Skip to main content

Full text of "Species plantarum : exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas, cum diferentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas"

See other formats


.l-pl ecfe 


ultfp i.B. liU Stfararg 
53^ort(| Qlarolttta BtuU (HnlU^ 

SPeCiAL COLLECTIONS 

QK91 

s6 
v,l 

^^PM ') This book must not b 

" ■ W^^^m building. 
l«Ser3SS f^-JM\ I" o '1 
■lXa.A'^2^ ) A .J^ CAROLI LINN^I 

S ,£ R:gi.€ M.tis Svecia ARCKtATRr, Medic. & BOTAN. 

Profess. Upsal: Equitis aur. de Stella POLARI, 

nec non Acad. I.mper. Monspel. Berol. Tolos, 

Upsal. Stockh. Soc. & Paris. Coresp. 

SPECIES 

PLANTARUM. 

EXHIBENTES 
PLANTAS RITE COGNITAS. 

GENERA RELATAS. 

CUM 
DlFFERENTIlS SPECIFICIS , 
NOMINIBUS TrIVIALIBUS, 

Synonymis Selectjs^ 
Locis Natalibus, 

Secundum 

SrSTEMA SEXUALE 

digestas. 

TOMUS I. Cum PriviU^io S. fl. M-.lii Suecia: ^ S. R. Af.fu Pohnic<r ac EUfloru Saxon. 

HOLMIM. ^^ 

iMPEMSis LAUREMTII SALVII. 
1753- Ignoto Genere pioprio 

nulladefcriptio, quisaccurata tradita^ 
certam demonftrat, 
fed plerumque faUh. 
Ci£SALP. prafat. STORMAGTIGSTE ALLERNaDIGSTE 

KONUNG ocH DROTTNING 

ADOLPH FRIDERIC 
LOVISA ULRICA. 

SVERIGFS GoTHES OCH VeNDES 

KONUNG ocH DROTTNJNG! 
\DRA MAJESTETER dr jag 

allerunderddmgli fkyldsg detta vrrk^ 
fruhen af min mdjta och h^jla lef-^ 
nad^ aet jag nu under EDRA 

MAJESTETERS mdda regeringfdtt med 

ndgdtoch rohgijinne fullborda. 142310 EDRE MAJESrETERhafva, i^ 
frdn forfta lyckeUga ankornfien ttl rskety ftadfe 
anfett mtg med bltda jlrdlary kallat rmgfom of- 
taft til Stt Hof^ och betygatemot mtg allKon- 

geltg ndd, 

EDRE MJJESrETER hafva ock 
gtfvtt dm Vetenjkapenyfomjag idkat Ijus och anfe- 
mde t Stt Rtkey Jd EDRE MAJESfE- 
rER ej allenaft allernddtgft Idttt Skaparens 
undetverk for ftg bejkrtfvasy utan ock hopkallat 
allehanda jordenes tnhyggare af alla tre Natu- 
rens rtken , famt hefalt dem tnlogeras utijtna 
prdkttga luft-flott Ulrtksdahl och Drottningholm , 
der deffcy Itkfom deptiterade frdn hela vida verl- 
denjd dageligt fSretrdde fir MAJESTE- 
rENS 6gon. 

rror mig altfd ej fdga for myckety dd jag 
rent ut hekdnnery at tfrdn den vtfa Konung Sa- 
lomons ttd och Drotntngens af rtka Arabten^ tn- 
ga Potentater g jordt pd den Alsmdgttga Skapa- 
rens undenierk ftorre aktning. I ^j hor ochfkal denna V^tenjkapen tdfla med 
alla andra minnesnidrken , at nora ED R A 
MAJESrErERS namn odddeltgajdden 

m- inpraglar demtNatunm egen boky fom drlfgen 
d nyo upUgges , at hltfva med Jordklotet hka 

bejidndtg, 

Himrnelen gSre EDRA MAJ E STB 
TERS dagar ocb regermg Idng och lyckelig, 
fd vfjijag Tefver ocb dor 

EDRA KONG. MAIESTETERS allerundcrdanigfte och tropliktigfte 
tjanare och underfate 
CARL LINN/EUS. LECTORI M^UO. 

Hom fui confcius obfervat MUNDUM eflc omnipo- 
tentis theatrum, undique adomatum fummis Omni- 
fcj^ fapieritise miraculis, fe vero in hunc, tamquam 
Hofpitem introdudum, ut hjrcc deliciis fcfc deieclan- 
do magnificcntiam Domini agnolcat. Indignus profefto 
is,cenfendus hofpes, qui, pecoris inllar, tantum gula:in- 
fcrvit, nec magnalia poHefToris intueriatque aettimarc 
iiovit, 

HOSPITES utdigni cvadamus orbis, opera hsec Crca- 
toris fcrutari nobis nccefie cft, quse ita cum noftris com- 
modis combinavit fummum Ens, ut cis, unde omniano- 
llra bona defumimus, carercnullaratione quaeamusj Sc 
quo magis h«c intcljigimusj co etjam plura m ufura 
gencris humani ccdunt, 

COGNITTONEM horum iit rite acquiramii^ , fingula 
diftinfta Idea^ diltinclo A^w«»^compie<5ti oportet,qui- 
bus icpofitis copia rerum nos obruat neceffe efl:,&com- 
mcrciumomne, deficicnte communi lingua, cenabit. 

SCIENTIA NATURiE inde intcr Homines nata c(t, 
quse comprehendit fub Phyfica &z Chsmta Elcmenta, fub 
Zoologiay Bofanka^ Liihologia tria Naturac rcgna, 

REM HERBARIAM hcic libarc hibet, qux quondam 
paucarum plantarum erat Scicntiaj hodie vero copia 
dciedorum evafit omnium amplilltma. 

INVENTORUM recentioris aevi indefelTis laboribus 
notitiam dcbemus plurium Plantarum, quam omnibus 
prifcorum temporum eruditis, inter quos imprimis no- 
xnn\zn<i.iClufuis^Cohmna^ Bauhini ^ Hermannus^ Rhecdt ^ 
Sherordus, Rajus , Phkenetius ^ Tourneforiius, Plumierus^ 
FaiUantius^ Dilhmus , Gmelinus, ^c. 

NOTI- LECTORI. 

NOTITIA pkntarum conftabat quondam Nominibus 
arbitrariis, memeria labul» infixisj quam vacillantem/- 
cones iublcvabant. 

SYSTEMATICORUM fnpicntia indagavit ordinem 
qui memorix; fuccurreret , & lcicntiam folidis funda- 
nientis inv\;dific:iret, quem dcbemus Principibus Viris 
Gefnero^ Cafalpino^ Bauhino^ Morifono^ /fermanm^Tonr' 
nefortioy f^aiUantto^ jD/7/ff»/tf,aliisque. 

ARIADNEUM hoc filum Syfl-ematicorum tcrminaba- 
tur Generibus^ quod tentavi ad Species usque extcnde- 
re, confe6tis lcgitimis harum diffcrentiis, ut etjam in 
hifce fua fibi conftarct ecrtitudo, quum ornnis 'vera co- 
gnitio co^nitionc fj^ecierum innitatur\ hac enim dificien- 
tc vjicillat ^ billoria, utin plcrisquc Peregrinatoium 
diariis. 

SPECIES pkntarum ut mihi hmiliares redderem, pera- 
gravi Alpcs LapporJcas: toum SHeciam: partem A'c>r- 
vegiie^ Dani^^ Gennamte, Belgti ^, yingliA^ Galiiie: per- 
quiUvi dcinde HORTOS Bocanicos: Pariftnum ^ O- 
xonienfem^ Cbelfejanum^ Hartecampenfem^ LeU:nfem^lJl~ 
traje^inum, Jmftei^damenfem^ Upfatienjcm aliosque : e» 
voivi etjam HTERBARIA Burferi, Hermanni^ Clifcr- 
tii^ Burmcinni^ Gronovii , Royeni^ Sloanei^ Sherareli^ Bo- 
harti^ MiUeri ^ Suriani^ Totnncfortii^ Faillantii^ Jujfji^i^ 
B^ckii 8cc. Meo fuafu DISCIPULI quondam dile- 
ftiifimi: P. Kalmius Canadam, F. Hafff.i^u\!l M^y\^' 
tum, P. Osbech Chinam, P. I^k/?//?^ Hifpaniam, Alon- 
/;>; Lapponiam adire, plantasque iectas mccum com- 
municarunt. E variis terris demum mifcrc Amici 
BOTANICI fcmina plantasquc ficcas non paucas,u- 
ti B. fujfieu^ Royenus^ J. Gefnerus , IVacbendorJius., Sib- 
torpius , Montius , Gleditfchius , Krafcbtninnikoffius , 
Minuartius^ Felezius^ nec non O. Munchhaufen L, 
B, S, C. Bielke L. B,^. Ratbgeh Equ. Demi- 

)o( 4 dojf LECTORI. 

dt^jf Nob. CoUtnfott^ tor^n^ Braaf^ , aliisQUe OifordoT 
mnesquas in duplo habuit; Lagprfirom india& oriemalis 
plunmas: Gronovim plci-asque Virginicas &: Gwelfnus 
Sibericas facilc cmnes , at S^nvagcfius intc§,i'um fuum 
thefaiirum plantarum dedit, cxcmplo raro 6c inaudi- 
to, iinde fa^um, ut copiamplantarum obtjnuerimnon 
roediocrcm. 

DIFFERENTf AS Specifius antehac Plantis non pan« 
cis impofui iii Flora LApponica^ Sumca^ Taeylanica^ in 
Horto CUffortiano, Upjalienfi, lisdcm principiii in- 
ftiiere practhntiffimi Botanici Gronoviui^ Royenus^ i^V^- 
chendorff^ Gorter^ B. Jufftaus ^ IjS Moniet^ Gvettardy 
Dalihard^ Snuvages , Coken, Hill ^ inque non p&ucis 
Halbrvi, Gmeitnus aliique, quorum opcra plurimJe Spe- 
cie5 evaferc rarae & cvidentes. 

NOMINA haec paflim difperfa in cratiam ftudioforum 
cor,fultum duxi colligere, acqui.hras dein plantas ad- 
derc, jnque unum Syltema rcduccrci at vcro pluri- 
bus Spectebus obfervatis, prseltantioribus mtis dete(5tis, 
aptioribus Termtnis cufis, debui interdum diffcrcntias 
emcndare, antca quamvis oprimas , 

Charafteres cfrenriales pro NOMINE SPECIFICO 
conlhtuerc non levidenfe opus edi rcquirit enim Spe" 
cierum plurium accuratam cognitioncm, harum artcn- 
tisfimam^/?r//«w indagationem , differentium (dcd:io' 
nem, Terminorum deniquc artis propriam applicationcm, 
uf: evadant compendiofiiTimi tutimmiquc 

NON VTSAS plantas heic omifi, totics clufus ab au- 
£boribu5j ne dubia certiflimis mifccrem) fi vero ali- 
quando contigent non faiTicicnter infpcxifle plantam, 
vcl fpecimen imperfe^um obtinuiflc, figno \ hocno- 
tsvi, ut atii eandem accuratius examinent. 

Non LECTORI. 

Non nommat3s in hoc Libello plantas, fi quisad mc mit- 
tcrc v^lit, eas in proxima editione V. D. rccenicbo 
cum honorifica recenfionc datoris. 

NUMERUM plantarum rotius orbis longc parciorem 
eflTe, quam vulgo crcditur, Tatis certo calculo intcl- 
iexij utpotc qui vix ac ne vix loooo attingat. 

TRIVIALIA nomina in margine appofui, ut miflis am- 
bagibus, uno quamhbet Herbam nominc complc6bi 
qucamusj hasc vero absque feleftu polui, qu^ppc 
quem alius dics pofcit. Cavcant autem quara randtifli- 
me omncs fani Botanici, umquam proponcre nomen 
trivialc fine lufticicnti diffcrcntiafpccifica, ne ruat in 
priilinam barbariem fcicntia. 

SYNONYNA paucillima in EUROP^IS plantis ad-^ 
hibui, contentus C. Baubino & Iconographo pr^ftan- 
tiorcj in EXOTICIS vero plura, quum difficiliora 
minusque trita finc. 

DESCRIPTIONES tantum inobfcuris adhibere neces- 
fumfuit, casque fine ambagibus, ut obtinerem coni- 
pendium cironibus gratum. 

LOCA natalia more meo adjeci, inquc notilfimis Fruti^ 
cantes "^, Perennes y., Biennes J", jlnnuas Q) notavi, 

GENERA nonnulla «01;^, nonnuila immutata adhibui, 
quas in nova editionc Gencrum plamarum propcdiem 
fillcrc animus ell. 

ADVERSARIORUM tcla nunquam rctorfi: acerrima 
convitia, infimulationes, cavillationes, buccinationcs, 
(pricliantiorum longc V^^irorum, omni a;vo, laboris 
praemia) tranquillo animo furtinui, nec fuis auftori- 
bus hsec invideo, fi indc ipfis apud vulgus gloria ma- 

jor. LECTORI. 

jor. Fcro hsec> quac. in mc nc capilmm quidcm mu- 
tanr^ £<: cur non fen-em iniquos, quia veris Botani- 
cis 2c quldem conriimmatiiTimis, quibus aflurgerc 
dcbentilll, fummis cumulatus fum encomiis. Parem 
deindc adverfariis refcrrc gratiam, nec anni ingrave- 
fcentes, nec munus, quo fungor, nec mci mores pa- 
tiuntur. Quod mihi fuperefl brevioris arvi, tranquil- 
lus utilioribus obfervationibus impcmdam. Res natu- 
rales cnim proprio privilegio munita^ perliftunt, ut 
quemadraodum errores in his comraifli a nullo dcfen- 
di , ita nec veritates obfervationibus innixse a toto c- 
ruditorura orbe conculcarj pofIint> judiccs itaque pro* 
voco feros N cpotcs \ 

Pafcitur in vivii livbr ^ pojl fat& fuiffcit ^ 
Tum fuus ex meriio qumque tuetur hmioi, 

Dabam ijf j d. t Maji. UpliiliaR. AU AUCTORES 

REFORMATORES. 

PROPRIA Genera plantarum, LuiJh, I7f2. <\(i. 
Philofophia Botanica.//??>»/.c. ly^"! o^^ 
Hoitus ClrfTortianus. Amjlel. 1737. /0/. 
Hortus Upfalieniis. fhlwiee /748. od 
Flora Siieclca. Holwice i^^f. o^. 

Fiora Lapponica. Amfifl. .1737» 0//. 
Flora Zeylanica. Ihlmtce 17-^7. o<??. 
Viri(lariuinCliffortidn./fw//r/. 1737. <»<??. 
Materia Medica. Hoimia 1749. c<?. 
Anriafniut. Academ . i . Lipfite, 1 749. (^*^. 
Amoenirat.Acadc;m.2.//(//;«/<f i7^f . o(l. 
Iter Oelandicum. Hnlmia 1745. »&. [m<c, 
Iter Gotlandicum. Holmiit I74f. oR. fu^nc. 
IterWe(h'ogothicum.//e/wjflf 5^747, o«f/. /ffer- 
Iter Scanicum Hoimix. z?)*!. t>//. /«<■£. 

A£la Upf?iienr. R foc. Holmio' 1740, (jc. ^.v..fri'. 
AftaSiockh.R. ioc> Ho/mia: 1739. ^<. c// />;??<-. 

KalM Petr. Plantae caRridetUes propediem edenJa» 

Ha.SSEI.QUIStFr.P1. «gypti ik ucL npf. ksf eoi/iohi. 
CSBECR Petr. Pl. chinenies i/; litvris ., Mfc. 
liOEFLING PETR. Pl. hifpaniCJe in ipifolis, Mfc. 

+ * * 

GxoNOviUS J. F. Flora virglnicu 1 %. Letda i^^^.o^. 
RoYex Adr. Flora Iddenlis. /^#y^tf 174O. od. 

Gorter Daj. Florjc geiro-zulphan. HarJerv. 1745-. <?t^. 

JussitL/ B. Pi. raiiores vati«3 //7 /iV. ijt nd. parif 

Guettard M. Obrervation!; Tur les phntes.P^/r//. 1747, <;<??. 
1)alibar27 M. Flora paridenfis. Parif. 17.^9. duod. 

S.A.UVAGES Fx. Flora inonfpelienlis. tin^a: 1751 o£i. 

CoLDEN Conr. Planise coidinghami». nd. npf. i74;j. cniari, 
WACHENDORFFE.J.Horrui Ultrajc£h"nus- 7rareH. 1747. «xV. 
Haller Al8. Stirpes helvetics. G/Jr/;>^. 1742- .^^^. 

LuDViG.C.G. Generu Aphorirmi, Lipf. 173 ocl. 

Gmelin J. G. F lora Sibirica i, 1 . JPetroP. Vj^o k^fc.quart-. 

MoNiEK. LuD-GusL.car. des pl.en Auvergne &c. P^r. 1745.^, 
BiiTTNEK D. (i. Plant* cunonis. Amfiel. 175-0. o{t 
HiLL JoH, Hiftoris of planis. Lond. ^75-1. /<?/, 

Mitchel joH. Genera pl: virglnic, E. N, C- 
Monti Cajet Genus Aldrovandae &c. /fi/l, Bonon, l^oL >.. 

Seslerus Leonh. Epidola de vilaliana. yena. 1750 fol 

USJ- USITATIORES. Bauhin: 

Bauhini 

Camerarii 

Cofumnae 

Clufii 

Dodon3ei 

Fuchfii ptnax. 
Hiflona p]. 
epitome. 
ecphrnfis, 
ntftoria. 
fempTtides. 
hi/hria. Lobdii 
Brunsfelfit lcones. 
Hifloria. Dalechampii hijiorra. 
]V1arcgravii brafiHa, 
Alpinus Tabernsemontani Hijloria.. Cornuti 
Rencalmi CanaJenfei 
SPecimen. Supptementiim 

Phytographia. ParadiftiS. fillo. 

Rivinl Ordines. exotfca. 
Lceiclii prujfica. 

Morifoni hi/foria. 2. 3. . 

Raji hijlofta. i. 2. SuppUmentnm 3. Sitttpfis 5:111 

Plukcnetii Almagefcum , 

Pctiveri gazaphylaciu/» 

Sloapi Jamaica. 

Hermannl Hort. lugdbat. 

Rhecde Hort. malab. 

Conunclini Hort.amftel.l .i Praltidia. 

Breynii Ctnturia. Prodromus 

Dodarti memoires. 
Tournefortii infiiiutiones. 

Plumierii. Genera.^ Species., Americana., FHtces. 

Fevi^iilaei peruviana. 

Ifnard afU parifina, 

Bocconis Mufetim.^ SicuU plantg. 

Barrelieri Uanes. 
* * * 

Boerhavii Hortus lugd-hatavus, 

Kajmpferi jimmiitates exoticae. 

Scheuchzeri CramtMa; Itinera alpina. 

Michelii Genera nova. 

Vaillantii /Y//ur parifina. Flora partfma. 

Monti Gramina. 

Buxbauin Centsnice. 

Catesby Carolina I. 2. 3, 

Burmanni Zcylanica , africanarum dtcades. 

Amanni Ruth-:,nica ,, Herbanum. 

Dilienii Eith^menfes, Mufci. 

Sf ^uieri yerona . TilH Hortui pifanus. 
Martyni Centuriai 4e 


3K ^ Clas- Claffis 1. ^^' 

MONANDRJA 

MONOGTNl.t 

C A N N A, 

f CAKN<\ foliis ovatis urrinque acuminati-s nervoiis^'''-''"- 
Roy. lugdb. II. FI zey/. l . H^rt. /</'/'. i 
Canua Ipatiilis billoiis. Hor!. (.itff. i. 
Arunci(.> indica latifolia. Banh.ptn. 19. 
Hiiiitat mter iroptcos Alix, AtVic», America-. ^ 

2. CANNA foliis lanceolatis petioiatis nervol;:,. niigajUfti.i 
Cartni foliis lanceolatis petic^lntis. Hort. ciijf. i. 

Arundo indica tiorida angudifolia. iWer/j- hijl. -^.p. i^o. 

/i S. /. 14./: 6. 
Habttat tnier tropicos America;: Umb.ojh fttonginfis. 4t 

3. CANNA foliis iariceolatis petiolatis enervibus Ku\ pj.iuiii. 

Cann^c foliis ener/ibm.firid.clijf. 104. 

Canno.des. Hort. clijf. 4S8. 

CannaAcorus glaucophyllus, anipliore tiore, iridis pa- 

luftris facic Dill. ei!h. 6^. t. 5-9. f. 69. 
llabitat i;i Carolina ? 4: 

AMOMUM, 

AMOMUM fcapo nudo, ipica ovata. Hort. dif. 3. Zinpber. 

Hort upf. I. Flor. zeyl. 3. Mat. /ned. i. Roy, tugdb. 

I 2. 
Zingiber. Bauh.pirt. ^f. 
Habirat in Indiis /»^;' tropicos Zt, 

1. AMOMUM fcapo iiudo, fplca oblonga obtufa. //w.^ zevumbei 
cltff. 5 Hn^. upf. X. Fl. zeyl. 2. R.oy. Ingdb. 12. 
Zingibcr latifolium fylveftre. Herm.lugdb. 636. t. 637. 
Habit.v ih India. 2. 

3' AMC;MUM fcapo brafteis alterms laxis caule hi&' Cariamom. 
\ iore. Fl. zey. 4. A/^/.^. med. 2. 
Elettari 2. Rhced. mal. 11. ^. 9. ^r. 6. 
Habitat itt Indii. ?.' 

A 4. A- 

D. H. HILL LIBRARY 
North Carolina State Colleg* 2 MONA.NDRIA MONOGYNIA. 

Cran.ftrod. ^. AMOP4UM fcapo veftito racemofo. >f< 
Amomum caule racemofo. Afat. msd. 3. 
Grana paradifi oflicinarum. Bauh. pw. 413. 
Hahitat ifi Madagaicar, Guinea. 

COSTUS, 

■fiyum l COSTUS. Hor-f. diff. 1. Hort.upf. 1. Fl zeyl s'. 
Mdt. med, 4- Roy. lugdb. li. 
Coftus arabicus. Bauh. pin. 36. Mer. [nrin. 36. /. 36. 
Hahitat tn India ittra^ue. l/C 

ALPINIA. 

tmofa, i. ALPINIA Rnj, Ingdb. il. 

Atpina racemola alba , cannacori folils. Vium.QetL i6 
Paco feroca Marcgr. braf. 4S. 
Habitat in America calidiare. Jf 

MARANTA. 

mtdifisfM j. MARANTA. Hort. diff. i * Roy. l«gdb. ir, 

Marajita arundinacea, caimacori folio. Pium. gen. 16 

Mart. cem. 39. 
Habitat itt America calidiore. T^ 

CURCUMA» 
tPiwii^, ^ CURCUMA foliis lanceolato-ovatis; nervis laterali» 
bus rariffimis. 
Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis : nervis latc- 

ralibus paucilfimis. Roy. tugdb. 12. F/. zeyl. 6. 
Maiija-kua. Rheed. mal. 11. jf. 19, t. 10. * 
Hahitat in India. 2£ 

icng»* 1. CURCUMA foliis lanceolatis : nervis Jateralibus nu- 

mcrofiflimis. 
Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminaris : nervis 

lateralibus numerofiflimis. Roy. Ingdb. 12. Fl. zeyl.'}. 

Mat. med. f. 
Curcuma radice longa. Herm. lugdb. 208. /. 2oy. 
Habitat in India. ^ 

KAEMPFERIA. 

3Al&nga, j. KAEMPFERIA foliis ovatis femiibus. /7. t^y/. 8. 
Mat- med. 3. 
Kaempferia. Hort. cUff. 2. t. 3. Roy. lugdb. 12.. 

Wan- MONANDRIA MONOGYNIA. 3 

Wanhom. Kaempf, <imoen. 901. t. 90i. 
Uabitat in India. ?r 

1. KAEMPFERIA foliis lanceolatis petiolatis- Fl zeyl. ratnjiit.. 
9 Mat. nied. 9 
Zedoaria rotunda Bai^h, p». 31 
Habttal^ i» India. *:r 

BOERHAVIA. 

BOERHAVIA caule eredo. '•-eff'' 

Boerhavia, ibhuii ioVio^ trti:H ^UhrA. Amm. herhi 241. 
Ilabita! tn Vem Crucc. ^ 

a. BOERHAVIA canle difrufo. -W- 

Bocrhavia diftuik. FL z.cyi. to. /fjr/. «.«j/ 4. 
Boerhavia foliis cvatis. hort. chjf. iJ.Aoy. UgS.i^^. 
Talu-dania. Rheed. mal. y, p, 105'. t. ^6: 
liahitai i» India. 2^ 

3. BOERHAVIA caule icandenre. jcanAm. 
Solanum baccife.mm amtiiicanum, fnidtu corymbofo. 

Piuk. aim. 349. t. xi6. f. 7. 
Valeriaiiella, alfincs folio, fcandens. Sloan:flor 91. hifi. 

i.f. 2JO. Raj.fuppl. 244. 
Antanifophyllum fcandens, alfines majoris folio. Failf: 

ail. 1722./». 25^8. 
Habitat in Jamaica ad urhem jago de la vega. ^ 

4. BOERHAVIA caule repente. re/>m 
Boerhavia nubica minor. f'aill. fcx. 5-3. 

jgBoerhavja nubica minima. VaM.fex. -^f. 
liahitat in Nubia inter Mocko {^ Tangos. 'U 

SAMCOHNIA. 

I. SALICORNIA articuHs apice craffioribus obtufis. f«»-a^t.'s. 
Mnt. med. S. herbacea. 

Salicornia herbacea. Fl. fvec x . 

Salicornia annud. Sanv. manfp. 7. 

Salicornia, Hort. cltff. 490. Roy, lugdL los 
)S Saiicornia fempervivens. Sauv.'mo»Jp. 7. frutkofa» 

Kali geniculatum m.ajus, Bauh.pin. 289. 

lUbitnt in Europx- liforibus maritimis. t; 

Conferantur annua & fempervircns utrum fpecie dt- 
fiinax ? 

i. Sx\LICORNIA articulis obtuJis bafi incraffatis, fpicis flr<rf/<w, 
ovatis. 

A X Kal) vir^rni^- taipica. VulgKUS 4 MONANDRIA DIGYNIA. 

Kall geniculatom m^ns. Baub. pin. 289. Mortf. hifi. 

p. 610. /. s- *' 33 /• 7- ^(*h ^\f^' •2-1 1- 
Habitat tn Arabia. 

3. SALIGORNIA aiticulis apice compreffisemarginatii 
bifidis. 
S'al;cornia cauUum ramorumque articulis apice bicoriil- 

bui Gron. vtrg. i 29. ^ 
Hahitai in Virginia, b^ ad Salinas Saxoiiix. 

^ SALICORNIA articulis cyJindricis, fpicis filiformi- 
bus. 
Kali arborefcens, tamarifcifacie. Bitxb. ccKt. i.t.ii .f.\ 
Habitat tnfqnalidis w<2m Gafpii csT Medi» |>. 

HIPPURIS. 

f. HIPPTTUiS. Fi laPp. I. Fl./uec. 1. Hort. cliff: 3. 
Kuy. iugdb. 20). balib. parif. i. 
Equiietum paluftre, brevioribus foliis , polyfpermum. 

Bauh.pin. 35". 
Habitat in Europse fontibus. 1: 

mGTNlA. 

CORISPERMUM. 

I. CORISPERMIJM fioribus lateralibus. Hort. upf a. 
Corilbermum fioribus alternis. Hort tliff. 3. Jt. gotl. 

310. Roy.lugdb. 20f. Sauv. monfp. fi. 
Coiifpermum hyflbpifolium. Juff. ad. lyiz. p. 244, 
Habitat adFolgam Tartarix, G;7Zi« Boruffi», Monipc- 

lii arcnojis ;») 

Jitmrofum, i. CORISPERMUM fpicis fquarrofis. Hort. upf. 3. * 
Rhagroilis foliis arundinaceis. Buxb.cent.i,. p.-jp. t ff. 
H^bitat ad IVolgam Tartariae , inqu^ defertis Coflaco- 
runi. 0. 

BLITUM. 

cafiictHm. I. BLITLTM capiteHis fpicatis terminal!bus.//jr/.K//.3* 
Blitum foliis triangularibus dentatis, calyclbas baccatis, 
capitulis fummis imdi^s.l/irid. cUff. i.Roy.lugdb.^oC- 
Biituni foliis triangularibus dentatis, Hort.'cltff. 28. 
Atriplex baccifera. Ray. btfi. 197. 
HacitatiM EuTopa: pr<eftrtiin in> co;nit. ryrolenfi. 

2. BLITLIM capitellis fparfis lareralibus. Hort. upf 3. 
Bh'tum fohi& rriangulanbus deniatis, calycibus bacca- 

tis, byfopifel. MtSitlti. DIAMDRIA MONOGYNIA. ^ 

tis , capfulls funimis foliofis. Hort, cUff. ^<^'$. Roy, 

lugdb. 206. 
Atriplex fylveftris, mori frudu. Batih.fm. 119. 
Haoitai tH Tataria, Hifpania. 

CINNA. 

. V-.irNJNA. ^ ^ aruniinacee.. 

Habitat in Q^HTiAiL^ nnde feifiitta per D, Kalm. ^ 
Gramen magnitudine AventC fativa. FoW^ifere arundi- 
ttacea.,L€viufcula. Panicula denfa.,flaccida. VXotes con- 
fertijfecundi ., latersbus calycis ^ fetalo majate fca- 
hri. Arifta tnfra apicem Glumce majoris peijlj brevis- 
fima. Gramen inamaenum ftamine nmzofpeiiabile. A z Cias^ CIANDRIxl MONOGYKIA 
Clajfis IL r 

MONOGTNIA. 

NYCTANTHES. 

»nottfifiu\ {. NYCTANTHES cauk tetragono, foliis pvatis acu- 
ininati:*, pericarpiismembraniiceis conipreffis. Fl.z,eyl 
II. 
Arbor triftis myrto fimilis. Bauh ■pin 469, 
Manja-pumeram. Rheedmal. 1. v. ^j. t. 21. 
Hahttat ifi I)id:a. % 

Sambac^ ^. NYCTANTHES foliis inrerioribus cordatis obmfis, 
fuperioribns ovatis acatio. Hori. v.pl'. 4. 
Ny<^an.th!es caule volubili, foliis Ibbbvaiis acutis. Hort, 
ihff. ■$. Hort. uj>f.. 4.* Flor. z.syl. 12. Roy. Uigdh, 

395. , . 

jaimirmrn arabicum. 67»/, cur, 3.^.3, Angl. bort.t. 27. 
Habtiat /s? llldia. h 

vndniaxa 3. NYCTANTHES foliis ovatis 'acuirinatis undulatis , 
ramis teretibus. 
jafminutn indicum, florepolypetalo exalbido^frudunii- 

nori. Ra^. hijl. 1601. 
Tfiercgam -maila. Rheed. mal. 6. p, 97. t. ff. 
H^^itat in Ma^abaria. 1? 

hivfvLtQ, 4. NYCTANTHES petiolls pedunculisque viilofis. 
Rava~pou. Rheed, mal. 4./>. 99. t. 48. 
Hahltut l?i India. %. 

mi^fiifoliti. S- NYCTANTHES foriis obtufis If.nccolatis ovatisque 
jafrninuj.n indicui!iariguiV"[biium,fiii6tu gemino. 'four- 

:i:.'j. jyj/i. 5-98. 

Katu-pitlicj^am muHa. Rhi-ed, mal. 6. f. 93. t. f^,Raj. 

hi/i. 1601. 
H:i(^ita.t iff Malabarias arenofis, h JAS- DIANDRIA MONOGYNIA 7 

JASMINUM, 

\. JASMINUM foliis oppofitis pinnatis. Hort. cUjf. ^.offidmU, 
Hort. uff. f. Mat. med. 9. ko\. lugdb. 397. 
Jafminum vulgatius, iiOi,e albo. Baub.pi». 397, 
Habitat m India ^ 

i. JASMINUM foliis oppontis tcrnatis. Hort. cUff. f. ezmtam,. 
FI. zeyl. l7,.Roy. lugdb. 397, 
Jafminum az,oricumtritoUatum. Comm.hart, i.P.ir^. 

/. 82. 
Habitat in India. 

3. JASMINUM foliis alternis ternatis fimpliclbusque , f''ot'cm. 

ramis angulatis. Hort. diff. S- Hort. upf. S' ^-'^y'' 

lugdb. 397. Sauv. monff. 174. 
Jafminum luteum vulgo di61umbacciferum.£<wir'&.p*''. 

398. 
Hahitat in Europa aujirali B 

4. JASMINUM. foliis alternis Urnatis pfnnarisque, ta.-ftuniiU, 

mis angulatis. Hort. upf. f. 
Jafminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort, cii^. 

6. Roy. iugdb. 398. 
Jasminum humile iuteum. Bauh. pirf. 397, 
Habitat ----- |) 

5". JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ra- ttdmHJjm. 

mis teretibus. Hort. upf. f. 
Jafminum foliis alternis ternatij obtufis. Hort. cliff, f, 

Roy. lugdb. 397, 
Jafminurn indicum fiavum odoratiHImura. ferr, cult. 93 
Habitat tn Illdia ? ^ 

LIGUSTRUM, 

I. LIGUSTRUM. //6r/.r///f.6, Fl,fvt€.^Roy.\ugdb. v.lim, 
398. Dalih. parif 2, 
Ligultrum germanicum. Bauh. pin. 475* 
Habitat ia Europae callibus glareofis. 1? 

PHILLYREA. 

i. PHILLYREAfoliislanceolatisfubiiuegernmis.i^cJr;. ansnftiftl, 
upf s- 

A 4 Phil- iatifoKa, ^nropxs. cnptnftst viYgintca, %iylonkc. ^ DiANDRlA MONOGVNfA 

Phillyrcafoliisovato-lanceolatis \\\ ^icuaris. Hort.clijf. 

4, Roy. lugdb.. 398. 
Phillyrea liguftrifolio. Bauh.pin. 476. 
jy.Phillyrea foliis lanceolatis iiitegerrimis, Hori. cliff. 4. 
Roy, lugdb, 398. 
Phillyrea aii;^uftifoiia i. z. Bauh. pi». 476. 
Hahitai in turopse anftralioris collihus. t> 

%, PHILLYREA foliis cordato-ovatisferratis.//brf.f//y, 
4. Hort. upf. 6. Roy. iugdb. 398. 
Phillyrea latifolia fpinbfa. Bauh. fin. 476. 
Phillyrea fotio leviter ferrato. Bauk. pm. 4y6 
Hahitatin Emov^ auftraii. ^ 

OLEA. 

1. CLEA foliis lanceolatis, ^ 
Olea foliis lanceolatis, ramis teretiufculJs. Hort.cltff.^^t 

Mat. med, 10. Roy. lugdb. 398. f 

Olea fativa. Bauh. fin. 472. / 

/5.01ea foliis laiiceolatis, ramis tetragonis. Hort, cliff. 4. 
Roy. lugdb, 399. 
Olea fylveftris, follo duro fubtus incano. Bauh, fin, 472. 
Hahitat in Europa aujhalt, t> 

a. OLEA foliis ovatis.//or?. cUff. 4. Roy. lugdb. 399. 
]jiguftrum capenfe fempervirens , folio crallo iubrotmi- 

do. Dill. eith, 193. t. 170. /. 194; 
Habitat ad Cap. b. Spei. ^ 

CHIONANTHUS. 

i, CHIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris. 
Chionanthus. Hort. cHff. i~ Ciron. virg. JO. Roj^ 

iugdb. 17. 
Amelaiichier vlrginiana , lauvocerau folio. Vei..fict. 

241. Catafb. caroi. l.p, 68. /. 6'S, 
Habitat in America feptemrionaii . & 

i. CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multifloris, 
Fl. zeyl. 14. 
Arbor leylanica, cotini foliis fubtus lanugine villofis. 

Burm. zeyl. 31. 
Habitat m Zeyloiiu. 1y sy* DIANDRIA MONOGYNIA. 9 

SYRINGA. 

i SYRINGA foliis ovato cordatis. Hort. cliff. 6. Hort. vuigans, 
upf. 6. Roy. lugdb. -^97. Dalib. parif. 2. 
Syringa caerulea. Bauh. pitt. 398. 
liabitat verfus Perliam. ^ 

j.. SYRINGA foliis lanceolatis. t"ficiu 

a. Syringa foliis ianceolaiis integris. Hort cliff. 6. Hort. 

upf. 6. Roy. Ingdb. 397. 
jQ.Syringa foliis lanceolatis integris diiTe«aisquf^ laciniata. 
Hort. cliff^. 6. Hort. uff 6. Roy. lugdb 397. 
Liguftrum toliis laciniatis- Bauh. pin. 476. 
Habitat iu Perfia ? t> 

ERANTHEMUM. 

. £RANTHEMUM.Fy.;?i^^'/.i^* Ar.:<xn. Mad.'^%^.'>- ,,p^fi, 
Ephemerum lychnidis flore africanum. Herm.paraa.if^. 

Amnt. herb. 232. 
Habitat in .^thiopia. 

CIRCi^A. 

I. CIRC^A caule ereclo, racemis plunbus. iutitinnii; 

Circaea. FL fuec. S- Hort. cltff. 7. Roy. lugdb. 303. 

Dalib. partf. 3. 
Solanifolia Circsea di6ta major. Banh. pirh 168. It. vj- 
goth. 213. 
/3- Gircaea canadenfis latifoha, flore albo. Tournef. infi. canadei\/u, 

Habitat in Europse ^ Amencae borealis nemoribtis. T^ 
H.ec fefquipedaifs caule er€do.fRacemis ierminali iff' la- 
teralihiis ; Perianthium confifier.tia calycina., f corol- 
la longe craffius., rudiusque , 7jec corolla concolor. 

i.. CIRCiEA cauleadrcendente,"racemo unico. «(?»«'»* 

Circaea calyce colorato. Fl. lapp. 3. 
Solanifolia Circaea alpina. Bauh.piu. 168. 
flabitat ad radices rnontiH/n in fngidis Europx. ^^ 
Planta vix digiti longitudine.^ magis procumbens , calyce 

coloratu.^ utt coroila; differt ^uidem a priori , attamett 

uir/iis affi is. 

VERONICA. 

* Spicat^, 
X. VERONICA fpicis terminalibus, foliis quaternis qui- vhgMca, 
nisve. 

Vero- fo DIANDRIA MONOGYNI 

''^'eroraca foliis quaternis quinisve. Hort. cliff. 7 * Gron. 
vtrg. 4. Jioy. lugdb. 301. Cold. zoveh. 3. 

Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis& 
ctiain quinis caulem annplexantibus , fpicis fiorum 
candidiffimis. Fluk. alm. 383. t. 70./. 2. 

Habitat tn Vlrginia. 2^. 

^pj,../^^ 2. VERONICA fplcis termlnalmus .. foliis ternls gequali- 

ter fcrratis. Hort. tipf. 7. * 
Vercnica fpicata •anguflifolia, Bauh. pij? 246. 
Vcronica mas furreda elatioi. Barr. rar. iff. t. Spl. 
liahitai in Europa auflraiiore , Sibir Ja. ^ 

mnrithna. 3. VERONICA fpicis terminaiibus, foliis ternls iiisBqua* 

lirer ferratis'. 
Veronica fioribus fpicatis, foliis ternis. Fl fuec. 6. 
Veronica foliis f»pios ternis, flrid, cltff.z. Hart.cliff. 

7, /i^.vy. iHgdh, 3CI. 
Veronica caule erecto, fpicis piuribus, foliis lanceolatiiy 

ferratis. ¥1. iapp. 4. 
HabiLat in maritimii Europee macrif cipricis. Jr 

la-nilfoiid, 4, VERONICA fpicts terminalibiss, foliis oppofitis laii* 
ceolatis fcrraris acuminatis. Hort. upj. 7. * 
Veronica fpicati latifoiia. Bauh. p-i/t 246. 
Veronica i ercilior latifoHa. Claf. htfi. i. p, 346. 
/3. Vcronica fpicata longifolia aitera. Amm. ruth. 26. 
P'»Veronica fpicata, urticae foiio. Amm. ruth. %6. 
Hdntat in Tatariaj Aullrla, vSuecia. 1:, 

maua, ^^ VERONICA fpicis terminalibus, fpliis oppofitis cre- 

nans obcuiis, csule erefto tomentofo. Hort. upf. 7. ♦ 
V e; oiiica caule fruticofo, ibliis oblori|J is: inferioribus cre- 

natis petiolatis : fuperioribus fefiiiibus iutegerriniis. 

x^ov. lugdb. 5-30. 
Veroiiica fpicata lanuginofe & incana, floribus cxni- 

leis. Amyn. riilh. 30. 
Habitat in Ucrania, Samar;:. 3^ 

fpc^i^n. 6. VERCNICA fpica terminali, folils oppontis creniitis 
obtufis, cauie adfcendeme limpliciflimo. 

Veronica fioribus fpicatis, foliis oppolitls, caule erc6lo. 
fi. Juec. 7, Dalih, Parif 3. 

Veronica foliis oppofiti^ , caule fplca terminafo. Hort 
cliff. 8. Roy. lugdb. 3Gi. 

Veronica fpicata minor. Banh. fin. 247. 

Iliduiat tii Europae iorealis cuMpts. 2^ 

7.VE- DIANDRIA MONOGYNIA. u 

7. VERONICA fpids terminalibus , foliis oppofitis obr bybride, 

tiue ferniris fcabris, caule eredo. 
Veronica fpicata cambrobritannica , bagula fubhirfuto 

foho, Raufyn. 3. f. 278. t. 11. f. i. 
Habhat in Europa rarius. 
Obf. Folta veronic<e fequentis.^ Caulis pr<ecedevtis ^ fed 

Jjf>ic(C m<ijores pallidiores. l^ 

B. VERONICA fpici^ lateralibus pedunculatis , foliisop- ojfcmUs. 

pofitis , ciule procumbcnte. Mat. med. 1 1 . 
Veronica floribus fpicaii^;,toliisoppofi£is,caule procum- 

bente. Fl.fsuc. 8. Dalth. ^arif, 3. 
Veronica caule repente, fcapis fpicatis, foliis oppofitiso' 

vaiis ftrigolis. /'/. lapf. S- Hori. cliff. 8. Roy. Ugdb. 

302. 
Veroiiica mas fiipina & vulgatiifima, Baub.pitf, Z46. 
Habitat in E\lXOfX fyhefirtlfus fierilihus. 2^ 

* * Corytnhofo-racempfie^ 

9. VERONICA corymbo terminali, fcapo nudo. H^hyiu^ 
Veronica foliis ovatis radicaiibus, caule nudo. Roy. 

lugdb. 302. 
Veronica alpina pumila, caule aphyllo. Bocc.muf. x. 

p. 17, t. I. 
Veronica parua faxatilis, cauliculis nudis. Pluk. alm.1%4. 

t. 114./. 3. Segu. ver. 241. t. ^l.f. 2. 
Chamsedryb alpina minima hirfuta. Baub.pn. 247. 
Habitat in alpibus Europse aufiraliorn'. ^. 

10. VERONICA corymbo terminali, caule adfcendente hdlidioider 

diphyllo. 
Veronica caule non ramofo, follis obtu/is crenatis, fio- 
ribus congeftis terminato, foliis ovatfs fubafperis. HalL 

helv. 5-31. t. 12. /. 1. 
Vetonica alpina, bellidis folio. Bajth.pin. i^y.prod. 116 

BurfXIF- ly. 
Hahitat iri Helveda, PyrenaDis, Zi 

II VERONICA corymbo terminali, foliis oppofitis £«»^7«^«. 
ferrato dentatis , caiycibus linearibus. 
Bonarota. Mich. gcn. 19. t. ly. /.. 12. 
l-*a;dcrotii Gen. vi. ti. 
Chamxdrys alpina faxatilis. Baui-. pin. 248. 
Habitat in alptbus h^iicis. ^ 

11. VERONICA coi-yrabo rerminall, foiiis oppofitisj ca- aipim 
lycibus hilpidis. 

Ve- 12 DIANDRIA MONOGTOIA. 

Verotiica floribub coi.ymboiis terniinalibus, caiyclbus 

hifpidi^ hl juec. 13. 
VtTonic;'. caule tioribus terminato, foliis ovatis crena- 

tis. /'/. lapp. 7. t. 9. /. 4. 
Veionica caule Inferne procurabente fruticofo, foliiso- 

vutis oppofiiis. racemo terminali. Ro^j. lugdb. ^Oi. 
Veronica alpina frutefcens. Bauh. j^tn. 247. 
Habitat tn alpihus Europae. 3^ 

ftrfylUjciia.i^. VERONICA rjcemo terminali fubfpicato, foliis o- 

vatis glabns crenatis. 
Veronica floribus folitariis fubcorymbofis.^ foliis ovatis 

glabris crenatis. FJ. fuec. 14. Ualii. f>arif. 4. 
Veronica foiiis inferioribus oppolitisovatis. fuperioribu!: 

alternis lanceolatis, floribus folitariis. I/ort. clrjf 9. 

Gron. virg. 4, Ro\. lugdb. 30X. Cold. no-vec?. 1. 
Veronica floribus fpar.Hs , foliis ovatis crenatis glabris. 

Fl. lapp. 6. 
Veronica pratenfis ferpyllifolia. Bauh. pin. 247. 
Habitat in Europa^jr' h.r[ie.nQ^fepentrtQ»ali ad viaSja' 

gros. T^ 

"^tccahnng/i. i^. VER.ONICA racemls lateralibus, foliisovatis planis, 

caule repente. Fl. fuec. 11. Dalib. parif. 7. 
V«ronica foliis oppotitis laevlbus crenatis, lloribus ra- 

cemofis lateralibus. Roy. lugdb. 302. 
Veronica foliis oppofitis lajvibus crenatls, floribus laxe 

fpicatis ex alis Hort. cUff. 8. Gro». ^'irg. 4. 
Anagallis aquatica major (minorque),folio fubrotundo. 

Baub. pin. i'ji. 
Habitat in Europa<«<^ rivulos. 1»: 

Aaasnll. V 1 S- VERONIC A racemis latei alibus, folils lanceolatis fer» 
ratis, caule eredto. Fl. fuec. 10. Daiib. parif 7. 

Veronica foliis oppolitis Isevibus crenatis, noribus laxc 
fpicatis ex alis. Gron. virg. 4. 

Veroaica aquatica major, folio oblongo. Bauh. pin. i^i. 

H.ibitat i» Europa ad fojjas. 

fcHtelht», 16. VERONICA racemis lateralibus pedicellis pcndulis, 
foliis lincarlbus integenimis. /'/,/«^<:. 9. Daiib. parif. 7. 

Veronica foliis lineari-lanceolatls integris, racrmis laxe 
HoriteTis Fi. lapp.^. Hort. cliff.io. Roy. lugdh. 302. 

Vetouica aquatica angumfolia fcutellata. Bauh. pin. 
25-2. 

Habitat la Eaiopae inkndatis. 7^ 

17. VE- DIANDRIA MONOGYNIA. 33 

(7. VF.RONICA racemis lateralibus, foliis multindis. viultjf.da, 
Verorica montana , folio vario. Buxb. cent. i, p. 14, 

Hubttat /» Armenise, Ihtn» gramhofis. Jr 

iS. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugo- C^^flmrf^r^rr. 

fls dcntaiis, caule dicbWx. Fl.fuec. 12,. Dalib. ^arif. 4. 
Verojiica tbliis oppofitis plicatis dentatis , fcapis ex alis 

infevioribus laxe fpicatis. Hort. cliff. S. Roy. lngdb. 303. 
Veronica foliis cordatis feliilibus oppolitis, raccmis ia- 

xe floriferis. Filapp.2. 
ChaniiEdrys Ipuria ininor rotundifolla. Bui:k.fiN. 249. 
Uahttat \n Europic fratis. y 

19 VERONICA racemis laterallbus, follls cordatis ru- ^«fifo''«- 

goiis dcntatis, cau(e firifto. 
Veronica foliis oppolitis plicatis deiitatis, fcapis cx alis 

fuperioribus laxe fpicatis. Ihrt. cUjf. 9, Koy. lugdh. 

303. 
Veronica pratenfis omnium maxima. Bnxh. ccnt. i.p. 

23. /. 34. 
Chamsedrys (purla major latifolia Bauh.pi». 248. 
Habitat m Heivetia, Bithynia. 7^. 

*** Pedunculis unifloris. 
io. VERONICAf^oribus folitariis, foliis cordatis incifis agrtfiu. 

pedunculo brevioribus. F/. /«(?£-. 17. Daltb. parif. 6. 
Veronica foiiis cordatis crenatis , fioribus folitariis pe- 

dunculatis. Roy. lugdb. 303. 
Veronica foiiis a'lternls cordatis crenatls, fioribus foliia- 

riis. Hurt. cliff. 9. 
Alfine chamaedryfoiia, flofcuiis pediculis oblongis infi- 

dentibus. Bauh. pi». 25-0. 
Habitat in Europse cultis., arvis. 

21. VERONICA floribus folltariis, foliis cordatis inc.i' arvnnjis 
fis pedunculo iongioribus. Fl.fuec. ifj.Dalib.payii.-^. 

Veronica foiiis oppofitis cordutis crenatis, fioribus foii- 
tariis fefi^iibus. Hort. cliff. 9. Gron. vtrg. 4. Roy. 
lugdb. 303. 

Ailine veronicas foliis, flofcuiis cauliculis adhaerentibus. 
Bauh. pfN. i^c. 

Habttat tn Europae arvis.^ cullis. 

22. VFRONICA floribus folltariis, folils cordatis planis Udi^.wfoih. 
quinqueiobis. Fl.fvec. iS. Daltb. parif. 6. 

Vero- «4 DIANDRiA MONOGYNIA Veronica foliis alfernis cordatis quinqueiobis, floribus 

folitariis. Hort. chff. 9. Roy, lugdh. 303. 
Alline hederulse folio. Bauh. ^m- 2,^0. 
jQ. Veronica chia, cymbalarias folio, verna, flore alboiam- 
bilico virefcente. Tournef.car.y.Buxi'. cent. i./.lf. 
^39./. I. 
Habitat in EuropaB ruderatis. 
* Obf. Semina umhilicatafunt hnic proptia. 

t)ifhylUs. i^. VERONICA floribus folitariis, foliis, digitato-par 
titis pedunculo orevioribus. FLfuec j<).Daiel>.parif 6 

Veronica foliis alternis; inferioribus quinquepartitis ,fu' 
perioribus tripartitis, floribus foiitariib. Hori, clijf. 9. 
Rov. liigdb. ^02. 

Veronica triphyllos casruiea. Buuh. piHi ip. 

Habitat ift Europas agris. 

*«^*' X4. VERONICA floribus folitarii? , foliis digitato- pani* 
tis pedunculo longioribus. Fl.fuec 20. 
Veronica huniiiis ereda montana, flore parvo csruleo. 

Dill. aPp. 38. 
Habitat tn Sueclce, Gemaniae, Hifpanias aridisapricis.0 

ramiinif. 2f. VERONICA fioribus folitariisfubfelfilibas^foliisob- 

longis fubdentatis , caule erecto. 
Veronica minima, clinopodii minoris folio glabro, ro- 

mana. Boce.muf. 1. p. ig.t. 102. FailLpartJ. 2or. 

t. 23. /. 3. Raj.fuppl. 423. 
Veronica erefia, acini folio glabro, fioribus caenilels. 

DiU. app. 39. 
Habitat in Europae aufiralioris agris. 
Planta noflra gerit folia magis oblonga., quam illa a p^a- 

lantio pida* 

peresnnn^ 2,6. V ERONIC A floribus folitariis feffilibus, foliis lanceo- 
lato-linearibus glabris obmlis integerrimis , caule erC' 
&.O. FLfvec. 15*. * 
Veronica terreftris annua, folio polygoni , flore albo. 

Morif. hi/J. i.p. 322. /. 3. t. 24./. 19. 
Hahttat in Europae hortis, arvisque. 

wmkndtca. 27. VERONICAfioribus folitariis feffilibus, folHs linea- 
ribus, caulibus diffufis. 
V^eronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus, flo- 

ribus felTilibus laieralibus. Gron. virg. 4. 
Habitat ik Virginia. F- DIANDRIA MONOGYNiA Jj 

jUSTICIA. 

JU STICIA arborea, foUis lanceolato-ovatis, bracleis AtWmda. 

ovatis per/ifteiitibi-'^, corollaruin galea concava. // 

Zeyi. l6. Hort upf. 7. 
Juflicia rbliisovato-ianceobtts,fpicisfolions;i1orum ga- 

lea concava. Hortcliff. y. R.oy. lugdh, 2.91 . 
Adhatoda zeylanenfium. Herm, iugdb. 641. /. 643. 

Pluk. alm. 9. /. 173./. 3. 
Huhitat ifs Zeylona. $ 

. jUSTICIA arborea, foiiis lanceolato-ovatis^ bra£teis EcboUum, 
ovaiiii deciduis mucronat'S., coroil;iruni galea refjcxa. 
Fl. zeyl. If. 

Adharoda , fpica longiffima, flore rcflexo. Burm. zoyl. 

7. /. 4'/- I- 
Carim-curini. Rheed. mal. 2. p. 37. /. 20. Piuk. alm, 

116. t. i-ji /.4, 
Habitat ;'« Malabaria , Zeylona. ^ 

. JUSTICIA fniticofa,fo]iis lanceolato-ovaiis, brafteis Betonics, 
ovatis acuminatis Yenofo-reticulatis coloratis. FI. ze\l. 
18.* 

Betonica frutefcens. Bont. jav. 146. 

Bem curini- R^eed. mal. 2. />. 126. /. 21. 

Habitat tn India. ^ 

. J U STICI A fniticofa, foliis lanccolatis integerrimis, pe- hyiJofifotia, 

dunculis trifloris ancipitibus, braftei^ calyce breviori- 

bus. 
/ufticiafoliislineari-lanceolatis, floribus faepius folitariis, 

Hort. ciiff. xo. j^oy. iugdb. 291, 
Ecbolii indif.-' f. Adhatodae cucullatis fioribus aemula, 

hyffopifoHa planta ex infulis fortunatis. Fiuk. alm^ 

132. /. 280. /. I. 
llal>itat in iftfuiis Formnatis. "^ 

. JUSTICIA procumbens, foliis lanceolatis integerri- ;,roc«nj*ff»xr 
mibj fpicis termjnalibus latcralibusque alternis, bra- 
Qeis feiaceis. Fi. zeyi. 19. * 
Euphrarta, alfines anguftiore folio, rubias modo fpicafa, 

golcondea. Pluk.alm. 142. t,^6. f. 3. 
Hahitat in Zevlona. ^ 

. JUSTICIArepens, foliis ovatis fubcrenatis, fpicister-wpeiw. 

minaiibus, bracteis lanceolatis. Fl. zeyl. 20. * 
Adhatoda fpicata, fiofculos ex foliolis membranaceis. 

Burm. zp'i. 7. ./. 3. /. 2. 
Habitattn Zeylona. l^ 7- JU- i6 DIANDRIA MONOGYNIA 

ibintvfis, 7. JUSllCiA herbacea. foli;sovati«, fioilbai latcialibus, 
pedunculis tniloris. bra^lieisovaiibus. 

Habttrd in Chir.^j. 

Cimles angulatt^ pedjles , inferne ramoji. folia oppojita^ 
petioUta, ovata^ acuminatu.^ ohtujiufcuh^ xix crenata. 
Ex alis pedunculi duo {". tres , Jinguli hrcces apice 
triflori^ifivoiucro diphyllj^ fetaceo., Kndoybra<^eis ova- 
tis , obtnjis^ longituatne fioris ^ miM:mis. 

fcbwidti 8. JUSTICIA tbliis hmceoiato-linearibus obtufis fefljli- 
bus. racemis adfcendenli-fecundis , bradieis ietacei». 
Fl. zeyl. 21.* 
Euphrafiae affinis indicaechioides. Hcri -.lugS.^^S.t.^O^ 
Peetumba. Rheed. mal. ^. p. 87 t. 46. 
Hahitat in India. 

/"f.rft«?i/u> 9- JUSTICIA foliis ovatis integerrimis, brafteis cunei- 

formibus, ramis fexangularibu^:. 
jiiflicia annua, hexangulari caule, foliiscircaeseconjiiga- 

tis, tlore miniato. Amm. herb. 27^1. Hort clijf. 10. 
Euphraiia, aliincs majori folio, flore galeato paTlide iu- 

leo, jamaiceniis. P/«^. alm. 142. t. i-?9. /• 6. 
Habitat in Vera cruce, Jamaica. 

mjyia 10. JUSTICIA foliis laiiceolrito-ovatis integcrrimis. pe 

dunculis dichtDtomis. 

Piilcolli. Rheed. mal. 9. p. 13^. t. 6y. 

Jiahitat \n India 'Toren. 

Rami ohfolete anguluii. Folia lato-Linceolataf. lattceola 
to-ovata., obttife acuminata^ integerrima ., mimis gla- 
hra. Pedunculi dnhotomi ^ longitudine foUorum. tio- 
res fejfiles., braSieis minimis.,lineatis. C^lyces mtnimi 
Corcllie tubus filiformisy longus. Limbi labium fuperi- 
i^s lineare ., angujium., brevius., ref.exum; L. inferius 
w^fualc., trifidum. Stamina extra fauces promt/ientia. 
Stylus capillaris ., pcrfifiens. 

purfurtn. ji. JUSTICIA foliis ovatis utrinque mucronatis inte- 
gerrimas ghbris , caule geniculato, fpicis fecundis. 

Habitat in Chiiia. Osheck. 

Caidis herbaceus , brachiatus. Folia lato-ovata., apice ^fj* 
Lafi mucroncta., glahra.,petiolata., tntegerrima. /.rti- 
cuii ciiulis c^ rami fupru hafin Geniculu tumiJo., quoif 
fupra ang ujiius cvadit^ notantur. Spiccc ad latera ^' a- 
pices ramorum., fecundiC. Bra^de angufliC , lanceola- 
iiCj longitudinc capfularum. Coroll:e purpurca : labiis 
creBis ; aJtero lineari angufiiffirno\ aUero tato trilobo. 
Stamina duo , purpurea , longitudine corolLc. 

GKA- DIANDRIA MONOGYNIA, 17 

GRATIOLA. 

I GRATIOLA floribus pedunculatis , foVm hnceolAtis officinaiif. 

ferrans. Mat. rned. 18. 
Gratiola. Riv.fmn.i^). Hort.cliff.f). Roy.lugdb.i^z. 

Dalih. parif. 8. Sanv, moftfp. 137. 
Gratiola centauroides. Bauh. -pi/t. i^jc). 
Habitiit in Lufatia, Gallia ^ aujlralioribus Europ» 

hhr.,idiufculis. "^ 

2. GRATIOLA floribus pcduiiculatis , follis ovatis cre- <^«i«fl 

natis. Grun. virg. 12,9. 
Ruellia pedunculis folitariis unifloris longitudine folio- 

rum. Gron.virg. 73. *, 
Hahitatin Virginisj <i^«<>/;V. 
Fvitola d;:o ifta jloralia , ^a.e ia pracedertte ^ fe^uetftej 

in hae dejunt. 

3. GRATIOLA foliis lanceolatis obtufis fubdentatfs. vivginim.. 

Gron. virg. 6, *. 
Habitat in Virginia.- 

4. GRATIOLA floribus fubfefl"ilibus. femviana 
Gratioia i-atiore folio, flore albo. Fewill. peruv. 3.*. 47. 
Habitat in Peru. 

PINGVICULA. 

1. PINGVICULA neSarii apice incraffato. injitanica, 

Viola paluftris , Pinguicula diSa, lufitanica. Grif. lujit. 
Habitat tn Lufitania. 3^. 

z. PINGVICULA nedario cylindraceo longitudine pe- vnigaxisi 
tali. Fl. lapp. II. Fl. fucc. z\. Roy. lugdb. 304. 
Sanicula montana, fiore calcari donato. Batth.tir/.i.^^' 
Habitat in Europa; uhgimfis 7/t. 

5. PINGUICULA ne£l:ario conico petalo breviore. /7, al^ina: 

lapp. 11. t. 12. /. 3. *. Fl.fvec. 11. 
Pingvicula flore albo minore, calcari brevifllino. Raj. 

hijl. y^z. 
Hahitat in Alpihtis Lapponicis. Jc' 

4, PINGVlCULAfcapo villofo.F/./^;>p. 13.*. 12. /. 2. ^,uio[a. 
Fl.fuec. 23. 
Habiiat in Lapponia, Sibiria. ?; B UTRI" jji DIANDFvIA MONOGVNiA. 

UTRICULARIA. 

^igarit. I. UTRICULARIA neaario conico. Fl. lapf. 14. FL 

fuec. 24. Fi. :i.cvL 2i. ^oy. lugdb. 304. 

Lentibularia. Rro'. mi)». 78. * 

Millefolium aquaticum katicuiatum. Banh. p'm. 141. 

Hahiiai: itt Emops, joji! p<iludihus f^rofnyiJtorthus. Z^ 

Neilariur/i fnbuiatu/ri .^ loHgitHdtne Ittixt ififenoris^ cut 
approximatum:, faux clauj'a palato gtt>I>o. Ptanta no- 
bis ditplex: altera MAJOK a Rtvtm delineata^ caly- 
ce fofitce rotundato. Altera MINOK calyce fioftice 
transverf» ., Qsf f«'?A trutfcato; crefcitrtt iottjunitim 

vtintt. a. UTRICULARIA nedario caiinato. Fl. fuec. 2.5-. * 
Millefolium paluftre galcriculatum minus. Pluk. aim. 

ifi. ^.99. /. 6. 
Apariiie aquis innatans trevifana, foliis perchepier capre- 

olis donata. Bocf. muf. i.p. 23. t. 4. 
Hetlfitict in Europae foffis rarius. 
Nedariurn obfoletum , deor.fum fpcHans ; faux absque 

gihbu paJato., pervia ^ hians. 

fubulata. g. UTRICULARIA neaario fabulato. Grofi. v>rg. 6. 
Habitat in Virginia. 

gibbn. 4. -UTRICULARIA neaariogibbofo. 

Utricularia florum neaario gibbofo, fcapo nunc anifio- 

ro nunc bifioro. Gron. virg. 129. 
Hahitaf in Virginia. 

Ufitt. 5". UTRICULARIAfcaponudobitido. 
Habitat in China. Osbeck, 
Cmlls flliformis^igitf lo>igitudi»e.,bifidus f. duplici ra- 

cemo., nudus. Florcs alterm.,lutei : labio ftipertore la- 

teribus aeuto. 

ucruJea. 6, UTRICULARIA fcapo nudo, fquamis alternis va- 
gis fubulatis. Fl. zeyl. 23. ♦ 
Nelipu. kheed. mal.. 9./. 137. /. 70- 
Hahttat in Zeylona. 

Wtf. 7. UTRICULARIA caule foliofo. f 

Linaria paluftris, foeniculi folio. Plum.fpec. 6. 
Habitat in Americes Gallia <e<iuinodiali. 

VERBENA. 

*■ Diandrae difperm-t. 
^nbica. ^- VERBENA diandra, fpicis "longiflimis foliofis. 

V er- DIANDRIA MONOGYNIA. 19 

Verbenafoiiis ovaiis acuminatis, Ipica folioft. Hort. 

cujf. 10. * 
Vcrbena orubica, leucri» folio, prImul,H veriji fiorc, fflt- 

quLS & femiaibus lougi/Tjmis. Pluh alm. 383. t,iiH. 

f.^.k^t. ^^ij.-f. 7- 
Sherardia urtic» folio fubtus incaao, ftoribus violaceis. 

Ehret. pi^. f. f.f i. 
Hai'ltat in Oruba irjfuU amertc«s ftrptcnirionalif. 

a. VERBENA diandra, fpicis longilHmis carnoHs fubnu- /«m4ife/;/i'. 

dis. 
Vcrbenafoliisobtufe ovalibus, fpica carnofa mida. //^r/. 

ihjf. 10. Roy. IngJb. 527. 
Vcrbena folio fubrolundo ferrato, noie caeruleo. Sloan» 

hifl 171 , t. 107. /". I. 
Habitat in Jamaica b^ X)aribaeis. Jf Q 

3. VERBENA diandrA, fpicis ovatis, foliis lanceolatisj?«eW//o/, 

ferrato-plicati";, caule fruticofo. B.oy. lu^dh. -^i-j. 
Sherardia nodiflora» ftcechadi!» ferraufolii tolio. yaill. 

fex. 49. 
Lavandula, toliis crenatis latioribus, amcricana frute- 

fceris. Plum.fpec. 6. 

Hiibiiat ir America GaUicif tequifioctialif, 

4. VERBENA diandra.^ fpicis laxis, calycibus d\x.Qm\% ^rifmaxKo. 

prifmaticis truncalis ariltatis, foliis ovaiis obtufis. 
Verbena minima, chamaedryos foiio, Shatu jam, 64. 
Habitattn Jamaica, 

f. Verbena diandra, fpicis laxis, calycibus rni£tus reflexo- mexjcana., 
pendulis fabglobofis hifpidis. 
Verbena mexicana,trachelii folio,fructu aparines: Dill, 

elth. 407. /. 302. /. 389. 
Hahitat in^\tX\co. 

6. VERBENA diandra,calycibus fubrotundls ereftiufcu- /rtj^ij/flce^, 

lis, feminibas echinatis. 
Scorodinia fioribus fpicatis purpurafccntibus pcatapeta- 

loidibus. Sha>7. jam. 66. 
Blairia Hattfi. A>Hm. herb. i*jj. 
Habitat in Jamaica, 

*]. VERBEN A diandra, fpicis longis, calycibus aiiitatis, (nraffavica, 
foliis ovatis argute ferratis. 
Veronicse fimilis truticofacurairavica.ii'eyw./'/7r<xi/.240. 
Kempfera. Houfi. m. ff'. 
Jfabitat ift Curdflao Americei, 

b 2 ♦ r^- io DlANDRIA MONOGYNIA- 

* TeharJrc?^ ''7etra(perma, 
vAiifiora. 8. VEF BEN A tetrandra, fpicis capitato-conicis, folils fer- 

ratis, caiilc repcuLe. FL zeyL 399. 
Verbeua foliis verticaliter ovatis, tpicis globoiis. Hort, 

cliff. II. 
Verbcna foliis vetticaliter ovatis, fpicis folitariis ovatis. 

^oy. lugdh. 327. 
V erbena caule repente, foliis oblongis fuperjie crenatis, 

pedunculis folitariis capitatis. Gran. 'virg. 7. 
Vcrbena nodiflora. BauL ^hi. 269. prodr. 125" 
//«/;/?rf/ in Virgima. O 

honarkvfi:. 9- VERBENA tetrandra, fpicis fafciculatis, foliis lanceo- 

iatisamplexicaulibus. Hort. ttpf. 8. 
Verbena foliis lanceolatis, floribus congeRis fadigiatis. 

Hori. cliff. II. lioy. higdh. 32.6.. 
Verbena bonarienlis altifnma, lavenduls canarienlls fo- 

lio , fpica lavendulse. DiU. elth. 406^ t. 300, /. 387 
Habitiit i}7 agro Bouarienfi. 2^' 

hapata. 10. VERBENA tettandra, fpicis longis acuminatis, foliis 

hartatis. Hori. n^f. 8. 
Verbena foliis lanceolatis ferratis , l]^icis filiformibus pa- 

niculatis. Rcy. lngdh, 327. 
Verbena americana a!tii]ima,fpicamukiplici, urticcefo- 

iiis anguftis, floribus caeruleis. Herrn. j)arad 242. t. 

242. 
Habitat in Canadas hnmidis. "U 

ftrticifolia. ji. VERBENA tetrandra, fpicis filiformibus paniculatis, 
foliis indivilis lcrratis petiolatis. Hort. upf. cf. 
Vcrbena foliis ovatis, caule ere£lo, fpicis riliformibus 
paniculatis. Hort. clllf. 11. Grofj.vtrg. ^j.Roy. ludb. 

Verbena reda canadeufis, urticse toIii!5. Alorif. hift. 3. 

/».418./. II. /. 25-.^/. 3. 
Habitat in Virginiae, Canad» aridis. T^ 

rpmit. 12. VERBENA tetrandra , fpicis filiformibus, foliismul- 
tifido-lacinlatis , caulibus numeroiis. Hort. upf. 8. 
Veronica humilior , foliis inciiis. Clayt. virg. 5. 
Habitat in Qm^<\ii., Virginia. 2^ 

jfficiiialis. 13- VERBENA tetrandra, fpicis filiformibus panicula- 
tis, foHis multilido-Iaciniatis, caulc folitario. 
Verbena foliis multiiido-laciniatis , fpicis filiformibus 

Hort DIANDRIA MONOGYNrA. ii 

Hort. cliff. II. Fl.pvec. 16. Roy. Ingdb. 327. Dalih, 

parif. 9. Sauv. moitfp. 279. 
Verbena communis, flore cxruleo. Bauh. fin. 269. 
Habitat in Europac mediterranete ruderatis. 

\a^. VERBENA tctrandra , fpicis filiformibus Iblitariis , -^^M"- 
foliis bipinnatifidis. 
Vcrbcna tenuifolia. Bauh. pin. 269. 
Verbena fupina. Cluf. hiji. 2. p. 46. 
Habitat in Hifpania 

Lycopus 

I. LYCOPUS foliis finuato-fcrnuis. cKr»pauc. 

Lycopus foliis indivifis. Fi.f^vec. 27. Dalih. parif. 9. 
Lycopus. Hort. cltff. 11. Roy. lugdh. 326. 
Marrubiuin palullre^labrum'. Bauh. pin. 230. 
Habitat in Europx r//jij hument:bus. T^ 

i. LYCOPUS foliis aequaliter ferratis. virgmcu: 

Lycopus foliis laiiceolatis tenniilime ferratls. Gro», 

•virg. 8. 
Habitat in Virginia. V 

AMETHYSTEA, 

I. AMETHY.STEA. Hort. npf. 9. Amcen. fiead.:^%6. * carHlea. 
Amerhyftini montana erecta, foliis cxiguis digitaris trifi- 

dis feriatis , floiculis cum coma e cxrulco-janthinis. 

Amm. ruth. 4. Hall. a&. i/pf. 1742, p. fl.f. i. 
Habitat in Sibirix montofiT. 

ZIZIPHORA. 

I, ZIZIPHOTvA capitnlis term.inalibus, foliis ovatls. capUata, 
Zi'iiphora foliis lanceolatis , tjoribus terminatricibus. 

Hort. cliff. Q,of. Roy. lugdb. 313. 
Ciinopodium fiftulofnm pumiium indix occidentalis , 

lummo caule floridum. Pluk. alm. iw.t. 164. /. 4. 
Habitat \\\ Syrii. 

i. ZIZIPtlORA floribus lateralibus, foliis lanceolatis. tmmor. 
Ziziphora fuliis lanceolatis, floribus cx alis. Hort. cliff'. 

30f. 
Ziziphora foliis lanceolatis, flonbus lateralibus. Roy. 

lugdb. 313. llort. upf. 9. 
Acinos fyriaca, folio mucronato, capfulis hirfutis. Mo- 

rif. hift. 3. p. 404. f. 11. t. 19. ;". 5. 4. 
Habitat in Syria? 

B 3 3-ZI- 11 DIANDRTA MONOGYNIA. 

acineidet. 3. ZIZIPHORA floribus lateralibus, foliis ovutis. 
Clinopodiam fupinum incanumv Amm. rttih. 66? 

Habitat in Sibiria. 

Habitus 'Thyna Aclnos^fed majora (fttwtuplo omnia . Forta 
Z. caPttatcf ; Flores Utcr^les nt m Z. tenuiore 2, jed 
copiijiores. Calyces fimiliter hifpiiit; ftamina extracd- 
r<hiU- tubum pr&trnfa,. 

MONARDA. 

0i(iof<i. sj MONARDA capitulis terminalibas , caule obtuf-an* 
gii!o. H\irt. uj?f/i2. 
Monarda floiibus capitatis, cauls obtufo. Fit. cltff., 5, 

Mi-)lilT&A. Hort.cliff II. 

Origanum fiHulofum cariadetile. Com. awad. i^.t. 14, 

Hiibitat tn Gauada. ^ 

4i4ym,i. i. MONARDA floribus capitatis fub-didynamis , cau- 

ie acuiangulo. 
Moiiarda caule acute angulato, capitulis tcrminalibus. 

Hort. cliff. 495-. CoU. noveb. 7. 
Monarda tloribus capitatis verticillatisqoe, caule acute 

angulato, foliis lanceohto ferr?4is giabris. Bnttn.cim. 

Habttat in Penfilvania, Novcboraco. 

dimpodia, 3. MONARDA floribug capttatis, foHis Ixvibus ferratis; 

Monarda foliis ovato-lanceolatis , verticillis lateraiibus 
dic})otomis corymbofis,foiiis jnaequaliterferratis. Gron. 
'iiirg, 9. 

Habitat in Virginia. 2i 

R.adix repens. Facias p!ant>.e tracedentis quoad JiatH" 
ram^atfoltci ^ent Clinopoati incani om?iiyto'., mque 
hui-e fpica ruhra^ nec fiores tetrandri ; foliisque g)a' 
h^rnmis dijlinfiei a prima ; Foiia o-vato-oaionga., acu- 
minata^ j>rofunde ferrata^ petiolata^ utrinque iievta. 
Caiilis ipiadranjinlmts ^ magts quam in prima^ minus 
argute q^uam tn jecunda. FUres tn capiiulwm br.aBeis 
radiatum , pallidt. 

punUitu, 4. MC)NA.RD/\ fioribus verticillatis , GorolHs pun^ta- 
ctk. Hort. tipf. 12. 
Monarda fioribus verticillatis. Hort. cliff. 495". Gron. 

'cirg. 9. Roy. /ijgdb. 313. 
Clinopodium virginiaiium anguftifolium , quovis verti- 

cillo DIANDRIA MONOGYNIA. 23 

cillo duodccim foliolis rubcntibus cindo, Pfuk.alm, 
i\\. f. 2^. f. I . 
Hahttat in Virgiuia. 

^. MONARDA floribus verticillatis, corollis involucro cViaffl. 

longioribus. 
Monarda fpica intcrrupta, involucris longitudine verri- 

cillorum lanccolatis; Grou. vtrg. 9. * 
Clinopodium an«^uititblium non ramofum, flore cxru- 

leo: labio trih-di* Atropurpureis niaculis ornato. Vhik. 

aim. 10. t. 164. /. 3. Morif. hijl. 3. /. 374. /. IX.f. 

8. f. 6. 
Hahitat tr/ Virginia. 

ROSNfARINUS. 

I. ROSMARINUS. Hort. cltff.l^.Hort.upf.ll. Mat. cfficir^^Hfr 
meU. 16. Koy. liigdb. 310. 

Rofmarinus fpoutaneus, latiore foiio. Bauh.pin. 217. 
/3. Rofmarinus hortenfis, angultiore ioWo. B auh. pin.-i.i']. 

Habitat iVHifpania, G. narbonenii, Galil^ea. t) 

SALVIA. 

1. SALVIA foliis livieari-lanceolatls demigulatis, floci- rf^^-i^twfff. 

bus periolatis. Hort. clijf. 13. * Roy. lugdh. ^og. 
Honninum ocgypiium minimum ramofillimum. Lippi, 

Boerb. lu^db. 1. P. 66. 
Hahitar in iEgyptO. 

i. SALVIA folils lanceolatis, calycibus diphyllis. tretic». 

Habitat iu Cr€La. 

3. S ALV I A foliis radicalibus lyratis dcntatis , corollarum lyrata. 

galea breviflaTia. 
Salvia coroUaxum labio fuperiore breviore; fauce pateu- 

te. Gron. vir-T. 8. 
Horminum virgiijianum ere<3um, urticx foliis, floremi' 

nore; Mortf. htjl. ^. p. 395'./. 11. /. 13. /' 31. 
Hahitat in Virgiuia. 

4. SALVIA foiiis lanceolato-ovatis integris crenulatis, o/jf"».i/»>. 

iioribusfpic;\lis,c;ilycibusacutis.//';r/. cliff. 12. Hort. 
uff lO. uVlat. rntd. 13. B.oy. lugdb. -^o^^.Sauv. monf. 

Salvia mriOf. linnh. pin. 237. 
/B.Salvia minor aunta 5c non aurita. Bauh.pin. »37. 
habiiiittn Europa aufirali. t> 

B 4 5. SAL- H DIANDRIA MONOGYNIA 

pomifaa. 5*. SALViA roliis lanceolato-ovatis integris creaulatis, 
fioribus fpicatis, calycibus obtulis. //orr . cUjf. 12. Roy, 

luidh. 307. 
Salvia creiica friitefceiis pornifera, foliis longiorjbus in- 

cauis & crilpis. Tonrnef. cor. 10. itin.i.p.f^^.i.gi. 
Salvia baccifera. Bauh.-pin. 237. 
llahitat in Creta. 

ankifoUa. 5, SALVIAfoliisovato-oblongisduplicato-ferratls, c:As 
cibus tridentatis: lacinia fuinmatridcntata. G^-o». •z.-xr?. B. 
Horniinum virginianum ercftum, urtica? foliis, flore^mi- 

^nore. Morif. hifi. 3. f>. 395-. _/'. 11, f. 13. /; 31. 
Habitat in Virginia. 

'ymiis. 7. SALVIA foliis oblongis crenatis, corollarum galeafe- 
mi-orbiculata, calycibus frudiferis refiexis. 

Saivia foliis ovato-oblongis obtuiis 2?qualiter crenatis. 
corollarum galea femi-orbiculata. Hort. upf 11. * 

Horminum coma viridi. TonrKef. injl. 178. " 

Habitat - - - - 

Mowunmt. 3 SALVIA foliis obtufis crenatis, braads fiimmls fte- 
iiiibus majoribus coloratis. F;r. cliff. 4. Hort. cliff. 
12. Mat. med. 14. Roy. lugdb. 3IQ. 
Horminum fativum. Bauh. pin. 23S. 
Habitnt in Gracia, x\pulia. 

fyhsftyi,-, p. SALVIA foliis cordato-Ianceolatis acutis, brafleis co- 

loratis tlore brcvioribus. 
Horni^inum fylvcitre falvifolium majus maculatum. 

Bauh.pin. 230, 
Horminum fylveftre v. Cluf hifl. 1. p. 31. 
Horminumfylveilre falvifolium minus. Bauh.pi-^. i^g. 
Habitat in Auihix infcrioris, Bohemix agrorjrm mar^i- 

riibus ., vineis. Z^ 

itavwedff. 10, SALIVAfoliiscordato-ovatis rugofis tomentofis, ca- 

lycibus hifbidis, radice tuberofi. | 
Horminum fanguineum, afphodcli radice. Triumf. obf 

69. /•. 69. 
Horminum fylveftre maculatum tubcrofum. Honuphr. 
Horminum fylveltre majus lixmatodes glabrum , flore 

c-trulco, itaiicum. Barr. rar. 234. t 18)-. 
Habitat in Jtalia. 
Ijahiius PhiOfiiidis if iencritiido Saivicf, Cafyces pilis 

}Ti'?.'x, exjlantibus undiQHe hfpidt fnMt. 

II. SAL- DIANDRIA MONOGYNIA. aj 

11 SALVIA foliis Gordatc-oblongis crenatis : fummis prateji^s. 
arnplexicaulibus , verticiUis fubuudis, corollis galca 
glutiiiofis. 
Saivia foliis ovatis incifo-crenatis , Ycrticillis fubnudis. 
Jjorf. cliff. 12. Flor.fnec. 28. Hort. uj>f. 10. Roy. 
liigdb, 310. DrJih, parif. lO. 
Hornn'num pratenfe, foliis feiratis. Bauh. Pin. 238. 
/3. Gallitrichim fylveftre, flore majore albo. Bauh.hiJ}. 
3',P- 3y- 

Varictas G> differtfoUis latioribus.^ohtufioribns.,magis ca- 
riefce/itihus\ lioribus albis galea dimidio minore., ferins 
fcrentibus. 

iz. SALVfA foliis cordatls obtufis crenatis fubtomen- '^"^-'''«''c'». 
tofis, corollis calyce anguftioribus. 
Ilahttat in Domingo. 

13. SALVLA foliis ferratis finuatls, corollls calyce an- '^'*''*"""^''' 
%\xii\ono\\^.Virid.cHff. ly.Gro». virg. 8. Roy.lugdh. 

309. Dalib. parif. 9. Sauv. movfp. 278. 
Salvia foliis pinnatim incilis glabris. Bart. cliff. 12. 
HorininumfylveHrc, lavendulas tlore. Bauh.pm.^'^^1 
Horminumfylvcftre, incifofciio, parvo flore, italicAim. 

Barr. ic. 22C. 208. 
Horminum verbcnaca; lacinlis anguftifolium. Triumf.ohf. 

66. /. 66. 
Hahitat tn Europos pafcnis, 2i 

14. SALVIA foliis obtufis erofis, ftaminlbus corolla du- -^^' "''"'^'*' 
plolongioribus. Roy. lougdh. 309. 

Horminum pyrenaicumglutinofumanguriacfolio. Herra. 

parad. 187. t. 187. 
HrJ-itat in Pyrenajis. 

T>-. SKLVIA foliis ovatis utriuque acuminatls ferratis. ntexicana. 
alort. clff. 13. Roy. lirgdb. 308. 
Sof area mexicana altiiiima tacic heliotropii, Dill. elth. 

/339. t. 25-4. f. 330. 
^labttat in Mcxicac humentihus. 1rt 

k(> Sx^LVIAfoliis ovatis bafibus mucronato-tuberofis, fpi- hifpanka. 
cis imbricatis, calycibus trifidis. 
Horminum fylvcftre, lavendulse flore. Baub. //;?, 

Sclarca hifpanica. Tahern. hifl. 764. ic. 574. 

J labitat in h\i\h. D. Rathgeb-^ inHiijpmh. Locfling- O 

Caiilis fefjuipedalts.^ tetragqnus.^ obtnfus.^ qHadrifulcat-js.^ US DIANDRIA MONOGYNiA. 

fupernepilts ^eflexisalbis vefiitus.Foliaovata^acuiayrji- 
gofajerraia^ bafi acutajpetiolts bafi utrinqHe ohtufa mu- 
crone promtnentibus. Sptca ietragona^ ir/ihr\cata Bra- 
Heis ovatis ^ longitudine calycum.,ciltatis. Calvcesfuh 
ftngula fquama jcepe ^^ore trtdentati^ ncuti^ devitc fu~ 
fertore folitarto^, infcrioribus duobus. Corollaccerfiha: 
Urnbo longitudine calycis : galea breinore [Hbvillofa:, 
labio inferiore trtftdo^ obtuja.^ iutegemmo , baji macti- 
lisz.p/alltdis. 

iniica. 17. SALVIAfolils cordatis acute crenatisifunvmisfeffili- 
bus, veniciliis fubnudis remotifliniis. Roy. iugdb. i j'. 
Sclarea indica, floribus vanegatis. T^ournef. injl . \ici. 
Habitat tn India. 

vtniiiiiatii. jg SALVIA toliis cordatis crcnato-dentatis, vertlcillis 

fubnudis, Itylo coroilarum lubio jnfcriore incumben- 

tibus. Hort. ttpf II. ♦ 
Salviafoliis coraato-fagittatis dentalis. Hjrt. chff. 495-, 

Roy, iugdb. 309 
Horminura fylveilre latifolium verticillatuin, Bauijpin, 

238, 
Huijttat in AufiriiE, Mifaise cuitis ^ 'ruderat:s. O 

ghuinofa. jy. SALVIAfoHis cordato-^fagittatis ferratisacutis. Hort. 
cliff. 13. Hort.upf.W.Roy.iugdb. yfi.Sauv. -.mnf^. 
146. 
Horminum luteum glutinofum. Bauh. pn. 238. 
Habitut i» EuropaD lutojis. Jr 

eenanatfis. 2,0. SALVJA foliis haftato-triangularibus oblongis crena- 
tis obtulis. Hort. ciiff.i'^. Hort. upj'. 10. Koy.iugd^. 
308. 
Horminumcanar!enfetomentolum,haftato folio. Morif. 

hiji. 3. p. 394./. II. /. 13. /. 17. 
Hubttat in CanariiS. 'b 

fl/r. e<xxu\m, 2.1 • SALVIA foliis fubrotundis ferratis: bafi truncatis den- 
tatii. Hort. ciiff. 13. Roy. ingdb. 308. 

SaJYiaafricana frutefcens, foliofcorodoniie, flore viola- 
ceo. Comm. hort. 2. p. 181. t. 91, 

Habitat ad Cap. b. fpei, iocis argiiiojis. t" 

(tft.ltitect. 21. SALVIA folilS fiibrotuiidis integerrimis: hAfi tnmca- 
tis dentatis. Hort. citff. 13. Roy. ingdb. 30S. 
Salvia africana, frutefcens, folio fubrotundoglaucOjfiore 

magno aureo. Comm. hort. 2. p. 183. t. 92. 
Jlabitai ad Cap. b. fpei juxta rivuios 7) 

23. SxiL- DIAKDRIA MONOGYNIA, 27 

23. SAI^VIAfolii'; rngofis oblongo-cordatis ferratis, flo- Sclardt, 
rdlibus calyce longioribus concavis acuminatis. Hort. 

clijf. 12. Hort. Mpf. 10. Mat. med. i^. Hoy, lugak. 

309. Dalii>. parij. Q. 
Saivia foliis cordato-ovatis obfcure un4«latis, folioKs 

fioralibus lanceohio-concavis. Guett. jinmp, 263, 
Horminum Sclarea di6)iim. Bauh. pin. 238. 
Hahit-atin Syria, Itaiia. $ 

24. SALVIA foliis rugofis pinnatifidis lanatls. serato^hlU. 
Salvia foliis f mplicibui dentato-pinnatis afperis. Hort^ 

cliff. i^. Ro^. Ifi^S. soS. 
Salvia foliis iimplicibus dentato-pinnatis rugoii§ verru* 

cofis. Hort. upf. 10. 
Horminum rugofo verrucofoque folio cormt cerviex- 

primente. Phk. alm, 186. t. 194. /. f. Herm. ^a^ 

rad. 1S6. t. 1S6. 
Habitat iu Perlia. 

af. SxALVIA foHis oblongis dentato-angulatis hirfutls, /£xhhflt, 
vcrticillis lanariSj corollarum labio faccatu, 
Salvia foliis lanceolatis linuato-denratis : fioralibus ver- 
ticillos comprimentibus. Hort. cUff. 13. Kas. lugdh, 
30S. 
JBthiopis foliis finuofis. Bauh. ptn. 141. 
/S- i^thiopis laciniatis foliis. Barr. rar. 24. t. l8S. 
^- Marum aegypticum. Veil. alp. 212. t. 212. 
Wabitat in Illyria, Grxcia, Africa. 
Lahium infertus avtice coha^ret i^ faccr^.m format. 

26. SALVIA foliis compofitis pinnatis. Wort. cliff. i^. pinnats, 
Roy. lu^db. 309. 

Salvia orientaliS latifolia hirfutilTima vifcofa pinnata, 
flore & calyce purpuieis, inodora. Bocrh. lugdb. i. 
p. 167. t. 167. 

Horminum arabicum, alatis follis, flore rubello. Vifik. 
alm. 1S6. /. 194. /, 6. 

Wahitat ia Oriente '^'Arabia. 

27. SAL\ lA foliis cordatis inxqualiter bafi excifis, cauic natmt. 
f<ibnu''o, fpicis ante florefceiitiam cernuis. 

Hahttat i» Impcrio Rutheno. }.' 

DIANTHERA 

I. DIANTHERA. Gro». rirg, 6. * amtricant, 

Hatitat in Virginia. 

COL- z8 DIAHDRIA DIGYNIA. 

COLLJNSONIA. 

<madr.ifis. i. COLLINSONIA. Viort.diJ.i^.t.^.CoU.Moveh.^. 
'Habttai in Virgiiiis, Canadce/j/i^iV. li 

MORINA. 

ptxTic^. T. MORINA Hort.cliff. 14. Roy.lu^dh. 236. 

Morina oneuralis, carlinx iblio. Tournef. cor. 4S. ittn 

3. />. 132. t, 132. 
Viahitat in Pcx^^fia it^:^ Hifpahay/t. ^ 

ANTHOXANTHUM. 

nH^rMuw. I, ANTHOXANTHUM fpica ovato-oblonga, ilorcu- 
lis flibpedunculatis arilta longioribus. 

Anthoxauttium ijofculls diandrij. Hc/r/ cliff. i^. Roy. 
lugJh. 5" 8. 

Anchoxaiitiuim Fl. fucc. 29. Dalih. farif. 10. 

Granienpratenle, fpica flavefcente. Baub.piu. 3. Sche- 
uckz. grarn. 88. 

Habitat in 'Emxo^tr pratis. ^' 

rV«?iV,m 7. Anthoxanthumfpicalineari, flofculis feffilibusariflabrc- 
vioribus. fl. zeyl. if. * 
Habitat i» India. 

MnlcMiatHm 3 ANTHOXANTHL/M floribus panicvilatis. Amo^n, 

acad. 145". 
Gramen fpartcum, panicula flavefcentc. Rudb. ehf. i, 

/. 14. 
Hah:tat m E\\-op^aufira!iore. 

TRIGTNL^^ 

PTPER. 

Bi^Yum. / PJPER foliis ovatis fubftptemncrviis glabris, petiolis 
firnplicillimis. Fl. z.cyl. :>/>. * Mat. med. z<i. 

Piper rorundura nigrum. Barth. pin. 411. F^lnk. alm. 
297. /. 437. /. I. 

Malago-codi. Rheed. >naJ. 7. /). 23. /. 12. 

Hahitat in India. "b 

^xku X. PIPER foliis Gvatls oblongiufculis acuminatis f^^ptiner* 

viis, petiohb bidentaiis. Fi. zcyl. 27. * 

Piper DIANDRIA TRIGYNIA. 29 

Piper quiSaururus foliis fcptinerviisoblongo-acumlnatis. 

Burm. zeyl. 193. t. 82. /. 2. 
Beetla-codi. Rheed. tnal. 7./. 29. /. if. 
Half.hat hi India. "b 

3. PIPER foliis ovatis acutiuftulis fubtus fcabris: nervii Mainmiris. 

quinque fubtus elevatis. FL zeyl. 26. * 
Frutex americanus, fpica longagracili. Pluk. alm i^)^^ 

t. 215'. /. 2. 
Amalago. Rheed. rnal. 7. />.--- f. 16 
Hahitat ia liidia utraque. 

4. PIPER foliis cordatis flibfcptinerviis venofis. /7. zcyl. Sinhx 

29. * 

Betela quem Sirii-boa vccant: Bont. jav, 91. t. 91. 
liabitat in ludia. 

f . PIPER foliis cordatis petiolatis feflllibusque. Fl. zeyl. iongu>n 

30. * Mai. mcd. 20. 

Piper longum orientale. Baub. fin. 41?. 

Piper longum, piftolochix foliis absque pcdiculis, made- 

rafpatanum. Pluk. alm. 207. t. 104. /. 4. 
Cattu-tirpali. Rheed. mal, 7. f. 27. t. 14.- 
Habitat in India. 

6. PIPER foliis lanceolato-ovatis quinquencrviis rugofis. Amahii.'. 
Piperlongumarborcum altius, folionervofominore, fpi- 

ca gracili & breviore. ^Ya.-j». hij} . i.t>. i34-^- ^T-/'- 
Pipcr frutex, fpica ionga gracili. Pluk. alirz. 29-. i. 2,15-. 

/2. 
Saururus foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugolis- 

Hort. clijf. 140. 
Habitat in Jamaica. 

7. PIPER foiiis cordatis quinquenerviis reticiilatis. fet{cM!i:'uhK 
Saururus botryoides major arborefcens, foliis plantagi- 

neis. Plurn. amer. 5-7. t. 75". 
Jaborandi. Marc^r. braf. 37. Pif. braf. 97. 
Habitat i» Martmica, Brafiiia. 

8. PIPER foiiis ovato-lanceolatis : nervis altcrnis, fjylcis adnncntn 

uncinaiis. 
Piper longum, folio nervofo pallide viridi, humilius. 

Sloan. hi{}. l. p. 135-. t, 87. / 2. 
Saururus foliis ovato-lanceolatis: nervfs alternis. Hor/. 

clijf. 140. Roy. lagdb. 9. 
Saururus arborefccns, fruttaadunco.P///?» .<»K^r. j8.?.77, 
Habitat iu lamaica. 

9. PIj 50 DIANDRTA TRIGYNIA ftHucidum. 9. PIPER foliis cordatispetiolatis, caule herbaceo, 

Piper foliis cordiitis, caule procumbenle. Hort. ciiff. 6. 

t. 4. * Roy. liigdb. 8. 
Saururus miiior f)rocumbens botryitis, foUo crairo cor- 

dato. Plum. amer. f^. /. 72. 
^ayitat »/> Amcrica calidiure. 

iiettminatuiH jq Plpp.R fojiis lanceolato-ovatis nervofis carnofrs. 

Sdiiruiusaliushumilis, folio carnoib«&acumiiiato. Pitttn, 

amer. ^.\. t. -]i. 
yiabitat itt America calidiere. 

4thtu^oli»vt. II. PIPER foliis obverre ovatis enerviis. 

Saururus humiiis, folio carnofo fubrotundo. Plum. amer, 

5-3. /.70. 
Haipiiat in America calidioie, 

MotMtidif»!. ^^ PIPER foliis orbiculatis folitariis carnofis. 

Saururus repens,faIio orbiculari nummulariae facie, Plftm* 

amer. fi. f. 69. 
Haiitai ix AmQricTifalidiore. 

taacnhfuvt. 13. PIPER foliis peltatis ovatls. 

Saururus hedcraceus, caulibus maculofis, major. Plum. 

amer, 60. t. 66. 
Habitat iij Domingo. 

felatHm. j^. PIPER foliis peltatisorbiculato-cordatisobtufisrepan- 
dis, fpicis umbellatis. 
Saururus arborefcens , foliis amplis rotundis & umbiii- 

catis. Pium. amer. ^6. t. 74. 
lAabitat in Amcrica calidiore. 

diJiacbyoH. 15-. PIPER foliis ovatis,fpici£ Gonjugatis. 

SauruTus hedemceus, caulibus maculofis, minor. Plum, 

amer. fi. t. 67. 
Wahitat in Americes Gallia aequinofliali. 

vmhtliatum. i6^ PIPER foliis cordatis fubrotundis acutis venofis, fpl- 
cis umbellatis. 
Saururus arborefcens, foliis amplis cordatis non uxnbilica- 

catis. Vlu)n. amoer. fj. /. 73. 
Hahttat i» Domingo. 

trijoUum. ^7' PIPER foliis temis fubrotundls, 

Saururus hederaceus triphyllus, folio rotundo. Ptutn. 

arfier. ^i. t. 68. 
Habitat in A..merices Gallia aquiKo^iali. TRrANDKlA MONOGYNIA, 31 

CUjJh III. 

TRIANDRIA 

MONOQTNl.t 

VALERIANA. 

'i. VALFRIANA fioribus monan<.1iiscaodtt*s,fGiiislan- mhva. 
ceoiaris itUegerrimia. Ilort. cUfF. 15:, Ihtf. u^f, i^, 
Roy. iugS. 235-. Dalih. pttrtj. 11. 
Valeriana lubri. BaHb. pin. 165. 
Uabitat tn Galli.«, Helvetiae, halix ruderatli. ^r 

x. VALERIANA floribus monandris, foliis piruiatifldis. egldtrsp^. 

Hcrt. upf. 14. 
Valcriana foliis pinnato-laciniatis, fioribus nionandris. 

l'irid. cltff. 4. tlort. cltff. iG. Koy.lugdb. l^^.Sauv. 

monff. 1^7 f. 
Valeriana foliis calcitrapse. Bauh. pin. 16^. 
Valeriana fyiveftris, foiiis tenuiffijf.e diviiis. Bauh. pi». 

16,-. ^ ^ 

Hahitat tn Lafitanra. O 

3. VALERIANA floribus dia?idris rfngcntibus, folns o- comvcopia, 

vatis fclfilibus. Hort. cltff. ij-. Hort. upf. 13. Roy. 
Ittgd/f. 235-. 

Valeriana peregrina purpureaalbavc. Bat:k. pjn. 164. 
prodr. oy? 

//rfi^-//-2/ f» Americs, Mauritaniae, Siciii», Hifpaais ^r- 
vis. O 

4. VALERIANAfloribustriandris dioicis, foliisDinnatis. ^ioiea.. 
Vaieriana dioica. It. ae/. 46. FLfttec. 31 . Dalih. parif 1 1 .' 
Valeriana, foliis caalinis pinnatis, fexu diiiideta Ilort 

cl.ff. 16. 
Valeriana, foliis caulinis pinn-itis, polygama. Vir. cUff. 

f. koy. lu^db. 235-. 
Valeriana paluftris minor^ Valeriana pakiftris inodora 

paruni laciniata, Bauh. ptn.%6. 
Vaicriana al^ina minor. Bauh. pt», 16^. prodr. 87. 
Jlabitat in Luropx cainpis uligimjis. 2c 

f. VALERI.(\NA floribus triandiis, foliis omnibus pin- offuinaiu. 
natis. 2\>'lai. med. 21. liort. cliff. 15-. Pl. fuec. 30. 
Koy. iugdb. 234. Daitb. parij. ii. 

Vale- 3^ T RIANDRIA MONOGYNIA . tnptetis. Valeriaiia fylveftris niajor. Bauh. pm. 164. FLlaj:]?. »4, 
ilabitat w Europje nemoribfts faluaojis, %: 

Hh, ^' VALERIANA fldribas triandris, foliis caalinjs pin 

natis; radicalibus indivilis. Hor^. »/>/. 13. Mat.med.iz. 

Valeriana foliis infimis integris; proximis laciniatis;cau- 
linis pinnatis. Hort clijf. 15-, Roy, lugdb. 234. 

Valeriana hortenfis. Bauh, pm. i64f. 

Habitat in Alfatii. I^ 

Cattle non fulcato ^ folioli' exterioribus majortbus a.V. 
officiKaii etjam differti 

7. VALERIANAfloribus triandris, foliis radicalibas cor- 
datis; caulinis tcrnatis lanccolatis icrratis, 

Valeriana floribus triandris, ibliis radicalibus cordalis, 

aliis laciaiatis. Snuv. monfoi 276. 
Valeriana alpina prima. Baua pin. i6^\ prodr. 86. i. 86 
Valeriana alpina altera. Bauh. pin. i6<;\ 
Valeriana nlpina minor, planta palmaris. Plui. alm. 

380. t. 231. /. 7. 
Valeriana minima, planta uncialiSi Pluk. alm. 380. /. 

Hahitat in alpihus Helvetix. 

Involucra popriafunt dtphylla., fetacea. ^ 

8. VALERJANAfloribustriandris, foliis ovato-oblongis 
fubdentatrs, cauie fimplici. 

Valeriana foliis omnibus integris ex ovato-acurninatis le- 
vitei- dentatis. Hall. beh. 664. it. 8. 

Valeriana montana, fubioiundo folio. Bauh. pin 165", 

Valeriaiia alpina , fcrophularia; folio. Bauh. pin. 164. 
prodr. 87. * 

Valeriana alpina, nardo celtic;e limilis, inodora. Piuk. 
alm, 580. t, 232. /. 1. 

Nardo cciiica; iimilis inodora. Baah. pin. lOy. 

Habitat inalpihus HtlxQiim., Rh«ticis, Pyrenxis. J. 

tsttics, 9. VALERIANAflorJbustriandris, foliis ovato-oblongis 

obtulis iutegerrimis. Mat. med. 23. 
Valeriana foliis ovaiis obtulis minime dentatis. Hall. bth. 

664. 
Nardus cx apuHa. Bauh. pia. 165'. 
Nardus celtica diofcoridis. Bauh. ptn. i6f, 
Nardus celtica altera. Bauh. pin. 166. 
N^rdus ceitica. Bauh. htfi. 3. p. 205-. 
Spica celiica faftigio flofculorum ordine difFerens, Carn. 

epit. 14. 
Habita in alpibus Helveti», Valefi«. ^ 10. montana. TRlAiNDRIA RlONOGYNiA. 33 

10, VALERIANA noribus rriandifs, foliisi laiiceoiatis f^^^ft-o/rt. 
iutegerriniis: Cciuliiiis biUi piiinads. 

NaiduN moiitaiTi, radicc olivari. Banh. pi». i6f. 
jG. Nardus montan.i, ludice oblonga. Bauh. pi». i6f. 

Nardus nvjntana, ion^ius radic.ua. Ca^. epif.. 16. 

ILbiui tn Dalmaria, Sicilia, Galloprovinicia. J: 

I f . V K LF RI A N A fioribus iriandris, tbliis fuDdcntatis; ra- [nxauUs, 
dicnlibus ovati!>, pedunculis connnunibus' elongatis. 

\''aleriana alpiua n^rdo cckic.c rimilis. Bdhl. pin. j6^. 

Valeridua lyiveihis a!pina 2 faxaiilis. Claf. hijl. i. p. 
56. 0')na. 

Nardo CeUic<e fimilisinodora. Banh. pin. i6j-. prudr, 
88. Burf l II r 121 

liabif,a i/t alpihus Sryrii', Aurtri.t; ^ 

J2 VALERIANA Horibus triandris. foliis cordatis {^qv- pyrtnak*. 

raris petiolatis: fummis ternatis. PLr/. cliff. if. Roy. 

tn^clh. 23 f< 
Valerianamaxiniapyrenaica, cjicali* folio. 'Tutirrtef. mft. 

1 ji. 
Valeriana cjinademis. 'iiv. >fin». 6. 
Vaieriariaoricntslis, alliarisfolio, (lore albo. Buxh. cenii 

2.. p. 19. f. ji. 
Haefiiai f» Pyrcngcis ? i^ 

I ] l^^LERIANA floribus triandris,foIiisomrubuscor- az«e»/b. 
dafis repando-lob-.uis. 

Habtrat in China. Orbcck. 

Caules her/>ace:.,m'cH, plus qKa/n pedaies., ramis fiorife- 
ris oppofitis; fo/itJ oppojit:^., pctialata., giibra., cordata, 
acufa.,lohj< itteralthus uirmque binis ohtnfis. Ra.'r?i ?/ 
eaules terrninat: u/nhellulis tnuoiuccllo cindis. Semind 
nada, 

<4. VALERIANA iloribus tiiandris, cauie dichoromo, Z.oc«/f,. 
foliis lineiinbus. Fl. fuec. 52. llort. upf 14. Daith; 
■■-:rif. 12. 
Valeriana caulc dichofomo. foliis i.uiceolaiis integris.- 
yir. clijf. 5". 
(1. Vaieriana caulc dichotomo, foliis lanceolativ integns, 0/2'rfliM. 
fru(^u fnnplfci. Uort. cliff. \6. lio\. ingdh. i:;^. 
Valerianri c.impeftris inodora majDr. Ba,ih. pin. 165-. 
Q) V^ileriana caule dichoromo, foh"is lanceolatis ferrutis, ver,caria. 
calycibas inHatis. Ilort, clijf. 16. /\.oy. /u^^do. i-]f. 
Valoriaiid cretica, fruL'tu vclicvirio. Tuuntef. cor, 6. Boerh. 
iugdh. I. p. jy. t. 75-. 

C y- Va- forwiitg. litvtotn. ritdietg. VHVtit, Sibirica. mericam. xiylaniat. 3^ TRiANBRIA MONOGYNIA 

«^. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dcnratii, 
^ fruau rcxdentaro. Hort. iliff. i6. Roy. Ingdb. 235-. 

Valeriana femine ftellato. B^'fe-^. ^/>. i6)-._ 
J* Vakriana caule dichotomo , foliis oblongis fubferratis , 
■ ferainis corona iridentata. Hall. helv. 666.Dalib. pa- 
rif. 12. 
Loculta major. Riv, mon. 6. ... 

g. Valcriana caule dichotomo, capitulis tcrminalibus mvo- 
lucro cindis. Gron. virg. 10. 
Valeriana marilandica, foliisoblongisobtufis.^^;./«/'^/ 

3. p. 244. . 

HabitatcL. tn Europae, i3. Cretae, y. Lufitani», J Eu- 
ropx auftralioris, £. Marilandiae arvis. O 

jf VALERIANA fioribus tnandris, cauie quadrifido. 
foliis imis bipinnatifidis, feminis pappoplumolb 5auu 

mo>;fp. 275*. t ' «T T 

Valerianclla femlne umbilicato hirluto mmore. IMortf 

urnb. 
Habttat Monfpelii. 

16. VALERIANA floribus tetrandris aequalibus , foliis 
pinnatifidis, feminibus palea ovali adnatis. Hort. upf. 
I ^" . 
Valeriana lutca humilis, y^^»?. ruth. 18. ». 25", f. 3. 

Habil-at in SibirisB campis. 0. 

HIRTELLA. 

I. HIRTELLA, Hort. cUff. 17.. * 
Habitat i» America raeridionah. 'b. 

OLAX. 

I. OLAX. F/. zeyl. 54- * ^««a?». acad.i.p.^Sy. 

Arbor Itercoraria xcylanicaglandifera. Bunn. zeyl.i6. 
Hiibitat i^T.cylom. t> indicu. ih triccecnv. TAMARINDUS. 

. TAMARINDUS. Uort. cliff. iS. Mat, med. 

\\ort. t,.pf. 15-. fl. zeyl. 14. Roy. higdb. 465-. 
Siliqua arabica , quae Tamarindus. Batih. pin. .^01;. 
Balam-pulli, Rheed. mal. l. p^ 39. t. 23. 
Habitat in India, America, jEgypto, Arabia. b 

CNEORUM. 

. CNEORUM. Hort, clff. 18. Roy.lugdb. 119. 

Cha- TRIANDRIA MONOGYNIA. 3; 

ChamaEiea tricoccos. Bauh. fin. ^6z. 

Chamjelea. Cam. eptti 973. 

Habitat tn Hifpanice, Naibonae glareofis. tf. 

MELOTHRIA, 

1. MELOTHRIA. Hort. diff. ^90. * Hort. npf. \s.f,nduh. 
Gron. virg. lo. Roy. lugdh. ^1%. 
Cucamis parva repens virginiana, fruflu minimo. Pluk. 

alm. 123. /. Sy. /i f. 
Cucumisminima, frudu ovali nigro laevi. Sloan.htjl. 1 ; 

j>. 227. t. 142. /. 1. 
Habitat tn Canada, Virginia, Jamaica.. 

LOEFLINGIA, 
I. LOEFLINGIA. ^ uj^„nu,, 

Ilkccbrum procumbens ramofum , floribus latetalibus 

imbrieaiis. Lrf//- dejcr-. VI. 34. 
Habitat in Hifpaniae cotlibus apricis. 
Caules profuji Schlivjinthi f. Herniaria.^ Z'ifcidi. Folfa 
fnhuiata., breviffirna., utrinque dents notata. Spicse 
br€Ves.^fquarrof\:., axillares , Braiisis imbricafisjubw 
JatiSj dentatisi 

POLYCNEMUM. 

I. POLYCNEMUM Sauv. monfp. ^^. arvtnji. 

Salfola caule repente, foliis & ftipulis fe/Iilibus fubiila- 

tis cftrdlagineis. Daiib.parif. So. 
Chenopodlum foliis fubuhtis pritmaticis, fioribus foli- 

tariis felfilibus axillaribus. Gvett. ftamp. 14. 
Chenopodium annuum humiiufuni, folio brevior}& ca- 

pillaccc. Tournef. m]}. <-o6. 
Camphorata vaginis ipinofis. Hali. helv. 183. 
Camphcrata congener. Banh, pin. 486, 
Herniaria foliis longis angafiis acuminatis & glabris, 

Magn. char. ^l. 
Habitat tn Gailise, Italix, Germanise arvis. 

CASSYTHAi 

/. CASSYTH.A 0/-^^^. fnj.nmi 

Cufcuta uUera f major. Camei. luz. 1. p. 1. n. i.Pet. 

gaz. 77- f- 49- / !-• 
Cufcuta baccifera baYbadenlium a niRritimis. Pluk.aim. 

12O. /. 172. /. 2. 
AcatfJa-valli. Rheed mal. 7 p. 8_J. r. 44. Raj.fuppl. f^i 
^ ^ Hn- s^ TRIANDRIA MONOGYNIA. Hahitat in India. 

Hahitus ^ omKiaCufiuttf^ at Cru^ifitatio dsverfi(fiyna- 

CROCUS. 

1. CROCUS fpatha univalvi radica)!, corollx tubo lon- 
gillimo. 
Crocus floribus fru£lui inipoftis: tubo longiflimo. Roy, 

lngb. 41, Hort. upf. ly. Mat. meiJ. 27. 
Crocus fiorc fru6i:ui impoiito. Hort. cUjj . 18. 
^ . Crocus autumnalis faiivu$. Murif hifi.i. f.^^is^ f- 4 
t. 2. /. 1, 
Crocus fativus. Bauh. pin. 6^. 
j^.Crocus vernus latifolius. 1-XI. ^l-Yl.Bauh. pi». 
6f. 66. 

Habitnt in Alpibus Helveticis, Pyrenjeis, Luiitaiiicis, 
Tracicis. i 

Bulmodiun^ 1. CROCUS fpatha diphylla /lori approximata, tuboco 
rollae brevi. 
Ctocu> (lorc fru6lui impofito; tiibobrevi.Atfy. /«§•«<'/'. 41 
Sifyrinchiimi minns angullifolium, flore majorc varic- 

garo. Buuh. pin. 41. 
Silyrinchium afprcnlium, angufl.o folio, altenim. Col jttivns. cfficinalis. vernus. ec^ hr. 2. ;'• j-- '• 7- /• I- nfnititn^x. Bulbocodium crocifolium, fiore maguo aibo fujido lu- 

r?o. Tourmf. tor. yo. 
Haipitat iu alpibus Italicis. 2^ 

IXIA. 

. IXIA fioribus capitaris , fpathis laccris. 
Ixia. Hort. tliff. 490. * Roy. lugdh, 10. 
Ixia foliis '^6. radiccrn nervofis ^ramineis, florlbus acfru- 

6:u convolutis. liurm. afric. 191. t. 70. f. 2. 
Bermudiana capcnfis., capituiis lanuginolis. Pet.ficc. 242. 
Granien eriophorarn africanum, fioie lanato. Pluk. 

munt. 98. 
Habitat W Cap. b. Spei. ^t' 

fhvntvfis, 2,. IXI A foliis enfiformibiis, floribus remotis. Hort. upf 1 6. 
Bermudiana, iridiii folio majoii, liore croceo clcgantcr 

P'jncCato. Krauf. 'hort. i^. t. if. 
Balemcanda-Schularmandi. Rheed. mal. ii.p.^^^.t.yj. 
Havitat in India. 2i 

GLADJOLUS. 

pminuni'. I . G l.' ADIO LUS foliis enfiformibiis, fioribus diHantrbns. 

Ghdio- TRIANDRIA MONOGVNMA. 37 

Gladiolus foliis cnnformibus. Hort. cltff. lO.IIort. npf. 

16. 
Gladiolus caule finiplicifTimo, foliis cnfiformlbus. Koy. 

lu^^db. 19. 
Gladiohis floribus unovctfii Jifpofitis. Bauh. pi». 41. 
Habitat tA Europa uujlrai: 1. 

1. GL ADIOLU S foliis enfiformibus, fioribui. imbricatis. ••'"^'^'f "'«•*» 
Habttat in Ruffia ctteriore. C-' 
Fiores farVi verjus ■unnrn latus tmbriiati. 

3. GLADIOLUS foiils lincaribus, caoIc iiinplicifTimo,yficfl!«r. 

floribus fpicatis. Roy. lugdb. 19. 
Habitat ttt Africa. .Jc' 

4. GLADIOLUS foliis lincaribus, floribus dlftamlbus, ""ij^i?"*. 

coroliarum rtiho iimbis longiore. 
Gladiolus caule ImipicilTimo, foliis lincaribus, floribus 

altcrnis. Roy. lugdb. 19. 
Gladiolus foliis linearibus. Hort. cUff. 20, * t. 6. 
Habitat in Africa. T^ 

f. GLADIOLUS caule ramofo, foliis linearibus. Roy. inmopis, 
lugdb. 19. 
Hnbitat in Africa. J^ 

6 GLADIOLUS caule ramofo, capitulis pcdtmculaiis, capitam, 
radicc tuberofa. 
Hifbttat in Africa. T^ 
Planta ejl maxirna\ flortbus cterulets. 

ANTHOLYZA. 

1. ANTHOLYZA ftamine unico declinato.^ ^'"5""- 
Gladiolo «thiopico fimilis planta angullifolia. C(mm. 

hort. I. /. 41. Rudb. elyf 2./. 237. 
Giadiolus floridus rictum referens coccineus: fuprema 

lacinia erefta & filhilofa. Breytt. ic ii. /. 8. /. i. 
Habitat tn ^thiopia. 2^ 

2. ANTHOLYZA ftaminihus omnibus adfccndentibus. C«7i«n/5. 
Cunonia floribus fcftilibus, fpathis maAimis. jB//;r«. cun. 

211. /, I. 
Gladiolus acthiopicus, flore cocclneo. Corn. lanad. 7S. 

/. 79. Mortf htji. 2. f. 421. /. 4. /. 23. /. I. 
Habitat ad Cap. h. Spei. ic 
Utruyn ktcc fit dtfiin^i ^enrris planta^ titnt primum elu- 

cefcaS. cnm fraecedentis jitres examirtentur uiterius. 

C 3 JKIS 3« TRIANDRIA MONOGYNrA 

IRIS 

"^ Barhal<e ne^ariis peialorum reflexorum. 
rmm. t. IRIS corollis barbatis, caulc foliis longiore unifloro. 
J/ori. cltff. 18. Roy. lugdb. Ij. 
Iris furiana, flore inaximo ex albo nigricante. Bauh. pin. 

31. theatr. ^79 
Habitat in Orieiife; venit conjlmtimpoli in Befgium 

Canlis tcres; QefWen trigono-^terettujculum-, Petaia 3 /«• 
ieriora majora rcflexa, 

lemmhA. 1. IRIS coroilis barbatis, caule foliis longiorc multlfloro. 

Hon. cliff. 18. Hort. upf. 16, Mat. tntd. 24. Roy. 

Itigdb. 17, 
Iris vulgaris germanicaf. fVlveftris. Bauh. pn. 30. 
Iris hortcufis latifolia. BaHio. fin. 31, 
Habitat in Germani:^^ edtlts. T^ 

tphyilit. 3. II^IS corollisbatbar.is,fcaponudo longitudine foUorum 
mnltifloro. Roy, lugdb. 17, 
Iris latifolia, caule aphyllo. Bauh. pitt. 32, 
Habitat - - - - ^ 

tmegatit. 4. IRIS corollis barbatis, caule fubfoliofo longitudine fo* 
liorupi multifloro. Hov. luf^db. 17. Hort. tipf. 16, 

Iris coroUis barbatis, caule altitudine caulis multifiod. 
Hort.cliff. 19. 

Iris latitolia paunpnica, colore niultiplici, Bauh.pin. 31. 

Habitat in Hungaria. V 

hijiorii. f . IRIS corollis barbatis, caule foliis breviore multifloro. 
Jlortuf, npf. 17. 
Iris coroliis barbatis , foliis caulem multinorum fiiper- 

itntibus. Hort. cliff. 19. Roy. bigdh 17. 
Chamseiris major faturate purpurea bmora. Bauh. pm. 

lJul'itat In LuiitaniaE rupibus. I4 

^vmh. 6. {RI5 corollis barbatis, caule foliis breviore unifloro. 

Iris coroliisbarbatis, foliis caulem unifiorumfupcrantibus. 

IJort. ciiff. 19. Roy. lugdb . l~j. 
Chamxiris minot, fiorc purpureo. Bauh. pin. 33 
Hahitat tn AuilricB, Pannonias» colltbus apricis. ii 

* * Jmherbes: petalis dpflexis hvihus 

Pfeudacoynf. j. IRIS cofolUs imberbibus, petafis InterJoridus Itlgmatt 

nvinoribus, foliis cnliformibus. Hort- c/iff.. «9. /7 

fuec. 33. ni:7t. tned^ if. Aco- TRIANDRIA MONOGyNJA 39 

Acorns zdwltcrmm. Baiib. pm. 34. theatr. 634. 
Habtiat in Eiuopa ad irpas palnduyn fojfarum. i 

8. IRIS corollis imberbJbuL, petalis internis ^on^kudmc fatuU/fima 

ilignwtis, foliis enliformibus. Hort. cliff. 19. Roy. 

Utgdb. 18. Dalih. parif. 13. Sauv, monfj}. <} ' . 
GUidioUis fcetidus. Bauh. pfn. 30. 
Spathula roitida Xyiib. i^r/«/;;. hiji. i.p. 731 . Dod. p(rnpt. 

Habitat in Galiia, Anglia, Hetruria, 2-' 

9. IRIS corollis imberbibiis, germinibns rrigonls, cauley?^inf«. 

tcrcti- tbliis linearibws. Hort. eltjf. 19. //or/. upf. 17. 

/eoy. %./^. 78. HalLhelv. 2S0. Gmel.fibir. i.p.i^. 
Iris p'raten(is angulHfolia non foetJda altior. Bauh.ph, 

32, theatr <gy. 
Hahtiat tit Anftriae. Helvetiae, Siblriae ^r/?.';/. 3; 

.10. I RIS corollis imberbibus, germiiiibus labtrigOGis, CftU- verjJceUt. 

lc tercii.. foliis ennformibus. 
Iris americana verlicolor. Ilvlo crenato. DH/. eltb, i83. 

/. /^f. /. [88. 
Iris smericana verficolor, ftylo tion crcnato. Dill. elth, 

187 t. ijry/. 187. 
Iris laiifolia vjrginiana, Oorum pctalis repandi.spurptireis, 

Lbnt. pifi. t 6. /;■ 1. 
Hahitat in Virginia, Marilandia, PenfyWia. Ji^ 

u. IRIS corollis imberbibus, germinibub trigonis, cvilt virginita 
ancipiti. Gron. virg. 1 1 . 
Habifat tn Virginia. i^ 

li. IRIS corollis imberbibus, g[crmin!bu$ fexangularibus, /Jir.-nV, 
caule tereli, foliis fublineanbus. Hort . citff. ig, Hffrf. 
Jtpf. 17 Roy. iH^db. \6. 
Iris pratenfis angulhfolia, folio foetido, Bauh. pin. 52. 
Habilat in Germania; pratts. Z' 

13. IRIS corollis imberbibus, germinibus fpAanguIaribus., g/'fl/n//i«'fl, 
caule ancipiti, foliis linearibus. Hort. cliff. 19 hlari. 

upf \i koy liigdh. 18 
fris anguflifolia prunum redolens minior Baub.pin.23- 
Habitoi tti KxiWnA aa ra^ices mottttunt U 

14. IRIS corollisimberbibus.cauleuniflorofoliisbreviore, wryia 
radice fibrofa. Gron. virg. lo 

fris virginiana pumila f. Cnamsiris verna angudifolia, 
C 4 flore tHhtlr^A. 40 TRIANDRIA WONOGYNIA. 

/iore purpuro caeruleo odorato. Vluk. aim. 19S. ./. 
196, /. 6. 
liiibitat in \';rginia. l^ 

l<. !RIS corollis imbcrbibus, foliis tetragonis. Vir. cUff. 
6. Jhrt cUjF. 20. Mnt. med. z6. Rov. Itigdh. iH. 
iris tuberofa, tblioangulofo. Bauh. pift.^o. 
Hermodaftylus folio quadrangulo. ToHrnef. cor. 5-0. 
Ihikiiat jn Arabia c^r Oriente. T^ 

Xiphinm, 16. IRIS corollis imbcrbibus, foliis fubuhto-canaliculatis 
caule brcvioribus. Hon. upf 17. 
Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibuv 

Hort. cliff. 20. 
Irib ''3nIefc(Mis, foliis margine conniventibus , corollis 

imberb^"bus. Rov.lugS.\'i. 
Jrh bulbofa lat-folia, caule donata. Biwh. pi». 38. 
|SJf'!> bulbofa c.crulco-violacea. Bauh. pin. 40. 
Hahii-sf: iu Hifp.uiia. ^ 

perjiea^ j ^- ]j{]Q coroUis imberbibus . foliis fubaiato-can^McuIatis 

caulc iongioribus. 
Ins ^icaulis, foliis margine comiivcntibus , coroHis im- 

bcrbibus. Rov. lugdb. iS. 
Xiphion perficum prascox , ilore variegato. Tournef, 

itiji. 363. 
Hahitiu i-t Perfia. 2^ 

Sifvhchiyyn \% . IRIS corollis imberbibus , foliis canaliculacis , bulbis 

germinis luperimpolitis. 
Sifyrinciiium majus. Bai^b. pin. 40 Cluf. hift. i.p. zi6. 
/3,Sifyrinchium medium. Bauh.vi». ^t. 
Sifyrinchium minus. Cluf hi/i. 216. 
//^^■/,?i< .•,^ fHifpania, Luli.ania. Z- 
Colore efifetalnrum purpurco macula lutea loco barhte'^x:)vA- 

bis (non tUHicaiis fimplicjbu^ ui 1/j bnlhofu Xiphiis 16. 

17, fed) ex gemim hulho altero alteri impajito., ut in 

Gladiolo., Croco. 

COMMEI.TNA. 

^ Dipetala diB<e. 

c0mP,uHh. I, COAIMELINAcorolHs !nTqua1ibus,foliisovato-Ian- 

^ ceolatis acutis, cauleprocumbenteglabro, Hort. upf.iS. 

Commelina foliis ovato-^anceolatis , caule procumbcn- 

tc giabro, petalis duobus majoribus. Ilrid. iUff. 6. 

Hori. (Uff.xx. x<oy.i)igah.\-f. Cron. virg. 130. 

Com- TRiANDRIA MONOGYNIA. 41 

Commclina procuinb^ns onnua, faponari^ lolio. DilL 

ehh. 9'^. t. 78. /. 09. 
Hubitat in Americi. 

1. COMMELINA corollis insequalibus, foliis lanceoh- "f'icana. 
tis glnuris obrufis , caule repent..-. 
Commcliua radicc pcrenni, foliis lanceolaiis, canie re- 
pentc glabro, petalis duobus majoiibus. H'a(,h. tilir. 

Commclina procumbcns, florc lutco. P.oy. h^db.^^-^^. 

Hnhitiit in ^thiopia. 1< 

Ditjert ii frima peiiili^ ijiis ma]orib'iS renlfor.riih^f /:;- 

tet.( ., terito ovatn [liamenit.t lonptorthti^ ,v:/!-iali.f vagi- 

nis joiioru/n ciitatts., involucro noh r:ttciii;to. 

9. COMMELIN Acordllis inaiqurtlibu';, foliis ovatisob- ii;w^?We«y7/. 

tuiis, caule lepcnrc. 
Ephemcium beu^halenfe ^crpcns, folio f»,'brotundo bre- 

vi, phalungoides. Pluk. aim. 130. t. 27. i. 3. 
Habitat tn Benghala. 

\. COMMELINA corollis uixqualibus. foliis ovato- fi'«fif#. 

janceolatis. caulc crecto fcabro limpiiciffjmo. Hori. 

upj. j8 
Commelina foliis ovato-lanceolatis , cfuule erccliufculo 

fcabro^petali'- duobus ma)oribus./''<r/J. eiijf. 16. LUrt. 

clijf'. 495". Gron. -lirg. 11. Ko\. luzd'^. ^S. 
Commciina tre^ta, arjipHoie fubccerulco tiore. Dtll. 

elth. 94. f. 77. t. 88, 

Habitat 1« Vireinia, i' 

• 

* * Tripsialee Zanonite Pl. 
f. COMMELINA coroliih <^.iualibus, foliis ovato-lan- t»4cMeys. 
ceolaris fubciliatis. Hori. upf. iS. 
Commciina foliis ovato kmccolatis, petalis tribus jr.a- 

joribus sequalibus. Hori. cltff. 21. Roy.Ugdb. 38. 
Commelina raJicc anacampfcrotidis. Dili. elth. 94. /. 

79. /. 90. 
Hahttat tii Mexico. 2^ 

6, COMMELINAcoro]!is«qualibus, pedancuHs incras- Zanonia. 

fatis, foliis lincarii-ianceolatis. j 
Zanonia graminea perfoliata. Pinin.gen. 38. 
Hubitat tn America Gallia; ^^HiHuSiiaii^. 

7. COMMELINA corollis aequalibuSjpeduneulis capii- M/.«i(/?(irtf, 

iaribus, foliis lineari-lanccolatis, involucro nullo. Fl. 
zeyi. -^i. Epbc- Ai TRIANDRIA MOHOGYNIA. 

Ephemerum phalangoides macli'rarpatenfemiiiimi!m,to- 
liisperanguiii-s^pcrfoiiatiim. Phtk.ahn, 135'./. 2,7-/. 4. 
Habitat in iildiil. 

axUlayis. S. COiMMELINA corolMs jsqualibits, floribus feffi- 

libus, foliis liuearibu!:. 
Ephcmcrum phaiangoides maderafpatanum minimum, 

fecundum caulem quail cx utriculis Aoridum. Ptuk. 

alm. i^f. t. 174. /. 3. 
Ephcmcrum makbaricum iiorc tripctalo in foliorum 

alis feifib*. Ra/.fuppL ySj, 
Nir-pulii. Rhecd. mal. 10, p. 2g, t, 13. 
Hahitatr in tndia. 

crijlata, p, COMMELfNA corollif> sequairous, involucrls IpicA 
tim. imbricUis, Fl. z.eyL '^x. 
Ephcmerum ^eylanicum procumbens tnflatum. Herw. 

parad. 14S. Raj. hijl, f66, 
Habitat in Zcvlonu. 

XYRIS. 

inMta. i, XYRIS. 

Xyris foliis gladiatis. Gron. vlra. n. /7, zcyL 35-. 
Gladiololacullri acccdcns malabarica, e capitulo botry- 

oidco tlorifera. P!ul-. alm. 170. t. 416. f. 4, 
Kalfiiletti-pullu. Rbeed, rnaL 9. /'.139. t. 7, 
Habliiit in Indiii, 

SCHOENUS. 

pimfcu!. i. SCHOENUS culmo tereti . fbliis margine dorfoque 
aculeatis. /V./o-^t". -^^.It.jratL 170. * Dalib. parif.i^. 

Pfendp-cypcrus paluflris . foliis & carina ferratis. Sche- 
tichz. gram. 375-, 

Cypcrus longus inodorus germanicu?. Bauh. pin., 14. 

liabitat in Europ* paludibns, > 

KkU.rtHs. 2. SCHOENUS culmo tereti ramofo,capitulis iermlna- 

iibus, involucro Iriphyllo brevilfimo rigido patente. 
Gramen album, capitulis aculeatisjtalicum. Bauh.piK. 

7, thcutr. 108. Sckettch. ^ram. 85-. Monf. hijl. 3. p. 

i9f. /".8. /. f. /, 3, 
Gramen fpicatum , fpicis in capituium foliatum congc- 

flis. Tourncf. injl. ji/, 
(iramen aculearum., C^7/7f. cpit. 74^. 
Habttatin Italia.Narbona.Lufitania.Archipclagi/^/W/.f.i: 
imcrmoivs, -^, SCHOENUS culmo tereti nudo, rpicis-fafcicuiatis 

divaricatis, involucro triphyllo fubulato, Scir- rRIANDRJA MONOCYNIA 43 

Scirpu? calmo tercti, foliis tribuspatulis tlorculisqugag- 

gcilis tcrminato. Sauv. mo?7ff>. 9, 
vScirpus maritimus, capitc glomciato. Tourncf. infi.i^6, 

Scheitchz. gram. 367. 
Grdmcii Cypcroidcs maritimum. Bauh,pi». 6. thcstr. 91 . 
Gramen junceum maritimum, capitefquamotb foliaceo, 

Morif. hifi, 3, />. 227./, 8, t. 9. /. 6. 
Hdbit4t ift Gallise, Narbonae, Tyrrhenl, Smyrnae mari- 

timis. Z: 
Foii.-i etfayij i/^volucri apice PuK^Uf/t. Sbica o^long,e.,feJf(le.fj 

apicibns dtflant(S\ lyivolucrum trtpkyllum , interaHK^ 

aiphylliiy/t. 

4. SCHOENUS culmo ter^tl r.udo., capitulo ovato: m-vigricnm, 

volucrt dlphylli valvula altera {ubuliita \onyn. Fl.fuec. 

36. it. gotl. 234. Dalib. parif T.13. 
Scirpus flofculis fpicatis. /1d. flockh. 1741. f. 182. 
Juncas Ixvis minor, paniciiia giomerata nigricante. Morif 

hift. 3^;?, 233. /, 8. t. 10. /. 28, 
Junco atfinis capitulo glomerato nij^ricante. Sciieuch. 

gram. 349. 
llabitat in Europae pahrdibks <eflate., exficcatis. %: 

^. SCHOENUS culmo tereti nudo, fpica duplici, \n\0' firrugiveuy, 

lucri vaivuh majore fpicam aequante. 
Gramen Cyperoid^s minimum, caryophylli proliferi ca- 

pitulo fimplici fquamato. Morif. biji, 3. p. 245-. /. 

8. t. 12. /: 40. 
Hajiitat in Gotlandiai, AngH^ pahd{lius. 1: 

* "^ Culmo triquetro. 

6. SCHOENUS cuhno triquetro, capitulo fubrotundo, «/««*;-. 

involucro longiffimo plano variegato. 
Schcruus fiorum capitulis involucro loagrflimo radiaHs. 

Hort. cliff. 495-. 
Gramen Cyperodes fpica compafta alba, foUis ad fpicam» 

partimalbispartimviridibus. Sloatt.hiJi.i.p.HQ.t.yS.f.i. 
Habitat in Jamaica, Bahama. 

7. SCHOENUS Gulmo fubtriquetro nudo, fpica dirtl- comprcdiis. 

chfl, involucro mouopliyllo. 
Cvperclla moutana fpicata, radice repente, caule totun- 

dotriquetro, fpica fufca comprefra dilHcha , fomijic 

cincreo. Mich. gen. <;i,. 
Gra^meu Cypcroides fpica limpiici comprcffa difHchn, 

Pluk. aloi. 173. /. 34. / 9. Scheuch, gram. ^c^o.Raj. 

hiji. 19 10. Morif. htfi. 3. /;. 2,4 f, 
Hahttat tn Anglia, Hclvctia, Italia." 8. 44 alhuf. orticultttHs, rRiANDRIA MONOGiTsIA. 

SCHOENUS culmo triquetro tbliofo, floribus fafci- 

culutis, foliis planis, pcdunculis lateialibas geminis. 

Schcnus cuUno triquetro , pedunculis gcminis latcrali- 

bus, tloribns conglomeratis. Grm. virg. 131. 
llahitat tn Viig-ria. 

SCHOENUS culmo fubtriquetro foliofo, fl-^^Tibusfa- 

fciculatis, foliii fetaceis./7. /rvir. -^A.DaVtb.t.ntj. \\ 

Schceims flofculis tafciculatis. Hort. chjf. ii. Kov. lugdb 

Cyperus paluilris hirfutus minor , paniculis albis. Morif 

hiji. 3./. 8. t. 9. /. 39. Fl. lapp. 17. 
Gro.n^.cn Cyperoides paluftre leucaiithemum. Schtuchz. 

GiarrJ. 5-03. 
llabitat in Europae borcalis taludibus Jiccatis. 2 

CYPERUS. 

* Culmo tereti. 
CYPERUS culmo tereti nudo articulato. 
Cyperus culmo nudo articulofo. fioy, iugS. ^i. 
Juncus Cyperoides creberrime gcniculatus medulla far- 
dus aquaticus , r-.tdice rubra tuberofa odorata. Sioaa. 
jam. 36. htji. \.f. 121. t. 81. /. I. 
Habttat in Jamaics rivulis l:. 

ininhmt. 2. CYPERUS culmotereti riudo,fpicis fub apicc. 

Cyperus culmo tcreti, fpicas fub apice ferente. Horf. 

cltjf. 21. Koy. lugdL 49. 
Gramen junceum perpufillum, capillaceis foliis, aethio- 

^\c\xm.Pluk. alm. 179.?. 300./. 5-. 
Gramen Cyperoidcs mininium, fpicis pluribus compa- 

6tis ex oblongo-rotundis. SUan.jam. 36. hifl. i. f 

120. t. 79. /. 3. Raj. hiji. ■^.p. 625-. 
Hahttat in Jamaica, Africa. 

arundinacea. ^. CYPERUS culmo tercti foliofo articulato, racemis 
lateralibus, fpicis alternis patentibus. 

Cyperus racemis limplicibus lateraiious folitariis dillichis, 
fpicis alternis patentibus. Gro/t virg. 131. 

Gramen junceum elatius, caule articulato, virginianum, 
cyperi paniculis inter folia propc fummitateni pro- 
dcuntibus. Pluk. alm. 179. t. 301. /. i. 

Gramen fluviatile geniculntum, panicula foliacea: locu- 
liis tenuibus oblongis, virginianum. Morif. hifi. 3./^ 
1S3. / 8. t. 3. 

Habitat tn Virginia. 

♦ Cul TRiANmUA MONOGYNIA 4f 

* Cttlmo iriquetti). 
4. CVPFRUS culmo triquecio foliofo, umbella fupra- Afl/^d«. 
dccompoiita, fpiculis umbcllato-fefliJibus. //. z.tyl. 

Gramen Cyperoides madcrafpaunum , pauicula magis 

fparfa & Ipcciofa. Vlnk. aim 179. t. 192. /. i. 
Habittit in India, ^thiopia. Jr 

f. CYPERUS culmo triquetro foliofo , umbella foljofa /owjw», 
fupradecompofita, peduncuUs nudis fpicis alternis. Roy. 
Ik^dh. 5-0. Mat. rn(d. 29 Dalib.partf. 14. 
Cyperus odoratus radice longa f. Cyperus officinarum. 
Bauh. pin. 14. Schinch. gram. 378. Morif. hiji. 5. 
/?rf^. iiJ.f.^.t.ii.f. 13. 
Jiaiftt.it i» Italias, Galhx paludtbus. 2£ 

■') CYPERUS culmo triquetro fubnudo , umbella Je- roftniiwr. 

c;.'mpolita: fpicis alternis linearibus./7. zeyl.^^C.Mat. 

nted. 30. 
Cypcrus oricntalis , radice olivarii , fpicis longis e fpa- 

diceo purpurafcentibus. Scheuch. grarn. 391. 
Hahitat in India. 

7. CYPERUS Gulmo triquetro nudo, umbella foUofa, e/c«/ew//., 

radicum tubcribus ovatis: lonisimbricatis. /io)'./»^<^^. 

Cypcrus rotundus eiculeiitus anguftifolius. Bauh. pi». 

14. theatr. 222. Stheuch. gram. 382. Morif. hiji ^. 

f. 236. /. 8. t. II. /. 10. 
Tnrafi! Bauh. hijl. 2. p. 5-04. 
//rf/?;>i?r Monrpc.ii, iMoiHe Italia, Oriente. ^f. 

8. CYPERUS cuimo triquetro feminudo^ umbella fo- /»/«. 
liofa decompoiita, fpiculis alternis granis diftin<5iis. 

Gramen Cyperoidcs Indi» oricntalis clatius; pailicula 
fparfi pallefcenre. Pluk. alm. 379. t. 191. /. 7. 

Iria f Balari. Rkeed. r/ial. 12. p. lOf. t. 56. 

Jlaliitat in India. Osbeck. 

Pedunculi in urnbellu plurimi^ apice umheUuIiferi; um- 
bella ex tribks quatuorve radiis ., qui 'ilternattm fpi~ 
culas ^erunt ex granis triquttris., obtuJij]irnis.^vix ma- 
tiifejia palea zejlttis , parum dijianttbus. 

9. CYPERUS culmo triquetro nudo, umhdla foliofa , '''^''«'' 

pedunculis nudis proiiferis, fpicis confertis. Roy. iHgdh. 

Cyperus panicula maxime fparia terruguiea comprclla 

elcKun- 46 TRIANDRJA MONOGYNIA 

ciegantilTima. Sloan.iaYn. 35-. htfl. i.p. 117. /.75'. /. 
I. Kaj. fuppi. 6^-^. 
Habitat tn Jamaicx paludofts maritimis. 

iofitiui. ic- CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella decom- 
pofita fimplicjter foliora, pedicellis diltiche fpicatis. 
Cyperus culmo triquctro nudo, umbella duplicata foli- 
ofa, pedunculis propriis diftiche fpicatis. Roy. lugdby 
fO. Gron. vtrg. 131. 
Cyperus longus odoratus , panicula fparfa, fpicis ftrigo- 
iioribus viridibus. Sloan. jam. 35'. hift, li p, 116. t, 

Habitat in America ad fluvioru/n ripas^ 

itnpye^Hs. II. CYPIIR US culmo triquetro nudOj umbella triphyl- 

la, peduncuh's fimph'cibus, fpicis akerno-digitatis lan- 

ceolalis diftichis, 
Cyperus culmo triquetro nudo,panicula fol;ofa, pedun- 

culis fim.plicibus, fpicis aItcrnisfubulatisdiitichis./(!o)'. 

lugdb. fl, GruM.virg. 131. 
Cypcrus rotundus gramineus fere inodorus, panicula fpar- 

lii comprelfa viridi, Sloan. jant. ^f. hift. i.p.ii-j.t. 

•j6. f. I. Raj.fuppl. 61^. 
Habitat in Americ» fepteittriojtalis pratis arenojis. 

fUnefcmii 12. CYPERUS culmotriquetro nudo,umbella trfphylja, 

pcdunculis limplicibus inasqualibus , fpicis confertis 

lanceolatis. 
Cyperus calmo triquetro nudo, panicula foliofa fuprade- 

compoiita, fpicis confertis dittiche compreflis. Dalib» 

parij. 14. 
Cyperus minimus, panicula fparfa flavefcente. T. Schc 

uch. gram. 38 f. Jlall. helv. 246. 
Cypcrui minor pulcher, panicula lata compreffa flibfla- 

vefcentc; Morif. hift. 3. p. 139. f. 8. t. 11. /. 37. 
Gramen Cyperoides minus, panicula fparfa fubflava. 

Bauh. pi». 6. theatr. 88. t. 88. 
Habitat in Germanix, Helvetiae, Galliss paludofis. 

fttjchf, 13- CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella tri/ida, 
pedunculis flmplicibus inaequalibu&jfpicis contertisH- 
nearibus. 
Cyperus culmo triquctro nudo, panicula diphylla fupra- 
decompofita, fpicls rtrigolioribus confertis diitiche 
compreflis. Dalib. partj. 15-. 
Cyperus mir.imus, panicula Iparfa nigricante. T. Sche" 
fuhz. grarn. 384. 

Cy. TRIANDRIA MONOGYNIA. 47 

Cyperus minor pulcher, panicula comprefTa nigricante. 

'Alorif. hifi. 3. P. ^y^. f. 8. t. y. /. 38. 
Gramcii Cypcroides minus, panicula fparfa nigricante. 

Bauh. pi». 6. 
f/j^/;rf^/;tGallioe, Germaniac, Hclvctix pratis hawtdis. 
Dijfert a C . flavefcente vix m(wifeJ}e.^fpicHlis angu* 
fiioribus fufcis ^fj foliis magis fcabris. 

14. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbelln fimplici,;?,jj<>/?»/, 
fpiculis linearibus confcrtilliniis horizontalibus. 

Cyperus rotnndus, panicula Iparfa, fpicis ilrigofis fer- 
rugijieis. Sloaiu jarn. ^f. hij}. i. p. ii6.t. 74. /.2,3. 

Habttat ii! falttdibus Jamaicic, VirginiiE. 

Kadix fubrotunda. UmbeiLe radti Jimplices.^ eredittfchf 
it.^ i/ifirudi JficuliS lntearibus.^ lo^giufculiSjjerrugincis., 
conferiiJJlmtSy tiur/ierojisjimis., hurizomaliter a pediin' 
cnlo comrnuni pateyttibus lei etjam dcorfnm fiexis. 

ry. CYPERUS culmo triquctro nudo, umbella fimplici -'^fy^h'* 

foiiofi, pedunculis JimpUciflimis diftiche fpicatis. Ruy. 

iugdb. 5-0. 
Cyperus omnium maximus Papyrus didus. {xMont. gram. 

14.), locuftis minimis. Mich. gen.w. t. 19. 
Cyperus enodis nudus,culmis e vaginis brevibus prode- 

untibus, fpicistenuioribus. Scheuch. gram. 387. 
Cyperusniioticusvelfyriacus maximus papyraceus. Mo- 

rtf. htji. 3. p. 239. f. 8. /. II. /. 41. 
Psipyrus fyriaca & liciliana. Bauhpin. 12. theatr. 333, 
Habitat m Calabria,Sicilia, Syria, .^gypto. 

SCIRPUS. 

* * Spicaunica. afticuhtuK 

t. Seirpus culmo tereri nudiufcutofemigeniculato, capitu- 
lo glomerato laterali. 
Tlieli. Rheed...m<A. 12. p. 135". /. 71. 
Hahitat in Malabari:« aquqfts arenofis. 
Culmus cavus.^ genieuiis ctnHus.^ at non undique. Spide 
iaterales in capituium femiverticiiiafum colie^tc. , ^ 

i. SCIRPUS culmo teretinudo, fpica fubovata imbrica- 
ta. //. fucc. 41. Daiib. parif. \6. 
Scirpus culmo nudo, fpica terminali fjbovata. Ro^, iugdb. 

Scupus cquittticapilulomajore. Y. Scheuchz, gram.-^6Q. 

Fi. lapp. 19. 
lunciis pab]ftr!S,capituIo equifeti,m.ajor. Bauh.pin. 12. 
IJnbjtatinEmoptL fuj/is ^ ir^undatfs'. 3. SCiR* 4S TRIANDKIA MONOGyNlA. 

gtmculatus. 3 . SC IRP US culmo cereti nudoXpica fub^iobofa termiriali, 
Scirpus culnvo nudo , fpica terminaii lubrotunda. Ilort 

iliff. 21. * Roy. iHgdh. 48. 
Juncus aquaticus gcniculatas, capituliscquifeto major & 
mn\ox. Sioan. ;..'/«. 37. hifi. i. p. 122. i. JS- f- -• 
b^ /. 81. /. 3." Raj. fiipfl. 628. 
Hahitat in Jamaica. 

ccfpii6fiis. 4. SCIRPUS cubno (hiato nudo, fpica bivalvi terminali 
ionj!;itudiue calycis, rad'c!bus fquarnula interftinttis. 
/7. ffiec. 42. Dulih. punf. 17. 

Scifpusfoiiocuhniumco.i^y. ^^/^. 20. Roy. lugiih. 49. 

Scirpus niontanus, capituio breviore. ScheKch^ gram. 
963. /. 7. /: 18. 

Hai-ttat t.i Europae paludibus ceffttofis fylvaticis. 1: 

ctifiiMKs. 5. SCIRPUS ,;a!mo tercti nudo fetiformi, fpica fubglo- 
bofa. 
Scirpiii culnio fetaceo nudo, fpica fubglobofa. CyoK. 

virg. 12. 
Ilahiiut in Virginia. 

.ctcuhrif. 6. SCIRPUS culnio fereti nudo fetitbrmi, fpica ovata 

bivalvi, fcrninibusnudis. Fl fuec. 42 Dalih. pa- if. ij. 

Scirpusma;i,nitudineacicul*./7. /rfPp.zT. Roy. htgaiK 49 

Juncellus minimus, capitulis equifeti. Plkk. ahK, ior. 

t. 40. /. 7. Morif. hi;t. l,.p. 234. /. 8. /. lO.f J7. 

Hahitat iit Europa_/»^ uqnis pMriorihus. 

fiuitav?. 7' SCIRPUS eulmis teretibus nudis alterhis, caulc foU- 

ofo llaccido. 
Scirpus foliis lincaribus planis alternatim f.ifciculacis, fpica 

lermiiiaU. Gnett. flamp. 141. 
Scirpus caule foliofo flaccido, fcapis altcinis capitatis. 

Roy. higdh. 49. Sattv. raonfp. Q. 
Scirpus cquifcti capitulo minori. 7". Schcuch. ^rar^i. 56^ 

/. 7. /. 20. 
Juncenus, capitulis equifeti , minor fluitans. Bauh.fjyj 

12. prodr. 23, theatr. 187. 
Gianien junceum clavatum minimum. Rai. hiil. 13 10, 

Morif htft. 3. p. 230. / 8. t. 10. / 31. FJuk.Jir 

iSo. f. 3f. / I. 
Ha-ntat i;j AngliiE, Galiiac ftdis. 

^ * Ciilmo tereti polyfiaebta, 
lacufas. 2. S('IRPUS culmoteretinudo, fpicisovatis pluribus, pe- 
diuiculatis termin^.Iibiis. Ft.fvec^o. Duhhfparif 16. 

Scir- TRIANDRlA MONOGYNJA. 49 

Scirpus fpicis copiofis. Roy. lugdb. 4S. 

Juncus maximus f. fcirpus major. Bauh. pin. 12. thc' 

atr. 178. 
Uabitat in Europac aquis jfiuris ftagnantibHs l^ fluviati* 

lipHSi 

9. .SCIRPUSculmoteretiiiudo, fpicis fubglobofisglomG- Ho/o/faw 

ratis pedunculatis, involucro diphyllo inaequali mucro- 

nato. 
Scirpus panicula folum foliota, Ipicis globofis peduncu- 

latis lateralibus. Sauv. mo>;fp. S. 
/uncus acutus maritlmus, capitulis rotundis. Bauh pin, 

II. theatr. 17. 
Scirpoidesmaritimum, capitulis fparfis glomcratis. viVy^t* 

■jch. grarn. 371. 
Holofchoenus Dalcch. hift. 98 7 
Habitat in Europa ai^ftrali 

10- SCIRPUS ciilmt> leren nudo, capituio laterali con" rmavui- 

giobato, bra6i:ca refiexa. 
Scirpus capitulo tingulari,radice tomt^ntofa Barr. rai . 

1149. /. 25-5-. /. 3. 
Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato foli- 

tario. Scheush. gram. 373. Mich. gen. f2>. 
Habitat in Galloprovincia^T^Romae. 2^ 

u SCIRPUS culmo nudo fetaceo, fpicis lateralibus fub*- y«<«?>7/, 

foiitariis feffilibus. it. fca». 227. * 
Scirpus colmo nudo fetaceo, fpicis pedunculatis. Roy, 

lugdb. 49. , . ^ 

bcirpus omnium minimus, capitulo breviore.. 7. Sche- 

uch. gram. 35-8. 
Juncellus onmium minimuS. MoriJ. hiji. j. />. %li.fi 

S. t. 10. /. 23. 
Habitat in Europs Htoribus rnafitimis. 

12 SCIRPUS culmo tereti nudo, fpicis feffilibusin me- fH^inut. 
dio culmo glomeratis. Dalib. parif. 16. j- 

Scirpusfupiuusminimus, capitulis conglobatis, foliis ro- 

tundo-terctibus. T^oumef. inft. f^a. 
Habitat Parifiis. 

13 SCIRPUS culmo nudo capillari, fpicis pedonculatis ea^utaris^ 
^ fcfiilibusque lateralibus. 

Scirpus culmo tesetiufculo feminudo, fpicis capitatis 
feffilibus, involucro diphyllo fetaceo. Fl. zeyl. 39. 

Cyperus culmo tcreti fpicas infra apicem ferenre. Hort. 
(itff. ii. D Gra- fO TRIANDRIA MONOGYNIA. Gramcn junceum perpufiUum, capillaceis foliis, actiilo- 
picum. Pluk. alm. 179. t. 300. /. 5". 

Gramen puiillum, junci capitulis minimis, ad ba<in fo- 
liolis binis acutis. Burm. z.eyl. loS. t. 47, /. 2, 

Hahitat in Virginia, ^thiopia, Zeylona. 

* * ^ Culmo triquetre.jpanicHla nudd, 
ittutroHatus ^ 14. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, panicu- 

la conglomerata nuda. 
Scirpo-Cyperusmaritimu'^.il//f;&. ^t-». 47. ord. c. 1. 3. 
Juncus acutus maritimus, caule triangulo. Bafth. pint. 

II. prodr. 22. Morif. hijl. 3. p. 232./. 8. t. 10. j. lOt. 
Juncus acutus maritimus, cauleiriquctrorigido ^ mol- 

li. Pluk. alm. 20C'. t. 40. f. I. 3, 
Habitat in Angliae, Italix, Helvetiae, Virglniae fiagnis 

maritimis. 

difhttmut. ly. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella decom- 
pofita, Ipicis dichotomi^ felTilibus. fl. zeyl. 40. * 

Gramen Cyperoides maderafpatanum, juncelli geincn 
capitulis fparfis. Pluk. alm. 179. t. 119. /. 3. 

Habitat in India. 

ethinetHf. 16. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbclla fimplici, 
fpicis ovatis. Fl zeyl. 38. * 
Cyperus floribus capitatis eredis pedunculatis. Grott. virg. 

12. 
Gramcn Cyperoides americanum, fpicis grandioribus ob- 
longo-rotundis, fparganii in modum echinatis, adfuni ■ 
mum caulem pediculis longis innitentibus. Pluk.nlm 

179. ^..91-/; 4. 
Habitat in India utraquc. 

mrofra^ut. 17, SCIRPUS culmo triquctro,umbeIla fimpHci:fpicarum 
flofculis retrofradis. 
Cyperi genus indianum, panicula fpcciofa, fpiculis pro- 

pendentibus atris. Pluk. phyt. 415*. /. 4. 
Habitat in Virginia. 2i 

ferrnimtHi. 18, SCIRPUS culmo triquetro fubnudo, pedunculis nu- 

dis numerofis, fpicis ovatis folitariis. 
Cyperus culmo triquerro nudo , panicula diphylla, pc- 

dunculis quibusdam fubdivifis, Ipicis ovatis folitariis. 

Roy. lugdb. ^o. 
Gramen Cyperoides majus fpicis ex oblongo-rotundis, 

compadlis ferrugineis. Sloan. jam. '^6.hiji. i .p. 36. t. 

Habitat zn Jamaicse pdludibus maritimii . 19. TRIANDRIA MONOGYNfA. 5-1 

(9. SCIRPUS culmo triquctro niido, umbelld fubiiuda, ^^.«^izce»/. 

fpicis oblongis felTilibus terniinalibusque. 
Scirpus culmo triquetro nudo, paniculalaxa, fpidsalter- 

nis fubfellilibus,pedunculis longis tcrmmalibus, Gron, 

virg. 132. 
Gramcn Cyperoidcs majus aquaticum, paniculis piuri- 

mis junceis fparfis, fpicis ex oblongo-rotundis fpadi- 

cei5. Sloau. jara. 36, hift. 1. jp. llS. /. 76./. i/ 
Habitat /'» Jamaicte jiuviis* 

* * * * Culmo triifuetro panicula foliacea^ 

20. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata fo^Maritin/n/, 
liacca, fpicularijm fquamis trifidis: intcrmcdia fubulata. 
Fl.fnec. 39. Duitb. parif. ly. 

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis 

fimplifllmis, fpicis cfonfertis. Roy.IagS. 5-0 
Cyperus panicula fubfellili , capitulis fubovatis. Gtteth 

Jlarap. 2. p. 41^. 
Cyperus rotundus inodorus germanicus. Bauh, p». 14, 
theatr. ^iy. 
/3. Cyperus rotundus inodorus anglicus. Bauh. pin. ia. 
^'.Cyperus panicula compada e (picis teretibus crafTion- 

bus compofita. Scheuch. hifi. 400. 
<J*. Gramen Cyperoidespanicula iparfa iri^]m^Bauh.piK.6. 
£. Scirpo-Cyperus palurcris, radice rcpente nodofa inodo- 
ra , panicula fparla , capitulis majoribus. Mich.ge^. 48. 
Habitat in Europx Utoribus maritirais. 2^ 
Anatome ■partiur/ifrudtjjcarionis canjunctionem f^. y.^.i^ 
juffit, 

21. SCIRPUS culmo triquetro foliofo, panicula folia Uthofftrmui 
cea, fcminibus offeis. 

Kadcn-pullu. Rheed. maL 12. /.89. /!. 48.' 

Habitdt in India. 

Culmus nndu^ . tricjuetef ., craffitie fili. Panlcula 7i;#t- 
plefx \ rar/iiiiis alternisi Folium fub panisula ejtisdsm 
hngitudinis. Spide partue^ ovatie., fubjedo Falio fcta- 
ceo vixfpica lovviore.Semina magna.^ nivea;fubov:na 
nitida., nuda .^ promtntntia., diverjiffima a Cvpero rnn- 
ximo americano .^ lithefpermi femine Morif. hijl , 3^ 
p. 237./. 8. /. 11. f.\6. 

IX. SCIRPUS culmotriquetro foliofa, umbcHa foliacea,- ^'f .rt/c«.'. 
pedancalis nudis fupra-decompofitis, fpicis confcrtii. 
Fi.fucc. 38. Daith.parif. if. 
Cyperus cuhno rriqnetro, panicula foliofa, poduncu- 
D 2- ' lis ja TRIANDRIA MONOGYNIA. 

lis nudis fupra-dccompofitis , fpicis coricrtts. R^y-, 

lugdb. 49. 
Gramen cyperoidcs miliaccum. Baub. ptK. 6. 
Grameii aruudinaceum, toliis acutilTimis, paniculamul- 

tiplici, cyperi facie. Loef. ■prnjj'. iiy. t. 33. 
Halpttat in Europxj^/^/V. ^ 

gttntratttt. 23. SCIRPUS culmo triquetro foliofo, capitulo glome- 

rato, involucro foliofo. 
Cypcrus calmo triquetro foliofo, capitulo glometatc 

triphyllo, fpicis tcretibus. Gron. virg. 131? 
Pec-mottenga. Rheed. nial. 2. p. 99. t. ^3. 
Habitat in Virginia, India* 
CsdmusfuhKudus ., triqueter^ jemipcdalis. luvoJucrum nu-^ 

tans foliis 3./. 4, longttHdine culmi. SpicuLc piu- 

rimte., ovato-oblo^tgce., Jejfiles^ i» ca^itulum fcbroti^H^ 

dum congejlie. 

micie!ian»s. 24, SCIRPUS culmo triquetro, capitulo globofo, invo- 
lucro polypriyllo longa. 
Cypcrus italicus omnium mlmmxis.T^ill.pf. ^i,t.io.f,^. 
Habitat in Italia rarius. 

ERIOPHORUxM. 

^-i^inatsm. f. ERIOPHORUM culmis vaginatis terctibus, fpica pa- 

leacea. Fl.fcec. 45-. Dalib. parif.iS. 
Eriophorum ipica erecta, caule tereti. Fl. lapp. i-^.Rot. 

lugdb. fi. 
Gramcn tomentofum alpinum & minus. Bauh. pi». 5-. 

prodr. 10. Burf i: 43. 
Juncus alpinus capitulo lanusinofo f. Schcenolaguius. 

Bauh. pin. \'2..prodr.l'^.theatr.\%%. Scheuch. gram. 

302. t. -]. f l. 
'Habitat in Europae frigidis Jierilibus, T^ 

fefy/lnehkn. 2. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis fpica- 
tis pedunciilatis. Fl. fuec. 44, Dalih. parif. 18. 

Eriophorum fpicis pendulls. Fl. lapp. 28. Hort. cliff. 
22. Roy. iugdh. 5-1 . 

Gramen pratenfe tomentofum, panicula fparfa. BuHh. 
pin, 4. 

Hahitat in Europx uliginofis^ turfojis. ^ 

ttfiinicum. 3- ERIOPHORUM culmis foliolls t«retibus, foliis pla- 
nis, fpica eredta. 
Eriophorumfpicacompa6ta creda foliacea, caule com- 
prelib. Gron. 'virg. 132. Gra- TRIANDRIA MOKOGYNrA. 55 

(iramch tomcntofumvirginianum, panicula magis com- 
pa(9:a aureo colore pertufa. Pluk. alm. 179. t, 299. 

/: 4. 

Giamen tomentofum, capitulo ampliore fufco & foli- 

aceo. Morif. biJK 3. ^. 224. /. 8. t. 9. /. 2. 
Habttat in Virginia. i^ 

4. ERIOPHORUM culmis nudis triquetris, fpica pappo «(?w«w» 

brcviore. Fl. jaec. 46. 
Eriophorum fpica erefta, caule triquetro. Fl. lapt>. 24. 
Linagroilis juncca alpina, capimlo parvo: tomento rari* 

ore. Schiuch. gram. 305". /. 7. / 4. 
Juncus alpinus bombycinus. Banh. fm. 12. frodr. ^. 
iiabitat in Europae alpibus., locisqHc aff-mbas. If, 

NARDUS 
I. rsARDUS fpica fetacca rc<^a. Fl. fuec. 47. Dalfi^.fi''^^"- 

parif. 18. 
Nardus fpica lineari. Fl. lapp. 40, Hort. clijf. 42. 
Graiiicn fparteum juncifolium. Bauh. pin. f. Scheuch, 

grarn. 90. 
Gramen fpartcum hollandicum, capillaceo folio,& mi- 

nus. Baith. pin. ^. trodr. 11. Morif. hijl, 2. p.llj 

f 8. /. 7. /• 8- 
Hahitat in lEntopx afperis., Jfertlibus , dur:s. ^ 

1. NARDUS fpica rccurva. t ^"«jj'»'- 

Nardus fpuria narboneuiis. Bauh.pin. 13. 
N^ardus gangitis fpuria narbonenlis. Lob. ic. S4. Morif, 
hi(i. 3. p. 25-7. /. 8. t: 13. f ult. Haj. hiji. 1911. 
IL^.bitat in Q. Narbonenfi. 

3. N.VRDUS fpica incurva ciliata. «V/ar^. 
Hahitat i?i India. 

Foiia graminea.,fiana. Cxilmnsjpitamieus, Spica drmi'- 
diata f. ahero latere tanturn Flofculis alternis., eredis^ 
12 a IJ: valvnla exteriore ovato-oblonga ., muiicUy 
margine ciliata pdis fcabris., numerojis. Calyx frQ" 
frie nullus.,fed ad aiterum iaiusJiofculoru}nfeta,bre- 
vior ipfa giuma, 

4. NARDUS fpica cylindrica articulata. artuHlata, 
Nardus fpica fr.bulata diiliciia. Roy. iugdh. ^%, 

Gramcn loliaceum, fpicis articulofiseredtis.T. Scheuch, 
gram. 43. 

Gramen loliaceummaritimum, (picls jirtiailatis. Morif. 
hifi.i.p. i%^.f%.t.i.f. Gra- /4 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramen myuros ereiSum minimum arundinaccum. Boec. 

Ktfif. 70. t. 5-9, 

Hat>itat in Italia, Hifpania, G, Narbonenfi. 

DIGTNIJ. 

BOBARTIA. 
inAiu. j, BOBARTIA. 

jBobartiafpicis capitatis,involuGro foTioro. Ft. zeyl.-\i.* 

Ama^n. acad. i. p. 3S8, * 
Scirpus maderafpatanus, capitulo fquamofo fubrotundo. 

Schetich, gram. 369. 
Habitat in India. 
Rejert ita Schcenifm mzicrondtum^ ut ejus fi^nrapro hu- 

Jus ubique v-enditari poJ]it. 

CORNUCOPIyE. 

cHcuiisium, j. CORNUCOPI^. Hort. clif. j{90. Roy. lugdb, 5-2. 
Juncus clavarus vaginatus poiycephalus. PW, ,^ric. t. 73. 

Gramen orientale vernum in udis proveniens , capitulo 

inflexo. Schcuch. ^ram. 117, 
Habitap Smyrn.f . D, HaJJehfui/i. 

SACCHARUxM. 

•ffcinaram. I, SACCHARUM fioribus paniculatis. Hort. cUff. 26. 

Mat. rned. 33. Roy.lugdb, fl. 
j Arundo faccliarifera. Bauh, pin. 18. Sioan. Jam. 31. 
hifl. 1. p. ioS. t. 66. 
Wabitat in Indi» utriusque locis inundatis. 

/ficatum 5,. SACCHARUM fioribus fpicatis. 

Gramen indicum alopecuroidesholofericeummajus, fpi- 

ca longa pappefcente. PluL alm. 177. t. 92, /. f. 
Tjeria-kuren-pullu. Rheed. mal. 11, p. 117. t. 61. 
Hahitat in Indi'<c fetrofu, 

PHALARIS 

I. PHALARIS panicula fubovata fpiciformi, glumis ca- 
rinatis, Hort. upf. 19. 
Phalaris radice.annua, Hort. cUff. 23, Roy. lugdb. 6^ 

Dalib. parif. 20. 
Plvilaris maior. feminc nlno. Bauh. pift.i%. Morif.hiji 
-.p. 1B6."/. 8. /. 3. f. I. 

jS-irha eaimifnjis. TRIANDRIA DIGYNIA ^f 

/SFhilaris nia)Oi-, femine nigro. "Banh.pitt. i%. 
■^. Phalaris radice pcrenni. Roy.lfigdb.6i,. 

Phalaris bulbofa, femlne alBo. Kaj. hijl. 1 249. Schctub. 
grarn. f^. 

Habttat in Enropvi aMflrali ^ Canariis. 

2. PHALARIS paiiicula cylindrica fpiciforml. phktidef, 
Phalaris fpica cylindrica Fl.f»ec. /\q. Dalib. parif. i(). 
Gramen typhoides atperum primum. Bauh.pin.^.Scht- 

jich. gram. 61. Hall. heiv. 232. 
Hahitat in Europae verfnrts. 

3. PHALARIS panicula oblonga vcntricofa. ormiiUnacse, 
Phalaris panicula oblonga. Fl.fvec. ^S.Dalih. parlf. 19. 
Arundo foliis planis, panicula fpicata, fpiculis confertis. 

Hort. cHff. 16. Roy. lugdb. 66. 
Gramcu aquaticum paniculatum, phalaridis feminc. T. 

Scheuch. gram. iz6. 
Gramcn arondinaceuin fpicatum. Bauh.pi». 6. theatr.^^, 
Gramen aquaticum paniculammlatifolium.JB^w^./f/w.^. 
Gramen arundinaceum, acerofaglumsv, jerferianum. Raj. 

artgl. 3. />. 400. 
j3- Gramcn paniculatum, folio variegato. Batih. piu. 3, pi^Va. 
Habitai i» ILmo^^ fubhumidis adripas lacttum. 

4. PHALARIS panicula lincari fecunda, calycibus bifio- em.xformit^ 

ris. 
Dadylis fpicis numerofis alternis culmo adpreflis lon- 

gitudine internodiorum, calycibus bilions. Roy. lugdb. 

5-7, Gmel.fbir. i p. 130. t. 29. 
Gramcn paluftrc, locuftis erucasformibus. Barr. rar. 

115-8. t. 1. 
Habitat in Sibiria, Rulfia, Europa auftrali. 

f. PHALARIS panicula efTufa, glumarum carinis clliatis. c^.)'*»"**'' 
Ory/.a ghimis carina hifpidis. Gron.virg. 15-3. 
Hahitat in V^irginiae paludibiis nemorojis. 

PANICUM. 

* SptcAta. 
1. FANICUM fpica tcreti, involucris fctaceis fafcicula- iiiep^(ti>oi<i 
to unifloris, flofculo quadrupio longioribus. 
Gramen geniculatum brevifolium crifpum, fpica purpu- 

ro-fericea. PluL alm. i';^, t. 1 fQ. /. i, 
Habitat in China. 

Spita longa., ferrugiKej, flofrult fparfi^ pedftnculis O/C' 
D ^ i'i' 56 TRIANDRIA DJGYNIA 

•uibus^ cin^li Jetis lo?fgis^ eredts\ Scapus iftfru pptcaTrr 
parum villofus ; pcdicclli cm»es UMiftcri. 

llamiii. 2. PANICUM fpica tercti, involucellis bifloris fafcicu- 

lato-pilofis. Fl. zeyl. 44, 
Grainen alopecuroides maderafpstanuni, fpica quafi g( 

niculatamolli. Pluk. alm. 177. /. 190. /. 6. 
^•Grameupaniceum f Panicum fylveftrc, fmplicJ fpica 

Schcuck. grarn. 46. 
y^. PAnicuni fpica fimplici, arilVis aggregatis fiofculo fub 

jectis. Gron. virg. 134. 
Pauicum indicum altillimum , fpicis fimplicibus molli 

bus in foliorum alis, pediculis longilfimisinfidentibus. 

Tour/ief. iriji. 5"! ^ . 
Habitai in Indiis. O 
Set<tr in fpica longitudine fiofculorum. Foliorum vagin^ 

oris pilofce . Dum fpica recens j^rodiit Flofculi in Jerie.c 

difpofui obfervaniHr. 

mertmitm ^ PANICUM fpica fimplici 3cquali,pedunculis biflons. 

Rov. lugdb. f^. 
Fanicum indicum, fpica obtufa cxrulea. Bauh. pin. 7. 

theatr, ^21. 
Panicum americanum. Cluf. hiji. 2, f. iif- 
Habiiat in America, 

itahrum. 4. PANICUM fpica compofita, fpiculis glometatis fetis 
imn-tixtis , pedunculo hirfuto. 
Panicum fpica compofita, ariftis iiorculo brcvioribus. Ftr 
i-iiff» 7. Hort. upf. 19. Roy. lugdb. 5-4. Gron. virg. 

Paiijcuni italicum f panicula majorc. Banh. p:n, ly, 

thcatr. 5^19. 
Habitat in lndiis.0 

Cmjgadi, ^. PANICUM fpicis alternis conjugatisquc,fpIculis fubdi- 
vifis . Klumis ariltatis hifpidis. 
Panicum iricis alternis rcmotis declinatis compofins. Vir^ 

''■'^W' 7- ^^oy, lugdb. ^f. Dalib. parif. 22. 
Panicum fpicis aliernis remotis lasis. Hort . clijf, 27, 
^ Gramcn paniceum, fpicadivifa. Bauh. pin.%. 
^.Grameii paniceum, fpica divifa, ariOis longis armata, 
Bauh. ptn.S. 
Habitat in Europa:, Virginisc cultis. 
f^artai artjlis. in aliis longitudine glttm aru n^in aliii de- 
ftes longioribus. 

<>. PA- TRiAKDRlA DIGVNIA. ^i 

6. P.VNICUM fpiculis alternis ; rachi lineaji inembia- Ji^eiSrf/n. 

nacea exnorfum imbricAto-florifera. 
Daclylis fpicis alternis mmierolis patulfs, calycibus mii- 

Hoiis, Roy. lugdb. 5-6. 
Gramcn paiiiceum, fpica fimpliciad caulcm intervallata 

binis granorum ordinibus uno vcrfu conftante, ameri- 

canum. Pluk. mant. 94. t. 35-0. /. 2. 
Gramcn da6tylon m.ijus, panicula longa, fpicis plurimis 

nudis craiTis. SloaiJ.jam. 34. hijt. i, p. m.t.&j.f.z. 
I-L-htiat iti Indiis. 

7. PANICUM fpica dimidivJto-fecunda, rachi XiTiz^xxK AiY.iUllanim^ 

mcmbranacea cxtrorfum iloiculis aggre^^atis. 
G.i-amen berm.udenfe frumenrHceum,tcIiis brevibus ob- 

tulis, fpica crafliufcula comprelfa antrorfum gemino 

verfu granirera. Pluk.^hyt. 244./. y. 
ILibitat in India. 
Folia latijjlma vaginis latis. Spica ex fcnpi apice mem- 

hrai:aceo., plano ^ cui ad akerura tantum l:dus FlorCb 

alterfiatim cottferti divergjn/es. 

». PANICUM fpicis aggregai"s, bafi intcriore nodofis,/"^^-"'''' 
flofculisgeminismuticis, vaginis foliorum punciatis. 

Panicum fpicis alternis oppofitisque linearibus paten- 
tiliimis muticis, flofculis altcrnatim binis: akero pc- 
dunculato. Roy. lugdh, yf. Gron. virg. if^. Dahh. 
f.-^rif. 22, 

Gramen daclylon, folio latiore. Bauh.pDt. 8. theatr. 
114. Scheuch. gram, ICI. 

Gramen dactylon majus, panicula longa c fpicis pluri- 
mis gracilioribus purpureis & viridibus mollibus con~ 
ilante. Sloan. jam. 3. hifi, i. p. 113. t. 70./, 2, * 

Hah::at in America , Europa ajyflrali. 

9. PANICUM fpicis fubdigitatis approximatis eres5lis fi-fHfornx. 
liiormious: rachi fiexuofa, dentibus bitloris: alterofeirili. 

Habiiat in America feptentrioriali. Kalm. 

folhlanceolata. Cxxlmipedales filifurmes.,faperHe nudi., c 
redi\f.\\C3.fiiifQrmis., rara ., flexuofa rachi^ alterna- 
^irn tftrtnaue ad dentes FlofcuU -!,: altero feffili., altt- 
ro ptdicellato ; Spidc tenues., pri/nurn valde approxi- 
njitt.-c quaji tn unum.^ci^uanfcis altcrn<£. 

«o PANICUM fpica compofita, fpiculis linearibus fe- «w/fo/rt*/». 
cundis flofculisgeminis rcmotis, calycibusaiiftatis. Fl, 
ze\I. 42. * 
Habhat tn Zeylona. 

D < * Panf •58 TRIANDRIA DIGYNIA. eUitde.fii- 
nam. * Pamculafa, 
thchotoiHuw II. PANICUMpaniculis fimplicibus, culmo ramofodi- 
chotomo. Gron.virg. 133. * 
Habttat in Virginia. 

Statura refert arhujculam inferne Jimpliccyn., fufernefu- 
jcteidatam. 

12. PANICUM racemis occultatis intra foliorum va- 

ginas. 
Gramcn cypcroides polydachyon, fpicis ad nodos exfo- 

llorum alis prodeuntibus. Sloan. jam, 36. hift. i. p. 

120. t. 80. 
Hiibttat 1» Jamaica, Penfylvania. Kalm. 
Culmi dichotomi., ramofi', Foh'a ovato-lanccolata., vagi- 

nis prr/fiiatis^ p*I^fi-^^ i>ttya quas Racemi frutlificatio- 

Ttum omnino occtiltautur., ut extus ne vejiigiunt eo- 

rum appareat. 

t/ipillai-i. 13. PANICUM panicula capillari crefita, foliis pilofis. 

Gron. -vtrg. 13. 
Panicum miliaceum viride, foh':s latis brevibus, panicu- 

!a ci\^\\\^cc-x.Sloa-f7.jam. 35^. hi^. i.p, 115'. t. 72./. 3. 
Hahttdt tn Virginia, Jamaica. 

fRU%t, 14. PANICUM paiiicTila oblonga patente, calycibus bi- 
fioris, foliis lineari-ianccolads. 
Tliama-puHu. Rheed. mal. 12,. f. ^^. t. 41. 
Habitat tn h]d\d.;fi-/»iiis e Lufitania. 

dactylcn, i^, PANICUM fpicis digitatis patentibus ! bafi intcrioiti 
villofis, fioribus fohitariis, farmentis rcpcntibos- 

Gramen daftylon, foiio arundinaceo, majus aculeatum. 
Bauh. pin. 7. 

Gramen daftylon, radice rcpente. f. officinarum. Sche- 
uch. gram. IQ4, 

Gramen legitirnum Cluf hijl. 2. p. iiy. 

JJabttat i» Europa aujlrali, Z' 

minactunt. i6. PANICUM panicula laxa flaccida, foliorum vaginis 
pubefcentibus. Hort. cUff. 27. Uort. upf. 20. Mat 
med. 34. Ros. htgdb, j")". Daltb. parij. ij:,. 

Milium fcmine luieo 8i^\bo. Bauh.piK. 26, theatr.^^oi. 

Habttat m India. 

hufonim. 17. PA.NICUM panicula raccmis laterah'bus{i'mphcibus, 
foliis ovato - ianccolatis cotlo pilofis. 

Gra- TRIANDRIA DIGYNIA. s9 

Gramcn virginianum, lato breviquc folio, panicula ra- 
riore. Mortf. hijl. t,. p. 196./". 8. t. ^.f. 4. 

Gramcn miliaceuin fylv-.uicum maximum, feminc aibo. 
Sloaf!. jam. 34. hijl. i. p. 114. ?. 71. /. 3. 

IJabitat in America. 

Folia lati::'.dine C^mmelime .^ /^d fattces ampUxicanli/i; 
extus collo circton fauces villofo., etiam bafi foliorum 
rnargine pdofi. Pa/ficiila valde m,edi9cr:-; ex racemis 
lateralipuf., non fubdivifis .^ fed pedicellor proprios^nec 
fubdivifos profcnntes.Y^OXQ^b muttci., 'majnfculi. 

18 PANICUM panicularum, folioram vaginis longitu- i>rtvifoli'Hm. 

dvsalirer cilidtis. 
Panicum miliaccum, latiorc folio,madcrafpatanum. Fhtk. 

alm. 176. /. 189. f. 4. 
Hai?itati}iln6.\z. 
Gramcn pedale vel hipedale. Folia evata., amplexicaulia; 

Panicula tenMiffima.^folio fupremot^ majore cQm^rsJjo. 

Variat foliis angnflis ^ lanceolatis. 

i^. PANICUM paniculntum ramofilTimum, foliis qvi- ^rhartfi^nt. 
to-oblongis acuminatis. Fl. zeyl. 43. 
Panicum panicula laxa fparfa, foliorum vaginis glabris. 

Hort. cliff. 27. 
Hahitat ia India. 

yfltitudine certat cum altijfimis arborihits; Culmus vix 
fen/ia ayiferina Lttior. 

20. PANICUM panicuia virgata, glumis acuminatis lac- *'»;j'«^«'"- 
vibus extima dchifcente. 
PANICUM paniculatum, glumis acutis Gron. virg.i^^. 
Hahitat in Virginia, 

PHLEUM. 

I. PHLEUMfpica cylindrica longifTima. F/. /^^;>. 26. F/. ?""'^««^- 
fuec. fO. Hort.cliff, 2J,. Roy. lugdi». 5-3. Ualih. pa^ 
rif 20. 
Gramen typhofdjs maximum, fpica longifima. Bauh. 

pin. 4. Scheuch. gtam. 60, 
liabitat in Europae vcrfurjs b' pratis. ^ 

a. PHLEUM fpica ovato-rylindracca. /7. lapp. zf. Fl. nipinunt, 

fi'ec. fl. Daitb. partf. 10. 
Grinjen typhoiues alpimim, fpica brcri dcnfa & veicf 

villofa. Scheuch vv^m. 64. 
Uabitnt in AlpibUb \ 

X. PHLE- 60 TRIANDRIA DlGYNlA. 

n-enarum. 3« PHLEUM fpica ovatii ciliiita, caule iamofo. Hort. 
clijf. 23. it. fciin. 109. Kos. Itigdb. j-^. 
Gramen typhinnm maritimam miiius. ii, Pluk» alm^ 

111- t. 33- /• 8- , 
Habttai at biirop^ locis arcnojis 
Sviea vix uhfoiute e va^tna fylit exit. 

Schenoiits. 4- PHLEUM fpicisovatis obvolutisfoliis brevisfimismu- 

cronafs aiiiplexicaulibus. 
Giameu maritimum typhimim, bre\I & craffiori fpica 

ad {jngula gcuiculaprodeuiuc 1. fccundum. Scheuch. 

grara. %6. 
Hahitai in Italia, Sm-yrna, inciue Hlfpania. Lrtf.i'^g. 
Hauiiiis Scbo »t acitteati foiiis florjldfus amplexicau^ 

libus, brevibus rrfucronatis . 

ALOPECURUS. 

ttrntnfu: l- ALOPECURUS culmo fpicato ere^lo. Roy. Iugcb 
3-4. Fl. fttec. fz. Dalib. parif. 21. 
Graracn phalaroides majus f. italicum. Bauh. pin. 4. 

tbeatr. ■^■^. 
Grani-'n alopecuro (imileglabrum cum piiis-longiufcu- 
lis in fpicaOnocOidon. Bauh. hifi. z. P. 475-. 
^ Gramen typhoides fpica angultiorc. Bauh ftn. 4. 
' Hahitat in Euiopat /r<^^//. ^ 

^enkulatm, 2. ALOPECURUS culmo fpicato infrafbo. Fl. fuec. f^. 
Dalib, parif. 20. 
Alopecurus culmo infradlo, ariftis gluma longioribus. 

Ro-). lugdb. f4. 
Alopecurus ariilis gluma longioribus, Fl. lapp. 37. 
Gr^men aquaticum geniculatum fpicatum. 'Bauh.fin.^, 
Scheuch. gram. 72. 
|g Alopecurus ariitis glum^ aequalibus. FI. lapp. 38. 
' Habitat in Europx uliginofa. i'. 

horieiformii 3, ALOPECURUS raccmo {implici, fiofculis aridis 
circumvallatis. 

Hah-tat in India, 

Hahiius omnino Hordei tnurini. Culmus pedalis. Folla 
flano- (analiculata.^ uervafa. admo fcptus longtora. 
Spica racernofa., longa. Elores nurrieroji ; pcdiceHiFlo- 
rum brevr iJiiiii .j fimplici.[jirai ■ Calyces obvallati fel-is 
firiftiforrnibns ., numerofiis., foribus iriplo loKgtorihus., 
glu.na biiuilvi ., aitera rar.iore. i]oio\\-J. bivalvis gla- 
rr/is obIof:gis j acuminatis. i/iltiiluiny/t/re longius. Stz- 
iniua ina. 4. ALO- TRIANDRIA DIGYNIA. 6i 

4. ALOPECURUS panicula villofa oblonga folio in- i«oit/^e'/c«/; 

-voluta. Sativ. moKjp. 37. f 
Gramen alopeciirum minus, fpica longiorc, Bauh.pin, 

4. theatr. ^"j. Scheucb. gram. l-r^. 
Gramen alopccurum miuus, fpica virefccns divulfa. 

Barr. ic. 11 J'. /. i- 
Cauda valpis monfpelicnfium , Alopecurus theophraiti. 

Leh. ic. 4". 
Habitat MonfpehH. 

MTLIUM, 

/. MILIUM foliis riifperiiS. Flor.fuec. SS' Dalih.parif. tfu/kv), 

Milium iTlumis diphylUs. Hart. clijf. i-j. 

Gramen f\ Ivaticum, panicula miliacea fparfa. Bauh.Pin. 

8. theatr. 141. Schench. grarn. 133. Morif. hijl. 3, 

/.8. t. 5". /. 10. 
Habitat in Europx nernoribni «'mbrofis. J^ 

1. MILIUM floribus confertis. Roy. lugdb. 5-7. confatHm, 
Grjnien panicuiatum alpinum latifolium, panicula mi- 

liacea fparfi. Scheuch. grarn. 134. Hall. belv. 220. 
Habttat in Hclvctiae filvis. 

AGROSTIS. 

* ylrifrot^e. 
t. AGROSTIS petalo cxteriore exferentc ariHam re- fiicit vmi. 
daiu ftrictam iongiffimam. Roy. lugdb. 3-9. Fl.fvec. 
5-8. 
Gramen fegetum altrflimum, panicula fparfa. C. B. 

Scheiich. gram. 144. 
Gr.-imen capillatum. Bauh. hif}. 3. p. 462, 
HabiTat in Europa inter fegetes. 

2. AGROSTIS calycum fquama exteriore ariftata lon- »"i^^ee/t, 

giore ; intcriore acuminata inutica. Roy. lugdb. 5-9. 
Habitat in Europa. 

3. AGROSTIS panicula oblonga, petalo exteiiore bafi '"''^•■^'•""ff''» 

viilofo, arifta torta calycc longiore. //. f-ec. 5-9. * 
Agiollis culmoenodi, panicuia contracVa. //. lupp. 44. 
Gramcn avennccam montanum, panicula angulta e di- 

lutilfimo fulco albicaiite & pappofa. Scheuck.gram. 5-7 
Habrtat in Europai ■.mnticuiis fyliofis glargojis junipert" 

tts, Itt 

4. AGRO- ^i TRIANDRIA DIGTNIA. 

rHirrg^ 4. AGROSTIS pamculac parte florcntf patentiffiim, pc- 

talo extenore glabro terniinato aiifta tortili recurva. 

FL fueC, 60. Dalib. parif. 24. 
Agrollis panicula inferiore Yerticillatim laxa; fuperiore 

contracta. Fl. lapp. 46. 
Gramen ferotinum avvenfe, panicula contra£ta pyrami- 

dali. Scheuch. gram. 148. 
Hahitat in VMtupxarinq/is fuhhuynidis. 

canin*, S' AGROSTJS calycibus coloratis, pctalonim ariftador- 

fali recurva. Fl. fuec. 11 38. 
Gramcn fupinum caninum . paniculatum , folio varians. 

Bauh. pi». I. theatr, 12. 
Gramen paniculatum fupinum ad infima culmorum ge- 

nicula foliorum capillarium geniculis fafciculatis do- 

riatum. Scheuch. gramen. 141. 
liabitat in Europse pafcuis humidiufculis. 1i 

pmioM. 6. AGROSTIS flofculis arithtis gemellis: altero ftcrill, 

tcrminalibus ternis. Sauv. moiifp. 35". f 
Gramen avcnaceum paniculatum galloprovinciale, a- 

quilegiae femine. T. Morif hiji. 3. p, 214. n. i<^. 

P/uk, alm. 174. /. 32, /. 2. 
Gramen paniculatum latifolium, locuftis craffioribus, fe- 

mine nigroaquilegisb (imili. Tournef, injl, 5-22. 
Habitat in Galloprovincia, G. Narbonenfi. 

* * MutictS. 
fiolfitifcrn. j. AGROSTIS paniculxramulis divaricatis muticis, cul'- 

mo rcpente, calycibus jequalibns. 
Agroftis culmo repcnte foliis radicalibus breviore, folii 

luprema vagina vcntricofa, flofcuiis muticis. /ioy. lugdh. 

SJ. Fl. fuec. 62. 
Agroftis culmo repentc, vagina fupremi folii ventrico- 

fa. Roy. lugdb, ^i). Dalib. parif 23- 
Gramen canmum fupinum minus. Sheuch. gram. 128. 
Hubitat in Europa. 'ic 

{MfillBxit. 8. AGROSTIS panicula capiliari patente, calvcibus fu- 
bulatis osqualibushifpidiufculis coioratis, flofculis mu- 
tfcis. Roy.lugdb,-^<). Dalib. parif.^l'^. 

Agroftis panicula tenuiffjma. Fl. lapp. 45-. 

Gramcn montanum, panicula fpadicca delicatiore. Bauh. 
pin, 3. prodr. 12. Scheuch. gram, 129. 

Habitat in Europae pratis, 

PaJfjcula vere capillar.Sy tenHiJfnnisc[ue pediccllis fingula- 

^''' 9. AGRO- TRIANDRIA DIGYNIA. 63 

9, AGROSTIS pauicula laxa, Ciiiycibus muticis eequa- d/^a. 
libus. Ro\'. ln^db. 5-9. 
Hahitiit ift Eiiropatr nernortbHS. 

ic. AGROSTlS panicula rmitica lilifoiJii;'. mininui, 

Nardiis panicula Ipicata , floribas Iblitariis alternis. 

Gfiett. /}a//2p^ if^. Ualtb. parij'. l^j-, 
Cjrameii miaimum paniciilis elegantilfimis. Bauh. pin. 

2. Schetich.^ram. 40. Marif. htjl. ^.p. 100. f, 8./.2,/. xo. 
Gramen minimuni. Banb,hijl. z. j?.^6s.Daiech. hiji. 

42f. 

llabttat in Gallia. 

i;i. AGROSTIS panicula contraciia mutica, foliis invo- '•'irgiyiicf, 
luto-fubulati? rigidis exftantibus. Clayt. virg. foy. 
liabitut in Virginia. 

12. AGROSTIS panicula contrafta mutica, racemis la- '«'^'<'''. 

teralibus ere<Stis alternis. 
Giamen pratenfe paaicula & foliis anguftiflimis , fpicis 

brcvibus muticis, iocullis minimis. Sloan. jarn. 3)-. 

hijl. i. p. ii^. t. 73./. I. 
liabitat in India. 
Culmus erctius. Folia platia., angujla. Panicula oblonpa 

e racemis lateralibus., alterms., rachi approximatis\gln-' 

mis brevij/imis., acutts. 

AIRA. 

^ Mutic<e. 
I. AIRA fpica fubovata fecunda , flofculis obtufis muti-yjj/csta. 
cis, foliis planis, 
Habitat in India. 

Grarnsn procurnbens ^ digiti longitudine. Fo\\at>lana. 
Spiczjecunda^ canglornerata ., ovato-oblonga. Gltimtt 
ebtufa.) muticte. 

X. AIRA panicula fpicata, floribus miiticis pedunculo a;;/?ata. 

longioribus, glumis acuminatis inscqualibus, Roy. 

lugdb. 61. Dalib. parif. 27. 
Gramen, fpica crillatafubhiifutum. Bauh. pin. z.frodr. 

8. MortJ. h:Jl. 3, p. 194, /. 8. t. Of. f. 7, Scheuch. 

gram. 166. 
Habitat in Angliae, Galliae, HcUeil^ fncioribus. 

3. AIRA foliis planis, panicula coardata, fioribuspedun- e<tyu'ea, 
culatis muticis convoluto liibulatis. Il.fuec. Ji. Da- 
Itb.fartf. 26. l'o;i fy / . pnnuta. 64 TRfANDRTA DIGYNIA. 

Poa rplculis fubulatis , pamcula rara conlraS:::. Fl.lapp, 

29. Roy. lu^db. 61. 
Gramen arundinaceum enode mlaus lylviiticam. Bauh, 

pift. 7. theatr. 97. Scheuch. gram. log. 
Gramen pratenfc rerotinum, panicula lara purpurafcen. - 

te. Morif. hi{l. 3, p. 201. J. 2. :. s f 2^. 
H^ihitat i» EuropEC pafc/iis asfuofis. 2: 

. AIRA panicuia oblonga fecunda mutica imbricata,ro 

Hls planis. 
Granien orientale paniculatum, portalacae ftmine, 

'Tournef. cor. 39. 
Habitai 1» Oriente. f. AIR A panicula laxa fubtaftlgiata ramofifllma ; flofcu 

lis niuticis. Loefl. 
Granien paniculatum arvenfe minimum. Buxi>>ce»t. j 

^. 3j. t. 6y> 
Habitat in Hifpania Lcefling. 
Dijfert triUtum a Buxbaumiano.^ quod longe miftuSy •Vtx 

poliiccm transrerfum aiturn. 

a»natk.i. 6. z\IRA foliis planis , panicula patente, floribus mutfcis 

laevibus caiycc longioribus. //. fuec. 66. Dalib.partf 

26. 
Aira cnlrno mferiore repente, fiofculis muticis calyce 

longioribus: altero pedunculato. Roy. lugdb.60. 
Gramen aquaticummiliaceuin. Schetuh.gram. 2i8.K<?/7/ 

parif. 89. t, 17. /. 7. 
Gramen caninum fupinum plniculatum duicc. Baub, 

pift. 2- 
Habitat in Europaj pafcuis aq^uofis. Ifi 

* * 'Jrillr:i,e. 
fi>k.it,r 7. AIRA foHis planis, paniculafpicata, flofculis medlo a- 
riiktis: -arilia reflexa luxiorc. Fl. fuec. 65-. * 
Aira panicula fpicata, pedicellis fiofculo brevioribus. Fl. 

lapp. 47. 
Gramen avenaceum paniculatumaipmum humile, locu- 
IHs in fpicam colieclis varicoloribus ariflatis. Schsuch. 
grarn. 221. prodr. 24. t. 6. 
Hubitat in Lapponias alfibus. T^ 

seffhQ[a. S. AIRAfoliis planis, panicula patente,petalis bafi vlllofis 

ariftatisque: arilta rc6la brevi. Fl.fuec. 6^. 

Aira paniculapatentiiTima, flofculis fuhariilatis fefT^libus 

bafi villoiis, foliis planis. Mor. aSi. Stockh. J742. 

/'.30.* Aira FRIANDRIA DIGYNIA. 6f 

Aira panicula longiilima tenui, Fl. lapp*^ ^o, 

Gramctn fegetum, panicula arundinacea, Bauh.pin, 3, 

tbeatr. ^^. Schcttch. gram. 244, 
Habitat i;i Europae partts cultis i^ fertilibHS^ T^ 

9- AIRA foliisfeiaceis, culmis fubnudis, pamcula divari-/Tex«eA 

cata, pedunculis flcxuo{is./7./«^f.64. UaUb.^artf. 16. 
Aim pariicalarara, calycibus albis.Z-T. lapp. 4>i. 
Gramen alpinumnemororum paniculatum, to)iis augu* 

ftiffimis, locuftis fplendenlibus ariflatis- Schcuch.gram. 

2,18. t. 6. /: I, 
Grameii nernorofum, paniculis albis, capillaceo folio* 

Hauh pn. •]. prodr. 14. Mor:f. hifi. 3.^, ^OO. /* 

8./. 7./ 9, 
Habitat in Europa& pettis., rupibns. 'ii 

10 AIRA foliis feuceis, panicula anguftata, flofcalis ba-' woMfffflc, 

fi pilolis arilhtis: ariita tortili longiore. Fi. fucc. 6S, 
Aira panicula rara, calycibus furcis, Fl. lupp, 49. 
Gramen aven.iceum paniculatum alpinum, foliis capil 

laceis brevibus, locuilis purpuro-argenteis & ariltatis. 

Scheuch. gram. 116. t. 4. /'. 4. 
Gramen avenaceum capillaceum, minoribuS glumis. 

Bauh. pif7. 10. 
Habitat in Europ« alpittis. Jr 

11. AIRAfojiisfubulatis, panicula denfa, fTofculic baiT pi- al^ma. 
lofis ariilatis: arifla brcvi. 

Gramcn avenaceum capillaccum., rainoribus glumis ar-- 
gcnteis vix arillatis, foiiis %n^\i{\AOx\b'.is..Seheuch.gram., 
22.2. 

Habttat i» alpibuf Lapponicis, Germania. 

12. AIR/V foliis fetaceis: fummo panrcufam inferne ol>-M'«e!,'crt«,, 
volvente,. Roy, Ingdb. 60, Fl. fucc. 72, Dalib. pa- 

rif- 2f.. 
Aira foliis fetaceis, ariilis e bafi glumarum calyccm 2- 

quanfibus. Hort. Liijf. 49}-, 
Gramenfoliis junceis, radice jubata.B<2«i>, pi». ^. Sche- 

uch. gram. 243. 
Hahitat ir^ Scania i^ aujlralioris Europ^s arvis 
Arijla in ryicdio cirila denticulis .^ infra crajfwr fu' 

fca., fupra tenuior fubclavata albida. Panicula an^ 

te florefcentiam fpicata. 

13. AIRA foliis fetaceis: vaginis angularis, f^oribus pani- ,?>r.*:or* 
culato-fpicatis, fjofculis bafi arillatis. It. fcan. 226. * 

£ Gra- 66 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramen minimum, fpica brcvihabitiore. nonmm. Scbe- 

Hcb.gram. 219. 
Grainen parvum prarcox, panicula laia canelceT7>t. fiaj. 

atigi. 3./. 407. t. 22. /. 1. Pluk. aim. 177, t 33. 

Habtlat in Emopx a/ijiral/oris c^mps areni.jis itinndn- 
tis. 

rarpphylha. l^. AIRA foUls fctaccis, panicula divaricata, floribus a- 

riftatis diftantibus. 
Aira foiiis fubulatis, ariflls a bafi flofcalorurn tortilibus, 

flofcalo altero peduncularo. A<?y, iugJi;. 6<>. Da/id 

parif. 26. 
Gramen phalaroides fparfapanicula mii)imuTn angullifo- 

liurn. Barr. rai T218. /. 44. /. i. 
Gramen pan-culatum, locuihs purpuro-argetiteis. annu- 

um. Raj. argi. 3./. 407. Morif. htjl. 3. /, 200.7"! 

8. t. 5-. /. II. 
Gram.en paniculatum minimum molle Magn. rnonfp. 

296. Scheuch. oram. 2ty. 
Caryciphyllus ai vcnfis glaber minimus. Batih.prodr. lof . 
Habitat in Auglic, Germanix. Galli?B^/<«r<r(3;;j. 

MELICA. 

tthiih. i. MELICA petalis exteriorilms ciliatis. //. gotl. 29;. 

Fl.fvec. s6. 
Melica tioribus hori/ontaliter patentibus. Roy.higS.f/. 
Gramen avenaceum muntanum lanuginofum. Banh.piH. 

10. 
Gramen avenaccum, fpica fimplici, locufliidenfiflunis 

candicantibus ■*« !:muginofis. Scheuch. gram. 174, 
Ilabitat in Europx ciAltbus jlertltous faxofis. %: 

tMK»s. 2. MELICA pctalis imbcrbibus, panicula nutante fim- 

plici. 

iVlclica petalis imbcrbibus. Fl.fuec.-^y, D,t/ih.parifi^. 

Melica tlofibus fub culmo pcndulis. Fl. lapp. 36. Roy, 

Jugdh. 5-7 

Gramcn montanum avenaceum, loculhs, rubris. Bauh. 

pin. 10. proJr. 20. 
Gramen montanum avenaccumfpicatum Bauh.pi». \o. 
Ciiainen avenaceum, locuLlis rarioiibus. Barth. pi». 10 
Habitat in EufOp?; f) igtcuoris rupibus. 

nitiiTma. 3. MELlCA petalis imberbibus, panicula ramofifliraa- 
lUri uif. 20. 

Me- TRIANDRi/V DIGYNlA. 67 

McHc^ flofcuiis glabris; fummo urceolari.- Gmel. fih. 

I. /'. 98. t. 20. 
Gramea avcnaccuni, locuftis rariorihns muucls, virgi- 

nianum maius. Morifhi/l. 3. p. ii6. f. )i. t. 7./. 5-1. 
Habitat tn Sibiria, Canada. ^ 

POA. 

I. POA panicula difrufa, fpiculis fexfioris llnearibii'. FL aijur.dca, 

fucc. 73. Dalib. parif. 29. 
PAC.) paniculu didula, Ipiculis fcxliotis lincaiibus muii- 

cis comprcilis. Ad. ffockh. 1741. p. iS)-. 
Poa panicula contra6ta, fpicis ovatis ts.reciurculis. ihrt, 

cli^f. 494. /^Joy. lugdb. 61. 
Gramin palultie paniculatum altifiimujn. Bauh. f-.n. i. 

theatr. :,S. Schench. gram. 191. 
Gramen aquaticum paniculatum latifoliurn. Marif.hill. 

^.J. 2CI. /. 8. i'. 6. /. if- , , 
Habttnt ttt ^mcp^ ad ripas pfcinarnm ., f.hViomm. Z' 

i. POA panicula diffufa ramofiillma, (piculis fexfloris rt/^/7,<j. 
cordatis. Fl.fuec.']^). Dalib. parif. iS. 
Gran>en alpinum paniculatum majus, piTnicula fpeciofa 
v^riegata. Schcnch. grarn. 186. tiaW. hcv. 214. 
/3. Gramen alpinum latifolium, panicula la.sfa foliacca, fo- vivi)'a'5. 
lioiisin panicula pauciotibus& magis crifpis. Ac/^f^/cy^. 
grdm. 212. 
Uabitat in alpihus Lapponicis, Helveticis. l^ 
Ati htcc A. R.fequentis tantum vamtai. 

^. POA panicula difFufa, fpiculis quinquefior);» bali pu- fr/y.-„/,>, 
hefcentibus, culmo ereito tercti. tl.fnec. -j^^.Daltb. 
parif. 28. 

Gramcn pratenfe pauiculatum medium. Banh.pi». 2 
Scheuch. gram. 180. 

Habitat in Europae pafcHts. 

4. POA panicula ditfufa, fpiculis quadrifloris pubefcenn- ^„e«/7?iyo/w. 

bus, culmo erc^to tercti. fy. /r^t^. 77. i9<;//;(^. /?tf?7/'. 2H. 
Pon fpicufis ovato-oblongis, foliis fabulatii. tl.lnpp. 5-2. 
Gramen pratcnic panicuiatum majus, anguliiore folio. 

Bfiuh. ptii. x.proar. ^. Scheucb. gram. \~}%. 
Hahitat ;it P-iaj'Opa ud ugrorum vcrfHras. ^ 

y. POA panicula difiufa, fpiculis trifloris glabiis, culmo r^f"'/'. 
erefto tercti. Fl.fnec. 76. Daitb. partj. zj. 

^ 2. Foa 68 TRIANDRiA DIGYNIA 

Poa fpiculis ovatis comprclfis mutids. Fl.Upp. <;i. Hort. 

cliff. 27. Ro\. liigdb. 61. 
Gramen prateulc paniculatum majus (latiorefolio. Bau^ 

ptK. 2.) Scheuih. gram, 177. 
Hahttat ift Europae pratis fertilijfimis. 
Ltmites pro jpeaehus 1. 3. ^. ^. rite difcerntndis 'Vi}>- 

dum perfpictie <ivi<^i futtt. 

anmit. ^ POA panicula diffufa angulis redis, fpiculis obtafis. 
cuimo obliquo comprclTo. Fl.Juec. J^. Daith.^arif.i%. 
Gramea pratenfe paniculatiim minus. BuHb. pir,. 2. 
theatr. 31. 
/5. Gramcn praienfe paniculatum minus rubrum. 'lonrr.ef 
inft. 5-22. 
Habitat in Europa ad vias. 

;?«■«. y^ POA panicula diffufa, fpiculis ovato-oblongis nitidls 

Gron. virg. 13. 
Gramen pratenfe majus virginiiinum. Fet- miif. 239. 
Habitat ift Virginia. 

fiiofi. S. POA panicula patcntc ftrida; ramificatiombus prima 

riis pilolis. 
Gramcu , paniculis elegantiffimis, majus, locnftis pur- 

puro- fpidiceis minoribus. Schcuch. gram. 193. 
Habitat in italia. 

annhilis. 9. POA panicula patentc, fpiculis odifioris linearibus.F/. 

zeyl. 46. * 
Gramen paniculatum ex oris malabaricis , panicula dc- 

licatiorc. Pluk. aim. i-j6. t. 300. /. 3. 
Habitat in India. 

Ern^rcfii-: To. POA panicuk p«ten<-e , pedicellis flcxuolis, fpiculis 

fcrratis decemfloris. 
Gramen, paniculis elegartiffimis, minimum.. Schtvch. 

grarn. 192. 
Gramcn Phalaroides, fparfa briiae panicula, minus. 

Barr. ic. t. 44. /. 2. 
Habitat in Italia y;i/;r.'Z mnros. D. Ba^cL 

capiUaris. \i. POA pauicula laxa patentiffim.a capiUati, foliis pilo- 
fis, culmo ramofiffmTO. 
Poa panicula laxa ere6b ilrida , fpiculis credis oblon- 

gis. Groit. virg. 136. 
Gramen paniculatum virginianum. locaftis minimis. 

Morrf hijl. 3. f, 2G2. /; 8. /. 6. /. 33. 

Ha- TRLWDRIA DIGYNIA. 69 

Hahtiat in Virginia, Canada. D. Kalm. 
Pa»ictflacapillacea^[lrt^ii]ima,pdie»t'tJfima^raynofi/Jima. 

SptcuLt exjiofculis 4, j-/. 6, mtmmx. FoUa adbafm filis 

longis rarts. Culmus ramofus. 

12. POApanicultr ramis fimplicifllmis, floribus feflllibus, ^ahharica. 
leminibus diftantibus, cnlmo repente. 

Tfiama-pullu. Rheed. mal. 11. p. 83. t. 45", 
Hahitct i» Indis? arettojis. 

13. POA paniculjc ramis fimpliciffimis , floribus fcflilibus ^**"*"^'* 
feminibus mibricaiis, culmo eredo. 

Ilahitut t^i India. Osbeck. 

Riimt pi^ntcnlccfimpliciffimi^ wt in aKtecedente., magis co»- 
ferti ., Flores miKores:, Flofciili 4 aec feptem, 

14. POA panicula oblonga fubvcrticiliata, flofculis fcx- te«<//4. 
floris. 

Ilahitctt in India. 

Gramett bipedale., Foliis i-Hgis. Panicula angufiata,ra- 
mulis coMfertiJJimisJubramof' Z5' fere vertieillaiaap- 
parent\ Flores tam parvi. ut niidis ocnlis vix fiofculi 
mHmeycntur. 

i<. POA paniculacoardatafecunda^culmo obliquo com- ^-ow/re/*. 

prc/To. F/.faec. 74. If.gotl. ijS. Daiih.parif. 28. 
Poa fpiculis ovatis compresfis muticis, panicula fccunda 

coar6tata. AB.ftockh. 1741. p. 184. 
Gramen murorum , radice xcpcntt. Bauh. pin. 2. prodr^ 

2. 
Gramen paniculatum, radicc repcnte, culmo comprefTo, 

locullis dillichis pulciiellis. Scheuchz. gram. 198. 
Hubitat in Europac \^ Ki\\tx\c-2kC fepicntrionalis ficcis ^, 

murts , tcdis. Z'< 
Amertcuna tlffct<lis ftcpius ternis ., Europxa vero feriis^ 

hahitus tamea idem l^ Jlrudura. 

16. FO.'\ panicula attenuata,fpiculis rub~biflorismucrona-«f?«orrt/»V. 
tis lcabris, culmo incurvo. 
Gramen fylvaticjjn, pamcula tenui e raris locufiis com* 

pofita. DiU.fpe:. 5-7. 
Gramen panicuiatun; un^uflirolium -cilpinum, locuO.is 
rarioribus <\ anguftioribus non iKxiX-Aix^.Schcuch.grnm. 
164. t. 1. 
Gramen loliaceum alpinum , paniculis cx raiioribus & 
exiguis loculli:''; compolitum. Morii. gram. 59. 
jS- Gr.micn cirrhofa &. villora Ipongia ad lingula genicu- 

i: 3 la *>€ TRIANDRIA DIGYNIA. 

Iidonatum, paD^culatum minimum alpinuin. Boce„ 
>nuf. z. y>. 70. t. 5-9. 
IJjbitai Ifi Eurouia adradices monttum umhrofas 

buihjii, ly. }'OA prinicuiu iecunda potentiafcala, (piculis quadri- 
.nv>;:s. 
Poa culmorum ball ruberorH. Guet. flarnti. i p. 160. 
Dalib. purif. i<>. 
ct. Gi;unen xcrampelinuni, mitiacea pr'«renui rismolaque 
Jparla panicuia V. Xerampelino coiigener afvenfi? x- 
Itivum, Gramen minuuslimo fcmine Lob. illufr^ 
14. Scheuch. ^ra-ryi. iS). 
/S. Grameu arYcnk-. panicula cvKpz. Baub pln. ^ Barr. 
tc. 703. , 
Gramcn arvenie anguflifolinm, panicula denfa foiiacea: 
tVjliolis in pinicula '^.ngulli&limis. Schfnch.ji^rnw zii. 
y, Gramen vernum, radice afcalonica. / 'aii. punf. 91. i, 

Jlahitat in Ga'lia. 

iM ct. cuhni fernper incUnal: , in y. Cluma injcquales ^ 
aii.t iatoc j>Lry:x .^ alix (ontruft.^ longiores. Lonfi. 

BRIZA, 

miv6f, 1. BRIZAfpiculistrianguiis, calycc fiofculis(7) longlore, 
flort. cUff. 23. Ko\. lugdb. 63. 
Gramcn rremalum niinus, panicula parva. Banh. pi», 

1. prodr. 4. 
liabitat in Jrielvetia, Italia. 

vitHa. 2, :3RrZA fp'culis ovatis, calyce liofcuHs (7) brcvicrc. 
Ilort. chff. 2^. ti. fiec . 80. Roy. lugdb. 63. 
Gramen tremulam majus. Bauh.pi>i,i. Scbeuch.gram. 

204. 
Jrlubitat in ^moi^^&partis ficiccoribns . 

vi.a:<!:nA. ^. BRTZA fpiculis covdatis, flofculis feptendeclm. Hort. 
cliff. 23. Hort. Hpf. 20. Ros- higdb. 63. 
Gramcn rrcmulum maximum Batib. pin. z. Scheuch, 

^j d.-n. 204, 
Habitat ir. Uaiia, I.ufitani;^ 

Eya7\of^h: ^.. BRIZA (piculib lau^oolatis, flofculis viginti. 

BiJza panicola f,\cata, ibicalisianccolatis. Guett.fiamp. 

1. f. 163. 
Un-oh calycibus diphvUis, friculiS ovato-laiiceolatis. Gr>jH. vi^z. 1 36. viri» TRIANDRIA DIGYNIA, 71 

Gramcn paniculis elegatiffimis. Br.uh. pjn. 2. Scheuch. 
grair.. \^j^. Morif. hijl. .5. }>. 204. j. 8. t. 6. f. p. 
Gramcn t.ranthcmum f. Eragroitis. Harr. rar. t. 43. 
Habitat itt Eiuopa auftralt aU agroruw vcrfHras. 

UNIOLA, 

1. UNIOLA paniculata. famcuUtn. 
Uniola calyciouspolyphyUis. Gron. "vir^. 136 

Uniola. HGr!:. diff. '23. Roy. lugdh. (yf 
Gramcn myloicophorum bxyphylloi) csrolinianuii'. 
l*l:tk. alrn. 173. t. 32. /. 6. Catefh. car 1. p. -2. 

t. 32« 

Habitat in Caroh'na. 

2. UNIOLA fubfpicata. foliis invomtis rigidis. jpkatj. 
Gramen parvum maritimimi fpicatum, foiiis anguAisri- 

gidis. Ch.yt. 5-07. 
Hahitat in Americx horealis maritirnis. 
Culmui fpitharneus., Foliis alterfiis rigidis itrvolufo-mu-. 

cronc.tis. PamcHla minima., coardiata ut vix fignMm pe- 

dicellorum.^fecuKda; calyx {^ glum.t carinatue flofeulis 

^uaiuor. 

DACTYLIS. 

1. DACTYLTS fpicis fparfis fecund'S fcabris numerofi?. cymfureidef. 
Gramen maritimum, fpicacrafradaotyloide tcrminali, o- 

dorc rancido, culmo albo. Groyi.-virg. 135". 
^'.D.if^^ylis Ipicis akernis fecundis ii;cifis ercdis approxi- 
matis, calycibus unifloris fubu]nr's. Gron. virg. 134, 
Hahiiat itt Virginia, Canada, Luiitania. 7c 
Culmus htpedalis.,aruudinaccus.Foi!j rif culmofex, latay 
tuimo longiora.^ Ixvisfima margine fcahra.^incurva.^pa~ 
gina interiorc glaucrore. SpiciC fex f. plurima^ fc' 
cnndie.. diverge;'/tes.)paleaceic: fiofculis imhncatis Literg 
pc//iico jcjhris. Cahcihus tff^iflorts cariKa fc.ihris .^ mn- 
cronatis.^flofcuio longiorihusffejfilthus., jecundts. Pt/JiJ- 
Its villojis longfjribus. 

2. DACTYLIS panicula fccunda glomcrata. '^hr.iix^tus, 
Cynoiurus panicula fecund-i glomerata. FL fucc. Sf. 

Poa flofcuiis confertis uno "vcrfu difpofitis. Hort. cftjf. 

2S. Ko'y. lugdb. 61. 
Gramen fpicatum, folio afpero. Banh. pin. 3. prodr. 

9. Sch^uch. gram. 299. 
Jluhitat in Europa: ctiltis ruderatis. 

E 4 cy-^ yi TRIANDRIA PIGYNIA. 

CYNOSUKUS. 

crifMM^ j, CYNOSURUS braaeispmnatifiJjs, Hort, fZ/^.^p^. 
Fl. fnec. 8l. RovJugdh. 64, 
Gramen prr»tenfe criOatnm. f. Ipica criftata lavi. jB<?»/&, 

/>/>. 2. prodr, 8, Scheuch ^ram. 79. 
Habitat in Europ» pratis, 

tchinatns, ^. CYNOSURUS bracleis pinnato - paleaccls ariftatis. 

i^oy. /«^</Z', 64. 
Grarhen alopecuroides , fpica gfpcra. Bnuh.pitj. /if.Schc 

ufh. gram. 80. 
Gramen alopecurum, fpica afpera, B^^rr. rar t. 123. 
Hahitat in Europa aufiraliori. Limit^ ittrut^ carnUut, agyfttns. HHqh», 3. CYNOSURUS fpica fecun<3a,calycis glum.a intcrio- 

re fpiculis fubjc^^b. Loefi, 

H-^bitat in Hifpanla. Q 

Gramen vix fpithameur/t. Foliorum vagina tumidiuf- 
cul:e.,folio ipfoparvo. Spica fecunda.,ar^e imhricata ^ 
ohhnga., ex floribus feiuKdi\, fcflilibus.^ dtiplici fcrie., 
fDntpreffo earinatis: calycina zialvula exteriorc :om- 
frejja., majore\ flores fnguli conflant fiofcHlis f. 

4. C YNOS U R U S fpiculis alternis fecundis feffifjbus rigi- 

dis pedicellatis. 
Gramen arvenfe, polypodii pau-cula craiBore. B<irr, 

rar. 121 3. t. ^. 
H^Ht,7t itf Europa atfjlraU. 

f. CYNOSURUS bracleis integris, Hort. cUff. 49f» 
//. fuec. 82. Roy, leid. 64. 
Gramen giumis variis. Bauh.ptn. 10. frodr. 21. Sche-^ 

uch. gram. 8^. 
Hahitat /^Furopa: pafcuisuJiginofis. T/i 

6, CYNOSURUS fpicis quaternis obtiifis dimidians, 

calycibus mucronatis. 
Cynolurus fpicis quaternis rerminalibus horitontalibus. 

Roy. lugdb. 64. 
Grarrien ifchj&mum, malabaricum fpeciofius, longioribus 

mueronatis foliis. Phd. alm. I7f- t. 300, /. 8. 
Gramen Daftylon asgyptiacum. Bauh, pin. y. theatr. 

Iio. Roy. Uigdb. 109. Morif. hiji. 3. p, 184. /. 8. 

f' 3' /' 7- Schetich. gram.. 109, 
Hahitat in Africa, Alia, Aracrica, 

7, CYNOSURUS fpicis digitatis linearibus, floribuso- 

vato-lanccoVatis, Cyiio- TRIANDRTA DIGYNiA 73 

Cynofnrus fpicis aggregatis terminalibus deorfumarirta- 

tis. Roy. lugdh. 65-. 
Gramen Daclyloidei» fpicis deorlum ariftatis. Burm. z.eyh 

106. i. 47. /. I. 
Gramcn dadylon americanum m\n\x%. Sehench. gram. 

Habitat /«Indiis. 

, CYNOSURUS patiicula fubfpicata, flofculis fimp]i-frtT«Vt»/, 

cibus biarifutis. 
Panicum rto.rjbus congiomerato-fpicatis laevibus ari(la 

dimidio brevioribus. FL fucc. 54, 
Panicum fpica compoiita, arillislpicalong!Oribus./^^;!'/W. 

dtjf. 7. Koy. lugdb. 5-5-. 
Panicum fpiculis fpicatis fcabritie adh3Brentibus.//or.f/.27. 
Gramen paniceun"), fpica afpera. Bauh. pn.%. Schcufh, 

gram. 47. 
Ilahitat in EuropjE agris cultis. 

. CYNOSURUS paniculae fpiculis fteriiibus pendulis mrm. 

tcrnniis, Horibus ariliatis. 
Gramen barcinonenfe , panicula denfa aurea. Tournef, 

Gramen paniculr, pendula aurca. Bauh. pitt. 3. theatr. 
33'. ScheHcb. ^ra&i. I^cy. 

Gramen fciuruin f. alopccurum minus, hctcromalla pa- 
nicula. Bar,'. rar. it8o. *. 4. 

Habitat :» Europa aujlrali. 

Spiculae teynatfie.fjieriles\ Calyce bivahi., lineari ., acu- 
minato ., involvente Giumas folitarias., alter»aSj 0- 
vatas^ ohtujas , concavas., ahsque laivula minore., Jia- 
minihus a»t fiftiUis^neqKeunt commode dici Jiores.^fed 
potius fro i.tvoiucris haheri ', Fl»res bini ad hajin Jpi- 
cuiarum , Caivce iinenri.^ iongitudine Jiofcuiorum., hi- 
Jioro ; Fiofcuio inferiori fejjiii: Giuma exteriore ovatay 
infra apiccm arifta ionga re^a:, tnteriore angujii Jfirna . 
flofculus altcr , peduncuio ionp^itudine Jiofcuii prio- 
ris.^ mif/or ., Ji//ziiiimufy tertii Jlofct<ii Jolum rudime/f- 
tum apparet, 

FESTUCA, 

* Panieuia fecuyida. 
. FESTUCA panicula fecunda coardata ariftata, cul- ovka, 

mo tetragononudiufculo, foliis fetaceis. Fi.fuec. 95-. 

Poa foliis fctaceis comprellls: caulino latiore, panicula 

E )- con. 7^ TRJ/^NDRTA DIGYKIA. c.ntra.iEta iecunda, eorollis acummafo-arilhtis. A<^. 

jlockh. 1743 . p. i'64. 
Poa foitisretacois,p;inJcuiaramora, floribu'; pctiolatis an- 

trorfn.m Ipcciaiuibus, glumis im-ivX^xs. R.osAif^db. 61. 
Poa rpicujis ovato-anenit:!-: arilbto-acuminatis. Fl.lap^p. 

SS- 
Gramcn foliis junccis brcvibns, majus, radicc nigm. 

B.itih. p:n. 5". prodr. 34. ScheucK). gra'^. 279. 
Hubttoi in Eufopse coll:')i^s aprtets aridis vutgattjji" 

mum. 2^ 
^. F^eftuca ipiciilis viviparis. FI. fuec. 94. 

Gramen panicuiatum Iparrcum alpinum, pfl.nicula an- 

gufto-ipadiceo viridi, proliterum, Scheuch.grar/z. 21-^. 

t. \. 
Habitat tn Alpibus I.apponije, Helvetiae , Scotiae. T^ 

iwiufiuJa. 2. FESTUCA panicula nutante inferne r.rnoia, fpicis 
ndfcendentibus hilpidis, foliis fetaceis. Roy. li(gdb.6%. 

Gramen pratenfe, panicula iJuriore laxa unam p^rtem 
fpedante. Raj. hifi. 1286. Scheuch. gram. z^f. 

Gramcn tenue duriuLculnm& penejunccum.B^iA/;'. >?>//?. 
2. /-. 463.^ 

Habitat tn Europse pratis ficcis. 

tii!>ya 3, FESTUCA panicula fecunda fcabra, fpicuHs ff^yflo- 

'i^ arillatis: (iofcuJo ul:;mo mutico, cuimo femitcre- 

ti. ]1. fifec. 93. 
Gramen alpinum pratenfe, panicub duriorc Uxa fpadi- 

cca: locuilis majoribus. Scheuch. grarn. x)i~j. 
Habitaf iy JLuropxJhrilibus/iiccis. 
Magnitticitnc , olore maiuritatts ruhro , cttlmjo teretifed 

altero latere planiujculo ., dil-iyfgvitjir a F. o".)indt 

fmnhjithin, 4. FESTUCA panicula fpicata, fpiculis uno verfu incli- 

natis fubmuticis. Kny. lugab. 68. 
Gramen montanum, foliis capillaribus longionlius,pa- 

nicula hicteromalla fpadicca • & velut ametliyftina. 

Scheuch. gram. 276, 
Gramcn paniculatum clatius, fpicis loncris muticis fqua^ 

moiis. Raj. hill. ll%(). angl. 3. f. 41 j. 
Habttat tH Itolia, Gallia, .^'nglia. 

viyjTo<. s- i^ESTUCA panicula fpicata nutante, calycibus mi- 
nut'lfimis miiticis, floribus lcibris. Roy. leid. 6g, 
Cji micMi teihiccum mvuram, muiori fpica hcteromalla, 
Barr. ic. t. 99 /. T. 

Grs- TRIANDRIA DIGYNIA. y$ 

G ramrn murorurn , fpica longifT::?!?. R'ij. ati^l ^, p. 

415-. btfl. 286. Morif. hip,. -,. p. 21 f. ,'". 7 /. 43- 
Jlabttat i,t Ang'ia . italia. 

o. FESTUCA panicuia fubnntani.c lccunda, pcdunculis mcui/Jata. 

incrailatis, ariltib calycinii loiigitudinK flofculorum. 
Gramcn ici^jceum myurum ciac.as, ipica hctcrom-alji , 

gracili. B.^n^. lc /.99. j. 2. S^}:^uch. gram. 293? 
Iir.hitiit lit HifpAuia. 
Stnguiare ound peduMculi memh^i^anacci f^orihus fere rras- 

Jiores. C.il\'ci)if:e anji.i- non breviores arijlts ilofculoruffi. 

•7. FESTUCA paniruia xl^cunda: Ipiculis crcdis: calycis hroyr.fUUs^ 

altcra valvula i^.rcgra; altera acuminata. 
Feftuca Ipici'» cicclis ac uniim lams, pa''i'a altera caly- 

cina minim;u aircn. ucuminnta. Rom. higdiy. 68. 
Gramen pa:i."culatum bromoides minus , p.iniculis ari- 

llatis unam partem fpc^antibus. Kaj. angi. 3. /'.415'. 

btfr. 1287. IH-uk. aim. 174. /. 33. f. lo. Scbeuch. 

gram. 197. 
Hai?tiat in Anglia, Gallia. 

* Paniculti aqiiali. 

8. FESTUCA panicula crccia, fpicuHs fubovatis muti- <J<-'r»'^"" 

cis, calyce fiofculib majore, caulc dccumbentt., Fl. 

92. It. fcait. 226. 
Gramen montanum avcnaceum, locult"s muticis; tu- 

mcntious, pilomm. Scheuch. grum 170. 
Gramen avenaceum parvum. procumbcns, paniculisnon 

aiiilaris. Raf angi. ^.f. 408. hif. 12SS. I^iuk. ain}, 

174. i. 34. /. I. MofTt.prodr. 53. /. 2./. i. 
ILvJttat in Europs pafcuis Jiccis jiertiioHS. 

9. FESTUCA panicula fecunda Ciccia, fpiculisfubarifta- iUfkr, 

tis cxterioribus icrctibus, /7. //<^' . 91. 
Felluca p2nicula fpicata, fpiculi:; uro vcrfu inclinatis 

fubmuticis. /2oy. iugub, 6S. 
Grameu pratenfe' majus, locuUis tumidis. Buxb^ cer.t, 

•,-. p. 41. /. 16. 
Hatiitat i/i EuropiC pratis ferttlilJiniiS . 

10. FESTUCA panicula rarnofa erefta. fpiculis fubfcs- ;?«;fff/u. 
filibus tcrctibus muticii, /7. frtec. 90. 

Poa fpiculis oblongis c: c6t'S llort. ciijf. i% . Roy.lHgdb.6x, 
Gramcn aquaticunt tia;r.ms,multiplici fpica. Bauh.j^in, 

2. thcatr. ^l. Sc/.^euch. grarrJ. 199. 
Habitat t'i E'.;fopx foJ]';s bf paiuaii^us, 

11. F£- 75 TR!ANDR!A DIGYHIA, 

criftau. li- FESTUCx\ paniciila fpicata lobata, fpiculis ovatls 

latis lextioris hirfutis- L<rfi. 
ILtbi^.iit in I/ufitaniK coUihtiS JleriVibus. 
Cp:'i/nt c radice fh^irimi ^ vix dtgiti hn^itu/iine. PaHtr 

cula fubfpiciita , fere ovata^ diverfa ah Atra crifiatafio- 

Jcnlis fiuribus iisi^ue hirfutis .. culmo brcviore^ facie 

autem accedit. 

BROMUS. 

ficalims. I, BROMUS paniculd patcnte,fpic\ilis ovatis: ariftis re- 
Clis. FL fucc. S4. 
Fefluci ciilmo paniculato, fpicis compreflb-ovatis. FL 
laPlJ. V6. Roy. lu^dh. 6y. 
^.Feituca gramine:!, glumis hirfutis. Bauh.pin.g.theafr* 
143. Scheuch. /^rarit. 2fO. 
Granien avcnaceum fegeraie majus, gluriTA tuja[idiore. 

Morif. hijl. ^. f%. t.-J. fl6. 
Hahitat in Europ« agris feralinis arenofis. 

fquavrojus, 2, BROMUS pauicula patula rpicis ovatis: ariftis diva- 

ricatis. 
Felluca graminca, glumis vacuis. Scheuch. gram. 25*1. 

^5'. f. II. 
Gramen avenaceum, locuilis amplioribus candicantibus 

glabvis h ariltatis. T^ourncf. injt. 5-3, f. 
Gramcn phalaroides acerofum, nutante fpica. Barr. ic, 

24. f. I. 
Habitat in Gallia, Helvetia, Sibiria. 

^nrgn.m, 3. BROMUS panicula nurante crifpa, folii!. ntrinqucim- 
dis : vaginis pilofjs, y,lumis villofis. 

Gramen bromciides catharticum. Fczv. peruv.ycy. 1. 1? 

JLi/;itat in Canada. F^alm. 1: 

Culnins fesqmpedalis.^ jirmns. Folia lititudtnc arundinis, 
carinata., viridia.^ fuprafere riuda., fuhtns oryininoglif 
bra. Vagiriae fohoruin rctrorfiim pilojac. Panicuia 
crifpa., flextiofa.^ nutj?ts. Spiculae fiojculis 8 ad 14, 
obior-^ae. (jitimuc pilis hrevijfimis undique extus vH- 
lofai. Afijlu fnb apicc ghimae exterioris. Differt no~ 
Jlra a Fewillaei radscibus fii?rofts nec fquamo/is', fpicu- 
hs a77gufiioribus. 

cilintu:. 4. EROMUS panicula nutante, foliis utrinquc vaginisque 
Jlibpilofis, glumi.s ciliatis. 
Habuut in Canada cx fcmine. D.Kahn. 
Culmt tcnues. Foi/a utrtncfue cjf vagina: vix manifefie 
ptibifcenies. Panicuia vaide nutans, nnn crifps pedun- 

cuifS. TRJANDRIA DiGYNlA. 77 

cuJts. Spioule oblwga^ corriDreJfte^ fetalornm m(^rgini~ 
hus {non dorfa) vaid: piiojH.QMa notafacile diftingvi" 
tnr. Flofcuii %.,fnb aptce arijlati. calycei »udf. Qlu' 
tme c&rollae hnceolatae. 

f. BROMUS panicula paiula, fpiculis obiongis diftichis,y?«n7iV. 

glumis fubuiato-ariibtis. 
Feituca avcn?.cea fterilis elatior. Bauh. fm 9. JMorif. 

kijl. 3./. 212.;'. 8. t. 7./ II. 
Gramen avenaceum, panicula rp.irra, locuflis majoribus 

& ariftatis. '/. Scheueh. gram. ifS. 
Hahitat in Europae afijlralioris agris., fylvis. 

6- BROMUS pamcula nutante, fpiculis ovato-oblon^is. arvenfis. 

Fl. fnec. 85-. 
Bromus culmo paniculato, fpicis compreiTis. Fl. Japp,. 

17. Hort. cliff. if. 
Felhica graminca, juba affufa. Bauh. pin. 1^1. 
Feftuca avenacea fterilis clatior circa UpGiliain. Rudk 

eiyf V. p. 87. /. 7. opt. ^ _ 

Gramen avenaceum villofum, locuftis amplionbus vin- 

dantibus margine argenteo cinSis ariftatis. T. Sche-' 

uch. gram. 25*3 
i^gilops major.ctuile & foliis arundinaceis, locuftis gla- 

brioribus & anguftioribus e fufco xerampelinis. Z>/7/, 

app. Go. 
Habitat m Europa ad verfuras agrorum. 

7. 13ROMUS panicuia nutante, fpiculis iinearibus. FJ. teSarum, 

ffiec. 86. 
Granien avenaceum, locuftis villofis anguftis candican- 

rious & ariftatis. Toumefort. inft. fi6. 
Gramen avenaceum, locultis villofi^ anguilis candican- 

tibus ik arift.uis. T. Scheuch. gram. 254. 
Habttat jn'Emop& coUihus ficcts CfT teclts terreftrihns $ 

S. BRC^MUiS" panicula crcda coardata. /7. ///«r. 87. hordtactut, 
Fertuca avenaceafteriiis iumiilior. Bauh.pi». 10. 
Gramen avcnaceum prntenfc, panicula fquamata & vii- 

lola. Morif hiji. 3./. 213- /• 8-^. 7- / 18. ? 
Hubttat in Europae colhhus uridijfirnis fahulojis. 4) 

9. BROMUSpaniculanutante,fpicul:s quadrifloris ariftis jjjnnfew. 
brevioribus. 
Gramen fyh ancum glftbrum, panicuU r -curva, FaiiJ. 
partj". 93. t. iS. /. q. 
p Bromus panicals ramis conjugato-binaus. FJ. Juec. SS. 

Fcftu- 7S TRIANDRIA DIGYKTA- fim!>":ut. triHattts. ftitnaf», \urcfa. a-Jtnacen. Fcftuca foliis digitnatitudine longisfinnis, panJcula laxa- 

Koy. lugdh. 69. 
Gramcnbron-ioidcs^quaticum Utiroliam, panicuia fpar- 

ia renuifl'im;i arillat;i. Scheuch. gram. 264. 
Habitat in Euiopx fyhn Jach. Z' 

10. BROMUS culmo indivTo, fpirulls aitemls fubreffi- 

libus tcvctibus. fl. fuec.^^icj. k. go.^i. 180. 
Fe(>i'ca culmo akeiuatim fpicr.to, fpicis teretibus. FI. 

iaPp. 19. Roy.Iu^di;. 6j. 
Gtarnc*D, fpica brizae, m3ju.>. Bauh. pin. 9. prodr. 19, 

ihc^iir. s-:^}. 
Hahscat iK turODi hlv\; rnontofis afperis. l^ 

11. EROMUS fpiculis diflichc imbricatis feffilibus dc- 
preil:s. Plant. camtfth. i. * 

Kelluca culirso ipicato, ipiculis muUi!;oris, Gmd.fihir. 
I. p. Ilf. t. 23. 

Gramen triticcum^, iV'ca latiore compa6ia, cnftatum. 

Buxh. cent. l. f. 32. /. fO. /. 3. 
iiabitat in Sibiria, Tataria. i' 

STiPA. 

1. STIPAaniHs lanatis. 

Feltuca ariftis paniculK circiter longitudinc plumofis. 

Ro^i. lu^dh. 6'6. 
Graraen Ypicatum, ariftis pennatis. tonrnef. infi. 5-18. 

^cheuchz.gram. jLf^. 
Gramcufparteum pcnnatum. Bauh. fin. f. theatr. 70. 
Spartum auliriacr.m. Cluf. hift. 2. /» 221. 
Habitat in AuRria, Gallia. 

2. STIPA ariftis nudis, cal*ycibus femine longioribus, 
Feftuca ariftis circiter loiigitudine paniculx nudis. Roy, 

lugdh. 6^. 
Feifuca junceo folio. 'Bauh. pin. 9. 7heatr. i^f. Sche* 

uch. gta/K. if 1 . 
Feihica 'longifiimis ariftis. Bauh. pin. 10. theatr 15-3. 
Habitat j>» Helvetia, Gallia. 

3. STIPA ariftis nudis , calycihus femen sequantibus. 
Andropogon folio fuperiorc fpathaceo, pedunculis late- 

ralibus oppolitisuuifioris, ariliis fleF.uoiis. Grou.virg, 

Habitat 1» Virginia. _ _ ^ , 

Q\x\im te»Hes.\:'o\i\\mfHmmum ventrlcofitm kngituJine 

pani' TRIANDRIA DIGYNIA. y) 

fanicfilae. Pauicula peduy^cuhs conjiieatis .^ r<r:iflorh. 
C^\) c\s glttnta U/fsfioT.T, pallula^ i>iva)is^ aeJ^taliS.Co- 
roUne nrifta tefmitfalf.^ ,tdntor^a bnj^ articulaia^ tcuda^ 
lorgitudintfeduni ulorum.Grurncf bocAveTtcJJatixta rni- 
r^nsefl. 

AVENA. 

i. AVEKA panlculAU.calycibus ^Jnifloris. leminibus hir-/i/r/fj. 

lutis, arilHs calycc triylo Jongioribus. 
Fcftuca glumis villofii», a.Tulis calyce triplo longioribiv;. 

Gmel.Jiutr. \.p. 113. /. zx. 
Ilahttat in Sibiria. 

2. AVENA calycibus bifiori^, florcuiO hermaphrodltOf^o;/^^^ 

mutico, malculo arlllato. Fl.fMec. 98. 
Avena calycibuS bifioris, panicula laxe fpicata: priduii- 

culis prioribus faiclculatls. Guett. Jiarrip. i. p. tbi. 
Grameii avenaceum , panicula acerofa, lieminc papofo. 

Dill. app. 4S. 
Gramen a^ enaceum elatius, juba longa fplendenrc- Raj. 

meth. 179. arigl. 3. p. 406. Mot if. hijl'. ^. p. 21 4. 

J'. 8. t. 7. /37. Scheuch.gram. 139. lluil.hclv.iz^. 
/3. Avcna panicula nutaute, calycibus bifloris: akcvo lio- 

fculo ariitato. ji>y. lugdb. 66. 
Gvamen nudofuni, avcjjacea panicula, radice tuberjbas 

prjcdita. Bajih. pin. 2. prodr. j. thedtr. iS. ^che- 

uch. gram. :.yj. 
llubnut tn Europae jraritimis ^ apricis. 

3 AVENA panlcula attcnuata, calycibus biftoris fcmlm-/«?;^yt;jw;ctf 
bus villoiis, ariflis calyce duplo longioribus. 
Hubiiat in Penfylvania. Kalm. 

\. AVtN- A panlcula contr.i<5la, flofculls binis aplce h\~ laflbigiana, 
aridaris, dorfo arifta rcflcxa. Lorfl, 

Uahitai ifr Hifpania. 

Gr.trnett ifx digiii lonptudine:, culml plitres ex radice. 
Polla planiufcuh:: fMynniumveiitricofum laiius. Pani- 
cul-d coarclata, crajja. C2.\y x flofculis longi-jr. Aritlae 
iermi/trJes.^ fetaceae.^ longitjidine corollarum: dorfalis 
duplo tongior, torta. 

y. AVENA calyclbus dirpermis,fcminlbuslajvlbus. //or/./rtfrW. 
ilijj'. if. Hori. upf. 20. I^lat. mtd. 3S. Ko). lugdb. 
6f. 
Avcna nigrii. Bauh. p;/. 23. 
/3. '\vena a!ba. Bauh.pin^ 23 

UabtUi - - - O 6. AVE- 2o TRIANDRfA DIGYNJA. 

fatna. <J> AVENA paniciila patente, calycibus trifioris, flofculis 

bafi pilofis. FLjuec. 97. 
Avena femjnibus hirfutis. Fl. hpp. 30. Roy. lugdb. <5j. 
Feftuca utriculis ianugine tlavefcentibos. Bauh ^ty/. 10. 
Gramea avenaceum," locufiis lanugine flavercentibus. 

Schctich . g rani . i 3 9 - 

Huhitat tn Europie agris mter fegete%. Q 

fiovffciM. 7- AVENA panicula laxa, calycibus rriflons brevibns, 

liofcalis omnibus ariliatis. Ko\'. lugdb. 66. 
Grainen aveiiaceumpratenfe eiatiub. panicula flavefcen- 

(e, locuftis parvis. Raj. aitgl. 3. p. 407. hifl. 1284. 

Scheuch. gram. 223. 
Gramen avenaceum-, Cpica fparfa flavefcente. locuRis 

parvis" Morif hijt. ^. p. 215-. /. 8. f. 7./. 41. 
Hal^ifat in Germ^nh.^ Anglia, Gallia. 

fmgUis, S. AVENA fpicata, flofculis fubquaternis calycc lon 

gioribus. 
Gramen loliaceumlanuginofum fpica fragili articulata. 

glamis pilolis ariltatum. Saheuch. gram. ->^i.. 
Gramen loliaceum fpurium hirfutum, aiiilis geniculatis. 

Barr. ic. 905-. /. 1. 2. 3, 
Hihifat in Luiitania, Hifpania. L<rji. 

fmtenfj. 9. AVENA calycibus quinquefloris , panicula fpicata. 

Avena panicuia fpicata, fpiculis cylindricis culmo op- 

preiTis. Cuett. finmp. i p. 1S2. 
Avena fpicis cre6lis, calycc fpiculis brcviore. Fl. tapp. 

31, Fl.fuec. 96. 
A-vena calycibus triHoris, panicula nutante, foliis pla- 

nis. Gmel. fihir. i. p. 129. 
Gramen avenaceum montanum, fpica iimplici, ariftis 

rerurvis Jiaj. angL 3. p. ifi. t. 21. /i. Scheuch., 

gram. 226. 
jS.Grarncn avenaceumglabrum f. potius hirfutum, panicu- 

lA purpuro-argentv.-afp]endcnte. Raj.arigL 3.^. 406. 

t. 21. f. 1. 
H.^ibitati» ^uro]>x pafiUis ficcis apricis. 

fkau ^°' -'^VFNi\fpicatii, calycibus fpiculis fexfloris longiori- 
^^' ' bus: peialo cxtcriore apice ariftaio rurcatoquc. 

Hahitat lii Pcniylvania. 

Grc.rncti anguftnm:, Foiia liyiearia. Spica compojita ex 
jpicuiii J^. f. 4, remotis., ereBis: S^icxxlx fuhpeduKcu- 
lat.^.e: ff/i^^::'is Caiyx diphyllns, fuhulatus. aetfualis ^ 
fpicula iofigior; Fiofculi O^j^ejfihs.^ eredi: Petalo ex- 

teri- TRIANDRIA DIGVNIA. 61 

Jeriorc apice bifido in apicet duos fetaceos , e qnorum 
divifura arifta articulata^ laagitudinK fptcMlae, Fa» 
ci€S Fejiuiae decHmbentis. 

LAGURaS. 

I» LAGURUS Ipica ovata. Hott. tliff. iy. e^joto. 

Gramen alopecuroides fpica rotundiore. Bau.b. pih.a^. 

tbeatr j6. 
Gramen ipicatum tomentofum iongiffimis ariftis <k»n»- 

LJm. T. Sheuch. gram. yS 
Habitat in halia, Gallia, Sicilia, Luiitania. 

ARUNDO. 

ARUNDO arbor- Bauh- ptn. 18. i%W. f/ijf. 2y. Fi, Ba.vtf 

Zeyi. 4*7. y^oy» iugdb. 6y. 
Tabaxir 6r Alcmbu arbor, Bauh hi/l. i. ^. iz2n 
Ily Rheed. mal i.p, if. ^. j6- 
Habitat in India utra^He. \y 

ARUNDO calycibus txifloris , panicula diffaCk. Jtoy.^o^""- 

lui^db. 66 
Arundo fativa. Vtrid. cUff. 7. //orr, «rAj^". 26. 
Aiundo fativa, qus Donax diofcoridis, Banh. />;'«. [7- 

theatr. 271. 
fiArundo indica laconica verficolor. Morif. bifi j- />« 

219./. 8. /. 8, /: 9, //or^ f//y. 26. 
Hahitat in Hiipania, Galloprovincia. 

3 ARUNDO calycibus quinquei^oris , panieula laxa. ^*"'''^'"'^"' 

Roy lugdj 66. Gro-4. vir? 157. 
^rurido panicula laxa, flofculis quinis. Fi. fuee. 99. 
Arundo panicula laxa. calycibus fubLniflons. Sauv* 

■/KOfifp. 38. 
Arundo vulgaris i. phn^gmites diofcoridis. jSa^h. /?/>, 

17. Scheuih. grara. ror, 
Hahitat in Eiu:opa; lacnbus fiuviis. 1i 

4. ARUNDO calycibus unifloris, panieula erecSla, foliis ipmoi, 

iubtus glabris. 
Arundo panicula coardata erech iategra, folils infernc 

glabris. Fl. fuec. loi. 
Gramen arundinaceum paniculatum montanum, pani- 

cula fpadiceo viridi, femine pappofo. Scheuch. grar//, 

124. 
Habitat iij Europae collibus aridis. ^ 

F f. ARUN^ tl TRlANDRfA DIGYNIA. 


iifctfifioms WHtieit. f. ARUNDO i-Alycibus unitloris, culmo ramofo. Fl. 
lapp. 4i. Fl. fuef. lOO. R^oy. lugdb. 66. 
Gramen aniiidiuaccuin, panicula molli fpadicea, ma- 
jus. Bewh.pin. 7. tbeah. 94. Sthciuh, gram. iiz t. 

liabitat in Europse paUiaiifiH graminofis. T^ 

6. ARUNDO calvcibus unifioris, foliis involutis mu- 

crouato-pungeatibus, 
Arundo folioruin latcribus convolutls acumiiie puugen» 

te. /7. Utf.A^. Fl.Jue(. 102. 
Gramcn tparteam fpicatum, foliis mucronatis longiori- 

bus. Banh. pin. f. 
Gramenfpicatum fecalinum maritimum maximum,fDi- 

ca longiort. '/". Schef/cb. gram. i^S. 
Habiiat in Europa ad fnatis litora aremfa. J". 

ARISTIDA. 
i. ARISTIDA. 

Gramen gvcnaceum, panicula minus fparfa, cujus fin*- 
gulii grana ties aritlas longiffimas habent. Sloan.jarn. 
3)-. htji. i,p. 16. t. 1. f. 5-6. 

Graraea avenaceum maderarpatanum, panicula fparfaa- 
riftis longioribus oraata. P!ur. alm. 174.*. 191- f 3? 

H'witiit iti Infula AdfccniiQnis irrjaex aHatuortJHHspaii- 
perrim.t Flor>f plantis.^qHartim l. Sherardia frutnofu 
1. Efiphorl>ia origanoides., 3, Porfulaca. Osbeck. I4. 

Plabinis Fejlii-ca 0Ti»u\ jed paulo rrjajor. Radix csjpitew 
cQKliirticrfs. Culmi iHJerne ramoft. Folia e bajt latlo- 
ie fenfirn angujiata., piano- canaltcnlata.^ fubulata: Pa- 
nicula oblariga., difiH^^hi gl//mij corollue untvalvibHS. 
fdiforniibtjs y ioMgttitdinMiier cenvoiuiis .^ tnpiic 
fla tominatis. Itci an- APLUDA, 

APLUDA. 

Schoen-^nthus avenacens procumt)en.s madcrafpatanus ^ 
bupleuri tolio. P Schettch. gram. 119? 

Hahitat iK india. 

CuiD i\ !'.>KgtjJ/mi y bipedales i^ ultra., debiles , glabri . 
genHuiis tum;diS. Folia ionga , piana., lanceolata ., pe- 
tioiaia f vcsfus vagtnam attennata in pietiolam. Pa- 
nicu]& arjgu/ia., parva. ti /ateribus extens., e vagirits mi 
ttorum foliorHm uti L.agurns. Florcs in nofira omni 
no rnutici., auo a Schcnchzerittna differwat. 

LO TRIANDRIA DIGYNIA. 83 

LOLIUM. 

I. LOLIUM fpica mutica. 
Lolium fpicis muticjs, radice pcrenni. Hort^ cliff. i^~ ptrtmit, 

Fl. fticc. 104. Kqv. Uigdb. 69. 
Lolium fpicis compVeffis, radice percnni. Fl. Upp, 31. 
Gramen loliaccum, anguftiore folio & ip\c2i.Ba»h. pin. 

9; tkcatr, 127. Schen(h. grara. iy. 
Hahitat ia Europa ad agrorum verfura-s foh fertili: 

a. LOLIUM fpica ariftara. 
Lolium fpicis ariftatis, radice aiinua. Hort.cUff. 23. FL uMuUntum. 

fuc. lOs- lioy his^iih. 69. 
Gramen loiiaceum, rpjca lon^iore, f. Lolium diofcoridis. 

Bauh. piK.g. theair. 121. Scheuch. gram. 31. 
Habitat tn Euiropce agris inter HardsH/n., Linu/ni i' 

ELYMUS. 

T. ELYMUSfoliismucronato-puiigcntibus./<f.yt\i« 336, (iremrtHs; 
Geit, nov. 1094. 
Secalc fpiculis gcminatis. Fl. fuec. 106. 
Triticum foliis acuminatis pungeuribus. /f<7y. lugdb.. 71, 
Gramen caninum m.iritinium, fpica triticea, noftias. liaj. 

hif. 11^6. Sche^!ch. pram. 6. 
Habitat ad Europit litora manna in arena mohili. Z^ 

1. ELYMUS fpicaflaccidopendula fpiculis binatis. //tfr/; ^/^mcwi'; 

Hpf. iz.*Ge>i. nnv. TO04. 
Triticum radice pcrenni, fpiculis binis longiffime arifta- 

tis, Gmel. fibir. l^ pi 123. t. 2S. 
Kabitat in Sibiria. ^ 

3. ELYMUS fpicaflaccido-pendula, fpiculisinferioribus «rjK/i<f.'w^/.- 
teraatis; fuperioribas binatis.G^w. nov, 1094, 

Gramen fecalinum majus altilliinum virginianum Mo- 
rif. hi/l. 3. p. iSc. /; 8. t. 10. /.2. Raj.fuppl. 5-99. 

H:bitat in dmdjL. Ka/:i. 1: , 

CoMvenit ia plurimis curn E. Sioirico,^ quo earnen dif- 
fert I. Spiculis viHoi-ts.^ nec nudir. 1. involucris ina- 
rijlam ixcuntihus longioribus ipfafpicuL^ demtis arijlis:, 
at in Jibirica tnvolHcrnm rninus fubulatuyn., fed fere 
lanceolaturn r/i arijJam definens^ cruae longe brcvior 
ftia fpicula. 3. Spicae infernc t^ruae.^ quu,n Sibtncd 
fcrnper duat obtineat. 4, Spxulae, durn florettt., dehi- 
jcunt a<cap'jpati(lo.^ in Jibirica verofptculae approxirna- 
taefunt fcapo: V^ariat h-rec fpicis meitrvii ^ pendu- 
F i its: 84 TRIANDRIA. DIGYKIA. 

lis. Arifise coroUin^ cnjm maturefcit fructns j^atcnti- 
reftexae funt contra ac in Sibtrica. 

Vt^ginicsa, 4- ELYMUS fpica creaa, fpicula invomcro longlorc. 

Hort. itpf. 21. 
Hordeum fioiculis onxnibas hcrmaphroditi!>, invoIiTcri&. 
fiof;uios cralfitic & iongitudiric fuperaaribus. Groft.. 

Hahttat in Virginia. 2f 
CAiHtiniduJ. ^^ ELYMUS fpicQliauniflorisinvolucriifetaceisp^.tentiS' 

limis. 
Kiymus invo^ncris re»1cxo-patcntibus. Gea. nov. 1^94» 
Avena lufitanica fpicata. caput medufae refcrens. i^hrif. 

hill. 3. p. 210.' RaJ. fuppl. 611. 
Gramen hordeaceimi,lpica ariftii longifTimis circumval- 

lata. SchcHcb. grarr., 20. i 
ILibitat in Lufitania^, Hifpanis nuirittmi* . 

SECALE. 

^,„,»e. I- SECALE glumanim ciliis fcabris. Hort utf li. 
hybernum. Secale hybernum vei majus, Eauh. pm, 22. thsair. 42 J. 
vernuni. ^g. Secale vernum f minus. BaHk. pn. 23. 
Hahttiit - - - " 

miiofum. 2. SECALE glum.arum ciliis villofis, fquamis calycinis 
cuneiformibus. 
Gramcn fpicatum fccariraim, glumis vinofis in arilta^. 

loii.Gjisfimas definentibus 'Xutivnef. tnfl. fi8. 
Gramen fecaHviam maximum. Park. theatr. ii44-. 
/B.Gramcn creticum fpicatum (ecalinum, glumis ciliaribui 
"Tmrnef. cor, 39. Bftxh. csnt. 5-. f. 21. t. 41. 
Habitat in Europa auJiraH, Q^ in oriente. 

«ritntali. 5: SEGALE glumis hirfutis, fquamis calycinis fubiikris. 
Gramen orientnle fecalinum, fpica brevi &. lata. 7<.ur- 

nef. cor. 39. 
Hahitat ^j^Archipelagum. 

triimm. 4. SECALE glumis extrorfum ciliatis. 

Gramen creticum fpicanjm fecalinum altiiTimum., tube- 

rofa radice. 'foHrnef. cor. 39. Scheiich, gram. 22. 
Habitut iit Creta. 

HORDEUM. 
v»/f«»f. I- HORDEUM flofculis omnibus hermaphroditis arifta- 
tis; ordinibus duobus eretlioribus. 
H>.)rdeum fiofculis oinnibus hermaphroditis, feminibns 
corticatis. Hort. uj>f. 22. Mat. med. 3$". Hor- TRIANDRIA DIGYNIA. 8; 

Hordenm flofrulis omnibus hermaphro-dins. Hort. citj^ 

24. KoyAligab. 69. 
Hordeurri pofyrtichon vcrnum. Bauh.pin, 2,2. theafr.^-^^. 
jQ.Hordeum. fioicuh"? omnibus hcrmaphrodids, ieminiuus atUflt, 

decorticads. llort. upf. 23, 
HaLitat ~ - - - (7) 

2. HORDEUiVl tiofculisomnibushcrmaphrodltisariftatis, btxijfikhn, 
feminibus lcxfariam jcqualiti-T poiitis. Hort. upf. 23. 
Habitat - - - - 

V HORDEUM flofculis lateralibusmafculis muticiSifc- diniehon^ 
minibus angularibus inibricatis. Jiort. »t>f 13 
Hordeum dii>ichon. Bauh. fjn. 11. ^ 
)8-Hordeum flofcuiis lateralibus tiiai^cuHs muticis., femini- diR.nudum 
bus -jngularibus imbricatis decorticatis 
HaliHtit --■•-© 

4. HORDEUMfiofculis Iaterah'bus mafculis muticis, fc- Kfafrj^*;.-, 
minibiis angularibus patcntibus corricatis. Horf. upf, 
2^. n. 5". 

7.eocriton f. oryxa germanica. Bauh. pn. 11. 

Habitat - - - - 

5-. HORDEUM fiofculis lateralibus mafculi? ariilatls, '^*»»'"*"!» 
Hort. cVtff. 24. ¥1. ftiec. 107. R<iy. lugdb. 60. 
Gramen hordeacenm minus & vulgarc. Bauh. pin. 8. 
theatr. 134. Scheuch. grarii. 14. 
/5 Gramen foicatum fecalinum minus. Sehcfich. gram, 
17. Fi!iil. parif 83. : i?- /•. «^- 
Hahitat in Europse locis ruderatlt. 

<S. HORDEUMariftis involucrisquc fetaceis longifTimas. ]nHtum, 
Habitat in Canada. Kaim. 
HahitHS hordei r/iMriai^ fed tnvolucra C5'' arifla lttace£ 

quadruplo lofigiore:, qtiam totafpica., Mndefittgularisfa^ 

cies graminis 

TRITICA. 

* Annua. 
s. rRITICUM ghimis ventricofis glabris imbrlcatls «/f'»'Wm. 
ariftatis. Hort. upj. ^\. 
Triticum radiceannua, fpica glabra ariftata Hori, cliff» 

24. /ioy. lu^db. 170. 
TriticunV ceftivum Ba»h. pin. ii, 
Halfitat - - - © 

F ? *-. TRl. 86 TRIANDRIA DrGYNIA, 

hjbtrnv.vi. i". TRITICUM gliUTiis ventricolls Ixvibus imbricatis 
fubmuticis. Hort. npf. 21. Mat. med. 36. 
Triticum radicc annua , fpicji mutica. Hort. clitf. 24. 

Roy. lugdb, 70. 
Triticum hybernum, arilHs carcns. Banh. ftn. 21. 
Hnhitcit - - - - © 

tkrxrduvf. 3- TRITICUM glumis ventricofisvillofis imbricatis ob- 

tulis. Hort. »t>f 21. 
Triticum radicc y.nnua, glumis villofis. Hort. chjf.z.^. 

Roy. lugdh. 70. 
1 liticum fpica villQfa auadrata breviore & tiirs^idiure. 

Morif. htft. 3. /. 176. y 8, ^ T. /. 14. 
Hihitat .-'--- 

Siilu, 4. TRITICUM calycibus trunc5tis quadrifloris, flofcu- 
lis ariilatis hcrmaphroditis : intermedio neutro. Hort. 

Kpf, 21. 

Hordeum flofculis lateralibus mafculis muticis involu- 

cro deftituiis. Sauv. mo.ifp. 39. 
Zea dicoccos vel Spelta majof. Bauh. fin. 21. theatr, 

.412. t, 414. 
Hnhiidt - - 

monftoccuvt f. TRITIGUM involucris unifiorls, fioribus ariftatis, 

fpica difticha. Sauv. moi/fp. 39. f ' 
Hordcum diitichuni fpica nitida f. Briza nuncupitum.. 

7 urftef. iftfl. 5" i 3 . 
'Zca Briza difta f. monococcos germanica. J3^z«)&. /»/», 

21. 
Briza monococcos dodonxi. Loh. ic. 31. 
liahitai • - - 

* PeYennia. 

rtftm 6 TRITICUM calycibus fubulatis trifioris acuminatis. 

1 riricum raoicc repentc^ foliis viridibus. Fl. lapp. 33. 

Fl. fvei . loj-. Hort. cltff. 14. Mai. med. 37.' Roy. 

iHgdb. 70. 

Gnimen caninum arvcnfe f. Gramen diofcoridis.B^?»^. 

ptn. \. Scheuch, gram. f. 
linhhaf in Europx ctiltii. ^ 

cmiwtm y. TRITICUM calycibus liibulatis quadriflorls anfia- 
tis. 
Gramen caninum non rcpens clatius, fpica ariftata.ilfo» 
rif hij!. 3. p. i-j-j.f S, ).. \. f. 1. Buxh, cent. 4. p. 29. 

'' 10- Gra- TRIANDRIA TRIGYNIA. 87 

Gramen loliaceutn radicc repcntc C. Gramen officina- 
nim, longioribus arillis doiianjm. '/'. AW//. p/iril. 
81. /. 17. /. 1. 

Graminis fpica triticcs rcpentis vulgaris variet<J.i, cum 
Ipica ariflata. Schcucb. gntm. 9. 

Habitat in Europas jepthns i' 

rRiGrNiA 

ERrOCAULON. 
(. F.RIOCAULON calnio quinquangulari, cUycc um- f«'"f «""'?'*- 
vcrlali pentaphyllo. Fl. zeyl 48. * _ '""• 

Scabiola graminea nudicaulis, capitolis argentci;» f. Sta- 
rice minirria inaGcrarpatana. P/r/.4. i//m 366./. zii/.y. 
fhhitat tn iudia. ^ 

2. JiRFOCAULON culmo iexangulari,Foliis tr\^\iotm\- fixangnum. 
bus. Fl. zeyl. 49. 
Gramcn junccum indije c)ricntalis minus, capitulo ro- 
tundo cx paleaccis fpiculis iu cacuminc cauiis glomc- 
rato. Phik. matfi. 48. 
liabitat m India, ^ 

3- ERIOCAULON culmo fexangulari , foliis fetaceis. /«"fww. 
ti. zeyl. s'0- 
Randalia maiabarica, capillaceo folio. PeLiv. topic. 344 
■riicru-kociijcllcti-puUu. Rheed. mal. 12 p.iic).t.6^. 
Hcihitat iff India. 

4. ERIOCAULON culmo decangulari, foliis enfifor- dHtfnsvfarc. 

mibus. 
Eriocaulon noveboracenfe , rupiculo albo globofo f. 

Giobulariaamericana rtatices haudabfimilis,caulicuHs 

lana atro-nitcntc refertis. PluL amalth. t. 409. /. f 
Randalia americana procerior. Pet. gaz. t. 6. /. i. 
GlobulariiE aflinis aquatica, caulc tenni aphyUo grami- 

neo, capiiulis albicantibus parvis globo(is , foliis pau- 

cis humiftratis graminei-.. Grou. vtrg. 13. 
Habitat in Americs Je^tentrioiitilis faludibus. 

MONTIA, 

1. MONTIA. fl. liiPp. 30. Fl.fuec. 108. floy, hgdb. fomam. 
199. ' " 

Montia aquatica minor. Mich.gen. 18. /. 13. / x. 
Camcraria arvenfis minor. Dill. giO'. 46 

F 4 Alfi- 88 TRfANDRIA TRIGYNIA. 

Alfinoidcs annua verna. FalL ^ay'i. i. ^. f. ^. 
Alfine paluilris, portulac» aquatica; (iipilis. Raj. ^ijl. 

1035- Pet. herb, t. 10. /, ix. 
Portukea arvenfis. Bauh.pin. 288. 
Hahitat in Europa ad ffatHrigittes. 

PROSERPINACA. 

filHjlyU. i. PROSERPIKACA. Acc. upf 1741. p. %i. 

Trixis. Mitch. E. N., C. 174S. k, 23. 

Habitat in Yn^nbt p.iludibHS, 

Radix rf/>?/«j. C2.u\i> pedales , terctiufculi. Falia alter» 
na.^ laaceolai::., ferrata, In petiolos defmeHtia: demerfa 
f. ima in lacinias lineares ptnnatifida. Florci; tf.v< /,'.*- 
res 5 folitarii. Fruftus fgura Poiigom. 

HOLOSTEUM, 

i/wfaifi,, I. HOLOSTEUM foliis fubcordatis. Gen. mv. lO^f. 
Alilne foliis fubcordatis, itipulis utrinque quatcrnis 

Hort, upf. 24. 
Aifine ameneana, nummulariaB folio, Herm.parad.iu 

t. i\. 
Habiiat sn Jamaica, SurJnama. 

ituaitntum ^, HOLOSTEUM foiiis ellipticls camons, Gen. mqv. 
I09J-. _ , 
Alfinc foliis ellipticis fucculcntis, Coid.noreb. g, 
Hfbitat in Noveboraco. 

hirfuium. g, HOLOSTEUM foliis orbiculatis hirfatis. Gen. riai;. 
Alfine foliis orbiculatis hirfutis, floribns feflTiHbus. Rjy. 

Habitat in Ma!abar!a. 

itmwimfn. ^. HOLOSTEUM iloribus umbellatfs. 

Spergula foliis oppoiitis, pedunculis umbeilatii Qnttt, 

flamp, 298. Dalib. parif J34. 
Holofleum caryophyllasum arvenfe. 1aberr>. t:. 233. 
Lychnis giaminea hirfuta umbcllifera. Morif. hifi^ i, 

p. S'^^. f. 5- t. 12. f, 46. 
Caryophyllus arveniis umbellatus, folio glabro, Bauff, 

pf*t, 210, 
Caryophyllus arvenfis Bauh. hifl. 3. p. 361, 
H.^ibitat in Germanise, Gallisc arvis. Q 

MOf.. IRIANDRIA TRIGYNIA 89 

MOLLUGO- 

1. MOLLUGO foliis oppofitis ianceolatis, ramis altcr- opp^t/iufoJio, 
nis, pcdunculislater^libui confertis miifiovis.Fi.ze^l 

iiabitat in Zrylona. 

1, MOLLU GO foliib qnaternis obovatis, f^mc\x\%utra^hyite) 
dichotoma. Hort. (Uff z8. Roy, Ingdb. zij;. Sau%. 
monfp, 164. 

Anthyliis marina aifinefolia. Bauh. pin. 285. 

Anthyllis aliinefolia poiygonoidcsmaior,B»?rr.r<w.ic3. 

Ilabitat in Itaha?, Narboiije xtntts, 
Hnic pfiala 4, ovata., calsce brevisra. 

3. iVlOLLUGO tbiiis quiiiis obovatis gEqualibus, fioxi- }rMn$hyruit 
bus paniculatis. Fl. zsyl. ^i. 
Alfine r*mor?. procumbens quadrifolia, ad r?idicem po- 

iypliylla. Burm. K,eyl. 13. t, 8. /. 12. 
Habitat iv Zeylona. 

4-. MOLLUGO foliis vcrticillatis cuueiformibus acutis, vamUan 
caule fubdivlfa dccumbente, pedr.ncujis unifioris, Horf 
^pf. 24. 

Mollugofoliisfspiusfcptcnislanceolatis. Gron.virg. 14 

Alfine Spergula mariana, latiori folio, fioribus ad nodos 
pediculis curtis circa caulem infidentibus, caiycibu;» 
elegantcr pun^tatis. Pluk, mant. 9. t, 332. /. ^. 
^^Mollugo fo'iib feptenis linearibus Hort. cTiff. 28. 

' Alfine procumbeub, guUii facic, africana. Her/n. hgdt>, 
19. /. 21. Ehret. pci. t. 6. /. 3. 

Jiabitat in Africa, Virginia. 

MINUARTIA. 

MINUAftTIA Lotfl. Ursnnkr 

Habitat in Hifpania. 

t^imtnh rtgida.^ diira, tenax.^ftplusjimtiex. Folia o/?-» 
pojitfi, fctacca. Fiores cymofi in capituluyn quadratunt^ 
arSle dtchotoy»um.,faJiigiatHnt, caulefepius majus., fes-* 
files Br2i6iex fetace<e., flore longiorcs^ apice rcBo. Sc-» 
mina ciuincfue ad Oih., fuhrotundaf rinifirmla. Colof 
fianta fubfufcus. Loefl^ 

GUEREZIA, 

r. GUEREZIA flofibus capltatis. L^-eft, h^pmct. 90 TRIANDRIA TRJGYNIA 

Ihhitat iit Hupania. © 

Ancecedcnte mtnor^ /- apVtor, Capltuliim^or;-'^ ohjolftt- 
iis teirago-/!uyn^fac'tlltme a r.fr-tle difcedens. Bti^ceir/c-^ 
taces^er^cicc.^ aptcc extror(tim ka}7-at<e^vel}tb.'iS <i.ihte~ 
rentes. Sci^cn l, comtireffrim^ juhrntundum. Colot 
plant.t albldus. Lopfl. HabituS antecedeinis C5 ftf*' 
dtira fioris eadem\ at Scm\n2.folitaria cjj' plura con- 
flttuunt genera diverjijjima., 

t6n(tfleifj!f, 2. GUEREZIA floribasrolitariis, c.5alc dichotomo. 

MoUugo faliis oppofitis, flipulis quatcrni?, caiiie dicho- 
tomo. CroM. virg. 14* 

Ilahitat i/i CTJnada, Virgiiiia 

'R.j.iXw fi.hr ofa. Cauirs firidfns ; dithotomus .^ fpithamx- 
us teres ., fiiiforr/^fs .^ ereftus., Herba lini cithartici. 
YoV}^ vppojttu. lanceolaiD-avata., intcgerrinia ., ad- 
fperfa utrinqus fundis fufcii. Stipulae gemin^e u- 
^rinqtte., acutig,, membranaceie. Florcs folitarii^fub- 
pedunctilati., parvi.Tfrides^^ex fu-guladickotomia. Ca^ 
]yx quinqnepartitus' foitolis obt:iJiufculis, lubforyiicatis 
Petala Kulla. Si'A.m\w^-^.,A'/ttherisflavis. Gtrmcnfub- 
rotHiidt-an. St^li tres S^ox\l?MQ.l plnKta altior caute 
fapillarf, culta crajjior i^ foliis minime pttniiatis. 

LECEIEA. 

mno^, I. LECHEA foliis lineari-lanccoiatis, floribus panicuIatJs. 

Gen. nov. 1074. * 
Caprariy foliis intcgerrimis. Gron. firg. Js- 
Scoparia foliis' tenuifilniis in plurimos & feriuifTimos ra- 

mulos divifa & fubdivifa. Raj.fuppl. 132. 
Habitat tn Csimdx fylvis glareofis. T^ 

r^f^pr 2. LECHEA foliis ovati-lanceolatis , fioribus lateralibus 
vagis. Gen. nov. 1074. /.4. * 
Habitat in Canads'. aridis. Cfai' TETRANDRTA MONOC. VNI.\ er. 

TETRANDRIA 

MONOGTNIA^ 

LEUCADENDRON. 

1. LEUCADFNDRON foliis fctaccis, flofculTs diljun. mr/fwW. 

(5tis racemofii. 
Protea toiii<, fctaceis, floribusraccmoiis, Ilort.cUff.^^^S. 
llabiiat i?i iEthiopia. >; 

2. LEUCADENDRCN tbliis fubularis, ramis dctcr- ^rat^z^/LV, 

minatis, tioribus terminalibus. 
Protea foiiis lincariDus limpliciirimis, ramis dcterminatls, 

floribus terminalibus. Roy. lugdb. iS6. 
Habiiut ad Caput b. fpei. b 
hoiia conferta. Rariii ad determiKata fpatia conferti.,ce- 

terurn nulli. Calyces fubrotu?idi^ pu'bef:-:»^''^\ 

3. LEUCADENORON foliis fubulatis, ramis fpariis, eKncolhfum. 

floribus lateralibus. 
Lepidocarpodendron foliis anguftiflimis gramincis, fru- 

itu cancellato, femine coronato. Boerh. higdb. 2,^ 

193. t. 193. 
Habttat ad (^aput b. fpci. t» 

4. LEUCADENDRON foliis lanceoltitis, floribus oh- Lt^idoc^rpo. 

longis, calycum fquamis fummis hirfutis, dendrait. 

Proteafoliis lanceolatis integerrimis glabris, calycinisfu- 

perne villofis. Ro\. lugJb. tS6. 
Lepidocarpodendron foliis anguftis lojigioribus falignis, 

caiycis fquamis elegantiflimc ex fiavo fufcoalboni- 

?\xo varicgatis , floram plumis atropurptircis. Boerh 
ngdb. z. p. 188. .'. 188. 
0: Protca foiiis lanccolatis intcgcrrimis glabris, calycem 
fuccingenribus hirfutis. Roy. prodr. 1S8. 
Lepidocarpodendron folio laligno viridi: nervo&mar- 
ginc flavo,conolongo fuperiore parte maximeclaufo 
Boerh. lugdb. 1, p. 189. t. 189. 
ffabiiat ad Cap. b. fpei. !> 

^. LEUCADEN.DRON foli's ianccolatis, floribus ob- «?««'. 
longis , calycum fquamis glabris . 

Pro- fi TETRANDRiA MONOGraiA, 

Protca cailie multifioro , calycibus oblongi?, foliis (an- 

ceolatis integerrimii. R-yy. lu^^db- iSj, 
LcpidocarpoJcndron foliis'Augyil:!!> brevioribus faligriis, 

calycis iquoniis clegantiirime cx rofco snreo albo a- 

rrorubro variegatis, rlorcnipliimis albis. Boirh.iugdb, 

2. /;. fS?. 
A.Ler.cadendron folit^ iorigijnmis obtufe rngonis , loiigi* 

tudinc tiorem fuperantibus. IVach. nltraj. 204. 
Protea c?.u!c unitloro, calycc oblongo, foliis iinearibub 

lon;^iirinns. Roy. lugdh. iS;?'. 
Lepidocarpodendfon tbliis longisfimls angr.ftisfimi-s, fru ■ 

&.Mia c'l<:ganf:srlim.c tix rubro tiavo &i albo variogatunf 

f(iccingentibus,iadicc rcpentc. Bocrh.iu^db. 2.;". 190. 

t. i()0. 
Htihfiat ad Caput. b. fpel. h 

6. LliUCADENDRON fojiis lanceokds, fioribub- fub- 

ioiundi.'; ,caule fuffruDcofo anitloro. 
Leucadendron acaulon. IVnch. uhraj. 204, 
Protea caul« unifioro, foliis lanccolatls.' Ros.lnzdh 

186. ^ 

Lepidocarpodendron acaulon, foJiis paucls latis, nervc 

& mapginibus rubris ornatis , fruitu parvo. Boerh, 

luvdb. 1. p. 191. t. 191, 
Habitat ad Caput b. fpei. ^ 

7. LEUCADENDRON foliis lanccolatls, fiorlbus fub- 

rotundis, caulc fruticofo rani.ofo. 
Lcpidocarpodendron acaulon , ramis numerofis e terra 

€xcrcfccns, calyce Poris immaturo cxtus ex rubro& 

iiavo varieejiio, iiaus flavo. Boerh. lugdb. i.p. 192, 

/, 192. 
Habitat ad Capnt b. fpei, in ericetis mont. T^igndis, y, 

8. LEUCADENDRON foliis iiitcgris, fioribus depres- 

fiS, coroliarum limbis cylindricis. 
Lcucadendron foliis fubrotundis patcntilTimis petiolatis, 

foliolis calycinis. carinaris. IFach. ultraj. 204, 
Lepidocarpodendroa foliofub-rotundo rigidf.', :n pedun- 

culo iongo crailt-), fiorc raaximo purpurco. B^rh.lugdtf^ 

%. p, 184. /, 1S4. 
Cinaroides frutex, folio fubrotundo rigldo, e nionte ja-» 

balarl, Petiv. muf. 374. 
|g,Protea foliis ianceolaris integcrrim.is, flore patent'; gla-» 

bro, ftylislongifiimis. Rov. lugdb. 186. 
Habiiat adCzpv^x h. fpei in hxmidis mont. 1'abuLiris. ^ 
r^tnat foHss eordatis^ovatis^ lanceoUtit. 5« TETRANDRIA MONOGYNIA. 93 

9. LF.UCADENDRON tolils callofo-tricuipidatis in- (Hcnikturn. 

vojvcntibus iioies laccrales. 
Leucadcndron ibliibcvaieitonnlbiis apice tridcntato-cal- 

lofis, lummibuhraiiOeinpiorenlis, M^ach. ultraj. 203. 
Protca foliis lanccoiaHs obr.ulis iioixs involvcniibus: a- 

pice tridcntaio-caUoiis. lioy. lugdb. 1S4. 
Hypcjphyllocarpodondron foliis inferioribus apicc trffido 

rubro; fuperioribuspcniUtsn.ibrjs glabri^. B^rh. lngdb, 

1, p. 2g6. t. 206. 
Hatitat ad Cap. b. fpei toas nli^inojis. I3 

10. LEUCADENDRON foliis callofo-tricufpidatls, ca- HyptplyU». 
lycibus turbinatis nudis. cor^«den.ir, 

Leucadeudros africana f. ScolymocephalusfolioaRgulb*- 

o.n: apiciDUS tridcntuti:-. Phei, ai>n. 2.11. 
Protea toliis lanceol-.iio-lincaribus apice rridciitaco-cal- 

lons, capitulis aphytlis. lioy. iHgdb. 184. 
Protca foliis lanccoliuo-liiieai^ibus: aoice tridentato-cai* 

lolls. Hort. cliff. 29. 
Coaocarpodendron foliorigidio ar.gufto: apicer tridenta- 

to rubro, iiorc aurantio. Bn/b. lugdb. 2. /'. 19S. /. 

liahitat ad Gap, b. fpel in camps fahulofis. 1j 

L v. LEUCADENDRONfoliiscalloib-quinquedentatis. Onscmf^A, 
Leucadendron foiiis obverfe ovatis oblongis: rnargine cal- 

lolb-fimbriatis: adapiccmcrcnatis, Wach. ultraj. 203. 
Leucadendron africana arbor argcntca, fummo folio cre- 

nato. Phik. aira. 212. /. 200. /. 2. 
Protea foliis oblongo-ovatis apice quinquedentato-cal- 

lofis. Ro\\ lu^dh. 1S4. 
Conocarpodttndron folio craCfo tiervo lanuginofo fupra 

crenato ibique limbo rubro, flore aureo, couo facile 

dcciduo. Barh. lugdh. 2. j>. 196. /. 196. 
Scolymocepiialus africanus latifoiius lanuginofus, foliis 

in fammitiice cxznms. Herm. afr. 20. Raj. dendr. 9. 
Hahitat in iEthiopia. t> 

12. LEUGADENDROS foliis fetacels frnitrifidij. cy^moiief, 
PvOiea foliis linearibus ramolis. lioy. lngdh. 186. 
Cyanus «rhiopicus , rigidis capillaccis tcnuisfunis foUis 

trilidis. Pluk. rna/it. Oi . t. 345"./- 6. 
Hahiiai ad. Cap. b. fpci. b 

^. LEUCADENDROS foliis fetaceis muklndis. Sinaria. 
Abi-otanoidcs arboreum monomatapcnfc, tioribus jn ra- 
jaiulorum cymis. PIkk, mant. ;. /. 329. /. 1. 

Ser» argcnun. ^4 TETRANDRIA MONOGYKIA. 

Serrana foliis tenuiffime divilis, flonbus rubris apctalis. 
Burm. afr. 264, f. 99. /. i. 
jS. Serraria foliis tcnuiffimc diTifis, capituli-s tomentofis. 

Burm. afr. 26f. t. 99. /. 2. 
y. Anctliifolius frutex africauus^ fJore fericco. Seb. thef.2.. 
?. 43. /. 6. 
Uabttat in ^thiqjia. "b 

PROTF.A. 

i. PROTEA foliis lanccolatis obliquis icutis fparfis, flo- 
ralibus verticillatis. 
Protea foliis lanceolatis integerrimis hirfutis! nitidis. 

H(frt. cliffi 19. 
Leucadendros africana arbor tota argcntea fericca, fo- 

liis intcgris. Pluk. alm. 212, t. 200 /, r. 
Argyrodendros africana, roliis fcrideis &argenieis.Co;?z;«. 

hort. 2. p. f V. Rau dendr. 9. 
Conocarpodcndron foliis argenteis fericcis laliillniis. 

Bverh. luguh. 1.. p. l^^. t. \<)\. 
^"rute:^ «fhiopicus cuniter, foiii-s cneori ianuginofi? fali* 

ci -iemulis. Brey», projr. i.p, 49. 
Arbor ferens folia argentea. Za»>j». hifi. 24. 
/5 Proteafoliis lineari-lanccohtisinregcrrimis acutis.//9r/. 
cltff. 29. 
Ptotea foliis lineari-lanceolatis iiitegevrimis : fuperiori- 

bus hirfutis nitidis. Rov. lu^db. 1S4. 
Globalaria africanafruteicen$,thympleje folio lanugino- 

fo. 'Tonrncf. infij 467. 
Frutex ajshiopicus conifet , foliis cneori fah*ci jBmulis. 
Breyn. cent. tl. t. 9. 
n^, Protea foliis lineari-lanceoiatis^iabris, capituh's fqnam- 
mofis : covona foliacea fuccinctis. F.oy. lugdh. iSf. 
Conocarpodciidron foliorigido crHiro anguiio, conoia- 
ricis parvo BoerhilHvdh. 2. f. iv?. t. 197. 
J. Protea foliis lincari-lanceolatis glabris, capirulis ad 
bafin fquammoiis. Roy. htgdb. iSV. 
Conocarpodeildron folib aiiguRo rigido brevi , cono 
parvoaureo: corona foliacca fuccin£to.iimvA/«^.-/'^. 
2. p. 200. 
€. Protca foltis lineari-Ianceolatis glabris, caiile inrcrne ra- 
dicato. Ro\. lugdh. iSf. 
Conocarpodtndron folio tenuiffimo angudirfimo faii- 
gno, cono calyculato. Boerh. lug-ib. 2. p. 203. /". 20C}. 
?.Protea foUis lanceoiatis acuminatis ftexuoMs , capimlis 
coraaa fohacea fuccinftis. Ro\., lu^dh. iSf. 

Ccno- TETRAN DR l A MONOG YNIA vj 

Cftnocarpodcndron folio icnui angiifio faligno, conu 
calvculato coroua toliaccii fuccintto. Boerh. Ugdh. 
1. p. 204. /. 204. 

Habtlat aa Cap. b. fpei. "b 

Pttir2ta rtatur4.:lis.f in putria. argentea exceiVit jrnnde. in- 
ter arbores Kitidtifirnfi ornntmn ; at culta cj captiva 
extra putriar.i extiit decus ; varsat dein t:tjayn domi 
rniile modis vere Protea. 

j . PROTE A foliiy ovaris obtufis imbricatis, capitiUJs glo- f^fi^- 

bofis. . . 

Conocarpodendron folio fubrotando breviffimo,capitu~ 

li iniinatLiri globoii partc inferiorc fafca, media aurea, 

fuprcma viridi. Bocrb. ingdh, 2. p. 202. t, 202. 
j8 Pfotca foliis oblongo-ovatis lana obvolutis. Roy. ingdl>. 

187. 
^_Chr\faiirheimim fruticofum, polygom foliis/afnVanum, 

cauiibus fcabris, flore minorc^ Piuk, mant.,A^'],t.^^-i^4 

Hal>ilat irt iEthiopia. "b 

CEFHALANTHUS. 

(. CEPHALANTHUS foliis oppofitis. Fi. zeyl. 5-3. cfriemalit, 
Platanocepha'os cirii foliis bijugis, capite mdjoie. /-^2//. 

a^. 1722. p. 25-9. 
Katii-Tliaca." R/jeed. mai. 3. p. 19. /.33. 
lUhitat in India & Africa. b 
Cap;'fiias habet linas m&nofperrnas ', /ifpitias (fnihus fo^ 

iia uniuntur .^ diverfas gerit a fequentt. B.jtfljieu. 

2. CEPHALANTHUS foliis oppofjits rernisquc. Gron.ocdAmuih 

(..ephalanthus foiiis rernis. Nort. cltjf. 73. Roy. iugdi>. 

• 87. 
Scabiofadendrcides americana, ternis foliis caulem am- 

bientibus, tioribusochroleucis. Piu.k. aim. 336,/. 77. 

Hahitut m Ama-;ca feptentrionnli. "b 

Capfuiii: ntdlit. Se>riirta (oittaria , ionga pyrarnidata: ha- 

fiattenuata., HfSgulcii.T.^ian,-!^in'jja\ untlocniarta.- Rci<- 

ptacuiurn comrnune glohifnm.^ liilojum. 

GLOBULARIA. 

GLOBULARIAca-jie fruticon.). foliis lanceolatis tri- .^/>p«w/. 
deiitatis !i)i'egii.>4uc. Ro\. ingdi}. 190. 

AI}- y$ TETRANDRIA MONOGYNl/l, 

Alypum rDonfpelienfium, f. frutex tcmbllh. 3 aHh.kiJi- 

i. p. 5-98. Nif. ad. 1712. p. 336. i. i8. 
Thymclsea toliib acutis, capitulo lucdfae. Batih. pin 

473- 
Bahstat Monfpelii ^ /> regfioVakntiHo. fr 

hifhniafiu. 2.- GLOBIJLARIA caulc fruticofo, foliis tadicalibus 
cuneiformibas retufis, canlinis ianceoiatis. 
Scabiofa bifnagarica f. Globuhria frucefcens, rigidisfo- 
liis ad radtcern rotundioribus cordatis. Pluk. alm- 
336. t. <% f. S- Merif. hijl. 3./. fi. 
Habitdi im Bifnagariis fyhij. ?^ 

/g«7>. ^. GLOBULARL\ caule herbaceo, tblils radlcaHbustn'- 
dentatis; caulinis lanceolatis. Fl. futc. 109.. it* ael, 
6f. * DaVfh. parif. 43* 
Globularia caule foIiofo,'foliisovatis intec;errimis. /i^r/. 

fliff. 490. Roy. lugdb. 190. Hall. hciv. 667, 
Aphyllanthes atiguiilarc. Cam. hori. iS. t. 7. 
Bdlis caerulea, caule foliofo. Bauh. piM- 162. 
^. Beilis cscrulea apula. Tabern. hift. 2. f. 709. 
y.Beliis coerulca inonfpeliaca. T^ahern. hift. i. /). yo^. 
Habttat in Europie apricis duris. l^ 

ffinofo. ^ GLOBULAR-LV foliis radicalibut. crenatu aculeatis, 

cauiinis iniegerrimis mucronatis. 
Globularia fpinola. Tonmef. injl. 476 
Bellis cacrulea fpinofa. Buuh. pin. 2,62. 
Bellis fpinofa, fiore globofo. Bauh. prodr iix 
Habiiat in Granadx mmttbus. J.' 

■tmtifohn. ^. GLOBULARL^ cauVj fubnudo, folns cuncirormibus 

tricufpidatis: intermedio minimo. 
Globularia follis radicaiibus cuneiformibus retufis den- 

tritis: denticuTo intermedio minimo. Hori. clijf. 491. 

Roy. ittgdb, 190. 
Scabioia, beliidiG folio, huinilis, caulenudo, radice re- 

pente, folio cordato. Morif. hift. 3. p. yo. / 6. t, 

I5. /. ult. 
Bellis cxrulea montana frutefGens. Bauh. pin. 162. 
^. Globularia alpiiia minima, origani foUo. Tournef in/l 

. 4*^7. 
Scahiofa,bellidis folio, pyrenaicji muiima. iTfiWf/. hift. 3, 

frti'//^* /> Pahnonja, Audria, Hclvetia, Pyrenxis. 'ic 

C. GLO di TETRANDRIA MONOGYxMIA. 07 

6. GLOBULARIA caule nudo, foliis integerrimis lan- «KJ/cax/j/. 

ccolatis. 
Globularia pyrenaica, folio oblongo, caulc nudo. Tour- 

nef. :fijh 467. 
Scabiofa, bcliidis rblio,humilis, caule nudo, radicc noii 

repehte. Monf. hiji. 3. p. <;o. J. 6. t. i)-. /.4-,. 
Bcllis caerulea, caule nudo. Bauh. pn. 161. liaj. hij}. 

HubttaC i» Pyicnacis & Auftri« montibus. 74 
Jyjtcrdum UKic!<m foliolum i» jt^iVu. 

7. GLOBULARIx\ caule fubnudo, capitulis alternisfcs- oTientaH}^ 

fiiibus, folib lanceolato-ovat'S integris. 

Globularia oricntalis, floiihus per cauleni fparfis. Touv 
nef. cor. ^s". 

liahitat in Natoiia. Bihrlin^. I4 

Radix pcrennis. Folia obx^crja ozata., inpetiolos definen- 
tia., acuta.^ tntegra.^ Hudc\ piurima. Ca!.i!is pedalis., her" 
haceus., Jimplicilfimus., Foliis m immis.^ lanceolatts., aiter- 
nis.^ remotts. Capituia in fnmmitate cauiis^ 7 ad 10, 
aiterna^fijfilia, 

DIPSACUS. 

1. DIPSACUS foliis fclTilibus ferratis. fnHomm, 
Dipfacus foliis connriio-pcrfoliaiis, iiorl . upf i^. ari- 

Itis frudus rcclii. Sauv. monjp. 1 f6. 
Dipfacus capitulis tiorum conicis. hort. ciijf. 29. Gron, 

vtrg. l^. liov. iiigAh. t88. Daiilf. parif. 44. 
Dipfacus lylveltris aut Virga Paiioris major. Bauh.pin. 

.385-. 
Diplacus fvlvcftris. Dod. pempt. "j-^-;. 
|S- Dipfacus iativ\is. Bauh.pm.^^f. aril"tisfruftushaiiutis, 
Sauv. rnanjp. 1^6. 
Iiai;itatin Gallia, AngHa, Iialia. $ 

2. DIPSACUS foliis connatis iinuaris hciniatia, 
Dipfacus folio laciniafo. Bnuh. ptn. ^Sf. Marif. htit. 

^. p. ifS.f 7, t. 36. /. 4, 
Hahitat in Allatia, Azovv. $ 

3. DIPSACUS foliis pctiolatisappendiculatis* Hort. upf. pihfvt. 

25-. Roy. ingdh. j88. Daitb. partf. 44. 
Dipficus capitulis fiontm iiiDglobolis. Hort. ciijf. 30. 

lioy- iugdh. 1S8. 
Dipucus lylveftris, capitulo minore f. Virga Paftoris 

minor, Bauh. ptn. 3S>. 

G Dip' 98 TETRANDRIA MONOGYNIA. 
73S' ■trnntfylvar- 
r.ica. Dipraciis tertius. DoJ. pempt 
Habitat in Anglia, Gallia. $ 

SCABIOSA. 

* CorQUulis (]uafhifidis. 
«Ifina^ l. SCABIOSA corolluLis quadrifidis asqualibus, floribus 
ccrnuis, foliis pinnatis: foliolis lanccolatis ferratis. Hort 
<^^{jf- 3^- f^ort. ufj'. 26. Roy, iu^db. 188. 
Scabiofa alpina, foliis centaurii majon>. B^uh.pin. 270. 
Scabiofa alpina centauroides. Befi. cyjK xfl. 122. 
HabitatJn alpibus Helveticis, Italicis. 2^ 

2, SCABIOSA corollulis quadrirldis acqualibus calyce 
brcvioribus, foliis radicaiibus lyratis, caulinis pinnati- 
ridis. Roy. lugdb. 189. Hori. upj. 26. * 
Scabiofa altilllma annua, foliis agrimonijc nonnihil fimi- 
libus. Herrn. lugdb. j-^p. MQri[. hifl. 3. p. ^6. /.6, 
t. 13. f. 13 
Hibitat iit Tranfylvaaia. O 

Uutantha. 3' SCABIOSA corollulis quadrifidis sequalibus, fquamls 
calycinis ovatis obtuils,/o/;/j piK/tatifidis. Hort. cliff, 
30, Roy. lugdb. i88. Sauv. r/i£th. 241. 
Scabiofa Hore globoio niveo Bauh. pi-,i. 207. 
Scabiofa fruticans angullifolia alba. Bardj. pitr. 270. 
fpurk. j8_Scabiofa coroiluHs quadrifidis jequalibus, fquamis caly- 
cinis ovat!S,/o/m Lv/-ceolatis Jerratis. 
Scabiofa africana frutcicens, foliis rigidis fplendentibus 
& ferratis^ flore albicante* Comm. hurt. 2. p. 18^. 
2^.93. 
Habttat in collibus Narbona^, Qt.in Africas, 1: 
Differt ii. ab auteccdente tantum fcliis i/idiv/fis. 

Sutcifa. 4- SCABlOSAcoroIIulisquadrifidiSscqualibus, caule/im- 
plici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. Hort. 
cliff. 30. Fl. Juec. 112. JMat. rntd. 41, Roy. lugdb., 
188. Dalib. parif. 4^. 
Succifa glabra. Bauh. pi». 269. 
Succifa f. Morfus diaboli. Carn. epit. 397. 
jS^ Succifa hirfuta. Bauh. pi-n. 269. 

Habitat in 'Emo^TH pafcuts humidiufculis. T^ 

fyritieiL ^» SCABIOSA coroIIuHs quadriftdis scqualibu?, calycibus 
arillatis, caule dichotomo, foHis lanceolatis. Hort. cUff, 
30. -Roy. lugdb. iS8. 

Sca- TETRANDRIA MONOGYNIA. 99 

Scabiofafruticiiiislatifoliaalba. Bauh. pin. 269. Morif* 
hijl. ■>,. pi 46. Ji 6, ti, 14. /- 14, 

/3. SdabiolAperiicxtoliOj floreamethylHno./^<?/7/. ^J?<i7a2« 

tabitat in Syria. 

6. SCABlOSAcoroili*; quairifidis, foliis omnibUs lance-' inresrifiHiit 

olatisffrrat?s. Sduv. monfp. 15-6. 
Scabiofaaiinuaintegrifoliaf.tbliis bellidis, Magtt. fnonfft 

2/31. * 
lJlabitafmon^vt\\\. 0. 
Canlis non hijpidus; Rami patnli; Calycls fqHamte latf^ 

ceolatic^ corollis Ifreviores; QoroWx. ruhnci Sauv; 

7. SCABIOSA corollulis quadrifidis , radiantibus, caule tatatica, 

hifpido, foliis^lanceolatis pimiAtiiidis: lobis imbricatis. 
Scabiofa fidfculis quadrifidis, foliis piUatiiidis: laciniis 

lateralibus ereftiufculis. ail.npf 1744. p- '^t,- i. i. * 
Scabiof i altiffima fegetum. Triumf. Raj. fuppl. 23<5? 
Hihitat in Tataria. ^ 

8. SCABIOSA coroUulis q,uadrifidis radlantibus, cicole arvenfif, 

hiipido. Hort 4 cliff. 31. Fl. fuec. iio^ Mat.med.jp, 

Roy. lugdb. 188. Dalib. parif. 44. 
Scabiofa major hirfuta. Bauh. pin. 269. 
Scabiofa arvealis. 'Tabern bift. 442, 
Scabiofa major communior hirfuta, folio non laciniato. 

Bauh. hifi. ^. p. 1. 
Habitat in Europa folo glareofo., juxtafegetes inque pra- 

tis. y 

9. SCABIOSA corollulis trifidis, foliis caulinis tripinna- tnWrff, 

tis filiformibus. Sawv. monjp. 268. f 
Scabiofa capitulo globofo, foliis in tcnuiffinias lacinias 

divifis.- Bauh. pin, 2/1. Magn. nionfp, 23$. 
Hahitat Monfpelii. 

* * CoYolltitis qiiinqueficJis.. 

10. SCABIOSAcorollulis(^uinquefidis, foliis radicalibus "/«n>*<»rw. 
ovatis crcnatis, caulinispinnatisfctaceis. //<?r^.£-/.yf. 31. 

Fl. fuec. III. It, goth 21 6. 228. * Roy; lugdb.\y), 
Dalib. parif 4)'. Sauv. monfp. 242. 
Scabiofa^ capitulo globofo, major. Bauh. pin. 270. 
Scabiofa minor. Carn. epit.- 711. 
/3. Scabiofa, capitulo globofo, minoT. Bauh. pin. 270^ 
Habitat in Europae rnontofn^ ficciorihWi. 

G i II. SGA- JOO TETRANDRiA MONOGYNIA. ftellato, li. SCAEIOSA corollulis quinqu-ndis, foliis diflefHs, 
rcceptaculis florum fubrotundis. Hi)rt. cliff. 31. * 
Hort. :nff. 26. Koy. Ingdb. 189. 
Scabiofa dellata, folio laciniaco, m:\)ox. Bauh.ptH. lyi, 
Scabiofa major iiifpanica. Cluf. hijl. 1. p. i. 
|3.Scabiofa ilellata, folio laciniato, mlnor . Bauh.pi?t.zyi» 
' Hahitat in Hifpania , praftrtim in agro Granatenfi ad 
%/erfuras. <^ 

titrefurpHria 12. SCABIOSA corollulis qalnquefidis, foliii diflciflis, 
recepfaculis florum fubulatis. Hort. cliff. ^i. Hort. 
upf. x6. 
Scabiofaperegrtnarubra,capite oblongo. Bauh.pin. 270. 
Scabiofa VT.' Indica. C/«/, hiji. 1. p. $. 
Hahitat in India? 

arimta, 13. SCABIOSA corollulis quinquefidis , foljis pinnatis '. 

laciniis lanceolatis, pedunculis nudis Ixvibus longisli- 

mis. Roy. lugdb. 190. 
Scabiofa orientalis argcntea, foliis inferioribus incifis. 

"Jfournef. cor. 34. 
Afterocephalus perennis argcnteus laciniatus, caule tc* 

nui eburneo, ^aili. aB. 1712. p. 18 1. 
Habit.^i in Oriente. l^ 

cfxitana. i^. SCABIOSA corollulis quinquefidis^foliisinciiis, cau- 
le tiuticofo. Hort. cliff. 31. Roy. lugdb. 189. 
Scvtbiofa africana frutercens. Herm. parad. 219. /.219. 
^. Scabiofa africana frutefcens maxima, foliis rugofis <& 

crenatis,, minor. Hcrm. parad. 220. 
y. Scabiofa africana frutefcens maxima, foliis tenuifllmc 

incifis. Boerb. lugdb. i. p. 128. 
<^. Scabiofa mlnor aethiopica fmtefcens , foliis lanuginofis 
Breyn. tz 33. t, 26. 
Habitntm Africa. 

«r<t2c«. ij-. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis lanccola- 

tis fub-integerrimis. Hon. cliff. 31. Roy. lugdb. 169, 

Scabiofa ftellata, folio non diflc6lo. Bauh.pin. 271. 

Morif. hiil. 3. /. 6. t. iS-f. 31- 

|S. Scabiofa cretica frutefceni, auriculas urfi folio. Tour' 

nef. cor. 34. 

Aiterocephalus frutefccns , leucoji folio longiorc angu- 

fto. Fail. ad. 1722. p. 247. 
Habitat in Creta & adjacenribus. t» 

rtmafhidi iC. SCABIOSA corollulis quinquefidis, caule procnm- 

berxtc TETRANDRIA MONOGYNIA. loi 

bente frulicolb, foliis hciniatis hirfutis, pappo plu- 

mofo. 
Ptcrocephalui perennis humilis laciniatus & incanus. 

raill. a6i. 1722. f. 184. 
Habitat in Graccia? 
Caulisvix e terra promine;ts Scapisbrevijfimis.^ umfloris. 

i-j. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis '"^•"'*'""** 

bipinnatis linearibu^- 
Scabiola corollulis quadrindis , foUis pirinatis : foliolis 

lanceolatis fupcrne incifis. Sanv. wonfp. 241. 
Scabiofa multihdo folio, fiore fiavefcente. Bauk. pin. 

270. Morif. hijl. -2,. p, 48. /. 0. t. 13./. 23. 
Scabiofa Vil. Cluf. 'hifi. 2. p. 3. 
Ilabltat in Gtixn^mx pratis Jiciis. T^ 

18. SCABIOSA coroUulis quinqueridis, caule herbacco, prtA"»/"* 
calycibus foliofis fiorem fuperantibus, calyce plumo- 
fo. lio). Ingdh. 189. 

Scabioia' cretlca, capitulo pappos nicnticntc. T^ournff» 
ind. 34. Boerh. Uigdb. l.j). 130. 

Habitat in Creta. 

KNAUTIA. 

i. KNAUTIA. Hort.chff^^i. Hort.tipfri. Roy.tneMilU.. 

ikgdh. rcpO. 

LycbniScabiofa,flerc rubro, annua.jBo^r/?. Ingdh. i.p. 

131. 
Scabiofa orientalis, caryophylli flore. VaiU.ad. 1722. 

p. 241. 
Hchttat tn Oriente. O 
ConUratuT Scabioia cxralca virginiana, fiolculis tetra- 

petalis carycphyllorum mure patulis & Inciiiiati^» 

VUik. t-lm. 335-. 

HEDYOTIS. 

r. MEDYOTIS foliis lanceolatis pei:ioIatis,corymbister-/'««i"A 
minalibus involucratis. Fl. zeyl. 63. * /}»^ofH. acad. 

i p yn. 
Vaicrianella Foliis ncrvofis acutis, flofcuUs iu cauhum 

fummo quafi involucratis. Burm. 2..()l. x:.?- t- 107. 
llakital in Zcylon;\ ^ 

i. HEDYOTiSfoliis lanceolato-ovatis, floribus verticil- ^„,iV>/flr;<». 
laris. fl zeyl 64. ^' I^lat. med.A^]. Amyri. acad.i.p. 
391. <a i Va- ierinct». 101. TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Valemnella paluftris, foliis netvofis oblongis, flofculis 
ad caulium nodos inter foliorum finus colleiftis. Bitrm, 
zeyl. 227. /. 108. /. I. 

Muriguti. Rheed. mal. lO- />. 63. t. 32, 

Habitat in ^eylona. 24 

5. HEDYOTIS foliis lineari-lanccolatis, caule herbaceo 
dichotomo, pedunculis geminis. Fl. aeyl 65- ♦ 
Hahitat in Zeylona. 

SPERMACOCE. 

iwum. I. SPERMACOCE glabra, ftaminibus inclufis. 

Spermacocc verticillis tenuioribus, DtU. ?ltb. 370, f, 

227 /• 3S9 
Spermacoce. ^<?y. lugdb. ifS. 
Anonymos americana, foliis parietarijc fcabris, floribus 

albis ad foSiorum ortum vix confpicuis. Pluk. alm. 

33. t. 136. /. 4. 
HaL>ttat in Carolina. 

tertidikt».' 1. SPERMACOCE glabra, ftaminibus exftantlbuj. 

Spermacocc verticillis globofis. Dtll. elth. 369. t. 2j6. 

f. 3f8. Hort clif. 33. 
Scflhiofa iamaiceufis hvftbpifolia. Phk. alm. 326. t. 

Pnlcgium fruticofum ere6i:um, verticillis denriflimis. 

Sloa!t. jam. 64. hifi-. l. p. 170? 
Hahuat in Jamaica. Africa. 

hlffiiA, 3. SPERMACOCE hifpida, foliis oppofitis obovatis. Fl 

zeyl. 6i. * 
Galcopfis leylanica, folio oblongo, flore albo. Burm^ 

zeyl. 163. /. 2Q. /. 3, 
Habitat in Zeylona, I4 

SHERARDIA. 

flrrew/5j, \. SHER ARDIAfoliis omnibusverticillatls, florlbus> ter- 

minalibus. 

Shcrardia. Dill. gen. 96. Hort. cUff. ■^rs^.ll.fuec. 113, 

Koy. lugdb. 2f7. hlall. belv. 45^6. Daltb. parif. 46. 

Rubeola arvenfis repens caerulca. Bauh.pin. 334. prod, 

P.ubia p.irva. florc caeruleo fc fpargens, Batih. hifl. 2. 

tlabii.-it in arvis Scanis>,, Germanise, Anglis;. 

2. SHE. TETRANDRIA MONOGYNIA. 103 

2. SHERARDIA tbliis floralibus binis oppofitis bin^*s Ro-niuraiii. 

ribus. 
Afperula Terticillata lutcola. B^//^. /•/». 334, 
Afpcrula verticiilata muralis miniriia. Colum». ecfhr. 

302, t. 300. 
Habitat tn Italia. 

3. SHERARDIA foliis quaternis xqualibus, caule fruti'/,„/jVp/«, 

cofo, 
Habttat in iftfulit Adfceiifionis. Osbeck. t» 
Frutex torofas^ f/Kequalis^fcaber^ Ramts ohtufe tetrago- 
nis. Folia Li.-.aterna^ anguflQ-lanceolata^ integemmay 
glabra.^ rnarginibus revotuta., articuUs rarriorum piulo 
longiora^ interfiinda Stipulis brez'ijfimisj'ubu}atis. FiO* 
res op^ojift.fejjiies., axiliares.Cilyx tetraphylhts^ ger-' 
mini iniJaius.^ perjijiens foliolts lanceolaiis, CoroIIa 
infundibHitfor-mis ., qHadrtfida.^ alba ., longitndine gcr" 
minis. Knihcxsaiiatuor., oblongre. Pericarpium dicoc- 
cum. Clinopodium africanum procumbens plyliil 
foliis. P/«^. rnsnt. ^l. t. 344. /• 3. demta hirjmie 
^ dentibus foliormn., noflramrefert, 

ASPERULA. 

I. ASPERULA foliis o£tonis lanceolatis, norum fafcj-.eJflmd, 
culis pedunculatis. FL fuec. 114. Map. rned. 4S-^^- 
tib. parif 46. 

Afperulafoliis pluribus, fioribuspedunculoelcvatis. Hort^ 
c/i//], 33. Jioy. lugdb. 25-5'. 

Afpcrulal. Rubeolamontana odorata, Bauh, ftn. 334, 

Habitat in Sveciae, (^feximxii^s^urnbrofis. Ttt 

X. ASPERULA foliis fenis, floribus fefliiibus aggrcgatis am/*/?f. 

tc-rminalibus. Hort. ttpf 27. 
Afperuia foliis pluriaus, floribus fefiilibus. Bort. cUff. 

33. lioy. iitgiib.; 25-5-. D.ilih. parif. 47. 
Afperula CKrulca arvcniti Bauh. ptn. 334, 
Afperula cojrulca. Dod. pempt. ^SS- 
Habitat in Gallia, F landria, Germania, Anglia. 

3. ASPERULA foliis quaternis ovato-lanccolatis, flo- taurim, 

ribus faicicuiatis tci-minalibus. 
Afpei-ula foiiis quaternis ovato-ianceolatis, ramis aitcr- 

nis. Hort. clijf. 33. Virid. cliff. <). Roy. iMgdb. zff, 

Hall. helv. 4f*:'. Sauz'. monfp. 164. 
Rubia quadrifolia <x iatifolia \x\b.Batih. piu. 334. Mo" 

rif. hij}. 3. /, 9. i. 21. / I. 
Habttat in ai£ibus Hcivetia;, Italijf, <^ 4. 104 TETRx\NDRIA MOxMOGYNIA. 

ttuSiria, 4- A^PERULA foliis linearibus: infeiioribus fenis, inter- 
mediis quaternis, caule fiaccido, floribus plcrisque tri- 
fidis. 
Afpcrula foliis quateiiiis linearibus , floribus l*;p!ustri- 

fidis. Fl. fuec, 115'. Sauv. /nonfp. 16^. 
Rubeola quadrifolia , caule ramofo flaccido , fioribuf 

trifidis. 'Nal/. rtipp. %. 
Gallium alDum tripctalum. Morif. pra:lud, 267. Dalib. 
jarif^^, 

Gallium album 3. Tahern, htjl. 4^^^. t. 73^./. \.bona. 
iiahitat in .Sueciai, Tyrlagiae, Gailise!, ^Sibirix collihus 
artdis faxaafis. ,1' 

^yrenoica. y. ASPERULA foliis quarernis lanccolflto-linearibvis 
caule erefto, flonbus f^pius trifidis. 

Rubia cynanchica faxatllis. Banh, piti.. ^y^. prodr. 146. 
Btirf XIX. 9. 

llabiiut in Pyrcnsis vnfus Hifpaniam Is' prope Valcn. 
» ^ tiam Galtoruin. Z^ 

Caules eredi.^fpitharn.ci^ auadraHgttUres. Folia omniain 
catile quateraa.^ iinearsa., carinaf:!^ r.cuta., Uccifl) infc 
riora etiam quatema.^ fed hreviora litnceolata ohttifiora , 
folia ftimmn (jf floralia oppojita, latiora., acuta., lau- 
ceoVna, 1'lores trtbulofi ^ rubri .^fcepiu.'' trifidi, TiC 

<5, ASPERULAfoliis inferioribus fenis, iutermediis qua- 
ternis fubulatis iriuuetris, iloribus quadtifiuis. 

A/pcrula foliis linearibus quarernts, funinnis oppofiris. 
^ Bw lu^db, i^-f. ^auii, nsonfp. 163. 

Rubeoja foliis quattrnis, feminibu^ glabris , fioribusum- 
bellatis. IJall. hi-lv, 4iS. 

Rubi?. c) nancbica. Bauh. ptn. 533. Banh, hifl.. 2.p. 723. 

Uahium montanum latitoliumcruciatum. CV/. ecphr. j, 
P-1Q6. t.ir^y. f. I, 

Gallium album minu>. Tahem. hif}. 433. f. 433./, i. 

Habitat in Europai />r<2?/> aridis. ic 

DIODI A. 

i. PIODIA. Hort. cHff.4,9Z' *' ^^^^- "^'''I' 7^* 
Hahitat tn Virgini.F aquojis. 

KNOXL4. 

l. KNOXL\. Fl. zcyL 4C0. 
Denteilaria ■zeyl^mica, fiove minimo, antirrliini folio. 

Aaj.JHppI, 2^6. 
Hahitat in 'L^^-A^wzfupra trnncos arhorum pKtridarum, 
^ i. HOU* Sjtmnchica, Vir^ihmna. i:y!mfca. TETRANDRIA MONOGYNIA. lOj- 

HOUSTOiVIA. 

I. HOUSTONTA foliis radicalibus ovarls, caulc com-f«i «M 

polno, floribus ioiila."iis.Crrf'«'. 'ciirg. ij. 
Houflonia. Hort. cUlj . 3f. 
Rubia parva ■virgtiiiana, fbliis ad gcnicula blnis , flore 

CcCruleo tiituloro. Pluk. alm. 524. rnanf. 164. 
Paronychi» tacie planla tetrape{.a!oides virginiana, flore 

C-cruIco. Mvftf. hijt. ^. p. (jl^.f. If. /.4. /. I. 
^.Ch:imcjarmc inodora, aKinesfacie, ditpermos tetrapeta- 

loides, quadrato caule, virginiana. Pluk. alm. 97. 

mant. 45-, /. 97. /. 9. Kaj.fuppl. yoa. 
llaiitat in Virginia. 

1. HOvJSTONlA foiiij, ovato- lanceolatis, corymjis ^^^-ywm. 
terminalibus Gro':. vtrg.i^ 
Rubia mariAna, alfines maioris folio ad caulem binato, 
fiorc purparo-nibente, Plnk, ritanj. 164. Raj, JHp^L 
262. 
Hahiiat iit Virginia. 

GALIUM. 

*■ Frutla glahro, 
l. GALIITM foliis quaternislanceolato-ovatls «qualibus ,,,,^f„-^ , 
iViblus fcabris, caule ere.^~to fra(*^tibus glabris. ' ' 

flabitut ir Europa nuihnH. D, B^ck. 
taciei Galff horeiOts . jeJ foliu- dnPlo latiora , nervis 
J'n'>tus fcatra .. Canlii jirniu% neitus. Patiicula hre" 
vii . co/fgiomerata. }>//n/va l^gvia. 

1. GALIUM folils quaternis obov&tis inaequalibus, cau- ^^/jwf^-f 
libus dirtulis. /7. fufc. 119. 
Gallum caulibus diftufis , roliis quafcrnisverticillatis,i7. 

lapp. 5" 2. 

Galiium paluHre album. Banh.pin. 335*. 
Habitat 111 Europaj rtvulisiimojis. Jk 

]. GALIUM foliis quaternis linearibui» obtufis , nmis (itrrtnuenft. 

nmoliflimis. 
Aparijie foliib quakrnis obtufis las^ibus. Grot.firi^. 16. 
Rubi? te'raphy!!a glsbra , iaticre folio. 'jermuder/i^ , 

leminibus binis atropurpureis l^luk. alm. 324. t. 248. 

Raj.fpfppi. 261. 
flabilaf i>t Virginla. 

4. GALIUM foliis quaternis Itnearibus , c.^ulc procum' .v,y,Vtf»ft. 
fccntc fcabrOj coroliis tritidis. 

G S Hnbi' jo6 TETRAKDRIA MONOGYNIA. 

Habit.^t In Canada. Kahn.^ 

Caulis procumbens , rar.tofiJJlmHS^ Ramis Urnis quater- 
nisve ^ divaricatis. Folia li»earia, obt$ifa , latiufcu- 
la., giabra^fubtus parttm fcabra. Pcdunaili /^j^/"«r 
temi ^ tenuiffirfri.^foliorttm longitudine ^ unifleri \ Flo- 
j-es minimi , albi , tripartiti. Stamina tria ; Fru^tus 
didymus , ^lobofns , Lrvis, 

tircioymu. y. GALIUM foliis linearibus: caulinis fenis; ramo- 
rum quaternis, caule fiaccido, pedunculis tubbifloris, 
frudibus glabris. 
Habitat in hxTiQx\zi feftentrionali . Kalm. 

uJi^lno/tm, fS, GALIUM foliis fenis lanceolatls retrorfum ferrato- 
acakatis mucronatis rigid!S,corollisfru^l;u majonbus. 

Aparinc foiiis lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, co- 
rollis frucfu majorib«&, J<9y. hgdb. zsf- tlfvec. xzi. 

Aparine minor palulhis parilicnfis, flore albo. Tourtief» 
'infi. T 14. VaiU.farif. 14. Fl. lapp. f8, 

Habttat /'//■ Europae pafcuis aquofis fierilikus. "^ 

j^urfHm, 7. GALIUM foliis fenis lanceolatis carinati? fcabris 
jetrorlum aculcatis, ^eniculis fimpHcibus, frudibus 
glabiis. Hort. upf 28. * 
Aparinc femine laeviore. Raj. hifi. 484, 
Aparine foliis crebrioribus & femine laeviore, Morif 

Habttat tn EuropiE cultts, 

pxatiii, 8. GALIUM fQliis fenis obovatls obtufis, cauleramo* 
fiffi;no procumbentc, 
Galium caule ramoiiflimo, foliis quinis obverfe ova- 

tis. Hort.cliff.l^. KQS.lugdh. ZfJ. 

Gallium faxatilc fupinum , rnoiliorc folio. Jvff. ail, 

1714. f. 492. t.\^. 
Habitat in Hifpanis maritimls lapidofis. 

vsirtviHvu 9, GALIUM foliis oftonis lanceolatis mucronatls fer-- 

rato-aculeat^s glabris incurvis. 
Galitim foliis fcnis cunciformi - lanceolatis mucronatis 

gbbris, Hort.upf. 2,8. * 
Galliam faxatile minimum fupinum & pumilum, flore 

\\MzO. 'Tournef. tyijt. ll^-z. 
Habitnt in irnperio Rutheuico, "^ 

(lyp.lUm, JO GALIUM foliir, octonis hifpidis linearibns acumi- 
natis fubimbricatis , pedunculis dichotomis. 

Rubcola TETRANDRIA MONOGYNIA. loj 

Rubeola faxatills. Banh.ptn, 334- prodr.i^u 

ilabitat in montibus Galloprovinciae. 

Caules »«r/7f f fly^ , dizttales^ angtdatr^ Folia rerticilU' 

fafoliolis^.f.6, lanceolato-itnearibus vel IsMeartbus.^ 

acutis , uti canlis undique ptlis fatentibns hifptda. 

kar/ti rariores , alterni ; Fottorum lerttciU: fepc tta 

cenfertt , ut folia imbricattm digefla confptctantur. 

Panicula rarior , fere terminalis €x feduncuits bts 

dichotomis. 
U. GALIUM follis oftonis linearibus iulcatis, ramis -^erwT». 

fiorileris brcvibus. Hort. cliff. 34. Fl. f-cec. 116, 

Mat. med. 46. fioy. lugdb. 25-6, 
G^lium cauleereao, foliis plurimis vertlcillatis linca- 

libus, FL lapp. 61. 
Gallium luteum. Bauh.pt», ^^f. 
Habitat in Europa fresiuens. l^ 

t2. GALIUM foliis o<aonis ovatis linear!bus fubferra- »«o//«^c» 

tis patentilTimis mucronatis, caule flaccido, ramis 

patentibus. 
Galium foliis pluribus acutis , caule flaccido , ramis pa- 

tentiffimis. Hort, ciiff. 34, Roy, Hdb, 25-7. th 

fvec. WJ. , 

Mollugo montana latifolia ramofa. Bauh.ftn, 334, 
RubiafylvelWs laevis. Bauh.ptn. 333. 
Mollugo belgarum, Lo^, ic. 802, 
liabltat in Europa rnediterranea. l^ 

13. GALIUM foliis verticlllatis linearibus, peduncu- ^/-i-w. 
lis dichotomis fummo caule fioritcris. Roy. lugdb. 

25-6. Hort. upf 27. Sauv. monfp, 161. 
Galliumfayatile, glanco folio, Bocc. mvf 1. p, 172, 

■t.ii6. , . 

Rub'a montana anfruftifolia. Bauh. ptn. 333, prodr, 14^, 
Habitattn Tataria, Hdvetia, Auitria, Monspelu. :?- 

14. GALIUM foliis verticillatis lineari - fetaceis , pc- f «'?^'<!«m?. 
dunculis folio longioribus, Hort, clijf. 34. Roy. 

lugJb.is6. . 

Gallium nigropurpurcum montanum t«^nuito!mm. Lel, 

ecphr. l.p. 298. Bauh.piu, 335*^ 
Hnbitat in Italia. 

K. GALIUM folils verticillatis linearibus, peduncu- ''«-'"«?". 
lis brcvifllmis. Ilort. cliff. 34. Roy. Ingdh. 25-6. 
Gallium rubrum. Bauh. ptn. 33^. MoriJ.l^iJi. ^.p, 332, 

Gallium /iiihhTti. ^ttumdifiK A^ariKo, ^arijienfe. io8 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Gallium rubro florc. C/«/. hi/J. 2. p. ly^. 
Hahiiat sn Italia. * Fru^fu hifpldo, 
tbiiis quaternis lanceolatis ts'«/e, 16. GALIUM tbiiis quaternis lanceolatis triiierviis 
giabrii», caule crecto , ferninibus hifpidis. Fl. lapp 
60. Fl. Jvgc. 118. Hort. cii/f. 6a. Koy.higdh, zp 
HalL hfiv. 4^0. 

Rubia pratwfib Uvis, acuto folio. Bauh. pn, 333. 
prair. 14$. 

Habtiai tn Europsa borealis praiis. Z^ 

17. GALnjM foliis quaternis ovatis acukato - cliiatis , 
feminibus hifpidis. 

Riibia icraine duplici hifpido, latis & hirfatis foliis. 

Bocconi. Alonf. hiji. 5. p. 329. /. y. t. 21. f.^. 
Habitat: in Europa aHjhali. l^ 

18. GALKJM foliis quatemis ovatis Isevlbus obtiins, 
panicuia dicbotoma, feminiba.s hifpidis. 

Rubi-.i quadrifoiia f. rotundifolia l^svis. Bauh.pi». 334. 

prodr. i^f, 
Rubia quadrifoli.i, femiue duplici hifpido. Bauh. hijl. 

^.p.yii. Morif. hifl. 3. /. 9. /. zi. / 4. 
Hahitai in alpii/us Hdyethc^ Styri^. J." 

19. (iALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis fca- 
bris retrorfum aculeatis , genicub!s villoiis, frudtu 
hifpido. 

Aparine foliis lanceolatis acuminatis fcaberrimis, corol- 

lis fru£lu minoribus. Hoy.lngdl^^Sf- Fl.fvec. izo. 
Aparine foliis lariceolatis. Hort. Liiff. 34. 
.Aparine vulgaris. Bauh. pin, 334. 
HahitiU in Europx c^dtis ^ ruderatis. 

20. GA LTL'M foliis verticillatis linearibus , pedunculis 
biridis, fructibus hifpidis. 

A.pariiie foliis lineari-lanccolatisacunnnatis fiaccidis, co- 
rollis fra<ftu minoribui. P-oy. lagdi^. i^^. 

Aparine minima. R.dj. an^l. 3. p. 2.2 5. t. 9./. i. 

Galiumparifienfe temiifohuni, flore atropurpurco. To^r- 
nef. inj}. 664. 

Habiiat i» Anglia, Gallia. 1c 

CRUCIANELLA. 
i. CRUCI ANELLA ereaa , foUis feni^ linearibus. Hort, 
iipf, 2.7. * Saiiv. imrfp. 164. 

Cru- t'i^0if0l''tt- 4. TETRANDRIA MONOGYNIA. 109 

Crucianella foliis linearibus. Hort. cliff. 32. 

Rubia aiiguftifolia fpicata. Baab. pin. 534 ^r«^r, i^f. 

Haoitat Monfpclii. 

. CRUCIANELLA procumbens, foliis quatsrnis lan- '""/"^*'. 
ccolatis, floribus fpicatis. Hort.upf,!-].* SaHV.monfp. 
164 
Crucianella foiiis lanceolatis. Hort. diff. 33. 
Rubia latifolia fpicata. Bank. pin. 334. 
Habitat., in Creta b' Monfpelii. 

. CRUCL^NELLA procumbens, foliis quaternis, flo- wiarir/wfl, 

ribus fubvcrticiUati». 
Crucianellaerccu, foliisquaternis, corollaad folemcon- 

nivente. Sauv. rnonfp. 164. 
Rubia maritima. Bav.b. pin. 334. Dod. pempt. 35-7. 
Rubia f. Apariae fpicata cretenris Cluf. htji. 1. p. iy6 
Habitat im Creta CST Monfpelii. D. Sauvages. 

CRUCL\NELLA repens, foliis fenis, fpici^ longis. monfftHaca, 

Sauv. monfp. 225". 
Rubiu fpicata repens. Magn, wionfp. iif. 
Hahitat Monfpelii. 

RUBL^. 

1. RUBIA foliis fenis. Hort. cliff. 35". Hort. upf. 28. tinaoruK, 
Mat. med. 44. Ko). lugdb. 25-4. 

Rubia perennis, foliis fsepius quinis. Sanv. monfp. iCi. 

Rubia fylvcflris afpera. Bauh. pin. 33. 
j3. Rwbiatinitorum lativa. Bauh.pin. 33. 

//<?^/>^f Monfpelii l^ ad Danubium. 3^ 

A. RUBIA foliis quaternis. Roy. lugdb. 25-4. pereerma 

Rubia quadrifolia afperrima lucida peregrina. Herm. lugdh * 

523. 
Habitat ~ ~ - - Z 

SIPHONANTHUS. 

1. SIPHONANTHUS falicis folio, flore fiavefcente. ;«<i/ca. 
Amm. ruth. 1736. p. 214. /. If. 
HaJntat in India. ^ 

Folia aiteryta., lanceolata\ Peduuculi /^/^c e regione op- 
pofiti folfi.f umhellati. 

CATESBiEA. 

I. CATESBa^A J^inofi. 

Frutcx iio rETRANDRIA MONOGYNIA. 

Frutex tpinofus, buxi foliis plurimis fimul nafcentifaus» 
flore tctrapetaloide pendnlo fordide iiavo rubo longis- 
limo, frufiu ovali croceo femina parva contincnte. 
Catesb. carol. 2. p. lOO. t. IGO. 

iiabitat in Providciitia..'b 

IXORA. 

uccima. i. IXORA foliis ovalibusfemiamplexicaulibuS. Pt. z.iyt* 

21. 

Jafminum flore tetrapetalo, Ixora linnxi, Schettl horti 

mahb. Burtn. zeyl. ii^. t. fj, 
jasminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum^ 

floribub coccineis. P/aX-, alttt. ig6. t. S9- f- 9« 
Schctti. Rbeeil. m/il. i,. ^, ly. t, i^. 
Ilabstai in India. t> 

aibn. i- IXORA foliis ovato-Ianceolatis. 

Jasminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum^ 

floribus albicantibus & Schetri album; Pluk. alm, 196. 

t. 109. /.- 2. 
Bemfchettl. Rheed. mal. 2. p. 19. t. 14. 
Habitat in India. ^ 

SCURRULA. 

faufma. I. SCURRULA. 

Vifcum vitici innaf(?cns. CameUt lut. 5. ft, 36. Pei^ 

gaz. t. 63. /. 8. 

Habttat tn China., t> 

Arbor. Folia oppojita., petiolata., oVatd^ integerrima^ al* 
tcro latere -paulo latiora^ Habra. Flores axilJaref ., ^ 
ad 6, propriis feditellis, Germina infernd attenuata. 

PAVETTA. 

mkti. 1. PAVETTA. Fl. zeyl. 5-6. * Amopn. acad, i.^.^SS. 
Arbor nialabarienfium, fiuflu lentifci. Bauh.pixi^<p^. 
Pavatc. Raj. hijl. ifSi. 

Pavetta f. Malleomorhe. Rheed. rnal. 5'./'. 19. /. 10. 
Habit^jt in India. \) 

Corymbi trichotomi., falligiaii ., pedunculo filiformi longo 
injidentes. Sttgma oblongum ^ bifidum. AVICENNIA, 

«ffcinalif. t. AVICENNIA. Ft. zeyl S7- Mat. med> 4S. 

pin. s\i> Anacardimn. Bauh. Oepata TETRANDRIA MONOGYNIA. ui 

Ocpata. Rheed. mal. 4. />. 9f, t. 4J". 

habitat in India. "b 

MITCHELLA. 

I. MITCHELLA. Gen. mU. 1083. «^'7r, 

Cham:«ciaphne, Nlttch. gen. 27. 
Loniceia foliis fubovatis, germinc biftoro , coroUis ia- 

terne hirfutis, ftylo bitido, Gron. yirg.zz. 
Syringa baccifera, niyrti fubroiundis foiiis, floribus al- 

bis gemcllis. PIuL amalih. 198. t. 444./". 2. Catesb. 

corol. I . p. 20. /. 20. 
Baccifera mariana, clematis daphnoides minori folio, 

Pct. gaz. i. t. i. f. 13. 
Iltdttat in Carolina, Terra Mariana, Virginia. "b 

CALLICARPA. 

I. CAIXICARPA. AB. Kpf. 1741, p. %0. amiucma, 

Sphondylococcos. Mitch. E. N. C. 8. p. 218. 
Ariony mos baccifcra verticiilata, folio molii & iiicano, 

fx atnerica. P/uk. alm. 33. t. 136, /- 3. 
Frutex baccifer verticillatus, foliis icabris latis dentati? 

& conjugatis. Catisb. carol. 2. p. 47. t. 47. 
Frutex foliis amplis fubrotundis acuminatts ex adverfo 
. binis , viminibus lentis infirmis quafi kni canitie tc- 

Qis, Gron. virg. 138. 
Hab-itat in Virginia, Carolina. "b 

POLYPREMUM. 

I. POLYPREMUM. AB. upf. 1741. p. 78. J>r«K/»fe«r, 

Linum carolinianum. Pet. gaz. 9. t. f. f. 6. 
IIat'ftat in Carolina, Virgima. O 

PENtEA. 

I. PEN^^A foHis ovatis planis. 

Tirhymali myrlinitis fpccie arbufcula xthiopica, liibro- Sitrcoeoitit, 
tundis folils e ftoedhadisarabica:fquamato capimlodu- 
ro lacrymam fdndcils. Pf»k, mant. 183. t. 44. 

Habitat in j^thiopia. \> 

Folia obtuftufcnla; Corollx ebtufc, CalyX intermedio 
fiori nullns;'Si^\\xi magit fubulatus quam in rclitfnts. 

z. PEN^A tbliis cordatis acuminitts. Mat. Med.4[%. micronnt^ 
PencEa foliis ovatis acuminatiSi Jioy. lugdb. 309. 
Pcnsa. Hort. clijf.. 37. 

Erlca TETRANDRIA MONOGYNIA. f^atr.ofa. crkoidef. emtricana. rtm!. pidHnculat viafOt\ Erica africana, uoedonis flore amplc, foliis corditormi- 
bus in acumen dofinentibus. Raj. Jendr. 97. 

Tithymali myrfinitis rpccie arbulcula :rthiopica, flore 
parvo e lata bafi in acutillimum mucronem iabito de- 
linente, capitulis origani. Pluk. mant. 183. 

Hahitat in iEthiopia. "b 

3. PEN^A foliis rhombaeo-cunuiformibus carnofis. 
Habttat iri iEthiopia 

Hiec reliiiHis rninor; Corolla {Mi i» prxcedeuu') acuta. 
Foha parte dimidiajupcrinre patuia. 

BL/ERIA. 

I. BLJEmAHort. cltff-..^^. 
Erica carueu,promon(oriibon:e fpei, foliis & floribus vil- 

lolis. Pet. gaz. t. 2. /. 10. 
Habitat ad Cap. b. Spei. h 

BUDDLRJA» 

I. BUDDLEJA. ylmm. hcrh. 5-77. Hort. cUjf. 35-. 
Ophioxylon americanum, foliis oblongis mucronatislc- 

viter fcrratis bardansi iulUr fubtus lanuginojis. Pluk. 

alm. 270. t. 110. f. I. 
Verbafci folio minore arbor, floribus fpicatis !uteis, fe- 

minibus llnguiis oblongis in lingulis vafculis ficcis. 

Sloan. jam. 139. hifl. 2. f. 29. /. I. Ra]. J^ndr.<)']. 
Hdbitat in Carib^is ad ripas i:f torrentes. 

EXACUM. 

1. EXACUM floribus fclTilibus. Fl. zeyl. 25«. * 
Exacura. Amoen. acad. i. p. 391. * 

Planta annua, tiacie centaurii aethiopici. Plnk. p^yt.ijf, 

/• 3- 
Habitat tn Aha & Africa. 

2. EXx\CUM floribus pedunculatis. 

Centaurium minus hypericoides, flore luteo, lini ca- 

pitulis. Pltik. mant. 43. t. 343. /. 3 
Hahitat in India. 

PLANTAGO. 

* Scapo r.udo 

3. PLANTAGO foliis ovatis glabris, nudo fcapo tereti, 

fpica flofculis imbricatis. 
Plantago foiiii» ovaLii ^labris. Hort. cliff. 43. Fl.Cuec, TETRANDRIA MONOGYNIA. 113 

122. Mat. med. 49- Roy. lugdb. 401. HalL heh.^yo. 
Dalib. pArif. fo. 

Plantago fcapo fpicato, foHis ovatis. Fl. lapp. 62. 

Plantago latifolia fmuata, Banh. pm. 189. 

Plantago major. Cam. epit. 261. 
/3. Plantago latifolia glabra minor. Bauh. ^i» iSy. 
y. Plantago latifolia rolea, floribus quafi m fpica difpoli- 

tis. Bauh. birt. 189. Hort. upf. 29. 
^' Plantago latitolia lOfea, flore cxpanfo. Bauh. pi». 189. 
c'. Plantago latifolia, fpica multiplici fparfa. Bauh.pi/f.i^^, 

Habitat in Europa ad vios* 14 

a. PLANTAGO foliis ovau> glabris , fcapo angulato ; jy/ai/ci. 

fpica flofculis diilindis. 
Habitat in China, Sibiria. 
Planta ita refert P. majorem, ut quivis facile eandem 

diceret. At aiffert Spica longtore , flortbus remotis ijf 

diflantibus jFoln^ ftepius baji fubdentatis., S C2ipo angu- 

lato. 

?. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubefcentibus, media, 
fpica cylindrica, fcapo tereti. Hort. cUff. -^^.Fl.fuec. 

123, koy. lugdb. 401. HalL helv. 472. Dalib. parif 

Plantago latifolia Incana. Bauh. pin. i%g. 
Plantago maior incana. Cluf^ hiji. i.p. 109, 
Q Plantago latlfolia hirfuta minor. Bauh. pin. 189. 
Tlantago latifolia incaua,fpicis variis* Bauh. pixtt i%. 

Morif hijl. ^. f%.t. is. f 9. 
Habitat irt Europse pafcuis Jierilibui apricli argillofis.Zi 

4 PLANTAGO foliis lanceol-^to-ovatis pubcfccntibus ■^/»'£im<?tfi 

fubdenticulatis , fpicis iaxis pubefcentibui,, fcapo au- 

gulato. Gron. virg. 16. 
Plantago media incana virginiana, ferratis foliis,annua. 

Morif hifl, 3. p. i^g.f: 8. t. is. f 8. 
Plantago virginlana, pilofeUae foliis anguftiSj radice tur- 

binaia. Pluk. alm. 298. 
Plantago myofotis ftrinervia hirluta carolina. Rafhijit 

%.f. 1889. 
Habitat in Virginia. 

f, PLANTAGO foliis lanceoIatis,fpica fubov.qra nuda, /flMcep/fl,^, 
fcapo augulato, Vtr. cliff. 9. Hurt, eliff, 36. Roy^ 
lugdb. 401. HalL helv, 471. Dalib. pafif ^O. 
Plantago anguftifolia maior. Bauh. pin. iS^/ 
Plantaao minor. Dod. pempt. joi . 

H' ^ Pian- 114 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

g.Plaiitago trinervia, folio aiiguftillimo. Banh.pifi. 189, 

frodr. 98. 
J. Plantago angurtifolia major, cauliiim fummitatc foiiofa. 
Bafih. ptK. 2S9. 
Habtiat /«Europ:t campls fierilihus. 'U 

U>£f^uf. 6. PLANTAGC) foliis lanccolatis, fpica ovata hirfuta, 

fcapo angiilato. 
Plaiitago '.mguftiiblia, paniculis lagopi. Bauh. fin 189. 

frodr. 9S, Morif. h:jl-^.f. %. t. 16. f. 13. 
ilahitat tn G. Narboritnil, Hifpanifi, Lufitania. 
BraSisce f. fquamie in fficafunt deTjJiJJimo tomentofo-hir~ 

fut£\ Bafis joiiorfim filofa. 

ilVicm. 7. PLANTAGO foIi'S lineari-knccolatis hirfutis, fpica 

cylindrica creda, fcapo tereti foliis longiore. 
Planlago fojiishnceolato-linearibus, fcapo Jonf-itiidine 

foiiorum,fpica oblonga.. Hort. cHff. 37. Roy. lugdb. 

401. 
Plajitago foliis lanccolato-lineaiibus, fcapo foliis duplo 

ior.gicre, fpica oblonga. Sauv. monjp. 16. 
HoioUeuin hii-futum albicaiis majus. Bauh. pin. 190. 
Holoftcum falmauticer.femajus. Cluf hifh. z. p. iio. 
j8- Holoiteum hirfunim albicans miuus. Bauh. pin. 190. 
Hahitat in Hilpani* ^ Narbonai aridis. 

alpim.' 8. PLANTAGO f;)liis liacaribus planishirfutis,fpicaob- 
longa eredta. 
Plantugo foiils linearibns, fpica oblonga. Hall. helv. 

471. 
Hoioikum hirfutura. nigncans. Bauh^ ptn. 190. 
Habltat in Helveti.t: alpihus. 

AvtUca. ^. PLANTAGO foliis lincar;bcs, fcapobrevillimo lana- 
co iiutante, fpica fubrotunda, fcapo tereti. Hort.cltjf. 
56. Roy^ hfgdb. 40X. 

Hoiofteum f. Leontopodium creticum. Bauh.pi». 190. 

.Leontopodium ereticum. Cl/tJ'. hiji. 2. p. u. 

Hahttat tn Crtta. 

r^entime. {s^,, PLANTAGO foliis femicy lindracels integcrrimis: 
bafi hiuatls, fcapo teieti. Fl.jhec. 12.7. 
Plantago fcapo fpicato, fcliis linearibus fubtus convc- 

xis. /i'. tapp. 63. Lgu. obf i6^. 
Coronopus maritimus nvajor. Banh. pin. 190. 
Hahitat in Utioyit>ns marimis Europx horealis. 
Bajis foliorsmi pilofa efi.,unde ajfinitas ffimr/ja fpciiertnn 

6. 7. TETRANDRIA MONOGYNIA. 115« 

6. 7.8.9. ii.fed cfHtt vis naturx effiieret tam lariai 
an locHS ; an copula. 

n. PLANTAGO foliis fubulatis Uiquctris rigidis, fcapo 7«^«/^^«, 
tereti. Roy. lu^db. 431 
Plantago foiiis rrianguhri-prifmaticis. Gueti. flamp. 2. 

Kololleam, ftridiflimo folio, minu^. Bauh. pm. 191. 
Serpcntina omnium minima. Lob. ic. 439. 
h' Holofteum mafTiiienie. Baub. pin. 190. 
Hahitat in maritimis Mcditerranei areaofis. 

i:-.. PLANTAGO foliis lincaribus deniatis, fcapo tcretl. ^^ronopnf, 
Plantago foiiis lineiiribus pinnato-dentar^s. Ihrt. cliff. 
37. Fi. fttec. 116. Roy. In^b. 401. Dalib.parif. ^o. 
Coronopus fylvefiris liirfutior. Baub. pt». 190. « 
Hcrbd lldla. f, Cornu Gervinum. Dcd. pempt. 109. 

/g.Coronopus iiortenfis. Baub. pifi. 190. 
ilabiiat in Europae glareofis. 

13. PLANTAGO foliis lincaiib-js fubdentatis, fcapc te- \*pnilu 
ret:,fpicaovata; braitt.-is carinaiis membrrtiiaceii-. Lcr/. 

Habit.^t in Hifpani.^ collibas agrorum^ru m.trgiaibuu (^ 
Difft-rt a P. Coronopo quod fit rninor t^ praecocior:, 
jpicaovata., ejus 'Ver o Imga. tloribus rarikj imtiricatis'. 
bracteis glabris '/iavicularibus ; e'ius vrro fubulatii' 
angullijfirnis pubtfcentib-ts, Staminibus brevioribus, 
CaL'cis foliolis aculijrii/us-. colorc corolLe magis fufco.. 
Foliis lifiearihus., nec la»ceolatis, pgrce dentatis. Sea' 
pus pilofus cft. Lok-fl. 

14. PLANT AGO fcapo uili^oro. Fl. lapp. 64. Fl.fuec. wtt%ra, 
128. Dalib. p,:rif. 5-0, 

Plantago tiorilws femincis fesfilibus ad exortum fcapiu- 

niflori m.uis. J'iir. ail. i']^!. p. 131. t. y. Cu^tt. 

ftamp. 2. p. 16. 
Gramcnjunceum, capitulis quatuor longillimis filamen- 

lis donatis, Pluk. alm. 180. t. 35"./. 2. Moris. bifi. 

3./. 8.?. 9./- 30. . 
Habitat ad Euiopae littora lacttum, 

/S CauU ramQffl, 
15-. PLANTAGO caule ramofo, foliis integernmis, fpl- ^b^;//„^_ 
cis foliofis. Hort. uj)f. 29. * 
Plantago caulc ramofo. P^ir.cViff.f). Roy. lugdb.^oi. 
Plantago annua , foliis integerrimis , caule ramofo ero- 
^O.fiort.cliJf. 37. Dalih. 'partf, s;i. 

H 2 Pfyl« Cyittp. dnkif. trhtimHt. .:fficinnlift ii6 TETRANDRIA MONOGYNTA 

Pfylliuni majus ere6tum. B^uh. pln. 191. 
Hahitat in Europae aujlralis jefthns. 

16. PLANTAGO caule ramofo , foliis dentatis, fplcls 
aphyllis. Hort. upf. 2S. Mat. med. fo. 
Pfyilium diofcoridis vel iiidicum, foliis crenatis. Bauh. 
fiit. 191. 
Hahitat in India. © 

SCOPARIA. 

I. SCOPARIA. Gen. nov. 1098. \ 

Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort. chff 

320. Koy, lugdb. 201. 
Samoloides. Boerh. lugdh. 2. f. 265-. * 
Veronica americana creSa frutefcens & ramofa. Herm 

parad. 241. t. 241, 
Verouica fruticofa ereda dulcis, hcxangulari caule. 

Sloan. hift. i.p. 195-. t. loS. /. 2. 
Phyteuoides amcricanum, flore albo tetrapetalo. Pluk. 

alm. 296. t. 215-. /. I. 
Habitat in Jamaica, Curaflao. 

CENTUNCULUS. 

I. CENTUNCULUS.Z);7/.^/J. 161.^^». m. E.N. 

C. f. app. 92. /. 10. /. 31. 
Ccntuncuius foliis alternis ovatis. Fl.fuec. 129. Dalih, 

purif. 5-2. 
Anagallidiaftrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. 

Mttch. gen. 14. t. 18. 
Anagallis paludofa minima. VailL parif 12. t. 4./. 2. 
Aliine paluftris minima, flofculis albis. Mentz.pug. t. 

4- / S- 
Hahitat in Italiae, Galli3e,Germani3e,Scamx^rr«oy;/. 

SANGUISORBA. 

I. SANGUISORBA fpicis ovatis. Hort. diff. 39. Fl. 
fuec. 130. Mat. med. 5-1. i^o)'. /«^^i». 240. Dalib.pa- 

rif. fi. 
Pimpinella fangviforba major. Bauh.pin. 160. 
Pirnpinella fylvcftris f. fangviforba major. Dod. pempt. 

lOf. 

/3.PIMPINELLA major rigida praialta auriculata fub- 
nuda. Bocc. muf. i.p. 19. t. 7. 
Habitat in Euiopae prutis JicciortbMS. 7^ 

2. SAN- TRTRANDRIA MONOGYNIA 117 

2, SANGUISORBA fpicis longiflimis. Hort. cUff. 39. taMdtnfit. 

Koy. lugdb. 240. 
Pimpinella fanguiforba canadcnfis maior, fpica longio- 

rc alba. Morif. hijl. 3. ;>. 264./. 18. t. 8./. 12. 
Pimpinella maxima canadenlis longius fpicata. Cor». fd- 

fsad. 17)-. t. 1.74. Barr. rar. l8./. 739. 
Hubhat in Caiiada. l: 

crssus. 

1 CISSUS. Fl. zeyl. 60. * Arnorn. acad. i.^. 390. * vitigint». 
Arbufcula baccUera circamplicatilis , vitigmeo folio 

fubtus lanato, fru6turacemofotervidioreodoro.P/«^. 

mat7t. 27. t. 337. /. 2. 
Schunambu-valli. Rheed. mal.J.p. . t, 11. 
Uabitat i» India. t> 

EPIMEDIUM, 

1. EPIMEDIUM. Hort. cliff. 37. llort. upf. 29. Roy. dfinuw, 

bigdh. 402. Dod. pempt. 5-99. J^ob. hifi. l']6. 
Habttat in Alpium Euganeorum, Ligurlnorum, Poii- 
tcbarum umbrofu. l^ 

CORNUS. 

J. CORNUS arborea, involucro maximo: foliolis ob-.^'""^'- 

verfe cordatis. Hort. cliff. 38. Hort. upf 29. Roy. 

lugdh. 249. Groti. virg. 17. 
Cornus mas virginiana, flofculis incorymbo digeftis a 

perianthio tetrapetalo albo radiatim cindis. Pluk.aJm. 

120. Catesb. car. 27. t. 27. 
Habitat in Virginia. !> 

2. CORNUS arborea, umbellis involucrum aequantibus. ««,. 

Hort. cliff. ^^.Hort. upf. 29. Roy. lugHb. i^^.Dalib. 
parif. -^l. 
Cornus fylveftris mas. Bauh. pin. 447. 
Cornus mas pumilio. Cluf. hifi. i.p. 13. 
^. Cornus hortcnfis mas. Bauh. pin. ^j. 
Habitat ir fepibus Auftrix. t> 

3. CORNUS arborea, cymis nudis. it.lV-goth. 32. fanguinea, 
Cornus umbellis involucro multoties longioribus.//i9r?. 
cliff. 38. Roy. lugdb. 249. Hall. heh, 463. Dalib. 
parif. S^- 
Cornus femina. Bauh. pi». 447. 

H 3 Vir- n8 TETRANBRIA MONOGYNIA. 

Virea fanguinea. Dod.pempf. 782. 

Hahitat in Europx, Anx, Anricvicje borealis duwetis. h 

fmttfi, 4. CORNUS herbacea, ramis binis. Fi. lapp. 65-, t. f. /• 

3. FL fKfC, 132. Roy. hgdb. 249. 
Cornus pumila herbacea, Chamxpcriclymenum dida. 

Diii. elth. ic8: t. 91. 
Periclymenum h.\iTX\\\Q.Batth. piv. 0,01. norvegicum. 

Bi7tih. pin. 302. Buxb. ad. 3. p. 268, 
Habttat in Suecia, Norvegia, Rulfia. l^ 

esmeltn(!t, f. CORNUS herbace», ramis nullis. Aynott*. acad, \.p. 

15-7- 
pyrola, alfines flore, brafiliana. £<3/<j&. /'ro^ifr.ioo.^i/;. 

191. Burf. X. IO($, 

Habftat in Canada. ^ 

TOMEX. 

f«w««or«. I. TOMEX. 

Tomex tomentofa. Fl. zeyl. ^g. * Jmotft. acad. i.p 

Arbor malabarica Ula diSa. Burm. zcyl. 26, 
Habitat in JUidia. ^. 

PTELEA. 

tnfoUata. j. PTELEA foliis ternatis. 
Ptelea. Hort. cilff. 36. ^ 
Frutex virginianus trifoh*us , ulml famaris. 'Piuk. aim. 

. 5-9. Dtii. elth 147./. 122. /. 148. 
Habitat irt Virginia. "^ 

vifcofti, 2- PTELEA foliis fimplicibus. 

Dodonaca. Hort. ciiff. 144. Fl. zeyl. 141. /Joy. tt^gdb.. 

206. 
Carpinus vifcofa , falicis folio inicgro oblongo. Btrrya^ 

zeyl. SS--^' 3^3- 
Arbufcula vifcoia, scleagni fohis l^te virentibus, amc- 

ricana rricoccos. Piuk. phyt. 141. /. i. 
Habitat in India. t». 
Hanc arborem idem genus. cnm Pteica agnofeere obfer" 

%'avit lii, B. Jufficeiis, 

LUDVIGTA 

cltcrnifona. i. LUDVIGIA foiiis alternis lauceolatis. 

Ludvigia capfuiis cubicis apice pcrforatis. //t-r/. ;^^.r ^o. 
Ludvigia capiiiiisfabroiundis, Hort. ciiff.Af)\,Roy.iu!idb. TETRANDRIA MONOGYNIA. 119 

Ludvigia. GroK. virg. 17, 

Lylimachiii non pappofa, flore luteo majore, filiqua ca« 

ryophylloide miiiore, cx virginia. Plak. alm. 23$-. /. 

203. /. 2. 
Habit<^t tn Virginia. O 

2. LUDVIGIA foliis oppofitls lanceolatis, eapfulis pe- ?'««""• 

duuculatis. 
Ludvigiacauledi{Vufo,foliis lanceolatis, capfulis pedun- 

culatis ieWo dimidio brcvioribus Fl. zeyl. 66. * 
Carambu. Khied. r,uiL 2. /•. /. 49. 
Habiiat in India. 7^ 

OLDENLANDIA. 

1. OLDENLANDIA pcdunculis llmplicisfimis, fm&i'- miflom. 

bus hifpidis. 
Oldenlaudia calycibus fruduum maximis coloratis. Grof}. 

itrg. 128. 
Alftne aquatica maior repens, foliis acuminatis, viigini- 

ana. Pluk. alm. 20. /. 74. /. ^j-. maia. 
Hahitai :tt Vir^jinia. 
Caules rarnofo-ltibdivift., repentes. Folia opj>oJita.^ lance 

oldio-ovata.,fi:bf)etiolata.^ integerrima. r lores axilU- 

resj pauci., peduncnlis proprits. Germina hifpida. 

2. OLDENLANDIA pedunculis bifloris petiolo longi- biflavt. 

oribus, foliis lanceolatis. Fl. zcyl. 68. * 
Hahttat in India. © 

3. OLDENLANDIA umbelHs nudis latcralibus ilm- nmhiihu. 

nis, foliis linearibus. Fl. zeyl. 67. * 
Lyfiniachixacltinis,faturc|aj tolio, maderafpatenfis, cap-- 
fulis in fummitate fcre umbcllatis. Pluk. alm. 236. 

/. 119- /. 4- 
Habitat in India. 2i 

4. OLDENLANDIApedunculis multitloris, folils line- «rv?nio/«. 

ari-lanceohnis. f 
Oldenlandia humilis hyifopifolia. P/«»«.^f». 42. Erhet. 

pid. t. 4. /. I. 
Fiahiiat in America meridionali. Q 

AMMANNIA. 

AMM ANNIA foliis femiampiexicaulibus, caulc tetra- latifo!i\t, 

gouo, Horf. cliff. 3^<^. Hort upf. 30. 
Ammanniapaluftris, caule quadrangulari, foliisangullis. 

Amrn. herif. 344. Apa- 720 TETRANDRIA MONOGYNIA, 

Aparines folio anomala, vafculo feminali rotundo, fe- 
mine minutiflimo. Sloan. hiji. i. p. 44. t. 7. /. 4. 
Habttat in Cariteis, locis humidis. © 

ramofior, ^, AMMANNIA foliis fubpetiolatis, caule ramofo. 

Ludvigia aqu3tica ercda, caule rubente, foliis ad geni- 

cula binis longis angultis hyffopi inftar, flore tetrape- 

talo albo. CUyt. 774. 
Hahitat iKVix^xm^. L>. Gro»ovtus. 
Planta fed^Us.^ inferne Rarnis oppofitis.i teretibus., Jim' 

plicibus. Calyces ex alis foliorum foUtarii {nec ut in 

frcecedenti ternt)., ad apices ramorum magis Cf>nferii 

^ ferme fpicati. 

haccifirti, 2, x\MANNIA foliis fubpetiolatis, capfulis calyce ma- 
joribus coloratis. 

Ancnym.os, linarise folio, orientalis,galln lutei flore,her- 
ba capfularis verticilata. Pluk. alm.^^^.t, 136. /. 2.' 
at non ramoja, 

Habitat in China. Osbeck. 

Planta tenera.^ dfgiti longitudine.^ ereBa., shsque ramis^ 
caule rufefcente., tereti, YoXvkQppofiia.^lanceolata.^fub- 
petiolata.,inte^errima. Flores verticillati,^ ad axillas 
foliorum plurtmi., propriis pedunculis tnfidentes.^ mini- 
mi. Capfula glohofa., rubra., calyce major. 

ISNARDIA, 

p«Mw, ^ ISNARDIA. Dalib.parif 5-3. 

Damia paluftria. Petit. gen. 49. t. 49, 

Dantia foliis fubovatis pediculatis, fioribus in foliorum 

alis feffilibus. Guett, fiamp. i, p. ii^, 
Ocymophyllum. Buxb. aSi, 4, p. 277. t. 27. 
Glaux major paluftris, florc herbaceo. Morif. pnel. 268. 

Raj. hifi. IJC2. fuppi. 635-, Bocc, muf. loy. t. 84. 

/. 2- 
Alfinepaluflrisrotundifolla repens, foliis portulacae pia- 

gvibus. Lind. alfat. 114.^.2- 
Habitat in Galliie, Alfatijc, Rufliae, Virginiac fluviis^ 

TRAPA. 

■Hatant, \, TRAPA 

Trapa petiolis foliorum natantium ventricofis, Hort,. 
cliff, 483. Fl. fuec. 134. Mat. med, p. Dalib. Pi- 

rif p. 
Tribulus aquadcus. Bauh. pin. 194, 

Panc-. TETRANDRIA MONOGYNIA. iii 

Panovcr-Tfieraua. Rheed. mal. \\. p. 6^.t. 33. 
Habitdtin Europae aujiralis^ Ad^que Jiagnis limofis.(*) 

DORSTENIA. 

DORSTENIA fcapis radicatis. Hort. cliff.^i. Mat. antrajerva. 

med. j-^. 
Dorflenia dentari-t radice, fphondylii folio, placenta o- 

vali. Houfl. ad.n.d^z\. f. i, 
Doriieniafphondylii tblio, dentarIaeradice.P/»««.^f»,29. 
Drakena radix. Clu[. exot. 83. 
Cyperus longus odoratus peruanus. Bauh.pin. 14. 
Tuzpatlis. Hern. mex. 147. 
jS.Dorllenia dentariae radice, tbliominus lacinlato, placen- houftoni. 

ta quadrangulari & undulata. Houjl. afi. n. 421./. 2. 
Habttat in nova iriifpania, Mexico, Peru, Vera Cruce, 

infula Vicentii. ^ 

1. DORSTENIA pedunculis caulinis. Hort. cUff. 32. ciMUfiens. 
Parietaria racemofa , foliis ad oras villolis. Plum.fpec. 

10. 
Habitat i» Amcrica meridionali. '^ 

ELy^AGNUS. 

i. ELiEAGNUS foliis lanceolatis. Roy. lugdh. 25-0. Mguftifoiia, 
Hort. Mpf. 31. 
Elaeagnus. Cam. epit. 106. Hort. cliff. 38. 
Olea fylveftris, folio moUi incano. Bauh.pin. 473. 
Habitat in Bohemia, Hifpania, Syria, Cappadocia. ^ 

z. EL^AGNUS foliis ovatis. Roy.lugdb. 2^0. Fl.zeyl. latifoiu, 

Eleachnus folils rotundis maculatis. Burm. zeyl. 92. 

t. 39. /. 2. 
Habitat in Zcylona. ^ 

BRABEJUM. 

'.. BRABEJUM. Hort. cUff. 36. Roy. lugdb. 400. fteUatife- 

Amygdalus aethiopica, frudu holofericeo. Breyn. cent., Uum. 
I. t. T. 

Arbor aethiopica hexaphylla, foliis circa caulcm ad in- 

tcrvalla fenis. Pluk. alm 47. t. 265", /. 3. 
Habitat in iEthiopia. b 

RIVINA. 

J. RIVINA. Hort. cliff. 35-. Roy. lugdb. 207, humilit. 

H f <». Ri- 121 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

sanefcens. a. Rivina humiUs racemofU, baccis puniceis. Vlnm.gen. 4S. 
Solanoidesamericana, circjeae foliis canefcentibus.lZVwr- 

mf. aci . I 706. 
Solanum barbadcnfcracemofum minus tinSorium. Vluk, 

alm. 35-3. t. 112. /. 2. 
Amarantus bacciier , circaeae foliis. Cotnm. hort. \.f 
127. t. 66. 
fcandens, jS.Rivina icandens racemofa, amplis folani foliis, baccis 

vioiaccis. Plum. gen. 48- 
gUbra. ^. Solanoides americana, circsex foliis glabris. 'Iour?9ef. 
a£i. 1706. 
HabttAt in Caribxis, Jamaica, Barbados. ^ 

SALVADORA. 

ftrfrca. i. SALVADORA. Garc. a^, angl. i^i^<). n. 491. Gen, 

Kov. 1097. 
Hahttat ad Sinum PerfiGum. t» 
Frvtcx foliis Qi^j^ofitis , Racemo terminalL 

CAMPHOROSMA. 
menrpdinca. j, CAMPHOROSMA foliis hirfutis lincaribus. Jmmt. 
aci^d. l.p. 392. Mat. med. 43. 
Camphoroiiiia. Sanv. monf^. 45'. 
Selago cauicprocumbentc,ioIiis fparfis. Hort.cUff.-^ii, 

Rov. lugdb, 300. 
Camphorata hirfuta. 'Banh.fin, 486. l'ourncf.ad,i']o^, 

f. 313. Buxh. cent. l. p. iS. t. 28. /. l. 
Camphorata monfpelienfium. B/jai?»- /></?• 3- /»• 379. Loh, 

adv. 174. 

Habitat in Hifpaniae, Narbonae, Tatariae areyiofis. 

<"«*"• 1. CAMPHOROSMAfoIiisfubuIatisrigidisglabris. yf- 

mopK. acad. i. p. 393. 
Camphoraraaltcra. labern. hiji. 5-7. 
O.mphoratce congenet. Bauh. pih. ^%6.{vari<e) 
Anthylis altera italorum. Lob. tc. 404. Dalech. hijl, 

II 50. 
Habitat in ItaIia,Tataria. J^ 

liahr». 3. CAMPHOROSMA foliis femitriquetris glabris iner- 
mibus. Amoen. acad. i. p. 393. 
Camphorata foliis confcrtifTimis inermibus Isevibus. Hall. 

hcl-v. 193. 
Camphorata giabra. Bauh. pin. 2S6. Dalech.hiji. 11 79. 
Hahitat in Helvetia. ^ 

AL- TETRANDRIA DIGVNIA. rz-^ 

ALCHEMILLA. 

r. ALCHEMILLA foliis lobatis. F/. Ju?c, igy. Mat, ^m^ariu 

med. 5^4 . 
Alciicmilliifolils pflliTiatis. Hort. rliff. jS.Roy. lugdb. 251. 
Alchcmilla foliisiiinplicibus. hl. infp. 66. 
f^^ Alchemilla vnlgaris. Bau/y. pln. 319. 
Alchcniiria minor. 'Toamef. injl "5-02. 
IJahitat inEmODX Jfafcuif. Jr 

2. ALCHEMILLA foliis digitads fcrratls. Fl. lapp. 6\. "^P^»"» 

Fl. 'iiec. ly.. Hort. cliff. ^^9. Roy. Iv.gdh. 232. 

Alchcmilla perc.?:il? incana argenrea, f. fericea fatinum 
provocans. Morif hi'l. 2.. p. ipf. / 2. t. 20. /.3. 

Tormentilla alpina> foliis fericeo. Bauh pin. 326. 
/3. Alchemiila alpina pubefcens minor. lournef.injl. 5-08. hybrids, 
Pluk. fhyt. 240. /. I. 

Habitat tn Alpious Europo:. Ji 

3. ALCHEMILLx\ foliis quinatis multlfidls glabrls. pentaphH» 
Alchemilla vilpina quinquefolia. Bauh. pin. 'zo. pro* 

dr. 138. 
Alchemilhi alpina pcntaphyllpa minima, lobis nmbriatis. 

Boc. ynuf. 1. p. 1%. l. i. 
Habitat inynonte Canifio, Furca, Gotthardo. ^ 

DIGTNIA. 

APHANES. 

I. APHANES Hort. cltff. 39./"/ fuec. 137. Roy. lugih . arvtnfis^ 
231. Grm. vtrg. 17. Dalib. parif 5-3 
Chaerophyllo nomiihil fimilis. Baub. pin. 182 
Alchemilla minima montaua. Col. ecphr, i^f. r, 146. 
iiabitat in Europsc arvis. 

BUFONIA. 

1. BUFONIA. Sauv. monfp. 1^1. AtrocH.acad. i.p. -^^^.ttnmfoHOt 
Allinoides. Raj. angl. 3. />. 346. 
Hcrniaria angulliffimo gramineo folio, ereda. Magn. 

hort. 97. t. 97. 
Alline polygonoides tenuifoHa, flofculos ad longitudi- 

nem caulis vclut in fpicam difpofitis. F^hk. alm. 22, 

Habttai in Anglia, GalHa, Hifpania. 1i 
Stamina 4 numeravit in fiore Leefi-. 

HAMA- 124 TETRANDRIA DIGYNIA. 

HAMAMELIS. 

virgirtiaiia. i. HAMAMELIS, GroM. virg. 139. Cold. noveh. 18. 
Catefl^. car. 3, f. 2. t. 2. 
Trilopus. Mitch. gen. 22. 

Piikcia virginiana nigra , coryli foliis. 'Pluk. alm. 298. 
Habttat in Virginia. 

CUSCUTA. 

^uyo^cc». I. CUSCUTA floribus feffilibus. 

Cufcuta nudarepens filiformis. Fl.fuec. i-^%.Matmed. 
5-5", Ddlib. parif 5-3. 

Cufcuta iiuda repcns fumiformis. Sanv. monfp. 11. 

Cufcuta major. Bauh. pin. 219. 

Cufcuta. Cam. epit. 984. 
«plthymum /3. Cufcuta nuda repens filiformis. Sauv. monfp. 11. 

Epithymum f. Cufciita minor. Bauh. pi». 219. 

Habitat in Plantis Europ» farajitica. 

amtricnna. 2. CUSCUTA floribus pedunculatis. 

Cufcuta caulc aphyllo volubili repente. Gro». virg. 18. 

Cufcuta inter majorem & minorem media, tilamentis 
lon^is & floribus late fuper arbores & campos fc ex- 
tendens, Sloan. jam. %$. hift. 1. p. 201. t. 128./. 4. 

Hahitat in Virginia. 

HYPECOUM. 

fYocumbens. i. HYPECOUM filiquis arcuatis compreffis articulatis, 
Hort. upf. 3 1 . 
Hypecoum. Bauh.pin. 172. Dod, pempt. ^:\g. Hort. 

cliff. 38. Roy. lugdb. 402. 
Habitat inter Archipelagi, Narbonac & Salmanticenfes 
fegetes . 

ptndHium. 1. HYPECOUM filiquis cernuis teretibus cylindric/s. 
Hort. upf, 31. Sauv. monfp.%6^. 
Hypecoum fiUquis pendentibus non articulatis bivalvi- 

bus incurvis. Morif hift. 1. p. 280. 
Cumiuum fylveftre filiquatum ponae. Dalech. hift. 698. 
Habitat in Galloprovtncia 

vrtnim. 3. HY^^FECOUMfiliquisercfiis teretibus torulofis.//orif. 
ttpf 32. 
Hypecoum tenuifolium, filiquis erectis terctibus. Amm. 

ruth. 5-8. t. 9. 
H^ihitat in Dauria, 

tRh TETRANDRIA TETRAGYNIA. 125 

ILEX. 

* Flores (juadrifidi, 

1. ILEX foliis ovatis acutis fpInolis.//cri^. cHff.^^D.Hort. A^uifoliHm 

fipf. 32. Roy. lugdb. 400. Gron. virg. 12. Ddiif.fa- 

rif. 54. 
Ilex aculeata baccifcra. Bauh. ftn. 425-. 
Habitat in Europa aufiraltori., Japonia, virginia. 

2. ILEX foliis ovato-lanceolatis ferraks. Iloir. clijf. lo.Cajfmt 

Mat. med. 5-6. Roy. lugdh. 400. 
Aquifolium carolinenfe, loliis dcntatis , baccis rubris. 

Catesb. car. l. p. 31. t. 31. 
/3. Caffine vera floridanorum arbufcula baccifcra, airerni 

ferme facie, foliis alternacim fitis , tetrapyrene. FUik. 

mnnt. 40. Catcib. car. x. J>. ^J. t. fy. 
Habitat in Carolina. !> 

3. ILEX foliis lato-lanceolatis obtufis integerrimis. afititk«. 
Habitat ir. India Afise. "b 

/3 Flores trifidi, 

4. ILEX foliis cuneiformibus tricufpidatis. emetfoha. 
Ilex aculeata, folio tricufpidi. Plum. hifl. mff, 

Habitat tn America meridtonalt. ^ 

5. ILEX foliis pinnatis. Dodonak. 
Dodonsea aquifolii foiio tricufpidato. Plum. gen. 20. 

jQ. Dodonxa aquifolii folio angulofo & aculeato. Pltr,». 

gen. 20. 
^.Dodonxa aquifolii folio angulofo non aculeato. Plum. 

Habiiat in America meridionali. \). 

FoW^pmnata: foliolis Zl., fej/ilibus., rigidis., ovatis, acH- 

r/tinatis., tn medio utrinque denticulo angulatis. Eo- 

res ratemojt ut in Rhoe. 

COLDEKIA. 

I. COLDENIA. Fl. teyl. 69. procumbtnf. 

Tcucri facic bifnagarica tetracoccos roih^tz.PIuk.alm. 
363. /. 64./. 6. Raj.fuppl. z^^l.Morif. htfi. 3-/'. 42"^. 
Uabitat in India. 

FruBijicatlortem ulierius exammetit alit in vixenti 
planta. t^ojfccam tantum viai. 

^ '^ PO- ti6 TETRANDRIA TETRA^^YNIA. 

POTAMOGETON. 

mtaf». i. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis 
natautibus. Nort. diff. 40. Fl.fnec. 139. RoyJngdb, 
212. Hall. helv. 199. Dalih. farsf. ^:\. 
Potamogeton fohis ovato-oblongis nataniibus. i^. //?/'*. 

68. 
Potamogeton rotundifolium. Bauh. pin. 193. 
^. Potamogeton foliis lanceohto-oblongis, petiolis longis. 
GroH. vtr£. 139. 
Habitat in Europ:c lactthtis zs' fiuviis. T^ 

/>er/fi//<jf«w;. 2.POTAMOGE7 ON foliis cordatis amplexicaulibus. 
Fl. lapp. (■^.Fl.fuec. \^o.Koy. iugdb. 212. Halt.helv, 
199. Uallb. paris. ^^. 
Potaniogcton rotundifolium alternum.Xcr/*. pruff. iof. 

Habtiat in Europ* lacubus fi/fniisque argillo/is. Jr. 

ttin/nni. 3. POTAMOGETON foliis ovatis acumiriatis oppofi- 
ris confertis, caulibus dichotomis, Guett.Jfdmp. i.p, 
102. f 

Fotamogeton minus, foliis denlis mucronatis non ferra- 
tis. Magri. -atoi^jf. 303. 

Habitat iti Gallia. 

Juctnf, 4. POTAMOGETON foliislanceolatis planis in pctio- 
los denncntibus. Hort. clttf. 40. Il.fuec. 141. Roy, 
lugdb. iil. Dalib. parij. fs. 
Potamogeton foliis angultis fpicndentibus. Bauh. pin. 

Fontinalis lucens rnajor. Bauh. hij}. 3. p. y6y. 
Habitat ifi Envo^& Jacubus, jiag?^is.^fiuv!is argillojis 2^ 

eufprm. ^^ POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undu- 
latis ferratis. Rny. lcgdb. 212. Fl. fuec. 142. DuUb. 
fnrif. Vf. 
Poiximogeton foliis crirbis f. Lailuca ranarum farmcn- 

tis planis. Banh. pn 193. 
Habitat in Europs foffis ^ rivuli%, 

6. POTAMOGETON foliis ianceolatis oppofitis fub- 
undulatis. 
Potamogcton foliis lanceolatis obfcurc undulatis, caii- 
iibus longe ramoiis. Gimt. jiarnp. 1. f. 102. Da' 
lih. parlf yj" 
Potamogeton longo fcrrato foiio. Bauh. piyi. 193. 
Habitat ffj Europa: rivulis. 

7. PO- imatim. TETRANDRIA TETRAGYNIA. 127 

7. POTAMOGETON foliis linearibus obtufis, caiilc covipre§Hm. 

compreilb. Hort. cliff. 40. Fl.fucc. 143. Rjy. lufd^. 

213. Daiih. parif. jTf. 
Potainogetou caule plano, foliis graiTsmcis- undulAtis, 

fpica exigna. //,///. beh. 201. 
Poijimo^cton cauk coniprclfo, foliogramiais <:ii\\n\.Raj. 

hijl. 1S9. 
Habitixt in Emop?t fojfis ptJudqfs. 

8. POTAMOGETON foliis fetaccis parallelis approxi- pi^ir..vcMm. 

ni;Uis dlrtieiiis. b'l. fuec. 145:. Dalil. Parif. 5- 5-. 
Potamogeton foliis linearibus acucis longiffimls altcrnis 

confcrlis. Roy. Iugdi>. 213. 
Poturnofritfton gramineum ramofum, Bafjh. pin. 193. 

trjcir. 101. 
Habiiat in Europse fojfis ^ pahidibus. 

9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppofitK acu- /ffm'«;«. 

miiiiitis. Roy. Ijtgdb. 213. Dulib. parif. <j^. 
Potamogeton ramofum anguilifoiium. Batib. in 193. 
ILibitat in '\imQp& fojjis palitdofis. 

10. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolaiis alter- irammtvm, 
nis feiTiiibus ftipula iatioribus. /.. fnec. 144. 

Potumogcton griimiueum laiiufculum fo1iis& ramifi- 
cationibus deufe ftipatis. Raj. angl. 3. f. 149. t. 4./'. 
3. fl. lapp. 70. 

Haintat in Europae foffis ^ pahidibus. 

11. POTAMOGETON foliis linearibus alternis dillin- ■nimmm, 

6tis infernc vaysinantibus. //. fuec. 146. 
Potamogcton pulillum fiuitans. Bocc/ic.^i. t. lo.f.f, 

ir. goll. 221. 
Habitat in Europa ad rnaris liitora. 

T2. POTAMOGETON foliis linearibus oppolitis a--^^y?//«m, 
tcrnisque diliindtis: baii patentibus , caule tereti. //. 
fitec. 147. Dal:b. parif. f6. 
Potamogeton ibliis lineatibus alternis remotis. Roy. higdb. 

213. 
Potamogcto pufillam, grnmineo foiio breviore. ('\ull. partf. t. 32. /; 4. 
Habiiat m Europas pafndib/ts. (J> 

KUPPIA. 

l. RUPPIA. Hort. cUff. 436. //. ■VJgoth. 1S6. Gnett, ma-iithia. 
Jiamp. 2. p. 416. 

Bucca 128 TETRANDRIA TETRAGYNIA. 

Buccafcrrea maritima, foliis acutiffimis. Mich. gen.ji. 

^- ?5-- . , ., 

Pocamogeton maritimum, gramincis longioribus foliis, 

fructu fere umbellato. Raj. angl. 3. /?. 134. t. 6. f. 1 
Fucus folliculaceus, foeaiculi folio longiore. Bauh.pin 

Habttat tn Europ» marttimis. 

SAGINA. 

prtcumhens. i. SAGINA ramis procumbeiitibus, /7. lapp. ify. FJ. 
fuec. 14S. Roy. lugdb. 45-2, 
Sagina fcapi* & ramis unifloris. Guett.flarr,p. 2./?, 277 
Allinc putilla graminea, tlore tetrapetalo. Seg». veron 
421. t. s.f 3- 
/3. Alfine faxifra^a graminifolia, flofculis tetrapetalis her- 

bidis & mulcofis. Pluk. alm. 23. /. 74. /. 2. 
y. Saxifraga graminea pufilla foliis brevioribus craffioribu>- 
& fucculentis, Raj. angl. 3./». 345-. 
Habitat in Europae pafcuis flerilibus uliginofis aridis. 

ereBa. 2. SAGINA caule eredo, unifloro. 

Sagina fcapis unifloris. Guett.flamf. z.p. 276. Daitb. 

farif. 5-6. 
Alfine foliis caryophyllaeis. Raf angL ^.f. 344. t. if. 

/.4. 
Alfine verna glabra. Vaill. parif. 6. t. 3. /. 2. 

Habitdt in Gallia^ Anglise, GQvm^imic Jierilibus gU- 

reofis. 

virginics, 3. SAGINA caule erefto, floribus oppofitis. 

Saginsc afl&nis planta minima, floribus albis Ctayt. m£ 

^49- 
Hnbitat in Virginia intcr mufcos ad margines fontium. 

D. Gronovius. 

Caulis digitalisjfiliformis., ereSus; Folia oppojita., fubu- 

lata., remota., minima. FIos terminalis ^ oppofitinun 

nulli propriis pedunculis. Perianthium ^purtitum ^ 

eredum. Petala 4, oblonga. Stamina 4, lotigitudine 

calycis. Germen conicum., longitudine calycis. Stylus 

nuUus. Sv.^mo. obtufum. Czpinla pyray}-adaIis.,roJira 

ta, unilocularis. Scmina numerofa. An profrii gene 

ris\ TILLtEA. 

a^uat.ca. I. TlhLiJEA. erefla dichotoma, foliis acutis. Cras- TETRANDRIA TETRAGYNIA. 129 

Cr?.fTula cauk dichotomo, floribus liucaribus, fioribus 

quiidrifidis. F/.fiecif'^. Dalih. parif. c/i. 
CraHula lloribas quadriftdis. H^it. cltjf. 497. 
Sedum minimum annuum, tiore rolco tctrapetalo. /^;7/, 

parif. iSt. t. 10. /, 2. 
Ilahitat in Europs inHndatis. 

. TTLL.^A crcdla, iloribus lateralibus , foHIs obtuHs. f«^r<;, 
TiJlaea t're»!:^A. Hort. upf. 24. * Sauv r/ionfp. 1 uj. 
Sedum amiuum miuimum ihllatum rubrum. Magn. 

monfu, 238, /. 2;^7. 
Hahttat Monipelii inter mnfcos. 

. TILLiEA procumbens. Hort. u^f. i^. Sauv. woMfp.:»f<fteja. 

129. 
Tillssa. Dalib. fnrif. 43. 

Tillxa mufcolA annua perfoUata. Mich. gen. 22, 1. 10. 
Crairula toliis leiiilibus connutis, tloribus aggregatis in 

foliorum alis. Guctt. ftamp. i.p. lyy. 
Polygonum mafcofum minimum. Bocc.fic f6. t. 29. 
Sempervivum omnium minimum rapens mufcofum, 

polygoni facie. Bacc. maf. 2. p. 36. t. 11, 
Habitat i>t Itaiiae, Siciliae, Galliae mnfcojh. 
tlore.<: hnjfi.^ j.cpius triftdi.. anticsdentiurn uuadrifidil 

FhiL Bot. i- C(ai' 130 PENTANDRIA MONOGYNIA. CUJJls V, 

PENTANDRIA 

MONOGTNIA^ 

HELIOTROPIUM. 

inlkvAn. 1. HELIOTRPIUM rbliis cordato-ovatis aciitis fcabri- 

ufculis, fpicis folitariis, tructibus bifidis.//. z.cyl. 7o. 

Heliotropium foliis ovatis acutis, fpicis folitariis. Hort. 

cliff. 45". Roy. lugdl?. 405". 
Heliotropiam americanum cxrulcum. Dod. mem. 83. 
Pluk. phxt. 245-. /. 4. 
^..Keliotropium amcricanum CKrnieum, folils hormini an- 
gullioribus. Herm. lugdb. 307. Sloan. jam. 98. 
Hahttat in India utraque. 

f.irtf^^mx, 2. HELIOTROPIUM foliis ovatis intcgerrimis tomen'- 
toiis rjgoiis, fpicis conjugatis. Hort. upf. 33. Sauv. 
Mo-rt-y. 305-, 

Heliotropium foliis ovatis integerrimis,fpicisconjun6lis. 
Horf. ciiff. 45-. Roy. lugdb. 404. 

Heliotropium majus diofcoridi*\ Bauh. fin. ij'^- 

Habitat in Euroua auftrali. 

fnpmtii::. 5. f lELIOTROPIUM foliis ovatis integerrlmis tomen- 

fcns plicatis, fpicis foliiariis, 
H:liotropitjni iniuus fupinum. Baub. pn.x^^. 
Hcb'otropiuni fupinum. Cluf. h\ji. 2, p. 47. 
Habitat Sslmanticx juxta agros^ Monfpelii in litio 

re. 

Ki:ti:e«virum 4- HELIOTROPIUM foliis lanccolato-linearibus gla- 
bris aveniis, fpicis conjugatis, Hort. cl:/f. /^^. Hort 
upf. 33. Roy. lugdh. 40f. Dalib. parif. •77. 

HelioJropium indicum procumbens glauccpliyllon, flo- 
ribus aiDis. Pluk. al,n. 182. /. 36. /. 3. 

Hciiotropium maritimum minus, folio glauco, flore al- 
bo. Sloan. hijl. I. p. 213. t. 132. f. 3. 

Hcliotropium curaflavicum, foliis lini umoilicati. Morif 
hifl. 3. /».45-2. / II. t. 31. / 12. 

Heliotropimn americannmprocumbens, facie liniumbi- 

licari. Herm. par. 1^3. t. 183. 
Habitat in h.m.znz^a lalidioris maritimis. 

S. HE- PENTANDRIA MONOGYNIA »31 

f. HELIOTROPIUM foliis linearibus glabris avcniis, mma/f. 

fioribus Ibaifis lateralibus. 
Hahitat in Alia. 
V\2Lnii parva., proiumbens.^ reper/s. Folia Vinearia^ alter- 

na. Flores fuhjejjiles., aiierKt^ jolitani , intet' folia 

fparji. 

MYOSOTIS. 

1. MYOSOTIS fcminibus nudis: foliorum apicibus cal-'^'"'^'"'^"* 

loiis. Vir. ciiff. 149. Fl. fuec. 1491 lio^i. bigdb. 404. 
Hort. cliff. 45". 
a. MyoCotis tbliis hiiliitis. Hort. clijf. 46. arvenfis. 

Myofotis hirliita arvenfis maior. Dill. gifj\ sf. Fl. lapp-. 

^ 74- , 

Echium fcorpioides arvenle. Bauh. pi». if^. ^ . 

/3.Myofotis foliis glabrib. Uort-. cliff. 46. DaliF parif"^"^ ^^^^' 

58. 
Myofotis glabra ptatenfis. DilL p/f. 67. F/. lapp. 75-. 
Echiam fcorpioides palultre. Bakh. pin-. 2^4. 
Hiihital in EurOpe ct campis aridts k^ . f^ aquojis fca^ 

turigtnoJiSi 

2. MYOSOTIS fcminibiis aculeatis glochidibus, {o\\i%^iT^iniau*i 

»:'vato-oblong:s, ramis divaricatis. 
Myofotis feminibus hilpidis, foliis lanceolato-^oVatis, 

Gron. virg. 19. 
CyiioglofTum virginianum, flore & frudtu minimo Pluk,, 

alm. 126. 
Habitat in Virginia. 
Semina interioi : latere nuda., angiilata.^ ere^a., bafi affixa^ 

ut in fequcnti.1 frudus nutans. 

3. MYOSOTIS fcnT^inibusaculcisglochidibus, foliis lan- ^"Z'/'"^'»» 

ceolatis pilofis. Fl. jvec. ito. Dalib. patif. 5-7. 
Lithofpe;rmum feminibus echinatis. Hort, cltff. 46. Ros. 

lugdb. 40 f. 
Cynogloflum foHs lanceolatis, floribus in foliorum alisi 

fubfeffillDus. Gueti. Ilan/p. i. p. 92. 
Cynoglofium minus. Bauh. pin. 25-7. 
Habitat in Europx argiilofis., nudisy ruderatis. 

4. MYOSOTIS feminibus nudis, foliis hifpidis, racemis "/•«/« 

foliofis. 
Lithofpermum fcminibus lacvibus, corollis vix calycem 

fuperantibus- folirs lanceolatis. Roy.lugdh.^^. Sauv^ 

rftonfp. 61. 
Echium lutGum minimum. Ba,ih.pin. 25- j*. 

f 1 Echi- 13^ PENTANDRIA MONOGYNCA 

Echioideslutea minimaapula campcflris. Col. ecphr t, 

V. 184. t. i8f. 
Habitatin Italia, Hifpanla, Narbona. 

LITHOSPERMUM. 

QffidnaU, I. LITHOSPERMUM femmibus Ixvibus, corollis ca- 
lyccm vix fuperantibus, foliis lanccolaiis. ilort. dtff. 
46. Fl. fnec. ifi. Mat. wed, <"]. Ro\. Utgdh. 405-. 
Dalib. parif. 5-8. 

Lithofpermum majus ereSum. Bauh. pin. 158. 

Hnhitat in Europae ruderatis. 1: 

areeitfe, a. LITHOSPERMUM feminibus rugofis , coroIHs vix 
calycem fuperantibus. Hort. cliff /^6. Fl. ft;ec. 15-2. 
Roy. lugdb. 405-. Hail. helv.fl^. Dalib. p.frif. 59 

Lithofperinum arvenfc , radice rubra. BauL ptn. 2y8 
FL lap^. 7:5. 

Hahitat in Europae agris ^ arvis. 

oirginlanuvi 3. LITHOSPERMUM foliis fubovalibus Dervofis, co- 

rolHs acuminatis. 
Lithofpermum corollarum laciniis acuminatis hirfutis. 

Gron. virg. 140. 
Lithofpermum latifoHum virginianum, flore albidolon* 

giore. Morif. hi/f. 3 p. 447./. ii. t. i%. f. 3. 
Habitat in Virginia. 
Puntl;a adfperfa foUis funt excavata^ hdrmn latiora feta 

egrediente nuiata. 

Phrpurtcar. 4- LITHOSPERMUM feminibus Ixvibus, corollis ca- 
ruleum. lycern multoties fuperantibus. Hort. cUff. 46. Roy. 

lugdb. 405-. 
Lirhofpermum flore magno, caule ex apice radices agen- 

te, Flall. helv. 5-17. 
Lithofpermum minus repcns latifolium.S<2z^/'. /?;V. 25-8. 
Lithofpermum rcpeus majus. Clnf. hifl. 2. p. 163. 
Habitat in Ungariae, Anglix, Gallias ncmoribus. 7i 

finncrUm. S- LITHOSPERMUM villofum, caulibus procumbcn- 

tibus fimpliciliimis. Alat. rned. 5-8. 
Liihofpermum procumbcns, feniinibus rugofis, fcliis 

hifpidis, radice rubra. Sauv. mo»fp. 63. 
Anciiufa puniceis flotibus- Bauh.pin. iff. 
Anchufa monfpcliana. Bauh. hifi. 3. p. 5-84. 
Habitat in Oriente, Monfpelii. T^ 6. Ll^ PENTANDRIA MONOGYNIA. ^53 

6. LITHOSPERMUM fruticofum, ftammibus corol-/i«f,Vffm. 
lam xquantibiis. 
Liihoipermum fi-uticofum, corollis caiycc majoribus, 

foliis liiiearlbus bifpidis. Sanv, moftfp, fo. 63. 
Anchufa angullifolia. B^ifih. ptn.i^-}. 
^ Anchufa arborea. yllp. exot. 67. ^.68. 

Buglofium famium trutefceni^, foliis rofmarini obfcure 

vircnribus lucidis & hirfuris. 'Tiurncf. cor. 6. 
Htibitat ifi Galiia, Samo i^ Europa aujlrali. "b 

ANCFJUSA. 

1. ANCHUSA foliis knceolatis, fpicis imbricatis {ccun- «fjJCTnaUi, 

dii. Ho/t. c}iff.^6.FLfxiec. 15-2. Mat. med. <Q.Roy. 

iHgdb. 406. Dalib. tarif. fg. 
Bugloirum angultifolium majus. Bauh. piii. 1^6. 
Habitat ad EuropJE rudcrata., viaSy agms. lU 

2. ANCHUSA racemls fubnudis conjugatis.-^^v. lugdb. «nzsi/lifolio. 

408. 
Borago fylvefiris perennis , flore rufo kermefino. Zan, 

htjt. 49, t. 20. 
BugloLTum anguftifolium minus. Bauh. pn. 25-6. JTfo- 

riC. hifi. 3- V- 43S. /. II. ^- -2.6. f. 4. 
Echii facle Bugloflum minimum, tlore rubente.JLo^./V, 

Habitat in Italia, Gcrmania. 14 

3. ANCHUSA (Irigofa, foliis linearibus dcntafis, rcdi- ««^i^Wj. 

celiis bractea rainoribus, calycibus frudiferis inliatis. 

L^f\. 
Bugloirum lufitanicum, echii folio nnduUto. TQHrncf. 

irj(l. T34. 
Habitat tn Hifpaniae, Lufitaniae fratis, 

4. ANCHUSA ramis floribusquc alternis axillaiibus , •''««^'^»''. 

biaclcis ovatis. 
Auchufa foliis aveniis ^ floribus folitai iis ex alis ramo- 

rum, uti rami e caule. Hort. cliff. 47. Roy. iHgdb. 

404. 
Buglolfum orientale, florc luteo. Tournef. cor. 6. Buxli 

cent. 3./'. 17. t. 29. Dill. elth. 60. /. ^i. f. 60. 
Habitat in Oriente. Jr 

<- ANCHUSA floribus fparfis, caule glabro. viiiinlaaa^ 

Aiichufa lutea minor, quam aiii Paccoouvocant. Gro;t. 
vtig. 19. 

( :; Au-' 134 PFNTA.NDRIr\ MONOGYNIA. 

Anchufa .Tiinor lutea virginiana, Puccoonindigcnis dida, 
qua ic pingunt americ;mi._ Pitik, alm. 30. 

Lithorpermum virglnianvim,floreluteo duplici ampliori. 
Mortf. htji. 3. J). 447. /. II. t, 28, /. 4, 

Habitat in Virginia. jr 

jS. ANCHUSA pedunculis diphyllis capitatis. 
/iwpervfrenf A.nchula fcapis diphyllis. Hort. cliff. 47. Roy. htgM?. 
407. 
BugloiTum latiforium fempervirens. Bauh. pin. 1^6. 

Morif. hijl. 3. ;; A"},!- f- ^^- t- 2.6. /. 2. 
Hr.bitat ia Anglia, Hifpania. J- 

CYNOGLOSSUM. 

of/icimh. I. CYNOGLOSSUM (tdminibus corolla brevioribus, 
foliis lato-lanceolatis tomentoils felFilibus. 

Cytioglofum foliis lanceolato-ovatis, corollis calyccrn 
{Bquantibus. Roy. irigdh. 406. Fi. fuec. 15-4. Mat. 
med. if4. 

Cynogloffum foliis ovato-lanceolatis. Hort. sUff. 47. 

Cynoglolfum majus vulgarc. Bauh. pin. if~. 

Habitat in Europse ruderatis. 

virjnianur.i 2. CYNOGLOSSUM foliis ampkxicaulibus ovatis. 
Cyrrogloflum foliis amplexicaulibus. Gron. "virg. 19. 
Hahit.it in Virginia. © 

cheiyifbiiu:A 3, CYNOGLOSSUM coroilis calvceduplolongloribus, 

foliis lanccolatis. Roy. Ingdh. 406. Sa'^v. movfv. 64. 

Cynogloffum creticurn, argenteo anguf^o folio. aauii^ 

pin. 25-7. tiort. ^liff. 47. 
Cynoglofliim creticum i." C/a/. hijl , 1. p. 162, 
Ji.rbiiat in Creta. Hifpania. 
Corolltc albig veKisJaKi^viueis. 

apenHinum, 4 CYNOGLOSSUM ftaminibus corollamTqaautibus. 
Hort. upf 33. Sauv. Ynunfp. 64. 
Cynoglofiamontanamaximafrigidarum regionum. Col. 

ccphr. I, p. 168, t. 170. 
Hcibitat in alpibus Apenulnis^ Campoclarenfibus, um- 
hrojis. 

limf»Ui:m. f CYNOGLOSSUM' foliis lineari-lanceolatis glabris. 

Hort. cliff. 47. Hort. upf 33. Roy. lugdb. 406. 
Cyuogloffum minus album, lini foliis glaucis, feminc 
umbilicato, Morif.hijl, 3./?, 449./. ii. t. 30. /. 11. 

^ Om- PENTANDRIA MONOGYNIA. ijj 

/3. Omphaloldes lufitanica elatior, cynogloin folio. 7»uf' 
Jtef. ift/l. 140. 
flahit<it in Lufitania. 

^ CYNOGLOSSUM rcpcn<;, tbliis radicalibus coxAx- Omphaloiiis 
tis. Hort. ciiff. 47. Roy. lin^Jh. 406. 
Bora^o niiaqr verna reptiiis, tblja Ixvi. Morif. hifl ^. 

f. 437- ./• ir- t. 16. f. 3. 
Syniphytum miniis, boraginis facic. B.vth. pin. lor^. 
Habrtat m Luiitani^. nemorojis. T^ 

PULMONARIA. 

* Ptrianthium iQn^itndine tuhi coroll^^ 
t. PULrvlONARL^ foliis rvid.IraiibuslaiiceoIatis.//«r/.«/>/«/?^>V»V. 
cltff. 44. Koy. Ingdb. 404. DiJib. pai tf. 60. 
Pulmonaiia foliis radicalibus ovato-lanccolatis infcriu^ 

decurrentibus. Boehm. Itpf. 14. 
Pulmonaria y pannon!Cj\. ClHf. hifl. 1. f. lyo, 
Hahitat in Paimonia, tiolvetia, Suecia. 
Seqninti nimi'. ajfitrts ., [•■Ijiyri foliis anguflis dijlip" 
gvenda. 

2. PULMONARIA foliis radicdlibus ovato- cordatis «/^««"^»^ 

fcabris. Hort. diff. 44. /7. fttec. ij6. Mnt . med.^x. 
Roy. lugdh. 403. Hall. helv. 5-10. Daltb. j>artf 60. 

Symphytum maculoium f. Puhnonoria latitolia. Bauh 
ptn. 25-9. 
/S-Pulmonaria vulgaris latifolia, flore albo. Toumef. tnfl. 

5^, Pulmonaria non maculofo foiio. Clnj.htjl i.p. i6Z. 
Bauh. pin. ifg. 
Habitat in Europae nemoribus. li. 

^ Calyces tubo corolla dimidio hre-vtore. 

3. PULMON.ARl A crilycibusabbreviaiis Joliis ianceo- viriMen- 

latis obtafmfculi.s. 
Pulmonaria calycc tubo corolla bteviore, p<rrranthiis 

quinquepartitis. Gro». rir^^. 20. 
Svmphvrum f. Puimonari^ hon iTiaculata. foliis glabris 
'acuminaiis, fiorc patulo cxrulco. Vhk. alw. 359. /. 

227. /. 6. Morif hijl. 3. p. 444- 
Habittit in Virginia. % 

4., PULMONARIA calycibus abbreviatis., foliis radica-/6m3- 
libus fubcordatis 
Hdhitai tn Sibiria. i. 

T 4 R» 4}d PENTANDRIA mONOGYNIa 

RAi.]ix J^ercKKts. Follnglahra, glanca: radicalia rort^a- 
ta; caylina ovata. Corymbi rarnofi.^ nntantes Me- 
dia inter antecedcztsm ^ ^eqnentem. 

morhiinn, ^. PULMONARL\ calycibub- abbrevintis, folils ovatis. 
caule rnmofo procumbente. 
Cerinthcft."'Uis ovatis Detiohtis, Hort. cHj^. 48. Roy. lugdb, 

408. 
Cerinthe maritima procnmbens. Diil. elth. 75'. t.6^.j. 

CynoglofTum procumbens glaucophyllnm maritimuni. 

piuL alm. 116, t. I7i. /. 3. 
CynoglofTum. perenne maritimum procnmbens. MoriJ . 

htjh. 3. l>. 4<0. /. II. t. 2S. / li. 
Htic-itrJ fK AngliK littoribus filiceis. "k 

SYMrHYTUM 

j/5r«'«rtu .^ SYMPHYTUM foliis ovato- hmccoktis decnrrcnti- 
bus. Hon. ciijf. 47. FL fiicc. Xfy. Mat. med, 61. 
Rq^, Ingdb. 407. 

Symphytum Confolida major. 'B-xuh.^in. ifg. 

Hayttat in Eiiropa; urnhrofis fHbhumidis. 3.' 

Kubtroftm, 2 SYMPHYTUM foliis iummJs oppofitis. 

Symphytum maius, tuberofa radice. Banh.pin. ajp* 
Symphytum radice tuberofa. Car,i. epit. 701, 
Hahitat in Gcrmania aHJlrali. Z'. 

,ykv.wt ., SYMPHYTUM foliis ovatis ivbpetioliitis. 

Symphytum oricntale, folio fubiOtundo arpero, flore 

C3£ruleo, Touritef. ccr. 7. 
Symphytum conltantinopolitanum, bora.^inis folio 6t 

facie, flore albo. Tournef. c«r, 7. Bnxh. ic:it. <. />, 

36. t. 68. 
Hahitat juxta ConUantinopoli rivuUs primo zere. Zf 

CERINTHE, 

■naior» ?, CERiNTHE foliis am.plcxicaulibus, fi.ii6:ibus gemi» 
nls, corollis obtuiiafci^is patuiis. 
Cerinthe foliis cord-.itis feffilibus. Hort. cUff. 48. Hort, 

upf 35. Roy. iugdb. 408. 
Cerinthe foliii cauicm ampiOiantibus, dentibus iloris; 

rcvolutis brevillimis. Hall. helv. 5-1 )-. 
Cerinthe fiore n.ibro purpurafcente. Bauh. pin. z^-S. 
^.Cerinthc, fiavo flore, afpcrior. Banh. i':n. 23S. 
Hdit.^t ifj Europa auftr? i. PENTANDRIA MONOGYNIA. 137 

X CERINTHE foliis amplexicaulibus emargiiiatis, frd- macHlm^ 
itibus gcminis, corollis -.icutis claufis. 
Ccrinthc T, Cynogioflum montauum majus.B^wir. *m. 

Haliitat i» moyit/:n'n Europce aujlralis. D. Mo»ti. 
Differt a C. nir/iorc. cus fiore conveitit.^ quod major & 
tbiia maculata cmarginata. 

3. CERINT'HE foi;:s amplexicaulibus intcgris, fru(Sibus »»«#f, 

geniinis, coroUis acutis clauiis. 
Ccrinihe foliis caulem smplexantibus, fioribus profundc 

quliiquefidis. Hall. hdv. 5-16. 
Ceiinthc minor. Banh. fin. ifS. 
Cerinthe jninor f. qiiarta. CUij'. hifi. 2./. 168. 
Ual;:tat ia Aiiitr.x., Styriae agris. 
Pr.ecedefUi maxime affi'f?ii\ at Corolla t cfuincjuefida. 

pTiecedsntis vero tantHm margine qHinqucloha. 

4, CERINTHE foliis lanccolato-liaearibus hifpidis , ^'^- echiQiits^ 

minibus quareriiis diltinctis. Hort. clijf. 4S. Roy. 

higdb. 40S. 
Anchufa lutea minor. Batth. f,}s. i<^. 
Anciiufii echiojdes lutea, ceuinthac tlore, momana. Col. 

eci-hr. i. p. 1S2. ^. 1S3. 
^ Anchufa lutea major. Biiuh. pin. 25" 5*. 
'Anchufa tertia. Cam. epit. 736. 
Anchufa lutea. Dalech. hifi. 1102. 
Habitat in AuUrije, Pannonias, Helveti», Galiise, Ita- 

lia: ruftbHs. ir 

BORAGO. 

1. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patenti- 3^^^, •„„;;/, 

bus. Hort. upf. 34. JMnt. med. 63. 
Borago calycibus patentibus. Hort. cliff. a^.Roy.lugdb, 

403. Dalth. parif. 6l. 
Bugioirum latifolium, BovAgo. Bauh. pift. x<6. 
Habuat hodie in Novmannia^it^ Colbeck ^ alibt inEu- 

rapa ; venit olim ex Aleppo. © 

2.- I3( )R A GO foliis ramificationum oppofitis, calycinis fo- Tnt.ic(\^ 

liolis fpgitJatis. 
Borago calycinis foliis fagittatis erc£lis Hort. cliff. 45-. 

i^l. zcyi. ji. Ro-i. lugub. 403. 
Cynogloflbides folio caulcm amplcxantc. Ifnard. ixd. 

17/8. p. 32)-. /. iO. ^ _ _ 

Anchufx degencris t-icie, Indis oricntah's herba, quadri- 

capililaris. "P/.v/-. alm. 30. t. 76. /. 5. 
Habitat i/j India Orientali- Q 3. BO- T38 PENTAjNDRIA MONOGYNTA. 

pfncnfia. 's- BORAGO calycjnis tb):olisovatis acutiseredis. Ilon, 

Lif^j\ 43'. /\oy. Ifgdh. 403 
C) fiogloiroides atricona verrucofa & hifpida. Ifr.ard. 

uci. 1718. p. 325'. /. i I, 
Cynoeloduin, boragiiiis foliio & facic, ?ethiopicum. 

Piuh. aim. 34. 
ILihhut ir. ^^thiopia. 
jlifi»is eft "dmodHm aiitccedenU. 

frientaiif, >«i- BORAGO calvcibus tubo corollas brevioribus, foliis 
CJidgus. Hori. tlfff. -X-). Rov. lugdb. 403. 

Borago conUantinopolitana, f]or'ere9exo csEruleo, calycc 
vclicario. 'Tournef, cor. 6. ittfT. fi^. t. 5*23. Ba.r^. 
cefjf. f. pag. 16. t. 30. 

Jlahuat circum Con{tantinopolia. 2£ 

ASPERUGO. 

■frse.^,nkns,l. ASPERUGO. //. Upp.~6. fi.fMer.lf^.IIort.cli^. 

44. Roy. lti?dt. 404, IlaU. helv. ^'li. Dnlib. pa- 

rif. 61. 
BagloOlim (ylvertre, caulibus procumbcntibus. Ba/i/^ 

■pi-i. 3,5"/. Morif. hifl. 3. p. 439-/' II. ^- 16. f. 13, 
Habitat in Eurcpx ruderatis tingvions. 

LYCOPSIS. 

vcftcmti, i. LYCOPSIS foliis intcgernmis, calycibus fru£tefccnti- 
bus inSatis peiidulis. Hort. cliff. 44. Hort.u^pf. 3^. 
Roy. iugdb. 403, 

Echioides flore pullo. Riv. mon. 11. 

Bn^loifum procumbens annuum, puUo minimo florc.. 
Morif. hifi. 3. p. 439. /. II. t. 26. f. II. 

Habiiat in Europse auflrali 

varugatn. 2. LYCOPSIS foliis repandis dentatis callofis, caule dc- 

cumbenre, corollis cernuis. Ilort. upf. 34, 
Lycopiis foiiis rcpando-dentatis. Hort. cltff. 44. Roy. 

I,'-igdb. 404. 
BogioiTum creticnm verrucoHirri. Stijf. bot. f;. t. 5-7, 
Bagloffuni annuum hum.ile, bullat's foiiis,flore ea-ruleo 

eieganter varicgato. Morif hiji. 3. p. 439- /• ^i-* 

16. f. 10. 
Hahitat in Creta. 

legyptidctt, j L YCOPSIS foliis callofo-vctrucofis, caule diffufo, co- 
rollis regularibu*?. 
Habitat in /EgyptO. O 

4. irl PENTANDRJA MONOGVNIA /;9 

4 LYCOPSIS foliis hnceolit''! hilpidis, calvcibu* fiorv- nrvtnjir. 
rcemibus eredis, Fl. lnpp. TJ, H fuec. 15-7. J{f,rt. 
cliff. 44. Roy. lii^^cih .j\0:\.Gr on .cir g .XQ . l)alib.partf.6\ . 
Bugiolliini minus i.yheltre. Banh.ptn. 25-7, 
Uabitat in Europae agri.s.Q) 

f, LYCOPSIS tbl-is ovatis integerrimis fciabris, calyci- «'''>'J»itf»- 
bus s-rtrti.v. 
Bugloirum onVtitile angulbTolium, florc pa;vo Cierulto, 

lourfief. cor'. 6. 
Habt'at in Oriente. 

6- LYCOPSiS foliis lineari-lanceolatis confertis tonicn- -•''/•V:-'. 
tofis moUibus, caulc eredo. Grc«. ■oirg. 140. 
Habttai: taWk^mvi. xd vtas. i' 

KCHIUM. 

1. ECHTUM caule fruticofo. //t^rf . clif.^'^. Rov. /«^//•./'''"■'«/«'«. 

407. 
Echiiim africanum fruticans, tbliis pllofis. Conim. hort. 

2. pag. 107. t. sif- 
Habitat in ^tiliopia. b 

2. ECHIUM coroHis vix ralvccm excedentibus raar- :? .-»/?>»»«. 

gine viilofis. H<:rT. upl\ 3<-. 
r.chium majus 6<:;ifpcriusi, flore albo, Cam. epit. 73S. 
jS.Lycoplis. B'J»h. ptn. iff. 
Habitat in Anglia, Italui. 

3. ECHIUM caule iimplici erecto, foliis ciuHnis lancc- t'«?f'«>'«' 

olatis hiipidis, tlonb-.v'. ipicatis lateralibi.s. Hort. cliff'. 

43. Fl. fuec. 15-8. Roy. lugdh. ^O^j. £)atih. parif 6\ . 
F.chium vulgare. Bauh^. pin. is^. Cluf. hifl. i.p. 143. 
Hahitat in Europa ad vias ts^ agros. $ 

4. ECHIUM calycibus fru6tefccntibus diftantibus, z-mXft cTctkim, 

procumbente. Hort. upf. 35-. 
Echium caule fimplici, foliis caulinis linearibus, floribus 

fpicatis ex alis. Hort. cUff. 43. 
Echium creticum angullifolium rubruni, BfVAh. pin. 25-4. 
Echium crcilcum latifoliuin mbrum. Hukh. piit. x^^. 
Echiurn creticum i. 2. Cluf. htjl. 1. p. i6f. 
Hab-tat in Creta. 
StumiHa r.or. longiora labiobreviore corolla:, 

^ ECHFUM caule ramofo, foliiscaulinib ovatis, florihus oritntcle, 
folitariis lateralibus. Hort. cltjf. 43. Koy. lHgub..yz-}. 

Echi- uo PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Echiiim orkntale, verbafci foHo, flore maximo canipa- 

milato Tonrnef, cor. 6. iiin. 3. pag. 94, 
Habitat in Orientc. 

hfitamcKnu (,, ECHIUM corollis ftaminc longloribus. 

Echium caule iimpiici, foliis caulinis lanceolatis fcriceis, 

flovibus fpicatis latcralibus. Roy. lugdb. 407. 
Eciiium, ampliffimo foiio, lufitanicum. Tuumcf. ittft,, 

i3f.? 
liabttat i» Europa (iHjlrali. %: 

TOUKNEFORTIA. 

/mv«t«. -j. TOURNEFORTIA foliis ovatis ferratis, pctiolis fpi- 

nefccntibus, fpicis terminatis recuivis. 
Pittoiiia arborcfccns chamacdrifoliamajor. Pluht.gen.^. 
jS, Pittoiiia arborefcens chamsedrifblia miuor Plum.geM. f 
Hahttat in Amcrica calidiore. t> 

Hrfuti^mn. 1, TOURNEFORTIA foHis ovatispctiolatis, caule hir-- 
fi!to, fpicis ramoliifimis tcrmhialibus. 
Pitronia hiifutiffima & rairoliliima, baccis a1b;s. Plum* 

gCTI. )-. 
Habitai in America caliiii-yre. "^ 

iiilubiiis. ^^ TOURNEFORTIA foliis ovatls acnminatis, petio- 

lis reiie\i5:, cuule volubili. 
Tournijfortia foliis ovatis acuminatls. Hort. cUif. 48, 
Pittonia fcaiidens, baccis niveis; nigris maculis notatis. 

Plnm. gen. f. 
Bryonia nigra fruticofa, raccini ramuiis varie Impllcatis 

Shan. hiji. i. p. 234. t. 143. /. 2. 
Virpa aurea americana frutertens glabra, foliis fubtus 

cajfiis. Pluk. alrn. 389. t. 255-. /. 6. Raj.fuppl.-^^^^ 
Habitat ia Jamaica, Mexico, arbores fcandens. i) 

/c^tidiMlma. 4. TOURNEFORTIA foliis ovato-Janceolatis, fpicl? 

ramoiilfimis pcndulis. 
Tournefortia foliis ovato-lanceolatls. Hort. cliff. 48. 

Roy. higdb. 408. 
Pittcnia racemofa, nicotianac foliis foetidilfimis. Plum, 

^'"'^- ^' . . .... 

Heliotropium maximum jamviicenfe, limonii mali foho 

fupra fcabro fubtus lanugine ferruginea molli.Pluk.alm^ 

iHz. Mortf. hift. ^. ;>. 43-2. 

H&hitai ra Mcxico, jamaica. l> 

;. TOUR- PENTANDRIA MONOGYNIA. f^i 

5 TOURNEFORTIA foHis lanceolatis feflilibus, Ipi- ;&*;w?7.v. 

cis fimplic!bu.s rccurvis latcralibus. 
Pittonia humilis , anchiU\^ folio. Plum, gen. f, 
Hahttat in Anicrica calida. ^ 

6 TOURNEFORTIA foliis ovatis intcgcrrimis midis, s^"^>'». 

fpicis cymoiis. 
Heliotropii fiore frutcK, folio maximo oblongo acumi- 

nato glabro. Shan. jtnn. 173. hijl. 2. /'.109. t. 212 

/. 2. Raj. dendr. 76. 
Habltat in Jamaica. t) 

7. TOURNEFORTlA foliis lanceolatLs floribus Q<^'S\bhkc. 
ryinbofis, cauie herbiiceo. 
Mellerfchmidia. liort. kpf. 36. 
Arguiia montaHa, jiwm. rutb. 38. 
liabitat iK' Damios apricis glarcojis aridis. 1: 
J^Linta ditbit etjaranum generis ^ interim huc rglata 

DIAPENSIA. 

X. DIAPENSIA tioribus pedunculatls. lapponka, 

Diapenlia.. II. lapp. 8S. t. 1. f. i. * Fl.fHee. ilx 
Hc.hiiat in nlpibus Lapponicis. T^ 

z. DIAPENSIA floribus f.ibfefTilibus kelvetiea, 

Androface caulefcens, foliis alternis , pectuncuh's. uniflo- 

ris. Amocn. acad. i.p. 164. 
Aretia caulibus teretibus foliis imbricatis, tioribus feiTi* 

libus. Hall. heh. 486. t. 8. /: 4. 
Habitatin ^///'/'(^z/j- Hciveticis Gernmi^ Pyndtnerherg.li 
Habitus antecedentis\ fruSium mn xidi,. 

ARETIA. 

j. ARETIA v'llofa,fcapis uniflorls. //?//. helv.^%(>.f^.aif,iia, 
Habitat in Vallefiffi ;7ionts Loch diSio. I4 
Fruiius anatorne nobis deeft in hac planta. 

ANDROSACE. 

i- ANDROS .\CE perjanthiis maximis. Hort. npf.^ifi. maxitHa, 
Androface cciivcibus fruduum maximis. Hort. clijf. fo. 

Roy. lu^rdb. 414. 
Androfjcc foiiis lanceolato-ovatis dentatis, calycibus 

corolla iongioribus. IVachend. altr. 28. 
Androface altcra. Caoi. epit. 639. Cluf. hifl. 2./». 134. 
AHine ^^i;-!!^ Androface aicla maJQi. Bauh. pin. zyi. 
Hahitatinter AyiiXii&Jegctes.Q 

Z. AN- 142 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ft}unirii. i. ANDROSACE toliis lanceolatis dcutatis glabris, pe- 
na^it. fianthiis angulatis corolla brevioribus. Fi fuec. i6o. 

Androface caJyce tmftus parvo. Fl. lapp. 78. 
Androiaco montana, fiore minore. Buxb. aci. 2. />. 

^69. t. 23. /. 2, 
Aliineverna^androfaces cspitiilrs. Srt»;& ./>/'». ifi./TOt/. 118. 
Alline minor, androjaces alterius facic. BuKh. pin. ifi. 

vrodr. I t8. 
/'Iline adtinis Androfacc dicU minor. Bank. pin. ifi. 
I llahitat tn alpibns Lauponii^, Ruilia apricis glareofis. 

'.W.ofK. 5. ANDROSACE foliis pilofis, perianthiis hirfutis. 
Arctia viilofa, fioribus umbelhtisi Hall.helv. 4S6, 
Sedum aipinum hirfutum^ la6leo flore, Bauh. ptn. 284. 
Sedum minus X, alpinum IV. Cluf. hijl. 2. p 62. 
Habitat in alpibus Rhetiois, Pyrenaeis. 

hnlkn, 4- ANDROSACE foliis ciliatis. 

Aretia fofis ciliatis linearibus, floribus umbcllatis. Hall. 

'hclv. 486; t. 7. 
Habitat in aipibns IlcjVctige. 

h.iUa. S- A^TDROSACE foliis linearibus glabris, umbella 

involucris multoties longiore. 
Androficc alpina pcrennis anguftifolia glabra, florefin- 

gu:aEi. Tourrref. injh. 123. 
Sedum alpinum, gramineo folio, la6teo iiore. Bauh. 

pifi. 284. Raj. hifL 1042. 
Sedum minus XI. Cluf hijl. 2. p. 61. 
Hahitat in Auftriae alpibus, %' 

cxrnea, 6. ANDROSACE foliii fubulatii glabrls, umbcllainvo- 

Jucns breviore. 
Androfiice aipini pcrennis ariguflifolia glabra & multi- 

flora. T{'iir<Jef. tnft. 123. 
Sedum alpinum, angullillimo folio, fiore carneo. JB^».^. 

ptti. 284. 
Sedum alpinum eiusdem, Coluynn. ecphr. 1. p. 6a, t. 

65-. /. 2. 
Sanicula alpina, a.nguflilfimo lolio. Pluk. alrn. 331. 
. t. io8. / f. 
Habtiat in alptbus Pyrenjcis , Helveticis. Z: 

PRIMULA. 

vtris, I. PRIMULA folils dentatisrugofis; Hort. cliff. ^i.Fl 

fuec. i6t. Roy. lugdb. 415-. Daltb. parif 62. limbn 

©fncinalis. corollarum conca^Oi mat, rnedi 64^1 Pri- PEN7ANDRL\ MONOGYNIA. '^j 

Primulaveris odorata, fiore lutco fimplici. Bi^uh. hijl. 

3- P- 49r- 
Verbafculum pratcnfe odoratum. Bauh. pi». ,141. 
i3-PrimuIa. - - - - Itmbo tQrolluium tila??o. elatior, 

Vcrbatculumpratenfc vel fylvaticum inodoium. Ba^th. 

fiK. 141. 
Primula vcris , pallido liore, elatior, Cluf. hijl. i. p. 

301. 
y. Primula - - - - Jcapo nfJlo. acauljj. 

Primula vefis.pallido florc, hu.nvAls. Cluf.hi/I^. i.p.^01. 
Verbafculum lylveftre majus, fiiigulaii floie. Buiuj. pin. 

241. 
Hahitat in Europac pratts. ^ 

2. PRIMULA foliis crenatisglabris,florumlimbopIano./''^'«<!/<'' 

Hort. cltlf. ro. n. jttec. \6i. 
Primula foiiis creuatis glabiis. / V>. cliff. ii.Roy.lugdh, 

41 f- 
Primnla foliis ereftisfaftigiati.s. Fi. lapp.^jg. 
Prinjula veris rubro florc. Cluf. p^n. 340. 
Verbafculum umbellatum alpiiiilni minus. Buuh. pja, 

242- 

Habitat in A\^mh frigidisijiue Europse pratis uligi»o- 

3. PRIMULA foliis ferratis glabris. Vir. cliff. ii.Hort, AnricHla. 

upf. 36. Roy. Ihgdl/. 41 y. 

Primula tolns "^ferratis carnolis glabrJs. Hort. cliff, j-o. 

Sai.icula alpini Ituea. Bauh. pi». 242. 
P- S-anicnla aipiua purpurca Bauh. p. 2^2. 
^.Saitlcula alpina, foliis rotundis. Ba/ih. ptn.i^i. 
^. Sanicula alpina, tlore vsriegaio. Baith. p:K. 242. 
f . .Sanicula alpiiia angufiifolia. Banh. pf/i. 243. 
7 Sanicula alpina, foiiii quafi furina fdipcrih.Baul. pi?t. 

M3- 
Hahttat in alptbr.s HclVcticJS, Stynacis. 2i 

4. PR1MUI<A foliii cureiformibus dentatis minimis co- minimi, 

rolla longc minoribus. 
Sanicula alpina minima carnea. Bauh. pin. ^43. 
i\nricula urfi VIII. minima. Cluf. hifi, \. p. 30/. 
Hcliitat in Sneberg, ^auro, Judenberg inqus aiiijjiino 

monte propejaliuus Anlhix Jiiptrioris .^^ua ti?ui':tHr in 

Styriam. i 

y. PRIMULA foliis» linearibu.< intcgerrimis ; floribus vitn/ijfw. 
feflilibus. Pn- 144 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Primula flore fubfeffili,foliis linearibu-.. AmoeM. acad.l 

P. 160. 
Vualiiina. Sefl. ePiJl. 69. ^ 10. /. i. * 
Sedum alpiiium exiguis foliis. Eaub. pin. 284. 
Sedum alpinum & grcgorii ragienfii: 1. Coiumit. ecj^hr. 

2. p. 63. t. 6f. /. I. Rdj. 'hi/h .1044. 
Hahitat in alpi^MS Pyrenscis l^ italiciSv 3-/ 
Ccdyce^ !o^giti^i.ii-.'e iubi corollie., nltra mediirrn cfuin(tm- 

jidt , corolla lirnbtis q^uincj^uejidus.^ lobis i aio oblo;/gis 

(tittgrifQlia. 6. PRIMULA foliis integcrrimis glabris oblorigis, ciily 
cibus tubulolis obtuiis. 
Primula toliis glabris carnofis integerrirnis. Hall. heh 

SanicuU alpina rubcicsns, folio non lcrrato, Bafth.pn. 

Auricula urfi IV. Cluf htfi. j.p. 303. t. 304. 
Hahitat in alpivKs Heh'etici«, ^tyriacis, Pyrenaicis. 2^ 

donufoicits^ 7. PRIMULAfoliispctiolatiscordatisiubiobaiis crenatis. 
Hahitat in Sibiria. Li. Gmcliu. 
Herba foliis fetjnentis^ floribus antecedsntis. 

CORTUSA. 

wiitthjoli. 1. CORTUSA calycibus corolla brevioTibus. 

Cortuia foliis cordacis petiolatis. Hort.diff. ■^o.Roy.lugdb^ 

414. 
Cortufa niurrhioli. C/«r. htft. i. p. 307. 
Sanicula montana latlrblia laciniata. Bauh. pin. 243. 
Habitat in alpibns AuiHoe, Sibiri». 

Cminni. 2.. CORTUSA calycibus corollam cxcedcntibus. /^»*(rx 

ac.id. 2. p. 34O. * 
Habttut in Sfoiria. Z>. Gmdin. Z: 

SOLDANELLA. 
'"^""'' i. SOLDANELLx\. Hort. cUff. 49. Ro^. lugdh. 41^ 

Uali. helv. fA. 
Soldanella alpina ro*undifolia. Bauh.pn. 295*. Morif. 

hijl. i.p. 285-./. 3. t. is.f 8. 
Soldanella alpina. Cam. epit. 1^.^. 
Habitat tn alftjus Hclvetix, Auihi», Pyrenaeorum. 2? 

DODFXATHEON. 
U^aiit^, I. DODECATHEON. 

Mcadio. Catesb. car. 3. p. \. t.\. Auri- PENrAKDRIA MONOGYNfA. j^j- 

Auricula urfi virginiana Horibui, boraginis inftar roftra- 
tis, cyclaminum mort; rcflexib. Piak, atm, tz.t.']-^. 

Habhai ift Virgima. ^ 

CYCLAMRN. 

1. CYCLAMEN corolla retrotiexa. mropctHiti 
Cyclaniea folii» cordatis, coiolla ic^cxo.. Hort. »ff.j^j. 

Mat. med. 6^. 
Cyclanien. iiort:. dijf. 49. ./vjy. lugai. 414. 
Cyclamina omnia i — 13. Bai^h. ptn^ 308. 
Cyclaminusi. Cam. epit. ^j-y. 
Jriabitat iK xVuftiicc, Tatariic, Europse a^Jlralis neriioro* 

fis. ^ 
Varietutes fic con]ungunt ^lantasfolio angnlojols' rotun' 

do.^ ut vi.v ac fid vix liuiites dentuf\ 

2. CYCLAMEN corollis limbo nutante. FL zeyl. 401. ""^^f""». 
Haiftiat in Zeyioua. i" 

MENYANTHES. 

1. MENYANTEIES tbliis cordatis in.tegerrlmis, corol- ^^ym^koidis 

li» ciliatis. 
Mcnyantlies foliis orbiculatis, corollis margine" laceris. 

iiort. cJijf. ^'^. Jiov. lugdb. 430, DaHh, p.irij'. 62. 
Nymphosa luteaminor, flore hmhxhio. B,iuh. pi/i.i^^^, 
iiiibitai tn Bclgii, Yj':^VX'.\.z\ jofjis wajoribns. 2: 
U?rtbeila Jimplex., jejfilts e iutere petioit.^ut 1» fequenti, 

2. MENYANTHES foliib cordatis fubcreuatis, corol- '«'^^w, 

lis iuterne pilolis. Fl. zeyi. 72. 
Nedel- ambel. iiheed. raal. 11. p. 5- 5-. t. 28. 
Habitat in Malabariae, Zcylonae fojfis. 

3. MENYANTKES foliis ternatis. Fi.lappSo.FI. fuec. trifoUata, 

163, iJort. ci:Jf. 5"2. iMat. rKed.66. Aoy.ifi^db. 4.2Q, 

Hall. heiv. 4b>7. Uaiib.parif. 62. 
Tiifolium palultre. Bauh. pin. 327. 
Habitat ift EuiD^x paiudiijus. Jr 

HOTTONIA. 

.1 HOTTONI A Bocrh.lugdb.i.io-j.iiort.cliff.si.Fl.fvec. palufius, 
l6.\. Koy. iugdb. /^\.tiaii,heiv..:\^'j.Daiib.parif. 6ri^. 
Milleiblium aquaticum f. Viola aquatica, caule nudo. 
Br.iih. pxt. 141. 

K Mille- 146 PENTANDii.lx\ MONOGYNIA. 
MilieroliorT!;>qu:iucumc<]uife*ifo4ium.,caulenudo. Bjrh. 
irtabitut iTi ^ojjls \^ ftihidtbH: Europae bortalidrts. l^ 

HYDROPHYLl UM, 

»irgmmnvii, HYDROFIlfl.LCJM Htrt. slif. 44. Roy. lujr^. 
413. GroK. vtrg. 2-1. 

Dcutaiiae facie pl:;nta .monopetalc.s,fruclu rocuncjo mo- 
nopyreuo. iM-yrif. btfi. 3. p. 599. /; 15-. t. 1. j. i. 

Habitat tn V irginia. ?:- 

Iije.Irot>hyH;trn. vcrfim CiiftaAcrtfiiim irt acifiis natum di- 
•VcrliJJimapLmta fclHs bin;s prfiolaits pal^^ii^jis.^ baji c.k- 
iaVatis'.lobis auSlis Ifbulo t/:rh/iiuc sr.faralt lerralis.,V}~ 
ridibusj fticie jtens^ brudtfcaliu bi^jus ur.ioi ignota cft. 

LYSIMACHIA. 

* PedurKuh^i multijloris^ 
vnigarir. i, LYSIM ACIIIA panicul.';-!. ruceTTiis terminallbus. 

Lyfimachia foliis l-anccolatio., ».accnio compoJito termi- 

naii, Firid. dijf. 41 f. fl ftieciOCs. lioy. lnrdh. 4^16. 

Lynmachia foliis lanceoiutis, corymbo icrvi\\nA\. Fl.lupp. 

81. iiort. dtjf. jo. 
Lyiimachiu hr.ea major. Biiuh. fin. 245'. 
iiabit.at in Europ;; •id ripas C5' palftdes. Tft 

Ephciiurrvi.. ? LYSIMA(^fllA racemi^ nmplicibus terminalibus, pe- 
talis obtuiis, flaminibus corolla brcvioribus. 
Lvfimachia vacojrioiirnpliciterminali, foliis lanceolato- 
linearibus. / ;V. cliff. j 3. Hort. dijf. 3. Koy.lugdb. 

Lyfimachia fpicata purpurca nunor. Bffxb, cent. i. f. 
\i. t. 33. ' 

Lyilmachia orientalis minor. fohis glaacis; 7iil. fif. 
ic6. -. 40. /". 2, 

Habitaf in Medij. 

Conf. t.Micmerum matthioli. Bauh. pin. 24.1. Bnuh.hifi. 
i. l'-. 90)". [)od, yerr,pt. 203. 

Cof/vcnit cam J^. atTopttrpHt e(i^kai>itH.^ flry.lini a^ ^lati' 
CQ color^. Dijfert Petalis ibty.jis.^ pattslis., JhffiinihHS 
ccroUa brevioribui. fionbus pcdicillo injidinltbHS^cum 
tiia Pttala gertt acu ntinata.^ calyce pauia hfiaiora., cov- 
»nj<y?lia. faturate rubra:, ftalrfitna cerulld longtora.^Ati 
theris fufcis]. More'} injfica/n fej/Hes: t/iterim maxi- 
rnc ajfine^, fnnt. 

5. LY PENTANDRIA MONOGYNIA. 147 

3. LYSfMACHlA rpicis arminaiibus patalis lanccola- '^^'''i'"'^'"'" 

iis,fl:arninibus coroUa longioribus. 
I>yiimachiatblii5 lanccolito-linearibus ctiulem & ramos 

rpica ovaia terminaute. Hvrt. clijf\ fc. 
Lylimachia tbliii lunceol-ato-liiiearibus, ipicis terminali- 

bus. Roy. lugJl\ .|.i5'. iJQrf. upf. 37. * 
LtnmachfaoriemalisangulHfolia. Coram. rar. 93.^.33. 
Hahit.it in Orienie. 

4. LYSIMACHIA racemls laienilibus pediinculatis. thyrjiflora. 
Lyiimachia racemis iimplicibus lateralibus. Firid. cliff. 

t:^. Fl. fnsc. 167. Ro^. liigdb. 416. 
Lyfimachia ti alis folioram thyriifcra. Fi. lapp. Si. 

Hort. clif. 5-2, 
Lylimachia bifolia, florc globofo Intco. Bauh. pin. 242. 
Lyiimachia lutca. CI»r. hift. 2. p. 5-3. /. ii» 
Hubital ia Europa, //; faly.dibus.T^ 

* Pedunculis tmifloyis. 
f. LYSIM ACHI A foliis quaternis fubfeiniibus, peduncu- 5"'"^"/«^'«. 

lis quAtornis unitioiis. 
Lyfimacbia foHis ovaio-acutis quaternis.Gre».t'/>^. 20. 
Anagallis marina lutca, foliis laris Itellatis. Pct. gaz. f.. 

t. 1. ./". S- 
Anagallis Uirea foliis & Iloribus ex eodem exortu qua- 

tuor cx acqualibus furculorum intervallis cruciaiim 

pofitis. Pirik. f»aKt. 12. 
Habitat in Virginia. 

6. LYSIMACHIA foliis fubquaterms, pedunculis verti- punittiuK 

cillat's unifloris. 
Lylimachia foiiis lanccolatis, floribus folitariis. Horf. 

cliff. yi. R'i\. Itigdb. 416. Grun. virg. lo. 
Ly iimachia lutea minor, foliis rtigris puuctis notatis.B^/*/». 

fin. 245-. 
Lylimach'a lutej 11. Cluf. htft. 1. p. 5-2. /. 2. 
BlattarisE atfmis planta minor, tiorc luteo^ foliis nigris 

puniStis noiatis. Mcnf. hiji. z. p. .^gi.fs.t. 10./. if. 
Habttat tn Hollandia irttcr arundtnes. 

7 LYSIMACHL\ pciiolis ciliatis, floribus cernuis . tinaiot 
Lviimachia foliis ovato-lanceolatis fubcord^tis , petiolis 
raargine utrinquc lanatii, flore folitario.//'rtty^. A//r. 

390- 
Lylimachia canadenfis, jalappae foliis. Sarac. canad. 
ii''alih. bort. 32. t. 12. 

K 1 Hahi' I4S PENTANDRIA MONOGYNIA. Linum fitl' 
Uttum, ria. UHclln. arvevjii. iKoneHi. Habitat in Virginia , Cauad-.u 

Caalis eredus. Folia oppojita.^ oblon^o-ovata., integerri- 
ma ., acuta., ^lahra: nervis lateralwus; pettoli canali- 
culuti^ ciliati. VtdimcnW Jolitari: ., ;inijiorJ., nudi. 

S. LYSIMACHIA calycibus corolhm fuperantibus, 
caulc cretto ramoliirimo. A^y. Ivgdb. 416. llort .upf. 
37. SaKV. monfp. 13C. 

Linum minjmum {iQ\\niMm,Bauh. pin. zi^.prodr.ioy. 
Magn. monfp. 163. t. I45i. 

Habitat in Gallia. 

9. LUSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus folitariis, 

caak procumbente. Hort. clijf. 5-2. Koy. ltigdb.^16. 
Anagaliis lutea nemorum. Bauh. pin. i^i. Morif.hiji. 

1. p. 5-69. /. y. t. 26./. 5".^ 
Anagallis. Cluf. hifl. x. p. 182. 

H.ii^ttat i/« Germanise, Gallise, xVngliae ner/iorihus glareo- 
Jis. 

10. LYSIMACHIA foliis fubcordatis, floribus folitariis, 
caule repente. Vir. cliff. 13. Hort. citff. 5-2. Fl. fuec. 
ToS. Mat. med. 67. Koy.lagdb. 416. HaU.heh.^^l. 

Nummularia major lutea. Bauh.pin. 309. 

Anagalli» mas. Cam. epit. 394. 

Habitat in Europa juxta agros i^f fcrobts. It 

11. LYSIMACHIA foliisovatis acutiufculis, pcduncuHs 
tolio longioribus , cauic repeute. 

Lyfimachia foliis fabrotundis , fioribus folitariis longe 

peduncuiatis. Guett.flamp. 2. p. 119. 
Lyilmachia foliis orbiculatis planis, fioribus folitariis ru- 

bellis, caule repcnte. Sauv. monjp. i^y. 
Nurnmulariaminor, purpurafcente iiore. Bauh. pin. 310. 

prodr. 139. MoriJ. hifi 2. f», 5-67. /. y. t. z6.f. 2. 
Habitat in Gallise, Anglise btimidis. 

ANAGALLIS. 

I. ANAGALLIS foliis indivilis, caule procumbente. 
Anagallis foliis indivilis. Roy. lngdb. 416. Fl.Juec. 169. 
Anagallis foliis ovaiis. Hori. clff. 5-2. 

25-2. Anagallis phoeniceo fiore. Bauh. pin. 
Habitat in Europa; arvis. t,. ANAC^LLIS foliis indivifis, caule erefto. 
Anagaliis foliis lanceolatis. Hurt. cliff. -^x. Hort. upf. 

Ana- PENTANDRIA MONOGYNIA. 149 

Anagallis cxnilea, foUis biDis tcrnisvc ex adverfo na- 

fccntibus. Bauh. pitt. 2f2. 
Anagallis tenuifolia monelli. Cluf. app. alt. 
Uai>itat - - - - 

3. ANAGALLIS foliis cordatis amplcxicaulibus, cauli- '«^'/o^''"''- 

b\is compreflis, 
Anagallis hifpanica .latifolia, maximo flore, Tournef. 

itjjl. 143. 

Cruciata montana minor, flore caeruleo. Barr. ic. 5-84, 

Habitai in Hilpania. Lixil. 

Caulis eredo-fattKS., brachiatns., ramofus.^ quadrangnla- 
ris: ai^gulis oppojitis triplo latioribus., angHftioribus ve~ 
r0 margine acuto utrinque feptis. F Olmjubcor^ata.^ 
maxime fejfilia ^ aytjplcxicaulta.^ bafi deorfumfpedan- 
tia.^ obtifiujcula., nerveja., glabra., fubtus palliae pua- 
^ata. Peduncuii axillares^ folitarii^u!tiflori.,uudi.^te- 
retes.corolla ccerulea., juttdopurpurajcente. Fiiamenta 
purpurea\ Antheris oblongis flavis. Notabilis foltis 
magnis ^ latis., caule comprejjo., A, arvenji attamen 
vaide affinis. 

4. ANAGALLIS foliis finitatis. ^oy. lugdb. 416. f enpeftfir. 
Anagallis purpurea, burfas palloiis toliis minoribus. Pr/. 

muf 245-. 
Habitat ad Caput b. fpei. 

THEOPHRASTA. 

1. THEOPHRASTA. Roy. lu^db. 5-28. mtricana, 

Erefia foliis aquifolii longiffimis. Pluk. gen. 8, 

Habitat in America <cquinotliali. t) 

Caudex nudus.ijimplictjfimus., apicefrondofus utin Pal- 
mis. Folia lanceolata., longijffima., dentata nervis undu- 
latis\or/inia ex apice caudtcis undique diffufa. Fru&.i' 
ficationes ramofa., diffuj'<e.,inter folta adapicem caulis, 

PATAGONULA. 

J PATAGONULA [ amcricann. 

Patagonica foliis partim ferratis partim integris, Dill. 

elth. 306. t. 226. /. 293. 
Habitat in Patagonia Amtrices aujlralis. \> 

SPIGELIA. 

I. SPIGELIA. Anthtlmia. 

Arapabaca quadrifolia, fruda tefticulato. Plnm. gen. 11. 
Barr. equin. l^. Ara- ij-0 PENTANDRTA MONOGYNJA. 

Arapabaca brafilienfibus dicla planta. Marcgr. oraf. 46. 

khit>itat iH Gajenna, Brarilia. 

C-k{x\\s Jir/iphx^ herhacetis. Folia terminaVia., qualnor., lan- 
cmlata. Foiia cattVina aliaduo oppnfua. Pvatnus f,v dla 
fir^gHliX folii carltni folitariHS , caulifimuliriius., ter»}i~ 
natus foliis tfKatHor cruciatim pofitis.^ut- m canlc, Ra- 
cerni termitfales folitarii in cnu\c c^ ramis. 

OPHIORRHIZA. 

MHtigoi, I. OPHIORRHIZA foliis lanceolato-ovatis. 

Ophiorrhiza. Fl. zeyl. ^oi. Mat.med, "]<). 1. 1, Kmopft. 

acad. 2. p. 118. 
Wabitat /'» In^izorieniali. T/: 
Conf. Liinonium mauritanicuni, floreminimo, c^ule fo- 

liofo. Vet. gaz. (^b. t. 41, /. 12. 

miutAa. ^. OPHIORRHrZAfoliisovatis, 

Mitre('.la. Hort. clljf. 492. Gron. vtrg. 28. 
Mitra. Doud. mff. t. hon.t. 
Habitat in Amcrica meridionaVt. 

AZALEA. 
iv.Mcii. j^ AZALEA floribus fubfolirariis , calycibus pilofis. 

Chamgtrhododendron exoticur^ , arnplifiimis floribusli- 

liaceis. Brsyn.prodr. i.p. ij. 
Ciftus indicus, iedi alpini foliis, floribus amplis. jiierni. 

lugdh. ifi. t. 15-3. Raj. hifi. 1895-. 
Tfutfufi. Kicmph. amceu. 845". /. S46. 
Habitat in Inaia. t» 

fmtiea, 2, AZALEA arborea. f 

Chamserhododcndros pontica maxima, mcfpili folio, 

fiore Uitco. J^ournef. fffr..42. B^xb. cent. )'. p. ^6. t. 

69. 
Habitat in Ponto, Trape7,untc. t> 

Im». ^ AZx\LEA roliis ovatis, coroHi^ pUolis, ftaminibus 

lonwiirmiis. 
.A./alca ramis infra fiores nudis. Gron. virg, 21. 
Av.alca fcapo nudo, fiorihus confertis terminaUbus, fta- 

minibus dcclinatis. Hort. cViff. 69. 
A^alca erc6ta, foliis ovatis integris alternis, fiore lutco 

piiofo prjRCOci. Cold. ebor. ^f. 
Cifhis virginiana, periclymeni fiorc amplior! minU5 0- 

dorato. Pluh. rnarit. 49. 
HabitdP in Virginia. 5 

4. A- PENTANDRIA MONOGYNIA. ui 

4. AZALEA foliis margine fcabris , cnroUis pilolb-glu- 1*/«/^ 

t"noiis. 
Azalea ramis intra florcs foliofis. Grofj. virg. ii.CsiJ. 

rbifr. 14. 
Ciltus virginiana, tiore & odorc p?riclyincni. Pluk.al>n. 

106 t »61. /". 4. Catssb. car. 1. p. 5";. t. <j. 
Hjhitat iH Virijiuia. h 

f. AZALEA Ibliis adfperfis pun^lis excavatl<>. hppnnica. 

A'ialea raniis compolitis luberettis. Fl. fu:c. lyi. 
Azalea niaculis fcrrugindi iubtiis adlpcria. f/. Lipj^.S^. 

t. 6. f. X. 
Wahttat h: Alpibus Lapponix. h 

6. AZALEA ramis diffufo procumbcntibu?. Pl. lapp.go. proeur-.htm. 

t. 6. f. 2. Fl.ffiec. 170. Hdl. hslv. 416. 
Chamjerhododcndros fopin?. feiru^inca, thyrni folio, 

alpina. Bvcc. muf 1. f. 64. t f^. 
ChamaeCillus fcrpyllifolia, tloribus carneis. Uanh. pin. 

466. 
Uahttat in Jlpibus Europae. % 

PLUMBAGO. 

i. PLUMBAGO foliis ampkxiciinlibiTs. Hort.clif. 5-3. virop^a. 
Mat. me.i. V^*. R.o-j. Uigdh. 417/. Sauv. mo;ifp. 63. 
Lepidium Dcntillaria dictum. Bai:h. pin. 97. 
Tripolium diofcoridis, Col. ecphr. i. p, 160. /. 1 'ii, 
Habitat in Europa aujirali. l^ 

2.. PLUMBAGO foliis petiolatis. Hcrt. cliff. 5-3. Hort. ieyiar.iet. 
upf. 4;^. Ft. zeyl. 73. Ros. lus^cfh. 41 J. 
Dentiliaiia lychnoides fylvatica (Vandens, tiore aibo. 

Slo/i». htll. i. p. 211. /. 133. f. 1. 
Lychnis indica fpicata, ocymaitri foiiis, frut^ibus lapp:?- 
ceis oblongis, radice urcnte. Comm. hort. 2. p. \Oj. 

Habitat irt Ind:a iitraqtte. ^ 

PHLOX. 

i. PHLOX folils lanceolatis margine fcabris, coryinbis /rt«rc«r/rf<*. 
compolitis, 
Lyfimachia virginians umbellata maxima, lynmachiae- 

lutcae tioribus amplioribus, Pluk. mant. lii.? 
Habitat in America feptetttrionali. CoUittfon. ic 
Planta mapta. alta. Caulis lievts., ohtufus. Folia l.-iin- 
la?neoIatn: margifte Aeulets mifjufijjimis fparjts cxa- 
K 4 ' ff£' ip PENTANDRIA MONOGYNIA, 

fpemta. Gorymbi ronferti in umhclL^i» Floribus hh- 

merofiffrmis. 

iKaculatt. 2. PHLOX foliis cordato-lanceolatis l^vibus. 

Lychnoides mrtrilandica, foliis binis oppofitij, bali &an- 
ricalis cauiem uiiinque ampiexantibus. /iaj, fuppL 
.4S9.? 

fiahitat i» Virginia. Kalm. J" 

Plantse caiilis tsretiufctlhts ^ fttbCcaher ^ ruhro •viridiqut 
jindicrsie tenwffime macttlatus ^ ereiltts. F('lia Ixvia^ 
e hafi arnfUxicauli cordata^ ehngaia in laKceolatum 
fenfim acutms. Flores in Racernurn comfofiturn di- 

fiiefa, 2- PHLOX foliis lanceolatis yniofis, caule ere<5to, co- 

rymbo terminali. 
Lychnoides mariiandica, catycibus lanuginofis, folils 

auguftis acutis. R.aj.Juppl. 490. 
Lychnidea urnbellifera , blattarise sccedens virgfniana, 

major repens pfeudomelanthii foliis piiofis, fiorc pen- 

tapetaloide liftulofo. Phik, aim. 133. t. 98. /. 1. 
Hahitnt /n Virginia. i' 

ghberriina, 4, PHLOX foliis Unean-lanceolatis glabris, caule ereflo, 
corymbo terminaii. Hort. cUff. 63. Rov. lugdb. 433. 
Gro». virg, il. 

Lychnidea tolio melampyn. DilL elth, 203, t. 166, f. 
202. 

Habitat in Virginia. T^ 

divayima, f. PHLOX foliis iato-Ianceolatis: inferioribus altcrnis,cau- 
le ramofo. 

Lychnidca virginiana, alfines aquadca; foUis, floribusin 
ramulis divaricatis, Pluk. mant. 121 ^ 

Hdbitat in Virgmia. 

PUnt<e Caules erediufculi. Folia lanceolata f. ovatO" 
lanceolata., oUracea \^ r/toUiufcnla., glabra atit parunt 
filofa : fuperiora oppofita , inferiora alterua. Rami 
aherrti^ haft divaricati. Corollje carulea^. 

ovata. 6. PHLOX foliis ovatis , floribus folitariis. 

•Lychnidea fiftulofa marilandica, clinopodii vulgaris fo* 
iio, flore amplo fingulari. Pluk, mant, izz.t. 34S, 

/•4- 
Habitat tu Virginia. Zr 

fubHiattt. >j^ PHLOX foliis fubulatis hirfutis, floribus oppofitis. 

Lych- PENTANDRIA MONOGYNIA. i^ 

Lychnidea, blattariae accedens virginiana, minorrepens, 
hiifutis camphoratse fbliis. Pluk. ,ilm. Z33. /. 98. /. 2. 
Wahitat /vVirginra. 
Corollae lohi emargifiati^ tubuj cah'ce duplo longiorejl. 

8. PHLOX foliis lincaribus villoiis, pedunculis ternis.^^w*- 

Amtx». acad. 1. p. 342. 
Habitai in Alia boreati. T^ 
Lnbi Corollae rotundat^e integra ^ calyces longittidine 

tub: coroUce. 

9, PHLOX foliis fetaceis glabrls, flonbus folitariis. r«tact(u 
Lychnidea, blatrariae accedens virginiana. camphorat» 

congeneiis, glabris foliis. Piuk.alra, 233. t, 9(5. /,3. 
Habitat tn Mrginia, 

CONVOLVUIUS. 

* Caute vohihili, 
I, CONVOLVULUS foliis fagittatis utrinquc acutis, tmr/y, 
peduncuiis unitioris. Fl. Juec. 173. Daltb. partj. 65-. 
Convolvulus foliis fagitatis utrinque acutis. Hort. '^liff, 

66. Koy, iu^db. 427. 
Convolvulus minor arvenfis, Bauh. fin. 294. 
Habitat in Europ» agris. ^ 

a. CONVOLV ULUS foliis faglttatis poftice tnincatis,)*';'»»'". 

pedunculis unifloris. Roy. iugdb, 427. ¥1. fuec. 174. 

Daiib. parif. 6f. 
CoavolvuluG foliis fagittatis poftice truncatis. Hort., cliff* 

66. 
Convolvulus major albus. Bauh. pir- 294. 
H.-ibitut in E^iriOpxfepibus. 2r 

3. CONVOLVULUS foliis fagittatis poftlce truncatls, 5-cfl«M,o«,'j, 

pedunculis bifloris. Jiov. iugdb. 427. Mat. med.^i. 
Convolvulus fyriacus f Scammoiiiaca fyriaca. Morif, 

htft. 2. p. li. /. I. /. ^. /. s- 
Scammonia fyriaca. Bnur}. pin. 294. 
Habitat rn Syria, Myfia, Cappadocia. 2r 

4. CONVOLVULUS foliis cordatis intcgris pandurifor-po«<»«t7rfw. 

mibusqae,Galycibus Ijevibus. 
Convolvulus foliis infcrioribus cordatis, fuperioritjus trl- 

lobis, calycibus pedunculis petiolisque glabris, caulc 

rubefceute. Gron. virg. 141, 
Habttat tn Virginiae arenofis, 

K s )-• CON- 15-4 PENTANDRfA MONOGYNIA. raro:.;;:ri.r. . CONVOLVULUS foliis cordatis integris trilpbis- 
que villofis, calycibus Ixvibus, caplulis hiilutis, pedun- 
culls rubbitiori!». 

Convolvulus, folio hedcraceo,arvenfivS, florc dilute pur- 
pureo. Dtll. elth. lOo. t. 84. /. 98. 

Hahitat ir Carolina. Z^ 

Peduffcuti iiriflori aut biflori. 

hAcv.icm. 6, CONVOLVULUS calycibus tuberculatis pilons. 
l''irtd. citff. i8. Hort. upf. 38. Gron. virg. 141. 
Roy. Ikgdh. 4:18. 
Convolvulus aunuus, foliis cordaHs rarius trilobis, caly- 

cc tuberculato pilofo. Hort. ilttf.6']. 
Convolvulus purpurcus, foljo fubrotundo. Baiih.pin.zg^. 
ft. Convolvulus caerukus minor, folio fnbrotundo. Dill. 

eith. 97. i. 82.. /. 94. 
y. Couvolvulus fiorc purpureo, calyce pun6tato. Dtll.elth. 

99. /. S3. /. 96. 
<J*. Convoivulus flore minore ladco fundo {itrorubcnte. 

DiU. elth. 98. t. 83. / 95". 
e. Convolvuhi-i folio cordato glabro,florevilolaceo. /)///. 

elth. 100. t. 84. /. 97. 
^. Convolvulus cat;rulous,hedcr;?ceo angulofo {oWo. Bauh. 

pin. l^f. DiU. elth. 96. t. 80. / 9?- 
ff, Convolvulus cserulcus, hedcraceo tolio magis angulo- 
fo. DiU. eUh. 96. t. 80. / 9i. 
Convolvulus caerulcus major, folio hederaceo. DiU. 

ehh. 97. /. Si. /, 93. 
Hahitat /»• Afia,. Africa, Amcrica. 
PedKncHli in uiiis ttnifiori. in aiiis triflori f. muUiflo-' 
ri., limttes autem inter jingulas * — '7 vix occurrunt» 

Bctatni, 7. CONVOLVULUS foiiis cordatis angulato-ncrvo- 

iis, caulc rcpente tubcrrifcro. 
Convolvalus ibliis cordatis angulatis, radicti tuberofa. 

Horc. ciiff. 67. Roy. ittgdb. 427. 
Convolvulus radice iiuberofa efcuknta &c. Catesb.car. 

j>. 60. t. 60. 
Convolvulus indicus oricntalis Inhame f. Batatas. Mo' 

rif hijl. 2. />. 11./ i./. 3. / 4. 
Convolvulus indicus vulgo Patatts d^€b\s.Raj.hiJl.^x^. 
Batatas. Bauh. pifn. 91. 
KaDpa 'kelengu. Rheed. mal. J.p. 95". /. ■io. 
ilabitat m India utracjue. "k 
C»»f. Convolvnlus indicus vulgoPatatcs diftum.FiTTf 

fer.^.p. 16. /. ijL. toliis palmatis. 

8. CON PENTANDRIA MONOGYNIA. /^; 

S. CONVOLV ULUS foliis cordaiis, pcdnnculls uni- uwhdhtii 

bcllatis. 
Convulvulus americanus, vnlgatis folio. capfulib tn- 

quetris iiumeroits. Pluk. ahn. 114. /. \b'i. f. i. 
Convolvulus lurcus polyandios. P/.'/»?. amer. b8./,]02. 
Couvolvulus polytinthos, folio fubrotundo, tlore luteo. 

Sloatt. jam. f^". 
Habitat in Martinica , Doniingo, Jainaica. i' 

9. CONVOLVULUS foliis cordatis glabris, caulepc- maUhnrlcuf. 

renni vtllofo. 
Convolvulus foliis cordatis acuininatis, caule arboreo 

fcandente. Roy. lugJb. 42,9. 
Kattu-kclrngu. "Rhced. >nal. 11. p. lOf. t. f.Raj.fuppl. 

Habitat in Aaia'iiri2D arcf-.ojis. t> 

10. CONVOLVULUS foliis cordatis pubcfccntibus , cflKrtr/cw/J/. 
caule perenni villofo. pcdunculis multifioris. 

Convolvulus foiiis corditis , cauk nuricofo villofo. 

ytr. cltff. 18. Hort. ciijf. 67. Roy. lugdb. 42S. 
Convolvulus canarienfis fcmpervireiis , fbliis molliDUS 

& incanis. Comm. hort. 1. p. 101. t. yi. 
Convolvulus canarienfi^, foli's longioribus moilibusin- 

canis. Vluk. aim. 114. t. 325". /. 1. 
Habitat in Canarienfibus i-tjults. h 

11. CONVOLVULUS foliis cordalls, caule aculeato. affi/Mw. 

Hort. cltff. ^()6. 
Convolvulus amcricanus, fubrotundis foliis, viticulis fpi- 

nolis. P/»k. aim. iif. /. 176. f. 3. 
Convolvuhis maximus, caule fpiauli«; obtuiis obiito. 

Slou». jum. y^.bijl. \.p, 1^1. t. 96. j. 1 r Raj.Juppl. 

371? , " 

Smilax afpera indiae occidentalis. Bauh. pat. 196, 
Hatntat in America calidiore. ^ 

12. CONVOLVULUS foliis cordatis angulaiis, caule Turpithunu 
membranaceo quadrangulari, pcdunculis multifioris. 

f/. zey/. 74. Alit. med. 84. 
Convolvulus 2cvlan:cus alatus maxiinus, foliis ibifci 
nonnihil ilmilibus angulofi^. //<fr^/. /ugdj. \]-j.t.\-]%. 

'79- . . ^ , 

Turpetlmm repcns , foliis althaeai vel mdicum. Bauh. 

pin. 149. 
habitat in Zeylona. ^ 

13. CON' i5'6 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ipmevhfus. 13. CONVOLVULUS folils trilobis tomentoiis,cank 

lanuginofo. 
Convolvulus folio lanato in ties lacinias divifo, flore 

oblongo purpureo. Sl<jan.jam. ^^. hiji, i.p, 15-4. jf. 98. 

/. 1. Kaj.fuppL 3S1. 
Convolvulus jamaiccnfis trilobus, foliis tomentofa la- 

nugine denfiori ac veluti inftar utrinque obduftis. 

Pluk. alm. iif. t. i6j. f. 4. 
Hahftat in Jam.aica. 

atthieoide!. 14. CONVOLVULUS foHis palmatis cordatis feri- 

ceis : lobis rcpan-dis, pcdunculis biflons. 
Convolvalus foiiii cordato- digitatis fericeis: foliolis li- 

neadbus : intefmcdiis duplo longioribus. Fir. cliff. 

18. Roy. higiib. 42<y. Sauv. r/iQMfp. 202. 
Convolvulus tbliis ovatisdivifis bafi truncatis: laciniis 

mtermediis duplo longioribus. Hort. cTff. 67. 
Convolvulus argentcus , folio althsese. Bauh. pia. 295'. 
Convolvulus , betonic» altiiasseque foliis, repens argen- 

teus. Barr, rar. 5*. t. 31 z. 
^$. Convolvulus argenteus elegantiffimus, foliis tenuiterin- 

cifis. 'Tournef. injl. Sf. 
Habitat sn Europa meriUionalf. 

pttnkuktus. ij-. CONVOLVULUS foliis palmatis: lobis feptemo- 
vatis acutis integerrimis, peduiiculis paniculatis. 
Pal-modecca. Rheed, maL ji. p. 101. t. ^<^.Raj.fuppl. 

374- 
Habitat tn MaUbarix arenofis. 

Medkm. l<5. CONVOLVULUS folits hallato-acuminatis: auri* 
culis. deutatis, pedimculis fubunifloris, calycibus fagit- 
tatis. 

Tala-neli. Rheed. mal, 11. p, 113. t. f^. 

Habitat iit Jndia. 

Folia lanceolata.^ apice integra^ ghhra^ acuta.^ bafi dilata' 
ta in 1. auricttlasrecurvas extrorfumfubdentatas. Pe- 
dunculi uniftari.^ rarius biflori; Stipulis lanceolatiSy 
oppofitis.^ duabus.^ acuminatis. OHycisfoliola fagittata^ 
hinc Campanula Mcdii mjlar pojltcc appendiculata rc 
trojpedantia, 

* * Cauctprojirato. 
Ikulut, 1-7. CONVOLVULUS foliiscordato-ovatis, peduncu- 
lis unifloris: bradteis lanceolatis, flore fclfili. 
ConvoVvulus foliis ovatis acutis, floribus duplicibra<9:ea 
fuccindtis. Koy. lugdb. 42S. 

Con- PETNANDRIA MONOGYNIA. ic; 

Convolvulas foliis ovatisaciitis. Hert. cUff. 67. 
Convolvulus ijculus iriinor, floreparvoauriculato. Bocc^ 

Jic. 89. t. 48. Morif. hijl. 2./. I. t. -J.f, f. 
Habitat in Sicilia. 
Caalisvix 'vel adrnodum parHm^fcc^iHS mintnie xwlubilis. 

i8. CON VOLVULIJS foliis fubrotundis, caulcrcpente. num-Htildr 
Convolvulus minoi repens^numraulaiise folio, riorecx- riut. 

ruleo. Sloan. jam. 3S. htjl. l. p. 15-7. t. 99. /. 2. 

Raj. fuppl. 3S2. 
Habitut in Jamaiccs & Baroados pratis» 

19. CONVOLVULUS foliis fubovatis obtufis pctiola- aifinoidet, 
tis piloiis, caule diiiufo, pedunculis tnfloris. /7. zeyl. 76. 

Convohulus foiiis ovatis obailis, caulc filiformi. Hort. 

cltff. 68. 
Convob/uli mir.imi fpecies bifnagarica hirfuta, aliines 

folio. i-7«A. aba. n6. t. 9. /. I. 

Anagallis hirfuta minor, foliis altcrnis, floribus folitariis. 

Buryn. zeyl. II. /. 6. f. I. 
Viltnu-ciandi. Rheed. mal. 11. p. T31. t. 64. 
Hnbitat tn ivlaiabaria, Zeylona, Bifnagaria, Bahama. 
Vartetas hahitu iini: catilthus.^ panicula.^ foUis Janieola- 

tis fericeis^ hujus joite fola varietas^ 

20. CONVOLVULUS foliis lineari-cuueiformibus trl- fnV/<w<JWf, 
cufpidatis: baii dilatata deniatis, pedunculisunitloris. 

Convohulus njinor procumbens, acetcfellcs foliis tri- 
cufpidaris ad imum quarernis: fiimmo apice tricufpi* 
d?.tis. Plfk. mur.t. 117. t. 167. / 5-. 

Sendera-Clandi. Rheed. mal. 11. p. 133. t. 6^. 
^.Convolvuius indicus barbatus minor: foliorum apicibus 
lunuiatis. PhiK. alm. 117. t. 276. /. 6. 

Hahitat in India. 

2 1 . CON V OL V U LUS foliis lanceolatis obtufis fcriceis, Cnmum^ 
pedunculis multiiloris. Hori. cliff. 68. Roy. liigdb. 

429. Sauv. monfp. JO. 
Convolvulus iiiajor redus cieticus argenteus. Morif. 

hijl. 1. p. il. /. I. t. 3. /. 1. 
Cneorum album, folio olcsc argenteo moUi. Bauh.pm. 

463. 
/3 Co.nvolvulus ferpens maiitimus fpicaefolius. Iriumf. 

obf. 91. /. 91. / 2. 
Convolvulus faxatilis ere61:usvillofusperennis.S*/rr.;rfr. 

4. /. 470. Botc. iyiiif. 2. p. 7y. /. 70 

7 Do- i6o PENTANDRIA MONOGYNIA. 

litariis. Hort, cliff. 60. Hort. upf. 39. Fl. z.e\l. 77. 

Roy. lugdb. 430. 
Qiiainoclit f. jasminum americanum, Cluf. poflh. 9. 
Convolvulus pennatasexoticusrarior. Coi. aquat. 73. t. 

72- 
Jasininum millefolii tolio. Bauh. pin. 398. 
Habitat i» India. © 

Uyntha. 2. IPOMOEA foliis pinnatifidls Hnuatls acutis. 
HabitiZt in Virginia. D. Gro^ovius. 

earolina. .^ IPOMOEA foliis digitatis : follolis petiolatis, pcdun 
culis unitioris. 
Coavolvukis minor pentaphyllos, dorc purpureo mi 

nore. Catesb. car. 2. p. 9. t, 91. 
Habitat i/i Carolina. 

ceccivea. 4. IPOMOEA foliis cordatis acunilnatfs; bafi angulatlj., 

pedunculis maltitlorls. Hort. u[f. 39. 
Ipomoea foliis cordatis acuminatis vix dentatls. Hort. 

cliff. 66. Roy. lugdb. 42.9. 
Ipomoeafoiiis cbrdat'S integerrimis, limbo floris quinque 

fido. Sauv.meth. 114. 
Quamoclit americana, folio hederae, ilore coccineo. 

Cornm. rar. l\. t. 21. 
Convolvulus coccineus, folio angnlofo. i'lum, ayner 

89. t. 103. kaf fuppl. 380. 
Habitat in Domingo. 

inhmfn, ^. IPOMOEA folils paimatis: lobls feptenis lancco^atis 

integerrimls. Hort. upf. 39. 
Convolvulus major heptaphyllus, flore fulphureo odQ» 

rato. Sloaft. jam. 5" 5". hifi. 1. p. is"!. t. 96, /. j,. 
Convolvulus americanus, mandjucca) muitifido folio, 

heptaphyllos, flore albo fundo purpureo, radice tuber- 

ofa, corticeaibo. Pluk. ahn. 116. t, 276. /. $. 
Habitat i» Jamaica. t> 

cam^amlata 6. IPOMOEA foliis cordatis, peduncuHs multiflorls, pc« 
rianthio cxteiiore orbicuiari, coroliis campanulatis 
lobatis. 

Adamboe Rheed. mal. 1 1 . p, 115'. t. ^6. 

Habitat tn India. Corolla craffior; quam irt reliquis; fub Verianthio qut» 
quepartito.^ aiiud periartthium minns orbi(,HlaUiyii m Uf/t" 

i>/i ra^ 
ie^erri/nnra. 7. IPO- PENTANDRIA MONOGYNIA. i6i 

7. TPOMOEA folUs cordatis acuvis integerrimis viliolis, /f/;«. 

rtoribus icrnis, corollls indivilib. \ 
Munda-valli. Rbeed. mal. 11. p. 103. t. fo. 
H.^ihitat in Mal-.ibarije arenofis., arii^rts Jcundens. 

8. IPOMOEAfoliis cordatis integerrimis, floribus confcr- ^'olccen. 

tis, corollis indiviiis. Sanv. i.norjp. 114. f 
Quamoclit foliis amplifHmis cordiformibus.P///»2,7/'<?f .3. 
Hahit^it in America mertdtonaii. 

9. IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimls , ^on-/°'">'J'<^^'»<^ 

bus folitariis. Ray. In^db. 430. 
Quanioclit folani folio, flore rofeo. Plum.f^ec. 3. 
Haiftiut tn Anicrica, 

10. IPOMOEA toliis cordatis int-egerrimis glabris lacu- /•'•craa/S. 
nolis, pedunculis bifloris. 

Convolvulus rtellatus, periplocx rotundioris folio. D:ll. 

ehb. 103. t. 87. /. 103, 
HnhiLat i^r Carolina, 

11. IPOMOEA foliis fagittatis poftice truncatis, pedun-^/'"'"/»//^. 
culis bitloris. 

Convoivulus foliis cordaio-lanceolatis. Hort. cUff. 6"]. 
Convolvulus Itellatus arvenfis, folio gUuco, DiiLeUh. 

103. t. 87. /, 101, 
Habitat in M.cxicse arvis. 

12. IPOMOE A Foliis trilobis cordatis, pedunculis trifiorls. tnhba^ 
Convolvulus pentapllylloi minor, flore purpureo } SIo- 

(!H. jam. 5- 5". bijl. I. p. 15-3. /. 97./. l. Raj. fnppl. 
381. 

Hahitat in Anienca. 

Caulis volubilis.. angidatus. Folia cordata., profuKdetyi- 
loba : intermedio u-vato ; lateralibus ferntcordaiis , in-* 
tegerrima., glabra. Pedunculi ^ri^^or/. Coroll.s rv//*- 
drica:., violucex. Stigmata ^;z<?, ^/oZ-o/j. Capfulac 2?;- 
lofie. 

* ■* Fiorihus agj!i'egatis. 

13. IPOMOEA foliis trilobis, (ioribus aggregatis. FL hetatkafolia 
zeyl. 79. 

Convolvulus indicus villofus , hcderae folio tripartito , 

floic csruleo. Herm. Ingdb. 1S2. 
Convolvulus leylanicus hirfutus, foiiishepaticae. Herm. 

prodr. 327. 
Hahitat tn Zeylona. 

L 14, IPO- i6i P£NTANDRIA MONOGYNIA. 

tam-nifoiia, 14. IPOMOEA foHIs cordatis acuminatls pilofis , flGri" 
bus aggregatis. 
Volubihs carolinicnfis, tamni foliofubhirfuto.Z);/7.*/jrA. 

428. t, 318, /. 414. 
Habitat in Carolina. 

Ftttigridu. i^, IPOMOEA foliis palmatis, floribus aggregatis. Fl. 

ZeyL 79. 
Convolvulus ^eylanicus villofus pentaphyllos & hepta- 

phyllos minor, Pes tigrinus- Hernt. lu^db.i^^.f.iSy, 

Aii. honon. 11. p. 1. p. 362. t. 23. /. i. 
Volubilis leylanica, 1 cs tigrinus. di^a. DilL M.^z(/. 

t. 318. /. 411. 
Pulli-fchovadi. Kheed. mal. 11./. 121. t. j-p. 
Habitat in India, 

^n^ii^, 16. IPOMOEA foliis digitatis fupra glabris, cauTe pilo- 
^Q>, pedunculis multifloris. Hort. upf. 39. 

ConvolYulus foliis digitatis pilofis , caule pilofo. Roy. 
lugdb. 429. 

Convolvulus americanus pentaphyllus & hcptaphyjlus 
majof. Htrm. lugdb. 183. t. 18^. Raj. hiji. i88i. 

Convolvulus ae^ypticus. Fejl. alp. 73. 

Herba Hon nommata. Marcgr^ traf' s^- 

Habitat in America calidiore. © 

itHtiftufeSia ij, IPOMOEA foliis digitatis glabris: foliolis feffilrtus, 

caule l«evi. 
Convolvulus foliis digitatis glabrls , caule lajvi. Roy. 

lugdb. 429. 
Convolvulus quinquefolius glaber americanus* PluL 

alm. 116. t. i6y.f. 6. 
Hahitat in America» 

POLEMONIUM. 

.*ni/MTw. i. POLEMONIUM calycibus coroll» tubo longlori- 

bus. 
Polcmonium, F/. lapp. 86. FI. fuec. 175-. Hort. cliff. 

163. P..oy. hgdb, 43i. Hall. helv, 490. 
Valeridna cxrulea. Bauh.pin, 164. 
<*. Polemonium calycibus lanatis. Hort. upf. 40. 
y» Polemoniumfoliis pinnatis, radicibus reptatrlcibus. Grcn. 
virg. 11. 
Habitat in Europjr, M\^.,Km.tnQs^ffptcntrlonaIibus.1i 

2. PO- PENIANDRIA MQNOGYNIA. 163 

2,. POLEMONIUM calycibus labo corollae brevioribus. nmttm^ 
Quainoclit pinnnatuin crefium, fioribus in thyirfumdi* 

gjilis. Dill. thh. 321. /. 241. f. 312. 
iiabitat x» Carolinx s.itci iajris arefiofis. B.yufficH. 

9. PQLEMONiUM foliis infcrioribus hailatiS,fuperio- rfw^/«»i; 
ribus lanceolatis GnK. vtrg. 142. 
H^bitat in Virginia. 
Facies aliena a Poletftctrifj , genus mihi duhiuni. 

CAMPANULA. 

tt. FoUis i<^vioribus nngUiHioTibus. 
i. CAMPANULA caule uniftoro. Fi. //jp/. 3f; t. 9. nniflara, 
f. 5-. 6. ti.Jaec. 177. 
Hiib'.i,it in alpil'ns Lnppouicis. 

2. CAMPANULA caulicuHs uniiiorib , foliis caulinis ^"^^<^< 

ovatis erenytis , ci^lycibiis cernuis. 
Campv^nnla alpina latifoliu, iiore puUo. &anh. fin. 93. 
prodr. 33. Burf. Jy'. 21. 
/Q. Can^panuia toliis fubiotundis.B«/</5?. />»«. 94 ^rodr.i^. 

t- ^)-'- 

Hiibitat in Aultria. 

R-i.i^\t filifirynis ., repens. iJ.ml^S fpilhdmai , ere^i fie-' 
xHoji., Jilifdrrnes.^ rfiyo rumo anb alierove., coqne flon- 
fero. toViH radiciiliat^ cauli/2aoVata.,of^,'ufa.,fui>cre- 
naia crenis dilianiibui , riuda^ petioUta. PeduncuiuS 
termtrtaiis. ilos cerntius , ■ma-gnitKiiiKe C rotundifo- 
lia^, calyce Livi. /^. jiariljus pluribas in fummitate 
cauiis 'variat. 

3. CAMPANULx\ foliis radicalibns reniformibus, c&u- yotundifoiia. 

linis lincaribus. fi. lapp. 83. FI. fuec. iy6. Hort.upf. 
65-. /ioy. if.gdb. 247. Dalib. partf: 66. 
Campanula niinor romndifolia vulgaris. Banh. pifi.c^^' 
|@ Camp:\nula minor fotundifolia alpina Bauh. pitt. 93. 

prodr. 34. *, ,34. 
y. Campanula alpina linifolia caerulca. Bauh. pin. 93. Fl. 
lapp: 84, it. gotl. 229. 
Hahitat in Kuropse pafcuis. Zt 

4. CAMI^ANULA foliis iiri6tis:radicalibus lanceolato-;, ,it«/fl., 

ovjlibusy panicula patula. 
Campanula efculeutae facie, ramis & floribus patulis: 

Diii. elth. 68. t. 5-8. /. 6S. 
Hahitat in Angii», Sueciae arvis. $ 

L 2 5". CAM- i64 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

nnpuncuiut. f . C AMP ANU L A foliis undulatis : radicalibus lanceol*- 

to-ovalibus, panicula coardata. liori. »//>/. 40. 
Campanula foiiis radicallbus lanceolatxvovalibus , caute 

ramofiflimo patulo. Hort. cHJf. 6)~. Dalilf. parif. 68. 
Rapunculus efculentus. Bauh. pin. 92. 
Rapunculum. Dod. pempt. 165'. 
Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia. $ 
Folia lancsolata. Raccmus ierminalts: r^mijimiles.,hre- 

viores., fr^-^f?/. Pcdunculi ierni ficpiuSj intermedto lon- 

giore. Gaulis anguLitus.,faher, 

dKurrenr. 6. CAMPANULA foHis caulinis lanccolatis ferratis de«- 

currentibus. Fl. f^ec. 178. 
Campanula minorrotundifolia, flore infummis caulibus. 

Bauh. pin. 93. 
Habitat in Finlandia. 

ptrjkffeUa^ 7- CAMPANULA foliis radlcalrbus oboratis, caulinif 

lanceolato-linearibus fubferratis fefrilious remotis. FL 

juec. 179. Dalib. farif 67. 
Campanula Foliis lineari-iauceolatis crenatis, caule lon- 

giffimo fimplicillimo, fioribus raris. Vtr. cUjf, 17. 

Hort. cliff. 65'. Roy. lu^db. 246. 
Rapunculus pe':iicifolius , magno tiore. Bmh. pin. 93. 
jS.RapuncuIus neniorofusanguftifolii;s,magno liore , ma- 

jor. Bauh. pin. 93. 
Habitat in ^mo^xfeptentrionalis afperis. Ji 

pyramidalu,^' CAMPANULA foliis ovatis glabris fubferratis, cau- 

le ereclo paniculato: camulis brevibus. 
Campanula foliis ovatis glabris obfolete ferratis, ramis 

breviffimis cauli approximatis. Vin cliff» 17. Roy, 

lugdb. 246. 
Campanula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis^ 

caule ramofilTimo anguftato. Hort. cltjf. o^, 
Rapunculus hortenfis latiorc folio: f. Pyramidalis. 

Bauh. pin. 93. 
Habitat - - - - ^ 

omerieatta. 9- CAMPANULA caule ramofo, foliis lingviformibus 
crcnulatis margine cartilaginco. i'?ov./»X'«'^- 2,46. 

Campanula ininor amcricana, foliis rigidis, flore C3ru- 
leo patulo. Hsrm. lugdb. 107. 

Trachelium americanum minns, iiore cserulco patulo. 
Dodnrt. ynern, ^. p. m. t. IH. 

Habitat in America. 10. CAM^ PENTANDRIA MONOGYNIA. i6s 

10. CAMPx\NULA foliis lanceolatisrcaulinisacute fct- uufoiia, 
ratis, tioribus paniculatis nutantibus. Hor^. upf. 41. 
Campanula uri:ic.E foliis glabra, rioribus minoribus pen- 

duljs. Amm, ruth. il. m. 17. 
Babitat tn Tataria, Sibiria. $ 

ii. CAMPANULA foliis rhomboidibus ferratis, fpica rA»ni*»;c?(ifif 

fecuncia. 
Campanula foliis rhomboidibus ferratis, fpica unilateraii 

fubnuda. Hall. helv, 491. 
Campanula drabas minoris foliis. Bauh, pitt. 94. fro" 

dr. 36. 
Rapunculus teucrii folio. Barr. ic. 7S. ^67. 
Rapuncuius alpinus, (tcucrii folio) rhomboidalis. Boce, 

mtif. 75-. t. 61. 
Habitat in alpihits Helvetise, Italiae. 

22,. CAMPANULA foliis lon^is laciniatis fublyratis. laeiniata, 
Campanulagrxcafaxatilis, jacobsBEB foliis. Tournef. ititi. 

I. p. 260. /. 160. 
Habitat in Grjeciaj rupibus. 

B Folii^ fcabris laticribus, 

13. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule ^,m- latifoUa. 
plicifllmo tereti, Roribus foiitariis pedunculatis, frudi- 

bus cernuis. vir. clijf. 17. Hort. cluff. 6f. rl. fttec, 

iSo. Roy. lugdb. 245". 

Campanula maxima, foliis latiffimis. Bauh. *^ifi. 94. 
Habitat in Anglia:, Suecias mor/tofis^fepibHs lU 
Q-amWs JimplicijfirHU.s.) teres. Folia lanceolato-ovctaj^rra- 

ta. Florcs ex alis fuperioribus^joiitariiy pedunculati. 

Cil)' ccs glabri. Frudtus cernui. 

14. CAMPANULA foliis cordato-lanceojatis, cvd\.itrz- iapunsv.hi- 
mofo, floribui fecundis fpaills. Vir. cliff. 17. Roj. ^<f, 
lugdb. 246. Dalib. parif. 66. 

Campanula foliis ovatis crenatis, floribus per caukm 

uno verfu fparils. /iorf. dijf. 64. 
Campanula hortenfls, rapuncuii radice. Bauh, pir.. 94. 

Morif. hift. 2. P. 460. /. f. t. 3. /. 32. 
Habitattii Helvetia, Gallia. 

if. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis fubtu^: fca- *»«»n«'t/yy. 
bris feiTlHbus, caulepaniculato. | 
Campanulaf. Cervicariabononinenfis, floreparvo, Bauh. 
hifi. 1. f. 804. Morif hijl, 2./. 461./. j. t. 4. 
/. 3S. 

L 3 Cam- i66 PENTANDRIA MONOGYNIA 

Campanula foliis lanceolatislcviter ferrati^ altcrnis, flo- 
ris thyrfo fpicato & ad b<^iin ramofo. Segn. ver. J.jC». 

Habitat in Bzldi LeffiiieK/irim JagtJ ., Bononiae. 

grmhifoUa jg. CAMPANULA foiiis linearl-fubulatis, capitulp ter- 

minait. f 
Campanula alpina, tragopog' folio. Ba!/b. pift. 94. 
rracnelium, tragopogi folio, moritsfnum. Col. phyt. r. 

p. l<. Bauh. hift. 2f. p. 802. 
T^achelium minus gramlneum GaBrukorviolaccum- 

Barr. ic, 332. 
Habitat in ItalisB mQntihus. Aprutii Salmone vicmis. 

^icav:!. jy CAMPANULA hifpida, fpica lay.a: floribus alternis, 
foliis linearibus. 

Campanula foliis anchi\fx, fioribjs oblongis. Banh. 
fin. 94. 

Campanula hfrfutp- folto angufto leviter ferrato, floribns 
parvis fpicatis. Pluk. alm. 76. t. 15-3. /. 3. 

Hahitatin Valleiia. 

Radix crafp.tie digiti. Y,o\\^rsdicali'a lifteari-laffceofata^ 
cm\\T\'a.fimiliajedbreviixra. G'a\i\'i<i pedalis., ramh al- 
terxis., tcrminatis fpii,d lon^ijfima ex Floubm jeffili- 
hris., alternis. remutis., plunrTtsj. Coroil» fuhcyli/idn- 
c<e. li^lnnta caule., foltis.^ calycibus pilis aibis hifpfda- 

TrMhcliunt 18. CAMPANULA. caulc angulato, foliis periolati^, ca- 

Ivcibus clliatis, pedunculis Lritjdis. ^r?. cli^. 16. 

F'.. fuec. 181. Roy. In^db. l^. Daltb. p<ir'if.'66. 
Catnpanula foliis radicalibus coraatis, calvcilDus ciliatis. 

Hort. cliff. 64. 
Campanula vulgatior, foliis urticac, vel, major & afp^- 

iior. Bauh. bin. 04, 
Habitat in Europfn f^pibus. T^ 
^olia ovata.^ fMhcordat^^ petttlata., d^ntaiti. Pcduncull 

trifidi., trifion 
glomerm. ,c?. CAMPANULA caule angulato fimplici, florihiis 

fefTilibriS, capitulo terminali. F/V. cliff. 16. 11. fuec. 

188. it. goil. T96. it. fcan. 306. Ko^. lugdb. 24^. 

Dalib. parif. 67. 
CampanUia foh'is lanceolato-ovatis crcnatis, ramis capt' 

tn.lo florali tcrminaiis. Ho-rt. cliff. 64. 
Carapanuia pratenfis, flore conglomeraro. Bauh.ptrt. 94, 
Tr.ichelium alpinum, Horibus conglomeratis . foliis afa- 

ringB rigidis & hirfUtis. Herm. par. 235-. /. 235-. 

Ha- PENTANDRIA MONOGYNIA, i6^ 

IhhitnttH Angliae, Galliac, Sueciae pratis aridis. Z^ 
Folia ovato-ohlo}tga.,fejfilta^ ahtufiHfcula. FlQres 3, fes- 
files i» alis fuliorum^ captiuluin termittah. 

20. CAMPx^NULA hifpida, floribus feffilibus, capIt;ulo Cervitrrh^ 
terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis. if. 
ctland, II 5-. Fi fuec. 183. 
Trachelium altiffimum, foliis afperis anguftis, fioribus 

parvis. Bauh. hift. 2. p. 801. t. 801. /. Sot. 
Habitat in Helvetise,Svecia, Germaniae afp^risfylvaticls, 

2.1. CAMPANULA hifpida, racemo ovato-oblongo ter- thyrfaidit, 
minali, caule fimpliciliimo, foliis lanccolato-linearibus. 

Campanula foliis echii. Bauh. pin 94. 

Alopecurus alpinus quibusdam. Echium mon,tanum da-» 
lcchampii. Bauh. hiji. 2. j?. 809. 

Cervicaria major tenuifolia. Thal. harc. 32. /. 3. * 

jtiabitat i» alpibus Harcynias aliisque. T^ 

22. CAMPANULA capfulis quinquelocularlbus tedis jyMmn^ 
caiycis linubus reflexis. f7r. cJiff. 16. Roy. lugdb. 

245". 
Campanula calycibus a tergo lamellis quinquc notati«, 

Hort. cltff. 64. 
Campanula hortenfis, folio & flore Qblongo. Bn^h. 

fin. 94. 
Vjola mariana. Dod. pempt. 163. 
jQ. Carapanula foliis anchufjE, floribus oblongis. Baub^ 

pif!. 94. Hall. helv. 493. 
y. Camp^nula foliis echii, floribus villofis. Bauh. pin,^^. 
prodr. 36. t. 36. 
Hahitat :h Germanix, Italise ftemoribus^ $ 

23. CAMPANULA capfulis trilocularibus tetftij caly- /'■*»''«■«» 
cis linubus reflexis. 

• Campanula hirfuta ocymi folio caulem ambiente, flore 
pendulo. Bocc. Jtc. 83, t. 45". Morif. hift. 2./>.4y9, 
/ 5-. t. 3. /. 26.. 

Hahttat in Sibiria. D. Gmeiin: cf Mefianje. 

Plantoi Q^\\\k peclalis ., aiignl^.lus., parum hifpidus. Pa-- 
nicula ra?ior.^ laxa. Folia Itnearia^ femiamplexican- 
lia: catiliKa fiabra. Flor^s obhngi.,parvi. Calyccs/;/- 
fpidi. Varietas Jfidit CAule fubdivijo , foltts latioribus. 

14. CAMPANULA foliis obovatis crenatis, floribusal- /«*<«»/'>* 
ternis nutantibus, capfulis quinquccarinatis. f 

L 4 Cam- i68 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Campanula cretica faxatilis, bellidis folio, magno forc. 

T^ournef. infl, lll. Barr. rar. 79. t. S13. 
Trachclium faxatile, bellidis foiio, cserulcum creticum. 

Bocc. muf. i.f. 76. t. 64. 
Hahitat in Crctae Jcopults faxofis. 

"^ Caule fubdivifo, 
tmr.rienjtf. 25'. CAMPANULx\ foliis haftatis dentatis oppofitis pe- 
tiolatis, cap(iilis quinquelocularibus. 

Campanula foliis haftatis dentatis, caule determinate fo- 
liofo, Bort. cliff. 65-. t. 8. Roy. lugdb. 247. 

Campanula canarienfis regia f Medium radice tuberofa, 
foliis linuaris caefiis atriplicis scmulis tcrnis circum 
caulem ambientibus, flore amplo pendulo: colorc 
flammeo rutilante. Pluk. alm.^j^.t.z^^.f.i, 

Habitat in infuiis Canariis. 2^ 

frmicof», 26. CAMPANULA caule frulicofo, foliis lineari-fubu- 
latis, pedunculis longiflTmiis, capfulis columnaribus 
quinquelocularibus. 

Campanula africana , ericae folio, fiorc cjcruko patulo. 
Herm. afr. f. 

Habitat ad Caput b. Spei. "^ 

Sftcuitiw. $ 27. CAMPANULAcauIe ramofiffimo diffufo^foliisob- 
longis fubcrenatis, calycibus folitariis corolla longio- 
ribus, capfulis prifmaticis. Hort. upf. 41. 

Campanula caule ramofo, foliis ovato-oblongis crena- 
tis, Hort. cliff. 63-. 

Campanula calycibus corollam fuperantibus, capfulis co- 
lumnaribus. Fir. cliff. 17. lioy. lugdb, 247. Dalih. 
parif. 68. 

Onobrychis arvenfisf. Campanulaarvenfiscreda. Baub. 
pin. 21 5*. 

Hahitat inter fegetes Europae aufiralis. 

l^yhrih, 28. CAMPANULA caule bafi fubramofo ftriao, foliis 
oblongls crcnatis, calycibus aggregatis corolla longio- 
ribus, capfulis prifmaticis. 
Campanula arvenfis minima crefta. Morif. hifi, 1. />. 

4f 7- /. S- f' i. /. 22. 

Speculum veneris minus. Raj. kift. 743. 

Habitat in Anglia, Gallia, /;?if(?)-/c'^-f/,r.r. 

Differt a Spcculo ?/ matre: Caule baji tantitm ramit- 
fo.f erscio., fuperne vix ramofo.^ /Ir icio ;Flonhi\S fej/ili- 
bus 3/. Affimnl., CoroUisfvpius in rudimenta lateiiti' 
hus nec expUcatis. Quin htec ex C. S^ec. ? ciiin orta 
ftt^ dubium vix videtur. aj/. PENTANDRIA MONOGYNIA. 169 

29. CAMPANULA caule fubdivifo ramofiffimo, fo- pejitngemg, 
liis linearibus acurainatis. Hort. eliff. 66. Roy. lugdh. 

^M7. . . . 

Campanula pentagoma, aoreampliflimo,thracica. Tiur- 

Kef. infi. iii. 
Speculum veneris, ftorc amplisfimo, thracicum. Raj. 

hifl. 742, 
Habitat in Thracia. (5) 

50. CAMPANULA caule dichotomo, foliis (efTiIibusn- Erf«w. 

trinque deiitatis. Hort. cliff. 6^. Roy. hgdb. 247. 

Gifett. flamp. 1. p. 429. 
Rapunculus minor, foliis incifis. Baub.pif?. 92. 
Eilnj L Rapunculi minimum genus. ColnmH. phytob. 

122. t. 25. 
Alfine oblongo folio ferrato, flore caeruleo. Bauh. hiji, 

^3;P- 367. . ^ 

Ha^ttat tn Italia, Galloprovincia, Monfpelii. 

31 CAMPANULA caule fimpKci, foliis cordatis den- />e»/o/j></j, 

tatis amplexicaulibui , floribus li^siilibus aggregatis. 

Hort. upf. 40. 
Campanula caule fimplicisilmo, foliis amplexicaulibus. 

Hort. cltff. 6^. Roy. lugdb. 247. Gron. Tjirg. 22. 
Campanula pentagonia perfoliata. iWor//. hiji. 2.^.457, 

/. 5". t. 2. /. 23. Barr. rar. 83. t. 1133. 
Habitat in Virginia. O 

32. CAMPANULA foliis lanceohtis dentatls hifpidis , c./i>e»/7f. 
pcdunculis longifllmis, capfulis tirigofis. 

Campanula africana annuahirfuta, latis ferratisque foliis, 

florc magno violaceo. Comrn. hort. 69. /. ^j*. 
Hahitat ad Caput b. Spei. 

33. CAMPANULA foliis cordatis quinquelobis petio- M*rrt«i», 
latis gbbris , caule laxo. Dalib. parif. 68. 

Campanula cymbalari« velheder?? folio. Bauh.pin.^^. 

jprodr. ^^.Morif. hifi. z.p. ^S^-f- S-^- 4./18.PM. 

Phyt. ^3. / I. 
Habttat in Anglia, G^lia, Hifpania locis umhrofis hu- 

midiKfculis. 

34. CAMPANULA caulibus diffufis, foliis fubovatis iii- 
tcgerrimis. 

Campanula faxatilis , foliis inferioribus bellidis , caeteris 
nummulariae. Toumef. cor. 3. itin. 1.^.243. /.243. 
Habitat tn Orientc. i 

L j- RO- \7o PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ROELLA. 

ejliate, '• ROELLA foliis ciliatis: mucroiie retfto. 
RocUia. 11'jrt.cliff. A<)i.t. ^S'. 
Campanula atricana trutefcens aculeofa, flore violaceo. 

CQrnm. loQrt. 2. p. 77. t. 30. 
Campanula africana humilis pilofa, flore eialbido lan- 

gvudc purpureo. Seb. thef. i p. 25*. t. f6.f, f. 
Aculeofa mauritanica , ericoe foiiis hirfutis rigidis infc- 

fto mucronc pungentibus. Pluk. alm. 8. t. zfi. /. 4. 
Habhat in Mauritania, j^i^thiopia. 14 

muuhtn. i. ROELLA foliis ciliatis : mucronc reflexo. 
Roella foliis imbricatis. /{oy. lngdb. .248. 
Campanula capitis bon» fpei, foliis reticulatis fpinofis» 

Pet.mnf zi.f.i<;j. 
Habttat ad Caput d. Spei. l: 

PHYTEUMA. 

iiattdftora, , j. PHYTEUMA capltulo fubfoliofo, folilj omnibus 

ianceolatis. 
Rapunculus foliis obtulis, fyics. paucifiora. HalL heh. 

497- 
■Rapunculus alpinus parvus cornofus. Bauh. hiji. z. p, 

8it. 
Habhat tn alpibus Helveticls Styriacis, 

U^tifphaYi- 2, PHYTEUMA capitulo fubrotundo, foliis UnearibuS 
'«• integervimis. 

Phytcumafoliis linearibus, floribus capitatis.^ov. Ingdb,, 

248, 
Rapunculus umbellatus, folio gramineo. Bauh. pln. 92, 
Rapunculu-s fylveftris caeruleus umbcllatus, Thal. harc. 

94. /. S. 
Rapxtntium alterum anguftifolium alpimim. Column^ 

ecphr. 1. p 23. t. 26. 
Habita in alpilms Hclvcti??., Italias, Pyrenccis. 2^ 

^rhioularif. 3. PHYTEl"'^ A capitulo fubroumdo, foliis fenratisrra- 

dicallbas coraatis. 
Phytcuma foliisoblongi?,fpica orbiculari. Guett.fiamp. 

1.^.34. D.^iib. parsf. 6i). 
Rapimculus folio oblongo, fpica orbicnlari. Bauh. piu. 

92. Morif htft. 2. p. 463./. f. t._ 5". /. 47. 
Rapunrium montanum rarius corniculatum. C&lum>t. 

ecphr 1. V. 222, t. 224. 

Ha PENTANDRIA MONOGYNIA. 171 

Hnhitat in alfthus Italiae, Helvetias, Vcronse, Suffc- 
xix. 

. PHYTEUMA fpica oblonga, capiulis bilocularibus^J^/c/ffo. 

foliis radicalibu? coMatis. 
Phyteuma fpica oblonga nuda, foliis caulinis lanccola- 

tis lierratis. Amoen. Acad. i. p. 149. 
Phyteuma foliis cordato-lanceolatis,fpicaoblonga. Guet^ 

ftamp. I. p. ^4. Dalth. partj. 69. 
Rapunculus fpicatu^. Bauh. pin. 91. caeruleus. prodr. 

32. t. 32. 
Rapunculus cornyculatus fpicatus f Alopecurotdes, flore 

albo &■ cseruleG. Mori/. hiji. 2. t. 463. f. 5-. /. 5-. 

Habitnt in AlpefJrthus Hclvctias, Baldi, Anglias, Galliac. 

, PHYTEUMA fafciculo terminali felTili, foiiis dcnta- «m*/a, 

tls: radicalibus cordatis. 
Rapunculus alpinus corniculatus. Banh. pin. 113. pro-: 

dr. 33. t, 33. 
Trachelium petrir-um minus. Poh. hald. 326. *. 326. 
Campanulafphaerocephaluspcrverufla^foliorum ad oras 

infigniter ^enticulata. Ptuk. atm. 77. t. 15-2. /. 6. 
Habitat in Baldi ^ Tyrolenfibir) rnontibus. ^ 

. PHYTEUMA floribus fpaifis, foiiis pinnatis. Roy. pinnat^u 

lli^do. 248. 

Rapunculus creticus f. Pyr.-^.midalis allera. Bauh.pi». 93. 
Rapunculus crcticus, Pctromarula, Bauh.hijt. a.* Sii. 

/. 812. 
Habitat /> Creta. 

TRACHELIUM. 

, TRACHEUUM. //or/.;;/'/- 41. ^ wrr«r«m, 

Tracheiium tolus ovatis ferratis. corymbis compofitrs, 

k'ir. cliff. 17. Roy. lurdb. 248. 
Trachelium folfis ovatts lerratir., caule umbell<' termi- 

rato. Hort. cltff. 06. 
Cervjtria vftlerianoides c^rulea. S-»*'A. pin, 95'-. 
Hahitat in Itali^ umbrofis $ 

SAMOLUS. 

. SAMOLUS Hort cliff. 5-1. Hort. ut?f. AX.FLfuec. vaUranr,. 

16^. £v)y. lugdb. -i4Q. Gron. virg.l"^- Dalib. parif 69. 
Anagatifs aquatica, rotundo folio non crenato. Bauh. 

^ Alii- r72 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Aiiine aquarica, foliisrotundis beccabungs. Morif. hift. 
1. p. 323. /. 3. t. 24. /. 28. 
afrkarus, jQ. Samolus africanus, foliorotiiiidiorc. If-^alth. hort. i6i. 

Habittft in maritimis Europa:, Afix t^ Americse borea- 
lis. $ _ ^ 

Dijftrt africana />/^»f.3, Caulemagis ramofo ^ firmiore\ 
fed vix fujfiiiunt nota ^ro difiiniia Jfecie. 

RONDELEHA. 

(anerieana. I. RONDELETIA foliis feflilibuS. 

Roudcletia arborefcens, tinifacie. Phira. gcn. i^. 

Habitat in America. t) 

JrbufcuU Folia eppoftta.^ feljiita., lanceolata. Pedunculi 
cor/imunes folitarii^ longilJimi.^ rtudi., apice formaates 
corymbum dichotomum ; in cujus fi»gula dichotomie 
l-iosfeJfiliSj curt invoUicro diphyllo, 

(i/!<itic>u 2. RONDELETIA foliis pet''oiatis. Fl. zeyL 80. 

Cupi. liheed. rnal. 2. f. 37. /. 23. Kaj. hifl. 1494. 
Hahitat in Maiabaria, Zcylona. ?> 

BELLONIA. 

«/?«'«• I. BELLONIA 

Beilonia frutefcens,foliomeli{raeafpcro. Plum.gen. 19. 
Habitat in America. t» 

Arbufeiilce Folia oppofita^ ovata., ferrata., fubtus afpera: 
^etiolis brevijfimis . Florcs;^ corymbum, 

CINCHONA 

tfjtcinalis. I. CINCHONA. il/^^. med.yi. 

Quinquina. Co»d. at^.pariJ.ij^^^.Godofr.mat.z.f.iSo» 
Habitat in hox^Peruvia:. t) 

COFFEA. 

arabica. i. COFFE AHort. cUff. 5-9. Hort. upf 41. Mat. med, 
70. Koy lugdh. 239. 
Jafminum arabicum, lauri folio, cujus femen apud nos 

cofte dicitur. Juff. ad. 1713. p. 38S. t. 7. 
Evonymo limilis segyptiaca, frudu baccis lauri fimili. 

Bauh. pi». 498. 
Bon. Alp. cegypt. 36. t. 36. 
Habitat in Arabia felici. ^ 

LO- PENTANDRIA MONOGYNIA 175 

LONICERA. 

* Periclymeiia caule foluhi/f. 

1. LONICER A floribus verticiliatis tcrmiiinlibus feflilibus, Cafuf^linvi. 

foliis furnmis connato perjoliatis. Hort. cliff. a^. Hort. 

upf. 42. FsrtJ. cliff. 14. Roy. lugdh. 237. Sanv. 

mo?7fp. 139. 
Periclymcnum perfoliatum. Bai^.h. pin. 302. 
Capiifolium italicum. Dod. pempt. 411. Hortul.angh 

t. s- f. 1. 1. 3. 
Habitat in Europa atiflrali. t» 

2. LONICERAfpicis nudis verticillatis tcrminalibus, io-fempervt- 

liis fummis connato-perfoliatis. »■<*''. 

Loiiicera fioribus capitatis terniinalibus, foliis fummis 

connatis, inferioribus perfoliatis, Hort. cliff. 5-8, Roy. 

lugdb. i^-j. 
Periclymenum perfoliatum virginianum fempervirens 5c 

fiorens. Herm. lngdb. 4S4. t. 483. 
Periclymenum virginianum. Riv. mon. n6. 
Habitat in Virginia,Mexico. t) 

3. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, Periciyrnt' 

foliis omnibus diftin<5iis. Hort.cHff. ;f8. Hort. npf. "»"«• 
42. * Fl. juec. 191. Roy. lugdb. 237. Dalib. parif. 
69. Sauv, monfp. 139. it. fcan. 305'. 
Periciymenum non p"erfoliatum germauicum. Banh. 
pin. 302. 
jQ.Capiitolium non perfoliatum. Hort. angl. t. 6. ^ 8, 

./: I. 2. 

Caprifolium germanicum, florc nibello, ferotinum.7o»r- 

nef. inft 226. 
Habitat in Europa niedia. tf 
Cau/is i^ folia pubejceniia.^ ^ in (^. g/al^ra. 

* Chama:cero{a/>^/i'««r«//j bifloris^ 

4. LONICERA pedunculis bifloris, baccis diitin^lis, fG-nigrA. 

liis ferratis, Roy. /ugdb. 238. Sauv. monlp. 140. 
Chamieceralus alpina, fiudu nigro gemino. '^W-? />/>. 

Fcnclymcnum rcftum, foho ferrrito. Bauh. hi/l.i.p.ioj. 
Periclymcnum retftum 2. C/uf h.'<i. 1. p. "^8. 
Habitat in Delphinatu, Gallia, Hclvetia. 

f. LONICERA pedunculis b'Jioris, baccls dlflin<Stis, ^o-maticd. 
liis coidatis obtuiis. Hort.upf. 42. 

Chains- 174 PENTANDRIA MONOGYNIA, 

ChamsEccrifus fru£^u gemino rubro, foliisglabris cor- 

datis. Jmm. ruih. 184. 
Hahitat in Tataria. '^ 

W:«ri. ^ LONICERA pedunculis biftoris, baccis diftinaJs, fo- 

liis integcrrimis pubefccntibus. Roy. higdb. 23S. Fi. 

fuec. 192. Dalil/. panj. 69. Sauv'. m6}ifp. 140: 
Lonicera pedunculis bifloris^ foliis ovatis obtulis inte- 

gris. Hort. cliff. fS. 
Cnamaecerafusdumetotum, hu6lu gemirio rubro. Bduh\ 

fin. 45-1. 
Xylofteum. Dod. pemp. 412. 
Habttat m Emof ^ fn^idioris fepi^us. ^ 

fjrtwB/w. y^ LONICERA pedunculis bitioris, baccls diftin<ais, fo- 

iiis Oblongis glabris. 
Loniccra pedunculis bifloris, baccis diftinttis, floribui. 

infundibaliformibus, ramis divaricatis. Roy. tu^dh 

238. 
Xylofleum pyrenaicum.T6;«rif «-/./»/?: 609. Magn. hort, 

209. t. 209. R<ij. der.dr, 29: 
Hahitat in Pyrenaeis. 
Dij/ert a prcstedctite CorolUs reguiarihus, Ramis diva- 

ricatis., FolirS glahi it: 

td^igma, ^ LONlCERA pcdunculis bifloris , baccis coadunatis 

didymisi 
Loniceri pedlmculis blfidris, foUis ovatis acutis inte- 

gris. Hort. cliff. yS. Sauv. moitfp,. 140. 
Loniccra baccis bifloris concrctis, floribus bilabiatis. Roy. 

lugdh. 238. 
Ciiamaecerafus alpina, fru£iu rubro gemino. duobus 

punftis notato. Bauh. pin. 4^1 , 
Periclyinenum rectum qiiartum. Clnf. hifl. l.p. -^. 
Hahitat in Aipihus Helveticis , PyrenaiciSj Allobrogi* 

cis. b 

ixvuU», 9; LONICLRA ped\mculis bifloris^ baccis coadunato* 

globofis, ilylis indivifis; 
Lonicera pedunculis bifloris bilabiati!, bacca fingulari 

globofa integerrima. Roy. Ingdb. 239 
Chamaeceraius montana, fru6tu fingulari cacruleo. Bauh. 

pin. 45*1. 
Periclymcnum reftum, fruftu ca;ruko. Cluf. pon. 85*. 

Bauh. htfl. 2. p. loS. Raj, hiji. 1492. 
Habitat in Helvetia; ^ 

♦ Caw PENTANDRIA MON<>GYNIA. \is 

* Cauk ere^o pedunculis multifloris. 
.o. LONICERA ipicls terminalibus,foliisovaso-ob]on-J«fl«7flMi»c« 
gis acuminatis diflinctis tefTilibus. Gron. ijirg. 142. 
Periclymeni virginiani flore coccinea planta marilandi- 
ca, Ipica erecta foliis conjugaiis. Raj. de/tdr. 32, 
C.iteib. carol. l.p. 78. t. 78. 
Ha^itat in Virginia, Marilandia, Carolina. t» 

11. LONICERA capitulii lateralibus pedunculatis, ioVixi Sympiou^ 
petiolatis. ' tmpoti 

Lonicera pedunculis axillaribus capitati?. fotiispctiolatis. 

tlort. citjf. 5-5. K'jS. liigdb. 237. Grov, virg. 23. 
Symphoricarpos foiiis alatis. Dilt. elth. 371 ; t. 278. /. 

360. 
Vitis idjea caroliniana, foliis fubromndis hiifutis. Hor- 

tttl. iifigl. 85". t. 20. 
Habirtat in Virginia, CarOlina. t» 

12. LONICERA peduucuiis multifloris, involucris fexi-f^rafitiea. 
taphyllis, foHis ovato-ianceolatis petioUuis. Fl. zeyl. 83. 

Perieiymenum furreftum, perficas foiiis, madeiafpata- 
num. Plfik. alm. 287. /. 212. /. y. 
. Ittieaiini. Rheedi mal. 7. p. ■*• ti iby. 
Habitat in India Qriehtali. t> 

13. LONICERA r:icemi.slateralibus iimplicibus, florihus «/*-«, 
peudulii;, folii^ intcgerrimis. 

Loniceraracemislatefalibus fimplicibus ]axi.s,floribus cp- 
poiitispenduHs,geniculiscompreflris. Hi>rt. cliff.^<)6. 

Periclymenum racemofum, florc flavefcente, fruduni- 
veo. Dill. elth. 306. t. 228. /. 295*. 

Jafmiuum foHo myrtino acuminato, aliorum adminieu- 
lo fs fuilentans, tiore albicante racemofo. Sloan.jarpi 
169. hift. 2. p. 97. t. 188. /. 3. Raj. dexdti 64. 

Hahttat in jamaicse, Barbados locis confrcigofis. t? 

14. LONICERA racemis terminalibus, foliis ferratis; Bitrviihi 
Diervilla. Hort. cliff. 63. t. 7. 

Diervilla acadieniis fruticofa, flore luteo. Tonrnef.aii, 

1706. t. 7. / I. 
Habitat in Acadia, Noveboraco. ^ 

if. LUNICERA corymbis terininalibus^ foliis ovatis z- cvrywhfe. 
cutis. 
Pcriclymanum foliis acutis, floribu^ profunde diifeftis. 

Fevjill. perni). Z. p. t. 4/.- 
Habitat in Peru. ^ 

TKI- 176 PENTANDRIA MONOGYNIA, 

TRIOSTEUM. 

ftvfoliatum. I. TRIOSTEUM liorlbus verticillatis feffiHbus. 

Triolteofpermum, latiorc folio, tiore rutilo. DilL elth. 

394- i- 293- /: 378. 
Hubitat in Ameviod feJ>tciitriQfirah. l^ 

tmziiftifoU 2. TRIOSTEUM fioribus oppofitis pedunculatis. 

Lonicera humilis hirfuta, caule obfolete rnbente qua- 

drato, foliis lanceolatis adverfis;, lioie luteo ad alas 

unico. Gron. virg. 143. 
Periclymenum herbaceum redum virginianum. ^luk, 

alm. 287. t. 104. /. 2. 
Habitat in Virginia. 'V 

MORINDA. 

mihllatit. 1. MORINDA erefta, foliis lanceolato-ovatis, pedun- 
culis confertis. Fl. zeyl. 81. * 
Habitat in India. t) 

titrifolia. 2. MORINDA arborea, pcdunculis folltarlis. Fl. zeyl. 

Coda-pilava. Rheed. mal. i, p, 97. t. ^z. Raj. hijl. 

1442. 
Habitat tn Iiidia. ^ 

Royoc. 3. MORINDA ^rocumhcns. Hort.cli^. j^. Roy. lugdb, 
187. 
Morindaamericana humifufa laurifolia. Faill. a^fl.ijii. 

P- ^75-- 
Royoc humifufum, fruftu cuprefrnio. Plum. fpec. 11, 
Periclymenum americanum e cujus radicc fit atramcii- 

tum. Pluk. alm. 287, /. 212. /. 4. 
Habitat in America calidiore. b 

CONOCARPUS. 

etena. I. CONOCARPOS erciita, foliis oblongis. 
Conocarpus. Hort, cliff. 48 5-. 
Alnus maritima myrtitblia coriariorum. Pluk. alm. iS. 

t. 240. /. 3. ^ ^ 
Alni fruftu laurifolia arbor maritlma. Sloan. jam. i^y. 

hij}. 2. p. 18. t. 161. /. 2. Raj. deudr. ii. 
Rudbcckia iaurifoh"a maritima. Amyn. herb. 5-M. 
Ilabirat in Jamaicx, Bermudcnlium, Brafiii« maritt-' 

tnis. ij PrNTAMDRIA MONOGYNIA »77 

i. CONOCARPUS procunibens (■oiiis fobrotondis. pyociivilent, 
Rudheckia lupina. foliis ihbxotimcis. /i/n:-nJjcrL ^-Si, 
lh'bi:at i» Cuba, 

ML'SS.i:NDA. 

i. MUSS.?':N])A iJvrrn. zcyL 36./)' zevl. S4, f. fr.mdofe. 

^.iuili^ivja ieyi:'.nica, flore rubro. follo ex florum thyrro 

piodeunie albo. Burm. zeyl. \t-\. t. 76, 
BeHIKi. Rheed. mai. 1. p. 27. /. ib'. Raj. hifl. 149J. 

dfndr. 126. 
tlnbiiut tn liiciia. b 

MIRABJMS, 

\. MIRABILIS. Hort. clif. 5-3. Hort.upf.A-^. Fl. z,-~i.J^^''^P'< 

Ss"- ..'^/i^;. /wfi/. 76. 
Nydai^e. Ro-;. bigdb. 417. C<:> /.'?'. n.jVeb. 2,9. 
Jalap.c ipecif.i onines. 'funrnci'. inft, 130. 
.Solaratm niexiocauum, tiore parvo- Banb. vin. 168, 
prodr. (yi. 
^\ Sohnum rr:exiocrinutn, florc inaj^no. Bauh. pin. i(i^. 
/\dmirabi!is peruviitna. Ctuf. htli. 2. p, 87. 
tiabitiit .n india ntraouc. l^ 

CORLS. 

1, CORIS, //orr. r/i^\ 6S. //^-rA HpfA/j.Mat.med.^io.''^^»^^''^^'^^'^^'* 
R'iy. lugdh. 304. SuHV. mayifo . 46. 
Coris cfflrulea maritinia. lianh. pin. 2S0. 
Symphytum peLr.eura. Cam. epit. 699. 
Habitat in Eiiropcs aHJlraiis arannf.^ rnarttimis, 

VERBASCUM. 

VERBASCUM toliis decurrcnnbus utrinque tomcn- Th<i»fH(» 
totis. f7r, r/^y. j 3, fi.fuec. i?6. /^/d<f. /«fri. 90. 
.^£iy. lugdb. 421. Oafib. parif 71, 

Verbalcurn cauie liinpijci raperne fioribus felTjiibus cla- 
vato, Ibiiis utrinque haigeris'. hort. ciijf. )^ 

Vf-rbaicum mns larirolium Iiiteum. Batfh. ^/m. 239, 

Verbaicum latius. Dad. perhpt. 14:5. 

Uahiiat i/i Europa: glarfojis Jleniiins. $ 

V .ERB \S C U M fol ii'> cuneifornn' - oblongi?;. Hori. Lyohnitis. 

trpf.^^. 
Verbaicum foliis ovaco-icutis fjbtus villoiTs crenatis,lj.»i- 

cii, laxis laici;uibus & rerminaiibu», Hort. ciijf\ 54, 

Ro\. ifigdb, 421. Diiiib. p/irif 71. 

M Ver- TjS PENTANDRIA MONOGYNIA. Vcibarcum puLvcn^Jentam, ftorc luteo parvo. Baub. 

htp. ■]. p. Si2. Raj. htji. 1094. 
Veibafcnn luas, unguitioribus loKis, iloiious paliidis. 
BaHh.VtK. 239, 
|S, VerbJilc.nai lychniiis, fiore albo parvo. Bauk.pin. 2..40. 

Verbjrci!mcan<iidamtemina. Fnib. hij}. S47. 
•v.Philomi!; mas -aiter. Lob. ic. ^61 
Iii:hitct it? Europae ruderatis cnitis. $ 

tiigrum. 5. VERBASCUM foliis cordato-oblongii- petiohtis. Mat. 

med. yl. 
Vcrbafcum foliis ovatis crenatis fubtus tom-entoiis,cau- 

k,angu'riro. f^ir. dijf 13. Fl.ftii(. 1S7. Br.y. iug.lb, 

421. h.^iti/. parif. 91. 
Verbafcrtin toliis ovatis fubtus iiicani,? crenAtis;, fpica 

lax?. rariusramofa. Hort. ciij^. ^j{. 
Verbafcum uigrum, fiore cxUueo purpuiafccnte. Baftb 

pin. x.\o. 
Habitat in Europa ad pagos., vias. Jr 

mamrla, ^, VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis gla- 

bris, pcdunculis folitariis. Hort. upf.^6, 
Verbafcum annmim, foiiis oblongis finuatis obtufis. Hort. 

clijf. I)-. Guet. Jlamp. 2. p. 309. 
Verbafcum foliis giabris ferraro-dentatis, radicalibus fi- 

nuatis. Roy. lugdb. 421. Dalib. panf. 72, 6auv. 

vtotifp. 276. 
Blatraria lutca, folio longo laciniato. Bauh. pin. 240. 
Habitat i'ft¥.\ilO^Ai aujiralioris locis argillficeu. 

<4r<v«/r«f, .f. VERBASCUM foliis lyrato-pinnatis. 

Vejbvifrumbv.milecreticumlaciniatum. Bauh. fitt. 240. 
Verbafcum brafficK folio. Coiumn. ecphr.x.p.^i. t. 82. 
Habhat in Creta. 

finnattm, 6. VERBASCUM foliisradicalibus oblongis (inuatisun- 

dpris tomcnroiis,caulini& cordatis amplcxicaulibus nu- 

diuicuiis, 
Verbafcum foliis pinnato-finnatis hirfutis:fubtustomeii- 

lofn.Roy. higab. 421. Sauv. mo-nfp. 276. 
Verbafcum nigrum, foliis papaveris cornicuiati. Bauh. 

pin. 240. Camer. h^ff. 403. /. 403. 
iS.Vevliai^nm grxciim fniticoliim, folio finuato candidis- 

iin^.o. flour». cor. 8. itifi. i. p, g^y. /. S3S' 
Hahitat Monfpelii , Florentiae. 

ghankem. 7. VERBASCUM foliis ovatis iiudis crenatis radicali- 
bus, caulc llibnudo raceniolb- Vcr- PENTANDR[A MONOGYNfA, 179 

Verbarcuni fblils ovatis crcnatis nudis fcabris, caule ra- 

mofo. Hotr. cliff. ^y. 
Blatlaria piirpurea. Bauh. fin. 241 ? 
ilabitat in Europa aujiraU.^ Bohcmia) Lufitank hferto- 

re, y 

S. VERBASCUM foliis Incifis nudis, caule foliofo, ca- Oshtckli. 

lycibus ianatis, pedunculis biflorii* 
UabitatinWx^^VXi^, Osbeck. 

9. V£RBASC'UM foliis lamuis radicalibusj fcapo nudo. wj/n^n/, 
Cortufa foliis ovatis feflilibus. H&rt. Aiff. 5-0, Koy. 

lugdb. 417. 
Sanicula alpiiia,fol!isborap;inis,villofa. B^//^. pn. 243. 
Auricula urli rnyconi. Dalecb. bifi. 837« Batih, hifi, 

3. f. 869. 
Habitat in PyreJnaeorum ner/tero/is. 

DATURA. 

t. DATURA pericarpiis fpinofis eredis ovatis. Hvrt. Strmonim 

cliff. >-<. Hort. Hpf. 43. Fl.fyec. iSj, Gron. vir?r^.i:^, 

Rov, ht?db. 42Z. Dalib.parif. 70. 
Solanum tijetidum , pomo fpinoCo obiongo, liorc albo. 

Bauh.pin. 16S. 
Solanum fativum, pomo fpinofo oblongo, floie albo« 

Bauh. pin. 168. 
Tatula. Cam. epit. ij6, 
Habitat in America, nunc vulgaris per Europam. 

2. DATURA pcricarpiis fpinolls nutsntibus globofis, Miteh 

Hort. cliff. ^^.Hort. apf 44. Fl.Zeyl. 86. Mat.rned. 

Sf. Rox;. Ingdb. 4x2. 
Solanumpomo fpiiiofo rotundo, longo fiore. Bauh, pin.- 

168. 
Hummatu. Rheed. y<aL 1. p. 47* /. iS» 
Habitat in Afia, Africa. 

3. DATURA pericarpiis inermiDus nutantibus, caule ar- .»•*•««, 

borco. 
Stramonioides arboreiun, oblongo & integro folio^ fru- 

<ftu laevi. Fewil. peruv. 2,.p. t. 46. 
Habitat in Peru* ^ 

HYOSCYAMUS. 

4. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. Hort. diff. „,.,, 

i-6. Fi. futc. Oo^. Mat. med. 86. Roy. higdb, 42^. ' 
Dalib. parif. yo. HalL helv. j-ii^ 

M 2 Hyo« aliks. 'm'thi% pufiUus, i?o PENTANDRIA MONGGYNIA. 

Hyorcyamus vulgaris & ni^er. Btmh. pi». T69. 
IJabitat m Europae raderatis pinguihus. $ 

2. HYOSCYAMUS foliis petiolatis, floribus felTilibus. 
Hort. cliff. f^. Ro\. lugdh. 412. oauv.msHfp.Z']^. 

Hyofcyamus aibas niajor. Bauh. pin. 169. 
j3-HvofcY3.mus albus minor. Bauh.pi». 16^. 
Hyjfcyanuis nlbus vulgaris. Cljff. hifl. i.p. 118 
i-lahitav iri Europa aujlralt. 

3. HYOSCYAMUS foliis retiolatis, floribus peduncu- 
lans. Hort. cliff. fd. Roy. lugdb. 422. 

Hyofcyamus creticus luteus major Bauh. ftu 169 
frodr. 92. 
|3. Hyofcyamus creticus lutcus mmor. Bauh.pin. 169. 
Hyofcyamus aurcus, Alp. exot. 99. t. 98. 
habitat-in Creta. 

4. HYOSCYAMUS foliis lanceolatis fubdentatis, caly- 
cibus fpinolis. Hort. upf. 44. 

Hyoicyamus foliis lanceoiatis. Hort. cliff. 5-6. Roy. lugdb. 

422. 
Hyofcyamus pulillus aureus americaiius, antirrhini foliii 

giabris. Pluk. alm. 188. ^.37. /. f. 
Habttat iit Perfla. 

■fbyfaloits. 5". HYOSCYAMUS foiiis ovatis integerrimis, calycibu"- 
inflatis fubglobofis. Hort. upf. 44. * 
Habitat irt Sibiria. 74 

NICOTIANA. 

Tabaaim. I . NICOTI AN A foliis lanceolatis. Hort. cliff. ^(5. Hori, 
iipf. 45 . Mat. med. S7. Koy. lugdb. 423. 
Nicotiana major latifolia. Bauh. pin. 169. 
Blennochoes. Reneal.fpec. 37. t. 38. 
Habitat in America, nota Europ<eis ab 15-60. 

uifiiM, 2. NICO TIANAfoliis ovatls, Hort. cliff'. ^6.Hort.upf, 
4f. Roy. Uigdb, 423. 
Nicotiana minor, Bauh.fm. 170. 
Pachyphylla, Reneul, fpec 40. 
Habitat in America, nunc ta Europa. 

p«niculau. 3. NICOTIANA foliis cordatis, floribus paniculatisrtu- 
bis clavatis, 
Nicotiana minor, folio cordiforum tubo floris prselou- 
gO.jFewill. peruv. i. p. 717. t. 10. 

Ha- PENTANDRU MONOGYNIA. j«i 

Hahttat in Pciu. 

Diffcrt a fecuNcia Caulc ienerlore^ altiore ^paMtctilato. 
CoYoWlS a»gf((lionl;ris: limbo brevijfimo, ohtufijfimo ^ 
tubo longo clavuto\ calycibus capfulisqac acuiis. 

A. NICOTIANA foliis cordatis, coroUis raccmofis i/«t»W«. 
fubringcritibas, calYcibus insqiialibiis. 

Hahttat t»?cr\i. DfB. 'yujTieu.r.:) 

Folia magis cordrita , gUtiKoJa. Florcs /;/ racemos pau- 
<or, loagos. Corolla; fcrme fpeciei primtv^ fcd magis 
i:i/c(fuales tS>' /('''<■' '• iffgen/esfauce biafites. Staniuia ad 
Intus f^perius tnficxa. Calycis una iaciftia reliquis 
iiiiplo major. 

MANDRAGORA. 

I. jMANDRAGORA Hort. ciiff. fl. Koy.lugdb.^lX.of^cimrmi, 
Mat. rneci. 88. 
Manciragora trucru ronindo. Bauh. ptft, 169. 
Maridragoras. Dod. pempt. 45-7. 
Hahiijiin Hifpani», italise, Creta:;. Cycladum apricis. 

ATROPA. 

I. A FROPA caulc hcrbaceo, foliis ovatis integris. Bellacioimiii 

Atropa. Hjrt.c!ijf.\-j. Horc. upf. 45-. Ruy. lugdh.^i^»* 
Solanuni inelanocurafus. Bauh. pin. }66. 
Solanum kfhitk. C//</. hifl. 1. p. S6. 
HabitaT i-a Aulbjae. Angli^ monttbus fyhojis. ^ 

1. ATROPA foliis iinuato-angulatis, calycibus claufisa-^z-v/rtWff. 
cataugulis. 

Alkekfrigi amplo llore vioiaceo. Few.peruv.jz^.t.i6, 

Hahitat •» Pcru. D. B. Jujfieu, © 

Radix furofa. anaua. Caulis bipedalis^patulus., ereiluSy 
ray?iis angulatts. VoYxTi alterna., glabra., oblonga ., pef 
pettohtm decurrottia., obtufe JinuataiDltmx^.Pedwn" 
culi jd latus pettotorum fjhiarii ., nudi., unifion. Ca- 
1 \ X cvatus.^ bafi excifus., avgults quin<^ue coynprejjis., pro- 
funde ^partitus : fokoti< fagittato-oiatis. Corollat^/w- 
panulata.,parum quifiqMeloha., obiufa, Limbs eredo ^ful/- 
pfuato.,ca'ridefcc/Tte. St^xnmz f., ful-uUta , bafi dflata- 
ta., fubvillofa., ccrolla loage breviora., fuper//e diver* 
gentia. Anthcrx ereStiC. Germcn intru bafin flami- 
num. Styhis Jilifarmii., longitudine Jlaminum. Stigma iSz PENTA.NDRIA MONOGYMIA- 

eapitatum. Fru6tus cerrtuus ^ ie^us calyte nrnjort .^ 
quhiquaniuinn augnlis comprejfis ariie chiuf.s ^ baft 
mucronatls. Bacca exfucca,^ ?'4-/- ^'hcHlfiri:i: fc- 
immfuhrotMfida^ comprejja. Meciia inter A:ropam^ 
Ph\Jal:ciem;a Fhyfalidc differt pgHra coroHa: ^Jiami- 
nthus diflantilfHS ^ ca^ce c^uini^He^aTtit'}^ capfulalvcu- 
lantentis plurihus, 

ixnxfanu 3. ATROPA caule friiticofo. 

Bella-donna friitefcens rotundifolla hifpanlca, Tcurtref, 

ixf. 77. Barr. ic. 1173. 
Habitat in Hifpania. h 
Habitus fijf oniitia Phyfalidis forrmftira, ue HrKites ge^ 

nerum injolo cahce coafijiant. 

PHYSALIS. 

^' pcreymes. 
fcmnifar.. j. PHYSALIS caule fruticofo , ramis reais, f^onlms 

confcrtls. 
Phvfalis caule frtiticofo tcreti , folils ovatis intfgerriinis, 

fioribus confcrtis. Hcrt. cliff'. 61. Roy. In^db. 426. 
vSolnnum fomniferum vevticllhitum. Bauh.pn. i66. 
Solanum fomniferum, CUf. hift. 2, p. 85". ^ 
Habitat /'» Mexico , Crcta, ]:-}ifp:i!<i?i. b 
Fruciui Phyfalidis; Fhs tifxo^is ; Herba pr,£cedi.'ntis.^i-u? 

itajimilis., ut vix generc jep.^rari queat, 

jHnxfiffit, ^^ p}{ySALIS caiue iruticofo, ramis ilmiofis, f.oribug 
confcii'S. 

Ep.ccifcra indica, fioribus &d foliorum cxorms,fru6tu/ul- 
cato dccapyrcno. Raj hiji. T632. 

Pevctti. Rheed. mal. 4. />. I13. t. fj', 

Habiiaz tK hldia. n 

llabiini \sf Jlatura P.. jjomnifer^.; Flores itidem fparfi 
ad axilias foiiorH}n\ C^ulyces erjara :»afr.H-/itur (,^ in^ 
voivuKt baccam\ Mantji^jle %^ef> dtfert fi(jrihus mino- 
ribiis.^ ramis bifanam valde flexuoJiS.,hinc foiia quafi 
Utjiiche difpejita^ /lexurA' utta^^lii. exicrioribusinjerta, 

,ir»fiivii9. :j, PHYSALIS caule fruiicofo, foUis ovatis tomenions, 

/-7r. eliff. \6. Rox.iugdb. 416. 
Phyfalis caulc percun!, foliis ovaris f<:«li!;uiis, ramis an- 

aotinis i)iT,ph'cil(inrIs, HQri. cltjf, 6^. * 
Solanum^vciicHtiuiT^ cr.rafrrtvieiim, folano antlquorurrt 

firniic, foliis origan! fuhinranis, s}larif, hip.^.f. 5-27, 

ii^luk, alm. 31;. /, in. /. < 
UM>ii:U i» Ciuailao h PENTANDRIA MONOGYNL\. 183 

4, PHYSALIS foliis cordatis intcgerrimis obtufis fcabris, vifc$fa, 

corollis glabris, 
Phyfalis ra^iice perenni, foliis cordatisobtufis.//(7r^.f//jf. 

496, Roy. lugdb. 4.26 Gron. virg. 24. 
Alkekcngi' bondrienfe repens , bacca turbinata vifcofa. 

Dtll. elth. \\. t. 10. f. 10. 
Ilabitat tn Virginia, Bonaria. T^ 

f. PHYSALIS foliis gominis. Alktktngu 

Phyfalis caulc limplici annuo, foh'is intcgerrimis gemi- 

natis, iioribus folitariis.Hor/. cliff.6i. Hor/. uff.^g, 

Mat. med. 93. Dalib. parif. 73. 
Phyfalis radice pcrenni, foliis lanceolato-cordatis. Vir. 

cliff\ 16. Roy. lugdb. 426. 
Solanum vcficarium. Bauh. pin. i66,Dod. femft,^^^, 
Habitat in Italia. 3? 

* Annua, 

6. PHYSALIS ramofifi3ma,ramis angulatis glabris. afigulata 
Phyfalis annua ramofilfima, ramis angulofis glabris, fo- 

liis dentato-ferratis. Hort. cliff. 61. Hort. upf 5-0. 

FL zeyl. 97. Roy. lugdb. 427. 
Halicacabum f. Sdlanum indicum. Comm. hort. i. p^ 

70. t. 17. 
Solanum veficariumindicum. Bauh. pift. 166. 
Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. Dill, 

elth. 13. t. 12. /. 12. 
j3. Alkekengi indicum glabrum, capficii folio. Dill. ehh* 

12. t. II. f II. 
Habitat in Iiidia utraque. 

7. PHYSALIS ramofiflima, foliis villofo-viTcofis, ^t- pulefiim, 

dunculis nutantibns. 
Phyfalis annua ramofiiTima^ramis teretibus pubcfcenti- 

bus: geniculis nodofis. Hor^. cliff. 62. 
Alkekengi virginianum, frudu iuteo. Fcwill. peruv. 3. 

p, j. t. I. 
Solanum veficarium virginianum procumbens anniium, 

folio lanuginofo. Tlfor;/. hjjl. 3.^. 5*27. /. 13. /. 3. 

/. 24. _ ^ 

Habitat in India utraque. 
Fruftus villofG-vifcofus.^ nec glabcr; macula corollae /«- 

fcte.f nec palUda. Pedunculi nutantes^ ncc cernui. 

8. PHYSALIS ramofifTima, pedunculis fruftifcris folio mmma, 

longioribui. Hort. cliff. 62, Roy. lugdb. 427. 

M 4 So- i84 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Solanum veficarium indicura mlnimum. Werm. lugdh. 

5-69. t. 5-71. 
Pee-inota-inodien. Rheed. mal. 10. t. 140. /. 71. 
Hahitat in Jndi« aridis fordidis. O 

prHtncfn, 9- PHYSALIS ramofilijma, divaricationibus farinacco- 

germinantibus. 
Hahitat in Am.erica. 
Facies untecedcntium f. 6. 7. ^..fed anthera; flava.^ tiec 

c.-crfile^e; rami tereies: fnpra plani villoji; Folia vitlofo- 

Vifcofa; AU ramijicatiQfifim viridi qHofi pruina^fr.- 

tninant, 

SOLANUM. 

* inermia, 
verhnfeifoH' j. SOLANUM caule Inermi fruticofo, foliis ovatis to- 
**''■■ mentofis integerrimis , umbellis compolitis. 

Solanum arborefcens, verbafci folio. Plum.fpec^. 
Solanum maxime tomcntofum, fpinis carcns, virginia- 

num. Pluk. alm. 35-1, t. 316. /. I. 
Habitat in America. "b 

gitmeinfe, 2. SOLANUM caule inermi fruticofo, foliis ovatis in- 
tegerrimis, pedunculis lateralibus filiformibus. 
Solanum caule inermi perenni , foliis ovaris integris , 
floribus ad balin ramulorum confcrtis. Jioy. Ipigdb. 

Solanum africanum lignofum , tolio atroviridi angufto 

oblongo obtufo. Bocrh. Ingdh, 2,, p. 6S. 
Habitat m Guinea, t) 

PfendoCap- 3. SOLANUM caule inermi fruticofo , foliis lanceoU- 
jicurtt. tisrepandls, umbcllis feffilibus. 

Solanum caule inermi fruticofo, foliis ovato- lanceola- 
tis integris, tloribus folitariis, Hort.iHff. 61. Hort. 
upf. 48. Roy.lugdb. 424. 
Solanum fruticofum bacciferum. Bauh.pi». 6f. 
Pfeudocaplicum. Dod. pempt. 718. 
Hahitat in Madcra. b 

ilffbyllum. 4. SOLANUM caule inermi fruticofo , foliis geminis ■ 

altero minore, floribus cymofis. 

Solanum caule inermi perenni, foliis ovaro-lanceolatis 

geminis : altero minimo. P'ir. cliff. 1 5-. Hort. cliff. 

61. Roy. lugdb. 424. 

Solanum' americanum (Iryehnodendro accedens, fru- 

du- PENTANDRIA MONOGYNIA. 185' 

<51u mcdio quafi tiiro. PIhL alm. 349. t. iil. /.4. 
mala. 
Hahttat iti America? t> 

y. SOLANUM caule inermi frutefccnte flexuofo , foliis DHkmnara^ 
fuperioribus hadatis, raccmis cymolis. Hort. cltff.60. 
Fl, fuec. !%()•. Mat. rncd. 95". Roy. iHgdb.^i^. Dalib. 
pari.u 73. 
Solanum icandensf. Dulcamara. Banh. pin. 167. 
^.Solanam dulcamarum africanum, foliis cralfis hirfutis. 
Diil. clth. 365-. t. 273. /. 35-2. 
Habitat in Europoe fepibtis htiynentibns . T) 

6. SOLANUM caule ineimi frutefcente fiexuofo, foliis ?Kcr«yb,%wj 

o:>longis latcribus finuatis, raccmis cymofis. 

Solaiium foliis quernis. Few.peruv. 722. t. if. 

Wf.httat in Peru. D. ''^nffieu. t> 

Flabitus S. Dttlcamarcc'^ Rami nngulati, Folia ovato- 
oblonga , in pettolum dccurreatia , venofa., glabra., iate- 
rihus pinnato-finuata. Pedunculiri7/?2o/r. CorollsEZ/o- 
lacecc., obtJifiores quum DulcamariC'. maculis duabus pal- 
lidis adbafinfinguH lobi. A.nthCi:xflaVcC., /ivlo hreviores. 

7. SOLANUM caule frutefcente fubinermi, foliis cu- honanenfi. 

nciformibus finuato-repandis. 
Solanum bonarienfe arborefcens, papas lioribus. Dill. 

elth. 364. /. 272. / 35-1. 
Habitat in agro Bonarienfi, ^ 
Folia ^ Flores maximi-^Acuiei aHqtiot tn ienellaplanfa., 

non vcro in aduita, 

8. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatisin- tHbiYofuvt. 

tegerrimis. Fir. cliff. if. Hort. cliff'. 60. Hort. upf 
48. Koy. lugdb. 423. Dalib. parif. 73. 
Solanumtuberofum efculentum.Brt/^^. ptn. i^j.prudr. 

59. /. 89. 

Habttat in Petu. 0—2^ 

9. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatisin- LycoptrjicHm 

cifis, racemis limplicibus. f^ir. cliff. i^. Hort. citff. 

60. Roy. lugdh. 423. 

Solanum" poniiferum, frudu rotundo ftriato molli 

Bauh. pin. ifj. 
Poma amoris. Cam. epii. 821. 
j8 Solanum raccmofum ceraforum ioimz. Bauh.pin.i6y. 
prodr. 90. 
Habitat in America calidiore. Q.f^i^ 

M s 10. SO ii^ PENTANDRIA MONOGYNIA. 

feruvinnurn. lo. SOLANUM caulc incrmi herbaceo, foliis pinnatis 

incifis , racemis bipartitis rcflexis , baccis fubpilofis. 

Lycopcrficon pimpinellse folio. few. fernv. 3. j>. 37. 

Hahttat in Peru. D. JuffieH. 2i 

mnttfttum. ii, SOLANUM caule incrmi hcrbaceo,foliis fubcorda- 
tis repandis. 
Solanum tuberofum minus, atriph'cis folio, vulgo Pa- 

pa montana. Few. feruv. 3.^, /. 46, 
Habitat in Peru. 7/: 

nigrum. \%, SOLANUM caulc inermi herbaceo, foliis ovatis 

dentato-angulatis , umbelHs nutantibus. 
vulgare. Solanum caule inermi herbaceo , foliis ovatis angulatis. 

Vir. cliff. 1 f. Hort. cliff. 60. Hort. upf. 48. Fl.fuec 
188. Mat. med.g/\. Gron.virg. 24. Roy. lugdb.^^'^. 
Dalib. parif 72. 
Solanum officinarum. Bauh.piu. 166. 
patulam. jg — ramis teretibus glabris , foliis integerri/nis glabris. 
Solanum procerius patulum vulgaris frudu. Dill. elth 
367. ?. 275-. /. 2,SS' 

vjllofum, y, rayyiis teretibus villofis ., foliis angulatis fubvillojii 

Solanum annuumhirfutius,baccisluteis. Dill. ehh. 366. 

t. 1J4,. /. 35-3. . . ^ , 

guineenfe» ^, ramis angulatts dentatts.^ foltts tntegerrtmis glabris 

Solanum guineenfe , fruftu magno inuar ceran. DiU 
elth. '^66. t. 274. /. 35-4. 

virginkum g ramis angulatis dentatis, foliis rfpandis glabris, 

Solanumnigrum vulgari fimile, caulibus exafperatis. Dili. 
elth. 368, t, 275-. /. 25-6. 
judaicum. V — . ramis aculeis incurvis., foUisrepandis nudts. 
Habitat in Orbis totius cuitts. 
'Xot varietates (i, y, ^, e, ^. videntur cffe hybrid^pro- 
les. 

S. Spinofa. 
Mtlongtna. i^. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatisto- 
mentofis integris, calycibus fpinofis. 
Solanum calycibus aculeatis, foliis ovatis integerrimis to- 
mentofis. Hort. cliff. 61. Hort, upf, 49. Fl. zeyl. 
93. Roy. lugdb. ^16. 
Solanum "pomiferum, fruclu oblongo. Bauh, pin. 167, 
Mala infana. Dod. pempt. 45-8, 
Hahitat in Afia, Africa, Americji. 14. SO PEKTANDRIA MONOGYNriA iSy 

14. SOLANUM <j,vb5«:' aciileaio he(b:!.ceo-fol;is cordatis Cm^tpicM.m» 
Jmu.itis,calydbusacnlcr.t,'f.. j^wr f/-//. 16. Hmt. clfff. /■-•. 
61. 
Solanuni campechfenfc, caiyciburs ccbinaris. Dill. eith, 

361. f. 2.6R. /. 347. 
Habitat rn America ad finv.m Campcchicnfe. 

jf. SOLANUM c-aule acnlcatohetbacco, foHis covdatjs ivnThmcfum, 
qninquelobisiutrinquc vjjiolis acuiCiiri^^. Fir. clijf- i)', 
Hort. cliff. Gi. Horf. apf. 49. lioy. lug-:li\ ^if. 

Solanum b.ubadcnfc fpinofiini aniiuurh, fruduaureoro- 
tuudiorc pyri parvi invcrli fornia & magriitudine. ^Uik. 
aim. 'J.fo. t. 22, f. f. I. 

Hahiidt in ^'irgiuia, Barb^vdos. O 

16. SOLANUM caific aculcato herb.iceo, follls p!n!iari- vhpnwnutn 
tidis: laciniis linuatis obtuiis, caiycibiif. aculcati.s. KGy, 

iftgdlf. 42)". * 
Solanum aiTiericanum Ucia!iJ.iuni fpinofjiilmum. Dlli. 

elih. 360. t. 368. /: 267. 
Sotanum aunuujri virginianuiri nigricans rpiiuyfilijmuni, 

Horc caeruko. Pluk. aim. 351. /. 62./. 3. 
Habiiat In Americ>i, Q 

17. SOLANUM caUiC aculeato fruticofo, folii.s angula- huiicnft, 
tis tomentof^s integcrrimls: aculcis uirinquc rcctis, ca- 
lycibus iTtermibus. /7. zeyi. 94. * 

Solanum caule aculcato fruticofb, foliis ovati» (iuuati.s 

intep;errinuii, fpinis uirinque erci^tii. Hort, ciijf'. 6.1. 

Roy. lu^dif. 424. 
Solanum indicum fplnorum, flore boraginis. Rohcrt. /t\ 

.^.8. Diil ehh. 362. t. i-jo, f. 349. 
Solanuii) amcricanrjni perenne llibincanum, fruftu py^^ 

riformi longiore, fpinis pjarimia armatum. P/at/'. <?/.-». 

5fO. /. zi<. f. 6. 
Hilutat ia Iiidi;i ti^raque p 

iS. SOL-ANUM c;viic aculcuo fruticofo, foliis haftato- cr.roihwif^ 
aiipulatis: acu!':^'-. nrrinqne teftis, vaceniisl-ixis. 
Solanum caulc acu'i'jSLc) frut-cofo, foliis (•.vatis l;i{.:?ribi"; 
laciniatis' aciilcis atrinque rctSHs. Uon. fiif. 61. * 

rir. ciiff ir ^'-n'- /-'a'-^'^ 4H- 
Sohnum carorinenfc fpincjfuni, boragmis floribus fpica- 

tis. D:ii. eilb. i(m. i. 169 /345. 
JI,-:i.itai 'H Cafoiina. b 

19, SOLANUM caule nculcii tccurvis, foliis f>\m-^':i^ Cofjrrr.^nn 

i'ub- i8S PENTANDRIA MONOGYNIA. thcamtn. fiibtus tomentofis utnnqueaculeatis,peduricnlisaculc- 
atis. 11. ze-rt. g<. ♦ Hort. upf. 49. 
Soianarn caule acuieato truticofo, foliis oblongis pinnu- 
to -hciniatis, ipinis fupinis ercctis, pronis recurvis. Hort. 

clijf, 61. Vtr. cliff. I)-. lio,'. Ihgdb. 424. 

Solaiiuni pomiferum fruteicens atricanum fpinofun». 
nigricans, boiraginis fiore, foliis profunde laciniatis 
Herm. higdb. 5-73. t. ^75-. Morif. ^ift. 3. p-S^i- f 
13. t. i.i-l)'- Pluk. ahn. 25-1. t. 226. /. 5". 

Habitat tn Africa. !> 

20. SOLANUM cauic aculeato fruticofo, foliis repaii- 
dis,calycibus aculcatls. Ko<. lugdb. 425-. 

Solanum ipinomm incanum,'fyiiis jtnuaf's, florc bora- 
ginis, frViclu iuteo ovuli gallinact-i magnitudine & 
tbrina. Boerh. 2. p. 68. 

Hahitat - - - - «cmfTitoAjK. 2.1 w SOLANUM caifiC aculcato fruticofo, folils corda- 

tis viiloiis margine repandis, calyciiyas iueimibus. 

Hort. ciiff. 61. Koy. /ugdb 4'^^. 
SoUnum pomiferum. frutefcens , flore boraginls, folio 

tomcntofo incano, folo caule jpinofo. Boerh. lugdb^ 

2. f . 69. 
Habitat in KrViZ-p.C^ feptcatrionali , 

Hhamivfi. 11. SOLANUM caule aculeato fruticofo,, follis lan- 
ceoiatis angulofo-dentatis. //?.♦•/. i- //}/'. 6k lioy. liu^dh, 

4M- 
Solanum, baaaiiieiile fpinofum., pcrahs angurtls reflexis» 

Dill. eirh. 263. t. 271./. 250. 
Solanuni ipiniferum frutefccns , fpinis igneis, amcrica- 

num. Pbik. r:im. ^fo. t. zif. f. ^. 
Habitat ia ,\mericae infnla Providcntia. ^ 

irilokatHm, 23. SOLANUM caule acuieato fruticofb, foliis fubiri" 
lobis .^labris obtufis inermibns. 

Habitat ;v India. 

Q-M\hs fubfrtitefce:<s. Fo\h parv.a. ^Jabra., ohtufa., fuhtrl^ 
l')ba.^ raro ettam ad bajin lobat.i. Aculei refiexi in ean^ 
le.,petiolii ., peduyicvHs. YiQwwc^W umf\Qri\ Calyces 
minirrii^ incrmes. Stylus adfcendsns. Y\^\M2. firoxim^ 
tiicedit ad. Piuk. .Uib. 316. /. 5. 

CAPSICUM. 

arnuMm. 1. CAPSICUM caule htTbacco. Roy. iHgdh. 426. 

Ciip- PENTANDRI A MONOGYNIA i8y 

Capiicum imnuum. H-jrt. chff. S9- Hort. upj. 47. Fl 

zeyl. 92. iMat. mcd. 96. 
Piper indicum vulgaliilimum. Bauh.pm. 132. 
Vall;a-capo~mo!ago. Rhced. mal. 2. f. t. 3^. 
Habitat i» America meridionalt. 

2. CAPSICUM caule fruiicofo. Roy. Ingdb. 426, frHt^am, 

Caplicum trutelcens. Hort. cliff. \<^. 
Capo-molago. Rheed. mal. z.p. T09. t. f6, 
Habitat ifi India. "b 

STRYCHNOS, 

f . STRYCHNOS foliis cvatis , caule. inermi. fl. zeyl. n«,v vojnic^ 

91. Alat. med. 77. 
Strychnos foliisquinqu^nerviis. li^ach. ultr. 32. 
Nux Vomica oflicinarum. Bazth. pin. <\i. Raj. hijl. 

1814. 
Colubrini ligni tcrtiumgcnasinmalabar. Bauh.t>i».-^oi. 
Caniram. Rhecd. rnal. l. v. 67. t, 37. Raj. hip. 1661. 
Habttat in India. t) 

2. STRYCHNOSfoliisovatisacutis, cirrhls (impllcibus. fo/;.i?2"/i;i, 

Mat. med. 7S, Annrn. acad. 2. /?. 119. 
Strychnos tbliis trincrviis oviitis binaiis. iVach.ultr.o^i. 
Clematis indica fpiiiofa, foliis luteis. Ijauh. pin. 301. 
^"ruttus orbicularis major fufcus ftriatus. Bauk. pin. 405-. 
Modira-caniram. Rheed. mal. "]. p. 10. t. y, Raj. hijl. 

1661, 
Habitat tn India. t> 

CHIRONIA. 

i. CHIRONIA herbacea, calycinis foliolis membrana-fmKrrwVi. 

cco-cariu.uis. Fl. ze\l. 90. * 
Chironia foliis lanceolatis trinerviis. Horf. cliff. 5-4. 
Lylim.achia folio nuuato acuminato trinervio, tlorecK- 

ruleo amplo, caiycc carinato alato. Burrn.ze';!. 145*. 

t. 67. 
Habitat in Zeylona. 

L. CHIRONIA horbacea, foliis linearibus. Hort . clif- . imoUit. 

H- -^o;'- %^^- 453' . 
Rapuntio affinis, lini facie, capitis b. fpej. Breyn. cent. 

Hibitat in Cap:tis b. Spei -herhidjs. l 

3. CH.T 190 PBNTANDRI A MONOGYNn A. 

i,%mpanHi:it(i 3. CHIRONIA iicrbacea, folii.s rubliacaribus , calyclb«)s 
loiigitiidine coroUa:. 

ILjbiiai sn Cauada. Kahn. 

C.Uilis /^fisVt/ij , tetir. Ramis h»gis. VoVkh laKceofafo-li' 
ftearia^ ievia. Flores tertnir/u/es , Joiitarii rotati .^ 
purpurei .^ *peduncuio iorigu t>fjidcntcs \ C2.\ y c'.S foHoia 
loKgttudtTie coriiia:. ful>ulata. ArdhQrx fpirales. 

Ani^Lvii. 4. CHIRONIA hcrbacea, caulc acutangalo, folils ovatls 
auiplcxicaulibns. 
Hiibitat in Virginia. Kalm. 

Facies Cefitaitrii mi'/ior:s. CaulhveJalis., tetrngriKus: a- 
iit merfihranaceis. li^rilja r.'V;.//.-7, hyperici., opp''fita., fes'- 
ftlia ^ ieyi-nampi^xtsauiia. tlorcs cr>Hgefti.^ nt inH-^- 
/'erieo; Anxhkr^ fp^rales^ Stylv.s i.>ijici'ifs. 

dodicavJra. ;f. CHIRONIA fioribus duodcccmfidis. 

Gciit;a).ia lioribus duodeciin- pctalis, foliis diftlndis. Gro-a, 

vtrg. 27. 
Hahttit iii V irginia 

hanifiy^. 6. CHIRONIA frutcfcens baccifcra. 

Ccntauriam misius arborcfcens pulpiferum. Comfft. rar, 

9- f. 9< ^ 
Ccntauriani niinns africanum arborefcens angnftlfolium. 

OiJ, afr. 16. 
na/fitat in Vxjthiopia. "h 

frnteficns. y, C^HIRONIA frutcfcens cnpfulifera. 

Centaurium minus atricanum aiborefccns latifollum, 
flore ruberrimo. Comm. rar. 8. t. 8. Old. afr. 2.6, 
Habitat in ^^.thiopia. J) 

CORDIA. 

liyva. I- CORDIA foliis fubovatis lerrato-d^entatis. Hort. ciiff. 

'^)^. Mat. rivd. 171. 
Scbeilena fylveftris C5* domcftica. Bunh. piu. 446. Alp. 

cegypt. 30. 
Sebeitenadcmeltica/. Myxa. Comm. hort. i. p. 139. 

t. 79. 
Vldi-maram. Rheed. mai. 4. p. 77. t. 37. 
Habitai in /'Egypto, Malabariu. h 

Sthtjltr)ti. 'i" CORDIA foliiii oblongo ovaiis repandis fcabris. 

Scheftcna fcahrn, tlorc miniuto crilpo. Diii. eith. 341, 

Ca- PENTAMDRIA MONOGYNIA ^9» 

Caryophylhis fpuvius inodorus, folio fubrotun.^o fcabro, 
iJore raceinofo hcTapetaloide coccinco. Sicifj. jdyn. 
136. hifi. 2. p. zo. t. 164. Raj.fup^l. '66. Cutesh, 
cur. z. p. 91. ?, 91. 

Jhbstat in Ainerica calidsore. ^ 

3. CORDIA. foliis ovatis integerrim??. gUha, 

Cordia nucis iuglandii foHo. Plnm. gen. 15? 
Hahitat i/i America •/nerrdioHali. h 
Folla exacU ovata^ lnevia.^ in neutra puvina fcabra. Go« 
rollx tiibus lcttgitudinc tanturit culscis. 

BRUNSFELSIA. 

I. i3llUNSFELSIA. ^ aumiam. 

Brunstcllia fi{«ienlbo, fru-fru crocco moll!. "Plnm.ge-rt. ,T 2. 
Ji.ihiiat, tn A\UCncdineridio/?ali. 

Folia 'ihlonga.^ nbtufa., ihf .rgerrtma., pettQlata', Florcs in 
apne ramorHin plures. 

CESTKLTM. 

1. CESTRUM flcribuS pcduncularis. Jlort. cJiff. 490. tfitthrmtn. 
jafmincides foliis pishajiiinis.florevirefcente noctuodo- 

ratifimo. Dill. eUh. 183. /, 15-3./. 18^. 
Jafminum laurinis foliis, tlore pallido luteo, fruihi atro- 

Gaeruleo po!ypyreno vcnenato. Sloaft^iam. (69. /yifl; 

2. p. 96. t. 204. /. 2. Raj. dendr, 63, 
Syringa laurifolia jaraaicculis, floribus cx flavo palle- 

fcentibus. Pluk. aira. 3 5-. /. 64. /. 3. 
Parqui. FeiviJJ. penw. 2, p. 32, t. 32. /. i. 
Yiahitat in Jajniica, ChiJli. !> 

2, CESTRUM fioribusfeffiHbus. Hort. diff. ^91. Air.rnnm. 
jafminoides laiircoliE folio, flore candidointerdiuodora*- 

to. Dtll. elih. 1S6. t. 15-4./ 186. 
I^ureola fempervirens amciicana, ktioribus foliis, flori- 

bus albisodoratis. Fluk. alm. 209, t. 95*. /. i, Kaf 

dendr. 5*3 . 
Hcdiunda jafminifiore. FewiU.perui'. %. p. af, /. 20- 

/• 3- 
//.-//';/<z^ ;»Chilli, Havana. t> 

LYCIUM, 

T. LYCIUM foHis linearibus. JJtrt. cUf.fj. IJart,upf «/''•-'« 

47- 

Ja$ 19- PENJxWDRIA MONOGYNIA. CHro^aui». Jafmhioides ifricanum, jasmini aculeati foliis & facic. 

Ni_[J'. all. 1711. f. 420. t. 12. 
Rhamnus alrer, foliis falfis, flore parpurco. Bauh. pia. 

477. 
jS. Jasminoldes acukatuin humilc, halimiminorisfolio, flo- 
re minore, per maturitatem tlavefccnte. Mich. gen. 
224. t. lOf. f. 2. 
Habitat in Africa ks^ in P.egno Vaientino. t» 

%. LYCIUM foiiis lanceoiatis crafliufculis, calycihus bi- 

tidis. 
Rhamnus peregrinus, rofmarini folio, candidior. 'PUk 

uim. 317. rnant. \6o. t. 522. /. 2. maLi. 
Jasminoides aculeatum, polygoni folio, fioribus parvi» 

albidis. Schaw. afric. 349. /. "49? 
Hahi.tat in x\fia, Africa ? (3 
Calycis vre tfilol'o^ aut interdurn trt!ot?o.)a reliquis fpeciehu,^ 

diverfur/i. 

3. LYCIUM foliis cuneiformibus. Vir. cliff. 14. Roy 
Ingdb. 436. 
Jasniinoide.s aculeatum, falicis folio, florc pa:-voex albo 

purpurafcente. Mich. gen. 224. t. loj'. /. r 
Rhamnus fpinis oblongis, flore candicante. Bauh. pin 

477- 
Hahttat in Narl-^ona, Hifpania, Lufitania, Itaha. '^ 

CHRYSOPHYLLUM. 
QMto. I. CHRYSOPHYLLUM. 

Chryrophyllum foliis ovatis fupcrne glabris, parflllele 

lh'iatis, fubtus tomentofo-nitidis. Hort. cliff. ^91. 
Anona foliis fabtus ferruginc'^, Fruftu rotundu majore 

Isevi purpureo, femine ni<',ro paitimnigofopaitimgh- 

bro. Sloan. jam. 206. hijh 2, p. 170. /. 229. Rai. 

dendr. 78. 
Cainito. haet. arner, 390, 
Cainito folio fubtus aureo, fiU^lu maliformi. 'Plum. 

gea. 10. 
^.Cainiro folio fwbtus aureo, fru6):u oliviformi. Plum, 

gen. 10. 
yiahitut in America calidiore. t> 
Folia altsrna.^ pctiolata., onjata., integerrima. PeduncU" 

li lateraleSf uniJJori., nurr^eroji., trevij/inti. 

SIDRROXYLON, 
iucrvte. i. SIDEROXYLON inerme. Ihrt. diff. 69. PKNTANDRIA MOKOGYNIA. 193 

Sideroxylon primum f. dcin Cori-ae indorum nomiue 

tiiita arbor. D^IL eUh. 3^7. t. 16^. f. 344. 
Padns foliis oblongis,fru£tu folicaxio. jB»>>w. <?/r/V. 23S. 

/. 84. /. 2. 
Ilabitat in JEthlople. b 

1. SIDEROXYLONT fpinofum. Hor$. cUJf. ($9. fyimfiim. 
Eboiius janiiiicenfis arbufcula.buxi foliis, fpinoia. P///.^ 

alm. 132. f. 89. /. 1. 
Carou-moeili. Rheed, mal. ^.p. 77. t. 39. A^/ ^//?- 

Hahtat in Malabarid. h 

RHAMNUS. 

* Spinoft. 
i. RHAMNUS fpicis terminitiibus, floribiis quadrifidij ««f^-"''"'''»^. 
dioicis. HorL clijf. 70, Fl.Juec. 193. Mut. med.-ji. 
Roy. lugdb. Z24. 
Rhajnnus ctirharticus. Bauh.fin. 478. 
Ccrvifpina. Corrt'. />;/f. 775-. 
Habitat in Europje attjiralioris fepibus. ^ 

*^ * iuermes. 

2. RHAMNUS inermis, floribus dioicis, foliis duplica- «^/"«'"» 

to-crenatis. 
Fraugula ora tblii ferrat::^. Hall. beh. 164. 
Frangula rugoJiore & ampliore ioX\o.'Iot4rnef.inJl.6\^^ 
PYangula altera polycarpos. Bauh. prodr. 160. 
Alnus nigra baccifera,rugoliore folio. f. m^oi.Bauh» 

hijl. \. p. 562. 
Alnus nigra polycarpos. Baub. pin. 418. 
Habitut in alpibus Helveticis. b 

3. RHx\MNUS inermis, fioribus monogynis hermaphio* Frmgula, 

ditis, foiiis integerrimis. Hort. cliff. lo.Fl. fnei.. 224. 

Mat. med. 73. i?&^, lugdb. 224, 
Rhamnus inermis , foliis aimuis. Fl. lapp. 60. 
Alnus nigra baccifera. Bauk. pin. 428. 
Frangula. Dod. pempt. 784. 
^. Alnus inermis, foliis ovaris integerrimis glabrls. /?«)'. Isvifolius, 

lugdb. 224. 
Habitat inY.MVO^-zborealis fiemorojis huynidiuftulis . % 

4. RHAMNUS inerrnis, floribus dioicis, (ligmjtc xt\\>\\' Almmus, 

ci. yir. clijf. 19. Hort. upf. 47. S*»»». monfp. 95-. 

H Rham- 194 PENTANDRIA MCNOGYNIA. 

Rhamnus inermis, fioribus polygamis, ftigmatc triplici, 

foliis ferratis. Hort. cliff. 70. ^oy. lugdh. 2if. 
Piiylica clatior. Bauh. vin. ^i'j. 
Piiylica hiumilior. Bauh. pin. 477. 
Alaternuv. i. 2. Cluf. hjfl. i. p, yo. 
Habitat in Europa aujlraii. ^ 

* ■* ♦ Jcukati. 
FaJitirur, f. RHAMNUS aculeis gemiiiatis: ijifeilore reflexo, flo- 
ribus trigynis. Hori. clijf. 69. Hort. upf. 47. R.oy. 
lugdb. 2Z4. SiMV. monjf. 306. 
Rhamnus folio fubrotmido, fru6tu compreffo. J3W?, 

ftn. 477. . 
Paliurus. Dod. fempt. -^yo. 
Habitat in Europa aujlrali, 1r) 

Letw. (,. RHAMNUS aculeis geminatis: altero recurvo, foliis 
ovato-oblongis. 

Zixyphus fylveftris. Toumcf. inji. 627. Shaw. afr^ 
631. /. 631, 

Habitat in Regno Tunetano. ^ 

Frutex ramults teretibus. Aculei duo ad exortum folia- 
rurn: altero horizontali., altero recurve ut in Paliuro., 
fed Foh*a omnia zizyphi., figura.^ nervis.,glahritie^ ma- 
gnitudine., at rnargo obfolcte ^ rarius crenatus. 

Ntipecn. 7. RHAA-INUS aculeis fubgeminatis recurvis, peduncu- 
lis corymboiis, fioribus femidigynis, foliis ferratis u- 
triiique iKvibus. fl. zeyl. 87.* 
Habitat in Zeylona, t> 

Jn]nia. 8. RHAMNUS aculeis folitariis recurvis, peduncnh*s «g- 
gregatis, floribus femidigynis, foliis retulis fubtus to* 
mentolis. FI. zeyl. 89. * 

Jujuba indica fpinofa, foh'o & fructu rotundo. Plnk> 
alm. 199. Raj. dendr. 44. 

Habitat in India, t) 

O£nop»li*, 9- RHAMNUSaculcis folirariis recurvis, peduncuh's ag- 
grcgatis fubfetnhbus, foliis fcmicordatis fubtus tomen- 
tolis. FI. zeyl. 88. 

Jujuba aculeata, nervollsfoliisinfrafericeisfiavis. Burm. 
zeyl. 131. t. 61. 

Habitat in Zeylona tJ 

Idzyphus. 10. RHAMNUS aculeis geminatisreais, ftoribus digy- 
nis, foliis ovato-oblongis. Hort. cliff. 6<). Mat. med.i^. 
Roy. lugdb. 224. Sanv. monfp. 59. Ju- PENTANDRIA MONOGYNIA, »9? 

Jnjuba fylvcftris. BaHh. pln. 446. 
"Zizyphus. Vod. pempt. 807. 
|Q. Jujubai mrijoies oblongae. Banh. pin. 446. 
tiabitatin Europa aujirali. ^ 

II. RHAMNUS aculcis gcminatis re6lis, folils ovatis. Sp/Maar^/li 

Hort. cliff. 63. * Roy. lugdb. 224. 
Jujube f. Zizyphub africana, mucronaris foliis, fpina 

gcmeila. Pluk. alm. 199. t. i^y. f. 3. 
Hahitat /» ilvthiopia, Palaeftina. h 
Arhujcula e jcminibus miiJis fnb iiomi?7i Spinx Chrifti. 

Hierofolyma a D. Hajjelquiji. 

PHYLICA. 

I. PHYLICA foliis lincartbus vcrticillatis. erhiides. 

Phylicu foliis ovato-linearibus. /^ort. ciiff. 70. Ro'^. 

lugdb. 199. 

Alatofiioides africana, cricse fylii^ , floribus albicautibas 

& mufcof.s. Comm. hort, 2. p, 1. s. i, 
Habitat tn ^thiopia. f> 

J2,. PHYLICA foliis lincari-fubulatis: fumrnls hirrutfs. i?*y. plu-mfa. 

lugdb. 199. 
Ricinus arborefcens africanus, tomentolis capitulis. -.S'?^. 

ihef 1. p. 3S. t. 23./. 4. 5-. 
Chamsclca africaoa tncoccos &r. tctracoccos taxifolia, vil- 

Io[a caslarie coronata. Pluk. rnant. ^f. t. 342. /. 3. 
Charnaelea foliis aneuftis fubtus incanis, floribus capita- 

tis mufcoiis. Burm. afr. iij. t. 43, /, 2, 
Habitat in ^thiopia. !> 

5. PHYLICA foliis OTatis fparfk. ^ hvxifiiu. 

Chamska folio fubrorundo fubtus Incatio, iloribus Iii 

capitulum collectis. BMrm. afr. iiQ. /. 44./ i. 
Chamctlea africnni, foliii fabrQtundis. Hcr^nau. afr. 6. 
Httbitat :k j^thiopia. b 

CEANOTHUS. 

1 CEANOTHUS foliis trincrviis. ttmricamt, 

Oanorhus corvmbis folio longiuribus. Hort. upf. fi. 
Ccanothus. Aci. «^/1741. p. 77, 
Celaftrusinermis, roliis ovatis fcrra.tis trinciviis^racemls 

ex fumrnis aiis lon^E^iiTinfs-. Hort. clijf. 73. Grvut. 

virjr. ij". Roy. l^gdb. 43 f. 
Evonymus novi bclgiijOornifeminaefoliis. C'jmm. hort^ 

l.p. l6y. t. 86. Raj. de.iur, 6^. 

N i Evo- T96 rENTANHRIA MONOGYNIA. 

Evonymus, iuiubinls foliis, carolinenfis. frn6lu parvo 

fcre umbellaio. Pluk. alm. 1:59./. i%.f. 6. 
Hahttat in Virginia, Caiolina. T^. h 

efiiticns, 2. CEANOTHUS foliis ovati» enerviis. 

Ceanothus racemis folio brcvioribus, Fl. zeyl. 98, * 
Habitat tn Zeylona. h 

afikannt ^. CANOTHUS foHis lanccolatis enerviis , ftipulis lub- 
rotundis. 
Celadrus inermis , foiiis lanccolatis obtufe ferratis pc- 

tiolatis appendicukiis. Hort.ciff.-j-:}^. Roy. Ifigdh.^i,^, 
Alaternoides africana, lauri ferratac ioWo. Comm. prcel, 

61. t. II. 
Ricinoides africana arborefcens, folio pliillyreae longi- 

folix ferratae. Seb. thef. i. p. ^^. t. iz. /.' 6. 
Habitat irt j^thiopia: t» 

MYRSINE. 

cfncana. j. MYRSINE. Hort.cltff. 71. * 

Vitis idaca sthiopica, myrti tarentinse folio, flore atro- 

purpareo. Comm.-hort. i. />. 123. t. 64. 
Buyais africana rotundifolia ferrata Pluk. alrn.iA.t.So, 

/• S- 
Frutex aethiopicus baccifera, foliis myrtilli. Breyn.ctnt. 

9. t. s^ 
Habitat ifi jEthiopia. t> 

CELASTRUS. 

hulia^Hs. I, CELASTRUS incrmis. foliis ovatis integerrimls. 

Evonymoides virgiiiiana , foliis nonferratis, fruducoc- 

cineo eleganter bullato. Ifnard. a^. 1716. p. 369. 
Evonymus virginianusrotuiidifolius, capfulis coccineis 

elc^anter bullatis. Pluk. alm. 139. t. 28. /.5-. 
Habttat in Virginia. b 

>cflM(fcnK i. CELASTRUS inermis, caule volubili. 

Evonymoides canadeniis icandens, foliis ferratls. //», 
a^. J716. f. 369. 

Fratex viminibus lentis infirmis, foliis profunde ferratis, 

Gron. virg. f-^. 
Htbitat in Canada. ^ 

nyrtifoJm, 3. CELASTRUS inermis , foliis ovatis ferrulatis flori- 
bus racemoiis, cauie eredto, Hort. cUff. 72. 

Mvr- PENTANDRIA MONOGYNIA. 19; 

Myrtifolia arbor , foliis latis fubrotundi.s, flore albo ra- 
cemolb. Sloa». jant. 161. btfi. i.p. 79. t. 193. /. i. 
Raj. dendr. 36. 

Jlalntat in Virginia, Jamaica. ^ 

4. CELASTRUS Ipinis foliolis, ramis angulatis, folils ^jm/o.niy. 
obtulis. Hort. clqf. 73. Koy. lugdb. 43^.. 
Lycium porroricenle, bu::i foiiis. angulliorioub., Vlv.k. alm, 

234. t. IQZ. f. 3. 
JJabitat in j^thiopia. t) 
'}^'X\vi\k2^ rarnuii angulAti. Y (jXy\ ohovata .^ohtufa.^ acHte 

ferrata. Gyms pedu/icxiiat^v., e.x alis. 

f. CELASTRUS fplnis nudib, ramis terctibus, io\m 2^-fyvncinthnt 

cutis. Hort. cliff. 72. 
Lycium «thiopicnm, pyracanthae folio. Comm. hort. j. 

p. 165. /. 84. Raj. dendr. 72. 
Evonymo affinis gDthiopici^ , lycii foliis & acaleis , fru- 

6tu cvonymi. Pluk. aim. 139. t. 2S0. /. f. 
Jlabiiat in jEthiopia. t> 
Kami C5^ rayyiuii ieretiufculi. Folia ovali-lanceoiata., h- 

trinque acuta., ia fetiolos definentia. fuperne jerratit- 

ris ac7iininatii utfcre fpinojis .^ perfiftentia], iS^ymxpe* 

duncuiatee., iateraies. 

EVONYMUS. 

1. EVON\MUS floribus plcrisquc quadrifidis. tHvop^uf, 
Evonymus foliis ublon^o-o\atts. Jlort. ciiff. 38. Fi. 

fuec. 133. Koy. lugclb. 436. Jlaii. belv. y^^.. 
Evonymus vulgaris, granis rubontibus. Baub. pin.^zS. tenuifolius. 
Evonynv.is 2. Ci-af. hift. i.p. 5-7. 
iS.Evcnymus latifoHus. Bauly. pin. 428. latlfoims. 

Evonxmus i. f. latifolia. C!uf. hifi. 2 p. f6. 
JlahtLal in Ymxq^^ fepibus (*. in Pannonia. ^ 
Ex fioye primario convenit cum congenertbus. Phii. Bi/t. 
•.78. 

2. EVONYMUS floribus omnibus quinquefidis. amerkanuc, 
Evoiiymus foliis lato-Ianccolatis ferraris. Hort. «//.30. 
Evonyrnvs foliis lanceolatis. Gron. virg. 17. 

E vonvmiis virginianus, pyracanthae foliis, capfula verru- 
carum inrtai exafperata. Pluk. aim.i^^. f. iif. f. ). 

Celaftrus foUis oppofitis ovatis integerrimis, fioribus fub- 
foVtariis. Ilorf. ciiff. 32. 

Rhus virginianum,fo!iomyrti. Comm. hert. i.p. is7' 
i. 81. Raj. dandr. 5-7. 

Habitat in Virginia. h I^I' igS PENTANDRIA MONOGYNIA. hirfiiU. reha. DIOSMA. 

fpfofulfalia. i. DIOSMA foiiis Lubulatis aciitis oppofitis, Hort. tUff. 

71. Roy. lug-ib. 434. 
Spirsea africana, foIi's cruciatim pofitis. Lf^mm. rar. i. 

t. I. 
Hypericum afiicaimm vul;.^are. 6eb. ihef. 2. p. 41. f. 

40- /• >'• 
Habitat ad Caput" b. Spci. ^ 

1. DJOSMAfolii!:Iiiit;aribushirfutis.//"or/.f/{/f. 71. Roy, 
liigdb. 434. 
Spirse-iafricanaodorata^foliispilofis. Comm. rar. 3. t. 3. 
Hahitat ad Caput b. Spei. t) 

3 . D i O S M A foliis linearibus acutis glabris fubtus bifariam 

punclatis, 

Diofms foliis fetaceis acuiis. Hort. cliff. 72, 
Spirsea africana odorata, flonbus fvaverubentibus. Comm. 

rar. 1. t. 2. 
Erica ffithiopica, rofm-arim fyh'efl;ris foHo elegantcr puri- 

d.ato, florc tetiapetalo purpureo. Piuk. mard. 68. t. 

, 347- /. 4- 

Habitat in j^^thiopia. 'h 

erieolde.^ ^^ DIOSMA foliis lincari-lanceolv-tis fabtus convexis bi- 
fariamimbric.^lis. 
SoiriEa africana, eric^e baccifci"aj fcliis, Raj. dcndr. 91. 
Ericseformis, coridis folio, ^cthiopica, floribus pcntapeta-i 

lis in apicibus. Pluk. amulth. 236. t. 279. /. j". * 
Hibitat iif .'lithiopia. b 

S- DIOSMA foliis lanceolatis ciiiatis. 

Spirxcs forte gcnus africanain, fcrpiili hirfuris foliis, fru- 

ticofum, tioribus albis ambcliatis. Plnk. ar,:ahh. igy, 

t.^ii.f. 3.^ 
Habitat tn VEthiopia. t> 

6. DIOSMA foJiis lanceolatis glabris. 
Spiraj'.i africana, faturejae foliis brevioribus. Raj.dendr, 

91. 

Hakttat !K j^ithiopia. t» 

7. DIOSMA foliis ovato-oblongis, floribus folitariis ter- 
minalibus, 

Ciitus hurailis sethiopicus, inferioribus foliis rosmarini 
fvlveRri'? punffatis , cxteris v}Us:em ferpilli fubrotun- 
dis, ttore carneo. PlHk.rfinnt.j^i^.t.ij^z. /".5-, 

HaH- aliata. Inaeohta, uniflofa^ PENTANDRIA MONOGYNIA. 199 

Habijat in j^thiopia, b 

F^olia rigidiora^ ^ loKgg majora ^ quam in pracedenti- 

bus. F'!o5 eijam fextHplo major: margine ttt ^ fuhtUi 

funiiatus, 

BRUNIA. 

1. BRUNIA foliis quadrifariam imbricatis. Hort. cUJf. nodiflore* 

70. 
CuprcfTo-Pinulus capiiis b. fpci. Breyn. cent. 2-2. t. lo^ 
£rica capitata f. nodiflora cuprclfiforinis africana. P/«/^. 

mant. 69. /. 346. /. 4. 
ScabiofsB affinis Arbufcula africaua cricoides Iphaerocc- 

phalos. Rau hift. 1444. 
Habitat in JEthiopia. b 

2. BRUNIA foliis iiuearibus patulis. Hort. cUff.'ji. lanttgina/h. 
Tanvarifcus monomapatcnfis, eric« tcnuifTimo foho, pi- 

lulitera, ramulis lanu^iue aranearum inftar impkxis* 
Piuk. alm. 361. t. 31S. /. 4. 
Habitat in ^thiopia. ^ 

3. BRUNIA foliis ovatis acuminatis cih*atis. tiiUtii^ 
Habitat in jEthiopia. 

4. BRUNIA foliis lineari-lanceolatis conferflf. dhotamiiu 
Brunia foliis crtberrimis lanccolatis, floribu? congloba- 

tis. Btfrm. afrtc. 266. t. lOO. /. i. 
Levifanus africanus, ericee tblio, capitulo majore./?/»/. 

dendr. 130. 
Habitat in jfithiopia. ^ 

f , BRUNIA foiiis obovatis tomentofis. ^ LeviptnvK 

Brunia foliis oblongjs incanis, florum capitulo ramu- 

Irtm tcrminante. Burm. afnc. 267. t. 100. / 2. 
Lcvifanus cijpcnlis, ferpylli folio. Pet.gaz. 9- ^- f-f-7' 
Erica capitatu f. nodidora, ccrios foiiolis rcdis, «thio- 

pica. Pitik. mauf. 69. /. 346. /. 7. 
Haiitat in iEthiopia. "b 

6. BRUNIA florihaUbrit.inis. i^^r^. cliff. 71. ^ nniji«Tc. 

F.ricactbrmis xrhiopica, cuprclTi foliis comprelliufculis. 

Pluk. <dm. 136. t. 279./. i. 
Habitat tn iEthiopia. b 

ITLA. 

1. IT£A. Gron. virg. 143. vhiinUs, 

Diconangia. Mtteh. gen. f. 
Habitat in Virginia. h 

N 4 ^A- iOO PENTANDRIA MONOGYNIA. ep/jyHa. indica. emcycavit. filptntim. GALAX. 

I. GALAX. 

Viticella. Mitch. gea. 24. 

Anonymos f. Belvederc. QrQti. virg. 25*. 

Habitat in Virginia. ir 

MANGIFERA. 

J. MANGIFERA. 

Mangifera arbor Bo,t. jav. 95-. Fl. zeyl. ^yi. 
Rianga indica^lruttii magno renifonni". Raj. hiji. i^^o. 
Pcriicae limilis, putamine villofo. Bauh. pin. 44 :>. 
Mao f Mau f. Manghos. Rhe^d. m^l. '^. j?. i. t. ] . 2. 
Habuat in India. *: 

Rcicemns compofttus ., brachiaiu.r, an flores omna her- 
nJaphroditi ? 

''^'''''^'''' CUPANIA. 

I. CUPAiNiA. 
Cupania callanc.i,iOlib,fru6lii fenc-O & ramof >. .P//:;/?, 

^en. ^j'. 
Halitat in America caHdioi^-. t> 

Folia alterna., obtsvata. oblonra., ohtufa.^dentato-ferraia. 
nervis trnnsvcrfaliluis crajfis. Flores racer/iof 

KIBES. 

* Ribefia inermia. 

1. RIBES Inerme, raccmis- glabris pciidiilis, floribus pla- 

niufculis. 
Rires inerme, flori^^ui plartiufculis., racemis pendulis. 

Hort. cliff.%%.FlJ'Hec. \C)i.Hort.uff. fp. M.ii.med, 

99. Vir.clifF. 2.1, Koy, lugdh. 270. Dalti;. Parif. jf. 
Ribes vulgarc icidum. Bauh. hijl. 2. /».97. Ft.I ;pp.6S. 
Groifularia, multiplici acino, ('. non fpinofa horteniis 

rubra. Bauh. pin. ^ff. 
jS«GrolfuIaria hortenlis,fruftu miirgaritis fvXi^W.B.^-ih.pitt. 

Habitat ift Sueci» boreaitbus. I5 

2. RIBES inerme, racemis eredis: bruftei^- fioiv- longiori- 

bus. 
Ribes inerme, floribus planiufcuHs , racemis ere6lis. 

ilort. clijf. 82. Fl.fuec. T9'^. 
Ribes •jlpinum dulce. 'Bjnh. hijl. i. p. 98. FL iapp. 97» 
Gioirahiiia vujgaris fradu dulci. Bauh. fra. ^^^y. 

/3. l^i- PENTANDRIA MONOGYNIA. loi 

f} Rlbcs iTiontana, oxyacanthx faporc. B:r»h. prodr. i6o. 
Amce». aci.d. i. p. lyo. 
Habttat in Suecix, Helvetia;, Angliae fepihus fucis. \) 

3. RIBES inerme, racemis pilofis, fioiii>us obloiigis. «»^i«)».-, 
Ribei incrmc, Horibus oblongi>. Ihrt. iltff. 269. Hort. 

upf, ^I. Fl. fttec. L^6. .MiU. med. loc. Kq\j. li{gdb. 

l6<). Dalih. pan:. 74. 
Ribcs\uiga;i' . iVuclu nigro. .Rr^^b. v.^rfl.^i. Fi.lapp.g^. 
Grollularia non ipinora, fVLiftu niero. Bar^h pir.. 45- 5-. 
^.Ribcfiiun nigrum penfx i^AincanK rioribui oblongis. 

Diii. elrh. 324. /. 246. /. 3iy, 
Habitat :n Suocia, Hehetia, Pcnrylvania. % 

>" Grojfularia dcuiciita. 

4. RiBES raiiiis fubaculcatis reclinatis, pcdunculi braSea rtclin/itHi.% 

triph) lla. 
Ribes ram-s lubacjl^atisreclinatis. Hort. citff. ^i.Hort. 

upf, <l. Rov. i;igjh. lyo. 

GroiTularia ipinofa fativa altera, foliis latioribus. Bauif. 

pin. 4)v 
Hahit.vt iit Germania, Hcivctia, b 

f. RIBESramis aculeat!s, petiolonun cilii* piloils, bacci> C-i^^^i-.tia, 

hirfuris. 
Ribes ramis aculeatis , racemis ereitis , baccis hirfutis. 

Hort. cliff. 82. 
Pvibcs ramis aculcatis eredis, fru£lti hifpido. Vir. cliff'. 

21. Roy. iugdb. 269. 
Groiruiafia ttuctu maxim'^ hifpido margaritsvum ferc 

colote. Raj. hijl. 1484. 
Haintat in Eluropa. t) 

6. RIBES nimi<? undiqnc aculc:U!-!. Wort. upf. 5-1. .■^xyKmth^i- 
GrolVularia oxyiicuiuhae foliis amplioi;bus,e linu hudf«.>- <'"- 

nis.P//'^' .r/?ialth. 212. Dill. elth. 166. t. 139. /.116. 
Hahitat 1; '.'•anada. h 

7. RIBES racemis aculeatis,baccis glabris, pctioli braftca ijva cnfpx 

monoDhyUa. 
Ribes ramis aculeatis erettis, fruftu glabro. Hort. clijf. 

82. Fi. fuec. 195-. Ro)K lugdb. 273. Hall. heiv.7,^6. 

Dalih. parif. 74. 
Grolfularia fim.plici acino vcl fpinofa fylveftris. Bauh» 

pir^. 45-5-. 
Habitat iK Europa boreali. t> 

N y 8. RI- 202, PENTANDRIA MONOGYNIA. 

cynosbati. 8. RIBES aculeis.fubaxilhinbus,baccis aculcatis raccmofis. 
Habitat tn Canada. Knlm. t) 

Facies prteccdentium. V oWz parunt fijfa. Aculeus infiar 
fp'tn<£ fuhalts, Baccse marnitudine nucts corylt.^undi-' 
que armata aculeis robujirr. 

GRONOVIA. 
ptndiv.. I, GRONOVIA. Hort. cJiJf. 74. 

Gror.ovia fcandcns lappacea, pampinca fronde. HoujU 

Mart. cent. I. p. 40. t. 40. AmrA. herb, 346. 
Habitat i» Vera Cruce. 

HEDERA. 

Heiix, I- HEDERA foliis ovatis lobatisque;. Fl. lapp. 91. FL 
Juec. 19C. l^ort. cltff. 74. Mat. tried. 98. Roy. lugdb». 
223. iiail. helv. 164. 
Hedcra arborea, Bauh. pin. 305'- 
|8«Hedera poeiica. Bauh. pin. 30^. 
^'.Hedera major llerilis. Bauh. pin. 305". 

Hubitat in Europae arborihus putrefcentibus^ inque fepi^ 
bus. "b 

4umquifoiiix Z' HEDERA foliis quinatis ovatis ferratis. Hort. ciiff, 
74. Roy. lugdh. 223. GroK. -vtrg. 24. 

Vitis hcderacea indica. Stap^L thcatr. 364. 

Edera quiaquefolia canadenfis. Corn.caaad. 99.^.100« 

Helix. Mitch. gen. 30. 

llabitat in Canada. ?> 

Capfa'a.///?-///^«f turbinata., bilocularis.,poI\fperma. Flo- 
res majeuli a femineis dijiiniii D. Mftchall. 

VITIS. 

vtHifas. I. VITIS foliis lobatis finuaiis nudis. 

Vitis foliis palmato-augulatis. Hort. ciiff. -74. Hort. 
upf. ^o. Mai. msd. 97. G>on. virg. 1^.^. Roy.lngdb, 
212. 
Vitis vinifera. Bauh. pin. 229. 
«pyrena. jg, Vitis corinthiaca f. apyrena. B<j«^. ^?/'?. 1. p. 72. 
Habitat in Orbis Cfuatuor partibns temperatis. ^ 

inMce.. 2. VITIS foliis cordatis dentatis fubtus villoiiS, cirrhis ra- 
cemiferis. FL ze\L 99. * 
Vitis fylveiiris indica, acinvs rotundis. Raj. dsndr. 67- 
Habitat in India. 'h 

a. VI- PENTANDRIA MONOGYNIA. 20^ 

3. VITIS tbliis cordatis fubtrilobis detitvilis fubtustomca- LahruCci^ 

tolis. 
Viris fylveftris ^'irginiana. Batth. pin. 299. 
Vitis vinifera fylveftiis americana, ibliis averiaparte den- 

\% lanni^ine tedis. Pluk. pk\t. 249. f. i. 
Vins frurtii minore rubroaccrbo,foiio fabrotundo mi- 

nus laciniato, fubtus alba lanugine te6lo. Sloan. htfi. 

2. />. 104. t. 210. /. 4. 
HaOttat tn hmcnc^feptentrhnali. ^ 

4. VITIS foliis cordatls dcntato-ferraiisutrinque nudis, vnlpim. 
Vitis vulpina dicla viiginiaiia nigra. Plnk. ulm. 391. 

\'itis aceris folio. Raj. dcjtdr. 6%. 
liabttat in Virginia. t) 

5". VITIS foliis ternatis: foliolis fubrotundis ferratis. trifdm, 

Vitis penrrne doorica, foliis ternis fubrotundis fcrratis. 

Raj. dfMtlr. 68. 
Hahtfat in i ndia. ti 

6. VITIS foliis auin.^.tis: folfolis multifi^iis. Hort. cliff. ittrnhfa. 

74. Roy. h:!^r^b. 223. 
Viris laciiiiatii foliis. Corn. eanad. 182. t. 1S3. 
Vitis apii folio. Bauh. hifl. 1.. p. 73. 
Htibitat - - - - f;. 

7, VITISfoliisflipradecompofitls: foliolis lateralibuspin- .^(^.'3. 

natis. 
Vitiscaroliniana. foliis apii, uvicorymhor.i purpurafcen- 

te. Afi. huftov. 2. parf:. 2. p. 3'6f. t. 24. 
Frutex fcvuidens, petrofelini foliis, virgiuianus claviculis 

donatus. Pluk mant. 85*. /. 412 
Habitat tn Carolina, Virglnica. h 

LAGOECIA. 

I. LAGOECIA. Hart cliff.^ 73. Hort. upf Sl. Cunrmides. 

Curriinurnfylveilre, capitulis globofis. Banh. pi». i86. 
Cumnumi fylvclire. Carn. epit, 518. 
Habitat in Creta, Lem.no, Lyfia, Galatia. 

SAUVAGESTA. 

X. SAUVAGESIA. ktt^ct. 

ilahitat in Dojningo. 

Habitus Hypcr-ui avt Corchori. Caulis ere^us. Folia 
dhe^-na.^ ovato-lanceolatc.f obtufe [errata. Stipul» <s!f «.'<<', 
ciliat^, 

CLA- 204 PENTANDRIA MONOGYNIA. vtrgtmca. fbirica. afpera. ftcnla. iu'lica. la^['(tcea. lanitta. CLAYTONIA. 

, CLAYTONIAfoliis lineaiibus. 
Claytonia. Gro?!. vir^. 2^. 
Ornirhogalo affinis virginiana, tiore purpurco pent.tpeta- loide. Pluk. alm. 
p. 139. /. 6. 272. i. 102. /. 3. RuS. clyf. 2. Habitat in Virginia. %: 

2. CLAYTONIA foliis ov? 
Linniia. Ad. ftockh. 1746. 
Hahitat in Sibiria ^ lis. Hort. npf. 
130. t. s. Sl' ACHYRANTHRS. 

1. ACHYRANTHEScauleerecto, calycibus reflexisfpl- 

CK adprelTis. Fl. ze:l. lof. 
Achyrautfies cauii eredo. Hort. cliff. 42. Roy. Itigdb. 

41S. 
ct. Amaranthus ficulus fpicatus. Bocc.fic. 16. t. 9. Plnk. 

phyt. 260. /. 2. 
/3. Amarantus fpicams 7,eylanicus , folils obtufis amaran- 

tho ficulo bocconi fimilis. B^irm. zeyl. \G.t. 5". /3, 
Amaranthui fpicacus , didamni cretici folio , madera- 

fpatenfis. Pluk. airn. 26. t. 60, /. 4. 
Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica. b 
Plantatndica Q foliis obtuJioribHS differt a ficula. 

2. ACHYRANLHES caule erefto^ fpica interrupta,fiO' 

ribus extcrne lanat;s. 
Achyranthcs floribus cxterne lanatis interruptc fpicatis. 

//. zeyl. 103. 
Blitum fcandens , fru6tu lappaceo. Burm. zeyl. 47. t, 

Centaurium ciliarcnrnus, circxsa foliis firmioribus,fpi- 

catis iioribus. Pluk. ahfi. 93. t. 82. /. 2. 
Wcllia-Codiveli. Rheed. mal. 10. p. t, ^^, 
Plabitat in India. 

3. ACHiRANTHES caule erefto, fpicis ovatis latera- 

libus, calycibus lanntis. 
Chenopodium incanum raccmofum, folio majore mi- 

nori oppofito. Biirm. zeyl. 60. t. 26. /. i, 
Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis iauuginein- 

canub. Pluk. aliK. 27. t. 75". /. 8. 
Scherubala. Rheed. mal. 10./. 57. t. 29. 
Habitat tn India, 4. A PENTWNDRIA MONOGYNIA. 20J 

X. ACHYRANTHES caule repente, capitnlis bteralibus repm. 
feflilibus. 
Ach\rantlia repeiis, toliis bliti pallidi. D;!l. ehh. 8./. 7. 

/• '7. 
liabitat in Turcomannia. 

5-. ACHYRANTHES foliis oppolitis linearibus, panjcula corymhofa 

diciiotoma. //. zeyl. 100. 
Paronychia foliis ad gcnicula confertis acutis, fioribus 

umbellatis. Burm. zey'. 184. t. 6f.f. 2. 
Amaranthusfolio tenuillimo incano mollugini iemulan- 

te. Bofc. muf. 44. /. 39. 
Elichryfo affinis hciba jiidicapolygonoidesramofior, fo- 

liis caulium nodos ambicntibus. Flnk, aim. 154. /. 8. 

/. 6. ^ 

Habitat tn Zeylona. 

CELOSTA, 

i. CELOSIA foliis lanceolatis, pedunculis angulatis , «»_?«■«:». 

fpica ovato-oblonga. 
Celoiia foliis lineari-bmccolatis. Hort. cltff. 43. ♦ Row 

lu^db. 419. 
Auiaianthub fpica albefcciuc h ibitiore. Mart. cent. 7. t. 7. 
Habitat in Amcrica. 

2.. CELOSIA foliis oblongo-ovatis, peduncuHs teretibus criflata^ 
fubftriatis, fpica oblonga. 
Celolia foliis lanceolato-ovatis. Hort. cUff. 43. H^rt, 

HpJ. ii. Roy. lugdb. 419. 
Aifiaranrhus panicula incurva. Bauh. fin. 121. 
jQ. Amaiunrhus crirtatus. Carn. epit. 792. 
Habttat tn India ? 

3. CELOSIA foliis lanceolatis tomentofis obtufis, fpicis lamu^ 
confertis, ftaminibus \2SiiX\%. Fl. zcyl. 102. * 
Habitat in Zcylona. 

A. CELOSIA foliis cuneiformibusacutiufcuIis,fpicis^lo- notHflora. 

bofis iateralibus. /7, z.eyi. loi. ♦ 
\maranihaides indicumnodiflorum, capitulisexalbovi- 

refccnubus. Burr/i. zeyi. 16. t. f. f. 2. 
Amaranthoides indicum globofum, ad caulium nodos 

floridum, foliis folitariis fummo apice barbatis. PIuL 

al/n. 27. t. 133. /. 2. 
Habiiat in Zevloua. 

j". CE- io6 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

fnmcttlata. S' CELOSIA foliis lanceolato-ovads, panicula ditfufa 

filiformi. Gro». virg. 144. 
Amaranthus panicula fiavicante gracili holofericea. Slo" 

an. jam. 49. htfi. i. p. 142. t. 90. 
Amaranthus nodolus, pallefcentibus foliis bliti parvis, 

americanus, multiplici fpeciofa Ipica laxa^f. panicala 

fparfacaridicante. Ptuk. aim. 16. t. i6i. f. i, 
Habitat iti Amenco. fcptcKtriofiali viYtkilh' 
linn. ffiffruticO' 
tnm. ILLECEBRUM, 

1. ILL^CEBRUM floribus verticillatis nadis, cauHbus 
procumbentibus. 

Illijcebrum caulibus procumbentibus. Roy. lugS. 214. 

Daiib. parif. 76. 126. 
lilecebrum. Hort. dtff. 492,. 
Paronychia ferpillifolia paluftris, Vaiil. parif. ifj. /. 

15--/. I- 
Polygala repens nivea. Bauh.vi». 21 f, 
Habitat in Europae pafculs ndis. 

2. ILLECEBP.UM floribus latcralibus folitariis, cauli- 

bus fafiruticolis. 
Illecebrum cauIecre£i:o. Roy. iuy^db, 21^, 
Polygonum hcrniarix foliis'. Lol'. adv. 404? Dnlecb 

hiji. 1 1 24 ? 
Par(>nychiahifpaniGafruticofa,mvrtifolio. Toumef in^, 

sos: 

Habitat in Hifpania. 

cymofim. 3- ILLECEBRUMfpicis cymofisfecundJs,caulediffufo. 

Polygoni liifpanici genus Clufii. Dalech.^ hifi. 1125'? 

Hahitat Monfpelii, u. Sawa^ei. 

Pianta fucieSedi aut PoJygoni:, ca\i\\s filifortnis^ brachi" 
atus. YoW^A oppofita.,itnearia.^cra[j!rifciila.V\oxzsdige' 
Jli in fpicas fecnndas.^ Spidt in cymas tam iatcralet 
auam termmales. Calvces margine meynbrnnaceo ut 
m Statice^ terminati fetis qutnque. 

Faronychiii. 4- ILLEGEBRUM floribus braclcis nitidis obvallatjs, 

caulibus procumbentibus. 
Hcrniaria Iquamis nitidis fiores fuperantibus. Hort ciiff. 

4t. Hort. tipf. 5-4. Roy. Itigdb. 215-. Saxv.>nonjp.ii(). 
Paronychia hilpanica. Cluf. hifi, 1. p. 18;. 
Polvgonum m.inus candicansv Bauh. pin. 281. 
}:iiibitat tn PPifpaimia l3( Narboua. l: ILLE- PENTAKDRIA MQNOGYNIA 207 

f. ILLECEBRUM floribus biaftels nitidis occuhzth^capiutHm, 

capirulii termiuiilibus, caule erc«5lo. 
Herniaria cie£ta, iquamis nitidis flores occultantibus.. 

Saiiv. rtronfp, 129. 
Paronychid narbonenfis cref^a. Tournef. iyjjl. 5-08. 
Polygonam minus candicans, capitulis iurre6lis. Magn, 

■fnonjp. 209. 
Polyc;onum niontanum niveum minimum. Lsl>.jc.4io, 
Hahitit in G. Narboncnlis , Hifpama. 

GLAUX. 

I. GLAUX. Hort. cliff. 43. FLffiec. 199, Rey. If/gS.mnutma, 

417. 
Glaux toliis elliptico-oblongis. fl. Upp. 72. 
Glaux nvaritinia, Banh. pi?t. 215:. 
Aliine bilblia, fiudacoriandri,radicegciiiGuIata. Lcefel 

Prufj: 13. /. 3. 
Habitat in EuropsB r/iaritirnis.^falfis. 2i 

THESIUM. 

t. THESIUM panicula foliata, foliis linearibns. LinophyVen, 

ThclRuri. Hort. dtff. 41. HulL helv. 1S3. Dalth. pa- 

Thefiuni floribus fpariis. S/-'7iv. monfp. 48. 
Linariamontana, flofculisalbicantibus. Bauh. pin. zf^. 
Sefamoidcs procumbens montanum, linarix rolio, lio- 
ribusalbicantibus. Motif. ktjl. 3. p.Coi.f. i^.t. i./. 3. 
Anonymos lini folio. Cluf. hifi. i'. p. 324. 
I^ Onobrychis IV lutea. B.^uih. jjin. 215-. Daiech. hifi, 491. 
Habitat in Europasj^iCf/V montofis. 

•2. ITIESIUM floribus felTilibus latcralibus, foliislineari-a/^^/K,», 

bus. 
Alchimilla alpina, liiiariae foliis, calyce fiorum albu in 

foliorum alis. l"ilL vtf. 6. 
Alchimilla linariae folio, fioribus & vafculis in foliorum 

alis fellilibus. Shavj. Jpec. 14. 
Habitat in ItalicB alpthus. 

3. THESIUM floribus capitatis, foliis ttiquetris. cflphatnm. 

Thefium iioribus capitatis. Roy. iugdb. 214. 
Thymelsea foliis lincaribus akernis, floiibus c:< uno pc- 

tiolo copioils. Burm. afric. 133. t. 48. /. 3. 
Thymelsea africana, lini angulto folio, iioribus albis vil- 

lofis. liap dendr. ^^. 
llabiiat in ..TBthiopia. ^ 4. THE- 2o!J PENTANDRJA MONOGYNIA. 

mtktUatuiii. 4. THESIUM fioribus umbcliatis, foliis oblong-s. 

Ccntaurium luteumarcvroides virgiuianum. Phik^ fnamt. 

43. f. 342. /. 1. ■ ^ 

Habitat in Virginix. PenCylvan!* pnfcuts ficcis.Kalm.Z 
"R&dh' perf»Mis. VoWlalierna., ovali-lanceoiata.^ integer- 
rima. Rami alterni., t» fummltatii tfi/ilts: Uy/ihelluU 
terminales'. im^olucro teiraphsUo., parvo: flofcuh f 

RAIJVOLFIA. 
umphyiu. I, RAUVOLFIA. Hort.clifj: 7r. /. 9. 

Rauvolfiatctraphylla anguftifoliri. Pl.-iyn. gen. 19. 
jg. Rauvolfia tctraphylla latilbiia. P/um.geri, 19. 
Habitat i» America calidiore. T) 

CERBERA. 

Ahona]. 1. CERBERA foHisovatts. 

Thevetia. Ifort. cliff. 7f. i^(?y. /2<^^(^^. 415. 

Ahouaj. Thev. antarii. 66. "Tonrnef. infi. 6^%. Raj. 

hijl. 16-76. 
Ahouaj major. Ptf. (>raf. 49. 
Arbor americana, foliis pomi, frudu triangnlo. Ba»h 

pin, 434. 
Habitat in Bralilia. t> 

Mmghaf^ 1. GERBEPvA foHis Janceolatis : nervis transverfalibus 
FI. zexl. 106. * 

Manghas laftefcens, foliis nerii craffis venofis, jafmi- 
ni tlore, frudu perlici fimili venenato. Burm. zeyl 
T5-0. t. yo. f. I. 

Manghas fruciu venenato. Bauh.pin.^^o. Raj.hiji. 1 f^i 

OdoUam. Rhecd. mal. i:p. ^\. t. 39. 

Habitat \n Indiis ad aquas. t) 

Arbor la^efcens, Folia alterna., fparfa ad apices ramo- 
rum.^lato-la»ceQlata., petioUta.,glabra.^ integerrima^pe-' 
dalia. Racemi termin^les ., ramofi., intcquales. Peri- 
^'aihmXD. pentaphyllum foUolis lanceolatis ., patentihus^ 
coloratis^ deciduis. Corolla alba., infundibulifsrmis * 
'Tubo calyce longiore., interue angulato. Lirnbo quin- 
quepartiio., lobisovatis., tubo brevioribus. Stam. Fila- 
me.ita 5, brevifjima., tubi fuperiori parti inftirta. An- 
ther<e ovata ., tetragon<e., teii<e Uinuyine tubi. Pift 
Germen bifidum. Stylus fiUfot mis ., tubo fcre brevior. 
Germen ovatuni ., fifHm. Pericarpium Drupa ovata, 
ma^nitudine ovianjeris y viride puniUs albis minutis- 
Jimis .^ uno latere comprejjum futuraqae obfoleta; Sc- 

mma PENTxWDKlA MONOGYNIA. 209 

mina 2, veluti odtaf taflaneas magnas includens^ve" 
KLitatus^ vomitortMS. Osleck. 

. CERBERA tbliis llnearibus longilTim^s confertis. ThevetiB, 
Ahouaj nerii folio, flore luteo. PlHm. fpec. 20. 
Nerio affinis anguftifolia ladcfceus, flore luteo. Phih 

abn. 25-3. t. 207. /. 2. 
Hat>iiat in America calidiore. ^ 

VINCA. 

. VINC A caulibus procumbentibus , foliis lanceolato- vuiKn. 

ovatis. 
Vinca foiiis ovatis. Hort. cltff. 77, Hort.upf. ^^.Mat, 

med. IGI. Royjagde. i^ii. Dalih. parif. ■j^. 
Clematis Daphiioidcs minor. B.iuh. pin. 301. 
Clematis Daphnoides. Dod. pempt. 405-. 
Hahitat in Germania, Anglia, Gallia. b 

. VINCA caul'bus eieflis, foliis ovat-s. wrt/ej, 

Clematis Daphuoides major. Bauh. pin. 302. Dod, 

pempt. 406. 
Hahitat /» Gallia Narbonenfi, Hifpania. 'b 
H^c fpecies Vix fnflicieriter a friori diffinda.^ licet ma^ 

jer ereSior^ quod a ioco vel parentibHs ortum fufpica-' 

mur ; qui ita(^ue cm'iungere velit 'vix errat 

NERIUM. 

. NERIUM foliis lineari-I-anceolatts ternis. Hort. cliff. Ohan&er^ 

76. Hort. upf 5*3. FL zeyl. T08. Roy. lugdb, ^ij 
Neriuni floribus rubefcentibus. Bauh. pin 464» 
Rhododendrum. Dod. tcmpt. Sfi. 
Habitai in Creta, Fal^uina, Syria, India. ■& 

. NERIUM foliis lanceolato-ovacis, ramis divmcint\i. irjariemum 

FJ. zeyl. 109. *' 
Apocynum 'z,eylanicum indicum frutefceus, ncrii flore 

candidifnmo. Herm., par. 40. 
hUbitat in India. $ 

. Nerium foliisovatisacuminatispetiolatis. Fl. zeyl. 107. antUyCenu^ 
Alat. mcd. 102. Ticumi 

Codaga pab. Rheed. mal. i.p. 85-. / 47. 
Habitai in India- |) 

FLUMERIA. 

PLUMERIA foliis ovato-oblongis. H^rt. cUff. id. m^g. 
Ko\. lugdij. 412. 

O Plu' ii-j PF.NTANDRIA MONOGVNIA. 

Phimcrja florc rofco odoratiffimo. l^ournef. infi, 65*9. 

Catfsb. car. 1.. f. 92. t, 92. 
Kciium arboreum, foiio maximo obtu{lore,fiore iiicar- 

mto. Sloan. jam. I^'^, htjl. i. f. 61. t. iBf. /'. i, 

^ t. i86. /. I. 
Jafminum indicum. Mer. furtvt. 8. t. S. 
Clematis arborca p.mcricana, Uurinis ampHlTimls fQliis, 

flore lacc» colore odoratiifmio. I^luk. mant. j^. 

alm. 109. /. 207. /. 2. 
Wabitat in Jamaica, Surinamo. ^ 

alla. i. PLUMERIA foliis lanceolatis rcvohitis, pedunculis 

fuperne taberofis. 
Flumerir. flore niveo, foliis longis anguflis & acumint- 

tis. 'Totirywj. tnft. 6f^. 
Apocynum nrncricanum frutefccns, longinimo foh*o, 

iiore alboodoracillimo. Comm. hort~ii, p. 47. /. y.^. 
Nerium arboreum altiiruium, folio aneufto, tlore alha 

Sloan. jiim. if^. htJL 2. f. 62. Kaj. dendr. 114. 

Herm. parad. 49. 
Habttat in Jamuica. 

abtufa^ 3. PLUMHRIA folifs lanccolatis petiolatis obmfs. 

Phimicria fioie nivco, foliis brevioribus obiuii^. 7'. CV 

tcsb. car. 1. p. 93. t. 5)^. 
Habitat i» America calidiore. t> 

CAMERARIyV. 

latifoiu. 1 . C AM.ER ARI A foliis fubrotundis uirinquc acut^s. Httrt: 
chff. 76. R'jy. lngdir. 412. 

Carncraria lato 'myrci foiio. I^him gen. 18. 

W.abitdt ii America calidiore. 
cnsHfiifoiia. 2. CAMF.RARIA foliis lincaribus. f 

Camcraria anguito linarice folio. Phim. gsn. 18. 

Habtt/it iri Amcrica cahdiore. 

tabern.4:montana. 

titrifniin. i . TABERN.EM ONTx\N A foliis oppoiTtJs bnccolatis. 
^■'abernwmontanafouislsnceolatis. Hcrt. chjf. 76. Roy. 

lugdb. 413. 
TaberuKniontana citri foai:; undulatis, P/»/,7. gau 18. 
Pa!a. Rheed. maL i. p. Si. t. 46. 
Wabitat in utraque India. 1s 
lanyiuna. ^. T AI^ERNi^IMONTANA foliis oppcfitis ovAtf-;. f 
7 aberncEmontana Iaurifo!ia, fiore albo," frudl-.u rounidi- 
ore. Ainm. herb. 212. Nc- PENTANDRIA D1GYN(A. 21t Nerium arborcum, foHo latiore obtufo, flore luteo mi- 
iiore. Sloan. jam, jj^, htj} . i, /* 6i /. 186. /. i. 
}^ub'tiat in Jtii,maica ad ripas j\'uvi'trum. b . 

TABERN^MONTANA foliis aiternii;. 
Curutu-pal-a Rheed. nial. 4. /?. /. 43. 
Habitei ir IVlalabiiria. "b 

CEROPEGfA. 

CEROPEGIA umbellispendulib-, floribus ereftrs, 
Niota-niodem-valli. Rhecd.mal. Q p. ly. t. 16. 
Hahitat in Malabafiax 1a tilgtnifolia hrum. irflor. ^retta^ CER(^PEGIA peduncuJis birtoris. //. zeyl. 46. * 
hlahitat ;"» Zcylona. ^ 

DIGTNl.l 

pf:rjploca, 

, PERIPLOCA florlbuj interne hirfutis. 
Penp-oca foliis lanceolato-ovaUs. Hoyt. cJtff. 7S. Ro\\ 

lugdL 410. ' ' 

Pcriploca folio oblongo. 'Bauh. pin. 303. 
Apocymun 2 anguUifollum. C/^/. hijl. i. p. li^. 
Hahiuit in .Syriu. Z^ 

PERIPLOCA ipicis imbiicai;s. ,W/r,j, 

Pcriploca foliis ovatis acutis glabris, fpicis imbrict^'i.>. 

¥i. z.eyl. \iy. * 
Apocyniini cauic volubili percnni, foliis ovato-lancco- 

latis. Koy. lngdb. 412. 
Pcriplocafoliis^ngufiis acutisglabris. Burry}. ^evL 187. 

/. 83. /. 1. 

Apocyni gcnus fcandens cx india oricnUli. Pluk^mant, 

17; ^' J65^- f- i- 
Habitat tn ZcvlO!)!. t> 

. PERIPLOCA caule hirfuLO. c/-r/:-,,M. 

Cyr.aucirjm cauk- volubiii ramofo, foliis rubovatis cum 

acumine. iicrt. dijj'. 79. 
Apoc}nijni Jcandeas africanum, vincae pcrvinca; foliis 

iubincanum. Comr/t. rar. 18. ^. 18. 
Apocynuai fcandcusafricanum, convoJvuli mmorisfo- 

iro. & caulc hirfuto. Phik. alm. 37. /. 137. / a 

Apocynum indicum minus, nummulariac foliis. Aiorif. 
b'tji. 5./. 6u./ 15-. t. 3, /. 62. 2.11 PENTANDRIA DIGYNIA. jS. Cynanchum foliis planis ilnuatis, florepallideviridl^fru- 
ctu crafToglabroviridi. Burm. afric. 34. t. 14./. 2. 
Habitatin Africa. T/C 

kaiHifolu. 4. PERIPLOCA foliis iineari-tanceolatis. 

Cynanchum radice grauduSofa, foliis anguftis finuatis, 
fioribus urceolatis miniatis. Burm. afric. 36. t. 15- 
Q. Cynanchum linearibus foliis acutis, fioribus urceolatis 
rubris. Burm. afric, 37. t. 16, /. I. 
Hahitat in Cap. b. Spei dunis. 

CYNANCHUM. 

*WKw. I, CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis cor- 
dato-oblongis glabris. Hort. cliff. 79. Hurt. uff. 54. 
Roy. lugdb. 409. 

Scammoniffi mon^^eliacse affinis^foliis acutioribus. Bauh^ 
pin. 294. 

Apocynum 3 latifolium. Cluf. hift. i. p. izf. 

Habitati» Sicifia, Hifpania, Aftracan. ic 

/r.berofm. a. CYNANCHUM caule volubiH inferne fuberofo fis- 
fo, foiiis cordatis acuminatis. Hort. cliff. 79. Jlioy. 
lugdh. 409. GroH. virg. 27. 

Periploca carolinieniis, floreminore ftellato. Dill. elth^ 
300. t. 229. /. 296. 

Hahitat in America calidiore. 

3. CYNANCHUM caule volubili fruticofo inferne fu- 

berofo fifTo, foliis ovato-cordads. Hort. cliff. 79. * 

Roy. lugdb. 410. 
Periploca lcandens, folio citrei , fru^tu maximo. P/«j«. 

fpec. 1. 
Apocynum fcandens virginianum rugofum, pullis am- 

plis fioribus, capfulis alatis. Morif. hifl. 3. p. 611. f 

Apocynum icandens fruticofum , fdngofo cortice, furi- 

namenfc, Herrn. par. 5^3. 
Habitat in America, ^ 

men/^diaf 4- CYNANCHUM caulc volubili herbaceo, foliis rcni- 
runt, formi-cordatrs acutis. Hort.cIiff.yc^.Roy. Jugdb.^o(^. 

Saiiv. mofjfp. 133. 
Scammonea monfpeliaca, foliis rotundioribus. Bauh. 

pi». 294. 
Apocynum IV latifoliurn: Scammonea valentina. C////* 

hifi. i. p. 116. 
Habitat f> Hifpania ^ Narbouss inaritimis. 7/i '■' ;»jff»i». PENTANDRIA DIGYNIA. 115 

$. CYNANCHUM caule crefto divaricato, foliis cor- ertaHm. 

daiis glabris. Hort. cltff. 79. Roy. lugdb. 409. Sdwv. 

monjp. 133. 
Apocyniim folio fubrotuiido. Bauh. piu. 301. 
Apocynum 1. latifolium. Cl*tf. bijl. 1.^.124. 
Habiiat in Syria. 2r 

APOCYNUM. 

1. APOCYNUM caule redtiufculo herbaceo, foliis o-MWro/rf- 

vatis utrinque giabris, cymis terminalibus. ^'* 

Apocynum caulc ercfto annuo, foliis ovatis. Roy. 

lugdh. 411. 
Apocynum foliis ovatis. Ilort. cIiff.%o. 
Apocynum canadenfe, foliis androfxrai majoris. Bocc, 

fic. 3J-. t. 16. f. 3. Morif kijl. ^. p, 609./. 15*. t. 3. 

/. 16. 
Hcibitat in Virguiia, Canada. 'U 

2, APOCYNUM caule re^tiufculo hcrbacco, foliis ^- tattmhmm. 

longis, cymis lateralibus. 
Apocynum toliis ovatis acutis fubtus tomentofis. Gron., 

virg. 28. 
Apocynum canadcnfe ramofum,fioree viridi albicantc, 

liliqua tenuiflima. Morif. hift. -^. p. 609./. if. ^.3. 

/• H. . ... 

Apocyuum virginianum, flore herbaceo, fihqua longis- 

fiina. Morif. prtel. 232- 
Apocynum canadenfe maximum, flore minimo herbaceo. 

PIhL\ aim. 35-. /. 13. /. I. 
Apocynum eredum virginianumramofum, caulefubru- 

bcnte, efulas rarajfoliis, filiquistenuiflimis. Pluk. alm, 

35-. t. 260. /. ^. 
Habitat m Cunada, Virginia. ^ 
Corollie viridss.^ nec ptda fHfit. 

3« APOCYNUM caulc reaiufculoherbaceo,foliis ova- 'J^rittiim. 

to-lanccolatis. Roy. lugdb. ^ii. Sauv. moajj). 133. 
Apocynum foliisovato-lanceolatis. Hort. cUjp. So. 
Tithymalus maritimus,purpurafcentibusfloribus. Bauh. 

pin. 291. 
Eiula rara e lio venetorum infula. Loh. hijl. 201. 
Habitat in Adriatici maris infulis. T^ 

4. APOCYNUM caule crcdo frutefcente, foliis lancec- /vwfc/few, 
lato-ov{ilibus, coroUis acutis; fauce viilofis. //. JieyL 

114 

O 3 Apo- I<*4 PENTANDRIA DIGYNIA, ApocynumcauleeretlQarboreo^foUisoYatis acutis. Rcy^ 

lugdh. 413, . 

Apocynumficribiisfafciculatjs. H. z.eyl. 23. /\ 12./. i. 
Habitai in Zeylona. t> 

veticHlatnvt, f, AFOCYNUM Ciiule volubilipcrenni,folii$ ovatisve- 
nolis. Roy. higdb. 412, 
Hahitat itt ludia. $.r^:ii[ata^ ^iganua. fyxiaca. imanii^ bus oblongis lanccolatis un« ASCLEPIAS. 

* foliis Dppofnh plcinis. 
ASCLEPIAS foliis fcfll ' 

dalatis, petalis ciliatis, 
Apocynam africanum, lapathi folio, Comm.. ra)\ 16. t. 

16. 
Habitat in Africa, 1a 

, ASCLEPIAS folils amplerJcaulibas oblongo -ovaH- 

bu$. /7. z.i^yl. 112. 
Apocynum, ere£lum majus latifolium indicum, P/ui. ]S-: f- }7S- J- 3- .^.ccgypi.bs.. t. 
mal. i.p. 5-3. t.. 86. 

aI, Sck, thej\ l. p. 41 to. 7^ 
cornic^h fubulata ^ fed lamiftas 4. ^vrpurafims J, 43cid el offar. /11 
Ericu. Rhecd 
' t. 16. f.. I 
Halitaf tn India 
i^efiaria promunt no 
folidas conni-vcntes. 

. ASCLEPIAS foliis ovalibns fubtus tomentofis , cau« 

le iimpliciiVimo, umbellis nutantibus. 
Afclepias caule eredo (implici hcrbacco , foHis ovalibus. 

fubtus tomentofis, umbeHis nutantibus. Vir.cliff.io. 

Horf.upf. J3, Gro-4. virg. 27. Rcy'. Ingdb. 410. 
Afclepias caulc erefto limplici annuo, foliis ovato-ob- 

longis fubtus incanis, Qmbella nvrd.ntt.HGri.cIiJf.jS. 
Apocynum ma|us fyriacum reflum. Corr/. canad.i)0.^ 
Apocynum fyriacum. Cltif. bijl. 2. p. 87. 
Habitat in Virginia. y 

ASCLEPIAS foliis ovaris fubtus pflofiufculis, caule 

(implici, umbellis nedlatiisque ereftis, 
Apocynum floribus amoene purpureis. corniculis furrc* 

6tis, Dili. eltb. 31- t. 27 /. 30. 
Hahitat in Amcncz fepteAtrionali, 2i 

ASCLEPIAS foliis ovatis fubtus vinons, caulc fim- 
plici, umbdlis cre6lis, tieftariis refupinatis. 

A" PENTANDRI/V DIGYNIA. ii^ 

Afckpisis floribus obfolete purpurcrs, cornicuHs refupi- 

natib. Dill. ehh. 32. ;. 28. /.31. 
Apocynum ercduni noveboracenfc, foliis minus inca- 

iiii..^ jrtorc cx obfolcto dilutc purpurafcentc. Herw. 

?^^- 3.V 
IJabtiai tn Carolina. 2r 

6. ASCLEPIAS foiiis ovati?. ciigofis nudis,c<iule fim- **''"f ^»'*- 

plici, umbcllis fnblelTilibus: pedicellis tomcntolis. 

Ap<.>cynam americnnum eretcum, tuberofa radice,noi\ 
incanum, foliis rigidioribus latis fubrorundis, tioribus 
albis intus purpureis, fummo caule corymbum ma- 
gnum efformuntibus. Plak. a'r/i. 34. ?. 77. /. i. 

Apocynum vetus amcricanum, wifank. Dill. elth. 32. 

tiabitat in Amciica borenli. I4 

7. ASCLEPIASfoliis lanccoldr.ls glabris, caule fimplicf, »*«*«. 

umbellis f re6lis lateralibus folitariis. 
Afclepias caulc etc^to fimplici •innuo, foliis lanceolato- 

ovatis glabris , pcdunculis alteruis , umbcllis crc<5tis. 

GroTi. virg. 27. 
Apocynum peificarix mitis foUo, corniculis lafltcis. 

DiU. ehh. 33. /■. 29. /. 32. 
Apocynum amcricanam, foliis amygdali longioribus, 

PlHrn. fpcc. 2 
Hahitat in Virginia ^ Amcrica calidiore, $ 

8. ASCLF.PLAS foliis lanceolatis, caulc fapernc divifo, inearmu, 

umbellis terminalibus congcllis. 
Afclcpiaij caule erctlo ram.ofo annuo,foliis lanceolatis, 

umbellis terminalibus crcitis piuribus. Vir. cliff. xo. 

Hort. cliff. 78« lio) i''J,db. 411. Gron. virg. 27, 
Apocynum minus rc6tum. canadenfe. Corn. canad.<^ t. 

93. Barr. rar. 8. /. 72. Raj, hijl. 10S9. 
Habitat i» Canada, Virginia. Jr 
Caulis ubi dividitur fuHa e regiofie tria produclt. 

9. ASCLEPLA.S foliis hnccoUuis pctiolatis glabris, avi- cnvnffwicn. 

le lim.plici, umbellls credis folitariis. 
Apocynum caule erefto llm.plici annuo, fbliis lanccoia- 
tis, unfDcUis alternis crcdis. Ilort. cliff. 7S. Koy 

lugdb. 41 I; 

Apocynum ladice ftbrofa, pctalls coccfneis, corniculis 

croccis. Dill. elth. 34. t. 30. /. 33. 
/Vpocynum curalfavicum f. americanum , fibrofa radi- 

ce, floribus aurantiis, chamapncrii foliis latioribus, 

Hcrm. par. 36. /. 36. 
Hahitat in Curaflao. J. b lO- A- ii6 PENTANDRIA DlGYNIA. CKia. «ecumheiir. lo. ASCLEPIAS foliis viUofis , caule decumbenle. 

Alclepias caule decumbente hirfuto,foliis ovatis ob.u- 

lis villofis fubfeflilibus. GroK. virg. 27. 
Apocynum caiolinianum aurantiacum pilofimL, Pet. 

ficc, 90. 
Hahitat in Virginia. ^ 

taHifire, n. ASCLEPIAS foliis ovatis , caule crc6!:o, umbellis 
proliferis brcviflimis. 
Afclepias caule erc<5lo fimplici herbaceo, foliis ovatisa- 
cumiiiatis , corymbis compofitis longitudine petiolo- 
rum. Fl. zeyl. iii. * 
Habitat in Zeyiona. 2^ 

12, ASCLEPIAS foliis ovatis bafibarbatis, cauleerefto^ 

umbellis proliferis. 
Afclepias caule eredo fimpliciffimo herbacco, foHis cor-^ 

dato-lanceo!atis , racemis conglomeratis alternis. i'/. 

fuec. 200. Mat. med. 103. Dalib. ^arif. 76. 
Afclepiai; cauic erefto annuo , foliis ovato-lanceolatis . 

floribus confertis. Ilort. cltff. 78. 
Afclepias albo flore. Bazth. jpm. 303. 
Vincetoxicum. Dod. pempt. 407. 
Habitat in Europse glareofis. 2^ 

15. ASCLEPIAj foliis ovatis bafi barbat*s, caul^ fuper- 
nc fubvolubili. 

Afclepias caule fubvolubili herbaceo, foliis ovato- lan- 
ceolatis, floribus confertis patentiflimis. Ro^. Itigdb, 
Aio. Hort. tipf, 5-3. SaHV, monfp. 133. 

Afclepias iiigro flore. Bauh.fin. 303. 

Vincctoxicum floienigro. Cam. ej>it. f6o. 

Habitat Monfpclii /« colUbtts. 1: 

* * foUis latere revoluti;. 
14. ASCLEPIAS foliis revolutis lanceolatis, caule ftu* 

ticofo. 
Afclepias caule ere^Sio -fruticofo, foliis lanceolatis, um-^ 

bcllis nutantibus, conceptaculis inflatis pilofis. Hort. 

iliff. 78. Hort. upf. ^-4, Vir. cliff. 20. lioy. lugdb. 

410. 
Apocynum ere£lum africanum» villofo fruftu, falicis 

folio, He^-zn. parad. 23. t. 24. 
Apocyiuim eredum clatius, falicis angufto folio, folU" 

culis pilofis. Pluk. alrn. 36. t. 138. /. 2.. 
Habitat in ./Ethiopia. $ frutitof/i^ PENTANDRIA DIGYNIA. zry 

if ASCLEPIAS foliis rcvolutis lincari-lanceolatis op- j^biric»^ 
pofifis ternatisquc, caule decymbentc. 
Alclepias moiitan.i humilis, radice longius proferpentc, 

ijni tbliis. Amm. ruib. lo. 
Habitat in Sibiria. "k 

i6. ASCLEPIAS tbliis revolutis Unearibus verticillatis, veniciHMt^ 

caulc eredo. 
Alclepias tbliis verticillatis lineari-fetaceis. Groa. virg^ 

26. 
Apocynum marianum ere£i:um, lineariae anguftiffimis 

foliis, umbcilatum. Pluk. mant, 17. 
Apocynum marianum , ibliis anguiliflimis ftellatis. P^ziw 

mtij'. 609. 
Hahitat in Virginia» 

* * * folViS a^.ttrnis^ 
(7. ASCLEPIAS foliis alterms ovatis, umbellis ex eo- ^^^fl. 
dem pedunculo coniUiuni pluribus. 
Apocynum caulc ere6lo (implici annuo, foliis ovatis a- 
cuminatis alternis, pluribus in pedunculo umbellis, 
Gron. 'virg. 27. 
Habitat in Virginia. 

18. ASCLEPIASfoIiisaltcrni^ lanceolatis, caulc divan- tnberofa, 

cato pilofo. 
Afcleplas caule ere£lo divaricato villofo, foliis lanc-eo- 

latis, umbellislimplicibusfubterminalious, Hort. cliff, 

1%. Roy. litgdb. 411. 
Apocynumnovseangli® hirfutum.tubero&radrce, florl- 

bus aurantiis. Herm. lugdb, 646. t. 647. Dill.cltb' 

35-. ?. 30./. 34. 
rJabitat i» America horeali. 3^ 

STAPELIA. 

j. STAPELIAdentxulisraraorumpatentfbus. Fir. cUff. varUgata, 

20. Roy. lugdb. 40Q. 
Stapeiia deiiticulis ramorum extrorfum prominulis. Hort^ 

cliff. 77. Hort. upf. f3. 
Apocynum iiumiie aiioides, fiUquis ercdis, atricanum, 

Herm. lugdb. fi. t. 5-3. StilU bot. 31. 
Habitat ad Cap. b. .S^Jti. t" 

2. STAPELIA denticulis ramorum crcdis. Hort. cliff. hiyjiita, 
77. Roy. lugdb. 409. 

O f ATclc- 2i8 PEKTANDRIA DIGYNL\. 

Ardcpias atricana ai^oidcs, flore pulchrc fimbrlato. 

Comrn. rar. l<). j-. 19. 
Uubitat aci Cap. b. Spci, tj 

HERNIARIA. 

?/^Jn.. C' MERNIARIAghbra. Bauh. hifl, 3./. 37S. 

Hcrniaria calycibus briidea nudis. flort. cUjf. 41. Fl. 
JHcc, 207. Mat. r,ied. 104. Roy, hgdk 21 ^. //^f//. 
/^t^z;. iSa, Daith. prinf, 76. 
Polygonum miiinsf. Millugriinarnajor. Bauh. p^^.iSi. 
Hahitat :n Europic apricis.^gliireoJis.,ficcis. 

hirr^ita. i. HERNIARIA hirfuta. Bauh. hiJL 3. p. 379, 
Habitat in Anglise, Hifpanix, Itaiioe agri^i. 

itvAkniata. o, ^IF.RNL^EJ A .^ qux Poiygouum lenticulatum. 

Polygonurn nfnus tenuifOliuiii. Bauh. pi?i. 281. 

Polygonum minus ientifolium. Banh. prodr. 131. 

liabitat in HKpMriSiy/i/nitibus Efcuriai., Monspehi . 

flores nou vidi\ ut excilem Botaiticos ad hujus gensris 
fone dijfin^iiJirni examen., hic plantam adjeci; Hahr* 
tfts proxiyy:us hcrniari(e.,led molUJfimKS. 

CHENOPODIUM. 

* fQliis cniiulofii,, 
Banur Htn- ,^ CHENOPODJUM foiiis tiiangulari-fag^ttatis integer- 
"""" rimis, Hort.dijf. 84. /7. fucc. 208. Mat. wed.id6. 

Ro)\ higdb. 278. Hall. helv. 174. Dalib. parif. 79. 
Lapathum. undluofum. Bauh pin. iiy 
Bonu^, Hciiricus. Bauh. hift. 1. p. 965". 
Hubiiat in Emopxruderati;. 'U 

n^tUmn 2. CHENOPODIUM foliis triangularibus fubdcntatis, 

racemis confertis ftri^birimis cauli approximatis loU' 

gifnmis. Fl. fnec, 209. 
Clienopodiuirx iatifolium minus ramofum, petiolis lon" 

giiiimis ex foiiorumalis confertimnafcentibns. Buxb. 

baU. 69. t. I. 
Habitai iti Europae horeaUs plateis. 

tukjHvi. 3, CHENOPODIUM foliis cordato-triangularilHis ob- 
tullufculis dcntatis, racemis erc6iis- compofitis fubnu- 
uiscaulcbrevioribus. Fl. fuec. 210. Mat. med. 107. 
Dalib. parif. 78. 
Chenopodium ereftam, t^oliis fubtriangularibusantice H' 
uuaro-denuuis., racemis crectif. foIioUs laicialibus 
liQTt, cli^\ S)-. Roy. lugdb. 2,99. ^'» PENH ANDRIA DJGYNIA, ^i^ 

Attiplex fylveftris latifolia. Barth. p:n. 119 
Pes anll-riiV4<;. DaUch. hijl. <;^z. '. 54^ 
l'Iahif{jt if4 h^ixopai • ui/fs.^ rudercai.'- 

4. CKENOPODIUM foh'is oviiti> acutis dcntatis, r?.cc- w'''''^ 

mis ramofis nudis. fl. fftcc. 2.1 1. Daiib. panj. 211. 
Chcnopodium cie<Sum r.imoiiiriniurrM toliistriangulari- 

bu^ oeiitatij.racemib ramotis caulem ruperant!bus.//or/ 

clijf. S)", Lech. j\,ifi. \6. 
Haintat in EuropiE^//o-'J a^gerihuf(jue. 

5. CHENOPODIUM foliis rbomboldeo - triangulrsn- «'^'"". 

bus erofis pofticc intt-gris: fummis oWongis, racemii 

credis. fl. fuec. 212. Dalli;. parzf. So. 
Clienopodium foliis infcrioribus ovAris acuiis antrorfum 

dcntatis: fummis lanceolatis. P^ir. clijf. xl. llort 

cliff. Sf. Groii. virg. l^y Koy. lugdb. irp. Hall 

he!v. sjf 
Habitat i« agris F.uropa;. 

C. CHENOPODIUMfoliis rhomboideis dentatofinua- '^*''^'- 
tis, racemis ramolis fubuudls. /7. ftec. 213. Uahil. 
tarif 7S. 
Cnenopodium fylveftro^opuli folio. Faill. parij. 36. 

7. /. I. 
Chenopodium toHo oblongo intcgro. Dtlh app^ 62 
Habitat in Europse culiis oteraceis. 

7. CHENOPODIUM foliiscordansangnlato^acumlna- h^nnHm, 
tis, laccmis ramofis nudis, Fl.fuec. 214. Dalih. pa- 

^if' 79- 
Ciitnopodium ioliis trlangularl-fagittatls: infra medium 

finuato-dentatis, racemis longiflimis. Hort. diff. S4 

Ros. Itigdb. Z19. 
Chcriopoaiumftramonii foHo. Vaill.farif.TjG. t.^j.f.i 
Atriplex fylvelhis iatifoiia , acatioie folio. Bauh. pit: 

1 FO, 

Hahttat in Europ» c/tl/is. 

CHENOPODIUM Ibfiis oblongis finuaiis, faceiifis JJofry*. 
i)ud(!> multifidis. Hort. cUj^j 84. Ihrt upf ff- Mct 
ined. 109. R.oy. lugdb. 219. Sauv. monfp. 273. 

Botrys ambrofioides yulj^aris Bauh. ptn. 1 ^S 

Botrys Dod. pempt. 3^. 

Haoitat /« Europ^ aufiralis arenofis. 

9 CHENOPODIUM foUis lanceolaiis dcntatis, race-rtiHi,«;/en/cf.. 

niis 2J,0 PENTANDRIA DIGYNIA> anthelmintl- 
cnm. mis foliati? fimplicibus. Hort. ^Uff. S4. Hort, upf. 

^6. Roy. lugdb. ii<). 
Botrys ambronoides mexicana, Bauh. pin. 138. 5-16. 
Botrys odorata fuaveolens americana mexicanave. Mo- 

rif. htjl. 2. />. 605-. /. j-. t. 35-. /. 8. 
Hahitat in Mexico, Lufitania. 

KuMjidnw. 10. CHENOPODIUMfoliismultiiidisifcgmentis linc- 
aribus, tloribus axillaribus feililibus. 
Chenopodium fempervirens, foliis tenuiter laciniatis, 

DiiL eUh. 78. t. 66. /. 77. 
Habiiat in Bonaria. t) 

IT. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis dehtatis» 

racemis aphyllis. 
Chenopodium, lycopi folio , perenne. Dill. (Ith.^,'^. t. 

66. f. 76. 
Habitat in Penfylvania , Bonaria. ^ 

$lnucttm, 12. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, 
raccmis nudis Omplicibus glomeratis Fi. fuec. nf. 
D^i/ib. parif. 77. 

GhcnopOQium foliis ovato oblongis repande (inuatis, 
iiorumiracemis glomeratis ex aia folitariis. Vir.cUff, 
22. Hart. cliff. 55'. R(^y. htgdh. 219. 

Chenopodiumanguilifoiiumlaciniatum minus^ 'tQurnef. 
injl. S06. 

Habitat ad '£.axop3i fimeta. 

* * foliis intt^gris» 
Vffhdria. 13. CHENOPODIUM foliis inte^errimis rhombeo-o- 
vatis, floribus conglomeratis. //. fuec zi6. Mat^ 
med. 108. Dalib. farif. 77. 
Chenopodium foliis triangulari-ovatls. Hort. cliff. 84. 

Roy. lugdh. 218. 
Atriplex foetida. Bauh. pin. 119, 
Vulvaria. Dalech, hifi. 5^43. 
Habitut in EuropGe cultis oleraceis., 
foiyf^mmtn 14. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatls, cau* 
le decumbente, cymis dichotomis. 
Chenopodium foliis ovatis integerrimis , caule decum- 
bcnte. Vir. cliff. 21. ¥1. fuec. 217. Roy. lugd^. 218. 
DaUb.parif 77. 
Blitum foliis ovatis. Hort. cliff. 28. 
Blitum polyfpermum. Bauh.pin. 118. 
Polyfporon caffiaai, balfiJ, anguillare. Loh. hifi. 128 
Hahitnt in Europse qultis. Q 

ij-. GHE PENTANDRIA DrGYNIA. 221 

i-f. CHENOPODIUM foliis lineari-lanceolatis Tplmls Scoparia, 
integerrimis- Hort. cliff. 86. Hort. upf. SS- ^^<^y 
lugdb. 220. ^ 

Linaiia fcoparia. Batch. pn. 2 12. 

Ofyris. Dod. pempt. ifi. 

Habitat itt Grsecia, Japonia. (D 

16. CHENOPODIUMfoliis fubulatis femicylindricis. mamm«w. 
Chenopodium foliis fubulatis ; fuperne planis , fubtus 

ccnvexis. Hart, eliff» 86. Fl. fuec. 218. Roy. lugdb^ 

2ao. 
Kali mlnus album , femine fplendente. 'Baub, fin. 28^» 

Morif. hifi. 2./». 610. f. 5-. i. 33. /. 3. 
habitat in Europ^e maritimis, 

17. CHENOPODIUM foliis linearibas teretibus carno«/fj,t/co/"«7», 
fis, caule fruticofo. Hort, cliff. 86. Roy. lugdb. 220. 
Guett. ftamp. 2. p. 425*. Sauv. monjp., 7. 

Chenopodium, fcdi folio minimo, frucefcens perenne.. 

Boerb. lugdh. 2. p. 91, 
Sedum minus arborefcens. Munt. hift. t. 469. 
Habitat in Gallias , HifpanisE maritimis. "^ 

18. CHENOPODIUM foliis filiformibus acutiufcuh's, ahiirr,mm, 
caule erccto, Hort. upf. 5- 5". 

Chenopodium altifTimum^foUis ^MCc\x\tni\^.Buxb.ceMt. 

I. p. 21. t. 31. /. 2. 
Kali gramineo folio. Bauh. pin.%Sg. prodr. 133. Burf 

XVI: 20. 
j3^ Chcnopodium foliis nliformibus inermibus mucronatis, 

caulc ramofiffimo. Hort. nDf. 5-6. 
Habitatad Aftracanum, ^/^//;wj faxonlcas inquelx.-xXh. 

19. CHENOPODIUM foliis linearibjs obtulis: Mtta^ faijnm. 
convexis, caulc ramofoiramis defiexis. Hort.upf.^s. 

Chenopodium maritimum, foliis fcdi teretibus. Buxb. 

cent. \. p. 21. t. 31. /. I. 
Habitat ad Aftracanum. 

20. CPIENOPODIUMfoliis teretlbus obtulls tomento^ iij/ji,^«rt, 
fis alternis, caule herbaceo. Sauv. rnonfp. 7. 

Kali minus villofum. Bauh. pin. 289. prodr. 43^, 
Kali parvum hirfutum. Bauh. hift. 702. 
Habitat Monfpelii in rnaritir/tis. 

ti. CHENOPODIUM folHs lanceo!atis carnofis, co^ grijtatHm. 
rymbis dichotoniis fpinoiis. 
Habitat in Sibiria. Q Cau- 222 PENTANDRL\ DIGYNIA (lauVn fpiih/iyn<eus^ in<xqifaits^ ramofo-paiulus. Folla car^ 
nofay Lr^ceoiata^ vhttij.i. Cofyrnbi rxtllarcs^ Mchoto- 
mi.,fv!io lo"g;ores., terminaii fptriis inenmbus, i' l0i.cs 
fejjlles in divamationibus. 

viTiinkum, 1%: CHENOPODIUM fotiis linearlbus obtufis fubca~ 
naiiculatis, pedunca!'s axiU.iribusjdichctoniis muticis. 
Habiut in Virginia? SHl^Mtf. rub/i. ficla. kfM •t!i'MiA, prajlrata. BKTA. 

■I BETA. /fort, cUff. 83. Hort. (itf. 5-6. Mat. mei. 
11'^. R^-^j. lu« 'h. .ilO, 

Beta fylvciiris mnritima. Bauh.ptK. iiS. 
^.Beta rubra vule/aris. Bauh.pi». .it8. 
^.Bcta ruhra niaior. Banh.fi». 118. 
J. Ikta, luUra-, radice nipae. Buuh. piv. ii8. 
f. Bcta )ute.i mBjot. Bauh. pia. iiH. 
^. Beta paUid^; vjrens niaior. Bauh. pin. iiS. 
/!. Beta alb.i. veipaiicicens, qusc Cicla officiiiaram. Bauh^ 

pin. iiS. 
tS-.Bcra communis vlridis. Bauh. pin. 118. 

Habitnt in Anglix t^ Belgii lironbus maris. $ 

SALSOLA. 

f. SALSOLx\ heibacca, foliis fubolafs inuc/onatis, ca» 

ivcibus ovatis ;i?:il]arii5us. 
Salibla foliis pungentibus, Hort. cUff. 06. FL fuect 

ic6. Roy. lugdh. 22,0. Gro». ■i'ir^^. 28, 
Kali fpinofum ccjchleatum. Bauh. prfi. 2S9. 
Kali rpinofb afunls. Bauh. pi>i. 2S9. Morif. hifi. 2./» 

f. t.. ^^.f. II. ,. ., ' 
Habi/aS in Europx Utortvv.s maris, 

2. SAL-SOLA hcrbacca, foliis ibbulatis raucronatis, ca^' 

lycibus explanatis. 
SaUbia foiiisconico-fLibulatismucronatls, calycibus co^ 

rulUtbrmJbusobrufiscoloratiscrcnatis. Hort. upf 5-6, 
Xali humi)e,a!is purpureis tioremrofu-.eumnicntientibus, 

B^-ix^'. ant. 1. p. 9. t. iA. f. 2. 
Habitat ad \{vst fipSeutrionalis fali:'ias. 

3. SALSOL.l frutefcens, foliis linearibus pUclis inermt - 

bus. Atnotn. acad. 1. p. T^^S. * 
Hahitiitin- A.<ia borealij Yi.rginia. & 4.SA2. FlCNTANDRm DIGYNIA. j>3 

A SALSOLA frutciiccns , tbliis ovatis aciuis carnoris. vn-n'i(t^'.ita. 
Kaii vruticoium, ericar tolio. Buxh. ceni. i.p.S. t-l^-f. i ? 
K;i\\ vcrmioul-aiurTn hilp;inicum iiicanum {nitkzns. 13 a;r. 

rr.r. •fO^. r. lo^". 
Kali fruticofuin hirpamcuui > tamarilci folio. Tonrttcf. 

injl. 247. 
Habitat in }-lilpariia. 

j-. SAIiSQSA hcrbacca, foliis inermibus. Guett. J}ump,S»A4 
426. Sauv, rnoMJp- 7- 
Kali majus, cochlcato rcmii)e. Bauh. pin. 2S7. 
Kaii. Dod. pempi. 81 

Soda, Kali magnuni, fcdi mcdii folio. Lob. ic. 394. 
Habttat i.i Eufopce auflralis faljis, 

ANABASIS\ 

1. ANABASIS apliylla: articulis emarginniis. ^-^wcr^ a- "thl^o 
cad, 1. p. 347. * 
Kali biKCiRTum, nilicorniae facic. Bitxb. cent. j. p. 1 i. 

t. iS. 
yJabitat ad rnaris Cafpii litora. t> 

l. ANABASIS foh';s fubclavaris. Amven.acad.%. p. -i^;;. foliofe 
Kali bcfcciferum, foliis clavaLis. Bu.xb. ce-nt. i, pf li 

t. 11. f. i. 
Hatitcit ad maris Cafpii Utora. Q 

CRESSA. 

1. CKESSh. A-mncn. acad. 1. p. 39^. Sativ. nionfp. ^i.aetica 
Anti^ylJis. Jlp. exot. 15-7. f' if^. A/ij. IhJL zif.Magn. 

ch.ar. 212. 
Quamoclit minima humifufa paluitris, hcrniarjx folio. 

'Tjnrncl'. cor. 4. 
Ly(imachise foicats purpurex affinis, llofcuus in cacii- 

iniuc caulis, plurious quafi in nodos juuctis. Pl,{k 

,tlrn. 236. t. 43. /. '*>-,, 
Poiygonum creiicu.m, thym.i folio. Bauh, j)iff. iSi ? 
l!.ic>i(ai ;k CTCtse UturibKS jciljis. 

TIUANTHEMA. 

« TRIANTHEMA. Sau-v. metb. 127. ^ ^ ^ Fortvhca 

PorLulaca cnrailavica procumb^^ns, capparidls folio^fto- /^'■«7'» 
re niutcofo, c«pfuhibifuica. Herra. par. 213. / ?,J3 
K.f. fuppL )-o6. 
l'Oruilac« -atfaiis, folio iubrotundo, florepennipfituio di- 

lutc 124 PENTANDRfA DIGYNIA. 

lutc purpureo. Shan. jam. 89; hifi. i. p. 205*. Raj. 

fuppL S06. 
Kali curaflavicum procumbens,foliisfubrotundis.P/«/fi 

aL/t. 202. t. 9)". /. 4. 
iialfiiat in Jamaica, GurafTao* 

GOMPHRENA. 

^ flo>ihus terminalibus., caule erecio, 
sioho/a. X. GOMPHRENAcaukercfto,foIiis ovato-lancedlatis, 
capitulis folitatiis, pedunculis diphyllis. /ior?. cit^. 
86, Hor^. upj\ f7. //. zeyl. liS- FjV. ciijff'. 22. Royi 
ingdb. 41S. 
Amarantho afiinis indise orientalis, floribus conglome- 
raiis , ocymallri folio. Brcy». cent, 109. t.-^i.Cdmmi 
hort. T. /'* 8f. ?; 4)-; 
Hahiiat in Iiidia. 

ferennii. 2. GOMPHRENA folils lanceolatis, capitulis diphyllis, 
flofculis perianthio proprio diltiniHs. 

Amarauthoides perenne, lioribus ftramiueis radiatis. DilL 
elth.i^.t. 20. /. 22. 

Uabitat iu Bonaria; 2^ 

ftnrm 3' GOMPHRENA caule ere6lo brachiato, capitulis fo- 
litariis rerminalibus feffilibas, calycibus feriatis. 
Habitat in America. 

itttirrupia. 4. GOMPHRENA caule eredlo, fpica interrupta* ^cy. 
lugdb. 419. 
^Habitat - America. 

* * fioribus lateraUhus^ Cfiule difufo. 
ilavd, f. GOMPHRENA pedunculis oppolitis bifidis tricapi- 

tatis, capitulo intermedio fefiili. 
Gompiircna pedunculis ad alas geminatis tricapitatis. 

Hort. (liff. 87. 
Habitat in V era Cruce. 

vtrmkHbris 6. GOMPHRENA foliis carnofis obtufis, capitulis 00- 
iongis terminalibus, 
Caraxeron humile, cepeje foliis, capitulis albis. Faill. ad . 

J722. p. 264. 
Amaranthoides humile curafTavicum, cepeae foHis lu» 
cidis, capitulis albis. Herm. parad. 15-. t. if. f. 4. f 
Pi^k. alm. 27. t. 75". /. 9, 
Amarantho aflinisaizoidsi u Amaramhoides minor a- 

m^r' PENTANDRIA DJGYNIA lU 

ttieficana procumbciis , ledi reretifolii foliis 6r fjtcic, 

flore oblongo nivco. Brey». prod. i. 
Trifolii rpica Critlmium maritiiuum iion rpinofum bra- 

lilienfc. Jiaj. hijl. J331. 
Hdbttat tn Bnjfilia, Curallao. 

7. GOMPHRENA caule rcpente, fojiis lanccolatis fub-M^«» 

fcHilibus, capitulis oblongis ieflilibus axillaribus. Fl. 

zcyl. 116. * 
Amaranthus humilis , foliis oppofitis , fiofculis ex alis 

glomeratis. Burm. zeyl. 17. /. 4./. 2. 
Coluppa. Rbeed, maL 10. p. 21. /.9. 
Bahitat in India* 

8. GOMPHRENA caule repente, capitulls rotundis fes* fMh^. 

filibus, foliis lanceolato-ovatis. 
Gomphrena caule diifufo repente, capitulis feflilibus. Roy. 

higdh, 418. 
Amaranthoidcs marina rcpens, polygoni folio, capitulis 

argcnteis. Plttm. fp6c. 20. 
Habitai in S.v\[\<:x\Q.imeridiQ«aVu 

■9. GOMPHRENA foliis llnceolato-fubulatis, caule dl- potygonotdif^ 
chotomo viliofo, capitulis axillaribus pedunculatis. 

Aniaranthoidcs humile curaffivicum^ foliis polygoni. 
Hermi prodr. 17, t. IJ. f. I. Sloa». jam. 48. hijl* 
I. p. 141. t. 86. /. 2. Raj. fuppt. 126. 

Habiiat in America meridtottali. 

BOSEA. 

I. BOSEA, Hdrt. cVtff^ S^.Roy. tiigdb.^ 2i$- ytrnamin, 

Tilia fortc; arbor racemola, folio longiore fubtUs albi- 

cante nervis purpurcis inlignito, florc pentapetalo pur- 

purco. Sloan. ja/n. 135-. bift. 2. p. 19. t. ifS. /. 3. 

Raf. dsndr. 8S. 
FrutGx: pcrcgrinus horto bofiano yervamora didu^. 

ti'alth. hort. 24. ti lo. 
Habitat in Canariis infuVts. tt 

iJLMUS. 

1. ULMUS foliisduplicato-ferratis, bafi InsequallliU^. tsmpellrU. 
Ulmus fruftamembranacco. Hort. cliff. 83. FL f»tC: 
219. Mat. med. lOf. Ray. lupdb. 223, DdUb. parif. %1. 
Ulmus campoftfis & rhcophralli Bauh.pin. 246* 
Ulmus. Dod. pey?:pt. 837, 
Habitat in Europa ad pagos. J) 

y 1. UL- i2t> PENTANDRIA DIGYNIA. 'merkem, 2.- ULMUS foliis ssqualiter fcrratis: bafi insEqualibus. 

Ulmus frudu membranaceo, foliis limplicimme fcrra-» 

tis. Gre» virg. 145". * 
Habitat in Virginia. b 

ptmila. 3. ULMUS foliis xqualitcr ferratis: bali sequalibiSs. 
UlmUs humilis. Kmm. rnth. 160. 
Ulmns pumila, foliis parvis glabra, cortice fuagofo. 

Plnk. nlm 29^. 
Haijttat iri Sibiria. t> 

NAMA. 

Z.iv/.;7-;c4, I. NAMA. Kmorn. acad l. p. 395". Fl. Zsyl. 11*7. * 

if\lfine veronicse afl-his, gratiolsB foliis, maderafpatana. 

Pitik. alra. 11. t. 130. /. 2. 
Habitat i» India. © 

HEUCHERA. 

«vierkava. 1, HKUGHERA. Hort, cliff. %1. Gfon. lifg. 29. Jfoy. 

iugdb. 437. 
Cortufa aniericaiia, florC fqualide purpureo. llcrm. par 

rud. 131. ?. 131. 
Sanicula f. Corcufa americana fpicata, floribus fqualide purpurcis. Plnk. aim. 
Habiiai in Virginia. i' J2. t. 58, /, [i^rmms. formt!. z SWERTTA. 

, SWERTIA coroUis quinquefidis, foliis radicalibus 

ovalibus. 
Swertia. Hert. cliff. 5-3. Roy. Ingdb. 433. 
Gfentiana palulfris iatifolia. Bauh. fm. iSS. 
Gentiana XII, pundato flore. C/»/. hiji. 1. p. 3t<$. 
Habitat /'» Helveiia, Bavaria. ^- 

, SWERTIA corollis quinquefidis : terminali fexfida, 

pedunculis longilTimis, foliis linearibus. 
Gontiana foliis linearibus acuniiuatis, peduncuiis longis- 

limis nudis unifloris oppofitis. Gron. virg. 30. 
Habitat in Virginia. 

SWER1'IA corollis quinquefidls, foliis lanceolato- 

Hnearibus. 
///Zf^/V.i/ /« Sibiria. D. GmeltH. 
]PU:/?ta fpithar^cca. Folia lanceolato-linearia; Rajlii «/- 

terni , pediincults Hniflotis; GOTOUx pian^. 

4. SWER- PENTANDRIA DIGYNIA. 217 

4. SWERTIA corollis quadrifidis quadricornibiis. A- cormctiiatn, 
ma-M , acad, 1. p. 344. * 
Hahitat tn Sibiiia, Gweli^; Ci^nada, Kalm. 

f. SWERTIA corollis quadrifidis cCornibus. JmcfK, Mchotom^ 
acad. 1. p. 345-. * 
Hahitat in Sibiria D. GnuUn. 

GENTIANA. 

* Ccyollh auinquefidis fHhcatnpanifcrmhus. 
I. GENTIANA covollis quinQuendis rotatis verticilh- ''«^«'J' 

tis, calycibus fpathaceis. Haii. heh. 479. 
Gciitiana floribus lateralibus coniertis pedunculatis^ co- 

rollis lotatis. Hort. cliff. So. //. fucc. 201. Mat. 

rncd^ IIO. Roy. lugdb. 432.. Sauv. munfp. 136. 
Gentiaiia major kiten. BaHh, pin. 187. FL iaj>p. 96. 
Gentiaua. C.rf/-:. epit. 41 f. 
Afterias. Keneai. fpec. 64. /. 63. 
Habitat ia aipibus Norvegicis, Hclveticls, Apenninis, 

PyrenscisjTridcntinis. V 

z. GENTIANA corollis qulnquefidii. cairipaniformiou^ ?"'?'<^«.i. 

verticillatis, calycibus fubfpathaceis. 
Gentiana coroUis campaniformibus verticillatis, foliii 

imis petiolataS ellipticib. HrJL hclv. 479. 
Gentiana major purpurea, Bnuh. pin. 187. 
Gentiawi major alia. CarA. epit. 416. 
Coilantha. Reneid. fpee. 65-. 
Hahitut ifi alpthus Helveticis. % 
Pl.i-na.^ qKam jHb ■.■o>niiic Geniians ma)Ori> lutess, flo* 

ribus pun^tis carentibus campAniil;i? form.i C. B. 187 

memiviit.^ hujKS jpccics er.it .^ leda a Burfero, 

3. GENTIANA corollis quinquefidiscampanuiatispun- pwMfTrtf^, 

datis, caiycibus quinquedentatis. 
Gentiana major, fiore punftato. Bauh. ti?t. 187. 
Habitat in Helvetia, Sibiria. T^ 
Hujus varietatcm legit CL Gnielirms in Sibiria foliis 

litieari^lancerAotis.^ Floribus teryr/irfj!it)v.i ternis .^ pe- 

duncults proprits., corollis fiai^is pUfSclis fparfis pitr- 

purafcentibui . 

4. GENTIANA Goroliis quinquefidf': campauulatls op" a/-f/e|„afj«<<, 

pofitis fciniibus. .'oliis amplexicaulibus. 
Gentiana foliis ovato-laaceolatis , fioribus campanulatis 
in alis fefi^ilibu.. Hail. hclv. 478. 

P i Geii- iiS PENTANDRIA DIGYNIA. 

Gcntiana floribus ktcralibus folitariis felTilibus , coroUis 

tre6.tis. Hori. diff. 80. Roy. lu^db. 432. 
Gentiana afclepiadis folio. Bauh.pift.^ 187. 
Darvftcphana. Remal. fpec. 67. t.6i. ^ . . _ 
Habiut in aipibus Helvetix, Pannomx , Mauritanioc. 74 

Sntuwvm,.^, GENTIANA cOrollis quinqucfidis campanulatis op- 
^^^■- pofitis peduncuktis , foliis iinearibus. 

Gentiana fioribus tcrminalibus raris, coroUis erettis 
plicatis , foHis linearibus. Hort. cliff. 80. Fl. fuec. 
2Q2. Roy. ///P^i^. 432, Dalih. parif 81. ^ ^ 
Gentiana anguitifolia autumnalis major. BaufJ.pir/. i£>3. 
Gentiana paluftris anguftifolia. Bauk.fitt. 188. 
Cyana. Reneal. fpec\ 61?. t. 68. _ 
Habitat in Europss pajcuis huinidiHfcuhs. %: 

rnpcnnm. ^_ GENTIANA coroUis quinquefidjs campanulatis ven- 

tricofis verticinatis, foliis trinerviis. 
Gcntiana floribus vcntricolls campanuiatls ercctis qum- 

quefidis, foliis ovato-lanccolatis. Groa. i:rg. 19. 
Gentiana virginiana, faponarix tolio, florc cairuleo loii- 

giore. Morif hifl. 3. /. 484. /. 12. t. j-. j.^.Catesh. 

car. i. p. 70. i. 70. 
Hahftat in Virginia. lA 

'jillcfu, ^^ GENTIANA coroUis quinqucfidis campanulatis ven- 
tticoiis, foliis viUofis. _ 

Gcntiana tioribas ventricofis campanulatis eredisquui- 
quetidis, foiiis oblongis acuminatis lcvitcr vUlofis. 
Gron. 'virg. 145". 

W.bitra in \'irgi'.iia. If 

jcmiis, S: GENTIANA corolla qulnquefida campanulata c^u- 

lem excedente. 
GentianacoroUa campanulata caulem lonj^ituuuie exce- 

dente. Hort. cllff 81. Roy. higdb. 432. Hall. helv. 

J.77. Saiiv. imrifp. 136. 7-0 

Gcntiana alpina latifolia, magno flore. Banh.pw. iby. 

pr(jdr. 97. TD / • 

.'i. Gentiana aiptna anguftifoUa, magno flore. Baulupn, 

1S7. , 

Thylacitis. Reneal. fpec. 70. t. 68. _ . 

Ilahiu^t in alpibiis Helvcticis, AuftriaGls, Pyrcnaicis. 3^ 

* * Ccroihs qutuqueiidis infundibtiliforynibus. 
'■•r-/j o GENTIANA corolla "quinq^iefida infiurdibuliformi 

cauicm excedente, foiiis radicaUous conrcrtis majori- 
bus. ' ^^"" PENTANDRIA DIGYNIA. 229 

Gcntmna fiore unico tubulofo, foHis ad terram congc- 

(lis aciitis. //<*//. hclv. 476. 
Gentiajia alpina verna niiijor. Bauh. f>}». iS8. 
Gentinnella vcrna minor. 67«/. hifr. 315-, 
Ericoila. Re^tea!. fpec. 75-. t. 68. 
Habitat in alpibus Hclvetiae. '^ 

10. GENTIANA corolla quinqviefida infandibiilIfbrmi,^'i-«"«. 
foliis obtufis. 

Gcntiana foliis ovatis, caule unifloro. Hall. belv. 476, 
Gentiana cauleunifloro, florehypocrateriformi quinqiie- 

fido: laciniis fubrotundis crenatis. Hoit. clijf. 8k 
Gentianclla elegantilTima bavarica. Cam. hort. 6j. t. 

if. /.2. 
llahitat tn alpibMs Helvctise, ravar:a. 

1 1 . GENTI ANA corollis quinquetidis iufundibuliform*- vlvalh, 
bus , ramis unifloris altcrnis. 

Gentiana corollis infundibuliformibus qumquedcntaHs , 

ramis alternis unifloris. Fl. fuec. 204. 
Gentiana corolla infundibuliformi: denticulo laciniisin- 

terpoiito. Fl. Lpp. 95-. * 
Gentiana humillima, caulc ramofo, tubo floris longis- 

fimo. HalL helv. 475-. t. 7. /. f. 
Gentiaiia alpina aeftiva, centaurca: minoris folio. Bauh 

pin. 188. 
Habitat in Lapponise , Helvcti^ fummis alpibus. 

12. GENTIANA corollis quinqucfidis infandrbuliformi- ajnaUca. 
bus tcrminalibus fefTilibus, foliis marginc membrana- 

ceis. 
Gentiana foliis margine membranaceis bafi coadunatis. 

Amcen. acad. 2. p. 343. 
Gcntiuua humilis aquatica verna. /Imin. ruth. 4. t. i. 
Hahitat in Sibiria. D. Amman. O 

15. GENTIANA corolirs- quinquefidis hypocraterifor- «^♦■''«^«ytf. 

mibus, calycibus infiatis pUcatiS. 
Gcntiana utriculis vcntricolis. Banh. pin. 188. 
Gcntianella cserulea cordata. Column. ecphr. 220. t. 211. 
Genrianella annua , aiureo fiorc. Bnrr.rar. ,r8. t. 

48. 
Habttat in Jlptbas Helvetise, Italiae. 

(4. GENTIANAcoroUis quinquefidi&infundibuliformi- C<ntauriitm. 
bus, caule dichotomo. 
Gentiana foHis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, co- 
? S. rol- i3o PFNTANDRIA DIGYNIA, 

rolHs infundibulirormfbus quinquefidis. Hori. <fiff'. 
81. Fl. fuec. i.o^..Mat. med. iiz. Ilylis limplicibus. 
Vtr. cltff. 21. ko.y. lugdb. 7. DdUb. jjarif. 8x, 
Centaurium minus.' Bauh. pia. 278. 
Erithrsa. Renealm.fpec. yj. i. 76. 
/3, Centaurium minus pumilum ramoliirimum. //. oel.is^y, 
Rofcn. fca}2. lo^ 

Centauiium minus paluftre ramofiflimum, flore pur« 

pureo., Faill. parif. 32. /. 6. /. i. 
rw. Centaurium paluftre miuimum, flore inapcrto,/^^///./»^»* 

parif 32. t. 6. f. 2. 
Habitpt in Europjs, aprieis^, prtefertim maritimis. 

f^iem^ ly. GENTIANA corollis quinquefidis infundibulifor- 

mibus, floribus alternis feflllibus.. 
Gentiana corollis infundibuliformibus quinquefidis laxe 

ipicatis, foliis lanceolatis. Sauv. monfp. 132. 
Ceutaurium minus fpicatum album. Bauh. pin. 278, 

prodr. 130. t. 130. Bauh. hifl. 3. p. ^^-^. 
Ccntaurium minus album, Taber». ic. 780. 
Habitat in montibus Euganeis Cif Monfpelii. 

^«%«e/e/f. 1,5, GENTIANA corollis quinquefidis inliindibuHfor- 
mibus, caulc acutangulo , foliis ovatii amplexicauli- 
bas. 

Hahitat in Penfylvania. Kalm^ 

Planta tnagmtudine k^ flatnra fequentis. Caulfs indi-^ 
xifus , tetra^onus angulis menbranareis. Folia ovata., 
ftffilia ) amplexicaulia , trinervia., acuta. Pedunculi 
oppofiti y apice ferenles Flores cfuinque., fubpedtcella-^ 
tos. Calyccs brevtffimi.^ augtifii, Cofoll^ infundibu- 
liformeSyJubcferulra: limbo parv^., fnuce pervia. 

AmmlU,. IJ. GENTIANA coroUis. quinquefidis hypocraterifor* 

mibus fauce barbatis. 
Gentiaiia coroUis hypocrateriformibu.&. fauce barbatis. 

Hort. cliff. 8r. H. juec. 203. «. R.oy. h:gdb. 432^ 

Dalih. parif. 81. x\7at. med. IH. 
G^^iniiuia floribus confertis faucibus membianula laci- 

niata clauns, foliis ovato-acuminatis. Guett. ftamp. 

303- 
Gentiana pratenfis, flore lanuginofo. Bauh. pin. 188.. 
Gentiana ar.tumnalis ramoia. Bauh. pin. iSS.. 
Opi.antha. Reneal. fpcc. 71. 
Habitat in E.mO!^x prafis.. c«. PENTAKDRIA DIGYNIA. xy 

* * ■* CorolUs non ejuinqu^fidis. 
i8. GENTIANA coroUis quadririciis fance barbatis. campeftrW. 
Gemiana corolia liypocrarcriformi tubo villis cla;iro^ 

calycis loliii alrernis majoribus. //. i:.'j)p. ij^.fJ.Jnec. 

203. Q. 
Gcntiana purpiirea minima. Column. eephr. i. ^. ^23. 

/. 221. Barr. ic, 97. /'. 2. 
Gentianella alpina vcrua minor. Banh.yin. rS3» 
Eyrythalia. Renealm. fpcc. 72. 
Habtiat tn Kuropr. pmtts ficcis. Q 
Prcecedejntt nimis affinis ^ fere vartetas aut hyhrid.i. 

19. GENTIAN.A. coroUis quadrifidis margine ciliatis, ciliata» 
Gcntiana coroUis hypocratcriformibus laciniis margiue 

barbatis. Hort. cliff. Si. 
Gentiana anguftifolia autumnalis minor, floribus aa' 

latera piloiis. Bauh. pin. 1S8, 
Gcntianclla c«erulea oris pilolis. Ba.^h. pin. 108. 
Gcutianella C3erul(=:a fimbriata anguOifolia autumnalis- 

Colum», ecphr. i. f. 222. t. 111. f. i. 
Habitat in Helveti». ItalicB, Canadae rnontiifus. 

so. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus verti- Gh«c/. 

ciilatii feffilibus. 
Gcntiana iloribus confertis terminalibus, cortyjlis aua- 

drifidis imberbibus intetje<fto denticalu. //or/. clijf. 

8r. Roy. lu£dt> 432. Dalih.parif,%o. 
Gentiana cruciara. Batfh. piit. 1S8. 
Gentiana minoi. C^/w. (pit. 417. 
Tretorrhi/.a. Reneaftn. fpec. 74. t 73. 
Hahttat in Pannonias, Apenninorum, HelvetiaB rijonto' 

Jis apricis. Z: 

11. GENTIANA coroUis quadr ifidis , florlbus acauli- /«i/r/zV, 
bus , foliis ovatis. 
Gentianoides fiore luteo. FeivilL^exiciL\ ^. p. 2.0. t. 14. 
Habitat tu Chilli. 

az. GENTIANA coroUis quadrifidis imberhibus, <:z\y\c finformit. 

dichotomo liliformi. 
Genuana corolU? infundibnliformibus quadiifidis, pe- 

duaculis ternis , foiiis iinearibus. '^iauz-. monfp. 132. 
Gentiana caulc dichotomo, foliis lincarilanccolaris. fio- 

ribus infundr&uliformibus qu?.drifidis longulimepcdun- 

culalis. Guett. Jiamp. l.p. ^Of. Daiib. parif. 82. 

P 4 Gcn- >3i PENTANDRIA DIGYNIA, 

Cent/uniim paliulre kitcum minimmn^ Raj, hijl, 10Q2,. 
FailLparif. 32; t. 6, f, 3. 

Hai^itai in Gallia, © 

fttfdtim^ ^-S- GENTIANA corolUs 0(5lofidis, foliis perfonatis. ^ 
Gentiana caule dichotomo foliis conrmtis , corollis 

oClitidis. Hort. clijf. 81. I5 496- Ro^j. lugdh, 433. 

Dalib. parif. 82. Sauv, moKfp. 156. 
Centaurium lateum pcrfollarom. '^anio. p'}t. 278. Mo- 

rif htj}. i. p. ^6s.f S- f- 26./. I. 2. 
Centaurium parvum ., tiore luteo. Chtfi kijl. 2. p. 180. 
Chlora. liefieai.fpec. 80. t. 76. 
Hahitat in Gallia, x^ngli-a, Hifpania, 

PHYLLIvS. 

rioih, t, PHYLLIS ftipulis dentatis. Roy. lugS. 92. 

Phyliis. Hort. cliff. 87. //or/-. ftpf 5-7. 
. Valerianella, canarienOs frutefcens Sirapla nobla di£Ja. 
Z)*/7. elth. 405-. ^. 299. f. 3S6. 
Buplcuroides qux; Arbor umbellifera. IVahh. hort. 11. 

/. 6. 
Habitat in Canariis. ^ TlAicri Z. PHYLLIS ftipulis integerrimis. Roy. Iftgdb, 91. \ 
Habitat in India. t» 
Flores hujus niihi igiioti fu-ftt, 

ERYNGIUM. 

fatiiiim. t. ERYNGtUM foiiis gladiatis rerrato-fpinofisr fiorali- 

bus mukifidis. 
Eryngiim"! foliis gladiatis utrinque la>:eferratis: demicu- 

lis fubulatis. Hort. cliff. 88. Gron. %'irg. 30. Roy. 

lugdb. 5" 2 9. 
Eryngium, foliis angutiis ferratis, foeridum. Stoatt. jam. 

127. hifr.. I. p. 264. i. i<6. f. 3. 4. 
Eryugium americanum, yuccfKfolio, tpinisadoras niol-' 

liufculis. PhL alm. 13, /. 175-, f. 4. Raj. fuppL 

239, Morif hif. 3. />, 167. 
Scorpii tpina. Hcrv. mex. 221. 
Hahitat in Virginia, Jamaica,.Mexico, Canada. Jr 

i^^mcum, ji. ERYNGIUM foHis gladians ferrato-fpinofis: floraii- 
bus indivifis. 
Erynginm foliis gladiarts utrinquc laxe rerratis: fummis 
tantum dcntatis fubulatis, Qrm v'r<g. 146. PENTANDRIA DIGYNIA. r^- 

iS-Eryngium lacuftre \irginianum, fioribns ex albido cjc- 
ruleis, caule&foiiis mumculitiaiTimeiminons. FlnA^ 
alm. 137. 
Habttat in Virginia i 

5. ERYNGIUM foliis radicalibus OYalibus plauis crc- pJimims. 

natis, capitulispcdunculatis. Hort. r/rjf. 87, Hort.upf. 

■y^.lisy. lugdh. 92. Dalib. parjf. 83. 
F.ryngiuni latitblium planum. Bauh. pin. 87, 
Eryngium pannonicum latifolium. Cluf. hij}.i.p.r^%. 
Habitai ia Ruflia, Polonia, Aulhia, Helvctia. J: 

4. ERYNGIUM foliis radicalibus oblongis incifis, cau- ?«/j^/'*»'« 

le dichotomo. capitulisfelTilibus. Hort. cHjf. 87. lioy.. 

iHgdh. 93. 
Eryrrgium planum miniis. Bauh. pin. 386. 
Eryngium pufillum planum moVitoixL. CiuJ.hif.x.p.i^^. 
Habitat tn Hifpania. 

j . ERYNGIUM foliisradicalibus fubrotundis plicatis fpi- vuiritimiim. 

nojis, capitulis pcdunculatis. Hort. cliff.^j. hl.fuec. 

12J0. Roy.. lugdb. 93. 
Eryngium. maritimum. 'Bav.h. fin 386. 
Eryngiummariuum.. Cluf. hiji. 2. p. 169. Cam. epit, 

44S. 
Habitat <?^Europa: littora arettofa maritinta 

6. ERYNGIUM foliis radicalibus corditis oblongis, ca- «/(>?»«/»» 

uiinis pinnatifidis, capimlo fubcylindrica. 
Eryngium. alpinunl c^ruleum, capitulis dipfaci. Rauh. 

pifi. 386. 
Eryngium c^rulenm geneyenfc. Lob. ic. 2.. p. 23.. 
H^bitat in alpwHS Helvetia:, Italias. ^ 

7. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnatis tripartitis Hsrt campcpe. 

clijf. 87. Mat. mcd. 1 14. Roy. litgdb. 93. 
Eryngium vulgare. Bauh. pin. 386. 
Eryngium campeihe vuigiTc. Cluf. hifl. 1. p. 1^7 
Heihitnt in Germanice, Galliae, Hifpania:, Italiac tnoiU 

its, 2: 

5. ERYNGIUM foliis radicalibus digitato-m.uitffidi». mmhJii' 
ErvHgium montanum amcthyftijium. Bauh. pin. 3S6. ««•//». 

^ Morif hijl. 3. p. 165-. /. 7. t. 35-. /. 2 
Eryugiumtotumcscruleum. Bejl. eyjl. o. 11. /. 8../, 4, 
Hab:tut tn Sv)'v\£ moAtibus.. T^ 
Habet multa ajjmia cum pricccdemi ' 

F r HY- Z34 PENTANDRIA DIGYNIA. HYDROCOTYLE. 

p»/|flm. I. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbcUis qiitnquc- 

PiOris. 
H}'drocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emargi- 

uatis. Hort. cliff. 88. FL fuec. 221. Roy. Ugdh. 93. 

Hall. heiv. 425-. Dalib. parif. 83. 
Ranunculusaquaticus,cotykdonisfolio.B<?K^.pr». 180, 
Cxuylecion aquatica. Lob. ic. 387. 
Hahitat tyi Europas inundatis. 

vmheUatc 2. H YDROCOT YLE foliis peltatis, umbellis multif-oris, 
Hyc*rocotyle repens, tiorcalba, cotyledonis folio. Gron, 

virg. 30. 
Hydrocotyle maxima, folio umbilicato, floribus in um" 

bellam nafcentibus. Plum. fpec. 7.? 
Er\a decapifiou, Marc^r. hraf. 27. 
Acaricoba. Ptf hraf. 90. 
HabitAt in Amcrica. 
i^tantaJimiHimapri€cedenti.ihine cum ea mixta^ differt 

fcapo folils duplo longiore ^ flofculis nnn -^^fedpiurilus 

quam viginti in umhellam fimplicem digejiis. 

awmcimn^ ^. HYDROCOTYLE foliisreniformibusfublobatiscre* 

natis. 
Habttat in Avner]c-n Jeptentrionali. Kahn. 
Vhntxficiesprimu' (^ magnitudo. Folia antice fintt *vtx 

hiaute ad tontrum uique dtjfecla ^margine in 9 lobos 

ebfoh-tf,s dfjtja^ qudrHni Jiftguii t/tbus crenis minori- 

hiis naiata. iJmbiiila fnmcfHeflara. 

dfiatifn. 4- HYDROCOTYLEfoliis rciiiformibus ssqualiiercre- 

natis. Hert. cliff. 88. //. zeyl. 118. i?/)). lugdh. 94. 
Valerianella y.eylanica paluflris repens » Hcderac terre- 

llris folio. Herm. par. 238. t. 23S. 
Kanunculo affinis umbelliferis accedeus , chelidonii mi- 

noris folio, xeylanica miaor. P/a/'. alm. 314.^.106, 

/. 2. 
Codaganu Rheed. mal. 10.^.91. t. 46. 
Habitat in India. 
Dijfert a prxcedcnte marginis denticulis., J. crenis <e- 

qualibus , confijlemia fuliornm dnflo crafjiore CS^ fere 

in^cana ; petiolis plnrihus aa gentcula caulis^ cum in 

fr<ecedente folia folitarta. 

tbinnifiK f . HYDROCOTYLE foliis linearibus, umbellis mnl- 
ciiioris* 

Ht- PENTANDRIA DIGYNIA. 135« 

Habitat in China. 

Ma^nitudo prxcedeniitim ; Canlis repcnr. Folia lima- 

ria, Ltvia^ ebtHfa., plan.2 ^ Jlepius hi--in ad articulos. 

Scapi lon^itudine fotH, U/nl-ella multiflQra. 

SANICULA. 

I. SANICULA foliis radicalibus fimplicibus, flofcuKr. 0-"""«^"» 
ir.nibus fellilibus. Fl.fHec. izz. Mat. mcd. 115-. 
Sanicula flofculis omnibns feiTillbTis. Gron, -virg. 147. 
Sanicula. Hort. cliff. 88. Rf*"^. tugdb. 93. 
Sanicula ofHcinarum. Bauh.'pin. 319. 
Diapcnlia. Cam. epit. 763. 
Habitat in Europae fyhis montofis. 'U 

z. SANICULA foliis radicalibus compofitis, foliolis o- "w"^"*»'''» 

vatis. Gron. virg. 146. 
Sanicula canadenfis , ampliffimo laciniato folio. 7<?»r* 

nef. infi^ 326. 
Habitat in Virginia. %: 
Struflura ita pracedentii ., ut vix differentuiy fcd plan-- 

ta deciiflofape. omnihus partibus rftajor. 

3. SANICULA flofculis mafculis pedunculatisjierma- '«^««Vci«,/fVi!i. 

phroditis felTiUbus. Gron. virg. 31. 
Sanicula foh*is feptilobatis incequalibus , flofciilis mafcu- 

h's pcdunculatis. Hort. upf. 5-7. 
Sanicula marilandica , caule & ramulis diciiotomis, e- 

chinis minimi-i in eodcm communi pediculo ternis^ 

Raj. Juppl. 260. 
Habitat in Marilandia , Virglnia. :?< 

ASTRANTIAJ 

1. ASTRANTIAfoliis quinquelobis: lobis tnRdls. HalL via,of. 

helv. 439. 
Aftrantia. Hort. cliff. 88. 

Hellcborus niger, faniculae folio. Bauh. pin. 186. 
Veratrum nigrum. Dod. pempt. 387. 
Habitat in alpihus Helvetiae , Hetrurix, Pyrenaeis. ^ 

2. ASTRANTIA foliis digitatis ferratis. ■niimr 
Adraniia foliis digitatis feptcnis integris dentatis. Hall. 

helv. 440. 
Helleborus, faniculss folio, mmor. . Bauh. pin. 186. 

prodr. 97. R^j. hifl . 47)". 
Hahitat in. alpibus tielveli*. ^ 

BU- i3<5 PENTANDRIA DIGYNIA. 

BUPLEUP.UM. 

* Herbacea. 
totvndifoU, I. BUPLEURUM involucris univerfalibus nuUis , fo'- 
«^«. liis perfoliatis. Hon. upj\ 64, 

Bupleurum foiiis ovads perfoliatis. ffcrt.cliff.io^.Roy. 

lugJb. 109. Hall. heiv. 437. 
Perfoliaca vulgatiffima arvenlis. Bauh.pin.^ 277. 
Perfoliata. Dod. fornp. 104. 
/S- Perfoliataminor, ramis mAex\s. Bauh.pi^.iyj.jprodr.i^^o. 
Perfoliata flore multiplici. Bauh. pin. 277. 
Perfoliata crifpa f. mufcofa. Ca:ni hort. t. 37, 
Habitat inter Europas aujiralis fegetes. Q 

/teJfaium, z. BUPLEURUM involucellis coadunatis, univerfan 

tripiiyllG. 
Bupleurum alpimim, anguftis nervofisfoliis,calyce uni- 

verfali levitcr incifo. Hall. helv. 438. t. 10. 
Perfoliata alpina anguilifolia media. Bauh. pin. 277. 

prodr. 129. Burf, ri: S- 
Habitat in alpibus tJelveticis. 
Folia radicatia linearia\ furnma ovata.^ lanceolata.., feJfiJi a:, 

involucri univerfalis foliola ovata^ ac^ualia: partialis 5", 

coalita ultra r/iedium. 

fstraim^ 3. BUPLEURUM involucellis coadunatis, univerfali 

pcntapiiyllo 
Buplcurum foliis auguftisfic nervofis,umbella univerfali 

quinque}blia,pecuiiarifexfida Ucilata.//^//. helv.^'^^. 
Pcrtoliata alpina, gramineo folio. Bnnh. pin. 277. 
Sedum pctra^um, bupleuri folio. Pon.baid. 247. 
Hr.hitat in alpibus Hclvetiai , Baldi. ir 
Folia linearia.,felfilia. \v\vo\MCn univerfalis foliola f, <f- 

qualiay latiorUy partiGliurn 5", coalita admedium. 

angHiofitm, 4, BUPLEURUM involucellis pentaphyllis orbicu- 
latjs, univerfdli triphyllo ovato, foliis amplexica- 
ulibus cordato-lanccolatis. 
Perfoliata alpina angullifolia major, folio angulofo. Bauh. 
prn. 277. prodr. 129. Burf. VT. 4. 
^ Perfoliata alpina angullifolia minor. Bauh. pin. 277, 
prodr. IJ9. Burf. kl: 6.. 
Habitat in Pyrcnaeis. ^-in Vallefise alpibus. V 
Plant$ affrais maxirne 2, uti patuit ex Burferi colleiiio- 
ne^ licet involucri partialis foiiola in hac difiiniia. lit 
variftate /3. folia anguftijjima Jtfiatay i» «'. vero lan- 
ceaiata nec Kcrvofo-ftriata, 

p PU- PENTANDRIA DIGYNIA. -137 

5". BUPLEURUMinvolucelHspentaphyllls ovatis: xim- lon^ifsUnm, 

verfali fubpentaphyllo, foliis amplexicaulibus. 
Bupleurum foliis imis petiolatis, fuperioribus ovatis per- 

foliatis. Hall. heh. 437. 
Pcrfoliata niontana latifolia. Baub. pa. 277. 
Pcifoliata montana. Cam. hort. 120. t. 38. 
liahttat Gottinga:, inque monte 'Jura Hclvetia:. 
Folia ovata.^ profnnde iimplexicartlia: radicdliapeti$lata\ 

hmolHcr. univerf. 3. %'el quinqriephyihiyn^ partiule 

q!'.inquepbyllun-}.^iongitudiij,e fiofculoruryi. 

6. BUPLEURUM involuceHis pentaphyllis acutis ,/a/f«/a/«. 

univerfali diphyllo, foliis lanceolatis obtufis peti- 

ohitis. 
Buplcurum foliis radicalibus pcdunculatis: fummo fubro- 

tundo, caulinislinearibusfeflllibus. Guett. Jlamp. 5-9. 
Bupleurum foliis petiolatis falcato-cllipticisacutis. HalU-' 

kclv. 439. 
Bupleurum folio fubrotundo f. vulgatilTimum. Bauh. 

pin. 278. 
Bupleurum. Riv. pent. 44. 
Ifophylliim. Cord. hijl. 69. 
HabitatinMA^^lV.X., WviWQflx fepibus. I4 
Folia ovaii-oblonga petiolis foiiaceis ; Involucrum «»/- 

•verfaly: diphylinm , inaquaie-^partiaie quinquephyllum, 

mruroi^atum. 

7. BUPLEURUM involuccllis pcntaphyllis acutis: u~ohv.iiu\s 

niverfali triphyllo, iiofculo centrali altiore, ramis di- 

varicatis. 
Buplcurum foliis gramineis, calycc pcculiari quinquefi- 

do arilhtorigido. Haii. helo. 43S. 
Pcrfoliata minor angulHfoiia, bupleuri folio. Bauh.pm. 

27"^. 
Perfoliata minima, buplcuri folio. Column. ecphr. i.p, 

84. t. 247. 
Jiabitat in aipihus Vallefia?. 
Folia iineari-ianceoiata. Caulis ramofijjlmus., divarica-^ 

tus\ involucr. uKivcrf, fubpcntapJjyilum fciioiis /rf- 

tioribus rigidis acutis\ partiale pcntaployiium Jimi- 

/V; fiofculi 9, intcrmedii petiolus aupio aitior. 

S. BUPLEURUM involucelHs pentaphyllis lanceolatis r,i«««f«/flj'- 
'ongioribus: univerfali triphyllo, foliis caulinis lanceo • ^'^^- 
latis'. 
Bupleurum foliis araplexicuulibus: inferioribus lincaribus, 

fu.rri" 23^ PENT ANDRL\ DIGTOIA. 

fnmm.0 cordato-oblongo. Hort dtff. 104. H<i//. 

hfh. 437. Koy. lu^dh, 110. 
Perfoliaca alpina angullifolia minima. JBauh. pin. 277. 

prodr. 130. Burf. XFI: 8. 
Perfoliamm gramineum helvcticum alpinum pumilum 

facic ranunculi. Lob. illuftr. i^y.Park. theatr.^^^^ 

Habitat in Helvetia, l^ Pyrenseis. 

rigidum. 9, BUPLEURUM caule dichotomo fubnudo, invoUr 

cris minimis acutis. 
Ewpleurum foliis lanceolatis rigidis: radicalibus obtulis, 

caulinis acutis. Roy. Iti^db. no. Saiiv. mtnfp. 76, 
Bupleurum folio rigido. Bauh. £/V/. 27S. 
Bupleurum alterum latifolium. Z)*^. pcr,:pi. 633. 
Hubitat Monfpelii. J^ 

tevnijjimum. 10. BUPLEURUM umbellls fimpliclbus altermspenta- 

phyllis fubtrifioris. 
Bupleurum foliis linearibus acutis fcflilibus. Hvrt. cli/ft. 

104. Roy. lugdb. iio. 
Bupleuruni tertium minimum. ColuntH. ecphr. i. /?. 

gf, t. 247. Morif. hift. 3. p 3CO. /. 9. t. 14. /.4. 
Bupleuram anguftilTimo folio. Bauh. pi». 27S. 
Hahitat in Germania, Anglia, Gallifl, Jtalia. 

^ * Frutefcentia. 
viikrnm. n. BUPLEURUM frulefcens, foliis amplexicaiilibus 
dentatis fubtus villotis. 
Perfoliata foliis oblongis fiilu6fis fubtus incanis. Bunn, 

afr. 1^6. t. 71. /. 2,. 
Habitat in ^thiopia. t) 

friiticofuM. 12. BUPLEURUM fTUtefcens,folii$ obovatls integerri' 

niis. 
Bupleurum, foliis obverfe ovatis in petiolum attenuatisj 

Hort. cl\ff. TO4. Ro\. Iffffdb. 109. Ssuv. fnonfp, 60, 
Scfeli aithiopicum, falicl> folio. Bauh. pin. 161. 
Sefeli aerhiopicum frutex. Dod. pernpt. 312. 
Hahitat in Gallisc aufiralis faxojis maritimis. i) 

iifform<. 13. BUPLE UPvUM frutefccns, folils vernallbus dccom- 
poiitisplanisincifis, asitivalibas filiformibus angulatis 
trifidis. 
Bapleurum foliis radicalibus pinnato Incifis, caulinis fa- 
fciculatis tetragonis, Roy. hgdb. 110. 

Eu' PENTANDKIA DIGYNIA. 239 

Bupleurum fi-utcfcens, foliis ex uiio pain9-o plurimis 
junceis tetragonis. linrm. afr. 195-. t. 71./. i? 

Habttat in j^Ztniopia ('mea aliunde) h 

jhlores yin-idu-.v apttd nos trotultt. De gc/jere /- 
taqne h^ejito. Foiia hy*rnaita Petrofelh/i.^ ajlivalia 
Spartii. 

ECRINOPHORA 

1. ECHINOPHORA foliolis fubukto-fpinolU integsr- />'«<!A). 

rimis. 
Echinophora foliis dccompofitis. Wach. tthr. 200. 
Caucalis caule Ugnofo, foliolis fubulato-fpinoiij inte- 

gCrrimis, Roy. lngdb. 96. Sauv. monfp. 25-8. 
Crithmum nTarrtimum fpinofum. Bunh. pin. 288. 
Crithmum fpinoium. Dod. pempt. 70^. 
Habitat ad iitora rnaris prdfcrtim Kiediterranei. ^ 

2. ECHINOPHORz\ foliolis incilis inermibus. tenui/tliti 
Echinophora foiiis fupradecompolitis. I4'ach. ultr. 2oc. 
Caucalis caule lignofo, foliis incilis. Roy. lngdb. cj6. 
Pallinacha fylveftris anguftifolia, fiudu eckinato. J3««/6. 

pi». ifi- 
Paftinaca echinophora apula. Column. ecph^. i. p. 98. 

/. lOI, 
Hahi t at in ApnVix maritimis apricis .^falfis. 1: 

TORDYLIUM. 

1. TORDYLIUM involucris umbella longiorfbus. Hort. fyrincuin, 

cliff. 90. Hort. upf^^S. Roy. lugdh. 95-. Sauv. rneth. 

2:50. 
Tordylium fyriacum humilius, femine granulato ma- 

jore. Morif. hijl. 3.^. 317. /. 9. t. \G. f. 7. 
Gm^idium foliis paltinacss iatifoli'<E. Bauh. p>in. lyt. 
Habitat in Syria. 

2. TORDYLIUMinvolucris partialibus longitudlnepe- "//fc/We, 

talorum,foliolis ovatis laciniatis. Hort.cUjf.f^o.Hort. 

ttpf.^S. Roy. lugdb. ^^.Mat. med. 1^^. 6auv.monfp. 

230. 
Sefeli creticum minus, Bauh. pin. 161. 
Sefeli creticum. Dod. pempt. 314. 
Habitat in Narbona, Italia, Sicilia. ® 

3. TORDYLIUM um.bcllulis remotls, fojiis pinnatis: «/'r.-.w. 

pinnis fubrotundis laciniatis. H<-irt. dlff. 90. Rq\. 
iugdb. 94. 

Tor- i^o PENTANDRIA DIGYNIA. 

Tordylium apulum minimum. Columit. eephr. l.f 

122. t. 124. 
Selcli cieticum minimum. 'Banh. pin^ i6i. 

Habitat iy/ ItaliK, i\.pnlia: incuhis. 

Umbelhiltc Jingula flofcHli marginaUs ires majores f.ra* 
diati. 

DiaHiiHHm. 4. TORDYLiuM umbella conferta radiata, folioHs kn- 
ceohtis incifo-lcrratis. Hort. cliff. 90. Roy. lugdb. 
94. Sativ. monjp. 230. 2^9. 

Tordyliuni. Riv. pent. i. 

Caucalis maximaj Iphondylii aculeato fcmine% Bauh^ 
pi>i. 15-2^ 

Sefcli creticum majus. Bauh. pin. 161. 

Habitat in Italisc rudvratis fepibus. 

htifolium. s> TORDYLIUM umbclla conferta nudiufcuh, foliis 
pinnatii: foliolis lanceolatis incifo-ferratis. 

Caucalis uDibella univeriali tiinda: partialibuspentaipcr- 
mis, toliispinnatisferratis.//(?rif. c/t^\ or. Roy^ lugdh. 
■95". Dalib. parif 84. Sauv. Tnonfp^ l'^^^: 

Caucalis arvenfis cchinata latitbiia. Bauh. pia. tfi- 

Lappula canaiia latifolia. Bauh . pin. 3. p. 81. 

Habitat in Gallia, Italia. 

Anthrijcuf, ^- TORDYLIUMumbeHa, conferra,foHolIs ovato-Mn-' 

ccoiatis pinnatifidis. Hori. clijf. 90. Fl. Juec. 224. 

Rov. higdb. 94. 
Caucalis umbella conferta, foliolis ovato-lariceolatls 

pinnatifidis. Guett. Jlamp. i. //. 81. 
Caucalis fcmine afpero, iiofculis vubeutibus. ^aiih. pin. 

ifi. prodr. 80. 
Caucalis nfinor, ilore rubentc. Morif hi/l. 3. p. 308, 

/. 9. t. 14. /. 8. 
Habitat in l'.vyopx fbpteji-triOMahs arvis ruderatis. $ 

mdofum. 7. TORDYLIUM umbellis nmplicibus feililibus, femi-» 
nibus extcrioribus hifpidis. 
Caucalis umbellis fei]]lit)usi]niplicibus. Hort, upf. fS-. 

Hort. clijf. 91. R</y. higdb. 95*. Dalib. parij\ Sy. 
Caucalis nodofa, ecliinato iemine. Bauh^ pin. ly^. 
prodr. 80. \Sauh. hift. 3. ^, 83. 
• Habitat in Gallia, Italia ad vias. 

CAUCALIS. 

gran,Vi^iYtt. t. CAUCALIS involuciis fingulis pe»i?^hyllis: fo!i6- 

iQ PENTANDRiA DIGYNIA. 241 

lo unico auplo nujore. llorz. iJi/f'. 91. Jicy. Iticde. 

Ciuc.uis iiivolucro uiiivu-rali pinnacindo, pur:i-alibusin- 
divilis, umbcliu mulunda. ti.jucc: xif. Dalib. pu- 
rif. 84. 

Citiicalii vicvenns echinaia, magsio t^ore. BaHh.vDi.i-^i. 

Kchinopriora i^.ore magno. Rti. p.::.t. li. 

Echinophora pycnocarpoi. ColitmM. ecphn i.^. 91. /. 

Habttit tn Europa aufiraliori inter fegetes. 

■ Cx\UC ALIS iiiYoiucro uiiiverfali longituaine umbel- iAncoiM^ 
b: lanceoUro. 

Caucalis duuci iylveli;ris folio, eciiinato magiio frudu. 
M.irn mo7itp. 29Z. 

Ihibtiat iViOIUpelii D. Sauvages-. 

Folia ju^radecompofita Dcnci vul^ciisj. iavolucrum «- 
nivtirjale pCfitci^hyUnfn: foliclis ianceolatis, Jo»giiudi- 
ne' tvtius umJfetliC, acnKjiuatis. liWOluciA fartt.\Jia Ju 
tQ-Janceolata., Jaterious memoranacca'^ acata: F!.ofcu- 
li copiofi alln: hermaphroatti 3 in radio; fiolcuJti di- 
fci , /. majctiJti parvts , ,vijkan»Hs ; radit fiofcnits pe~ 
taJis rfiaximis btpartifis albis. tn frfccedente invoJu- 
crur/i urabeila Utmidio trevius csP Tadii petala rotutt'- 
diora. 

(. CAUCALIS invoiucro univerfali monophyllo, ^-w- waHritmkd: 
tiaiibus triphyllis. Moehr. E. A. L. 1742. ^ i,ot'. G. p. 
4CI. 

Caucalis maurirauica vulgaii fimilis, fed femins majo- 
rc, iVaJth: hort. 127. 

Habitat in Mauritania. 

a. CAUCALIS umbelia trifida. umbellulis mfpermis,;;flt;)i<r.jrf«,- 
invuiucris triphyliis. Hort. cJtJj - 91. Hor:. upf j-8. 
Roy. lu^db. pc. Sau-v. ynoitfp. ;i^3. 
Caucalis inonfpclica cchinata, magno fructu.- Bauh. 

pir..- 153. ' 
Echinophora altera afperior platycarpos. CW. cc^hr. i.- 
p. 9S. t. 94. 
iabtiat in Italia, Mompelii; 

j. CAUCALIS umbcliis parentibus, foliolis p5rn?.libus cwtfl/iV. 

fupradccompofitis lacinialis: iacinulis imtaribus,- Kuy. 

Jugdb. 95-. 
Caucalis otientalis altiflima, folio ferul». Tourtief cor.^T^. 
Habitat tn Qrieme. $ 

Q: 0. CAU- 24^ PENTANDRIA DIGyNIA* leftcphyiu. 6, CAUCALIS feminum aculeis triglochidibus uncina- 

tis : pilis %erticillatis hifpidis. Guett.Jlamp. 80. Da^ 

lib. parif. 85*. 
Caucalis arvenfis echinata, parvo florc & imdiXi.Bauh. 

pin. 1^2. 
Echinophora tertia ^mophyllon ^m^mt^i.Colum» .ec^hr, 

j.p. 96. ?, 97. 
Habttat tn Gallia, Iialia- 

artp:dia. 

fyiiamata. j, ARTEDIA feminibus ic^mm-ms. Hort.cliff.%g.Hort. 

iipf. 5-8. Roy. lugdb. 90, 
Thapfia orientaiis , anethi folio, femine cleganter cic- 

nato. TourJ7ef. cof. 12. itin. 3. p. 298. * 
Gingidium foeniculi folio. Bauh.pj». ifi, 
Gingidium rauwoIffn\ Cam. hort. 67. t. 16, 
Habitat in Libano. © 

mrkatfi. -i» ARTFDIA fcn-unibus aculeatis. Hort. cliff.Sg.Roy. 

lugdb. 96. Berg. tnadr. 81. 
Cauculis major daacoides tingitana. Morif. hifi. 3. p 

308./. 9. t. 14./. 4. 
Echinophora tingitana. Riv.pent. 27. 
Habitat in Mfturitania. 

DAUCUS* 

rjm« i. DAUCUS feminibus hifpidis. Hort. cliff. 89, Hort. 
jipf. 59. /7. /«i?i-. 223. Mat. med. 142. Roy. lugdb, 
97. Gron. virg. "j Dalib. farif. 85". 

Daucus vuigaris. Cluf. htjL i p. 198. 

Paflinaca tenuifolia fylveliris diofcoridis. Bauh. fin^ 

jS. Paftinaca tenuifolia latlVa radicelutea, B<i//y&. p/». ij-r* 
y Daucus fativus radice atrorubente. Tournef. tnji. 307. 
Hahitat in Europ» campis exaridis, $ 

i'Yn«ga i' D A UCUS feminibus nudis. Hort. cliff. 89. Roy.lugdb. 
97. Sauv. monfp. xf^. 
Gingidium umbella oblonga. Bfuh.pin. ifi. 
Gingidium aiterani. Dod. pemft. 792. 
Habitat in Europa aujlrali. 

Cin^idiim.. 3. DAUCUS radils hivolucri planis: laciniis f-cctirvis. 
Roy. lugdb. 97. 
Gingidium folio chscrophylli. Bauh. pin. ij-i* Gingidium Matth. comm. 372. t. 373. Pa< PENTANDRIA DIGYNIA. 243 

Pafcinaca tcnuifolia marina, foliis oblcarc vircntibus Sc 

qaafi lucidis. Alag». mo-/7fp. 199. 
Paftinaca tolio oenantlics. Bocc JU-. y^. 
Habicat Monfpeliii 

AMMl. 

J. AMMI foliis infcrioribus pinnatis lanceolatis ferratis, ''^'.w- 
fupcrioribus multifidis linearibus. Hort. upf. yj. 

Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. Hori. diff, 
89. K'A'. iugdb. 96. Saiiv. monfp. 232; 

Animi majus. Bauh. fin. 1^9. 

Ammi vulgarc. Dod. pempt. 415*; 

Habitat ttt Europa aupralt. 

i. AMMI foliorum omnium lacinulis mictoX-ms.Guett: ghucifoiiHm 
fiamp. 2.. p. 433. * t 
Ammi pctr«Bum giaucifolium pereniie. Morif hijl. ^i-p' 

29. f. 
Daucus perrseus glaucifoliuSi Banh. hiji. 3. /. fL 
Habitat in Gallia. ir 

BUNIUM. 

1. BUNltJM. Hort. eliff, 9f, Roy. lugdb. 107; Br.IU.ifiA" 

Bunium bulbo globofo. Sauv. i:-2o^fp. 25-O, ««»». 

Bulbocaflanummaius, folio. apii. Bntth. piit: i6i. 
Nucula terreftris. Loh. hifl. 429. 
Habitat in Germania, Anglia Gallia. 

CONIUM. 

1. CONIUM feminibus Ilriatis. Hort. upf. 92. FLfuec. m.icnlatitm. 
2,2<5- -/f^V. iugdb. 107. 
Cicuta majot. Bauk. pt». 160. 
Cicutaria major vulgaris. C.iuf hijl. 1. p. 200. 
Habitat in Europse cuitis., ^g^^i^t ruderatis. $ 

1. CONIUM feminibus aculcatis\ i^ort. ciiff.<^i.* Roy. africmum: 
iugdb. 107. 
Gaucalis -africana, folio minorc rut«. Boerh. lugdb. 1. 

p. 63. t. 63. 
Habttat in Africa. 

3. CONIUMfeminibus radisto fpinofis. /f^y. iugdb loj. ppyenif. 
Habitat - - * - - 

Q. X I. SE- 2^4 PENTANDRIA DIGYNIA. 

SELINUM. 

fylvtftre. I .SELINUM radicefufiformi multiplici. Horf. cUff.g^i. 

Wort. Hpf. 5-9 . Roy. Ifi^dh. ic6. 
Apium fylveftre, la&eoiucco turgcns. Bauh. /■/>. 1^3 
TylTelimun plinii. Lob. hiji. 409. Morif. hiji. 3. p, 

319./. 9. t. 17. /. 1. ^ 
Habitat in Harcynia, Gallia. 'V 

%a[»^it. z- SELJNUM fubiaftefccns, radicc unica. Hall. helv. 443. 
Selinum foliolis & lacinulis oblongo-linearibus. Guett. 

Jiamp, 1. p. jo. 
TylTehnum palultre ladefccus. FI. lapp. iio. FI fuec, 

227, J-iort. clff. 92. Ruy. lugS. 116. 
Sefeli paluftrc lattefcens. Bauh. pi». 162. prodr. Sf. 
Habitai i'aEMiopxJepte»trionalispaludibus. l^ 

ATHAMANTA. 

Lihmiis, i, ATHAMANTA foliis bipinnatis planis, umbcl- 
la hemifphairica, fcminibus hirfutis. Fl. fuec. 226, 
Libanotis pinnahs circa coflam deculfatis. Hall. heh\ 

Libanotis minor, apii foHo. Bauh. pm. 15-7. 
Daucusmont5Jius,apiifol-io. Bauh pin. i<;o. prodr.fy. 
Daucus montanus, pimpincll» faxifragx hircinas folio. 

PluL alm. 129. t. 173. f. I. 
Habitatin Suecise, Germsnix pratisjiccisapricis. Jr 

fiiirUt-t 2. ATHAMANTi\ foliispinnatis incifo-angulatis. 

Selinumfoliisfimplicitcrpinnatis incifo-angulatis. Horf, 

upf. 60. * 
Hdbitaf in Sibiria. 2i 

Ortoftlimm ^. ATHAMANTA foliolis divaricatis. 

Selinum foliolis ovato-acmis acute fcrratis & incifis, 

Hort. cliff. 92. Roy. lugdb. 106. 
Selinum fohoHs lacinulisque oblongo-Hnearibus. Guett^ 

Jiamp. I, p. 70. 
Selinum pinnis ad angulos obtufos pinnatis; pinnulis in- 

cifis non ferratis. Hall. helv. 444. 
Apium montanum, folio ampliore. Bauh^ pin, 1^3. 
OreofeHnum. Cluf. hift. 1. p. 195-. Riv. t>ent. 8. 
Habitat in GermaniaSy Galliae, Angli3&fo///^«x<»/'r/V/V Jr 

/TfH^tt. 4. ATHAM ANTA foliis inferioribus nitidis , umbellis 
primordialibus fubfcfiilibuSy feminibus mlofis. Hort 
tfpf 60. 

Atha- FENTANDRIA DIGYNIA, 24^ 

Athamanta folIoHs multifidis plarvis, feminibus viltofij, 

Hart. clijf. 93. Roy. Uidb. 97. 
Daucus lecundiif; iiculus, fophiae folio. Zan. hlfl. 80. 
H»bttat in Sibiria. 3^ 

5. ATHAMANTA follolis linearibus planishirfutis,pc- f»ff««)rf» 

talis bipartitis, rcmiuibus oblongis hirfutis. Mat. med. 

Athamanta foliis capillaribus, feminibus hirfutis. Hort^ 

93. liGy. lugdb. 9/. 
Daucns foliis foeniculi tenuiinmis. hauh. fift. 1 j^o, 
D:iDCUS creticus. Cam. epit. ^^6, 
Wahit/it (» Heivetia. 

6. ATHAMANTA foliis multlpartiris: lacinils lincarl- ««»'««. 

bus tcretiufculis rtcuminatis. Roy. iugdb. 98. 
Myrrhis annua, ftmine ftriato villofo, incana, Morif. 

umb. 67. 
Myrrhis fenuifolia annua cretica, feniinc lanugine alba 

pubefcente Morif. hijl. 3, ^. ^oz. 
Wabitat in Creta. 

7. ATHAMANTA feminibusmembranaceo-ftriatis,fo- j;„-,„„/7^ 

liis fupradecompolitis lasvibus mviltifidis. 
Habitat — - Chimnfem dixit hnrthram^ quifemina 

mifit ex Virgi»ia. 
Caulis angulattis.^ Itcvis.^ ereSlus.^ parinn fiexuofuf, t^O* 

iia Ch.erophylli.^ l<cvio- UmhcWnmifius e.xpaf}fa.,aiba. 

Scraxm f:»gula f alis ('wgitrdiMalfbus J>arvts; invohi-^ 

(rum duflex, 

8. ATHAMANTHA foUoUs w.piHanbns^feminibas gla- ^/,„;„^ 

bris flriatis. Hort. tliff\ 93. Hcrt. upf. Co.Maf. me4, 

144. Roy. lugdb. 97. Sai/v. monfh. 2,^6. 
Mcum foliis anerhi. B*?//^. pin. 14S. 
Meum. Dod. pe-mpt. 305", 
Wabitat in Alpibus Italis, Hifpanias. Helvetl», T^ 

PEUCEDANUM. 

f. PEUCEDANUM foliis quinquks tripanltis filifor- jjj^-^.,-„„;e^ 
mibus linc:iribus. 
Pcuccdaiium foliis quinquies tripartitis lineari-fubulatis 
integerrimis. Hort. cliff. 93. Hort. upf. 60. Mat. 
med. 126. Roy. lugdb. 98. Sauv. monfp. i8i. zf^. 
Pcucedanum. Bauh. hifi. 3. p. 36. Raj. hifl. 416. 
<t. Pcucedanum gcrm2nicum.i?tf«/i. ptn. 149. 

Q 3 |3. Pcuc€* i4^ PENrANDRIA DTGYNIA. 

^ Peucedannm majus italicum. B(?wh. pi». 149. 
HahiUit in EurOD3: aiijlralloris prjta pingvihus^ 2^ 

9!pi/lrt. 2. PEUCEDANUM foliolis linerxriDUs ramolis. IL>rt. 
cliff. 94. lioy. li<gdh. 98. 
Feruia, f«';liis llbanotidis brcvionbus, alpeftris, umbeHis 

ampliirimii BirrJj. lu^dh. I. p. 65", 
llabtlat- - - ■ 

SUguu 3- PEUCEDANUM foliol^spinnatifidis: laciniis oppo- 
iitis. iiori;. cUjf', 94. Roy. lugdh. 98. Sauv, moftfp^ 

Sefeli prf.tcnfe. Bank. ptK. 161. 

Siler alteiuiTi piaienfe. Dod. pempt. 310. 

li-ahtta^ m Helvetia, Narbona. 

nuAofnm. 4. PEUCED ANUM foliclis alteruatim multifidis. Ilort. 

clifl. 94. Ro\. in^db. 98. 
SilaumrqnodLigufticum creticum, folio foeniculi, qau- 

le ncdofo. Tournef. cor. 23.) Bcerh.hgdh. i. p.-^i, 
Habstat in Creca. 

CIUTHMUM. 
(naritimHm, 1 . CRITHMUM toliolis lanceoifltis carnofls. Hort. cUff. 
\\ort. Hjff. 6[. Roy. iKgdh. oS. ■Snnv. monfp, 25-8. 
Crithmum f. Fceuiculummaritiinumminus.i?^*/.'/-'. pin, 

28'1 

F(ienicuiuni marinum. f. Empetrumf. Calclfraga. Lob. 

ic. y/i. 
Habit.tt ad oceani Europxi litora T^ 

rtatain. z. CRITHMUM foliolis lateraltbus bis trifidis. Hort- 
cifff. oS. Roy. ftfgdb. f8. 
Apium pyrenAicum,^rliapfix facie. 'Tournsf. infl. 30^. 
Habitat in pyrenaiis. 

CACHRYS. 

Likviou'.'. 1- CACHRYS foliis pj-nnatK: foliolis acutis multliidis. 

^ Hort clijT. 94. Koy. lngdb. 99, Saui. rnonjp. TCf. 

Cachrys femine fungofo fiJicaro plano miiiore. folii? ptu- 

cedani anguliis. .Msrtf. hijl. 3. p. 267. j. 9. t. 1. 

f. j. 6. 

Libanoiisrerulcefobojemineangulofo. Bauh. ptrt.x^f^. 

Wabitat in Sicilia, Monfpelii, l: 

FERULA. 

csmviunls. i. FEFvULA foliolis liaearibus longiflimis fimplictbus 

Hort. PENTANDRIA DJGYNJA, 147 

Hori. chff. 95*. Jlort. ftpj.6i, Roy.IugS.^^. Sauv.. 

mo^p. 25-7. 
Ferala femina plinii. Bauh. ptn. 148. 
Fcrula. Dod. peinpt. 32,1. 
Habitat in Europa aHjirali. 2^ 

z. FERULA foliolis multipartitis: laciniis linearibus pla^ ^'«««c-''. 
nis, Horf. cliff. 95-. Roy. lugab. 99. 
Ferula folio glauco, femine latb oblongo. Baub, hiji, 

3- ?■ 45-7 
Habttat in Sicilia, Italia. 14 

3. FERU.LA foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inx- tivgitmta. 

qualibu-» Hort. ciiff'. 95. Hor;. tcpf.6i. Roy. litgdb. 

99- 
Ferula tingitana,tolio latiffimolucido. Herm. par. loj. 

t. 16)-. 
Habitat iit Hifpania, Barbaria. V 

4. FERULA folii> pinnatifidis: pihnis linearibus planis Ferulage, 

tritidis. jtJort. cliff. 95'. Roy, lu^dh. 99. 
Ferula latioicfolio. Morif. hijl. i,.p. 509./. 9. f. 15'./. i. 
Feiiflago latiore folio. Bauh. pi-^i, 14S. 
Habttai iv Sicilia. 

5*. FERULA foliorum pinnis bafi nuais, foliolis fetaceis. oiicHtnlrf. 

llort. cliff. 95-. Row lu^db. lOO. 
Ferula orientalis, folio & facie cactiryos. Tonrfjef.for, 

22. ttt». 3. p. 239. f. 239. 
Habitat in Oriente. 

6. FERULA foliorum pinnis utrinque bafi aufilis: foliQ- r}itQidts. 

lis fetaceis. Hon^. cltff. 9)'. Roy. lugdb. 100. 
Laferpitium orientale, folio mci, 'tiore luteq. Tourpef, 

cor. 23. 
Hahitat in Orfente. 

7. FERULA folioHs appendlculatis, umbellis fubfesfilibus. nodijiora. 
Ferula foliorum alis urrinquc au6t ;s* foiioHs Ifnearibus in- 

tegcrrimis,umbeUis terminairicibus fubfl^ffilibus. Roy. 

lugdh.. ico. Hort. upf. 6\. 
Libanotis ferula^ folio & fcminc. Batik. ptn. ifSt 
Vanax afclepium, feruiae facie. Lob. ic 783. 
Habitat in Europa aujlrali., Ilhia. Ta 

8. FERULA lucida canadenfis Gron^ virg. 147. Hert. eamdaijfi. 

Hpf. 61. 
HaUtat in Virginia. Z^ 

Q 4 9. FE- 248 rENTANDRTA DIGYNIA. 

Afafcet:dn. 9. FERULA tbliolis aitemntim finuatis obtuf1<. Alat, 
med. 118. 
AiFa fetida difgunenfis umbellifera Jigiifl^co affinis. 

YijhHai in Perfia. ia 

LASERPITIU^f 

htifsiinm. 1. LASERPITIUM foliolis cordatis incifo-fcrratis. 

H«r.^. cliif. 96. Ff, fuec, 170. Mi>t. mrd. ri^. Ro\>. 

iHgdh. lor. ///?//. helv. 440. 
Libanotis ladfnlia altera f vulgatior. Bcnh. pn, K/. 
Libinotis Vjriioiiu ma;or. Banb. pin. ijy. 
Scfdi ccthiopicum hcrba. Dod.tempt. 312, 
\r\abitat tn Europss nemoribus Jiccis 2.' 

tviMuvt. :,. LASEFPnTUM foliolis trilohis mcflts.^ 

i^ioaaotis latifolia, aquiiegise foiio. BaHh. ph. 15-7. 

prodr. 8^, 
Angebca folrolis tripartms: lobis fuperne incifis obtufis» 

Roy. lugdh. T04. 
tiabitHV tn. (lOrgano tnonte. Ic 

gniiictm. 3. LASERPITIUM fol^ob*s cuneiformTbus fii>-catTs. 

Lalerpicium foiiolis ramnioif'; iclWhhus. Koy. iugao.ioi , 
Laferpitium fci-olis quinqjclobis. liort. cliff. 96. 
L?Jcrpitium galikum. B.^^ub. pin. 150. 
L:?lerpiiium c regiohc r/iafhlias allatum. Bauh. bijl. 3. 
r • .' 3 / ■. 

Hakttat ;h Europs auJlraVt. 

ttv':u.nifoli- 4. LASERPITIUM foliolis lanreolatrs rntegerrimrs fes- 
«''♦.. iilibus. Hort. citff. 06. Kov. lugdij. loi» 

Lnferpitiuni aiiguinfoiiam maii-;' , legmentis. longiori- 

bus h indiviiis. yV/V//'- htjt.z.p. 321./'. 9.''. 19. /• 9- 

Laferpitium l^oliis longioribus dilutc vircntibus conju- 

gatixTi poHtrs. P iuk. dhn. 207. t. lo^. f. 4. 
Habitat in Europa auftrali. ^ 

pr-Atenicim. f. LASFRPITIUM foliolisigncoobris integerrim:s:ex- 
timis ccaiitis. Hort. citff-'. <^)i). Bwm. itpj, idb. 
Laicrpitium toliis radicalibus patcirLillim.is. Roy. lugdb. 

LaferDitinm. daucoides prutenicum. , vifcofo fcmhic. 

Brey». ic^it, 167. i. S4. 
Hcibitat :n Boruilia, Liplia:. 7^ 

6. LA- PENTANDRIA DIGYNIA. 249 

6. lASFRPTTIUM foliolis lanceolatis integerrimis psr ^f/^r. 

tiolatis. i^ort. cliJ/\ g6, Mnt :<'itt4. 124. 
Liguftiaimquod Sefeli officiriarum. Baith.fm. idz. 
Siler montsi5\iui. Morif. kifK 3. p. U-jd. f. 9. t.f^. f. i. 
Hdbit^r JTt Auliria, Helvetia, 'Gallia. ir 

7. LASKRPniUM fMioHs obliquc cordatis, pct^olis aiVo77'«^r. 

hirfuiis. 
Panax HercicVum. /lft)Wr. >?>f7?. "X.-p. 315-. /.9. f. i^.f.i. 
P.maT pnUtntiCi?. tbl»o Bauh. ptn. 1^6. 
Panaces perefc^riiiuu). D«}ri pfmpt. 309. 
iLibiiui Monfpclii. ^ 
Folia inttgyu^ i.rdatA., ioho 'ytper\ore hrevi^re, crsit^ta.^ 

obtafu. Petioli vaide htrjufi. Jnyolucrum /^ri/ z'ft/>? , 

fa?7t «Mtverfalc y quM/n partiah- :, htnc titvcrfa a Pajli- 

naca Cojlina, 

HERACLFUM 

^. KERACLEUM ff^lioUs puihtitifidls. Hort.dif. 103. SphQnAyiif^m 

Fl. fucc. 2:{l. H ). iugdb. II^. 
Sphondylium vulgare hiip.uura. Bauk.pt: 15-7. 
jQ. Sphondvliarri hirmtum, foius angiiilior:&>Jv. Bauh. pift^ 

If7. pf^dy. 85. 
Habitat in Europae ttemorofis. ^ 

a. HERACLF.UM foliis piimatis: foUo^is qyinis : Tji_ /!*rr?:f»fw. 

termediis feifilihns, corollulis uniformibus. Hort.upf. 

6-r. ♦ 
Habitat i» Sibiria. J 
Fiorfs hitut^i viridf h'tff. at prioris albi. 

3. HERACLF.UM fosiis pinnatis; foliv iis quinis: in~ PantNstjt, 

rermeaiis feliilibus, ftoribus raaiaris. /iW. upf.6^.*^ 
Heraclcum foliolis p^lmatis fcrratis. Hort. cliff. 103. 

Ro\. iu^db. iiQ. 
Panax fphondyiii folio f; Heracirum. Bauh. :»->. 15-7. 
Habrtat i» Apennini?, Sibiiia. <? 

4. H^JvACLEUM iOliis pi.iniitis utrinque fcsbris, fiO~ aufiriaciim, 

rions radiatii, 

Sphondylium filDinum parvnm. B^.nh. pin. i-ry. 

liaiiiat ift /Ihthus .nriJtrias. 

Planta pedaitr. folia pifffJata: foIioU.r f. ovato-obfoȣ,.>. 
fefftlifrvr . Ierrati.<-.^ t>lrt^:Ute fcalrris ., parnyn inctjis ^ 
peinAiS inferne yi".-:yri:n-nnacrts. ij vnb(^\\A a!ba..radfata. 
JDilfeit a ^ parvilatc, foitfs nofi ff:frns ■tomeutofi^., nee 
cxtiy^is coadunatts ; folsdlts deraHm m.i^Tis tntesris. 

'^ j.^HE. 'i^o PENTANDRIA DIGYNIA, 

tlphuim, S- HERACLEUM folils fimplioibus, floiibus vjidlatis. 
Sphondylium ajpinum glabrum. Bauh. pin. is"7. prodr, 

83. /. S3- 
'Sphoiidylmm montanum glabnim, albo flore. B,nr te. 

^^' 
Hahitat in Helvetias Alpibus, 

ItGUSTICUM. 

Uvijlicum. t. IwIGUSTICUM foliis multiplicibus : foliolis fupcr- 
ne incilis. Ilort clijf 97 Hort. upf. 6i. Mat.yned. 
1.19. Roy. higcib, 104. Sdiiv. monjp. i6l 
Ligulticum vulgare. Bauh. pr.i. i)". 
Levilcicum vulgare. Alortj htjl. u. f. 1"]^- f- 9- f- 3- 

/• I- ' 

Habttat tn Apenninis Liguriae. 'U 

fcthkim. 2. LIGUSTICUM folik bitcinatts-. 

Liguilicum foliis duplicato-tcrnaris. Hort. cltff, 97. Fl 

fuec. 232. Roy. lugdb. 104. Gron. virg. 31. 
Ligufticum humilius fcothicura. Piuk. alm. 217.^.96. 

/■ i- 
Apium maritimum. Fl. lapp. 107. 
Sefeli maritimum fnoihicunK Herm. par. 227. t. 227. 
tiabitat ad litora Marts in Anglia, Suecla. 

fthpoTpejJa- ^, LIGUSTICUM foliis muUiplicato-pinnatis: foliolis 
^'*'^" pumatim incilis. Ilort. cUff. 97. Koy. lugdb, 104, 

Sauv. moyifp. 25*9. 
Cicutaria latifolia toetida. Bauh. pin, i6i. 
Scfeli pclcponnefjnfc. Ca;n. epit. 5-14. 
Habitat in Peleponcfiacis & Kheticis motttibus nemo- 
rofts. 6 

auflrincum. 4, LIGUSTICUM foliis bipinnatis : foliofis confluen- 

tibus incifis intcgerrimis, 
6e(eli montanum, cicutse folio, glabrum, Bauh. pin. 

161. 
ficfeli I. montanum pannonicum. CIhJ. hijl. 2 p. 193. 
Habitdt in Aulhiac alpinis. 

ANGELICA. 
AnhMigdi- » ANGELICA foliofum impari lobato. Fl. Upp. loi 
ai. Fl. juec. 233. Mat. mcd. 120. Hort, ciiff.^'^. Roy 

Ingdb. 103. 
Angelica fativa. Bauh. pin. iff. 
Angelica major. Dod. pempt. 318, 

jS Ar- PENTANDRIA DJGYNIA. t^i 

f^. Archangelica Cluf. hijl. x. p. i<)^. 

Hubitut ra jV.pibus Lappoui*, ad ri".>ulos. ^ 

1. ANGELICA folHs ssqualibus ovato-lanccoliitis C<zv- fylve/lru. 

mtis. /Jort. cliff. 97. fl. fwc. 234, AL:t. iTfjci 121. 

Cion. virg. 31. flall. keh. 444. lioy. lugdh. 10:;. 
Aiigclica fylvcllris rnajor. Bauh. pi». 15-^. 
Angelica iylvclhis Dod. -p^^yipt. -^i^. F> lapp. loz. 
Habitat in Ltiropx Jrigid:oris fHhhHmidis fylvaticif.Z^ 

3. ANGELiCA extimo foHorum pari coadiu^ato: tblio atropurbu- 

termiiiali pctiolato, Jiv\. /rgdu. 103. ^^'^- 

Angclica canaciciilis atropurpurea. Cu/V!?. canad. 198. /. 

199- 
Hat>itat i» Canada. 

4. ANGELICA ibliolis ajqualibus ovatis inciro-remtis. /«c/Jvi. 

ILrt. tliff. 97. tJort. Hpf 62. Koy. lugdh. 103. 
Angclica lucida canadcnlis. Corn- candd. ip^S. t.ic^-j. 

JMcrif. hiif. 2. P. lii. f. 9. i. 3. /. 8. 
Habitat in Canada. S 

SIUM. 
I. SIUM foliis pinuatis, umbella termtnali. Hort. cUff. fntifolinjn. 
98. Fl. fuec. 235-. Jioy. hyrdh. 104, Jlall. heiv. 43)-, 
Sium latiiblium. BrTzth. p]jn. 1^4, 
Sinm. R.iT pent. fb. 
Habitat tn Europae rivulii l^ ad npas faludofai. T^ 

1, SIUM foliis pinnat;$,umbelHs axillaribus fciTiWbm.Hort. nodiflorunt, 
cftff. 98. Jioy. lugdb. lOf. Sativ. ntonjp. 231. 

Siuni aquaticumprocumbens, ad alas tloridum. I^orif 
hifl. 3. p. 163. f 9. t. 5-. /.3. 

Hap?tat t» Europa ad ripas fluviorum. 

3. SIUMfoliispinnatis^fioralibusternatis.. Hort. diff.^%. SifnrHw.. 

Jiort. Hpf . 62. Roy. lugdb. 104. 
Sifarum germanorum. Bauh. pn. i^f. 
Sifarum. Dod. pcmpc. 6S1. 
Hfibitat in China..^ Z-' 

4. SIUMfoliis ferratis pinnatis rameis cernatis. 'vide Mat. i^-„,f,^ 

med. 117. f 
Sifarum montanum corxcnfe, radlcc noii tubcrofa. 

K.rmpf. rtmuyi. Sl^- ^^ 818. 
Habitat in China. y 

j' SIUM foliis piniiatis, foliolis l.mceolatis fubintegerrimis. rigirm. 

Pim- I falenyin. gracunu Jic»I*trr., Amomum. ftgtt%m. emadevfc. Atvmi. ifi PENTANDRIA DIGYNIA. 

pimpinella tbliolis lanceohtis glabris acuminatis fapi- 
\vsiategerrimii.,r?.rius fcrratura notAris. GroTj.virg .^z. 

Ocnanthe maximavirginiana, pxonix teminxfolm.Mo- 
tif. hffi. 3. p. iSS; j, ir. /. 7. f. l. 

H&bitatin Virginia. ?.' 

6, SIUM follolis lincaribws decurrertibus connat's. Ihrt. 

diff. 98. Ro\'. Uirdb. lo-;, Sauv, moKJp. 231. 
Eryngium aivtinfc^foliis feiratis. Bauh. pi». 386. 
A.mmi percnnc repcns, fdonf. hijl. 3. /. 294, y. 9- t^ 

Habitat in Fb.ndr?a, Helvctift, Bohemia, Alfatia, Gal- 
iia. i' 

7, SIUM foliis biplnnatis. Hort. ctiff. 98, * Roy.Ugdb, 

ICf. 

Lia^ullicum grcccum, folio apii, Tournef, cor, 23. 
Hahitnt in Gr«cia, 

S, SIUM foliis radicallbm ternatls, caulinis bipinnatis, 
Ro\'. ingdb. lOf. 
Myrfhisfoliispartinaca&laete virentibus. Tonmef. cor. 22. 
Di^ucus, pailinacar, folio. liculus, Zan. hiji. 78. t. 30. 
tlahit-it in Sicilia. 

SISON, 

I. SISON foliis pinnatis, umbcUis crc£bis, Roy. hgdh. 
lOf. Sauv, frtnnfp. 232. 
Sifonfoiiis pinnatis. Hort, cUff. 9S. 
SifonquodAmomumojTicinis noUris. Bauh. fin, 15-4. 
Pctrofdinum mncedonicum' fnchfii. Dod. ptmpt-. 697. 
Hahitat tn Anglia; humcSiis lutofts. 

1, SISON foiiis pinnatis, umbcllis ccrnuis, R{>y, Ugdh. 
loj". Hori. upf. 63, 
Sium terrcilre, urnbellis rarioribus. Morif. hi[}\ 3. /», 

283. /. 6. t. f. /. 6. 
Habitat in Anglise agris tnter fegctes. $ 

3. SISONfoliisternatis. //or^. <:////.99- <^-''on. tjV^, 147. 
R.O-S-. lugdb. 106. 

Mvrrhfs canvideniis trilobata. Morlf, hifi. 3. /?. 301./. 

9. /. II. /. 4- . 

Hahitat in Amcihc2kfeptetitrtonali. V 

4, SISOK foliolis cauliiiis fubcapillaxlbus. Hort^ ^fff^l- 

Mat. r/u-d. 140. 

■ Am- PENTANDRIA DIGYNJA. 25-3 

AmmilaciiiulisfoliorumcauHscapillaribus. Hort. cltjf. 

S9. Roy. lugdb. 96. 
Amnii p-.irvum, fbliis foeniculi. Bauh. ^in. 159. 
Ammi. Cjm. epit. fii. 
}iabitat in Apulia, j5igypto,0 

■ SISON rcpens, umbellis bifidis. It.ffan. 397. * inmidatnm. 

Sium foliisfubmerliscApillaribus, emerlis pinnads. Roy. 

Ingdb. iQf. Sauv meth. 232 
Siuni minimum, foliisimisferulaceis. Marif. hijl. 3./»- 

223. /. 9. /. 9. /.5-. 
SiumminimumumbeVatumy folio varians. Pluk. phyt. 

61. /. 3. 
Habitat i}i Europx inHndatis. 

SJSON foliolis vcrticillatis capillaribus. . vinidHa^ 

Carum f:)lioiis fetaceis verticillatis^ radice napiformi. f«'«. 

Sauv. monft. 168. 
Bunmm bulbis <:>blongis. Sauv. monfp. 1^6. 
Oenanthefoliispinnatisifoiiolis lincariter laciuiatis. Da- 

lib. parif. 90. 
Daucus pratenlis , millefolii paluftris folio. Bauh, jpin. 

IfO. 

Daucus pratenfis. Dalech. htft. 718. 

Carvi tbliis tenuilfimis, afphodeli radic€. Tournef inJL 

90. 
Habttat in Gallia, Pyrcnxis. V 
Involucrum huic univerfale {^ fartiale* 

BUBON. 

BUBON folioHs rhombeo-ovatis crenatis , umbcllis mr.cedom-' 
numcrofifllmis. Hort. cltjf. 95^. Hart. upf. 62. Mat, c'"«- 
med. 133. Ro)'. lugdb. 100. 

Apium macedonicum. Bauh.pin. 15-4. 

Petrofclinum macedonicum. Lob. ic, 708. 

Haifitat in Maccdonia. $ 

. BUBON follolis rhombeis ferratis glabris, umbcllis G.i^-mKw».. 

paucis. Hort. ciiff. 96. Mat. med. 132. Roy. lugdb. 

100. 
Anifum africanum fruticefcens , folio anifi, galbanit-c- 

rum. Pluk. alm. 31. /.12. /. 2. 
Ferula africana galbanifera, folio & facie liguftici. 

Herm.par. 163. t. 163, 
habitat i» .^thiopia. ^ 

3. DU- 25-4 PENTANDRIA DIGYNIA. gummife- 3- BUBON foliolis glabris ! Infcrioribus rhombels fer- 
ratis ; fuperioribus piniiatifidis tridentatis. Rov.lugdh, rum. lOO. Ferula afrkana galbaiiifera, follo myrrhidisi Comm.hari. 

2. p. i\^. t. 5-S. 
Habitcit tH iEthiopia. t^ 

>Wi«f 4- BUBON foliolis linearibus Hort . chff . f)^ . Koy Ingdb. 

IGO. 

P^erula durior f. rigidis & brcviliimis foliis; Bocc mnf. 

2. f. 84. t. 76. Barr. rar. 61. t. 77. 
Hahitat in Sicilifl; 2^ 

CUMINUM. 

i^mimm. t. CUMlNUM. Mat. rned. 139. 

Cuminura fcmiue lon,£^iore. Bauh. pin. 146» 
(Aiminum faiivum. Cam. epit. fiS. 
Hahitat in jEgypto, /Elhiopia. © 

OENANTHE. 

/jf«/o/fl, i. OENANTHE ftolonifera, foliis caulmis plnnatls fi- 

liformibus hiluloiis. 
Oenanthe Ixjliis caulinis fiftulofis teretibus. Hort. cliff: 

99. Fi. juec. 236. Roy. liigdh. 108. Hall. helv. 431; 
Oenanthe aquatica. Batih. fin. 162. It.fcan. 243. 
Ocnanthc. Riv. pent. 66. 
Hahitat in Eurot/iS /o#j", faludibns. ^r 

crccrtfrti i. OENANTHE foliis omnibus muitifidisobtufis fubae- 
qualibus. Hort. cliff. 99. Fl.fuec. 237. ^cy. ///^3-^/^. 1 07. 
Oenanthe chxrophylli foiiis. Bauh. pin. \62. 
Oenanthe ci^:at3s facie, fucco virolo croctmte. Lobi 

adv. 326. Ad. angl. 1747; n. 480. f. 235". t. 3. 
Habitat in Europse paiudihus.. ^ 

pnlifad. 3 . OENANTHE umbellularum pcdunculis marginalibus 

longioribus ramofis inafculis; Hort. upf. 63. 
Oenanthe ftofculis difci feirilibus radii pedunculo ramo- 

fo elevatis. Vir. cliff. 24. Roy. lugdb. loS. 
Oeiianthe flofciilis radiantibus umbcllarum proliferis. 

Hort. cliff. 99- 
Oenanthe prolitera apab. Bauh..pin. 163. Morif. hifti 

■^.p. 289./. 9. t. 7. /. y. 
Habiiat in Sicilia, Apuliu. ^' 

4. OE^ PENTANDRIA DIGYNIA. 25-5- 

«. OF.NANTHE frudibus globofis. Hort. diff. ^^^ giobHlofs. 
Roy. lugdlf. 108. 
Otnanthe lufitaniea, lemine crafliore globofo. Totirnef. 

iy.'Jl. 315. 
Hahiiat i» Lufitania. 

5*. OENANTKE foliolis radicallbus ovatis incifis,cau-™,Vfr;j^ 
luiis integns line-aribus longiiiimis /implicioribus. dis! ' 
Hort. clijj. 99. Roy. higdb. 108. Sauv. monfp. i^g. 

Oenanthe apii folio. Bauh. pi/t. 162. 

Oenanthe pallinacse fylveftris folio, feniine atriplicls. 
Bauh. pin. 162. 

Oenanthe aquaticapimplncllx faxifrags divifura. Pluk^ 

alm. 268. t. 49. /. 4. 
Uabitat Monfpclii ^ in Europa aujirali. 

PHELLANDRIUM. 

r. PHELLANDRIUM foliorum ramificatiohlbus ^\- aquaxkwi 
varicatis. / ' • ■ . 

Phellandriiim. H rt. cUff. 100. FL fuec 238. Roy. 

liigdb. 108. Dod. pempt. ■^91 
Cicutaria paluilris tenulfolia. Bauh. pitti 161. 

iL-i-itat in Earopxfojfis. ^ 

i. PHELLANDRIUM caule fubnudo, foliis pinnatis. Mu^ciiirn 
A'ie«ui '.ilpmum^umbelia purpurafcente. 5^///?;. pi^. 148. 
Mutcllina. Bauh. hiff. 3. p. 66. Catn. epit. 8. 
Habftatin Helvetia. ^ 

CICUTA. 

;. CTCUTA umbcllis folio oppofitis, petioiis marginaris ptrofd 
obtufis. 
Cicura. Hort. cUff. 100. Mat. med. 129. Fl.fuec.i'^y. 

Roy. lugdb. 109. 
Cicuta aquatica. Fl. lapp. 103. 
Sium erilcjc folio. Bauh. pin. i^4f. 
Hahitatin paludibus Emo^p^ fierilibus. Ji 

. CICUTA ramis bulbiferis. 

mmi loliofum lacimihs v;apjllaribus, caule angulatf). ' ' 
Gron. virg. 31. 

Umbellifera aquatIca,foliisinminutifTima &plane capil' 

laria iegmenta divifis. Raj fuppl.i6o, 
Habitat in Virginia, Canada. 

5- Gl- l 15-6 P£NTAMDR1>> DIGYNIA. 

iH.icf'Jaux, 3. CfCXJTA rolionjiii ferfaiurij mucronacls, petiolis 

raembranaceis apice bilobi^. 
iEgopodium foliolis ianceolatis acumiiiatis icrrati ». Gy}». 

virg. 32; . 

Angt*lica caribaearum ciaiior, olufatri fo-io, fiore albo, 

ferninibus luieisftriatis, cumini odore 6:fapore. PlKk. 

alm. :;i. t. 76. /. I. 
Anv^clica virginianasfoiiis acutioribns, femine ftriatomi- 

nore, cumini ll^pore & odorci Mor'ij\ hiji. 3. /.iSi. 
Hahitur in Vir^iniaj aqHofiSi 

^THUSA. 

Cpt*iMn. i, ^THUSAi Hort. eliff^. lOO. Fh fuii. 140. Roy 
lu^db. 109. HlvI. heiv. 433. 
Cicuta minor, pctroielino fimiiis. Bauh. />«>, 160. 
Cicutaria fatua. Lok. It . 2'oo< 
Habitat inter Europu: olerti. 

COKIANDRUM. 

fmmm, i. CORIANDRUM truttibus globofis- Hort.diff.ioo. 

Hort.Hpf. (>':,' Mat. meUi i^\. RoyiitigdyilO^i Sauv* 

monfpi itjOt 
Coriandrum majus. Bauhi fi>ii ijS^ 
Coriundruni. C<*mi epit. 5-234 
Habitat in Itali^ agrisi © 

ieJiicHiatumi^' CORIANDRUM fruaibusdidymis. Hatt.cUff.izo. 

Roy. lugdh. 109. Sauv. nionfp. l6Ci 
Coriandrum minus tefliculatum. Bauhtpin. lyo. Pluf 

alW; IIO. ti 169. /. 2; 

Cbnandrum minus odoruni. Bauht hijl. 3 p. 91, 
Habitai in Europae dtifralis agrist 

SCANDlX. 

odnMr.. i. SCANDIX feminjbus fu-ratis angulatis. Hort: cJiff 
lor.- Hort. udT 64^ Roy. lugdhi 111. umbellarum 
difco maicuio. 
Myrrhis major, Cicutaria odorata. Bauht pta^ i60i 
Myrriiis. Dod. pemptt 701.- 
' Habitat tn alpibus Alvarniaj. ^ TtHen, 5 2. SCANDIX feminibus lacvlbus roitro tongiifimo. 
Hort. cHjf. lOl. Hcrti upf. 6a.. Roy. tugab. iii. 
Seaudix, feinine roftrato, vuigaris. Banhi prti ifi. 

Pe- PENTANDRfA D!GYN1A. 2y/ 

Pec^en vcneris. Cam. eiiir . 30:,. 

lii,biial iftter Gen-nam^ CSfEuropsc aujiralioris fege* 
res 

l -SCANDIX rcminibiis nitidis ovato-fabulatis . f-fort . Cirtfofmm. 

cl\(f Tio. Fl.juei. 242. Mat.nifJ. \>y-].Gron. vtrg, 

35,. Roy. liigdh. 11». 
ChairophvUum (i^minibus laevibus, umbeUis ad nodos 

refiiiibus. Bocbm. /ipf. ^91. 
ChatrophyUurn fativum, Bauh, pif/. 1 5-1 
Chrerefbliuni. Dod. peynpr. loo. 
Unhitut in aprin ^i ar-vis Europa: iiu/lriiltari.^ 

. SCANDIX feminibus ovatis hifpidis, Corollis mv- A'i'l'^ifr(i' 

formibus, csule Issvi. 
ScAP.dix icminibus hitpidis Horf. dijf. toi. F\. fucc, 

A41. Ruy. lugdh. I J I . 
Mvrrhis rylveiiris, feiTiinlbus afperis. Bai/b. pin. (60. 
Myrthis ryiveftris- .Tequicolorum. Coh^M». eephr. i. p. 

uo. i- M i. 
finificfit tn EuroPtC aggcribus LerrcKis. 

5, SCANDIX. fcmiaibus fubulatis hifpidis, Moribus ra- rt«/?r.i/?V: 

di.Ttis , caulibu^ l«vibus 
ScaiidJA feminibus rofiraris patulis p^dunculo breviorl- 

bus. Sanv monfp. 160. 
vScandix cretica minor. Batth. pin. i c?,, 
Scsndix. femine roflrato, italica. Bauh. prodr 'J^, 
Anifomarathrum. Col.ecphr. i. p. S9. /. 90. 
Habitat in G. Ndrbonenfi; Ualia» Crefa. O 

6. SC.A.ND1X feminibus fuhcylindricis hifpidis. cz\i\e nfdofa 

hifoido, genlculis tumidis. 
Chxrophyllum aiticulis tum.idis, unibella univerfalitri- 

hda^ Hcr/. c!i.ff. 102. Roy. lui^df. nz. 
Cerefoiium annuum nodofam, fL-mine alperO majore. 

Mnrif. hi/i. 3, /;. 303. /, 9. t. 10. /. 4. 
"Myrrhis nodolk ^^nnua, femine ^{"peio. MariJ.i^liyf 288- 
liat>itat in Sicilia. 

7- SCANDIX feminibus pedunculo villofo brevioribus. irciuUiijrit. 
Koy. Itigdb. \i\. 
Scandix oriontalis, flore maxiilio. T^/zrw?/, cor, 23 
iiahitat iy Oricnie. 

S. SCANDIX fcminibus nitidis ovato-fubulatis, foliis /"'««'«^''n* 
decompolitis, GroiJ. virg. 147, 

R Cere* JS^ PENTANDRiA DIGYNIA. 

Ccrcfolium virginianum procambens, fiimariae foliis. 

.Morif. hiji. 3. ^. 303. /. II. t. II . /. ttlt, 
fliibitai /»"Virginia. 

CH^ROPHYLLUM. 

"^ riorihus (.'runihus hrmnpbfo^fi-^is. 
Jt/lvefirt. 1. CL^JEROPHYLLUM aofculis oj';nibus fertilibns, 

caule ssquali. 
Ch?.:rophylluri leiiiinibus h-evJbu> nitjdis, periolis ra- 

meis ccqualibui. Hori.clijf. io\. Fl. juec. 1^^. Roy 

lugS. ri2. Ala!. Mc-il. 147. 
Chcerophynum fylvcdre peiciinc, cicBtas 'ioWo.Taurnef. 

i»fi. 114. Fl. !ai!p. 104. 
Myrrhis rylveftris, rcrninibus licvibus. B//«/', prt. 160 
Cicuraria vulgaris. Dod. pempt. 701. 
liabitaf. in Europa; 'ooynariis (jjf cnttis. I4 

f>Hihofi:m, 2. CH/EROPHYLLUM caule !«vi : gcniculis tumi- 

dif.. 
Chaarophyllum folils fupradeeompofitis : caulinis arti- 

cu!is la;vibus fuperne incrafTatis. Hort. upf. 64. 
Chaeropliylluni radicc tnrbinata caruoiii. Hort. cUff'. 

J02. Koy. Ingdk. T12,". 
Cicutaria bulbofa. Ba/tb. pn. i6r. 
Myrrhis fateris. Rir. fent. 49, 
Hiibiiiit in KX^mii.^ Hungaria, Hdvetia. $ 

* Ploribu^ difci iualcuiis. 
Hmttlum. 3. CH^^ROPHYLLUM cauk fcabro: geniculis tumi- 

dis. 
Ch.erophyllum caule maculato : geniculis tumidis. 

Hort. cUff'. 101. Fl.Jficc.2.\{, Roy. lugdb. 112. Gort, 

frelr, 5-9. 
CFuerophyllum fylveflre. Bauh. pin. 15-2. 
Myrrhis annua vuigaris, cauk.tufco. Morif.hiji. ^.p 

302. /. 9, t. 10. /. 7. 
Jricuitat ad EuropJS arvos., vi.as {^ ijkj>cs. $ 

kirfnmn. 4- CK.T:ROPHY.LLUM caulc asqtiali, ifoJii.Qlis •incifis 

acutis. 
Chairophyllum foliolis diflcctis, petiolis ramifcris um 

vcr^alibus utrinque membriina 'AUttis.JIort.dijf. lo-i 

Roy. iiigdi). III. Saui). monfp. 262. 
Cerefolium l-.uifoliiim hirfumm atbum & rubrum. Morif. 

h:fl. I.p. 304../. 9. i' lO- / 6. 

Cicu PENfANDRlA DlGYNlA. 1/9 

Cicutan-A paluihis latifolia albn. BouIk pi/i, loi. 
Cicutaria paluUns htirblia rubni. B.mh. ftn. i6i. 
Myrrhispercnnisalbaminor,tbliis hirlutis, femincaureo. 

M. Hatl. jcK. 282. /. 5". 
Myrrhis brocccubergenfis. Bauh. pi/i. i6q. 
Seleli montanum, cicutje tblio, fubhirfutuml /5.'^«/'. /'/><•■ 

i6i-. 1'rodr. S^'. 
Habttat tn Aiuthits Hclveii<c. I4 

5. CHyf^ROPfiYLLUM caule jcqunli, foliolis ferrHtls !iyo;«^»/c«m 

inlegtis. 
Chxrophyllum foliolis lanccolato-ovatis ferratis intc- 

gris. Hort. clijf. I02. Kj\ ln^dh. 112. 
Cerefolium, rugofo angelicx folio^aiorriaiicum. B-hc. 

nmf. 2. p. 20. t. ly. 
Angelica fyiVelhis hiriuta iiiodora. B.ath, pr4, i ^6-. 

prcdr. 82. 
Hidntat in Lufati^i, Mihiia. "U 

6. CH.^ROPHVLLUM fruticofjm. nrborifi,ns. 
Cicuia arbor virgmi-.ma. Ph'k. nim/t. ^y. 

Cicutaria arbor viginiana. Ka;. fiippL zji. 

Hnbif-at. ni Virginiii. 

i,ymY\i>frHiefcefis.¥oY\zch(troph\lli,c!n:pLifupradec9mp;j~ 
Jita.^ pimiis pa.ttnttjjiinis.^ Lezta.^ imifa-/errata. XJ mbel- 
Ise tenuti alha- itrvoiucropartiai!., iioCaxh u-Hfnes ferttLs-. 

SESELL 

1, SLSELI caule dcclinato. umbcUis ante fioiefccutiani p/m/)?»?W/oj" 
nutantibus. nies. 

Hahita} in F.uropa nuflraisorc. 1: 

RadiX pcremr.s.^ f olia pinniita-, ptr.nis imdttjidis fcgmnn- 
t:s a/fcrnis: h.e cijam alterr.aiim feft l., fegmenlis li- 
neayih:i:.^pla>iis^ extrorffti^ vcrfis. C.'aulis //'v/^/Vj, /«■- 
res^ atjtc fio*:'fi siitiarn dccifmbefJs.jfHh fortfccvtia fer~ 
me creHtis jolioU u/io nlterQVe: petiolo rnemhrtjn-aceo^ 
fpatofiormi.i ohl»;7^lo\ e quo pediUicuLiS Jirnplcx. Unn- 
beiia; ante Jiorefcentia/n >tutantes vt m Pimpineltei 
Ja.MJraga: ::w«{u(ro tiNiverfttli xtflio:^ prirtialt Itneari 
an^ujlo.^ hmfitudirte fere umbelltti.i'. Semina oualia 
Jlrtis "^.elevatis: 

i SESELl petiolisramifcris mem'oraii3ce?i oblongis inte' '«aHf.whm. 
gri-s,foUiscauiinisangurtifnmis. Hort. clijf. \oi. Koy. 
tngdb. 112. Dttlib. p.trij. 92. Saut). moifp. 25-6. 
Meum latlfolium adulterinum. Bauh, ptn, 148. 

R 2 Si.\'^- 26o fENTAKDKJA DIGYSIA. 

Saxifraga montana w.inor italiCA, foliis iii brevlorcs par- 
tcs divifi-.. Morij'.. htfi. 3. f. lyi. f. 9. t. 2. f- l. 

^fuueu-m. 3. SESELI petiolis ramiferis meinbranaceis oblongis in- 
tegris: foliolis (Ingularibus binatisque. Guett.flamp. 64. 

F^«nicnlum fylveftre, glaucofoiio. Tottritef. mfi. 31 t. 

Daucus, glauco folio/iimins fxniculo torruofo.B/?;//?. 
hifi. 3. /?. 16. 

Saxifraga niontana minor glauca & rigidior. MQrij. htlp. 

3. p\ 273- 
Uabitat i;j GaUia. T^ 
iKVolHcelhrum foliola fapns coadunatnfunt. 

■fijnu.. 4. SESELI pctiolis rameis membranaceis oblongis inte- 
gris, foiiolis binaris ternatisque. (juett. pamp. i. /'. 
64. Dalib.piJrif (jl. 

EcenicuiumfylvelMcclatius, ferulKfoiio longiore. Totfr- 
r/t'f. infi. 311. ^'aill.^arif. f^. Sanv. rnonfp. ifO. 

Apiuni mciitaMum, iolio tcnuiore. Banh. pnu ly^. 

Habthit in GaJlJH l^ 

<♦««««;«. 5'. SESEIJ petiolis rameis membranaceis ventrico/is e. 

inarginatis. Hort, clijf. 103. Koy. higUb. iii.^Sauu. 

moiufp, ij6. 
IwjfcnicuUim lylveitre annuum, tragolclini odore, umbci- 

)a aiba, A''.«7/. parij'. 5-4. t. 9. /. 4 
Libanoris icniiifolia gcrmanica. Baah. 'm i<,^. Burf. 
Hai/iiat tn Fannonia, Gallia. 

Anniioi.k'! 6. SESELl petiolis membtana deftitulis, Aoy. iugdb.iii. 
Fct-nicukun lulit?.nicum minimum acre. Taurnef. tuji. 

312. 
.Arnmoides. BaHh, pm. 15-9. 
lUhitut in Lulitania. 

cotnutfwit 1- ''^ESEl/I cauieaUorigido, foliolisiinearibus faicicuiatii, 
Ocnanthe llriaia rigida. Hort. diff 99. Sauv. Mvjifp. 

2f7. 
Sefeli rnaffiiieiifc, fa^niculi foiio. B,isih. pin. iti. 
Ftiiniculum tonuofurn. Bauh hijl, 3. p. 16. 
Hahitav in Kuropa aHjlrali. 1. 

Caulis rigiut:s^ qitaji iignofus., fo(iis Mit ifoties altior. V O-' 
1 io!a yartitilta rton diii> tantitm oppofita., fed Ja-pini qtfa ■ 
luor intertvrihus miyjurfhit.'.^ tinda fafciculata. 
Cari.i/oiiit, 8. SESELI foliis bipinnatis Aiblinearibus , .petiolis bafi 
memb.ranaceit , fcminibiis ovalibui. 

■Garvi^ PFNTANDRIA DIGYNIA i4f 

CarvifoHa. Bauh.pin, ifS. Bfiuh. hijl. 3. f. lyi.FailL 

parif. t. f. /. i. 
Aiigclica tenuitblia. Riv. pent. r8. 
llaiitat i»Hclvecia, Germanma, Auglia. ?^ 

9. SESELI foliifi dnplicato-pinnaus ; foliolis iacifis acu~;>j.Te!jrf«w. 
tis, involiicrib reracci-. lunbclliila longioribus. 
Carvi 'x\Y>-W\mBaiih. pn. ifS. j>rodr. 84. Burf. VIII: 

Haifttat rt Pyrenans, 

Caulis pedalis ., tcrei ^ firiatns. Fo]h radicalia duplica- 
to-piunala., laxa ^ Parum diiaricata'. foliolii pinna- 
tji. longitudtnaliter iyjcifts., acurninatis., cHneiformibus:, 
hodi^m in taule fape unicu?/? ., ex cuiu^ ala exit ra- 
jnui ; pctioli ra^iicales fimplues ; caulinus iato-mcrn-' 
brana'.£us. Ijmi)ci!a univcrfalis nuda., ''bionga ., pe- 
dunculis circiter oSo : partialis confcrta., brcvijjirna^ 
unifcf.nis: 'm\o\wciopolyph)l!o.fei.acso.iongiore um- 
befiiilis. 

.0. SEShLl cauk filitbrmi divaricaro, foliis duplica:o-/."(W;V./^T,w. 

ternaris linearibus , umbeiiis mbfexi-idis. 
Pinipinella faxifraga icnuifolia, Bauh.pin. i6o.prody^ 

84. Bnrf rill: ^. 
Hditat ad Lacum Gcnevenfcm. 
Planta pcdalis. iy.vaVis fiiiformis. ramofus ^ fubramo- 

fus ..divaricatui., tercs, tcnuis. VoVui parojf, duplica- 

r<r ternutta., linsaria., raro iobuta. \j rr^^eW-s. nud<t .. 

peduncuiis fex fafius; umbeliiilai invGiuctaiie (iofcu- 

iis fex ed cii >. 

1HAPSIA. 

\. rHAPSIA foliolis dcntatis bafi coadunatis.i/ar/.f/»'//'. ^tiiiaja 
lof. Aiv. iu^db. ir^. 
Thapfia l-uifoiia villofa. Bauh. pin. 148. 
Thapfia. i, Cluf. infi. 1 p n^:-.. 
Haiitat in Hifpania, ]..ufitania. ^ 

i. THaPSIA foliolii roulnfidis bafi angultatis. Hcrl.j.n,<ia. 

(li/f. IC)". Jioy. lugdb. n 5. 
Thnpli-i carot» eiliRie Bauh htj) ^. p 1S7. MortJ 

h:ll. ::. I>. 3 [9. f.Q. i. iS. / 7. 
jfJ-^hifat in HiipiUiia. ^ 

3. THAFSIA foliolii multihdts kx^c^vi Ihrt.cHff iq(j. A;V.^iHm 
Roy. iugdb 115. 

R 3 riv^r l^r PENTANDRIA DIGVNIA. 

'rhapfia reiiuifolk, pcr.olis radiatis. Mvrif, hifl. ^- p- 

^19 f.(j. t. 18. /. 9- 
Panax Alclepiarii^ rcminc foliofo. Bmh, fhi. 1 fS. 
l^anax Afclepium z.'^\k\\m\.Coiumn.ecfbr.\. ^. 87, 2'. 86, 
Uabiiat in yVj>UiJa. 

fr^s/?«frt, 4 7'HAPSJA foliis ternads ovatk^ 

SiinTi folio {nfnno cordatc^^ cai^liius ternatis j omiiifcus 
crcnatis. Qrnn. virg. 31. 

ilabitat in Virginia. 

Hemtihi fin^ula gatident aiis f, hncfttr'fdinali.LH.f^ mem-- 
braK"ceis.^ O" involucra kmILi fHii: uii in ^^rctcedentc^ 
cum (jJiU ge^^ere cnn^uvgo , fuijynvis ficic diverfa. 

PASTINACA. 

/ir./n=., ,, PASTjNACA foliis (inipliciter plnnatis, Hort. clif. 

JO)-. Hort. npf.f'). Mat.^med.l-^p R ov. . lugdh, iiA 
Gert.,^clr. 6d. 
Padinaca lyivertris btlfoltn. Bduh. pin. lyf, 
/3. Paitinaca lativa larifoita. Bauh.pin. i f f . 

Hijhitat in Europiic a-ijtrtiUoris rnderalis I3' pafcuis. 

^■"'."''»■'•^1 .-,. PASTlNACAfoiiisdecompofitis ^mmxh.Hort.cliff, 
rof. Mat, med. 131, Roy. Ingdb. 114. 
Panax Coltinum. Banhy vin. if6, 
Panax Heracleiim. Morif hifi. 3. /. qif. / 9. ^. 17. 

^-.^- . , . . . • - • " 

Hnhitat iu Itr.rw, Siciiia, 

SMYRNIUM, 

^yX^Hatuv . ^ SMYRNIUM foHis CrJuiinis fimpUcibus amptcxicaii- 
libus, Hort. ciijf. 104. Ibn-t. upf. 66., Aay. /iigdh. 

Smyrnium pcrefrnnum f. rotimdo f. oblongo tolio, Baua> 

pin. ifS. prodr. 82, 
Smyrnium aniiani montis. Dod. pcmpt. 698, 
Hibitat iyi Italiw, Crcta. l 

Ohifc*v.>vu 2, SMYRNIUPvl foliis canlinistcrnatispetiolatisfcrratis. 

Hort. cliff. lOf. Ro\. h^i^nlb. i l^. Sa'i-Z'. m^rnfp. 161 
H'ppoiriinum thcophraiti f. .Srnyniium diorcoridi>.ZJ W? 

fin. ]f4, 
Hipporelinum. Dod. peAipt. 698, 
tlabitat m .Scotii^ Wallia^ G<Jilia. <J 

m;mm^ -^. SrviYRNIUM foliis pinnatis, pojlicis t.crnatis, ^-^^l ■■ 
lis omnibus fcrtilibus.. .^go PENTANDKIA DlGYNIA. 26;^ 

ylZgopodium foliis caulinis fummi*. uovcnis. Hori.c/ijf. 

107. Roy. ingdb. \iS- 
Anp^elica acadienfis, flore luteo. Dod. ad. ff. Raj. 

hifi. 136S. 
Angelica hiimilior & minor, noic luteo. Morif. hifl. 3. 

/> 2S1. 
/3. Sj^nyrniumfoliibcaulinisdccompoiitis acuminatis. Gron. 

'^*-^K- H^- .... 

Smvrniuin aurenm, k»u)s tcrnis quinisvc, mdnanum. 

Vliik. want 173- 
llabitai in America boreali. 

A SMYRNIUM foliis caulinis duplicato ternatis intc- ime-srri' 
^crrnnis, 
Smyrnium.foiils caulinis ternatis pitiolatis:.fo]iolis oblon- 

go-ovatis integcrrimii. Gran. rirg. 148. 
Hahitat itt Virjjini.i. 

ANKTHUM. 

.f. ANETHUM fructibiis cornpreflis. Hort. cUff. ^.06. irnYtol.m. 
H'^rt. upf 66. MiTl . med. 146. R.oy . iHgdb. 1 J 6. 
Anethum hortenfc. Bauh. pi». 147. 
Habitat inter 'LvXMn\\x b^ Hifpanix fe^ete.i. Q 

i. ANETHUM fruftibus ovatis. Horf.cli^.^o6..Horf. ^•iwaiium. 
upf. 66. Mat. med. 147. Roy. lugdh. 116. 
Fopniculum dulcc. Bnuh. pin. 147. 
foenicjlum viilgare gcrmanicum, Bauh. jf;>/. 147. 
Foeniculiim fyivcllrc. Bauh. phi. 147, 
Ucyhifai i^i Narbonae, Afemoiise, Maderat rufibuscn'- 

teiCCiS. S 

CARUM. 

I. CARUM. Dod.pempf.ig^.Fl.Lipp. loy. I-'l. fuet. (:„rv,. 

24 r Nfat rned. 138. Hort. clijf. I06. Ro\' lu^db. 

116. Hall. helv. 418. 
Ca.rum pratcnfc, Carvi officinarurn. Bauh. fin. ijS. 
Hahttat in iun-opce iforeaiis praiis. $ 

PIMPINEFLA. 

I. PIMPINELLA foliis pinnalis: foliolis radicalibusM''/''.?»- 
'ijbrotundis ; fummis linearibus. 
Pimpinella foliolis fubrotundis, Fffucc. 246. Maf.mcd, 

Fimpinclla. Flort. chff. 106 /Jay, liigdb. iry. 

R 4 Pjm- flfiaior. ^64 rENTx\NDRIA DIGYNiA 

Pitnpiiiclla faxirraga minor. Battb.tiin. loo. 
/3. Pimpinella la.vifraga niaior alter^./iitf^i;. pht. IS9- 
^^Pimpiiiclla faxifraga major, urnbella candicid. Banh. 

pin. 1^9. 
J. p^impindla faxifraga major,umbcilarubente. Bauh.p»' 

1S9- 
Ihlbka! in 'Guropsc PafcuiS /iccif. Z-' 
iias inter cc — ^ limiies uon reperi ; (^ €;iim fata in A- 

lo latisri ptoJuxit '/. 

gW.*. i.. )^!MPINELL.\ foliis fupradecompojltis , caule an- 

guiato ramoiifiiino 
Tragofelinum foliis rcnuilDrrjc divilis: pinnujis uUimis 

tripartiti;;. Hall. hch. 430. * 
Scfe^ipetioVis rnmiteris membranaceis oblongis iMtegris 

Foliolis binatis ternatiy^iue. Guett. ftamf. i.p ^4. 
}la!titat in Helvctia, ^;aU;n. 
Diifert a Dauco moiuano multificio fcrevique folio C. 

B. i»'i'oIncro partinli mhIIo., ceterum \'al fxniilis. 

f/r/^nii. ^ ]'IMPINELLA foliis radicalibus pinnatis crcnatis, 

fuiiimis cnnciformibas incilis. 
Anifira foliis nidicalibus pinrafis. llort. d:fT. 107 

Hoft.npj. 67. Kny. inf[db. ii f . SaMV, ■,?n'ih. 2.31. 
Apium perc[<rinum / foliis fobrotundis Bauh. yui. \ 5- ) 
Daucus tcvtius diofcorldis. Colnmn. ecj.^hr . i, j). loS 

/. 109. 
Ilahiiai rn Ual'ae P.^fcuis jierilibus. ^ 

Auiiurr. ^ PIMPINF.LL.'\ foliis radicalibus trilidi.s incifis;.. 

Anifum foHis radicalibus (implicious. Hort. <-////". 107, 

liori. upj. 67. Mat. med. 147. liity. lu^dh. 116, 
Anifurn herbariis. Bauh. pin. 159. 
Anifum \uioarc. Clnf. hijt, i. ^ 101. 
Habitat in /L^ypio. O 

APTLLVl 
{"cir^felinnm 1 ^ APIUM foliolis cauliriis linearibus. l/r-}/- rlijf. loS 
Hort. Tipf. &]. M'it.n:2d. 127. Ro\'. lugdb. ! f6. 
Apium iiortenfe PetrofelJ.qum vulgo. Banh. pin, ij^, 
Apium hortenfc. Dod. pa/.-ipt. 694, 
j3 vpium vel Pctrofcliuum Ciifpum. Bauh. pin ij^. 
Hahifat i» Sardinia in.Ma ft.itririgtiui ^ 

grio^o-.^inK X. APIUM fuliolib cnuiinis cuneiformibus. Horf. cli/f 

[07. Fl jHer. .148. i}J.at. 'ntd. \-i6. Ro\ tugdh. 115 

Apiurn paUdlrc f, Apium ofiicinarura. Baub. pin. 154 

- 13. Api- PENTANDRlA. TRlGYWtA. 26j 

|2'Ap*am duice, Cellcn icaicium. Tourncf. infl. 305-. 
i-iaint:it ifi EuropsE hamecln^ pr.cfernm rr.arktr/iis. $ 

I ;^:G0P0D1UM fol i!scauiinis fummis tmmh.Hori. Fedqsrona, 
c !:{/'. 107. F/.fueci^^J, Roy. h:gS. J15-. 
Angt.iic;i *y!vt:rtris minor. f. erratica. Bauh.pi». j^j-. 
iieiDa gcrardi. D-^d.peynpt. 320. 
liuhitai iii Europa ad fcpcs irrj;^ pomitriis. Z^, 

TRIGTNIA. 

RFJLJS. 

l RHl ■$ foiVN piniintisobtuiiurculeferratis ovalibusfub- CoriayxH, 

tVh \illo[is. Atr^. med. ifO. 
Rhni fvyiiis pijinatis ferratis. //■;/?. r//^. 110. hhn^.upf^ 

(i^,. Ko). lu^^-^db. 243. Sauv. ■v.'OKfp. 2x7, 
Rhus folib ulmi, Bauh. pifj. 414. 
Rhus coriaria Dod. pr:ynpt. 779. 
liabifiit '« Europa aujlrait. f? 

1 RHUS fo)fi:, pinnnatis ovatis acumiaatis ferrads. fub- ?.•'•!'«?■■'«<»- 
rus comentoiis. 
U.fyttat ia Java. Osb^ck. 

3. RHUS foliis plnnatis ferratls lanceolatis mrinquc nu- f/rik.-t. 

dis. 
Rhus foliis pinnatis fcrratis. QrQr.. virg 14S. Coid. 

*^'iveb. 63. 
Rhus virginicum, panicula fpana, rumis patulis glabri.s 

Dill. eith. 323. /.• 243. /. 314. 
Rhus anguftifolium. Banh. pin. 414. 
Sumachangufliifolium. Bakh. prodr.i'^^ Bnrf. XXIT. 

11' 
Ihibitat in hm^lcifipteiitrionali. 

4. RHUSfoIiispinnatisin.tegerrimis,pctinlo lutcgrQ.^/V/W/ . rvtMn 

med. ifi. 
Rhusfoliispinnatisnitegerrimis. Hort. cltjf. iio. f/wt. 

upf. 6b. Crr/t, 'virg. 14S. .^oy. ingdh. :• 14. Cfl/i^' 

neveh. 64. 
Toxicodendron foliis abiis, fruftu rhomboidc />»'// 

f//'i&. 390. *. 292. /. 3,77. 
Arbor am.^ifcana, alatis foliis, iuccu lari.ci/ •'cncni^.a. 

^luk. aim. 4)'. i, i^). / i. 

R S -Vr 2(>6 PENTANDRIA TKJGYNrA 

Arbor Poyfon-v/ood-Tree. /icL a»gl. n 367. ^ 1 ^j 
Sit/ f. SiiX-v.PrU. Kxrnfjf. am-xK. 7gi. t. y<jz 
liabit^a tn h.m.t\\c-x fefte itrtonali ^ laponia.l) 

Ccpaiitnum. j. RKUS foiiis piiuiatis integerriinis, pctiolo mcmbrana- 

ceo articulato. Roy. lugdh. 24. Mat. med. 15-2. 
Rhus elatior, foliis impavi pinnacis, pctiolis mcmbrana- 

ceis articulatis. Gron. virg. 149. 
Rhus obfonioiuni fn.nilis anicjicana, gummi candidum 

fundens non fcrrata, foliorumrachimedioalata. Pluk. 

^lra. ;^iS. t. 5-6. /. I. 
Habitat in hmoxicj^ jcptentrionali . tf 

radicms.. 6, RHUS foliis tcrnatis: folioHs pctiolarls ovatis niidis ia 
tegcrrimi.v, caule radicante. Ifort. t.liff. 110. Grorr 
vtrg, 33. Koy. lugdb. 244. 
Hedera trifolia canadeniis. Corri, €ana,d. 96. t. 97. 
Y^arr. ie. 22,8, 
/S<Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus glabris, 

Dlll. eUh. 390. 
y. Toxicodendron retlum, foliis minoribus glabris. Dill 
ehk. 389. t. 291. 1: 37:r. 
Habitat tn Viri|,tnia, Canada. t» 

roxicodendr 7. RHUS foliis tcrnatis: folioHs pctiolatis angulatis pubc- 

fcentibus. 
Pvhus foliis terii-uis: foljolis petiolatis ovatis acutispube- 

fccntibus: nunc intcgris, nunc iinuatis. Grofi. virg. 149. 
Toxicodendron triphylium, folio iinuato pubeiccnte. 

1 ourffcf. ififi. 611. 
Arbor trifoi^a vcnenata virginiana, folio hirfuto. Jiaj, 

hifi. 1799. 
Habitat in Virginia, Canada. \> 

wmsvtofintt. S» RHUS foliis teruatis: foliolis ilibpetiolatis rh.ombeis 

angulatis fubtus tonicntolis. 
Rhus foliis tcrnatis: foliolis ovatis utrinqiie acutis den- 

tatis: lateTalibus peiiolatis. Hort. clijf. iti. 
Rhus foliis tcrnatis: folioHs petiohtis ovatis acutis den- 

tatis. A7r. cliff. 25-. Roy. lugdh. 2.44. 
Rhus afiicanum trifoliatum mi^jus, folits obriifis & in^ 

cifis hiifiitis pubefcenribus. Piuk. alm. 319. /. 219 

Vitcx trifoMa minor indica ferrara. Comnu hort. i. p 

179- ^- 9-; 
Habitat aJ Cap. b. Spei, t» 

9. RHlf^- PENTANDRIA TRlGVNrA. ^67 

9 RHUS foliis tcnvutis: folioiis ovatis acuminatisferra- Collt, 

i:s, pi;;duncu!!.s tomcntor.v. 
Rhois trifoliatx frutex iii!wat.Tcn(is, floribus juliformi'- 

bus. Pet. muf. 6-8. Jiaj. Jiyidr. ^%. 
Kobb:\:. Fl. zey). 441. 
HabiiiU /.'/ Zeyiona. 

TO. RHUS foliis ternatis: fQliolispciioIaiis \\nc-Xi\Amcto-' nvoH(fifaH'» 

latis inregerriniis fubtviS)toine;ito!!'5. iiQrt. ciij;. iii, "'"• 

/ioy. i-igdh. 24^. 
Rhus afiicanum trifoliarujn maji's, foliis fubtus argcn- 

tcis acutis & mari^ine inci;is. Pl.uk. alm. ^io.;. 210. 

/.6, 
Rhus frutJcoflim , toliis trifidis iineanbas acuinioatis, 

Burm. efric. ifl. t. 91. /. I. 
Hubitiit in ./Ethiopia. \ 

II.. RHUS folHs ternatis.- foliolis felTllibus cuneiform)^ indiMm, 

bus lavibus. i-^tr. citff. 25*. Hori. clijf. 11 1. Mf>rt. 

tipf. 6S. lioy. ln^zdh. 243. 
Rhus africanum trifoiiaruni minus glabrum, fplendente 

folio rubrotuodo intepro. P/wi. alyn. 319.2^. 2iy./. 9. 
Rhus arborcum trifoliatum laLiloiium, fiurm. afr. 1^2^ 

t. 91. f. 2, 
Vitcx trifolia minor indica rotundifolia. Comm. hort. 2, 

/?. i&i. /. 93. 
Habitat ad Cap. b. Spei. ly 

11, RilUS foliis fimplicibu^ obovatis. c^tinus, 

Cotinus foliis obverfe ov-aris florf Jiff. nr. Roy 

lu^rjh. 2.43, 
Cotinus coriari.i. Dod. pemft.^j^o. 
Coccouilea f. Coccygr'a. Bnuh.pifi. 41^. 
H.xbitat in Lombardivi lfal)<£ cij' ^i-d radicss Apcnni- 

norum. t? 

VIBURNUM. 

1. VIJ3URNUM foliis in-f.e;errimis ovaris; ramificatio- Thm, 

nibus Uibrus v.Uofo-glruiduloiis. 
Viburnum foHis ovaiis inrcgerrimis. Ho -i upf. 69. Sauv. 

tnonfp. 1 36. 
Tinus. /fnrt, c/ijf. 109. 
rinu*-- 1. 2. 3. Ct»f hiit. i. i>. 49. 
Laurus '['inus f. fvlvcitris: trium gcneruri Z^.f/c/'-. hijl. 

3. p. 4<S. 
Laurus lylvellris. corni femins foliis fubhirfin-s.JB //«/'. 

fift.^^6{. ^. Lau- a6S P£NT ANDRIA rPJG 7NI A. 

ri.Laurus rylvcftris, foliis venofis. Bauh. pin. A&i 
y Ij-xvitm fvlvcrrns ., folio minore. Bauk. pin. 461. 
liahitat in Lalltar.ia, Hifpanisi, hi\vA. h 

r.»duip. 1. VIBURNUM follis integerrimis TanceoUto-ovrit'.<i. 
Tinus fbliis ovatis iu petiolos leriiiinaiis iiitci.;':iiiiiiis 

GroM. vlr^. 33. 
Habit/it tn Virgiiiia. § 
Cy/K.c in hac vicda:. in fracedenti iuvolucrat^c, 

fynnifshiu^n. 3, VIBURNUM foUis fubrotundls crenato ferralis g;^ 

bris. Gron. virg. 33. 
Viburnuni canacicnfe giabrum. V^illl. uci. 1722.. />. 200. 
Mefpiius, piumfoiia virgiiriana non fpirioia, ftudu ni 

giicaatc, Plnk. alrn. 149. t. 46. /. 2. 
}h>ljiia in \'i!-gii.i5a, Canada. h 

■dintuiyvt^ 4. V iB U RN U M toiiis ovatis dentato-ferratis Gvatis. 
ilahitat in Virginia. ^ 

Lantans, ^. VIBURNUM foliis cordatis fcrratis veiiofis fcbtu;.- 
toniento/is. /•''?>. iIrf/\ 23-. Hurt. up]'. 68. ko^.lugdb. 
242. Sanv. yyioifjf. .(36. 
Vibv.rnuTn. H'/rt. Ui/K }c^\ 
Viburnurn vifigo. Banh. pin. 249. 
Lantana. Dod. pempr 7Ci. 
Habitat tn Europae aiifiriTiioris ptfihin nrgillvfis. ^ 

pcmfaiiiivd. 6. V IBURNUM foliis lobatis.; pctiolis laevjbus. 
Opulus. Gro--i. z-irg. 149. 
Huhiiat in V;r;-in;a. b 

Opihu ;. VIBURMUM foliis loloatis.petiolis glandmofl.v. 

UpuiuS. Hort. ciiff. 109. Fl. fuec. ia^<). Roy. hi^dh, 

SamKicus viqu^.tica, nore iimprci. Bauk. piti. 4J-6. 
Sanibucns p.tluilris, Ood. paupt. 846. 
jg.Sambucuf. :u]uat'ca, norcglobor?:)pleno. Bauh.pt». 45-5. 
iUbitat- ;,f?Eurcp?: pratis huyft:aiufc::li.s.1j 

Liittap. 8. VIBURNUM fblils ferruiatis ovatis acnminatis i;)a- 

bns, petiolis glandulons. 
Hubitaf i>; Canada. Kalr/r. % 
i'Olia crajja .lin:., glab; a^ dent/rulii minir/^.ii fetyuhua . 

patialiS loHgifudinaiiter :r:ayrdu!t^/ii, 

CASSiNL. 
Frr-.f^ti:!. i. CASSINE folii? oWongis fcjrracis. 

Cas fofsiim. PENTANDRIA TRJGYNIA. 169 

Cafilnc. Hon. chff. 72. Mat. vKsd. 15-3. A'«v, hgdl) 

PhillyreacapenliSjfolio cclafli!, Dill. ehh. 315-. f. 2:56 

^" 305-. , ,. , . 

Ceralui. Sebellcnx donicdic.t; toliis aliquatenus accedens 

Plnk. ahn. ^4. t. 97. ./. 8, 
Frutcy acthiopicus, alaterni foliis. Seb. thef. i. /. 4O. 

#. 29. y: ;. 

Uiibttat in i£th'opia, Curolina. h 

1. CASSINE foHis iubovatis integerrimis, ManrQtmtf, 
Miiwrocenia. Horf . cliff. 108. 

I'>angula fenipervirens, folio rigido fubrotundo, Dill 

elth. 146. /. lii. /. 147. 
Cer-.vfus capcnlls, frudu rubro, foiio fere obtufo. Pet 

gaz. t. S1- A 4- . 
Cerafus africana., toliis plcvumque in fumnio fiuuatji. 

fruclu rubro. Pluk. ahfi. 49. i. tfS. /- 2. 
Hahitut tn ^.ihiopia. fj 

SA^fBUCUS. 

*. SAMBUCUS cyniis tripartitiSj fDp\)h'i foliaceis. F.hnlnt. 

Sambucus caule hcrbaceo fimplici. l^ir. cUff'. if. fl. 
fnec. 251. Mat. med. l^(^. Hort . cliff. 1 £0. Koy, 
lugdl? . 24f. 
Sflnibucus hun>ili> f Ebulu?;. Bauh. jnh. 45-6. 
Ebulus. hHckf. kijl. 6f. 
^ Sainbucashuniilisf, Ebulus folio iacifjiato. Batib. pi/t. 
4^6. 
Hahitat. »'«.Eur(ipa. i: 

2. SAiMBUCUS cymis quinqucpartiris , foliis fvb-bipm- camdenjix. 

natis. 

Habitat in Caaada />. Liahn. l 

Media )»ter S. Ebuium k^ nr^ram., hubitits S. >ttp .v., 
at folia pi»n;rtr7; pdiahs inicrio,'ibus tetfiatii., 0,/r/si' 
btis niagti oViitts:, friiticat y fed phrtnnqtte pent fupra 
icrramhyemc. Cymoi fln^crifra nh tn /iigra. Sripulse 
fiiiformes ., trtincuta:.^ut in S. higra\ns-c tn foitola en" 
panfa., ut in Ebuln. 

j. SAMBUCU8 cymis quinqucpanitis , caulo aiSoreo. «,;j,a. 
Sambucus caulc ;uboreo ramofo, tioiibus umbcilar.is. 

Roy. lugdb. 2^3. El.juec. 2.fO. Mat. mcd. .'48. 
Sambucus caulc pcrenni raniofo. Uori.chff. )og. 
SaiDbucus frudu in uiiibdla nigro. Bnuh. pn,^\s(>' 

Sam- iio FENTANDRIA TRIGYNIA. 

Sambucus. /Jod. pemp-t. S^^". 
f^. Sambucoi fraSu in urnbella viridi. Bauh. pm. ^f^. 
<ricini-?rA, «y Sanibucus iaciniato Folio. Bauh.ftn. 4)-6. Usd. fcmpt, 

Uabhat tn Gennania. h 

rucimvir^. .^^, S AiMBUCUS racemis cofTtpofiris ovatis. caulecirboreo 
SnrnbucUs caulcarboreo i amoib, jioribus rHcemofiS Jioy 

ifft^ct^. 243. Scw-v. r^fifilp. 222. 
Sambucus raccniola rubra. Bauh, pln. ^j-o, 
Sainbucus racenjoCa- acini.'i rubris. Bauh. i'j:fl. i-.p, f^o. 
Hui^itai i/t Europ-x. r.ujfr/j.lis moniofn. f; 

ZANTHOXYLUM, 

aovalmcn^l^ ZANTHOXYLUM tolfis pinnatis. 
''''• Z.inihoxvlum. Hort, clif, 487. 

Zanthoxylon fpinorum, ientifci lor.gioribus foliis, evo- 
nvmi fruifl^u capfulari. C-ztefb-. car. i. p. 26. /.26, 

Hab::at in Januici^ Caroiina., Virginia J? 

uifMotmu 2. Z\NTHOXYLUM foliis terniiiib. 

ILibitai tM China. Osbcck. 

Frntex Acuico rccurzio.fuh bafi C^' tivitc fi:<-^ali peiioli. 
Folia ternata^ foluafia.^ ad jlor^s lerna; faliolis 
"oatis obttijis. V&du.nC'd\\unihelh-!ia/n geruul firr>p!icem.^ 
he.'yfifphuricum, SifyVus irijiaui f//-, til nequtat Arali- 
is joc:ari. 

STAPHYLEA. 

phimiti, I» STAPHYLEAfoliispinnatis. Hort. cliff. iii.Hort. 

fipj. 69. AVyy. h'gdt.\ 4j6i 

Staphvlodendron. Dalsch. hift. 102. 
Fiftacia rylveitris. Bank. ptr^. 401. 
Hvihitat tn Europ.x^ anjlrafidris jiiciiileKlis. 

tyirohd, i. STAPHYLEA foliis ternaiis: //or/. ciiff. 112. Roy^ 

ly^rdl^, 4-:;7. Qohi. .voveh. 61. 
Saphylodendron triphylJuiD, vafcuio tripartito. Groft. 

'otrg. 34. 
Staphylodendron virginianum trifoliatunii Herm. liigdh^ 

236. 
Fiflachia virginica fyiveltris Uifolia. Morli: bUf. 295-. 
Jktilitut in Virginia. b 

TAMARIX. 

^Mk.i. I. 1 AiViARlX tioribuspentandrts. Hort. cUff. iii-. Roy. 
hi^dh. 436. Sanv. mDtif^\ i\$. IV PENTANDRIA TRIGVNIA. 271 

Tamanx pedunciilis tiiidis, floribus p ■ntnndiis. llQtt. 

Tamarix aUeMjbllorcnuiorc, f. «!;ai!ica. Ih^u/j.piM.j^S^. 
rnmanrcus narboneniis. Li'l\ nc. 21S. 
Mabtiat tn Galiia^ Hiipania, Itaiiii. t) 

i. TAMARiX fioribusdccrindiis. ihr.\ chjf. iii, Roy.girmanic». 
Ligdb. 4^6. 
Tamarix hAiticoPa, rolio Ciairiorc, f. gcnnsnica. Bauh. 

pin. 48 f. 
ramarircus gernmnicA. Lob. ic. ii%. 
Habitat tn (jcrinanix lons inimdatis. t> 

TUIINKRA 

t. TURNERAfoliiiforatis, periolis florireris./''iV.f//^. "^'"'^^*"» 

20 ihn. tl-IJ'. IJ2. t. 10. H-iS. iicgcih. 43.4, 
Turnera rrutefcens uhniroliai FlHm. gen. if. Mart. 

icnt. 49. /. 49. 
Ciftus urtics folio , flore luteo, vafcuiis trigonis:i7tf^w. 

j/im. S6. hifi. I. /. 202. r. 127, /. 4. 5-. Raj. dendr, 

rielian»hemoidcs. Bauh. hi^dh. i.p. 2.60. 
f^ Turnerafrutefcens ,folio longioie ck. mucronato.il/^r/. 
r^/j/ 49. /. 49. 
Haiit.^t tn jatnL-.ica, zjf in America calidtore. $ 

TELEi^HIUM. 

1. TELEPH1U?4. llort.upf. 70. _ _ '"'?*^«''- 

Telepliium foliis oblongo-ovatis, racemis fecundis ter- 
miaaiibui. ri>. iiilf. 10. H',rt. cliff. 73. lioy. iugdh. 

434- ' , "* 

Teiepliium repens , folio ncn deciduo, Banh.ptts^z^jy. 

lelephium legiiimum. C.x;/'. hifi, 2. p. 67. 

CiPius folio m;ijoran:i:. Baub. pin. ^C^^ 

iiabttut in Gallo-ptovincia. l^ 

CORRIGIOLA. 

I, CORRIGIOLA. //^r/. upr. 70. ^ m/>r^lis, 

Con ieiola cauk* fafciculis Moruni ternunato. Hori dijf. 

»J2. Ryy- lu^dh. ..^io. lidii. htiv. 39K 
Polygonuni liroreum minus, fjojculis fpadiceo albicau-' 
tibus. Bauh. pi77. 281. prodr. 131. MnnJ. hfl. i. 

llabttat tn\-Gt!.ll\M:„ .Cxarnianix {rtoribuS aremf^. 

1. PHAR- i73 PENTANBRIA. T^lGY.NfA PHARNACEUM. 
CiTviam, I. PHARKACEUrvl i^lftbrum, pedicellis folia jcquftnti- 
bus. Phil. hot. sfS. ♦ 
Cervhna. Miuuart. monozt. ! 

Aliine pumila, gallii facie^foliis r^^ma^.Amrn ruth.%A. 
Spergiila purpureamiairmi. Buxh.vcy^i. ^,/». 33./ 6i./.i. 
Hahitat Rouocldi, ifi RulTia. Hifpania 

intmm., >. PHARNACEUM pedunculis coiiimunibu^ longiffi* 
mis. ihn. cttff. 492,. * lioy. lugdb, 2,2 j. 
Habiiat m Africa. 
Ftgura farte hahHur iyi Plfik. phyt. 304. f. 4 

ALSLNE. 

^iidio.. «, ALSINE petalis bipartins,. foliis ovato-cordatis, Fl 
lapp. i36. /•"(' //^- /?<;.- 369, //of/. clijf.\-]'^. Gron.vW^ 
161. /<?^y. W^^ 449. 
AiJinc rnedia. Banh. ptM. ifo. 
Alflue 'minoi DdJ. pcrnpt. 29. 
Habitat in "Kurop.e (nltis. © 

kieuins- 2. ALSJNE pctalis intcgris , foliis fubulatis. 

Spergula follis filiforio.ibus unurn latus rpe(flantib!j5 
ftipulls membranaccis vaginaniibu.s , pedunculis um 
bellatis. Gnett. ftamp. !.()<:). Dalih^ partf. 1^3. 

Allme fegetalis, gramincisfoliisunum latus fpe^anUbu5 
Vaili. parif. S. t. 3. /. 3. 

Habitat Parifiis. 

BASELLA. 

rHhra. i. BASELLA foliis plaiiiii. 

Bafella. Rheed. ynaL 7. p. 45*. t. 24. Fl. Zeyl. 1 19 
Cufcuta foliis Lubcordatis. Hort, cliff. 39. 
Habstat in Jndia. cf 

«'*«• A. P.ASELLA tt)liis undfiiis. 

B.iJcllallorcalbo &:cauiiba.? ylrfdibus Thran. caroL Jl. 
Habitat in Syria? 

SAPiOTHRA. 

GetJtianai- j. SAROTHRA. Gen. mv. fO'/). 
des. Gcniiana cauleramisque ramofjiijmis, fo) iisfubulatism. 

niniis. Grof.'. "'ttg. 2,9. 
Ceniaurium minus fpic;uum, an§u/{i(T]mo folio, f. fco- 
parium mari.landicum novurn. Pluk. ynani. 43. t- 
543,. /.4. 
Habitat irt Vir^iiiiss, Pcniyivaniic apncn z,lureofiS, 

TE iPENTANDRIA TETRAGYNIA. ^73 

TETRAGTNI^. 

PARNASSIA. 

t. PARNA^SIA. Ft. lapp, loS. FL fuec. ISl. Hon^p^Uuflrh. 

cliff. IT3. Ro\. lugdh, 420. Hall. ielv, ^iC.Dalih, 

parif. 96. 
Gramen parnafTi albo fimplici flore. Bauh, pi». 309. 
Hepatica albr.. CorJ. hiji. ^'^. 
Pyrola roTQndifolia palutlris, flore unico ampliore. Mti^ 

rif. hijl. ^. p. yOS- f 12. t. lOi f 3« 
Habitat i» Europse uligiKofis. l^ 

PeNTAQTNlA, 

ARALL'^* 

i. ARALIA arborefcens, caule foUolisqueacuieata.FVr.yp/wo/fl, 

cUff. 16, Gror/, virg. 34. 
Aralia caule aculcato. Hort. cliJJ\ 113. Roy. lugdb.qi. 
Angelica arboreCcens fpinolli f. Arbor indica fraxinifo- 

lio, cortice fpinofo^ Comm. hort. i. p. 89. t. 47. 
Chriltopiioriana arbor aculeata virginicniis. Plnk. alm.., 

9S. t. 20. 
Habitat in Virginia* "^ 

j. ARALtA caule petiolisque aculeatis j foliolis incrmi ■ f'-''""'/5i-. 
bus villoiis. 

Habitat in Ciiina. Osheck. 

C'AvA]S fiy/iplex ^ aculeis fpiMofiffimus., njidy.s.^ in ftimmi- 
tate tayitnrn fjliofiis. retioli compofiti.,tripartiti.^acu- 
icati., villofi. Y oWli. partiaiia pinr/ata i^ infnpcr folio- 
ia 2 ad ramifcationes petioli. Y oXxoX^x f. pinn.e ovaiw., 
ferratee^jubtus prafertim •villofcc, duplo majores., ctunni 
in praecedenic. Panicula ramofa umbellulis numero- 
Jis. Diffcrt itaque a pr.cccdenti. quod nulli uculei lu 
folioJis per dijcum fecundum venas adfperfi ; quod fo" 
iia Tion glahra fed duplo majora. Habitus etjam diver- 
fus. 

.3. ARALIA cauic foliofo herbaceo lasvl. Horf.upf.yo. ^"<^*'^*^i>l^' 
Cold. noveb. 67, 
Aralia racemis umbcUiferis lateralibus. Fir. cUff. 26, 
Aralia ex a!is tiorifcra. Hort. cliff. 113. Rof, lugdbt 

S t^ana- 274 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

Panaces cafpimon f. racemofa canadcnlis. Com. canad. 

74. t. 75-. Barr. ic. 705-. 
Ch: iltophoriana canadenlis racemofa & ramofa. Morif. 

hij}. I P. 9. /". I. t. 2. /, 9» 
Hditat in Canada. 2^ 

nudHauUi. 4. ARALI-A caule nudo. /for^. <:/{if. 113. Gron. •virg, 
34. /vf^y. lu^dh. 94. 
Atalii- caale nud-o, radice repentc. Cold. mveb. 66.^ 
Chrillophorianavirginiana, larzae radicibus furculoris & 

funj^olis. Vhfk. alm. 98. t. 23S. /. f. 
Habiiai in Viiginia, fimilUma {forte eadem) /«lava. 2? 

BARRERIA. 

cnp,njis. 1. BARRERTA. 

Erica capitata f. nodiflora, corios foliis rectis, «thiO' 
p'.ca. Pluk. mant. 69. t. 346, /. 7. 

Hnhitat in ^thiopia. ^ 

\'rutex\ Kami pcr fpstia dctermiitata coftferti., ereSifi ., 
rujefcentes , adfperji pHis albis. Folia altertiu.,^ appro- 
ximafa.^ ovato-Unceolata., ititeierrima.,pilis albis velut 
eiliata\ Capitula j?oraw termittaHa; Simillima efikor 
hitic Diffma: ciliata. 

STATICF. 

Arntcria, I. STATICE cauk nudo fimplici capitato. Hort. clif. 

llf. Fl fuec. 25-3. Gron. virg. \^Q. Roy. lHgdb.l()4t. 

Lmionium aphyilocaulon gramineum globofum. y^or//. 

ktfl. 3. p. 601. f i^. t.i. f. 29. 
Caryopnyiius montanus major, flore globofo. Banh. 
pifi. ;i 1. 
iQ.Caryophvllns montanus muior. Baub. pin, 2ii. 
' Habitat tn EuropiE ^ Kmzi\t^ fptsntrtQnalis cam* 
pis. 7^ 

IJmoniHin. 2. STATICE ciule nudo paniculato teretl , foliis lasvl- 

bus. . 

Statice caule nudo ramofo. Hort. cliff. iif. /'/. 

fuec. 25-4. GroK. virg. li-Q. Roy. lugdi. 192, 
Limoniuin-maritimum maiMS. Bauh. pjn. \()x, 
/3. Limoniura maritimum minus, oXtTS, ioYio.Bauh, fiyt, 

192. 
y Statice toliis obverfe-ovatis glabrii; , caule nudo rsmo- 
fo. Sauv.monfp. l<. 
L'moliium parvum , belUdis miiioris tblio. Banh. pin. 
192. l Limo- PENTxWDRIA. PENTAGYNIA. 27/ 

J Limonium marltimum rninimum. Banh. pin. J92- 
prodr. 99. B6€C. Jic zy. /. 19. 
Hahit.it in Europjc ^ Virgini33 marittmis. ^ 

3. STATICE cayle nudo paniculato foliis fpatb.ulatis re- maa-.o. 

tulis. Ai^;!^^'. monfp. I f. f 
Limonium maritimum minus, tbliis cordatis.B/3»/^ ./•/"». 

192. prodr. 99. 
Limonium minimum cordatum f. folio retufo. Barr, 

tc. 805-. 
Hdbstat ad maris Mediterranei litora. Z^ 

4. STATICE caule nudo paniculato tercti, folils ttiber* ecJE-io/ie/. 

culatis. 
Siatice toliis obverfe^ovatis verrucolis , caule ramofo 

rudo. SaHV. fnunfp. i >", 
Limoiiium. minus annuum buUatis foliisl Mag>i > mQtffp . 

i)-7. A )5-6. 
Haottai Monfpelii. 

5 S1 ATICKcaule fubnudo paniculato proftrato, lamis yetkfihia. 

ilerilibus retrotiexis nudis, foiis cuneiforniibus. 
Staticc foliis obverfc-ovatis, ramis nudls humifulii, 

intricaiis Sa^fV. monfp. i^^. 
Limonium minus, virgulis rctiformiter fe Inviceniim-' 

piicatis- Pli^ik. alm. 221. f. 42, /. 4. 
Limonium reticulatum. Raj. hijl, ^96. Bocc.fic. 82. 

t. J4. 
Habitat in Melita. 

6. STATICE caule fubnudo dichctomo ancipitl, follis yp^c/o/^. 

lanceolatis rnucronatis, fioribus aggrcgatis. 
Limonium foiiis lanceolads mucronaiis radic^Iibus, 

caule ancipiti digioromo, llipuiis {implicibus. /itr/. 

H<^f. 71. Cmej.Jihir. 2.. p. 221. /. 91. /. I. 
Limoninm tiorlbus clcgantijTimis. Raj. hifl. 397. 
Limonium elatius, plantagiais foliis procumbentibus ui 

aculeum terminaris, rtoribus albis"in capitula conge- 

geft^s. Anrm. ruth. 129. 
yixibitat in Tataria. o" 

7. STATICE caule rubnudo dichotomo , folils lanceo- »rttjt;V<i. 

latis m.ucronaiis , fioribus alternis diftancibus. Grnel. 

Jihir,. 2. p. 223. t. 92. 
Limonium drientalc, plantaginis folio, floribus umbel- 

latis. Touryief. cor. If. Boerh. iugdh. 1. p. 16. t. 761 

Limoaium clatius , plantaginis foliis procumbcntibus in 

S i acu- 276 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

iculeum tcrminatis, floribus iiblsCTpicitis./^mm.nith., 

(30. 
Hahitat in Tataria. ^ 

Echbm, g^ STATlCEcaulc nudo paniculato,foliis fubulatls mu- 

cronatis- 
Ijinionium foliis caulinis fubulatis piingcntibus. Roy. 

lugdb. 192. 
T/imonium oricntale frutcfcens , caryophylli folio in a- 

culeum rigidillimum abcuutc. lournef. cor. if, 
Limonium ccfpitofum, foliis aculcatis. Buxb. cent. 2, 

p. 18. t. 10, 
/3. L-monium grascum, junipsri folio. 'Tournef. cor. if» 
f'chinus f. Trcigacantha altera. Alp. exot. 5-7. /. j6, 
Hnhitat in Grjecix ^ MedisE defsrtis. 

jt«}(nefi!. 9. STATICE caule nudo ramofo flcxuofo, corymbl^ 
terminaiibus, foliis nervofis. GtfTel. 
Statice foliis ovalibus muticis ncrvofis, caale nudo al- 
ternatim ramofo fiexuofo, corymbis tcrminaatibus. 
Gynel.fihir. 2. p. 217. t. 'B^.f.l. 
Hahitat in Sibiria. 

Jnjfru.tkofa. 10, STATICE caule fruticofo: fuperne nudo ramofo, 

capitulis fefiilibus,fGliis lanceolatis vaginantibus. 
Statice foliis e lanceolato-linearibus caulinis bafi vagi- 

nantibus, capitulis altcrnis feffiiibus. G^^c/.T/^fr.i.^, 

216. t. 88. /. 2. 3. 
Y^abitat in Sibiria. D. Gmelin. |) 

riimyitida. ^1. STATICE caule fruticofo foliofo, floribus folitariis, 

foliis laiiceolatis vagiiTantibus. 
Statice foliis caulinis lanceolato-iinearibus. Mort. cliff, 

116. Roy. lugdb. 192. 
Limonium lignofum. Bocc. ftc. 34. 35*. t. 16. ij, 
Habitat in Sicilia. 

mrtn, 12. STATICE caulc fruticofo foliofo ramofo, foHis fii- 

bulatis. 
Statice caulibus fruticofis teretiufculis, foliis fiibulatls 

caulinis, fioribus ex corymbofo fafciculatis. Gmtl. 

fibir. 2. p. 218. 
Limonium maritimumhumile, sphedrce facie, calycibus 

fiorum aurcis. Amm. rnth. 132. t. 18, /. 2. 
Habitat in Dauriae campis montufis, 

{inuat9. 13. STATICE foliis radicalibus altcrnatim pinnato-finu- 

atis: PKNTANDRIA PENTAGYNIA, 277 

atis: caalinis tcrnis triquctris fubulatis decurrentihus» 

Hort. npf. 71. 
Staticc roliis caulinis decurrcntibns. Hort. cUff. ii6. 
Limonium percgiinmn, foliis atplciiii. Bauh. pin. 192, 
Ivimonii fpccics. Ranw. itin. 31;. t. 314. 
Llmonium rauvolfiainim. Cluf. cur. 33. /. 33. 
^. Limonium atvicanum, caule clato, foliis integris hlrfu- 

Vs, pctilo pallidc tlavo, calycc amoenc purpurco. Mart» 

ceni. ^'j. /. 4j. 
Habitat in Sicilia, Palceftina, Africa. «f 

LINUM. 

* ¥diis alternls. 
\. LINUM calycibus capfulisquemucron;nis,pctaliscrc-,(,/tf/i'/^)«»m 
natis, ibliis lanceolatis altcrnis, caule fubiblitario. 
Linum ramis foliisque alecrnislihcavi-lanceolatis, radicc 

aunua. Uort. clijf. 114. Roy. lugdb. 433. 
Linum toliis alternis lauceolatis integerrimis, calycibus 
acuminatis angulatis, capfulis mucroaatis. Hort. upf,. 
71. Mat. rned. l f 6. 
Linum aivcnfe. Bauh, pin. 214. Raj. hifi. 1073. 
/s.Linum fativum. Bauh. pin. 214. 
j/.Linum fativum humilius, flore majore. Boerh. lugdh, 

I. p. 2S4. 
? Linum fativum latifolium africanum, fiudu majorc. 
'Ifournef. infl. 339. 
Babitat h«die inter fegetes EuropK auflraVn. 

2. LINUM calycibus capfulisque obtulis^ foliis alternis ptrtun^ 

lanceolatis integerrimis. 
Linum foliis alterni^ lanceolatis integerrimis, calycibus 

apice obtufis, capfulis muticis. Hort. upf. 72. 
Linum perenne, ramis foliisque alternis linv^ri-lanceo- 

tis. Hort.cliff. II Af. Roy.luzdh..d^'^^.Sauv. ■moyfp.^'^. 
Linum perenne majus caeruleum, capitulo majorc.i'Vfe-' 

rif hifl. 1. p: S73- 
Linum iylvcftre cxrulcum percnne ercdius, fiorc &ca- 

pituio majorc. Raj. angl. 3. p. 362. 
Habitat in Sibiria ei Cantabrigise i' 

3. LINUM calycibus hirfutis acuminatis felTilibus altcrnis, hirfntum. 

caule corymbofo. 
Linum fvlvcftre latifolium hirfutum caerulcum. Bauh. 
ptn. 339. Morif hifl. 2. p. S73- /• S- ^- ^^.- /• 5"- 
Raj. hift. 1073. 

S 5 Li- 27« PHNTANDRrA PEMTAGYNIA. 

LiniTin fylyeftrelatifolmm. Cluf, hijl. i. p. 517« 
Hahitat in Auftrise, Tatari« editis graminofis^ 

vtthcmenfi. 4. LINUM caiycibus acuminatis, foliis lanceolatis fpar- 

iis Itric^iis fcabris acuminatis, caule tefcti bafirainofo. 
Linumfyh^^ftrecxruleum, folioacuto. Bauh.pin. ^14. 

praur. 107. Raj. htjl. 1073- 
Linum fylveftre anguftifolium, c£rul:o amplo flore, 

MagK. monfp. 161. Sauv. mc.r^fp. ^-^. 
Habitat in Galloprovincia, Monfpelii» uniie Bitrjertts 

attulif C. Bauhino, 1i 

mmfaliiinh J. LINUM calycibus acuminatis, foliis fparfis Uncari-fc' 
taceis retrorfum fcabris. 
Linum perenne. foliis anguftioribus, calyce ariftato. HalL 

helv.^yi, 
I^inum fylveftre anguftifolium,, flore magno. Bauh., 

pin. 214. 
Linumfyiveftre V.anguftifolium. C/?//C hift.i.p. 318. 
^.Linum iylveftre anguUifolium, fioremagr.o intenfecae- 

ruleo. Tournef. i?ifi. 340. 
j/.Linum f.lvertre anguilifoliumj fiore magno violaceo. 

Tournef infi. 340. 
c- Linum fylveftre anguftifoi-um. flore magno lineis pur-- 

pureis diflinfto. Toumef. injl. 340. 
e L'num fjlveilre angultifolium, flore magno caeruleo & 
velut cinereo. Tourucf. infi. 340. 
Lini fylve^is V. angulHfoliialiud genus. Cluf. hi^.i. 

y J- ^''^- 

(Q.Lmum (ylveltre anguftitoliuin,, fl.onDus dilute purpura- 

fcentibus \el carneis. Bauh pi-.^r. 2,14. 
Lt.aum fyl\cftre VI. anguftifolium. Cluf. hift. \. p^ 

3iS, 
Linum oxyphyllum multicaulc ISqcc. rnuf. 2. p., 169. 

t^ Tlf 

'^ Linafia, capiilaceo folio, altera. Bnuh.phi. 213. 
^c^.Linam angullifoHum album, ramufculis per terram 
fparlis. Tour/ief. infl. 340. 
Habttat in Gallise, HeivetiGe aridis herbofis. I4 

tultrfacm. <5. LINUM calycibas rotunditis obtuiis, foliis linearibus 
ticutis. 
Linum fylvettre anguftifoirurr^, foliis rarioribus. Bauh^ 

piffi. 214. 
Lintira i\ Iveftrc 11. TaHef^K a:. B2i, 
Habiiat in Auitvia inferiare. PENTANDRIA PENIAGYNIA. 279 

7. LINUM calycibns acutisalterniSjCapfulis muricis, pa- wV^;«iV>«i«r» 

nicula filiformi, foliis alteniis lanceolatis. radicalibus 

ovatis. 
liinuin ramis foliisque alternis lanceolatis reflilibusucr- 

vo longitudinali intlrudis. Gron. virg. jj", 
HaOttat in Vrrginift. Penfylvania. 
QmW^ filiformis.^ peaalts., panicuLftus. Foliaradicaliao- 

Valia., iMtegeTtima.^ iavia; caulina alterna. lauceolata. 

Flores alterm: ftduncuUs breviffimis. Calyces acuti. 

C&pCulx glohf<e,^ ;-nMttC(e\ Corollae Uite(e, 

8. LINUM calycibus acutis, foliis lliieari-lanceolatis al- trigyHHm. 

ternis, panicul* pedunculis biflorls. 
Linum foliis linea-i-lanceolatis, pedunculis bifidis, flo- 

ribus luteis. Sauv. mo?2fp. y^, 
Linum fylveftre minus, flore luteo. Baub. pin. 214. 
Hahitat in Monfpelii. D. Sauvazes. 
Planta fpithamea. Caules ad bafin fcepe ramos duos op- 

pojitos exferunt. QoxoW^ fiaia-jrotata., ttibo fupra ba- 

fin coharente loyigiitidine calycis. Pidilla itt hoc fapi' 

Ms 3 obfervavit III. Sauvages. 

9.. LINUM calycibus fubferrato-fcabris lanceolatis fub-;?rtww. 
felfilibus, panicula ramis dichotomis. 
Linum fylveftre latifoiium luteum. B4uh. pin. 214, 
Linum latifolium luteum- Bauh. hifl. :?./>. 4>-4. 
Linnm fylveftre iii. latifolium. Cluf. bifi. i. p. 317. 
Habitat in Aultria. 

10. LINUM calycibus folitsque lanceolatls ftriSis mu- ftrinHm. 
cronatis: margine fcabris. 

Linum ioliis afperis umbellatumluteum. Magn. fvonfp. 

164. Raj. hijl. 1076. Sauv. mo?ffp. ^^. 
Lithofpermum, linaria folio, monfpelienfium. Bauh. 

pin. i<;(). 
Pairerina lobelii. Bauh. hifl. 3. p. 4^4. 
Habitat in Monfpelii, Hilpaniae, ^\c\\\x. fauaVtdis. O 

11. LINUM foliis linearibus acutis fcabris, caulibus ihf-fnfr^^iifO' 
fruticolis. /«"'- 

Linum anguftifolium fruticofum valenilmum, foliis ri- 

gidis & aculeatis. '1 aurnef. tnjl. 340. 
Habitat in Regna Valentino. 

12. LINUM foliis cuneiformibas, caulibus arborcfcenti- orhrenm. 
bus. 

S 4 Li- i2o PENTANDRIA PENTAGYNIA, 

Lintim aiborcnm. Jlp, exoi. 19, t. \%. 
U&bitat ift Cret;i. t) 

cnm^milct' tr LINUM foliorum bafi utrrnqv.e puncto glandulofo. 
'"*■ Linum foliisiniis rpalhulatis, fioribus luteis. Sauv. mo:ijf, 

Linum fylveftre latcum, foliis fubrotundis. Bauh. pin, 

211. Tournef. if;/i. 340, Ma^i!. char. 161. 
Campanula lutca linifoiia montis 1upi, flore volubilis. 

LoL ic. 414. 
Campanula linifolia lutea. Bauh. kljl. i. p. S17. 
Habitat in GalloprovincisDWiij^i^/Z^wj-, Monfpelii inmow» 

ic lupi, 1: 
Facies a hino diverfA.,fiamv4a umtabaJircddHnt plan- 

tam dubiam., auam accuratins examine-/it.f qui vivam 

adire q:-:eu^t. 

miYHniMtH. 14. LINXJM calycibus ovatis acutis muticis,foltisIaqcc- 

olatis: inferloribus oppofitis. 
L'"num caulc nmpiicj, ramis foliisqueinferioribusoppo- 

fitis lineari-lanceolatis; Hort. cltf 114. * lioy. hi^d'\ 

434. Sawv. ma-afp. 147, 
Linum foliis ovatis, fioritiusraccmoii^. Guett. fiamb.^., 

p. 499. 
Linum maritim.um luteum. Bauh. (jin. 214. 
Linum luteumnarboncnfe,. Bauh. hift. 3. f 45-4.72.7/, 

hifl. 1074. 
Linum iylvcftrc. Dod. pempt. 5-34. 
Hc/bitat m Aullria ad Thermas badcafes., Monrpclil. 

* ^ Foliis ofypojitis. 
qfrkamm, IS- l^fNUM foUis oppolitis lineari-ianceolatis, floribus 
terminalibas pedunculatis. Aoy luy^db. 4:^^. 
Linum africanum luteum, foliis conjugatis. Boerh. lugdb. 

I. p. 284, 
Habitat in Africa. 

.,»jrf«v«,« 16. I/INUM foliis oppofltis lanceolatis, floribus altcrnis 
lefiilibus, caulc fjmiphci. Hort. cnjf. 114, 
Linun\ luteum ad ifngula gcnicula iIoridum./^<^A'7->. ;;/;?. 
2.14. Mcrif. hift. 3. /J. 574./. ). t. 16. f. H. liaj. 
kiji. 1026. 
Linum luteum fylveilre latifolium. Coiumn. ecphr. 2. 
79. t. 8o._ ... 

(nbitat i.n Italia; pratis argiUoJis. Hnb PENTANDRTA PENTAGYNIA. iSi 

17. LINUM foliis oppofitis ovato-lanccolatis. c3m\c dl- caihartimy*, 
chotomo, corollis acutis, Ihrt, clijf. 372. Fl. fucc^ 
iff. Mat, med, If^. Roy. lugdh. 434. 
X<inum prarcnfe, flofculisexiguis. Baub. pin. 214. 
Spergula bifolia, lini capitulis. Loef. praff. 261. t. 86, 
liabitat if^EmopxftJ>iffffrionalis fafcuis fiiccule?iiis.(£) 

1%, LINUM foliis oppofitis, caule dichotomo, fioribus Ra^io!&, 
tctrandiis tetrag^nis. Ilon. dijf. 114. Fl. fuct. 25-6, 
Ro^. lugdy, 434. 

Chuma^Linuin vulgarc. Vaill. parif. 33. t. 4, /', 6. 

Linocarpuin, lerpilli folio, multicaule v*<: mulHfiorum. 
Mich. gea. 1"^. t. i\. 

Radiola vulgaris ferpillifolia. /?4J. angi. 3. p. \6i.t. 15-, 

Polygonum minimum 1. Millcgrana mmima. Bauh.p;ft, 

282, 
Habttat in Europsc fabuh i»undato, 

19. LINUM foliis quaternis. an.v'.} :foi!- 

Linum africanum, rubi« foliis quaternis ilellatis. Raj^ ''>"- 

fuppl. 5-2f. _ ^ ♦ 
Heibitat in ^thiopia, 

2:^. LINUM foliis verticillat-s. lerti^-utn. 

Linum fylvelbc, ttore caefio, foliis vcrricillatts. Bocc. um^ 

muf. 2. p. 49i t. 42. Raj.fuppl. ^fi^.Barr.rar^o^S'^ 

t. 1226. 
llabitat in Italia. 
Calyces ^ folia fuperlora villofa, 

ALDROVANDA. 

I. ALDROVANDA. Mont. aB-. houon. 1. p. ^.p. 404. vjjfciihrfi, 

t. 11. 
Lenticula paluftris indica, foliis fubrotundis binis c:tpil- 

lamentis \d imam barbatis. P/uk. alnt. 21 1. r. 41./, 6, 
Habitai tn Italix cfr' lndise paiudojis. D. Alo^ii. 

DROSERA. 

f. DROSERA fcapis radicatis, foliis orbiculitis. Fl.lapp.retu^idifiH^, 
109. Fl. fuec. 2r7, Mat. med. 15-S. FL zeyl. J 20, 
Gron. virg. 3)". Roy. lugdh. 120. 
Ros folis folio rotundo. Banh. pin. ^^'J. 
Salfirora f. Ros folis. Thal. hcrc. /,9, /. i. 
Habitat in Europx, Afijc, Americac pahidibus, 

S < 2. DRO- zSi PENTANDRIA P£NT AGYNIA. 

loKgtfoitA, z. DROSERA fcapis radicatis, foliis oblongis. FI. lapp. 
110. Fi.fuec. 25-8. Ro^' lurdh. /^iy. 
Ros folis folio obiongo, Bauh. pin 35-7. 
Salfirora f Sponfa folis f. Ros iblis f. Rorclla. T^ahL 

herc. 116, t. (.). f. 2. 
Flabitat in Europa uhique cum pritcedente ; an itaque 
fitis diverfa fpecies ? 

lufitanka, 3. DROSERA fcapis radicatls, foliis fubulatis fubtus 

convexis. 
Ros folis lufitanicus , foliis afphodeli minoris. Morif. 

hifl.-i^.ji. 6iQ.f if. i?, 4. f. 4. Piuk. alm. 323.^:^.117. 

/. 2. Kaj.fup^l 5'5'i. 
Habitat in Lulitariia* 

ddpii^fii. 4. DROSERA fcapis radicatis, foliis lanceolatis. 

Drofera folris ad radicem longilTimis , lioribus fpicatis. 

Bitrrn. afr. 209. 4. 7^, /. i. 
Ros folis atiicanus , foliis praslongis, caule nudo altiffi- 

rao. Raj.fuppl.-^i-^. 
Ros folis africanus, folio lato & longo. Herm.afric (9. 
Flabitat in ^thiopia. * 

indito^ ^^ DROSERA caulc ramofo foliofo, foliis linearibus. /7. 
?,<•_)'/. 121. 
Ros foli?» ratno'"'^. caule foVioib. Burm. zeyi zoji, t. 

94- /• I- , 

Araca-puda. Rheed. mal, 10. p, - - t. 20, 

Hahitat in India. 

CRASSULA. 

wcinea^ I. CRASSULA foliis planis cartilagineo-cillatis bafi 
connato-vaginantibus. Ftr. ciijf.i6. Hort.cUff. 116. 
Roy. lugdi?. 45-4. 
Cotyledon arVicana frutefcens , fiorc umbellato cocci- 

neo. Comrn. rar. 24. ?, 24. 
Hahitat in J^thiopia. ?> 

^(Yfolinu. 2. CRASSULAfoliis lanceolato-fubuiatis feirilibas con* 
natis canalicuJatis : fubtus convexis. Hort. cliff, Ji6. 
Roy. lugdb. 4f), 

CfAflula altillirnii perfoliata. £>///. f/?-^-. 114. t. 96. /.113. 

Aloc africana caulcfcens pcifoliata glauca & non fpi- 
nofa. Comr/t. pral. 74. .''. 23. 

Habitat in ^Sithiopia. T> ^. CRAS- PENTANDRIA PENTAGYNfA. ^83 

3, CRASSULA foHiS fnbulatis Gbfolete tetragonis,//or?. tctrasro^ia. 

cliff. T16. * Roy. Itfgdb. 45-<. 
Habitat tn iEthiopia. tj 

4. CRASSULA folii* oppofitis obtufc; ovatis intcgerri- cnltrata, 

mis; hinc anguftioribus. Jlort. ciijf. ^ij6.Rov. lugdy, 

Crafiula anacampfcrotis folio, Dill. ehh, ii^. t. 97./. 

114. 
HAbitat !M i^thiopia,. 1> 

J. CRASSULA foliis oppoiitis oblongis planiufculis di- d/iVita, 
(linctis ciiiatis. Hort. cliff. 496. Roy, lugdh. 45- 5'. 
Craifula cauicfcens. foliis fempervivi cruciatis. DilL 

elth. T16, t. 9^./, XI 6. 
Habitat in A^thiopia. T^ 

€>. CRASSULA foliis oppofitis patentibus fcabris. /cdbra. 
Graffula mefcnibryanthemi facie, foliis longioribus %-> 

fperis. Dill. eltf>. iiy. t. 99. /. 117. 
Cotyledon africana frutefcen? , foliis afperis anguftis a- 

cnminatis ^ fiore virefcentc. Mart. ceat. 24. t. 24. 
Habitnt ia Africa? 

7. CRASSULA foliis ferrato - dcntatis planis alternis , "^^w/o/w. 

caule (impliciirimo, floribus penduiis. Hort. cliff. 
497. * Roy. lugdb. 45-5-. 
Cotyledon, florcluteo, media. Hzrm. lugdb. 191. 

Hahitat ----- 

8. CRASSULA foliis fubulatis radicatis , caule nudo. m/^^u-WiV. 

H')rt. cliff. it6. Roy. iugdb. ^ff. 
Crafmla cefpoia. longifolia. Diil. eith. 116. t. 9S. /. 

115-. 
Hahitat in ^Ethiopia. ^ 

9. CRASSULA caule flaccido proliferodeterminate-fo' flr^:cs/rtri/. 

liofo. foliis patentiifimii imbricatis. Hort. ciijf. 496. 

Roy. lugdb. ^^-j-. 
Craffula orbiculans repens , foliis fempervivi. Dill.tith. 

119. t. IGO. /. II b. 
Habttat in j^thiopia, 3^ 

16. CRASSULxV caule f^-accido rcpente. foliis oppofitis. pdinciAn^ 
Crafllila, portulacse facie, rcpcns. Diii. dtk. 119. /. 

loo. / 119. 
Habiiat tn itthiopia. 

SU- iS^ FExNiTANDI^IA PENTAGYNLV 
SURIANA» 

mayiHiiut. j. SURIANA. Hcrt. clif. 492. 

vSuriana foliis portulac^ an^iiftis. Pltm. gen. 37. 
Thymclseoo facic frutex mantiinus tetrafpermos, florc te- 

trapetalo. Siom.jam, J38. hifi, i.p. 29. t. 161. f. 4. 

Riij. dendr, <^6i 
Arbor :\mericana, falicls folio, froridofa bermudienlis. 

Pink. tJim. 44. t. 241. /. 5". 
liahitat ad itttora marts iu Bermudis, Jamalca. |j 

SIBBALDIA. 

uracnmhivs. I. SIBBALDIA foliolis tndentat's. Fl. Upp. iii. FJ. 

jucc. 260. Hall. kelv. 342. Ro)'. litgd. 276. 
Fragariai aifinis fericca incana. Bkuh. f-^. 317. prodr^ 

139. 
Frag"«riac fylvcllri affinis planta, fiorc luteo. Slhit.. fcof^ 

2. p. i^-. t, 6. f. 1, 
Penr-aphyioides frutlcofum minimum procumbens, fio- 

re luteo. Pluk. alm. 284. t. 212./. 3. 
Hahitat in Alpibus Lappcnigc, HeivetiK^ Scothiac. "ii 

enciih 2. SIBBALDIA folioVis linearibu^ mukifidis. 

pentaphvlloidcs foliis tenuifiime laciniatis, florculis cai- 

neii. Arnm. rnth. 112. t. \^. 
liabitai tn Sibira D. Gmeiin. 

POLTGTNIA, 

MYOSURUS 

tihiimi!, I. MYCSURUS. 

Myofuiusfoliisintegcrnmis. Hort. cliff. iiy. II. fuee* 

261. Roy. lugdb. 492. 
HoloReo affinis Canda muris, Bauh, fin^ 190. 
(^auda muris. Dod. femft 112. 
Hffhittit in Europaa coUibns aprids sridif^ ^ Cfas^ HEXANDRIA MONOGYNIA. i%s 

daUls VI. 

IIEXANDRIA 

MONOQTNIA. 

BROMELIA. 

t. BROMELIA foliis ciiiato-fpinolis mucranatis, fpIca^«<i»«A 
coi>rofa. 
Bronielia foliis fpinofis, frudibus connatis caulem ciii- 
gentibus. Hort . clijf. 1 27. Hort. upf. 73. Roy, lagdb. 24. 
Cariiuus braiilianus, foliis alocs. Bauh. pin, rfi^^, 
Ananas acoftse. Comm. hort. i. p> IC9. t. 5-7. 
Tappa-Tfakka. Rheed. mal. xi. f>. i. t.i. 
jS. Ananas aculeatus, fruttupyramidato: carne auxca. Tom-* 

fief. i»f. 65-3 . 
y, Ananas aculeatus, frudlu conico carne aurea. Plfuk, 

fpec. 20. 
J^ Ananas luclde yirens, folio -vix ferrato, Dill. ehh. 25-. 
t. 2ri. /. 22. 
Ananas non aculeatus Pitta dI(Sus. Plmn, fpec. 20. 
Habitat iv nova Hifpania, Surinamo. ^- 

2. BROMELIA foliis ciliato-fpinofis mucronatls, rzcc- pingn*i]. 

mo terminali. 
Bromelia foliis aculeatis, racemo laxo tcrminali. Hurt. 

cliff. 129. Rof. lugcib. 2S. 
Ananas amcricana fyivcfiris altera minor. PhiL rr.aat. 

29. t. 25-8. /. 4. 
Pinguin. Dill. ehh. 520. t. 240. /. 311. 
Hahitat in Jamaica, Barbados. ^ 

3. BROMELIA foliis ciliato-fpinofis mucronatis, pan;- T^dr/tw, 

cula diftufa. 
Bromelia foliis fpinofis oblique recurvis, n-u6tibus difpcr* 

mis racemofis. Hort. upf 73. 
Karatas foliis altifllmis anguftiliimis & a^uleatis. Plum. 

gen. 10? 
Habitat in America meridionali. T^ 

4. BROMELIA foliis ferrato-fpino{is ol' jfii, fpicis ?1~ Ungnhi.i 

ternis. 

Bro. i8; HEXANDRIA MONOGYNIA. Bromelia raraofa ^ racemofa, foliis arundinaceis ferra- 

tis. Plurn. ^en. 26, 
Uabitat in America mefidfonait. 1c 

mdicaHiis, s. BROMELIA fjliis radicalibus denrato-fpinofis, cauli- 
nis integcriTmis. 
^romelia pyramidata, aculeis nigris. Plum. geK. 46. 
Yiabitat tn America rrrcriMf-.r/uU. 2^ 

TILLANDSIA. 

ntriculm. J. TILLANDSIA cuimo paniciilato. 

TUlandiia toUis bafi conniventibus in utriculum. IfoH. 

tlijf. 12.9. 
Vifcum c?.ryophy lloides maxmium, flore tripetalo pallide 

lutco, fcmine filamentofo. Sloan\ jam> 76. htj}. i, 

p. 18S. Maj fuppL 405-. 
Vifci modoarboribusindicisadnafcens» Bauh. ^in.^fi'^. 
Cra-Aguata miUltipHci fpica, flore albo. PlHya. gen. iq, 
"Hahitat itt Ainericie mcridsoualis arkoribus^ 

rc.rdin. 2. TlLLANDSl ^ fcliiK fuperne dentato-fpinofis. 

Caraguara clavata &rpicata,foliisferratis. Pinm.gen. 10. 
Habitat in AmeriGa rneridionali. 

linpilatn. 3. TILLANDSIA foliis iineari-lingulatisintegcrrimis: 

bafi ventrlcolis. 
Caraguata latifolia U Clavata. Plurn. gen. 10. 
Vifcum caryophylloldes maximum,capitulis in n.nnmi" 

tale conglomeratis. Sloan. jam. 77. hijl^ i. />. 189. 

t. 120. Raj. fitppl. 40C. 
Hahitat tn Am^incx meridionaiis arboribus vstpfhs. 

tonnifoUa. 4. TlLLANDSlA foliis lineari-fubulatis integerrimiS 
imbricatis, fpicafimplici laxa. Roy. lugdb. i^. 
Caraguatatenuifolia, paucioribus fpicis. Plum. g&n. lO. 
Habitat in America: meridionalis arborihm. 

RENKALMIA. 

tanicnlata. I . RENEALMI A foiiis radicalibus breviflimis, caule fub' 
nudo, vanvis fr.bdivifis adlcendentibus. 

Renealmia ratnofiliima, foliis variegatis & ci/cinatis. 
Plum. gen. 27. 

Uabitat in America meridionaii., 

polyjfachia. 2. RENEALMlA fcapo fpicis imbricatiy lateralibus. 

V ifcum caryophylloidcs angullifolium, fioribuscffruJeis. 
Cafafb. car. 2'. /.S9. ^.89.? Rcue HEXANDRIA MONOGYNIA. 287 

Renealmia fpica multiplici, flore albo. Plum. gen. 37. 
jQ. Reiiealmia, ipica multipiici, aliaangufcifolia. Plnm.ge/i. 

37- 
Habitat in Amcrica caltdiorc. 

5. RENEALJVlIA toiis litiearibus rechnatis , fcapo /im- «cwo/Zncjtw. 
plTci imbricato, fpica iimplici. 
Renealmia non rannofa iquam ita , & fioribus niveis. 

Plum. gejt. 37. 
Habitat in America m^ridionaii. 

4. RENEALMIA foliis fubuhtis icabris, pedunculis \\' vicwvata. 

nifloris. Rov. lugdb. 25-. 
Vifcum caryophylloicies minus, foliis pruinse inftarcan"- 

dicantibus, liore tripetalo purpureo, fcmine filaincn- 

tolo. Sloa». jar.i. 77. hiji. i. jp. 190. t, 120. /. i. 

Raj.fupf'!, 406. 
j3 Vifcum caryopiiyUoides minus, foliorum imis viridibus 

apicibus fubrubicundis, ftoretripetalopurpureo,femine. 

tilamentofo. Sloart. jam. 77. hijl, i. p. 19O. t, 122. 
Habitat i» Jamaicse arhoribus. 

S- RENEALMIA filiformis intorta. Hort. diff. 1 19. '«/«eo/<i<^ 
Gron. virg. 36. Barr. (cquin. (/). Roy. lugdb. 2>~. 

Vifcum caryophylloides tenuiffimum t ramis arborum 
mufci in modum dcpandens, foliis pruin« inftarcan- 
dicantibus, nore tripetaio, femine filamentolb. J^^i». 
jam. 77. hifi. I. f. I91. t. Ii2. /. 2. 3. Raj^ fnppl. 
406. 

Cutcu».a,ramis arborum innafcens, caroliniana, filamen- 
tislanugineteftis. P/«/J. alm. 126. i. z6. f. f. 

Camanbaya. Marcgr. braf 46. Pet. gaz. t, 6z. f.iz, 

Habitat in VirginiGS, Jamaicae^Brafiliae arhoribus^ 

BURMANNIA, 

1. BURMANNIA fpica gemina.S»rto. z.eyL fO. 2^.20. AiHkU. 

f. I. Fl. zeyl 128. 
Burmannia fpica duplici. Hort. clijf. 128. Rvy^ lugdh. 

Habiiat in Zeylonx paludofis 

2. BUR.MANNIA flore gemmino. Ufiorch 
Barmannia fiore duplici. Hort. (Hff^ 128» 

J)urmannia fcapo bifloro. Gron. virg. 3<). 
Habttat tn Virginiae paludojis^ 

I. FRA- i8S HEXANDRIA MONOGYNIA. 
TRADESCANTIA 

vir^iniam, 1. TRADESCANTIA. Hort. eliff. li^.Hort.upf.-j^, 

Gron. vjrg. 36. Roy. lugdb. 37. 
Ephcmcrumphalangoides tripetalum rica repens virgi'» 

nianum gramineum. Morif. hijl. 3. />. 606. /» ly» 

t. 2. /. 4. 
Allium f. MoIy virginianum. B^«^. /'//7. fod. 
Uahitatin Virginia. :?£: 

PONTEDERIA 

^vAu. 1. PONTEDERIA foliis ovatis, fioribus capitatis. 

Narukila. Rheed. mal 11. p. 67. /.34. Raj.fxppL 5-73» 
Hahitat in Malaba.risc ac[uofis. l^ 

cgrd.nt. 2. PONTEDERIA foliis cordatis, floribus fpicatis. 

Pontederiafloribusfpicatis. Hort. cliff. 133. Gron.virg. 

37. .Aoy. lugdb. 37. Co/</. noveb. 69, 
Gladiolus iacuftris vir^inianus cseruleus, fagitt» folio, 

Pet. gaz. I. i^. I. /. 12. 
Sagittse limilis planta paluftris virginiana, fpica florum 

cserulea, Morif hifi. 3. /j. 618. / 15-. ^. 4. /. *• 
Plantagini aqaaticse quodammodoacccdens, floribusc»- 

ruleis iiyacinthi fpicatis. Pluk. mant. 13-2. t-. 349. /» 

nlt. 
Hi.bitut itt VirginiaD aquofis^ 2? 

hafiatn, 3. PONTEDERIA foliis haflatis, floribus umbellatis. 
Pontcderia floribus umbellatis. Fl. zeyl. 129. 
Sagitts quodammodo limilis planta maderafpatana, flo- 

libus medio caule quafi ex utriculo prodeuntibus. Pluk. 

alm. 326. t. 220. / 8. Mortf. hifl. 3. f. 61%. f if, 

t. 4. / 7. 
Carimgola. Rheed. mal. i /♦91* A 44» 
Habitai in India. :?£' 

GALANTHUS. 

«fv.t,Vr. I. GALANTHUS. //or^'. f/;jf. 134. Hort. upf. 73. 
/^(9j'. If.gdb. 35". 
Lcucojum bulbofum trifolium minus. Bauh. pn. 5-6. 
Erangelia. Reneal. fpec. 97. ^. 96. 
iiabitat ad radices Alpinra VcroHce, Tridcuti, Vicu- 
nae. 2^ 

LEIT- HEXANDRIA MONOGYNtA. 289 

LHUC OjUM. 

LEUCOJUAl rpatha unillora rtvlo clavato. :erwM. 

Leucoium. //<?r/ oiiff. i;. Hort. upf. ^.\. Roy.htgdh.-^f. 
Lcucoium buiboru-m vulgarc. B.m^. ptft. 5-5. 
C^iip.antfiemum. /ierw.il. fpec. 9^. .'. ioo. 
Jijhhat tn (jcffniinisc, Hclveti*, Italise umi^rojii pra~ 
tis. ad rtvaios. 

1. LF.UCOJUM ipruhi muUii]Oia,(tylo nV.:om\i. Lopji^ aniHwnoh: 
Leucoium bulbofuiri autumnale. Banh. pin-. y6. 
Leucojum bulbofum autumnalc ten.uifolium.. Clnf. hiil.. 

Leucojum bulboLum majus i. multinorum.. Baub. pi.i 

^^- 
HahitiU in Lu.itania. l: 

NA.RCLSSUS. 

I. NARCISSUS fpatha uniuors nefiarii umbo rotaro /jflcf/m. 
breviiTmio. }iort. upf. 74. 
NarcilVas foliis cniiformibus, tioris nedlario rotatobre- 
viirimo. Hart. cliff. 134. /(oy. Itigdb-. 3/. oauv, 
wc?/jp. 11. 
NarciiVus albus . circulo purpureo, Bnuij pm. .|8. 
Narci/liis mcdio purpurcus. Dod. pe-mpi . 223. 
A. l^Carciffus medio purpureus mukiplex. Batik, ^tn. ^a. 
llabitat in Gallia Narbonenii, Itaiia. l: 

1. NARCLSSUS fpatha unifiora , ncdarn limbo campa- f/f(.'<it Xj/- 
nulHto ereclo petalo ;equale. <^t/7«^ 

Marciiriis foliis ennformibus, fiorum nectario lonyitu^ 
diiit petalorum Ihri. rliff. 134. Hort; upf. 74. koy, 
h^?[d':. 35-. Saitv. yrioafp. 17. 

Navcidus iylveitris paUiuus, ca^yce luteo. Baiilj. pin 

Narcilius luteus Jylveitris. Doi. pernpt, i^-j.f: 12. 
//i?^//-rti^ 7» Anglise, Hitpanix, Italiaj nemortlfus^ 2r 

3. Nw\RCL}SLiS Ipatha unitiora, neftano turbinato ma^ BuHoio.iiHin 

xiniD, t^cnitalibus declur.itb. 
NarcifTu- foliis lubulatis, ne6tario maximo patulo, ge- 

nit.ilibus declinatiSi ri/ri..(l,ff 134 Roy lugUb. ^s". 
Narciflus m.ontanus alter, fiore nmbriaro Bi-nh. pi/i 

5-3- , , 

NarcitTus moiuanus juncitolius , ca'yce aureO. Bauh. 

bin. 5-3:. 

T Pfeu- 290 HEXANDRIA MONOGYKIA. 

Pfeudo-Narciirus juncifolius 2, flavo flore. Cluf. hijl. 

I. f. 166. 
Hahttut inter UlyiTiponem ^ Hifpalim, lU 

ftrotinus, 4. NARCISSUS fpathauiiiflora,ne<5lariobreviirimofex- 

partito. Lopji. 
NarciflTus albus autumnalis minimus. Bauh,pin. yi. 

Rudb. elyf. 2. p. 64. /. 8. 
NarcifTus fciotinus. Cluf. hiji. i. p. r6i, 
NarcilTus autumnalis minor. Cluf. hifp. 25-1. /. if^. 
Habitat in Hifpania. T^ 

^onquiUa. j-, NARCISSUS fpatha multiflora, ne«aario campanu- 

lato brcvi, foliis fubulatis. Hort. apf. 75-. 
Narciffus foliis liibulatis , florum ncdario breviflimo 

Hort. clijf. 134. Roy. lugdb. 0^^. Sauv. monfp. 19. 
NarcilTus juncifoiius luteus minor, Bauh. pin. fi. 
Narciflus juncifolius, oblongo calyce, luteus major. 

Bauh. pin. fi. 
NarcifTus juncifolius minor & 2. Cluf hifi. i. p. 60. 
Jlahitat inter Hifpaiiin ^ Gades inter Guadalopam CJ* 

Toletum in uliginojis, '^ 

Ttxetu, 5. NARCISSUS fpatha multiflora , neaario campanu- 

lato,foliis planis. Hort. upf 74. 
NarcilTus foliis enfiformibus , florum neftario cam.pa- 

nulato ere6i:o petalis longe breviore. Hort. cliff. 134. 

Ro-^. Uigdb. 35-, 
Nai cifliis medio-luteus , copiofo fiore : odore gravi. 

Bauh, pin. fo. 
Narciflus luteus polyanthos lufitanicus. Bauh. pin. jo. 
Narcilfus flore pleno, i. 2. CJuf hifl. i. p. 50. 
Habitat in GalliseNarbonenfis, Lulitanis, Hifpanitr wd • 

ritimis. 3^ 

PANCRATIUM. 

MyiamcHw. ^- PANCRATIUM fpatha uniflora, petalis rcflexis. Fl. 
zcyl. 126. 
Narciffus zeylanicus, flore albo hexagono odorato. 
Herm. lugdb. 691. t. 093. Comrn. hort. i. p, 7^, t, 

Catulli-pola. Rheed. maL il. p. - t. 40. 
Habitat in India. 2^ 

mmtmm. ^- PANCRATIUM fpatha biflora. Hort. cliff. 133. 

Ros. luzdb. 34. HEXANDKIA MONOGYNIA. 291 

iPancratium nicxicanum, flore gemello candido. Dilh 

ehh. 299. ^.222. f, 189. 
Uabitat in Mexico. ^ 

3. PANCRATIUMfpathamultiflora, foliislanccolatis. c««^^«, 

Hjrt. cltjj. 13:;. 
NarcifTus americanus, flore multiplici albo hexaeono 

Odorato. Lo-mm. hort, z. p. 173 t 8*7 
Narcifrus totus albus latii^blius polyanthoVmajorodora- 

tus. Moa>t. jam. iij. hijl. 1. p.244, Man.ce?,t. 27, 

Uabitat sk jamaica, Caribaiis. 2> 

4. PANCRA-nUM fpatha muitiflora, pctaiisplanis, fo- mnritvnum 

li!S hnguJ:itis. *^ ' 

Narciflus maritimus. Bat^h. pi». -4. 
Lilio-NarciiTus albus maritimus minor. Morif. hifl 2 

p- 365-./. 4- ^- io. /: 28. * y 7 • -i. 

HemerocaUis valcntina. C/.v/: hifl. 1. «. t6t 
Habitatin Hiipania: >«^r/>/«?;^ ^o^^ Valentiam c:;' in 

jra Monlpelium. l^ 

^' ^i^^.^f^^^riUM ipatha muldaora, foiiis Hnearibus, C.r<;/.«,. 
/tamMubus neaani longitudine. »«,«. 

Lilio>N\irci(fus polyaathos, fiore albo. Cattsb, cnr " 

Habitat tn Jamaica, Carolina Jr 

6. PANGRATIUM ipatha multifiora,foliis enfiformi- .7/vnc««,, 
bus itammibusneclariolongioiibus. Koy. M.b T4 ^ ' 
Narciflus Ulyricus liliuceus. Bafih. pin. U. ieb ' thef 
}' p 17. t. 8. /. I. r i. . fffej. 

Lilionarcifliis hemeroeallidis facie. Befi. exfl vem a 

t. 16. f. l. ' J^J • ^'""- ;5» 

Habitat in Illyria^ Zi 
'' P^^P^^^^UM iP^^ha multiflora, foliis ovatis ncr- a.n^omnfu 

Narcillus amboinenfis, folio latiflTimo fubrotundo 

Lomrn. hort. i. p. -^ • t. ?Q. 
Habitat in Ambonia. i" 

CRINUM. 

'* ^p^,^,^^^^^^^"^'^^^^^^-'^'^^^ol^tisacuminatis feffilibus /.,,^,/y„^. 

S)ovanna-pola-tali. Rheed. mal. 11. p. jj ^ .o 
Habitat tn M.^ are^ojis. l: ^ /^ • oy- 

T 2 ro- 292 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

lor^gttudtne dtraldii jila-me-^tt f corolU. 

luQ-dh. 682. t. 6S3. ^^ . .0 

Tanebckolli. Rheed. mal n. p- IS- *• t>^- 
Hahttat tn Malabaria, Zeylona. ^ 
-x CRINU M corollarum apicibus introrium ungviculatis. 

£iSSp^:ius^.^dcanus ^enircns^x^mu. 
polyantnusalbus. Comm. rar. H- ^ 14- ^"^- 

5.Lil?o\<4.hide;u{'am/r'icanus fempervirens minoralbu.. 
C(imm. rar. l). t. 15*. 
Habitat tn America. Ta 
A r-RINU M foliis fublanceobtis pianis, corollis ohtufis. 
.fn..mu 4-pC||^i^^j^^/^^^jbusumbellatis. V^r. cUff. 19. l-iort.r.ltff. 

Hy^n^:^'aSlfn;^^bcroa.s, riore cx ruleo un.bdla. 
^^T^rey.-rodr. i. f 39, --' ^3' ^- ^O^ ^lg- 

H(aantho .ffins, tuberofa radicc, africana,umbellac«- 

ruleainodora. Plnk. alm. 187. t- I9)- /• ^- 
Hdi^/V^^ i» ^thiopia. 

AMARYLLIS. 

hu.. r AM A RYLLIS foatha uniflora, corolla xqn.ali, ftami- 

'• ^:i.s declinatis. i/or... ^/#:./3y> ^V- /^^/^^36- 
Narcilfus autumnalis major. ^J«/- ■^f.-/v>'- '^"^- 
Coldiicam luteum i. maius. B^«f ^'^'. 69. 
Hahitat in Hlfpania, Italia, 1 hracia. T^ 
, f -. AM \RY LLi.S U^atha uniflora, corolla ixquali, {«ftillo 
declinato. Uort. cUff. i^v- ^'^^''- ^-^i- •> -^ 

Ti!'oN[aaims vlreinicnlis. C^.'t'^^. car. 3-P-^--^^' 
LuSNardlL UliSoruscavoUnianus,tlore aibo^nr^u- 
la.icumrubcdinediluto. Pluk. ahn. "^- ^" Jf -^^^. 
LiliuNa^ cijlos indicus pumilus monanthos albus. Ma 
\;f htjl. 2./. 266.7: 4. *. M-/- 4' 
//.^;V.. .« Virginia. ^ 3, ^7^^- HEXANDRIA MONOGYNIA. 193 

3. AMARYLLIS fpatha uniflora, corolla inoequal:, gc- fomojis/jma. 

nitalibus declinntis. Hori. clijf'. 155-. II.jyt. k-pC- 7f. 

A^. fhckh. 1742. p. 93- t. 6. Roy. iugcW. ^b. 
LilioNarcilTus jacobxus, tlore fangvinco nutaute. DilL 

elth. 195-. t. 162. /. 196. 
Nai-cijfLis jacobKus major. Rw.ib. ehj\ 1. p. 89./. 10. 
Habttat in Anicrica mcridlonali. Jr 

4. AMARYLLIS fpatha multiflora, corollis campanula- B«//'"^<"*«*. 

tis cequalibus, genitalibus declinatis. Hort. cHff.i^^. 

Roy. lugdb. 36. 
LilioNarcilllis polyanthos,floremcarnato: fundo ex lu- 

tco albefcente. Shan. jam. uf. hift. 1.^.244. S^^. 

thej. \. p. 2>-. t. if. f. I. 
Lilium rubrum. Merian. furin. 22. t. z^, 
Habitat in Caribaeis, Barbados, Surinama. 1: 

S- AMARYLLIS fpatha inultiflora, corollis revolutis, A'-":'--»;?^. 

genitalibus ftrictis. Hort. upf. jf. 
Amaryllis fpatha niutitiora, corollis scqualibus patcntis- 

flmisrcvolutis,genitaIibuslongiirimis. Hert.chff. 131. 

Roy. lugdb. 36. 
KarcifTus japonicus, rutilo flore. CQrn. canad. ifj. tt 

15-8. Rudb. elyf. 2. p, 23 /. 14. 
Lilium farnienfe. Dugl. monogr. t. i. 2. 
Habitat in Japonia, nunc in Sainix infula AngliiS. 1: 

6. AMARYLLtS fpatha muliifiora, corotlis campanu- «ey/awffl- 

Ln's asqualibus, fcapo tereti ancipiti. Roy. lugdb. 36. 

LilioNarcillus zeylanicus latifolius , flore nivco exterhe 

linea purpurea ilriato. Comm. hort. i. p. 73. t. 73. 

(t,. LilioNarcilTus africanus, fcillx foliis, flore niveo linea 

purpurea ftriato. Ehret. piA. 5". /, 2. ? 

Habitattn Zeylona. 'k 

7. AMARYLLIS fpatha multiflora, corollls campanu- ^ongifoli», 

latis xquaiibus, fcapo compreiro longitudineumbcllx. 

Roy. lugdb. 36. 
Lilium africanum humilc, longillimis foliis, polyanthos 

farurato colorc purpuraicens, Herm. parad. 195-. /. 

i9f. 
Habitat in iEthiopia. 1i 

8. AMARYLLISfpatha multiflora, coroHfs inaequalibus^»r2rt»*fl/^. 

foliis lingviformibus. Biittr. cunon. 21 f. 
AmaryHis Tpatha multiflora, foliis ovato-oblcngis obtu- 
fis. Roy. lugdb. 37. 

T '< Li- i94 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

XdlioNarciiTus indicus maxiraus fphsericus, fioribusplu» 
rimis rubris liliacfis. Morif. htjt. 2. p. ^68. /. 4, /. 
10. /. ^s- 

Narciflus indicus orientalis. Swert. flor. 31./. i. 

Hahitat tn India. 2^ 

Siuata. 9. AMARYLLIS fpatha muliiflOra, foliis ciliatis. 

LilioNarcillus fphsericus sethiopicus, foliis guttatis &ci' 
lii inftar pilolis. I^luk. alm. '220. 

Lilium afiicanum fphsericum, floribus obfokte puniccis 
minoribus, foliis guttatis ad margines cilii inltar pilO' 
lis, bulbo longo. Herrn. lugdb. op,'^. 

}Iahi£at in j^Lthiopia. 

BULBOCODIUM. 

w«»m. I. BULBOCODIUM foliislanceolatis. Roy. lugdb.^i, 
Bulbocodiuin. Hort. clijf. 133. 
Colchicum vernum hifpanicum. Bauh.pin. 69. Rudh, 

elyf. 2. p. 12S. /. 2. 
Colchicum vcrnum. Cluj. hiji. 2. apf. 20^?. 
Hahitat in Hifpania. 1a 

rerotmum. x. BULBOCODIUM foliis fubulatG-linearibus. Roy, 
lugdh. 41. 
Bulbocodinm alpinum juncifolium, floreunico:intus al- 
bo extus fqualide rubente. lia':. an?^l. 3. p. 574. t, 

17. / I. 
Pfeudo-Narciflus gramineo folio. Batih. pin. -^i. prodr, 

27. Rudh. elyf. 2. p. 64. /. 9. 
liahitat in Alptbus Helvetise, Angli». 1: 

APHYLLANTHES, 

monftilwtfu I. APHYLLANTHES.i-/ori^. clif. ^<^^.Sauv.monfp.%. 
Aphyllanthes monfpelienfium. Loh. adv. 190, Bauh. 

hiji. 3. p. 336. 
Caryophyllus cseruleus monfpelvenfium. Bmth.pin. 209. 

Morif. hiji. 2. p. 5-62. /. f . t. 25". /. 12. 
Hahitat Monfpelii prope Cafielneuf locis rnontofts fa" 

xojis ficrilihus. 

ALLIUM. 

* Foliis caulinis planis^ 

ALLIUM caule planifolio umbellifcro, umbella glo- 
bofa, ilaminibus tricufpidatis, radice laterah'. 

Anium llaminibus alrernc trifidis, foliis gramincis, fiori- 
bus fphcerice congcftis, radice laterali folida. Hali. ail. f. 

Por- Am^tlei^ra 
Jiiin, HEXANDRIA MONOGYNIA. igs 

Porrum radice laterali folida, foliis linearibus, caule e- 

redo, unibella fubglobofa, Roy. lupdb. 40. 
Allium fphaerico capitc, folio latiore f. Scorodoprafum 

altcrum. Bauh. pn. 74. Ruab. elyf. 2. p. i^'^- * 
Habitat in Oriente, inque infula Holms AftgliiC. 

. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ftaminibus Porrum^ 

tricufpidatis , radice tunicata. Hort. uff. 77. Mat. 

med, 165". 
Allium llaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, flori- 

bus fphserice congefti&, radice tunicata cauli circum- 

nata. Hall. all. S- 
Porrum radice ambiente tunicata oblonga folitaria* 

Hort, cliff. 136. Rsy. lugdb. 40. 
Porrum commune capitatum. Bauh.pin. yi. 
Porrum fativum latitblium. Bauh..pi». jz.. 
H^bitat - .. - - 

. ALLIUM caulc planifolio umbellifero, umbella glo- linttrt. 

bofa, itaminibus tricufpidatis coroUa longioribus. 
Porrum caule r.ereti foliofo, foliis linearibus planis, 

umbella globofa, ftaminibus corolla longioribus, 

Gmel.fibir. i. f. s6. t. 13. ^ 14. /. i, 
Habitat in Sibiria« 

. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella glo- VicieriiJis. 

bofa , ftaminijjus lanceolatis corolla longioribus./^i'^:/-, 

med. 163. 
Ailium foliis caulinis laticeolatis, fioribus umbcllatis. 

Roy. lugdbt 39. 
Allium radice oblonga reticulo obdudta. Hall. all. 17 
Allium montanum latifolium mzcal-dXVLm. Bauh. pin^ 

Allium anguinum. Cam. epit. 319. 
Habitat in Alpibus HclvetisB, Italise, 

. ALLIUM caule planifolioumbellifero, foliis inferio- y»ii,v/«tBw.' 

ribus hirfutis, flaminibus fubulatis, 
Allium foliis radicalibus fubhirfutis , caulinis glabris, 

floribus umbellatis. Hall. all. if. 
Allium foliis lanceolato-linearibus, florum umnella fa- 

ftigiata. Roy. lugdb. 39. 
Moly anguftifolium umbelliitum. Bauh. pin. ys* 
Moly diofcoridis. Cluf hift. \.f. 192, 
Habitat in Africa, Italia, Hifpania. 

T 4 6. AL» 20^ HEXANDRIA MONOGYNfA. 

6- ALLIUM caule plaviiiblio umbdlifcro, ramulo bul 

bifcio, llamiuibus iimplicitpus. 
Allium caiilc r<'.rru, piopagine ex al-a Horl.cliff._ 137. 

^cv. lifgdh. 39. Sauv. ■monfp. iS. 
Aliium Ibljij. caulinis lanceolatis, tioribus iimbdliUis~,cx 

ala bulbifcrum. Hall. a/i. 19. 
IMoly iaiiJQlium lilillnrum Bau.b. ptn, 7f. 
r.-Joiy iadicum, tiore purpurco. Swcrt. fl. 61. 
H^hitat ----- 

ab\^mm._ ^. ALL! Ll M caule planifolio umbeliifero, ftcxminibus fi- 
iiformti3fus fiore triplo longiorihus, foliis obUquis. 

Al-lium radicc tanicata, foliis plauis liuearibus caulinis, 
capimlo umbeliato. Gmel.Jibtr. i. f. ^,9. t. 9. 

Habittif in Sibiria. 

Cauiis hi^edulis.^ teres. ToX'^^ akerM.t., phviO-caKalicula- 
ta^obltqua, Vo-gtnis teretibu.<;. Umbeila ^/ci«?A; Spa- 
Xha globofd ., acurninata. Pctaia ovata ..ere^ia.^ conca- 
va.^fiai:a carina viridi. Fiiamenta alhida.^corolla au- 
pl» loHgt^ra. Anther<ip lutece. Germen Juhglobofnm. 

vqmfiim^ R i\LLIUM caule fubplanifolio umbellifcro, ftamini- 

bu> fubulatis longioribus ; umbella globola , foiiisli- 

ncaribus Oabcon^exLs. 

Allium fcapo nudo tereti fardo, foiiis femicylindricis, 

flaminibu' coroUa longioribus. Gr/iel. fib. \. p.-^i.t. 

"^:."- ...... 

Habirat in Sibilia. C Demidojf 

('aulis frrrne bipcdnlis ., icres. Folia alternfj .^ pla^.iiu- 

jcula., ranalicuiata ., fubtus eonvexa.^ //'Mrgine obtufa. 

LImbel!a zlobofa. Petala ovata., purpurafccKtia cari- 

na jaturaitnre. Filamenta purpurfay corolla parum 

longiora. Anther c ^^ioiacea Germcnfubrotundur/iT 

Kiaculis ^., vtridibus ^ medio caule ex ala folioof' 

pojita. Ramus nudus., longitudine caulis. 

roffum-. 0. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umhella fa- 

ftigiata. liaminibus corollam aequantibus, foliis lasvi- 

bus. i 
Allium foHis rnfiformibi!?, radice bulbillis ftipata, do - 

ribus amplis umbeHiitis. Sauv. monjp. 42. 
Allium f)]Ye(}rc f. Moly minus, rofeo amplo flore. 

Afagn. munjp'. II. t. 10. 
Hnhitat Monfpe^il *k vincis 

r.iiivuviy. 10. AI/LIUM caule planifolio bulbffero, radice compo- 
fita, ftam.inibui rricufpidatis. /:/&?•■/. z^/y. 76. Mai.ried. 
\tA. Al- iJLXANDRlA MONOGYNIA. 297 

AlUnm radioi«: buibo multipartito, capitulo bii!biterc), 
toliis lintaiibus. llort. ciitf. 137. Kcis. ln^/Jh ^p. 

Aliiiim Uauiinibas altcrnc tiiridib, tbliis ^ramineis ., ca- 
pitc bulbifcro, ladicibuh in urium bulbuni cont^ruen- 
tibus. Hall. uU. I. 

AlHum fativum. Bauh, fiK. 73. 

Alliiim. Ciim. epit. 3^5. 

llabitut tn J>ic:l'a. 

II ALLIUM caule planifolio bulbifcvf), folijs cicmila- •^'•0"?'^«- 
tis: \aginis ancipitibub, (laminibus incurpidatis. Hort. jf-"'''""' 

, M- 77- 

Allium ciipitulo bulbofo creelo, foliis plan-.s fubctcna- 

tis, va^inis ancipitibus. Fl. fuec. 166. It. cel. 60. 
AUium ftaminibus altcrnc trifidis, capirc bulbifcro, fo- 

liis gramine"s Ixviter ferrat's. Hall. ^///. 3. 
Allium niontanum. blcorne latifolium, tiorc dilute pur- 

purafceiUc. Bauh. pin. 74. Ruut?. elyf. 2. p. ^SS* 
j5, Allium Itriminibus altcrne trindis,capitebu!bifero, fcapo 

antc maturitatem contorto, Hall. all. 2. 
Aliiuni fjtivum aiterum f. Allioprafcim c.uilis fummo 

circumvoluto. Baub. f>:>i. 73. 
Allii genus Ophiofcorodon di(^uin quibu^^dam. Bauh. 

hi/: 1. p. 3-59- 
Porrum radicc lateraU cordata folida, pcaunculo rcvo- 

luto, capitt bulbifero. Hort. cliff. 136. 
Hahitat //: Uelandia, Dania, Pannonia. 

2. ALLlUM caule planifono bulbifero, va^inis tereti- '"■'""''"*"• 

bus, fpatha mutica, ftaminihus tricufpidaris. It.li ayi.ii-j. 
Porrum ulanifoliu]!!, Haminibus alteruc tritidis, umbel- 

]a buibifera. Rnpp. hail. rf^. t. 2. t'- 2. 
Habitut tyi Ihurinyia, in Falfiria ScaniX. 
i;. ALLIUM caule planifolio bulbifero, (laminibus ^w- cannatum. 
bulatis 
Allium um^bclla bulbifera, vagina bicormi, foliis carina- 

tis. Hall. ail. 24. /. I. /. 2. 
Ampeloprarlim prolifcrum. Lob. ic. ifd. * 
/?. AUium montanum bicorne anguitifolium, florc diUitc 
purpurafccntc. Bnnh. fiK. 74. 
AUium. f. Moly montanum 2.. Cluf. hiji., 1. p. 195-. 
Habitat tn Gcrmania. 

■*- Foltts caul/tti\ terettbus. 
4, AI I.IUM cauie tcretifoUo umbelUtcro, foliis ^'ciw\- fphartcei^ha 
tcretibuf, ftaminibus tiicufpidatis coroUa ioniJ;ioribus. lon. 
T f ^ Ai- jpS HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Ainum ftamiiiibus alterne trifidis, foliis gramineis,radi- 

ce multiplici, fioribus fphserice congeftis. Hall. all. 7. 
Porrum caule tereti foliolo, foliis linearibus planis, um- 

bella globofa, Itarainibus corolla longioribus. GmeL 

fih. I. p. 5-6. t. i^. ^ 14. /. I 
Aliivim montanuni, capiterotundoJB<?«/&. ptn.^^. Rudb. 

elyf. I. p. 15-7./. 7- 
Allium f, Moly montanum, purpureo flore. Cluf. hifi^ 

i. p. igs- 
Allii genus forteScorodoprafumalterum. li/?«^. hijl.i, 

ocorodoprafum montanum juncifolium^capite-rotundo 
dilute janthino, floribus paucis, Mich, gen. 25'. /, 
24. /. 2. 

Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia. 

^efietuttns, jf, ALLIUM caulc fubtcretifolio umbellifero, pcduncu» 

lis exterioribus brevioribus, (laminibus tricufpidatis. 

Hort, upf 78. 
Allium ftaminibus alterne tiifidis, foliis fiftulofis, capite 

fvave rubente fphserico non bulbifero, raxiice laterali. 

Hall. all. 8. 
Allium ftaminibus alterne trifidis, foliis fiftulofis, capite 

fphserico non bulbifero atropurpureo. Hull. all. 9. t. 

i.f r. 
Aliium f. Moly latifolium, capite fphserico, flore pur* 

pureo. Rudb. elyf 2. p. 160. / 20. 
Moly atropurpureum. Rudb, elyf. 2. p, 16$. /. J3, 
Habitat in Helvetia. 

mofch/:tim. 16, ALLIUM cauleteretifoliofubnudoumbellifero,um- 

bella faftigiata. petalis truncatis, ftaminibus tricufpida- 

tis. Lcefi. 
Allium foliisteretibu&caulinis,floribusumbellatis. Hail. 

all. 14. 
Moly mofchatum, capillaceofolio. Bauh. pin. 76. prodr. 

28. t. 28. Rudb. elyf i.p. 166./. 14. * Sauv. monfp. 10. 
Habitat in GalloProvincix , Narbonas , Hifpaniae a^n- 

eis elevatis^ 

itdvnm. jy ALLIUMcaule teretifolio umbelliferOjUmbellaglo- 
bofa, ftaminibus fubulatis. 
AUiuni umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni,fo" 

liis teretibus. i^all. all. 21. 
Aliium montanum bicornc, flore pallido odorc. Bauh. 

f'"-''- Al- HEXAANDRIA MONOGYNIA. 299 

Allium f. Moly momanum 4. Cluf. hijh i. p. 216. 
Hahitdt in Pannouia. 

18, ALLIUM caule teretifolio bulbifero, ftaminibus trl- '-^irMtf. 

cinpidatis- 
Allium iiaminibus alterne trifidis, foliis fiftuloiis, ca- 

pite bulbifero, radice multiplici. Hall. all. 4. 
Allium fylvertre campeftre purpurafcens.Z?^^/'!?./'/;?. 74. 
Allium campertre juncifolium capitatum purpurafcens 

majus. Bauh. pin. 74. 
Porrum fylveftrc vinearum. Bauh. pin. 72. 
Porrum fylveilre, gemino capite. Bauh. pin. 72. 
Habitat in Gcrmania. 

i9. ALLIUM caule teretifolio bulbifero , foliis fcabris o'e»"'»<^'»w. 

femiteretibus fubtus fulcatis. 
AUium umbella bufDircra, vagina bicorni, foliis tcrcti- 

bus. Hall. all. 23. /. 4. 
Cepa capitulo bulbofo prolifero , foliis femiterctibus uo- 

vemangularibus fcabris fillulolis. FL juec. 265-. * 
Porrum radice folida, caule cre^fto, capiiulo bulbifcro. 

Roy. lugdb. 40. Gort. gelr. 69. 
Allium montanum bicorne, fiore exalbido. Bauh.pitu 

Habitat in Suecia, Germania. 

* Foiiis radicalibus ., fcapo nu.^o. 
20. ALLIL^M fcapo nudo ancipiti , folris linearibus pla- ««^'»"'' 
nis, (taminibus tricufpidatis. Hort. upf. 80. 
Porrum fcapo nudo ancipiti , ant.<.quam tiorucrit nutan- 
te, foliis enfiformibus: hinc pauUo convexioribus. 
Gmel.fibir. i. p, ^^. t. l8. 
Habitat in Sibiria^ 

ii. ALLIUM fcapo nudo ancipiti, foliis Hnearibus fub- /?«*/«"'• 

tus convexis Ijevibus , umbella fubrotunda, ftamini- 

bus fubulatis. Hort. upf. 79. 
AUium caule ancipiti teretiufculo , foliis enfiformibus : 

hinc paullo convexioribus. Gmel.fwW. \.p. 5-3.^^.11. 

/. 2. 
Allium foliis linearibus, florura umbella fubglobofa. 

Roy. luvdb. 39. 
Allium radice bulbofa, foliis gramineis, umbella ere6la 

non bulbifera, vaginis brcvifljmis. Hall. beh. 297. 

all. 16. n. 2. 
AlUum montanum,toliis narcifl5,majus. Bauh. pin.^s* 

Habi- 300 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Ilahitat in Sibiria, Sicilia. 

Pctala ereSla^ a [e invicem dchifcentia.f dijiantia^ c^' 
Kaliculata^ iHflexa, 

(oi^Hhfum, 11. ALLIUM fcapo luido ancipiti, foliis linearibus ca- 

nalicHlatis fubtus fubangulatis , umbella fartigiata. 

Hort. upf. 79. * 
Cepa fcapo niido fubangulato farcto, foliis lineanbns 

fubtusangulolis, iVaminibus coroUa brevioribus. Gmel. 
fibir. I. p. 58. t. 14. /. 2. 
Alli-vnn radice fenefcente lignofa tranfvcrfa, umbella e- 

recia. HaU. all. 16. 
AViium pctrseum umbeilifcrum. Bauh. hijl. 2. p. 5-64. 

t. S64, 
Ailium moRtanum,foliis narcifri^minus.B^?^?. />/;?. 75-.- 
Ilabttot in Sibirise humidiHfiftlTS. 
Folia iyiterdum fubtus ■vix aagulata., at Sc^ms fuperfie 

parum angulato-flriatus; ?cVa\z iKtcrioraapice paten- 

tia ., omKia lateribus conniventia. 
Confcr Allium fylvellre i. Moiy minus, violaceo am- 

plo iiore. Magn. monfp.. 

vT/inum. 2-3, ALLIUM frapo nudo fcrnioylindrico, foliis lan- 
ceolatis petiolatis, umbella faftigiata. 

AlHum foliis lanceolaris, fcapo nudo femicylindracco, 
bulbo fetis obvaHafo, Fl.fuec. 263. It. gotl, 169. 

Allium foliis radicalibus petiolatis, fioribus umbcllatis. 
Roy. lugdb. 39. Hall. all. iS. Gmel. fib. i. p. 49. 

AUium foliis lanceolatis, umbella laxa. Ilort. cliff.i']. 

Allium fylveflre latifolium. Bauh. pin. 74. 

AlHum urfinum. Fuchf. hift. 739. Cam. epit. 330. 

liabitat in Envopsi feptfntrioMalioris nemorofis. 

tri^rnetruvt. 24. ALLIUM fcapo nudo triquetro. 

Ailium caule triangulo. Tournefiff/r.^^f. Roy. lugdb. 

39- . ' . 

Moly parvum . caule triangulo Bauh. pi». 7^. 

Moly caulc & foliis triangularibus. Park. par. 142. /. 

143. /. 4. 

Hahttat in Hifpania. 

CiYtt. if. ALLIUMfcapo nudo inferne ventricofo longiore 
.foliis tereribus. Ilort. upf 77. Mat.med. 166. 
AIHum ftaminibus alrerne tritidis, caule ad terram ven- 

tricofo. Ha]l. all. 10. 
Cepa fcapo nudo vcntricofo foHis longiore, radice de- 
preiia. Hort. cUff. 137.. Roy. h-fgdb. 40. HEXANDRIA MOxVOGYNL\. ^ot 

Ccpa vulgaris. Bauh. pt». 71. 
Cepa. Cam. epit, 324. 
Hrbitat 

26. ALLIUM fcapo nudo fubcylindrico, foiiis lanceo- '^K»-. 
l.itis iclfilibus, umbclia fanigiata. llort. upf. 76. 

Alliurn foliis radicalib/us IclTiiibus lanccolatis, floribus 

umbeliatis. Ruy. Iti^db. 3S. Hall. ail. 20. 
Allium foliiblanccolatis, umbelra !axa. Hort. diff.2.-j. 
Moly latifolium lutcum, odorc allii. Bauh. pin. jf. 
Moly flavo liore. Swert. flor. i. t. 60. /. i-, 
Moly montanumlatifo!ium,flavo iiore. Ctuf. app. alt. 
Habitat tn Hungaria, Baldo, Monfpelil. 
V ciaIa patefttia.) tria exierioramagis patentia.^ interiora 

e- e£ha, 

27. ALLIUM fcflpo nudo folia adaequante, foliis terctI-/j'^«'''/«»»* 
bus ventricoiis. Ihrt. upf. 78. 

Alliumftaminibus limpMcibus, caule medio ventrlcofo, 

Hal/. all. II ' ^ 

Cepa fcapo lon^tudiiic foliorum, follis vcntricofis, ra- 

dice oblongfl. f^ort cliff. 136. Roy. higdb. 40. 
Cepa oblonga. Bauh. pin. 71, Do(i. p<mpt. 6S7. 
Habttat in - - - - 

28. i\LLlUM fcapo nudo ad^^uante folla lerctia ixxhu- Sch^innpra^ 
lato-filiformia. Hort. upf. 48. /'""• 

Allium (taminibus limplicibus, foliis radicalibus tereti- 

bus fcapi lon^itudine. HaU. all. ti. 
Cepa fcapis foliisque futulatis terciibus fidulofissequali- 

bus, fpathis globofis. FL fuec, 264. //. W. 5-4. 64. 
Cepa fcapo longitudinc figuraque^foliorum, foliis fubu^ 

laris filiformibus,fpatlv;s globolis,- //9r/. iiiff. 136. 
Porrum fecHvum jucifolium. Bauh. pi,^. 72. 
Schojnoprafum. Dod. perript. 689. 
R Cepa fcapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatiSv 

Gmel. fihtr. i. p. 5-9. ^ if. /. I. 
Cepa palullris altilfima. Buxb. cent. 4. p. 27. t. a<. 
Habitat inalpejiribus SibiriiS, Ot\m^i£,locis rupeftnbus. 

i9. ALLIUM fcapo nudo tereti inanl. foliis fubulatis fi- '"""''/"««"^ 
liformibus, capitulis laxis paucilloris. Grnel. fibir.. 1. 
p. 61. t. is.f. 2.3. 
Habitat in Sibiria. 

30. ALLIUM fcapo nudo fabnuUo, foliis linearibus. Ckv-^trfihh 
Moly humilc, folio gramineo. Baah. p\n. 75, 

Chi- 3oa HEXANDRIA MONOGYNIA 

ChamjsMoly, anMoIydiofcoridis. Columtt. tc^hr.-^^i^^ 

T. 326. 

Habitat in Italia» 

LILIUM, 

undidnm. j ^ LILIUM foliis fparfis, corollis Gampanulatis: Jntus gla- 
bris. Hort. i;lijf\ 120. Hort. upf. So. Mni.med.i^j-i,. 
Roy. lugdh. -^o-. 
Lilium album, fiore erefto, vulgarc. Bauh^ pim. 76. 
Lilium candidum. Dod. pempt. 197. 
jS.Lilium album, floribus dependentibus, f. peregrinun- 
Bauh. pin. 76. 
Habitat in PaliEllina, Syria. 2^ 

huiiftrufn. i. LILIUM foliis fparfis, corollis can-ipanulatk ereftir 
intus fcabris. tiort. cliff. 120. Hort. upf. 80. Roy. 
luf^db. 31. Grnel. fibit. l. p. 41. 
Lilium purpureo-croceum majus. Bauh. pin. 76. 
Qt. Lilium purpureo-croceum, fiore pleao. 
^.Liliam purpureo-croceum minus. Baiih. ftn. 7'. 
J. Lilium phoeniceum. Bauh. pin. 77. 
s. Lilium bulbiferum intifolium majus. Banh. pin. y 
^. Liiium bulbiferum anguftifolium. Bauh. j?in. 77 
r. Lilium bulbiferum minus. Bauh. pin. 77. 
^.Liiium. bulbiferum incanum. Bauh. pin. yj-, 
Habitat in Italia, Auftria, Sibiria. 3^ 

pom^onuim 3- LILIUM foliis fparlis fubulatis, tloribus rcflexis, co-« 
rollis rcvolutis. Hort.tliff. 120. Hort. upf. 81. Royi 
lugdb. 31. 
Lilitim ladicc runicata, foliis fparfis,florIbusreflexis,co- 

rollis revolutis. Gmcl. fibir. i. p. 42. 
Lilium, fioribus refiexis, an.quftifoiium. Bauh. pin. 78» 
Lilium rubrum prcccox. Ch-.f. hift. 1. p. 133. 
0.Lllium miniatum anguftirolium. Bauh. pin. 79. 
y. Lilium brevi & gramineo folio. Bauh. pin. 79-. 
Habitat in Fyrenseis, Sibuia. 14 

Folia linearia., acuta.^ triquetra.^ canaliculata., fparfa, 
Neftarii rirna valde dtntata, 

fkelcedonl- 4. LlLIUM foliis fparfis lanceolatis, floribus reflexis,co- 
<»w, rollis revolutis. Hort^ cliff. 120. Hort. upf S].Roy 

lugdb. 31. 
Lilium by^antinum mlmatum. Baxh. pin. 78. 
Lilium rubrum f. miniatum byzantinum. Cluf. hifi.i 
p. 131. HEXANDRIA MONOGYNIA 303 

jS. Lluimby7?«ntinum miniatumpolyanthos. 5^?^^. pin. 7S. 
y. Lilium purpuro-fangvineum, flore reflcxo. Bauh. ttn. 

Hcinerocallis calccdonica. Lob. ic. i6<^. 
Habitat in Perlia. I4 

Racemus ante fiorejcentiam vix incurfatns ut in 3. ^> 
et Caulis usquc ad aficem Foliis vejlitus coMJertis. 

f. LILIUM foliis verticniatis, floribus reflexis, corollis ^^'"'"'^»"- 
revolutis. Hort. cliff. 420. Hort. upf. Si. Gmel.jibir. 
I. f. 44. Roy. Ittgdb. 31. 
Lilium, floribus reflexis, iatifolium. Bauh. pin. 77. 
Liiium fylveftre. Dod.pempt. 201. 
/3. Lilium, floribus reflexis, alterum hirfurum. Bauh.pin 78. 
Hahitat in Hungaria, Hclvctia, Sibiria, Lipliae. 

6. LILIUM foliis verticillatis, floribus rcflexis, corolHs ^''""•^"'A 

campanulatis. 
Lilium anguftifolium, floic flavo maculis nigris diftin- 

do. Tournef. infl. 371. Barr. rar. 778. t. 125-. 
Lilium Martagon canadenfe maculatum. Morif. hijl. 1. 

p. 408. /. 4. t 20, f. 9. 
Lilium f. Martagon canadenfe , floribus magnis fiavis 

Don reflexis. Catesb. car. 3. />. 11. t., ii. 
Habitat in Canada. i' 

7. LILIUMfoliis verticillatis, flore eredo , corolla cam- "'"/''^'"' 

panulata. Aman. acad. 2 p. 348. * ""•''* 

Habitat in Canada, Camfchatca. 

t Carnfchatca planta petalis ovatis fejfilibus., Jiigy.iati" 
bus tribus absquc flylo\ e Canada petalis lanccolatis 
Hnguiculatis curn Jlyio\ varietates tamenfuere, 

FRITILLARIA. 

J. FRITILLARIA racemo comofo infcrne nudo , fo- "«0?'"/»'» 
liis integerrimis. Hort. upf, 82. 
Petilium foliis caulinis. i^-ort.cliff.ii^^. Roy.lugdb.^o. 
Liliimi r. Corona imperialis : genus. Bauh. pin. 79. 
Tufai. Cluf hiji. i. p 127. 128. 

Habitat in Perfia ? e ConJiaHtiaopsli venit in Europam 
circa ISJO. V 

z. FRITILLARIA racemo comofo infcrne nudo, fo- "£'*' 

iiis crcnatis. 
Corona regalis, lilii foiio crenato, Dill. elth.iio.t.^-^, 

f 109. 
Habitat ad Cap. b. Spei. FRI- 304 HKXANDRrA MONOGYNIA. 

i..,r>cii. 3- FRITILLARIA racpmo nudiufcuio, toliis obliquis. 
H(ja. upf. 82. 
Fiitillaiia raceino nado lerminaii. Ihrt. clijf\ 119. 
FritiUaria radice rotuuda. Jioy. lugdh. 30. 
Lillum perlicumv Banh. pin. 79. 
Lilium fuiianum. Cluf.hijt. i.p. i;p. 
Habitat in Perlia? e Sufii vcnit in Efiropam ^) 73- Zi 

pyniiaka. -\. r'RlTILLARIA foliis infimis oppoiiti». Hort, sHff. 

Fritiilaria fiorc iiiinore. Bauk pin. 04. 

Fritillaria p\rcna:a. Cluf. biji . 1. p 1-^6. yojlh. io. 

Hubiiat in Pyrcnacis. Ij: 

Meh^nerh ). FRITILLARIA foliis omnibus allernis. Hart. npj. 
Si. 
Fritillaria e foliorum alis florens. Hort. tlijf. ir^, 
Fritillaria radicc deprelfa. Koy- i^^^db. 30, 
Fririildria pr.£CoX pnrpurea varicgara. Ba:ih. j>ia. 04, 
Mclca^ns. lieMeaL ipec. 147. i- 146. 
jS.Fritiiiaria alba variegaJa. Ba-ib. pin. 64. 
5''. Fritillaria alba nrjecox. Banh. pin. 64, 
^\ Fritlllaria rerotina atropurpurea. Bauh. pifi„ 64. 
Hdbitati-^i Gaiiia, italia ^ 

UVULA.KIA. 

ampk:i'foiia ,, UVULARIA foliis amplcxicauiibus.- 

Uvuifiria foliis cordato-oblongis. K^y. lugdb. 19. 
Smilax perfoliata ramofa, flore albo. Barr rar. s-B. t-. 

Polygonatum. latitolium ramounn. Biuh.piH. ^o^.bauh. 

-hiji. 3. p. :r3i. Monf.hijl. i.p'Sjl:t-'^'i-t-4- ;-ii-. 

Rai. hljl. 665-. 
Poiygonatum lanfoluim 4 ramofum. Ciuf, htfi. i. p. 

276. 
Laurus .ilexandrma. Cam. ':pit. 9^6 
iinhitai in Boheiuiaj, Sileli», Saxoiiice. Deiphinatu? n^rfft- 

ttbilS. i^ 

(lerfoiiata, 2. UVULARTA foliis pcrfoliatis. Jrytije/i. f.?cna.2.p. ^37 
Uvularia caulc perfoiiato. Grfifi. virg. ^j. L'yld. m- 

-veh. 74. 
U vulana folio integerrimc. Roy. lugdb. 29. 
Uvularia, Ihri. clijf 121. 

Polygonum ramofuni, tlore luteo^ maius. Corfi. canud. 
3^. Morf. hifl. 3./. ^-3^. f. i^ t. 4./. 1.1. 

i:^Oly- HEXANDRIA MONOGYNIA. 30J 

Polygonatum latitblium perfoliatum brafilianum. Hanh, 
pin. 303. prodr. 139* B/irf. XFII. 61. 

iiabitr.t ra Virginia, Canada. plant.-c Bv.rleri ix Toupi- 
KaynbauhBriiJiUai apharmaccp.vo allat,x\ij C.B. com- 
municatiC "jidcntur r/iihi emnes ex Canadn ffiijje. 

H. UVULARIA tbliis fefTi^ibus, MjHfiih^ 

Uvnlaria foliis fcfiilibus, {iore unko.CoU.ffoveL'/-^. 
Ilahttat in Caiiada. Kalm. 
lAibSim priV€e<ientis\ ilm\is hifidus .^ ufiijiorus. Folia 

la»ceolato-ovata , alterna , at ubi Flos ex altero r.rm<t 

exitjfolia bi»a adfunt. Pednai^ulus Hudus. 

GLORIOSA* 
t. GLORIOSA. Hert. cltjf, iii. FL zeyl, \ii. Roy . f»r^h<,^ 

lu^db. 29. 

Methonica ma'abarorum. Herm. lugdb. 68S. t. 6Sg. 

Pluk. alm. 249. t, 116. /. 3. 
Lilium zeylanicum fuperbum. Comm. hort. i. /? 69* /» 

Mendon*. Rheed. mal. 7. t. IG7. /. fjk 

Habiiat in Malabaria. 'ic 

RRYTHRONIUM. 

I. ERYTHRONIUiM. Hort. diff. 119.. Gmel.fxh.X.Viins imiu 
p. 39. t. 7. Rby. lugdb. 30. 
De-is canis latiore rotundioreque folio.J5r>«;^. pIk. S7. 
Deus caninus. Dod. pempt. 2aj; 
|S. Dens canis angulliore longiorcque folio. Bauh. piri.^ij. 
A/ Erythronium fo]iis ovato-oblongis glabris nigro maca- 
larls. Groyt.virg. 1^1. fiorefavo. 
Habit.it in Liguria, Ailobrogibus, Augufla Taurinorum, 
Sibiria^ Virgini.u "^ 

TULIPA. 

i. TULIPA flore fubinitante, fbiiis lanceoJatis; p/htftrif. 

Tulipa minor iutca italica. Bauh. ptK. 63 ^ 
Tulipa minorlutea gallica; Bauhipin.^^; Sativ.mo-fpi 

306. 
HaLitiU Monfpelii, laque Apenninis, Lundini. 2.- 
DiUinguitur /iyt';/«t'»/?: Caule ahtorc, FoWha^tguffQrr- 
bus^ Floris coUre tuto fnbtus virefafntc.^ pelaliS .icu- 
iioribus ., Sc3yo verjus flor':ra iKJicxa \.^ ante flQre- 
fccntiar/i nutante. Scd pra-prirfiis Jlainiymrn ifilainen- 
tib baji Vizldc attenuaiis . {^' fypra baftn hirfntts. 3o6 HEXANDRIA MONOGYNIA. gepiiviimn. 1. TULIPA florc erecto , foHis ovato-lanceolatis. 

Tulipa fcapo triphyllo, foliis ovato-Ianceolatis. Hor£. 

upf. 82. 
Tulipa. Hcrt. cliff. iiS. Koy.Utgdh. ■^i'.FLfuec.z6i. 
Tulipa (genus fcre totum) Ba/ih. fin. 5-7. 
Talipa turcarum. Cord. hiji. 213. 
Habitat in GippSidocix, unde i?i Europam 1SS9- ^' 

hcyniana. ^ TULIPA caule polyphyllo, foliis lincaribus. 

•Sifyrinchium , ex phoeiiiceo fuaverubente tloie, a:thio- 
picum. Breyn. cera. t.l^.Rudb. elyf z. p. 13. f li. 
Habital in iEthiopia. ^ 

ORNITHOGALUM. 

Juuam. I, ORNITHOGALUM fcapo angulofo diphyllo, pe- 
dunculis umbellatis fimplicibus. Fl.fucc. ijo. 

Ornithogalum fcapo diphyllo , pedunculis limplicibus 
terminalibus , filamentis omnibus fubulatis. Jlort. 
cliff. 124. Koy. iugdh. 31. 

Ornithogalum iuteum. Bauh. pin. 71. 

Pyrrochiton. Reneal. fpec. 91. t. 90. 

Hahitat in Europx cultis macellis. ?r 

^nmimmn. ^. ORNITHOGALUM fcapo angulato diphyllo, pe- 
dunculis umbellatis ramolis. Fl. fuec. 271. * 
Ornithogalum lateum m\\ms.Bauh.pin. 71. 
Hypoxis. KeneaL ffec. 92. 
Hahiiat in Europas cultts oieraceis. 

hirfKtnm. 3. ORNITHOGALUM fcapo angulato, pedunculis 
umbcllatis villoiis. 
Ornithogalum fcapo biflaro. Roy. lugdb. ^i. 
Ornithogalum virginiauum luteum. Fet. gaz. i f. i. 

/• 3- 
Ornithogalum luteum parvum virginianum, foliis gra- 

mineis hirfutis. P/uL alm. z^ji.t. 3^0. /. 12. 
Ornithogalum vernum luteum, folii» angultis hirfctis. 

Gron. virg. 37. 
Habitat in Virginia, Canada. Spec \. rnaximf a(}}>ies funt ^ })Vjn'')z. 4. ORNITHOGALUM tioribus umDclIatis , fpatha bi- 
valvi. Gron. v'irg. 37. | 
Habita* in Virginia. pyvi-niiiatm. f. ORNH^HOGALUM racemo longiffimo , fiiamen- 

tis HEXANDRIA MOKOcIYNfA. 307 

Hs lanceol-.uis, pedunculis florirens pattnribus xqua- 

libus: {rut^tiferis rcapoapproximatis. 
Ornithogalum raccmo loiigiiiimos filameiitis dilatato- 

lincaribab, capfulis crertis. h. fcaa. 220. 
Ornithogalum fpica longiirima, fiiaincntis triangulari- 

bus. liall. helv. 294. 
Ornithogaiumangurcii-blium majus, floribus ex albovl- 

refcenrihus. Baub. pi». 70. kndb. chf. z. p. 134. /.3. 
Ornithogalum maius. CIhJ'. hifl. 1. p. 187. 
Ornithosralum pyrenaicum. Clnf. cur. 21. 
Stachyoides. Kcneal. Jpcc. 93. /. 90. 
Hahitat in Aipthus Hclvcticij. Gcn.evt^nlibus , Pyrenai- 

cis. J.' 

6. ORNITHOGALUMracemo longifllmo, foiiis lan- '^''/''''■«'«. 

ceolato-cn iif armibus. 
Ornithogalum latitoiium & m^YXm^^im. Bciub. pin. 70. 
Ornithogalam vcl Lilium alexandrinum , floribusalbis 

innummerabiiibus. Swert. ftorii. 5-8. 
Habitat m Arabia, /Egypto. 
VoXvxpedalia pliis cjHam dms paiUccs Lua, Z-' 

7. ORNITHOGALUM racemo conico, floribus nii- ?>»''"''^''^''''* 

meroiis adfcendentiDus. Roy. higdb. 32. 
Ornithogalum anguRiiblium fpicatum JHaximum. Batth. 

pin. yo. Riidb. eiyf. 1. p. 134. /. 4. 
Ornithogalum ladcum maximum. Bejl. eyji. -vem.f.t. 

14. /: 2. 

Habitu^ iyi (ollih{sL.uin2.\UX. lU 

^ Staminibus alternis imargtnaUs^ 

8. ORNITHOGALUM florlbus corymbofis, pedun- ''>'"^»'^«'». 

cuh;> fcapo humilioribus, fiiamenris emarginatis. lioy, 

lugdlf. 32. 
Ornithoealum nmbcUatum maximum.Bd»;». */«. 69. 
Orniihogahim arabicum. C/ry/, hift, n.p. 186. Bejl, eyji. 

"jcrn. <;. ;. 1 2. /. i. 
Melanomphale. lieyj^al. fpec. 89. t. 90. 
Habttat JHxta AicKandrtam .iiigypti. %. 

9. ORNITHOGALUiM fioribus corymbofis, pcduii- «'«^c//jt«w. 

culis lcapo akioribus, filamentis emarginatis. Hort. 

ciiff. 124. Hort. upj. 84. Roy. Ingdb. 32, 
Ornithogaium nmbellatuni nkdium anguftifolium. 

Baahi pin JO. 
Eliocarmos. Reneai, fpec. 88. t. 87. 
//<z^/?<7f ^rjGermannia, Galiia.J^ 

^ * 10. 3o8 HEXANDRIA MONOGYNIA. tn^tnfi. coMato-oYatis. Roy, Hntmt 10. ORNITHOGALUM floribus fecundis pcndulis, 

ncdario ftamiiieo carnpaniformi. 
Ornithogalum tioribus fccundis pcndulis, filamentis la- 

tis emarginatis. Hor:. diff. 124. Hort. vpf. 84. Roy. 

hi^db. 32, 
Ornitliogalain exoticum, magno florc minori innato» 

Baith. fin. 70. B^udb. elyf. %. p. 137. /. I2- 
Ornithogalum neapolitanum. Cluf app. 2. p. 9. t. 9. 
Mabitat in Italia Ncapofi. 1: 

II. ORNITHOGALUM foliis 

iKgdb. 31. 

Ornithogaluin africanum, plrmtaginis rofcx folio, radi* 
ce tuberofa. Cornm. hort. 2,. p. 17)'. t. 88. 

Ornithogalo afiinis radice tuberofa, cyclaminis folio, flo- 
re pallide csruleo. Breyn. r,ent. t. ^l. Rudb.elyf 
I. f. 138. /. 14. 

Habitat ad Cap. b. Spei. i: 

11. ORNITHOGALUM pctalis altermspatentibus:in- 
terioribus ereclis. 
Ornithcgalumluteo-virens indicwin. Co7n. canad. 160. 
Riidb. elyf 2. p. 140. /. 7. Raj. hifi. ii^'^. 
^ Ornichogaium africauum, flore viridi:altero altcriinna- 
to. Herr/i. par. 209. t. 209. 
Habitat in Africa. Z^ 

SCILLA. ca:uidef^e. mcntmn, j. SCILLA radicetunicata. i/<?r^ cliff. 123. Hm.upf 
89. Mat. med. 162. Roy. iugdb. 32. 
Scilla vulgaris , radice rubfa. Banh. pin. 73. 
Scilla hifpanica. C/«/. hift. 1. p. iji. 
0. Scilla radice alba. Bauh. pi». 73. 

Habitat ad Hifpaniae, Sicilix, Syrias littoria aremfa. Tjf Lilia Hyfi- 
cintkui. italicif. %. SCILLAradicefquamata. Hort, cUjf. Ray. lngdb.^i. 
Hyacinfnus ikriaris, folio & radice liiii. Bauh. pin 46. 
Hyacinchus f.ellatus, lilii folio. Batih. pin. 46. 
Habitat in Bifcfvria, Aquitania, Hifpauia, Pyrenxis. Td 

3. SCILLA radice folida, coryrabo confcrto hemilphas- 
rico. 
Scilla radice folida, fioribus corymbolis confertiflumis. 

Hort. /liff'. 123. Roy. lugdh. 32. 
Hyacinthus ilcUaris fpicatus cincrcus. Bauh. pia. 461^ 
Hyacinthus itcilaris itAiicui-. Bef/, ^\ji. -v^rr*.' ^i. f. 1. 

Hya- HEXANDRiA MONOGYNIA. 309 

Hyaciiithusftellatuscinereicolons. Cluf.hijl. i,/. 184. 

Habhat. Z- 

4. SCiLLA ra-dice Iblida, corymbo confcrto conico, p<ruvkn/tt 
Hyacinthus iiidicus bulbolus ftellatus. Biruh. pin. 47, 

RiiJb. clyf. \. r. 37. /. I. 
Hyacinthus ItelJatus pcruauus, Chtf htfi, i, />. 182,. 
Hubitai in Lulitauia. l^ 

5. SCILLA radice iblida, fioribus lateralibusalternisfub- '""'^''' 

nutantibus. Hort. clt^. 123. Roy. lu^db. 33. 
Hyacinthus ftellaris ccerulcus amoeous, Bauh, pi», 46^ 

Rz/db. el)f. 2. p. 34. /. 7. 
Hyacinthusilcllaris bizvintinus. Befl. eyft. verK.^^.f. 3» 
Habiiat farts Bi^antii, //;?ii^ 'ventt in Europam ij^po. 3r 

6. SCILLA radicc roiida, floribus erediufculis pauciorl- hifolh, 

bus. Ilori.cliff. 123. Row Utgdb. 33. Satrc.monfp \%. 
H}ac!nthus fteliarisbitblius^germanicus. Bauh. pin. ^f. 
Hyacinthus cccrulcus mas ininor. Fnchf, hifl^ 037. 
Hahitat i:-z Galiia, Germania. Jr 

.7. SCILLA radice folida, fo!i's filiformibus linearlhus, «"^''''»'j.'7//V. 

fioribus corymhoijs, pedunailis nudis adfcendentibus 

longitudinc floris. 
Scilln radicc foiida, foiiis fctaccis, floribrt^ fafligiatls, pc- 

dunculis arcuatis cxalatubcrculimammii^aris. Guett, 

fiar/ip. 131. Daltb. parif. 102. 
Scilla fadicc folida, fcapo multifioro, floribus capitatis, 

Sativ. rnorifp. 19. 
Hyacjnthus ilellaris autumnalis mlnor. Bauh. pin. 47, 
Hyacinthus autumnalis mlnor. Clt*f. hift. \. p. 185-. 
Habit.nt ia Hifpania, Gailia, Vctonz foh glareofo. 2i 

8. SCILLA foh'o tcrotiufculo, latere flibfpicato. jmfilh, 

Bulbus monophynus, flore albo, Bauh. hift. z. p. 6ii. 
Habitat in Lufuania. 

ASPHODELUS 

1. ASPHODELUS caule follofo, foh^istrrquetrisfiftulo-^'"''"- 

fii>. Hort. clijf. 127. Hort. upf. 83. Ro\. h^gS.^^. 
Afphodelus lurcus fiOrc & radlcc. Bauh. fi». 28, 
Alphodelus femina. Cam^ epit. :;72» 
Habitat in Sicilia. $ 

2. ASPPIODELUS caulc nudo, foliis flriais fubulatls #«V«'. 

ftriatis iubiiftulofis. Hort. cliff. 83. ♦ 

U 3 Afpho-. ; 1 o HEXANDRIA MONOGVNTA. Afphodelus cflule nudo, foliis ftriftis. Roy. lugdb^ 34. 
Alphodelus foliis fillulofis. Bauh. pi^. 29. 
Afphodelus miaor. Claf. hi,1-. i. p. 197. 
Hahitat in Gallo-Provincia, ilifpania, Creta, T^ 

ramofi-, ^- ASPHODELUS caule nudo, foliis enfiforniibus cari- 

natls iKvibus. Alat. med. 172,. 
Afphodclus caule nudo, foliis laxis. Hort. cliff. 127. 

Rvy. litgdh. 24. Sauv. monfp. 20. 
Afphodclus albus ramofus nias. Baab. pin. 28. 
Afphodelus albus non ramofus. Bnnh. pin, 28. 
Afphodelus. I. 2. Clnf kijl. i. p. \<)y. 
liahHai i/i Narbona, Lulitania, Hifpania, Italia. T^ 

ANTHERIGUM, 

* Phfllan^ium foHU cmalkulatis. 
vfvoltttm^ I. ANTHERICUM foliis planis, fcapo ramoroj corol- 
lis rcNoiutis. 
Afphodelus folils compreflis afperis, caule patulo. To-^ 

ur?icf. inji. 343, 
Hahiiat - - - - ^ 

tm^fim. a. ANTHERICUM foliis plauis, fcapo ramofo, corol- 

lis planis. 
Anthericum foliia planis, corollis planis deciduis. //. 

gotl, 178. * Fl. fnec. 267. 
Anthcricumcaulibusramoiis, foliis planis. Guitt.Jlamp, 

P' 129. 
Phalangiuni,, parvo flore, ramofum. Bauh, pifis 29. 
Phalangium niajus. Cam. epit, 580. 
Hahitat tn Europaa aujiralioris rupibus calcareis. Zi 

Liiinio. ^^ AI-^THERICUM fcliis planis, fcapo fimpliciirnno. 
Hort. upf, 83. It. Jcan. 
Anthericuni caulibus non ramofis, foliis planis. Guctt. 

Jiamp. I, p. 128. 
Phalangiuvn, parvo flore, non ramofurn. Batih. pin^ 

29. iMnfif. biji. 2. p. 333./. 4. z'. I. /. 10. 
Phaian^ium non ramofum. Lob. ic. 48. 
Hahitat i.i Helvetia, Germania, Galiia. 

* Bulhim foliis carncfts^ 
frutffcsvs. 4. ANIItIERICUM foliis carnofis terctfbus, G^ulc fru- 
ticofo. 
Antheticum caulefcens, foliis puipofis teveiibus fubula- 
tis fupine convcxo-planis. IVtrch.. ttitr. 305". 

Bul- . HEXANDRIA MONOGYNIA. 311 

Piilbine caulefcens. Hurt.cliff. 12,2. Roy. lugAb.i^i. 
Phalangium capenfe caiilefcens, foliis cepiriis fuccofis. 

Dill. elib. 310. t. 231. /. 298. 
Habitat ad C^p. b. Spei. t» 

5*. ANTHERICUM foliis carnofis fabulatis planiufcu- <»/<>»?'Kv, 

lis. Hort. }ipf. 83. 
Aiuhericum foliis pulpofis lanceolato-fubulatis fupine 

excavatis. IVach. tdtr. 304. 
■Bull)incacaul!S. Wort. cliff. 123. Roy. bfzdb. 33. 
Phalangium capenfe fefllle, foliis aloetbrmibus pulpofis, 

Dill. elth. 312. t. 23-2./, 300. 
Hahitat ad Cap. b. Spei. 3^ 

6. ANTHERICUM foUis carnofis fubulatis femitereti- ^/^/.We/ei- 

bus Ilrictis. Hort. uff. 83. dts. 

Anthericum acaule, foliis pulpofis teretibus fubulatis fu- 

pine convexo plani». l^^^ach. ultr. 305-. 
Maifitat in YEthiopia. 1: 
Folia vixjlrint.i., fed jiriSa., margine afpera., dorfo verfus 

alterum latus gibbofiora. 

7. ANTHERICUM foliis carnofis fubulatis teretibus. «««««?«. 

Ilori. upf. S3. * 

Anthciicum acaule, foiiis fetaceis caulc anguftioribus. 

I4'ach. ultt . 303'. 
Habitat tn ^thiopia. 

* Narthecium folirs enJtfoYmihus. 

8. ANTHERICUM fbliis enfitbrmibus, filamentls la-fl/pfKij;»?». 

natis. Fl. fuet,. 26S. Grnel. fibir. i.p. 73. jf. 18./. 2. 
Anthericum fcapo foliofo laxe fpicato, ftlamentis villo- 

fiv. fl. lapp. 136 Roy. lugdb. ^f. 
Narthecium. Mochr. E. N. G. 1742. p. 389. t. 5-./. 

I. IVach. ultr. 303. Gort. gelr. 69. 
Pfcudo- Afj hodelus paluftris anglicus. Banh. pi». 29. 
AfphoJcIus luteus paluftris. DoJ. veynpt. 208. 
Hdbitat in Europx borealis Hliginofis. ^ 

9. ANrHERICUMfoIiisenfiformibus, periimthiis tti- cnlyculatam. 

lobis, hlamcntis glabris, Fl ftiec. 269. It. gotl. 19^.. 

221. 
Anthericum filamcntis la;vibus,perianthio trifido. Hort. 

cltff. 140. Gron. virg. 39 
Anthericum fcapo nudo capitato, filamentis glabris.F/. 

lapp. 13'^. .' 10. / 3. 

U 4 Pha- ;;ii HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Phalangfmn alpinum paluftre, iridis folio. 7. Segn. ver^ 
2. p. 6i. t. 14 

PfeudoAfphodclus alpinus. Baub. fr4. 29. 

Bahttat in alfihtis Hcivctiss, Lapponias, Sibirise. T/i 

Cicuus nHllum tn tota claj]'; LiHacea di(ficiliiis deter"* 
minatur: 8 offifragum z^ 9 caJyculatum hahitu toto ita 
yeniufitHy^ ut demta frndificatioKc ijix diflinguantur y 
et Species^gerit Stami>ta glahra., Pcricarjyium fuhgio' 
bofum, Stigmata triafi^ejiylis CJT Perianthium triva!- 
^e. Specics 8 ameUittir jfeciebus 4. 5". 6, 7. Stamini^ 
hus hirfutts^ at differt Germine pyramidato. Semini- 
hus -paleaceis .fCorolla perjijiente fSpecks i. 2. 'i-dif- 
ferknt a fpeciebus 4. f. 6. 7, SfamiKibus glahns^ ka- , 
bttu Afphodeli^ adeo^u: veffmh uno eodehique genert 
tradendae.^vel ctiam fuh qutitaor difiih/Iss: cc. 1.2. 3. 
/g. 4. f. 6. 7; y. 8; 1}. 9. praponenda; ; hoc dura fif> 
ret dijfitihiyne charad,cr fpecierum d obtin^retur^ 

LF.ONTICE. 

C/^Kv^- |. LEONTICE foiiis pinnatis: pctiolo coromuni finipli- 
"«^»'* ci. //<?r^ ^//jf. 122. 

Leonfopecalon foliis cofte fimplici ianafccntibus. Tuur-* 

nef, cor. 49. 
Lcontopetalo affinis, folMs quernis. Bauh. pin. 324, 
, Morif hiji. 2. p. 285-. /. 3. t.. <. f 3. 
Chryfogonum diofcoiidis. Rauv. itin. iig^ Raj hift^ 

1326. 
Habitat 'tnter GraccJaB fegetes. 2r 

Laom^^sta-- %. LEONTICE foliis decompofitis: petiolG communi 
'«'«• trifido. Hort.. cliff. 122. 

Leontopetalon foliis coftae ramof®innafcentibus.Toar- 

nef. cor. 49. 
Leoniopetalon. Bauh. pw. ^i^.Cam. epit. y^f.Morif, 

hijl. 2. p. 285-. /. 3. t. is.f. 6. Raj. hiji. 1326. 
tiabitati>t Apulh, Hetruria, Creta. Z: 

ThaimYoir 3. LEONTiCE folio caulino triteriiato (27), fiorali bi- 
^ft, ternato (9), 

Leontice toliis. fupra.decompofItis. Cron. virg. iji. ♦ 
Cold. noveb. y<', 

Habitat in Vitginia. 2r 

Modiis^^ crefcendi Epimedii. Caalis nudus ., termhtatKS 
Foliis tribus., patentihiis. petioiatis: Petiolus ./r>;'^«- 
I.US irijidus. adnatis uovem folioiis , auorum lateralia 
d^eoy feffiha, htlobn • />// erfnedtuyn- pstlfjlatum.^ trilobu m\ 

iiifra KEXANDRIA MOKOGYNIA. 313 

infra diiifuram prim/iyK cauUs exerit e iaterefoliuin 
Petiolis trihiii : fia^Hlis Ji/iipHcibus irinhyUis ^ i^fiit 
^uos RacensiiS: JiyiipUx ctirn dnvbHS lateialiLms. 

4, LEONTICE foi;;s iimpHcibas tripartito-nmldfidis, ^^'p^J>PJt'" 
coroltis inonopctalis calyculatis. f ^ *'* 

Leomopcia]oidts. Ar/i}>i . ad, 8. f. aii. t. 113, 
HrMta:> tn India. 

irigbitus bpfus generis^^at fos 'videtur fatis diverfus.^ an 
fufficienier pro diJUnBo genere determinent autoptiSt 

ASPAKAGUS. 
|.- ASPARAGUS cctvile hcrbacco eredo, folils fetaceis, ^ffidnalh^ 
Itipulis paribus. Fi. fuec. lyx. Mat. med. i6<).lIort. 
elijf. 121. liGy. higdb. 28, 
ce. x\fparagus mriritimus , cralfiore folio. Banh. pin. 490. «laritimus. 
/3. Afparagus fyiveftris, tenuiflimo 'xoXxo.Bauh. vin. ^^90, 
^] Alparagus f.uiva. Bauk. pin. 489. aluhs. 

'Afparagus. Cam. epit. 25-9. 
Jiahitat i» Europas arenojis. J.' 

2, ASPARAGUS caulc inermi, ramis declinatis, foliis <f«/j«fltx/r. 
fctareis, Aoy. lugdb. i^. 
Hahitat in Africa, 

31. ASPARAGUS acukls folitariis, foHis enfiformibus /'^^^^^*'. 

falcatis. Fl. zeyl. 123, * 
Afparagus foliis falcatis ex uno punSo numerous. 

Btirm. zeylr 36. t. 13./. 2, 
Habitat in Zeylcua. 'b 

4, ASPARAGUS aculeis foirtariis, ramis reflcxis retro- ''<^^'''>/*"<^'?''«' 

fraiftisque, foliis fafciculatii. 
Afparagus frutcfccns, foUis fafciculatjs fetaceis termi- 

nalibus, ramis rcficxi!) rctroilcxis. Hjrt.clijf, \zi. * 

Roy. lugdb. 28. 
Afparagus africanus tenuifclius, viminalibiis virgis, fo- 

liis laricis ad inflnr ex uno pundo numerolis ftelia- 

tim polltis. Piuk. arnaltk. 4Q. t. 375". /• 3- 
Habitat in Africa. "b 

f. ASPARAGUS aculeis folitariis , caule creao , folils "/"^^w. 
fafciculatis , ramis filiformibus. 
Afparagus aculcis altcrnis, rarnis (olitariis iiliformibus, 
foliis fctaceis faiciculaiis lateralibus. Flort. cUff.izx, 
♦ Roy. iiigdh. 28. 
Habitdt in Alia. 

U y ^- A- 314 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

aiimu 6. ASPARAGUS aculeis folitariis , ramis flexuofis, fo- 

liis fafcicu.latis angulatis muticis deciduis. 

Afparagus aculeis folitariis, ramulis fiexuofis binis op- 
poiitis fpinofis foliolis,foliis .fafciculatis. /?<?)'. Ingdb. 
29. 

Afparagus aculeatus, Ipinis horridus, Bauh. pn. 490. 

Corduba tertia. Cliif. hifl. 1. p. 17S. 

llabiut in Lufitania, Hifpania. b 

HciitifoHus. 7. ASPARAGUS caule inermi fruncofo, foliis acifor- 
mibus percanaatibus mucroiiatis tcrnis sut|ualibus. 
Alparagus foliis aciformibus pungcntibus , caule frutico- 

10 inermi. Sauv. monfp. 45". 
Afparagus foliis acutis. Bauh. pifi. 490. 
Alparagus fylvcllris. Cam. epit. 260. 
liabitat in Lufitania, Hifpania. ^ 

ttphyilH^, 8. ASPAKAGUS aphyllus, fpinis fafciculatis insequali- 

bus divergentibus. Hort. diff. 122. Roy. lugdl.^y. 

Alparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor fpinisadc- 

undem cxortum. Bauh. ptn. 490. 
Corduba altcra. Cluj\ htji, z. p. 178. 
|S. Afparagus creticus fruticofus , craliioribus d: breviori- 
bcs aculeis, magno fruftu. Tournef. itin.<)i. t. ly. 
H4/)/V<ar/ r« Sicilia, Hifpania , Lufitaiiia. 'b 

€ni>tnfis, 9. ASPARAGUS fpinis lateralibus tcrminalibusque, ra 
mis aggregatis, foliis fafciculatis. 
Afparagtrs foliis quinis fetaceis , fpinis tcrminalibus late- 
ralibusque, ramulis ternis quateruisque. Hort. cliff. 

121. 

Afparagus aculcatus, triplici Ipina, £mvQQ.ns. Pluk. a/fn- 

5-4. i 15-. /. 4. 
Habitat ad Caput 1). Spei. t» 

fanuiuiofns. 10. ASPARAGUS foliis foliiariis lineari lanceolatis, 
caule flexuofo, aculeis recurvis, FL ze\l. 124. * 
Afparagus aculcatus zeylanicus maximus farmentorus. 

Herm. lu^db. 62. i. 6^0. 63. 
Habitat in Zcylona. d 

CONVALLARIA. 

* Lil. conv. T, coTollis can?panulatis, 
m^]oiu. i. CONVALLARIA Ccapo nudo. Fl. lapp. 113. Fl. 
fiicc. 273. Mat. med. 167. Huri . cJiff\ 124. Roy. 
lugdb. 2.6. Gmel.fihir. l.p 34. 

Li- HEXANDRIA MONOGYNIA. 515' 

Lilium convallium album. Jbau.h. pjn.'p^\. 
Lilium Convallium alpinum. Bnuh. pyi. 504. 
Liiium convallium latifolium. Bauh. jnw. 304. 
Habitat in Europa jeptenirio^ali. Jr 

■^ * Polvgoiiata T coryllis infundihuli^ormibus . 

2. CONV AL/LARIA foliis verticillatis. 11. iapp. i i^.-jirticUlata. 

F'I, fuec. 215". Hort. cliff. 125". Rvs. ii<gdi>. l6\ 
Polvgonatum anguftirbiium non ramofum. Bauh. ^/». 

303 
Polygonatum altcrum. Dod. pempt. 345-, 
^. Polygonatnm anguilablium ramofum. .Bauh. pin.io^. 
tlabitat in ^uro^^^i Jeptentrionalis falttbus.,pra:iipititi. lc 

3. C.ONVALLARIA foliis alternis aiTip!exicau!lbus >"■'">.?«««- 

caule ancipiti, pedunculis axillaiibus anidoris. Mdt. ^'""« 

med. 168. Gmei. fibir. i.p. 34. Fhii. bot. 218. 
Convallaria foliis alternis, floribus axillatibus. Fl. fnec 

274. Hort.cltff'. 124. Grun. virg.l,^. Roy.iugdb.^6. 
Ccnvallarid foliis alternis, pcdunculis penduiis unifloris. 

Sauv. monfp. 42. 
Polygonatnm latifolium vulgarc. Bauh. pin. 305*. 
jS.Polygonatum floribus exlingularibus peduiiculis. Bauk. 

f^il^- 3- P- y.^o- 
'Polygonatum latifolium, florcmajoreodoro. Bauh.pin. 

3^3- . . 
Habitat in Europae feptentnonalis prxcipitits rupibus- 
^ue. l^ 

4. CQNVALLARIA foliis ampIexicauHhus, caulc m-^-mHkifto\«i. 

ti, pcduncuiis axillaribus muitifloris. Phil. bot. 118. 
ConvaHaria foliis altcrniSj peduncuiis pendulis mu.itiflo- 

ris. Sauv. monfp. 42. 
Polygonatum latifolium maximum. Bauh. pin. 303. 
Polygonatum latifoiiu.m i. Cluf. htjl. i. p. 273-. 
Habitat m Huvopx fepientrional:s prcecipitiis , rupfbus.^ 

* * Smilaces T. corollis rotatis. 

5. CONV.ALLARIA fuliis fclfiiibus, racemo tcrminuii,-,::*!»»/*. 

compofito. 
Convallaria racemo compoiito. Roy. Ingdh. 26. 
Convallaria foliis aiternis^racemotcrminaii. Hort. cHff, 

12). GTon. "oirg. 38. 
Polygonatumracemofum. Corn. canad. 36. t. XI- 
Polvgonatum ramofum & racemolum fpicatum. Monf. 

V- i- p' m-f' ^3- i- ^' f' 9. 

ro- 3i6 HEXxWDRIA MONOGYNIA. 

Polygonatum racemoflim americanum, ellebori albi foli- 

is ampHffimis. Pluk. alm. 301. /. 311. /. Z. 
Habhat in Virginia, Canada. lc 

fiiUai&. {,, CONVALLARIA foliisamplcxicaulibusp!urimis,ra* 

cemo tcrminalt limplici. 
Polygonatam virginiaimiii creftum fpicatum, fiore ilel- 

lato. Morif. hijl. 3. p. -^36. /. 13. t. 4. /. 7. 
Poiygonatum canadenfe fpicatum fertile. Corn. canad, 

Habiiift in Canada. "U 

ty^foiie,. 7. CONVALLARIA foliis amplcxicaulibus ternis, ra- 
cemiO terminali limplici, 
Convallaria fioribus racemolis, foliis ovatis oblongis 

caulinis. Gmel.fibir. i. p. 36. t. 4. 
Plialangium vcrarri foliis. Amra. ruth. 137.- 
Habitat in Sibiri^ fylvis. 1: 

mna. 8. CONVALLARIA foliis cordatis. Fl.lapp. 113. /7. 

fuec. 276. Hort. cliff. 125". lioy. lugdb. 2.6. GtmL 

fibir. l, p. -^f. 
Lilium convallium minus. Bi^uh. ptn. 304, 
Gramen parnafli. Cam. epit 744. 
Habitat is Europgs bcreaiis pratis dgprejfis afperis. 1i 

POLIANTHES. 

uhrof6. I. POLIANTHES. 

Poiianthes floribus alternis. Hort.cUjf. W].Hort.upf, 

76. Fl. zeyl. 22f. 
Plyacinthus indicus tuberofus, flore nirciffi. Bauh, pin. 

47. Rudb, elyf 2. p. 39. /. 4. 
/3. Hyacinthus indicus tuberofus, flore hyacinthi orientalis. 

Banh. pin. 47. liudb. elsf. 2. p. 38. /. 2. 
Hyacinthas indicus , tuberbfa x^^iqq. Cluf. hijl. i, ^» 

176. 
Habitat ih Jndia. J' 

HYACINTHU^. 

mnfoiiin^^i. HYACINTHUS corollis campanubtis fexpartitis a- 
pice TCXolMti^i.riort. cUif.ii^. li^y.lngd. 27, Sauv. 
mof/fp. 17. 
Hy.icinthus, oblongo flors c^ruleus maior. Bauh. pirf, 

-43- 
Hnbitat in Anglia , Gallia, Hifpania, Itiilia.. 5r 

Bra- HEXANDRIA MONOGYNIA. 317 

'BthlQ.zx funt fcepius florikus loMgtores ^ ^ biijcc. Pctaia 
tipiie revolutu. Siignrx guiii/la maJiduy/i. 

2. HYACINTHUS ceroUis campanulatis fexpartitis , ctrMK«r. 

racemo cerny.o. 

Hyacinthus hitpaiiicus. Chtf, hiji.i.p. 177. 

Hyacinihus, oblotigo fiore fua\iter rubente, minor. 
Hanh. pin. 44. ? 

l^abitat in Hilpania. %! 

Convenit culn H. uon fcripto hahtfu ^ facie, qunm'^ 
zis rainor ; dtffcrt vero Foitis r/ragis linearivus^ minus 
laftceolatis.^ ereStioribKS., Kacemo magis nutar.te ; Co^ 
rollis incarnatis nec cceruleis , ttreticribus , cum pe~ 
talorum lateribus ad bajr^ rninus plano ^atcntibus nee 
dorfo li^ea elevata noiatis^ minus-jue r^velutis {quam- 
•i/is refiexa) q/uzra in illoy Piiiiilam. dertium flairiini- 
bus breviiis eji. Brai5lea hina., faturutius incarnat^e. 

3. HYACINTHUS corollarum cxterioribus petah's dX-f^^otinKU 

ftindis, interioiibus coadunaris. 
Hyacinrhus cbfoleto iiore. Bauh. ^in. ^4. 
Hyacinthas, obfoicti coloris, hifpaiucus ierotinus. Cluf, 

hiji. \. f. 177. . ,^ , . 
Habitat in Hifpania, JMauntama. ^ 

4. HYACINTHUS coroUis campanulatis femifexfidis (nmbyfiiniis 

bafi cylindric"j. Hort. upf. Sj. 
Hyacinthus, oblongo csruleo hoi:^., mmoi: Bauh.pift^ 

44. Rydb. eiyf. X. f>. xy. f. 8. 
Hvacinthus mjhor hilpanicus anguftifoiius. Bauh^ hijt, 

Habitat i» Hirpania? l^ 

jT*- tlYACINTHUS corollis infundibuliformrbus femi- <>''■'■*'«'«/>'/. 

fextidis baii ventiicolis. Hort. upj\ Sy. Hort. clijj', 

125". Ro'j. lugdb. 27. 
Hyacinthus oricntaiis, (fpec. i — - i^") & plenus(i —3) 

Bauh. pn. 44. 
Hyacinthus oricntaiis major & minor. Dod. pemp. 21^. 
Hj.bitat in Alia, Africa, ?t 

6, HYAGINTHUS corollis ovatis. Hort, diff. ji6.Mufcar} 
Hort. upf. S5. Roy. iugdb. 28. 
Hyacinthus racemofus rnofchaius. Bauh, pin> 43. 
Miilcari obfoictiore llorc. Cluf. hijt. i.p. 178. 
Halitat in Ai]^ ultra Bojphor/rru., indn in Ruropam H}i' 

tt Ij-H- *^ 

7. HYA- 3^8 HEXANDRIA MONOGYNIA. moii/frcjiu. 7. HYACINTHUS corollis fubovatis. Fn . clijf. 2S. 

/ioy. IngJh. 28. 
/^. H)aciiirbi!^ fioribus paniculatis mon(lro/is. Hort.cliff, 

1 26, 
Hyacinthus panicula ca:rulea. Bauh. pin. 42. 
Hyaciathus iannelius, panicula cumofa. Col. ecphr. 2. 

p. 10. t. 12, 
Habitiit ■• - - pri-inKtii inveuta, in agro Vapenji.^ ^^ 

uixta Vnjvan Gallia:. «^' 
An jeqiieniii fola varietas ^ 

comofiit. 2. HYACINTHUS corollis angulato-cylindrlcis : fum- 

mis (tcriiibus longius pcdicclUuis. 
Hyaeinrhus corollis globolls : fummis pedunculatis, fo- 

liis enfformibus. Sauv. monfp. 17. 
Hyacinthus comofus major purpureus. Bauh, pfn. 42. 
Hyacinthus. Ca^. epit. 798. 
Habitat tn Galliae k^ Europae aujlralts agrls. I4 

htrpiiUs, 9. HYACINTHUS coroUis globofis uniformibus, fo~ 

liis canaliculato-cylindricis. 
Hyacinthus coroilis globoiis. Hort. cliff. 116. Hort, 

'upf. 85". Ro\<. lugdb. 28. 
Hyacinthus cbrollis globofis , folils- in cylindrum con- 

volutis» Sauv. monfp. 19. 
Hyacinthus racemofus caeruleus minor juncifolius. Bauh. 

pin. 43. 
Hyacinthus botryoides vulgaris. Lob. tc. 107. 
Habitat in Italia. 

tacmofiif. 10. HYACINTHUS corollis ovatis: fummis fcffilibus, 
foliis enfiformibus. Sauv. monjji. 17. 
Hyacinthus raccmofus cserulcus minorlatifolius. Bauh, 

pin. 43, 
Hyaccnthus Dotryoides i. Cluf hijl. i. p. 181. 
Habiiat in Europa aujlrali. 2r 

Orehioidci. ii. HYACINTHUS coro]h's irregularibus feXpartitis. 
Hyacinthus orchioides aFricanus major bifolius macula- 
tus, florc fulphureo obfoleto majore. Breyn. prudr. 
3. p. 24. *.:ii.,/. 2. 
Habitat in Athiopia. I4 

hnatus. 12. HYACINTHUS corollis laiiatis, caule nmoio.Roy. 

lugdb. 27. 
Habttat - - " •• ALE- HEXANDRIA MONOGYNIA. 31^ 

ALF^TUIS. 

I. ALETRIS. Ge-4. nov. 1076 ^ _ farinofa. 

flyacinrhub caule nudo, foliis lingviformibus acuminatis 

dcntJtis. Gron. virg. 38. 
Hyacinthus tloridanus fpicatus. Fluk. amalth. 119. t. 

4^>7- /• 3- . . ,. 

Habitat in Ameiicn [cplentrionali. ^ 

YUCCA. 

1. YUCCA foliis Integerrimls. Vir. cliff. 29. .r^onV'». 
Yucca foliis margine integerrimis. Hort. cliff. 130. 

Hort. npf. 88. Roy. liigdb. 29. 
Yucca foljis alocs. Bnnh. pin. 91. 
Yucca indica, foliis alocs. Barr. rar. 70. t. J194. 
Curdylinefoliis pungentibus integcrrimis. Koy. Ingab. 22. 
Habitat in Canada, Pcru. b 

2. YUCCA foliis crenulatis ftriftis. tdoifolia. 
Yucca foliis creiiulaiib. A'Vr. cliff. 29. 

Yucca foliorum m.arginecrenuiato. i^ort. cliff.. i^o.-sj. 
Yucca arborefcens, foliis rigidioribus reftis ferratis. DHl, 

elth. 435-. /. 323. /. 416. 
A!oc,yucc3efoliis,'caulefcens. Phik.alm. 19. t. 25-6./. 4. 
Aloc americana,yucc£e fol'o,arbor.efceQ«. Comm. fral. 

64. ^. 14. 
Habitat in Jamaica, Vcra Cruce. "b 

3. YUCCA l-oliis crenatis nutantibus. Aratmis, 
Yuccafoliorumman;inecrcnulato. Hort. cliff. 130. /3. 

Hort. Lj: 88. ' 
Yucca draconis folio ferrato. Dill. elth. 437. t. 324. 

j'\"-'j.I7. Comrn. prael. 42. 67. t. 16. 
Draconi arbori aifinis araericana. Bauh. ptn. 5-06. 
Cordylire toliis pungcntibus crenatis. Roy. lugdb. 22. 
H-abttat m America. t) 

4. YUCCA foiiis ferrato-filamentolis. filnmmtoja. 
Yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis marginc 

filamontofis. Gron. virg. 15-2. 
Yucca foliis filamcntofis. Morif. hifl. 1. p 419. 
Y'uGca virginiana, foliis permarginem apprimc filatis. 

Pluk. atm. 396. 
Habitat ui Virginia. \> 

ALOE. 

i. ALOE floribys pedunculatis crcnuls corymbofis fub- fer/»/»Wd. 

cylindricis. Aloe 310 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Aloe foliis caultnis dentatis amplexlcaullbus vaginanti- 

bus. Hort. cliff. 132» Hort. uvf. 86. Roy.lugdb.i'^. 
^. Aloe africana caatefcenSi, foliis magis glaucis caulem 

ampledcntibus & in mueroncm obrurioremdefinenti" 

bus. Comm. pr<el. 68, t^ if. rar-. 44. t. 44. 
^. Aloe africana daulefcens, foliis minusgl;rucis;dorfipar- 

te fuprema fpinofa. Cfmm. prccL 69. t. 18» 
«j/. Aloe fcfricana caulefc-cns, foliis glaucis Jacioribus &un- 

diquc fpinofis. Comm. j>r,sL 70. t. 19. 
J. Aloe africana caulefcens-, foiiis glaucis breviiTmiis, foH- 

orum fummitate interna & externa nonihii fpinofai 

Cnmm. fncL 73, t. 2i. rar. ^f. t. 45*. 
f. Aloeafricana caulefcens, foliis glaucis; dorfo iutegrofpi-» 

nofo. Comm. pfitL y\. t. 20. 
^. Aloe africana caulefcens, foliis glaucls breVioribus: fo- 

liorumpartc imcrna & externa nonuihil ipinofa. Comm^ 

p*-(eL 71. i. 21. 
% Aloe africana caulefcens, Foliis glaucis caulem ample- 

dentibu-s. Comm. hatt. l. p. 27. t. 14. 
.^. Aloc africana eaulcfcens , foliis fpinofis maculis ab u- 

traque parte albicantibus notatis. Cdmm: kort. i.p.g* 

|. Aloe africana caulef6ens perfoliata glauca & non fpino- 

fa. CommTprccL 74. t. 2.3. 
^, A!oe africana, foUis glaucis: margine & dorfi parte fu- 

periore fpinofis , flore rubro» C»mm. praL -jf. t. 24^ 

hort. 2. />. 23. t. I2> 
^. Aloe africana maculata fpinofejnajor. DilL fjhh. ly.d 

At.Aloe atricana maculata fpinofa minof. DUl. eUh. 1%. 

t. 14. /. 16. ^ 
j>, Aloe africana mittifornlis fpinofi. DllL tUh. 2!» #417» 

^. Aloe fuccotrlna ahgiiftlfolia fpinofa, flot-e pUrpufco-. 
^ Comm. hort. x . p. 91. f. 48. 

Aloe americana,anan» fioribus fuave rubetitibus. P/«,fi 
alm. 19. ^. 240./; 4. 
humlUs. O. Aloc foliis eredis fubuktis radicatis undiquc inermd 
fpinoiis. Hort. clijf. 131. Ro_y. Itigdb. 24. 
Aioc" africana hmnilis , Ipinis inermibus & verrucofi-t 

obfita. Comm, prceL 77. t. 26. rar, 46. ^; 46 
Bahitdt in iEthiopia. t> 

PLiKtam o ^?i^ /?rijw fpeciem pertinere docucr^ flQres.^ 
qftamvis habitu vidcaiur ahena. 
vera» * Aloe foiiis fpinolis c on fei tis, dentatis va^inantibus pla 

nis HEXANDRIA MONOGYNIA. 5^1 

planis macuhtls. Hort. cVsff. t^o. Hort. a^/ 8(5. 

Mat, tned. i6o. Koy, lngdb. 2i. 
Aloe vulgaris. Bauh. pJK, 386. > 
Kadanaku 1". Catevala. Rheed^ t»al. \i,p. 7. t. 3. 
Hubitdt in Indiis. h 
Florcs nohis non z'i_fi>, tdeoqtie non determino ; facset 

tarnen ita pracedentis eft^ ut eandem cjje vix dubi" 

tarern. 

1. ALOE floribus pcdunculatis cernuis racemofispiirma- i-miegnta, 

ticis : ore patulo aequali. 
Aioc foliis can.iliculat!S trifariam imbricatis radicatis 

eredis : angulis cartilagineis ternis. Hort. cUff, 132. 

Hort. Hpf. 87. Roy, ingdb. 24. 
Aioe africana humilis , foliis ex albo viridi variegatis. 

Cojnm.pr.tL 79. t,%%.rar. iy,t, 27. TtlL pif, 7. .".7. 
Habitat in jEthiopis argilkfts, %: 

3. ALOE floribus pedunculatis, pedi.inculis ovato-Cylin- '^jy^ic*^» 

dricis cnrvis. 
Aloe foliis Jinguiformibus patulis difticis. Hort. clsff. 

132. Hort. iipf S6. Roy. lugdh. 23. 
Aloe africaaa^ tiore rubro, foHo macuiis albicantibu* 

ab utraque parte riotato. Comm, hct. 2. /». 15-. t, S. 
|S. Aloe africana liore rubro, folio triangulari & verrucis 

albicantibus ab utraque parte noiato. Comm, hort. 2. 

p. 17. t. 9. 
Aloe africana Ceirilis, Foliis cariiiatis verrucofis» />/7/. 

elth, 22. t, 18. /. 20. 
^. Aloe africana, foliis planls conjtigatis carinatis Verru* 

cofis, caule & fiore corailii colore. jMart. cent. ir. 

/.11. 
f^ Aloe africana Jlrborefcens montana non Ipinola, foiio plicatllU. 

longiflimo pjlcatili, fiore rubro. Comm, hort, i,p,^, 

Habitui sH AfnCfS rupibus, t; 

4. ALOE fioribus feffillbus horizontallbus Infundibuli- ^^t-^^^Mf^ot» 

for.mibus iequalibus limbo revolutis. ^'^- 

Aloe foiiis lanceolatis planis rectis radicatis. Hort.cUff. 

32. Hjvt. upf. Sr. tL zeyL 130. Rof, Ingdb. 24» 
^_Aloe zeylanic.i pumila, foliiij variegatis .' C*«i^<v. /&(?r/. ^eylamta. 

2, /». 41. t. 21. Phk. alm. 19. t, 2^6. /. 5". 
jS Aloc guinccnfis, radice i^eniculata, foliis e virldi & a- s"'"«nlis. 

tro iindvilatiin varicgatis. Comm. hort, 2..f, 39. t,iC 

prxL S4. /. 23. 327. HEXANDRL\ MOKOGYNiA. 

Hahitat et in Zeylona, /3- ^» Guinea. V 
Plantsc fiorcs non vidi, dubiain emendent vcl confir- 
ment autoptJE. 

fphaih. ^. ALOEfloribus fcffilibus ovatis creriatis: fegmentis in- 

tcrioribus conniventibus. 
Aloc foliis ovatis acuminatls caulinis quinqucfariam 

imbricatis. Ihri. (lijj\ 132. H>irt. ufj. 87. Roy, 

Ifigdb. 23. 
Aloe atricana erecta rotund^, folio parvo & in acumen 

acutillimum exeunte. DiU. elth. 16. t. iS-f- 14- Comm. 

pr.£L 83. t. 32. 
Habitat in Afric» rampeftribus. ^ 

■'^nuii,. ^. ALOE fioribus feffilibus triquetris bilabiatis: labio in- 

feriore rcvoluto. 
Aloc foliis rhomboidalibus ventricofis quinquefariam 

pofitis radicatis triquetris plano exftantibus. Hort. 

cliff. 132. Hort. upf. 87. Roy. lugdb. 24. 
Aloe africana, breviffimo cralTifinTioquc {x3lio,flore viridi. 

Comm. hort. z. p. i. p. ii. t. 6. Till. p:f. 6. /. f. 
Habitat in Africse argillojis. T^ 

vtfcofa. 7. Aloe fioribus fefljlibus infundibuUformibus bilabiatis: 

laciniis quinquc revolutis: fumnia erefta. 
AloG foliis canaliculatis trifariam imbricatis: caulinis a- 

pice reflcxo-patulis. Hort. cliff. 132. Hort. upf. 87. 

Roy. tugdb. 23. 
Aloe africana ere6ta triangularis & triangulari folio vi- 

fcofo. Comm. pral. 82. t. 31. TilL pif. 6. t. f. 

Dill. elth. 1)-. ?. 13. /. 13. 
Habitat in JElhiopix campej}ribus. ^ 

fimtiu. 8. ALOE floribus feflilibus bilabiatis: labio fuperiore ere- 

6to; inferiore patente. 
msrgnrltt- «. A]oe foliis ovato-fubulatis acuminatis tuberculis crati- 
ieii. tilagineis undiqueadfperfis, Hort. cliff. 131. Roy. lugdb. 

24. 
Aloe africana, folio in fummltatc triangulari, margarl- 
tifera, fiore fubviridi. Comm. hort. 2. p. 19. i. \o. 
jS. Aloe aiVicana margaritifera minor. Comrn. hort. 1. p. 

21. t. II. DiJJ.chh. 19, t. 16. f. ij. 
-y.Aloc africana. margaritifera minima. Comm. pr^J. 45. 
^ Dill. cJth. 20. t. 16. f 18. 
/^rathhoi- J'. Aloc africana humilis arachaoidea. Comm. praJ. 71 
doa t. 27. 

3. A- HEXx\NDR[A MONOGVNIA. 323 

f. Aloc foliis ovaio-Lniceolatis canioiis apicc triquctris: 

angulis iiicrme dcntatis. liort. clijf. T31. Hort. upf\ 

86. Rr>y. lugcih. 24. 
Aloe •.ifricana niiaima atrovii idis.^ ipinls herbaceis nu-* 

merolis ornata. Bocrh. lit^dlf. 2, p. 131. t. 131. 
Hahttc.t in J^X\\\o\!\x.tamptlhihus. i: 
Flores i» hoc genire\pecierurn ccrtiffimi indices conjun' 

gunt Margaritifcram ^ Arachnoideam. 

9. ALOE floribus rcffilibOs reflexis imbricatisprifmaticis. Vvaria, 
Aloe tbliis linearibus radicalibus membranaceis. flort. 

cliff. 133. Roy. lugdo. 23. 
Aloc africana folio triangulari longifTimo & angurtiffi- 

mo, floribus kiteis foetiais. Co,nrn. hort. 2, ^. 29. t\ 

IS'. Seb. thef I. p. 29. t. 19. /. 3; 
Hahitat adC^.^. b. Spci. Jr 

AGAVE. 

1. AGAVE foliis dentato-fpinofis, fcapo ramofo. G^^ . ^'««•■^'«^'"•«n 

nov. 1102. 
Ah^ave foliis fpiiiofo-dentatis mucronatisque. Hort.upf 

Aloe foliis lanceolaiis denratis fpina terminatis radicali- 

bus. Horl. cliff 130. Koy. iugdh. 22. 
Alocfolioinoblongum mucronem abeunte. Bauh, oin. 

286. 
Ziahitat ia Amcrica calidiore. 5 

2. AGAVE foliis dematis, ftaminibus corolliimaEquanti-^y/OT^tfrfl; 

bus. 
Aloe americana polyjjona. Comm. rar. 6f. t. 6f. 
Hahit.it tn Amciica. 
Confer. Aloeamericana foboiifera. Herm.lugdh. 16.1. 17. 

3. AG \VE foliis dcnrato-fpinofis, fcapo fimpliciffimo. wrjjmce. 

Gen. n<jv. 1102. 
Aloefoliis lanccolatis fprna cartilagineaterminatis, tlori- 

bas altcrnis iellihbus. Ghn. virg. lyi; 
Habit.^t in Virginia. i' 

4. AGAVE foliis integernmis. Cea. nov. I102. f<tHi6i 
Aloe foliis Jntegerriniis patentiufculis aculco-terminatis^ 

radice caulcfceute. Hort. cliff. 132. 
Aloe amcricana, viridi rii^idifimo & fcehdo folio, Piet 
di<?U indigcnis. Comm. hort. 2. p. jy. t. i8j 

X 1 Aloa Lilio Afplo- 
dehis. Jiavus. fulvus. Liliajlruni. 324 HEXANDRIA MONOGYNIA, 

Aloe americana, radice tLiberofa, minor. Phik. Ahn. 19. 
. t. 25-8. /. 1. 
Habitat in Curacao. t> 

HEMEROCALLIS. 

I. HEMEROCALLIS fcaporamofo, corollis monope- 
talis. Hort. v.pf. 88. 
Heraerocallis radice tuberofa, corollis monopfi:alis.//or/. 
cliff. T28. lioy. higdb. 26. 
t». Hemerocallis radice tuberofa, coroUis monopetalis lu- 
teis. Gmel. fib. I. f. 37. 
LilioAfphodelus luteo flore. Ciuj'. hifl. i. f. 137. 
Lilium lutcum, afphodeli radice. Bauh.pin. 80. 
^. Lilium rubrum, afphodeli radice. Bauh. pin. 80. 
Liiio-afphodelus puniceus. Clttf. hijl. i. p. 137. 
Habitat a.. in Hungariae, Siriirije carnfis nhginofis., ^^/3. 
Hybrida csf conflans., ex India Orientah. Jr 

1. HEMEROCALLIS fcapo limplici, corollis hexape- 
talis campanulatis. Hort. cUff. 128. Roy. lugdb. 27. 
Hall. heh, 290. 

Phalangium magno flore. Banh. pin. 29. 

Phalangium allobrogicum majus. Ch/f. app, alt. 

Phalangium. Dalech hifl. 85-2. 

Habitat in/ilpibHs Yielvcti.c]'^^ Allobrogicis, 3.- 

Habttu conveninnt i-LeCj Antherica I. 2. 3, Ajphodeh "2.. 
3, fed quis characier conneilcrett 

ACORUSx 

I. h.Q.O^\j^. Roy.iugdb. 6.FLfuec.i']']. Mat.med.\6. 
cc^ Acorus verus f. Calamus aromaticus ofiicinarum.B^;«/6. 
pin. 34. Hort- chff. 137. 
1 vpha aromaiica, ciava rugofa. Morif hifl. 3. p. 246 
/. 8. t. 13. /. 4. 
^^ Acorus aliaticus, radice tenuiore. Herra. hgdb, 9. F/. 
^e^'/. 132. 

Waembu. Rheed. mah 11. p. 99. t. 60. 
Habitat •'■ i'n Europae, ^.in Indix fofllspaludofls. Jf 

ORONTIUM. 

fquaticum. I. ORONTIUM. Gc-;?. ;?ot;. toSd. /. 3. * 
Arum fblio enervi ovato. Cron. virg. 113. 
Arum fluitans, pene nudo. Banifl. vtrg. 1926. 
Hiibitutin VirginisE, Qxi2A's.palHdibus AC^iarigimbns . J' 

Hi^.- Calrmtn. 
vui';raiis. verus,. HEXANDRIA MONOGYNIA. 32; 

H/EMANTHUS. 

1. H^^MANTHUS foliis lingviformibus planis. Roy. coccmmt. 

lugdb. 4z. 
H^manthus foliis obtufis bafitruncatis. Hort.cliff. 127. 
Hcemanthus africanus. Comm. hort. 2. p. 127. t. 64. 
liabitat ad Cap. b. Spei. 2c 

2. H.5:MANTHUS foliis lanceolatis undulatis. Hort.mi"'"* 

cliff. 127, Hort. upf. 127. Roy. lugdh. 4?., 
Hsemanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. Dill. 

elth. 167. /•. 140. t. 2. 
Hyacintho affmis africana, bulbofa radice, caule ele- 

gantiffime maculato. Seh. thef. i. p. 10. t. 12. /.1.2 3. 
Orchis f. Satyrium e Guinea. Swert. fior. i.p. 6z. f. 3. 
Habitat in Africa. ^' 

CALAMUS. 

I. CALAMUS. _ ^otmg, 

Arundo zeylanica fpinofiiTima majof , frudibus rotundis 

fcabris acidis, Burm. zeyl. 36. Fl. zeyl. 468, 
Arundo nucifera Rotang dicl-a, fru61:u fpadicci coloris 

ftriis purpureis venufte teflulato. Pluk. alm. 5-3 . 
Arundo Rotang dicla. Pif. mant. 188. 
Fru(9:us cannse de Benghala. Bauh. fin. 40)". 
Habitat in Indixfylvis juxta fluenta. ■& 

JUNCUS. 

* Culmis nudis. 
I. JUNCUS culrao fubnudo tereti mucronato, panlcula acum. 

tcrminali, involucro diphyllo fpinofo. 
Juncus culmo pungente, panicula ex folii folitarii axil- 

la. Sauv. mt,nfp. 9. 
Juncus panicula univerfali culmo breviore infime coar- 

chata, fecundariis paululum laxis, capfalis triquetro-fub- 

ovatis nitennbus. Guitt. flump. 2. p. 412. 
Juncus acutus, capitulis fovghi. Bauh. hifi. ^. p. 5-20. 

Morif. hifi. 3. p. 232. f 8. t. 10. /.15-. 
jg-J^f^icus panicula univerfali culmo longiore, fecundariis 

laxis longe pcdunculatis : media prascipue. Guett. 

fiamp. 2. p. 412. 
Juncus acutus maritimus anglicus. Raj. hifi. 1303.^1^(7- 

rif. ibid. f. 1 4. 
Hahitat in Angliae , Galliaj, Italix mariiimis pal/tdo' 

fis. -ii 

X 3 2. JUN- 326 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

tonshmera' 2. JUNCUS culmo iiudollrifto, capitulo laierali- ^oy. 
^•'•^- higdb. 44. FL JMec. 27.J. 

Juncub lasvis) , panicula non Iparia. Bauh. pift. \i. 

thsatr, 1S3. 
Juncus ixvis.^panfculaconglomerata. Scheuch.gram.i.\'^ . 
Juncus. Cam. epit. 780. 
Habitat in EuropfS Oorealis uligiftofu. 2^ 

tfuM. 2- JUNGUS cuimo nudo ftrifto: panicuJa lateralr. Roy. 
h:gdh. 44. Fl. fuec. 279. 
^. Juncus culmo nudo acuminato ad balin fquamato, flo- 
ribus fefilUbus,, fl. lapp. 116, Ilall. hch. 25-4. 
juncoides alpihum, tio^culis }unci glomeratis atrofufcrs. 
ScbcHch. hiji. 323. 
0, Juncus culmo nudo acuminato ad bafin fquamato, fio- 
ribus pedunculatis. //. !app. 117. Gron. tirg. 38. 
Juncus Isevis, panicula fparfa, major. Bauh. pin. la. 

theatr. 182. Scheuch. gram. 341. 
Juncus laevis. Dod. pempt. 606. 
Habitat in Europa; uligtnofis , ci in alpihus. ^ 

tHfkxui. 4. JUNCUS culmo nado: apice membranaceoincurvo, 

panicula laterali. 
Juncus culmo nudo, paniculam arcuatim teu,entc. 

Sauv. monfp. 9. 
Juncus, acumine reflexo, maior. Bauh.piH. 11. prodr. 

1S4. lilorif. hi/L -^.p. 233. /. 8. t. 10. /' 25". Barr. 

u\ 204. Ilall. belv. 25-2. 
Juncus , acumine rertexo, aiter. Bauh. pin. 1 2. prodr, 

11. Scheuch. gram. ^^f. 
y Jiuicus panicula univen.ali laterali culrao longiorc, fe- 

cundariis fparlis. Guett. fiamp. 412. 
Juncus acutus, panicula fparfa. jBt-z^/&. pin. 4.12. 
Habitat r>/ Europa aujirali. Ta 

(liformiT. ^ JUNCUS culmo nudo tiliforml nutante, paniculala- 
terali. Rov.lugdb. 44. Gron. virg. ifz. Fi. fuec.iSo. 

Juncus parvus, calamo fupra paniculam longius pro- 
ducto. Raj. a»gl. 3. p. 432. /7. Lipp. 118. 

juncuslxvis, panicnla iparfa, m.inur. Bauh. pin. la. 
tkt-atr. J83. Schetich. gram. 347. t. 7./. i. 

Flabitat in Europ» uiiginofo-palud^ojis turfojis. T^ 

%np\w. (j. JUNCUS culmo nudo, foliis floribusqus tribus ter- 
minalibus. /7. iapp. 119. Fi.fuec. z%\. Roy. lugdb. 
43. Hail. hdv. 25-3.. 

}un- HEXANDRIA MONOGYNIA. 317 

Juncus, acumine rcflexo, niinor & trilidus. Bauh.fitt 

12. prodr. 22- /. 22. theatr. 186. 
Juncoides alpinum trifidum. Scheuch. gram. 325*. 
ILibitat in Alpibus Lapponicis, Helvcticis,Pyren3ois. J- 

7. JUNCIJS culmo nudo, foliis fetaceis, capitulis glo- /•?«i"'r<5/«.«-. 

meratis nphyilis. Fl. fuec. 2S2. 
Juncus toliis fetaceis, culmo nudo, capitulis glomera- 

tis tcrminalibus. Roy. lugdh. 44. 
Juncus montanus palullris. Ru], hift. 1303. Fl. lapp. 

Gramcn junceum, foliis & fpica junci. Batth. pin. f. 
Gramen junceum, fcmirc acuminato. Lo^f. prujf. ttf. 

t' 29, 
Ilabitat in Europse borealis fefpitofis, Z^ 

* Culmis foliofis, 
S. JUNCUS foliis nodofo-articulatis. FLfuec 28^ miculatut, 
JuncQS foliis articulofis, panicula inccquali, capitulis fes- 

lilibus, capfulis fubulatis triquctris. Roy. lugdh. 43. 
Juncus foliis articulojis, iloribus umbellatis. 7'oHrnef. 

infl. 247. Fl. lapv. 120. 
Gramen junceum, folio articiilato, aquaticum. Banb. 
pift. f. prodr. 12. theatr. 76. Schcuch. gram. 331. 
)S. Gramen Junceum, folio articolofo, cum utriculis. 

Bauh. prndr. 12. Schcuch. grarn. 333. 
"/ Juiicus alpimis, foho. artlculofo. iSV/:'!?/^^^. j^r/zw. 333, 
"Gramen junceum, fol io articulofo, fylvaticum. Bauh. 
fin. ^f theatr. -]<. Morif. hift. ^.p. lij.f 8. ^.9./. 
I. Scheuch. gr.im. 334. 
^. Junci folioli, foliispei Iiccitatemnodofis.iI//V/&,^f». 38. 
K. I. — .13. 
Ilabitat in £uropae aquofis. ^ 

9. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, , capfulls ob- Mhfnt. 

tufis. Fl. fuec. 284. 
Juncus foliis lincaribus canaliculato-concavis, capfulis 

triangularibus. Guett. ftnmp. 134, 
Juncus foliis angulatis, culmo fubnudo , panicula ter- 

tinali prolifera , capfuJis ovatis. Roy. lugdb. 4-^. 
Gramen junceum minimum, capfuHs niangularibus. 

Raj. hifi- no7. a-i^gl. 3./. 4:14. Morif. hift. 3. p. 

227. /.8. ^'9. /. 3. 
Juncus bulbifer, foliis terctibus non articulofis. Mich. 

gcn. 39. ;/. 1.2. 3. 
jG Juncoides calycibus paleaceis glom.eratis, folio vaiians. 

Sc.heMch. grurrj. 39. Gra- 32§ HEXANDRIA MONOGYNIA. Grflmen junceum aquaticnm, paniculis cum foliis ca- 
pillaribus limul ortis prolileium. Pluk. alm, 179. t, 
3Z. /. 3, Morif, hifi. 3. p. 227./. 8. ?.9./. 4. 
*/. Juncus toliofus minimus campeftris & nemorenfis. 
Gron. virg. 15'. 

Gramen junceum elatius » pericarpiis ovatis , america'» 
num. Pliik. alm. 179. t. gi.f 9. 

Grameii junceum virginianum, calyculis paleaceis, bi- 
corne. Morif. hiji. ■^.p. iiS.f 8. t. 9. /. i^*. 

Habiiat tn EuropjB pafcuis fierilibHS fubhHmidis.^ at y 
in Sibiria, Virginia. 

iufoiihis^ jQ. JUNCUS culmo dichotomo^ foliis angulatis, flori- • 
bus folit?riis feffilibus. Roy. lugdb. 43. Fl.fuec.i'^^, 
Hall. heiiK a^'^. 
Juncus paluftris humilior, panicula laxiflima. Rupp, 

_/>». 130. Fl. lapp. liZ, 
Gramen nemorofum, calyculis paleaceis, ere6tum. 

Scheuch. rram. 327. 
Gramen nemorofum, calyculis paleaceis. ^auh, pin.y.. 

theatr. ioo„ 
Holofteum. Lob. ic. 18. 
jQ^ Gramen nemorofum, calyculis paleaceis, repcns, Sche- 

uch, gram. 329. 
y.Gramen nemorofum, calyculis paleaceis^ fpecies altera 
procerior. Scheuch. gram. 328. 
Gramen bufonium eredum anguftifoliummajus. Barr, 
ic. 2.64. 

j. Gramen holofteum alpinum iriinimum. Bauh, pin. 7. 
prodr. 64. (heatr. loi. 
Ciramen juncoides minimum anglo-britannicum. Raj, 

angL 3. p. 434. 
Habitat in Europas inundatis. 

hghmif, n. JUNCUS folio fubulato, gluma biflora teiminali. 
Am'jen. acad, 1. p. z66, t. 3. /. 3. * 
Habitat in Alpibus Lapponicis. D. Montin. %: 
Planta faciem gerit Schoeni ferruginei, 

uighmif, 12.. JUNCUS foliis planis, gluma triflora terminah*. Fl. 
fuec, 286. 
Juncus gluma triflora culmum tcrminante. FL iapp, 1 1 5-, 

t. 10./ s^ 

Juncas exiguus montanus mucrone carens. Bauh. pin,. 

ll.prodr.ii.theatr. 183. Rudb. elff.l. p, 103./. 8» 

HabitatfrequeHS ia Alpibus Lapponicis,TauroRaftadien- 

fi. * ' 13. JUN- l HEXAANDRIA MONOGYNIA. 329 

13. TUNCUS foHis planis pilofis, corymbo ramofo, Fl.pUofnt. 
Jiicc. 2S?. 
Juncus foliis planis, panicula diffufa, pedunculis prolifc- 

ris: tiofcuHs intermcdiis feliilibus. Roy. lugdb. 43. 
Gramen ncmorofum hirfutum latifolium majus. Bauh, 
pi'i. 7. Morif. hiji. 3. p. 22 C. /. 8. t. g. f. l. * 
/3. Gramcn hirfutum angudifolium perenne, lini utnculis. 

Barr. ic. 740. 
y. Juncus foliis planis, culmo panimlato, flonbu=« fparfis. 
Fl. lapp. 124. 
Gramen hirfutum nemorofum angullifolium ilpinum, 
paniculis obicure rufefcentibus. Schench. gram. 312. 
t. 6. 
i^.Gramen nemorofum hirfutum latifolium m.^]\s.%.Scheuch,. 
gram. 317. 
Gramen hiriutum Iatifoliummaximum,junceapanicula. 
Morif. hifi. 3. p. 22^, /. 8. ?. 9. /. 2. 
j. Gramen hirfutum anguftifolium majus. Banh. pin. 7. 
prodr. 16, theatr. loy. Morif hif. 3. p. i2<.fS. 
ty. ^' 9- /• 3* Scheuch. gram, 318. 
C- Gramen hirfutum latifoliumminus. Bauh. theatr.\oi. 
V^ Juncoidesmontanumnemorofum, fiore niveo. Scheuch. 
gram. \ic. 
Gramen hirfutum anguftlfolium minus, paniculis albis, 

Bauh. pin. 7. theatr. 106, 
Habitat in Europas fylvis., at varietates. Q. ^. g. ^. V, 
in Europce aujiraliorjbus., y . in Alpibus. T^ 

14. JUNCUS foliis planis fubpilolis, fplcis fefTiIi pcdun- fw/x^jfm. 

culatl^quc. Fl. fuec. 2S8. 
Juncus foiiis planis, panicula rara^fpicisfefTiIibuspedun- 

culatisque. Hort. cliff. 137. Roy. lugdb. 42. Gron, 

virg, 38. 
Juncus villofus, capitulis pfyllii. Taurnef. inji. 246, FL 

lapp. 126. 
Juncoidesvillofiim,capitulispfyllii. Scheuch.gram. 310. 
'Gramenhirfutum,capitulispfyllii. Bouh. piu. -j.theatr. 

/B.Juncus foliis planis, culmo panicUiciro, fpicis ovatis./A 

lap^. iij. t. 10. f. 2. 
y.Juncoideshirfumm,capitulo glomeFato. Scheuch.gram. 

Gramen hirfutum, capitulo globofo. B.Tuh. pi». 7. 
theatr, 104. 
c Jmieus montunum nemorofum villofum latifolium e- 

UtiiK 530 HEXANDPIA MONOGYNIA. 

ladus, capituHs fiorum candidis & fplendentibus. 

JMich. gen. 42. 
g. Juncoidcs latifbriUiT} alpiuum glabrum, panicula fablu- 

tca fplcndente. Schettch. gr:imen. 314- 
f . Gr?men hirfutum elatius, paniculajuncea compa(?ra. Raj, 

(TVgl. }. p. 416., 

*!, Juncoides bohemicum, paiiicala minore nigricante,fca- 
po fuper eandem erccto & longius produ<ito. Mich. 
gen, 42. 
Hahitat /k Europse pafcuis f.cciorihus. Z^ 

fpUaiKf, 15. JUNCUS follis planis, fpica racemofa nutante. i7. 
/t-^pp. 12f. /. 10. /. -1- H.jucc. 289. 
juricus aipinus latifoliui , panicula racemofa nigiicante 

pcRduJa. till. pif. 91. ^ 
Habitat in Lapponjffi Alpbns. l^ 

RfCHARDlA. 

/i-air^. I. Rir;HARDlA. ^//<?»/. »2/. 

Habitat in Vcra Crace. 1/. 

FLaKta cx flcilaii.': XLIP'. CauliS altHS., hrachiatus.,fub' 
aTttculuTUS , obfokte tetragcKUS., hifpids^s : Pilis ri- 
gidiufiulis .^ fparfis, refif^is. Folia elanceointo-QVa- 
ta., aiternaum ncrvofa., integerrimn.,f~Kboettolafa .,fca- 
hra. l' lores in cafitula terminali <«, pajfim etjam in 
vcrticillas cozge/ii ; caPitaia terrninaita., radiata 
Foliis 4. vel plaribus., fciluet altsrnis intttorihns. Co- 
rollul* ut in/}ff>crulis'., teniics, lovg^^ fcd fexfidcs b* 
fruHus e.x 3 ffminibus\ Jic xJiJfcrt a Sfermacoce ni<.' 
racro cr c^cteris. 

PKTNOS, 

virtkiUruus I. PRINOS foliis longitudinalitcr ferratis. 
Prinos. Gro»:. virg. 39. * 
Habitat i.i Virginia, % 

tJ-^i'. 2. PRINOS foUis apice ferratis. 

Jiabitat in Canada. Kalm. h 

/irbor. Foliis alternis., petiolatis ., obfopfgis., cojffifie^ti" 
.has., (rlabris., verfus apccnt ferratnris Htrinqnc frpiHS 
bcais actUis . facie ferme JMyricce. Pedunculi axilU' 
res.,pari}i.,'fepius trifiori. p^lores ko» v:Ji. 

BERBERIS. 

vu)gan\ 4. BERBERIS pedunculis racemolis. iV/*?, mcd. ipo. 

B-cr HEXANDRL\ MONOGYMIA. 331 

Berberis fpinis tx\pVicih\^s.Hort. clijf. 122. Fl.fucc. 2^0. 

Roy. lugcib. 43S. Ilall. heir. 424. 
Ecrberis dumctoruni. Bauh. pi». ^y^. 
Bcrberis vulgaris f. Creipinus. Cam. epi. S6, 
iiabitat in Europse fylvis. b 

1. BER.BERIS pedunculis unifloris: 'fretka, 

Berbeiis crerica, buxi foiio. 'foftr^ef cor. 42. 
Bcrl-xeris alpina cretica. Baub.pin, 45-4. 
Lycium creticum. Jlp. cxot. 21. t. 20. 
Lycium e Candia. Fon. ital. 137. 
Hahitat in Creta. h 

LORANTHUS. 

I. LORANTHUS. mmkm^, 

Loranthus racemofus, fiore coccineo, baccis nigris. 

Vadl. ad. 1722. ^. 274. 
Loniccra flore coccineo, bacc^s nigris. Plum^gen. 17. 
iiabitat in America calidiorc. t> 

FRANKENIA. 

1. FRANKENIA foliis linearibus bafi cilJatis. ix^i^- 
Fjankcnia foliis confertis. Roy. lugdb, 45-2. 

Frankenia foliis aciformibus congeitis Sauv.monfp.^6. 
Franca floribuii folitariis feflilibus, fofiis prifmaticis tri- 

angularibus. Guett. fhamp. 1. p. ^f^. 
Franca maritima fupina faxatilis glauca ericoides, fem- 

pcrvircus, flore purpureo. Mich. gen. 23. t.xi. f. i. 
Lychnis fupina maritima, ericas facie. Raj. aKgl. 3. 

p. 38. 
AnthylHs repcns kalica, thym? foliis, rubente flore, pot 

lygonifaCic. Till. pif 46. 
Cali f Vermiculari marina; non difllmilis planta. Bauh. 

hifl. 3. ;». 703 _ ^ 

Polygonum fruticofum fupjnum encoides cmereurrL 

thymi folio, hifpanicum. Barr. ic. 714. Bocc. muf. 

i.p. 7. /. II. . 
»Polvgonum matitimum mmus, foHis ferpylli. Bauh.pin, 

Hahitat in Europae aujhalis maritintis. "U 

2. FRANKENIA caulibus hirfutis, floribus fafciculaiis ^••r/»»** 

terminalibus. 
Franca maritima fupina multiflora candfda, caulibushiT- 
futis, foliis Quali vermiculatis. Mtfh. gen. 23. /. 21. 
/. 2. Poly- 332. HEXANDRIA DIGYNIA. 

Polygonnm creticum, thymi folio. Bauh, fin. 2S1. 

prodr. 131. 
Alline cretica maritima fupina, caulc hirfuto,fo]iisquafi 

vermicubtis. Tonrnef. cor. 4^. 
Hahitat in Apulia, Creta. 

^uhtrnlenta 3. FRANKENIA foliis obovatis retufis fubtus pulvcratis, 
Frankenia foliis ovalibus. Sauv. moNfP. 168. 
Franka maritima quadrifolia fupina, chamiEfyces folio 

& facie. Mich. gen. 23. 
Anthyllis valentina. Cluf. hifl 2. p. i86. 
Anthyllis marina, chamxfyces iimilis. Bauh. pln. 282. 
Habitat in Sufexiae, Narbonse, Italise, Apulias littori- 

bus. 
la ordins Naturalt ad XL referatur. 

PEPLIS. 

Fomla. I. PEPLIS. FL lapp. 128. FLjuec. igi.HalL helv.^o6. 
Glaucoides paiuftre, portulacse folio, tiore purpureOi 

Mich. gen. 21. t. 18. 
Glaux paluilris , flore ftriato claufo, foliis portulacs. T. 

Petit.gen./^l. ?. 43. 
Glaux aquatica, folio flibrotundo. Loef. prujf. io6. t. 

20. 
Glaux akera, fubrotundo folio. FaiU.parif. 80. /. 15'. 

Alfine paUiUris minor ferpiilifolia. Bauh. pn, 25-1. 
Habitat in Europas i?iiindatis. O VELEZIA. 

r/:g//f«. I. VELEZIA. L^fi. 

Silenc foliis fubulatis cauli apprefHs calycibus rigidisin- 

termedio longioribus. Sauv. monfp. 14^. 
Lychnis fylveilris minima,exiguo fiore. Bauh.pin.io6, 

prodr. 103. 
Lychnis minima rigida cherleri. Bauh. hifl. 3. /•. 35-2. 

Raj. hifi. 997. 
Lychnis corniculata minor. Barr. rar. 66$. t. 1018. 

1017. Bocc. niuj. 2. p. 5^0. t. 43. 
Habitat in Europa auftrali. Q 

Stamina ttnuifjlma dijficiilime numeranturyi» Jiccisfpe- 

cimtni- HEXANDRIA TRIGYNIA. 333 

ci/ntKthus ^ vidi \ at in \\\\^circiter 6 L(eflin^. Si 
hujjis ordo naturtilis fit k. XL^ mmierus nattiraiis e- 
rit flaminurn fex , fi vcro XLII^ erit cj^Hinque. 

ORYZA. 

l. ORYZA. Bauh.pi'fi. l^. taeatr.^y<^. Cam.epit.n^i.f^tiva. 
Dod. pempt. fcp. Catesb. car. i.p. 14, t. 14. Hort. 
cliff. 137. Mat.med. 174. Roy.Iugdh. ^^. 
Hahitat forte in yEthiopia , colitur in Inaias paludofis. 

ATRAPHAXIS. 

1. ATRAPHAXIS ramis fpinofis. Hort. cliff. j^^^.rpiuof^, 
Roy. Ingdh. 409. 
Atriplex oricntalis, frutex acnleatus , fiore puichro. 
Tournef. cor. 38. Buxb. cent. i. p. 1-9. t. 30. DiiL 
elth. 47. t. 40 /.47. 
Habitat /«Media ad «r^f/«Hanicn hcis glareofis juxta 
fiuvios. ^ 

1. ATRAPHAXIS incrmis. ^ muhilAta, 

Atrapiiaxis incrmis , foliis midulatis. Hort. cllff. 137. 

Roy. lugdb. 409. 
Arbufcula africana repens, folio ad latera crifpo, ad po- 

lygona relata. Dill. elth. 36. t. 31. /. 36. 
Habitat in iiithiopia.'' t> TRIGTNIA. 

FLAGELLARIA. 

I, FLAGELLARIA. Fi, zeyi. 133. Amcen. acad, i.twrfiw. 
]>. 39S. 
Pananibu-val!i. Rheed. rnai. 7. p. 99. t. 5-3. Raj. 

fuppi. 5-73. 
Habnat in Java, Malabana, Zeylona. "b 
Fiutcx humanam aiiuudinem fuperans. Rami diftichi. 

RUMEX. 

* HeYmcphrodin: valvulis fioris gramcio notaiis, 
1. RUMEX lioribus herinapi-.roditii. : valvulls intcgcrri- ".(fiW;(i. 
mis : unica graniitra, foliis cordati^. Mat. med. 178, 
Lapathum ho-rtcnfe, folio oblongo. Bauh.pin. 114. 
Lapathum fativum. Dvd. pempt. 648. 334 HEXANDRIA TRIGTOIA. 

HahUaf fK Italia. 'i: 

Confer. Lapathum hortcnfe latifollum. Baifh. pht. ix^. 

fiH%uineiit, 2. RUMEX fioribus hcrmaphroditis: valvulis integerrl- 
mis: unica granifcra, foiiis cordato-lanceoiatis,//(/r/^i 
ciijf. 13S. J/ort. upf.%g. Mat. wed.j^iS. lioy.lugdh^ 

Lapathum foiio •aciit'^ rubciite. Bauhf tjn. 1 1 ^. 
Lapathum rubciis. Dod, pempt. 6<o. Cam. epit. 229* 
Hubstat in Virginia. $ 

yaivula exterior floris grano magno glohofo rubro no" 
tata.^ rarius cf7 alteragraf^o n/inimo. 

aJ^innf, j. RUMEX florlbus hermaphroditis: valvulis integerri- 

mis graiilferis, foliis imis cliipticis. Sauv.moMfp.6^:\ 
Rumcx folio pedali cordato, radice ic^mi<i. Lemonier» 

SawV. rftonfj). i il. 
Lapatbum androgynvm obtufifolium, fpica confertis-^ 

fjma. Hall. hclv. i-o. 
Lapathum horienfe rotundifolmm f. mont-jnum. Bauhi 

pin. Hf. 
Lapathuth rotutldifoHum. Chtf. hijl. 2. p-. 69; 
Habitat in Hcivetia, Monlpelii. T/C 

veftieiUom. 4. RUMEX floribus herrjiaphroditis : valvulis integerri- 

mis: omnibus graiiiferis, foliis lanceolatis : vaginis 

cylindricis, 

Lapathum aquaticum, folils longis anguftis acutis, fio- 

ribus ad genicuia vcrticillatim eongeftis, Gron. virg-. 

39- 

Hahitat i.t Virgiaia. V 

BntRn.nca: f. R UMEX floribus hermupliroditis . valvulis integerrj- 
mis : oinnibus graniferis , foliis lanccoiatis : vagiriis 
ohfolcus. M<st. rned. 17. 

Rumex aquatica , calycis foliolis omnibus aequalibus , 
radice extcrius nigra vel flava. Cold, noveh. 83. 

Lapaihum foliis longis latis vix acuminatis coftis cauli- 
basquerubentibus,3adice iatus crocea. GroH.virg.y^i. 

Habitat in Virginia. ^ 

In frczccdenti ftipuJa cyiindrica membranacca fere ad 
dirnidiurfivagiMans i'nterr.odium.,i;t hac vero nonitem^ 
fcd ut in Europ.vis. Pedicelli in priori crajjiores in 
hac capiiiares : prior magis fpicatn\ hac mdgi^ pani- 
culata. Plantam Gron. in Fl. virgintca habui a Ch 
Akthrire., quai non rubra erat eanle ant cojlis. 

6. RU- HEXANDRIA TR[GYNIA. 335- 

C. RUMEX fioribus hcrniaphroditis: v-alvulis trifido-fe- le^yptjncu.' 

taccis : unica granifcfa. IJori. npf. 8y. 
Rnmcx floribus hcrmaphroditis, foliis oblongii, valvuli!, 

dcntato-fetaceis longilTimis. f4'^ach. ultr. 391. 
Lapathum cr;gypticiim, capfula fcnn'nis alha & creiiata. 

DilL eUh. 191. ^. lyS. /. 191. 
Lapathum ccgyptiacum annuum, parietariae foliis, cap- 

fuJa fcminis longius barbata. Till. ftf. 43, t. ^j.f. i. 
Habftat in TEgypto. © 

7. RUMEX floribus hcrmaphroditi$: valvulis dcntatis : P^^Jjatrm- 

omnibus graniferis, foliis lanceolati!>. ^"- 

Habitat in Virginia. 
Pianta_//'/Vi^rt»7«r^?, ramojijjima. "Polh lanceolat/t.,psiio^ 

iata ^ Levia., undata., integra'. Floris falvHL-c dcrdi- 

bus utrin.jtte tribus longis ., omr.es ie^.v gr,anis palii- 

dis rnagnis. 

8. RUMlX fioribus hermaphroditis: valvulis dcntatis "'«'^"f^"'"''- 

granifcris, foliis iinearibus. Lech. fcan. 26. //. fcan. 

24S. 
Lapathum. aquaticum, luteole folio. Toumef. infl. 5-04. 
Lapathum aquaticum,angultilIjmo acaminato folio Bocc^ 

muf. 1. 0, 142. t. 104. 
Habitai in Europas litoribus mariiimis. 

9. RUMEX floribnshermaphroditis: valvulisintegrisgi?.- ^''ffput, 

niferis, foliis ianceolatis undulatis acutis, 
Rumex floribushermphroditis:valvuiis integerrimis pla- 

nis, foliis cordato-oblongis. FLfuec. 292. Hort. clijf- 

138. /2ay. lugdb. 229. 
Rumcx fdliis cordato-oblongis acuminatis integris. FU 

lapp. J29, 
Laparhum folio acuto crifpo. Bauh. pin. 115-. 
Lapathum acatum crifpum. Tabem. /V.436. 
Haiatat inYMlo^&fuculentis. 1: 

10. RUMEX fioribus hcrmaphroditis: Yalvulis dcntarls .Ta/<«/. 
graniteris, foliis cordato-oblongis. Hort. cliff. 15S. 
Mat. med.^ \.-j6. FL fuec. 293. Ko\'. lugdb: 229. 

Lapathum acutum f. Oxylapathum. Bauh. hijl. 1. p. 

9S3. Lob. icf 284, 
Lapathunx acutom. Raj. hiji. ijf. 
Habi/at tn F.mopxfucc^fc-ntis. T^ 

Ji. RUMEX floribus hermaphroditis: valviiiis dentatis, oi^ftA/a/w, 
foiiis GOrdatQ-obioagis obfuiiufculis crenulatis. j 

La- 33^ HEXANDRIA TRIGYNIA. fiihher. fhoYui. ufuntkm. Lunafist. v^tea/rttn/. Lapathum involucro feminis dentato, foliis obtufis cra 

crifpala. HalL hek\ 172. 
Lapathum fylvcftrc, folio fubrotundo, feminis involu- 

cris dentatis. Monf. hiji. 2. f. ySo. 
Lapathum folio minus acuto. Bauh. ■pin. iii. 
Lapathum vulgare, folio obtufo. I. B. Raj. hift. 175". 
Lapathum. Cam. epit. 228. 
Habitat tn Germania, Helvetia, Gallia, Anglia. %: 

^ Hermaphr&ditr. 'uahulisgranuh deflitutis j.nudis, 
12. RUMEX fiOribus hennaphroditis, foliis lyratis. Guett. 
[tamp . I, p. 7, 
Lapathum ramis procumbentibus, feminis involucro den- 
tato, foliis inferioribus inftar fidium. Morif. hift. 2. 
p. ySo. 
Lapathimi pulchrum bononienfe finuatum. Bauh. hift. 

2. p. 9S8. Raj. hift. I. p. 174. 
Hahitat in Gallia, Italia, Verona;. 

i^ RUMEX fioribus hermaphrodirls; valvuiis dentatis 

nudis plants refiexis. Hort. upf. 90. 
Rumcx fruiiLiDus dcnratis calyceretiexis,caput bovinum. 

rcfcrentibus. Hort. cJiff. 139. 
Acctofa, ocynii folio, neapolitana. Banh. pin. 114. 
Acetoia, ocymi foiio, bucephalophoros. CoL €cphr.t\ 

p. Ifl. t. i^c. 
Habitat in Itaiia. 

14. RUMEX fioribus hermaphroditis: valvuiis integerri- 
mis nudis, folils cordatis. 
Lapathum aquaricum, foiio cubitali, Baah. pin. 116. 
Lapathum paluftre. Tubcm. ic. Ari. Hippolapathum. Dalech. hift. 604. Ca.Kri> evit. 232. 

Herba britannica. Mnnt. brit. t. 1. 

Habitat in Europa ad ripasftuvioruin \£ pahjdnrn. I4 

ij. RUMEX fioribus hermaphrodiris: valvulis la:vibus,> 
caule arborco, foliis fubcordatis, Vir. tUff.o^z.Hort. 
cliff'. 139. Roy. iugdb. 320. 
Acetofa, arborclcens, fubrotimdo folio. Pluk. aLm.%, 

t. 2f2. /. 3. 

Lunaria magorum arabum. Bauh. hifl. 2.^^994? 
Habitat i'rt Canariis. b 

16, RUMEX fioribus herniaphrodids geminatis: valva- 
larumaiis maximis rncmbranaceis retlexis, foliis indi' 
viiis. IJort, cLff\iiQ. Hort, H^f. ^o.RoyJugdb.^-^o, 

Ace- HEXANDRiA TRIGYNIA. 337 

Acetofa americana. foliis longiffimis pediculis donati!^. 

Bauh. pir. 114. pro/^r. f^. Mvnf. Ifiji 1 / ySj./i 

<■ t. 2^ /..7. 
Hahttat in .\frica. 

*7. Rl?MEX floribub hcrmaphroditis diftin^lis. vaivula rtfeo. 
rnm alis maxunis membianaccis , tbiiis erotis. Roy. 
iHgdh. 230. 
Acctoia aegypiia, roleo feniiriis iavolacro, 8,inh. afr* 

S- /• f • 

M.^httat in iCg>pto. 

*^. RUMEX fioiibus hermnphroditis , foliis cordaco-ha- yirttfliw 
ftatis.. l''tr. dtjf. 31. Hort. ciiff. 138. Hnrt. u^f. 89. 
/f&)'. lugdh. 230. 
Acerofi rofurtdifolia horienfis. B^;^/^. /?»». 114. Morif, 

hi/l. 2. p. <-83. /. f. if. iS. f. o. 
Laparhum androgynum acelolum , foliis fagittatis , ri' 

rnis divergentibus. Hail. bfiv. no. 
Oxafis rotaadifolia. Dod. psynm. 649-. 
<3.Acetola fcutata repens. Bauh. pin. 114^ frcar. rf. 
Hiihitat tn i-lelvetia) Galluprovincia, tntfr acervos U- 
fidurn. ^ 

19. RUMEX floribus herrnaph''Oditisdigynfs.//a;'-/.d/^ di^yurft 
138. Fi.fuec. 294. /Jtjy. ln^dh. i^^O. 

Rutiiex foliis orbiculatis'emirginafis. fl. iapp. 132. 
Acetofa rotundifolia alpina. .B/ii*h. ptn. ^f. prodr. \\^. 
Acetola repens veiimoriandica,cocnleari» foliis nonni- 

ail linuatis. Phk. alm. %. t. 2^1. f. 2.. 
Aoeiora briiannicarotundifoiia, fruclu compreJlo,fi/tfir. 

ohf 6y. t. Oj. 
Habitiit'i)t Alpihiis Lapponicis, Heivencis, WalHcis. 

■»r- * * f/orihus didinis. 

20. RUMEX floribus undrogynis: calycibus icmincis/p/rt^,/-,,. 
Tnonophyliis • valvufis exlerioribus refleso-uncinaiis-. 

Hort. tipf 8g. 
Rumex floribus androgynls, calycibusfru^uj uncinatis. 

i/ort. cttff. 139 kov. iy.gdh. 2 30. 
JBeta cret^oa^^femine aculcato. fi<^ai?.p/>7. nS. prodr. n- 
Beta cretica, femino fpinofo. \ia.uh. hifl. i. p-. 962. 
Hahttat in Crcta. 
11. RUMEX floribus dioicis, fohis oblong*s lagittatis. '^"f''^' 
Vtr. clijf. 32. llort.ciilf. 139. Hort. itpf. ^q.fi.fnec. 
29 j. Fl. lap^: 130. Mrit. med. 5-29. Kr.^. iMgdb 233- 
y Aceto- 33« HEXANDRIA TRIGYKIA. 

Acetofepmenfis. Bauh. pi». i±. 
Qt. Acetofft pratenfis , flofe albo. Toumef. tnjt, foi. 
^-.Oxalis crifpa. Bauh. hlji, i,P. 99^- labcrn. u.^^O. 
JlAcetofa montana maxima. Bauh. psK. 11.4. i^cbeiuio. 

g. Amofa montana, lato ari folio rotundo. JSciT. ynuj. 

165-. t. I2f. R - ^/ V -, 

HabiUi hi Europsc paj^uis. J ?» ^lju?us. V 
Actto/cH». 22 RUMEX fioribus dloicis, foliis hnceolato-baftatis. 
r<r. cltf.^^Jiort, cliff. 139- >^- ^^^-^6^' iri.juec, 

296. ^ov. /«^^^. ^^31- ^^'"'^- '^'*7- ^^3- 
Acetofa arvenlis lanceolata. Batth.ptM. 114. 

Oxalis ovina. ^'^/'^r». *V. 440- „ , . 

fi Acetofa lanceolata anguftifoiia repens. ^^i^/^./'/)'. if^ 

y.Acetoii 'arvenfis minirna non lanceolata. Bakh. pin, 

^ Acetofa minor ereaa, lobis multifidis. Bocc. muf. 164. 
t. 126. . ,, 

Habitat tn Europie pajcnis ^jf arvis arenojis. 74 

SCHEUCHZERIA. 

P«/-J?m. 1. SCHEUCHZERIA. Fl. laj>p t33- ^- jo- /• i; fj- 

/»ff. 197. Koy.lHgdb. 4f. //«//. /.'f/^'.2f8. Gmel.jw. 

l. p. 73. Berg-. i';Wr. 67. 
Juncui fiorTdus minor.B««^- /^»». 12.. prodr. ^z.theatr. 

190. /^;^^^. elyf. i. ;>. no./'. 2. 
juncoidi affinispalartris. Schemh. gram. 336.^ 
Gramen junceum aquaticum, femiiie racemoio. Lcef. 

pruff. I 14. i^. 28. ^w, <,^ o . < 

Hahitat in Lapponis, Helveti». Boruffias , SueciaB paiH: 

HqJis. 3/ 

TRIGLOCHIN. 

../.^« I TRIGLOCHIN cnpfulls trilocularibus fublinearilius. 

^ • ^y y-^^^_ -,^3. Ad.Jiockh. 1742. p. 147. 2^. 6. j.I. 

TrklSchinfruau tcnui. FL lapp. 134- ^^-^^- %''^'44- 

/?^//. /;e/i'. 2^8. . ^ . , ,.. r> t . 

Gramen junceum fpicatum f. Triglochni. Bauh. pnf, 

6. theatr. 80. 
Calamagroftis IV. Dalcch. bijl. 1006. 
/3 Juncago madtima pcrcnui^, bulboCi radice. Mt(b. ^er. Ht^XANDRlA TRIGYMIA 339 

juncago mariiima. Baif. ynt, ci-'. ^ iyi* 
Habilfst tn EuTOpa ini^-rjdalis ulig:TiofiS. $ 

i. TRJGLOCHIN c^prulis fexloculsiibus cft^atis. "Fh vAiritmun , 
Juec. i'/). Ad (\o4.kh. i/.^.j>, 147. l. o. f-. 4. f. 

Triglochin fru6tu fubrotundo. N.lapp^i-^if.Roy.lugdh, 
4f . Qort, gelr. j6. 

Juncago paluUris &. maritinia pesennls, frudn brcviore 
qainqv.ecapiulari. Ahcb, ^cn-. .j.4. 

Gramen fpliratum alrcrnum. Batth. pin. 6. thcaly. S'i. 

Haifiiat in Europ.-s nianti/rjti, ^ 

MELANT/i.(UM 

I, MELANTHIUM pciaHsangvicutatis. ^ ^ s/f^wcfc/", 

Meianthiunn toliis linij:iribu.s lnt;;?>€rrimis longiflimis, fio- 

riLus panicubtis. Grou, z:trg, yj, 
Hahitai- if: Virginiii. 2: 

z- MEi^ANTHlUiM pctaU''i ieflitibus. Anarn, aaid.i. fH>lmm. 
p. 349. t. 11. ♦_ 
Orniriiogalun) ipicis ilorum longiJiiniivS ramolis. Gmci 

fb. I.' p 45-. ^. 8. " 

HabiitM in Sibiria. Jr 

MEDEOLA 

1. MF.DEOLA foliis veruciikti?, ramls aculeatfs. ntHhnu. 

Fruticalu;> foliis rufci {lclbtis. DilL ehh. 148./» 113, 

f H9 
Hulritai :n Amsrfca ^aiidiore, ^ 

i. MEDKOLA fcliis vevi.icilkt!«v, ramis incrmibus. vhfcmn». 

Medeob foliis ilellatis laiiccolati;, truftu hi?fGcalo, 

Cr.j;?. 'vi*j. ;9. * 
Lilinm f. MartHgon pulinum, tloribus minutiifune hcr- 

baccis. F/ffL nh.vl ^oi. i. 32S. /. 4. 
HaS^titit ift Virginia, ^ 

3. MEDJiOLA foliis alternis. 

Aif aragus ibliss ovato-lanceolatis folitarils. /fsirf. tlijft oj^nfagai^ii, 

j':2,i Rov, IttjfJb; ip. 
Afparagus africanus fcaiidens, mvrti toiio. TilL pif 

16. f. 11. f. 1 . z, 
IJabitat m jtthiopla. ^i 

TRILLIUM. 
t TRiLLlUM f'Ore pedunculaio ccrnuo. ttmnejm,^ 

\ i faris 3^« HEXANDRIA TRIGYNIA. Paris foliis tcrnis, tlore pcdunculato nutante. Cola. 

KGveb. Si. 
Solanum tnphyllum, fiorc hexapetalo carnco. Cattsh, 

carol. i . P. 4f. 
Habittit tn Carolina. 3^ 

mnmt, 2. TRILLIUM ilore pedunculato ere£lo, 

Paris foliis tcrnis, fiore pedunculatoeredo.yfwo';/. acad. 

1, f. i<4. * 
Solanum triphyllum Hrafilianm-n.B^wi'./»/». i6^. ^rodr. 

91. Burf. IX: 12. 
Solanum triphylluincanadenfc.Ccr^y.rtf»/?.^. 166./. 167 
Solano congener triphyllum caiiadcnfe. M«riJ\ hijl. 5 

liabitat in I/irginia. 

MtU, 3. TRILLIUM flore feffiH erefto. 

Paris foliis ternatis, fiorc feffili ercclo. Gron. virg. 44. 
Solanam virginianum triphyHum, fiore tripetalo atropur- 

pureo infoliorivm finu, absquc pediculo, feflili.P/iw/^. 

alr>i. 35-2. ;. III. /. 6. 
Solanuin triphyllvmi, tiore hexapetalo: trfbuspctalis pur- 

pureis, csteris viridibus reflcxis . C^z^^j'^. car. i.p. 

fO. r. fC. 
Haiiitaiifi Virginia, Carolina. 2: 

MENISPERMUM 

cmaievje. I. MENISPERMUM foliis peltatisfubrotundisanjrnla- 
tis. Hort. clijf. 140, Hori. »/'/.91. Gron. virg. i^;^. 

Menifpermum. cana^icnfe fcandens, -umbilicato folio, 
'Titurnef. act. IJO^. p. 311. 

Hedera monophyllos virginiana, convolvuli foh'is. Phk. 
alm. 181. t. 36, /. 2. 

Habitat in Virginia, Canada. 2^ 

viriinicnm, 2. MENiSPERMUM foHis cordatis peltatis lobatis. 
Gron. virg. 40. 
Menifpermumfoliohederaceo. DilL dth. 223. t. 178. 

/. 219. 
Habitat in V^irginise & Carolins mariiimis. Jr 

cat^Upam. 3. MENISPERMUM foliis cordatis fubtus villofis, 
Habitat i» Carofina. 

CoccHht. 4. MENISPERMUM foHis cordatis retufis miicrona- 
tis, Mat. med,.iys. 

Ar- HEXANDRIA TRIGYNIA. ^4T 

Arbor, ariftolochia; folils, maderaf[i{itftna, fruau parvo 
inedicx ad inflar convoiuto. Pluk. alyn. 4^. ?. 13 
/. 2. 

Cocculus officinarum. Bauh. pitf. fir. PIkk. maftr 
Si. t. 345-./. 2. 

ISatlialam, Rheeti. mal J. p i. .'► i- an? 

Hahitfd ifi India. t) 

;. MENISPERMUM foliis orbiculatis fubtus villofis. orbuxlaum. 
Cocculi orientalis frutex convolvulaccus, orbiculatis fo~ 
liis prona parte villolls. Pluk. amalch.ti.t. 384. /.6. 
Babitat in infHla Croiodilornm Alls:. 

6. MENISPERMUM foliis lanccolato-ovatts^ vilions.i'V/«t»7/i. 
Coccuii indici alteia fpccies rninor fcandens^ vincasper- 

vinc!» foliisvillotis. Pluk, amalth. 61. t. 384./. 7. 
I-Iabitat ir. India. 

7. MENTSPERiViUI^I foliis lineari-lanceolatishirfutis. myefotoiiv, 
Cocculi indici fpecies miniuia, myofotidis hirfutis foliis 

& facie. Phik. ph;t. 384. f^ 3. 
Habitat ia Jndia. 

SAURURUS. 

I. SAURURUS foliis cordatis petLolatis, fplcis folitari- „r«m'. 
is recurvis. Hort. nj>f. 91. 
Saururus foHis profunde cordatis ovato-lanceolatis,fpi- 
cis lolitariis propeudentibus folio brevioiibus, Roy. 

iHgdb. 8. 

Saururus foliis profunde cordatis ovato-knceolatis, Ipi- 

cis foHtariis folioiongioribus. Hort. cUff. 139. Gro». 

virg. 40. 
Scrpentaria repens, flbribus ftamineis fpicatis, bryomas 

nigrse folio ampliorc pingvi, virginicnfis. Pluk. nlm, 

343. t. 117: /. 4. 
Habitat in Marilandia, Virginia. li 

COLCHICUM. 

I. COLCHICUM foliis planisUmccolatis ere<ais. Hort . eutumnnh 
"citff. 140. Hort. npf 90. Roy. Ingdb. 41. Sauv> 
monfp. iS. oo^hm. iiff. 29. 
Colchicum commiuic. Bauh. pin. 67. 
Colchicum. /«^/■. hifl. ^f^. 357-. 
5 Colchicum fiorc pleno. Bauh. pin. 67. 
' Hubitat in Europas mf\ralioris fuccultntis. %: 

Y 5 2. COL- 3't' HtX ANDRI A TETR AG YmA motitanHiH. i-w COLCHKJCJM tbliis linearibus p-iStcntilfimis. Lcff.. 
Colchicum inontarium aii^alHfblium. Baub. f>in. 68. 
Colchicnni raontanum. Cluf. hifp j66. /. 2.67.. htfi., 

l. p. 20Q. 
Habitat in hiAi\^mh^ Helvetia. Ti 
t* oilia utia cnm fioribus autumno erum^unt. 

vatiiiitm. 5. COLCHICUMfolii-rindulatispatcrinbu?. Morf. cUff 
140. Ro\ Lfigdlf^ 42. 
Colchicuui chionenR', floribus frrtiiJ^ris :n(Hr tcffiila- 
ti?, Polijs undulatis. Maif. hiji. 2.. jf>. 341./. 4 ^» 

Habttatifi Chio ij*fsla. Jr 

HELONIAS. 

if«/MM- j. jriFLONIAS. G^;/, «';j'. 1077. /., i. * 

F.ph':nie'-um phalaiigoides virs^inianum, flolculi; irbnrcis 
biillitis in jpicam\jirpojiris.' PiuL alt/t. \-^f. /. 174 
/: 5-. Morif. kiii. 3. p. 606. f. {)-. t. a. /. i 

T.ETRAGTN]A, 

PETlVEfxIA. 

,f//s.«,. , PETIVERIA. Hort. diff. i^i. Hort. tij^f 91 Aa^ 

fi.ockh. I 744. p. ^87. /. 7. 
Petiveria folani foHis, loculis fpinofjs. Plnm. gen. <;o. 
Verbenae aut Scorodoiiix :itfinis anomald, flore albido, 

caiyce aipero, alii odore. S^an. jam. 64. htjl.. i. 0. 

172. Raj. f4ppl. 287. 
tiabitar tn Jamajcaj nemor^fjs. t> 

ALISMA. 

eiontop,^,^ .. AL'SMA foliis ov^ris acuiis, tl-uftibusobtuletr^gonfs. 
Alifm:i Uu^u obtufo trigono. /"/. lapp. 138. Fl. Jha, 

-jvoo. Horf ,'li_ff. i.fj, Rry. lH^iUf'.\6. 
Piasitngo aquaticalatif<ilia. hatikl fin 190. 
Plantago aquatica. Cam. efii. 1.6.4.. 
Habitai in Lurop» ai^uojis ^ ad Yifa.5 fittviorfmylacH-- 

uirt. If 

i. AL- HEXANDRIA POLYGyNIA. 343 

1 ALISMA foUis ovaiis i?curis, fru6ribus glohofis. fievo 
DamafonLium imximum, plantagiiiis folip, flore fJavc- 

fcente, frU(^:u.globofo. Plffy». fpe-c.—j. 
Hiibttat ;« Amcrioa meridtonali. 4^ 

3. ALISMA foliis cfrdat.o-ohlongis, fJoribus heiagynis. Dtnntifoni' 
Alifma frndu fcxcorni. Hori. ittjf. 14X. Roy. lugdb. «'«- 

46. Saav. ynonfp. J4. 
PlantagJ aquatica itellara. Bauh. pi». 190. 
Planiago squatica minor altera. LoL ic. 301. . 
Damalbnium ftellatum. Dalecb. hifl. lOjS. 
Hatitat in Angliae, Gallia* aqmfis- 

4. ALiSMA foliis cordatis obtufis. | mAiUU*. 
Damafonium ramofdm, foh*o cordiformf. VaiJh aS. 

171Q. p. 28. 
Sagirtaria virgiuiana^obtiifiore lato foiio, floribus inint)- 

ribiis albis.' Morif hijl. 3. f. 6j8. /. if. t. 4. / 6. 
Hahitai in Virgini.u J. 

5. ALISMA foliis ovatis obtufis, pcdunculis folitariis. i^ataus. 
Damafouium rcpens, potamogctoiiis rotundifolii foh'o. 

V.iill. nd. 1719. p. 29. t. 4. /. 8. 
DamafoniLini radicuJas emittens ex gf^nicuM». Vaill.pa- 

rif. ^(). 
Ranunculus palullris foliis gramineis & fubrotundis. 

PetfJ. gcff. 47. 
Ha(/:ta/t tn Galhx, SuccisD fojfn. 

^. ALlSMAfohis iincari-lanceolatis, frudibus globofb- «.rmM/ftiW- 

fqnarroffs. '". 

Ahfma fru6tu gh^bofo undique echinato. Hort. chff^. 

l^i.Ii. gotl. 298. ti.yfuec. 301. lioy. lugdh.y\6.Gort 

gelr. 77- Sauv. in^mfp. 14. 
Damafonium anguitiiilrno plantaginis folio. VaHl.a^ . 

[719. p. 35-. 
P]antago aquarica humih.s angu0.ifoh'a. Bauh. hifl . 3.^ 

73S. Lob. ic 300. 
Ranunculus aquaricus., plantaginis tbliDunguftiirimo. T. 

Pft. gaz. 41. t- 26. /. li. 
Habitai in Gotlandis:, Bclgii, Angh'3e, Q:i\\\?tfojlit. 

|. ALISMA fohis fubnlatis» Groti. virg.. 15-3 fiiMatt 

Habitat ir. Virginii. y 4 cvrf.> 344 -HCPTANDRIA MONOGYNiA, 
aaffls FIL 

HEPTANDRIA 

MONOGTNI^. 

TRIENTALIS. 

nurep^ar, I. TRIENTALIS foliis. lanceolatfs integernmis, 

Trientalis. Fl. lupp. 139. Fl.fuec. qo2. koyJn^dh.^^^. 
Allinc dlpina. Svuen^-kf.plej. i\i. 

Pvrola alilnes flore europaea. Bauh.ftn. Tpr./^r.odV loi. 
Pvrola, alfines flor*.- minor brafiliana. Bauh. prodr.ioi. , 

t, {fub iierynodadyli nnmtne) 99. BurJ. X. 107. 
Habitat tn Europae horealisfylvts ^ JHmperetts. l: 

captHfts, 2, TRIFNTALISfoliisfubrotundis crenatis..^ov./a'»,a^*. 

Habitat ad Cap. b. Spei. 

Plantam hanc non vidi.^ ex auSloritate CldrifJ'. D. /fo-. 
yeni adpoJttt._ 

i^SCULUS 

HippoCnfta.j, ^SCUT.US florious heptandris^ H«rf. «pf. r)i. 
""'"• ^fculus. Hort. cliff. 142: Koy. lugib. 463 

Caftanea folio multiiido. Cluf. hijt. i. p.y. 
Hahitat tn Aiia feptentrionaliore.^ unde in Europatnt 

P«wK 2. JESCULUS floribus oaaadris. 

Pavia. Boerh. luzdb. 2. p. 260. /. 260. Hort. angl.^^,^ 

t. .19. Hort. cTiff. 143. R.OS. liigdb. 463. 
Saamouna pifonis f. liliquifcra bradlienfis arbor, dlgi-- 

tatis foliis ierratis, tlonbus teucrn purpureis. Piuk,^ 

alm. 326. t. fo. f. 4. 
Hahitat in Carolina, Brafilia. h^ ClaS' 0C7AKDRIA MONOGYNIA. 345- 

Qlajfis VI 11 

OCTANDRIA 

MONOGTNIA. 

TROP/EOLUM, 

I. TROP.^OLUM foliis ititegri$,petalisacumiiiato fe- w"'»^* 

taceifi. Hort. upj. 9^,. 
Tropai(/ium foliis peltatis orbiculatis. Hor(. cliff. 145". 
CardAiiMndum minus & vulgare i . FevjtU. peruv. 3. 

p, 14. /. 8. 
NaliurnuiTi iiidicam ma]us. Bauh. ptn. 306. 
Naltartium indicum. Lob. ic. 166. f. 1. i. 
Hai;itat in Peru, Lima. 3;. 

2.TROPiEOLUMfoliisfubquinquelobi§,petalisobtiifis «^»'» 

Hvt. upj, 9:^. 
Tropaeolum foliis peltatisorbiculatis. Mort. cUJf. 143. 
Cardfimindum ampliori tblio & majoii Horc. T .F«w. 

peruv. 3. p. 14. t. 8. 
Acriviola maxima odorata. Boerh. iHg^b. 1. p. 2,44. 
Viola inodora lcandens. nallurii Ijjporc, ms^simaodora- 

ta. Hsrm. lugab. 6z8. /. 629. 
Ha^itat in Peru, unde ir Eurofam ve/fit i6S^curaBe-- 

v,*erni}fgii. J^ 

3. TROP^£OLUM folii? palmatis, peralis multifidis. pnegrmum. 
Cardamindum quinquefolii tolio, vulgo Malla. Feiu. 

peruv. 2. p, ']^6. t. 42. 
Hahitat iK Peru, nondtem mihi vifa i» Eurppa. , 

OSBECKIA. 
I. OSBECKTA. chimvfiT, 

Echinopl^ora madcrafpatana, fideritis non fcrratis ncrvo- 
lis foliis, frudu capfulari caucalidis aeraulo. Phk. 
alm. J32. /. 173. /. 4. 
Kadali maderarpatanum minus, capfulis pilofis. Raj, 

ftippl. app. 236. 

Habitat in India; in hon^reyn Pett. Osbeclc, ?>vcci., (^ui 

l^JSl. plar.tas Cllinje CT .1 ^yxperic-uhjo Uinere adiit., le- 

git^ .examiMaVit., dejcripjity iommanicavit. 

HabitjtsMclallQmK.CmXh ereBHU^rachiatus.acute tetra- 

Y S lonus. 54«^ OCTxWDRIA MONOGYNIA. 

gomts. Folia ar.gufio-lanceolata^ tnncrvia., oj>pofita^ 
jcabrdy fubfejftiid. Fiores terminalcs aliqnoty fejfites^ 
tf-i^i foliii ^Jlore longioribus fate/ttibuf. 

RHEXIA. 

virgtfikn, i- RHEXIA calycibus gbhris. GrQn.- virg. 4T. 

Alitanus vegetabilis. caroHuiianus..P/^;^. «wK<?/jJ. S. 
Lyiiiuiichia non pappofa virginiana, mberariie foliishlr» 

futis, fiore tetiapetalo rubellQ.PiKi. alm.l^f. t.ioi-. 

/. S. 
Habitat irt Virginia. 
Caulis ietragonus avgulis mcmhranaceis. Folia oypofita., 

ffibliwcroiata., uoternodiis iunpora.^ ffiH^ 1 trinervia ^ 

tilis vagi > hifpidinfcstla., fubjerrata ferraturisfetaceis. 

rcdunculus terrninaiis ^ dichotomus. Fiores folitarit 

cx dicbototnia^ fHbfefiles., petalts rubris\ Aaiherisfal" 

taiis^ tttteis. 

vmimn. 2. RIIEXIA foliisciliatis. 

Lyliir.achia no;i pappof^i, terrx marianac, Isptoncuros, 
tiore tetrapetalo rubello, folio & caule hirfutie fcrru- 
giftca hiipidis. Piul^. mattt. 123. t. 428. /. X, 

Habitat in Marilandia. 

OENOTHERA. 

hiimis. \. OF.NOTHERA foliis ovato-lauceolatis p]ams. Vir^ 

ciiff. 33. Uort. upf 94. Gron. -virg. 25"4. Rty.lugdb. 

2^\. Gort. geir. 7^ 
Qenothera foliis ovato- lanceolatis dcnticuiatis , floribus 

latcralibiis in fummo caulis. Hort. citff, 144. 
Ivyiimachia lutca corniculata. Baut) pin. 245'. ft 6. * 

'Morf. hifl. 2 f.iyi. f 3. t. : i. f.' J^ 
HabiiatinYiYi^mh unde 1614,»««^ vuigaris Ettropte.$ 

wiiHflnv^. 2.- OENOTHERA foliis lanrcolatis undulatis.F/»'.*:///^'. 

33. Gron. virg. 42. Roy. lugdb. 1^1. 
Ocnothcra foliis lineari-lanceolatis dentatis, iloribus e 

mcdio ciiuic. Mort. upf. 144. 
Ouaj^ra bonarienfis villofa, liore mutabiH. DHi. eltb, 

297. t. 219./. 286, 
Habitat in agro Bonarienfi". 

ii-ffficdf». >, OENOTHERA folii? lanceolatis, capfulis acutan- 
gulfs. 
Ocuothcra florum calyce monophyllo, hinc tantum a- 
perto. Gr^n. •sirg. 42 

On* OCTA NDR 1 A MONOG YHtA. ^47 

Onagra anguftjfolia, ciule iabro,liQrc minorc. 'tourntf. 

injl. -^Oi. 
Hahttat in Virginia. Jr 
Calyv furptTix^cens y^ tetraphyllus .^fed rumpitttr nltero 

fapius ^ uuico iatc^rc, ruhm fihfonn/.! ^ nf/s^ujiijfi^ 

mus. C^apfolft /ingidts 4 acKtis cimfrtjjis. Folia rari' 

us denticulata. 

GAURA. 

f. GAURA. Ge>7. nov. iwi. ^ ^ ^ ■''''««''• 

Lylimachia latea angu(t;!tblia virglniana, fiorc minore. 

Phtk. (dm. 1':,^. t. 202. /.7. Mala. 
ViibitMt in Yirginia. Peuiylvania. $ 

EPILOBIUNi 

■* Staminibus declinatis,- 
j. EPff OEIUM folii«; fparfis lincarirlanceoiati?. aniujlfoiit., 

Epilcbium fioribus diiibrmibus,, piftiilo dcclinato. /7. 

fif.-c. ^04. 
iLpilobium foliis lanceolatis intcgerrimis. F/. lapp.idS. 

/lort cliff. 1^4. Roy. lugdh. iJ^O, 
iyyfimachia Chamaenerion dida anguftifolia.Brii/^A./';;;. 

j3 Lylimachia Chamsenerion di6ta lat;foh'a, Bauh. pin. 

5^ Lyfimachfa Chamseaerion ditla- alpina. Bafib.fia^x^f, 
prodr. 116. 
Habitat in Europa horeali. "^ 

^ EPILOBIUM foltis altcrnij lanceolato-ovatis, tatifoiia^ 

Jtlabitat in Sibiria. l' 

Dijfert a pr.ttedenti fioribus duplo ynajoribus .^foliis lan^ 
ceolato-^ovatjs., alternis nec fparjis. utrtnque lavijfimt 
tomento moiUffimis. i-{.ic inf antecedens dtjfernnt 
a fecmentihus in non pancis.,his efttmViorcs tn.eirua- 
ies petalis integris; fMftilluni declinatHr/t\, Folia at- 
ferna; Folia ernm^ieniiu re-vijLiia contra ac i>t re^ 
liquis . 

* Sir.min:I/us ereBis repdaribus, petcdts hifidis^ 
■3. tPlLOBlUM foiiis oppo.fitis lanceolaiii \centh. hir/iitum, 
Hori. citff. I4f.'f7. fucc. ^Oj Gron. lirg. ij;^. 
Roy. lugdb. 15*1. 
Lymiachia nliquora hirfuta. magno fiore. Bauh.pin.x^f. 
Lyfirnachia purpurea. Fiubf. hijl. 491. 

/B-Lyli- 348 OCTANDRIA MONOGYNIA. 

^Q.Ly^imachia Hlliquora hirftita , parvo fioie. Baub. piff, 
2qs. proiir. 1 16. 
HahJtat in EuropsE:. humidiufcuJfi. l^ 

tnontavttm, 4. EPlLOBfTJM foliis oppofitis ovatis dcnmis. Fl.lapp. 
147. FLfMec, 306. Hoyt.^cliff. 145-. Kov- /ugS..l^l, 
Lylimachia (iliquora glabra major. 
Preudo-Lylimachium purpiireum primum Dod.pemp. 

Habiiat in Europ» manlofu^. 

mya%otimn. ^^■, EPILOBUJM foliis lanceolato-linearlbus deiiticulatls: 
imls oppolitis, caulc tetragono. Sauv. mottfp. 75". 

Lyiimachia riliquolaglabra.minor.. Bauf^. piti.^o^. Jiaj. 
/3///-.. 861. 

Lvnmachia minor.. 'Tahern. io. Sj-^. 

HcJ?).tat :n Europa ^ 

paiujlriT 6.. EPILOBIUM toliis oppofiiis lanceolatis integerrl- 
mis, pelaiis bifidis, caule erecto. FL Jnec. 307. 
Ej:)iIobiuni foliis linearibui. //. lapp. 149. Koy. lugdb. 

"2f[. 

Lylimachia filiquofa glabra anguftilblia Brt^vi^.yf/K. 24)-. 
^. Epilobium foliis lanceolaiis, ramofe fiorens.F/. /•-;'/'■} 48. 
Hiihitat in Europ*; humtditifculis.. [^ v.x.AlptbKS. 2^ 

alphmm.. 7. EPILOEIUM foliis oppoiii-is ovato-lanceo]atis inrc- 

gerrimis , liliquis feirilibui, caulc repcnte.. 
Epilobium foliis ovallbus : fuperioribus attenuatis. /7. 

fuec. 308. 
Epilobium foliis ovato-oblongis integeriimis. Fl.-lapp. 

15-0.. 
Epiloblum, foliis ellipticis obtufe lancealatis, tGtimilacve, 

Hall. heiv. 400. ' 
Cham^nerion alpumm^ alfinesfoiiis. Schench.alp. 132. 

Habitatin Alptbus Helveticis, Lapponios. 7d 
Repens ef:, primo vere fiorcns. gerwinihus fejfilihns^ 

GRISLKA., 
/««"rf,. I, GRISLEA. Hort. clif. 146. 
Hahiiat in A.m(inc3.. calidiore. t> 

ALLOPHYLUS. 

.exi^okn:. I ALLOPHYLUS. FL zeyL 140. 
Hahitat in Zeylona. t) OCTANDRIA MONOGYNIA. 349 

MIMUSOPS. 

1. MIMUSOPS foTlIs alternis remotls. Fl. zeyl. 138.^ ^'W' 
Kanki indorum. Plnk. ulm. .Z03. Breyo.c^Mt. 10 t. >. 
Elcngi. Rheed. mal. i, //. 34. t. 20. 

2. MIMUSOPS foliis conftrtis. i7. zeyl. 137. }f««A». 
Habitat in Zeyloiia. t> 

JAMBOLIFERA. 

I. JAMBOLIFERA. /Y. Zeyl. 139. * fidHnenlaia. 

JambolonGS. Bauh. ph. 466. 
Hahttat itt India. "b 

SA NTALUM, 

I. SANTALUM. Mm. med. 183. «/^««»- 

Santr:luni vcrum. Brcyn. ic. 94 "i. 5-, /. i 
Saiimlum album. Bnnh. pn. 392. 
Habitat in India. t? 

MKMECYLON. 

I. MEMECYLON foliis ov-atis. Fl. Z6yl. 136, cnpiulhuiit. 

Cornus tyivcih-is, foliis croceum colorom tingentibus, 
flofculis i'd foliorum alas ^XohoHs. Bnrm .zeyl.-jt. t. 30. 
Hubitat in Zcylona. t) 

LAWSONIA. 

I, LAWSONIA ramis inermlbus. Fh zeyL inevmii. 

Liguftrum sct^yptiacum latifolium. Bauh'. pin. 476'. 
Ainenna f, ricnna arabum. Waltk. hort. 5. t. 4. 
Pontaletfce. Rhced. mal. 4. f. 117. /. 5-7. • 
Habitat ;'» India, j^gvpto. t) 

2 LAWSONIA ramis fpinofis. //. zeyl. 134. ,/piwo/i. 

Rhamnus maiabaricus. Mail-an[chi. Plnk. alm. 3S. /. " 

220. /. 1 . 
Mail-anfciii. RheeJ. maL i. p. 73. t. 40.. 
Habitat tn india. t? 

VACCINIUM. 

* Fio//;^ annotinis deciduh. 
I. VACCINIUM pedunculis unifloris folils fcrratis o- /X^«iV/Ky. 
v.^tisdeciduis.caule angulato. /7. lapp. 143. Fi.fuec. 
315. yV/^j.^. w^v.''. 184. Hort. cliff. J48. /^fr)'. /«■^d'^, 
239. Hali. heh. 4^9. 
Vitis idaca ibliis oblongis crcnaiis, fructu nigricantc. 
Bauh, pifj. 470. Mvr« 3f« OClANDRiA MONOGYNIA» 

Myrtillus gernmnica & Vitis. ici^a. DaUch. hifi. toi, 
Habhat V« Europ2& bcreaiis Jytvts nmbrofis^ t) 

imiinvtim, 2. VACCINIUM pediJiiculis folitariis unlfloris, anthc- 

ris corolla longioribus, foliis oblongis intcgcrrimis, 

Vaccinkiri ftaminibus corol.a longioriDus. Gron.virg.^-^^. 

Vitis idaEa aniericana, longiori rnucrOTi4to folio & cre- 

nato, flofihus urceolatis racc;noils, Fluk. alm 331. 

^- 339', f- 3- , ^ 

Habitat in hmiit\ctJ<'ptCfttfiOK.->.li. "b 

Fyjitex. Folia eblonga., iutegerriy/ti'.. PcdunCuIlrfA^fV/^frrj, 
fodtariiy aniftort., jilifarnic^-., coiyjlia lo>igiorei. COrol* 
la; cjt'i>iijuefid:€'^ tawpan/fLu& patcmes. AnrherK 10. 
Stylus jiore lot/gior. 

tiHiif.cfum. 3- VACClNiUM pedunculis unifloris, folils integetri' 
niis ovalibus baii ciliads. 
Vacclnium foiiis ovalibus iLitcgerrimis dcciduis. /7. 

V:icc;n;um. foiin? annuis integernmis. FI. iapp. 142, 

Hali. hclv. 414> 
Vitisidxa foliis fubrotundis exalbidis. Bauh. pia, 470. 
Vitis idxa i r. Ciuf.hijr. 1. p. 61. t. 6z. 
Hizhitat in .Succia; boreciHbMS £5" aipi^ts ^ uJigi-as/is.-'^ 

aJtum. 4- VACCINIUM pedunculis iimplicibus, foliis integer- 

riniis ovatis lubtus comenrolis> 
Habitat in PenrylvauTa- Knlm. i) 
FrKlcx. Folia ovftta. fnbtHs ton-eni.^yfd. FloreS /im oel 

tres ad ayises rai^ftorum^ pcdit!-n:uhr aggngatis, vrevis' 

f.ynis^ itudis. 

macranotim $• V ACCINIUM pedunculis umpticiiriinisuniHoriSjfoli- 
is ovatis miieronaiisglabris intetrerrimii. 

Hrtbiifil >n Ameik& ftp/en1rii»7riU. K^/r,i.tj 
J'rutcx liamis icrctikyi., glaaus. Foiia ^/([ptira, fftrin- 
quc giabra. ifitegtnrifri.i. rtfurrtsfafa, petioltf curtalicu" 
iftlis infideitiia. Pedunculi linifiori. fcliis pattlo breui^ 
ores. 

vovynihfnnK ^- VACCiNUM fioribus CGTymboiis ovatis, foliis ob- 
iongis acuminriti', integerrimis. 
Jjnhitai iti j\iner{c'Affptc»tni>na!i. Ka/m. Ti 
brutex, roixx obionga, acnia.,nervis fub'.ui utlloli.s Go- 
tynibi ex getirrtaceQ ir-volttcro. fcfiiies. Qor: oWx cyliM^ 
arac€0-svat(fyion^tercsj^uamin riliuuis, Sta/vini* <ds-' 
tem. ' ' •;. V AC- OCTANDRIA MONOGYNIA. 3)-j 

7, V ACCINIUM racemis fiHfonr.ibus foliolls, foliis ob- fioudoj^m. 

longis integerrimisi. 
Vaccinium loliis ovatis integris deciduis, racemii foNo- 

jfis. Gro». ■virg. i)-f. * 
Hahitai hi AmcucCii /preatrivfiali. ^ 
Frutex. Foliu obli:r;ga., thte^erriy/iii. R&ccmi iftfra foliay 

hradezi oifloKj^is, pi/rois. Pednjicuii farti.ilcs hnUleis 

langiores., wjlruSli braBcolis dr.ahis piiformibMS. Co- 

rolla tvato-cawpmtilata. Stamina 10. 

ii. VACCINIUM racemis nudis, caulc fruticofo; folHs %«/?»»»«?«.. 
crenulatis objongis. 
Hiibitcn in Penfylvanirv. Kalf». h 

Flores /n fi.-zccritis ultsruis.^ nuinerofis., deftitntis bra^fle' 
/.f, ^. foiiolis.,(;na Hota facile difii»gvii ur. 

9. VACCINfUAI fl-oribus raceniolis, foliis crenulatis o- ^'^''«•'^''^''i'^^;^ 

vatis acMtis , caulc arboreo. *'*'• 

Vitis id«a orientalis maxima, ccrafi folio, ilorc varie- 

gato, Tournef. cur. 42. it. l.p. 223. t. 223. 
/3, Vitis idasa cp.ppadocica maiima, mefpili folio, florc va- 

neguro. TeHrref. cor. 42. 
Htihtiat itt Ciippadocia. "b 
Racemi /o//*j- longiorcs ., infra folta/iti .^folioVss ovatis 

inJiruHi. 

* FgVus lempeYinrentihiiS. 

10. VAGCINIUM racemis rcrmirialibus nutantibus , F.fv. jWrf*. 
foliis obovatis revolutis integerrimis fubtus punihtis. 

Vaccinium foiiis obvcrfc ovatis pcrennantibus. Fl.Upp. 
i4:S- Fl.fucc. 314. Mut. med. 185-. Hort. clijf.t^'^, 
Foy. iugdb. 239. Ilnil. hch. 414. Gort. gelr. 8j. 

Vitis idxa foliis iiibrotundis non cienatis, baccis rubris 
Bauh. piy/. 470. 

Habitat tn lE.mopz frigidsoris fyhis macris. "b 

11. VACCINIUM foliis intcgerrimjs revolutis ovatis, O.iyrccc»!. 
caul'bus repentibus filiibrmibus nudis. 

Vaccinium ramis tiliformihus repcntibus, toliis ovutis 

pereunantibus. /V. Upp. 14^. 
Vacciuium ramis fiUformibus, foliis ovatis pcrcnnanti- 

bus, pedunculis (in)plicibus ftipula duplici. Fi.f«ec. 

518. Mat. rned. 186. 
Vins idsea paluilris. Bauh. pis. 471. 
Vaccinia palultria. DoJ. pemvt. 770. Loh. ic. 109. 
Hubttat in Europae palHdihns fphagtioqHS replttis, 1 3P OCTANDKIA MONOGYNIA. Racemus hrevijfnntit , psdunculis lon'^ljJimii '. IfraHeti 
2 aliernis) Carclla revoluta. 

hiffidtdnm. 12. VACCINnjM foliis integcrrimis revolutis ovatjs, 
caulibus rcpentibus filiformibus, hirpidis. 

Vitis idaea piluilris ameficAna, oblongis fplcndcntibus 
fofiis, frufcu grandiore rubro plurimis intus acinisrc- 
feito, l^lhk. alm. 392. t. 320. /. 6, 

Vitis idrea paluftris virgjniana, fru^lu majorc. R.ir].hijl 
65 5". 

Ilaiatat in Virginiae paludofis. 

Strndhra arfteccdefjtrs . fed Majora otnnis.^ ^ Caulh 
Jquamts feiacefs Irahricatus. 

ERiCA. 

* Jntheris htcornihus. 
xiuJ^uyit. t. ERICA antheris bicornibus inclu(is, coro!l'S mcqualj- 

bus campaitu.latis mediocribus folm oppo-fitis fagittatis. 
Erioa tbliis quadrifarian^ imbricatis ("riquetris glabrise- 

rectis, corollis insequalibus calycc brevkjribus. /hrt. 

clijf- 146, FL jtivt. 309. Ro^. lu^db. ■^■^?.. 
EricA Vulgari? glabra. Baal'. pin. ■^'ii). Fl, iapp. 141-. 
HabitiJt tn KufOpa^ C(ffn(>eftribH.\ (leriliifv.i .Jreq;c-fns. Tj, 
CerAparatroa mediocrJs., iongior, brcvior i(/n>liareJpicfL 

proporiiof/cm ad i-aiy<em. 

um&eihte, 2.. ERICA anthcris bicornibus exfertis, corollis globofis 
umbcU^tis, foliis lernis acctoifs gkbris. Lce/i. epiji. 
•2. n. 8. 

Ilafyitat in Lufitania. t>. 

Fruticulus haintn Erice 'Vulgaris. Folia terrta., aeerofa^ 
brevia.^ giahra., Jnbtits linen aiba /lutata. Umbellular 
niida avsqne involttcro. Calyx compQfitus. CofolU 
paliide cjeraiea., angtiiata. 

herhscea. 3. ERICA antheris bicornibus inclu^s., corollis c.impa- 
nu!aris mcdiocribus fecuudis, foliis ternis triquetrispa- 
tul^s, 
Erica procumbcns herbiicea. Batih. pin. 4S6. 
Eriai coris folio 8. Cluf. kiji. i, p. 44-. 
Habitat in Elirop.i aujlraliori. 

ciitiYtn. 4, ERICA anthcris biconiibus inclufiS,coroll!S ovatis ra- 
ccmofis, foliis ternis glabris linearibus. 
Eric?, roliis linearibus ternis , iioribus globofo-obloiigis 
laxe fpicatis. Gnett, jlamp. 1. p» IJO. OCTANDRIA MONOGYNIA. 35-3 

Erica humilis, cortlce cincreo. •arbuti flore. Bauh.pn,^%6. 
Ericn coris folio 6. Clnf. h:jL i.p. 47. 
H.wH.U :» Europa mcJta. 

ERIC \ antheris bicornibus incJuns, coroliis campanu- -'''"^'^*-'*» 

latis longioribus, foliis ternii patentiDus, ramis toracn- 

toHs. 
Eiica crni^ii, foliis ternis,floribus ad alas fcfrilibus vcr- 

ticiilacis. Sauv. muKfp. 170. 
F.ric^ rriaior fcoparia, tbliis deciduis. Bauh. ;>r-?.*48-r. 
Eiica fcoparia . fiofculis hcrbaccis. Z.i'/'. U. 2. p. 11 f. 

Saav. mo>ffp. 46. 
HubUat Monrpclii, tn Hifpania, l^ Europa auftrali. ^ 

ERICA antheris blcornihus inclufis, corolb"s iubova* f^if»"''. 

tis incdiocribus folirariis, foliis ternis. CAulearboreo* 
Erica foliis lineari fubulatis cernis, corolliv ovatis, ca- 

lycibus acntis patulis. Hort. cliff. 148. 
Habitat tn iEthiopia. b 

, £RICx\ anthcris bicornibus inclufis, corollis ovatis t'ir.'/f/-pi<r- 
longior-bus, raccmiscorymbolis lecundis, foiiis tcrnis. ?*''*''• 

Erica foliis lanceoiaiis oppoiitis imbricavis, f.oribus uno 
verfu racemolis. HQri. clijf. 14S. Saiiv. munfp. 170. 

Erica major, .f^oribus ex herbacco-purpureis. Bauh.pin, 

Enca cor!OS folio 3. C/«y. hifl. \. p. 42. 
Habitat in Ln.litania. b 

. ERICA anthtris bicornibus inclufis, corollis fiibglo-T'^'''"'". 

boiis aggregatis calyce longioribus^foliis quaternisci- 

i'itis patentibus. 
Erica foiiisfuhubtis cilialis quatcrnis, corollis globofo- 

ovatis tcrminilihus confertis. iVor/. clijf. i^^.Fl.J^uec. 

;^lO. P^oy Uigtib. 442. 
Erica cx rubro nigricans fcoparia. Bauh. fin. 486. 
Habitat ir, Europae horcalis pal/^Jibus cefp:ioJis. t> 

. ERICA antheris bicornibus inclulis, corolliscampanu-rtr^or«fl, 
latis longioribus, foliis quaternis patentiffimis, caulc 
fubarboreo tomentofo. 
Ericaerecia, foliis quaternis, floribus fpicato-racemo- 

fis. Sauv.rnonfp. 170. 46. 
Erica f~oliis acerolis iinearibus patentiflimis, corollis o: 
vatis^riamiuibus orevibus .//oT^.ry/^^^./Joiy./A^^^.^^a. 
Erica maxima alba. Bauh. pi». 48)- 

Z Erica cHiarit. 35-4 OCTANDRIA MONOGYNIA. 

f/fiiido.pnr- lO. ERIGA follis iii rammitate quinis, cauleprocumben - 
-^urea. te. Se^H. ver. 2S0. 

Erica procumbensdilutepurpurea. Bauk. pin.^%6. Raj. 
bijl. 1715*. 

Erica foliis corios,,flore purpureo dilutioris colons. Bauh. 
hift. r. f. 3f8. 

Erica coris folio VII. Chj' hijl.. i. p. 43. 

Habitat in Europa unHrali. 'b 

Numerofum grez,emY.i\Z7a\xiy\ iEthiopicarum alioritm- 
que infiftita di/igefitia dndMfn conqtiifivit.^ defcripfit\ 
deltneavit i^ abjoivit BotavicHS vert mag-KiHS lll.A- 
drian Roycnus, quss ut edat publicique juris factat^ 
omnes Botanici mecum feriu efflagitant. 

"^ Jnterts fimplicihus obtufis emarginatis. 

11. ERICA antheris (implicibus inclafis, coroUis ovatis 
irregularibus, floribus terno racemoiis, foliis ternis ci- 
liatis. Lcefl. epifi. 2. n. 9. 

Erica hirfuta anglica. Bauh. pin. 601 
Erica XII. Cluf. hif}. i. p. 46. 
Habitat in Lufitania. b 

V\2int2.fuffruticofa., bipedaHs. Folia terna., pate^tia^fes- 
filia.^ ovato-oblonga^ acuta^ margtne reflexa., ciiiata. 

Racemus terminalis.,terno verticiilatus. Coroila ma- 

gna^ ovata^ ore contra^o inaquali. 

12. ERFCA antheris bifidis iaclulis, corollis Aibglobofis 
fubvillofis ternis, pedunculis triphyllis, foliis ternis. 

Habitat in iEthiopia. t) 

curvifiorn. 13. ERICA autheris bifidis exfcrtis , corolHs clavato-cy- 
lindricis curvis folitariis longis , foliis iubternis. 

Erica foliis liuearibus quaternis oppolitis villolls, corol- 
lis longiffimis folitariis. Hort. cltff. 148. 

Erica africana frutefccns. Seb. thef. i.p. 10. t. 19. /.5'. 

Erica fpicata, fioribiis oblongis ex carneo purpureis. 
Pluk. mant. 67. t 346../!. 9. 

Habitat in vEthiopia. h 

bnnmhs. 14. ERICA antheris bifidis exfertis flylo brevioribus, co- 
roHis globolis tedis calyce lanato, foliis ternis. 

Eriocephalus bruniadcs ericaeformis monomOpatcnfis, 
capitulis globulorum initar interius cavis & denla la- 
nuginc tcdis. Pluk. mant. 69. t. 347. /. 9. 

Frutex africanus aromaticus. Seb. th«f. 2./. 64. t. 63. 
/. 7. 

Habiiat itt JEthiopia. ^ 15*. E- trifiorif. OCIANDRIA JV10N0GYNIA. 355- 

15-. ERICA anthcris blfidis exfertis, corollis glo.ixjfis tapitata, 
calycibus hiipidis 
Erica africana calyce lanuginofo ex viridi luteo capitn- 
lum rcrcrente, floribus concoloribus cxiguis laiuigi- 
ne oblitis. Sei^. thef. i.p. 30. f. 20. .)". i. 
Hahttat in iEihiopia. b 

16. ERICAanlheris bifidis fimplicibus exfertis , corollls <'''"'*^' 
ovitris fublongioribus, foliis quaternis triangularibus 
patentibus. 

Eiioa procumbens,ternis foliolis,carnea.B<z»>^./Ji;?.486. 
Erica coris foHo IX. C/«/. htft. i. /. 44. 
Ilahitat tn Pannonia, Helvetia. 

17. ERICA aiuhtris bifidis fimplicibus exfertis, corollis viu!tifl3r.t. 
campanulatis longioribus, foliis quinis linearibus pa- 
tentibus. 

Erica, foliis corios, multiflora. Bauh. hijl. 1. p. 33-6. 
Erica juniperifoliadenfefruticans narbonenfis. Lob.hijl, 

620. Sauv. mowfp. 46. 
Habitat MonfpcHi. t> 

18. ERICA antheris bifidis inclufis, coroliis g]obofisgIa-/"'/«/ir*^™. 
bris quaternis, foliis quatcrnis feraccis patulis. 

Habitat in iEfhiopia. t) 

19. ERICA antheris bifidis exfertis, corollis clavatls, ca- cocdnea, 
lycibus duplicibus. 

Erica africana anguftifolia gTabra, floribus oblongis tu- 
bulofis depcndentibus coccineis, cum longiiiimis fi- 
lamentis concoloribus. Seb. thef. 1. p. 32. t. 11. /.4. 

Habitat ir ^thiopia. h 

20. ERICA antheris bifidis exfertis, corollis globofls me- conYo/jo. 
diocribus, pedunculis triphyllis, foliis quacernis. 

Erica africana glabra fruticofa, coris folio, arbuti florc 

dilutepurpureo. Seb. thef. i.p. 31. t. 21. /. 3. 
Habitat in iLthiopia. t) 

21. ERICA antheris bifidis inclufis, corollis cylindricis a^«"'«. 

long;iorib.us aggregatis, foliis verticiUatis deatato-a- 

culeatis. 
Erica foliis fubulatis glabris quinis pluribusvc verticil- 

latis, floribus longimmis tcrminalibus confertis./Yff/v*. 

ciiff. 148. 
Erica atiicana,abietis folio longiorc & tetiuiore, fiori- 
Z 2 bus 33-6 OCTANDRIA MONOGYNIA. biis oblongis latuiiite lubris, Raj. dcHdr.(^6.Seb.thef. 
1. /'. 31. t. 11. f. I. 
Uabiiat in jEthiopia. t> 

piufhnhidis 11. ERICA antlicris bifidis indufis, coroiUs globofis ter- 
nis, calvcibus duplicibus obtufis. 
fiahtiat in iEthiopia. b 
Facics flant-iC Gnanhalti. 

flukeneti. 23. ERICA antheris bit^dis exfertis, corollls fubcyllndri- 
cis indivifis longioribus, cAlycibus limplicibas, foliis 
linearibus vcrtici!!?.tls. 

Chamspithys ccthiopica, foliislsete virentibus, iiore ob- 
longo phceniceo plus qiKiin eleganti f. pku-queiietii. 

PhiL Ynant. 45". t. '^44. j 3. 

Habitat i» .^ihiopia. 

DAPHNE. 

* Fievibm lateralibus. 
Miierenm, I. DAPHNE floribus feliilibus ternis caulinis, foliis lan- 

ceoiatis dcciduis. 
Daphne Horibus fcffilibus infra foliaellipt:icf.*-lanccoIata. 

FL lapp. 140. Fl. fuec. 311. I^at. med. i-]^-^. Hcrt. 

cliff. 147. Roy. higdb. 201. 
Laurcola tblio deciduo, flore purpureo, officinis Laurc- 

ola fesniua. Bauio^ pin. 462. 
Duphnoidcs. Cam. epit. 937. 
liabitat in Europse horeatis fylvis. *> 

Thymtlaa. 1. DAPHNE fJoribus ferfilibu^ axillaribus, foliis lanceo- 

latis, caulibus iimplici{(inu's. 
Daphnc floribus tetraiidris fecuaduin cauies iimplicifli- 

mos. Sauv. ritonfp. 5'6. 
ThymeliEa foliis polygaiai glabris. Bauh. pin. 463, 
Sanamunda viridis vei glabra. Banh. prodr. 160, 
Sanamunda glabra. Bauh. hift. 1. p.f()i. 
Hahitat in Hifpania & Monfpeiii in Horto Dei. t) 

rm^mraira^. DAPHNE floribus reflulibusaggregatis axillaribus^fo- 
liis ovatis utrinque pubefcentibus nervoiis. 
ThymeliEa foliis candicantibus & ferici uilfar molliijuj 

Ba/ih. fift. 463. 
Farton-Raire galioprovincix monfpelienfiuin. Lob. ir. 

Hnbitai in Galloprovincla. ^ 
diini.. 4. DAPMNE tioribus feflilibus aggregatis laterallbus, fo 
iiis lanccolaiis obtuiiufcuiis fubtus tomcntolis. 

Thy OCTANDRIA MONOGYNIA. 5n 

ThymelaBa floribus inter foHa, folio utrinque hirfuto, 

Hall. helv. 187. Sauv. moajp. ^l. 
Chamelxa alpina , folio iiifcrue incano. Bauh, pn. 

1462. 
Chamdaia alpina incana. Loh. ic. 370. 
jS.Chamelisa fabaudica, foh'o utrinque incano, fiorc albo. 

Kaj, hifl. 15-8S. 
Thvmelrc;!, incana^merercifolio &facic, furculisadmo- 

dum fragih'bus. [Huk. alm. 566. t. 129. /. 3. 
Habitat tn Alpibus Helveticc, Gcnevx, Italise. 

5. DAPHNEracemis axillaribus^foh^islanceolatisglabris. Laurertla, 
Daphne raccmis lateralibus, foliis ianccolatis i-iitcgr!s. 

Hort. cltff. 147. Hort. xtpj\ 94, 3Iat. ■med. 180. 

SatfV. movfp. 57. 
Laureola fempervirens, flore viridl, quibusdamLameola 

mas. Bauh. pifr. 462. 
Laureola. Dod. pempt. ^6f. 
Habiiat irt Anglia, Helvctia, Gallia, Batdo. t> 

6. DAPHNE pedunculis lateralibus bifioris, foliis \z.\-\cq,- tontica, 

olato ovati^. 
TlivmcljEa pontica, citrei foliis. T^nnrnef. iiin. 3. p, 

180. t. 1^0. 
Habitat in i^onto. 'b 

* Floribus terminaUbus. 

7. DAPHNEcapItulo terminali pcdunculato, follis o^- indka, 

po(itis oblongo-ovatis glabris. 
Habitat in China. "b 
Frutcx parvMs. Folia oppojita., oblongo-ovata., iftteger- 

rima, glabra. Pedunculus term-.naiis, brcvijfiinf.s., a~ 

pice gerens fiores 6 ad% feffiles. 

8. DAFHNE fioribus congelHs terminalibus feffilibus, C««»«7m. 

fohis lanceolatis nudis. 
Daphne humifufa, fohis oblongis flores fefTiks tcrmina- 

lcs fubcingentibus. Sauv. ynonjp. 57. 
Thymcisea affinii facie cxterna. Bauh. pin. 463. 
Cneorum. Maith. hift. 46. Cluf. hifl. 89. 
Habit.!t in Helvetia, Hungaria, Pyren«is,Baido, L.B. 

MuKchhiiujon. h 

V. DAPHNE panicula terminali, foijis lincari ianceolatis Cnidinm. 
acuminatis. 
Daph;ie foliis lanceolatis bafi anguliioribus, racemo nu- 
do termiuali. Sauv. ynonfp. 56, 

Z 2 Daph- 3r8 GGTANDRIA MONOGYNIA. 

Daphne floribus raccmofis, foliis lincari-Ianccoiatis acu'- 

minatis iiitegris. Guett. ftamp. 2. /,'. 427. 
Thymelaea foliis lini. Bauh. fin. 463. 
Thymeioea. Cluf. hift, 1. p. 87. Cam. epit. 974. 
Habitat tn Hifpania, Italia-, G. Narbonenn. \, 

Cawnfofa. jo. DAPHNE floribus terminalibus pcdmiculatis, foliis 
fparfis h'nearibus patentibus m.ucronatir. 

Thymelcca capitata lanuginofa, foliis crcberrimis mini- 
misaculeatis. Burm. afr. 134. t, 49. /. i. 

Habitat in iEthiopia. b 

DIRCA. 

i^i^f.rn. I, BIRCA. Gen. mv. 1078. * 

rhymelfBa tiorihus albis primo vere erumpentibu!:, rb- 
liis oblongis acuminatis, viminibus & cortieevaldete- 
nacibus. Gron. virg. lyf. 
Habitat in V irginix paln^dojis. "b 

GNIDIA. 

Plm/olta. I. GNIDIA foliis fparfis lineari-fubulatis. 

Rapunculus foliis nervoiis h*nearibus, floribus argenteis 

non galeatis. Burm. afr. 112. t. 41. /. 3. 
Habitat in vEthiopia. h 

tomewtofa. 1. GNIDIA foliij alternis ovato-lancealatis. 
Habitat in Ttithiopia . t» 
Fores tomentoji.^ capttati., terminales. 

»Pl>ofit!foiu, 3. GNIDIA foliis oppofitfs lanceolatis. 
Uabitat in jEthiopia. 1^ 

Frutex ratnis reSiis. Foh'a oppofita., lanceolata.^ glabray 
integerrima. Flores terminales., conferti., infundtbu- 
liformes., tubo viJIefo, peta/ts emar^nnatts. 

ByECKEA. 

fmefcen!. I. Bt^CKEA. 

Habitat^ in China. Z). D. Abrah. B,€CK. S.R. M:tis. 
Suecice medicus ordinarius., Arnicus noficr vere Jmce- 
rus., c CKJus horto Jicco plurimas rariores Jitrpfs obti- 
nuimus., eitam hauc primus nobtfcum communifavit. 

Frutex habitu abrotant., ramis virgaiis'. Kamufts oppoji- 
tts., brcvibus.^ fimpticibus. Folia oppojita^ linearia., ttcw- 
ta., glahra., integerrima. DortS a^xtllarfs^ fetttarti.,pe- 
cturfciila ntfdo longitudine Jloris., foiiis longe hreviore. 
Pcriaiuhiuni infundibulifurm.e:, juinqucdentatum. Pe- 

taU OCTANDRIA DIGYNIA. 3f9 

tala ^^fuhrotnnda^fiatula^ calyxi hiferta. Filamcnta 8, 
quorHm 6^nr'ta^i^ zfalitaria^Lrevijfima^inflexa. Kn~ 
thevx ffil'ovat(e,varva. Gfcmt^xfiibrottindHm. Stylus 
fi/iformis.) £oroha hrevior. Stij^ma capitatxm. Chi' 
nertfihus Tjongina. Osbeck. 

"DIGTNIA 

GALENIA. 

I. GALENIA. Hort. diff. 150. Roy. hgtib. 209. "fricma, 

Sherardia. Pont. epifi. 14. 
Kali lignorum, fiorc muicofo, rofmarini folio. Bo^cc. 

maf. ifO. /. 110. 
Atriplex africana lignofa frutefcens, rosmarini foliis. 7/7/. 

pif. 20. t. 25". 
Habitat in Africa. t» 

MOEHRINGIA. 

I. MOEHRINGIA ^^fc^I<** 

Alfinemontana, capillaceofoiio. B^»A. /iw. zfi. Sche- 

vchz. alj). 5-03. t. 6. PlHk. alm. 23. /. 75-. /. 1. 
Alfme faxifraga anguilifolia minima montana- Cjold. 
ecj>hr. 1. p. igi. t. 290. 
^. Aliinetenuifoliamufcofa. Bauh. pin. 25-1. Morif. blef. 
10. hifi. 2. p. jj-i. /. f. t. 23. /. 12. 
Habiiat in Al^tbus Helvetise, Itali», Aultriae. TRIGTNIA. 

POLYGONUM 

* Atrnphaxoides caule frutefcente. 
1. POLYGONUM caulefruticofo, calycinisfoliolisdu- frnufctns. 

obus retiexis. H'jrt. upf. Vf. 
Atraphaxisincrmib, foliis planis, Jfort. cliff. 138. Roy. 

hgdb. 209. 
Lapathum orientale, frutez humilis, florcpulchro.Tipftr- 

Kef. cor: 38. 
Lapathum dauricum montanum fruticans, ramis late 

fparlis, Afiini. ruth. 227, 
Habttat in Sibiria, Dauria. t> 

Z 4 ♦ Bi- S<^o OCTANDRIA TRIGYNIA. 

* Biftorta fpica linica, 

mortd, 2. POLYGONUM caule rimpliciffimo monoftachyo, 
foliis ovatisinpetiolumdecurreiitibus. Maf.med.i^^, 

Billorta foliis ovato-oblongis acuminati.<. Hort. fltff. 
ISO. Hort, tipf. 15-0. Rr^y. iKgdh. 217. 

Biftorta major, radice magis intorta. Bmth, ftn. 192, 

Biltorta. Cam. eptf. 683. 

Habitat in montibus Helvetiae, Auftriae, Gallic-c. T^ 

viviparuw, 3. POLYGONUM caule fimplicifiimo monoftachyo, 

ofliis lanccolatis. 
Biftortii foliis lanceolatis, FL lapp. \ 5-2. Fl.fuec.^ii. Hori. 

^^JUF' Tj-o. 
Biftorta montana minor, radice intorta inodora, Hofcu- 

lis in fpicas cacumine albis fterilibus^infernafpircepar- 

te tubercalis proliferis turbinatis puniceis fccunda, 

Amm, ruth. 169. 
Biltorta alpina media. Bauh. pin. 192. 
Biftorta alpina minor. Bauh.pt». 192. 
Halntat in ^xxxo^^ fubaipinis pajcuis ciuris. Tfi 

jmaw^ 4. POLYGONUM foliis crenatis. 

Polygonum folio oblongo crenato. Shaw. afr. 489, 
Habitat in Mauritania. 

* Perlicaria piftUlo bifih. 
mtginiamtn^, POLYGONUM floiibus pentandris digynis, coroliis 

quadriSdis, foliis ovatis. 
Perlicaria fioribus pentandris digynis, corolla quadriiida 

iniequali. l-fach. uttr. 25-8. 
Pcrlicaria fiorum ftaminibus quinis, ftylo dupIici,corol- 

la quadrifida inKQuali. Hort. cliff. 42. Gron. Z'irg. 

43. Aoy. lugdb. z\6. 
Perficaria frutefcens maculofa vlrginiana, fiorc aibo. 

Morif. hijl. 1. p. jSp. Raj. htff 1S3. 
Habitat in Virgima. 3^ 

In^nthifQH' ^, POLYGONUM fioribus pentandris femidigynis, fta- 
*"*• minibus coroil» regukri sequafibus. 

Perlicaria tioribus pentandris digynis, corollarcgularifta- 

minibus a:quali. il'ach. ultr. 1^^]. 
Perficaria tiorum llaminibus quinis femidigynis, ftylo 

bifido corollac rcgulari asquantibus. Hort. cltff. 42. 
Perficaria majcr, lapathi foliis, calycc floris purpuico, 

Tournef. inji. 5-10. Raj. Juppl. 119. 
Pcrficaria Plydropiper. Lob. tc. 315", 
HcMtuf in GaUia. 7. PO' OCTANDRIA TRIGYNIA. 361 

7. POLYGONUM floribus pentandris femidigynis, (la- amphHium, 
minibus corolla longioribus. 
. Pcrfic-.uia fiorum ftaminibus quinis corollam fuperanti- 
bus, flylo bitido. Hort. cilff. 41. K(jy. lugdh. 216. 
Perlicaria, floribus penumdris digynis, corolia Aamini- 

bus breviorc, //, (hcc. 318. 
Potsmogeton falicis tblio, Banh, fin. 193. 
Habltat iii Europa. 

%. POLiYGONUM floribus pentandris tiigynisaxillari-7'i<im7/HT"., 
bus, foliis lanceolatis, caule llipulis obtecio friiticoib. 

Polygonum maritimum latitblium. Bauh. pn. 280. 

Polygonum marinum. Caai. cph- 691, 

Habitat Monfpelii, ;■» Iralia, Virginia. b 

StamindhMic fpcclei qHina adrturncrat D. Sativages., a 
nie non mimcrata^ 

9. POLYGONUM floribus pentandris trigynis, foliis ocxiaum, 

lanceolatis. 
Perficaria fplcis lonais numcrolis, vaginis integris, florif 

bns pentandrii trigynis. Q.neh 
Hubiiut in Sibiria. D. Gmelin. 
StipuliE //m/ x<agi})x iiitegra., venfncofce.,LsTes.^ ampjio- 

res multo qUam caulis. l^blia lanccolata., revoluta. 1' lo- 

res racemofi. 

10. POLYGONUM fioribus hcxandris fcmidigynls, fo- 'f^>*''''^i«''* 
liis lanceolaris, llrpulis fubmuticis. 

Polygonum foliis lanceolatis, floribus hexandris feml- 

digviiis. Mat, mcd. 187. 
Perlicaria floribus hexandris fcmidlgynis. Fl. fuec. 310. 
Perficaria florum ftaminibus fenis, ftylo bifido. Hort, 

clijf. 46. Koy liigdh. 216. 
Perficaria urcns f hydropiper. Banh. pin. loi, 
Hydropiper. Dod. pempt. 60']. 
Habttat in Europje fubhumidis. 

11. POLYGONUM floHbus hexandris digynis, fpicis ^"/'"r/^r. 
ovatis oblongis, foliis lanceolatis, flipulis cihaiis. 

Perficaria floribus hexandris dig)nis. R/ftcr. 31 9.^ 
Perficaria florum llaminibus fenis, riyloduplio. Hort^ 

cUlf. ^l. Gron.vir^. 157. Roy. hgdb. 116. 
Periicaria mitis. Bai:h. kiji. 3, ^ 779- ^^- ^''PP-V-. 
Perlicaria mitis maculofa & non macuiofa, Bauh. p:». 

lOI, 

Habttat in Europ» eultis. Q q^4 OCTANDRIA. TRIGYNIA. Tiitiijicuvi, Fagorritico fimills , anguftiori folio, convolvuU modo 
icandens, caule fpin-jlis defxcxis denlms obfito. Pluk. 
mant, 74. r. 394. /. f. 

Planta pofterior t; novo belgio. haet. amer. 73. ^-74. 

Ilubitat '%» Virginisj, jMarihndia; madldis, 

urifotium. 2^_ POLYGONUMfoliishaftatis, caulcaculeato. 

Fagotritico iimilis Ipinofa fcandens,arifoliolatiore, flo« 

ridana. Pluk. amahh. 87. t. 398. /. 3. 
Planta prior e uovo belgio. Laet, amcr. 73. 
Habstat in Virginia, Florida. 

12. POLYGONUM foliis cordato-fagittatis,cauleiner- 

mi ere6lo, feminibus fubdentatis. 
Helxine caule erediufcuio inermi, foliis cordato-fagit- 

tatis, feminibus fubdentatis. Hort. upf. 96, 
Hclxine caule cre-Sto inermi, foliis cordato-iagittatis , 

leminum angulis deniatis. Hort. cUff. 15-1, 
Fagotriricam mMricum. Ati. Jiockh. 1744. /»♦ 117. 

t. 4. 
Habitat In Tataria. Q 

n^^^nm. ^, POLYGONUM foliis cordato-fagittatis, caule ere- 

diufculo inermi, feminum angulis scqualibus. 
Po)3'gOiRim caule erediufculo inermi ramofo, foliis cor» 

dato-fagittatis, feminibus Isevibus, Mat. rned. 188. 
Hclxine caule crettiafculo inermi, foliis cordato-fagit- 

tatis, feminibus integerrimis. Hort. upf. 96. 
Flelxine caule ere&iufculo ina'mi, foliis cordato-fagit- 

tatis. /iW. cliff. 15-1. Fi.'fuec. 217. Roy. lugdb.^xi^ 
Erynmum cereaie, folio hcderacco, Bauh. p». 27. 
Ocymum cereaie. Tabern. hijl. 276. 
Habitat in Alia. © 

ConvoJvuhts, ^^^ POLY'GONUM foliis cordatIs,caule v5lubili, 
floiibws planiufculis,^ 
Helxine caule volubili. Fl. lapp. \<4. Fl. fuec 323. 
Hort. cliff. ifO. Gron. virg. I5-7. Rov. lngdh. 217. 
Convohulus minor, femine triangulo, Bauh.ptn.i(^<\. 
Convolvulum nigrum. Do-d. pempt. 396, 
Habitat in Europos agris. 

(mvAins. 2)-, POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili, ilo- 
ribu<; carinatis. 
Fdgopyrum fcandcns americanum maximum. ToHrnff, 

Fagopyrum fcandens, caulc rubcnte,femineriigro,Grow» 
virg. 44. Cold. novcb. 93 » Fago • OCrANDRIA rRlGYNIA. ^Cj- 

Fagotriticum volubile maius virgin*anum. Plnk. a!:n. 

143. t. 177. /. 7- 
Fagopyium lemdcns f. Volubilis ni^ra major, florc k. 

trudu mcmbr?.!i;icc's comprelTls. Shan .jarfi. .\6.Jjijl. 

1. p. 13S. i. 90. f. I, 
/S.Fagopyrum prsiongum dumctoium , remlnibus alatJs 

dapiici more ditporitis. Dill. app. 60. 
Fagopyrum iyhaticum lcandenb, ttore toliaceo. P<?a/, 

aaih. 26 {. 
Habitai in Amcrica. 
Flores plaatx /3. mn vidt , at JirttBura lujus eflt 

* Cauie arborto. 
16. FOLYGONU?d foliis fubrotundis, caule arboreo, Uvijcra, 
frudtibus baccatis. 
Uvifcra toliis fubrotundis ampHflimis.//or/. clijf'. 4S7. 
XJvifcra liitorea,foliis amplioribus iVre orbicuiatis cras- 

iis, american:^. Pluk alin. 394 t. 236./. 7. 
Prunus maririma racemofa, folio rotundo glabro, fru- 
du minore purpureo. Sluun.jam, iS^. hiji. i.p. 1 ly. 
t. 120./. 3. kaj,de»dr. 40. Catesh. lur. 1. /».96.. £, 

Ilabitat in Caribearnm tittoribiis maritinr.s. %> 
Ex habitii huc retuli {Jiures '/.on ■viai) ., rel srtini hnjus 
gencris zei pro.ximi crii. 

FAULLINIA, 

1. PAULLINIA foliis tematis, caule aculeato, cirrhis "fi^ttica» 

nuliis. Fl. zevl. 143. * 
Chamcelaca tnfQlia aculeata. Burm. z.eyl. fS. t. 24. 
Frutex baccifer indicus fpinofus trifolius, foribus fpica- 

tis. Pliif-. aim. 202. t, 95-. /. <. 
KaK;i-toddali, Rheed. mal. $.p. oi. t. 41. 
Habttut i:t India. 'b 

2. PAULL1NL\ foliis tcrnatis, petiolis tcretiufculis, fo- Siriantt 

liofiS ovato-oblongis. 
Pauliinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pcdunculis 

cirfniteris. Hort. clijf. ifl. 
Seriana fcandens triphyila & racemola. Plum. gcv. 34, 
Haoitaii» America calidiore. t) 

3. PAULLINIA foliis ternatis, foliolis cuneiformibus Chj-u. 

obtulis fubdematis. 
Paullinia foiiii tcrnacis, foliolis obtuiis vix deniicalatis 
glabris dsunciiiibus in petiolumpropiium. Hcri.cl.-J/'. 
ifi. * Ca- 368 OCTANDRIA TETRAGYNIA. 

Alfinaftrum ferpillifoliam, flore albo tctrapetalo. Vaill. 
parif. S- f' 2- f' i-, 
j3. Airuiallrum ferpillifolium, fiore rofeo tripetalo. VailL 
fartf. s-f-i. f. I 
Habitat in Europse inundatis. 

.vjmajirum. ^- ELATINE foliis verticillatis. Roy.lugS./^s^-^^""^' 
monfp. 164. Beem. lipf iij. 
Elatine foliis emerfis linearibus, immerlis capillaGeis. 

Sauv. a^. rnonfp., '743- P* "f^- 
Equifetum palullre, linariac fcoparise folio. Batih. ^in. i f. 
Ailinaftrum gallii folio. VaiU. parif. 6. t. i. J. 6. 
£. Alfinaihum gratiolae folio. Toiimef. infl. 244. R.ay 
fuppl. soi. 
Habitat Abox, Lipflse, Parifiis, Monfpelii in fojfis^ Clas-. ENNEAKbHlA MONOGYHIA. 3^9 
CUffiS IX. 

ENNEANDRIA 

MONOGTNI.4. 

LAUKUS. 

1. LAURLIS folii!» ttincrviis ovato-oblongis nervos u- Cinnn^no- 
nicntibus. FL zeyl. 1 15-. y}fjf, y/icJ. 190. ^*"*- 

Laurui Ibliis oblongc-ovatis nitidis planis. Hort. <hff. 

Cinnaniomum, foliis latis ovatis, irugiferum. Bmm. 

zryl 62.. t. 27. 
CinnamoiTium f. Canella Zeylanica. Biuh. pift, 408. 
CHflja cinnamomea, Hcrm. iugdb. 129. i. 63- 5-. 
Habttai iri Zeylona. t» 

•2. LAURTJS foliis trmerviis knceolatis nerVis fiaprj ba~ c.?(/?*, 

lin unitis. f7. zesl. 146. Mat.med. j^f. 
Cinnamomum perpccuo florens. foiio tfnuiorc acuto. 

hur;n. zeyl. 63. /. 28. 
Cinriamomumf. Candla malabarjcaf» javanenlis. Bupih 

p}y?. 409-. 
Carua. libeed. iricil. i. />. 107. if, ^^p. 
llahltcix lYi M;jlabaria, Sumatra, Java. ^ 

3. LAURUS foliis trinerviis hnceolato-ovau^; ritxixiC^yv^U^a, 

lupra baliu unitis. /1/^/. med. 192. 
Lauras foliis ovatis utrihquL- acuminatiS: tmTertciis, nitl- 

dis, petiolis laxis. A/yr^. cltjf. 1^4. 
Ljlurus Camphoi-rcra. K.ernpf. jap . 
Camphora otficinarum. Biiub. pin. j-oo, 
Aiborcamphorifcrajaponica» Sreytt, prodr.i-.p^ \(j.h* 

16. t. 2. 
Habitat in Japonia. t» 

4. L AU RU S foliis lanceolatls venofis percimantibu.s, 1I0- ■noliiu.. 

ribus quadrihdis dioicis. /A>7. cltff. i^-j-» //Vr.\ «/>/» 

oS. Mat. -t/ied. 194. Aoy. lugdb. 9S. 
Laurus vulgari^. Bauh. pin. 460 
I^auras. CV.'.»». ^/'/V. 60. 
Habiiat in Iialia, Gr^tcia. t^ 

A a f, LAU- 370 ENNEANDRIA MONOGYNIA. 

f^Aica. f. LAURUS foliis lan-ceolatisperennantibusvenofispla- 
nis, ramnlis tubcrcviVaiis cicatricibus, fioribusraccmo' 
fis, Hort. (lijf. 15-4. Grw. virg. IJ'^. 

Laurus indica. l^luk. alm. 210.^, 301. /. i. ' 

Laurus latitolia indica. Barr. rar. 123. t. 877. 

Cinnamomiim fylveitre amcricanum. Seh. thcf. 2. p. 
90. t. 84. /. 6. 

Ilabitaiin Virginia. t» 

/'«»■/««. (S. LAURUS foliis ovatis coriaceis transverfe vciiofis 

perennantibus, fioribus corvmbofis. 
Perfea. Clttf. bijl. 1. p. 1.. 
Pcrfea amcricana. Bauh. pin. 441. 
Pyro ilmilis fruclus in nova hifpania, nucleo magno. 

Baith. pin. 439. 
Prunifera arbor frudu maximopyriformiviridi^pericar- 

pio efculento butyracco miclcum unicum maximiim 

nuUoofficuIotecium cingente. Slaan. ji^m, 132. h/Ji. 

2. p. 132. t. 211. f. 2. Raj. dcndr. 4.8. 
Arbor americana, ampliffimis pergameni» ibliis, fuperfi- 

cie nitidiffim.a, fru6tu pyrif(>rmi cruilacco corticeco- 

riato. Pluk. ahn. 39, t. 267. /, i . 
liabitat. in Amcrica cdlidu. t) 

Barboma, 7- LAURUS foliis lanccolatis transverfc venofis, calyci- 

busfruftusbaccatis. Hort clif/'. ly^. CroK. virg.^6. 

Roy. iT:gdi/. ii6. 
Laurus caiolinieails , foiiis acuminatis, baccis cseruieis-, 

pediceliis longis .rubris injidentibas. CatcsO. car. j, 

p. 63. t. 63. 
Habitat in Carolina, Virginia. 5 

L LAURUS foliis venofis oblongis acurninatis jinnuis, 
ramis fupra-axillaribu.s. 
Laurus foiiis ianceolatis euervlbus annuls. Gron. virg. 

Laurus foHis enervibus gvatis utrinque acutis. Gron, 

virg. 46. _ _ _ 
Hahitat in Virgiuia ad ripas rivxioruryi. rj 
FcdtiKCuli hujus frndiferi colorati fuyit. 

Bittxoiv. 9- LAURUS foliis enerviis ovatis utrinque acuti.s fnte- 
grisanauis. Hon. cliff. if^. Mat. med. i^^.Grofr 
•virg. 46. Koy. Ittgdh. ii6, 
Arbor virginiana, cirreae vel limonli folio, Bentoinum 
fuadens. Comm. hert. 1. p. 189. t. <//. 

Ar aftiViUis, ENNEANDRIA TRIGYNI/* 37^ 

Arbor virginiana, pifhamlriis toiio, baccata Beuzolmirn 

rcdolens. Pluk. alm. 42. t, J39, /. 3. 4' 
Habitat in Virginia. !> 

to. l.A.URUStoliis'ntegnslnlobisquc. Hori. crtf,i^^.S»I[ifras. 
Mat. mcd. 193. Grvn. vsr^. 46. Roy. lugdb. 227. 
CquI. nnveh. 94. 
CoriTJs mas odorata, folio trifitao: mavgine plano, Sas- 
raphrasdicta. P/«a-. nhn. 120. /. 221. ji 6. Catcsb. 
tar. \. p. f)-. f. f-r. 
Siiiiafras arbor, ex fioridvi, ticulnco folio.i?^/<.A.^;».43i. 
^.Cornus ma.s f. Salllu^ras laurinis tbliis indivilis. Phtk. 
nmahh. 66. 
Uabitat in Virginia, Carolina, Florida. "b 

11. l..AURUSfoliis enerviis obovatis obiuf!s.i)/!f/.?>j^i/, Wintiuinitt iv6. VVinteranus. //tfr/. cAjTl 488. 

Cinivamomuin f CancUa peruana. BauL pln, 409, 

Caffia li^iiea iarr.aiccnlis, laureolsefoliis fjbcinereis^cor- 

ticc piperib modo acri. Piuk. alM. S9. 2?. 160,/. i. 
Catfia cinnamomca.f. Cinnarriomuin fv'lvcftrc barbaden^ 

llam. P/«^. &//«. S9. t. 160, /". 7- 
Arbor baccifera luurifolia aromarica , frudu viridi ca« 

i)CuIato racemolb. 6loan. jam. 165-. hijh. x, p^ ^71 

f. 191. f. i. Catefb. ciir. 2. />. 50. <■'. 5-0. 
Hcjhhat tn Jamaica, Barbados, Caxolina. l> 
iUrts ipje non vtdii 

TRIGTNIA 

SPONDIAS. 

1. SPONDIAS. nori. clif. 484. . Mo^»i>in, 

jSlombin arbor^ folio fiaxini-, frudu liitco raccmofo. 

Plitin. gen. 44. 
Pnmus braliiiciins, fruftu racemofo, ngnointusprooiu-- 

culo. Slean. ja>n. 182. hift. 2./». 126. 
Prunus amcricana. Mer. fnV. 53. t. 13. 
Acaia & Ibametara. Murcgr. braf. 129, 
Habitut iH Braliiia, Jamaica. "^ 

RHEUM. 

I. RHEUM foliis glabri^, ptiiolis fuI.fulcatlSi nhv»(nni' 

Rbeum foliis glabris. liori. Mpf. 9S. Mai, med. 198. '^''w- 
Rheum. Hort.vUjf. ifV. 

A a 2 Rapon- 37i ENNEANDRIA HEXAGYNIA. 

Rhaponticum. /^ip. rnpom. i. t. i. 

Rhaponcicum lolio lapiithi majoiis glabro. Bauh. p:». 

ii6. 
liabitat in Thracia, Scylhia. 1: 

RLal>KYhii- 2. RHEUM toliis fubTiilofis, petiolis xqualibus. DiJJ. 
'«'?♦ Rhaba.rb. \. t. \. * 

Rheumfoliislubvillolis, Hort. upf. 9S. Mat. mcd. 197. 
Rhabarbarum linenfe, folio crifpQ, flagellis rarioiibus & 

minoribus. Anirn. herh. 206. 
Rhabaibarum folio longiori hirfutocrifpo^florum thyr- 

fo longiori & tenuiori. Amm. ruth. 9. 
Acetofa montana, folio cubitali oblungiorc crifpo, 

floribus in fuoviridi luteolis. Mejjcrfchmidii. Amm. 

ruth, 226. 
Hahitat in China ad mnrHm ^ in Sibiria. Z' 

^'*^'- 3. RHEUM foliis grannhiris, petiolis ffioualihus. 

Lapathum orientalc, alf ero & verrucofo folio, Ribes 

arabibus dittum: Dill. elth. 191. t. ifS. /. 192. 
Lapathnm orientale tomcntofum rotundifolium, Ribes 

arabum di6him. Breya. E. N. C. cent. 7. /j. 7. 
Lripathum oricnrale afperum, folio fubrotundo, frudu 

ma^jiO purpureo. Pocock orient. 189. t. 84. 
Ribes arabum. Rauw. It. x66. 282. 
Ribes arabum, foliis petalitidis. Bauh. pin. 45-5-. 
Habttat in Perfia, Libano, Carmelo. i' 
Flores hnjus fpeciei nun vidi. Facics fuadet hnjus gene* 

rii ejje. 

UEXAGTNIA. 

BUTOMUS 

wnhillaius. I. BUTOMUS. F/. lafp. 15-9. Fl. fuec. 328. Roy. 

lugdb. 45". Hall. heh. 29S. 
Juncus floridus major. Banh. pin. 112. 
Sedo afJinis Juncoides umbellata paluilris, Morif hiji. 

3. p. 468.7: 12. t. 5-. /. I. 
Gladiolu^ aquatilis. Dod. pempt. 600. 
Hahitat in Europas aqtiojis. l^ ClaS' .DECANDRIA MONOGYNIA. 373 

DECANDRIA 

MONOGTNIA. 

SOl^HORAi 

I. SOPHORA folils pmiuti.. foliolisnumcrofis^iilofis«'V;«^^^^^ 
obiongis. 
Sophora. //'-^r/-. r7//r. i)^- r o . „•. 

Ervum oricntalo alopccuroides perennc, frutlu longis- 

fimo. 7'our»if. cor. ^J. L>ill. clth. i/>- 
GlycvrrhirA liliquis nodoiis quud articulatii. ±;«x^. 

ceiit. ■^. p. 2f. ^- 4<^ 
IMttat in Orientc. 2: 
i. SOPHORA foliis pinnatis; follolis numerofis fubro- f#we«f<y« 

Sophora tomentofa , folioUs fubrotundis tl, tey/.iO^. 
Indigophora folii^ tonicnto'is. Hort. cliff. 4^7- 
Colutea icylanica argentea tota. Hertn. lugdh. 169. /. 

171. Rui. hift. 1720. 
Hd-itat in Zeyiona. "b 
-. SOPHORA foliis pinnatis , follolis feptenis glabris. heptaphylb. 
^"SoDhora giahra, foliolis feptenis. /•'/. zeyl- 104. 
Fruticulu° linenlis, fennic fyheftns tobo angu.liore 
nodola iiliqua roltro longiore donata riuL amaith. 

j8. .'. 4fT. /. TO.? 

Habitat in India. t> 
A. SOPHORA loius tcrnatis fcfrilibus: foHobs lineari- GmjCW.?/. 

Geniilra afficana, foliis galii. Old. afr. 31. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 
<;. SOPHORA foliis ternatis fubfeflilibus: foliolis ^whxo- uvciona. 

tuudib ^labris. . 

Cytifus foliis fere fcirilibus, calycibus braftea triplicj 

nuftis. Grcn. zirg.Si. 
Cytifus procumbens americanus, flore luteo, ramoJim- 

mus, qui Anil fuppediiat. Pluk. alm. 119. t. 86. /. 

2 Ehret /. i. /. 3. 
//^mj.'?> Barbados, Virginia. 

A a 3 o- i>0- 574 
6 DECANDRIA MONOGYNIA» iMwmdv. 6. SOPHORxA. foHk terriatis petiolatis: foliolls cvali- 

bus piiofjs. 
Sophora foliis ternatis, fpica verticillata. Amotn, acad. a„ 

'hlaktai tn Canitfthatca. G. Demidoff. . 

ANAGYRIS. 

atidf^. £. ANAGYRIS. Ch^.f. hijl. i. p. 93, 

Anagyris floribus iateralibus. Roy, lugdh. 371, 

Anai^yris foftida. Bauh.pin. 391. 

liabitat in Italise, Siciliae, Hifpani® moniibus. t» 

CERC1S\ 

^iitqmtinm 1. CERCISfoHis cordato-orhiculatis glabris. Hort. diff^ 
Ts^b. //•??•/. Hpf. 99. /?oy. lugdb. 463. 
SiJiqua fyivcllris rotundifolia. Bau.b. pin. 402* 
Arbor juds. /)(?r/. pempt. 7S6. 
llabitat in Itaiia, Hifpauia, Narboua, t? 

tunaftevp:^ i. CERCIS foliis cordatis pubefcentibus. //fjr?. f//jf. 

I >6, //(??/. /</;/. 99. i^(?j'. lu^db. 463. Cro;?. ^'/^^.47, 

Ceratia agreiiis virginiana, iolio rotundo ir\h\ou. RaJ^ 

detfdr^ 100. 
Habitat in ^'^irginia, 15» 

BAUHINIA, 

/emiieH^. f. BAUHINlA caule cirrhifcro. 

Clematis indica,^ folio bifido, flore fiut^^uque carcns ar- 

bores tranfcendens. Raj. fuppl. 32S. 
Naga-mu-valli. Rhced. mal. 8. p, si' *• ^9- 
Habitat in Malabaria. ^ 

mdidttt. «. BAUHINIA cauleaculcato, //on^. cliff. 15-6. /. 14. 

Ros. lugdb. 463. 
Plumeria aculeata,. folio rotundo $: ernarginato. Vlum. 

Habitat in Amcrica cnlidiort. b 

dhmcatii. 3. BAUHINIA foliis ovatis: lobis divaricatis. 

Bauhinia foliis quinquenerviis; laciniisaeuminatisremo'» 

tilTimis. Jiort. ctiff. 15^6, t, ij-. Roy.lugd^. 464. 
Hahitat in A.mciica. h 

vngutit»^ 4. BAXJfMlNIA foHis ovatis: lobis parjUelis. ^ 

Bauhiiiiaifoliis ovatis oblongis rc6ia iiuea bifiHis.//(?r/- 

Habitat in Amcric^. j^ . '5- BAU- DECANDRIA MONOGYNIA. 37r 

f . BAUHINIA foliis cordatis: lobis coadunatis obtulis. '^aries^na. 
Arbor f. Thomse f. AiTitra. Za»o». hijl. 16. t. 15-. 
Chovanna-mandaru. Rhced. mal. i. />. 5*7. t.^i.k.ij. 

kifi. 175-1. 
Habitai ik Malabarijc, Maderas arcmfis. ^y 
Corollcc patentei'. Petalis ovatis^acutis.^ rofeis. luteo pitr- 
pfire(ttp:e variegatis. 

6. BAUHINI A foliis fubcordatis bipartitis rotundatis fub- p»rfnuu. 

tus tomentolis. 
Chovanna-mandaru. Rheed. tnal. i. p. ^^. t. 33. 
ilab:tat in Indix ijrfj^o/u. f? 
Flores patenics.^ pHrpurafcentes: Petalis 'lanceolatis., di- 

{ianiihus. 

7. 6A UHINIA foliis cordatis: lobis femiorbiculatis to- tomento/-. 

mentoiis, 
Bftuhir.iH foHis cordato-fubrotundis: hciniis rotundatis. 

Hori cliff. 15-7, Hor:. upf. 90. fl. zeyl. i.^-/.Roy. 

lugdh. 4fj4. 
Bauhinia foliis fubrotundis, flore fluvcfcente ihlato. 

Bnrra. zeyl. 44. t. 18. 
Mandani maderafpatenfe, foliis firmioiibusbifulcis gla- 

britie fplendcntibus. Pluk. alyn. 240. t. 44. /. 6. 
Chaufcbcna-pou. Rheed. mal. i. p. 65. t. 3f* 
HalAtfit in India. t) 
CoroUiC campanulatcc. alho fiavefcentes'. Petslis oboz-aii.^ 

8. BAUHINIA foliis ovatis:lobisacuminatisfemiovati,s. acuvnHstit. 
Eauhinia iiivrmis, foliis. cord^.tis femibitidis: iaciniis a- 

cuminato-ovatiseredisdehifcentious. Hort.cltjf. ifj. 

Fl. zeyl. 14S. 
Senn-^ fpurix aut Afpbalto affinis arbor liliquofa, foliiy 

bifidis. Sloa/7. jam. lyo. hift . l. p. fl. 
Velutta-maudaru.i^^^^i^. yriai, i. p, 61. t. 34. RaJ. 

hifl. IJS^- 
Ha!>itatiyi Indiis. h 
CorolJa carnpay/ulat.-e ^ alba:: Petalis obtuji:. 

PARKINSONIA. 

1. PARKINSONIA, Hart. dtff. 1^7. t.l^. Hon.P.pf acnimH. 
99. Roy. lugdb. 465". 
Parkinfonia aculeuta, foliis minutis uni coftx adnc^is. 

Pl/'.}'/;. gcn. 25". 
Parkinfonia aculeata, foiiis mivnofa: uni collae aftixis. 

Walth. hort. 6. t. 13. 
Habiiat in Amcrica caltdiore. ^ CAS- 'SiS DECANDRIA MONOGYNIA. 
CASSIA. 

4jph'l'i'. i, CASSIi^ foHis coiijngaus^ llipulis cordatQ-lanccolatis . 

Hahitat in !ridi-a.. 

Fr:ftsx Caiile teret/ . Folia conJHgat/i f. dtio inpetiolo bre^ 

r/, femiorbiculata^ obtuf:, ftriata. Stipulje cordatr. ■ 

l.inceolatcc^ totos ramos obtegcntes., 

AhJ^tr. i. CASSIA foliolis bijUgatis ovatis. F/. zeyt, if^. * 

Sennaquadrifoli.-», nliqu^planahiiiuta,floreaureo langvi - 

neo, Bnrm, z.eyl^ 212. t. 97. 
Scnna exigua maderafp.itana tetraphyria llliquifera glabta • 

liorum pediculi^ ad cxortum foiiorum propendehtibus . 

Pluk. dlm. ?4i, t. 60. / T. 
Loto afiinis cepfyptiaca. Bauh, pin. 3^2 
Mahifcit iii india, i^igypro,. 

Togtya^ 3. CASSTA folioh'«: bijugatis, rtipiuib cihatis. 

Caiisa 0, Senna Ipuria tctraphylla arborefccni , llliquis 

tenuibus longifimis penciulis. Amm. herb. 603. ;?. ^3? 
Tagera. Kheed. 'nal. 2.^. 103, J^» 5-1? Ra'). btfi. 1743? 
Hatttat iv liidiis. 
Fio[icu\\i'> pi (cambc-is : Rar/iis filiformib.tt.(, PetioU^r^* 

Tilji:r'i\ Vd\\'i. qT-.^^tnnr femiorbiculata ^ 'venofa .,:^hyo-- 

rMM duj exteriora majvr.-j. Stipuicc. cordatai J corda- 

tci.aa,:colai(V , ma,-gi»' p?l'jj.e^ 

7>»^. 4, CASSIA roh"olis triju^;ati5 ov.ui^j : cxterioiibus majo- 
ribus ; graiiciuJa l^ibulara ir.ier inferiora.. /C(^_y. /a?;/^.. 
468. i'7. .zeyi. 1^2. Hcrt. upf ICC. 

Callia huinih"^ , filiquis t^oenu grsci. ./-'/^/>/?.7/\'r. 18. 

Caflk (iiicjua quadningalari.. Diii^ eith.. yi. t, 63. /. 73. 

Habitat /» iwdiZ. 

CauIcS iz^ Pct-alifcabt'-.. Slipulac linear a ., ac um :n a^ .t .^p i- 
lof<e,. GhY\d\i]x acumivatce., apice fufcc, int^dr fingU'- 
la paria 2, ififeriora . ^'«>i vero r/tUt: extimttm par Jitn, 

Uc(^,/M!arff, j»^ CASSIA folioUs trijugaris obovatis glabris: interiorl- 
bus totnndioribus minoribus.- gl^indula iiiterjei^ta glo- 
bofa. Hort, ciiff.iyg. Hort. upf. loo. R0y.iugdb.46S. 

Caffia hex-aphvi!a, lifjqua bicapfulari. Pium.fPec. 18^ 

Hahitat tn India. 'b 

Arborefteni, cf\ '^ glahernma. FoliQla interiora ^rcviora 

margwata.. <5» CASSIA folioli; iriiagatis ovatis rotundatis cm-ftrgina- 
tis xqualibus.. Hort. ciiff. 15-9. Roy. i^.gdb.. 467^ 

Ca5 DECANDRIA MONOGYNIA. 377 

Caffia minor hexaph%na fruticofa, fenns foiiis. ShaK. 

ja<7t, 146, hijl. 2. p, 44. t. l8o, /. I. 2. 3. ^. Raj ^ 

dcndr. iio. 
iiabitat irt Carib33'S. ^ 

7 CASblA foliolis rrijugatis ovatis obtiifiufculis. cknfifoHii. 

Caffia fixiida, foliis fcniiaj itali.-x. Z);7/. elth. 71. /.62. 

Galiia miPO'- hcruacea plerumque hexaphylla, tolio ob- 
tufo. Sioa». jam. 14^. hijt. 2. P. 47. /. iSo. /. f.? 
Htihitat in Cub^. 

S» CASSIA foliolis trijugatis quadrijugatisquc fubovatis. Smnn. 
Hort. cliff. lyy. iMc.t. med. 200. lioy. lufdb. 468. 
Senna Akxandrina f. foliis acutis. hauh. fm. 397. 
Morif^ htft. 2. )?. 201./. 2. if. 24. /. I, 
|5_ Serna italica f. foliis obtufis. Bauh ftn, 397. Morij\ 
hifh 1. p. 20t>. /. 2. r. 24. /. 2» 
Sciiua. Dod.Peynpt. 361. 
IJahitat in a^Egvpto. 

9. CASblA toiiolis quadrijugatisov..to-lanceolatK retro- f-^/fflf.^ 

f.iicatisiglandulabafcos paiolorum. Hijrt. citff. i)-^.* 
Habitat in Amcrica. 

10. CASSTA foliolis quiuqucjugatis ovato-lanceolansflcc/Wewt^/if. 
•margiue fcabris: exteriorious niajorioui; glanduia ba- 

fcos pciioloium. 

Caffia folioiii qii.ituor pariumovato-lanccclati^.glanda- 
labafeospetioioruai. Horr. Httf. \<;^). lioy.ln^kb. 467. 

Senna uccidentaiis , oaoie opii virofo , orobi pan- 
nouici fo''< mucronatis, glabra.. Comm.. hort^ i. p 
ji. t. 26. 

Hahitat in Jam.^iica. 

(^ZViVi^ii fiTp^aiPeadUs^ fmi^is vagts fcaber-., exnratus deor^ 
j/i/u a li}?g;ilo petioh fulcis ditoijus. Foiia fuperiora 
l-oliol'i> i^ui-/iatM^:t anuyyi.^ ovato la»ceoiatis.,giahr!s >*ijr~ 
gine fcabrts ., acnm-natis., cxterioribus fc/:Jira majori- 
bus., foetidis^ Raccmus term/naiis. hlorcs iutei absque 
macula. 

fi.C>ASSlA folioli^ quinqueiugatisovato-lanccolaris^la- plamfHtqna, 
bris,glandula bafeo^ petiolorum. lioy. ingdO. 46 . 
Caflla filiquis planis. Flu>n. fpec iS. 
Ilabitat in America caiidtorc. 

12. CASSIA loliolis quinquejugaris ovaris acuminatis ^//(.'a. 
glabii.^^petioliseglandulofis. ti.zcyl. 149. iMa-. mvo.. 
199. " A a ) Cas-- ^7S DECANDKIA MONOGYNIA. 

CAlTia foliolis quiDQvic parium lanceolatis: extimis mi- 

nor'bus. Hon. ci^ff. ifS. 
Cairii fillula alexandiina. Banh. pin. 40^. Comm.hort. 

(. p. r.if. /. 110. 
Conna. Rhccd. mal. \ p. 37, t. ii. 
Habitat tn India, JEgypto. 

A;ry«ta, j^^ C A SSl A tbliolis fcxjug-Atis ovatis acumiiiatis lanatis.. 

Hort. diff. IS9' ^^y- It^db. 467. 
Cafria americana fcptida, foliis amplioribus villotls. To- 

Kruef. tK/L 619. 
Senna occidentali';, odore opii virofo, foliis orobipati- 

nonici mucronatis birfutis. Hernj. iugdb. vf^, 
Hihitat in America. 

iignftrma. 14. CASSIA foiiolis fcptemjugati? laiiceolatis ; extimii. 

Jninoribus , glandula b-.ifcos petlolorum. Hort. cliff. 

199. l-Urt. ^Apf. loc. Gron.virg. 47, Roy dngdb . ^6-j . 
Calfia liguitrt [ulio. P/a'>«. fpec. lo. Dtil. elth. 3^:0. 

/. 269. /. 33S. 
Calfia baharaciiiis,pinnis roiiorum mucronatis anguftis, 

calyce floris no)» refiexo. Mnrt. cent. 21. t. 21. 
Habitat in Virginia, Baham^. 2i 

sinta. j^^ CASSIA foiiolis o£lojugatis ovali-oblongis: iiuerio" 

ribus minoribus, pccioiis e^landulolis, itipulis patulis. 
Hort. cliff. 15-8. Hcrt. npj\ ico. Jioy. lngdb. 467. 

Caffia. fylvcilris fcetida, liliquis alatis." PhJn.fpec. i8, 

Faba dulcis. Mer.fur:n. fS. ^. 5-8. 

Habitat in iVmerica calidiore. "b 

narUnndia,.. '^^- CASSIA foliolis oclojugatis ovaro-oblongls aequaii- 

bus, glajidula bafeos petiolorum. Hort. cliff'. 159. 

Ho rt . tsvf. 100. Roy. lugdb . 467. 
CafTia mimofae foliis, filiqua hirlbta. DjIL ehb. 35-1. t., 

160. /'. 339. 
Caffia marilandica, piunis foliomm oblongis, calyce 

iicris reflexo. Mart. ceni. 23. t. 23. 
Hahitat :h Virginia, Maril^ndia, 'l: 

hifiova. 17. CASSIA foliolis ofltojugatis ovaiibus esnarginati?: , 
glandula macronata iater intima. Hort. cliff'. ly^. * 
llabkal /w Indiis. |) 

tennijjimii^ ig_ CASSIA foliolis novemjugatis obiongis, glandula 
fuhulata intcr iufima. Jioy. ingdb. 47S.' 

Scn- DECANDRIA MONOGYNIA. 37? 

Scnna fpuria frutcfccns , Ijliquis tenuiflimis. Haxft mjj\ 
Ucibitat in Havana. h 

19. CASSIA foliolis decemjugatis lanceolatls, glandula ^iffrf, 

bafeos oblonga. //. z.eyl. ijro. ♦ 
Scnna vigifitifolia, filiquis teietibus. Burm. znl. 21 -^. 

/. 9S. - ^ 

Ponnam-Tongera. Rheed, mal, i. f. joi. t. S2>,. 
Haf/ttat in India. 

io. CASSL\ foliolis duodecim-jugatis obtufis flcuminc, .)«nc«/(if,j. 

ghadulis fubulatis pluribus, llipulis renifonnibus bar- 

batis. Fl. zeyl. 15-1. * 
Senaa fpuria madcfafpatansi, caulc ad foliorum alasge- 

min,iUisfubrotundis appendiculis auriculato. Fluk,alnt 

341. t. 314./. 4, Raj, deadr. 110. 
Hahitat in India. 

ai. CASSIA foliolis duodecim jugatih- oblongis obtufis 'tnvanita^ 

glabris, giandula nulla. 
CafHa filtula javauica, tlorc carnco. Comm. hart, i. p. 

217. t. III. 
Hubii:at in India. 
hlons mihi non protuUi. 

* Cliamxcrifta:: foHoUs numerojts. 
2:;. CASSIA foliolis njultijugatis, giandula petioli pcdi- Chamacnfla 
ccllata, (lipulis enfitbrmiDas. H»n.uj)f, loi. 
Cania fjliolis plurimum parium iinearibus, itipulis ftt- 

buiatis. ihrt. cliff, 15-8. Gron, virg. 47. 
Chamajcritla pavonis major. Camm. bort. 1. p. ^-3. /. 

CliamKChrilta pavonis amencana, filiqua raultiplic:, 

Breyu. ccnL 64. t. 24. 
Hahitat ht Jamaica, Barbados, Virginia. 
Fo'i iola zo; Pedunceilins /hnlio Jufra petiolum cgredie ns. 

Jl3. CASSIA fol-olis multijugatis lintaribus: glandulaba- miimfeitHf, 
ieos periolorum obfoleta, ftipulis fctaceis. t/. zcyl. 
if4. * 
Hahitat in Zeylona. 

Fetioli absque ^land/^ia. Caulis tton fieAUojns. Stipulju 
'anceoiata.,j£ta ierminata, 

^4. CASSIA foliDlis multijugatis , fiipulisdimidiaio-cor-./7<f.vj/c/,:. 
datis. 
Senua fpuria cccidentalis, fiiiqua fingulari, foliis berbae 

nn- 38a DECANDRIA. MONOGYNIA. 

mimofj!. Herm. lugcJti. 5-5-8. Sloa». ja/n. \<0- Raj 

fuppL 18. 
Chamcscriita pavonis braliiiana , filiqua (ingulari 

Breyn. cent. 65-. /. 23. 
Habltai. in .Braillia. 

MciitanK 25-. CASSIA foliolis maltijLv^atls, fionbivj pcntandrls, 
Calji<i calycibus acutis, iloribus pentandris. //vrif, cUff 

^97. t. ■\f). Hort. npf. joi. 
Senna fpijria virginiana., mimofaa tViiis, iioribtis parvis 

nictimntibns. Plnk. alm. 341. t. 3T4. /. 3. 
Habitat tn Virginia. 

froanubais^. 26. C ASSi A foliis multijugatis , cau1e procnmhentc. 

Caflia amcricana procnmbens lierbacci, mimorcc foliis,. 

Jtloribus parvis,, liHquis angullis planis. Comm. t^e- 

trop. t. \i. 
habitat in Indiis. G 

POINCIANA- 

inkhirrimR^ i ^ POINCIANA acuieis geminis. Hort. t^pf. loi. 

Poinciana ioliis duplicato-pinnatis: rbliolis oblongo-o 

vatis, caule inermi. Hort. clilf. i)-3. Fl. zeyl. ly^. 

Roy. lui(db. T ^ry. 
Frutcx pavoninus, Crilla pavonis. Br,';^;». ccnt. 61. f^ 
Flos pavoojs. Mer. fur. 4-)-. t. 45-. 
Tlictti-mandaru. Rhecd. mal. 6. p. i. t. i. 
HabitaL ih indiis. \, 

C^SALPINIA. 

hafilkvfu, I. CtFSALPINIA foliolis obovatis integerrimis. /rf^f* 

/ftcd. 10 \. 
Cistalpina polyphylla. aculcis iiorrida. Plum.^ej^. 26». 
Pfeupo-Santalum croccnnr. Sloan.jam. 213. hijt . :,. p^ 

184. f.. 132. f. 34. Raj-. dendr. i j2. Catesb. car. 2. 

Habitat in jamaic®, Carolin2& collibns. ^ 

Oijh^ 2. C/E,S.:\LP1N]A foliis ovatis inrcgerrimis. 

Crefalpinia aculeis rccurvis, foiiolis ovatis.. Fl. zeyJ. 

is-y. * Hort. upf. 102. 
Acacia gloriofa, lentifci folio, fDinofa, flore fpicato lu- 

teo, filiqua niagna. Pluk. aln. 4. t. 2. f. 2. 
Chrifla pavonis,, glycyrrhiz,a5. folio^ minor repens fpi- 

no- DECANDRIA MONOGYNIA. 381 

nofisfi:r.:i, florc luteo fpicato iniuimo, filiqua latisfi- 
nu cchinata. Breyn. ic. 58. t. 28 
Hahitat in ZcylonA. "b 

3. CitSALPINiA toHolis emarginatis, fiUvmentis lana- %^'»"« 

tis. ¥i. z.eyl. lyS. * ALn. mcd., 203. 
Ligno braliliano fimik. Banh.p:». 393. 
I^iiam-pangam. Rkced. mui. 6. p. 3. t. 2, 
Hahitat in Indiis. ti 

4. Cv^ySALPINIA fbliolis cmarginatis, legumlnibusiul- -i-e/Tcrtj-jd. 

catis ovalibus 
Cxlalpina. Annn. kerb. 6ot\. 
Scnna fpuria arborca fpiuola, foliis alatis ramofis f. dc- 

compofitis, fiore lutco, filiquis brcvibus lulcatis ni- 

gris, fabinae odore. Sioaa. jam. 149. h;ji. z. jp. lyo. 

t. iSl. j^ 12. Kaj. ^evdr, m. 
Coiutea verfc crucis veiicaiia. Pl/d. aim. .1 1 1 .p. i6<f.t. 3. 
Hahitat in Amcrica caiidiore. t) 

GUILANDINA. 

1. GUILz^NDIN.A aculcara, foliolis ovalibus acumina- •Po"'^'-'*^. 

tis. Fi. zeyi. i\6. llort. upf. loi 
Guilandina caule t>ucHaque aculcatls. Hort. cihf. i-fS. 
Bonduc valgarc minus polyphyilum. Pium. gen. 2f. 
Arbor cxoticA fpinofa, foUis lentifci. Bauh. pin. 399. 
Carerti. Kloeed. mai. 6. p. 3)*. /. 22. 
Ha&itat ivi Jndiis. t) 

2. GUILANDINA inermis, foliis (libbipinnatis: foliolis Moringa. 

inferiorious tcrnatis. Fi. zeyl. iff. itlat. rned. 202. 
Ligiuim peregrinum aquam caerulcam leddens. Bauh. 

pia. 41 6. 
iMoringha zcylanica, foliorum pinnis pinnat;s,flore ma- 

jore, fru6tu anguiotb. Burm. ze\i. 162. t. -jy. 
ilVlorungu Kkeeii. mai. 6. p. 19. t. - 
Habitat in Zeylona. T) 

Serfiiiia ex Ajia tribns rcembranis ion^T^itudinaliter aldta 
fuercy ex yifrica -vero yfiernhranis his caracrc. 

3. GUILANDINA incrmis, foiiis bipinnatis: bafiapice- '?«<'»f«- 

quc fimpliciterpiimatis. Gen. pi.int. 2. p. j-iS. 
Hakitat t» Canaua. b 

GUAJACUM. 

t. GUAJACUM foliolis bijugatis obiiiJis. ^ nff.dv.aiu 

Gua- r^i DECANDRIA MONOGYNIA. Ciuaiacmn foliispuinatisifoltolisquaternis obtufis. Hort. 

c/ij/'. 187. Mat. mecL 207. 
Guajaciimflorecaeruleo,fru6lu f^ibrotundo. Plnyn gen. 

39- - . . . 

Guajacum jamalccnfe, foliis velin muna conditis fpifTi- 

ijs viventibus, flcrc fubcjcruleo. Plnk. alrrt. iSo. /. 

55-. /. 4. 
Gusiacnm magna m^trice. Ba/;k. pitt, 448. 
Pruno vci Evonymc affinis arbor, tolioalatobuy.eofub'- 

roumdo. Shan. jam. 1S6. hip. 1. p. 133. t. 212. 

/. 3. 4. 5". 6. 
Arbor hgni iJancli vel Guaj.icum. Scb. thej. 1. p, 86. 

i. 5-3. "/. 2. 
^. Guajitcum jamaicenfe, lenttfci fnbrotundis foliislatcvi- 

rentibus, rlore aibo. P//^t. ,?;>/. iSo. *■. ^j'. /. 3. 
Hahitat /« liifpaniola, jamaica. b 

Jhnrldw, 2, GUAJACUM foiiolis multiiugatis obtufls. 

Guajacum foliis pinnatis, fo]iolis obvcrlcov^itisinteger» 

timis. Koy. lugi^i>. 208. 
Guaiacum liore c3:ruleo timbriato, frr.fiu tctragono. 

Pluw, gti7, 39. 
Guajacum prGpcmodurn fine matrlce. Banh. pin. 44S. 
Jafininuni vulgo americanum f. Euoujrrioamnis occi- 

denialis, alaii!i ryfci foiils, nucifcrn, corticeadgenlcu-» 

la fungofo. PIhk. alni. 139. /. 94./. 4. 
Hahitat in Ainericcs infuia f, "Jfjkar^nis d* Porto RictOt $ 

4f»-K?», 3. GUAJACUM foliolis muitijugatis acr.tis» 
Guilandinoides. Hort. ciiff. 489. 
Acacia nfrkana, qua; Acacias iimiiis, foiiis myrti parvis 

aculeatis pinnati?, tiore cocciirco tctiapetaloid^. Ifalth. 

hori, 2. t. 2. 
Afra arbor acaciaj {imilis, foliis nrvrtlaculcatisfplcndcii- 

ribus. Biirh. lugJb. 2. p. fj. 
Hahftut in /Etiiiopia. "b 

CYNOMETRA 

cnHlifior.i. J. CYNOMETRA trnnco tlorifcio. JSt, r/pf 1741. 
■p. 79. Fi. zc'\-L 166. 
Cyf50inoj.ium. liumpf. amh. i. p. 163. t. 62,^ 
Hahifat in 1 nd ia. 'b 

riiinifioia.. 1. CYNOMETRA ratni? floriferis. Ad. ttpf.. 1741'. p. 
-y. FL Zfj'i. 167, 

Cy-* BEGANDRIA MONOGYNIA. 383 

Cynomorium fylveftre. Ruivpf. amh. 1. p. 164.^.63. 
Iripa. Rhced. miiL ^. p. 6y. t. 31. 
Hatitat in India. 

ANACARDIUM. 

. ANACARDIUM. Hcrt. cliff. 161. ¥1. zeyl. i6f. occidmuu. 

ATat. med. 206. Hott. Hpj, 102. Rcy. Ifgdb. 463^ 
Anacardii alia fpecies. Bd?</». /;/w. 5)2, 
Pomifeni f. potlus Pruiiirura indica, nuce reniformi. 

Catesb. car. 3. /»- 9. t 9. 
Acaiou. P// «^ni/: j-8. /«<?»/. 193. 
Cafchou. il/fr. j)'.ri». 16. ?. 16. 
KapA-mava Rhecd. mal. 3. />. d^". *. 5*4. 
Haintui tn ladJ S. t» 

DICTAMNUS. 
DICTAMNUS. Hort. dijf. \(n. Horf. ntf. t02..v/m.. 
Mat, rncd. 208. Roy. lugdb. 463. SaMV. ynonfp. 
232. 
Ditiamiius albus vuigo Fraxinella. Banh. ptM. 222. 

''"'"" " ' " ?. i2I. 

Itaiia, y 
RUTA. 

I. RUTA folils decompoiids. Hort. ciiff. 14^. Hori.z^^i^^ioUTu. 
upf. 102. /tf^ii-. nied 209. .^^. /^/jjv/il'. 461. 
Ruta rylvetlris major. BaHh. ptn. 336. -Mvrif. hifi, 1. 

P' S^yj- /• f- ^- 14- /• 3- 
/3.Rura chalepenlis renuirblii, tionim. petalis villls fcatcn- 

llbus. Morif. hifl. 2. p. 5-05. 
Ruta hortenfis aitcra. Banh. pi». 336. i?(r:/. hijl. S74. 
«^ Rutu hottcnlis latitblia. Bat:h. pin. 336. 

Ruta gravcoie;is hortcufis. Dcd. pcmpi. 119. 
J'. Ruta hortcniis latitbHa arbufculse iimilis. 3xth. iugdb. 

j. p. 260. 
Ruta africana ina.xima. Schvjcr. hort. 24. 
Uabitat in Emopx aujlraiis., Alcxandriie , Afauritaniae 

/lerilibu^. t> 
Fhs prir/iarius qttiKquefidHS , rcUqhi quadrifidi. Fhil. 

Bor. 178. 
Confer: Rnta fylveftris minor. Bauh. piu. 336. Car/t. montana. 

epit. 49y. Ruta m.ontana legitima. Cii(f. hifl. 1. p. 

136, app. alt. fig. Jfrtiil;ira c^detn^ facie dtjit:^clu. 

2. RU- Fiaxinella. Rcfieal. fpec. 112^. t. 111. 
//rf^'/Vrt/./»Ciermania, Gallia, h 584 DECANDRIA MONOGYNIA. 

fat,mna. 2- RUTA foliis ternatis lclTilibvs. 

PrciidoRata patavinu trifolia, floribus luteis umbellatis. 

Micb. ge,i. 11. t. ifj. 
Habital- prope Falaviuin. 

iUufoUa. 3, RUTA foliis (iMiplicibus indivins. 

Ruta foliis limoiicibus Ibiitariis. Hort. cVtff. 146. 
Rata fylveftris iinitoliahifpairica. Bacc. muf. 2. p. Si 
t. 73. Barr. ic. 1 186. 
|3. Ruta moniaua, foliis iniegris fubrotundis. Buxh. ^eat, 

z. p. 30. t. 28. f. 2. 
y. Rata orientalis, linariae folio, fioreparvo. T^yut fuf. cor 
19. B:ixh. ant. 1. p. 30. t. zS. /. i. 
Hahiiat in Hifpania; (*.. in Koda/tro; */. in Mcdia. Z 

TOLUIFERA. 

Baiihnuv'.. i. TOLUIFERA. Mat. -med. 201. 

i3aliamum TolurarHira, foliis ceiatice fimilibiis. Bauh 

pi'a. 401. 
Hnhiiut in z\meric:i /-'.'• s.t-^ (Jarthagenam. ^ 

H/TMATOXYLUM 

Cnv^^chi.i- 1. I-LTMATOXYLUM. Hort. cliff. i6o.Roy..':.gS, 

Lignum campcchianum; fpecics qUtedam. Sloaf?. jam 
213. hifl. 7. p. 183. t. 10 / 1. 2. 3. 4, Catesi/ 
car. ^. p. 66. t. 66. 

Hahitut in Cnrnpeche Americe^. T> 

ADENANTFiERA. 

pcivoriinii. T- ADEN/VNTHERA foliis decompofitis. .^oy. //y^<^'*. 

462. rir. clijf 36. Fl. z.e\l. 160, * ^ 
Poinciana foliis duplicato-pinnatis: fciiialisalterms. Hm^^t 

cliff. lyS. 
Mandfiadi. Rheed. rnal. 6. p. 2). t. 14, 
Hahitdt i/t india. t) 

MF.LIA. 

/*«i<isrtcA. I. MELIA foliis b'pinnatis. Fl. zeyl. 161. 

Mciia foHis dccofnpulitis. Hnrt. diff. k6i..Roy\ lugdh- 

462. 
Aiedarach. Dod. psmpt. 8.48. 

Arbor fraxini fob'o, tiore ca;rulco. Bauh.i.fin. ^r^. 
Pfwudo-Sycomorus. Cam. epii. i'iJi. 

/S. Azf DECANDRIA MONOGYNIA 385- 

/3. AteJarach fempcrvirens & floicns, Toumef. i»ll.6i6. ftnjpervi- 
Azadirachta iiidica, foliis ramoJis minoribub, rtore al- "ns, 
bo fubci;ruleo purpurafceiite majore. Comm, hort, i. 
p. 147. r. 76. 
Habitat in Syria , /5. t» Zeylona. t> 

2. MELIA foliis pinnatis. //(?r/. diff. 161. F! zcyl.i6i.* ^«•"^'>«*« 

RoY. Ikgdb. 462. 

Olca malabarica, fraxini folio. Pluk. alm. ibq. t.iAi. 

A/edarach toliisfalcato-ferratis. Burm. zeyl. 40 /. 15-. 
Azadiraci^ra indica, folio {laxini.Breyfi. ic. ii. t. if. 
Arbor indica, fiaxino fimilis, olca fru^tu. Bauh. pin, 

416. 
Aria Bepou. lihecd. mal. 4. ^. 107. t. j-i. 
llabitat :u Indla. 'b 

ZYGOPHYLLUM. 

i. ZYGOPHYLLUM capfulis prifiTiatlco-pentaedris. ^"*^Jf*- 
Hort. upf. 103. 
Zygophyllum foliis petiolatis. Hart. cliff. 160. lioy. 

lugdb. 460. 
Capparis portulacss folio. Buuh.pia. 480. 
Capparis Fabago. Dod. pcmpt. 741. 
Habiiat i?t Syria. Z: 
Folia ovata., petiolata. Petala obttffa, 

1. 2YG0PHYLLUM capfularum angulis comprefTo- •^'^'"1^«*. 

membranaceis. 
Fabago triphylla & tctraphylla, flore tetrapetalo, fiuifVu 

mcmbranacco quadrangulari. Burm. afr. 7. t. 3 

/. 2. 
Fabago capentis frutelccus major. Dill, ejth. 141. ?. 

116. /. 141. 
Planta africana frulefcens, portulacjc folfis, Moro-fani 

fyrorum, ex brevi pediculo biuis. Plak. amahh^^iy^^. 

t. 429. / 4. 
Habttai iH j^^thiopia, b 
Foh"a obverfe ovala^ petiolata\ Vqi&Vi ackta. 

3. ZYGOPHYLLUM capfulis globofo-deprefl^s. M^i/J,-*».'. 
ZygophyHum foliis fcsfiiibus. Hort. diff. 160. Roy. 

lu^db. 460, 
Fabago capenfts frutefccns mtnor. DiU. eith. 14-. t. 
J16. / 142. 386 DEGANDRIA MONOGyNIA, fHlviiW, iccumfim. Jhlv.tifHpu ttente. Miffimic», nrahiea maxmuK Fabago humilis quadrifolia glabra, fiorc albido, f"ru(9:u 

roiundo. Burm. afr. 4, t. i. f. i, 
Fabago africana arborelccns, fiore fulphureo, fradu 

rotando. Qvmm. rar, lo. t. 10. 
Habitat in j^>hIopia. h 
YoWzjttcfejfdia., ohhn^a. Petala (rettata. 

4. 2YG0PHYLLUM capfulis ovatis acmis. 

Fabago flore lureo, petalorum ungvibus rubris, fn3i6b 

fulcato acuto oblongo. Burm. afr. 6. /. 3./. i. 
Habttat irt jEthiopia. l^ 
Folia fijjilia. 

5". ZYGOPHYLLUM capfulis cylindricis. 
Fabago arabica teretifolia, flore coccineo. Shav:. afr. 

131../. X3I. 
Habitat in iEhiopia. 
Foha ttretia. 

6.. ZYGOPHYLLUM caule aculeato, 
Fabago tenuifoha fpinofa, frudu rotuiido. Bnrm. t/V 

Habitat in /Ethiopla. "& 
Foiia iiitearia, acuta. 

FAGONIA. 

1. FAGONIA (pinofa,foliolis lanceolat.isplanislcTvibu». 

Hort. tipf. 103. 
Fa^oiiia fpinofa. Hort. cUf. 160. 
Trifoliurn fpinofum creticum. Bauh. pin. 330, prodr. 

141. Cluf. hiji. 1. p. 241. 
Habitait itt Creta. © 

2. FAGONIA inermis. 

Fagonica hifpanica 'non fpKaofa. Toumef. i>fft, %6^. 
Habitut in Hifpania- Z^ 

3. FAGONL-i fpinofa, foliolis h^nearibus convexis. 

Shavj. afr. 229. 
Fagon:a:irahica,longiflimisacuIeijarmata.:S^i/iy.tfyr,229. 
Hubitat in Arabia. 

TRfBULUS. 
». TRIBULUSfoh"oh's quadrijugisifexterioribus majori- 
bus. 
Tribulus foh*olis; trium pariam pinnatis. Uort. diff. 
160. Tii- DECANDRIA rETRAaVNIA- 387 

Tribulus terreftris major , fiore maxinio odorato. Siojyi 
inm.f)o. hiji. !. p. 209, /. I^i.f" i- Raj. fnppl.6^0. 
Hubitat in Jainaicse aridis. 

*. TRIBULUS foliolis quinquejiigatis tubaBqualibus. fanugimjus, 
Tribulus tblioiif» quiuque parium. fLz.fyl. 16S. * 
TiibuUiS tcrreflris v.eylanicus, caulicuiis villuJis, tVu£tu 

acumiiiato. Bur^n, zeyl. zi6. i. 106. /. i. 
Habiiat :n Zeylcna. 

3. TRIBULUS foliolis fexjugaiis fubcequalibus. Ihn. untjhii^ 

i-lijf, 160. //or/. Mfif. 103. /ioy. lu^dh. 460. SntiV. 

rnonfp. 227. 
Tribulus rerreftris, clcerls folio, fruclu acukato, Brf//*&. 

pin. 1-0. 
Tribulus terrcilris. Lob. u . 2. p. 84. 
Tribulus terreltris minor incanus hifpanicu$.Bi?rr. r^r» 

IJnhitni in Europa aujlrali ad femitesi Q 

4. TRIBULUS foliolis odloiugatis fubsEqualibuS. afloiiie.\ 
Tribulus foliis oclo parium pinnatis. /L0)>///^.-j'i;.4<;o. 
Tribuius tcneftris major curairavicus. Herrn. par. 236. 

t. 236. 
Tribulus terreftris americanus , argemone^ riorc flavo. 

rh;k. alm. 374. t. 64 Raj. fuppL 64^;. 
Hirbitat in America caildiore, 

MONOTROPA, 

1. MONOTROFA iioribus lafera'ibus 0!?landri.s-;termi- W>i>o;»niyj. 

n-^.ii decAndro. FLfuet. 329. PhiL but. §. ^78. 
Orobanche quss Hypopithys dict potclh Bauh. pn.^%. 

prodr. 31. 
Orobanche Hypopithys Uitea. Mcntz. ptig. 3./. f. 
Orobanche flore breviofe duplici, verbafculi odore, 

Morlf. hifi. 3. />. fO^. /. \X. ti 16. /. 20. 
Orobanche vcrbafculi odorc, l?lot. oxf 1 46. t. 9. /. 6. 

Piitk. ahn. 273. t. lOC}. f f. 
Habitat i» Suecix, GcrmaniE, Anglic^ Canad.* 

J';lvis, Parajitiia radtcum. 

2. MONOTROPA caule unitioro dccandio. knifioru 
Monotropa tlore nutante. Gron. virg. 41. 

Orobanche monanthos virginiana, fiorc majore penta- 
petalo. Mvrif. htji. 3./ 501. f. la. ti6. /. f. 
mal, 

B b i Oro- 3^^ DECx\NDRIA MONOGYNIA. 

Orohanche virginiana, fiore pentapetalo cernuo. P/«^, 
alr/1. 173. M09. /. x.Cateih. car. l. p. 36. /. 36. /'Oif. 
Habitat in Mariiandia, V irginia, Canada. 

JUSSl^A. 
ftfm. J. JUSSIiEA repens, tloribus pentapetalis decandris, 
pedunculis folio longioribus. Fl. zeyl. 169. 
Nir-Caramba. Rheed. ymI. z. p. 99. t. j'!. Raj. hifi. 

Habitat in india. 

ptrnviana. 2.. JUSSIiEA ercftti, Soribus pentapetalis , pedunculis 
foliolis. 
Onagra iauritblia , rlote amplo pentapetalo. feu>. pe- 

rhV. 716. t. II. 
Hnbitat in Lima. 

Jyffrutictfa, 3. JUSSIiEA ere£ta villofa, floribus tetrapctalis aflan- 
dris pedunculatis. 
Ludwigia capfulis oblongis uncilialibus. Koy, lugdh, 

Lyfiniachia indica non pappofa, dore luteo minimo, fi- 
liquis caryophyllumaromaticumsB-mulantibiis. Herm, 
lugah. 3^6. 

Carambu. Rheed. mal. 1. p. fj-. t. 49. Raj. h:Ji. ifio. 

Habitat in India. 

ertH», 4. JUSSIjEA erefta glabra, floribus tetrapetalis oiSian- 
dris feiTilibus. Fl. z.e\l. 179, Hort. upf. 103. 

Ludwigia capfulis oblongis. Hort. tliif 491. 

Lycimachia vifcofa glabra, parietari^ foliis, virginiana. 
Pluk. alm. 23^. t. 203. /. 4. 

Jafminum catalonicum, flore luteo. Seh. thef. i.p.^x. 
t. 24. /. 3. 

Hahitat in America \^ forte in Virgmia, 

SCHINUS. 
Myricetdtt. '• SCHINUS foliis fimplicibus lanceolatis finuatis. 

Habitat i)f jEthiopia. h 

Frutex panicuia diffufu., dijiinSliJftmus a Myrica., cui 
JimillimMS facie. 

M9lh. 2-- SCHINUS foliis pinnatis: foliolis ferratis.- Imparilon- 
gilfimo, petiolo asquali. 
Schinus foliisferratisimparijongilfimo. Hort. iuff. 483, 
Lentilcus peruviana. Bauh.pin. 399. 

Len- DECANDRIA MONCGYNIA. 389 

Lcntilcus africana. Seh. rhef. 1. p. 7. t. f. f. f, 
Molle. Cluf. })7onu7-d. 321. t. 322. 
Habitat tn Pcru. !> 

3. SCHINUS foliis pinnatis, pctiolo acquali, foliolis 'w-AnW*. 

icgcnimis xquaiibus. 
Molle foliis iioa ferratis. Feiv. ^eruv. 3, />. 43, /- 30 
Arneiru. P;7- ^'v?/. 132. 
Habttai tn Bralilia, rcru. t> 

4. SCH INUS foliis pinnatis:foiioHs oblongis,petiolo rnar- Fo^az-e, 

ginaro articui-.ito inermi. Mfti . yncd. ^-^^. 
Lauro affinis, jnfmini folio a'ato, corta media membra- 

nulii utrinque cxrantibus alata, liguo c^uritie ferro 

vix cedens. shan. iam, 137. hifi. 1. f. 25-. t. 162. 

/. T. Raj. de;idr. 86. 
Hahit.n in Jamaicsc camteflrihus. t> 
Confsr Sco f. Sanlio. idetnpf. ar/taen. 892. 

f. SCHINUS foiiis pinnatis, petiolo marginato artlculato tugBdei. 

fur.tas aculeato. 
Schiioides perioiis fubtus aculeatis. Hort. cliff. 489. * 
Khoi obfoniorum Jimilis lcptophylios tragodes ameri- 

cara fpinofa, rachi medio appcndicibus aucto. Pluk, 

ahri 3:9. /. 107. /. 4.? 
Habitat in America. tj 

6. SCHINUS folfis pinnatis, pedolo maroinato articula- LimnU. 
to, fpinis axiilaribus folitariis. /"/. zcvL 1 75". * 
M?lus Limonia indiea, fructu piifiUo. A^; hift. 165-8. 
Tferou katou Naregam./<!^ec?«'. rn/ji 4. t. - - -?. 12. 
Habitnt in India utraaHt. ^ 

BARTRAMIA. 

I. BARTRAMIA. /7. zeyl. 174. jWicu, 

TTiumfetca Jvill. Amm.herk. 370. 
Lappula bcnghilenii!? letrarpcrmos, ribefii folio, echinis 

orbicularibus ad foliorum ortum plurimis limu! fes- 

fllibus. Piiik. alm. 206. /. 41. /. 5-. 
Agrimonia n^^adcraspatana, foiio rotundo {ingolari fufa- 

lus incano. Pct. gaz. 3i- t. 42. / 10. 
llabitat in India. b 

MELASTOM A. 

I. MELASTOMA folii? dcnticulatis ovatis acutis. AcinodeH. 

Melafloma loliis ovato-lanceoiatis crcna is ncrvisquin- Jy«», 
B b ■; que 390 r>ECANDRlA MONOGYNIA, 

que iongitudinalibus. extimis obfoleticribaff. Hori. 
cUf. j6z, 
A.clnodendrnm smericsnum penraTicuron, foliis craflis 
hirluiis iid ambitum rarioribus lcrris. Phk. mant 4. 

i- i^y- /. 1. 
Grolfulaiia anierfcana. piaiilaginis follo ^implilTirno, 

Phim. fpu. f8. 
Groirularise fruftu non fpinofa, mabbathri foliis longa 

& lufa lanugine hirfuiis, frudu maiore ci^ruleo. Sio- 

&n. iam. i6f. htjl. 2. p. Sf. t. 197, f, z, 
liabttat in America calidior^ ti 

Cr^jfittafhl. z. MELASTOMA foliis denticulatis ovatis acunfimatls : 
* nervii interioribus ante bafin coidunati?. 

Groffii^at ia aliti plantaginis folio, fru<3:u rariore viaiacco. 

Arbor americana, latior? & acuminato foilo trinervio, 
utrinqucglabro &!Tiafginslcvitercrenato. Phfk.alm, 
40. f. ;jL4^. /. 4. > 

Hahita^ in Surinamo. D. Bartjch. 

Jtrr/i, |. M.ELASTOM A foHis denticulatis lanceohtis quinque- 

nervibus» caule hifpido, 
Groffiilaria plantaginis folio angufliore hirfuto. Plum. 

fpec. 18. 
Arbufcula janiaicenfis quinquenervis , mimuifnme den- 

ratis foliis & caule pubefcentibus, Phk. alm. 40. (. 

2.64, /: I, 
l{abitat iu America mendioytali. f* 
bshfitxm.. 4, MELASri'OMA foliis integerrimls ovato-Ianccolatis 

fubtus fericeis; nervis ante bftfin coadunatis. Hott^ 

cliff. 162. 
Acjnodendrum airiericanum>ampHore foHo trinervl, in- 

ferius a!ba lanugine incano, maximo urrinque glabro. 

Pltik. tnani. 4. t. ■ifO. /. i. 
.Arbor racemofa brafiliana, foliomaiabathniSrn^n.fc»/. 

3. t, 2. 4. 
Muiya. Marcgr. hraf. 117. 
Hauitat tn Brafilia, jamaica, Suriinmo. ^ 

wctniathi f. MELASTOMA folils lanceolato-ovatlsqumqufncr- 
"*'"* vibus fcabris. /7. zeyl. 171. * 

Mclaftoma quinquenervia hirta major, capitulis fcriccis 

V)i!o|iS. Bs^rm. zeyl. iff, <. 7/ 
Kadali. Rheei. w^j/.' 4. 6. %i , t. 44. 
Uiibitat in India- b 

6, M£- DECANDRIA MONOGYNIA. 191 

h. MFLASTOMA ibliis lanccolatis frlncrvibus fca- '»/>«''«. 
bris. H tcyl: »71. 
Katou-Kadali Rheed inal. 4. p. 91, P. 43, Raj. hiJJ 
T493 

liithitat in lildia- T» 

7. MELASTOMAroliis ovatistxincrvibuiglabrlsrn^fgi- «<'^ff/t/^''''. 
ne i^t(pidis.. FI. zeyL 173, * 
Hahitat iij India. h 

KALMiA. 

j. K'\LML\ foliis o\atis, corymbis icrm\PMVibm. Ccx. 'aiifo/io. 

nori. 1079. * 
Andromeda foliis ovatis obtafis, ccrollis corymbof!» 

infuridibuliformibus, genitalibcs declinatis. Gro». lir-g.. 

1 60. 
Ci^airiarDaphne tolii!» tini, floribus buUatis. Catesh. ear 

2. p. 9S. t^ 98. 
Cillus ChamaeRhododendros marlana laurifolia, fiori- 

bus cxpanfis lummo ramulo In umbcllam plurimis. 

Pii'k. alm. 49. /. 37^9 /. 6. 
Ilabiiat in Marilaudia, VirginiiL, Penlylvania, 'b 

2. KALMIA folijs lanceolatis , corymbis !atcralibos augupfou^t 

Gs't. ^ov. 1079. * 
A/.alea foliis l-.mceolatis intcgerrimis non nefvofis gU- 

bris, corymbis tcrminalibus. Gron. virg, 21. 
ChamasDaphne fempervircus , foliis oblongis auguftis, 

foliorura faicienlis oppofiris Catesh. tar. 3. p. \j.i. 

17. ./. J. 
Cillus (empervircns laurifolia, fioribus eleganter buDa- 

tis. PIhL alm. 106. t, i6u /. 3. 
Anonyma. CaU. novih. loo. 
Habitat 1» Pcnlylvania, Nova Cscfarea, Noveboraeo. b 

LEDUM. 

i. LEDUM. Ff. lapp. t6o. ^ pai^^rf 

Ledum foliis lineariiDUS fubtus hirfutis, floribus corym. 

bo(!!^. Fl lutc. -XJ^i. M/it. yneH. iio 
Ciilub Ledon foliis rofmarini ferrugineis. Bnuh. pin. 

467. 
Rofmarinum fylvcftre. Cam. eptt. 546, 
Hai>itrt( rn Europje fcpfantrioraJtf prAndibt/s uligino 

Jls. ^ 

B b 4 RHO- 59a DECANDRIA MONOGYNIA. 

RHODODENDRON. 

fetrusineum i ^ RHODODFNDRON foliis glabds fubtuis leprons , 

corollis infundibuliformibus. 
Azalrca maculis ferruginejs fubms adfpepfa, floribus 

■der.andris. Lemonier, Scjuv. monfp'. fj. 
Ledum foliis glabris^ flore tubulofo. HalL heh\ 417. 
Ledura alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus. 

Banh. piii. 468. Raj. hijl. IQO^. 
Evonymus theophralli^ Dalecb. htfl. 27. 
Monrana aliobroguni lentifdfolia. Lo^. ic. 366, 
Habitatin Alpibus Helveticis, Allobrogicis, r yrenaeis.^b 

iauricH^. 2. RHODODFNDRON foliis giabris mrinque nudis, 
corollis rotatis. 
Chamisrhododeudros folioglabromajufculo,am{^o fio- 

re rofeo. Amm, ruth, 18 1. t. 2i. 
haJ.^ttat in Dauria» 

hiyfntunK 3. RHOpODENDRONfoliis cniatisnudis, corollisin- 

fundibuliforrr.ibus. 
Ledum foliis glabris ciliatis o\atis^ fiore tubulofo. /T-a//. 

heiv. 418. 
Ledum alpinum hirfutum, Batih. fin. 408, Raj. hifl^ 

1005-. 
Leclum alpinum. Cltif. hifl, r. f. 82. 
Balfamum alpinum. Lob. ic. 468. 
Habttat in Aipihas Hclvcticis, Auftriacis, Styriacis, ^ 

Ck,'madflttt 4. RHODODENDRON foliis ciliatis, corollis rotatfs 
Ledum foliis fcrpylli ad marginesciliiinftarpilofis, fio' 

re purDureo. Alich. gen. 2^5". t. 106. 
Charna^Cirius hlrfuta. Baub. pin. 466, 
CbamteCitlus VIII. Cluf. hift. i. p. 76. 
Ciftus pumilus montis baldl. Bauh. hifi. 2./. i^.Raj^ 

hift. 1005-. 
Cillus Chamairhododendrosfoiiis confertis fcrrcarubi- 

ginc niteniibus margine pilofis. Pi«k. alm. iq6. t.. 

H^bitat ift Baldo C5* prope Salishfirgum. 1y 

■^axivmn, f- RHODODKNDRON foliis nitidis ovalibus margi 
ne zcnlo reflcxo. 
Lcdum laurocerafi folio. A>»irni acad. 2. p. 200. 
Chamasrhododendros, hiuri foUo.>fcmpervirens, floribcs 
buUalis coryuibofis. Caiesb. car. ^.'p. 17./. 17./. 2 
Hal/itat in Virginia. CcjUi/^fon "b 

Rami DECANDR[.\ MONOGYNIA. 393 

Rami ^ FoHit ma^yiitudine ^ conJifldfHia Piidi Lmi'- 
rQCfraJi dtdt^ ve/iis reiicnlatis iKjcri^>ia^ marginere-' 
fh-xa. 

AXDROMEDA. 
, ANDROMED-^ pedunculis folitariMateralibus, co-^ftrnionft. 

rollis campanulatis, foliis oppolitis imbricatis obtufis 

revolutis. 
Andromed.i folils ^uadrifariam imbricatis obtafis. Fi. 

fuii. 3 38. 
Andromeda, foliis quadritariam imbricatis obtufi?, c\ a- 

lis ilorcus. //. iapp. 166. t. 1. /. 4. Hart. cliff. 163. 
Hai/itat sn Alpihus jLapponicis. IJ: 

ANDROiVIEDA pedunculis Iblitariis terminaiibus,''7^wT/i^^ 
corollis cauipaiiulatis, toliis confertli Tubulatis, 

Aiidromeda i"ol;is aciformibus confertis. /7. la^^, 165. 
t. I. /. 3. FLfufc. 337. 

Habitat in Alpibus Lapponicis. Jr 

ANDROMEDA pedunculis aggre^atisi, coroUis ova- crf.W««i. 

ds, foliis fparlis lineanbus obtuJis pianis. 
Andromeda foiiis lintaribus obiufis ipariis. Fl. iapp^ 

165-. t. I. /. s- ^'^- f"^<^' 33^- ^oi''^- '^'''#- ^^^' 
Erica folio abictis, tiore arbuti, Buxh. con. 4. f. i6. 

f' S3' 
Habitat in Lapponiae Atptbus. t> 

ANDROMEDA peduncul-s aggre^atis, corollis cy- «cmT«, 

lindricis, foliis alternts ovatis integ<irnmis. 
Andromcda foliis ovatis, pedunculis farciculatis, capfu- 

lis pentagonis apice dehilcentibus. Cron. vir^. 49.^ 
Arbufcu'a mariana, brevioribus evonymi foiiis paliidc 

virentibus, floribus arbuteis ci eodem nodo piurimis, 

fpicatim uno vcrfuerumpcntibus. Pluk, mant. 25".*» 

44$. 
Hahttat iPt Virguiia. !> 

. ANDROMEDA peduirculis aggrcgatis, corcUisova- Tolifulia, 

lis, foliis altcrnis lanccolatis rcvolmis. 
Andromcda foHis alternis lanceolatis niargine refiexis. 

Fi. lapp. 163. t. 1. /. 3. Fl.fuec. 335-. Hort. cliff. 

163. R)\-. Ittgdb. 440. Huil. helv. 416, 
Polifolia. l^uxh. aa. 2. p. 34f- "'^^- SP-^^-^'^9' f- i» 
Erica humilis, rofmarini foliis, unedonis florc, capfula 

cifloidc. Pluk. alm. 136. /. 175./. 3- 
Uai/tiut m Europs: friitdions paludwus turfofis. t> 

hh S 6. AN- 39- DECANDHIA MOKOGyNlA panmliite 6- ANDKOME.DA racejnls fecundis niTdts panfculatis, 
coroilis fubeviindncis, toiiis aiternis oblongfs' creiiu- 
latis. 
Antiromeda folils ovatis acurfscrenvjlatis planisaUernis, 

floribuS rsceiTioJis. Hort. clrJT \6z. Gron, -vtrg, a%. 
Frutex toliis ferratis , floribus rongioribuf. fpicatis fuD 

viiidibiJS, fplca pcntlgDnA, Catesh. car, i., /. ^^.r,^^- 
Vitis idjea ari\cric,in?. , lougiori mucronato & creti-»tG 

folio, fioribus urceoktis racemolis. tHitk. ahn y^i 
H^itbitat i)t Virglni^, 

caftmofo, y. ANDROMEDA racemisfecundis bra£}:earis, coroi- 
iis gibbo-cyiindricis, S-bfds alternis oblongis fernris 

llahiiat \n Peniyl-vMnia. KMiri, 

H,ic d'tjfe.rt a fYtan l. Racfr/iii ynivus pdnicuhiii. 2. 
BraaeQ juh Jir.guh flofe ivuari~lanf.eoi<-ita.,priHa.^jlo- 
r.c JoH^tore^ vsridi.s deadHa^ i?i pr<rcedenti nvllahra 
iiea. ^. C<ti>juit.i rctiriCiitihus JtylMiri^ amm lanttce- 
den'. dfrnitiit. jj frAns magfS ferrktis. 

aebi,tf<i. ^ ANDROi^^EDA .rKemts fecuridis nudis. corollisro. 

tnndo-ovatis. 
Aftdiameda arboTeA. ^blil.^obiongo-ovaris integerrimjs, 

flpribus piniculatis nufijntibus , racemis limplicilfimis- 

Gron. Tirg, 48, 
Frutcx foliis oblongis a~i.iminatis, floribus fpicatis uno 

verfa difpofitis. Catt:<:h. ear. i.p. 71. i. 71. 
Hnbitat iti Virginia. CaroHna. ^ 

rBfycuu.u^, ^, ANDROMT.DA racerDis lecundis fcliaceis, corcllis 
fubcylindricAS , floribus alrerni» lanceoiatis obru.'is pun- 
6rAtis- 

Ciftus Ledon f, Andromeda, floribus moncpctaiis pyr- 
vis albis tubuiofis fpicaiirn in funitnis rrtmulis dis- 
poftis.. foliis & facie vjiis idsiC, capfala .rainima fic- 
ca quinqucpartita, Gron. virg.:i.i. r 

ChfirnieDaphne. Buxh. nci i. /». 24T. t. 8. /. i. 

Ha^it.n iit Virginis, Osnada, Sibiria ^ 

Y Y:\XitX foltti oz^iili^tanc^oiaiis ., coriacais . rrjyric^e confi- 
jicntta., "htufis .. wargin!f yf/.urvis ^ adfperf.* punn^ii 
vix ^oTffpiTui.Sj eaihfs^ ab t/tra^/fc parie. Racemi^jr 
t^mi.^ propriis y faliohs ovalibns attensii ., Iti (fuorum. 
aia Fie.f fjiitartris ^ pedici-llatus. Calyx a bafi legitur 
dnobus fvltolis ovatis. Flores /td unurn iatus nutant. 
Slaminj» lo, antheris oblongis. 

EPl- DECAKDRIA MONOGYNtA %9S 

EPIG^A. 

1. F.PIG/EA. Ge?j. nav. 10S7. '«^f"*' 
Memecylum. Mkh. gen. 13, 

Arbutub foliib ovaci^ iiuegris, petictlls laxi$ longUudino 

foliorum. Gron. virg. 49. 
Pyrolae affmis repens truticorA, foliis rlgidis fcabritiejex- 

afperatis, florc pentaperaloide fiftulofo, f/«X'. alm^ 

309. t. 107. /. I. 
Habxtnt in VjrgtniaD, Cauadx ptnetis. ^ 

GAULl^HERIA. 
T GAULTHERIA. Kaim. G(n. mv, loSo. f.6, tueunhn. 
Anuiiyma pedanculis arcuatis. Co/tt. noveh, 98. 
Hal'itat in Canadie Jhrilibus nrenojis, ^ 

ARBUTUS. 

\, ARBUTUS caule ereao, foli;s glabrjs fcfatfs ,bac- Vnt^o, 
cis polyfpcrmis. Hort. cliff. 163. Roy. iugdh 44Q 
Sauv. monfp. j-y. 

Arbutus folio ferrato. Bauh. tin. 460. 

Arbutus. Caw. epit. 168. 

Hahiiiit in Europa aUjiraii, h 

hzccx ppiyfpfrmci: tubercHiis frminutn exafperata. 

z. ARBUTUScauHbusprocumbent!b;'.^.foliis ovatisfub- «"i^e»/^*'» 
fcrratis, fioribus tpar')S, baccis polvQ^erjnis. 
Vitis idjqa acadienfis, tbliis alaternJ. loHrnef.infl, 
Haifitat in Acadta. b 

2. ARBUTUS caultsprocumbentibusjfoliisrugofisfcr-'''^'^ 

ratis. Fi.iapp. 161. Fi. fMcc 540 Hort, eiijf. ^65 

Roy. iugdb, 440. Hail. heiv. 415. 
Virisidsea foHis oblongis albicamibas. Baiih. phj. 47'" ■ 
Vitis idaea. Cluf. hifl. i. 6i. 
Hahitat in Aiptb-^s Lapponix, Helveti», Sibiria; h 

4 ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis intcgcr tV ./>y», 
rimis, Fi. iapp, 161 t. 6. f 3. f^- f"<^f- .339- ^J/l 
jyted. x\i. ihrt. ciiff. \t\ Koy. iugab. ^o Hali 
hciv. 41 f. 

Uvaurfi. Ciuf. hifl. i. f. 63. 

Rad!K idsea putata & Uva urfi. Baufp, htjt. t.p. S-i- 

Arbutus novcboraceufibus Bearbcrry. Cuid nqv. 104, 

H^bitat tn Eurapa/n^j^'?, Canada,^ 

GLE* 39^ DECANDRIA MONOGYNIA. CLETFIRA, 

jhtifoIifK I. CLETHRA, Oron. virg. 47. 

Alnifolia americana ferrata, floribus pentapetalis albis 
in fpicam difpolitis. P/uk.alm. iS.i^.ilj./. I. Catesb. 
car. I . />, 66. t. 66. 
Habipat in Carolina, Virginia, Penfylvanid. ^ 

PYROLA. 

^atu-ndtfoiui t. PYROLA ftammibus adfccndcntibus, piftiUoclecrina- 
to. Fl. fuec. 330. M-at. med. 212. Amnen, acad. I. 

P^Tola ftaminibus & piftillis declinatis. ¥1. lapp. 169. 
Pyrola foliis integerrimis. Vir. cliff. 37. Ros. lugdh. 

440- 
Pyrola foliis fabrotundis, fcapo racemofo. Hort. cliff. 

162. 
Pyrola rotundifolia major, Bauh. pi». 191. 
Pyrola noveboraccnfis. Cold $toveb. 99, 
Habitat in Europa feptentriomaliore., Yirginia, BraH* 

lia. 1: 

miHot. z. PYROLA floribus racemofis difperfis^ ftaminibus pi- 
flillisque reftis. It. gotl. 206. FL fuec. 331. 

Pyrola foliis fubrotundis, fcapoundiqueracemofo^gcnl- 
talibus reclis. Ad. Jlockh, 1741, p. 192. 

Pyroia foliis obiter feiratis fubrotuhdis racemofis, fldri- 
biis tuba re^a. Hall. helv. 420. 

Pyrola minor. Riv. pent. 149. Raj. angl. 3. p. 363» 

Uahitatin Emop^ frigidiore. T^ 

ftcmin ^, PYROLA raccmo iinilaterali. FLfuec. 2^1. 

Pyrola rloribus uno ytrfu fparfis. FL lapp. 168. 
Pyrola fblio mucronato fcrrato. Batsh. pin. 181, 
Pyrola 2 tenerior. C/a/. pan. ^06. 
Hacitat in Enropx horealis fyhis. t; 

mhUttta. /^. PYROLA pedunculis fubumbellatis. Fi. fuec. 333. 
Pyrola frmefcens, arbuti florc. Bauh. pin. 191. 
Pyrola 3 fruticans. Chf. pan. j-07. 
Habttat in Euroqae, Afise & Amtncsi feptenirionalis 
fyhts. t) 

macnhtd. f, PYROLA pedanculis bifloris. 

Pyrola periolisapicebiflorisvcl trifloris Gron. r/V^. 48* 
Pyrola mpirilandica minor, foliomucrenatoarbuti.Pcif 
muf. 67;-, 

Pyro- DECANDRU DiGYVAA. 397 

Pyrola mariana, arbuti foliis anguftioribus, trifoliata ad 
'mcdium iiervium linea alba lurinque pci longitudl- 
nem difcurrente. Piuk. n.ant. 15-7. t. 349./. 4. 

Habttat tn Americae fe^tentrionalis fyhis. h 

6. PYROLAfcapounifloro. /7. /<?/';'. 167. hl. fuec. 334. w«»/?ora. 

Hall. helv. 420. 
Pyrola rotundifolia minor. Bauh. pin. 191. 
Snigulari flore ampliore. Morif. hifi. 3. f. j-oj. /. li. 

/. 10. /. 2. 
Habitnt in Europas horealis Jylvis^ ^. 

rblQTNlJl. 

ROYENA. 

! . ROYENA follis ovatis fcabriurculis.//or/. tUff. T49. tHiiU, 

Jv,i\>. lugub. 411. 
Staphylodeudron africanum fempervirens, foliis fplen- 

dcntibus. 1, p. 187. t. 96. 
SiapliyloderKirum africanum, folio fingulari lucido. 

Uerm. Parad 232. t. 232. 
Piihcia atricana, Pluk, alm. 198. t. 6^.f. 4. /. 317./. j. 
Hd-.tat ad Cap. b. Spei. t> 

i. ROYENA foliis lanceolatis giabris. Rcy. frodr. ^i.glahm, 
Royena foliis lanceolatis. Hort. tliff. 149. 
Vitis idsea «thiopica, busi minoris tolio, floribus albis. 

Comm. hort. 1. p, r2>. t, 6f. 
Vilis idaca Gethiopica , iiiyrti foliis, flofculis depcndenti- 

bus. Plnk. alm.yji. f. 321. /. 4. 
Habitat ad Cap. b. Spei. b 

]. ROYENA foliis lanceulatis hirfutis. Roy. lu^db . j^/i^i . hirfkta, 
Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirfutis. Hort. 

cliff. 163. 
Staphylodendrum africanum, folio lanuginofo lofmari- 

ni latiore. Boerh. lu^db. 2. p. 235". 
Habitat ad Cap. b. Spei. h 

HYDHANGEA. 

1. HYDRANGEA. 6V0». mirg. 5-0. \ «rhDreftnu. 

Habitat in Viiieinia. b 

FrutcX ex or-Jive /irbtiiV.varum XlX.^fol:is oppo/ifis ^ 
fioribus in (.ymar/tati^ejlis. 

CHRY- 400 DECANDRIA DIGYNIA. 

Folia duplici ordffie punilorHm calUfortim Koiata tva" 
dttKt albiday 

Hrftntma. >". SAXIFRAGA foliisaggregatis imbncatis fubulatis Iw- 
vibus, caule fubaudo unifioro. 

Sedum alpinum, faxitragoi albx f[Qt^,BauJt, pifi. 284. 
Burf, XVI: 6. 

Hahitat in Tauro, Raftadienli, Jr 

Ficies Sedi minoris. VoWi juntfer:»a.f denfe iirfbrtciita, 
acttta.^ CU1 tnata^ glabra. Caulis xix digttalis., rufefctu- 
ts hifpidus f gUtimfu^.^joliolti ^. /. ^, aiternis^ li~ 
»earii>us. F\o$ ma^Kiiudtne Saxtfrag^e ^ranuiatii: Te~ 
Kis i»car»aiis. 

iryeides, ^. SAXIFRAGA foUis cUiatis reflexis, cauk nudiufculc 

unifioro. 
Saxitraga foiiis deiififlimis, foliolis ciliatis, caule unitio- 

ro. H^ll. helv. 403. 
SaxiFraga pyrenaica minima futea mufco fimilis. Tountef 

inft. 253. 
Sedum. mufcofum. Bauh, hifl, 3.^. 6cy. Seheuch. alf. 

142, t. 2?. /■ 2. 
Sedamejusdemalpinumquartum. Col. ecphr, 2. p.^6, 

t. 67. /'. 1 . 2. 
Habitat- in Alpibus Helveticis, Pyrcnaicis. 

i^vonchiaUt. 7. SAXIFRAGA foliis imbribatis fubulatis ciliatis fpino- 

fis, caulc uibnudo multilioro. 
Habitat in Sibiria. 
Stclones oblongi.^ tmfertim imbricati:, FolHs ptams , /«- 

hulatis^ miicrofiato-JpitiqfijJpifti^fo-ctJiatis, Cauli:» uht/s 

nudiufculus^ foliis aiiquot mmimis mucr^nutts rnarTi* 

ne iavihus. Panicula parva. 

Udiam, 8. SAXIFRAGA foliis ferratis, caule nudoramofopeta- 

lis acuminatis. 
Saxitra^?. foliis lanceolatis dentato-ierratis, caule audo 

rimplici. Fl. fuec. ^^f. 
Saxifraga caule nudo fimplici, foliis lanceolatjs dentatis- 

pctalis aculis. Fl. iapp. i7f. 
Sanicula myofotis, floribus albicantibus fere umbellatis. 

Piuk. alrn. 331. t. 5-8. /. 2. ij' . t, 12.1. f. 4, 
Sedum montanum hirfutum, mucronato & dentato fo- 

lio, flore alboguttato Jllorif hifl. ^. p. 478. /. 12 

/.9./ 13. _ 
Habitat tn Alpjbtci Spitsbcrgenfibus, Lapponicis, Hel- 

veticis, Styriacis - Weltmorlandicis, 

9. SA- DSCANDR;.a DIGYKIA. 401 

9. SAX.IFRAGA foliis oraiibns retufi!; oliblete ferratis eraijifoitti, 
ptiiolutis, cauIc; :iudo, paniculi conglomerata. 

Saxirru^a iblii^j ovalibus crcnnlitis , caulibus nudis. G//*t:L 

Halfitat in Alpilus Sibiri*. i' 

Rudii crajjifie fere digiti. fo]b.fxif pclmaria.corhicea.^ 
t>t<.aliu. rdtnfay rcpartda-rrenat^t^giah^-a^pgtiyHs loTttri^w 
fiine fere fo(torny>i, PauicuUi nrdi^^ cingejla^ itt cau* 
h vmuino nhdo. Florcs fitrpurafciniss. j- aciesyir^f *«'»•' 
tis.,ffU majoni 'jrania ^ TeltcjHAt 

10 SAXIFRx^GA foliis obovfitis crenat'S fubfelil]ibus, «jtVw/ 

caulR nudo, iicribLiS conecUis. 
Saistraga toiiiy iubovatii> cienaiiSj cAuk niido, floribu»- 

c^pit.uis. Fi. f/tec. 35-4. 
Sa.vilVaga cau!e nudo finiplic?, foliis elliptico-fubrotua- 

dis cien^tis, tJoribus capicaris. FL lapp. 176, f. 2. f* 

Saxit-iaga folns cordato- cvaiibus crenaris/CQroHaal.ba^ 

criule Inrfuto ^iphyllo. Gro-^. virg. 160. 
Saxifraga foiiis oblon^o-totundis deutatis, floribus com- 

ip^^'i.Raj. ar;gl. --f^p. 35-4. /. l6. /. I. 

Senipervivurn ininus dwMuatniri. Mat.i. Cpitzb. 42. t. F» 
f. A. ^ ^z- t5 • 

Flahitat infuri^.rr.is Alpibus Spitzbergenfibus, Lapponi-- 
cis, Arvonicis, Vii'gint;i, Canada," 2i 

IX. SAXIFRAGA foliis cordato-ovalibui retufis carti-C;,^. 

lagineo-crGiiatis , caule nudo paniculato.- Hart. cli;^. 

i6y. * 
Genmfbliis petiolatis- retulis, ora carlilaginea, ferr&ta. 

cauie ramofo. Nalt. hdi . 400. 
Sanicula irortana rorundifolia minor. Bauh.pitt. 2,43. 
Hahitaf. i» /UpibHS Helveticis,- Pyrcnaicis. i' 

1.1. SAXlFRAGAfoliis reniformibus dentatis, coiVilt nM- t^tHndifmii. 
do paairularo. 
Gcnm folio Circinato acutc crenato.piftiiloflorisrubro. 

JSIagn. hori . 87. t. 87. 
Haintat in Aipit>.i:s Fyren^eis, Sibiricis. l^ 
racics Sa.xifra^.f f/u-adifoH.c.^f^J CA^ilis nKduSi 

13. SAXIFRAGA foliis obovatisdtnratis pcfioUttjs., cau- /,««,5^^, 

!e uudo panicoiato. 
Geamlicorne rerratnni.par.idiore folio rotundfore, fio- 

rihuspun.clatis..4i/(/;(/'. htfl. 3.^. 47S. f. 12. /. 9./; jy, 
Habitat in ^ibiria, 2: 

C c * Ft>- jp% DECANDRIA DIGYNIA. 

* Foliis indivi/is^ Caule foliop?. 
efpofitifolia. 14. SAXIFRAGA foliis cauiinis ovatls oppofitis imbri- 
cntis: lummis ciliatis. Fl.fuec. '^fg. 
Saxifraga foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis 
piocumbentibus. fJ. lapp. 1.79. t. i.f. 1. Ilall.helv. 

403- 
Scdum alpinum eiicoides purpurafcens. Bauh, pift 284. 

prodr. 132. Atortf. hijl. 3,^. 480. /. 12. t. lO.f. 36. 
Ilabitav in rupii^us Alpium Spitzbergenfium, Lappo- 

ilicarum, Pyrenaicarum, Helveticarum. Jr 
QtlXxXc^ filijarmes .^ Jepevdentfs .^ repentes. YoViTi ovata., 

quadrifariam imhrtcata., Qppsfitayfejfilia., ciliata. FiOS 

terrninalis .^folitarlr-is^ fejfuis. 

n/p"''. j^ SAXIFRAGA foliis caulinis lanccolaris alternis fpi- 

notociliatis, caule inferne procumbente. 
Saxifraga foliis fimplicibusciliatis,caulefoliofo ramofo. 

//.?//. helv. 403. 
Sedum alpinum, foliiscrcnatisafperis. Bauh. pin. 284. 

prodr. 1^2. 
Sedum alpinum hifpidum -fere fpinofum, florc pallido. 

Bauh. h:Ji. 3. p. 69$-. Morif hifi. 3. p. 479./. 12. 

/. lo. /. 2f. 

Sedum minimum alpinum yillofum alterum. "Park. 

theatr. 738. 
Habitai tn Alpibus Helvcticis. 

antitmnitlis. |6. SAXIFRAGA foliis caulinis Unearibus alternis cilia- 

tis radicalibus aggregatis. 
Sar.ifraga ciliorum margine ciliari, floribus luteis macu- 

lolis. Ilail. belv. 399. 
Saxifraga anguiilfolia aunimnalis, flore luteo guttato, fo- 

liis ttorum magis acuminatis. Brey».cent. 106. /. 48. 
Sedum angutUfolium autumnale, flore luteo guttato. 

Morif hifi. 3. p. 477./. 12. /. 8./. 6. 
Habitat in humentihus Borufllae, Angliae. Helvetiae. 
Calyjc corolla longe brevior l^ viridis efi. 

HircHhs, i-7_ SAXIFRAXA foliis caulinis lanceolatis alternisnu- 
dis inermibus, caule eredo. 
Saxifraga petalis latiflimis luteis lineatis. Hall. heh. 

399. t. 8, 
Geum paluftre luteum bicorue, nardi celticae fimlli!». 

Motif hift. ^. p.^l-j. 
ChaniaeCiilus fiificus, foliis nardi celtie«. Bauh. pin. 
466. 

Hir- DECANDRIA BIGYNIA. 403 

Hirculus qui ChamaeCifti gcnus. Cluf. cur. 5-. 
Habitdt in Suecia, Helvetia, Lapponla, Sibiria. ' 
Petala nd bafiT: hacuyia ne^aYtfera tx riMtibfvalvi api- 
cibus acifiii iKJirucld, 

18. SAXIFRAGA fbliis cauHnis liiKari-fubulatis fparfis '"■^^'^'*» 
iiudis incrmibus, caulibus decumbcntibuij. 

Saxifraga tbliis lincaribus fpatfis elabrfs. Fl. f»ec. '^^J. 
Saxifraga foHis fubulatis fpailis //. /aj^p. 178. 
Sedum alpinum, tlorepallido. Banh. ftn. 184. Morif 

htj}. 3. p, 477. /. 12. t. 6. /. 3. 
Sedum minus Vf. Ciuf hijl. 2. p. 60. 
Jiahiiat i» Atpibuf Lappoiiicis , Styriacis, Weftmor- 

landicis, Baldo. 

19. SAXIFRAGA foliis C3.ullnis reniformibus dentatis ''"'«'"^'M''^» 
petiolatis. 

Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, caulc ra- 
mofo foliolb. Hort. c/ijf. 167. Koy. lugdo. 45-3, 
llnil. heiv. 400. 

Sanicula montana rotundifolla major. Bauh. jffin. 243. 

Sanicula alpina. Cam. epit. 764. 

Habitu in Alpibiis Helveticis, Auftriacis. J^ 

^Foiiis/o/^^?^/!, Caule aeBo. 

20. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus lobatis, 5»'"»*^'»'«. 
caule ramofo, radice granukta. Hort. cliff. 167. /"/. 

fuec. lfo> Mai. meU. zij". lioy, lugdb. 45-3. tiull. 

helv. 401. 
Saxifraga rotundifolia alba. B.tuh. pin. 309. 
SaxiFraga alba. Dod.^ pempt. 316. 
Saxifra^^^a IV. Cayn. epit, 719. 
llabitat in Earopg; apricis. ^ 

n, SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-lobiatis; csl^iM- Mhifera, 

nis feffiiibus, caule ramofo bulbifero. 
Saxifraga bulbofa altera bulbifera montana. Col. ecpjsr, 

I. p. ^iS. t, 317. 
Saxifraga ad folla bulbos gerens. Baifh. pin. 309. 
Sedum bicornc rotundifolium ereftum, radicc granuia- 

ta, &ad ciaicm tubercula proferens. Morif. hiJL^^.p, 

^itl^.f li. t. 9. /24. 
Hahitat in li^vi^., pratis Jaxofis umbrojis, % 

22. SAXIFRAGA foliis caulinis palmafispetiolatis, cau- f<rH««. 
le fimplicifnmo unifloro buibifcro. 

C c 2 Saxi- .^4 DECANDRIA DIGYNTA. 

Saiifraga foliis palmatis, caule fimplici «nifioro. F/. 
lapv. [72. t. 2. /. 4. Hort. clijf! i6j.FLfttec.^S^- 
Ihbttat i^ Aipihus Lapponicis frequcp:s, 2t 
^''losparuria natat. YoYvjiCauiinaglnbra., magispalmata t^ 
^ermen futrareceptacidltfni rr^/i^ss quam in afitcaueii^ 
te^ ut dijtipHisfDYiH a Priore planta. l'irtetur tar/ieit 
afj-mis feqneMtis.^ licet ^ ab hac dijiincia, 

\hyinii. 23. SAXIFRAGA foliis cauliiiis paImat!s:fummoflora- 

li ovato, caiilc fimplici fubbifloro. 
^Saxitra^a foiiis radicaiibus quinquelobis , florali ovato^ 

FI. Lrjrp. 174. /. 2,/. 7. FI. fnec. ^<i. 
Hahitat ad Alpium Lapponicarum latcra l^ rivulos^ 

S"c-i'i(unUcf. 24. S AXIFR AG A foliis caulinis palmato-multifidisfpar'- 

lis: laciniis acutis, caule erecto. 
Saiifraea tridaclylites groenlaudica, caulibus valde foiio- 

',h. DilL ehh. 337. /. 3^3. /. 329. 
Jrl^hitut in G rcieulandia,/or/f etiuM in Pyretiseis ^ Hel* 

veticis Alpibus. 

tridcJfylitc.^^S- SAXIFRAGA foliis caulinis cunciiormibus trifidis 

alternis, caule erefto i;^mofo. FL fuec. 35-3. 
Saxifraga foliis trifidis bafi angufiis, caulc ereclo. Roy. 

lugdb. 45-7. Sauv. monfp. 2c8. 
Saxifraga foliis omnibus trilobis bafi anguftis, caulc ere* 

ao. FL la^p.ij^. Hort. cliff. 168. 
tc£loniuj. Sedum trid.iclylitcs te^torum. Bauh. pin. 285-. 

Paronychia altera. Dod. perapt. 113. 
alpina. |3' Saxifraga alba petrsca. 'Pon. hald. 339./. 337. * 

Saxifraga aiioidcs alpina, trifidofolio,majoraIba. PM. 

alrn. 331. t. 222. /. 3. 
Scdum trida6lylites alpinum majus album. Bauh, pir.^ 

284. Morif. hifl. 3. p. 479. /. 12. t. 9. /. 28. 
Habitat cL in Europae arenojis.^ (^ inAlpibus Lapponicis^ 

Pyrenxis. 

fijioidti. 2.6. SAXIFRAGA foliis caulinis aggregatis alternis op- 
pofitisquc fublanceolatis, tlore pedunculato. 
Saxifragaaipinaminima,foliis ligulatis in orbem circum- 

aftis, flore ochroleuco. Segu. zer. 45-0. (. 9. /. 3. 
Hahitaf in Alpibus Tridentiuis, Sibiricis. 

ttPptofn. 2.7- SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis linearibu^ 
integris trifidisquc, caule erecto fubnudo fubbifioro. 
Saxifraga foliis fimplicibus & trifidis, caule pgene apliyl- 
lo pauf^ifloro. HdL bslv. 405", 

Saxi- BECANDRIA DIGYKIA. 40? 

5axifraga foliis partim hitcgrispartim trindls. Si'^u. \'er: 

45-1. t. 9. f. 4. 
Sedum tr.da(!?iylitcs alpinum minus. Bauh. pin. 2S4. 

prodr. iz\. 
Jiabitai in Alpibus Lappoiiicis, Heivcticis,Tridcntinis, 

Monlpclii. '^ 

* Foliift lohatis Caulibus procitmhentlhus 
iS. SAXIFRAGA foliis caulinis cordatis tiilobis iutc- '^'^W'^^". 
grisque, caulibus procumbcntibus. 
Saxifraga exigua, foiiis cymbalari». Baxb. cent. z. p. 

40. /. 4f. /. 2. 
liabttat iu Oricute. 

29. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatls lobatis, caulc fi- ^«■'^^^"••w 
liformi fiaccido. 

Saxifiaga crcticaannua ininima, hcderaceofolio. T^onr- 

»ej\ CQT, 18. 
llabitat in Crcta. 

30. SAXIFRAGA folils caulinis llnearibug Integrls trifi- *^i>^''^''-^ 
disve, itolonibus prccumbentibus, caulc crccio nudi- 
ufculo: 

St^-xifraga procumbens, foliis lincaribus intcgrrstrifidls- 

que. liort. cliff, 168. Roy. lugdb. 45*3 . Sauv. rnonjp, 

zo8. Gort. gelr. 24S. 
Saxifiaga foliis. omnibus anguftis pctiolatis apice triden- 

tatis, caulc foHofo ramofo vifcido. na/!. helv. 404. 
Sedum alpinum, trifido folio. Bauh. pin. iS^.MoriJ, 

hljl. 2,- p- ^~9- J- 12,. t>9.f. 26. 
/S- SaTvi.^raga procumbens, foliis linearibus integris trifidis 

& quinqucfidis. Koy. lugdb. 45-4. Sauv. r/ionfp. 208« 
Hahitat in Alpihns Mclvcticis, Auftriacis, Pyrcnaicis, 

WdlmoriaDdicis. 2i 

31. SAXIFRAGA follls caulinis cunciformibus ^^'xc^oifcviiens, 
de.otatis, caule adfcendentc fubvilloro.. 

Scdam tridadylites alpinum, cauic foliofo. Bauh. pix.. 

284. 
Seduu'" tridaflvlitesalplnummajus. 3. Bauh.prodr. i^i» 

^Burf XVI'. 89. 
HcMtat in Pyreoxis, Baldo, Tauro RftPvadicnfi. Tfi 

TIARELLA. 

I. TIARELLA folils cordatls. Gcn. mv. 188. toy^.ifolk. 

Mitclla fcapa riudo. Ihrt. cliff. 167. * Roy, htgdh, 
4)-«>. Gnn. virg. 160. Coi- 4o6 DECANDRIA BIGYNIA, 

CQrtura3meiicana,flore fpicato, petalis iiitegris.//ifr;«. 

par. 129. /. 129. 
Habttut in Acnerica l^ Afia feptentrionals. i" 

tnfeUaui, 2,, TIARELLA foliis ternatis. Getj. nov. 188. 
Mitella foliis ternatis. Amoen. acad. 2. />. 351. 
iiabitat in Aiia borQali^ G, Dewidoff. Ta 

MITELLA. 

,Jz>^^//tf, j^ MITELLA fcapo diphyllo. Gen. nov. 29. Hjrt. cliff. 

l6j. * Rov. Uigdb./if ")<:), Cold. noveb. 96. 
Cortufa americana altera, floribus minutim fimbriatis. 

Me^tz. f>ug, t. 10. 
Cortufa americana, fpicato flore, petalis fimbriatis. //^rw. 

par, 130, 
Hahitat in America feptentrionali. 

mda^ ^, MirELLA fcapo nudo. Amoen.acad. z.p. 35-2» 

Habitat in Afia boreali. 2^ 

SCHLERANTKUS. 
OT«A Tf, SCLERANTHUS calvclbus fruaus patulis. /7./«^r. 

Scleranthus. Hort.. chff. 166.. /foy, lugdb, 21 ^'^ 
Polygonum, graminQO folio, majus ereclmn. Baah^ 

fin. 281 
Polygonum montanum,, vermiculatse foliis»B/«K^./'/», 

281.. 
Vermiculata nova planta. Cal. ecphr, i.^, 295*.^. 294? 
Habitat in F.uropae arviSy arenojis. 

{nenmi, 2. SCLERANTHUS calycibus frudus claufis.F/./wff. 

349« 
Knavcl incanum, flore majore, perenne. Raj, angl. 3» 

p. 160. t. f.f- I- 
Alchimiila graminco folio, majori ?LOxe.Vaill. parif. 4» 

i- J. f S- 
Habitat in Europa; campis apricis arenofis^ Jr 

GYPSOPHILA. 

a|fr«*-flffl. j^ GYPSOPHILA foliis mucronatis, recurvatis, fion- 

bus aggregaiis. Gen. nov. 1103. 

Saponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, fo- 

liis raucronatis canaliculatis recurvis. Hort. upf. ^07. 

Caryophyllus faxatilis, ericac foliis, umbellatis coryrn- 

bis. DECANDRIA DiGYNIA. 407 

bis. Bcuth. pi». 211. prodr. lOf. Raj. hljl. 1033, 
Ma^n. mofifp. 5-3. /. y. 
JrLibhat i» mnr.tci^ ignon Gallise, MonfpeHi, Pyrenseis. ^ 

. GYFSOPHILA foliis lanceolatis , Ihminibus pi fti 11 o »■'/•«"<•. 

brevioribus. Gen.nov. 1103. 
Saponaria cauk iimplici , foliis fubulatis planis, ex alis 

ramulofa. Hort. clijf. 166. 
Alfinc oricntalis altifTnTia, gramineo folio, flore albo. 

Bnxb. cent. 3. p. 32. /. 60. 
AHine anguftifolia caryophylloides inultiflora glabra 

purpurafcens , radice alhagalili. Pluk. alm. 11. t. 75". 

/. 2. 
Caryophyllus faxatilis, foliis gramineis, miijor. Ba.uh» 

tin. 211. Burf. XI. 126. 
liahitat in Sibirisc, Auilriae, HclvetijB montibus. Z.' 
CorolljE alhx .^ extus incarnatar ^ emarginatie; znthcrx 

rtifefcentes poiline violaceo. 

. GYPSOPHILA foh'is lanceolatis fcabris, corollis vz- p/micuhta* 

volutis. Gen. nov. no8. 
Aliuie fiutefcens, caryophylli folio, flore parvo albo. 

Gcrh. tanaif. 15". 
Habitat in Sibiriae, Tatari3e</<f/fr//jy«^»/<)/;j', TaMTOW, 

Bielogrod. ^ 
Folia margine fcabra., acuta. Stamina in fundo fioris 

lateiit. Petala revphta, minora q^uarn in congeneribus, 

Styli longinres corolla.^ itlcurvl. 

. GYPSOPHILA foliis lanceolatis fubtrinc-viis reftis. ahijfima. 

Gen. nov. IT03. 
Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis faftigiatis, 

foh*is lanccolatis, caule adfccndente. Hort. upj. 107. 
Hahitat in Sibiria. 'k 
Differt a fe:jfiente magnitudine dripla vel (fuadrupla 0- 

mnium partium^ StruBura eadem., tanicn aiverfafpe- 

cies. 

. GYPSOPHILA foliis lanceolaio-Hncaribus obfolete ffl/??ft«/tf. 

triquctris laevibus obtuiis lecundis. Gen. nov. i ro^. 
Saponaria caule iimplici, foliis lincaiibus ex alis folio- 

rum confertis teretibus. Hcrt. clijf. 166. 
Saponaria calycibus pcntnphyHis, curymbis fafiigiatis, 
fohis linearibus, caule adfcendente. It, gotl. iSi.Fl. 
fuec. 246. Sauv. monfp. I4f. 
Saponaria pctalis ovatis , foliis glaucis pulpofis h'ncari- 
bUb. Hall.jen. 117. t. 2. /. I. 

G c 4 Ca- 40^ DECANDRIA DIGYNIA. Caryophyllus faxatilis, floribus grjimineis, umbellatfs 

corymbis. Bauh.psn. i\i. 
Polygonum majus erC(St«m aiigiiftifolium , floribuscaii'- 

didis. Mi^fitz. puz. t, x. f. x, 
Habitat />? Gotlsuui^e , BorufJ]a3, HelvetirB r»^/.^^^jp 2i 
Caul •'^ in bac , nrar in nnteced^nte^ cinie flor^jfentuiyit 

^rocumbit j bi'/^c fojia fei nnda. 

fkrfclhu, <5. GYPSOPHILA foliis ovato-lanccohtls femiampnexN 

caulibus, 
Saponaria foHis lap.ccoktlj, calycibus campauulatis aiv 

gulatis. Hijrt. ciiff. 165-. 
Spergula multitioiu, toliis ififeriorfbus faponaris, fupc 

rioribus bchen lim;libus. /)///. dfh.^i/A. t. 2y6.f.^^-j 
Hahitat tn Hifpaiiia l^f Oriente. 

r/?:-'!?, 7. GYP$OPFiILA ibliis lincari-lanccolati; planJs, caule 

dichotomo , pedunculis bifloris , petaiis emarginatis. 

Gen. ?io%K 1103. 
Saponaria caulc dichoromo,foliis fubulatis planis. //or* 

cliff. 445-. Roy. h^db. 445-, 
Saponaria caule brach*ato, eapillaceo foiio, calycecani- 

panulato, floiibus fpar/is. Sanv. f/ro-/i'fp. 1^^. 
Tunica minima. Dakeh. hift. Hyi. 
Hiwitc.t Monfpelii ct forte ut Bslgio. 1: 

fnnr^iL ^ GYPSOPKILA foliis linearibus p':anis, caulc dicho- 

tomo, pcrnlis crenaris. Gc», vov. 1103. 
Saponaria calycibus pcntaphyilis , coro!iis crenato-e- 

jmafginatis, foliis fubulatis planis. fi.fKec.;^^j.SaHv, 

mdfffp. 144. 
SaponarJa foliis Hnearibus. FL iapp. 171. 
Caryophyl^us minimus muralis. Bauh. piti. 211, 
J-ychnis parva paiuftris , foliis acutis bnccolatis, flofca- 

lis purpureis. Meatz pug. t. 7. /. 4. 
Jiabitat in Suecia, Germania, Plelvctia advias. 
Siffiilif D:aniho faxtfragOy at car^t fup.amis cahcinis. 

SAPONARIA. 

djicindh. ?• SAPONx-\RIA calycibus cylindricis, foliis ovnto-!an- 

ceoiatis. Hort, cliff. i<55'. Hort. ztpj. 106. JMat, med. 

114. R.G\;. /ugdb..^^!{.Cron.virg.i6o.Gort.^eIr.z<\f, 

Saponaria m?,ior iKvis. J^auh. pi>;. 206. 

Saponaria vuigaris. Cayyi. eptt. Tfz. 

hybrlna. ^. Saponaria coiicava analica. Banh. pi?i. 2o6.Morif.bifi^ 

Z.j^, 5-48./. 5. !. 22./. j-i. DECANDRIA DIGYNIA. 409 

Gentiana folio convohito. Bauh, kijl^ ^. p. fii. 
t^-ahii.-it in Enropa mcdia. Z^ 

J, Sx^PONARIA calycibus pyramidatis quinqaangulari- '^«w>w>« 
bus,foliis t>vatis acunniaatis fcHllibus. Jrlort;. ciiff. 
166. }iort. npf. T07. Rny. Ittgdh. 443. Guct.Jlamp, 
2S7. Snnv. rKonfp. 15-:?. 

Lychnis fcgctnm rubra, folilsperfoliatis.i^i?.^/;! ././>. 204, 

Vaccaria. Dod. pempt. 104. 

Hahitat ir;ter fegetes Ga.]\iXy German'ie © 

5. SAPONARIA calycibus cylindrtcis Aillofis, caulibus ^Ofww*/*?. 

dichotomis procumbcntibus. 
Saponaria minor quihusdam. Bafth, hiJL '^.p. 544, 
Lychnis v©l Ocynoides repens mpntanum. Bauh.piit^ 

206, 
Hubitat in Helvetia ^ Monlpelii locis petrofu, ^ 

4. SAPONARIA calycibus cylindrici.s villofis, caule dt- oncK.^dj;/, 

chotomo <:redo patulo. ih-'i. upf ic6. n. 2. * 
Saponaria cnulc dichotomo, foliis h-nccolavis pctioIatJs, 

tioribus folitariis pedunculatis. Kuy. in^dk. 445-. 
Lychnis orieutalis anniyi fupina, antirrh[ui folio, fiora 

minimo purpurafcente. ToHrnef, cor. 25-, Diil. elth. 

205-. t. 167. /, 204. 
Habitat in Oriente. O 
Siraiiis fraccdeTtti; bnif Folits Imeari laKceoUta^ ilf} 

lanceolatQ-Qvat», 

DIANTHUS. 

^ Tltires (iggr^gf^ti. 
I , Di x^NTHU S floribus aggregg-.uis fafciciiiaris, fqunmis iorh^fuT, 
caiycinis ovato-fubulatis tubum 3£quantii-)us, foliis lan- 
ccolatis. Uort.clijf.\6^. Hort. »pj'. i6y, Roy.iugdb. 
444. Sauv. moftfp. 144. 
Caryophyllus hortenfis barbatus latifolius. Bauh. fift, 

20S. 
Thyrfis. /f^A?^'^/. ./^'^f. 47. 
/3.Car^ophyllus baroatus hortcnfis an^^uftifoliu.?, B^irfh, 
pi». 209. 
Ann;:rius fios alter. Dod. pem^t. 176, 
Habi:at in - - ^ ' X 

j. DIANTHUS fioribus fubaggregatis, fquam!!; calycl- m"*»/?-^'»»* 
nii uvatis ariftatis tubuni ful>i?quautibus, foliis lincari- ''"'"» 
bus. Hort. KpJ\ ic^. 

C c > D^- ^To DECANDRIA DIGYNIA, 

Dianthus floribus aggregatis, fquamis calycinis lancco- 

latis, corollis crenatis. Guett. flamp. 284. 
Caryophyllus lylvertris vulgaris latitblius. Bauh. pin. 

209. 
Caryophyllus arvenfis, calyculo florumnumerofo. Lrf. 

prujf. 37. /. 7. 
jS.Caryophyilus fylveftris, flore rubro plurimc de fummo 

caulcprodeunte. Segu. ver 434. t. 8. /. 2. 
Habitat in Germaniae, Italiac SiciWx ftei ilibus apricix.l: 

Avvim». ^. DIANTHUS floribus aggregatis fafciculatis, fquamis 

calycinis lanccolatis villofis tubumaequantibus. Uort. 

clijf. 165;. FL fuec. 34f. It. gotL 301. lioy. lugdb. 

443. Sauv. monfp. 144. 
Caryophyllus barbatus fylveftris. Bauh. pi». 208. 
Armcria fylveftrisaltera. Lob. ic, 44S. 
Habitat in fterilibus Gotlandia;, Germanise, GaUia;, 

Italiae. O 

ffolifer. ^. DIANTHUS floribus aggregatiscapitatis,fquamisca- 

lycinis ovatis obtufis muricis tubum fuperantibus. 
Dianthus_ fioribus aggregatis, capitulo magilo, fquamis 

calycinisovatisobtufismagnis. //«r^ upf. 106. Sauv. 

mmfp, 144. 
Caryophyllus fylvefiris prolifec. Bauh. pin. zcg.Segtt, 

verou. 26. t. 7. /. I. 
Caryophyllus fylveftrfs annuus, raultis capfulis fimal 

jun(^tis donatus. Morif hift. 1. p. 5-63. 
Habitat in Gemianiae ef ^uftralioris Europae pafcuis 

fteriUbus . 

* Flores folitayii^ plares \n cotlem caule, 
Cary^pbyliw f. DIANTHUS floribus folitatiis, fquamiscaiycinisfub- 
ovatis brevilTimis, corolh"s crcnatis. h'ort. f/;//. 164. 
Hort. upf 104. Mat. rned. 213. Roy. lugdb. 443, 
Sauv. rnanjp, 143. 
coronsrius. a^ CaryophyUus hortenfis firapkx, flore majore. Bauh» 
pin. 208. 
P- Caryophyllus altih*s major. Bauh. pin. 207, 
y CaryophyJlus maximus ruber & variegatus. Bauh.pin. 
109. 

imbricatus. J'. Caryophyllus flore plcno cx fquamis «falycinis 

longifllme imbricatis. Hort. cUff. /. c. 
Caryipphyllus fpicamfrumentircferens. E. N. C.cent. 
3. p. 368. t. 9. Hort. cliff^ 164. Vhil. bot. 8. 
fnadoru?. £. Tunica anguftifolia procumbens, petalis ferratis. HalL 
belv. 3S2. Ca* BECANDRIA DIGYNIA. 411 

Caivophylhis fylvcftris biflorus, Bauh. piK. iog.prodt\ 

104. 
Caryophyllus fyrveflris, flore lubro inodoro, calyceob- 

longocumbrevibusungvibus. Segu. ver, 435". ^.7./. 3. 
Habttiit in italia. Rajus. 
CoiO»arius <* cum reliquis y, (^. a- ^^t^ <^^ 2 inocidro 

fro^^n'JtKS eft. 
Vartelai ^. maxiy»e Ji»gnJaris «?/?. 

6. DIANTHUS floribus folitariis, fquamis calycinislari- ^e/w/<?«. 

ceohus binis, coroilis crenatis. Hort. cUJf. 164. ti. 

fuec. 342. Sauv. monjp. 143. 
Ciryophyllus minor repens noltras. /?<?/. hijt. gSS.Dill. 

elth. 402. 
Cariophyllus fylveftris vulgaris latifoHus. Bauh.pin. 209, 
Betonica coronaria f. Caryophyllus minor, folio viridi 

nigricante, repens. Bauh. hijl, 3. />. 329. 
Habitat in Europse^r<?//.r. Jf 

7. DIANTHUS floribus fubfolitariis, fqu;im:s calycitiis ghMut^ 

lanceolatis quaternis, corollis crcnuris. Hurt. cliff. 

164. Hort. upf. 104. 
Tunica ramoiior, flore candido cum corolla purpurea. 

Diii. elth. 4<30. t. 298. /. 348. 
Hahitatin Anglia. V 

8. DIANTHUS floribus folitafns, fquamis calycinis fu- chinmru, 

bulatis patulis tubum aequantibus , corollis crcnatis. 

Hort. cliff.i6^. Hort. npj. 104- * ^«'.V- ^»,?^^-443- ' 
Caryophyllus fmcnfis fupinus, leucoji follo, floreunico. 

Journef, ad. lyof. /. 34^./. S- 
Habitat in China. O 
o. DIANTHUS floribus folitariis, fquamis ciaiycmis ?^«'«'"'»«'. 

fubovatis breviffimis, corolUs multitidis imcc pube- 

fcentibus. . ,..-,., r 

Dianthus floribus folitariis» pctalis multifidis bafi cana- 

liculatis. Hort. upf. 105. * Sauv. monfp. 143. 
Dianthus floribus folitariis, coroUis lacero-partitis, fqua- 

mis calycinis ovatis acutis. F/. /»^f- 344- 
Dianthus petalis multifidis Fi. lapp. 170. Hort. chff. 

174, Roy. iugdb. 443. 
Caryophyllus flore tenuifllme difleao. Bauh. ptn. 109. 
Caryophyllus fylveftris, flore laciniato odoratiffirao. 

Bauh. pin. 21O. 
Hahitat in Europae eT Canad» ^^^i/f «/J nemorojis . 4^2. DECANDRIA DIGYNIA, 

* Cauk unif.cre herlracei). 
aicnsrhis. jq. DIANTHUS canltbus uniflori?, fqunmis ealycinis 

ovaUSj corollis multifidis, foliis linearibus. //. ^o'L 

31S. FL \iiec. 343. 
Pianthus ioliis brevibus, fquamis muticis, caulc uniflo- 

ro. Sauv. >neth. 14:5. 
Caryophyllub lylveilris humilis, floreunico, Baa.h,p'tn, 

209. 
Carjophyllus fylveflris i. C/«/. h\fi. \, p, 282,. DtlL 

ilth. 4C2. 
Afmerius flos tenius. Dod. pempt. 176. 
iid>itat in Enropic frrgidioris arena r/sobili, ^ 
Jjfifiifateifi hnjtts fuTfima/fi cfira priCccdd-ttte docet carol-» 

ice faux. 

Qfflinuf, II» DIANTHUS cuilc unifloro, corollis crenatis^fqun- 
mis calyclnis exrcriorlbus tubum squantibu», foliis 
lincaribus obtufis. 

Caryophyiiuspumilus latlfolius. Baiih^pitf. log. proiir 
TC4. hti-f. XL 95-. 

Caryophyllus fylvcltris, fiore magno inodoro iiirfuto, 
Bauh. pin. 109. 

Caryophyllus lylveftris 2. Chif hifi. i. t. 283. /. i, 
ban, 

Jiabitat in Stiria, Auftria. Z-' 

Kadix ligmfa., exferens cauUs pU'.res. Caulis Ungltudl- 
ne digiti^ articulis tribus conjlans. Folia cnulis liTte-^ 
ria^ ohtufit-ffcula, pla>ia., obtifa , vel verfus terrar/i^ 
nbi cefpitcs conftrtMUHt.^ Linceolato^linearia. Calycis 
fqttam^ exteriores longitudinc tp.bi caLrisi interiores 
dimidio brcviores. QqtoW^ inagna. Petalacalycis la»* 
^itudine^ rofuftdata., dcntibjts hrevijfiriiis ntmierojis crc 
ftata^ fancc parum villofa. 

nnYglutns.. 1%. DIANTHTJS caule fubuniriovo, coro'lis crcnati*;, 
fquamis qalycini?. brevifnmis, foliis fubuiatis. 
Caryophynus Ijlvclfris repens multifiorus, Bauh. pitr, 

269.' Burf. XI. 99. 
fl.l'uuica rupcihis, folio cajfio nioll;, fiore c2.mcc.DilL 
elth. 401. t. 298. /. 385-. 

Hdhitat Monfpeli!. 2^ 

Radix fcreKnis, Foiia radicalia copiofn., ere^a^ in cefpi- 
tcrjt imbricata., acfi'winata. facie /Liticcx ferme. Cau- 
IzS i^liijuot., fpifham.vi^ 4 articulis Jiy/.'pIicilJimis con" 
Jlantes., foliis mir/oribns ^ fumr/tis yr/iivir/its ex vagi- 
ita perfoliata Qftis. Calycis ft^i^ama: Lrt^.^ ovataj acu- DECANDRIA TRIGVKIA. 413 

i<c. brevisfiin,^:', ^at ibui renmtis. ^."!orol'ia: lirahits <?'■- 
Trttdio ireviijr tiibo c:ily'cis^ rotutic^atiiS^ crcnjtus. Fivs 
ny.itui iri caule^ interdkm ts aitcr ex ala ftjliifiipremi. 

* Frutefcentei. 
13. DIANTHTJS caule fiiiticofo, foliis fubiilaiis. «nr^rn, 

Caryophyllus crt;ucns arboreus,juniperi fciio. 'lournef 

(or. ?,']. 
Caryophyllos arborefcens creticus. Bauh. pn^ 3,08, 

prodr. 104. 
Bctorica coronariii luborea cx^\AQii..Baub.hifL Z-f-o"^* 
Hahitai in Crtrta. 1? 

.14. DIANTHXJS caule frcricofo, fo)i!s lanceolacis, frHticufus, 
Caryopl.yllub groecus arboreus, leucoji folio peraiDa- 

ro. fmrr.cC cor. 23. itin. i.p. 183. /. 9, 
IJciOitat in Grajcin. 'b 

* Calycihiis migtdatls, 
if. DIANTHUS calycibus quiriquangularibus, fquamis 5'rts://V(T^«/, 

calycinis ianceohitib Kqualibas, foiiis fuhuiatis. 
Dianthus ladice repente, ramis decombentibus, foliisfu- 

bulatis. A'jv. liigclb. 44^. 
Dianthus calyce lato &: brevifTimo, Hall. helv. 381. 
Caryophyllus faxifragus lirigofiorf. Caryophyllus fylve- 

llris, fiorc minniio. Bauh. pi». 211. 
Lychnis pumila caryophylUua, flore rubello, jtalis Hs- 

morrhoidalis aldrovandi. Barr. rar. 64, t. 95>8. 
Habitat in Helvetia, Uallia, Ingolftadii. ^ rRIGTNIA. 

DRYPIS. 

r. DRYPIS. Ger. e-mae. 13U. f^iHifii. 

Drypis italica acukata, floribus albis vimbellatis oompa- 

aii. Mifl'. ^e-fi. 24. f, 23. 
Drypis theoDhraili & angvillarje. Dalech. bifl. T4S0. 

Lob. ic. 739. Tabern. ic, 144. Bciub.hif. 3. />. 722. 
Sjpina umbella, foliis vidua. Baah. fin. ^bS. 
Clarduus foliis tenuiffimc fpinofis ad initar juniperi. 

Morif hift. 3. /?. 161. /. 7. /. 32, /; S. 
Hahitat in Italia , Mauvitania. 

CU' 414 DECANDRIA TRIGYNIA. 

CUCUBALUS. 
taccifef. X. CUCUBALUS calycihus ^aiupanulatis, pemlis di- 

llantibus , tru6tu colorato, ralnis divaricatis. 
Cucubalus cauleramoro^floribus trigynis,fru6tucolora- 

to globofo. Ho'rt. ciiJ-\ ijo.. h'ori, Hpf. 107. Roy. 

lugda. 448. Sauv. y/io>ifp. 1 fz. 
Alfine fcandens baccifera. Baah. pitt. afo. 
Alfine repens. Do^. pei^pt. 403. 
Hahitat in Tataria: , GerinaniaD, GaUiae, Italiae netnori' 

kus. 7^ 

^'^'^^' 1. CUCUBALUS calycibus fubglobofis glabris reticu- 
iato-venofis, capfulis trilocularibus, corollis fubnu- 
dis. FJ.fuec. 560. 

Cucubalu^; fiOribus trigynis, calycibus glabris, capfulis 
trilocularibus. hort. ciiff. 176. Koy. Ingdb. 44^. 

Cucubalus calycibus ovatis hcrmaphroditis. bi. iapp. 180. 

Lychnis fylveftris , qusc Behen aib"umvulgo.iJ«?«i»./'/«* 

lOf. 

Papaver (pumeum. L<ib. ic. 340. 
^. Lychnis maritima repens. Bn:ih. pin.ii:)^. It. gotl.i^i^ 
Habitat in Europse feptefitrioita^ioris pfutts Jiccis. T/t 

Vahanm. 5. CUCUBALUS foliis obovatis carnofis. -^oy. lugdb^ 

448. 
Lychnis maritima faxatih*s, folio anacampferotis. 7o«r- 

nef. car. 24. Boerh. i:i^di>. \. p. 214. 
Behen album f. Polemonium faxatile", fabaris folio, ii- 

culum. Bocc. muf. 133. t. 92.. 
Habitat in Sicilia. 

vifcorHi. ^. CJUCUBAIj^yS floribus lateralibus decumbentibus , 

caule indivifo, foliis bafi reflexis. 
Cucubalus. foiiis amplexicaulibus , floribus verticillatis, 

pedunculis ereclis. Roy. lugdb. 448.? 
Lychnis montana vifcola no61:iflora hlrfuta latifolia al- 

ba, floribus absque appendicibus. 7iii. pif 105-. 
Lychnis orientalis maxima, bug!ofll folio undulato. 

Touryief cor. 24. itin. 1. p. 361. t. 361. 
Lychnis major noiftiflora drubcnfis. Raj.hiji. 995*. ? 
Habitat in Svecia, Itaiia, Anglia. $ 

J^tU.ntis. 5-. CUCUBALUS foliis quaternis. Hort. upf iio. 
Drypis foliis quaternis. Coid. noveb. 106. 
Silenc foliis quaccrnis. Gron.-virg, 5-0. 
Lychnis caryophyllaBus virginianus, gcntianas foliis gla- 

ijris DECANDRIA TRIGYNIA. ^15- 

bris quatuor ex fingulis geniculis caulcm amplcxau- 

t'bub, flore amplo rimbriato. Raj, bifi. 1895-. 
Hal/itat tn Virgiuia, Canada. 
Pctala, nbsque corona^ quadrifida^ lobis bipartitis. 

<5. CUCUBALUScauledichotomo, petalis quadrifidis. 'i'""'"/^^'"- 
Lychnis viCcofa anguilitblia n\^]ov.Bauh. pin. iOf. 
Lychnis fylve^lris X. Cluf. hifi. 1. p. 291. 
Caiyophyllus minimus humilis alter exoticus, fiorc 

candido amctno. Lob. ic. 445*. 
tlabitai in Styrise munte ad oppidum Eifenertz. I^ 

7. CUCUBALUS floribus ereftis , petalis emarginatis «^^>^'''f«- 

retroriexis: utrinque denticulo notatis. Hajjelqu. 
Habitat in ^gypto. 

8. CUCUBALUS petalisblpartitis, floribus fecundis de- ffl^rtmw. 

cumbentibus, pedunculis oppolitis folitariis eredis, 

cauic fimplicilhmo. Hvrt, upf. iii. ♦ 
Lychnis feptentrionaiium , foliis hyllbpi, floribus uno 

■verfu politis albis. Hall. gott. 33. * 
Habitat in Tataria. J: 

9. CUCUBALUS petalis bipartitis, floribus panIcu]atis,crtr/jo/jcHy, 

flaminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. Hort, upf. 

1 1 1. * 
Silene foliisovatis utrinque acutis, caule paniculato,flo- 

ribus rrutantibus tenuifTimis, Roy,. lugdb. 447. 
Lychnis vifcofa altilfima, flore mufcofo, ocymathifa- 

cie. Cupan. cath. 110. 
^. Lychnis nofturna non vifcofa, herbaceo flore. Dill. 

eUh. 425-. t. 316. /. 408. 
Habitat in Italia, Siciiia. l^ 

10. CUCUBALUS floribus dioicis , petah*s fctaceis Otite/. 
indivilis. Hort. cliff. 272. Acv. lugdb. 445-. 

Lychnis vifcoia , floie mufcofo. Bauh. pm. 206, 
Seramoidcs magnum falmanticum. Cluf.hifi.i.p.i')-^. 
Habiiat in Silelia, Ault^ria, Gallia, Sibiria. Jr 

11. CUCUBALUS acaulis.R lapf. 154. FLfuec.^G^^.acauiis. 
Rox. liigab. 447. Hall. helv. 375- 

Lychnis atpina pumila , folio graminco. Bauh.pin. ic6. 

'DiU. elth. 2o6. t. 167. /. 206. 
Mufcus alpinus,!ychnidis flore. Bauh. hifi. "^. p,j6j. 
Habitat in Alpiiius Lapponicib, Heiveticis, Anglicis.Jr 

12. CU« 4i6 DEGx\NDRIA TRIGYNIA. 

«j(f&va<r. 12. CUCUBALUS fioribus fpicatis akcrnls fccnnd*s 

fubfcffilibus , coroUis obfbietis nudis. Hort. upf. n i. * 
Ijychnis fcgctum mcriciionalium annua hiita, floribus 

albis uno vcrfu difpolitis. Morif. hiji. 2, p. 5-44. i^<j/. 

i;//?. 996. 
Lychnis fylveflris alba,fpica reflexa.iJ/^^v» monfp. 171, 

t. 170. 
Hiibitui Monfpelii. Q 

SlLENrL. 
*■ Ptorihns lateralibus fvUt{3rih. 
ovgiita. t, SILENE h''rfuta, pctslis ernarginatis, floribus erectiSjj 
fruttibus rcflexis hirfutis alteruis. //er/. npf. 113. 
Vlfcago ccraftii foliis , vafculis pcndulis anglica. DilL 

eith. ^\j. t. 309. /. 39B. 
Lychnis fylveflvishirfutaannu3>flore minore albo» /^'^/7/. 

parif. 121. t. 16. f. 12.. 
Habitat in Anglla, Gallia. 
Petala in hac emarginata non creftata^ irt ftftiirte ^ f 

vtarginata i^ crenata. 

luftankos 1. SILENE hirfuta,petalis dcntatis coronatls, floribusc* 

reilis, frlidibus reflexis fubfeflllibus aiternis. Hort» 

upf 113. Hort. cliff, lyi. 
Siiene fioribus alternis , petalorum limbis ihtegrls cre- 

natis. Hort. cHff. 172. 
Vifcago hirfuta luiuauica, llellato fiore. Dill. clth^ 420, 

/, 311. f. 4GI. 
iiahitat in Luiitania. (^ 

quintjiiivkl'' 5- SlLENt! petalis integerrimls fubt-otuhdls) fru^filbus e» 
titra. redis alternis. Hort. cliff. iji. Roy. lugdh. 446. 

Siiene fpica iTiCurva uno verfu florida, foliisimis fpa- 

thulatis. Sauv. monfp. 146. 
Lychnis hirluta minor, fiore Yariegato. Dod. msm. 4.^. 

Hahitat tn Hilpanla, Lufatia, Ital-.a, Gallia. 

■notturnfi. 4- SILENE floribus fpicatis alternis fecundis feflllibu», 

petalis biiidis. 
Sileue foliis lanceolatis, caule ramofo & floribus fecun* 
. dis eredis, calycibus hirfutis. Roy. Ingdh. .\j/j. 
Viicagohirta tiocliflora, floribus cbfoletis i picatis. DilL 

elth. 420. t. 310. /. 4C0. 
Lychnis fylveitris notlurna pilofa, floribus unius ordi^ 

nis dilute-purpureis. Cup. cath. \\<^. liaffuppi./^o. DECANDRtA TRIGYNIA. 417 

Lychnis fegetum nieridionflllnm annua hirta, floribus 
aibis uno verlu difpoiitis. Morif. hijl. 2. j>. 346. /. 

S- (■ 36- /'7. . ^ 

Uobitat tn Italia, Penfylvania. 

f. SILFNE floribns fubfpicatis akernis fecandi's, petalls .(:i//jftf, 

indivillSj tVudibus erei^Us. 
Silcne hiriuta, foliis fefftlibas oblongo-cnneitbrmibus ob- 

tuns,calycibus itriatis , fruitibus erectis altcrnis. Da- 

lit.. parif. 129. 
Vilcago hirra gallica, floreparvocarnco, pctalis integris.. 

Dill. elth. 4; 9. t. 310. f. 390. 
Hnhitat \n Galli.1. 

6. SILENE hirfita, petalis emarginatis, frudibiis erc6tis cert^foiiiet., 

alrernis hirfatis felTilibus. 
Vifcago ceraftci foliis, \afculis ereclis fefiilibus. DilL 

cllh. 416^ t, 309. /. 397, 
Haoiiati» Europa anjlrali. Q 

* Floribtts hdera'ibus canfertis. 

7. SILENE petalis bifidts, fioribus lateralibus fecundis cer- r.utmu^ 

liuis, caulc recurvsto. 
Siicne foliis ianccolatis,caule paniculato, floribUsnuf-an- 

tibus^calyceUrLito, coroUa involuta.//or;f. cltj^.i-ji, 

Fl. f»ec. 366. Roy, Ingdb. 446. 
Lychnis montana vifcofas.lba lat:tblia. Bauh.pn. 205*. 
Habitat in Europ3B horenlis pratis aridis. I4 

8. SiLENE pcralis bifidis : Coronulafubcoadunrtta, flori- amathA, 

Dus fecundis, pedunculis oppofuis trifioris, ntmls a!'- 

tcrnis. 
Silene petalis bifidis coronatis : coroHl ecadunata^ caly- 

cibus erei^is raris pilofis. Hcrt, upf. 114. 
Habitat in Tataria. ^ 

9. SILENE petalis bitidls, caule fxuticoro, foIiiS lato-lan- /r«fic<i/a, 

ccolatis, pauicula ti-ichotoma. 
Silend caulc foliofo fruticofo, follis lineari^lanceolatis 

•acutis glabris, capfulis ovatis. Vir, clijf. 3S. Hort, 

cliff.^ 171. «. 4. Hijrt. tipf. TU. n. 2:/iaY.l»jra'b.^^6, 
Lychnis fylvciins myrtifolia bchen albo fimili.s. Banhi 

pi». iof, 
Ocymoides fruticofum. Ciim. hcrt. ico. t. :;^. 
Saoonaria frutcfcens,acutis foliii., gx liciiia. Boif. fie, 

'•rS. t. 30. 
liabfiat iij Sicilia. 5 

I> d 10. 4^8 T)ECANDR(A TRiGYNIA. g^giiniia. lo. SILENE foiiii; r3<Jtc:^libus cochleariformibusobtufis- 

(imis, caule lubverriciilato. 
Silene foliis •anceolatis, cai:'c pankulato nudo^ fioribus 

eredis. Hort. c ([[/". i'X. Roy. iugdi>. .^46. 
SsJene foliis obverfe f.vatis cra1ir>,UmDiv corolla; hindis 

a fole revolntls. 1-f'ach, ultr. 391. 
Lychnis ocymafiri faciejfiore viridi, lUrm.far. 199. 

i. 199. 
Hitbitat in Lulitania. $ 

* FlQfihus et dlchniQmia caKlih 
Covoidea. n, SILENE calyciUvi' .nuctws globofis acutninatls {\n\^ 
trigima, foliis glabni. Jtiort. tipf iio. Sm.uv. r,:4j,/Jp, 
140. 
Cucubalu?; calycibus conlcls ftriatis. i/or/. Wr^^. ijk... 

Roy. iugdb. 448. 

L)clims iylveltris ladfolh, calycibus turgidis l'r.riaiis. *»«/<■*. B$hen, hir^ p, 288. fo- Bauh. pi». iOf. 
Lychnis iylveltris 2,. Clnf. 
Habft^t inur fegetcs Hifpauise. 

i2. SILENE calycibus fiuctus conicis tkns trigints, 
liis mollibus. Hcrt. upfl iio. 
Lychnis rylveftris auguOifolia, ca!yc:bus turgidis [ixi3i- 

iiS: Buuh. ptr. 205". 
Lychnis glabra i':nua.fouis obI(.>ngis mucror;.ati3\ i\GJt 
amplo rabeilo, ciprula oblonga pyrariiidaJi. Mi^rlf. 
hijl. 1 p. fji. f. ^. t. 36. /'. 6. 
Haiitat irl lAlvpHwh , Galloprovincin. 

33. SILENE calycibu$ DYaiis gbbris veno{b-iet.5cu!atis^ 

capfuiis trilocu 1 arlbus . 
Lychnis veiicaria crcdca, pnrvo liore purpurafcenie. 

'DjII. ehh. 427. t. 31.7. /. 409. 
I-ychnis crctica,parvo flore,ca1yce ftriatopurpurafcente 

'^tournef. cat^ 24. 
Hatittat ift Creta. 
Dijjert a CKCMbcilf) Behfti torona carolleg ., petakri4rn U- 

minis zix ^ lungii^a^tne caiyas., radice artuua.^ tk^rol" 

lis purptirAJcentii/i>ss.i aintheris all-is\ modc h<^C fu^tii- 

iwi pro jpecin dtftai^ila, 

innSnlr. 14. SILEKE calycibus rru^fiiferis pendulis Indarrs-: an- 
PjUJis d^ccjrnfcabris J-Jort. itpf. 109. * 
Cucubalus fioribas rrigynis tirftis, fructibus pKfudulis, 
ealycibui itriii decentj crifpii. Jji^rt. <l'-jf. vjo. 

Ct;- DECAKDRIA TRIGYKIA. 419 

/3. Cucubalus flcrlbus trigyni=; ere<5tis calycibus fru6tus peii- 
duiis an^uloiis. H?>r/. irtjf'. 171. 
Vircijgo hirruta ficub, lychnidis aquatic* facie, fupina. 

l):ll. clih. 421. /. 312. /■. 404. 
lial^itat in Creta t^' Siciiia. © 

1 ^f. S ( 1 .F.KF. calycibus docemangciiaiibus; dentibus tubum *"*'/<"'''. 

xquantibus. 
Cacubalub calycibus trudus ovatis vreftis! angiilis de- 

ccrn: altcrni-5 venons. liort. upf. j. | Fl. Jttec.prci' 

fnt. Sdnv. moTifp. 146. 
l.ychnis uoditiora. Bcmh. piij. 205". Raj. kijl. 994, 
Ocymoides no^titioium. Cam. hort. 109. /. 34^ 
l-iaintni in Suecia, Gcrmanla. O 

16. vSILV.NK caiycibus floris cyiindricis, pinicula d;cho- ''"'■•^'''"'■•'*' 
toirio.^calycii^us villoiis. 

Lychnis (iorc Jimpiici fpecioro Coccineo,foliisoblongis 
acuminatis advttfiSj caule vifcofo. Grort, virg. 161. 

linl-itat vrt Virginia. i' 

I^lanta pviyrmrpha, fhres fucie Cucubnli Moici tribi ., at 
falitr.ife rnr)ri\ Calyccs ttr.s^ufltcres qttaryi i» congenert- 
bu:,.^hirfn:i. Stamina tainjiyiis c Ktr a jhr em promtnLn- 
Sia. (Jaulis iif.nt Ji>vpLx digifi hiKgi!udi»e^ terynina- 
ius fiorihu.: in fajciiuiit^m co/lcttis^ tiunc pedatis r.fici 
trichotornui^ pcdttrvuUi interrnedio jcmper unifioro, 
Folia obicfi^aj. Liio-la'/uculata^ ut inGomphrena pyi-^ 

r/. SILENE foliis lanceolatis glibr:s,pcduncul's tri<idi.s, .iw;/V,/j;;,rt. 

pcinli^cn".argiaatis,calyc;bus ovaii.s. Roy. lngdl;. j^j^~. 
Siii:nc coiytn-)© dichoiomo, liorihus pcduncuJatis, ra- 

mis alternis credisJbliis lanceolatis in.icgcrrimis. CroN, 

lirg. 5"o. ^ 
V ifcago americana not^litiora, antirrhini foiio. DtH. dth. 

442'. t. 31^3. i.W- 
Habitat m V irgmia, CarOlina. 

I g. SILENE ereda Ixvls, calyclbus fubglobtjlis giHbris Vc- >«^eA'a. 
nolis, oorollis inapertis. Hort. upf. 112. * 
Vifcago lulitanica, tiore rubello vix confpicuo. Dtll. 

ciiL 324. /. ;?i4. /. ^06. 
n.tbitnt in Lulifiuiia. © 

19. SILENE cauie dicho^on.^o panicularo. calvclbus 1#- ^^flV-f^^M. 
vibu:;, pttalis brcviflimii emarginaiis, foiiisglabri> Jan- 
ceolatis. 

1/ d A Vi- 420 DECANDRIA TRIGYNIA. Vifcago lacvis, inaperto fiorc. Dill. ehh. 424. t. 315'. 
Habitat in Liiropa anfir^i. Q 

iuucA. 20. SILENE ereda Isvis, ca^ycibns crcftis iulcatis, pc- 

talis emargir,acis. Hort. tipf. 112. * 
Vifcago foliis inferioribus bcUidis, fuperiorjbus tanica?, 

caiyce{lr!ftiorc& turgidiore. DilJ, clth. 422, i-V^h 

f. 404. 405-. 
Hfibitat in Crcta. 

foUtnjis. 21. SILENE caule dichotomo pankulato, calycibusfiri- 
atis, petalis biSdis, foliis linearibns. 
Silene caule ercfto, pedunculis lonLv^fumis cre<Slis uni- 

floris, foliis lineari-lanceolatis, Rijy. lngdb. 447..'' 
Huhitat in. Lufitania. Lcr;7. © 

Habitus S. inapert.Hy ai folia aiigu(liQra.,yS^ Calyces Un-' 

• gitudiKaliterfiriati, Planta fpithanixajyrarhia-u^ di- 

. ■ ^hotoma. Yq\\.9^ line^ria acf^ta ^labra. PcduncuH /j/;- 

forrncSyangufiilJimi., lo»gi^ereili... e dfcho^o:-7-2ia caniis^ 

Uiiiflori, C^ilyces xla-vati, longi., purPurafcer/tes.,firits 

aherms albis. SJaniina longiiudine fere coroU<c. 

MufEfpnln, 22. SILENE pctalis biddis, cauie dichotomo, fioribus 

axiilaribus fefi)libus,foliis glabri::. 
Silene (ioribus triftylis , foliis lanceolatis fefniibus, ca- 

pfulis trilocukribus, floribus ternis. Sauv.m-jf.fp. 145-. 
Lychnis fylvedris vifcofa rubra altera, Batih.fiH. 205". 
Lycllnis fylvcdris 3. Cluf. hifl. i. i>. 2S9. 
//rt^/Vd? ^*/? Hifpania , G. Narbcncnfi. 

i^ohphyiia. 23. SILENE foliis fafciculatis fctaceis: ramorum (lo- 
rentium oppofiiis. Roy^ ingdh. 447. 
Lychnis fylveftris,plurimis folioHs limul jun^is. Bauh. 

pin. zof. 
Lychnis fylveftris VIH. Cl»f, hifi. i. p. 290. 
Hahitat tK Paunonia , Auftria, Bohemia. %: Ar7Hei-ia, LYCHNIS. 

34. SILENE fioribus fafciculatis faftigiatis , foliis fupr 

rioribus cordatis glabris. hort v.pf. no. 

Sitene/oliis lanceolato-ovaris glabris", fioribu; terrnina- 

libus fafcicuiatis ffifr''giauis. Hort. citff. lyi, Jio^,^ 

lugdl). 446. Hauv. mQnjp. 15-3 - " ./> 

Lydi- DECANDRIA rRIGYNIA- 41: 

Lychnis vifco(a puipuroft latifolia \x\h. Bauh.j)i7t. zof. 
Armerius flos qnartus. Dod. pcmi. 1^6. 
habitui i/i Aiigiia, Gitlliu. © 

if. SILKNE fioribus eredis, petalis cmarginatis, calyci- ,.-^,j^f,.jy_ 
bus tcretibus, foliis lauccoiatis, fl. jnec. '^6-j. It. 

Silone tloiibus erecli» Uxe diftantibus,~caulc dichotoma. 

/7. lapp. 183. 
Aain^ alpiua glabra. 'Baiih. fm. ij"!. prndr. 118. 
Auricula muiis alpina glabra. Batth. hiJL 3. p, 360. 
/8. Oaryophyllus holofteus aipiuus gramineus. Bauh. pi»t. 
ZIO. prodr. 104. Bnrf. X/. II 7. 
HahiCat ia Ynontibus aridis Sueciae , Hclvetiae. (J 
Varietits {^. foliis tifiearihus in iimora nata. 

z6. SILENE caulibus unifioris , pedunculis longitudinc 5iix?/r<»it*. 
cauiis„ 

Caryophyllus laxitVflgus. Banh. pin. 211. 

SaxirVaga antiquorum quibusdani. Banh.hip. i.p.'^^^. 

flabitat in montihns crctaceis GalliiE, Italiaj. i^ 

Radix lignoja.p-aYriofi, Caules plures.^dtgiialesJlmpTtciS' 
ftmi.^iabri. ];q\\'^ appi.fita lincaria acuta giabra., per 
4 aa 6 oppojitiones. Pedunculus teryninaiis.,/i!iformiS 
lon^i/udine cauiis}, raro peduncuhis altcr lateraiis. Flos 
nmcns. Oi\-^\ clavatHS glaher. VQ,l^\-i. bifida iimbu ca-^ 
lyce brcviore., 27. SILENE caulc follofo herbaceo, foliis lanceolatis ^-hupknroiits 
cutis glabris, calycibus ere6^is. llort. cl:ff. 171, Roy. 

iiigdh. 446. 
Lychnisoricntalis,bupkurifolio. Toumef. cor. 2. itin, 

2. p. 139- ^- IH- 
Hubitatin Perfia. 

STELLARTA. 
I. STELLARIA foliis cordatis pctiolatis,peduncuHs ra- "'*"'"""• 
mofis. 
Alline altiffima nemorum. Baub. pin. 1^1. 
Alfine montanahcderacea maxima. Coi.ecphr. i.p. 289. 

/. 290. 
Hahiiat in F.uropac nemoribus* 

t STELL A R I A foliis ovatis fefl^libus, caule dichotomo, Hchttoma. 
fioribus folilariis, pedunculis fru^I^iferis rettcxis. 

D d 3 Habi- 4^x DECANDRIA TKTGYNIA. 

ilahit.it itt y^<^j/7'«/Helvetfcis, Siblricis. (*) 
Kamt (livarUr.ti ^dtchotomi, PeduHQuli irniHiferi totire 
fi^xi. 

vfl«rtw?t 3- S.TELLARL\folnslauceoIat!& fcrrulati\petalis, quin • 

quepartitis. 
AUine fax3tih\ angufto & oblongo faUcfs folio, flore 

albo tenuinime laciniato, Jr/tm.. rfith. S3, t. (Q. 
iiahitat in Sibiria, 

W^tt^ 4, STELLiARL\ foliis lanccolntis ferrulatis, pctalls b^ 

hdis, 
Alfine foliis lanceolstis. Hort^ (Uf. 17^. F/./^eir. ^yr. 

iioy^ liigdj. 449, 
Caryopbyllus holoileu^. arvenfis^ floie majore. Bauh.. 

piff. 2.10, 
(.■rramcn. Fuc/sf: hij}. 136". 
Habitat in Europas jtemoribus\ 

^vaminta., ^^ STEL L.ARI A foliisLlinearibu.<: inregcxrimis^florRiuspa- 
nrculatis. 
AKine foliis linearibus. Fl\ iapp^ 189, /7. fuei\ 372» 

Hort. cliff. 171. Apv. lugdb. 449. 
Caryophyllus arvcnlis gbber, flore minorc. Bnuh. pin^ 

.2,iO. 

Gramen floridum mmus, 7.abern. ic. 232. 
^. AlHne, folio gramineo anguftiorc, paluftris. Dill. app^ 

v..Cariophynus holofteu? alpinus anguftitolius Bauh.pm. 
2, 10. pradr.. 104. n. 6. Burf. XI: 2. 
liabitat in ficcit juniperetii fvpihui tcdis Europ«. .^ 

UyofioiAeK 6. STELLARIA ioliis oblongi-i, pedunculis fubbifioris. 
Caryophyllus, hoiofleus montaniis angullifolius alter. 

Bauh. pii. iio. prodr. 104. iUirf. .VI; n8. 
liahitat tn Alpibn^ Lapponicii , tiortd Dei litOJlfpeli* 

enfi. 

Hoy&. 1. STELLARL^. foliis fubulaiis, fcapis fubbillorii, pc-' 
lalis cmarginatis, germinibus oblongis, calycibusliri- 
'Uis.. 

Sagiu;} ramis ctcctis bifioris. //. lapp. ifS *^ 

ALihringia frapi.s hifloiis.. Fl. fnec. 316. 

Arcnuria foliis fahn.laiis, calycibus Ihiatis, ger/r.inibus 
oblongis, floribus coryinbolis..^7»w«. acud. 1.^.15-8.* 

Habitai m Alpibus Lnpponicis. i' 

Planta pari'a.,fam Sagi.na\ Eolia radicalia fttbulaia.,in aur- DECANDRIA TRIGYNI-^. 413 

dcrrvHtn congefta. Caiilcs digitaJ^s ^fxliforrytet, nta.tima 
fartr nudi .jupernt bifidi i» l fedunculoi fuhiei^n t,r~ 
ri foliorum : aitero pedunculo in ■/ntdiu folioiij dunkns. 

ARENARIA. 

r. ARENARIA foliis ovatis acntfs carnofis. Fl. fuecfsfhiUt. 
^^yf. //. lapp. i'49. It. cel. ifi, 
AUJne Htoralis , fojjis portulacsc. Bauh, pin. 2fi. 

Lcrf. pruj/. 12. t. 1. 

Tclephium maririmum, portulac® foiio. Bux/j. aH, 3. 

p. 171 
Habitat ad littora ynans Europa;! borealia. 1c 

2, ARENARIA foliis ovatis carinatis recurvis qnadri- '«''«^«««''af 
fariam imbricatis. Bauh.tin. ii\. prodr. uy. Burf 
XI. 13)-. 

Habitat in Pyrenapis V 

Herba omMino Gypfophilx aggregatoe^fedPedHncuhsti' 
fiiflorui ..tcrminali >". 

3. ARENAjkIA foliis ovatis cbtufis » pedunculo hterali /<j«ri/;9rfl, 

bifioro. 
Hahitat in Sibiria. 
Caulis digitalis filiformis fimpUciffimus. Folia ovatc^. 

obtufa lubpetiolata glabra. rcduiiciilus axillaris uni- 

cus longHS bifidus. 'Corolla calyce longior. 

4. ARENARIA foliis ovatis acutis prtiolatis nervofis. "''"*'*^''* 

Hort. clijf. 173. FL fuec. 374. * Roy. lugdb. ^-ji. 
Alfine plflntagini& tolio. Bauh. hifi. 3/. 364. 
Habitat tn EuropaB fyhis. O 

5-. ARENARIA foliis fubovatis acutis fesfilfbus, corolHsy^P/'/'/»/»». 
calyce bie;vioribus. Fl.fuec. ^y^. Hort. clijf. 173, 
Roy. lugdb. 45" 1. 
Alfiric mihor multicaulis. Bauh. pin. 25'!.. 
Alfine minor. Fuchf. hift. 3.3. 
Habitat tit Eurcpa fylvis glareofis. 0- 

rt, ARENARIA foiiisfiliforrnibus, ftipuiis membrana-- r«irrt. 

ceis vaginantibus. Fl. fuec. 376. 
<*.Alfine,fpcrgulce facie, minor f. Spergula minor, fub- ctmpeftris,. 
c®ruleo Tiore. Bauh ftn. 25-1. prodr. ng 
Polygonuni foliis gramuieis, fpeigulx capitatis. Loef 
prujf. 203. t. 63. 
Q Aienaria foliis litieafibus lcngiiudinc mtefrnediorum. «"«"na. 
Hart. cltff. 173. G70H. virg. i6l. Roy. lugdb. 41^. 
D d 4 •'»P^'^* 4H DEGANDRIA TRIGYNIA. Spergula maiin^ noilra'^, Ra'!. hiji, lo^^. 
AHine rpergui» racic mcdia. Banh. piu. ifi. 
Habiiat «■ t» Europas area^jjis coliihKS , Q, in litoribus 

niarinis^ 
Stnmtna in campejhi c-erie 10. funt; in maritimafropit 

Ahoar.3 Jiamiyia. tafttum f obfervavit D. K^lm. 

famtihs. 7. ARENARIA ibljis fubulatis, caulibus paniculatis, ca» 

lycum foliolis ovatis. 
Ar^naria foliis fubulatis, calycinis laciaiis membrana ip- 

fislatiore auctis obtufis. Guctt, jiamp. 2. p. 281. 
Sp^rgula foliis aciformibus dcalis, ramis ramoiis fubnu- 

dis, Sattv. moftfp. 45". 
A^fine gIabra,tenuiiT}?nisfoHis,flQribus albis. Herm,par. 

12. f. 12. 
Aifiue faxatilis &muUlflor«, capillaceo folio. f^aill, }>a- 

rtf 7. t. i /. 3. 
AUine faxatllis,laricis foi'o, minor & minori fl.ore. T. 

Magn. monfp. 11. t. 11. 
Habitat in Germania, Helvecia, Gallia, Sibiria. "U 

tfvHifoHa, 8. ARENARIA foliis fubulatis, caulcpaniculato, pedun- 

culisfimplicibus, capfulis erc(9:is, petalls calycc brevi- 

oribus. 
Arenaria foliis fubularis, calycinis l.aciniis mcmbranaip- 

iis angulliore auctis acutifiimis. Quett. Jiamp. 2. p. 

282. 
Alfuie tenuifolia. Bauh. hijl. 3. p. 364. Vaill. Jfarif, 

7. t. 3. /. I-. Segu. ver. 418. t. 6. /. 2. 
Hahitat iuHclvctii., Gailia, Anglia, Italia. Zi 
Hahet in Jiore Jiamina decern. 

hmifoJh. 9- ARENARIA foliis fetaceis, caulefupcrnenudiufculo, 

caiycibus fubhirfutis. 
Alfine foliis fafciculatis, petiolis fimplicibus, calycc hir- 

futo. Hall. heh. 388] 
Alfi"iealpina,jancyofolio, Bauh. pi». 1^1. prodr. iiS. 
Xjyclinoides, juniperi folio, perennis. Vatll, parif 121, 
Uabitat itt montojn Helvcciae, Geiievjs,Parifiorum,Mon' 

fpci-i. Id 

vivcimata. lo. ARENARIA foliis fetaceis mucronatis, corollisbre- 
vilfimis, ealycibus inferne mucronatis. 

AHinc foliis fafciculatis tenuiifimisdarisquc.petalisinte- 
gris. Hall. helv. 3S7. t, 7./. i, 

H^bitat in Hclvetia, 

11. A- DECANDRIA TRIGYNIA. 415- 

11. ARENARfA foliis ovjitis ciliaris acijris. cj!Lna, 
Allinc, rerpiili folio, multicaulis & multifiora. Scgn. ver, 

421. /. f. /. 2. 
/?. Areaaria foliis ov.^tis nervolli» feffdibus imbriciitls aca- 

tis. Amixn. acad. 1. p. 162. n. \^^, 
y.hV?,\\<. foliis lanceolatis, pctaiis intcgiis calycc majon- 

bus. iiaU. belv. 390- /. 7. /.3. 
Habiiat in Alpibus Helvcticis, Pyrenxis. ^ 

12. ARENARIA foliis fubalatis fubtus hifpidis. 
liabitai Monfpelii in monte cakaris. 

Habitus //?^rir><'/tt'. Gaules fimp}ices.,pilis raris ^df^erfi. hifpida, 
FoHa oppoJiia^fubul'.i'a^pla-/ia^f»biuspiits rarfs ktjtii- 
da. Pan!cula^r»»2/i»z dtchotcrria., rnax altcrms pt^dun- 
tulis rar/iofa. 

CKERLERU. 

i. CHERLERIA. Hall. heh, 391. t 6. 

Lychnis alpina, mufcofis foliis ci'-n(ius Ifipatis, floribus Sefioidet. 

parvis, calyce duriore. Pluk, alm. 233. t. 42. /. S, 
Sedum montanum perpuiillum luteum.. Murtf. biji. 3. 

/.471./ 12. t. 6. f 14. " ] 

Sedum montaruim pcrpuiillum, lutcolis floribus. Pai L 

theatr. 7 38. 
Hahiat iii A/^it^as Helvetise, Valcfiae, Gotthardo. ?.' 

GARIDELLA, 

GARIDELLA. iicrt. dtjf. 170. Hort. ppf, 108, 'si^,u„, 
Roy. iiigdp. 4S1. Jt-inm. 

GandellatQliis tenuifiimcdivilis. Carid.prov. 203.?. 39. 

Nigellalhuni raris 6c fcenicuiaccis foliis. Magn. hort. 
143. M43. 

Nigella crttica,fi)Iio foeniculi. C. B. M-^rij. hijl. ^.p^ 
5-16. /.12./. 18./. 6, _ 

Habitat in Galloproviacia. Q 

MALPIGHIA. 

jf. MALPIGHIA foliis ovatis intcgerrimis glabris, pc- .?/"*''''♦ 
dunculis umbcliatis. Hort. clijf 169. iiort. ujif. ic8, 
ii')V. Ivgdh. ^^■g. 
Cerafus ]s'maicenfis, fruftu tctrapyrcno. Ctmw. hort. i. 

V d s Cera- 426 DECANDRIA TRIGYN"IA. 

Cerafus aracricana, myrti conjugatis foliis, fra^u aeer- 
bo tetrapvreno. Plnk .alm. 94- t. if7. f. 7. 

Arbor baccifera, folio fuhrorundo, fruf^a ceriiflno ful- 
cato rubro polypyreno; officul?s canaliculatis. J/ajrv, 
jarn. 172. hjj}, i.p. io6.t. loy. f. i. R.aj. df:>jdi\J^. 

//rfi&ji/d? >>7 Jamaioa, BraHlia Surinamo, Curscao. h 

^"♦^*- a. MALPIGHIA foHis oblongo-ovatisrretisdecutriben- 

tihus rigidis , peduuculis un*tioris aggregatis. 

Malpighia angulli^blia <?c latifolia^ fruttu tubtus fpiuofb. 
Pium. gen. 46. 

Mefpilus amcricana, folio lato fubtus fpinofo, fruflu 
rubro, Tournef. inft. 642. 

Arbor baccifer» , folio oblongo fubtiliifimis fpiuis fub- 
tus obfito, fruitu ccrafino fulcatopolypyreno. osfica- 
lis canaliculatis. Slotzn. jam. 172. bijl. 1. p 106. t. 
207. /. 3, Raj. dendr 74. 

Habitat in Amcrica calidio^c h 

^nHiViu^ 3« MALPIGHiAfoliisovatis integerrixnisfubtu£ tomcn- 

tofis, racemia terminalihus. 
Malpighia latifolia, cornce fang\ineo, Barr.jequi». 72.? 
Tilis affinis laurifoHa, arbuti tioribus albis racemoliso- 

doratis, fruftu pentagono. Sloan. jam. 1^6. hijl.i. p. 

20. t. 163./. i.> 
Habitat ia yfmerica calidiort. t> 
Afbor. F oVns ovatis palm/jTihfis crajfis fni^pctiolati: i/t-' 

iegerrimisj^^npra pHbefcentibu.f.,fMhtus tomentofis. Ra- 

cemi terminaUi Imgi tomentuji. 

vttMdfona 4. MALPIGHIA foHis lanccolato-ovatis tomenlons in- 

tegerrimis, racemis terminaHbus. 
Malpigiiia humilis, verbafci foh'o & faaie, cauic crasfis- 

fimo. Barr. tequin. 71. 
Habitat 1» America calidiore. h 
FoHa lani:eolatO"OZ>ata^in petioht dejineniia., peda!i.4^ 

TiUoja.fuhtut detjfejfimo tomento vfjiita. Racemi^^r- 

minales , longi.^ villoji. 

tfuifoiia. S- MALPIGHIA foHis lanccolatis dentato-fpinofis fub- 
tus hifpidis. 
Malpighia anguftis ^ acuminatis aquifoHi foliis.. Plum. 

gen. 46. 
Hubitat in America calidiore. b «ff/^erj. 6. MALPIGHIA foHis fubovatis dcmato-fpinoits. 

Mal- DECANDRI^ TRIGYNIA. 427 

Malpighia humiiis , ilicis cocciglandifeiia rgliis. Pluyn. 

•/cn. 46. 
Uaottat m America caltdiore. t} 

BANISTERIA, 

1. B^iNISTF.RTA tbliis alt^^rnis laiiceolam fcrmtis, Ifpttfouief, 
PauUiiiia tbiiis (implicibus ianreolatis ferratis.Ho//. ///?/. 

97- 
J.yupulus lylveftns amcricana claviculfs donata. Piui^ 

alm. 229. t. 101. f. 4. ^ /. 163. /. 3. 
Habitat ;n Barbados. ix 

2. BANISTERIA foiijs finuato -anj^Mlof??. angulof,., 
Acer fciindens, folio angulofo. Phfm. }pec^ r8. 

Clematis angulofo folio,aceris frut^tu. Plttm^ mner.']^. 

t. 92. Raj. fuppl. 328. 
Habitat in America ccilidtore. B 

15;. BANISTERIA foliis ovatis, fpicis laieralibus, femi- p«>'/'"w 

nibus ercftis. 
Accr fcaudcns, pfcudoacacicK follo, flore purpurafcou- 

te. Phini. jpec. iS. 
Hahifat i» America meridiottali^ ^ 

4. BANISTERIA foliis ovato-oblongis aeuminati«?, r\- hai^hnlenfs.. 

cenits lareralibus,feminibus psrcutibus. /7. zcyi.\']^>.* 
Acer fcan dcns, foliis citri, flore C2eruleofpicato.P///w. 

fpec. iS. 
Acer fcandc»is> foliis laurinis Sloan. jam.. 137. hifl.i^. 

[/. 26. Ruj. iUndr. 94. 
Acer bcughaicnlis, laurinis foli;>, fruclu tergemino. P!»L 

alm. 7 t. 3. /. I. 
Hai:tat :» Indiis h. 

y B.ANISTERIA foliis ovatis,ramis dichotomis. dichoto~na^ 

Banillciia Ibliis ovatis, raniis dichctomis, fcminibus ei- 
rrorfum teuuioribus, introrfum lacinulain emiitenri- 
bus. Hort cliff. 169. * 
Habitnt tfi America caitdiorc. 1> 

6, BANISIERIA foliis ovatis, ramis brncbiati!-, femrn!-/«'!$e«'* 
bus extrorfum lenuioribus. 
Banilleria foiiis ovatis, rami» ramolis, frminibusextror- 
fuiii lenuioribus, introrfurn lacimilajn cmiitenlibus. 
Hori ciiff. 169. ♦ 
Actrr fcandeu!., convolvuli folio,flore e\ aureo cinerco. 
Pium. J^ei. iS, 

Acer 428 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

Acsr fcaudens minus, apocyni facic, folio fubrotundo. 

Sloan. jaK-:. 158. hiji. %.' f. 27. t. 162, /. i. R,ij. 

dendr. 94. 
Trioptcris americana fcandens, fructu fulf^ente majore 

aureo. 'Pluk. nmnt. iSf. 
Habitat i» Ainerica. ti 

mehiata. j, BAN^STERIA foliis fobovatis, ramis brachiatis, fc- 
minibus introrfum augultioribus. 
Baniileria foliis fubovatis, ramis ramofis, feminibus in- 
trorfum tenuioriijus nullam laciuulam emittentibus 
Hort. clijf. 169. * 
Habitat in America. t> 

TRIOPTERIS. 

jrrnnktJtJis. I. TRIOPTERIS. Hort. cliff. 169. * 

Triopreris jkunaiceniis, angulco falicis folio, fru^Iu mi- 

nore fufco. Pluk. alm. yj-j. 
Aceri vel Paiiuro afl&nis, angufto oblongo ligullri folio, 

flore tetrapetalo herbaceo. Sloan. jam. 13S. hijl. z. 

f. 27. /. 162. /. 3. Raj. dendr. 94. 
Hahital- in Ani<inci calidiore. ^ PENTAGTNI^. 

AVERRHOA. 
BUimVt. i. AVERRHOA caudicenudo fru(Sl:iiicante, pomis ob- 

longis obtufangulis. Fl.zeyt. 177. * 
Blinbingum teres. Rumpf. amb. i. f. 118. t. 16. 
Bilimbi. Rheed. mal. 3. f. s^- ^- ^S- 4^- 
Habitat in India. t? 

Caramhia. 1. AVERRHOA axillis foliorum fruftificantibus,pomis 
oblongis acutangulis. Fl. zeyl. 178. * 

M^agoeniia, truclu oiStangulari pomi vulgaris magni- 
tudine. Baiib. fin. 433. 

Priinum (lellatum. Rumpf. aynb. i. p. 11 ■f. /. 35-. 

Tamara Tonga f. Carambolas, Rheed. mal. ^, p. fi. 
t. 43. 44. 

Hahttat i» India. !> 

nciAit. 3. AVERRHOA ramis nudisfru£ti/icantibus,pomisfub- 

rotundis. Fl. zeyl. 179. 
Neli-pouli. Rheed. mal. 3. _p, ^~]. t. ^J. ^%. Raj.hijl, 

145^0. 
Habitat f» India. "b CO- DECANDRIA PENTAGYNIA 4^.? 

cotyi.f:don 

1. COTYLEDON folils lubrotundis phnis integcrri- ettrVs/aw 

miSi. Hort. ciijf. 276, Kos. Ingdi'. ^)-^. 
Cotylodon al-ricanum trurcicctis incannm,o;.bic«bris fo- 

lli;>. Herm. lngdb. 349. t. yfl. j17^rir. ^/■/'?. 3. /^. 

474. /'. II. /, 7. /. 59. 
Cotyledon africaua frutefcelis, folio longo & afigullo, 

fiorc tiavclccnte, C<yinm. rar. 23, i. 23. 
Jlabitat ad Cap. b. Spei. !; 

a. COTYLEDON foliis fcmiglobofis. Hort.dif'. 176. havAfthcri* 

Koy. his-db. 4f4. 
Cotyisdon capenils, folio femiglobato. DiiL elth.iii. 

t. 9y. /, III. 
Habitat in jlMhiopia. h 

3. COTYLEDON foliis ovaiibus crenatls, cauk fpi-/«'rr?M. 

cato, 
Cotyledon foliis radicaiibus ■anceolatis crcnatis: cauli- 

7lis fubultitis. [iort. diff. 497- Koy. lugdh. 45-4. 
Cotylcdcn cretica, folio obionjjo limbriato, DiiL elth. 

113. t. 95", /. 112. 
Habitat in Creta, Sibiria. 

4. COTYLEDON foliis oblongis fpinofo-mucronatis, /^"loA, 

cauie fpicato. 
Habilct in Sibiria. D. Q.>neli;i. 
Habitus fpeciei :?, Foha ':>:tegra fpina jetacea terrnina- 

ta.f fiores quinijuep.^rtiti. 

f. COl YLEDON foiiis cucullatis ferrato-dentatis al- wM^irViV/fj- 2 

ternis , caulc rainofo, lloribus creftis. 
Cotyiedon foliis peltatis.i^^j-V. chff. 39, Roy.Iugd/j. 4S4. 
Coi-yicdon Rore luteo, radice rc[;ente. Dod. Kii.r/j. 265. repens, 

^■73, 
Cotylcdon radice tuberofa long-.i repente. Mcnf. pr,vL 

25-7. Rjj. hijl. 187S. 
Cotyiedoa iuteuiT! uirjbilicatam fpicatum, radicercp-.n- 

te niajus. Monf hift. 3. />.47i, 
Umbilicus repcms. Cam. efit. 85S. 
p- Cotyicdon vera, radice tubcrofu. Banh. hifi. 3. ^.^S^. tuberoft, 
Cotyledon major, Banh. pi». 285-. Raj. htfi. 1^78. 
Cot^/ledon urnbilicus veneris. Chif. hi/L 2, p, 63. 
Sedum lutcurn murale fpicamm, foiio umbilicato ro« 

tuiido. Mrjrif bl/L ^. p. 470./. 12. /. 10, /.4. 
Habttat i;i?Lulitania. t? 

6. GO- 'ij 30 MCANDRIA PENTAGYNIA. JiUiniatif, 


6. COTyLEDON foliis lacihiatis , floribus quadrlfidii-. 

Hort. ciiff- 17)". lioy. lugdb. 45-4. 
Cotyledon atra, tblio crallo^lato laciniato, (lofculo uu-' 

reo. Boerh. lugdh. i.p. 2,8b» /, 28S. 
Tclcphiuin alncaimm, anguriiori tbiio, iiore aaianthia» 

co. Pltik. alm. 362. /. 22S. /. 3. 
Uabitat m iEgypto. ^ 

SEOaM. 
* Planijuila. 
X. SEDTJM foliis quaternls. Ama'n acad. i.-p. if^. t. 
4. /. 14, * 
St'duni,2par!nfs facie, tAuromenitannm. RaJ, ^xtr. 133. 

Monf.hijh 3. p, 473. 
Uabtiat in Europa maxinu aufirali.^ kli Sibiria. b 

'Teieplmm. ^. SEDUM foUis pkiiiufcuns fenatis, corymbo foliofo, 
caule crecVo. 
Seduni foiiis planiufculis patei.ii:ihas fcrratis^ corynibo 
terminali, Hort. chjf. iy6. }-I.facc\ 3S6. Mat. ^ted, 
21 7. Roy. lugdh. 4)" 6. 
Tclephium vulgare. Bauh.piv. 187 
Telephium a!bum. Ftichf. bill. 800. 
puiputcum |g,Xelephium purpurcuTn. maias. Bauh. pin. 287. 

I^. 'relephium purpurcum ininus^ Bauk.pin. 287. prodr, 

J. Teicphium !atirotii.-;m percgrinum. Ti.^fiih. pi» ^87. 
ma.^iinuim. ^ ^edum foHis ovalibui fcrratis,un>bcUis in alis foliorum. 
tiall. helv. 3)*. 
Telephiurn hifpanicum i. Cluf. hifi. 1. p. 66. 
Tcicphium repcnSjfolio deciduo. Bauh: pin. y%y, 
Anacampfecos maximu. Banh. hijh 3. fK 682. 
I-Li/^itat JK Hmoyx fucijffimi.t. 2c 

. SEDUM folils cunciformibus inlege.-rimis, caisiibus 

decumi^entibas, floribus corymboiis. 
vSedum toliis fpathulatis indivihs, umbella ■tcrnfuirdi. 

Saiiv. monfp. 77. 
Telcphium. \ I. (?.epiea plancii. CJuf hifl. 2. /?. 67. 
Anacampfcros minor^ rctundiore tolio, lcnipciviieiis. 

BiiHh, hijl. 3. /?. 6S2. 
Hihifat in ----- JiT albiuTi, AtMav^i->ft:- 
ivt. Aiictm erc'- SEDUM foliis lan(:eol:it.ts f(.rratis planis. c.iulc 

c^ro, cyma felfili terminali. 
Scdum foliii pianis (crratis,cofymbofoliofo» Ilorf. upf 

116, * ' A:iJv DECANDRIA FENTAGYNIA. 431 

AiiacAmprefO'. []uri tl«ivo. /imm. ruf:!!, fj6. t. II. 
Hubiiiit in Sioiria. ]> 

5. 6HDfJM toliis curK*iiorjr!iibus conca7;<; fubdentatiS ^?^'^''''*»"- 

age/ep,at:ii , ramis repcntibus, comjL tcirnii ali. /i&r/. 

i^/?/ 1 1 6. 
Seduni niinus rtrpens , chamaedryos foliis, e linguliu fo- 

iiofuTij alis r-adices a^ens Anim. ruth. 93, 
liabitai tn 1 staria .'/^ rdditrei ynonitum uralinfiu>n. ^ 

6. SK DUM tbtils planiufculis angclatis, tioribus lalera fitHatum^ 

iibus iefliUbus Iblit.anis. Uort.clsjf. i-jC. .Kf).lKgUif. 

Sedum echinatum vcl ilellurvim, flore albo. Bauk.htji. 

:;. t'. 680. 
Cotyledoii liclhw. Bauh. pw. 295-. 
Habiiat i» lru;ia, Gallia, Helv<:tia. 

7 SEDUM foiiis planis, caule nimoib, fiorlbus panlcu- ^V''". 

l3t}.>. Iiori. ciij/, 176. ♦ iii<y. iugdb. 4^6. .V^?«iy. 

rr/u»ff.>. 76. 
Scduin annqum album, oblongo poriaiacac mlnorii fo- 

lio. .4;pr.y: /^//:. :;. /.'. 47]. 7^ »i- -^- 7- .f- V- 
Ccpxa. i/Wn ;//?. 28ii. C/<. ^»y/. 2. /^. 68. 
fUhttat Monfpelii, Gt\.\^\'di. 

♦ Tcrctijclia 
B. SEDtJM roliis oppontib ovatis obtufis carno(is,caulc d^^ip^ylhm 

iiifirmo, fio-ibus rpariis, 
Sedncn foltis cordato-ovatls comprcffis fspius oppolkis, 

!loribu< rpaifis. Sa»-v. Miujp. H. 
Sodurn tbliis remigloboijs fubovalis reffiJibus quadiita- 

tiam imb^^ican^. M^^achend. uttr. y^i. 
Sedum parviim,tblio circuuito, flovc albo. Bauh. hifl. 

3. f. 69}. 
Sfdnm minus, fclioclrclristo. Bauh. pin. 183. jMoriJ, 

ht/l. 3. p. 473 /. II. t.. 7. /. 3)-. 
Aixoon dafi^poytium. Daleib. hiii. xi;3. 
I-iat>itantt ^t\\ttvx^ liUiifaaiv^ Hifpania. 

9. S£DL'M folli;-? fubulaiis confe^rtls bafi memb;'in;iCc'a »Njtf/ti«. 

foiutis, tiovibuji cymofis. H)rt. cliff. 176. i^. gitl. 

175. H.frie.. 388. Roy. htcM^ .^66. Gort.^cir. ibH. 
Scdumrupcflrcr?'.pens,foiiis comprcliis. Dfi!. eith. 543. 

/. 2fC. / 33.:;. 
/iJ. Seduiu n.inus iuieum, folio acuio. Bauh. pm. ^83. 432 DEGANDRIA PENTAGYNIA. 

y .Sedumminusluteum, ramursreflexis. Bauh.pi)*. iS^. 
Hahitat ad radices montium EuropK. ^ 

aihm, 10. SEBUM folils oblongis obtulis teretinfculis felTili- 
bus pateutibus, cyma ramofa. H9rt. ciijf. 177. /7 
fuec. 3S7. Koy. iHgdh. 457. Hall. helv. 398. 
Sedum minus terctifolium aibum. Bnuh, ptu. 2S3. 
Vermicularis r lllecebra major. Lob. hijl. 20)-. 
Hahitiit in Europai fetris, 

rkhent, 11. SEDUM foliis fubcyliudricis obttifis alternis, cyma 
femperereSa. 
5edum arvenfe, flore rubentc. Bauh.pin, l%-^,pr«dr. \ 32. 
Habittit in Gailia, Italia. 

acrt, 12. SEDUM foliis fubovatis adnato-feflilibus glbbis ere- 

^liufculis akerniSvjCym.a trifida. Hort. cltjf. 177. /7. 
{vec. ^89. Mat. med. 218. R.q\'. iKgdb. ti^^6. 
SemperYivum m.inus vermicuhuum acre. Bnuh.pin. 283« 
Iliecebra f. Scmpervivum tertinm. Dod. pempt. 129. 
Hubitat in Europae campis ficcijjlmii Jler;lijjy,nis. 'U 

feximguljire. 13. SEDUM foliis fubovatis adnato-feirilibus gibbis ere» 

^liufculis fexfariam imbricatis. Fi. fuec 390, 
Sem.pervivum minus \Gcmiculatum iniipidum. Bauh, 

pin. 284.^ 
Sempervivum minlmum. Csm. epit. 85-6. 
Hab:tat /«" Earopce borealis ra?npis apricis ficcis. J: 
Differta prcecedenti.^cii.ifim'\l'irriH7n., Foliis fe.xfarium oh- 

Uque imbric.aiis. Ramis Kunuuam cofiofxs., ut cefpiten) 

coa/lituant., Florihus in Jingulo rama cyrnse raro uhra 

tres. 
niiMuim. j^, SEDUM caule ereSo folitario annuo, foliis ovatis 

felTilibus gibbis alternis, cyma rccurva, Fl.Juec.^^)!, 
Sedum minimum non acre, tiore afoo. Raj. angL ^. p, ■ 

270. t. 12. /. 1- figura tenus\ 
Habitat in Europa boreali. © 

xiiilqfuvt* i^- SEE^UM caule ercdo, fo!i;spbniufcuiiS,peduncu!ls- 
que fubpiloiis. 
Sedutn priluii:re fubhirfutum purpurcum. Bauh. pi». 2S3 , 
Sedum minus 11 1. f. paluihe. Ciuf. kifi. 1. p. yo. 
Hahitat ya pratts palndofis GermaniJB, Anglije, G.iilis. 

PENTHORUM. 

l.hides. I. PENTHORUM. Gron. virg. ^l.* /l-^.upfijAJrp^ 
12. t. 2. 
Habifat i^ Virginia. ^. Q OXA' DECANDRIA PENTAGYNIA. ^53 

OXALIS. 

* Scapo radicali, 
T. OXALIS fcapo unifloro, foliis teinatis, radice ^QVi^- ^cmfilln, 
mofo-articulata. Hort. clijf. 175-. Fl.fuec. 'i%^.R»yi 
iugdb. 45-8. Mat. medi 21 6. 
Oxalis foliis teniatis, fcapo unifloro. Fl. lapp. 194. 
Trifoliiim acetofam vulgare. Bauh. ptK. 330. 
Trifolium acetofum. Dod. pempt. ^i%. 
iS. Oxys fiore fubcKruleO; ToptrKsf. inji. S8. 
^. Oxys tiore purpurafccnte. Tournef infl. 88* 
Habitat in Europoe borealis fyivis. 'U 

i. OXALIS fcapo unifloro, foliis ternatis ^ radice bul- pttrpHrea. 

bofa. Hort. cliff. 175-. Aoy. Ittgdh, 4)8. 
Oxalidi aifiuis planta bulbofa africuna, flore purpureo 

magno< Breyii. cent. 102. t. 46^ 
Oxys bulbofa africana rorundifolia, caulibus & doribus 

purpureis amplis. Comtn. horti i. p. ^i- t. 21. 
Oxvs bulbofi. trifclia hiriuta, flort albo. Burm.afr.6/, 

Hahitat in iEthiopia. 2i 

3. OXALIS fcapd imifloro, foliis ternatis femibifidis : /»>^i/2oftf# 

labis lanceolatis. 

Habstat in Virginia. 

Caulis nudtis^ jiniplex .^fquamis uli:fU0t adfperfss^ c radice 
per terram exit terrniftatus Urnbella ex fnliis novem 
i^ fiore unico. Folia petiolata., ternatu. . foltolis fejfi^ 
lihus plui anam fernihifidis'. lobis lanceolatis. Pedun- 
culus unihorus.. in medio jlipHiarurn ^ari notatusi 
Flos unicus^ longns, 

4. OXALIS fcapo unifloro foliis ternatis bipartftis. fiavn^ 
Oxalis bulboia, anguflis digitatis foliis,flore folitario 

lutco. Bttrm, afr. 68. t. 27. /. 4. 
Oxys africaiia buibofa, f!oribus ampfis luteis^ foh'ismi- 

nimis hirfutis. Ra]. fuppl. ^49. 
Oxalis africana bulbufa, foiiis limpliciter decaphyilis, 

fiore flavo. Bnrrn. f.fr. 69. t. 27. /. y. 
Oxalis buloofa, fimplici cauk ad fummuirifoliofo,flo- 

re lufeo. Burm. afr. 81. /. 30. /. I/ 
Habitat in aEthiopia. :^ 

y. OXALIS pcdunculis unifloris, caule dichotomo. meam.nu, 

Oxalis caule Dulbifero.- Hort. tlijf. i-j^. Roy. lugdb. 

^^^' r 

£ e Oxys 434 DECANDRIA PEblTAGYNIA. 

Oxys bulbofa aethiopka minor, foHo cordato,florccx 
albido purpuiafcente. Comm, hort. i.p. 43. t. 22. 
Hahitat in iEthiopia. 3^ 
xiohcu. 6. OXALIS fcapo umbellifero , foliis ternatis ob- 
cordatis. , r 

Oxafis caule aphyllo; flore purpureo, radice tuberola 

rotunda. Gro/z. virg. 161. 
Oxys purpurea virginiana, radice lilil more nucleata. 

Pluk. alw. 274. t. 102. /. 4. 
Habitai inVxi^^imi., Canada. T^ 
Pcs cnpr<e 7- OXALIS fcapo umbellifero, foliis ternatis bipartitls. 
' Oxalis buibofa pentaphylla & hexaphylla,fioribus m ■.- 
gliis luteis & copiofis. Burm. ajr. 80. t. 29. 
Habitat in iEthiopia. 'U 
rertfiiiva. ^ OXALIS fcapo umbellifero, foVIis pinnatis. Fl. zeyl 

Oxyo^des malabarica fenfitiva, caule viridi glabro,flore 

luteo raajore. Garc. aB. ungl.il^o. f- 379- ^- ^- 
Hcrba Mimofa malabarienlium. Zan. ,otJt. 199. t. Oi. 
Hcrba viva. Cluf. exot. 290. 
Herba viva foliis polypodii. Bauh. pn. 1S9- 
Todda vaddi. Rheed. mal. 9. p^ 33- *' ^9- 
Habitat in India. 

* =^ FoUis cauUnis alternis, 
vtrficolor. 9. OXALIS caule fimplici, peduncrdo unifloro abbre- 

viato, foliis filifovmibus fubramofis 
Oxalis bulbofa trifolia, foliis linearibus obtufis, flore 

externe rubro, intusalbo. Bmm. afr. 65-. t. 27. .f. f 
Oxys africana, foliis tenuiiiunis in fummitate caulis. 

Rtij.fiippi.sc,S. 
/3 Oxys bulbofa africana. anguaifoha, fiore rubro obfo- 

leto amplo. Raj. fnppL 5-48. 
Oxys africana, foliis tenuifl!imis, flore amplo verlicolo- 

re. Pluk. amaUh. 169. t. 434. /. 6. 
Oxalis bulbofa anguftifolia, caule foliofo, fiore rubro. 

Burm. afr. 66. t. 27. /. 2. 
Habitat inJEthiopla. "U 
10. OXALIS caule ramofo, pedunculis unlfloris, foHi^ 

fcflilibus lanceolatls. 
Oxalis caulc ramofo, foliis lineari-IanceoJatis feflilibus, 

floribus lateraUbus folit.iriis. -^-sy. Ingdb. 532.^ 
Oxalis radice longa fibrofa, caulibus ramofis, foliis ter- 

nis ans^aftis, florum petiolis longiffimis. Burtn. afr. 

71. /.'^28./ ^. Oxys hhta DECANDRIA PENTAGYNIA 435- 

Oxvii africana, hirfutis larioribas foliis, floremagnopur' 

pureo. Pluk. amalth. 164. 
|3_Oxalis bulbofa, foliis an^iillis temis hirtis, florc purpu- 

reo. B/irm. afr. 70. t. 28/ r. 
Oxys africana bulbofa, tlorcpurpureo, caule fo1io<b. Raj. 

f»ppl. f99. 
Oxys africauabulbofa, dorychniimonfpclienfium parvls 

foliis, floribas purpureis amplis. PlHk. amahh. 164. 

^/- 434- /• 7- 
Habitat in i5:'.th!0pia. 

11. OXALIS caulerarriofodiffufo, pcdunculis iimbclll- ^'"''"■"^'«'- 
feris. Hort. cliff. 175-. Hort. upf. 116. Aoy. lugdb, 

^fS. Sauv. monfp. 17.:^. Gort. gelr. 91. 
Oxys ftavo flore. Cluf hift. 1. p. 249, 
7Vifolium acctufum comiculatum. Bauh. pin. 330. 

luteum minus rcpcns. etjani procumbens. Morif. 

hij}. 2. p. 1S3. /. i. t. 17. /. 2. 
Ha^itat in Italia, Sicilia. 
Confer. Oxalis lutea annua, floribus dentatis. Few. pcr. 

3- P- 49. t' M- 

12. -OXALIS caule ramofo erc6lo, pedunculis umbelH-A"*'«» 

feris. Gron. virg. 161. 
Oxys americana eredtior, Ifournef. infi. 80. 
Trifoiium acetofum cornicuhtum luteuini majus re<ftum 

indicum f. virgineQm. Morif hiji. 2. p. 184. /. 2. 

t. 17. /. 3- , . 
Hahitat tn Virginia. 

13. OXALIS caale fruticofo, foliis ternatis: mtermcdio/me/cenr, 
petiolato, 

Oxys lutea frutefcens, trifolii bituminofi facie. Plum. 

fpcc. :. 
Habitat i;t Altierica meridionali. t» 

AGROSTEMMA, 

I. AGROSTEMMA hirfuta,calyclbus corollam aev-^uan- CKiai-*. 

ribus, petalis intcgris nudis. 
Agroflemma. Hort. cliff. 175-. Fl. fuec, 383. Rov. 

lugdlj. 449. 
Lychnis regetum niajor. Batih pin. 204. 
Lolium Fuchf hi(i.' 127. 
tiahitat inter L\XXOj^£. fegetes. Q 

E e 3 1. A' 436 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

Cc^li rof». 2. AGROSTEMM A glabra, follis lineari-liinccolatis, pc- 
talis emar^inatis coronalis. Jlort. upf. 115-. * 

Lychnis fegetum , Nigellaltram minus glabrum dicl?» 
flore eieganter rubello. Morif. hift. 1. />. HS--/- 5"» 
t. 22. /. 32. - 

Lychnis folii? glabris, calycc duriore. Bocc. fic. 27. 

PfeadoMelanthium glabrum liculum. Raj. hift. 999. 

Hahiui in Sicilia. 
Ur^narU 3- AGROSTEMMA tomentofa, foliis ovato - lacinia- 
tis, petafis integris coronatis. Hori. upf. iif. 

Coronaria. Hort. cliff. 174. Roy. lugdh. 449. 

Lychnis coronaria diofcoridis fativa. Bauh. pn. 203. 

Lychnis. Cara. epii. 5-69. 

Hahitat in Jtalia. $ 
fUspvv. . AGROSTEMMA tomentofa, petalis emarginatis. 

Lychnis coronaria fylvellris. Bnuh. ftn. 204. Morif. 
%ift. i. p. 5-40,/.')-. t. 36. f 1. ^ _ 

LychnisumbclliferamontaRahelvetica. /.an. htft. I2S. 
.t. 5-1. Raj. hift. 993. 

Habitatin Hclvetla. 

LYCHNIS. 

thalcedvnica j ^ LYCHNIS floribus fafciculatis faftigiatis. Hort. cUff. 
174. Hort. 'upf. 115-. Roy. lugclb. 449. 
Lychnis hirfuta, flore coccineo, major. Bauh. pw. 203. 
Flos conilantinopolitanus. Dod. per/ipt. 17S. 
Habitat in Tataria, U 

,. 1 LYCHNIS pctalisouadrihdis,fru(a:ufubrotundo.//or^ 

Caryophyllus pratenlis, tiore laciniatG fimplic; f Flos 
cuculi. Bauh. pin. 210. 
Q Caryophvllus pratenlis, flore pkno. Bauh. ptn. 210. 
^'Odontites piinii. Ciuf htft. i. p. 292. 293. 

Habitat in partis Europce hnmidtHfi.uhi. lA 

rrr ■ q. LYCHNIS petalis integris. 

f .yain*i z> g.^^^^ floribus rentagynis, capfn.lis qumquelocularihus. 
Hort. cltff, i72. Fl.fHcc. 364. Roy\ iugdh. 445- 
Lychnis fyiveftris vifcofa rubra anguititol:a. Bauh.ptn, 

Lvchnis f}'lveftris VI. Cluf hi/h i. *. 2S9. 
Hahitat iuEmopz feptefttriofjalis pratisftccts. Jf 

:>'>pna. 4. LYCHNIS petalis bifidis corymbolis. 

Silene fioribus corymbofis, caule eredo, foliis lanceo- 
lato-linearibus. Roy. lugdb, 447. DECANDRIA PENTAGYNIA. 437 

Sllene lapponica alpina, facie vifcariac. Fl. lapp. 18)-. * 
Sileiic tioribus in capitulum coiigcUis. Ilali. heh.^^j^. 

t, 7. 
Hal^ifat itt Alpibus Lapponicis, Heivcticis, Sihiricis, 

Pyrcnaicis, Jr $ 

5. LYCHNIS petalisbifidis,cauledichotomo, fol;is \u\i- nhhic». 

hirtis. 
ifabitat in Slbiria. GmcHn. 2-' 
Statura Silenes rypef:ris .,fcd Radix percifuiSy Foliami' 

»as glabra., ZsStyli y difiingvimt pluntam. 

6. LYCHNIS f.oribusdioicis. Ihrt. cUjf. i^ji.Fl.fHec. dioica, 

361. Roy. Uigdb. 448. 
Cucubalas caule compofito, calycibus oblongo-ovatis, 

Fl. lapp. 182. 
Lychnisfylvcftris f. aquatica purpurea fimplex. Banht 

pi}J. 2,04. 

Lychnis fylveftrisnoftiflora aIbAlimpI-ex,calyccamplis- 

fimo. *7/7/. pij. iC)-. /. 41. /. I. 
MclandriumpliniigeQuinum. Cluf. hi/L i.p. 294. mas. 
/3. Cucubalus fioribus liermaphroditis pentagynis , capfulis 
unilocularibus. Hort. cilff. lyo. 
Ijyclmis fylveltris alba fim.plex. Bauh. pin. 204, 
^'.Lychnis alba multiplex. Baub. pin. 204. 

ilabitatin E.nv0^x frigid.e pratis fuccu/entis. J^ 

7. L YCHNI S calyce infiato, corolla calyce breviorc, caii- apctefa. 

le fubunifloro. 
Cucubahis caule fimplicifilmo unifloro, petalis calyce 

brevioribus, Fl. fuec. 363. 
Cucubalus caule fimplicimmo unifloro, corolla inclufa, 

FL lapp. 181. t. 12. f. I. 
Hubitat i» Jlpibus Lapponicis, Sibiricis. 
7» Sibiria planta caule muhifioro leiia eft. 

CERASTiUM. 

* Capfulis ohlona^is. 

1. CERASTIUMfoliisconnatis. Flort. cliff. i^j^.Hort. fttfoU.aifm. 

npf. Iij". Roy. Uigdb. ^j-o. 
Myofotis orientalis pertbliata, lychnidis fojio. Tournef. 

cor. iS. Dill. eUh. 295-. t. 217. /. 2S4. 
Habitat in Graecia. 

2. CERASTIUMereaumvinofo-vIfcofnm. Hort.cUff. ^ip^of,,^ 

174. Fl. fuec. 379. Roy. Utgdb. 45-0. 

E e 3 Cc- 43^ DECANDRIA PENTAGYNIA. 

Ceraftium corolla calyci scquali. Fl. tapp. 193. 
Myolbtis hirfuta altcra vilcofa, Faill. parif. 142. 

t. 30. /. I. 
Alfine hlrfuta altera vifcofa. Bauh. pi». ify. 
Habitat: in Y^mo^^s. pratis macilentis. 

femidei:a>t, o. CERASTiUM lioribus pentaiidris, petalis emargina- 
drum. jis, i^g^^ ^ijff^ I^^_ Fl.fuec. 382. It. ccl. 17. Roy. 

iKfdif. ^fo. Gron. •virg. ^-i. Gort. gelr. 90. 
Ceraliium coroUa calyce breviore. Fl. lapp. 193, 
Ceradium hirfutum minus, parvo liore. Raj. angl. 3. 

p. 34S. f. I)-. /. I. 
Myofotis arvenfis hirfuta muior. VaiU. parif. 14^, t. 

30- /• .i- 
Hahitat in campis apricis fleriUJJimisY.MiO^^^borealis. 
Filamenta huic y Jlenlia^ f antherifera. 

fentandru7H, ^. CERASTIUM floribus pentandris, petalls integris. 
Locfl. defcr. 26. 
Habitat in Hifpania. 

Planta minirna.^ fimilis C. femidecandro., a quo differf. 
colore viridi nec incano. Staminibus ^ fertiiibus\ 
ncc f aitis anthcra deftitutis. Petalis calyce longe 
brevioribus lanceolatis acutis ; nec acute eraarginatts. 

arvcnfe. j-. CER ASTIUM foliis linearl-laticeolatis obtufisglabris, 

cororiis calyce majoribus'. Fl. fuec. 381. 
CeralHum foliis calycibusque hirfutis. Hort. cJijf. 174. 

Roy. lugdb. 45-0. 
Myoibtis arvenlis hirfuta, flore majore. VatU. parif, 

141. t. 30./ 4. 
Caryophyllusarvenfishirfutus, floremajore. Bauh. ptn. 

210, 
Habitat in Scania C5* aufiraliori Europa. V 

dichoto)!iuvt6. CERASTIUM foliis lanceolatis, caule dichotomo ra- 
moliilimo, capfulis ercdis^ Roy. lugdb. 45-0. 
Lychnis fegetum minor. Bauh. pin. 204. 
Alfine corniculata. Ciuf. hift. 2. p. 1S4. 
Habit.it inter fegctes i-iilpanlie. 

aipivriat, 7' CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis, caule divifc, 

capfulis oblongis. 
CeraRium foliis lanceolatls, corolTis calyce majoribus. 

/7. fucc. 380. 
Ceruitium fohls lanceolato-ovatls, caule fubunifloro. 

Roy. lugdh. 4J-I. 

Cera^ DECANDRIA PENTAGYNIA. 4^,9 

Ceraftium corolla calyce majore. Fl. lapp. 192. 
Alfinemyofotis lacie, lychnis alpiiia, flore amploniveo, 

repens. /iaj. aMgl. 3. p. 349. /. 15-. /, 2. 
habitat i» Alfibus Europae. 

* Capfu lis fubrotundis^ 

S. CER ASTIUM foliis lanceoJatis, pedunculis ramofis, ''f'»'- 
capfulis fubiotundis. 
CcrafHum caule perenni procumbente, foliis lanceolatis 

tomentofis. Roy. lugcih. 450. 
Ccraftium pcrenne procumbens. Hort. clijf. 174. 
Myofotis arven(is,polygoni folio. f^^aill. pnrif. 141. /. 

T 30- /• S' 

Lychnis incana repens. Bauh. pin. 106. 

Habitat i>t Gallia, Itah"a. Z' 

9. CERASTIUM foliiy Jinearibusacuminatisglabris^pe-W**. 

dunculis unifioris fubtomentoiis, capfulis globolis. 
Myofotis caule hirfuto, foliis perangultis glabris, flore 

calycem excedente. Hall.helv.^S^. t.< f.\. 
Alfine apina fubhirfuta, linarise folio. Scheuch. alp. 2. 

p. 130. 
Caryophyllus holofteus alpinus, foh*is ftriftifllmis gla- 

bris acutis, florc magno. Burf.XI. 119. 
Hahitat in Alpibus Auftriacis, Hclvcticis. 

10. CERASTIUM caule perenni procumbcnte, foliis/«/«<fjV<!/^ 
h'neari - lanceolatis fubhirfutis. 

Myofotis tenuiifimo folio rigido. Tournef. inji. 205-. 
Habitat in Europa aufirali. t) 

11. CERASTIUM foliis lanceolatis fcabris, petaHs cre- mnxhnhm, 
natis, capfulis globofis. 

Habitatiu Sibiria. D. Gmeliti. 

11. CERASTIUM foliis cordatis felfiHbus, floribus fo- eqHatkHm. 
litariis^ fru6tibus penduhs. 
Alfinc major. Bauh. pin. 1^0. 

Aifine maxima folanifolia. Mentz. pug. 2. /. i. /. 3. 
Habitat ad littora lacuurn Europae. 1: 

13. CERASTIUM foliis ovatis fubtomcntofis, r2imh\i- latifoHum. 

nifloris, capfulis giobofis. 
Caryophyllus holofteus alpinus latifoh'us. Bauh. pin. 

211. prodt . lOf. 
Habitat in Alpibus Helvetije. ^ 

E e 4 14. CE- 440 DECANDRTA PENTAGYNIA, 

t«mtntofum. i^. CERESTIUM foliis oblongis tomentofis, pedunca-^ 
lis ramolis, capfulis globolis. 
Ceraftium foliislanccolato-linearibus fubhirfutis, corol- 

la calycem fuperante. Sauv. mofsfp, 142. 
Caryophyllus holofteus tomentofus latifolius. BaMh. pijt. 
210. prodr. 104. 
|S» Caryophyllus holofteus tomentofus anguftifolIus.jB^»/?', 
pin. ^io.prodr. 104. 
Habitattn Granada. T^ 

SPERGULA, 

^fvmiii, I. SPER.GULA foliis verticillatis, floribus decaudris, 
Hort. cliff. 173. fifuec. 377. Roy. iugdb. 4^1, 
Sperguh hnt\\i pendulo. Fl. lapp. 190. 
Spergula. Dod. pernpt. 5-27. 
Alfine Spcrgula didl-i major, Bauh. pin. ^s^* 
Habitat in Europse agris^ 

ptntaniira, 2, SPERGULA fojiis verticillatis, floribus pcntandris, 

Lcefi. defr. 23. 
Spergula foliis filiformibus verticillatis raris, leminibus 

nigris. Sauv . rnonfp. 167. 
Alfine fpergulae facie minima, fcminibus emarginatis» 

'Tour»ej. inft. 244. Vaiil. p.trif. 8, 
Alfine fpergulse facie minima. Magn. r/iQnff. 14. 
Arenaria tcretifolia verna, florc albo, fennne limbo fq* 

Haceo cinfto. Kupp. jen. loi. 
Sptrgula annua, femine foliaceo nigro circulo mem- 

branaceo albo cin^o - - -- Morif. hijl. 2. p. fj-i, 

bUf 28. Dilt. ^t(f. 46. E. N. C. ccnt. <. p^ 275-. 

Habitat in Germania, Gallia. Anglia, Hifpania. 

5. SPERGULA foliis oppofitis fubulatis Isevibus, cauli' 

bus fimplicibus. 
Spergula foliis oppofitis, pedunculis fimplicibus. Hort. 

^^'ff' 173- Pt. ftec. 378. Roy. lugdb. 45-1. 
Alfine nodofa germanica. Bauh. ptn. 2fl. 
Aliiiie paluftris, erica; folio, polygonoidcs, articulis cre- 

brioribus, floreaIbopulchello,P/«i^\<!?/»2. 23. /^.7./. 4. 
Po!ygonum,foljis gramineiS , ^x.^r:x>six.h(ef.pruff. 204, 

i. 64. 
Habitat in F.Mio^x. frigidioris campis fubhumidis. Ifi 

4. SPER- vcinfk. DECANDRIA DECAGYNIA. 441 

4. SPERGULA foliis opporitis fubulatis ciliatis fafcicu- /af«jnfl. 
latis. 
Habttat in Sibiiia. D, Gmeli». 

$. SPERGULA foliisoppofitis linea.ribi'>slaBvibus,pcdun-y^'I«'<"'^/w. 
culis iblitariis longifiimis, caule repentc. 
Alline tenuifoiia, pcdunculis tiorum longillimis. Vaill, 

parif. S. Sa:tz>. mottfp. 142. 
liabttat iu Galli;!, Sibiria. O. Gmelin. 

T^eQAQTNlJ. 

NEURADA, 

I. NEURADA. Uort. upf Iiy, procHvihenr; 

ChamcEdrifolia tomt.-ntolii malcarieBfis. PJuk. aJm, 97. 

i- 275-. /. 6, 
Habttat in .^gypto, Arabia. 

PH YTOLACCA. 

1. PHYTOLACCA foliis inregcrrimis. Hort. dlff. IJJ. «mcricana. 

Hort. upf. 117. GroM. i>ir^.l6l. Roy. lugdb. xii. 
Phytolacca vulgaris. Di!L elth. 31S. t. 239. f. 309. 
Solanum raccmofum airrericanum. Phk. aim. 35-3. t. 

225-. ;: 3. 

^.Phytolacca mexlcana, baccisfeflilibus. Dill. e-lth. 218 
t. 239. /. 308. 
Habitcit in Viiginin, Mexico. 2; 

2. PHY rOLACCA foliis ferratii^. f 

Nalagu. Rheed. mal. 1. f. 43. t. %6. Raj. Jftfl.lC-^S^ djintice^ 
Haoitat in Mnlftbaria. E e f Clas- turtpanm. cansdiinft. ^42 DODECANDRfA MONOGYNIA. 

CUffis XL 

DODECANDRIA 

Stamina inter XI i3 XIX inclufive 

AdONOGTNlA. 

ASARUM. 

1. ASARUM foHis reniformibus obtufis binis. 
Afarum foliis fubcordatis petiolatis. Hort. cltff.\^%.¥U 

fuec. 392. Mat. med. 219. Guett. Jiamp. 198. Roy. 

lugdb. 207. 
Afarum. Bauh. pin. 197. Cam'. epit. 19. 
Hahitat in Europje nemoribus. li 

2. ASARUM foliis reniformibus mucroiiatis. 
Afarum foliis fubcordatis petiolatis. Gron. virg. fi. 
Afarum canadenfe, mucronato folio. Morif. hiji. 3./'. 

5-u./. 13. t. 7. /. 4. 
Afarum canadenfe. Corn. canad. 24. /. i^. 
Hahitat in Canada. 2r 
An varietas frxcedentis, Jie fuadent Folia Mna ; dijfua- 

dent alia. 

virginicMm. 3. ASARUM foliis cordatis • obtufis glabris petiolatis. 
Gron. virg. 162, 

Afarum virginianum, piflolochise foliis fubrotundis, cy- 
claminis more maculatis. Pluk. alm. 5-3. /.78./. 2, 
Morsf. hiji. 3. p. fH./. I7- *■ 1- /• 3- 

Habitat in Virginia, terra Mariana, Carolina. 14 

Hjfori^i^. 4, ASARUM foliis fcflilibus imbricatis, floribus quadri- 
fidis. Mat. med. 220. 
Afarum aphyllum fquamofum. Sauv. monfp. 4. 
Hypocillis. Bauh. pin. 465-. Cam. eptt. 90. 97, Cluf. 

hiji. I. p. 68. 79. 
Hahitat in Hifpania, IjMiM^xv.^Si parafitica cijii 

GETHYLLIS. 

^M I. GETHYLLIS. Hort. cliff. 493. * 

Hahitat in Africa. 
Siatura Crocr. RHI- rODECANDRIA MONOGYNIA. 443 

RHIZOPHORA. 

1. RHI20PH0RA foliis ovato-oblongis obtafiufcuHs t^^ixs"**. 

integerrimis, calycibu.slcfl]bil!bu.s, friidibus cylindra- 
cco-fubulatis. //. Zeyl, 181. * 
Hahitat iri India. t) 

2. RHIZOPHORA foliis 6vflto-lanceolatisintcgcrrimIs,^.ywj«flr/«:srt. 

radicc torr^" fuperimpofita. 
Rhizophora calycuni lacinits perfiftentibus patcntibus 

vcrfus fiUiStum incurvatis. 14- achtnd. ult. S9. 
Candel. Khsed. mal. 6. /?. 5-7. t. 31. 32. Kaj. hijl, 

liahitat /« Indisc ripis faljis, "5 

3. RHIZOPHORA foliis obiufis,peduncul!sbigcininatis Crt«rfrf. 

folio longioribus, fru6libusfubulatis. 
Tfierou-Kandel. Rheed. mal. 6. p. 6t^. t.^^^^Raj.hiJi. 

1770. _ 
Habitat in Indiae falfis. "b 

4. RHI20PH0RA foliis acutis, fruaibus fubulato-cla- MavgJt. 

vatis. 
Rh'zophora fegmentis calycum perfiftentibus reflcxis, 

fruchi acurninato. IVack. ultr. 90. 
Magks aquatica, foliis fubrotundis & punftatis. Plfim. 

gen. 13. 
lylangle pyri foliis,cum filiquis longis, ticui indicae affi- 

nis. Bauh. htfl. l. />. 415-. Sloan. jam. lyf. hifl. 

1. p. 63. 
Pcckaiidel. Rheed. mal. 66. p. 91. t. 34. Raj. hifl. 

1770- 
Haittat in paludibus Caribaearum, Malabariae. !> 

5". RHIZOPHORA fruftibus cylindricis obtufis. cyliudnca. 

Kari-Kandel. Rheed. mal. 6. j). fp. t. 33. Raj. hifl, 

1770. 
Habitat in uli^tnofls Malabaiiae. t> 

SAMYDA. 

1. SAMYDA. Amocn. acad. 1. p. 401. ♦ Cuulome. 

Guidonia, nucis juglandis foiio, maior. Plum. gen. 24. 

/3 Guidonia, nucis ]uglandis folio, ininor. P//iw.^rfc'. 24. 
liabttat in America calidtore. b 

GARCINIA» 

\. GARCINIA. Hort. clttj'. 1S2. Mmgo,^T-.s 

Man- 444 DODECANDRIA MONOGYNIA. 

MangoPians. Garc. aSi. nngl 431. t. i. BotiLjav. iif, 
Mangoftana. Rumpf. amh. \. p. 132. t. 43. _ 
JLaurifolia iavanenlis. Bauh. pm. 461. Raj. /6;/?. 1662, 
Hahitat ia Java. 9 

STYRAX. 

tfffltmnh, I. STYRAX. //ori-. r//jf. 187. Ihrt. upf. lii. Mat. 
meci. 227. Koy. Ittgab. zG^. Sariv. n-iOMfp. 306. 
Styrax fblio mali cotanei. Bauh, pin. ^y^. 
Styrnx. Cam. epit. 38. 
Habitat in Syria, Jadjea, Italia. t» 

CRATEVA. 

Tflj»zrt, I. CRATEVA inermis. /7. ^fy/. 211. 
Crateva. //ori^. f^/;^. 484. 
Apiofcorodon f. Arbor americana triphyllos,allii odo- 

re, poma ferens. Piuk. alm. 34. t. i^j. f. 7. 
Niirvala. Rheed. mal. 3. p. 49. ^. 22. 
Habiiat in India utraquc, ij 

Marmcio.r, j. CRATEVA fpinola. /7. ^ey/. 212. 

Cucurbitifera trifolla fpinofa mcdica , fruftu pulpa cy- 

donii xmala. Plak. ahn. izf. t. 170. /. ^. 
Cydonia cxotica. Bauh. pin. 43f. 
Covaiam. Rheed. mal. 3'. p. 37. t. 37. 
Hiibitat ift YnddvL.^ 

TRIUMFETTA. 

r<?fM'. I- TRIUMFETTA. Hort. cVtff. 110.* Hort.upfi^%, 

Rov. lugdb. 476. 
Lsppnla bermundenfis akhaeoides fpicata, fru<5lu orbi- 

culari majore. Pluk. alm. 206. t- 245*. /. 7. 
Agrimonia iappacea inodora, folio ibbrotundo dentato. 

oloaft. jam. 92. hifi:. J. p. 21 1. Raj. fhppl. 247. 
Habitat in Jamaica, Brafilia, Bcrmudis. b 

PEGANUM. 

Harn^ah. ^' PEGANUM foliis multifidis. Hort. upf. 144. 

Peganum. Hort.cliff.io6. Hort.upf.i^^. Roy. lagdb. 

46«. 
Ruta fylveftris, fiore magno albo. B.iuh. pin. 336, 
Hairmaia- Jjock vem^i. 121. 

Habi- DODECANDRIA MONOGYNIA. w 

Uabitat in arena Madricii, Alcxandiicc, Cappadocia, 
Galatid. Jr 

2. PEGANUM foliis indivifis. 

Hnrmala iDontana Qauiicapcrennismulticaulis, polyga- '?<!«»'««« 
1« folio, (iore albo. Amm. rnth. pi. 
^. Harmala nioiuana, polygalx foliib, tloiibus luteis. Amrn, 
rul-h. 92,. 
Hahiiat in Sibiria. 14 

PORTULACA. 

1. PORTULACA foliis cuneiformibus, fioribus feffili-»^«»'«««, 

bus. Koy. Itizdh. 473. Gron. virc^. 5-9. Hort. upj. 

146. Mat. mtd. 260. Dalib. ptrif. lyS. Hall. heh. 

392. Sauv. raonjp. loS. 
Portulaca foliis cunciformibus verticillaiisfefiilibus, flo- 

ribus felfilibus. Hort. ciijj-'. 2,07. 
Portulaca angultifolia fylvelbis. Baub, pn. 2S8. 
ig^Portnlaca htifolia lativa. Bauh. pin. 2S8. 
Portulaca domcilica. Loh . ic. 3S8. 
Habitat in Enropa afi/lrali^ India, /«/. Afceflfioms, 

America, 

2. PORTU LACA foliis fubulatis aUernis: axiliispilofls, pHo/a^ 

fioribus fclfilibus. 
Portulaca foliis liuearibus acutis, cauleprocumbcnte pilo- 

fo. Roy. lugdb. 473. 
Portuiaca curaiiavica, anguflo longo lucidoque folio, 

procumbens. Comrc. hort. i. p. 2. t. ^. 
Portulaca corafiavica lanuginofa procumbens. ilerra. 

par. 21 f. t. li^- 

Portulaca lanuginofa procumbens, vcrmiculatce foliis, 

amcricana. Pluk. atm. 304. t. 247. /. 7. 5-. 
/3 Portulaca coraffavica lanuginofa, pfyllii foUo, credior 

& elati^:)r, tlore dilutius rubcutc. Ihrm. par. 214. t, 

214, 
Portuiaca curalTavica hnuginofa, kali tol'0, ere6tor & 

clatior. PI»k. a/m. 303. t. lOf. /. 4. 
Habitat in America mcridiGnali. 
Folia alterna^ fed ter/.'iiri-d:a f. fioralia Ocio in orb^m di- 

gcfta. ¥]orcsfejfiles., terminales., calyce bifido., Stayni- 

Ktbus qsiindecir/^i^ Stylo qnin^uefido. 

3. PORTULACA foliis ovatis gibbisjpedunculo multi- Atiermpft» 
fioro , caule fraticofo. «^ 445 DODEGANDRIA MONOGYNIA, 

Anacampferos foliis ovatis conveiisacutiufculis. Hort. 

iipf. 146. 
Anacampferos foliis acuminatis. Hort. cUff. %o). Roy. 

lugdb. 412. 
Telcphiaftrum folio globofo. Dill. elth. 375'. t. 281./. 

Pormlaca atncana fcmpervirens, flore rubicundo. 

Comm. hort. 1. p. 177. t. 89. Raj , fuppl. ^O^. 
hnbitat ad Cap. b. fpei. t» 
ylxilla f&liorum pslofa funt., i^ Folia fucculenta conju»" 

gunt hanc cum Portulacis., quam^vis fiamina plurima 

isf* Capfula apice dehifcens. 

Pmnittca-' 4. PORTULACA foliis lanceolatis convexis, peduncu- 
fiium. Us unifloris. 

Portulaca curafTavica , angullo longo lucidoque folio. 

llerm. par. 212. t. 211. 
Habitat in Curaffao. 
Calyx quinquejidfis^ Capfula horizontaliter dijfiliens. 

LYTHRUM. 

SttHceria. 1. LYTHRUM foliis oppofitis cordato-lanceolatis, flo- 
ribus fpicatis dodccandris. 
Lythrum foliis oppoiitis. Hort. cUff. 178. Fl. fuec, 

^93. ^^y. lugdb. 45-8. Guett. ftamp. 2. p. I22. 
Lythrum floribus verticilJatis. Fl. lapp. 197. 
Lyfimachia fpicata purpurea. Bauh. pin. 246. 
Lyfimachia purpurea communis major. Clitf. hifi, 1. 

j3. Blattaria tubra fpicata major, fohofubrotundo. Morif, 

hifl. 2. p. 490. /. 5". t. 10. /. II. 
y.Lynmachia trifolia fpicata purpurea. Bocc. muf. 167^ 
3.. Lyiimachia quadrifolia purpurea, mollioribus & longi- 
oribus foliis. Bocc. muf 167. 
Habitat in Europa ad ripas aquarum. T^ 

2. LYTHRUM foliis-oppofiris fubtus tomentofis fub- 
petiolatis, floribus verticillatis lateralibus. 
Lythrum foliis oppofitis, tioribus vcrticillatis. Gron, 

■virg^. 5" 2. 
Habiiat tn Virgiuia. 

LYTHRUM faliis oppofitis lincaribus pctiolatis, flo- 

ridus dodecandris. 
Lythrum foliis petiolatis. Gron, virg. ^z. 
Habiiat in Vire.inia. 

4- LV- tMIH. ptUilotum. 3 DODECANDRIA MONOGYNIA, ^47 

4. LYTHRUM folils oppofitis lineavibus, fiOribus ov- a^care, 
politis hcxandris. 
Lythrum foHis linearibus, floribus hexandris rolitariis. 

Gron. vir^. 162,. 
Habitat in Virginia. 

Caulis jiliformis eredns angulatHs Foliis oppofttis lirfe. 
r.ribus., terrninatus fpicd rnWjOre ^ duabus lateralibHS 
mtrioribus compofitis ex Floribus oppqjitis reymtis.ftib 
fxngulis folio. Facies feqitetttis. 

■$. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribushcxaii-f/j.,fe^^/o//^^ 
dris. Hort. upf. II 8. 
Lyfhrum foliis alternis. Hort. cliff. 178. Sauv.monfp. 

5-3. Ko\>. lugdb. 45-8. Gort. gelr. 271. 
Salicariahyiropifoiiolatiore. Hall. jen. 147, /. 2. /. 3. 
Hynopitblia. Bauh. pin. 218. 
Q>. Lyfiinachia rubra non liliquofa. Bauh. pi». 246 
5^^ Lyfimachia linifolia purpureo-cxrulca Bauh.pin. i^6. 
Hahttat in Gcrmaniae, Helvetijc, Angliae, Gallias ;'«- 
undatis. 

6. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus tetra- iv6jMi/o//tf. 

petalis. 
Lythrum foliis lincnribus. Sauv. wonfp. 49. 
Salicaria minima tenuifolia. T^ouifief. inf. i^'^. 
HvlTopifolia minor f. potius thymifoliamaritima. J5 <?«/&. 

htfi. 3. p. 792. 
Polygonura aquaf.cum minus. Barr. ic. 773. /. 2. 
Habitatin Italia: & G. Narboncnlis uHgit.ofis. 
Petala ^.^ftai/tina 2, caiyx ^dentatus. Folia lineart- 

lanceolata., alterna., imaoppofita. Floies folitarii axil~ 

lares. CalyA- Jlipulis 2 Ijteraiibus fulcitus. D. Sau- 

vages. 

7. LYTHRUM foliis alternis lanceolatis, panicula vir- -..•..,?«», 

gata, floribus dodecandris. ' ""' 

Salicaria orientalis, falicis folio acutifllmo & glabro. 

'jfournef. cor. 18. 
Salicaria giabra ramofifTima, longiflimis 6f augudi/Iimis 

foliis. Arnm. ruth. 89. 
SaUcaria glabra, longioribus & angufUoribur. folils 

Arnm. rtith. 88. 
Habitat in Sibiria, Tivtiina, 
yliwW^ paniculatus Rami; alternis hjngis. Florci 2^! 3 

pedicellati ex.,fngula ala nhtrna racemi. 

DI DODECANDRfA DtGYNlA. 

DIQTNLA. enteticgHii HELIOCARPUS. 

i, HELIOCARPUS. Hon. cUff. 211 
HaiUat in America meridionalii t) t* 16. Enpatgriit, AGRIMONIA. 

AGRIMONL^. foliis caullnis plnnads, fru6>ibus hi~ 
fpidis. Ho-a. cliff. 179. R /a^<r. 394. Hort. tspf. 
118. Mat- med. 221. Gron, virg. 5-3. Ray. Uigdh^ 
240. Hail. belv. 407. Guett. Jlaritp. 1. p , i^],. Da- 
liJ). partf. 139. 
Eupatorium vetcrum f. Agrimonia. Banh. pin. 321, 
Eupatodum. Fuchf. hifl. 244. Carn. epit. 756. 
jS. Agrimonia mcdio modo odoi-ata. Mortf. bLtf. 
y. t.upatorium odoratum. Bauh. pt». 321. 

Agrinionia oricntalis humilis,radiGe craffillima repente* 

Totir?ief. cor. 21, 
Hahitai; ;« Europae fratis apricis argitlaceis. Jr 

Agrhmt^ji. .2. ACiRIMONIA foliis caulinis ternatis, fruclibus gta- 
dis. bris. Hr^rt. cUff. IT^> Ro}'. lugdh. 241. 

Agrimoniffi rmiilis Batih. pin. 321. 
Agrnnorioides* CoL ecphr. 1. p. 145". t. 144. Boerh» 
\17db. 1. p. 179. 

T ' *? »/'7 •/ 

Hahitat tn Itahts nemirtbwj Hmt;;-oJis humeniibusi 

RESEDA» 
Lkuoh.. I, RESEDA foiiis lanceolatis integris, calycibus quadrl- 

fldiS; 

Releda foliis fimplicibus lanccolatls integris. //or?. t7/jf. 

212. F?r. f/j/5^. 49. Fl. fncc. 439. i'ic»y. lugdb.^^t 

Dalib. partf 160. 
Luteola herba falicis fGlio. Bauh. ptn. 100. 
Lutunri herba. Dod. per/ipt. 80. 
Habitj3t tn Europa ad %'ias ^ pagos. 

canajctni, 2. RESEDA foliis fabulatis fparfis. Sauv. rnonfp. 48. 

Refedafoliisdmplieibusoblongib integris. Guett.Jlam^-. 

1. p. 225-. 
Refeda alba miaor. Bafih. '^srt. lo:^, 

Sefa- DODECANDRCA TKIGYNIA 449 

Selamoidcs faltr.aniicum parvum 2.. Chf. hlji^ i. /, 

196. i. 29 j. 
njbis;:t 'iK Saimiantica. 

3.REbEDA foliis linearibas ba/i dcntads, fioribus te}.ra-^'>^c4. 
Refeda linari&i foliis. Bauh. :>'>■.■. loo. prodr..i\ . Biirf. 

ly. 88. 

Refeda, Jin^iJA? folio^ glaucuin pyrcn-p.icum, liore fta- 
mineo. iMmf htfl. 3. ^. 60f. f. i^. f. i. f. 4. 

Rclcda, iin;ir;3; Fo(io, pyren.iica, gbuco folio. i-^/uk. 
aLn. 317. i. 107. / 2. RaJ, ft/ppt. ^ix. 

Luieola punni.i oyrenaica, linari<« folio, Tourtief. inff:, 
424. \ \ 

Hahsiar h Pyren?s!S. 

4. REStDAfoIiis lineiiribits obtuhs, fioribuspentagyuis. ^'"^'^'''■^■'^•" 
ci Refeda alba rriinor i . Bauh. ptr:. 100 f^aj. hrji. 10/4. 

.^er^imoides fHimancicum parvum i.Ciuf. hifL\.p.7.g6. 
^efanioidei foliis crafTis, Horibus ex iierbaceo purpura- 

fienribus. 'Tournef.tHJt. 424. 
H.d'!iar :n collibus Salmantjcii, . Monfpclii. 

j. RESEDA foiiiblanceolatiii integris, frucHbus i\ft\\i.th. SeramttUs. 
^eCinioidt^sfru^iru Rellato. Toyirttef. mji. 424, 
Hdhhat iVlonfpeJii in Ho^rio Dcs. 

6. RESEDA foliiipinnrais, lioribustetragvnis. Hort . upf. oiba, 

140. 
RefedA foliii pinnatis inregcrrimis. Hjrf. tltlf. ?.i2 
Reftda nnaxinia. Eanh. vtn. 100, Loh. hfJ. 110. 
j3 Re(cda fninor albn, foliis denlatis. B^rr. rar. 78. /. 
5" 80. 
Jlakiiai Monfpelii. 

7. RESEOA follis orr.nibus trifidis, JnftTioribus pinna- ^" ^'^ 

tii. Hort. clif. 213. Hart. /'if. 149. Roy. iu^dh. 
^hi^.liati. heiv.^\<. Dafih.parff.i^^Q. Gort. ^e!r. ^IO. 
Rcfcda VuJgaris. Bauh. pm. JOO. Raj. hif. lOSi- 
Refed-.i lutea. Bauh. hifi. 3. p. j^6-j. 
12, Rcicda gallica crlfpa. Bocc. fic. 77. t. ^r, f. 3. 
Rcfeda mafTilienfb, foliis lalioribus criipis, P//f\. alm. 

3 »7- -^- Si- .(■ 4- 
Hwitat i» Europae aufiralioris motitihfiS cretaceis. 

5. RESFDA foliis integris rnlobisque. calycibus maxi- Tlyttav.it 

ima. H'jrt. cf.jf. 412. Dniil). oanf. l^<^. 

F f * ' Refe- 45-0 DGDECANDRIA TRIGYNJA, 

Reieda floribus trigynis, calycibus maxiniishexaphyliis 

Hort. tipf. 15-0. 
Rcfeda minor vulgaris. 'Tournef. infl. 423. 
Refedae affinis Phyteuma. Btmh. fin. 100. frodr. 4^. 

t, 42. 
Erucago apula trifida & quinquefoUa. Col. ecphr.z6^. 

t. 269. 
/3. Refeda minor vulgaris, folio ininus incifo. T^ournef. 

infi. 423. 
y.Refedaminorvulgaris,foliis integris. ToHrnef. infl.^lls 
Phyteuma. Bauh. hifi. 3. />. 386. fig, 
Habitat in Gallia, Italia. © 

EUPHORBJA. 

* Fruticeja aculeattc» 

mfi^mrnm.i^ EUPHOREIA aculeata fubnuda triangularis articula- 

ta: ramis pateutibus. Hart. chff. 796. * Hort. npf. 

138. fl. zeyl. 199. Mat. med.. 15-4. Roy. lugdh- 

194. Difj\ ev.ph. I. * 
Euphorbiumantiquorumverum. Comm. hort. i p. 23. 

t. 12. 
Schadidacalli. Rheed. mal. 2. p. 81. t. 42. 
|3. Tithymalus aizoides triangularis & quadrangularis ar- 

ticulofus & fpinofus, ramis comprelfis. Comm. pral 

11. t. 3-5-. /. 5-. 
Hahitat in India. "b 

rmarjtvp 2. EUPHORBIA aculeata nuda frbquinquangularis, a- 

culeis geminatis. Hort. cUff. 196. * fiort. upf. 138. 

/?oy. lugdh. 194. DijJ'., ettph. 2. * 
Tithymalus aiioides fruticofus canariejifis aphyllusqua' 

drangularis & quinquangularis , fpinis geminis adun- 

cis atronitentibus armatus. Comm. hort. z. p. 207 

t. V104. 
Tiihymalus aizoides laftifluus f. Euphorbia canarienfis 

quadrilatera & quinquelatera, cereieffigie. Phk. alm. 

370. t. 320. /. 1. 
Hahitat in Canariis. t> 

htftngtna. 3. EUPHORBIA aculeata nuda feptemangularis: fphns 
ibliLariis fubulatis rloiiferis. Hort. clijf. 196. * Rny. 
hgdh. 794. Diff. eitph. 6. * 
Eupnorbiumheptagonum,fpinislongiffimis in apice fni- 

giferis. Bocrh. lit^db. i ' p. ^jS. t. i-^^i. 
Hahitat - - - - t> I DODECANDRIA TRIGYNIA. 4fi 

4. EUPHORBIA aculeata nuda: angulis tuberofis ipuiis nmKvuUc.* 
intcrliinftis. DiJ}'. euph. f. ^" 

Euphorbium polygoniiin, aculeis longioribus ex tvibercu- 
lorum internodiis piodcuntibus. iffi. ad. 172,0. p. 
386. 
Tithymalus aiioides africanus, validisfinns fplnis ex tu- 
bcrculorum internodiis provenientibus. Comm. pral. 

S9- t. 9' . 
Habitat in yEthiopia. t» 
Differt ab Heptagoiia avgiiVts dupUc.ifis tGrMlofiS \ fpi' 

ticc folifiirix i»ter fmgula tubercuU \ov!i,ttu.dinalitcr di- 

fefla. Florcs non vidi; an ex jpKarurn apice.^ ut 
cptagonx ? 

f. EUPHORBIA aculeata nuda multan^i.iris,fpinisfo- meiformU. 
lirariis fuhulatis. Roy. lugdb. 195". Utjj. euph. 4, 
Euphorbium polygonum fpinofum, cerei effigie. Ifnard. 

dH. 1720. p. iSc. 
Euphc/rbium cerei efligie, caulibus gracilioribus. Baer/K 
luU-b. I . p. IfS. 

Eupnorbium aphynum^angulofum, florumcomadenfis- 

lima. Burm. ajr. 19. t. 9. /. 3. 
Tithymalus africanus fpinofuSj cereicfFigie. Morif.hift, 

3. p. XAS. Piitk. alm. 370. t.:il,\. f. I. 
Habitat in .^-Ethiopia. t) 

6. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis! aculeis ofykinattnn 
geminatis. liort. clijf. 196. * Hort. upf. 13S. Roy. 
lugdb. ig^. Dijf. enph. 3. * 
Euphorbium poiygonnm fpinofum, cerei efiigie. i/wtfr<!^. 
at\. I-JIO. p. 5-00. t. 10, 

Euphorbium cerei cffigie, caulibus cfasfioribus fplms 
validioribus armatum. Comm. hort. \, p. ii. /. 11. 
Seb. thef. 1. p. 19. t. 19. /. it 

Cuphorbium. Bauh. pin. 3^57. 

Hahitat in ^thiopia ^ Africa catidiore. h 

7 EUPHORBIA aculeata feminuda: angulis obliqudtu- jteTiifoHa, 

bercuiatis. Hort. dijf. 196* * Hvt, upj. 139. /7. 

Zeyl. 2CO. Roy. lugdb. 194. Di§'. euph.' 'j * 
EupfiOTbium afrum fpinofum, foliis laiioribus non fpi- 

nofis, Seb. thgf. \. p. 18. t 9./ i. 
Tithymalus airoides arborefccns fp:nofus,caudiceangu- 

iari, neiii foUo. Comm, trtel. 12. jO. t, 6. 
Tithymalui indicus fpinofus, nerii foho. Comm, hort. 

1. f. 25-. /. 13. 

Ffi >:i8 4P DODECANDRIA TRIGYNIA. 

Ela CallL Rheed. mal. 2. ^/. 83. /. 43. 
Habitat in India. t> 

* Fruti^ofie snerwf'. 
(^V^el caulis neH dschotomfi'., jiec umbelUfertis 13. if. ) 

Cr^/^w«j«- g^ EUPHORBIA mermis imbricata tuberculis foUolo 
lineari inftruclis. Hort. iUiJ. 197. /^0^?. upj\ 139. 
y?(9y. lugdb. 195-. Z)///'. f/!?//^. 8. 

Planta lattaria afrlcana. Comm. hort, \. p. 33. t. 17. 

Tithymalus aizoides africaniis, limplici fqiiamato caalc, 
chamscncrii folio. Comm. frinL f8. t. 8. C5r /. 23. 

5-7. -^. 7- 
/S.Euphorbium anacantum fquamofum,lob!S florumtriden- 

tatis. Ifnard. aB. 1720. f. f02. /^. ii. 
y Euphorbiuni ereftum aphyllum, ramis rotundis, tubcr- 

Gulis tetragonis. Burm. ufr. 16, /. 7. /. 2. 
^. Euphorbium humilc procumbens, ramis fimplicibas co- 
piolis, caule craffi iTi n:o x.x^cxo^o.Burrn.afr. 20./. 1 o./. i . 
f Euphorbium procumbens , rainis plurimis liniplicibus 
fquamofis, foiiis deciduis. Burm. afr. 17. t. 8. 
, ^Euphorbium p'-ocumbens, ramis geminatis, caule gla- 

bro oblongo cinereo. Burm. afr. 18. t. 9. /. 1. 
Uabitat in j^tliiopia. b 
Diflinclijfima flanta petalis palr^atis, "b 

thmmlh. p^ EUPHORBIA inermis nuda fruticofa fiHformis vo- 
lubilis: cicatricibus oppofuis. Hort. cltff. nji*j. ♦ 
Hort. Jtpf. J40- f)i(f. cuph. Q. * 

Felfel Tavil. Aip. ,eg\pt. loo. t. 190. Dill. elth.^6%. 

Habitat in Af'"!C?B maritiriii^. 'b 
m/iuritaikit 10. EUPHO.RBIA inermis feminuda fruticofa Sliformis 
tiaccidn, foliis alternis. Hort. cliff, 197. Hort. upf, 
140. Roy.lu^db.iC)-^. DijT. euph. 10. * 

Tithynialv.s aphyllus mauritaniaj. Diil. elth. 3S4. t, 
289. & 373.^ 

Habitat i» Africs •mdritimis. "b 

tirucaUi, II. EUPHORBIA inermis fubnuda fruticofa filiformis 
erc61a, rarnis patulis determinate confertis. Hort, 
cUff. 197. Hart. uvf. 139. ¥L zeyf 197, R<jy. 
lugdb. 195-. Diff. euph. 11. * 

TithymaIu-> indicus frutefcens. Comm. hort. i. p. 27. 
^. 14. 

Tithymalusurborefcens, caule aphyllo. 'Pluk. phyt.^i^, 
f- 9- TiruCalli. Rhced. mal. 8.. p. - - - /. 44. 
Habitat tn India. b 12 DODECANDRLV TRIGYNIA. 45-:^ 

li. EUPHORBIA inermis fnuicofa, foliis dliYiche Ttthyinahi' 

alternis ovatis. Hort. ciijf. 198. * Roy. iugdb. i^jr. '^«f- 

DiJJ'. euph. 12. * 
Tithym?,luscurairavicus rnyrtlfolius, florccoccMieomcl- inynifolii». 

lifjuo. licrm. f>ar. x},^. f, 234. 
Tirhymalus curv>navicus myrtifolius^ florc papilionaceo 

cocefneo p3rvo Coy,rnf, hort. 1. />. 31./. it.tluk. 

ahn, 369. t. 230. /. 2. 
Pf Tithymaloidcs hurocetafi foiio non lcriato. DilLeUHf.piMoVn. 

3^3. /. 288. /.372. 
Hahttat itt CuraOljo, at Q^fortein Inaia. t 

13. EUPHORBIA incrmis, foliis fcrratls petiolatis dif-*"''^'.'*^/^. 
foriniLUj ovaus ianceolatis pandurlformibus. Dijj'. 

e:iph. 13. 
Tithyrrialus- curaffavIctTS, fallcis & atripllcls folils va- 

riis, caulibus viridantibus. Pluk. alm. i^^Cf.t. iz. f.6. 
Tithymiilas curriiTcvicus, falicis & atvlplici;! foliis hfrfu- 

tis, caalibus lubrnbentibus. MoriJ. hiji. ^.p. 336. 
Halarat in Amcrica calidiore. 

14. EUPHORfilA foliis oppofitis fubcordatis pctiolatls «tm/o/i/j, 
cmargiriads integerrimis, caule fruticofo. Dijj\ eufh. 

is'. 

Euphorbia inermls, caule fruticofo, foliis oppoJitis fub- 

cordatis emftiginatis, petiolis folio longiorlbus- Hort. 

ciijf. \<)%. Ro\. lugdh. 196, 
Tithymalus curafTavicus, folio cotini triphyl!os, pcta- 

lls fiorum ferratis. yUik. alrA. 3(5p. t. 230. /. 3. 
Tithymalus arboreus caraflavicus, cotinifolio. Sehjhef.. 

1. p. 7f. ;r. 46. /. 4. _ 

Tithymalus arboreus ameiicanus , cciim loXio. Loinm. 

hort. \. p. 29. t. 15-. 
Hai^itat in Curacao. t> 

if. EUPHORBI'\ merrnis herbacea rainofa, fouls fub- '"•.)"««»'ie«, 
cord-.uis jutegerrlmis petiolo brevloribus., florious fo- 
lirariis. Dijj\ euph. 1 :j. 

Euphorbia inermis, foliis fubcordaJis obiniisintcgcrrimfs 
pctioiatis, cauic ramofo ere6lo. Roy. lugdb. 199. 

Habital in Campechia. tlnuji. 16. * Dichotonta (umbelta hifida atit nulli). 
EUPPIOK-BIA. dichotoma,foliis ftrrulatis ovatis ob- m;^*^^^?/. 
tufis rrinerviis, panlcula terminaU, caulibus Ilmplici- 
bus. Dijf. euph. ly. * 

F f 3 i/tf- 45-4 DODECANDRIA TRIGYNIA. 

Hahitat in Inf^jia Afcenlionis. T^ 

PlaKta refert ita Origanuntj ut prtrno intuitu neeineat 

non pro eo a^nof^i. 

hy^:ricif«Ha ly . EUPFIORBIA dichotoma, foHis ferrati<; ovaU-ob- 

longis glabiis,corymbis tcpminaiibus, ramis divarica- 

tis. Dtjj'.euvh. 16. * 
Eupiiorbia inermls , foliis ovalibus oppofitis hinc ferra- 

tis uniforrnibus, ramis alternis , caule ercdiufculo, 

Hort. cltff. 1.9S. Hort, upf. 143. * Roy.lujdh. 196, 

Gron. '■oirg. fS. 
Tiihymalus credus, floribus rarioribus, foliis oblongis 

glabris integtis. Burm. zcyl. 224. t. IC). f. 2. 
Tithymalus eredus acris , parietarisc foliis glabris, rio- 

ribus ad caulium nodos conglomeratis. Sloau.jam. 

82. h:ji. I. p. i j-j. t. 126. 
Habitat in ludia. 

hxria. x8. EUPHORBIA dichotoma, foliis ferrulatis ovatls a- 

cuminatis, pedunculis capitatis axillaribus, caulibUS 

pilofis. Dijf\ euph. 18. ♦ 
Euphorbia inerniis , foliis oppofitis ovalibus fcrratis u- 

niformibus , pedunculis capitatis axillaribus. Fl. zeyl. 

197. * 
Tithymalus botryoido»; xeylanicus, cauliculis villofis. 

Burm. z.cyl. 223. t. 104, 
Habitat in India. Q 

fjHiifen» 19. EUPHORBIA dichotoma,foliis ferratis ovali-oblon* 

fis , peduncalis bicapitatis axillaribus , caule ereclo. 
')ijf. euph. 19. 
Tithymalus borryoides ereftus, fiorum capituh's conju- 
gatis & longiori pediculo infidentibns. Burmy ze^ {. 
224. t. los- f I. Pet.gaz. t. 80. /. 14. 
Habitat i» India. O 

t]}ymfolia, 20. EUPHORBL\ dichotoma, foliis ferratis ovali-ob- 
longis, capitulis axillaribus giomeraiis fubfeHilibus, 
caulibus Drocambentibus. Dijf. euph. 20. 

Tithymalui foliis oppofitis obliqae cordatis obtufisfer" 
ratis, pedunculis multifloris. Fi. zeyl. 198. 

Tithymaius indicus annuus duicis, floribus albis, cauli- 
bus viridantibus & rubentibus. Fluk. aim. 372.^. 113. 
/. 2. 
Jg.Tithymalus humilis ramofilTimus hirfutus, foliis ihymi 
ferratis. Bnr,:^. zcyl. 2jj. /. lO). /. 3» 

Habitiit i,i indvA 3.1. EU" DODEGANDRIA TRIGYNIA ^ss 

11. EUPHORBIA dichotoma, foliis fcrratis oblongis weulaii,, 
pilofis, floribus axillaribiis folitariis, ramis putulis. 

Trthymalus f. Chamjefyce altcra virginiana, foliis crc- 
natis & maculafufcaeleganternotatis. Pluk. <?/>». 371. 
/. 65-. /. 8. 

Habitat in \u\Qx\c7l feptenfrioftali. 

Q^\x\q.S dicbotomi'. Ra/nis altcrvit^ patentibHS.^fnprapur- 
purafceiitibus. FoWd. ovali-oblofiga.^ trinvrvia.,fHl>pilo- 
fa^Jerrata., altero latere maxima part: iHte<^errirna ., 
tem:ra adhuc planta notata macula fufca. FloreS a- 
xillares., folitarii , parzi, cakce rufo. 

12. EUPHORBIA dichoioma, foliis crenulatis fubro- Chm^fyce. 
tundis, floribus folitariis axillaribus , caulibus procum- 
bentibus. Dijf. euph. 22. * 

Euphorbia inermis , foHis oblique cordatis ferrulatis u- 
niformibus, ramis altcrnis, floribus folitariis. Hort. 
cliff. 198. * Ko^s. lugdb. 196. Gmel.Jib. 1. p. 2^7. 

Chamcefyce. Bauh. pin. 293. Cluf. htji. X. p. 187. 

Habitat in Europa aujlrali ., Sibiria. 

23. EUPHORBIA dichotoma, foliis integcrrimis femi- ^»:?'"' 
cordatis , floribus folitariis axillaribus, caulibus pro- 
cumbenribus. PiJJ'. euph. 21. 

Euphurbia foliis fubrotundis obtufis, floribus foliiariisin 

foliorum alis. Guett.ftamp. i. p. 420. 
Pcplis maritima, folio obtulo. Bauh. pin. 293. 
Peplis. Cluf. hijl. i. p. 187. Car/^i. epit. 970. 
Pcpiion. Da/ech. hijt. 970. 
Habit.at ift Narbon^ , Hifpanisc m.iritimis. 

24. EUPHORBIA foliis oppofitis integerrimis lanccola- Ml«'"/<''''» 
tis obtufis, floribus foh'tariis axillaribus, caulibuspro- 
cumbentibus. Dijj'. euph. 23. * 

Euphorbia procumbens , ramulis altcrnis, foHis lanceo- 

lato-Unearibus, floribus folitariis. Gron. virr. 5-8. 
Euphorbia minima ramoliffima angurtifolia. kaj.jupfl. 

431- 
Habitat /» Canada, Virginia. 

i^. EUPHORBIA dichotoma, foliis intcgerrimis lance- !p:carue/t 
olatis, pedunculis axillaribus unifloris folia «quami- '^**- 
bus, caule eredo. Dtfj\ eapb. i\. 
Tithymalus florc exiguo viriai apicibus flavls,antequam 

folia emittit florcns. Gron. virg. yS. 
Habitat in Virginia, Canada. T^ 

F f 4 i6. EU' ^s^ DODEC4NDRIA TPIGYNFIA. pertulmei- rephx. fakata. rxtsrut),. retypa. tuicrsfa. xCk EUFHORBIA dichotoTna, folii^ nitcgerrmifs ovali- 
bus. rerufi*, pectiinculis ^axniaribus unifloris folia «- 
qaanribns, caule erctito, Z^ <!//'. £■«/'/". zf. * 

Tith^inaius perenpJs , portulaca: foiio. fe^uf^fep-uv.yc^j. 
t. 2? 

IJabitat in Philadclphia. Ka!m. 1: 

* Utnbdia trifida, 
27. EUPFIORBIA nmbella trifida: dfchotoma, invo.. 

luceUis oviiris, foUis iiitegcrrimis obovatis petiolatis 

DijT. euph. 27. * 
Euphorbia foliis obTerfc ovatrs intc^errimi!; , umbella 

iiniverfali triiidft triphylia. partiahbus dichotoiTiit) di- 

phyllis. Hart. citjf. 199. li. futc. 437. * B.oy.iugdb^ 

197. DaliLy. parif. I f 6. 
Peplas f. Eful?. rotundn. Baub. pi?r. 292. 
Pcplus. Fuchf. hifi. 603. Dod. jfcmpt. 37f. 
Havixat it' Elircpjc cultts oleraceir. 

z%. EUPHORBIA innbella trifida: dich^otoma, fnvolil- 
cellis cordaro-Iiibfalcatis aciids, foliis lanceoiatis ob- 
tafiafcuJisv. i )?//'. eup':'. V^. 
IIa(?iiat in Europa anjlrali, 

29.EUPHORBIA iTmbciIa trifida: dichotorna, involu- 

cellis lv;nccolatiSy foiiis iincaribus. Diff. inph.i^). * 
Euphorbia incrmis, folii?; alfcrPiis liReaiibus --icatis, um- 

b<-*lla imiverfali tnfida, p;trtialibi.is dichoiomis diphyllis. 

Hort. clijf. ic)9. Hort. upf. 14.;^. * Kov. lugdh. 197,. 

Dalih„ parif. 13-7. Gort. gelr. 304» 
Tithymalus f. Efala cxigua. Banh pin, 291. 
Efula ininima trat;i. DuUch. hijl. i6ft). 
/3. Tithymalus f. Efula exigua^ foliis obtufis. Ba.ub.])in^ 

29 r prodr. i:;2. 
50. EUPHORBIA umhcna trifida, involucro let.r?-phvl- 
lo, caule nudo, foliis oblongis emarginntis. Dif. 
euph. 7.6. 
Euphorbia inexrnis , foiiis oblongis obtutis cinarginatis 

Rov. htgdb. 199. 
Tithymalus humilis, folio lapathi. B«;.i cent, i.p. 27. 
f. 23. 

Tithv- DODECANDRIA TR16YNIA. ^5-7 

Tuhymaius tubcrofus acaulos, foliis oblongis cucullsi- 
th ik planis. B.irm. afr 9. t. 4. \ 

Tiihyjnalus ahicanus huinih's, toiifs ladoribus oblongis, 
uiberola radice, Rcj. fappl. 933. 

Habitat in i^Lgypto tff .i^vithiopia. Jr 

* UmheUii (juadriftdit. 

31. EUPHORBIA unibclla quadrifida: dichoromn , io- LathjwT^ 
lifs oppofitii, intcgcrrimis. Diff. eupb. 30. * 

Euphoibia inermis, foh*is oppolitis lanceolafis integer- 
rimis, umbcll.a univeriaH quadrifida tetraphylla, ulte- 
vioribusdichotomis. Hort. cliff. i:\o. Mat.wed.^^6. 

Euphorbia inermis, foliis oppofrrls lanceolatis, umbelia 
ur.iverlali tritida poiyphy lla, partialibus triphyilis, reli- 
quis diphyUis. Hort. cliff, 198. Roy. iugdb. 196. 
Oalib. parif. \<^. 

Larhyrv.s major. Bauh. pi?i. 29"?. 

Larhyrus. Caw. epit. 968. Fnvhf. hi/l. 45*4. 

Hiihitat ifi Gallia,^ Itaiia ad agrcrum margmes. $ 

* Umbella quinquefida. 

32. EUPHORBIA umbella lubquinquetida fimplici, xw-Pfimfa, 
volucellis ovatis: primariis triph) Dis, foliis ohioiigis in- 
tegerrimis, caule fruticofo. UijJ' euph. 33. * 

Euphorbia inermis fruticofa, foliis ianceolatis int<?gerri- 

mis, fioribus loiitfiriis terminalibus, involucrisrriphyl- 

lis. Hort. cliff. 201. Rny. lugdh. 196. 
Euphorbia inermls fruticofa, ramis ficcis pungens, foliis 

ad umbellas cenn^s fapius ovatis.^ floribus folitariis- 

Saiiv. piovjp. 51. 
Tithymalus maritimus fpinofus» Bauh. pift. 291. 
Habiiat iff Creta» 'fy 

33. EUPHORBIA umbella quinquc[ida: bjlida, involu- /!p/er. 
ccllis obcordatis. DiJJ'. enph. 31. 

Titbymalus tuberofa pytiformi radice. Bauh. pin. igi. 
Tithymalus tuberofa.^^adice. Cluf. kijl. 2. />. 190. 
Hc.b:t..u in Crera, 

34. EUPHORBIAumbellaquInquefida.-bifida, Involu- '^«^"^ 
cellis fubovatis, foHis lanceolatis obtufis intcgerrimis. 
D'ijf'. euph. 3f. 

Tithymalus montanus non acris. Baith.pin. 292. 
Pityufa f. Kfula minor altcra, tioribus rubris. Lob. ic. ^fS. 
Habitat in Gallia, Italia, Germania. 

F f f 35- EU- 45B DODECANDRIA TRIGYNIA. 

Pithyv/a. SS- EUPHORBIA umbella quinquefida : bifida, involu- 
cellis ovatismucronjris, foliis lanceolatis: infimis iii- 
volutis retrorfum imbricatis. DiJ'. ettpb. 36. 

Tithymalus foliis brevibus aculeatis. Bauh. pi» 292. 

Pithyufa. Dalech. hifl. \6^i. 

Habitat in aremfis Belgii, Hlfpanias, Itah'x. "U 

fertlandka. 36, EUPHORBIA umbcHa quinquefida: dichotoma, in- 
voiuccllis cordatis, foliis lineari-lanceolati<: obtufiu- 
fculis acuminatis reflejis, 

Tithymalus maritimus minor. Raj. fyn. 3. p, 313. t, 
24. /. 6. 

Habitat in Angliae Devonfchire. 7£ 

Paralias. ^y^ EUPHORBIA umbellaiubquinquefidaibifida, invo- 

lucellis cordato-renifOrmibus, foliis furfum imbrica- 

tis. Diff. euph. 5-3. 
Euphorbia inermis, foliis fetaceo-linearibus confertis, 

urabella univerfali multitida, partialibus ramofe bifidis. 

Hort. cliff. 200. Roy. lugdb. 193. Gort. getr. o^oS. 
Tithymalus maritimus. Bauh. pi^. 2-91. Dod. pempt. 

370. /. 1.2.^ 
Tithyjnalus paralios. Cam. epif. ^61. 
Habiiat in Europse arena maritinia. T^ 

aleppicit. 3S. EUPHORBIA umbella quinqoefida: dichotoma, fn- 
volucellis ovato-lauceolatis mucronatis, foliis inferio- 
ribus fetaceis. Dijf. euph. 37. 

Tiihymalus foliis inferioribus capillaceis; fiiperioribus 
myrto fimilibus. Morif. hiji. 3. p. 338. 

Tit;hymalus cyparifTius. Alp. exot. dy. t. 64. 

Habitat in Creta, Aleppo. l^ 

ftgetahs. y^, EUFHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, in- 

volucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanccolatis, ra- 

mis florifeiis. Dijf. euph. 34. 
Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis , par- 

tialibus umbella; ovato-rhombeis, petalis bicornibus, 

Hort. upf. 142. * 
Euphorbia inermis, foiiis linearibus acutis ad umbcllam 

quinis ifocelibus, adumbellulasterdichotomas ovato- 

trigonis. Sauv. monjp. 46. 
Tithymalus annuus, lunato florc, linarise folio longiore 

Morif hift. 3. f>. 339. / 10. t. 1. / 3. 
Tithymalus maritirao aflinis, linariae folio. Bauh. pm 

19 i } 

Tithy- DODECANDRIA TRIG i^NIA. +5-9 

Tithymalustegemmlongifoiius, Rn]. 4Ptgl. i.p. ^n, * 
llabttat in Mauritania. 

40. EUPHORBIA uiribellaquinquen J:'.: trlnda: dichoro- Hiliofcofias, 
mx^ involucellis oboAatis,foliis cuneiformibus feLratis. 

DiiJ\ euph. 42,. 
Euphorbia foliis crenatis, umbHla univerfali quinqucfi- 

da pcntaphylla, parrialibus trihdis, propriis ttiphvllis. 

Jiorl. ilijf. 198. /y. fiiec, 436. * Row lugiil?. 197. 

Dalif;. parif. I 5-6. 
Euphorbia inermis, foliis fubroamdis crenatis. Fl. Infjp. 

Tithyniaius hcliofcopius. Bauh. fiit. 291. Fuchf» hiji. 

811. 
FlabitJt in Europac cHltts. 
Urnhcll.ii radii bis trtfidi., deiit dichotomi cj' Ittvolucr* 

fimiliii. 

41. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dicho-/err«fff, 
toma, involuccilisdiphyllis reniformibus, foliis amplc- 
xicauliiius cordatis ferratis. Dijf. eupk. 43. * 

Euphorbiaincrmis,foiiis dsnticulatis: caulinis lanceolatis, 
umbellarum coxd^ixns. Hcrt. cliff. 100. Roy.lugbd. 197. 
Tithymalas characias, folio ferrato. Bauh. pt». 290. 
Tiihymalus myrtites valentinus. C/«/". hijl. 2. p. 189, 
Habttat in Narbona Hifpania. 

42. EUPHORBIA ambella quinquefida: trifida: d\- vtrruffa . 
chotomd, invoiucellis fnbovatis, foliis lanceolatis fer- 
ruUiis. capfulis verrucolis. Dijj. euph. 32. 

Eaphorbia inermis, foliis liucaribus, umbella luiiverfali 
trifida iriphylla, partialibus tritidis, propriisdichotomis 
diphyllis, foliolis fubrotundis. Guett, Jlamp. 269. 
Dafib. parif. 1^4. 

Tithymalus myrfinites, fru£tu verruca: limill. Bauh. 
pift. 291. 

Tithymalus foliis fubhirfutis ad cau'iemcllipticis,fubflo- 
ribus binis fubrotundis. HalJ. belv. 191. * 

Habttatin Gallia, Helvctia. 

43. EUPHORBI.A umbella quinquefida: trifida: dicho- c»»'»W*/o» 
toma, involucellis foliisque oblongis obtulis, pctalis 
membvanaceis. DifJ. euph. 38. 

Euphorbia inermis, foliis lanceolacis obtufis alternis, ra- 
mis tiorifcris dichotomis. pctalis maximis fubrotuu • 
dis. Grott. rirg. 5-8. 

Habitat t:t Vir^inia, Canada, 

44. EU- 46o DODECANDRIA TRIGYNIA. 

tovalHoiits. 44. EUPHORBIA inTibclh quinquefida: tiifida: dicho 
toma, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capfulis 
lanatis. DtJJ'. enph. 39. 

Euphorbiii incrmis frnticcra, foliis lanceolatis, invoiu- 
cro univerfali quinquendo, partiaUbvis irindis, ic.li- 
quis biiidis. iilori:, upf. 141. * Ro)\ Ingdb. 108. 

Tithymalus arboicus, caulc corallirio, folio hypcrici, 
pericarpio barbaro. Bocrh, lugah i. p. 2y6. 

r^abitat tn Siciiia, Mauritania, Oiiente. 7^ 

fihpt, 4^. EUPHORBIA umbella quiJiqucfida: trifida.- bifida» 
invoiucris ovatis, petalis integris , foliis lanceolatis 
fubpiioiis a4?ice rcrruiatis. 

Eupborbia tbliis aiternis ex ovali- ''anceclatis, umbclh's 
diphylh"s fubtrifioris, capfulis erectis inuricatis, caule 
limpiici. Gmel. fib. 1. p 216. t. 93. 

Tithyrnalus paluftris villoiusnioiiioreredas. Barr. rar^ 
41. t, 883'. 

Tithyrnalus inermls hrrfutus. Bauh. -pin. 292? prodr. 
135? ./V/.-^C""- wonfp. 23-5-. 

Hahitat i/i Sibiria. % 

HahiUiS exade E. palufiris.,ut faciie pro eadcm ftimcrc- 
lur., eodemaue tcynporf fioret., p,:iuio tcrmenma^.r. Fo- 
]fa iato-innceoial '■.. dlteri7a.>:trt'/!ij^Ke oix mur.:jefi.€ pi- 
iofa., apice ita tenuijjime Jerrata^ ut vix ohjerventur 
ferratiirce. Umbeils cum tir/iheilulis lateruiihus iia. 
cocicervatfe.1 ut prtmarui dijj-tciltus eruatur.^ ititea pe^ 
talis Is i'av(ilucris. Florcs primarit majculi psntape- 
tali', reUqui herm.-iphroditi tetrapetalf.pcfaiis irafrsver- 
fe ovalihus. P^ruCtus verrucofi i^ pilts alhis fubiiltjfi- 
tnis adfperji. Rami Jleriies ex alis feliorum i>?Jer:o- 
runij Hl ex fumrnis alis ptdunculi mnheihiliferi. 

mtHtaiu, ^6. EUPHORBIA umbella quinquefida: quadrifida: di- 
chotoma.v involuccriis ilibrotundis acutis , foliis lan- 
ee-ohitis. Diff. euph. 40. 

Euphoioia uicnnis, foUii» lanceolatis, involucro uni~ 
verfali quiuquetido lanccolato, partiali tetraphyllo fub- 
rotundo, propriis diphyllis. Ko\'. lugdb. 198. 

Tithymalus orientalis, falicis foli6,cauIe purpurco, flo- 
re snagno. l^our-aef. cor. i. 

Habitfit in oriente. 

PiBiyphyihi. 47. EUPHORBIA umbella quinquefida: fubquadrifida . 
dichotou)a, involuccUis primariis tetraphyllis , foliis 
fcrratis lanceolatis fciliUbus. Oiff. enph. 41. 

Eu- DODECANDRIA TRIGYNIA. //5i 

Euphorbia inermis ., foHis alteriiis lanceolatis ample^'- 
caulibtts fttbrcrratis , umbella univerfaii qninqucfida 
pciit;iphyUa, partialibas biridis. ilort. upf. 141. * 

EuphDrbia inc; tnis, foiiis lanceolaiis, umbella univerfa- 
li partialiuriiquL: prinia quinquefidis: fecunda tritida; 
rcliquis bilidis. Jioy. h^db. 198. Dalib. parif. if6, 

Tithymaius arvenlis latitblius germanicus. Baiih.pin, 
291. 

Tithymalus platypliyilos. Fuchf. hlfi.^xi.. 

Habitat in agris Galliae, Anglias, GermauiGc. 

* Umhdi^ iKuUifida. 
48. EUPHORBIA umbclla multifida: dichotoma, m- ^■''^•'* 

volaceliis f.ibccjrdacis^pctalis fubbicornibus, lamisftc- 

rilibus foliis unitormibus. DiJ]'. euph. 48. * 
Euphorbia incrmis, toliis laiiceol-,ito-H:iearibus, involu- 

cri univcrfaiis foliis quinis ovato-acutis , partialis fc- 

m-iorbiculatis. Hort. upf. 141. Sauv. n-:o/jfp. 47. 
Eupborbia inermis, foliis ligulatis patnlis ad umbellam 

quinis ovato-obiongis acutis, bra<^ieis trigonis. J>'««t'. 

'monfp. 5"! .'' 
Tithymalus lithofpermi inajoris foHo. Magr. monfp. 

qo4? 
Efula minor. Dalech. hifi. iC^o^. Dod.pempf. 374. 
Habitat in Germania, Belgio, Gallia. J^ 
Flores omney fertiles : petala ftavefcentia.^ 4. obfoletebi- 

cornia}: Fru«iius glaber. Umbellce canlts laterales 
dtchotoma, 

49. EUPHORBIA umbella multiiida: dichotoma,invo- ^^^'"''^'^- 
]uc;llis fabcordatrs, ramis llciilibus foliis fetaceis , 
caaliriis lanceolatis. Dijf. euph. 49. * 

Euphorbia inerm'^ , foliis confertis linearibus, umbelia 
univerfali multiiida, partialibus dichotomis: foliolis 
fubrotundis. H^rt. dtjj'. 199. * Hort. upf. 142. * 
Ruy. lugdb. 197. Dalih. parif. i f f. Gort. gelr. lO^. 

Tithymalus cypariliius. Bauh. pit:. 291. Dahch. hijl. 
1644. 

Tithymalus cvprefnnus. 'Tabem. hifl. 990. 

Habitat in Ivliinia, Boticmia, Helvetia, G. Narbonenli. 

jo. EUPHORBIA umbclla fuboftifida: bifida, involu- •'*<^^''^'«'*«* 
ceUi» fubovatis, toliis ii-mthulatis patentibus caruoiis 
mucronvitis margijic fcabris. Dtff. euph. s^- 
Euphorbia incrmib, foliif fupcrioribus retlc:;is lafioribus 
laiiccolatis, umbclla univcriali triiida, pauiaiibus bi- 
iiJii. Hort. fltjj\ 199. Hort. i:pf. 141. £»- 462 CODECANDRIA TRIGYNIA. 

Euphorbia inermis, foliis Hgnlatis fpinula terminatis, ad 
umbdlam duodenis, bra^tcis trigonis fpinula termina- 
tis- Sanv. monfp. 5"!. 

Tithymalus myrliniccs latlfolius. Bauh.pin. 296. 

Tithymalus mvrfinites legittimus. Cluf. hifi. i. p. 189. 

Habitat in Calabria, Monfpclii. i' 

Cflules ntuhi^pedales^ dejiexi^virides^ inferne a cafn 
juliorum cicatrifati. Folh alter»a^fpatbulata.,coriacea, 
concr^va^ glauco-viridia^ patentia^ mucronata ., tnarpi" 
ne fui^fcabra , fuperiora reflexa. U mbella 7-9 fida , 
rakiis femel hifidis. Involucrum univerfale foliolts 
7-9, ovatis., tcnuioribus .^ acutis ; InvolucclLa dtphyl- 
/a., fubcord-ata., iatiora., concava., acuta., m^rgine fub- 
fcabra. Florcs tntrainvolucella primarta l^ jecunda- 
ria mafculi ., reHaui hermaphrodiii. Ci\y ca ore fer- 
rati. Petala j^., fiava., hicornia apicibus teretibus ni~ 
tentia. Capfula: glabr^. 

palaftriu ^i . EUPHORBIA iimbclla multifida: fubtrifida: blfida, 
involuceliis ovatis, foliis lanceojatis, ramis iterilibus. 
Diff. euph. 47. * 

Euphorbia foliis lanceolatis, umbeila univerfali multif!- 
da polyphylla, partialibus trifidis triphyllis, propriisdi- 
chotomis. Hort citff. 200. H. fuec. 438. * Mat. 
med. 25*)". Roy. lugab. 198. JJalib. parif if^. Gort» 
^elr. 307. 

Tithymalus paluftris fruticolus. Bauh. pin. 292. 

Kfula major. Dalech. hifl. i6jf3. 

Hahttat tn Sviccia aufirali., Germania, Belgio. ^ 

hyhiina, ^2.. EUPHORBIA umbella fexfida: dichotoma, inyolu-^ 

celiis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, ca- 

pfulii verrucolis. DifJ\ euph. jo. 
Tiihymalus latifolius hifpanicus. Bauh. pin. 291. l^a- 

bem. htjl. 9S7. 
Tithymalus hibernicus, vafculis muricatls credis. Dill. 

elth. 387- ^- 290. /■ 374- 
Habitat in Hibernia, Sibiria, Aullria, Pyrenseis. ^ 

Divdroidts. ^, • EUPHORBIA umbella m.ultifida: dichotom.a, invo- 
lucellis fabcordatis: primariis triphyllis, caulearboreo, 
DifJ. euph. fl. 
Tithymalus myrtifoliusarboreus. Bauh. pin. 290. 
Tithymalus dendroides. Cam. epit. ^6^. 
Habttat in. Italia, Creta, Infulis Staschadum. ^ DODECANDRIA PENTAGYMIA. 463 

54. EXJPHORBIA umbella multifida: dichotoma, invo- ^"»>'^<^''/«« 
iucellis pcrfoliatis orbiculatis, foliis obtuiis. Dijf. '^"'' 
euph. 46. 

T'ithymalus characias amygdaloides. Bauh. psn. 290 

iiabitat ht Gallia, Germania. 

ff. EUPHORBIA umbellsi mnltifid&rdichotoma, hwo-J^litatka, 

lucellis perfoliatis fubcordatis, foliis lanccolatis inte- 

gcrrimis. D:JJ'. euph. 4f . 
Tithymalus fyivaticus , lunato flore. Baah. pin. 290, 

Murtj'. hiji. 3./?. 33)-./. 10. t. l.f. 3. Barr. ic.%lo. 

839. 829. 
1 ithymalus lunato flore. Col. ecphr. 1. p. 5-7. (. 5-7. 
liabttat in Germaiila, Gallia, Hifpania, ItaJia. tj 

5-6. EUPHORBIA umbeila multifida: bifida, involucel- C^flrrtcw/. 
lis pcrfoiiatis emarginaiis, foliis integerrimis , caulc 
frutefcente. Diff. enph. 44. 

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella univerfa- 
li multifida, partiah'bus dichotomis, invducris femi- 
bifidis perfoliatis Hort. clijf. 199. Hort. upf. 142. ♦ 
Rsy. lugdb. 197, 

Tithymalus characias rubens peregrinus. Bauh.pin.v^o, 

Tithymalus characias i. Cluj. hijt. i.p. 188. 

Tithymalus foliis pini. Bauh. pin. 292. 

Habitat in Gallia, Hifpania, Italia. ^ 

Caules quadripedales., fruticoji., Jecundnyn anno^ rarnoji^ 
crajfitie digiti. Rami annotini fuperne crafftoreijub' 
%'ifloJi.,infra folia adfperfi cicatrictbus transvcrfis. Ra- 
muj Jiorifer primo vere ex apice ramorum excrefcit .^ 
fruticat., perit., cum ad latera bafeos novi rami prode- 
unt . Foiia laT2ceoUta.,coriaceaffubtomcntofa., viridia. 
reflexa nervo uirinqne elevato., verfus Jiores latiora 
cbtiifiora. Umbella parva.^ conferta., terminalisyfes- 
ftlis'. Radits numerojis femel bifidis. Involucrum u- 
niverjah polyph\llum , fublanceolaturn., parvum., refle- 
xum ; Involucelia perfoliata., Jemibifida. Flores intra 
involucella primana mafculi.i reliqui hermaphroditi ; 
omnes Petalis 4, purpureis., humidis. Germtna vil- 
lofa 

PENTAGTNIA 

GLINUS. 

J. GLINUS. tctoula. 

Alfine lotoides ficula. Bocc.Jic.ii.,t.ii. Monf. hifl. 2. 
f- SS^- AUi- ^64 DODECANDRIA DODECAGYNJA. 

Alfine hcliotropio cognat^. Cup. cath. 
PortuiHcabaetica, iuteo liorc, fparia aquatIca.jB<jrr. r^r. 

473. t. 336. 
Habitai in Sicilia, fiirparia ad foiTas. 

DODeCAGTNI^t 

SEMPERVlVU^r 

erbBnuvi. i. SEMPERVIVUM c?nle arborercente Isevj raniofo. 
Sejnpervivum cauie infernc nudo loevi racnofo, Horf^ 

cliff. 179. Hort. upf. JiS. Roy. luedh. AfS^> 
Scdum majus arboi€fceri.s, tiofcuiis canditii.s. Bnuh, pitj. 

^cdum majut; legitimum. Cluj. hij}. 1. p. ^^i. 
Habitai in Luiitania, Creta, Corryra, Zacintho. t). 

c(mfi:fknfe. 2.- SEIVIFERVI VUM cauu; foHorum ruderibu;-; hcero, 

foliis reUiJiS. 
Seir.pv-itvlvum caule infra folio lacero, foliis cuucifor- 

mibits: fumniis fubrotundis. hort. t:iiff. 179. Ko^j, 

iHgdh. 45-7. 
Sedum canariuin , foiiis omnium rnaximis. Comyn.hort^ 

1. f. iSo. t. 9^. 
Sedummajus canarinuni actulon^pilis ad oras foriorum 

hifpidis. Pluk^ aim. 5 40. t. 314./^ i. Kaj.ji^ppi.^^dl.* 
Habitat in Canariis. t» 

uHormr.. .^- SEMPER.VIVUZvi foliis ciliatis, propaginibus paten- 

tibus. 
Scmpcrvivum foliis radicalibus carnofis ciliatis, cau]i« 

nis imbricatis rncmbranaccis, corynibo racemolb re- 

ficxo. HGrt. cliff. 179. FL fu'U\ 375-- Mat. med. 

2Z1. Roy. UgdD. 45^7. 
Scmpervivurn maju.s- alterum f. Earba jovis. D^d. 

pempt. liy. 
Sedum majus vu!j3;are. Bauh. piu. 2.S5. 
Hal'itat i-/t Europw tc&is i^ (.ollibHS. l^ 

ghhifemm. 4- SEMPERVIVUM foliis ciliatis, picpagiuibus glo- 
bofis. 
Sempervivum foliis radicalibus in globum couf^ellis ci-- 
liatis, propaginibus globolis. Hort. dtff. i&o. Jioy, 
luvdt}. 45-7. 
Sedum rnajus vulgari iimile, globulis decideutibas. 
Mijrij. kijK 3- /.'47.2. /. 12. t, 7. f 18, 

Se- DODECANDRIA DODECAGYNIA. 46; 

Scdum vulgari magno fim'le. Bauh^ hiji. 3, p. 6S8. 
Habitat i» Rutheno D. Gmelin. Jr 

SEMPERVIVUM foliis pilis intertcxtis, propaglnl» rtrjc/meMr' 

bus globolis. «7». 

Sempervivum foliis radicalibns in globumcongcfHs: vil* 

iis reticulatim connexis. Hon. cliff. 180. * Roy. 

lngdb. 43-7. 
Sempcrvivnm tubrum montanum gnaphaloides. CqL 

ecphr. I. p. 292 t. 291, 
Scdum montanum. tomentofum. Bauh. pi». 284. 
Habitat in Alpihus Itah^se, Helvetiae. i' 

SEMPERVIVUM foliis integcrrhnis, prop^ginibus wenfttw»w, 

patalis. 
Sedum rofulis liberis, foliis U-evibus. Hall. beh. ^^93. 
Sedum alpinum, rubro magno liore. Bauh. pin. 284. 
Sedum tnajus montanum, foliis non dentatis, tloribus 

rubentibus. Bauh. pi». 283. 
Sedum minus, flore rubente. Befl. esfl. vern. 6. t. 8, 

Habitat in fHptbus HelVetise. ?< C5 g Clas^ ^65 ICOS ANDRIA MONOG Y N I A. Chffts Xll. itAmmillit- ICOSANDRIA. 

AdONOGTNIA. 

CACTUS. 

Echino Mdoc^Cti fuhctundi . 

I. CACTUS lubrotundus teSus tubcrailis ovati« b^rba •• 

tis. Hort. ciijf'. i8i. Hort. u^f.. 119. Rby. higdiKii% 
Erhino]Vleloca6i:us minov ladercens, tubciculis f. mam ■ 

minis inajoribus. Herm. par. i^b. t. 136. 
Ficoides f. A'leIoca<?l:us msmfnillftrisgiabtaiulciN catens 

fruclum luum undique fundcns. Pluk. alm, i^b. /. 

19. f. I. 
Ficoides f. Ficuu amcricana fphscrica tuberculata lactc- 

fcens, tiore albo. Comm. dori, i. p. luj, t. ^S- 
Habttat in Aniericje calidioris raptbuf. t> 

Meleeanus, 2. C ACTUS fubrotundus quatuordecim-angulario. Hort^ 
cliff, i8r. Hort. upf. IJ9 Roy. lugdb. 297. 
Melocaftus indiae occidentaiis. Bauh. pin. 384. 
EchinoMelocadlus. Cluf. cxot. 92.?. 92. 
Habitat in Jamaica, Amcrica calidtore. f> 

* Cerei erecli fiantea per fe, 

htprajromt. 3. CACTUS ere(ftus oblongus feptemangularis. Hort. 
cliff. 181. * Ko^i. iugdb. 279. 
Habitat in Atnerica. }> 

tttraionut. ^. CACTUS quadrangularis ]ongusere(9:us: angulis com- 
preffis. Hurt. cltff. 181. H<nt. upf. 119. Rcy.iugdb. 
280. 
Cereus erevSlus minor, fru6tu fpinofo.^ coftarumnumero 

varians. Herm. ,par. 117. 
Habttat tn Curacao, Anierica calidiore. ^ 

htx.igonns, S- CACTUS ercdus fexangularis longus. Hort. cliff. 
l8l. Hort. npj. 119. Roy. iugdb. 279, 
Cereus furinamcnfis. Eph. N. C. 3. p. 394. t. 7. 8 
Cereus ereftus altiffimus furinamcnfis. Herm.par. ij<5 

Raj. dendr. 23. 
Habitat Surinami. b 6. CA- ICOSANDRIA MONOGYKIA. ^67 

6. CACTU.S lybquinquaugularis ertdus lontius -ArC.ca- ptrta^onus. 

latll>. Hvri. rjtjf. jSi. ^ Rijy lugdb . 280. 
Hahitai in Airierica. 

7. CACTUS ereftus longus od.ingularis: ■Jingulis covvx- rtiyndm, 

predij undatis, fpinis lana longiuribus, Hort, citfj', 
iSj,. R')y. Ingdb. 279. 
HabitaC tn America calidiors. b 

•• CAC rUS eredus longus fubnovemanguiavis: angalis laKusiuojh, 
obfoleiis, rpini.s iana brevioribus. Hoit. cUff, 182,. 

Ko\j. h^i^dh, 279, 

Cereus curaffavlcus ereftus maximus, fructu rubro non 
fpinofo, ianugineftavefcente Herm. par. ii)-. t. u.y. 
tiahitot in Curacao. h 

9. CACTUS ereftus longus fubo6taneiil?.tis:angulisob T^imomm, 

K\\[\3.Hort.cl:ff. \^\. Hort, upf. l^o. Roy . lugdh. lyg. 
Ccveus ere(5tus, frudu rubro nort fpiMofo. Herm. pai . 

Ccreu'; pcrvianus fpinofui, fruiSu rubro nuci.'. jnagniui- 

dine. Bauh. p\n. 4C8. 
tuphofbii arbor cerei elfigie. J.ob. ic. 2, p. i^. 
Hahiiat in Jaiuaicse, Feru lipricis aridis Mcuittyrti^. h 

10. CACTUS ere6rus articulatus fub-decanguiaris : ar-^*.?''»'' 
ticuiis fabovaci.v, fpinis ianum xquanlibiis. Awy. /«^(#(^. 

279. 
Habitat in America. b 

* Cerei repcyitei. ra/iiculis lalerohhus. 

11. CACrrUS reper-iS fubquinqu;ingul:u-i.->. gr.vtdifidrti,\ 
Ca61"us fcandens, ingulis quinque piuribusque obtuns. 

Hort. ciiff. 1*^2 Hort. uf>J. I2l. * Roy. lngdh. 280. 
Cereus americanub major articulatus, Hore maxiinono-' 

cle l'e aperiente \. fuavifiinnimodoiemfpirante. VtjiK^ 

htjp. i. p. 13^ t. 2j4. 
Hahitat iii Jamaica, VeraCrucc. t" 

12. CACTUS repens decemant^ularis (ii^inijer' 
Cn^us fcindens. angulis d«^cem obfoletii. Hort, iipf. '"'^* 

j 2r . 
Ceteus niinor fcandens polygonus fpinortifimus, llore 

purpjreo Erhet. tah. 2. /. i- 
Flcoides americanum 1'. Cereus nnnima f<ir|)en> ameri- 

cana Pluk. alm . 148. t. ifS. /. 6, 
Hniit-iiin America caltdiorf. ij 

G g 2 13. CA- 4^8 ICOSANDRIA MONOGyNIA> triangularis.i^. CACTUS rcpens trlangulans. 

Caftus triangularis fcandens articulatus. Hort. cllff. 

182. Hort. upf. 121. Roy. lugdb. 280. 
Ficoides americanum, f. Cttreus creftus criftatus, fo-- 

liis triangularibus profunde canjiliculatis. Piuk, alm. 

147. t. 29. /. 3, 
Habitat ixi Brafilia, Jainaica. 

* Opuniia: comprejf^ articuUs proUferis, 
14. CACl US articulato-prolifer, articulis globofis fpi- 
glomeratis. moniJijov- 
mis. nofis Melocacius, ex plurimis globuiis opunti» modo na- 

fcentibus, fpinQfilHmus. Pliim, fpec. 20. 
Habitat in America caUdiore. ^ 

<jt)untia. i)'. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovatis, fpi- 

nis fctaceis, 
Gaftus compreffiis articulatus ramofifllmus, avticulis o* 

yatis: fpinis fetaceis. Hort. cUff. 183. Hort.upf 120. 

Crofi. virg. ^4, Roj. lugdb. 2S0. 
Opuntia vulgo herbariorum. Bauh. hift. i. f. 15-4. 
Ficus indica^foliofpinoro,fructu m2i]orc.B aHh.pin.^^%. 
Habitat in Amerlca, Peru, Virginia, nunc iti Hifpauia, 

Lufitania. ^. V. 

FUnsindica. i^. CACTUS avticulato-prolifer, articulis ovato-oblon- 
gis , fpinis fetaceis. 
CaAus compreiTus articulatus ramofus, articulis ovato- 
oblongis : fpinis fetaceis Hort. cUjf. 183. Hort. upf. 
120. Roy. lugdb. 280. 
Habitat in America caUdior^. t) 

Tmm, ^l' CACTUSarticulato:prolifer, articulis ovato-oblon» 

gis.: fpinis fubulatis. 
Cadus compreflus articulatus ramofus, articulis ovato- 

oblongis, fpinis fubulatis. Hort. cUff. 183. Hort.uff. 

120. K^y. lugdb. 280. 
Tuna majbr, fpinis validis flavicantibus, fiore gibbo. 

DiU. ehh. 396. t. 295-. /. 238. 
Opuntia major, folio obloi^o rotundo: fpinis longls 

& vaUdiflimis, fiore luteo. Sloan. jam. 103. hift^ x.p. 

149. t. 224. /. I. 
Habitat in Jamaica C5* America caUdiore. ^ 

coehenillifer i8. CACTUS articulato-prolifer : articulis ovato-oblon- 
gis fubinermibus. ' 
Gactus comprellus articulatus ramofus, aniculis ovato- 
oblongis fubiaermibus.//or/. upj'. 121, Tu- ICOSANDRIA MONOGYNIA. 469 

Tuna mitior, flore fanguiueo, cochinillifera. Dill. clth. 

399. t. 297. /. 383. _ 
Ficus indica nvijor lajvis f. fpinofa vcrmiculos profe- 

rcns. Pluk. alm. 146. t. 2S1. /. 3S3. 
Opuntia majjima, foliu ohlor.go rotundo majore fpinu- 

]is nonnullis &. innoceiitibus ciQ^iwo. Sloan. jam. 194. 

hiji. z. p. i)-2. i. 8. /. I. 2. 
Hahitat in Jamaica k^ Amcrica calidiore. T> 

19. CACTUS articulato-prollfer, articulis cylindrico- ''"''''•^''•^"'^" 
vcntricofis compreflis. 
Ca6tus tereti-compreiHis arficulatusrarnofns. //flrif.c//j7*- 

182. llort. ut>[. iic. Ko). lu^db. 2S0. 

Ficus indicaf. Opuntia curafTavica m\mxx\'X.CQmm.hort, 

I. />, 107. t. 56. 
Ficus indica f. Opuntia minor caulefcens arbufculcq in 

modum, ramis clncritiis fpinofiirmia. i?ltik. aJm.i^j, 

t.iSi.f. 3. 
Hahitat tn Curacao. ^. 

zo. CACTUS prolifer enfiformi-compreifus ferrato-rc- p;^y/<«:ifc«f. 
pandiis. 
Cattus foliis enfiformibus obtufe ferratis. Hort. cliff. 

183. Roy. lugdh. 28 1. 

Cereus fcolopendri folio brachiato. Dlll. ehh. 73.^.64, 

/• 74- 
Phyllamhos americana, finuoiis foliis longis. Pluk.alm, 

296. t. 247. / 5-. ^ 

Hahitat iH Bralilia,Surinamo, Americe wf^n./i/o»^/». "^ 

21. GACTUScaulc tcreti arboreo fpinofo, foliis lanceo- Pere/*,v. 
lato-ovatis. Hort. upf. 112. 

Percfcia. Hort. cliff. 122. Roy. lugdh. 281. 

Pcrcflcia aculcata, ti orc albo, fruftu flavefcente.P/«w. 

gen. 37. Z>/7/. <?/''/?. 305". /. 227. / 294- 
Malus "americana fpinoia , portulacce tolio, frudu folio- 

fo, femine renitbrmi fplendente. Comm. hort. i . p, ■ 

135-. t. 70. 
Portulaca americanalatifolia ad foliorumovtum lanugi- 

neobdufta, longioribus aculeis horrida. P//;/-. «//«. 

135-. /. 21^. /. 6. 
Hahitat i)2 America calidiorc, Jamaica, Margaretha. t» 

22. C.ACTuS caule tercti arboreo fpinofo, foliis cuuei- portnlacifi. 
formibus rctufis. '"^" 

Opuntia arbor fpinofiffima, foliis portulac» cordatis. 
Pluk. fpec. 6. 470 ICOS/VNDRIA T\TONOGYKIA. 

H^ihitav i» America caltJiore. !> 

Frtfcii^s huJHS mtnhne follts adjperfiis^ uti priecedentts. 

PHILADELPHUS. 

iovonmv.s. 1. PHTLADELPFiUS foliis fubdentaiis, 

Pniiadtlphus. Hort. clij] . iSS. Hort, «/?/. 122. 
Symiga alba f. Phllj^delphus iathensEl. Eauh. ptn. 399. 
i'rure.t coronarius. Ciuj'. bifl. i. p. 5-5-. 

}>./ifital ift - .. - - t) 

rios primarfus qt{inqtiefi<^HS calyc<:.,caro!la^ f'i/lilloyCap-' 
Jula. Phil. bat. J7S 

ino^oxuK i. FHILADELPHUS folils mtcgerrJmis. 

Philadeiphus fiore albo majorc inodoro Caiesb. car. z. 

p. 84. t. 84 
l{j.hitat m Ciuolina. t? 

PSIDIUM. 

G«fli«r«, 1. PSIDfUM. 

Ptidiiim ramis tctragonis. Hort. npj. li?.. 

Plidium caale quadrangulu. Hcrt. cliff. 184. ¥i. zcyt, 

192. 
Guajava alba acida, fruftn rotandiore. Phtk. ■nm. i8i. 
M93./.4. 
/^•Guajava alba dulcis. Comm. hort. \. p. 121. /. C'^. 
Hahitat in India. d 

LUGENIA. 

^mlaifn^p.i. T, f UGENiA tolHs integerrimis, pedunculis ramofislt- 
terp.libus. Fl. k.<-'v' • iSy- 
Perlici olTiculo truftus malaccenfis rubens. Batfh.pitt. 

^14'. 
Nitirfchambu Rhecd, mal. i.p. iQ. e. 18. Ruj. hijl. 1478. 
Habttat iii ]ndia. t> 

'Jiwbo). 2. tUGENlA foliis i"ntegerrlmi> ^ peduncalis ramofis 

terminalibus. F(. zeyl. 188 
Perfici ofTiculo fruftus malaccenfis ex candido rube- 

fcens. Baitb. pin. 441. 
M-Blaccd fchambu R.heed. r,tal. i. }>. 17. t. ij. Raj. 

hijl. 1478. 
Habitat ift India. "^ 

ufijfora y EUCENIA folijs intcgerrimis , pedunculis unifloris 
lateralibus, Fl. zeyl. 189. 4 S DECANDRIA MONOGYNIA. 47» 

Eugenia. R>^. lu^db. 263-. 

Eugcuia iiidica, myiti folio deciduo, florc albo, rn"i(5>n 

ruaveruhenti molli lcvitei lalcato &: odoro. Mich. 

^^e». 226. t. loS. 
jVIyrtus indica, toliis rigefccntibus laris t^r rccurvis pa- 

rum odoratis. Till p:j. 117. /. 44. 
Hahltax tn India. t) 

. LUGENIA foliis cicnatis, pcduncnHs terminalibus , ««""'^«^''. 

pomis oblongii. acuiaiigulis. /7. z.eyi. 190. * 
Tlicria-1-imftravadi. Khesd. ma(. 4'. p. fi.t. 7. RaJ. 

hijt. 14S0. 
Hahitat in India. t) 

EUGENIA foliis crcnatLs, raccmis longiflimis, po- rncemefa. 

luis ovatis. Ft. zeyi. 191. * 
Samlkavadi f. Caibailiumbu. Rb<ed. mal. ^. p. ii, t, 

16. Rau hijl. 1479- 
Habttat ir India. h 

MYRTUS. 

\ . MYRTU S fioribus folitariis: invoUicro diphyllo. Hort. commmls, 
cliff.<^i.Hur.t.uj)J\l^.Mat./ned.Z2Jf.Roy.lugdi>.l6^. 

A'lyrtus communis italica. Bauh. ptp 46>i. 
^. Myttus bJEtica latirolia i. x. Ba:th. pin. 469. Cluf.^f^^^^^^ 

hi/i. T. p. 65-. 
y. Myrtus minor vul^aris. Bauh. ptn. 469. tarernna. 

^\ Mvrtus foliis minimis & mucronstis. BaHh.pt». 469. mucroniia. 
e Myrtus fvlveftris, foliis acutiflimis. Bauh. pi». ^6'^. acuciroii^. 
^ Myrtus angullifolia bxtica. Bauh. pi». 469. ^nguUuof.a 

5;.Myrtus latifolia belgica. Banh.vin. 4,6^. bel^ica. 

^-.Myrtus latifolia roinana. Baiih. ptn. ^6^. romana. 

Hahitat in Europa rf»/Z»-«/i , Alia, Africa. "b 

i. MYRTUS florihus folirariis , pcdunculis nudis, peta- ^''ir^'''"''- 
lis iubciliatis. . j • i^ 

Arbor braliliana, myrti laurca: for.is inodoris. Cowwj 

hort. I. p. 173- ^- ^9- 
Habitatin^\^i\\\2..D.h^achend.'b 
VoW?^. ovnta^ obtifla, pettobta, glahra. oppofitii. FJores 

Jotkarii, axiliares., pedunculatt^ pednncftlo aphyllo. 

CoroUs, petala 4. J- j^, lacero-cittatay obverje ovata^ 

foncava., rejiexa. Stamina circiter 40. 

■1. MYRTUS pedunculis muitifloris , fcvliis lanccolato- fkw»;/. 
ovatis. Fl. zeyl iS;. * 
Hai^itfit in Zeylona. T? 4- ^' ^ '^ 47i ICOSANDRIA MONOGYNIA. ta. Tmtnto. leyUnm, ^, MYRTUS pedunculis multifloris, foliis ovatis Alb- 

petiolatis. 
Myrtus foliis ovatis acuniinatis obtufiufculis, FL zeyl. 

.182. * 
Myrtus zeylanica odoratiiTima, baccis niveis monococ- 

cis. Herra. lugdb. 434. t. ^■^y. 
MyriLoides foliis ovatis.//orf.^//^.489. Roy.lugdb.^-i,^. 
Habitat in Zeylona. t> 

aniYofamti-^^, MYRTUS pedunculis raultifloris , foliis fubovalibus 
'^^^- feflilibus. Fl. zeyL 184. * 

Habitat in Zeylona. t> 

caryophylh^C. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis obovatis.F/. 

zeyL 183. Mat. med. izf. 
Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis & fruQu ro- 

tundis. Pluk. alm. 188. t. ij'5'. j. 3. 
Habitat in Zeylona, "b 

7. MYRTUS foliis altcrnis. FL zeyL 186, Mat. meJ, 

225". 
Myrtus calycibus absque appendiculis. Hort.cUff.-^oi, 
Myrtus arborea aromatica, foliis lauriiiis. Sloan. jam. 

161, biji. 2. p. 76. t. 191. /, i. 
Caryophyllus aromaticus americanus, lauri acuminatis 

foHis, fru6tu orbiculari. Pluk, alm, 88. /,. i}S'f' 4- 
Habitat in India. t> 

PUNICA. 

I. PUNICA. Hort. cliff. 134. Hort. upf. nz. i>f«?, 
med. 223. yi(|y. /«^^. 267. 

Malus punica fylveilris. Baub. pin. 438, 

Malus punica fativa. Baub. pin. 438. 

Malus punica. Cam. epit. 130. 131. 
|5.Balauftia flore pleno rnajore & minore. Bauh.piH.^^%. 

Habitat m Bifpania, Italia, Matiritania folo cretaceo. ^ 

AMYGDALUS. 

». AMYGDALUS foliorum ferraturis omnibus acutis, 
Hort. cliff. 189. Hort. uff. 123. Mat. med. 230. 
iio^. lugdb. 267. 
Perlica molli carne & vulgaris. BaHh. fm. 440. 
Pcrlica rubra. Cam. epit. 145". 
/S.Nuciperfica, qu^ nucam juglandium faciem repr«- 
f:nt.at. Bauh. pin. 440. Kaj. htjt. ip6, 
Hahiiat - " - - t) 

X. A- (^rmmtm. W^ca. ICOSANDRIA MONOGYNIA. ^7; 

1. AMYGDALUS foliis petiolatis: ferraturls intirnis <■«»»"»»>. 
glandulolis. Hort. cUff. 186. Hori. upf. 113. Mat, 
med. zi^. Roy. lugdb. 267. 
Amy^dalus fylveftris. Bauh. pin. 442. 
/S-Amygdalus faiiva. Bauh. pi». 441. 

Amygdalus. Dod. pempt. 798. 
y .Amygdalus amara. Toumef, inji. 6^"], 
Habitat in Mauritania5/^/'/i'«x. t> 

3. AMYGDALUS foliis pctiolatis batlattenuatis. Hort.i"'^». 
cliff. 186. Hort. upf. 124. Rq)\ lugdh. 161. 
Amygdalus indica nana. Pluk. alm. 28. t. 11./. 3. 
Armeniaca perficas faliis , fru6tu cxfucco. Amm, rnth, 

273. t. 30? 
Habttat ;» Afia feptentrionali ? 

PRUNUS. 

1. PRUNUS floribus racemolis, foHis declduis bafi fub- ^«"^«f. 

tus biglandulohs. 
Padus glandulis duabus bafi foliorum fubjcftis. //orif. 

cHff\ 185-, Fl. fuec. 396. Roy, Itigdh, 269. HaiL 

helv. 397. 
Padus foliis annuis. Fl. lapp. 198. 
Cerafus racemofa fylveftris, fru(Stu noa eduli. Bauh. 

pi». 45-1. 
Hahitat i-a Europa. 'b 

2. PRUNUS floribus racemofis, foliis deciduis bafi anti- virginiano^ 

ce glandulofis. 
Cerafus fylveftris, fni^u nigricante iu raccmis longis 

pendulis phytolaccx inrtar congeftis. Gron. virg. ^4. 

Roy. lugdh. 5-37. 
Cerafi fimiiis arbufcula mariana, padi folio, flore albo 

paxvo racemofo. Pluk. mant. 43. /. 339. Cateslf, 

car. I. f. 28.' t. 28. 
Habitat ir, Virginia. b 

3. PRUNUS floribus racemofis, folils fcmpcrvirentibus /m/;m«/«. 

eglandnlofis. 
Padus foliis glandula deditutis. Vir. diff. 42. Hort. 

upf. 126. Roy. lngdb. 269. 
Padus foliis fcmpervirentibus ovatis. Hort. cli§-. iSf. 
LauroCerafus lufitaiiica minor. D\l!. ehh. 193. t. 

if9. /. 193. 
Habitat in Lufitama, Penfylvauia. ■& 

C g s 4. PRU- 474 ICOSANDRIA. MONOGYNIA. 

LnttrfiCtrtf ^. PRUNUS fioribus racemofis, foliis fempervjreniibus 
■/*'• dorfo biglandulolis. 

Padus gl-andulis dnabus dorfo foiiorum innatis. Fir 

cliff. 4i. Hort. tipf. 126. Roy. btgi^b. 269. 
Padus foliis fempervirentibus lauccolato-ovads. Hort 

cliff. iSf. 
Cerafus folio laurino. Bavh. pin. 450. 
Lauroccrafus. Cluf. hi/t. i. p. 4. Carti. hort. t. 25. 
Habitat in Trapeiunte unde w Europani 'venit ijy^. t> 

Mahaleb. i^, PRUNUS floribus corvmbofis, foli'S ovatis. 

Cerafus foliis ovaris. ytr. ciiff. 43. HalL helv, -^60. 

Roy. lugdb. 268. crenatis. Hort. cliff. 4S7. 
Ceiafo aifinis. Barth. pin. 45-1. 
Mahaleb, Cam. epit. 91. 
Habttat iw Helvetia, b 

Annviiacti. 5 PRUNUS fioribus fefTilibus, foliis fubcordatis. 

Pruuus foiiis ovato-cordatis. Hort. cliff. 186. Mort. 

upf. 124. R»v. htgdb. 268. 
Mala Armeniaca majora. Banh. pin. 442. 
Malax^imcniaca majora, nucleodulci. Bauh. pin. 442. 
Malus Armcniaca minor. Bauh. j.i». 442, 
Hahitat ----- 

f.biyica. 7 PRUNUS fioribus feffilibus, foliis ovato-oblongis. 

Armcniaca betul» folio & facie, frudu exfucco. Jmm. 

ruth. 272. t.. 29. 
Habitat iv Sibirja 
jfiyt haec \atis dtjiin£ta a precedenti ? 

CtrarHt ^- PRUNUS pcdQncalis fimplicibus , foliis ovato-ianceo- 

latis conduplicalis. 
Cerafus foliis ovato-)anceolatis. Vir. cUff. 43. Hort» 

upf. 125-, Mat. y*ted. 233. Roy. lugilb. 267. HalU 

helv. 3 $6. 
caproniana.rt.Cerafus fativa rotimda rubra & acida. Bauh. pi». 449. 
rolea. jg.Cerafus hortenfis, flore rofco. Buuh. /?;«. 450. 

plena. 7. Ccrafus hoiCenfTS, fiorc pleno. Batih. pin. 450. 
dnlcis. }. Cerafa alba dulcia. Bauh. ptn. 4^0. 
juliana. f. Cerafa carnc tenera & aquofi^. Bauh. pin. 45-0. 
«aiana. T. Cerafus fylveftris ac major, fru6tu fubdulci: nigro co- 

lore inficienre. Bauh. ptn. 4>o. 
sufleia. »?. Cerafus acidilfima fanguiaeo fucco. Bniih. pin. <^s^, 
jjuir.iia. ^, Cerafus pumila. Batih. pin. <\<;o. 
avium. Cetafus racemofa hortsnfis. Banh. pin. ^j-o. 

■X. Cc- ICOSANDRIA MONOGYNIA. 47.5- 

^.Cerafji faliva niftjota. B^uh. fir. ^<;o. BI^arcH». 

A-Cerafa cralTIi carne dura. B-^uh.pm. ^yo. Duracmfi. 

J-ljbftat ;V/ Europa. T). 

9. PR.UNUS pcdunculis fimplicibus , fdlii» lanceolato- ^amf,/?/ca. 

ovatis convolutib. 
Prunus inermis, foliis lanceolato-ovatis. Ibrt.chff. 

186. Hurt. Mpy. 124, Mat.mtd. 1^1. Roy. lugdo.. 

268. 
Prunus. Bauh. Ptn. 443. 
/3 Pruna majora dulcia & parva atro-CJeruka.Brf?//'. />/>/. Daniffcena. 

443. ;?. 2,^ 
?'.Prnn;i magna crafTa fubacida. Bauh. pin. 443. hunganca. 

^. Prupa oblongii cxrulea. Bauh. fin. 443. juliana. 

f. PrunAnigrd: carnc dura. Baub. ptn. 443. pernicona. 

^.Pruna coloris cerx ex candido in lutcum palkfcente. cerea. 

Baub. p'f4. 443. 
r. Pruna magna rubra rotunda. Bntih. fli^. 443- acinarui. 

^-.Pruna rotunda fiava dulcia mali amplitudine. Bauh. in^^li^bnnl?. 

pin. 443. 
, Pruna angullo maturefcentta minora & aufteriora.B?7»^. augui.ana. 

pt». 443. 
^' Prnna parva prascocia. 5.«^. ptn. 443. F*^o<. 

>.Pruna parva cx viridi flavefccntia. Bauh. pn. 443. <^<?ieoJa. 
/u..Pruna amygdalina. ZJ^«-&. ?/». 443- amygdalma 

V. Pruneoii albi oblongiufculi acidi. Bauh. pin. 443. •:,alarenf.$. 

tf. Pruna ex flavo rufcfcentia mixti fapOris gratiflima. Bi'gno!a. 

Batih. pin. 443. 
r.Prunus frudbu rotundo nigro-purpureo dulci.S^»/'./'/». my«'DaIan. 

444. 
Hahitat in Europse aujlraliorix hcif elevatis. !> 

10. PRUNUS fpinofa, foliis lanceolaiis. Hort.chff.\9>6.ft'^^of<^' 
Fl. jnec. 397. Mat. fned. 231. Roy.lugdh. 26S. Ilall. 
helv. 5^5". , ^ , 

Prunus fylveAris. B^«^. /^z». 444' ^^^crn. ic. 992. 
Haoit.it in Europx colhbus apricts. t) 

DIGTNIA. 

CKAT.€GUS. 

1. CRATvEGUS foliis ovatis in^qualiter fsrratis fub- '''■"• 
^us tomentofjs. Hort. cliff. \%']. hl. hec. 39S. / /r. 
chff. 4}. Mjit.med.il^. Koy. h^dh. iju Sauv. 

•^' -^ Alni 47<5 ICOSANDRfA DIGYNIA. ftieclc itrminalis. Alni effigie, lanato falio, major. Bauh. pi». 45-1. 
Aria. Dalech. hifl. 202. 
Sorbus alpina. Bauh. hijl. i. p. 6y. 
P,. (]rat?egus incrmis foliis cllfpticis fcrratis transvcrfalitcr 
linuatis fubtus villofis. Fl. Lipp. 199. 
Sorbus fylvcitris anglica RaJ. hift, 145-9. 
Habitat in Europae, Hclvetise, frigidts: /5. ''« Succia, 
Anglia. ^ 

2. CRAT^GUS foliis cordatis feptangulis: lobis infi- 

mis divaricatis. 
Cratsegus foliis cordatis acutis: lacinulis acutis fernu.:s. 

Hort. difl. 187. Koy. lugdb.z^i. Sauv.motjfp, 286. 
Sorbus torminalis & Crategus \.\\to^]\\-^i^\.Bauh.hiJi. i. 

p. 63. 
Sorbus torminalis. Cam. eptt. 162. 
Melpilus, apii folio, fylveftris non fpinofa f. Sorbus 

torminalis. Bauh. pin. 45-4, 
Habitat in Anglia, Germania, Helvetia , Burgundia. 6 

ansinea, 3. CRAT^GUS foliis ovatis repando-angulatis fcrratis 

glabris. Hort. cliff. 187. Hurt.upf. 126. Grofi.vtrg. 

^^. Rov. lu^db. 272. 
Mefpilus, apiifolio, virginiana fpinis horrida, fruftu 

amplo coccinco. Pluk. alyn. 249. t. 46. /. 4. 
Mefpilus fpinofa f, Oxyacantha virginiana maxlma. 

A?/gl. hort. 49. t.\-^. f. i. 
Habitat in \- {i-'^\r\h ^ Canada. J) 
Pariat cur/i validis fpinis lateralibus ^ absque fpinis. 

Cmsdli. 4. CRAT^GUS foliislanceolato-ovatisfcrratis glabris, 

ramis fpinolis. 
Mefpilus aculeata pyrifolia dentrculata fplendens,fru6tu 

infigni rutilo, virginienfis. Pluk. alrn. 249. ^. 40. /. i. 
A^efpilus pruni foliis, fpinis longiflimis foitibus, fruOu 

rubro magno. Clayt. virg. fy. 

tomentofr,. S' CRATiEGUS foHis cuneiformi-ovatis ferratis fub- 
angulatis fubtus viliofis, ramis fpinolis. 
Mefpilus inermis, foliis ovato oblongis ferratis fubtiis 

tomentoiis Gron. virg. ^^. 
Habitat ift Virginia. 'b 

vinAn. 6. CRATa^^GUS foliis lanceolato-ovatis fubtrilobis fer- 

ifitis glabris, caule inermi. 
Mefpilus inermis,foliis oblongis integris acuminatis ferra» 

tis pavvisutrinqne viridibus. Gra;?. t/irg-. 163. 
Hdbitai, ;>i Virginia. ^ 7. CRA- ICOSANDRIA TRIGYNIA. 477 

7. CRATi^GUS foliis l-Aficcolatls ferratis, caule menr.i, indiea^ 

corymbis fquamolis. 
Hahitat in Illdia. 'b 
Frutex ramu inermihus. Folia lato-lancfolata, obtnfi 

ferr.itj., crajjiufcula^ petiolata. Corymbi terrninales 

feduyicuiis fqnamoJiSj bradeis fuhulatis. 

S. CRATit^GUS foliis obtuJis bitrifidls fcrratis Ilort.o^^yxcavthe. 

ciiff. 188. F\. fuec. 399, B.oy. higdb. 272. 
Mclpilus , apii folio, fylvcftris fpinolii f. Oxyacantha. 

Bauh» fi». 45"-^. 
Qxvacantha f Spina acuta. Dod. pernpt. 75-1 
liubitatirx Rmopx pratis apricis duris. tj 

9. CRATiEGUS foh'is obtufis bitrifidis fubdeiitatis. Azarotui, 
Mcfpilus apii foHo laciniato. Bauh. pin. 4)3. 
Melpilus Aronia vftcrum. Bauh. hijl. i. p. 67. 
/5 Mcfpilus orientalis, apiifolio, fubtus hirfuto. P<JrX. Aronia. 
orient. 1S9. t. Sy. 
Habitat Florentiae, Monfpeh'i. ^ 

Differre videtur ab Oxyacantha fcla magnitudtne.^ nt 
Sorbus dornejlica afylvejlri; in hac quadruplo rnajora 
•mnia\fpin£ in culta paucioresl^ fape nuilie^ TRIGTNIA. 

SORBUS. 
r. SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. Ilall. helv. aucnpa:ia, 

Sorbus foliis pinnatis. Hort. cliff. 188. Fl. fuec. 400. 

Mat. rned. 235*. Koy. lugdb. 274. 
Sorbus fylvefttis, foliis domefticx fimilis. Bauh.pin. 415-. 
Sorbus fylveltris. Cam. epit. 161. 
Hahitat in Europse frigidtoribus. ^ 

2. SORBUS foliis pinnatis fubtustomeutofis. IlaU.hch.daviejlicn, 

35-^ , . 

Sorbus fativa. Bauh. ptn. 415". 
Sojbus legitima. Cluf. i. p. 10. 
Habitat /» EuropK calidiorwKS. Jf "PEN^ 47H iCOSANDRIA PENTAGYNIA. 

PENrAGTNlA, 

MESPILUS. 

gmmnioa. I . MESPILUS inermis, foliis lanccohtis integcrrimis fub- 
tusronientoiis, calycibusacumia-aris. tiort. clijf. 189. 
Hort. Hpf. 129. Mat. med. 2^6. /{(^y. lugdb. 2 70. 
^'^^rr V/>y: 174. 

IVIfipiius germanica, folio lauiiiio iiou llrrato, Bauh, 

pivi. ^)-3. 
rvleipilus. Dod. per/ipt. Soi. 
jg.Metjailus, folio laurino, major. Banh. pin, ^f^. 
ILihitat lu Europa unjhuU. l- 

py,acantha. 2. MESPILUS fpinora, foiiis lanceolato-ovatis crcnatis, 
calycibus frudtus Gbtuiis. JJort. ciiff. 189, /-;V. cll^' 
44. Ro). iugdb. l"/!. 

Cxjracanlha diofcoridis f. Spina acuta, pyrifolio. I^auk, 

pn. 4^4. 
Uva urf2. Ualech. htft. 164. 
Habitat in Galloprovincife, IVAWxfepibUs. h 

(ithutifoli.t, 3. MESPILUS inermis, foliis lanccolatis crenatis fubtiis 
tornentolls. fjort. ciijf. 189. Roy. lugdb» 27!; 
iSorbus vii-giriiana, tbiioartDUti. Herm. lu^db. f-H. /. 669. 
Sorbus aucuparia virginiana, foliisarbuti, Brc^A. ^rodr. 

Habitat in Virginia. t) 

^iwt-w/j/ej- 4. MESPII>US inermis, foliisovalibus ferratis,cau!icu]is 

hirfiatis. 
Mefpilus inermis, foliis ovalibus ferraris acutis. Ihn, 

cliff. 189. Roy. Uigdb. 271. 
Alni affigie, lanato folio, minor. Bauh, pin. 472. 
Vitis idaca III. Clnf htji. i. p. I^- 
J-Jabiteit in Helvctia, Auihia, Galloprovincla. h 
Tenella adhuc herba ramis petiolis pedtfatnUsfuiHsfHb* 

tHS villofo-tomentofi eji.^ adulta frniliferd glabra ia- 

nam exuit. 

eanatUn/it, S' MESPILUS iiiermi? , folys ovato-oblongis glabris 
fcrratis, caule incrmi. 
Mefpilus inermis, foliis fubtus glabris obvcrfe-ovatis. 

Gron. vtrg. 54. 
Ii.'ibiti>£ in ViT^lnh ^ Canada. b 

6. ME- ICOSANDRI^ }^£NTAGYN1A. ^rt^ 

6. MISPILUS tbliis ovaus inregerrimis. Hort. (lijf,Cotun,..,jlir. 

189. Fl. ftiec. 40;. Roy. h^^dh. 271 Hall.heh. 3fi. 
Cotoncaik^r iblio rotundo non llrrato. Banh. pijf.^s^" 
Chair.auMeipiiii$ geCneri. Cli^f. hijl. i. /?. 60. 
ChamaiMclpilus cordi. BnMh. ptft. 45-:.. 

Habitat ia timdpst^ frigtdions collikfts iifricis iaaue Py- 
renefs, Ararat. t» 

7. MESPILUS ineriTiis foliis ovalibr.s ferratis glabr is , CW'-- .1/«- 

tioribus cjpiratis, biadeis deciduis linearibus. _ ^ ^ /jP»'"^- 
Crataegus tblii? ovallbub utiinque glabrib plicatis indlvi- 
lis ferratis. Ilort. Jijf. 497. l^ir.cUJf-.^i,. Iir;.lugdh. 
^-jl. Hali. heiv. 35-3. 
Cotoueafter foiio oblongo ferrato. Bauh. pi-^. 45-2. 
Cotoneaficr fortc geiheri. C/uf. hiji. 1, p. 63. 
Habitat tn ^-^//j/^/^s Aufttiacis , Pyrenaicis. b 
Foiia prurti argttte ferrata ferraturis verfus apicetuin- 
Jlexts teny.i(limis., utrinquc nuda. Stipulas lincares .^ 
fetiolts Io»^iores^ decidn^. CoTymhns ex a/ts pedttK- 
culatus^ cofiiglob.it iis *n capitulum ., pedttv.ulo fnbvil- 
hfp., jolits dimidio brevior. Bradex inti^r fiorei iinc- 
ares j Jiore longiures ., coloratie, decidux. 

PYRUS. 

I. PYRUS foliis ferratis, foliis baH prodiicih. Hort.cfi^. commtmit, 

190. Hort upf 130. Fl.futc. 401. Roy. lugdb. i66. 
Hall. heiv. 35-1. 

Pvrus fvlveftris. Bauh. piti. 439. Dod. pempt. 35-1. pyrafter. 
jQ Pvrus Beigamotta gallis. Bauh. hijl. x. p. 45-. falema. 

y Pyrus boni chrilliaai. Bauh. htfi. i. p. 44- pompejana. 

J Pyrusjefu f. mofchatcUina rubra. Bauh. htli. 1 . /».44. ^avoma. 
f . Pyra dorfalia eadcmque libcralia dicfa. Bauh hiji. i .p. Vol«na. 

Hahitat tn hnropa. ^ 
t PYRU > foliis ferr^tis, pomis bafi concavis. Hort ciiff. ^^'^l'"' 
189 Hort. upf 130. ;7. fuec. 402. iV/af. w*-/^. 2,37. 
Koy.iugdb. 166. Hail.heiv. ^^i. ,, a- 

M.Tlus fylvcftvii>. 2i^«/'. /">• ^SS"- O^d. pempt. 790. fylveftns. 
/3 Milus pumilu, qujp porius tVutcx quam arbor.ij'^^/;». pji-^(i'".'ca. 

V. M-Alus p?afomila. B.wh. pi^t. 433, l.r.ron,iU. 

j" Malus f^tiva., fru^tu fanguinei coloris ex auftero lub- riib?iii...r.a. 

'' duici, Tourytef: infl. t^^. 

i MaU curUoendula di<?.a Biiuh. h,jl. i. p. li. ^^'1'^"-». 48o ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 

fipirotlca. c. Poma orbiculata. Ruell. Jlsrp, 
" Hahitat in Europa. t» 

eoronaria, 3. PYRUS foliis ferrato-anguloiis. 

Malus fylYeflris, floribus odoratis. Grort. 'vsrg. ff , 
Habitat in Virgjnia. !> 

Qaonia, 4» PYRUS foliis integerrimis. Hort. eliff. 160, Mat. 
med. 238. Roy. lugdb. 267. 
Malus cotonea lylveltris. Bauh. pin. 435-. 
/3- Malus cotonea major. Bauh. pi», 434. 
y. Malus Cotonea minor. Bauh. pin. 434. 
Cotonca & Cydonia. Lob. hiji. 5-80. 
Habttai adripas petrofas Danubii. 1} 

TETRAGONIA. 

fruticofa. i, TETRAGONIA foliis linearibus. R^y. lu^dh. ifO, 
Tetragonia. Hort. cUff. 188. Hori. upf. 126. 
Tetragonocarpusafricana rutilans, foliis longis 6cangu- 

ftis. Comra. hort. 2. p. 205*. t. 103. 
£.vonymo affinis africana, portulacae folio. Seh. thef.i, 

p. 13. t. II. /. 8. 
Habttat in ^thiopia. T^ 

herharea, 2. TETRAGONIA foliis ovatis. Roy. lugdb. 45-0 

Tetragonocarpos africana, radice magna crafTa & carno* 

fa. Comm. horf. 2. p, 203. t> 102. 
Habitat in .^thiopia. b 

MESEMBRYANTHEMUM. 

* Albis coroUh^ 
mdif.orum. i. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis tereti- 
ufculis obtufis ciliatis. Hort. upf. 129. 
Kflli crafllilas minoris foliis. Bauh. ptrt. 289. Morif 

hift. 2. p. 610. /. s- /. 33- /• 7- 
Kali neapolitanum aizoides repens. Col. ecphr^ i. />. 

72. t. 73. 
Kali II. Alp.agypt. 125-. a 127. 
Habitat in iEgypto, NeaDoli. 

tryftalihium^- MESEMBRYANTHEMUM foliis. alternis ovatis 
obtufis undulatis. Hort. cliff. 216. Hort. upf. izjt 
Roy. iugdb. 281. 
Mefembryanthemum eryftallinum , plantaginis folio un- 
dulato. Dili. elth. 131. t. 180. /. 211, rCOSANDRlA PENTAGYNIA. 481 

Ficoide? africana. folio plautaginis nndulato niicis ar- 

gentcis adfpcrfo. T BradL fucc. ■$. t. ly. f. 4S. 
Jtlahitat ih Airica? lO 

3. MESEMBRYANTKEMUM toliis femileretibus . ^e«/c-..7,>u 

Moribus lcirilibus axillaribus. '■"i^' 

MeCembr. rainis undique papillofis folio cr<iliioribus- 

Hort, clif. 218. Ro\. iugdb. 285-. 
Mcfemt). capcnfe geniculidoram ncapoiitanum crcditum . 

Dtll. elth. 271. t 20<r /. 261. 
ficoides ncapoiirana, f^oro candido. H. Brodl .fucc. 5. 

t. 17. f. 34^' 
Ficoides cauenre, tolio teretl, fiore ^ilbido, Pel. gaz. 

;. 7S. /. '3. 
Habtta ad Cap. b. Spci. *• 

4. MESEMBRYANTKEMUM foiils icmicylindra- 7«e5f/?»r«frf. 

ceis, fioabus quadihdis. 
Mcfcmbr. foliis fubulatis femicylindrlcis laevibus vix 

coiniatis apicc recurvis. Hort.ch.jJ'. 120. Aoy iugdh. 

286 
ISIerembr. nodifiorum, fiore inms candido extus phoe 

niceo odoratidimo. DIU. eith. 273. /. 206 /. 262. 
/3. Meremb. nodt!lorum, flore inius candido extus ftra ■ 

mineo odoratinimo. Dill. elth. 274. t. 206. /.263. 
H.ihhai i:i Afiica. t^ 
Oiivx hKic anadrifidui.,flyli J^.., fri^d/ts qaadriiocuiaris; 

S MESEMBRYANTHEMUM folils fubtrigonis ^m- uu-tdhtnvi, 

bulatis, caule ere<^lo, corymbo trichotomo. 
Mcfembr. frutefcens, tioribus albis umbellatls. Diil. 

eith. 277. /. loS. /. 16C. 
Ficoides africana erefta teretifolia, floribus albis um- 

beiliUis. lierm.par. 166. t, i66.hradi.fucc. ^.piiz 

t. 44. 
Habitat ad Caput b. Spei. b 

6. MESEMBRYANTHEMUMacauIe, foliis (\xht^xc- cdamiformf. 

tibii^ connatis, fioribui ofta^vni^. 
Mefembr. calamiforme. Dilt. e!lh. 239.?. 186./. 2 18. 
Ficoides capenlls humiiis , cepceiK folio, florc Uamineoi 

tiradi.Jiuc. 1. p- 10, /. 19, 
Hai^it.^.t ad Cap. b Spei. Tf: 

7. MESEMBRYANTHEMUM foliis lanceoiatis p!a- TriponniH, 

nis crenulatis. Hort.dijf. 217. Hort. xpf. 128. /ioy/. 
Ih^db 283 

H h Me- 48i ICOSANDRIA PENTAGYNMA. 

Mefembr. trlpolii folio, floie argenteo. Dill. elth. i^o 
7. 179. /. 220. 

Ficoides atricanuTO , Mefembry.-jnthcTnum f. Ficas ai- 
2oidcs major procumbens,rr:polii folio magis fuccu- 
lento denticulis fimbxisiio. P/Hk,r^a»i. 77. i. 329/. 4. 

Ha^Hat in Africa. $ 

* Ruhinmdis vorollis. 
lcumftomm 8. MESEMERY ANIIIEMUM acaule, foliis triquettis 
linearibus apicc irifariam dentat'i. Hcrt. tliff. -'tS.* 
Roy. Iiigiib. 2^3. 
JVIefembr. bcllidifjoriim. "Dlli. elth. 244. *. 1S9 /. 233. 
Haiiitat in Africa ^ 

dehoUci. ^ MESEMBPYANTHEMUM caulcfcervs, foirsdel- 
tO''d.bas triquetris deniatis. Hoti. cliff, 218.* Roy.L-if^dh, 

2^. 

Mefembr. deltoides& dorfo& iateribus muricatis./^///. 

elch. ^ff. t. 195-. /. 246. 
f icas aizoidcs africana eret':!^, folio triangulari breviu- 
fculo fimbriato, tioribusrofe!Sodoratis./'W^.i?£//'. 223. 
t. 224. /. f.. 
fi Meiembr. deltoides, dorfo & lateribus muricatis, ma- 

)US, Dill. ehh. 25-4. t. 196 /. 247.. 
y. Melembr. deltoides , non dorfo fed latcribus muricatis. 
Dtll. elth. 25-3. t. 195-. /. 243. 244. 
Habitat in Africa. t> 

ha-hotnm. ,10. MESEMBRYANTHEMUM foliis apice barbatis. 

Hort. ciiff. 216. * Hort. upf. 127. RoyJugdh. :dl. 
Mefembr. radiatum, ramulis prolixis recumbeniibus 

Dill. elth. 245-. t. 190. /. 234. 
Ficoides capcniis, tercti foiio: apicibus hirtis. Pet. gaz, 

t. 77. / 6. 
Ficoides capenfis frutefcens, folio tumido extremitatt 

flellata, florepurpureo, Bradi.fucc. i.p.6'.t. f.^ i|-. 
Ficus aizoides, folio tcreti in -villos radiatosabeunte, fio- 

re rubro. f^olk. hefp. 222. i. 124. /. 6. 
/3- Mefembr.radiatumhumile, foliis miaoribus. Dill.ehh, 

246. t: 190. / ij)-. 

- -. Mcfenibr. radiatum humile, foliis majoribus. Dill. «hh. 
24S. t. 190. /. 236. _ 
Habitaf ad Cap. b. Spei. ^ 

k^ftidum, i i . M £S tAlBR Y ANTHEMUM caule hifpido , foiih 
cylindricii deflexis. ICOSANDRIA PENTAGYNIA ^83 

Mefembr. caukhifpido.//o/'^f/i^.ii*7.* Rry.lH^db.i'^,i 
Mcfembr. pilotum inicans, flore raturAtcpurpiirco. Z)///. 

chh. 289. /. 277. /. 178. 
Q, Mdcuibr. pilofum micans., dore purpurso paUIdjore, 

Dill. elth. 29C. t. 114. /. iSo. 2 7v> 
T^.Mclembr.pilofum micans, florc purpureo ftriato. DilL 

ehh. igi. f, 215-; /. 2S2. 
Ficoides f Ficus ahoides africana, folio lonj^o lcuu^ 

floie aurantio. Brndl. f»cc. 4. p. 10,. t. js. 
Ficus aizoides leretitblia, foliis cryrtallino lore elegari-' 

tcr confpedi^, iioribus uikuc rofcii. yolL bifp, ii.t. 

/.224. / 1, 
Htibiiai: ad Cap. b» Spei. t> 

12. MESEMBR YANTHEMUM caulctbliisqnepuhc* vilkr«.\n. 
fcentibu^. Uort. cUjf. 217, "^ Row Ingdk 282. 

Hahiiat in Africa. b 

13. MESEMBRYANTHEMLIM fo^iis fubMlatis fub- /,.i,m»n. 

lus unciquc fcabrii. Hon . cfiff. 219 * tUrr. upj. f 3.9. 
Mefembr. purpureum lci.^jrum- ftamiaibus expaniis DilL 

clth. i^(j. t, 197. /. i<:d. 
Ficoide? capentis, triangulari folio 'acuio, florc purpu- 

reo. Pet. gat.. t. 77. /. 3. 
^^Mcfembr. purpureum fcabrum, (iaminibus col!e<?U>, 

/)?//. ckh, 260. /. 197. / 2ci. 
Hahitnt tn AtVica. !> 

14. MESEMBRY ANTHEMUMarticufiscauVfmsier- «««»«»»« 
minatis ia foliA acuminnta fubtuj dcniaf.i. Hort.clijff', 

218. R'A\ lngdb 284. 
. "^.Vfembr. perfbliAtum, foliis minoribusdiacamhls. /JrV/. 

chh 2yo. t. 193. /. 239. 
T Picoides afra. folio triangulari glauco perfol'ato hrevis- 

limo apice fpinofo Brjdf fucc. 3. /. 27. 
^ Mefembr. perfoliatum, foliismijoribus triacanlhis. />«7/. 
ctth. ifi. t. 193. ;'. i.\o. 
Eicoides afrirana frutefcens perfoliaia, foHo tiiangulaii 

glauco pi^ndato. Bradi. fuce, j-. /;. 13. ?. 46. 
Hahitat i» AtVica. ^ 

15". MESEMBRYANTHEMUM fpinisramofis.//^r/. ri-jW*»». 
cUtf. ilO. * Rt>y, lugdb. 2S1. 
MeLembr. fruticefccns, ramis triacanthis DilL ihh, 

276. t. aoS. f. i6j. 
Ficoides atricaua, aculeis longiirimis&follolis nafcend- 
H h'a bus 4^4 iCOSANDRIA PENTAGYNIA. 

bns ex foliorum alis. Tournef. a£i. 170^. />. 3i<i 
BraJl. fucc. 41. ^. 39. 
Habitat ««Africa. t> 

uihrc/Htn. 16. MESEMBRY ANTHEMUM foliis fubulatis papiN 

loiis, radicc capitata. Hori. clijf. si6. * Roy.lu^dh. 282. 

Mefembr. fruticercens, radiceingentituberdfa. Dill. elth, 

27f. t. 207./, 264. 
Habitat in x^^trica. t) 

tsrx^imum. ly^ MESEMBRYANTHEMUM foliis fubulatis femi- 

terctibus glabr'S internodicj lor.gioribus.//i?r/.f/?^'.220. 

H0rt.upf.12b. Roy. hgdb. 2S6. 
MeiCinbr. tcnuifolium procumbens, folio tenuiore vi- 

ridi, flore coccineo. Dill. clth. 264. t. 201. /. 25-6. 
iMcoides capenfis humilis tcrciifolia, fiore coccineo. 

Bradl. fucc. 1. p. 13. /. 9. 
Ficoides africana minor procumbens, foiio tenuiore vi- 

ridi, fiore coccineo. Morif. hiji. 3. -p. <:oy. f. 12. 

t. 8. / 6. 
Hahitat in Afnca. "5 

fiijmUcctim. iS. MESEMBRYANTHEMUM foliis fubulatis fub- 
cylindiaceis obfoicte papilloiis difcinchs. Hort. cliff, 
220. Roy, Ittgdh. 287. 

Mefembr.^^frutefcens, tlore parpureo rariore. Dill.elth. 
279. /. 209. /. 267. 26S. 

Hahitat in Africa. t) 

vraffifvnHm, 19. MESEMBRYANTHEMUM caule repente femi- 
c^-lindracco, foliis femicylindricis laevibus connatis a- 
pice triquetris. Hort. cltjf. 217. * Roy. lug^b. 285, 

Mcfembr. craffifolium repens, riore parpureo. uill. clth* 
266. /. 201. /. 25-7. 

Ficoides africana reptans, folio triangulari viridi, tlorc 
frtturste purpurco, Branl. fucc. 4. p. 16. /. 38. 

Habitat in Africa. J^ 

iiikitmn. 20. MESEMBRYANTHEMUM foliis acinaciformi- 

bus diltinftis Isvibus, ramis teretibus. Hort. cliff.ii<^, * 

Roy. higdb. 7.2 f. 
Mefembr. falcatum minimum, flore purpureo parvo. 

Dill. elth. 288. /. 213./ 276. 
Ficoidcs afra, folio triaugulari enfiformibreviflimo, flo- 

re diiutc parpurafccnte filamentofo. BradL fucc, 5*, 

p. 9. t. 42. ^ 
habitat in Africa. t> ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 48)- 

* Luteis coroUis. 
21 . MESEMBRYANTHEMU M folH:, acinaciformlbns ncinaciformt 
connaus: anj^ulo carir.ali fcabris, ramis angulatis. llort. 
clfjf. 219. Ko\. iuzdh. 284. 
Melcmbr. vicinaciforme. fioreamplilTimopurpiireo. DHl, purpureum 
ehh. 2S2 t. 211. /'. 270. ^ t. 212. /. 271. 
jG- Mefembr. falcatum nnius, fiorcamplo lureo. Dill. elth. flavmn. 
2S3. /. 212. f. i^x. 
i- icoides f. rici.is ai/.oidei africana major procumbcns, 
iriangulari folio,, fruRu maximo eduii ticr>n. In^db. 
244. t. 245-. lM'jrij'. hiji. 3. /». ^q6. f. i?. i.i.f.K 
n/.Mcfcmbr. falcatursi majus^ florc purpureo mediocri, 
Di/1. clth. 285-. t. 211. /. 27:5. 
Hnhitat ad Cap . b. Spei. I5 

12. MESExMBRYANTHEMUM foliis fubtriquetrls ^/«/«'^ 

fcabris, corollis bicoioribus. 
Mefembr. tenuifolium fruticeiccns, Sore croccc. DilU 

cltk. 207. /. i02. ./, 23-8. 
Ficoidcs f. Ficus aixoides africana minor ere£ta, trian* 

gulari folio viridi, ilore intub tiureo; foris purpureo, 

Per/n. lugS. lyj. t. 249. Morif. hijl. 3. p. yoy.f. 

12. t. 6. f. 4. 
Ficcide^ capenfis frutcfcens, folio tcreti pundato, peta- 

lis lureis, Bradi. fH-.c. i. p. 8. t. 7. 
H..i6itai t» Africa. n 
CoroJLv exins purpure.t .^ intus JJav<f. 

23 iMESEMBRYANTHEMUM foliis fubulatis tri- /•<•■«/«», 
querns: angulo carinali rerrorfum feiratis.//or/.f//^, 
218. Roy. iue:db. 284. 

Mcfcmbr. fcrratum, florc acetabuliformi lulea, Dill. 
elth. 249, t. 192. /. 23S. 

Hnbitat in Africa. t» 

14. MESEMBRYANTHEMUM foliis fubulatis fub- »«'.-<;«». 

cylindracdi p;ipillolis diftin6tis, caulc fcjibro. Hort. 

ciiff. 220. * Rn. lugdl>. 2S7. 
Mefembr. micans', tiore phcenicco: filamentis atrjs, 

Dill. elth. 291. t. 215-. /. 2S2. 
Flcoides capeufiii, tcreti folio, tiorc crocco. Pet. guz% 

t. 7. / 9- 
Ficoides capcnfis, tolio tcrcti argenfro, pcralis perplu- 

rimis aurantiacis. Bradl.fucc. j. ^. 9. t. S, 
Habitat aH Cap. b. Spei. b 

H h 3 3f. 486 rCOSANDRIA PENTAGTNIA. J^!9ticjir^ XS- ME"^EMBRYAxNTHEMUM foliis linearibus ob- 

rolete triquetris diftindfs: rummis imbrfcaris Ixvibus» 

Hort. elijf. 220. * 
Melembr. foliis confertis fplendentibu?, flore pailido. 

UiiLeith. lyo. t. 204. /. 260. 
Ficoides capenfis ftutcfmis, folifs tcrctlbus confertis 

glaucis, flore albo. Uradl. fucc. i^ f. 7< (. 6. 
^ Merembr, foliis triqucfri> gibbis oppolitis imbricat:s,ra-' 

mis inferue nudis. Hort. chjf.. 220. Roy. iu^db. 286. 
Habitat ad L-ap. b. Spei. r> 

ja^Tr«f«rw^ i6. MESEMBRYANTHEM UM acaule, folifs femi^ 
cylindricis connatis externc tubcrculatis. tiart. cVtff, 
•219. i?</y. lugdh. 1%^. 
Mcfcmbr. roitruni ardco& refefens. Dill. elth. 240. t^ 

1S6. f. 279. 
Habitat in Africa Ta: tieryifeula,-- 
tum. StaHCnm,. lartujftK 27. MESEMDRYANTHEMUM foUis fubcyllndricis 
acutii connatis arcuaris laevibus.. Hort. cLiff. iio.. 
HoYt. upf. 128. Koy.l-u^db. 28 f.. 

Mefcmbr. foliis vea-uculiformibus ,. flotibus mellinis 

umbellatis. DilL elth^ 268. P. 203. /. i^(). 
Habitat in Africa. t) 

28, MESEMBRYANTHEMUM foliis fubjulatis tri- 
tiuetris ftriftis acutis: pun£tis pellucidis obfoletis 
fparfis. Hort. ciiff. 220. Roy. lugdb. 283 

Mcfembr. fcabrum, fiore fulphureo convexo. Dill. eith. 

1-^6. /. 196. f. 248. 
Ficoides africana frutefcens, folio triangulari breviore 

c;iauco. Morif hiji. 3,^. s^7- f- 12, t. ^. f. 3. 
Ficoides afra, caule iigiiofo, erefta, folio crianguiarren- 

fiformi fcabro, tiore lureo magno. Bradi. fuc,-. 4. 

p. \i. ?. 32. ' _ 
Fi"coides f. t icus ahoides africana minor erefla, foHo 

tiiangulari glauco, Hore luteo. Herm. iugdb.. 247. t. 

24S. 
Habitat tn Afrira. '^ 

25, MESEMBRYANTHEMUM caulefcens, follis 
fubutaiis femicylindricis rccurvls connatis longis. Hort, 
cliff. 119. *. Hort. upf. 128. Roy. iugdb. i%^. 

M^fcm^br. foliis corniculatis longioribus. DHi. etth 
161. t. 199 f. 25-3. 2f4. 

Ficoides capcnjis, folio triingulari, fiore lutco intus pal • 
lido. P^i. ia:i, t. -77 f. IC. 

/3 Mc ICOSANDRIA PENTAGYNIA 4S7 

;6. Merembr. foiiis cornfculatis brcvioribus- Diil. ehh. 
261. t. 198 f.. z^/ 
Ficoides africana reptaas, foUotrranpuiaricrafTo longis- 
nmo, flori? intus luteo ertus aurauTiaco, Bradl. fkcc 
4. />. iS. t. 40. 
^.Melcmhr. loreuin. Diil «hb^ ^64./ 2.00. f. i^f. 
Hahitat iu Africa. Z: 

:}o. MESHMBRYANTUEMUM foliis plaiiis o^^on-iouuofui». 

tis ovatisacuminatisi onnatii integerrimis. Hort cliff. 

iiy. * Roy. Ih^Mk 2,6^3. 
M^fembr. roituotum> foiiis fempervlvi expanfiJ». DilL 

«hh. 2:54. t. 182 /' iJ^. 
Ficoldes capcn.no. folio !ato acuto, ftore a!bo intus luteo, 

Pet. gaz. i. yb. f. lo. 
Ficoides africana procumbens, folils planis conjugatis 

lucidis, Bradl. fucc. 3. p. 7. t. 16. 
jS. Mcfemhr. tortuolum, foliisfempervivi congeftis. Dill. 

ehh. 2,33. t. 181. /. 222. 
Ficoides capenfis procumbens, olcae follo, fiore alb'^ 

medio crocco Bradl. ju,;c. 1. f. 7. /• 16. 
Hahitui ad Cap. b Spei. ?r 
Peialu exteriora ulhiua., ifitcricra Jiava fu^i, 

31. MESEMBRYANTHEMUM fubacaulc, folus cl-«;»fm. 

liarc^-dentatis. Hott. citff. 218. * Ros lugdb. 2^3. 
Mefembr. ri^tum caninum rcferens. Dill. ehh. 241./. catiinuin, 

\S%. f. 231. 
Ficoides capenfis Immiiis folio triangulari prope fum^ 

mitaiem dcntaro, liorc juleo.7?rif(S^/./«<:<r. 2./>. 8.^ 17. 
/3 Mefembr. riclumfelinumrepraefentans. £><//. ehb. 240. fcimun». 

t. J87. /. 230. 
Ficoides rifra, folio triangularl cnilforroi mlfo brevj 

ad margines laternles multis majoribus fpinis aculea- 

to Mart. cent. 30.. f. 30. 
liflhilatfld Cap. b. Spei. ir 

32 MESEMBRYANTHLMETM folils doIabriforniT-rf..,<,„/orwA 
bus. Hort. chff. 219. Hov^ iugdo. iS^. 
Mefembr. foliQ.dolabriformi, Dill ehh. 248. /. 191. 

/• ^S7- _ . ,. . 

Ficoidcs capenfis humilis, folns cornua ccrvi relercnti- 

bus, petali.s lureis. nofliRoia- BradlJ/(Ci. i.f. 11. t.io. 
Hahiiat ifi Africa, h 

33. MESEMBRYANTHEMUM foliis dlfiTofmnjus Hfformc. 

Hcy. iMgdO. 28.7. 

H h 4 Mtffem' 438 IGOSANDRLA PENTAGYNIA. 

Mcfembryanth. foliis diftormibus, fiorc \utco. DUl.elib 

25-2. /.194. /; 241. 242. 
Ficoides Mefembryanthcmum crafTiirinio & valde fuc- 

crJento folio mgris punflis iiotato. Phik...al>n. 148. 

t. -^i^. f. 4. 
Habitai in iEthiopia. ^ 

ingnifermt. -^^. MFSEMBRY ANTHEM UM acaiile, foliis lln- 

guiformibus altero margine craflloribus. Hori. cliff. 

219. Hort. upf. 128. Koy. lugdb. 2S2 

Mefembryanth. folio fcalpmo. DilL elth i^<. ^.183, 

/. 224. 

|3. Mafcmbr. folio lingntformi latiore. DilL ehh. i^tt. 

184. /. 2,24. 
•^Mefembr. foiiolinguiformianguftiore. DilL elth. 2^8. 
^ t. iSf.f. ii6. 

J, Mefcmbr. folio linguiformi longiore. DilL ehh. 23./. 
iSj-. /. 227. 
Uabitat in Africa. %i 
H»c Decagyna efl. 

fu^^ioiufox-- 35-. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis fubu" 
"^^* latis triquetris longifllmis. Hort. cliff. 216. ♦ Uart. 

npf. 129. Roy. liigdb. 281. 
Mefembr. folio pugioniformi , flore ampio ftramineo, 

DilL ehh. 280. t. 210. /. 269. 
Ficus capenfis, caryophylli folio, flore aureo fpeciofo» 

BradL fucc. 2, p. y. t. 14, 
Hahitat ad Cap. b. Spei. % 
Hac polygyna efi, 

AIZOON 

toKmenfc. I. AIZOON foliis cunciformi-ovati!>\ floribus feflilibus» 

Hort, uff. 127. 
Aizoon fcliis obverfe ovatis. Hort. cliff. 41 3 Koy, 

lugdb. 221. 
Ficoidea procumbens, portulacae folio. Niff. ad. 1711, 

/'.422./, 13,/.!. 
Kali aizoides canarienfis procumbens, Pluk. alr/t, 202# 

^.304. /4, Volk.norib.z^^G. /.236. 
Habitat in Canariis. 

hifpmmr-'. 2. AIZOON foliis lanceolatis, floribus fesfilibus. 

Ficodeahifpanicaanjiua,foliolongiore. DilL elth. 143. 

t. 117./ 143. 
Habitat in Hifpania, 

panlcuiatmi 3- AIZOON foliis lanceolatis, floribus paD*;:ulat'$. 

A27.0- ICOSANDRIA PENTAGYNfA. 4S; 

Aizoonfoliislanccolatisiubtus hirfutis. Roj. htgS.z^i. 
Habitat in Africi. 

SriRTEA. 

i,. SPIR^A foliis hip.ceolatis ootufis ferratis nudis, flori-A^''--'/»^'-'»' 
bus duplicato-rnccmolis. liort. clij]'. 191. llon. upj. 
131. Koy. lugdb, 27), 

SpirKa thcophralli forte. Ch[. hifi, i, p^ 3o. 

iMutex fpicatus, ioliis ferraris falignis. Bauh. pia. 475', 

Spiraca falicls' foh"o longiore ferrato, iloribus rubris. 
Amm. ruth. idf. 

Hal:t;if in Sibiria. Tataria. t> 

A. SP]R^/\ foliis Vauccoiatis in«quah'ter ferratis fjbtus '«^'•'^'"'''./'^/ 

toniciuolis., floribus dupllcato-raceiTious, 
Uirnaria pcniacarpos, intcgiis ferratis foitis parvis iub- 

tus incaais, virginiana. Pluk. alm. 393. ^. 3^1 /. 5'. 
Hahitat in Philadelphia. Kalm. Tj 
Diffcrt a priecedeKt: Foliis magis frofundc ks ina^uali-' 

ter Jerratis; foliis Julitus valde tomentojis adeoqtie 

erajjis ; rncemo terminali compofito denjiori lcngiori. 

[''loribus demurn magis rtdris , ^ Corolli s Gcluph-mi- 

noribus. 

5 SPlRiEA foHis integerrimis, umbellis fesr.Ubus. Hort- i.-ypiricifolui 

upj\ 131. 
Spir;Tca foiiis integer: iniis, pedunculis fimpiicibus./Zor. 

cliff' (90. Roy. iiigdb. Z77. 
Pruno fylveftri affinis canadenlis. hAuh. pirfiy.PJuA. 

alm. 308. t. 2,18. /. y. 
Habitat /«Canada. t> 

\. SPIRtEA foliis ovatis incifo-femtis gl.ibris, ximhzWxi d-mfimHryfvt- 
pedunculatis. '"• 

Spirsa chamxdryos foliis. /iynm. ruth. 269. 
Habitat in Sibiria. Z>. Gmelin. h 

5. SPIRiEA foliis oblongiufculis apice fcrratls, corymbls ?rrnata. 

latcralibus. 
Spirxa hifpanica, hypcrici folio crenato. harr. rar. \ 376. 

/, 564. 
Spirsea hypericifolio ampliorc, modo intcgro modo den- 

tato. Amm. ruth. 270. 
Habitat in Sibiria, Hifpania. % 

6. SPIRjEA foliis lobatis fcrratis, corymbi>termIna!:bus. "/■'/<"''«. 

H h 5- 5pir«a 490 ICOSANDRIA PENTA.<3i YMIA. 

6plr*a folJi^ 'incIfisaTigulatVs, flotibus corymbofis. Htrt. 

cltjf. 190. (jtriin. Vtrg. <;<;. Koy. tugdb. IJJ. 
Evonymus virginiana, ribefii rblio^ caprulip elcganter 

buiialis. Comm. hort. \. p. I69. /. 87. 
Habttat in Virgfnia, Canadi. h 

farbifoha, - SPIRi^^A foltis plnnHis, foliohs uniformibus feTratis, 

caule fruticoLb, tioribus panicuUtis. 
Spirxa foiiis pinnatis. ^yna;». acad. 1. p. 3^2. * 
Spiraea forbi folio rennitcr crenato, tioribus iu thyrfoal- 

bis'. Amm. rtith. 186. . 

Hahttat tn Sjbiriae uitgirtojis-^ t> 

Aruirm^ 8. SPIR.yEA foJiis fupraf^ccompofitiSv fpicis panfculatls, 
floribas dioicis, 
Aruncus. hur^\ clijf. 463. Roy. lugdh 27?. Gron. 

znrg. I2T. 
Barba caprje tioribns oblongis. J3auh. pin^ 163. 
Barba capr^. Cam. hort. 16. t. 9. 
Habit.dt in Auftriss , AlvornisEi rnontaws^ 74 

Fii>l>tH(tu!.t. 9. SPIRiEA foliis pinnatis : foliolis uniformihus fertatis, 

canle herb{»a^o, lloribus cymo(!s. 
Ftlipendula folii.s pinnatis: foliolis uniformibus. Hort. 

chjf. i<^i. Fi.fuec. 4.04. Mat.. med^ 239. Roy.lugdb. 

277. 
Filipendula vulgaris. Banh. pi». 163. 
Filipendula. Cam. ept^ 5o8, 
Uabitat in Eiiropas pajciiis. 24 

Vi'»Rn«, to. SPIR.i^EA foliis pinnatis.- iinparr majorelobato, flo> 
ribns cyniofis. //. lapp. loi. Hart. dtff. 191. /7. 
/«^«■. 405". Mat. med. 141. Roy.lugdb. 1'j'j. 
Barba caprs floribiis compaetis. Bauh.pin. 164.. 
Regina prati Dod. pi:mpt. <;-. 
Hahitat in Europ<e prntts ultginnfis., umbrofis. ^ 

nifoliota. n. SPIRiEA foliis ternatis ferratis fubaequalibus, florL 

bus fubpanicufatl^. 
Filipt;ndula foliis ternriris. Hart. cUff. 191. H^rt, upf. 

131. Rny. lugdb. 277. Gro». viry. f^. 
Ulmaria rnajor rrifolia, flore amplo pentapetalo, vir- 

giniana, .P/»4. ^///7. ^93. t. 5,36./. f. Ra/. Juppl.^^o, 
Ulmaria virgi_nianarrifolia,fioribus candidis f)jr:plis lon- 

gis & acatis. Mortf. hijl. 3 />. 3?.'. 
Habitat in Virginia, Canada! 

DA iCOSANDRIA FOLYGYNIA. 491 

lALIBARDA 
t DAL1B\RDA .»/e»/ 

iiubitut iit Caoadn. Kalm. 1: 

Radix repens. .Stolones reptantcSyhtrbacei. Folia cor^ 
dutay ohtuja^ otHufe cren/rta^ veno/a^ piln raris ad- 
fperfa, PclioU />»7yA, foliis ftpins lon^iores. Scapi Mua:., 
pilofiy longtfudine petioleruw., unijjori. (val\ X qui/iqHe- 
partitiis. Coroila al^u. Semiiia y, nuda., a-vata. Oi- 
itajuii Kubo feminiiius nudis^ 

POLTQTNI^^ 

ROSA. 

1 ROSA inermis, calycis folioUs indivills, fru£la o\i.- cmnarti-iyHn 
longo. Hall. belv. 348. 
Roik rvlveftris, odoratiirimo rubro- flore. Buuh. tln 

483 
Habitat in Helvetia. Jy 

2» ROSA aculeata, fbliis odorati> fubtus nibiginofis. Halt^tgltnttria^ 
helv. 35-0. Dalth. Parif. ) 45- 
Rofa fylveftris, foliis odoratis. Uauh. pin. 483. 
Rofa eglanteria. Tahern. ir. 1087. 
Habitat in Helvetia, anglia. b 

3. ROSA foliis utrinque villofis, fruftu fpfnofo. HalL vti.of/i, 

helv. 35-0. 
Rofa fylvcilris pomifera major. Bauh. pir. 484. 
Habitut in pJiropa anflrali. t» 

4. ROSA caule aculcato, petiolis incrmibusj, calycibus.'"'^""»- 

fcmipinnatis. Fl. fncc. 406. 
Rofa fylveftris vulgaris, florc odorato incarnato. Bauh^ 

pin. 48 3. 
Hibttat in Europa. h 

)'. ROSA caule pctiolisque aculeatis, calycis foliolis \\\- f}>'»ojiffniri, 
divilis. Fl. fuec. 407. 
Rofa campertris fpinofiflima, flurc atbo odorato. Banh 

pin. 4S3. 
Hahitat i» Europa. h 

6. ROSA caulo aculealo, pedunculis hifpidis, calycibus ""*'/""*• 
femipinuaiis glabris. 
Rofa fnulrifHex. mcdia Bcuh. pin. ^8i. 

Ro- 49Z ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

Rofa centifolia b;iWvica ii. Cluf. hifr. i. p. 114. 
liabitat in Europa. "b 

aiba 7. R.OSx\ caule aculeato, pcdunculis IsEvibuSj calyci* 

bus femipinnatis glabrls. 
Rofa alba vulgaris major. Bauh. plfe. 482. 
^.Rofi alba, tiorc pleno. Bcjl. eyjl. vern, 6. /^. 3. /. i. 
Habitas in Europa. !> 

}?,Mf.a. 8, ROSA foliis carinatis fubtus fcabris. Dalib.parij. i^j.j 
Hahitat in Gallia. t> 

xniic.i» t). ROSA fubinermis, foliolis quinis fubtus tomcntofis : 
impari majori, ftipulis obfoletis. 
Rofa chufni glabra, juniperi frudu. Pet.gaz. ^6. t. 

Hahitat in China, t» 

V\^VC\\iMer}nes \rariHS armati HJia alterave fpina tef^uis- 
fima verfus folia vel in petiolis. Folia pinnata: Fo- 
iiolis quirJis., fuhl^us tomentofis .^fupra glabris.,ferratis'. 
extimo duplo majore. Ped unculi loKgi^ nudi.^ Jir/iplices. 
QiiyiLinctfus .^l^evis.YtViSiws magmtudins Sorbi aucu- 
■paricc. Specics Rofarum difficile difitt.gvtintur ., ^itfi' 
cilius deterrninaittur \ niihi vidctur naturam mifcuis- 
fepluresvellufnex unoplures form<7ffe '^hinc qui paU" 
cas vidit fpecies facilius eas diflinguit, quamcfuiplu" 
res examsnavit. 

fir>:pfvi' 10. ROSA caule aculeato, foliolis quinis glabris pcren* 
•'«"^- nantibus. 

Rofa fempervirensjungermanni. Cluj. hifl. 1. app. alt, 

Dtll. elth. q26. /. 246. /. 318. 
Rufa mofchata fempervirens. Bauh. pin. 482.. 
Habitat in Germania. t) 

pvtdtilina. II. ROSA fniftibus oblongis pcndulis. 

Rofa fangviforbjc majoris folio, fructu longo pcndulo. 

Dtll. elth. 323. t. 24$-. /. 317. 
Habitat in Europa. T) 

m-oi:ne~ n. ROSA foliis ferratis medio tenus integerrimis. 

Rofa caroiina fragrans, foliis medio tenus ferratis. Dt/I. 

elth. 325-. t. 245-. /.316. 
Habitat in Carolina. 

RUBUS. 

* Frutefcentei. 
uiati: "f- RUBUS foliis quinate-pinnatis tematisque, caulc a- 

culea- ICOSANDRIA J^OLYGyNIA 493 

culcato, petiolis canaliculatis» fl.fucc. 408. Mat.wed. 
242. 
Rubus caiile erefto iiifpido, folii^ tcrnatis. Fl. lat>/>. iC4: 

Hort. cltff. 192. lidYt. ttpf. 133. Row lugdi'. 273 
Rubus idscus rpinofus. Bauh. pitt. 479. 
jG-Rubus idscus fru6tu albo. Bauh. pr^. 479. 
y. Rubus idacus Iscvis. Bdnh. pi». 479. 
flabitat ia Europs lapidojis. i"- ^ 

X. RUBUS foliii quinato-pinnatis ternatisque, caule ^- 'ctiAentnJif 
culeato, petiolis teretibus. 

Rubus foliis longioribus fubtus niolli lanugine obdu- 
6tis & incanis, florc & frucbu minoribijs. Sloan.jara. 
173. hifi. 1. p. 109. /•. 213. f. 1. Raj. dendr. 76. 

Rubus idccus, trudtu nigro, virginianus. Dill.elth.-^i^j» 
t. 287. /. 519- , 

Habitat in Cunada. Kalm. 

Caulis teres , htvis ; acuieis recnrvis. Petioli terctcs <i- 
ctileis rrcnruii. Foiia tcrnata.^ i-^trrmedio pedicellato^ 
ovata., iffcifo-ferrata., fuhtus albo-toffientofa. Raccmus 
tcrminalis. Fru6tUS fiiger., variat etiara frudurubro, 
magis acido quara R. idcci. Ditfert trnprimis a R, i~ 
d(Co.^ cui (r/nillimus.,peticlis teretibus nec canalicHlatis. 

3. RUBUS foHis ternatis nudis, caulibus petiolisque hi- i-^X^jWnf. 

fpidis, 
Habttat in Canada, Kalrn. t> 
Caules i'/V/V«//J" lofjgis ., procumhcKtibus ., lignofis ^ ufta 

cum petiolis adfpvrji fetis rigidis. ¥o\\^ tentati; ., nti- 

da ., i»cifo-ferr,Ha'. i/itermedio pcdicellato\ pednnculi 

ctjam hifpidi. 

4. RUBUS foliis ternatis nudis, caule aculeato: Hort.cafiuii 

cliff. 192. Fl.fuec^.\G'i^.Gron.'virg.\6},.Roy.lugdb. 

273. liall. heh. 344. 
Rubus repens, fructu cxlio. Bauh. pin. 479. 
Rubus minor. Dod. pempt. 742. 
Hahitat in Europse dumetis. j) 
VoVizJfibtus non tomentofa., quamvisfapc pubefcentia. 

y. Rubus fbliis quinato-digitatis ternatisquc,caulepctiolis-/)'«?rff/«'« 
que aculeatis. Fl.fi/ci.^^o^. 
Rubus caule aculcato, foliis tcrnatis ac quinatis. Hort. 

ciiff. 192. Grun. iJtri^. 163. Awy. lugdb. 273. 
Rubus vulgaris f. Rubus fru6tu nigro. Bauh. piu.^^jc). 

RubUS. Cari^i. epit. 7)1. 

Q RuDus vulgaris major,fructu albo. Raj.angl. 3. p.^f^y. 494 iCOSANDRlA POLYGYNlA> r>^. Rubus flore a)bo pleno. AUfa, hori. I7r. 

Habttot tn Itvihui ^r^rferiim maritimh Earopse. ^ 

x,tvfilin(is . 5. ROBUS foHls digitatis deiiis <juinis tcrnatisijue, cau- 

lc inefmi. 
Iiahit«t iit Canada. Kulm, 
Q^xxW^ jtihpNrpureus-. FoWoH litnceolaia^ utrinque nH- 

da^ tcr,uiljj.fna ^ argnt.e ferrata. Bra^leae laMceolatte. 

Stipulse lineares^ acut,e. 

tdoTMHt ^^ KUBUS foliis fimplidbus palmiris, caukinennimul* 
tifolio rimltiiloro. Hort^tiiff'. 192. * Hort, tij^J- i^S 
Roy. ii(gdi>. 274^ 
RubUS odoratus, Carn. car.ad. 149. t. IJG. 
Habita ttf Canada.- ^-^ 

/axatilit. 8. RUBU5 foliis tematls ntldis, flagellis reptantibtic 

bcibace(S. Fi. fuec. ^it. 
Rubus c^uJe rcpente annuo, foliis ternatls, fJ. lapp. 

2,06. Roy. liigdb. 274. Hail. helv, ^44. Roy. Ingdb, 

274. 
ChamiBRubus fax^atilis. BaMh.piy. "lio. 
Habitat ?> Europcc colltbus laptdofis. Zt 

arnkut. 9 RUBUS folii^ ternatis, caule iatrmi unifloro, /7/««, 

412. Mai. mcd 244. 
Rubus Ciiule unidoro, foliis ternans. Fl. Upp. 20J. t. 

f, /. 2. Horl. cltff. 292. Ray, htgdh. 274, 
Rubus humilis, florc pmpureo. Buxb tnnt. ^. p. 13. 

t. 26. mala. 
Rubus trifolius humilis non fpinofus, fapore & odore 

fra^ariaD, fruClu rubro polycocco» Amm. ruth. iSf. 
liabitat in Bothnia Sueciic, oibiria^Canada. '^ 

10. RUBUS foliis fimplicibus lobatis, caule unitloro. Th 

fttec, 413. Miit. med. 244. 
Rubus cauje bifolio unittoro,foriis firnplicibus. Fl. Upp. 

2cS. /. S. /. 1. Ht,rt. ciiff. 192. lioy, lugdb. 279» 
CbamsRubus foliis rlbcs. Banh. ptn. 4^0. 
Morus notvegica. Ttii. nboenf. 47. /. 150, 
Habtiat i» Sueci<y paludibhs ultginojii^ tnrfofis frr- 

Quens. 2^ 

FRAGARJA. 

■v»/f«, FRAGARIA flagcllis reptans. Hort.cliff. 192. Ihru 

fcpf. 13:^, /•"/, /.vlt. 114. Mat, med. x^f. lioy. ihgdb. 
274. iiull. hJc. 243. Fra- 


ICOSANDRIA POLYGYNIA. 495 
Frn^aria vulgaris. hr.uh. pi». 326. Fl. Iapp.a.O(^. Gron. rylreftns. 

Fragntui fruchi albo. Bauh. ptti. 326. 
j3 Fiagarii! truftu parvi pruui magnirudinc, Bauh. pin. istiva 

y Fiagaria chllocnfls/ru^^tuinaximo/oluscariiolishirrutis. chiloenru. 
Dtll. ehh. 145-. / Mo. f. 146. 
Hahitat in Euiopae bnredlis Jlenlibus^ iiuris^ aprjcis. Z' 

1. FR ACrARlA caule erei^lo ruffruticofo, foliis hirfutis. mnicatat 
Frag.iria arborea, tiort' herbacco. z./n. hijl. 
Fra!?,aria riiajor velca, Horchcrbaceo, Morif, hi/h 1. p 

»86. 
Habttat iti ' - - - "b 
Folia tftter flort^i di[}ingvunt hanc aprtma. 

3. 1 RAGARIA caule decumbcntc rcpente. Roy. lugdb.fiinh'. 

274. Dalib. paril. 147. Sauv. munjp 177. 
/3- Fragaria fterilis. Bauh. pin. 327. 

I*ragaria fterilis V. miiiime vefcn hirfuta minlme incana. 

Aforif hifl. 2. P. 196. /. 2. t. 19. /. f. 
Frat;aiia fylvcflris minime vefca 1" nerilis. Lob.ic. 698 
Hniniat in Allglia. I4 

Caules procumbentei.^nnllus reHns^ Pedunculi axillaresy 
Hittjlori:^ Foliola ovaita^ Baccs exfucae. 

POTENTILLA 

* Vt)liis pimatis. 
I. POTFNTILLA foliis pinnatis, canle fruticofo. //or/. /'^«"""/tf. 
clijf. 193. fj. fuec. 416. Ro\. lugdb. 275-. 
Pcntaphyllo/dcs redujn fruticofum eboracenfc. MoriJ. 
ht/i. 2. p. 193. /. 2. /. 23. f. 5". Ilortul. angt. j-4 

/. f4. 
Pcnrnphylloidesretlumfrutefcens. li'ahh. hort.c)^.t. 17 
Pentaphvlloidesfruticofaelatior. Jmnt. ruth. S8./. 17. 

kff 89'. /. i8. /. I. 
Habitat in Eboraco, Anglia, Oelandia<J»/?r«///, Sibiria, t> 

i^ POTENTILL.A. foliis pinnatis ferratis, caalc repente. •^»/*»'»»»* 
Fl. lapp. 210. Fl. fuec. 415-. //or/. f//^'. 193. il/r//. 
med. :46. .^oy. lugdb. 27 5- . 

Potentilla. Bauk. pin. 321. C<»w. e;»/'/, 75-8. 

Habitat :h Europx pitjiuis; in argillejis argentea. ^ 

3, POTENTiLfyA foh'is bipinnatis utrinqne tomenlo- /^r/^* 
lis: fegmcnti., pdrullclisapproximatii.^ c.iulibusdwcuin- 
bentibus. Po- 496 IGOSANDRIA POLYGYNIA 

Potentilla folii;; duplicato-phinatis: pinnulis iincaribus In» 
tegenimis brevibus. GmsL mjj\ 

Habttat in Sibiria. T^ 

Habitus fojiorum P, anfcrin^v argentece^ quamvts mlm* 
m.z fi':»t\ ceiilis vero Iff frudificatioues P. verf^ig^ 
Raciix Cquamis foliorum ruderihus nigris vejiria* 
Folh pi.-iKata ex 13 ciniter foliolis avaiis ^ tominlo-' 
Jis . jericeis ^ petfifiaio-pifiivatijidis ^ t^ paratleU^- 
Pcdunculi /?/7cj^. Caulcs /o/rVj- duplo f. triplo longto- 
res., iiccum-hestes absaiic far.rnentis^ nec refentes^ i/i 
medio folio unica minori inagisciue divaricato injhn-- 
i5i, tfjretes^ apicc Floribus aliqziot luteis^ alternis^ pe- 
dunciilatis. 

uttii!pii-i, %. POTENTILLA foliis biplnnatis: fegmentis integci^ 

rimis diUantibas fubtus tomentolis,cauledccumbente 

Pentaphylloides iupinum minus, foHo glabro.non ferra» 

to. A'am. ruth. 116. 
Pentaphylloides repens,foliis pinnatis. Bnuh. ccnt.x.p^ 

30. /.'49-./- I- . 

jQ, PentaphyHoides fupma minor, foliis alatis hiriutis vane 

dificccls. Amm. rnth. 117. 
Hahitat in Sibiiia,, Tataria, Cappadocia. Z- 
HabltUS multa indicat affnia cum P. argentea. Foli» 

ex fcptera foHotiSy fegmeniis linearibus f. lutucolatts. 

quinis f. fummum feptenis., aher/ris, at iu imf>ari op' 

pojitis, aje invicem hiantihusjive apice rem'jtis.,fitb' 

tus tomentofis. 

fragarkidtf. f. POTENTILLA foliis pinnatis tcrnatisque: exiimis 

irajoribuS) flagellis reptantibus. 
Potcntilla foliis ternatis hirfutis utrinque viridibusi 10- 

batis acccfToriis. Gmel. vnjf. 
Hahitat iu Sibiria. 2^- 
Facies Fragaria JieriUs. B.(id\xfuhuherofa. Fol'a j'*- 

r:cei^ petiolis pilojis., pinnata ex 3. j*. vel 7, Foiiolii 

ovacis , oppojitis , Jerratis., bafi quo propioribus eo rni^ 

norilus. Stolones decumhcntes. 

fnfeprh. 6. POTl^.NTILLA foliis pinnatis alternis: foliolis qui- 
nis ovatis crenatis, caule erefto. Hort. ctijf. 193; 
It. wgoth, 63. 76. Koy. iugdb. lyf. 
Pentaphylloides eretlum. Bauh. kijl. 2. p. 39S. Morif. 

hif. i. p. 1(^1. f. 2. t. 20. /. I. 
QuinquefoHum fragiferum. tiauh. pin. 326. Cluf. hijl. 
i p. 107. n. f. ICOSANDRIA i'0 LYGYNIA. 497 

Hahltat ad Jateta moniium WcIlrogothiK , Sibirix, 
Germanis;. 2^ 

7. POTENTILLA follis pinnatls fubcsqualibns: folloils ^'T«><^'». 

oblongis fub-bifidis; exrimis conrluentibus. 
Pejitaphyiloides orientaic fupinum, foiiis alatis biridis 

vel tritidis. 'Tcirr/ef, <Qr. 21. 
Habstat in Sibiria. 2i 

S. POTENTILLA foliis pirnntis : follolls fubrotui:d's pintfimiUh 
dentatis scjur.libus, caulc erefto. ''^'"- 

PentaphyiloiJcfs orientale erc6b.!m, iblio & facie pimpi- 
nellx. Touifief. cor. l\. Baxb. ccat T. ^. 30. **. .\fi. 

Haifii.ii i>! Armeni« faxofis. Z^' 

9. POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo dtt- -'^'^'"'^' 
ciimbrnte. Ilert citjf, 193. i-hrt. u^f 133. B.(jj. 

P^niaphyUum alplnum minus fupinum. Plnk. alm. 28^. 

i. 106. /. 7.^ 
Pemaphylkim iupr.ium quorundam, potcntillas facic. 

Chtf. hiff, i. p. 107. 
Quinquerolio fragifcro afiinis. Bauk pin. 316. 
iiabiiut ad Mcguutiam $5^ in Sibiria. 

•"* Foliis qmnAtiS, 
.10. POTENTiLLA foliii ciigirp.tii. lanceolatjs fernitis r<<?i.4. 
utrinquc fubpilolis, caule eredo. 
Potcfitiila foliis digitatis, caule ei-cftocoryii;bofo.//i<r;. 

upf. J33. * Rus.ltigdh, 275-. 
Quinquefolium rettum luteum. Bnab^ pin. 32)-. 
Quinquefolium alrerum vulgare l)od. pempt. 116. 
liabuat t/i Itaiia, Narbo.na, ^7.V <T^/-(j/'/f;77 mjrgtties. (^ 
l'olia utrinque Viridta., et adnlta jifre fiuUa. 

11. P0T?2NTiLLA foliis quinatis cuneiformibus Incl- n^viua, 

jls fubluj tomentofis, cauie ere^fbo. 
Potentilla Foliis digitatis , caule eredto corymbofo. /7. 

Fotentilla foliis aigitans incifo-ferratis , caule erecio. 

ilort. iliff. 19 V 
Quinquefolium folio argcnteo. BuHh. pin. ^if* 
Pentaphyllum mlnus. Cam. epit. 760. 
Halfilat I» Europie ruderatis. y 

12. POTENTILLA foliisfeptsnisquinatlsque ciimeifor- hitti. 
mibus incifiS pilofis, caule adfcendente. 

I i Quin' 498 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

Quinquefolium montanum re6lumhirfutum.B<j«)&./>/». 

325-. proar. 139. 
BabitatNionV^^tliiD.Stiuvages^ inque Pvicnxis. 2s 
Differt a pruceJcnte Foliis radicalit^us j<-'pienis ^ l^ [tfb'- 
tus longis dipinitis pilis hirfutis^ nec tomentojis^apice 
argutius furcatis. Pedunculi unifiori.^ iongi. 

/,fitUnis. 13. POTENTILLA foliis digitatis iclTilibus ftipulae in- 
ficlentibus. 

Potentilla folijs novetiis ftipulis-inlidentibu*. GwW. /t/f. 

Hnhitat in Sibiria. l^ 

Criulis adfcendens^fHiformis.^ Utis., apice divifns. ^ti- 
pulss amplexicauies ., folitaruv ^ eiaarginatts. Foliola 
8. ad 9. lineari-lnmeolata., j-uhjerrata ., glabra ., e,x e~ 
marginatura fiipi-iia pendentta absque petiolo. 

vtma, 14. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acutc 

ferratis , cauiinii ternatis, caule dcclinato. M. fucc, 

419. 
Potentilla foliis quinatis incilis, caule afliirgente. FL 

lapp.- 2Ii. Hort. cliff. 194. Roy. lugdb. 276. 
Porentilla foliis quinatis acute ferratis ora fericca, pe- 

talis maculatis. Hall. helv. 339. t. 6. f. 4. 
Quinquefoliurn minus repens alpinum aureum. Bauh. 

Habitat in Europse pafcuis Jiccis., frigidiorsbus. Jr 

camAtnfis. ij-. POTENTILLA foliis quinatis villofis, caule ad- 
fccadente hiriijto. 
Habttat in Canada. Kalm> 

l-jtibltm fragarite. Folia radicalia quinata: foJiorf: ob- 
verje ovatis , acute ferratis , fupra puhefcentibus., julf- 
tus viilojis albi-Jericeis ., pettolis valde albo (:trjutis. 
CauHs digitalis., ramofus^ rartoribus fohis. Corollae 
/iifeif. Si/niits pracedefJti^ a qua dijfert Foliis vaidc 
pilojrs., argutt ferratis ., jubrotundii ^ Qaule valde 
hirjnto. 

nli-t. ^'^'' POTENTILLAfoliis digitatis apiCe conniventi-fcr- 

ratis, caulibusiiliformibus procumbent"bus, receptacu- 
lis hirfutis. Hort. cltjf. 194. Rey. tugdb. 276. 
Quinquefolium album. Hall. tt. helv. 70. 
Qnirrquefolium : Ibum minus altcrum. Bauh. pin, 325- 
Pr-ntaphyllum niajus, Morc albo. Cluf. bijl. 1. p. lou 
fi- Quinquefoiiuia ulbam majus. Bauh. prodr. 325-. 

Quin* ICOSANIDRIA POLYGYNIA. 49^ 

Quinquefolium albuili rninus. Ba«h> pm. 325-. prodr. 

Habttat in alpihns Stiriae, Auftri«>, Panonise. J" 

17. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pe- «/'fdif. 
dunculi^ unifioris. Fl.fuec. 418. Mat. med i^y. 

Potentilla foliis dieiratis longitudiaaliter patenti-rorralis, 

caule repente. Hort.clijf'. 194. Gron vtrg. 163. 
Quinquefoliuin maius repens. Bauh. pin. 32^. 
Quinquefolium majus luteum. Fiichf. hiji. 624» 
Hahitat tn Europae apr:cis argiUofis. Ic 

* FoHis ternatts. 

18. POTEKTILLA foliis ternatis, cauk ramoro ere- mnnrptiUn/ii 
dto, p:;dunculis fupra genicuia enatis. Hort. upf 

134- * 
Pentaphylloides mijus ereSum, flore lutco. Mo/iJ.hi/l\ 

2. p. 193./; r. 20. /. 2. 
Peniaphylloides tVagariae follo. Ma^n. morfp. 304. 
F'rau:aria ftcDlis alpina caulefceas. Hoerk. lii.gdbs i.p.^i. 
Haipitut Monfpelii. © 
Foliola evaia., obtufa., obtufe i^ iequaliter ferrata^ 

19. POTENTJLLA foliis ternatis, caule dichotomo, Hy,^o/Va, 
pedunculis axiliaribus, 

Porcntilla foliis tcrnatis, caule corymbofo oreclo. Fl. 

fuec. 420. 
Potentilld foliis ternatis incilis , cauk difflifo. FU iapp. 

III. Hort. ctiff. 193. Roy.itigdb. ijf. 
Quinqutfoliam hirfutum lutcum pauciorihus laciniis. 

Ltrfel. prujf. ii8. t. 70. 
Habiiat /» Norvegiae, Suecix, BoruHiae, Canadce <?- 

gris. 
l'olioia Ir.Mceolata^ ferrata^ deniata^ 

10. POl ENTILLA foliis ternatis inclfis fubtus lomeii- nhtn. 
toiis , caule adfccndente. 

Fragari-.i fteriiis, foUis nibtus incanis, magnoflore albo. 

l/atil. partf ff ? 
Habttat ta Alpthns Lapponiae, Sibirlae. 
Strui^tura P. vernie ., fed joi-a P. argentea., at ternal^ 

ititiora., magiscjHe htrfuta.^fnbtns tomer.tofa Mivea.CQ" 

rolla lutea. 

11. PO'r£NTlLL.\ foliib ternaris dcntatis uirinque frfl^,ii;^»r,i. 
iubpilolis, caulc creC^o foliis lonj^ioie. 

1 ) i Po- j-o-o ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

Potcntilla foliis tcruatis , petalls cordatis luteis. HaJi 

helv. 34i. t. 6. f. 2. 
Fragaria (ierilis, ampliHimo folio & florc, petalis cop 

datis. Vaill.prtrif. ff. .'. lo. /. i. 
Habitat in Hcl\'et!a, Sibiria. 
P olia Htraquc pagina coiicoloria.^ nec inferiori argentea. 

muiiu 22. POTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque tc- 
mentons, eaaie foliis oreviore. 

Potentilla foliis ternatis moUibcs incanis, caulibus vix 
uncialibus. C?y2el. mj}'. 

BaLitat i» Sibiria. Z^ 

f oHa ternatn^ rugofa., tomerttofa., pi^ofa^ C'jriacea.^canei' 
forffiia, dentata. Stipulx /^/<f, acutit., pHofce. Caulis 
hiflorfts.ff. Scapus fepe fi»if,orHS.,petioJis brevior.Qo' 
rolla rnaxima., lutea', fetalis er/iarginalis., baji jiavis. 
Stamina haca. 

TORMENTILLA. 
^e^* 1. TORMENTILLA caule ereao. 

Tormentilla. Cam. epit. 6%s> Fl. lapp. 213. Fl.fuec. 
421. Mat. med. 249. Hert. ciiff. 194. KQy. lugdb. 
276. 
Tormentilla fylveftris. 'Bauh. pin, 326. 
Habitat in Emo^x pafcHis Jiais. Jr 

'tptaiu. a. TORMENTILLA cauk repente. 

Fentaphyllum minus viride, fiorc aureo tetrapetalo, ra- 

diculas in terram e genicuiis dimittens. iMonf. hifl.z, 

p. 190. 
Pentaphyllum rcptans alatum, foliis profundius ferrati». 

Plot. 'oxf. 6. $. 7. /. 9. /. s^ 
Habitat iii Anglia. Z: 

GEUM. 

virginiamm I. GEUM floribus eredis , frudu glcbofo: arl.lis uncl* 

natis nudis, foliis ternatis. Hun. cliff. 195-. Gron» 

virg. ^■d. 
Caryophyllata virginiana, albo flore minore,radice in- 

odora. Herm.par. m. t, iii. 
Habitat in Virginia. 2(^ 
Tolia caulina inferiora ternata., fnperitira fimplicia\ co- 

lor coroltce albus ., nec ut tn fequenti iutius:, Stipula 

integrte, 

i. G£- ICOSANDRIA POLYGYNTA. foi 

a. GEUM fioribas ercclis, fruftu globofo: ariftis unci- «/r^.i7»aw, 
natis nudis, foliis lyratis. Hort. cliff, 195*. /7. fi<ec, 
423. Mat. med. 249. /foy. iugdt. 276, 

Caryophyilaia vulgaris. Baufo.pift. 321. 

Caryophyllata. Z)c/.'/. pempt. 137. 

Habitat itt Europje umbrofis» i: 

Folia radicalia lyrata iu bac , ^ Jlipula dentata, 

3. GEUM floribus nutantibus, fru6lu oblonpo: arifl.is '■^''•/<. 

plumoiis. Ilvrt.cUff. ic)^, Fl.fuec.^z^.Roy. lugdif. 

276. 
Geum rivale. /'/. lapp. ^16. 

Caryophyllataaquatica. nutantc florc. Batib. pi/f. 321« 
Caryophyllata feptentrionalium. LoIp. n. 694. 
fi. Carvcphyllata aquatica altera. Bauh. pin, 322. 
Habitat irt F.Vi\:cpx pratis fabbu/nidis. i' 

4. GEUM flore ercdto folitario» ftuftu oblongo: ari- '"^«f-"'-*"'. 

Ihs plumolis, 
Caryophyllatapinnis confcrtioribus cxtrcma fubrotunda, 

tubis re6lis. Hall. helv. 336. ♦ 
Caryophyllata alpina lutea. Banh. pin. 322» 
Caryophyllata moniana. Cayn. epit. 727. 
^. Caryophyllata alpina minor. Bauh. ftK. ^iz. prodr, 

1 39. 
Caryophyllata alpina minima, florc aurco. Barr.rar. 

588. t. 399. 
HabtUtt i-a jHpihus Helvctisc, Auftrix, Delphmatus.Zr 

j-. GEUM foliolis miiformibus incilis: altcrnis minori- ffj>fa«/» 

bus, caule repente. 
Caryophvllara alpina, apii folio. Bauh. pin. 322. 
Caryophyllata aipina tenuifolia incana, fiore luteo 

longius radicata. Barr. rar. 5-89. 400. Boce. muf, 

160. /. 128. 
Hahitat in Hcivctia b' t'.r//f Barfilioncnfi, 

DRYAS. 

1. DRYAS pentapctala, foliis pinnatis. Amcen. acad. z. piiKapttain. 

P- 3f3- * 
Habitat in Camfchatka. 2^ 

2. DRYAS oaopctala,foliis fimpllcibus. octopetala, 
Dryas. /7. lapp. 21 s- hh Jnec. 426. Hort. cliff. 19^. 

koy. lugdb. 279. Hall belv. 335-. Scgu. %er. fii. 
1 i 3 Cha- jo?. ICOSANDRIA POLYGTKtA. 

Cham^drys 3. f. monfanf;. Ch-f. hijl. 2. />. ^fi. 
l-hbnat tn /{Ipikus Lapponicis, Helveticls, Auftriacis, 
Sabaudicis^ Hibernicis, Sibiricis. 2^ 

COMARUM. 

ffl/«/?ff. I. COMARUM. FL lapp. 214. FL-fnec. 422. //er/» 

f/ij^'. 195-. /^oy. iugdb^ irjS. HiilL helv. 337. 
Quinquefoiium pilurtre rubrum. Bauh. f:n. 32/. 
Pentaphyllujn pAlultre. Cord. hifl.. 95-. 
kiibitat In Europae ftligtnofu. i: Claf- POLYANDRIA MONOGYNIA. 5-03 
Clajfts XIII. 

POLYANDRIA. 

MONOGTNIA. 

MARCGKAVIA. 
1. MARCGRAVIA. «wW/aM. 

Marcgravia fcandens^ fruda radiatim pofito. Vluk. 
gen. 7. 

Habitat in Amenca calidtore. tj 

Folia ulterniu^ fetiolnta.^ vvato-lancenlatn^ integerrima. 
Umbella hr/iphx j^eduMCuUs nurnerohs. in ori/em po/i" 
tis., iCqualiOus^ horizontaliter patentibus. Florcs ad- 
jcendentes., nudi :, coroHa calyceqtie caducis. Difcu* 
umbelU conftans giandulis nedanferis., feffilHihS., fiS- 
fius quinis^erc.-hs, forma corollx ringentts ., galeaj. 
fupremi petali acoKiti^ ore ambitum refptctentthus. 

M.ORISONIA. 

1. MORISONIA. «merfw 

Morilonia arbor nucis jnglandis folio. Pluk. gen. 36. 
Habttat in Amcrica calfdiare. "b 
Folia alternay pctiolata^ ovata^ obtuC/t. 

BREYNIA. 

1. BE.EYNIA foliis oblongo-ovaiibus. Ro\\ lugdb..^'j6' inAka, 
Breynia elacagni foliis. Plum. gen. 40. Breyn. tv. 13. 

^- 13- 
Ceratonixaffinis arbor filiquora^ oles folio, flore tetra- 

petalo albido; filiqua tcreti vcturiccifa. ^loan. jam. 

1^3. hifl. 1. p- 60. Raj. dendr. AQO. 

Habitat tn America caltdiore. h 

CAPPARLS, 

.1, CAPPARlSacukata.//9f^ cltff. 203. Mat.med. 2S9^rpinofa, 
Roy. lupdb. 476. j D z, 

Capparis rpinofa, fruftu mmore, tolio romndo Bauh. 
pin. 480. 
/2 Capparis folio acuto, Bauh ptn. 48O. 

Capparis ficula, dupUcata fptna, folio acuto. Bocc Jtc 
79. /. 42./. 3- ^'^^P" ^04 POLyANDRiA MONOGYNIA. f 

v.Cappaiis' aculeis geminis, foliis ovatis luriiiquc acutis. 
^ /7. zeyl.iio. * 

riabitut i.-n Europs anJlraUi arcnofis.^ ruderatls, t> 

VfvMhaHo- i* CAPPARIS 'ncrmis, *"')liisovalibusaltcrnisperenLanti' 
' ^'iitvx. bus. Ho-t. clrjf. :.o4. 

Hahitatut Ajncrica t? 

Bi-dhcca, 3- Cx\PPARIS inc:iiils, foliis ovato-oblongfs dctermi* 
iiate conlertis perennantibiis. Hori, cl:^'. 204. * 
(Japparis arborcfccus indica Eaducca dxtti, Raj, hiji^- 

1630. 
Baduccri. Rhccd. maJ. 6. p. 103-. /. ry, 
Mc'(>it.tt in ladia. t» 

ACTifLA. 

J\:kata. !• A CTiE A raccir.o OTato fru-^^ibusquc baccatis. 

A(5i.aca. Hcrt. crJf. aoQ. N. fncc. 431. Hort:. upf 13S, 
jyi^:t. med. z<il. Koy. lugdi?, 4S0. Dalth. ^anC.i^^ 

A<^ta;a caule inermi. FL lapp. 2x7. 
nigra. Aconitum bacciferuin. Bavh. p':i. 182. 

Chrifropnorjana. Clpf hiji. ^.' Jj. So. 
alba. ^.x^coniturii baccis niveis. Corn, caKad. 76. t. 77. 

Chriftophoriana rimcricana raccmofa. baccis nivcis Sn 
rnbris. Morif hijl. 1. p. S, f 1. t, 1. f. y. 

Habitat in nei-^oribm Eiiropa':; Q. Alliaica;, j/i 

Pctala rhontbca. pLin-o^mentbrnn.^rea. 

ffjcmoft, 2.. ACTjEA racemis longiffimis, fruelibus unicapfulari- 

bus. 
Adaaraccmis longiirjmis. Gro^.v:rg.s9. ^^'^f- ^^d. ^^fg. 
Chriftopiioriana americaiia procetior & longius fplcata. 

Horf. ehb. 79. t. 67. /. 78. 
ChrifiophonanK facie herba fpicata. /i/nahh, j'^. t, 

383. /: 3. 

liabttat i» [' lorida, Virginia, Canada. Jf 
Petiila craj/a., gti'l>a, mi/iir/^a., pcdtceilata^ aeumifje ft^ 
taccQ acumtriaia^ culvcisjolioln flura. 

cimicif'4^.'s. ->. ACTiEA racemis paniculatis, fru^tibus quadrjcapfar» 
Uribui,. 
Cimicifuga. Jmu:}}. acad. 2. p. 3.^4. * 
Thaliftroidcs fcstidifrimum, cluiflophorians: facic. Ay,im, 

ruth. 101, 
Habitat tn Sibiria D. KrafheifHivnikoi'. Z 
Pctala ^.fibTotunda., calyce majora^ tcneriora. Styli 4. 

Boe- POLYANDRIA MONOGlIvlU s^S 

BOCCONIA 

1. BOCCONIA. frmefctn,, 

Boccouia ranioia, fphondylii folio tomentoib. /*/«/??, 

(Jhelidonium mnjns arboreum, foliis qucrclnis. Ska- 

jam. 8i. hiji. i.p. 195-. /.125-. 
Habitat in Jamaica, Mexico. £> 

SANGUINARIA. 

l. SANGUINARIA. Hort. cUjf\ 101. Gron. TtTV. fj,(mu'.denJL. 
Sanguinaria minor, t^orc iimplici. JJHL elih. 335. t, 

25Z. /. 326. \ 

Chelidonium majus canadenfc acaulon. Com. ca^tad. 
212. Morif, hiji. 2. <>, ^S1'f- 3- ^. !'./• I. '^.«/. 
,?>.•/?. 1SS7. 
j3 S.mgainaiia major, flore iimplici. DilL ehh. 33^. /. 

*af2. /. 325-. 
y.Sanguinaria major. norc plcno. Dtn. ehh. 33;-. /. zf^, 
/ 326. 
Htibitai m Amenciifeptentrioffah. 2i 

PODOPHYLLUM* 

I. PODOPHYLLUM foliis peltatis lobatis. peimwi,* 

Podophyllum. Hort. cliff. 202. Hort. upf, 137. Crc*. 

virg. f/. Rq-; lugdb. 4S0. 
Anapodophyriumcaiiadenre. Catesh. ccr. \.p. 24. i*. 24. 
Aconitifolia hunillis, flore albo m)icocampanaiaco,fru- 

^u cynosbati. Mentz.. p::g. t. 11. 
Habitat in Amcv.c». fepteyjtrionali. i" 

?.. PODOPHYLLUM foliis binatis femicordatis. i^h^ihnu^ 

Habitat in V'irginia. CaUtnfon. 2^ 

f cHa radicalia.) petiolata.^ hi/iata ut in Hymenea , glci~ 
itra, integcrrirna. femicorda':^., absq$ie pedicelits. Sca- 
£us radiciilis^ unifiorus., finHn antecedentis. Fios w/- 
rii nor. vifus. 

CHELIDONIUM. 

f. CHELIDONIUM pedunculis umbellatij. ^"/"'» 

Chelidonium pcdunculis mnltifioris umbellatls. Hort. 
Ctiff. 201 . rLfriec. 430. Hort. npf. 137. Ivlat. r/icd. 25-2. 
Roy. lugdb. 478. DaLii). pjrif. 1^1. 
Cheiidonium majas vulgare. Bauh. fin. 144. 
Chelidonium rnajus. F*{ihf. hift. 865-. ' 

J i i p. Che- to6 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

jS. Chelidonium majus, foliis qiicrnis. Bat^h. pi.i. 144. 
ChcHdonium majus. tblio laciniaro. Cluf.hijLz.p.io^. 
liabitat in Europaj ruderatts. H^ 

mmcmm. 2^ CHETinONlUM pcdunculis unifloris, foliis ain- 

plexicaulibus (inuatis, caulc glabro. 
Chelidoniuui glabrum, pedunculis unifioris. Hort. npf. 

137. Roy. lugdb. 478. DaHb. parif. 15-2. 
Chelidonium pedunculis uuifloris. Hort. cliff. aoT. 

Gron. virg. fj. 
Papaver corn".cnlatum luteum. Bc^fi^ pitf. 171. 
Papaver corrucuiarum, flavo fiore. Chif. hijl.z..p. 91. 
Hahitat tn Angiiss^ Helvctiae. Galiias, It.^liae, Virginiss 

arenofti. (.•; 

zorrjntin- 3. CHELIDONIUM peduncuii.s unifioris , foliis folTi- 
*«»«■ libus pinnarilidis, cauie hifpido. 

Chelidonium hifpidum. pedunculis unifioris. //er^. upC^ 

x^j. Sauv, Tfionfp.- 2S6. 
Giauciumx hiriutum, flcre ph^jeniceo. Tournef.inji. 2^4. 
Papaver cornutum , phoeniceo tloie Gluf htjl. x. p. yi , 
Habitat in Hungaria, Bohemia, Monfpeiii. 

ii^TidmH. 4. CHELIDONIUM peduncuiis uniHoris, foiifs pin- 

naritidis iinearfhus, caule Isevj 
Papaver caule rarnofo, toliis linearibus pinnatitidis, cap- 

fulis fulcatis. Hort. j^pf. i'j6. ^■mv. monfp. i^i. - ^ 
Papaver cornicuiatum vioiaceum. Bauh. pin. 172. 
Papavercorniculatum, violaceofiore. Cluf.hiji.i.p. 92.. 
Habitat in Eiiropa auflraliort . Q 
^ttgmata 4. 

PAPAVER. 

* Capfulis hijpiJis^ 
kykiduw, I, PAPAVER capiiiiis fabgiobolik torofis hifpidis, caule 

tbiiofa muicirloro. 
Papaver foiiis ternato-pinnatifidis^capfulis fulcatishifpidis, 

Hort. cliff. 20 r. 
Papavcr cauie ramofo, foliis lineari-pinnatifidfs j Capfu- 

lis fuicatis hifpidis. Hort. upf. I3<). 
Argemone capituio brcviore. Bauh. piy/. lyz. 
Argemone capituio hirfuto roruridotoruiiscanaiiculato. 

AloriJ'. hij}. 2. p. 278./. 3- t. \A,.f. 9. Lob. ic. .2iy6, 
Habitat in Europa aufraliore.: 

A^i^srMonf, 2. PAPAVER capfulis clavatis hifpidis, caulc foliofo 
multifloro. Papa- POLYANDRTA MONOGYNIA. ^07 

Papaver capfulis hifpidis oblorigo-turbLnatis fuicatis. Fl. 

juec 42.9. Dalth parif. i^i. 
Papavcr foliis ternato-piniiatis, frudu angnlato. Hurt^ 

cliff. 101. Roy. iHgdb. 41 5). Sauv. mo»jp. l^l. 
Argcmonc capitulo longiorc. Bauh. pin. iji. Lol/.ic 

276. 
Argemonecapltulotenuiorelcngiore hirfuto. Alorif.hijl. 

2. .jp. 178. /. 3. t. 14 f 10. 
Habitat in Europ3E campis arcmjis. © 

3. PAFAVER capfula hifpida ^ fcapo unifloro nudo hi- «//«/«ktwu 

fpido, foliis bipinnatis. 
Papavcr perenne, pilis rigidiiTimis , foliis pinnatis, flore 

luteo hirfuto. Hall. heiv. 304, 
Papaver alpinum faxatile, coriandri folio. Segu. ver. i. 

p.416. ?. 4. /. 4. 
Argcmone aipina , foliis fcandicis ^ lutea, Bauh. pi». 

172. prodr. 93. B:irf. IX: 5-8. 
Argemone alpina, coriandri folio. Bnuh. pi». 172. 
Argemone minor pense. Dalech. hifi. 1714. 
Habitat iyi Helvetia , Sneeherg Auftrice. Z: 
Flores platft.v Durferiaxx apud C. BauhtKur/T albi e^ 

rafit^ nec lntci ■ afjerente Barjero. 

4. PAPAVER capfulis hifpidis, fcapo unifforo nudo !■:- nuikiiuif, 

fpido, foliis limplicibus pinnato-finuatis. Hort. upf. 1 36, 
Papaver erraticum nudicaule, flore fiavo odoiato. Dill. 

elth. 302. t. 224. /. 291. 
Papaver erraticum, luteo flore, capite oblongo. hifpido. 

Amrn. ruih. 6l. ». 81. 
Hahttat in Sibiria. $, 
Stipi*U 8 «i^ 9* 

* CapfuUs glahri^, 
f. PAPAVER capfulis glabris globofis,caulcpilofomul-.R*ffirf^. 
tifloro, foliis pinnatitidis incilis. 
Papaver foliis pinnatifidis hifpidis. fru^lii ovato, Ilor/. 
cliff,- 1,01. Fl. fuec. 428. ILril. helv. 303. Alnt. 
med. 25*1. Rn'. lugdb. 47S, D.aiib. parif l^r. 
Papaver caule multifioro foliofo hifpido, follispinnatifi- 
dis, capfulis Ixvibus. .Hort. upf 1 36. Sauv.monjp i^i. 
Papaver erraticum majus. Bauh. pi». 171. 
Papaver rhoeas prius. Dah-ch. hift. 439. 
h Papaver erraticum, pleno flore. Bnuh. pin. 171, 

■Paoaver erraticum minus. Bauh. pin. 171. 
y-Habitat in Europa arvis., ^^'^'^- 

6. PA- Soi POLYANDRIA MONOGYNIA. 

CommftruK, 6. PAPAVER calycibus capfuHsque glabris, foliis am- 
plexicaulibus incifis. 
Pvipaver caule muUiftoro, foHIs limplicibus g'abiis in- 

cilis caulirxis. Hort. upf. 13^. Ahf, med. 25-0. 
Papaver foliis ilmplicibusglabrisincifis. Hort. clijf.ioo. 

HalL frt^lv. 303. Koy. l/fgMr. 879. 
Papaver hortcnfe, femine albo. Bauh. fin. 170. 
/3. Papaver hortenfc, femiiie iiigro. Bauh. ftn. 170. 
j/.Papaver criftatum,floribus &fem!ne albuni. 'Bauh.pn. 

J.Papaver criftatum, flonb-us rubris, femine vix^io.Bauh. 
pin. 171. 

t. Pav>aver, florepleiio, album. Bauh.ptn. 171. 
Hahitat tn Europop auflralioris ruderatis. 
Catiiis., 1'olia.j Calyces.^ Capfulcc gluhra. Stigmata 10. 

«mhknm 7- PAPAVER capfulis glabris oblongls, caule multilio- 

rol33vi, foiiis pinnatis incifis. 
Papaver foliis piunatis , fruftu acuminato. Hort. clij}\ 

201. Roy. \ugdb. 479. 
Papaver cambricum pcrenne, flore fulphareo. Dill.. 

elth. 30C. i. 223. /. 290. 
Argemonccambro-britanuica lutca. capite longiorcgla- 

bro. Morif. hifl. 2. p. 297. /. 3. t. 14. /. 12. 
Papaver 'erraticum pyrenaicum, fiore flavo. Bmh.pin, 

171. pradr. Ql. Burf. IX: 45". 
Hahitat in Cambris; '{cftcntrionalis nernorofis. 2^ 
Stigmata f,f. 6, dijliuaa, Capfuia oblonga.^ inferne oH" 

guftior. 

oritniait. 8. PAPAVER capfulls glabris, cauiibus unifioris fcabtis 
foliofis , foh'is p:nnatis ferraiis. llort. upf 136. 

Papaver foliis pinnatis, fru<£l:u '^XohoCo. lioy.hgdb. 279. 

Papaver orientale hirfutiffimum, iiore maguo. Tournef.^ 
cor. 17. itin. 3. p, 127. t. 127. Com,r/. rar. 34.^.34. 

Habitet tn Orieute O 

Stigmata 16. Setce i» caule fparfcc., cauli adprcjfa.,baji 
frominula afper^e. Capfula hifpidce^ 

ARGEMONE. 
-mo^itnm I. ARGEMONE capfulis quinquevalvibui, foliis fpino. 
fis. 
Argemone. //(?r/. cliff. 201, Hort.upf. ii^.Roy.lugdb 

479- 
Papavcr fpinofum. Bauh. pin. lyi. prodr, 5^3. t. 92. 

Cluf. hifl. 2. p. 93. 

Papa- POLYANDRIA MONOGYNIA. 5-09 

Papaver Ipinofum luteuni, foliis albis venis notatis, 

Morif. kifi. 2. p. 2'1'j.f. 3. /. 14. /. )-. 
Habitiit in Mexlco, Jamcica, Caribaeis, nunc in Euro- 

pa auJlraU. $ 

i. ARGEMONF capfalis trivalvibus. ^ arrmr.iaco, 

Papavci orienrak' , rjypecoi folio, frudu mlmmo. 7c>»^-- 

fief cor. 17. 
Habitat in Arjiicni.?. 

3. ARGEMONIi capfulis ouadrivalvlbus, carile nudo. pjrenaica, 

Habitat in Yyr^iWxh.Tourfufort. 

¥{xc femtquadvivalvis .^ uti jj^ecies fecurma femiiriv-al- 

Z'iij l^ frimu femiquinquei^alvis'., H^e fpecies vcl 

fub diftinilo genere jiraul tradenda? vel etjarn a:l 

geKUS fapaverinurn arfiaudandce cy/ines, Hajui /jai>itus 

yiurimum acccdit Papaveri aipino. 

MUNTINGIA, 

I. MUNTINGIA. aittbma, 

Muntingia pedunculis miiaoris. Hort. clifi. 203. * 
Muntingia folio fericeo molli , fruftu majori. Plum. 

gcn. 41. 
Meipllus americana, alni vcl coryli foliis, fru6lu mu- 

cilaginofo albo. Comm. hort. 1. />. ijy. t. So. 
Calabura alba. Pluk. air,j. yy, mant. 34. /. i^'^. /'. 4. 
Loti arboris foiioangulliurc, rubi tiore,frudu polyfper- 

mo umbilicato. Sloan.jayn. lOz. hijl. z. p. 80./. 194, 

/. I. Raj. dendr. 32. 
Habitat in Jamaica. \) 

CLUSIA. 

i, CLUSIA foliis. aveniis. ,„,,;e,, 

Clufia flore albo, frudhi coccineo. Plum. ge». 2T. 
Cenchramidea arbor faxis aduafcens, obrotundo piiigui 
folio, fruftu pomifurmi. l^luk. alrn. 92. t. is7-f- i. 
Terebinthus folio lingulari non alaro rotundo fuccu- 
lcnto, flore pallide lutco. Slaan. jam. 167. hijl. 2. 
f, 97. /. 200. /. J. Ra). dtndr. fl. 
/3. Ciufia florerofco major ,fru6ta fubA iridi. Plum.gen 2t 
«, CKilia alia minor: Horc albo, fiuclu virefccnte. PUm, 
gen. 21. 
liabitat in JamaicsB ijf C.aribaarum apricis. h 
' Arbor foliis opfofitis, oi^vjrfe ovaiii. ik petiolos defiren* 
itbfis.. intcftrrimis. Pcdunculi axillureij.vpitif trijiori, 

i. CLU- rio POLYANDRIA MONOGYNIA, immr. fHTpurea. RatR. Ititti,. olhn. 2. CLUSIA folns venpfis, 
ClufTa, tiore roleo, minoj , frui9:u flavefcente, PlHtn. 

gen. 21. 
Habitut iit America meridionali. "b 
Arbor foitis -venofis. Raecinus floruin terminalis, 

SARRACENIA. u SARRACENIA foliis gibbis 
virg, 164 Hort. cliff. 427, Groftt 
Catesi', car. 2. Sarracena foliis brevioribus latioribas 

/;. 70, t. 70. 
Coiiophvllurn >irginianum, breviore folio, florc purpu- 

rafcente. Morif. hift. 3. p. 5-33. 
Bucanephyllum americanum, limoniocongenerdiftum. 

Pluk. aim. -jl: amalth. 46. t. 376. /. 6. 
Limonium peregrinum, foliis forma tloris ariflolochlaB. 

Banh. piu. 192. 
h-abitat ia Avacncx fepteafrionaJis udis. ^ 

2. SARRACENIAfoliis (Iriclis. 

J>arracenafoliisre6Jis. llort. c/ijf. ^gy. GroK.virg.16:^. 
Sarraccna foliis longioribus & anguUioribus. Catetb. car 

2. p. 69. t. 69. 
CoiIophy!lum virginianum, longiore folio erefto, florc 

luteo. Nhrif. hifi. 3- p- Si3- 
BacanephYllum elatius virginiauum f. Limonio conge- 

ncris ahcra fpecies elatior, foliis triplo longioribus. 

Plnk. alm. 72. amalth, 46. /. I5"2. /. 3. {maia) t. 

376. /. f. bofia. 
Thuris limpidi folium. Bauk. hiJL i. p. 307» DakcJu 

hifi. l^f^. Lob. adv. 430. 
Hahitat m AmznCR feptentrionalis udis. 2i 

NYMPHi^A. 

1. NYMPH.^^Acaiice magno penraphyllo. FlJapp.\\%. 

Fl.ftiec./\l6. Hort. dtff. 203. Mat. yncd. 2^'^, Rgy. 

luidh, 480. Dalib. portf. 1^0. 
Nymph.-^a lutea major. Bauh. pin. 193. 
K vmphiBa lutea. Cam, epii- 6jf. 
Habitat ad Europse littora fub dntct aquA. j£ 
In Canada eadcm floris magnttudine vix Calthcc^ Kalm* 

2. NYMPH/EA foHis cordatis integerrimis, calyce qua- 

drifido. 
Nymphisa calycc tetraphylio, corolla niultiplici. i7, 

iafp. POLYANDRIA MONOGYNIA. jii 

lapp. 219. Fl. fuec. 427. Hort.dijlfioi. Roy. lugdb. 

480. Dalib. parif. l \-o. 
Nvinphaea alba major. Bauh. pin. 193. 
Nyniphxa alr^a. Cam. epit. 634. 
Hahitui ift Europse ^3^ Americae «^///j- ditkibfis. y 

3. NYMPHiKA foliiscordatisdcntavis. Z'/. ^fy/. 194.* ^otns. 
Nymphaea indica, flore candido, tblio in ambituferrato. 

Ciloa». jam. 12O. hijl. i. p. 25-2. Raj. fuppl. 630. 
Lotus.' aj^yptia. /^//i. i^gypt 103. ^ao,^ 214. /. 213. 

216. 21S. 220. 222. 226. 
Ambel. Rheed. maL 11. p. fi. /. 16. 
Hiibitat in calidis lndis&, Africae, Americac. i' 

4. NYMPH/EA. foliis undiqae intcgris. Hort.elijf.io^. Nthnh. 

tL ZeyL^ 193. 
Nvmphaea indica, Faba segyptia dida, florc incarnato. 

JJerm. par. 205". t. zof. 
Nvinphsa fabifera, nidia: paludibus gaudens, foliis um- 

bilicatis amplis, pediculis fpiiiofis, flore rofco purpu- 

reo. Pink. alm. 267. t. 207./. 5-. ^ t. 'ii^- f. i. opt. 
Tamara. Rheed. mai. 11. jp. 5-9. /. 30. 
Bem-Tamara. Rheed. rnaL ii.p. 61. t. 31. Raj.fuppL 

632. 
fi Nymphxac affinis glandiferavirginiana,umbih'catofolio^ 

flore luteo pleno. MonJ. hifi. 3. p. 5-14. Raj, fuppL 

632. 
Habitat in Indiis. 1: 
VartetasQ>. dtffert feminihus duris^ irt reli(j[His conve/iit 

ut vtx dijltiigve>idu vtdeatur. 

BOMBAX. 

I. BOMBAX foliis digiiatis, caule aculeato. ^^^-^^j 

Xylon foliisdigiiatis,cauleaculeato. FL "^eyL iiiHort. 

upf. 148. 
Xylon caule aculcato. Hort. cUff. 75-. Roy. lugdh. 437. 
Gollypium arboreim), caule fpiiiofo. Batth. ptn. 430. 
Moul-elavou. Rheefi rnaL ^. p. 61. /. 52. 
Hi^hitttt tn India utraque. T) 

?=. BOMBAX foliis digitacis. caule inermi. pcnta-uirHm, 

Xylon foliis digitatis, cauit inerrrii,//. zeyL iio.Hort. 

upj\ 148. 
Xylon caulc inermi. fJcrt. cliff. 17^. Roy. lugdb. 437. 
Goirypium javanenle, faiitii ^iio. Batth' p/n. 4^0. • 
Ponja. Rheed. maL ^. p, 5-9. t. 49. 50. f. ■^\. 
Hahitiit i» Indiis. & 3. BOM« iii rOLYANDRIA MONOGYNIA. 

tfH^tofn, 3, BOMBAX foHis qmnquelobls acuminatls fubrus lo* 
mcntofis (Xylon). Fl. zeyl. 211. * 
GofTypium frutefcens annuum, ibllo vitis ampliori 

quinqueiido. P!ui. alm. 172.. t. 1S8. /. 2. 
Hahaat in India. 'b 

BIXA, 

Or:Uc,no. j BIXA. Hort. cVtJf. 211. Mu.mcJ. l66. Roy.htgdb 

477- 
Orlcana f. OrcIIana folhculis lappaceis. Pluk. alm.^1% 

t. 209. /. 4. Comm, hor:. i.f. 65-. /". 53. 
Arbor mcxiocana, fruitu ca(lant.x, coccifcra. Bauh, 

pifi. dli). 
Urucu, Sloaft. jam. ifo. hij}. 1. p. fi. t. iSl. / i. 

Habitat irr America calidiore. "b 

SLOANEA. 

/Tsttrrtt^. I. SLOANEA foliis cordato-ovatis denticQbtis , fiipuHs 

fcrratis. 
Sloanea aiiiplis caftanea: foHis, fruftu echinato. Pinm. 

gen. 49. 
Apeiba. Marcgr. braf, 123. v. 123. Raj. hiji, 1643. 
Hal/itat in Amcrica mcridionali. ^ 

oniariivatit. 2. SLOANEA foliis oblongis integerrimis emarginatis» 
Anona foliis laurinis iu fammitate incifis , frudu coht 

preiTo fcabro fufco ia medio acumine longo. Cattsb. 

car. z. p. 87. t. 87. 
Habitat in Caroiins. ^ 

MAMMEA. 

vm-ua7ir.. X. MAMMEA ftaminibus flore brevioribus-. 

Mammei magno fructu, perfica) fipore. Plum. gen.^j^ 
Mamay. Bnuh.hijt. i.p. iji. DaUcb. hijl. 1836. L^tf/» 

amer. 3)'6. 
Malus perfica maxima, foliis rotundisfplendentibusgla- 

bris, frudu maximo Tcabro rugofo. ii7o<««._;^;M. 179» 

hiji. 2. f. 123. t. 217. /. 3. 
Arbor indica Mamci dida. Bauh, pin. 41 7. Ra]. hiji^ 

1665-. 
Hahitat in Hifpaniola, Jamaica. 5 
Rami fabri \ Foiia ohlonga, obiufa. 

/j/&»t:M. i. MAMMEA ftaminibus fiore longioribus. 
Htihita:- in Java. Osb^ck^ h 

Ar. POLYANDRIA MONOGYNIA. 513 

Arbor mngfia^ fi£V:us frocuyni^enf. FoViipeiialia, chova- 
ta f> ohlu>iga ^ licvin. Pedunciili HKtfifirt. Calyx o^z-a" 
tus ., hipnnitHs. Petala 4, ovata.^ culsce triplo ion^io- 
ra., brcvi decidua , cura Staminibus corolia dnfio lon- 
^ioriiius., Kfcmerojrs ^ fuhulatis .f eredis. Antherac/*^» 
rQtuinAx , rninima, Fru6lus tctragonus, 

OCHNA. 

i. OCHNA. Ft. Zeyl 209. * Jahta^ita, 

Jabotapita cinnamomi folio, florlbus fpicatis. Burm. 
zcyi. 123. t. y6, 
/3'Arbor africana, lubrotundo folio margine dcnticulis 
acutis afpsro, fioribuspencapctalis atropurpureis. P/«^. 
ai:-i-i. 41. t. 263. /. I. 2. 
^^, Jabotapita. Marcgr. braf. joi. Raj. hiji. 1632. 

Jaboiapiti pyramidato fiorc lutco, fructu rubro. Plum. 

gen, 42. ^ 

Habitat in India, Q. in Africi, y. in America. 
^2iCC\v.\ perfiflunt ftjnarrofi i»jra folia a cafu fedieeiU- 
rurn '<^ fr n^ific ationurn . 

CHRYSOBALANUS. 

t. CHRYSOBALANUS. ^ ^ /w», 

Myrobalanns minor, folio fraxinl alato, fru£tu purpu- 
reo: olTiculo ma^no iibrofo. Sloan. jam. 1S2. htji.i. 
p. 126. /. 219. y. 3. 4. 5". RaJ. dendr, 33. 
Prunus Icaco. Lub. itin. 3. p. 30. 
Icaco frudlu purpureo. Plum. gen. 44. 
/?• lcaco fruCtu ex albo rubcfcente. Piun:. gen. 44, 
y- Icaco frudu nigro. Pium. gen. 44. 
J^. Myrobalanus folio fraxini alato, fruftu lureo: olTiculo 
magno fibrofo. i^ioan. jam. 181. hifl. 2. p. 125'. t, 
219. /• 1- 2. Kaj. dendr. 43. 
Arbor hidica jugiandi limilis 5-, L Hobos. Bauh. pin, 

f. Myrobalanus 6. f. Myrobalanis flavis fimihs fruftus. 
Bauh. pin. 44*^.* 
Condondum. Rumpf, arnb. i. p. 161. t. 60. 
Habitat in Jamaica, Brafiiia, Barbiches,Surmamo. $ 

CALOPHYLLUM. 

i. CALOPHYLLUM folus ovalibus. /'/. ze\i. 201- * Inoi^hyttum. 
Arbor indica, mali medicse amplioribus foliis. PiuL 
aim. 41. t. 147- f- 3- 

K k Bon- 5-14 POLYANDRIA MONQGYNIA. 

mal. 4. p. 79. t. 38. Ponna f. Ponna-maram. Rhedd 

Raj. hij}. i^^if. 
Habitat in India. t> 

CcJaha. 2. CALOPHYLLUM foUIs ovatis obtufis. Fl. zeyL 

202,. * 
Calophyllum foliis ovatis obtufis: Oriis parallelis trans- 

verfis. Hort. cliff. 206. R&y. Utgdh. 476. 
Tlierou-ponna. Rheed. mal. 4. f. 81. t. 39. 
Habitat in Indiis. t) 

TILIA. 

turopati. I. TILIA floribus neclario deftitutis. 

Tilia. Hort. cltff. 204. FL fuec 4^2. Mat. rned. 161* 

Rryy. lugdlf. 477. Dalih. partf. i^^. 
Tilia fcmrna, tblio majGr.e. Batih. fin. 426. 
Tilia urbatia. Gef». tab. HI. 
jS.Tilia montana, maximo folio. Bauh. pin. 426. 
^.Tilia femina, foiio minore. £<««/'./'/». 426. 
J. Tiliaulmifolio, fcmine hexagono. Raj. angL 3./». 473 
g Tilia foliis molliter hirfatis, viminibus rubris, frudu te- 

tragono. Raj. angL 3. p. 473. 
^.Tilia bohemica, foliis minoribus glabris, fruftu oblon- 
go utrinque acuminato minime coitulato. 7/7/. pif 
i6s. t. 49. /. 9. 
Haiitat in Europas fratis. ^ 

amerkatiB, 2. TILIA floribus ectario inftruflis. Kalm. 

Tilia foliis majoribus mucronatis. Gru/j. virg. s%. 
TJlia, ampiifiimis glabris foliis, noftrati limilis. Phk. 

mant. 181. 
Haditat in Virginia Canada.^ 

MICROCOS. 

anicHlata. l. MICROCOS panicula terminali. FL zeyL 207, * 

Microcos foliis alternis oblougis acuminatis. Burm. zevL 

iS9- f- 74- 
Schageri-Cottam. Rheed. m.iL r. /», icy. /. ^t. 
Hahttat in India. t) 

Httriflora 1. MICROCOS pedunculis axillaribus conferds djchc 
tomis, FL zeyL 208. * 
Hamdamanias. Herm. ze\L 3 
Hahftat tn Zeylona, !> ELOi^' POLVANDRIA MONOGYHIA. s^S 
EL^OCARPUS.- 

EL/EOCARPUS. /7. zeyJ. 106. * ^ /errauU 

Eiaiocarpos foliis lauii fcrrato, ftoribas fpicatis. Bftry». 

zeyl. 39. t^ 40 
Perirj-Kara. Rheed. mal. 4. p. ji. t, 24. Riij. hiji- 

1 5-46. dendr. 42,. 
Hdntdt tn Indiu. ^ 

MESUA. 

I. MESUA foliis lanceolatis. Fl. zeyh 203. * /<»"»'"'. 

Naghas. liery». zeyL 7. 
Balntta-cfiajripacarnf. Cartanearofcu indica. Rkted.mal. 

3. />. 63. jr. 5-3. Raj, hiJL 1680. 
Habttattn India, ^ 

VATERIA 

I. VATERIA. R zeyl. 204. iWica. 

Pasnoe. Rheed. mal. 4. />. 33. /. Ij*. 
Uabitat ift India. t) 

THEA. 

I. THEA. Hort. (liff. 204. Mat. tned. 264. y««n/5!/. 

Thee. Kiempf. jap. 60)-. /. 6c6. 
Thec frutex. jBj>-?. <;<?. 4- p- ^- t. 1. £<?«;. jaz>. 87. 

t. S8. 5 /r?*. r-<?r. 128. t. 904. 
Thee finenlium. Brey», cc»t. ///. /. iu. ic. 17. /. 

3. Borr. muf. 114. /^. 94. 
Chaa. Bauh. pin. 147. 
Evonymo affinis arbor orientalls nucifera, flore rofeo. 

PlHk. alm. 159. t. S8. f. 6. 
Hahitat ia Japonia, China. b 
V idi ftores i;t aliis hexapetaiji. in aliis enneapetalos\ aa 

tjusdem fpedei judtcent , q:ii pofJHttt Tivam iKfpieere. 

CARYOPHYLLUS 

I. CARVOPHYLLUS. Hort.chjf. zo-J.Mat med.i6,Miom.uim. 
CarvophyUus arom-uicus, fruttu oblongo. Bauh. pin. 

410. 
Caryophyllus aromaticns ind. oricnt, fru(!^u clavaio mo- 

nopvreno. Plttk ulm. 8S. t. if;. /. i. 
Caryophyllus. Cluf. i.xot. 16. 
Habitat in Moluccisyt/iV aridijfmv, t» 

Kka MENT- Si6 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

MENTZELIA. 

«/f«'^ i.MENTZELIA. //or/. c//jf, 492, 

Mcntxclia foiiis & fru^ftibui afpcris. Plum. gen. 41. 
Onagra aniericana, folio betonic8e,frudu hifpido. Z»«r- 

nef. infi. 302. 
Habitat in America. 

Foliz Jerrata^ alterna. Rami alterfti. Flores axiUartSy 
jolitarii^ fejfites. 

PLINIA. 

tinnatit. \. PLINIA. 

Plinia fnidu croceo odorato. Plum. gcn» 9. 

Habitat in America. t> 

/^rbor Folh pif/Kata^ abrfpta; foliolis circiter 12, «va- 
to-ianceolatis^ integerrimis. Florcs Jejfiles^fparjt J>er 
ramos nndos feniares, Fru£lus edules. 

MIMOSA. 

* Foliis fimpltciteypmmtis. 
LehhecK I. MIMOSA foliis pinnatis: foUolis oblongo- ellipticis, 
petiolis obverfeclavatis. Haffelc^mji. ad. MpJ\ i^jo. 

/• 9- * ^ 
Hadttatin JFj^yplo fup€riore. h 

%* 2. MIMOS A foliis pinnatis quinquejugis: petlolo articu- 

lato marginato. 
Mimofa inermis, folils pinnatis: petiolis membranaceis 

alatis. Hort. clijf. 209. 
Arbor filiquofa bralilienfis, foliis pinnatis cofta media 

membranulis extantibus alata. Sloan.jam. 1^3. hijl^ 

1. p. j-8. t. 183. /. I. Raj. hijl. 1762. 
Habitat in Brafilia, Jamaica, Surinamo b 

fngifoHa. 3» MIMOSxA. foliis pinnatis bijugis; petiolo marginato. 
Arbor filiquofa, faginis foHis, americana, tioiibus co- 

mofis. Pluk. alm. 44. t. 141. /. 2. 
Habitat in Barbados. t) 

«#rf«/a, 4. MIMOSA foliis pinnatis bijugis : foliolis interioiibus 

minoribus, petiolo lineari. 
Mimofa inermis , foliis pinnatis : foliolis quatuor, glan-' 

dula ovata inter infima minora. Vir.clijf. 49. Hort. 

cliff. 209. Roy. lugdb. 471. 
Phafeolus arboreus letrapbyllos 'ieylamcus. Pluk. alm* 

294. t. 211. /. ^. 
Habitat.ia Zeylona. 5 * Fc- POLyANDRrA MONOGYNIA. sn 

^ roliis^ petiolo btpartito^ non pinmtis^ 
«. MIMOSA foliis bigeniinis acuminatis. /7. zeyl.ii%.* ^-igi^ninti. 
Katou-conna. Rheed. mal. t.f.^i. t, Kaj. hifi. 

1746. 
Hezbitat in Indla. ^ 

6. MIMOSA foliis bigcminis obtufis. Ilort. upf. loy.Vnguii cati. 

Roy. lugdi>. 470. 
Acaciac qaodammodo acccdens f. Geratisc & Acacia;, 

media jamaicenfis fpinofa, Ligeminatis foliis, Pluk. 

phyt. i.f. 6. 
Acacia arborea major fpinofa, pinnis quatnor majori- 

bus fubrotundis, filiquis varie imoixls. Sloa» .jam.i^i. 

hijl. 1. p. 5-6. 
Habitat in Jamaica, Caribaeis. !> 

7. MIMOSA foliis tergeminis. tr-^cmina. 
Acacia frutefcens non aculeata, flore purpurafcentc, a- 

lia. Pluyyt. hijl. nijj . Houjl. mjf. 
Hahitat in America meridionalt. ^ 
Petiulus bifidus'. pedicello Jxngulo terminato folioUs dttih- 

bus; Jed injuper Foliola duo oppofita ad divaricatio- 

nem petioli communis. 

* Foliis conjugatis f. Folia duo pinnata , commum 
petidlo unneHa. 

8. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis : foiiolis fiequali- ciVffc»/?;. 

bus, ftipulis fpinolis. 
Acacia foliis amplioribus, filiquis circinatis. Plum. 

fpec. 17. 
Habitat i» America calidiore, t> 

9. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: folioHs intimis /'»<r^«rM. 

minoribus, caule incrmi. 
Acacia trutcfccns non aculeata, flore purpurafcente. 

Plum, Jpec. 17. 
Habitat in AmcnczmeridionaU. t» 

10. MIMOSA follis conjugatis pinnatis : foHolIs xqmVi- dverea. 
bus , caulc aculeis incurvis. 

Mimofa maderafpatana fpinofa intfiai acccdcns , cortlce 
cintrco, ramis communi pcdiculo biuis. Piuk. alm. 
4. t. z. f. I. 

Habitat m Indla. ^ 

11. MIMOSA foliis conjugatls pinnatls : partialibus h\-viva, 
jugis fubrotundis, caule incrmi hcrbacco. 

K it ^ Mi- Si% POLYAxNDRU MONOGYNIA. 

Mim.afa herbacea non fpinora minitna repens. Sloa-i. 
JAm. 15-3. hijl. %. p. 5-8. t. 182./. -/\ Rcij.fiippl.^^io. 
Hdbitat tn Jamaics^ /'r^if/x, Jr 

cafla^ IX. MIMOSA foiiis conjugatis pinviau.s ; partiaiibus tri- 

jiigis fubsqualibns, caule aculeato, 
Mimofa.foiiis conjitgatis: foliolis pinnatis: pinnis fenis 

uibsequanbus. llort. upj. i4f. 
Mimofa undique aculcata, foliis gcminatis pinnatis;fo- 

lioHs inrimis minimis. Hortt clijf. .^oS. 
iEfchynomene fpinofa latifolia f. Herba viva vel fpi- 

nofa latifolia, pilofo & fubrotando folio. Comm. 

hort. \. />, 5-5-, t. 28. 
liabiiat iyi .[ndia'. h 
Florts fpicce tnferiores dceandri Jieriler, fufcriorcs. de~ 

catidri fertiles.. 
fev/iuva^ 33, MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: partialibus biju- 

gis : intimis minimis^ cauk acult-ato, 
Mimofa caule aculeato, foliis j^eminatis: partialibus te- 

traphyiiis, foliolis intimis minintis, Roy, lugdh. 471. 
Mimofa fpinoJ^i primat f. braiilian^ latiVolia, liliquis 

radiatis, Breyn. ccnt. 31. /, 16, 
liahitat in Brafilia, tt 

fitika^ j^ MIMOSA foliis fubdigkatis. pinnatis, caule aculeato 

hrfpido, 
Mimofa foliis digitatis: foliolis pinnatis, caule aculeato 

hifpidoque, foliis pinnato-palmatis : iin^ulis numero- 

fe pinnatis. Hort^ cliff, 208. Hort. upf. 144, 
Mimo.fa fpinofa 3, filiqi^is parvis echinatis,. Breyn.,cent. 

40. t. .18. 
.^ichynomene fpinofa.j flore globofo f^lbido, lilicuHs ar- 

ticulatis echinatis. Comm. hort.i^p. 3-7. t. 29. 
Habttat in Brai]lia. t> 
Q,^'^^ tnfw/idibjilifurmis .y irifdus) loho attcro, iaiiore. 

Coro.11'2^ nnlhi. Staminum fiiamenta 4, calyce fexies 

hn^ioray ered^lcJi, Jiiiformia. Gcritieu- JuhrotundHrfi. 

Svjlvs finbulatus ^ JinmiMbut pAuila brcvior. Stigma. 

acutum . 

* Tolils dvplkan^-pinn.xiis^ inermei. 
Entiidtc^ l^^, M{MOS.A incrmis, fbliis bipinnatis drrho termi- 
naris. Fi.. z.eyL 219. 
Entada. Rheed. mal. 9. p. i<ri. t. 61. 

Hukitiii /A' litractne India." b 

-16. m:?" POLYANDRIA MONOGYNIA: 519 

16. MIMOSA inermi<;, foliis bipinnatis, fpicarum floru piaia. 
bus pemandris : infcrioribus plenis. Hcrt. npf. 145-. * 

Mimofii herbacea non fpinofa procumbens & paluitris, 

tiorc luteo pleno. Hou/}. mJJ', t. 1. 
Hahitat t» Vera Cruce. 

17. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis , fpicis cernuis, vrV^at*. 
floribus decandris: inferioribus callratis apetalis. t'l. 

zevl. 5'05'. Hort. Jipf. 145*. 
Miniofa inermis, foliis duplicato-pinna^is , filiquis line- 

aribus glabris. Hort. clijf. 209. 
Hahitat in India. t) 

18. MIMOSA inermis dccumbens, foliis bipinnatis, fpi- k-k-''"'*"- 
ciscernuis, tioiibus pentaudris: intcrioriSus calkaiis. f'""'. 

Hort. Hpf. lAfS- * . . 

Mimofa americana pigra, iiliquis longis anguftisallium 

oleiitibus. Piuk. aim. yyi. t. 307. /. 3. 
Hahitat tn America. h 

19. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, leguminibus fpi- arhona. 
raliter circumvolutis , caule arborco. 

Acacia non fpinofa jamaicenlis, foliis lata bafi in mets 
formam faltigiatis. Pink. aim. 6. t.. z^-i. /. 2. 

Acacia arborea maxima non fpinofa, pinnis n^ajonbus, 
fiore albo, liliqua contorta coccinea ventncola eie- 
gantiliima. Sloan. jam. 1^7. h'fji. 2. p. H- ^- '*^-J- 
I. 2. Raj.ffippL 477, ., , j- t. 

Habitat in Jamaicse ^ Canb»arum hnmtdts. Jy 

20. MIMOSA inermis foliis bipinnatis : folioUs eitcno- ^,^^^. 
ribus majoribus incurvatis pubcfcentibus./ior/. cUJ^, 

Mhnofa non fplnofa ind. or; caftane» foliis, fioribus 
ftamineis amplis, fiiiqua cruftacea placentse m mo- 
dum colorato. Piuk. mant. 1. /'• 35^: J-.^- ^ 

Arbor filiquofantafiliana, filiqua lortuola, tnuelcens, 
fraxincU.a^ foliis. Breya. cent. 1. *• 1 f • <«» • 

Habttat tn India. t) 
21 MIMOS A inermis, foliis bipinnatis : partialibus quin- /,f//7//^«a. 

Aci:Sr?,'on ?Zt, 1^^ co„,preffis, flor«,to. 

Plum.fpec. 17. 
Hafitat :n Amcrica calidiore. ^ r.M . 

Bractcje dimidtato-coraatce. Pedunculi /^rmiFlorcs f^- 

pttati. .. A;ll, po POLYANOR-IA MONOGYNTA. 

foiyfiockia, 2,2, MIMOSA inermis , foliis bipinnatis: partialibuspro- 
priisque fexjugis oblongis. 
Acacia alia fcandens, fpica multiplici, filiquis latis. 

Pium. fpec. 7 
Habttat in America calidiore. 
F \olCS fpicati : \jega/nina lata^ loKga, ^htnfa. 

piregrina. 23. MIMOSA inermis , foliis bipinnatis : partialibiis fe- 
decemjugis:propriis quadragintajugis;giandula bafeos 

. petiolari. 

Mimofa inermis, foliis duplicato-pinnatis, glandula ad 
bailn petioiorum, filiquis ovato-oblongis ^lmis.Hort 
ciiff. 209. 

Hahitat in America. h 

ghueg, 24. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus fex- 

jugis, leguminibus membranaceis. 
Mimofa inermis, foliis duplicato-pinnatis: partialibus u- 

triaque fenis pluribusque , liliquis planis membrana- 

ceis. Roy. lu^db. 472. 
Mimofa arborelcens non fpinofa , pinnis acacise latiori- 

bus inferne glaucis, fiore albo. Breyn. ccnt. i, />. 73. 
Acacise fimilis americana non fpinofa , tioribus globo- 

fis albis ramofis. Kigg. heaum. 3. 
Habitat ie America. !> 

* Foliis dupUcato-pinmtts., [p^<^ acuUi f. gemtmi 
f. folitarVz^ nec fparji. 
einerea, ^S' MIMOSA fpinis folitariis , foliis bipinnatis, florlbus 

fpicatis. FL zeyl. 215*. * 
Acacia fpinola cx alis fpicata, foliis pennas avium re- 

ferentibus. Burm. zeyl. 3. t. 2. l-ona. 
Acacia maderafpatana , minutiflTimis foliis, aculeis fe- 

rocibus alternis froadofa, eorticc cinereo. Pluk.alm. 

3. t. 121. /. 5". 
Habitat in India. ^ 

«nttferfl. 26. MIMOSA fpinis axillaribus gcminis connatis, folns 

bipinnaris. Hort. ciiff\ 208. lioy. lugdb. 470. 
Acacia cornuta ind. orientalis. Seb. thef. i. p. 113. t. 

70. /. 13. 
Acacia americana, grandibus aculeis ad ramulorumex- 

ortum cornua bovina referentibus , filiqua roftrata. 

Pluk. alm. 5./?. 112. f. I. 
Acaciae fimilis, Ipinis corniformibus,mexicana. Cotmn* 

hort. 1. p. 209, t. 107. 
Habitai in Mexico, Guba. b i7« POLYANDRIA MONOGYNIA. su 

zy. MIMOSA fpinis oppofitis longitudine foliorum , fo-'''"-'^^" 

liis bipinnatis : partialibus bijugatis. 
Acacia maderafpatana , foliis paivis, aculeis e regione 

binis prsegrandibus horrida, cortice cinereo. Pluk, 

Alm. 3. t. 121. /. 4, 
Habitat in India. t> 

x%. MIMOSA fpinis geminis approximatis , foliis bipin-yJorpfoiVie/, 
natis : partialibus bijugatis. Hort. cUjf, 208. Koy. 
lugdb. 470, 

Acacia foliis fcorpioidis leguminofaj. Bnuh. pin. 392. 

Acacia xgyptiaca. Hern, mex, 866. t. H66. ho»a, 

Acacia vera f. Sf>ina asgyptiaca, fubrotundis foliis, flore 
luteo, liliqua brevi & paucioribus ifthmis giabris & 
cortice nigricantibus donata. Pluk. alm. 3. t. 123, 
/. I. 

Habttat in ^EgyptO, Arabia. "^ 

29. MIMOSA fpinis ternis : interm^dio reflcxo, foliis 5"e«eia/. 
bipinnatis , fioribus fpicatis. 

Mimofa aculeata, flonbus polyandris fpicatls , legumi- 

ne comprelfo laevi t\\\^t\co.A danfo'/i.^ ex B.'JujJieu. 
Mimofafpinis geminis dilHndtis, foliis dupiicato-pinna- 

tis: partialibus utrinque quino-pluribus. Hort. cliff. 

209. Hort. upf. 146. Roy. lugdb. 411. Mnt. rned. 

261. 
Acacia. Bauh, fin. 392. Alp. agypt. 9. /. 9, 
Acacia altera vera, liliqua longa villofa, coitice can» 

dicante donata. Pluk. alm. 3. p, 25-1. /, 1. 
Hahitat in Arabia. "b 
Cortice albo dijlinguitur h<ecfpeciesprimo intujiu. Spi- 

nae ad folii exortum tres, 

30. MIMOSA fpinis geminis diftindis, foliis bipinnatls :/"'■".'"""'• 
partialibus odojugatis. Hort. upf 146. 

Acacia indica farneliana. Ald. farnef, 2. Raj. hijl.c^yy, 
Habitat in Domingo. t> 

51. MIMOSA fpinis geminis patcntibus , foliis bipinna- ?;i7£«;f<, 

tis : partialibus extimis glandula intcrltin6Hs. 

Habitat in ^gypto, unde fe/ntna per D. Hajfelc/ui/l. J) 

Habitus A. Famefiana l^ Senegal; dtjfert a priore ra- 

mis absquc pnncits callofis.^ ut ab hoc cortice mjrjime 

aibo fed purpurafcentc ; nec Spinas h^.bet ternas ni je- 

negaf jed t>inas easque longiarcs quam farnej:ana. 

Rami purpurafeentes., laves. VoWzbipinnata., f etrci- 

K a ^ ter 5-22, FOJ.YANDRIA. MONOGYNIA. 

ter parium foJiorum partiaiiur/< iKter dno paria pnr- 
tialium exteriorum gJandula ^etiolo communi tfrfer- 
ta efl'. 

* Foliis dupUcato-pinndtis\ acitlci fparji. 
**f^' 32, MIMOSx\ aculeata, folHs bipinnatls : foliolis ovali- 

oblongis oblique acuminatis. Ft. zeyl. iij. 
Acacia Ipinofa, indiae orientalis , foliis fubtus coefiis, 

fioribus globofis luteis. Pluk. mant. i. ^.330. /. 3, 
Habitat in India. t> 

fematit^ 33, MIMOSxV aculeata,folusb!pinnatis numerofiffimis H- 
neari-acerofis, pauiculaaculeata, capitulis globolis.F/. 
zeyl. 216. 

Acacia aculeata mukiflora, foliiii pennas avium referen- 
tibus. Burm. zeyl. 2. t. i, 

tiahitat in Zeylona. ?> 

intfia^ rj^. MIMOS A aculcata, foliis bipinnatis, folJolis incurvis, 

caule angu]ato. 
Mimofa aciileis undique fparfis folitariis, foliis duplica- 

to-pinnatis, caule angulato^ Ilort. ciiff. 209. Gro». 

virg. 195'. 
Acac;a maderafpatana fpinofa, pfnnis veluti lunu!atis:ner~ 

vo pinnularum ad unicum iatus vergcnte. Fiuk.afm. 

4. /•. 122, f. 2. 

Inrfia. Rheed. mai. 4. ^. t, 122../, 

Habitat in India,. "b 

(emift:inof(:. 25-. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis» articulis cauH- 

nis fupernc aculeatis. 
Mlmofa aculeis ad lummitatem internodiorum confer- 

tis, foliis dupiirato-pinnatis. Hort, ciiff. 208. 
Uahitat in Arncrica. !> 

fuiidrhihh 06. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatts, caule quadran- 
gulo, aculeis recurvis, leguminibus quadrivalvibus. 

Mimofa undique acLileata, caulc angula' o, foliis duplica- 
to- pinnatis: partialibus utrinqne teinis. Roy, iugde. 471. 

Mimofaherbacca procumbeas aCfprnofa, caute quadran- 
guio, iiliquis quadrivalvibus. Hoa/i. mff. fig. bon. 
Amm. herb. fB^. 

Hahitat in Vcra Cruce. 2^ 

Aculei recurvijfpar/i in caule.^ peiioiis.^ peduncuiis . Fo- 
\\2l pjirttalia utrinque terna foiioiis plurimis^ Pedun- 
cuk axiilares , ierminati Capituio giobofo. 

37. MI- rOLYANDRIA MONOGYNIA. pj 

37. MIMOS A aciileita^foliis bipinnatis: partialibus viginti- tf7fuifo'i,t, 

lugatis: propriis tnultijugritis. 
Aoacia rcpens aculcaia, flore albo, toiiis ornniam minl 

mis. Plufn. Jpe^ . 17. 
Hahitat in Aincrica calidiore. 
Aculei recurvi ift cauL- ^j VtAxmcxiWs. commH7iiter.T\o- 

rts capifMi^ lfiter(:Ics, plurc.f. 

38. MIMOSA aculcata, foliis brpinnatts: partialibusqnin- Muteniii^ 
quc-jin;atis: proprih tri-jugatis trincr\iis. 

Acacia repcns aculeata, tlore aioo, foliia filiquiE, Plum. 

fpec. 17. 
Hiihitat in America calidiore. 
Aculei recurvi in cAule ^ff petiolis. Pcduncilli laternics., 

covferti. Fiorcs captati. Lcgumiiia u^tKJa^futura a- 

cutcata. 

P9, MIMOSA aculeata,foliis bipinnatis: partialibus quin- tamoimJifi. 
que-jug,jns;propriisdccc!n-]ugatis, pedoiis iiieTmibus. '"'■ 
Acaci a aculeata, tiore iLbo, rbliis tamarindi. Plum./p.i 7. 
Jiahitat t« America meridiovali. >^ 
Pe.dunculi ramofi. floxcsfptcati. 

CISTUS. 

* Ex/iipu laitt /} u i ico^iS, 
\. CISTUSarbDrefcens^roiiis cordatis laivtbus acumina- /"'/"'/'/''/''». 
tis pel-ob.tis. Hort. cliff. 205:. Ro)'. lugdh: 474. 
Ciilus Ledon, folris populi nigrae, inajor. Bauh. pin. 467. 
Ledum Ifttifolium 2, majus. C/»/. hifl. \, p. 78, 
^ Cilti.is Lcdon,roliispopul! mgrs, minor. B^»/^. pin.^i^d^. 
Levium latifolium 2 m.inus. Cluf. hifi. i. p, 7S. 
Babitat in Ijufitania. ?> 

2,. CISTUS.arborefceus, foliis ovatis pctiolatis trincrviis laurifoha, 
fupra glabrii: pctiolis bali connatis. 
Ciitus Ledon, foiiis laurinis. Bauh. pi». 467. 
Lcdon i iatifoHum. Clnf. hiji. i, p. 77. 
Habitat i-i Hifpania, f> 

3. CISTUS arboretcerts, foliis lanceolatis fupra Isvibus, fsdnHifera, 
petiolis- bafi coalitis vaginantibus. Hort. ciiff. 205". 
Sauv. monfp. 147. i ^o . 
C\(\m "ladanifera hifpanicu incana. Bauh. pin. 467, 
Ciftus Ledon t. anguftifolius. Cluf hiJJ-. i. p. 77. 
Hahitat tn Hifpanix, Lufitaniae coUibus. t) 
¥\ores umhellati. Volii irij'pa.,utrif/^uc acuta. Saur. 

4, CI- 5-24 POLYANDRIA MONOGYNTA. 

hcnnit. ^, CISTUS arborefcens, foHis feflilibus utrinque villo- 
lis rugolis : inferioribus ovatis bafi connatis ; fummls 
lanceoiatis. Hort. cljff. 205'. Hort. upf. 143. Roy. 
lugdb. 475-. 

Ciftus mas anguflifolius, Bauh. pn. 464. 

Ciftus mas 2. Cluj'. hiji. i, p. 69. 

Habitat in Hifpaiiia, G. Narbonenfi. ^ 

wonfpeUen' j-, CISTUS arborefcens, foliis lanceolatis feffilibusutrln- 
'■^* qne villoiis trinervius, alis midis. Hort. cUff. lof, 

Hort. upf. 144. i?i/y, lugcib. 1475*. Sauv. monfp. 147, 
Cirtus lad.inifcra monfpclienfium. Bauh. pin, 467. 
Lcdum. Daiech. hifl. 230. 
^.Ciitus Ledon foliis oleae, fed angu{lioribuSrJ5tf»/&./>;>, 
467. 
Ledon 5'. Cluf. hft. i. f. 79. 
Habitat in Narbonenfi ct' Regno Valentino. ^ 

tHllU. <5_ CISTUS^arborefcens, foliis oblongis tomentofis in- 
cauis leflllibus fupra aveniis , alis nadis.^^^^^^.wo;-///?, 
15-0. 

Cifius mas , folio oblongo incano. Bauh* pin. 464. 

Cilius mas i. Cluf. htft. 1. p. 68. 

Ciliius mas 4. monfpeiienfis, folio oblongo albido. 
Bauh. hifi. 2. p. 3. 

Habitat in G.Narbonenfi, Hifpania. "b 

SahifoHa. y^ CISTUS arborcfcens, foliis ovatis petiolatis utrinque 
hirfutis, alis nudis. Hort. cliff. 205*. Roy. lugdb. 475", 
Sauv. monfp. 1^0. 

Cillus femina, folio falviae. Bauh. pin. 464. 

Ciftus femina. Clnf hijl. i. p. 60. 

Habitas in Italia, Sicilia, Narbona. "b 

Pcdunculi uniflori., diphylli. CoroWid alb£.D,Sauv, 

^i^P"' 8. CISTUS arborefcens, foliis lanceolatis hirfutis repan- 
dJs, alis nudis. Hort. cliff. 206. Roy. lugdb. 47^» 
Sauv. Mo:ifp. 147. 

Ciftus mas, foliis chamsedryos. Bauh^ pin. 464. 

Ciftus mas 5. Cluf. hijl. i. p. 69. 

Habitut tn Lufitania, t» 

Rarnuii., feduncHli ^ calyces tenui lana adfperfi. 

b.iHiiiifiHx 9. CISTUS arhorefcens, alis nudis, foliolis duobus ca» 
lycinis linearibus. Hort. ciiff. zos- Roy. lugdb. 475 
Sauv. •/noijjp. 147. 
Cilius femina, portulacge mJirln» folio latiore obtufo, 
i?W;.^/>. .■65'. • Cillus POLYANDRIA MONOGYNIA. s^S 

Ciftus folio haliml i. Cluf. hifl. i. /». 71. 
j3. Ciftus femina, portulacae mariiisB folio aiiguftiorc mu- 
crouato. Bauh. pin. ^6)". 
Ciftus halimi folio z. Cluf. hifl. i. p. yr. 
Habitat in Lulitanis maritimis. ^ 

"^ ExflipuJatte^ fuffruticefa. 
To. CISTUS luftruticofus procumbeus exftipulatus, fo-«mhtllatia. 
liis oppofitis, florlbus umbellatis. 
Ciftus toliis lincaiiDus non ftipulatis , caulc florali um- 
bcUato lignofo. Guett.flamp. 2. p. iSu. DaUi;. pw 
rif 15-8. 
Ciftus Ledon foliis thyml. Bauh. pin. 467. 
Lcdon X. Cluj. hijl. i. p. 81. 
Habitat in Gallia, Hifpania. t» 

ii.CISTUS fuftiuticofus procumbcns exftipulatus, foliis Fimna, 

ulternis linearibus, pedunculis unifloris. 
Ciftus cau'.e procumbente, foliis altcrnis. M.fuec. 435-. 

Guett. Jlamp. 15-7. 
Ciftus fruticofus procumbens , foliis aciformibus nudis. 

Sauv. monfp. 4^. 
Hclianthemum foliis Hnearibus faepius altcrnis non fti- 

pulatis, pedunculis unifloris, caule lignofo. Guett, 

Jlamp. 2, p. 18. 
ChamsCiftus , cricE folio, luteus elatior. Bauh. pin. 

Hclianthemum tenuifolium glabrum ereclnm, luieoflo- 

re. Batth. hifi. i. p. 18. 
^ Ciftus fruticofus procumbens, foliis acifcrmibus nudis, 

floribus auriculatis. Sauzi. monjp. 46. 
ChamaeCiftus , eric» folio, luteus humilior. Bauh. pin. 

466. 
Heliauthemum tenuifolium glabrum, lutco flore, per 

humum fparfum. Bauh. hijl. i. p. 18. 
Hubiiat in Gallia, Gotlandia, Helvetia. t> 
Cot olla calyce vix major ejl. 

(2. CISTUS fuffi-uticofus cxftipulatus procumbens, fo- ranm. 

liis oppofitis villofis fubtus tomcntoiis. 
Ciitus tbliis ovatis fubtus incanis, ali^ iiudis, caulcpro- 

cumbente. Sauv. monjp. 148. 
ChamseCiftus foliis myrti minoris incaiiis. Bauh. pin. 

4O6. 
ChamaeCiftus folii» myrti tarentiox canis & cincicis. 

Bauh. hfji. 2. p. iS. 

Cba- Si6 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

ChamaeCiftus 3. Cluf. hifi. i. p. 74. 
Habitat in Q . Narboiieafi, Hifpania. ^ 

inarijoliHi, X3. CISTUS luffruticofus exftipulatus^foliis oppofitis o- 
"vatis petiolatis planis fubtus tomentofis. 
Heliantiiemum luteum, thymidurioris folio. Bair, rar. 5*21 . t. 441. 
Habitat Mafliliae. !> Oelaniliais, ^^4 CISTUS fuffrutieofus procumbens exftipulatus, foH- 

is oppoiitis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis, 

petalis emarginatis^ 
Ciftus caule procumbente, foliis oblongis utrinque gla* 

bris, ftipulis nullis* FL Jnec. 434. * 
Habitat in rufibus africis Oeiandiae. b 

* Exfiipulat^., herbace^^ 
TnheYaria. if. CISTUS exftlpulatus pcrcnnis, foliis radicalibus ova- 

tis trinerviis tomentolis: caulinis glabris la,nceolatisi 

fummis alternis. 
Ciftus perennis, foliis humi appreflis villofis; fummis 

glabris. Sauv. monjp. 149. 
Ciftus folio planvaginis. Bauh. pin. 46)-. 
Tuberaria noftras. Bauh. hifh 1. p. 12, 
T'uberaria major. Bauh. hifi. 1. p. i2> 
Habitai in Galloprovincia, Hifpania, Pifis. Z^ 

guitatus. 16. CISTUS herbaceus exftipulatus, foliis oppofitis trl- 
nerviis, racemis ebraftcatis. 
Ciftus annuus , foliis radicalihus oppofitis lanceolatis 
trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. ^^«»2^. r/tonfp. 

148- 
Ciftus foliis oblongo acuminatis non ftipulatis, caule flo- 

rali racemofo. Guett. flamp. i.p. t8i. Dalib. parif* 

»5-8. 
Ciftus flore pallido, punicante macula infignito. Bauh, 

pi?T. 465-. 
Helianthemum flore maculofo. Col. eephr. 1. p. -jS.t. 77. 
Habitat in G. Narbonenfi, Italia. 
Raccmi capilfares onjfiiaoj abs^u^ uUis vei minimis brw^ 

deis. 

canadmfis. ij. CISTUS herbaceus exftipul;Uas , foliis omnibus al* 
ternis lanccolatis, caule adfcendcnte. 
Habitat in Canada. Kalm. 1a 
Facies C. Helianthemi.,fed F&Iia alterna* ^ti POLYANDRIA MONOGYNIA 527 

* Stipulatie ^ herhacea, 

18. CISTUS herbaceus erctlus glaber ftipulatus fioxxhws: MifoliHs^ 
folitariis fubfeilihbus . fo-lio tcr iiato oppolitis. Hort. 

ttpf. 144, Sanv. mo»fp. 178. 
Ciltns (tiputis quaterni^j, foliis oblongis, caule ere6lo. 

Hort. clijf. 475. 
Ciftus ledi iblio. B.iuh. pin. 46^. 
Ciltus annuus, foliis ledi. Lob. ic. 2. p. 118. 
Hahitat Monfpelii. 

19, CISTUS heibaceus patulus villofus ftipulatus, froribus fdicifdUut^ 
folitariis fubfeffilibus bradea triplici. oppolitis. Hort. 

npf. 144. 
Ciftus ftipulis quaternis, foliis lubovatis fubtus tomen- 

tolis, caule procumbeatc;. Hort. clijj\ 206. 
Cirtus folio falicis. Buui;. pm. 465-. 
Ciflus annuus i. Cluj. hifi. i. p. 76. 
Hahitat in Lulitania , Hifpania. 

10. CISTUS herbacous eredus ftipulatus, foHi-7 lincari- ^^>/"*''^*''' 
lanceolaiis petiolatis , calycibus inliads coroUa majo- 

ribus. 
Habitat in iEgypto. B. "Jujfteus. © 
Conf. CytiCiflus foliis inferioribus confertis, fuperiori- 

bus oppolitis. Bnrm. zeyl. 8^. t. 36. 

* Sttpiilatce ^ (uffruticof^. 

11. CISTUS futfruticofus procumbens ftipalatus, ^o\\hfuryt]anHs, 

ovato-oblongis (bbpiloiis, petalis lanccoiatis. 
Helianthemum vulgare, petalis tiorum perangultis. Z)/7/ 

^lth. 177. /. 14)-. /. 174. 
Habitat in Anglias comitatu Surrejano propi: Croy- 

dou. ^ 

28. CISTUS fuffruticofus ftipulatus, foliis inferioribus or- ^^rnmuhri^ 
biculatis, iupcrioribus ovatis. , ''"^" 

CiUus humiiis f. ChamaeCiftus nummulawx folio. 
iShign. yirionfp. 293. 

Htliantheiimmadnummulariamaccedens. Bnuh. hijl. 2. 
p. 2.0. 

Habitat Monfpelii.t) 

ly CISTUS futrruticofus ftipulatus , foliis oblongis, ca"/t»/);V/;yo///>.f 
lycibus 1-JEvibub. St//(v. yiioMjp. 14S. 
ChamaeCittuii rcpeni» ferpilH.^olia lutca. Bauh.pin.d66. 
ClKim.^;C!itus ferpylli folio nigricanle &,hirfut05 ricrc 
aurcQ odoraio. Bauh. hijl. 1. p. 17. 

Cha» 528 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

ChamseCiftus 2. Cluf. hijl. i. ,«. 73. 
Habitat- in Alpibus Auf^rix, Stirire. ^ 

tiiymi/oliuf, 24. CISTUS fuffruticulofas ftipulatus procumbens, fo- 

liis ovall-linearibus oppolitis congertis. Sauv. i»oKfp. 

148. t 

Helianthemum folio thymi incano. Bauh, hifi. i.p. 15» 

ChamseCiltus incanus, tragorigani folio, hifpanicus. 

Barr. rar. ^il. t. 415-. 
Habitat in G. Narbonenll, Hifpania. 'b 
fihfT*, j^ CISTUS fuffruticofus ftipulatas, foliis lincunbu^ fup. 
tus bifuicatis incanis, calycibus \<s\\h\x^. Sau-^) . vfionjp. 

H7- . ... 

ChamseCidus folhs thymi mcanis. Banh, pin. 466 
ChamaeCirtus 4. Cluf. hijl. 1. />. 74. 
fi.Ciftus ftipulis quatcrnis, foliis lineari-ovalibus mcanis- 

calycibus tomentofis. Sauv. motifp. 148. 
Helianthemum fiore albo, folio angofto hirfuto Bauh. 

hifi. 2. p. 17. 
y' Ciftus foliis villofis knceolatls, axillis foUofis, ftipulis 

fubulatis. Sauv. rnonfp. 148. 
Helianthemum f. Ciftus humilis, folio fampfuci, capitu* 

iis valde hirfutis. Bauh. hijl. z. p, 20. 
Habttat Monfpelii. !> 
ilae tres (t. /3- y.vel vartetates velvalde affines: ceri*' 

ora deterrninent autoptis, 

fhlintnhe- 16. ClSTUS fuffruticofus procumbens, ftipulis lancco- 
"*"»• latis, foliis oblongis revolutis fubpilofis. 

Ciftus ftipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis 
cauleprocumbente. Hort. cliff. 206. Roy, lugdh.^f6. 
fl. fuec. 433. 
ChamaeCiftus vuIgaris,fioreluteo.5<2«;&./'/,7. <^6^. Loei, 

p-^-^IF- 43- '• 8. . 

Flos lbh*s, Panax chironium. Cam. epit. foi. 

Habitat in Europas pafcuis ftccis t> 

Pctala fuborbiculata ^ integerrirna^ fiava.^ annulo rece- 
ftaculum ambiente Japius fulv . Racemus ante flore' 
fcentiam uutans, Fo\h pilis raris adfperfa. 

lintLc, 27. GISTUSfuffruticofus ftipulatus foliis ovatis, calyci- 
bus hifpidis. 
Ciftus foliis oblongo-linearibus margine revolutis. Le 

monier. Sauv. monfp. 148. 
Helianthemum rorismarini folio fubtus incano. BatJi 
ptK, 467. 

Heli POLVAMDRrA MONOGYNIA. ^9 

Heli.intVicniuni, angufto ferpilli folio, villolum, flore 

riureo^ italicnrn. Barr. rcr. fii. t. 488. 
Lcdonb. CIh[. h]f}. i. p. 8. 
^ahitat in Hirp.mi^, Naibona. ^ 

iS. ClSTUvS futliuticofus ftipulatu!» ere£tilb, foliislancie- "/><»'»»«''•» 

obtis hirtis. 
Hcliamhcmumalbumgermanicum. Tabern.icorj, io6i. 
Heliaiithemum (iixatile, l:)Uis & caulibus iucaiiis oblon- 

gis, tloribus albis. Mefitz.ptfg.H.f. 3. Dill.^hh. 170, 
lfal'/r,jt in ApcnniniS, Italix iyiuntibas. ^ 
CiftornM hijJoria maxtme 'jrrinium ohfcura 9b varietaturH 

Kjpiam., illujlrahittfr // uetermiKetit autoptie i;^ Jifigttli.i 
r , Caiidir.sm c.rborsUeiitcmyfriiticulofurn. ■vunuHm f pe^ 

renvem. 
l. Ciitile/n erednrn (. decuynhentem. 

3. Felia oppojita f. aUtrna'. cttm figuraeofundem. 

4. Sttpulas f. nkllas. 

^. Pedunculum unifiorum ^ multijiorutn : ftudtirrif bfa* 
Steatum. 

5. PetalorUrh fi^uram. 

7. Capfulas floculares f '^valve.\. 
^. CalyieM aquaUm f. incequaUin. 

CORCHORUS. 
I CORCHOP-UScapfulis iinearibuscompreflTis bIvalvI-/;i*jMA5. 
bus. Hort. iipf 147. 
Corchoro affinis chnm»dryos folio, flore ftamineo, fe- 
minious atris quadrangulis duplici ferie difpolilis. 
Slffan.jam. <;o.hiji. 1 .^. 14^./. 94./. i.RaJ.fupp!. j-i6. 
HabiCat tn Jarnaica. 

i^ CORCHORUS capfuiis oblongis vcntricofis, toV<o- omfnrtn 
rum intimis lerraturis fetaccis refiexii. //. zeil. 213. 
Hort. Hpf. 147. 
Corchorus foliorum innmis fcrraturis maximis refiexii. 

Horl. clijf. -jO^. Roy. lugdb. 478« 
Corchorui plinii. Bauh. pi». 317. 
Corchorus. Cam. hort. 47. t. 11. 
A. Alcea cibaria f. Corchorus amcricana. Pluk. alm. ij, 

t. 127. /. 3. 
J', Aicea oliioria f. Corchorus americana. Pluk; alm. ly^ 
t. 1 27. /. 4. 
Uabitat in Afia, Africa^ America. 
3* CORCHORUS capfulii fubrotundis depreflii rugo- cfl;/*W»t. 
fi>. ¥\. z«yl. 114- * 

L 1 Co! - fso POLYANDRIA DIGYNIA. 

Corchorus foHorum infimis lcrraturis minoribus. Hort. 

elif^. 210. Roy. lugdb. 478. 
Alcea olitor*a f, Corehorus americiinus, pralongis foliis, 

capfula ft>iata iubrotanda brevi. PiHk. alm. iS. /, 

2^)-. /. 4. 
Hahitat in India. O 

hh/Hm. 4. CORCHORUS capfulis fubrotundis lanat/s, foliis o- 

vatis obrutis tomcsncfis. 

Corchorus amcricanus lanuginofus, folio chaniKdryos, 

lihqua tricapfulari ianuginofa & fubafpeta. Breyn. 

f>rodr. 3.7?. 5-6, 

Guav.uma frutex chsmscdryfohXfni^iu lanuginGfo, m^ - 

jor^minor. Plum. ge». 36. 
Habitat sn America 'meridionali, 

DIGTNI^t 

of^dnnlis. l. P^EONIA. Hort. dijf. 212. Hort. upf. 149. Mat, 

med. 267. SiiHV. monff. 307. 
fcminea, gfc. Psconia foliis difformiterlobatis. HalL helv. 31 1. 

Pasonia comniuiiis f. teniina. Baub. t>in. 32 :j. 

Paionia femina. Fuchf. hijh 202. Lok ic.'6oi. 
inafrwla, j^ ^ i:' xoxiisi foliis lobatis ex ovato-lanceolaiis. H&ii. helv. 

P«onia foiio nigricante fplendido, qnasm-ts. Bauh. pin. 

313- 
Pxonia mas. Loh h. 684. 

Hahttnt in Nemoribhs montium Idae, Helvetioe. y 
Limites inier fficies non reperi^ hinc coHJtt'/>X}. 

CALLIGONUM. 

Foiygmoii^i, CALLIGONUN. Hort. diff. 212. 

Polygonoidcs orientale, ephcdraj facie, l^ournef. tar. 

47. itin. 3. p. 214. t. 214, 
Habitat j» monts Ararat, ^ 

rRIGTNIA. 

DELPHINIUM. 

* UnkapjuiaT^s, 
CcnfoMa. I. DELPHINIUM nectariis monoplryllis, c.^.i\ienibdivi- 
i^o. Hort. ciiff. lij. Fi. faec. 440, Mct.fned. 26S> 
Roy. lugdlp. 482. Dalil?. purif lyS, Con* POLYANDRIA TRIGYNIA, 53* 

Confolida regalls ^rvenfis. Bauh. pt». 141, 
ConOjlida rcgalis. Cam. epit. fzr. 
Hahitat tn agrn Europae reJiivilibHS. O 

1. DELPHINIUM ne6taiiis monophylHs, caule fimplici- Alvi», 
Hort. cliff. 213. Hort, tipf. l )-Q, Ruy. Ingdh. 482. 

Confolid:» rcgalis horrcniis, fiore majore & fimpiici. 
Bauh. pm. 142. 

Confolida regall'^ hortcnils, floremlnore. Bauh.pi». I4i- 

Confoiida rt;^alis ilorc majore & mukiplici- Bauh.^i», 
142. 

Flos regius. Dod, pempt. 2p« 

Habitat 

3. DILFHINIUM neaariis d"phyllis, caplulis folitariis, P^^^S''?"»'». 
foiiis muitipartitis obtufis. tiurt. clijf. 213. 
Conrolidarc^aiislati|-"olia, parvo fiorc. Bauh. pin. 142. 
prodr. 74. /;. 74. Morif. hi(l. ^^. jp. 466./^ 12. /.4, /,3. 
Habitat in Italia, Sicilia, Meliia. 

* Tticnpfulares 
4.DELPHINIUMn€c:iariisdipl!yllislabell!sintcgrls, iJo-^'''»"'^'/'''- 
ribus rubfolirariis, foliis couipoatis lineari-multiparti- ^*"** 
tis. Morr. upf. 1 fo. * 
Dclphinium. luiitanicum glabrum, aconiii folio, Rolof^ 

hcrt. 61. t. 3. 
Dclphinium clatius fjbincanum perenne, floribusamplis 

azureis. Am>-n. rnth. 17)', 
Habitdt /"« Si':;)iria. Jr 

f. DELPHiNIUM neaariis diphyllis: labellis bifidis a-</<^/««. 
pice barbatis, foiiis iucili*;, cauie cre*fto. Uort. upf 

Delphiniwm ne6rariis diphyUls, foliis peltotismultiparti- 

tis cicuiii. Hort. clijf. 213. 
Acoiiitum cacruleum hirfutum, flore". confolide regalis. 

Baub. pitt. 13T, 
Aconitum lycodonum, florc delphinii fileiiaci, Clttf. 

hijl. 2. p, 94- 
noh/itt in Sibiria. J' 

6. DELPHINIUM ne(?hrii> diphyllis. foliis palmatis; ^'«/''"/Vo 
lobis inte.;ris. Hort. clijf. 213. //yr/. upf. \<;Q.Mat: 
med. 269. Koy. ingdh. 482. S^tiv. r/i'jnfp. 214. 
Staphifagria. Bauh. pin. 324. iJL/d. pempt. 366. 
HaOitat in Iitria, Dalmuxia, Calabria, Apulia, Crcta. 
Galloprovincia, Z 

Lli ACO- SSi POLYANDRIA TRIGyNIA. 

ACONITUM. 

tyco^onum, i, ACONITUM foliis palmatis muUindis villofis. 

Aconitum foliis peUatis muUiridis, petalofupremocyUn- 

draceo. Fl. Upp. aii, Hort. citjf. 213. hl. fnec. 441. 

Jioy. lugdb. 482. Hall. helv. '■3,iz. 
Aconitum lyco6conum Ujteum. B.iub. pin. 183. 
Aconitum lycodtonum, flore lucco!" BejL eyjl. <eji 

25-. /.2. 
Acom"tum 11. Cam. epit. 827. 
Hahitat in Alptbus Lapponiae, Helvetis, Auftrigc, [t&- 

U"3e. l^ 

vatkgaum, x, ACONITUM foliis mutifidis: laclniis femipartitis: 

fuperne latis. HoTt. diff. 214. Hort. upf. i^i. Koy 

lugdh. 482. 
Aconitum caeruleiim minus. f. Napellus minor. 'Btiuh 

pin. 183, 
Aconitum caeruleumparvum. DQd.pempt.^i.Dakcb 

btjl. 17-} 3-. 
Habitat i» liiXi^ ., Bohcmiae monttbus. li 

}saptihis. 3, ACONITUM foliorum laciniis hnearibus fuperne la- 
tioribus Hnea cxaratis. Hort. cUff.ii/^. Fi fuec.^z. 
Grof7. virg. 165-. Hall. beh. 312. Roy. iugdb.4.^^. 
jlii. [lockh. 1739. p. 41. t. 1. 

Aconitum cserulcum 1. Napellus t. Bafth. prn. 183, 

Napelius verus, Lob. hiji. 387. 

Habitat in Helvetia, Bavaria, GaUia. 7^ 

fymiakinv, 4- ACONITUM foliis multipartitis: laciniis U'nearibu? 
iucumbtTir'bus fquarroiis. Hort. upf. 15-2. * 
Aconitum pvrenaicum Uueum, foiiorum fegmentis Cbl 

inviccm incumbentibus. Kaj. europ. ■^6-j. 
Habitat in Sibiria, Tatatia, i-^yrenseis. 2^ 

Avxhra. )'. ACONITUM fioribus pentagynis. 

Aconitum foliorum laciniis linearibus diftlnftis ubique 
ejusdcm latitudinis. Hart. ciff. 214. Hort. upf.ifi 
Mat. rned. 270. Htdl. hcli .' '^,12. Roy. lugdb. 483. 

Aconitum falutircrum f. Anthors. Bauh. pin. 184. 

Anthora f. Antithora. Cam. epit. S37. 

Habttat in Abpibus Pyrenseis, Hclvcticis, Taurinis, Al 
lobrogicis. l^ lli POLYANDRIA TETRAGYNIA. n? 

TRTRAGERA. 

i. TETRACERA. Hon. cltin 214. * , ; , '"'"^''"' 
PetriCA norlbus fpicatis, fcabris lauri toliis. Amm. herb. 

Fagus' amcricanus,ulmi ampliOlmis foliis, capfulis bige- 
nidlis. Pluk. am.ilt. 87. , „ , u.j,„ 

Atbor americana convolvulacea pbtyphyllos barbackn- 
iibus did:i, toliis fcrrans. Plnk. aWn. 48. ?. 146 /. I, 

Habttat in Barbadob, Vera Crucc, Marilandia. b 

PENTAGTNIA 

AQUILfXiIA. 

I. AQUILEGIAnea.rriisincurvis./to.«/'/. tp- M^u- ^nig»>i,. 

^:^\rt, cUff. .ly. ^^y. H^^- 4S^- ^-^'^. 

piiW/. 160. . 

Aouilegia iVlvellris. JUHh. pin. 144. 
fi. Aqiilcci^ hortenlls iimplcx. Batib. pm. 144; 
^. Aqviile&a norteniis multiplex, tlore magno C . B. 44- 

/Vquileg>aliorrenlismultiplcx,florcniverlo. C. ii. i44- 

£*Aquilcgia flore rofco multiplici. C. B. 144 

r. Aquilegia degcncr virciccns. Baub.Jtn. 144. 

* llabitat iyt Europae nemoribus jaxoju. Z: 

i. AQUILEGIA ncaariis rcais petalolanceolatobrevi- mpim. 

Aouikgi*a montata,magno «0/^- ^^«^•''''^o 't^;,^ if^' 

707. 

loWx dnpUcata-tcrna^a, parVatJoholts '««^^'/»^';-/^;'^ 
f,blJarlbHS,obt.uhsJacie ^ /.mTr^«i;«^ Kr^^-^^'^ 

breviora, Pctab lanccolata, lo»giJ/i'»a. 
AQUlLEGf A ncaariis rcdis, llaminibus corollalon- c.mndtnfif. 

" AfiiiJ^sSa-c^almpia neaariis tcrc rcais. Gron, 

rtrg. S9- „,^ .^v rf^norlenfis Corti. canad. 60. 

Aquilegia pumila prx.ox canaacnm. »-« 

t. 60. Lob. tc. i6. ^^ ^ ^ ^^^^^ 534 POLYANDRI4 PENTAGYNIA. 

Aquilegra praecox canadenHs, fiore extcrne rubiaindo : 
medio luteo. Morif. hijl. 3. f. ^S7-J' i^,^?. 2. /.4. 
Habitat iu Virgiiiia, Canada. '^ 

NIGELLA. 

* PentaiyYtae. 
imafcmg.. I. NIGELLA floribus involucro foliofo cin^tfs. Hort^ 
eliff. 215-. Hortr upf. 15*3. Roy. lugdh. 481. 
Ni^ella anguflifolia, flore majore fimplici. caetuleo. 

B-auh. pin. 145*. 
Melanthium fylveftre. Matth. diofc. 5-29. 
^. Nigella tiore majore pleno cjeruleo. Bar^h.pin. 145*» 
Hahitat inter fegetes- Europa; aujlralis. © 

CaHvir^ z. NIGELLA petalis fubtricufprdatis foliis fubpilofls* 
Hort. upf 15-4. Mat. med. 271. Boehrft. lipj. 173. 
Nigella flore minore nmplici candido. Bauh. pin.i^f. 
Melanthium fativum. Cam. epit. 5-5-1. 
Nigella flore minore pleno & albo. Bauh,pin. 146. 
Habitet in i^lgypto, Creta. 

crzin^. 5. NIGELLA piitillfs quinis, petalis fntegrfs, capfulfs. 
turbinatis. 
Ni^ella fiore.foliis nudo^ piftillis corollam arquantibus.. 516. Hort. clif.^ 21 j-. Koy^ 'lugdb. 4S1. HalL heiv. 

Dalib. parif. \6o. Baehm. lipf 174. 
Nigdla arvenlis cornutii. Bauh. pin. ia^^. 
Melanthium fylveltre dlterum. tam. epit. 5-5-5. 
Habitat in Germannic , Galliae, Itjilise agris. 
Huius Capfula inferne anguJlior.,prceccaemis inferneven- 

trkofior^ fuperne utraque contra. 

* Decaiyyitie, 
Bi/fimiar, 4- NIGELLA piftillis denfs coroilam sequantibus» Hort. 
upf ij^. Sauv.. monip^ '^S^' 
N :gv';lla latifolia, flore majore fimplici c^ruleo. Bauh.pln. 
^^P'prodr.yj. AM: hifl. :>. p. si6. fii.t.i^.f.S, 
Mabttiit m irlifpama, Monfpelii. 

mmf/rftr. 5. NIGELLA piftll]is dcnis corolla longforibus. Hort 
■dttf. 215. *■• Hort. ppf 15-3. Roy, 'liigdb. 481 Ni^eUa chalepenfis lutea, cqrniculis'longiori'bus.Af<,r/-/: 

J^tjr. 3. p, J16. /.. 12. i. 18. /. 10.. kai. app. <x<: 
tiat?itAt circHm Alcpum. O ' - j-i j ^ HE^. POLYANDRId fiEXAGYNiA. S3f 

HEXAQTNIA. 

STRATIOTES. 

/. STRATIOTES. foliis enliformi-trianguHs ciHato-a-^«V«. 

ciilcatis. 
Stratiotes. /7. laff^ 222. Fl.Juec, 444. Hort.diff.zn, 

Aoy. ingdb. 10. Gort. ^elr. 313. 
St.^-at^otes miiitaris aizoicfcSv Lob. hifi. 904. 
Aloc paiuflris, Baub. pir. iS6. 
HabitfA in i.mo^» JeptenirioJialts /tquh pigris. Je 

i. STRATIOTES foliis cordatis. Fl. zeyl 2,23. Alifiniiia. 

Oel-ambel. Rheed. ntal. ik^» 95-. /. 46. 
Jtiab^at in India. Zi 

POLTGTNlA. 

DULENIA. 

1. DILLENIA. Hori. dtff. 221. MUa, 

Syalila. Rhned. mal. ^. p. 39. /.38. 59. 
Habitat in Malabaria. b 

LIRIODENDRON. 
I. LIRIODENDRON. Hort. cltff.ii-^.Hort.upf.isA-THnpifcu. 

Gron. virg.. 60, Roy. tugdb. 494* 
TiiUpifcra arbor virginiana. Hernt. lugdh. 612. /. 613. 
Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio : medialaci- 
nia velut abfcifla. Pluk. alm. 379. t. ivj.f. S- ^ f- 
248. /. 7. Catesb. car. i. p. 48. t. 48. 
/3 Tulipifera carolinlana, foliis.produ6iioribus magis an- 
gulofis. Pluk- aioi. 379. t. 68. /, 3. 
Habitat t» Amcrica feptentritnalt. h 

MAGNOLIA. 

l.. MAGNOLIA. . , ^ v„jiniam. 

Maguolia foliis ovato-lanceolaUs. Hort. ciiff. 222. Gror. 
virg. 6k Ray. lugdb. 493. 
tf.Magnoliafoliis ovaio-lanceolati? fubtus gl.iuois. y^/r-jw. glauca. 
Magnolia lauri folio fubtus albicantc. Cateso. car \. p 

39. r. 39. Dilt. ehh. 207. t. 168. /. 20;. 
Tulipifcra virginiana, laurinis fofiis avcrfa parte tors 
cxruleo ciuttis, coni-baccifera. Pluk. alm. 379. /.68. 

^ ^ L l 4 Lau- f3<S POLYANDRIA POL7GYNIA. 

Launis tuHpifera, baccis calyculatis. Raj. hiJl.\6^o. 
ftttida, ^, Magnolia foiiis ovato-oblongis fubtus viridibus. Awn, 
, Magnoiia altiflima, flore ingenti catidido. Caiesl>.:ar, 
1. p. 6l. t. 6\, Ehret. pia. 
Magnolia anipliiTimo folio, fmftu caerulco. plum.gen, 

Magnolia fiore maximc albo foetido, foliis decidaisam'- 
plis, florum ad ramulorum feriem fphaerice c/'ngcnt> 
bus, fru6iu majori. Cron. virg. 6i. 
liUkn» «/.Mflgnolia foliis ovato- oblongis fubtus grifeiJ, JncfJ. 
Laums tulipifera, foliis fubtus ex cinereo aut argenrci» 
pnrpurafcentihus. Kaj. hljl. 1718. 
tripetata,, J*_ Magiiolia nrnpliffimo flore albo, froAu coccineo. Qa- 

tcsb. car. 2. p. 80. t. 80. 
acumir.sH. ^ Magnolia fiore albo, folio majorc acumniato haud al- 
bicante. Catesb.. car. 2.p. 15-, t. 15-, Crofi. virg. 6f. 
Habitat in Virginia, Caroluia. ^ 

Utrum ha'. <*. jg. V. §. s. ftnt dijlitfiice., detenn/Heftt 
autojptig in jolo natMrali ? harum. 

^. Petalis trtbiis exterioribus refloxii. 
S. Foliis ov.-ztis acnyninatis, 
f^. Flore maximo ^ longiorc in di^mefr» 
quam foliorum tongitudo ^' feizit 
fubtiis grifeis.. 

MJCHELIA. 

Cfntmpacif. 1. MICHELTA. f7. zeyl. 144. 

Champacam. Rheed. m^l. i.p. ^i.t i(),R,aj.hifiA.64\„ 
Habitat in India. ^ 

UVARIA. 
xeyhnke, j UVARIAfoUis Integerrimis^ 
Uvaria. Fl. zeyl. 124. * 

Narum-panel. Kheed, yftal. i. p,il.t. ^.Rej.hifl. 1636, 
Habitat in india. \ 

/ff^o«/w< 2. UVARIA foliis ferraris. 

f rutex vifcofus procumbeus , folio telephii vulgaris ae- 
mulo, fru6tu racemofo. Kamff. nr/Kxn., 476. t. 477. 
Habitat i*r Japonia. !> 

ANNONA. 

■mvficm. X-. ANNONA foliis ovali-lanceolatis glabris nitldis pla* 
nis, pomis muricatis. //«>»'?, clifi^. 222. * CrjK. ^irg 
61. Roy, lugab. 494^ Anno POLYANDRIA POLYGYNIA. ^37 

Anona indica latifolia, fru6lu fquamofo afpero. Pluk^ 

alm. 31. r. 134. /, i. 
Anona indica lrud;u conolde vlridi fquamis veluti a- 

culeato. Phtk. ahn^ 32.. t. i^^*. /. X. 
Anona maxima , foliis latis fplcndentibus, fruftu ma- 

ximo viridi conoide : tubercuUs f. fpinnulis innocen» 

tibus afpei-o. Sloan. jam, 203. htjl. 1. p. 196. jf, lif. 
Anona. Comm. hort. i, p. 133, t. 69. 
Guanabanus fru6itt c viridi luteUente molliter acukato. 

Plum. geti, 43 
Habitai ht America caUdiore. t> 

t, ANNONA foliis oblongis, fru^ibus obtufe fubfqua- ^?'"""'^''. 

matis, 
Anona foliis odoratis minoribus, fruftu conoidefqua- 

mofo parvo dulci. Slofln.jam. 205". hiji. i. /, 168. 

t. 17.1. Raj. devdr. 77. 
HabJtai iii Ameiica meridionali . t) 

%. ANNONA foliis lanceolaiis, fruftibus ovatis reticu- ''«'<'«''"<'♦ 

lato-areolat^ 
Anona maxima foliis obiongis ansuftls , fruflu maxi- 

mo luteo conoidc : cortice glabro in areolas angula- 

res diftindo. Sloan.jayn. 164. hili. 2. p, 167. /.23,6. 

Catesb. car. i. p. 62. t. 62. Raj. dendr. 77. 
Habitat in America mendiofialf. t) 

l. ANNONA foliis hnceolato-ovatis , fru£iibus conoi f'«^''«. 
dibus glabris. 
Anona maximA , fbliis latis , fru<Su maximo luteo co- 

noide : cortice glabro. Catesi?. car. 2. p. 64. t. <54. 
Habitat in Carolina. 'b 

f . ANNONA foliis lanceolatis, fruaibus trifidis. ^'^***. 

Ar.Dna frudu lutefcente levi forotuni arietis referente. 

Catesb. car. 1. p. S)'. t, 8f. 
Habitat in Carolina. !? 

6. ANNONA foliis lanceolaiis glabris nitidis fecundum 'jTw^'''^''' 

ncrvos fulcatis. Hort. cliff. m. * /•/. zeyl. zzs- * 

R.o\'. lupdh. 494. 
Annona lyivcflris. Burm. Zf/l. -*. 
Habitai in Zeylona. 'h 

7. ANNON A foliis lancoolatis pubefcvTtibos. Hort, cHff, afucana, 

222. fLoy. hj^db. 494. 
Habttat in iEtriiooia. b 

L I s ANE- y^c POLYANDRIA POLYGYNIA. V Ansmone alpina alba minor. Bauh. ph:. 176. prodr 
^' 194. B«r/: IX: 8u ^ 

Hahttat i.n Ahihtm Styriacis, HelvctJcis. 1. 

Coiifcr: Ptilfatiiia iutea^ pap/aacf [yivejirts folto.C.B' 
177. aiiii vix Vfdetur ab loac dtverfa, 

bartenju. 9. ANEMONE foliis digitatis. 

Puiratilla foliis digitatis. Hort. eliff. 224. 

Anemone, geranii rotundo folio, purpurafccns. Batth, 

pift. 173. 
Anemone hortenfis latifoHa 3. Chf. h^/f. 1. p. 249, 
Anemone i. Dod. pempt. 434. 
Habitai ad Rhenum ^ «» Italia. Jc 

* Anemonoide j^'??'^? nudo.^ femiffihus ecandatis. 
fyivcjtrir, 10. ANEMONE pedunculo nudo, femiiiibus fubrotun- 
dis hirfutis. 
Ancmonefeminibus hirfutis. It. oel. 112. Fl.fuec. 449. 
Anemonefemiaibusfetaplumotaterminatis. JHori. clijf. 

224. Roy. lugdb. 224. 
Anemonc fylveftris alba maior. Bauh. pit», 176. 
Anemone fylvellris i. Ciuf. hifl. i. p. 244. 
/3. Anemoncfylveftris alba mmor.Bauh. pia. 176. prQ<ff. 

93- ^ ■ . 

Hiibitat in Germania. i' 

vhginime. n, ANEMONE peduncuUs altcrnis longiffimis, fru£ii- 
bus cylindiicis, feminibns hirfutis muticis. 

Anemone caule ra"mofo, petalis lanceolatis. Roy. lugdy» 
488. Gron. "'■irg. i6j". 

Anemone virginiana terti» fimiHs, iBore parvo. Herm» 
lugdb. 645". parad. 18. i. iS. 

Habitat in Virginia. 'U 

Caulis nudus., terminatus Foliis ter7ii<.fiernatis: medto tt'i- 
lobo., acHto.,ferrato.^ lateralibns bipartitis., lobato-fcrra' 
tis. Pedunculus sxit e centrtt petioionim., longus., nudtis. 
Y\o% parvus petalis ovatis., viridihis., i?7flar calycit 
etijusdam. Piftilloruni capittilura eloy/gatum ., cylin- 
dricurn. fefolvitur in Semina htrfuta. 'Juxta pe- 
dunculi hflfir exit caiilts ultcrifts.^ ter/ntnatus pedun-' 
culo Jiorifero (jf foltis diobus oppofiiis l^ fic ulteritiS- 

'iichdteme. 12. ANEMONE caule dichotomo, foliis felfilibus am- 
plcxicaulibus palmatis. Jmorn. acad. i. p. i^y. * 
Habitat in Canada, Sibiria. i' 

tiifoiia, 13. ANEMONE foliis ternatis ovatis integris ferratis. 

caulc POLYANDRIA POLYGYNIA ,-41 

caule unifloro. Hort. upf. iff. Hort. clijf. ii/^.Roy. 

lugdb. 488. Daiib. partf. l6l. 
Ancmone trifoiia, fiore aibo. Banh. h>f}. 3.^. 412. 
Anemone trifolia. Dod. pempt. 436. 
Jiabitai ih GaWia. "U 

54. ANEMONE foliis quinatis ovalibus fcrratis, caiile f ^"»f*f/9'»<) 
unifioro. 
Ranuncuiusnemorum^fragarlaE foliis, virginianus. P/«if. 

alm. 310. t. \f6. f. 3. 
Habhat in Virginia, Cauada. KaJm. ^- 

ij". ANEMONE feminibus acutis, foliolis incifis, cau- ^*''wA 
le unifloro. Hort. clijf.iz^. Fl.fucc.^fo. Roy.iugdb. 
48 8. Mat. nifd. 275, Daiib.parif. 161. 

Anemone nemorofa , ilore majore. BaHh.pin. 176. 

Ranunculus fylvarum. Cluf. hijl. 247. 

Habitat in Europa: afperis , duris , mmoribiis. J- 

>6. ANEMONE feminibus acutis , foliolis incifis , pe- */'*'""««' 

talis lanccolatis numerolis. 
Ranunculus nemororus , fiore caruleo, apennini mon- 

tis. Mcnti... ftig. t. 8. /. 2. 
Rauunculus neinoroius, fiore purpuro^cseruleo. ^ark^ 

theatr. 32f. Rflj. angl. ^. p. if^. 
Anemone, gcranii robertiani folio , caerulea. Batth.pi». 

174.? 
Habjtat in Apenninls, Anglia. ;jr 

/7. ANEMONE fcminibus acutis , foliolis inclfis, peta- ♦'"""«"'^»'* 
lis fubrotundis, caule fub-bifioro. Hort. cliff. izf. '^*^- 
Fl.fuec. 45" r. Roy. lugdh. 488. Dalib. parif. xdi. 

Ranunculus ncmorbfus lutcus. Bnuh.pin. 178. 

Ranvuicului. phragmites luteus nemorofus.5rf«i>,^/yi.3, 

Hahitat ir% Europa; borealis pratis Kemcrofis. Jr 

ii. ANEMONE caule unifioro, involucro foliofo ob' Siiirictit 

tufo. 

Habitat iv Sibiria. D. G/nelin. %£ 

Folia radicalia Jigitata.^ rnultifida., margtKibus pr.xfer- 
:im hirffita: pstiolis pilofis bafi vaginantibus. Scapus 
nudus.1 pilofus. Invohxciumfub fiere trJpartitur/7.^ h- 
batnyn'. liicimis iartcsolniis. Flos paieKs: pctalis 6.,lub^ 
rotu»dis .^ fuhis. Stuaiiinibus/irf-j^/j-. Filtillorum ca- 
pitula fubrgtuKda., mnricata, 

if). A- 54^ POLYANDRIA POLYGYNIA. ujrdfjifoiid. ip. ANEMONE floribus jiTnbellatls, feminibus depres- 

io~ovalibus nudis. 
Anerr.one multiRora, femlne Isvi latiffimo, petalis fe- 

iiis ex 5'otundo-acuiis. Hall. heh. ^30. 
Ranunculus monunus hirfutu^s humihor, narciffi i!ore. 

Bauh. pin. 182. 
Raiiunculus montaui .2 fpecles altcra. Cluf hiji. i. f, 

Habitat m Alphus Auftrise, Helvctias, Sibiria. ir 

■pjacui.itii. 10. ANEMONE florlbus iunbellatIscangellis,foliisinul- 

titidis. t 
Ranunculu*s orientalis, sconiti lycoftoni folio, fiore 

niagno albo. '7'ouriuf. cor^ xo, itin. 3, p. 92. t. 92, 
Hahitat sk Orientc. 
Obfcur<T adhuc ciifiirB.'i a pratedeiite ^ {cui fimiUi/na^ 

qu.amdiH hujus f?mra non defcripta funt.. 

Th^iurtYDt- 2.1. ANEMONE foTiis cauiinis fimplicibus 'vcrticillatis, 
du. radicalibus duplicaio ternatis. 

Ranunculus ■nemGrofus. aquileglae foliis » virginianus, 
lifphodeli radice. Pluk. aim. 310. t. 106. /. 4. 
j|3. Thalivtruni caule unifloro-,ex eodem puncto foliisqua- 
tuor f mplicibus inftruclo. Qroiu utrg, 62, 

Huhitatin y\^%\x\v3L.^ Canada. 

Canaderfis ^lantcc ^, a D. K^ltnio Utta^ Radlx tuhe' 
rofa. Folia radicalia peiioUs longis ., dnplii^ato-ternu' 
ta : foltolis fubcordat.;s y anguljtis. Scapus/!?/V/.f p.^mlo 
alrior .^i erminafus foUis qu.attiijr fimplictbiis .^ foUolis ra~ 
dicalibus fimilibus.^ petsolis longss infidefiiibiis. Peduil' 
cwWterminnles.^ cnrferti f. fafciculati 1,2, 3./. ^yfim- 
pitces., uniflori., aqnales. CorollK albd : petalis oVAits^ 
obtnfis ., patentibns. Stamina flavefcentia. J^ajiitli car 
£titu.lum QVatum ^ muricatum. 

ATRAGENE, 

^t^lmka. I. ATRAGENE cirrhis diphyHis. Fl. zeyl. 226, * 
Atragene. Ama-n. acad. i. p. 40)'. 
Clcmatis zeylanica, floribus obfoletis parvis. Herm.. 

ze-4. 3). 
Habitat in Zeylona. ^ 

alpmn^ 2. ATRAGENE foliis dupllcito-teriiatls ferratis. 

Clematis foliis cordaiis crenatis indiviiis triJobis teniar' 
'tisque. Roy. lugdb. ^Sy. 

Cle- POLYANDRIA . POLYGYNIA. 5-43 

ClcmatJs alpina geranifolia. Bauk.pt». -^oo. frodr. 13^. 

IHuk. alm. 109. t. 84. /. 7. 
Clematis ciuciata alpina. Pon. bald. 33^, 
Aiiemone, tabis caudaris, tetrapetala , pinnis latiffimis. 

Hall. helv. 332. 
Uahitat m Hfilvetia, Baldo, Sibiria. ■& 

3. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis tripartitis fubfcr-;jj,v,'^^^ 

ratis. 

Habitat in Sibmx fxbhumidiy ubtque, 

Caulis farms»tofus. Folia opp«jiia., ternata., fubferraia\ 
foltoUs trifidis : lobo extertore pyofuJtdiore. Vlorcspa- 
«iculati., rubri ., plepi. Facies Jqutlcgiie Jlellatie. 

4. A.TRAGENE foliis ternatis ; foliolis incilis laceris. cupepfif, 
Pulfatilla foliis trifidis dentatis, tlore incarnato d'ciio. 

Burm. afric. 148 
PuUatilla apii folio rigido., fiore magao. Herw.afr.iS. 
Habitaf ad <^3ap. b. vSpei. 2; 

CLEMATIS. 

* fiandeni£5. 
I. CLEMATISfoliis compoiitis decoTmpofitisque: folio- '^^'^^■"'•'*- 
lis ovatis integerrimis. Hort. cliff. 22f. Roy. tu^db. 
48 6. 
Clematitis cxrulca vel purpurea repens. Bau/j /'#».300. 
Clcmatis altera, CJuf. hifi. 1. p. 12.1. 
Ciematitis ciseriilea, flore plcno. B au/j. pitt. ^oo. 
Hahttut in Italiae, Hifpaniae /f///'^<j. 

1. CLEMATIS foliis compofitis decompofitisqne: fo- ^ '''"'"■«». 

liolis quibusdara tritidis. Gro». 'vt?-g. 61, 
Flammula fcandcns, tiore violaceo claufo. Dtll. elth. 

144. t. 11 8. /. 444. 
Clematis pnrpurea repens, petalis florum coriaceis..^tf/. 

htfi. 1928. 
Scandens caroliniana plaiita,viornas folig. Pet.Jicc.i'j. 
Habitat In Viiginia, Carolina. 

3. CLEiVIATIS foliis fimplicibus ternatisque: follolls iii- t»j/]»a. 

teg;r'S irilobisve. 
Clemjtis florc crifpo. Dill. elth. '86. /. 73. /. 84. 
Habitat m Carolina. 

4, CLEMATIS foHis comporir.is; fcliolis inciiis angn~ «"'j«'f''i'»v» 

latis iobaris cunfiforrnibuv. 

Cle- M4 POLYANDRIA TOLYGmih. 

C!cmat'S orientalis , apii folio , flore e vjridi-tlavefccnle 

pofterius reflexo. Tournef. cor. 20. 
Flammuia ftrandcns, apii folio glauco. Dill, elth, i^^ 

f. 119. j-. jd<. 
Uabhat in Oriente. 

i^."M/fc«. j-. CLEMATIS foliis pinnatis. foliolls cordatlsfcandcn- 
tibus. Hort. cJiJf, 225". Roy lugdb. 4H6, Hall.helv. 
33^. Grou virg. 61. Sam\ tno»ft>. 249. GorC. gel^r. 

3 »5" 

Clematltis Iftliroilii intcgra. Banh. hijl. 2.. p. !if. 

Clcmiitis tertia. Car,?. eph'. 697. 
^. Clematis latifoll.i dentata. Bauh, hijl. z. p. izj 

Vitalba. Dod. pempt. 404. 
y, Clematis fylveflri^ latifoiia.L*^/!*^, /'/».300. SloaK.jam.%^. 

Hahitat infepitui Eufopz aujifal/s., Virginis;, janTaic«, 

UfTbt>ra, ^ GLExMATIS clrrhis fcandens. Hort. diff. 126. y?^y 

la^_^db. 48 7' 
Ciematit!» peregrina, foliis pyri mc\^s. Bauh.pin.yxi> 
Cieinatis altcra baeHca. CIhJ. hijl. i. p. IZ3. 
Clematis percgrlna , foliis pyri incifis : hunc fingulari- 

bus, nunc ternis. l^ourytef. vcr. 20. 
Hahitat in Bsetica , arborei «perievs ^ arpri/n^m. 

fhmptnia, j CLIM ATIS foliis inferioribusplnnatis laciniatisrium- 
mis {"nnplicibus integerrimis lanceolatis. Hor(. cUff. 
li^. Roy. lugdb. 486. Hall. hclv. 334. Saiii\ monjp 

Clem:ititis f. Flammula repcns. Bauh. pin. 500- /?«;', 

hij}. 621. 
Flammula. Dod. pcmpt. 404. Dalech hift. 117». 
f^ Clematitisiiiaritimarepens. Bauh. piy$^ ^co. prodr. j jj, 
llahitat Monfpelii, Jcnx, t»(jtie Rhetize Jepihni 

8- CLEMATIS foliis plnnatis: follolls vovato- lanceoU- 
tis intercrrimis, caule erc(So. HortcUff. xi^. Horl. 
fipf Tj^f. Roy. lugdb. 4S6. Sanv. mofifp. 149. 

Flammula rccta. Bauh. pi». 300. 

Flammula, Cam. epit. 698, Chf. hift i. p. 124. 

Hahitat in collihus Auftris:, PannoniJB, rararise, Mon* 
fpclii. 3f 

4Kte^rif6Ha. 9. CLEM ATIS foHis fimplicibus ovato-lanceoiatls. Hari. 
ciiff. 22f. Hort. Hpf. If6. Roy. lugdh 486 
Clematitis caerulea creda. Bauh* pia, 300. 

Ck- FOLYAKDRIA POLYGYNIA 5-4^ 

Clematis caerulea pannonlca. Clitf hijl, i, p. 113. 
W^Z>/Vrf/ /« Hungariii, Tataria. l. 

THALICTRUM. 

:. THALICTRUM caulc fimpliciifimofubnndo. yqcc^ ahimin. 

molimplicitcrminali. Hjrt. cJiJ; ixj. Fi. fjitc, a^^. 

Kuj. lugdb 4Sf. 
Tha!i6rriim caulc rubnudo /implici, foliolis obtufis.K 

lapp. 225-- * 
Thaliclrum montanum minimum praecox, toh'is rplen» 

dentibus. Mort}, hi{i. 3, p. ^i<;. f. 9. t. 20. f. 14. 
fJabttai in JlpthHs Lapponiae, Arvonix. J^ 
Velala 4, Htamina 12, PtfitlU 8, Raceyyms fimpfex fio- 

rii>n> cerr/uis. 

. THALICTKUM caule paniculato ramofiilimo fo~ Mi^rm, 

liofo. 
Thaliftrum caule filiformi ramohflimoinpaniculam dl- 
ipcrlb fubjcctis foliois. Hort. clijf. zzy. * RoyiHgdb. 
4*5). Sauv. monfp. 2fi. 
rhalidium minimum roetidifllmum. Bauh. pi». 337, 
prudr. I47. Bauh. ht/l. 3. p. 48S. Ahrif. hijl. 3. 
p. ^if.f 9. t. 2.0. f 13. fl!fk.aim.-,6y.f.6s.f^., 
Hahitat Monfpelii, in^ue Valkiia, Helvetia. 7^ 

. THALICTRUM floribus pentapciali>,radicctubero~ wier«f«m. 
la Hcrf. ciijf'. ii7. Koy. iugdb. 480. 
Thalidrum minuj.,afphode.l)radice, raagno florc.T(?Kr. 

yief. inji. 271. 
Ranuncvilus thaliclri folio, afphodeli radice. Morif hift; 

i. p. 43S. y; 4. .'. 28. f. 13. 

Oenahfne folio heder^, Ba$th. pit?. 163. 
Habitift tn Hifpania. J' 

THALICTRUMrioribus pcntapetah's.radicc fibrofa. «,•»««' 

Ho). Ifigdh. 486. 
Thali^rrum. canadcnfe. Corn. cattad, \%6. 
7'hvili6tn.im americanum. P.trk. theatr. 265. 
Thali^trum majus,tbliisaquilegi«, flore albo. Morif,hiJi, 

Habiiat //; Canada. "U 

THALlCTRUxM t^oribus diolcis. rf„„«,„, 

Habifat in Cannda. Kalm. 

Altttttdo VI X pedaiis. Caulis reSiits. Flores tetrapetali,, 

(UTollii ^ Jlafnitttbus A,0 aibts. IKwxhctTi Jiavefce/ttcs, 

M m Folio* f46 FOLYANDRIA POLYGYNIA. 

Foliola femva fufit ^ fua no:a diflinfcijfima ivadtt 
platita ex buc^tcu. 
otiuus. t. THALICTRUM foliis fexpartins, fioribus cernuii. 
Thaiitlrum caule foliofo, folioi;b caulinis acutis, pani- 
cula divaricata, flonbus nutanribas. FL fuec. 4^4. It 
■'(itL 180. * Dalib. parif. 4>-4. 
1 haiia.rum minus. Bauh. fm. 337. Dod. petnpt. j8. 
Kuta pratenfis minor. Tabcrn. ic. ff. 
Ilabitat iM Europx praiis. 2^ 

Jibmcum, 7. THALiCTRLiM foliis tripartitis divarlcatis, f^dribus 

cernuis. 
iiahitat in Sibiria D. Gy»elift. _ r i- i r 

Jiabitus.,Semi*t(i ^ omma antecedentis.,at Fo.i^. haptan-^ 

tum tripartita., ^ foliola tetiella^ giauca^ parva., utt 

in turrtaria. 
PMiurnfcins 8, THALiCTRUM foliii tripartitis, caule foliis duplo 

alriore, floribns cernuis. 
Habiiat in Canada.r Ta 
Habitus 'Thaijclri miKoris., at vix petfalis CTadit., ubiil- 

i/f tripedaits. Cyi^^jct^ purpurafcentes.^ p^aminihus iuts- 

is. Caulis etiarn purpurafcefis. 

TRALTCTRUM foliolis lanceolato-iinearibus inte- 

gerfimis. iiort. tliff. 226. i^/. hybrid. i%. Roy.lugdb. 

487. ilalL kelv. 308. Sauv. moKJp. 25-0. 
Tbalictruni pratenfe,anguftiffimo folio. Bauh. pi',j 7,37. 

predr. 146., t. 146. Pluk. alrn. 364. t. 6f.f.6. 
fiabitat tn Gcrmania rarius. %: 
PeUiU ^.^Jlatnifiu 16. Ptfiilla J. 
*fiamM, 10. THALICTRUM caule foliofo fulcato, panicoln 

muUipliciereaa. //(jri^.f/fjf. -26. FL fucc. ^si)- ^oy. 

Iwrdb. 4:55. iiall. helv. 308. Dahb. parif 162. 
ThatidVrumVrateofe. FL lapp. 224. 
ThaliCtrummajus,filiqua anguiofa f. ftriata. Baub.pin 

Thali^trnni magnum. Dod. pempt. fS. 
fijeciofum jQ/rhaiiarurn niajus flavum, fioribus luteis f. glauco fo- 
lio. Banh. pi». 2,^6. jlarrji^ibus fuivis. 
Huhitat tn l^mopsi JefteKtrionalioris fubhumidis.,^.itt Hi- 

fpania. 2^ 
Petala 4, Stamina 24, Pifiilla\ 10— 16. avgiiflifoli- 
HM. iyrjrfr. tj, THALICTRUM cauk foHofo fulcato,foliis linfea 
tibus carnoijs. Daiib. panj. 162. f 

• Thali POLVANDRIA POLYGYNIA. s^1 

ThaHdrum minus lucidum, Hbanotidis coronarijE fo- 

liis. P!uk. aim. ■^{(y^. t. 6<;. f. f. 
Thaliclrum minus akerum pariiienlium, foliis crafilo- 

ribus & lucidis. 'Tournef. ififl. jyi. 
*J'hali6lTum i, vel pratcnfc i. Claf. kifl. i. p. 234. 
liahitat Parifiis l^ i» Hifpan^a. 
Vlanta., an fatti dtjittt^a.^ a 'I . fiavo} vtdeth, t^mponi 

filta. 

J2. THALICTRUM fruiJlibus pcndulis friangulanous ''^'"'W/» 

reiTs , caule tercti. ""*• 

Thaliftrum feminibus trlangulflribus pcndutis, (iipulis 

f aulinis. Hwt. cliff. 2,26. //. fued 452. R.Qy. lu^db, 

i^S- Hall. helv. ;^09 
T'hali(^trum majus .. ilorum ftaminibus purpurafcsntibus* 

Bauh. ptH, 337. 
Thalidrum majus, foUIculis angulolis, Caale laevi. 

Bauh. biii. 3. p. 4^7. 
Ha6itat ir Scania. HeJvetia % 
Petcla 4, Starrjifia 60, Piftilla 16. 

13, THALICTRUM fruftibus pcndulis trian^utarlbus contenum, 
contortis , canle fubancipiti. 
rhaliclrum hybridum feminibus contortis. Tl. hsbrid, 

27. * 
hinbttat \n Sibiria. G. Demidtfff. Z^ 
Petaia 4, StamiK i 60, PifitUa 8. anteced^fJti Jimilis.Jed 

humilior floril/ns albis. 

ADONIS. 

f. ADONIS fioribus oftopefalis, fruftibus fubcyh^ndri- ««»»«. 
cis. llott. fipf. i)6, 
Adonis radice annua. Htirt. clilf. i,zx. Roy. lugdb. 
488. Dalib. p.irif. i6l. Sanv, moafp. 25*3. 
a. AdonisfylveiLis, riore phoeniceo ejusque foiiis longio- phosnicea. 
ribui. Bauh. pin. 178 
Adonis fiore palh'do, Cam. epit. 648. 
fi. x\donis hortcnfis dore minore atro-rubente. 'Saub.pin. «troruben?. 

.78. ^ 

fios adoni?. Claf. hifl. i. p. 3:^6. 

Habit.nt inter fegete.< Europa aufiraiis. 

^I^ cct 0' dijiin^a perfijiunt .yjirHffura [amett eadem. 

i. ADONIS flore dodecapetalo, fru^tu ovato. 'jvnaHr.- 

Adonis ladicc pcrenni. Hort. cUff. ti^i. Fl. i'uec. ^^6„ 
It. oel. 7^. R.oy. lugdb 488. Sattv. mjnfp. 25-3. 

M m i Hclle- 5-48 POLV^ANDRIA POLYGYNIA. 

HeHeboriiS niger tenuifolius, buphtlialmi florc. Bauh 

pi». i86. 
Buphthalmum. Dod. pempt. 261. ^ 

Habitat in Oclandiie, Borufljsej Bohemlac coflihusapti 

cii, i: 

^cnnim, 3. ADONH ftoribub pentdecapetalis, fruQu Dvato. * 

Helleborus niger fcrulaceus, caule geniculato, flore 
magno tulips minoris inftar. Mentz.pug. t.'^. f. i. 

Habttat in Sibiria, Apcnninis. 7i 

Diffuillime difiiMgvurttHr plaata ^. 3. ^/«<7//;>?<e. Cau- 
1}S Z adfperfus ptlis\ 3 puvSiis farinofis petlucidis. R a- 
mi 2. ex caulis parti inferiore, 3 ex alts fuperioribHS 
Pedunculus 2 brevif]imu<; \ 3 longinr. Folia in 2. mi' 
ntts pinnata^ 3 magis dtvifa. latiora., nitidiora. L.a- 
lyx in z grijeus ffriatus vtilofus concavus; 3 luteavt- 
refcens., giaber .^ avenius ., pianus. Petala in 2j lancea- 
lata., fepius duodecim\ '^QVata^ imbricata ^ f^ptU'. 
quindecim. Plos tn i unicus\ in 3 plures. Stamiuax> 
3 lialde reflexa. Planta 3. diutius ajhte dxrat; 
vero "vernaiis eji. 
captiif,,, 4. ADONIS fru<9:ibus deprediSyfoliis dupilcato» ternaiis 
ovatis ferratis. 

Adsa trifoliata hirl-ara, foliis fcabris, fiore fulphureo 
rariore Burm. afr. 147. t. fi. 

Chrillophoriana africana ranunculoides, foliis rigidis. 
Boerh. IftgS. 2. p. 62, 

Ranunculus «thiopicus^foliis rigidi», floribus ex luteo- 
virefcenribus. Cemm. hort. \. p. \. t. \. 

Imperatoiia ranunculoides africana euneaphyllos, lafer- 
pitii lobatis fuliis rigidis margiue fpinoiis. Pluk. aim, 
198. t. 95-. /. 2. 

Habitat ad Cap. b. Spei, 2i 

RANUNCULUS. 

"^- Foliis fitnplidbus, 
Fiamviuia. I. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, 
caule declinato. Hort. clijf. 128. Fl.fuec. ^yS. Koy. 
lugab. 4S9. HalL heh'. ^2.1. Dalib. partf. 163. 
Rauunculus foliis ovato-obfongis integerrimis , caule 

procurnbente. Fl. lapp. 32^. 
Rannncalus longifolius paluftris minor. BaHh.pift.\^o 
r lamninh Ranunculu«. Dod.pe>npt. 432. 
/5 Ranunculus paluiliis, foliis ferratis. Baith.pin. 180. 
' Habitut in Europ* pafcuis udii. Tt:. 

a. RA POLYAN.DR/A POLYGYNIA. 5-49 

r, RANUNCULUS foliis liiier.nbus, caulc repenre. '<?""»* 

/7. lapp. 236. t. 3. /. jT. Fi.juec. 45-9 
KanuncLilus Harnmcus minimus, fpcrgulse hXxo.B^xb. 

cent 5". app. 41. 
Raniinculns repens, graminois foTiis, e fingulis genicu- 

hs radice*. agcn^. /f^/^w. r*/!^/?. 80. /. 13./ i. 
Uabhat ttt Succi* . KufTla ^id rtpas lacHnm antecedcntt 

valdc nffinis cy jorte vartctds. 

X RANUNCULUS tbliis lanceolatis , caulc ercao. •t-m.rw. 

Hort.clif. 22S. tl.fuec. 4^7 ^<»y. %^''^ 4^9- -^-^'''^- 

*?.7r//^. 163, 
Ranunculus longifoliu^ palullris major. Bnuh. fm. 34. 
Ranuncuius lanceol^ios inaior. 'Tahern.ic. 48. 
Hahitfit in Europx ijjrealiorts fojjis., aquis Itmofis. 1i 

4 RANUNCULUSfoliisi0.vatis pctiolatis, fioribusres-'nii/J'/5'"-»i. 

lilibns. Hort. clijf. :■ iy. Dalih. parl \ 164. 
Ranunculus parilicnfis pumilus, plantaginelloe folio. 

Pet.gaz- 40. t.. if. ;". ^. Vtitli. aci. 1719. /'• 5"-- ^- 

4. f. 4, 
j9 Ranunculus ficulus, folio rotundo vi.x ferrato. Pet. 

gaz, 39. t. 2.4. /. 9. 
Hatftat Parifiis $:?' «?: Sicilia: locis paluaojn. 

^ PANUNCULUS foliis lanceoh'0-lincaribus feffH- ?''-'">''' 

bus,cau1e evccto, radicc bulbota. Hoyt. cltjf. 2S8. 

Ao^. liigde. 4S9. Dal'b.J>artf. 167. SatiV. ynQnfp.'i). 

R?.nunculus, 'jraminco folio, bulbofus. Banh. ptn. i^. 

K?.nunculus pumilus, gnuniueis foliis. Uauh. hijl. 3. p 

Hydropiper lanceolaiom. Daelch. hi/}. 1038. 
Hubttat tn Pyrenacis b' Gaiii« />rdf*V dr«^/x. i 
6. RANUNCULUS foliis rjbovatis ncrvofis integcr-^wi.i/Tr