Skip to main content

Full text of "Species novissimae Molluscorum in Europaeo systemati detectae : notis diagnosticis succinctis breviter descriptae"

See other formats


L^- 2 - <«- BoiJA6- 

Division of MDflnsks /^9(C, Sectional lobicsr^ «tonian 
1. BULIMUS SPIRECTINUS. ' Testa profunde rimata (rima arcuata), elongato-cylin- 
uricfl, ad summum convexo-obtusa, ad partcm inferiorem 
dextrorsus convexo-dilalata; subopaca, solida, nitida, 
pallide carneo-cornea, slriatula ac sub validissimo lente 
argutissime subcrispuiata ; — spira elongata, cylindrica, 
ad summum obtuso-attenuata; — apice corneo, circa su- 
turam lactescente, laEvigato, nitidissimo, obluso, mamil- 
lato; — anfractibus 8 convexiusculis, irregulariter ac 
sat velociter crescentibus, sutura sublineari separatis; — 
ultimo amplo, 2/5 altiludinis aequante, ad insertionem 
labri vix ascendente, convexo-oblongo, ad basin rotundato ; 
— aperlura leviler obliqua, parum lunala, oblonga, ad 
marginem externum convexo-rotundata; — columella 
brevi, immersa, ampia, subtruncata (truncatio lamellam 
simulans) ; — peristomate albidulo, incrassatulo, undique 
late planeque expanso ac retro acule reflexo; — margi- 
nibus approximatis, callo albidulo plus minusve valido 
junctis. — Alt. 36-58, diam. 11-12 mill. 

Dans les gorges dcs montngnes, A I'orie[it du lac Bahr- 
el-Houle, en Syrie, ou elle a ete decouverte par notre ami 
Pierre Courtier. 

Paris. Juillet 1876. 4 /.^' 2. BULIMUS THAUMASTUS. 

Tesla profunde subrimalo-perforata, elongato-cylin- • 
drica, subacuminala, ad summum convexo-obtusa, subo- 
paca, solida, nilida, pallide cornea, striatula, ac, sub va- 
lidissimo lenle, ad supremos anfractus, subcrispulata; — 
spira suboblongo-elongata, ad summum convexo-obtusa; 
— apice castaneo, circa suluram ochraceo, laevigato, nili- 
dissimo^ obtuso, mamillato; — anfractibus 7 convexius- 
culis, regulariter ac sat velociter crescentibus, sutura 
(inter superiores) lineari, (inter ultimos) impressa sepa- 
ralis; — ultimo 2/5 altitudinis pauiulum superante, ad 
in^erlionem labri parum ascendenle, externe amplo, ac 
convexo-rolundato, — apertura vix obliqua, leviierlu- 
nata, oblonga, dexlrorsus ampla ac exlerne provecta; — 
margine columellari recto; — margine exlerno rotun- 
dato; — columella immersa, brevi, vix subtruncata; — 
peristomate incrassatulo, undique lale planeque expanso 
ct retro, praesertim supra perforationem fere omnino tec- 
tam,acute reflexo ; — marginibus vergentibus, valde ap- 
proximatis, tenui callo junctis. Alt. 52, diam. 10-14 mill. 

Cette espece, caracterisee par une ouverlure excessive- 
raent developpee sur le c6le droit, habite dans les gorges 
des montagnes, pres de la sourcc du Nahr-el-Kelb, ainsi 
que dans la vallee de Terebinlho, pres de Beyroulh, cn 
Syrie. 3. BULIMUS EXOCHUS. Testa profunde rimata (rima arcuata), ventroso-ovoidea, 
e parte anteriore ad partem posteriorem notabiliter com- 
pressa (diam. antero-posl. penult. anf. 13 1/2. Diam. lat. 
15 raill.), subopaca, solida, pallide cornea, striatula, pra;- 
cipue circa suturam (striae obliquae, leviter undulato-ar- 
cualae, ad aperturam validiores) ; — spira ventroso-oblonga, 
ad summum obtusa ; — apice nitido, laevigato, valido, 
obtusissimo, leviler raamillato; — anfractibus 61/2 con- 
vexiusculis, sat velociler crescenlibus, sutura sublineari 
vel potius impressa separatis; — ultimo maximo, dimi- 
diam altitudinispaululum superante, ad insertionem labri 
breviter ascendente, externe convexiusculo, ad basin ro- 
lundato ; — apertura fere verticali, ampla, parum lunata, 
suboblongo-rotundata ; — columella profunda, recta, 
subtruncalula; — peristomate late planeque expanso ac 
undique retro leviter reflexo ; — margine exlerno con- 
vexo; — marginibus approximatis, tenui callo junclis. 
— Alt. 34, diam. max. 13 mill. 

Cette belle espece, bien distincte du labrosus, du Jor- 
daniy etc, et des autres formes de ce groupe, habiie dans 
les vallees de rAntiliban, au nord des sources du Jourdaln, 
dans la direction de Damas. 4. BULIMUS LAMPROSTATUS. 
Testa rimata (rima margine columellari omnino tect.i), _ 4 _ 

elongalo-subcylinJrica, ad siimmum obluse convexa, 
solida, pallide corneo-carnca, nilidissima, eburneo-po- 
lita, laevissima, sub lente obscure slrialula (slriae obscurae, 
obliquae, valde rctusie, mollissima;) ; — spira elongata, 
cjlindrica, leviter ventrosa, ad summum obluse acumi- 
nata; — apice nilidisslmo, obtuso, valido; — anfracli- 
bus 7 parum convexiusculis (penullimus fere planulatus), 
sat celeriter crescentibus, sutura lineari separatis; — ul- 
timo 2/5 altitudinis aequante, ad inserlionem labri recto 
vel breviter ascendente, externe convexiusculo, ad basin 
rotundato; — aperlura leviter obliqua, vix lunata, 
oblonga; — peristomale candido, eburneo, incrassato, 
validissimo, undique late plane ac retro espanso et acute 
retro reflexo; — margine columellari rimam obtegente; 
— marginibus approximatis, callo crasso junctis, — 
Alt. 22-23, diam. 8 mill. 

llabite les vallees du Liban, sur les rocliers. 

Gelle espece, par son poli, son brillant, par son peris- 
tome largement epanoui et refleclii en arriere, est, pour la 
Syrie, cequ'estpour Tile deSocotora, \eBulimiis labiosus. 5. BULIMUS EXACASTOMA. 

Testa rimata (rima exigua margine columellari tecta), 
elongata, cylindrica, ad summum obluse convexa, solida, 
subopaca.cornea, nitidissima, mollissima, lesvigata ac sub 
lente obscure vix substrialula (striae obsoletissimae, nitidoe 
ac mollissimac) ; — spira elongato-cylindrica, ad summum 
obtusn; — apice valido, obtuso, la^vissimoac nilidissimo; 
— anfraclibus 7 1/2 vix convexiusculis, regulariter cres- 
cenlibus, sulura lineari leviter subalbido-fdosa separalis; — 5 — 

— ullimo 2/5 alliludinis scquante, leviler ascenrlenle ac 
prope inserlionem inbri paiilulum descendenle, convexo, 
ad basin rotundato, ad dcxtram valde proveclo ; — aper- 
tura parum obliqiia, vix lunata,ol)longa, dextrorsus valde 
provecta; — peristomate candido, incrassatulo, undique 
late planeque expanso ac acute relro reflexo; — marginc 
cxlerno convexo; margine columellari arcualo; columella 
brevi, sublamellosa ; — marginibiis approximalis, callo 
valido junclis. — Alt. 22, diam. 7 mill. 

Cetle espece,iiitcrmediaireentre les coquillesdu groupe 
du labrosus et celtii de VAIepi, caraclerisee par sa forme 
cylindrique et par son ouverture entierement rejetee sur 
le cote droit, a ete recueillie dans les monlagncs du Liban, 
entre Beyrouth et Baalheck. 6. BULIMUS THERINUS. Testa rimata (rima exigua), elongalo-oblonga, cylin- 
drica, tenui,subopaca, nilida, uniformiter cornca, oblique 
arguteque slriatula (stria5, praesertim in anfraclibus me- 
dianis, sub lente valido , minutissimis tuberculis prjE- 
dilae); — spira elongato-cylindrica, ad summum convexo- 
acuminata; — apice valido, robuslo, nitido, laevigato, 
obtusissimo, sicut mamillato; — anfractibus G 1/2 leviter 
convexiusculis, sat regulariter crescentibus, sutura parum 
impressa vel fcre lineari separatis; — ultimo 2/5 paulu- 
lum superante , ad insortionem labri valde ascendente^ 
convexo, ad basin rotundato-, — apertura leviler obliqua, 
parum lunata, oblonga, externe exacte convexa, inferne 
paululum angustata ; — margine columellari rccto ; — pe- — G — 

ristomate candido, incrassatulo, raediocriter plane expanso 
ac acute vix reflexiusculo; — marginibus approximatis, 
callo candido sat valido, ad insertionera labri subtuber 
culifero, juncHs. — Alt. 47, diam. G millim. 

Le Liban, enlre Beyroulh et INapIouse. 

Celte espece, qui est a VAlepi, ce que le diminulus est 
au labrosus, est remarquable par les arfites de ses stria- 
tions, qui sont corame maroquinees. Ce raaroquinage des 
strialions disparalt sur le dernier tour. 7. BULIMUS COURTIERI. Testa perforata-riraata (perforatio puncliformis, rima 
profunda) , elongata, cylindrica, ad suramura aciirainata, 
solida, crelacea, vix subopaca, subcoerulescenli-albida, ad 
anfractus superiores cornea et deinde ad apicera aterriraa, 
oblique striatula; — spira cylindrico-acuminata; — apice 
nitido, laevigalo, oblusissimo, mamillalo ; — anfractibus 9 
(ad sumrauin convexis) planulalis, regulariter ac lenle 
croscenlibus, sulura lineari separatis ; — ultirao 1/4 alti- 
ludinis a^quante, ad insertionera labri fere recto vel vix as- 
cendente, convexiusculo, ad basin subangulato ; — aper- 
tura vix obliqua ac lunata, rotuudato-circulari, etiara lata 
quam alta; — peristomate incrassatulo, undique plane 
expanso; marginibus vergenlibus, valde approximalis, 
callo junclis. — Alt. 20, diam. G millim. 

Ce Bulime, du groupe du Syriacus, habite en Syrie, 
aux environs de Jcrusalem et au dela du Jourdain. 8. BULIMUS FOUROUSI. Tcsla rimata (rlma profunda ac brevissima), cylindrico- 
aciimlnata, elongata , tenul, nitida, sublaevigata, oblique 
substriatula (striaj obsolelae, moilissimai), ac, passim mal- 
leata, violaceo-cornea, ad summum luteola; — spira 
elongato-acuminata; — apice nilido, ItEvigalo, obtusis- 
simo, mamillato; — anfraclibus 9 (supremi sat convexi) 
planulatis, regulariter lenteque crescenlibus, sulura 11- 
neuri (inter ultimos albo-filosa) separalis; — ultimo 
exiguo, externe vix convexo, 1/4 altitudinis paululum 
superante, ad insertionem recto, ad basin rotund.ilo; — 
apertura obliqua, mediocriter lunata, subsemioblonga, 
externe parum ampla ; — columella profunda, callosa ; — 
peristomate recto, inlus incrassatulo, albido ac undique 
leviter expan«o; marginibus sat approximatis, tenuissimo 
callo, vix conspicuo junctis. — Alt. lo, diam. 5 mill. 

Ce Bulime, du groupe du Sidoniensis, habite au nord 
de Beyroulh, dans les hautes vallees du Nahr-el-Kelb. 9. BULIMUS DISPISTUS. Testa profunderimata,fusiformi-obIonga, subopaca, ni- 
tida, argutissime slriatula , subalbidulo-cornea , ad sum- 
raum lutea;— spira oblongo-acuminata; — apice ob- 
luso, nitidissimo, laevigalo;— anfraclibus 8 convexiusculis 
(penultimus subplanulalus), regularilcr lenleque cresccn- — 8 — 

tibus, snlura linearl panlulum albo-fimbriala vel subal- 
bido-filosa separalis; — ultimo 1/3 alliludinis superanle, 
ad insertionem ascendenle, externe convexiusculo, ad 
basin rolundalo; — apertura paululum obliqua , leviter 
lunala, subrolundalo-oblonga; — perislomale candido, 
incrassalo, undique plane expansoj — marginibus ver- 
genlibus, valde approximatis, tenui callo junclis. — Alt. 
15, diam. 5 millim. 

Yallees du Liban. — Espece peu commune, du groupe 
duSidomensis, mais plus courte, plus trapue el d'un fa- 
cies tout particulier. 10. BULIMUS CALVERTI. Tesla imperforala, cylindrica,elongatissima, leviler acu- 
minata, solida, opaca^ nilida, albidula ac fusco flammu- 
lata, submalleala el sat ineleganler striatula (striae circa 
suturam validiores, etiam in medianis anfractibus subcos- 
tulata;); — spira elongalissima, subacuminato-cylindrica; 
— apice oblusiusculo, corneo, la^vigato; — anfractibus 9 
convexiusculis, regulariter lenteque crescentibus, sutura 
sat impressa separatis; — ullimo mediocri, convexo-rotun- 
diito, 1/3 altitudinis non atlingente, ad inserlionem labri 
recto aut potius leviter descendcnle; — aperlura obliqua, 
parum lunala semioblonga, intus subcastanea, ad basin 
columellje valide angulata sicut subcanaliculala, externe 
cotivexa; — columella exigua, recta; — margine colu- 
mellari dilalato, supra rimam rellexo ac adpresso el per- 
forationem omiiinu lcgenle; — peristomate reclo, aculo. — 9 — 

inlus albo-labiato; — callo tenuissimo. — Alt. 21, 
diam. 5-G mili. 

Ile de Ilhodes (Calvert). 11. BULIMUS REMBUS. Testa perforata, fusiformi-oblonga, solida, cretacea,can- 
dida, ad aperturam epidermide lutescente induta, stria- 
tula, ac, passim submalleata vel saepe subcatenata; — 
spira oblongo-acuminata ; — apice minuto, nitido, laevi- 
gato, obtusiusculo; — anfractibus 10 vix convexiusculis, 
regulariterlenteque crescentibus, sutura impressa separa- 
tis; — ultimo exigiio, 1/5 altitudinis exacle aequanle, ad 
inscrtionem recto, externeconvexiusculo, ad basin coarc- 
tato ac circa perforationem subangulato; — apertura le- 
viler obliqua, exigua, lunata, oblonga, superne acula, in- 
ferne (ad basin columellai) obscure subangulata, externe 
parum ampla; — columella reola; — perislomate recto, 
aculo, Intus leviler incrassatulo; — margiuibus valde 
remolis; — callo inconspicuo. — Alt. 25, diam. 
8 millim. 

Ce Bulime, du groupc des Bid, illibatus, lauricus, Var- 
nensis, etc, a ete recucilli enCrimee, a Kelissi-Melchit. 12. BULIMUS PETROPHIUS. Tesla aperle perforala (perforatio profunda), elongato- 
oblonga, sut vcntrosa, crclacca, sulida, albida, sat grosse — 10 — 

striatula, passim levilcr malleata; — splra ventroso-elon- 
gala ct acuminata; — apice iiitido, la^vigalo, valido, ob- 
tusissimo, sicut mamillato; — anfractibus 10 vix con- 
vexiusculis, reguiariter lenteque crescentibus, sutura 
impresso-lineari separatis; — ullimo 1/3 allitutlinis exacte 
jequante, ad inserlionem lente subascendente, externe 
convexo, basi rotundato et prope perforalionem compres- 
siusculo; — apertura fere veilicali, lunala, oblonga, intus 
leviter luteola ; — perislomate rcclo, inius incrassalo et 
labialo; — marginibus remolis, callo valido junclis. — 
Alt. 17, diam. 6 millim. 

Cote sud de la Crimee, sur les rochers. 13. BULIMUS CRUZYI. Testa perforata, ventroso-oblonga, solida, subcrelacea, 
eleganter slriata, albida ac in incrementi stationibus 
luteolo-flammulata ; — spira oblonga, ventricosa, ad sum- 
mum sat rapide acuminata; — apice niiido, laevigato, 
luteo, valido, obtuso ; — anfractibus 8 \f2 vix convexius- 
culis, regulariter lenteque crescentibus, sutura impresso- 
lineari separatis; — ultimo 1/3 altitudinis paululum su- 
perante, subangulalo, ad insertionem recto, externe 
convexiusculo, basi rotundato; — apertura paruni obliqua, 
lunata, semirotundata ; — columella valida, recla ; — pe- 
ristomate recto, crassulo, intus leviter labiato; — margi- 
nibus remotis, callo albido junclis. — Alt. 18, diam. 
8 millim. 

La Crimee, dans lcs environs de Sebastopol. ii — i4. BULIMUS LENOMPHALUS. Testa umblllcata (umbilicus apertus), ventroso-conica, 
cretacea, solida, albida, grossc striatula; — spira conoi- 
(jali ; — apice nitido, laevigalo, corneo, valido, obtuso ; — 
anfractibus 9 vix convexiusculis, arctissime crescentibus, 
sutura lineari-impressa separatis; — ullimo obscure sub- 
angulato, 1/5 altitudinis aequante, ad insertionem lente 
ascendente, externe vix convexiusculo, basi rotundato; — 
apertura verticali, lunata, fere semirotundata; — peris- 
tomate recto, aculo, intus lablato, praesertim ad basln 
aperturae ; — marginibus remotis, lenul callo junctis. — 
Alt. iC, diam. 8 millim. 

Sur les rochers de la c6le sud de la Crimee. 15. BULIMUS THEODOSIANUS. Testa rimata, cyllndrlco-elongata, cretacea^ solida, 
uniformiter candlda, ad aperturam epidermide fiigace lu- 
teoque induta, grosse striatula et passim malleata ; — 
spira elongala , mediocriter acuminala ; apice valido, 
obtuso, nltido, laevigato, corneo aut castaneo ; — anfrac- 
tibus 8 couvexlusculis, regulariter lenteque crescen- 
libus, sutura subimpressa scparatis; — ultimo ii2 altilu- 
dinls aequante, ad insertlonem recto, externe convexo 
ad basin compresso ac circa rimamsubangulalo ; — aper- 
tura parum obliqua, lunata, semioblonga, candida, dentala, — 42 — 

scillcel : nnn ad parlem snperiorcm columellae c.ilIosaD ac 
flexnostB dentem simulans ; altcra palalalisjamelliformis, 
marginem non altingens sed valde immersa ; — peristo- 
mate recto obtusiusculo, intus incrassalo ac labiato ; — 
marginibus remotis, valido calio junctis. — Alt. 15, 
diam. 5 millim. 

Ce Bulime, qui ressemble a un niveus pourvu d'une 
bouche de bidens, habite en Crimee, ou il a ete recueilli 
dans les carrieres de rancienne Theodosie , pr^s de 
Caffa. 16. BULIMUS LEPTOLENUS. Testa punctiforme perforata, cylindrico-elongalissima, 
nilida , diaphana , luteolo-cornea , obsoleteslriatula ; — 
spira elongata, acuminala ; — apice nilido, laevigato, 
pallide corneo, obtuso, valido, sicut mamillato; — - an- 
fractibus 10 convexiusculis, arcle crescenlibus , sutura 
parum impressa separatis ; — ultimo 1/4 altiludinis fere 
aequante, ad insertionem recto, externe convexiusculo, ad 
basin compressiusculo^ — apertura obliqua, lunala, se- 
raioblonga; — columella recta ; — margine extcrno ad 
pnrtem superiorem calloso, sicut subdenlifero^ — peris- 
tomale recto, acuto, inlus incrassato ac labialo ; — mar- 
ginibus rcmotis callo inconspicuo junctis. — Alt. 14, 
diam. 4 millim. 

Ce Bulime, du groupe du Raynevalianus^ a cte rc- 
cueiUi cn Crimce, aux environs de Scbastopol. — 13 — 17. BULIMUS BULGARICUS. Tesla profiinde perforata, ventroso-oblonga, sat tenera, 
cretaceo-albida ac passim corneo-nammulata , strialula 
(slriaj in superioribuscatenala, in ultimis, obsolelaj), — 
spira oblongo-acuminata ; — apicelaevigato, nitidissimo, 
corneo, obtuso ; — anfractibus 8 convexiusculis, rcgula- 
riter lenteque crescentibus, sutura paululum impressa 
separatis ; — ultimo l/o altitudlnis superante, ad inser- 
lionem lente subascendente, externe convexiusculo, ad 
basin compressiusculo; — apertura fere verticali, lunata, 
semioblonga ; columella ad partem superiorem leviter 
callosa ; — peristomate reclo, obtusiusculo, intus leviter 
labiato ; margine columellari paululum expanso j — mar- 
ginibus lenui callo prope insertionem subtuberculifero 
junclis. — AJt. 14, diam. G millim. 

EnvironsdEidos, en Bulgarie. 18. BULIMUS BCEOTICUS. Testa brevissime rimata , lanceolato-elongata, cylin- 
drica, solida, nilidissima, albido-candida aut fuscula ac 
passim corneo-maculata, subslriatula ; — spira subacu- 
uiinata, cylindrico-elongata, — apice corneo, nitido, 
laivig.ilo, valido, obluso ; — anfraclibus 9 planulatis, 
arcte cresceutibus, sutura impresso-lineari separatis; — 
uliiuio dextrorsus sat proveclo, 1/4 allitudinis ieviter — i4 — 

supcrnnte, ad inscrtioncm perlente subasccndcnle, ex- 
terne parum conve\iuscuIo, ad basin compressiusculo ; 
— apertura leviler obliqua, parum lunata, scilicet : una 
parictalis , mediana, lamclliformis ; nllcra columellaris 
dentiformis, ac, tertia palalalis denliformis, in margine 
externo: — columella obliqua; — peristomate obtusiusculo, 
inlus labialo; mnrgine externo reclo; margine columel- 
jari expanso; marginibus remotis, lenui callo junctis ; — 
alt. 12, diam. 9 millim. 

Ce Bulime, du groupe du zebriolus^ spoUalus, elc, 
habile en Grece, dans les environs dc Thebes. 19. BULIMUS CADMEANUS. Testa vlx rimata, cylindrica, oblonga, in ultimo suban- 
gulala, solida, argutissime substriatula, nitidissima, sicut 
lajvigata, fuscula ac eleganlissirae nigro-flammulata vel 
saepius corneo-aspersa ; — spira oblonga, leviter obesa ac 
ventrosa ; — apice corneo, nitidissimo, laevigato, obtuso, 
valido, sicut mamillato; — anfractibus 7 planulalis, arcte 
crescentibus, sutura lineari separatis ; — ultimo suban- 
gulalo (angulus ad aperturam cvanescens), 1/5 altitiidinis 
fcre aequante , ad insertionem recto, externe subcon- 
vexiusculo, ad basin leviter compressiusculo ; — aperlura 
obliqua, lunata, semi-oblonga, tridentata, scilicet : una 
parietalis lamelliformis ; altcra exigua ad basin colu- 
mellcE; terlia dentiformis in margirie externo; — colu- 
mella recta ; — peristomate recto, intus incrassalo ac 
labiatoj margine columellari expanso; marginibus remotis 
tenui callo junclis. — Alt. 10 1/2, diam. k millim. — 15 - 

Cette espece, du groupe du Boeoticus, a ete egalement 
recueillie cn Grece, sur le terriloire de Thebes. 20. BULIMUS HELICONICUS. Tesla vix rimata (rima omnino tecta), elongatissima , 
cylindrica , solida , nilidissima, sublaevigata ac passim 
submalleata, candida aut nigro-flammulata vel corneo- 
aspersa ; — spira elongato-cylindrica, subacuminata ; — 
apice corneo, laevigalo, nitido, valido, obtuso; — anfrac- 
tibus 9 vix convexiusculis, arcte crescentibus, sutura 
impresso-lineari separatis ; — ullimo 1/4 altitudinis su- 
perante, ad insertionem recto, externe convexo, ad basin 
rotundato', — apertura parum obliqua, lunata, subob- 
longoelongata, bidentata : una parietalis lamelliformis; 
altera opposila, denliformis in margine externo ; — co- 
lumella recta 5 — peristomate reclo, intus incrassato ac 
labialo ; — roargine columellari late expanso ac rimam 
obtegente; — marginibus remotis, tenui callo junctis. — 
Alt. 14, diam. 4 millim. 

Cette espece, du groupe des deux bulimes prec^dents, 
liabile en Beotie (Grfece). 21. BULIMUS TETRAGONOSTOMA. Testa imperforata (perforatio margine columellari om- 
nino tecta), ventrosooblonga, adsummum subacuminata, 
ad basin suballenuala, solida, subpellucida, laclescenle, in — IG — 

ultimo prope nporliirnm opncn et cnnflido-lnfeoln , snt 
grossc obscnresubstrialuln; — spini convexo-acuminnta, 
ad summum mnmillnla; — apicc laevigato, obtuso ; — 
anfrnclibus 7 (supremi convexi , caiteri plnnulati) reguia- 
riter lenteque crescenlibus, sutura inter supremos im- 
pressa, inter ullimos lineari sepnratis ; — ultimo me- 
diocri, Ijo altitudinis aequante, subplanulato, sensim ad 
basin compresso ac prope rimam oblcctam subangulato, 
ad insertionem labri recto vel potius subdescendente ; — 
apertura obliqua, oblongo-subletragona (angulus acutus 
superior ad insertionem Inbri, alter ad summum colu- 
mellie, tertius ad basin, tandem ultimuspatulus in medio 
marginis externi) ; — peristomate candido, crasso, ro- 
busto, obtuso, vix expanso ; — marginecolumellari recto, 
calloso, superne supra rimam adpresso ac lale expanso; 
margine externo crasso, superne obsolete subtuberculoso, 
in medio arcualo-angulalo ; marginibus callo albido, in 
medio convexitate penullimi evanido, ad inserlionem 
labri valide lamelliformi-tuberculoso, junctis. — Alt. 10, 
diam. 4 \\^ millim. 

Ce Bulime a ete recueilli en Bulgarie aux environs de 
Varna. 22. BULIMUS SUBCARNEOLUS. Testa vix rimata (rima fere omnino tecta) , ventroso- 
ovoidea, ad summum sat breviter altenuato-acuminata, 
fragili, tenui, pellucida, uniformiler corneo-luteola, sat 
obliquc strialula; — spira brevi, subconoidea; — apice 
obtusiusculo, lajvigato; — anfraclibus 7 convexiusculis — 17 — 

(supremi lente crescentcs), sutura sat impressa separatis, 

— ultimo convexo-rotundato, l/oallitudinis paululum su- 
perante; — npertura obliqua, lunala, semirotundata; — 
peristomate albido, leviter labiato ac parum reflexiusculo; 

— margine columellari supra rimam reflexo; — margi- 
nibus remotis, tenuissimo callo rarissime prope inscr- 
tionem labri obscure subluberculifero, junctis. — Alt. 9, 
diam. 4 mill. 

Kalchi, dans le Bosphore. 

I.e subcarneolus se distingue du carneolus par sa forme 
phis obese, phis ventrue, moins oblongue; par sa spire 
plus brievement acuminee; par son test mince, transpa- 
rcnt, tres fragile ; par ses deux derniers tours relalivement 
j:Ius developpes queceux du carneolus; par son otivertnre 
plus oblique, moins oblongue, mais plus arrondie; par sa 
cohimelle moins forte; par son perislome pius delicat; 
enfin, par sa callosile sans lubercule a rinsertion du bord 
externe, ou a tubercule a pcine sensibie, lorsquMl existe. 23. BULIMUS EURYOMPHALUS. 

Bulimus euryoraphalus, Lclourncux, in Litt. Testa late profundeque umbilicata (umbilicus infimdi- 
buliformis), obcso-conica, parum solida, oblique ac sat 
sordide striatula, subcarneola vel subca^rulcscenli et pas- 
sim albido-aut-atro-flamniulata; — spira brevi, conico- 
pyramidtili ; — apice valido, semper corneo, obtuso, sicut 
mamillalo; — anfractibus 5 1/2 convcxo-turgidis, circa 
suturam (valde imprcssam) obscurc subplauulatis, rcgula- 
Paris. Juillel 187G. 2 — 18 — 

rlter cresccnlibiis; — ullimo dimidiam allilndinis fere 
aDquante, non dcscendente, rolunilato, ad basin compres- 
siusculo ac clrca umbllicum angiilaio; — .iperlura parura 
obliqua, \\\ lunata, oblonga; — perislomate simplici, 
acuto; — marginibus vergenlibus, valde approximatis, 
fere conlinuis. — Alt. 1/2, diam. 5 mlllim. 

Celte magnifique espece, une des plus inleressantes de 
rAlgcrie, a ele recueillie par notre ami Letourneux sur 
les plus hauts sommets du Djurjura, a Kouriez et sur le 
Thabourt n'aith ergan. 24. BULIMUS CHAREIUS. Tesla aperle profuudeque perforata, elongata , c}Iin- 
drico-acuminata, solidula, subpeliucida, oblique slrialula, 
uniformiter grisco-vel-albido-cornea; — spira elongata, 
acuminala; — apicecorneo, lcevigato, nitido, valido, ob- 
tuso, sicut mamillato; — anfractibus 7 convcxis, regula- 
riter lentequocrescentibus, sulura sat profund.i separalis; 
— ultimo 1/3 altiludinis exacte jEqnante, ad inserlionem 
recto, convexo-rotundalo, dexlrorsus valde excentrico, 
circa peripha^riam zonula albida cinclo; — aperlura le- 
viler obliqtia, vix lunata, suboblongo-rolundala, ad dex- 
tram valde provccla; — peristomale luleolo, intus sub- 
incrassalo, undiquelatereflexo acexpanso ; — marginibus 
valde approximalis, tenui callo junclis. — Alt. 12, — 
diam. o mill. 

Ce Dulime, du groupe du CirlanuSf caraclerise pnr 
son ouverture rejetee de telle sorte sur le cote droit 
qu'elle somble cn dchors de Taxp, habite lc Djurjura, oii — 10 -^ 

cUe a ele trouvec par nolrc ami le consciller Lelonrneuv, 
sur les crfites des collincs (les Bibans) qui dominent les 
Tortcs de Fcr. 25. BULIMUS LHOTELLERII. Testa aperte pcrforata, ventricosa, oblonga, solida, al- 
bidula vel pallide grisea, slriala pra;serlim prope suturam, 
— spira parum elongata^ acuminata; — npice Ifevigalo, 
nitido, corneo, oblusissimo; — anfraciibus G convexi-;, 
rcgulariter lenteque crescentibus, sulura impressa scpa- 
ralis; — ultimo dimidiam altitudinis fere SBquanle (alt. 
ult. anf. 4 1/4 — all. teslae 9 i/2), ad insertionem leviler 
(lesceiidente, convexo; — apertura verticali, lunata, semi- 
oblonga; peristomate incrassalo, candido, ad basin levilcr 
dilatato; margine externo recto; marginibus remolis, 
calload insertionem labri obscure culloso, junclis. — All. 
9 \l% diam. 4 1/2 mill. 

Celle coquille a ete decouverte aux environs de Tipaza 
(Algerie), par M. Juba de rilolellerie. 26. BULIMUS SABJEANUS. Testa rimata (rima arcuala), cylindrica, ad summum 
conoidea, soliduia, subpellucida, griseo-albidula, oblique 
striatula; — spira elongata, cylindrica, parum ventricosa, 
ad summum subilo acuminala; — apice la;vigalo, nilido, 
valido, mamillato; — anfractibus 8 vix convexiuscuiis. — 20 — 

rogularilcr lenlcqiic crcsrcnlibns, snlnra fcrc lincari sc- 
paratis; — nllimo dimidiam aUiluflinis non aeqnanle 
(;ilt. ult. anf. 9 1/2. — Alt. tesl. 22-23), convexo, ad in- 
sertionem labri breviler subas-ceiulente; — apertura vix 
obliqua, lunata, suboblonga , ad parlem columellarem 
recta, externe exacle convexa; — columella recla; — 
peristomate sat fragili, aculo, undiqne lale reflexo ac ex- 
panso; margine columellari valde dilalato, supra rimam 
cxpanso; — marginibus tenuissimo callo junctis. — All. 
22-23, diam. 9 millim. 

Ce Bulime,du groupe Acs Bulimus candidus, fragosus, 
jemenensis, etc, a ele rccueilli par le colonel du Couret 
(Uadj-abd'cI-namid-Bey), sur lcs rnines de rancicnnc ville 
des Sabcens, pres de Mareb, en Arabie. 27. BULIMUS DUCOURETI. Testa fere imperforata (pcrforntio puncliformis), clon- 
galo-cylindrica, solida. candiila, obliquc striatula, et ad 
circa suturam clcganlcr striaio-radiatula; — spira clon- 
gato-cylindrica, paulalim acumiriala ct ad summum ob- 
tuse conica ; apice laivigalo, nitido, obtuso; — anfracli- 
bus 8 coiivcxiusculis, lenle crcsccnlibus, sutura impressa 
separatis; — ullimo 1/3 allitudinis non aiquanle, con- 
vcxo, ad basin rolundalo, ad inserlionem labri recto; 
— aportura paululum obliqua, lunala, ovala, superne sat 
angulala ; — peristomate valido, obtuso, undique incras- 
salo; marginibus callo valido jiiniiis; — margine colu- 
mellari reclo, collo-o, vahle dilalalo ac super pcrfora- 
lionem rcflexo. — Alt. 10, diam. 4 millim. — 21 — 

Cc Biilimc, (lii groupc des Bulimus Adenensis, insuhi- 
ris, coniiguus, clc, a clc Iroiivc aux environsdc Djobla, 
a une cinquanlainedckilomctrcs au nord d'Adcn, dans la 
dircclion de Sana, par nolre ami feu le coloncl du Courct, 
si connu en Oricnl sous le nom d'Hadj-,nb(i'cI-IIamid-Bey. 28. BULIMUS SOLEILLETI. 

Tcstaleviler pcrforalo-rimala, clongata, cjiindrica, ad 
siimmum modo acuminata, solida, grisco-cornea, slria- 
lula (slria) prope suluram validiores); — spira elongalo- 
cjlindrica, modo ad apicem acuminala; apice laivigalo, 
nilido, oblusiusculo; — anfractibus 8 i/2 vix convexius- 
culis, Icnlecrescenlibus, sutura satimpressa separatis; — 
ullimo l/iallitudinis aequanle, ad inserlionem labri lento 
ascendente, convcxiiisculo, ad basin rotundalo; — .ipcr- 
lura fere verticali, lunata, semi-subrotundata, superrie an- 
gulata; pcrislomate crasso, obtiiso, incrassato, rcclo, ni- 
tido, candido; — margine externo leviter anlrorsum ar- 
cualo; — marginibus callo valiilo crassoque junctis. — 
Alt. io, diam. 4 mill. 

Ce Bulimc a cte rccucilli par M. Solcillet, sur les bergcs 
de rOued-Aflissat, au nord d'Insalah, dans le Sahara. — 
Cetle espcce appartient au m6me groupe que le Bulime 
prccedent. 29. BULIMUS MAHARASICUS. Tesla limala, obcso-lumida, oblonga, luleolo-cornea, 22 

obliqiic argulissimcqne slrialiila ; — spira oblongo-acumi- 
nala ac levilor veritricosa ; — apice ohtuso, laevigato; — 
anfractibus G convexis, rt?gulariter crescentibus, sutura 
mediocriter impressa separatis; — ultimo 2/5 altitudinis 
a^quante, rotundato, ad aperturam lente ac valide ascen- 
dente; — apertura fere verticali, lunata, semirotundata, 
ad dexlram sat provecla; — peristomate corneo, cra.^so, 
robuslo, late planeque exp;inso ac undique acute redexo; 
— margine columellari lale expanso; — margiiiibus sat 
remotis, tenui callo ad insertionem labri dentilero, junc- 
tis. — AIl. G, diam. 2 3/4- mill. 

Ge Bulime, du groupe du Samavaeusis, est, avec le Dti- 
limus DoricB (1) de la Perse, la plus grandeet laplus ven- 
Irue des especes de ce groupe. 

Celle coquille a ele recueillie d'abord par lo colonel 
du Couret, au Djebel-Maharas, a une dizainede lieues au 
nord d'Aden, puis, ces annees dernieres, par notre ami le 
professeur A. Tssel, a Kursi, pres dAden. 30. BULIMUS EUPHRATICUS. Testa rimata , obeso-ovatoque-ventricosa , subopaca , 
cornea oblique et argulissime striatula; — spira acumi- 
nato-subelongata; — apice maximo, lajvigato, nilido, 
obtuso; — anfractibus 5 1/2 convexis, regulariter cres- 
centibus, sutura impressa separalis; — ultimo 2/5 allilu- 
dinis ujquante, rotundato, ad insertionem labri ascen- (1) Issel inolt. Pcrsia. \>. 33, i»!. ii, lig, 29-32. 18G3. — 23 — 

dente; — aperlura obliqna, lunala, semirolundala; peris- 
lomale corneo, crasso, plane expanso ac acule reflexo; — 
columella profunda, recla ; marginibus sat approximalis, 
tenuissimo callo ad inserlionem labri denlifero, junclis. 
-- Alt. 4 1/^2, diam. 2 1/2 mill. 

Ce Dulime, qui a ete confondu avec le Ihilmm Sama- 
vaensis, habite sur les bords de rEuphratc aux environs 
de Samava. 

31. BULIMUS MAREBIENSIS. 

Tesla rimatoperforata, elongato-oblonga, subopaca, 
cornea, nilida, fere laevigata, aut, sub validisslmo lenle 
oblique valde radiatula ; — spira acuminato-elongata; — 
npice laevigato, nitido, obtusiusculo ; — anfractibus G 1/2 
convexis, regulariter crescenlibus, sutura impressa sepa- 
ratis; — ullimo 2/5 altitudinisaequante, rotundata, prope 
aperluram^sat valde ascendente ; — apertura obliqua, pa- 
rum lunala, ovala ; — peristomate albido, crasso, plane 
expanso ac undique acute reflexo; — columella brevi, im- 
mersn, recta ; — marginibus approximalis, tenui callo 
ad inserlionem labri denlifero, jimctis. — All. 5, diam. 
2mill. 

Environs de la ville de Mareb, pres des ruines de Tan- 
lique Saba, en Arabie, ou elle a ete decouverte par le 
colonel L. du Couret. 32. BULIMUS KURSIENSIS. 
Tesla peribrata (perforalio punctiformis), elongalo- — 24 — 

venlricosa, lcviler fiisiformi, nilida, paliide cornea, fere 
Iffivigala, <uit, sub validissimo lenle argulissime etobllque 
radialula; — spira subvenlricosa, acuminato-oblonga; — 
apice iiitido, laevigato, subalbidulo, valde obtuso, sicut 
mamillato ; — anfractibus G (suprcmi convexo-rolundali; 
tertius convexiusculus), regulariler crescenlibus, sutura 
parum impressa separatis; — ullimo 1/5 allitudinis fere 
ffiqnante, angustalo, parum convexo,ad inscrtionem labri 
subilo leviter asceiidente; — apertura perobliqua, exigua, 
lunata, oblonga, sat transverse angusta; — peristomate 
plane expanso ac reflexiusculo ; — columella rccla, im- 
mcrsa; — marginibus rcmotis tenuissimocallo (callus dcn- 
liformis prope insertionem labri fere intonspicuus) junc- 
lis. — Alt. 5, diam. 5 1/2 mill. 
Kursi, presd'Aden, en Arabie. 33. BULIMUS REBOUDI. Testa perforala , elongato-acuminafa , subconoidea. 
subopaco, luteo-cornea, obliquestriatula ; — spira elon- 
gala, acuminala; — apice nitido, la^vigato, obtusissimo, 
mamillalo ; — anfraclibus G convexis, regulariter crescen- 
libus, sutura impressa separatis; — ultimo 1/5 altiturlinis 
exacle ajquante, rotundato, ad insertionem labii ascen- 
dente ; — apertura verticali, vix lunata, rotundala; — 
perislomate valido, plane expanso ac acule reflexo; • — 
marginibus valde approximatis, tenui c.illo, ad insertio- 
nem labri denlifero, junctis. — AIt.4, diam. 1 5/4 mill. 

Alluvions de rOued-Roumana, pres de Bousaada, ainsi 
()ne diuis les diHriliis des Oiieds qiii dcscendent dans le — 25 — 

Sahara de la province de Constanline, ou elle a ^te de- 
couverle par le D"" Reboud. 

Les especes de ce groupe sont, a ma connaissance, les 
Bulimus Doriic, Maharasicus, Samavaensis, Euphraticus, 
Marebiensis, Kursiensis, Asterianus, cerealis, Reboudi et 
vermiformis. 34. CLAUSILIA PERINNI. 

Clausilia Perinni, Lclourncux, in Litt. Testa vixrimata(rima punctiformis)eIongatissima, cy- 
lindrico-fiisiformi, ad summum valide mamillata, opacula 
non nitente, strialula (striaj tenuae, strictae, sat obsoletae, 
in ullimis paulnlim validiores ac in ultimo prope aperturam 
lamellosa?) , ca^rulcscenti vel cJEsio-vioIacea (ad partem 
superiorem cornea, ad aperturam pallidior) ; — spira 
elongatissima, rcgulariter acuminata, ad sumraum valide 
mamillata: — apice obtuso, nitido, laevigalo ; — anfrac- 
tibus 43-14 planulatis, lente crescentibus, sutura lineari 
ac albo-filosa separalis; — ultimo externe rotundato- 
tumido, ad basin obscure subimpressiusculo ac prope 
rimam siibcristato ; — apeitura \'\\ obliqua, ampla, fere 
rotundata , supernc parum angulala (sinulus superus 
patulissimus), intus albidula, plicata, scilicet : A. parie- 
tales duae quarum superior marginalis, mediocris ; inferior 
noii marginalis, robusta, protlucta, sinuose ascendens ; 
B. plica subcolumellaris flliformis , parum conspicua, 
basin columella? allingens; C. plica spiralis remota, anlice 
exigua, posticc productaj D, plica palatalis unica, supera. — 20 — 

filiformis, exlcrne apparens, luncllam non Iransicns; 
E. lunella arcuala exlerne conspicua; — perisfomale con- 
linuo, paululum solulo , albido, inrrassalulo , undique 
cxpanso ac reflexiusculo ; — margine externo exactc 
arcuato-rolundalo. — Alt. 24, diam. 4 1/2 mill. 

Cette magnifiqne Clausilie, unc dcs plus grandes du 
systcmeeurop(5en, a ele recucillie par notre ami le con- 
seiller Lclourneux sous des dclrilus a rentree d'une dcs 
caverncs du Djebel Thaya, montagne situee entre Jem- 
mapes et Guelma, dans la province de Conslanliiie. 35. CLAUSILIA HISPANICA. Tcsla parum rimata, subvenlrosa, fusiformi, subopnca, 
solidula, superne pallide cornea, infcrne obscure corneo- 
rubiginosa ad aperluram subcornea aut sublulcola. in 
ullimis submalleata, in caeteris sat grosse (supremi I.tr- 
vigati excepti) subcostulata ac circa suturam passim sat 
regulariter albo-strigillata (costul* obliquai, sat distantes, 
paululum irregulares, paulatim in ultimis subevanidai nc 
inter sc magis remoiaB et subcandidesccntes, in ultimo 
prope aperluram validiores, lamellosae sat strictae, ablidulo- 
iuteola?) ; — spira elongata, regulariter acuminala, ad 
summum submamillala ; — apice nitido , pallidiore, 
lajvignto, obtuso; — anfraclibus \\ convexiusculis, regu- 
lariter crescentibus , sulura sat imprcssa eleganterque 
albo-papillifera etmodo inter ullimos albo -filosa separatis; 
— ultimo convexo-rotundalo, externe in medio obscure 
tumido ac obsolcte subangulato, ad basin prope rimam 
subcrislaloj — apertura vix obliqua, ovata, superne vix — 27 — 

angulala (^inuliis aperlus parum profundus) , inferne 
rolundata, plicata, scilicct : A. parielales duK, quarum 
superior marginalis, slricta, undulata, intus in fauce ultra 
plicffi spinilis partem anticam valde prolongata; inferior 
rion marginalis, robusta, sinuose ascendens ; B. plica 
subcolumellaris minuta, filiformis, immersa, parum con- 
spicua; C. plica spiralis valida ; D. plica palatalis unica, 
supera, ultra lunellam prolongata ac externe apparens; 
E. lunella robusta, arcuata, externe in luteo bene con- 
picua; F. plica? interparietales (non interlamellares) saepis- 
sime dujE (rare plica unica) dentiformes, profunde in 
fauce inler parielales silffi ; — perislomate non continuo, 
albido, incrassalulo, expanso ac undique reflexiusculo; — 
margine externo intus superne sat valide incrassalo. — 
AIl. 18-19, diam. 4 1/2-5 mill. 

Cetle belle Clausilie vit dans les sierras de TEspagne, 
d'ou je l'ai refiie, malheureusement, sansindication prccise 
des localites. — II est a presumer que celte espece, du 
groupe de la pimclala, est celle qu'un auteur espagnol 
a rapporte h tort a Vitala de Lombardie. 36. CLAUSILIA LUSITANICA. Testa profunde rimala, gracili, elongata, cylindrica, 
regulariler attenuatoacuminala, ad summum mamillata, 
subpellucida, nitida, corneo-rubiginosa, passim albo-stri- 
gillata, eleganter (suprcmi laevigati excepti) costulata 
(coslula; strictae, produclJB, regulares, dist;mles, in ultimo 
prope aperturam tenuissimae; — inlervallum costularum 
lajve aut in ullimis subpunctulatum); — spira elongala, — 28 — 

rcgulnriter atlcnualo-acuminata, ad summum mnmillata; 
apicc obliiso, cornco, lajvigato, nitidissimo; — atifracli- 
bus \A conve\iusculis, in penullimo ullimoque superne 
circa suluram lumidis, lenle cresccntibus, sutura sat im- 
pressa separalis; — ullimo exlerne circa suturam suban- 
gulato, in medio impressiusculo, ad parlem inferiorem 
subcarinato ac subtersulcato, landem ad basin valide cris- 
talo-c.iririalo (crista pallidior, arcuala, valde producta, 
lateraliter paululum compressa, leviter subacula ac peri- 
phaeriam atlingens) ; — apertura parum obliqua, ob!onga, 
albidula, supcrne vix angulata (sinulus superus patulus), 
inferne intus canaliculata, intus in margine externo pro- 
funde subcallosa (callus superus mediocris tnberculosus; 
callus inferuslamelliformiSjSubevanidus) plicata, scilicet : 
A. pariefales duae valde approximalae, quarum superior 
marginalis, stricta, producta, cum spirali conjuncta; infe- 
rior remotissima, parum conspicua; B. plica subcolumel- 
laris immersa, non conspicua; C. plica palatalis unica, su- 
pera, exigua, remola, ultra lunellam non prolongata; 
D. lunella patulissima, fere recta, externe non apparens; 
— peristomate continuo, soluto, candido, iate expansoac 
reflexiusculo. — Alt. 12, diam. 2 mill. 

Environs de Lisbonne (Portugal). 

Je donneral plus tard les diCferences de cette especc 
avec la Clausilia Moniziana, Lowe, syn. diagn. p. 15, in : 
Ann. mag. av. 1852, et, Clausilia subuliformis, Kiisler, 
in : Chemnitz et Martini, 2" cdit. Clausilia, p. 147, 
pl. 10, f. 13-17. (CI. subulata, Cliarpentier, olim; — 
Cl. Charpenlieri Kiister, oUm. (non L. Pfcirfer.) — 29 37. CLAUSILIA COURQUINIANA. 

Tesla profunde rimala (rima obliqua , fere supera), 
gracili, elongata, cjlindrica, regulariler acuminata sicut 
subconoidali, subpellucida, parum nilida, luteo-cornea, 
tleganter (supremi Iffivigali excepti) slriata (slriaj validaj, 
conferlae, regulares, in ullimo paululum validiorcs; — 
spira elongala, regulariter acurainala. ad summum sub- 
mamillata; apice obtuso, nitido, leevigato; — anfracti- 
bus 13 sat convexis, lente crescentibus, sutura subpro- 
funda separalis; — ullimo externe subimpressiusculo et 
ad partem inferiorem sulcato ac bicristalo (cristJE paralle- 
les, arcuatiB, margineranon altingenles, quarum crista ri- 
malis validior, producla, fere acula); — apertura vix 
obliqua, ovato-piriformis, luteola, superne angulata (si- 
nulus superne profundus), inferne intus profunde cana- 
liculata, intus in margine exlerno ad partem inferiorem 
subcallosa (callus lamelliformis obsoletus) plicata,scilicet ; 
A. parielales duaj, quarum superior marginalis valida 
usque ad exlremitatem anticam plicae spiralis prolongata 
ac cum spirali non conjuncta; inferior sat profunda, 
robusla, crassa, parum ascendens; B. plicasubcolumellaris 
parum conspicua ; C. plica palatalis unica supera, ultra 
lunellam paululum prolongata; D. lunella subarcuata, pa- 
tulissima; — peristomatc continuo, soluto, caslaneo, in- 
crassato, uridique expanso ac redexiusculo. — Alt. 2, 
di.im. 2 l/2niill. 

Cclte Clausilie, dediec a M. le profjsscur Courquin, de 
B.ircelone, a elc rccucillie en rorlugal, dans la plaine du 
Taiie. -^ oO — 38. CLAUSILIA PENCHINATI. Tcsla profunde rimata, gracili, elongata, cylindrica, vk 
tumidiila, subpellucida, corneo-rubiginosa, passim nlbo- 
slriglllala, eleganter (supremi 5 Iffivigati excepti) striato- 
subcostulata (striai striclaB, produclae, exacte regulares, 
sat distanles ; inlervalli striarum in ultimis subpunc- 
tiilali); — spira eiongala, regularilcr subacuminata ; «Tpicc 
obtuso, mamillalo, corneo, laevigato, nitidissimo ; — an- 
fractibus 12-13 convexiusculis, lente crescentibus, sulura 
sat impressa separatis; — ullimo extcrnc prope inserlio- 
nem tumido, in medio impressiusculo, ad partem inferio- 
rem obsolete subcristato ac ad basin valide crislato-cari- 
nato (crista producla, robusta, arcuata, periphairi;im at,- 
lingens) ; — aperlura leviler obliqua, oblongo-piriformi, 
castanea , superne inferneque subangulata , ad basin 
profunde canaliculala (canalis periphaeriam fere atlin- 
gens), inlus in margine externo eleganler bicallosa (callus 
superus remotus, validissimus, crassus, subbitubercula- 
tus; callus inferus lamelliformis, robustus, subarcuatus), 
plic.ita, scilicet : A. parietales duae quarum superior mar- 
ginalis stricta, cum spirali conjuncla; inferior profunda, 
crassa, contorlo-ascendens; B. plica subcolumellaris vali- 
da, subimmersa ; C. plica palatalis unica, supera, profunda, 
ultra lunellam valde prolongata ; D. lunella recta, vix ar- 
cuata, exterius non apparens ; peristomatc continuo, so- 
luto, expansiusculo ac vix reflexiusculo. — Alt. 11, diam. 
2 millim. 

Espccc tres-abondantc cn Espagnc aux cnvirons do -- 51 — 

Gfirone, ct surlont a Sarria, pres de Barcclono. Elle a ete 
trouvee egalement en France dans les Pyrenees-Orientales 
par nolre ami le D' renchinat, de Port-Vendres 39. CARYCHIUM MELANOSTOMA. Tesla minutisslma, vix rimala, oblongo-subconoidali, 
Inferne ventricosa, diaphana, vilraceo-albidula , propc 
aperluram subcastanea et in peristomate atro-castanea, 
sub valido lente eleganter tenuissimeque strialula ; — 
spira altenuata, acuminata, sat brevi ; apice lcGvigato', va- 
lido, obtuso; - anfractibus 5 convexiusculis, sat rapide 
crescentibus, sutura impressa separatis ; — ultimo vix 
majore, 1/3 allitudinis paululum superante, convexo-ro- 
tundato,propemargiticmexternum leviter subconstriclo , 

— apertura paululum obliqua, lunata, intus castanea.' 
oblique irregulariterque subtetragono-oblonga, bidentalai 
scilicet : una lamella slricta, producta, prope columellam ; 
altera oblusa, tuberculosa in margine externo ; — peristo- 
matevalido, incrassalo, undique expanso acatro-castaneo; 

— columella brevi, obliqua, edentula, super rimam re- 
flexa; — margine exlerno sinuoso, antrorsum paululum 
arcuato ; — marginibus callo valido junctis. — Alt. i 1/4, 
diam. 1 millim. 

Ce Carjchium vit sur les bords de rOued-Tademit. au 
sud de la province d'Oran, ou il a ele decouvert par notre 
ami le D' l\ Marcs. o2 40. FERUSSACIA LETOURNEUXI. Tesla maxima elongalo-oblonga ac tnmido-subfiisifor- 
mi, nilida, pelliicida, Iffivigata, cornca; — spira elongata, 
ad summum sal breviter attenuato-acuminata ; apice pal- 
lidiore, minuto; — anfractibus 8 (supremi planulati, cae- 
teri convexiusculi) , irregulariter (priores arcte parvuli, 
sextus major, ullimi maximi) crescenlibus, sulura palli- 
diore superficiali duplicataque separatis ; — ultimo ma- 
gno, 2/5 alliludinis aequante, convexo, ad inserlionera 
labri breviter subiloque deflexo ; — apertura angusto- 
elongata, superne angulata, externc convexiuscula, infer- 
ne ad basin columellae angulata, larncllifera (lamella pa- 
rietalis crassa, producla, intus in medio venlre penullintii 
sita) ; — columella recta crassa lamellifera (lamella supe- 
ra remotissima) ; — perislomate reclo, albido, obluso, in- 
lus incrassatulo ; — margine externo anlrorsum leviter 
arcualo; raarginibus valiilo callo junctis. — Alt. 18, 
diam. 6 millira. 

Celte Ferussacie, la plus belle cl la plus grande de 
loutes celles de rAlgerie, habite au soraraet du Djebel 
Guerioum, enlre Conslanline et Tebessa, ainsi que sur le 
Djebel Maadid, enlre le Hodna et la Medjana (Letourneux). 
Les echanlillons de cctle derniere localile sont un peu 
plus petils que ceux du Djebel Guerioum. 41. FERUSSACIA EULISSA. 

Ferussacia eulissa, Lclournntx, in Litt. 

Tesla oblongo-elongalii, Uimidula, obesa, ad snmmum 

obliisissima, nilida, fragili, Ia;vigaln, pallide cornea ; — 

spira oblonga, vix nciiminaln sed oblusa; — apice obtiiso. 

candido; — anfractibus G convexiusciilis, irregulariter 

(supremi lente, ca^leri celeriter) crescenlibus, sutura pal- 

lidiore superficiali duplicalaque separatis ; — ullimo 

2/5 altitudinis a3quante, convexiusculo, ad insertionem 

Inbri leviler subdescendenle; — aperlura sat lunata, 

oblongo-piriformi, superne acuie angulata, inferne con- 

vexa,Iamellifera (lamella una minulissimaac remolissima, 

vix conspicua in medio venlre penultimi) ; — columella 

brevi, recta^ lamerosa; — peristomale acuto, recto, albi- 

do, vlx Intus incrassatulo; — margine exlernoantrorsum 

arcuato ; marginibus tenui callo junctis. — Alt. 1Q, 

diam. 3 millim. 

Cetle espece, remarquable par sa splre obluse, a ele 
recueillie a Ilammam-Meskhoutin et au Djebel Thaya, 
enlre Guelma et Jemmapes, par notre ami Ic conseiller 
Lelourneux. 42. FERUSSACIA SUBGRACILENTA. Tesla elongata, cylindrica, ad summum brcviter acumi- 
nala, infcrne leviler (causa apcrtura;) dilatala, nilida, 
Paris. Juilict 1876. 3 — .>4 — 

translncida, I.Tvigala, ftagili, pallidGOornea; — spira cy- 
jindrico-elongala, ad summum fere subilo aciiminata ; 
apice pallidiorc valido; — anfractlbus (suprcmi parvuli, 
quartus major sinislrorse convcxus, pcnultimiis elongatis- 
simiis sinislrorse planiilatus dextrorsus convcxiusculus, 
tandcm ullimus convexiiisculus) , omnino irregulariter 
frescentibus, sutura pallidiorc siiperficiali duplicataquc 
scparalis; — ultimo dimidiam allitudiiiis acquanle, con- 
vexo, sal dextrorse dilatalo; — apertura clongala, superne 
acute angulala, infernc sat dilatata, lamcllirera (lamclla 
una minulissima, vix conspicua, profunde intus in vcntre 
penultimi sila) ; — columella brevi, albida, rccta, lamcl- 
losa, ad partcm siiperiorcm sicut denlirera ; — pcrislo- 
mate rccto, acuio, albido; — margine externo anlrorsum 
arcualo ac provccto; marginibus tcnui callo junctis. — 
All. 9 1/2, diam.2 l/:2 millim. 

Ksprce recucillie dans les alluvions de remboucbure dn 
Cbeliir, dans la provinco d'Oran (Lctourncux). 

('etle l'crussacie est surtout caractcrisce par lirregula- 
ril6 dc ses tours, ainsi : le premicr tour est legulicr; le 
deuxicme cst grand a droite et etroit a gaucbe; le troi- 
sicme est invcrsement etroit ii droite ct grand a gaucbe ; 
le quatricnie clroil a droite, cst excessivemeiit developpe 
sur le cole gautbc; cnfin, les deux dcrniers sonl tres- 
allongcs cn suivant une direction dcsccndante, surtout 
rapide enlre le quatrieme et ravant-dernicr. 43. HELIX GALLANDI. Tcsla umbiliciita (umbilicus apcrtus profundus), valde — oo — 

deprcssa, snpra lovller convcxinscula, subtns convcxa, so- 
liila, opacula, obHque slriata (striai lala;, retusa? in ulll- 
mo sordid;c niiuores ac conrcrliore.»), albiiia cum zonulis 
obscuris fulguralim albo-inlerruplis; — spira valde dc- 
prcssa, convcxiuscula ; apice valido, obtuso, lajvigato ; — 
anfraclibus 5 acule carinalis (ultimus exceptus), supra de- 
clivi-planuliitis, celerilcr crcscenlibus, sulura lincari (su- 
tura carinam sequcns) scparatis ; — ullimo compresso- 
rotundato, ab initio acute carinalo (carina subito evanes- 
cens), subtus conveso-rotundato, ad inscrtioncm labri 
subito perdellcxo; — apertura obliqua, transverse oblon- 
ga; — peristomale obtusiusculo, intus inerassato; mar- 
gine supero recto ; externo expansiusculo ; coliimellari 
dilatalo ac lale expanso, umbilicum non obtegente; — 
marginibus valde approximatis, fere conlinuis, validissl- 
mo callo junclls. — Alt. 10, diam. 25 millim. 

Fissures des murailles du chiiteau des anciens cheva- 
liers a Rhodes, ou elie a cte recueillle par M. Ju!es Gal- 
land, dlrecteur-general des ponts cl chaussees, a Cons- 
tantinople. 

Cetle Hcllce, qul habite sur les murs de ce chateau en 
compagnic de la Malziana, dKTcre de celte espece, par sa 
forrae plus ecrasee, sa i^pire non conique mais seulemenl 
legeremenl convexe; par son ombilic ouvert, plus large et 
non recouvert par le bord columellaire; par son ouverture 
moins oblique ; par son dcrnier tour, tres-fortemcnt carenc 
a son commencement, otTrant vers rinsertion du labre 
une direclion descendante subite, courte et des plus 
accusees, elc. oG 44. CLAUSILIA GALLANDI. Testa mlniile rimata (rima curvala), elongala, fiisifor- 
mi, sat translucida, cinereo-lulea, arl siimmiim cornea, 
elegantissimc costiilato-lamellosa (Inmellje cafulidje, regu- 
lares, distanlcs, valdc prodiicla?, in ullimo prope aperlu- 
ram confertiores) ; — spira clongata regiilariter acnmi- 
nata ; — apice valido, ohtiiso, leviter siihmamillalo, ni- 
lido, I.-cvigalo ; — anfraclibus 12 convexis, regulariler 
cnscenlibus, sutura profiinda separatis; — ullimo retro 
valde corapresso sicut concaviusculo , pone aperturam 
crista anleperislomnle circumdato ac ad basin validissime 
cristato (crista rimalis pioducta recte descendcns ac cum 
crista anteperistomale jiincta) ; — aperlura Iiilcola, ovata, 
supcrnc subangulata (anguliis patulissinuis), inferne inlus 
profunde canalicuiata (canalis marginem non attingens), 
plicata, scilicet : A. ])arielales duae conveigenles valde 
approximalffi, qiiarum superior non marginalis exigua 
producla vix prolongata, et, inferiorvalidissima, conlorlo- 
ascendens ac usque ad basin coluraelliE fere descendens ; 
13. plica subcoiumellaris valde immersa, modo oblique 
paululum conspicua j C. palatales dua), quarum una su- 
pera rcmota tiliformis, ultra lunellam prolongata; allera 
crassa parum eloiigala, ad basin columelIa3; D. plica spi- 
ralis profunda fililormis; E. luiiella valida arcuala, exle- 
riiis app.ircns; — peristomalc continuo, soluto, tenui, 
l.ile expanso ac rellexiusculo. — AIl. 20, di.im. 4 mill. 

Gelle lielle cspece, du groiqie des Albcrsi et Davidiana, 
habiledans iilede Uhodes (.1. Cialland). . 45. VITRINA STRIATA. Tesla fere perforala (perforalio minuHssima, margine 
columellari fcre omnino lecta, nihilominus conspicua), 
subdopressa , supra convexa, fragillima, hyalina, sub- 
albidulo-luteolo aut luteo-subviridescente, eloganfer pli- 
coso-slriata (stria3 in supremo conferlissimae striclissima», 
in cvcieih undulalo-obliquae regulares distantes mollissi- 
mae sat productae ac passim regulariter sicut lamelloseo) ; 
— spira convexa, leviter subconoidali; — apice palli- 
diore, valido, obtusiusculo, argutissime striato; — an- 
fractibus 5 1/2 supra sat convexis, rapide crcscentibus, 
sutura sat impressa separalis; — ultimo relative mediocri 
tamen majorc, ab initio compresso et paulalim accres- 
cente ac lumescente, tandem prope aperturam subrotun- 
dato, superne ad insertionem labri leviler lerite viv sub- 
descendente; — apertura obliqua, lunata, transverse se- 
mi-oblonga, inferne rolundata ; — perislomate recto, 
fragiilimo, cultrato ; — margine columellari superne bre- 
viler super perforationem late expanso; marginibus callo 
sat valido junctis. — Alt. 3, Diam. k mill. 

Cetle magnilique Vilrine a ete recueillie sous les pierres 
aux envtrons de la Saintc-Baume, dans le Var (J. Ma- 
bille). 

La Viirina pUcosa du Bnnat de Ilongrie esl runique 
cspece qui offre quelqucs resscmblances (a cause de ses 
plis) avec la slriala dc France. — r>8 46. VITRINA PENCHINATI. Testa minulissime perforata, depressa, transverse am- 
pla, subplaniusculo-oblonga, supra convexiuscula, subtus 
tumidiuscula, fragillima, hyalina, luteo-nigrescente, la3- 
vigata ac in specirainibus adullis in ultimo passim suhun- 
dulata et obscure subplicosa ; — spira fere planata, parum 
convexiuscula ; — apice mediocri^ obluso; — anfractibus 
5 1/2 supra vix convexiusculis, celerrime accrescentibus, 
sulura lineari separatis; — ultimo amplissimo, transverse 
compresso-dilatato, subtus convexiusculo, ad insertionem 
labri lente regulariter descendente 5 — apertura obliqua, 
paululum lunala, transverse elongato-compressa, supra 
rectiuscula;, inferne convexa; — peristomate reclo, sat 
opaculo; — margine columellari superne expanso perfo- 
rationem non obtegente; — margine basali lunato; mar- 
ginibus approximatis callo fere inconspicuo junclis, — 
Alt. 0, diam. 7 1/2 mill. 

Cette grande et belle Vitrine, du groupe des nivalis 
(Charpentier) liourguignati (Mace), elc..., a ete decou- 
verte par notre ami Penchinat, de Port-Vendres, aux en- 
vironsd'AmeIie-Ies-Bains(Pyrenees-OrientaIes),ainsi qu'en 
Espagne, dans la vallee d'Andorre, cntre la Seu d'Urgcl 
et San Juliade Loria. 47. HELIX ANDORRIGA. Tesla perforala (pcrforatio exigua, angusla, profunda), — 39 — 

carinala (cnrina albidula aculissima), iitrinque exacte 
convexa, solidula, subopaca, uniformiter cinereo iutes- 
cenle aul sa^pe subobscuris fulvo-riibescenlibus flammula- 
ta, eleganter slrialula ac sub lente sublilissime granulata ; 

— spira depressa, tectiforme convexa, ad summum ma- 
millata ; — apice obtuso, laevigalo, mamillato; — anfrac- 
libus 5 carinatis, supra planulatis, reguiariter crescenti- 
bus, sutura lineari separatis; — ultimo vix majore, acute 
carinato, supra subplanulalo-convexiuscido, sublus con- 
vexo, prope carinam valde compresso, ad inserlionem la- 
bri antice leviler deflexo 5 — aperlura obliqua, lunata. 
transverse ovala, ad carinam angulata, infernc convexa ; 

— perislomate acuto, inlus incrassato, leviler reflexins- 
culo; marginibus callo junctis. — Alt. 7, diam. 15 mill. 

I.es Pyrenees espagnoles enlre Andorre et San Julia dc 
Loria. 

Cette Helice qui, a premiere vue, ressemble a une La- 
picida, dilTere coinpletement de cette espece par la de- 
flcxion (le son dernier lonr, robliquite de son ouverture 
et par son ctroitc pcrforation. Chez la Lapicida rombilic 
esl largc ct Ircs-evasc au dernicr lour. 48. HELIX DOUMETI. Testa pcrvie Iateq«ic umbilicata (umbilicus profundus 
Infundibuliformis), orbiculari, complanaln , nlrinqiie 
convexa, acutissime carinata (carina comprcssa, cullrala), 
soliduln, opacula, griseo-cinere.i, elegantpr subcoslulato- 
striata (striai regulares, validac, curvato obliqua?) ; — spi- 
ra depressa, tccliformc convexiuscula ; — aplcc violaceo, — w — 

subprominulo, obluso, IcGvigato, nitidissimo; — anfrac- 
tibus G supra planulatis, acute carinatis (carina sutnram 
sequens), sat celeriler crescenlibus, sutura lineari ac lc- 
viter fimbriata separalis; — ullimo mnjore, supra con- 
vexiusculo; prope carinam planulalo ac valde compresso, 
subtus convexo et circa umbilicum obsolele subcarinato, 
antice ad insertionem labri rccto vel lente descendenle; 
— apertura obliqua, lunata, Iransverse oblongo-subte- 
tragona (angulus profunde canoliculatus ad carinam) ; — 
peristomale recto, acuto, inlus hibiato; — marginibus 
tenuissimo callo junclis. — Alt, 7, diam. 20 mill. 

Celte belle lielice, que je dedie i M. Doumet-Adanson, 
de Cette, a ete recueillie par ce naturaliste dans le Djebel 
Edmar, pres Gabes, au sud de la regence de Tunis. 

Comme aspect, celte espece ressemble completement a 
la mmmus de Syrie, mais elle en dillere esscnliellement 
par son large ombilic infundibuliforme. 49. HELIX HYPERCONICA. Testa profunde angusteque perforata, carinata (carina 
in ultimo paulatim subevancscens), supra tectiforme co- 
nica, subtiis convexa, soliila, subopacula, eleganter sul- 
cata, albidula ac zonulis 4 (supra 2, infra 2) fuscis passira 
interruplis circumcincta ; — spira elata, conica ; — apice 
exiguo, obluso, violaceo, laivigato et nilidissimo ; — an- 
fractibus 7 carinatis, supra planulato-subconvexiusculis, 
regulariler crescentibus, sulura lineari (sutura carinam 
sequens) scparalis ; — ullimo carinato (carina paulalim 
subcvanescens ct ad apcrturam fere omnino evanida), su- — M — 

pra convcxo, sublus convcxo-rolundalo, ad inscrtioncm 
labri lente subdescendenle; — apcrtura parum obliqua, 
lunala, fere semirolundala, exlerne ad carinam leviter 
subangulala ; — perislomale reclo, aculo, inlus labialo; 
marginibus tenuissimo callo junctis. — Alt. 11, diam. 
IGmiil. 

Le Cbabet-el-akra, en Kabylie, ou elle a ele decouverle 
par notrc ami le consciller Lelourneux. 

Cetle Helice , voisine de VHemmiana [Bourguignat, 
Moll. nouv., 2°cent., n" 117, pl. ii, fig. 4-0, 1870), se 
distinguc de cetle espece par sa forme elevec, plus co- 
niquc; par scs lours moins fortement carcnes, moins 
plans, plus renlles, etc. ; par son dernier lour dcscen- 
dant ; par son ouverture presque rondc, clc. 50. HELIX TELLICA. Testa profunde ac sat pervie perforata, depressa, acule 
carinala (carina prope aperluram subevancscens), supra 
tectiformeconica, subtus convexo-rotundata, solida, sub- 
opacula, costala, uniformiter maculis alro-griseis flam- 
mulata; — spira sat elata, conica ; .-ipicc atro, nilido, 
cxiguo ; — anfractibus 6 carinatis, supra planulatis (ulli- 
mus convexiusculus exceptus), regulariler cresccnlibus, 
sulura fcre lineari (in ullimo subimpressa) separalis ; — 
ultimo carinato (carina ad aperluram obsoleta) , supra 
convexiusculo, subtus convexo rotundalo, ad inserlionem 
labri reclo, non descendcnte; — apertura sat obliqua, 
lunala, scmirotundata, externe ad carinam obscurc sub- 
angulala ; — pcrislomale rcclo, aculo, inlus profundc — 42 — 

albo-Iabiato; margine coliimcllari snpernc lcviter cxpan- 
so; marginibus callo ferc inconspicno junctis. — Alt. 8, 
diam. 15 mill. 

Cette espece voisine (bien que Ires-dislinclc) dcs Ilelix 
Henoniana d'Algerie et dormiens de Sicile , a ete re- 
cueillie par notre ami le conseiller Lelourneux a Cbabet- 
IJeinan, pres le cap Caxine, et, sur la montagne de Bou- 
zegza 5 rextremite est de la Mitidjah. 51. HELIX CHTHAMALOLENA. Testa minuta, profunde perforata (perforalio snbper- 
via), carinata (carina passim subcrenulata), snpra ronica, 
sublus convexa, sal fragili, subpellucida, coslulata, griseo- 
albidula ac flammulis fuscis ornala aut zonulis plus mi- 
nusve intcrruplis circumcincla ; — spira tecliformc co- 
nico-convexa; apice prnminulo, obtuso, nitido, laevigolo ; 
— anfractibus 5 1/2 carinatis, supra convexiusculis, regu- 
lariler crescentibus, sulura subimpressa separatis ; — 
ullimo carinato (carina prope aperluram snbevanida), su- 
pra convexiusculo, subtus convexiore, ad insertionem labri 
vix subdescendente aut fere recto; — apertura obliqua, 
lunata, semirotundala, exlerne ad cariuam obscure sub- 
angulata; — peristomate recto, acuto, intus incrassato; 
margine columcllari superne leviter expanso ; — callo iu- 
conspicuo. — Alt. 4 1/2, diam. 8 mill. 

Celle esp^ce, du groupe de la Stjrensis, a ele trouvee 
aux environs d'Oran (Joly) et a rOuIed Djebbara, prcs dc 
ia frontiercdu Maroc (Letourneux). 45 — 52. HELIX SYROSINA. Tcsta exigua, npertc umbilicala (umbilicus patulus, 
profnndus, perviiis), acute carinata, supra valde depressa, 
parum convexiuscula , subtus tumido-convexa, solida, 
subcretacea, griseo-albidula ac sa;pe passim flammulis 
fuscis ornala, valide costulala; — spira plus minusve 
convexiuscula, saepe fere subplanulala; apire minuto, 
nitido, corneo, laevigato; — anfractibus .S carinalis, su- 
pra fere planulatis aut vix (ultimus exceptus) convexius- 
culis, sutura subimpressa separatis ; — ullimo carinato 
(carina costulis crenulata), supra ad aperluram sat con- 
vexo, sublus circa umbilicum convexo-tumido, ad inser- 
tionem Jabri vix descendente ; — apertura parum obliqua, 
lunata , semirotundata, superne convexiuscula, externe 
ad carinam subangulata, inferne convexa; — peristomate 
recto, acuto, intus labiato; margine columellari superne 
subexpanso; — callo conspicuo. — Alt. 4, diam. 7 mill. 

Cette Helix vit dans rile de Syra (archipel grec). Je 
possede deux echantillons des environs de Jerusalem, qui 
sont identiques a ceux de Syra. — La Syrosimy voisine 
de la Syrensis, differe de celle-ci par sa forme plus apla- 
lie ; par son dernier tour plus convexe en dessous ; par 
son ombiiic plus large, etc. 53. HELIX MELOSINA. Testa late umbilicala, depressa, angulula, supra con- — A\ — 

vexa, siiblus convcxiore, solidn, cretacea, coslulala, albi- 
dula ac mullis zonulis caslancis pliis minusve inlerruplis 
(aul sa^pc evanidis) circumcincla ; — spira convexa ; apice 
minulo, nitido, corneo, la^vigato; — anrraclibus G angu- 
latis, convexiusculis, regulariter ac sat lente crescenlibus, 
sutura impressa separalis; — ullimo angulalo (angulus 
prope aperluram evaniJus), supra convexiusculo, sublus 
corivexo-rotundato, ad inserlioncm labri lente vix des- 
cendentc; — aperlura obliqua, lunata, transverse oblon- 
go-rotundata: — perislomate rcclo, acuto, inlus valide 
labialo ; — callo vix inconspicuo. — AIl. 5, diam. 
lOmill. 

Ile de Milo, dans rArchipcl. 

\ji Melosina ressemble a premiere vue h la crenimargo^ 
mais elle s'en dislingue par sa carene moins accentuee, 
par son ombilic plus ouvcrt, par ses costulalious moins 
fortcs, elc. 54. HELIX PLEURISCHURA. Tesla profunde umbilicala (umbilicus mediocris, non 
patulu^), depressa, utrinque convexa, acule carinola (ca- 
rina crcnulata), solida, cretacea, supra albida cum flam- 
mulis luteolis, subtus albida cum zonulis fuscis, validis- 
sime costala (coslae dislantes, robusta;, crassae, productae, 
supra obliqua^, sublus leviter undulata; ac costulis spinili- 
bus elcganler inlersecla) ; — spira convexa ; apice mi- 
nuto, corneo, nilido, la^vigato; — anfractibusG carinatis 
(carina suturam sequens) , convexiusculis , sat rapide 
crcscenlibus, sulura lincari scparalis; — ullimo acule rarinato(carina crassa, crenuliila), snpra convcxioro, snb- 
liis convexo-tolnnclalo, ad inscrlionem labri reclo ; — 
aperlnta parnm obliqna, Iimala, semirolnndata, ad cari- 
nam snbangulala ; — perislomate reclo, acnto, inlus 
crassissimo ac valide labiaio; — marginc columellari su- 
perne snbexpanso. — Alt. 5, diam. H mill. 

Flabile la Sicile. 

Celte Uelice, dn gronpc do la Gargollce, dilTerc de 
celie-ci, par sa forme plns convexe, par ses c6tes plns 
fortes, plns distanles, par ses bords marginanx plns ecar- 
tes, par son dernier tonr non descendant ; snrtont par son 
ombilic bien plns etroit et par ses cotes interrompues en 
dessous par des costulalions spirales. 55. HELIX CHONOMPHALA. Testa lale pervieqnc umbilicala, carinala (carina cre- 
nulata), supra fore planulala aut \\\ convexiuscul.i, sub- 
lus convcxa, solida, crelacea, snperne fusca costis albidis 
inlerrnptii, inferne zonulis 5 fuscis, costis albidis inler- 
ruptis, eleganter circumcincla, valiilissime costala (coslae 
robnstae, productJE, dislantes, in carina tuberculosa)) ; — 
spira valde depressa, vix convexa ; apice minuto, caslaneo, 
nilido, lojvigato; — anfractibus 5 carinatis (carina sntu- 
ram seqnens), convexiusculis, rcgulariter crescenlibus, 
sntura sat profunda separalis ; — ullimo carinato (carina 
crenulata, ad apcrturam subevancscens), supra convexo •, 
— apertura vix obliqua, leviter lunata, fere rotundala, 
in margine exlerno subangulala; — peristomale recto, 
aculo, intus validissime lutco-labiato; — marginibus — A(\ — 

valdc approxlmalis; — callo inconspiciio. — Alt. 5, diam. 
11 mill. 

La Sicile. 

La chonomphala se dislingue de la precedenle par sa 
spire aplalle, par son enorme ombilic, par ses costula- 
lions, par son ouverture, par ses bords marginaux Ires- 
rapproches, elc. 56. HELIX SOLEILLETI. Tesla minula, profnnde umbilicala (umbilicus aperlus), 
s.it acute angulata, siipra valde depresso-convexiuscula, 
subtus convexa, solidula, subopacula, striata, grisea ac 
inferne zonulis obscuris cingiilala; — spira depressa con- 
vexiuscula, ad siimmum mamillata; apice sat valido, ob- 
tuso, nitido, laevigato; — anfractibus 5 angulatis, supra 
vix convexiusculis, lente crescenlibus, sutura parum im- 
pressa separatis •, — ultimo vix majore, angulato (angu- 
lus ad aperturam obsoletus), supra convexiusculis, subtus 
convexo-rotundato, ad insertionem labri reclo; — aper- 
tura obliqua, vix lunata, semirotundata, superne reclius- 
ciila, inferne rotundata ; — peristomate reclo, acuto, 
intus vix labialo ; — margine externo inlus ad insertionem 
labri calloso sicut tuberculifero ; — marginibus approxi- 
matis callo vulido junctis. — Alt. 4, diam. 8 mill. 

La Soleilleli, dii groupe de VArianensis de Tunisie, h 
ete decouvertc par le vojageur Soleillet sur lcs berges de 
rOued Allissat, non loin d'Insalah, au centre du Sahara. — 47 — 57. HELIX HIERICA. Testa profunde siibpervie ac sat aperle umbilicata, de- 
prrssa, .'ingiiiala, snpra ronvexiuscula, siiblus convexa, 
solida, cretacea, opaciila, grisea, siiperne griseo-flammu- 
lata, inferne zonulis griscis passim interriiptis circum- 
ornala, eleganler costulalo striata (striae regulares con- 
lerU-c) ; — spira valde depressa, convexiuscula ; apice ob- 
tuso , exigtio , nigrescente, Ia;vij:ato, nilidi>simo; — 
anfractibus (1 angulalis, supra convexiusculis, regnlariter 
crescentibiis, suliira lineari (in ullimo impressa) separa- 
lis; — iillimo vix majore angulato (angulus sat acutus, 
leviter crenulalus, albidiiliis), supra convexiiisculo, siibtus 
convexo ac circa umbilicuin tumido, ad inserlionem lubri 
recto; — <i[iertura parum obli(]iia, mediocriter lunata, 
semirolunduta , superne recliiisciila, inferne rotundata ; 
— perislomale reclo, aciito, iiitus valide albo-labiato; — 
margine columellari leviler cxp.msiusculo; — margini- 
biis remotis tenuissimo callo junctis. — Alt. 5, diam. 
lOmill. 

Cetle Ilelice, du groiipe de la noissj/i, habite dans Tile 
de M;irelimo, a oi2 kilom. a roucst des coles de la Sicilc, 
presque vis-a-vis de Trapani, 58. HELIX HARIOTIANA. Tesla profunde umbilicala (umbilicus pcrvius, in ullimo — 48 — 

dilalaliis ac palulissiinus), acnle carinata (carina corapres- 
sa, cullrala, validc albo-denlifera, sicnt serrula), supra 
complanuta aut vix convexiuscula, sublus convexa, solida, 
crelacea, candida, scmper limo lulco induta, cleganter 
costulata; — spira fere complanata; apice roinuto, griseo, 
nitido, laivigato ; — anfractibus 5 acute carinatis (carina 
suluram sequens), supra vix convexiusculis, sutura lineari 
et crenulata scparalis; — ullimo vix majore, acule cari- 
nato, superne ad aperturnm convexiusculo, inferne con- 
vexo ac circa umbilicum tumido et sicut subangulalo, ad 
insertionem labri subito brcvissime deflexo ; — aperlura 
obliqua, transverse oblongo-subletragona (angulus pro- 
fundus ad carinam), pcristomate reclo, aculo, inlus la- 
biato; — marginecolumellari inferne prfficipue cxpanso; 
— marginibus approximatis callo junctis. — Alt. 3, 
diam. 8 mill. 

Ilabite les iles Baleares. 

Cette espece, du groupede la SelubaJensiSf cst surtout 
remarquable par sa carene entourcc de dents blanchcs 
d'une epaisseiir et d'une grandeur insolile pour sa taille 
mediocre. — Ces dents sont formees par la reunion de 
5 a 4 costulalions. 59. HELIX EUGONIOSTOMA. Testa niinuta, profunde pcrforata, carinata, supra tec- 
liforme convexa, subtus convexo-rolundata, solida, cre- 
tacea, candida, striata (striai confertffi, regulares, oie- 
diocres) ; — spira parum elata, convexo-lectiformi) ; — 
apicc valido, corneo, nilido, Kievigato, — anfractibus — 49 — 

o carinalis (carina laevigata, non slriata),snpra planulalis, 
lenle crescontibus, sulura lineari separalis; — ultimo ad 
inserlionem labri reclo, supra declivi-subconvesiusculo, 
sublus ab inilio mediocri et convexo, deinde velociter tn- 
mesccnte ac ampliante et circa perforationem prope aper- 
turam angulum prajbente ; — apertura vix obliqua, 
lunato-quin(iueanguIala (angulus superusad insertionem, 
secundus ail carinam, terlius obsoletus ad b.isin marginis 
extcrni, tandem duo in margine columellari, scilicet : 
unus ad partem superiorem, allcr ad basin); — perislo- 
mate reclo, acuto, iiitus validis>ime albo-incrassalo; mar- 
ginibus sat remotis tenui callo junctis. — AIl. 5, diam. 
7 mill. 

Ile de Syra, dans rarchipel. 60. HELIX DAROLLI. 

Helix Darolli, Letourncux, in Litt. Testa mediocriter umbilicala ( umbilicus in centro 
modo perforatus, in ultimo dilatatus), compre.ssa, cari- 
nata (carina ttiberculosa, in supremis acuta, in ultimo 
paulatim subevanescens ac aliquando omnino prope aper- 
turam evanida) , supra convexiuscula , subtus turgido- 
convexa, cretacea, solida, opaca, candida, sordide striala 
ac eleganter rugis irrcgularibus tuberculosis corrugata ; 
— spira depressa, convexiustula ; apice minulo, griseo, 
nilido, laevigalo ; — anfractibus 5 12 carinatis, supra 
convexiusculis, sat ccleriler crescentibus, sulura lineari 
separatis; — ullimo carinalo (carina ad aperluram eva- 
Paris. Juillet I87G. 4 — :;o — 

nescens), snpcrne lcnte ac regnlaritcr descendentc, supra 
convexo, siibtns convexo-lurgido ; — apertiira ohliqiia, 
exacle rotundala ; — peristomate recto, obluso, intus 
profiinde incrassalo; — marginibus valde approximatis 
callo junclis. — Alt. 8, diam. io mill. 

Cette Ilelice, du groupe de la Mografjina, qiie notre 
ami lcconsciller Lclourneux a dedie aucapitaine Darolle, 
habite sur le Djar, au-dessus du Ilodna, dans la provinee 
de Conslanline. 61. HELIX DJARICA. Tesla profunde umbilicala (umbilicus mcdiocris, modo 
in ullimo subito dilalatiis ac apertus) , subgloboso- 
depressa, cretacca, solida, opaca, candida, sordide striata 
ac irregularitcr rugis tuberculosiscorrugiita ; — spira con- 
vexa parum elata; a|)ice minuto, nilido, corneo, lacvigato; 
— anfraclibiis 5 1/2 (supreini carinati, ca>leri rolundali) 
convexis, sat celeritcr crescenlibiis, sulura impressa se- 
paratis; — ultimo rotundalo, siiperne ab iriitio leiite ac 
regulariter paulatim descendente; — aperlura obliqua, 
vix lunala, Iransvt-rse rolundalo-oblonga ; — perislomale 
recto, crasso, obliisiusculo, intus incrassato; marginibus 
valde approximalis callo junctis. — Alt. 9, diam. 
14 mill. 

Sur le Djar, au-dessus dii Ilodiia, dans la provincc de 
Ci)nslantine (Lelourneux). — La Djarica diirere de la Da- 
rolli par sa taille plus forte ; par sa forme plus convcxe- 
arrondie, non carenee 5 par son dcrnier tour bien arrondi 
un peu plus fortemenl dcscendunt (la direction descen» — 51 — 

(lante commcnce prcsque a ravant-dernier loiir); par son 
ouverlure moins spherique, elc. 62. HELIX HELLENICA. Tesla profundc angusle(|ue perforala, minuta, angn- 
lala, supra conoidoa, sublus convexa, solida, opacula, 
candidula, reguiariler slriata; spira conoidea ac scala- 
lariformi; — apice minuto, corneo, nilido, lajvigalo; — 
anfractibus G convcxiuscnlis ac angulatis (angulus sutu- 
ram non scHfuens, sed illa superior), lente crescentibus, 
sntura impressa separatis; — ullimo angulalo (angulus 
paulatim ad aperluram obsolelus), subtus convexo, su- 
perne ad insortionem recto 5 — aperlura obliqua, leviter 
lunata, fere subrotundata, siiperne \'n declivi-subrec- 
tiuscula acexterne obscure subangulata; — perislomale 
recto, acuto, inlus luteo ac profunde albo-incrassato; — 
margiiie columellari superne expanso; — marginibus 
approxim.itiscallo junclis. — All. 7, diam. 8 mill. 
La Grece. 63. HELIX GUIMETI. Tesla angutissime perforala, minuta, subgloboso- 
conoidea, obscure angulata, solida, opacula, nitidissima, 
uniformiter candida aut cum zoriulis atris inierruptis. 
saepesubtus fcre obsoletis, circumcincta, eleganler striala 
iu ullimo passim malleata; — spira (.lata conoidea ; npicc miniilo, ohlii.so, cornco, lacvigalo; — anfraclihiis 
G convexis, siibimguhilis, lonlc cresccnlihus, siitura im- 
pressa separalisj — ultimo roUindalo, ab inilio suhangti- 
lalo (angulus paulatim evancsccn>), ad inscrlioncm labri 
rcclo, — apcrtura vix obliqua, parum lunata, rolundata; 
— pcristomate rccto, aculo, vix incrassatulo; — margine 
columcllari expansiusculo ; — marginibus approximalis, 
tcnui cullo junctis. — AIl. 7 1/2, diam. 8 1/2 mill. 

Kgyplc, dans lcs cnvirc^ns (rAlcxandrie (Giiimct, De 
Lholcllcric, Lctourncux. 64. HELIX SCHAHBULAKENSIS. Tcsta ohlcclo pciforata , vcntroso-conicoquc-globosa, 
solida, iiitida, opacula, albida <ic zonulis diiabus (aiit .'>) 
inlcrdum jiinctis aiil dcncicntibus fusco-caslancis circiim- 
ornala, irrcgulariler (siipremi 2 exccpti) riigoso-slri.ita 
et superne lincis argutissimis impressis interruptis aut 
continiiis dccussata ; — spira conoidca ; apice laevigato, 
\aIido, corneo-ca>tanco; — anfraclihiis (1 cniivexis rcgu- 
laritcr ac sat arcte crcsccnlibiis, siitura impressa scpa- 
ralis; — ultimo venlroso-rotundalo, superrie lenle des- 
cendenlc; — apertura ohliqua, mediocri, lunata, semi- 
oblonjja, iiitus albida; — columclia rccte ac suboblique 
dcsccnilenle j — pcristomale iucrassato, obluso; — mar- 
gine dcxlro recto: hasali cxpansiusculo; columellari va- 
lido, crasso, late super perforalionem expanso; — margi- 
nihus callo crasso ]unctis. — Alt. 42, diam. 42 mill. 

(".ctte llclicc voisinc, hicn quc Ircs distinclc, dcs llelix 
BttcJiii cl oidxiumicra^ u clc rccucillie aux cnvirons de — 53 — 

Schnlibulak cn Armenic. — Je la possedc ^^galement du 
Kurdislan, mais s.ins indicalion dc localile. 65. HELIX STRAMINIFORMIS. Tesla maxima (all. G2,diam.52 mill.), oblecle perfo- 
rala, conoidali-globosa ac ventrosa, solida, opacida, pon- 
derosa, albida ct zonulis 4 (superne 2, inferiie 2) subcas- 
taneis passim inlerruplis cingulala, in ultimo prope aper- 
luram uniformiter caslanea, sordiilc ac grosse (summus 
exceptus) striato-rugo.-a, praescrtiiii in ullimo; — spira 
producto-conoldea ; — apice valido, obtuso, laevigalo; — 
anfractibus 5 convexis, celeriter crescenlibiis, sutura im- 
pressa separatis ; — ultimo maximo (alt. 40 mill.) rolun- 
dato, superne reclo; — apcrtura obliqiia, liinato-semiro- 
tundata, externe exacte rotundata, intus subcaslanea; — 
columolla crassa, oblique curvata ; — peristomale crasso, 
obtuso, recto; margine columellari validissimo, valde in- 
crassato super pcrforationem expanso; marginibus tcnui 
callo junctis. — Alt. G2, diam. 52 mill. 

Cette belle espece, la plus grande (a ma connalssancc) 
des Ilelicesdu systijme europcen, a ctc dccouverte dans les 
alentours du mont Amaro dans les Abruzzes (Joiirdan). 66. HELIX EQUITUM. Testa imperforata (perforatio inconspicua, callo crasso — :;/i — 

ebnrneo-candido replcta), clongalo-vcnlrosa, solida, 
crassn, opacula, albida, zonulis duabus lalis fusco-casta- 
neis, rare interruplis, eleganter circumcincla, sat grossc 
(summus exceplus) slriata; — spira producta, conoidali, 
nd summum submamillalo; apice prominente, vaiido, 
obtuso, laivigato 5 — anfraclibus 5 1/2 convexis, celeriter 
crescentibus, sulura impressa separalis; ultimo convexo- 
rotundato, supcrne lente subdescendente ac ad insertio- 
nem subascendente; — apertiira obliqua, lunata, obliquo 
semioblonga ; — columella callosa, validissima, sub- 
obIi(iue recteque descendenle; — peristomate obluso, 
crassissimo, reclo ; marginibus callo albidulo crasso, in 
ventre penullimi prajsertim in loco perforationis, late 
expanso junctis. — Alt. 59, diam. 53 mill. 
lledeRhodes(J.Galland). 67. HELIX LUYNESIANA. Testa imperforata (perforatio omnino lecta), ventrosa, 
obeso-tumida, supra sat depressa, solida, subopacula, 
sordide grisea cum zonulis 4 fuscis obscuris passlm inler- 
ruplis, prope aperturam inlentioribus; eleganler (supremi 
duo excepti) striato-rugosa (slria) couferla) regulares, in 
ultimo sordida3, irregulares, dislautiores ac validiores) ac 
superne in medianis anfraclibus lineis sculplis (in ultimo 
evanescentibus) valide decussata; — spira sat brevi, con- 
vexa, parum elata ; apicc minuto, nilido, licvigato; — 
anfractibus 5 convexis, cclerrime crescentibus ac tumes- 
centibus, sulura irapressa separalis; — ultimo maximo, 
fcrelotam teslai ampliludiuem clTormanle, lumido-rotun- — 5:i — 

(!alo, superno rccto; — aperlura parum obliqua, liinaln, 
oblongo-rolnndala, alliore quani lala (all. 55, diam. 
25 mill.) ; — columella crassa, longa, subrecle leviterquc 
oblique descendenle; — perislomate obtuso, recto, incras- 
satulo, albido ; — marginibus remolis callo albido medio- 
cri, in locoperforalionis late expansoac supra marginem 
columellarem fcrc usquc ad basin descendenle, junclis. 
— Alt. 45, diam. 46 mill. 

Monlagncs dn Nahr-cl-Kelb, au nord de Ceyroulh, en 
Syrie. 68. HELIX DICHROMOLENA. Tesla imperforata (perforalio omnino tecla), globosa, 
ventroso-sphaerica, solidula, tenui, nitida, sattranslucida, 
nniformiler griseo-Iiitea cum zonulis 5 (superne 5, me- 
dianei, inferne 1) luteo-castaneis conlinuis ac translu- 
cidis; elcganter (supremi excepli) slriatula ac lineis spira- 
libus sculptis confertis valide (pracserlim in ullimo) decus- 
ssita; — spira convexa; apiceminuto, laivigato; — anfrac- 
libusoconvexis, celerrime accrescentibus,parum impressa 
separalis ; — ullimo mngno, tumido, exacte rolundato, 
superne descendente; — apertura parum obliqua, lunala, 
albida, semirotundala; — columella rectiuscula, oblique 
descendcnte; — perislomate reclo, albido, obtusiusculo 
etincrassalulo; margine basali leviter expansiusculo; mar- 
ginibus tcnuissimo callo, in loco perforalionis lale ex- 
panso ac supra columellam sat descendenle, junclis. — 
Alt. 51, diam. 51 mill. 

Ilabile dans la Capilanalc (royaumc dc Naplcs). — 5(; — 69. HELIX INTERAMNENSIS. Testa perforafa (perforatio subobtecta), globoso-sub- 
conoldea, ventrosa, solidula, subopacula, parum nitente, 
albida cum zonulis 4 aut 5 (quarum 3 superiores, 2 infe- 
riores) continuis griseo-castaneis, sat sordide slriata et 
prope aperluram lineis sculptis decussata ; — spira elata, 
subconico-atlenuata, ad summum obtusissima, sicut ma- 
millata; apice valido, obtuso, Iffivigato; — anfractibus 
5 convexis, rapide crescenlibus,sutura impressa separalis; 
ultimo magno, rolundato, superne lente subdescendenle; 
— apertura vix obliqua lunato-semirotundata; — colu- 
mella arcuala; — peristomale rccto. obtusiusculo, incras- 
satulo; — margine basali expansiusculo; marginc colu- 
mellari supra perforalionem expanso; marginibus lenui 
callo junctis. — Alt. 53, diam. 28 mill. 

Sur les rochers, prts de la cascadc de Terni, dans les 
Etats-Romains, en Ilalie [G. Servain). 70. HELIX GIULI5:. Tcsla imperforala, exacte globosa, lumido-ventrosa, 
superne deprcssiuscula, solida, opacula, grisea cum f;is- 
ciis albidis ac zoiiulis tribus (quarum una supera contirma, 
lala,fusca et dua? infera^ subevanidcB) circumcincta, grosse 
ac irregulariler strialo-rugosa, passini malleala et iu ul- 
limo prope aperluram lcviter decussata ; — anfracli- — 57 — 

bus 5 1/2 convexis, rcgulariler ac mediocrilcr crescen- 
tibus, sulura impressa separalis; — ullimo globoso-rolun- 
(lalo, superne descenilente ; — apertura obliqua, iunalo- 
semirotundata, castaneo-aterrima; — columella aterrima, 
oblique curvatim descendenle ; — peristomate alerrimo, 
obtnso, recto, incrassatulo; — margine columellari supra 
perforalionem late expanso; marginibus lenui aterrimo- 
que callo junctis. — Alt. 55, diam. 56 niill. 
Ile de Malle (Letourneux). 71. HELIX MELANONIXIA. Testa oblecte perforata, globosa, ventroso-tumida, su- 
perne sat depressa, sordide grisea in prioribus (summus 
exceplus) albidula cura zonulis duabus in penultimo eva- 
nescentibus, grosse rugosa ac in ultimo lineis obsoletis 
passim decussata ; — spira convexa, parum elata; apice 
valido, corneo, Iffivigato ; — anfractibus 41/2 convexis, ce- 
lerrime crescentibus, sutura sat impressa separatis; — 
ullimo maximo, fere totara lestae amplitudinem effor- 
mante, rotundato-tumido, superne non descendente,modo 
prope insertionem breviter deflexo; — apertura vix obli- 
qua, lunato-semirotundata, atro-castanea ; — columella 
fererecla; — peristomate atro, recto, acuto, vix intus 
incrassatulo; — margine columellari superne latc expanso 
ac perforalionem obtegente; marginibus teuui atroque 
callo junctis. — Alt. 52, diam. 52 millim. 

Cetle Helice, du groupe de la melanostoma, a ele re- 
cueillieauxenvirons dc Mascara, en Aigerie. — 58 — 72. PERINGIA HELVETICA. Tesla rimalo-pcrforala^ ventroso-ronica, fragili, subpel- 
Incida, teniii, iiniformiler cornea, K-evigala; — spira co- 
nica satelala; apice minulo, pallidiore, — anfractibus 
1/2 subconvexiusculis, regulariter ac sat ceieriler cres- 
cenlibus, sulura fere lineari aut leviter impressa separatis ; 

— ullimo magno, dimidiam allitudinis fere a?quanle, in 
medio subangulato (angulus prope aperluram evanidus), 
superne ad inserlionem lahri subilo deflexo; — aperlura 
obliqua, oblonga, superne angulaia, inferne ad basin co- 
lumella subexpansiuscula; — columclla fere rcctiuscula 
aut subarcuat.i, tenui ; — perislomale rccto, acuto, fragili, 
non incrassato; margine externo convexo; mnrgine colu- 
mellari ad partem superiorem supra rimain expan.so; 
raarginibus lenuissimo callo junclis; — operculo (ignoto). 

— All. 4, diam. 2 niill. 

Cette espece a ete recueillie cn Suisse, en compagnie 
d'un grand nombre de pcliles paludinelles, aiix alentours 
de Bex, dans le Valais. — II est probabie que celte Pe- 
ringie vil dans les conduits des salines de Devens, pres 
de Bex. 

L'IIelvelica se distingue facilemenl de la Pcrtrigia gal- 
lica du Jura fran^ais, par son test mince, fragile, transpa- 
rent; par son ouverlure plus oblique; par son peristorae 
trancliant, non epaissi; par sa fenle ombiiicale prononcee; 
par sa coloralion,etc...; enlin, par sa lorme plus venlrue, 
moins allongec; par sa callosite presque nulle, clc. 39 — 73. PERINGIA LETOURNEUXI. Testa rimalo-perforala (perforallo conspicua), elongato- 
conicii, inferne ventroso-angulata, sal lenui,subpellucida, 
uniformiter pallide corneo-luleola, la^vigata ac in ultimo 
argulissime striatula ; — spira elongata, tecliforme conica 5 
apice minutissimo; — anfractibus 7 1/2 fere planulatis, 
regulariter cresceiilibus, sulura fere lineari ac (zonula 
pallidiore) duplicata separatis; — ullimo mediocri, J/3 al- 
titudinisaequante,ab initioangulato(angulus evanescens), 
ad aperturam convexo, siiperne prope insertionem labri 
recto; — apertura leviier obliqua, exacte ovata, superne 
angulata, inferne leviter subexpansiuscula ; — columella 
subarcuata, albida, sat valida; — peristomate recto, 
acuto, inlus non incrassato; margine columellari undique 
expansiusculo; marginibus callo valido junctis ^ — oper- 
culo nigresceiite. — Alt. 5, diam. 2 mill. 

Cette Peringie, tres-distincte des Peringia Gallica et 
Ileheticat a ete irouvee en compagnie de Limnees, de 
Valvees, etc, par notre ami le conseiller A. Letourneux, 
dans une marc d'eau douce a 2 kilom. de Rennes (Ille-et- 
Yilaine). 74. PERINGIA PYRAMIDALIS. Testa rimata, pyramidali-conica,solida, nilida, unilbr- 
miler luleo-rubelia, laivigata, in ullimo mollissime stria- — GO — 

liila; — spira clato-acnminala, aciitissimc conica; apice 
minutissimo; — anfractibiis 9 fere planiilalis, regularilcr 
lenteque crcscentibus, sulura fere lino.iri separalis ; — 
ultimo convexo, \j3 allitudinis vix ajquante, superne ad 
insertionem breviler subiloque valde deflexo, pone aper- 
turam in medio convexitate eleganter gibljoso (gibbus 
pallidior sat crassus ac productus); — apcrlura verticali, 
mediocri, exacte ovata, superne anguhita, inferne expan- 
siuscula; — columclla arcuata; — peristomaterecto,acuto, 
inlus vix incrassatuio ; margine externo superne sinuato 
ac deinde antrorsum arcuatim provecto; margine colu- 
mellari valido expansiusculo; marginibus conlinuis, callo 
valido (ac sicut paululum soluto), junclis; — operculo 
rubiginoso, slriis spircscentibus valide sulcato. — Alt. 7, 
diam. 2 mill. 

Alluvions de la Macta, pres de son embouchure, dans 
la province d'Oran, en Algerie. (A. Letourneux). 

Cette belle espcce, tres distincle de Vobeliscus, est sur- 
lout remarquable par sa forme aigue allongee et par sa 
gibbosile {analoyue d celle dCune Uelgrandia) qui orne 
en avant de rouverture la partie mediane de son dernier 
tour. 

75. PERINGIA MABILLI. 

Testa rimata,ventroso-conica, solida, opacula, luteo- 
viridescenli aut rubcllo-luteola, Iffivigata ac circa apertu- 
ram striatula; — spira sat elongata, conica; apice minu- 
tissimo; — anfraclibus 8 fere planulalis, regulariter cres- 
centibus, sulura lineari (zonula pallidiore) duplicala sepa- 
ratis; — ultimo 1/3 altitudinis paululum sui)cranle, — 01 — 

obscnresnbangnlato, ad apertiiram convoxo ac ponc mar- 
ginem exlernum gibboso (gibbus pallidior, opacus, subal- 
bidiis), supcrtie ad inscrlionemsubito dcilexo; — apcrtura 
infcrne antrorsum provccla. ovala, superne anguiala, in- 
ferne expansiuscula; — columclla valida, arcuata ; — pe- 
ristomate rcclo.acuto, intus incra<satulo ; margine extcrno 
anlrorsum arcuato ; margiiic columelari valido, expan- 
siiisculo; mfirgiiiibus (sicut continuis) valido callo junclis; 
— opcrcu'o nigrcsccnte. — Alt. 3 1/2, diam. 2 1/2 mill. 

Relais de mcr, prcs dWjaccio (Corsc) ; — alluvions dc la 
Macta eii Algcrie (A. Lctourneux). 

Cette Peringie, que je me fais un plaisir de dcdier Ji 
M. Jules Mabillc, se distingiic dc la prcccdente par sa 
forme pbis vcnlrue, plus trapuc, moins allongce; surtout 
par son ouvcrture trcs-porlce en avant a sa parlie infe- 
ricure et dcpassnnt de bcaucoup la parlie superieure. ^ 76. PERINGIA CYCLOLABRIS. Tosta oblcctc rimala, elongata, conico-pyramidali, so- 
lida, opaca, nitida, albido-sublutcola, sub lcnle argutis- 
sime striatula; — spira elongata,conica. valde acumiiiata; 
apice pygmiTo; — anfraclibtis 9 fcre plauiilatis, lcote 
crcscenlibus, sutura lincari scparalis; — iillimo mcdiocri, 
1/5 altitudinis ajqiiante, ab initio obscure \iv exlcrne 
subgibboso, superne ad insertioncm labri siibilo dellcxo ; 
— apcrtiira antrorsum provccta, rotiindat;i, siipcrne sub- 
angulata , infcrne expansiiiscula ; — columclla parvula, 
arcuata; — pcrislomate reclo, aciito, intus incrassatulo; 
marginecxtcrno anlrorsum provcclo ; margine columel- — (i2 — 

lari valido, cxpansiiisculo, infcrnc rclroccdenle ; margi- 
nibus (sicut continuis) valido cailo junclis; — operculo 
(igriolo). — Ait. C), (liam. 2 mill. 

(x'tte es|)ecc, rcmarquablc par sou ouverlurc arrondie, 
a cte recucillic en Algcrie, pres d'Orau (llcboud), dans ia 
Macta (Lctourneux), enfin en Espagne, dans des rclais de 
mer, pres d'AIgcsiras (Courlier). 77. PERINGIA REBOUDI. Testa subrimata, elongata, superne acuminalo-conica 
(pcrwjjiformi) , inferne lumido-ventrosa [paludcslrincB- 
formi), .'iolidula, opacula, parum nitcnte, luleo-viridcs- 
centi, ad summum rubella, lajvigala, in ultimo sat slria- 
tula; — spira elongata, conica, acuminata; apice mi- 
nuto; — anfraclilius 7 p!anu'atis i^ultimus e\ceplus, 
rotundato-tumidus) , regulariler cresccnlibus , sutura 
lineari (zonula pallidiorc) duplicata ac in ullimo impressa 
separatis; — ultimo lotundalo-convexo, tumiilo, superne 
ad insertioncm labri recto; — apcrtura verlicali, subro- 
tundato-ovata, supernc angulala, siuistrorse in medio co- 
lumellae expansiuscula; — columella mediocri, arcuata ; 
— peristomate reclo, acuto, intus iucrassatulo; margine 
externo anlrorsum vix provecto; marginibus sat valido 
callo junctis; opcrculo atro. — Alt. 4, diam. 2 mill. 

iMarais salanls, prcs d'Ora[i, ou elle a cte rccucillie par 
le D^Rebond. 

.le nc puis mieux caractciiscr cctte siriguliore e^pcce 
qu'cn disanl que celte coquille possede tous les vrais ca- 
racleres d'unc Pcrintjia^ dcpuis le sommel jusqu'au der- — (m — 

nier lour, landis qiie ce dernier (oiir rcsscmMc cnlierc- 
ment a celui (l'unc l'alwleslnna. La Rcboudi, cn iin 
niol, esl une Peringie ayaiit pour base un tour de Palu- 
destrine. Je ferai remarquer que ciiez celte espece la pe- 
(ite expansion auiiculiforme se Irouve silucc, non a la 
base de roincrlurc, mais a la parlie mediane du bord co- 
lumellaiic. 78. PERINGIA NANSOUTYANA. Tesla sul>rimala, ohcso-ventricosa, supcrnc subohtuso- 
conoiden, in medio tumi.lo-angulnla, inferne attenuata, 
solida, oj.aca, nor. nilentc, fusco-rubra. saepius limo crasso 
indula, strialula (slricC leviter crispulal» ac circa suturam 
j)assiui validiorcs); — spira obcsa, parum ebita, obtuse 
acuminaia ac lectiformi; apire (iguoto) semper eroso ; 

— aiifraclibus G planulatis, angulatis (angulus suluram 
linearem sequens), celcriter crescenlibus; — ultimo di- 
midiam altitudinis fere a^quanle, subangulalo (angulus 
prope apertuiam subevanescen>), superne planulato, in- 
ferne convexiusculo-allenuato, ad insertionem labri reclo; 

— apcrtura leviter obliqua, elongalo-oblonga, sat trans- 
verseangustata, superne angulata, inferne ad basin colu- 
mclla; sat c\pansiuscula; — columella albida. rcctiuscula; 

— peristomate recto, cultralo, intus proninde vix incras- 
satulo; margine e\terno recliusculo ac rcgulariler rclro- 
cedcnte; margine cohimcllari nilidissimo albido ac ex- 
panso; m.irginibus tcuui callo junclis 5 — opcrculo (igno- 
to). — Alt. 5, diam. 3 mill. 

Cclte Pcringic que je mc f.iis un plaisir dc dcdier a — Gi — 
nolrcami lc g^ncral Champion dn Bois, comtc dc Nan- 
souly, liabile dans lcs marais salanls d'Arcaclion (Gi- 
ronde). 79. PERINGIA PERIERIANA. Tesla subrimala, venlroso-conoidea, subangulala, so- 
lida, opaca, lutea aut rubra supernc nigrescente, stria- 
lula ; — spira acuminalo-tectiformi, sat elata, ad summura 
oblusinscula ; apice minuto, obluso, fere semper eroso ; 
— anfractibus (> planulalis, superne circa suturam linea- 
rem tnmidiusculis, angulatis, rcgulariter ac sat celeriter 
cresceiitibus, — ullimo majore, 2/5 allitudinis sequanle, 
subaitgulalo (aiigulus prope aperturam evanidui'), con- 
vexiusculo, ad insertionem labri recto; — apertura fere 
verlicali, oblonga, superne angulata, inferfie ad basin co- 
lumellae expansiuscula; — columella valida, albida, sub- 
arcuata ; — peristomatc recto, acuto, inlus vix incrassa- 
lulo;margine cxterno intus convexo, inferne antrorsum 
leviter provecto; margine columellari nilido, albido, ex- 
panso; marginibus teiiuis^imo callo junctis ; — operculo 
rubiginoso. — Alt. G, diam. 5 niill. 

Embouchurc de la Giroiule, a la Teste de Buch. 

Celle c^pece que jc dcdica notrc ami A. Perier, pro- 
fesseur de malacologie au Wuseum d'histoire naturelle de 
Paris, se distingue dc la precedenle, par sa forme plus 
elancee, moins obese et moins ventrue , par ses slrialions 
muins delioales, non crispees; par son dernier tour moins 
haut,surlout \)\us convexea sa partie inferieure et rion at- 
lenue comme celui de la Nansoulyana ; par son ouverlure — 05 — 

pliis larpc, moins allongee; par son bord oxterne pliis 
convexe, etc. 80. PERINGIA MICROSTOMA. Tesla non rimala (aiit vix rimata) , minuln, oblongo- 
lumida, in medio ventricosa, solida, crassa, opaca, fusco- 
lutea, limo viridescenti fere semper indiita, fere laevigata; 
— spiraoblongo-conoidea, subacuminala ; apice minuto; 
anfractibus 6 subplanatis, obscure subangulatis, celeriter 
crescentibus, sutura lineari separalis; — penultimo am- 
plo, valde lumido; — ultimo mediocri, non angulato, 
convexo, i/o allitudinis aequanle, ad insertionem labri 
breviter deflexo; — apertura leviter obliqua, ovata, pa- 
rum palula, superne angulata, inferneexpansiuscul.i; co- 
lumella crassa, brevi, subarcuata ; — peristomate conli- 
nuo, reclo, crasso, obtuso, albido, intus validc incrassato; 
margine columellari vix expansiusculo. — Alt. o, diam. 
1 l/2mill. 

Cette Peringie, remarquable par son avant-dernier tour 
relativement plus grand et plus ventru que lc dernier, 
par sa petite ouverture, ainsi que par son peristome epais 
et continu, a ete recueillie a rembouchure de la Gironde. 81. PERINGIA MICROPLEUROS. Testa subrimata, minutissima, oblonga, ventriculosa. 
soiidula, opacula, nitida, fusco-sublutcolo-viridesccnti, 
Paris. Juillet1876. 5 — (\C> — 

laDvlg.il;» ac eleganler lamellis riliformibiis produclis , 
{cqiialitcr dislr.ntibus ornata ; — spira oblonga. acuminala; 
apice minuto; — anfractibus G vix convexiusculis (supre- 
mi feie planulati), celeriter crescenlibus, sutura bene 
conspicua separatis; — ultimo convexiusculo, 2/5 altitu- 
dinis aequante, ad insertionem labri recto ; — apcrlura 
verticali, ovala, superne angulata, inferne dilatnta, ac ad 
basin columellae subexpansiuscula ; — columella nilidis- 
sima, livida, arcuata ; — peristomate recto, acuto, intus 
incrassalulo; — margine columellari non cxpanso; mar- 
ginibus callo sat valido junclis. — Alt. 2 1/4, dlam. 
i mill. 

Bords des marais salants de la baic (rArcachon (Gi- 
ronde). 82. PERINGIA TUMIDA. Testa subrimata, inferne ventrosa, tumidissima, supernc 
brevitcr conico-acuminala, solidula, opacula, nitidissima, 
pallide cornea, laevigata, in ultimis subtilissime striatula; 
— spira parum elongata, conica, acutissima, breviteracu- 
minata; apice minutissimo; — anfractibus 8 (supremi 
planulati, mediani convexiusculi, ultimus tumidus), sat 
irregulariter (suprcmi Iente,caeteri velociter) crescentibus, 
sulura lineari, inler ultimos subimprcssa, separatis; — 
ultimo maximo, 2/5 altitudinis leviter supcrante, tumido, 
ventroso, ad peristoma paululum coarctato, pone aper- 
turam obscure subgibboso-tumido, ad insertioncm labri 
subilo breviter denexo ; — apertura verticali, subrotun- 
dato-ovata, superne angulala, inferne sat cxpansioscula ; — columella arciiala ; — peristomate reclo, acuto, intus 
incrassatuio; margine externo antrorsum recte descen- 
dente; margine columellari expansiusculo ; marginibus 
approximatis, callo junclis; — operculo (ignoto). — Alt. 5, 
diam. 5 mill. 

Marais salants pres d'Oran cl embouchure de la Macta 
(Reboud). 83. PALUDESTRINA MABILLI. Testa rimato-perforata (perforatio satpatula), ventroso- 
elongata, superne a summo usque ad penultimum tectifor- 
me conico-pyramidali, inferne e penultimo usque ad basin 
aperturae ventrosa, tumida, solidula, opacula, corneo-rubl- 
ginosa, fere semper limo viridescenli induta, la3vigata, in 
ullimo striatula ac costulis (causa incrementi) passim valide 
sulcata; — spira elongato-conica, ad sunimum tectiforme 
acuminata; apice minulo; — anfractibus 7 (quorum 5 su- 
perlores obscure subconvexiusculi et 2 ultimi tumidi ac 
convexo-rotundati), regulariter crescentibus, sulura inter 
superos lineari, inter ullimos imprcssa separatis; — ul- 
timo 1/3 altitudinis cequante, amplo, turgido, ventroso, 
rotundato, ad insertionem labri recto; — apertura vertl- 
cali, ovala, superne angulata, ad basin obscure subexpan- 
siuscula; — peristomate recto, acuto, continuo, intus 
profunde incrassatulo; margine externo antrorsum rectc 
descendente; margine columellari inferne expansiusculo; 

— operculo fusco-corneo, fere laevigato, profunde remoto; 

— alt. 6 1/2, diam. 5 mill. 

Celte belle espece, remarquable surtout par ses 2 dcr- — (>fi -— 

nicrs tours oxcessivemcnl ventrus, arrondis, tandis que 
scs lours supcrieurs, prcsquc plans, simulcnt un c6nc, 
parail abondanle dans !es marais saumAlrcs du nord dc 
notrc pays. Ainsi je la connais de Saint-Quentin-en-Tour- 
monl (Somme) ; de la Rance, depuis Dinan jusqu'a Saint- 
Malo; du canal maritime de Caen ; enfin, d'un assez grand 
nombre de localites des C(Mes-du-Nord, comme Sainl- 
('oulban, la Uicliardais, Clialcau-Ncuf, la Villc-es-Non- 
nains, elc 84. PALUDESTRINA SAINT-SIMONIANA. Tesla perforata, elongala, cs. ultimo usquc ad apicem 
regulariterconico-acuminata, inferne sattumida, opacula, 
cornca, limo crasso viridesccnti induta, argute slriatula ; 

— spira elongata, regularitcr acuminata ; apice minuto; 

— anfractibus 7 convexis, lente crcsccntibus, sutura im- 
prcssa separatis; — ultimo 1/5 altitudinis a^quante, con- 
vcxo-rolundato, ad inscrlionem labri recto; — apertura 
subverticali, ovato-rotumlala, superne vix angulata; — 
pcristomate rcclo, acuto, continuo; margine cxterno su- 
perne subsinualo, deinde anlrorsum subarcuato; margine 
columcllari valido, crasso, expansiusculo, inferne retroce- 
dente; — operculo inlus valde remoto, inconspicuo^ — 
alt. 3 1/2, diam.2 1/2 mill. 

(^cltePaludestrine, quejedcdiea notrearni Sainl-Simon 
de Toulouse, a ete recucillie dans les eaux saumtilres aux 
environs de Villc-es-Nonnains (Coles-duNord). EIIc csl 
remarquablc par sa formc rcgulieremcnt coniquc dc la 
base au sommct et par scs lours serrcs. bien couvexcs, elc. 69 — 85. PALUDESTRINA MILNE-EDWARDSIANA. Testa subrimata, elongata, in medio ventrosa, superne 
elongalo-acuminata, opacula, nitida, fusco-cornea, argu- 
lissimc striatula (striae circasuturam validiores); — spira 
elongala, acuminata, acuta ; apice minutissimo ; — an- 
fractibus 8 sat convexis, regulariter ac sat lente crescen- 
tibus, sutura impressa separatis; — ultimo 1/5 altitudinis 
paululum supcrante, convexo-rotundato, ad insertionem 
iabri recto; — apertura leviter obliqua, ovato-subrotun- 
data, superne angulata, in medio columellae sat expansa ; 
— peristomate continuo, leviter incrassatulo, undique ex- 
pansiusculo; margine externo superne sinnalo, deinde an- 
trorsum arcuato; margine columellari expanso, ad basin 
retrocedcnte ; — operculo intus remoto, vitraceo, sublsevi- 
gato; — alr. 5 1/2. diam. 2 i/2 mill. 

Bords de la Rance, entre Pecluso de LivetetSaint-Malo. 
r.ette Paludeslrine, quc je me fais un plaisir de dedier ;> 
notre ami M. le professeur Aplionsc Milne-Kdwards, esl 
surtout caracterisce par son bord peristomal cntierement 
dilale de tous coles. 86. PALUDESTRINA EUCYPHOGYRA. Tesla rimato-perforata, oblongo-elongata, in medio 
tumida, superne acuminata, sat frogili, subtranslucida, 
nitida, saepc lirao sordide griseo inquinata, argutissime — 70 — 

strialiila ; — spira elongala, subacuminata, ad summum 
obtusiuscula ; apice exiguo ; — anfraclibus 7 valde lumido- 
convexis, regulariter lenlequo crescentibus, sutura pro- 
funda separalis; — ullimo i/o alliludinis aequante, ven* 
troso-rotundalo, superne ad insertionem labri leviter 
subdescendente; — apertura fere verticali, subovato-ro- 
tundata, superne fere convexo aut obscure vix subangu- 
lato; — peristoraate recto, acuto, intus non incrassato; 
margine externo anlrorsum recle descendente; margine 
columeliari leviler expansiusculo ; marginibus approxi- 
malis tenui callo junctis; — operculo vitraceo, sublaevi- 
gato, intus profunde remolo. — Alt. 5, diara, 2 4/2 mill. 
Cette Paludestrine, remarquable par ses tours excessi- 
vement bombes et ventrus, separes par une suture pro- 
fonde, vit dans les eaux du canal maritime de Caen (Cal- 
vados]. 87. PALUDESTRINA ACUTALIS. Testa perforata (perforalio palula), inferne ventrosa, 
superne breviler conica;, opacula, corneo-viridescenti aut 
limo terraneo albido-viridulo sordide inquinata, subtilis- 
sime striatula ; — spira conico-acuminata, parum elon- 
gata; apice exiguo^ — anfractibus 7 convexiusculis, lente 
crescentibus, sutura inter superiores fere lineari, inter 
ultimos impressa, separatis; — ultimo 1/5 alliludinis pau- 
lulum superante, convexo, ad insertionera labri recto; — 
apertura verticali, subrolundato-oblonga, superne suban- 
gulata^ peristomatc recto, acuto, intus vix incrassatulo; 
niargiiie exleriio anliorsum recle descendente; margine columellari expansiusculo ; raarginibus approximatis callo 
junctis; — operculo vitraceo, sublaivigato, intus profunde 
remoto. — Alt. 5, diam. 2 5/4 miilim. 

Cette espece, caracterisec par sa forme conique ecourtee, 
tres-ventrue a sa partie inferieure, vit dans les eaux sau- 
mAtres des environs d'Etaples (Pas-de-Calais). Elle a ete 
Irouvee egalement dans les C6tes-du-Nord, dans la mare 
de Saint-Coulban. 88. PALUDESTRINA SANCTI-COULBANI. Testa rimata, oblongo-elongata, in medio tumida, su- 
perne acuminata, inferne subattenuala, fragili, laevigata 
ac lirao atro omnino induta ; — spira elongato-acurainala ; 
apice minulissimo; — anfractibus 6 (superiores 3 con- 
vexiusculi, inferiores 5 tumido-convexi) sat celeriter cres- 
centibus, sutura inter superiores impressa, inler ullimos 
profunda separatisj — penultimo raaximo, ventroso; — 
ultimo mecliocri, 1/3 allitudinis {equante, convexo, superne 
recto; — apertura verticali, subobliqueoblonga; — peri- 
stomate recto, acuto, fragili, continuo; margine externo 
superne sinuoso, deinde antrorsum valde arcuato ; raar- 
gine coluraellari expanso; — operculo corneo, striis spi- 
rescentibussulcato; nucleo atroproraineiite. — AIl. 41/2, 
diara. 2 mill. 

Cette belle espece a ete recueillic dans la marc de Saint- 
Coulban (C6tes-du-Nord). /ii 89. PALUDESTRINA PALUDINELLIFORMIS. Tesla minima, rimata, oblonga, ventrosa, superne ob- 
tusa, tenui, opacula, la^vigata, fulvo-cornea ; — spira sat 
brevi, obesa, subacuminata, ad summum oblusa; apice 
sat valido; — anfractibus 5 convexiusculis, celeriter cres- 
centibus, sutura parum impressa separatis; — ullimo 
majore, sat amplo, dimidiam altiludinis aequante, con- 
vexo, superne ad insertionem labri Icviler lente subdes- 
cendenle; — apertura verticali, oblique ovata, inlus sub- 
albidula, superne angulala, externe convexa, ad basin 
obscuri; subexpansiuscula ; — perislomale reclo, acuto, 
continuo, descendenle; margine externo antrorsum recte 
descendente; marginccolumellari expansiusculo; — oper- 
culo (ignolo). — Alt. 2, diam. 1 l/i mill. 

Marais salants de la baie d'Arcachon, dans la Gironde. 90. PALUDESTRINA ACICULINA. Testa perforata, elongata, c summo usque ad penulti- 
mum tenui-cylindrica et e penultimo usque ad basin lu- 
mido-vcnlricosa, lenui, fragili, pellucida, subluteolo-vilra- 
cea, argutissime striatula^ — spira elongata, cylindrica, 
subacuminata, ad summum altenuata; apiceobtusiusculo; 
— anfractibus7convexis,reguIarilerIentequecrescentibus, 
sutura profuuda separatis; — anfractu quinto mediocri, 
s.cut coarctalo; — peuullimoamplo, lumido ucrolundato; — /o — ultimo 1 /3 alliludinis aequanlc, convcxo, ad inserlionem 
labri rccto; — aperlura vix obliqua, oblonga, superne 
angulata, inferne cxpansiuscula ; — perislomate recto, 
aculo, fere continuo (margines valde approximati, brevi 
callo juncti), intus leviter subincrassatulo; — margine 
externo antrorsum recte descendenle; marginc columel- 
lari expanso; — operculo laevigato, alro-rubro. — Alt. 4, 
diam. 1 5/4 mill. 

Salines dc Salces, dans les Pyrenees-Orientales (Pen- 

cbinat). 

Cette Paludestrine, de la section des Thalassohia, est 
surlout caracterisec par son test transparcnt vitrace, par 
ses deux dernicrs lours bien renfles, arrondis, au-dessus 
desquels s^allonge une spire cylindrique atlenuec seule- 
menl au sommel; enfin, par son cinquieme tour relative- 
menl petit et comme contracte. 91. PALUDESTRINA ELEGANTISSIMA. Testa non rimata, elongata, regulariter cylindrico-acu- 
minata, nitida. pellucida, albido-lutcola, lavigala ac 
lamellis (caducissimis) produdis, roliaceo-slricUssimis, 
regulariter distantibus, cleganlissimc sulcata ; — spira 
elongata, acuminata; apiceminuto; — anfractibusTcon- 
vexis, lente crescenlibus, sutura profunda separatis ; — 
uHimo 1/4 altiludinis lcviter superante, convexo, ad inser- 
tioncm labri rccto; — apertura vcrlicali, ovnla, superne 
angulata, inferne exiansiuscula ; — peristomale fere con- 
tinuo (margincs volde approximati, tenui callo juncli). reclo, aculo, inliis vix incnissatulo; margine exlerno an- 
Irorsum rerte descendenle; margine columellari valido, 
crasso ac expansiusculo ; — operculo (ignoto). — Alt. 41/2, 
diam. 1 1/4mill. 

AHuvions de la Macta, pres d'Oran (Reboud). 

Cette espece (section des Thalassobia) est surtoul remar- 
quable par son test orne de lamelles foliac(5es, reguliere- 
ment distantes les unes des autres, h rinslar de celles qui 
caracterisent les Scalaria. 92. PALUDESTRINA GRACILLIMA. Testa perforata, gracillima, elongata, cylindrico-acumi- 
nala, opacula, nitida, albido cornea vel luteolaaut luteo- 
vinosa, Isevigata ; — spira elongata, acuminata ; apice 
minuto; — anfractibus 7 convexis, lente cre?centibus, 
sutura profunda separatis ; — ullimo 1/3 altitudinis 
aequanle, rolundato, ad inserlionem labri recto; — aper- 
tura verticali, ovata, inferne dilatato-rotundata, superne 
angustata, ad basin columellae expansluscula ; — peristo- 
matecontinuo, recto, obtuso, incrassato; margine externo 
antrorsum leviter arcuatulo ; margine columellari vix 
expansiusculo ; — operculo (ignoto). — Alt. 3, diam. 
1 mill. 

Cetle delicate petite coquille (Thalassobia), du groupe 
de Vaciita, a ele recueillie a Estarac, prcs de Narbonne 
(Aude), entre la mer et la soline (Guerin-Menevilie). — 75 — 93. PALUDESTRINA MOITESSIERI. Testa rimata, oblongo-elongala, venlriculosa, opacula, 
subtranslucida, nitida, pallide cornea, sub validissimo 
lente subtilissime radiatula; — spira elongalo-acuminata; 
apice oblusiusculo; — anfractibus 7 in medio convexis, 
circa suturara subplanulatis, regulariter crescentibus, 
sulura lineari (in ullimo profunda) ac zonula intentiore 
circumcincta separalis; — ultimo rotundato, 1/4 altilu- 
dinis aequante, ad inserlionem labri leviter lenle subdes- 
cendente ac paululum soluto ; — apertura verlicali, ovato- 
rotundata, superne angulata, inferne ad basin columellae 
expansiuscula ; — peristomate conlinuo, recto, acuto, 
intus incrassato; margine externo superne subsinuato ac 
in medio antrorsum subarcuatulo; margine columellari 
crassiusculo, leviter expanso; — operculo (ignoto). — 
Alt. 4, diam. 1 1/2 mill. 

Environs de Narbonne, entre la viile et la mer (Aude). 
Eaux salees des etangs entre Agde et Cette (Herauli). 94. PALUDESTRINA SPIROXIA. Testarimata,eIongato-acuminala, inferne subventrosa, 
opacula, subtranslucida, nilida, cornea, laevigata vel sub 
lente argulissime radiutula; — spira elong:ila, rcgulariter 
acumiuiita; apice minulo; — aiifraclibus7 convexiusculis, 
regulariter Icntcque cresccnlibus, sulura subimpressa, lcviler marginala ac zonula fusca circnmcincta separatis , 
— ultimo rolunilato, 1/3 allitudinis fore ajquante, ad 
insertionem labri levciter ascendente; — apertura verti- 
cali, oblonga, vix subpalula, superne sat anguiata, sinis- 
Irorse in margine columeilari exponsiuscula; — perislo- 
mate continuo, undique subexpansiusculo, oblusiusculo 
ac intus subincrassato; margine externo antrorsum leviter 
arcualulo; — operculo (ignoto). — Alt. 4 i/2, diam. 
15/4 mill. 

Salines d'Estarac, pres de Narbonne (Aude) ; de Salces 
(Pyrenees-Orientales) ; de Cette (Herault), etc. 95. PALUDESTRINA SOLUTA. Testa profunde rimata, elongato-acuminala, ventrosa, 
opacul;i, nitida, corneo-luteola, lavigata aut sub valido 
lente argutissime radiatula; — spira elongata, acuminata; 
apice minuto; — anfractibus 7 convexis, regnlariter cres- 
centibus, sutura impressa separalis; — penultimoamplo, 
lumido-rotundato; — ultimo mediocri, omnino soluto, 
convexo-rotundalo, superne angulato ac lente subdescen- 
dente; — apertura verticali, leviler anguslata, oblique 
semirotundata, externe ad basin exactc circulari, sinis- 
tiorse (scilicet in marginibus columellari <*ic supero) rec- 
tiuscula, superne sat angulntn, in mcdio marginis colu- 
mellae expansa; — perislomale solutn, continuo, reclo, 
obtusoac intusvalide incrassato; margine externo antror- 
sum recte descendente; margine columellari valido ac 
expanso ; — operculo (ignoto). — Alt. 5, diam. 2 mill. 

Salines entrc Narboime el la mer (Aude). — 77 — 96. PALUDESTRINA EURYOMPHALUS. Testa perforata (pcrforatio patula), conico-pyramidall, 
;id basin tnmido-ventricosa, opacula, nilida, subtranslu- 
cida,corneo-luteola, argutissime striatula; — spira brevi. 
conico-acuminala; apice minuto; — anfraclibus G con- 
vexiusculis (penullimus ac ultimus tumido-rotundati) snt 
ccleriter crescentibus, sutura inter superiores subim- 
pressa, intcr ultimos profunda scparalis; — ultimo rotun- 
dato, 1/3 altitudinis paululum superante, superne reclo; 
— apertura leviter obliqua, transverse angustala, oblongo- 
elongatn, superne angulata ; — peristomate non solulo, 
continuo, recto, ocuto, inlus incrassato; margine exlerno 
antrorsum recte descendente; margine columellari modo 
ad basin expansiusculo; — operculo (ignoto). — Alt. A, 
diam. 2 1/4- mill. 

Fosses enlre la mer et ies salines (rEstarac, pres de 

Narbonne. 

Toutes les Paludestrines decrites, depuis Tespece 90. 
appartiennent au groupe des Thalassobia. 97. PALUDESTRINA ARENARUM. Testa minuta, rimala, oblonga, levitervenlrosa, fragili, 
subtranslucida, ?at nitida, Iffivigata, sordide cornea ; — 
spira sat clongala, subacuminata, ad summum subalte- 
nuala; apice rainulo ; — anfraclibus convexis, lcntc — 78 — 

crescenlibus, sutura profunda separalis ; — ullimo con- 
vexo, l/oallitudinis exacte aequanle, ad inserlionem labri 
reclo; — apertura verticali, ovata vel suhrolundata, su- 
perne angulata; — peristomate continuo, recto, obtuso, 
intus incrassatulo; margine extcrno superne lunato ac 
(ieindeantrorsum recte descendente; margine columellari 
tenui, obscure subexpansiusculo; — operculo (ignoto). — 
AU. 3, diam. 1 4/2raill. 

Environs de Salces (Pyren^es-Orientales). Salines d'Es- 
tarac, pri^s de Narbonne (Aude). 

Cette petite Paludestrine, ainsi que les deux suivantes, 
appartiennent h la serie des Pseudopaludinella. 98. PALUDESTRINA NARBONENSIS. Testa minuta, perforato-rimata, ventroso-oblonga, vi- 
tracea, nitidissima, laevigata, hyalina aut vitreo-lutcola 5 

— spira acuminata, sat elongala ; apice minuto j — 
anfractibus 6 convexis, celeriter crescenlibus, sutura pro- 
funda separatis ; — ultimo convexo-rotundato, 1/5 alli- 
tudinis paululum superanle, ad insertionem labri recto ; 

— apertura verticali, oblonga, superne angulata, inferne 
expansiuscula ; peristomate continuo, recto, obslusius- 
culo, intus incrassatulo; margine externo superne sinuato 
ac deinde in medio antrorsum arcuatulo ; margine co- 
lumcllari expansiusculo ; — operculo (ignolo); — alt. 
21/4, diam. 1 l/2mill. 

Fosses et salines entre la nier et Narbonne (Aude). — 
Espece assez abondante. 

Cctle paludeslrine se dislingue de la precedenlc par sa — 79 - 
(ai!le nn pcu moins allongec, par sn formc plns renflee, 
par son accroissemenl spiral plus rapide, par ses dein 
(Jerniers tours plns volumineux, surtout ravant-dernier, 
par son bord externe dabord sinue a sa partie supe- 
rieure, puis legeremcnt arque en avant a sa partie 
moyenne, ctc. 99. PALUDESTRINA LENEUMICRA. Tesla minima, rimata, suboblonga, vcntroso-tumida, 
sicut obesa, fragili, vitracca, la3vig<ita, paltide lutcola ; — 
spira sat brevi, subacuminata, ad summum attenuata ; 
apice minuto ; — anfractibus 5 convexis, celeriler crescen- 
tibus, sutura profunda scparatis ; — ultimo convexo- 
rotundato, 1/5 altitudinis superante, ad insertionem 
labri recto ; — aperlura verticoli, oblongo-rotundata, 
superne subangulata, inferne sat expansa ; — pcristo- 
mate non continuo, recto, acuto, vix intus obscurc 
incrassalulo ; margine exteruo superne lunato ac in medio 
antrorsum sat valide arcuato; raargine columellari expan- 
siusculo; niarginibus valde approximatis, tenui callo 
junctis ; — opcrculo (ignoto) ; — a!t. 2 1/4, diam. 
1 3/4 mill. 

Cette trcs-petite paludestrinc vit dans les salines d'Es- 
larac, prcs de Narbonne (Aude). — 80 — 100. HELIX CATHAROLENA. Testa imperforala, subgloboso-depressa, solida, sub- 
opaca, nilidissima, candidissima ac punctulis laclescenti- 
bus translucidis elegantissime signata aut rarius zonulis 
5 translucidis circumcincta; striatula (in ultimo sub- 
crispulata) et lineolis longitudinalibus conferlissimis mi- 
nutissimisque sulcata ; — spira convexa ; apice obtuso, 
laevigalo, prominente; — anfractibus 5 l/:2 sal convexis, 
celeriter crescenlibus, sutura (inter superiores sublineari, 
inter ultimossal irapressa) separalis j — ullimo majore, 
convexo-rotundato, quandoque rarc subobscure biangu- 
lato, superne descendente ac demum ad labri insertionem 
rapide deflexo ; — apertura perobliqua, leviter lunata, 
transverse oblonga, superne convexa, inferne recliusculo- 
descendente, intus candida aut rarissime subcastanea; — 
peristomate crasso, valido, obtuso ac expanso ; margine 
columellari ad mediam partem tuberculoso ; marginibus 
approximatis, c/illo cburneo leBvissimoque junclis. — 
Alt. 16, diam. 30 mill. 

Cette helicc, intermediaire entre le groupe de\a vermi- 
culala et celui de Vacanonica vit aux environs d'Oran, 
en Algerie (Reboud). 

J'ai egalement regu cettecoquille du Midi de TEspagne, 
seulcmcnt sans indication dc localilc. 

Je rapporte n celte espece quclques echantillons re- 
cueillis aux alenlours du Pigno, pres de Bastia (Corse). 
Cesechanlillons sont caracterises par trois bandes translu- 
cides. i^KjSCaW^f v/^Ub^ l'v •>->*•'.■ ■,'■•■ ■■ ' •■■■. ■.•''>'W-i-%«™Sc>v'< '•■• '. ' ;*v^.v.'- i^'$S§i0- -^i^t:^-^^^^