntte iaa ocfaa roære noget, 
Ifyan flat eod) mene entreen roiin oc Brøb, fom fa« 
actebe tljet att rjaffne roæret tilfome, etter oc Sfjrtftt 
legomme oc Blob fom §an tfjror tyd nn att roære 
^3onel. nn rjnilfet trjn trøfter Beft att Berjietpe tig met, 
tt)a gaffner tfju eet offer tljer fom fyu ide roitte Jjaffuet, 
emobt tf)in egen ronbernitffning 

C @aa er nn tfjenne meffe tntrjet aminbetigt offer, 
fom t|u latter tljet, men eet nrjtt teftamente, fom 
(£l)riftn§ fetff latber rjenbe, met Ijmlfet ^an Beffeber off 
atte ftjnberg fortabetfe, formibbelff fitt btjre Blob oc 
offrjtbtge bøh ©c bit att ty fcntte tage tro bptyaa 
§<M§ orb, od) gerne anamme faaban ffiend oc gaffne, 
fom rjan faa tilBrjber off Oc ti) er til mett giffner 
i)an off fitt fjettige legomme oc Blob t) facramentrjet, 
ide att offre men att æbe, til een paaminbetfe oc 
ftrjrdetttøe obi t^roen til famme orb frnor roittfjn 
fya lomme tl)er til met, at giøre off eet offer ^er 
aff? efft^ert^i (£!)rifti orb Xt)be ide anberlebté, enb 
tager, æber oc briefer faa trjbe oc enangelifterni§ orb 
3efn3 tog Brøb, roelfignebe tl)et tadebc f Brøb tl)et oc 
antnorebe tljennom tyd £>an tog lalden talebe oc 
fil tljem Ijannom, faa brnde % attefammen tl)er af 

©re 
8 114 @uor til lector ^otøetfå 

(£re tl)er nogen orb eBlanbt, font ttybe paa noget offer 
efter Innbe libe nogen offers merMfe tl)a laber %r 
c« O leg Ijuer banff manb bønte yaa, font Ijafftter lerbt att 
tale eller forftaa banft maafl fénangetifterne flige icte 
eet finbe, att l)an bpXøfft^e tljet, 3a ide enb fiine 
øgne, fleet oc reet tog fyim, oc Bab tljennom tage, tcfe 
att tlje fcntfe offre, men att tl)e fcnlle æbe oc briefe, 
faa giorbe tlje oc (Seal nn tage, antnore, æbe oc 
briefe, tnercte faa megljet font att offre? fya offrebe 
(Sljriftø oc faa, t^er Ijan mettebe tlje mange fol! met 
liiben ftmfning Stljer ftaar oc, att !)an tog, tacfebe 
oc antnorebe bifetylene, tlja offrer t^u naar tto fibber 
tøeb een bannemanb^ Borb, naar I)an legger for teg 
oc Beber tig æbe oc briefe, oc tyto giør od) faa, maa 
tot) faa tage offer? t^a tøiHe tot) faa offer noct 

C Sften ljuab tøtl ieg lenge fcriffne I)er om, ieg 
I)agbe minbe fcriffnen Belpff, efft^er tl)ty £I)riftn$ tal 
fielff faa Uårlige I)er om, oc faller tT^ett een I)nfom* 
melfe eller een aminbelfe, tl§et ene orb l)olber ieg 
emobt alle tljtne bnøttelige oc torteløøffe fqnalber, met 
t^ine tøforftanbelige ftgnrer oc ttmtife faBnter, menni* 
ffeligl)e tancler oc tT^tne egne brømme, faa brøm nn 
friit Ijen Oc feet tig neber oc fcriff græfelige, fornare 
tig (fom fyu Ijaffuer giort I)er til) att tlju Brnger ide 
fcrifft, men flenbe oc foracte meg manbelig, t^xto oc 
Itytøg mefterlig, faa Bltffner tl)u afffyolben aff t^tne 
Sannider Oc faa Btiiffner tfrø Bog een mercfelig for- 
gtyltt Bog, om Ijmt er ellers ftoor, Sften I)er ftbber 
ieg oc liiber effter, l)nab tyvt lanbt ttyiage eller giøre 
]§er emob Oc Btyber tig trab£ met all tl)in fonft, oc 

giør faljfe oc odjrtfteltge tmbermifmng. 115 

giør tyxtt Befte, t^enue fterle foBerntnnr (tljette giører 

meg til een aminbetfe) fcat tage emob 

alle tljine fftøb, fføbe 

f§n teg o c 

tit bøø= 

bl)e* 

fémobt tljen papifiiffe nteffeoffer taler 

faa @. $Pott>cl til tlje $e6reer 

vofy tf) et j: capitteH 

C Sftet eet enefte offer (tljer Ijan offrebe feg 
fielffuer) Ijaffuer tø-os Ijerre 3efn§ Sljriftttg forljuerff* 
nebe atte ttiennont een fntbfontntetig oc enig ftynbfenS 
fortabetfe fom Ijellig giøris. tyet er reenfté oc afftljotS 
aff tljertS ft)nber$ roreentjeb Oc fortet I)nor faaban 
een ftynbfen§ fottabetfe er, tyet fanb atbetté intytt 
attbett offer ftaa igien for ftjnber 
CO?. $onet oc aUe papifter tillok faffnebe mett 

tig, I)nab fuarer tyvt §er tit? 
C (£ntl)en nect^er tljeffe font ere ®ubi$ egne orb efter 

atbetté offner giiffner eb^erg meffe offer 
C herder afte (S§rtfrne ntenneffe, tnercfer tyifåe orb, 
3 fcnfte entljen offner giffne tljet meffe offer, font 
papifter offre, oc giiffne ebljer enifte tit frib^ met 

Sefn S^riftt offer, offreb ttypaa forfen§ gaftie 
C jetter fctiffner eninbetige forbøntpte, nectenbté tljet 
enefte 3efn (Sijrtfti offer oc fortabenbté eb^er tit no* 
get auhett offer, teg attnorer eber feer feer tit, Ijnab 

r) giøre, ce ni 

(Snar 

8* 
116 @uor tit Hector ^orøefl§ 

gjuar till tøet ^uDet capittil 

£)m §etttgen§ paafalfc font fcrugiS ty 
røeffen: er fømmeligt etter oc et) »3eg foracter ide enfolbige menntfftrS en* 
"*)folbige meentng, Beftynberltge t|e font ide 
»ere fcleffne enb nn ret gmnbelige bnber* 
Jutifte i ret gnb# fanbfjeb at fyt ^affue til* 
flnget til ©nb^ ^elgene teffnenbe eller affbøbe, paa 
nogen forBøn t|e ftegere off tljem Ipff ©nb Sften bog 
Bltffner ieg fyoff tljet ieg tøeeb tipperft oc trtyggetigft at 
racere, faa raaber oc lærer ieg i)ner font bil ac% ntitt 
raab oc lerbom, att ntanb falber inb til I)annom felff, 
font aliting fjaffner t) I^eenbe, font I)affner Baabe ntagt 
oc rottfte til att I)telpe off £)å) att ieg giiffner faa* 
bant raab bb, oc BXtffuer felff tljer roeeb, t^er ^affner 
ieg [tort ffell oc reet til, Ijelft fortet t^ett Retlige 
fcrifft er ntin I)imntel t^er til Zty (£§riftn3 ®nb# 
føn Beber nteg icfe fenbe Bnb inb for nteg, nten gaa 
felff inb for ©nbg ntaieftatt oc fige, O ^aber tf)n 
felff font eftl) t) fymmdin, giiff off, forlab off, frelff 
off K 

C ©c faa tljer font bi ere faare Belabbe oc Be* 
fnaarbe ntet ftynber, att rot) griffne faare att briifte 
off inb til I)annom, tl)a Beber lian off att rot) ffnUe 
!ontme til Ijannom 3efn3 &I)rtftu8 §anb bil rocere roor 
mibbeler enteKom ©nb oc off, I) an bil leeffe oc beber* 
qnege off, faa att roty maa faa eet friit mob oc frit 

tilgang fcilffe oc ttcfyrifteltije tm&eruiifmng. 117 

tilgang til gnb faber fotmtbbelff fjamtont, oc frimobe* 
lige robe tøpp ty Ijimmettn tit fyattttdm, o faber faber 
Sfftertljt oty ere btefne IjanS fære børn, ntet S^rifto 
tøor lære brober, faa figer I)an off oc tit paa ©nb 
faber$ øegne, at fjan ffat gerne trille fjøre off, ttjer 
font oty bebe Ijannom om noget for Eljrtftt fftyfb 3a 
faa bønljørige giør I)an off I) off ©nb, at Ijan ftger* 
tol). pi tytt pat \åt tenger gtørté beljoff, att §an 
beber for off til faberen forttji faberen etffer off fietff, 
oc ntaa tøeet Xttbe off, om tøty etf!e Ijannom oc t^ro 
paa 3efnm Eljrtftum ©tøtbe ttjeffe orb noget tyoff tig 
8. ^3onet, tya ftnge tlju tøeet een anben mening ^er 
om enb tlju nn fjaffuer 

C S fanbljeb er tyet tøeeft faa, att ty ere fatbne 
ty gnbg tørebe, for ftynbfenS fftytb, faa att (&ub et) 
tøitte anfee off, før enb KJjrtftug 3efn§ ©ub oc men- 
ntffe, motte gaa emeftom ©nb oc off, oc tønbgietbe 
tljet tøom tøty Ijagbe brøt, Ijan er bteffnen tøor nteg* 
tere, oc fjaffner giort off tøfftyfbige met fin tøfftyfbeftgljeb, 
oc met fin I)eHigI)eb (jaffner Ijan giort off enige Ijefttge 
oc anfeenbe Ijoff ©nb, fom apoftettn figer tit t|e 
£)ebre, ca. y @aa figer @. tyoutt t. Simo, tj., att 
tya er een enifte ©nb, oc een enifte megtere emet- 
tom ®ub oc menneffen, fom er tym menniffe (Sr)rt- 
filtS 3efn§, fom gaff fig fetff tit een fortøffning for 
afte, J)annom Mir apofteten §eb* ittj. naaben§ t^rone, 
oc beber off gaa inbr) for fjannom met eet friit moob, 
paa tljet tøty maa finbe barmljiertigljeb oc naabe, naar 
tøty tjaffue tljet beljoff Siige faa figer oc ©♦ §)anff, x * 

iolj. 118 @uor til rector ^otocfis 

to§. tj* att tljer fom noget føuber aff off, tlja Ijaffue 
tei) een tatfmanbl) Ijoff ©ub fom er (St)rtftu3 3efu$ 

C £)d) I)uab roit ieg tøpteftte nogre faa ftyder aff 
fcriffteu, efft^ert^t ©ub oeuber att fin ftørfte ftiit %r 
c« mi tttC rj tl)en ganffe Retlige fcrifft, mett naabetige tøffte 
oc gtcebetige e^empter, att ^an fan giøre off ftyøue 
oc briftige, att roi) Innbe fortabe off paa ^annom oc 
roeubte off noget gott aff tjanuom fom alle tl)e od) 
gtøre, tljer rjaffue foet tr)en aattb, t)uitleu ©nb giffuer 
t^ennom fom r)an ^affuer obuatbt tit ftiue Børn, %n 
famme aanb tærer tl)em roeet att fire oc Bebe, oc attl) 
fette tI)ro oc tiibt tit ©ub gfortijt I)an lenber Beft 
tl)et fabertige tjierte, fom ©ub §affuer tit off, tl)er 
faare giør t^ett famme aanb t^ennom oc faa trtygge* 
attlj tlje roiibe feg roift att roære ©ub^ Børn, oc tl)er 
mett att roære ©ub§ arffuinge, oc ©§rtftt mettarff* 
ninge, aff Ijuitfett roibfcaff % Bfiffue faa frimobige, 
attl) tl)e tl)ørre trtjggetige tnbgaa for ©nb fetff oc 
Ireffue Ijamtom mett rjbmrjbig^eb oc ^eberfommetig^eb 
I)uab t^enuom fattig Bom ©♦ ^3ouet I)ertige for* 
!tarer 9^t)o. btij. oc tljen I)ettige prop^ete 3ad)aria3 
cap* rjj latter fortet tijeuue aanb fpiritum precum, 
tl)ett er een Bøneaanb fom off tærer att Bebe 

C %ty fom tcfe nu faa ere Begaffuebe aff ©nb, 
met foban een fri oc trtyg aanb, att % Innbe etter 
tl)ørre gaa frem fietff for ®nb f meu rjaffne eutljen een 
trettetig aanb (fom @. $ouet Mer t/enbe) !§uitlen 
t^euuom giør eet latt oc frfygtactigt §terte oc een arm* 
tøøff fyxo tit ®nb r oc ere ide mb m lomne faa rj 
Iqubffaff mett ©ub, att fyi lenbe T^anff fabertige fiub, 

oc faljfe oc »ftriftelige onbcruttfnui^. 119 

oc Ijiertetige gobe mitfie, font Ijan gerne otl Ijaffne tit 
tljennom SElje Ijaffne lueel t) rett fanbljeb, anbre rett* 
ferbtge memrijftrS forbeeb beljoff Ijoff ©nb @ff tljer * 
tlji tlje ^affue icfe foban een tljro eder Ijaab til ©tøb, 
att tfje futtbe fortabe feg paa Ijannom oc Ijanff mi- 
ffnnb, faa fmtbe tlje oc ide noget forljnerffne aff ©nb 
met tt)eri^ trjrotøffe bønner @om @. 3acob oc ftger 
Stljer fore Ijaffne tøty bef aftving aff ©nb djrifto, oc 
Ijanff apoftte, att bij fcutte Uhe for Ijner anbre Cc 
tfjen ene fcat tage tljen anben§ btjrbe paa feg, oc 
bære Ijenbe for ©nb faa tljrotige, ttige font fin egen, 
aff brobertig oc føftertig føtigljeb 

C Sftett att (Sancte ^onet bab anbre Sljriftne 
vnenneffe ^be for feg, att Ijan motte btiffne futb 
Ijerbig t) fin befatning, oc att tljet Retlige enangetinm 
motte faa fin frii Ijertige fremgang, enb bog Ijan Ijagbe 
fetf een fntblommen aanb, font ffaffebe roift een ftoor 
od) ftercf tljro oc Ijaab tit ©nb i) Ijannom, tit at 
forenerne aff ©nb Ijnab Ijan hab om, tljet giorbe Ijan 
aff tljen ftore begering oc ftercfe attraa fom Ijan Ijaffbe 
tift tljet Retlige enangetteml forfremmetfe, att tljet 
motte gaa for feg Sljen famme attxaa oc begering 
mitte Ijan oc faa gerne Ijafft t) Ijner man, fortlji Ijan 
faa att tljer more faa mange emobt, ttjer fore m'tbe 
Ijan oc gerne Ijaffne mange mett feg, fom mett ntanglje 
gnbetige bønner motte fnnbe forljinbre ftoor ©nbfe 
orb£ f ortrøcf etf e , fom ffebe aff mange iEfjt enbbog 
Ijanff tljro mor mectig oc ftoor tit ©nb, faa att Ijan 
Ijagbe met bteffnet attetve bønljørbt, r)agbe tljer oc icfe 
roæret flere Sfjrifftte menneffe tilt paa iorben, bog gaff 

tljet 120 @uor tit lector ^oroefls 

tyd tjamtom een ftoor fruntobtg^eb oc trøfteligt I)aa6, 
att rjan rjagbe fobanne flere til feg, tøom toore tfjet 
famme Begerenbté, oc rjan fortoeb [eg tljer til, att eff = 
tertr)t faa mange ftappebe {ma, tya ntotte trjennom 
tfjeff fnaere tøptabté (Sen friigeffmanb lanb tøet rjaffue 
tncmbtø rjierte ty feg fetff oc træbe briftelile frem 
emobt fiine fienbe, oc tmfte tntrjet paa fetyerninbning 
Sften feer r)an I)offnen ftoor oc fterc! paa fin ftibe, 
tya øgiff rjamtom oell mobet tljer aff, faa at rjan 
Bliffner faa møgett tijeff briiftere <&aa Bebrje oc roeel 
te mi tyt fmaa (Erjrifrne for ttje ftoore aff een lerlig til* 
Bøtyeligrjeb, fom een rjaffner tilt trjen anben (Som @. 
^3onet Bab tyt (Solioffer Bebrje for feg, oc ©♦ £nca§ 
fcriffner, aet £ij. att trjen |)ierofo{omitiffe lirde Bab 
for ©♦ ^3eber, tljer ^an fab ty fengfet, att t^e ffnlle 
ide mifte foban een apoftet, oc trjen tljiennefte ere roty 
alle Ijner anben pticttge, trjett fhmb roty leffne r)er paa 
iorben ty naaben3 tiib mett rjtøer anbre, oc fnnbe 
Baabe forargté oc forBebrté, tya fnnbe ror; rocere tøiffe 
tljer oppaa, att t)ore Bønner tø er bff tylle oc forrjnerffne 
noget Ijoff ©nb, tljer faare rjeber oc tljenne tiibt tljen 
ftnnb ror) Ijer leffne, naaben3 tiibt 

C Éfltxt r)uortebt^ fabt er mett tyt Retlige aff= 
gangne ®ub$ uenner, om tlje Bebe for off, tljet tøeeb 
®ub, fom aflting oeeb, trjet roeeb ieg roeel att rt)t) 
Ijaffne ingen Befalning aff @nb ty tljen Retlige fcrifft, 
att paaMe trjennom om nogen rjietp eller forBeeb, men 
faft mere Befaler @nb off, att rt)t) ffnlle tabe trjennom 
Betemme fom ere Borte oc affbøbe, oc intet Belømre 
off ttjer mett, Srjet lærer off trjet paraBet ty enangetio. 

In. falffe oc Ddjrijtelige tonbcruitfning. 121 

in, £t>j, at t|eti affbøbe gagarug motte intet ijaffue 
att Paffe ntet tfjen ruge mattb^ leffuenbe brøbre Cc 
faa ftger 21ngnftinn3 eet fteebt att tfjen ftuub rot) 
teffue Ijer t oerben tl)a maa tit) for^uerffue aff ©nb 
I)nab tot) begere, men effter tfjette liiff er ingen for* 
§nerffning 

C (Sr ti) et fanbt tl)a ftorbe rot) att tabe off nøt)e 
ntet tl)e leffnenbté forbeb, oc labe ©nb raabe for tlje 
bøbe (jan jjaffuer plabt inteb obenbaret off tljer om 
robt) fcrifften, Ijmlfett Ijan eod) roiffelig l)agbe giort, 
tt)er font ti) et faa oore, att tlje fcnfte bebe for off 
£Iji ttjen l)elltge proprere SlntoS figer eod) faa* ca. 
iij, att ©itb >giør platt intet met minbe enb ijan til=- 
forne fnnbgiør profeterne fim tljiennere Cc offner 
alting fcnUe tri eorfj rocere ronberniifte aff fcrifften, om 
rot) fcfnfte paafatte tfjennom om noget forbeb Xfy ©nb 
fjaffoer faa ftrengelige forbubet off (fom nn tilforn er 
berørbt ty tt)ett førfte beel) att tage off nogen fore ty 
©nb^ fag oben Ijnab bty tjaffue befatning paa aff ©nb 
%tyx fore maa tfjett ty fanb§ebt§ rocere een ftoor egen- 
ftnbig§eb aff eber ty papiftiffe fole!, oc beftynberlige aff 
tig oc trjtne Hige fom eod) bebre ffulle roiibe, att t) 
faa omhyggelige Ijolbe roeeb fobant menniffe paafnnb, 
t£)er t) fjnercfen Ijaffue rett jM eller fanb fcrifft paa, 
Ijuilfet t) giøre icfe faa møg^et ©nb^ gedigen til 
roiilbe, fom ty giøret paa tfjet, ty ffntte ide bliffne be* 
mercte for tlje fom r)affue faret mett noget anbet, enb 
tljett fom Ijaffner reet fartbtjeb ty feg, oc att eberS 
ftinctittbe canon maa bliffne tøpla bueret, SBee eber fom 

faa 122 @uor til iector ^ott?eE§ 

faa beftrttbe ®ub$ euige fanbl)eb, øaa tyd *} maa ht- 

fftitte eber§ egen tanbt oc menneffe paafunb 

C 2ttt tlju acter nu att beuiife tl)effe affbøbe 
^edtgenø forbeb met fcrifften, oc inbføre eet lutttnef* 
btyrb, aff tljen anben SRacfjabeiffe bog* cap, rb, tl)et 
giør tljtø (troor teg) ide aff faa groff tøanuttttgl)eb, 
att tt)u et) tøeebft bebre, men aff een øetlnillig for- 
trøbetigl)eb, od) inbtenb l)abff onbffaff, att tl)u m'tt 
ide bebre mtibe §)et) tt)u? teg fftmber meg mb til 
tpt egen famnttttg^eb oc tøtbffaff, att tty ffllafya- 
beiffe bøger ttjtemte ide tit att beniife nogen arttdet 
mett fom ftaar t) tuit oc trette £l)et tøeebft ttju tøefl 
(tt)er er teg tøiff øaa) tøben tl)u Ijaffuer gtømbt tl)et 
met tl)en ttib ttø glømbbe (fold til øiHie) att tljet 
©nb ffutle t) tig fjafftøe loff aff 

C $eebft tl)u tt)ett bog platt t<Æe r t^a lærer tl)en 
IjeHige boctor @. |)terommu§ teg ti) et fat prefatioue 
fnøer prouerbi. Stl)er fjan faa fcriffner eblanbt anbre 
orbt, Xfym IjeHige !irde (figer |ati) leeff tøeel tl)e 
rø Sttadjabeiffe bøger, men I)un regner tl)ennom ide 
eblanbt t^en Ijeftige canoniffe fcrifft, manb leeff tl)em 
øel fol! til tønbemiiffning oc forbebring Sften ide til 
att befreffte nogen lerbom fom er tøor d)itftettge tro 
anrørenbté, tyet er I)anff orb Oc tl)er fom tl)e tøore 
enbl) fnlb gilbe, tl)a laber ieg l)uer forftanbig cr)riften 
bømme tl)er paa, om foban een brøm fom 3uba3 
Sftad)abeu3 I)abe t) føffne, bør att bicte off een tu) 
artidell t} øor tro, fom Ifyaffuer ingen fcrifft mett feg 
entl)en før eller fiben liftet), ®cere £♦ brømmere, tøtj 
ere ide faa læte t) uor tro, att lul) fcnUe grnnbe 

foban falffc uc ncbrifteitge tmbenmjmttg. 123 

foban een artidil paa brøme allene Cc ide fjaffue tf; er 
attbet btbfcaf roppaa, D^ oiibe tøeet gub r)affue looff 
Ijroor langt brømé Bør at gielbe, brøm tlju elon faft 
rjen, oc teg ræbté tr)n brømer enb faa (enge, øc lærer 
anbre flere at brøme met tig, at rj omfeter oogne til- 
fammen op i I)elnebe 

C £rju ftger oc faa for tfjert anben Beniiffning, 
at tyvt ftnber mange flæber kj tljet gamBle teftamente, 
Ijroor Sfraelff Børn Beftebbe tj frjnb oc forgr) Begerebe 
aff @ub, art tf)e motte nrjbe 1 1) ert§ rjettige forfebre 
gott abt f oc oære anfeenbe for tfjerté ffrjlb Sære 8* 
$onel r)nor ml tfjn bog fjeben? gaar tfju plabt egern- 
men Bog oc leeff agerne? om tr)et enb faa more att 
fobanne e^empler Bleffne fnnbne rj ir) et gamBle tefta- 
mente oc enb t) ti) et rty met, r)uab trja? er tljet tr)a 
oel Beniift, at orj faiKe paafafte fjefltgen, oc Bebe 
trjennom Bebe for off? §nor neffnté r)er nogen paa- 
!alb eller forBeeb? 3a fortet t§n foracter meg faa 
rjøt)eltg, oc regner megr) faa faare libet at tube, frjer 
fore tal tyu faa oforfmnltge, o c ment at teg forftaar 
meg ide Beber, enb at teg fcal elon tage mange ftore 
orb for fterl Benifning 

C Xljtt Sfraelitiffe fold Babe ingen affbøbe for* 
febre Bebe for feg, ide Begerebe trje Ijefter att tujblje 
t^ennom got aht f men trje melt^e mel tt)ertg forelberne 
for ©nb, oc Babe Ijannom iljnlomme trjem, oc tf)er 
xmtt mtinte tl)e rjannom $aa trjen naabefnlbe løffte oc 
tett, met Intilfen l]an Ijagbe tilfagt trjem oc t§eri§ 
Børn naabe, fjiefy oc Biiftanb (£aa fagbe long Sa- 
lomon, it. paralippomenon. m. tr)er ^an r)agbe enb 

ftin 124 ©uor tti lectov ^omU 

fim bøn til ©nb, tyfmfom Sautb^ miffunbljeb, ide 
t)t(be Ijan tljer tnet nt)be fin faber§ gobI)eb noget gott 
abt f)off ©nb, ljanff egne orbt giffne langt anbet tit 
lenbe ty at tljen tange Bøøn, $?en tf) er fjern Ijagbe 
giorbt fin Bøøn, tlja paaminbte fjern ©nb paa tfen 
miffnnb font fjern f^agbe Beniift fjanff faber Sanib, 
tnet tfjen mt oc naabefigfje tøffte, om tfjet §uff 
Sanib^ føn fcnfte Btjgge, oc ®autbt§ euige riige font 
©nb tøttie ftabfefte SE fjer faore Beber long ^atomon, 
att ®nb fed tettefe paa tfjett Ijan fjaffner fagt, oc 
I) ofte fitt orb, paa ti) et att fjanff Bøøn tnaa Btitffne 
fjørbt £iige faa paaminbté ©nb tiibt oc offte aff fitt 
fotcf, att fjern ffat tencfe paa Wtxafyam Sfaac oc 3a* 
coB, tfjet er tefe anbet enb paa tfje orb font Ijan fjagbe 
titfagt tljem paa tfjeriff egne oegne oc tfjertS afffommté 
tøegne, Sfjer fore tøbtegger tfjen Redige propfjete ®a- 
niel cap + ir SEfjeffigefte £)anib ty pfafteren, fjnab me* 
ningen er ty fantnte orb, tfjer tfje Bebe ©nb for fitt 
egfjet naffnS fftytb, for fin egen priiff oc æriff fftytb, 
att fjan fed giøre tfjet etter tfjette, Sfjt tfjet er fjan* 
nont fetff een ære, att fjan joller fjnab fjan fjaffner 
toffnet, tfjet er oc tfjen ftørfte formaning manb lanb 
giøre tit dt menniffe, fjnab fige tit ©nb? Sfraeti* 
terne raifte beef etter fentte eocfj fjaffne oift tfjet, att 
tigefom gnb ftraffer icfe Barnet for faberen3 ftynb, oben 
tfjet ftynber oc faa, faa Ironer fjan oc icfe Barnet for 
faberens retferbigfjeb, men fjner fcat ntybe fit egfjet, faa 
terbe tfje aff proprierne 

C $or tfjen trebie Benifning inbfører tfjn concitinm 
©rangenfe (fjnttfet ieg fjafoer icfe feet) font fcat fjafne 

gifnet falffe oc Dtfirtftettge unberimfnmg. 125 

gifuet een bom offoer tfjem- tfjer foracte tljen tiennifte 

oc iljufommetfe tfjer gørtS Retlige martiribuS c® tf] 

C Sector fotoet teg men tlju fjaffixer een faart 
fjugfotnmeffe, gtømmer tim alle rebe tljet tlju r)affuer 
ty Ijettberne? Ijaffner tlju et) taget teg een arttdel faare 
fom Ityber om fjefligenS paafalb? oc fører nu fceuiiff* 
ntng mb, font (tyber emob tljennom ttjer foracte fytii* 
gen$ Imfommelfe, oc ide enb alle IjeftenS, men tfjerte 
fom fjaffue røitterlig§e fttb noget for een fanb troo$ 
fftilb eller Ijollber tljtø tljett for een ttennefte fom 
t§em gtørtø om t^e Bebe for off? 3eg meen tljet 
ffutle eod) tya faa fjebe, att tlje giorbe menniffene 
ttennefte, oc icfe rot) tljennom, tlju forftaar ide ttjine 
egne orb, 8* ^3ouel £ab tljette mære tig een ftnbe 
fagt Oc føør off ide tl)ett løgn tigere faa røffntbe^ 
lige paa 3eg ftger teg tyet fanbettge for min per* 
fone, oc tljefligefte mime mebarbetybere (faa møgett 
fom ett menntffe fanb lenbe tfjet anbet) att uty Ijuer* 
fen beføotte eller foracte ©nb} 1) elgene, eller tljen tit* 
børlige ttennefte oc iintfommetfe t^ennom gtørtS, fom 
tim tender oc ftger off yaa f bty roiibe (Qonb mære 
looff) faa roeetl Imab ære off bør att giøre tliennom, 
fom tim, el)uab tljet er Bebre, £8t) Iplle oc faa aff 
tljennom, maa øetl ffec) faft mere enb tyvt oc alle 
ifje ti) er robe faa faft, om ^e'Higenø btyrMfe, oc rjøqfte 
alfom meft met meffer, ttyuff, BiHeber oc foban ragelfe 
Ijetttgen til ære <2aa for bommer tijette ^paffnens raab 
tde off, om tljet faa ttjber fom tl)u fremfetter orbene 
2)og tr)er fom v 13affnen mett fitt raab tljet enb r)agbe 
giort, tfja Ijaffner fjan off tatere forbømøt oben ffeel 

oc 126 ©uor tit tector <$omU 

oc rett, tty tøiffe tot) tcfe enbog tøære toor rebelig 
fag tfjeff ftermer 

(C @aa laber teg nu ffce paa t§enne titbt tr)et 
t^jrø figer, att tljet er ide emob nogen oBenBare r)el- 
lig^e fdfjrtfft att Begere affgangne ^ettigenS Bøn, tfett 
er eod) t§en retlige fcrifft plabt inteb mett, ér £§et 
^§enbe emobt, tljet trille ty t)eH faa att fee, naar tyn 
fommer mett tt)'m lengre txactatt, tljer fyu tc& om, 
Wftm fom ty ffone tlje enfolbige tj ntange anbre maabe, 
faa offuerBcere tt)t) oc mer t§ennom fjer robi, om tljertff 
rofnlblommen^eb er faa ftoor, att tlje Innbe xcfe enb 
faa briftelige fortabe feg paa r)anff naabe, attl) tlje 
tøøre Bebi§ I)ietp aff rjannom aflenefte formibbelff 3e* 
fnm (£§rtftum, aff lang affnittbetfe f om t^ennom ^aff- 
ner affoenbt fra trjen rette grunb SDja labe ty fytxi* 
nom Bliffne t) t^ert^ enfolbige mening oc Bel)ietpe feg 
mett ^eltigen til een txxbt (om tlje ide ellerff Bruge 
Bloot affguberii) faa lenge ty funbe mett lempe for* 
mibbelff ®ub$ orb giøre moob tj %nnom, att tlje 
funbe faa een gubelig briftigljeb, att gaa til ©nb 
fielff met faft tro oc tifttib, !£Ijt) ©nb feer gemte fo* 
ban briftig^eb oc frimobigljeb aff off menniffe, enb 
bog rorj ere ftynbere, om Ijan ellert r)affuer fanb t)b- 
mrjgfjeb oc ret gubfrøctigljeb met feg, Oc faft rjeller 
Ijører r)an off fellff t) foban fri oc trtyg tilgang enb 
nogen anben paa bore roegne, fom ganffe t>eet er Be* 
uiifeligt, oc tljet tøore tørteløff gerning, att føre. lang 
Beniiffning r)er inb paa, effter ity ©nb tocfer faa faft 
effter off bbrj fcrifften, oc raaber faa trolige, oc ty* 
ber off faa ferlige til, att rot) ffutte gaa frem oc 

fomme faljfe oc odjriftcligc dttberuttfniitg. 127 

lomme tnb titf Ijamtom felff, legge Ijannom tøor nøbt 
faare, oc giffne IJannom felff mor brøft tilfenbe 

C Oc tde aftenefte Ijaffne wi) fcrifften§ tillftanb 
fjer tift att faa er (Ijnilføt off tueet giør nod fyftefte 
ty alle fager) $?en tlje f)eflige fenbefebre lære off oc 
tljet fantine, ©jrtyfofto, fnper Wflatt Ijonte. 585* ftger 
faa, at gub toti Ijefier Ijaffne bor egen Bøn font ffyt* 
btge ere enb nogen anben§ bøn for off &aa ftger 
£I)eopI)itactn§ oc fnper SWatt, cap, p. att enb bog 
^eUtge mennifle bebe for off, Hige font apofttene Babe 
for Inme Sananetffe qntnbe, bog Miffue ty felter Bøn- c® uo 
Rørige tl)er font ror; bebe for off fielff 3a t^ert Ijefttge 
Sljrtyfoft, fcrtffner merdetige §er om met mange orb. 
I) om, be profectn enangelij, oc ftger faa Slm Be* 
§øffner ingen patrone I)off ®nb, ide jetter att tim 
fcnlle løffne faft omlring oc fire anbre, men eft tljtt 
enb aliene oc ijaffner ingen patron, giør tyu tya felff 
tl)tn Bøn, tlja fcall tljtø bog albeleff faa ttjtrt toiftie, 
tt)tj ©nb er ide faa Bønriig, naar anbre Bebe for off, 
fom naar ty felff Bebe, enbbog ty *ere fnlbe aff mø= 
gl)et onbfcaB <8ee lære frenbe er e^ tljet fnlbe orb? 
|no tljem t)tfl ellers ronittbig forftaa, 2)bermere figer 
famme @. 3oanne3 Eljrtfofi, Bort ^ett Bæber i) famme 
ijom, SStftljn oc reet forftoet, ftger I)an: att orj fnaere 
forBebre off §off ®ub, naar ty Bebi)e felff, enb nar 
anbre Bebe for off Xl)tn cananeiffe qninne roffte, oc 
tl)er bifciptene ginge frem oc fagbe, lab§ gaa §enbe 
ii)\) l)nn roffner effter off, ti)a fagbe Ijan faa til tljem, 
teg er ide obfenbt oben til tlje foer aff éfraelff |nff, 
fom ere Bleffne Borte iSften t§er Ijnn traabbe felf 

frem* 128 ©uor til lector ^omU 

frem, oc Bleff barafftig, roffte oc fagbe, 2t ia lEjerre :c 
£r)a giorbe I)an roeet emob I)enbe oc fagbe, tig 
oorbe Hige fom tT^u feXff bilt (Seer tt)u oeet (figer 
(£f)rifof<) t)Uortebi§ t)an affuttffbe tljer anbre Babe, men 
t>eebtl)e t)enbe Bøøn tljer Ijmt feXff roffte oc Bab om 
@ub£ gaffue (Sfftertfyi oty uttbe nu tljette ]§cr, faa 
taber off l)er effter ide tabe aff at Bebe, taber off ide 
tabe mobet fatbe, enb bog ty ere ftynbere, oc tmerbige 
tit attl) onbfange nogre oetgemtnger aff ©nb, enb bog 
roi ere atene oc t)affue ingen megtere, orj fcntte tyd 
oiibe att tljet er eet [tort megterii r)off ©ub, att 
manb fetf briifter feg inb tit ©ub mtt ftor frtimo* 
big^eb, tljet er attfammen @. (£I)rifofi orb 

C (&aa maa manb bog frrjBe oc ftaure bbmeb 
Bende, inbtit manb tærer att gaa, Børn giøre Bøme 
gerning faa tenge fom t§e ere Børn, men tyet Brorbe 
tig faa roet fom meg, att roiife tytxx rebetigfte oc 
gennifte oei oc icfe met foban fatf! t)bmt)g^eb forfcere 
fattigt fotl oc afffride tytxn att gaa for ©nb fetff, 
fortet tyd fedter ide, att tytxx ttffiib manb fetter faa 
tit anbre patroner forminbffer tyen ftore tro oc tibt 
of Bnrbe att r)afue tit ©nb, Oc faa møg^et fom 
rjaaBet er [tørre tit anbre faa møgljet er tyet minbe 
tit ©rob t) eenfotbige fotd 5£t)ex fore er t^et Beft att 
tabe t^ennom ide atttibt æbe metd, men ftørfe tyem 
att % Innbe omfetyer roore Beqnemme att æbe grooff 
fpiiffntng, S§en Ijettige propt)ete 3faia§, cap* £ij. 
^affner eod) faa terbt off at ty fcntte brage oc øøfe 
fetffue roanb op aff fatigt>ebfen§ Mbe, i)uab monne 

t\)xx faljlc oc txfjrtfteltge bnberuuftthtg. 129 

tljtt meene, att t^et orb ftaar tl)er tit forgeffneff? att 
tøty fcntte fetffne brage t|et op oc faa briefe 

@aa taler røor fjerre Sefué SljrijiuS felffuer 

Matt tt)bt) tl)et $L capittett, 

C bommer til nteg atte fom arBeibe oc ere Befnarebe 
oc ieg fcat teebffe oc meberqnege eber* 

C Sfttø atte fromme gobe dfyriftne* §uab ttjdiff eber 
monne ttyet mære Bebré att I)øre oc it)be tljeffe orbt, 
fom ere oor ^errtø 3>efn S^rifti egne orbt, (£nb tl)en 
forteberté oc BebrageriS orb & ^3onet§, fom figer* nety 
nety gaar icfe til 3efnm (£l)riftnm, men til anbre fom 
er ©♦ SfticotanS for IjafføenS fare, <3. ©ertrnb for eet 
got IjerBergl}, oc anbre ^elgene :c (Seer feer eb^er mel 
faare, om (Sfjrtfto Sefn Ijaffne mty @nb£ Befattning, 
att oty fcntte I)annom I)øre, om tljen forlebere oc Be* 

bragere 8, ^)3onet attbetiff ingen [2>mo 

g?uar #aa tfiet tteUte captttei 

Om tljet er emobt ©ufca fficf oe (S^rijii 

tnbfeet att prefien aHene anam- 

mer facramentet 

(gctor ^onel, SJore tljer entijen btygb etter 
ære rj teg, @ubj frøet etter natnrlig meb- 
tjntf, lerlig^eb etter nog^en menniffelig tncft, 
tlja fentte tim Bebber Betencfe tig, før enb 

flju 
130 @uor til lector ^omU 

tlju tracterebe off faa rjontige tøforffijlbt, od) lt)ug^e 
off faa mange ffammetige løgner roppaa, font fyu. giør 
tøben att btnfiL $cere & ^onet @pør tig beber fore, 
før enb t§u figer off noget paa efter fatffe mnnbe 
33ty T^affue ide giort nogen rotff, att preften maa fy 
anamnte facrantentet altene Sften tljet figer teg tig oc 
fjner manb, att ttje nteffer font ere trjer tit befrjnbertig 
ftictebe, att een perfon aftene fcal paa forfagt tiibt oc 
fteeb tractere oc anamnte facrantentet, for tljen tilligenbe 
tnb!om oc rente, font I) an r;affuer fteeb ftg faare 
(fjnitfe trjet [tore Ijore fjnff ty 9foffitbe er att fntbt aff 
t) alle roroer) tlje ere ognbetige, tf)er fom ttjennom oc 
ingen anben ognbetig^eb fntbe, fortet tT^e ere icfe 
grnnbebe aff (Srjrifti orb oc inbfebt, men aff mennifle 
rjomob, tiifenljeb oc gerig^eb @ee biib meg paa trjenne 
ftompe inbttit anben mab roorber rebe 

C 3eg roeb ocfaa roet Ijnortebté meffen bteff §oU 
ben tj Qen førfte fircfe, fiben oc faa t) fremtiiben, oc 
r)nortebi3 rjnn fjotbis nn, at tl)n tørte ide met faa 
mange forgeffnetige orb, fibbe oc oeffne fircfen3 roob* 
met, fom tr)u giør, rot) tale icfe t^er om I)nortebi3 
meffen tjolbté eller er bteffnen jollen, Xften rjnortebis 
fjenbe bnrbe att rjotbté effter Sljrifit orb oc inbfet* 
ning, 3de talt teg felter om, I)nor mange eder faa 
rjer fcntte tillgaa, oc btiffne beÉacttge rj tyet Retlige 
facrantente, men att tljer Bør att ocere eet borb brib 
oc bereeb, for atte ttje tfjer roerbetige oc beqnemmetige 
roide tit gaa, efjnor fom meffen figiff, %r faare hab 
(£Ijriftn3 t) fin meffe, att % fcntte taget oc æbe oc briefe 
met I)ner anbre, <&aa bteff tljet oc brnget rj apoftter* 

tttff faljfe oc tjdjrtftettge DnbrøtHfning. 131 

titff tiibt, oc nogen tttb effter tfjemtom, faa att tr)et 
fjaffuer enb nu befjolbet tfjet naffn, aff famme gamble 
brug, at tljet fjeber communio, een mebbelning eller 
belacttgfjeb, effter foni tljen Redige apoftet @« pottet 
oc faller fytt i. Kor. jc. een meenffaff eder een aU 
minbettg mebbelning, trjer Ijan faa ftger, tfjet brøb 
fom rut) brpbe, er tfjet et) een beetactigfjeb t) (Sfjrifti 
tegomme, :c (See fjan faller tr)et een betactigfjeb, oc 
til mett ftger fjan att tfjet brt)beff, tt)er fom een fcutfe 
æbe tfjet aliene, tfja motte tf) et tøefi bliffue røbrøbt, 
3a @« ^onell ftraffebe fortet trje Sorrintfjer faa 
ffarpetig for tfjerie befpnberftg famfom, fortet fjan mor 
reb for fobant §an frt)ctebe ro eet, att tr}er fcnlle 
roorbe een felffbrngelig rjanbterirtg aff trjen meenbruge^ 
tig meenffaff, fom nn er ffeebt 

C ^er faare actfje oc fjolle rat) bør meffe for 
intrjet anbet, enb een obenbare prebicfen, oc forft)nbelfe 
om ©ub$ raefgeming obi Sfjrifto, att folcf maa fjøre 
oc bliffue paamiubte paa ityt btjre offer, fom r)an 
offrebe for off, mett ijuilfet r)an giorbe plict oc bob, 
for alle frmber, oc tfier mett oproecfiff til crjrifteligf) 
tro oc fanb gubeligfjeb, oc paa tl)en meeniug fiunge 
rot), oc labe tijennom fiunge mett, gobe gubelige can* 
tilener oc aanbelige fange, baaht før oc fiben rot) labe c s] 
tfjemtom fjøre teftameutens orb, fjnilfe tfjert fjerre 3e* 
fu§ (SfjrtftuS felff i)affuer fagt om roore frjrtber^ for= 
labelfe Cc tfjer fom tf) en Retlige fircfen^ tiennere til 
nogen egen tfjeff ftøøre fortrøfrning oc trt)gl)eb, tfja 
løfter felff att anamme tf) et Redige facramente, (Siler 
oc nogen aff ttjen djriftelige meenfjeb fjaffue giiffuet 

tiU 

9* 132 ©uor tit "rector ^ottettø 

tillenbe tljerte tørft oc begering til famme facramente, 
for een famutttigijetø oc tit alminbefigt tøibflab Xfya 
facrerer tienneren oc otyer brøb oc totn, fom tyd feg 
bør efter (Størtftt e^empel oc inbfet, faa anammer I)an 
od) beeler met tlje anbre, fom lomme faa friutllige 
mett gnbetigl)eb oc tadfigelfe, SDje anbre maa føbe 
t^erté d)rtftetige tro fcbt (&ub$ orb fom tyt I)øre aff 
preftenS munb faa att tlje Innbe alle tøære belfarne, 
om tyt gubeltge omgoiff met foban ©nbj gnbbomme* 
lige fyanbel 

C Wfctn tyt mndelmeffer, fom Ijofltø T^off eber for 
een gob gerning, anbre leffnenbe oc døbt til gaffn oc 
gobe, for go§ oc rente fom tytx er tillagt, tytx fom 
prefteme æbe oc bride paa anbriff inegne, aben all 
egen tørft oc Hjertelig begering, mange I)nnbrebe trtjfinbe 
finbe, tI)ennom acte tvty ide for nogen ©nb# tiennefte, 
men for een baalff btyrdelfe, 3a (tyd bærre er) for 
een betff forraffelfe, tyi ty t^ienne xåt ©nb tytx mett 
men eberff egen Bug, oc Ityuge fom I)iiue tø. prefter, 
©ani rtf}* ffuffebe tljeu ©abiloniffe $onge, att tyt 
lomme I)annom til att fette baglig fpiffning inb tid 
tijen affgnb 2M, oc giorbe I)annom tøitff att 93eH 
(fom ty feg felff mor icte tøben een Intøb) fcnUe tøære 
een teffuenbté ©nb, od) Itønbe æbe oct) bride, fom 
tytn tytx liiff l)agbe Sften tyt I)agbe tljertff løønlige 
tnbgangl) ty tempelen oc aabe op om natten I)tøabl) 
Sefi I)agbe foet om bagen, <&aa ^affue ty oc giorbt 
tøeb meffen, oc aff tyet Ijelltge S^rtftt teftamente f affue 
ty giort eber ett offer for leffnenbe oc bøbe, od) giort 
fold tøiift, att faaban een ®tøij tiennefte fcuKe føbiff 

oc falffe oc Ddjrifteltge tmbenriifmng. 133 

oc oprjotbiff mett rente oc riigbom, Oc tt>nber tytt 
^eEtge flirt fortære ty fattige roibner§ rjroff, oc frjtbe 
ty fløger oc flatde tbett fattige faberløøffe Børn mett 
rettf)e tilfører, O c ti) er mttt rjaffroe rj føørt ronber 
eber een ftoor part aff ttjen ganffe roerben mett roret* 
ferbigrjeb 

C Xfyty er ti) et Retlige meffe embebe ide anbet ty 
fig fetff, enb een aminbetfe oc begengitfe om trjen for* 
iette naabe fom ©nb I)affner toffnet off ty 3efn Erjrifto 
formibbetff r;anff bøh, ty fyuMm I)ner manb tiibrjbté 
©nbj naabe oc afle frjnber£ fortabetfe mett Sljriftt 
egne orbt, tfjefligefte tl)et Redige IjDtjuerbige facramente, 
rjtøo t^et rjaffner beljoff til ebt faft panbt oc befeft* 
ning + att orbene ffutte faa ty fanbr)eb roben at tuttt 
rjolbté fttgl)e fom tl)e trjbe, rjtøo fom er nro aff løbe* 
tig brøft oc bieffnetff oc mennifler§ freftetfer roforrjin* 
bret, att orbene Innbe rjaffne Irafftetig robfeftning ty 
I)annom, oc Ijan met een faft tro lanb fortabe fegrj 
tr)er tit att I)annom faa f!a( roeberfare fom rjannom 
titfigiff, rjan maa tabt feg nørje tl)er mett, ttjrj I)an 
I)affner alterebe nocl att ti) et rjannom gtøris berjoff 

C Sften trjen fom er ffrøbelig oc rofntblommen rj 
troen, od) lanb icfe fntbetige faa ett trrjgt r)terte oc 
faftrj r)aaB tit fiine frjnberff fortabelfe aff orbene atlene, 
I)an maa gaa frem oc berjiefye fin rofntblommenrjeb 
mett trjett I)ettigl)e facramente oc anamme trjet tit ett ^ *a 
fanbt tægn, att ©nb roit ocere rjannom gnnftig oc 
gob, att trjen tande maa lomme ty rjanff famnittig* 
rjeb, att ©nb roit rjannom tl)et befte, effter fyty l)an 
taber rjannom faa fpiitøe, ©aa ere tl)e ty ©nb tiige 

riige, 134 @uor til tector ^otneHg 

ruge, formibbetff ®ubg orb, enb bog % ^affue ti) en 
riigbom atjfittige, litge fom een trofaft maub toffuebe 
Baabe teg oc meg een gunftigl) gaffue oc ieg tobe mig 
nøtye mett orbene, odj forløbe meg faft %r tit, tøben 
att anben Befeftning, men tl)u torbe ide futbetige for* 
tabe teg paa orb* tøben tlju ftnge anben trtygl)eb met 
Befegteb breff, tl)a ftnge teg tiigeuet faa møgett fom 
fyu, effter t!ji manben er ty feg fetff trofaft, <8aa ftaa 
ide faa ftore orb om &or forftodebe Btinbljeb etter 
for^erbebe onbfcaff, tøty forftaa faa &ett fom tl)u oc 
faft Bebre (aff ©nb^ naabe) Ijnab tljet er att æbe 
3efn S^rifti tegomme oc briefe f)anff Btob aanbettge 

C @ee 8. pottet faa Bruge tøty bor euangetiffe 
meffe, effter %t fjettige enangettnm S^rifti egne orb 
oc inbfeet, Sften Imab giøre ty anbet met eber papi* 
fttffe tueriet) ? enb førft gtøre eber fetff meffen ofruct* 
fommetig (mett egne trange meninger) Oc tl)er neft 
føb^e eet fatft Ijaab oc titttib ty anbet fotf, fom t^e 
fette tit tfjen eber$ gerning, oc tl)eftigefte een for* 
fømmettfe oc tøactfommetigI)eb, fom tlje faa tit anbre 
gobe gerninger, for tl)en eber$ tønøttige gerning, tljer 
ftaa ty nogen tiibt for fotcf oc tøenbe eber frem oc 
titBage, oc tate ety eet orb, tljer fotlet lanb gaffne 
gott aff, teftamentenS orb Ijuiffe ty lønlige, for eber 
fetff, oc tære ide anbre att Begaa (Sfjrifti oøb met 
eber, faa æbe ty oc bride fetff ljuab ty gaffne for eber, 
oc Btybe ide nogen met eber tit een aminbetfe om 
famme ©(jrifli bøb f @aa att fotd foer ingen forBe* 
bring aff eberff meffe ty nogen maabe, tljty tlje tyøre 
tnt^et t^ennom ftgté tilt forBebring* tøben l)uab tl)e 

!unbe fatjle oc udjrifteUge onberutifnitig. 135 

lunbe fetff tende, lutitdeb tyt oc Deel luube giøre t) 
tverts egne Imff %Jlm Brug tig nu faft oc lom igen 
tuet een rjaft (font tyvt trroer) faa fcat teg giøre tr)enne 
fag darere for enfoftbtgt fol! tyd (offuer teg teg 

23b>) faa maabe oc met tljiffe ørb tnbfette bor 

r)erre 3efu3 (£l)rtftu§ tyet Redige oc tjørmerbige meffe 
embebe, Wat xicm, ffllax. acriiij* Su. $tj. i Eor* p. c* 

C Sager oc æber tljet er mitt legomme, ffiffter 

tljett ebtanbt eber, oc brider atlefantmeu tyex obaff, 

t^enne Mc! er eet ntytt teftantente oeeb mitt btob fom 

bbgiiffuté for eber, faa offte fom rj tyet gtøre, tya 

giører tyet robty min il)ufømmeffe 

C ^m oet an, 3eg formaner eber alle fromme 
gobe djrtftne, ijuab felter bør off att tro oc effterføtge 
teffe oor gerrig 3efu Eljriftt (fom er @ubt faber$ 
enifte enige fanbfjeb) orb, enb ttjen tøgnerté, bebrage-- 
ri§ oc forteberté orbt 8. ^ouet§, tyex (tuert emobt 
teffe @nb^ orbt) mit forfuare alle tye meffer Ijotbne 
ide for 3efu. Giftfri bøb§ oc piiniff ilmfommetfeS 
f!t)tb, men for bugff føøbl)e, penninge od) aarttge 
reentte, ide tit att funbgøre 3efu Sljrtftt bøbt, men 
eentige bbt) een roraa obt) tøff oc met oforftanbettge 
orbt obaff tytw djrtfieftge almue, ide tit att anamme 
3efu (S§rtjK tegommté oc btob| facramente, men tit 
att offre r)anff tegom oc Mob for teffuenbté oc bøbe 
fimber, ide tit att ffiffte oc giiffue anbre met fig, 
men allenefte tit att æbe oc bride tyet ene, nectenbté 
alle anbre (onbertagne nogre faa tiber om aaret) fom 

tyd 136 @uor til lector ^otøeltø 

tljet ere begerenbig met een djrtfteKg tro, oc enb t|a ide ti) et 

^teXc oc uatffilt, men ettefte een part oc beet tl)er tøbaff 

C SDømer bønter I)er feXff paa. feenbiø eber tiet 

faare tljet geiber liff* go|, ftel, oc entljen enige fafig* 

c<£ «ij ^eb eder enig forbørnene, aff mig ere i no! atroarebe 

grttat ttl tfjet ftertie cajrittell 

©m ©ubt$ legomme fcal jlrajr anammié tljet 

er confecreret ©Ker oe t^ett maa gømté 

oc tilBe&ia 

*y^^J(Sctor pottet 3eg giffner tig møget til 
* ; paa tl)enne tiib, men roer tie faa offieflig 
oc ftagemrben, met tl)in fcrtffuetfe l§er 
Jeff ter, tljet beber ieg tegl) oc raaber teg, 
%\l fjnab bmg roor I)erre 3efn3 ^affuer efftertabtt off 
tl)et fjeflige facramente X) brøb oc ttrin tj)et er ade 
reebe lortetige fagt, oc Ijcmff. egne orb bentife tyet 
flartige nocg, tl)er l)an beber att manb fcal tage oc 
æbe oc briefe Ijamtom til een aminbelfe, @aa figer oc 
<B. ^5onel til tlje Sor. att Ijan I)affner antnoret %n* 
nom tljet f)an §affner tmbfangljet aff ^erren om tljette 
facramente, Wn tal I)an eoc^ alenefte tfjer om, l§nor* 
lebiff manb fcal tilbørlig cebet oc briefet oc icfe ljuor* 
lebiff manb fcal floppe tyet t) følfffar, oc fette tyet op 
oc hebe tyex til, Oc roeeb tljette ©nbj orbt bliffner 
ieg fjaa faft, att tyn fcalt ide briffne meg tljer fra 
met tyin ecclefiaftica eller tripartita fjrjftoria* om tfjer 

enb fatjle oc Ddjrtfteltge tmbenmfmng. 137 

enb ftoobe noget fcreffuet teffe ©nbg orb emob, faft 
minbe mett tljme egne lerlinge fabuler, I)uitfe tlju tnb* 
fører oc tøo gantetige, att teg oeb et) jetter teg tut 
lee etter græbe tl)er oeb, Støty teg an, tljin fabetff 
fart, att tlju gitffuer teg faa ty ftritb emobt fobanne 
forftanbetige ©ub3 orb, oc ^affiler bog ide anbet att 
ftaa paa, ti) ett er teg een ftor ffam, o c atte ti) em font 
teg tjaffue bbgiort oc folbet tit tl)enne ftrtib 

C 3>cfe fjaffner ieg etter nogen aff mime mebar* 
kubere met ntitt roib, tatbt faa om tljette Retlige fa* 
crantente (font tlju Itaffner) att manb maa ety beuii* 
fett rjeber etter ære, oc met een fanb mening titbebet, 
Ijetftl) fortet} @ub er tljer fetff neruærenbté met fitt 
tjetttge orb Ijtttlfet oty met ©nb attibt oc Ijuer ftebt 
fcntte titbebe oc I)off atte creatnrer tljer fom I) an met 
beffene orb Innb giøre off fin befrjnbertige nernæretfe 
@aa beber $ongfy 2)anib att manb fcat titbebe ©nb 
ty fjcmff tjettige tabemacfet, $aa trjet fteb fom rjanff 
føbber tjaffue ftaait. pfat q$fi -Stem att roty fcntte 
titbebe rjanff tjettige fobfcammeL pfat 98- &aa tæfe 
t)ty oc tiibt ty t|e Retlige fjtyftorier at trje tjettige febre 
titbabe anbre, ttjer fom nogen ©ub^ beftynbertig Irafft, 
ære etter fjertigljeb fimtttS tøbty entljen førfter, Ijerfcab, 
foretbeme, roiife, riige etter fobanne anbre trjer ©ub^ 
gobe gaffuer befrjnbertige funbté t>tty 

@aa ftaar t|er i Vfiaxa. $ri$* at ©ubj fotl tit* 
haht ©nb, oc tljer neft kongen, faa titbabe (Sptjratym 
oc Sftanaffe tt)ert^ otbefaber 3acob, ©ene. 48* for 
ttjert ftore mectige anb t^e fornnmme ty tjannom, oc 
3acob titbab fin egen føn 3ofep, for trjet ftoore gnb* 

bomme* 138 ©uor til lector ^oraellé 

bommetige loelbe font I)an faa paa I)annom, §)e&* ri 
2f)er faare ttlbabj oc ©jrtftug, apoftlerne oc pro* 
poeterne, for fobanne gnbommelige ttmbertige gobger* 
tunger, font ntanb faa gtørté tøbty tI)ennom, Oc ti) et' 
er alntinbetigt t) ti) en r)eHtge fcrift 

C Sftaa ©nb nn faa tilbebté I)nor I)anff gernin* 
gl)er finniff, tf)a fcat §ait oc faft ntere ttlkbtS tl)er 
font §anff orb f)ørtff S£l)ty tl)en Redige patriark 3a* 
coB Mer tl)ett fteebt tit fanbt ©nb^ I)tøff oc & ou 9r 
t^er font tl)e ©nb$ orb fybe, ©enefté r^biij- @aa 
faffb^c tøty neber for ©nb, od) titBebe t) facramentett 
ide tljett font tot) fee, tl)i tl)et er tøin oc fcrøb, men 
[@ mn tl)et font tntj I)øre om, at 3efn§ (51)rtftn$ l)affuer aff 
@nb^ rnnbe Barml)ertigl)eb giffnet fitt tegom oc Mob 
til alle fgnberS fcrtabelfe oc met egne orb beffeber 
famme tegom oc 6(ob i tl)et Redige facramente paa 
alteret Dfttmttg oc boegrtoelig, off til att æbe for 
fermere trøft oc trt)gt)eb attt) nmbfange Xfyex ttlBebe 
ty @ub i) I)anff Retlige orbl) oc facrament, £)og tit} 
ide fette tl)et op til giemmetfe for nogen I)øtyttib eller 
ti!6ebelfe fom tj giøre, ti) ty oty t)affue tljer ingen k* 
fatning paa, men ug fcmgett met tadnemljeb oc tad* 
figetfe, fom Sl)riftn8 I)affner finbet off, att ti) er maa 
føbeff oc formeriff fanb frtb oc glæbe ty off, aff een 
fanb retferbigljeb oc I)elligl)eb, formibbelff tljen §etftg* 
anb, faa att ®nb^ riige (fom ftaar ty fobant) maa 
ftabfeftis inben obty off 

C 2ften ty papiftiffe fol! entljen ide oiibe eller od) 
ide bille nriibe aff tl)ette §er aanbelige SI)riftt rige att 
fige, men t) f)affne tnert emobt (Sf)rtfti egne orbt 

3WJ. fatjfe oc odmfteltge tmberuufnhtg. 139 

3o^ $t$. fnnbet paa tit roerbfttg (£§riftt ruge oc fø* 
belig (Skriften!) eb, tljet bbftaffuer i) icfe effter Eljriftt 
orb, men effter eber§ egen tøbetige finb oc tantfer 
met robnortté ftnnlige praat oc attffitlig tegomtiglj 
manering, att %t maa eoc§ tøære noget mercfetigt 
titfitøne, fortet tljet Ijaffner inteb gott t) grnnbe @aa 
^affue ^ opførbt een djriftenfjeb, font ide er Beftebt 
ty aanb oc fanbljeb, font Ijnn fcntte tøære, nten er fat> 
teb ty cebitfe oc Beftebning, rj fircfeBtygning oc clofter 
teffnet, t) ttjftenbning oc roanbniibning, rj offrittg od) 
pitegrim§tøB , lang lefning oc fang, bøbemenb^ Benff 
Beprtybetfe oc facramentenS I)øi)titigl)eb ae 

C <Baa at t) met ntagt fnfofomme (3. ^onetS 
protein i. Simo« itj, att t) føre eet flin liige font t) 
fcntte ocere gnbetige, men gnbelig^e^ Irafft tøeber* 
fetyegt)e t) frafftetig, faa att l)uer ntanb maa fttnbe 
f!iøn ti) er paa ty fteebt 

C <Saa er tljet een tøiff tøorfagetig mifBrttg, at ty 
faa opf ette oc giøme tljet Retlige facrament tit I)øty« 
tiibS proceff, oc Ijuor til eber løfter, tl)er @nb ^affuer 
ingen Bel)agetigl)eb tøbty, fom I) an oc gaff tilfenbe met 
tljet I)immetffe Brøb, tfjet I)an lob mabicfe fomme 
t)bty faa att tljet tnctebe, ti) er 3fraetiterne giømbe tl)et 
til anben bagen emob ©nbg Befatning* oc enb bog 
att &I)riftu§ I)affner oBenBartige ide forbøbet faa att 
giømet, tl)a er tyet I)atff tøægtff forBnb ftort nog, at 
I)an Beber off ide giømmet, efftertl)i ®nb Beber, at 
rot) fcntte plabt tuttet giøre ty rjanff ærenbe meer eller 
minbe, enb effter tjanff Befatning, oc meg finnis tl)ett 
att tøære forBnb ftort nogl), att l)an Beber off taglje 

oc 140 @uor til fector <pott>eflå 

oc naar fom tot) ^affue taget tyd, faa Beber I)an 
pray t§er I)off att tut) fcutte æbett Ijannom til een 
aminbetfe, oc ide ett orb Ijan tater tljer om, att tvty 
fcutte giømet oc fee tljer paa, I)annom tit een amtu* 
belfe, oc t^er fom ty tøiibe ©ubj toittte tljer paa aff 
t^e tbetige oBenBaringe ty Berømme eber aff, att ©nb 
tøtt ty fcutte faa giømet, $iære Ijaffuer ijan oc tl)a 
ortoffuet eber att ty ffutte beete Jjanff Retlige facra- 
mente, afy ty maa giøme tljen ene part oben tljen 
anben? Wflaa f¥e ty trille fige (fom ty fige møgl)et 
fytoab eber fetff tøfter, tt)ben att got ffiet oc Retlig 
fcrifft) at tljer er Baabe legomme oc Btob tonber Brøb, 
3a føre ia, giøre tlju tl)et tljine cannider miiff fom 
ide ere oerbige tit att tribe Bebre, tot) Ijaffue @ub£ 
orb, t^er tot) toiibe at rette off effter, oc ide t^ine 
etter nogen menniflté tande efter mening 

C Mt manb Ijaffuer giømt facramentet for finge 
menniffirff ffytb, tfyt er ffeeb ftben meffen f!ntbe figté 
faa tang, oc met foban ftoor praaft oc fyøtytib ty flæber 
rø met attterften :c 5Itt manb torbe ide totye facramentet 
toben fobant, oc ide meente t^e gobe menb jetter at 
giøre feg faa ftoor tomage, oc fige een meffe t)ner tib 
tt»er fMte nogen anamme facramentet, 3a t^e Retlige 
menb toore enb oc faa futtb gobe rutte Brøbre, od) 
ginge ide enb gerne førft aff cotta^, ttje Ijaffbe od) 
fttynbom gerne met bestige quinbfotl att f!affe, faa at 
tlje fMte enb oc faa ^affue ftunber tit att gaa tit 
fcriffte oc tabe ftg afløfe :c 

C ®cere £♦ ^pouet maa tot) tty attibt prebide 
®ub£ orb naar Bef)off giørff? I)toi f cutte \)ty 4a ide 

maa fcrtjfe oc &rf)riflefige Dnbeririifning. 141 

tttaa attiibt DQe o c gtffne tljette facramente, efftertljt 
tljet rotyeff met @nb$ orbt? $ftaa tx)t) ety alttibt bøBe 
robty Ijnab tøanbt roty faa? (fom ieg tror tl^u tittaber 
meg) §)roty fcntte bty ety tlja oc faa Ijaffne tfjen famme 
frttljeb ijer tobt)? Oc r)nab laber tlju tig ttycfe? jetter 
ijafner tljen ftnge tlje @ub^ orb mere Beljoff etter oc 
facramentet ty fig felff? 211) Ijnor er tljer ftort ffiet 
paa, tljer fom Ijan fcntte eforeenø omBære ett, tl)a 
fnnblje l)an Bebre omBcere tægnett enb orbett, (Sfftljer* 
tijty ty Ijaffne tlja ingen tilftanb aff Sljrtfto, att ty faa 
l)oibe Ijanff facramente ty fornaring, 3 fjaffne Ijnerdien 
@nb£ orbt tl)er paa etter noget apoftotiffe e^empit 
faa motte ty roet Ijotbe eber anbertebiff tljer met, eller 
ty maa eodj ty tljet minbfte tabe off rotaftetige Bliiffne 
roeeb trjeit Brng oc maabe, fom roty Ijaffne forfnnbet 
aff tø or Ijerre -Sefn Sljrtfto, oc r)artff Retlige apoftte, 
SStCCe ty oc icfe, faa ro ærer Bøfe, o c giører eberff Befte, 
Ijaffne ty Bebre rett enb roty tlja fcntte ty ntyben, 

©eute pti. ©iger ©ufct felff S ffulle itfe 

giøre Ijnabt ebt)er ttyciiff rett att tøære, Oc tybermere 
Styn fcatt (figer tjan) giøre oc tabe atenefte Ijnab ieg 
Btynber tig, ety mere etter minbre Oc proner. ty tl)et 
$$♦ cap* Seg tntr)et tit ©nb^ orbt, tag tljer jetter oc 
tuttet fra, att tljn tcfe ftraffiff tljer fore oc Befinbiff 
at tøcere een løgnere 

C Qfortljt bømmer nn o atte goblje fromme dfjrtfrne 
menniffe, Ijnabt manb Sector ^3onet er tr)er giør troert 
emobt tljtffe ©nb^ oBenBare oc tørtyggetiglje orbt, oc 
tt)et tøittertige, SSbaff rett opfeet oc frii fjomobigt 

fttxb. 142 ©ixor tit (ector ^otøeftg 

finb, Ijierte oc oitlie S£!tø tra£ ]§an oc alle paptfter 
ttfljobe att jfuHe Bære een ®ub§ tt)bet frem ttybenbiø 
t^er paa att manb fed facrameniet fette nogen fteb 
Bort oc giømet, efler tit nogen anben Brng Benaret 
nten aHenefte taget, æMt oc briefet attfammen tobt 
I)erren§ bøty tyI)tofommetfe, t^et er off giffnit enefte, 
tit att æbe oc briefe, £ra§ & ^onet tyvt met ®nb^ 
orbt anbett ffatt Beniife 

ifeuat til tbtt ftmhtt tapitiill 

£)m tfje orbt fom facrere ©røfctS le= 

gomme fcutte taleff fyogt eder om 

tl)e maa f)ttrifcEiff 

%^torff \) @nbts naffn. 8ect fotoet Bnrbe 
( ^j)roor ganffe Ijanbel forføriff tfjer fom toty 
>I)agbe enbl) plabtt mtett anbett Brøt, enb 
[totfle ide tro att %t t^ine meffeprefter 
fige, tfja maa fyttt toære een mecttgl) ftoor ft)ttb r 
monne rorj fcnUe tit ^affnen fetf om afløffning? 
monne Ijcmff IjeEigfte Ijefltgijeb ide toifte Benaabe off 
es ti] ntett fiine af(ab£ Brefftoe? 3eg toti fige tig; $?♦ $onet, 
linillen fenben aff tjetfnebe ^affner giort tig faa brt* 
ftig, att fyu tørft giifftoe fob an een Blinbt bom offner 
off oc all toor fjanbel? £)tot Bær tl»n ide frem t^en 
alber minfte ttybett aff fcrifft eder ffiet til bittnefBrjrb, 
att tl)in bom er reit, |)nor ^affner tl)et løfe partlji 
foet tljen magt offner off oc toor tro, afy to*) f!nHe 

ttære 
fafjfe oc odmftelige tmberiutfmmj. 143 

oære ptictige tit att tro attt tyet tye ftge oc giøre off 
fore, tnet tf) ertff egne orb oct) gerninger? 3eg . ftaar 
tyet fntbfommetige til, att tegl) Ijaffner fagt ty min 
prebicten oc figer enb ntø, attt) ntanb maa tøet tinte 
paa tljet Brøb oc tøin fom l)mte puffere oiife fotleb 
oc tabe tI)ennom ic!e tjøre Gnjrifti egne orb trjer 
offner 

C Oc tr)er fom teg eder anbre tcfe ^affbe tilt- 
forne tnitet trjer yaa, tya tærer tim off nn alle at 
tnite i tyet tyu figer faa, Stijet ffufle tør; alte triibe, 
att obt facramentet tya I)affner troen Beftynbertige magt, 
oc oercfer fortf)i tljen typerfte Iraft fy alle facramente, 
oc l)enbe for oben f!eer tyex t>labt intyet, £I)et er tljine 
orb & ^onet, oc tI)ennom obtegger tyvt fetff om pre* 
ftenS ttjro fom ffat confecrere 9?n min $ære £♦ 
^Ponet, ftaar t§enne facramentetig orjetfe paa preften3 
tro (fom tyvt ftger) faa att tyex ffeer plat intfjet 
tjenbe for oben, <£>tøo giør mig tya tøiff tyex paa, 
att I)an I)affner faaban een tro font tyex tilfører, I)no 
tør gtiffne meg Breff oc inbfegle tyex paa, att tyex er 
ingen fetyt? maa f!ee Ijan er bøpt, oc figer fetff att 
^an Ijaffner troen, men lanb manb oc fortabe ftg tyex 
paa? ^affner noger tøæreb ingen obi Ijannom oc ffnet 
tjanff §ierte? @nb Bær eoct) Beftjnbertige tyen titel, att 
t)an Jattté attene een Ijierteffnere , fom fenber atte 
tander oc tro obi btyBefte I)ierten3 affgrnnb, <Bcntie 
'otj tya bøme paa fanbt etter orangt facramente effter 
t)anff tro fom I)anbter tyet, effter tljin mening, tya 
tøorbe oty atbrig m'ffe oc tøtniffnetactiglje paa more 
facramenter. 

C 3a 144 @uor til lector ^oroeEtø 

C 3a enb fermere 8. ^Sonet, om %t er enb 
benifetigt att tljen ftørfte I)ob aff paffnenS meffeprefter 
fyaffne ingen tro, Ijuab tror tlju Ijer ml" tt)a oorbe 
aff? ®cere oen !nnbe roty et) tage %r paa met bare 
fyenber, att tl)e ^affue forførbt aH oerben tnett tljerte 
orange oc fatf!e tro, «$p a ff ue tl)er enb nogre giort 
emobt tljertø egen famntttigl)eb, fya Ijaffner bog tKjen 
ftørfte I)ob tøitbfareb oc tutbførbt aff een orett mening 
oå) fatff tro, oc fotbt tl)eriff offer tj meffen tit fyn- 
berff fortabetfe, fom er atfe rebe beniift, faa att tlje 
necte od) oeberfige oor I)erri$ 3efn (£I)rifti fnlbfomme^ 
Hg^e uerbfft)lb met tKjen oc anbre %ri$ gerninger, 
Då) fyz fom forfee feg faa rj tl)entte førfte oc t)offnet 
articfet, De I)affne icfe tl)en aanb fom fanb tære tl)en* 
nom rettetige att lenbe tl)en t)erre 3efnm (Sfjriftum, ty 
I)mffen oc formibbetff pillen at oor tro oc gerninger 
fcat tøcere @nb tecfetige, % §affue mffetige ide fytn 
retffaffne tro r) gmnben om tjjette Redige facramente, 
eller nogen anben artidet fom een ftor part aff tljert* 
nom groffnetige nog røbe feg fetff, met tverts tøner* 
bige tractering tljer t^e brnge ttjeriS meffe met tljer 
tl)e ffttfle oet gmffne fore. om tlje met ettl) opltjuft 
I)terte oc fanb aanbetig tro roifte oc trobe mffetige, 
att fyt Ijagbe fobanne ©nb^ Retlige tøntig^ebe oc tøn^ 
tige )§eftigljebe att I^anbtere, fom tl)e roet ftge met 
mnnben, oc mene att tlje tro fntb faft, 3a tl)er gom 
t^in mening om facramentene fentte roære fanb, t^a 
fMbe tljen affgnberij Ijer ffeebe t) tr)enne meffe ocere 
faa ftoor (fom J)mt er bog ide tiiben) att ingen an* 
ben affgnberii ffntte fnnbe tigneff tc)cr roeeb, 9Ken 

tfjette faljfe oc odjrtftcligc tmberuufntttg. 145 

tyette ttiibere att forljaubte oit ieg nu fpare paa tljemte 
tttb uaar tlju lommer igen tya flat tlju faa fermere 
beffeebt, Ijclft fortet fanb^eb flæber ide gerne, før enb es «fl 
maublj meft [topper tjeube neber 

C 9Keit ieg gtffuer bog ide tljine orb magt att 
preftenS tro fculle tøercfe tljen typperfte frafft ty alle 
facramenter, faa att tfjer fculle plabt intet ffee I)ettblje 
for toben, ttyet er een (tor fftnbartig Iroget løgn, tøact* 
fommetig inbførb, meer aff ftort §ab, enb faaban 
groff mauuittigljeb, £)c (Ijaffuer ieg eGerff rettelig tert 
att giette) tlju gtffuer tljemtom ide fetff magt, tytj 
tlju tommer faa rebbefige met tljemtom, Uge font tyvt 
ginge paa een ffræe iiff, oc bog tuinger tlju teg feetff 
tit att mære briftig emobt tln'n famuittigljeb toben • 
gamble nterde glipper (Senile tyu tyet giøre migl) 
oiiff? att ©nb flufle ide btygge fin faubfyeb, oc fanbe 
tjcllige facramenter paa een faftere grunb Sanb tfjtø 
tyet beftge uteg, tl)a tut ieg Ijotbe teg !onftigere enb 
21rgu3 mor St^er font bore facramenter fdnlle faa 
flagre, oc mære oc ide mære, effter prefternis tro oc 
oantro, tya motte tljet nære løfe oc arme facrament 
Sære & ^onel, l)Uo Ijaffuer faa att tro oct) tale om 
facramenter? (Siger et) <B* SluguftinuS om facramen- 
ter? 2lccebat oerbnnt ab eleutentum et ftt facramen* 
tnm Sftaar orbet lommer til elementet tya morber 
facramentet £)ører tyu ety att Slug. gtffuer ©ub£ orb 
allb fraffteu, oc figer att tyet ftaar paa ©ub£ orbt, 
att elementet feal oorbe anbet enb tyet er ty feg 
felff, oc ide paa preftenS perfon om l)an tror eller et) 

C SEljet 

10 146 ©uor til kctor ^otteftg 

C £f)et famme gaff (SjrtfhtS oc ftclff tilfenbe 
Sn. rrij* tl)er I) an Bab fiine bifctpter æbe oc briefe 
Ijannom tit een aminbelfe oc t!)nfommelfe Oc tljet 
legger <S. ^3ouet ftaere tøbt til t^e Sorrøtljer, tljer 
Ijan beboer %nnom forftjnbe §erren§ bøh, Ijnab rneen* 
tfyto T^anb bit met tljenne forftynbeHfe? Sftonne tl)et 
mercfe tøaa møget paa t'ijttt banffe maat, fom preften^ 
tro? Cd) faa fagbe SfjrtftuS til alle tl^ennom fom 
æbe oc briefe tljer aff, tfyt gtører :c £mab Bab Ijan 
tljennom anbet giøre enb liige tljet famme fom §an 
mt giorbe, 9?n bor 3nba3 tljer eotfj mett fom SncaS 
flarlig figer c.ap. rrij* §)an nøbet oc mett tlje anbre 
fom Max. fcriffner cap* rittj. Sljer fore lt)bbe eod) 
tlje Sljriftt orbt (tr)et giører *c) faa bet til Ijannom 
fom nogen aff tlje anbre, faa att tljer fom I) cm Ijagbe 
teffnet, oc t)an[f fotrebertj Ijagbe Bteffnet brøBt, oc 
Ijan Ijaffbe Ijanbtet ©nb^ orb effter tljen tttbt, fom 
4 an pterjbe att giøre tttfome, fya Ijagbe Ijan faa bet 
facreret oc giort djriftne menneffe frjJIefte nog met 
tljet Retlige facramente, fom @. ^3eber, lige fom Ijan 
oc giorbe fanbe iertegne tj @nb^ naffn £n, ir. enb 
bog Ijan Ijagbe ingen djrtftetig tro, men bor een trjnff 
oc en ffatcf, oc fiben (SljriftnS Ijaffbe Betecfeltge giffnet 
Ijanff fMfljeb tilfenbe. 3oanni3 bi, 

C Sljer fore ligger off Ijnnbrebe tnfinbe ftnbt)e 
mere magt paa, att acte orbene, met Ijuilfe (Sljriftø 
t)affuer inbfatt tljette facramente, enb tljen perfone fom 
entljen giffner eller tager, Zfy tljenne fag ftoor $aa 
orbet, oc icfe paa nogen manb^ Ijetfigljeb oc berbigljeb 
fom (3jriftu§ felff figer, oc ©♦ ^3ouet forflarer, Sljrj falffe oc udmftetige tmberuUfttiitg. 147 

EljrtftuS Beber tage oc æbe oben aU oitlaar om manb 

er oerbig eller Ijefitg, Oc ©cmcte ^3onet figer at ttjen 

font tmerbetige æber aff tljette Brøb oc briefer off 

tfjenne Ml, I) an er ffytbtg emobt (Sfjriftt tegomme od) 

Mob, od) æb^er jeg fieUuff een bom, for Ijan mtber* 

ffeber ide anbertebiff §erren§ legomme oc Mob, Od) 

for tc)en famme fagiff fftjtb, Mtifftøe tljer od) mange 

ftraffebe aff ©nb, @ee, figer ety (S. ^3onet? att tfjen 

er fltytbig emob djrifti tegomme oc Mob, fom anam* 

mer tljette facramente tmerbetige, ia enb faa tmerbetige 

at I)an giør een forbømmetig ftjnb tytx met, 3de figer ■ s mi 

(&. ^)3onet tytx, att ©nb mit fornenbe fitt facramente 

for I)anff forbømmetig onerbig^e^ flt)tb, men facra- 

mente fcat ligenet Btiffne facramente, Oc Hige fom 

intljet creatnre gott etter onbt lanb giøre facramente, 

t^er fom inteb er, @aa lanb oc ingen creatnre for* 

nanbtet tytx fom tyd er, enb bog lanb tljet tøet tabe 

feg mifBrnge, men tljet er (Sfjriftt egtjet orb oc inb- 

fett, oc ide preftenS tro fom gerningen flat giøre, 

Oc toben tyd giøret tya Btiffner gerningen ftgiort 

C (Btt nn $cere £♦ tyoud, efftert^i ttjenne fa< 

creren oc oietfe i) tyet IjeHige facramente ftaar paa 

©nb£ egett orb oc inbfett (fom nn er mrtyggetige Be* 

niift) fyntj flnUe manb et) tya maa tniite oc Bære 

mifloffne paa eber$ Brøb oc tømt, efftertftø manb er 

ide tøiff om @nb$ orb er tytx mett eller tt), o c er 

tyd tytx enb tya §affne t) tjniffebet for eber fetff, oc 

ide tabet nogen t)ørt tyd, (Sticete ty off . tya orbet 

fra, fom flaffer od) giør facramentet, paa Ijnitlett ett 

facramente taber feg oc atenefte lenbe fra anbet crea* 

tnre, 
10* 148 @uor tit lector ^otoetté 

ture, font er oc fttge fobant til finne, Ijuot paa flat 
ieg trja mffetigtje lenbet art eberff facramente er ttt 
fanbt facramente, maa ffe fortet teg oebet at preften 
er raget oc fmurb eller oc fortet teg feer tjannom oeet 
fteb t) fere! oc tjaget, eller paa tjanff forgifte lal! oc 
ttmbe corporat, 3a teg fanb tro att paffuen mett fitt 
raab tjaffuer faa flidebet, att ty flulle faa tro 

C 9?erj Sære 8, ^3ouel ide faa, ©ub rjaffuer Be= 
gaffueb off mett ffiel oc finb til at giøre tmberfleebt 
t) tjanff creaturer, att ty lunbe fatte tjuer ting font 
flafft er aff ©ub rj fin nature formibbelff tøore finb 
oc ffiel, fantme finb oc ffiel flulle ty oc Bruge til at 
faa naturlig forftanbt t) fobanne ffaffte ting, oc l)olle 
ijuert creature liige fobant, fom ttjet faa mett natur- 
lig finb oc ffiel laber feg BegriBe oc forftaa, $ben 
©ub lommer oc met fitt orbt, oc ftger off tl)er att 
mære noget anbet, enb tør) mett finb eller fltel lunbe 
fiellff Begribe, rt)a flulle ty uiige oc giffue off fangne 
Baabe mett finb oc fliel, oc all naturlig forftanb oc 
BegriBelfe, oc ide lenger tro off felffue eller noget aff 
tt)ett fom t) off er, men tabe ©ub oc ©ub^ orb gelbe 
offuer off, oc emobt all tf)et ty føle oc fornømme, 
oc fya tie labe oort trjde gaa for feg, men tabe tjanff 
orbt Ber)otbe marden, fom gott ffiel føl, oc r)an 
rjaffuer felff lerbt, formibbelff fin rjeflige proprjete 
Sftofen 

C Sftu feer ieg Brøb oc tøm paa alteret, ieg føl, 
lucter oc fmager ecfon Brøb oc tøin, tr)er fore tror 
ieg tt)er att tøære Brøb oc tøiin, trjt) miine finb lære 
mig tt)et oc ide anbet, oc oeeb ttjen lerbom Bliffuer 

ieg rjiffe cc Ddmftelige ritberuiiming. 149 

ieg fciftfj, tnbttl ieg foer een tippere (ceremeftere, ttjet 
er ©nb raet fitt orbt, forø (ærer mig art ttjer er 
noget artbet rrmber farørøe Brjob oc ruin, enb ieg met 
ffiet oc finb Begribe fanb, Siler meentbn att ieg giør 
tig eder nogen anben til min ©nb, oc tager trjine 
orb ttjer fore, at tfju figer faa tfjit rjaffuer confecreret? 
£r)u fanbt oc Del (ringe, oc ttjer forø tfin figer enb 
fanbingen, tlja bliffner tegl) bog roben all fare tnbttl 
ieg tjører Sbrifti orbt, t)oc eft :c 2r)rj ©nb} orbt 
f}affuer alenefte tr)ert magt, att tfjet fanb, maa oc ffa( 
krilicte min famnittigtjeb, til att tro noget, ©nb er 
tj alle creatnrer, tcfe tilbebe t)i) tjannom beg tj alle 
ting, fortrjrj ror) bafftne tcfe (janff orbt tlier paa, att 
rut) (fnlle leebe oc ftnbe tjannom tj alle creatnrer, ©nb 
tnor frafftelig tj 3efu cfjrifto, Into tnnbe bog tilbebe 
tjannom før enb ©ub] orb Itjbbe tljer om, att faa 
mor, aff engle, fjiurber, apoftle, ©nb faber felff oc 
Stjriftt egen mnnb? 3a Sfjriftns figer felff faa, So* 
$m. att tljerfom ban fjaffbe tcfe fommet oc fagbt tljem [@: 
ttjet, tt)a b,agbe trje tcfe bafft fnnb tj tben inaabe, 
SStfet ttju mig tljin bog, cc roill att ieg ffa( tro fyuab 
ttjer ftaar mbti, tlja mi ieg alt bore tilforne, rjitor* 
(ebis ttjet Itjber, oc tager tcfe tljine orb tljer fore, om 
t'fju ftger enb att ttjet er ©nb} orbt 2btj tljer ftaar 
faa fcreffnet ©ieremie pij* ^ormalebibet tøorbe tfjet 
menniffe, forø (tg forlaber paa menniffe, borer ieg 
®nb] orbt oc tror tcfe ttjennom, tlja ru eb ieg min 
bom, 9)?en tj pam'fter flecte faft efftber ebere .tftom* 
merffe affgnb, forø mil gerne fibbe ti gitltø ftebt, oc 

ftaa 150 @itor til lector ^otoeflS 

ftaa til troenbe |off off tiige fom ®ub felff, faa 
mile rj od) 

C Oc tr)et Ijaffuer alttibt tøæret @ub^ ^øgefte 
ftaffue, oc ide att roty tøille tro alt tljet tør; rjøre, 
men at rot) trille ide tro l^attff orbt, I)uab Ijatt figer 
oc laber off fige, SEIjet Haffuer SD^ofe^, tljet ftaffuer 
2)auib, tljet flaffuer 3faia3 met alle profeterne, tijet 
flaffuer (Skriftes, oc tyet flaffuet apofttene, Sften f)roor 
Ijaffuer I)an nogen ftebt Raffuet att tør; frille ide I)øre 
menntffe eller meuniffe§ fegn? 3a I) an I)affuer faft 
raab off tya fra, oc fortet rot) trille ide tt)bl)e I)anff 
raab, tlja ftraffer §an off met menniffe fegn, fom met 
tytn Ijøgefte plaffue Ij an t)affuer tj tljenne roerben att 
ftraffe off met, fom tf) en Ijellige proprere 5lmo3 figer 
cap* trit}* Oc @. ^3ouel ih £eff. g« £r)er fore ftger 
ide S^riftug tljennom att to ære fatige, fom tro od) 
ide rjøre, men tljennom fom tro oc ide fee- 3oamt* 
$:♦ 3a t^ennom ftger I) an att roære faltge fom Ijøre 
oc ide I)øre alle Ijonbe, men Ijøre (3ub$ orbt, oc Be* 
uare tl)et famme Suce rj, oc tl)et famme ©ub£ orbt 
Bær tytt naffn, att tyet ftgte att giffue fanbt rourøeb 
oc roibffaB paa tym ting fom tljet ttjber om, fortc)t> 
fagbe SljrtftnS' felff om Ijebningene 3o, tig, til tljen 
@amarttanf!e quinbe, 3 tilBebe tljet font t) ide tribe, 
men rot) tilBebe tljet fom rot) oiibe, 3øberne trifte roel 
Ijuab tije tiloabe fortet) tije fulbe ©ub£ orbt, men 
Rebningerne Ijaffbe ide ©ubj orbt, entljen paa tljeriff 
tilbebelfe eder anbre gerninger, SDjer fore figer Éljrt* 
ftnS att tije fmtbe ide roære roiffe paa tljeriff ®\tb%* 
btyrMfe oc tilbebelfe, Oc S)auib figer pfaL ytrig* att 

tyet falffe oc f>rf) rtfie lige tmberimfmttg. 151 

tyet famme ®ubg orbt gtffiter rett forftanb oc fcmb 
mbffao naar maub tfjet tjører, £t}t) Imortebté fcat 
manbt eflerff tro tuben manbt Ijører. 9iom. $ 

C £t)rj ueb ieg Det att ©ubt uorber mig ide 
rureebt tl;er fore, om ieg ide titBeber ttjet ieg feer rj 
preften^ rjonbt etter monftrcmfc, effter trjt) ieg ubt icte 
mffetige tjuabt ifet er roben erobr, S§er fore tabe urj 
fjer tj ro or fir de or bene ttjbe tjøgt, oc tabe fotctett 
tiøre oc ruibe tjnab rut) tjanbte, oc tt)er t) effterføtge ui 
cfjrtfti e^empet, fom fabt mttt eBtanbt fiine bifcipte 
oc tatbe orbene oBenBare, faa at tmer manb motte 
tjøre t§em St)et famme fjaffuer tjan icte forBøbet off, 
3a men rjan tnitbe att tf) et f cutte o ære off een anun* 
betfe oc ilmfommetfe tit tjauff bobt r tfja f!at eoct) or* 
Mt mære tfjer fjoff, fjuttfet off maa paaminbe oc miife 
tit ttjet tægn fom faa Betegner off rjanff bøbr, oc tfjet 
er meg ett ftort ru nb er, -gmt) t) gobe tjerrer grnffne 
faa ftortige foret, att tæffe teffe orbt for fotct tjøgt t) 
mef^en efftertl)t) cnangetifterne tjaffne fcreffnet ttjennom 
faa oBenBare, att tf)eu fom rjaffuer ett ntjtt teftamente, 
maa fetff tunbe tæfe ttjennom, O c t) fetff ptetye attibt 
tj bimet ruge at tæfe trjeunom t) paffen, faa att Imer 
ftncte maa tjøre tfjem, oc tæfe tf) em effter eber, -3a 
fomme aff eber ptetye roet att gaa \)aa prebide ftotin 
mett trjenuom oc tjanbte trjem tt)er met ftor tange øb- 
tegning, 

C <S$aa Bemøtje tegtj icte for faare mett tl)en 
miffBrrugl) tl)er ffeer, rut) fronbtje ide omBære (§nbj c® «] 
orbt, forttji att anbre mifBrnge tr)ett, Stydiff teg ide 
ttjet rurett att Sfjriftuø tatbe fiine orbt faa oBenBar* 152 @uor til iector spotøettø 

lige, oc 3nba3 I)ørbe tljennom? fMe Ijan ide Ijuiffet 
tljennom frem, oc tendt faa møget, at 3nba3 ffnlbe 
[potte tljer mett, naar Ijan oore fommen tit fiine 
pl)arifeier, oc giøre jeg een tøtfe tljer aff, Qa ty frøcte 
faa t^er fom ingen frøet giørté befjoff, Xtyt maa 
ocere ett [tort onber, fenfte rj ic!e faa himmerige men 
tj rende faa flittelige tf»er tit, at ©nb^ orb et) maa 
øanbrngté eller roanærté, att brandere oc bobfere fibbe 
t) fføge()nff, oc quæbe tfje Retlige orbt offner een fnabe 
ftaab (fom tljn figer) tfjett fjaffuer ieg icfe Ijørt for 
enb nm aff tig, oc ieg maa med troebt att tfut ffatt 
eoclj beft roiibet, efftljer tty) tljm ejttj fjoff tljet folf, fom 
nteft giøre fobant, ©nb£ orbt til foractilfe, oc off 
fattige ©nbg tiennere til fortreeb. Wftm ieg laber 
tljet nn faa tscere, att tl)ette faa fieer aff rtyggetøffe 
oube menniffe, ffal fortet ©itbg orbtl) [tinge I)offnebet 
neber? ©fntle oc djriftne fiele ombære tijeriff troft 
tt)er fore? ©lal oc fortet) (Sfjrtftt orbinant§ oc fficf 
oiige? SSet roifte ©nbfaber att Ijanff føn 3efn3 &i)xu 
ftu§ ffufle bliffne mifbrnget oc iltblje tracteret, tljer 
r)an fenbe Ijannom tjiibt til oerben, ide lob Ijan tljet 
fortljrj, 55eX trifie ©nb oc faa, at djriftt forløbere 3o* 
anne§ ffnlbe mifte §offnebet, oc bliiffne ipnftge trac* 
teret aff tl)en Ijore, ide oilbe Ijan att (S§riftu8 ffnlbe 
ombære t)anff tiennefte fortet), røeetl oifte ©nb oc faa, 
att tljen §et(ige ©atomonS tempi! fMe neberbrrjbis, 
oc træbiff ronber (jebninge føbber I)an lobt fjannom 
bog ide bliffne robrjgt fort§rj 3a fnmma fnmmamm 
©nbt oifte mel f)nabt otadnem^ebt oc fortømelfe 

bannom falffc oc udjrtfteiige ttnberuiiftitrig. 153 

Icmnotrt foreftob aff tfjemte oerben føør enb rjan ffabte 
rjenbe, Ijcm fobit ide fortfjt), att^ f)an ffaffte tjenbe eoc^, 
C W) & ^Jouel, $tfot ©nb ^affner mft tagett 
tfyitt oib fra tig, men tyu nn ide Ijaffuer aubet for- 
ftanbt, tljen mening f»affbe ieg ide oenbt mig aff tig, 
atty tlju ffuffe trille fjaffue ©ub$ orbt tagbr, paa tfjet, 
att tfjet ide ffntle mifbrngiff, alt Beteder trjtø een 
ftoor ©nb^ roanære met een for)e finntig ære, font tig 
trjcfté t§tt giør fjannom, 3a tlju giør Hige fom ^StXa^ 
tu8 oc Søberne giorbe, tfjer tlje tilftebbe att ©jrtftt 
bøbe legomme motte fjeberfige iorbeff, paa tr)et §anff 
Ijufommetfe motte obflrjdiff, oc foffeb motte gløm6b 
rjannom SBfy triibe beet att ®nh oc ©nb^ orbt met 
altret ©nb tilfører, ffal liibe fjonljebt oc fpoit aff 
oerben, oc atlt tt)et uerben tilfør, ide maa uti forti)*) 
tf;t)e ©ub$ orb men faft tijeff flitteligere ffnlle t)ty 
Innbgiøret, paa tyet att ©nb^ tøbnatbe maa bliffne 
ubtrjcte aff tfjenne onbe fjooff, oc tlje onbe fom igen 
bliffne oc foractfje ©nb oc I)anff orbt, maa teff roor- 
fagelige faa tfjeriff rette løøn 

SBor fjerre SefuS gfjrifhié fujer felff tit fine 

bifcipeter Wflat. r. §neff ieg figer eber lønlige oc een* 
lige, prebider oc fnnbgiører obenbarlige, Cc %Jlax> 
rtri. ©aar offner trjen ganffe oerben. oc prebider tljet 
tjeflige enangelinm for alle menniffe 

C Sftaar 1 1) eff e ere 3>efu Sljriftt orbt oc egen be^ 
fatning, tl)a fcal ?♦ $onel entijen necte off tr)e orb 
at øære tfjet fjeflige enangelinm, Ijuitfe l)an figer om 
facramentet, tager, æber tyet er mit (egomme ic. 

jetter 154 @uor ttf Hector ^ottefls 

opefter oc faa om Ijan beletiber tljem at oære fytt 
Ijeflige euangetium met djrtfto iefu 3cfe tilftæbe men 
biube at manb tl)em met een f)øt) røft§ ftuttge, Icefc 
oc lungøre, 2)bermere 5Raar I) an ff artig befaler at 
ljan§ bifcipte f cutte I)ueff I) an tit tf) em fagt Ijaffuer 
eenfige. ftge obenbartige, ocfaa ide forbiube* men jetter 
biube at teffe tjauff orbt fcuHe figte obenbartige, oben 
[© in] go er Ijan acter alt legt oc otert fol! at gøre til I)unbe 
oc ftøtin, for ljuttte teffe Ijetlige gub^ orb oc btyrebar 
perle icfe f cutte fafttS. mat mj. oc tjoffe alle ragebe 
oc fmurbe prefter, tøære fig Ijuor onbe, ftore I)orfarte 
oc b olere tlje ere att tjære fjetftge, fjutlfe alle t>et maa 
bruge. I) øre, læfe oc futuge teffe gubj orb, Wien ?♦ 
pottet fcal gtiffroe tittenbe I^uem l)an er, fanbelige 
een obenbare ©ubg ftenb^e oc mobftaubere tøbty alle 
ting. orbt oc gerninger oc een løgnactig lettere 

g?uar tti tljet titttt capittiil 

Om t^er maa btbiS i) meffen for f)efte. 
fce fuin gcff oc ^ønff 

\2tat t^enne articttt omager tf)u tegl) met 

/mange tørteløffe orbt 8. pottet! meer enb 

>tf)u I)agbe be^off, oc inbfør fcrifft nu førft 

^rettelig, men bog t) otitbt, fortet) Ijun 

efftff icfe aff teg, Xfy fjer er ingen font formener teg 

at iebe for ©ub$ creatunr t) allminbelig bøn, løn* 

lige eller obenbare, ©c tljent beftjnberlige, fom fculle 

oære 
faljfe oc od^rtfteltgc Bitbevuufiting. 155 

ccere til t)or Brug oc opfyolbt, 2)og er ttyt f)uer manb 
bitterligt, at I) er er oc Baffuer ocerebt ftor mifBrug ti 
tljenne meffe, fom tlju oc felff beberfenber, at manb 
^affuer Bruget Ijenbe for alle l)onbe flabe, fom er ffeet 
paa queg efter anbet go£, Ijagbe tuaubt tafft noget, 
ifya fculle tr)er figis een meffe fore, at tijet motte 
fmbtø igen, ftmbe een falff eller di føl ide faa fnart 
føbté tl)a motte tljer ftgis een meffe fore, oc fmab* 
jomfjelft tl)er fattebiS, ttja fculle tijet alt forlmerffuté 
met meffer, 3de fanbtrø jetter t)affue I) er obfluct oc 
gøre nogen orfage met Bønnerne, fom alenefte fcufte 
oære ffebne t} meffen, for fobane ting, !ffl?en folien^ 
mening fjengbe paa meffen tj feg felff, Cc ti) er om 
meffeprefterne (jagbe ide Ijagt liige tljert famme me- 
ning, tlja r)agbe tfje bet taget folfet t§en aff met ter* 
bom oc mtberuiifnmg. oc fagt fig at funbe Bruge fo* 
banne Bønner for famme gub$ creaturer, faa bet bben 
meffen fom t) meffen, -3a prefterne l)agbe oc tfjett 
famme mening, om tl)u bitt biibet fom inerte egne 
fecreter oc coftecter t) fobanne meffer bbutfe, oc |ui 
fculle tije et) ftge tljerté meffer for Ijuab Hjem løfte* 
fiben tlje I)agbe giort meffen til ett offer, oc foban 
een gob gerning tfjer tfje !unbe Betale gub fitt tjimme* 
rige met, oc føBe fjanuom afte fønberø forlabelfe aff met 
tljen beberleg. Ijut fcuKe tfje er; t§a tjente feg att for* 
Imerffue ett fjaffbøbt øg liff met fobant ettl) offer? 
tjagbe t§e mening til meffen, at fjun !unbe trjde Ijelff* 
uebe oc labe op Ijimmerige. oc gøre faa [tore ftrjder* 
I)ui fcufte ti)e et) tlja mene anbet meer at for^uerffue 

met 156 Snor til fector ^otoetlS 

met I)enbe. oc tljet fotn minbe bore 

C <£)ermet enber teg min fcriffnilfe paa tljetme 
tiib mine $♦ 23nrgemefter oc raab, oc bit l)er tnet 
Ijaffue fnaret & ^>onet effter 1)cm$ Begering tit tljen 
djriftettge bnberuifntng* 3a tT^et tøgnactige flenbe Bteff. 
"font fjern lob lomme eber til Ijonbe, ttybenbté om meffe- 
emBebet ^orl)oBenbi3 at I)an lommer eodj fnart igen 
met meet\ Quiltet ieg lanb formerde $aa IjattS aU 
minbelige qneb* at I) cm tøo tiit Xoffber at tale meer 
I)er om oc tljer om een anben tttbt, 3eg lanb tro 
^an oeb tcfe Beber at Ijtefye fig tljer aff naar Ijamtom 
Brøfter Beniffning 

C 3Wen ieg bille att Ijan bitte fftjnbe fig oc 
lomme fnart met tljet ftore fttyde papijr. tl)er Ijan 
toffuer, Ijatt bil faa Belfide tljet fcal tale efter Ijanff 
bøk 3eg fcal tøet troeb at I)an Bliffner felff (Eau 
pljaS tyer met oc fpoer om een fanbljeb, anben enbl) 
ijcm acter. £>an tøør tøet legge ære inb. oc føbe fig 
faabant tit enigt nafftt, liige \aa fom ttyen giorbe tljer 
mi ftcttf iilb tøpbaa 3)iane tempit 

C @aa Beber Ijannont nn labe eber faa (fom Ijatt 
loffner) met tljet fnarefte tljen anben bttbemitffningty, 
aff Ijuttfen \) maa formerde, alb berben ide fortet) 
tøcere forbttftrtbt, att forløBne mnnde oc prefter ratøe 
t) ttyenne tttbt aff giederii oc borflaff, Oc bnber teff 
tøil ieg fee til, om ieg lanb lære ttyen gobe manb, 
tljet fom Ijan figer feg att tyaffne Ijnerlen left eder 
nogen tttbt Ijøørt, tynor Redige profeter fjaffne pro* 

pfjeteret falff e oc fcdjrifteftge tmberuttffmng. 157 

feteret oc fpobt, om tl)ette Kjer aftab oc foruitbning 
aff trjen rettffaffne c^rtfteltge tro, font nu tjaffuer 
roceret mange tjunbrebe aar, Oc teftigefte rjuorfebiS 
tfjet er od) bleffuet forfynbt, att ®ub$ orbt oc rette 
fanb^eb fMe oBenBariff tgeu, oc røøBe foban ffiutbt 
løgn, fom antedjriftetige menniffe ^affbe inbførbt aff 
©nbj tttlabetfe, oc Befrjnbertige ftoore oreebe for ftjjtb- 
fens fEgtb 

C Oc er ttjet S* ^3oue(3 rette atuortige mening, 
atfy rjan faa gerne roitbe ocere off tit orbt, fom Ijan 
tøaa firciffer oc Brammer aff met fin fcrtffnetfe for 
foffet fya fcat tljet attibt gerne mære Ijcmnom bubet 
oc rofønt, mit Ijan lomme tit off rjiib, S§a oeeb ieg 
attt) ftcebe Ijcmnom tyd gerne, faa tjaaBté mig oc att 
Baabe t) aff eberff Befatning oc magt, oc rot) mett 
gobe raab paa ©nbj roegne rottle roet giøre oor ah 
mroe faa totmobetig, att Ijcm pal Btiffue mtt fribt oc 
trtygtjeb, oc maa giiffne titlenbe r)uab l)anff f!t)tb er 
emobt off, Oc tebe fotcfet tj rette oerje tljerfom trjet 
lanb finbiff t) rett fanbfjebt, att trje ere mtbførbe aff 
off Oc fanbetige roeeb I)an oett Bebre enb Ijan fcriff^ 
uer meg rma, att ieg fMbe ocere faa Btobgerig, om 
iegl) l)agbe magt, 23t) l)affue eocr) fortæret faa møgett 
Brøb titf ammen, at Ijan f enb er mig ide faa Bafftrjrig 
o c ofribfom, att ieg oide giøre ttt menniffe ont, t^er 
fom ieg enb Innbe, r)uab fige faa møget fom r)an 
gietter til r emobt fitt egtjet roibffaff, ecfon aff ett tiabfft 
mebemiMigt rjierte, tl)er fom Ijcm oc icfe mil tro off, 
tya roit ieg gerne om tljet efftff aff mig mett famme 

roit* 158 <5uov til lector <pott>efls 

tvxifaax møbe I)annom ty SRofRtbe (faa fattbt tyteHpe 
mig ©nb) om t) oc meenljeben t) $øBenI)agen Krille 
titftæbe meg tljet 

C @aa Begerer ieg nu tntljet anbet aff eber ty 
t^enne fag mime $ære 33urgemefter oc Sftaabt, enb 
att ^ nu oc attttbt fjer effter ffutte fftcfe eber fom 
ttmtfbige menbt ty t^enne Ijanbel, Oc anfeer tøuertfett 
& spouetø eller min perfoon, men ranbfager Beggté 
oore fcriffuelfer, effter Ifjanff tiltal oc mitt genfuar, 
prøffuer off Baabe met een gob aanb oc een djrtfteftg 
ranbfagmng, oc Beljotber faa tf)et Befte, S^T^er fom ieg 
ide lanb t|ette I) er for^uerffue aff eber alle, tl)a Be* 
faler ieg alting ty ©ub^ Ijenber, fom lenber alle futte, 
oå) Ijaffuer aflerebe nøtye taib atte t^ennom fom fcluHe 
Btiffue toforuifte fra ^annom oc Jjanff fanbf)eb, £I)en 
famme ©nb Befaler ieg eber, met alle t^ennom fom 
ellfcfe ©nb aff ett reent Ijterte, nu oc eninbelig 2Imen 
©creffnet ty ®øBenI)agen, Sorfbag effter anben fønbagf) 
ty abuent, WHx effter (Sfjrtftt mennifMige føøbfeCt 
falffe oc Ddjrtfielige Ditberutifning. 159 

Kil Utttvtn 

9fffe fromme læfere ønffeer ieg §anff 3?att)= 
ffenn naafce oc frtb aff Sefu @f)rijto 

>@ffe mime fuar fjaffbe ieg nu faa ftiftebt 
^paa 8. ^ouel§ bog om meffen lære fromme 
læfere, faa att ieg gerne oifte formobe oc 
L oocte fjanff genfuar, Imille I^an oc ntø 
laber (emob min aet oc mening) obgaa aff prenteriibt, 
oc ft)Ue fin Bog oc onberniiffning om meffen, til i)uit* 
len tjan effebe famme fnar aff mig, Cd) tl)et er oc 
een lonft, fom Ijøør fiannom oc fjanff liige til att 
Bruge, faa att forraffe een anben, §agbe ieg trilb faa 
taget §annom met forbeel, fom §an nu giør oeeb 
megl), tya lunbe ieg oel lenge fiben Ijagbe labett miine 
fuar obgoit paa prenteriibt, fiben t) abmnt for 3mtt 
tr)e oore rebe, før enb nu I)anff Bog met t§en Bag* 
flid; er nrjlig oblommet 

C 3a gobe manb, §au føl oel, att fjern Ijaffuer 
icfe Irafft nog til att lomme frem met tfjet fom {jan 
Ijaffuer fore, ttjer fore inbfører fjan fin llabber oc 
fcrifft løfe fqualber for fiine læfere met foban een 
Baglltd, att Ijan tt)er met ml giøre mig oc mim gen* 
fdjriffueflfe affgiønftig oc roeberftrjggelig for famme 
læfere faa atlj ljuer feal mibe, før enb miine egne 
fuar lomme frem att ieg Ijaffuer inbtibt anbet att 
fare met, enb løgfjn, llafferi, Bagtale, fpot, Blobig oc 
grum fliempt, flienbté orbt oc fjore fprod, fortfjrj er 

ieg 160 @uor til tector ^ottetfs 

tcg icfe oben een laab Ijomobtg tyran, een gantelig 
Dannittig baare, oc æretøff ffall ae, att manb ntaa 
mtbe att tyage [tg toare for fobanne miine odjriftetige 
fnar, oc (abe faa £. ^3onel fjaffne rett, mig oforI)ørt, 
Xfyt er førfte mercfe paa £♦ bonets aanb oc jjørje 
Ijimmelffe forftanb tyer fyanff titfyengere rofe faa faft aff, 

C Oc offner alt, laber Ijan ftg met fin ognbelig 
aanb ganffe ffammefige bemercfe, met tye [tore ffin- 
bartige oitterlige løgner I)an langer mig paa, fjom 
]§ner from menniffe fcal befinbe, tyer t)ell retftnbelige 
oben oilb læfe beggiff oore fcriffnelfe, oc roeb noget 
aff min prebicfen att fige, befønbertig tyen ftore f!am= 
melige oc ffabelige løgn I)an bider meg paa, om tyet 
Retlige c;øt)uerbtge alterff facramente, oc fører mig faa 
met fin egen løgnactige biet for I)ner manb, fom iegl) 
ffnlle oære t) tyen forgifftelige mening oc fyottelige 
figl)e att cfyriftne menniffe ffnUe ide oenbte ftg noget 
anbet tj famme facramente, enb ttt fttjefe brøb oc een 
flng trin, tt)er fom ieg bog gørligere oc helligere I)aff* 
oer baabe fcreffnit oc talb om tyzttt alber rjeltigfte 
facramente, ©nb til ftøere ære oc cr)rtftne menniffe 
meer til famnittigl^eb^ trøft, enb & ^onel met alle 
fopljtfter Ijaffue giort 

C 2Wen fortet ieg fagbe, att tyet or; fee er brøb 
oc oin tya legger ^an mig tyer ett (eclon) til, liige 
fom ieg fcnlle mene tyer inbtyet anbet att uære, enb 
tljet famme, Oc fortet) ieg laller facramentet ett tcegn, 
tya figner 8. pottet meg tyet paa, att ieg Ijolber tyet 
ide anbet att roære, enb dt facramenteligt tøgn, 5£!jer 
fom ieg Ijaffner bog giffnet fyannom min blote oc bare 

mening fafffe oc tKfjriftelige tmberimfning. 161 

mening ttffenbe gobt titbt tilforn, tj mitt fnar til 
fytt førfte capittet mett teffe Blotte" oc bare orb (oc 
tfyer tit met gtffuer I)an off fitt Retlige tegomme oc 
bfob tj facramentet, tcfe att offre men art æbe *c) 
mett tlje orb oc anbre fobanne flere giffroer ieg eod) 
nog titlenbe at ieg Ijotber ide facramentet for ett 
blott oc Bart tægn attene oc inbtiib anbett, men for 
faabantt ett tægn, fom fører mett fig tiige tljet famme [$ «] 
fom tfjett betegner, att ronber tljet finntige brøb oc 
min anammiff 3efn S^rtftt fanbe tegomme oc Mob, 
met tofftyttbigljeb oc retferbig^eb, formibbetff troen tit 
%t orbt fom (SljrtftuS fyaffner fjoff tfyt famme facra* 
mente beflittet, De paa tl)et ieg bitte atbetiff roære 
aff ^uer manb romiftencft, 3 tyet £. ^>onet mig tj 
tfyenne maabe tittegger, tfya Ijaffuer ieg enb nn I)er 
tit bagff Ijotbet aEe oantige ceremonier tj meffen, oc 
inteb fornanbtebl) enten tj meffeftæber, (tjnfftenbning 
eder facramentenS optøfftetfe, 

C Sften t^ette atlfammen maa ieg tnbtet nt)be 
boff £♦ ^3onet, men I)an aff ftoor -mebtmcf begreber 
$iøbenl)agn, att tljer fom Ijcm tilforn I)agbe fin I)erre 
oc ©nb tj b^ met fig, tljer fM ieg fyaffne foriaget 
djriftnm at(e cTjrtftne menniffir$ Ijerre oc ©nb, oc tabt 
®øbenl)agen ett ftt)cfe brøb oc een ftng trin igen, fjan 
beniifer tyd oc ennb mercfettge, faa, @r tljet tete ©nb£ 
tegomme tl)n feer, tl)a er ttjet ide jetter ©nb£ te^ 
gomme tim anammer, tager tl)n ide tljen beflntning 
for ft)tfefte fya fanb I)an oet beniifen met tfje ntj ©nb£ 
orbt, Imitte I) an figer att nære fanbetige obenbarebe, 
fiben (Sfyrtfti enangetinm er bteffnet prebidet oc be- 

fcreffuet, 
li 162 @uor til lector ^otøettø 

fcreffuet, (§x tyet tig icfe enb nu nog bettttft, tya I)ør 
frembetiS brabefig tøttff|eb, & tyet icfe (figer tjan) 
©ub| legomme tyn auammer, tya rjaffuer tyn Ijuer* 
cfen mefje eller preft be^off, fagbe trju, att ^an fanb 
xåtxdt roppaa? (Sfter meentfyu- att I) cm fanb tcfe 
finbe paa att inbføre een confequerttø, fom l)aunom 
løfter, uaar l)an roil met løgn oty rjerrenffeeb føre een 
fattig manb fra act^ oc ære, rjoff @ub oc memttffe, 
C £)er roore oc toet møget fobant meer at giffue 
tig tilfenbe fromme Sæfere, aff & $ouet8 relige 
fcriffuelfe, Ijuor erlige I)an fjanbter met mig oc miine 
mebtbrøbre, Wtn ieg forniifer teg til beggiff roore 
fcriffuetfer, tl)er laber ieg rjuer rebelig oc from d)riften 
menniffe roære min bommere, fom roil bruge rebettgtrj 
ffiel oc crjriftetigt forftanbt, oc tøifl nu mett tyett 
fnarefte mente mig tyexx flare oc lange mobfcriffuelfe 
oc tønberutiffrmtg, font f)an faa tiibt loffuer, at fcufle 
fnart robgaa emobt tljiffe miine froar, Oc labe feg 
t^em ecfon fomme meg fnart, ieg figer tljet t) fanb- 
Ijeb, att tye fcuKe roære mig ganffe roet fomne, od) 
roil ©nb, att off ffeer icfe (effter S« ^ouefS røitfie oc 
begering) forrebelfe eller rootb, tya ffal trjenne fag 
tuben fort tiibt roel bliffue nogett lebtere for oterbe 
folcf, enb bun er enb nu, oc tljen papiftiffe meffe ffal 
icfe gielbe næer faa møget, fom rjun giør enb nu fomme 
ftæbe, roben ?♦ ^)3ouel f)affuer anben beuiiffning paa 
fin meffeoffring , enb tyet ftolne ripffrapff f)anb faa 
praaler met @om ieg oel roeeb* att Ijan icfe rjaffuer 
ronbertaget tye \n) ©ub^ orbt, fom rjamtom ere obeu* 
barebe aff tym up mørcfe ©nb, tytx fibber ty tljen 

forte fctlffe oc otfmjWtge tmbermifmng. 163 

forte Itortet, tmber Ijanff Ijntibe fappe, ©nbt bøblje 

t^en famtne, oc Benare off afte for I)annom, finten 

©crcffuctt mibfotnmerff bag rør *c 3W3)HI3 C SEajft 9 MaMø webt Ofnff SBlrtcfffen anben 
bagen effter (Sande ^eberff odj (Sande ^(Jouelff apo* 
jMerff bag @nb£ aar tuftrtbe* fem^nnbrebe ttjuffue oc 

$aa %t etføffte, r£ mi 11* firma regis Hauorum 

\Wl ttlfiørligt ttvmqt fttor aff 
Borter Jttorten fitttfjer paa 

tl)et mcmbatt §om nmber fet)ferftg^ SKatyefta^ nafftt 

tøbgtd nu i tljette $$j aar effter tljett atmtnbettgl) 

£)errebagl) £om bXeff Ijotben i 2Iuf6org t tljet aar ttf* 

forn 2Rby$c effter S^rtftt føb^el Sfteb en tyb§mt)glj troo formå* 

ntttg til fong grebene røor Ite* 

rifte naabtglje £)erre om tfyt fa 

tigl)e Qmangetij forfremmetfæ !>an6 £auffen (9?u for førfte ©ang trtyft efter £a&fen8 eget Jpacmbfrnft.) 
c-uor leng^e roifte i faa bøme rorettf erbetigl} , atl) *nt roitfe faa annamme tfje rognbetigl)e mennefferff 

perfoner? 
Saber t^eit fattigl)e odj fab^ertøfe foo bom for fegl), 

od) Ifyietper trjen eleenbigl)e od) I)ietpeløfe til rette 
Sebber tfjen fattigl)e od) føt)e, od) friter r)amtom robaff 

tl)e tøgubeltglje mennefferS Ijoeub 
#øt)feonte $mftt od) ftormecpfu^e 

<£erre «§er $re&erie meb ©ubj naabe £)an= 
mareeS SSenbeé od) ©otteé ^ongfje rette 
arffue ^longfye tit Sftorgfje §ertug£) i Sleff- 
ttnglj ^olfkn oe ©tormern ©reffue i ©tøen= 
6org od) £>elmenl)orjl: :c, fyn fiertfte naabtgfje 
f^erre 

jaabfjæ od) fribl) aff gubfabfjer od) mor 
Ijerre 3efu (S^rtfto. «$pøt)b orne førfie atter 
fiertfte naabigf)e fyerre , fytt er (StEjer^ 
naabe3 f)øt)med)tigl)eb fong- s D?at). toet mitter- 
ligt, atl) gub l^affuer aff ftjn Befønbcrliglje naabfyæ 
nu nogtjre foo aar ftbt)ext fenb fitt I)etiglje (Suangelium 
fjer inbi (S. 9?. lougetigf) riglje £)anmarc, ttntber d. 
$1. fongeligl) befftjttelfce, [juildet G?. 9t\ l)øt)med)tigl)eb 
I)affuer ocl) oplptbljet nteb fribl) od) fongeligl) be|fter> 
metfæ, !EIjéff lx>ij alle gubfrtyctiglje t)bfymt)gl)efig{)eu 
tatfe @. 9t. Od? gub tijet mel fdjat ftnbe Éjoeff (£♦ 
91, paa ft)n tiibl), 3a nu atlerebtyæ bagljtigl) Beløner 
meb raabl) od) miiffbom, gom Ijanb forlener (§. 9L 
til tit føcfeligt od) fribgommeligt regiment, til en oe- 
løning, atl) GL 9e\ ijaffuer Ijannom odj fjauff ^ettgtje 
oerb for øglme, gom !ong (Salomon od) figner r>rouer\ 
r^o, atl) ti) er gom fongfyen er tcfe mgubetigl), tl)a fd)at 
l)anff tljrone oliffue ftrjrd;et meb rebtferbig^eb , tiglje 
gom Ijanb ftgljer od) tuertt emobl) prouer, rytx, atfi tl)er 
gom ide er gub^ oerb, tljer er meuig^e fotd;e3 forberff* 

uetfæ, 168 (Stt tilbørligt ftrengt juor 

tt'elfæ, fjuilcfet forfarenfjeb od) tæer off nteb ftunttglje 
e^entpler, aff gamble od) bagbliglje ^[torter 

9ften tyet er atbtyo fjøtyefigl) Bef fageligt, aty tye 
flamme, tøom til tyeff I)affue (aa foræ øncfefigf) fortøifbt 
od) fortøerret fofcfet, fotyinbre tyet f)eltgl)e (Suangeftum 
enbnu faa mangle fonbe, aty tyet tnoo ide foo føn 
tilbørlig!) frautgang , Od) tøille ide fonbe ffiøn 
tyer paa, ljuor I)er eræ (tyeff mer) uteer enb nogl) 
fielæ fortaffte, tønber tyenne I)er forberffueliglje od) for* 
bømefigl)e patøel)aubef: Sften tye tyer offuer enbnu for* 
fetere faggen, ttmbftyfbe fegf), od) (tif frambefø ftørre 
fiefefaug) fabfye tø om tyet er albt rebt tyer tye fare 
od) fjaffue faret nteb, figlje tøom tyet fd)ufbe icfe tøeræ 
tye tyer ifbl)æ I)affue giorbt, faa tøetye tye tøebl) 
herrerne, od) trtøe Suangeltftewe, od) ad)te tøtft, aty 
giøre faa tr)ere^ aftøomftørfte iurett tif ftoer rett, enb* 
togl) tl)et tøif tøiffefigfj fe.tyfæ tyem. ©d) I)uebl)en tye nu 
ferbetø tjaffue foety tyette friimobigI)e finb, er tæebt 
nogl) aty giebl)æ tif, 3a ntanb ntoo tyer tagl)æ paa 
nteb barce Ijenber, tytj tye fee tøet, aty mad)ten er 
ftoer paa tyereff fibfye, £>d) nu befønbertigl) fibl)en 
^atøen fyafftøer nteb tyne ^3apifter truett) ocf> locfet 
tyen frome le^fer Sari, nteb nogI)re flere førfter, 
til aty labljæ tøbgoo tit manbatt od) bubl) entob tyet 
f)eligl)e Suangeftum, fotyobinbeS, aty ingljen fd)at nu 
fengl)er brifte fegl) til aty tøeræ ?utyer§ (tyet er) aty 
tale eller giøre nogI)et effter gnb^ oerb ocf) tyeu I)e- 
tigl)e fcrifft, 3J?en aty tøij fd)utfe ftrengetiglj bliffne 
^atøenff fangl)er alle fjer effter, tøom tilforn 

£fjer aff Poeter borten Sutter. 169 

Stijer §affne tlje forfjnerffnet (gom tf)et finnet) 
aff ferjfertigl) Sftatjeftatt tit manbatt, gom er iaa tøtffe* 
tig§ tøbgoetfj tønber ferjferenff naffn, atl) atb ting 
ftf)at btiffne tjer eff ter , gom tljet tjaffner merit!) I)er 
tit, od) tngfyen fcftat giøre nogfjen formanbting, enbten 
t prebicfen eder Itrcfenff Ceremonier od) gnbg ttenfte, 
efjnab tfjet er, lønligt eller obenbare, legemligt eder 
oenbetigt, libt eder møgfyei ^3aa fjnitefet tf) en f)øt)- 
terbe gubj 2tpoftet odj (Sfyrifti (Snangetift, 3)octer 
borten £ntl)er ijaffner fcreffnet en titBørtigl) od) 
(£§rifteligl) forvaring , trjer meb ijanb forftaxtbetigr) tit 
lienbe giffner, f)nor platt gnb rjaffuer offnergiffnet ttyttt 
paptftrij , od) tabfjer tljet fold faræ for fegf) fteXff 
mgnbetigl) |eb|en i eglme fiøbefigl)e ftnb od) forfjerbibe 
farter, mbfyen alo rett forftanb odj oenbeligr) øpftyff* 
ning i gnbbommetig^e fagfjer , efftertin'j tfje mide icfe 
Ijaffuet Bebfjrce 

£I)en gamme forltaring fjaffner iegf) mbfatt paa 
©anffe ader ftertfte 9?aabigfje £)erre, (§♦ $1. mnber* 
fotte 2)anmarce3 inbBrjggere tit ttenfte, atf) I)ner moo 
forftoo od) fee (f)rao gom icfe fietff mit ftefmidigl) 
tyde øgfjnenæ), at§ more fircfeff perfoner farce meb 
ganbffe [toer mrett, ocr) Ijttor manb tøer neppefigf) 
formobe eder mentte nogtjen rebtning odj Bebring aff 
tfjem, ttjer gom tfje moo fegt) fietff raabljæ. Oå) tyd 
gamme er ganbffe mef troligt, %${} tijeffe gobt)e f)errer 
mide faa Beflntte, att) efftertljij fobane mangle mzfy 
tigfje miife od) oenbefigfje perføner Ijaffne meritf) til* 
gammen $aa raabf) i 2tnfBorg, Cå) tr)en Ijefigf) 
oenb (fjmitefen tngfjen tonbe fonbe Btiffne fraa foban 

en 170 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

en famfonb) I)affner inbffobt tl)em tl)et, atl) tl)e fd)ntbe 
forbøme Sutter meb f^n lerbom, tl)a fd)at l§anb ide 
fonbe anbl)et ettb tøerce f orbømetigl) : (éaa fdjufle od) 
tl)effe gobI)e Ijerrer ftenbe fegl) for ringle tit atl) figl)e 
efter at() gtøre emob foban en bom, I)etbft fortøj I)anb er 
effter tl)ere3 eg()en finb tøom tl)em Bebft tøfter atl) :()øræ 
Wien atter fierifte naabigf)e <Sperre, (£♦ $1. I)affner 
icfe terb atl) troo øaa (£I)riftnm, etter atl) l)otbe nog^en 
arttd)et i troen, effter menneffetigl)e finb od) raabl), 
l)ertigfyeb od) matyeftatt, 2ften atteneftæ effter gnb^ 
teffninbe oerb i tljen l)etigl)e fcrifft. 9?n l)affne tl)effe 
raabftoeræ icfe atte gammen faa møgl)et tøibnefBtyrb 
aff gub om ttjere^ raabl) od) terbom, tøom t^en minbfte 
ttybet tjaffner paa fegl), aff tl)et l)ebl)ertigt)e tøtbnef* 
Btyrb, l)mtcfet Itøn fattig^e forfmetigl)e (£l)riftn§ ftcf 
aff ft}tt fabler i tommelen, faa ttybenbe3, Sjette er 
mt)it etffetigfye føn , Ijnitden megl) tøet Bel)agl)er, 
l)annom fdjntte i l)ørce- %lu l)affner l)anb iaa terbt 
off faa møgl)et om troen od) gobl)e gtjiemiger, om 
tl)en frij tøitlij, om meffen, od) tl)effe anbl)re articter, 
atl) tljeffe gobe l)errer torbe et) næer faa foræ Be^ 
fomre fegl) tr)er meb, (£fftertl)ij (£f)riftn§ l)affner toff* 
net off, atl) r)a:tb iøit Btiffne l)oeff off, faa tengl)e 
tøom tøerben ftcer, Od) Ijaffner giffnet Befafling, atl) 
I)er tønber tfyeff fd)at ørebideff od) tereff, tl)et fjamme 
£om l)anb ørebidebe od) terbe. SI)ij giøre tl)e inbti)et 
anbl)et, enb meb fobant dt ntjtt oerb od) nt) troo, 
inbføre off en anben nt) Sljrtftum, tl)et er, l)t)n 
Sftomerffe $aøjce meb l)t)ne papiftifd)e g^iemig^er, 
l)nitde tl)e enbnn opl)øffne (§om titforn) offner gnb 

od) nff SDocter SWorten Sutter, 171 

od) db rebt gub^ btjrcf elfæ f offuer Sefum (Sljriftum 
gno^ føn, od) atb fonb Ijeligfjeb, effter f. ^3ouel§ fpobom 

Sfyij laber t'fjen albmecf)tigf)e gubbommcltglj Sftatje* 
ftatt aff lammeten Stljer bebljæ od) Bt)bf)æ alblierifte 
9?aabigl)e .Sperre, at!) (É. 9?. long. Sftatyeftatt Brugljer 
tl)en metbe od) mad)t, gom fjanb Ijaffuer tagget fraa 
en cmbett od) forlentt 6. 91. meb, fegf> til loff od) 
jnritø, od) <£ 91 fielff meb £ 91. tonberfotte til 
gaffn paa fiel od) tiiff, at!) (Sljrifti fyeliglje (Suangelium 
tnoo foo ft)tt tilbørliglje fri] framgcmg ^er i (g. 91. 
riglje, Dd) tl)e tomobeliglje ftoere robuortes mefljanb* 
ting^e, gom etnob ©uaugeftum tøitterltgl) ffte i ab- 
ffi(HgI)e mobljæ lonbe njorbe afftifltbe. S^ij S. 9?. 
ijaffuer iaa lerb bobi)ce aff f« ^3eb'r)er od) f. $ouel, 
atij gub I)affuer ti) er til tnbffidet I) er jf aff I)er paa 
iorben, paa t§et tfjer nioo formebetff tfjet gamme 
ftliffue ftraffetl) od) f ori)tnbretI) , I)uabf) gom ffier gnb 
emob, tøbt tøbuorteS ttritterliglje ttmbe gl)iemigf)er, 
SEljer fdjutte tl)e od) rette fegl) effter lubben alb unlb 
od) forfømelfce, afle gom fyaffue tljen Befafting, faa 
fr af fint gom tlje mille ide fielff [to o gnb til rette 

21)er offuer fiaffue mij od) fiuntigfye erempler i 
fcrtfften, om tl)em gom erce Bteffne ftraffibe for tljereff 
forfømelfce l)er tøbj, Cdjfaa om tf)em gom Ijaffue 
tientt loff od) tad aff gub, fortfyij tl)e fjaffue tagget 
tr)ere§ embebe od) befading tilBørtigft tooræ, Od) af* 
[tittet tr)et tr)er gub lonbe fortørneff aff. @aa lefæ 
tuij om long 2Xfa ij ^3at\ jriiij od) p, I)uor lødeligt 
od) fribgommeligt ett regiment gub gaff ^aitnont i 
mangle aar, fortøj Ijanb togl) tl)e fremmebe alteræ 

meb 172 @tt tilbørligt ftrertgt fuor 

meb tfyen rcgubetigl) gub^ ttenftæ Bortt, tøom aff fatffe 
propl)eter mor inbførb t 3øbetanb, offuer gub^ oerb 
od) !&ftofe logi). 3a atl) l)anb faa ptatt togt] ingt)en 
ntanbj tøttb eller miflij tfyer for, atl) l)anb od) ftraffibe 
fl)tt egt)en 2ftob'f)er, od) ffitbe rjtnbe tøebt) tl)et regiment, 
tøom I)mn l)affbe i l)anff lanb, fortøj l)mn tøilbe icfe 
fortabe føn fatffe gubg btyrcfetfæ, tøom I)røn l)affbe foetl) 
faa tjarbt i finbe. Cd) tl)er tit meb affBrøbl) od) 
Brenbe t)anb ttjet Biltebe, i)uitcfet t)mn l)affbe oprett 
tit tøamme gubj ttenftæ. 3a faa tangt røor %t tl)er 
fraa, atl) tl)en frome gubfrt)d)tinbe longl)e fd)utbe for 
giønft etter gaffne tjaffue tiib nogt)en mittertigt) mrang 
gubj ttenftæ od) fortørnetfæ Ijoeff føne fretnmebe mnber* 
fotte, efftertl)ij Ijanb faa fortørnibe ftjtt egl)en mobl)er 
ti) er offuer 

2t)en tøamme loff tjaffuer od) ttjen l)etigl)e !ong 
§)eåed)ia§ i fcrifften iiij reg. rm'ij, atl) t)anb affBrøbl) 
ide atbenæ tl)e atteræ od) Bitliber, l)uitde fotcf l)affbe 
aff egl)et Beram oprett tit gub^ tieuftæ, Wien ocl)faa 
tljet ormeBittebe, £om SD?ofe§ effter gubj egl)en Be* 
fading tjaffbe ottretyft, tljer 3øberne l)affbe Begtyntt, atl) 
mefBrugl)et, od) atl) giøret t)ebt)er od) btjrdetfæ 

£l)eff tigt)efte Ber od) tføn'frome 3ofia§ tljen prti$ 
iiij reg. yyitj, atl) effter gub^ togBogl) mor fonben, 
l)anb icfe tl)a allenæ foebl) affBrtybljæ alteræ od) Bitleber 
meb atb anben lircfefmt)cf, l)ttitden manb effter menneffe* 
tigt)e menigljer od) ftøbetigl)e gobe tt)de l)affbe op* 
tagl)et, Bob^e i 3erufatem od) anbl)re iøbijle ftebtjer, 
gub tit loff od) æræ, togt) emob gub^ mittij od) Bubl). 
9J?en lianb od)faa affatte l)tme mercfetigl)e gubetigtje 

perfoner, aff Poeter borten Sutter. 173 

petfoner, I)uitde fertfften latter (Samarim, aff tfjen 
ftoeræ t)bf»mrjgr)eb r od) ftrenglje brenbtube oenbetigl)eb, 
tøom tljem ftuuteS atl) ftyfle, fyuitde more robljen tutfft 
taa faa ^eltgf>e til ftunæ meb tl)ereg offrtng od) gub^ 
tienftæ, tøom more atter I)eligfte monde nu lonbe 
meræ meb tljet tøom tl)e I)affue for, i lleb^ebon leff = 
ning od) fang ac< Dd) fumma fummarum (£u totte 
longl)e giør ragl)etfæ eBlanb % rognbeltg^e (§om 
(Salonton figner prouer, $:) od) menber fjtulet om 
meb tl)em, fortøj !)anb kr ide fuerbl)et forgieffueS, 
figner f. $ouel 

Xfyi rt)tlbe (§♦ 9L f)øt)me^ttg^eb roerbeS til for 
gub$ flrjtb lierifte naabigl)e ^erre, atl) meræ aluorligl) 
fortenctjt l)er til, atl) gub moo flie loff, od) gub^ tog* 
Bogl) moo rettelig!) lomme eBlanb foldet, men t)ttm er 
faa Bteffuen aff gub^ naabl)æ fonben igljiem Dd) Ijetbft 
fortøj, gub Ijaffuer od) giffuet (£. $1. ffiøn od) forftanb 
paa tøamme Bogt), fitt f)etigl)e oerb od) (Suangetium, faa afy 
(£♦ %l. long. SD?at)eftatt roeebl) mel fyuab rett od) mrett er, 
Od) tljet er ingl)eu føt)e gafftte aff gub, 3a lanb ide lig^ 
ne$ mebl) nog^en anben, |)uitden l)anb od) tl)eff miube 
mil, atl) nogtjen fd)at til forgieffue§ tjaffue mubfang^et 

Offuer albt fyaffuer od) &. 9t longetigl) Wa^ 
ftatt meb foban eebf; od) forptid)tetfe annammet ®au* 
marce$ Irouæ, atr) (£. Sft* fd)at od) mit afftitle.od) 
affmerij lietterij od) roilbfarelfæ, «£)uildet £)anmarce3 
riigeg pretater tjaffue ftelff eftetl) od) begieretl) aff (£. 
9? v enbtogl) muber tl)et éut^erffe naffm i>D?en effter* 
tl)ij tl)e gobe I)errer tjaffue nu faa begteret, atl) S. 
$1. fd)at afftitte od) ftraffe £utl)er3 lietterij od) mitb* 

farelfæ, 174 @tt tilbørligt ftrengt fuov 

faretfæ, £§a fdjat iaa tl)et tøeræ t^ere^ mening, atl) 
±§c ^affue ancf od) nag tit tljet §om er tøilbfaretfce i 
fegl) ftetff, od) eræ Begierinbe§, atf) tøamme lietterij od) 
tt)ttbfaretfæ moo Btiffue ftraffetf) od) afffagb, el)uor tjtøn 
er. ginbeg nu 2X borten Sutter at§ Ijaffue nogfyen 
lietterij nteb atf) farce, od) nogfjen aff (S. 5R* rtmber* 
bantgl)e ørebicferce od) (Saøetfaner Bttffuer Befonben, 
atf) J^affue effterfulb §antme lietterij nteb ørebicfen od) 
terbom, @aa er ti) et toet tilbørligt, atf) (§♦ $1. long. 
tyflat). I)otbI)er tilBørtigl) foren eeblj, anbljet Begierer 
od) lugten øaa tøor ftblje« ginbe$ od) nogI)en trntb* 
farelfe øaa tieres egljen fibl)e (tøom tljer tøiffefigl) 
giør, effter tfjereS eg^en Belienbetfce) tlja flier tljent 
od) ing^en tørett, om tfje Btiffue od) nogljet refor* 
meribe, effter tt)ere^ egl)en (enbtogl) tøuittertigl)) Be* 
giering 

Wtn tegl) lanb luet troo, atf) tlje gobe l)errer 
fdjutte toet nu (aff fobane nty tienbe fraa 2IufBorg) 
I)affue tit [tørre moebl) od) briftigl)eb, enb tfje øtetyæ 
atf) I)affue, til at§ fnorce eller tabfie fuoræ for fegl) i 
tl)enne fagl), tøom od) allereb^æ øaalienber. <Saa er 
od) tfjette mitt nteb mtnte mebBrøbI)reff tybl)nu)gl)e tit= 
Bubl), tøom tilforn alb ttibl) ^affuer tøeritf) lierifte 
naabigl)e I)erre, atf) røij (tønber (£♦ ^ longeftgf) Be- 
ffierntetfce til rettce) tøifte tøerce mor troo od) lerbom 
Belienbe, od) nu od) alb tiibf) l)er od) f)uer ftebl) 
tøerce f orpticf)tibe , atf) giffue I)uer od) een d)riftefigl)e 
antfnor til alle retigl)e tiltalæ, od) for (§♦ %l. longe* 
ttgl) Sftatyeftatt ftoo fjuer manb til rettæ, tøom off 
^affuer nogfyet atf) fftjtbe for oerb efter gl)iemigl)er, 

forI)oBinbe§, off 2)octer borten Sutljer, 175 

forfyobinbeS, atl) tl)e gobe perter for gubg od) (£♦ 9^ 
ffylb tablje off iaa tljet M)b|æ 

Odj er tijette tøor I)iartenff tybmt)gl)e begieriug paa 
gub§ od) rettferbigfyebj tøegljnæ, til S. tit. I)øt)med)tigt)eb 
fpng* Sftatjcftatt, atl) tigl)e §otn tøij fdjufle nøbeS til atl) 
tøtgljæ ttjem, om tøor tørett btiffuer befonben, ftgfje feta 
tf)er gom tøij fmbeS, atl) Ijaffue I)etigl) fcrifft od) djrtfte* 
ligt ffiet for off emob tljem, (S* 9t tøilbe tl)a tøerbeS 
til atl) §affue tl)et faa meb tljem, atl) od) tøigl)e, 3tfe 
off men fanbl)eb, od) I)etft gub^ fanbl)eb, 3de for 
tøor fftylb, men for gub$ od) menneffeff faligl)eb£ 
fftytb, SEljet tøibinbe£, afy tf)er gom tl)e trebl)e atbtI)o 
^arbt emobl) brobben, tl)a giør ttjet tl)em fielff tøerft 
i føbl)eme 

Od) tijer gom tl)e gobe I)errer tøide ide (gom 
ti)em tøet burbe) rebte fegf) fielff effter fcrifft od) ffiet, 
3a egljen forftanb od) befienbelfæ, tl)a tøerbeS togl) 
S. 9?* long> Éftatj. til, atl) befinbe, l)uab ad)t od) æræ 
gnb formebete tl)en (£uangetifd)e lerbom r)affuer nu n^ 
ftgfj giorbt @. 91, meb anbijre Ijerrer od) førfterj, atl) 
i aff tl)en (SuangeUfcr)e lerbom erce bteffne cterd)erieti) 
faa tøet med)tigf)e, gom anbljre etr)er^ tønberbaniglje 
tnbbtyggere, ljutldet etljer ber til bag§ i mangle aar 
ide er tøetyerfareh SEJjij manb tøeebl) tøet I)uab plab^ 
od) Iptømobl), møbl)æ od) tømagljæ en arm preft eller 
felltgl) mond (tegl) tityer tlje anb^re) lonbe i forbom 
tiibl) giøre genrer od) førfter ribbere od) ribbermenb^ 
menb, meb banbfetmng od) fteffning, for Matøen eller 
patøenff legater, In'ibl) eller tu'bl), eljuort t^e tøilbe 
edon Ijaffue etljer, tl)a mobte i albt følle meb, 3 

tøijbe 176 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

roitbe efter roitbe et), meb [toer foft od) pennigeS 
[ftrifbe], [toer fnefatb, od) enb fulb ftreng plidjt ronber 
ftønbom til meb, <8aa atl) tl)e i mangle mobI)e 
raabbe oå) regtertbe faft meer offuer tjerrer od) førfter, 
enb førfterne regtertbe offuer tl)em. 

Vin l)affuer (Suangelium iaa terbt etl)er gobe 
I)errer od) førfter r I)uab tr)et -oenbetigrje I)erffaff er/ 
od)faa I)uab luerbjltg^t I)erffaff er, odjfaa cjitor langt 
od) roiit rjuertt aff tljem reder, atl) en førfte l)affuer 
ett friitt regiment i rebtferbigtjeb offuer alle tanbgenff 
iubbtyggeræ, od) atl) tl)e alle eræ titbørtigl) ceræ od) 
robgtfft pfid)tigl)e, £I)e fjom tljet nu roibrje, tl)e ntoo 
tade féuangefium tI)erfor, ^3aroen§ firdetogl) I)affuer 
(erbt off langt anbertebeS I)er til bag3, ©d) tt)er 
tøom I)errer od) førfter fingre atbrtgl) meer gaffn aff 
(Suangefto, enb tl)et toibffaff od) forftanb, tl)a more 
tfjet enb tacf roerb 

£f)erfor fee nu alle frome førfter til, atl) tl)e 
mefbrugrje i(fe fobant ett røibffaff, od) fede ide foban 
en fritl)eb for roiflij od) giønft, tljet I)etigl)e (Suangetto 
til affbradjt od) ffab^æ, £()ij tljet Jaub roorbe tljem 
fielff til bugbibl), od) tljet fanb goo tljem t()er offuer, 
liglje tøom tljet gid !ong |)e£edjie offuer % Ijebneffe 
feubebubljæ, Ijuilde !)anb for giønft od) gaffue foebt) 
btiffue fegt) od) fitt Ijtoff faa medjttglje tit] reg, rr 
£)dj §om 5ftofe§ faffbe til Søberne $lu. yjrttj om 
tljet Sananetffe fold, atl) tlje fonbe roorbe tljem tome 
i tljereS øgljne od) ft)te i tr)ere^ fibljer, om tlje toblje 
tljem faa bliffue i tljere§ rogubelig^e roelbe od) roet- 
madjt Ijoeff fegl). 3de atr) mij begiere tljeffe gobfje 

ljerrer§ nff ©octer SDfortett gutter. 177 

fjerrets ffabfjc etter forberffuetfæ paa tiiff goeb3 etter 
tøetfattt, føom tfjereø patron od) løg^naffttgfe nropljct 
Secter ^Souel off togl; føgljuafftcltglj naabidjter, tigfje 
tøom (jaub od) gtør møg (jet aubfjet meer. 2£ij be- 
gtere faa t(jere§ røelfartt od) framgaug, atfj gub^ ærce 
od) tfyereS mcb anbljre meuuefferff fatigljeb cl) ntoo 
btiffue t()er offuer fortjiubret, 3a for atb ting begiere 
ttnj tfjet faubc 3efu (£(jrtftt (£uaugetij Cnttjffning od) 
forfrcmmetfce, fdjutbe tfjet od) lomme tf)em meb mangle 
ffcrce til nogljeu (eg(jomtig(je ffab(jæ od) aff bradf)t , 3a 
fdjulbc od) tfjeuue ganbffe loerbeu t()er offuer forgoo 

SBitte nu (jerrer od) førfter btiffue jtelff førfter, 
od) Beljotbc regimentet offuer tfjcreff taub, od) (abKje 
Infoer od) lirdeuff tieuerce tagl)e tøoræ tf)et tfjem Bør, 
tfjer f)affuc tfje goebl) rett tit, tøttte tfje od) foo regi- 
mentfjet fraa fegl) od) tit anbljre fobaue tøotn nu 
uogl)rc (joubrtbe aar er ffieblj i nogljre Saubffaff, tl)et 
raabe tf) c for. [2Wen] bttffucr nmber tfjeff foban tøerb* 
$cuS mad)t od) førftettgfje regiment ntefbrugt formebctff 
fobaue ftelffraabtgfje oeubeligfje perfoucr, gub emoblj, 
od) tfjet (jeltglje (Suaugetio tit forfjtubrtng, Slja fd)uite 
førfterne tfjer fuore for, gub mit ftraffe tfjem tfjer for, 
faa tøom I)anb [traffibe (Sti, for (jauff børuff nmbe re* 
gimentt, Ijuitdet (jaub uubinbe3 titftebbe tfjem, tfjer 
(jaub tøel lonbe (jaffue raab boobt) %r paa. jHjeu 
atbmecf)tigf)c gub aff hæmmeten bcgaffue (£. $1. fougetig 
3)totyeftatt albficrefte uaabig()c |)crre meb miifffjeb^euff 
oeub, od) faub gubetigl) forftaub, od) en rett atnor* 
tigl) goebl) tøtfltj, tit atl) forfremme gub$ rette fanbfjeb, 

tøbljen 
'12 178 Stt tilbørligt ftretigt fuor 

tøbfjen alb tøtfb ocfj alle pevfonerS anfccnbc, gitb til 
tøttttj od) loff, (£tfjcr3 Sftaabljæ til enrigl) prtte od) 
æræ, od) (S. 9L arme rmtberfotte til gaffrt od) eroigl) 
fatigljeb linien 

(g. 9t fottg. 2M> 

ronberbavtigljc rjbf)ntt)gl)e 
tro o tieneræ til gub 

£tøttg 
Satøffen Sporten 
off ©octer 9Kortett Pittljer. 179 Sporten Sutters IBettug^elfce 

••egf; Waxtxnn% Sutljcr Soctor t %n f)e- 
//•^jitgfjc fcrtfft od) prebfåer for tl)c dfjrtfhte i 
"^SBittemfterg, uetiitgljer (jer meb tfjemtc mtyn 
^£ o ben barlig t) c fcrtffuelfæ, aff) albt§et iegtj 
frriffuer i tfjemtc føtje bogfj cmobtj tfiette Gsbtct efler 
6itbf; §om ftgljeff att) mcræ fetjfcrenff, tfjet toti icgl) 
icfe tøeræ talb efter forftoctfj, tigljc tøotn tfjet fdjttlbe 
tøeræ fcrcffnct entobf) feljferfigf) 3Jfatyeftat, efter ttogfjet 
fjerjfaff, enbten aff oenbetigl) efter tøerb^tglj ftaett. 
ffllm efftertfjtj f)t)it tøttfe fottg (Salomon ftgl)er r ait) 
een entgfte trering tit tjorøæ !anb forffaffæ møgljett 
tøtøcfæ, ligfjc tøom tnerbt emobt) een entgfte front 
9kamcm til fjomce fanb o di forffaffæ møgljct gobt. 
(&aa nrit tegl) icfe Ijaffne nteenbt tfjen fromc fetjferæ 
efter anbre fromc fjerrer fjer meb, SDfan tfje forrcbfjcræ 
ocf) trcringfjc (mcræ fcgf) førfter efter bifcoper) tøom 
adjtc atf) bebriffne tfjercff fortnifffebe tøanartigfjc egfjett* 
nnfltgljcb tonbet fetyfercuff naffn efter (tø om Salomon 
figljer) til fjomæ, ©dj kfønberltgf) Ijtm fomøan, 
fjtttlcfen f. ^3oncl faller gubg moebftanberæ (gub^ 
ftebljolberæ fdjttlbe iegf) fagf)t) SIcmctt ^aroæ f)t)tt 
Ijoffttctffafcf od) f)anff ticneræ (Samocgtttm meb fobattæ 
flcræ. STIjet er mt)it mening, gnb gifftte løcfæ ocf) 
naabfjæ fljer til, 5Xmen gørft 

12* 180 @tt tilbørligt ftrcngt fuor Wørft ^■ «^/» •~Y^ 
)ør enb tegl) Begtmber atl) gtofcrce tljette [man* 
batt] ftytfe fraa ftt)cfe, [moo tegl)] albt til* 
••font giffne tit fienbe, [tjnab] for en tjetigf) 
' O oenb ttjer tjaffner htbBleft tljeffce treringfye 
foban rotifffyeb, atl) manb førft utoo n'enbe mefteren, 
@tbf)en moo manb tf)er aff forftoo, Imab lerbom foban 
en mefter fonbe od) rotlbe giffne fraa fegl). SElje hc> 
røme førft i manbatfjct, l)norlebe3 ro or Beftenbetfæ, tøont 
roij tobtje antroorbe robi 2InfBorg, er fortag b oct) gtort 
robroro formebelff tl)e Ijeligtje (Suaugelta. Sljet er ztbt, 
mercf tljet roet mtyn fteræ roen, efyno ttjn erft tøom 
fyette leg etter l)øør lefce. £l)n t)øør (figtjer tegl)) 
atl) tf)e Berøme, atl) tø or beftenbelfæ er forlagb otf> 
affneret formebelø tlje Ijeltgfje ©uangefta. Out tljet er 
fanbt etter ocf) ei), tl)er rot! ieg l)anble om I)er effter, 
^)3aa tfyemte tiibt) fdjalt ttjn atbeneftæ tfjette mercfe, 
atl) tfje Berøme, atl) mor Beftenbelfæ er forlagb, tjnor 
meb? meb ti)e Ijetigtje (Snangelia (figner tfye) tl)et 
lt)bf;er nogl)et 

S^er neft figt)e tlje ftelff i 9Ranbatl)et, at§ tfyen 
djrtfteftgije fircfe Ijaffuer aff tl)en Ijettgfje oenbg tnb- 
ffi)belfæ for reeltgl) orfagf)æ faa fftcfebljet, atl) albenæ 
een part robi facramentl)et ffal Bmge3. £)d) fma tl)et 
atl) foban roiifftjeb moo iaa tjaffne tl)eff [tørre cm- 
feutbe meb fegt), tl)a fette tlje orfagl)en tljer Ijoeff, atl) 
tl)er er faa møgf)ct ronber een øart tøont ronber Begge. 
£l)et moo iaa l)et)bl)e mcgl) braBetigtje od) ntercfetiglje 

[feqfe]rligl)e aff 3>octer 2Wotten gutfjer. 181 

[frtjfejrtiglje bidtcræ oclj fcrtffueræ. Sften Ijnor [Ijaffne 
mi) tjcr cu ntefreræ, gom moo foubc ftémme [alle 
tljeffe piber tilsammen? SUjet tlje figlje, atlj [tø or 
beftenbelfæ er fortagb formebetff tlje Ijeliglje Gmartgetia, 
otfj tr»en cenæ part i facramentljet er tog!) fftdet til atlj 
fdjntlc brngtjeff aff tljen Ijeliglj oenbg inbfftjbelfæ, tl)et 
er faa møgljet fagt gom bobljæ 9?etj od) 3a til- 
gammen. £Mj tljer gom boblje parter i facranientljet 
(tjnitde tøor beftenbetfæ forgiffncr) eræ forlagbe for- 
mcbelff tlje Ijeliglje Gatartgefta: tl;a er iaa nuffcligtjen 
tljen eenæ part formebelff tlje gomme (Snangetia meb 
tljet famme befeftljet, Ijnortebes lonbc manb ellert 
necfte begge parte, tljer gom manb tde meb tljet famme 
bcfeftibe tljen eenæ part? 

Sitertt emobfj, tljer gom tljen eenæ part er for- 
ffidet aff tljen Ijetigl} oenbj inbfftjbelfæ, tlja belienbe 
tlje tljer meb fielff, atlj begge parter eræ forlagbe oclj 
tljen eenæ part er befeftljet, ide fotmebelff tlje Ijeliglje 
(Snangelia, gom tlje løgljnaffteligljen figlje) iShn for- 
mebelff ttjereff Ijeliglje oenbg inbfftjbelfæ, tljij tlje Ijolbe 
iaa (Snangelia oclj t^ett Ijeliglje oenb^ inbfftjbelfæ for ij 
abffiltigfje ting, gom roet fienber paa. ^affner nn 
tljen inbfftjbelfæ giorbtljet, Ijni linffne tlje tlja faa ffienbe* 
ligljen odj tøbløtjligfjen, atlj tlje Ijeliglje Qmangetia 
fjaffne giorbtljet? §)affne odj tlje Ijeliglje Gmangetia 
giorbtljet, Ijni berøme tlje tlja faa ffienbetigljen odj 
falfMigljen, atlj tljen mbffpbclfæ Ijaffner giorbtljet? @r 
tljet ide atlj floo fegt) fielff fmotfjt paa monbfen odj] atlj 
beflide feglj i egljen tøiiffljeb. £lj[en tljer] roil linffne, 
ffal Ijaffne en goeblj ljo[tøfomjmclfæ (figlje gredjerne) 

Men 182 (Stt tilbørligt ftrettgt fuov 

Men atlj tinffne ntobl) gnb od) tjanff oerb, tljet fdjat 
taa bcfønbertigtjen toet løcfeff, faa tøom manb feer, 
til M tofftigt eremit, i tljette ntaubatt 

23etan, tljer Fjaffue tøtj tljen t)pperfte bicteræ 
for tfjette manbatt, ^atøettff oenb, Ijnilden er en fabljer 
til db tøgljn, ^om fdjat taa faa Beroiife ftjn miiffljeb 
paa gnbg oerb , atlj tljet moo tndte effter tjanff 
gamble fortce, ©aa fanb manb nu roet Befinbe Ijnab 
gobt tljer fdjat !onbe roerce rcbt tljet ganbffe manbar, 
f^om faa er robtjrib aff fobane bieffté tieuerce oclj 
tøgljneræ* Stjij tlje mille figtje tuertt emoblj ttjere£ 
egljen fambtrjittigr)eb aff en forljærbljet mening oclj 
mnbffaff, atlj røor Befienbetfæ er forlagb formebelff 
Qmangctia, tljer tøom tlje togr) tøet mifte atlj tljet ro or 
en ftøfl løgljn, cd) atlj tieres fiøntjeb oclj Berømelfcc 
ftoeblj ide $aa (Snangetia, men albeneftce paa ttjere§ 
Ijeliglje oenb§ inbfftjbelfæ- Stjerfor ffnlbe tlje iaa 
tøbljen ttjereS Irobljen tad robftiij i tljette manbatt 
famnte ttjere3 falffe Ijiarte orfj famBroittigljeb, tøom 

wiat. xn (Stjriftø figner, atlj t)ne§ Ijiartljet er fnlbt aff, goer 
gtjiernæ robr) abtj monben, Oct) aff ttjine oerb for* 
bømeff tljit zc. ©aa fdjitlbe oclj ttjeffæ ffienbiglje 
bicfteræ meb egljen monb forraabtjæ oct) ffienbe feglj 
fieiff, paa tt)et manb faa moo leræ, Ijnab [tljet] er 
atlj gietnc3 emobt) gnb odj tjanff oerb. ©obane flerce 
ffiøne tøgljne roilte roi] fvaa [førfte] oclj til fibfte 
giffne til fienbe robi [ttjette] ganbffe manbatt, ^aa 

§jvo. xxi. tljet atlj iøiiff manb^ oerb moo Bliffne Beftanbigt, atlj 
tljer Ijielpcr ingljen røiifftjeb emoblj gnb, oclj rjfat 
rr^iij, gnb giør førfterneff anflagtje til inbttjet, 

gørft nff Tocter SWorten i'utljer. 183 

S^rft, citl) tljc Bcrøme, atlj tøor Beftenbeffæ er 

fortagb formcbetø tlje Ijcliglje ©nangctia, tfjet er faa 
oBenBare en løgljn, faa atf; tlje fielff roet roiblje, atlj 
tlje Ijaffite fftenbeftgfjcn tinffnet, SWen tlje r)affne toglj 
Uulb robljftafferet feglj meb fob an frjetjtfedtning , od) 
off tf) er meb føre i affgiønft, fortøj tfje føtbe roet atl) 
tljereS fagfj ro or rjofltø ffrøBetigl) odj ffibljen, odj mobte 
toglj ronber fobau en fiortet lomme til æræ, SEfjereS 
tjiarte tendte faa, ronb er ro or fagl), tljet roiblje iutj 
mel, men roij roitte figfje, atl) tljen £ntljerfd)e fagl) er 
fortagb, faa er tfjet nogt), |)no ro tf tninglje off ttf 
atl) Beroiife foban en løgljn? Stljtj Ijaffbe tlje ide for- 
nommet, at foban Berøm en fjaffbe tøerttfj ibljet løgljn, 
tlja Ijaffbe tlje ide atbenæ ronetjret gljiernce giffnet fraa 
feglj Ijneff Bettmffntng tlje Ijaffne tljer paa (Ijuilcfet 
togt) Bteff rjørjttglj aff tfjem Begieret) men oclj t)affitc 
tabt Vobtjgoo aff alle prentterij, od) meb alle Bafoner ocfj 
trometer tabt robljroBe, (£aa atfj tl)er roet ftntbc Bteffnet 
ijppetlj tljen Braff od) praet, atf) folen fdjutbe ide roet 
fonb ffinæ tr)erfor\ Sften nn tfje faa ffienbeligljcn 
Ijaffne tncrjrctr) tøamme Beroiiffning, od) enbnn fftenbe= 
ligljræ ff'irote oct) forljalen, tfja roibner tijere8 egfjen 
famBroittigfjeb meb gljiemigljen, atr) tlje linffne [%om] 
treringlje, noer tlje Berøme, atl) mor Beffienbetfce] er 
forlagb, od) atr) tf)e meb foban løgljn [føge] ide effter 
fanbljeb, men ro or affgiønft ♦ . . . od) tljereS ffamffirol 
ij, dx tljet odj ebt rjoffnetffatdefrrjde til atlj føræ 
off i affgiønft, od) aff fmrfittigljeb atB fmtjd'e feglj 
fielff, atlj tlje opreglme mangle articler, Ijitilde meefte 
parten off eræ inbrrjet anrørinbe£, atbcneftce atlj tlje 

roille 184 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

tt)t(tc giøre off eu mcftjagljctigljeb Ijoeff tlje fremmeblje 
jjjora off icfe ficube, Ijititcfe tlje føre i tljen forgifftetiglj 
mening, atl; rot] ocljfaa teræ fobaue articfer* 3a fo= 
bane flatcie fdjutbe icfe tøeræ feijfertigljc fdjriffueræ 
eller bicterce, men tljen lebiglje biefftø fcriffitercc i 
Ijetffuibc fcfjitlbe tlje tøeræ, £ljij efftcrtljij tlje tøifrljet 
mel, atlj tøij leræ icfe fobaue articter, men faft mcer 
forbøme ttjeut, tfja Ijaffbe tljet tabt fobaue fetjfertiglje 
bicteræ mel, atlj tlje Ijaffbe tatb om alle arttcter meb 
goeblj nntb erffieb tj , ocf) acfttjet mel tmab tfjc Ijaffbe 
lagt Ijauff tønberfotte tit, Befønbertiglj ttjer maub rcitbe 
gtffue bom tljer offner oclj forbøme. $ht bcmcugljc 
tlje atbttøammeu titt)off3, oct) giørc off fftjtbigljc i atbt 
gammelt, faa atlj tljeune (jer ceuæ tøbøijblj er ftørre, 
enb atl) iegl) fcfyutbc lonbe tøbfigtjen, odj et) tabtjeret 
feglj aubertebeS anfee, enb [30111 tlje tøitbe faa figljæ, 
tøij mille meb tøibft'aff ccfj fietffraabigljeb giørc tljet 
frotue fotcf tøotb oclj tørett 

Sljet er tlje fomrjauer ttjer 2)auib tal om i 
tSfai, [xmij pfattercu, 3eg figtjeret i faubljeb, atlj tlje tøgttbetigtjc 
eræ argtje ffatcfe, tljij ttjer er iugljen gttb^ frtjdt i 
ti) cut. 3D?eu paa tljet tlje moo forfremmæ ttjere§ tøree* 
ligtje faglj, tt)a fmtjcfe tlje feglj fielff, ocf) [giørc] anbljre 
affgiøuftiglje ae. pttjer] Ijaffuer Ijaub rebteligljen for^ 
malet tljctu, ^Ijij [tlje] tjaffne i tljette fftenbeligrj 
løgtjuafftiglje [ma]ubatt paa tt)et Ijøtjeftce laffb tøittb 
paa atl) uefmtjcfæ feglj fielff, i tljet tlje oerøtue, atlj 
mor Bclicubelfæ er forlagb, oclj tljefftigtjcftce, atlj giørce 
off affgiøuftiglje, i tljet tlje oemeuglje faa alle articlcr 
tilsammen, atlj tljet er faa øucfetigt) cu famfett, liglje 

£om aff Poeter SKortcn Sutter. 185 

tøom uogfjcu Bjøett ftobfjerefoBæ, STjij tegl) I)øør, atl) tfjette 
manbatt er luet fem retjfcr formanbiet, od) maugfje 
Ijaffue forarBcljbljet fcgl) tfjer peta, tigfje toet Ijaffitcrct 
iugljeu toubfje lonb foetf) fobant ebt auftdjt §om 
mobte tabljæ foo rueft, 3a tfje fjaffue ide forftoctl), 
atf) en fafff tongfjc rober ebt falfft fjiarte, od) atl) ttjcu 
affgiouft fjotn rlje meb fogfjn rotlbe inbtrengfje paa 
aubfjre, fdjufbe fafbe paa tljercS egljet Ijoffuet 

Jfjet moo nu meræ fagt om tfjeu oeub tøom er 
mefter for tfjettc manbatt, 9ht mille mij tjaubte fttjefe 
fraa anbfjet, od) fore ti) en bieffuetø fogfjn iub for 
tt)fet. SI)en forfte logI)it er tfjeu jsom nu fagt er, 
atl) tf)e Berome mor Befienbeffæ atf) meræ forfagb for* 
nicbctø tlje Ijetigfje Ghicmgefta, £I)e giore attljer iugt)eu 
muberffiebf), Sften tlje forbome tf) en ganbffe Befieubelfæ, 
faa atf) tfjer fer) al iubtljet gobt meræ mbj, SK en tl)et 
moo atbt gammen t)et)bl;e atf) meræ forfagb formebetff 
tf)e f)cligf)e (Snaugefia, od)\aa tf)e fmi)e articfe i troen, 
fjuifde tlje togf) fiefff fjaffue Belienb i 2tufBorg, atf) 
tf)er er iubtfjef emobf) troen rcbi mor Befienbeffæ, od) 
meb fcrifft] !anb manb ide forteggc tfjeu, (Scc 
faafebe^] ftraffer ttjeres egf)en monb tf)em for fogfjn, 
faa] moo iaa tfjet od)faa [traffes for togrjn, [atf) tl)e] 
)erome (£om nu fagt er) atf) mor Befienb[effæ] er 
formebef§ tf)e tjefigfje (Suangefia forfagb, od) er togl) 
forffidet faa aff tfjeu t)eligl)e oenbg iubffrjbeffæ , atl) 
facramentljet fd)af raubcr een part annammet, f)itif det 
er emobf) affe (Suaugetia, od) tf)e togf) mitte forteggc 
Begge parter formebefs (Suaugefia. éobane fompauer 
eræ tf)e afbt, 9ioer tlje foube ide Beroiife meb &uan* 

gefio 186 @tt tilbørligt ftmigt fuor 

getio, atl) utattb Bør art) annamme een part, faa btdjtc 
tl)e oenbgenff inbfftjbetfce , t)nm fcf;at giøret, od) ht* 
røme ligfje mel, atl) mor Befienbetfæ er formebetø tt)e 
l)ctigt)e (Snangetia fortagb* 3a lieræ bemne menb, tr)et 
er iaa art) merce ffienbetigl)en meb tøgl)n Befonben 

£)ct)faa, tljergom ttjereg egtjen famBnnttigljeb et) 
Iptbljet fielff tljer for, atl) tfjereS forteggetfee er inbtl)et, tl)a 
tjaffbe ttje miffetigtjen ide faa metret tøamme fortegning, 
tljer *man Begierbe en mbfcrifft tljer aff, $aa tljet 
manb mobte fcriffttigt)en fmorce tljer tit; SWeu tl)e 
Ijaffbe meb [toer roeff od) trtnmpt) tabt mbl)goebl)en, 
od) Begierbt art) t)øræ fmor tt)er paa, forttjij tl)e eræ 
atbet§ friimobiglje ocl) briftigtje fiemper, tøom inbtfjet 
grløe for ttjfett) etter forfete^ for lietteræ, Befønbertigt) 
noer tl)e moo mørbe ocl) Befpottæ. 2)?en t)er, mt 
ttje fct)ntbe giffue fraa fegl) meb t)ne3 tl)e fortegge mor 
Befienbetfæ, od) tabt)e fmore, tljer eræ tl)e ibtjete flagtjer- 
møff ocl) rebbce nabtrcgtjter fjom lonbe ide tibt)e ttjff: 
meb tjititdet t^e [giffne] fietff mibnefbrjrb, atl) tliereS 
cgt)en famBmit[tigt)eb] tæer tl)em, art) famme . tljere$ 
forteggetfæ [er i]bt)et ffarn, od) tt)e atbenæ meb monben 
[Berøjme ocl) tinffne, atl) tl)et er atbt gammen for[tag]b, 
tl)cr tøom tljere£ meftrøftigtje od) fortnifftbe famBrotttig- 
l)eb tøet meebt) anbt)erteøe3 , od)faa anbertebeS Be^ 
lienbt)er, i tl)et tt)e fft) trjfett) 

£l)en anben tøgtjtt er ttjette, atl) tl)e mt Begtmbe 
atl) Betøiife tljereS mbfftjbetfæ ocl) figlje* £t)en (St)riftetigl)e 
lirde t)affner aff tl)en l)etigt)e oenb^ mbffrjbetfæ od) 
goebl) orfagljce .ntjttetigljen forflidet od) Bøetl), att) 
manb mbl)en for meffen fcl)at ide giffne mbtjen een 

part aff Poeter SWorten Sutter. 187 

part i facramentfjet :c. £)er Ijøør tfjit HarKgfjen, 
atf) Begge parter i facramentfjet (tøom lu or Bcfienbcffæ 
(aer aff (Snangefio) er forfagb formebefs tfjen fjefigfje 
ocnbg inbfftjbeffæ, od) tl)en eenæ Bnben, Sfjer tøont 
% fjaffne togfj fagt I)er tilforn, art] mor BeHenbcffæ 
er fortagb formebetS tfje fjetigfje fénangetta, ttjet er 
een od) enb fntb goebl) en feebf) føgfjn, tf; er manb 
in oo griffnæ paa, Sften enb er tfjen [tørre, atf) tfje 
ftgfje, £I)en cf)riftefigf]e Jircfe l)affuer aff tfjen fjefigfje 
oenb^ inbf!t)betfæ madt tit atfj giøre odj Brjbljæ 
fobant te. §nor eræ fjer Breff odj inbftgtjfe? |)nor 
er gronb odj orfagfje, tfjer manb fanb fobant nteb 
Bemiifæ? G?r tfjet nogtj, attj tfje fonbe fobant bidjte 
aff egfjen fortrebetigfjeb? £f)a eræ roij djriftne arme 
fofd, tøom ffuUe meræ nøbbe tit atf) troo albtljet fo^ 
bane bieffnetø monbe tørffne robfpij 

£tjenne tøgfjn Befpotter Bobfje tljen fjefigfje [oenb] 
od] tfjen djriftefigfje firde, fjnifdet in[gcn] tonbe [toer 
tit attj fibfjæ, £fjij (£f)riftø ftfg^er,] atfj tfjen tjefigfje s». *»j 
oenb fcfjnfbe fontme oct) fojrffare] fjannom, fjanb ftgl)cr 
icfe, atf) fjanb fcr)al forroenbe eller formørdæ fjannom* 
Stem, tfjen Ijefigfje oenb fcfjaf formanæ etfjer (figtjer s°- *'''' 
fjanb) atbtfjet iegtj fjaffner fagt etfjer, fjanb figner ide, 
fjanb [cr)al afffegge etter forroenbe tfjet iegl) fjaffner 
fagt. (Sfftertfjij ttjet er tr}a roitterfigt od) oBenBaræ, 
atfj (SljrtftuS tæer attj Brngtje facramentfjet i Begge 
parter robi (Snangefio, tfja fcr)aX iaa tfjen fjefigfje 
oenb forlfaræ od) formanæ fjamme ferbom, 3Tr)cr 
£om fjanb tfjet ocfj icfe giør, men formenber etter aff^ 
feggeret, tfja fanbfjet ide roeræ ttjen fjefigfje oenb, etter 

od) 188 @tt tilbørligt jtrcngt juor 

od) (Sljriftug moo ttuffue, tfjer Ijcutb fatber tf)cu Ijetigt) 
oeitb føn forftareræ od) prttfcræ, od) føne oerb^ for* 
manerce eller paaminberce, Stfjer \vty føder tl)a ttyttt, 
atl) tljen inbfføbetfæ, gom faet forroenber od) forbtjbticr 
begge parte i facramentljct (f)nttde (SfjriftuS tjaffner 
tt)bt (Suangetto inbjtidet meb fibt oerb) ide fanb roeræ 
aff tfyen tjetiglje oenb, Sfteu er roiffetigtjen robaff ttjen 
lebtgtje biefft i Ijetffnibe* ^ortI)t] trjert fjefigfj oenb fdjal 
formane off atte Éljrtftt oerb od) terbome, od) tfjem 
priifæ, od) l)olbe tljem tnebl) madjt od) i Brrogl), 3H)er 
gom tjanb tfjet ide giorbe, tr)a paamtnbte Ijanb off 
ide atte (Sfjrtftt oerb odj terbome, fyititdet tjanb togl) 
fdjat giøre 

(Saa fanb od) ro or aflerfierifte mobber tl)en 
djriftetigtje lirde ingrjen tonbe forbragtje tljen løgr)n* 
aff[tigt)e] Beføottetfæ, atl) manb tiflegger rjtnbe, [atl)] 
l)ion for[røen]ber od) afftegger føn fieræ Brrubgomff 
[oerb] o 4 terbom, trjij jjtøn er Kjannom ranber[ba]nigl) 
(ftgtjer f. ^3onet) 3a l)ton er ocr) eebt tegl)ont irteb 
Ijannom, tjroi fdjntbe fjttm tl)a faa Btiffne roføbigl), 
od) forljeffne fegl) offner føn gnb od) rjerre, atl) Ijtøn 
fdjnlte Btiffne roeen§ meb tjannom, odt) forroenbe od) 
forbøme fyanff oerb? Sljer gom Ijtøn tøet tøeebl), atl) 
I)anb meb fibt btyre Btoeb l)affner forlmerffnet l)inbl)et, 
od) giffnet t)inbe ganbffc atroortigl) fcef afting, od) fagt, 
Sjette giører megl) tit en amminbetfæ, (£{jno gom 
figner nu, at l)ron forroenber fob an en Bef afting, etter 
od) ide I)otberen, l)anb tinffner od) Beføotter l)inbe 
gom en trering , odfj Bobt)e gom (Slrrifti od) t)anff 
firde$ ftenbe. S£l)y tl)en gom tøer figlje, atl) tl)en ciff 3)octer 50?orten Sutljer. 189 tjetiglje firde formenber etter od) tjotber ide (Stjrifti 
oerb od) flid, f)anb giør tigtje gom Ijanb mitbe berobe 
tljen tjetigtje lircfe for en fortoben biefftø tjoræ, £()erfor 
fdjntfe tøtj djriftne at(e gammen aff ganbffe Ijiarte 
forbøme tl)dk manbatt tigtje gom en biefftg beføottetfæ, 
od) figl)e, forbanb^et meræ t\)d manbatt meb fime 
bicrjteræ, 2lmen 

£)d) emob foban befpottetfæ befttde røij it»effe 
(jer torbenffagt), tljer (St)riftn3 ftgl)er faa, tl)ette giører 
megc) tit en amminbetfæ, tjnitde oerb Ijanb tal tit 
føn djrifretigtje lircfe, odj bebtjer t)tnbe giøret, od) tcfe 
formenbtjet etter affteggfjet. 3tem !>D?att[j, jj&tlj, @oer 
f)ebl)en od) tæer atte t)ebt)nigl)e afy t)øtbe tt)et gom 
iegt) (jaffner b[efaflet]. 3panb figner ide, tæer ttjem 
att) forrøfenbe ocf)] afftegge tjnab gom tegl) fjaffner 
beffaaet]. 3tem Mat o figner t)anb, att) tt)er fd)[at 
ide] forgoeff een tt)bet etter een bogftaff aff togtjen, 
att) ttjet fd)at eq atbtgammen ffiee. £)d)faa, t)no 
gom optøfer eeht aff fye minbfte bnbt), od) tæer fotcf 
tigtje faa, tljeit fd)at raeræ ringtjeft i Itømmertgt). 
Stem gnbfabtjer tjaffner faa fagt aff lammeten xDcattl). 
pij, Stenne tjer fdmfle i l)øræ. 3a teng^e tilforn 
2)eut. jbiij, Seglj mit opnecfe ttjem en proppet, Ijanuom 
mit tegl) tegge nrnne oerb i monbe, fyanb fdjat figfje. 
ttjent atbtfyet iegt) befatter Jjawtom, SRen eljno gom 
tcfe tt)bt)er fyanff oerb, tfyet roit iegl) Ijeffnæ, ©crnbe- 
tigl)en ttjeffe od) anbre fteræ fobane gnbj oerb i 
fcrifften ftebtje ide lirden nogljen madjt tit att) for- 
menbæ eller atl] affteggæ (5§rifti oerb, Wen føre t)inbe 
tønber (Sfyrifti oerb, od) bebl)e t)inbc btiffne tl)er tjarbt 

løebt), 190 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

loebl), od) giøre tljer effter r gom efftcr ebt ftrengt 
gnb] bnbf), l)nitdet fyanb tt)t( ftraffe tljer gom %t ide 
tjotbeS, tjnor møgl)et meer mon tjanb mitte ftraffe 
tftem, gom enb tit nteb afftegge od) fortøenbe tf)em 

£)å) (tfyet gnb forbtybtje) tf) er gom ttjen d)riftettgl)e 
ftrcfe ^ af f b e nwd)t tit atfy forrøenbe od) affleggæ gnb] 
oerb, tl)a bel)otbe tøij ide tybfyermeræ nogtjet mift gnb] 
oerb, £t)ij t\)d er iaa ftaertt, atf) %r gom \)\x>\\ t'anb 
formenbe eebt gnb] oerb, tlja fanb fytøn od) for* 
røenbe afle anbl)re gnb] oerb, 3a ød)faa [tljet] gamme 
tt)er I)nm fietff gom en d)riftctigt)e firde gronbe§ od) 
beftoer [paa]. £f)ij Ijer er ingfjen orfag^æ etter ffietff- 
[ntøff], tjrøi fjttm fdjutbe moo formenbe [tljet] cenæ 
od) ide tljet anbljet, om Ijtøtt ettere tjaffbe tnadjt ttjer 
offner, £lja mobte Ijttm od) tigtje faa fortøenbe od) 
afftegge tfje y gnbg btubl^ pater nofter, troen odj fegt) 
fietff tit meb, faa atl) Ijttm bteffne ide anbljet mb en 
bteffføenS tjoræ,' tiglje gom ^arcen§ lirde er roorben, 
(jititden fegt) titmetber od) meb tjoentigf) fortrebetigtjcb 
røffner foban mad)t offner gnb] oerb. Stjerfor fd)at 
tngtjen crjriften tib^et etter berrjitlett) r atl) tt)en t)etigl)e 
firde titteggeff foban forferltgl) fortreblj i tljette manbatt 

Stjer gom manb nn od) mit fig§e, at^ t\)d 
er d)riftenl)ebl)en atbtljo neer tatb, od) atl) nrij for- 
bøme r)tnbe, gom tl)en tl)er ide t)otber (SEjrtftt bnbt), 
ttglje gom % od) nn robe od) figl)e, atl) £ntt)eranerne 
forbøme atb djriftentjeben, gom brngljer tt)en eenæ 
part i facramenttjet od) forbtybljer begge, £I)ij moo 
tljet atbt meræ rebt meb tljen eenæ part, etter od) 
tt)en djriftetiglj !irde more forbømb. Sljer fwore 

tøij off ©octer borten Sutljer. 191 

roij faa tit, efftcrttjij maub fd)at iaa froore fobanc 
ftaffcræ, tl)a figner icgl) faa, att) tl)er tøom eforeenS 
ffntbe faa rocræ (tøom tog!) icfe roeræ fanb) atl) cubteu 
firben fd)ntbe faræ roilb, eller od) (£t)riftn§ fcl)ittbc 
linffne, tfya roitbe iegl) tjetber ftgl;e, atl) fircfen force 
roilb, enb atl) (SljriftnS fcr)nlbe roeræ en tøgtjneræ, 
Xfyij tfyer tøom fircfen foræ enb roilb, tlja more I)rtm 
togt) fortøj icfe forbømbt efftertl)i) r)ron l)otber paa 
ttjen rjertigfye artid)et [om] fønb^ forlabelfæ, 3a tljer 
tøom fircfen [icfe foer] roilb eller icfe fønbiblje, tjnab 
6etjøffue[be fyvn] tl)a tljen artikel om fønb$ forlabelfæ. 
[$ften] tl)er tøom (St)riftu^ bteffne en tøgtjneræ, tt)a 
[roar tt)ct] iaa atbetø robtjæ, faa atl) tl)er ftobtje Ijnercfen 
|oB eller fatigtjeb til 

|)t)ne fftenbeligr)e papifter tjofferæ møgr)et tfyer 
aff, at[) fircfen er l)etigl), ocf; fanb icfe faræ Unib, 
oct) mence atl) % roifle beffiermæ alb tt)ere^ roerjer^ 
ftt)ggcligl)eb ttjer meb, Wtn tf)e mitte albt inbtljet 
actjte tljette anbljet ftt)cfe, att) (£l)riftn3 fanb icfe linffne 
eder fet)læ, Oct) l)nor møggen meer mad)t tt)er ligger 
paa, atfj (StjriftnS btiffner fanbrøt) oct) roiff, enb atl) 
fircfen bliffner t)etigt) oct) fd)al icfe fonbe faræ roilb, 
@aa er tl)et oct) et) jetter fanbt, atl) fircfen faer et) 
roilb ocf) fønber, tl)ij l)ron beboer bagtrltgtjen, fortabt) 
off more fønber, od) troer octj ronofangtjer fønb^ for- 
labclfæ, Od) ff ammer fegr) inbtt)et roebtj tt)et oerb i 
tt)en piij pfal. £)no forftoer fegl) paa alle fønber zc. 
tt)ij t)røn leffner enbnn robi tt)et fønbetigl)e fiøbt) 
ocl) btoebl), ocf; figl)er meb f* $onet 9io, oij, 3cgl) 
gior tr)ct tøom rønbt er, ocl) effter fiøbl)et ttett iegl) 

fønb^ené 192 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

fønb$en$ logi], ocl) i mtbt fiøblj boer utbttjet gobt, 
^n om (Sljrifto albenæ ocl) om ingljen auben [toer 
tt)er faa fcreffnet 3fa. £ttj, £)anb ^affuer tngben fønb 
giorbt ocl) tt)er er ingljen fatfffyeb fonben i Ijanff monb 
2l)ij erce tl)e ganbffe faaræ btinbe lebtjeræ §om 
tøifle giøre albe firdenff oerb od) gf)iernigl)er faa reenæ 
od) gobljæ, atl) [tl)et fcl)a]l albttøammeu meræ articter 
i tøor [troo, ojcrjfaa gietbe ligl)e faa møgl)et, £fjtj 
[eljttor] tirden giør od) læer iåt effter (Sljrtfti [tøiffe] 
oerb, men gtør eller læer nogfyet tfjer [for]mbl)en, 
Ijno mil tl)a giøre megt) roiff ttjer paa, atl) l)ttm faer 
et) rotfb od) fønber tljer mbj? 3a Ijroo fanb tmifflc 
tl)er paa, atl) Ijmn et) nriffetigl)en faer roilb ocl) 
fønber tl)er mbj? (£fftertt)ij l)mn leffner enbnn i tl)ct 
fønbiglje fiøblj, ocf) l)anbler formbljen tl)et tjeliglje gnb] 
oerb, od) lanb tele meræ robl)en fønb* £)eligl) er 
er firden, tt;et er fanbt, men atl) roeræ l)etigl) f)er 
\wa iorben tljet er ide atl) røeræ rab^en fønb od) 
milbfaretfæ, men tljet l)et)bt)er (Jorn f. ^onet figljcr) 
atl) roeræ Ijetigl) i oenben formebelff gnb^.oerb, ocf) 
togf) atl) roeræ fønbigl) rubt fiøbtjet, fynitdet tl)er mel 
fortabet for (£l)rifti oenbj ffrjlb, men togl) bliffner 
^autme ffrøbligl)eb ide til articler i troen eller regl)ne$ 
for gnb§ fanbl)eb- ^l)ij tl)en fønb ocl) milbfaretfæ 
tøom fortabet er od) tigfje roet fønb od) roilbfaretfæ, 
£)d) tljer bliffner albrigl) rebtferbigl)eb eller fanbtjeb 
robaff, enbtogl) tl)e ide forbøme. 2T)e. geologi moo 
roeræ faaræ groffne od) blinbe lerræ fjom bicl)te faa 
i ttjere^ eg^et tjiarte, atl) tl)en l)etigl)e lirde er faa 
atbetS l)eligt) , atl) l)ron l)affner ingl)en fønb eller 

roilbfaretfæ, aff 2>octer borten entrer. 193 

toitbfaretfæ , -3a fobant Ijaffue tfy bidu^et tøbaff 
tljereg egljet fjoffuet, od) Btigge fibljen tljer faa mangle 
artider paa i troen, SWen fcrtfftert tal ti) er atbt 
anbertebes om, tøom nrij atbereblje Ijaffue Ijørbt, 3a 
ingtjen fdjat troo tl)en fjetigfje ftrde ftetff, tfjer tøom 
I) røn giør etter tal offuer etter fortøb[l)en Efjriftt] oerb, 
2$bi Efjrtfti oerb er Ijtøn Bo[bI)æ] tjetigt) od) røtff paa 
fpæ æriube, [men forrøjbljen (£t)rtftt oerb er I) nm tøtffe* 
tigljen [een] aerm røitbfarinbe fønberinbe, e[nbtogt)] røfor* 
bømbt for Stjrtftt fftjtb tf)er Ijrøn troer yaa 

%i)et toti iegl) nu labtje røeræ fagt emobl) tl)e 
Iprbnadibe Brafferæ, tøbtn alb tiibl) plabljre, ffrcfett, 
firden, firden, Cd) tDibtje togt) tjuerden Imab firden 
etter firdenff ^ettgtjeb er, od) fare faa I)eb§en, od) 
giøre firden faa fyetigl), atl) (priftuø moo tljer offuer 
Btiffue tieres tøgfmeræ, od) f>auff oerb pUdt inbtljet 
gietbe. (Smob fobane moo tøtj atbt tuertt emob od) 
nogtjet pratce, firde t)er od) ftrde tljer, firden røeræ 
faa f)etigl) tøom I)røn fanb, togt) moo (£f)riftu§ ide 
tf)er offuer Btiffue tit en tøglmeræ, firden Beftenber 
ftelff Bobfje meb terbom Bøn od) troo, atl) t)tøn er en 
fouberinbe for gub od) mangf)e toube faer røitb od) 
fouber, men SljrtftuS er fietff fanbfjeben, od) !anb 
tjuerden tiuffue etter fønbfje, 5H)erfor er firden ffetigi) 
od) rebtferbtgt; i oenben (fjom f. ^ouet figner) faa 
fraffmt §om Ijrøn teffuer od) tal i (Kjriftt oerb od) 
troo, dJlexx faa møg f) et tøom I)røn gtør od) tal for- 
røbfyen (St)riftt oerb od) troo, ttja faer I)røu røitb od) 
fouber. 3Togt) efjuo tøom gior nt) artider i troen aff 
fobane firdenff fønbig^e oerb od) gljiernigfjer, Ijanb 

foragter 

13 194 (Stt tilbørligt ftrengt fuor 

foragter bobf)æ lirden od) KIjriftum fielff, tøom tljem 
ti) er fd^uUc fittbeS for tøgl)neræ. ©d) tl)et giør patioen 
t^en btinbe tebf)eræ ttieb førte Blinbe fop^ifter, tøom faa 
mbfatbe tneb tt)en tt)ere§ ptabt)er, atl) alle lirdenff oerb 
oå) gt)iernigl)er fdjitHe raeræ t)eligl)e o tf) rebt fanbt)eb 

[Od)] atl) roij rebtetigf)en moo lomme til faggen, 
£t)er tøom [tl)en t)e]figl)e lirde t)affbe enb afflagb od) 
fortøanbpet begge] patte t facramenttjet, faa føHer 
togt) tfjette [ide ti) er] effter, atl) manb Brorbe eforeenø 
att) l)oi[be tt)et] for en rebt, effter (£l)rtftt oerb erce 
tl)er [HarftgJjett] emobt): 3}?en manb mobte Ijofbljet 
[for ti]rdettff milbfarelfæ od) fønb, t)uilden t^cr burbe 
atl) bebl)re3 od) høbt$ , effter manb more lommen til 
rebt belienbetfæ, ©tf) ide meb t)tm falffe ©aul ued)te 
i ©a. x» od) forfrøore tt)eu fønb, t)uitden (Samuel latber aff* 
guberij. Tim nu t)affuer tfjen r)etigt)e lirde togt) ide 
giorbtljet, od) et) forrøanbfet Begge parter i facramen* 
tt)et, Éften Ijran Ijaffuer tøerttl) nøb til atl) tibt)et tøom 
tbt fortrebt)etigt motb aff t)tme oenbettgfye tyranner, 
t^om fobant Ijaffue aff tl)ere§ egt)et ffiøn tønber lirdenø 
uaffn røffuet faa tøom rebte mørberæ. ©d) nu tøom 
tirden rober, od) Ireffuer fobant ebt rob til bagfyæ 
igt)ien, bolbre tl)e enb til meb, od) mille forfuoræ 
tt)ere3 føranniffe rob, bobt)æ gub od) (Sljrtftt oerb 
emobt), 2Wen ti) et fct)at belomme tt)em tigl)e tøom 
(Sainff od) ©aulff botber beloem tl)etm £I)ett I)ettgl)e 
lirde, tøom I) er til I)affuer tøeritt) nøb til atl) ,libf)ce 
foban rob, od) er bleffuen bebragt)en aff tt)effæ falffe 
prefter, er togt) bleffuen roforbømb, tt)ij t)rtm I)affuer 
idt giorbtI)et, men albenæ libbet, od) offte Ijanbtet tt)er 

emobt). nff 3)octer aborten futter. 195 

etttoblj, £l)er til meb, Ijaffbe f»tr>n enb aff roannit^ 
tigfjeb bleffuet bebragfyen od) fønbbjet tljer tvbi, tlja 
eret togt) albtgammen Meffuet forlab! for S^riftt fftyfb, 
tf)en Ijrou troer øaa 

Dcbjfaa er t\)tt obenbaræ, atf) t'fjer er atbetS 
ftoer ffielffmøff emedom lerbom od) leffnet, tigije tøom 
emellom rummel orf) iorb er ftoer ffielffmøff, £effnebb)et 
lanb roet roeræ rorentt, fønbeltgt od) brøbeligt, !>D?en 
lerbomert moo albt roeræ rem, fjeligf), llaer od) be- 
ftanbigft,, teffnebb,et moo roel fet)te r faa atfj tl)er J)olbe3 
ide crfbtfjet lerbomen b[efa(ler], s JJ£en lerbomen (figner 
(Sr)rtftuø) moo ide [tagljæ] fetyt robi en ti)bel eder en 
bogftaff, [tfjer tøom] leffnebbjet enb fejler i eht ganbffe 
oerb [eller een] bjeef tinij robaff lerbomen, Sagaen 
er [tfjenne], 2T)ij lerbomen er gub§ oerb ocl) gnb^ refene 
egljen] fanbljeb, men leffnebbjet er aff roore gbjiernigbjer 
meb , Slljerfor boer lerbommen atf) bltffne afbel3 
reen, 3a fvuo féom t)affuer nogb)en fer)l eller brøft 
paa leffneb^ megfmæ, ttjer fanb gnb roel bjaffne toll 
meb ocb) fortabte, men atb) formenbe eller afflegge ler> 
bomen fielff, effter Intilden manb fdjat leffne, tbjet 
l)nerden lanb bjanb eller roit libbjæ, bj amt om bøer tcfe 
bjeller atb) Itbbjet, fortfjij Ijanb roer bjanff l)øt)e gubbomme* 
ligbje marjeftat fielff paa, tfjtj moo tfjer bjnerden roeræ 
farlab elfæ eller toll, meb mittbe enb manb labfjer tfjen 
bltffne meb fribbj od) roreformeret 

S)antb bjaffbe meb fibt leffnet fønbfjet froorltgb}en 
emob gubj bnbb/, men tb)er b)anb beltenbe fgn fønb, 
od) tbjer meb ftabfefte gnb# bnbfi od) ide formenbe 
tfjet, men ftraffibe fegbj fielff faft tjeller, enb att) bjanb 

fd)ntbe 

13* 196 @tt tilbørligt ftrettgt fuor 

fc^ulbe t>ffne ftraffet gnb^ bnbt), tEja mobte ^attff 
fønb fortabet tjannom od) ittbtljet lonbe flabe I)annotm 
Sften <Sant fønbibl)e faa, atl) i)anb tøttfe forfnøre ft>n 
fønb od) giøre I)tmbe rebtferbigf), tl)er meb føottibe 
fyanb gnb^ bnbl), otfj giorbe tfyet til mbtfjet, tiglje gom 
I)anb Ijaffbe |affb rebt, od) gnbl) -^affbe meritl) en 
løgfyneræ od) Ijaffb tørebt, Stjet lonbe tcfe fortabet 
Ijamtom. £igfje faa goer tl)et od) l)er meb, Sfyer gom 
lirden ^affbe fortalt begge parte i facramentfjet, ide 
atbenæ aff manmittigfjeb (gom nu [agt er) men od)faa 
aff rebt mibffaff od) mbebragtjen (ijnildet Ijmn tog^ 
ide tøaffuer] giorbt) ide more Ijron %rfor forbømb, 
[tt)i l)tøjn tjaffbe ide tljermeb ned)tl)et eder affpagt 
®]ub^ lerbom, men giorbt emobl) gubg bnbt) pigegom] 
2)anib, Imildet l)inbe mobte fortabet ptaar] i)wn be^ 
lieenbl)ei Wflzn atl) manb [mil] tmingl)e I)inbe til 
atl) forbømæ gamme lerbom om begge patte, od) fibl)en 
alt) forfnøre feg§ fietff tnertt emobl) fobant ebt gnb^ 
bubl), Stijet er atl) ftraffe gnb for en løglmeræ, od) 
atl) tptbe ført egl)en fønb for fanbf)eb od) rebtferbig- 
I)eb, £)d) tl)et lanb ide fortabet, tl)ij tljet er en fønb 
emobl) ti) en I)etigl) oenb. fflen fobant fjaffner ttjen 
t)etigl)e lirde id'e giorbt, fobant giør t)ttm od) atbrigf), 
Iimn fcriffter fiongfyer oct) belienber mel friibt oben- 
baræ, atl) I)ttm fønber emobl) gnb^ oerb bobI)e mitter- 
ligaen od) rø nitterlig I) en , Od) beboer om fønb^ for* 
tabetfæ, SKett I)ttm nester ide gnbg oerb, i)\vxx et) 
jetter forrøenbljeret, ide afflegger I)ttm ti)tt Ijefler 

Xfyi} tfjer gom gnb^ oerb er afflagb, tl)er lienbe§ 
ide tengfyer fønb, od) et) lanb nogf)en giøre fegi) 

fammittigl)eb aff 2>octer borten gutter. 197 

famroittigljeb paa nogljet, tøont f. ^3ouel figner Sfto. 
t)ij £l)er loggen tcfe roor, tf)a roor et) [jetter fønben, 
2 i) er tøotn nu ingljen fønb er, ttjer er tcfe rjeller 
fønbj fortabelfæ, Sftcmb førgljer eller Bebljer tcfe rjeller 
om nogljen forlabelfæ, liglje tøom ^3apifterne ftgl)e ^er 
robj, ati) t§et er tcfe gnb^ Bubrj atf) Brugljæ begge 
parte i facramentfjet, albt tfjet ftonb ttye eræ i t§eit 
mening, tlja fcfjutle tlje taa faa ftglje fratnbetø, atl) 
ti) et er tngfjen fønb, men roet giorbt, atfy manb Brugder 
tcfe Begge parte, efftertln'j tf»e f)affne tlja tugten fønb 
trjer aff, tfja tørffue tlje icfe fjeder Bebljæ om Jamme 
fønbg forlabelfæ, 3de foo tlje r)eUer forlabelfæ, men 
goo faa trtjggettgfjen Ijebfjen t tl)ere§ roBefienbe fønber 
od) gub$ foradtelfæ inbi rjelffuibeS affgronb 

£f)et er nn nogf) tt)er om, atl) manb [tcfe] 
lanb giøre nogfjen artikel i troen aff [ftrcfetig] gfjier* 
ntng, tl)ij fyrøn er en fønbertnbe [ocf) fønber] bagi)* 
Ugen, Bobtje aff roanuttttgljeb ocf) [nnttertigen]. Mm 
roor troo moo albt i alle arttcler [grunbeg] paa gubg 
oerb albenæ, od) rabfjeu gnbg oe[rb fanb] manb tcfe 
libfjæ nogtyen artikel i troen 

Sttyer offner er tfjet odj linffuet off paa, atf) 
tfjen menigfje firde fdjulbe fortet] røeræ forbømb aff 
off, noer rat} forbome tfjen lerbom om tfjen eenæ 
part i facramentfjet, STfjij tl)et er tcfe rebben ttjen 
papiftifdje ftrcfe Jorn tjofber tljeu eenæ part, od) enb 
librjer ijran tfyd aff antidjriftem $?en alle anbre 
ftrcfer offuer alb raerbeu fjofbe Begge parler, tigfje Jorn 
tl)e fjafftte gtorbt fraa førfte. ^Ijerfor fcrjutle ratj faa 
raef raeræ tfjer paa fortendte, aif) raij ide forbøme Begge 

parte, 198 @tt tilbørligt ftrcngt fuor 

parre, ocfj ttje fircfer til meb, gom fjolbe fobant for 
en rebt brmgf), gom $>apifterne robe, atlj manb ftfjufbe 
icfe forbøme tfjereS fircfe, gom tigger togt) fangfjen 
mnber attttdjrifteu. ^ortljij tfje anbre fircfer tjofbe 
begge parter for atlj meræ rebt, o tf) een part for art) 
meræ inrebt, meb rt)en mening fftj tr)e jjamtom ocf), 
£t)ergom mtj tjofbe nu tt)en eence part rebt, ttja forbømbe 
roij førft rebtefigtjen tt)en menigtje fircfe. @aa for* 
bøme icfe mij tt)en ganbffe cr)rifte:ttjeb (gom tt)e robe) 
men tt)et giøre tt)e fielff ^)3api(teme, effterttjij tt)e fette 
tljen eence part i facramentfjet atlj meræ rebt cmobt) 
ade anbre fircfer i merben fraa begtjnbeffæ, 3a emobtj 
%re8 egtjen fircfeS mibffaff od) tøtllij, gom ligger 
fangljen amber tt)em 

Wflen tljette er M fjoffnetfttjcfe offner alb ffafcf- 
^eb, od) faa ffienbefigt) otf) mbløtjfigtj en forsoning 
att) t)mn ftoer icfe tit atf) rabfiglje. 2t)e befienbe atlj 
begge parter er rebt, tt)e mitbe od) Ijaffue titiaht off 
tt)em røbi 2lnfborg, ttjer gom [wi m]ifbe tfjer tjoeff 
tjaffue terb od) befieenb, art) [tljet roor]e odjfaa rebt 
art) brngtjæ tt)en eence part. [|)ører tog]tj tt)er tit 
tt)e tebfjce biefftø monbe, 2t)e befienfbe, attj] tt)et er 
rebt, attj manb brugl)cr begge paijter, men] tl)ergom mi} 
mide icfe f»otbt}et for rebt, [att) tt)e] brngtje icfe mbtjen 
een part, tt)a fctjai [mor re]bt icfe felter meræ rebt, 3fabt 
tjaffne [i] (figt)e tt)e) men tljen ett)er3 rebt fctjai meræ 
rørebt, t^ett fanbtjeb fdjal meræ tøgtm, tt)et gnb^ bublj 
fdjal meræ forbnbfjet, ttjen tljbetfæ fdjal meræ fønb, 
mb(jen i lablje off octjfaa tjaffne rebt meb ttjeu eenæ 
part. §nab er toglj ttjet anbljtt att) figljæ? enb, atl) 

gub aff Socter borten l'utijer. 199 

gub fd)a( meræ btefffat, tommelen fcfjal meræ Ijetff* 
uibe, tiiffuet fdjal meræ bøbfyett, tfyergom i (abl;e off 
ide od)faa tjaffue rebt, O fieræ gub, tjuortt mon togf) 
tfjet mide f;ebf;en , afy tlje befteube, atf) tljet er ebt 
rebt od) fcutbt gub# oerb, od) tigljemet forbøme, for^ 
Btiblje, fd)rjtbe od) for fietterij mbI)roBe, od; mørbe od) 
ptagljæ fold tfjer offuer, tljer gom manb tele mil lob^e 
fegf) giøræ oee(affttgl) i tfjereS fønb, od) figtje, atfj tf)e 
giøre od) rebt £)tøt tablje tfje off tcfe Berjolbe tf)en 
rebt gom % fiefff Befienbe off atf) Ijaffue, od) faræ 
faa Ijebfjen meb tfjereø eence part (off for mbl)en) 
[juort tl)e mide? Sr f)tøn rebt, tljet ftnbe t^e mel, 
|)tøt mon t§e mille Befuore off meb tt)ere3 tanbt? 3a 
!)mi forfatte t§e tfjet i off fjmtcfet % fiefff rebt Be* 
Itenbe? 3Ren fobane gruligfje forfertigfje od) mBe* 
futbiglje gub] Befpottelfæ mide futb næer giøræ en 
eenbe paa føidet, od) nøbl)æ (Stjrtftum til atl) fomme, 
tfjtj tl)et er for grofft od) atbtljo faarce møgler, £I)et 
mit miffetigl)en Brtybtjæ feden 

■Segl) mit iijd nu labl)e tøerce tøet fagt, atl) tl)e 
i ttyttt maubatt forbøme tfjem, gom giøre ide mbljen 
tbtjel Brøbf) od? tømt aff tljette facra[ment()], £1)1} tfyet 
meebl) alb mer ben nn mel, [ati] tøtj] ide (eræ fobant, 
men tjaffue ftd)tt)et [tljer emobl)] paa tl)et ader fyøg^ 
rjeftæ. Cd) enb tjaffbe [iljet labbet] tljem mel gom 
Ijaffue merit!) ntefterme[nb for t£jette] manbatt, atl) tl)e 
fjaffbe Bemiift fegl) [nogI)et tibl)et] tadnemmetigl)en, od) 
tjaffbe togt) toffuet off [nogf)et i t^enne] artikel, od) 
et) faa f(agl)ret I)ebl)en meb Btinbe o[erb, tig^ejgom 
mij (gub tjaffue (off) ide Btøtyneff mebl) att) toffue 

od) 200 <5tt tilbørligt firengt fuor 

od) priifæ Imab tøtj ftrtbe i tl)en s ^3aptftiftf»e firde tfjet 
øobt er, STtjij manb tøeebl) tljet tøet (gub tøeræ loff* 
uet) atl) rl)er tøom Superarterne §affbe tcfe opBotbtjet 
facrantentfjet , tt)a fjaffbe papifterne afbt tøerttfj tfjet 
qtøiibt. Wfltri tabt) foban tøtadnemljeb od) goo Ijebtjen 
meb, ttje tnoo tcfe tibl)æ Sutljeranerne Ijpne frome 
fietteræ, tøom eræ tljereg Beffptteræ od) Beffiermeræ, 
Stjerfor fcljutte ti) er lomme anbre fietteræ, §otrt fdjttlle 
tcfe Ijanbte meb tljem §om ?utl)eraner, tljem fctjufle 
tl)e tøigtje tøbljen tljere3 frobtjen rad, tlje fdjulle it)el 
giøre off Superarter fromæ, Imab gtelber tfjet 

SRert atl) tf»e føre orfagljen fratn, r)rot manb 
fd^al Brugtje tf) en eenæ part, atl) tl)er fd)al tøeræ faa 
møgljet tønber tf)en eenæ part ^om tønber Begge tfjer 
moo iegl) taa giffue tfje Bltnbe febfjeræ nogljet til* 
Itenbe om, enbtogtj tegr) tilforn Ijaffuer fcreffuet t^cr 
møgljet emobl). |)er giørff tugten fpøtffmoet, om 
tfjer er liglje møgljet eder minbre tønber een part 
enb mnber Begge, iSobane fremmebe odj ftpcljtiglje 
oerb giffue til fienbe, atl) manb fftjer tpfett) od) fltjer 
for fanbtjebtjen, SD?ert tljet er fpørffmoelet, od) Ijer 
tigger fntøbfjen Bonbtjen, Ijer fcr)nfle manb Btiffue 
ftoenbeg od) fuore fjer til, Om manb Bøer attj tjotbe 
tøebl) gub^ oerb eller od) ep? 9?u Ijaffuer gub [fatt 
fit] oerb I)er, atl) tljet er rebt, atl) manb Brngljer 
[Begge p]arte, od) tcfe een part. Sljer tjom nu [albt 
tøffj od] greff, alle ftierner paa tjpmmeten, [alle fanb§ 
f]orn paa i)afføen8 gronb tøitbe [roBe od)] ffrigtje 
etøinbeligljen, atl) ti) er er faa mø[gl)et tørt] b er een 
part tøom tønber Begge, faa [fritter] manb toglj ide 

tl)er cifj Poeter borten Sutber. 201 

tfjer meb ebt tjtarte til frtb^, men famBroittigfjebfjen 
offuerffrigfjer togfj afbtgammeu tfjette fjer, od) figtjer 
faa meb atb frafft , fierce tfjit figtjer megfj faft tfjer 
aff, atfj tfjer er faa møgfjet ronber een part tøom 
ronber begge, @ub3 oerb ftoer figfje toet t)er r od) for* 
fftefer megfj Begge parter tit atfj brugtjee, Cd) t)anb 
rublen atb tnifff iDeebt) Bebirre enb i affe gammen, 
om tf) er er faa møgfjet ronber een part £om ronber 
Begge, togt) Befatter l)cmb atfj Brugtjce begge parte, 
Ijnab fanb en fattigfj famBtøittigfjeb tfja figfje emobf) 
fobant tbt gnb^ oerb, ffid ocf) Befaffing? efftertfiij tf)et 
Biefper inbtfjet, atfj manb figtjer, tt)er er faa møgfjet 
ronber een part tøottt ronber Begge 

Sfjij iegfj fabfjer tfjet nu faa roeræ, atr) tfjer 
roore tnfinb finbe meer ronber een part enb ronber 
Begge, 3a enb tfjer £om ttjer roore inbtfjet ronber 
Begge parte, od) tfjer roore af brammen ronber ttjen 
eence part, Ijnab fjiofpe tr)et megl)? §er Bfiffner figfje 
roef gub^ oerb om Begge parte, od) fpør meglj tnb* 
tfjet, fjuor møgfjet efter fjuor fibljet iegfj adjter atr) 
roeræ ronber een etter Begge parte. £f)er tit meb fanb 
od) en fattigt) famroittigrjeb figfje, 5t nerj, tr)er er 
iugfjen fonbe faa møgfjet ronber een part, tøom ronber 
Begge, ronber een part er afbenæ fjafff beefen aff gubg 
oerb efter Befaffing, men ronber Begge parte eræ gub$ 
oerb Bobfjæ od) ganbffe. SRet) !icræ net), tf)et giefber 
ide, atfj fettce faa gub$ oerb afftbeS t)ebf)en, ocr) 
Brngfje faa roiiffbom meb egfme tander, fjnor møgfjet 
tfjer mon roeræ ronber een [part efter ronber] Begge, 
£f)et fjepber faa, tfjen £om er aff [gnb, fjanb] fjøor 

9^3 202 @tt tilbørligt ftrettgt fuor 

gub$ oerb, ttjet oerb, tt)et oerb (f[iger teg)] fet)at manb tneer anfee, enb tt)et ga 
tljet mebft)ll, Od) ttjer ubffe facra]mentæ oct) atbtljet 
Jorn ttjer] fct)utbe gfytetbe paa 
pilten eder meftfeu, rt)a fcr)ul]be manb t}eUer labtje farce 
tl)et ganbfle [facra]meutæ, enb fortabte ' een enigfte 
bogfraff eller tt)bl)et aff oerbenæ. ^u ffiøbte tt)e ittb* 
ttjet om gnbj oerb, men bict)te tønber ttjeff eht tjeetbt 
facrament røbt ebt t)albt facrament, fortøj tt)e for* 
act)re gnb od) T6e[potte rjanff oerb 

(gfftertrjij tljette manbart btjbtjer nu faa faarce 
ftrengljeligljeu, manb fdfjal tnbrt)et ut)bt begmtbe t)er 
mbi, tlja fct)utbe fobane tøiiffiutgrje oc!) forlpneræ tag'tje 
fegt) fielff om nefen, tø om ffttlbe gubg oerb for att) 
tøeræ nt)bt, enbtogf) ttje mel mibije, atfy tt)e linffne 
tt)er robi, tøom obenbare treringt)e, Sljtj tl)e mibrje mel 
att) gub# oerb om begge parre i facrament!) et er tcfe 
nt)bt, men inbførbt aff (Sljrtfto fielff, od) Ijørtøomme* 
ligl)en r)olbt)et i brugt) aff tf) en t)eligt)e fircfe tøebt) 
p c aat\ 3Wen tlje eræ fielff rt)e tøamme tøom t)affue 
optencft foban nt) fortøanbtutg meb tt)ere$ eenæ part 
emobt) tf)et gamble gub^ oerb, od) tt)en menigt)e d)rtften* 
Ijeb^ alminbeligr) langtje brugt)* %lix lomme tt)e t)er 
oct) bøbe tr)ere8 nt) bidjt for en gammel tingijeft, oct) 
tt)et gamble gub# oerb meb ti)eu ganbfle ct)rifteligt)e 
ftrdeff langl)e tt)bl)etfæ for en nt) tijiugeft, Od) tt)er 
meb fftenbe tcfe albeneftce tt)eu ganbfle t)eltgr)e djrtfte* 
ligl)e lirde, tøom en milbfarinbe forbømb (præ, tt)er 
ide tjaffuer t)olbr)ct tt)et rebte gamble gnbg oerb, 
men Ijaffuer annammet en lietterfct) nt) l)anbe(: 9Jcen 
oct)faa ttjen emigtje gnb fielff, fom en løgt)neræ od) 

giect, aff 3)octer borten Sutfjer. 203 

giecf, tljer ide [liaffbe] tilforn Befficfet fibt ljeligl)e oerb 
om Begge parte [i facramenjtfjet formebetø (Sljrtftum i 
nabtjeren, s D?en [fom Ijaffbe n]u nijfigljen tagget fegtjet 
for emobrj [tl)ere$] [gan] btetige bidji Vin faa for* 
Ikoner ecfon [trøftig] t $aroeaftne tyet ftonb i fjaffne 
tiiblj, [ttjet] btiffner fnart anberfebeS, amber ttjeff 
[fjotblje injgljen tljette manbatt robljen bieffføenff Børn, 
gnb Bemore alle frome djriftne tfjerfor élfytt attb^et ftt)cfe 

©m mr (frit 

>f)er Btjbljer tljette Ijebljerliglje manbatt, atfj 
wianb fdjat Ijolbe Boblje menemeffen od) 
fønbermeffen (tye mille tatæ paa Ijoroff om 
>^l)tm Bencfemeffæ, od) fatbe Ijinbe en fønber* 
meffæ, ligl)e tø om tljen Ijeliglje ftrcfe Ijaffbe trøo Ijonbe 
meffæ eder facrament) meb fang, Bøner, ceremonier, 
Webfjer od) fficf, od) inbføre Bobtjæ tljen ftoeræ od) 
(itbe Kanon, i alle moblje tøom er Ijotbljet tjer tit, 
od) plabt ingtjen forrøenbetfæ eder fornrjetfæ Begrjtibe 
tl)er robi te. Xfyex Ijaffner tt;u atbttøammen paa een 
tiiblj fynab tljit fdjaltt giøre od) iabfjæ, mbl)en tyet, 
aty (jer ftoer icfe Ijoeff, Ijnab tljen Ijeliglje (£arbinal 
(SampegtnS fnoribe fetjferen, oå) faffbe om l)t)n Bende- 
meffæ, atl) tjanb mille før tabtje fegl) Ijngge i ftrjder 
før enb l)anb milbe labfje fare tljen meffæ, eforer od) 
forraanbte tljer nogtjet robi, ^(jij meb tljeffe oerb, tøom 

meb 
204 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

nteb tfjen FjeXigtje oenbg tnbfftjbdf æ , mor meffen nogl) 
ftabfeft, od) roor Befienbelfæ meb %t gamme forlagb 
formebelff tl)e rjefigtje fénangelia, gom trje r)er tilforn 
Ijaffne Berømet SUn') ImortebeS fanb trjet ferjtæ', afy 
foban en ^ettg^ manbg oerb fdjntbe [icfe roerce] ebt 
rjetigt (Snangetinm od) tljen J)eli[gl)e oenb^] ttibfft)betfæ r 
Sftanb mobte iaa [Ijolbrje tljet t^erfor], rrna tljet fyanb 
fdmlbe icfe brøfte føfnbljer] 

^^u faa tjøør tfju fjer attlier anben ffittbe, atrj 
tljen] l)etigl)e oenbg tnbfft)beXfce (trjer tljette [manbatt] 
tjaffner begtjnbelfæ od) gronb tnbaff) [er offuer] % 
t)etigl)e (Snangetia, od) mor Befienbelfæ (Imttden for* 
mebetff (Snangetia Ijaffner forbømbb fobane meffer) fd)a{ 
tigrje mel merce forlagb formebel3 (Snangelia, faa gom 
tl)e Berøme tilforn i Begrmbelfen. 3de faa afy manb 
fcrjal l)otbe fobane bicrjterce for att) roeræ brødnæ (for* 
tljij t^e Ijaffne æbrøtje berammet tljette manbat) men 
atrj tfye eræ (aff gnb^ mreb^æ) rrjffinbe galne, od) 
fonbe ide fee, Ijnor faaræ ffammetigrjen tl)e linffne 
emobl) fegt) fiefff, aty % Berøme fegfy aff (Snangetio, 
meb Imitdet trje figtje roor Befienbelfæ afy merce for* 
tagb, od) Ijanbte togl) liglje faft l)ebrjen tnertt emobl) 
(Snangetia, effter tljereff inbffybelfce, faa atl) tl)ereff 
oenbg inbffrjbetfæ fd)at eforeetiff roeræ (Snangetia, od) 
offner aOe (Snangetia. Wien tyet moo albt faa goo til, 
atf) en løg^neræ fd)al roeræ glemfom, faa atfy I)anb 
ide fdjat lonbe Betendæ, r)norlebe§ Begiønbelfen od) 
enben lonbe førjeff gammen 

(gfftertfn'j nn tl)en l)etigl)e oenb^ inbffrjbelfæ od) 
% fyeligfje (Énangelia (meb I)nitde mor befienbelfæ 

fdjat aff 2)octer 2Korten Sutter. 205 

fdjal tneræ forlagb od) tljereff meffæ ftabfeft) figner I)er, 
atE) meffen fc^aX t)olbe§ i alle mobfjce, tøom Ijnn er 
Ijolben Ijer til, od) pfatt tugten fortøartbfing [fc^al] 
anf)effne3. £i)a tanbt fyn iaa luet [tende, a]tf) Begge 
ccmorteS, fyagljcler od) falde, [ptattejr od) mondef'apper, 
f)t)len [od) tøjrod fd)nlle taa Biiffne fonbfme [i tljct 
I)]eligl)e Gmangelio. 3tem at!) jeHe fielenæ i ffterffilb 
meffen for bj petting fje eder ffiffmenbene paa ftranbijen, 
ftøBmenbene paa lanbljet, t§e ft)gt)æ f)iemæ i fytøfenæ, 
od) atl) I)ielpe l)tter manb tfjer meb i alle fjonbe 
mobljæ, od)faa ttjer tneb art) pramperæ for engl)lenæ 
od) Ijetlenæ i Ijrjmmerigl), 3a fumma fuuimarum, atrj 
gtøræ tbt tnfeemardet od) fiøffmanb$l)attbet aff meffetx 
til ati) næræ od) æræ Buggen meb, Cd) ide til att) 
talæ eller f)øræ nogljet om troen eller nogl)en fiele^ 
trøft, i alle mob^ce faa tøom l)er til bage§ er ffieebl). 
XfydU (figner tegl)) fdjaf iaa ftoo albttøammen i tl)e 
Ijeliglje (Suangetttø, men tl)e f)affne formebefø tl)e \)t- 
liglje (Snangelia ftabfeft fobant odjfaa forlagb mor 
Befienbelfæ, meb Ijititden tøtj forbøme foban forferligl) 
roerjerftrjggeligljeb- 3a mtm Brobuer, ljuorfebeS Be- 
()agl)er tegl) fobane mefteræ? ffllanb figner faft atf) 
ørttæ od) glenter fee ffarpt, men tl)e moo mel fueræ 
ftarBlinbe framfor tl)effæ mefteræ, §om i Gmangeltté 
fottbe fee Begge canoneS od) fleb^er, meb albt tljet 
fremertj ^om meffen ft)t, tfje moo iaa tøtft roerce 
megl) fdjarpe boctoreS, tøom fonbe raglje febl)ce ttogI)et 
Ijøtyrce, enb ttmber f)ønfenæ 

iper feer tl)n nit, atl) tl)e fortnifflbe fraide od) 
raanartiglje treringl)e IjanMe meb off aff rebt fortrebl) 

od) 206 @tt tilbørligt ftrertgt fuor 

od) eg^entDtfltg^eb f od) faet ffienbarligl)en od) ffienbe* 
tigren forsone roor T^erreff tegfyomff od) ble[bff fyot)* 
roerbiglje] facrament, Od) et) attenæ [ide mitte] rebte 
feg^ od) afffegge m[effen£ rofige]ligI)e mtaligl)e forfer* 
ligfje mefbrugl), [men enbod)] til meb ftabfefte forfuore 
od) forøg[l)e tl)em tneer] od) nteer formbI)en eenbe* O 
gub [i fytjmmejlert, er ide tljet albtI)o ^øtjgt od) albtlp 
ntøgljet offuer alb mad)t? SBilbt tl)U togl) tde een 
ftttbe fee ^er tit? dlohex tyet ide tit tegl) op i Itøm* 
mele«, noer lanb tl)a nogI)en fønb I)affue nog^en tiibl) 
robt til tegl) i K)rjmmetert? (Skutte t|e ide btiffue 
mftraffibe gom tfjibt naffn forsone, l)roi goo tlja tl)effe 
f)er atbgom ffienbefigfte gub^ forI)orteræ faa frtj fy* 
b()en? fd)utbe ide torden nteb albe Kjottbe plagier foo 
lødefigl) framgang emobf) off? Wtoo er) t^e gom 
l)øre oct) fee foban forljonetfæ fulb neer falbe i mef* 
I)ob i ftebl) for fobatte fønbl)er$ fffytb, tiglje gom tl)et 
foube Ijaffue goetr) £otI) i (éoboma 

Élen nu er tyet afbefø nogl) beroiift, faa att) 
inotljet paroeafen fd)at fonbe tyet omftøbI)æ, aty meffen 
er gubg oerb od) facrament, fyuildet I)cmb off titbr)bl)er 
od) giffuer, SIn'j tyex (too oerbenæ trjfinbe od) flaræ. 
3efu3 togl) brøebl), tacfibe od) brøb!)et od) gaff tl)et 
ftjne bifcipler ocf) faffbe. Sjette er mitt lefjom gom 
giffue£ for etyex r £l)eff lig^eftæ od)faa folden te, 
§)oeff Qeffe oerb bliffue roij, paa tl)effe oerb ftoo roij, 
robi tye\\e oerb mitte roij meb gub^ rjietp bobl)æ leffue 
od) bøø, 3 tl)effe gamme oerb er meffen gronbl)et, 
l)er ftnber tyu ide aty roij fd)utte liøbe [od) felge] 
facramenttjet etter meffen, rjer finbl)er [tyn ide], aty 

roij aff Socter borten Suttjer. 207 

toij offre eller giffue gub [nogfjet tfjer] meb, Ijer ftnber 
tfju tde r all) [toij fdjulbe] I)eræ gubg jetten tljer meb, 
Ijer [ftnbljer tlju] ide, . atlj manb fd)at fiøBe [fiele a]ff 
ffierfftlb t^er meb, ijer ftnber tl)u icfe, atl) een lanb 
uteb meffer Ijiefye t§en anben aff fønb od) albe §onbe 
ttøeblj, faa £om tljereff fpobffe canoneS oobl)e gammen, 
od)faa t^ereff ^erefeb^re ^olbe fjarbt paa, faa tøom 
tl)e od) fielff I)affue nu tttyttgljen feett i tljereS (Stan* 
gelio i tfjen Ijerrebaglj to bi 5lufBorg, od) ^ aff ue Xerbt 
aff t^ereff Ijetigfje oenb^ inbfftjbetfce, tl)ij tilforn Ijaffne 
tlj^ ifjet ide fortbrjet i ttogljet (Suangelio, SD?en tkr 
% fd)itlbe fortegge to or Mienbelfæ, tl)a ftobe (£uan* 
getia tljer aXb fulbe tobaff, od) ftabfefte aXbt fobant 

Wen faa finbe toij tyer, atl) EtyrtftuS figner, 
£l?et gtjfues for etiker til førtes forlaMfe, fønbg for- 
XabeXfæ fcr)aX manb tebl)æ fjer effter od) Ijmbe finbe 
til tl)et etoigl)e tiiff, od) tende paa tfien £)erre Sefum 
(£[)rifhtm, od) forliønbe Ijanff pinbfel inbtiX I)anb 
lommer. 3Tr)er figner r}anb ide rjelber, offrer elber 
giffner megl) nogljet i meffen, 9ften Ijanb figner faa, 
annammer i (ide iegl)) od) ebljer i (ide tegl)) brider 
i (ide teglj) toij toij fdjuEe tagfje od) annamme, 9J?en 
Ijanb ffiender od) giffner. Stljer tøom nu ide tlje ij 
cattotteS aHenæ toore emobl) ttyeffe oerb, tyllen faa 
mangle canone3, tøom tljer eræ regljenffbrokr paa 
iorbejn, od)] tl)er tøom fjuer papift toore [meer enb] 
tnfinbe ©abriet aff Ijrmrmfeten od)] robte forubljen 
opljøretfce, offermeffæ, offermeffæ, ijitab toore tf)et [albt* 
gammen entoblj] fobane Eljrtftt llaræ oerb? Cc[lj tljer 
tøom] ntøgljltgt more (£om føer er fagbt) atl) tljen ganbffe 

d)riftertr;eb 208 (Stt tilbørligt ftrengt fuor 

d)riftenl)eb Iplbe meffen faa effter tljeffe papifterff 
rotfltj, Imab tlja? enbtogl) mobte ©Ijriftt oerb ftoo, 
bliffne, ocfy meer gietbe enb firden, £I)ij Eljrtftt oerb 
er gnb^ oerb, Imitden alle creaturer fd)nfle migfyæ 
od) giøre æræ, od) et) libljet, at!) Ijanb fd)nlbe Bliffnæ 
en falff tøglmeræ, faa $om tfye tebigl)e paptfttfd)e 
afenæ I)oentigt)en mille gtøre I)annom til 

Od) l)rot mon tfye togl) faa Ijaffue giorbt tl)ette 
facrament til ebt fiøbmanb^offer allenæ? |)roi mon 
tl)e ide fyaffne od)faa giortt boben til en offring meb 
alle %reø oij facramenter? (Sræ rfye anbfyre facra^ 
menter alle fjammen gnb^ gaffner, Imilde roij ide 
giffne, men mnbfanglje odj annamme , §mi mon tlja 
t^ette fcfynlle allenæ, ligl)e tøom ebt fyoræBarn, meræ 
4c anbfyre roliget, od) icfe od)faa Bliffne foban en 
gnb§ gaffne? fdjal tr)et tfja iaa aHenæ mbljfycfeff fraa 
alle facramenterff art od) natnræ? liften I)nab mil 
tegl) togl) bifpnteræ emobl) fobane fortrebetigI)e gnb^ 
Befpotteræ od) paptftifdje afenæ, tl)er ing^en forbebrtngtj 
er mbi? tl)et er %|a §om Bifyen aff éal^Borgl) faffbe, 
Wcj fmab mille i reformeræ off prefter, mij [prefter] 
gaffne togl) albrigl) merit!) gobI)e, [3a faa m]erer 
ide goblje, od) morer \åt go[bI)e i etl)e]r$ gnb# bieffl* 
jettff naffn, f)ttt [legge i t]l)a minb paa at§ refor* 
meræ [off, I)ui]{de i Befienbe atl) meræ gobl)e, [od) 
atl)] Baffne rebt? (§r ide tl)et nogl) atl) i eræ fielff 
arrigl)e treringl)e od) gnb# forrebI)eræ, faa tøom i fielff 
mbtøtøtigljen berøme etl)er? men mitte od) til meb 
tningl)e off meb mor rebtferbigl)e fag!) til atl) Bliffne 
fortaffte meb etl)er od) albrigl) gobI)e, ^lt)bl)e tlje oerb 

et) aff ©octer borten ^uteier. 209 

er; tobaff rebt mennefMigrj ttmbjfaff, 3a tljer gom 
btefflen ftetff roitbe tatæ aff føn alb^er^øg^efte bieffte 
tøanartt, rmorlebeS fonbe rjanb i nogI)er mobI)e giøret 
flemmeræ ettb faa, roij eræ icfe fielff goblje, roij mitte 
od) icfe roeræ gobr)e, od) er; tabf)e anbl)ræ roeræ eller 
roorbe gobI)e 

tyfltn tl)et gom tljette manbatt brjbl)er frambetø 
atrj I)otbe om fermelfæ od) Oli], labljer tegl) nu 6e* 
ftoo fegl), art) iegf) fcr)al ide gtøret albtrjo langet, 
SE^tj tfiet er togt) platt mbtrjet attb^et, enb tt)ere3 
tjeligrje inbffrjbeffæ oct) nrj t)etigl)e Éuangetia, meb 
rjuilcfe tt)e fyaffue fortagb roor beftenbelfæ, rjuilde (£uart* 
getia tt)e t)affue nu nrjfigrjen fonbtjet i 2lufborgI) robi 
ebt røgjjott eller ebt lønligt ganten, trjet er, art) tt)e r)affue 
bid)tr)et od) løgrjnafftetigrjen optendjt trjem aff ttjereS eg^ne 
falffe od) tøgr)nafftigrje farter. Stjij tøoreféuangetia, gom 
Jienbe3 offuer al[b roerben,] roibrje inbtr)et atl) figrje aff 
tt)er[e3 fermelfæ] oct) fmøretfæ, Wften tt)e fdj[uKe] tjaffue 
nogljet att) ffa[ffe, od) giø]re faa facramenter tl)er gom 
[tngl)en eræ], od) trjer gom er facrament, tl)er [giøre] 
tt)e offring od) roore egrjne gr)iernigrjer robaff, paa 
trjet ttje et) moo I)otbe tjeiigt od) goo ør<Møfæ 

Ztyt ii\ ftpÆe 
<&m tbm fvi) tuiUt? 

t)en momle trje om, ligtje gom % rjaffbe 
tjeebr) roelbtng i monben, robl)en, atr; tT^e 
fdjufle iaa togt) robfm'j tt)ere3 forgifftelfæ 
meb fobane oerb, efftertln'j tt)en roitbfaretfæ 

gom 

14 
210 (Stt tilbørligt ftrengt fuor 

tøom it)b^er paa t\)zxx frij tøiEieff tøegl)næ meb frm 
anljeng er ide mennefMigl) , men tøffiettigl) oå) en 
gubg forljonetfæ, tlja fdjal tl)en ide fyotbeff lereff etter 
prebideg :c. 2lff tljeffe oerb fanb ingl)en tøibl)æ, l)uab 
tøitbfaretfæ % forbøme, om tl)et er t§e fjom §olbe 
tngljen fri] tøittij, eller od) t\)t tøom l)otbe tl)en frij 
tøittij f ulblommeltg , etter od) x\)t tøom I)otbe en ^atff 
frij tøittij etter od) ebt føtje fttycfe x\)tx aff. £I)ij tl)e 
fyaffne ide enbnn ftelff famboret meb l)mx anbl)re, x\)t 
!omme od) atbrtgl) \)tx effter offner tbt, \)nab tl)en frij 
tøittij fd)at tøeræ, Éflen riffue oå) btbl)e Imer anbl)re, 
lig^e tøom galne føer, oå) forbøme togl) tigfje tøet tl)en 
tøttbfaretfe om tt)en frij tøittij, men giffne togl) tøamme 
[tøitbfaretfe] ing^en naffn. £I)ij tøorbe tøij [nøbl)æ 
atl) r]egl)næ tfjen tl)ereff bom effter tl)ereff tøiarte], od) 
ide effter tljereff grøebl)monb , [Sftn er tl)ereff] l)tarte 
off ftenbff, [faa moo] tøet tt)ereff grøebmonb tøiffeligl^en 
[odjfaa] meence tøor lerbom 

Élen tl)et er attl)er en nt) fonft, l)nitden tl)e 
l)affne lerb aff l)t)n inbft^betfæ od) t^ere^ nt) (Snan* 
getiiS, atl) t\)e ide tøibl)e ftelff, Ijnab ttjen frij tøittij 
er, od) atbrigl) t\)t fonbe foetfj atl) tøtbljæ, etter lomme 
x\)tx tøbi offner tbt, 5tl)t prate tigl)e tøet l)er, oå) faa 
ptotmpetigf)en forbøme ttjen lerbom om t^en frij tøittij. 
2I)ij tt)er tøom tl)e fd)utbe leræ megl), f)nab tl)en frij 
tøittij er, tl)a fd)ntbe tf)e taa tøiffetigfyen faa ftøore 
megl), (Sen lerefab^er figner %tte, tljen anbl)en tl)et, 
od)faa eræ I)mte I)øtje fcoler enbnn tøeenS t\)tx om. 
%\)zx tøom iegfy od) tømrbe frambets, Snilden tjjen 
bebfte terefabl)er er, <&aa tvibe t\)t oå) inbtl)et att) 

fiafie aff 2>octer borten £ut£)er. 211 

figlje t§er til, Wflen Imer ftjfter ft)tt 3)octer, £ogI) 
flomme tyt mel t()er mbi offuer z&t, aty tyt alle for* 
bøme mor lerbom, liglje tøom platuS od) |)erobeS 
fomme mel offuer eebt emobl) (Sfyriftum, tl;er tøom tlje 
ellert roore l)uer anbl)re3 ftore ftenbe. (Saa tæer od) 
nu ttjette manbatt off, atfy mij fdjulle migfye mor 
(erbom, od) for mor mtffe lerbom labile off fyeb^en* 
føreff paa t^ereff tuifflafftigfyeb, Od) er inerte me* 
utugten, tyu l)affuer en mrett lerbom for, men ttuj 
fyaffue et) [enbnu en] miff rebt lerbom, tyt moo m[el 
ljet)bl)e] grobe afempffuebe (meb orloff [aty figlje)] att; 
tyt faa forbøme en ting, [I)utlden tlje] ftelff beftenbe 
fegf) inbtfjet 'aty [rcibfye aff] eller forftoo, £I)ij Ijuo 
lanb [mibl)e, ljuab] en milbfarelfæ er mbi tfyen fri} 
millij, tfyen tøom ide enbnu miffeligl)en meebl), I)uab 
tfjen frij mtttij er, eller ide er 

Sfyet moo mel friliden l)et)blje en rofftefligr) od) 
ingl)en menneffeligl) milbfarelfæ, faa aty forbøme, od) 
ligfye mel befienbe, atfy tyt mibl)e togl) ide, Imab t!)et 
tøamme er, tøom tlje faa forbøme, ©d) er tf) et faa 
møgljet fagt, ljuab mi] mille, tljet fdjal bliffue rebt 
od) mrebt, tljet Ijaffuer ingljeu lonft od) forftanb be* 
Ijoff, tl)en inbfftjbelfe odj more ni) fytiiofot (Suangelia 
^affue lerbt off tl)et faa mbi $ufborg. £igl)e tøom 
føfø fyøtjitxbt btybeliglj mtife qtøeglj, tøom er føerne, 
milbe beflutte paa tljereff Ijerrebagl)* 2Bij føer btyblje, 
at^ ingfjen fd)al fjolbe mufcaten for atlj roeræ en 
æbl)el !rub, men ljuab I)un er tyd mibfye mij ide, 
2ften tøomme aff off menæ, atlj tljet er tom maff, 
tøomme, atlj tljet er flibl), tøomme, atl) tyd er foelblabljer, 

tøomme 

14* 212 @tt tilbørligt ftreitgt fuor 

gomme, aty tyet fd)at toeræ f)tyn foftettglje bonbe gat* 
rety toben gterberøæ. ^tg^e faa tottffttg|en fjanbte oå) 
nn toore ^øt)terbe ergomme føer tobi 2lnfborgI), oå) 
tonber tye\\ beftaffe tlje gnb^ fanbl)eb for toftMtgl) od) 
forI)onftgI) tingfyeft 

Od) fanbettgt), tfyer gom tye I)affbe i(fe anbfjet i 
ad)t atl) befficfe paa tl)en I)errebagl), [enb aty [g]tffue ftenbe,] aty tye toitbe 
toeræ rebt od) torebt, off foban t^ere^ fortrebetigljeb til 
figl)e, I)nab toij toifte [tyet fcf»al 
toanfeenbeS, [atl) gnbj] oerb tæer enb anbertebeS, tya 
[motte tl)e] toet I)affue tabt %n frome [fetjfere] bteffnet 
|iemmæ, od) et) giorbt fjannom [nogen tojmagl), totj 
tyaffbe togl) toet toiftl)et titforn, aty tye (gom anti* 
d)riftenff bøtygbl) figner til) febte fegl) emobl) od) offner 
gnb, cd) atbtyet gub fatbe$ oå) for gnb æreff* Wflen 
tyet goer atbtgammen gom bifyen aff ©attøborg I)affner 
fagt, prefter eræ ide goblje, oå) effter (Sampegij raabl), 
gom figl) jetter toitbe tabl)e I)ngge i ftycfer, enb I)anb 
toitbe toeræ goebl), oå) tagl)e toebl) tyet gom er oben* 
bare fanb^eb, tyet er megl) oå) ide ftetfttonbt, tyex 
gom tye itbl)æ giøre, efftertl)ij tye toilte icfe toeræ 
gobfye, tigl)e gom tljet er megl) ide ftetfttonbt, aty en 
tornegreen ftingl)er, Wflen tyet toore megl) ftetfttonbt, 
om ebt figentræ bore tornæ, Od) tyet fd)ntbe toeræ 
megl) fietfitonbt, om patoen meb fyne prefier begiønbte 
aty giøre nogfyet tyet gom rebt gobt fonbe toeræ* 
%aty fare tye tobøtybl)er 

2Bor terbom om tl)en frij toiflij, aty l)anb er 
bøebl), od) platt inbtl)et lanb, tyen [toer gronbfyet 
mangI)fotbetigI)en i f^rtfften, 3egf) tat om en frtj røtÉtj 

emobf aff 3)octer 2»ortcn Sutter. 213 

emoblj gub odfj i fielefagfyer, Sln'j Imi fd^ulbe iegl) 
møg^et bifputeræ om tljen frtj tøtfltj, gom regierer 
offuer fæce odj fjeftæ, goeb^ ocl) ^ettmngfje? 3>egf) 
tt)eeb^ albetø roet, atl) gub gaff menneffen ijerffaff 
offuer qu[eget od) offuer] trjet ganbffe iorberiigfy, geu. 
j, ©[obant tjøør] icfe Ijiibl) til trjenne talæ. Sljer* 
[gom tl)er roar] ingfyen oerb i fcriffteu emobt) [tljen 
frtj] tøtfltj, tøbljen tljette f. ^ouelff [ij Stim. ij,] tfye 
eræ btefftøenff egrjne fa[ngl)er effter] |anff egl)en tøtfltj, 
tfja fjaffbe [tot] ttjer meb] fcrifft od) gronb nogl), 2lrl) 
tøeræ i btefflgenff f enggel, tl)et er fanbefigfj ing^en 
friifyeb, £)å) befønberligl) , atf) % faa eræ fangljnæ, 
atl) ttje nøbeS til att> leffue effter fjanff tøtfltj, STljer 
moo atbt l)rm gobfie frtj tøiflij tøiffefigrjen tøeræ btefft* 
genff tøiflij, trjij tl)e fdrnfle tao leffue effter tfjcn 
|amme Ijanff tøiflij, tigl)e gom ijanff faugljer, 2:1) et 
er iaa flartigljen f. ^ouelff lerbom i for nt fiebfy. 
£)d)faa Irjbfyer (Sfjriftt egfyne oerb tl)er fyebljen £u. rj, 
ttjer l)anb faa ftgfjer, 9?oer Ijmt ftercfe betøorer ftbt 
tjtøff, tlja beljolber rjanb ftbt meb frtbf), 9)ien fommer 
fyannom een offuer gom er fkrcferæ *c. §er gtffuer 
taa ®f)rifiu§ nogl) til fienbe, atl) bieffleu beftbber 
frjne meb fribgommeligl)eb , tl)er gom rjannom ide 
offuerlommer een ti) er ftercfero? er 

£)oeff tl)et oerb bliffue tøij, eubtogf) tøij od) 
trjerfor tøbl)en I)affue fcrifft rtgljettgfyen nogl)* 2l)er 
til meb, faa tjaffue roij od) tfjen tøttterttgl)e gljierning 
for off, gom giorbt er, atl) 3efu§ EljrtftuS gubg fon 
mobte formebels ftbt egfjet Bloebr) løfæ off fraa biefflen 
boblen ocf) fønben, tl)er gom I)affbe nu tøerttl) en frij 

tøiflij 214 @tt tilbørligt ftrmgt fuor 

roillij robi off emob| od) offner btefflen bøbl)en od) 
fønben, tfya tørbte banb ide ^affue bøebl) for off, 
[£t)ij f)n]o tøom !anb tønbgoo fønben, (Sfyrtfto fornb!)en, 
tt)en [fcmb odjfact] tøet tønbgoo bøbl)en, fortet] bø[bl)en 
er frjnb^enff ftraff, $?o. t>tj. 9J?en tfyer [er xåt enjbnu 
bteffnet nogfyet ntemteffe [funbl)en, tø] om fyaffuer be- 
tøiift ft)n frtj [tøiflij ejmobl) etter offner bøbtjen, 
Wien [bøbljen] I)affner tøet tnerbt emobl) betøiift ft)tt 
frtj tøitlij od) frafft offner alle ntemteffe, I)nttdet I)anb 
ide lonbe belomme, tljer tøom fønben (I)nitden er oøb^ 
genff rebt od) mad)t) fyaffbe ide tilforn offnernetbet 
od) fangtjet menneffen. «£)oeff tfjcnne S^rtftt gl)ierning, 
od) tfjcnne artikel i troen oaa (Sljriftnm btiffne tøij 
fjartt, oci) tabtje papifterrte^ inbffrjbetfæ, od) tfyereS nty 
Suangelta btiffne en ftøinebom, 3ngf)en føør off tr)er 
iaa fraa, att) &l)rtftng i)affner toft off fraa btefflen 
fønben od) bøbl)en, Då) tl)er tøom tl)et bliffner, tlja 
bliffner tf)cr ingt)en anben frtj tøitlij, enb %n tøom 
er fangt)en tønber biefflen bøbtjen od) fønben, dx nn 
tl)et en fritf)eb, tf)a moo I)tøn tøeræ tl)ere$ §om giøre 
|l)n inbf!t)betfce tit nt) Gmangetia emobl) tf)e rebte gamble 
(£nangetia 

Xm fterbe ft^Æe 

<Æm troen atlj tiun giør re&tftririQt) 
otf) trfee Qtnermgtjerttæ 

()er om tøbfytj tl)e faa i tl)ette manbatt, 

(£fftertl)ij tl)et er obenbaræ aff tl)en I)etigl)e 

^•fcrifft, at!) tljett btobte troo attenæ tøbl)en 

^fiertigfyeb oå) gobtje gl)ieraigl)er giør ide 

rebtferbigl) 
aff 3)octer aWortert Suther. 215 

rebtferbigl) tl)a fd)a( tl)en artikel, atlj troen g [tør 
atfenæ] rebtferbigl od) gobI)e g()terutg^[er forfafte]bl;eff, 
Imerden prebideS eder pereS *c] SEtøet gom tT^e tale 
tyer om gobe [gtytermgtyer atty] forrafte, ttyet giøre ttye 
attt)er [meb btinbr)e oerb] aff ttyere§ robøtygb, tit atl) 
føbtj[e off affgiønft] meb r tigtye gom roij forlaftebe 
gobe gtyternigtyer, (Snbtogty ttye roet tutb^e anbertebe§, 
atty rotj tningtye meer inb paa gobe gtytermgtyer, ertb 
tt)et ganbffe paøiftrij nogtyer tiibty tyaffner giorbt, 
tjutt^et ety tyaffner nogtyer tiibty forftoetty, tynab en rebt 
goebty gtyierning er, faa gom tøtj anber ftebtye nogty 
Ijaffue kttnift, tigtye roet fnnbe ttye ide fortabte ttjere^ 
forgtff tigtye tøgtyn od; fy ork £)cty fnmma fnmmarnm, 
tyer er ide eebt oerb i ttyette manbatt, aty ttyet tyaffner 
et) ttyenne gtofæ i fegl) , prefter tyaffne atbrigty rrjerttt) 
gobtye,. ttyet oerb forfarer alle Bogftaffne i ttjette manbatt 
Octy tynab fctyntbe togt) fobane tereræ forftoo 
nogtyet gobt i ttyemte tyørje tyetigtye artictyet, effterttytj 
ttye fonbe ide enb tibtyæ ttye artide gom eræ ringtyeræ, 
gom eræ tt)effæ r atty en mcmb moo tjaffue en qroinbe, 
od) en qroinbe moo tjaffue en manb tit ectyrce, 2Itty 
ebt menneffe moo æbtyæ od) bridæ tynab gnb giffner 
od) titføbtyer tyannom, Wfy en driften moo rtt)bt)ce 
begge parter i facramenttyet , od) fobane mangle 
fleræ. 3a tt)et more ffabtyæ atty fobant gatet qtoegt) 
od) ffibtyne føer fctyntbe tuct)te ttyeffe mnfcater, tynab 
ftgtye, atty [ttye fctjutbje æbtyæ od) ntybtyæ ttyem. £aebty 
ttyem [Btiffne trjjebt) ttyen terbom od) troo, at ttyen 
[gom] . . ♦ ♦ en fttø i (£oer giør en bøbtyepig ft)ttbc)] r 
od) tl)en gom fttø tyoeff atteret [tyanb er] forbømBb, 

Octy 216 @tt tilbørligt ftrettgt fuor 

£>å) att) teg^ moo od) [lomme tit] tfyereg I)øt)e artide, 
SEljen tøom friøper frm] monb meb manb oå) nebl)er= 
føncfer en brok, rjanb moo icfe Ijotbe meffæ tl)en 
bagr), £l)en tøom tjotber monben offnen, atl) tl)er 
fløtjer en mtyg i T^aXfen paa rjannom, fyanb moo icfe 
tl)en bagt) annamme facrament^et, meb fobane wta> 
Xtg^e fleeræ t)ertig!)e oå) braBetigl) ^øt)e artider tl)er 
t^ereff ftøinefircfe er gronbljet oppaa, fobane artider 
erce tatæ tøerbe, Ijuab - fdjulbe tlje ftoertigt) adjte troen 
etter gob^e giernigljer, f^om er ringlje jlebt od) ganbte* 
tig!) ttng^eft? 

SEoglj efftertfytj iegt) feer, atl) biefften formebetff 
ft)tte ftøineprebiderce mit iaa forsone tfyenne qpperftc 
artidjef, oå) et) lanb ftyre fegl) etter labtjæ aff* 2t)a 
figtjer iegt) 2)orior SWartinu^ Sutljer mor §erreff 
Sefn Eljrtfti mnerbtgt)e (£nangetifi faa, att) ttjenne 
artidjet (troen aflenæ fornbt)en alle gljterntgfyer giør 
menneffen rebtferbig for gnb) fd)at Boblje tt)en Sftotnerffe 
let)fer tabl)e ftoo od) Btiffne, od)faa tt)en tnrcfifd)e 
fetrfer, ttjen taterfdje fefyfer, od) lederen aff ^3erfen, 
Varøen meb alle (£arbinater, 33ifr»er, prefter, moncle, 
nonner, fongljer, førfter, tjerrer, atb merben, meb alle 
bteffte, oå) enb fdmtte ttje foo ^etffutbe^ itb tit meb 
offnen paa tt)ereff t)offnet, od) ingtjen tacf [tt)er tit.] 
Stijet er mtjn SDoctor £ntljer§ [inbfftybetfce] aff tt)en 
t)etigl)e oenb, oå) [tt)et rebte tjetigtje] (Éuangettuttt 

%fyi tt)er [toer ttjen artikel ftom B [ørnene tæfe,] 
3>eglj troer paa Sefnm (£t)riftnm, lorfffeft, bøebt)] ae* 
Stfjer er iaa tugten bøebt) for more fønber, mbfyen 
3efn3 (£t)riftn§ gnbg føn aflenæ, Wtenæ 3efn§ gnb# 

føn, aff 2)octer borten Sutter. 217 

føn, figljer tegl) enb een ftnbe, 21tlenæ fjaffner 3efn§ 
gnb^ føn løft off aff fønben, %t er miffeligl) fanbt 
od) tøtffeligl) tl)en ganbffe ^eltglje fcttfft, 3a fd&utbe 
od) ciKe bteffte meb tljenne røerben fprecfe od) brøfte 
fønber tl)er mebl), tfja er %t togt; fanbt. ©ret tl)a 
tjanb allenæ, gom borttager fønben, tl)a lanb tf) et 
tcfe raeræ m\ nteb møre g 1) i er mg l) er, 9?n eret øc^faa 
tljeff ttgfyeftæ mmøgl)ltgt, atl) ieg§ lanb fatte eller naa 
t^enne enigfte førløferæ Sefnm, anberlebe£, enb meb 
troen, meb gtjiemtgtjer er od) bliffner Ijanb raBegribe- 
(igl). (Sfftert!)!] nn att) troen allenæ Begrtffner foban 
en forløferæ, før enb g^iemtgtjerne ft)lle effter, <&aa 
moo tljet taa bfiffne fanbt, atl) troen fatter allenæ 
foban en foiiøffning for gf)terntgf)erne od) rabfjen 
gl)ternigl)erae, Imitcfet inbtljet fanb anbl)et røeræ, enb 
atl) morbe rebtferbig!)- £t)tj atl) raeræ forløft aff 
fønben, od) atl) Ijaffne fønb^ forlabelfæ, lanb ide meræ 
anb^et enb atl) meræ eller røorbe rebtferbtgl) zz. %)hn 
effter foban en troo, i fyuttden manb Ijaffner foetlj 
fortøffntng ocl) fønbg forlabelfæ [od) rebtfer]bigf)eb for 
gnb effterftytle t^er gobf)e [gl)terntgl)er] , féom eræ tl)a 
en troeff frnct p£t)enne er roojr lerbom, faa læer 
od) tl)en [^eligl] oenb], meb t!)en ganbfle l)ettgf)e [&fyxv 
ftenl)eb], £l)er raebi) Btiffne rctj i gnb^ [naffn,] 3lmen 

l)er neft ftoer ebt tilfebt i tljette manbatt, 

tl)er febte tl)e nogljre articler om prefte^ 

^renbte, om prefted)teffaff, om tljereff om* 

tnenbelfæ, om trjett ftraff t^e fdjntfe ^affne, 

om 
218 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

om preftebegljer, IjuorlebeS prebiderne fdmtte forljøreff 
aff jtøtte orbinarité. 2ljem Bleff tilboetl) aff more 
mebbrøb^re t ^Cuf6org r od) teg^ tljeffftgljeftæ titbøebl) 
tljem t mmt formaning, atl) tot) gl)iemæ mitbe ttflabl;e 
ti) em tl)ere$ oenbetigf) frerffaff etter (gom tfye fatb^ct) 
Surtfbtcttonem, faa fraffnt gom rlje mitbe lablje Quan* 
gelium bttffue friibt, od) tagfyæ bortt §ueff mefbrugl) 
ti) er er paa ferbe, ^uiWe tl)e ftelff rutb^c atr; meræ 
grmetigl)e mefbrugl), Odj t\)t tljer til meb eræ ptic- 
tigfye, i(!e attenæ atl) tab^æ (Suangetium bliffue friibt, 
Sften od)faa atl) prebide tf)et ftelff, od) atl) labfyæ liiff 
od) leffnet tf)er for. ©tbfjen lonbe manb ruet l)attbte 
meb prefterenbtert, ød) tnbfettt)e buetiglje foglme prefter, 
faa atl) alb ting ftobtje mel til atl) raabbæ od) rebbæ* 
3a ftrar, atl) % fd)utbe faa møgl)et tittabljæ, tl)et 
giøre tl)e ide, l)uab figfye, all) tl)e fd)ulbe fielff mitte 
giøret: 23) e mitte tjaffue tt)ereff oenbeitgr) l)erffaff, til 
atl) beftrjrde tl)ereff mefbrugfyce meb, od) atl) forbempce 
(Suangeftum [od) atl)] mtirbe, brenbe, fende, l)engl)e 
[od) forbriffne] frome d)riftne for Qmangeltj [ffylb, 
21)ette] fdt)al l)erjbl)e tl)et oenbeftgl) l)[erf!aff, od) tl)e] for* 
tablje fegl) faa $aa menjneffenS mad)t,] tljen fd)a( xdt 
lonbe ferjte, [rebt] ligl)e gom menneffene fd)ut[be ide 
lon]be bøø, od) gnb fd)ulbe ide lonbe ftyre od) for* 
rjtttbre menneffene* 2l)erfor r)affue tl)e tl)et mift gom 
fcreffnet ftoor pfaL rrrttj $ongl)en fanb ide I)tetpe 
enbtogl) I)anb er medjttg. Stem tf)eu fterde fanb \åt 
bliffue meb ftyn egl)en ftyrde beftanbigl), @ o bane oerb 
i fcrifften ftraffe tl)e nu for tøgl)nafftigl)e oerb, tljerfor 
fdjaf od) alb tiugl)eft tødeff tljem tf) er effter aff Docter borten gutter. 219 « 
jer neft føder en arttdjel, atfj manb ide 
^fcfjat libt)æ trje prefter, gom leffue roreeligf) 
eder t)affue roerltgrje qroinber i tjrofe meb 
;feg§. ©anbeligrj fjer Begrmbe tfje atfj !)artbfe 
fagljen aluorligljert, rjerrobrj trolb, tljet roit nu roeræ, 
8ttr) t§e nu feta rjartt paagriffue feg§ jtefff, tl)et fcrjal 
mide tDbr)en tuiffl tøeræ een aff trje rebte inofføbetfæ 
od) ^offuetfttjefet aff trje nt) (Suangelia. £ogrj eræ 
oerbenæ nogrjet mørcfe, ocrj moo forftoeff ttj ijonbe 
mobtje: gorft, atrj prefterne fdmde ide fjaffue egime 
rjorer tjoeff fegl], fortet] reje eræ roerltgrje qroinber, 
Sften otf) tF»e gobfje ijerrer fdmde goo rjebrjen til Bor- 
[grjer od) bø]nbr)er fytøftruer od) bøttrjre, tl)e eræ [er* 
ligfye qjroinbfoicf, faa gom Imn gamble [bompreft] 
menbte, tt)er rjanb faffbe, rot) [prefter ere] roorbue 
giecfe, trjer iegrj roor [rong, tt)a] lorne roij l;oeff Bor* 
gt)er rjroftruer [od) bøtter] e, tt)a rjaffbe qroinberne loffue 
[til off], trja mobte menbenæ o er) rjaffue loffue til off, 
fd)u(be tfye oå) foo ebt rønbt rnoeblj: Mtn nu [juer 
rot! rjaffue føn egrjert rjoræ, eræ qrøinbrjerne off raml- 
tigrje, foriljtj gteibe rotj odt) ide rjeder lengrjer fjoeff 
menbene, 2i)enne er tfjen rebtefte od) Bebfte forftanb 
paa trjenne artikel. 2 tjen anbeu er, atrj prefter 
fcfjude plabt leffue tøbfjen qroinber, ligfje gom ©årtiet 
rjaffuer forfiønbt, ocrj gom erempelet er fironligt for 
øgrjne, i tr)ett aUertjøtjefte od) fyeligfte fiijffrjeb, gom 
trje r)affue lerbt aff @oboma ocrj ©omorra: £rjen 

forftanb 220 @tt tilbørligt flrengt fuor 

forftanb laub tl)erøte artikel od) mel ttbl)æ, 3a tegl) 
agiter, atl) tfjereg fjeXig^e oenb^ tnbfftjbelfæ meen ti) en 

tøamme befønberfigl) 

Stl)en trebij er, atl) prefterne fd)ude leffue atbetg 
fityffeligl), tigl)e fyom englene i lammeten, tf)emte for* 
ftanb tjaffue ttje tcfe almorligl)eu, men tl)et er xåt 
mbljen tfjereg ffoff, fortøj % tøibfje mel fietff, atl) 
t!)e l)affue tcfe faa mangle foobøbl)eræ, atl) % lonbe 
gielbe ade prefter, t&aa er tl)et od) obenbaræ, atl) 
tf>er eræ ganbffe foo prefter féom fonbe teffue Ittyffe* 
ugl), [om tl)e enb] goterne rcitbe, mbl)en tl)e Bpeffue 
gietbebe,] £l)et mttbe od) giørce bifperfne ffabfye i] 
ftetyerfet, ttjer ^om l)tme fattig!) [e prefter gaffjue ide 

tprepenniugtje aff (Summa fummarum, 

tl)et er fo[rtutff£ebe ffafjde i tl)ere8 fytvty, atl) tl)e 
fetttje [foban en] artikel fratu, od) roiblje mel, atl) 
fjanbl) bliffuer ide fyotben, od) atl] Mfperne fietff mti 
tfiereS 3)oml)errer et) mide eder fonbe tabfyæ ttjereff 
ffienbetigl) obeubaræ t)orerij, SWen eræ ftelff tl)e ader 
ftørfte l)oreiegl)eræ paa iorben, faa atl) manb l)affuer 
inbtfyet mibnefBi)rb Befjoff tl)er tit, ttje Brugtje fegt) faa 
roBtøtoiigl) t^er mbi for alb merben, od) mide tegl) 
tuingf)e .artbljet folcf til fit)ffl)eb, O ljuor labber tytt 
mel, noer en Bifp er ftelff en ftoer l)oreiegl)ere, od) 
Bi)bt)er togl) en fattige preft, atl) teffue fttyffettgl) 

)Dlen tljette er ttjet ader merfte, atl) ttje !)er 
meb gribe gub i monben, od) forbt)bl)e edjteffaff, I)utt* 
det gub l)affuer ffafft, gom f- $ouet figner j 2:1« iiij, 
atl) fobane Bubl) eræ bteffuetø lerbom, fj om ttje od) mel 
tøtblje, atl) tl)e forbrifte fegf) ttglje mel til, atl) forbempæ 

9« b 3 flff Poeter borten 2utfyv. 221 

gubg gljierning od) ffaBning, roitftj od) oerb, od) giffue for, 
atl) prefterne fdjufte fjofbe tf»e løffte tøont tf)e l)affue 
loffuet i tl)ere3 rotelfæ, faa atl) tl)e §amme løffte 
fc^ulte t()a tøeræ fobane fftenbetiglje fftmt , tottber 

r)uilcfe manb b forkorter od) fftenber gub i 

fibt [oerb od) gjfjtentmg, od) tljer offuer nester od) 
til inbtljet [gtør tljet] førfte od) atter r)øtjefte løffte, 
tf)er mi} tøaffue loffjuet, atl) I)anb fdjulbe rcerce mor 
[gub, od)] atl) tot] milbe ærce od) loffue røanff oerb] 
od) gl)iemiug offuer atb ting, [emobl) l)u]ilden t^er 
fanb iaa tugten løffte gielbe [nogfjet], tøom lanb fftenbe 
efter roanæræ Ijartff oerb od) gl)iemtng, faa tøom tljemte 
løffte emobl) ed)teffaff (t)uilcfet togl) er tømugljligt atl) 
t}olbe) manærer od) ffienber l)anff edjteftatt, bobtje meb 
tjotiHgrjt forBubl) od) ebt fftenbeligt Ijoræ od) fraide* 
teffnet, 9tten t)er mit tugten tjøræ, tr)e l)affue løft til 
atl) forfaret 

rambetø bt)bt)e trje, atl) manb fd)al ide 
.-^prebide, atl) manb roift fortttjcfe od) for* 
^ n legge gub# oerb od) tl)et r)eltgr)e Gmangelium. 
fefyv r)affue tøtj iaa een ftnbe ebt mtift 
fh)dce, od) tl)er er ett æbrørjtt oerb % brodenffiepper 
ttmbfalbljet. (Sanbeligl) ti) et er miiftigrjen Betend)t, 
atl) manb ide fd)al BeroBe tl)em for trje tøamme tøom 
mnbertrebt)e (£nangetium, fortøj trje ■ giøre tl)et et) 
l)etter, men tl)e labt)e idon tøom ti) e tv'iibt måber* 
trebl)et, men atl) tl)e giøret ide, t^et ferjter ide paa 

mitten, 
222 @tt tilbørligt ftrertgt fuor 

miften, faa tøom manb moo fee for øglme, men paa 
mad)ten fetyler tl)em, Snilden gub toti ide ftebljæ 
tyem. Nu totfie tøij labljæ gub bømæ I)er paa, om 
I)anb mil bømæ tljem for fibt oerbg forleggeræ od) 
f ortrtycferæ , tøom aff ganbffe I)iarte gl)iemæ mitbe for* 
teggl)et od) fortrtytfet meb forftyftelfæ morb od) ilb, 
Segl) mil (Iigl)e tøom tl)e begiere) icfe I)oIbe eller be* 
robe tl)em for gub^ oerb# forleggeræ efter fortrty[(feræ, 
faa] fd)ufte tl)e od) ingl)en tacf I)affue for, (atl) i|e] 
labbet bliffue mforlagb od) mfor[tro,d)t, tl)e] fd)ufte I)er 
meb (Itgl)e tøom &atplj[a$) I)affue fpoebt] emobl) fegl) 
fietff, at| gubg oer[b fd)a( bliffue] mforlagb od) romtber* 
ttifåt aff [tljem] 

• • • 

t)tti 

» 

^anb fdjal (figl)e tl)e) prebicfe Cmangetia, 
effter tøom tl)en Ijeltglje fcrifft, od) t!)e teræ* 
/febl)ræ, §om eræ approberebe aff t|en !)e* 
jigl)e fircfe, mblegger tl)enu 3 I)uor fomme 
tfye fromme menb tl)er meb ^er pratenbe. Pierce I)uor 
fittber manb Gntangetta mblagbe effter tl)en I)eligl)e 
fcrifft? f)elber eræ røij nu brodne efter off brømer 
faabant? Odfj I)uifde eræ % Ieræfebl)re, tfjer tl)en 
menig^e djrtften fircfe faa I)affuer approberet? !£ftoo 
f!ie %t er 2). M, 2X @meb^ ø$ 2X ©Itbenffte, 
efterø meebl) iegl) ingl)en, fom er aff menigi)e d)riften* 
^eb^en approberet, £I)tj \. 2lmbrofij ocf 2tuguftint 
bøg|er meb fobane fleræ tljereø ftgjjæ eræ faa gobt 
tøom i afte firder robefienbe, mbl)en t tl)en Iatinifd)e 

firde* 
aff 2>octer borten £utf)er. 223 

firde* 3de toore tljet jetter gatten raabefigt, afy 
manb f(f)utbe prebtde ©uangelia effter f* Stuguftmt 
2Imorofij £)ieronimi ©regorij |)t)tarij w% toblegmng, 
tljtj Ijanb Bleffue tuel fnartt ftøebt aff febljet, faa atlj 
Ijanb bleffne tcfe leng^æ $atoæ, Élm tljet er ide 
^atoenS afnorgl), atlj Ijanb toti faa Ijaffnet, men Ijanb 
toti ftelff toeræ en bomerce odj mefter offner aKe ter* 
borne, od) enb til nteb offner (Snangetia odj tfjen Ije* 
lige fcrifft, od) toti aftenæ toeræ fyørb. |)er offner 
Ijaffuer ødj tljette ntanbatt nn tilforn berømet feg§ 
aff tfjen Ijeltglj oenbj inbffybelfce, od) tfje nt) Ghtan* 
gelta, meb Ijutlde [toor beftenbejtfce fct)al roerce for* 
lagb. |)nab fjtelper togt) [ftigfj gtecfejrtj odj affnerij 
meb fobane fftenbeliglje [løgene ,] rlje ftnøre off edon 
om monben, [Itglje gom tfje] toilbe leræ off (Snan* 
gelia effter [fcrifftenS to]blegning, tljer gom tfjereø 
mening er [toglj i(!e a]nbertebe3, enb atjj tfje toille 
leræ off [tljen effter tljereS] tnbjftjbelfæ odj patoenS 
ttjdæ, fobant fdjal tl)a i)et)br;e Ijettglje fcrifft, gom toij 
nn tilforn rjafftte Ijørb om begge parter i facramentljet, 
oct) anbre flerce fttjder 

Sfftertljtj patoen tlja Ijuercfen !anb etter toti ltbt)ce 
tf)enne artikel, od) tt)er til meb tljette ntanbatt for* 
lafter od) foragter Ijannom, tlja toore toij atbetS toet 
tonbffrjlbibfje , tijer gom toij et) Ijetter r)olbe Ijannom, 
men toij toide togt) gljiernæ r)o!be Ijannom, t^er gom 
tije toilbe idon tonbfje offett), tljet gom tl)e togr) otybfje, 
er tde anbljet enb faa møgljet fagt, £lje eræ ffienbe* 
tiglje groffne paptftifdje afine od) tøgl)nafftigl)e monbe, 
gom ide ftelff fee, Ijuab tljet er tije ftglje, oå) 

IjnortebeS 224 <§tt tilbørligt ftrengt fiior 

f)Uortebe§ tl)ere3 tøgl)n fftettber t!)em iaa ftelff i alle 
mobl^æ, Otf) bt)b^e togl), at^ manb fdjat fobant I)otbe 
for Qen I)etigl)e fcrifft od) troenff arttcter. 2Stj tt>tUe 
Mtffue roebl) tl)enne regel, Ijuttcfen f. $ouet tæer off 
dlo. £g, atl) ^uer propfyetij fd^aX tøeræ eenttgl) meb 
troen, od) lomme offuer ett mzb I)inbe, §mttde leræ* 
febljre tøom nu faa leræ, atl) tfjereff lerbom lommer 
offuer etbt meb troen robt (Etjrifto, tl)em mitte tøij 
leræ od) I)otbe, men I)uitde føom leræ tijet ti) er tcfe 
lommer offuer eebt meb troen, tf)em mitte rot] fjuer* 
den I)øræ etter fee, I)uab jetter tljet er ^aroe etter 
lerjfer biefften eder I)anff mobber. S^tjij [røij eræ] 
bøbte robt (St)rifto, atl) rotj fd)ut(e [troo Ijcmff] oerb, 
od) rot) eræ ide bøhk [paa leræfeb^ræ,] farcen etter 
lirden, f. $o[uet3 regel lanb] ide fet)læ off, men 
I)uortebe§ [teræfebl)rene] I)affue fagl)tet i mangle I)on[be 
fttyder] er rottterltgt nogf) t)tttj 

per neft br)bl)e tl)e, atl) prebtdeme fd)utte 
ronberrottfe foldet, atl) tl)e I)otbI)e tl)e bub^ue 
l)eligl)e bagl)e, od) ffty tl)en mabl) tøom 
er forbobI)en, I)olbe Itofterfotdet roebl) tljereff 
løffte, od) ide forroiife t§em zc, %ln paa ftebl)en 
faffbe tl)e, atl) manb fdjulbe prebide (Suangetium effter 
tl)en I)etigl)e fcriffteS roblegntng, od) tl)er paa bt)b^e 
ti)t nu ftrqr, atl) manb fd)at I)otbe I)etigl)e bagl)æ, 
faftæ od) beræ ptettæ od) lapper, §)rtri mon tl)e tl)et 

faa 
aff ©octer borten Sutljer. 225 faa giøre? ^ortfyij tlje fjaffue nu faa fonbtb^et i 
(Suangelio, fjuttcfet manb fdjal leræ effter tfyen Ijeligfye 
-fcrtffteø tøblegning, (&aa ganbfte ffarpeligl) offuer alb 
mobI)æ fee tfye, atf) tlje lonbc ftttbe I)eligf)e bagl)e od) 
fafte baglje, ptettæ otfj lopper i (Suaugelio, 9tten tlje 
tjaffue faaræ fnartt fottbt)et glofæ tljer paa, tøom er, 
tl)ere3 inbfftybelfæ, od) Ijuab tøom tljem tt}cfer atl) meræ 
rebt, tf)et ^etjb^er (Suangelium , SQerfor fonbe tl)e 
lebteligl) fobant fee t (£uangelio, om tl)em enb brømebe 
eller tl)e roore brodnæ, 211) Ijuor faaræ ffienbeligl)en 
giffue togl) fobane løffafftigl)e od) lebtferbigl)e løg^neræ 
fegl) ftelff tttltenbe, <3aa forBlinber gubtl)em, atl) tlje 
fonbe tcfe febte ebt oerb fram, atl) tl)e fcfjutle erj floo 
fegl) ftelff paa tnonbert ttjer meb, od) forraabI)e fegl) 
ftelff, Segl) !onbe i rebt fanbljeb atbrtgr) faa ffienbe* 
tigl) ffamme od) ffienbe tl)em, tøom tl)e ffienbe fegl) 
ftelff, meb tljette (øg^naffttg^e manfbatt, tøom majnb 
moo øncfeff tøebl) 
^d) tljet er] fumma fummarum, atl) manb 
jfdjaf [ide taglje] tøebl) nogljen forntjetfæ [tt)bt 
fftdene] tøom eræ ftrcfen anrørinbe$ tøebl) 
1 [ftraff paa Itiff od) go]eb^ Sftu Betøore 
off gub, tl)e rottfe od) tagljæ tegl) liiffuet fraa, tt)er 
£om tl)u Brugder ide tøetyetl) faltt od) tt)etjetr) tøanb 
zc. Wften fee togl) ljuor ganbffe betyltgl) biefflen for* 
maler fegl) ftelff i tljette manbatt, f)anb Beftgl)ler od) 
f^tt fonft, atl) manb iaa moo formerdet, atl) ^anb 

I)affuer 

15 226 (Stt tilbørligt ftrengt fuor 

fjaffner tøeritl) tljer. §)anb er en løgener od) ert 
mørber (ftgfjer SljriftuS 3>o. mij), tfjet fjamme betøiifer 
od) tfjette ntanbatt, tøom er Ijanff rebte contrafetytt ocfy 
natnrligbe frnct, Sljij tilforn i begqnbeffen, Ijaffue 
tf)e (tøom btefftgenff rebte Børn) fram fett od) offner 
t§et ganbffe ntanbatt breffnet tljere^ mbffybelfæ (tljet 
er, tljereS ftøtæ btefflff Xøg^it) for nk) (Suangelta, 9?n 
paa tfyet fibftæ tøttte tlje mørbe od) floo il)iet afte 
tl)em tøom ide tøifle btiffne tøeblj tljereS (øgl)næ, atfy 
begtynbetfen od) eenben i tljette ntanbatt Jomme faa 
fmogljt offner eebt f atl) ntanb moo tagljæ tfyer paa, 
atl) biefflen I)affner tobfpib^et aff ft)n eg^en I)al$,. 
tøbl)en tl)et fanb, moo tø el ffiee, fnarrce tøeræ fommet 
bagi) fraa Ijamtom. Sttøt Støt I)nilden flam er tljet 
i ttjbff tanb, atl) manb fd)at tagljæ tiffnet aff ebt 
menneffe for en føt)e ceremoni, I)nilden tl)e ide fielff 
t}olbe f od) et) l)otbe tøitte, §nor er tl)et togl) albelff 
atl) Ijanble forffligl) od) trob^lig^ emobl) gub, mobte 
een et) t)eller tøeræ en ttjrcfeff SMfctpel, enb tøerce 
tønber fobane fortnifftbe ffatde od) gnb^ befpotteræ. 
Selan metan mtyne fterce løgl)neræ od) mørberæ, 
btiffner edon rebt tøel monæ, gnb tøbffider [tøel een, 
tø om] fd)al røftce træetl) 

É 

ibft bt)btje tl)e, atl) manb fd)a[t oprette 
llojfterne ig^ien, od) inbfebte monfdene 
tl)er tøbi zc] ©foner ffoner ffoner etl)er 
togl) [fielff, nttyne fro]me Sondere, t^er tøom 

tl)ette 
aff £>octer borten 8utt>er. 227 

tfyette bnbl) [fd^ulbe tøeræ] aftøorgl) (fjutfcfet tljeu ftore 
fjetiglje gnb Sftcmrmon et) fdntlbe røitle) £)uor tøifle 
tfja (Sarbtnateu aff 2ften£ bftffne? gom f>affuer bc= 
røffuet tj Hofter i |)atle, od) Ijaffuer affbrobt ij 
fogfmeftrcfer, od) Ijaffuer legljt meb lircfenff perfoncr 
od) ermbom, liglje gom en gtøgfjleræ. §)itor tøtlbe 
tf)a $ong gerbinanbnS bftffne? |)ertugl)en aff 93et)ern, 
|}ertitgl) 3ørgf)en, od) fobane fferce paptfttfdje førfter, 
gom faa f dratte lircfenff perfoner od) tl)ere§ elmbom, 
ocr) rjolbe faa paa tfjem, atf) tyet fnagfjer i ffutbfjet 
paa trjem, JQixiitfet togf) er afbtgammen emobf)- t£ierc^ 
egfyen ftrcfefogf), tfjen tlje faa forfnore for ?utl)ercmente. 
3a ljuor roll tljen I)eltgl)e fabfjer farcen meb Karbt* 
nalerne bftffne , gom faa reenbt tjaffue tøbfpøfet 
manglje Hofter i Sftom, tfjer gom ij c perfoner l^affue 
feffb forbom tttbtj robt, ocf) fab^e t^er nn tj forløbne 
moncfe elier ocf) een løeff fftefff ftbbe for m ©ucater om 
aaret od) I)affne meffer fafæ, (Sfler mon t'fje menæ, 
at^ manb tøeebf) icfe l)ttcrfebe3 gamme Kofter fjetyblje, 
ocf) fjitor aff GTarbtnaferne tagl)e tl)ereff renbtæ? §)et) 
brober §an$ tagl) tegl) ftefff roebl) nefen, ocf) jftnbf) 
biet cf en førft robaff tl)tbt egfjet ørjæ. 9ften tl)en mb- 
fftibeffce otf) tlje nr) (Suangefia lonbe nit rjtefyæ, atl) 
faa røffne otf) pfnftræ, fdfjal fjetybe atl) feræ dnaxu 
gefinm effter tfjen fjeltglje fertffteff tøbfegntng, tl)er 
I)affne rotjetl) 

[£f)e rotbe] odj fornemce tøef ftefff, atl) tf)e 
^a[pifttfd)e føjrfter brngi)e fircfenff cjoebg ftrefnfb [merce 
enb] tl)e £ntl)erfd)e førfter, 3a gomme otf) faft [meræ 
røffnje od) fttefle tl)er aff, (Snbtogf) eræ tl)e [faa tøf or* 

f!am]mebe, 

15* 228 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

ffamjmebe, atl) tl)e menæ, db roerben [atl) ^affue 
m]eft ade ti jtttb, atl) ntanb fd)a( [ide f]onbe fee eder 
føtæ, 21)e roiffe [roeræ tfye] oenbetigrje perfonerff Be* 
ffiermeræ, [enbjtogf) tugten gtør gamme oenbetigfje 
perfoner faa roee, gom % gamme tl)ere$ egl)ne Be> 
ffiermeræ, tl)e giøre od) tøet tiglje faa frambetff eten* 
gl)er emeer, inbtit % forfare fmab tl)et er fagt, Sfyet 
er gobt atl) fortabte fegf) paa §erren od) ide paa 
menneffe, men tl)em ffieer atbt rebt, od) tegl) teer faa 
tjtjmffeltgr) tt)er abl), i tl)et t^e faa fatbe fraa gub, 
od) fortabte fegl) paa menneffe 

3egl) I)affuer atbrjerebl)æ tiibl)t raab tl)er til, atl) 
manb fdjutbe Brugl)ce fircfenff goeb^, til atl) op^olbe 
fog^nelircfer fcoter ocr) fattigl)e ftubenter meb, od) lir- 
denff anbl)re abffifligfye BeI)off, od) forfee fattigl)e iom* 
fruer od) Børn tl)er meb, od) r)uab tr)er offuer Bteffue, 
atl) manb tl)et fd)utbe Brngljæ til menig^e ntybtæ for 
fattig^ e tt>ebtørtetigl)e menneffe, Wfltn ftørfte parten 
aff tl)et goebj er atbt faa forBanbetigl) od) fftenbetigl) 
ablommet, meb faa mangle rjonbe gubg Beftiottetfæ 
od) fMcffjeb, atl) tl)et fd)af roet ide roeræ roerb, atl) 
lomme tit nogl)en goebt) Brugl): £)d) effterttjtj afy 
farcen meb afte ftiffte od) f toftere, gom tiuffue od) 
ffatde, faa forfertigl) forortogl)e forhore od) fønbe- 
ligl) forBraffe fobant goeb^, tjuitdet t^em ide titl)øer, 
o<| giøre tljer ingl)en rcetigl) tienftce for, tl)a ad)ter 
tegl) tl)et od) et) ftortigl)en, om gamme goeb^ od) 
nogl)er ftebl) forlommeff aff nogl)re anbl)re, tl)et roit 
togt) biefften i rootb, gom pftid)ea3 ftgrjer] ca, j, 
Wfltb l)orerij eret^ forr)uerffu[et r meb l)ore]rij roit tl)et 

od) aff Xocter borten Luther. 229 

od) fortereff tgfjten. [@aa tiener] tijette od) tf»e pa* 
piftifdje monbe [efftertfjtj] ti)e fonbe togl) ide Ijaffne 
roo, [tlje føgfje] od) bidjte I)nab rønbt tl)e fon[be 
ftglje] om off, fdjufle t^e od) tøbl)en alb [f!am tinffne" 
$aa tl)et atter rjøgtjeftce, Stf)e belicfe ofj [Bobtje for 
otfj Bagi), od) fmbl)e iaa feta møgl)et gobt robi off 
ttjet tl)e fonbe ide ftraffce meb rebt fanbl)eb. @aa 
fortrtjber megl) trjet tnbtfjet, atrj tf)e fpøte od) ttøo 
tljereS monb ineb fobant ff am, tlje moo togl) §affne 
nogI)et om off, ti) er ttje fonbe troo tljere^ monbe meb r 
faa moo tytt togt) roerce tfjette faa gl)iernæ tøom nogfjet 
anbtjet, §er er faa møgler gobt paa tø or fibfjæ, atl) 
fobant goeb^ er tl)er emobl) atf» regl)næ, Xigfje tøom 
ti) et ffarn t|er ligger paa gabfjen, 23) e arme ^apifter 
moo fctefæ op faa l)øgf)t gom tlje fonbe, Snbtogl) for* 
rjober tegl), atl) fobant goeb^ fdjat l)oeff tøortt fold 
fomme tit føn rebte Bmgl), faa fraffnt tøom tf»et er 
roerb, atl) fomme til rebt goebtj Brngl) 

Sfteu megf) fortønnbrer, f)tøi tlje fyaffne ide fabt 
mangle anbljre fterce froore artider i tljette manbatt, 
om Brøbljerffaff (ttjer manb tøeebl) ide tal paa) tr}er 
Ijuer ftatt od) ljuer emBet Ijaffuer fibt fcrøbljerjfaff, 
Stem om afftabr) od) tljet forgabte aar, tfjer £om 
togl) loo ftoer madjt $aa. Stem om afftab^rerjfer 
rjebljen til SRom, 2ft artet be Soreto, f. SacoB, Sent- 
falem, od) anbljre flerce tøtatiglje ftebljer. -Stem om 
ffterftlb. Stem tljen Befønbertigt) tjørjefte artikel om 
patøebomet odj firdenff [(fjuab fjdjutbe teglj ftgtje) 
^aroenff rjpperfte [madjt], Stem atfj en mond fdjutbe 
[ide goo] fibbe etter ligge tøbljen ffaBetarij, Stem 

atf) 230 (Stt tilbørligt ftrengt fuor 

atl) preffter fd)ntbe] tablje ragfyæ tl)ereg Ironer, [od) 
fyaffue tojnglje fiortcter* Stem atl) u)e [fdmtbe] i tljet 
minbfte tefce tljereS tøorag ca]nonica3, om tije mitte 
tde ettb [beblje. Stem om p]emtigl)e nøgleten od) 
om tf) en rebte nøglet Stem atl) en bifp fd^at Itøffue 
fibt bifcopfftebl) aff Matøen for iij oj trit] $ $ etter 
$$ tnfinbe gabene, od) tljet togr) ide fdC;at tøeræ fø* 
mottij. Stem atl) datoen er fet)feræ, od) offuer fety* 
feren, odtfaa i tfjet t^erb^ltg^e regiment, faa gom tfjet 
capitet fotite od) tl)et cap, paftoratté lerer off. Stem 
at§ manb fd)at meb tøetjetf) tøattb od) ix»et)etl; faltt 
tøbfh)de fønben, od) tøbbriffue biefflen. Segl) tal 
utbtljet om manglje anbljre arttcler, §om xåt eræ faa 
brabe(igl)e od) nøbtg^e i tfjet papiftifd)e rtgbc, STfjeffe 
fcr)utbe manb faa tøet t)affue lemmet i I)otø, gom tl)en 
artikel om een part t facramentl)et etter om %n 
frtj tøittij, efftertfyij lutheranerne Ijaffue iaa inbførtt 
ftoer lietterij etnobtj albe tr)e(fæ arttcler 

9Wen tegl) l)olber tø el faa, atl) tl)e Ijaffue tøtttet 
framfatt (gom brabetiglje tøttfe mettb tilbnrbe) ide 
atte arttcler, men nogljre til ebt e^empet, tønber 
Imitde tf>e tøilbe befatte atte anbfjre. W§ tl)ette er 
tt)ere^ mening, tfjet formerder manb, atl) tl)e fyanbte 
alb tljereS I)anbel effter tl)ere$ inbfftibetfæ od) ni) 
(Suattgelia, od) ide effter gnbg oerb od) tl)e gamble 
rebte (Suattgetia. @fftertl)t} n)e tl)a opregI)ne i man* 
battet albenæ % article gom tl)e I)affrae aff tieres 
inbfft)belfce, tr)a fjanb manb] tl)er paa tøel forftoo, 
au) tl)e [mettce tl)er meb atte] tlje arttcler gom eræ 
!om[bne aff tt)ere§] tnbffybelfæ, Wn eræ tl)e ta[a atte 

fombne] aff Socter Wtottm Sutlier. 231 

fomfcne] aff gamme inbffnbelfæ , [jptor fd)tttbe] rl)e 
efterø roerce fombne [fraa, tfjtj] gnb$ oerb eder fjettgl) 
fcrifft perer tcfe tfjtffej arttcler. Cd)faa merder [manb 
tyet tyex] paa, atf) tfje figfje, manb fdjal ide tagfjæ 
roebl) neglet nt)bt, meb tl;e oerb er iaa Karttgfj nogfj 
tobtrrjdt, city manb fdjal lab^e atb ting bliffne, gom 
iljet fjaffner roerttl) fjer til, od) inbtfjet forroanbte, 
Stfjerfor eræ røtft alle anbfyre robeneffnbe arttcler fjer 
meb begreffne, od) enb tye gamme tneb , Ijitilde t§e 
ftetff beftenbe city ru eræ befpotteltgtje emobr) gnb, od) 
fftenbeftgfj mefbmg'fj od) ratlbfaretfæ, gom eræ fjtme 
o6enbar(tgfje tøgfjne om afflabt) , fjeltgbom, Ijeltgbomff 
gang, meb fobant meer 

(See ttjer Ijaffner tyvt mi tye fortnifflibe odj for* 
ftodtbe gub} ftenbe oct) befpotteræ, gom tore bt)bf)æ 
off, atf) mt} tcfe aftenæ fcfjnfte fare roilb tinffue ocr) 
bebrag'fjæ Wien od)faa, atf] rot] fdjnfte fjoIbe foban 
roitbfaretfæ løgljn od) bebregfjertj for rebt od) goebt), 
§nildet er atf; fønbe yaa tyet after brtfttgfte emobt) 
tf)en fjeligf) oenb. 3:t)t] tjnab er tljet anbljet city ftgfjæ? 
3 fcfjnfte tcfe tagljæ roebl) nogfjet ntjbt, robljen faa 
møgtjet, før enb i fdfjntbe forroanbte eder fornt) nogljet, 
efjnor fatfft od) rorebt tfjet fanb rueræ, tfja fd)nfte t 
tjeHer fjotbfjet for rebt od) gobt, od) Ijefter forfjone 
gnb f)ebf)en op i lammeten, før enb t fdjntbe tagtjæ 
etfjer nogljet nrjbt for. (Soban en BejTntning Bnrbe 
fobant ett manbatt atf) tjaffite, ttjet mor od) ingfjen 
Bebljræ [tøærbl),] paa ttjet atf] tye mobte taa faa robe* 
ffempneltgen ro]bffomæ tr)ere§ egljen ffam, city fteen 
[od) ftocf m]oo odjfaa !onbe føtæ od) fornemmæ, 

[fjnor 232 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

[Imor gnb] fyaffner forolinbfjet oå) ffiettb tljem, atlj 
[tlje mojo Miffue ftraffibe meb een fønb [od) blinb1)eb] 
offuer tfjen anben, faa gom [tfjen Irtr] pfaL figner, 
Sabl) tl)em fatbe i [een fønb] offner ti) en anben, atl) 
tl)e moo [ingl)en tonjbe fommæ tit tl)in rebtferbigl)eb, 
£)d) pfal. cir, fett mgnbetigl)e terræ offner tl)em, oå) 
fobi) (Batman ftoo mebl) tljereS I)ør;gl)re ftbljæ. 5£l)et 
er rebt, % tøtffe faa Ijaffnet, Sn fterltgl) ftraff er 
tl)em atbtlp ringle, !£ften atl) tfje [traffes nteb fønb 
od) Btinbfjeb, oå) foo løft til afy forl)onæ tfjen I)etigl) 
oenb, tf)et er tf)ere$ fortienbe løn* <Baa fd)at gnb ftoo 
fegl) meb fobane manartigl)e treringl)e 

Stjer gom nogljre mitbe nn fttmeff frome, oå) 
giffne for, ai§ meb ttjenne forntyetfæ gom l)er er for* 
fcubfyen, er ide meenbt mitbfaretfæ od) Bebregljerij, men 
tl)e ceremonier od) terbome, gom fonbe gømetigt) for* 
bragl)eff, tl)a er tfjen glofæ tde beftanbigt), £)er ftoer 
manbatljet obenbare, tfjer ibl)et Sutfjerfdje arttele for* 
bønteff od) ide een paptfttfdj artikel, Sttl) tfjemte I)er 
eenæ artikel ^affbe togl) bteffnet rørb (tfjeff til ett 
teglen, atl) tfjet fd)nlbe meræ menigl)en) om tfje moncfe, 
gom djrtftne fietce (T^utXcfe (£I)riftn§ l)affbe meb ftbt 
btoebl) forljnerffnet) i bøtb$ nøebl) Ijaffne fortrøftljet 
meb tfjereS lapper od) l)etigl)e orben, atl) tfje fdjulbe 
tøorbe fatiglje formebetø fobant ftebljebon oå) tfjet or* 
benff fortienftæ. 9?et) iflfy tfjer moo idé befienbeS 
nogljen mitbfaretfee, Ijuab ftglje atl) T6øbt)eff eller be* 
bljreff, SKen atleneftæ more articte, Ijnitde [togl) ide 
erce more] (gom tfje mel fielff miblje) [men tfjen l)e*] 
ftglje fcttffteS, od) Ijaffne togl] [ide anbljet] tt}er emoblj, 

enb aff 2>octer borten £utf)er. 233 

enb tf)ere$ gamote [febtoane* 2l)er]for, efftert§ij tfje 
neffne in[gt)eu papiftifcfje] arttdjel, od) forbt)b^e togl) 
alb [forntyetfæ,] giffue tfje iaa t^er meb atte [prebt* 
cfere or]fag!)æ od) mad)t, til atf) [Befjolblje alb] røilb- 
faretfæ od) tøglm, od) et) [labl)e nogetl) forjroanbte tl)er 
aff* Dut tacet confentire btbeiur, £>tøo mit figlje off 
een totlbfaretfæ tt>eb^ naffn, effterttjtj maubatfyet Be^ 
neffner tugten, od) til meb faa ftreng^eXtg forBtybfjer 
alb forntyetfæ, J^et er ibljet fyoffuetffatcfe ()anbet i 
atbfje tljereff oerb od) gl)iernigl)er, tvbi (juitefe tfje moo 
eforeenff falbe aff gub^ ftore mrebfjæ 

Snbtogl) iegl) meebl) tt>el nogI)re giecfe eBtanb 
Btfpeme od) førfterue, tøom Befienbe atfj tfjer er [toer 
mitbfaretfæ i ^3apiftriietf) , 3)?en tf)e ftgl)e tøom ftogije 
menb, atl) tfjet Ijøør icfe £utf)er til atf) forrøanbte 
fobant, tøom (£arbinaten aff ^at^Borg od) (jaffbe fagt, 
atl) I)anb mobte roet tibfyee mor lerbom, men atf) 
f)anb faa fd)utbe tabr)e fegl) reformeræ aff tfjet I)iurne, 
tfjet fonbe I)anb icfe tibl)æ. Stljtj mitbe Ijaub faa Ijaffuet, 
atf) noer manb jaffbe førft forbømBb Sutter, faa 
fdjulbe manb fomme od) giøre ligl)e tfjet tøamme tøom 
Sutfjer Ijaffuer tagfjet fegl) for, faa jaffbe tf)e æren 
od) priifen tfjer aff, tøom tfje tfjer jaffbe tøbljrett foban 
en røedjttglj reformatø* Jlje ftore greffue borer for* 
mercfe tfjet ide, atf) tfje l)er meb giffue faa flartigl) 
tiffienbfie, atl) tfje abfpøre tefe gubg loff od) ærce tT^er 
fobi, men tfjereff egljen rooff od) æræ, [W) ia, tljer] 
fdjulbe tljen Ijeligl) oenb gljiernæ [mille meræ] fjoeff, 
od) tc)er fdjulbe gub mel gtjiernæ [giffue [toer ttyjete 
meb, £f)ij, tljertøom tlje [føgte gub^] prité od) æræ, 

tf)a 234 @tt tilbørligt ftrengt fuor 

tl)a fftøbttje [tl)e to el ide] møgljet tFjer om, tt)baff 
^uilcfet l)inr[ne eder] §uab petfonæ nogljet gobt [font 
fraa. 9ften] tl)e faffbe toet faa, @r tl)et [rebt, rjttor* 
for] fcfyntbe manb t\) tya Bttffne [t§er toebl)?] fjtat ur» 
ftttta et pereat munbttS, gom f< ^3onet od) Bebtjer 
\ Kor« £itij, atl] tljer gom nogtjet oBenBareff en cmben, 
ttjet tfjen gom T^affuer teræemBebI)et ide toeebl), tl)a 
fdjal tfj en gamme teræmefter tit)e od) toeræ tl)ett anben 
ft)tad)tigt. 3a . fteræ 3a , gnbg oerb toti labtje fegl) 
Ijotbe for gubg oerb etter ide gitbj oerb, efftergom 
perfonen er tit, faa atl) tl)et fd^at toeræ gubj oerb 
om perfonen er lupper, od) er perfonen ringle, tl)a 
fdjattet ide toeræ gnb# oerb, Men giede Btifftoe giede, 
od) lonbe ide anbtjet enb giedes 

Sti) er gom gnb tde efter tegl) tit atl) giøre nogtjet, 
t)itab erft tl)u tl)a for en gied, atl) tl)n tørft tagl)e 
teglet ftelff tit? 2Bij tefce, 2Rad), t)j, afy Sofepl) od) 
^l^aria§ toitbe od) tegge æræ inb meb Jrij od) ortogt) 
emobl) l)ebmngl)ene, od) tl)et to or ttjem togt) ide Befattet, 
od) Bteffne t^er offner flagene toet Btøbtjæ, t^er paa figner 
od) testen, atl) fyt toore ide ttje menb gom fdjulbe 
f)ietpæ 3>frael. Stil en fanb goeb gl)ieming Ijøør ebt 
fanbt latb od) toiff gubj Befatting, od) ide menneffeff 
egljet Beram etter anflagl), Stl)et Btiffner enb ttjem 
ftoertt nogl), gom t)affue ett toift falb aff gnb, atl) 
tl)e fonbe Begtynbe etter tob^rette ttogljet gobt, tl)er 
gom gnb er enb l)oeff od) meb tl)em, fynab fdfjutbe tl)a 
tl)e toBefinbigl)e giede fottbe giørce, gom to!atbte tøffne 
tl)er til, o[d) tttbttjet] anbtjet abfpøre tobfjen egl)en 
[roeff] od) æræ, faa gom ttjet er od) [tttbttjet anbl)et 

mne]tigt, nff Tocter SWorten Sutter. 235 

mne]tigt, enb atf) Imo tøom tagger [fegl) nogljet for, 
tøom] Ijanb icfe er ttffalb aff [gnb, fjanb moo] iaa 
abføøræ føn egen æræ [od) roeff f tj)ij] I)anb er føn 
egfyen gnb, od) [læer fegl)] ftelff Ijnab tljer fd^al 
gtøreff , [l)atib Ijaffner gnb] od) gnbg oerb icfe beljoff 
tl)er [til, ttjer for føcjleff tyet od) faa for tljem, faa 
atl) tf)et goer for fegl), l)nab t£;e taglje fegl) for, Itglje 
tøom I)tm frefft, faa gom manb feer for øgljne ocf) 
bagl)ftgl) forfarer 

Wen tegt; 2)octor SWartimiS er bleffnen Mb, 
od) aff føbelfæ emob mtyn rotdtj nøb til atf) roorbe 
2)octor, @aa atl) tegl) mobte tagl)e megl) 2)octor^ 
embebljet til, od) giøre mrjit atter ftertfte tjeltglje 
fcrifft en eebtj od) tøffte, art) tegl) fd)ntbe trooligt) ocf> 
rebteligl) prebicfe od) ierce t)inbe, Cd) t t£jet tegl; faa 
ferbe, tt)a er ttjette paptftrtj fatbt)et megl) i roegen for, 
od) l)affner tøttb fortjinbret megl), tt)er offner eretl) oct) 
|amme ^ctpiftrij goetl) faa §om manb moo fee, od) 
ti) et fd)at Ijer effter atb titbt) roorbe enb roerræ, od) 
ttjet fctjat tngt)en tonbe fonbe roeræ fegl) for megl), 
■Segl) mil i gnb^ naffn oct) fatb goo offmen paa tt)e 
løffner od) obl)er, od) trebl)æ tl)e fenæongtjer oct) 
bragt)er rtmber mrjne føbt)er. Dd) tt)et fcf)at icfon 
begt)nbe$ i mt)n luffes ttibt), men effter mt)n bøebt) 
fd)at ttjet fufbfommeftgl) robretteff, @ancte £>an3 
f)u8 t)affner fpoebt) om megl), tt)er l)anb aff føn 
fengfet fcreff faa til 33et)emen, £t)e moo nn ftegtjæ 
en goe$ (tl)i fm$ l)et)ber faa [paa 23et)emeff en] goe£) 
tyflen om tjnnbribe [aar fct)n]tle tt)e t)øræ en froon 

ftongtjæ, 236 @tt tilbørligt firengt fuor aff 2). 90?ort. £utf)er. 

fiong&ce, [t!)en fdjutte tlje] nøbeS til atl) libljæ. £fyet 
fd)al [od) Miffue] tfjer tøebl), mit gub 

Xfytte mit iegl)] nu for en gtofce paa tl)ette 
manbatt tabfje meræ fagt paa [%nne titblj. Sejffuer 
iegl), od) nogI)en prigl)er [meg|, faa] lanb iegl) enb 
tDet bebljre [fløø tljet,] tønbet %ff tabl)e fegl) ingfjen 
forferæ for tl)ette manbatt, ath tljette foIÆ faa fftenbe* 
tigfy tiuffuer, od) fobant (abl)er tøbgoo ttmber %n 
frome fet)fer§ naffm 3a f)roi fdjutbe tl)e icfe fablje 
mnber en from Iet)fer§ naffn mbfygoo t^ere^ tøgljn, 
efftertfjij tfje I)affue 6egt)nbt od) frambragl)et nu offuer 
oi l)unbribe aar tfjere3 ganbffe Ijoentiglje od) fftenbe* 
tigl)e tuefen, ftatt, (eræ, teffnet, od) albuet tl)e Ijaffue 
meb atl) faræ, ronber gub^ od) tl)en fyetigl)e ftrcfeff 
naffn. %Jlm tfyen tøamme mor fieræ gub giøre togfy 
een ftnbe een eenbe paa foban gubg Befpottetfce, od) 
Ijeltgljt giøre fibt naffn, atl) §anff rtglje mobte tit- 
lomme od) I)anff totfltj mobte ffie, 2Imen, 2Imen, Od) 
tl)et mgubetig!)e papiftrij mobte fatbe, meb atbtl)et tljet 
er tittjengenbeS neb^er i fjelffuibeS affgronb, §om f. 
|)an3 l)affuer forliønbt in étpocafypfi, 2tmen, £mo 
tøom mil roeræ en Skriften tjanb figl)e, Stmen 


S«#fe<$f{* ru 


ofle ^roufter og Sognepræfter t 9?ibe Stift, af Støu for førfte ©altg ubgioet efter gorfatterené eget £>aanbffnft. 
#an8 ^auffen ®uperattcnben6 i 

Stiperflict (jelfer atfe prouefter oc fogne= 
prefter i famme ©tiet meb naate oc frib 
aff ©ubfaber oc røor §erre Sefu (Sljrijlo ere røenner ieg formaner eber font nttyne 
elffelige brøbre oc mebtienere ubi bet fyeU 
'lige féuangelio , at i meb meg atuorlig 
[befinbe oc trolig betracte ben roiife 3efu 
©trracS raab oc paaminbetfe, ber Ijcmb faa ftger cap. 
tj, 3Jtyn føn rottt bn giffne beg i ben r}erre ©nbj 
tienfte, ba bereb bt)n @iel entob freftelfe, §ott fjart 
meb oc beljietp beg, oc roer ide oftabig naar ntanb 
mit tocfe beg ber fra, §ttft beg meb @nb oc roiig 
intet, paa bet at bit faatebe$ maat btiffue io ftercfere 
o c ftercfere 

©obemt eet got raab Ijaffne tutj t)bi mor @nb$ 
tienfte fore roet befmff, Ijetft forbij, at lige font mort 
§)offuet oc §erre 3efu3 SljrtjiuS leeb felff alle føne 
leffnebage freftelfer aff biefflen oc IjcmS onbe roerben, 
©aa t)et)ber Ijanb off S^rtftue oc een freftere, fjemb 
er oc bliffner off (£t)riftrte een freftere, oc alnorlig 
legger Ijanb ber roinb paa, at Ijanb mil meb førte 
freftelfer true , locfe (oc f)Uortebe§ mneligt er) brage 
off fra ben rette gronb, ber @ub meb naabenS orb 
Ijaffner off naabelig btygb paa til ©aftejfjeb, oc be^ 
ffaffe off rjinber oc lebfommelig^eb meb bet tjeUige 
(Smbebe, ber mtj ere lallibe til, anbre ocfaa til <8alig§eb 

©enne 240 ©enbebreo til atte ^roofter og ©ogtteprcefter 

2)enne føn jfiiff oc |Mcf§eb T^affuer I)anb mang* 
futbetig brugt aff førfte beg^nbetfe meb ftoer fnebig^eb 
oc trerfføeb, ben ingen menneffelige forftanb eller 
tøiiffbom lonbe nogen tttb Begriff ue, fiben bd faa 
tøcfebeS l§annont emob ben offøtbige nature, ber men* 
ueffen ftaab tmber ©ubj føbetfe oc alfom ftørfte naabe 
oc gouft, obi fyn oprinbetige oc mebgiffne Sftetferbig* 
Ijeb, oc tøifte intet aff nogen ft)ttb eller nogen freftetfe 
i dor. x oc fare* S)ij ffuHe tøij atbrtg gtffue off til ben løbe* 
Uge trtygljeb, lige fom nogen aff off nu \taabe faa 
faft, at §aub fonbe icfe falbe, nten alle tøore bage 
M ® ox - ^ ffntte tøij frtycte, oc meb 2Ipofteten rebe$, at lige fom 
ben gamle furfittige (Slange meb føn ffalf^eb ffuffebe 
£)euam, Ijanb et) ocfaa maa lomme tøeb at Bebrage 
off, oc føre off oc tøore finb fra ben eenfolbigI)eb fom 
er oc fM tøere t)bi KIjrtfto 

2fø laber off tøet giffue aet paa f. ^Jouetø Be* 
ffebetføeb i føne orb, ben onbe 2lanb fføber ide faa 
meget om tøore Itcber eller føtffning, ljuab jetter tøij 
fafte eller førme, eller I)uab anbre febuorteg f)anbet oc 
gerninger off følger, fom Ijanb er om at [førte off 
fra STroenS lerbom, tøeb ljuilfen adene tøij lonbe for* 
tøinbe tøort falb meb alle fønber* Sige fom Ijanb 
meb alb fliit arBetybibe paa, at brage tpmam meb 
IjinbeS finb oc tande fra bet ©nb^ orb, fom !)inbe 
tøaar forgiffuet, at bet ffulbe intet Ijaffue paa feg, 
oc ety bet ffulbe tøere <3nb$ aluorg, at be ffulbe 
bøø, men tøorbe tøiife, om be aabe aff ben forBubne 
fruct ®er Ijanb tøaar lommen faa langt meb Ijtnbe, 
at Ijun tøaar faa lommen fra Orbet inbi ben mening, 

faa t mu ©ttft. 241 faa at $*o* I)affbe meft ©rbet, fiben fatb tømt fcbi alb 
®nb$ oftybetfe, faa fatb ba IjinbeS tøu tit ben for* 
bubne fruct, oc intet træ tø or tøinbe faffrt oc bet)ttgt 
eller tøftigt at ebe aff t^ben bet 

£ige ben felff famme fonft oc abgang Ijaffner 
ijattb brugt i alle Otbefebre§ oc $ro:pl)eter3 titb, mob 
ben rette ftrcfe roeb ftine falffe profeter. 2)eS tigefte 
ocfaa i 2lpoftlern§ tttb tøeb fatfle apoftler, oc fteb^e 
tntit benne bag tøeb lettere oc forførre 

&aa tøaffner tøanb i tøor oc tøore forfebre§ tttb 
fortøilt oc fortøenb off fra @ubfaber§ atnorfige be* 
falting tøanb gaff off alle obaff lømmelen offner ft)tt 
@øn, at tøij ffutbe tøøre tøannom, oc tøutbe tøattnom 
effter IjcmS orbj oc terbom$ ttybetfe for at tøere tøort 
tyå oc tiiff, oc at tøere tøor opftanbetfe ob aff alle 
ftynbefatb til fanb ^etferbigtøeb oc enig fa(tgr)eb. Wen 
atttøo fore tøaffner biefflen braget off fra benne lerbom 
oc Sroenø- eenfotbigtøeb, oc tøeb tøanuittige mennefferS 
onbertøtffmng ført tøore tancfer oc finb, troo oc ttdttb 
til atte Ijonbe bøbe oc tmtittige gerninger, at tøtj. ocfaa 
meer tøaffue fortrøftet off paa bøbe memtefferS bøn oc 
tøielp, aff l;uttfe tøtj tøifte plat intet at fige, enb paa 
benne leffuenbe$ oc regnerenbeS ®ub$ (&øn r fom fibber 
offner alle tøtymte tøeb fabern§ tøøtyre tøcmb, effter 
(Scrifften§ trjbelfe oc tøor egen Størtftetige troe$ be* 
fettbelfe, oc tøaffuer loffnet at tøille fom een Iraffttg 
(£tøriftu§ tøere tøer §oe§ off intil ben afler fifte tøerb^enS 
eenbeligt 

Oc aff flig famme mangfnlbig tøilbfarelfe tøaffuer 
biefflen iaget eenfolbigt oc tøannittigt fol! fra een 

fteb 

16 242 ©enbebreo til otte ^3roufter og Sognepræfter 

fteb oc til cmben, oc loffuet bennom meget Kjer oc 
ber, enbog (£I)rifti roffuenbe§ røft i bet rjellige prebid* 
emBebe Mebe faft tilbage, fommer til meg alle fom 
ere Befuorebe :c, 3a ©ubg egen ftrenge Befalling i 
bet førfte Bub, tt)benbe$ offuer ben menige tøerben 
lerbe meget anbertebe§, 3eg perten er ban ©ub, bu 
ffatt ide Ijaffue anbre guber 

Oc fiben roij ere nu aff ©ub^ naabe i beffe 
fifte bage paa nrj Beføgte meb ben reene lerbom oc 
rette ©ubj btirdetfe, ba Ijaffuer ben gamle (Slange 
bog ide forfømet feg, at gøre ben £)erre (Skrifte oc 
ben Redige $irde abffiKig l)inber oc genfigetfe, meb 
genbøBere oc facramentffenbere, meb fpaabom oc trol^ 
bom, oc enbnu paa benne bag arBetyber io berpaa, at 
brage eenfolbige perter fra bet reene orb oc ben rette 
(£l)rifto, at troo oc tilliib tøeb I)annom til @ub ffulbe 
io ide Bliffue reen oc i alle mobe rett, men alt Be- 
mengb meb noget anbet, faa lenge at Ijun flet maatte 
flugne oc forfroinbe 

(Som nu offuenBare fiunligt er i lanbet ^er rjoe§ 
off, fjuor bet hellige (Suangelium trjber reent oc rett 
aff alle prebideftote, I)uør ber forftjnbe^ oc forflareø 
©ub^ t)forf!t)lte naabe oc (S^rtftt retferbtgfyeb for alle 
rmerbige frmbere, fom Ijøre oc Xt)be mille, Saa at ber 
famlet oc mange til, oc bet finnet fom ber ffutbe ft)lge 
[toer fruct øbaff i mange, faa fom bet oc aff ©ub^ 
naabe ide prebideS forgeffue$ oc foruben fruct Wien 
faa tilig fom biefflen laber fomme flagrenbe£ een eller 
anben fpaaquinb, fom giffuer feg øb for at røibe noget 
bet ber enten giort er eller gøre3 ffat, faa rjppeg oc 

røre$ i fttbe Stift 243 

røreg ftrar Ijtten i fol! til nogen ntj tøttffbom, lige 
font bet tjaffbe intet paa feg, Imiffet bennom nn vbi 
(Snangetio forkreg, om ben forløffning oc faligljeb 
font bennom tilbtybeS obi Sfjrtfto, oc Imab bennom 
tere§ at omroenbe feg oc bebre ft)t leffnet *c. oc 
bennom l)oe$ fligt fol! maatte ftaa een Ijøtyre oc ntjtte^ 
ligre nriiffbom til bnb^, eller oc be benne I)affbe lenge 
fiben oblerbt, faa løffne be oc ftrtyge mange mile ber 
effter meb [toer befoftning oc omage 

Oc fanbelig lanb ieg et) fore fortmbre meg paa 
benne ©ub$ retferbige plage oc ftraff, ben Ijattb faa fenber 
off ebtanb anben ottjcfe, ber l)anb ftraffer mor ftjnb oc 
Otacfnemfjeb meb, faa fom l)attb oc pieger at gøre obi pro* 
poeters oc apoftter§ tiib, effterbij ftrij labe faa ringe om ben 
reene (£iniftenbom3 lerbom, oc ben ftørfte part ebtanb 
off Ijaffner faa liben atnorligljeb oc løft til at for* 
bebre$ ber aff, ba Ireffner ©nbg retferbige bom ben 
Ijeffn offner off, at biefflett f!al oc maa forblittbe 
fobane løfe oc lebtferbige aattber, oc beflicfe bennom 
meb ft)t f!nff oc ffarn, oc men manb Imtber icfe (Sfjrifti 
prebicfere bere3 brøb roerbe enten i retferbig tiinbe 
eller offer, faa ffat manb ba bere paa flige biefflfenS 
apoftolinber, bet manb mil icfe fofte paa retferbige 
Ijeb^enS prebicfere, oc ronbelig betale bennom bere§ 
løfe forføring oc forfengelige tant 

Wen eber formaner ieg erlige pronefter oc fogne- 
prefter meb eber§ capelaner, faa mange fom trolig tiene 
ben |)erre (Sr)rtfto obi l)an§ (Snangetio, oc trpggelig 
mille beftaa eber§ tienfte paa t)t)n bag for I)an3 ftrenge 
bontftoCt, tøerer obi benne fag, faa mel fom i alle 

anbre, 

16* 244 @ettbebrer> til alle ^roofter og ©ogttepræfter 

anbre, ortøogne oc roel befinbige, oc feer eber fXtttettg 
om tibt (Scrifften r Ijuor faberltg ben Ijefltge 2lanb 
l^affner abtøoret off, at tøtj flittefig flnlle tage off 
tøaare for flig biefftfenS flnfferij, l)nitlen off fcmb faa 
føres for tmber @ub^ naffn, font mørd!I)eb$ett$ engel 
lommer alb tiib tøet prtybt oc obftafferet onber Itjfen^ 
oc ^elltg^eb^ flin. ©tffue i grangiffnetig aet paa 
Ijannom, oc lere i at fee I)amtom rett tmber øtnte, oc 
laber eber ide bebrage aff menneflelige ttyde oc tander, 
fom obeftnbtg troløs almn tøannittetig befinter, <3ee 
lanb I)Mt fige meg l)no ber fyaffner fonbet bet ieg 
fyaffner tafft, fyno meg ^affner ftolet fra, ^no ber 
^affner taget natten fra mtyne løør, lanb I)nn tøenbe 
mrjn ftygbom om til fonbfyeb (fom be ere briftige nog 
til at giffne feg ob for meget, naar manb faa troer 
bennom) flij meg bob i mrjne onbe øtnte, fttj meg 
bebre i mtyt ^offnet, i mt)n rt)g zc §mi flnlbe teg 
et) tro o ber paa? £mi flnlbe oc maatte ieg et) flt) 
til In'nbe? 

%Jlob fobane menneflelige tander fatte i eber 
tander obaff @nb^ orb, oc qneber bennom benne 
gamle tøiife, bn flalt ide tjaffue fremmebe gnber, 3eg 
|)erren er btnt ®nb, lab meg oc toere btyn ©nb, 
faa at Ijnab got bn ^affner, bn ber tader meg for, 
fynab ont bn liber, bn bet Hager for meg, liber bn 
nøb, oc roilt fyaffne rebning, faa flø. til meg, oc paa* 
lalb meg, lommer ieg beg ide faa rett ftra£, ba tøff 
oc forbi) mt)n tillommelfe, I)aff troo oc got tott, lab 
beg tiiben ide bliffne a(tr)o lang, ber fom ieg enb 
tøffner nogen ftonb, ba leeb ide anberftebe§ effter 

fn'etp, i 9ttbe ©ttft. 245 rjiefp, om mt)it t)ietr> er beg icfe enb faa fnart til rebe* 
Siber bu ftjgbom eller ffabe, faa betencf, at bu tjaffuer 
ttff oc go§ aff meg oc ingen anben. 3a ber font 
®ub i ft)tt tøiiffbom !anb f enb et, at bet er nogen 
aff off nyttigt at libe nogen oft)cfe, ljui tøilbe tøij bet 
et) tage for gobe, oc tabe off regere aff @nb effter 
fjanS befjageligfyeb off felff tit befte? 

S)er font tøv} t) af f b e ingen anben ecrifft til for- 
varing \}aa benne fag, ba er bette forfte ©nbj 6ub 
off terbont oc forffariug ftoer oc gob nog, at roij mue 
tøibe bobe at rette off felff, oc at onberroife tø or 
atmu, at be fom Gtfjrtftne tøifle tøere, oc tøorbe tøife 
ubx ©nb, be flulte icfe føge fpaabont, men ljuibe feg 
tit prebicf eftof en , oc acr)te btt [jetlige orb be ber I) øre 
for bereS tøiiffbom, oc fut ab ©nb aff ft)t orb ber ide 
lerer bennom, bet ffufle be gerne ide roille tøibe, men 
afbet3 tabe feg nøtje nteb bet bennom ber forgiffuee, 
effterbij SfjriftuS er felff Sfjrtftne fotfee fulfomne tøtiff- 
rjeb, oc obi Ijannom ligger ffiutt eet liggeubefæ tit alb 
tøiiffbom oc forftanb, tjttorfor tøij icfe albenefte obi 
(Suangelio forroifes til benne tøiiffbom^ fetbc, men 
ocfaa i totøen bijbeS off at fjøre rjannom, faa fraffnt 
fom tøij ffufle mtbgaa @ub^ ftraff 

9)cen paa bet at tøij ffufle tøibe at tjulbe flig 
fpobom (ber manb loffuer faa effter) for een tøitterlig 
affgttbcrij, oc offueub:.re ftoer ftjnb mob bet forfte 
bub, ba [jaffuer @ub ftjnberlig meb ftare obtrtjete orb 
aluorlig oc ftrengetig forbubet fnl foff ben obi 2D?ofe 
trebij bogs $i$ ca. 3 ffufle icfe tøenbe eber (figer 
Ijaubj tit fpomeub, oc et) obfpørie noget aff tegen^ 

floge, i Gor. 1 
Q'oL 2 3T?at. jcoti 
£)eut. xviii 246 ©en&ebreo tit atte ^roufter 09 Sogitepræfter 

Koge, at i fonbe bliffue befmittebe aff bennom, btj 
3eg er §)errett eber§ ©nb, @ee faatebeS obtegger 
rjanbet felff at bdtt §ører til bet førfte bnb, effterbij 
fyaxib er §erren mor ©nb attene, ba ffuffe tøtj oc 
røenbe off til Ijannom attene, fpørie raab oc reen ler- 
bom oc roiiffbom aff I)annom, attenefte obi I)an3 orb, 
t guidet Ijanb feg offuenbarer for off, oc i ingen anben 
mobe, £abe m\ off icfe rjer meb nøtye, nten føge fobane 
forbnbne mebeler, ba httffue tøtj befmittebe meb rorang 
oc orett forftaub, figer tjanb, obi foban forbøben oc 
oret onberroiffning 

C c paa bet, at raij ffntbe røiffetig raibet, at 
benne tora inbfmtber eet bnb oc enig befatting for bd 
nty 3Teftamente3 fol!, fom bet førfte bnb^ obteggetfe, 
oc er tcfe afftagb meb $?ofe§ anbre ceremoniffe toraer, 
ca. m ba forftarer 3efaia3 profet tjmbe l)erXtg for bet nty 
Seftamenteg børn, Imitfe Ijanb fatter ftjne bifcipter, 
fom ffntte btiffne raorige roeb ben propfjetiffe ler> 
bom faitil eenben. ^ftaax manb rait faa fige tit 
eber, figer Ijanb, 3 mne alt gøre fpørfmot til fpo^ 
qninber oc tegenfidere, fom faft gronbe oc pabre, ba 
figer faa, @fal et) fol! gøre fpørfmot tit fim ©nb? 
etter ffntbe manb fpørie be bøbe for be teffnenbe? 
5)Zet) bort tit torøen oc røibnefb^rbet, ber fom be tcfe 
faa fige, ba ffat bennom icfe opffine bagrønen 

©ee btt er io een ftreng oc enig befatting aff 
©nb roeb ben brabetige proppet, at raitte røij (St)riftne 
gerne roere roiife, oc røibe noget ftmbertigt, ba ffntte 
roij teret aff ©nb fetff, obi IjanS Retlige Orb, bd 
tjanb fyaffner beftittet at 'ffntte obprebito, icfe aff tmiS 

fpobom, i $ibe @ttft. 247 

fpobom, eller aff be bøbe, men formebels be leffuenbe 
øbi bet Ijelltge prebtcf embebe , t)nor tjanb meb ffit eget 
orb ber røibnefbt)rb om føn gnbbommetige tøtllij, at 
rot) tørffue icfe formente off nogen trnS tøtbffaff ber 
paa aff nogle fobane fnørmeffe aanber, fom faa fomme 
flagrenbe aff feg fetff, meb fetff giorte ttenber oc tmté 
fpobom etter fanbfagen, fornben noget tøift erenbe, 
fatb oc befatling 

£)e§ tigefte I)affiter ocfaa £nca$ obi bet nt) Se* siet. m 
ftamente§ fcriffter lerbt off bet famme, at ber roaar 
een pige obt $l)i{ippi§ (fom bet tebtferbige qninbeføn 
ffat alt faatebe§ (abe feg brnge) Imilfen aff een fpo- 
bom§ aanb tøifte meget at fige, oc forr)uerffuebe ftoer 
ting ber meb, e61anb anbet (nnbe§ fanbfagen tøifte tjun 
oc at fige, at ^)3antn3 oc ©ita§ roaare ben tjør}efte 
@nb^ tienere, oc forrente (SatigljebgenS tøet) for foff. 
S)er t)affbe f. $onet bog ingen be^agelig^eb obi, men 
bet giorbe t)annom ont, figer ©crifften, oc ^anb om* 
fetjr i 3efn Sljrtftt naffn betog tjinbe ben btefftø 
tøiiffbom, at r)mt tøifte intet meer at fpaa, enb 
nogen anben r)inbe$ ieffntige. £)affbe !% fpobom 
roerit ©nb Behagelig, oc tient til Sfjrtftt ere, fom bet 
fmnteg, ba tjaffbe be Retlige menb roet ocfaa anfeetet 
for g or, oc tabet tjinbe faft fjebenfige, oc et) be tjaffbe 
lib faa meget ont berfor fom be tebe 

Wen @nb tøil ide tjaffne føt fol! terbt i flige 
mobe, bij formeente 2Ipofteten tjinbe at fige, oc aff føn 
fpobom^ aanb øbprebicfe ben fatige fanbtjeb. (Baa roet 
fom (£rjrtftn3 ocfaa felff ttjffebe biefflen i ben befetne euc - «ti 

menneffe, 248 Senbebret? .til aHe s $r o rifter og ©ognepræfter 

menneffe, ber Ijanb fagbe fyannom at roere ben ©nb^ 
f»eEige r oc Sljriftu$ ben feffuenbeS ©nb^ Bøn :c 

3a ide atlenefte t benne mobe Ijaffner ©nb for^ 
ment føt fol!, at føge effter forftanb paa nogen fag, 
men ocfaa alb ben abgang, bet manb lanb finbe paa, 
til at tnibe noget offner natnrlig forftanb, oben i bet 
ttybenbes oc leffnenbeS Orb, Imilfet Ijanb tjaffner off* 
nenbaret roeb fqne proptjeter oc apoftler, §nilfet l)anb 
oc rjaffner fabt off for aliene til roort eenigfte tt)$ 
oc teenbe løgte at fee roeb, oc at gtiffne forftanb obaff 
t alle tortige fager, bobe til ftel oc liiff. 
seut, xetti SDtj forbtjbér Ijanb ocfaa alb ben fanbfagetfe 

eder fpobom manb nogertebeS lanb ftnbe paa, oc tage 
aff ft|tt egen Ijierne, enten aff (ScrtfftenS rorange for* 
ftanb, eller anbre mennefMige tanfer oc gobe ttjcfe 

£)anb forbtjber off at roere bagroetlere, eller at 
gøre ffel paa bage, at nogen roilbe I)nlbe ftjne ger- 
ninger for at mere løcffaligre paa een bag enb een 
anben, for bagen i feg fetff, oben ber er nogen anben 
natnrlig fag fjoeS 

|)anb forbtjber at acr)te paa fntefang, lige fom 
bet ffnlbe tjaffue noget ftynberlig at Betl) 

|)anb forbtjber at brnge manelfe, eller at troo 
ber paa, lige fom ben l)affbe noget paa feg i feg fetff 

£)anb forbtjber at actjte paa tegen, eller at tob- 
legge bere$ obttybning oc mercfelfe, fornben natnrlige 
fagert obniffning 

£)anb forbtjber at oblegge brøme, eller at troo 
ber paa f fom paa noget roift, oben ©nb^ egen cbteg-- 
ning 

§anb i 9ttbe @ttft. 249 £)anb forbtjbcr at bruge troibom, eder at troo 
berpaa, meb alle be rrolb^foufter fom i meftro gøreø 
meb pabren oc fønberlige leffning, enten aff menneffe- 
lige orb, eller aff &ni% erbj roanbrug 

Cc eenbelig forbrjber bjanb at fpørie eller at tere 
noget aff be bøbc, bjuab bjetter be fige feg at roere 
!omne aff Ijtnnmerig eder bjelpuebe, fflm alt aff be 
leffnenbe ©ubg apoftler oc apoftolipe prebicfere, fom 
putte fue fuor iefe aff bereS fingre, Wien aff bet 
faube @ub$ Crb obi ben 23ibelpe Script, fjuttfet ro or 
iperreS Gtfjrtftt 21anb (fom er ben Billige B'vtåe® enige 
lerefaber) bjapuer lagt bennom i nionbe 

Cc faa tjberlig laber @ub feg mercfe obi aU 
uorligrjeb meb Mk ftjt forbub, at bjanb oc legger 
ftraffen ber r)oe$, oc gior foban olpbclie oc offuer* 
trebelfe, i ben feg faa obgiffner for een fpomanb eller 
fpofone, til bjalfloff gerning, obi 50c' of es trebij boge3 
r£ cap, ber fom fjemb faa figer, finhed ber nogen ee. xx 
manb etter quinbe obi fpobom eller tegnere obføbntng, 
ba putte be roiffelig bøø, manb pal fteene bennom 
ibjiel, oc bereé blob bliffne opner bennom felff 

3a lige fom ©nb befatter at fteene ben propbjet, ©cut. %m 
fom ftabfefter føn falpe oc apgubipe lerbom meb ier* 
tegne, (£aa roil bjanb oc, at fobane fom fare meb 
Pig fpobom, ber fom be enb ftabfeften meb fanbbjeb, 
oc M faa finbes at roere fom be fige, Putte effter 
ftreng rett ftrapeø, epter be faa ide attenefte felff roige 
fra ben eeufolbige ©ubj brjrcfelfe, ben bjanb felp faa 
aluorlig brjber t føt førfte bub, men ocfaa locfe anbre 
til at gøre lige faa. 3om 3anl epter (Samuels « © am - «» 

raab 250 ©ertbe&red til affe ^rodfter og ©ogneipræfter 

raab øbetagbe bennom t ftm tiib, be3 ttgefte giorbe 
ti re 9 . xxii\ ocfaa long 3ofia3 effter benne loto« ItjbeXfe nteb ftoer 
atnortigI)eb, oc tiente megen ere oc tact ber meb, 

©er font mor øffrigfyeb tøil nn icfe lige faa effter 
benne tom ftraffe fobane affetbige oc affgnbiffe fpofotf, 
men ber offner meb bennom, oc r)affuer ben famme 
almuens mening, at bet finnet got, manb fyaffuer fo- 
bane, fom lonbe røffne tinffne oc trotbfoner, at be 
i eor. » oer meo g aa f aa oftraffebe tyeben. Sa ffutte mij Sljrtftne 
3°- b bog ftt) bennom, effter Slpojtterrté (erbom oc befalting, 
oc bliffue bet onbe obetøorebe, nribenbeS at een tiben 
furbet) lanb fnart fnre een tjeet bet), oc tøij meb more 
eenfotbige ieffndjriftne ftaa fnarre tit at fortøerreS aff 
bereg omgengetfe oc fetffaff, enb at be fonbe forbebre$ 
aff off, ftynberlig naar be faa ere forroenbe oc for- 
tjetbibe i bereS !etterf!e finb, at be mile ide bet flat 
tjutbeg for ftmb, men for tjeCCtgEjeb bet be fare meb, 
sit. tii fom be ber Ijaffue feg fetff forbømt , oc et) iabe feg 
onbertøife aff een oc anben paaminbelfe 

3a tøij finde frt)cte ©nb fyer \)bi, oc rebes for 
I)an8 gubbommelige ftraff, ber fom nrij belabe off meb 
fremmebe ftynber, oc (abe off befogte oc betobe aff 
fobane, oc ainortig acte Ijan3 aluortige fyorbe trufet 
bbi !DJ£ofe§ trebij bogeg $ ca. S)er fom nogen Siet 
roenber feg tit føomenb eller tegenlicfere , oc bebrtffuer 
fyoor effter bennom, ba mil ieg (ftger genren) fette 
mtjt anfict emob ben famme ©iet, oc t)brt)bbe Ijtnbe 
fra ft)t fol! 

fiox @nb^ fft)tb taber off giffne inberlige aet 
^er paa, Imo bet er ber tafl, ocfaa paa be forfertige 

orb, i 9ttbe (Stift, 251 

orb, fom be i feg fetff fybe. G?ret et) ben Ijøtye oe 
atbmectige mafieftat ber taft? oc giør plat ingen 
ffetfmøg paa perfoner, men elmo fom fjetft fyanb er, 
jjaffuer (janb ettere een mennefMige @iel t feg, oc 
røenber fjanb feg fra @ub, fom Ijanb feg Ijaffuer 
offuenbaret, oc gtffnet fyn tøtfltj titfenbe i fyt førfte 
6nb, tit flig nt) roiiffljeb, ber fobane fpomenb oc tegen- 
floge fyaffue at fare meb, oc ber meb Imn fom 
een (pre fortaber fmt rette feftemanb eller ectemanb 
@ub, ben Imn Ijaffbe, fom een Retlig Skriften Stel, 
trotoffnet oc beforet feg tit, oc fom een meeneebig 
ertøff tjore toffner fra fyannom, oc tjaffner fæle meb 
een anben, oc tjenger lm oc ^ierte tit benne fremmebe 
tifliib, rctt offueubare mob @nb^ obtrtycte rciOij oc 
ftrenge befatting, ben famme trner fyanb meb eeubetige 
øbeteggeffe oc forberffnelfe, oc figer feg at tøifte ftaa 
ben tjore faa effter, roenbe fyt anfict fjcben emob 
tjiube, oc faa I)affue fyne ølme offne offner r)utbe, at 
Ijun ffat icfe !onbe ffinle feg for ^annom efter onbgaa 
t) amt om 

O barm^iertige ©nb, I)uor grueligt rtrif btt 
roere at falbe tmber ©U03 røetbige £)anb, naar ^anb 
faa i fytt rorebe (aber fyne ømte op, oc feer feg om, 
3a tenber fy3 op, oc (eber nøtye i atte roroer, fom 
fjanb truer at roifte gøre SopI). j, £)uo !aub ba 
(toppe -feg i f!int for tjannom? 

3puab benne trufet fyaffuer paa feg, M terer 
forfariug off, naar roij ranbfage ^iftorieme, bij s D?ofe§ 
ftger ffartig 2)eut roii], at @ub rait for flig tøetier^ 
ffyggetigtjeb øbetegge (Sanaueerne, oc tabe ianbet obfpij 

bennom, 252 ^enbebreo til alle ^roofter og ©ognepræfter 

benttom, for be rjaffue faa mefbrugt oc roanrjefliget 
bet ebte tanb, tneb flige bereg gruelige meffjanbtinge, 
font bet oc Uge faa ffebe i Softte tjattg tiib, oc bet 
Itarttg fiuntigt er offuer rjan§ Ijete bog 

t «$«. . . (g aa figer oc ©crtfften otti fottg <&aul, at rjanb 

forf ommeg i ffcm mefgerniug, icfe aflenefte for t;anb 
tjaffbe merit ©ub^ orb otrjbig, i bet fjartb offuer pro* 
pt)eten§ bcfafling fparebe 2lmatecl)iterne, Wllen ocfaa for 
ben fag, at f)anb fpurbe raab aff fpofotten i ft>n ttøb, 
oc fpurbe tcfe <$perrett aflette, betfor breffte ^erren 
|anuiom 

m reg. . . 2lcf)afta§ ficf oc ©ubg r)effn oc købe i IjanS 

ftore ogottft, forbi] rjanb føgte raab oc forftcmb fyoeS 
33eetfebub8 prefter oc fpomenb, oc icfe IjoeS ben ^d^t^Ki 
©ub oc f)an§ Crb Imttfet fjanb tjaffbe offuen6aret 
Obt Sfraet 

S)enne famme ftmb roaar oc ide ben ringefte 
un x ni fag tit fottg 2Ranaffcg ftraff, at rjanb actebe paa 
futefang oc tegne, oc oprjult fobane fpomenb oc tegen^ 
lloge emob benne ©ttbg fcrcffne toro 

Cc eettbetig eret nu Hart oc roitterttgt for fyuer 
manb§ orme, at ©ub rjaffuer tabt Soberne offuergaa 
cop. »ni ben gonger oc btinbrjeb, fom 3efaia3 tjaffbe faa tenge 
tilforn truet bennont meb, ber fom be bleffue ide roeb 
@ubg toro oc terbom, men toge flig ffarné fpobom 
oc tjebertffe fyanbet berfor- 2)ij tjaffuer oc tanbet Ob- 
fpiet bettnom, fom bennom for roaar fagt, oc ©nb 
taber bennont nu fare btinbe oc raabtofe Ijeben ebtattb 
^ebttittgene obi fremmebe tanb, (Saa at be roibe feg 
rjuercfen raab etter troft, ber be fottbe fare roet aff, 

men i TOe ©tift. 253 

men onbe ere be, oc ilbe labe be, rafe oc i bereS 
btinbfyeb banbe be @ub oc bereg Songe S^rtftum i 
benne bere3 forbtiubetfeg rub, intit t>cmb paa bet fifte 
lommer igen, oc forbanber bennom eninbetig 

@ee enbog røij offuer @ub^ ftreuge befatfiug oc 
atuortige trufel ^affue fobane mange gruelige e^empier 
for øpue, tcfe aff fertingefabeler eller nogen løff fnacf 
oc oniffe foto tienber, men aff ben Ijeflige 2l~anb$ 
ønberrøiffning i ben roiffe 53tbe(f!e Scrtfft, at bet tveU 
bige fo(! i bet fyeie tanb Sanaan, effter §ue§ omrøenbelfe 
oc forbebring @ub bibbe røeb fire Ijuubribe aar, er 
faret itbe aff f*m fpobom oc ffaru3 røiifjbom, ber be 
faa effter bere§ ^ebenffe tøttø fmfbe feg tit, oc tefe 
røitbe tencfe feg bebre om. @au( be3 tigefte ben 
(3\ib fetff Ijaffbe obuotb tit een longe offner føt fott\ 
£>er neft 3ttcm<iff e$ , fom røaar gubfrrjetettg oc roet 
opbragen, aff ftm t)etltge oc frome faber §ejec§ia* Cc 
paa bet fifte afte døberne fom fjaffbe tomen oc atie 
proptjeter, oc fyaffue bog giffnet feg ber fra tit fpobom 
oc flig abffitfig fremmebe røiiffbom, ere eeubetig for- 
lomne o c bteffne borte t>bi bereS pfjautafij o c egen 
føbetige forftanb, fornben 2ld)afia, ^Icr)a6 meb mange 
anbre, fom ere alle fammen Ubefarne aff bieff(jen§ 
ffuff oc ftincfinbe flarn 

O §erre @nb, f)uab mit ba bttffue aff off tøfe 
oc oftabige (£§riftne, fom offuer torøen oc propljeternS 
@crtffter Ijaffue (£§riftum oc i)an3 2tpøftter, meb ronb 
oc offnerftøbig Ijellig (erbom oc fanb fipmmelffe tmber^ 
røtffning, oc fibbe bog faa fltygge oc rebebcne, tit at 
tøffne effter (juer ptjantaft ber fommer flagrenbe, oc 

figer 254 ©etibebreu til alle ^robfter og ©ogttepræfter 

ftger jeg at roibe oc lonbe noget ntit, enten aff natnr* 
lige lonfter eller aff biergebieffte, efter lonbe enb ocfaa 
fyøfflere meb [tørre fjettigljeb formatet, ©nbg føn ^affner 
offnenbaret oc giffnet meg fobant inb, ftger I)nn, font 
atb mitbfaretfe oc biefftfen$ ffatl^eb pteger at fftnte 
feg tmber bet rjøtye oc fyeEige Sftaffn 

$ere brøbre tmbermifer eberS fognefoll ftittefig, at 
be tabe feg ide bebrage aff fftg tande oc tate, r)nn ftger meg 
ber oc ber fanb^eb, ben oc ben monfie I)affbe ieg, oc Imn 
ftibe meg bob, W) beber eber§ eenfotbige fotl fee feg 
roet for, oc tage feg more, at be tabe feg ide bebrage, 
2Btj ffntte ide tabet mere off nog, at een ting fieer, 
men fee tit at bet ffeer met oc rett, f om bet bør at 
ffee, oc fom bet lanb belomme off roet, (£rjriftnS 
roifte io roet, at rigbom oc roerb^en^ ere i feg fetff 
er ide onb, etter een ©nb^ barn ofømmetig, tjanb 
£u. iiij roeberfagben bog, ber bet roaar ide ©nb, men ®ieff* 
ten ber t)øb tjannomen tit meb otitbørtige mitlor, 
£erer eber§ fotl faa, at be tabe feg bet ide mere 
tige meget, ImortebeS bennom [taar noget got tit fang$, 
men befinbet, om be lonbe ablomme£ oc beftbbe§ meb 
©nb^ gonft oc beljagetigl)eb- $iu raibe roij io met, 
om roij milte roibet, at ©nb l)affuer forbøbet off, at 
føge raab etter tjiefy t)oe6 fpofotl etter trotbqninber, 
£mi mitbe ba nogen roere faa bortig, oc begere nogen 
roefferb emob ©nbj roiflij oc befafling? |)no mon 
tende, at bet lanb met belomme, at nogen brnger 
biefften tit at r)ielpe feg frem, i bet ©nb mit I)affne 
titbage? 

3a i TOe (Stift. 255 

3a btt er intet cmbet, enb at ben furftttige 
freftenbe$ 5Ianb ffongrer faatebe§ for fotf, intit Ijanb 
lanb tocfe bennont ob paa Ijall tjg, oc føre ben- 
nom faafebe$ i falb, men naar Ijanb ^affuer fib 
bennotn ob; faa faa be at fee, r)uortebe^ be ere farne, 
for ber font ^anb i faa tnobe ftger bennom nogen 
fcmbljeb, mob ftjn egen natnre, ba leber tjanb ber meb 
effter, at roere Betroet fjoeS bennom, oc faafebeg lempelig 
lomme meb eenbelig at forrabe bennom, for naar Ijanb 
far meb løgn, ba tal r)anb aff feg felff, oc bd fom 
er naturlig i fjannom, oc et} Ijanb ftger fanbfyeb, aff 
nogen ben tøittij oc roefiøft t>anb |affuet tit fanbljeb, 
eller at ^anb tø il @nb oc fol! faa tøet, men r>aa bet, 
at Ijanb be§ bebre !anb lomme tøeb at linffue, oc 
btiffue betroffuet i føn løgn oc forrafletfe 

S)erfor Ijaffuer bet erj felter noget paa feg, at 
manb berømer faft mange goebe orb ^er bruget i flig 
I)anbet oc mefbrug, 2)ij torbe (Satan felff belenbe 
3efum (Skrift, oc tage ben @ubg ©øn perfonlig, oc 
føre fjannom fra een fteb oc til een anben, oc obtuetig 
tale felff ben Retlige ©crtffteS orb meb føn oreene 
monb, ba frrjcter fyanb intet for, at f)øre een fpolone 
eller trolblone gøre lige faa. 3a bet er alt I)an§ 
leg oc laber, at Ijanb lanb faa lomme mange gruelige 
oc fnore fønber aff fteb, meb bet afler fyelligfte @nb^ 
SftaffnS mefbrng. SDtj Ijanb tøeeb bet, at ©nb fortørnes 
ber fønberlig aff, oc at menneflen ber meb forfønber 
feg paa bet ^øtjefte mob ©nb, oc fortteen [toer Ijeffn 
oc tørebe, effter ben trufel bet anbet bnb fører meb 
feg, fom oc betøift er i frøne troløfe manere, ber tøilbe 

obi 256 ©enbe&reo tit atte ^roofter 03 (gognepræfter 

obi betl I)erre§ 3efu ^affrt mane bieffteu obaff ben 
befetne, 2tct pijc. S&tj bet er tcfe ©ub^ tøittij;, at be 
ogubelige tjaffue ©ub^ 9?affn t Brug, font fcreffuet 
ftaar i ben Ijalfftrebijfinb^tiuffuenbe pfalme, faft minbe, 
at be bet faa ffulte mef bruge, ®ub tit manere, oc 
biefflen til tieufte. ©erfor ffat bet oc føcfe3 beffe, lige 
aet. xtifom l)tme anbre, (mide btefflen offuerfatb, oc foor 
ilbe meb. 

2Bij l)øre roet roanuittigt fol! roffue paa off, for^ 
bij roij obaff Scrtfften tafte flige ofømelige foufrer, 
lige font tøtj faa gerne libbe tiuffue oc trolbfoner, at 
rot] ftrilbe icfe fyaffue bennom røffte. 3a roffue feg 
icfun faft Ijjebeu, oc l)ui fhtlbe be et) roffue? &b& 
bog l)uer fanb ©nbg tienfte f^affne ftiu forftylgelfe, 
vcuxvi Imi ffulbe et) ocfaa benne? 35teff ^3antu3 greffuen, 
tnefte l)uben , oc fattet i fengfel for l)anb roilbe 
icfe libe fligt, Ijuab er bet onber, om roij libe nogen 
foractelfe oc fortalelfe berfor. £ige fom fytme ber t)affbe 
ftoer propljit aff ben fpobieffl i ^itippté, roaare be ber 
førbe 2tpoftlerne ben forfnlgelfe paa, <8aa gaaret oc 
nu, be fom frgete for forgørelfe, Ijaffue icfe faa miet- 
fenbe føer fom be roilbe, mefte bereS go| oc fonbe 
ide finbet igen, roilbe gerne roorbe rige oc rourbe et) 
I)uortebe§, be oc bere§ lige roilbe, at foban ftmberlig 
roiiffbom ffufbe faa inbgang i ben t)edtge IHrcfe, be 
gibe roel lib (Suangetium, 9ften fobane abffiHige fre- 
ftelfer 6etage bennom fructen ber aff, l)elft forbij %5aal 
oc 23etiat lonbe tefe Imfe meb (Efyrifto 

2Bel forne roij ^iertelig gerne, at I)uer faare roel, 
at Imer maatte bliffue roeb fonb^eb, oc belmlbe bet 

I)anb i fttbe @ttft. 257 

t)anb fjaffner rett tit £)c fmo font tjaffner nogen 
brøft, roanff'e etter mantøcfe, ba bør ben eene at tjtetpe 
ben anben, faa meget font bet fanb ffce meb rette oc 
rett tilgang. 2It tiuffue oc trolbfoner, meb anbre 
fom gøre ffammetig oc ffabelig emob bere§ nefte, 
maatte røffne§, bet forne" tøij gerne, ber fom ©nb 
tøilbe felff offnenbare bennom, enten aff bere3 egen 
mefljanbling, eller nogle anbre roiffe tegne. dJlen at 
roij ffnlbe giffne raab oc famttjde til at brnge een 
bieffl emob een anben, etter at mefBruge ®ub$ orb ber 
til, tnert emob ©nbg offnenbare forokjbetfe, bet Ijuer* 
den mne mij etter mitte gøre 

§elft forbij at ©nb er felff torbertgeS b ornere, 
oc tjanb (fom parring ftger) taber fomme frjnber off* i ^ 
nenbareS nn i benne tiib, før enb Skriftlig ffat fette 
t)tm fifle alminbetige bom, men fomme taber rjcmb 
roere oc bliffue ffintte itttil ben bag inbbrtjber, ba 
roit fjanb for atte offnenbare atte tjterter^ (ønbome, 
at ber ffat intet btiffne ftmtt. 2)ij roit bet icfe ffee, at 
atte ffatte oc l)elffnebe§ branbe offnenbare^ i benne 
tiib, bet ftonb roij fjer teffne titf ammen, jetter enb 
t)t)mmerige§ borgere, men I)er mitte att be ftore tinffne 
alminbelig Ijenge be fmo op, oc mange offylbige faa 
nn at fige meb 3acob, SRefponbebit mtfji cra$ in^ 
fticia mea. derfor fee feg nn bjner (Skriften til, at 
tjanb i benne naabelige tiib faa tjnlber feg til naaben$ 
orb, oc meb fanb peniten^ roenber feg obaff ftmben, 
oc meb £roen§ frafft ifører feg 3efnm (Sr)riftum, 
faa at fjanS fmiber ba mne roere fruilte, oc Sfyrifti 
9føtferbigr)eb i l)annom mere ftnnlig 

m 

17 258 ©enbebreo til alle ^roofter 09 (Sognepræfter 

SStj raabe faft jetter til, at manb faa ainortig 
gtffuer feg tit (£nangeiinm , oc tager got erempel aff 
2kt. rix f;t)xte gobe fol! obi fépfjefo, fom tobe feg tmbermife aff 
2fyoftterne, rettebe feg i føn tøtfbfaretfe, oc fremborc 
fobatte bere§ bøger, fom inblmtbe flige ofømmetige 
fonfter, oc brenbe bennom offnenbare for I)ner manb, 
at ber manb regnebe foftningfgetben yaa famme txoU 
bomS bøger, ba tøff bet meer enb fem tnfinbe gabene 
be l)affbe loftet. ©c ber meb morte £>erren$ orb, 
ftger £nca§, oc Qmangetinm ftd offnertjanb oc to 
[tørre fremgang. Sften fjer IjoeS off mit manb t)tncfe 
paa bobe been, bobe l)affue (Snangetinm, oc flige tøan* 
tro meninger oc mefbrug. SDtj eret I)øt)t til fare, at 
fobane btiffne fonbene i ben fjoff, ber (£fjriftn3 føaar 
tt. intii om, ljuilfe (Snangetinm jfat btiffne prebicfet tit eet 
unbnef6tyrb, oc ety be faa ber anben frnct aff 

£)erfor er f)er ingen bebre raab, enb at i ftittetig 
tegge eberé almn bet førfte ©nb^ bnb for, meb een* 
fotbig oc iiax obteggetfe, at be rett gronbetig lonbe 
forftaa, I)nab ©nb meen ber meb, at t)anb aflene mit 
mere ©nb, icfe aftenefte bbi creatnrer3 ffaffning oc 
regering, men atb meft i mor fm oc tancfe, aet oc 
mening, troo oc titflnct, oc at ©nb^ roUiij oc be^ 
fatling fntbgøreS ide ber meb, at røij tale om ingen 
affgnb, obnorte§ tit6ebe ingen affgnb, fjaffne ingen 
affgnb ebitlebe at fatbe neber for. 2)cen r)affue crncift£ 
oc anbre fobane bitteber oc formatinge, fom betegne 
off ©nb^ tøetgerning 

3a bet mil ©nb, at tige fom mi] bet lenbe oc 
belenbe, att Ijanb aKene fjaffner ffafft off, faa ffører 

oc 


i 3ttbe (Stift. 259 

oc regerer Ijanb off oc atfene, Ijanb altene raaber for 
alb roor It)cfe oc mantrjde, fjanb førjer off til alt out 
oc got. 3>rfor ffnlle rot] oc i ben famme fynbffaff 
labe alb roor rju oc fjierte tjenge til tjannom aflene, 
f(t) til Ijannom atfene, oc paoialbe fjannom atfene, meb 
fnlb roitfigtjeb oplabe off meb alb roor tt)de obi ljan3 
tjanb atfene, oc tjnerden Begere eller føge nogen ariben 
trøft eller ^tetp r enb Ijanb roil felff føtje off til 

2)og meb ben forftanb, at roij ffnlle anfee fjanS 
øffrigljeb tjer tyaa iorben, ber font roij offnerfalbe3 aff 
nogen oben ffel, ba ntne roij flt) til ©nb i Ijan3 øff- 
rigljeb, oc hebe$ fjielp oc beffermetfe, roebeS Ijun 
off, ba ntne roij annammen, oc ntyben meb tadftgetfe, 
roeberfareS imn off ide, ba ffnlle roij befatte off ©nb 
oc flibe off rjeben i totmobigrjeb, S)er font roij eller- 
nogen aff roore oliffne fyge, ba ntne roij føge raab 
l)oe§ ©nb i natnrlige tegefonft, faa roij ba raab oc 
tegbont, faa ntne roij brnge ben, oc tacfe ©nb berfor, 
men roil bet icfe bebres, ba ffnlle roij tofle oc lige 
roel tade ©nb, oc tjiertelig gerne labe tjannom paffe 
fim roitfij meb off. Wfte}te roij noget aff roort go£, 
ba ntne roij lebe oc foørie effteret, oc hebe ©nb, at 
Ijanb onber off faa meget font off nrjttetigt er oc 
gaffntigt. ginbe roij bet igen, faa ntne roij taget oc 
tade ©nb, men laberet feg ide finbe, ba ffnlle roij 
gerne labet blifftte fom bet er, oc hebe ©nb om 
baglig brøb 

3a bet Ijerjber at labe &nb roere ©nb, oc ide 
atfenefte at labe Ijannont roere een ©nb i feg oc for 
feg felff, men at labe fjamtom mere roor, ia roor 

©nb, 

17* 260 ©enbebreo til atte ^5rot)fter og ©ogneprcefter 

®ub, icfe adenefte meb monben, men aff T^ett oc 
ganffe Inerte, for ben ©nb ber atfene fan, roit oc 
ffat ffaffe oc gøre føn gubbommetige tøiftij, (Smbebe 
oc gerning tjoeS oc obi off, ide effter mor menneffe- 
lige, men effter føn egen gobe gnbbommelige tøiftij oc 
be^agelig^eb, oc ljuab Ijan faa giør, roij bet annamme 
fornben !nor meb gtebe oc tacffigetfe. @aa langt ffat 
bd toere ber fra, at tøtj mitbe tencfe tit, at brnge 
noget creatnre, fom ffntbe tu'etpe off, at foiinnbre 
@nbj gerning paa off, anbet enb bet famme mebet, 
fom ©nb fetff Ijaffuer giffnet, oc Måbet at menneffe 
mne tabe feg Ijtefye meb 

@aa eret nn intet anbet be gøre, fom i bereS 
nøb ffø tit .anbre mebetere, brnge offuernatnrtige fon^ 
fter, føge fpobom, trotbfoner k. enb at be gerne ttritbe 
meb egen fførcfe tage ©nb rifet aff Ijanb meb føt Ijete 
regiment, oc naar be fornemme feg fetff attljo ringe 
ber tit, faa føge be anben Ijtefy, ffntbe be enb brnge 
a>eut. yoitj bieffteu fetff, ^or l)ue§ fføtb ©nb fatber fetff fobant 
een roeberfføggettgljeb, fom bd i faubfjeb ocfaa maa 
mere een [toer grnetig metyerfføggetigljeb for ©nb oc 
atte Ijan$ (Sngte, ber ocfaa atte forftaubige Sljriftne 
mne gme oc fæte$ for, oc bd er fanbetig icfe tmber, 
axo. xxnat ©nb forbtyber, at tabe ftigt fo(f teffne, fom faa 
fortrebetig mob ©nb brnge flig røetyerfføggettgljeb 
se. xx ®ub figer fetff at hutle faa fette effter bcnnom 

ber føge oc ffø tit flig fremmebe in'efy, at be ffutte 
roiffetig btiffne ftraffebe, 3a bd figer I)anb ide atb^ 
enefte meb [toer gubbommetige atuorligfyeb, men taber 
off ocfaa fee atnorfige oc gruelige e^empler i @anl, 

^tc^afta i $ibe (Stift. 261 

$cf)afia oc mange bereS ttge, oc mange aff off gaa 
fyer fotn egne fyerrer oc feiffgtorbe gnber, oc fføbe et) 
meer bet om, enb fom bet tøaare icfe off rjanb tall 
til, oc tencfe et) ber een ftnbe paa, at tøij noger rub 
ffutte bttffue tUtalbe ber om, eder ftaa til fnorS berfor\ 
®ub for frjn ftore naabe oc oftgeltge gobtjeb tabe ft)t 
l)elltge 9?affn l)oe3 off t)efltge$, oc frjn faberltgc be^ 
rjageltgljeb offuer off opfrme, oc frtj off obaff alk \xt- 
ftelfer fra biefften oc alt ont 2lmen, roeb 3efnm (Skrift 
ro or £)erre oc forløfere, 2lmen iitiémwv til alle 8øn» og øeiltgiiafic 


SJftt for forfte ©ang trnfte efter £aofen§ eget &aanbffrijt. 
$ørfte fønbag t 9Cbuent 

trt fcomtnica ^palmarum 
Sittben føttbng 

£)erre enige ©ub fere Ijrjmmetffe faber, 
)bn fom roeb bt)n @øn f;affucr offitenbaret 
off at rammet oc iorb ffnfle forgaa, oc 
!roij meb roore {eg orne igen opftaa oc afle 
befficfe$ for bomen. 2Btj bebe beg tjbmrjgeftg fere faber, 
at bn roeb bt)u (jeflige 5Ianb roitt tjntbe off rjoeS brjt 
orb oc i ben rette troo tit beg, beroaar off naobetig 
for frjttb oc Ijielp off at offnerroinbe afle freftetfer, at 
roij et) mue t)bi beffe ftfte ortbe bage bef roore roore perter 
meb mab oc briefe efler omfyn for benne timelige nering, 
men tab off alb tiib roere orroogne i gnbelige bøner tit 
brm fabertige barmfyiertigrjeb, oc i een trrjg fortrøftning 
paa brjn naabe gtebetig fortøffne brjtt ©øn$ genforn* 
metfe off tit enige gtebe oc (§5aftgl)eb, ^)nitfen meb 
beg oc ben Retlige 2lanb teffner oc regnerer een fanb 
@nb eroinbetig, 2lmen 

Stobii fønbag 

O £)erre enige ©nb fere lammet ffe faber, bn 
fom berfor tjaffner tabet btju (Bøn inbfomme i roerben 
oc roorbe menneffe meb off, at Ijanb ffntbe Ijinbre 
biefftfenS ttyrannij oc rjiefpe off arme menneffe mob 
ftmben oc bøben tit tiff oc enig fatigljcb. 2$ij hebe 
beg rjbmrjgetig, at bn meb bt)tt rjeflige 5(anb faa [ttjrer 

oc 266 Ætrfebømter tit 

oc regerer more perter, at roij et) fee til noget anbet 
enb tyattg fyellige orb, oc mij ber meb !onbe tmbgaa 
atb ben forargede ber mort ffet oc naturlig fotftanb 
ftøber feg paa, oc ftnbe3 eblanb ben føtje Imff font 
ide forarges i brm @øu, men bliffue moractige meb 
Ijannom oc Ijan3 eenfolbige lerbom off til eenbelig oc 
enig fatigljeb, for ben famme btjtt @øn$ 3efn (Sfyrifti 
mor herres ffrjlb, fom meb beg oc ben Retlige 2Ianb 
leffuer oc regnerer een fanb @nb eminbeltg, 5lmen 

$ierbe fønbag 

O 3perre enige Oub fere Ijtmtmetffe f aber , mi} 
tacte beg meb alb titbørligljeb , at bu aff begrmbeffe 
^affuer off anret ben falige oc naabefulbe bob meb 
ben Ijellige bøbere f. 3pan3, oc uaabelig l)affuer labet 
ocfaa off fomme bertif, oc bu ber for brm ©øn8 
3efu (Stjrifti ffyfb tilfiger off alle frmberø forlabelfe, 
ben hellige 2lanb oc bet enige tiiff, Si) bebe beg t)b* 
mrjgelig, at bn Imtber off i foban troo oc titfitb paa 
brm naabe oc barml)tertigl)eb, at mij albrig tuiffle 
paa btme naabelige ttlftgetfer, men obi alle more fre* 
ftelfer ber meb trøfte off, oc giff off meb brjn Retlige 5lanb 
forftanb oc ftrjrcfe til at bemore off for ftmb, at mij 
mue bliffue Beftaubige i ben offrjtbigljeb ber mij ere 
lomne til roeb boben oc ber fom roij icfe fonbe bliffue 
beftoenbe men aff menueffelige ffrøbtigljeb fafbe, ba 
lab off io icfe bliffue obt ftmbeu beliggenbe, men meube 
off om igen til fanb bob oc bebring, oc trøfte off paa 
brjn naabe oc tilftgelfe til ftjnbcrg forlabelfe oc enig falige 
rjeb meb ben fantme brm (Søn mor |)erre 3efum (Skrift 

3ulebag alle ©øn* og §elfftgbage. 267 

£) f)erre ©nb enige Ijtymmelffe faber, rctj tacfe 
beg for brjn [tore uaabe oc barmfjierttgljcb, at bxx faa 
naabetigen mitbe (abe btyn eenbome éøn annamme 
mor arme uteunefMige nature oc roorbe menneffe meb 
off, oc meb btme fyeflige (Sngte tabe Ijannont obj orbet 
for off btiffne offuenbare, oc befade at rot] fftttbe 
intet frtjcte men mere gtabe, i bet at (SljriftuS off er 
føb een fretfere oc fortøfere obaff afle frjnber oc ben 
enige bøb. @aa Ubt mij ben famme brjtt fabertige 
barmljiertigljeb tybnUjgefigen , at bu meb brat Redige 
Slanb to Karere oc Harere optenber bixt It)ø t>bi off, 
at mij mne begriffue oc rett forftaa benne famme obe* 
griffuetige ftore metgerning, 35rtff Ob atb rebjet oc 
frijet font mij fottbe rjaffne for bieffteu oc bøben, 2ln- 
rett ben fanbe troft oc aanbetige gtebe i off mob 
frjub oc atb forg, at mij ber aff mne mere trøftige 
oc frimobige i nøb oc afle freftetfer. £ab off oc eff ter 
(Sngternø øuffe mere beg for benne brjtt ftore naabe 
tacfnemme, at mij faa meb got tofl mne øbi fjannom 
mel offuerroinbe atb timelig trtrjefe, oc Ijaffue mor 
Ijørjefte beljageligljeb oc ftørfte I)icrteu3 gtebe obaff 
benne bknt fabertige metuifligljeb, at mij eenbetigen 
mue morbe euinbetigeu fatige meb Ijannom, 3efum 
(Skrift bi)n eenbome ©øn mor §erre, 2lmen 

@. (©tappene bag 

D £)erre ©nb [)tymme(ffe faber bu fom aff btjt 
gubbomntetige gobe fføn tiflobft, at be trotøfe 3øber 

ftenebe 268 Ætrfebømter til 

ftenebe f. (Stolen for ft)tt fafte oc bcftaubige tro o til 
(£I)riftum oc troens befcnbelfe, off til een tmberroiff^ 
ntitg, at bet Sftige bit Ijannom roilbe anrette i roerben 
ffutbe ide roere aff benne roerben, rnen at bet er oc 
bliffuer aanbeligt oc aff roerben olenbeligt oc Ifører 
til eet anbet oc bebre leffnet. 2Bij bebe beg ^bmtjge^ 
ligen o Retlige faber, at ber fom off f!al aff btyn be^ 
fjagelige roiflij ^etibe nogen mobgang at libe for 
btyt orb oc rjtflige naffn, bu ha roilbe roeb bt)n Retlige 
3(anb fttyrde roore perter oc finb, at roij lonbe bliffue 
faft beftanbige oc trøfte off paa btyn naabe aff bet 
gobe roij roente off obi eet anbet leffnet op i btyt 
|tymmelffe Sftige , i ben fteb at roij urne ide ntybe bette 
timelige, for btyn @øn§ 3efu S^rifti ro or I)erre3 fftyfb 

O §)erre ©ubfaber i lømmelen, fom aff btyn 
enige roiiffbom oc forfinn Ijaffuer !albet tjuer aff off 
effter btyn gubbommelige beljageligljeb til ftyn beftynber- 
lige beftiHing, oc roilt at rjuer ffal roanbre ftyn roety, 
gøre ftyne tilføgebe gerninger oc bere ftyt eget fors bet 
bu rjannom paalegger, oc roij bog finbe ben famme 
brøft obi off fom fiunlig er i btyn apoftel fancte 
^3eber, ber fyanb roenbe Ijuen fra bet Eljriftug I)armom 
befaKebc oc tog feg tande oc tale til om f. £)anfe$ 
eenbeligt. 2Bij hebe beg tybmtygefigen, at bu roeb btyn 
Redige 2Inb roeuber roore perter til btyt Redige orb, 
at rjuer aff off (Sjjrtfhie maa lenbe oc tende paa ftyu 
befalling, oc meb fanb roillibrurjeb gerne gøre oc libe 
rjuab fom bett Ireffuer, oc roeluilligen bliffue alt anbet 

obeuorebe afte 8øtt* og ^etftgbage. 269 

obeuorebe fom off icfe mebfommer, ^>aa bet at mij 
erj ntue fatbe obi btm affgnnft for nogen egen obuotb 
oc obefattet tienfie Imilfen bn tcfe mitt tjaffue, men 
bliffue ben btyn biftanb oc roetfiguetfe merbe fom bu 
^affner toffuet alle be beg faa tvotigeu trjbe, meb btyn ^ faIm , 37 
fere @øu mor fyerre Sefum (£i)riftum, s 2lmen 

<3ønbageit efftet Sulebag 

£) §erre ©ub I)t)mmetf!e faber bu fom meb 
ben Ijettige (Simeou I)affuer meb fpobom tabt foubgøre, 
at (£f)uftu3 btyu ©øn ffat mere fatt mange tit fatb 
oc opftaubetfe, at fyanb btiffuer fomme aff bereS egen 
f!t)tb oc forfømmetfe tit [tørre flabe, oc aff IjanS egen 
gobtjeb mange tit euige gaffn oc gobe. 2Bij bebe 
beg tybmtygetigeu, at bu meb bt)n Ijettige 5Ianb op- 
trjffuer more In'erter, oc terer off retteligen at feube 
bmt ©øn Sefum (Skrift, at mij lonbe i atb uøb oc 
fare trøftettgeu t)ittbc off tit tjanuom, oc meb troen 
tit I)au$ uaabe opftaa aff alk more ftmbefatb oc for^ 
fømelfer, oc et) meb ben btiube oc trygge merbeu 
ftøbe§ eder tabe off forarge paa ^auuom. ©iff off 
ocfaa trøft oc frimobig^eb i atb ben freftetfe oc mob- 
gang, fom bu mitt tabe off meberfare for bt)t orb^ oc 
troe$ befeubetfe, cffterbij bet er io mift, at be fom 
forftjtge bt)t orb I)øre ide tit bt)t $ftge, men be fom 
tro o ber paa oc btiffue ber meb eenbetigen beftanbige 
morbe enig fattge, meb btm fere @øn mor føexxe Sefum 
(£I)riftum, 5lmen 

9ty 270 ^irfebønner til 

Sty aars bog 

£) £)erre euige @ub Ijtimmelffe faber, røij tacfe 
beg rjbmrjgetigen for brju bftgettge [tore fabertige uaabe 
oc metgerniug , at bu faa tybertigen tjaffuer tabet off 
arme etenbige tnemteffe gaa beg tit In'erte, at bn off 
tit gobe fyaffuer ført btytt fere frij @øn obi menneffe* 
lige nature mtber (otøen, oc giort tjaunom tit een ofrii 
treti for mor fftytb, paa bet at §aub meb føn futb* 
lomue Igbetfe maatte [tide brat gubbommetige mrebe, 
mtbgetbe mor otrjbetfe oc gøre off faatebeé tit btme 
fri) trjbige børn. 2£ij fobt beg rjbmrjgetigen, at bu 
meb ben Redige 2lanb faa optrjffuer more Ijierter, at 
roij retteligen mue fenbe foban uaabe oc roere beg 
(jiertetigen tacf nemme for flige raetgerninger, oc tabe 
off rett aanbetigen trøftcs aff famme tjanS trjbetfe mob 
more frjnber oc onbe famuittigljeber, oc aff ben Retlige 
; 2tanbg titfføub ocfaa begribe to tengS oc meer at 
fficfe off font faube trjbige børn, oc eubetigen roorbe 
euig fatige, meb ben famme brjn fere (Søn mor £)erre 
3efum (Sfjriftum, 2lmen 

£) 3perre ©nb Ijrjmmetffe faber roij tac!e beg 
aff roort gauffe fjierte, at bu off taber opffme oc 
ttjffue brjn rjljrnmetfle ftierue fom er brjt faube oc fatige 
orb, Ijuitfet off røerjuifer tit brjt fere Barn 3efum oc 
bet megte gobe Ijannom er mebfrjtgenbe. 2$ij bebe 
beg rjbmrjgetigen, at bu giffuer ben ijetttge 2laub inbi 
more perter, at raij io mue annamme bttte famme 

fatige alle @øn= og ^eKtgbage. 271 

faftge tys oc bruge bet fometigeu til fatigtjeb, at tøtj 
lonbe (fom Ijrjue mife menb) braroe effter benne [tierne, 
oc et) aff nogen møtye etter fare tabt off fotfereS, SDceit 
aff gaxiffe fjterte IjitXbe off tjart iub tit benne brm 
Bøn font tit mor euigfte fretfere, ©tor off ocfaa toih 
tige tit at offre tøort go£ oc gaffucr bet tjebcu, at 
brju arme Efjvtftcnbom maa bet aff forBebreø, oc brju 
fere Bøn 3efu (Sfjrifto ffee tieufte oc ere, Som nteb 
beg oc ben tjetlige Slcmb teffuer oc reguerer een fanb 
@ub euiubetigen, Slmen 

55ørfle fønbag 

C) |)erre ©nb itøtmnetffe faber bu fom naabe- 
tigen Begaffuer oc metfiguer off meb børn oc (jnffinbe, 

bij tadc mij beg rjbmrjgetigen for br)it gubbommetige 
gaffue oc gouftige Beffermelfe, oc Bebe brju matyeftat 
t)buU)getigen, at bu giffucr off fobant eet gubfrtjctigt 
tjiertetan at mij fonbe ftaa benuom met for, faa at 
be mne tage gobe effterftun aff off, at mij Imercfeu 
meb orb eller onbe gerninger benuom forarge, men 
(mtbe benuom miltigen oc ftittetigen tit lircfe at tjøre 
btjt tjeltige orb, oc tabe benuom bet ftittetigen tere. 
£)c giff bu benuom ocfaa btjn rjettige $lai\Q, at famme 
mor ftiitt oc tittjutbetfe maa ffaffe megen gob fruct 
obi benuom, at be faa mne iubtereø oc optucteS i 
bereS førfte oprinbetfe, at be fuube fiben leffue alt 
bereS teffuet bt)t tjettige 9caffn tit toB oc ere, oc mange 
anbre bere3 ieffnmenneffe tit gaffn oc megen for- 
Bebring, oc meb atte orb oc gerninger Btiffue Imer 

manb 272 flirfebøwter til 

maub foruben atb ftøb oc forargetfe, M bebe roij beg 
meb bkm lere ©øn mor £)erre 3efum Sljriftum, Émen 

6en børnebøn 

O fere f)erre euige ®ub Ijrjmmelffe faber, teg 
tacfer beg aff mtjt ganffe ^terte for brm ofigetige ftore 
uaabe oc barmljiertigfyeb, at bu feta naabeftgen Ijaffuer 
(att meg arme tmerbige frjnbere lomme tit ben fyetttge bob, 
oc fyaffuer giffuet meg nogen ftynbffaff oc rett forftanb paa 
bt)t gubbommetige orb oc fabertige roidij. 3eg beber beg 
tybnujgetigen O naabige faber, at bu giffuer meg brjn 
(jefltge s 2lanb ronbetigen inbi mtjt fyierte, font laub 
raabe oc titftønbe meg ftitefigen at (ere oc rette meg 
effter brjt Redige orb, at ieg atbrig M foracter etter 
forfømer at Ijøre oc lere, Mm (eggeret inbertigen paa 
tjterte oc (aberet ffaffe rett gob fruct i meg, at ieg 
effter famme brjt orb^ (rjbetfe maa faa opføbeS i 
(£t)rtfte£tge tuet oc Retlige feber, at teg maa tefftte ade 
mtme bage beg tit midi) oc befjagetigfyeb, bagtigen tit- 
mo^e oc forbebreS i rett gubfrrjctigfyeb oc fanb (£t]riftetige 
troo , atb tiib btiffue roet bemoret for roitbfaretfe oc 
rørauge meninger, oc eenbetigen i ben rette troo tit 
beg faa roeb bøbeu affgo obaff bttte timelige teffnet 
at ieg maa morbe enig fatig, meb brjn ©øu mrm 
lere |)erre 3efum (Styrift, font meb beg oc ben Ijeltige 
2tanb (effuer oc regnerer een fanb ©nb cuinbetigeu 2Imen 

9lnben fønbag 

O £)erre ©ub fyrjmmetffe faber roij tac!e brat 
gubbommetige gobljeb t)bmt)getigen , at bu offuer afte 

anbre otte (Søn* og £>etttgbctge. 273 

cmbre btme roefgeminger fjaffuer off til gobe ftifftet 
ben rjellige ecteffaffs ftatt til at forljinbre alle tøff* 
actige fønber, oc onber off naabeligen ber obi at 
leffue meb btm t)nbefte oc faberlige gunft foruben alb 
fortømetfe, 2Btj Bebe btm gubbommelige matyeftat rjb* 
mr/geftgen, at bu giffuer off brm rjellige 2lanb fom 
off lanb i roort ectejfaffs leffnet faa raabe oc regere, 
at rmer aff off meb føn ecte perfon maa frebfomme- 
ligen leffue obi een gob rjellig fambrectigtjeb, at ben 
eene erj giffuer ben anbeu fønberlige orfage til rorebe 
eller ouitlij, men at rotj mue føre eet menligt oc 
gubeligt leffnet meb I)uer anbre, at tøtj "oti alle fre^ 
ftelfer fom ^er ^oe^ inbfalbe mue finbe oc fornemme 
btyn naabige Ijtefy oc roeffignetfe, opbrage more Børn 
effter brm gubbommelige Berjageligrjeb, oc i brjbetigl)eb oc 
alb gubfrrjctigljeb faa leffue T^er meb r)uer anbre, at 
roij eenbeligen mue roorbe eroig falige, roeb btm fere 
<3øn ro or £)erre 3efum (Skrift, fom meb beg oc ben 
rjellig ae 

Somterftotus ^)ouli 

O $erre ©ub r^mmelffe faber bu fom faa 
naabeligen rjaffuer labt lalbe f. ^3ouel til fanbljeb^ 
fønbffaff oc tøeberfenbetfe, oc giffuet ^annom finb til 
at roenbe feg obaff føn Blinbe roantroo oc anbre føne 
tmittertige fønber, oc t)affuer obaff een roelbig for- 
følgere giort beg eet ebelt rebffaff oc aluorlig apoftel 
til btyn <Søn§ ere, 2Btj Bebe beg rjbmrjgetigen o fere 
faber, at bu laber ocf aa off aff famme btm naabe 
aluorligen annamme brjt falige orb oc tmberroiffning, 

at 

18 274 tidebønner til 

at rot} mue gronbefigen lenbe more brøfter oc I)iertetigen 
beunom fortrt)be, at roij lonbe offuergiffue Ijuab ftmbe* 
ligt er t)bt off oc faa ber til fanb roeberfttyggetigrjeb, 
oc effter brjt (Suangeltj Itybeffe iere trøfieligen at for^ 
labe off blottetigen paa btyn naabe oc barmfu'ertigijeb, 
oc ber tneb mente afle fimberS forlabelfe oc morbe 
enig fatige, roeb btyn Iere <3øn mor |)erre 3efum 
(Sfyrtftum, finten 

Xttbii fønbag 

© §)erre euige @ub Ijtymmelfle faber, bu font 
aff btm ftmbertige lerligljeb oc faberfige barml)iertigl)eb 
ijaffuer giffuet off btm Iere eenborne @øn, tabt rjannom 
bliffue mennefle meb off oc paa lorffet bøø for mor 
ffijtb., rrna bet I)anb flutbe forI)uerffue off brjtt rjnbefte 
oc menflaff, oc betage off ben euige oc euinbelige 
ftraff fom roore ftynber I)affue forr)uerffuet + 2Bij bebe 
beg rjbmrjgetigen, at bu inbgiffuer off ben ^eflige 
2lanb i roore perter, fom laub Iere off at fette aib 
troo oc ttHttb inbtit rjannom, at rotj mue io faa faft 
oc ftabeltgen meb rjannom troo more fønberS forlabelfe 
oc bet euige tiff, fom benne ^øffb^manb l^er trobe at 
fjanb meb eet orb lonbe oc milbe fjielpe KjanS ftyge 
tiener, rotj Ijaffue to bdte I)an3 orb oc aluorltge tit* 
fagn, l)uo fom troer paa meg ben flal albrig fee 
bøben euinbetigen, lab off icfun ber l)oeø bliffue Iere 
Ijtymmelfle faber, at roij nu oc r>aa mort fifte eenbe* 
ligt bet rett fatte meb fanb troo oc utuifflactige In'erter, 
oc ber M faft oc beftanbeltgen bliffue meb troo oc 
rjob til ben enige fattgljeb, meb famme btyn <Søn roor 
Iere |)erre 3efum (£I)riftum, finten 

<J$urt* 


afle ©ørts og £efltgbage. 275 

^Puriftcationis 

O |)erre gobe ©ub enige Rtjmmefffe faber, roij 
tacfe beg at bu ibag faa fabertigen abuorer oc paa^ 
minber off to or naturlige orenigReb, i bet bu f!t)ber 
faa ttm Søn for mor fftytb tmber tomen, at Ranb 
for off ffutbe Betale ben mangfutbige ffytb fom more 
fimber off Raffbe paaførbt, at Ranb ber meb ffutbe 
Btiffue Rebningerne fyg oc løbernes prtt^* 2Bij Bebe 
beg t)bmt)getigen , at bu inbgiffuer ben Retlige 2Ianb 
bbx more Rierter, at mi] mue rett fenbe famme tnor 
naturlige orenigReb obi off fetff, oc ber nteb for beg 
manbre meb tybmtyge Rierter i more fynber$ Belenbetfe 
i fanb gubfrt)cttgt)eb r oc i Rannom gronbetigen fenbe 
bfcjit naabe oc fabertige xutflij tit off, oc meb Rannom 
aib tiib forRoBBe Rtefy oc Beffermetfe mob fynben oc 
biefften tit enig fatigReb, §uitfen meb beg oc ben 
Redige 5tanb teffuer oc regnerer een fanb ©ub eminbe* 
tigen, 5tmen 

%xtxbt fønbag 

O fere |)erre ©ub Rtymmetffe faber, bu fom 
aff brjt gobe mife oc fabertige raab fatter, off btme 
(£Rriftne oc fere Børn Rer rma iorben onber for$ oc 
mobgang, oc taber afle Ronbe ftorm moffue oc fare 
fomme offuer off, paa bet at fynben ber meb maa 
RinbreS bbi off, oc at mij off mue be£ tybermere 
øffue i troo RoB oc gubetige Bøner tit beg. 2Bij 
Bebe beg fere faber tybmtygetigen, at bu off mitt roere 
naabig oc BarmRiertig, oc naabetigen Røre mor Bøn i 
atb freftetfe oc fare, oc et) fortabe off Riefyetøfe men 

roere 

18* 276 lirfebønner tit 

toere rjoe§ off meb btm naabige ^telp oc biftanb, at naar 
mi} faa mne ftnbe oc fornemme brm faberlige f)iefy, 
trøft oc btftanb, at rot] meb alk brme f)etgene lonbe 
eninbetigen prife oc toffne beg, bn fom meb brm 
@øn og ben tjedige 2tanb adene teffner oc regnerer 
een almectig ©nb tofftig oc erefntb eninbetigen, $men 

$erøte føtt&ag 

O <Sperre ©nb fere ttømmetffe faber, roij tacfe 
btm fabertige gob^eb for brm oftgeltge ftore metgeming, 
at bn aff brm Redige prebicfen I)affner tabt foo brm 
rjedige fæb oc fatige orb obi more perter« Ocfaa 
bebe roij beg rjbmrjgetigen, at bn roeb brm Redige 
$anb taber famme brm @æb bttffne fntb teffnenbeS i 
off, at l)anb maa rett ormore oc ffaffe megen frnct t 
troen tit mange gobe gerninger, kroore off ocfaa for 
ben onbe fienbe oc ffabefige foomanb biefften, at I)anb 
erj ocfaa maa ebtanb meb inbfoo fim letterij oc roitb* 
faretfe obi off, $ab off tele btiffne løbetigen trtygge 
men atb tiib frtjete brjt Redige Sftaffn, frij oc bemore 
off roet i alle freftetfer lere faber, cc teeb off eenbe* 
tigen ob aff benne fartig^eb inbi brm enige fatig^eb, 
meb brm lere (Søn mor §erre 3efn (£fyrift, @om 
meb beg oc ben Redige 2lanb teffner oc regerer een 
fanb enig ©nb tit atb eutgfyeb, 2Imen 

(Sønbag ^eptuageftma 

O £)erre ©nb rjimtmetfle faber, bn fom naabe* 
tigen rjaffner anfeet mor mennefletige roannittig^eb oc 
roanfonbigrjeb tit att bet got er for beg, oc rjaffner 

roeb atte vSøn= og ^elligbage. 277 

roeb b\)t Redige orb tabt inbfatbe off i btyn fatige 
routgorb, at tt>tj off ber ffufle Bruge oc arbetjbe til 
brjt 5Raffn^ ete tjuer i frjt fatb effter frme gaffuer. 
2Bij Bebe beg rjbmrjgetigen O fere faber, at bu uaabe- 
tigen t)bøff brm Redige Slanb inbi roore perter, paa 
M at roij meb futb rotfltj oc gauffe fXtttt mue loube 
i famme brjn roingorb trotigen arBerjbe, for fønb oc 
atb forargetfe i faub gubfrrjctigljeb off roet Beroaare, 
oc r)utbe off ftittetigen tit at gøre oc tabe effter brjt 
orb oc gubbommetige Betjagetigrjeb, oc i faub troo oc 
fjoB fortabe off atb euigfte paa brjn fabertige uaabe 
oc Barmrjtertigrjeb, tjuttfen bu off rigetigeu §affuer 
roeb brjn @øn Sefum (Skrift aff ftor naabe Beroift, 
at rotj faa fjer i 3poBBet oc rjoe$ beg i ereu mue 
roorbe euig fatige, for beu farume bt)u fere (Søn3 
3efu (Srjrifti roor §erreS ffrjlb, 5Imen 

@øttbag <3ejragejtma 

O lere £)erre ©ub rjrjmmetffe faber, rotj tacfe 
beg for brjn fabertige oc ofigetige ftore roetgeming, 
at bu taber off ide fare Btiubetigeu rjeben i roore egue 
rorange trjde oc menneffetige roitbe tander, men i bet 
rjettige prebidemBebe foor brjt Redige rjøijuerbige orb 
eBtanb off roeb brjn @øn Sefum (Sfjrift, oc ber meb 
taber off roibe rjuab roij off mue aff beg roiffetigen 
forroente, ocfaa rjuab bu aff off igieu mrjnbetigen ob* 
freffuer* 2Bij Bebe beg O uaabige faber tybmfjgeltgen, 
at bu , roeb brjn Retlige 2Ianb uaabetigen rotft Berebe 
roore tjterter, oc gøre off futb rotflige oc rebeBoue 
tit at rjøre gerue meb fliitt bet famme brjt rjellige 

Orb, 278 tidebønner til 

Drb, oc obrrjbbe alt M font i off fanb fjinbre orb^enS 
fruct oc framuezt, lab off obi reene oc gobe perter 
bet faa gemme oc bemore, oc uteb troo oc got tofl 
off ber obi faa øffne, at roij mne til btyt SftaffnS ere ber 
off gøre megen gob fruct, £)ietp at roij ide følge mor 
egen fønbetige tifbøtytigl)eb, men fønben i off bempe oc 
fcbfege, oc i forfølgetfe oc alle fyonbe freftelfe faft troo 
oc trøfte off yaa brm fabertige (n'etp oc roiffe biftanb, 
oc eenbeligen meb orb^enS frafft btiffue beftanbige 
mob bøben oc biefflen til enig (Satigfyeb, meb brm 
fere @øn mor §erre 3efnm (£I)riftuttv Slmen 

<3ønbag Duittquageftma 

O almectige @nb fere ^mmelfle faber, roij 
tacfe beg for ben btjix ufigelige gobrjeb oc gubbomme* 
lige ftore barmr)iertigljeb, at bu meb ben r)ellige 5lanb 
i alb gnnft oc naabe betebe beg obi brm fere @øn$ 
bob, Imilfen feg ba fjaffbe belab meb alle more fønbe* 
lige barber oc befnoringe, oc meb brm gnbbommelige 
røft oc befaKing miifte off til I)annont, at roij mbi 
rjannom mne rjaffue fønber$ forlabelfe oc alb gnnft 
oc naabe. 2£ij hebe beg rjbmt)getigen , at bn fjierte* 
tigen lerer off ben famme fortrøftning oc ttfliib, oc 
effterbij roij aff ljan3 befalling oc erempel ere i l)an3 
Sftaffn ocfaa bøbte, oc ber meb inbtagne i btjn fircte 
oc ijettige famfonb, (Saa fførcfe roor troo meb brm 
hellige 21anb til brm naabe oc alle more fønber§ for* 
labelfe, oc rjielp off eenbeligen til bet enige s liff oc 
btm fanbe faiigl)eb, meb ben famme brm fatige Søn 
mor §erre 3efnm (SI)riftum, 2lmen 

(Sønbag atte &e\u og Jpetttcjbage. 279 

<Søtttmg Snuocauit 

O |)erre ©nb fere (jtjmmetffe f aber , bu fom 
beft fenber roor gamle ftenbeg [tore ttbuittigrjeb oc 
furffitige anftag mob off, at rjanb orte oc fitbe turer 
oc teber effter at føre off i frmb oc eutg forberffuetfe, 
@om r)anb i abffillige maabe ocfaa tagbe feg effter 
brm egen eeu6orue @øn. 2Bij hthe btm gubbomme* 
Uge gobrjeb tybtrnjgetigen, at bu giør off brjne roan* 
mectige børn eeu naabig btftattb obi aHe tjans fre* 
ftelfer oc forgifft, (ab off ide t)ebenføffne meb føbe* 
lige trtygljeb i foban fieteuoffue oc ftoer fare, men 
roeb btm fyefltge 2tanb opuecf off tit gubfrrjcttgljeb oc 
fanb d)rtfietige troo, giør off forftanbtge oc rett Inerte* 
lige roife i bt)t Redige Drb, meb rjuitfet roij off Jonbe 
t ben pet mob rjannom forfuore oc befferme, at rot) 
I)annom faa mue ber meb mattbetigen affroife, at r)anb 
ingen fet)r inbtegger mob off, oc et) meb fønben føre 
off i mtaabe oc affgtynft tjoeS beg fere faber, men 
lab off io ath tiib btiffue i brm titfagte naabe oc 
roenffaff tit eenbetig oc enig fatigljeb, roeb btm fere 
<&øn roor §)erre Sefum &I)riftum 

SRemittifcete 

O |)erre enige ©ub fere ^tjmmetffe faber, roij 
tacfe beg at bu naabetigen I)affuer toffuet oc titfagt 
off btytt fabertige naabe, at roere I)oe8 off oc fomme 
off tit tjietp bbi atb nøb oc fare, roij bebe beg t)b* 
mtygetigen, at bu roeb brjn Retlige 8lnb giør roor 
troo oc r)ob i roore tjierter røis oc rotuifftactig paa 

brm 280 airte-Bøtmer til 

brm naabe oc barmfyterttgljeb, at enbog tøij l)affue 
orfage nog til at grue for tøor tmerbigl^eb oc mang- 
fuibige frmber, tøij bog mtte meb ben (£ananeifd}e 
quinbe tjenge I)art tøeb bmt naabige tøffte oc . gub^ 
bommetige gob^eb, oc ber nteb ftnbe I)oe§ beg I)iefp 
oc rebning i afle ^onbe freftetfe oc nøb, tt>eb btm 
lere (Søn tø or §)erre 3efum (Sfjriftum 

Oculi 

O |)erre @nb lere ^mmelffe faber, tøij tacfe 
beg rjbmrjgetigen for benne brm oftgelige [tore naabe 
de tøelgerning, at bu tøilbe labe brm eenoorne (Søn 
Sefum (Skrift for ben fag$ ffytb tøorbe menneffe meb 
off , at Ijanb ffutbe ficte nteb biefflen, oc afftøertj 
t>an^ ttyranuij fra off, oc befferme off brme elenbige 
børn emob ben arrige itbutflenbe ftenbe« 2Bij bebe 
beg tybrntygetigen at bu giør off een naabig biftanb i afle 
freftetfer, lab off icfe inbføffne i nogen løbettge tr^g^eb, 
nten aff ben I)eflige 5tanb^ optrjffning oc abuorfel 
tøere oruogne i bt)t orb oc faube gubfr^ctig^eb , at 
tøij faafebe$ mue intit tøor ftfte eenbe bftffue meb 
frib oc trt)g^eb for ben onbe fienbe, oc fiben effter 
bette tiff faa bet enige tiff oc fatig^eb meb beg oc 
afle brme, tøeb ben famme brm (Søn tøor §>erre 
3efum S^riftum 

3ltttttttttiatioitiS 

O §erre enige ©nb lere ^mmetfle faber, tøij 
tacfe beg for ben brm ofigelige [tore naabe, at bu 
faa rjberligen rjaffuer i atb naabe betemft off arme 

ouerbige alle ©øtts 03 §efligbage. 281 

tmerbige fgnbere , oc naabetigen fenb btjn eenBorne 
@øn inbi tøor menneffetige nature, oc Ijaffuer tabt 
I)annom tøorbe een fanb menneffe meb off oc for 
tøor fl^lb.« SSStj Bebe ben famme bt)n fabertige Barm< 
Ijierttgljeb tybrntygetigen, at bu tøeb btyn Ijettige 2Ianb 
tøitbe faa optrjffne tøore perter, at tøtj aff t)an3 man- 
bom§ annammetfe, pine oc bøb ntue off rett Inerte- 
(igen trøfte, oc fanbetigen anfee oc tøeberfenbe tjannom 
for tøor ffubj t>erre oc enige $onge, oc bernteb IjoeS 
beg oc ben IjeHtge 5lanb eninbeligen teffue i enig 
fatigljeb, tøeb ben fantme b^n fere @øu tøor |)erre 
3efum (Sfjrtftum 

Setarc 

O §)erre euige ©ub fere Itømmetffe f aber , bu 
font tøeb otjxi Bøn to bi ørjcfen faa rigetigen Befpifebe 
oc ntettebe fem tnfinbe menb fornben qninber oc børn, 
meb føtye fpiffning fom tøaar icfun fem BtygBrøb oc 
tj fiffe. 28ij Bebe beg rjbmrjgetigen , at bu tøer ocfaa 
naabetigen IjoeS off meb btyn gubbommetige tøetfignetfe, 
Betøore off at tøij tøorbe ide girige etter omttøggetige 
for tøor timetige nering, Wfltn tab off førft oc for 
atb ting Itbt effter tyt Sftige oc btyn ^Retferbig^eb, oc 
t atb ting rigetig fornemme btyn tøetfignetfe oc faber* 
tige gobljeb obt att bet tøij tit tiff oc fiet Beljøffue, 
tøeb ben famme btyn @øn tøor §erre 3efum (SI)riftum 

Swbica 

O §erre euige @ub £)erre ^mmetffe faber, 
tøij t)øre oc tøibe at btyn lere Bøn tøor fortøfere 

I)affuer 


.282 fttrfebømter tit 

Jjctffuer faa fagt, Imo font kniber mrjt orb ben ffal 
ide fee bøben euinbeligen. 2).a Bebe tøij blme fattige 
børn beg rjbtmjgefigen , at effterbij bu naabeligen 
fjaffuer tabet off fomme til brm (Søn§ orb oc labt 
off bet tjøre, bu ocfaa roilbe giffue off btm rjetfige 
2lnb t)bi more perter, at roij bet fonbe rett begriff ue 
oc betjulbe, oc aff ganffe Ijierte off ber $aa forlabe, 
oc ber meb faa trøfte off mitt obi bøben, at roij ben 
albrig fee etter føle meb føn angeft oc bang^eb, for 
ben famme mor forløfer$ 3efu (Sl)rifri brjtt @øn§ 
fhjft, finten 

^Jalmorum 

O £)erre eutge ©nb fere rfømmelffe faber, roij 
to meb atb tilbørltg^eb tacfe loffue oc prtfe beg eminbe- 
ligen, at bu r)affuer anfeet off arme memteffe, fom for 
fønb^eu3 ffølb tuinge§ buber bøben oc biefflfeml førannij, 
oc naabeitgen I)affuer fatt brm (Søn til at mere off 
Sftetferbtgl) ebbens $onge, at rjanb roeb føn bøb ffal 
befrij off obaff more fønber, oc fom een roelbig for* 
løfere rebbe oc rjietpe off t>baff bøben. 2Bij lebe beg 
rjbmtjgeligen, at bu roeb brm liflige 5lanb opføffner 
[fører oc regerer off, at mij aluorligen fonbe tjulbe 
off til benne retferbige $onge oc frelfere allene, oc et} 
tabe off meb ben roanuittige roerben forarget aff 
rjan§ ringe fiunlig^eb oc foractelige Orb, Wen at roij 
meb faft fortrøftning oc fanb troo til rjannom mue 
morbe fønbefløfe oc enig falige, roeb ben famme btm 
fere Bøn mor |)erre oc $onge 3efum S^riftum, 2Imen 

©fertorf* alle (Søns og §efligbage. 283 

(Sfertotfbag 

O |)erre enige @ub fere Itøutmelffe f aber , roij 
tacfe beg for bim t)figelige ftore naabe, at bu faa 
naabeligen roeb btjn @øn §affuer off Berib benne faXtge 
naburbe, bbi tjuilfen tot} fanbetigen ebe ljan§ fegom 
oc briefe I)an§ Mob. £)tj Bebe roij brjn faberlige gob^ 
fjeb rjbmrjgetigen, at bu faa roeb brjn t)eKtge 2lanb 
fttjrer oc regerer off, at rot) et) mue ouerbeligen men 
roerbetigen bruge benne famnte bmt gubbommelige 
gaffue, rett gronbeligen fenbe more ftmber oc atuor- 
ttgen offuergiffue bennom, oc i I)oB oc rett troo ttl 
rjamtom roiffeligen roente off alle ftjttber^ fortabelfe, 
oc faalebeS i troo oc fanb ferligljeb bagligen tilnode 
oc forBebre§, tutti roij omferjr roorbe atbet3 ftjnbefføfe 
oc eutg fatfge. 2Seb ben famnte bmt fere (Bøn roor 
£)erre 3efum El)rtfrum 

^Poft^ebag 

O §erre eutge ©ub fere rjrjmmelffe faber, rotj 
tacfe b*m fabertige Barmrjiertigfjeb rjbmrjgetigen , at bu 
Ijaffuer gtffuet brjn ©øn i bøben for roore frjnber, 
oc igen opuact rjamtom aff bøbe off til een enig ret^ 
ferbigljeb, 2Sij Bebe brjn faberlige gobrjeb rjbmrjge* 
geligen, at bu naabeligen giffuer off brjn rjetlige 2Inb, 
oc laber rjamtom optenbe fanb (Skriftelig troo obi off, 
Beroor off fra fimb oc fttjer off til alle gobe ger* 
ninger, oc effter bette leffnet opuecf off meb rjamtom 
til M enige oc falige liiff, roeb ben famme brjn fere 
<Søn roor §erre oc forløfere 3efum (£I)riftum 

2lnben 284 Sirfebønner til 

?litben $Pofdf)ebag 

O |)erre euige ©ub fere Ijtymmelffe f aber r bu 
fortt Ijaffuer labet btm (Søn 3efum Skrift offuen* 
Bare§ for (£teopI)a3 oc tjan§ mebBrober effter Ijanø 
§erttge opftanbetfe fra be bøbe* 28tj Bebe beg rjb* 
nttygetigen, at bu roeb btyt orb oc hellige 2tnb ocfaa 
opit)ffner roore perter, at roij obi troen maatte to 
tenger to meer fttyrcfeS oc ftabfefteS, faa ftabige ftnb 
oc futb tøtflij tit at ^utbe off Ijart tnttt Orbet, ^affue 
ftmbertig tøft tit at tate ber om oc ftittetigen ber 
meb at omgaa§, at ber font roij tneb (Sfyrifto fMe 
enb tibe alle ^onbe t)lt»cfe I)er paa iorben, roij bog aff 
brjt orb oc Redige SInb atb tiib ntue fjaffue oc Be* 
I)utbe ben rette fietetrøft oc fantuittig^eb^ gtebe, intit 
faa tenge roij effter btitt teffnet mue opuecfeS tit bet 
euige tttff, »eb ben famnte btyu fere @øn roor §)erre 
3efum (Sfjrtftum 

£rebij $pøfd)ebag 

O atntectige euige ©nb fere retferbige faber, 
bu fom aff ofigetig ftoer naabe f)affuer ffencft off brm 
euige eenBorne @øn, oc roeb IjanS bøb oc Ijerlige op* 
ftanbetfe fortøft oc Befriet off obaff bieff(fen§ rige fra 
ben euige bøh* 2Bij Bebe beg lige font ben famnte 
btm @øn ocfaa I)affuer fetff Bebet for off, at bu Be-' 
uorer off i brjt orb oc i atb angeft oc nøb ber meb 
trøfler off, oc naabetigen fortaber off fmab tøtj (jaffue 
Brubt beg emob, 5I§ Retlige faber Redige off roeb 
btm tjeflige 5tanb oc giør off eenbetigen fatige, at 
roij obi brm gubbommettge ere mue toffue oc prife 

beg alle ©øiu og £efitgbage. 285 

beg for btnt enige gubbommefige gobljeb, meb ben 
{amme btnt eutge @øn 3efu Skrift oc ben I)ellige 
5lanb etøinbefigen, 2lmeu 

Duaft mobo gettiti 

O |)erre eutge @ub fere fømmeijfe faber, tøij 
tacfe beg rjbmrjgeligen for brut øftgelige [tore naabe, at 
bu tøeb btnt @øn Ijaffuer Befficfet een naabenS øre- 
bicfen oc be Redige ©acramenter, off til fobcut ftoer 
trøfi at tøij mue ftnbe ftynber^ fortabeffe* 2Bij Bebe 
beg rjbmtygetigen , at bu øbøff btnt rjeflige 2lcmb i 
more perter, at tøtj fonbe retteligen tere at troo oc 
gtffue brjt orb aluortig macf, W) ftQrdO troen øbi off 
to lenger to meer tøeb brat lerbom oc Retlige ©acra- 
menter, tutti rot) f)eben tøet forløfeS til fanb faltgrjeb, 
roeb ben famme btnt fere @øn tø or £)erre 3efum 
QE§riftum 

SRifericotbia 

£5 |)erre enige ©nb fere fyrjtnmefffe faber, bu fom 
faa naabeligen oc faberligen rjaffuer Betenct off arme 
elenbige menneffe oc rjaffuer fatt btnt eenBorne fere 
(Søn til een rjiurbe offuer off, at I)anb ffal ide alle* 
nefte meb frjt rjeHige Orb føbe oc oøljulbe off, men 
ocfaa nteb føn Beffermetfe rebbe oc tjieføe off mob 
frjnben bøben oc biefftem 2Bij Bebe beg tybnujgetigen, 
at lige fom benne rjiurbe fenber off oc laber feg roor 
nøb tøebfomme, tøij oc roeb ben liflige 8tnb$ opltyff* 
ntng mue i alb fare lige faa fenbe ^annom, at tøij 
fonbe futtbe off inberligen til rjannom, IpBBe oc tøente 

off 286 . fttrfebømter til 

off Ijtetp oc trøft Ijøeø I)annom, oc faa aff ganffe 
fjterte Ijøre oc frjtge fjan§ 9tøft at tøtj mue meb 
I^annom morbe enig fatige, meb ben famttte btm fere 
(Søn mor £)erre Sefnm &fjriftum, fom meb beg i ben 
fjeOtge 2lanb^ entg^eb leffuer een fanb enig ©nb fra 
entg^eb oc tit entgf)eb 

©ominiea ^ubilate 

O 3perre enige ©nb fere fømmelffe faber, bn 
fom aff brat faberlige beljagetigljeb milt I)er paa iorben 
Imlbe off brme børn tmber btjt faberlige ritS, tiaa bet 
at mij faa mne lignet btm eenbome @øn førft l)er i 
mobgang oc fiben l)er effter i I)ertigl)eben< 2Bij bebe 
btm fabertige gobljeb tybmrjgetig, . at bn meb ben Retlige 
5lnb trøfter off tmber Jorffet oc t\bi afle more fre* 
ftelfer, (&aa at mij ety meftrøfte men effter btm @øn8 
tilfigelfe Imlbe off ijart meb benne trøft, at more tibelfer 
ffnfle icfnn mere føfye oc maare en ftacfet ftonb, oc 
fiben flat ftytge een enig oforgengelig ere oc gtebe, 
at mij faa mtb bttte I)ob i gob tølmobigI)eb offner* 
minbe aib otrjcfe, meb ben famme bim <&øxt mor 
§)erre 3efnm ©jrtfium, fom meb beg oc ben Redige 
5lnb regnerer een fanb ©nb eminbelig, 5lmen 

Dominica Qiantatt 

O §)erre enige ©nb fere ^mmelffe faber, bn 
fom ^affner off meb btm @øn naabettg toffnet ben 
fyellige 5lanb, at Ijanb fM ffcraffe merben for <Srmb 
Sftetferbigl)eb oc £)omem 28ij htbe ben famme btm 
fabertige gob^eb rjbmrjgelig, at bn faa opfyffner more 

perter alle ©on^ og §efltg,bage. 287 

perter at mij rettelig fonbe !enbe more ftjnber oc 
ber meb meb Sroen tit Eljrtftum mue fomme til 
enig retferbigl)eb , at mi) tibt atb mor nøb oc alle 
tjonbe freftetfer I)iertetig fonbe fatte benne retffaffne 
trøft, at SljrtftuS er een §)erre offner biefften oc 
bøben oc aXb ting font off lanb ff abe, oc at tjanb 
naabefig toti Ijietpe off obaff atb t»It)cfe oc gøre off 
eninbetig fatige, §anb font meb beg oc ben Redige 
2tnb teffner oc regnerer een fanb ©nb eninbetig, finten 

©oinittica SSocem Somnbifatis 

O §erre enige ®ub fere Itømmelffe faber, bn 
font off meb bmt @øn Ijaffuer nabetig toffnet at ijuab 
mi} bebe beg i IjanS Sftaffn bn off bet mitt nabetig 
giffne. <8aa bebe mij nit ben famme bmt fabertige 
gobfyeb tjbmtjgetigen, at bn for atb ting Imtber off 
Ijart meb bt)t Redige Orb, ber neft giffner off oc 
nabetig btat Redige 2Inb fom off i fanb Ijefltgljeb fanb 
ftt)ve oc regere effter btat behagelige mittij, bemore off 
fra btefftfenS rige oc altet ber bbi er nteft gengfe 
fatff terbont oc mrang gnb^ tienfte, bemore ocfaa 
mort (iff tegomtige fonbtjeb oc atb menneffettge met- 
ferb for alb mobe oc ffabe, giff off btjn gnbbomme- 
lige metfignetfe nteb ben bbnorteS frib, at mij obi. alle 
mobe fonbe beftnbe oc forfare btm gnbbommetige Ijiefy 
oc fabertige biftanb, at mij ber aff mne tere I)er 
timelig at toffne oc prife beg fom mor nabige faber 
oc fiben Ijeffet eninbetig, meb brm @øn mor §erre 
3efnm Skrift fom meb beg oc ben Retlige Stnb teffner 
oc regnerer een fanb ®ub eminbetig, $men 

2ifcen* 288 kirkebønner tit 

?lfcenftottt6 ©omini 

£) §erre Sefu Skrifte bu atbmectige @ubj 
enige @øn, bu font ide nu tenger erft een fattig 
eteubig ntenneffe I) er paa iorben, men ftbber i tige 
atbmectigrjeb roeb btyn faberS rjøirre fibe een rjerre 
offuer atb ting. 2Bij Bebe beg £) Sefu (Skrifte atb* 
mectige §)erre rjbtrttjgeftg , at bu obfenber — — [^inbjbag] nteb eet 'roift rjoB tit ©ub^ naabe ben bu off roeb 
brjn bøb oc opftanbetfe rjaffuer naabetigen forr)uerffuet 
ntue roorbe enig fatige, bu font nteb fabern oc ben 
Retlige 5tnb teffuer oc regnerer een fanb ®nb euinbetig 

Stnbett ^pinbjbag 

O ntitbe @ub fere §erre ^ntntetffe faber, bn font 
aff btm fabertige lertig^eb tit off gafft off btm @øn at 
roij ffutbe troo paa rjannom, oc roeb Sroen til rjannom 
roorbe fatige. 2Bij Bebe beg rjbmrjgetigen, at bu 
giffuer off bittt Redige 5lnb iribi roore perter, at roij 
t)bi famnte troo intit eenben ntue Btiffue Befxaubige 
oc roorbe euig fatige, roeb ben famnte btm fere @øn 
roor §erre Sefum (££)riftum 

Srebi) alle @øtt* og ^efligbage. 289 

O afbmectige enige ©ub fere Ijtymmetffe faber, 
bu font beft fenber tø or Blinbe tøanmectigfjeb til bd 
font rett got er for beg, oc berfor Ijaffuer toffuet off 
roeb btjrt @øn at giffue alle beunont ben Redige 3(nb 
font ben ere Ijierteligen Begerenbe aff beg. (£aa Bebe 
tøtj nu btyn t)øt}e tnatieftat tybnttjgeltgen, at bu ruttbe 
■tøerbeS til at Begaffue off nteb btjtx faube fjellige 
$nb, font !anb oplrjffne alb id or utørc%b, oc rette- 
ligen lere off at fenbe beg i brjn <3øtt Seftt (Sfjrtfto 
tø or |)erre, oc fttjrcfe off til at gøre effter btnt gub* 
bontelige gcbe tøiftij, for ben famnte btjn fere ©ønS 
tøor §erre$ 3efu (S^riftt ffnlb 

£nttitati$ fønbag 

O §)erre enige ©ub fere ^mntelffe f aber r tøij 
arme fnubere befenbe at ber er intet got i off, oc at 
røij aff tø or forfreucte nature ere obi ftjnben til 
euig bøb forbømbe, effterbtj alt bet font er aff føb 
er oc Bliffuer løb, oc Jcmb ide fjaffue belafftig^eb nteb 
beg i brjt 9ftge. S)q Bebe tøtj btjn barmr)tertigr)eb 
tjbnitjgeligen, at bu roer off naabig oc Barntljiertig oc 
fenber off btyn Ijelltgc 2lnb iubi tøore perter, oc faa- 
lebe3 giør off til nrj ntenuefler, at tøtj retteligen ntue 
troo off at Ijaffue alle fynberS forlabelfe, font ben off 
er i boBeu nabeligeu ttffagt, at tøtj ocfaa tnue i 
fanb ©Orifteitge ferfigfjeb til tø or nefte oc alle anbre 
brjber bagligeu ttfuore, faa at tøtj eeubeligen ntue 
tøorbe falige, tøeb brat fere ®øu tø or §erre 3efnm 

(^tjrtftum, 

19 290 Ætrfebømter til 

£§rtfttrøt, font meb beg oc ben I)ellige 2fab leffner oc 
regerer een fcmb ©nb eninbeligen 

Størfte fønbag 

O §)erre enige ©nb !ere rjimtmelffe faber, roij 
rjbmrjgetigen bebe beg at bn roeb brm I)efltge 2lnb 
faa [fyrer oc regerer more perter, at roij er) font 
ben rige manb forgeffne§ oc toben frnct fyøre btjt fyU 
lige orb, lab off faa rjanble oc omgoeS meb bette 
timelige go£ fjer paa iorben , at roij ety forglemme 
eller for!afte bet etøige, ©iff off løft oc ruillij til at 
bele milbeligen oc ronbeligen meb be fattige aff mor 
formne, lab off icfe aff fyørjferbigrjeb eller offnerfløbig* 
§eb forføme eller forfee off mob beg, oc rjielp at ber 
font roij aff btm Berjagefigljeb jfuHe enb libe nogen 
mobgang, roij ba et) nteftrøfre, men berjutbe eet ganffe 
got t)oB til btm enige gonft oc naabe oc brm gnb^ 
bommelige Mftanb, oc meb eet got toft eenbeligen 
offnerroinbe alb btrjde til eroig glebe oc fatigr)eb, roeb 
btm forffefte @øn mor fere §)erre Sefnm (£rjrifinm 

Soljannié bapnfice 

2Bij tacte beg Ijierteligen fere §erre ©nb cjtym* 
melffe faber for bt)tt ftore nabe oc oarmrjiertigtjeb, 
at bn ide aflenefte Ijaffner tabet off t>br»rebicte tomen 
i Ijnitfen roij lere at lenbe roore ftjnber oc forbømetfe, 
men r)affner ocfaa obfenb ben rjetlige bøbere f* £)an§ 
meb naben§ prebicfen, at Ijanb meb fingre ffnlbe pege 
$aa (Sl)riftnm bet offytbige ©nbg lam fom ffnlbe 
flacteS for off, oc roeb rjannom loffne off alle ftmberS 

for« otte ©øn^ og £>efligbage. 291 

forlabelfe meb fanb IjeHigfjeb oc retferbigljeb, (&aa 
bebe tøij beg nu tybnttjgefigen, at bu nabefigen op* 
Ityffner tøore perter meb btut Redige 2Inb, at tøij 
lonbe meb rett troo amtamme ben famme nabenS 
prebicfen aff f. £)an§ begtynt, oc oben aib rebgel tiene 
beg alle tøore feffuebage i fanb (jefligljeb oc retferbig* 
I)eb, tøeb 3Troen til btjn éenborne éøu lo or §)erre 
3efum (SI)riftum 

2lnt>en fønbag 

O £)erre etøige ©ub fere Ijtymmelffe faber, tøij 
tacfe btjtt gob^eb oc gubbommetige barml)iertigl)eb tyb= 
mtygeligen, at bu tøeb bt)t naaben§ (Suangeltum laber 
off ouerbige ftynbere inbbtjbe til btyn I)ertige uaburbe 
bet euige liff oc faligfyeb. 2Bij hebe ben famme btnt 
faberlige barml)iertigi)eb tybmtygeltgen, at bu meb btnt 
Ijefltge 2Inb rorer o c opuecfer tøore perter, at tøij tcfe 
forgeff§ men til [tort gaffu oc opbtjggelfe mue Ijaffue 
oc t)øre byt Ijeftige orb, oc i alle mobe retteligen fficfe 
off til fobant eet tøerbigt moltiib, oc et) labe off 
l)tnbre ber fra aff nogle beffe timelig gobe tingefte, 
for btnt lere ®øn$ roor |)erre§ 3efu (S^riftt fftylb fom 
meb beg oc ben Redige 2lnb leffuer oc regnerer een 
fanb ©ub til alb euigljeb 

SMjttatioms 2Rariæ 

O |)erre euige ©nb lere Ijtymmetffe faber, tøij 
tade beg for alle btyne ftore oc mangfulbige anbelige 
oc legomlige melgerninger, ljuiffe bu off i alle mobe 
fjaffuer ronbeligen oc rigeligen tabt tøeberfare. 2Bij 

hebe 

19* 292 ftufebønner tit 

Bebe ben famme btyn faberlige Barmljtertigljeb tybrntyge* 
tigen, at bu nabetigeu Bemorer ojf for fyommob oc 
føbetige trtygljeb, at totj et) mue falbe i otadinemJjeb 
oc ft)nb r oc ber tneb forlafte btyn fiubefte oc faberlige 
grjttfl, fom ben Redige Somfru SWaria truer at Ijuercfen 
miffbom, mact eller timeligt go§ ffat Ijiefye bennom 
ber beg icfe frrjcte. Wflm giff bu off fobant eet Ijierte 
fom fteb^e lanb Btiffue obi bt)u frtyct oc Isenge fjart 
meb btjt orb, at bim meffignelfe maa Btiffue morig 
offuer off, oc mij aff brjn gubbommelige uaabe morbe 
euig fatige, meb btyn (Son mor |)erre Sefum (£§riftum 

£rebij fønbog 

O §erre emige ©ub fere Itømmetffe faber, mtj 
Befenbe off at mere be§m[er] arme milbfarenbe foer, 
fom Ijaffue tabet off aff bieffteu oc mor egen fimbige 
nature føre obaff rette mefye, £>og Bebe mi) beg O 
fere faber, at bu mer off nabig oc forlaber off atfe 
more ftinber, oc meb b^n tjettige 21nb otiuecfer more 
perter, at mij mue bliffue Ijart meb btjt fyellige orb, 
oc fenbeø for btnte rette foer i binx Retlige (£ljriftelige 
firfe, oc faa retteligen Bebre off oc oliffue morafftige 
t ben (Sfyriftetige troo, at mij eeubeligen mue morbe 
euig falige meb bt)n @øn mor §>erre Sefum (£§riftum 

gierbc fønbag 

O enige |)erre ©nb fere Itømmetffe faber, bu 
fom erft Barmljiertig oc meb S^riftum l)affuer giort 
off een nabig titfagn, at bu milt icfe bøme eller for* 
bøme men nabeligen forlabe off alle ftynber, oc ber 

til atfe @ons og §etttgbage. 293 

til meb ronbeligen giffue off altet toij Befiøffue, 2£tj 
Bebe ben famme brm faberlig Barmtjiertigljeb rjbmtjge* 
tigen, at bu toeb orm Retlige 2Inb flaffer foban faft 
oc toi$ tifiiib i to ore rjierrer $aa famme brjn barm* 
rjiertigrjeb, at tot] oc lere at fficfe off fatmnetebeS mob 
to or nefle, at tot] ingen borne eller forbøme men 
gerne fortabe oc giffne alle bennom font off ere tør? 
tige, oc toibe at borne off fetff oc i brjn frr/ct at 
teffne bbi fanb rjeHigtjeb til fanb (Salig^eb, toeb btyn 
lere @øn to or §erre Sefutn (Sfjriftum. Stmen 

%tmtt fønbag 

O lere £)erre 3efu Skrifte bu teffuenbe3 ©ub^ 
@øtf, bu fom naabelig Ijaffuer Begaffuet off ouerbige 
ftjnbere meb tyt uabefulbe orb, oc bagtigen obøff i 
alle mobe brjn ronbe roelfignelfe rigelig offuer off, tit 
tjuttlett toij Belenbe off albet§ ouerbige, men tjaffbe 
toet effter brjn gubbommetige Sftetferbigrjeb langt anbet 
forttent. 2Bij bebe beg lere §erre oc fjretfere rjb* 
mrjgettg, at bu naabelig Betoaarer off for løbetige trtjg* 
f)eb oc rjterten^ rjotomob, forlab off toore frjnber, fom 
bu forloft *JJeber, oc rjietp at toij lonbe Bebre off, 
at toij faa mue toeb beg til timelige oc etoige toet- 
ferb naabelig otilnttbef, bu fom meb fabern oc hzn 
Retlige [3tanb] teffuer oc regnerer een fanb ©ub etoinbelig 

Siette fønbag 

O |)erre enige @ub lere Ijrjmtnelffe faber, toij 
Belenbe at toij ere be$ toer arme etenbige ftmbere ber 
plat intet got er obi, bij toort Ijterte oc gaufle nature 

er 294 Sirfefcømter til 

er ctff frmben faa afbetø forgifftet oc forberffuet r at 
roij atbrig fonbe toere ottbe begeringe foruben. 2)erfor 
bebe roij beg fere atmectige faber ijbrntygetig, at bu 
naabelig forlaber off famme roere griber, oc roeb bt>n 
Retlige 2lnb faa reertfer roore perter, at roij mue faa 
oc ftnbe fartb løft oc roiflij til btyt rjeUtge orb, oc 
rette off faa ber effter, at roij aff bt)n rtaabe mue 
roorbe eutg falige, roeb btyn @øn roor |)erre 3>efum 
S§rtftum 

Siuenbe fønbag 

O §)erre erotge @ub lere r^mmelffe faber, bu 
fom roeb brm Bøn frnfebe tit) tufiube meub i øtyefen 
rigelig forubeu quinber oc børn meb oij brøb oc 
uogle foo fmoftffe, roij bebe ben famme brm faberlige 
ronbl)eb oc gobtjeb tjbmrjgelig , at bu meb btm roet* 
ftgnelfe bliffuer ocfaa uabelig IjoeS off, beroor off 
for girigljeb oc omI)u for bette liff§ nering, lab off 
for alb tiug føge effter brjt Sftitge oc btm Sftetferbig- 
I)eb oc i alb nøbtørttgr)eb ftnbe oc fornemme bt)u 
gubbommelige gobr)eb oc faberlige btftanb, roeb brm 
fere Bøn roor §erre 3efum (Stjrtftum 

Dtenbe føttbag 

O enige §erre ©ub fere ftømmelffe faber, roij 
tacfe beg t)bmt)gel[ig aff roort ganffe l)terte , at bn off 
tjaffuer offuenbaret oc lonbgiort brjt falige orb* <3aa 
bebe roij beg oc rjbntrjgelig fere faber, at bu uabelig 
tjutber off ber meb oc laber off bliffue i orb^enS 
rooractige befenbelfe beftanbige, oc rette off eenbelige 

ber alle ©øn* og §ettigbage. 295 

ber effter i alt roort leffuet tnttt mor bøbebag, 6e* 
fferm ocfaa alle frome prebttfere fom trolig føre btyt 
orb for forargelfe oc alb anben bfijde, oc ftraffe oc 
fjinbre attc be anbre fom fyanble btyt orb meb aXb 
otroffaff, Ijuitfe totHe finnet at mere frome foreljiurber 
oc ere bog gtubbeubeg olffue", oc bemore btyn fattige 
(£()riftenbom nabeltg for bennom, meb btytt Søn mor 
£)erre 3>efunt (Sljriftum 

ij: (Smtfcag 

O |)erre euige ®nb fere f^mmelffe faber, bu 
fom rigelig Ijaffuer metfignet off meb alb timelig \\t- 
ring oc opljulb* 2Bxj Bebe btyn gubbommelige gobr)eb 
tybmtygetig, at bu uabelig bemorer off for girig^eb oc 
farigffaff, oc opuecfer more perter til alb milb^eb oc 
barml)iertigljeb, at mij gerne giffue oc mebbete be 
mebtørenbe aff famme bim nabige melfignelfe oc gub* 
bommelige Ion, $aa bet at mij mue faa finbeg troo 
ljufflmlbere offuer bt)t go£ oc bime gaffuer, at naar 
mij fomme for bim bomftol oc intet lenger ^affue 
meb famme brjt go*3 at gøre, mij ba mue finbeg rige 
øb'x gobe gerninger, oc et) fom be forbømelige ftatfarle 
fateS, men meb beg oc alle btme obuolbe bliffue rige 
euinbelig, meb bt)tt fere @øn mor £)erre 3efum Sljrtftum 

£ienbe fønbag 

O albmectige euige ©nb fere ^mmelffe faber, 
mij tacfe beg at bu naabelig fyaffuer offnenbaret off 
bt)t orb om bim Son Seftt Skrift mor forløfere, @aa 
vtbt mij beg oc tybmtygelig, at bu meb bi)n Redige 

2Inb 296 Æirfebøtmer til 

2lnb opnecfer more perter bd atnortig at annamme, 
at mi} erj morbe orbjenS foractetige eller forfømetige 
tilførte fom brjt forbome fol! fjrme trotøfe iøber, ©iff 
off naabe til at leffue i fanb gnbfrrjctigl)eb oc een 
ret troo $aa brm barmljterttgljeb, ©aa at mij obi ab* 
ffiflige bt)ber bagtig mne tilmode oc forbebre§, oc aff 
brm fabertige nabe morbe emig fafige, meb brm @øn 
mor §erre 3efnm Sljrtftum 

ri tønbag 

O £)erre enige ©nb lere Ijrjmmelffe faber mij 
bebe beg rjbmrjgetig, at bn meb bmt Retlige 2Inb faa 
teber oc regerer off i betk teffnet, at mij to førft for 
atb ting mne rettelig lere at lenbe off fetff, oelenbe 
roore fmtber oc et) falbe obi nogen løbelige tttjgjjeb, 
men giff nabe til at mij fonbe giffne off til fanb 
Bob oc baglig bebre off, oc ber neft trøfte off ber 
tyaa attenefte, at bn milt roere off een nabig faber, 
naabelig fortabe off alle frjnber oc gøre off emig 
falige, for brm ©ønS mor §erre§ 3efn &jxx\ti fftytb 

f\\ fønbag 

O almectige enige ®nb fom aff brjtt enige gob- 
fyeb t}affiter ffafft alb ting. 2Btj tacfe beg . rjbmtige* 
lige, at bn nabelige Ijaffner giffnet off fonbe legome, 
oc bemorer mor tonge ørne oc alle anbre lemmer for 
biefflen mor gamle arrige fienbe, 2Bij bebe beg rjb* 
magelige, at bn frmbertige rjer obi erft off nabig, at 
mij mne rettelige brnge more ørne oc tonge, <Baa at 
mij meb ørnene flittelige fonbe Ijøre brjt Retlige orb 

oc alle ©øn= og Jpefttgbage. 297 

oc bd mel mercfe, oc meb mor tonge ere oc prtfe 
btnt gnbbommetige gobfjeb oc [tore rtabe, <8aa at 
ingen maa forarges meb to or tonge men §ner manb 
ber aff forbebreS, meb bt)n (Søn tøor §)erre Sefnm 
®§rtfttttn 

yiii fønbag 

£) f)erre enige @nb fere fjrjtnmetffe faber, rotj 
tacfe beg tjiertetige at bn t)affuer tabet off teffne benne 
naabetige oc fatige tiib, at mtj mne faa at l)øre mor 
fatig§eb$ (erbom aff brjt Ijeftige (£nangetio, obi fjnilfet 
tot] mne fee brjn @øn 3efnm Skrift oc Jenbe bt)n 
gnbbommetige rcitti] oc fabertige Ijterte. 2£ij bebe 
b$tt gronbtøfe gobtjeb mitbfjeb oc barmf)iertigljeb rjb* 
magelige, at bn off nabettge opljufber bet famme bt)t 
fatige orbg l\)%, oc ber bbt faa meb btnt Redige 5Inb 
teber oc regerer more fjierter at mi) atbrig berfra aff- 
mige, lab off btiffne ber bbi Ijart morige oc for bet 
famme gerne atb ting fortabe, faa at mij obt bet 
mne aff btnt naabe raorbe eninbetig fatige, meb btnt 
<8øn mor iperre 3>efum (Efjriftnm 

fxixi fottbag 

O §erre enige ©nb fere Immmetffe faber, bn 
fom meb btnt @øn tjaffner renfet be $ fpibatffe aff 
bereS fpibatffe fott, oc nabetig renfer off alle btjne 
Sljrtftne aff afte more ftjnber formebetø bt)t orb oc 
Retlige bob, ocfaa bemifer off enorm bagtig btnt nabetig 
Ijtefy oc btftanb i atb mor nøbtørtigtjeb. 2Bij Bebe 
beg tibmrjgetig fere faber, at bn meb btnt Retlige 2lnb 

opmecfer 298 fcirfebømter til 

oproecfer roore rjterter oc giør off orroogne, at totj 
taknemmelig !onbe Betencfe fobane btyne roetgerninger 
oc bennom atbrig forglemme, men lab off fteb^e teffne 
i br)tt frt)ct oc fjiertelige troo oc ttflitb paa btm Barm* 
rjtertigrjeb, oc atb tiib meb gtabe perter tacfe oc toffne 
beg i brjn (Søn 3efn (Eljrifto mor §erre, 2Cmen 

j* fønbag 

O |)erre enige @nb fere Ifømmelffe faber, roij 
tacfe beg for alle brjne mangfnlbige oc ofigelige ftore 
roetgerninger, at bn off rjaffner giffnet liff oc leffnet 
oc til be3 mel forarget off meb nøbtørtig liffg nertng. 
2Bij bebe beg r)bmt)geltg, at bn erj tager benne famme 
brjtt roetfignelfe fra off, men bog Beroorer off fra 
girigfjeb oc alb omfjn for legomlige oplmlb, Wq §erre 
@nb lab off tiene beg aUene, elffe beg aff I)ett rjterte, 
oc plat r)ulbe off til beg aUene, at roij erj mne fønbe 
oc forfee off meb affgnberij oc ben ffienbige SWammonS 
btrccfeffe, men fette alt roort fjob trøft oc tilliib $aa 
brat gnbbommelige gob^eb oc naabe attene, roeb brjn 
(Søn ro or 3perre 3>efnm Sljriftnm 

yt)\ fonbag 

O £>érre enige ©nb lere ffømmefffe faber, roij 
tacfe beg at bn rjaffner tabt brjn ®øn roorbe menneffe 
for off, at Ijanb førft ffnlbe meb føn bøb Betale for 
roore fønber oc ftben rebbe oc rjietpe off aff ben enige 
bøb. 2Bij Bebe beg t}bmt)geltg, at bn giffner off fjer 
til een faft tro oc Beftanbigt fjoB at roij albrig ber 

paa otte @øn= 03 £ettigbnge. 299 

paa tutffte , at lige forø tø or fere §erre EljriftuS 
rjaffner meb ftjt orbj frafft optøacft tøibnenS føn aff 
bøbe, fjanb ocfaa tnaa paa ben rjberfte bag opnecte 
off oc giøre off enig falige, §)anb fom meb beg i 
ben fjettige Slnbj enigljeb leffner oc regnerer een fanb 
@nb eroinbetig, Sirøen C albntectige enige ©nb oc alferefte faber, tøij 
tatite beg t>bmt)geltg for bt)n ftore faberlige nabe oc 
barrøljterttgljeb, at bn I)affner Befattet btme førømelffe 
Støber oc rjettige ©rigle at tjaffue tilfilm til off oc at tage 
tøore paa off, oc at be ffntte erøob ben gamle fienbeS 
ben lebige éatan3 flabelige anloff befferrøe off. (Baa 
bebe tøij beg oc rjbmtjgelig O albmectige faber, at 
bu tøeb btm Ijettige Støb faatebe§ fttjrer oc regerer 
tøore tjierter oc finb, at tøij fonbe fjntbe off i bt)tt 
frt)ct oc et) fortrebelig gøre noget mob btjtt gubborøute* 
lige tøittij, at tøij ber meb mne i al tø or anliggenbeS 
nøb trøftelig fortabe off ber til, at be famme btyne 
Ijettige (£ngte mne oc tøitte tøere omfring off oc alt 
bet tøij Ijaffne meb een faft oc tøi§ Bejfermeffe, (Saa 
at ^nerden biefflen etter ben arrige tøerben maa fonbe 
tnbbrtybe paa off oc gøre off nogen flabe, oc fom 
tøore ftynber ere off tøeb btm (Søn Sefnm fortabte 
oc bet enige liff tilfagt, tøij oc lige faa tøeb brme 
Ijefltge Gntgle mne meb liff oc go£ bliffne i gob frib, 
for ben famme btytt @jøn8 3efn Efjriftt tø or §)erre3 
ffytb, Støien 300 Sirfebøimer til rt>ii fønbag 

O øerre enige @ub fere fømmefffe faber, tøij 
Bebe btm faberlige gobljeb t)bmt)gelig, at bu nabetig 
tøeb btm Retlige ftanb faet fttyrer oc regerer off, at tot} 
mue I)utbe§ i btm frtjet oc et) tøorbe fjotøntobtge, men 
gerne Ijøre btyt orb oc riff ganffe Ijierte oc løft bet 
annamme, at tøtj faa fonbe rettelig Kere at Ijtrfbe btm 
©abbatl) Ijefltg, at tøtj oc aff bt)t Redige orb maatte 
tøorbe rettelig Retlige, at tøtj for alb ting lere i alle mobe 
at fortabe off paa 3efum Skrift btm @øn meb fanb 
troo oc fnlb tiflttb, at Ijanb aftene er tøor forløffning 
oc retferbigfjeb, oc -tøtj ber til meb fonbe effter btyt 
orb rette oc Bebre tøort ganffe leffnet oc Betøore off 
for alb forargelfe, intil tøtj M btm frtjet oc troen til 
beg aff btyn nabe eenbe tøort leffnet til bet enige liiff 
oc faltgljeb, font er i 3efn (Hjrifto btyn ©øn tøor 
øerre, finten 

rtmj fønbag 

O øerre enige @ub fere f^mmelffe faber, tøij 
befenbe off at tøere arme elenbige fmtbere for beg, 
oc enbog tøij tøibe bmt gnbbommelige tøiflij ba ere 
tøtj bog alt§o ffrøBlige til at fnlf ommen, Bobe er 
tøor ftmbige nature beg genftribig ocfaa giør tøor 
fienbe biefflen off mob beg tøraugtøttttge. 2)tj Bebe 
tøij beg t)bmt)gelig fere faber, at bu rigelig obøff bt)tt 
Ijefttge 3lnb obi tøore perter, at tøij meb faft troo 
fonbe Ijulbe off T^art inb til 3>efum (£§rtft bt)n @øn, 
oc trøfte off. paa IjanS pine oc bøb meb §nilfen §anb 
for off §affuer giort fytfefte oc fnlb Betaling, at tøij 

oc atte 3im- 09 ^efligbage. 301 

oc mue i faub fyetftgljeb oc ftjbelfe effter brjn tøtfltj faa 
Ijer paa iorben feffue, at tøtj aff btjn nabe mue faa 
eet faligt eenbeligt til bet enige liff, meb ben jamme 
btm @øn mor §)erre Sefum Sfjriftum, 2lmen 

yijr fønbag 

O enige atbmecttge |)erre @ub fere fytnnmelffe 
faber, bu fom meb brjn @øn 3efum (Skrift faa nabelig 
I)affuer bobe til fteX oc liff Ijtotpet ben mercfbrobne 
menneffe. 23ij bebe bint gronbføfe barmljtertigljeb 
t)bmt>gettg , at bu ocfaa mer off nabig oc forlaber off 
alle more more ftinber, fttyrcf mor troo formebete brjt 
orb oc liflige 2(nb, oc regere off faa paa blnte rette 
metye at mij et) meb more ftynber giffue orfage tit ftjgbotn 
eller nogen anben t)lt)cfe r men I)ult off i bgn frtjct 
oc tt)betfe faa at mij nabelig mue ntjbe brjn gub- 
bommelige melfignelfe, oc bliffne faa beffermebe for 
bt)n timelige oc enige mrebe oc ftraff, meb btjn @øn 
mor §erre 3efum (Sfjriftum 

rø fønbag 

O |)erre cuige ©nb fere Ijtjntmeljfe faber, mij 
tadt beg for bt)n ofigelige nabe oc [tore barmln'ertigljeb, 
at bu meb btjt Ijellige orb ^affuer labet off fomme til 
btyt glebelige brnllnp oc meb brut fere @øn §affuer 
fortabt off alle more ftntber- 2Wen effterbij fjer ere 
faa mange baglige freftelfer forargelfer oc abffiltige 
fare, oc mij t>bt off felff ere fore ffrøbelige oc til 
ftjub ganffe tilbørlige, ba hebe mij bt)ti faberlige gob^ 
^eb tybmljgetig, at bu meb brjn Ijetfige 5Inb nabelig 

bercorer 302 Æirfebønner til 

Bemorer off for aiie ftynbefatb, oc ber fora tøij enb 
fatbe oc ftrtitte roort bruftupffteb bet off brnt (Bøn 3efu3 
(£§riftu$ ^affuer iført, bu ba roitbe nabetig igen op^ 
^teXpe off, oc tebe off til rett Bob oc fanb (£I)riftettge 
troo paa btnt gubbommetige meffunbl^eb, oc erj tabe 
off fønd;e obi euige forbømetige fatb, men tjtetpe off 
tit at roorbe ftynbeftøfe oc euig fatige, roeb ben fantnte 
btyn lere (Søn tt)or §erre Sefum (Sfyriftum 

*Me $>elgettebajj 

£) §erre euige ®ub fere Ijrjmmetffe faber roij 
tacfe beg rjbmrjgetig , at bu offuer brjne ntangfutbige 
tøffter bu off tjaffuer giort tit ljo& oc trøft $aa 
fanb fatigljeb , ocfaa c)affuer tabt off mange for- 
fcreffne e^empter oc effterfiun i btyne framfarne tjetgene, 
f)uitfe bu Ijer obi tiffue Ijaffuer fttyrb oc regeret i troen 
oc atte gobe btyber, oc ber meb nu eenbetig l)ebenført 
oc friet obaff benne etenbig^eb tit enige roo oc (juite, 
f)uorfor bu oc nu i <3crifften taber beg Mbe 2lbra= 
ijamS ©ub SfaacS ©nb oc 3acob£ ©ub, at bu ttrift 
roere afleS bere§ ®ub fom beg Ijaffue ^er frrjctet oc 
nu i beg teffue. 2Bij bebe beg rjbmtygetig, at bu 
roeb brat Retlige 2lnb taber off forkoret oc opbygges 
i btyt orb ocfaa aff fobane Retlige ermtpter, giff off 
naabe tit at effterfrjtge bennom i fanb ©ubj frt)ct oc 
rett ^riftetige troo, at roij !onbe tere at etfle I)uer 
anbre oc i alle måbe at ftt) bet onbe oc gøre bet 
gobe, oc tab off eenbetig meb bennom i troo oc fanb 
ttybetfe btiffue beftanbige, oc meb benne roiffe oc fafte 
trøft afffebe, at roij meb beg oc bennom ffutte euin- 
betig teffue, for brjn @øn§ 3efu (Stjrifti roor |)erre3 fft)tb 

m alle ©øtts 03 £eliigbage. 303 

C |)erre enige ®ub fere Ijpntmetffe faber, bu 
font off roeb btyx Bøn naabelig fjaffuer foffuet fimberg 
fortabetfe retferbigtjeb oc od enige liff. 2Bij bebe 
bim faberlige gobljeb tybntpgelig, at bu roeb brjn fyU 
lige 2ianb faa opuecfer off oc regerer roore tjterter, 
at rotj loube meb roore baglige Bøner oc fønberttg i 
alle freftelfcr formente off fobant got aff beg, oc rr*eb 
een rett faft troo paa r)an3 orb oc tilfigelfe totj tøtffeftg 
mue bd faa oc euinbetig nr)be, for ben famme brm 
Bøn$ ro or |)erre§ Sefu (Eljrtftt fftilb fom meb beg 
oc ben Redige 5laub leffuer oc regerer een fanb ©nb 
euinbelig 

mi fcttbag 

C albmectige enige ©nb fere r)rjmmelffe faber, 
roij Befenbe at roij ere arme frmbere oc fom brme 
ffrjlbere Ijorjt opfcreffne obi bt)t regenffaff, men roij 
tacfe beg r)iertelig for ben brm t)figefige ftore roet* 
gerning, at bu rjaffuer taget famme mor fftjtb fra off 
oc lagten paa btyn egen fere (Bøn Sefum Skrift oc 
labet tjannom Betale for off* Baa Bebe roij oc brjtx 
faberlige Barmrjiertigrjeb rjbmrjgetig , at bu ber til 
giffuer off een fanb troo oc ber obi naabelig Befjufber 
off intil ro or fifte eenbettgt, o c ro eb brm Ijellige 5Ianb 
ftrjrer oe regerer off fjer paa iorben, at roij fonbe 
leffue effter btyn gubbommelige gobe roillij oc gerne 
meb roeluiUig^eb Beroife roor nefte alb fertigljeb troo 
tieufte oc alle roelgerninger , oc offuergiffue alb rorebe 
otoll oc alb rjeffngirigtjeb, at roij er) meb fobane 

more 304 tidebønner til 

tøore brøfter aff tøor egen fftytb føre brm tørebe offner 
off, nten tnue db tiib ftnbe beg for een naabig faber, 
tøeb ben famme brm @øn tøor rjerre 3efnm (Skrift, 
fom meb beg oc ben rjefttg 2Inb teffner oc regerer 
een fanb @nb fra entg^eb oc tit enigfyeb 

yjriij fønbag 

£) atbmectige enige ©nb fere ttømmetffe faber, 
rot] tac!e beg at bn giffner off frtb oc fabertig be* 
tøorer off for frtj oc frentmebe rjerffaff, 2Bij hebe 
bt)n fabertige gobfyeb rjbmrjgetig, at bn fremij giffner 
off naabe tit faa at teffne obi brm frt)ct effter bt)n 
gnbbommetige gobe tøittij, at tøij et) mne meb ftynben 
fetff giffne orfage tit Irij oc anben foban ftraff, ©tyr 
oc reger tøor fere øffrigl)eb faa at btiffne effter brm 
bef)agetigl)eb, at be ide fyinbre men forfremme brm 
Xt)beXfe fyoeS brjt fotf, at tøij faa tmber bereS regiment 
mne naabetig ntybe oc Be^utbe beg ftørre tt)cfe oc tøet* 
fignetfe, tøeb btm @øn tøor |)erre 3efnm (Sfyriftnm 

yyiiijl fønbag 

O atbmectige enige ®nb fere ^mmetffe faber, 
bn fom tøeb brm (Bøn l^affner off naabetig titfagt 
ftmber$ fortabetfe oc rebning for ben etøige bøb, tøij 
Bebe beg at bn tøeb brm rjeltige 2Ianb fttyrder off, at 
tøij obi foban troo oc tittitb paa brjn naabe tøeb 
(£§riftnm bagtig mne tittøo^e oc forbebre3, oc eenbetig 
btiffne tøoractige \)bi bet tøiffe oc fafte t)ob, at tøij 
et) ffntte bøø men factetig i frib tjebenfoffne, oc igen 

optøede^ atte @øn* 03 £efligbage. 305 

oøtøecfeS oaa ben rjberfte bag til bet enige tiff rceb 
ben famme bt)n ©øn mor £)erre Sefnm (£§riftnm 

yp føttbag 

£) atbmectige 3perre enige @nb fere I)tmtme(ffe 
faber, tøij tacfe beg tjtertettg nteb db tjbmrjg^eb , at 
bn tneb brjt Redige £)rb I^affner bbført off fra fanens 
ffabettge tmtbfaretfe oc tørange terbome til ©anbfyeb^ 
oc brm naabeS rette fyg. SBtj htbt beg at bn roitt 
naabetig Ijntbe oc betøore off tøeb bet fatnme fys oc 
rette forftanb øaa brjt Crb, bemore off fra atb letterij 
oc rottbfarelfe, oc tab off ide falbc M mantroo etter 
otacfnemfyeb, at mij et) ber aff meb 3øberne fatbe bbt 
btm affgt)iift oc onaabe, om mij foracte etter forfølge 
bt)t orb etter orb^enS prebicfere, men giff off naabe 
tit at annamme bet atnortig aff mørt ganffe tjterte, 
fob off oc aff bijn Ijefltge 2Ianb^ raab oc titffønb 
rette oc bebre mort teffnet ber effter, oc fette alb mor 
tro o oc fortrøftning aCenefte paa btm barnfyiertigfjeb 
tøeb btm fere @øn$ 3efn Script fortienefte, £mit¥en 
meb beg oc ben Redige 2Ianb teffner oc regnerer een 
fanb ©nb etoutbettg, 20 
^udieium Jo. Tausani 

Irx* 
VUMi^ de excommunicatione paucis verbis explicatum. Nunc primum ex autographo autoris editum.f 20* Et lamentabilis mors Domini Doctoris Jo- 
hannis Machabæi piæ memoriæ, et mea aduersa 
valetudo, fuerunt impedimento, quo minus hac 
vice voti compos fias, Mi charissime Domine et 
Frater S. 

(Hæcce manu D. Petri Palladii in fronte libri scripli.) 
Doctissimis patribus et dominis Petro 

Palladio Episcopo et Johanni Machabæo 

sacræ Theologiæ Doctoribus et in Acade- 

mia Haffniensi Professoribus iiandoquidem sic vrget nostrarum Ec- 
(clesiarum necessitas, cogimur etiam 
/nos solito rigidius vti veteris Eccle- 
Isiæ disciplina, si vel hoc modo com- 
pelli ad Cænam se sinant ex hiisce rebellibus 
Jutis nonnulli 

Obnixe igitur oro paternitates vestras, ne 
moleste feratis has meas sententias reuidere, 
atque de eis ad me referre vestra iudicia, 
quamprimum vobis fuerit opportunum, commu- 
nicato (si sic vobis visum fuerit) consilio cum 
ceteris pie eruditis theologis academiæ. Peto 
etiam, vt si vobis probentur, earum copiam 
concedatis regio concionatori caussæ Euangelij 
ae meo amico 

Obsecro preterea per Jesum Christum 
communem seruatorem, vt privatæ caussæ pa- 
storis in Omensi Ecclesia succurratis, si data 
vobis fuerit iusta occasio, ne periclitetur non 
modo ipse cum successoribus, sed et plures 
alij, imo et ipsa Ecclesiastica authoritas, Du- 

rissima 310 Judicium 

rissima enim nobis est conditio cum iuthica 
hac nobilitate. Dominus Jesus Christus liberet 
nos tandem ab ea ignobili Nobilitate. Sit Spi- 
ritus Domini nostri Jesu Christi semper vo- 
biscum Amen. Ripis ipso die Laurentij Anno 
1557 
de excommunicatione. 311 >ametsi solus Deus propria sua au- i 
^thoritate et peccata remittit peniten- 
tibus et obstinatis retinet 

Christus tamen filius Dei ad Ec- 2 
clesiæ suæ propagationem et couseruationem 
duas claues adiecit verbi sui minis terio, soluendi 
scilicet et ligandi 

Confirmandæ igitur in suis fidei gratia sin- 3 
gulariter permittit peccata illis remissa fore, 
■quibus remiserint verbi ministri, atque retenta, 
quibus retinuerint 

Hoc autem splendidissimo elogio Dominus 4 
ornat gratiæ suæ dispensationen!, vt tuto sibi 
persuadeant fideles, omnino ratum fore quod 
audiunt, nec minoris fatiant quæ hominum 
voce offeruntur, quam si Deus ipse e cælis 
suapte voce pronuntiaret 

Nec minus verbi sui ministros armauit 5 
vindicta aduersus omnem impietatem, vt preter 
id quod Euangelicæ predicationi est proprium, 
presto adsit etiam accessorium illud, vt con- 
temptoribus palam denuncietur interitus et in- 
dubitata perditio, nisi resipuerint qui trans- 
gressi sunt 

Et vt certum habeant huius rei signum, 6 
externa Ecclesiæ communione priuantur, et sacræ 
Cænæ participatione, donec resipiscant ab errore 

Est itaque excommunicatio Ecclesiæ di- ? 
sciplina a Christo instituta, et ab Apostolis ae 

Patribus 312 Judicium 

Patribus diligenter obseruata, omnibus atque 
maxime hisce nouissimis ae vere periculosissi- 
mis temporibus summe necessaria 
s Maxime quando dormitant hodie principes 

et magistratus. et fere ad nihil sunt nisi ad 
rem attentores, dum sinunt impios pro sua vo- 
luptate dominari miseris Ecclesiis 

9 Nec pendet hec Ecclesiastica potestas a 

ciuili, sed ita manet in suo ordine et loco, ne 
quid ciuili deroget potestati, nec cum ea con- 
fundatur 

io Minus igitur recte sentiunt, qui putant, 

abolitam iam esse excommunicationem, post- 
quam factus est magistratus Christianus, qui 
sontes puniet 

li Hij enim non leuiter damnant sanctos epi- 

scopos et pastores, qui tot annis a temporibus 
Apostolorum, postquam nomen dedit Christo 
magistratus , sua hac et non aliena potestate 
sunt vsi 

12 Contingit enim non raro, vt negligentior 
sit magistratus in puniendis criminibus, imo 
forte vt sit ipsemet magistratus merit o casti- 
gandus, quod olim Theodosio cæsari contigisse 
videmus 

13 Alioqui dici idem posset de toto verbi 
ministerio, vt desinant iam pastores manifesta 
flagitia reprehendere, obiurgare, arguere, incre- 
pare, quando sunt iam Chris tiani magistratus, 
qui gladio debent hec punire et corrigere 

Imo de excommunicatione. 313 Imo non impedimento, sed adiumento est u 
potestas altera alteri, vt magistratus ciuilis co- 
hercendo purget Ecclesiam offendiculis, et sua 
opera effitient verbi ministri, vt peccent pau- 
tiores 

Nec impedit, si magistratus legibus exe- 15 
quitur ius suum, et pastor simul sua iurisdi- 
ctione iuuet illum ae confortet damnando faci- 
norosum, donec absolutionen! petat 

Fit enim vt magistratus puniat, vbi puni- 16 
tus nullam dat penitentiæ significationem, sed 
potius obmurmurat et fremit. Ecclesia vero 
hoc per excommunicationem precipue querit, 
vt voluntaria castigatione penitentiam tandem 
profiteatur 

Est preterea rationi eonsonum, vt qui n 
malo exemplo Ecclesiam ofFendit, solenni pe- 
nitentiæ declaratione otTendiculum quod exci- 
tauit tollat 

Hee autem disciplina tametsi neminem co- is 
ram Deo iustificet, propter non renatos tamen 
requiritur, vt Paulus ait, legem iniustis esse 
positam, vt sit ad Christum pædagogia 

In illis enim, qui sceleribus se polluere 19 
contra conscientiam non desinunt, Christus cum 
suo Euangelio non est efficax, iuxta illud, for- 
nicatores et adulteri Regnum Dei non posside- 
bunt. Et qui facit peccatum ex diabolo est 

Propterea solet Deus hine inde ab initio 20 
punire disciplinæ violationem etiam grauissimis 
pænis 

Semper 314 Judicium 

21 Semper ergo habent pastores in Ecclesiis 
mandatum excommimicandi verbo, sine vi cor- 
porali, eos qui rei sunt violentiæ aut scelerum 

22 Vt hoc veluti freno domentur ae retinean- 
tur qui ferocius contra Christi doctrinam la- 
sciuiunt 

23 Quales fuerunt blasphemi contemptores 
gratiæ Hvmenæus et Alexander, quos per ex- 
communicationem relegauit Paulus extra Eccle- 
siam, vbi regnum sibi vbiqve vendicat sathanas 
in filiis tenebrarum 

24 Vt hac ignominiæ nota eis irrogata desi- 
sterent a nroteruia, et si hoc modo eorum fe- 
rocia domari omnino non posset, saltem aditum 
illis sic precludi oportuit, ne sua contagione 
inficerent alios 

25 Notatos enim publica infamia, vt nemo 
simplicium ignoraret eos prophanos esse ho- 
mines et execrandos, omnes vitabant tandem 
eorum communicationem 

26 Atque ob eam caussam iubet Paulus, vt 
scelestum et quemuis malitiosum profligamus 
ex nobisipsis 

27 Ne cum talibus vel cibum sumamus, vel 
familiarem alioqui conuictum habeamus, ma- 
xime in ijs que ad Christianam Religionem 
attinent 

28 Adeo vt arcere etiam iubeat a fidelium 
consuetudine homines ignauos, quales illi fue- 
runt in Thessalonica, qui nulla honesta et 
sancta occupatione se exercebant, sed inordi- 

nate de excommunicatione. 315 

nate et extra Dei prescriptum viuentes, sibi 
tandem et nemini preterea vtiles erant in vita, 
ne Dei Ecclesiam dedecore et ignominia affi- 
cerent 

Quanto magis est idem sentiendum de 29 
mechis, publicis scortatoribus, auaris furibus, 
idolatris, maledicis, ebriosis, vsurariis, predoni- 
bus, seditiosis, periuris, falsis testibus? Qui 
sub Christiani Nominis pretextu fidem et Chri- 
sti Religionem turpiter dehonestant 

Est autem excommunicatio reuera nihil 30 
aliud, quam paterna virga, qua clementer et 
pro Spiritus Christi mansuetudine castigantur 
qui gravius sunt lapsi 

Quale fuit horrendum et detestabile pecca- 3i 
tum incestuosi illius Corinthij, qui belluina li- 
bidine exarsit in nouercam contra naturæ 
pudorem 

Nec dissimile fuit crudele Theodosij fac- 32 
tum, qui propter vnum Bothericum Thessalo- 
nicæ per seditionem occisum, aliquot millia in- 
nocentissimorum hominum cum nocentibus tru- 
cidari mandauit 

Et que fiunt hodie flagitiosa crimina, in- 33 
cestuosa coniugia, crudelia homicidia, manifesta 
adulteria, impudentia lenocinia, periuria, latro- 
cinia, atque iniustissima sacrilegia, contra que 
nihilo mitius agendum esse censeo 

Verum huius Ecclesiasticæ disciplinæ pri- 34 
marium ae principale fundamentum erit fidelis as- 

sidua 31(3 Judicium 

sidua et diligens admonitio, vt fraterne ae diligen- 
ter admoneatur qui dignus est reprehensione 

35 Non tantum publice ad populum con- 
cionando, sed etiam priuatim exhortando, ex- 
emplo Pauli, qui fatetur, se non cessasse nocte 
et die admonere singulatim vnumquemque 

36 Vt enim sollicitus est Christus pro salute 
cuiusque, Sic et pastores omnes non tantum 
publice et ordinatis temporibus docere, sed et 
priuatim a singulis seu domatim exigere quid 
Christo debeant, quos segniores animaduer- 
terint 

37 Qui respuit, vel pergendo in suis etiam 
clanculariis vitiis contemnere se ostendit, is 
secundo adhibitis testibus admonebitur, et tan- 
dem coram Ecclesia admonitus authoritate pu- 
blica, et obstinate perseuerans, a fidelium so- 
tietate abdicabitur 

38 Hic excommunicandi modus, vt est a Chri- 
sto institutus, conseruandæ Ecclesiæ non solum 
vtile, sed et necessarium adminiculum promo- 
uendæ pietatis fore iudicant omnes pie eruditi 

39 Curandum igitur et omni studio conten- 
dendum esse puto, vt in suum pristinum sta- 
tum restituatur apud omnes Ecclesias 

40 Ita de manifestis erroribus iubet Paulus 
Timotheo, vt seniores seuere et coram omni- 
bus arguat, si peccant, vt ceteri magis timeant 

41 Quod etiam proprio exemplo confirmauit 
in Petro, quem palam et coram omnibus ar- 

guit, de excommunicatione. 317 

guit, quando ad publicum vsque offendiculum 
simulando peccasset 

Imo que sic sunt admissa manifesta sce- 42 
lera, vt emendari non possint, qnin quod fac- 
tum est nequeat infectum fieri, non verbis 
tantum castiganda sunt, sed excommunicatione 
punienda 

Vt sic aliquo modo reuocare liceat, que 1.3 
apud veteres extabat Canonica satisfactio, se- 
cundum Ecclesiæ veteris iurisdictionem. Cuius 
typum et formam quandam o stendit exemplum 
Pauli in excommunicato Corinthio, et Ambrosij 
contra Theodosium 

Et sic recte intelligitur esse quod vere di- 44 
citur excommunicatio, sanitatis optimum sub- 
sidium, quo alienos sani agnoscant, et in viam 
reducantur sanabiles 

Ecclesia vero talem flagitiosum extermi- 45 
nans, nibil sibi preter rationem vsurpat, sed 
iurisdictione sua sibi a Domino delata fungitur 

Testatur autem filius Dei istudipsum nihil 46 
aliud esse, quam suæ sententiæ promulgationem, 
seque omnino ratum habere in cælis, quod Ec- 
clesiæ minis tri sic in terra egerint 

Quod tametsi non statim ostendit Deus 47 
presenti aliquo signo cælitus dato, certum 
tamen erit in cælis iudicium, et suo tempore 
super impenitentes manifestabitur 

Quod in historia Ambrosij satis ostendit 48 
illustre exemplum Stilichonis, qui cum nuper a 

sancto 318 Judicium 

sancto viro excommunicatus esset, mox obses- 
sus est a diabolo, sed per absolutionem ite- 
rum liberatur 

49 Imo nihil obscure confirmatur idem ex- 
emplo Helisæi, qui maledicto pænam subsan- 
natoribus irrogauit. Et Pauli, qui Elimam 
verbo visu priuauit 

50 Habent enim ministri Dei verbum, quo et 
peruersos damnent, et resipiscentes in Ecclesiæ 
communionem recipiant 

5i Atque hoc modo cauetur etiam, ne Chri- 

stianismus vulgo videatur sotietas aliqua dis- 
soluta, que in malis conspirauerit, si homines 
turpes et flagitiosos ad contumeliam Dei foueret 

52 Ne igitur tale quid extet in Ecclesia, vnde 
probrum Dei Nomini inuratur, recte abiguntur 
ex eius familia tales, ex quorum turpitudine 
ad Christianum nomen infamia redundaret 

53 Ne contra Ecclesiam ingeri possit vetus 
expostulatio, propter vos Nomen meum blas- 
phematur inter gentes 

54 Longe etiam maior habenda est Dominicæ 
Cænæ, reuerentia, quam vt promiscua exhibi- 
tione prophanetur 

55 Imo si pastor sciens hic admiserit indig- 
num aliquem, non minus sacrilegij reus erit, 
quam si corpus Domini et sanguinem canibus 
prostitueret 

56 Omnes (inquit Chrysostomus) simpliciter 
pellamus, quos indigne accedere videmus, nul- 
lus de excommunicatione 319 

lus communicet, nisi ex discipulis sit, Hee (in- 
quit) dico, non solum vt coherceamus, sed vt 
et corrigamus et reducamus. Sic enim et Deum 
nobis propitium faciemus, et eos, qui digne com- 
municare possint, multiplicabimus 

Ne igitur sacrosanctum hoc mysterium 57 
ignominia affitiatur, in eo dispensando magno- 
pere delectus habeatur, qui tamen haberi ne- 
quit, nisi per hane Ecclesiæ iurisdictionem 

Est igitur excommunicationis etiam hic 58 
finis, ne malorum consuetudine boni corrum- 
pantur, nam modicum fermenti totam (inquit 
Paulus) massam corrumpit 

Et ad vitandum hoc periculum, omnium 59 
talium Christianorum familiariorem sodalitatem 
prohibuit Corinthiis 

Håbet preterea hane quoque caussam, vt «o 
excommunicatum pudore confusum suæ trans - 
gressionis tandem peniteat, cum sensu ferulæ 
fuerit expergefactus, qui indulgentia forsan ob- 
stinatior futurus erat 

Quod significat Apostolus cum inquit, ne 6i 
commisceamini cum illo, vt pudore suffundatur 

Itaque dicit se Corinthium illum tradidisse 62 
Sathanæ in interitum carnis, vt spiritus saluus 
sit in die Domini, significans se damnationem 
ei intulisse temporaneam, vt resipisceret ad 
eternam salutem 

Et quia Chris tus soluendi mandatum primo 63 
dedit, deinde ligandi, diligentiam omnem adhi- 

bere 320 Judicium 

bere debent pastores, vt in viam reducere pos- 
sint errantes, priusquam hane rebellionis pæ- 
nam exequantur 

64 Est enim Euangelici ministerij proprius 
finis, vt eo trahantur omnes ad fidei obedien- 
tiam 

65 Non est autem in ministrorum arbitrio et 
potestate omittere contra noxios hane excom- 
municationis senten tiam . dum vsus eam po- 
stulat 

66 Vt enim commissam habent dispensationem 
predicationis de remissione peccatorum, sic 
itidem non minus habent commissionem de re- 
tinendis et corrigendis inobedientium peccatis, 
et mandatum excommunicandi scandalosos 

67 Et vt hic animaduersionis modus Eccle- 
siis traditus est, ita qui Ecclesiarum pastores 
non vtuntur ea, dum res postulat, contra Deum 
peccant 

68 Iniquus fuisset alioqui Corinthiis Paulus, 
quando tam grauiter accusat eorum negligen- 
tiam, quod flagitium excommunicatione dignum 
conniuendo alerent, et tam diu differendo quasi 
confirmarent 

69 Hoc ergo suo exemplo inuitat nos ad se- 
riam animaduersionem in flagitiosos et aperte 
sceleratos, ne secure conniueamus ad turpitu- 
dinem et scandala, que in Ecclesia oriuntur, 
sed serio ostendamus nobis displicere omne id, 
quod odit Deus 

Non de excommunicatione. 321 

Non igitur placeamus nobis in infirmitati- 70 
bus et negligentiis nostris, sed alacriter ad- 
mittamus correctionem, et feruenti zelo cure- 
mus ardenter puniri scelera per Ecclesiasticas 
correctiones et excommunicationem, vt auferatur 
id quod malum est ex nobis, ad carnis castiga- 
tionem et mortificationem 

Vt autem moueantur excommunicati ad 7i 
resipiscendum, tenetur Christiana multitudo 
mansuete et fraterne se erga eos exhibere, vt 
charitatem in eis confirment, ne propterea quod 
ab Ecclesia sunt ad tempus expulsi, ex elec- 
torum numero expuncti habeantur 

Tametsi enim ab Ecclesia sunt alieni, 72 
quamdiu in diuortio manent, interea tamen non 
desinemus eos tanquam fratres amare, admo- 
nere, et pro eis Deum orare 

Non enim personam (que manu et arbi- 73 
trio Dei solius est) iudicamus, sed tantum 
qualia sunt eius opera æstimamus ex lege Dei, 
ita Dei potius quam nostrum iudicium profe- 
rentes 

Ligandi ergo vim ad Ecclesiæ censuram 74 
limitat Christus, qua non coniiciuntur in per- 
petuam ruinam et damnationem qui excommu- 
nicantur, sed vt vitam moresque suos damnari 
audientes, suæ damnationis admoneantur, nisi 
resipuerint 

Talis ergo seueritas decet Ecclesiam Dei, 75 
que cum spiritu mansuetudinis est coniuncta, 

vt 
21 322 Judicium 

vt diligentissime caueatur, ne tristiora absorbea- 
tur, in quem sic animaduersum est, et ex re- 
medio nat tyrannis 

76 Nam per excommunicationem tantum hoc 
querimus, ne male audiat Christi Nomen, vt- 
que tollantur mala exempla, ne ad horum imi- 
tationem propter impunitatem pronocentur alij, 
et vt inde tandem melior reddatur excommu- 
nicatus 

77 Eousque ergo progredi, et ibi desinere 
debet hec seueritas, dum culpam agnoscit pec- 
cator et veniam orat, atque veræ penitentiæ 
signum ostendit Ecclesiæ, eoque ipso testimo- 
nio scandalum (quantum in se est) tollit 

78 Neque hunc modum excedere debemus, ne 
sathanam armemus, vt peccatorem magis alie- 
net ab Ecclesia, et deiiciat eum vel in hypo- 
crisin, vel in manifestum Dei contemptum, vel 
ad desperationem cogat 

79 Eatenus itaque opus est seueritate, ne 
impunitate reddantur mali audaciores, sed rur- 
sus ne castigati despondeant animum, adhibenda 
est hec pia moderatio, vt subleuentur 

so Nec ciuilis magistratus est de hac Eccle- 

siæ disciplina iudicare, imo nec cuiusuis carna- 
lis sapientiæ, philosophiae, årtis medicæ aut 
iurisprudentiæ. Sed manebit hoc iudicium me- 
rito penes exercitatos theologos, postquam 
adeo obsoleuit vetus excommunicationis vsus in 
Ecclesia 

Vt de excommunicatione. 323 

Vt enim hallucinatur sensus carnis circa 8i 
doctrinam remissionis peccatorum, sic æque 
errat in discrimine virtutum et vitiorum, et 
circa disciplinam, quæ necessario in Ecclesia 
erat restauranda 

Et sicut enormiter peccarunt, qui dixe- 82 
runt Apostolis, precepta precipimus vobis, ne 
doceatur in nomine isto, sic non minus errauit 
Achab rex, qui iudicauit Eliam turbare popu- 
lum, cum iram Dei et maledictionem presen- 
tissimam propter peccata denunciaret 

Sunt enim solius Dei annexa dona, vim 83 
benedictionis in benedictionis filios et maledic- 
tionis in eos, qui se Deo indignos ostendunt 

Et vt puram Euangelij doctrinam nobis 84 
non attulerunt nouissimis hiisce temporibus, 
ita nec possunt Ecclesiæ doctoribus imperare 
mundi principes, aut prescribere excommuni- 
candi modum, tempus aut vllam rationem, nisi 
velint ipsi dici et haberi Israelis perturbatores 

Non igitur sine magno periculo sibi per- 85 
suaderi sinent, vt liceat eis impedire veterem 
hane Ecclesiæ iurisdictionem, putantibus nullam 
esse peccati pænam aut remedium preter id 
quod penes se est 

Diligentissime ergo est illis inculcandum 86 
Lutheri iudicium Joelis ca. 3, Magistratus 
(inquit) si non facit suum officium, et publica 
scandala graui animaduersione non punit, gra- 
uissime peccat. Quod si etiam illud addit, vt 

Eccle- 

21* 324 Judicium 

Ecclesiasticam censuram impediat, et scandalis 
patrocinetur, prorsus ex Dei seruo in Sathanæ 
mancipium degenerat 

87 Quia vero apud Mosen male audit Nim- 
rod eo nomine, quod fuerit robustus venator 
etiam coram Domino, sobrie curandum est 
nostris magistratibus Christianis, vt sint sua 
mundani regni gubernatione contenti, nec Reg- 
num Christi inuadant, Ecclesiam inquam, cuius 
vnicus Rex est Christus, et ibi regit omnia 
sceptro rectitudinis, per verbum scilicet, quod 
idem manet eternum 

88 Politicus vero magistratus, pro rerum 
et temporis ratione, suis obliquis iam hue iam 
illuc detortis legibus, sua gubernat intra limi- 
tes suos, plane nil attingens Christi Regnum 
spirituale, nec quantum ad defensionem attinet 

89 Atque in politico hoc regno postulant 
hominum mores non raro leges et iura, que 
nequaquam toleranda erant in Regno Christi, 
seu Ecclesia 

90 Sic Moses tanquam dux politicus propter 
duritiem populi dedit libellum repudij Judeis, 
quod Christus neutiquam admisit in doctrina 
Euangelij 

91 Principes etiam hodie quadam necessitate 
permittunt suis vsuram. quam sinceri pastores 
simul omnes condemnant ex verbo Dei, et e 
tabernaculo Dei excludunt quotquot pecuniam 
suam dant ad vsuram 

Ab s ol- de excommunicatione. 325 

Absoluitur etiam in humano iudicio homi- 92 
cida, qui mandato sui heri proximum interfecit, 
cum sit tamen sine omni controuersia reus 
coram Deo, qui magis erat in 5 precepto au- 
diendus quam vlla caro 

Admissum erat ciuili lege, vt Christi cru- 93 
cifixores partirentur ipsius vestimenta, hoc ta- 
men factum in Psalmo accusat coram facie Dei 
acerrime, et erit hoc eis accusatio intolerabilis 
ante horrendum illud Dei tribunal 

Et apud nos in quibusdam rebuspublicis 94 
vxor diffamata, tametsi nondum damnata nec 
conuicta, ob malefactum, furtum aut aliud flagi- 
tiosum crimen, a marito repudiatur iure humano, 
licet Deus vinculum coniugij non vult dissolui 
nisi per mortern aut mortis iudicium 

Quicquid igitur statuunt ciuiles magistratus 95 
de diuisione agrorum et pratorum, aut quibus- 
cunque vel patriis legibus, vel technis et im- 
posturis conantur homines cupidi iustitiæ le- 
galis pretextu auferre verbi ministris sua, im- 
mota tamen manet Christi sententia et consti- 
tutio, vt qui Euangelium annuntiant ex Euan- 
gelio etiam viuant 

Et quicquid hic obganniunt ventris man- 96 
cipia in detrimentum ministerij, Deus tamen 
non irridebitur, sed apparebit tandem summum 
illud mundi ius Dei summa iniuria 

Si enim Chris tus exprobrabit impiis in 97 

die 326 Judicium 

die illo, quod ipsi nihil largiti sunt de suo, 
proculdubio reddent longe grauiorem rationem, 
quia propria sibi quocunque modo abstule- 
rint 

98 Caueant igitur sibi quam diligentissime 
principes pij , ne vllis humanis legibus, con- 
suetudine aut assistentium suorum violentis 
consiliis, eo sinant se rapi, vt Ecclesiarum pa- 
storibus ea auferantur, que veteri iure ae 
prescriptione pro ministerio Ecclesiastico pos- 
sident 

99 Cum non videtur alia saltem commodior 
ratio, qua illis prospici possit, vt nunc sunt 
hominum maxime nobilium mores 

loo Ecclesiarum vero Episcopi et Pastores vix 

coram iudicio Dei excusabuntur, si aut desidia 
aut timore cessatores hic fuerint, nisi magi- 
stratus suum strenue fecerit officium 

ioi Verum eatenus excusabilem fore arbitror 

admissionem, qua remissa est excommunicatio 
ijs, qui fænum absque omni iure diripuerunt 
Omensis ecclesiæ pastori in Ripensi dioicesi, 
quatenus iuxta regiam promissionem integre 
fuerint restituta inique ablata 

102 Sed quia manet peccatum predationis co- 

ram Deo irremissum, secundo iam obstinate 
et proterue repetitum, quamdiu sine peniten- 
tia facti et restitutione retinent sibi aliena 
bona qui abstulerunt 

Igitur de excommunicatione. 327 

Igitur si iustificati posthac in humano iu-103 
dicio et absoluti a restitutione fuerint, in con- 
scientia mea iudico eos denuo excludendos, 
ita vt nec porro in Ecclesiam recipiantur, donec 
per penitentiam serio redierint, et que contra 
ius diuinum iniuste abstulerunt integre resti- 
tuerint. anmærkninger. 3)et er ille Meningen tyer at tnebbele ubtømmenbe 
Drbforllaringer, men lun at opltyfe enlelte £)rb, ber lunbe 
ttære minbre forftaaelige for be ftefte Scefere, ligefom ogfaa 
at forltare, fyoab anbet ber i herten lunbe trænge til nogen 
Opityønuig. S5eb gorllaringen af enbel af be oanffetige 
£)rb fyar jeg t>aft fortrinlig §jæty af §r. (Seminarielærer 
£)tto f atlar, ber meb et ualminbeligt Jljenbffab tit oetbre 
£)anfl forener en grunbig Snbfigt i Olbforcget. ©. 3, 8. 22: Sttetofinbbce ttogfy — ^totteri (fml. 
©. 39: rer/fenerce). ©oitfetb (gol. Ubg. ©. 1478): „200 
^efte aff bet 2)anffe 9?etofe £fyør;". 

©. 3, S. 26: rammer — £abber (iSt. hrammr. 
Sa6). 

©. 5, 8. 3 (og ©. 180 flg. oftere) forleggæ — 
ooeroinbe (iSl. fyrirleggja), 

©. 5, S. 18: fyoroflce — mobige, briftige (tøl. hugr, 
9#ob). ©ml. ©. 254, 8. 3: ^øfflere. 

©. 9, 8. 16: Slrriner od} fariner. Dm SBetfcb* 
ningen af bet førfte Crb er jeg uoi§. farina er ftyrretfyoe 
3)ageS ftafte, fammentrullet for quadragena. 3 £ut^er$ 
tr/bjfe „SDcanbat 3W« (Sfyriftt" finbeg intet tttfoarenbe til 
bette ©teb. 

©, 18, S. 21: Irebt — ^antfer (tbbff: flre&S). 
£fyr. ^3eberfen, 2). ©Ir. V, 275: jKoIb oc Irefft. §»t$ 
bet ftaar i gorbinbelfe meb bet engetfte cravat, bettober 
bet oet nærmeft: 33rrmjelraoe. 

©. 20, 8. 20: føløfce, formobenttig „mobtøfe". 
Sftaaffe ftaar bet i gorbinbelfe meb bet t$I. folr, bleg. Slnmærfninger. 329 

©.21, S. 16: torpetigfyce — benbff, ufimbig, tanfe* 
løS (iSl. Jjorparaligi ■). 9caoneerbet J>orpari bettyter en gcefte* 
bonbe, og mobfætteS ubtrtyflelig faaøet bondi. ©eloejer (etter 
©obSejeri, fem tejttgtjebsois egfaa „en tyømff 9)?anb". 
$Rimeligoi§ er bet ©tammeorbet til øort tølper. 

©. 22, 2. 1: iftebt) — ftrar et. paa ©tebet (i8t. 
i sta5). 

©. 24, S. 20: 6 1 ar re — ptubre |i$l. blaSra, lat. 
blaterare). 

©. 25, 2.9: 6 if p Seng t)tyn gamble £urtifance 
— fyeroeb anttybeg, at 23tffop 3en8 Slnberfcrt i fin STib 
fyaøbe oceret anfat øeb $atoefyøffet i 9?em. 

©. 28, 2. 22: forfrobne, fan »el bebft forftareS 
øeb: foroenbt (fra ©anbfyeben). 381. kropna, frwnpeS 
fammen. 55 i bruge je enbnu Orbet „forfrøben" i neget 
lignenbe 23ett)bning. ©ml. £aøfen8 Ubtrtyf é. 145, 2. 7: 
een (tor ffinbarlig fro g et løgn). 

©. 29, 2. 27: tolaggce — tolbe (tage afgift etter 
£olb). 3$1. plagg, SKejfegobg. 

©.30, 2.7: tonbtyerftøetfy — tiHiftet. ©taar toift* 
nof i $orbinbetfe meb bet isl. svifa. 

6. 30, 2. 17: tøuttfyæ odj fnogbæ — oegte og 
fige. 381. kaga. ©ml. §olberg, (§ra8m. SØtontanuS: „faage 
bioerne i lumpen". 

©. 31, 2. 13: fn eb tø om — fyotff, beffjeemmenbe. 
381. sneypa beffjeemmeg, oanære. ©ml. $obt (Stiefen, 3), 
©fr. I, 430: fntybbebrtog. røbre £>anff: fnibbe, ftoarer 
tit bort: fnubbe af. 

©. 42, 2. 25 (og ©. 44, 2. 26): toorbtjæ atfy — 
femme til. 

©. 43, 2. 20: letybff od) tonbfyerft — ttcebe fra 
2eiben og 2onbon. 

©. 47, 2. 25: inbfrobne, fml. oøenfer forfrobne. 

8. 60, 2. 13 (og ©. 75, 2. 23) fienb^efebrce — 
2cerere, £trfefæbre (isl. kennifa5ir). 

©. 65, 2. 13: forfuffebbce, oiftnof bet tybffe øer* 
gaubert. $oøl (Sliefen, 2). ©Ir. I, 75: eetf? ferfuffitr) 330 Stttmærftrøtger. 

Starte; ©. 169: obfyen fyabt oc gerigfyebt off fyaffbe forblinbet, 
forfmffibt oc forbiiftrtb. (£t)r. ^eberfen, £). ©Ir. V, 234: 
^cm fcor faa forfoffet paa longens batter. 

©. 67, 2. 14: opntyfce — fyotbe ub. 

©. 75, S. 24: ragt — ramt. (3«I. raka). ©ml. 
£atemaaben: fyoab rager bet mig. 

©.80, 2.6: ttybtfye — rtyllebe. (3«l. tutta). foto! 
(Sliefen Bruger (2). ©Ir. I, 195) Orbet ganfle paa fammc 
Sttaabe: tørtje oc menbe, tøtte oc brage tfyen Retlige fcrifft. 
©ml. fmft. ©.52: (SfyriftuS mor fangfyen oc bunben, tittet 
oc bragen fyr/b oc bfyb. 

©. 80, 2. 17: rønb, fyne« t)er at maatte forltareS 
fom: befyanbtet (fint. mit©lrift: StyffanberS SemteD, ©.29). 
(StterS bettyber røne (i.Sl. reyna) prøoe. 

©. 80, 2. 21: farce — frtygt (fmt. engel)!: fear). 
(Styr. ^eberfen, £). ©fr. II, 169: gubj frt>ct oc fare; fmft. 
II, 265: mfficfelig frtyct oc fare. 2)en cetbre ©Irioemaabe 
„forfære", fom ogfaa £aofen bruger (©. 15, 2, 11), er 
altfaa rigtigere enb bet nu brugelige „forfcerbe". 

©. 80, 2. 21 (og ©. 97, 2. 12) meftoffmce — 
2ftt$tt(Itb. ©ml. £alemaaben: paa Xxo og 2ooe. 2or>e 
foarer tit bet tybffe : @tau6e. $tattyb[f: „alle (Sbriftlouigen" 
(9ty lirlefyift. ©aml. IV, 553). tfoøelf.: leafa, £tMb. 

©.98, S. 10: t øt?tt>er — titlægger en 2tibe (tafter). 
3>3l. lyta. Doergangen fra ty til øfy forelommer fytyppig i 
celbre £)anff, £aofen bruger faalebeg ©. 184 o. fl. ©t. 
mbøtybt) (Ubtjb). 3 ©fc. ©runbtotgg Ubg. af 3). gotleoifer 
finbe§ III, 788 ftormen „tøcfyte". 

©. 102, 2. 17: fcnber øgne — imob. ©ml. $oot 
(Sliefen, 2). ©Ir. I, 70: tt>e anflag, fom Sutter more tit 
mitbe oc Iterlerijb onber øgen. 

©. 104, 2. 14: f æt — ©linb meb Ulbcn $aa (fe 
Sftotbedj, $D. ©Ip«f. I, 262, ©tal. Ser. ©. 144). 

©. 106, 2. 30: lornuter, af lat. cornutus (fmt. 
©tubenterneS Depositio cornuum). 3føtge ©afytS gremmeb* 
orbbog latbeS 33ogbinberfoenbe, ber enbnu ille fyaoe gjen* Wnmærlnitiger. 331 

nemgaaet be meb Optagetfen i 8aget forbunbne derationer: 
^ornuter. 

©♦ 114, 8. 20: torteløøffe — unyttige, formen 
tørtetøøS, ber ftnbe§ ©. 126 og 154, er øiftriof ben rette. 
33t. t>urft, 23el)oø, Støbtørft. formen tøøteløS (unyttig) 
Bruget enbnu i 3øllanb. 

©. 118, 8-. 6: tyøne — mobige. 8. 182, 8. 15: 
ftønfyeb — Driftigfyeb. SEftoibeå), Den banffe 9ftmfr. 
©. 64: en femøe føn. 

©. 119, 8. 15: fyerbig — fraftig ([ml. ifyærbtg) 
(S(jr. ^eberfen, 3). ©fr. V, 335 : fyerbiqe menb baabe i 
fyuff, fyierte oc fttyrcfe. 

©. 121, 8. 29: ttjølab^eret — uangreben. ©ml. 
©.30 og 175: ptafc, Sftøje, 23eføcer. 3 s 2lngel ftger man 
om en $tge, ber fyar faaet et uægte 23am, at fyun er fom* 
men til ^labg meb et 33 am. 

©.123, 8.13: teeff — famler. 331. lesa. 3 tyU 
lanb bruget enbnu „løfe" om at famle bet gobe fra bet 
baarltge tf. ($r. kartofler, Utb o. lign.) 

©. 130, 8.11: tl)et ftore l)ore fyuff ty ^offilbe 
— et libet fømmeligt £>aan$orb om J)omfirfen i 9£o8* 
lilbe. 

©. 140, 8. 24: rutte brøbre — ©oirebrøbre. 
©ml. engelff rout. £aøfen, ^oftil, ©ommerDet, ©.272 b: 
brancfere rnte oc bulbre meb raab og ffraat. 9tton ben 
ejenbommelige 33ettybmng af „en 9?ob" iffe ffulbe ftaa i 
gorbinbelfe fyermeb? 

©.145, 8.13: ffrcee iiff — 33 uben $anb unber. 

©.152, 8.9: fnabe ftaab — Scrgeftubceger. 3sl. 
knapi, £jeneftebreng, og staup, 93æger, ©tob. ©ml. $oøl 
(Sltefen, 3). ©fr. ©.379: for tt>e flabffeg, tfyer mange ntt) 
fyaffue, ftonne tfye tete faare fyøfftoifefyetige briefe øtl aff een 
tnabeftob, enb fiige aff en fald 3efu (Sfyrifti toerbige btob. 

©.159, 8.20: flabber — 2)abet. ©oenfl klander 
(t«l. klaSra, lafte). 

©. 162, 8. 7: fyerrenffeeb — Onbffab, løgnagtig 
S3agoabf!elfe. 3 ©0. ©runbtøigg £)anm. gi. gotfeøifer 332 Simre ær f tunger. 

III, 788—9 er ber mebbett ubførtige Optøninger om bette 
jDrbg Dtortnbelfe. $erjan »ar et af CbinS 9?a»ne, men 
gi! efter 3hiftenbommen§ Snbførelfe o»er til at fcettybe en 
2)jæ»el. Søgn og §errenf!eb Bruget je»ntig, tigefom tyer, 
fom temmelige enétr/bige Crb, f. (gr. i SBiffoj) Seng 2Inber* 
fen£ 23re» af 1527, t)»ort t/an aboarer borgerne i 2l§fen8 
mob be reformatoriffe Særere (Saml. til gtyné §tft. og 
£o»ogr. I, 228). 3 Sttalmøbogen, 531. 33 og 56, finbeg 
Orbet ogfaa. 

©. 168, S. 15: roer/e roe bf; — »ære eftergioenbe 
(»eg) imob. 381. vægjast vi5. 

®. 175, S. 26: fe Hig!) — følle. 3«l, sålugr. 

©. 176, S. 2: »licfyt - firfebob. 

©, 180, S. 11: giort robroro — gjort ngr/Ibig. 
Sntt/er: abgelet)net. £a»fen fya»be førft f?re»et: affløfft. 
©ml. $ool (Stiefen, £>. ©fr. I, 370: att giøre tf/enom 
alle rogiifbe oc robrnge. 

©. 1^0, S. 14: ber ørne. Oprinbelig t?a»be £a»fen 
ffreoet : rofe tf/er aff. 

6. 180, S. 16: affueret — gjenbreoet. ©ml. i£t. 
aptra, foenf! åtra, gjenfalbe. 

©. 182, 2. 7: fcrtæ — gægbbe. Sutfyer: mift. 

©. 182, S. 18 (og ©. 200, S. 10): frobf/en — 
treoen, nottlig. ©ml. G? fyr. ^eberfen, 5). ©fr. V, 41: 
3He froige i mig fom froben forreber. ©mft. V. 60 og 
66: fraaben forrebere. % ^aflaMué f23ifitat3bog ubg. af 
Heiberg, ©. 29) b/ar ligefom £a»fen: fraaben tacf. 

©. 182, 2. 25: gietneg - rafe. Sutfyer: toben. 

©. 183, 2. 7: l)o 11 ro. ©taar bet i gorbinbetfe 
meb bet t8l. halloki, maa bet »el betr/be: $aa .jpelbingen. 
Sntfyer t)ar: loct/erid)t, berefter ffulbe man antage, at Sao* 
fen mener: t/ullet. 

©. 183, 2. 28: frorftttigb/eb — ©»ig. (2lngel* 
faff. syrvan, efterftræbe). ©ml. ©. 240, 2. 13: ben 
gamle furfittige ©lange. 

©. 186, 2. 14: forfeteS — »ære bange. Støt. 
fæ-last. ©ml. ©. 260, 2. 23: fæ leg for. 2mmoerfninger. 333 

©. 188, 2. 3: XI) zx tot). Sutter: Dar au§. 

©.191, ?. 2 (og 3. 194, 2. 9) eforeenø — enbe = 
lig. Sutter: Senn jnn bie netf) felt fomen. 

©. 203, 2. 12: m enerne il en — ben almtnbeltge 
(fceUeS) 2Re«fe. 

©. 207, S. 2: fyeræ — prije, ære itfuttjer: efyren). 
©ml. angelfaff. herjan. 

©. 209, S. 14: ganten — §ul. Sutber tø*r: ge= 
mad), ©ml. ©at (©atber). 

3. 212, 2. 1: bonbe galrefy; Sutter: 6aurga(reben. 

©. 220, V. 7: ffoff — 2ift. Drbet forefemmer 
ogfaa ©. 240, S. 1; 8. 243, 2. 20 og ©'. 253, 2. 24, 
f)Oor bet fCrtocS ffuff. ©mi. ©. 240, S. 13: meb ftm 
ffaldbeb ffuff ebe $euam. 

©. 220, 2. 14: fyoreeenningfye aff £et 

manglenbe Drb fan iffe gebt ubft)lbe£ af ben tr>bffe £ert, 
fy&or ber ftaaer: fynrngett o nb mild? gelt. 

©. 221, 2. 5. 3 Xfibffen finbeg intet fearenbe til 
bet manglenbe Orb. 

©. 222, 2. 24: £). ©fibenffie. Sutter: 2). $lo$* 
leffel. 

©. 224, 2. 16: fag fy let — fagt fnart eet fnart et 
anbet. 3fr. S)Mbed>, SDial. Ser. ©. 104. 

©. 226, S. 18: f or f flig fy — oolbelig. 3«t. fors, 
$olbfomfyeb, fml. GEfyr. ^eberfett 3). ©fr. V, 242: gid faa 
tnb met foff ($olb). $. (gltefen, 2). ©fr. I, 405: ftor 
fyaft oc faaffyeb; fmft. ©. 179: Sfyen §ellianb pleter tefe 
at mcere faa faaS men blib, fiærlig ofo. 5Si ftge joenbnu: 
at fufe nb meb noget. 

©. 227, S. 17: flieffl — Usling, fjeltring. ©ml. 
(Styr. ^eberfen, 2). ©fr. V, 142: flemme ffalde og ffeffle. 

©. 227, 2. 24: pi uf trce — plimbre. 

©. 232, 2. 11: ffoo fegfy — ecere fig ab. 

©. 240, 2. 20: ferme — fyotbe fyate frafte. 

©. 242, 2. 19: flngne — ubfluffeS (tét, slokna). 

©. 249, 2. 3: pabren — liflige ^aafunb. ©.246, 
2. 21 foref emmer UbfagnSorbet: pabre. ©ml. SJcolbecfy, 334 Sfømærfitutger. 

2)taL £er. 8. 403. $. (gliefen, £). ©Ir. I, 470, l>ar 
£illæg$orbet: fcartg. 

©. 254, S. 9 (og ©.257, 2. 2): tøonfte — Wlan* 
gel (t8l. vanski). 

©. 255, 8. 2: ffottgrer; maaffe Bør tyer IcefeS: 
f!ottgrer, pillet £)aanbffrtftet meget »el tiftaber, ba Satofett 
atmhtbelig ffrioer u og ti atbele§ ettS. 3 etfyoert ©tlfcelbe 
fctfer ©ammetttyængen Drbets SBettybnirtg. (©ml. 9D?ot6ecfy, 
©tal. Ser. ©.493: ffoggre). 

©. 255, 8. 3: tyall — fitat (i«I. hall). 

©. 268, 8. 28: totlltbrtt^ eb — $itttgl)eb. ©ml. 
Orbfproget: Herbert er otllebrtt. 23iGebrøj 6utge§ ettbmt t 
Sllmuefyrcget (fe 9tfol6ecl>, ©tal. Ser. ©. 650). 

©. 288. (§t 231ab mangler i £>aanbfrriftet, fyooroeb 
fyele SBøntten til ©ønbag (Sraubt er tabt. fnjhfejl rettebe i benne Mbjjane. 2, 


2. 8: fønbfyer tilbyer 


rettet til: 


fønbljer, ttfljtjber 


tt 


- 15: ød) 


— 


— 


od) 


11 


— 18: bebrouebljce 


— 


— 


bebrøuebljæ 


tt 


- 20: <pijel. 


— 


— 


tyfpl 


4 


— 4: forftce 


— 


— 


førftæ 


n 


— 25: tettctfljæ 


— 


— 


tetttftljæ 


tt 


— 28: ntobftbattelfæ 


— 


— 


tnobjiattoetfæ 


7 


— 23: opbrombt 


— 


— 


opbrømbt 


9 


- 19: albrtirø 


— 


— 


atbrtgl) 


// 


— 29: £tere. tj 


— 


— 


friere, ttj 


11 


— 17: tøbljrober 


— 


— 


tøbfyrobe 


13 


— 22: freft 


— 


— 


freift 


16 


— 8: tottbljettmfiratg 


— 


— 


ttmbljertmtfmng 


17 


— 14: føbcmce 


— 


— 


fobcmæ 


18 


- 16: ablptfiljæ 


— 


— 


abljjlifftgljæ 


25 


— 24: bltffttjc 


— 


— 


bfefftte 


32 


— 1: g^ienæ 


— 


— 


gljtentce 


33 


— 16: tøtøeenit 


— 


— 


tøtøeetnme 


34 


— 17: rørtfftett 


— 


— 


fdjrtfftert 


37 


— 29: tøtøeeim 


— 


— 


tøfjeentme 


38 


— 2: bottcfelgobljæ 


— 


— 


bøttdetgobljæ 


43 


- 20: fræfeltgfjl) 


— 


— 


fræfeltgf) 


48 


— 11: btøbbfttyrtmttg 


— 


— 


biobljfttyrtttittg 


51 


— 17: ettoeltgf) 


— 


— 


enbettgl) 


53 


— 16: trttffttæ 


— 


— 


trmffuæ 


55 


— 1: mu 


— 


— 


9tø 


» 


— 28: røuffe 


— 


— 


fd)ufte 


57 


— 8: jjaffne 


— 


— 


^afftne 


60 


— 19: fdjufljlje 


— 


- 


fd^ulb^e 


71 


— 14: Ijamrøm 


— 


— 


Ijattb 


76 


- 20: f^rifftoc 


— 


— 


fdjrifftøe 


„ 


— 21: ^oamib^elfe 


— 


— 


paamutbljelfe \. 


336 Sftetteijcr. @. 77, 


£. 22: røiitb^e 


rettet tit: 


fdjulbfje 


- 78 


- 13: 3of). titj 


— 


— 


i Sol), titj 


w 


— 26: fatigfjgiorræ 


— 


— 


fatigljgiørræ 


- 79 


— 22: offløffmttg 


— 


— 


offløffmng % 


- 82 


— 12: ftorre 


— 


— 


[tørre 


- 83 


— 11: prøpljeter 


— 


— 


profeter 


- 84 


- lrtøriff 


— 


— 


frøft 


- 90 


— 11: Ijerr 


— 


— ' 


fyeer 


- 104 


— 16: gamtbe 


— 


— 


gamble 


- 110 


— 24: meffetprefter 


— 


— 


meffeprefter 


- 112 


— 13: acttotteer 


— 


— 


octto meer 


// 


— 14: læee 


— 


— 


fære 


- 131 


— 7: beetacttgeb 


— 


— 


beelacttgljeb 


- 135 


— 19: ilrogommelfeS 


— 


— 


tfmfommetfeS 


- 144 


— 20: groffuletge 


— 


— 


groffuetige 


- 151 


— 11: mnb 


— 


— 


manb 


- 160 


— 30: bore oc 


— 


— 


oc bare 


3)e3uben Ijar jeg paa flere 


@teber rettet, 


fjbor ber ftob f for f, 


tt for u, 


I for i, etter omoeitbt, 


og ftgitenbe ©maathtg. Srtjfifejl i nærnærenbe Mijaue, 62, 8. 21: Ijeltg&e 
195 — 26: farlabelfæ rettes til: Ijeftglje 
— — fortabelfæ L6Je':9 Deacidified using the Bookkeeper process. 
Neutralizing agent: Magnesium Oxide 
Treatment Date: April 2005 

PreservationTechnologies 

A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION 
1 1 1 Thomson Park Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
(724)779-2111 LIBRARY OFCONGRESS 

014 023 389 4